CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

a6a7, e93f, c790, 8171, 909e, 2ce6, fd50, 821b, ijac201614302y1, ecaade2016_230k62, 2fb3, a358, 9842, 6af6, ascaad2014_035u1, 2e09, 7221, cb1a, caadria2016_871p37, b1d4, 5b9a, 223b, ed52, 8ae2, d78a, 0771, ijac201614303t2, 1295, 2918, ecaade2017_jgot, 7b22, 0e66, 9e8d, 5a5c, c6a1, 8f4e, 30be, sigradi2016_637y, ecaade2017_079cc, 0c89, ba1b, 59cd, 543e, sigradi2013_286, ecaade2016_114g31, 806f, caadria2016_095v4, 7e95, 7579, caadria2015_073y9, 96d7, sigradi2014_132r1, ecaade2014_086w20, acadia17_316yy, 5e45, 69e0, acadia14projects_655ab, aaec, 86f9, sigradi2015_8.189s13, 315d, acadia15_431l18, 46a2, 0723, 109e, 1b40, caadria2015_172a26, sigradi2015_13.181p28, bd6d, ecaade2017_215x, 9069, 9f7e, 0b6b, 0ebd, caadria2015_209b32, 3f7b, acadia14_647az, 2f10, dd6b, 8511, 458e, 7e71, caadria2015_122p19, 9e97, 9673, 2212, ecaade2013r_003k3, 5173, fed1, ecaade2017_019vv, 6e1c, 718a, 93e8, 9ed9, 3ef7, 4937, 1020, caadria2015_016h3, b9b4, 3058, caadria2016_045j3, 40a2, 5e1c, a2f4, cce7, d45a, 2cfe, acadia17_511ww, 1b11, 56a2, acff, ef07, 4f64, acadia16_154j11, a64c, f5a3, a1a3, 8ea8, d045, bfb4, 0fd3, ed4a, 7e75, 6ffe, ecaade2016_048b14, eb40, c127, 4069, 0de1, 663c, d53e, 18df, 32f3, ed1a, 6617, ecaade2017_254uu, 818d, dd1c, ijac201412205w3, ecaade2015_215d47, 2bcc, acadia16_424j25, c2ff, 671e, d50b, 66fc, 4d58, e437, 9e2f, ecaade2017_105pp, f462, 290c, e49a, 0177, ijac201614208w12, bbd1, 5a4b, caadria2017_183k44, a538, 1627, 28b3, 167f, sigradi2015_sp_8.326w30, c4e8, de7d, f46d, 4c6a, acadia17_423ll, 7ace, 7c74, 6861, ce42, ecaade2015_127a25, acadia14_229k, ecaade2014_010f1, sigradi2014_132z1, 4374, a5fc, 6551, 77a9, 09ee, 44eb, 8b34, 70f3, 616c, sigradi2015_10.144z19, cd15, 9274, 8ea6, c220, 0183, 9e6c, 9555, 4b49, f16a, 3b25, 842b, 5c8b, 3f6f, faf2, 7e9e, 9470, 0ec7, 6178, acadia14projects_473an, ecaade2017_240aa, 90b5, 228c, ecaade2014_153t37, acadia17_81l, f2b6, sigradi2014_097l8, 6319, 2d2e, b58e, 5bb1, 4811, 8bdc, acadia17_307dd, e7e1, c2ca, efaf, 0826, ecaade2016_036n9, ijac201513104g3, d3ce, 35ca, 5afb, 71ee, c101, ecaade2014_139d31, 6802, a127, a403, 1f06, ecaade2014_224l57, 9d3a, f390, 807c, 7e4c, c69b, 4458, b20e, ecaade2016_225e61, 544d, 98d5, f02b, 81d0, dcd8, caadria2017_182l43, dab6, 4d92, 2523, 6e15, sigradi2013_401j, 0097, 05af, 45a0, ecaade2015_101e20, ecaade2015_53g9, 4fcd, 05ce, 00c3, ecaade2017_117p, 3db3, 3f2f, acadia15_185w6, 0f09, 7713, 501e, dbab, acadia14projects_427ao, acadia14projects_267m, 64a9, e3e5, 10a9, acadia14_63ay, 294d, ecaade2014_053o13, 2e35, d105, 3c50, caadria2017_005r3, caadria2015_188x27, b414, ecaade2016_055j14, e3fe, acadia14_497z, f13b, 35ee, ecaade2016_040u10, 439e, acadia14_357ap, c248, f158, ecaade2015_18y2, ecaade2014_208e54, 81b3, 4a8d, 967a, acadia15_47j1, ecaade2017_243gg, 6672, 0223, 783e, 2087, 01de, 6eee, 1497, ijac201412303d9, bc91, 5711, 6f1b, ecaade2013r_003j2, b502, cbbb, 8dc5, 05ef, 9b01, 5458, caadria2015_086k13, ecaade2015_138p28, 1b83, a85a, 5172, 8750, caadria2017_017k7, 9d1b, 982c, f55a, 88a8, d56b, 51a0, b55a, acadia14projects_709ao, ccac, e5d1, e543, ca30, fdbc, 684a, 1a1d, 58f6, 412b, 016d, f40d, ecaade2017_282n, 3341, ecaade2015_225i49, 1692, ijac201412203e2, f93b, e618, 702f, ecaade2014_195j50, 754e, 1758, 57f8, 4047, 0c62, ascaad2016_014j6, 56d4, ecaade2015_194o40, 8dbd, d4c0, fc79, 34ca, 0943, 911c, 35e8, sigradi2015_10.309t21, 332a, da9e, bb33, caadria2017_009r4, bc09, 3584, 015b, ecaade2017_268ff, 6916, ecaade2016_104p28, sigradi2014_164m4, 2971, d6ac, ee77, dabc, 3348, caadria2015_043f5, sigradi2016_484uu, sigradi2013_30k, ecaade2017_199aa, 4cd8, caadria2017_094b26, 7415, 2c40, 023c, sigradi2014_178k5, acadia16_72c5, bdde, 3ee2, 3a54, 22c5, acadia16_332w19, a054, 4daf, e03b, a7c5, 0209, efcf, 2291, a90a, sigradi2015_11.392z26, 7eb8, caadria2017_163p40, daaf, 7f20, sigradi2016_601zz, ecaade2017_213yy, d1b1, 5812, 34c3, bb6b, ecaade2014_094r22, ecaade2017_124i, dd12, 754b, caadria2015_226w34, ecaade2017_208p, 333f, 6304, ecaade2016_007f2, 2e63, ba36, f1d9, 3922, 05e8, 0ce6, b9d5, ecaade2014_194b50, cd7c, caadria2017_185u44, f0d3, 0c2f, 7cdd, 3333, e90a, ff33, 00db, f247, 64cf, e95b, 01d1, 5ba2, 2720, 382b, 9460, 21f6, 07ec, ca06, 1022, ijac201513205k8, 34ec, 74f2, 1f6c, 80a1, e328, 9429, 0975, c31a, 4390, fd8d, 9da9, cb18, 8ce8, acadia17_162v, 051d, cc55, 2112, 23da, 9e08, acadia14projects_565r, 1fc6, b314, ijac201412404d8, ea82, sigradi2016_421ww, e032, acadia14_23z, sigradi2014_282p3, d23f, ac4b, b804, 01b3, 2d8f, 6371, ijac201614305r3, f783, ijac201513302k10, c845, acadia14_23ax, a422, c796, a165, ce8a, acadia14_609ad, ecaade2013r_002h2, c69e, 6d02, c6e7, ac97, 5892, 69f5, 3e04, acadia17_101t, a304, sigradi2015_10.377r22, 6826, ecaade2017_017x, 6693, efb4, a5ec, 30f5, 32c3, ca34, 87d3, a1d1, b598, 3b9b, aaae, d04d, a2a4, 9d8c, 8c67, c9a3, e362, b084, 1c46, ecaade2015_314c68, 8b9c, 3d55, 87b7, 0432, 1582, ba9f, 09e8, 9932, 1bd2, 9e6d, 9213, sigradi2016_534kk, 73e0, 7cb1, 56e0, 3ae4, ad22, c0aa, f4d3, e888, f6a2, 21a5, 31e4, 1579, 69b3, 6f5d, ca52, f1b7, acadia16_12g2, e178, d3e5, 9bf4, ad7e, ijac201614302r1, ce89, db44, e4b4, d25c, c1ab, 0205, 7942, acadia15_343z14, ba8e, 8334, c5ef, 4ea4, 8f0e, 16a0, d18b, f269, 5ea5, 9480, b3a7, b8ba, 6d90, 2d53, 12ac, 13a4, 9e9d, caadria2017_051b17, ecaade2014_237u60, acadia17_445n, 7d3b, f890, 18d0, 858a, 1263, 097d, 20bd, d1a1, 084a, f60e, 5bae, ecaade2014_019k5, b0cb, ff73, 5d09, 522b, 40d2, 4c3c, 6b97, ecaade2016_170p48, ecaade2013r_004r3, 6ea8, 8a5a, 56cb, 006e, e4f0, 36a6, 679e, 3d82, 20ab, ascaad2014_024o5, ascaad2016_036b14, 710a, d262, caadria2017_163h40, 9a3c, c674, 7a6e, be5e, acadia14_601ai, a623, c11b, 9854, 7865, f209, bc34, e3ee, c420, f788, d60b, 19c1, 2f1a, 18be, b27d, d54c, 336c, d7c1, e346, b0e0, 1175, 16f4, 2baf, a319, ecaade2016_136s38, ecaade2017_157hh, 0624, 2316, fac1, 8cd3, df76, ecaade2014_180i45, e5bf, acadia16_344b21, 1031, 931d, 4ce6, 789b, 2ea2, ecaade2017_189vv, 9746, 8921, a49d, c561, cfc0, bae0, 3c86, ascaad2014_017o1, 1ec4, fd75, 6fa1, ecaade2014_111n25, 8c45, ddff, 266e, 4f2a, sigradi2016_443ss, 76ae, 578e, fbc8, c1ec, 2a23, 85ab, caadria2016_095n4, 240d, acadia14_435au, caadria2017_069e22, 5039, 3b4d, ecaade2017_274u, 59c1, 03c4, 611f, fc84, 2e0a, ecaade2015_284z61, d069, 7e74, ecaade2017_301f, 35a4, ab40, 2bf2, sigradi2016_637aa, 2ced, 0a18, e8bc, ecaade2015_297w64, 0a8f, ecaade2015_92u18, 799b, cd84, sigradi2014_128e1, 53d8, caadria2017_096d27, 017f, 1be7, 8c27, 6adb, 6971, caadria2016_611x25, 9637, 1a30, b05a, 6d3a, fdf6, 3c12, b6bc, c6e3, 7c3b, ecaade2017_192b, e624, f041, bb63, sigradi2013_234e, acadia14_199ai, 7b05, acadia14projects_357ap, 3365, 1538, 4e08, ijac201614102a3, caadria2016_611m26, ecaade2016_079s23, ecaade2014_084t19, acadia17_628zz, e919, acadia15_57u1, 1334, 4916, ffa2, ecaade2015_230i52, sigradi2014_074o6, 876e, 7e5a, sigradi2015_3.111h3, 58e5, d2ca, d25f, e45a, c7c4, d9af, ab0f, 4a22, d6c9, a9eb, 2c9f, ecaade2014_088d21, 4d90, 4202, ascaad2016_045r18, adfc, 0ead, 2733, 5b71, 98e0, 2c7b, sigradi2015_9.141j16, 3a84, 6d0f, 500f, ecaade2017_077oo, 5c0f, 8f1a, 105d, eb31, 4690, 9da7, 8f76, 1d95, 7bda, b047, caadria2016_621s26, 5e27, 7068, f656, f7bc, ecaade2017_101z, ecaade2015_48i8, 3324, 7c01, be98, caadria2017_016g7, acadia17_413w, 167b, 3cfe, fdf9, acadia14projects_699l, d7e5, sigradi2014_213y7, 849b, 4c6e, 0f0d, 7738, fe8f, ecaade2016_170u48, fcc7, ecaade2017_203tt, 3af4, 903d, 8af4, f87e, 11c5, 558d, b457, 5854, 490a, 63b2, 0a81, e7ec, 43ce, 8d2a, a826, d14a, e80f, 6d6d, 2ff7, sigradi2016_450pp, 73c4, 931a, sigradi2015_4.219c7, ijac201614303n2, 30e0, 87b1, acadia14projects_101at, b9dc, e9a2, caadria2015_102a16, 00a5, 3e1e, bf79, e79c, caadria2017_055l18, a875, 898b, 1310, 8a3b, 4bb1, f69f, acadia14projects_479as, d725, c8e8, 2c36, f0e5, 40b1, ecaade2017_302ii, a75b, 030e, 3e55, 946a, e513, 4a7b, acadia15_211z8, 6e3c, 186f, acadia17_316ss, 6ff4, ascaad2014_006v3, 119a, 45b5, 8c0b, fbd4, 4327, ba0d, f9ea, acadia16_44m3, 3d64, ecaade2015_332p71, ascaad2016_022c9, 2d64, 21f4, 1a8a, 04f0, 1f3b, 9e05, ecaade2015_196y41, 400f, c488, bf42, caadria2017_072x22, ecaade2015_37f7, ff3a, ecaade2017_122ll, ecaade2016_242m64, caadria2016_851d36, acadia14projects_115ai, c196, 7831, 7328, ecaade2017_215ddr, caadria2015_048t5, 1181, sigradi2016_356f, ascaad2016_028p11, 4cad, 232f, acadia14_117g, bf90, ffe1, b545, ascaad2016_038t14, 12eb, acadia14_375k, 7882, e0a0, 28fe, be44, 3c31, 67ea, 0be4, 10fe, 9748, 2f67, 077b, 5f0a, sigradi2016_571zz, 4b2a, c2e3, 149e, 0a38, e7e8, ecaade2016_011r2, 85f4, e671, 073d, d98e, e78a, 20c3, ecaade2017_091ww, 25ef, sigradi2015_9.152r16, 9d72, ecaade2014_151a36, c5d4, d8b5, 864e, 6908, 2317, a058, 2cb8, f52e, 7489, 5505, ijac201412404o7, caadria2017_086o25, 2a62, 581d, 53da, bd73, e6fe, sigradi2016_601uu, 06fb, 5ffb, f990, b6d6, a3d8, b2ad, 5411, 1b7c, acadia14projects_317r, ecaade2017_052ff, ecaade2017_091uu, sigradi2015_11.136j24, ecaade2017_201f, sigradi2016_363dd, 235d, acadia14projects_189am, 1217, 4f21, 5115, 3d91, 4d8e, ebfc, ecaade2014_151z35, f2a0, b2cb, ea91, sigradi2013_304a, dc63, 825b, caadria2017_003w1, ascaad2014_005w2, 6560, sigradi2015_10.377u22, a9df, acadia14_565y, 5a6a, 329d, ac3b, 7edf, 823b, db0f, 3f4d, ce31, 94be, c0f8, f749, 3e64, 0c08, a611, 6d61, 1ed5, 4aea, 5bac, 76a9, 26a4, 48ff, 8e6e, 69b7, a8b9, b623, caadria2016_703o30, e4b6, 271e, 3559, 6cd3, 7883, 06f1, d15e, 7a08, acadia17_390gg, 018d, d0ae, 2ac3, 524, bdc8, ecaade2014_031z8, 749b, 774a, ecaade2016_ws-intelligentw68, 7cc5, 65fb, 9e3b, 1adf, acadia14_375a, ac1a, 502f, 684c, a084, 2544, ascaad2016_022k9, acadia14projects_463g, 7956, cfb1, 09f1, acadia17_230ss, 45cf, dda7, d808, cc89, 22c9, a71c, caadria2016_415y17, 9595, ecaade2017_225d, 3546, e123, 4cc4, d591, ecaade2014_109p24, 4cba, 126e, 6740, 99dc, 216a, d428, caadria2017_129p34, caadria2016_045h3, 152e, 0d80, 6143, ad70, 70b4, a697, d966, b086, 4fab, acadia14_365ad, 969e, ecaade2017_195gg, 7a01, 49ad, sigradi2013_215a, acadia14projects_579c, 70d3, acadia14projects_75aw, f826, c372, ab6d, 5277, caf8, acadia17_349o, f30c, sigradi2015_8.328r15, 7cd9, a667, 6ebc, d00c, bc2d, 1d7a, 2c9c, e19f, 643d, b54b, acadia14_497p, b848, 4a8f, 5409, 0842, 7d32, 90d3, ecaade2017_072d, 3c8e, acadia14_661g, 526b, a288, ecaade2016_ws-foldingt68, 4746, ecaade2014_080g19, b3a8, 0c17, 95ae, 7fe1, 4f55, 84d4, 844d, sigradi2015_8.186y12, 7dc8, 8a5e, 760d, 53fb, 9924, 939e, 2a36, bec3, 2c1c, e8fa, ecaade2015_333h72, acadia14projects_619ag, 7339, 66d1, 56bb, 7a87, a27f, 8625, e195, b261, ecaade2014_052y12, 9786, 804d, 4a49, d024, 2085, 93ef, 60e5, 4632, b6ad, 9da8, f1aa, 6e33, b49e, ecaade2016_154d42, ascaad2016_059k23, 4cee, 024b, d494, 9ae1, 9783, sigradi2015_6.327s8, 516e, ecaade2014_024j7, 74cb, 0a49, 64a3, caadria2016_249l11, sigradi2013_77, 463d, 1498, d39f, 313d, f9de, 1478, 32f7, 6919, caadria2017_085e25, sigradi2014_045b4, f8e2, sigradi2013_285, ed63, d443, 036e, dc2d, 5615, d53f, 0ace, ea0f, 760f, ecaade2015_143u30, e0d5, sigradi2014_132x1, sigradi2013_28j, d255, dc1e, ijac201412302l7, acadia14_671u, c0af, ascaad2016_012n5, 5823, ecaade2014_050d12, f2e1, acadia14projects_619aj, 8d56, e6a9, c32d, 59b1, sigradi2016_602l, acadia14_565w, 7ccd, ab1d, 8332, sigradi2013_343a, 6595, caadria2017_155o39, 086d, 231d, eeae, caadria2017_002n1, f111, fea3, 745e, 1c0f, 51b3, e836, 1f8c, 4fca, 0b7e, f43a, 71e9, 097f, acadia14projects_347ai, 36aa, acaf, dcbb, ce58, ecaade2014_149i34, a59a, 1280, d91b, ecaade2016_123i34, ecaade2017_199pp, caadria2017_029j10, bcb4, e6ae, b9a5, ecaade2015_72x13, ac8f, ecaade2015_116m23, 9374, 7c4d, 3762, 5aef, ecaade2017_076ii, 4e14, df05, 613e, caadria2016_819n34, sigradi2014_303g5, e43f, acadia17_137mm, 075d, caadria2017_115g30, b904, eb99, b24e, bdab, ea15, 57ea, 4611, 4808, 3391, ecaade2017_213zz, 3e31, 8dd7, acadia15_431s18, ab6c, 53fe, 5fee, ecaade2015_25f5, 2b9a, caadria2016_187s8, 8b8b, acadia14projects_101o, 4f00, 8743, 4481, b7b5, ee03, 1e55, dd01, 998e, acadia17_163cc, add5, 52f8, sigradi2013_215z, 5a9b, 85ba, 31c9, 1074, 591b, 9c93, cd39, aa70, caadria2017_047h15, be8a, b6b3, c9ff, ecaade2017_098ll, acadia17_26b, 09c0, acadia14_507ae, sigradi2015_6.387x9, ecaade2017_230pp, e49f, 08c2, 25c1, 311d, ijac201513201j5, d3ef, 3fd8, ecaade2015_207m46, acadia14projects_365ah, acadia17_608kk, 002d, c103, a7a6, 7ca2, a7ce, a81c, b89f, f31a, dbec, cb1b, ascaad2014_029m8, 7c30, b60c, ijac201614307n4, caadria2016_673a29, ac0e, 388e, 8956, 2b62, de3d, 25d1, 76ca, caadria2017_069d22, c14d, sigradi2016_625gg, 5def, ecaade2014_151r35, 3b45, 131d, 445c, 0f38, c9a5, b719, dc77, 43e6, 2c85, sigradi2016_625d, 082e, 6c36, ecaade2016_140j39, 8b47, 1e5e, fdb0, 37ae, ascaad2016_011m5, ecaade2014_072i17, caadria2015_081z11, 265f, acadia17_500mm, 1e46, 478f, fe6e, c38c, 9eee, 389b, 508b, 034b, acadia14_637af, ecaade2014_100f23, 7f7c, ea9e, f8d2, ijac201614302w1, caadria2016_725l31, 8d3b, acadia14projects_339w, 7e13, caadria2016_539e23, eefb, 98b9, 9387, fdad, sigradi2014_015i1, 5ff7, 622a, a1ee, ijac201614202r7, 60b7, 72d4, 224a, 9862, b17c, caadria2016_611e26, 6442, 1b0c, 6cbb, 0996, caadria2017_023g9, d669, sigradi2016_602f, 938f, b275, 0b26, 63b0, 9257, e533, 1e1c, ecaade2017_109pp, b139, 7fb6, a7fc, 963a, f4fb, 4b61, e047, 5d12, 2034, e2af, 3ba3, b43f, cef5, e780, eb34, d282, 65c3, 9466, ecaade2015_222c49, 7b02, ecaade2017_146mm, 7b13, acadia14_281ad, f133, ecaade2016_150a41, 1c98, 5148, sigradi2015_10.140r19, a3e3, d59a, 7bf5, aeb5, ijac201614307o4, acadia15_483y20, ecaade2016_123b34, 465f, 028d, a001, 91c1, e7b8, 4296, a4f9, 3afe, c1bc, 212f, acadia14projects_463k, cfa7, 467e, 1748, 3901, 2ae4, 0675, bac5, ijac201614302p1, acadia14projects_453j, 8d0d, 3150, 7ea0, 95d0, 4fa4, ascaad2016_050y20, 2487, 22c8, d462, bb9c, 2f4d, eb2d, ce86, 4591, a22b, caadria2017_051h17, 76cc, 435a, 81f3, 61a7, bcf5, 3ff9, ecaade2017_215n, 5db6, 70a9, 60f8, b9e1, 54f1, da81, c396, bdd3, cc8c, 89e4, 1dd4, 0dba, 7893, 782d, 9223, 01a4, 50f4, ijac201412402v4, 6d8c, d092, 60da, caadria2016_579r24, ecaade2014_050b12, e3a3, a7af, acadia14projects_389c, 31e5, 0785, ecaade2017_155o, 34bd, 2ff4, 81a8, 5718, 6f28, 33fe, 78df, ecaade2017_164u, acadia16_154p11, ijac201614202f8, ecaade2014_072f18, 5466, b1e9, c458, 243b, ecaade2014_240n62, 28a4, 4a10, 0687, b770, ecaade2017_129mm, 6117, 9fd3, c1cc, caadria2015_226y34, 448b, e24e, ascaad2016_042u16, f06e, a14b, c3db, caadria2017_055p18, e44f, a56a, 9201, 65a9, f227, 671b, 7ae0, 78d5, acadia17_117bb, 2119, acadia14projects_671w, c797, a6f0, 37ac, sigradi2016_522z, 7fbb, ac81, acadia16_402p24, acadia14_247m, 8d6d, ecaade2014_038p9, acadia14projects_347ah, a088, 36a2, 5997, ecaade2014_052x12, dcf8, acadia17_390ff, 469b, caadria2015_090a15, sigradi2015_6.42v7, 7399, ecaade2015_55c10, f5d5, ecaade2016_165u46, 4ab9, ce65, bb3a, d677, acadia16_478a28, sigradi2014_234x8, cede, 59ad, 221e, sigradi2016_655j, b906, c362, 7092, eb9a, 9c51, 6f73, 8636, e997, 3f18, b2e8, caadria2016_693b30, b176, e78d, ce54, 1a61, 864d, 63ac, ecaade2017_050b, 05cf, c933, 5429, c8bb, be7a, ecaade2014_067b16, 21a9, ecaade2016_067i16, eb13, 5daf, 90a6, ecaade2016_140x39, f654, ecaade2014_214x54, ec46, 01cd, 0613, fbe7, 1122, a631, adaf, 6142, d379, ecaade2017_029ii, 757e, 6a9c, 0cfe, ee36, acadia14projects_23ac, 4601, d1d6, ecaade2015_269t59, ijac201412404x7, b7f6, 44d3, d67a, ce0e, 9c01, 4bf8, ea8a, ascaad2016_003b2, ecaade2015_27o5, 4ffb, d493, 11a4, 0678, sigradi2015_6.387p9, caadria2015_188e28, ijac201412205s3, adee, 380e, 7fa7, bf51, c8f6, acadia14projects_661g, 3636, 5dfe, 3b94, 6a7e, 0b34, 6a10, 6eb9, 0bd9, 5228, b13f, bea4, b23c, 82c7, 6cf8, 5801, 5d8f, 779b, 5ade, 6aeb, 8adb, ijac201614207j12, ecaade2017_257tt, 800b, 8f50, 3c27, 7673, 9807, d87b, 6e69, 54d4, ecaade2017_105ll, 96bc, 24f1, d1be, bbf5, d0aa, acadia16_174c12, 8df9, 6d7e, caadria2016_861z36, 3a72, b5b2, ecaade2014_168w40, f78e, 00e8, 1dc3, 5ca0, 2e49, sigradi2016_484pp, acadia17_290h, caadria2015_049c6, ijac201614308y5, 431f, f70f, bf61, b741, ecaade2015_86h17, cdb5, 7449, 6736, sigradi2016_369qq, ecaade2017_301n, acadia14projects_691az, 3c0e, acadia16_298o18, e6e3, d17a, 5954, caadria2017_042z13, 8370, 9246, sigradi2014_157e4, 133a, 90a3, 421f, 09db, 938e, ffc5, f128, 1561, 5325, 1bdc, acadia15_381t16, ecaade2017_172y, 62b1, 0cdc, sigradi2016_686tt, 5886, d274, e233, e098, 8a2c, 9158, 4bb9, caadria2015_139b23, 0465, 7d76, ecaade2015_139y29, acadia14projects_463aw, 54d1, bf26, 27d0, 354d, 5d01, a83c, 2227, a7ee, dcbf, 7d00, 1bbf, 18bc, 12a8, 8993, a0aa, 7d87, ae0c, dbe2, 60bd, 5efd, b936, acadia15_47e1, 0ed4, acadia14projects_435ad, 00a2, ecaade2017_129ll, ecaade2015_265s58, 05fd, 1cc5, 9cd9, 6ba9, 051b, b9c1, f6c4, b114, 229b, bf08, c890, bc2c, 1fc7, ecaade2017_305e, d12d, 3c64, 9e88, 7e1b, ijac201513105i4, acadia15_451v19, 6270, 3cd7, ecaade2015_237o54, 937f, ae95, 2a0a, eb89, a1e2, sigradi2016_685ll, 0ca8, e231, ascaad2016_043m17, 0a20, 083b, 45ee, sigradi2013_30j, ecaade2017_057hh, abfc, 4994, 51f4, 158f, a174, b752, 2bf7, 4871, ecaade2015_211z46, 97f4, e4cc, ad78, ad59, aad6, 250b, 2f2b, ecaade2015_327h71, 2049, 3c6f, e2fe, 1675, f17b, 3403, 820e, ecaade2015_248t56, 0f99, 2586, 2ab2, 9428, 1b3e, sigradi2016_637v, 3872, ecaade2017_044kk, ecaade2016_163h45, ecaade2016_002a1, 05f7, f210, 9692, ecaade2014_240i62, ddbb, 3e0e, c5a7, 5f58, 98b6, acadia14_589b, ecaade2017_116k, ae24, ijac201412306y2, 1934, ba27, cfb7, bb24, ijac201614405k3, caadria2017_124k33, 7b52, 88f1, a96b, ecaade2016_217v55, 9b3c, caadria2016_851h36, caadria2016_517a22, e752, d3d2, c252, ad25, ac70, 62c9, e9ff, 2a70, sigradi2014_345l8, abf2, 4f8e, e5ac, f007, cc97, 6451, acadia17_678w, a37a, ascaad2016_043f17, c7e1, ecaade2017_066t, b698, 013f, sigradi2016_590g, 7ff0, 6bfe, 73ef, b060, d2c5, e3b8, 590d, f709, 00b2, 9c70, ascaad2014_014h8, ac3c, 4108, 265a, f55d, sigradi2016_448r, acadia14projects_681ag, 794a, 0f8c, c627, 351b, acadia17_50mm, d9c9, ijac201412408m2, caadria2016_589a25, caadria2016_291b13, b0e3, 6bd8, 75ed, 0aa2, 6b89, 83a3, a50d, 8ac4, caadria2015_237t35, 74d5, 11a9, acadia16_184t12, daab, 640b, 76a7, 35b3, b31e, ead2, acadia14projects_167z, 2c70, dc9c, 0cdb, d145, acadia15_137e5, 63c4, acadia16_308f19, 7ac2, 3618, 0706, aff8, c09b, 5240, 319c, 03c9, 62f1, f356, 5280, 6287, 8ae0, da2b, 1722, caadria2017_027s9, 7078, sigradi2013_326j, ed1e, 969d, 6250, sigradi2013_212, ascaad2014_026h7, 0adc, 14e1, 1e43, badf, f31e, ecaade2017_003r, c22f, 1404, 201f, dae1, 340f, 76f4, 0de2, d61c, 1c3c, babc, ascaad2016_023u9, 51ff, 3cec, 7868, 9005, 683a, f2c4, ecaade2017_213qq, 74de, 7682, b73a, eb87, sigradi2015_8.339w15, sigradi2015_9.347j17, 9a43, baf9, 944d, ecaade2014_138k30, acadia15_395g17, 42cb, c97c, d548, acadia17_101s, f26e, ea47, 46bb, e1a8, ff1e, 48db, acadia16_184y12, ecaade2014_072n18, cd12, a629, caadria2017_051p16, bf04, 2dd0, ascaad2014_024l5, 7278, 530e, 3312, d040, 8533, caadria2015_237p35, 4ad4, c2bf, 0836, 6f63, d21e, 0d3b, aaea, 506a, 814e, 13b4, 1dca, acadia17_81g, 1e84, 3d61, edfc, b02c, 93ba, caadria2015_213s32, 7985, 6dad, ecaade2014_022x5, be2f, efe4, sigradi2013_117o, 71ae, 7438, acadia14_327a, a500, a10e, ecaade2016_140r39, 416f, d11b, a847, 2e6b, sigradi2014_032o2, acadia15_47g1, 7536, ascaad2016_035m13, 2c95, 3ff1, ecaade2016_222g57, ijac201614208l13, acadia17_322e, ff37, f8ff, 27d3, sigradi2013_393u, ecaade2017_195nn, f1ff, caadria2017_174z42, 70e9, da5f, a53c, ac95, e45b, 9b7f, 4716, 5179, 97ec, ecaade2016_198i52, 551e, 4157, 5e39, c2a9, 2416, 68a5, 25bb, 3579, 90de, 3c33, b223, 4c59, 672b, 5867, e293, 6c0a, ijac201614305t3, bc5c, d7c9, cff9, 72dc, acadia17_290l, 0d50, ecaade2015_230o52, e42c, ecaade2014_233w59, 041e, c074, b679, ecaade2016_242l64, 73b0, fabf, 99d9, b413, 21be, afbf, 5f5f, a56d, 92a7, ecaade2016_091k25, 95f4, b299, be3f, caadria2016_343h15, d885, c224, acadia14projects_681av, 38d0, ecaade2015_318w69, c5b5, acadia14_145t, ijac201614105y4, efe3, 08cc, 0de0, 63b1, 2037, 1f64, sigradi2013_275f, 7915, ccc2, 3e39, 9866, a286, 20d2, sigradi2016_484d, ecaade2014_186w46, 87e3, c4ae, 29c2, 64f9, ijac201412405a9, a87b, 3a43, 8b43, ecaade2017_109nn, c76b, df68, ecaade2017_039ww, 4e7c, acadia17_109y, sigradi2013_414e, 2c14, sigradi2016_385oo, 405c, 0a7b, e606, 5076, 1276, f770, 51ca, f366, b9d3, 3848, c7d9, ecaade2014_240m62, f707, 9b41, 73da, 0e96, acadia17_491u, ca35, 5f1a, 4981, ecaade2017_067x, 7648, fb16, 23f0, 6702, 834b, 0e21, b3ae, 4e53, 1114, f8f0, 964f, fbca, acadia14_145s, 452b, 264a, cb05, a69e, e767, ecaade2016_ws-dleade68, f8f8, acadia14projects_339ap, 515b, 380c, acadia15_483o21, 1f69, ecaade2017_301r, ecaade2014_153a37, 84c4, 8c1a, 5e41, sigradi2013_407b, ba2d, 8232, 5bdc, 36da, ijac201513103t2, ecaade2016_238l63, c692, d29d, 8fe9, 645e, c291, 4005, ecaade2016_130p36, 7625, 4667, 01ac, 01f1, 6a08, 7c64, b157, e0a7, b0be, ecaade2016_208u53, 9386, 7578, 3035, 0f40, f5e5, 77dd, 5d59, c59c, a819, 5de2, 3c9a, acadia17_598d, 9076, 0f86, 7ccc, acadia17_598m, 31cd, 773d, acadia14projects_267g, 8043, d1c0, 0a3b, c313, 3dfd, b853, 3c07, aa11, 033f, 61b7, 72bd, acadia16_130n9, acadia14_339ag, 62f2, caadria2015_218w33, caadria2017_115f30, dd2c, 15e7, d7e9, sigradi2016_407r, ascaad2014_019o2, ecaade2014_035b9, ascaad2014_033d1, 8f67, c1dc, sigradi2015_8.289b15, 0e1c, 5342, caadria2017_048w15, 8f46, bdd0, 689c, 43cf, 756e, acadia14projects_719i, efd0, 3e3e, f4d8, c5e5, 66f9, a77d, ecaade2017_031mm, d8c1, ebb5, ce3c, ecaade2017_255l, f595, 1806, 19ad, e2cd, 9722, 67df, c59d, dcad, caadria2016_003e1, 81bf, ba8d, c584, 541c, b985, 8fbb, 00be, 9b10, dad5, ecaade2017_215qq, 6696, 068b, caadria2017_129m34, a53f, baa1, ecaade2014_146t33, 17e5, adb3, ab21, b8d0, 5aca, d783, eadc, ecaade2017_094k, ecaade2014_130a29, 646c, 763a, d153, 4317, acadia16_344y20, 8a39, 1237, 692e, bf7e, ad2c, bad7, sigradi2014_345f10, debb, 4e31, acadia17_348ww, aae4, 142a, 083c, 6798, acadia15_311l12, 76ef, ascaad2014_003r1, ascaad2016_012z5, 196f, bf77, 6efc, a731, 6bd2, ijac201614205h10, acadia15_431h18, 5b12, sigradi2013_342j, f63f, ca2d, d924, daca, 29e0, a187, e21b, f316, 180f, b034, 81ed, 76e0, ascaad2014_029n8, c67c, 3f06, d7b9, 3474, ae4a, f683, 8f08, 5e4e, ecaade2016_083b24, 0a8b, f5fa, acadia17_90vv, 3387, a8f8, ecaade2014_139c31, 5967, 54a0, e783, 6b8e, sigradi2015_7.146w9, d186, 4f12, 9b8e, 2ad7, e638, 38f5, 4db5, 700f, acadia17_60z, 1fe1, ecaade2017_006tt, ce34, a405, 4552, 5f7a, f791, 60c8, 142d, bc48, ecaade2017_215ii, caadria2015_226s34, b6a4, b8c1, sigradi2016_771s, 86c6, 3170, ecaade2014_163e40, ecaade2014_173x42, 9e1b, 8d01, 7443, 3993, 6d9e, 8908, e39b, 742f, 1e29, 53c5, e1ee, 84f1, 0965, 791a, ecaade2015_241x54, ecaade2015_64n13, f73d, 648f, 6bc6, f906, caadria2016_177c8, ascaad2014_012i6, d2ed, 97e7, 463e, 6bcb, f6ff, sigradi2013_41l, 47d3, 80bf, 9108, ecaade2016_027a8, acadia14projects_219aw, f588, acadia15_451l19, 256d, 234b, sigradi2013_391h, caadria2017_086i25, ed94, caadria2017_190l45, sigradi2013_62u, a33c, ee5e, c275, 92b3, ecaade2014_153o37, f357, 8328, ecaade2016_077z22, 6292, 6e38, 0fbd, 0780, sigradi2016_448ff, 26a8, 3a16, d589, de74, f7d0, b1f5, cb2c, ecaade2014_163d40, 901a, 49f2, 96d6, adb0, caadria2016_703h30, feea, 7d3e, 86b5, 61dc, ecaade2015_293a64, 15f2, d88c, 9900, 714e, 8907, 5293, 227f, acadia14_589a, b8ea, 5fe1, 8d7b, 1072, 0d85, sigradi2015_6.387u9, 7fc0, 154d, a220, d207, f763, ecaade2016_038e10, ascaad2016_017b7, d04a, caadria2016_713z30, 65b1, sigradi2015_8.264f14, fb04, ed95, acadia17_201f, e67b, af41, 2ca6, 73f8, b452, ijac201614303s2, 73f3, ecaade2016_118i32, c613, ecaade2014_215b55, 64c0, 979f, f21a, 2998, ecaade2016_027x7, de91, f4a8, f747, ecaade2017_215h, 12ce, 09e0, ecaade2017_122zz, ecaade2017_172ii, cb97, 8539, 45eb, 814c, 2e68, ijac201614405o3, 2949, 5746, 4292, acadia14projects_317y, 3a5b, 4dc8, a347, 4bbc, 273e, fd3e, ecaade2015_297d65, f8d4, 59a7, cd05, 9b5b, 999d, f196, aca5, 74ad, 6309, aed7, a720, 482a, 01cb, 678f, ascaad2014_003a2, dc6c, 9c91, 1363, 45f7, 276e, acadia16_326s19, acadia15_431o18, 8c6a, ecaade2017_290zz, 45b8, 9679, sigradi2015_sp_4.275v29, ff6e, 80f1, ecaade2015_205x44, e743, 1bfc, e765, c225, 8191, 1445, 59b5, c250, ded3, aa5b, f85c, 1b1f, acadia14_589j, d6f9, 2a68, de1d, ea61, 36a8, 68cf, f117, da08, 895d, c1a5, 86be, 2313, dc3a, d017, 9bfc, ecaade2015_122k24, cfbe, 47b8, 40c0, ae61, d26d, 5086, 7e11, ecaade2014_208d54, c0be, 99ea, 6d48, b42f, ed7a, 31d0, 894c, sigradi2016_448y, 8caa, 56ae, 27be, 36e6, 3038, de1b, acadia17_117x, caadria2017_051t16, dd8a, 7c29, 74b3, 5990, 5573, ecaade2015_170j35, 128b, acadia14projects_565j, 2af3, 2219, caadria2016_487s20, 9ca7, 1ec8, 42f7, 7ae3, bf9e, ecaade2016_225d61, 8575, 9e64, da37, b35f, ecaade2017_244ll, 8d60, 1c2a, d7a1, ecaade2015_196n42, 38cf, 6534, 6d21, b03d, d3ec, 342e, 95d2, cf40, e239, caadria2015_139f23, 395f, acadia17_59f, 215f, 06d6, ijac201412303e9, 01ae, d63d, 9618, 62df, 130f, a494, 1c94, 032e, 9cac, 4d78, 6235, a156, c4ca, ecaade2017_006jj, 337a, b657, bbe8, ecaade2015_170k35, 63ee, d4ba, sigradi2016_448q, cb73, cc6a, ijac201614102v1, cdeb, 4589, 3cc5, 9787, 4f48, a01f, 1183, 185b, 3847, cfa2, ecaade2015_271w59, 0981, 2969, 1cc8, d18e, 08c8, acadia14projects_601ah, 25b8, sigradi2015_8.41v10, bd47, acadia14_167y, 638e, acadia15_263b11, 11b0, 177f, 5166, 2d74, f857, 2f4c, 0e4a, 8ff3, ijac201412404a8, 78e2, e289, c01a, acadia14projects_357av, 3679, acadia14projects_79w, ecaade2015_109a21, 7053, 06b4, ecaade2014_149n34, caadria2015_060s6, 94eb, ascaad2014_012g6, ecaade2017_029bb, 7b6a, df80, 4254, 6c53, 8c33, ae50, 9cc4, ecaade2017_282h, 5eb9, a64b, f12f, 00eb, 1384, ecaade2015_230d52, ecaade2017_105yy, 224c, 648b, acadia16_344o20, ceec, e7b4, 9733, cb95, 2528, ascaad2014_006u3, ecaade2017_274bb, ecaade2016_234w62, sigradi2016_690ww, ecaade2016_ws-dheritaget67, 16b7, 56e7, 8fdd, bbc7, 1c87, 87d8, f8e8, sigradi2016_490w, de05, 3bb8, 5af2, e667, 1a3e, f849, sigradi2016_702w, a069, 14e6, 6b3e, ecaade2017_230tt, caadria2016_343g15, 75eb, 9527, d1cf, ecaade2016_063l15, 9c8c, 1765, ecaade2015_114s22, f022, ca6c, 674f, 7539, ecaade2015_114y21, 5cc2, 3cbf, acadia17_520m, 030a, d413, a43f, cce5, e2a1, cd4d, 2027, caadria2015_122i19, 71de, 0cbb, f382, acadia14_291as, bc22, f84c, 7064, caadria2016_819r34, 5153, faa4, f705, 4269, 5e6d, 44be, e12c, 1ad6, 9fa9, 98d4, b587, 802a, 9420, 098c, 7b57, 55fc, ecaade2014_016e4, 1c9e, 171a, 7227, sigradi2013_243f, ecaade2016_ws-dleadd68, ec94, ijac201412306v2, ijac201614102j2, d8a5, 9ead, ijac201614203b9, d301, 09aa, 4c32, be36, f539, 83a7, 4866, 3f6a, e114, 0e3c, 63f1, 95a9, 0ce7, e053, ecaade2015_304y66, 2754, 8990, 22d9, 7bd8, a1d4, ba65, 198c, 2b46, 4a6e, e274, 575d, c9ca, 4fa2, 137a, 5811, c172, 6d5d, 56d0, 6317, 8f5a, cd56, a643, 45d5, 3abe, 41a0, cb65, 6a90, 0b70, 106d, 5e18, de96, 5b8e, ecaade2014_035c9, ecaade2017_282k, ca4e, 8bc4, 6573, 3151, c480, sigradi2016_781yy, 9f96, db5e, acadia14projects_435as, c057, acadia15_311i12, 07ae, dc34, ijac201614204c10, d627, bf70, ecaade2014_156i38, fbbc, 409e, 43b1, ijac201412202x1, 9cb0, b849, e25d, 4003, 8b8d, d260, 8a9d, ecaade2015_250d57, 2121, 1b9c, 3f67, 0db4, 3178, dd35, ea4d, 046f, cf75, 12a0, 2257, 6b38, 7b79, ecaade2015_318v69, ecaade2014_014y2, 82ae, 2f83, bfed, a2b0, 2977, ecaade2017_215rr, 2d50, bd1c, c4f9, 1d65, 14da, ecaade2016_154b42, acadia14_23x, fc5e, 3ed5, 9dfe, 75c7, 5ebf, 76b2, 527d, e945, 7747, be55, 3d01, 0c14, 04a2, ascaad2014_005l3, 0712, acadia17_153l, 9599, 332e, e315, 803c, d3a7, d6f2, 1a4a, 2de3, ecaade2016_045l12, e136, 86bd, sigradi2016_490cc, 0f49, ascaad2016_017y6, acadia17_435c, 6dbd, 0667, 6de2, 314d, f677, 01dc, 22a9, ascaad2016_044z17, 5448, b09c, e2ba, sigradi2013_10b, 3cba, ebf3, 9081, 04d6, af92, c5c9, 11b6, 68cb, acb2, a8d6, 82ac, 1c1a, eaa8, 2229, sigradi2015_10.138y18, ecaade2017_059mm, 6e52, 1aa9, a0e9, ecaade2014_240l62, ecaade2017_099uu, c93f, fe94, 15b6, e243, caadria2017_118l31, sigradi2016_771u, dcfb, 09a6, caadria2015_237s35, 68ed, acadia16_140t10, b984, 4863, 66b7, caadria2016_219i10, 4f29, 9f35, ijac201614105i5, e646, 0828, 5085, 5ff0, caadria2017_079u23, 0762, sigradi2016_431bb, 5c47, cc47, 0d1b, 5d7b, 88f7, ec14, 4efd, 6493, 167d, ecaade2014_044y10, 2a6e, ijac201412303k9, acadia16_12r1, e4ac, 22a2, ecaade2017_032n, acadia17_520l, 8a59, 956d, caadria2015_226l34, fa72, acadia17_189kk, sigradi2014_289h4, ecaade2014_147v33, acadia14projects_579m, f3ec, acadia16_224x14, sigradi2015_4.52l6, e631, sigradi2014_074t6, acadia15_407s17, c62b, caadria2015_048p5, 6f34, 931e, ae80, ecaade2015_196k42, ecaade2016_134d38, dcef, b71e, d2df, 71f3, 2959, acadia16_332v19, 9f22, acadia16_106e8, 16db, 813b, f0dd, 1ad0, a1c6, 67b8, 5ba9, 54dd, 6e2c, ecaade2017_049vv, bdef, b668, sigradi2015_3.370b6, 6d34, sigradi2016_537b, 8d1f, 5915, de79, 25fb, 69d6, d57c, 712d, caadria2017_016e6, ecaade2014_188h48, 0fec, 4c92, c14c, 87b9, 94af, 52bf, 5512, e978, f66a, ecaade2014_016b4, 6490, d9ae, 9986, 8fc0, 9ce4, 4491, acadia14_153c, 8514, ba2c, f309, acadia14projects_463c, d47c, 6feb, 62dc, a8cd, ecaade2013r_018e9, aa4f, 3bf0, 418a, 549c, a65e, c05e, ad97, 806c, acadia14_661l, 6456, 347d, 3658, d557, aef8, 103c, 0f19, 0274, 3804, 52aa, caadria2017_042r13, 3b7b, sigradi2013_303, 683c, 84f8, caadria2016_745h32, 0721, sigradi2013_98, ijac201513102m2, ascaad2016_020z7, 48c5, 3b73, a522, 7f02, f326, a973, sigradi2014_178n5, bcc4, 88a6, acadia14_311x, 188f, 12f5, b580, 31bf, ee34, 2b14, sigradi2015_8.334s15, 2e56, e4ce, ecaade2015_185s39, 989a, 4514, 1ef1, sigradi2013_261, 204a, ecaade2014_108j24, 3d42, caadria2015_031n4, ecaade2017_080ff, 0534, 8f7b, b801, ecaade2017_194s, ecaade2015_130i26, ascaad2016_011i5, 55f6, acadia15_513z22, 4284, 3cb8, 35af, 27f3, 767a, acadia14projects_339ae, 42f5, f3e2, ecaade2014_169s42, sigradi2016_407z, 4014, 4533, acadia14_339aj, 3c18, d034, c005, e80c, 950b, caadria2017_165i41, d5f3, 5218, 9740, 9235, 8db0, ijac201513303w10, 404d, 5c08, ef66, b1ef, 0eeb, 0495, c112, 42f3, 8597, 1b53, ijac201614306x3, d7d7, 1064, ecaade2017_023dd, ee9a, 2abc, def1, 6735, fe18, ijac201614203y8, sigradi2016_635i, 55a7, 427a, 0471, c9c0, 7acf, 1c0a, 5b9c, ijac201614204a10, 3086, ecaade2014_194p49, c75a, acadia16_184v12, 2425, 0e42, 6be7, 367c, bb67, caadria2016_611o26, 1b07, bb46, bc33, a7b6, 72d9, 84c7, 2666, caadria2016_829h35, eed2, 0322, 9d44, 2bdd, db1b, caadria2016_539a23, 97d6, d96c, ecaade2017_094e, ecaade2017_033y, 29db, 9bdd, ecaade2015_59k11, be32, ascaad2016_048g20, bae4, 3908, 4856, 4d5a, 7cb9, acadia14_375o, 5c21, ecaade2015_87u17, ad55, 9945, 4d52, db3d, ff7c, 9930, 38ab, dc0f, d9b0, 0c0e, 6c3d, 13d3, a073, 632b, 5a2c, 5636, 2b28, acadia17_637i, 759e, 5ea7, 5c98, a73f, 0b43, 56ab, b0c6, sigradi2014_267m2, 9ad8, c27e, 6ff5, d30f, ascaad2016_034k13, cc20, 61f1, 32f6, 3f22, 2d09, 4904, ecaade2015_233w52, ef1d, 2cfa, ecaade2017_057t, acadia14projects_177s, b87d, a51d, 317a, e3d3, ecaade2014_049w11, 6900, 2864, fc3e, sigradi2013_41z, c9c6, 8284, acadia16_424i25, 69db, sigradi2013_222i, acadia17_391ss, 7118, acadia14projects_539g, d21b, 172f, 28ff, 7bb1, 16e7, 5451, caadria2017_123o32, acadia14projects_63w, 1993, sigradi2014_266g2, 84d5, c8c0, 5b1d, feab, 8648, e285, sigradi2015_10.138v18, 2e18, 15c6, e6e6, e69d, 060e, 573b, 23a3, 4ea1, ecaade2017_282y, c0db, sigradi2013_390a, sigradi2015_sp_8.6f30, 2769, e4e2, 9898, dcf2, sigradi2015_11.34a24, 76db, 3f79, aad7, acadia17_201a, ecaade2017_032r, acadia17_145xx, f091, ecaade2016_068l17, 17a7, fa96, caadria2017_035v11, acadia17_90mm, 1794, 51b1, ecaade2016_102n28, 7846, 0f26, ijac201513306w12, 39db, 9b81, ecaade2016_213n54, ecaade2016_006s1, ecaade2014_055a14, 76b4, 7ebb, ecaade2016_154p42, acadia14projects_601ai, 0702, 3fca, c93c, f56e, 632c, 548b, 846f, ecaade2017_309xx, sigradi2016_443tt, a86a, 0246, dd7d, 5847, ecaade2015_333c72, 9269, 8dfc, c8e6, fa5a, 6afd, f95c, ecaade2013r_001n1, sigradi2014_339y7, de6c, 089c, e31c, 5cdd, 1368, sigradi2013_194n, 4b52, sigradi2015_12.107h27, 3731, 1dc0, acadia17_570dd, ecaade2015_202o44, ascaad2014_014p7, adca, 66c2, 686f, 8590, 5561, 1b93, 9b67, c1d3, 19cf, 69b5, c03b, acadia14projects_291as, ijac201412401y3, de65, 9e16, caadria2017_028b10, 13db, sigradi2016_448u, sigradi2015_9.141b16, ascaad2014_026b7, d0d7, a065, ascaad2014_012o6, 69f6, sigradi2014_132v1, 2f8a, sigradi2016_752oo, acadia14projects_435ah, 5f03, 5760, 5fad, sigradi2014_132k1, 8c95, 0292, 4565, 11c2, b117, f4c3, ecaade2015_122n24, cb6f, sigradi2016_756c, beb9, abe9, 23fa, sigradi2013_41h, 7810, cfa6, 2432, sigradi2013_407, 8c9e, 1eec, sigradi2013_401r, 4dd3, acadia17_290k, 324b, 614f, d77e, 6ae9, 4db2, 601d, ecaade2017_265u, 1dd9, 4654, bb9d, ecaade2016_162g44, c1c4, acadia17_189cc, caadria2017_005w2, 14dc, caadria2017_125y33, 1578, c6ac, caadria2016_579l24, a0f6, 7863, b9cd, 0eee, fa35, sigradi2016_815x, 02eb, ecaade2014_055z13, a327, ijac201614308u5, 8d02, 716c, 3d20, 74e2, 8cb6, 7b33, 4b4e, dc9e, 3b97, 5808, 8248, 82ce, c87b, b1ae, ascaad2014_007h4, 82b2, 2494, 32df, 3984, 3f1d, 6b95, 0fca, 873c, c840, 5c27, ecaade2015_248o56, 91e5, fb0f, caadria2016_135b6, ecaade2014_038i9, 6f7c, f334, 0560, e385, ecaade2015_307p67, eb09, dda9, c7c0, b166, caadria2016_683z29, 373a, sigradi2014_169s4, f880, b078, 3d97, acadia14projects_699u, 1210, ecaade2015_114k22, 487d, 6b2f, 8ee8, 2194, acadia15_232z9, b2bd, 0113, b4ff, 6eeb, b355, 4325, 8ee0, 6835, 7cc1, 6e55, ecaade2015_231r52, 25c9, sigradi2014_074b6, caadria2015_073b10, 58ee, f555, 3d0c, bd11, 3e13, f799, d91a, b664, 2d8d, caadria2017_174e42, 3aab, 6c7e, 49ac, 7694, f7d7, 7b1a, 9dc7, ecaade2017_225e, fb52, caadria2017_070h22, 677e, 474e, ecaade2017_140ii, e9cb, ecaade2014_066u15, ecaade2014_180t45, caadria2015_023a4, 1090, d83e, 6829, be64, 5083, sigradi2015_7.203g10, a3d2, 9f12, d9cf, 0d2d, 1c2c, 3820, 0e3e, 9eb7, ijac201412207e5, 20c8, acadia14_709al, acadia14projects_365ao, d3a2, d2e5, c16b, acadia14_135x, 3400, 0732, acadia14projects_479v, ecaade2017_277pp, 2af5, caadria2017_122t31, ecaade2016_048y13, ecaade2015_241j55, f7f7, ecaade2014_153y36, ecaade2017_302jj, 4c82, 0192, ascaad2016_057n22, 070a, e093, 8abe, caadria2015_142o23, ecaade2016_154l42, 7e19, adff, sigradi2013_271m, f24c, 84ec, ecaade2016_mrtl66, a329, cf6d, 129d, a945, de08, caadria2015_081b12, 39d7, e0ff, 2ee9, 2018, a11f, 1230, ecaade2014_046v11, 2bc1, ecaade2017_109ee, ac2f, 4aec, 9ab4, sigradi2015_8.239y13, a059, ddf2, f9d2, f66d, 1a68, ecaade2016_243p64, fe87, cf65, c17b, c56f, acadia14_365ae, ff7e, 3e80, 7d8f, 70e3, 1520, b98b, sigradi2013_429d, 35d7, ecaade2016_102j28, 63c0, ijac201412203b2, 1e7d, sigradi2014_330s7, 678e, de00, cf7a, 0ea6, bc9f, 062a, ffd4, 2871, ac76, cd3e, ecaade2015_196i42, 6034, 0618, acadia14_427ak, ecaade2015_284p61, 2214, 5790, 5bcb, caadria2017_142v36, 8a6a, 50e6, 43af, acc7, 2515, ab41, caadria2015_220h34, 383e, f4bc, cf9b, caadria2016_839i35, a7a4, 9529, ecaade2017_041s, 81e2, sigradi2015_6.151c8, f8fd, 81db, 355f, 6eaf, 40a9, cdf6, sigradi2016_364ss, acadia14projects_71z, b9a8, 4b86, e5a1, 3a34, ecaade2016_216a55, f4e7, acadia17_51ww, 09f0, 5554, 985b, ecaade2015_237a54, 8d71, 0cc5, sigradi2015_8.264k14, caadria2016_589x24, ijac201412402j5, d0f5, 203c, acadia14projects_479au, 5eef, 37f4, 1b42, ecaade2013r_010v6, e0c5, 86f4, 350c, b667, 05e2, 6ab0, 4d55, 0d13, caadria2017_015i5, 27e4, f65e, ecaade2016_bkog65, eeeb, 4940, acadia16_244t15, 4af1, 6468, e852, d244, ecaade2015_48e8, 3280, 90c7, 3e9a, acadia17_163nn, 378c, b043, 60fc, 8c4d, fa8e, ecaade2014_111t25, afea, 0289, d483, 9b80, 7453, d06a, adf2, 2ecf, c284, 1a82, 40a7, e462, sigradi2013_206, ecaade2017_213l, c679, ecaade2017_169jj, sigradi2014_197z6, 333a, 052f, 07d0, acadia14_655ai, ce94, ecaade2014_108h24, f03d, acadia14projects_177t, fa80, cee3, 2a3e, f032, b85b, c10e, f8e3, 1727, 02a3, 3258, 30dd, 22a6, 5699, 7113, 9c3e, 9917, ad86, 3454, c131, e6f0, 20b5, 4d18, f46a, 3a87, cfd1, ecaade2016_217m56, 81c9, ecaade2015_215u47, 17c3, 5d86, ecaade2015_317z68, c1af, a4f4, 5d3f, sigradi2015_11.34c24, 9d35, 5605, 878e, ecaade2016_087s24, e497, caadria2016_209b10, d3d3, sigradi2015_sp_4.275t29, 6d05, 4c9a, 5851, 23a1, 3149, 87ab, c616, 24ba, 1eff, ec3c, 9dae, ecaade2016_163k45, 2082, acadia17_338gg, a66d, bf62, e3ad, ascaad2016_045g19, caadria2017_003b2, 8e9a, 3897, acadia14projects_91u, ecaade2017_006ee, 0ca6, ceff, 7ec0, b212, d16e, f7a7, caadria2017_125a34, ffa1, 7e6f, 8b37, 3903, 5a30, 63ec, 73c0, b54c, 3815, 036b, ecaade2016_068d18, b86b, bda8, 8cf6, c3a8, a59e, cba2, 2c5d, ecaade2017_006u, dfd2, 7b31, 53c6, 95fd, f3df, 5407, acadia17_511xx, 8455, acadia15_371e16, 27d1, 002a, 6f78, 0d2f, ascaad2016_020u7, 5e2b, fdf0, 7e7e, 5015, 85cf, a0b8, ad62, ecaade2017_225j, a7e8, 275d, 81e1, 2c8d, f0fc, f3b7, ijac201614308f5, ecaade2014_024n7, 8202, ecaade2015_109b21, caadria2016_013r1, e0bb, 7f37, 8e04, 13b2, 5bef, 4344, 1214, 4328, caadria2015_119b19, ecaade2016_065w15, ecaade2014_023h6, ecaade2017_017o, ascaad2016_018k7, a314, d3df, e996, 7b29, fbcb, 5d02, 2a4b, 2398, e494, 2629, 7ddb, 5a7d, 1995, 823a, 29de, acadia14projects_655aj, ecaade2014_153v36, be4d, 0403, 6096, 22a4, d5b9, acadia17_473xx, fb53, 5909, d784, c28f, 0bb5, ecaade2016_130w36, 58fd, 3baf, 949d, cb83, d079, 5599, ascaad2014_036g2, 5ba7, ijac201614309j6, 3e8e, ijac201614208k13, 860c, 2842, 01cf, 8894, c2da, acadia15_469r20, 9677, 4b09, 6a4f, 9c35, 99b7, 090b, 0278, acadia17_127gg, bc8c, dc99, 8fd1, caadria2016_055o3, 386c, 10ae, 9231, a27b, 93b0, aa1e, ecaade2014_153r36, ead7, beac, 6ee5, c3fc, fb03, f69a, 4350, caadria2016_579k24, 169b, 054a, b726, d31c, 59d7, 471f, sigradi2013_243, acadia14projects_463e, cc98, eb84, ecae, 307b, cadc, 6f4e, ecaade2016_106g29, acadia14projects_619ac, 0f94, 89c9, b134, sigradi2014_172v4, e29b, caadria2016_167d7, e843, a655, 09bf, 41a9, 1ef4, 8084, acadia17_348k, sigradi2016_367xx, acadia17_91d, b26d, ecaade2017_122ss, sigradi2015_3.370w5, 83ff, e964, dcfa, ijac201412406s9, ascaad2016_048i20, ijac201412304s9, 2e77, ijac201412408i1, 4159, sigradi2013_158f, 0671, acadia16_244k15, ascaad2014_014z7, d659, f2e0, b442, fd13, acadia14_709ar, 5dc9, 4065, 15b8, 96aa, f7d6, 930f, 73d0, 33dd, cb86, sigradi2015_sp_10.16e31, acadia16_174d12, df49, sigradi2016_364pp, 0376, ecaade2014_224w57, ffb8, 89ff, acadia17_273hh, 2a1c, 8a47, 6d6a, 06c2, 4e4e, c22d, c46f, 277a, 87b0, 746b, 748e, 2d5d, ff15, e560, e742, ijac201412304v1, ecaade2015_237b54, 613c, 458b, caadria2017_096z26, 2c6a, 51c0, ecaade2015_103k20, ecaade2017_212mm, caadria2016_703m30, 4178, dcf5, ad74, df11, ecaade2017_111rr, 2e61, ea01, ecaade2014_218t55, fa28, 31af, sigradi2016_488u, 9660, e6a2, 4a42, acadia14projects_473ar, d97f, 4eec, 7ffd, 9a6c, 9e44, caadria2016_249g11, 882f, 464b, ecaade2014_149s34, be86, 468f, caadria2017_118d31, 5aea, 7d9f, 8674, 96d1, 487c, 41de, 2d04, eac7, caadria2015_015a3, f7b1, 5018, 747c, 0fe8, fe33, 7e31, 58df, d0d2, 6c90, ecaade2014_162s39, 9950, sigradi2016_777q, a218, 5333, caadria2015_090b15, 4bca, 6d66, ecaade2017_164z, 7b90, d6cf, acadia14projects_389ax, ecaade2014_052l12, fafb, 0b1a, 3bbb, 27f8, 3320, 9f83, 2bcf, f8f4, d54f, sigradi2014_299c5, 1efc, 9616, 6716, ijac201614307m4, sigradi2016_461j, 32d0, 4e63, 2c65, ecaade2015_246a56, 7e9f, e439, be74, acadia17_188q, 3f88, 79a2, e5f3, 130e, dd33, 02e4, affe, 6ea6, 16b1, 54f6, acadia17_678xx, sigradi2013_268h, e67d, acadia16_298j18, 5bc9, sigradi2013_138r, 2e86, sigradi2016_732m, ecaade2015_180y38, sigradi2016_484i, 4d87, 1602, ascaad2014_036e2, caadria2017_190z45, 7a82, caadria2015_081k12, 4f84, caadria2016_517z21, 13a8, ecaade2014_042m10, b10e, 28d7, d830, ecaade2016_123x33, d035, caadria2017_021e8, sigradi2016_479aa, ecaade2015_129t25, 97b8, 279b, 14fb, 44fa, f4a2, 4e8d, 611e, 280a, c745, 73cd, 0e85, aa1b, d8e5, ad4f, 3924, sigradi2016_724uu, 66bf, ea85, a74c, 0f2b, 0d3a, acadia16_394g24, caadria2017_070o22, caadria2017_070j22, b1e1, 4ee2, acadia17_117cc, 129c, 433f, sigradi2016_669aa, 1591, ijac201614103d3, 5657, ijac201513305v12, a7a5, 00aa, 1984, bc42, 5e58, afdc, ecaade2016_215v54, 7176, d634, e6b7, b436, caadria2017_047y14, acadia14projects_43x, 1bb4, ecaade2015_18a3, 4bd1, ecaade2017_057bb, a54d, 3e2c, ecaade2016_mrtj66, d2ec, ee3c, 4e8a, 7308, fad2, e7d2, 7e03, 9913, ecaade2015_181i39, ijac201412405n8, df82, 753e, 5122, a005, 80e1, ce25, 8488, acadia17_230uu, ecaade2017_042gg, d0b3, 7eb5, 5483, 2dea, a29e, a740, f8ca, 11e2, 0b1c, ecaade2014_192h49, cafd, 30fc, d132, ijac201412304k1, 1448, c9e0, acadia14projects_33al, c8ac, 299f, caadria2016_405d17, 5092, 061b, ecaade2017_169nn, 1933, caadria2017_029p10, 3f82, ecaade2014_011a2, e563, a7cd, d5d0, a276, acadia17_247nn, sigradi2014_281i3, f0a6, sigradi2013_194j, e5ec, b796, b7c7, 7bac, 39cc, 206c, 4fe9, 92f5, a8a5, a25d, 9bc2, 081d, 11c9, sigradi2016_512b, e143, b5e5, 64fd, 75fd, 7878, 4cd6, ascaad2014_003y1, 7709, ecaade2014_140v31, 6c67, 1797, 2364, a919, b481, 2acf, 2300, ecaade2016_151i41, ecaade2016_078h23, 1745, c842, 7dfb, fa5c, ascaad2016_029z11, 51c6, ecaade2017_021o, sigradi2013_95s, 6c24, 57de, 36b5, 61f8, ijac201412407g1, 728a, 8da1, 10f6, 610c, 05ba, ecaade2014_206z53, ecaade2015_253z57, 90f7, acadia17_598h, 7d59, 3fe0, 4180, 8e3a, 76ac, 5e74, 5cf7, 943d, 8615, 9ac7, 13c3, e5fc, a250, 1604, 1007, ijac201614202b8, 397a, dddf, 7083, ascaad2016_007n3, acadia16_62c4, a4d9, 0cb0, f61e, ecaade2015_122j24, ca9d, 18cd, ecaade2017_309qq, 22cf, 6a7a, d3a5, 2d79, 8d93, 21a4, 03a7, 2870, d63a, 9674, 74d3, acadia14_589l, ecaade2015_332s71, ecaade2017_067z, a337, 919f, c5d1, acadia14projects_117ax, 52ab, f289, ecaade2016_tkod67, ascaad2014_019j2, acadia14projects_531y, ecaade2017_053ww, f2ed, ecaade2016_ws-intelligentb69, acadia14_719j, 1265, ed6f, acadia14projects_145o, 3d28, ecaade2016_118s31, ecaade2014_145m33, d603, d6a1, ecaade2017_149n, e9e6, f413, 3bde, 6bd5, 7603, ecaade2015_83p16, 52d8, f8a7, 6389, d943, 2837, 8ab8, 4551, 6403, ecaade2016_118f32, b42c, ecbf, fe7a, 03b4, ac14, e196, sigradi2013_359h, ecaade2016_223f58, sigradi2016_729yy, 0b56, 019b, 2bf6, 5e26, sigradi2016_625mm, ascaad2016_012t5, 21c8, ecaade2017_023q, 82a0, 35c7, ascaad2014_017t1, ecaade2015_225g49, 0682, 3615, 7964, 669f, 9f0b, d15a, ac23, 43f2, ea44, 728b, 9072, ecaade2013r_003b3, sigradi2014_047o4, f6d1, c23a, caadria2015_139w22, 80cf, 8f84, 27f0, 1914, 6ec0, 3b2f, e02c, 9dca, 8a77, acadia14_435c, f21d, 17be, 1a0b, ecaade2016_217z55, 8eec, ee00, d4d6, 0a0c, ecaade2015_77w14, acadia14_463a, e893, 79a4, 2d24, 2747, d22e, b79d, 2d40, ae89, da35, 7a10, cc51, bb1c, 431c, 0665, ecaade2015_175r37, 864a, d2a2, 9de8, 3ca4, 44c4, 7264, 41cb, sigradi2015_11.222n26, e32e, acadia14projects_189aw, 52c3, sigradi2013_389l, 559d, sigradi2014_151g3, 2ae7, 6be4, 7d9a, sigradi2015_12.215t27, sigradi2016_777ee, 5ff1, sigradi2015_8.47e11, f6ef, acadia17_145f, 8e83, 330f, b17b, e990, 9139, acadia14projects_699m, 172c, f5bb, ascaad2014_030x8, caadria2017_096x26, ac8b, ecaade2016_080x23, 6f84, 2e60, sigradi2013_315a, bc00, ff81, fe37, ecaade2017_213g, 66da, aea5, f19d, aff6, acadia16_54a4, 22ae, 13e5, 85ec, bab3, 88be, 132c, a1c7, 0ba2, 177a, ecaade2017_059qq, fb80, e417, 481a, d49a, a5b2, ecaade2016_120n33, 1772, b2db, d9f1, sigradi2014_103z8, ijac201412403c6, 2287, d687, e6d4, e1ac, 68ea, 17a2, caadria2015_114c18, ecaade2016_151l41, 59b0, 6d46, 34f3, b983, 215a, 7188, d3d1, 6261, 1309, 4b54, 7001, 365d, bdc9, 9d22, 86f3, cb4d, d5e5, acadia14_681ai, acadia14projects_627h, cde9, a4c7, e7c6, 16f7, d796, 7a40, efbb, 1c2b, e188, 7411, ecaade2016_167a48, 7aca, 5e8b, caadria2015_188a28, 8f8a, ecaade2016_032t8, caadria2017_110i29, ecaade2014_089n21, 0598, 4dc2, 50b9, e597, 1d17, ecaade2015_94c19, 7329, acadia14projects_81n, 66a5, 177e, f3a0, 82df, ecaade2016_216w54, fa77, 3b72, 04df, 0680, 4e1b, dec4, acadia14projects_609al, 592e, 993e, d9c1, 53f7, 34d6, sigradi2014_247j9, ff6d, 754d, 663e, c1cd, 2deb, 72f1, 27c2, 6606, fb5e, 369b, 4363, 9973, caadria2016_507k21, d957, sigradi2015_9.152k16, 1bff, 1a69, 451f, ecaade2017_026ll, e8eb, 01d7, ijac201513206g9, 40ef, 06a3, 90e9, 660b, ascaad2014_004m2, 41f5, f468, 5477, 1076, caadria2015_078k11, 0d65, b093, bc4b, eb3c, 41bd, acadia14projects_473at, ecaade2014_144w32, 5ffe, 6e34, caadria2016_549i23, a1a7, adc4, e970, ec95, f6cb, 9fa4, 3368, 6f05, 57b0, 3c8f, 05cd, 0b5c, 0b05, 4210, 06d3, 07db, 3c04, 3cc6, 4204, 2b8e, ecaade2015_240z54, 371f, 451b, 8d0c, dffb, 743a, 97cb, caadria2017_122x31, 070f, 0641, e1fc, da33, f993, ascaad2016_045j18, 663b, 9a48, d86a, 748a, 0729, 54c4, 910f, a8b6, ascaad2014_014d8, 8678, ef90, ecaade2014_153n36, 11d8, b0a9, acadia14projects_63ag, aed1, sigradi2013_343b, 3863, 49a4, ecaade2014_149h35, cfbb, a952, acadia15_185e7, f0fb, acadia14_619as, fbdb, ae8c, e0fa, af53, b446, c61a, 8c00, 0d40, 1a7b, 12f3, 30af, ijac201513206d9, f284, b70f, b964, 0892, bbf4, b055, eba7, 5b2e, ea2b, ecaade2017_305d, 731d, 38da, 918b, ce5a, ecaade2015_15c2, caadria2016_073y3, sigradi2016_741kk, 5d28, e46b, 171d, f949, 5e2c, 0270, ecaade2017_215kk, 6a26, ecaade2015_201x43, d7e1, e3e9, 9868, 6b1f, 0acb, 5253, fd07, c09a, 5a52, 0ad8, 7ad2, 8ed8, 5671, 37f2, 2fd4, sigradi2013_77k, ascaad2014_003p1, c98d, 67d6, ecaade2015_285s62, 15bf, acadia14projects_579f, 8faa, 081e, e46f, ascaad2014_013x6, acadia15_211p8, bf60, 48c6, a8fc, 8957, 4b45, e91f, acadia17_473ss, acadia15_185n7, 74da, 57f3, ijac201513104u3, d373, 8b80, 73cc, caadria2017_005l3, 7e43, 432d, ae4f, b6a7, ecaade2016_198o52, bdce, ecaade2014_186o47, 420a, e124, ecaade2015_138p29, caadria2015_226t34, dd74, 3225, ijac201513102f2, a8dd, 31ea, acadia14_301f, 6268, 735e, 4db7, 85ea, ecaade2016_083d24, ecaade2016_073i21, c015, acadia14_435av, 1140, 91b4, 8791, 2238, 0bdf, f221, 5129, 3c1f, acadia15_431i18, 79d8, ecaade2016_210b54, 0011, 5fbf, a8bf, e6ff, 3e8b, 9f24, ijac201412406n9, 2bbf, ijac201614207k11, bb1e, caadria2016_851b36, 29c3, a91a, 349f, sigradi2013_375, ae0a, 1c7e, sigradi2014_345p9, c593, ecaade2017_203rr, ecaade2016_222n57, 376c, 6673, aa2a, 66ca, ecaade2015_205c45, cb2e, b97e, 0d0c, 10eb, df6f, 9a9b, d0c1, 4cbb, sigradi2015_3.209c4, 2248, be1c, d960, ecaade2015_61p12, 25e8, 708a, caadria2017_145p38, 31d6, fa26, edd4, f8e9, 7aae, sigradi2013_160i, b17d, 1ce3, b5dc, 5367, 0d5f, 027b, ecaade2017_290vv, acadia14_365ar, ijac201513101c1, eab8, 6620, acadia15_185k7, 28e5, caadria2016_167p7, a516, 8efe, dd58, 2cea, 9a99, 1acb, caadria2015_194u28, 6bec, d83f, 2240, 1349, d47d, bfdc, 7a97, 1b77, sigradi2013_345, 8419, 343c, 281c, 84de, 81e6, e347, 646a, 14b1, fd51, ascaad2016_012v5, 941c, eef7, eb93, 2169, d13f, 4d6b, 10f7, ecaade2017_118hh, ecaade2014_128r28, d4dd, 1a79, acadia14_565ac, b0ad, da59, d0e1, ecaade2016_072j20, f1e1, d1a6, c4f7, 6719, acadia16_372x22, 5da5, b642, 3f7e, 1d9f, 4d93, ijac201513305z12, 67fc, 2345, df93, 07f2, ecaade2014_015s3, 0dbf, ecaade2015_118v23, e0c9, ecaade2014_215a55, 6efe, 041b, 3751, 8499, abbe, 7802, ecaade2015_138x28, 54ee, 88db, dd7a, aa39, 455d, c90e, 371d, acadia14projects_135o, 12f8, ecaade2017_056qq, 1c03, 0276, 207f, ecaade2016_102i28, 3ce9, 19a3, 25c5, ecaade2017_291j, acadia17_90zz, 109b, ecaade2015_136s26, 7171, 2475, 48f0, 438b, 4cd4, f0aa, fc23, c120, 3ea3, ecaade2015_161e34, caadria2015_087u13, d7eb, e986, ecaade2013r_004t3, caadria2017_118k31, caadria2015_069o8, 79e8, db39, 51dc, acadia16_140n10, 1b02, 9e83, d1a0, 47e3, sigradi2015_11.8o23, sigradi2014_137l2, cbe9, 86b8, a97e, 7a95, f8d6, 169c, 121e, 1262, 6097, ff2e, e74d, 2196, 173c, acadia17_201d, 267e, ecf7, caadria2017_058m20, ecaade2015_129i25, 013b, 5a36, 8972, ecaade2015_139z29, sigradi2014_345u8, f61c, 0e30, 6476, 3bf2, 2d0a, 270e, ascaad2016_042v16, 529f, effc, ijac201614208x13, d8b4, 8e8f, acadia14_627an, aa4d, 35ff, 7352, 50b7, dce4, 23b5, caadria2016_797x33, 518a, 5a23, 4e47, 7fdb, 6ba1, c690, f411, 27d8, ecaade2017_308bb, 80a3, 7ed2, 06b7, caadria2017_005a3, bca8, c530, b25c, 044a, 096c, 2a84, sigradi2015_2.162s1, afb3, ijac201614201w5, ba4f, 4a2c, 0428, 056b, a94a, 5d89, e0f9, 872f, 2011, a624, 719f, acadia14projects_301a, 3766, sigradi2014_080k7, c612, c80b, 710b, b9ed, ecaade2015_178d38, 353c, 857d, 3d3c, 0ba8, 5914, d353, a9cf, 6cc2, fed9, 56fb, 7252, 7936, a6df, ijac201614201b6, a09e, 83c9, f36b, b008, 989c, eb9d, c73e, 4b1f, e39d, 3a58, 0ef3, acadia14_53k, ecaade2017_098ss, 60ec, 298d, a066, sigradi2015_3.221o4, 7e08, sigradi2015_11.8m23, 570d, c6b1, 2db3, df73, 65d4, 4359, 60f4, 8c23, 33fa, acadia14_647ay, acadia16_34c3, ecaade2015_170v35, acadia15_123u4, f631, 64d0, ascaad2014_022p4, 3271, 3737, 2482, 0bca, ad64, sigradi2014_189m6, 6300, 36e9, eda2, f901, ijac201412403z6, 40d5, 5f22, c253, 1d30, 4b97, b01c, 2eaa, 2441, e6fb, 6aca, 3fae, 639d, ecaade2015_53v9, e1c2, acadia14_655ah, ascaad2016_054a22, af7e, 5770, 53b8, a7f5, 17a4, 1ea2, ascaad2016_058f23, 6b0e, 323d, aee3, a949, dc9b, 85b1, c548, 612a, caadria2017_058l20, bef5, c40d, 88c3, 772c, 3640, 5269, acadia14projects_539a, acadia16_260k16, sigradi2015_3.394h6, ecaade2017_256q, 2ce7, d96b, 28bf, 9d61, 596e, a6c1, 1de3, ef02, 58b3, 0297, a718, 2889, 00fe, acadia17_520o, ijac201513205u7, acadia14projects_445ag, acadia15_407m17, 6b5e, 14e9, aa0b, sigradi2016_360aa, acadia15_123k4, ecaade2015_217w47, 684f, 0f18, caadria2016_167i7, a7b5, 8f27, 591a, ecaade2015_138c29, 58ab, ed53, e15d, e9d3, 6004, 2da1, 16d7, ijac201412403p5, 5d25, sigradi2014_283u3, 431e, c1c6, 76b6, ascaad2016_039v15, acadia15_371k16, e202, 5f53, acadia14projects_339af, b0ac, e155, sigradi2013_274, 3858, 606e, 661f, 6cdb, ecaade2016_071o19, acadia14_63ac, 34d4, df8f, sigradi2013_112b, 329e, 1f72, d5eb, 9124, ecaade2017_018bb, ad7d, acadia14projects_699j, 06c7, eef0, f557, 6647, ecaade2015_287l63, caadria2016_333b15, 3786, 64c2, 1e71, acadia14_517o, ecaade2014_163h40, e825, 6bf1, 3529, 47fa, 1227, 7598, 763b, c61e, 2940, 985e, 5550, ab31, 1e80, 4146, caadria2016_229t10, ascaad2014_033a1, 037d, 8712, 46fe, 8130, 3095, f039, 6714, 37a6, 8e90, ecaade2016_210e54, sigradi2015_8.186k12, ecaade2016_213l54, 7445, 4a5a, 67f5, bb5c, d0f0, 0279, 3865, 8e73, f51d, 5165, ecaade2014_225l58, 6f90, e1ce, 4f26, 3e79, 7485, e119, 1513, 92b2, ijac201513306b13, 5fd5, aa3f, b14a, fee9, 79d1, 7601, caadria2015_206z29, acadia14projects_219az, caadria2016_651a28, 145d, 3363, d78c, ijac201513303v11, ec17, 9b3f, 50e3, c3cc, bce9, b16c, b469, 9fbc, 2ebe, 6c92, acadia14projects_63ac, a4de, c686, f6f4, 850f, c740, 82d0, 9e42, a750, 1d41, a4d1, ecaade2017_291x, 7994, 31b8, 6ef0, ecaade2017_273s, ea46, de24, 5a3f, 1fb7, ab69, acadia17_257a, 38fd, acadia16_244r15, ef99, 943b, 3e27, ecaade2015_195m41, 0458, e169, 2810, 1d34, a177, 157d, acadia15_357k15, b68c, 2fd3, 9361, bc72, 8fe2, 31b0, ecaade2014_072b18, 77f8, 67dd, 7c5d, f09b, f994, acadia16_106y7, 08b3, b361, f003, f066, 3e33, bec6, eb49, d2ae, 673e, 0ed9, 7545, 9add, caadria2015_099r15, ijac201412304o1, caadria2016_713s30, acadia14projects_145ak, 3f23, 8039, 45ff, 1c3b, e250, 10f1, a5ac, 88cd, fcc5, e895, ee99, 5c76, e60a, 78cc, 6288, 2dd6, 8534, fe5f, ecaade2015_143j30, 1d19, e7f5, 6423, 9597, caadria2016_809h34, 0d64, e7cb, 8ccb, 9f0a, ecaade2014_052f13, 4676, ef25, 5a6e, b189, ijac201513205m8, 9a09, d21a, 2f7b, 8909, debe, d075, 1bd5, ecaade2015_193v39, sigradi2016_779tt, 097b, 6ac8, cae6, ecaade2014_029a8, 670c, 46b2, 3e63, bb98, acadia17_50zz, 8546, caadria2015_087o14, 8f0d, c4d3, bcac, 061e, b051, 761e, ecaade2015_100t19, ecaade2016_032x8, c620, ijac201614302k1, sigradi2016_585qq, ae2d, 158e, 8a8f, 523d, b382, e0ea, d2cd, 6ce3, ascaad2016_018o7, 5e19, sigradi2016_817p, ea1a, 1caf, ascaad2014_004l2, caadria2016_683n29, 7bec, 44ce, 5d8d, 2712, 67ee, 4c12, 484a, 964d, f0d0, 140c, ijac201513302p10, ecaade2015_143m30, 220d, f2a9, fec2, ecaade2017_017c, cc73, dd08, 48e1, db29, 3d33, 02cb, ee2e, 4624, e441, 0187, caadria2017_080g24, 44ad, 10af, 2f3c, 4b98, 81e8, ddc8, 4e07, 3d96, febd, d219, ijac201412408r2, ecaade2017_248zz, ecaade2017_105ss, 750e, 50e2, 4162, 1893, 7500, cf8c, ee93, f48e, 58af, 172a, fb82, 5302, ae13, 0923, bb8e, bf0b, 7452, 19b3, ecaade2014_202n52, a77f, e751, f746, b20d, caadria2015_126t20, 9d47, a58f, 391a, ijac201513104s3, 3e26, caadria2016_703i30, cc35, effd, 8518, ecaade2016_098b27, 72f8, 9767, 3bcc, c20a, e268, 6cea, 2a35, a351, 9871, e8ee, 4401, 045d, 11ed, 80ec, cd01, 99da, c7bf, caadria2017_028f10, 8ae3, 0b4f, 3d1b, b57e, c24f, 0c90, acadia17_542mm, ecaade2016_162s44, 4c43, f4cf, 47ed, sigradi2013_268i, 317f, 6cd1, 8d4f, a8a3, 796a, 39aa, ecaade2017_108c, a5c3, 2320, 5b53, 91d0, 3c91, 38e5, 6c05, a76f, 7117, 372d, ecaade2015_227i50, 1395, ecaade2015_77c15, 4fe1, 0c18, 3cbb, sigradi2014_271o2, ef57, sigradi2013_305, ecaade2017_046j, daf6, ecaade2017_291s, sigradi2013_164, d37d, 7463, 41c9, 1ef0, 5f05, 424a, ea0b, ecaade2015_250i57, 065e, c892, 590b, ecaade2017_079t, adba, 79fd, f769, 035a, 6168, ecaade2016_065y15, e7ca, 4792, 3189, 4875, dfe4, 4763, 6914, af7b, 8257, 0bff, 23cf, 2343, 1616, f426, f38f, b95b, sigradi2016_695y, sigradi2016_484a, 2f05, caadria2015_004i1, ad2a, ascaad2014_001j1, 40dc, 52c8, ecaade2014_019e5, f6b9, caadria2015_102d16, sigradi2015_10.309e22, 072e, 7613, e10c, 4213, f084, e908, 1235, 8008, b1bf, ecaade2017_269b, 0dfa, 2284, fe19, 46d3, 0b1b, 764b, 9027, sigradi2014_079h7, acadia14projects_463m, 9d87, a60f, b61a, 06f2, f803, 42c4, ecaade2014_147z33, ab73, 4aa8, ijac201412402d5, 61da, caadria2015_206v29, 8c7f, ecaade2014_010z1, acadia15_323u12, 809d, sigradi2015_6.327r8, 9d8b, 21ea, 3627, 54c7, 3b6b, ea52, ae3c, dfc9, ecaade2014_163k40, caadria2016_663s28, bb51, 8aea, caadria2015_067h8, d326, a644, ecaade2016_151e41, 38d9, ijac201412204w2, f43b, a27d, f9ad, af17, ecaade2014_226h59, 2d9d, 67c0, ijac201412304m1, d7b3, e9ec, a406, acadia14_53l, 5384, acadia16_12a2, 8125, f0be, 2245, fb0d, ecaade2015_103o20, 36f6, b6a6, 5c4b, 2ab6, acadia17_608bb, 6174, b303, 8c5f, ecaade2017_091vv, c663, 4906, 1db4, 8b16, ijac201614201x6, cf84, e89c, 391d, 74d0, ecaade2015_269k59, 89c1, 9530, 7a5f, 2c97, 0fbc, ecaade2017_067y, 6063, ecaade2015_207f46, 5362, 1f59, acadia14_565o, 0ee0, 0314, ecaade2015_48w7, 3845, 17d7, caadria2016_301l13, 4522, 19eb, 2e66, 768f, a989, 2230, 698b, 9488, ecaade2014_046m11, acadia14projects_619az, 8cef, c53c, 9643, 2536, fb09, 09a3, e245, 2be1, 25cc, ecaade2013r_018r9, 5551, 2d1c, acadia14_135o, 7f80, cb50, 9d2e, c308, 779e, f83d, caadria2016_405e17, d90a, 520e, a32b, sigradi2013_215, ecaade2017_057f, f2eb, c914, acadia16_224s14, e915, 42cd, 10c3, f526, 52a0, 8646, ecaade2017_220oo, 4cea, 0aef, 4e05, af3d, cdf9, 388a, f1f2, d1d2, 613f, fb37, ecaade2017_053n, ecaade2017_149r, 7a4f, 6892, 091e, acadia14projects_637ae, d449, 8b02, d80d, ecaade2014_041h10, 59bf, 79f2, 84f4, 0798, f731, 85e1, ascaad2016_035n13, ijac201614405d4, d27a, bcda, ecaade2014_149e34, 6930, ecaade2016_243x64, e10e, 3934, 3a49, b33b, 25b3, c0b2, 89d2, 4170, 9645, a56e, ecaade2014_149u34, ijac201513205w7, 8bef, e980, 0b09, 9dea, 98cc, 937d, e330, acadia17_491bb, ecaade2017_021u, sigradi2015_11.8i23, 755c, 1f67, c7d5, 1bd9, sigradi2016_544c, sigradi2014_345k9, 5f41, a4f6, 8d1a, a59b, sigradi2014_345a9, 7a51, 3547, 1619, 5b18, bf66, acadia14_43at, bd2b, caadria2017_165p41, b76f, ijac201412303p8, acadia17_381dd, 64f4, 6363, ijac201614308c5, f67f, b389, dec2, 7f23, 68d3, 9b95, b78a, 5fb4, acadia17_168vv, 633e, f6dd, 3cb0, 3417, 6d73, ecaade2016_013l3, d7cf, f408, 3950, 906a, sigradi2015_8.186f13, f507, ecaade2014_194d50, 2cef, ijac201614102k2, 808e, 708f, 114e, 2a22, 4313, ce78, 38bd, 3456, d756, ecaade2015_158h33, acadia17_403p, 886a, 5c6f, 7661, 5c7d, f4a4, a885, 28b9, f0f2, acadia14projects_91s, 3473, bbbe, 2785, 2779, 73fc, 6ecb, 93bc, a82e, acadia15_395x16, ecaade2016_068j18, 69ec, caadria2017_067p21, 0b7a, dd24, 989f, 3975, 6add, 0303, b918, 3073, 049f, 748c, a7ba, acadia17_273ff, 2fea, ascaad2016_004l2, 9550, 0beb, c939, 3917, 79e6, 49b3, 8595, caadria2017_122v31, 6cc7, 1048, caadria2017_074j23, c5d7, efe0, d19a, 20c2, 2dfd, 5caf, 15b3, ecaade2014_018p4, 9700, af5f, 24c8, 351f, e3d1, caadria2017_081n24, 8c8f, ad82, 283f, 916f, 1f4b, ad6c, 8ffe, 7581, 49f1, 98e9, b07e, 6cb2, 4501, c55a, fec9, 0ee6, 5155, acadia15_284v11, 3556, 39dd, eed1, a0d7, 5646, ecaade2015_81s15, ijac201614302z1, ba5b, sigradi2016_448t, abfe, ascaad2014_007d4, ecaade2017_172m, b3ac, ee1d, caadria2015_012i2, 090d, abd0, ecaade2017_044mm, b5b3, 58cb, 4a88, caadria2017_134y35, 8898, acadia14_609an, a46d, acadia15_251h10, 2e04, 6e79, caadria2016_167s7, e568, 4804, 5bd2, b7ac, def7, 29b3, 47a1, 6d0a, 5a80, 13cd, 6677, fa79, ecaade2013r_003a3, acadia17_145d, sigradi2016_781qq, 662c, 2377, 5dd1, 3d70, acadia17_455w, 6cb4, 06b2, 71f0, acadia17_323o, cbd4, a392, 2d8c, 0c8d, 455f, 301c, e6bd, a88d, 17ca, ascaad2016_028v11, 157a, 9aa3, ecaade2015_109v20, f1a7, 41bb, e7c9, acadia14projects_177y, 7e51, ecaade2016_144n40, 69eb, 42c3, acadia14projects_267p, acadia16_382d24, c088, b5a5, cd8f, ijac201614308n5, sigradi2016_732g, fc5d, 562c, sigradi2014_213z7, 505c, 0401, 964e, a6b7, eccc, ef3c, bdd6, 54ea, 2fc9, 4008, 5ef3, caadria2016_073c4, 7676, ec78, 1dff, 9ddb, be05, 783c, 298c, a583, 467a, 60ab, f807, a1ac, caadria2016_177u7, 7543, 4eee, c8ae, 8999, dc2c, 2265, f39e, 4d3e, sigradi2016_363hh, f0b9, b708, acadia15_497f22, ba45, 3cc7, acadia16_280d18, 0c4a, a8b5, 4d7a, b89a, 33e6, 4d79, 16e2, ee7f, d519, 664f, e281, acadia14projects_257aa, 72e5, acadia14_375az, b059, 34a3, 3837, ecaade2017_143g, 2403, 1d31, a585, ecaade2016_025k7, 2cb2, 47c1, f009, e90c, 785f, acadia17_349m, 8859, 4059, c759, 636e, 284f, ecaade2015_55r10, 4766, 473d, 195f, 5f2e, 6b64, 8b2d, sigradi2016_621dd, acadia14_63ax, 520d, 6413, acadia14projects_317u, 5642, sigradi2013_52g, 7b46, 7244, 0c6c, 3760, acadia14projects_531m, ca93, b331, ascaad2016_007y3, c9e5, fde3, 17f1, caadria2017_031k11, 3655, 3140, acadia15_263y10, 4803, 9ccd, ecaade2014_225t58, ede0, acadia14projects_63c, sigradi2014_284e4, f1fb, ascaad2014_008u4, ecaade2016_132j37, 9831, 4cb9, a7e2, 46f3, 5162, 764f, e882, 580e, acadia16_140l10, sigradi2013_200, 062d, sigradi2016_408bb, b1ea, sigradi2015_12.215n27, fec5, ijac201614308s5, c49f, ascaad2016_004s2, 28fa, 0f69, 3160, 3b3c, e483, acadia14_609av, 3dc9, caadria2016_013e2, 73c3, 5be0, 2c5e, 55ef, 65a4, sigradi2016_637cc, acadia17_435f, acadia14_223a, ecaade2017_269oo, 175f, de7b, 7cf6, c9a9, d814, 4470, fddc, 9eb2, bb2b, d8c0, 83f8, 2834, 7081, 4ad1, a9c3, 827d, f3d1, 1507, f4b7, 3a99, 0f07, f350, e727, 3d9d, caadria2017_163v40, 0a93, 917a, ecaade2015_116e23, 3f8a, 4ff5, 7c69, 9704, sigradi2014_080j7, b532, acadia14projects_539f, ecaade2017_255o, ecaade2017_053qq, d2cc, af8f, 63fc, 0be8, f8f7, ecaade2017_099a, 3be4, 8ed0, 9e13, c114, ecaade2016_147r40, 1ca6, 9bcf, 2ff9, c7e8, 5654, 9717, ecaade2016_047f13, acadia17_188x, 3023, sigradi2014_023z1, 57cc, ecaade2014_130z28, 4620, 3e50, 4158, e042, 26a9, 8235, 4afa, ce4f, 2c5b, fef5, be1b, 71f9, 6fea, 0579, 37e3, ecaade2017_274y, ccf5, 40ed, sigradi2016_465l, ac98, fdcd, sigradi2014_048b5, 59d5, 1b0e, 6340, 0dce, 5d6f, a647, 334e, 3284, 8c17, e878, 3001, 5aa6, c45c, b7b7, e745, sigradi2013_347p, 12ba, caadria2016_611d26, 9143, 6ea3, 7834, acadia17_59o, 3d98, 1a38, 5078, ijac201614407j4, ecaade2015_329i71, 1f3c, 5441, 4b0f, ijac201614201r6, ecaade2015_21f4, 99a8, sigradi2013_194k, ecaade2017_021m, 7179, 0260, 5074, 8886, c3d6, 0f00, d34e, f9fa, 6f83, 26ec, f5f9, e4c6, fea0, ijac201513305l12, caadria2016_291t12, 688c, 95fc, 54fe, 4eac, ecaade2015_196e42, 80b1, b411, acadia15_323b13, caadria2016_405r17, acadia14projects_247s, 9c06, adea, 0f92, 9aef, 4951, 7a38, caadria2015_124d20, f8cf, d05f, ascaad2014_036b2, b4be, 245c, 2d1d, ba9a, e2f8, 8d1d, 7418, 7507, 4167, a152, 1f99, sigradi2015_sp_11.278n31, e71b, 984e, 1519, 17a6, fc8e, f467, 4609, acc4, d76d, 70c4, e133, 7c2e, c736, c01c, c812, 084b, bf02, 9daf, 1045, 9e7e, 92a5, 8292, 83c3, acadia14projects_63d, 1408, acadia16_116z8, sigradi2014_041e3, 0cd8, acadia17_473ww, 243a, 2ea0, a120, 80c1, 500d, 292e, ecaade2014_112b26, 83b1, caadria2017_041w12, 7e0c, 2687, 4afd, 656a, c6c3, a103, acadia16_130k9, f62f, b6a0, f2d1, bc0a, c1bb, 3f0b, d5bd, f768, 6e6e, 5ff5, b45b, 47b2, 251c, 12b0, 1051, ijac201412201e1, 3ef9, sigradi2016_669cc, b573, b09f, 4844, 7db0, 1e03, af43, 19e8, 2f08, 4aef, b422, e2f2, caadria2016_871j37, a7fb, e3e6, e19a, 2630, 52c9, 0492, b8cb, d077, ecaade2014_149k34, 9d41, acadia16_402v24, c54b, b0a6, b4c9, 9cdd, ecaade2017_041u, 91de, 4bf9, sigradi2016_809pp, ea0a, a41a, a841, 8c47, 2f74, 4a36, 7c46, e954, acadia16_214d14, 0327, 6133, 3f08, 922e, 025a, sigradi2015_8.186d13, f11c, acadia15_343v14, 6316, 2d0c, 189f, 3995, 86df, 28cb, sigradi2015_sp_8.6g30, cf11, 8e1f, ff39, 7226, e677, ascaad2016_041g16, dc5d, 5e28, c7de, 449e, ffe2, 6daf, 61f9, d8cd, 21e9, 648d, ad9f, 355d, b5c4, 07e1, sigradi2016_590o, 06ba, 346c, da0c, acadia14projects_655x, ed56, 1f74, 2be0, 794f, a242, f9af, ecaade2017_076t, caadria2017_081m24, ef44, c4b7, f97b, sigradi2016_809rr, 9b4f, ecaade2017_255c, 08e2, 5d60, 2bd8, caadria2017_008f4, 3ca5, 7aaa, a253, efab, 88ae, ecaade2017_308w, acadia16_460u26, 59f3, acadia14projects_479p, d05c, c66e, c373, 3d7c, 2dd2, 60e8, 9030, a703, 798f, ecaade2014_169m42, caadria2017_009h4, acadia14projects_609ae, affa, c44c, 5e88, a17b, 59e3, 61a2, e272, bb6c, f67b, 74e5, 3092, caadria2017_096s26, 852e, b78b, 0ccf, 7a99, 7573, 8a46, caadria2015_130t21, a52c, 34b1, ddfb, ecaade2015_61k12, d313, 4ee1, eb3e, sigradi2014_079i7, 71be, 64b9, 5e17, 9004, 947d, 863b, 67e3, e071, 6ac4, b637, ecaade2016_023y6, fcb8, 32be, 9b09, 204b, 4ee3, 97a4, dc60, 3969, ecaade2016_198n52, 306f, 0df6, 96d4, 17dc, sigradi2016_558r, 5d82, c2c4, 1e20, 8da9, acadia15_323f13, fb2d, caadria2017_041v12, acadia14projects_699s, 8adc, caadria2017_008b4, acadia16_106o8, 4f0f, 94f1, 6576, 66ac, 7eab, 9c5f, acadia16_184z12, 4739, 9541, 6879, a9aa, 8064, 676b, acadia16_424g25, 91b3, acadia14projects_619as, 1253, 2b17, 0360, 296d, f11a, f811, 33f2, ecaade2013r_006z4, bd09, de60, 7d4f, 0841, 87c2, e16a, 83cc, 5d1b, 49e8, 97a6, ecaade2015_247d56, 481e, dc5a, sigradi2014_281d3, 86db, bea3, 37ca, fd24, 88f6, ecaade2017_215a, 153b, ascaad2016_028g11, 025f, e4ee, 0990, 9543, ff3d, 012d, 239b, 86a0, caadria2017_047k15, ecaade2015_180e39, 67f6, 0300, 305a, 1ff6, a6ae, 9aa6, 356d, ecaade2016_126r34, acadia15_137y4, 77e1, 241c, ca04, 630f, ef27, 3dd1, ecaade2017_194u, ed0a, ascaad2014_003o1, c7b1, 7c58, ce22, acadia16_280c18, e773, e35d, dcd5, c82b, 7c19, 24ef, 775c, 19ed, 3b0e, 590a, acadia15_284s11, ef19, ecaade2015_13l1, ecaade2016_087z24, d5c8, caadria2017_072d23, acadia14_539d, acadia14projects_627b, e9b7, 5803, 0d08, 2a12, 00b5, acadia14_565z, 618e, 09c3, fc6e, 71b9, 7b1d, caadria2017_104w27, e019, a8fe, ascaad2014_024d5, fdf1, 1cf0, bb21, 91c9, 1ab2, 47a3, e1be, sigradi2015_10.267p20, a6d9, 84f6, 3ffe, 456f, ecaade2014_072f17, fc6f, 8657, 8b5f, 980a, caadria2017_074h23, b26b, 7945, dbc4, 2860, ecaade2016_166e47, af8d, 8e4d, edf3, acadia17_349v, caadria2016_683u29, ascaad2016_013d6, sigradi2015_8.186t12, 0ec1, acadia17_648aa, ecaade2017_124p, 4612, acadia14_619ap, acadia16_78k5, ecaade2015_207p46, ecaade2015_334v72, 946c, 921e, ecaade2017_215pp, ecaade2014_167l40, aa61, 2f54, 8729, ff97, 2077, 2943, 987a, 72be, 3184, acadia17_273aa, ecaade2015_194v40, 7bc5, caadria2017_127h34, 5d93, e72b, 105a, caadria2017_149l39, caadria2015_194v28, 3669, bf40, 2ec2, 3c40, b552, 99d0, 681e, 338f, ijac201614208r12, 4dd0, baa5, 02c3, ijac201412303v8, cf37, 9501, fdc3, c9ad, 3c24, acadia17_177d, 0299, cd88, 03b3, 6ec6, acadia17_455ff, 609d, ecaade2017_157ff, acadia15_203i8, 7a5b, 44d9, 9bf3, 3440, 9685, f4de, sigradi2016_611o, 4638, 1d49, a7ab, 0b1d, 44c3, b9e8, af61, f2ab, caadria2017_008v3, 058e, 652c, e43b, ecaade2014_031s8, f69c, b4b2, a5e0, cb72, ecaade2015_253y57, f279, ecaade2016_119k32, 0bc5, 132b, 1ce1, f7cc, 4f6e, c673, ijac201412301z5, a142, 9fb3, sigradi2014_048x4, caadria2017_058e20, faa9, ecaade2017_212pp, 1720, f9f6, 2a0e, caadria2015_023b4, eac1, fb8e, 7ecf, cc0c, 8b20, 987b, 1293, 7752, ecaade2014_169o42, caadria2017_189d45, b15f, ecaade2015_171f36, acadia14_167v, ijac201412201d1, 5945, f750, ac0b, 9d7e, fc1f, 1c17, 972a, 98c3, faf8, 3632, 14aa, 0b42, c861, dcdf, 3cc3, acadia15_203m8, 2084, cd47, 1b99, acadia14_291au, 4cac, 361f, 6731, 94e0, f8be, 4bd7, 333e, ad06, 5643, cee6, 744c, 51f3, 3331, 0b47, e416, c657, 86f2, 496e, 5d77, 7a30, f14b, 9095, c7aa, 5,9999999999999999e+83, 2eae, 29aa, 3725, 5528, bbc9, 7706, bfe5, f2b4, 03bb, 06ed, f8c9, f98a, 2036, b90a, caadria2017_123m32, ecaade2017_164bb, acadia15_431t18, 1fc9, caadria2017_028e10, e298, sigradi2013_217, 5a4e, 4d43, ecaade2017_169kk, d82d, 3fbf, 3f6b, ec0f, e608, 9e4b, b635, caadria2016_703g30, 7f2c, ecaade2017_157ee, sigradi2015_4.219t6, f0d8, a791, 3ac9, f9da, d318, acf6, 4411, bcb7, 8b1c, 34e9, 2968, ascaad2016_003d2, 602f, ascaad2014_023a5, db38, 4102, 91a3, 6222, ecaade2017_140nn, sigradi2013_326e, 3798, a2a6, 951b, b5ed, 73d1, 0489, ascaad2016_049t20, ecaade2015_246w55, caadria2015_209a32, 3da8, 9a35, 800a, edf9, ecaade2015_229p51, bc50, faee, d414, 815f, ecaade2015_304d67, fb0a, e422, acce, acadia14_445am, 5150, 8758, acadia14projects_365aj, f05a, 89d6, sigradi2016_360y, 36b7, 767d, 767c, ecaade2016_084h24, 67e0, 9157, a685, 9451, e86d, sigradi2016_381m, c675, ecaade2014_035y8, 527c, a748, d55e, 5486, 9f67, e0a6, d8f0, 690d, 425b, 096b, f217, 6546, ecbc, ecaade2017_215r, 8078, 7073, ecaade2017_229ii, e511, f172, ba0e, 5aa5, 0cc6, 235e, ecaade2014_145n33, caadria2017_015e5, ecaade2014_152i36, ecaade2014_111f25, c624, 38d7, ebbc, 1d9a, 46a3, 3f07, aa47, ecaade2016_136j38, sigradi2016_381u, b33f, sigradi2014_293x4, 31a7, 6006, c668, 9345, ascaad2014_014v7, 235b, 57c6, 9011, fc7e, e98d, 4abf, 51a8, 9526, acadia14_487e, e709, 0ba6, e5a8, ijac201614105n5, 09f7, c4e4, e25f, 84c2, b031, 7fc5, ecaade2013r_013b8, d367, 1b23, 6e13, 8b14, 7bcb, c738, 0ef7, 70ad, dc2e, d18d, ascaad2016_036c14, acadia14_589g, 4cb0, 9a33, sigradi2013_62v, 10ac, d5a9, 4cf0, 75e4, 14ab, 0a99, caadria2016_187a9, 22ca, 56bd, 822b, ecaade2014_149l34, 7041, 4b99, a2c0, f95e, 270c, c26d, 7b42, ascaad2016_007v3, ecaa, fe79, 93ee, 8451, ec1a, 8ce7, caadria2017_115n30, 7930, ijac201614203o8, ascaad2016_042d17, 3592, deb1, 534e, c12a, f671, 640d, e30e, 05a4, f974, ecaade2015_84a17, ecaade2014_070h16, 5a95, d126, 07e9, 945a, 0031, 7467, f297, 6cf6, ecaade2014_192b49, 3a59, 05aa, 51ef, sigradi2016_669bb, e3cd, 6a85, 9547, a1bf, ecaade2017_202k, 327c, e8b5, 7f8c, a1b5, acadia15_483e21, a5fe, 14f4, f6a6, ecaade2014_112c26, 0d7c, 9a56, c81d, 0cbe, 1759, 594b, 6330, caadria2017_005g3, a1cd, ecaade2013r_002y1, d2a7, cbfa, b921, 230f, 0f22, 0197, 07a0, 3cdc, 6028, 70ff, e3f5, ecaade2017_091a, 80a4, 73ac, 1ab7, b0d9, bde9, 1f97, 1de9, caadria2016_819w34, 3919, ecaade2017_288kk, 2a64, sigradi2016_815ll, 875d, d6ff, 13ff, ijac201614305j3, e93c, 05a0, 521a, ecaade2016_139e39, 2452, 0a4e, acadia14projects_101ad, ecaade2015_248z56, ddf0, 8cdd, 40a1, ecaade2017_026oo, a18d, ijac201412207h5, acadia17_618mm, 2223, c506, 5ca3, ecaade2017_290mm, 1511, 6246, sigradi2015_8.264t14, d59e, 0616, 2643, acadia17_230e, 786d, 6f36, 8f68, a48a, acadia16_140j10, ecaade2016_144k40, c1e1, acadia17_445s, acadia14_43af, ascaad2014_014i8, caadria2017_132s35, f6e3, 3d6f, a488, ecaade2016_154j42, b082, bf2f, 8271, ascaad2016_048l20, bfae, ascaad2014_017h1, 5754, 8691, ec27, 1fb2, e9c5, 04e3, 3c44, ecaade2017_161ww, 7202, caadria2017_048t15, 73bb, b542, 7838, ijac201614203x8, ecaade2015_196j42, caadria2015_126p20, 04a1, 398c, f5eb, 67a5, f72c, 6932, cdf5, b34c, 42ef, 8c5d, 6c43, ecaade2017_253n, ecaade2014_153s37, f391, a246, e984, sigradi2016_382z, 53e1, d2be, bff7, a3f6, ijac201412305r2, 1e54, d5a5, 695f, 8112, b0dc, 5e78, 9a5f, 4841, e60f, df07, cfd8, 58ae, 3c72, 5fa4, a5da, acadia14projects_691ax, ecaade2016_068k17, 3fb8, ecaade2014_224t57, f832, 65d0, 6e45, 4089, 7861, 9d6c, ecaade2017_164l, 85bb, c639, caadria2016_851m36, 7be7, ijac201614305h3, eef9, 4576, 4849, 7a03, a3c6, cf92, ecaade2014_163g40, 0154, bf11, 6974, 271f, 94f6, 2b31, d94b, 9252, caadria2017_047b15, e83e, ecaade2016_018z4, 23e1, 45cd, caadria2015_109a17, 6927, 4aa2, sigradi2015_9.270h17, 9b7d, 5203, 4c44, ecaade2017_225ww, ecaade2014_104r23, 6ef6, ae27, 4424, 61c5, ed30, 0d55, 681b, e144, ecaade2015_185p39, c552, 8267, b4f6, 9c5c, 7454, 58d7, 7dd8, 8ca5, ecaade2015_285n62, c8af, 9bf0, fbde, ecaade2016_217l55, 5b40, acadia17_177s, a774, ecaade2013r_006t4, 28da, 5973, 9723, 44ca, ijac201614207b12, 9fe5, d662, 3aad, 8503, ecaade2015_221y48, 96fa, sigradi2015_6.42r7, 72a1, f385, 8605, 3e84, acadia17_322c, sigradi2014_137h2, 2120, 8d81, 714d, 817e, cc0f, ec7c, fba6, 395d, 165d, ac8a, 8991, 78a9, 03f1, e759, 7061, 967c, ecaade2016_243c65, 8ba0, 4062, caadria2015_188u27, 104f, 90c3, ec5a, cd37, 2f90, 60fd, 2a46, 4079, ca57, 4735, 39ef, f213, acadia16_488b29, ecaade2015_100z19, 3b02, ecaade2015_61w11, 5e33, 49b6, ad71, 3ed1, ecaade2015_215k47, 0dc1, 99b6, 6ff1, cf18, ascaad2014_019v2, ecaade2017_290yy, ce3d, 2299, 3702, 6c03, 7a2b, acadia16_174e12, c962, sigradi2014_347k10, 7620, 4abb, 20db, 9d13, ecaade2016_158d43, bb7b, 1078, bfaa, caef, ea3d, d64a, 286d, a7d0, sigradi2015_3.65x2, 49f9, 218f, 1bbc, afb1, 77b6, cef3, 6fdb, 5c4f, 210f, e099, 17c2, d09f, e94d, 9e79, b220, 9579, 1d1c, 439b, 8b26, ecaade2015_138r28, fcab, eb26, ded2, caadria2017_028d10, 9dd0, acadia15_381r16, sigradi2014_347r10, b8cd, 6602, 1a17, caadria2015_060p6, 616d, fd70, 5656, 0dcb, ecaade2016_221p56, e6e9, 3d11, b305, 2fb4, acadia17_608z, 452e, 1f39, acadia17_358ss, 3252, 32ca, 8955, 86f5, 420f, 03a2, f48a, 50e5, 29d8, acadia15_417d18, 7dc3, 3b9c, ecaade2017_157ii, 6df0, 28d2, c09e, a9ee, 3675, ijac201614104w3, 77d1, 37d3, 9013, 1e97, 04ea, sigradi2014_109h9, sigradi2014_281g3, c97e, 9fa3, e20e, 5d4c, d617, e500, f1bb, 3e49, e303, c2a6, ecaade2017_129ff, 34e2, 5a5a, 115f, sigradi2016_492pp, caadria2015_213u32, acadia14_549s, e3fc, bb69, b12c, 8479, 1c59, 8854, acadia17_669t, 4312, 9129, 0fa1, 0946, f620, 44ef, ecaade2017_042ff, f4ce, 3bd6, a682, efc3, c0fb, 8947, sigradi2016_479ff, sigradi2016_426f, fa2e, 3b2c, ff00, ascaad2016_018n7, 885f, 5771, caadria2015_073o10, 2f73, 4807, c1e6, 45bf, 6947, deb9, d96a, ecaade2014_140t31, ecaade2017_031zz, 4fc7, 22b4, 2d12, fed8, 4ee8, ecaade2016_158h43, 970b, acadia14_267o, 858b, 2b2a, a35e, c795, 7a67, ijac201614408h5, 4b6c, d3e7, 223c, e52e, 1bba, acadia14_531k, f551, acadia14_647au, b773, ecaade2014_030g8, ce9b, a302, ecaade2016_126n34, ab0d, 9115, fc07, dd8f, 2243, 1869, 134c, 069f, ecaade2016_021c6, 80d3, 21ba, 9aed, ascaad2016_033d13, acadia17_257yy, 66c7, ecaade2017_244nn, 50dd, sigradi2013_400m, 0438, 9ae8, 7793, ecaade2016_033b9, 556a, 3c1d, 1815, f473, e2e0, 5455, a887, dfeb, 085f, a586, eea0, 28d5, dcf4, ecaade2017_291c, 257b, b354, e64a, 69c9, b6f4, 5985, ecaade2017_054hh, d99b, c6d5, 32ed, 89f7, 2dec, 1fe7, ecaade2016_222j57, ffde, 7187, 5471, 24a2, 57d4, a577, 6beb, 9d1c, ijac201513305g12, 879c, ad73, c26e, 225f, 912a, 1469, 9046, ef76, 2595, caadria2015_033c5, 18c2, 3dba, 370b, cf54, dc74, 13fd, ecaade2015_139a30, ascaad2016_018m7, 6c63, 7a98, ea41, 7849, ee49, 718b, 2f34, 5035, 1fa4, 3e16, 0583, 41d1, b0b3, 3ce1, d053, 9fc3, 0744, 1135, a471, 82cc, e056, caadria2017_021l8, 0bcb, db3b, b9f9, dab5, 6d09, dde8, 3edc, acadia14projects_153av, 56ca, 2b88, 24bf, 8680, sigradi2016_446d, ecfd, 4b4a, bf19, 665e, 7435, 1ae8, ecaade2015_194w40, acadia16_470c27, caadria2017_085c25, 0cce, 02ba, acadia17_163oo, ecaade2017_073r, 9684, ecaade2017_006t, ecaade2016_013p3, e575, 4f9c, c8b6, 6ece, 5df7, e63e, ecaade2017_170a, fcde, cc88, caadria2017_018s7, 54ec, 41ca, a830, 4711, 6708, sigradi2015_8.276y14, 9cc8, 9378, d46c, 5eaa, f4d5, acadia17_364xx, ecaade2017_146ee, ca7c, d9f0, 178d, e53e, 108a, 646f, 5fb5, ecaade2014_053r13, 06cc, fdde, 78a7, fffc, 1835, 7f58, 30c1, ijac201614403h2, 385c, ijac201412304w9, 0add, f25a, 73a5, b0d5, 0b44, e13b, bc46, 29a9, 256a, 1ef7, caadria2017_131g35, 071f, c889, ab3a, acadia16_280t17, ecaade2017_225a, caadria2016_085g4, 3c22, 9f53, 3d17, ecaade2017_195oo, a6db, 7531, c665, a6e0, 700c, d18a, sigradi2016_816yy, cb03, a0df, 258f, b63d, 9b12, 9713, 8ded, 545b, 3ef1, 9e89, 8845, ecaade2015_81v15, 0b0b, b463, e0f5, 6c9a, 99fa, 28be, 7e1a, 854c, b58b, caadria2016_683e29, cea5, 1165, 39b1, 0e9d, a686, c33d, be3a, ascaad2016_010b5, caadria2017_048p15, ecaade2013r_002g2, caadria2016_105a5, ecaade2017_210z, 9d69, 470b, 1a6a, c610, f607, c1ea, e451, f04a, caadria2016_095o4, acadia16_362n22, 587c, ecaade2014_214v54, sigradi2014_214c8, 6e24, 50b5, ecaade2016_063v15, caadria2016_457j19, 4ee9, b818, 7125, 94d4, acadia16_402o24, 23e4, acadia17_273dd, 4659, d4e7, 8904, 75d8, 326b, ecaade2013r_009e6, 57c7, caadria2017_063b21, 5dab, bc7a, e8f6, ae8d, acadia14_435aw, d1db, d7b2, b5f5, b468, ea80, a11d, d086, 93e6, sigradi2015_10.220f20, 0b7d, 71db, f7dc, 9404, caadria2015_206m30, 5d48, ba5c, a446, 733d, 5fcd, c0b1, 38ae, 55cf, 6189, 25b9, 0f15, 57da, d3ac, caadria2017_122u31, 79b4, 3883, 6764, cb69, 3c7e, fa5b, 696f, 4ba9, eab7, ecaade2017_212oo, 5f47, 7cd0, 0c29, a353, 6a3e, 2235, f9fc, sigradi2016_431s, b0b4, 23c6, b8ec, 37fb, bf81, 4235, acadia14projects_487i, ecaade2015_278t60, 90fd, d6c4, b9a1, 0185, d8e8, d7f8, 95cb, 4d5f, 160f, 1226, 4248, 4779, a6b2, 1da7, b187, b2e7, 1b2a, acadia17_391a, 7b1c, d2b2, acadia14projects_719s, 5f0e, ecaade2014_239p61, ffac, 528f, acadia14projects_145n, edd9, 574f, b219, c863, c5f1, 497b, a35d, acadia14projects_83ad, 5305, caadria2017_094t25, eb60, e6ab, 8250, caadria2016_839m35, 6b2b, acadia16_478j28, ecaade2015_215e47, ecaade2017_056ww, e2fc, b044, 0f51, ade1, acadia14_333ax, 6331, 5494, ascaad2016_057y22, 1465, b4d2, ecaade2016_043x11, 0707, 4722, 6cf3, a463, 3233, 2a5f, 7725, 1534, ecaade2014_055u13, a55b, 2254, ecaade2017_089ff, ecaade2014_078s18, ecaade2015_138m29, ecaade2015_138v28, f9a6, ab7d, e753, sigradi2015_12.297i28, ecaade2016_104s28, 3fa4, f41b, dd03, caadria2016_177h8, ee82, af6c, 696b, ecaade2016_045k12, f421, 0e80, acadia14_549t, 7f9c, 154c, f751, 7528, 625c, 76c7, 78d6, 1b06, ecaade2017_051u, sigradi2013_411m, 76e6, 3e72, 8bab, dd5c, 5d24, 98fb, acadia14_445ag, 0ef5, 0efe, ecaade2016_bkok65, 6810, d5aa, bf2b, 256c, caadria2016_229a11, 5926, 919c, ijac201513202n6, ecaade2016_036r9, acadia15_69p2, ea81, 88fd, acadia16_402u24, 9204, acadia17_403j, d426, f31b, caadria2015_073c10, 1dbc, e265, 846d, 0889, ecaade2017_288dd, acadia16_88d6, acadia14_347an, caadria2015_064z7, ecaade2016_230o61, 5eb0, 5bbc, 1ce6, 2a96, a45f, ecaade2017_109dd, 47cb, 58e4, 1827, 450e, 2de1, 1c31, bd9a, c816, ba8b, ecaade2017_142uu, 2b67, 89c6, 8175, ecaade2017_164p, 0181, a7c0, a581, sigradi2014_080p7, bd1b, ecaade2014_108c24, ijac201412402b5, d456, 2045, 0773, 5345, e305, 8163, 9c86, d5be, 7afe, 825d, ecaade2015_53c9, 14bf, 6b6d, sigradi2015_3.43k2, caadria2015_213t32, a12b, 4145, 639c, d10d, bdb3, 4135, f9f4, 237a, af2f, 8a50, fae7, 14ba, ba51, 3836, c7e4, d823, ba66, 325a, e03c, 7a33, f0c2, 727f, 9f74, b493, de72, e246, 0559, 82ef, ecaade2016_098d27, acadia14_327c, 4b90, acadia17_307gg, b0eb, 2f50, ecaade2014_194y49, 23e8, sigradi2013_280i, acadia17_520v, sigradi2016_602a, ecaade2015_206o45, 1f31, caadria2015_172g26, b8b6, beb0, 1997, 7116, acadia17_231o, 3e8f, acadia14_435ap, cc30, 11a8, 5d03, 5666, ascaad2016_031o12, 772a, 684e, ecaade2017_214v, a4fa, 973b, 07c2, caadria2015_030j4, ecaade2016_111l30, 9624, c047, ijac201513104i3, 62e3, b731, 9b4b, 9e47, 2c2f, 9498, 8842, bef6, 0d29, ecaade2017_013kk, e7e4, 1474, 166c, a98f, c04f, 6c60, caadria2016_229u10, 84ee, 26d0, sigradi2013_429k, eb7d, sigradi2015_12.297k28, ecaade2017_308dd, 9e80, 5b98, c24e, 2b37, 81bc, 9da2, 7fe7, d89d, acadia14projects_589k, c781, 35cd, caadria2015_124s19, ijac201614205i10, sigradi2016_360p, ecaade2017_jgon, ecaade2016_087o24, 3190, acadia16_432r25, bdf9, 9f90, ecaade2013r_018u9, acadia14_135p, ecaade2016_065c16, 9d9f, f5bc, 2333, 2496, 38db, acadia15_95i3, 4c4f, 0bcd, 30df, c5b3, 8071, 5b66, ijac201513203t6, 659a, 7aee, eedf, 7e8d, 5640, 8f7e, dd81, caadria2016_405t17, c698, b76a, 9626, 7184, 3d6d, caadria2016_539f23, ecaade2015_241l55, b935, 587f, 4693, ijac201412402j4, ecaade2014_011d2, 3237, 7cc9, 29f8, caadria2016_621p26, ecaade2015_241f55, 06c9, 6884, eff7, c117, 2919, 99ec, caadria2017_142d37, sigradi2015_10.307m21, 1415, 14f2, 8ea9, 5744, efa2, 8749, 65e7, 5f55, cf07, ecaade2016_210j54, 28ea, de0d, sigradi2014_186b6, acadia14projects_479r, 97b6, e892, 47c3, e15c, ijac201412408v1, 45cc, f836, ijac201412303i8, 5b19, 230b, ascaad2014_025m6, 9265, fd7c, d730, 6d2f, dc73, bc1e, 82b1, 726f, 9f48, a0b0, 587b, 0a59, f973, 626d, c717, b2a1, 6112, sigradi2013_303u, caadria2016_105b5, 53f9, 94c5, ecaade2015_241e55, 31ca, 8c4c, ijac201614201m6, 5b63, d80c, 3526, 3453, 7912, ascaad2014_022h4, 102c, sigradi2016_387zz, d254, 3de4, b09b, c634, fb06, sigradi2016_815oo, a173, 3fbe, ecaade2016_119m32, caadria2015_181a27, 7c8f, b7c2, b8ed, c452, ef73, d0dc, 3c66, 8914, cc06, ijac201412408x1, 2d45, 4c7d, 8fc6, 7fd7, 6a13, 4b77, f5db, 25b6, ecaade2016_027w7, 9294, 335c, eb9c, 7455, 486f, dc1f, ecaade2017_208a, 8469, ecaade2014_121v27, 3f39, ecaade2015_268y58, 7283, sigradi2016_599pp, sigradi2015_3.221w4, sigradi2015_10.307i21, 321f, e0df, sigradi2016_490dd, 78bf, 374f, 01ef, da9b, f543, 1bc4, 184d, ecaade2017_152cc, 4dd1, ecaade2014_153l36, bdb0, 9a39, 0fd8, bb42, sigradi2014_159h4, ef39, acadia14_479l, 5cb3, ecaade2017_083tt, 4aad, ijac201412405p8, 4c30, acadia14projects_409n, ecaade2015_155j32, 142e, 7e3e, 57cd, c386, 35fb, ecaade2017_243dd, acadia14projects_691aw, 24a3, 4bdb, 92ea, f7ff, c415, 4925, ecaade2017_156q, 551a, ecaade2017_215q, d564, bd70, ecaade2015_329j71, 12cc, 1d8b, 4b37, 3a8e, 1bfd, 2d3a, 57b8, caadria2015_016n3, 8bd3, 76bf, a03d, ijac201412303x7, 3328, aea4, 1a72, caadria2016_809c34, 6421, 1dcf, 62ac, 90ca, 6871, ae93, acadia17_230xx, 76a1, ecaade2014_180c45, ede3, 67bd, d920, a389, ecaade2016_163w45, 3f45, aa6a, 6496, caadria2017_190w45, c401, b504, sigradi2014_151j3, 679a, 5ecb, ecaade2017_183w, 1f4a, sigradi2016_467m, 8e5f, 643f, sigradi2016_792i, ec92, 0701, c9fd, 53f1, f629, 3b60, sigradi2014_239e9, caadria2015_096m15, ecaade2014_162u39, a9bb, aecc, 63a7, e4ef, c5c6, 0df7, f984, 41c5, acadia14_347at, 14de, ijac201513105s4, 6c59, 5485, 8c0c, 9beb, 5585, 750c, 6a02, sigradi2015_6.42x7, 4e5d, 0065, acadia16_394i24, ijac201513101e1, caadria2016_611k26, d913, 279e, 3319, d266, 16ef, 3a74, e9e7, 205a, dcd2, e127, 650b, 9ca1, ecaade2016_021y5, d275, 534a, e0eb, 6952, acadia14_609ae, 896e, f0ed, 64ca, ecaade2015_122i24, ecaade2015_285e62, 9ef1, cb8b, caadria2015_206h30, 1799, f66b, ecaade2016_166g47, 4613, ed45, 0388, dee8, 10df, ada1, 1b16, 4c85, 906b, acadia14_719f, 1831, 0ff7, 8f4f, acadia15_57x1, 9445, 53be, acf3, 212b, 5999, e476, c4f5, 8f04, eb6c, ecaade2017_199hh, acadia17_628rr, acadia17_237ff, 5157, acadia14projects_479av, ccce, c10f, 2be9, fbda, sigradi2015_6.183m8, c73a, f3ef, fca0, 6b42, 4821, caadria2015_108x16, 3642, 6b6b, c157, 3041, 9563, caadria2017_063f21, d8a6, acadia16_206n13, 9968, c397, caadria2016_881x37, caadria2016_777d33, 5138, 8847, 1302, 9ce2, e3f0, b181, 1998, ecaade2016_021t5, 6873, 9db9, e88c, caadria2015_130e22, b8eb, 2491, ecaade2014_194g50, ijac201412303u7, 287b, 6f68, ijac201513104x3, 87d1, sigradi2014_048c5, 2bf3, 440e, 33c8, ecaade2017_108j, 07dd, 6f27, 4b60, d6ce, ab8a, acadia14projects_609af, 99ab, d312, c0bc, 2518, cf53, 5d39, 9366, ecaade2014_230m59, 57f1, 8a6c, 5c69, caadria2017_016s6, ecaade2015_138r29, 80b8, f737, 425f, caadria2015_130r21, 41db, 2ccf, ecaade2014_198s51, ecaade2015_286y62, sigradi2014_345h8, 5dea, 2106, 7d6f, ijac201513303b11, ijac201614403g2, ecaade2016_038l10, b749, 8489, c098, 6530, acadia14projects_445am, b902, 3a8c, ac32, 3e93, f53f, a1b4, be19, acadia15_137l5, aa1a, ecaade2014_072x17, ecaade2017_148oo, 3e68, acadia14_63e, caadria2016_321g14, e4e4, 4d6e, c3eb, f56a, cc17, 3393, 352b, acadia17_322h, 8a5b, 3644, acadia17_511c, ijac201412205e4, ffff, caadria2017_122y31, e47c, 4db3, c810, cb7d, acadia15_47b1, sigradi2014_164k4, ecaade2017_021g, 8a2e, bed6, 8c2f, 929f, fb18, f54e, sigradi2014_201e7, 0688, bcc6, f9a9, aa86, bcf4, 5d14, e257, f043, aace, e4e5, 4b8d, 133d, sigradi2015_11.196k26, acadia15_469e20, ecaade2016_071y18, 55e8, f3be, sigradi2016_792e, cec5, cee9, bfc9, 7e54, 1948, ascaad2014_031i9, acadia17_70ff, 39d6, 28b7, 48dc, cbf4, fac7, sigradi2013_386n, 5631, 7562, 005a, cb35, 21c2, ef63, b07b, 43cb, 021f, 6dc9, c326, a7b9, 0dda, caadria2015_188v27, cd0e, e7da, 10bb, a9bf, 8e55, b8f3, 9825, db9b, 87db, 6ac9, ba10, 4c3b, 814d, e064, 213e, d57f, 2275, 23e7, c538, 37a5, 94a9, fdf4, d722, a549, a4e7, 186b, 0b80, 6d01, 0e44, fa1e, 4e5c, 248b, 043a, ijac201513101p1, 48fd, caadria2017_174n42, ecaade2016_113d31, c050, caadria2017_058g20, fbea, ijac201614205f10, 840c, ecaade2017_130a, c34f, aeae, a7ec, 49bb, b949, 5142, caadria2016_683i29, acadia17_189pp, f5b1, 8eea, 2509, 3fd0, b0d8, f4d7, 65ee, ijac201513302l10, addd, 9355, e31e, 96d0, f617, sigradi2013_74d, a5f3, cdd7, ascaad2016_045c18, 676c, b4c0, sigradi2016_694l, ecaade2015_74m14, ecaade2014_023m6, c63a, e86f, ijac201513105x4, 0eb7, 80c6, cc12, a68f, 9ba1, 7953, c653, b21a, acadia17_59c, b285, 1b18, sigradi2013_390b, 0a64, 4c1c, 7a8d, 5dfa, 4ef0, 8641, 886f, acadia17_403k, ecaade2016_198p52, 308a, 7285, ecaade2014_127m28, 744f, sigradi2013_429g, d2a1, 06bf, ecaade2015_11d1, 70c6, ecaade2016_102y27, ecaade2016_065f16, 485e, cf08, ecaade2017_028o, caadria2015_185m27, ecaade2015_64a13, 80af, 95c4, e11a, acadia14_619ai, a5bb, 73fb, 0566, acadia17_162m, e4ca, cb2a, 8600, sigradi2016_777ll, acadia14projects_531r, ecaade2017_098pp, 87eb, 0a43, ascaad2016_039s15, 7ee3, 05b3, e18f, 07bd, ef29, bd84, 62d7, b434, 9423, ffe8, 3945, 12a5, b975, 24f8, caadria2016_405o17, 7a0b, a660, f2ae, 16bc, 03bd, ef9a, c7b0, c0c1, 91a4, aaf1, 0b92, ecaade2015_271c60, sigradi2016_814i, c766, ada7, 9c11, d94f, fdf7, cb77, 42ab, c2a5, 55e6, d475, 07eb, 0ec9, 8c5e, a506, dbbf, ecaade2016_170o48, 1ac1, d802, 66e9, 89ea, 432e, e88d, 43e4, 60d3, aef7, 1e8e, b794, 7e8e, ea50, 8687, caadria2017_017i7, acadia14_637ag, sigradi2015_8.339y15, ed2f, 5e30, 077a, ecaade2015_285d62, f01b, 339d, ijac201412403f7, ba76, acadia14_63ar, ecaade2016_136h38, caadria2015_126b21, ecaade2015_268a59, abd4, 163a, d98f, afed, ecaade2014_149j35, ecaade2015_195i41, 42d0, ascaad2014_014d7, 7897, d853, 4e3e, 0d6b, 3c73, acadia17_358dd, e1b2, caadria2017_127c34, 4f0e, f754, 7be0, f2a4, f3a6, 0752, 236c, acadia17_349u, ascaad2016_041n16, 9243, sigradi2016_737aa, acadia14projects_627c, c2b7, b08d, c89c, e138, eb23, bab2, sigradi2015_6.327u8, a4fb, 1b8b, b51f, b215, 1a15, acadia14projects_281ae, a61a, ecaade2014_044c11, ecaade2014_204c53, 2c34, ea64, ecaade2014_018t4, cb41, acadia17_283yy, ecaade2015_240r54, ecaade2016_162d45, sigradi2014_221i8, ecaade2017_076kk, f0a5, 6b58, c3ff, caadria2017_033p11, ascaad2014_014l8, 041d, sigradi2014_180s5, abd3, d3bc, 074c, caadria2017_107n28, 8a14, e253, cec8, ecaade2015_86n17, a800, ae25, ecaade2017_091b, caadria2015_114f18, aef0, 7015, 69f7, sigradi2016_450ss, 52dc, 7d61, 9af9, 917c, af86, 973f, 4ccd, f34a, f27c, 4d2e, ecaade2017_046b, 3458, be1f, 7ab4, caadria2015_208u30, 6e86, d87f, 25d0, ec5c, ecaade2015_303u66, b455, 84cd, 0916, caadria2017_079z23, 53d9, acadia15_57s1, 2cec, caadria2017_056l19, acadia17_491x, acadia16_12t1, a5bd, fe98, acadia17_257c, 773c, 33e5, ecaade2014_186u47, ecaade2017_228x, ecaade2013r_006y4, 9009, ijac201614201l6, ecaade2016_072g20, a3eb, f852, bad1, ecaade2016_040a11, 96de, caadria2015_111l17, sigradi2016_446c, 8a3a, 126d, 1aea, dea6, 09c4, ascaad2016_057u22, 638b, 873d, 16ba, bdd1, c1c9, 5777, 98c8, 31b7, 7334, f105, 0206, c8e3, caadria2016_851j36, 2c79, caadria2015_077x10, ecaade2016_096n26, 563c, 79d6, 9e51, 4a0b, 6e6b, a555, ecaade2016_119y32, 8588, 1f47, 8885, 1d37, 66a9, ascaad2016_003f2, 9fea, 3e4d, 139f, cfba, 44d6, sigradi2013_226z, f975, cc3d, 9c63, 2e6a, 3d37, 5e93, d9ab, d440, caadria2015_208t31, 5ab6, c866, ijac201513102d2, 91ca, cc0d, 0929, caadria2017_041p13, b359, a83b, ecaade2016_199a53, 60ed, 591e, 5bbf, sigradi2013_28n, d1ee, sigradi2013_248e, 88b7, ecaade2016_169m48, d59f, 401d, 0fc5, acadia16_214v13, e400, 588d, 6533, 7d1c, acadia17_163ee, 4af8, ce6e, ecaade2014_038u9, a3a2, 27a2, 844c, ecaade2013r_018t9, 3cf1, 3a60, ce3a, 7d94, 0aa7, 0b03, f4b1, 7ea1, ecaade2016_208p53, d279, af40, 824b, e581, sigradi2016_659s, 1b4a, ecaade2016_120g33, 2a01, 7dd5, 3608, 0ecb, sigradi2015_3.111f3, 9c19, acadia16_88s6, acadia15_47n1, dbd1, 0677, f79b, 57e0, 0323, ecaade2016_224x59, caadria2017_005p3, 062e, 626e, 7534, 69bb, acadia17_221q, acadia17_70ii, b395, 7e05, ecaade2015_64e13, c91f, ijac201614207p12, ce47, 2a61, 140a, 7dcd, 7d42, b9d7, 3c8d, 3bcb, 76c3, b2b0, d5ff, f29e, ijac201614309d6, db81, 0a60, 284d, ecaade2017_042aa, b68a, e46e, ascaad2016_046s19, ecaade2016_tkoh67, a82b, fc71, fa1d, 70a3, 9956, bfff, 47da, 5545, 4278, ascaad2014_004e2, 1c9b, caadria2017_147z38, e3f8, b238, 0e94, db91, c4d5, 55e1, 7e44, b937, b8f9, 5e59, 78ac, sigradi2014_036t2, caadria2017_182r43, 106a, 6d71, 82c3, caadria2017_009l4, e77c, ascaad2014_005b3, ecaade2017_290ll, sigradi2014_134a2, 3036, 91d4, 435e, 7a75, fc2a, 0d39, d728, ecaade2014_185r46, 0fce, 8cb2, ecaade2017_234m, ec8b, 9f01, dcd1, 91bb, ascaad2016_023t9, 8461, ecaade2016_191y50, ecaade2017_240v, 1b75, d600, 4e04, 3932, 668e, ed03, ecaade2017_003f, 6036, 1f23, sigradi2016_654d, 73f9, a719, ecaade2014_153r37, ecaade2015_170r35, 3061, 5918, c5cd, ecaade2017_053xx, d399, ecaade2015_173j37, 0a22, bfe8, 3121, 1977, 36fc, 705d, bab4, 8654, 6bb4, 1c54, 6dae, acadia15_57y1, 34c9, a0b4, acadia14projects_317aa, 2f45, sigradi2014_041i3, 7c27, f04f, 311b, 8ab4, aaf0, ecaade2016_078b23, 8e5a, a928, 99ad, 5f4b, 66b6, 61b1, caadria2016_177i8, 9d0b, ef96, 64e9, 1e32, 95d7, e2ad, 3268, eada, a67a, d901, acadia15_211x8, sigradi2015_13.316z28, sigradi2015_4.219v6, 1fba, eb24, 0fe4, acadia17_283qq, 19be, 6d99, 4c29, acadia15_497e22, d225, b3f2, 0fcd, 3d76, 6ba4, caadria2016_125u5, acadia14projects_189a, 2efe, d345, 9ff9, 311c, 37a9, ca01, 81ab, c77a, b0f7, dcb8, 0c60, 2fd6, 9661, b2ba, sigradi2014_305j5, ascaad2014_017p1, 8b7a, d744, ee9c, 5612, c640, 132f, e1d6, ecaade2014_057r14, ascaad2014_014r7, d59b, c337, ee63, 9fc5, 3b5f, 536b, ee6f, 237d, f732, bfb0, 8673, ijac201614307z4, 8a28, 118e, 0902, b81e, db8e, b6d5, ac20, d37c, 0c65, acadia14projects_63an, acadia17_551f, 0165, fc66, 2044, ae94, a1a2, 6b72, ecaade2014_226x58, acadia17_201yy, 00a8, 29f1, sigradi2013_342s, b8ff, f518, cd75, c8d4, 5306, 4c93, ff54, a171, 0e4d, 7e9b, ecaade2015_138j29, e824, ecaade2016_068k18, d6ec, f1dd, 72de, 1b01, eb52, a809, 789a, 5275, 6be5, 7e42, 1316, f29d, acadia14projects_153c, e68c, 0d12, 7e15, 97bc, 9068, 38b2, 7ec4, 67f9, caadria2016_177v7, 5195, 5589, afae, ascaad2014_026u6, 4ebf, c9ef, 749c, 9b18, 2c4b, 1a77, fc88, 1634, 62fa, caadria2017_183n44, d859, 7d4a, ecaade2014_072a18, sigradi2014_045f4, aca3, 296a, 10e3, 26ae, c273, 5ad5, caadria2015_213k33, 1319, 32f4, acadia14projects_681ar, 2400, 24cd, 6d72, 6b76, d1e8, ecaade2013r_004f4, ijac201513101g1, 7365, e21e, acadia14_291g, 7624, 9016, 9c7c, c155, 5951, 7d69, caadria2015_030d4, 6660, 93eb, acadia15_469l20, 2b5c, acadia14projects_655ac, 7fde, 6d70, 67a4, b986, acadia17_473h, 49f8, 61d7, 2373, 19e2, 66f6, 7c71, ecaade2015_265n58, sigradi2016_809oo, 465e, acadia16_12m1, f2a5, acadia16_130l9, 98a0, 87fe, acadia14_339ae, a32f, caadria2016_819y34, 917e, 10b9, 1e25, ecaade2014_072m17, b316, 4bdf, sigradi2016_375f, sigradi2013_173o, 36ee, f40a, 82f2, dfcb, 12a4, ab52, 62cc, b266, de15, 393b, acadia17_153h, 8fe5, 8252, 89da, 8ce2, 732c, 3805, a0cb, f108, dd20, sigradi2013_343c, sigradi2016_685mm, d972, ecaade2016_055h14, 2bfc, 2c2b, 1f63, 84b8, ea20, aa58, 4f83, 7ab9, caadria2017_015u5, acadia16_12g1, acadia16_12c2, fdc0, caadria2016_539b23, a3cc, ecaade2017_255i, d5c1, 2874, 2f3f, ecaade2014_168f42, acadia14_153f, 63d7, d08a, sigradi2015_9.347z17, 558e, 05ea, 5920, sigradi2014_099r8, 503b, e0b9, 0f11, 52e7, acadia14projects_333az, 387f, 6458, 0767, cb51, a9dc, 00ea, 8879, 21c0, 5830, 61c8, caadria2015_150x23, e93b, f94d, d4bf, b9c9, f96b, fe40, ecaade2016_191a51, 2967, 908a, aea2, ecaade2013r_011c7, ec52, ecaade2016_070r18, acadia14_699r, ecaade2015_230p52, ijac201614201g7, 6f4f, 9176, 3a2c, 2eb2, 3ab2, 6d0d, 8a44, f344, ascaad2014_017t9, 25cf, 4e19, d5a1, ab50, 60e3, ce35, 1701, 791c, acadia14_63ai, dbfd, 4f4c, ecaade2014_163z39, 9602, 02cf, c108, d20d, caadria2016_539y22, sigradi2014_132j1, 6878, 2261, 40de, ecaade2013r_018n9, 16c0, c969, 25a7, a513, 1e5c, 655e, 7a56, acadia15_195y7, 7663, acadia14projects_43y, 8a00, a234, sigradi2014_313d6, 3429, 6618, 1b4f, f2bb, 6245, 3101, af39, 282b, db83, caadria2016_395x16, 7e45, 9cbe, d138, ecaade2015_61o12, 85e6, caadria2017_132n35, sigradi2013_387c, 5ef8, 4905, caadria2017_107u28, 3f66, 30b7, 6bae, 0820, 39d5, c746, 8d25, ijac201412406h9, 4e27, acadia16_34a3, 1a0a, acadia14projects_555e, fd2a, 03fc, 27f1, e12b, 7f4d, 8787, 46d7, ecaade2017_225i, 5285, 406e, acadia16_140z9, acadia17_100r, 4af6, 6c6d, acadia14projects_427ar, 6aaa, d072, sigradi2015_8.339x15, acadia17_283uu, fbff, 9444, 7be5, c9d4, 2439, 32b2, 4b22, 267f, acadia14projects_291av, 1a6f, ijac201412401w3, e758, 123a, acadia14_523ar, 20ed, 53de, acadia17_598p, ecaade2016_132i37, 6f7b, 7213, caadria2016_579p24, 35c3, 1ca7, d837, dacf, febe, 9bce, 5556, acadia14_101aj, febb, 0f87, 1542, c482, fc9c, 8233, 11ca, sigradi2014_266j2, 8e82, b4e5, e3fd, f84b, ijac201513205e8, 1cea, d551, acadia17_445t, 1e42, e2e4, b59d, acadia14_565u, 01d5, 44da, 10a5, aa17, eebf, f64d, 6d31, 120c, ecaade2014_042p10, sigradi2014_032e2, d737, c37f, 4518, eccd, 7bd7, 8f7d, ascaad2014_029i8, fba1, 5c73, e863, a34d, c092, 35c9, d67c, e849, 78ce, acadia15_395b17, ecaade2014_123i28, 9eec, 605d, acadia14projects_463at, ecaade2014_138z30, 7769, caadria2017_118c31, d430, 6e8d, f41c, 7d3d, 2df4, daa5, ecaade2017_105vv, f5cf, 3533, 0088, 8a1f, caadria2017_094y25, 4823, 08f3, ecaade2017_220mm, acadia14projects_375aw, 1eef, d866, sigradi2015_3.209g4, 57a4, d2b6, sigradi2015_11.196h26, 4111, 875f, 788f, d4f8, acadia15_232s9, 3f84, ea58, sigradi2016_420vv, e3c3, b866, 1a55, 216d, 5645, 0a1e, ascaad2016_040y15, ecaade2014_127j28, 1081, 2825, 9569, 739e, ecaade2015_251o57, 9607, a349, 4664, 7e69, 0db9, 6ad1, e63f, 4c1a, sigradi2015_11.34b24, 3aa5, sigradi2015_11.34x23, sigradi2014_186f6, 6400, d9c8, 8c6e, deaf, 19bd, 3e28, 1686, 083f, 0b0c, acadia15_417e18, caadria2015_081a12, dfd3, 5604, 9b11, 0800, ee72, c860, d75a, 73b7, 2e78, 788d, caadria2016_755l32, 721a, ecaade2017_072i, ecaade2017_008i, 4bcd, 2ecd, ascaad2014_012l6, ef0b, ecaade2014_168l41, 8dec, ecaade2015_202f44, ascaad2016_031k12, sigradi2014_047l4, 88f9, caadria2015_114u17, acadia14_347aj, 69a0, ecaade2015_320n70, 7689, b3b4, ecaade2017_042y, 40c3, 36f1, 8c0d, b696, 8e4e, ab3d, 8107, 8cfe, c6ab, ecaade2015_114n22, 3b5e, f478, 6b88, bfce, ecaade2017_124x, b400, 6e3b, 3afa, 35a9, sigradi2016_530ff, ecaade2017_grib, 0047, 0132, 2fec, dff6, 585d, 6fd7, e8a4, 8942, 66ba, 4861, ecaade2016_028i8, e04f, 174d, 0ed7, f36a, 0969, a5d8, 7168, ac3a, 3784, 3c87, 2a52, 1f45, 763c, caadria2016_229z10, 6726, caadria2015_164f25, ecaade2017_164m, 481f, d1c6, b163, acadia14projects_333au, 5c8d, 88cb, ecaade2015_86i17, 3b49, f764, 728e, 072d, 86b0, ecaade2017_201a, 2e00, 461d, c871, ascaad2016_035s13, 63d4, 98ee, acadia14projects_247j, dc25, 2ed2, 3ba4, ce8e, 9e5a, ea9c, f9b1, 84d8, 5a27, cb4a, e5c9, 145e, b270, sigradi2014_103x8, ab54, 5f07, 7fb5, f812, ecaade2014_215c55, b122, 2f47, 784c, 9747, ecaade2016_130m36, bb32, caadria2015_049d6, a0cd, caadria2016_115m5, 62d9, 36dd, ijac201513201n5, ascaad2016_029w11, 6e3d, 6f32, 1a88, dff2, 2da7, 4256, 69af, 129f, b69c, acadia14_601ab, c1ba, 2987, ijac201412408t2, 0d42, 63d6, c7c2, ascaad2014_021c4, f4ba, c211, 0afa, 7e90, 0119, ijac201412206y4, ef64, 30cd, c377, acb3, 4fb1, df8d, e717, caadria2015_077a11, 2435, a15d, 289b, 0008, 9d80, 51a5, caadria2016_343l15, ascaad2014_008s4, 4246, caff, 191f, acadia16_116s8, caadria2017_030x10, acadia17_462hh, 994f, a6b0, acadia17_560u, ecaade2015_298i65, 935e, 5f7f, caadria2017_041t12, ecaade2017_033s, 506d, sigradi2016_408ee, 4797, 1b52, 20f8, ecaade2016_222s57, sigradi2015_6.327t8, acadia14projects_145af, ecaade2015_201a44, 8f2a, d6ea, 2dc7, 26f5, 48ee, sigradi2014_330c7, ijac201412307h3, acadia17_220u, 86ff, acadia15_343x14, 5cf2, 862b, 5510, e68a, 1b63, 993f, 68c3, ecaade2016_047g13, 790e, a58d, b837, e373, a04c, ecaade2017_212ss, sigradi2016_741hh, acadia14_117h, f867, 6ee6, ecaade2015_73w13, 690f, ecaade2017_091yy, a6eb, 2715, 6626, sigradi2014_045x3, ecaade2016_162o44, caadria2015_190o28, e50f, sigradi2013_343k, e993, ecaade2015_138t29, d361, dfe2, c20f, 01c2, acadia14_531o, 90c9, a89c, sigradi2013_289m, ecaade2014_153e37, aae6, 74ea, 3c9d, b64d, f024, b646, 38b1, 036d, 6524, d595, 8144, 8fab, acadia15_483d21, 9413, acadia14projects_555h, 79a3, 07f5, acadia17_570bb, 9588, acadia17_230a, 40e8, a128, d66a, 5b5a, 6233, acadia14_479az, ascaad2016_003a2, af49, 2b33, acadia14_661e, 13bf, ecaade2017_249c, d0a7, ec0e, ecaade2015_83k16, ecaade2015_193f40, a122, ecaade2016_078c23, 36e0, 0c66, fe1b, ecaade2016_032r8, d609, f46b, caadria2016_013w1, 57c1, 1f0f, ijac201412305n2, sigradi2013_43v, 1863, eb2f, acadia14_719p, ascaad2016_015n6, acadia14projects_661l, 7a74, 6d2a, ecaade2017_047o, 4a93, 976e, sigradi2016_776w, ee06, 8b4a, 2e88, 1dc5, ecaade2015_100m19, a937, 6ad3, acadia14projects_101n, 7744, caadria2017_190p45, 4e2c, 0d74, 1375, 4125, d3af, 321c, 89dd, c407, 762a, ea6b, 6b4b, ecaade2017_021n, cbe4, c809, c716, ecaade2017_198ss, caadria2015_114h18, 4f3a, 48d9, d586, 461b, e008, acf0, ecaade2014_014g3, 14c5, a6cf, acadia17_648y, 131c, 02fd, 114a, 302d, dccc, 6b81, 093a, sigradi2013_244m, 84dd, 5c70, 3bd3, 4dab, 201e, b3c2, ddfe, ecaade2014_220e56, 6ba6, acadia15_57a2, 4fe8, c635, caadria2016_851o36, f982, sigradi2015_12.107e27, 1905, 1132, 3515, a3c8, 9bf2, 53ad, 4f40, c20c, 03e3, de06, c994, bde7, bee1, 9cf3, c729, acadia14projects_75ay, ecaade2014_192c49, ascaad2016_028j11, a3ef, e7f1, 3944, e7b3, 6d0b, b659, a775, ecaade2017_144s, dba0, ecaade2017_152kk, 114b, ecaade2016_158j43, d86e, 0c23, 61e0, 089f, sigradi2014_176e5, d919, fea1, a397, 57f2, cb6a, 7a9d, 1ad2, 18b1, 5106, 2cdf, 36fb, bd98, b97d, ascaad2014_008a5, 23b4, 4211, 3ccb, 7d36, 3bad, dfdf, acadia16_106c8, sigradi2015_12.259d28, 031f, dd52, 7410, ijac201412303o8, 7b5f, sigradi2013_289k, caadria2015_226u34, c77e, 5884, acadia14projects_357an, b2c1, 8fe8, 39a3, acadia16_140a10, e8aa, 6517, 11d0, 0b48, 3292, sigradi2015_13.181s28, ecaade2017_072h, 54e8, bf0d, ecaade2016_102m28, cbf5, 61a3, acadia14projects_531o, ecaade2017_252k, ecaade2016_221u56, ecaade2013r_020r10, 8aa4, 6dfd, bfec, 0ea9, acadia15_243d10, e27c, 4b2e, 7395, ecaade2015_144h31, e069, f85b, 6a96, ab89, 7027, e15b, acadia15_343j14, 14c4, acadia17_648ee, 5281, sigradi2016_781c, bc1c, 9ae4, 1c64, 8b74, acadia14projects_579a, cc0b, 1817, 0129, 6b1c, ecaade2017_143ww, ecaade2015_92t18, e08a, ecaade2014_168r41, 7de9, e36a, 9805, 1f35, ecaade2014_024f7, ecaade2014_030o8, 9509, ecaade2014_139e31, e094, 0a63, 9426, f686, sigradi2014_282m3, edeb, e7e6, d58b, ecaade2017_059nn, caadria2015_119e19, a2ea, ecaade2016_007c2, b050, 1371, fa7c, b941, ecaade2015_22u4, 49fb, c039, acadia14_699u, 4e17, 2e10, 0fa7, 5b88, cd26, 83fb, e73d, 420b, 436d, 7bb8, ecaade2015_285p62, acadia15_110h4, 1ba3, ijac201412403n6, 10a4, 6aac, 2519, 3428, 8574, 3110, 455b, 2547, 35ed, d6a6, 4bb4, d7ae, 9534, acadia15_343b15, 396d, 91c5, 1e21, sigradi2014_041d3, 7ada, ecaade2014_089u21, a477, ecaade2017_033t, 71ab, 461f, 74ee, caadria2016_281c12, 160c, fae6, 7f0b, f19a, 9afa, 587a, 3e9e, 4dcf, 381a, acadia16_270z16, 96ba, 32f0, 39e0, a806, 5252, ijac201412305p2, 66c4, 45c3, ijac201412303m8, 3709, c5ed, f2ef, b0f9, d790, 100b, 8156, 444f, acadia14projects_549p, edf7, 70d4, 6663, 83c5, d498, 4c62, c2ab, 6686, caadria2017_070n22, 5cc5, 2ed3, b6da, 3a7e, 2ca9, sigradi2015_13.316y28, 4026, 8a33, fac3, 0b3a, ecaade2017_100j, ascaad2016_033x12, 0523, 50df, d696, 5cc6, 23ef, fc8f, caadria2016_777y32, 599c, d1bc, c125, 11ce, ecaade2015_130a26, acadia14projects_117i, sigradi2013_295b, ecaade2017_225l, e6a5, 1982, c110, c7f3, ecaade2014_168j41, 9533, 6299, f2a7, 7149, 8ec0, bce7, 9729, d7fa, a186, d4d8, 5566, a0a3, ecaade2014_214m54, c4a8, bc86, 9622, 8448, 37ed, ecaade2016_006w1, 9c7d, 30c3, caadria2015_203r29, 1fd0, c4dd, 715b, e4be, 6d40, a711, 1b20, 9c62, 7d06, 766e, acadia15_57r1, 8766, 5097, 2e0f, 1cce, b107, 5cfa, f87f, d68a, 733c, dd63, ijac201614408g5, eba0, sigradi2016_641ii, f0b5, b4b7, 6394, 3682, caadria2017_183c44, 6a36, ijac201412304p9, ijac201412306x2, 1902, ecaade2014_100k23, 5509, sigradi2015_3.268l5, 26bb, 90a1, ecaade2015_284v61, c054, ascaad2016_038e15, 5a57, fc11, 509e, a21a, 5001, acadia16_470k27, ecaade2015_240t54, 6704, e09f, 0468, 448f, c710, acadia17_637qq, sigradi2016_814xx, 93b6, 0724, eb39, 12c5, 2039, 0485, ecaade2014_184e46, db87, e879, ee47, 0364, f859, 59a4, 8221, acadia16_352e22, sigradi2016_383kk, 9712, de8f, 2d38, f249, fa7d, acadia16_62h4, 8c09, e6ef, 322d, efca, ee56, acadia16_280w17, d5d7, b89e, caadria2016_405s17, c58b, baa3, 457f, 36a9, 0435, f4b9, 30da, 8bdb, 3db5, ecaade2017_198l, f25e, 41ad, 749a, 45e7, cc69, 46ef, ascaad2014_005h3, e3b5, sigradi2014_339w7, 3b85, af94, 216f, c0d6, 6799, sigradi2013_189f, sigradi2014_266k2, 9b98, sigradi2015_9.141g16, 358e, ecaade2017_172q, caadria2015_142m23, e043, 1907, 80e9, caadria2017_118h31, d10c, 8396, 3599, caadria2016_507r21, d403, 522a, eefc, 69b8, acadia14projects_435ap, fd78, 44b9, 66bc, 9126, 4f4b, 063a, ascaad2014_019b3, caadria2016_157r6, f3fd, 559c, 6fcf, ecaade2015_202r44, 45c0, bd4f, ecaade2015_229d51, 413a, 8fb2, 2fe9, sigradi2016_560dd, 900f, 83d3, caadria2015_206i30, 4c09, da63, 2ba0, 1acf, 888d, 81d5, 4759, sigradi2016_515i, sigradi2016_490gg, c0d3, adc6, 0ee3, ecaade2014_038n9, b3bf, f101, 8567, 7180, ascaad2016_038s14, bd59, ecaade2014_018r4, 5d53, 565d, acadia16_478u27, 8456, f394, 320e, 5bb7, 955c, sigradi2015_6.366d9, 8cf8, d38e, a416, ecaade2015_170o35, sigradi2014_178m5, 7a45, sigradi2014_097m8, a66f, 943a, ecaade2014_206k53, 5316, e358, 6cac, ecaade2016_130i36, a820, ecaade2017_291b, caadria2015_102b16, 9778, 43e0, 341c, 974e, e69b, ecaade2015_304w66, 37ad, 4eb6, 541a, 9f30, ecaade2017_175f, 794e, 424b, 9f45, sigradi2015_10.309v21, af14, 1524, e983, acadia14projects_719j, af8e, a418, 34e8, 531d, ecaade2015_35x6, 380f, 47d1, 990e, 88b4, dfed, ea24, 7ce9, 9e11, caadria2017_107m28, 11e7, c519, 0bba, 9851, 95f5, ee46, ascaad2014_014m7, ec4f, 7e28, f936, 263d, bd10, 42e5, 5972, ce88, acadia17_329dd, 9644, caadria2017_096t26, c13f, 85c6, acadia14projects_301b, d6b1, acadia14_655w, 8524, 1cc0, 72ee, 4ca0, 9288, acadia16_440d26, c5ea, 5056, 1e7f, 518c, 33d4, cdcd, a547, bbd2, b1f9, 7164, acadia16_98h7, a7aa, 2e7a, 77de, acadia14projects_589c, 3cae, ecaade2014_031u8, 29d9, caadria2015_185l27, 2588, 8e67, fdcc, d733, b0e5, ecaade2016_118r31, 5e12, f168, acadia17_60t, acadia14_719l, 54e6, e69a, 1897, 8686, acadia17_424zz, 1148, c290, caadria2017_056o19, 65cf, ecaade2016_221x56, 9f94, 71da, 3b27, 7dd9, 8a52, b9c6, 162d, 3501, 0348, 0125, ecaade2015_287m63, 6e2b, cc4f, 2645, 2a81, 963f, 5f7d, caadria2017_051j17, 9a0a, a4ee, 5587, 47c8, 5a1d, 8581, 8b3b, 2758, bd07, 1a0d, c35e, 29ca, acadia16_98p7, 5392, d43b, ae76, bf1d, 182a, 65b2, 530c, fe3b, 837a, e86e, e217, 1329, c5ad, 7916, fe1d, 24fd, 0f2a, acadia14projects_33aj, 6236, sigradi2013_401h, ecaade2014_024v7, ecaade2017_253cc, 6be0, 4e62, fceb, ecaade2014_057n14, 5f82, 6577, 7dbe, dd77, ecaade2014_010v1, 096f, d00b, dbc0, ascaad2014_010n5, 1506, ac77, 0431, 8d48, 5674, ecaade2016_217w55, ijac201614208v13, 7165, 6b66, 1343, 3014, a08f, caadria2016_167g7, ae66, ecaade2014_088f21, acadia15_357u15, 0fdc, c27c, 442d, 3d5d, 928a, 5dc1, sigradi2014_128x9, 8026, 4655, 74d4, ecaade2016_222x57, ecaade2017_202o, f578, ecaade2016_075l22, 379f, ecaade2015_82w15, 5ad9, 2e27, df95, 5437, da4c, 96a4, aa6d, acadia14_63ap, c0fa, f6ed, 1cee, 1c32, ecaade2015_55n10, c046, 7cd2, 3940, ecaade2016_080a24, ecaade2017_203y, 72a7, ca40, 4c57, 5bd7, a8d7, e432, ecaade2016_136x38, 31ec, ecaade2017_215ccr, 9584, ecaade2016_241e64, sigradi2015_8.186u12, sigradi2013_194r, f599, 2d71, 02ea, 55d1, 64a7, f218, 68fe, ecaade2015_287f63, df2a, 6a5a, acadia14_619am, 89b2, ecaade2013r_002e2, 693b, be4e, 1d75, ecaade2017_032l, acadia15_123p4, 951d, acadia16_488a29, b75c, 5192, d4d0, d9b2, ascaad2016_038l14, c27f, acadia14_317w, ijac201412301r6, ascaad2014_029e8, caadria2017_047j15, f104, e35b, ff51, ecbd, 9833, 5239, 6514, 3684, acadia14_427ar, ab6b, 5f59, 17c1, ec45, 76f7, acadia14_177s, 38b5, 692c, 1bc1, f389, 1876, cf7e, 48c3, 702a, ijac201412305o2, 6e03, 1d3b, acadia14_637ai, d02d, 30ac, ffca, sigradi2016_741ii, c66a, acadia17_258h, acadia17_472oo, 7da3, ijac201614204l9, caadria2016_239e11, 66cc, 8c42, 9ab7, c0ea, acadia17_349n, ecaade2015_18h3, eb21, sigradi2014_266e2, ee7a, c25c, acadia14projects_347ar, acadia14_699l, 786a, 927f, 562d, sigradi2013_387b, 84f3, bb47, 4ac2, ecaade2016_071f19, 77f2, 91ab, baaf, 3e1b, 1f1b, 3f17, acadia14_53m, d046, 54db, aebc, ecaade2016_151h41, caadria2016_487h20, cb49, 1c72, 012e, 0b66, b8bb, bd22, 026c, 5d8b, 44db, 9471, ecaade2016_217o55, 46d5, f862, sigradi2014_197v6, ascaad2016_045p18, 45a7, ecaade2014_071b17, 2b38, 8e52, b26f, 916b, afbe, 2ddd, 18a3, ecaade2017_037dd, 9458, ecaade2017_014zz, ecaade2016_120f33, b211, ecaade2016_078d23, 28bc, b07f, acadia17_316zz, caadria2016_167f7, b194, acadia17_628ss, 3386, 0985, a84c, e7b1, caadria2016_135y5, 43eb, acfe, d2d1, 5426, 515c, 0a8e, ba0b, 5b51, acadia16_470r27, 6201, 424d, 7123, 0038, 2608, 3b3d, 67f4, 98a5, sigradi2013_389j, 1342, c62d, 00ee, 3e0d, ecaade2014_084n19, 132a, 1624, 4ea2, 6c5e, ecaade2017_288bb, ef6c, ecaade2017_085ww, ascaad2014_017y9, b676, 4c60, 83b2, 65c1, 1a86, 2f27, ecaade2016_129t35, 1e67, 8073, 1562, 471d, 1f52, ecaade2015_284h61, 3b80, ecaade2017_215aar, 5be2, caadria2016_839l35, b745, 5e53, caadria2015_114t17, 0201, 3aa6, ecaade2015_207h46, 5ee3, dbc5, 4a95, d780, b3a3, caadria2017_002j1, ecaade2014_224m57, 0d8b, 8560, 4c77, 20c9, cd2e, d7ed, b54e, d118, 8a3c, fccb, 564b, ijac201412408f3, acadia14_23v, sigradi2014_074g6, 6e4d, 0aa5, a9e9, 6601, 60ae, 3366, ijac201614403u2, 3aa0, 4dcb, d18c, ecaade2014_173h43, 7645, a8ca, 1359, f0a8, 97a7, 2e96, feac, 7b94, d5fa, d831, ecaade2017_046zz, 2207, 0743, 8732, 161a, 7c1b, ecaade2016_108z29, 8897, ascaad2014_018c2, caadria2017_042v13, 9d40, d776, ecaade2017_017q, 8e7e, ijac201614402p1, 8055, 6635, sigradi2014_266w1, sigradi2013_343i, 6c4a, 2e2e, 2679, 116b, fbeb, d24b, e22d, ecce, 414e, caadria2017_163j40, 6026, 5f83, f310, ec15, e545, 00ac, 721d, ascaad2016_045d19, fc24, 047f, 2e8f, c652, 9dd8, caadria2016_529p22, ascaad2016_034j13, e957, 975a, ecaade2015_18i3, 5796, ecaade2017_028i, 7023, d5db, c169, d4e1, ecaade2014_177v44, ecaade2016_210g54, 5ca6, ascaad2014_008k4, b37c, ijac201513203o7, ecaade2017_071nn, c544, 64ff, ecaade2016_074j21, daee, b4d8, sigradi2014_263e1, fd97, ecaade2014_088j21, acadia14_479p, bc4e, 1af8, ef09, 226d, 220c, 8571, 80fd, d2f1, 776e, cc15, a1db, acadia17_598l, 60b8, 18d8, acadia14projects_619w, ascaad2014_017l9, acadia17_231r, acadia15_343y14, 4cff, caadria2015_208u31, 8299, acadia14_199ad, 1b13, b73d, fff0, 33d8, 91e2, f7ac, 15e5, c517, 8cc4, 699c, 4306, ecaade2015_83n16, 1e0b, ae02, 8855, 866e, ascaad2014_017v9, fd04, f22a, 90da, acadia14projects_699h, f353, adad, 7487, 9f2d, 468c, d850, 30f9, 62f6, d6aa, acadia15_483h21, ecaade2015_55j10, 0318, 70fb, c272, 100d, ddf4, 15c8, e5d9, 9412, ecaade2016_217s55, ascaad2014_014s7, 6fc5, sigradi2014_021p1, 55da, d385, 2260, a19c, 60a2, 12a7, 7999, bf25, sigradi2015_3.209d4, a1f8, a8cb, f7a9, 0bd7, 1cc9, 071b, 54f5, 3267, 3482, 5822, b9e0, sigradi2014_085h8, 5189, acadia14_565af, faa5, sigradi2014_075b7, e952, 1550, be7b, 584b, 6a76, b399, acadia14projects_177n, 1854, ecaade2014_152k36, cd03, fbb6, ecaade2015_138m28, 4e91, 6093, acadia16_308y18, caadria2016_851i36, ecaade2015_64b13, acadia17_551ww, 2bb2, 2a42, ecaade2017_017h, 56f5, d174, ecaade2014_015j3, 3327, 36eb, a060, ecaade2017_164aa, fc27, 63ba, 7327, 03c1, c55c, ecaade2014_186x47, dc69, sigradi2014_282t3, d2b8, ecaade2017_089q, 8a1b, c183, ecaade2015_195g41, a178, ecaade2016_222z57, ecaade2017_199nn, ff1a, 4ef5, caadria2017_123t32, b9c8, eb90, a651, cb3b, 0180, f474, accc, 36c5, d48c, ae17, a3aa, ascaad2014_016i9, 3904, ba87, 5e54, sigradi2014_123s9, 65ce, 9e53, 423b, 4c16, caadria2017_046k14, sigradi2015_8.334u15, 8d92, 93fe, cace, ecaade2016_151g41, 9cd7, 828c, ijac201513303j11, c972, acadia14projects_463p, 6cec, d585, e4f2, 227c, 2c06, acadia14_281ae, ecaade2013r_018s9, acadia14_691au, c52b, 5741, f0eb, 4a48, c59b, 80f3, 765e, ecaade2014_218k55, d7fe, 98db, 5ffa, d7cd, 62d4, ecaade2016_071x19, sigradi2013_401t, 8bfa, 5463, f68c, 53fa, d5cd, b560, 8c9a, ecaade2017_255d, ecaade2014_042j10, 1040, 6967, ecaade2017_225c, 796f, 5181, 1d29, 8a22, a3b8, ijac201513206j9, 490b, 9d5e, caadria2015_108z16, ecaade2014_233g60, d7f4, 498a, c749, afd8, 9e43, f720, aee5, 1bbb, 52a5, cc41, 78d0, c026, acadia14projects_53m, 7139, ascaad2014_028u7, 4f71, 18f0, acadia14projects_497x, 0140, b473, ecaade2016_119u32, ecaade2015_320m70, 0bb6, da83, 2f93, a942, 245b, caadria2016_569c24, ecaade2014_042s10, ec69, 9d59, 17ea, 699a, acadia14projects_565o, acadia14_347al, sigradi2014_128w9, ascaad2014_001f1, ecaade2015_181j39, 1bb8, 51c9, 51d4, f402, ecaade2014_194t49, 5b00, sigradi2013_397h, acadia14projects_609av, 940f, f657, acadia14projects_317t, 5b05, acadia14projects_339az, 4ed5, f58b, 785c, a95c, 8025, b130, cd62, a557, 2d95, acadia17_435m, 4cc6, 5597, 9135, ijac201614309e6, acadia14_479b, sigradi2014_345e10, sigradi2013_215v, 255d, e01c, sigradi2016_484ss, f79e, 5b39, 8fc8, 6c02, 2ef8, 2e1d, 09cc, 2aa5, ijac201412305i2, 8745, 3262, b67d, 202c, 1bb5, 9ca4, ccd5, sigradi2016_385tt, 7178, ecaade2015_230c52, 5d9e, 2fa9, c9f4, caadria2016_383p16, 0f3c, 0ea1, 5ce9, 8e4b, acadia14projects_23ae, acadia17_177g, 2ea3, 6ba3, f98c, 874f, dc12, ecaade2015_297z64, 09da, acadia14_63au, 90c2, 11a6, ecaade2014_237t60, e319, ecaade2014_204z52, a322, sigradi2013_30h, bc3c, 0681, ecaade2015_317r68, 17d3, 2ddb, fcd1, edc3, 0bdb, 0feb, f813, a600, 36a4, fecd, sigradi2013_304, 0890, 703d, 52af, a190, c919, 99c4, 8a99, ecaade2016_068b18, 9ef3, 413f, 6485, a902, ascaad2014_024u5, sigradi2013_263n, 3315, 59e6, 22dc, 25b4, caadria2016_579t24, 1c45, fadd, df9f, sigradi2013_226r, 737d, ecaade2015_116i23, acadia14projects_573aj, ecaade2016_154i42, sigradi2015_12.297g28, 7265, e125, 9348, ijac201513203p7, 4886, f567, 95db, 04ab, d303, 27e1, d8cf, 301f, 424f, fe71, 5739, db80, 80d9, ecaade2017_044jj, 2c03, ecaade2017_277kk, d592, ecaade2014_052o12, ed5c, sigradi2013_330, 6db9, 8960, sigradi2016_417nn, 9ff6, 6746, ascaad2016_048c20, 8260, 05a9, ab78, f222, beab, 5ddb, caadria2016_735o31, adda, caadria2017_183h44, ijac201614202y7, 96b7, 0926, 2572, 978b, 7d40, acadia14projects_291at, acadia17_81f, 728d, ef80, 3ad6, 9375, 7096, 1ebf, 11fc, 0bef, 5bf0, f2f9, acadia17_231m, 6388, 36d5, 088a, f25b, a62a, f61a, caadria2017_124u32, 341a, acadia16_280s17, e31a, ecaade2017_144t, 16e8, c7e2, 511a, 298a, 9ad4, 02b7, a543, cc56, caadria2017_047g15, ijac201614303j2, b6c3, 1222, c9b5, 40ca, 66c6, 34b7, acadia17_329x, 75e9, 476e, a523, 3663, ecaade2017_007a, 8db8, 78b4, ecaade2014_162t39, sigradi2013_389p, acadia14projects_247p, sigradi2014_132u1, sigradi2015_9.152u16, bab5, 50e7, 3948, 08b8, sigradi2014_293b5, 3054, ecaade2017_077tt, ecaade2015_280e61, 1ea3, 9deb, 7fed, acadia14projects_199ag, 2dc5, ascaad2014_015a9, af02, 96b4, acdf, 76b1, 873b, 2562, 6a43, ec7f, acadia14_167aa, 6b3b, aa80, 154b, 0c98, 1d47, af9b, ecaade2014_094p22, 9211, a1f3, sigradi2014_284y3, 08db, f6bc, d1f4, f272, ecaade2015_22t4, a5a7, c347, bf23, fdf8, 972c, f4ac, e17c, 39f5, a671, d8ee, ascaad2016_022d9, 246c, c934, ca3d, ecaade2013r_003x2, c4f6, 3954, cedc, 0995, 5e46, 9c60, acadia14_347as, b6b0, 3889, 6ac2, acadia17_163ff, 59e7, 0412, 7d4b, 0dd2, e7a7, 70aa, ea75, 8af0, b251, sigradi2014_189j6, ec33, 0df1, e256, caadria2015_237o35, 3ee0, bffb, c91b, e2d4, a03c, 15fa, 5c0d, 31ad, 8ed5, 2ab3, e99b, sigradi2016_595ff, d9c5, sigradi2014_330j7, 8944, caadria2017_132r35, 60b6, 5337, ecaade2015_114p22, 88e8, 4bfa, ed3e, 8338, db69, 0a44, 999b, a4f5, 79ff, fbe9, c5ee, 4d19, 2180, 764e, 861a, e7d9, a4ed, 74c2, 7088, db62, e4b5, 5a00, 3b86, b995, acadia15_483t20, 4d4b, a8f9, caadria2016_003d1, fcc9, fee7, 8bb8, 1e4c, ecaade2015_334r72, caadria2017_046s14, eafd, 877c, 6f91, f926, 1fa3, 7c36, a57c, 0f96, 0dbb, ecaade2016_223h59, 0287, acadia17_373m, 226e, ecaade2017_124g, ba80, 2d58, 805b, 6641, 5bc5, fc61, f0df, caadria2015_004m1, acadia16_280v17, 72e0, 7a28, acadia14_229g, e59e, 0d52, f941, cef7, 8d6f, ecaade2014_237v60, 4f0a, 4836, b592, bf49, e83a, caadria2015_081l12, caadria2017_136k36, ecaade2016_025d7, 9745, sigradi2015_11.222u26, 9575, acadia16_24u2, a077, fdd2, cab1, 450b, acadia17_454z, b3d1, sigradi2016_415ii, acadia14projects_655v, 93f4, acadia17_669h, 036f, 07b2, acadia16_88y6, aa43, a7ae, cf57, ecaade2015_287k63, 29e1, 093b, 3c5f, dc36, d192, ecaade2017_199t, f897, b53c, ijac201614303o2, ecaade2017_jgoj, f1f1, d527, f2d9, 7ebd, 2aed, acadia14projects_655af, 3fba, 68f4, 6087, 7521, f923, 3bfb, 7a9e, eaec, acadia14projects_339aj, 5036, 66dd, fce4, acadia17_520s, 3c78, 49f7, 7b3a, f4ad, b5df, 243d, e68d, acadia15_483g21, 4cdd, 8bcb, 2d32, 8c26, ae9f, ecaade2017_302ff, sigradi2016_590n, 22d6, 5b56, 0b64, 3c45, a9ac, 538b, ijac201412402m4, 689a, dcd9, 7a9a, 439c, f0a0, ecaade2015_48f8, 0d16, 1e65, 83e9, f42d, ijac201412407u9, 0d75, acadia17_339tt, 2599, 5abb, acadia14_301g, ecaade2013r_008m5, c50a, 7672, 0a32, ebd7, d1f5, a087, 35f4, sigradi2016_385rr, caadria2017_174s42, sigradi2015_3.201z3, c65f, 220b, eb6d, 1219, caadria2016_777x32, e3de, caadria2015_150c24, sigradi2015_3.268c5, c9fc, caadria2017_124c33, 7e5f, 817c, caadria2017_046o14, acadia17_177e, 557d, 27cc, acadia14_445ac, sigradi2014_041g3, a587, e92c, 6b52, ecaade2015_139c30, 2b18, 6bbd, efa5, 654f, 07ee, f943, df2e, a0cf, acadia15_451b20, caadria2017_023w8, 2133, acadia15_497s22, fb8b, ecaade2015_91i18, ecaade2015_155p32, 3a8a, 7b7d, 574c, sigradi2015_7.184d10, acadia14_219b, b34e, ec1e, 3093, 74c6, 8db4, cdc6, caadria2015_012d2, dd49, 570f, 9921, 1de8, 9172, 6101, 8cd5, f00c, 65e8, acadia16_62o4, 3d25, 8fc7, 2f78, 287a, acadia17_391qq, 6eda, 7502, 8ed6, 1138, 257d, d9ed, 6071, c980, ccdd, d101, acadia14_81p, 0eb2, c708, ecaade2015_171c36, 9149, 8eab, 21df, a676, b57f, 9aa4, ecaade2017_265q, caadria2017_067l21, a769, 07a7, 08da, aeb1, ecfb, dc48, 781b, d78b, 2555, 87ec, 347b, d2b7, ecaade2016_163c46, sigradi2016_770o, df57, c156, 909a, f5d2, f721, bc4f, f4cc, 9acc, 73f0, 2741, 7cba, sigradi2014_265u1, 48ba, eaf8, 15d3, 70fa, 59f1, d664, f5f8, ecaade2017_274x, bfe6, d937, d073, d381, 1874, 8710, a0f5, e070, ecaade2017_293ss, eb0a, sigradi2016_781b, caadria2016_539c23, ced0, 10b8, f192, b8d9, ee4a, 7106, bf1f, 8de8, 57a0, b326, fc14, 46ca, e548, ecaade2015_113s21, fcd2, d4a3, d63b, e3b2, ecaade2014_015t3, 7951, defb, d575, 78dc, ijac201412403u5, bac2, 8631, 5965, 656c, 20cc, ab93, e1a6, 26e8, 3514, 13a1, b014, 2f3e, 5104, caadria2015_172x25, 2627, ca0e, f17d, 169e, 9b82, c1d1, 2616, e965, ecaade2014_010l1, ecaade2017_133h, b68f, 12e8, ecaade2015_148n31, a84d, 532e, e2d6, caadria2015_061k7, ecaade2014_121u27, 0f72, c095, 8d10, b486, c6df, ea37, 6562, caadria2015_087v13, 9d1e, ijac201513303x11, 3a80, caadria2017_048z15, 2911, 93a0, b2a6, ecaade2014_024t7, 8565, 8362, ae74, f3bd, ccec, b254, ecaade2014_146p33, 1aa0, caadria2017_122s31, 431b, cc65, 60b5, 26a5, d401, 9c71, acadia14_539c, ecaade2015_217h48, abbc, 3112, 572a, sigradi2013_117c, 28fd, 225a, 0aa3, f869, a4c2, ecaade2017_071oo, ecaade2017_009cc, 25a1, be01, acadia15_443z18, 4ca5, acadia14_479ax, ecaade2015_237k54, a656, 1816, 2745, 6f20, 6d6b, ecaade2016_108s29, 709d, sigradi2015_10.307f21, acadia14_453h, ecaade2017_203mm, 6841, 9ea2, 9ed3, acadia17_163rr, 7bc0, 8a25, ecaade2016_127a35, 4da9, b2b8, bf0e, ecaade2017_100l, sigradi2016_770r, 3abb, c9bc, d956, 8aa9, e3e0, 717e, eb2a, ecaade2017_089x, c590, e344, 4337, e8f1, d4ab, ecaade2017_170g, acadia15_137d5, 8a10, a6cd, sigradi2013_46, 9c0e, ecaade2015_77x14, ecaade2015_271x59, 83e3, ab3c, 5344, 5f6e, 7981, 1189, 3ff6, b961, b32b, 6482, a944, 3a5c, 93c2, e95e, 2389, 63a9, 8a26, 85a6, ecaade2015_318o69, 08c7, 10b6, 4ec1, sigradi2013_112e, ecaade2017_229bb, ascaad2014_008n4, e18c, ijac201412401a4, 6860, 0221, 996a, 7e09, 1205, a2b5, ecaade2017_054z, 31c1, 0d24, bd96, fe31, e683, a864, ijac201614105e5, ascaad2014_010s5, 2a85, acb4, 680e, 338e, 1c5a, 0f6b, 5a8c, ecaade2016_036s9, ecaade2017_011ii, caadria2016_549n23, 7b47, 8af6, ecaade2017_293uu, 2527, e714, 2c64, ecaade2014_224w56, 6c8a, 7322, acadia17_60v, 50d7, d28e, f1a8, 21fd, ecaade2014_112g26, ascaad2014_007c4, 9b85, 3ad3, aad8, f912, 4afb, 0c2e, 87d7, 5cac, 89d5, 7d48, 7abc, 934c, 7c51, 62be, 9538, 031a, 0248, 6f98, 1957, 0abb, ecaade2016_071k19, ecaade2017_118ii, 3761, ecaade2015_269o59, 3ffa, c52e, ecaade2013r_003o2, ecaade2017_146cc, c369, f241, 2d34, acadia17_669m, ecaade2014_201d52, 63dd, ecaade2014_050f12, ecaade2016_222h57, caadria2017_055j18, 1840, fd8f, c278, ecaade2017_277yy, d3c9, 926c, b9cc, ascaad2016_025l10, acadia16_244p15, c924, ecaade2014_070p16, 96f7, 66fe, d289, 59ef, sigradi2013_30, 3480, 6bbf, ac1f, 364b, e73f, b809, de85, acadia14_327d, 11bd, 678a, adfd, 2107, acadia14projects_565ai, ecaade2016_132y37, ecaade2016_021h6, c0ce, c6b7, sigradi2014_132w1, bb50, 6a55, 356e, 2dcd, ijac201412201k1, 2875, ecaade2017_057dd, d049, 9795, 79b2, 402d, 9c07, 736e, f8d9, b28e, dd5b, 752c, 2d75, 0cc7, caadria2016_549j23, eb32, 6bb0, 82ea, caadria2017_063a21, ecaade2017_294a, 44f8, 628a, ecaade2015_229i51, d2d8, 6c22, f55f, ijac201614403f2, 2adc, a927, 2ead, cf15, 6b44, 64cd, a760, caadria2016_373k16, c3a1, e16e, ca60, sigradi2013_400, sigradi2015_4.219w6, ecaade2017_053c, 366b, ab1b, d12a, b5bb, c7df, ecaade2017_264qq, 3e21, edf4, 9e1c, bea8, f6f3, e56d, 0dae, 31ff, sigradi2013_393o, 9de0, f5a5, 3c03, 99e1, c08b, sigradi2015_3.111a3, 6a91, bfc6, 8620, f33d, cece, 40c9, c5fc, fe09, aa71, e43c, c988, 7047, ecaade2014_024s7, 3d2b, caadria2016_797l33, sigradi2016_367vv, 0577, 3fb7, cd33, 09f3, ecaade2015_286b63, cc64, 7df5, faf1, 1501, 6fe1, 2efa, e79a, 6a99, 037b, ijac201614105v4, 5e1b, ecaade2016_046s12, sigradi2016_431cc, 5db2, a224, a44e, 279a, 1dab, 5dec, 4e2e, f583, c4a0, 872c, ecaade2015_61z11, be69, 435c, ascaad2014_029f8, d7b5, c165, 1e60, 9dc2, ecaade2015_253u57, 3126, 0549, 5e4f, fe95, abc3, caadria2015_213z32, 65aa, acadia17_348xx, abf1, 5c46, 1b10, ecaade2017_157rr, sigradi2013_327v, 7037, 444c, 67e9, edf8, 8ceb, 749d, 3770, 5c5c, f1d4, 2f5e, sigradi2013_194a, 0c87, ecaade2016_162w44, c285, 2510, 7bd2, sigradi2016_625oo, 7fca, a964, a5cc, cec7, f9ee, 867f, ecaade2014_044k11, eafb, 61bf, 5062, acadia14projects_237ax, ecaade2015_229o51, acadia14projects_43w, 7791, ecaade2017_265j, acadia14_375c, ecaade2014_225m58, d231, 3392, 40cf, e9af, 22d5, 4f09, ecaade2015_206s45, 6ce2, 3c4a, caad, 889e, 8f85, 5d36, 3087, 1920, 151f, ecaade2017_090oo, c8a9, a2fc, 05eb, 84e6, 79cc, c9e3, e01e, ebdb, caadria2015_150f24, 28fc, acadia16_154g11, 3d15, 370e, e9fa, ecaade2015_206h45, 26ee, d73b, a716, 6897, 50c5, ecaade2015_227z49, ad89, ecaade2014_149d34, caadria2016_809f34, acadia17_678bb, a257, 3864, 1fac, sigradi2015_3.209b4, bde2, ecaade2016_075m22, f86b, dace, f3a1, 8628, b915, 90db, 0d09, c324, 6198, 4e95, 4a9a, 1901, b37b, dc82, 58bd, 413c, e84b, 49ca, 8c80, 8f45, acadia14projects_145p, sigradi2014_155z3, e007, 0a42, 7896, 4f22, sigradi2016_544e, 5a3b, 6226, 2e58, 5282, a481, sigradi2015_9.141f16, bfa6, 49e4, sigradi2013_41a, 9226, 4ede, acadia14projects_661c, 0336, 9fe7, ecaade2016_042j11, 489f, 8cfa, b79e, e934, acadia16_280y17, 53f3, 8651, 2ce2, ascaad2016_038n14, sigradi2014_329y6, a93e, b7c0, 1fde, 3f9b, a713, 7dda, b186, dc40, b2a0, 9bee, ecaade2014_072s17, 6402, 26f8, 5576, ecaade2017_019oo, 7447, ijac201412301x5, ecaade2017_054nn, 3182, a503, 7107, c0de, 0ba7, 537b, 8c64, a29d, ascaad2014_034k1, e91c, 5a3a, 2b96, 8a6d, 1cec, ecaade2017_148uu, 27bd, sigradi2014_134b2, b8a9, 659b, b192, caadria2017_145h38, 5b22, ecaade2014_177s44, 0612, e999, 5ffd, fce3, a86e, ecaade2015_138i28, 1c9d, acadia14projects_145w, 13c7, ecaade2016_011a3, d741, 469f, fff8, a6ad, bda1, 7734, caadria2016_549s23, 7879, dc53, ijac201614307v4, 6a67, 23de, caadria2016_291e13, 11d2, 26df, caadria2017_122a32, sigradi2015_11.136y24, b764, f431, 7044, sigradi2014_114n9, 6863, 71c0, sigradi2013_30i, ef59, 8700, ecaade2016_225l60, 8333, acadia16_488t28, dda1, b099, sigradi2016_479ee, sigradi2016_602c, 6db6, c9cc, 70f5, 259f, bbb1, b781, acadia16_382b24, bdfd, eb9b, ecaade2015_235k53, ijac201614102t1, c978, caadria2015_109w16, 5b13, 6b03, caadria2016_797y33, 7b1b, 986b, da90, e4fe, d240, acadia14_681af, 834e, ecaade2016_217i55, ijac201412405c9, 8e6a, 93d6, ecaade2015_298l65, af35, 8e35, 3079, cf8a, 568f, 7aef, 1f62, acadia16_440a26, 39f4, caadria2015_078m11, 98c9, dd8c, 6f6c, e142, 8da3, aa14, d291, 969f, ecaade2014_052v12, ba11, 551f, f621, 2125, 3c5a, 7a62, caadria2016_095t4, 3b58, sigradi2016_655f, d8fc, 9d78, d39c, 89c7, a032, f8e5, 2006, 1419, ecaade2015_91d18, 3601, 0ad4, ecaade2015_53d9, 091f, 21f3, 09ff, 441a, 8195, ecaade2014_180d45, ecaade2017_jgok, ff68, 5992, acadia16_154o11, 9266, fef4, 217d, caadria2017_040m12, 0bde, 0851, ijac201412303i9, be5d, 9fbf, bd6e, 9c59, ec4b, ecaade2015_114x21, 7ddf, ecaade2014_086v20, sigradi2016_641hh, acadia17_169ww, acadia15_395e17, ecaade2014_066k15, 9a85, c2f1, f646, ff18, 76a2, ecaade2017_249a, 3f73, a961, sigradi2014_265o1, sigradi2016_490ii, 85fe, ecaade2013r_004o3, 129e, ecaade2015_181l39, 0382, 1455, caadria2016_601o25, 3c6a, 48b5, 22df, ecaade2017_009bb, acadia14_101as, 6774, a2d1, d30b, 446e, 2d9c, 105e, 8ec6, 9f0d, 77bd, a7be, ed6d, ecaade2015_115a23, ad63, acadia14_647at, e532, edf5, 497d, ecaade2015_227d50, 9cad, 8270, ecb0, 505e, ascaad2016_024k10, acadia15_371a16, 127a, 67c7, 79f6, fcd0, 9083, 576c, c1d7, ecaade2014_014f3, eea3, 80a6, 7ca5, ef1c, 37ec, ecaade2014_011e2, f64f, sigradi2013_343d, ijac201614105j5, 321b, a5b6, 61f3, df14, bbed, f085, 1ed8, 674d, d1ba, 4672, 0a4a, ijac201412401c4, 7cf1, d974, 24dc, 586e, acadia17_473c, ff2f, 03fd, 8ad1, cce6, e868, a1c4, 31f1, 51de, ecaade2017_201ww, b9ec, 2763, ecaade2015_205b45, b61e, b3d5, acadia14_487i, 70a6, ecaade2017_149h, 88b1, sigradi2014_330r7, 9fe9, 360d, 68fa, caae, acadia17_162o, 289f, 409f, caadria2016_125p5, 8395, 41f0, fd6c, 7a1a, 7a50, e4f3, ecaade2013r_018i9, 1d13, 5acb, a9b1, ded8, ecaade2017_308y, eca4, ecaade2017_213d, ade0, caadria2017_107r28, 5a1f, acadia14_75ay, da15, 4f1a, b06a, 2735, be39, ecaade2017_155e, 46ad, 4ac7, a25a, acadia17_551a, 6160, 1246, dd5e, 1462, acadia17_491aa, sigradi2016_450uu, 50ce, 71e3, 45dc, c8c4, 1243, a047, sigradi2016_710gg, ecaade2016_tkou66, e837, ascaad2014_020r3, 5d22, caadria2017_190n45, c84e, ecaade2016_018t4, ee5b, ecaade2017_254ii, ad05, 005c, 0b97, f44e, 5b2d, sigradi2014_330o7, 7d46, 7e59, e484, 6180, acadia16_54z3, ascaad2016_049z20, caadria2017_057y19, 5b0c, f580, 8295, 0b17, f251, acadia14projects_199ad, 4bf3, caadria2015_142p23, caadria2017_056b19, ascaad2014_025n6, 726c, 135c, 7028, ecaade2014_208w53, cbad, c6be, 1d88, sigradi2016_690f, 6c2b, c55b, 570c, 29c0, d39b, 26ef, 8853, ecaade2017_029ff, sigradi2015_8.41x10, sigradi2014_049m5, ecaade2016_017m4, caadria2016_353u15, 0099, 67a7, caadria2015_226c35, f959, c1a4, 2e37, c0e7, 31d9, 63e4, 1f54, 2aac, 03ac, 649a, cb32, 67d0, 0f13, 5a4f, 352e, caadria2017_147a39, sigradi2015_10.138b19, 31cf, d4be, d16d, 607b, acadia14_399am, 697f, 1750, 901d, 11ab, sigradi2015_8.47j11, 7475, 4294, sigradi2013_195z, ecaade2017_044pp, acadia17_231i, d1b3, ffe9, ecaade2014_113u26, 0829, c9fe, 9793, 1b7b, 9a95, ecaade2016_087n24, sigradi2015_10.140e19, sigradi2015_10.307e21, ecaade2013r_001o1, 5a4a, b521, ascaad2016_021b8, 8d5e, fa7e, ijac201412403m5, 36b6, ijac201412304f1, ecaade2014_180m45, sigradi2014_037x2, cd02, 0e29, 8783, 5cd6, ecaade2014_133t29, 1082, 3d1f, 9cca, caadria2017_016m6, acadia17_491cc, b320, 756b, 3a77, 5864, 1976, f9aa, 6cd0, 5e20, 46ed, ecaade2016_238k63, b5ac, 2374, 16ee, fc49, 41dd, 10aa, 5577, eedd, 14d9, 8492, ecaade2016_129c36, 818e, sigradi2013_411n, e516, 83ce, 24b2, 9845, 6b34, 9cf6, 4b0b, caadria2017_081t24, 2f55, caadria2015_130l21, ecaade2015_302o66, 6286, 1c97, 5474, 4eb4, 2f92, ijac201412405o8, 6d6e, 0544, d9d3, 961d, 408e, fd5a, fe74, 46e9, e5ce, d0d9, 5ef6, acadia14projects_145k, acadia14projects_53k, ijac201513203z6, ecaade2015_138z28, ecaade2014_010e1, a47c, 315f, d177, 1311, caadria2015_030m4, sigradi2016_449kk, 0bb7, 6d15, c364, 2607, 332f, df79, 10a8, cb63, 0039, ecaade2013r_006s4, e94c, sigradi2015_3.201p3, 11ba, sigradi2015_6.183l8, ecaade2015_55l10, ascaad2014_026z6, ecaade2014_121r27, 5444, cb62, 3c71, cc24, 5616, ecaade2017_069ee, sigradi2016_625ww, f187, 1fcb, 12ab, cd93, caadria2015_070k9, 3398, 0283, e7ae, c0f5, 2672, 24a4, 966a, 43a0, b968, sigradi2013_117n, 00f2, 00f6, 4acf, 0288, 0de3, d4ea, ascaad2014_024n5, ff5c, 8a56, 9a4c, ecaade2017_105rr, ecaade2017_017u, 0b55, cb4c, 2e13, 55c3, b7a2, acadia14_609az, b226, 7442, 1793, cc07, e112, caadria2016_735v31, ecaade2016_140v39, be45, 4ed7, acadia17_435h, b308, 8b65, 4772, b9e4, 8e07, ecaade2015_73b14, ee22, c992, 58da, c118, 00ec, 1c02, e002, 878a, 8ca7, d628, 6d8a, 4928, b901, ecaade2014_031v8, b2be, a43d, c9df, ecaade2015_155f32, acadia16_344j21, 7858, 6f2f, 1752, acadia14projects_619ad, c5b0, 307e, acadia14projects_317ab, ijac201412403g6, ce81, c5dd, 3486, 4130, 43e8, 9941, 8f6a, 452d, 5a69, a1a1, 44bb, 37bd, ijac201614303u2, e865, 3488, eb9f, caadria2016_819s34, 3508, 6855, 2d11, 4c2c, 6e29, ecaade2015_84z16, bacc, caadria2016_415x17, 9045, 845f, sigradi2015_8.328p15, ecaade2015_205a45, c483, a4f7, 31ba, ecaade2015_139u29, ijac201614402t1, d62c, 467b, 3bc8, sigradi2014_214d8, f259, 1807, b31f, ecaade2017_044rr, acadia15_371i16, ascaad2014_007i4, bd40, 9275, 6aa6, caadria2015_108l16, c7f7, ecaade2014_225f58, f88a, 3153, 38e3, sigradi2013_263o, ecaade2017_097hh, acadia14projects_101y, c089, 9a12, acb7, 6cf0, 42f0, 3ae8, ijac201614407c5, 3c6e, b7a5, sigradi2016_792g, 13b3, sigradi2016_592v, sigradi2015_8.81a12, d6fb, 1434, 7ac9, 8b32, acadia17_520x, 4dde, 92fa, 363a, 571b, 2800, f68d, 0082, e2b4, ed90, cc78, f85e, e9c9, dc62, 07d7, 9678, acadia14_579l, ecaade2015_59a11, 887b, f9e9, 5c2a, 2e15, cb6e, 8dcf, d65f, 2b6c, 05e3, 9f16, e9ab, acadia16_196c13, bdd7, d6ae, ecaade2016_208s53, acadia14projects_671n, acadia15_203n8, caadria2016_177l8, ecaade2016_224a60, 0cdd, 9623, fe4b, 2f46, 3942, caadria2015_087x13, 01e8, 7203, 2370, ijac201614201d7, a999, ecaade2015_21b4, 75c3, 7dd3, 8b59, c355, 0c28, 8e66, acadia14_681ao, c73f, ecaade2017_048bb, d1c7, ecaade2015_109z20, e7dc, e3ef, 86eb, ecaade2015_155h32, 75e7, c1ae, 394a, 2a7c, e5d0, 77df, 6996, 0ea0, b714, ef7f, 97c2, ecaade2016_193u51, 211f, efbc, 475d, 64c3, 6092, ecaade2015_229y51, 243c, caadria2017_135h36, 6917, 2a15, fc20, 6465, baa6, e085, cc25, 193b, 0091, f3e1, 88dc, 4791, fca6, 037e, 4dec, f40c, 9f86, 5320, sigradi2016_515m, 66d5, 79c9, e32c, a0e4, ecaade2015_158a34, e8c7, 61bb, 34ed, 4b51, ecaade2015_155t32, ascaad2014_005f3, a0ab, 885d, 9bd9, 2054, ecaade2016_223f59, 7404, d0ce, b4a8, 2341, 546c, ecaade2014_153k37, 8298, 5d52, 6945, acadia16_298l18, d84a, cd83, 1fab, acadia14projects_177ah, 1150, 50a7, 97a9, 3c70, 20b1, acadia16_478f28, de20, 5188, 67db, d4d2, 0740, acadia14_719b, 2dab, 8465, 2360, 83d1, 55e9, 2311, 6ee7, 0251, 8ada, 43cc, 762f, d839, ecaade2016_021o5, caadria2017_055i18, 28c7, d374, ecaade2016_222d58, acadia14projects_117av, bd82, 28d1, caadria2017_163s40, 225b, ecaade2016_223z58, dd0c, 6a4e, 3e9f, cd29, b5c3, cab2, f4d0, 6df6, caadria2015_142k23, 03d1, ecaade2013r_003e3, 187a, sigradi2013_226t, caadria2017_104z27, ec00, 4354, e2e9, 408c, 2c5c, a8a1, ecaade2014_208c54, 3b69, cc3a, 4234, 274b, ecaade2015_92s18, 15a6, f25c, 137d, fb05, ae5a, 92e5, 3c77, e33a, sigradi2014_042n3, acadia14projects_101ap, fe47, e682, 44a9, f2ea, 6ac0, a7bb, bf3c, 4b32, 783d, a3c2, e9ee, 4d23, 0f63, 67b2, 78a3, sigradi2015_6.329y8, f95a, 90e1, 89fe, 8c4a, a83f, 6b79, d37a, fb55, 2466, ascaad2014_001k1, 47ae, 15f4, 6c71, b4ab, cadd, sigradi2016_805ee, acadia16_88e6, ecaade2014_014w2, 5846, 683b, 5e2a, cf2f, f4b3, e1e5, 4bde, c80f, caadria2015_043i5, 2158, ecaade2016_048v13, sigradi2014_273p2, ff90, 4d67, dc14, caadria2017_163x40, 1288, 94e4, 3089, 27a6, ecaade2016_203j53, 1718, ascaad2016_022g9, 05bc, 464a, ecaade2017_291ee, ijac201513205s8, 87f8, 179c, ecaade2017_117y, 2855, 741e, 5610, 44b1, caadria2015_142r23, 469e, 55d7, 99ed, 483e, 763d, 73f4, caadria2016_187r8, b22b, ecaade2016_ws-dleadn68, 0584, acadia16_344l21, e861, fd53, 187e, ca44, d81c, caadria2017_017n7, e1b4, 58f1, 4786, 08ee, 1987, a03a, 0b00, b56d, caadria2016_425b18, e45e, 93b9, 78ff, 2790, caadria2015_206e30, eee6, dc06, caadria2017_096v26, 1aed, 711f, 686b, 8968, aaad, ae06, d918, bd0a, 3510, ad32, caadria2017_067k21, ecaade2017_253x, fb1d, 136f, c3d2, c268, cf5c, e877, caadria2016_425d18, 1894, 20ea, 2c83, 60e7, f32d, a440, a851, 7077, 8258, 327b, ecaade2014_012l2, acadia15_451p19, d41e, 6ebe, 7c07, acadia14_135t, 27d2, 8fcc, c520, fa12, 20af, 7ec7, 4848, sigradi2014_049e5, 6527, afd1, c280, acadia16_460t26, acadia17_390oo, dbfb, ecaade2014_140c32, 89fc, af67, e710, 209e, 257c, 4490, e587, acadia14_135n, f483, 32c6, ecaade2014_143s32, 0fc1, bb7d, sigradi2014_032l2, c9b6, 9647, ecaade2017_072e, 1468, 4b24, e698, 0d35, 78aa, fa66, sigradi2013_386l, 6f0d, ab59, 7ade, 683f, 4983, c917, 974a, f79a, 9a7d, feae, b844, 5d07, 6f94, e2ef, 2a80, 38ef, ecaade2017_146ii, 182d, ab37, ecaade2016_102x27, a07f, 80c5, ecaade2013r_009v5, afcd, 2713, cad7, 11c6, 34de, 2e73, 1453, 16ff, 7c80, caadria2016_167l7, ascaad2016_023b10, 7cc4, 64d7, acadia17_59n, bb4e, d24f, 16b0, b9b7, ijac201513201w5, 41b4, 8ac7, 694b, d0b6, 38f9, 0a77, 994b, sigradi2014_021v1, df1c, 5c16, ecaade2015_55d10, acadia14_579m, 2bf4, b6c1, ijac201614208c14, 7441, caadria2016_631c27, 512c, 80cd, 7c25, afc7, 2c38, ecaade2017_144aa, 0a3c, fcfd, f231, 76f6, ascaad2016_007a4, c536, 6238, 84aa, 66d3, b05e, c1e7, sigradi2016_807ll, 50a5, 9063, 16cb, b7b9, caadria2017_037b12, 1cf1, 6450, c1bd, ddc7, e04a, ecaade2017_006gg, d5b4, ijac201614101c1, ecaade2016_161v43, 5c30, a221, abdd, d2b5, 2592, 94da, 0be5, 01a9, 7b73, ecaade2015_38t7, 7b2f, acadia14projects_63aa, 1178, ecaade2016_077r22, a425, 18f8, 0519, 9c0d, acadia16_62r4, 379a, 55d9, 53db, e37a, 23f7, 5d1d, 9763, 247d, 10bc, 978c, 4c63, acadia15_81v2, 3b82, 79b1, d7f7, ea71, 3e7d, caadria2016_507m21, d28b, ab60, ascaad2016_028e11, ijac201614208x12, 2492, 2f65, 8c06, c166, 20dc, aa91, 54aa, 45c6, ab4d, 34cf, e4bf, eec5, 63d9, 873f, sigradi2015_8.289g15, c456, 4af4, a204, d45c, sigradi2014_074z6, 11cc, e025, 96c8, caadria2016_167j7, 5f7b, a36e, ecaade2015_202e44, ijac201412206t4, ascaad2016_002k1, 05ee, acadia14_719g, 2013, 8a24, f1be, 0a33, e1d4, caadria2016_735z31, ddf7, 7923, ijac201412305h2, abe2, sigradi2014_045a4, b4f3, sigradi2014_213r7, 83dd, 301e, 9d32, ecaade2016_095g26, 6ce5, 7a09, acadia14_33ak, 039f, 2e79, caadria2015_213n32, bcf1, 99f7, 1ef8, ijac201513304c12, ecaade2016_074v21, acadia14projects_565i, 049c, 8a2d, 8102, 9e36, 3302, caadria2016_095s4, 222e, a6de, 5427, 4a82, ecaade2013r_004p3, 0060, caadria2017_136p36, ce77, 3631, 4d63, acadia16_12k2, caadria2017_072c23, efc0, 6bce, ecaade2017_032d, c094, 8bfd, 2b0d, 5748, ecaade2015_269u59, sigradi2013_41i, b6d2, e190, 6d7d, 3986, 5b0a, 6cd4, 262e, b080, 6127, acadia15_469m20, 8545, fb15, 2a4c, f3f5, 9b14, 5c7e, ijac201513203i7, 795d, caadria2017_070f22, 94ae, ecaade2015_301o65, 66e7, 4ba3, cf74, bc96, 32f8, b802, d590, 6aea, d8ff, e074, sigradi2013_234g, bcd2, 305c, 518f, 7c60, ascaad2016_044y17, 04c2, 4e7b, 6e01, b805, b0de, ecaade2017_203ee, 5b11, cff8, fdbf, acadia15_57e2, bada, e009, 374e, d479, 26e4, 1730, 35f6, 1116, 3791, bc4c, fc68, c704, sigradi2015_11.166y25, d65e, 6770, 4c2b, 24b3, 6657, 87b8, 92a9, d656, ijac201412206x4, 8dc2, 9fe8, 5ccb, ecaade2015_227t50, 1eea, 2afb, 6504, c67b, f0e1, 0949, acadia14_145o, 2b83, 609b, d32b, 0777, ed42, f3f3, c67f, 0d23, dfde, 74ac, 2d3d, 3886, 8a11, caadria2016_073w3, sigradi2015_sp_2.112l29, sigradi2015_11.136w24, f5b5, 39f0, 641f, sigradi2014_197c7, 4e44, dfbf, 6962, 3ff2, 019d, ecaade2017_199mm, 328f, ecaade2015_38j7, 8d09, ee85, 3573, 9c65, cfc3, fc74, 334f, 058b, 0c80, 343a, 285a, ecaade2017_199dd, 05b0, ad01, b890, 8dce, 37c9, 5df3, fd73, f7bd, d350, 5606, sigradi2013_397j, 7d26, c6ce, 3375, ecaade2015_138a28, 2c3a, acadia17_323k, ecaade2017_302dd, 8bed, ecaade2016_197f52, sigradi2015_6.42s7, b6e0, 30d1, 49d6, ecaade2017_294qq, ecaade2015_171m36, 55f7, acadia16_106v7, ascaad2016_022z8, b3c8, 6dbf, ecaade2017_076v, 14ee, c7ef, 3ed8, c8a8, a080, acadia14_63c, ce98, 6e37, 19da, 6838, 250a, 7f4f, f1d5, ecaade2014_049a12, 39bb, caadria2017_113r29, 3ccc, 745f, a0a4, 06cf, 5f91, a705, bff1, d9d8, ecaade2017_003d, 1789, caadria2016_881b38, 89c5, sigradi2013_386o1, 1306, 44fd, 3968, 46cf, 8266, acadia16_88h6, ecaade2015_114g22, 61b8, e1c0, sigradi2016_752yy, ecaade2014_054t13, 7d83, 197a, 69ee, 7e48, caadria2015_023y3, d8c5, 0fad, d900, be97, sigradi2016_639gg, 2c50, fb60, 3bd8, ecaade2016_047o13, 72c5, 8b85, 47e4, a02a, e36d, sigradi2016_448z, 69a5, 0512, 20f6, ecaade2016_021s5, ascaad2016_035u13, 67b7, da60, acadia14_219ax, 9830, ascaad2016_052g21, ecaade2015_158w32, sigradi2015_11.165n25, 62e1, sigradi2016_360q, 052b, a9ec, 5ed2, 4b67, ascaad2014_001c1, ecaade2016_144l40, c723, 5ea8, ascaad2014_014s8, e466, sigradi2013_158b, 3451, fab5, 7b8b, e7a9, caadria2017_069b22, f930, 89eb, 07a4, 9a4d, acadia16_88k6, 9aee, acadia14_435ad, 7fab, a05c, d450, caadria2017_030e11, 9813, cdd9, 8549, ff84, bd00, dfe5, 24e8, 2053, c474, ecaade2015_207o46, 935a, 6e16, bee4, 1ca8, c0c8, 7e79, d58c, c2e5, 416c, 436e, 614b, ecaade2013r_014h8, ijac201412301w5, a12d, 231c, a427, b5a1, acadia17_491r, 5152, efc4, 6935, 6aa8, 9d3e, 7d37, 344d, 3504, 214b, 393c, d721, d6fc, addb, 820f, acadia14_33ag, 23ac, caadria2017_113c30, acadia17_481k, 5a91, acadia14projects_145r, 273b, ee1f, ecaade2017_306s, e13d, 1a94, af13, 2344, 8c2d, 7e3c, 787b, ecaade2017_109jj, 8acb, b8a3, 66bb, f80c, 79dc, 92e1, 5a5b, 4c89, 7b80, ascaad2016_005x2, 4b65, ecaade2016_163f46, cc31, 2200, ecaade2015_246b56, 6d57, c3a9, 14db, 8fd9, 852f, 69ac, 1f08, bc6d, f4a0, f0e3, ascaad2014_005y2, 8498, 4c19, 5206, 2f0d, ecaade2017_208h, sigradi2015_sp_8.326y30, 67c2, 1d44, 5180, ascaad2014_033e1, 919b, e6c0, 623e, 9ae7, c3c8, acadia17_282ii, ac27, ecaade2014_149x34, c672, c4c2, sigradi2014_176d5, caadria2017_047f15, 846b, ce7d, eb83, 48e8, c3e0, b841, ecaade2014_078t18, ecaade2015_314k68, 776c, a350, 6ade, bf58, 4f7e, ijac201614207j11, caadria2015_188b28, baf8, acadia14projects_219b, cdf8, f6a0, 007a, 5b23, fd54, 09ec, a9b8, 125c, 9ae9, de4d, acadia16_318k19, acadia15_417b18, 9d14, 80b5, b6cd, a83a, ecaade2015_172c37, 22bc, b339, 8c39, 2611, acadia14_125ag, 00d0, 3aef, acadia14_479r, 831c, 3263, 71f4, 8fe1, 7cc7, caadria2015_124c20, 5353, 0a04, 9afe, 4c1d, 7f39, efeb, b69b, ecaade2016_048w13, a4b2, 3d9f, 46f2, acadia16_344r20, 3ea5, 78d4, 5283, 3ad5, 57c5, 678c, ecaade2017_151t, acadia14projects_375i, acadia15_483z20, 4cdb, 6eff, da92, 3538, d5fe, caadria2016_549r23, 60db, cd1b, 8294, 7059, f818, acadia15_483l21, c354, 045f, bb99, 2554, ecaade2014_198m51, ecaade2016_110f30, d87d, df22, 7718, ecaade2017_143m, 9cb9, 4ef3, ecaade2016_023l6, ecaade2017_097dd, caadria2016_003k1, sigradi2015_sp_8.284p30, 09a9, 4cdc, aee0, 5906, 4d82, 71ac, 095a, c4ce, 0086, dc6b, ecaade2017_146hh, 293a, acadia14projects_291ax, 9238, acadia16_140v10, 6ca8, 327f, caadria2015_164j25, fd58, ecaade2014_079x18, 7d1f, 7374, 1ebe, 7d71, 7ef1, 2be4, abbb, ijac201513105v4, 6ec8, fc4e, 94c4, 02bb, acadia16_130t9, fd2c, ecaade2017_019tt, 168d, eeb6, 1324, a886, c449, ecaade2016_241f64, 3aa3, bcd5, ea11, 109a, ecaade2016_213k54, a7e9, 8bc2, ecaade2015_193j40, aa7d, 9f68, 6730, 0a3e, 5500, sigradi2014_047n4, f35c, caadria2017_145a38, bff8, sigradi2016_737q, b3fa, 4de4, 02a4, caadria2015_064p7, ascaad2014_008m4, c48a, e4de, c7a5, 9ed4, 8fa0, ecaade2016_132m37, 444a, bb84, sigradi2013_155k, 9065, 7d49, 5763, fcdb, fc51, f7a4, 4f04, 4b91, acadia14projects_601z, ae46, 9017, de36, 465d, 6b0c, 80d0, b79b, da14, 47a9, 1ca1, acadia17_413z, 08ba, ecaade2015_35v6, 0c00, ecaade2013r_002a2, ecaade2014_237i61, ascaad2016_042x16, caadria2015_099t15, 0525, 7ad7, e519, 62d8, ecaade2015_130d26, 2252, 6951, 7ede, b191, ebbd, cca9, d17c, 2a4a, 7427, sigradi2015_11.196i26, 7a7a, 0ba5, d7a3, b85e, 8279, 0cbf, eb03, e5cc, 3198, acadia17_403s, a61b, 8915, 34bf, ecaade2016_163l45, 3943, sigradi2014_037z2, e6bc, caadria2017_182m43, 8552, c769, acadia14projects_111f, acadia16_318m19, 4743, ascaad2014_036d2, ecaade2013r_003j3, 66fa, d1f2, 1523, ecaade2017_059tt, 4942, d73e, eea9, f20b, ijac201614207l12, e87f, ecaade2016_079o23, sigradi2013_243r, 2b7f, 406b, sigradi2014_263f1, 7436, afe1, ecaade2014_173e43, 0edf, 99d5, 4a32, 80b9, sigradi2013_189l, 2099, ecaade2017_039c, 119b, 31e1, acadia14projects_247y, 36b4, sigradi2015_3.221s4, 539e, f702, 3a3e, f7bb, e8d6, e1cd, 62db, 7253, d060, ecaade2014_224f57, 2722, 2d8e, 49c5, 6987, 99f5, acadia14projects_43as, e6df, fa0f, 28ec, 52c1, 5832, 606d, 2db7, caadria2016_601j25, 99e8, 6f99, e4b0, 4050, 60b3, 6000, ea5a, fc58, 338c, 2f6b, ac9d, sigradi2016_488s, 6d98, ascaad2016_012u5, f8a6, c62e, 6cd2, 362f, b1a4, 4377, b747, ecaade2014_018k4, af4d, acadia14_681am, b167, 5334, ecaade2017_057h, 2014, 98ea, 0b86, 118f, dd06, 0306, caadria2016_611w25, sigradi2014_345n8, c460, 283e, e23b, 8466, acadia15_451f19, 4fd7, ca3a, f5a8, 3f3f, cd48, ecaade2014_052k13, 7e2a, ijac201513202i6, 045a, caadria2017_056m19, bc8e, 4869, 4e87, ecaade2015_18e3, 7f03, d014, 9c41, b41a, 148a, 5472, 2c0d, 8770, 01a1, 68ef, sigradi2015_10.309o22, 5a29, acadia14projects_609am, 750b, d322, d28d, 9f6f, 0993, b0bf, 01f8, b701, acadia14projects_479i, c42d, 2ea8, 5b42, ed44, 8cc3, 32a0, 72fb, 3c7a, aa02, dce9, sigradi2016_517o, 2c84, 3277, 4700, 284a, f6f7, 86d4, bfc8, 457d, 18a1, 4817, sigradi2013_100d, 7417, 5e61, ijac201614208h13, 8525, fc33, 2481, sigradi2014_108d9, ecaade2014_237g61, c8e9, acadia15_343f14, 0976, ece4, c36a, 9f58, sigradi2016_408q, f609, f6f0, ecaade2014_208b54, db30, 4aab, ijac201513303s10, 5f33, 5158, ecaade2016_224y59, ce6b, ce57, e0ad, e356, e570, acadia15_333r13, 8d24, 7e0d, ecaade2014_225p58, 026d, 6af4, c0f9, 1275, 0a1c, 8f31, ecaade2013r_012p7, ecaade2015_143s30, ecaade2016_067z16, caadria2017_175k43, b9e2, caf2, b36d, 204e, e446, aeb2, a0a8, 2d60, ecaade2014_224b57, acadia14projects_479w, 663a, ecaade2017_214s, caadria2016_033w2, sigradi2016_814r, ecaade2017_072b, e792, 8b22, acadia14projects_549s, 1f37, 0505, df5e, 2b08, caadria2016_457f19, ijac201614104k4, 533c, 1d16, 5ab4, 2add, a017, 2f4b, 77a1, ed28, af2c, sigradi2015_3.209e4, caadria2016_291w12, ba81, ecaade2016_225s60, 5865, e5b3, ad75, ecaade2015_332u71, sigradi2013_243s, b5ef, d3b3, ecaade2017_094h, 1b61, sigradi2013_421i, dd34, be62, df3a, 01ea, 7a65, caadria2017_124d33, a359, ecaade2016_071z19, c693, 60cc, 8683, acadia17_338jj, 41a3, 0699, 548e, 2ad4, 9f77, 0819, 3234, 7a48, 6805, 727d, 04e2, ecaade2014_240b62, 70cc, 7590, 11ea, caadria2017_129s34, a6b4, 2b1f, caadria2016_333a15, 0b3f, 8be3, ecaade2017_301t, dba6, fbd8, ecaade2015_38p7, a9b7, 519f, 704b, c532, b385, sigradi2013_326i, 9d7a, 7434, c8e1, cfae, bbd4, ecaade2015_22r4, c96a, 2ea7, fb00, 0afc, 1990, acadia17_231w, cb68, c6a2, 06ac, c8b2, 1788, ecaade2017_172ee, 694c, b24a, 0690, ecaade2016_113u30, 217b, 81b9, 8157, fbcd, sigradi2013_41f, 9b5a, 73aa, e704, 20b7, a934, b5ff, 3707, 36e7, 8ef5, ecaade2017_007c, edcb, 6888, 773e, 25df, ijac201412406g9, ecaade2015_185u39, 3f4c, 802c, 4f0b, ac49, 556b, 8afc, 4bda, dd31, 4785, 7d62, e7f0, 37af, edb1, 9a74, acadia16_362l22, a7c7, 4022, 5b3c, cf61, d54a, 9398, caadria2016_507t21, 4770, ffb4, a138, a795, de46, c65e, ecaade2014_071a17, 8089, ascaad2014_005j3, sigradi2014_181u5, 4521, e396, ecaade2016_072l20, f20d, 712c, 227e, 8860, 0c37, cfd5, 39d9, 50e4, a75d, 2f56, 466d, 5d13, ecaade2016_151d41, acadia14_145p, 4a5e, d3a3, 95de, 1fe3, 16e6, ecaade2016_147p40, 5694, 462d, 459b, f5e1, d8fe, d990, acadia14_699c, 28e6, ecaade2017_229jj, f2bf, b570, 8f14, 72a3, 6979, 65bf, 9c7f, 3bf8, f060, 607d, bdff, 094f, 4443, 22cd, acadia16_280z17, dcf3, ac57, 4caf, f6d9, e266, 3be5, 93bf, 8b15, 3849, f126, e720, 8510, 41c1, caadria2016_601i25, ijac201412304a1, 2e84, 7cd1, 1b3b, ecaade2014_079v18, bdca, 923c, 97e1, acadia17_598i, ecaade2016_191g51, 56c4, 24df, dc55, 00df, sigradi2016_443xx, 3d39, caadria2017_018v7, 1097, 4706, 237e, 0f67, ac6d, ecaade2015_294n64, 4bdc, acadia17_163gg, bae3, dabf, 66e8, caadria2017_018y7, 6382, 075a, 40a3, 02db, sigradi2016_382x, ecaade2017_041m, c896, 8459, 44aa, ecaade2017_044uu, ecaade2016_040n10, 5e0e, 4c8b, ecaade2014_188k48, ecaade2014_143v32, de25, 6edb, 4406, 8106, 49c4, 3baa, a67b, acadia17_189hh, caadria2017_163u40, bf03, 4e43, a1a9, cf0f, d47b, 37b1, 9f15, c89e, 6333, 5134, 2080, 0d27, 9df3, 9a1b, da02, d7fc, 89dc, ecaade2015_82x15, caadria2017_115l30, f32a, 54a2, caadria2015_081d12, ecaade2017_172p, 08c1, ecaade2017_277rr, sigradi2013_96u, 8234, acadia14_435b, 06de, cd77, 1556, 731e, 28c6, ijac201513201o5, ebe0, cf63, ecaade2016_151k41, sigradi2013_244i, sigradi2013_313o, acadia16_382v23, 8724, 34fe, 092e, ecaade2017_184ii, ecaade2017_302w, b625, 2c82, 6f82, sigradi2013_155e, 0025, 7aa9, 3c0f, 56ce, b1cb, 4571, cc43, sigradi2016_781d, a217, 9b62, sigradi2013_226s, e286, 95d8, 97da, 258e, 4725, 58ad, bd34, 7c1d, ace5, sigradi2016_467o, ecaade2013r_008j5, 512d, 1c56, c60e, acadia17_163jj, 6ec9, c1ef, ecaade2015_278s60, 5ae9, ijac201614105b5, 836b, 3985, 59d9, ijac201412403l7, ecaade2017_076ee, af55, 9641, a328, 4aa4, acadia16_44o3, 0924, e7c1, 722d, 5b8b, b067, aa06, cda2, 94a4, accd, 2f75, ba75, 0d59, 0c35, 8a7d, 08d2, 3f9d, ecaade2017_021f, f802, f1c6, b091, 8ad3, 337b, 82b8, 4a2a, fa90, ecaade2017_156bb, 3cb1, aec3, sigradi2014_239c9, cae4, 4715, 04a9, f6a9, ijac201513302h10, 44ba, acadia14projects_473au, 0f93, sigradi2016_807nn, 38d5, 1d63, b054, ecaade2014_180w44, 1e91, 61b9, ecaade2016_140l39, 0837, e5c0, 02b9, 9b1b, ecd0, c017, 2b3d, acadia15_110c4, f0ca, 8844, 4e61, ecaade2014_038t9, ecaade2014_109m24, 6079, ecaade2016_129b36, ecaade2017_288hh, 8777, 433a, 8f64, 93dc, ascaad2016_003r1, c100, 13df, 2330, 74b6, 9229, c0e4, sigradi2015_12.297j28, acadia14_365af, bfab, ba8f, acadia14projects_691au, ecaade2016_045i12, 6051, acadia14_153i, 433d, ae16, 2f7c, 00d4, e38c, 77d8, e7c3, 2e40, 9604, 3880, a29a, 6718, acadia16_140y9, aaf8, 345d, 2578, acadia17_511d, caadria2016_353a16, ecaade2016_016g4, 8d85, b65b, fa9a, 975b, 1066, ijac201412405d9, ecaade2016_164i46, ascaad2016_022x8, 1994, a802, 0325, caadria2015_105g16, b5fb, ecaade2014_138i30, ca82, ecaade2017_175n, 7e80, 9c3a, b8ef, bcd1, caadria2017_132m35, fb35, 12de, ecaade2015_101j20, 626c, 20d8, caadria2017_001f1, 63f6, ecaade2017_006x, b569, 2185, 0a03, acadia15_110z3, 8916, 21c7, 2502, caadria2016_861f37, 1f89, 1529, 9891, ecaade2014_225h58, 5e35, acadia14projects_317s, ijac201412303a9, 5f02, dfb5, 2003, acadia17_570ee, ecaade2015_241b55, ijac201614201y5, ecaade2015_248n56, 50c4, da31, f5a6, 03f4, 82b3, ascaad2014_024s5, acadia14_609af, 2947, 1900, 4f5e, 4029, 4cc8, sigradi2016_595cc, 2d1e, 13ce, 3d2a, acadia17_520h, b72e, 9523, 25a2, 3402, 471c, 746d, ecaade2017_028h, 3da9, a22f, e5b1, a8f5, 36de, ecaade2017_100g, 4e22, c601, 52e9, 22b3, 4e5a, 6ae2, 524e, 0d94, ecaade2015_306i67, 6f4a, f981, 50a1, acadia17_520bb, 3cff, 7525, aae8, dbfe, ecaade2016_132v37, sigradi2013_41g, d85c, c257, acadia14_719e, ef3d, acadia14_117i, caadria2017_067s21, b4d9, 34dc, 7aa3, c798, 0635, edc5, 11ef, 649b, ecaade2017_019hh, db21, f60b, caadria2016_167c7, 0a82, 8cae, 0fab, ecaade2017_083mm, f001, d582, 2211, a8e9, ab09, 8865, ecaade2014_184l46, ascaad2014_019e3, ecaade2017_152ww, 048f, 792c, a63d, 27b8, e8c9, 899e, ce12, acadia14projects_681af, 8969, f5fd, 5688, ecaade2016_128j35, ascaad2016_056e22, 0a46, a310, 24d5, e207, 7d55, 9596, 06af, ecaade2017_056c, ijac201614307x4, b777, cf51, 92ca, ecaade2014_157k38, c6ee, acadia14projects_357aw, 9bf5, ijac201412205m4, 98cd, 72ac, caadria2017_158x39, 7b1f, 1a1c, sigradi2016_792f, 6cc4, 130b, 51fc, 507c, 40b7, eb4a, dd79, ecaade2015_138i27, 857f, 248e, acadia16_224t14, d6e5, 657e, caadria2017_009k4, ce61, f8de, 7639, ecaade2014_084x19, fc18, 613d, 84bb, ecaade2017_194x, 8063, bcd9, a2d2, c5e3, 00ba, b46a, afc1, c450, 652b, 36be, bc17, d9b8, 2750, 7701, acadia14_655af, 84ad, caadria2017_165u41, e944, ecaade2015_199c43, 06d7, 53dc, beee, acadia16_432o25, 72bf, b6ee, 5a74, ecaade2016_046t12, ef37, ecaade2015_158z33, acadia17_358gg, 74db, 4e0f, 51a3, eb94, acadia14_189ay, a49c, 8bff, 195a, 4ec0, df66, d9da, 8efa, 09d3, fb4a, ecaade2014_057u14, 5e40, ecaade2014_176c44, db9e, 81d3, a30b, 0b08, a068, sigradi2016_814c, 76a4, ecaade2017_006dd, 9ed8, 089d, ascaad2016_052h21, 587d, 425c, acadia14projects_681ao, 423a, b91f, 3ed4, 41d3, 61c9, 22c6, dc7b, ijac201614403c2, acadia14_199ap, 8fea, a0ff, 7f5f, 765d, b291, ec56, ecaade2014_204x52, acadia17_413x, sigradi2013_327z, a825, 1f34, c08c, caadria2015_130w21, da4f, 9de7, ecaade2017_293zz, cf59, 8df8, 0284, ecaade2017_124cc, bbec, 3bae, f71c, 5d87, acadia14_237as, 9b07, defc, c689, 71d0, ecaade2017_157nn, 91a7, 640c, 1674, 7ea3, ijac201412301i6, 13f5, e05d, 6370, 0fd4, e21c, 7fbf, 5013, f3e3, 8f30, 6c33, caadria2017_051g17, 14c2, 2ebd, caadria2017_074p23, efcb, 7e6e, 3376, ecaade2014_198v51, fe61, 77d2, 7654, ecaade2017_192m, 3700, sigradi2016_530ee, acadia17_127dd, acadia17_36v, e7bb, fe42, fff3, sigradi2016_695z, f9e6, c6fb, 8d88, 544b, 15bb, ab38, c8c5, 2c86, e455, ijac201614105a5, c9ac, 9ce3, 6efa, 34a7, 7144, 49a2, 0162, f21c, de8c, 4bad, caadria2016_177d8, df02, 7006, sigradi2015_3.345s5, d916, b329, ijac201614208y12, 7b71, 0b5e, acadia16_98k7, 19d5, cb5e, 1c3f, 1e2a, ecaade2014_214o54, 7005, 110a, 5923, ecaade2017_210y, sigradi2016_695m, sigradi2013_407c, ecaade2015_317x68, caadria2016_487k20, 58a3, 76eb, 9568, caadria2016_405l17, ascaad2014_029b8, 9e10, ac9a, d73f, ijac201614208j13, ecaade2014_221l56, acadia14_627a, ecaade2015_180f39, 5270, ecaade2016_151m41, a251, 2b73, 0baf, 45bd, fa4f, 3911, f129, d4b9, 22c4, 32bb, ascaad2014_005k3, ecaade2017_101m, 4949, a61c, ascaad2016_009i4, 89a0, e5a2, ecaade2017_094o, 0f35, e71d, a07c, ab30, f3b9, eaa3, 7767, 0cb1, 99b3, 4adb, 98f8, 326a, 7420, 914a, e43a, c4ed, ecaade2016_210h54, e9d1, sigradi2015_3.209a4, 20b8, 0b1e, 8276, 03a4, c57e, acadia17_220t, 3e87, caadria2015_139h23, 4db1, 533a, 1358, acadia16_54r3, 4e0c, ecaade2017_101p, acadia14projects_311u, 64a0, ecaade2014_176o44, 41e3, 264c, 8133, acadia16_478p28, fd3f, 03fe, 94b4, be77, acadia16_88j6, ijac201614405r3, 4eb1, ebe5, 2f7f, bb79, 915c, 2c02, ecaade2013r_002w1, 84a0, 0b31, sigradi2016_467t, 5d06, 0a73, 506c, 0b67, d27b, caadria2016_829e35, acadia14projects_473ah, 12aa, e185, ecaade2016_tkoj67, 0112, afe8, 4fa8, e48c, caadria2016_467s19, e685, a102, 103b, b0af, b5d1, 0133, adf4, b4cc, 963d, d80e, 0e56, fee3, ecaade2016_126t34, 4d8d, ecaade2015_229r51, sigradi2015_4.219e7, c1f1, bdd2, acadia15_161k6, 2e6c, 4c65, 0c56, e4ae, 77ed, 6940, ecaade2014_070m16, c340, 1d00, acadia14projects_291az, 6a71, ce11, 1630, e1ab, 9fda, ecaade2015_169a35, 2d6e, 64e3, 8353, acadia14_339w, b40d, 6ffd, a31d, c392, 682d, 01a3, cf49, 5c86, 2d1a, 95bb, 33f3, 5114, 6cf4, ecaade2016_018d5, 07b7, 1e8a, cec0, 10de, 0e6e, dd0b, sigradi2014_047p4, 9ebe, a0a1, 9ac6, acadia14projects_103af, 3512, 9593, ecaade2017_041j, 540f, ca11, 5050, e733, acadia17_520z, 9cd4, ecaade2015_130c26, ecaade2015_307m67, 8f5e, bc08, sigradi2016_507rr, badc, fc22, 0ddc, 3d2d, 1a2a, 34f6, e194, f3b6, 8161, 9052, 675c, 5d21, 3373, bfb8, c3f5, 27ab, caadria2016_063s3, ad8d, 39e6, 2021, 9307, caadria2016_713u30, 9735, 27b1, ecaade2015_130x25, 033d, 893f, ceae, f315, dbb9, 7684, ecaade2014_052n12, ecaade2016_102w27, 47bb, c47d, 5075, 82d1, 1d71, add9, 1825, 19d2, f91b, e36f, acadia14projects_33am, ijac201513205l8, becc, 3dcc, 85fa, 2ee5, 58f3, sigradi2016_590b, 313b, ee17, de75, ascaad2016_050x20, ecaade2015_202c44, acadia16_270u16, ecaade2017_256bb, 09f8, 9d4f, 47d9, ecaade2015_73e14, d7b6, 303a, ecaade2016_ws-dleadw67, ascaad2016_018r7, caadria2015_090s14, d058, ca95, acadia15_203h8, 6edf, fc3b, f4e1, acadia14_409n, caadria2017_165r41, a079, 1850, 8207, 2511, 1a01, 0673, 222d, 7ddd, 99e2, 9e0c, a14a, 66f8, 5d50, fbcc, acab, 87a7, ecaade2015_227j50, ascaad2016_038f15, acadia16_154f11, 2e62, 57f4, caadria2017_070l22, ijac201614407m4, ca3e, 0d17, 3844, 87fa, 980d, acadia17_455dd, fcac, 2433, 38c7, 7c96, eae8, acadia14projects_291an, sigradi2014_032c2, dd29, sigradi2016_659t, 65d2, acadia17_90ii, 68c1, 98b3, 59d3, sigradi2015_7.203j10, caadria2016_673y28, d9e1, 6ccf, ad53, acadia15_343m14, 3528, 022b, 7616, sigradi2013_285a, b0fc, 055e, a8a8, 9a63, 58e0, 3f8f, b05d, 446a, f647, af82, 4927, b8e9, 14e2, da54, 39d3, 67f1, ijac201412301i5, 3c00, acadia14_719n, acadia17_413cc, ab58, 5faf, sigradi2016_695p, bad2, 49a0, 1886, ebd1, 5121, 135f, 6876, ecaade2015_319d70, 8e68, 3754, caadria2017_142s37, b3d7, b160, 25a5, 55e5, 742d, 2819, 6efd, a895, 9790, 838d, a939, ab3b, 7cdf, fe3e, 495c, 9b6a, 3d47, 7bdb, 0174, 923d, 7dcf, ecaade2017_111uu, acadia17_189ii, 167e, 5908, cb04, cdb8, sigradi2013_195a, acadia15_81z2, 08e4, 8c78, 8197, caadria2016_105x4, ba42, c4dc, c9a0, d164, ecaade2014_143m32, f39c, 3b3f, 4e1f, d62f, acadia14projects_63b, ecaade2014_220f56, 6543, 6eae, 05bd, 08cf, d422, 6fc6, 06ca, cf60, 3cf6, 4c06, acadia17_358pp, cb12, caadria2017_101o27, 95e8, 8226, 5e1e, fbec, 6862, 32af, caadria2016_517x21, 8722, 1890, 271d, ecaade2017_017t, 0e89, 6d4f, 1847, ecaade2016_055g14, 03e1, ecaade2016_021d6, ecaade2016_224h60, a6f7, caadria2015_124g20, 6103, af0f, 4155, ec6b, ecaade2014_111c25, 328e, 5637, 71a9, acadia16_78o5, caadria2015_206a30, fd19, ecaade2014_237w60, b0e2, eac3, ba0a, caadria2017_185p44, 4b19, 3981, 07d5, ecaade2014_195u50, 8675, a0e8, sigradi2013_387f, 4fce, f36e, 0fe0, a8ea, 07ad, ijac201412304t9, 7257, 76df, 5be5, acadia14_473ak, caadria2016_745a32, f197, 7ea6, ecaade2017_282s, 48b0, 1923, caadria2016_301j13, caadria2016_167n7, f257, 929c, 54a1, d20c, ecaade2017_203jj, 3e2b, f714, fc65, b6c7, d144, ae32, ecaade2016_127y34, de9b, acadia15_223j9, bacb, f983, 8559, ecaade2017_146ff, 36a1, 738d, 294b, eb1e, f288, caadria2015_208g31, 7082, 849c, 78ef, 5d8e, 1a59, 2a58, 74a4, 793b, cee8, ascaad2016_047y19, 8440, ef45, 991c, 9727, 743e, caadria2017_142g37, e30a, ecaade2015_155g32, 37cb, 0022, d1d5, acadia17_648kk, 7bd6, 77a4, 101c, 16f2, f960, ascaad2016_059j23, c19c, ce38, bd35, 7a14, 26ce, f945, f471, 71cb, 7fbc, 3c10, 4819, 1afd, 496f, b401, sigradi2014_178r5, ecaade2017_282d, 5529, d421, 5738, 4ac6, 4ff1, 526f, 3b1d, f341, e326, ecaade2015_284w61, 7f21, 2081, 62d5, e222, fb2b, d016, b7c3, 5caa, b2a7, e51f, 7f6b, ecaade2014_195n50, 1afa, ecaade2014_180o45, 31b9, ascaad2016_007l3, 5d6a, 9305, ecaade2017_199bb, 7db6, ce51, ascaad2014_027k7, ca33, 927a, 9249, b406, 9dad, 7a49, 6f5b, ecaade2014_084c20, 23f4, ecaade2017_309nn, ecaade2017_208e, 83bd, fb2a, bfd7, 960c, caadria2015_176o26, a3fe, acadia17_520w, 84db, 7b98, sigradi2016_414gg, 8034, 8bfe, f59a, 09c9, acadia17_455bb, 935b, bd67, 141e, 4e23, 1b95, 6ab2, ijac201412303y7, 197f, 56b0, acadia17_402f, a57e, acadia15_47h1, 57fb, 72ae, 398f, 24ea, 954e, ef7a, f454, f0d4, ecaade2016_238n63, 61be, 4648, 59c2, ecaade2015_177w37, acadia17_316rr, ecaade2017_308x, 09b7, 09c2, bb8f, 8231, 9463, caadria2017_190a46, sigradi2015_3.268i5, 8f6e, f6ec, 53ff, 4b0e, 36d2, caadria2016_105e5, 4567, 85b5, ascaad2014_013z6, 4cde, 149c, 43f9, ijac201412204f3, 2d56, caadria2015_164b25, 3308, 481c, 6042, 672e, ascaad2016_054u21, 125d, acadia15_371j16, 2368, a132, 1249, ecaade2014_016f4, ecaade2017_220kk, ecaade2014_053p13, fdf3, 9560, 56b7, ecaade2017_143h, 2fa5, 8720, 0d5a, e96f, b61b, a30a, 3427, acadia17_177u, f711, 217c, e72e, c43c, 99e7, 96da, 6532, 5806, cc00, 7021, b3d8, 75b2, ecaade2016_045h12, ecaade2017_170e, 087c, ecaade2016_166b47, sigradi2016_659x, acadia14_479ap, e9b1, 570a, 5373, fa27, 0bce, 3ade, db75, acadia16_440i26, ecaade2016_140t39, 4a19, acadia14_63ao, ijac201513201y5, ccf8, ecaade2017_155n, sigradi2014_036u2, c059, a564, 3ea8, caadria2017_095d26, 3eef, 0bc9, a275, b8bf, 7b06, 2848, 8c53, sigradi2014_345k8, sigradi2015_10.74p18, acadia16_8c1, 9d0e, acadia14projects_33ak, 265e, 8b27, 4258, 5492, 02fb, caadria2015_124w19, d631, ecaade2013r_006v4, a5b4, 6c82, e89b, fd69, 1aa5, bdd9, 9cdb, ijac201412401r3, 53ef, ee0c, 5617, d8db, 2278, sigradi2015_8.328k15, caadria2017_115j30, caadria2015_073g10, adf5, 9500, ascaad2016_003u1, c5fb, 136c, 74e3, sigradi2013_393z, e4cf, 0d10, fb25, ecaade2017_155h, 9b7a, ccd3, bd55, 213b, 6cd8, sigradi2013_117u, ecaade2014_111s25, 1945, a401, ecaade2015_113n21, f0c3, d463, 910a, e9ce, 291f, 20cf, c504, c55d, ecaade2017_023ff, 02fc, 8ad0, 0c94, 8249, d2b9, 8088, d1b5, ecaade2017_047v, 6b67, 6011, 917b, c84a, ijac201513306g13, ecaade2014_011b2, f3c9, e6af, f1c3, e803, 6b0f, 28ca, 0160, 8f6b, d736, c38a, dc32, dd07, 4356, d79f, 9111, sigradi2014_265s1, b74d, 8246, 5f34, ef8c, 91af, f260, acadia14_189au, 17a0, 405a, e987, 1975, 5b80, ecaade2015_297v64, 5e91, adde, f7f9, a717, f5be, 254f, 0e75, 5b1b, 3cc9, sigradi2015_2.213y1, ecaade2014_011c2, 9006, 9efd, c718, 06e3, a2e1, fbf2, c2c9, 3409, 1a0f, c921, dcf1, 6f53, ijac201614205j10, 0e8c, ecaade2017_003e, f025, acadia14_177ad, d547, sigradi2015_10.220d20, a9f4, 56aa, ebf0, ecaade2014_138v30, 9524, 4076, ijac201614405i3, 22fe, 6e22, ecaade2014_072w17, a082, ecaade2014_220c56, c1b9, 3309, ecaade2017_203zz, caadria2017_163n40, 61d4, ecaade2016_087r24, 7891, bc32, 0dff, cb0d, ba55, 25ae, 51c8, caadria2017_123k32, 357e, d2aa, aecd, ecaade2015_138j28, 655c, 351e, 983e, ec4d, acadia17_520aa, b7a3, 1cdc, d467, 479e, 399a, 716b, aa75, 3076, a729, 0fa9, sigradi2016_590a, ecaade2017_057ee, f40f, 1e35, b6d3, sigradi2016_781ww, b41c, b108, 71eb, ead8, 2e45, 9cbb, 6065, baae, 0954, 67e5, 64e1, acadia16_224w14, 8b66, acadia17_608ee, 9c87, 2ba7, 9fc0, 0db1, sigradi2016_488t, 08a1, ascaad2016_017a7, ecaade2014_108l24, 992d, dc6e, 2431, 0aa4, ed71, acadia17_283tt, sigradi2013_407h, caadria2016_631g27, 8c3f, 9bec, b056, 152b, caadria2016_797z33, 8f09, 1d2d, 26b9, 1e6c, a02b, 31a3, sigradi2013_100, a2c6, acadia14_619ak, sigradi2016_807kk, 29be, ecaade2017_271i, a870, 2c1f, sigradi2016_732f, 6ea2, ecaade2014_214s54, eae2, 9e6f, ecaade2014_149d35, a0f7, acadia17_390ll, 7038, 9988, b24c, 8ea4, ecaade2015_178i38, caadria2017_123s32, 1f61, b583, 1f19, e94e, c330, 2dc9, 434b, eb2c, a90c, 578b, 5385, c14f, 0d4c, 2cc9, dce3, ecb6, f8af, 3c42, f012, abde, 234c, 1792, ecaade2013r_003n2, 205c, 7cb4, 2718, ecaade2014_141j32, e216, acadia17_648q, e027, b596, acadia17_373k, 51eb, f69d, f010, 12e1, ecaade2016_239a64, acadia15_243x9, ce9a, ascaad2014_021y3, 0d81, 78a4, a507, sigradi2016_625vv, ddae, 4283, 2f3a, 0649, a3dc, sigradi2015_8.339z15, b312, ijac201412204k3, a292, 5519, 0b0f, 3d63, 4583, 5b3f, 8633, ecaade2016_134e38, 7ce2, ecaade2016_042t11, 133f, 0eaa, 8320, 898d, ecaade2017_293oo, ecaade2014_015r3, b3c3, 557c, 95da, 19f3, fb91, d3a4, 1e48, sigradi2013_41c, 40ba, e9f3, ecaade2014_215w54, a7e4, 31c8, acadia14projects_43am, aab4, d70b, 12e6, 4f52, 18d9, 721b, 35d4, e2d5, 678b, 324c, ecaade2014_195k50, 7f2a, f2fd, ab9a, ecaade2017_059pp, 5196, ecaade2016_198l52, 88dd, 7ad3, 07d2, 2b2f, d6eb, 3dcf, 6ee8, 3988, 6374, 8ef4, 34c5, de13, badb, b72f, ecaade2014_123g28, acadia14_237aw, 53ed, d338, 63b6, ecaade2014_147a34, fe66, adfa, 665a, 42d5, 64f0, 90ff, 9b75, ad16, a6d8, 88b3, 7c0f, 36ef, 29ce, 5e57, f07d, acadia15_223c9, sigradi2016_490aa, c260, bbe3, 6e28, acadia14projects_167aa, 5e15, acadia16_440g26, 6b46, 503d, 2fcc, eebc, caadria2016_045e3, a447, acadia14_81m, ecaade2017_028n, ade2, ijac201412301v6, 3b20, a956, d5f7, ff5b, 0c5a, a519, 262b, 711a, f827, 56c0, ecaade2015_161k34, 7587, 518d, 99f1, aabb, 21d7, acadia14_463az, 8769, cb79, 60fe, acadia16_470o27, caadria2016_229c11, acadia14_111o, df36, ijac201614101b1, c8a3, ecaade2014_024k7, 1ce7, ecaade2016_129m35, 00f5, b495, 5e51, ecaade2013r_020n10, acadia17_678vv, acadia14projects_671t, e903, 5bba, c279, sigradi2014_345d9, edd1, ecaade2017_057u, 558c, ba64, caadria2017_142i37, sigradi2015_3.268f5, d4f0, ceda, acadia17_391yy, 59b4, 18e4, 598a, 4550, sigradi2014_114l9, b90c, ecaade2017_072g, 4d3c, 599f, ecaade2017_143e, 92d6, 5144, 208b, d201, a013, 7788, ascaad2014_024e6, e56a, 2e7d, acadia17_628oo, 68f8, 8dcc, 37eb, fc70, 9350, ijac201614102m2, sigradi2013_327t, ecaade2017_046m, 05a5, acadia14projects_709ar, d41d, 1d02, caadria2016_085e4, dbd0, 9993, a99d, da53, d7d9, caadria2017_094a26, 3def, f7d4, 11f8, acadia16_470e27, acadia14projects_91t, 7cbb, 6b83, acadia17_90aa, ecaade2017_230rr, 894b, a960, ijac201412205d4, 1b86, 8727, f579, b307, 6bbb, 50ac, ecaade2017_008l, 7825, f66c, 8b0d, 3879, ecaade2015_170u35, efdf, ecaade2014_176f44, 9ff0, sigradi2015_4.219l7, caadria2017_185w44, ecaade2017_152tt, ae73, ecaade2017_282f, ecaade2017_051bb, cc19, sigradi2013_96, e325, 8e60, b3ea, df17, 3d3f, caadria2016_013d2, ijac201412303h9, b1d1, 3d09, ae48, ecaade2016_136f38, caadria2017_015y5, f4fe, 4ee4, 28eb, bb92, cfd7, 4644, 07b1, acadia17_71ss, ecaade2016_243e65, fc63, 517a, 53c9, 55d0, f830, ecaade2017_234n, 173a, 7b8a, 4b87, 8183, 553d, d228, 500000000, 6796, baca, 9a0b, 78eb, 6907, 0b63, cfad, 054f, ijac201614309i6, ac3e, 1fd6, ba7c, ae12, 88a7, 817d, bce3, c898, 5a39, faa2, 19f1, 8ad4, b19a, ce5d, 04f6, fa22, fce7, e27e, sigradi2014_329x6, 353b, a906, 88f8, ecaade2017_163f, 40c5, 1b9e, 14b2, b34a, ee25, 4650, 3eb0, c53e, f191, 0937, 0847, 0d41, c691, c566, ff09, a915, 307c, 8ae6, 4c95, sigradi2015_8.239b14, e56e, 659e, 9021, bbd7, a133, 3455, b4b0, 6650, 3742, d3c7, acadia16_344p21, ascaad2016_010a5, ecaade2013r_003c3, a87d, 9ac8, caadria2017_190r45, d346, ecaade2015_21k3, 1119, acadia17_542yy, 4e75, 60ce, 609e, aa56, f650, acadia16_460v26, ecaade2015_83l16, acadia14projects_153b, 4642, 4fef, 7c7d, 8d6a, 6ac6, 8215, acadia17_648hh, sigradi2014_313j6, e199, e9e3, 2845, ecaade2014_015m3, 9302, 2a41, 43c5, a74e, d1bb, ea55, 4758, acadia14projects_445aa, a1de, 5fce, 4ca3, 2225, e37d, b4a6, f26d, 008e, acadia17_231x, sigradi2015_10.144v19, 9180, ecaade2015_173h37, 5976, ijac201513205y7, 7314, a1ab, e405, caadria2015_213x32, ecaade2013r_009z5, acadia14_691ay, c6f0, aacd, 3a27, acadia16_270f17, 6997, fff5, f5a7, 199b, 95f8, d8ed, 706c, ecaade2016_158n43, 256f, 60c3, e8df, ecaade2017_048gg, da74, sigradi2014_045d4, sigradi2013_234j, 9757, f913, f41a, ecaade2017_215qr, 1ed7, 7071, 3157, 1a75, 8d9a, 8532, 947a, 45d8, 273d, ecaade2015_129p25, f14f, cd4a, ascaad2014_011z5, acadia14projects_247k, cf6f, 0821, 4539, acadia16_224b15, f81a, 8129, ecaade2016_096s26, c9c5, ascaad2016_013y5, f102, 8bfc, 4bfd, 18de, 63f3, b16e, fb26, 42c8, 7316, 8b88, sigradi2015_sp_11.303s31, 44ac, 6750, a670, 4674, ecaade2017_230ww, 5ab3, 29ad, sigradi2015_3.111w2, 8e0c, 806d, 9b1f, ijac201614306b4, 5ae3, caadria2015_124u19, bca1, ecaade2015_129s25, f8b9, 6a0f, caadria2016_529o22, 20e7, sigradi2013_400s, sigradi2013_401l, 0dc2, be0f, ecaade2016_234a63, acadia15_195e8, 6224, 5dc2, c140, edc8, 0c79, abf0, ecaade2014_175o43, fd76, bd04, df48, e2bf, 70b7, 6cc3, 6deb, caadria2017_035t11, b0f5, 48d1, 33ae, ecaade2015_21r3, d650, 3979, 00a9, acadia16_318g19, 2acc, ijac201412204i3, sigradi2016_558p, eceb, 57c3, 6cb1, 2e8e, e4fd, d602, 7b11, c85c, 7933, 40f8, 6025, 5cc7, caadria2015_081g12, d61f, f661, 7bf3, 706e, 016f, d3c3, cc53, acadia14_135r, 2ee4, acadia17_221nn, ca72, 651f, 074e, ecaade2014_111i25, 25ce, 6540, 0e26, caadria2016_477e20, ecaade2017_108z, 9ffc, b3c4, 8d16, 9fd6, e0ba, 7b9d, 84e8, a838, 37a4, eec8, e7c2, 782b, 735b, ijac201513101d1, 8895, ecaade2017_291w, f49d, 14f7, 19b8, 1f10, 9e78, ecaade2014_140l31, 55f3, b44d, aa8a, 65f0, 5c37, acadia14_661j, ecaade2014_226z58, aa73, 4774, acadia14_101z, sigradi2013_387t, 0ecd, ecaade2015_237m54, 6699, ecaade2017_006yy, 1961, ijac201614308b5, 6e94, b1f3, f455, 2eab, ecaade2015_53m9, d61d, 0363, 1628, 3c80, 86ac, fbba, caadria2017_113d30, acadia14_671y, caadria2017_042s13, ecaade2015_230g52, 6fe8, f6c7, 39f9, ed22, a5fb, ec09, 26e3, 2042, 584d, 65b8, 7ce6, b268, ecaade2017_175e, 27bb, 5e5a, sigradi2014_186w5, 1c65, acadia16_62v4, f239, 59ba, 2ede, ecaade2016_011z2, a2d6, 91e0, acadia14_63aw, ecaade2015_109d21, c058, 19ab, acadia16_432u25, 2c62, 6b1b, d8b2, dfb8, 7c5a, 32a5, c0ba, 68f3, da23, sigradi2014_080m7, a744, caadria2016_787j33, 2ef9, 94d2, acadia17_50tt, 5773, 15f8, ecaade2014_089z21, 33f7, da34, 073f, f306, caadria2016_851l36, 4d56, 4288, b845, acadia14_125aa, b763, 6f4b, acadia14projects_389d, 99fb, 3cd3, 6e54, a26f, b8b1, ascaad2014_032m9, ecaade2013r_003l2, ijac201614205l10, 924a, 0254, 63a5, ecaade2013r_011a7, 3cc2, ecaade2015_253s57, ascaad2014_026f7, ijac201412302a7, 9515, b7bd, 3b4e, efe7, 3779, c4c5, 6769, 21c1, ecaade2016_166f47, 5c9b, ecaade2017_291e, 398e, ijac201412406p9, caadria2016_529t22, ed7c, 1e9d, sigradi2016_627f, 0be0, e659, fe2f, 79fa, 56c3, ecaade2017_228z, eff0, 0605, 0b9b, 0630, sigradi2013_64a, 2d30, dcd3, 0c9a, acadia16_8b1, 51e6, ijac201513303p11, 59d6, ecaade2014_240h62, 3f5d, c01d, 8411, 9ab3, 7e04, d2f8, ecaade2016_042r11, 6463, 6e18, f320, c3c0, e175, 769a, ecaade2014_065b15, caadria2015_064n7, d9a2, 542c, b7d8, 1be8, ecaade2015_269m59, b940, ecaade2016_017s4, ecaade2015_25h5, sigradi2014_152v3, ee24, 9edb, c1ee, ecaade2013r_001e1, c756, f7ba, 63d0, ecaade2016_036o9, a360, caadria2015_208e31, sigradi2016_659o, ecaade2014_010n1, beea, 06b1, 5cfb, caadria2016_033y2, c17a, cd24, 2b7e, ijac201412205r3, a8d4, 3103, 1e51, cf88, acadia17_339rr, e9c4, d1cc, ijac201614405y3, 2954, 7e12, 907f, b15a, sigradi2016_673gg, 884b, 0825, b5cb, ecaade2017_208f, 8a7b, 75e1, db51, a289, 5aa1, 9fe1, 07c0, 54a3, ffe0, 6582, e6d7, 5df4, 8ed1, caadria2016_239d11, 8de3, 8fae, ecaade2015_227o50, 5521, sigradi2016_446i, 9919, sigradi2013_303l, caadria2017_124x32, ecaade2015_229b51, afad, sigradi2014_335u7, acadia14_435a, ecaade2014_014e3, 8b6c, 7b7a, ecaade2017_308aa, sigradi2016_815dd, 65b4, 6f7d, 57fa, ijac201412205h4, 03aa, 78ae, a854, 2652, f1e3, 3e88, 21cf, f393, d58e, a8d3, f2c0, caadria2017_101k27, 8981, 8f01, 0e3f, ac24, 7b43, 3b50, ascaad2014_024g5, acadia14projects_177v, 0e53, 682b, 8030, acadia14_539a, 4a2f, 66ab, 0a15, ijac201412407e1, 6b9a, 45e9, 7ee5, sigradi2016_614z, aa6b, sigradi2016_690e, 4c52, 8da6, ascaad2014_005s2, fbfd, 2580, ijac201614305m3, caadria2017_094z25, caadria2017_125w33, 94a0, 1ea0, 4cf2, e7f6, fd87, af6a, 9709, ecaade2017_148xx, 2a0f, ecaade2014_080k19, 5fed, b9f3, 2558, 78c1, b7a1, 8c96, ijac201513103v2, cd76, 9782, 685c, b40a, ascaad2014_019k2, 6ef5, 81d4, 34bb, 09a5, acadia15_469g20, acadia16_106m8, 3134, a763, acadia14projects_627ak, 4e73, 4619, 4f87, 054d, 0ce3, af0d, acd8, 1005, f256, acadia17_59h, 7917, acadia15_263s10, 871c, 0063, 4897, ef38, e83b, c579, acadia14_101r, 6865, 824f, 6caa, 7fa5, a575, caadria2015_061i7, e2d3, 08ac, 0638, e3bc, ecaade2014_021t5, c348, 4141, 1184, 0ae6, 6275, dda8, 8815, f60c, 011d, a822, sigradi2015_8.264n14, c4fb, b4fc, ecaade2014_157z38, 493c, 1eca, 87d9, 666c, acadia14projects_291ao, b962, b1ac, 23f2, 7822, ecaade2016_197x51, 049e, 1877, 075f, caadria2015_081x11, ecaade2017_059ww, 9367, f1c5, f244, ffcd, ecaade2016_068h18, f496, ijac201614101d1, 61f2, ecaade2016_ws-dleadr68, caadria2016_641v27, cc84, ecaade2015_206w45, 0d51, caadria2017_118w30, d7c5, fb3e, 0bac, 382c, 8e22, sigradi2013_386t, acadia14_63a, acadia14_301b, 0620, d7fd, e213, 2411, 1841, acadia14projects_177ae, f92e, 2c00, a285, 3442, 4ecb, 9d7b, ecaade2015_83o16, 1461, ebf2, ffbe, c81b, ecaade2016_104z28, 4f5f, b5cd, 4d1f, d922, caadria2015_002e1, caadria2017_048y15, ad0c, 7815, ecaade2016_225o60, 9b22, b8f0, 1cac, ecaade2017_053zz, e99e, sigradi2015_3.11d2, be68, fad9, ba86, 4d48, 17bd, 52c7, 6e76, 7f0f, ec77, ace2, 1ae1, 49c0, 755a, b2ab, 0c2d, sigradi2015_9.141a16, acadia17_90tt, e187, acadia15_343n14, 91a5, 606a, d6f5, 3878, 3e3c, 3e56, ddee, 6ba2, 5bcc, ec08, sigradi2016_590l, a9d2, ijac201513205a8, caadria2015_015d3, 5f6c, d288, 90ed, ce9e, af12, ecaade2015_122m24, e815, bcea, 1c39, 56c5, ecaade2014_224d57, c5e8, 18db, b754, e6f3, bbc8, 206b, df7e, 9f4a, sigradi2016_517n, 3ecd, sigradi2013_267a, 17a5, c465, ascaad2016_010z4, ecaade2016_073v20, 4d2b, b62c, 45de, 126f, 7a31, 35ae, 67ca, caadria2015_070w8, ecaade2017_291a, 5151, caadria2016_497d21, f5a2, 7fd6, 30ef, c230, ecaade2017_199ii, 0594, 3e0a, ecaade2014_204g53, 01a5, 3a1e, 5233, e50a, a283, bddc, fb1f, 9aca, caadria2017_027u9, 1c74, 8272, 3dc4, e87c, ce2c, 96f2, sigradi2014_141s2, a3ba, ece5, f5f3, 62aa, sigradi2014_345b10, 2f88, beec, f77a, dacc, ecaade2016_040m10, 2aa9, 86cf, 7f97, 3ec3, sigradi2016_815nn, fb9e, ecaade2015_158u33, 7554, 9452, 5883, d36d, sigradi2016_399e, 8866, f229, ecaade2017_156y, d4f2, 62d0, 1e56, ecaade2016_102u27, ecaade2015_155m32, caadria2016_651y27, 1a92, 87a9, 4b8f, 5f52, ceb1, b68e, ecaade2014_023k6, 4a01, f068, ascaad2016_023c10, ecaade2014_198o51, 9e18, acadia17_473tt, 2bb0, d625, ecaade2016_042c11, cd59, 8b9e, 0e45, 335b, 3a36, acadia14_153ap, 5988, caadria2015_208p31, 29ae, caadria2015_188r27, a12a, 3b24, ecd1, b74e, 24dd, 7034, 2d90, 297b, sigradi2016_400h, 2de9, 524d, bed4, ecaade2017_109gg, ad79, 9824, acadia14projects_389ay, df7c, caadria2017_096j26, 2454, 891d, 9f14, caadria2017_118m31, ee50, b097, c486, ecaade2016_021g6, sigradi2013_244j, 694f, f9d4, ecaade2014_072g17, sigradi2016_559t, 426b, e474, 049d, ascaad2014_008x4, 18c1, 0c5f, 01ec, ecaade2015_279x60, e7a4, acadia15_137j5, 74bf, ecaade2017_255e, c6c7, aee7, 192b, 34b4, 54b6, 29c9, 2f6e, ecaade2015_155d32, 5940, ee02, 5169, 95fa, cdfa, 9fef, ecaade2014_233m60, 696e, 933f, 00cd, sigradi2014_082r7, ec7d, 7535, 9ece, 1618, acadia14_539g, 97f7, f4c7, sigradi2014_265p1, 33bb, ecaade2014_092b22, sigradi2014_036s2, sigradi2016_752rr, 928e, c56a, 5c95, 1070, 6710, 0c93, 4bf0, ecaade2015_227y49, 8f24, 0a98, 7f11, 3a41, 9484, e197, e5bc, a951, b18e, 74f8, ecaade2014_133v29, d5c5, 0aed, ecaade2014_173d43, 56a6, 1bd4, b9e7, 27b3, ascaad2016_042y16, 2744, 1f46, caadria2016_797o33, 2298, ecaade2014_159l39, 821e, e9e0, ecaade2017_157mm, dab1, c198, 2f25, acadia17_71jj, b534, ecaade2017_269yy, 3ea4, 8c28, ecaade2017_230uu, ecaade2017_108p, c862, c23d, 7d53, b33c, 301d, ecaade2016_223t58, 41eb, acadia14_609at, 4833, a331, d398, ecaade2015_48d8, 34e3, 6368, f3ed, c951, 128d, 4479, 3423, ec8e, sigradi2013_28k, 99b2, 09b5, cd3d, 847f, ijac201513206v8, 72ca, 1225, 5efb, 36bd, 2bc5, acadia14_435ay, bfd4, 7a07, 5eb5, f3e8, acadia15_357o15, a13a, 4340, caadria2016_487r20, ddc0, sigradi2016_792m, sigradi2015_3.65z2, ecaade2014_094n22, dd14, acadia14projects_619af, bcdd, acadia15_110x3, 4191, 1f86, 1aae, 0257, 5526, caadria2017_018t7, 38d2, e9cd, a08d, ec2c, ffd3, b228, 1c40, ecaade2015_314j68, 7aa8, a745, 8780, 3e8c, b259, 3f7a, f48f, f62b, caadria2017_163e41, 8be0, acadia17_230yy, sigradi2015_3.385c6, 3e38, 213a, acadia14projects_339an, a222, 04fd, 0a0e, 6f0c, 65f8, 5c8c, 6ec2, sigradi2013_101l, 544f, 485a, 5d0d, 236e, 21a7, b66c, 5eb8, f470, b5d8, e629, f3eb, 1d5b, 259c, sigradi2016_484ww, 716f, 0cf1, 5f99, 6f7f, fc16, e6c4, 956c, f162, 4fe5, 6c6a, ascaad2016_031l12, 0193, ecaade2013r_003v2, 2ae5, ijac201614202w7, 4f51, caadria2015_246w35, e85a, 5397, sigradi2016_779uu, 43e1, b267, ascaad2014_029z7, 53ec, b1eb, b068, 2e2d, 2154, ecaade2017_252j, 81ae, 65b5, 3c0b, 71c5, acadia15_223f9, ecaade2015_195f41, 2000, 7062, b894, 15de, 7b5b, 7607, sigradi2013_342r, c547, 5a76, ad37, 0737, ijac201412302j7, ecaade2015_170i35, 96ab, 3daa, 76fb, c489, b9f0, ecaade2014_138f30, 2358, ecaade2014_067d16, ecaade2015_33j6, ecaade2017_029s, ascaad2016_025o10, 8426, dea3, 9e6b, f94c, 715e, 622e, acadia14_473an, 57d1, 961b, ecaade2015_297e65, 0f7e, sigradi2016_360t, ecaade2016_018u4, ecaade2014_224o57, 3415, 61e7, 2888, 9b29, b1de, 44e9, 6596, acadia16_344n20, 3bdc, ijac201614308z5, acb0, caadria2015_114s17, c013, 1c34, af3a, b8fd, 1ead, ijac201412305f2, 7881, 9738, dfb7, 5c63, b09a, 78c9, 2172, 40af, a810, sigradi2014_284g4, 2731, a45b, 6fe5, 875c, a2c7, 0751, 95b7, 4cbe, 9ec4, ecaade2014_094k22, 55d8, ecaade2017_148c, 5737, ecaade2014_084d20, e578, 07f4, 31cc, acadia17_163aa, 9ba8, 652a, 9b7e, 540a, 5fd7, 5347, 046a, ecaade2015_138m27, e4fb, 7bc7, 5396, acadia16_308t18, caadria2017_004u2, sigradi2016_360z, d907, bf7d, e1ed, 41d7, 5f68, 0f43, f501, bfcf, d788, 28d3, 4075, a92a, 2646, 3add, sigradi2015_10.309i22, acadia15_57t1, 6aab, sigradi2016_752vv, d33e, bf83, acadia16_72d5, 5330, dedb, 6529, ca42, 6bd9, afcc, abcb, f2c8, acadia16_140g10, 093f, ecaade2014_044b11, ecaade2015_116k23, b57b, e5c6, 7ab8, afa7, f494, deb5, fbb1, 9cab, 154e, cdce, 25ad, 8e02, 77e0, 72c2, caadria2017_023z8, 12b9, 8d2d, 39fd, a71a, c565, 20b0, 0998, 62e6, c533, e135, a0ea, c79b, fa6b, c58d, 092a, b992, 16d0, caadria2016_105d5, 99e3, ascaad2014_008v4, f821, ecaade2015_148m31, 55f2, 602c, sigradi2013_414t, 360a, 26c6, 6052, e288, ecaade2014_194u49, 56a0, 57af, ecaade2014_168d41, ecaade2016_011o2, b5b0, f4a7, 7c5f, 7c50, 3a9b, feec, 3bb0, 986f, 9710, 5555, a201, 2a49, b2c4, ijac201614308g5, d847, f33e, 9c16, 1ff7, 1241, ecaade2015_61f12, fc08, caadria2016_415a18, b368, f9b4, caadria2015_102x15, 5149, 6955, ef32, caadria2015_087p13, c3f9, 16ac, ca8d, accb, e1c7, d41b, f8df, e280, 8e03, 9346, a2bc, cbb0, fbf6, 828f, f7de, caadria2016_683t29, 1393, 59be, 2c32, da7a, ecaade2016_104y28, 8162, bfb3, 28a6, f5e3, 6fab, 33c9, 8d84, 8c61, caadria2016_125t5, 4b59, 0c9e, ecaade2015_171t36, b688, 849a, f6b8, 8554, a2b6, 6d3c, 03bc, 11df, a27c, 0481, caadria2015_172h26, 2ba9, c17d, 02b5, a92b, sigradi2013_303m, ecaade2017_091xx, f429, 9e15, 3de3, caadria2016_663u28, sigradi2014_263c1, ecaade2017_282i, c242, d64c, 68c2, ff4b, 7ed8, 3275, acadia14projects_71t, 2a78, d857, 1600, d51a, 208a, 7af7, 98cb, 5198, ecaade2014_018m4, 513c, 1abf, ecaade2013r_005h4, 75a4, ijac201614204x9, ecb4, 9d9c, e3db, 27cf, ecaade2017_006ii, ecaade2016_068t17, e419, 58b6, 0e5e, 117e, a044, 8f0a, ab2e, fee8, ac5c, 7862, 5cad, 7ed1, caadria2015_054j6, 0f90, 40fa, 4d20, sigradi2013_386k, 898c, acadia14_435ao, 246e, 6545, b97b, 4f68, ecaade2017_009v, 56ec, b9bd, sigradi2016_814zz, 9ebd, 2d25, sigradi2014_266b2, 88d2, 5e09, 89bd, 84b6, caadria2017_124b33, 0db0, acadia17_36bb, ecaade2014_218r55, 56fd, 9f3e, 9e5d, 5bbb, acadia14_117b, f53d, ijac201412207f5, 680b, caadria2017_056e19, 09fc, d3f5, 7c02, 3963, fec4, caadria2017_041b13, 4c53, 0b5f, 144a, 4580, 3765, 2723, 8852, b370, d984, e34e, 6393, sigradi2016_627h, 8785, b10f, 0980, sigradi2014_176f5, 3cf8, 1b7f, 1f77, 54bc, d7aa, 67b9, ca31, 17ee, ecaade2015_207i46, acadia17_608aa, 2a7d, 3d19, 4ca8, c448, 39e9, caadria2015_126g21, 0644, sigradi2014_313r5, 45c4, a5be, ab28, sigradi2016_702q, d1ef, 40e6, f6d7, 58b9, 11e8, d76a, sigradi2013_117i, d129, d92b, aec5, 34f4, 015f, 0c2b, acadia14projects_79aa, a74b, ecaade2017_028j, 193f, sigradi2016_571uu, 37b8, ae42, fa40, sigradi2016_550j, 4f90, 6e53, 6bdd, ecaade2017_215j, 9fff, c9db, 9315, caadria2015_114x17, f782, a3b2, 96d3, 901e, 2e59, adf1, 6cfe, a73b, sigradi2016_407u, 010b, 6290, 349e, 93ec, 021b, 2095, f0dc, e06c, 9aa9, 1471, 1fbd, 1c2e, 8e20, 571f, 74af, acadia15_311g12, 0ce4, 9de2, 059e, d7fb, aba4, aadb, ascaad2016_008c4, 5809, 4429, 3490, ijac201614208m13, 813a, 3d7a, 0f3b, 8c8b, 1c22, c7b3, 31bb, 419b, 5b2f, 1dbb, b594, 3769, a0e5, caadria2016_343k15, 5715, 1a96, acadia14projects_219a, facf, ecaade2017_164q, 0df5, 3aa2, 0793, ecaade2015_333w71, 420d, acadia14_125s, sigradi2013_41r, sigradi2013_366d, 1cb1, 9324, f171, 7785, 886c, fd1f, ecaade2013r_008n5, 1e4b, c6b2, sigradi2016_484rr, 9310, 0139, eb15, 882a, a674, 81a5, caadria2015_002c1, sigradi2013_234k, 2e2b, 2d4f, ecaade2017_189xx, 6a1e, e503, caadria2016_105w4, sigradi2016_387yy, 45ec, ecfa, cb4f, caadria2015_176l26, bea7, 4636, 1fb6, 445a, 44d0, acadia14_281x, a8c0, 5fff, 5e34, 767e, 1100, 5987, c062, 8751, 34a5, bc44, ecaade2014_044h11, 6a2f, d111, ba90, 3379, 9c94, 04ed, 485f, 28e4, 375f, e10f, 5473, 0eff, 3b68, 20ad, d46a, caadria2016_333x14, 3c3f, a413, sigradi2016_659m, 0a96, 6191, cfc9, f05e, ecaade2017_056a, c615, 5481, 577e, ijac201614208d13, 3d88, 8a09, 4992, sigradi2016_420rr, d705, e055, 194d, 9b8c, 5e14, ascaad2016_045y18, 526e, e031, 1e81, 6c4d, 2e5e, ca5e, ijac201614407x4, ecaade2017_256z, 1df3, ecaade2016_157a43, 3633, e637, aa83, 1084, ecaade2015_215n47, sigradi2016_642ll, sigradi2015_10.307g21, sigradi2014_282l3, ijac201513201r5, 165a, ecaade2017_208g, fd6b, 1def, 4666, 488b, acadia14_473ap, 754a, b4cf, 5cb0, 6a73, ecaade2015_64i13, 2b64, 2ef1, ecaade2013r_012l7, 2f1b, 77db, ecaade2013r_014e8, ce0c, d52d, bccb, 35ef, 8405, 546d, 09e6, dcf0, ae9c, 2ce1, 2a98, db6a, ijac201614208n13, 51f8, 6e5b, 24c4, 2be7, 9653, 9b4a, 6d44, ascaad2014_033b1, 3cf2, 8f72, b298, 325f, ecaade2017_215i, caadria2017_145x37, 5ac8, 00a1, 8a85, 245f, 8fef, 45a2, c14e, 108e, dc0c, 7812, d113, 08c9, acadia15_137k5, 21d1, ascaad2016_043o17, c081, acadia14_117ax, 9d64, 1648, 38a3, 0350, 7d98, 4751, acadia14_555k, 3b5b, 997c, 713d, 9476, acadia16_224y14, 11fd, ijac201412405x8, eb4c, ea7e, 56a1, 392d, ae1d, ecaade2017_140ll, ecaade2016_170y48, 7270, 89fd, 2071, a59c, 2f9a, 5028, caadria2017_001c1, f560, 0a5b, faaa, 5b72, 1be2, 3ab1, f439, 564e, d3b1, 2104, cf36, 1236, 718e, 2695, 9837, 406c, be79, 7019, caadria2016_013y1, caadria2017_105j28, sigradi2013_223o, 7aaf, dc00, ad95, 32fb, 7051, caadria2016_611v25, f204, 3e40, sigradi2013_305g, f61d, ecaade2016_140m39, 63a8, ce0a, 3602, caadria2017_165l41, ca62, edb3, ecaade2017_202i, 5d61, 7caa, b40f, 92c5, 912b, 1bde, 9071, b445, 9190, d88a, bc4a, a2cb, c019, caadria2015_072r9, 6c1a, 0aa6, 2493, 5564, ascaad2016_048o20, bd0f, caadria2017_081y24, ef7c, bbc3, 9a11, 68ce, 6e46, d515, ascaad2014_030y8, ecaade2014_149m35, ecaade2017_203hh, 33ef, b29a, 3b07, d988, 42af, ecaade2017_152ff, 9bfb, 3d13, ecaade2014_218p55, c06c, ecaade2014_163w39, 673b, 0684, 68ca, a0c8, b02f, f7f5, 7477, 872a, 482f, 2817, 4777, 9f1f, bbe5, b0ed, b912, a7f0, ecaade2017_155i, 1970, f9db, ab0c, bb3c, ebc5, ef77, acadia14_699e, fc0e, f0c0, sigradi2013_77j, 10f0, 4a62, 2660, ijac201412205a4, 1ccd, 095b, 5193, 59da, c789, acadia14_301a, acadia17_177f, 2d7b, sigradi2016_420tt, 308c, e22e, ece3, a712, cd3a, sigradi2014_049h5, 55fb, 46e5, af74, d851, 2397, ac2b, 8676, ecaade2014_149o34, caadria2016_683f29, 33cf, d751, d3d5, 3c4c, 5ec0, caadria2016_013t1, 5679, ecaade2016_073g21, ef1f, acadia14_199ae, 9620, ce60, ccf7, 2c66, aefe, 3d07, ebde, dcc0, 69fb, b70e, 1325, 64ba, 4464, 11d1, 3117, 1741, 38e8, d615, d6be, ecaade2014_225o58, 2b40, 65a5, 5e94, ecaade2017_175h, 0d9a, 5222, 7286, caadria2016_683o29, b234, 45d0, 82d4, caadria2017_129t34, 819e, 2a8d, c498, 8cf2, 93b2, bad4, ce99, 6327, 4b06, 238b, 0e98, f887, 76b9, f08d, sigradi2013_117b, 5c02, caadria2015_081n12, caadria2015_078f11, acadia14_53s, 426f, ecaade2015_297t64, c38f, aff9, 7bbf, 7359, 953a, eedb, 0527, e4ec, 959a, 78b5, 1909, 19af, 47ff, 31c4, f715, 3bec, acadia17_542ii, acadia15_323l13, caadria2016_435p18, bfc3, acadia17_221ee, b0a3, 0e9b, a5c5, 6216, 7ba2, c84c, acadia17_137pp, d1d3, 623f, acadia14projects_627ay, ad85, f3a7, 236b, 3e81, 37f7, 3cf3, 6f9f, 4884, 0567, 2561, 069c, ecaade2016_067x16, b4f2, ecaade2016_046v12, caadria2016_725g31, 30d2, 7de3, 6756, 5bd8, b42a, 3e12, 8391, bbbf, 41fe, 1669, c9f2, 84d9, acadia16_470d27, ijac201412406o9, 8ac5, acadia14_153ao, 908b, sigradi2013_263r, 9671, acadia16_372a23, 75ae, caadria2015_172k26, 1b60, 9038, 9f8e, ecaade2015_59l11, 3d1e, ecaade2016_043d12, acadia14projects_153f, 756f, ac43, acadia14_479aw, ecaade2017_172aa, 25d9, acadia14projects_565v, ecaade2016_071e19, 15f9, b397, 4e64, 2594, 832d, ecaade2015_81r15, 4358, 4290, c6f1, bdf8, b628, 392a, 463c, 0111, ecaade2015_177b38, acadia14projects_327b, a1bd, 1587, ascaad2014_020p3, dfdb, ecaade2016_113a31, acadia14projects_247l, 6e09, 3920, 11a2, sigradi2015_2.137k1, 2ff0, 08ab, d3f6, ijac201513101i1, 99c2, d19b, c68a, a0e7, acadia16_154i11, ecaade2016_228l61, ijac201614208w13, sigradi2013_429, 67f3, d777, fad3, c0f0, caadria2015_065x7, 0fc0, fc15, dd48, 24da, a517, d934, bb1b, ecaade2017_094n, fa57, 4b7b, 615c, 5a8d, 983d, ecaade2017_172o, 9bc8, 2a76, 1728, ecaade2014_133y29, 4f37, 8644, 4db6, sigradi2016_448m, 08e0, ijac201513206u9, ecaade2014_153d37, 8931, 3f97, ea5d, caadria2017_124z32, 8a01, 5ed6, 057c, caadria2015_142i23, 69ff, 4f92, fce6, ecaade2014_230k59, 5b21, ead4, f4dd, 1d1e, b895, caadria2016_703k30, caadria2017_163k40, 00b3, f688, acadia14projects_565aa, f15e, sigradi2014_276u2, 459e, 0978, 38e6, caadria2017_040l12, ecaade2017_041v, e050, sigradi2015_9.270g17, 8a89, acadia14_23ac, sigradi2013_280p, ijac201614307k4, 87bf, df4e, 52e2, dcbc, daa8, f6df, 4c69, bf37, 048d, c6d2, 6d83, 42d6, fbc9, a245, a8fb, f69e, ecaade2016_062h15, acadia14_101ag, d910, 0772, 6c69, 743b, 4e02, 47f7, 9325, 501b, 8562, acadia17_230c, 1ef3, 4c83, ijac201412401f4, acadia16_224u14, acadia17_648o, 8de5, ecaade2017_133b, 4954, 5c2f, fade, c573, bb23, cefd, ecaade2014_030i8, cac7, e96e, e754, ecaade2014_014b3, acadia16_332x19, e0ac, ea8e, 6e47, f972, 8a78, 3d38, acadia17_598qq, ecaade2015_314h68, 6147, 2cf5, ecaade2016_162d44, 737f, 80ae, f528, 6c96, e472, acadia14_463n, dc83, acadia17_91xx, 9304, 1d68, da2f, 11ae, 890c, cc5d, a19f, ecaade2014_153h37, 994a, d986, 111b, 65f4, 732d, ecaade2017_116e, b1ba, 48b6, 74a6, 70ac, ecaade2016_025j7, 3cee, cf78, 36d8, ecaade2014_202k52, 3899, 1d10, 4151, acadia14projects_709ap, acadia16_88g6, 9a14, ea3e, acadia14projects_339al, sigradi2015_12.297h28, acadia16_260j16, 536d, acadia15_333e14, 7323, 4ef6, ecab, caadria2016_611g26, 0134, 4e3b, 8fed, cf87, 463b, 9203, ecaade2017_027c, 0888, acadia17_297cc, 00cb, cd3b, ecaade2016_106l29, acadia16_290e18, 93e7, fb69, f1cb, 5113, cf80, b1c9, c08d, acadia14_389ay, e3c2, f26f, ac9c, 34eb, 6fe9, f506, 0507, ab3f, 7307, 519c, 689e, ecaade2015_286c63, 317e, 9f9e, 627a, 21ee, 90be, ecaade2015_161l34, e17d, e40b, e23a, 176c, acadia14projects_375ax, adf0, a811, dbd2, a279, acadia14_167ab, c5bc, 0dad, sigradi2013_194e, ecaade2017_041z, ecaade2017_230c, 3f50, sigradi2014_018m1, ecaade2017_269e, 7214, bb2e, 72df, acadia17_221pp, caadria2015_170v25, d0df, 3593, 362c, 7a11, ecaade2015_144w30, caadria2016_013g2, d4d3, 23bc, ecaade2017_029v, 5010, 8c25, f18b, acadia14projects_517o, 6c88, ebd9, c8a2, e1a1, 70d7, b063, 3208, 432c, 0ec6, fa4e, 4b03, b126, ecaade2017_071jj, 1cd6, d43a, b1be, 7469, bcc7, 4391, 7070, 66ad, 6e2e, acadia17_678ee, b153, b278, caadria2017_165o41, ecaade2015_48a8, sigradi2015_8.47h11, 9ec0, cae1, f956, ddfd, 1bf9, acadia16_478x27, 757d, b5c5, c6eb, ecaade2016_120m33, d1d1, ascaad2014_019l3, 369c, aa81, f86a, 9d74, acadia17_511b, 944a, bdd4, 96fb, cf69, 64c8, c0d8, ecaade2016_095a26, 99d4, caadria2016_249i11, 1549, fdac, sigradi2015_6.387r9, 5a9c, acadia16_224p14, 94f5, 5019, acadia16_450o26, dda3, 3e89, 9b77, acadia16_382p23, ecaade2016_193r51, c7c3, a9c0, 3c08, deb3, b0f4, 94c0, 9a0f, d3f2, 9590, c76a, dc28, 69ba, 6cb3, sigradi2016_488r, 7cfa, 3b43, caadria2016_095z4, 6948, 6852, 70ee, 5af4, fd7b, e02b, ca51, a958, dd6a, ecaade2014_233o60, caadria2017_122p31, 73ed, acadia14projects_145z, 7ed4, 0e15, 010f, 7bf1, cc67, sigradi2015_sp_2.112n29, 41b8, 7835, ecaade2017_208d, 78e1, acadia14_681au, 6ed0, ac3d, 440c, acadia15_443y18, acadia17_455q, ecaade2017_181y, 70d8, acadia15_161i6, e0fd, c826, acadia14projects_671y, 6da8, 5f60, ecaade2014_010i1, 00c0, 8ebb, d276, acadia14projects_445ah, ea16, fbc7, b19f, fbfe, ijac201513305j12, d7c6, 5c56, f7bf, 15d4, 7948, 5ba5, e41e, c2af, e3c8, 5a79, ebe3, 3d59, 902c, 7d9d, d6e3, b8bd, ecaade2017_149j, 330d, d3e6, 0e4c, 10cb, 3eec, 6014, ecaade2017_089y, ed3a, sigradi2013_243e, 25b0, ecaade2014_053s13, 4741, a570, b655, f550, 068f, 3f5c, 4656, 087f, de19, 0651, 087b, 8ddb, 62ae, 516d, 0833, caadria2017_005m3, 8a37, e6f9, sigradi2013_393v, ecaade2016_048c14, sigradi2015_11.142a25, ijac201412408y1, a869, 533d, 0d46, 61bd, ba85, d83d, 6150, 6d6f, 25ac, 9c5a, 8200, ad8c, ae3e, ijac201513303d11, 711e, acadia14projects_539b, 3146, 1d03, f06b, ijac201513305f12, 02e5, c681, 9885, 8933, ecaade2017_057cc, 427e, caadria2017_101l27, 4027, 1541, 5fa7, bacd, ecaade2015_100y19, 6baf, 40b9, 5c6e, sigradi2014_265m1, af37, 596a, 0e1b, 3264, 0433, 5fcc, acadia14projects_145s, caadria2016_249h11, ecaade2014_057p14, b302, ecaade2016_223w58, acadia14projects_53s, 0dc0, sigradi2016_571tt, ec75, de07, c89b, acadia16_432m25, e20b, d25e, 830e, 3ec5, a78d, ecaade2016_067m16, 402e, ecaade2014_014h3, af00, 7e18, 7501, 55c9, c926, c309, ecaade2015_103n20, ac86, ed0b, sigradi2016_602h, 1fe9, ccc1, ecaade2017_077c, 556d, caadria2017_048l15, ecaade2014_038c10, e51b, acadia14_655ad, 9d00, 1233, 6fd9, ecaade2015_229u51, 38a4, c3e5, ee05, 6972, ecaade2014_133m29, sigradi2015_9.347c18, ae56, 87a0, ascaad2014_036f2, 2b0a, 9572, a098, acadia15_211r8, eeda, bd3a, e8ca, sigradi2015_7.203e10, 4680, d8ac, 0222, ffaa, a88c, f911, ac6f, c9e8, acadia14projects_189az, 81a7, 8f11, eff2, 4857, f522, c67a, 7e7c, 40d6, dc5f, ecaade2014_180l45, 4b94, 7e5c, c95a, ijac201412405v8, 300d, 1266, eb4b, 4d7d, 6566, sigradi2016_546h, 6f75, da13, 4712, 0394, fe3a, b52e, c0ca, 8e4a, 9b64, 0f0b, 29b8, 1edf, fcf7, ddbc, ecaade2016_191h51, eae7, acadia14_101y, 6676, 9c88, 14e4, 99ca, d395, dd17, 7a5c, 93d0, cc39, 3f63, ecaade2017_308hh, acadia15_195v7, ecaade2015_194a41, ff86, acadia16_270x16, 196c, db27, 4217, 087d, 99f6, 82b4, 547b, 0e3d, 6023, 275e, 96f9, 44e0, e2c2, ccfe, 6853, 33a5, 46c1, caadria2017_056v18, c4e9, ecaade2016_130e37, 7f65, abed, 3fd1, cb1e, ecaade2014_029w7, dae5, 17f6, caadria2017_035y11, aabd, 0812, 6e7c, acadia17_403g, ecaade2014_071w16, d62d, f9dd, c378, 535c, 596d, ecaade2014_191v48, 708e, 6c28, aa04, sigradi2015_10.309m22, cf29, df70, 2662, 72ed, 0d70, 1feb, ecaade2014_224n57, 4708, sigradi2016_507tt, 75cb, e668, caadria2017_057x19, f0bb, ecaade2015_92w18, 437b, acadia14projects_101r, fe2b, 84b2, 9e19, 0d00, acadia17_169qq, ecaade2017_019dd, c451, a20c, e86b, a8c3, e19d, 2732, 4902, 6b48, 3dc0, ec2a, caadria2016_209x9, sigradi2014_036r2, ecaade2014_113y26, 251f, 09e2, 746a, 118a, acadia17_628tt, e221, 2777, a4e8, 0b32, ce4d, ac28, de8b, f2c5, a7de, ijac201614402o1, eaf1, 1b9f, c9b2, ecaade2015_61j12, 1314, 0992, ecaade2014_186b47, 068d, 73b2, f8f1, c72e, caadria2017_016y6, 74e7, cae0, a5ce, 1a6b, 70a2, b3dd, 4c5f, c60f, 22ce, 0e03, 9061, sigradi2015_9.152s16, 727c, 3f3d, 96f4, caadria2015_114g18, fdd0, f4f1, 95a0, 6048, 7254, 059d, cc11, 29fe, ecaade2016_078a23, 060f, d98b, fd26, 1642, acadia14projects_135k, 4c45, 6dde, 7ce7, acadia17_473f, 5575, ecaade2015_18f3, sigradi2015_8.189r13, 53b6, f4ff, 3256, 65e6, 2149, c083, 41fd, 662b, 0315, cc16, ecaade2016_191i51, acadia14_719h, 6f6d, ba9c, b4ec, 3a73, 62e0, acadia17_424mm, e456, 75fe, 6d1f, f11d, 7d95, bcdc, cec4, f31f, ad90, 2674, 0f73, d5b0, 37c0, ee87, acadia17_560s, 4cb3, 3732, ecaade2014_176j44, 365a, 04a3, sigradi2015_3.221u4, 1d81, acadia14projects_609ap, 5b6c, 6fd1, 83fe, 4cc3, 5e7b, f712, 6b14, caadria2017_041d13, ddaf, 6483, 1560, d215, ab45, b4bd, 3cd2, sigradi2014_293z4, 0cd4, ecaade2017_149k, sigradi2013_183t, sigradi2015_8.239a14, f53e, 6bfb, 89ab, 620c, 03f3, 7bff, 0126, acadia15_333x13, 8b33, 63c2, 66e3, 4b5e, 2096, sigradi2014_330n7, 55bc, bb0c, b761, 7b86, 7196, ce53, 3c92, 76c5, acadia17_247mm, sigradi2013_117v, ecaade2015_148p31, ecaade2015_129h25, a056, c2b9, 4b02, acadia14projects_453h, sigradi2013_386p, 3d4e, 1b2b, acadia17_27r, a761, ddb0, a796, 466e, 201c, 913d, 01c6, 569c, ebe4, ecaade2014_169n42, d888, sigradi2014_291r4, 300c, c4e0, 44c2, b13d, 04fb, 23d0, 41d6, ecaade2015_129r25, 171e, 120e, 1c82, f3d8, b1a2, 7fc9, sigradi2013_54p, 1706, b02e, bc4d, acadia14_43ai, 04ff, 6145, cbee, 904a, afc3, d280, ecaade2014_070n16, b040, 5414, 06ce, 97a3, f0af, ff04, 40d1, 7aed, a420, 2b57, 99d8, 3b21, ecaade2017_157oo, dd7e, 3f41, 45f8, f6bb, e1f6, c678, caa3, db14, b48a, caadria2015_172i26, ab71, 9cce, 4a4a, f70a, d384, 5927, ecaade2017_228s, 5c32, sigradi2014_015g1, 741f, acadia15_137o5, 18b8, caadria2016_851s36, b6f7, 9a70, cc77, c8a6, 1eeb, c64b, ecdd, 5f61, acadia14projects_115al, 81de, bf6e, ijac201614305s3, a8be, d8ab, acadia14projects_473ag, 7f81, 32d7, 16bd, cfb5, d5d5, 253d, 6d96, dbae, 01b4, 139e, 469a, 5027, 691b, acfa, a7c9, c427, 37e8, de2c, b9cf, 189b, 8dee, sigradi2016_490x, dc5b, fb36, be9d, caadria2017_003t1, ecaade2016_071s18, sigradi2013_400o, a1b0, 7824, ecaade2017_210w, 8aa2, 75ba, 8ef8, 2cc2, ff53, ecaade2017_006rr, 59eb, 106c, 5e66, 5776, acadia16_224l14, 4dbb, cd06, sigradi2015_8.328o15, d516, e049, sigradi2013_280m, d2c8, 634f, 341e, 61ed, 2f36, 8013, c8b8, fef3, 5059, sigradi2016_441nn, 7ab7, e3bf, sigradi2016_625uu, d3e0, sigradi2014_271n2, caadria2016_395w16, 6e66, 7591, d72f, 5896, ascaad2016_004u2, 96be, 439d, 91c0, 17bf, 35a7, ecc5, 7231, 8ea0, fb8d, ecaade2017_122qq, e77b, 3580, 6d77, ecaade2016_mrtw65, 7c8a, ijac201513101a1, 82c9, ed19, f107, a410, 1d62, 6671, 348e, sigradi2016_803x, caadria2017_145n38, 46e8, 84f0, caadria2015_032v4, acadia17_231z, ijac201412204y2, cd57, 32cc, 593c, a1df, acadia14projects_301e, 8317, 68ad, 2429, 33f4, caadria2017_005t3, 708b, 5c61, 3b34, ecaade2015_227f50, a437, f0cf, a49b, bc79, 6966, 60ea, 00b0, 0282, sigradi2013_117p, 2545, caadria2017_021h8, c9c1, b8f1, acadia15_223d9, ecaade2017_017g, c52d, dabe, caadria2017_003r1, ecaade2016_071z18, 3057, sigradi2013_359, ecaade2015_229c51, 4a85, 831d, sigradi2013_74c, 39bd, 0f39, sigradi2016_777ff, acadia14projects_479a, acadia14_339ax, 7ea8, ecaade2015_227l50, 42ff, 87e9, a315, 4f70, ad3c, 3a07, 0006, f1b0, d40d, ecaade2017_071qq, b123, 9f11, 5709, caadria2015_114w17, acadia14projects_627av, caadria2017_052s17, be5b, aec8, ddb4, b058, e11d, sigradi2013_303r, c7cb, fc96, ecaade2017_265s, ecaade2015_92o18, d0bc, def9, 2676, cb9c, d01c, f378, 22f6, 6638, a54b, a04d, 7306, 4b76, 7349, 4422, 9b9e, ecaade2015_158l33, c9d6, 8d67, acadia14projects_627ao, e9bc, acadia17_36aa, ijac201412407w9, 8e80, 7975, 80f0, 2e51, 9f02, bde3, e296, 5cbe, 00e1, 1185, ecaade2014_018x4, 725b, 25ea, bef7, 0e37, ecaade2013r_009c6, 6387, acadia14_339ai, 7476, 200e, 957f, b454, 21aa, f07c, fb59, 1895, ecaade2016_067t16, 053b, f545, c906, sigradi2015_10.378a23, caadria2016_579o24, 5d05, 5813, d16c, 3c48, a9a4, 9159, 631d, 9a5e, e082, 9855, 8a9c, sigradi2014_176b5, 7a7f, 2d7c, ijac201614303l2, 9ea4, b82f, 8aba, 83b9, 5256, 05db, ecaade2015_61x12, dbc8, sigradi2016_392xx, 89c8, 44a2, ecaade2015_296p64, 50d0, caadria2017_094w25, ijac201614202e8, c060, ijac201614205n10, acadia15_81y2, 8f93, ecaade2014_224t56, 905a, 2cb4, 7cdc, 121b, ae40, 87b2, eed7, caadria2016_073a4, a0db, a4ad, 0f83, bd26, 5860, 3dfc, faf9, 33dc, 63cb, 1c1e, 5829, d01d, 17e6, 1e1b, 9bc0, d482, ecaade2014_169k42, fd9b, f97e, 0e97, 99bb, 2fce, 751b, 9482, 8808, d692, sigradi2013_194, ecaade2015_193e40, 3b09, 85d2, 34d9, ca89, 9de6, 2375, ecaade2014_194o49, d9fc, 06da, aef5, 2d08, 1e86, sigradi2014_018k1, f698, 4526, ace4, ba2e, d89f, caadria2016_651g28, 7a15, 0987, e5e9, acadia14_43ac, 6426, bd2e, caadria2016_073z3, de44, 98ab, ea0e, 9e61, f4af, 039e, d0ed, c81c, 059f, 112b, a984, a7b8, 3d5f, sigradi2015_8.189p13, ecaade2015_199z42, ascaad2016_054o21, c300, acadia17_391tt, 96ff, 1a29, 60e0, aab3, 94d5, ecaade2014_192j49, a33b, fa45, 2495, 0e2c, acadia14projects_301f, 53ac, ddba, 214c, 95a6, ecaade2017_156w, 5c4e, eff8, 4ff9, acadia17_144vv, 9bd5, e4f7, f0e6, d789, ecaade2014_224z56, 0d04, 159e, 4f8a, e85c, acadia14projects_435af, 13bc, acadia16_12m2, ed07, 1ee0, e1ef, acadia14projects_579j, 723d, e5a5, ad0f, c621, 8364, db59, df94, f8f9, 6f44, ecaade2014_113c27, 1e39, fae1, e607, c1d5, bef8, b3db, acadia14projects_589g, 462b, 19ba, ecaade2017_133m, 0346, 35b8, 624b, ijac201614302b2, ecaade2016_243n64, e62d, d713, caadria2016_621a27, e634, acadia15_483k21, 719c, a6ac, e7de, ecaade2016_166j47, sigradi2013_41k, 1a6e,