CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2014_195t50, caadria2015_206l30, 0c42, ijac201614307l4, acba, 2263, ecaade2015_155p32, d7cf, cdf8, 572b, 83b9, sigradi2015_8.328o15, sigradi2015_6.327t8, ce6e, cb27, 3925, e780, 5ca9, 4b4d, b42a, caadria2017_147v38, 4269, ca09, 35ef, b2ec, 82a9, d25e, ecaade2017_293kk, ecaade2014_052e13, fae9, 7733, 398d, ecaade2013r_017c9, 2f44, 1848, 57a6, ijac201513205v7, acadia16_352s21, 6ebe, ascaad2014_031f9, ecaade2014_208w53, caadria2016_861a37, ascaad2016_022g9, 6c3c, bfc2, b4f4, bc3a, acadia14_473ap, 8c81, acadia14projects_347am, 8a24, 4472, 0b0b, e05c, 9795, 15cb, 3906, caadria2015_081i12, ca66, 325e, 6ece, 96f0, 034e, dfe4, d8b5, a89b, e847, 8896, eb57, 6339, 07a9, a38a, 428a, fea3, acadia14_655ac, e7d0, cbc3, d514, 15ee, caadria2017_163f41, b081, fba3, 7185, aa6e, sigradi2015_10.74t18, f6cd, 9fd4, 8c77, ijac201614207f11, ijac201412403m7, b9a9, b2ca, 009b, 4abe, b9a7, eaa2, 109e, acadia14_145s, de82, 401c, dfde, acadia14projects_247r, 5604, ascaad2016_025m10, c8e2, a5ea, 1d24, 0c1f, 1461, 8fc0, caadria2015_078l11, 9897, b2d5, 48f7, bfbb, b884, 1c0e, 00f7, b2f7, 0f19, 1fdc, 901c, fe98, 1bd7, 26e3, 95ac, 93c7, 5eca, f28f, 8bc1, 40ef, 6a91, abe4, fbab, 8efa, a427, d141, 4978, 50fc, 930c, sigradi2016_673gg, d84d, 519d, 6b7d, 7fa9, 08c0, 6746, 155a, fa22, c429, 47db, c8ba, 2fcc, ecaade2017_051bb, caadria2017_081p24, 6140, acadia14projects_177ae, 7977, ecaade2014_046r11, 5a1d, bfa1, 3912, d580, bdef, ef51, 8626, b03c, 8739, 4e24, 2493, 3395, 8e72, 326d, ceaa, 0f16, ecaade2014_168s40, 9429, ecaade2015_118a24, ca1b, acadia15_371f16, b017, ba44, 8c66, sigradi2014_250r9, fd87, 6670, 4044, 5c69, acadia15_223g9, fd94, 50be, f6a6, sigradi2014_263k1, 6318, f7ac, f1ff, 4b3d, 64d6, ijac201614405d4, ijac201412408v1, 2aa2, 7118, 1cc1, 9102, da27, 2ac0, ecaade2015_317p68, e817, aac5, 4e64, 65dd, efdf, 8f9b, dfca, ecaade2016_098c27, caf8, 2e0f, ecaade2017_019yy, 481f, 9233, ecaade2017_046h, ascaad2014_034l1, b8b3, 6b05, caadria2016_819t34, a109, 6573, 3ecf, ecaade2017_109kk, caadria2017_015s5, d3e5, 356d, 7acb, ecaade2016_208m53, 219d, cded, cdea, 7d64, dbc3, acadia16_140p10, 4c40, ab9e, 0869, 2c3a, ecaade2015_64a13, b57e, 8144, f49d, e69d, caadria2015_124w19, 45f8, ecaade2016_161w43, 5700, a3cb, 9ac5, ascaad2016_043f17, 5b50, ecaade2014_139f31, 87db, sigradi2013_407j, ecaade2015_196f42, 0598, 8ed7, ascaad2016_054y21, cdc9, 0551, 5db1, 3dfc, ecaade2015_327h71, b8c0, af4c, a39c, 7508, 3efb, sigradi2013_267b, ijac201513201e6, ecaade2017_072a, 8b13, 0e74, 730d, ecaade2017_031rr, cb75, sigradi2016_381t, d83b, ab5f, 3f8e, 04fe, fc5d, a12a, b5b9, e372, c97b, ecaade2017_152c, 8399, 0787, 84e6, 6917, ecaade2014_012m2, sigradi2014_293z4, ecaade2014_132c29, 0ee7, acadia14_627ak, 05cf, 7730, 3e6c, 766b, 1ecc, ijac201614407n4, ijac201513102c2, ac3d, 8a62, afdc, 315b, a710, 5d7b, ae6e, f80b, 34bb, 85d0, 755a, eeed, f306, 1a74, 7598, ecaade2016_096m26, 70e8, edd9, 5288, fb37, 533d, f995, ecaade2016_121s33, 491c, 93c0, a63c, 76f3, caadria2017_081o24, 0aea, 3514, 4b9a, ecaade2014_240e62, 58f2, bb97, e1ea, 9717, ecaade2015_227k50, sigradi2013_387f, ecaade2016_198o52, 5662, ec6b, 1225, 6fb6, 1d58, 4177, 4948, ecaade2016_074v21, 0ad3, e050, acadia14projects_375i, 3fc3, sigradi2016_595hh, 1e2c, 8763, b896, 17ea, 8f64, ecaade2016_042s11, a490, 8549, caadria2016_589x24, 8560, caadria2015_099u15, cf96, ascaad2014_017m9, ecaade2017_146ff, 860c, ecaade2014_149m34, 4934, ecaade2015_114o22, 1e48, caadria2017_110j29, 8a91, 9978, b0be, 6bf1, 565b, be81, 5cca, 1fae, acadia16_164u11, cdd0, 151a, 8182, f7a4, 21ae, ecaade2014_042l10, sigradi2014_189n6, 63e4, 12fc, dca7, 9a45, acadia14projects_53n, a7b6, 7150, caadria2016_517w21, 22b9, ecaade2015_230l52, ascaad2014_017l1, 05b8, 443e, e037, 3e45, f903, d85d, acadia14_435aw, 2220, acadia16_140i10, ecaade2017_155n, acadia14projects_647ay, 1933, e78b, 1d84, db9f, 231c, ijac201412303s8, 9e43, 3cda, 698b, ecaade2017_079u, 4e61, e530, f58f, 2f49, af93, d240, de47, 9e63, cbe4, d5fd, a0a1, acadia15_57u1, ecaade2016_089y24, af14, fb00, d3f1, 947b, 544f, c9a5, ecaade2016_140k39, c72e, 5116, 3a40, 6f8b, 6e44, cd9f, a840, e1de, 0296, c3ca, 0e81, 0070, ijac201412403y6, 363a, acadia14_177r, ea42, 154a, acadia14projects_357ao, c3c1, 9051, 787c, ea2b, 6b40, 7bb3, acadia14_125p, caadria2016_321l14, 123a, 0305, 0c58, 0f0f, 64d7, 6510, ecaade2016_094m25, e88b, ee27, baee, 8c07, 6ee8, 7d6b, 4823, 4805, 7e3d, 8eaa, 3b4f, 3b5e, 8516, acadia15_95o3, 2692, sigradi2015_8.186h13, 7438, 4fa7, caadria2016_529s22, sigradi2014_213n7, 1f3d, ecaade2016_171g49, sigradi2015_10.378f23, f84c, ecaade2016_140u39, sigradi2015_6.366d9, 3667, caadria2016_167n7, 29f7, cad1, acadia14_23x, 665c, 8445, caadria2015_220e34, sigradi2016_534jj, ecaade2014_072n17, acadia14_301h, acadia14_517p, 1770, e4a8, 4d30, 9397, ecaade2017_098nn, acadia14projects_719s, ee21, 6763, 1462, ec54, 0d0a, 4b91, ecaade2016_154k42, 203b, 0eca, 0b5b, ascaad2016_022e9, ecaade2013r_003e3, 0f4a, 5ce4, f4e2, 2aea, 2685, acadia14_681ao, 54dd, ccca, e5f5, 5c05, 4d2c, ijac201614306v3, 94e0, d1e3, ecaade2013r_003t2, d2f2, 479e, 77b3, ecaade2016_119y32, a545, cc22, 7788, 6f0c, ecaade2014_240s62, 89a6, a8b5, ffef, 6d27, 0f58, 08d6, 5dc1, f6a0, ecaade2017_054uu, ecaade2016_046c13, 9f55, 84f1, 55c4, 5f6f, c8f8, 8949, 3e9e, ecaade2013r_004y3, b139, sigradi2015_10.144u19, c0e4, a0b3, ecaade2015_193f40, 1b1c, b73d, 0dad, ijac201513105j4, ba29, b853, 7bc4, 3d65, 07a1, 692a, 0318, 4104, ecaade2017_057h, 3e74, d993, bc8a, 3330, 40b2, ijac201412204r2, caadria2015_218x33, ecaade2017_305b, sigradi2016_431z, 4e9e, 2576, 8444, 7c23, ecaade2016_241h64, f1ca, 51ae, 0754, sigradi2013_407i, 08f5, 7177, caadria2017_023w8, 42f7, 4a7f, 6796, dc84, 5e97, 6305, 267e, 892d, 40ad, 8bb3, cd5d, ecaade2014_024m7, a708, 06bb, edc2, 06ec, 1e27, ecaade2017_108k, d01f, 4f89, sigradi2016_448s, 94ce, 1075, 974a, 86d4, acadia15_95l3, ecaade2015_22z4, acadia14_579g, 36af, e6d9, 9121, acadia16_372k23, b51e, 31fb, ecaade2014_233x59, 897d, 4f5c, acadia14projects_237ax, ecaade2017_094p, f500, d6d0, 4274, 5f14, e438, e8f2, 49a3, sigradi2013_244n, 3075, d24d, 62dd, e170, c852, 333f, 64c1, 28aa, 4a7d, ijac201513101r1, fd22, 1a33, ecaade2016_078n23, f6e1, 3254, b067, acadia14projects_479n, 0164, b442, 1779, 1ca6, 247c, e943, 23cb, d99f, 2a0e, d78f, ecaade2014_159n39, ecaade2014_186e47, 86f7, ijac201412402h4, ecaade2015_240z54, 3e6e, 8f32, 8b55, ijac201412408w2, 9647, 38a3, bfd0, 7ffc, c041, a920, a844, 6b29, ecaade2017_143a, 7abc, 175b, 003e, a3f4, 06f2, 1da6, acadia16_488v28, 183d, ba8c, 54fc, ecaade2015_230g52, 39bb, b41a, abc0, 69a1, be05, d74b, ecaade2017_047o, ba06, f579, 31f8, 3ea9, c9ed, 50b1, dde0, 503a, acadia14projects_565ae, dc58, e2b6, 47dc, dc80, 1e89, caadria2017_132h35, caadria2016_601e25, b736, 221c, 4a92, 3cd6, 26a4, 9abe, e30d, c1d6, f396, 8877, 1b55, caadria2016_115k5, 4bd5, 4ae0, dc30, 85db, daa7, 955e, df03, 9a8e, 3f2e, sigradi2014_079h7, 34b4, b997, cdb9, 9222, 3334, 6671, acadia16_244z15, 90cd, 092f, 7ad5, d3fd, f61c, caadria2017_079a24, ecaade2014_215y54, ecaade2017_095q, caadria2015_010v1, bcc7, dd75, 7669, c51e, bcc4, 091e, 612b, a5f6, a7c6, 2703, 36e5, a353, a0ff, f527, 1129, f4ce, 43ff, c612, ecaade2014_208d54, 0c38, d9fa, acadia14_281ac, caadria2017_041l13, ijac201513104z3, 82b6, ecaade2016_237f63, caadria2017_113p29, 7914, ecaade2016_199a53, 04e4, ascaad2016_004t2, ecaade2017_101cc, 4ce9, 6fa3, 3302, e417, e503, 37c0, c895, caadria2015_030g4, ecaade2017_079t, b245, dc2f, 44b4, ecaade2016_bkos65, 7167, 993b, 8be2, 03fd, e4d2, 2003, 9c45, 3d27, 4f74, 50af, d3f9, acb1, dd87, 365d, ecaade2016_241c64, c449, 62fc, ecaade2013r_010s6, e390, c636, sigradi2015_11.8o23, 8b3c, acadia14_247o, bd40, e225, 3f51, 00eb, e1bb, caa8, 2d80, acadia14projects_87ae, c38a, ecaade2017_228v, 3b37, 2d98, 206e, cf78, 432f, caadria2017_023t8, cba2, 95c5, b891, 0021, acadia14projects_347as, b10a, sigradi2016_814d, 6afa, 3db3, d73a, 5cdf, caadria2016_271z11, ea4e, 9c3f, caadria2015_208z31, c166, 0de9, acadia14_43al, 609a, f27b, ecaade2017_308cc, ed95, bf7a, e6bf, acadia14_153aw, ecaade2015_284w61, a012, ce45, 237c, 8797, 339d, 0890, 5161, 0c00, a284, 2047, 0700, 90d5, 20fa, 7b47, a443, 24a6, a862, caadria2015_208u31, caadria2017_015t5, 16c2, 9025, 007b, 64e1, 752b, sigradi2013_274, ea94, acadia14projects_63ac, 0593, 8642, 2150, 3c6f, d5fa, 91c7, 6222, ecaade2015_265n58, c23e, b3bc, 25e0, ecaade2016_230l62, ecaade2015_247d56, 2de5, 8220, d6db, 09ae, 0192, ebc9, 3385, 1baf, 883b, bd8a, ecaade2017_290xx, 3c7f, bd6f, 1fb3, 58b3, a5fe, 64bd, 4e9a, 99a3, 63fd, df7c, 125b, acadia14projects_101ar, 043b, 5677, 86c9, 8c13, 0bd2, ecaade2015_113n21, dcb7, d906, bc35, caadria2017_107t28, 9a71, b1b7, caadria2017_142w36, 4847, 32a1, ecaade2017_054q, 200e, 47ef, ascaad2016_042c17, c000, af48, caadria2017_046o14, caadria2017_118w30, 714a, 2784, 8093, 14b7, ecaade2017_214r, 42af, 1634, 4ebd, 1139, 00dd, e8e6, caadria2017_009t4, ecaade2017_198n, 4d58, 2eab, 037a, ecaade2014_144a33, 2f69, 341d, 3f95, 6872, c3fd, f4bb, ecaade2017_265x, 00cc, 68cf, 973f, sigradi2013_205h, d44c, 8e91, 0c1a, 30a5, sigradi2014_085i8, 0fa9, sigradi2015_3.268h5, 8d5e, 46a6, 0bd9, abd3, sigradi2013_226t, sigradi2016_659m, 24a4, caadria2017_127h34, 73e0, 8163, acadia14_565i, ffee, e1bd, aa61, 0f24, 2008, 4c52, 18ef, a73f, 9bc8, d245, ca5d, 9858, 0966, 7c8b, 83be, 25b1, caadria2017_072x22, caadria2016_497c21, 5833, 55b2, c463, ascaad2014_005k3, b607, fb7a, 123c, 9270, 923d, 601a, 8f08, 67b1, 315c, 657a, 1d64, 7e06, ecaade2015_161g34, 90b9, da0b, ecaade2015_304c67, ab74, sigradi2015_8.41r10, caadria2015_073y9, 504c, ffe4, caadria2016_819o34, e3df, d82d, 2cc0, 6879, 0315, eb42, e90d, 1757, cdae, 4936, d0d7, ecaade2014_153i37, b943, 71c6, 57d3, a952, 98bc, f01f, acadia14projects_75ax, 73be, 717d, ecaade2016_032s8, ijac201412304b1, 632c, c09c, caadria2016_115m5, 7159, d33f, f6ac, acadia14_479t, ecaade2016_154v42, 9aaa, 3d53, ba18, aa80, 46d9, 0854, 5c86, bf22, 3ab0, 9054, eddf, 6ad1, acadia14projects_145z, ff62, 5066, 4cbe, 2cb5, b91c, 039b, 7023, acadia15_95c3, sigradi2015_3.221r4, edd8, ecaade2017_099vv, 8b86, 8b8e, 9ce7, acadia14projects_627f, cec0, 1cfb, f9e4, ecaade2017_173oo, 8743, 0d50, ascaad2016_006i3, 2090, 5aa5, ecaade2017_116i, 4d39, caadria2015_213j33, d6c1, ef70, 9b64, 3d1a, 3035, a3ef, 7f3b, 8b91, 14f5, 1655, caadria2017_165i41, caadria2015_002b1, a6bf, ecaade2017_212kk, ijac201513104l3, e268, 877e, c732, 25ee, ec5d, 7308, 66b4, f059, caadria2015_043h5, c9c3, 1807, d39f, sigradi2016_614t, 5ecc, acadia16_402r24, 716b, 253a, 6513, 3f79, 7711, caadria2017_070t22, ecaade2016_089b25, 8b1a, 89bf, 37a0, b98b, ce6f, 27a1, 4300, sigradi2015_10.307o21, ce5f, 6b76, ecaade2017_116d, 7d35, 00b9, e70e, 347b, b295, df24, 0e44, 2738, 31ba, ba52, caadria2016_157z6, 9165, 0a89, 1fa8, e81b, 63df, 5d1b, 746f, sigradi2014_082u7, ecaade2014_149h35, ecaade2015_61n12, 6ff1, eb29, c4ca, 10ce, 7d6a, ec1c, 68a3, ecaade2015_17v2, d16b, 8ae1, 32b4, caa1, 2406, sigradi2015_10.307x20, 0b3e, 9c16, 862e, 5399, 7424, ecaade2017_ws-hybridlabee, caadria2016_819k34, acadia14projects_463at, 8a29, 594e, 506f, 4e57, ecaade2016_114g31, f0c3, dd6b, 945e, 76a7, acadia14_691as, b717, b20b, ecaade2017_079y, 6ca6, 2b67, 028f, 215e, 9cca, a4e4, caadria2016_095u4, 344d, e572, acadia14_463au, b27a, 6e9c, 6577, 6b47, 1b37, 44e4, 16e1, 362b, 6029, 6bd9, d258, 8baf, 714d, 0fde, 948f, ecaade2017_009cc, 4b35, b80f, 4181, ecaade2017_203pp, 4ef1, ecaade2014_194m49, b56b, 5276, f1ac, 4726, 4f84, 06c4, 85b9, ecaade2017_265j, 07e5, e75b, 0aa8, 6547, 4551, dbcb, sigradi2016_694l, 072f, 2f1f, ce8c, 960e, f141, 9052, acadia14_317u, a3d2, c837, d2de, f3b5, caadria2016_073u3, bf3d, 12a4, ijac201513203f7, cb79, caadria2017_004i2, c43b, fe47, 55ef, 0f1f, e3f1, d398, 0f4b, 7747, 2c30, f35f, 3fb0, 9ad1, acadia15_333d14, 533f, caadria2017_123j32, sigradi2013_414d, acadia14projects_375a, 66cb, 6884, sigradi2014_103z8, 3b97, d5fc, 1b82, 2d6e, caadria2016_333o14, ecaade2016_197w51, acadia14_117az, 7e7e, f905, 9bbb, bdfe, acadia14_177z, a576, 1391, 0b64, f805, ec3e, caadria2016_187v8, 59e4, 3856, 3aac, 46e9, 3ca4, a472, 716a, 2ff6, acadia14projects_389a, 0935, c73a, e5d3, ascaad2016_012v5, ecaade2015_118v23, 18f7, 216c, acadia16_470e27, eb0c, 0883, 05ff, f6a3, e98f, 2e64, caadria2017_005i3, ad02, b6c8, ascaad2014_006z3, caadria2016_373i16, 6355, ecaade2015_171s36, 320a, 1d6b, 6e39, 3548, ff9c, 4f83, ecaade2015_294i64, fe24, acadia16_88r6, 3e57, 6758, e248, ecaade2016_043c12, f435, 5e93, ijac201412205g4, cb7b, ecaade2014_191t48, 0fca, sigradi2014_345w8, 60cd, dd17, 5a1e, c656, ecaade2014_044i11, 63e3, bad4, eb82, 95fd, 1e0e, 1b18, ecaade2013r_002w1, 76cf, 5197, ecaade2015_87z17, dba9, 876c, 5e9f, ca20, 7015, c107, 2822, cf81, e096, acadia15_251r10, e153, ijac201513303e11, 894c, 6cb9, sigradi2014_164m4, 2c6e, 81d3, 1fa4, 6e9f, 3f7e, 7779, 50c9, 7c34, 4af1, 44d2, 0b92, sigradi2013_101k, adf3, bde3, 780f, 136d, cb37, acadia14projects_229h, ecaade2015_171t36, acadia14projects_339ay, 23af, sigradi2013_194m, cb35, 21bd, 77da, fa3d, acf9, ascaad2014_025i6, 7589, e0b2, f54f, 8c97, acadia16_450l26, 6b3d, ecaade2016_071j19, acadia14_517r, 36c3, e265, acadia14projects_281w, 7978, 9713, 5c9a, 197c, f188, ecaade2015_336z72, sigradi2015_3.221w4, 8e0b, 5297, 9b42, 65fc, 1b20, 229a, ce3b, 34c7, ecaade2013r_008r5, ae42, ecaade2017_198uu, 47e6, ascaad2014_016g9, 7885, f74e, 8604, d88b, ee3d, 5d43, 04e7, b066, 774b, caadria2017_023f9, ecaade2017_009v, 153c, acadia14_237at, fec7, sigradi2014_041g3, 918e, 1dd9, 7b74, 739b, 76af, 05f9, cf9e, c078, ec40, 2728, 909a, ecaade2014_224i57, 65f1, 92e0, 1329, efa1, fb52, 7193, ff8b, dee7, acadia14_399al, ecaade2015_268g59, 77e0, 44b8, 87b9, ef55, a400, 20c6, acadia14projects_389e, 3350, c00c, ce00, 04a6, 3f42, 3f8c, aaf5, 920c, 66a5, 21dd, 5ac5, 7683, 4faa, d8d9, a0a0, 8ef9, 85e1, b19f, 22c9, 06f8, c442, fe97, e9b5, 7b86, 84d3, 18ea, 58b6, f727, ecaade2016_197y51, b707, 3381, caadria2017_127c34, 9c5d, ecaade2015_138j29, sigradi2013_304, 6906, 8a9b, cf5e, 55d4, acadia14projects_375k, e1ba, b49b, edbb, ecaade2017_140pp, caadria2015_122n19, f863, a866, f54e, b51c, a087, 28f7, 7330, 2628, 2797, 4eee, b5c9, ijac201614306c4, e627, ecaade2016_033h9, 9767, 1865, 5819, 59ed, 6f66, 8dd7, sigradi2014_201h7, ascaad2014_005h3, 6bf8, 8288, e9e4, 7996, 9f2b, 39f2, 15c5, 0b19, acadia16_298o18, 39fe, ecaade2016_057p14, ae1d, 7688, 0034, bdd1, d1cd, bb9b, e7a9, dc74, 1be9, acadia15_110d4, 8e15, sigradi2015_8.264z14, 4f3a, sigradi2015_7.203e10, 8bbb, 4c41, sigradi2014_128h1, 87d2, 985b, 96fe, 1a9a, 07c6, d1c5, acadia14_709ao, ecaade2016_182n49, a013, ecaade2014_188r48, 124b, 54e6, 1d00, 3e90, ecaade2017_301r, ijac201412304n1, ecaade2017_013vv, caadria2015_203c29, a896, 9361, 3305, sigradi2013_390f, ad84, 5774, bf84, 0e92, 9e67, 35e9, 741a, 4d96, caadria2015_010s1, ijac201614203a9, 5435, cd5f, ecaade2013r_003z2, acadia16_478o28, 217f, 622e, 013c, 8ce9, 40b5, 7961, c24b, a394, d1f7, 425f, b387, a9f8, eb8b, ijac201614201v6, bd8f, 2a9a, 7b85, acadia16_12a2, c958, ijac201614105t4, 4b64, 658b, acadia14projects_601w, 1f12, 1c05, c635, 037f, 009a, adcc, 371f, b760, e4cc, 6198, 9bf1, 69e9, 2b6a, c266, ecaade2017_009z, 1c8e, eb64, 26bf, d003, 4897, bd39, a349, 2174, caadria2016_487r20, 4101, 8bcf, ecaade2015_130l26, fe23, ab61, ecaade2017_257yy, acadia14_135n, 0c70, 783e, 2605, caadria2017_158a40, ecaade2013r_007g5, 045e, 7e48, fac2, ca77, ecaade2014_224b57, 3681, 2b87, 8a41, 5853, 4bf3, bfce, sigradi2015_10.74s18, 3b3f, ecaade2013r_003m3, b4f9, ecaade2014_104t23, ecaade2017_181t, 914c, ecaade2015_21j3, 4d54, b40a, cf04, 3c7d, ecaade2016_bkon65, ed9d, cfa4, 5973, 238c, ad10, 3f4d, 0f7c, 98b2, ecaade2017_019ww, a7a3, d594, d5bf, 7206, sigradi2016_360s, sigradi2014_103a9, bba2, 9c36, ijac201614401b1, b56a, ascaad2016_057y22, 2a82, 330f, 69f4, ascaad2016_038j14, 926f, 8414, 2da3, aa08, c3d9, a600, d63e, ecaade2015_221z48, fd2d, 207c, ecaade2015_73y13, 84d8, sigradi2015_11.165s25, d02a, 08d1, 797b, caadria2016_343m15, 3f72, c286, 0df7, bede, c838, 7ef8, 23c0, 949b, 8149, 59ae, fbdb, 5b4c, 89cb, 2a93, dec9, caadria2017_185o44, ijac201614406g4, 8846, aeb1, bbf3, e9f9, acadia14projects_101au, ecaade2015_94j19, 9857, sigradi2016_773y, 0b2c, ae8a, ecaade2015_306k67, 3d14, ecaade2016_042o11, ecaade2017_124cc, 6e84, 2815, 95d1, 9f1c, 4b4e, 7993, 1b24, sigradi2013_359d, aa30, 0016, 0198, 4f4d, 285d, daa6, f636, sigradi2015_11.34e24, 7851, 426f, 14ce, 5147, 017b, ecaade2014_018s4, e764, acadia14_627al, 67fa, sigradi2014_036s2, e1eb, acadia16_224e15, 7b2b, 9091, 3819, ecaade2015_180f39, ecaade2015_113r21, fde3, f83b, d2d4, 798c, caadria2016_197n9, 6b7a, ecaade2017_006t, 2dfa, 7648, fd19, b8b0, 8b4b, ecaade2016_203h53, b332, 5f9a, 0f3a, c80f, 83c3, 49f4, b72a, 0144, 62b6, caadria2017_175c43, 64ae, c772, b0cf, cceb, ecaade2015_113o21, 7f96, ecaade2017_033y, e410, 2413, caadria2015_203n29, 089e, c3a6, d02b, caadria2017_062u20, c527, f38d, 462a, 35be, 6f27, 206f, 4c50, c2e8, a2f8, c782, caadria2017_081x24, 4081, ecaade2015_296p64, 02b7, acadia14_43ae, 4ee5, 8bb1, d28f, c538, 93f0, ijac201412206v4, 269d, 639c, 4aff, ecaade2017_213j, b593, 13d4, 4b12, 15b2, 23b5, sigradi2014_030a2, 0644, 0cea, 9755, efe3, 8248, 2764, b3c6, 4ade, c07b, ecdc, ecaade2016_mrtn66, acadia14_63ag, 05c2, ecaade2015_27u5, 8e80, cd04, 5165, ecaade2015_64j13, ecaade2016_243z64, df4e, c5d4, 90a9, ecaade2015_164z34, 8370, 117f, caadria2015_124i20, ecaade2017_144u, b86f, ecaade2015_161n34, 9e94, 8915, 91bb, 4f59, bd5f, ecaade2017_094g, cb73, ecaade2016_006m1, sigradi2013_30e, 7e8d, b5af, caadria2015_084x12, ca01, 369c, caadria2016_517v21, 17f9, ecaade2017_184hh, ecaade2014_214v54, sigradi2013_152, 535d, d371, caadria2015_016n3, caadria2017_149h39, b370, 5d70, dc88, 867a, acadia14projects_589j, 81cf, 9f67, 05c7, 08c1, 0414, ascaad2014_014l7, sigradi2016_515k, acadia14projects_661e, ecaade2014_070m16, 0ec3, 0afd, 2791, 1e22, bbce, 7006, f376, c3d8, 5778, a64e, 97e5, 8e3d, 31df, 9fd8, da73, acadia14_399ak, acadia15_47n1, 7028, ab2f, bab6, ascaad2016_045w18, a0db, acadia16_78v5, 30bd, 6483, b8b1, b45e, 47a4, 78c4, 245f, 11ce, 5620, 055e, ba23, 1296, 299c, ijac201412204v2, 7f23, ecaade2017_175l, f6c5, 11f9, eed7, 56cb, 01cf, caadria2016_713x30, ecaade2015_293f64, 6aeb, caadria2016_095r4, 05de, 0961, 35b5, 8d66, 3135, ecaade2016_217o55, 60b2, ecaade2014_153c37, caadria2017_135i36, 9b4f, ecaade2014_149e35, 9185, a6ba, ecaade2016_080z23, acadia14_101v, 6d89, a2fb, 56e1, 4bbe, 9628, 8abc, 58d2, ca8f, 6630, 4afa, caadria2016_229o10, acadia14_317x, sigradi2016_654a, 107d, d56e, 4489, ecaade2017_161c, ijac201614103f3, 3112, 11c1, 087e, ecaade2015_241m55, 989e, ea83, acadia14_555k, caadria2017_129y34, 67c8, fc7e, 83b7, 61ab, 1319, f44f, ijac201412303k9, b61c, 53ac, 39d1, a6b1, 65c8, 8679, 5f5d, f5a1, e3b8, 0d25, a3ff, f405, ecaade2015_248t56, 65fe, 9745, 757b, ecaade2016_072p20, 0111, caadria2016_013l2, 2a48, 4755, fa2b, 324d, b13b, acadia14_339ad, 2c1f, d574, d923, 8260, 390b, c337, ecaade2015_100m19, fe87, 092e, 613a, sigradi2016_450zz, 5556, 9d33, 95b0, 3ddb, 9af3, 64f9, ecaade2017_256ee, dd96, c2ab, ae3e, 6693, 39b3, d898, ae9b, 4cdb, 19dc, 07da, dbf1, 24ad, 6a8d, 2635, 656c, 5b74, ce8d, ecaade2015_113p21, fcd3, 099e, 5110, fb24, 386b, 7fb5, fa50, 0c96, 270f, efa0, 38b2, acadia14_549o, 8806, 9d7b, ijac201614201n6, acadia16_116t8, ecaade2015_332s71, fcac, 5f94, 23fc, 03fa, 95d7, a6be, faeb, f30a, b835, f94d, 5c8b, acadia15_274h11, 4d49, ecaade2015_130m26, b1e2, ecaade2013r_018n9, 159a, ecaade2014_153a37, ee9f, acadia14projects_199an, cdb4, 4dfe, d175, ecaade2014_159k39, 6fd4, ecaade2017_032g, acadia14projects_167ac, c5c5, 5f0a, b149, 9258, 1c3d, c3ed, f6d8, 1fec, 71f7, 9bdc, 56d1, 0880, 74a1, 6a97, 2054, c0da, ascaad2014_024h5, 596d, ijac201513205k8, fc8d, 10b8, bb06, 09a5, d264, 23d9, b2ea, 3baf, f4fc, 8ace, acadia16_478b28, 4861, 375b, c51c, f43c, 295c, 9ebc, 8259, 9a98, ecaade2015_215p47, 9d73, caadria2015_137l22, a360, 7f33, dc8a, cf66, c3fa, f112, f7e5, 909d, 78bc, dda2, aff0, acadia14projects_619at, 8333, 2e34, ijac201412205w3, 3880, 8574, 53ce, acadia14projects_565aa, ascaad2014_029w7, caadria2017_104f28, ecaade2015_169b35, fcb7, acadia15_483c22, ecaade2013r_006v4, caadria2017_132i35, 85fd, fdfa, 50c3, ba8d, 5387, 04d3, acadia15_161d6, df08, sigradi2014_197w6, b45d, 03ff, 13eb, 999d, sigradi2013_386i, acadia15_185s7, 6255, 5515, ce0a, 39b1, 67d7, sigradi2014_279w2, ecaade2017_306k, 4fed, acadia15_483c21, ecaade2017_199q, sigradi2013_215e, 6efd, ecaade2017_213e, b675, 7883, 2a40, 0b9c, acadia14_463s, a0eb, 87cb, 60fd, 70dc, 35c5, de25, 2d6a, ijac201513206k9, a0be, 24b3, ecaade2017_305f, sigradi2015_3.209f4, 3acd, ecaade2016_062g15, 70a3, 9522, faf1, acadia14projects_339ac, 9ccf, badc, 9db6, 0169, e623, ff18, acadia14_699i, 6310, ecaade2017_105tt, c0d4, 9261, 4b09, c204, ecaade2014_085f20, f3b3, 878b, ijac201614206u10, c8f3, c475, acadia16_196a13, acadia14_531l, 354c, ef46, 31ca, ascaad2016_022n8, 4917, ijac201412307h3, caadria2016_851i36, 236a, 3c68, a829, ae44, 6441, fe7d, e0e4, e589, d8e2, acadia14projects_671l, 7d99, c1ae, 388a, b064, a8bd, 57bb, 0a20, 4267, 9f2d, 00a5, acadia14_463p, 2ec1, caadria2015_090w14, 6417, 7c33, ecaade2016_006n1, 5512, 6a22, 8d8a, caadria2017_105k28, 071a, 5fb2, 5590, ecaade2017_208k, sigradi2016_414hh, 2c59, 03fc, 8f91, ijac201614207l11, ecaade2015_206g45, ecaade2016_144d40, 033c, fe2d, 6f6f, ecaade2017_118jj, caadria2016_589b25, c42c, 071f, a002, ecaade2016_223g59, f018, 6b44, 1f69, de15, d689, 7e03, b54a, 4dd7, f847, acadia14_23aa, b238, cd40, ecaade2014_080g19, 5a98, d19e, 50b2, 0eec, 19aa, 233d, 8802, a4ba, a8c1, 6fc0, 1a1c, 883f, ece5, ecaade2015_237x53, 726c, 19c7, ecaade2015_206w45, 53ed, a753, 6f8d, acadia14_81k, 1f6b, ecaade2014_214s54, acadia14projects_63av, 3091, 74eb, ecaade2015_329k71, d1a1, acadia14projects_339az, 8681, 56f4, bc33, 3415, caadria2016_271w11, ecaade2014_145g33, d662, b2a2, ba17, ecaade2013r_010y6, 7cf3, 35d9, a28e, 1d94, 5dde, df38, 4e7e, 24e1, c7a2, ascaad2016_012r5, c322, ecaade2017_099qq, 68fb, 7c36, ecaade2017_008s, d755, 99ed, 9c8f, ecaade2015_18c3, 1939, 86f0, 5fef, b82c, f0ba, b53d, 91f7, ecaade2015_115y22, cae6, d2f7, a904, 2c18, ec12, 15db, d292, 0001, 6d4b, fcd5, f583, 4065, 51e7, 46a7, 3fc0, 9e8c, a0f2, cc59, sigradi2014_305j5, e424, 18f6, 7631, 23a2, acadia14_699e, 8fcc, ff42, acadia14_661b, 1ba1, 695b, caadria2016_755o32, 6b39, ecaade2016_170t48, 427c, ed14, 9355, ijac201614208i13, 0a0d, ecaade2015_320n70, d31c, 8929, 5988, 8b9a, 8d7c, ecaade2016_140n39, bb1f, 4857, 620f, f0c7, 9281, ascaad2016_056j22, 2a42, 74b1, cd79, 20a9, 0fe1, 3bd4, 4130, ed73, 0ec0, b03b, 41ec, 0320, b07e, caadria2016_125s5, ecaade2017_ws-archieduv, 4212, 2a62, d62b, ecaade2016_162z44, 4fe6, ecaade2015_318s69, a4e3, 3a5f, ecaade2017_213qq, 1fbd, 5c64, a67c, ascaad2014_028s7, 114e, ascaad2016_033b13, 67e6, d761, sigradi2015_3.370a6, d71a, a95f, 34e9, 4996, 600f, ecaade2015_110f21, 708f, ca42, 4e4a, acadia14projects_63au, 580f, cfb5, 436d, ea39, f6f7, ecaade2015_265s58, 0ed7, 36f2, ab12, 0004, 9eb9, be54, f9b2, 6484, 0710, adf9, sigradi2016_815ii, ascaad2016_038o14, 869e, 00d6, acadia16_308v18, 17b2, 1e4f, 0b16, caadria2015_030d4, 45b4, 03b1, b29c, aa6c, 956f, 848c, 4a98, bfd2, 72f7, 47a7, ecaade2016_118t31, 99eb, a218, e267, 9d8e, f09f, ecaade2017_047t, 55d2, ecaade2016_tkos66, 7ecb, d76f, 9359, d7e0, 7c09, 1993, acadia14_531y, 2283, caadria2016_467r19, ec4c, 9fc3, 891b, ascaad2016_028n11, 6d78, 2196, ecaade2016_139h39, 8e22, 5a66, e524, ecaade2017_047z, 2530, 3b50, ecaade2015_148m31, aa33, sigradi2013_386v, acadia14projects_339as, sigradi2016_408aa, ecaade2017_269ww, ecaade2015_48v7, 522f, ecaade2014_044b11, 29ad, 8046, 5980, ijac201614201b7, ecaade2016_230w61, 9473, 5353, 9716, 9096, cc77, 0bf8, c27f, 0d73, e67e, 284e, 0d06, 5b47, 7bda, caadria2017_029r10, d7bd, 036d, 85f4, 0174, 01df, ecaade2017_108qq, f5c2, 7946, b437, 78c2, ecaade2014_014v2, 53d2, 5175, 363e, sigradi2015_10.177b20, 662c, d2f1, 3583, 0143, db27, 02c2, c892, acadia14_427ap, 2c8c, ecaade2015_138x28, caadria2016_177h8, 9fba, f890, c71f, sigradi2014_049i5, 6fd9, 2d24, d598, 5376, 6bf0, 37e5, ascaad2016_021b8, 0dd2, c55d, 0263, 9161, sigradi2013_155, a8d9, cd4f, 9b63, ea78, 166d, acadia14_647au, ijac201513203s6, 65e0, 9482, 8d33, 3692, 6f9b, 274f, b6c2, bb2a, 63c9, f7bb, ff2b, c27c, 9d86, bd64, 9d4f, acadia14projects_479at, sigradi2014_218g8, df9b, ijac201614305m3, 3618, fa0c, 037c, ecaade2013r_009e6, 933b, e4a5, 79ff, acadia14_601ab, ijac201614204d10, bfbc, 6bce, 2a39, c0df, de6e, 7db0, 4c4a, 602d, b8f0, 53cb, a526, ca31, caadria2016_187t8, 3bfc, e208, 5fea, ascaad2016_043p17, 3eed, 5827, bf29, sigradi2016_517s, 0b28, c679, caadria2015_064v7, 26a5, 3871, 6d58, 104e, caadria2015_064p7, 9c8c, ecaade2017_198i, 90d6, 3743, 0bc6, 0364, 8e47, e1dd, 005a, c7a9, caadria2016_125t5, 472d, bbbc, e7c5, 3edd, f86a, b81f, 0cf0, a5ad, 348e, 8a09, c327, ecaade2014_072l18, 771b, c91b, 3c42, 6233, ad9d, 2eef, 4645, ecaade2016_075j22, ecf6, fb79, 3470, 8f34, c975, 74c0, sigradi2015_8.339w15, b40d, 86c5, ecaade2017_202p, ed2e, 30ac, 2e8a, 63f1, 8ed5, ijac201614207o11, fc89, 76b5, be91, ecaade2015_248u56, 0887, 7e8f, acadia14_555h, 8787, 4975, f216, 78c0, ijac201412301m5, sigradi2015_10.140p19, efd8, ca81, e619, acadia16_478y27, 1411, acadia16_318i19, sigradi2015_11.136m24, b8f5, acadia14_23au, c1bf, 4288, 3a1b, 6f2c, b99d, ecaade2017_112zz, 4c84, ae89, ijac201614202k8, caadria2016_003f1, ef2e, cafe, 8600, 3bc1, sigradi2014_250o9, 10a0, ascaad2016_057a23, 6462, sigradi2014_048b5, e5af, 6ea1, 8ff6, 01db, 0d3f, d6bb, caadria2017_023g9, 69da, 7591, 27de, 76e6, 539d, df9d, c03c, 172e, 2e78, faca, 8f0f, acadia14projects_43ag, 335c, 55bd, f703, sigradi2016_488r, 5137, 6f83, ecaade2016_163g45, d95b, 3474, ecaade2017_268jj, 05f8, acadia15_357x15, caadria2017_142b37, 10bf, ecaade2017_254vv, 8e63, 874c, b01f, a8f4, af53, b11b, b9d4, 7b65, 4a6b, acadia15_185t7, 63c5, e7ce, 4359, 059a, d4d1, ee86, 98af, 2a3c, 14f6, ecaade2017_048x, f82e, 0e04, bc4b, sigradi2014_080j7, 799c, ecaade2015_113m21, 8405, 1cb9, 19af, 3e36, ecaade2015_287t63, 4a9b, c243, 7dbd, e6ca, b46e, b43d, d9df, 083b, 7685, 613f, 5179, 9980, acadia14_23ad, 74c1, 4fa0, 2027, acadia14_497w, 69ff, 939d, ecaade2016_ws-dleade68, f459, 9af5, da4b, ascaad2016_059i23, 4c9e, acadia14projects_291a, db33, 01a5, 344e, 68bf, d49f, ijac201614401e1, sigradi2014_080m7, 4ab9, d59d, cf0d, ecaade2016_129c36, ffc2, 30c6, 243e, e056, a228, 64f5, 991f, 90ba, caadria2016_383t16, 9b67, 08e6, sigradi2013_52h, 4c6e, acadia14projects_375b, 6b62, ecaade2015_113t21, acadia14projects_565o, 4ebf, 28ce, sigradi2015_13.316y28, 289d, a543, caadria2015_086l13, 5d58, 6c46, sigradi2015_10.307a21, sigradi2015_2.137l1, 8b61, dd86, 0402, ecaade2016_048d14, e2e7, ff81, c2fb, d06f, ecaade2014_180c45, 6e0e, cfda, 2efc, c584, caadria2017_142m37, ecaade2015_303s66, 2c55, d7de, db20, a40f, ascaad2016_051c21, 4fe9, 6551, 8c35, 2342, 3996, d896, c8ae, ecaade2013r_015p8, 5c23, 8dd9, 6ab2, 5d9e, 3e29, da7c, cb6a, 9c5b, fa69, d9b6, cc49, 679c, ecaade2017_077b, 1820, 6ba0, 9991, sigradi2014_263a1, ecaade2017_019uu, 443b, 0493, ecaade2017_118ii, 5843, ec95, 6c4d, 8be6, 3e9c, 733c, 4881, acadia14_479v, e815, ba36, caadria2015_126m20, a20e, 35b7, 8e7a, 9c86, aec7, 0c2d, 1324, 579f, ae3b, a022, sigradi2013_52e, caadria2015_194p28, 0fc6, d387, 0cb2, 0af7, ecaade2017_108u, ecaade2014_239n61, afd8, ecaade2017_048q, 7c35, 9c79, 8ccd, 4723, ijac201412404u7, sigradi2014_330o7, 3af3, a051, ce48, 5ce0, sigradi2016_568oo, ijac201614203s8, 9450, d56d, 422d, 3dc3, c39b, 8963, 9b86, e73a, 9862, 7e3a, 033f, d429, ffa8, 49c2, ecaade2016_165y46, 3481, 6028, a0e9, 2d4e, 180a, 0053, 2391, 5e62, ecaade2014_130z28, ecaade2014_225f58, ecaade2014_038k9, d048, f829, 9892, 290a, ascaad2014_024f5, 7196, ecaade2016_140x39, d856, d481, d6a9, c90c, 4e03, d51d, 9e24, 0208, ijac201412302j7, c99b, e1f0, 6108, 8590, f45d, 4cd5, d311, 947c, ba82, ecaade2015_221p48, f068, 9167, e40f, 44af, 81b4, 8012, acadia15_371g16, dd28, 8ce0, e9c7, 2bc2, 4d7a, 5267, 014c, 09cd, c919, f4da, ecaade2015_138y26, 1fc7, sigradi2014_281i3, sigradi2014_132l1, f36b, caadria2017_105j28, 7671, a175, 489e, b873, caadria2015_142k23, 6a4c, ecaade2014_024c7, caadria2015_188w27, 5721, 6e77, 6ea6, 7109, d7f1, d215, 839b, 9d53, 44c8, fd93, sigradi2014_084w7, 9a7e, d6c3, 8e4e, 6ffe, 325a, ecaade2014_240j62, ccb9, caadria2016_579v24, 91c1, db09, fca8, f324, 8228, 3b5b, 956a, 8977, caadria2017_048i16, a169, 60fa, sigradi2014_032b2, a099, acadia14projects_117g, ecaade2016_073b21, caadria2016_177t7, 034b, 1016, 0a49, acadia14_681an, ecaade2014_080e19, e6de, 60a8, caadria2017_051o16, 886f, 3919, ecaade2014_233h60, ijac201513302a10, 130d, ijac201614206x10, 53e9, 31d4, 51da, f7cc, ef61, 7e0a, 68b7, 3a42, 6b43, 1062, bfdb, 9604, acadia14_453j, 62f6, 02d8, 37e4, e172, ascaad2016_022y8, caadria2015_087t13, ff9b, e481, 582d, ecaade2014_168h42, 342f, aad1, ee2d, 3c90, caadria2015_237s35, acec, 142e, 253c, 89db, 4d1d, 7005, f085, fc97, 4a47, ecaade2016_208n53, fe34, f2d0, 6590, cee9, 6540, ecaade2017_079p, ecaade2017_265q, c63d, acadia14_609ai, 9f81, b21a, 1745, 7b73, 8acf, d8e3, 965d, 9ce6, 5032, aeb4, b166, 826a, 429e, caadria2017_030b11, ascaad2016_054z21, dd9c, de3d, edf2, 0b4a, ijac201513104t3, ecaade2016_011s2, d057, 8b6e, d2c0, acfe, d87f, ac9d, 76bc, 7e9a, 3a6a, e664, 38ed, fb22, caadria2015_150f24, ecaade2015_202l44, 7d7f, 45c4, be70, 22af, 5cb7, 9a78, 2804, caadria2015_208p31, ijac201614207z11, caadria2015_078o11, b12a, 44d6, ecaade2014_208e54, cc83, ecaade2014_156b38, 5155, a695, 0216, sigradi2016_446c, ef71, ecaade2014_052h13, 86b3, 7353, 2c43, e14b, bd60, acadia14_375k, 5f3d, ecaade2017_208b, ccd7, 0866, ecaade2017_225a, sigradi2013_386n, fc00, 2c91, 2c14, 9a28, 6056, b204, 8491, 7909, 9398, ce01, 63be, d2ea, cd01, ecaade2017_277zz, f228, 94c7, e16d, sigradi2016_732z, sigradi2016_737cc, 1f0a, 8d90, 80da, a132, 03e7, 6bfa, 0b34, 9ec3, 3df2, 3ba0, 4b27, 772a, ascaad2014_028u7, 26dd, 824e, ecaade2014_225s58, 88a0, caadria2016_579n24, 6e1d, ecaade2015_170s35, 3f90, ijac201412203w1, b920, 1377, caf7, a657, 4b37, ascaad2016_022u8, d6c2, b416, dcc5, ecaade2017_061h, a9dd, aa50, acadia14projects_317s, c663, 863c, sigradi2013_267d, c194, dcfd, 03e2, ecaade2017_129nn, 695d, caadria2016_013h2, 1277, 2154, b014, ecaade2015_240r54, 2803, 1323, f315, 6cf9, b23c, acadia14projects_479z, 474a, 77f8, acadia14_43at, 064e, 893a, sigradi2014_197s6, caadria2015_168l25, e96c, acadia16_362m22, 4f0e, 23e1, f96b, 217c, 4ac4, 398c, a391, 345d, ecaade2016_083b24, 0a25, aeaf, f1bc, 9f74, 47aa, 5fbf, 5194, 4781, sigradi2016_752yy, sigradi2015_sp_10.16g31, 77d4, caadria2015_114r17, 5747, ea57, 789d, e520, ecaade2014_192z48, 9859, dc06, ecaade2017_027xx, 5ecb, e7cf, af9b, 0573, aeba, c8d5, e4c7, ecaade2013r_008j5, be07, b30a, f2d6, 905b, 6839, fee6, 7ab6, 73cd, 59cd, 31f4, 1ddc, 75ae, 08b6, 44e6, a466, ecaade2017_291ee, 5ba7, 4246, 05aa, 4d41, e0ff, fc54, acadia14projects_427ap, 0b1f, f0d2, 8a2e, 6e7e, 97d3, sigradi2013_194z, 4a40, 8a21, caadria2015_181f27, 2705, 0ea2, fb91, 6455, sigradi2014_345g10, ecaade2015_152w31, 770d, 3ce6, 2344, ecaade2014_042j10, 350f, 4aeb, 2951, 156b, ecaade2017_277rr, 7417, acadia14_375p, ecaade2015_301w65, 33bc, 26e7, acadia15_251l10, edf0, ecaade2015_48x7, 28b9, 3c8c, 3fed, 8561, 52f2, f873, f3d5, 684c, 2943, 0ebc, sigradi2016_484mm, 6180, 122b, 63d7, 2a6e, 9662, ea62, 64a7, 4ba5, sigradi2015_8.186i12, 898b, 3a4a, 6aad, 08cc, 2389, 4a39, a22c, e840, cba8, caadria2017_118e31, 85a4, 402c, ijac201513104x3, 1762, 13ba, c5ae, f5ed, c218, d4bd, 997c, 94ef, acadia14_627at, b531, 0986, 36c0, b479, ecaade2016_129a36, 0552, d39c, acadia14projects_445ae, 12e9, 715d, 95c4, acadia15_323d13, 9731, 807b, 8ae4, b6e5, d543, ascaad2014_033w9, f69a, 8e10, c7c3, 2859, 3557, db14, 7452, 1be2, 99e6, ascaad2016_057m22, aaaa, f1e0, sigradi2015_11.136k24, 5ae4, 5e03, 5baf, 14fc, add5, c99a, cd99, sigradi2013_411, 28ac, 2c2f, ecaade2017_050f, 05eb, d84c, da46, 46cc, bbeb, ac7b, sigradi2014_085h8, cc3f, 9b4e, 19f9, 7026, ad80, 07dc, 0978, caadria2016_301h13, a183, f5d4, 010c, abab, 323d, e435, d6c6, 70da, a8e3, a582, caadria2015_067h8, d009, 3e33, 64a0, ecb7, 8af9, caadria2017_046m14, a17c, b493, ccc3, 1e7e, 8588, 169a, 5a47, sigradi2013_359m, 93fa, 6719, c76c, sigradi2014_213w7, 18ec, 063a, 248c, ecaade2015_129l25, c66d, sigradi2014_247k9, 19d5, 5104, 4be0, acadia14projects_135ac, 09be, 7e33, 5bd5, 53aa, 3763, 5065, d526, f5fd, 5c39, 3862, c2d8, c79a, 9772, 8508, 87ca, ecaade2015_116g23, acadia14_145aa, ecaade2016_023m6, 3a23, a6c0, ef77, 9dad, 5221, 9982, ecaade2014_055y13, eeeb, sigradi2016_367zz, sigradi2015_10.309t21, ecaade2014_111t25, b902, sigradi2014_313i6, a4ac, ae45, acadia15_47j1, sigradi2014_109f9, 824f, dda1, ecaade2014_230m59, caadria2016_045b3, bb70, 6213, 5108, 69db, 6036, 365a, ecaade2015_185s39, 85f1, e202, ecaade2016_085m24, 4686, 081b, sigradi2016_710ff, b116, ijac201614408j5, ijac201412302c7, 3e54, 603b, 279c, 12a0, c9f9, acadia16_254d16, ecaade2015_59a11, 259b, 1f0c, 22ed, ecaade2014_038c10, 73c6, sigradi2016_465l, caadria2016_693b30, 1fdb, f9df, ed43, 2998, 45c5, 06ee, 40d0, 0b56, 2cd1, 1b02, ecaade2016_006w1, c2f2, 8dcb, 8ca9, ac56, 8812, 8535, 3f39, 267b, ecaade2014_177s44, 13fe, 7d3e, 62e5, 368d, 4c0d, 398f, b36a, b775, 8b8d, 8aeb, b86a, 1664, d1bc, 1895, ascaad2016_028o11, ijac201412207f5, a6c9, f6ee, d2a9, caadria2017_043e14, 8e6f, a59b, 90ab, d5a0, 1d9e, 7d43, 0785, ecaade2015_200m43, c1ff, ecaade2013r_004b4, 585c, ijac201412204p3, acadia14_497z, fc41, 6b9e, 4b90, 6132, 5822, 9aa0, b0c3, sigradi2015_sp_8.326z30, 20b3, ecaade2014_015p3, sigradi2015_8.81r11, 3c61, 1b98, 181d, f31f, 6e2b, 5cfa, 49b1, d408, c5d6, ecaade2016_132y37, b65d, 520a, 35f9, ecaade2017_032l, ecaade2014_176y43, d063, d957, fac4, c17c, 57a5, 9696, 0ee5, 8b54, beab, 0962, f8b6, d7cb, ecaade2013r_013w7, ecaade2017_302zz, b1be, 8ad8, 9b84, 277b, 6f9d, sigradi2016_530gg, 7dc2, f337, a354, 33d5, f540, ijac201614105m5, 52dc, 0bf4, dcaf, dee5, b735, 4b99, 0f66, 6e8d, acadia14_549p, acadia14_399ai, caadria2015_237p35, 34d6, ecaade2015_138k27, ecaade2017_291e, 09ac, de38, 72f1, ecaade2013r_003u2, 70fe, 544b, sigradi2015_3.111b3, 3271, 4222, 93d2, ascaad2016_021d8, ascaad2016_045h18, 8d8b, 7c75, 4b7c, acadia14projects_655ad, 6ab5, 596b, df63, 69f8, 7b12, aa4c, ecaade2014_127k28, 2349, 7b44, ecaade2017_269c, 9b8a, decd, 0ea8, a2a4, 2632, 3c27, 2c56, 72a7, 8310, b59d, 3207, 5c29, daa4, caadria2017_001f1, 9481, 4802, b4f7, 4738, 1cd5, ee70, 83e3, 5e3a, 7749, a942, effb, e8a3, fa39, ecaade2015_298i65, 2231, 5004, 3f21, 6a64, 3918, 7edd, 7baf, 5589, 6d82, 2777, c09e, 4c05, 0ef6, 6722, acadia14_135o, 12bd, 97d8, 1ac5, 3ae4, ecaade2016_071r19, 0e31, 368f, acadia14projects_23ab, 283e, 90a7, acadia15_381u16, 89ba, d6a6, ecaade2017_208o, ecaade2017_254ii, bfa4, ecaade2014_168n41, 4b78, 0f85, 9ffe, 6782, a5f0, 23d0, 8744, 500f, 50f8, ecaade2016_230u62, ef95, e193, fd39, acadia15_284s11, ecaade2015_284z61, fd50, 7597, 0ae6, ecaade2017_170h, 0479, 59d2, caadria2017_009n4, ascaad2016_018n7, 9568, c3f7, acadia14_301e, ecaade2014_202p52, 4dc2, caadria2017_031h11, 51b0, 9944, 2006, ecaade2014_240f62, 947a, ebb6, b2ff, 5c6f, 9048, 5505, 080e, ijac201412205r3, sigradi2015_2.162o1, af2e, aa9f, ecaade2017_215wr, bcc3, 9988, 78ec, c19e, 6601, a9b6, sigradi2015_10.140l19, 0a83, 5f75, 5786, df75, 52b5, a802, d1ef, acadia14projects_709ar, c17a, e80a, e644, 1c9f, 3344, 30d4, 0a40, ecaade2015_309w67, cd0b, ecaade2015_86g17, af6b, 8c16, d3c4, 9528, b0d7, 723e, ascaad2014_003u1, 3d76, e743, cfb8, 9a02, e5cb, ecaade2017_173mm, ecaade2013r_011a7, ecaade2014_233i60, ecaade2015_261f58, a512, b4be, sigradi2013_364p, b6db, e5eb, c05a, c86b, 42e9, bb60, c588, df83, sigradi2016_484pp, acadia14_327b, cde5, caadria2015_084w12, ecaade2013r_009d6, 9730, 10c5, ecaade2015_306i67, caadria2016_405e17, 7a33, 58dd, ecaade2015_22r4, ac5a, 00c1, 363b, 907a, 2547, 4594, 90b4, 419c, ecaade2013r_011h7, 9e68, caadria2016_871j37, 7169, 49c5, ecaade2015_301a66, caadria2017_002h1, 7920, 198a, dc7f, 48a5, ee39, 1d48, ebba, cf16, sigradi2013_62t, ecaade2017_252k, 8b60, 0876, sigradi2016_814f, 7acf, 886c, caadria2016_797y33, 4931, b2da, 2f77, 177a, 2f8e, ecaade2013r_009u5, 84bf, a0a8, 4be6, 94a3, acadia14_145ac, edcd, bc92, ecaade2016_162e45, ascaad2014_001j1, 3849, 46c3, bb16, 46e7, 21c3, 9629, e836, 9b8d, 693d, 2a1b, 94fe, ijac201614102v2, acadia14projects_445ab, 325c, 19bd, bd3a, ecaade2016_074m21, 2020, 5b84, 6333, 2f9d, d285, ecaade2014_224w57, b8fb, ecaade2016_224o59, c5f0, 63f7, 61b0, d8ad, caadria2017_054c18, 2ffe, 9ac2, 510b, ecaade2014_024f7, 7d49, c371, bb9a, 8a67, 0948, 312f, 5e0e, a082, ab36, sigradi2015_sp_8.6h30, d74c, sigradi2015_8.264l14, 6500, caadria2015_194u28, ijac201614404b3, sigradi2016_602xx, c50b, 373b, d49c, ecaade2015_114l22, 7fdf, 1072, 6f60, 5abe, 1250, bc76, ecaade2016_163h45, cb34, 6c02, 64d1, ecaade2015_287o63, ae62, 9c05, fc56, 07d5, d3cb, a1b6, fe61, ecaade2016_078c23, 2608, a1b4, sigradi2016_737bb, ecaade2016_134c38, ac83, sigradi2015_3.201u3, 890a, e745, 8c57, 1faf, 5b31, ecaade2015_319i70, 5caa, cd82, ecaade2014_123h28, 164e, ecaade2015_329o71, 3585, a15c, 3323, 11ae, 775f, 1ec9, 3a1e, ff73, 4d77, 3f3b, 485e, 377c, a273, f8d8, 2634, cc37, 8a8f, acadia14_135r, ecaade2017_230tt, sigradi2015_3.190n3, a4c4, ascaad2016_049z20, acadia14projects_267l, sigradi2016_756c, 9406, 55cf, 35e5, f9b6, 9b68, 76b0, 7641, 6819, caadria2017_163r40, 8b99, 9868, 90cf, 8e9c, 223b, ecaade2017_244hh, dedf, f752, ecaade2017_042gg, f27e, 8183, 4e77, f3a4, 9837, 05e5, 9a99, c695, 2fde, d3c2, 38a6, c41c, 109b, 25ca, 0d47, 5097, 25af, cabe, 5a86, acadia14_479b, d960, 1053, caadria2016_445z18, 2351, ecaade2017_130tt, e766, c6ba, f0f6, ecaade2017_117u, e471, 145a, 6465, caadria2017_163n40, acadia16_12k1, c494, 4f56, 083d, ecaade2015_286b63, ijac201614205r10, 1a85, 1171, caadria2017_069x21, f3e9, caadria2016_003i1, ab52, ecaade2015_81v15, caadria2016_457h19, 5143, caadria2016_631b27, ijac201614105y4, 6f99, 8850, ascaad2016_048f20, 4a4a, 7283, ecaade2017_038kk, a253, d4d2, deec, dd6e, 7bea, fa04, 1b94, b88e, 475e, 6c1d, 6ec7, 3b86, cf15, 9cba, ecaade2016_043b12, 8aed, 8a90, cb9e, ecaade2016_126p34, ecaade2017_jgor, 2d41, acadia16_54t3, a072, ecaade2014_066k15, 3f81, caadria2015_220c34, 291d, ecaade2016_038j10, 79a7, caadria2015_137m22, ijac201614307v4, acadia14_709al, ecaade2015_205e45, bbde, 30c7, 4783, 3a2f, 7be5, f79e, 1229, 836e, 8859, f52a, 851f, 052e, dcd2, 9aa9, acadia14_365aj, 6047, 1d5f, ecaade2016_062e15, 8257, d53b, 2ee2, 1c96, 9e81, sigradi2013_393n, 7397, 02b5, fc52, abee, ecaade2017_308hh, caadria2016_229m10, ecaade2016_113u30, feea, d017, cecc, 81a2, 33e8, ecaade2014_218x55, sigradi2016_625tt, a69b, cfd1, d2cb, 8aee, ijac201412304v1, 9eec, 51c7, 13e5, acadia14_219g, 624a, 254e, 64af, a86f, e711, ecaade2017_225e, 3c33, 6072, sigradi2016_636n, 3b8d, ecaade2014_180n45, e5b3, 9d31, f06a, caadria2017_115l30, 988b, 8775, c85e, 4265, b9bd, b603, b9e4, ad0b, ecaade2015_215h47, ecaade2015_280w60, ecaade2014_132h29, fc18, abbd, e19d, 4e29, 2781, b253, ecaade2017_042x, 157b, 2662, 2229, 1a26, 78b9, ecaade2017_019cc, e06e, f0e4, 2a73, 0a8f, 7691, ded2, 1bc8, ecaade2014_052a13, 9a84, ascaad2014_035u1, 354a, ecaade2014_239a62, caadria2017_096o26, 3e35, 4414, f659, ascaad2016_044u17, 1060, f290, ijac201513102e2, d00e, caadria2017_129v34, acadia15_251k10, e3b4, 351a, a478, 9e53, 157c, 4bab, ascaad2016_003e2, caadria2016_517a22, c60e, 401f, ef8a, ascaad2014_011v5, 0e75, 7662, db06, b3ed, 18d4, 437c, 3d62, 92e7, 30ab, 9923, ecaade2016_032u8, 00db, 06c9, 2d65, e105, e25b, 2638, ecaade2017_006aa, 5f10, 3da5, 038a, 0eab, 1586, 85c9, a125, 6f98, f1dd, 48a6, 6732, 10d7, 5b77, 735c, 1dd4, 22f2, c9af, cc60, acadia14_145ah, caadria2015_087h14, ecaade2017_210s, 3082, 5e14, acadia14projects_153a, cebc, d8d2, e355, 18ed, sigradi2013_397, e94f, 1475, 4b5e, db82, a4fd, e7b6, acadia14_479h, 16b8, 0864, 7f54, c5a0, ecaade2015_130w25, ijac201412301o5, 4449, e405, sigradi2016_710jj, f4ac, 9157, ecaade2014_023c6, ad18, 9fed, 788d, ecaade2016_071s19, 81e8, b57a, ecaade2017_308z, ecaade2015_138u28, f165, dbd3, ecaade2016_067p16, 4058, 80f4, f31d, caadria2016_219j10, 81e1, cddd, ad4f, 004c, ecaade2017_220tt, fe64, 5401, 224a, e27f, 06d6, fd2f, aa19, 9f30, 8331, c0de, 4cc0, sigradi2016_751ll, be43, caadria2015_124t19, 2923, 1e37, b7e3, ecaade2014_030j8, 8c89, ecaade2017_230qq, 33eb, 3fb6, ijac201614202n8, 76da, b4d3, acadia14_101ac, ecaade2016_168j48, b48a, 37bd, fe5f, 73eb, e274, bc38, 53db, e8aa, 00a9, 97d0, 92a2, 6687, c583, 32a2, 5159, ecaade2016_040u10, 6e9a, 3a0f, a831, 41f8, f064, 17e8, 82af, d45d, f801, 3a06, 20ba, 7e79, e4cf, 18d1, 5783, 14b6, d548, c8f7, 6cb4, 9fac, f496, ecaade2015_175p37, 1d53, 997f, ecaade2017_249qq, f547, ascaad2016_009m4, b76f, ijac201614204y9, 2222, 243f, 0c68, sigradi2014_074h6, a3d9, b0a2, acadia16_140v10, 6bff, 7aaf, 707a, c049, 0277, d82a, cfee, dda7, 4742, 2931, f76b, 7f10, sigradi2013_30c, ee1c, caadria2016_405l17, 973a, caadria2015_203l29, acadia14_435ay, caf3, 0e26, a34e, 685d, 543c, fcda, ijac201412303p8, b39b, 01cb, 35d2, cb00, 576b, caadria2015_090z14, dbb2, ijac201614103i3, c0bb, 882a, f89c, 73d7, ecaade2014_030o8, aba1, 27a4, caadria2015_156k24, acadia16_394i24, 7dc9, a615, ea04, 8c96, 83d0, 033b, sigradi2016_408ee, ijac201614201j6, 8975, efd7, 6f3c, 2fee, eca6, 7a9e, 958a, 2e15, 7385, c5a7, fb13, ecaade2015_229h51, 4036, 3ec1, c1fa, 161f, ecaade2014_010t1, ijac201513303r11, 56fc, e4b8, 16e5, bf86, 4788, sigradi2014_169p4, 2556, fe41, 843b, 556f, sigradi2013_243, db24, 7fa3, af3e, dcfb, ea0d, 55d1, 585f, 1df5, dbed, 43bb, 4488, 1012, 3458, 098a, ecaade2015_55u10, acadia14projects_473an, d5b2, c2d9, 7cdb, ccf8, 3a30, 94e1, b2c3, 5518, acadia14projects_79y, b50b, c702, 72b9, 03cd, ead1, acadia14_291b, ecaade2014_042s10, c58d, 1608, ecaade2017_105ss, a3d6, 120b, 7d11, 0f86, 0cab, 8935, f211, caadria2017_104x27, f961, 7a42, 717f, fdd5, ijac201412303l9, ecaade2015_138y27, 7787, ecaade2017_199pp, 4b0d, ad71, 3c29, 9832, 1af0, acadia15_323c13, cbe8, sigradi2014_181v5, 79b5, caadria2015_130u21, ad58, 32f4, eeaf, 0dbc, 2927, f4ed, 8d59, sigradi2014_151m3, acadia14projects_627aw, 13f2, 7d72, caadria2017_015c5, sigradi2015_sp_8.284p30, 4248, 1496, ascaad2014_005v2, e98e, 7976, 2125, 1487, 1668, 511f, caa7, 4f70, 9c92, ijac201412402t4, 5db2, 82ed, ecaade2013r_010p6, caadria2017_155p39, b926, sigradi2016_625b, 1e0c, sigradi2015_11.165u25, 15fe, 2a71, 3b96, 994c, b393, 097a, ed34, 97e2, 8ed2, 405e, 28fe, 4e6b, 438f, caca, 4a0f, ecaade2016_163x45, 87dd, edfb, c7ec, 0ae7, ef0d, 983c, sigradi2014_057s5, 8189, 0324, 8cbd, 442b, c5c4, 27a2, c0a5, f7b3, 7c81, f7b8, 7456, 8cde, ecaade2017_124h, c114, 0487, b085, 52cf, caadria2017_110d29, sigradi2014_103x8, e648, e35f, 0fea, ee0c, d570, ed32, a4f6, 50c5, 7c39, caadria2016_809h34, 0a5f, 8a61, acadia15_123x4, c136, 5daa, 541e, ca19, 1dd1, d5f6, 9ef6, ecaade2017_305xx, f491, ijac201614402y1, 85be, 048c, e7f0, 9794, 23d3, f87b, 7863, f341, 8a0b, 02d2, 125a, b68b, ecaade2014_225k58, 247d, d07e, f383, 22fe, ecaade2014_030n8, 089f, 22a6, f4ae, ecaade2015_158l33, 42a3, ecaade2016_130l36, 303d, 2138, d248, 029f, ecaade2015_37h7, eb62, ecaade2016_095f26, 7c70, ecaade2016_055e14, ab72, b7f0, acadia15_195b8, ecaade2016_023u6, 52bd, 7441, 1116, ecaade2014_153l37, 8a71, a587, 34f4, 9add, 670c, ecaade2017_079x, 34b8, 6214, 09c7, 94a5, 79c5, 3a2d, 666c, ascaad2014_014t8, b83b, a739, ecaade2016_128i35, acadia15_95i3, b0b2, sigradi2015_3.65p2, 3ec3, 1f54, c0ad, ecaade2015_241i55, 87af, f384, aaba, e651, caadria2016_507r21, 82c7, 5e88, 5a27, acadia14_247k, 2f12, 2ceb, 6e3f, a856, e76f, b452, ecaade2016_067u16, ac3e, b39c, d302, 01de, 2c34, ecaade2017_023q, 1679, 00e5, ecaade2016_065y15, ca58, d6da, c29e, d2a0, 6e40, 6d21, 3e8a, 38ab, af2a, b4da, 7213, 8b89, 8c47, ecaade2017_051p, ecaade2014_224u57, ijac201412307g3, sigradi2016_561gg, f6b3, 66da, eb7c, 3cc9, 44d9, caadria2017_030x10, 7874, 8f9d, 0ffc, 8d82, acadia14_177ac, d79c, 95ed, a465, cfe6, ecaade2015_144e31, 306d, 0027, 6c71, c1cb, 0363, 588e, 043d, 9190, ea55, 0d5d, 8fc2, 2633, 2216, cb63, ascaad2014_016b9, a1e6, 8fc8, 2253, d042, ijac201412403b7, 2e8c, acadia14projects_101ac, 34af, 0afa, caadria2016_787j33, ecaade2016_068g18, eaaa, 7de6, ecaade2017_069ff, 7e40, ascaad2014_017r9, f1e8, a2e5, 34dc, dbb7, 7d40, 067f, 0caa, 7cbe, c321, 1d25, 3348, ecaade2013r_002c2, 4a8f, 7c7c, 8439, daf2, ijac201412205m4, 0c85, caadria2016_013o1, d1a5, bb8f, 02b8, e7a0, 9f92, 5c7f, 7716, sigradi2016_702w, acadia16_270b17, 4e06, ecaade2016_144k40, 05e0, 187e, d0ba, c41d, 8f4a, 6c93, 562c, 66f4, ecaade2017_199ii, 5169, e333, 9a88, b534, ecaade2015_217d48, 8c6a, f11a, 6eed, f9d0, 1a71, b3f1, 1368, c90e, ascaad2016_004p2, ada2, ecaade2015_301b66, 06e2, 1d1c, aa49, 7ae3, ecaade2016_225o60, 0233, ecaade2016_111o30, 68b3, sigradi2013_326j, f1ba, 7798, 6abb, d704, 5732, 8cea, 4a3e, e7a8, 64c5, 3ee0, caadria2016_673y28, 791d, 8e37, ecaade2017_256z, 3ba5, acadia14projects_347ah, acadia14_473am, 829d, ijac201513203r7, 4550, d9bf, ca8d, aee3, ecaade2014_030l8, 6244, ijac201614308p5, 8db0, 5a5d, caadria2015_213b33, 229b, 8313, acadia14_579e, 4787, 33fb, 8342, 9efe, 78b4, b64c, sigradi2015_8.186g13, 9e98, d44d, 51d3, sigradi2013_112d, 7c84, 98a6, 5f67, 3f43, ce1e, ecaade2017_117bb, acadia14projects_619al, c609, ijac201412403a6, d378, 5019, 8b04, 4956, acadia14projects_199aa, 6a37, acadia16_72d5, sigradi2016_450pp, 37b5, 36be, 24fe, f767, 5cf5, 2cb6, 574d, acadia16_154i11, fb06, c797, c7f8, acadia14projects_389az, 59a7, sigradi2013_248z, 0368, 54bc, ijac201513302d10, 7753, ijac201513303y10, 37f9, e84a, cf46, ecaade2015_230p52, c528, eb4b, a693, 3edc, ecaade2014_141h32, 43b2, afbd, 0e48, e281, b17c, f106, acadia15_195v7, 601d, ae38, ecaade2013r_008l5, 4afd, e488, f314, 9ae2, 0bd3, 2014, 65bd, 1015, ecaade2015_180h39, 2af5, eb72, 3d5f, d4c0, ee5e, cce5, 4780, 27db, b046, ecaade2017_008e, 7aad, acadia16_470o27, 6cfc, c8b4, eb40, 20d2, 52e8, caadria2016_405i17, 20df, 08f3, 0491, f628, ecaade2014_022w5, 7f5f, 1f8a, c91d, 49dd, sigradi2014_042v3, 884b, 1a27, 6dff, b7f1, 7582, ace7, 9636, e5ec, a715, cd2b, d425, 86a1, ecaade2015_294n64, 7d7a, ada1, fa1a, 3068, 2367, ff75, 9c2b, 6aec, ecaade2017_192r, 0013, cf5f, 9160, 3a9d, ecaade2016_046b13, bae0, ascaad2014_014v7, 5e25, deee, a0ac, 04d8, d648, ecaade2014_153j37, 01cd, 8bc4, 7e37, 4963, 0882, 9871, 6652, 0a87, 18ba, ec16, 7f70, 0113, 181a, 7b8b, 6a0e, e099, caadria2016_725j31, 612a, d35b, ecaade2017_140rr, fce3, 9d9d, 7dde, c40d, ecaade2017_052oo, 0199, d9b9, acadia14projects_199ap, 8ff4, 3435, ecaade2016_175k49, ecaade2017_256cc, 2664, 8042, e7bf, 7ed2, afea, 6294, sigradi2015_12.297l28, 19c4, 706f, 9eb5, acadia16_164v11, 92df, 4a1e, 4579, sigradi2015_3.221o4, ecaade2017_309qq, 5ea3, 6d40, 4398, ecaade2015_271y59, 902f, ae7c, 88e6, 0236, acadia15_357o15, 9079, ac77, sigradi2016_815q, 0231, 1b38, f47a, fdd1, 6aa2, e781, f0a0, 85b5, 7278, 7937, d79a, bf06, ecaade2014_230p59, 9799, 34b0, 3e1a, 5fcb, 4f24, ac9a, 5864, sigradi2014_330d7, 24fc, f4e4, 0c30, 82dc, e1c4, b770, 843d, e9c3, 7944, 15a0, 570a, acadia14_125t, acadia14_177ae, 6af5, 9b36, 0cec, b9f8, 6be4, 4e52, e5ac, e5b1, 55e0, ecaade2015_221a49, 2cc6, 1c6d, d0b4, 50b9, b086, sigradi2016_558s, 050b, 1f52, ff03, 3747, 411f, dd50, 9c97, 8e16, 663a, ecaade2017_203vv, ecaade2015_332p71, b035, 768a, 1431, da1f, f9c6, 22e6, 90f2, 75c7, 4668, acadia14_153ao, acadia15_203j8, ecaade2015_94f19, 4dd9, caadria2015_156r24, sigradi2014_136d2, 99b6, ecaade2014_149c35, 8391, d52e, 11ea, 4aaf, ecaade2016_098e27, ascaad2016_005w2, c4d6, ecaade2017_076y, ddff, ecaade2015_287h63, b031, 41f9, c110, 7b1d, sigradi2015_3.43j2, ecaade2016_162v44, 26b1, e60e, 66e7, 52d0, caadria2015_181a27, caadria2017_113z29, d460, 4fe1, 9acb, dd8c, 42c9, 4684, ecaade2017_014yy, 85a7, acadia14projects_589a, de53, ascaad2014_024p5, acadia14_317s, caadria2016_651f28, 3a96, b6ae, 0d35, a19c, a594, bf36, 314d, f26f, a7be, d439, ecaade2014_225n58, 81d8, abac, ecaade2015_171z36, 0075, 6be0, 3a5d, 8aa1, f4c3, 139c, d9e6, ecaade2015_314h68, c87c, c18b, caadria2017_058k20, 2985, d805, ecaade2015_171m36, 8d8d, 4275, 9dc4, 5db9, 4b71, 9015, 6b17, c435, ecaade2016_065c16, ecaade2014_185t46, acadia16_140b10, caadria2017_056n19, 02cd, acadia16_450r26, 0c75, 9abc, dc82, 7187, dd52, 858e, 455b, ecaade2016_102d28, 005b, sigradi2015_4.219f7, e289, c775, e9a3, c872, acadia14projects_375c, 76f2, ea52, e7df, sigradi2013_41k, 9320, sigradi2016_550n, 15f0, 2f78, e167, acadia14projects_53s, ijac201412304a1, f622, 5269, d23a, ab47, 6c50, 04d9, caadria2017_052w17, ecaade2015_205d45, 34ab, fcdc, 2449, dbd6, 133f, c5c7, e7dc, 6d94, 6d04, fe8a, 2929, caadria2017_163u40, ecaade2016_208v53, a912, df74, acadia14_579i, e0c4, 06f9, cd18, 4b45, ecaade2014_112f26, 9f41, d8cc, 3f7b, ecaade2015_205x44, c563, acadia14projects_619an, 3d0b, 4819, fb2f, 6f58, 14aa, efc1, d27b, 5237, 2629, 8706, e936, ca99, 39cd, caadria2017_054e18, f0f8, cb12, ijac201614302i1, 36a9, acadia14_117aw, 0a1c, 293b, 7ea7, caadria2016_517b22, acadia15_333u13, ea10, 8f85, 629b, a933, 405d, ef74, f1ea, 7dd0, f69d, 8148, a4a7, fd35, sigradi2015_3.43k2, cedd, 929f, a335, 8671, 0d9d, caadria2015_213n33, 9476, 7fb0, 0a21, caadria2017_185s44, fa11, ascaad2014_032t9, da02, ecaade2017_208f, c6ef, 67e0, 7770, 4e72, 40b4, 874a, 822a, 4953, f1f9, ce46, 0850, e371, d64a, 8f5b, ijac201513201b6, d054, 9c60, 844c, cdeb, caadria2015_015e3, ecaade2014_206j53, 8371, 42df, f4a6, 23bd, 2e11, ac82, 6464, 23b8, fe8f, c830, 62bc, 17ad, acadia14projects_427ao, acadia16_478z27, 0217, 1fa2, ijac201614307u4, ecaade2017_083zz, 1cf5, c036, sigradi2015_10.138d19, ecaade2016_011b3, 1beb, caadria2017_129t34, 3fc2, caadria2017_101l27, 1b06, 4a32, caef, 6945, 6b38, 8809, 47fd, 4de0, e890, acc3, acadia15_333b14, 28b1, e5cc, b012, caadria2017_142c37, 6af6, e1d5, 6135, dbaf, af47, 2fff, dccd, sigradi2013_393p, b856, 2e94, ecaade2017_133g, caadria2015_208e31, ddb2, 731e, 5672, ecaade2015_155m32, 31d0, 9927, a0dd, 7927, ecaade2016_152v41, b270, 1b8b, ijac201412406s9, ecaade2017_277tt, acadia14_63ah, cc73, 1ba7, sigradi2013_280t, 690e, b5c7, f709, 0b0f, sigradi2013_46b, 252d, 96bb, ecaade2017_256mm, c881, 3f74, 3d24, bd90, ascaad2014_005n3, ecaade2016_072m20, 3b7f, ecaade2016_011x2, 7084, e433, d894, ecaade2014_143r32, e022, 4e31, ff32, 3d6e, d12e, 393b, 3c07, 30d9, 8b8f, b527, 7cd0, sigradi2014_049g5, 409a, 8c9b, 335e, 4d82, 90dd, d08a, sigradi2015_6.387k9, 07ca, ecaade2014_044t10, ijac201614105s4, 3740, ecaade2016_045l12, 3606, acadia14projects_247l, sigradi2014_263b1, bcac, ecaade2015_55l10, 66c4, 5fb6, ecaade2015_333a72, ecaade2014_030m8, 50c4, ecaade2016_129o35, dbec, ecaade2013r_004f4, ecaade2014_206m53, 0662, 6a4f, 0682, ecaade2013r_018m9, caadria2016_529p22, a882, ef65, 5719, a18f, c59c, fd49, 8938, acadia16_382r23, bcf0, sigradi2014_074k6, 583b, ascaad2016_045e18, f248, ecaade2017_032m, ebac, aff3, ba99, acadia15_343g15, ascaad2014_014t7, ec58, 6aca, c5a1, 96fa, 728e, sigradi2014_085e8, ecaade2014_066n15, aacd, caadria2015_188e28, 6c75, edf1, 33bf, sigradi2016_448l, 454a, ecaade2014_113v26, c319, b93d, ecaade2017_017v, 280e, a294, 9738, ecaade2016_023n6, ecaade2013r_019e10, ecaade2017_151aa, 6627, 3f92, 9a46, a2a0, 7414, d3ac, 4fde, b637, 918c, 6fcb, ec37, a6e6, 0c9d, 9a24, a311, 214a, acadia14projects_619au, 1333, 29f2, 3cbb, ccf6, 11a2, 5ff1, f716, aa65, 7ea5, b03d, 55a2, sigradi2014_252s9, 76d9, sigradi2015_11.8k23, ecaade2014_153t36, 47bc, ijac201412408y2, f268, 3b75, 4e22, caadria2015_220g34, 9e88, 31e6, e1bc, 0542, 391e, 9c03, 757d, 8567, 319f, c225, ecaade2014_180l45, ecaade2017_169uu, 3453, d58a, 8838, 511c, caadria2017_041b13, 0fa1, f6d0, 5691, cfb2, 7eaf, e3dd, sigradi2016_695z, c8ac, 0def, de4d, caadria2017_122v31, 8fed, 9c29, ijac201412408a2, febe, 69a5, 4a7a, ascaad2016_029w11, 1ac4, 24cf, acadia14projects_63ab, e87f, cfb9, 1b3a, bdcb, f672, 5c96, c978, 483f, 2742, 97e6, eea7, e8e0, 253d, e454, 1761, d0cc, 9a67, e957, e312, c4d7, 5636, bb62, eb1b, b697, acadia16_488a29, 58fa, d4c2, ascaad2014_033d1, sigradi2016_611o, 1b4c, ecaade2017_066m, 9eda, ijac201513303z10, 194d, 3e04, ae2e, a9e3, 9e2f, 0db2, 099a, f021, 78bb, caadria2016_405j17, d66d, ecaade2014_175v43, 76fb, 87c4, ecaade2016_208u53, ad6f, 1d97, ecaade2015_200s43, caadria2017_005x2, 4b7d, 7329, 8c04, acadia14projects_63az, ascaad2016_048e20, 719e, d5e1, 2aa3, 77dc, aa64, 3b40, ecaade2014_149u34, caadria2016_569d24, 5817, da68, caadria2017_005t3, c956, 725e, acadia14projects_497y, d907, 9cd6, 4295, ecaade2017_301y, 8997, e6ee, ecaade2016_tkot66, 8b81, 6421, f9ed, 51cb, 839e, c41f, 1658, 2fa0, 3fbd, 7ce9, c3a3, 57fd, e62c, d7a9, 7f74, caadria2015_016p3, 2954, ecaade2014_185r46, add9, 5c0a, e190, 1fd7, aa3d, 18a1, 82e6, c26c, b606, b9d7, 546b, daee, 488d, 0c27, 0aba, cbf5, 6c4e, acadia14projects_101ad, c3a1, e5d1, 463d, 8e4d, ijac201614208j13, ecaade2014_016a4, e81d, eeb9, f226, faee, 9327, 0f54, ecaade2016_067h16, 534e, 068d, 0e05, 4718, 260e, f781, 4e01, d875, b9c9, e449, caadria2016_085j4, 7fba, 57f6, 1775, 5a49, 5ec1, b646, 5b42, acadia14_463z, 94cb, c021, 1166, ecaade2014_206l53, 3c5f, 5392, 95e0, fe01, 3d2f, 11f1, 5b94, 4c0a, ecaade2015_334v72, f395, 7ad1, dd03, aee8, b5a5, 8d86, 02e4, 27cf, sigradi2013_248f, f374, 1023, 6b8a, 514a, 08b3, b75b, 0b10, e209, 2f7b, 42c3, af69, ijac201513302f10, e858, 6c25, 3832, 03e3, 0528, caadria2016_861g37, e332, af54, ecaade2015_206u45, 7928, 1d2a, ecaade2014_010r1, 91c5, 2a4d, aea6, a887, 63f2, acadia14_523ar, eb87, 6e3d, eedf, ecaade2017_240q, e25f, be95, cf7a, c89d, 321a, 7556, ecaade2014_023x6, caadria2016_755n32, f49b, ecaade2014_232u59, 676b, 9178, 425b, c887, c2c4, c7bb, a6a2, 01e0, caadria2017_158b40, 5dc5, 04a4, acadia14_33am, a773, f52f, 9ca3, bbf0, ffd7, 9259, 33b6, 94cc, e0d2, 9ef3, ecaade2017_254kk, cb91, 96be, sigradi2015_10.7k18, 9148, 12c8, bbdd, c848, 7bfd, ecaade2014_224x57, ecaade2014_233k60, sigradi2016_637ee, b09a, ijac201614207b12, 4d4a, ijac201412404a8, ea7e, 8f45, 1d6d, 1c15, ascaad2016_038w14, 6caa, f09c, 81dc, 5f8d, 574c, 1350, ecaade2017_192c, ed5f, ad83, sigradi2015_10.309m22, ecaade2015_196s42, b802, 3faf, 0624, ascaad2014_014i8, d2ef, 3b92, 748c, 2300, 8230, 1a62, 6bb8, caadria2015_061h7, f92b, sigradi2013_343g, cee7, 8328, b12e, c8d8, 057d, 4186, ecaade2016_191k51, caadria2015_070z8, cbc2, 9bdf, ecaade2017_240aa, 2755, 5fd5, 136c, dcc3, 7c77, ecaade2014_057j14, f902, caadria2015_087o14, 519f, 4385, de02, 5f06, 08f2, b409, 0b8c, 1ce5, ecaade2015_237j54, caadria2017_079w23, ijac201412202v1, 3e61, ecaade2016_036n9, acadia14_199ap, 2996, f185, eef9, 6ffc, 02d4, acadia14_619ae, b029, ea6a, acadia14projects_63ad, 5041, 286b, 1874, dfdb, 0bc9, sigradi2016_807mm, 3ee3, e033, acadia14_339y, caadria2015_226x34, 2ddc, 9a08, ascaad2016_023p9, e26d, 32ba, 81b3, 2521, 09bd, ba08, cb6b, f301, 9fb5, 7def, c9cc, 4625, 0eeb, 720c, 763c, caadria2017_055l18, ecaade2015_152y31, ac9c, a02d, 737a, sigradi2013_74f, ijac201412408t2, 5b89, fc03, a4da, 5606, 0fce, a878, 2955, 660e, 9bf9, 3bc0, ecaade2017_031xx, 523e, 9fa6, 3dd2, ecaade2016_223i59, f8fe, sigradi2016_636l, acadia14projects_199ai, 761c, fde5, ecaade2015_48h8, ecaade2017_014zz, 2e84, b47e, ac58, 4dac, d523, f6de, df6c, sigradi2016_448x, 78fa, 842f, caadria2017_029l10, 7fb3, 9e60, caadria2017_041e13, a363, 6a15, 5ec8, caadria2017_035v11, 90f8, 8740, ecaade2017_083ll, 1196, 1f2a, d6f9, 8393, 8cca, 631f, ascaad2016_005v2, bb66, 16d8, fb57, 8e11, cafa, c36d, 3298, 9e7a, d3f3, fdcb, 0d1a, d3f7, ecaade2014_220f56, acadia16_140w10, 1135, 8adc, af2c, 118b, 5411, 3cea, a115, ecaade2016_140i39, d1dc, ecaade2015_61m12, def2, 8ce4, 08a0, 33f4, 6f50, acadia14projects_699c, adca, f421, 1240, ecaade2014_194h50, 0a13, ecaade2017_054kk, e16b, 28ae, ecaade2016_225u60, 5934, 4e78, efb9, 3b21, f192, c1f0, e64f, cfbb, 5426, ecaade2014_038r9, 8869, f67d, a1d6, d85b, 4c16, 9683, ecaade2014_015x3, 885d, bdc7, 3ca9, ijac201614306d4, sigradi2014_345c10, 8c05, f450, 2bc6, c3e8, caadria2015_126s20, a23c, 6e92, acadia16_344k21, ecaade2015_59e11, 9bcb, 1c33, 176e, 11ba, 0607, 6de3, ecaade2017_194bb, fe4e, sigradi2016_517n, 911d, 1f38, 31b5, fd5b, caadria2016_839k35, 0b89, f866, ecaade2014_108j24, ecaade2017_308ii, 4955, 56b1, 8ad7, ecaade2015_285l62, 19e0, 1e36, ab05, b231, 4616, a3f7, ecaade2016_037b10, 1a32, e845, 40d3, b0fa, b3c9, e057, 3e9d, 4d57, sigradi2016_625nn, f377, 628b, 2dcd, 40fc, 1aeb, 1696, 5dc4, de1a, f4aa, sigradi2016_602ww, acadia14_445ab, caadria2017_043g14, sigradi2013_386p, ecaade2016_ws-dleadf68, 64c3, ecaade2016_067o16, 4025, ecaade2014_157u38, f038, 2d2a, 0445, f9d6, sigradi2016_752ss, 0f30, 706c, 6fa5, 8d60, 9feb, 3efc, 3d8c, ijac201513303u10, 574a, 35f7, e304, dc26, a9f4, 9b13, 9eef, 692c, 1bff, c18f, 27b0, 19a0, caadria2016_457n19, 1855, caadria2017_115k30, 1962, 025e, a964, ascaad2014_010t5, 3e0e, 02c0, 4d17, 385f, a5da, 3c5a, acadia14_565v, c97c, 046d, b277, 29de, acadia14projects_435at, ecaade2015_227a50, c5ab, e716, b83c, c4bf, caadria2016_641m27, caadria2017_041z12, faae, sigradi2016_809ss, ecaade2015_241b55, 9d1d, 4f9a, 5dce, caadria2017_023a9, acadia14projects_117b, 2571, 39db, 2caa, a58f, 6362, fbe3, a317, 3c67, 1941, 331c, c8aa, ecaade2013r_007a5, eacb, 33a4, f19f, 8074, 51d4, sigradi2014_080k7, 5ea1, d444, 0118, 0482, 1174, acadia14projects_473ad, 8355, ecaade2017_172hh, 9e1f, c4cd, 316a, 651e, ecaade2016_154z42, 500b, 6580, 0e08, 119f, 5e3f, sigradi2013_173, ecaade2017_198xx, 6e4b, c134, 01a3, 0c37, 3bcb, ecaade2016_151f41, f71f, 52fe, d84a, caadria2017_029o10, 5e86, 59a2, 5307, 2e95, 0f12, aba0, caadria2016_239d11, sigradi2013_234k, 53d4, 50cc, 0bda, ecaade2017_256bb, 68da, e91a, 753c, 0a92, 0cfb, 0124, d375, ijac201614405v3, c482, af78, b352, 8ee4, 4a9f, ecaade2015_268h59, sigradi2013_425s, ecaade2016_185f50, 2c27, ecaade2015_297h65, eef1, 91c0, b9fa, 8dac, ed28, a301, 16a7, ijac201513105c4, a948, 9173, 9b65, 0024, 70a7, dbb5, ad9a, e2c8, sigradi2013_194l, sigradi2016_484vv, ea5c, 001c, ef14, 31c9, e301, adae, df73, fdd8, 9729, ecaade2016_110k30, 5bdc, 0b57, 2599, 04db, acadia16_352d22, ascaad2014_029y7, c94b, caadria2016_507p21, e048, b173, efce, 7e57, 8a8d, c019, 9ef4, 4241, 00cd, ecaade2016_046z12, 8de2, 7f50, 917b, 80b6, 55dd, ecaade2015_324x70, ecaade2015_144j31, 6b86, 334c, caeb, 9d01, 2db7, 4c61, ecaade2016_118m31, 5cb5, ecaade2015_138l29, ascaad2014_013u6, 1334, acadia16_352u21, cd64, 2a14, ijac201412303d8, sigradi2013_135, f1cd, caadria2015_016r3, 54ae, f081, acadia15_395x16, ca88, a771, a5be, ijac201614105b5, b4f1, 2c48, 60b6, fdf9, 74d3, ecaade2017_108f, e981, sigradi2015_8.328j15, 7626, ascaad2016_040c16, 3b64, 81b9, cf53, acadia16_224z14, 7eb4, 57a0, caadria2017_015n5, 1e6f, 8a4d, 9b29, 1985, 75e2, 3cf4, 4d1f, ascaad2014_003y1, 15c7, e24e, 924d, ecaade2014_070n16, 2b04, d1fd, bd99, cf7d, 22b0, 356c, e419, 30ca, 3b02, a28a, c36c, e786, d0ab, ijac201513102m2, sigradi2013_429f, 520e, sigradi2015_8.41b11, sigradi2016_435dd, ecaade2016_098f27, 25f8, c0e0, b703, 7585, 60ff, ecaade2015_79h15, c294, 9107, c15c, 9cf0, 8b94, e393, 991a, 322b, 63cd, b026, 694f, f1cc, 8d96, ecaade2017_214s, ijac201614207p11, d18a, 02e1, f33a, ecaade2017_053e, 3347, acadia15_497i22, sigradi2016_590i, 0d0d, ecaade2015_284k61, ijac201513102j2, caadria2015_130s21, 41da, sigradi2013_95s, ascaad2016_021g8, 1676, 5e6c, ecaade2015_139y29, dce6, d5a6, b991, 7cef, f107, e018, 0486, 4d16, 633d, ecaade2015_297w64, c081, 1455, 4ec1, caadria2017_174v42, 24dd, 8d8f, 68d9, f780, bf65, 338c, ijac201412408k1, ijac201412403h6, ac39, acadia16_440c26, 7b3f, 358e, 4155, 1ae4, d2fc, cc4d, 60af, c1b4, ecaade2016_223b59, 7d8d, a3f8, 0e12, e315, f2ca, f9d1, 83ae, 02f8, 0ed4, ijac201614102j2, dadc, 7315, 1786, 5a5c, 5570, d4ab, 9ccb, 78ad, 82f9, 02b3, dab8, 3c71, caadria2017_004n2, 8ae2, c9c4, 8849, afec, e051, 7872, ecaade2014_084p19, 7637, dbac, 8503, a36d, 2fb5, 5588, 181f, 715c, ecaade2017_140mm, c0ae, 39f0, b20f, 7922, fee5, acadia14_463i, 3b5a, 55bc, eaa4, ijac201513205e8, sigradi2016_805gg, 2d8f, sigradi2013_429p, 8e12, sigradi2016_674ii, caadria2017_142z36, eb71, sigradi2014_097k8, 061a, f856, ecaade2015_18h3, 318c, acadia14projects_473aj, 9494, 4929, b6f0, acadia16_280r17, e5ed, f488, dc1b, ecaade2016_071o19, ecaade2015_320m70, cbc4, 14f7, e188, d0b0, sigradi2014_049j5, 50e3, eb48, 805d, 6aab, f0d5, 7c9f, caadria2015_209x31, caadria2017_158w39, 549f, 00bb, 8a51, 33d1, 7571, 5321, c273, ecaade2017_118ee, 9326, 7430, f65a, fc38, caadria2016_579k24, 05c8, d5f4, 0efe, ecaade2014_240l62, ded7, 0071, 96e0, 6556, 18f9, ascaad2016_045y18, d10b, c917, c3b2, acadia14_199ak, a382, ecaade2014_067c16, 66f3, 49e3, edd5, sigradi2013_390c, 755b, 48d2, 137b, ecaade2017_143c, sigradi2016_559u, 3890, 7e0b, 0f07, 9b95, ecaade2017_033q, sigradi2016_400k, 8955, fcb9, 2cea, a00d, ecaade2017_048gg, 3321, d611, af32, caadria2017_086m25, ascaad2014_035o1, 67fb, 253e, 80fd, 5aed, ijac201412407a1, 158c, cf72, 6b1b, 7a85, acadia15_69m2, ascaad2014_023c5, 7476, 9a20, 3726, a1eb, 761e, 9a51, cc70, 98f9, ecaade2013r_009v5, df5a, b72c, ecaade2015_178d38, ascaad2016_006j3, ecaade2017_148a, 99e8, acadia14projects_71u, 99ba, ecaade2015_246a56, a80d, ecaade2016_222a58, e686, 80b8, ijac201412402y4, 332d, acadia14_565t, 1db6, ecaade2015_139u29, sigradi2014_015c1, 4965, 64ff, 4b1f, 78aa, ecaade2014_197j51, ecaade2016_119x32, 961e, ca85, caadria2016_321m14, 8df8, 7168, 5ed9, 951f, 81bb, d368, 942e, ecaade2017_046l, ecaade2014_163d40, 5445, sigradi2013_243t, 4cd0, c677, e49d, ecaade2015_221v48, ba41, 92ef, f4b1, sigradi2014_075c7, 08f7, 77f4, 3109, cc69, 1a8d, ecaade2015_284b62, 730b, c9c5, 3e08, 3365, f976, ijac201513203z6, 1006, 683c, ecaade2017_169ss, 46f1, defa, 3c83, ca28, ecaade2014_140y31, f07b, ffcb, f3e0, ecaade2016_151i41, ecaade2016_025c7, 3233, a505, fcc7, f795, dfd0, c94d, a3da, 0314, 470e, 50c6, 7c86, fb1a, b0fe, dbfc, dd35, ecaade2014_104u23, 9cb0, 5eff, ecaade2016_067l16, 636d, ea15, ba34, ecaade2016_185w49, 00ef, 9103, 3c45, ce69, acadia14_627am, acadia16_140b11, fcbc, 3d9d, 6669, acadia14projects_681an, 7dcb, ecaade2016_154j42, sigradi2015_9.141a16, 27be, 016a, c0fd, efa6, f833, 5492, b3a6, 84f8, 1ace, e991, 22dd, ijac201513303u11, caadria2015_122m19, dd55, d8e5, a6d5, a7ae, b368, 2fed, 072c, f440, d854, 88f5, 77c3, ijac201614403g2, 6978, f2b0, cf8c, 2287, b074, 1aff, 7201, a944, b071, bcd4, 8ce7, b5df, ecaade2017_027vv, dc6c, ecaade2013r_002u1, f5e1, 4c24, b4a6, 6ec5, a57b, ijac201412206z4, 8dc5, ecaade2016_162f45, a182, e102, f29d, f066, f70e, b615, caadria2016_045c3, 5ff4, 7e80, acadia14projects_627ak, ecaade2017_079cc, 4099, 39f8, 0a0b, c809, ecaade2016_042l11, 73c9, 3e81, 26c2, 7074, 4d64, acadia14_189as, 35c6, ijac201614201g7, ijac201614208p13, b530, a84a, 975b, 3248, dc86, 133b, e2ea, db30, ecaade2017_085ww, ecaade2015_251p57, 5277, caadria2016_641v27, 2dcf, 0bbb, 031f, ecaade2017_029ii, caadria2017_055o18, caadria2017_037d12, sigradi2014_232p8, 0fbf, d36d, 9890, 80ff, dcdd, ijac201412204a3, ijac201614305r3, e507, 82c8, 7b53, 5a21, b33b, 402e, 32f0, acadia14_145o, 18e1, 16b2, 09fb, 1b93, ijac201614202m8, c034, 7aa9, b0d5, e3f2, ecaade2017_243gg, 3f6d, a67b, 2621, caadria2016_683f29, e4e7, f28c, 75d7, d5ab, f499, 5bfa, 6651, 275f, c4bb, 83f4, 703a, 865d, 2e72, cb8b, acadia15_407s17, 69e6, 7f31, 1186, b7fd, 61dc, 420d, 7f3a, 9497, e71b, sigradi2014_037y2, 3ef2, c1fb, sigradi2016_479dd, acadia14_339ai, 092b, 0d74, e665, 05b7, 46c8, d138, 0f2b, 9eff, c7d1, 6193, cc7b, f9f3, c438, 00d7, 9117, eb54, 267a, acadia14projects_565y, 84fa, e8ec, ecaade2015_64m13, 0ece, ba6d, d237, 7303, f0e6, f73a, 5ea6, fd17, dc64, 9824, 8b24, 27c8, 4b1b, ecaade2015_233d53, 4621, daf9, ecaade2015_83s16, ascaad2014_030y8, 7380, d103, a752, acadia16_244l15, ae46, 3e70, 639e, 0c40, e988, 731a, 57a4, sigradi2016_817f, 56c3, sigradi2014_303f5, ijac201513302c10, 63ef, caadria2017_125b34, aafe, cc00, 3d64, a75c, acadia14projects_479az, 13f4, 07a7, 7536, 8734, 088c, 1e95, 680e, e671, 10bc, ecaade2015_101c20, a7cb, dee3, sigradi2015_3.155k3, 3ae3, 7ece, 6fdf, ce34, d3a5, acadia16_424f25, caadria2016_777x32, ecaade2016_077z22, d3d1, 0dc2, 2f24, acadia15_223e9, 9c10, sigradi2014_345j8, 2716, sigradi2013_62v, ecaade2014_138n30, 28a0, e866, ecaade2017_146bb, 116c, f494, 8984, 8125, 74f5, 06dc, f296, 0853, ecaade2014_192a49, 84bd, 41dd, aef3, 3d75, 4326, db22, abde, 9b40, caadria2015_060p6, 56ab, caadria2016_487z20, fc27, e1d1, 2021, f00d, 3237, ab01, b0f8, 6d80, 3777, ijac201614402j1, 625e, 2911, 390a, 0eae, caadria2015_172i26, 3788, 32ff, 866c, 0a9c, c006, 3390, sigradi2016_737aa, 0923, caadria2015_070j9, 9050, d683, 2c7d, 5a6b, 7c51, f9fa, efe9, 6e67, ecaade2017_215mm, f327, 1d8c, ecaade2015_100y19, caadria2017_055k18, a312, 7326, 00f8, 25ad, sigradi2013_390z, 5d29, ascaad2016_010x4, 2c95, db71, acadia15_451z19, sigradi2013_347p, caadria2017_124u32, 9d47, 4348, 8591, e42b, 1dd2, 2f21, 4fd7, acadia16_196g13, 4fb4, 051e, acadia16_98f7, 8e82, ecb4, a8d4, 5cbb, 869c, 3fe8, 7369, 26d7, 42ff, b2db, fe5a, 7bbc, abaa, aa74, 2e1f, ae4e, acadia15_211u8, 847e, c61e, ecaade2016_mrtg66, ecaade2014_176g44, caadria2016_651y27, 7906, a015, e07c, 62f1, 448c, 303e, 4280, ecaade2016_223u58, fe7c, 3bef, fdc9, acadia14projects_531o, 65c2, sigradi2016_492pp, a27f, 7188, 4de4, e5df, 66f7, ac1b, f55c, ecaade2015_158x33, acadia14projects_699m, 46a9, acadia14projects_699b, 21b6, e83d, ca03, 9acc, edb7, 1e87, 999a, 3c47, d1a2, 4dd8, 4ace, 5168, 9633, ijac201412301v6, c332, 8731, ecaade2015_227z49, 271f, ascaad2016_011g5, e113, f0dc, ebe8, 411b, 25dd, b5e4, fc92, b612, f208, 85ef, eb5f, 0cd7, 308b, 0455, 64c4, dee9, ecaade2016_tkox66, ecaade2017_215ww, 159d, b0a5, 3b25, 30c4, e497, 577e, f8b4, ac75, 60b3, caadria2017_174y42, 106c, 8795, de9d, f869, 824a, 724b, 3680, caadria2015_073i10, faa6, 0989, ce3d, f575, acadia14_479o, 1044, dc65, d7d8, fc90, 5b67, 3244, caadria2015_078f11, 75c1, 00a2, cd3e, ac41, f1ce, 682d, 8ae3, 1834, sigradi2014_151o3, 8a69, acadia14_479au, 605d, 5a9f, 8cd1, 3d98, 7bae, ecaade2015_230d52, 3349, afe9, 6dcb, 9a4b, ecaade2015_229m51, caadria2017_104s27, bc4c, 5553, ba94, 6aa6, sigradi2013_289l, 7f71, ijac201412203k2, e043, 705c, 383f, caadria2015_114k18, 5d85, 7eeb, 4add, 009e, 5346, caadria2017_041f13, b8ab, d9a0, cbf6, caadria2017_008c4, e8d2, 8c46, sigradi2016_732p, dd93, sigradi2013_285b, d435, bc58, cd4a, 9f71, 8cd7, 0d53, 5fd8, c9ea, 5b8a, 0c6f, c882, c993, f0cb, 201c, ed4e, 9d28, 4050, db7e, db0b, 1ac2, 3bf6, 57e9, e44f, 0f9b, 971c, acadia16_106o8, ecaade2015_180l38, ecaade2016_242k64, 49f0, f5a4, 8bfe, bb78, 27cb, c067, 8cab, caadria2016_477c20, 49f7, fd8c, de5a, 417e, ade2, 7011, caadria2015_067g8, 67d1, ecaade2014_198k51, deb2, 3bc7, ecaade2015_92p18, cee1, 46f4, 1b07, ecaade2015_303r66, a4ef, ascaad2016_033g13, be01, ecaade2017_181x, caadria2016_703m30, 7060, bf52, c52c, sigradi2016_382w, 7c88, 6dde, 4b69, 972a, 2ecd, ijac201412403v5, 5ba4, f04f, 119e, d7a8, ecaade2015_143h30, 71b1, 01c0, 9cfe, f4db, 6adb, 24b1, sigradi2016_381r, 72ca, ef3c, 504d, c2b5, e7c4, 9c40, 7d0b, 91a9, 49d8, 943f, a92d, 9f53, 4f9d, 12ae, a88b, c796, ecaade2016_042v11, 800c, 46cf, 95df, e03b, df42, 4f38, 25e9, a004, 303f, 48d6, sigradi2013_342m, caadria2017_104a28, c450, 603d, 7498, da26, db96, 4d99, sigradi2015_8.289w14, e768, 2935, 5f8e, ecaade2016_238t63, a398, 6162, f387, 547e, 6d67, ec1e, 4361, 61b8, 9237, 17dc, 61b4, 57e6, dd39, d03e, c426, f6c2, sigradi2014_074v6, c241, b2b3, 2c1c, 8464, de0b, fa3b, 1d30, d18c, 0e88, ijac201614302a2, ae59, 0054, b7d6, 1fb6, caadria2016_291f13, ba4f, acadia14_463b, 8017, ecaade2015_129j25, 1790, ecaade2015_273i60, ae31, 265a, 7104, ecaade2016_119v32, ad59, 488b, sigradi2016_654d, a181, 1e98, 2075, a71a, 5b6d, b290, e123, 0957, 17fc, acadia14_627h, 4d48, 4a8c, ecaade2015_22v4, ae2b, 2260, ed91, eb22, 4b32, 96ae, 6795, ecaade2017_130zz, ea8c, 8522, acadia14_101aj, 1fd5, 7306, 9f47, 4b61, ff5a, 2e14, 78bd, efda, ecaade2017_291c, ecaade2017_148b, d37e, 17d4, 675d, sigradi2015_11.142d25, 8d00, 8688, 5f68, 92e5, 421d, bfc7, 557a, 95d9, ecaade2016_217g56, dd23, acadia15_483u21, f32b, acadia14projects_549r, 11e6, sigradi2016_431y, 7c38, 5990, 8839, 393d, 0026, fbc6, 5aff, edcc, 3d2e, caadria2016_301n13, 5d81, 0426, 51aa, ad8d, 0fc9, acadia15_211p8, 48ff, f2ea, c81e, ecaade2017_199tt, 1cb1, 5083, ff44, b401, f546, 62cf, d5d8, d411, 1340, c40e, cfaf, d84b, sigradi2016_490cc, 9443, 9634, 93ed, 064d, 5824, a028, ijac201614105z5, 985a, 8fcb, 957f, c3d3, 4433, 4d83, 197a, 6810, 6538, 8c8a, ecaade2014_060v14, 892e, sigradi2015_sp_2.112j29, ijac201412302d7, 1330, 0c4d, 5e23, sigradi2015_11.136v24, 7904, sigradi2016_732j, 99a0, 018f, 4a46, 4b5d, c347, e423, sigradi2015_8.47k11, d0f0, d41b, 8836, 5af3, f1e2, ecaade2016_077y22, d9de, 0408, ecc1, 24ca, a4cf, 7d38, fa14, a7e4, a1c9, ecaade2015_138m28, 7a9f, acadia14projects_153av, 9f10, 1081, 29d0, caadria2016_085f4, a3dc, 7737, e175, 4d04, 577f, ecaade2016_166c47, 285c, e907, 2bd0, 6268, sigradi2015_sp_11.303s31, 2515, cb5e, a0e0, e169, 336e, f3ed, c6af, f559, sigradi2014_164k4, d025, 6f8f, 5ef5, ecaade2015_319h70, e22c, 2ad8, ba58, ecaade2017_256kk, caadria2016_383o16, e1ac, aeff, ijac201614203b9, 79cf, a061, b6a4, 6d6a, 2b8f, ecaade2016_071m19, 1b3b, caadria2016_529m22, 9e2d, c296, 6657, caadria2017_021h8, 8451, acadia14projects_189az, a4fb, dbce, caadria2015_237k35, abc2, caadria2015_226y34, 509f, acadia14projects_101y, 9737, 012e, 93a2, fe7f, ecaade2017_109ee, ecaade2016_036s9, 8914, 7d21, 1817, 92b4, caadria2017_016r6, 3afd, cbf3, 08a9, ascaad2016_033c13, 5417, ec50, a540, c35a, 902d, 6824, 5619, 542c, ecaade2016_213s54, 286a, 5e28, ecaade2017_046b, a6a1, acadia14_671o, ecaade2016_074r21, 2799, 332e, 0137, 33bd, 73e2, 0456, 4442, b59a, 9712, c2a5, sigradi2015_6.387v9, fdbc, ecaade2014_153v36, 546a, fb1e, 2ca2, sigradi2016_792g, 814a, e2ec, ascaad2014_004i2, b7cd, cc06, 0d8e, 7aed, 7a98, f015, 3757, c94a, 7ad6, f7cb, cfe5, bf5b, 20bc, c64f, 6bf7, ijac201412307j3, 29ea, 517b, d202, acadia15_57x1, 321e, 1091, d6b4, 5cd4, bd84, 2d1e, 1593, 1c91, d013, cde2, 795e, ascaad2014_029a8, e41f, fa00, 50d1, 0e18, ecaade2015_269u59, f2de, sigradi2016_710dd, ecaade2014_080a19, acadia14_565s, 1366, 7d50, c3c7, a6dd, 125f, ecaade2014_080i19, 9eb8, d6b3, 6aa4, 5438, 56d6, caadria2016_787e33, 1aa5, d7b5, ijac201412206a5, ecaade2016_170z48, 3830, d2f6, 9372, ecaade2016_164s46, a7b9, 8394, b45a, ecaade2017_156z, 4435, d9ed, ecaade2014_149r34, 6598, c645, 73b6, 0aa5, sigradi2013_117m, 9de9, 24d8, d845, ae1e, acadia14projects_111g, 0d13, 0090, 4895, 087d, 8bc5, 4f41, d152, 4e1d, 9863, 9a5e, 1bad, 873b, caadria2015_072t9, c57e, ecaade2016_136g38, a76b, bcf7, a760, acadia14projects_555h, a73b, sigradi2014_284x3, 1814, c54e, 19cc, ijac201614303p2, 09a8, fdda, ad06, 78e0, c421, 4190, 976d, 8e0a, 8576, 365c, 69bf, ascaad2016_017d7, 5f55, e923, 3650, 9427, 5601, 4172, 88fa, daa0, 0df3, 73a5, ecaade2016_136i38, 569c, 6051, ecaade2013r_019f10, 5c75, ecaade2014_038p9, 058c, 0553, 1f41, 42b9, ecaade2014_014h3, 61e1, 77bb, 3a7a, 4a6d, e53c, b0f2, 86c7, 5c04, af95, 5033, ecaade2015_317b69, 7a59, 11a4, d469, 472e, ascaad2016_058h23, sigradi2016_426b, 2dd6, caadria2016_457g19, 5883, 7ded, dfb0, be2e, caadria2016_105w4, ed6a, 3922, acadia15_161k6, cf9c, ae79, ff61, 6470, bafa, caadria2015_119a19, 5882, ecaade2014_038e10, acadia14_311u, b384, 5e87, 2126, 73d2, ecaade2015_279z60, 391a, afd1, ce95, d8c7, acadia14_681ah, 48b9, 847c, ecaade2014_109v24, e107, 1c49, 91e0, 4882, 56d7, ff36, 13f9, abbe, c25b, 1f11, ecaade2014_104o23, bcc2, 67ec, d8e6, bb36, 6410, 2427, 41ba, cd0a, 1661, ijac201614201e7, ecaade2015_59m11, ae60, 7adf, 1b3c, efbb, 2d79, sigradi2015_9.347t17, 929a, b6fb, 3893, 10ac, fa2c, d51c, a28d, ab7d, 93a7, acadia14_619ac, ecaade2014_123i28, acadia14_681ag, 70c3, 681d, ijac201513203o7, 7a76, cb9b, dbaa, e878, a4d2, ecaade2017_215xx, ecaade2016_118y31, 3695, eeba, 375d, 75bf, 3cb2, 64da, 896d, 204d, 2e3f, fe2f, c9a0, 0691, 6bd8, a0e3, fc87, 28dc, 59f5, 36c5, ecaade2017_072g, 6be5, 88c3, 59a5, c959, 1728, 12c9, 94e2, c69f, ijac201513306f13, ecaade2014_173d43, 1316, 1e4d, 66a1, 8de3, sigradi2016_637s, 74d9, 4fae, sigradi2016_674jj, 2467, ecaade2014_188i48, c81c, af20, 6829, 0506, ecaade2016_068f18, 5e2f, sigradi2016_381u, dc96, 2a1f, 096f, acadia16_88a7, d4ec, e30f, 536b, d4b5, sigradi2013_304d, a16c, 5a0f, 9a75, fb11, 740a, ef91, 4368, a556, 0585, acadia16_184s12, b7ce, 61af, ecaade2014_070h16, caadria2016_611f26, ecaade2015_325d71, caadria2017_142n37, 5e51, bb10, acadia14_479j, be24, a4e8, 8e53, 9ef0, 8863, 504f, be80, e7a3, 9a6e, 35cc, 68ce, c90a, 150e, 827e, b040, b235, ecaade2014_054t13, 2099, ijac201412407z9, caadria2016_621a27, 8943, 2a68, 168c, caadria2017_174j42, 297b, caadria2015_202y28, cdbd, b3e3, cecd, 5d3f, a720, ecaade2015_195o41, 7210, 2cda, 00bd, 93a8, 5e24, ecaade2017_215ccr, 22ac, f8a2, 0674, a65e, acadia14projects_189at, sigradi2013_303k, 7c72, sigradi2015_9.152z16, 9b1f, ee78, 9b2d, ecaade2015_158k33, 0134, 024f, f6a4, 74be, ee7d, ecaade2017_067x, febd, db03, cdf0, ff63, ecaade2016_078i23, b962, 3eca, a919, 9073, b15e, 23dc, ecaade2015_21e4, a411, 6bb7, d884, d87a, b193, 2eba, 67fe, acadia14_389e, sigradi2015_3.11f2, caadria2017_096e27, a749, 459f, d4c4, sigradi2016_449ll, 7399, a2ee, 573d, 5ea7, ecaade2016_095l26, cd88, c2c2, 174a, 2e38, 4807, 7e62, edbc, 98b8, aeb3, ijac201614301d1, 8adb, caadria2017_142h37, eb4d, 9baf, 473b, 4d8d, c350, c7b7, 4e13, a3e1, b5ff, 765f, 1767, ecaade2017_181u, c7e8, f455, 7670, acadia16_450m26, db93, fb99, 7a1a, 11c4, 0d6e, 60df, c312, ijac201614201w6, e9c2, caadria2015_092g15, ac61, 6223, ecaade2017_059ll, sigradi2013_391h, 245a, 7377, 1f01, b6d9, 461b, 4672, 372b, ecaade2014_153g37, acadia14_389c, dcd7, a29e, caadria2015_084u12, aea0, 4623, 695e, ecaade2016_171d49, f761, 6a67, c3ab, 3386, caadria2015_150x23, d67c, 34d5, 91b2, 40f0, 6148, 5f8f, b867, 4bed, dce7, 46c2, 71b3, 0abc, ea80, 2345, f3ec, 777b, a8a8, edfc, 14b9, sigradi2013_386p1, 9791, a17d, e713, 7408, acadia14projects_135ab, 95be, 09b1, cdc3, ecaade2017_046qq, 2e49, ecaade2015_129k25, 3ca0, 44de, 3e31, 66ed, da78, f164, 453d, caadria2015_014t2, 1f1f, ecaade2016_025g7, 4ad3, a784, 5afd, 79ce, a0f4, 6ef3, fa8d, sigradi2016_367xx, caadria2017_190l45, 87e5, acadia14projects_531t, 84af, 9e73, ecaade2014_186k47, 4752, adfb, 563a, sigradi2013_429o, 3b76, daf6, c005, 61d9, cc12, 7317, 0d87, 07ac, 94eb, 2906, caadria2015_090d15, 011f, 5953, 7f37, 0af4, cc33, 27eb, 0c43, f1c6, ijac201412201h1, ab5a, 903c, 5526, 2925, dc8e, 6c86, ecaade2017_083ss, acadia16_98k7, caadria2015_030f4, 20cd, 77be, a28f, cb25, acadia16_34w2, 38e6, 81a7, 9878, 9852, 0aa6, e12e, ecaade2015_27o5, a7d3, 1c21, b2bd, 76be, 9b3b, 1a17, f258, 66cd, b963, sigradi2015_9.270f17, ijac201513104m3, caadria2015_206s29, 0d9c, sigradi2016_364rr, sigradi2015_10.267u20, caadria2016_861f37, 8536, e46f, 869f, acadia14projects_479as, acadia14_153g, 8fd2, 897e, 021b, 851d, 0485, dae3, 4d6d, sigradi2013_194o, 8035, 5b83, f44b, 4c5f, 0a06, 7d01, 70ac, ijac201513201v5, sigradi2014_099u8, ecaade2017_164ee, ecaade2015_293c64, 2fab, sigradi2016_571ss, 66e2, b8cb, d7ec, dea5, 2962, 6d3d, caadria2015_185k27, d8df, a2ff, 7f73, c34c, 6a42, 330c, caadria2015_012h2, ascaad2016_016t6, 4ead, daaa, cf49, caadria2015_206z29, bbfe, 9d99, b865, 21ee, fffb, ecaade2014_023g6, acadia14_135p, 3d39, 894a, cf90, 47ca, 24c9, e52f, bb00, fc85, 6314, 1e0f, acadia14_473an, e2e4, aa16, c029, ecaade2014_199x51, 4431, f0f7, db92, acadia15_203i8, 44a4, ea54, 17c7, 22ba, ecaade2017_019c, b6bf, 6a2f, ce0d, 62ff, ascaad2016_041g16, ac57, ecaade2017_305c, f493, sigradi2013_379, 091d, a09c, acadia14_479ar, 4a17, d16a, 9525, ecaade2017_215ddr, 14e7, a703, 5919, caadria2016_219d10, d701, 8d56, b37e, 5b8c, 9e06, d53f, 3722, ecaade2016_089e25, 1674, b141, 434a, ecaade2017_265v, e191, 6e30, caadria2017_174g42, eae4, 6d8a, ascaad2016_057x22, e5e1, acadia14projects_497t, 7857, bda4, a141, c9eb, 2187, 82a4, 04ea, bd51, ascaad2014_001e1, 2420, ddcf, e010, ijac201412408i1, 30e1, 11e3, 381b, 1e8c, 9a3b, bb6a, d09e, ecaade2017_308v, ecaade2016_036o9, fb82, ae51, a076, a131, 5195, 095d, de23, 412e, b361, sigradi2015_11.142i25, ecaade2014_084l19, 6622, 0a38, acadia15_343a15, 0447, ecaade2014_153y36, 0e5e, sigradi2013_389k, 46ac, 2864, 20e8, 1563, a90b, 750c, e375, ascaad2016_048k20, acadia14projects_655ae, ecaade2015_144z30, ascaad2016_028k11, ad23, 24c7, ecaade2015_161e34, ced3, 84dd, a6d6, sigradi2013_289k, 6c77, c741, 4a4d, c027, 5317, d7ab, e341, f9a7, ijac201513304y11, ecaade2017_157rr, c186, ascaad2016_046m19, 1103, 466d, ecaade2014_052p12, 8ae0, ecaade2016_191y50, 3268, ecaade2017_152hh, b7d4, ecaade2017_108r, 3f12, sigradi2014_080p7, 667b, ijac201614403i2, ebaa, f0cf, acadia16_72g5, f2b2, b17f, d25b, effd, 9692, 417c, 053d, 6618, f0f5, 5486, 8bf5, 5b0f, 39d9, 8cef, 22d6, af91, sigradi2015_8.189n13, 1b33, 01f6, cf86, 4369, b96e, 9ed5, ec97, 865c, 4bc4, acadia14_199ag, 0602, ecaade2016_136m38, 3b2c, 7277, 6ff2, c922, 5c36, 4d66, d3d8, sigradi2015_3.221p4, ijac201614407t4, f1b0, 9b50, e164, 127e, 1005, 2363, 649d, 2914, 8e9e, b104, 47f7, ce2b, 4450, caadria2016_651g28, 6f72, 9b9f, 17bd, e5a8, acadia15_251i10, b1e0, cd35, sigradi2015_2.162s1, 12cb, ecaade2016_068m17, acadia14projects_435aj, a351, a8b1, 4463, 8314, caadria2017_048e16, 85d8, d49b, ecaade2017_291k, 998b, e29d, e12d, 55ff, 7509, ecaade2015_84y16, e7e9, 9304, 3942, 16e7, 3286, 3195, d0e9, 6f03, 1d78, 94cf, sigradi2014_036r2, ecaade2015_269m59, d2c9, ijac201513101n1, 9b25, 056a, d81c, 5845, 0a05, d4ae, bf0b, c0ca, a8bc, 17fb, ecaade2017_212ss, df02, ascaad2014_023w4, caadria2017_113w29, 3dae, caadria2015_066c8, ecaade2017_046ww, 23e8, 9135, 6414, ef59, 65fb, 6709, a979, 35d7, 3369, caadria2016_477z19, 6ac3, c23d, 0140, 7e53, 2fc3, 4244, a5d1, 0772, acadia14_463f, d7dd, d05a, 9328, ecaade2017_198m, 2097, 47e3, sigradi2016_507ss, 6cc4, acadia14_655ab, sigradi2014_144t2, ecaade2015_248x56, 3da3, e812, 368a, ea6c, ecaade2016_170p48, cbdc, 2f23, e57b, 10a7, acadia16_332x19, 4d85, c14a, 31a7, acadia14projects_435aa, 5fab, sigradi2013_326d, e049, acadia16_12f2, 2c61, cf54, 6460, 9478, 2ede, sigradi2013_429z, sigradi2014_095j8, ecaade2015_144x30, b899, cf79, 5bf2, bf53, 31e5, caadria2016_549k23, f9f1, 3016, ce8f, e9cb, ae25, ee6c, 7ad3, 5a3e, b912, d972, 4460, f7c9, fc32, e52e, ceba, 0d45, 05dc, 6c47, ecaade2017_019vv, caadria2015_218r33, 6fdb, ecaade2015_332z71, 2bc7, sigradi2016_571vv, 98d8, ae97, 6b95, e4d0, bf02, 0082, 5e3d, acadia14_101o, sigradi2016_814zz, 3d30, ea3e, f32c, 3de8, 1cfd, 9485, e3c3, 8c0f, ecaade2015_233x52, ecaade2014_157l38, b8d4, 3246, 4270, 012a, cc09, ecaade2016_216c55, 4e40, ceb3, acadia15_483m21, 6bbc, 2ef0, cac5, c2fa, fb28, 50ed, 65b0, 67af, fedb, a7dd, 0842, 49bf, 7722, 4a72, af7d, sigradi2016_592q, e1e2, ba37, fbf3, caadria2017_021p8, 5198, b86b, caadria2017_079e24, e3f7, 14ee, ecaade2014_204x52, ecaade2017_090nn, 74b3, 27dd, fd41, ecaade2016_221z56, 758a, 80d9, ecaade2015_293a64, 3863, 8983, sigradi2016_602e, 98cc, acadia14projects_153g, c69b, 68b8, 9371, c9aa, c142, 3af8, dcde, acadia14projects_267i, sigradi2014_292s4, 51b7, caadria2017_033s11, 1b8a, ac6c, ecaade2014_149s34, d0d1, 49e2, ecaade2015_318x69, fd68, 645f, 1f8f, 9c38, b3a9, 7f53, 14eb, ecaade2014_198m51, d6b6, 7745, ad63, 0d6d, d41c, sigradi2015_12.297e28, sigradi2013_158, acadia15_451p19, ecaade2016_230d62, 27ec, 02c3, 4670, e4b3, 3249, 3d48, cf98, ecaade2014_031z8, 6a00, caadria2015_010y1, 2586, d624, ecaade2015_207p46, ecaade2014_201e52, ecaade2014_019k5, 843f, ecaade2017_194z, e450, 9901, f794, sigradi2014_085f8, 8652, 9026, 2ff8, cf34, 525f, 412c, 8346, ecaade2014_072p17, 8059, 0941, 87e4, d190, 0cc3, 0353, b641, 98f3, 0c76, 1f7c, 3d3f, 984b, 0a3e, dab2, sigradi2015_1.320g1, 78ff, 6ee5, ee4a, 6845, dcca, c3c0, 6d42, 957d, 8933, 3eae, bf17, c15a, 1bda, d9a9, 9154, ecfa, 78df, 6d90, 8468, ecaade2015_221t48, 4adc, dc40, ecaade2017_155l, acadia16_140a11, 2e45, 55ee, 8bd3, 11f4, 53f8, e000, d306, ecaade2013r_001p1, 9d4a, 5c3a, b7fa, 3f2f, 44cd, 20b6, 674a, ad3f, 64ad, 668a, 25d3, d126, eead, ba5d, a243, 6269, sigradi2015_4.52j6, 0f88, 7aef, fef0, 5df7, c8ee, 25ba, ec91, ecaade2014_147z33, 7363, ecaade2014_016i4, 0838, 9006, sigradi2016_764g, cbe2, caadria2016_125u5, f6e0, caadria2016_601r25, a180, 64e8, 5e2a, 5704, 6368, ecaade2017_291cc, 340a, 9796, acadia16_424g25, 8ed9, cb0c, sigradi2016_356g, ecaade2014_133u29, ecaade2017_220pp, 7fcf, 57bd, 2b91, 63ca, d07a, 2076, 640f, 01d0, 3e49, 8c4b, 78bf, 6b14, be60, ecaade2017_026mm, 7f3f, c9d6, b9b2, 5e94, fd75, dfa2, caadria2016_497d21, b4f0, d631, sigradi2016_583xx, 5f89, 7b68, 284a, 77aa, 8a45, 5d66, ecaade2016_025m7, 5157, 5898, 0e36, 289c, 93c4, acadia15_451y19, acadia14projects_101p, 9645, ecaade2017_291y, 3664, 4bd6, 34b6, be27, 2d89, b952, 65b5, 4edf, 9bf7, efec, 3c1a, c5da, ddb7, 0e1d, bea2, e2c2, 3556, 3b1b, ecaade2016_190u50, 79a8, ecaade2016_203k53, c4ed, 2d63, d5d3, 0c4b, 9de5, b59e, caadria2017_015w5, c258, e0c6, e97e, a067, caadria2015_139e23, d367, 8a1f, b643, eea1, 37d6, sigradi2016_431x, c2f9, d3ab, ecaade2016_095b26, 7151, 99d3, b4cf, 1c86, 2de3, ecaade2017_052nn, b6bc, 8aac, 86d3, acadia14_91r, 1155, sigradi2013_44, c73d, 6599, bf07, ijac201614202m7, 2ee4, f555, 0ca8, a55a, d97a, 9a94, 4e12, 0709, df54, 09bb, ecaade2016_068p17, 38d5, 7516, 5658, f33d, 9341, 4c36, ecaade2015_53l9, 9251, ecaade2014_041g10, 8e2b, 2215, d225, 9a7f, e6c4, dec4, caadria2016_045g3, 2cd5, 78ba, 818f, 2c62, ecaade2014_072f17, 5d2b, 5564, 45b5, ecaade2015_317r68, sigradi2015_8.339y15, 5b1c, 43d9, ecaade2017_ws-hybridlabdd, cc6d, 6edf, acadia14_671u, b746, 3a61, c380, cf64, ijac201614204c10, a949, 275d, f196, c0db, ecaade2014_065d15, 8d8c, ecaade2015_38m7, a43c, 07b8, 2c45, 58b4, df1a, 1437, 7b6a, d806, 50ec, ecaade2016_067s16, b0cd, a41e, caadria2016_507k21, 85a3, c577, bd68, 83ff, ecaade2015_229j51, sigradi2015_sp_2.112n29, ecaade2017_124e, ab4b, 3c24, 18ce, 7281, c86d, bffb, caadria2015_070c9, ijac201513102h2, 4d3f, 9b6d, 18f2, caadria2017_131g35, ce86, 4252, 50da, 616d, 19b4, ecaade2016_007b2, 5cd3, 1d15, df99, 317a, 9a07, a42c, c1af, caadria2015_054k6, ecfb, 3e64, 0066, a5af, ascaad2014_019i3, 3a3a, 043c, 952d, 21f2, ecaade2015_217v47, ecaade2017_091qq, sigradi2013_100g, 3765, 8618, c156, 2390, 398a, cdd4, 66e0, 926b, 0a59, sigradi2014_189j6, acadia16_344u20, 4c97, ecaade2015_200h43, ecaade2017_097ee, 0af3, sigradi2014_045a4, b075, 05ae, 343a, 77cc, 892b, a966, f14b, 4903, 8950, b5dd, ecaade2014_168i42, 1c0b, 5eb6, d1de, 8ec9, ecaade2017_105hh, 7c58, 2a59, 5679, c89f, c8a2, caadria2016_229p10, 5ef6, 95b1, 9fdd, 6a16, acadia14_555d, 4b40, f5e5, 20e7, bc96, 2322, 7992, ijac201614102s2, b078, ecaade2016_108w29, 26c5, 5c00, c570, fad5, 82c4, 107a, 888b, fc64, ascaad2016_054x21, 01c8, ecaade2015_155o32, ecaade2016_tkor66, ecaade2017_229kk, 4c78, caadria2016_683o29, 68f1, 0d16, 4dc0, 39f5, 8b16, 7523, 3f5b, f8f1, 8b21, 5362, cbd8, ec5a, ecaade2016_238o63, 95ec, 2bb8, 8648, b5b3, 2d7d, ecaade2017_017j, a1d4, b540, aedd, 98f4, e70d, d546, ascaad2016_038g15, c61d, 1020, sigradi2016_534ii, 008c, 5ef1, 1d99, 9c49, 7d36, 0d43, 5c2c, caadria2015_010a2, 9c7c, faf0, 180b, 87ce, caadria2015_208s30, 71c3, cf4b, caadria2016_457i19, 3d51, 0b45, f4a4, acadia14projects_473ag, 0ec6, acadia15_137r5, be20, 0c6e, c446, ascaad2016_021w7, 8e32, 361a, ecaade2017_152ff, f07d, 2ee8, 339a, f0fd, ecaade2016_067c17, 198d, 8cd3, e5a5, caadria2016_135y5, 6feb, 23ff, 6631, 22f8, b812, f4c0, d28e, 9ac3, 9839, 943e, e226, ecaade2017_109oo, f9eb, ecaade2016_162x44, ijac201614207x11, 8bfa, cf41, 38a8, b403, f11b, 404b, e54b, 0926, 366a, 785f, 4bf1, ecaade2017_203s, 0fd5, 88eb, 20ae, 9605, 9a82, ecaade2014_155y37, caadria2017_096m26, ecaade2014_111k25, a51b, fbfe, 5887, 03b6, f8d1, b04e, cd30, 0448, 25ac, b8b8, 2f3b, a214, 85d1, 6be2, acadia14projects_473am, 434e, d3b3, 1dd3, b5d2, ecaade2014_237d61, 8a5e, ae55, aa3f, caadria2015_209b32, bbdb, 938d, b614, 983e, 6119, ce84, 9cbd, acadia14projects_153ay, acadia15_395d17, 557f, acadia14_247r, 484c, 161a, f5ac, fdc3, 28ba, f533, ecaade2015_235t53, 089b, ecaade2014_130w28, 0c0b, a5d6, sigradi2013_243e, acadia14_291a, 45e9, acadia15_417c18, adf7, ecaade2017_041r, 782a, 6d92, acadia14projects_435az, d8d8, 72aa, 19ca, sigradi2014_151i3, c569, eaa0, ascaad2016_043g17, sigradi2013_289n, 8733, 9034, ijac201412301n5, 33bb, 9127, 5fd4, 0b42, ijac201412304j1, 2910, 9ab9, sigradi2016_625zz, 8d25, caadria2015_139b23, acadia14_479r, d09f, ecaade2015_87w17, 1683, ab8c, 7d74, caadria2016_445w18, ba81, 9aa5, 7e29, 7c9a, 58a6, 3a35, b671, sigradi2013_271p, 8ce2, 036b, de6c, 6fbc, caadria2017_190p45, d353, e324, sigradi2016_484k, e59a, 2382, 0cc5, ecaade2016_037z9, b75e, 5df4, ijac201614204j9, ascaad2014_036w1, 4e5b, fc44, 82aa, 7c21, ijac201412305j2, 53ea, 1fad, 8821, 8118, acadia14projects_539d, b6e9, be52, 30da, 8ce8, a6b2, fd5a, 6163, deea, acadia15_451v19, sigradi2016_426f, ebfa, acadia14projects_619aa, ecaade2013r_004c4, 2d00, 51ff, f439, 3e5c, 02f1, 95dc, 0fe8, 5e06, 6f19, 4064, 01b7, 1512, 587b, 3d02, 1795, 73e6, 4d88, ff10, 9668, 1cc7, af33, 4f50, 46a0, b2bc, 8c3a, 4992, 8939, 78c5, caadria2017_009j4, 9590, 9316, e42d, 6c90, ijac201614305l3, e476, ecaade2017_089q, 861e, 424e, acadia16_130p9, caadria2016_601m25, ijac201513303b11, ca43, c795, 8629, f007, 2b3c, ecaade2016_067y16, 09ec, ascaad2014_022g4, 5ca2, b52d, 79bf, 04a1, ecaade2014_186a48, 6f04, af29, dcf8, 0042, a632, ac68, e8da, d5f0, f47e, 77ab, 3fa0, f1fa, e721, fefb, ecaade2014_024g7, ecaade2016_091k25, ecaade2017_023bb, 4301, bed7, 7831, a8e8, c928, 5cc4, ccf7, d825, ae6f, 22d2, ffd1, ecaade2017_059jj, 7d88, 91bc, 4b26, a6e7, f265, 7dea, b833, 1397, 0ae9, ascaad2014_025o6, 7f81, ecaade2014_038y9, ecaade2016_163f46, ecaade2015_22y4, 48a2, f669, ecaade2017_019ss, 6f39, 05ea, a745, caadria2016_777c33, a74e, 96a5, 5087, b35e, 6e89, acadia15_57t1, 3b6d, ecaade2015_229v51, ecaade2014_044y10, d936, f93e, ecaade2013r_006t4, 8abf, sigradi2013_77j, acadia15_431t18, acadia14_435ap, 97b3, 6a11, bf7c, 8003, f39c, 084b, 67d5, 7f5a, caadria2015_117v18, d7f4, af3d, 0ad7, bafd, cfc4, 25a0, 531b, ae8e, 3601, af9f, 0b2b, ecaade2016_234y62, 14f0, 5471, e63c, 716f, 7d33, 466c, ca4d, ecaade2016_007g2, 1c56, 6b23, 6803, 9335, e2dd, ecaade2014_191s48, caadria2016_881b38, 3998, ecaade2016_027b8, 1253, eebc, 1dcb, 681e, ascaad2014_017d1, 380d, f51d, ijac201513306d13, 83c6, caadria2015_105j16, 0fa0, 5c7a, 8e3c, 33da, sigradi2015_11.136t24, 6bd0, 2f16, ecaade2016_021u5, 3c86, fc3f, c596, d5c3, ecaade2016_158n43, 1428, 230c, 402b, ba3b, 1e96, b5f8, 3209, a4ad, e451, acadia14_135m, caadria2015_190j28, c260, 51f8, 3394, 55d5, cd28, caadria2016_703r30, 311f, ijac201614204s9, caadria2016_735z31, ecaade2017_232i, 6afe, acadia14_671n, 49b0, d450, sigradi2016_399f, 8e77, 7223, ecaade2016_102x27, d9f7, 7afb, 4525, 60ab, 2c80, caadria2017_056a19, d81e, caadria2015_048p5, 768e, 7f8e, eeb5, 5b64, acadia14_719p, 6a34, caadria2016_767v32, a007, 769b, fd86, 31f1, ecaade2017_252l, acadia15_110b4, 2659, caadria2015_226l34, ecaade2017_090kk, f7ec, 70f7, 727f, 04b0, 99de, 2966, ecaade2017_265o, a807, f9cf, 33e0, ecaade2015_119e24, 25df, fa41, 4fb3, a6bd, 0902, 25c4, sigradi2015_9.141j16, 1715, ca67, 46ca, 4675, 043a, ecaade2017_083rr, 555c, 0181, ecaade2017_079s, 90d9, 234a, 7eba, 24e8, ecce, 8687, 1518, 655a, b037, ad45, acadia16_382v23, ecaade2016_105f29, ecaade2016_164g46, 7cb4, 6fbb, ec31, caadria2017_046k14, 3af4, 6956, 41f1, 5f15, 593e, 9e0e, ascaad2016_044z17, ecaade2014_139d31, 735a, de8c, caadria2016_073c4, c7e7, 8e7b, 2116, 88df, 9f1a, ecaade2015_110g21, d787, d1eb, ecaade2016_223j58, dc67, 4178, 2888, 44a0, 50a2, 2b5b, 7850, fe0d, b2ed, 9afc, faac, 6e2f, ecaade2014_168t41, 6a9a, ecaade2014_020r5, cdc7, ecaade2014_140p31, e322, sigradi2015_11.222o26, 7fbe, a1bd, 9044, sigradi2013_401f, 1c7a, e352, fea6, ef09, 9e6d, 09c3, 07c0, 9592, 28e7, sigradi2014_045d4, a650, 2835, b147, 16cd, 88ad, 5414, 2c9a, 9289, 970c, 6365, 1789, f00c, 7ca7, 3e99, f867, ecaade2013r_006z4, fd65, c331, sigradi2016_400l, d9f1, fa24, caadria2017_122r31, 8824, acadia14_647ay, 03bb, d490, 9df4, 0c5e, ebed, 8ada, d08c, 90b1, c812, 1b16, sigradi2016_590g, d29d, 0704, ce27, 4ffd, 0da2, 53d7, aeb5, 27ae, acadia14_101at, 63c1, 0379, 5890, c877, c0cb, 33e3, 57b9, 2f83, 53d5, 0ce7, d5c6, 17e3, ecaade2013r_003g3, f779, f891, acadia14_167aa, af23, fd08, cac4, 698d, 6098, 8415, ijac201412304r1, f0c4, 216a, 621a, sigradi2014_289i4, 2495, 968d, 8509, 14a9, 8c17, 8e36, 67b6, bde6, 1e5a, ecaade2013r_012t7, 427b, adda, 405a, 58fc, 7595, ijac201614309b6, 7695, f283, acadia14_479ap, 8db8, 5dd8, 00ac, sigradi2014_249n9, bdb7, 4b6a, 3402, 8c52, a277, da37, ee84, 74da, 69e0, 6fcd, 7dba, caadria2016_209z9, 20d8, ecaade2014_044v10, a2e0, ecaade2016_073x20, ecaade2014_188m48, ca74, caadria2015_218z33, 12de, c76f, 5c3d, bf1e, 7e01, ijac201513305t12, c05e, caadria2016_405r17, f40d, 268e, 7613, sigradi2016_599rr, 618b, acadia15_57h2, b993, 3b91, a569, e3c5, a2cc, caadria2017_023x8, 66b0, ecaade2017_274w, 5cba, 78e2, 27f0, sigradi2016_446f, 6724, 5785, 4f8a, 7c71, 6a5e, 7e31, bc17, ecaade2015_318r69, e014, 3766, caadria2015_072u9, 5005, 8f1a, ijac201614207c12, 8d1b, 767c, 682f, b974, 2c73, acd1, 599b, 4026, 430d, 8e01, 2a8d, ae02, ijac201513302j10, 16c3, ab4a, d2c2, e079, e30b, 8dc6, 554c, 340d, ff83, sigradi2014_345e9, e0e0, a2cf, ecaade2015_155z32, 09dc, 93aa, 58c9, 40b3, ijac201412306y2, 7ecf, 1f3f, ecaade2014_086z20, 91c9, ijac201614105c5, 853a, ascaad2014_014c8, 5a46, ecaade2017_117w, 1e6d, caadria2017_101k27, ecaade2014_145k33, ffb0, 48de, 6cf1, 36dc, ecaade2015_138p28, 6f8e, 6276, acadia14_365ak, 2f53, 99bb, 93f9, caadria2016_601k25, 04cb, 44bf, b28a, f39e, 582f, 3c2e, 6dc1, b3bf, e65c, 982b, 8b59, c744, c366, fbb2, 476e, 388d, ecaade2016_213m54, ecaade2015_138x27, ecaade2015_35c7, 2d4d, 4e32, 8f53, 5431, ecaade2017_049uu, 19ef, 7cd4, ecaade2014_149x34, sigradi2014_178i5, 4ee9, b37b, ecaade2016_162s44, 1d14, 41f2, sigradi2015_8.186k13, 743c, 49b4, 08fa, sigradi2015_11.142g25, 774a, 6e8e, 7d44, 5c42, 0ee2, b575, d106, 0d3e, ba0e, 0889, ecaade2016_072t20, 10e6, 0470, dde2, 5bc0, 939a, 2cdc, f8df, ecaade2016_217s55, 7349, bc24, f14a, 7435, 819d, sigradi2014_049e5, 8724, 6bde, ecaade2017_152ii, 6265, 494d, 8c82, a671, 98c7, ad12, 7f1b, 76b8, acadia14projects_247v, de0f, 56c0, ecaade2016_071v19, acadia14projects_389c, 45e3, 43a4, 4ee8, b917, 9516, sigradi2016_534vv, cd92, a873, dd7b, ijac201614402t1, f567, 7375, 678e, 03f5, ecaade2014_104m23, fcf0, 1703, b9cb, 9c6c, 3b74, 89bd, c3cd, f3a3, c0f4, b65f, ecaade2015_285t62, 9f07, 1c0f, acadia14projects_81n, 2f65, 5f52, a3ea, ijac201513104w3, 25ae, 0275, 8cf0, sigradi2015_3.111d3, 54a2, ascaad2016_023r9, 3b3b, sigradi2013_397h, sigradi2016_360bb, e787, c7b5, 28ab, 1120, f8bc, 35b4, 338d, 226c, 3e42, ecaade2015_318m69, 6998, ecaade2014_184p46, a01d, 6794, acadia15_47i1, ecaade2014_195u50, caadria2015_206b30, f1d7, bbe5, dd8b, b1d1, 256c, 1ada, ascaad2014_007f4, ffe1, a034, acadia14projects_199ag, f224, f0ab, f95d, c506, 16b9, 4627, ecaade2017_215m, 77d7, a81a, 2423, acadia14_655aj, 2fdd, 605c, ecaade2016_042m11, 8b46, 1036, d364, 954d, a656, 5fcc, c0a4, fb08, fded, acadia14_339at, 401b, 7f16, f01d, b3d5, 1839, ijac201412408p2, 9786, a56e, 5d18, 6545, ab83, ecaade2017_011ff, b1bd, 5d03, ecaade2015_227l50, 7477, 544d, b1b5, ecaade2015_250k57, 7d79, 8b4f, 6880, 50d0, caadria2016_085k4, 19ae, 26f6, d363, 2d71, sigradi2013_30v, 85ba, 9367, 9dcd, caadria2016_457o19, 94dd, b67a, 634e, c7c8, 63b3, ascaad2016_008c4, 932f, ecaade2016_057t14, e323, b1af, d9bd, acadia14projects_609ag, e577, sigradi2014_152u3, ecaade2016_015y3, fbf9, 2d3c, ijac201412203m2, 474d, 7d9f, 020e, 5c2a, 946d, 963d, 6f71, 81e6, 6a17, 7b84, 219c, dc2b, sigradi2016_484qq, 6b20, 8e27, 9b1d, 5852, 7c1c, e603, acadia16_214i14, a8be, ascaad2016_017a7, 75cd, 09c2, 9dee, b6ea, 6acf, a4b7, 12a1, f740, 7462, 80ed, sigradi2015_11.8n23, 0345, c820, 083a, 8aad, aa2e, caadria2017_009i4, 10fd, c3cb, caadria2017_003r1, ecaade2014_186y47, sigradi2015_10.309c22, 5a76, fb03, ijac201614103h3, 02a1, acadia14projects_709ao, b27d, 217e, sigradi2016_801t, 07d9, abcd, ecaade2017_265m, 9413, 6c5b, f682, acadia14projects_435ac, f0a3, e271, 7290, 2d28, 78fd, 3c74, 0594, ecaade2015_103s20, ecaade2017_157oo, ecaade2017_288q, ecaade2016_230e62, 2bc3, c417, 70c2, 9a9c, 44a6, dd73, 09d6, b731, ijac201614407k4, ecaade2015_138l27, e3bd, ecaade2017_268ff, 23df, ecaade2014_046o11, 9d95, 0e93, 860b, f78c, 2f68, ecaade2015_196o42, 8f63, caadria2015_124v19, ca25, a042, 3525, f385, b54b, 146c, 0fa2, 99dc, 36d8, 0976, ecaade2017_170j, 1b28, 0abd, 56bb, 70a8, ecaade2016_068v17, 173e, a452, 6cb0, cef3, 7624, caadria2017_107n28, 7c2c, ecaade2016_241f64, ec87, 9b4c, 67f2, 2165, 05ca, 1572, ecaade2014_130x28, 2ade, ascaad2014_022j4, 89fd, ff82, 1c78, a583, 308a, b23a, ed17, 5551, a9d5, sigradi2013_100e, 2af8, 53e1, 0c66, 3adc, 3499, 2604, 29fc, 7082, 86df, fa06, e0fb, 64fa, a7f3, f475, d793, a506, ecaade2015_22b5, 52e7, 9eb3, caadria2017_067l21, f4d2, ijac201513103u2, 2fc9, 6903, 2a80, 5fba, bec0, 780c, sigradi2013_194j, 4c0b, bc01, 5925, 84a3, b374, b033, 1667, 7849, 3ad3, e725, ffb4, a401, 43c6, 2645, ebd9, 7563, ecaade2015_207l46, 7be7, a26b, 55b1, b565, 0e51, acadia14_647av, 3d0f, 29c6, ab1e, 08af, 6030, 0b59, a575, sigradi2014_214c8, ecaade2014_225h58, 0f0d, caadria2016_641s27, b82a, ijac201513304b12, acadia16_98h7, sigradi2014_114o9, ecaade2017_254oo, 3142, 775a, edb1, sigradi2016_659n, 62bd, 4919, 84a4, acadia16_326u19, 09b9, 8531, 3b6e, ee23, 282b, ecaade2015_285s62, acadia14projects_609ar, cd34, 5a96, f319, acadia14projects_479c, 4d09, acadia15_263f11, 9a25, d65a, bcea, 1262, d25c, 3abb, 9db3, sigradi2013_74d, 51f4, af83, 6be1, 14b1, 6271, 521e, a530, 343c, ecaade2016_230a62, caadria2017_003e2, c175, ecaade2016_150a41, f632, caadria2017_081n24, caadria2015_237t35, 84ed, 021c, acadia14projects_101s, ab44, f5cd, c028, 398b, f119, 24da, 3db5, 273c, 7b92, ba86, 503b, fbc0, af0a, ef69, ddb4, acadia16_260j16, 93cd, acadia14_435ae, 2a88, caadria2015_233d35, 3217, ecaade2017_172q, 8f70, 8476, ddd9, fc15, 8bf4, 1f9f, caadria2015_237o35, c943, 8747, ecaade2017_077yy, 41fa, c3f2, 8b25, ecaade2014_029b8, ef6d, e662, cf09, 0bad, ffd4, cc4b, f2b7, 3af1, ecaade2014_070l16, 5fc5, 99b5, e024, 30cc, bb77, ecaade2017_288kk, 10b3, acadia15_417w17, f46b, 7575, 81c6, 9517, 3f0a, a581, 208b, 602e, ed5a, 1539, 6c3a, acadia16_214b14, acadia14projects_565ad, 50b4, 99ea, abb2, 286c, 6983, 657c, ecaade2016_222u57, 2cc4, 669f, fa98, 7647, 39da, 7bef, 9c2e, acadia14_291ay, sigradi2016_592t, 7374, 8022, ecaade2015_37i7, 4b67, 403a, bf59, acadia14_63az, ecaade2016_058b15, 9626, ee1d, 17cc, edfd, fdba, 71cf, 8c06, c659, 2f6b, 4cc3, ecaade2014_010o1, 14b2, e16a, ba53, 91c3, 0ecc, 6160, 4e6e, 85c1, ecaade2016_223w58, 36d5, caadria2016_713d31, 1594, 2574, 1f64, c0a2, 7e44, caadria2017_081r24, 0eaa, e137, 29ac, e12f, 876b, 8553, 1edc, ijac201412304o9, ecaade2013r_015r8, ecaade2013r_014g8, dc37, ijac201614208d14, a90e, 377b, 5245, 8016, ecaade2013r_005i4, c0e2, 6f68, f79d, a945, 4d93, acadia16_106a8, 2c36, d43d, 162a, b3c5, 8362, ecaade2016_037x9, 0526, ascaad2016_011j5, a038, 7267, 83e4, ijac201412408e2, 52f5, 2461, ijac201412202t1, e1b5, d077, aa60, 2fa2, 62fe, a46e, f313, 03a0, ecaade2013r_015o8, 0c5b, acadia16_298l18, 2474, 700f, 236d, f330, ae95, edb5, ecaade2015_130d26, acadia14projects_719m, d950, 050e, 29cd, cd6a, ijac201412401r3, bed2, 4d27, 3bf3, acadia14projects_357an, 8f3e, cb62, 3876, 0425, 803b, ijac201614308t5, dfe8, ijac201614105l5, 2ddb, 88b2, b02e, ecaade2017_183cc, sigradi2015_10.381g23, f006, ascaad2014_003a2, caadria2015_194t28, sigradi2013_234j, ascaad2016_038m14, 7fc3, 6715, acadia16_470b27, bbec, 64b7, 47d9, ab5b, 8597, a262, 7951, bf49, 1825, c3ee, ecaade2017_280a, sigradi2015_3.394d6, ecba, ecaade2016_199x52, 134d, 1308, sigradi2016_817k, 51c0, fa08, sigradi2014_157e4, b525, 0550, ecaade2017_293pp, 2bfb, 5703, ecaade2015_303z66, ecaade2014_023s6, ascaad2016_018m7, 2831, 9c88, ffa1, ijac201513105r4, e6c8, caadria2016_683n29, de37, 7010, f1d4, 11f5, 2d8e, 250a, caadria2016_157n6, 7d87, 148f, f6fe, 8092, 7764, 3eba, caadria2016_601l25, ijac201614307g4, 2670, e362, sigradi2014_140n2, 1753, 8cce, 7007, c02c, 3ad1, ecaade2014_112w25, 0bbc, caadria2016_529l22, 3594, e531, c3c6, caadria2015_126b21, 2202, ecaade2017_240t, 9b4b, b555, 2db6, ede0, 7ef1, b542, aab9, ecaade2014_138s30, f07c, da45, acadia14_357ay, ecaade2017_203yy, d56a, d76b, 5f4e, 4e90, 178a, 98eb, 861c, 00d3, 552f, 4568, 0967, b072, af1c, ecaade2015_33b6, e9ac, ijac201513104r3, ijac201412206w4, ecaade2017_053d, 03b0, sigradi2014_239c9, ascaad2014_011w5, caadria2015_081m12, bfeb, ecaade2016_067t16, 118a, 0f7f, ecaade2017_148pp, f52d, 1deb, caadria2016_507i21, 549c, 5c6a, 57ca, f02e, ijac201412407w9, e49b, 6595, 302c, 0d4b, 0cfe, ff4e, 4b88, 5b3b, dc5a, 3730, 4230, 2aaa, ecaade2014_168m41, 8d44, 7d56, sigradi2016_448gg, e77c, 5d40, af3a, caadria2016_549u23, caadria2017_105i28, sigradi2014_201g7, 9462, 9b31, 36a3, bf34, e846, ascaad2016_003d2, caadria2015_126r20, ascaad2016_043j17, c267, 2aee, 4cb0, 3fc8, df71, 8265, 319e, ac92, 066a, f2a0, 1573, ce0e, 313e, caadria2017_079u23, d615, 5a1b, 0073, b98f, 1cee, ab1d, f16a, 8796, caadria2015_064o7, 825d, 51bd, b847, 3797, a298, caadria2017_129d35, a8e4, c297, c727, f53f, dd6c, a8e9, e53b, cacf, 6f29, 7859, 5664, ecaade2016_015x3, ecaade2017_071nn, c736, 8a2f, 8911, 7e70, ecaade2014_180s45, 96d8, 9000, e820, 09c0, 40af, ffd9, 73b2, ecaade2017_157jj, 72e4, sigradi2014_018j1, 7071, ecaade2017_264e, fe9b, acadia16_116z8, 5c58, caadria2016_621u26, e0d6, fd95, a212, ecaade2015_230k52, 852b, 6e08, da0a, ascaad2014_033i1, be5f, sigradi2016_590k, 8392, 010e, a7bc, 8bba, ascaad2016_049u20, 457d, 1cf3, acadia14projects_699r, 865a, 1fca, d8e8, ef44, 9f84, ae40, 3f1c, sigradi2013_244o, ascaad2016_032v12, 928d, 9ded, 9005, e00a, ascaad2016_028m11, 522a, 866e, 4afc, 452f, ascaad2016_039n15, 38ce, fa3f, 218a, c667, 50b7, 3102, caadria2017_129u34, caadria2015_048v5, aee7, 047a, 5888, c929, 4848, acadia15_110c4, d596, 7b35, ascaad2016_002i1, e212, feeb, 1bca, fa4d, 74f9, 2b2d, c811, f3dd, deda, ecaade2016_152o41, 3123, 74cf, 5aaa, acadia14_153at, 1b50, a1af, 2fdc, b157, 0a53, ecaade2014_111r25, sigradi2015_sp_8.6c30, 9c77, a0e1, d6ff, 1894, 26f5, 2ab3, acadia14_339ae, 4b59, 0a63, 05c3, 2a9b, 0e7c, 1325, 7add, bf78, 666f, 5ee3, ascaad2016_054s21, 2b9a, 093f, 0a1d, b487, 1a05, 4b36, d0bf, 3aad, ecaade2015_304y66, dc78, 8e41, 7d70, e714, 7676, ecaade2015_297y64, 042b, a37c, 90e2, f4d5, ecaade2017_105xx, f7ed, b94d, ed2d, f971, 4446, 265c, 4c42, 3a8d, ecaade2016_162y44, 3dc4, b728, d125, e614, 2b99, afcb, ecaade2014_192x48, ecaade2017_056qq, ecaade2014_094m22, 9800, 1e4c, 7c37, ijac201412301h6, 7794, b938, 94e6, c08e, 02a4, f108, d93b, c2a8, cb33, 3235, 48c1, bb7d, d07c, da5a, c66c, 5a07, 272d, 25e4, 5b3e, ecaade2016_083f24, 6b9b, acadia16_88b6, 60a6, 6e83, 3ac3, 8543, bef2, 4097, 2c4e, f8a5, f5e8, 61a1, sigradi2015_3.190o3, 3a72, 81f8, ecaade2017_027f, 07e8, acadia16_196c13, d480, ce98, c4d3, 7198, 9582, 2e19, 7a51, 11fe, sigradi2016_467s, 5bed, 6dca, caadria2015_246e36, adcb, 41e4, 625d, ascaad2014_035t1, d9c0, ae71, cd55, dde5, 4480, 9a76, 079a, 379d, a74f, 683d, ed26, 5003, 2eb7, 2b41, e240, acadia14projects_479d, 7741, ecaade2017_006mm, 966e, acd5, caadria2017_015r5, 3de6, ecaade2014_031u8, 92f5, be4d, 5fb9, ecaade2016_169l48, 263c, 7a32, 52e4, 51af, fc47, caadria2017_105h28, acadia14_565x, sigradi2013_100c, 4a76, ecaade2016_077r22, 76c0, d37d, 3031, 500c, a328, sigradi2015_8.186k12, f2d5, b712, e748, 74e3, sigradi2014_250p9, 69dd, b976, ascaad2014_036x1, a926, 6677, c141, ecaade2017_302yy, caadria2015_209y31, 079d, 2fa7, ecaade2013r_003k3, cdfd, 4aea, c1cc, 9675, 6c42, sigradi2016_792f, ecaade2014_226f59, caadria2015_203r29, 5ff7, bc27, ascaad2016_035t13, ecaade2016_171c49, 0462, b441, ecaade2014_052b13, 8623, 6311, 1ac6, b739, 13cc, ecaade2016_071x18, ccb2, caadria2016_125p5, a724, 44dd, 82bd, 8b5e, c47f, 54c1, ecaade2014_168p41, ecaade2016_191d51, 0720, d4cb, ecaade2013r_017w8, fdef, 3813, 9360, c8a9, b578, dbae, 941d, ecaade2017_309a, acadia14_555j, cee8, c084, 7261, caadria2016_621r26, caadria2016_229z10, afb0, 2779, 10a9, 2b4a, 4d89, ecaade2015_15w1, 2280, 6dfa, a4c2, 09ca, 63b6, 8234, b55d, ae2c, 0e22, 931b, 2bd4, abc8, 657b, 38e0, caadria2017_147b39, 8066, 0e70, cccf, c828, 71c1, a8fc, ecaade2015_237a54, sigradi2014_339c8, f584, 29fb, eb80, sigradi2016_647ss, ecaade2015_251m57, dadf, ecaade2016_027w7, 5e98, b4cd, 3efe, acadia14_619ao, 44b1, 3b47, c2c5, 4ea1, 648a, acadia15_185x6, 8979, acadia16_116s8, acadia15_123r4, f373, d026, bdce, db39, c00f, 1d4e, 039e, ecaade2015_25l5, ecaade2017_213f, ddf1, ascaad2016_027z10, af02, eede, sigradi2015_4.219c7, 1a69, ecaade2017_229jj, 0bac, b366, caadria2017_182n43, 8a34, 0e6d, ecaade2017_105oo, 0d9e, ca9f, ascaad2014_023y4, ecaade2015_233g53, 4145, 8cf1, e72b, 366b, b942, b55e, 95f1, 50ff, 24e5, acadia14projects_75b, d9a1, 1109, 021e, 7130, 0d39, 80be, 3a74, 5de7, 3605, 287a, 1375, sigradi2016_408cc, caadria2016_311b14, 8be0, sigradi2016_592s, 9945, 6b34, b0e7, 0fdf, 9d6e, 56b3, 9ed1, e545, e026, ecaade2015_64n13, 3215, ijac201614305n3, ecaade2017_225xx, ecaade2014_111s25, ecaade2014_149d35, 5b54, 586b, ecaade2014_168r41, 4d9d, 0ab4, f54c, c905, ecaade2015_334r72, d847, 7d8c, sigradi2015_11.71h24, ef96, a73a, ad5a, ecaade2016_199w52, 3fac, 2181, 1099, efd3, 8a50, 2b32, bb53, 9fe6, 1fa0, 08a6, caadria2017_183k44, b454, ascaad2016_017x6, c18a, 76e7, 43f1, 46b5, e12b, 6559, fb1d, 83da, f249, 7b91, 5746, ecaade2016_162w44, 6912, 3fb4, 4302, 750f, sigradi2013_285e, caadria2015_145v23, 7d17, c5cf, 24fd, 12d6, 91dc, ecaade2016_021s5, 14d3, f479, ecaade2014_186a47, 2dc5, acadia14_101ad, 8fd6, 8668, acadia16_62i4, f284, cbd9, ce33, b0b1, caadria2017_094u25, 5660, d54c, 0b90, ecaade2013r_017z8, 362f, acadia15_137e5, 84bc, caadria2016_187u8, 647c, 6ae1, ecaade2016_075y21, ecaade2015_101f20, 0c1b, d5ca, e2d1, fe10, 7221, 0fe5, 439c, sigradi2013_401g, d4b1, ecaade2017_041s, e9aa, b55f, caadria2017_123s32, b37f, a2e9, acadia14_339ab, 7a99, 3157, ecaade2015_73b14, c070, d1ff, e568, aacc, 3936, f87d, 4560, 6c74, a85e, e3a2, 938a, 3bda, f7db, ab66, 0ee1, 9120, b23d, 0da4, e3e6, f6f2, 5b20, 92b9, 44fb, 5bb4, 0167, 9238, 25a8, acadia14projects_565ag, acadia14_463u, 37ab, c515, ecaade2015_17o2, ed69, 1981, 4278, e58a, 8764, ac40, a517, adbc, b985, ascaad2016_022m9, 3bdd, 72b0, 0563, 1206, 04c0, ecaade2017_253u, 1ac7, caadria2017_030e11, f321, 1eed, f399, acadia14_681au, ed8b, cdf7, c47d, e796, 70f9, ecaade2016_126v34, acadia15_110s3, 1f6d, 56f0, sigradi2016_781ww, 7a89, f512, 41c6, ecaade2015_227x49, ascaad2014_027k7, caadria2015_213p32, 49f9, ecaade2014_240h62, 5246, b983, be75, 9303, ijac201412302g7, e8cd, 05fa, f2ed, 990f, 31b6, caadria2017_048o15, ijac201412305c2, 7b37, a399, 017c, caadria2017_109w28, 9bb3, 2ec5, ecaade2017_265l, d45f, ecaade2014_084b20, 7810, caadria2016_529k22, 34a4, 03a2, 2d94, ecaade2015_15y1, caadria2017_115m30, 7569, 62e8, ff3f, 6264, ijac201513103r2, ecaade2015_194x40, 9b9d, 79aa, 88e5, 4423, d7a0, ecaade2016_007f2, 3c46, ecaade2014_201a52, d2c5, ba6b, b1dc, ascaad2016_058c23, 67e5, ff2a, 39d2, f4e9, 6b97, sigradi2013_303j, 4bef, c0f2, 3d25, ecaade2017_037ff, 58c0, 44fd, d17c, c237, b60d, e94d, 4dd4, ad1b, caadria2015_090y14, c510, cb82, d140, 492f, c3f8, f966, 91ee, ecaade2014_089l21, sigradi2016_595oo, d13f, 039d, c1b1, sigradi2016_515m, 3d3e, b0c0, 29b5, 4160, 9d12, dc4c, ijac201614308w5, acadia14_177s, c786, caadria2017_058e20, 28a5, caadria2015_208b31, 5b2b, 8e29, sigradi2013_359c, 3a01, a388, 4fb1, 4fd4, d649, ca0d, bb6e, ascaad2014_008w4, 5967, ecaade2017_151s, 0d36, b787, eb1c, 8ade, 5631, d827, d3ca, d3e3, 0471, 13e3, 11ad, sigradi2013_303l, d086, 9625, 9dec, 99a4, 0028, e4cb, e266, ijac201614101h1, c5f4, 37f4, 3acf, bcaf, 74d5, 01dc, 8271, ascaad2014_017a1, 23c3, 13c5, 2cb1, a805, 215f, ecaade2014_214z54, ede8, d5b6, 69bd, c1d0, ascaad2016_022c9, caadria2017_142k37, 8aa4, caadria2017_094b26, e3b0, baa5, 6054, acadia14_357b, c03b, b64f, 2a96, 2aa0, e046, sigradi2015_12.19a27, acadia14projects_549s, f3b4, 4dae, 4f35, b61a, 61de, 3024, e381, ecaade2017_142zz, 3a25, acadia15_243x9, f3e7, b10e, 897c, ecaade2014_112z25, 070e, 327d, 25ab, 7cfd, b8ea, 2a97, 8624, 1447, 44ae, 9db0, 714e, 49ed, 9416, fd70, 83d8, 3026, ba2c, 5e17, b648, ec32, ec68, 999c, 8337, cafc, 03c1, db3a, 5861, caadria2017_113y29, 80bb, b09d, ecaade2016_102u27, caadria2015_172b26, c6f2, sigradi2014_176b5, sigradi2015_10.7h18, ecaade2016_074s21, b7f3, f505, 92cd, ecaade2015_193g40, c50e, ecaade2016_118p31, 2d30, 5b2f, aad9, ecaade2017_253y, 6c6e, 7fb2, f247, 4592, 2732, f504, acadia14_365ae, d69e, 2a77, 3e8c, 4922, bbb1, ebe5, ae16, 3a79, 792b, ecaade2016_154c42, sigradi2013_158s, 626a, ecaade2016_063j15, e4fd, ecaade2016_095w25, b020, ecaade2014_022b6, 7ae2, 5ac4, ad5e, e85a, ecaade2017_157mm, fbae, 6baa, 4899, 7a36, d0ea, 9cc6, caadria2017_018r7, 5a79, 1526, ijac201412403a7, ab58, 7d95, bcd1, fbd0, 2347, 1aea, caadria2017_185z44, caadria2015_126d21, ecaade2014_089p21, fbe2, ecaade2014_021u5, caadria2015_096m15, d582, 9197, 88bc, fa45, ascaad2016_031k12, ecaade2013r_001o1, 60a1, 77f1, 651c, 2257, ee15, e799, f968, 5702, 0557, ijac201614309l6, 3ff2, 576a, a1fa, 6f06, effc, ijac201412304m1, ecaade2017_098mm, af19, 466f, 04c6, 0609, f9b9, 7690, a3a1, caadria2015_087x13, 8980, ecaade2014_024v7, e576, 70e6, sigradi2016_814t, 8255, c508, 92ee, e2b0, 92a3, de64, f332, 9630, 58c3, 4613, b278, acadia14_473ao, 9c85, 4f75, 93bd, dcb0, caadria2016_651d28, 0494, 1c7b, ecaade2017_076cc, 8147, acadia14_435aj, acadia14projects_33al, caadria2015_060u6, ecaade2014_151y35, ecaade2014_225o58, 9e3f, e6eb, bc46, acadia14projects_365aj, ecaade2014_132i29, dc70, 9488, c7ce, dddc, 9c14, 8592, a93d, ecaade2016_185z49, 8ff7, 472b, 45dc, caadria2017_182r43, 0571, ad2b, c295, ijac201614404y2, 73fb, ecaade2017_151z, 9c55, ee83, 2fc4, aa35, a986, acadia16_342d20, ec11, 55c3, 5c48, ecaade2016_065a16, d1b1, 2720, acadia16_88y6, eeae, sigradi2015_3.212k4, 6033, ecaade2016_144m40, 8c22, 709b, d65e, sigradi2016_461j, 97c9, cf60, 8210, 9e00, 50b6, 1237, ecaade2016_163p45, f36d, ascaad2014_005t2, 499c, 0172, 5bce, c3ec, 7f76, acadia14_347am, caadria2017_029p10, 1420, 2a6f, acadia16_344p21, aaee, 6623, ecaade2017_017n, a628, 1cdc, 3773, 9701, 1ea5, sigradi2014_169n4, acadia14projects_435b, f9f9, d46f, 3270, ffaa, 82ad, 10f5, 931f, c143, ecaade2014_206v53, ecaade2016_011i3, ecaade2016_106m29, 0a70, 01e8, ijac201412301m6, 372c, sigradi2015_11.196k26, 2ac7, sigradi2016_367yy, c200, ecaade2017_130vv, 9d5b, 9f90, sigradi2015_3.268e5, d0fd, ecaade2014_038b10, 43a9, 13f3, ascaad2014_010m5, 232f, 1e02, e6bc, 7115, 4548, b2a0, a5c9, d397, 17c8, ecaade2017_044rr, 72bc, 209e, 01a7, 58ed, 57b6, 90a3, ecaade2017_212tt, ecaade2014_173y42, ijac201412407b1, 2f30, a046, 93d6, 2f59, c2b3, 756b, ijac201412301i5, sigradi2016_537qq, caadria2016_177z7, 36aa, acadia15_185r7, 14f3, e25e, e983, 1b30, 6c9b, sigradi2013_358, 729b, ab49, acadia14_507ad, ce66, 7e54, 43d2, 40e4, ecaade2016_011y2, c703, 89a2, 421a, 5fae, 46e1, 39a4, 57a7, 5d36, ddfe, cc98, 9556, e9e2, f536, 9d23, caadria2017_015e5, edee, ba01, 72b5, 831b, ecaade2014_198n51, 329a, 2d76, b324, ce1d, 0457, 329c, 405c, 9623, 44db, acadia16_88x6, 0843, 1d12, 31d3, c9a7, ecaade2014_094i22, 366c, b969, caadria2015_049i6, 07ad, 0058, ecaade2017_057z, 2e47, 2a4c, acadia15_323s12, db64, f9a5, d0d4, fe22, ascaad2016_054o21, 354e, 6f11, f6d2, caadria2017_069a22, b830, 4251, ecaade2017_293vv, b7a0, 7c91, 7065, e335, ecaade2016_102v27, ecaade2014_010y1, ba48, ijac201513103x2, ecaade2016_215x54, e88a, 8767, ee72, 43a8, 1ab1, 0630, 3397, db41, 80d7, 7c89, ecaade2017_140dd, 0e85, 1d20, 6005, 5de0, 9a0a, cc79, 9d55, 733e, 6440, 8d58, 47f3, 1662, 38c2, 0068, ecaade2017_140bb, ca64, bf80, caadria2016_517z21, 99be, 0d84, 2f46, 0672, ecaade2014_201h52, 6705, f333, 969d, f13d, 4146, d4cd, b949, cd16, 3cb6, b09f, ecaade2016_144n40, cce6, 40e2, 580c, 3cc1, 9dc3, 46cb, ecaade2014_086t20, 1ee7, 64ca, 3840, 687c, ea1a, 7b0e, acadia16_124e9, 2fdf, ecaade2015_148p31, sigradi2013_401n, 6247, bbb3, sigradi2015_11.136u24, ijac201614208s12, 71b8, 3f59, d8aa, 7728, e7d8, 96da, bd05, d171, b56d, 711c, b7a3, b87a, 7b3e, 7d24, 447a, 45a9, fe8e, 8408, sigradi2016_815bb, 3b68, fb76, 8ab6, 1157, d1f0, ijac201614208r13, ecaade2017_122b, ijac201614201x6, a9c8, 57b4, 850d, ecaade2016_167w47, fc11, 9bc7, c457, 06a2, 8b97, 6f8a, 3357, 2d32, 53f4, ecaade2014_233r60, 2d7a, ecaade2015_59i11, f970, 9682, 77af, 88c5, 6335, ecaade2016_216e55, f057, ac52, 6cd1, b0fd, 47bf, d85f, 299e, a0b8, 846a, 452a, 958b, 2817, c4a6, sigradi2016_420uu, ecaade2016_157a43, d751, acadia16_98b7, feef, da98, 7c06, 1513, 2f48, acadia15_371d16, 134e, 408b, ecaade2014_035d9, 5942, 2cbf, ecaade2017_083nn, b47f, 87c8, 924c, c465, 68ea, a79c, 04f0, bbc3, 9bee, d568, ijac201412305s2, aae6, e029, fcea, b9ee, caadria2016_477w19, ascaad2014_029m8, 77f6, 2eb6, b1c1, 0d48, 7b58, acadia16_244j15, ecaade2014_180o45, bdb8, 8166, 1af6, cefe, 225d, 7e5c, sigradi2013_260k, 8190, caadria2017_080i24, c950, ecaade2017_288dd, b502, ecaade2014_112x25, 5e00, ecaade2017_097cc, d5a5, caadria2017_101f27, ijac201513101d1, 92f4, ecaade2013r_003s2, 8d40, 6925, 7a55, sigradi2016_385oo, 3316, e8e8, ecaade2014_226z58, ba2f, b583, acadia14projects_365an, acadia16_478t27, cdd2, caadria2016_187p8, caadria2017_023b9, 408f, ecaade2016_038i10, fb5b, d1bb, 898c, ecaade2017_053o, e1a6, a45b, c024, 25ed, 0213, 21de, 8ae7, 1731, sigradi2016_561ee, 66d8, 2869, b894, 63d4, cc92, 70d1, 31bb, 5dd4, ecaade2015_229r51, 0823, 4336, d0c8, 8cc0, ecaade2016_241d64, 9301, b1c6, 6026, sigradi2016_382aa, 218f, 7a70, sigradi2015_11.165l25, 95bd, 744f, ecaade2017_282m, 6e48, 27e4, caadria2015_054n6, 3c1b, c629, caadria2017_155o39, a516, ef4c, ecaade2015_53o9, 11b5, 29b1, ecaade2013r_002i2, 9e40, 2d29, 9721, 9392, 8b69, 6a0b, caadria2016_291d13, 959b, 5869, 15f2, f48d, 2e6e, a4bd, f264, 4983, ecaade2016_ws-intelligentw68, e930, 6c59, ascaad2016_003r1, 1472, ecaade2016_199b53, ecaade2015_227s50, 84f5, ecaade2016_152s41, 0bab, ae7b, 173b, 0765, d453, 671b, 2652, a644, 9966, c244, 20bb, 0db3, 1907, b827, cdb0, 273e, 9194, 3573, ad93, ecaade2017_255f, 736c, 7c3d, ed71, ecaade2016_026r7, f9f4, 0958, 88db, 5abd, ecaade2017_175f, cc46, ecaade2015_227i50, sigradi2016_809oo, 5b4d, caadria2015_087r13, ecaade2017_269rr, sigradi2016_637r, sigradi2015_sp_2.112g29, 0d0b, ecaade2016_ws-dleadh68, ecaade2014_149p34, 7e39, sigradi2016_431q, sigradi2016_490ee, bf9b, ecaade2016_006v1, sigradi2016_625hh, a8d2, c756, 5aac, a265, c9e6, 96bd, b72f, ascaad2014_020v3, bd35, sigradi2016_724zz, 3fad, 8c61, sigradi2014_030y1, 6753, ascaad2016_054b22, b298, caadria2015_096n15, caadria2015_105f16, c7e0, e886, ascaad2014_007c4, ac6e, 17c5, 84e4, 283c, ecaade2017_149h, 6a1a, ijac201614101f1, dc41, c97a, 115c, 276b, bb59, b8c2, 47d7, f3d6, ecaade2017_202l, 7db2, 6cb2, cf9a, 0b23, d997, 9a48, 5461, ecaade2016_130y36, 2dbf, a6de, 6ae9, sigradi2016_781d, ecaade2016_164l46, ed80, bbf7, 5dbf, 22da, aaca, 5610, dca5, ecd9, 1530, c24a, b9c2, a9ff, 3a67, ff97, 5965, 6887, 2044, 0636, caadria2017_052p17, 2b1c, a3ac, 187d, 795f, 8b40, e984, 15f3, d30c, ba85, 0993, afd4, ijac201412405n8, 6fa4, ef15, 845f, ecaade2016_118n31, dcd0, dbe3, ecaade2015_116j23, 0c8e, 56e7, 6178, 4b1e, 859b, 31e2, dfc0, ecaade2016_032v8, e26e, caadria2015_185o27, ecaade2017_146ii, c2a0, caadria2016_291e13, f01c, ecaade2017_jgom, ecaade2014_175p43, 413b, 5a0b, 7f17, 565c, ac03, caadria2015_067j8, 9d0b, 9e5e, 7081, ecaade2015_205t44, 3e4e, ecaade2015_55o10, a01e, 6ea7, f2f7, 3ec7, f86e, ca16, a428, fafc, dab7, 3128, ecaade2013r_009x5, a992, c0dc, 7e07, caadria2017_057r19, ecaade2014_122y27, 1f78, 1fc4, da7d, 5f0c, 92f9, 4809, ed8d, 07fb, d82c, e8d1, 0064, afd7, sigradi2015_10.309h22, 4ab6, ecaade2015_94k19, 675a, 0802, 3263, ecaade2015_193m40, 00f0, 15de, e882, ecaade2017_094f, 148c, 43db, eb76, acadia14_281y, 6b91, 7e56, 1997, ecaade2014_095t22, ijac201412406l9, acadia14_539a, b76e, 6e95, 17a3, cef9, a0a7, acadia14_435an, 8f23, caadria2015_139a23, ijac201513201u5, acadia14projects_43ah, ce7b, ascaad2016_024j10, ecd5, 67b9, f5d5, e73b, ascaad2016_028h11, f61b, 2066, fcec, 6042, 9544, ecaade2014_016g4, ijac201614203e9, ec5f, 3f03, ascaad2016_014i6, 4207, 96ac, b5ce, bf18, 20b5, f70d, e159, dcbf, b1a1, 36e3, ecaade2016_127d35, 0c6d, ascaad2014_004b2, 7e3b, d77e, ecaade2016_097t26, 2f8b, 9cfb, 93b7, ijac201513206s9, 1500, 4690, 5e1a, caadria2017_142y36, 3657, 8c64, e7fc, 1f7d, caadria2015_114m18, caadria2015_111m17, 08f1, 8493, acadia14projects_23u, 37e1, 8653, 8c23, 1069, 9394, 54b7, acadia16_344v20, b590, 1dba, 4188, ecaade2014_201j52, 2640, c856, 0321, 59d3, 8fee, 274d, fa5d, sigradi2015_sp_4.388y29, dc68, sigradi2013_366b, 44f0, 5d74, d627, cc45, f806, c390, 4d8b, 0369, 8941, acadia15_149u5, b767, c5ee, fd2c, caadria2017_048f16, cfb7, acadia16_62z4, b9ed, f526, e84f, a2ab, ded4, b793, af8c, c920, ab97, ijac201412302a7, ecaade2017_054oo, 6cd0, bb3b, ijac201412304t1, e500, a6a7, f133, ijac201513104j3, ba7e, caadria2017_122o31, b982, sigradi2013_195z, b247, 4dd6, 81cd, 0117, sigradi2016_817m, ascaad2016_039u15, 4643, 4ee3, b9b3, a49f, 070f, f4b6, 71d5, 97a3, ecaade2013r_009k6, ecaade2017_253r, ecaade2017_282k, 802d, acadia15_110x3, a943, b6da, aff9, eff4, ca86, 732d, 9842, 9b2e, ecaade2015_268w58, acadia14projects_539c, ecaade2015_193j40, 5cb8, ijac201614102c3, 5993, ijac201614208h14, 68bb, c3b1, 68f5, 82c5, 9dfd, 8d06, 3625, 7273, df7d, d67f, ecaade2015_22p4, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 472a, 7b18, 473e, 8ca6, faa8, 6ca2, caadria2017_132m35, 27ab, caadria2016_829g35, 1187, 3ae2, caadria2016_839i35, e574, ijac201412205s4, caadria2017_123f32, 5673, 4408, sigradi2016_488s, fac1, 43be, acadia14projects_177r, 2315, 9195, f1b9, caadria2015_072v9, 45a6, 36d0, sigradi2015_10.307l21, 7949, 0f79, 34e3, abe6, 0848, 5455, 724f, c623, 8045, caadria2015_176o26, 31ac, acadia16_106c8, 5096, caadria2015_049g6, ecaade2015_314o68, fc65, 8d6a, caadria2015_084v12, ijac201513101f1, fd14, e7d5, db53, b702, 1783, a5cd, b4ec, acadia15_185i7, 1cb5, 9f8c, 7ff9, 82c6, 913f, 9241, ecaade2015_53z9, 8397, ecaade2015_294l64, 2f5b, sigradi2013_234, f78a, af37, 6068, 7b02, 93ee, d694, ecaade2015_298m65, 944b, acadia14_33an, b256, ecaade2014_009c1, 5be9, 6071, ecaade2015_278p60, ce93, acadia14projects_531x, b8cf, 2ac6, 0265, 8226, 55ce, 414e, 82fb, b17b, 0b84, fdaf, acadia14_453h, f01a, a078, 34df, 14af, a8fd, 39ea, 42c6, a6fa, 17d0, ecaade2016_077x22, 699d, 0a75, 284f, 277c, acb2, 5ff9, b259, 1b35, f997, acadia16_44n3, 3701, b9e0, 866f, caadria2017_016f6, ecaade2017_026tt, 0574, 6359, ecaade2014_237z60, c5bc, acadia15_232v9, 366d, sigradi2015_3.345v5, b554, ecaade2016_241g64, 3e28, 6c69, c92a, ijac201412204w2, sigradi2016_625e, ecaade2014_173a43, acadia14_479az, d566, 6608, acadia14projects_579g, 786c, 686e, acadia14_63w, ee90, c0c5, 7ff4, caadria2017_046t14, d38e, 51a8, 8cd4, 57f4, 6044, sigradi2013_285z, 9187, bcc0, cce2, b5fa, ecaade2014_201d52, 5aa8, 0c8c, ca84, ae82, acadia14projects_339am, 33e6, acadia16_382a24, b2fc, e251, ab0e, 0e13, 36b5, be16, 8b79, caadria2015_156i24, ae13, 6567, 8d05, 21a9, 384a, 9bdb, a128, aec6, sigradi2013_393v, d045, e252, f553, 16d7, f4a3, ecaade2015_138d28, 726d, 2757, ecaade2017_198l, e4ce, 9ba8, 045b, sigradi2014_172x4, 0bcf, ecaade2014_153t37, be7f, caadria2017_021n8, b03a, 8150, 256b, 1e39, ff24, bd56, 1d19, ecaade2014_152h36, fbc8, ijac201513206y8, 4593, 873c, 7f0a, 081c, 7a6d, e1fb, b638, cf95, a727, 32a3, e386, 8e87, ed60, 36e2, 11cb, ecaade2014_151w35, sigradi2016_807kk, ijac201614201f7, 54f9, 38d4, ecaade2017_079bb, 3a15, b474, 35f1, a5e9, ec49, 7a8f, 3cfa, d647, a30d, a4fc, 12e4, 02d6, caadria2017_055i18, 4a4c, caadria2016_003k1, fec9, ecaade2013r_004p3, 112d, 1529, 5a54, 0b63, 78a2, a503, 78d3, 2262, 25a9, acadia14projects_257ad, 5a0a, 519c, 193f, 1056, 7b62, 4047, a25b, sigradi2014_212k7, a278, 540e, 8bc0, caadria2015_213e33, sigradi2016_515e, 1e38, fd9b, 12ba, caadria2015_206k30, acadia14projects_281r, 54d5, 682c, 5a82, 767e, d259, 96b4, a35a, fc19, f270, ecd8, 0964, 8eeb, 4f29, 7c9b, 3206, f469, 85a2, 688a, 9a1c, 974c, caadria2015_032x4, 5a84, b097, 9550, cba3, 5803, caadria2015_130i21, 739d, df16, 7096, 9f49, c33e, 981d, ec03, ecaade2014_112a26, ac81, b98a, c6ad, 0f0c, 99e1, 6c07, 69eb, b9f3, ff7a, 667d, caadria2017_123m32, f120, e7b4, f7ab, 550d, e01b, 24ab, e8f8, 0e67, 797f, 5ed3, caadria2017_101g27, ecaade2017_090ii, d9d9, caadria2016_395y16, a179, a2f3, ecaade2014_169k42, 1603, 2fa1, c9b8, caadria2017_094z25, bfc0, 7a53, 59b0, 26f4, b2ad, sigradi2016_490mm, d52f, c4e9, ecaade2015_161i34, ecaade2015_92t18, ecaade2014_214x54, df3f, 66ab, ec6c, c55b, 0c97, sigradi2016_659z, e94a, f59e, ijac201513201o5, 1cc6, 688b, f143, db37, 1ffa, 18a8, bd49, af06, eec0, 1a31, 7ede, 7843, eeb6, 31c6, ascaad2016_035v13, caadria2015_119d19, 9aad, da8b, sigradi2016_428l, 18e5, 4f1f, 9a14, 5a8f, b356, ecaade2015_164s34, caadria2015_226u34, ecaade2015_269r59, caadria2015_054l6, 134c, caadria2015_114i18, 78cf, d373, f367, 4350, ceee, 33b8, caadria2015_081t11, acadia14projects_291as, dc2e, 629e, e00c, 34ec, d785, 08e5, sigradi2013_429j, ecaade2017_255b, 1222, 3163, 1bde, caadria2015_073a10, b759, 0655, b32c, c5bb, c3a2, 6349, ecaade2017_148qq, 6d8e, d68a, 6bb5, caadria2016_045d3, 1c3e, e385, 382a, caadria2017_124t33, 72ef, 5079, 8f79, b2d6, 3501, e906, 5a9b, 5a62, ab6a, 9452, ecaade2014_204w52, 10bd, 7614, ijac201412303u8, c3ac, e4fe, ecaade2015_265r58, e0fe, 532a, c279, ecaade2016_163n45, ecaade2015_109y20, 3ac9, ecaade2016_045g12, caadria2016_405p17, 97c4, 7ea0, cedc, e90e, acadia14projects_267g, 4335, 2432, d89c, e842, ab28, 6ad9, ecaade2017_152mm, ad28, ba92, 5c21, acadia14projects_435ay, 68e5, 3200, 7494, ecaade2017_215tt, 6204, 019b, 696b, 3612, 0654, 908c, 6e7d, ecaade2016_224s59, b484, 067c, b91b, 0ea1, a5f2, ecaade2016_099i27, 2afb, 4055, ae68, ascaad2016_010d5, fda2, 9dff, 0325, 6bd6, 4005, acadia15_161w5, f658, ecaade2017_213zz, ecee, 2414, 6353, 04bf, caadria2016_343h15, 95fb, 9033, 2e27, caadria2015_208f31, a723, 7861, 3fa4, caadria2016_703l30, c37d, ea8a, 00ec, cd00, be21, sigradi2014_345x8, ecaade2017_009u, 29ca, 5cd2, e5fb, 40b9, sigradi2014_281g3, 0201, 06d9, df2a, 7b09, ba32, 8c2b, 71af, caadria2015_190m28, a7a1, 7446, 520b, 9905, ecaade2016_071c19, 34cd, 1e43, faad, sigradi2013_393m, cabd, b6b9, 93da, 03b5, ebd5, 92e1, ascaad2016_012n5, 4008, ijac201412306z2, 48e1, 6605, caadria2015_139f23, c7fb, 6f6b, caadria2017_124l33, c481, sigradi2013_387h, c962, ijac201412402l4, ascaad2016_006g3, 8aa5, 92f2, c415, 23f5, 0f8b, ecaade2014_186w46, 8492, acadia14projects_463v, d6d3, d940, 549b, 5762, ecaade2014_188l48, b76c, 016c, ecaade2014_224o57, 7d45, 78e1, 35df, sigradi2015_8.27n10, ecaade2017_072j, d818, e31e, d961, 18df, sigradi2016_710cc, dc8b, 476b, 2826, a9e1, 99a6, e8b2, 334b, caadria2015_108o16, 761b, ecaade2014_015v3, 15d6, d2cc, 0449, 612c, 2875, f48b, 2df9, 6503, 67f9, 7c40, caadria2017_070s22, 3184, a402, 57b5, acadia14projects_661l, 8e92, 06af, ecaade2014_168e41, fcc3, caadria2015_114l18, f447, 9fd9, a025, caadria2017_058s20, 7fb6, d669, 5381, c6b1, 0893, c9a2, 6a59, 1a42, 698a, c652, sigradi2016_803w, d6bc, 4ad4, 7e2c, 5777, ecaade2017_044nn, 6532, 4476, 6409, 39b9, 2c82, ecaade2015_303u66, 2ad6, 15df, a1f7, ef57, 8e9d, aa93, 5c0d, 65e8, 80ac, cdda, ecaade2014_196b51, 315a, f3da, sigradi2013_397g, b840, 0525, caadria2015_064n7, dad1, sigradi2015_10.140o19, e08f, 607a, 8fdc, d4ba, sigradi2013_167l, 9e44, 2221, ecaade2017_006ii, 25c9, acadia14_691ax, 20b9, ecaade2016_222b58, 2900, 51d5, sigradi2014_151f3, sigradi2015_12.107i27, sigradi2016_385mm, 2c12, 5fb0, c3b7, e586, 07e1, 1223, 3180, acadia16_352v21, 758c, 15da, 6616, a785, de8e, b62d, 356e, 070c, e7bb, 4247, 6576, ed3f, 4776, de29, 00ad, cba0, ecaade2017_215nn, cb98, 2ba8, 5eb0, f37f, 1c5d, 4cb9, d795, 3da9, 32e1, 1b34, d102, ecaade2016_065e16, 8558, 73f3, 452d, caadria2016_487v20, caadria2016_881w37, b8f3, ba75, 8329, e8f5, 51c3, 7986, f245, acadia14_347ag, 1b2c, ecaade2017_023w, 82e3, acadia15_47l1, 8b6c, 8f7a, 25cc, ecaade2017_161d, 6a68, 4075, 54c4, affb, eaf7, d567, 1c9b, ascaad2014_029t8, caadria2016_373h16, ecaade2015_144k31, c1b9, 71cd, 4f21, caadria2017_031g11, 082a, acadia14projects_463f, sigradi2014_144v2, 082f, 930a, 60e7, 94a8, a9b5, ceb1, 6291, fd34, f1af, 90b0, b377, 1c1e, b7b6, ecaade2014_204g53, 7320, sigradi2014_151p3, ecaade2017_301m, acadia14projects_555j, e4f5, 0bfe, 9801, f169, sigradi2015_2.162m1, 23ca, 561e, 8096, 98a7, 3d91, 0338, c30e, ecaade2013r_013b8, acadia16_8c1, caadria2016_405c17, d80d, b37c, 0d3d, 4f4b, 7072, 0fe6, a6f7, ecaade2015_122n24, 8db5, c39f, 6871, sigradi2014_265l1, ca26, c076, 562b, cb50, 90dc, 18cb, acadia16_214t13, 9f06, d0b1, ijac201412303y7, 1b7a, ecaade2015_101e20, cd9b, ijac201513305o12, b764, ecaade2017_194x, ecaade2016_055k14, e965, d277, 38fe, c7be, ecaade2016_075i22, 02e2, 7ea8, 5aea, d113, 8974, c59b, 64ab, ecaade2015_318u69, 05a4, caadria2016_187n8, 0bc4, e6a5, dbbf, ecaade2017_305g, ecaade2014_024j7, bbd9, sigradi2013_155f, 6b54, c373, 71ed, 88b3, c56f, a1e0, acadia14_43ac, 4100, e825, 99fb, bd6d, 731c, ecaade2016_147u40, 89da, 86d0, acadia14_111j, a7d5, 92b2, f5d6, a832, eb39, 948a, acadia15_274l11, 72c5, 4b53, acadia16_62f4, d39e, acadia15_451m19, ascaad2014_026a7, e152, c818, acadia16_78z5, 0b76, 8735, 734a, feb7, 4116, 2627, 00aa, ascaad2016_038y14, 40dc, 0030, caadria2016_745e32, 9f6c, d723, 52a8, dc45, f93d, e914, acadia14_479p, 8196, c940, 680a, 8bcb, 40cb, acadia14_365ad, sigradi2016_817n, ijac201614201e6, ee46, sigradi2015_10.267n20, 4dfb, d776, b6f5, caadria2017_129e35, caadria2016_167j7, 13ef, 932b, 4538, f77f, 06c8, c6d7, f721, be06, c324, bb32, abc1, 67df, 3a4c, 8a39, e5ab, 9d91, ecaade2016_225k60, 678d, ecaade2015_304w66, acadia14projects_579f, e047, caadria2016_343o15, 47a3, af8a, ecaade2015_59j11, 69e4, ijac201412205b4, f6e5, 58cb, ef73, 44a9, 30e3, aab3, abef, ecaade2017_290rr, d199, a092, 1950, ecaade2017_017y, d3a6, e408, ca0c, 3d3d, sigradi2013_381j, 8af7, 7bc9, 6698, 2e56, 9c2c, 14b0, 7567, 2ad4, 88f0, 7bd6, 6348, ecaade2013r_004r3, 10f4, 9085, 149e, cab0, acadia16_44m3, 2743, 1863, 17ae, ad61, ecaade2016_197g52, ascaad2016_050y20, sigradi2016_515i, a981, d327, caadria2016_787f33, 1626, ijac201412304x1, 9cfd, b0a9, e83b, 7107, caadria2016_187s8, 4f4a, c7b2, da24, 16a8, 435f, 4e71, e707, 2d7c, caadria2016_507j21, d983, db28, 8380, e543, c6de, b659, 2a74, a33c, acadia15_323m13, 8327, 3e6a, 5e9e, 830e, 7d5a, 0bd5, ecaade2017_032p, c148, e110, ecaade2017_006ee, 7227, 3df3, 5051, caadria2016_353v15, 754a, 500e, bc71, caadria2017_008x3, 3cd3, 5c5d, 0d95, 004e, 6ff7, 186d, 8afa, 37fc, 54b6, 3b81, ecaade2014_151x35, 54f8, 2bba, b809, f8aa, 8131, 33df, b13d, 53e0, 3a91, 38fc, ecaade2017_240y, 4cf7, f4c4, 57f2, b2b2, 2074, 783c, adff, d7ff, e744, 4c1b, caadria2015_122i19, fd0c, sigradi2013_326i, 181c, 0ad8, 1bb7, bd37, 8e1a, 5dac, caadria2017_074j23, 45cd, caf9, b190, b559, ecaade2017_071ll, bd87, sigradi2013_52i, ecaade2017_041t, 2130, 637f, 4d26, 1b1e, sigradi2013_226u, sigradi2014_045b4, c5ff, 53ba, ecaade2017_031zz, ijac201412304x9, 0df8, 52ec, ecaade2017_019kk, caadria2017_018a8, ascaad2016_027v10, ed76, 064b, 24d0, ecaade2014_198u51, ecaade2017_213d, 921c, 24f4, sigradi2013_390e, 355e, bb94, sigradi2013_280s, 457b, 225f, d80c, a1ed, d284, 8fdd, 9e26, 2783, 0581, e3ec, bbf8, 6eb4, ecaade2014_016w3, 6189, 4329, 4605, 5d65, 0c7b, a534, fc5e, c0ea, 278f, bafc, 29b2, ecaade2017_269tt, 7052, 3caf, a8ca, 8dfa, 1527, ascaad2014_019h2, 24cc, dca9, aae5, acadia15_123v4, ce58, ecaade2015_193e40, f77c, caadria2015_124z19, 2b2e, 3ba9, d533, d3d3, 9198, e160, 0acb, 1194, 1ac8, 8cb1, 5541, 7854, 077a, baa7, ecaade2015_77y14, cb7a, 832f, 98e2, 6cac, a811, 997a, 6250, 848f, a103, 3d63, 3f73, dd16, sigradi2016_484l, a1aa, 9f0b, 6b27, ecaade2017_112xx, 7948, ascaad2016_039v15, 004b, ecaade2013r_003d3, 8fab, 449c, 19a1, d087, 1f4e, c2ce, 3f55, sigradi2013_271s, sigradi2016_770r, bb1d, 620c, 940b, adbb, 3628, ac76, 0acf, 1aca, 0b82, 5d01, 5ce3, f1d6, efd1, f61d, bb1e, acadia14_177u, ecaade2013r_003j2, 32ec, f9fd, fe6e, acadia14projects_177n, f764, 841f, b316, 874e, 8663, 6d4e, acadia14_579j, ijac201614305s3, acadia16_440d26, 975d, cf4e, 9778, 0b3a, ascaad2014_025j6, acadia14_691av, 17e7, 19b6, 24a0, bccd, c0ef, fc4e, 58eb, caadria2017_123g32, a215, ecaade2015_314m68, 8874, 62d8, bebe, 24be, 76c1, 5122, 9e2b, 4547, f77b, 096a, caadria2015_150e24, 7574, 30f8, 1dab, ecaade2017_044pp, 754d, caadria2015_060o6, 804a, 544c, ecaade2014_055z13, a0ee, 6b13, 2b10, acadia14_189aj, 33dd, 60b7, 3c16, 28c1, 42bd, a43b, 3885, 0dea, 867b, ecaade2014_072c18, caadria2017_101j27, c8b6, 8f58, fe51, acadia14projects_517t, 2180, e34f, e1c9, 954c, 0b66, e05b, ecaade2013r_019h10, ecaade2015_285o62, f614, ecaade2015_206j45, 7f9f, ascaad2016_023u9, dc9a, a0da, f518, 8794, acadia15_311i12, 8f2c, a26d, b8d9, f73e, 8f38, 4ee6, f083, a8a0, ecaade2016_102s27, e227, 00b8, ecaade2017_293rr, sigradi2016_369a, 15d2, ecaade2016_237e63, 525c, f34c, e8f9, 6a2e, 42a5, f0d6, c819, da72, c311, 143f, dcf2, caadria2015_010t1, 8077, db3f, 8b85, 50ea, sigradi2015_sp_11.303r31, ecaade2015_129s25, 0a88, 7e5f, d2ed, cdba, ecaade2016_077s22, a3ab, d3b0, e10c, caadria2015_012g2, b24e, ac3a, 9edf, sigradi2014_036v2, 61cc, ecaade2017_052jj, 0178, sigradi2016_381l, ecaade2016_032o8, 08b8, sigradi2015_12.215o27, 3362, 5689, f95c, 49de, c675, 4ac5, 8729, ecaade2015_169y34, 46a1, 2ed9, 6a0f, 6c4c, 62e4, sigradi2013_401h, dac9, 99d8, f190, 78e6, e584, 7220, 1399, df84, ecaade2014_021v5, 44b9, 3ef7, 3793, 8081, d617, ecaade2016_130i36, ecaade2017_173zz, 1a70, ecaade2017_057ee, 53a0, cada, 74ea, 3ede, dcbd, ascaad2014_024l5, 9042, 7b6e, aa39, cb0e, ascaad2016_038v14, ecaade2014_168s41, sigradi2014_345g9, 5772, 454f, c898, 8e4c, 27d7, 906e, ebbd, 2b1f, 6816, 23a8, accf, acadia16_344p20, cf40, cbe1, 8573, 25b8, ebcc, e9b7, a8da, 8a33, 977e, ecaade2017_053p, d270, 150b, cab2, a646, 5608, 040e, 4913, 3063, 394c, ecaade2014_175t43, 2ebf, 9732, 16ea, caadria2017_028a10, caadria2016_291t12, acadia16_214x13, e6c9, fe9a, 6960, 6e58, acadia14projects_565x, 8071, 0615, 8448, caadria2015_208r30, 20f2, sigradi2016_695t, 79f6, caadria2017_118r30, 107f, 2cf5, 3380, a3a9, 081e, bb02, 2eaa, 77e1, 7979, ecaade2016_047f13, 3735, c88e, 4966, 305d, 163f, ecaade2016_026z7, 02e9, 1a56, cd7a, ecaade2015_87u17, acadia14projects_247m, ecaade2017_199w, ascaad2014_017k1, b49c, 50df, 750d, ecaade2016_154o42, sigradi2016_467n, 31b3, e08c, 2892, e82a, 3d78, 5010, b61e, e92a, sigradi2014_213a8, 8f2d, acadia15_263e11, dd0d, 7e17, 80f6, ac86, caadria2016_539f23, 976b, 28b8, 9dd1, 1efd, 870f, dcff, ecaade2016_062f15, 7024, 1bba, 9c64, sigradi2016_694j, acadia15_407n17, sigradi2013_387b, d9c4, a7bd, ecaade2017_220vv, acadia14projects_565z, 79e1, 2765, f369, 966a, 2143, d6b2, 81ec, d860, e3d0, 7984, ecaade2017_029r, 73f7, a51c, 53ec, dd7e, 35d3, a88f, 9960, sigradi2016_467o, ecaade2014_018z4, 75b8, b3dd, 21db, c89c, b611, bdae, b7cc, dae2, 98ee, 5728, 5364, a608, bb3c, a439, bb1a, 3bac, 772b, aa59, 4e2a, 116a, ijac201614105a5, caadria2017_096t26, 0723, de27, 1ed6, ba83, 2a27, 29af, 96ad, a652, ae0a, a8aa, 95d4, sigradi2016_364pp, 2225, ecaade2017_017z, b519, ecaade2017_094n, bdc0, f921, 0661, ac67, e557, 86cd, 403c, d0da, 8a6e, 2fc7, 7a2e, 3dfb, 8e4f, 5dd7, 69b6, ecaade2014_105b24, e11a, ecaade2016_239b64, 17b5, 8da6, acadia14_671m, ecaade2015_227p50, c1f1, ascaad2016_023w9, ad20, 35af, 0006, bf9f, aeaa, 3df0, b724, ad46, eea2, 39ba, caadria2016_013f2, acadia15_469l20, c259, sigradi2016_814h, 8252, 61da, 2c67, cf1d, c69a, 148d, 0b37, bf6e, 8b0f, 5fd9, ecaade2015_207h46, 120e, be2c, a4ce, 3aa2, 686a, ecaade2017_170ww, a0ec, ecaade2014_010l1, 9325, ecaade2017_006ll, 93df, acadia14_681aj, 3ece, cece, acadia16_352c22, 267f, 4d7e, 87d9, 56c2, 92e8, aaed, caadria2017_018y7, sigradi2014_151c3, ecaade2016_230o62, ijac201513205s8, a3ca, e8b6, acadia15_284x11, ecaade2015_293e64, 4415, f726, ed84, 4794, sigradi2016_807ii, ecaade2014_194z49, a658, d275, c40f, d636, c208, 08e8, a5bb, 90fb, f8e0, 229e, 2410, f029, 0943, e999, ijac201412407t9, 1c8f, b18a, f711, 1bf3, 363d, 3129, cac6, 3cd8, d9d0, 59af, 808f, db5a, ascaad2014_008z4, cec3, 66e8, cbbc, ecaade2016_042d11, 527f, b44e, ecaade2016_129u35, caadria2015_081r12, c68a, 1394, sigradi2013_189i, 3ad9, ecaade2016_197b52, caadria2017_067n21, 7362, 5d2d, a32d, fd96, 52ac, d1e1, d99a, 0a77, 149d, 0f9c, d70d, bc41, 1adb, fd30, 0c7a, ecaade2014_014i3, 2334, 9cb7, a494, 71d3, 8866, c581, 1808, 2b21, ecaade2016_152w41, 5cd7, e595, 790b, 8294, 52f9, 4810, caadria2015_150a24, 6053, ecc9, ca8e, 7108, 5fc1, 855b, ecaade2015_48y7, 1db4, 9b15, caadria2015_176l26, 9c8e, fbad, d016, a296, eecc, 3204, 9e16, 30f0, 316f, c55c, dec6, 033e, 4006, 3529, facf, 94ac, 2207, e2f5, ijac201412303g9, fa32, bf75, 13d2, ijac201513102a2, 1e1d, 8ced, 9230, ecaade2016_072h20, 6575, 5b6f, ascaad2014_014g8, 82a1, fde4, b6a9, fcbb, acd3, 936f, 4209, 4c8f, ed66, ecaade2016_025d7, 7570, 7e02, 1b17, d52c, d9ce, acadia14_435az, 8dc2, acadia14_75b, ecaade2014_089t21, fa75, 89c6, 21a1, 664e, e5c2, 41b4, sigradi2016_737x, dc79, acadia15_81y2, 6202, b096, 52ff, ecaade2017_203cc, 3c39, sigradi2014_329w6, ascaad2016_024h10, ca54, 5391, sigradi2014_036t2, b64d, b2f3, acadia16_62o4, acadia14projects_115ah, c546, sigradi2016_449kk, 52eb, f7d7, 6ce5, sigradi2014_084x7, 3d77, 3b80, 1f99, e5a0, e177, ecaade2016_017m4, 3fba, b154, d263, e839, caadria2015_012e2, 84e2, a804, b1ce, 374d, c888, 2811, dae4, 4cfb, de50, sigradi2014_345c9, 3b0b, cb3f, 592f, 7b34, 8094, ef98, 6c09, 4ddf, 3977, c524, f06b, bd2f, ascaad2014_014i7, sigradi2014_197c7, sigradi2014_201d7, b532, 8661, sigradi2013_267v, ea63, be6b, ecaade2015_319e70, a0e7, acadia14_125ac, a77c, 4194, f9a8, bd1b, 1554, 13b4, 36c6, ecaade2017_032n, 6299, sigradi2014_329v6, e1a7, caadria2015_157s24, a2de, caadria2017_051z16, 9ad2, 2917, a578, ijac201614103d3, b6fa, d3f0, 6aa0, 9bab, e57f, 36fc, 7014, 5c16, 0c80, ascaad2016_007m3, 4558, 42e1, 7439, b1ee, ecaade2017_195dd, 4923, ijac201614305p3, 374b, 5e64, a389, 44cc, 6d23, 7ddf, 57a2, ijac201614201r6, e700, caadria2015_172y25, 8bce, 50eb, c04f, c5e7, caadria2016_663r28, f446, 88a9, ecaade2015_84b17, b218, 578e, fd3f, caadria2015_105k16, e697, 9fd2, 07ec, 5014, 27d9, d585, c2dd, 06eb, 0c5f, 5952, 5d97, 0d57, 3c41, acadia16_332w19, 7903, ecaade2016_197e52, ddfc, 12c3, acadia16_106k8, ecaade2014_194l49, 6143, a3d4, b636, ecaade2017_108x, 3280, ecaade2015_170k35, 050d, 9912, 6319, 6459, d47a, 7f5c, ijac201614302f1, 6629, sigradi2015_sp_10.16e31, f63c, a0c1, c090, ascaad2016_048l20, bc06, sigradi2016_360v, caadria2017_183d44, 49d6, acadia14_463v, sigradi2013_405, 4c06, 8b57, 2bc8, 6725, cbb2, d885, 28b3, ecaade2015_48d8, abea, ba65, a5b9, d3fa, 7f9c, ecaade2017_091a, 89e8, 3bc2, b9da, c341, 2b15, 5979, ecaade2016_057n14, e4e2, fa2d, sigradi2014_267m2, d463, e45c, ddd5, 5e63, e150, e861, 4355, caadria2017_081y24, a0ad, d180, bc72, aa20, aa0d, c5db, ecaade2016_073h21, 8c8c, ff29, ecaade2014_113a27, 4f0f, 0f1a, 0956, sigradi2015_12.215m27, ecaade2013r_001h1, 3133, f0e1, 4f46, 6207, 3e80, e65e, ecaade2015_278u60, 43e8, 69cc, ecaade2015_293x63, 64e2, 6003, 896f, 77f5, 907e, ecaade2015_83p16, 95db, abc3, 07b4, edcb, abf3, caadria2015_194z28, 4af5, f7c8, e2af, 68b2, b619, 61a6, 3f28, 571d, caadria2017_183f44, sigradi2013_28, acadia16_254b16, 69f0, 2e04, 3f3d, 20da, f21b, acadia14_257aa, acadia14_247s, acadia14_435av, 7d14, sigradi2016_764h, 8def, 599f, 251b, ascaad2014_024f6, ecaade2017_006xx, adbd, ascaad2014_016c9, 0258, ijac201513305g12, 90ed, cbaf, d5dc, d2e4, c196, cbe3, 9fd1, f75e, sigradi2016_440ee, bc87, 9363, 8204, ecaade2014_011c2, 7d60, ecaade2015_201v43, 0d7b, d13c, 3c66, 81c1, cdc0, ecaade2015_301n65, ee30, 65c1, 9563, ecaade2015_202f44, 46fe, 89b0, 602b, eaf9, e674, 8311, 622f, sigradi2016_490z, 96a6, c948, bf41, 8c26, 0aa2, ecaade2015_180o38, 308f, 8f7f, 5320, sigradi2016_655k, 6f6e, sigradi2016_441oo, sigradi2013_183u, 372d, bb72, 1052, 2f88, a7d7, eb1d, 38a2, 75cb, ecaade2014_240u62, caadria2017_056h19, 328f, caadria2015_108t16, 577d, acea, adc4, caadria2015_119e19, acadia14_691ay, f2fd, 376a, ab42, 2801, ecaade2014_206n53, ba1d, 24a1, cf8a, 19e7, 9410, a906, caadria2015_043i5, 7a6e, sigradi2016_507uu, 356a, 0392, eef6, 8f92, a613, 721e, 0383, 4fdd, c1cd, 5294, 521b, 5de3, c151, 087a, 4844, ecaade2015_53d9, a406, 0293, 8b9f, 0f35, 58dc, 0f1e, 8646, 9deb, d9a4, 0281, abe9, a305, bdcc, d44f, 5c74, c853, 1d4a, ecaade2015_297v64, 69e7, ecaade2016_162d44, 5174, a79f, 4043, ecaade2014_180m45, 81c3, 205a, c30f, acadia14projects_167t, 79c8, aebe, sigradi2015_1.320h1, fd27, caadria2015_073e10, b631, 8b6f, b1cd, sigradi2014_330l7, ecaade2015_237l54, f91b, 6681, ecaade2016_006o1, ecaade2017_203ee, 38f5, ecaade2014_195i50, ecaade2014_023r6, acadia14projects_101al, sigradi2015_8.189o13, f751, 7803, 5037, ecaade2015_158z33, 2e35, dadd, ecaade2015_82z15, ecaade2016_239a64, acadia14projects_145u, acadia14_339ak, ecaade2015_317f69, 1d41, sigradi2014_281b3, e16f, dd99, sigradi2016_801z, 78cd, 5c18, sigradi2016_814j, b18e, dd90, f8f5, d717, 1d63, b6c4, a40e, 4cec, 136b, 4cfe, 635d, 0f25, caadria2017_005r3, 69c6, af60, ecaade2015_101h20, ecaade2015_114x21, ecaade2014_204a53, 0da3, 7fd9, 674c, ff13, c44b, bdb0, d9d5, a932, b844, 430c, ef53, a073, 19f7, 6f69, 02fd, fd32, sigradi2014_084a8, 3547, ca0a, 200b, 7ba6, afba, ec98, ed02, ecaade2017_094c, a786, ecaade2017_017l, sigradi2013_52g, 5b5a, 755d, ecaade2017_203dd, 08dd, acadia15_297d12, 8d46, 7ae0, ebab, 8842, fd8e, ecbc, 0403, acadia16_308d19, 9d89, e28d, a1fd, ecaade2017_215t, c71b, sigradi2014_032k2, 1084, 3978, acadia16_174e12, sigradi2016_647nn, 922e, 4098, d7dc, 99c1, e2ff, f45b, 7738, 8f46, 232d, 3c1c, acadia14projects_101r, 2f3c, cdaf, 2ce2, c365, e18c, c4b2, 68ed, 4c08, caadria2015_067m8, ijac201412203j2, ecaade2017_037ii, 8301, 819f, ecaade2017_038yy, 430f, 0813, 29b8, d391, 94c3, f6bb, 9e1e, f019, 317d, 53c9, 25db, b011, a88e, 7646, ecaade2016_tkoz66, f75c, 49a1, ecaade2017_057ff, b481, 0524, ecaade2017_080gg, ecaade2015_334s72, d074, 46e8, 80e4, 4016, ecaade2016_111l30, b77a, eca5, a6f9, b068, cc18, 4e47, 3ca1, ecaade2016_071g19, 4018, b321, ecaade2014_224o56, 4fbb, ecaade2017_269ss, c8c7, ecaade2014_111y24, 24eb, sigradi2016_382q, e02e, c092, da59, 8800, bb81, 0b83, 3676, 222c, 5533, f868, sigradi2013_10c, ijac201614203f9, 1d68, c63a, c137, bce9, 1bd2, 4eef, 6f36, e33e, c383, 2b3b, 2c07, d4e4, 5576, 2aa4, ascaad2014_014e8, b456, 43fe, 9f9a, 63e1, 6d7c, ecaade2016_091i25, sigradi2016_375j, ecaade2015_170n35, b167, ecaade2014_094o22, f6e8, 68ec, ijac201412303w7, ae17, b17d, 4c82, 5904, b4ad, 54a5, 1cfa, 733b, acadia15_47k1, sigradi2015_10.381h23, d096, 6943, sigradi2013_117u, c19b, acadia14projects_463k, 6890, d45e, ae3d, 5cc0, sigradi2015_4.52m6, 29eb, 0d0f, ecaade2015_122r24, ecaade2015_83g16, 87e7, 8d2c, 3e86, 359c, b8e5, 7a96, 7756, 5ef7, 3f2b, cc04, faab, 71a0, f64a, bd2e, ijac201412404w7, 5825, ecaade2015_91d18, 094a, acadia14_497y, 85bf, ecaade2016_058a15, cdb6, acadia14_627av, 7960, 09b4, ecaade2016_068e18, 0dfb, ijac201412405y8, 36bb, 97e9, ecaade2016_045h12, ecaade2014_176j44, 99c4, acadia16_98m7, ccb7, ed40, a5c7, 576e, 3a3e, 42cc, ijac201412408d2, 469c, 8ce6, 74ab, caadria2017_080f24, 076f, d620, c6c0, f58e, ecaade2015_241g55, a068, 7de0, 6961, 620e, 3592, 898e, eff7, sigradi2013_429i, 1d8a, e250, acadia14projects_281aa, 323f, 48bd, ecaade2016_151g41, aea3, 9344, 0cad, a1be, 6fa7, 6965, f76e, sigradi2014_037x2, 2d17, caadria2017_003o1, 3236, sigradi2016_420pp, ascaad2014_022d4, 8de5, df32, f501, b2c1, f7ae, ecaade2017_019ii, f4c8, 62e3, 9b3c, acadia14_435ar, 240c, 075e, 9d17, 9dcf, 3f05, acadia14projects_153at, 3258, caadria2016_291c13, c0e3, 51df, 36b9, aa12, acadia14projects_237at, caadria2017_008z3, c949, 190e, 40be, ijac201614405a4, dade, 7cd7, d36a, ecaade2017_144x, 6c1f, 3346, 1604, 863e, sigradi2013_28t, sigradi2016_448o, 9a34, caadria2015_213a33, 2719, 571a, 30a9, 5e8d, ecaade2015_18w2, fbe4, ecaade2016_152z41, fc4d, 6a62, 6ed3, acadia14projects_79x, 527b, 9e41, ecaade2014_176m44, 8835, 9ec7, 528e, c183, 4ec4, 384d, 77a5, ecaade2015_211b47, a27a, 34e6, 8fca, sigradi2015_10.138x18, caadria2015_188x27, 3ff4, d7e3, fb98, 06ae, 053b, c4df, fc9e, 4765, 4eeb, 2ac2, bdde, aebc, ascaad2016_013b6, 2f13, ascaad2016_058b23, caadria2016_735n31, 260b, cec4, 1bd4, 5bc5, dd42, 5b57, ecaade2016_ws-masshousec69, 837f, d911, 79f8, 5b01, caadria2016_579t24, ecaade2015_230h52, 8d35, ijac201614205m10, 2e52, 7b9e, f0f1, 519e, ijac201513101g1, caadria2016_353r15, ab06, 6759, 495f, ascaad2014_005c3, 453f, caadria2017_113c30, acadia14projects_719f, caadria2015_072z9, 6f15, caadria2015_209d32, 97d4, acadia14_199ac, 1a55, f713, 044f, 8c7e, sigradi2015_3.221t4, 1e3b, b35f, f73b, 4961, ecaade2016_096n26, 44f6, ecaade2017_028k, b310, e55c, c083, f282, b146, 91fd, caadria2017_124a33, 43d0, a9e9, 5e49, 1dec, 6e23, e816, ecaade2015_82a16, c678, 03b8, 36b0, 8cd9, 3013, 6bfb, caadria2015_014n2, 4f7c, d4ee, acadia14projects_101aj, 87f7, acadia14projects_681ai, 33ca, 69f5, 5605, acadia14_445ad, ccc4, d75e, a094, acadia14_435as, c1c6, 4b3b, 9dbd, 279e, b4c0, 584b, 812d, 6c0c, 1bcb, 4c5b, 2a72, ecaade2017_027e, 8b4c, ecaade2017_195ll, 7341, 0821, a764, 39af, 5ab9, ecaade2016_210w53, 7895, 06e1, c647, 7839, b9e9, 8e73, d0e4, 933d, 949a, 2ff4, 221d, 2979, 6a5c, 608e, acadia14_339ah, 828e, 9a21, c1d8, 85f7, 6eb0, 00fb, ijac201614102m1, ecaade2017_138w, 5379, 44a2, ecaade2017_044ss, a82d, ecaade2017_208e, c138, ecaade2015_17u2, c535, 5761, d4e1, 34f8, c8b7, 2ef5, 2119, 2f0e, 928e, c3bd, 14cf, 15e3, 7ed4, 779f, 84e0, ecaade2016_047h13, 9702, 07bf, ascaad2016_010s4, 8214, 5bf6, dc83, c520, d986, ecaade2016_075e22, ceb8, af99, c256, 8c76, ecaade2014_224c58, 4475, 9beb, 22b5, acadia16_478w27, caadria2016_187r8, bbfb, 8a81, 24dc, 07f1, sigradi2016_815ee, 63cc, 446b, caadria2017_123t32, f2a5, 080f, 97b8, 0005, ecaade2016_089x24, sigradi2015_12.107f27, e741, ecaade2014_208b54, 6346, 651d, 1c44, ascaad2016_048b20, 1c71, da70, 9edb, e6e1, 031d, 0f52, b9cc, ijac201412304f1, 4612, b382, caadria2017_055p18, 2eb8, acadia14_101m, 3973, a25d, cefa, c28f, 79bb, acadia14projects_199ah, ecaade2017_155i, 8d79, cefc, 1414, 4184, sigradi2013_343d, db97, ab2c, fd51, 863a, 9a81, d6b1, 3d1c, 1269, caadria2016_755p32, 026b, 5905, sigradi2016_777q, 8088, ijac201614407s4, e2cf, 332c, 3a70, caadria2015_081c12, acadia16_106j8, a374, ecaade2017_105yy, ab81, caadria2017_054a18, caadria2015_087p13, 14e4, 3781, 18f4, 3c2d, 909b, 4485, f32a, c2f8, a951, a699, 4cc2, ascaad2014_026h7, ceac, ijac201614207w11, 0e0d, 5a9e, 71b9, 9b73, ecaade2017_133c, 9694, sigradi2016_364oo, 1903, baf5, ea30, 4df4, sigradi2015_11.165p25, 3e11, b274, 7413, e89e, a48b, 7f98, 1f7b, 5f5e, 33b7, 02f2, d7b6, 2abf, ecaade2015_158s33, ijac201412408z1, f15a, 6a4e, 04e3, ascaad2016_030f12, ecaade2015_307l67, 419d, f1e5, c4fd, a597, f00b, caadria2017_124k33, ed09, a0cc, ijac201513205z7, ecaade2017_051cc, 4c75, fa8f, 2a0b, 7674, sigradi2016_756a, 39fd, 5f37, 9798, 2a3a, 1e24, e16c, ecaade2014_121u27, a729, ascaad2016_002n1, 8ea3, cb7d, 7712, 48b4, 58bc, 51bb, ac0e, 3700, ecaade2015_144a31, acadia15_81s2, 69ad, ca80, sigradi2014_293w4, 16e0, sigradi2013_407b, bed5, ijac201513305z12, sigradi2015_3.209e4, d554, 12c1, 1013, 058d, 3637, 99f0, 8c49, e39f, 15fd, ffde, b135, cc99, eea5, ccb6, ecaade2017_149i, sigradi2016_512a, 1716, caadria2015_090x14, f8a8, b7b0, 616b, c4dd, 1df8, 20d7, ecaade2017_076s, c684, cbf1, caadria2015_064t7, 192c, a9db, acadia16_196i13, acadia14projects_719d, ecaade2017_076u, 313b, 068b, e2fc, 2c54, abbb, caadria2017_183n44, f97e, 183a, 985c, a67a, 8ee0, ec81, a702, 416b, bef8, c53b, fe68, ecaade2016_ws-foldingz68, 0184, 9782, ecaade2014_024y6, bbd1, 873a, 1a91, ecaade2014_217j55, ecaade2014_120l27, sigradi2014_045c4, sigradi2016_450rr, 02db, bffd, 389f, 4f97, dd6f, 606e, dd60, caadria2017_008v3, 425d, dbfb, ecaade2014_153o37, 48bf, 5366, acadia14projects_409m, c445, ecaade2016_225a61, ce5c, 3e59, cd1c, 8d5a, 8299, 768c, ecaade2013r_003m2, c618, ecaade2017_199s, 9515, ecaade2017_249c, cfa8, dd40, 7601, 1107, edc8, sigradi2016_364tt, 6696, 1caa, 7288, ecc4, 3759, 6d6b, e1e1, c735, 1975, ed7c, caadria2015_172j26, 2ae9, e3e2, caadria2015_032y4, 1f2c, 3c97, 9fbf, a8a3, acadia15_417b18, fd7c, 0aab, d5c0, e985, 9347, a3c5, 2a31, ecaade2013r_003f3, ab1f, 27c1, 3a1a, 8d3c, e3c7, ecaade2017_201ww, a2b0, 5120, 716d, 15e0, f896, 459c, 0de4, 3119, 0651, 5872, 0366, sigradi2013_425t, f056, 509a, ddf5, 1347, 699b, 1774, ecaade2017_019xx, 93a6, 9906, caadria2016_745a32, 1606, ecaade2016_223d59, ecaade2015_48f8, sigradi2014_284d4, 2abd, caadria2015_126y20, sigradi2015_8.264i14, d77f, 14c3, acadia14_609al, caadria2017_027r9, 80c9, 631d, c589, 5787, f8a0, 982f, 9fcd, 38da, f947, c789, caadria2015_206w29, 0f5a, acadia14_145k, 61f4, 5b1e, 1cff, d07f, dbe0, 8da8, 265e, ed54, 50d6, ecaade2017_265n, d335, ffe3, ecaade2017_052ff, 8e6c, 54e5, 539a, 367d, 51e1, a555, 5b5b, 76a3, 91af, 363f, e2c3, ecaade2014_086v20, a2a7, d260, 7cc8, ecaade2017_031nn, 3d6d, 9a8d, ac1c, 9684, 445f, e9eb, 482a, acadia14projects_487f, e1d8, 575d, 6835, 8758, 08a4, a94f, 56e2, ecaade2014_084y19, ecaade2016_006t1, a3f6, sigradi2013_330e, caadria2017_058h20, ascaad2014_004c2, 2d1b, 6cfa, 6c08, 488c, 4027, 8d87, d95c, d4a7, ecaade2014_014g3, a0d7, 60de, 6815, 4891, 809d, 346c, fdb0, 01fd, bd75, 8056, 73fa, acadia16_130t9, acadia15_251p10, 988e, 3eda, sigradi2013_263p, 2c41, acadia14_281r, 360a, 2123, 49cd, 4024, 6941, 49cf, a71e, 4abb, 01b0, e279, acadia14projects_699t, 1704, e8bf, acadia16_270a17, ecaade2017_100d, e04f, 53c7, e85f, 0a67, 6801, 432d, 7f25, 8c6d, ecaade2016_132r37, ecaade2015_48a8, 7a1e, 5460, 6cb7, be48, ecaade2017_234m, c0a0, d935, ascaad2016_035u13, 2c9d, ecaade2014_180i45, e168, 50a7, 6c4f, sigradi2013_42n, 4f52, 08ba, b8ed, c7f3, 25a5, 590c, ijac201513101k1, 8f1b, 64c2, d14a, ecaade2017_059nn, ffe6, 72ae, ecaade2016_154x42, 3db8, 3822, 1c52, ef5d, fd76, 9ec5, e499, ecaade2014_157m38, c3f0, f063, acadia14_389ax, 358b, 7347, 0bf9, 680f, ae48, 1580, 4fac, 00e2, b8a8, 4ac2, f20f, 4401, 19db, 92bf, 3879, ascaad2016_001g1, ecaade2016_163o45, 2210, d635, fc88, 53d0, 48d4, af38, ijac201614105g5, e8a9, 59b2, ecaade2015_297f65, ecaade2016_210g54, ecaade2016_140z39, 98d9, e6f3, 6011, 835d, 4175, acadia15_483b22, 5433, 6c2e, ecaade2014_113z26, 07ed, 220b, 0286, caadria2017_029m10, 02ca, e872, ecaade2015_256b58, 32e7, ecaade2014_237a61, sigradi2016_383jj, 83fd, 167c, 6aac, f90a, 4ce4, ba73, 9f97, b68d, caadria2015_014w2, d32b, abf5, 796d, d63f, b85d, cc97, sigradi2013_43, acadia14projects_281ac, f2d9, ecaade2017_047s, 52ee, ecaade2014_038w9, 1eaa, 4048, 7298, a21f, acadia14projects_339af, cf39, 2d34, 4566, ecaade2014_080b19, acadia14_53s, acadia14_347au, 028b, 590f, 599e, ea9c, d251, 9919, 5637, bf24, c551, b964, cc67, c891, 6852, a96d, 72eb, 3827, 2bb6, a55d, 52a5, 709f, bb91, 225b, 4465, b528, acadia15_57f2, 51e6, 4f30, 915d, 71d1, 5ef2, 349e, 459b, 2568, ecaade2014_035x8, d184, 8ad0, c965, 80f9, ecaade2016_016k4, ed94, 4510, fe53, 153d, b886, f3c0, ecaade2016_007d2, 3a76, 5443, 0516, ebf9, a3c3, 25c8, bd24, 4ec3, acadia15_137f5, ab3d, ecaade2016_230o61, 5b2e, caadria2015_012b2, baa3, 1ffb, b99e, f2c1, ecaade2017_212oo, 3140, f024, d5df, caadria2017_165m41, 0a1e, acadia16_412z24, ijac201614405j3, caadria2017_027o9, 9896, 07db, edf9, 7d04, 1872, 2d81, 2de6, 99fd, 841d, ecaade2017_157hh, acadia14_409n, ascaad2016_045f19, c8fe, ijac201513302h10, ascaad2016_023e10, 27da, sigradi2016_448n, 289f, 1fb0, 1a0a, 2fa9, 5916, ecaade2014_184n46, acadia14projects_375ay, 1f96, ecaade2014_044f11, caadria2017_086i25, 68c3, caadria2017_015j5, 4ec9, ea0b, 591e, ascaad2014_013s6, ac19, 1dea, 8bd5, eb90, a547, a3d3, b3ae, acadia14_619ar, f154, 26fd, 899f, ecaade2017_253gg, f7f2, 4441, 0996, 94ab, b4d1, 7184, 89c7, be72, ecaade2015_229f51, 97c3, ijac201412404h8, 74c7, fb55, c79b, 4fc3, ecaade2015_298j65, caadria2016_013x1, acadia14_347al, 915f, a618, 7a3d, a02f, 4939, 086a, 8868, ecaade2014_023p6, b8fc, e314, 04f1, 9558, c7c9, ecaade2017_308ee, 90c3, 5d6e, acadia14_281z, sigradi2013_342n, 2d53, 01b2, 8d19, c17d, 06bc, bf40, 56db, acadia15_483v20, ecc8, 4de1, 52d1, db38, 1d2b, f5fc, e203, sigradi2015_11.165n25, ecaade2015_193x39, 83f2, f543, 02a2, caadria2017_079t23, 2f29, e0f4, e9c5, sigradi2013_189r, 5935, sigradi2013_401e, 4e85, caadria2017_057a20, ecaade2015_207e46, 7c2f, 7e21, ecaade2015_130h26, ecaade2016_230s62, acadia14projects_589k, b1c2, 98ab, 044b, f1da, abb1, e8c7, b013, 697f, acadia15_243b10, sigradi2016_400j, ecaade2017_116qq, dd92, c51b, fbaa, b58f, ecaade2017_175k, 6be9, c817, 985f, 19e8, 7b9a, 01fa, e430, ce65, 17b0, ecaade2014_145n33, 0f9f, f298, 9b77, ecaade2014_086r20, 45ac, 5907, bf26, 61e9, 755f, 5d7c, 29a9, eebf, 9977, d12f, 72ac, 18b9, a03b, ecaade2016_185h50, fa43, e3b1, 169c, ecaade2017_189vv, 2566, 1a92, ecaade2015_171c36, a39a, ecaade2016_241i64, 3706, 2f3a, sigradi2013_359i, 3b0e, acadia14projects_317u, caadria2017_123r32, 1c98, 9b72, 3ba1, 10a5, c209, c33d, ecaade2017_215eer, 5b00, 86e7, 6ff0, 579c, 68e9, sigradi2016_816tt, e95f, 72d0, d303, c9a1, sigradi2015_6.183n8, cd43, 4ae4, e8e1, acadia16_78o5, 0c71, caadria2017_015a5, 14fb, bca0, sigradi2014_314m6, 10ed, 209a, 13c2, 19fe, ecaade2015_103p20, 5d05, d5eb, ecaade2014_141f32, f656, 03c5, 5367, 21f6, 5153, b729, b3da, ca29, d308, c83c, 7fdc, 2e0d, 9861, 69e3, 94d0, 9c51, acadia15_451h19, acadia15_123i4, 0fc4, 0413, b9b7, 888c, c709, 9fa0, dce2, 7295, ijac201513105c5, a2c8, 149f, c210, 2639, 2c1b, 0f1c, ecaade2016_136u38, 6e91, 83f8, ecaade2017_213g, ecaade2017_142uu, 1026, 3c89, ascaad2014_014d8, f57d, d5aa, a65d, a487, 7301, bc26, c284, a13f, c41e, 9411, d0ce, df7e, caadria2017_004k2, 1270, 0d67, 8121, ecaade2015_77u14, ecaade2015_325y70, 17d1, a016, 2a87, 97ad, 302a, b30b, sigradi2014_313t5, e950, 3643, dc6f, 5c4b, 20b4, eccb, dd69, 38e5, df8e, acadia15_443c19, b5a8, 41f7, ecaade2015_284i61, f6f3, 7461, fb41, 3805, d3ed, ecaade2015_205b45, 33cd, acadia15_57v1, e467, c6a3, a7fe, 44b5, 6c8e, 5d25, 6569, ecaade2016_002i1, e71f, caadria2016_601o25, 7e11, 2e01, 7d22, e26f, sigradi2013_111s, e705, 2ad1, 191d, 9f8e, ascaad2016_008g4, db50, 7b01, 49ad, ad65, e053, acadia14_339ac, e51a, 7704, 1335, ascaad2016_028s11, caadria2017_174d42, caadria2015_164h25, 1fbe, ef10, 5dcb, 3382, sigradi2015_6.387s9, 5ccb, ecaade2016_ws-dleadk68, 0c11, caadria2016_197o9, 483c, ecaade2017_079q, f26d, caadria2015_164f25, sigradi2016_781a, 00f2, ecaade2017_288x, ecaade2015_241s55, ecaade2016_217a56, 7635, cdaa, 2e5b, ed8f, 9468, 4496, 997e, c83e, a4e9, 1a0f, c12d, acadia16_280d18, 3769, 11f6, da8e, 685c, 9688, 00e8, ecaade2015_114p22, ecaade2015_77d15, ecaade2016_102f28, b786, 0580, ea1f, 7dd3, ed92, a6ac, 1478, da14, ascaad2016_023d10, 1713, 5145, acadia14projects_579i, 5d61, 7190, 9c84, acadia15_323u12, aa28, aa94, 9885, 97ea, 9c7f, 33a8, caadria2017_079x23, 132a, 0960, 767d, d837, 5299, e7ed, 8904, 9cec, f96d, 06b8, e12c, 6b72, 364d, 3aee, 6490, f3b7, ecaade2017_155p, 1bc5, 5396, ecaade2015_248i56, ecaade2017_208p, sigradi2016_669bb, 0139, ecaade2017_194y, b95a, e462, ecaade2017_039b, fbea, ijac201412403c7, 9479, 2cb0, 7e19, 0657, c4ce, ecaade2015_83t16, caadria2016_343f15, e282, 1a08, ecaade2015_297g65, 2bcd, 26d3, 45ff, f88b, db9d, cc4e, aed8, 4b93, 4161, 64f4, ascaad2016_038s14, 3fcf, 848a, b86e, ba45, bad2, 18ac, 109f, acadia14projects_531u, 75a5, ecaade2017_029ff, 6bbf, sigradi2016_448m, b0df, f489, a860, ecaade2015_229k51, b871, 8a80, 802f, f44a, f4ec, 506a, 7dca, 7bc8, e60a, b704, ijac201412307l3, acadia14projects_627av, 277e, 6b1d, d354, df35, d726, 06f7, 6596, cc82, 8401, 556a, b913, 5933, 0aec, 09e6, de30, 2eff, bf7e, ecaade2016_002d1, cc8c, ecaade2016_106g29, ecaade2017_044tt, 5e2c, 7545, 6f67, f0bf, 5006, e970, ecaade2016_013o3, 40a6, 2593, ecaade2014_163y39, 573f, 8319, 8cc1, 92dc, ecaade2014_146u33, sigradi2016_364ll, 94be, f124, ca24, e6db, 2fcf, 92c2, f097, 186c, 42db, sigradi2016_625c, ac72, 15d5, cb56, sigradi2015_9.347u17, 8bec, ascaad2016_007w3, bbb8, 7120, 401a, 1cd1, ecaade2015_155u32, 5058, caadria2016_187e9, 4b51, 19d2, bffc, 3467, ff39, 4e0c, c8f5, a536, ecaade2016_042i11, 7ac6, 537f, ijac201614305a3, b4dd, 74ca, a561, 3219, e676, acadia14_375d, caadria2016_631i27, 6733, 2e85, 2ec0, c1be, ecaade2016_063v15, 1467, fd4a, eff6, ecaade2014_130a29, a71b, 10af, a683, 473a, 9aa1, 618e, 3775, 819c, fb47, 7cee, 327a, sigradi2015_10.144z19, 76ca, 0dc0, sigradi2016_479ee, caadria2016_167b7, b1e1, 14bf, 57f9, 4916, ed0d, 1292, 47d6, 195e, ecaade2016_130t36, 7a63, 81ba, caadria2017_041j13, a508, caadria2015_084a13, 8dcf, c87a, 64bc, caadria2017_063a21, 76ee, 002e, 86f4, e742, 7dc1, 8f57, 9a5a, b8d5, 20a2, 1dbe, 2c09, 24e7, acadia16_130s9, b191, fab0, fa13, acadia14projects_135p, f6aa, 5ce6, 1fa1, 0db7, 71de, 482c, ecaade2016_223j59, 9957, ecaade2016_222s57, c8bc, 220c, 7594, 65e4, 8eb0, 47c3, ecaade2015_61o12, 6e03, e7ef, d95f, 8bda, ef72, d352, 5a1c, 7d4c, 08d2, 93e4, ascaad2016_047w19, caadria2017_149g39, 2986, 39b6, 3054, 4885, f0a9, bc97, d8ae, 19ea, 9771, 9f14, 9ab8, 42ba, ecaade2017_133e, f4f6, 051d, d797, acadia14_75aw, daa9, 2d9b, 8d1c, f733, caadria2017_047i15, 5582, 0f3f, 0ea3, a30e, 71a9, acadia15_357l15, caadria2016_249g11, ecaade2014_153b37, 809f, 94fb, 11ef, ba9c, fc86, c0f0, d505, ca08, be59, ea2c, a36e, 7124, f831, a606, caadria2015_102a16, 8d3e, 63fe, 06f6, sigradi2015_8.186f13, c9b7, 5d02, sigradi2015_8.27m10, acadia14projects_101x, 076a, 5b0a, 42ce, 4ded, a105, f2e6, f2f0, 6342, sigradi2015_1.320i1, 8b65, ecaade2015_222e49, 16b6, caadria2015_102e16, 9e61, 7edf, 4bce, 4a05, 214c, 5316, c96a, 3993, ecaade2015_207m46, acadia15_469i20, 2393, 0724, caadria2015_090p14, 1b87, ecaade2015_138o28, 4e6d, 736e, a376, ecaade2017_172gg, ecaade2015_215f47, e27b, 613d, ecaade2016_130n36, 3569, f5df, ijac201513103s2, ac50, ecaade2017_059xx, 9058, f4e6, ecaade2015_144g31, ascaad2016_052i21, ecaade2016_171b49, bd9a, 47f5, 6b8d, 2d23, 2f38, d1d6, 0819, sigradi2015_sp_8.326c31, b375, ecaade2014_100k23, 4727, caadria2016_487k20, e204, 3898, ecaade2017_277jj, a839, 2ece, 4798, acadia15_223d9, bf5a, 801e, ab7c, 1e5b, be31, 5e5b, ecaade2015_100v19, 487e, 2bae, 416d, 33cf, a0ea, 0391, ecaade2016_047m13, 0c89, acadia14_479u, 349f, fe36, 550c, ecaade2016_167s47, 1fea, e8c9, e5c9, 232b, 9ead, d01e, 615f, de94, ecaade2015_280g61, de73, 86ce, 6f70, cd76, 928c, acadia14projects_389b, sigradi2016_654c, acadia14projects_473ah, 8749, 5b90, e21c, ascaad2016_004k2, ecaade2017_256aa, 2b7b, f975, caadria2016_507n21, 6073, beb5, 536d, 3530, 9adb, 0267, 8212, sigradi2016_777dd, 789b, 9f00, ecaade2014_224r57, 63e5, 242e, acadia16_352h22, f689, 42e3, 688d, ascaad2016_054n21, 3e7f, 8b92, 15bf, 33aa, caadria2016_683r29, sigradi2016_356h, 9b39, ijac201614207e11, 8008, 4e59, 8930, 7877, f9de, f946, ecaade2016_213n54, efe8, cf22, ecaade2015_77s14, 321f, eaee, 36de, ecaade2016_216d55, d10f, caadria2015_061f7, f195, f717, 7bf0, 3488, 1490, 333b, 8fb8, sigradi2013_281, 54ca, 5523, sigradi2016_399c, 98ac, 37ee, f5f0, 811b, ascaad2016_042u16, ad86, 970b, e6bb, ascaad2014_003o1, c751, 1f48, ascaad2016_046k19, 3c88, 74bf, 738a, ecaade2017_006tt, afdf, d7bb, d30e, d637, 0452, acadia16_88k6, 4b8b, 094b, 3620, 82ee, b160, ijac201412305n2, sigradi2016_732g, a236, b726, 31d2, 827a, acadia14_463h, e803, 0ce1, 16c9, 053c, 43d7, ec72, 0d98, acadia14_627d, 32cd, ecaade2014_078r18, 8d93, 16f1, ecaade2015_317h69, caadria2015_043f5, 22f3, 4d08, ecaade2016_223e58, acadia14_375o, c0d6, 7ab2, ef3d, acadia16_488b29, bc36, b687, aa7b, 7260, 9d29, ecaade2014_192w48, 684e, 9d20, 4a50, ascaad2016_059k23, caadria2017_070i22, ecaade2017_213k, 41c7, 9fc2, 8b2f, caadria2017_043c14, 9acd, sigradi2013_313n, efb4, f783, c3e9, d36c, a514, 25a7, caadria2016_333z14, caadria2016_311y13, 8ef5, 86e0, fb8e, ecaade2015_336a73, 1e78, 884a, 6d22, 4c56, ecaade2016_223k58, 2dd0, 2f70, c664, be0f, 3b79, 7134, d211, 0ff3, 48ae, 48bc, 69e5, 3a26, d4a5, 5696, ecaade2016_118v31, 2a20, f1bb, 372f, ad75, a193, b335, c362, ecaade2017_173ss, 6239, 89ed, caadria2017_048g16, d296, c3dd, 5beb, 0d18, 2712, 5839, 124d, 86d5, ecaade2014_162u39, c05f, 576c, a4e0, 58cf, acadia14projects_33an, a4ec, 7144, 4f1e, ecaade2017_028j, ijac201614402o1, ecaade2014_132d29, 194a, 21f1, 8f66, sigradi2016_817l, 0193, 05cd, b2b9, acadia14projects_661b, c711, 3d4a, 7208, b885, sigradi2015_9.347i17, acadia16_72y4, 0584, 1011, 07f5, ee9c, ecaade2016_224h60, 3f78, ascaad2016_044r17, 319d, 5ac3, 5938, ecaade2015_109d21, 6cf7, sigradi2013_111r, acadia14projects_311t, acadia16_130n9, 2366, 8df7, caadria2017_005p3, 1937, ijac201614308c5, a1f5, 3c5e, 5b29, e474, cce7, 2f6f, f6fc, e11b, 0308, 6df9, 36d7, 2446, 1cbc, 02b0, ecaade2017_083jj, ascaad2016_022b9, 957e, 5675, dd79, sigradi2013_155l, caadria2017_047c15, 88d3, 9678, e68c, a173, sigradi2015_12.297h28, a5e4, sigradi2015_3.394g6, 1c25, 5945, c643, 5cc7, sigradi2016_443rr, 917c, 3d00, ecaade2017_079aa, 3db1, 3d43, 881a, f928, 495e, acadia14_291f, a577, 8ecb, 4eb3, 52b0, 4d2a, 61b3, c5fb, ce3a, 20f3, caadria2017_058o20, ecaade2014_140i31, 0896, db8d, c7cb, 109c, 657d, 1a7c, e77b, dff1, caadria2015_119w18, 6b11, 6ca0, 92a5, c7da, c83d, 913d, 5f90, 9bbf, 9ff9, ijac201412305k2, 3eb8, ecaade2013r_003p2, ecaade2014_113p26, ecaade2017_038mm, ecaade2017_152zz, caadria2017_096u26, d0de, acadia14projects_219e, 32d5, 2f76, acadia14projects_301b, caadria2016_683j29, 6a02, ecaade2017_003m, acadia14_339au, 82be, b79d, 1152, 7959, 83f9, 9805, c529, b9a0, 9e04, 3e1e, 4b56, 1a7b, ijac201614304x2, ecaade2016_033b9, ascaad2014_024a6, 46a3, 9314, 7b64, sigradi2015_11.165m25, 228d, 8cba, ecaade2016_067x16, e61f, 54fa, 8423, a01c, 2bb9, 208e, caadria2015_049x5, e1c7, e62a, 6fec, d95d, 50e6, 0009, sigradi2015_sp_10.311l31, sigradi2015_3.201v3, 93e0, acadia15_417d18, caadria2017_183c44, 2063, ecaade2015_100r19, c957, d1d8, sigradi2015_10.309v21, d8dc, 89eb, 4fce, 75cc, acadia14_699j, 1e5e, ecaade2015_61u12, 4b50, 2c19, 71c7, 16ff, caadria2017_163b41, bedd, ecaade2017_140ff, ba84, 7f30, 9a4e, 28dd, ecaade2016_102h28, 451a, 4b1a, 1c01, 04d6, d646, 264d, cc2e, 80cc, 703d, 2774, 2ee5, 9145, ijac201513205h8, 8e34, 87e0, ecaade2017_008k, 26ea, b74c, eb11, 2ed5, 745e, ad3d, ecaade2015_171e36, ijac201614103n3, 6ce6, bf1a, 0da9, c721, 1bf6, ef40, c9f6, 6b3b, sigradi2013_267a, sigradi2016_732d, 65ac, ecaade2015_229s51, a65b, 1346, caadria2015_181d27, 33ed, d848, 6f08, f624, ecaade2015_235n53, 76ba, sigradi2015_3.212m4, acadia14_473ai, ascaad2016_024g10, ecaade2013r_004w3, e9de, ab38, af86, 9646, e3b3, c893, 0e33, fef9, 86a7, 6dee, ecaade2017_108q, 531f, d711, 61fe, 25e5, 52c4, f000, fab2, 14c6, 981f, 56ee, c422, 05a8, acadia14projects_145m, acadia14_63ai, 4a0a, ecaade2017_007a, e0e1, 85bd, e900, ijac201513302k10, 2cdf, 945a, f468, 1c07, 4066, a518, 8908, dcb9, e7d2, bc04, 1d81, 21c8, 2eea, 81d1, a817, 8dbe, 86fb, 4328, 750b, ecaade2017_290vv, acadia16_152c11, sigradi2014_347r10, ff88, ascaad2014_026d7, 40ea, 5d04, 360f, c1d4, 0e76, acadia14_609ak, ecaade2015_334p72, ecaade2015_61z11, ascaad2016_030d12, 221a, 7e36, 4799, 1417, 021f, 2ca9, fd8f, caadria2016_187a9, 5c59, 3050, 1a76, sigradi2013_275g, c14d, d3c6, 83ee, 4d7d, caadria2016_343g15, dde3, ecaade2016_193o51, ecaade2014_016y3, ijac201412207h5, 2080, 4e50, 1473, f766, 4d0a, ecaade2017_198e, 714b, 4c17, f07e, 20ad, e562, 7158, f42f, a9d9, ijac201614103s3, acadia14projects_101ap, d44e, sigradi2014_074o6, 5390, e55d, ee58, b3af, acadia14_627c, bfa0, 6ce4, ecaade2016_123e34, 1bfc, b6cc, c342, 43e5, 1538, ecaade2015_333k72, a0a4, bacd, 7661, 263d, a47a, caadria2017_002j1, 8e76, 2987, f933, 8a9c, 85a9, ecaade2015_38r7, 8eb3, d565, 53f7, aade, 6620, c9cd, e661, a763, de6d, acadia14projects_463r, a37e, d22b, ecaade2014_144x32, caadria2015_170s25, 4df1, ecaade2017_057g, 4937, 982d, 2a6c, 9519, ecaade2014_239m61, 6b90, 433c, 8a72, ae90, caadria2015_156m24, ecaade2017_023jj, fc0c, 4e4f, sigradi2015_13.316b29, a9ec, 1669, 6377, bb38, 7f48, ecaade2017_054ii, 94f3, sigradi2016_601tt, 93c8, caadria2017_001g1, caadria2016_321n14, 480e, 8d39, b3c2, ae76, fa5c, 22e2, ijac201412406r9, 780b, 482b, ecaade2014_086x20, 655f, ecaade2017_003p, 0c25, ecaade2017_077vv, 2388, caadria2016_177c8, 1637, 4518, b3b5, 49c6, acadia14_655ai, d820, b92c, acadia14projects_601ac, 4d38, 8d7f, 00c5, 16d0, 7b40, 2c0a, 91d6, sigradi2016_363gg, d2aa, 1ed8, d7ce, d04b, sigradi2013_400p, 4591, 8d17, 5bca, caadria2016_683u29, acadia15_95g3, f080, a8c3, b8df, 8f39, 3297, 8c87, 063f, d97e, 20e6, a9c7, 9dc7, 6337, 1591, ef7f, 7809, 29fe, 3a2e, fd18, 2e1a, 650c, aa7e, e1b3, a7a2, a4c0, 165c, abae, c384, bff2, 767b, bd2d, d8a7, b67d, f2e4, c423, d610, ecaade2015_333l72, sigradi2015_12.19w26, 578f, 3bb3, e62e, c250, a80e, 99f8, 9213, ecaade2017_117t, fb6a, 74e8, 99e0, sigradi2014_178m5, 3f18, 7272, a8d1, 3ff3, 615a, ecaade2015_155x32, ff0f, 7f44, 7a67, 6885, 606b, 8f54, 976e, b111, bf46, caadria2016_829e35, acadia14projects_579aw, d6d6, ecaade2014_044g11, 1c50, 139d, caadria2017_182v43, fc50, caadria2017_051o17, 1944, caadria2016_301j13, acadia14projects_111k, af39, ecaade2016_013n3, c305, ecaade2016_230n61, 2d3f, 6c76, caadria2015_092h15, dafb, 8484, ecaade2015_122h24, b457, ijac201412303y8, dd19, d136, 0372, 4634, e6f0, ff70, 3387, 7639, 94f9, 2d49, c1f6, 0195, 4e4c, 4c93, 7a5e, ecaade2017_049yy, 3a36, f556, f407, ae0c, efb5, ce76, 959e, 2598, 0b7d, sigradi2016_393qq, 1755, 2e30, b0ed, 760b, 0583, ijac201412305y1, 5bd9, f756, ba24, def1, acadia14_565aa, b8b9, 2b80, 2c24, 45aa, 8159, 6f96, ecaade2015_92v18, caadria2017_048b16, cf38, sigradi2015_6.42z7, f11e, 43cd, b240, 232e, 2f92, b2aa, 705f, 38f4, ecaade2017_172y, ecaade2015_278n60, daca, f6d9, 53b8, f6a1, ecaade2014_147a34, 2405, 98be, acadia16_244n15, 8396, 0ad2, sigradi2014_063v5, ecaade2016_018c5, ecaade2015_148o31, caadria2016_673a29, 7e81, eb33, 0093, ascaad2016_035m13, 64a5, 4c62, 821f, ascaad2016_007l3, 4e65, ecaade2017_116g, 0356, e216, 1ba3, 270a, 9933, 46e0, fc57, ecaade2017_253p, 16fc, 9cc8, 7eff, acadia14projects_661a, 9da8, 74df, c072, e041, e157, sigradi2016_752ww, c282, e336, 8680, acadia15_95p3, 9b32, acadia14projects_23aa, acadia14_609av, ecaade2016_063l15, b7c1, 159c, 650a, 26cb, 01ed, acadia14_365am, dc81, cd10, 95e9, sigradi2014_074i6, 2d1f, fe56, ea2d, 95b2, b48f, 626f, e78e, b8c4, sigradi2014_178j5, acadia14_487h, 6f20, 56ef, ac02, ed35, d274, 3a47, 18b4, ijac201614208y13, e9a5, 17f5, 1ea6, sigradi2016_363dd, sigradi2013_275c, 3964, d1ae, 38be, be08, ecaade2015_61v12, 5262, aede, ecaade2017_048nn, caadria2015_114u17, e178, ecaade2017_264qq, 0db1, ecaade2013r_001f1, ascaad2016_043n17, 5ab2, d51b, 3353, 2503, e85b, ecaade2015_178f38, debb, ecaade2017_155h, 721b, b2c4, 93fb, c022, d7d4, eb25, acadia14_347ap, caea, a146, 7ce1, 0dce, ecaade2016_147z40, fc02, 4a6a, sigradi2013_313t, sigradi2013_268g, ce1a, 064f, edb2, 4cbf, 37a2, 968e, caadria2015_070x8, 75e3, b4e4, 3a04, 33a9, 3b09, 4b42, ee8c, e2c5, 2a57, ijac201412204i3, 1da4, 3596, f57a, 34a8, d43b, d05e, b72d, 0d41, 4f9e, bdba, 781b, 3811, f569, a5c6, 70f3, eb3e, 169f, 540c, ecaade2017_053f, 1645, 0362, b4e3, ab55, d1dd, ef6e, e31c, ecaade2016_ws-dleadi68, ecaade2015_155k32, 3e3c, 51c9, de91, 8c7f, a667, 567d, f3c9, c3a5, 4169, caadria2015_102x15, acadia14projects_189ao, 549a, 9b85, 3e58, bf5f, acadia14_565l, 23c6, ecaade2016_223t58, sigradi2015_10.140r19, acadia14_247m, 3971, b5a3, 9f3b, 0693, 68a5, ecaade2017_039g, bd65, e59f, 676e, d70e, 5258, ecaade2017_057hh, 77b2, 11b4, 0990, ecaade2014_014w2, 7cbd, ec27, 2526, 9690, 3c9b, e5fc, ecaade2014_035y8, 8292, 5e66, sigradi2016_512b, eda1, ade6, d262, 95cb, 637d, 186a, 4e1a, 97d9, ecaade2017_230a, 9b1e, 63f0, caadria2017_135e36, 8f33, 96ab, 86f1, 0421, 94b3, 2e0c, e3fa, sigradi2015_4.52n6, d0f6, 0ef7, 3633, 8290, e243, 5218, caadria2017_016c7, da57, 8eb6, b520, 505c, 8f2a, 5987, ed13, c3e7, f9f2, 817b, 3dfe, f3c5, ec6f, 4ddd, e273, 6031, 831d, e232, 239b, 59c2, acadia14projects_301i, cc17, 7c94, 4fa1, 1019, adf2, 3361, b1bc, ascaad2014_026b7, 7145, f0a2, 3aca, acadia14_125af, db8c, acadia14projects_699h, sigradi2015_3.65n2, 4fa6, d525, 9926, c22e, 92d4, ijac201614308h5, acadia14_347ak, 6439, sigradi2016_530ff, sigradi2014_015f1, a7ca, cf50, 8e98, ecaade2015_240s54, sigradi2015_9.141e16, 1e18, sigradi2016_777ll, acadia14projects_565v, ecaade2013r_004a4, 1ab5, 69fc, 4772, 596c, sigradi2015_6.42v7, ecaade2017_144s, e535, 729a, d690, b758, 114a, 34d3, 7f2a, f414, 3444, 6611, 7e3e, a5ae, fbf5, ecaade2015_138k28, 88f9, 3e1f, 5dca, ecaade2014_177t44, 6a70, 84c3, 727d, 57c8, 4964, 245b, 5b46, b1c4, 3009, ecaade2016_ws-intelligenta69, sigradi2014_265p1, bcde, 1283, ff5e, b9e1, 6432, ee1f, ecaade2017_164s, d591, 5e71, 2332, ijac201412403e6, acadia14projects_145ab, ee5a, 0cce, 63d8, 6a33, df48, 9b70, 9bd9, 6fef, 6282, b7c9, 6c7c, sigradi2015_8.186w12, f2fc, 8d9e, 80bf, 4cf5, acadia14_365an, 74a7, f307, 04d4, 896c, 1577, 0b5a, 66bc, 40f5, ecaade2014_152k36, 37bc, f0c5, 8c84, b522, da89, 8962, caadria2015_206a30, d03a, ac36, acadia15_211z8, c1b6, f930, 7a2b, 5b34, f925, 6ccf, acadia14_435ah, 484a, 33cb, a450, 5f5c, 7242, 270b, acadia16_98i7, 667e, 0c28, caadria2016_549l23, 19f0, 1528, a22b, f3d3, a686, ecaade2017_225m, acadia14_247u, ijac201614407p4, 68cd, b477, 5d3e, 722c, de70, d7c3, 6894, 969f, 227f, 9264, acadia14projects_463b, e4ac, 7823, ascaad2016_010c5, f724, 661b, 7d28, 7ca2, e20c, ecaade2015_73a14, 4875, 500d, 5ccc, 9094, caadria2017_096y26, 64e9, 5e4d, 63b8, 85ab, e749, 4165, c36b, ea0e, 9257, cc47, fafe, ecaade2015_180d39, 0ce5, ecaade2014_120m27, d54f, 900a, 1883, d62a, 5a94, 001e, 1f5c, ecaade2017_210v, sigradi2015_10.307j21, b2fb, caadria2015_130k21, 3524, b32f, 5136, baaf, caadria2017_041n13, a78b, ecaade2017_155f, 6f79, 9b44, a135, ad39, f2f3, e41d, caadria2017_040r12, ascaad2014_005j3, ecaade2017_155j, eee7, acadia14_497ab, 5d72, 510f, acadia14_125v, aa41, sigradi2014_021p1, 861d, e3ea, acadia14_167y, c456, bf2b, d98c, 6f51, ff2f, a2f2, ffc6, 0175, 2195, 8364, db4d, 998f, 71fb, 86ff, 4d8a, 0ef1, ecaade2015_225h49, 1607, ec4d, 7781, acadia16_88d6, 676f, 761a, sigradi2013_259h, 07c9, ecaade2015_196m42, b1d5, ecaade2017_108c, dc39, b536, d319, 131a, 0e5f, 619f, 6e09, 160c, a3b8, c206, 1e21, 9719, c6ee, 63dc, 4b62, 39f7, ebd3, d707, d81b, sigradi2016_417jj, 8931, bc48, a838, da18, 41e0, ascaad2016_028d11, sigradi2016_381n, cba6, 63ae, 2064, 7824, d90d, 7587, caadria2017_058j20, c485, ecaade2015_59z10, 2d21, acadia14projects_75e, 8b6d, 7afe, 2d3e, 8547, 3b06, ecaade2015_94e19, 5720, 1463, 2d85, 288f, 10c7, ecaade2017_042cc, 3e22, 3754, 9b09, sigradi2016_461k, 28fa, 203d, 4341, acadia14_661k, af17, bcfe, 516d, 4d5a, 21ce, ecaade2015_48i8, 8ea2, acadia14_117c, c162, 8df3, ecaade2015_64f13, 3688, e521, 86c2, daec, de4f, 2b88, b859, 070a, sigradi2014_084b8, 5804, 8526, b930, 11ed, 3a3d, 3f2c, ascaad2014_005m3, e7c2, 50e1, sigradi2013_189k, e912, ecaade2016_040m10, 5877, 8ea8, 5cae, a65c, e171, 1415, sigradi2013_189l, b5a4, sigradi2015_8.186z12, ecaade2017_268kk, 9dcc, 226b, e3be, f445, ecaade2014_214u54, 130c, 944c, 800d, da0e, 1d79, bab0, ecaade2016_228l61, 0690, 652b, acadia16_124d9, 6c63, 35bb, 83bd, 04fa, a270, 3fbe, 20ea, eb86, d778, ecaade2016_193v51, 71f0, bed0, 88aa, fdca, f201, 7a10, 8507, aa7d, 9831, ijac201614202b8, ef88, ecaade2016_213l54, 32d0, a07e, b257, ceca, ijac201412405w8, caadria2016_851j36, 0f09, ascaad2014_037k2, 6cea, ff7b, c969, ec9e, 24bb, 5119, ecaade2014_215e55, ecaade2014_168b41, 6e00, acadia15_343d15, cd2e, sigradi2016_383kk, 1389, 9313, 150d, 4c91, 6131, d436, 1e9e, ascaad2016_003b2, 9a2a, ecaade2015_129t25, c58b, acadia14_691az, 0e98, 5256, 5d83, e52a, 59fd, adc1, 1c1b, c76a, 5635, b0b4, caadria2015_122j19, 98bf, 73f5, 3e7c, ijac201513205c8, dc03, 3038, 8d28, 5d1f, b819, 56bf, df09, 793b, 25d1, 8675, ecaade2017_192f, 6d5b, acadia15_185o7, 1957, 9fe5, 907d, 2cab, 5f04, ecaade2015_207d46, caadria2017_037c12, b807, acadia14projects_43y, 390e, 3cd0, 7f9d, 68a9, 485a, a87a, af0c, ecaade2015_196j42, e539, 507d, 085b, ijac201412301i6, c56b, f3ee, 0859, ecaade2015_320p70, acadia14projects_291f, 93b2, caadria2017_105g28, 76b3, ecaade2015_285u62, ijac201513203p7, a308, 63ad, ca71, 0742, caadria2017_118a31, sigradi2013_138, 4759, ecaade2017_198o, sigradi2015_11.142a25, 783f, eeb4, 8412, 6d56, 13b3, d4c5, ec46, 7b2f, 2065, 3db6, e4dc, fed1, ae2f, 34a2, d192, caadria2017_009x4, 5af2, 62f8, 2775, 1ebc, 1d3f, 717e, caadria2015_208o31, 078c, a7d1, caadria2017_051n17, ecc2, ecaade2013r_009j6, 197f, ijac201412401b4, 5729, 7ff1, caadria2017_023i9, ecaade2016_018b5, 5dd2, 5e67, 8f18, ascaad2014_036a2, ecaade2014_186c48, ecaade2017_302ll, 2f35, 6445, 2f00, d5fb, afe3, 4f5b, 1fa3, 4377, 8d26, caadria2016_013s1, fff8, 7083, d280, fed9, f5e6, 9c07, ijac201412402h5, 262e, 5c90, 7496, cb99, ecaade2016_140j39, 3ca5, 1ccd, 3014, 83f7, 93ce, 4985, acadia14_339as, ecaade2016_190z50, 7743, caadria2017_008y3, 3058, caadria2015_087j14, 6cef, fcf4, 67f8, 690000, 683e, 6345, 765a, 039a, 92ed, 4a58, 859e, 9e7d, 1614, 6c87, 2896, caadria2015_226s34, 66c7, 36bc, 1d2e, 5f4f, 5f63, caadria2017_041s12, 172d, 0b68, 179f, ce4c, 5ec7, c4d1, cd1d, 2f0f, 037b, 3f53, a9b1, 7a8b, 77b8, 8a2a, f37d, 4fa4, 6262, eb6e, e08d, 633a, ecaade2017_048ff, 1afd, 6c96, acadia14_117e, ecaade2016_139c39, ecaade2015_215m47, acadia16_440g26, ecaade2014_015m3, 5091, ijac201412301z5, 38ff, 3834, 22d0, 0400, ecaade2015_199c43, caadria2017_058g20, e369, 53b9, 548c, 31d9, 6b60, 6f22, 6fdc, caadria2017_110h29, 7c74, bf8c, acadia14_237as, f4ff, 3ed3, 23e4, 332f, 20de, sigradi2014_330f7, 10a1, bc12, ascaad2014_022p4, c94e, 6a83, 7654, 6516, b688, 7be1, 4830, bc34, ddf4, bd98, da8d, 083f, dec7, ecaade2015_158h33, 6dcd, ecaade2017_042ff, 6a26, 58d9, ce88, ijac201412301s5, ijac201513203c7, sigradi2016_534pp, ecaade2017_048w, sigradi2013_226z, 4bc0, 0907, f322, bc1c, 38f7, c9d0, ff43, ecaade2016_027e8, e138, ca1e, caadria2015_218u33, 4c0c, ecaade2016_140l39, 339f, 12c5, eaef, ijac201614204k9, 4943, db42, 45d1, e5d9, 6823, ascaad2016_023y9, d3ee, d517, 8e1d, ecaade2014_214h54, 3e3f, acadia15_483l21, 1567, 5323, acadia14_167w, 7f1c, ecaade2015_314k68, f1a3, ascaad2014_033a1, 869b, 4a85, sigradi2013_275f, dc48, a482, 4ceb, 7484, f7d9, e5cd, 7abb, eedd, acadia14_167x, bf35, d5bc, ascaad2016_007z3, 5b75, baa9, ecaade2015_155d32, 19ed, e9a9, 606a, ecaade2017_051dd, ecaade2017_057x, ecaade2015_248z56, e629, ecaade2015_100t19, c531, acadia14projects_115al, 4cd8, 6594, sigradi2016_490jj, 3110, afb5, 96c9, 911c, 8cb6, 0f6d, a256, 6689, dab6, sigradi2015_9.152p16, 77fa, ecaade2015_278l60, acadia14projects_589d, ecaade2015_206k45, ecaade2017_108b, 092c, 1d3e, 69f3, 0fcb, a017, 20af, sigradi2015_8.47g11, 32b2, 9cd7, ijac201412404f8, bd26, 03de, 20e5, 62ea, b483, 51b3, 0de7, da5d, 2e8b, af5a, 0292, 9137, 04c4, 6312, bd6e, 52b6, ecaade2014_112c26, 32e0, 83d1, 24bd, 9111, 08d9, af65, fd58, 48f0, d3c0, 6c38, e74b, ffed, 1c66, sigradi2014_299d5, 1994, cf3c, ee09, 9056, 75a9, a98b, dea0, 6728, ijac201412408i2, 6f61, 2fbf, ad5c, ijac201614308a6, df91, d393, c25f, 33b3, b511, sigradi2014_329x6, f729, 3b0d, a1c4, ecaade2017_052ll, 7bbd, 471a, 4664, 68fc, 5216, ace5, 2000, acadia14projects_479w, cbad, 6a23, 149a, caadria2015_014m2, 4de5, ea6f, 5b09, ecaade2014_140s31, 7048, 5e38, da56, b77f, ascaad2014_026f7, 7967, e4e3, ab99, 30e2, 640e, ecaade2017_124g, c842, 5030, 52d5, caadria2017_015f5, ecaade2016_bkou65, ecaade2015_138j27, 8efc, 2e5c, 25fb, 3b71, ecaade2015_175s37, eeaa, ijac201614204a10, a309, ca3a, sigradi2014_074j6, caa4, sigradi2013_304e, 32a4, be11, f522, 665b, 318f, 8d36, caadria2016_839l35, 3e1d, acadia14_281w, 6d5c, af0f, e3fb, 110c, f3cc, aca4, 6aaf, 54eb, acadia14_43ah, 07b5, ecaade2016_037v9, ijac201412405b9, acadia15_211t8, ecaade2013r_004d4, 4180, 61a8, acadia14_145ag, 5e50, caadria2017_132u35, 691f, sigradi2013_41l, a246, 5dd5, d55f, ecaade2014_168y41, e482, ecaade2014_010m1, 6523, 3da8, sigradi2016_752rr, 4602, ce53, 908e, 10f6, be5d, ecaade2016_021y5, ecaade2015_129m25, 76fd, afd3, ecaade2016_129x35, 9090, 35b6, ce04, sigradi2013_194t, 3e50, 3599, 499d, bd7e, ascaad2016_040x15, acadia14_565h, caadria2017_107z28, c4ee, 6a43, 2f71, 83de, b127, fae1, cc71, d78d, 7a07, ecaade2014_218v55, 2d6d, 314a, 81f0, a940, d62c, ascaad2014_016f9, 55ec, caadria2017_086k25, 1ee0, acadia14projects_479x, caadria2015_233g35, 43b5, 7c0f, 324a, 274c, ecaade2017_225d, caadria2016_073a4, 8565, 7a4d, ascaad2016_004n2, 337c, caadria2015_015a3, b2b6, ecaade2016_mrtj66, cec6, ecaade2014_138m30, 8f6f, 9d0c, ec66, f303, caadria2015_004l1, f457, d832, b473, ascaad2016_019t7, 37cb, d63a, 2273, 1587, bb01, ecaade2015_130i26, 0dfe, acadia14projects_43ae, acff, caadria2015_114p18, bfd8, 4fc9, 1a9e, caadria2017_016u6, ijac201614402l1, a440, a687, 95ad, 6091, 794e, 2d26, 7f77, 057e, ecaade2013r_009g6, b5b4, b79e, 6ef0, 79b1, 7b25, ecaade2015_48c8, e7ee, sigradi2015_10.378a23, 60a2, 27e9, 3cfc, d243, ijac201614308d5, ijac201614308o5, 0b39, 9533, 5409, 97cf, ac32, cb67, 1af8, 18cf, 824c, sigradi2013_342, 5d84, e75d, ecaade2014_113t26, e9b2, 50d9, 05d2, 794b, f42b, ecaade2014_157w38, 7804, 0510, 3290, fdb9, 1a28, 19c3, 26fb, 3ffb, 8457, d121, 4282, ecaade2017_210z, 25c7, becb, 3a59, 0385, caadria2016_405f17, 582c, c086, sigradi2014_276v2, 5870, a52e, e229, 7279, ecaade2016_164o46, 0b3c, 8ab2, b7f7, 5e09, fa92, ecaade2015_294h64, f1a1, sigradi2013_315, caadria2016_197p9, b3b2, 1468, ascaad2016_034i13, 64f8, ecaade2016_166e47, db25, ijac201412204x2, 46b1, a941, d779, 1159, 2152, ecaade2013r_010x6, 953d, ascaad2016_013f6, 6f1a, 5201, bf2f, acadia16_164t11, 2a9c, a957, d1d9, 4b13, d35e, ecaade2014_138h30, 9b28, 5f71, acadia14projects_237as, 3980, f566, e51e, 18d6, 5ac7, ecaade2016_028h8, 80c4, 5f30, 2a0a, 4dc7, dea9, b03e, ac95, a8c5, 7782, efc5, 86fd, ecaade2013r_020o10, d834, 1550, 065b, abe7, 88f6, acadia15_513u22, 5994, caadria2017_070r22, ecaade2015_53x9, 2a90, caadria2016_517g22, 9e46, 7125, be71, 36dd, 3c4b, 1fce, 1739, ijac201614207k11, 750e, a7f5, ecaade2014_239j61, 7af9, ecaade2016_006k1, dcd5, ecaade2017_240r, ce9a, sigradi2013_311i, 1214, 76de, 2708, 55ea, f19a, ecaade2017_201a, 78b6, c673, 6424, 843a, 7d54, d028, caadria2015_010u1, 13f7, 4b5a, sigradi2013_401l, 34aa, fd0a, 8884, ccda, 6c78, ecaade2015_122p24, fcf7, 3055, ecaade2015_138b28, 9022, b94e, 840d, 87a3, c058, e931, ecaade2015_180p38, e429, 108e, 339c, e17e, 552d, f454, 0f7b, sigradi2016_655e, 7b7e, sigradi2014_169o4, ecaade2017_189tt, e710, bce2, 9762, sigradi2013_327t, c051, 6c0d, fd24, 397b, 9d13, ce31, 25e1, 72c2, 5520, 72e8, f561, d0a7, caadria2017_041m13, ecaade2014_139h31, f368, 701a, 2b45, caadria2016_539z22, 84b5, 0dba, ea03, 7b39, 0991, 819e, e52c, fef7, ecaade2014_230j59, 58b8, b0ff, d5f5, a8cc, 8158, ecaade2014_104s23, 0879, e0c3, 54b3, a11d, acadia16_130o9, 5365, ecaade2016_162c45, 17a2, 6de9, 0c3c, 8d3b, 04b9, 1811, 5c24, 2de0, sigradi2014_276s2, e1ef, 2ea0, 7d9d, 302d, 4b16, ecaade2016_162j44, d821, caadria2016_167o7, 7518, 5e4e, 983d, e298, 30b8, 63b4, beb8, 8ee1, sigradi2016_550m, e68e, 5e16, 73ae, 53af, b000, e0de, 4d98, a3b2, ascaad2014_028r7, bd07, ecaade2017_056c, fdb8, 4890, 03d4, 0c21, da23, eded, ecaade2014_029w7, ecaade2014_168x41, e879, ijac201412403t6, 471f, ijac201614105f5, 1cfe, ecaade2015_21l4, 6e10, acadia15_223j9, d9d3, 009d, 8047, 03f6, e045, b3b4, e317, ascaad2014_016h9, ijac201412203b2, adab, 8670, b3db, 5e3c, 9e82, 331f, eb6d, caadria2017_145h38, 68ef, ecaade2017_220ll, sigradi2016_358n, acadia14projects_531n, 5ca5, b083, 0bdc, adfc, 5901, 2c3d, 6d03, a95b, ece1, 25d5, 3c5c, ecaade2014_052k13, caadria2017_118s30, 4309, 35b1, b2e2, caadria2015_202w28, 6612, acadia14projects_317ac, c850, bf97, 557e, sigradi2014_305l5, acadia14projects_145n, 025b, 1050, 72ff, 9ae4, 6c21, def0, aa96, caadria2017_070m22, ecaade2016_188j50, 271c, b911, f768, a566, acadia15_232r9, b78c, 3342, 8c86, 8ebb, caadria2016_663p28, a123, ac5f, 782e, 00d2, 3f5a, ijac201513303l11, b63f, 6b5c, d84f, 7a0b, 2ee6, ca8b, 7bc6, e753, ecaade2015_82y15, be4f, ecaade2015_235r53, acf7, ascaad2016_033d13, 8e68, cb01, 74ff, c35d, 220e, 797c, 20c3, f1e4, 53ee, ecaade2014_199y51, 4046, 477c, 9408, ee51, ea7d, ca52, 876e, 1ec7, cf55, 3d4c, cc40, fb51, 22a5, f05a, 4933, 6781, be8c, caadria2015_070k9, d06a, acadia14projects_301h, dcf1, 17f0, a645, acadia14projects_555f, 7c22, 5cf0, d708, 18a7, ecaade2014_153s36, 30eb, ac79, 979b, 6cd8, f8e1, 2a5a, 77eb, 58e1, 61c6, sigradi2013_183z, caadria2017_023y8, 6bda, 69c1, b83a, 78de, ecaade2015_59g11, b003, 82e0, ecaade2016_018y4, 4f07, 273b, ijac201614307k4, 741b, bcab, 919f, d4ac, ijac201614202y7, sigradi2014_266h2, 8fc1, 64be, c742, 7f2c, caadria2017_107r28, a090, ecaade2016_190p50, ascaad2014_001d1, b312, ascaad2014_007d4, ecaade2017_051o, 9909, fbff, 5758, b6e2, ecaade2016_243n64, aa1e, sigradi2015_2.213x1, ascaad2016_022l9, 4522, 8068, ef16, ecaade2015_297z64, 65ef, sigradi2013_294t, fa7b, c38f, a610, f9e7, e7ab, 5bee, 6713, ecaade2014_192h49, b1b2, ijac201513202k6, 03cf, 8e99, fcdd, 4320, abda, 6cee, 11b8, 1a47, fe76, 1fe0, 61e8, 3909, fa88, ae30, caadria2015_010w1, 64ee, ac25, 63ff, sigradi2014_197z6, caadria2016_209x9, sigradi2013_429, 6d79, 355a, 7a20, sigradi2015_6.42u7, ecaade2014_084r19, e2b5, ff3e, 2108, acadia14projects_619ar, 4486, e7b8, 6243, e320, f8d4, 5f48, eb12, 0276, e7aa, 421f, ebcd, 17d5, 3259, f246, 0e34, 6dec, e207, 9147, d143, f696, 6d46, 2453, caadria2016_311a14, 5241, 63bd, d794, 4cd1, 1df1, ff2c, 5d8e, dac6, 5b7b, 492c, 20d0, 8f51, acadia14projects_153f, 1919, dd2e, 765b, 1210, ac59, 885e, 643e, 7166, 2243, 8924, 1ce2, acadia14projects_445ag, 860f, cfd3, 1722, sigradi2013_386g, aa70, 7027, ea91, a6b5, 3ff6, d556, a346, d8c5, ijac201412403g7, ecaade2016_068l17, 79db, d4b8, db3b, ecaade2017_274x, c145, 5b93, c3e4, 6ba3, f66d, 5049, 83a7, ee10, e28f, a423, 42e2, f92a, 936a, 5d1d, 3540, ecaade2015_287m63, acadia15_343s14, 335f, acadia15_343g14, ecaade2017_290mm, dbd7, 634a, 4253, cb38, 89be, 26cf, e56b, b4c1, ecaade2014_168h41, sigradi2015_4.219h7, ascaad2016_021c8, dc25, a36a, 04ad, 8f78, ddb8, 3b33, 07f7, 9246, bfec, acadia14projects_479l, ijac201513205y7, acadia16_184k12, bb1c, 4e82, 5ca8, 786a, 9f39, 06a7, caadria2016_797z33, 2a29, caadria2015_202x28, fa79, 5c81, caadria2016_861b37, 465c, 08e1, 94bc, a42f, 33ff, ecaade2017_105nn, 6c33, 56a8, ecaade2016_167y47, 9681, 4552, f403, caadria2017_149f39, 7ba0, 92ce, 978d, 3532, ecaade2015_207s46, 274b, 2731, 9ebb, 6a12, ecaade2014_071b17, 1bdd, ffb8, 3d49, 5d96, acadia16_362v22, 224d, a5e1, 625a, 4c5a, 4ed3, c040, sigradi2013_390u, 68b5, ec94, e1b1, ecaade2017_290ss, 1893, 1b83, bd5d, f551, 92cc, 56cd, cc1c, 2d60, 46ed, 40ee, 21f7, 6ce7, ijac201614208j14, 567c, 2e82, 8515, ecaade2015_169d35, 3848, caadria2015_168k25, 1509, e0fd, 80fe, e9d6, a96a, ecaade2017_044ll, 1451, 531d, 7388, f115, 7a6c, 98fa, 2f5e, 5b96, 56c7, acadia16_372m23, 2843, 849c, acadia14projects_81o, 0c57, dff8, a8ec, da80, 8475, fc63, ecbe, b627, 827c, acadia15_161c6, ecaade2016_018j5, 9fb6, 12fe, 7252, caadria2016_559b24, sigradi2014_128c1, 7784, ecaade2014_182z45, ascaad2014_001a1, 980d, sigradi2016_590d, 87ae, ecaade2015_48k8, d448, a63b, ecaade2017_301z, da84, cf19, ecc3, 31b9, ae83, ecaade2014_156d38, 1d9a, 97f1, f662, 1258, e06b, f8cc, 8617, sigradi2015_12.297j28, acadia16_140h10, 5ea5, 121d, bab1, ff41, 5b5e, bd8c, 3c65, acadia14projects_517m, c318, 92a7, ecaade2014_024i7, 4ff3, 92bd, 477d, ijac201614405y3, ecaade2016_046r12, a93b, 495d, ae0b, 553e, f90c, dd25, ecaade2014_038z9, d0af, acadia14projects_63an, f234, 490d, 18cc, 185e, acadia15_497l22, 8517, 7e83, 4d25, 51c8, ca98, 8107, d4b2, 4b00, 4e86, caadria2017_094x25, 7eb1, fff2, c986, 15ce, 5b62, ecaade2017_056e, ccf5, d720, 37a7, 1888, ecaade2015_194w40, d2ae, a7b7, a224, 719d, sigradi2016_637x, 5de5, ecaade2016_243r64, 220a, 292d, acadia14projects_63as, c188, caadria2017_074r23, f6c1, dcb4, 07ce, 3943, fd3b, ecaade2017_252m, caadria2017_185p44, ac62, acadia16_184n12, 9736, 723f, e34a, faa1, 2328, ecaade2016_224a60, 98e7, acadia14projects_435av, 0e07, 7bf6, 4438, 5dd3, bf48, fce2, a4c7, a059, a726, 1fa5, caadria2017_080h24, 5156, 4c9a, 8e35, 3ef5, be56, c58a, ijac201614303n2, 0714, a89c, 8adf, b26d, 0a8d, caadria2015_178x26, b3e9, 1b13, sigradi2016_595kk, b836, 9f72, acadia14_479f, cc5c, 11d6, acadia14projects_549o, acadia16_308p18, d9ad, 24d1, 19c6, ascaad2016_057v22, 0d14, acadia14_655v, 4e2c, ad95, 015d, 04b8, b1df, cc27, c2f6, 92ac, 42ad, 2b2b, 3cf5, acadia15_407i17, e6a2, f235, 5217, 3a07, ecaade2015_286a63, d95a, acadia14_453f, ecaade2017_302cc, fef8, 69a3, 8580, 84b9, f34f, d3c1, f598, 1be7, 7368, 8073, 0212, 9d2c, ecaade2017_087o, 563d, 9674, ecaade2016_191c51, ecaade2015_237y53, 1ae7, sigradi2013_215c, 52f1, ad2f, 362a, sigradi2014_132n1, 3cd1, ecaade2016_129z35, 65d7, d8c3, 7afa, f6ca, 5b03, dedc, cbd3, e50f, 20d1, a54a, ijac201614306x3, 114d, 6558, 1398, c357, ecaade2016_057o14, ascaad2014_034m1, 78d9, 9fec, 7110, 926e, 2b9e, 6166, 6ca8, c37a, 9bbd, 4ff2, 455f, 890c, bd38, 402a, a884, 6b36, 7c10, caadria2017_124v32, 1e51, 024a, d0a4, 4e54, 685a, 8cf8, 07ab, ijac201614201w5, 44c2, 59ef, 7fbc, 586d, 9643, eb9b, c979, ecaade2017_288ii, 7fc1, c240, c4b0, 27ce, a6a0, caadria2015_087c14, 7e3f, 5850, 0638, 8c2e, bae9, e086, 3ada, cb42, sigradi2015_8.328l15, 97ba, b533, a04f, ascaad2016_038a15, ecaade2015_138f27, 71d9, ecaade2015_215r47, c5ce, sigradi2014_249m9, 0d0e, ecaade2015_116p23, 4437, d46c, 0e2b, 3191, 1c9c, 817a, 62ae, b69b, ijac201513302i10, 3ea3, e9ed, 6405, 9560, bab4, 60ce, e915, ijac201614201c6, cf23, fc60, f16c, 878e, ec59, d6ee, 59c7, 1e5c, f6e6, 6593, 2ec7, 9399, 089a, 89ad, 4f64, 4d10, ec92, 296b, acadia14_399am, 34fe, b373, b269, f4b0, ecaade2017_291i, caadria2017_135f36, b215, e31d, ecaade2016_075k22, 1f59, ecaade2017_277ii, ede9, fab7, d414, e338, 1a87, 83a4, 0f74, b0a8, 5ec0, 7606, d8f8, 0703, bf44, 5926, ijac201614105v5, e9d1, c755, 5acf, 4994, c37c, ecaade2013r_015n8, afc6, sigradi2013_91m, 6f5a, 7b19, 2553, c689, 3bb7, 0b14, 77e6, 7e95, 49c8, 16bc, ascaad2016_034k13, sigradi2014_291m4, 1b40, 22b2, b51a, 5b22, f82f, 802b, fa6e, 3d29, 6966, sigradi2015_11.166f26, 3e3b, 6e02, e2d9, d2f5, ecaade2016_167o47, e09c, bfd1, acadia16_470g27, 43e9, caec, 12f5, acadia14projects_291d, ecaade2016_096o26, ad77, 9bc3, 5fa6, f062, d603, acadia15_469o20, acadia15_483y21, ae6a, caadria2017_041o13, c76d, a011, 1bd1, sigradi2015_3.65v2, 3303, c1d1, 6354, 940a, edc3, de65, c176, 48d0, caadria2017_003f2, sigradi2016_484oo, 9fd6, ad49, f88f, b43f, ea92, 7607, 9396, bbc2, 42fa, 81a9, ae66, 69cd, e443, ad0c, 2024, bd4f, a890, 0769, 33af, ecaade2015_202i44, ijac201412201f1, sigradi2016_448hh, 9f2f, d4e9, acadia15_343v14, 34ed, b543, dccc, c45d, ec85, sigradi2016_446ww, 2713, ecaade2016_132i37, 27ed, 5a8a, 4a45, ecaade2014_143s32, c966, ecaade2016_bkoh65, 0eb1, ca2a, 8b4a, 4e09, 4085, ecaade2015_336b73, acadia14_719o, 46d7, f691, a7c5, ecaade2014_066j15, 1dd5, ece6, a0f3, 57b3, 704c, 5480, 779d, ecaade2017_077xx, a333, 02c7, caadria2015_081u11, acadia14_63b, 1ff3, bb9e, 76a5, fda5, ecaade2016_136z38, 18fa, d420, 3ed7, ijac201412304s9, f1ae, sigradi2016_449nn, ecaade2016_129b36, e3f6, sigradi2016_507tt, ijac201513303w10, 5fcd, a93a, ccbf, 4208, a3c7, 3c0f, 8537, dd12, 6ceb, ecaade2017_255i, 3535, 6958, 4824, bf4b, c968, f023, 9be4, ea7a, df5d, 0633, d118, 7aa5, 0757, 5624, acadia14_691at, 39fa, e258, 53f0, 8e17, 53e3, c317, eaf8, ecaade2017_023hh, 049a, 597e, 1d29, 6511, 9ecc, 64cf, acadia15_483z21, e7e2, f483, 8a76, 1ebf, 0200, d7a4, b89b, 10ec, 7975, d638, 333c, 7efc, 0249, 0223, 94c8, bb80, 754b, caadria2016_301v13, 2429, ijac201412303n9, 9dc6, acadia14projects_365am, a9e0, c263, acadia14projects_63am, f5c0, 9ff2, 2396, 3da0, ecaade2014_180r45, ascaad2014_024e5, 800f, sigradi2015_3.65u2, e82f, ecaade2017_072f, sigradi2014_345y8, 787d, 32b0, e67b, fa70, ijac201614102o1, d59e, ff7f, 9419, a630, e3eb, e0c2, d6af, fbac, e3b5, a815, 1ba6, 65e6, e3a8, 8d49, aa66, be65, f4de, a969, 6194, db7b, acadia14_609az, 2913, f398, d3cd, caadria2015_139h23, d6f3, 8c39, b27f, 9b96, d441, 64de, 2308, cc48, f2e0, 7f91, eea6, 86b9, 0bd1, 7a03, 4de9, 2ce5, 7444, 2a11, acadia14projects_375g, acadia14_619z, 26e9, 223a, 6361, e17d, ba4e, 7f13, 7f2b, ecaade2015_302f66, ecf7, 984f, 8940, sigradi2016_399e, 8bdc, bca3, 3bd0, ecaade2016_mrty65, ce02, 0cc9, 823a, abb5, 747b, adc2, 3b9b, 85b0, d1cb, aab4, e93b, ecaade2015_278t60, 40f3, acadia14_479z, 9e15, 280f, 1cde, 9b16, 63f8, 61bc, caadria2016_157p6, b498, 6c7d, 7fd2, d3f5, 3b1c, 5d1c, 5ad2, d250, ecaade2015_336e73, 8442, ecaade2017_169oo, 39bd, acadia14projects_691av, 4bf9, ecaade2017_288ff, 59dc, ecaade2016_067b17, 015c, 6274, b2f1, f607, ba9f, 25d6, 6d3b, acadia16_344r20, caadria2017_129s34, cb69, 3807, 5cd9, 07a2, b318, ecaade2015_202c44, sigradi2013_386b, 44ac, 8e64, e0d3, 3be8, ecaade2017_013pp, caadria2015_172c26, 4d9f, c1ec, 4bcb, 52d4, 718f, 5e53, 8700, acadia14projects_627d, sigradi2016_446g, 0e09, 3230, 2169, sigradi2015_4.219l7, fdb2, 6645, 0f68, caadria2015_023a4, 0c06, sigradi2014_265v1, sigradi2014_347k10, 7aba, sigradi2015_3.155m3, 60e6, 1d88, f171, ecaade2015_158w33, aba6, b0f7, eabd, f9ad, cfe4, 55d6, 9e8d, ecaade2017_161a, caadria2015_142s23, baf3, 589d, f6ea, f901, d8d0, bbac, c9d9, 550e, f48a, 73c3, 7724, 891f, 121f, 9e28, c207, abdb, e21f, 195f, 5c13, c0d0, 7652, 60e4, 144e, 312a, 1cda, 026f, d412, c7b4, dc05, 45bd, 2c03, a421, ae11, ecaade2016_011r2, 9ab3, 2fd5, 8ae8, 4bea, c611, fa5a, 3b5d, d0f8, 6014, 9fa2, acadia14_661e, 9a32, acadia16_362t22, 8bca, acadia14_549s, ascaad2016_005a3, caadria2016_105h5, 67ed, ec9f, 4f6d, 3507, bacf, sigradi2015_6.387z9, 9223, 3404, 434c, 43d8, 51f3, e98d, 9a65, ecaade2017_208i, 548e, e22d, 0ade, caadria2016_631c27, 4f5a, 0f5e, dbda, 3e17, b661, 9893, 9f0a, 426a, 2958, 30a3, b228, a9fc, efaa, caadria2016_725l31, 1830, acadia15_431o18, acadia14projects_699i, d5c7, 70ab, 67b8, ijac201513204t7, 4141, 17a6, cacd, ea11, 937c, 9b5d, 7c1b, acadia14_189am, e851, ecaade2016_078g23, 7b23, sigradi2016_690g, c44f, ab9d, 6b0c, sigradi2016_642jj, a38d, 87f4, 8277, 3b7a, 1d2d, 4000, 4816, c7ad, 21f9, 0877, caadria2016_851d36, ascaad2016_021k8, 61c9, 9b41, 98da, caadria2016_735t31, a00f, c9d7, 638a, dbeb, f5e9, d94a, f9fe, 673d, da5e, e761, caadria2017_096d27, 076c, c601, 12a2, 704b, 0750, 1a5c, 1f1d, e5de, 5835, a4ab, c7aa, 964d, dfc1, fa1c, caadria2017_183l44, 4cfd, cbaa, ecaade2015_284r61, 0394, 0b26, 4a2f, da0d, 2786, 7891, b669, b71d, e90b, e5ef, f051, f82a, 1c03, ca7e, sigradi2015_10.138b19, 6c6f, ecaade2015_73h14, 9072, c3b4, sigradi2016_448u, caadria2016_851k36, a7ba, 893c, 7271, fb31, a6f3, caadria2015_172x25, 5801, ecaade2016_095e26, 87ee, 6c30, c6d4, 1f47, 1769, be36, 216e, 3d69, 21e6, 2dea, c59a, ijac201614301c1, b8eb, 7768, b956, abce, d946, sigradi2016_602j, c3ba, 282d, 9d79, 8030, 800a, ecaade2014_226x58, 05cb, 1185, fcf1, 8990, 5aee, 588d, ecaade2015_55k10, f6c6, 134a, b44a, b380, acadia14projects_43aa, 39eb, 0358, d2ee, eac7, ecaade2016_234z62, c6e5, acadia16_12p1, 893e, 4697, 19d3, 686f, aaae, 6192, 1ee1, 1918, 54d3, ecaade2017_169tt, d7ee, 2e75, 9512, sigradi2016_560x, 9d07, 480d, caadria2017_132s35, 11d9, f9c8, 73d0, f2ad, 76bf, ijac201614102g2, 96d4, 3b54, 80b0, acadia14projects_671y, af4d, 56fa, sigradi2014_222j8, e9ad, ecaade2017_143d, ea9a,