CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

a699, dcec, caadria2017_158w39, a2a2, ecaade2017_212hh, sigradi2015_12.215v27, b868, acadia16_116y8, caadria2017_115j30, caadria2016_343p15, 7269, a431, d5ed, ecaade2017_032ww, 491a, acd2, sigradi2016_382bb, 214e, ecaade2016_ws-masshousec69, ecaade2017_109ii, ecaade2017_195nn, ecaade2016_193m51, 4e9c, 82d8, 5a00, 7496, 2f88, a9fd, 3aff, 01bd, caadria2017_134b36, d3e7, a0c6, d744, 1b84, 309a, 0ac5, ce8f, 95d1, 9898, b0c9, 21bf, a1b9, 4d8f, bb32, ecaade2014_224a58, 2886, cc3a, ecaade2017_229ll, f615, ae00, 74e4, 5e6e, c5d8, 31ea, caadria2016_187w8, ce28, 89c5, afb1, cd31, 9a1c, caadria2016_601n25, 8037, fc98, 66c2, 23e6, ace7, 7f01, 62f7, 236c, ecaade2013r_018e9, 42c8, 362e, 31a3, e185, 17e0, e49c, 40a9, 3017, 5d6f, sigradi2013_30, 7daf, c7d2, 768a, 8fe7, 7bc4, eb59, 9068, d9eb, ecaade2016_144m40, 2885, ijac201513105l4, acadia17_59f, ecaade2017_032o, 1ccc, acadia17_92u, caadria2015_004p1, 7363, 5498, f470, 01d6, 4f66, 7cdf, 30b7, ecaade2016_048c14, ff9b, fdf8, 095c, 167e, d2bb, 751a, 06cc, 1d5f, 2b64, caadria2016_157v6, e83a, 1735, a6c3, acadia15_333t13, e578, acadia14_339at, 4c79, 121f, fcee, 6187, ijac201513104s3, 0055, ecaade2016_198u52, 74b3, 16cd, acadia16_116v8, a7a5, c5d0, f291, cdd2, 7739, 16db, 9b41, acadia17_274oo, 3336, a31d, af0e, 3c14, fc27, 06b1, 3376, ijac201412302p7, d87f, 0cbc, 346c, 0ba2, 1138, 8c16, 8fa1, ascaad2016_054r21, 0adb, c9ab, 9823, a120, 0562, f552, a395, ijac201614407n4, d063, fb57, c923, sigradi2013_95, c538, a975, sigradi2016_430m, acadia17_18d, 9d82, de06, caadria2016_291c13, 7b70, 0db0, 7c21, 0813, 5af9, 1c08, b9d2, c005, 0cfb, b731, caadria2016_105x4, 69bb, 8e35, 426c, 9b76, ascaad2016_035t13, 23f6, 11f5, 5e92, sigradi2015_6.387n9, 53f1, ecaade2015_193x39, acadia15_223l9, 31a5, 688d, 0116, f7aa, 1cc5, ascaad2014_008w4, 907b, 10e4, 5b09, 272f, df9e, d3fa, sigradi2016_450zz, 16ec, c4b2, ecaade2016_032p8, ascaad2014_018w1, c476, 8ce4, sigradi2014_273p2, cabf, 0c2c, 0db3, f328, 69a8, acadia14projects_507ad, d089, 0c0e, f6f7, 71b7, a23f, 4b8b, 421c, f911, 0701, ecaade2015_53k9, d58f, fd07, 6e47, 0f4d, 3558, 1c9e, acadia14_647az, e21b, 3388, caadria2017_048l15, 477e, sigradi2014_144x2, ecaade2015_92m18, ecaade2013r_003m3, 999f, acadia17_544b, acadia14projects_549s, 1eda, ecaade2014_218x55, 7ab9, acadia14projects_219ax, 465c, 0b30, ecaade2014_168j41, d111, 7fff, ijac201715103tt, ad50, ecaade2017_183aa, 8a20, caadria2016_333c15, 6c9b, e83d, 629d, 3f9a, b2ce, 8f2f, eacd, a582, 0c01, caadria2016_787h33, f791, ea4c, ijac201715202x, 3d46, 9c54, acadia17_89x, eaef, 3c45, e094, 3073, fd50, 244e, 9ca2, 5fa3, caadria2016_333t14, 71ec, ff75, 29ce, 1e7f, 6efc, e6c7, b7ba, d97a, 4cb7, e168, 1c30, f03e, 65dd, 1633, ecaade2015_27o5, 68c9, 681b, 6f7d, bf12, 07e3, 9dee, cb8c, 56b4, 01ec, ecaade2014_237w60, acadia17_670ii, 3326, 8ea8, e28f, caadria2015_010u1, 6b46, 7e7a, 98cf, acadia14projects_339ao, 934d, 2198, 4b81, 26c3, 3339, caadria2015_203m29, e0f3, 3607, ecaade2013r_009e6, 3f7e, 07cb, 7f6e, 9e40, 78bc, c001, 6a5b, 0a6b, 1f13, 979b, sigradi2016_807mm, ecaade2014_149j35, e428, ecaade2017_202l, 2269, df9a, 91f4, a990, 6512, 7757, 9701, fbec, 3432, f1cd, d1e6, 4fad, acadia17_648bb, 9ec5, sigradi2014_103a9, 9b2f, acadia17_28ii, 6c71, b4d9, 96e7, ascaad2016_057a23, e91a, 21f7, sigradi2014_018n1, d4ca, a631, 740f, ef41, e237, d0bd, ad71, ascaad2014_037k2, 71d9, c2a6, ecaade2015_261g58, 8e51, 8004, ec59, fdb2, 9613, 7069, 8ee5, ijac201513101d1, 272e, sigradi2013_158e, c62b, acadia15_333p13, ab1c, 75bd, f209, 59cf, ecef, 9a45, f674, 2e83, 8790, ecaade2013r_002e2, caadria2017_182y43, acadia14projects_445af, aec0, ascaad2016_002l1, 2187, d116, 42f0, ijac201513304w11, 9d6c, a024, acadia14projects_199al, ccdc, ecaade2017_090ii, sigradi2015_10.267l20, 02a3, 0879, ijac201614208x12, 9c6c, 94e0, acadia15_110r3, b2d5, 742f, ecaade2015_114y21, c2b8, d6a6, sigradi2016_431y, ee03, 7a1b, 01d1, 6ccc, 5721, c494, ecaade2016_071v18, b0eb, b854, ecaade2017_105ww, 2097, 6932, dcf0, acadia17_590j, 3c1c, acadia17_248j, acadia14projects_627al, a1f2, ecaade2013r_003f3, 3f8f, 753c, 9d69, 7cef, ed5b, 8776, acadia14projects_637ae, 0b58, b464, ad23, 4d40, c160, ascaad2016_007k3, 81f7, ca56, 53c3, caadria2016_839l35, 32dd, e89e, 6075, ecaade2017_049xx, ecaade2017_003h, d5d8, 2a33, cfd6, ecaade2015_25n5, 500e, ascaad2016_007n3, 1d9d, 13c6, b99b, ab8c, edcf, f3e7, d598, acadia14_63al, acadia16_124i9, e114, 03bf, acadia14projects_357az, 1d49, 8901, 6866, fd9c, 1bd0, 54e5, aa3a, 094d, 0eab, 810f, c211, ea5d, eadf, 52e2, ecaade2016_222x57, ijac201614403n2, d365, acadia14_375d, 8f4e, d4f7, sigradi2014_128c1, sigradi2014_279y2, ece2, d585, 5655, 7800, b1cd, d469, fe8b, 2910, 1d2d, acadia17_390rr, ecaade2013r_003j3, 8bb3, 0618, fb94, ecaade2014_175s43, 4264, 94c0, 4eed, a779, sigradi2014_099v8, d309, ecaade2014_192b49, dc27, sigradi2015_8.289h15, 4ad7, 08a0, c653, 231d, afde, acadia14_43al, sigradi2015_10.267t20, sigradi2014_282p3, ecaade2016_011d3, adcb, d113, 1e0d, 023c, f78b, ecaade2016_073g21, sigradi2014_266l2, caadria2016_425b18, acadia16_280i17, 34c7, d344, e195, a840, 9ab3, 23b5, 0d0a, acadia14projects_167w, 2801, 9d7a, sigradi2014_345i8, 815a, a02c, 075b, 7f7b, c935, 432b, 811d, acadia15_497j22, caadria2015_048m5, b2ae, ecaade2017_grie, 87f0, caadria2015_084a13, dd21, ecaade2015_207t46, a040, ecaade2017_254oo, ecaade2016_025m7, 8c05, f4d8, c010, fdc9, 9243, 0a40, d68b, sigradi2014_041h3, 7546, c09d, ecaade2017_116i, 047b, 7114, e2e8, cb26, sigradi2016_764g, 6aaf, 1185, 67c9, 3b10, sigradi2016_484yy, sigradi2013_326n, acadia15_343t14, e4a7, ecaade2015_11c1, ecaade2015_329o71, 1131, sigradi2016_695p, caadria2017_009o4, e5e2, 540b, ca0c, c23e, 0985, b168, 867c, fb40, 5cae, ecaade2014_168x40, 634b, c7b7, b886, caadria2016_321m14, ecaade2016_139y38, 50ff, b326, 45ce, 1b4a, de45, b2dd, dd69, 1eba, 1100, 693c, ecaade2016_221s56, ijac201513206r9, ee09, ijac201715105tt, 7e85, 6c0e, 01ba, ascaad2014_012l6, 289e, 973a, 2e2d, 84fb, 2d1b, 50a0, 5e34, sigradi2014_030w1, 54c8, caadria2016_045b3, 4f25, ecaade2017_053h, sigradi2016_702q, cad9, fcd3, 2987, e222, 0a73, f730, ecaade2017_008r, 7039, a372, caadria2017_037b12, 6dfb, 8a24, caadria2017_035t11, ecaade2017_149g, ecaade2017_017g, 3e10, b72f, 3501, df34, caadria2015_208r30, f103, ecaade2015_33w5, 81cf, a0f8, c067, 34d9, cde1, c783, ecaade2014_016i4, 6c86, e43d, 0101, b1a2, 5003, aa7a, 7234, acadia15_251g10, 7e75, f61b, 0d05, acadia17_340g, c368, eaeb, 9a53, ba2d, caadria2016_713v30, 1507, acadia14_135u, f081, f3df, 6b79, d7c6, 87d4, 20bc, 8388, e249, 0376, 9277, ecaade2016_166g47, sigradi2016_515g, acadia14_463h, acadia16_98e7, 261e, f764, 0531, 4c83, 4d9c, 7c2c, ad44, acadia14_619ak, 39c3, 81e9, d474, 2924, 0950, 20dd, acadia17_678pp, 3acb, af45, ecaade2014_072g18, 35dd, 91f3, 46d2, bcda, 144d, ecaade2017_144t, 07bd, 0f16, 2e77, e8c4, 748d, 887c, ecaade2015_13j1, a775, 243c, 082a, 45b8, 23e5, ascaad2014_018b2, 9ed9, 2395, ecaade2015_127b25, fc78, 5c94, caadria2017_051e17, b0b0, 44f3, 2593, d40a, 4a56, 2062, 23f5, acadia17_670aa, ba62, 74c8, ecaade2015_61d12, f796, ijac201412201k1, bc28, 3e44, acadia16_106a8, b72a, 5c6b, 1698, 8dfd, ae5d, 957a, 7104, ef63, sigradi2014_313z5, sigradi2014_074m6, d776, f525, 1f4b, 5d4d, 6bad, 0b03, 4245, 9772, 99d3, ae71, 3a0b, ijac201412403z5, ascaad2014_018y1, e000, 48d2, 4b07, sigradi2016_367vv, 5053, 0fab, cfd5, 3368, d32e, ad35, ecaade2013r_003s2, ijac201412402i5, 9097, c15b, sigradi2016_448l, 33d7, bc9b, 692f, 90af, sigradi2014_047l4, sigradi2014_293a5, 9aae, 7578, dd06, sigradi2014_049i5, a78a, ascaad2016_009p4, b7c2, 6677, dd02, 1a88, 6db0, 3abf, 3992, sigradi2016_387zz, 6847, ecaade2016_047g13, ecaade2015_35y6, 1909, a3f3, 9b3b, ijac201614208b13, 249b, ecaade2017_044jj, d8f3, 93c8, 9be4, 5dd0, e335, sigradi2015_9.152n16, 8401, 25ef, de95, 4474, acadia17_128ss, db69, 7cc3, acadia17_390oo, 6ba4, caadria2017_113d30, 8531, 94df, 4f80, d64b, c236, ad62, b462, 72e9, 4d2c, a1c1, d423, ecaade2014_204v52, e8b3, ecaade2016_018a5, ecaade2017_057r, caadria2016_631j27, 14ae, 5d0b, 0860, 1bbf, a0e4, 8df4, b7f2, caadria2015_102x15, ecaade2013r_010s6, e761, b828, e097, ecaade2015_114r22, f1cc, 5fef, 1fb0, acadia15_243a10, acadia16_44n3, acadia17_542kk, dc6e, 1476, 2790, 5583, c385, 8822, 1ef3, sigradi2015_10.7h18, ijac201614205s10, acadia16_382d24, acadia14_135j, d67b, 4ffc, f309, 0ad5, acadia17_59i, 9107, ded7, acadia17_82h, ecaade2015_138g28, ascaad2016_010r4, acadia17_91i, ecaade2015_297u64, 832a, sigradi2014_084d8, afd5, a641, 0851, 3a1c, ecaade2014_145k33, caadria2017_037f12, acadia17_52x, cdca, bdea, 2c3a, 8e43, 3428, 19ff, c591, ff47, ecaade2014_149n34, 8fc0, a398, sigradi2013_359g, 7dae, 4820, b4be, d994, 5b79, f686, 81a6, ecaade2017_203xx, ecaade2014_173y42, 603b, 561e, c71e, 7e4e, ecaade2015_171w36, ecaade2014_044h11, 1891, 8dde, 871c, caadria2015_139v22, 4a67, 8ab2, c610, 279c, acadia17_473i, acadia17_222n, 12e2, 748b, ijac201614405l3, f74f, caadria2016_033w2, 65c7, cadb, 51f9, 6df5, 70eb, 604c, 89e9, bf78, afdc, 28fe, 0ad0, acadia17_201e, ec61, 70a6, b608, 6a5d, acadia14projects_199ao, f748, 3fa9, c242, ecaade2016_224z59, b1f6, 7bfb, ecaade2014_057o14, f2b1, 2617, f7e6, 1a0e, 2d80, 788d, acadia14projects_555f, 3adb, 30ee, 9d3e, ascaad2016_054m21, f590, 5a4b, acadia16_98g7, ac7a, bcf4, acadia14_301h, 9090, ecaade2016_110h30, 044b, acadia17_170i, 0111, ab60, 2a74, 9d22, 5364, acadia17_82x, ee7f, sigradi2016_714rr, 7c9a, bd70, b3aa, a0ba, d5ea, a250, bc78, da47, ecaade2017_029cc, d386, 05ed, 9dbd, ijac201614405o3, a44a, caadria2015_208j31, ecaade2017_306j, aaa6, 05d6, af6e, 81ee, 5f09, d0c4, f3a4, acadia17_90bb, ijac201614204n9, a14a, 7554, 4949, 316b, 16ab, 537e, 4c92, 39e1, 1504, caadria2017_048m15, e863, 086f, 0c3c, ecaade2017_156s, 8045, 5606, 2514, 50e0, acadia14projects_435ar, c61a, ecaade2016_118o31, acadia17_189vv, caadria2016_395z16, c8b4, 98b1, d648, 7101, c397, 0d49, e109, acadia15_137j5, 644a, 04c3, 99c7, cd18, 7c83, 934c, cf80, acadia17_542ll, 1420, ijac201715202ff, 396a, a6c7, caadria2016_105d5, 12c3, ed47, sigradi2013_217, b05c, fd58, d530, cf2a, c441, ijac201715203kk, 20ff, e952, ijac201614201h7, c9df, 95e4, f390, 25b3, 53c7, ed7e, c92a, 09d4, 0110, 4470, f605, bde2, ijac201412408w1, 77e0, 0674, 5b53, bf34, b56b, 4bbd, ijac201513303u10, ecaade2015_73f14, ecaade2015_246y55, 5c4e, 4817, a78f, sigradi2016_686rr, 6b65, b5b9, d4f6, acadia16_440w25, caadria2017_122p31, 5612, 58aa, f642, 6325, acadia14_23az, 5b56, aadb, cca1, cbe0, 5569, 0b0c, 44b9, ecaade2014_198o51, 10bc, acadia17_324z, acadia14_117ay, acadia14projects_627a, sigradi2015_10.138d19, d2d1, 58c8, 31e3, 4362, 1aac, f9f7, acadia17_534ii, f7bb, 8f50, f0f6, 7ed4, dbd5, sigradi2013_295d, 7c3a, ecaade2017_173rr, 7c2f, acadia14projects_63b, caadria2015_081b12, 70f8, fc8a, acadia14projects_199am, acadia17_231m, 7f88, 3b64, 5761, ecaade2016_175i49, sigradi2015_6.329x8, 1043, caadria2015_164j25, 6e98, b6f4, sigradi2013_391h, fd2a, dec6, 1177, acadia16_164u11, ba6d, 7c60, acadia17_232cc, 47af, caadria2017_113u29, bc7f, acadia17_366y, e77c, 46b4, 0473, acadia17_648p, f0b0, 16f7, f7cd, b757, d108, caadria2016_819y34, 5c65, ecaade2014_180t45, 02ba, 75f0, 4d0d, f9e7, fb2c, 95b5, 870e, 1b75, 57d5, 8725, dd83, aab5, d18b, sigradi2015_10.7l18, 1f5a, acadia17_92l, sigradi2013_41s, 1fb1, 986c, a714, dfcb, 5226, 22b1, f23d, 7b13, 8b9d, ecaade2014_044t10, 1da9, 6c1d, 9dc7, caadria2017_147t38, dcbd, ecaade2015_269i59, c6cc, acadia14projects_691as, e891, fe55, f8eb, 22ea, ba28, 90a6, 0d12, 4995, 6146, 133b, eaae, 2cdc, caadria2017_081p24, sigradi2016_625c, da04, ecaade2016_162b45, 802c, 379f, 7697, b63a, 0b6f, acadia15_69m2, acadia14_523ap, b13b, ijac201412201r1, acadia17_572kk, sigradi2013_280, 9ef9, 4060, dee4, d1a4, e306, abd8, 1a1d, 319a, acadia17_52z, ecaade2017_308w, 0982, 6a0c, be60, ecaade2015_138h28, d6d3, 66ed, 1ac0, acadia17_248xx, 8611, fad9, 7e72, acadia16_184v12, ef7d, 76be, 8876, cb67, cb41, 8c98, caadria2015_049h6, 42cf, ef86, 0b4b, 71ef, 963b, a1c9, ijac201412305k2, 51b9, 185a, e6ea, 79b1, caadria2016_745h32, bfd6, c7e6, f14d, 5cdd, d020, ee38, acadia17_590n, ascaad2014_012f6, caadria2015_111h17, 4583, 04df, eefe, 9b27, ascaad2016_048c20, 34d4, ijac201715102mm, 6d17, 16ef, sigradi2014_128y9, d103, ijac201513202o6, 8413, ascaad2016_045z18, 8ad1, 426f, f3fa, e820, caadria2017_051n17, ca8a, ad00, e30b, 80b4, 996c, sigradi2015_8.186s12, f7eb, ff17, fb16, c8cd, e310, caadria2017_046k14, ecaade2014_232t59, acadia17_500dd, 65ec, 86cf, 73f3, 9e57, 3534, 25ea, 3dcb, e0be, ijac201614104i4, be35, caadria2015_014u2, 9992, 84c7, 7382, d0e8, ecaade2013r_004a4, 4c8b, 6f8b, ecaade2015_158a33, 3125, c26f, caadria2016_579k24, 6288, 6fd2, 60d7, e7f4, caadria2017_094x25, acadia14projects_357ao, 0f6e, acadia14_479at, 3f03, sigradi2014_189n6, 991d, 3e85, ecaade2016_032t8, 366d, ecaade2015_285z62, a2cb, cc20, 4bd4, 8ac7, fa57, 3fae, acadia15_161f6, f422, 93a3, 3328, sigradi2015_8.47i11, 5e93, acadia16_280k17, e2db, c2f8, 9624, sigradi2013_117b, d8c7, d25b, 3907, 293d, 06ea, ecaade2015_129p25, 4130, c5f5, ebf2, ecaade2017_051z, 8719, caadria2017_129e35, 2e4f, d8c1, acadia14projects_291b, 5c20, ecaade2017_006u, c1ef, caadria2017_105j28, c7c0, dbac, acadia17_71kk, acadia17_62kk, 7d36, 6ec8, 0301, db0f, 5878, ecaade2017_277ii, 8f83, ecaade2017_031vv, 3fcf, caadria2017_101o27, f133, bcf1, 5232, ecaade2016_130c37, 902e, 527e, ecaade2015_301t65, 068e, 8a94, b48c, 9651, 494c, ecaade2016_216a55, a1d8, 305f, b9d3, 396f, acadia17_426j, ce9a, 2cc2, e7a9, b028, 57cf, f892, acadia14_517p, 7807, b494, 9e7c, ecaade2016_230c62, sigradi2013_407j, acadia16_98n7, 2cdd, eaf3, 32f3, ecaade2015_15w1, d23a, acadia14projects_43ar, 8174, 4855, 3f39, eb75, b68e, 27ea, ecaade2013r_008j5, e52c, 94e6, sigradi2016_382dd, d494, ecaade2014_038u9, acadia17_128kk, 9ba5, 8728, acadia15_381u16, e497, ascaad2016_004t2, e73f, 1726, 6cc1, 11c9, acadia17_455cc, 398a, caadria2017_113y29, 24eb, 3732, 501c, acadia17_273ee, 7e48, e0a7, d310, d170, 7a0b, 25e4, 896f, 212a, 4140, 3c4d, eef4, a05e, 6584, ecaade2014_175t43, f67f, 4a98, 8c77, b315, cac2, 9278, e325, de5e, sigradi2013_304z, 6546, 0156, bc62, a974, e20c, 0de6, acadia14_317u, ecaade2017_277ff, 54eb, 868e, ca15, ecaade2013r_008r5, 7ce5, 652b, bb1d, a3c1, 674e, b32d, b82f, eb61, caadria2017_135i36, b933, d63b, f712, acadia14_479v, caadria2016_321h14, ijac201513206g9, sigradi2013_268i, 7c59, d4d3, b0b9, ecd0, 5e91, c1f9, 5efb, ecaade2015_22b5, dad0, 5061, ijac201412402p4, 00c3, acadia17_170p, caadria2015_220i34, ab36, 4f6a, 7c9f, acadia14projects_647as, 4dd9, ijac201715106g, ecaade2017_032j, 65f5, 4a7b, e86e, 80f1, 8eb8, 7565, 46be, 31dc, 7fbc, ed3c, 3375, 3f98, 1e21, 024b, d092, bd30, 5110, 5427, d64e, 1435, ecaade2013r_002y1, 1242, 76ec, 2ed2, 568c, f699, ecaade2017_124dd, caadria2017_016c6, caadria2017_145u37, acadia14projects_247t, acadia15_263c11, aafe, acadia14projects_609av, ecaade2015_196k42, b166, acadia17_473uu, 447b, 5548, 2ba1, 575e, 95a0, ijac201715105r, ecaade2015_247e56, ecaade2015_138g29, e575, eb45, fdf9, e514, 1228, a5c4, 6320, aa3b, e75a, 4941, 4a3d, sigradi2014_239g9, b931, 67a6, 9676, dcd9, sigradi2014_074j6, a453, 930a, 18f8, fb48, a2f0, e30e, d499, 6098, 76e0, 7d2b, a271, acadia17_413x, acadia17_348yy, a569, 1096, acadia14projects_365ai, cd7e, ecaade2016_230m61, acadia14projects_135i, 548d, 9d14, c2b4, acadia17_222c, ccb1, fb52, 9bbf, 7132, f37b, acadia17_50ll, b5dd, b2e1, ac57, a868, b3a7, bccc, 6916, 2214, caadria2016_187b9, 50ac, 3671, bae4, e83e, ecaade2016_046u12, 8bd9, 144c, a510, ijac201614202e8, ecaade2017_grig, 7e3f, caadria2016_539x22, 9a0a, 8c1e, 8aba, 7c41, sigradi2013_289o, 0e17, f3fd, a572, fdd4, 9711, 8811, sigradi2013_342p, sigradi2013_421j, 4ebf, e2f7, de10, 43ef, 8c4d, debb, 2a71, 4431, ecaade2017_269vv, 6e1f, 7e6d, acadia16_254c16, 7a19, 1bb4, 0e6e, ecaade2016_021t5, 8f5d, b89a, ecaade2014_168v40, acadia14projects_463m, a8d6, e9d9, 451c, a319, acadia17_190b, 291c, sigradi2015_8.289e15, ecaade2016_230v61, ecaade2017_215i, 5bce, fef3, 1445, ffc7, 6697, 9ef8, ecaade2015_185u39, b477, acadia14_479y, 67ba, ddcb, sigradi2015_3.268j5, ecaade2014_214h54, e8ac, 1549, ecaade2017_009dd, 4eae, acadia17_318l, 8b75, c916, 775f, 9365, 1a96, 16f6, 6b72, acadia17_512p, e5d7, b278, b4ef, 57f0, 85b2, fc4b, aa13, d843, 99c0, aac6, 4c8f, 1b11, caadria2015_064t7, 9f0a, 45b7, 217e, 2c9d, c7d4, dc3b, ecaade2017_091vv, 889a, ecaade2017_066v, 2a10, sigradi2013_303n, acadia17_170d, ascaad2014_013t6, ecaade2016_ws-dleadn68, 56f0, 7443, acadia15_211y8, 2b36, ecaade2017_248vv, 75dc, 4a24, 2114, caadria2016_673d29, b8f6, a70d, a3f5, ecaade2017_175g, ef26, 1f97, 746d, ijac201715202ee, f2e4, 81ab, 9412, acadia17_562y, cea1, 113e, 1c3b, a3dc, 5ead, b093, d9d1, ecaade2016_011x2, a6d5, 4d83, ecaade2014_050d12, ecaade2017_175i, ebcd, b110, 999c, 674f, 3793, 951c, sigradi2016_544e, b0aa, ecaade2017_105oo, 535c, ecaade2017_305ww, b487, 704c, 9e83, acea, cbfe, 52a0, 0377, ascaad2014_017n9, f68e, f6e9, sigradi2016_517r, 7b93, 28e1, 116d, 8f32, ea35, 990d, f2dd, 1cc0, 8576, caadria2016_271u11, d3db, 5c59, 0d13, 3b51, c1b6, 6e11, 7d19, 971e, 3c12, caadria2016_033x2, b8a9, 6589, ab41, acadia16_124h9, 22ca, 96a1, ecaade2016_126v34, e878, 1989, f53d, e433, acadia16_270c17, ecaade2015_158t33, 2a25, 05f5, caadria2017_132l35, ecaade2016_222c58, 3a85, 1eb5, sigradi2016_592t, dfee, 75d0, ascaad2016_022l9, bde8, caadria2016_197p9, 1d83, 9562, 66b1, 53f3, 4cf4, 1f5d, acadia17_520r, 46a1, 8ffd, ecaade2014_191t48, sigradi2013_30j, dff9, f1ce, 7dfd, 67b7, cc07, 7d6d, f823, ecaade2017_291z, 3afa, 21ae, caadria2016_517d22, 392d, e541, e183, a4e1, bc97, 1d5c, acadia17_89v, 1cab, d71f, f17c, 1029, e8cc, 3864, 18d1, 657a, 0b3e, acadia17_163mm, ecaade2014_186y47, 3c20, acadia16_106k8, dc5c, ascaad2016_043p17, dafc, 809e, bd4f, acadia17_118ff, ecaade2015_81n15, 793f, ijac201412305a2, ecaade2017_201xx, 0900, 41f2, 869a, 26ce, 1caa, sigradi2016_443zz, sigradi2015_8.41b11, f5d7, 062b, afa4, 6c03, 3f56, 0898, ecaade2017_jgos, 8af5, 5830, 9f73, b16f, 590d, 725e, 8b7d, sigradi2015_11.34z23, a33c, 8064, acadia14_33ao, 1578, fbee, 0e42, c3da, sigradi2016_461j, acadia15_173u6, acadia17_520l, ecaade2015_86j17, a773, caadria2015_226c35, 15b4, 2d47, a9ab, d6a3, 3ae0, cebe, 9377, 9049, 3277, ecaade2014_038m9, ecaade2017_309pp, 6523, 5dfc, eb2d, 4720, 5dce, be56, b504, 98c7, 5964, 40f7, 7fae, 4461, fa19, 83e0, ed4d, 9e9d, caadria2015_208l31, ecaade2015_314g68, 4528, d763, 8297, 2c3c, acadia17_600ii, b349, e691, 9ebc, 669f, bb7a, 7de3, 1e87, b2cf, ed62, acadia17_403m, 044f, ascaad2014_035v1, dd34, 1e11, ijac201412404f8, 4c76, ecaade2013r_009o6, c09b, 6359, ecaade2014_132d29, ecaade2017_002b, ecaade2016_071r19, 8937, ad1e, 41ae, 687b, d091, f3cb, acadia17_382mm, acadia15_483t20, acadia17_350ee, 8ede, d91f, a932, a601, ecaade2013r_001b1, 9204, 13ff, sigradi2015_6.366d9, 8609, f401, 7879, 6d69, f558, 08a9, 690f, 69a1, 60bd, a654, 1364, 94a3, 9848, 33e5, 255a, 8494, 6a46, 2057, fdb4, 1525, sigradi2016_637w, ijac201614103r3, 868b, bddc, sigradi2015_3.111h3, 1f96, f6ba, fa28, b646, ascaad2014_004g2, 9914, 0cab, b176, 7524, ijac201614207l12, fb47, ecaade2017_018aa, acadia16_488w28, cb5b, acadia17_512f, 0d47, 2dda, 8c27, d22b, d0aa, 124c, caadria2015_109d17, ascaad2014_026f7, acadia17_608gg, 431d, 05ce, ecaade2014_042s10, ascaad2016_001c1, 8658, 17da, 7f69, ecaade2017_249b, 2cff, 2494, sigradi2015_10.307k21, 6ff5, ijac201412302e7, acadia16_280o17, 3f01, 501e, 691a, 9b75, 72bb, 4577, 709a, caadria2015_176o26, 44dc, 2fbf, sigradi2013_194a, ecaade2017_161d, a71f, 2399, 03b5, 68d4, 2b45, dbbb, 3c8f, d0e7, acadia14projects_719f, 4104, 672e, acadia14projects_579ay, ecaade2014_224d58, ijac201614405j3, 6c17, 9818, 2615, 708a, sigradi2016_484ss, 28e7, 8060, ecaade2015_296o64, 97dd, 62b3, bbc1, f631, b31c, caadria2017_072b23, ebce, ecaade2014_121n27, ecaade2015_230d52, 7430, 5981, 7a20, 2761, 61d2, b9a5, 2151, 4d14, 4e52, acadia17_562ee, ecaade2016_154r42, ecaade2015_241w54, 81e6, caadria2015_246a36, ded6, ce00, d946, 4e86, 7fd9, ecaade2015_329j71, cb5a, 221f, 425e, 21e0, e91b, 0aaa, e76f, a566, 46c4, 59f0, 2788, c795, ijac201412304v9, caadria2017_055p18, ecaade2014_233w59, sigradi2013_429m, eda3, c773, sigradi2016_655h, sigradi2013_44, ecaade2014_168y41, 426a, 8965, ff1e, 775e, 8b95, dd63, 337a, ecaade2014_196a51, 6f72, 84f3, d4f5, 637a, 6a08, b94e, 8b77, 440e, c7e9, 5bc1, 5f8b, 2e29, ecaade2014_214m54, cb5d, 5976, e5fa, 4fde, ijac201412306c3, fc65, 44fd, 2452, 0e8e, 7b4d, 65ce, 10f7, bfb7, f0b9, ecaade2014_031s8, acadia14_609af, 5918, 0c96, 8a8f, caadria2017_016o6, d5df, 6386, c6ec, 9c13, c9cb, ecaade2013r_015r8, 76b8, 6420, 7ef7, 1d11, ef92, caadria2017_118t30, b5ca, ecaade2014_011f2, 55e3, caadria2017_113p29, 72ea, 96c4, 3d15, sigradi2016_814g, fa0c, 5d05, acadia17_482v, acadia16_54t3, 4c2e, 5c9e, ecaade2017_302aa, 8962, ecaade2015_196y41, 2982, 3573, bfc1, d87d, e1e7, 2392, sigradi2015_8.264p14, 68a9, c2c6, 1da0, bceb, sigradi2014_345y8, ecaade2014_108e24, 4bea, caa8, 0096, 3e16, 1729, 28ac, 6e1a, 34a3, d1cb, 3b90, f98e, acadia17_283ww, 9b63, bf05, b2b0, c63b, 4c59, 5937, d0b9, 73f9, b8c8, c2aa, ecaade2016_ws-afuturek67, fd42, ecaade2014_054t13, 950e, a0be, de4d, e4fb, de8b, 52e6, ecaade2014_153r37, 72e8, ecaade2015_114k22, afb4, 3bbe, 2cd2, 931e, fbe2, 7717, 89c4, f7fd, ecaade2016_129g36, 5932, 84ec, 5cf1, ecaade2015_113k21, 2b57, 08c3, 4e38, 2889, dd5d, 6bd6, cd34, acadia15_451p19, 6cc8, c92b, 1e8f, 9bd0, 2c5c, e36d, ecaade2014_151a36, ca1f, 5963, a77a, acadia17_366m, 926d, 5b4f, b561, sigradi2015_11.71f24, 380f, bc4c, 302f, ecaade2017_108a, 63f4, ccca, c041, cec7, fcd2, 2093, ba35, a27b, 5a8e, 179d, 0672, f872, dcb8, acadia17_392p, 6705, 99c2, 76a1, 4ed7, c20d, 9e13, 74d1, 6ba6, 2bdb, b593, 3fa3, 1dcb, acadia16_488c29, ijac201412404y7, 92b3, 055f, b185, acadia17_82w, 8a2b, f14c, 7398, ijac201412401a4, 1bd5, b47e, 75a7, 2797, 25d5, fc7c, 86cd, acadia17_38rr, ascaad2016_039u15, 9607, 8f0f, sigradi2016_483kk, ecaade2016_163n45, ecaade2016_217o55, a4e9, 7d8c, 5ebf, acadia14_291ar, 1acf, ecaade2017_054ss, 9ca6, 99e4, 2f76, 9e9e, sigradi2014_265o1, cb48, 05e2, 5962, 490a, de5d, 2616, ecaade2014_201j52, 623f, f584, 6e70, 0854, caadria2015_109e17, 0ad7, 2981, caadria2017_042t13, 6850, 3331, fd78, 2894, 29c7, 0824, e516, ascaad2016_033x12, caadria2017_058p20, d600, b84a, ecaade2016_025g7, cfa5, e0b4, 9d01, sigradi2013_411, acadia14_111j, 4884, 2a2a, 92d2, 448f, ecaade2014_214l54, 825c, c934, e498, acadia17_678dd, acadia14_291i, 2401, adf8, sigradi2015_11.34c24, 6071, d95f, c180, eb06, 5fda, ecaade2017_090hh, 6ee6, 2013, acadia17_455x, acadia17_28gg, ijac201412303l9, ecaade2013r_006x4, 1263, 3d2c, 4dfb, 858d, ecaade2015_53m9, acadia17_231x, ascaad2016_043l17, ecaade2014_080h19, ecaade2017_271j, f1a5, 3b24, ecaade2015_237l54, efc3, b0a4, 66da, 662e, d036, 5865, 8510, 8113, 03a1, 8bd5, 19a0, 845f, 46e3, sigradi2014_070w5, a1f5, caadria2017_063d21, acadia17_365e, a1dc, 0319, c6db, 686d, e4f6, 93b6, ijac201513201d5, ed23, 7258, 732a, ecaade2015_217x47, 63ed, 797a, 4523, caadria2017_174v42, acadia15_137a5, a2a8, ecaade2017_083nn, b4ff, ae6e, ecaade2016_163g45, 4242, 0fea, e70c, 39b6, 4fa5, acadia17_72l, e2d2, a3ca, 0218, 17b2, caadria2017_005f3, f12a, ijac201513104r3, df7c, acadia17_283ss, 1a76, 77e1, 3acd, aadd, bd3f, bded, 84b6, 4930, 561a, af7d, 5e9d, acadia16_88x6, 16bc, f883, d38b, a1ea, fd25, 6fae, 3d9a, d4c7, fdde, 8496, 7914, e552, dc0a, ecaade2014_138r30, d374, 1abe, ascaad2016_018r7, 9937, sigradi2016_360y, 97fe, 0146, ad7a, d22d, 19d9, 3f6a, f1e9, caadria2017_129a35, 3804, 0cc0, 916d, acadia17_318e, 2cac, ijac201614202a8, 42d9, 3ba7, caadria2015_213n32, ecaade2017_174b, ecaade2014_111y24, ecaade2015_148r31, eff1, efd1, ecaade2017_268ii, 22eb, ascaad2016_002k1, caadria2017_027n9, e425, sigradi2016_560w, acadia14projects_147am, e6cb, 3f0e, 3b20, 51c3, d1bd, b2c9, 50f6, f95f, caadria2017_132o35, f841, 1c21, sigradi2016_440ff, 330d, 0500, 0b1d, 8841, ba7a, acadia17_26f, ca85, ec2a, 3b17, 27c9, sigradi2016_515i, 94a7, ac8f, 394c, acadia15_431l18, 20ab, 9db2, 5c4a, d855, caadria2015_081n12, 9905, 901e, ecaade2015_318l69, e29a, 39b5, ecaade2014_024o7, ecaade2017_192p, sigradi2014_132x1, 36a3, 4aa2, 8ec9, a1fd, sigradi2013_425t, 0975, 904f, ijac201412205l4, e3b8, 096b, ijac201715103b, 4119, 3514, 33e1, 83b2, 69bd, 735b, acadia17_178vv, 1b61, cd9c, 6124, 3d4f, ecaade2016_ws-afuturem67, 3b25, 72b3, de8c, caadria2016_777b33, ba45, 2777, f607, 90ca, f957, acadia17_188q, acadia17_445t, sigradi2013_248b, 03ab, 10ff, 8049, f47c, 46ec, e415, 94d1, 5dd7, 750d, ecaade2014_072t17, 839f, 659d, 3950, c71a, sigradi2013_389m, caadria2017_041g13, a004, 689b, 2b8b, 1387, e2b0, fb24, b9c1, 3c63, 6f6b, 8650, 639b, 9f1c, sigradi2013_400c, 872f, 201c, 64c1, e078, ca7d, 9120, b843, 2a35, 8712, 8120, acadia16_154h11, d2e6, a845, ascaad2014_036g2, ddf8, 2eeb, ecaade2015_205t44, sigradi2015_8.264z14, caadria2015_064n7, acadia16_280j17, ecaade2015_100z19, 4b8e, 7925, ae63, acadia17_296u, 3a83, ijac201412406k9, 59bd, b506, b4af, ascaad2014_019m2, 2ca7, 9b14, 226e, f4d6, ad45, 1c8f, 07e5, 82e9, acadia17_231z, ijac201614102e2, 6e44, f708, 86e9, e9e8, c0c4, caadria2016_209z9, 34f9, f740, 94f1, 9d53, c7ae, 334b, 1c65, 0337, 1753, b2ec, ce87, 59cc, 64dc, 90e9, 8d00, 3371, 026e, ecaade2016_011t2, f76e, f887, 9bee, acadia17_491z, fa93, caadria2017_018y7, 1707, acadia14_189au, 13c3, 7480, 465e, e8ab, 4bbc, e5d5, caadria2017_009g4, ijac201614305b3, db67, 5b1f, caadria2017_110h29, 051f, 54dd, 9e1d, 9a3c, 4fe4, acadia16_424j25, faf6, f5d0, 34af, acadia14projects_549o, 3390, f885, 1524, feb8, acadia14_627at, d35c, 8917, 8b60, ecaade2015_59n11, 6fe0, 8e68, 0f2a, acadia14_655x, b207, 5fed, 581d, sigradi2014_345x9, 352c, sigradi2015_6.387t9, sigradi2015_8.47f11, b941, 4bf2, d2e3, ecaade2014_072k18, 53a3, ecaade2015_195n41, 9ed1, 40b1, ecaade2017_071zz, 9ffb, 335a, b9dd, 43eb, acadia17_402c, 855f, acadia15_333d14, 1fba, df65, c04f, e63c, sigradi2015_8.186h12, 9e72, 5eac, ecaade2015_138r28, f520, sigradi2015_10.307y20, 587f, 8f8c, c027, c3e8, a7f1, ecaade2016_151b41, ecaade2015_273k60, acadia14_601aa, c1ea, b9bd, 6f98, 0174, 4312, e7ec, 33a7, 07c5, ecaade2015_319c70, 73ba, 8de0, 0bdc, ascaad2014_010m5, ada4, 43fb, 1a20, ecaade2014_218p55, 177c, fb82, 9ce6, bb38, 9af2, 679c, 85a6, 71f0, 3d85, 905e, ad89, 93ab, ecaade2015_84v16, e46a, 2bc0, 32f9, a157, 6d31, 1a90, 15d0, sigradi2015_8.239c14, 5c8f, b2f9, 9954, 23f7, acadia16_450r26, 8069, d293, 9fbc, acadia14projects_463au, ecaade2014_177v44, ecaade2014_111x24, ecaade2015_122o24, c533, 7e82, a0ce, b8f5, sigradi2016_448z, acadia14projects_627d, 9c95, 29a5, 784b, ef02, 8c66, f4a6, ecaade2014_123h28, ef3f, 5219, 18c7, 7aac, fc03, 1248, 98db, 31ab, 5c86, ad34, ijac201513104g3, dbda, d27b, 365a, f3f4, 2fa2, 49fb, acadia14_719d, ascaad2014_003r1, bbdc, e3a8, b587, ecaade2015_202b44, f557, 1c20, 74c9, c318, 379a, b101, 1abf, ecaade2017_129ii, 5e74, 9557, ecaade2014_023n6, fda3, ecaade2015_227o50, 47aa, 517b, caadria2015_015c3, ecaade2016_095h26, 5e38, 5ed5, c156, 62da, e91c, 3625, 7c5b, 83a6, 3d56, a75d, 7c55, cbc6, 44dd, 8382, 6525, 07b6, ecaade2013r_003t2, a4b8, sigradi2014_042r3, d345, cb11, 25e9, c2f9, caadria2017_051m16, d657, ecaade2017_039h, e648, ecaade2016_230s62, 5e42, ascaad2014_002l1, ae44, acadia16_224y14, sigradi2015_3.209c4, 61d3, ascaad2016_012n5, ecaade2014_080b19, acadia17_381dd, 79de, ecaade2014_153o37, 79b5, acadia17_660h, acadia14projects_153a, c628, sigradi2016_360z, 20fa, d833, 79ca, 36c4, 5ec6, bbf8, 4bc2, 0f75, ijac201614303l2, acadia15_395y16, 4a22, d491, c3c3, 8086, 45d7, ccf8, 21e2, c785, acadia17_221z, e655, 0ce1, 7e65, 48fa, f7c5, ascaad2016_013f6, 9cd8, 8865, a092, sigradi2013_111t, ecaade2014_121u27, 0bec, fa0b, ecaade2017_210x, 7865, 3dc9, e9d2, ascaad2016_021d8, caadria2015_114h18, 0ee3, af36, ecaade2014_057m14, 3a16, ecaade2016_007c2, ecaade2014_226b59, 4287, 2a95, acadia17_551xx, sigradi2015_9.152o16, 234b, ijac201513303b11, f9ae, ecaade2017_118ff, 9f56, 2cfa, 57ed, a299, 746f, c59f, e29b, ecaade2015_53r9, fea6, 5f31, 4fda, 84c2, 4d35, a279, d4ee, 7332, ascaad2014_036c2, 9c31, db9b, acadia14_619y, 0a8a, ad88, sigradi2013_285d, f229, a2fa, d9ca, ascaad2016_045h18, 56db, 96f9, e13c, de42, e654, ebe5, 4257, f6ae, 6ab3, cf99, ijac201614208x13, bec8, ecaade2014_151p35, sigradi2014_180s5, 0f2e, 9a55, 3770, 8ed4, 67a8, 5a9e, be74, sigradi2015_8.81x11, dd2c, fb63, 0cd1, e564, b8e5, 3406, 55c2, ecaade2015_171e36, caadria2017_056v18, 770b, 907c, b8a6, afb9, 46e9, 16d8, 289c, 1cb5, fbd8, c624, 9f9a, ecaade2017_282n, 6358, d5db, 23f0, ijac201412403y5, 0407, fca9, 741d, 9a1b, caadria2017_142s37, 88a8, acadia17_590d, acadia17_542tt, acadia14_219a, 28c3, d57a, ascaad2014_010n5, 5f29, 6db6, b402, 0777, bdb1, 0884, 343f, 9982, c6f2, 396d, acadia14_125af, b44d, bef8, acadia17_212dd, d835, 97d6, ae5a, f9ad, 9070, ecaade2017_146jj, ecaade2015_155g32, 877d, c5c9, ecaade2016_167o47, 7843, b2e5, ascaad2014_016d9, 0469, 927e, sigradi2014_345v8, 20eb, sigradi2015_sp_8.6d30, db02, f31f, ecaade2015_35c7, 2c4c, 7055, dfdb, 019a, ecaade2017_149o, 4d33, acadia14projects_463ay, 8fa3, d4e6, 0e47, d7e9, 6dea, ca57, ecaade2014_084t19, f8ac, ascaad2016_043m17, 6f10, 7cdb, 661c, c011, a0ac, 9385, a613, 1fb5, 68fc, 413d, ecaade2017_052hh, sigradi2013_313t, e280, cbdf, f03b, sigradi2013_100f, 3a1d, 2b86, 0267, caadria2015_181g27, acadia14_75ay, 9d4a, 50d9, caadria2015_122i19, aff1, 2584, b1ca, 3523, 741e, aa75, 12e5, acadia14_177u, ecaade2017_144x, a791, sigradi2015_10.309k22, ff19, ee18, e00c, 9774, b64a, 27ed, f618, 65e8, 7c4d, ecaade2015_27r5, sigradi2016_490ee, c559, d659, ascaad2016_017z6, ecaade2015_138x28, fb33, acadia16_470n27, 356e, sigradi2015_10.7k18, ad4b, ascaad2016_054a22, 08d6, 8a19, b32c, c302, ecaade2017_198pp, 5cd9, f8ff, ecaade2017_290ss, bfe5, acadia15_343h14, 60ed, 0462, acadia17_260u, 68cf, ecaade2015_158e33, bbc5, sigradi2016_635j, d4df, ascaad2014_014o8, 4b4e, d9f4, 6092, ecaade2017_037ii, 0a89, 4c7b, caadria2016_229a11, 4337, ecaade2016_071a19, sigradi2013_386z, 5eeb, 1877, 7dba, d396, 32a6, 2868, 5746, sigradi2015_10.309t21, 1274, e81d, 19d7, dec8, sigradi2014_266d2, 07e4, ascaad2016_044y17, cbc2, fd14, 06bc, ecaade2016_223e59, c981, ecaade2017_grii, 8550, 32ab, c814, 817a, b2c7, a624, 24a5, caadria2015_202a29, 77de, 91bb, 5167, acadia14_479f, 137a, 89fc, b919, 7cb6, cbaa, ecaade2015_94e19, b5a7, 0b1e, fe4a, ed8c, ecaade2015_115v22, c60f, 6517, fcb4, ecaade2017_293vv, 7b63, 4b47, b3b3, 47bc, fa7f, f8ba, sigradi2016_467s, 74a8, 5391, 1dfa, f5b3, 3cdf, acadia14projects_339am, bdca, a2c6, ecaade2014_042r10, c0f0, aac3, ecaade2014_044j11, 978b, fa9d, 9355, acadia16_382y23, 39a8, 9b07, ijac201614207g11, 0a3c, e52d, d2a6, ecaade2017_042ff, 410f, dc6b, 83b0, ecaade2014_175v43, 80b1, 4405, ecaade2014_208d54, d5d4, ecaade2016_152r41, 0599, 1200, 1443, 2a42, 0cb4, d2d7, sigradi2016_443vv, 92c4, 5595, sigradi2014_267m2, c42d, e261, fac2, cbc7, ecaade2017_164n, 1930, acadia17_630b, 0fc7, sigradi2015_3.345t5, cda4, a210, ascaad2016_005c3, e3a6, 46db, ecaade2017_282p, 4bcd, 2aac, d455, caadria2017_041w12, b896, acadia17_212oo, ecaade2016_007i2, 1390, a324, ecaade2014_152f36, b137, ecaade2017_208qq, 113f, 84c9, 867e, 0a64, 35ae, 1315, 9453, ab53, ecaade2013r_009v5, ecaade2015_53a9, a0e3, acadia15_469i20, caadria2015_178x26, 723c, 56c2, d98e, a676, 5d39, 7f12, 0245, 267c, ee8e, 4b48, 5f1d, 2a4b, cac3, 7bef, 81a4, bb33, ecaade2014_088f21, caadria2016_641s27, ecaade2015_319j70, 04f4, 64d9, ecaade2017_044rr, ead6, ecaade2017_148uu, ecaade2017_172y, bcd7, 7ab1, af11, 6deb, 13c7, ijac201715105s, 0c4a, f795, 2d4b, 5139, 3a08, 22c9, acadia16_54a4, 8791, sigradi2014_134a2, 9cb6, 7680, 1a74, f9e3, acadia17_298ii, ijac201614405u3, c1c9, ascaad2016_022g9, ijac201513101i1, 65a2, 51d9, 0539, ded0, 2786, d33e, 21d0, 37da, 5331, 46f9, a311, ecaade2014_088g21, 4713, 5eaf, f24b, 0817, 8324, acadia14projects_619ak, ecaade2017_174a, 000e, 05b6, acadia14_125y, fae1, caadria2015_130i22, df2e, 0826, 4570, c584, ae94, e6b8, 9d02, 8bc0, df94, 8e95, b9ad, ijac201614208m14, fd73, b1e1, acadia14projects_517n, 73ab, 9fee, 35ab, 48bb, bc46, 9740, 027c, caadria2017_067r21, 0d11, acadia16_12h1, acadia15_343a15, 03fc, ecaade2015_116h23, ecaade2017_017w, bc6b, ecaade2014_052e13, ecaade2017_099tt, 5d3f, acadia14projects_479z, 57bb, caadria2016_851h36, fad3, de1c, 98e2, ecaade2017_288cc, ijac201715204v, ecaade2016_015y3, sigradi2013_189m, 993c, ecaade2014_089v21, acadia17_414uu, a2a9, c125, 5991, af7b, sigradi2016_450ww, ecaade2016_032v8, ecaade2014_089l21, 7be3, d708, 105e, 3cd1, 4641, f74a, 98a5, 2c71, ascaad2016_004r2, ecaade2015_227b50, 3ee4, e27a, d8b5, cc75, acd3, d2c4, 2bad, 1046, ef70, 8091, 3369, b9da, f58a, cb51, caadria2017_168b42, 8464, ecaade2015_235u53, 40d7, eb0c, 9b28, ecaade2017_117n, acadia14_357at, cfc1, e376, 3ffc, d24f, 7483, sigradi2013_74, 96cb, 4010, 77ac, d360, b201, ecaade2014_084r19, c126, 7b2b, caadria2015_137j22, c32b, 39e0, acadia17_222j, a353, ecaade2017_038ll, acadia17_670ww, ecaade2016_140y39, 8b86, ebd8, ab42, fd2c, f514, c3be, 2900, 94c3, acadia14projects_463az, 7c7d, 1ac8, a954, acadia16_308c19, f7d1, f294, ecaade2017_077c, 1a34, 059e, 601d, a31b, c8e3, 8e9d, 82ba, b136, be21, 68be, 735e, 4083, 7aab, f6e2, b6e2, f204, caadria2017_021j8, 13ec, ascaad2016_038t14, 47e3, 2ce6, 5723, dd75, sigradi2013_183a, 4292, caadria2016_167b7, 0d76, c855, af16, ecaade2015_110e21, ijac201513202m6, 1a00, sigradi2015_11.8n23, ca66, 34e5, f072, 54f9, aacc, 95d6, ijac201614208j13, f2a4, 9e69, 6846, 80f9, caadria2016_589b25, 1de8, 9af8, e2f1, 79a0, 5ded, e696, 8a3c, 0453, f002, ecaade2014_163b40, 75cc, 2710, e96b, ecaade2017_290qq, acadia14_661i, 819d, 2e6d, 8c82, 60ca, 3fb7, ijac201513101r1, 2c1d, 10d4, b2e8, 77f1, ijac201715101k, ecaade2015_61j12, 0b21, caba, a64a, e7ed, 1468, 55ea, ecaade2017_129pp, 106a, 7ff5, caadria2015_092g15, a86d, 215a, acadia14projects_473ag, 8f3d, 69e9, 11ac, 2aa4, a73d, ace8, 76e6, d3f6, acadia14_517r, afd2, acadia14_177ac, 49ac, 3499, ab49, ac3e, eefc, ec28, 609e, 6c63, 7a49, be77, 1343, 2254, 5d11, 191c, 9d0e, 4691, 3a8d, a0a5, 133a, d03c, 6376, 6aef, 6fea, c910, f34b, e82f, 061b, acadia17_59j, c64d, 4f03, 9851, a016, 9baf, 57ef, 113b, f4e8, 580c, 72b2, 442a, 9242, 0f3e, df2f, 7ec4, 2599, ecaade2014_202m52, 5f46, 6b39, 6616, c57c, ecaade2014_145m33, cf0a, bdf4, c6e6, d5f7, 504d, e155, 27fb, ca23, ecaade2017_309vv, 2058, acadia17_92o, ff9d, 86fc, daaa, 3526, 2275, 3b94, 91b4, 091e, ecaade2014_094k22, c2ca, bf96, ecaade2016_130t36, 19fa, 08ec, 2fe4, 5f45, f38c, 4563, sigradi2015_3.221z4, ecaade2014_044k11, 2e79, b525, 3758, d7a1, 90e1, 0c25, c04c, ecaade2015_138k29, c243, 66ac, 9e36, ijac201614203e9, acadia17_620pp, 8d5f, 966b, sigradi2013_421, f4b0, 5eed, 3b93, af1e, sigradi2014_276u2, 2c66, a580, 7872, 268b, 6069, 769e, 2d51, e308, b273, 22ff, 079b, ascaad2014_021y3, 7f5c, ijac201715203p, ecaade2015_164v34, a91c, caadria2017_047c15, acadia17_62yy, 1bab, 7e7f, e8e9, d888, 5288, 8be7, ecaade2016_239w63, 2580, ascaad2014_018e2, eecc, 8285, 5e96, bd23, 1de5, sigradi2016_815w, 6594, 3fe7, caadria2016_819i34, 746b, 80cb, fd35, ed7c, dacb, 6e12, f9b6, caadria2017_008x3, 9b6d, acadia14_301ay, e4c1, ecaade2017_032p, ecaade2015_293b64, 3535, 9a06, sigradi2016_375h, 07c9, ecaade2016_185d50, sigradi2013_347r, d681, b4de, f381, 5e8b, sigradi2015_10.309h22, 3400, e071, sigradi2016_448s, ecaade2016_070p18, 2df1, 15a8, 3943, bcd8, b3e1, 8469, d6c1, 68ee, 1243, 51a0, fb6e, 1a47, ef96, bd90, fb31, e073, ijac201715104y, ecaade2014_055x13, 7ae4, caadria2017_158z39, c25a, ecaade2015_194v40, 0b8c, 84d2, fd33, 9cba, ijac201412201o1, b969, 90c8, acadia17_329ee, b907, c0b9, f914, db12, caadria2015_190g28, 2c0c, ijac201715105vv, acadia14_565ai, 0e77, 42ee, 94ed, c504, ecaade2015_138v28, ijac201715203ss, 009e, 2299, 8cd4, 0576, sigradi2015_8.27l10, d80d, c179, ffcb, 3e2c, b8c0, ecaade2016_162w44, 249d, 31d8, ijac201614203d9, ijac201715105nn, 926a, ijac201513203n7, ascaad2016_011l5, 6028, 954a, b321, 0da7, acadia16_54v3, acadia17_232jj, 0d50, 8bfd, sigradi2015_9.141e16, 790c, 9de4, 3f50, 40b7, ascaad2016_038z14, 1463, 2a06, c32d, c444, 9f50, e576, 879d, cbe1, 6d19, e431, 4fd7, 41e7, e210, ijac201412402y4, 4374, 602a, 70df, acadia14_63aw, ecaade2016_025j7, 3e72, c75f, 3f62, 5ad7, edd5, caadria2017_051y16, 331d, 0118, 2191, 202f, ebec, b726, ecaade2015_230e52, 7111, acadia17_52i, 5513, ebed, f1d8, caadria2017_058o20, 1779, 82a3, 1a12, f0a5, acbb, 0508, 66ad, ecaade2015_11a1, ffdd, acadia17_232dd, abf5, 83d2, 0731, ijac201614308w5, bade, 6369, c455, 6672, sigradi2015_8.81y11, 2632, 3a86, 1133, dcda, 55d2, caadria2017_104c28, 29c8, 90b2, acadia14_301f, 7692, d56c, b4ac, 50a9, 5bd0, caadria2016_395y16, d4bb, cbd5, 0d03, 2252, 1f66, 914e, 9c2f, 3561, ecaade2014_186f47, 9864, 0feb, 3e66, 7d49, 7809, 33ff, acadia17_552t, bd8f, 078e, 87e3, c540, ecaade2017_308jj, ecaade2016_151e41, d782, 28ce, ca83, 9644, acadia16_440j26, acadia14projects_101w, 98e9, 3edc, 8411, 625f, ae34, 205b, 13d5, 6408, fb7e, 6ada, 8f23, defc, caadria2016_405k17, sigradi2016_426d, acadia17_522cc, 404d, 57dc, 0637, ecaade2014_132k29, caadria2017_110e29, d3c7, 83d0, bd7e, 9e8e, 48bd, e369, 8731, f67e, 8886, ae78, 39f8, acadia17_284g, ecaade2017_198ss, ecaade2016_230o61, 6304, bab0, caadria2017_003w1, 519c, dad7, af34, 3d69, 0be7, caadria2016_529v22, 0a59, 3ccf, ef2d, 67a2, sigradi2013_425, 6fd9, 1fa1, 59d9, 2cc1, acadia17_648nn, acadia15_161i6, dcc4, fab4, 435c, 972d, c770, ijac201614104f4, 90ae, a4f3, 5618, 3056, d3d9, 89c9, e8c8, a06a, sigradi2013_375, 5f7d, acadia14_267o, f195, ascaad2014_024y5, fa94, a08d, 648f, a46e, cac7, 0814, 042c, 20ca, 3ab8, dfe1, ecaade2016_222j57, fdc3, 4b0e, 903b, 2357, 8d38, b0f2, ecaade2016_071z19, ecaade2014_153m36, caadria2015_030g4, 787b, acadia14_463g, d09b, bcac, 2498, sigradi2016_621dd, acadia17_163ll, 4135, 4b24, 7f65, b6c5, 0a68, ecaade2017_253v, ed27, efb7, 2e27, 2ff9, 5465, caadria2017_132k35, ecaade2017_105yy, caadria2015_014o2, sigradi2016_407t, 4754, a461, ecaade2015_317e69, ijac201614201a6, 8a84, ecaade2016_129m35, 1c8c, ascaad2014_014z7, 71f5, 2e17, d3b2, 0e1f, 46a5, 4a25, 4e26, 68fa, acadia14_699i, sigradi2015_12.297l28, 44a5, 35a5, 9efb, e9f9, de2a, 854a, 5ad9, sigradi2016_490dd, 2cc9, 1fef, ecaade2015_103m20, 1662, caadria2015_226t34, 38dd, 0e62, sigradi2013_407c, caadria2017_070r22, 8573, ecaade2015_217k48, 26b0, 62ca, 6876, ascaad2016_003f2, caadria2015_065w7, ecaade2016_096s26, b9fb, d79e, 67fe, 57cb, 2e44, 532c, 4b8c, f2d6, c7f8, f794, 937c, d713, 0046, 2738, 9cbc, bb79, dbc5, 47b7, 0328, 928a, 527d, ecaade2016_243w64, 283f, ijac201412305n2, 32da, 9506, a4be, sigradi2015_8.186g13, ecaade2017_023ii, 5c50, 9afb, d6da, c8af, 78ae, a225, acadia17_26a, 1eb0, ecaade2015_138p27, 7326, ecaade2016_087z24, 5346, 50e8, 58de, add8, sigradi2013_303o, caadria2015_237t35, ecaade2016_118m31, 611e, ecaade2016_ws-afuturep67, 7650, 7419, b203, 342f, cd03, acadia14_189ao, ecaade2015_94g19, 7e41, sigradi2014_339w7, b9df, ecaade2014_072f17, 880d, 8c18, ecaade2014_149k35, ecaade2017_305e, 7f36, ijac201715203ee, 0c51, ecaade2015_116o23, 1cf7, 1edf, ijac201412203g2, 8124, 4c68, ijac201614407y4, ecaade2015_273f60, 1261, acadia17_381ee, 69c5, 987e, sigradi2016_382z, ijac201614202z7, ascaad2016_023a10, 6ec7, 6d23, 3de8, ac8b, 659b, 6356, 08cf, 5997, 85d0, acadia15_57b2, 86dd, cfb3, cea6, 8b0a, 3d97, c641, 89d2, f024, 6a19, 673f, 7655, fc9b, acadia14_619az, c451, ebf0, acadia16_140f10, 2ada, a9be, f315, ascaad2014_010k5, 0b51, acadia17_436s, b1de, 8ccc, ecaade2016_243x64, b7ae, sigradi2013_295c, b1a5, e9b8, 232c, ada1, acadia14projects_601ad, 033a, 9a27, 19a9, bebb, caadria2017_185r44, ecaade2014_044x10, 20f8, 7f20, 1b3c, sigradi2014_080m7, c67b, 96e9, ecaade2016_193t51, 1c4b, 571e, 3a9c, e08f, ecaade2014_070i16, f0ff, b466, 7ef1, d4ea, 7d6c, acadia15_417b18, 7186, ef65, b558, 0c27, caadria2016_611o26, f64d, b2a0, 2070, 20c4, ecaade2017_199gg, 8566, acadia14_681ak, c49d, baa4, bf33, acadia16_270x16, ad3a, 1a45, dff4, dc87, d9c3, acadia16_12k2, e3e4, 379c, 3559, caadria2016_851z35, e01f, 7621, b10b, bea0, e814, 7e5a, 61cd, c28b, 0e66, c9d5, 9430, acadia15_185e7, b72d, ascaad2014_017g1, eb52, c952, e6e9, 9cb1, fc1b, ecaade2017_054nn, 9692, b1f7, 50d6, 53f7, ijac201513205k8, 2abc, 9dc2, ecaade2014_038l9, f451, d06e, e022, ascaad2014_014g8, 58b0, c1a5, 638a, c71b, ijac201614308y4, 6f20, bcc2, 2666, ea86, af81, ecaade2017_195dd, 7646, 8d69, ecaade2017_073m, 4018, b363, 8176, 29c0, f117, 676c, 3104, acadia17_330tt, 1c49, ecaade2015_180p38, 52de, 6dd2, 4b0f, 2822, 7fd3, 961b, 0555, 3d05, 34b9, deec, 58f9, ecaade2016_163x45, ecaade2014_127m28, 1705, 7709, ecaade2017_253dd, a0a3, 84dc, acadia14projects_101an, c508, acadia17_91a, caadria2016_405g17, 9062, 8d07, 5766, 4fa6, e5d8, 2ff7, d6f0, 41bb, b14f, 843c, 2c1c, ecaade2015_138h29, 4694, caadria2015_084e13, ecaade2017_199y, ee06, a98d, 8f93, acadia17_630i, aa1a, ecaade2014_010k1, 4939, acadia16_424i25, ecaade2014_153z36, c5f8, ecaade2017_240w, bb2a, eeaf, eb27, 0ee9, c100, ascaad2016_059n23, 1339, 8580, ecaade2015_158b33, f111, 34c6, e887, a793, 33b0, 3c37, ed8e, 0758, a087, a019, 72af, 9900, 330e, acadia14projects_479n, acadia17_284h, 9535, de69, 942c, 8225, c37a, ecaade2015_35t6, caadria2015_016l3, 7932, 2bc5, dc4a, c4bc, ecaade2013r_013z7, 4cba, ijac201412303u7, ijac201412204a3, 70ba, 67ff, cb39, 6e00, ascaad2016_028n11, acadia15_357v15, 92ca, 6180, ascaad2014_014n8, f5f5, acadia15_223b9, b640, d9ab, 046d, c1c8, 8c37, 9ab1, c59a, c16d, 3ecd, 8604, d31a, db72, be62, da53, 6d67, sigradi2016_564hh, a728, fd44, ijac201614101e1, 407a, 8555, f6ee, sigradi2015_10.307b21, ecaade2016_239y63, acadia14projects_435ag, e30d, c0ec, sigradi2013_267t, 3cc1, 01f2, 5d04, 8ae5, ebe7, caadria2016_135y5, sigradi2013_138s, 6f19, 8aa5, 6e7e, 6ddc, sigradi2015_8.186t12, 10ba, f82f, b66d, acadia14projects_267j, 70ef, ascaad2014_029p8, b818, ecaade2014_015r3, 8c06, eb6e, acadia14projects_101ag, 49f4, ecaade2016_208m53, acadia14_655z, 4115, 13f0, 0a10, ijac201614208l14, 8f8f, f080, fdb8, e595, 384a, ijac201715205b, 7921, sigradi2013_152, 9c15, 1c84, 1329, ascaad2016_003d2, 8a5f, 1dac, 8aaa, d36a, 6398, bf55, 0b89, 2de2, ecaade2016_121r33, 83ba, 48d3, 5bd6, 93e2, 85c2, 37c1, 0373, a713, 8c70, c165, 2dfb, 2928, 1594, ecaade2016_222b58, ecaade2014_016b4, db9a, f05b, a6d3, ecaade2013r_018k9, acadia15_333c14, ecaade2014_143u32, bc59, e05c, 8696, 0a86, 39d9, 1a68, 0670, ecaade2016_068f18, 11c0, bff9, 9cb8, 16e2, 5f15, eada, ijac201715102q, sigradi2015_10.309b22, 9a46, 6f77, e6bc, a43e, c26c, ecaade2017_215qq, ecaade2016_071c19, ijac201614102v1, a8f8, 005b, ecaade2016_067j16, 4576, 0457, acadia16_344b21, 3759, 07ea, 4f51, 8b4e, 93bf, dd14, a370, b310, 467b, 6721, 5a74, 4a4b, 7342, sigradi2015_11.136z24, 798b, acadia15_417a18, bc0a, 0b78, b509, 76c7, 86f0, 6184, ecaade2016_089d25, b094, ebca, 70ac, ff98, ecaade2015_38k7, dadc, d4e2, b398, 304e, ecaade2015_84w16, 0186, 11c1, a19f, ecaade2015_143n30, 07b2, 8dd7, e024, ecaade2015_92k18, ijac201513104i3, 5270, ecaade2014_239x61, 2b8e, acadia15_123n4, fcd4, c4c2, a19c, acadia16_72w4, d507, ff7b, 80f5, dc71, ijac201614402n1, sigradi2014_232n8, 921a, 5d69, 22f9, caadria2017_018w7, f9e8, ijac201513102z1, ecaade2016_217k55, 203b, 4f0c, 9bce, ecaade2017_038mm, 487d, 733b, ecaade2015_55w9, 8ed9, dee2, acadia15_251j10, ijac201513201h5, e5f1, c074, 516b, d483, 9d47, 2aa8, ee99, acadia14_609al, 47ef, ac79, 3e65, ascaad2014_014h8, sigradi2014_284g4, acadia15_211o8, ca51, c2ef, sigradi2013_304, ecaade2014_157o38, a3d3, 218c, af7f, acadia17_630qq, 6b3a, 0aba, d3c2, eea2, afe6, acadia14projects_247g, caadria2017_096b27, 5460, acadia17_350pp, 19c8, 3646, 8e53, 7be4, 5be8, edf2, 4183, 18ba, ijac201412403e7, acadia14_339aj, 4440, ecaade2014_018m4, fb50, ascaad2016_023x9, a384, 5a41, 05a5, 6bc3, 1281, 105c, d6f5, d65e, sigradi2016_779vv, 595e, cee2, d2ec, d601, b8bd, 529e, ecaade2014_194f50, 4a13, ca44, b35c, f597, f255, 6d09, 975a, 8861, 0746, 6e80, c8d0, 9cbd, 0041, ascaad2016_030c12, 0548, ijac201614102a3, feb3, 247b, 1432, 6a40, 863a, bc79, 3e1a, 8051, 175c, acadia17_52cc, be41, 7cb1, 4447, 359f, sigradi2014_132l1, ascaad2014_005x2, 8657, a2e3, 1c2b, ecaade2017_108x, acadia17_512o, 88de, 53a4, 7ecf, 1b03, 2968, 47cd, fb25, 4d09, 302a, df71, 22be, 4ae3, 58b5, 6835, 70de, 1cb8, 1a3a, 4b53, 1aab, 489f, 7517, 7c20, sigradi2015_8.186a13, 0ff5, fcd5, 3cbc, e91e, e0ca, a48b, 254e, 1e7e, caadria2016_713x30, 1ba8, b6e6, ecaade2016_tkoa67, 897f, 42dd, 4254, caadria2016_703m30, ecaade2017_050k, 8d94, 9707, acadia14projects_507ae, e6e2, 252f, 0c75, da93, ac76, 31a2, ecaade2014_111c25, caadria2016_703r30, 4f0f, acadia17_348f, acadia17_154q, 497d, 7733, d6a1, acadia16_382f24, 3a3d, a2e2, cbb4, 3466, e17f, acadia17_473tt, 727e, 08be, b747, 75b3, adf1, sigradi2016_393ww, dd03, 608d, acadia14_709ar, ace9, 729e, cbc9, 6914, f562, ijac201715102u, 5cca, ccb0, 6d2a, sigradi2013_414u, 6a03, 35db, 369d, 0401, b93c, 8db3, 5600, ecaade2016_243f65, 7b8f, a082, ecaade2017_232g, 4999, d0e1, ijac201614302u1, 7b4f, d3bb, 84be, acadia16_382b24, 9d72, 6498, ecaade2016_094o25, ecaade2017_184nn, ecaade2015_273j60, ff8f, 9ce4, c7d9, f5ee, 5430, 45b6, 3440, f1f5, 2430, 5432, ecaade2015_217w47, 242c, ijac201412402e5, ecaade2016_243v64, f7e2, 8149, 8651, 8d5e, sigradi2015_3.268n5, 314b, 73fe, 6d99, sigradi2013_359h, acadia17_648uu, acadia17_365i, 3e20, 63f5, 1d52, 5163, f2fa, 25ce, bee7, ecaade2015_225j49, b589, b43e, 25bc, ecaade2016_038l10, 7d82, ec15, ecaade2015_92w18, 4ce8, a709, ecaade2015_278s60, d628, 671e, be8e, a492, d104, acadia14projects_565ac, a888, 72ed, sigradi2014_232u8, sigradi2013_41g, 93bb, 63c8, acadia17_648r, dd24, 979f, ecaade2015_100y19, d796, acadia14_135aa, 436d, d6ac, sigradi2015_10.378f23, 2fcc, 1951, 159b, acadia14_357a, 11b1, f176, 83c6, caadria2015_030j4, d441, d328, acadia14_549p, 29c2, caadria2017_005a3, ecaade2014_180x44, 8ec7, c9b6, ecaade2015_227h50, d1c2, 049c, cb0d, 686f, b940, ijac201412403c6, 1b05, 7d5c, 2dab, ffae, f095, 7551, ecaade2014_070h16, c6f3, d2eb, ijac201513305g12, 0dbc, 0d71, acadia17_273bb, aa12, sigradi2013_386u, cfde, 9858, ecaade2017_243cc, caadria2015_124e20, ascaad2014_029z7, e117, ecaade2016_087n24, a591, 30c6, a53b, 479b, 7771, adb5, ca02, d7f5, 308a, c95a, dca9, e5e7, acadia14_661j, 7327, 5848, 873a, 770e, 4624, a9a5, 4552, ee47, sigradi2015_sp_8.78k30, sigradi2013_313m, 0243, 2672, ecaade2014_151w35, 34ba, 0194, ijac201614406i4, 48e3, 3286, a612, b027, 1671, 43bd, ecaade2014_144w32, 1e5c, ecaade2017_256u, 0ea1, 9c30, 2efc, 3c87, 0f60, acadia14_311t, 3f1b, a328, 382a, c0ee, 6bf9, d090, ascaad2016_035z13, 53d6, 0053, 0275, 84f7, caadria2017_113c30, 2a17, 75b4, ecaade2016_217l55, acadia17_358jj, dc45, 2bff, 1569, de84, acadia16_98s7, daa3, sigradi2016_732g, 6ec0, 404a, 0231, a77f, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 41b6, d90d, fd9d, 9f88, d267, ad76, bb91, 93c9, ecaade2015_82b16, 0b82, ff0f, bcba, c91e, ascaad2014_006u3, 16b8, ecaade2017_229ff, b6c8, 8348, 4639, 5c34, ijac201715105o, 45a4, 6c6e, ecaade2016_243e65, 8fa7, ecaade2016_238n63, 24ef, d547, caadria2016_579r24, acadia14_479a, caadria2016_281d12, d926, 3447, acadia17_446y, 1d37, 5926, e8c2, 93a1, 0b16, 2b61, 2eab, sigradi2016_534oo, 828b, 61b5, sigradi2015_8.81z11, 4f17, acadia14_101o, ascaad2016_012o5, 4964, sigradi2015_3.201t3, fe2e, sigradi2015_13.181t28, dac1, f800, ijac201614403t2, ijac201715203m, 6207, 4881, acadia17_551c, 2374, 56c5, 4c39, 0bef, 2b2a, sigradi2014_345d10, ecaade2014_112i26, b519, acadia14_647ax, 7385, caadria2017_018p7, e2f8, cbf4, 927f, 0844, 60d6, e736, sigradi2013_158u, 1d1b, 166f, abae, ce54, 5448, 3379, 810d, cc61, acadia17_316zz, ecaade2016_080x23, d151, bdf7, 53d4, c9f1, 6aa2, 2c42, 18ad, 24b4, 2585, 516a, 0b19, ecaade2013r_003e3, 891f, acadia15_483z20, ecaade2017_052tt, caadria2016_755l32, 1333, c0b5, 9fb2, 5603, 103f, d693, caadria2017_041p13, 1f77, ijac201412407b1, 486e, ecaade2014_066u15, 82b6, 23a6, 42ad, f86d, ecaade2017_134t, e68c, 61f8, 1ea2, 0d5f, 6f9a, e468, c96a, 2f2d, 5379, acadia17_211m, ecaade2014_201g52, aebb, acadia17_318o, ecaade2014_010i1, bdf8, 0512, 41d1, dbaa, bbe9, ecaade2016_225y60, 44f9, caadria2015_090z14, f88a, 9f0d, d618, ecaade2016_222d57, 2b6f, 8002, 91ed, 388d, ijac201513203k7, 2b1e, sigradi2016_515f, 756f, d4c3, e562, 1670, b3ef, c312, 09eb, 4ccf, c46d, 58d8, 806f, caadria2016_507h21, b387, a226, faa5, 7dc2, 26ad, 7b92, acadia16_214c14, d59f, 9a32, ascaad2016_028k11, e7ca, e46b, fa09, 7f42, sigradi2016_732i, caadria2017_028b10, ecba, 88fa, 263d, 8351, 79db, aadf, 7959, a345, 350c, 7613, 5e4c, caadria2016_507g21, 6c08, 1963, ijac201715202j, 6f40, b161, sigradi2014_041k3, caadria2017_008e4, bfa4, 2e99, b4e9, 6cc9, e284, ecaade2015_286d63, cb3d, acadia16_88r6, ecaade2014_052w12, 6bf1, 8b21, 9a39, 992c, acadia14_347aj, 349b, acadia17_145yy, acadia14projects_589k, sigradi2016_777cc, ecaade2014_031r8, 3711, a508, 2d8e, eee0, 5621, acadia15_195d8, 52aa, 5006, a449, 519d, ebb6, 9e65, ecaade2016_215x54, ecaade2015_287t63, sigradi2015_11.34v23, 9205, ascaad2014_022s4, 8b94, 56a4, 2566, ijac201614102j2, 289a, aa98, acadia14_637af, 7c54, 47d0, faff, 8fa9, f4ab, 58a8, 3ba5, f0c2, 32c9, sigradi2013_41d, 69b1, 5eee, d6a8, b975, acadia17_373o, 7cf3, 2398, caadria2015_206a30, 4358, 2144, 578d, ecaade2016_193n51, caadria2016_517i22, f57e, b355, acadia14_153ak, f222, 09c4, ef35, c1bc, acadia17_27r, caadria2016_611s25, 61ff, 2755, 8afc, 04e6, ecaade2017_255r, 1ed7, ecaade2016_106g29, e834, 99ba, 6e52, 7ad3, 29dd, 9afa, acadia14_517s, fea2, ba58, sigradi2016_381o, 7d0d, ascaad2016_036w13, 62d7, sigradi2015_11.222v26, 4d15, 399e, 7155, 4b3b, 4927, 448e, 97c1, 65b8, 17bd, f926, ecaade2017_232j, 4df7, ecaade2015_155l32, 7619, sigradi2016_710ll, ecaade2013r_003j2, de4f, 9bb8, b691, e943, caadria2017_094y25, 3595, 7c61, acadia14projects_565k, f930, 1ac2, 70e9, 8197, 830d, d9a4, 5754, e996, 427a, 1a09, e89c, 3a02, 04e8, ascaad2016_016u6, 8427, 9782, ascaad2016_004p2, 420f, 5c30, sigradi2015_11.166a26, df0b, 4b97, 565c, ijac201715201r, sigradi2014_314p6, c2bc, 2bcf, ddaf, fd2e, f5c9, 4d22, bdbf, ecaade2017_054z, ecaade2015_35n6, 5db5, 4667, c23a, ecaade2017_042x, a9ea, 7e4d, ijac201412301n6, 5297, ecaade2016_132p37, ecaade2015_196u41, 0e74, 9fdc, 91b6, c3ae, e9a8, ecaade2015_250b57, 9401, 963e, ae79, acadia16_130j9, 008a, ecaade2014_233c60, 995c, fd02, 9174, ijac201513305l12, 6a87, sigradi2014_063x5, 395a, 69cc, 9e4f, ea90, 08bf, 8807, 2407, 02ff, acadia14projects_145ae, 29d7, fce9, ecaade2015_21z3, 0a21, ijac201412408v2, a602, ecaade2017_101v, 9d36, ecaade2017_056d, b342, 8e48, cee4, 0000, 4ba6, 20a8, b150, 7375, 9bd3, sigradi2015_3.221o4, caadria2015_114d18, 9654, e7a4, dcb0, 607a, 5b3e, fa95, ijac201614207i11, bd3c, ecaade2015_77u14, 07e0, c1ec, acadia17_212ee, 0a12, caadria2016_105b5, 2211, 019e, 5193, ijac201614208r13, 0ccb, caadria2015_043g5, 11b7, caadria2016_405e17, 063f, ed64, acadia14_549u, ecaade2015_227c50, 32a1, ecaade2015_92p18, acadia17_90zz, 4f78, 2661, ecaade2017_301f, ecaade2017_017z, 3540, 5a09, fd71, bbd0, b3e3, b26e, 1c76, 78c0, 9468, 8295, a815, ecaade2017_148e, 6401, a87c, e007, 687f, e270, e989, 751b, caadria2017_054b18, acadia17_28jj, 0461, f41d, 3a3c, a2ca, ecaade2017_108o, f033, d5d2, acadia14projects_619al, a3a5, 0da6, 069a, 2cf0, 6126, 5dcc, 0af4, acadia17_349m, acadia17_212kk, acadia16_432p25, 22a3, 4764, 2f90, 9ee9, ecaade2017_051t, ecaade2016_057r14, ebc7, 2efd, caadria2017_158x39, acadia17_211h, 017e, 2dc3, 1e15, ee3c, ecaade2015_319e70, 5dd2, 5d5d, eeef, fb91, 0f01, 1348, 2857, 9b32, 8dd0, 1e3d, 0a29, acadia16_260g16, acadia14_281ab, 7f4b, acadia14_237au, d437, 13c2, a76d, caadria2015_109c17, 3f09, ecaade2015_230c52, 227a, ecaade2017_099c, ijac201715205ww, ecaade2016_197e52, 3eaf, f690, ca16, bed8, 4280, 5b1d, 1f2d, 368c, ecaade2014_072n18, 1b30, d3b0, 9375, 0367, 3983, sigradi2016_621cc, 6f82, 5b4d, ecaade2015_171d36, 4fed, d846, 76b7, 38fc, 0fac, 05d4, 62d2, 4b26, ecaade2016_225t60, c779, bf75, 9ec7, e95c, 5205, 0f2d, 67d8, 503a, 2a02, ecaade2014_052b13, 7421, 19d2, 1775, 6105, 115d, f19b, 59a5, d762, 80f3, b533, 02a1, 5971, acadia16_140z9, sigradi2013_429b, f23c, 1574, a0fb, 1f82, ecaade2014_153e37, ecaade2017_293xx, 8d91, e289, acadia14_145ae, ecaade2017_048ii, sigradi2015_sp_8.6e30, ecaade2016_168j48, sigradi2016_815nn, acadia17_492rr, ecaade2017_140ii, 1069, ecaade2016_bkoi65, c817, acadia14_681ai, 6b89, f95b, 968b, 9bc9, 0a7f, sigradi2016_601zz, 8553, b68d, acadia15_137r5, e2e2, e357, 4208, 6746, 2387, 3066, cfe6, 347c, 8c43, 97a4, 4b02, 2cd4, 6424, 006b, f1eb, 807a, 853f, ecaade2013r_012n7, 71f7, 7278, 5d10, acadia14projects_177aa, 604a, 6891, faf7, ijac201412202x1, 8c4e, b0fd, 73aa, 2d37, 926c, caadria2016_095o4, ecaade2017_100k, d4b4, acadia17_100l, 66df, 4367, caadria2015_096l15, d717, 5663, 0cc2, ijac201513305s12, eefa, d5e4, b19f, ecaade2017_308dd, ee55, bf32, acadia14projects_63ae, 8d35, acadia17_598l, 3ead, ecaade2017_105ff, def4, 2705, sigradi2013_280k, f2a0, e31f, ecaade2017_215yr, acadia14_389aw, d860, 8bcf, sigradi2013_387c, 00b9, ecaade2014_237g61, sigradi2015_3.209b4, db3c, 9abc, ijac201412404z7, 42af, 59eb, 494f, 4e24, 731c, 84a4, d724, acadia14_247m, 86d3, 6b09, 6c40, acadia14projects_291ak, e3aa, 4320, eb6f, sigradi2015_sp_11.278n31, 48d0, fdee, c27a, 080b, f219, ijac201412301i6, f1fe, 45d9, acadia17_212mm, 9ae8, 1908, 8569, 057b, 5ad1, acadia16_116p8, acadia14projects_63ar, ecaade2017_049a, 6b8c, caadria2017_009p4, 10f3, 1a8b, 6a23, 3172, 6c04, 6042, ecaade2017_227o, ff65, ca11, caadria2015_218w33, edd8, 80fe, ijac201614405y3, ecaade2014_023l6, 4e23, sigradi2013_400z, ijac201614401h1, 6c8f, 05a7, sigradi2016_602k, 3c46, 0669, 8596, cbd3, 641b, f9b8, 8597, 14e4, bbc7, a2a6, caadria2017_030u10, 3862, d617, 73b0, 472e, 5a17, 60b5, 45a9, ecaade2017_294b, 0f9b, c078, acadia16_298m18, 0628, 41a7, 9de5, 7362, c1a7, sigradi2015_8.186m12, 4c51, a66b, cf91, 0bb6, fbe4, e979, 27ba, 959c, d0ab, c0d6, a721, 03b4, acadia17_177u, 3ee6, fd26, f943, 3166, eaca, ecaade2017_105mm, ecaade2016_072i20, ijac201412206y4, ecaade2017_230mm, 57ee, 4707, f208, d0e9, f25c, f33d, sigradi2016_417mm, 54b0, f22d, c4d7, ecaade2017_027f, 5544, f3be, ecaade2014_020m5, 9619, acadia17_110aa, 57be, 878e, 88e4, ascaad2016_038c15, 8fc1, 8b27, acda, 98ba, 5d51, ecaade2014_184o46, a166, 59b6, b375, b837, acadia17_542vv, sigradi2015_3.65y2, a94a, 37c3, e4d4, 5a6f, 3e43, sigradi2013_234m, e2bd, 5895, acadia17_491u, 1d67, a8c4, 06ac, 4c66, 2d79, ijac201513203v6, 3302, 1e70, acadia14_619ac, 5c92, a2cf, e857, b8a5, ijac201614407b5, ecaade2017_225b, ea04, 3fa7, 20e0, 8f30, 05a0, acadia17_360xx, cfa3, a0ca, c304, db0a, c099, c8b7, 5357, b41c, acadia16_372z22, sigradi2016_635k, 33af, d691, dc78, d863, sigradi2015_12.297e28, fd5b, sigradi2013_10b, 0a20, 739c, e3fd, ecaade2017_031kk, 2ff5, f619, 6a6a, acadia15_173v6, 2a08, fb7b, caadria2016_507r21, ac1c, acadia17_620uu, acadia14projects_609ad, ecaade2016_006w1, bfa9, ijac201715202l, f409, f44c, 8241, 7095, e305, 7360, 9e8c, caadria2016_197r9, 5204, ecaade2017_014a, ecaade2014_092f22, 9d5b, c5c0, 3261, 248c, 40b4, sigradi2013_386l, ab5c, eec2, 2da6, 8c5c, e082, a61b, ecaade2015_109d21, acadia15_395c17, 277e, ecaade2016_132r37, 825a, d8f5, ecaade2016_191k51, 6cfc, ad12, 7baf, 9e78, acadia17_630f, bd0d, caadria2015_090u14, 7540, 1f91, acadia14projects_357an, 5e61, ecaade2016_126n34, ecaade2015_287j63, 2cd9, ijac201412206c5, ecbe, ac2e, e5e5, d545, 9752, 4aff, fc68, 5e6a, 6388, 709d, 3115, f4f3, 1270, 6452, 324d, 3ea6, 05dc, d00b, acadia17_473b, a81a, acadia17_600x, caadria2017_163g40, c55f, 6fcf, caadria2017_129p34, 8ec4, 3f63, 77c3, ascaad2016_042s16, 9303, 9fe7, 0f8d, ecaade2017_138x, b1f4, ecaade2016_083e24, dbd9, ba8a, 469a, 82b8, 2b83, ecaade2014_176b44, b33f, 2210, 2103, acadia15_47a1, caadria2017_189h45, 1600, sigradi2016_773y, 33ae, 2ea3, 6836, 7015, 37e0, a4e6, sigradi2013_117s, 1a4b, bb4c, ecaade2015_332v71, 5438, 44d2, acadia14_229l, 86a5, 1756, acadia15_333z13, 90ad, sigradi2015_9.168e17, 85a9, ecaade2016_047e13, 8c5d, acadia14_609as, ecaade2014_109u24, 49c4, a8d3, 3ede, 1097, b76b, e5e9, 0dd3, bc1e, a3a9, b8b2, 90b1, 209a, 5023, 9394, ecaade2014_199x51, 67fa, 502e, 68ab, 0837, dc04, d68d, f279, 2e42, 942a, ascaad2014_018z1, 01cf, ecaade2014_185t46, 297e, 6d9b, d195, 7de4, ecaade2015_59t11, 1b3f, 61a3, a041, 3554, acadia16_440y25, ecaade2015_334s72, 608f, ef9a, 7f99, 8f04, 505c, f301, 49dc, fccb, a38f, sigradi2014_314n6, dd8b, 32ed, 934a, 4bdf, e687, ijac201513303a11, 2f30, 22aa, 7887, ijac201715105pp, 26c4, 3220, 21f8, 6ba9, fc6c, 6de4, 52a3, 833d, 37ee, 271e, 1f08, ascaad2016_028r11, dfac, c951, 0134, a918, cd7f, 65bd, caadria2015_065x7, 95d9, caadria2015_023z3, 39c9, a7f5, 1955, 16eb, 333f, 7c38, 3c36, sigradi2014_045d4, c038, 1c2a, f9f3, ecaade2013r_003n3, 5495, 7e83, 7a89, 2f4c, ecaade2017_172p, 8c26, dae0, f110, caadria2017_030b11, 4eb3, acadia16_362t22, 84cf, 5a9d, c8ec, be0f, fd92, 4408, ecaade2017_294ww, ecaade2017_291bb, a5f1, ecaade2014_109p24, 1246, 95e8, sigradi2014_213m7, e0f0, ecaade2014_112e26, 042d, c000, d605, sigradi2015_6.42z7, 5cc7, b785, acadia16_470b27, b7b4, sigradi2016_450vv, 8a35, acadia14_291b, acadia17_492ee, 4047, caadria2017_016j6, ecaade2016_036o9, 1016, caadria2017_041u12, ed12, 75aa, ef58, caadria2017_052r17, 3cc8, 6954, e701, 67eb, d4dc, a5a4, caadria2015_070d9, 8b24, 98c0, f0e6, sigradi2016_803dd, ecaade2016_158j43, 8c17, 516c, 7571, sigradi2013_389k, acadia14_463e, c97b, d005, b3b7, 1f19, caadria2015_137n22, 9438, bcde, 7d3e, c2f6, 9a83, acadia14projects_473au, d78d, caadria2017_028d10, b238, 0c24, 7701, 47eb, acadia14_463n, sigradi2013_243c, 1939, ecaade2014_149r34, 0839, 51cb, ecaade2014_198z51, 2e24, 7982, 4751, 2d21, ecaade2016_162j44, 4b6c, fd1d, aa76, 0d75, sigradi2013_285c, 9454, 2e15, 7c77, ecaade2015_329l71, 0c8c, 6c53, 8e74, a5b4, 79a4, 004e, ecaade2016_006m1, 0c2f, sigradi2014_189m6, 6db3, e068, 2f1f, e4ee, 7b08, eb1e, c430, ecaade2014_159m39, acadia17_62uu, fced, sigradi2016_571uu, b9cf, acadia16_154g11, acadia14projects_565l, 07f4, ecaade2014_123e28, 856d, ab29, 46c6, 4303, cdd5, b793, 78cd, 19ef, acadia17_650c, 089e, 893e, 4f86, ff99, 6089, 224a, 22df, a865, ijac201513102h2, 150c, a3b4, fe73, 2492, sigradi2013_41r, 82f5, 9932, 8179, ab52, 8674, e085, ecaade2014_038w9, 0644, 3abe, 3959, 4224, d18d, 26d4, 76b9, 1f9a, b19b, 1054, cdfe, ecaade2016_134b38, 380d, bfca, 0759, 439b, d0a6, ecaade2014_149k34, d3d6, 6d29, 85f8, 5aee, 5151, 32ea, ac5f, ecaade2014_140r31, 4411, 9739, 9bd9, a351, a252, e8b2, 45f7, 2f9d, d380, d114, 3b29, 8a98, ae12, d786, e447, 041a, ccd9, ecaade2014_194s49, ccb8, 3be9, ffee, ecaade2015_235m53, ijac201412304u9, ea10, bd1f, ijac201614306x3, 1cc4, sigradi2013_407h, sigradi2016_801s, 820b, 660a, sigradi2014_178k5, fcaa, bc33, ecaade2014_130a29, 7268, 3676, ecaade2017_067z, 13cf, 00ea, f29f, b270, d780, 4422, ee76, f77a, c2b7, 64fe, 264e, sigradi2016_408x, 607b, caadria2017_023a9, 037e, ecaade2016_002d1, 28dd, 9ecd, c28a, ijac201412401x3, sigradi2013_425p, e80c, a2d4, 61ef, f77c, f36f, 09cb, 116b, 10b5, 709f, 63aa, 8bc2, fafc, 930e, 085a, 6419, 4061, 2fde, 4be7, 42c9, a5a7, 52ea, 843b, db41, ijac201614208y12, 74bc, f51c, acadia14_497y, caadria2015_246b36, ecaade2014_053o13, ee12, f2ee, 14ee, 884d, f923, acadia15_395e17, sigradi2015_2.213y1, 77f8, ecaade2015_241n55, ff52, 4e59, 1add, ecaade2016_ws-dleadc68, ecaade2017_047r, ecaade2015_195r41, caadria2017_072y22, 46e1, ecaade2015_201a44, acadia14_375aw, caadria2017_037a12, ecaade2017_019ww, 6d33, 9d90, 3de0, 24a9, a9ce, 64c2, 8833, 8cee, ecaade2015_87y17, 16ca, ffd8, sigradi2015_10.140p19, 47c9, aaab, ecaade2014_080i19, ijac201614105j5, acadia17_265v, c24b, d3f1, 792d, aba1, b118, bb2e, acadia16_478n28, 3f7a, 97a0, acadia16_372a23, 7353, 9382, 045c, 8b70, ac02, 0244, sigradi2014_289l4, 4565, 5a0f, ecaade2014_044y10, 7416, ecaade2014_163y39, 8c94, ecaade2016_136l38, ecaade2014_140l31, de2c, 207e, acadia17_464ww, 7b38, 1378, 09d3, 3270, ecaade2014_224s57, 87fa, 2de9, 0bff, 44d8, d6b2, 74dd, sigradi2016_448cc, ecaade2014_089p21, a208, caadria2017_018u7, 39fd, c0e5, 29f9, 55f8, acadia17_62ee, 97ee, 593a, 2e08, ecaade2017_230c, 14d7, 5771, 8e97, 18bc, c0ea, 802a, 5659, 4619, c3dd, ecaade2014_015p3, sigradi2016_417jj, 9943, 015f, 97b8, caadria2017_174c42, a493, c6a5, 1adc, ebb8, ecaade2017_099uu, ecaade2015_175r37, 58e8, 07e1, 3a2f, c443, 93e6, e59c, 71ae, 068c, 55cd, c10b, 076e, a190, sigradi2013_117k, 8991, 583c, 8e55, 01fd, ecaade2017_170b, 0bc6, 1d0a, 567c, 970a, cbcf, a80a, 4521, 108a, c8a4, 47a6, a464, 7cfa, 78c2, 2581, 8e7f, b373, 8301, 95bb, acadia16_152c11, 07c6, ab5f, ecaade2015_294l64, 8e6d, c73f, acadia15_483b21, ffdb, acadia14projects_189aj, ae07, ecaade2014_139h31, 8b52, caadria2016_611k26, e58a, 14fc, 2bc9, ecaade2014_055v13, 7738, 1b1f, bf0a, 6300, d521, 2b79, 96fa, 9154, d206, ecaade2017_277zz, acadia17_26k, 47d2, 10ee, fe99, a6c8, d960, acadia14_661o, sigradi2016_625hh, acadia14_601y, d8b4, acadia15_443x18, 5be5, sigradi2014_128w9, 8ae8, 41d9, sigradi2013_397b, f350, 4a79, 795f, b2b1, sigradi2015_8.41r10, aa67, b39a, f45f, caadria2015_203o29, 2e59, 4bf0, 962f, acadia14projects_135t, 45fc, daf8, 9962, ecaade2016_152p41, 7710, acadia17_178ss, ecaade2014_089s21, 9c7d, 3855, a95b, 9c91, sigradi2013_43t, 8783, 53dd, acadia14projects_357aw, ijac201412403i7, 6e96, caadria2015_213g33, 8240, 3af1, ijac201715105ww, caadria2016_301r13, ca34, ecaade2017_gric, ca64, 6bc5, ebae, a0ef, 66ff, bd43, 0e32, ccdf, acadia17_340n, 7ec1, 1ce9, ascaad2016_022r8, 8270, 480f, b574, de0b, c37d, bb11, sigradi2014_201f7, sigradi2014_032k2, ecaade2015_55m10, acadia14projects_375b, acadia17_62ff, ecaade2015_22u4, 2779, 6458, d242, e686, 6151, 4716, 6074, 97c9, f1d9, 8974, 6dd0, e1f9, c2d8, 8139, 3e5c, 694e, d54c, 938c, f48e, c1f5, 234a, e8b5, 62d5, a56d, c0cb, 258a, ecaade2016_047n13, ecaade2014_057f14, 668a, 4dbf, ecaade2017_041z, 6709, a37c, 1519, ab46, 246a, 39f3, 1245, f18d, 44e5, sigradi2015_10.144v19, ecaade2017_146bb, a731, 8278, d7ed, 2a49, 8ef9, 250d, caadria2016_651g28, ecaade2014_202n52, 0d1b, 844a, 9024, d13f, acadia14_281ac, 3a3f, 3446, ecaade2016_071b19, ad63, 368a, ecaade2017_253bb, 9615, 78a9, afe0, acadia14projects_63au, 8e7e, sigradi2014_030x1, 19fe, a993, b5f0, 00f9, b393, 8ba4, sigradi2015_6.387k9, 0e0d, ddb9, sigradi2016_625d, a7c1, fd6f, 9dd8, 5b93, d630, e127, 105f, fb13, 6f29, 4680, ecaade2016_006v1, sigradi2015_3.268m5, ea93, acadia16_382u23, a183, 97e9, 5f28, 1b65, ecaade2017_192c, 002d, 7ca8, b9b4, 774b, 76ce, 7d58, 2b66, 2d3a, db08, acadia16_78l5, e197, fea3, a883, e165, 8aeb, ascaad2014_022l4, ecaade2017_057n, ecaade2017_003m, ecaade2016_162a45, 34e0, 62af, ecaade2015_246w55, 5e20, acadia14projects_375d, 458d, 7ea2, 68b2, 7f62, 8adb, 86fa, ecaade2017_253q, ecaade2017_169nn, ed9e, 0a53, 0d40, 56c1, ijac201614308d5, ebb2, acadia14projects_627am, acadia17_658yy, 874f, sigradi2016_387vv, 5b34, 08ae, 59d6, 3ae1, 938b, acadia14projects_101t, 7356, 499a, 9700, 2bcd, ddda, ecaade2014_237t60, 2342, caadria2016_187m8, baa9, f719, 3929, 3eed, ecaade2015_48u7, 1750, c49a, 965c, 4895, ecaade2014_133u29, d17c, 5a2b, ecaade2017_294c, f561, b7aa, 7bca, 8d21, 2e19, ea61, 3dce, ae7a, 6be4, 39c6, 98e8, 18a1, ascaad2014_014m8, 759f, 7ff4, ecaade2014_168s41, 6e01, bdf5, caadria2017_104d28, 1b6e, acadia17_382ww, 6039, sigradi2015_6.387p9, ijac201614401i1, f12b, af3d, 19af, acadia14projects_219ay, adf4, ecaade2017_208c, 2a70, ecaade2017_215hh, 7575, 5656, sigradi2016_655f, 1a77, 4688, caadria2017_158d40, 9eb9, aa40, c8cc, 62cb, 3887, e828, 41f7, 4cd2, 1926, ecaade2014_239l61, ijac201513102n2, 3aa7, e8f4, acadia14projects_435d, 1f90, b43d, ijac201715106e, 6c72, 51e7, 31d6, ecaade2015_158c33, f7b6, 692e, 4113, fca0, 78ee, 1d50, 62f2, 0697, bad9, 9e62, 78a3, sigradi2015_3.212j4, 4dc1, acadia17_608cc, 8b53, sigradi2016_654a, 14cc, e59b, b795, 55df, c67e, 3805, d0f9, 7c75, 3495, 6dad, 3cda, 84d9, 2479, c76e, acadia14_627f, 6f93, ijac201614203p8, 1cde, e2bc, a944, d7e3, 8a22, 2fd7, 539c, 43a6, cb57, sigradi2015_2.137l1, ascaad2014_036a2, ecaade2016_230f62, 8605, b7c0, ecaade2013r_009h6, 5ea9, 01e8, d612, d9f1, afc5, 18b1, 56e5, 7ef2, dc65, 2529, 5577, 21a5, ecaade2015_77a15, 0bfa, 1ba7, caadria2016_517b22, 23fe, bb68, 76fe, 932d, ac80, acadia17_273aa, 70b4, a924, 9e3c, 7253, 25fd, sigradi2014_329y6, ce14, fdf6, b38f, sigradi2014_232v8, 851b, ecaade2014_168i42, f389, 8d66, cb0e, ecaade2017_042aa, 8fb7, cba2, 4dac, cba4, acadia17_348a, ijac201614103i3, acadia17_52e, ecaade2017_189rr, ijac201513302k10, caadria2016_683v29, acadia17_178uu, 94fc, ecaade2015_271v59, 55b3, 3b1e, acadia14_101z, 25e7, ecaade2015_143i30, acadia14_601ag, cc6c, 1c69, f177, c91d, 8a9a, 12ea, acadia16_88f6, d1b8, 9b96, 07e9, c7b9, acadia15_451y19, 8e0b, 32c2, 7556, 3ae5, 598f, 5dc8, 1ce4, 8b9f, ecaade2017_173vv, ecaade2016_063m15, 3234, 8969, c726, 3b67, ascaad2016_014j6, d184, 9091, 4692, b2b6, 963a, ecaade2016_065f16, caadria2017_190l45, a3a6, 0993, 4f3d, 1a4a, 3d35, b708, caadria2016_881z37, f5ce, b9c7, 214a, acadia17_598a, ad7f, 2f77, fed1, 7711, 4f31, b367, ae66, 7f80, 0cd3, 1a44, 97cd, 314c, 1c86, acadia17_71a, ecaade2016_046t12, ecaade2015_53o8, 996a, d1bf, 50d2, ascaad2014_006z3, ascaad2014_029i8, ecaade2017_095w, ecaade2017_143n, 044a, ecaade2016_223g58, bc83, 9583, 1125, ffe7, ecaade2015_307n67, 1984, 5341, b600, 1562, 8c4c, 0b3b, ijac201614404a3, a83c, f84b, ef61, 822f, 39d3, e6ff, sigradi2015_11.222p26, 194e, caadria2016_517u21, ecaade2016_111p30, d93a, 7d63, ascaad2014_005p3, cafe, f706, ecaade2014_015n3, 5d61, 2ee3, a9eb, 690e, sigradi2016_659o, bf56, f67d, 7174, e580, sigradi2016_467t, 8ea1, 916c, 6772, sigradi2013_275, 283a, dc6f, b4bd, acadia14_43at, e464, 3022, 8330, 172f, 4d5e, febf, 2536, sigradi2016_732t, ijac201412203j2, ccf3, c868, ecaade2014_085k20, caadria2016_219g10, bd5b, 0f5b, caadria2015_049d6, acadia14_479k, acadia14projects_75aw, d673, 64fa, c1b3, 2a99, ecaade2014_086o20, 936d, ecaade2017_083rr, ijac201412304s1, bbd7, 51a6, 94ca, 024e, 0c63, a4a6, ascaad2014_008b5, be12, 6c28, 6dab, 97ca, acadia16_224v14, c423, ecaade2016_027x7, b5dc, sigradi2016_729yy, dea9, c576, b3ab, 48cf, d1b4, 772f, 1d55, 0cb0, 17df, 995f, 2d99, de9a, 1b13, 70ce, 9f11, 5982, 9167, 7a53, 8982, fae9, ecaade2017_203ss, baf0, ascaad2016_022v8, e048, 798c, 55aa, 9f37, caadria2017_118s30, ascaad2016_007x3, 4d1f, 8c51, ijac201614307k4, dbcb, sigradi2016_659y, 67da, f3b3, sigradi2014_197z6, ecaade2017_155k, 7e09, ecaade2016_238x63, 4342, 0cef, 7fbb, 384c, 71a8, eefd, 76e1, d324, 882a, 1294, e32f, 0eb7, 1d26, edc7, 3e78, 0df7, 1ed4, 8556, f275, b0a5, fa13, d91c, 2a5a, 0475, 4012, ebc3, 5d58, a852, 494a, ecaade2017_101p, 5fee, 3b9c, 0b72, fc0a, 2b5b, 12c4, 3af8, ecaade2017_028o, b912, 8d10, f837, 2b25, 3b74, f994, fb1f, acadia16_24s2, sigradi2015_6.387m9, fa0a, ijac201614208d13, 6acd, ecaade2015_176z37, 2449, caadria2016_157w6, f220, 6585, sigradi2016_816yy, 9c76, ecaade2014_168l41, 4445, 627d, 5fc1, ascaad2016_023z9, sigradi2015_10.7j18, ad85, ecaade2016_063o15, sigradi2013_393p, 718b, ecaade2016_225u60, 1bfb, ijac201513302p10, 7b59, 123b, ijac201513201f5, f51e, 6852, 82df, 4edf, d039, acadia14_389e, 5e6b, 8462, 20de, d466, 5d8d, 4803, a52d, ecaade2015_101g20, ecaade2013r_001c1, 1d7b, 8c42, ecaade2016_126m34, 0552, acadia17_322j, 8ddf, 59dd, 425d, ecaade2017_211bb, sigradi2014_132i1, f101, ecaade2016_072e20, 7cab, db99, 6f1c, e242, 4e79, 5bf8, d302, ecaade2015_207o46, 5785, ee0a, ecaade2016_046p12, 694c, ecaade2016_071x19, 3049, c95f, b4e6, 5020, 95b6, 1007, caadria2017_056z18, 1674, caadria2017_190m45, sigradi2015_1.320f1, 9b50, 5261, ecaade2015_118c24, sigradi2015_sp_10.311k31, d78f, 558f, 756b, 9452, sigradi2016_367yy, 7b18, 4147, caadria2017_051z16, sigradi2013_194f, 1651, b281, ecaade2013r_012p7, cc50, ecaade2013r_004p3, ascaad2014_009d5, ecaade2017_148zz, 3dff, b87c, 7700, 778a, bd73, ecaade2015_72z13, ecaade2014_224h57, c022, acadia17_648jj, ba4b, 4af2, b4e8, b6a4, 8102, b52a, acadia16_280m17, 2d26, b23d, ijac201412302b7, c2ac, 66eb, bdde, ecaade2015_248t56, 64cb, 9da3, ac5c, aee2, 0fda, ecaade2013r_018j9, 615e, ecaade2017_155r, b451, ecaade2015_138a28, acadia14_33al, ecaade2013r_005o4, a59d, 68d6, 8bca, 9379, 45f9, 80df, d3ca, 0e14, 36f0, 6370, a9d7, ecaade2017_006ff, ascaad2014_017l1, f09c, d8ab, c5ab, 1db8, 0c05, 6ca9, d467, fcc1, 5915, a25e, eedf, 38a6, ecaade2015_217m48, ac0d, 9473, 3271, ecaade2017_271h, c7a3, 97f7, sigradi2016_805ff, f263, 4ce2, 55fe, 8c36, 5b90, cb07, 7acf, fd21, ecaade2015_278t60, sigradi2013_267u, 4ffb, c805, 562b, c59c, 962c, 2022, acadia16_344a21, e817, sigradi2016_571ss, 6c81, caadria2017_057u19, 4a87, ijac201513206t8, 6a97, adff, sigradi2015_8.328n15, b54c, 0369, 98b2, ijac201614102z1, f78f, sigradi2015_10.140s19, acadia16_460z26, 687a, caadria2017_165s41, 4775, cb96, ijac201614208n13, 0410, 8cfe, c1aa, 4730, 4418, sigradi2016_814zz, ascaad2014_014g7, be91, ascaad2016_043n17, 9ebb, acadia14_719k, sigradi2015_9.347r17, 8d63, c825, 7f91, f510, ijac201513203c7, 827c, acadia16_98l7, acadia17_455aa, 987d, ce4f, sigradi2014_265z1, 83fa, bd4b, 353e, ecaade2015_48z7, 43ad, 84a2, fe63, f064, b966, sigradi2015_10.307o21, d9c8, acadia14projects_565i, f93c, f5ec, d33b, 62c7, d329, caadria2015_096m15, 3d90, c092, feb0, caadria2015_139r22, ecaade2017_282j, ascaad2016_044w17, c14b, cc6f, 14bd, acadia17_678bb, 02f5, 2c99, 5900, 1a0b, b682, 6d3a, acadia17_18m, e2b8, a9cb, b7cc, 9f79, caadria2015_070u8, f089, 8044, caadria2017_031i11, 56cc, a386, b7ad, ecaade2017_095u, e45a, 6c18, e3db, 3221, 654e, 7e0b, sigradi2015_6.183n8, 146c, f578, 767a, e0d3, acadia15_343g15, b1b1, 31ce, 2763, 8ec3, acadia14_101au, 5a32, acadia17_189ll, caadria2017_016m6, 5d94, caadria2016_851v35, 80a3, 43c5, 3c81, 8899, b8af, 9364, 6c7e, 78d6, ascaad2016_041p16, 7dc0, e8f2, 3382, ecaade2017_124v, b625, 5dae, ca9a, 8e6a, ecaade2017_014yy, 95bc, caadria2015_031n4, 52dc, b9a7, ijac201614405f3, ebb0, 8032, d1e5, 2020, ecaade2014_206v53, f9c8, ecaade2015_48c8, 9989, 7bd4, ijac201412201d1, fc5c, 4fec, 4747, c835, ecaade2016_120n33, 78e1, 915a, 6d5d, 200c, e69a, cb24, acadia15_323e13, 7566, deb2, 869c, a1eb, ijac201715105f, 73ca, 12bc, ecaade2017_282y, sigradi2016_686zz, f10c, a97c, sigradi2015_4.219k7, 27a3, a2d0, c29a, ecaade2017_228u, 65a8, 689e, acadia14_637ai, f4b3, acadia14projects_473an, 6e6c, 9ea6, a2d1, caadria2015_126w20, f252, acadia17_392l, 10f1, ecaade2013r_002v1, ecaade2015_250k57, ijac201715203zz, acadia17_154y, 090f, ecaade2016_154p42, ecaade2015_35v6, sigradi2016_467m, caadria2015_111g17, 870f, b665, ddbf, 6c38, ecaade2016_151c41, 83b8, e2b2, 42fc, sigradi2016_792m, 1b71, 04e9, cc44, c1eb, b666, ijac201513206f9, 4e4e, 59b0, 3f6f, 4daa, ecaade2014_153l36, 8a30, c097, ad9d, 8314, 097e, 35a3, 4d6f, 7e00, 953e, 253f, ecaade2014_112h26, ada6, c171, a4b2, 9cfd, 0bda, 1dc1, ecaade2014_070n16, 10f4, 807e, acadia16_196c13, cea3, 1162, sigradi2013_243a, 56a1, e72d, f23e, 2e97, 8391, caadria2015_202y28, ea7d, ee81, a51f, acadia16_244p15, 4409, aa84, 1668, 7f9b, ecaade2015_269p59, e15c, acadia15_149s5, 8e2f, ecaade2014_012m2, 6ed0, 6c37, e77a, 5c45, ecaade2017_301h, acadia14projects_153ak, ce74, ecaade2017_077d, acadia14_101u, 4da8, 37a1, 436c, 8e16, b618, 52c2, ab6d, ijac201513206l9, ceab, e527, 404c, caadria2016_693a30, aa60, ee87, 8393, acadia16_140b10, acadia14projects_479t, 3b45, 745b, fc5d, 0525, ecaade2017_017s, d81a, 57a5, c017, 18ea, 538d, caadria2016_353t15, acadia17_318j, ecaade2017_076x, e8be, 9f05, ea91, 592d, b3a8, ecaade2016_230a62, acadia14_33ak, 4258, ecaade2015_130a26, ab2a, df70, dc85, caadria2016_539h23, ijac201614101c1, b999, 9bf7, 9fae, 410c, c60c, 6531, f568, ecaade2017_038ss, 1462, 0f86, ijac201715106ss, d9ef, 27ce, 711a, ecaade2015_302m66, 6599, 09a5, 7c8e, fecd, 0a80, 5dfd, d013, 949f, b6fd, ecaade2017_054gg, 3675, c764, 84d5, 86ef, ecaade2015_196v41, ecaade2014_112g26, 83bf, caadria2015_142n23, 4be8, f8d0, 722d, e300, c498, ecaade2017_006z, 54ce, fee6, 83ad, 6e93, acadia17_610ll, 5bb1, 8792, 80ce, c0f8, ecaade2015_11d1, c4bd, 860a, 0d85, 0bdb, b0cc, 8e40, acadia14projects_435aw, e67c, 95c7, 36fb, acadia14_311y, sigradi2015_6.151c8, ea80, ecaade2017_052ff, d66c, sigradi2013_248f, 5eb2, ecaade2017_301v, caadria2017_069w21, acadia14projects_517p, acadia14_63an, 173a, abc1, 85aa, 9d1a, acadia14projects_189ax, 2ef8, ebdb, c99c, e6fc, c362, 30ae, sigradi2014_266w1, 7a36, 1106, ecaade2016_038j10, dac3, 5311, e653, 79eb, 7e1d, ijac201412408y2, 9780, 528b, 5983, ascaad2016_008d4, 16e5, 8dc2, d8ae, 5e02, 74ac, fabb, bbbf, cc5b, 7410, 1f98, acadia14_655ai, b3d5, 7846, a212, bfd7, 8a86, acadia17_628ss, sigradi2016_363dd, 1772, 8c2f, 5804, 0750, dc10, 6afc, f047, acadia17_82y, 702e, ecaade2017_280b, ecaade2017_019ee, caadria2017_147b39, bdf1, 0428, d47d, fe58, 8523, 8a33, 4246, ecaade2017_184jj, 320f, c4a3, 67a4, acadia17_318xx, 94a0, 1da3, 358b, 1ff1, 5bc9, ecaade2015_205u44, ecaade2017_148ww, d4b1, ff2e, acadia16_372m23, f777, 2fac, 180d, 4a41, 8222, ecaade2016_119p32, e22a, 5565, cda0, c4ec, acadia14projects_317x, b1f1, ijac201614101a1, ijac201513303k11, 0192, acadia17_110w, a020, ecaade2014_186n47, a70e, 73d5, acadia15_232v9, 8235, 5de2, f243, caadria2015_226k34, 53e4, 9590, 0219, 5fad, 5a5a, bf1d, ascaad2014_024w5, 5b6e, acadia16_234f15, 2739, ce32, a899, 19ec, 244a, c73e, f0a2, 2b32, 917b, ijac201614403u2, 2fa9, e99b, dfb1, 9a1d, 4261, 81db, f94d, acadia17_189ee, 2576, 175b, ecaade2014_239s61, ecaade2013r_019f10, 70b0, 2dd1, bff1, 097f, sigradi2013_397, caadria2016_839p35, 400b, 7547, 7995, 729d, f4c5, f9f5, d8a8, 15ee, ecaade2016_046o12, 81ce, e0cb, acadia14_565af, sigradi2013_386j, 3137, 9592, acadia14_601af, 2350, acadia14_125t, ef6e, b0fe, d7d8, ecaade2017_148ss, c9ac, 5a84, 3df8, 5e5f, ijac201513105u4, aaee, da32, 60df, ca71, f9b5, 0072, ecaade2017_291m, 95c3, 3483, fb19, 7bcd, 98f4, 1331, acadia14projects_339ae, 153d, ae95, dde9, dec4, fc40, ijac201715202uu, 3e62, ecaade2014_194g50, d3f5, 4c0f, bafd, 02d5, ecaade2015_83t16, 0f28, f3e5, f1be, sigradi2014_345i9, cc5f, sigradi2014_239f9, caadria2017_004o2, 466c, sigradi2013_54o, 2ccd, a98b, e072, ecaade2015_138n29, caadria2015_142k23, 3a81, 4a5a, ijac201412402n4, acadia15_47e1, 4389, 641e, befd, f8ae, ecaade2015_256a58, d9d9, abd5, c403, dea4, 4946, e8fa, 7ace, 6c90, ecaade2017_057k, 100f, 6870, 2ac9, e68d, 2cdb, 4596, 111a, d137, c3a5, ecaade2017_041p, 8b33, acadia17_329q, afea, a249, ecaade2016_130k36, 8c29, acadia17_511b, 3d44, 981c, ecaade2017_140pp, 33bd, caadria2017_096r26, ecaade2015_327f71, cce7, 59ee, 28e8, acadia15_284y11, fa72, 9759, 286b, a2b0, dc2b, sigradi2016_408ee, cd79, 51a7, d8a1, ecaade2015_115x22, caadria2015_220c34, a969, acadia14_479z, 65bf, 0c46, 2a41, 9ea1, 69dc, ca18, b37c, e76c, ecaade2013r_006w4, d01a, ebfd, ascaad2014_017x9, 813f, acadia16_394j24, 2b65, 04ee, acadia16_280n17, d631, 3130, sigradi2015_8.264i14, 5c10, acadia15_47c1, a2cc, sigradi2014_345p9, 4063, 0c08, ab7d, 3f06, acadia14_365ad, ascaad2014_017i1, 1991, 743d, d847, 76a5, d69a, caadria2016_851w35, ecaade2017_269ll, ecaade2015_55e10, 9694, 9eb3, c4b5, 9ec8, 99d9, ecaade2016_043d12, 676f, 3a20, 470b, ascaad2016_043j17, 24d1, 395c, 06a0, 2fe9, 6df2, bf08, 9d5d, c4f3, acadia14_681ar, dc1b, f774, 0423, 9949, 6211, acadia17_258t, 24e2, ecaade2016_ws-intelligenta69, 48a0, ijac201614405e4, 06ec, ijac201513201w5, 1486, e174, acadia14projects_101m, acadia14projects_601ag, 6c70, ca5b, 2c63, 9994, ca73, 6c4a, fba4, b6e1, c13d, ae73, 9f58, 8be2, 04a7, acadia14_365ai, b760, 313e, 3b4d, c5d5, e9e2, 064a, 7534, b4d7, 1614, ecaade2017_100f, acadia15_232o9, 0775, bfc6, 50de, 9c80, 6bab, caadria2017_051w16, cce6, 8133, d996, acadia17_366o, ijac201412408e3, caadria2016_311c14, b503, 9a9d, 585f, 0e34, 833c, e88c, ascaad2014_005f3, 1bec, 86f9, caadria2017_015r5, 3844, 23bb, ecaade2017_050d, e432, 1e8e, 8fe5, b3c3, acadia17_608ff, ecaade2017_134o, 594e, 1f5b, 0cd6, f3ea, sigradi2013_271r, 6305, ea3e, 354f, acadia17_329z, c527, ecaade2016_225w60, 6311, caadria2015_043k5, acadia14_63ac, 3118, ecaade2017_234o, a574, 6435, 4f93, e46e, e2f6, 808b, bd1e, ijac201715106hh, caadria2017_142f37, feeb, sigradi2016_817g, 73a7, 69cb, sigradi2013_393n, 8303, 8ae0, sigradi2014_239a9, 5064, caadria2016_013t1, ddcd, a7fa, acadia17_382hh, sigradi2013_295, a5ec, d969, ijac201614206c11, 59be, 9d9a, 5ff1, sigradi2016_803aa, 3d0d, 4757, caadria2015_066f8, 7e84, 0e83, ecaade2017_213c, 600a, sigradi2015_3.268i5, e7c0, 82b2, 0627, 7073, 2917, 6f4f, 45e7, 6965, ff95, 8123, 0679, d82b, 430d, 9820, 3962, a60c, 038c, b7b8, 54b6, ascaad2016_028d11, ascaad2016_018h7, 63ce, ecaade2017_215ii, 199e, ecaade2016_154k42, 4430, 997d, a803, c719, cf0d, ecaade2015_130l26, 5ac4, 2405, 59c7, d3c4, ae41, ecaade2014_100k23, 80da, ascaad2014_005n3, 7954, c71c, cf77, ecaade2017_271k, 197c, 1b3b, d11d, 001f, a5b3, 3424, acadia14_167u, dae7, caadria2017_070i22, c310, c8fb, 9b90, b338, c431, ecaade2015_207e46, e2e4, 5e10, ecaade2014_018b5, sigradi2014_313f6, 7246, ecaade2017_041m, 3f73, acadia14_365ao, 8492, 4497, 1d78, 2906, 8cbc, 9838, ecaade2014_011k2, 74c2, acadia14projects_389aw, 0eae, ccd8, f3e2, 5087, d92b, dbc6, caadria2017_009j4, c993, 8146, 4133, 6817, ecaade2017_253z, ecaade2015_297t64, caadria2016_819s34, dc09, 2c70, 1a29, ad6b, sigradi2013_397h, e7c1, 4279, e986, 0603, acadia17_413bb, ecaade2016_067k16, 5667, a707, 9d1e, 5e85, d2cd, ecaade2014_149m35, 8315, ca33, 3004, acadia16_352r21, 8800, sigradi2014_305n5, ab94, 19a7, 613f, 1447, 84b5, 66d5, acadia17_330jj, 22e7, acadia17_670ff, 55e6, 3757, ecaade2015_193f40, c57f, a288, 5f70, caadria2016_147i6, 82d6, 38ec, 666c, caadria2017_055j18, ecaade2014_030l8, acadia14projects_145v, a82f, 2a64, 9a81, c4b3, 6d45, 34d1, e7c4, caadria2016_861f37, ecaade2015_94d19, sigradi2015_11.196j26, ecaade2016_147z40, ascaad2014_018u1, e393, acadia14projects_619ai, c5ee, 4fa1, 49ed, 6fc6, ecaade2017_203bb, sigradi2015_sp_2.112m29, fe85, 739e, 4a59, ascaad2014_029r8, d5e3, de00, acadia16_12i2, d0fb, acadia17_544f, d3a0, 81bf, 8f59, acadia17_283qq, fbcd, e074, acadia15_469g20, c74c, df29, 6d86, 8a05, acadia17_640n, 6aa1, 441a, 9228, d970, df56, 7790, b6f0, ecaade2016_191f51, 616f, caadria2015_194u28, 0341, cf13, b1b6, 91c6, sigradi2014_289j4, 5f6a, e88e, 5553, 1a6f, caadria2015_220f34, sigradi2013_401o, 6b7e, 49e4, 371a, 1972, fadc, 01ac, 3360, 679d, sigradi2014_077g7, 5246, 5698, 40ac, ecaade2015_138k28, f4ed, f665, f38e, 205a, 90bc, dfdf, 88e2, 3536, 3634, 1199, sigradi2016_426a, 323d, 95e1, 8b2f, acadia16_402s24, f650, 452c, 55dd, 93ee, aca5, 5145, 6b8a, dcf3, 11ce, ecaade2016_243a65, acadia16_124d9, ijac201715202ii, sigradi2014_201h7, 1e4c, 9cc2, 21ab, b412, caadria2015_181f27, 2519, f620, ecaade2017_215zz, 85e1, ecaade2014_206u53, caadria2016_229r10, sigradi2013_189f, e6a6, df06, caadria2017_163x40, c99d, ecaade2015_164x34, 326e, 9575, 8e77, 3fbf, 6e55, 6ee9, 2220, 8821, 76e2, fce7, c0d8, ecaade2013r_005m4, 374e, caadria2017_123i32, efe4, 0abf, 0af3, e5f3, f6e0, 7d1f, 63d6, sigradi2015_8.328l15, acadia17_650yy, dc2c, ed78, sigradi2016_583yy, c34f, 4e21, ijac201513102j2, 08f9, caadria2017_158e40, 3dcc, ascaad2014_024a6, 7f9d, da38, sigradi2016_792f, 3c6d, ascaad2016_025l10, acadia16_440d26, 854c, b678, 5b64, c530, 32de, 1126, 2fb1, 5db8, ecaade2015_246x55, b00c, b9e1, 9809, ecaade2017_046g, 617d, acadia17_358ff, 73ac, 56cb, 4679, 8eff, 8c02, e0ff, 7c73, 403d, ecaade2017_105gg, 5ec5, d107, 93d5, 2d19, 5e9c, 005a, ecaade2014_151r35, a0cc, c9ae, 6606, f961, 0dc6, ecaade2013r_018z9, ecaade2017_203nn, eddd, db46, acadia17_330hh, 9471, 2fa1, a8b4, d7a3, cd4f, 78ff, 63d2, f189, acadia17_670zz, sigradi2016_544f, 1006, acadia14_339an, ijac201614207m11, ijac201513303v10, 268a, e677, 4a2f, b3e0, d1fd, sigradi2015_3.65s2, c090, acadia17_202o, dfd1, 26c6, 5581, acadia16_116r8, ecaade2017_195oo, 3313, ff08, 978a, ecaade2016_171f49, f250, acadia17_414zz, 7237, 9b36, 0fd4, ecaade2015_64y12, e6b9, 0fa5, 5221, 6e8c, a37b, 347f, 6cc4, ecaade2017_212ii, aca2, 5cfd, ecaade2016_162s44, ecaade2015_301o65, b29d, 4d4d, 150b, acadia14_463at, caadria2016_013p1, ae1d, b553, 96b8, bda0, 1c1b, 0daf, ijac201513102e2, adc4, ecaade2014_173g43, 20e3, 5833, 54ec, 338a, 5aa1, 9b4c, 2348, ecaade2017_105uu, 868c, ecaade2017_269qq, dccb, acadia17_283oo, 916b, 3dad, d8a5, acadia17_455dd, d223, d1df, 7987, 0c86, 2a3d, 1910, b03a, ddb7, 4485, a32e, caadria2017_048n15, 6f21, ce75, 0c7d, 16b1, ecaade2015_329n71, 0c09, ecaade2015_77w14, ecaade2017_046c, ascaad2016_045d19, 81bc, b502, a71a, 8aad, e2ba, b5b7, ca5a, 150f, 5dea, 1cf1, fadb, 86ea, caadria2016_343e15, e6ee, a401, 2892, 21d2, 05d8, d754, a5b8, 3e03, aa64, 88f3, 3f0c, acadia16_130v9, cbb8, 8ab0, acadia17_590s, 0f61, 8342, 8c45, 3d9f, 402c, ecaade2016_198v52, ed50, e6e0, 8fff, ecaade2017_105jj, 7dfa, ff20, 24c8, acfa, c02b, e674, 74d7, fd23, ecaade2017_149m, ecaade2017_198r, ecaade2017_111rr, 4790, 20ec, 6637, 33dd, ecaade2017_249ww, 3db2, 871d, 163b, c9e3, 3577, 9048, 5d26, a3ae, 62de, 306e, 0a88, ade1, c420, 3e4a, ijac201412303d9, sigradi2014_084z7, cad3, a30d, 269c, 8fae, e58f, ecaade2017_grib, ec62, 4656, a7eb, aa3e, caadria2016_435v18, 4019, 30b2, acadia17_436u, 0e3d, ecaade2016_191g51, 8261, ecaade2014_123f28, 97d8, ijac201614201l6, 2fad, acadia17_72n, b74f, f123, 293e, 2986, 61c2, 90f4, ecaade2017_192m, ecaade2017_090oo, b711, 4916, df19, dae1, 0323, acadia17_316tt, 55b1, ascaad2016_008b4, 2955, 2490, ecaade2016_230n61, 8a07, d047, sigradi2013_429l, dff8, acadia17_670ll, 776a, ecaade2015_280f61, 003d, c6f0, 2c15, 6d9c, ascaad2016_012t5, 2ea6, 2775, f5eb, ecaade2015_250g57, 28ef, 2475, acadia17_138c, e777, fb54, feea, 42ff, acadia14_135t, adf2, ce31, acadia14_199ak, cf29, 452a, d4db, 51dc, ecaade2015_129t25, sigradi2015_6.387o9, a669, 6f37, 80bd, ecaade2017_254mm, 5cab, 69ec, caadria2016_507n21, 8765, db9c, 0743, c06e, 3a5b, f5b4, 8542, 0c4b, cc7f, ascaad2016_028v11, f42d, d3cb, 8070, 0957, 7cd9, 06de, 0f10, caadria2016_033v2, 90c9, acadia17_542rr, 47b9, sigradi2013_234i, 50b7, d949, ascaad2016_022p8, 2686, caadria2016_755m32, f2f4, ebf3, fd39, ascaad2016_027y10, 91ad, dc69, a5f8, fa7a, caadria2016_045g3, 9f12, a39e, 64f8, 2434, cf7f, c741, df25, ascaad2016_038u14, ijac201715201x, 1d1a, 9e8d, 3426, 9a2d, 6168, bdbc, 8f19, 1d94, e0c3, 5446, caadria2017_104u27, 3f3f, caadria2016_425h18, caadria2016_611z25, ijac201412207h5, b0e8, f9c3, 2b56, 3894, 8d2e, ecaade2017_124z, ijac201412402x4, 0077, 3682, 94b8, acadia14_601ab, ecaade2014_224r57, b228, 4471, cfca, f6af, 1008, 5ce9, ecaade2017_256dd, 0501, 0857, a57a, 1d2a, bd0c, fbaf, ecaade2013r_008m5, 6f92, ba98, d528, d4ac, 850f, acadia14projects_709am, ijac201715102w, ijac201412305m2, 9967, 7eab, 2345, 50a4, aedb, sigradi2015_12.107f27, f90c, 0567, 01d2, caadria2016_517v21, 09d9, 1f92, ascaad2014_011a6, 9784, 827b, d5fd, efa6, aefd, ca0a, ijac201513201l5, d221, d51f, caadria2015_108s16, acadia14projects_301j, ascaad2016_031j12, 7d32, ee92, ce83, f799, b4f7, 29c1, e4ea, caadria2015_060u6, 2255, acadia14_699u, 5d36, 557e, c657, ecaade2014_057c14, 123e, 983c, b629, 7653, ascaad2014_029k8, 04b7, 2f86, 4c3a, bee4, d9f5, 737a, 625d, ecaade2017_163i, 2df6, ecaade2017_071pp, acadia14_101w, 82cc, 50a7, 15cc, affb, da7d, ecaade2014_071a17, 6f3a, ecaade2016_237e63, c3cc, c4c5, d890, 7d75, acadia16_402o24, 8bab, 2007, acadia14projects_63c, 1232, fbe9, b0e0, 4860, 5dc4, 1f18, caadria2016_579s24, 27db, 98ca, e146, be99, b928, caadria2016_003m1, 8943, sigradi2013_387f, 3062, f5d5, ascaad2016_054n21, b209, ecaade2017_057gg, 1303, 1a18, 930c, 9155, ecaade2014_186g47, c08b, ascaad2016_022e9, e86c, ff24, cf95, e1de, 1db7, 0fe9, 6b7f, 6655, e8f1, sigradi2013_275g, da02, ecaade2014_121o27, e94f, caadria2016_291z12, ecaade2017_079z, 8112, 6451, 3e0f, 3adf, 2393, 7740, ec7f, 245b, f7e3, sigradi2015_11.165r25, 9b8e, caadria2015_016g3, b49d, ecaade2015_196d42, df81, 0335, 4e44, b2f6, caadria2016_405j17, d2f7, bdf6, c1b4, sigradi2014_114m9, c439, 69b5, ijac201715104r, sigradi2014_239d9, acadia14projects_375i, 22cf, 15e3, 3f94, 804c, eff9, ecaade2014_138w30, bf45, ascaad2016_007z3, ecaade2017_152rr, 80f8, 30ca, fa40, 196c, ecfe, 7d7d, ca58, 7a3d, 36fc, acadia14projects_473ap, cedb, f8a7, 5039, 6f91, a504, 993f, ecaade2014_023d6, 2cfc, acadia14projects_291h, 1a7f, 699a, 1967, be83, c057, b452, 4c0d, 2a79, 8598, 340b, acadia14projects_339ag, 5101, d314, d815, ada9, 0888, cdab, 5147, 1847, caadria2017_035x11, 9e4c, 28bf, e546, de33, e241, f70a, ecaade2014_133w29, ee37, adf7, 5bbd, 0262, ecaade2017_156v, 02be, 557f, 7b10, 09c1, 7b86, caadria2017_175i43, 6c80, 1194, ff8d, 8563, 4b2e, fbad, ff0d, 8afb, 593f, 1f7d, 542f, caadria2015_049g6, 0eb6, 84e5, 1e13, e09a, b649, bfc5, 898a, bc4d, ascaad2014_014h7, d3d2, 1a70, e865, 1eb9, 980a, ef03, 3868, 645e, 1e1f, caadria2015_108l16, 698d, 4d61, 5066, sigradi2013_28p, 370e, 7432, 04e5, 969e, b6b3, edbb, 3dc2, 73a4, eb92, acadia14_375ay, ecaade2017_282m, ecaade2016_128l35, f832, 045b, e6eb, d27a, dd20, ceb0, d667, a239, f71f, a234, e11d, acadia17_512s, ecaade2015_13m1, f4e2, 35ec, 0793, acadia15_497h22, 1384, ecaade2015_127e25, 0307, 8275, 5c61, b4f9, ecaade2016_tkoj67, dd29, 942f, 60f8, 2f0b, 7036, ijac201715202e, 4e90, 6276, acadia14projects_291f, 2193, ijac201614105d5, 93cb, ijac201412305d2, 9bfb, sigradi2016_435dd, acadia14projects_435af, 71fd, 39f7, 8194, 2f64, caadria2017_132u35, 3979, cc99, 6fe3, 5258, ecaade2014_218o55, ijac201614104g4, 50b6, ascaad2016_003x1, fe71, ecaade2016_042c11, a546, ijac201412301w5, 2643, acadia16_478s28, a075, 6ca4, caadria2016_457m19, 12fc, 3f86, 2533, e577, bd9a, caadria2016_435l18, ijac201412303h8, 5dc7, 8fba, ecaade2015_205y44, 9745, 3f15, c789, 1123, af41, e399, 67c4, 3cb4, 495e, ff28, eb3e, 29a0, 351c, c43f, ae4b, a8af, ijac201715205d, acadia17_349n, ecaade2015_21u3, ae6c, eb4f, 95a9, acadia17_435m, e7cd, 2cb0, 1d14, sigradi2016_770r, d7fb, f08a, cf17, 2247, ijac201412401f4, sigradi2016_484zz, caadria2017_123e32, a13c, a61c, ijac201715204nn, 56e7, a886, ijac201513105t4, a48c, 5f74, 0c5a, e55d, acadia14projects_291az, sigradi2013_32, ecaade2014_188h48, ascaad2016_045a18, caadria2017_174o42, d8ac, 69dd, 64b5, 44fa, becb, 9690, ecaade2015_297e65, 0e23, 775d, 2f53, c6d8, acadia14_219ax, 92e0, caadria2016_353w15, acadia14_199ar, b54f, 76c3, ecaade2017_027b, da67, ecaade2016_208u53, d75e, sigradi2016_446i, 9b8c, 42f5, acadia14projects_357at, e48e, 7338, 408e, c8f9, 8dfb, sigradi2013_111u, 6dd6, 6f4b, ecaade2015_17p2, 2dbc, c183, 9947, 393d, 77cd, ijac201412204y2, 7b48, acadia14projects_145ac, bf76, 58e4, 81f2, 6d5b, 1bd3, caadria2017_062z20, 7049, fa61, e906, sigradi2014_037w2, sigradi2015_12.259d28, e233, d402, d8de, 9140, sigradi2015_9.141a16, acadia17_163rr, 1e57, 1089, ecaade2017_057z, ecaade2016_068m17, ecaade2017_248tt, 9dff, 651f, 0a9e, 1798, f572, 6ac4, 7797, 4606, 6ec3, 006a, 3063, ecaade2014_121r27, e6a3, 0ebd, acadia16_62u4, f6e6, 2ad7, 3a2a, d03f, ecaade2015_297w64, b903, acadia14projects_565aj, caadria2015_218a34, 9ef4, acadia14_23au, 1764, de3d, 849b, ijac201412205g4, a59b, be9f, ecaade2017_203q, 80be, 944a, 8e42, 6550, sigradi2014_263v9, 6950, 0ac9, 4bed, b149, ecaade2016_021z5, 8d6c, cb7f, 0bb9, 89f1, 42e0, caadria2017_003z1, ecaade2017_215bb, 5c6f, b724, b40b, 503c, 75ed, 3875, 6cf3, 4314, e427, e1fa, c865, 1b31, b852, 122c, 27ef, ecaade2015_171z36, 6c43, 2432, 219a, 106e, c5c3, acadia14_237ay, ceb3, sigradi2016_590e, b1d9, caadria2016_819t34, 5f3f, sigradi2015_8.264o14, ecaade2016_038i10, 6c3c, 7143, ecaade2016_120e33, 9391, ecaade2014_188i48, ecaade2017_173ll, b2fe, 4fd5, 52da, ijac201513105i4, sigradi2016_479dd, f0a4, fd5f, 470c, 0e82, 4b2a, sigradi2014_063v5, f373, 9227, 50cd, 8885, caadria2017_142z36, ae6d, 2cb9, ba1c, c484, ecaade2015_280g61, 21bd, 0906, 3f05, 27c8, 6c97, b3ec, 2a55, ecaade2015_227i50, 8661, 1cf0, edc0, 2a47, f647, e465, 04c7, sigradi2016_815z, 2cbc, a754, ijac201715105v, 2c67, caadria2016_797l33, d992, 1e3e, 7b6e, 3b40, 7a59, caadria2017_174e42, 038f, ecaade2015_158h33, d1a6, 3954, ecaade2015_195i41, ecaade2016_118k31, 5d14, d11e, 59db, 4bb2, 7dad, f7b0, a037, 023a, 4a61, caadria2017_021l8, 0120, 875f, acadia14projects_531k, ijac201715106b, 4c9e, e311, f9b7, 9255, 6cce, ijac201715105t, e7f5, 547a, ecaade2017_017d, b2cb, d938, c00a, acadia17_640hh, 02df, 02ab, 8b4b, 286e, ijac201715105m, dd8a, ecaade2015_206u45, 08f4, 3745, 523e, d10e, 4340, 1117, 94c4, a15f, ijac201513101a1, ijac201715106bb, 9c83, d3ed, ecaade2014_153s36, 2cb1, 4202, 6faf, 1f8f, ecaade2016_119w32, df41, acadia17_90jj, 8f24, c860, acadia17_446ee, bbad, 100b, caadria2017_005n3, ecaade2014_010l1, ecaade2014_163h40, ae84, 6d59, 1ae9, 030c, acadia15_274o11, 1e67, ascaad2014_007a4, acadia14_473au, d7a7, f778, ecaade2017_230b, 84af, 43a4, d9b5, aeda, caadria2017_040n12, 4286, acadia17_473e, ecaade2014_239n61, c4ea, 08fa, ecaade2014_176d44, ecaade2015_86g17, acadia16_88k6, 493d, 6e25, acadia15_185o7, caadria2017_122s31, 6094, sigradi2016_470y, 97fd, 9099, caadria2016_291x12, 8505, 9afd, 2d7f, 15e5, eacb, da20, 3feb, ecaade2017_248rr, 7e18, caadria2016_861c37, 1406, e1b1, 1229, acadia16_260m16, caadria2016_003d1, ijac201614208v12, a3b9, f959, 5e7f, 128b, ijac201412204j3, 2d02, 75a8, 7bce, 6400, ddb4, c0d5, 3719, acadia17_512j, 8839, a910, ecaade2017_164m, acadia16_130m9, sigradi2014_178i5, e515, ecaade2015_304a67, 178c, 1de2, ijac201412408t1, 9ba2, ecaade2013r_018x9, 1fff, c88f, 86c6, 7ea3, adee, caadria2015_114p18, ecaade2016_213o54, 2d2d, acadia14projects_445al, a787, caadria2016_187f9, 9ba6, 6172, ecaade2014_111k25, ecaade2014_159p39, 2864, 3936, b25a, 2b34, d688, ascaad2014_026u6, 94f7, 36d2, acadia17_620oo, acadia17_570dd, acadia17_221w, sigradi2014_316u6, 3813, 2c37, 65e5, 178d, 3637, d670, ecaade2015_61f12, ecaade2017_008m, fa3c, acadia14projects_189aw, ecaade2017_146ll, 0ca9, cbc1, 9941, 5e87, 84ef, e554, 5abc, sigradi2016_558r, e737, caadria2015_206g30, 22bb, ecaade2017_003j, 20e4, 367f, 6621, cc91, 7297, sigradi2016_430p, 6905, caadria2016_373h16, 6742, 8ab3, 470a, 4ee1, ijac201513305u12, 85d1, 85e0, 85af, ecaade2013r_014i8, 312b, 30cf, 8cdd, 0df0, 7965, 69d9, ecaade2013r_010u6, 2a6c, 20fc, 4278, sigradi2016_686yy, b02f, 4cf1, 3c78, caadria2017_105g28, sigradi2013_173o, bdb8, 95f1, a792, c80a, ascaad2014_005u2, 008d, 059b, 769d, ecaade2016_224o59, 76d5, 0ec2, ascaad2016_057y22, fa24, 6c61, f630, a900, 240d, ecaade2016_102x27, ecaade2016_007h2, 499f, 9353, ecaade2017_033w, 7c98, 5592, b371, eccd, 0477, 2fbe, 1690, b220, 6991, c8f6, c4c4, 63cc, 454c, ecaade2015_59x10, 5e86, a947, 4c7d, fedb, d503, 29eb, 6b47, 4d53, c9c6, 05b0, 65cc, 5fa5, 697a, 82a9, d69d, f129, ecaade2015_318s69, 9418, 3096, acadia14_247t, f11d, a060, c2c8, ecaade2013r_013y7, 7387, b93a, d9d4, 28a1, sigradi2013_342u, 018b, 2976, 6197, acadia17_366p, 504a, 1e97, 0afb, d8bc, 5ad5, e3b3, 9a47, acadia14projects_647ay, ascaad2014_008p4, e471, 9523, d9b3, ecaade2015_129s25, 3bbb, f399, 541e, e788, 6316, 1745, f84a, cc41, acadia16_62i4, a56f, caadria2017_149f39, ecaade2015_158r33, acadia14_135ac, cb12, caadria2016_809b34, 9f0e, 3d6f, ijac201614103j3, ecaade2016_011e3, caadria2015_139b23, 37af, 997c, a0de, caadria2016_259p11, sigradi2013_343b, df3a, 5b74, 0325, ecaade2016_118v31, acadia17_90rr, 8aa9, 43cc, 6f17, 4231, 4d9e, ad03, c0ae, 3a44, caadria2017_070f22, 47ee, 0b59, 2647, e352, bcf5, 5816, eac7, e888, 8ea6, ab27, a3f6, af86, eba9, 61c3, ecaade2016_ws-dheritaget67, cf6f, acadia17_424vv, ecaade2017_091zz, 6a56, caadria2015_170r25, 87bb, 0a08, 1940, f8e2, ffdc, ecaade2017_101s, ijac201715105e, ff5e, af65, e41a, 9286, 8d14, ab3d, ecaade2014_194e50, b406, acadia17_324aa, c824, 5b75, 4a5d, 3262, 0f3a, 928b, c2b3, 0ff0, 8178, ecaade2016_163i45, a578, b128, 10a9, ecaade2015_33f6, 9df6, 658f, ecaade2014_112m26, 56de, 063d, 1cce, acadia14_473ah, 8646, 2ef4, 00d3, b6c2, sigradi2015_9.270g17, ascaad2016_045p18, 5814, 346d, ascaad2016_014m6, 5479, acadia16_196a13, b06c, acadia15_284v11, 6989, f89d, 7a9a, 08aa, 3e7c, 0c7c, ecaade2017_006nn, 2173, fda5, 5c5c, 54fe, ascaad2016_020x7, 202d, ecaade2017_302ff, 22e4, 2773, 304a, 2b2c, ecaade2015_206a46, 3037, 8387, a4e3, ee1e, 473c, 19dd, 05c3, cfa9, 192c, ecaade2014_010g1, 1a94, 55a1, 77ca, ecaade2015_59r11, b5a2, c275, cab3, ecaade2014_145f33, ecaade2016_033c9, 5694, 05c0, 5ec1, ed3b, d68c, 412e, 88d0, 8dfe, e331, acadia14_619al, 2beb, 6d84, 6cf9, bb28, 221b, 973c, 3ba1, e0ce, ecaade2016_tkor66, 41ab, 67a3, e141, acadia15_431j18, acadia14projects_339at, acadia16_78u5, 6fdc, 5ca3, 8274, dac6, 705c, 804e, caadria2015_004k1, 583b, bbbc, a8f7, cc16, 963d, 0fe7, be69, ecaade2017_248ss, 0bbd, e894, ecaade2016_033a9, 603f, ecaade2015_175n37, cf70, e087, 75eb, 1272, 4cb5, ec45, f009, 8304, 5d40, 1f25, a27a, ijac201412408r2, f6b3, 876f, ecaade2015_307p67, e98d, acadia14_565p, 412b, 7129, acadia17_221mm, a99d, a07c, 9bd4, 5a87, acadia15_451j19, ac36, 1db6, 64ee, 3b9d, caadria2017_015a5, 7406, 462f, 7719, 71e0, e8eb, 5252, e0f4, b0c5, e07c, 6841, acadia14_317w, acadia14_479n, a184, b2ed, sigradi2013_194s, ecaade2015_287f63, e734, caadria2017_023v8, sigradi2016_817k, c3e3, dc1c, ecaade2014_014b3, 2331, e6b6, 70d9, f345, ecaade2015_222f49, acadia14_153av, aa2c, acadia14projects_699p, ecaade2015_202e44, c139, ecaade2016_222m57, c6c8, 3dd7, ecaade2017_042ee, f1ea, caadria2016_095v4, ascaad2014_015u8, ecaade2015_336w72, 10a6, 0004, acadia14projects_473ae, 2ca1, ecaade2016_166a47, ascaad2014_015w8, f3af, 37d5, ijac201513104o3, 322b, ecaade2017_069ff, e4fc, 4464, 1e27, f5ca, edd4, 0471, ecaade2017_277uu, acadia14projects_565ae, 22fc, b08c, sigradi2016_421ww, 508e, acadia17_231v, befc, eeb4, 344e, caadria2017_086f25, d4a6, sigradi2015_12.215r27, f9ac, 7040, 2dee, 624a, cb75, e5fb, caadria2017_028c10, c2d9, sigradi2015_6.42u7, 3f97, 134e, 979c, caadria2015_122p19, 6511, 5170, 5f2d, ecaade2015_178f38, bac4, 6b5a, 2871, bb43, ijac201715203k, e3f9, 91da, ascaad2014_002m1, 60a7, df1c, acadia14_311x, 7116, 9721, a426, caadria2017_030e11, fe74, d46b, 8dea, 63ef, ecaade2017_038yy, e35a, bce1, bc94, 7f4f, c3db, ddd7, fb5d, 3530, e711, ecaade2013r_003d3, e512, 8d47, ecaade2015_196e42, caadria2017_058n20, a53c, 2e43, f12d, 2da2, ascaad2014_029m8, 4086, e893, f816, da77, 1dc9, d014, 904d, 15f1, acadia15_95p3, caadria2017_132m35, sigradi2015_9.347y17, 316e, 92b9, a2be, 248f, ecaade2017_203v, 2ac0, 763e, f3a6, 70b3, 8a68, d084, ecaade2017_293nn, 5ff7, 3e60, 4d74, 2e62, ecaade2017_215ggr, 87dc, sigradi2015_10.307v20, bc11, ecaade2016_225b61, 5c0c, 72e0, 9fff, ijac201412402t4, ecaade2014_130z28, 94ec, 7712, acadia14_589g, 2838, 05ab, 8d0f, de30, 9abb, 1b08, cb9b, b950, sigradi2016_595gg, 3413, 9ca3, ec22, aaa8, 7449, 540c, 7cd8, ed7d, 50dc, a34c, caadria2017_067m21, ijac201614207f11, 5925, 00b7, 2679, 2ab6, acadia17_446dd, 46dd, a62d, 899e, f0cc, 9020, sigradi2014_048u4, 11d3, 005d, 73cb, 8f74, f5e2, b2f3, bfe6, 4560, 3c7e, 0adf, aa1c, 6518, acadia17_232gg, 6915, ecaade2016_067z16, ded3, ecaade2017_054y, c39c, sigradi2016_381p, sigradi2013_358, 4ac4, 6e5c, 4ac7, a044, 8de6, c2cc, c16b, sigradi2013_100g, c44b, 21c0, 859e, caadria2017_104v27, ecaade2015_114c22, b5b4, ecaade2017_189tt, acadia14projects_473at, e013, 8421, 2fd8, sigradi2016_792n, 9714, 73d0, c839, cf02, 3e98, 7fb1, f535, bb22, 03a8, 793b, 5a9f, ecfd, acadia16_12j1, 1b0a, 9d04, 00a7, 4823, 6507, 16bf, e87b, fb55, 341b, ascaad2016_005v2, ecaade2017_091ww, 4e6c, 5adb, 7d84, sigradi2015_4.219a7, ijac201412203b2, d154, 3e3d, d30d, 938a, acadia17_90uu, e3a0, caadria2016_219j10, 6e69, 38b2, 76cd, 4120, 2ea9, 6fa3, e134, ijac201412404n7, de96, ijac201513201s5, sigradi2014_047n4, acadia14projects_189an, ecaade2015_92s18, f856, f104, dea5, 7f31, ecaade2017_130vv, 6ae2, ijac201412203i2, ascaad2016_042r16, d748, 8d27, d88f, de23, 9267, caadria2015_066d8, 30d4, sigradi2016_815ll, 1bf2, 8540, e3df, c458, acadia16_164z11, 8587, facb, ecaade2014_204t52, 9fea, f92a, 2f50, ecaade2015_221p48, 9493, 1952, 39be, ijac201412405a9, b413, 62ba, 921d, 1c9f, 46ce, 9973, fc86, 8d0a, e219, ijac201614407c5, d87e, 00c8, ecaade2016_238u63, bcb2, acadia17_551d, 9ce9, sigradi2016_690a, caadria2015_109w16, 21a3, eb1d, 3200, 599d, ecaade2017_144aa, 2343, ecaade2014_111m25, 8bac, c070, 80b0, ecaade2016_036s9, 9bf9, acadia16_72g5, 947e, acadia14_153j, 29d8, ff1f, c7c6, sigradi2013_117t, 1ace, 69a7, e88b, 969c, b71a, 92da, ceff, 7ad5, d82a, 6aa9, dd6e, a472, 8871, ascaad2014_003v1, 3055, 4f55, c847, ecaade2015_18d3, acadia14_199ao, bbf7, 68a3, f025, f7be, 7c62, ijac201715204y, 51fd, 6182, ecaade2016_123a34, 7598, 3db0, ijac201513104t3, b453, ecaade2015_21y3, ecaade2016_228h61, 14bc, 4f7c, ce8e, 5d5a, 4d05, 4aaf, sigradi2013_248e, 9273, ea78, 4ab6, acadia16_124e9, b2b7, eb83, ef84, 8e07, ecaade2014_167l40, 1a46, 696e, ecaade2016_028g8, 5c12, 4c09, e4b7, ffde, e585, ascaad2016_004o2, ecaade2017_212pp, 387c, sigradi2016_408w, 3381, acadia16_308w18, ce2d, acadia14_699f, ee25, acadia17_163hh, f052, 0eca, 0c79, 0615, ea32, d135, 454d, cd55, d989, a486, caadria2016_713w30, caadria2017_046j14, acadia15_149t5, a72b, ecaade2016_096o26, c4d2, 8dca, b563, acadia14projects_497ac, af90, 1fec, 5a90, caadria2015_170z25, 7cd1, sigradi2013_173n, 9239, 8040, d3ea, 6f2a, ecaade2015_201x43, 347a, ecaade2013r_008k5, 5813, 9b24, f27d, 54e0, ijac201412408l1, 17c9, a0c3, 4f85, ijac201715105qq, b13c, e065, b9eb, acac, c830, 59ca, ecaade2016_113z30, acadia16_72a5, acadia14projects_177t, 7885, 843a, 9628, 8e79, ecaade2015_333c72, 2f8b, 8777, 0e50, 6436, 1c1a, a519, c161, 4212, 8226, eb72, acadia16_344c21, ecaade2017_017b, 9841, 6635, sigradi2014_293v4, 7eff, 0ea2, caadria2016_105f5, 9b02, a103, f04a, f0a9, c8f1, e6d2, 09e7, caadria2015_124b20, 74e6, 81fb, 3f48, ecaade2014_140w31, ecaade2015_237y53, sigradi2014_074u6, 0100, ecaade2014_084x19, acadia14projects_671k, fc0f, 0600, 543c, 010a, cfa0, 8de5, aecb, 58f1, c305, 9333, caadria2016_651d28, acb7, acadia14_565y, sigradi2016_637r, 5758, f576, afbc, 61ca, ecaade2017_215v, bb6f, ef1d, ascaad2014_018f2, ae9c, fbe3, e748, 2866, ecaade2017_169ss, ecaade2015_221x48, b692, 5b3f, acadia14projects_101ar, f415, 89e7, 2c95, f952, 20d9, 0b5f, 2ba2, 3d38, 41b1, e7fd, 9acc, dd84, ca86, ijac201715104aa, 821e, 8269, 52d9, 63a2, fb96, 3d1a, fbf1, 922a, ijac201614105z5, e05d, 0fbb, 4529, 35c5, ecaade2017_143o, 617b, 66e8, ebbd, d832, c8bf, 097d, 71fe, 4cda, sigradi2016_585ww, 6bcf, dec0, acadia14projects_671m, 8627, ecaade2017_109ee, 040f, c2b6, acadia17_373n, e479, ecaade2015_287h63, a0f3, f355, ijac201614207b12, ijac201614208c13, cdfd, sigradi2016_690c, ea70, bbf2, 541b, 23d6, ijac201412306y2, 5bea, acadia17_52q, c38a, sigradi2016_364ss, ecaade2017_031zz, b422, 91ab, 1740, f554, 6cbd, c281, acadia17_273x, b3bb, 0f0a, acadia15_161c6, 4ea7, 222f, 799d, caadria2017_016e7, 147b, 8ff2, 26ec, 7baa, ea34, 639a, 3a71, 703b, b2bf, 48a5, 6c27, ijac201715202g, b3f0, ecaade2015_21l3, bcfc, c643, ijac201412408f3, sigradi2016_815x, 2bb5, 5cb7, caadria2017_110d29, 0608, 4f82, e26d, d7dd, cf74, caadria2015_246c36, f830, acadia17_190a, 7493, 76ba, 1467, 901d, ecaade2017_138w, 5f84, 525e, caadria2016_045j3, f102, 5c75, caadria2016_871o37, ecaade2015_294n64, ff58, e5b9, d19f, acadia14projects_23w, 66e9, 62a8, 6e8f, 9330, 99dc, 7463, 2e8f, 95b3, ecaade2017_192k, 3a7d, acadia17_390ff, caadria2016_187z8, f11c, 4ade, 24fa, 6783, 8e5a, 6007, acadia16_62x4, 51eb, bef4, ascaad2016_044s17, 1a55, 81ff, e350, ecaade2017_256ii, ecaade2017_288bb, 5744, acadia14projects_435as, 3cdc, ecaade2017_039e, 6ffa, acadia14projects_497u, ascaad2014_032p9, 6745, 65da, b243, 247a, ecaade2016_199c53, 4c30, 88af, c72f, ab61, ede5, 0fdd, ceb2, c8d1, acadia17_221x, 43c7, 775a, ecaade2015_317k69, ecaade2014_084l19, sigradi2016_484tt, 6653, 6ae1, e4ec, a42f, caadria2015_126b21, ecaade2017_253t, d124, 9b54, ce82, sigradi2015_10.307j21, f5f2, e395, 634d, dded, 9079, 6549, sigradi2015_6.366c9, 9713, 5e50, a870, 622c, c031, 85e3, b02e, f36c, b4a4, 2076, 4476, a30e, 31ed, 72b9, e625, fd8d, 1d5a, ec35, b6ca, 981b, d2c3, ijac201614201u6, ijac201614203o8, 9923, d8d1, 6ce1, 68a6, d56d, 9a08, acadia14projects_609aj, 099b, ijac201614308s5, dcbf, 3c02, 162a, da72, 91a3, af3c, 797e, 13c4, 6b80, 9a38, ecaade2015_317h69, e937, 7012, 3a6b, dcb9, acadia15_417e18, 2809, 90c6, b644, c88d, 8fb8, sigradi2016_602m, 6abc, a058, ee26, 85cf, ecaade2017_032c, 730f, caadria2015_145t23, 1655, 66de, d5ce, 55fa, caadria2015_164e25, 08f0, ijac201614307o4, f79a, eb09, 2101, a544, f3fe, 6d5c, caadria2015_124t19, c4e0, fbba, a730, 7bb7, 30ad, ecaade2013r_017y8, d1c0, 6538, ecaade2016_102i28, 2f2b, acadia17_373m, 6848, e333, 9bac, sigradi2015_6.387j9, 55c4, f929, c5d2, 431a, 7cd2, 20d5, 4040, a534, 4ccc, a0ee, b6b9, d70e, acadia17_163aa, ecaade2014_151v35, ecaade2016_118s31, bcd6, c556, acadia16_440i26, 4454, 096a, ecaade2014_140n31, 96ef, acadia14_125ac, sigradi2014_218g8, 6e37, b4d4, ce39, 5243, e5d6, 2b1c, 2c5e, 8e75, 57c4, 9cd6, acadia14_177ah, 1182, ce17, df80, 81ef, fc3a, 57bd, acadia17_423ll, 9b66, ijac201614305w2, 1ceb, b180, ecaade2016_199x52, dcf5, 145e, acadia15_47g1, 8bec, acadia17_456kk, bdf3, 9de9, 73b7, fcf2, 4aa8, ec07, ecaade2017_194q, 05ac, 0459, d262, a973, fa5c, 1234, acadia14projects_609au, 7065, ead0, 711c, 0a4b, sigradi2013_64, ee69, ecaade2014_012p2, 70f4, faae, d7d3, 5554, 84b7, acadia14projects_531o, ecaade2016_077s22, 48fb, 8859, a409, 9109, cf39, 5fbb, 3aa6, efde, a124, 5645, b7a3, ecaade2013r_018i9, 217f, ecaade2015_158f33, e294, 95bf, f196, caadria2015_096k15, 22f2, sigradi2013_117l, ecaade2014_157k38, ecaade2016_167p47, d6bc, 29f3, sigradi2016_669bb, c928, ecaade2016_021a6, ijac201715202hh, b232, 4248, acadia14_301j, 74ba, d849, a823, 0951, acadia17_340u, 7b7e, 3ff0, 8fc8, 2abe, 5168, 00a8, f5c5, 099a, 7be5, d052, 2613, 9929, 75af, 2c84, 7e42, 1fd9, 67b2, dde6, 22d7, 05da, 3865, ecaade2014_109m24, ecaade2016_078e23, 52c5, 5c5a, 70f1, def3, bba6, ascaad2014_014j8, 7c32, 16d4, 832f, d50a, 5736, acadia17_258r, ecaade2017_122mm, 4847, 91ec, 06ef, f1b9, 169b, sigradi2013_390t, 669d, d6f1, e62e, a1b0, 3295, a9aa, acb2, e6dc, caadria2016_601d25, 0e9b, ec49, d8b2, ecaade2015_130m26, 98e3, ecaade2014_239a62, e78f, 41d0, caadria2016_363d16, caadria2015_164i25, 5135, 5176, ecaade2014_072h18, sigradi2015_10.144z19, 9a4d, ascaad2014_017t1, 447c, caadria2017_056s18, sigradi2013_401h, d582, 664b, 41fe, 548a, c39e, 39d5, caadria2016_651w27, 38bf, 6c0f, 225a, 2ebc, sigradi2015_9.141i16, 7a09, 40e5, acadia14projects_609ao, e8e5, ecb2, sigradi2015_8.328o15, ecaade2015_301b66, ef87, 2d25, 6f36, ecaade2017_157ee, cec2, 1627, f786, 0fa1, b1b2, 1538, 7c26, 3363, 081e, cc28, 7a30, 7cf6, ecaade2017_027xx, b160, da9f, a4bd, 08c7, a6a6, acadia16_270y16, 2c8c, 4a46, 10d5, abce, d853, 0b33, b8cf, 109e, 7240, 397e, caadria2016_797x33, 21b1, sigradi2015_sp_2.112e29, d511, 4d3e, bc6d, ca98, 310b, acadia15_185n7, acadia14_125s, 2700, ecaade2016_234w62, ecaade2017_051dd, 7211, acadia14_589a, caadria2016_405s17, d4b2, 353c, fb6d, 63a9, 88e5, e184, sigradi2016_375f, a0e5, 7ee6, 1fe9, 67ab, ee95, ecaade2015_118b24, caadria2017_190x45, 6443, c31f, e9aa, a737, 34b0, caadria2016_013j2, ecaade2017_017f, b24e, 48dd, f295, 4015, 3b78, 046b, 2b33, b53c, 279f, 62a1, 8ab5, ijac201513205g8, ecaade2015_169c35, 8c12, 8a53, f968, ec6d, acadia17_162q, acadia16_154e11, 3404, 42e7, b736, 28fc, a18f, 500000000, 4643, 2bd0, 2f4d, 54ef, 6d5f, 6e6b, sigradi2013_407b, 25d1, a7f4, 0895, af49, e72a, sigradi2015_10.309j22, c599, fdd6, 6f6a, b5d0, 3dca, 8620, f9f6, acadia16_432r25, 96ff, 4463, acadia17_640bb, 18ac, 490f, caadria2017_163i40, 11c8, a102, c9a5, cba0, 0b75, acadia17_329v, ijac201412305u2, caadria2016_259n11, 6634, c52b, 92c6, sigradi2016_659z, ecaade2015_227n50, 187d, bc3e, 5764, 9feb, 67bd, acadia17_177e, ecaade2015_229r51, 09d5, d3b1, aa46, 944f, acadia17_590g, c2a9, 0fd7, 746e, 0736, fb0f, d86e, acadia16_236h15, 3490, c2bd, 18a3, b5fb, fbb8, caadria2016_073w3, 1066, 869b, cc47, d7f3, d7cb, 4cfb, 510a, 8236, e64e, 5d54, 7b40, 0398, caadria2017_021e8, d25a, ascaad2014_005y2, 67b3, sigradi2015_3.221u4, 34f2, 6dac, sigradi2015_3.212l4, 93b7, 7545, sigradi2014_281e3, b59b, 6b21, 0bd2, 8213, fd37, 7793, ecaade2017_181x, 5846, bf2e, 9b4f, 3372, 1304, b1e3, 2656, b65b, e39e, ecaade2016_239a64, d230, 1141, 464f, 479c, acadia17_600z, 322f, caadria2016_777z32, acadia17_373l, caadria2017_074r23, 2a8e, 516d, 891a, 5224, ascaad2014_019i3, e6ca, 5e7a, b89d, c7e0, 6fbd, ba09, a195, 7878, 5197, 3cd4, 0013, sigradi2016_455i, 5adf, caadria2017_107n28, 466a, a9ff, 50a5, 4b83, acadia17_329dd, acadia14projects_671t, a73e, ecaade2015_116g23, dbf0, 5859, ef0d, 6b31, 82a0, e913, 5ddb, a434, caadria2015_060r6, 4aa1, 9710, acadia17_282kk, sigradi2015_8.186v12, ecaade2016_222v57, f3f5, d753, 0f82, 4385, 0571, 021e, dd52, 551d, caadria2017_163u40, b5f9, 958b, c614, 90c1, ecaade2016_072d20, 274c, 8746, ecaade2017_164w, ecaade2015_185r39, 2fa6, ecaade2017_277jj, ecaade2016_mrtj66, ebf9, 855b, 2884, 55a9, 5951, 10b3, 9dd5, caadria2017_183d44, sigradi2013_158c, d4fe, 2d48, ijac201412201m1, cff4, sigradi2013_10c, ab3c, 9133, e751, a4a0, caadria2016_673w28, 26ee, 147c, 2561, a3a3, 857e, b7d2, 3a80, a28a, 393e, ecaade2014_149e34, 56ed, 1b0d, 3d18, 6611, ijac201614203t8, b8f8, 74ca, 071c, a943, ecaade2017_066n, 3fad, sigradi2013_400o, ba5b, 4d21, 176e, 9cfe, c2ba, c97c, 83fd, 37b3, 15d2, d16b, 364d, 2236, a720, 0c3e, 010b, 08b6, fb73, c415, 6878, caadria2017_155s39, eed1, acadia17_52s, b47c, acadia14projects_301c, 635a, abd6, ecaade2015_143j30, a908, 10ac, 4c2b, 6416, ce1c, e7e9, 4446, b866, 6bf3, sigradi2014_345y9, caadria2016_209u9, 2b41, af62, c9de, ea5f, 03c9, 241c, 7d07, ijac201614405i3, acadia14_167t, 3690, f542, 1812, ecaade2017_290ll, e783, ecaade2016_021r5, caadria2016_311b14, 5793, sigradi2016_815gg, cd63, 8ff3, 989a, ecaade2016_071p19, 6208, 3a57, sigradi2016_446h, 3a22, e3d4, 64d2, acadia15_497g22, sigradi2013_164, ijac201614102p1, 7134, 1d09, ce05, ab82, 4a80, caadria2016_445w18, 4a3f, ecaade2016_158o43, 4bfc, 901b, acc6, 0a00, 0be8, cfaa, 8fdf, 2954, 5c01, c675, 6d11, 3ae6, 44f0, ecaade2015_61o12, 954d, 72e5, 7140, 0782, cede, f181, 9ced, 6221, ecaade2016_063t15, 271b, 295f, a851, acadia14projects_619y, fee5, 1157, 63c9, sigradi2016_558s, 4d26, ecaade2014_018a5, 220a, fa90, 8b2b, ascaad2014_017p9, 34f4, ee79, caadria2017_015l5, 3427, caadria2015_081v11, ecaade2016_077n22, 74de, 8442, caadria2016_177f8, 783c, 11dd, dae3, 61fe, cfc7, e706, ecaade2017_061f, 71bd, ijac201412404t7, e06c, ca52, ca79, 40ee, f641, 6824, dd49, f07d, bc68, caadria2017_004i2, 30d2, a25a, 7644, acadia17_18h, 9408, 386c, af38, caadria2015_077y10, a9c5, 8dd3, 205f, acadia14projects_101au, ijac201513104u3, 35c2, d6e0, 0151, 96cf, a57f, 4e45, 75a2, 2f57, b054, dcc7, 8d4b, 0f8b, adad, bed3, cde5, ecaade2017_021n, 9259, a15b, f8d4, 3eff, 76cc, 1738, 53b3, 41ff, ecaade2016_011s2, 1c22, f313, cacb, ijac201715104m, 3487, ijac201715104hh, ecaade2014_014v2, acadia14_281r, 9aa8, 118f, a4a7, c8eb, 0630, f6b4, acadia14projects_389ay, 97d9, a1d2, sigradi2013_135h, aef5, 67a0, ijac201412407z9, 6758, da6e, 9ac0, acadia16_478t27, 3311, 283b, 5e06, 3b70, ecaade2016_190z50, a774, fcf3, c185, 3914, dd36, ecaade2017_069dd, 4833, acadia15_137b5, ijac201513101k1, 0e1b, 2174, b8d0, 68c8, 33ec, 6ed6, ecaade2016_072r20, ijac201715203rr, 1d6d, e832, bd06, 1292, ec4b, acadia17_640o, ae3a, b109, 6412, 7455, 4c18, acadia17_231q, 7b19, 4eca, eb5e, 75cf, caadria2016_517x21, f18e, f948, efab, 3d88, ecaade2016_215u54, 2006, 52d3, df3b, 75e2, 7add, 445e, 36fd, 6fe5, acadia14_655ah, 0ed5, acadia17_678hh, ea81, 3851, 6600, 5f5c, 65bb, caadria2016_851p36, 3ca3, 06c4, 40c7, 8ccd, ecaade2016_036l9, 5ee1, sigradi2016_781qq, 4acb, ee44, ecaade2016_166c47, 98ac, acadia16_344m21, 823c, f5b8, ascaad2016_046j19, 5975, f9b2, 5328, 60fb, a2a4, 4e00, 0c10, c372, sigradi2013_275d, 35da, 08c8, b705, acadia17_474p, 7c79, eee8, ecaade2015_334n72, 0468, sigradi2016_363hh, 513c, ecaade2015_17h2, ecaade2015_177b38, ascaad2014_024m5, 769c, acadia14projects_43aj, ijac201513202i6, 0081, b723, ebe0, 9c32, 6194, acadia17_221ff, caadria2015_190f28, f59f, sigradi2015_10.140g19, 992b, sigradi2016_446f, b741, 09a6, 7689, ecaade2016_040a11, 5eb9, b7b0, ecaade2016_190o50, ecaade2017_215g, bd7c, 1a91, acadia15_483n21, 12e8, 5905, 3c1a, ecaade2017_019ff, 5e99, f24a, eef5, cdc1, sigradi2016_814b, 5953, 3802, acadia16_478l28, 9611, 82c2, ecaade2017_164o, 4aa5, 2940, eb3d, 3680, ec73, e61d, ecaade2016_106l29, a980, 2741, ascaad2014_014w7, caadria2017_047h15, 1629, 4e1b, acadia17_590p, ijac201412408b3, ecaade2014_038b10, d719, acadia17_360c, ecaade2017_208p, c73a, acadia14projects_565h, 3dbf, caadria2016_045c3, ascaad2016_058d23, acadia17_36v, ecaade2016_152z41, caadria2017_005o3, sigradi2013_364t, 5a27, 194b, 7bb5, 6b93, abb4, 3bf7, 5b5d, ijac201614306c4, ec0c, fefa, 8920, 158e, 861b, 3075, e678, caadria2015_246d36, ecaade2014_132i29, acadia14_177r, aac8, ijac201412205b4, ecaade2017_042y, 145f, 15d9, 9802, ea5e, 449d, 333d, a4f9, 42a7, ecaade2017_006zz, c9cf, eb53, sigradi2014_303g5, 82ce, acadia17_154o, 3a00, ca2e, 4236, 8489, 196b, cdd0, fe6e, f0d7, 396b, 34e6, a349, ecaade2016_223y58, acadia15_483y20, ecaade2015_325c71, 6142, ijac201614104w3, 6e94, b959, 0f1d, 89ca, ascaad2016_038s14, 7537, acadia14projects_435an, ab5e, 532a, ijac201715106c, b5eb, 83a2, 3c3b, cc3d, 74a5, ecaade2016_077z22, 0ae7, 91fa, a40b, acadia15_161e6, 34dd, sigradi2016_792p, 4234, ascaad2014_016b9, d854, e132, ijac201412207d5, 3da7, acadia17_128ll, 238c, ijac201614309k6, 7377, ijac201513104n3, d159, ascaad2014_019j3, d536, b8db, 3b1c, a181, ijac201513101g1, caadria2017_055k18, fe7f, b566, 3906, d0b6, cc6a, 00fa, 61e6, ecaade2015_86n17, ad56, ce70, e839, 5b2a, 320c, bfde, ijac201412408f2, aa5f, 0a2f, b8d2, caadria2015_105f16, c8fa, 2c02, 6717, caadria2016_343i15, c220, ascaad2016_013b6, 589f, ecaade2014_036g9, acadia17_590yy, acadia17_189dd, 55ec, d1d5, sigradi2014_313d6, 9ac7, d930, 4510, 6ef2, acadia17_26i, 85ff, 21c9, acadia15_343s14, 1d20, sigradi2013_158s, ed43, 3c90, 1ea0, 2b7c, 7189, sigradi2014_075e7, ecaade2017_067x, 3fcc, acadia17_82a, 2389, b8a8, 3e40, 58b4, ecaade2016_123u33, e93b, f7c1, b98e, ce99, 3e97, 2f54, ecaade2015_73h14, cb45, 24ae, 1b97, ecaade2016_071t18, 11ef, sigradi2013_400n, dc4f, acadia14projects_473ad, 7cbf, 49d8, 89e5, a21d, a73f, 223d, 2229, ac63, ecaade2017_301z, 5b87, f235, acadia15_443c19, 2ec7, 4dca, 8cf4, acadia14_661k, ecaade2014_065a15, 89a3, f3e0, 1e20, 0d39, c07b, ecaade2013r_002c2, 085b, bde3, 5418, c8e9, ef20, caadria2016_209a10, 5889, 50fb, 45a0, 8850, bd25, e9bc, caadria2015_087d14, a488, 90d9, 4f15, sigradi2013_77i, sigradi2014_036v2, a0c8, 7490, 8672, sigradi2016_792o, 92c0, b332, f165, 3224, 42a8, ac7f, ecaade2015_217l48, 6f25, 0f8e, ecaade2014_030n8, ecaade2017_215l, 8963, ad3e, 1a3c, 5da2, 6a93, sigradi2014_085g8, 74b5, 7bff, daa9, 9252, 4b2b, 6366, c837, 3a32, caadria2015_181e27, ecaade2016_168i48, a6e3, 76de, 44ee, b559, acadia15_323f13, 31ac, ae5b, e97d, 3275, ff71, sigradi2015_9.152t16, b9ac, 2943, 3ac3, ecaade2014_024a7, 798a, 3b84, ec26, 231f, ascaad2016_041h16, 3af2, f407, ecaade2015_139z29, caadria2017_015o5, ecaade2015_53p9, bdae, 1ee5, 9eee, 0ea0, 30ba, bf42, 3190, f1ee, 0632, ecaade2017_089z, ecaade2014_011j2, a089, acadia16_214s13, acadia17_590uu, ecaade2014_088h21, ecaade2016_203h53, acadia14projects_101ac, 27b3, 6d02, c3f9, b64d, d130, ecaade2015_27p5, 95f0, sigradi2016_814qq, 29f2, 09f1, sigradi2013_183r, 4f99, acadia14projects_479au, edaf, e573, 9fb9, 24af, d944, ecaade2014_096w22, acadia15_371j16, a6b4, 0a90, dd50, ad8c, bd02, bd09, 7f1c, ecaade2015_233e53, aedd, debf, caadria2015_102y15, 016e, ec51, 1885, a59a, 44a8, c025, d03e, d63a, sigradi2015_10.177w19, fa4f, ecaade2014_067d16, df43, 5ebe, 057f, ecaade2017_098rr, abac, 10ec, e1ae, 76bd, 1498, e3ad, ijac201614208i13, ecaade2016_015v3, 3faa, caadria2017_048r15, 98e0, 6c1c, 67dc, eb76, cbc3, ec87, a340, 990b, ecaade2017_046l, d251, 1ede, 99bf, f803, 52a2, 1fa4, ecaade2016_175k49, caadria2017_132p35, 2def, acadia17_274mm, 3f16, b57b, 4669, caadria2017_175h43, 51c4, ecaade2016_095j26, ade4, dceb, f6c9, 16fe, 40f2, ecaade2017_277dd, caadria2015_176s26, ijac201412408m1, acadia17_678w, efa9, 92de, fe7d, 3cd9, fbc9, 9a49, 304c, 491c, e484, 8d73, acadia16_362v22, sigradi2014_247k9, 2d10, 68e6, 1c1f, sigradi2014_213r7, caadria2016_249h11, 33dc, 0db8, acadia14_339ad, 503b, a502, 451d, aeb5, ad2c, caadria2017_118u30, 651c, sigradi2016_816ww, 6d71, 6a22, 9d84, 580f, 0bf1, ecaade2015_287g63, 582d, acadia14projects_589f, 9550, 7935, acadia15_323k13, c588, ecaade2016_015t3, acadia14_479g, ecaade2017_122ww, acadia16_106v7, be1b, 6716, f566, ecaade2014_184e46, acadia14projects_365aj, b41b, d787, 0360, 95a8, 6ac7, eb80, ascaad2014_014t8, 3de7, bffa, acadia14_453h, 6946, c1a8, 7aba, caadria2017_052s17, 9215, f9da, ecaade2017_277qq, e97e, 8132, b0bb, 8ea3, 7552, bf95, ijac201614208t12, edeb, acadia17_37gg, 9449, caadria2017_023g9, 9bf3, ascaad2016_044z17, caadria2017_165z41, 67f2, ca25, ecaade2014_023i6, f3da, 6527, 129e, 744f, 7cc8, 1317, ascaad2016_048e20, sigradi2014_284b4, b098, 5fa4, 5bbb, c636, 2b1a, edde, fd7f, 0499, 69f6, caadria2017_062y20, 46a4, caadria2016_755p32, 52fb, ecaade2017_164bb, 8b7b, b909, a5a2, 015e, ecaade2015_202c44, 1601, ecaade2015_73b14, f56c, 6993, fff2, sigradi2015_11.34u23, ea2c, fa4b, 06f1, ijac201614401c1, 4cdd, 2266, caadria2016_095r4, adc0, ecaade2013r_015m8, 067f, 3c79, 9e30, 6351, 9adc, 0b55, 7411, ecaade2014_155y37, 9da4, 8848, 2644, c798, 93f9, fa3d, 832b, ed34, 9f66, 25db, c0e9, 39d8, ecaade2014_141j32, c1dc, a388, eeb8, caadria2016_045i3, edee, c3d0, 6609, 525d, sigradi2016_817f, ab9c, de63, 8a80, 2e3d, 2166, c6eb, c282, ffc2, b809, 9f97, 86b3, b331, 9245, f658, df69, 7edc, acadia14projects_435am, 655c, e4d5, ecaade2014_132j29, ecaade2015_171p36, ea71, 1197, sigradi2014_015a1, ca75, a236, 0023, 60c4, caadria2016_249j11, b661, acadia17_512w, ecaade2014_029a8, ecaade2015_77v14, bd5f, bdee, e896, 4180, 5b85, acadia14_671x, 6bec, f202, acadia15_395g17, 6598, caadria2015_119x18, 22e1, ijac201513201m5, a0f1, a00c, ecaade2014_120g27, acadia17_670hh, 2930, acadia17_534nn, a4f8, 21f5, 103b, 40b8, sigradi2016_367xx, ecaade2014_010n1, 4432, caadria2017_005r3, baa1, 0e67, 7ab5, 220f, 199c, 7d71, e179, 4317, ascaad2016_031n12, 3144, 4706, 8190, c69f, 0015, dd12, 03d4, bcab, 8564, 5a7d, 030a, ecaade2015_21r3, 24b3, ecaade2016_040r10, 8a36, 33d1, 388c, 0887, ecaade2016_162p44, 71a1, 40ca, ecaade2014_120k27, 911f, 8010, ecaade2017_049ww, ascaad2014_014e8, 1616, 609f, bad2, 7c01, e3a1, acadia14projects_33ag, 8da5, 9cda, 06b4, 11fb, 4e17, acadia17_231i, sigradi2013_30f, acadia16_280c18, 197a, 3c9e, 8445, e112, 3ee0, 7b88, feec, ascaad2016_038b15, a459, e670, ijac201412402a5, bf9a, 9f5c, 6227, 7b35, 387d, 7cdc, acadia14projects_539aw, 45ec, cdf2, f40f, 89af, e055, 42c7, sigradi2014_201g7, 9cef, 36f2, e040, 3189, 5787, 327a, af96, 4c03, ascaad2014_008k4, ecaade2015_55b10, cd13, 697e, 7f55, ecaade2017_013uu, ecaade2014_104o23, 2604, ce16, 7c96, 8389, 2d2e, 18cf, 8db5, c2ad, 2502, 3895, 4eaf, f57f, ecaade2015_170k35, ijac201715201o, 5a4c, sigradi2016_534xx, 62a6, eba0, a4e4, 384d, sigradi2013_10d, 0bd0, 6894, cdd6, acadia14projects_145aa, 653a, ecaade2014_180b45, 89ff, 2796, sigradi2013_381j, ecaade2016_243s64, f5e7, f31d, 069e, fa89, c06b, 745c, 4cf2, ebba, 9be9, 7601, 2459, 7f75, ecaade2017_225d, 1d31, d0c2, bef0, 0621, 02aa, caadria2015_081a12, 7f46, 0b62, 2ccf, acadia14_177ab, 821a, 5d1e, aba7, baa0, e340, 7452, 14a5, acadia17_542zz, ff06, a339, ecaade2014_195n50, 4ba5, a2b3, f9d5, 19d8, ecaade2017_009q, fc69, d7fe, ecaade2014_015o3, 499b, 6f7c, 36fa, 5093, d939, ascaad2014_031e9, caadria2015_139a23, ecaade2016_002e1, bf02, sigradi2016_777bb, 287f, 48e4, ad2d, 4436, 4de3, d837, acadia17_618mm, 9b1b, caadria2015_070j9, ef73, 546a, b147, 0b4d, c882, 7df4, 80aa, 2cd0, acadia14projects_317r, b7a7, b54a, f8cf, a55b, ee4c, 76bc, df73, ecaade2014_218w55, d6f9, 40ba, 9bb9, ecaade2015_143l30, 4030, 03e8, c7eb, 06ff, c8a8, 496d, 2785, cc2a, ecaade2015_175o37, 2501, 20f7, cf33, 9c2b, f05a, 9b3e, 4f42, 8508, 4e7e, ecaade2015_152w31, dd38, 448a, 30a7, a65b, ece8, 04cc, sigradi2014_155x3, 1484, b053, sigradi2014_232z8, acadia14projects_681ai, 80fb, 3669, 53dc, ijac201412203c2, 0b23, 0fca, c56c, 9ad8, 1f72, 3b31, 457c, 541d, bea5, ecaade2016_161a44, d003, caadria2015_073i10, a02b, 3d77, 3bc4, dc81, 9cdf, caff, ecaade2014_220i56, 5fa8, 5c4d, 41cb, f684, c42e, c626, f04e, ijac201614208s13, 1a79, 63da, 59b9, 46cd, cc68, f9a4, 415f, 20cd, ijac201715204t, c127, 7569, cc5a, bc60, 6286, 28cd, 1902, ffcc, cb74, b5af, 824a, 6055, 267f, 19c6, 8243, c9bb, 84ae, 7eb1, ecaade2015_53y8, acadia14projects_219av, 9c61, caadria2016_333a15, ecaade2017_052nn, 4f83, 89ec, e1f8, ijac201614103t3, d899, ascaad2016_045m18, fd2b, 0ba3, 9e49, acadia15_381p16, ijac201614201e7, ecaade2017_108r, 55fb, 14dd, sigradi2013_222, 08eb, 7e53, 43d8, cd5d, 3714, e0cd, 8d65, ca28, 1430, 73fb, 551f, edd1, abfa, ecaade2014_086t20, 543d, 5ce6, ecaade2015_17j2, 47ac, 4b2c, 4f1d, 49dd, 66b3, ijac201412303a8, de1e, 355e, 6324, ecaade2017_140hh, acadia14projects_601ab, ijac201614303t2, 0490, ecaade2014_214p54, ae4c, ecaade2016_188k50, c1be, ecaade2015_233y52, 0556, aa99, acadia14projects_117a, 74a3, 7199, acadia17_391qq, dcad, d475, 1000, ecaade2016_042i11, dfe8, 22f4, 7576, 072e, cf40, d56e, 138d, ad7d, 51ba, 54a2, c630, b36d, 0cbb, acadia14projects_237aw, e65d, 402f, 437e, 093f, 2158, 7ed2, sigradi2016_383kk, e7ba, 3136, 5a57, 01ad, b752, 4024, ecaade2014_155a38, acadia14projects_671o, 41e2, cfbb, 16ea, ea27, f1fc, e55f, 58c1, e877, 1777, ascaad2016_022b9, fe00, 494b, caadria2016_229s10, cc9c, afd8, dddb, 43b9, 4b33, 29d1, 0b60, c129, 62ee, ecaade2017_122pp, e628, ecaade2014_157c39, f6c2, caadria2016_477g20, ecaade2016_188i50, cf3d, 659a, 33b3, 4e56, fcec, a34b, acadia16_140x9, 717e, 852d, d338, e676, e977, ecaade2014_080c19, e35e, 7200, d3b9, dd3f, a7d9, 5352, 29af, ascaad2014_032u9, 82f1, acadia14projects_177z, 2893, ijac201513205v7, 52cc, 5fff, acadia17_189oo, ff22, 9082, 530d, b60f, 894b, 122d, 88ba, 2c25, acadia16_280d18, ecaade2017_059tt, 4d7f, 8ce9, cfb5, dfc0, caadria2016_755n32, 1619, 901a, 6cfd, sigradi2015_4.219d7, d198, acadia14projects_291at, 94cf, 004b, f9dd, ecaade2017_077nn, b913, acadia17_382ss, 1b09, 707c, 61ac, acadia17_177t, cd54, 9505, ed75, b122, a1dd, sigradi2013_222j, caadria2017_149g39, acadia15_443w18, acadia14projects_365al, caadria2017_136l36, e198, caadria2015_208i31, df0d, db91, ea2d, caadria2015_164d25, ascaad2014_007y3, sigradi2015_10.377u22, 21b6, 1b85, f850, fab0, 5100, cdaa, 8082, ecaade2015_250i57, ecaade2015_248w56, acadia14projects_199ab, acadia15_47h1, 7553, acadia17_247mm, b641, a49d, sigradi2016_364kk, ffc1, ascaad2016_028b11, ecaade2016_197w51, 545a, c75b, ecaade2016_171c49, 026f, 8156, d301, b33c, affa, ef85, b47f, sigradi2014_291r4, acadia15_173s6, e2dc, 4c15, 98c9, 2ba6, 9d5a, ijac201614105o5, caadria2017_125z33, acadia16_214b14, caadria2016_539e23, sigradi2013_327r, 12df, caadria2015_070v8, bbf1, ecaade2017_006q, 5e11, d581, 5e40, 5c08, 7333, 933a, be01, a8be, d336, dc13, 812d, b428, 5b47, ecaade2017_133h, ecaade2016_225o60, 7507, b328, ce36, af06, 8e00, ecaade2016_223a59, 763b, 431b, a1a6, a1e2, 8db9, bfae, 8320, 7227, caadria2016_673z28, caadria2015_014s2, acadia17_284j, 0dfb, 2ad0, 526c, sigradi2014_108d9, caadria2015_073r10, 747b, ba11, 64d8, 33e6, cf81, 9f3d, 02af, ijac201614408j5, acadia14_479p, acadia14_145y, ada8, 6e9a, 0251, 4067, 4f28, 0486, ecaade2016_185x49, ecaade2016_048u13, 9380, 46bb, fa14, 4330, dace, 48a4, 0c30, 4f57, 08b5, bf4c, 17aa, 4652, 0999, 7ee0, a70c, sigradi2016_449kk, caadria2016_745e32, d04f, 29be, caadria2015_188c28, 5dde, db3e, dc44, 653b, sigradi2016_510zz, b8f3, acadia14projects_247h, 73a9, 45af, c962, 1b6a, 6e04, 74a2, b93d, a4de, e211, 5e26, 2750, 7016, 09ef, e72b, a799, ecaade2015_235r53, 1213, 0e0a, 0903, acf1, b7a9, ecaade2016_042v11, d0d7, e0f1, acadia14_153ax, 69ac, 3871, 2409, 75c2, 21a8, a67e, 589c, a518, df5e, 8c6d, b6ea, d910, ijac201513205u7, a22b, ef55, 535f, ecaade2015_64i13, ecaade2014_016g4, be50, 262c, b097, d235, sigradi2015_4.52o6, fc20, ijac201412203k2, be37, ascaad2016_042v16, 2bd2, ecd4, ecaade2015_130k26, ecce, acadia15_223j9, b148, 9e91, 0d30, 7e34, sigradi2014_305l5, d54d, 8a8a, a1d5, 2145, 5011, ecaade2016_190v50, fef8, acadia16_62l4, a51d, e0a2, 1978, d0d2, e963, 0695, 2249, 8aea, 4458, 9407, acadia17_392g, ecaade2015_314j68, sigradi2015_12.19d27, ecaade2016_123i34, caadria2016_457f19, 43fc, 94d6, bcf8, acadia17_117x, 6586, e569, caadria2015_078m11, 70b6, 11bf, ecaade2015_61w11, 8538, e9a0, 7279, 681a, 6c02, bd9b, c2d2, d91b, 1b8e, 468a, 4f1c, 6090, 9399, 96c0, 0619, 26e0, 8879, f492, db8f, 60b9, f321, ecaade2016_199b53, 9d8b, d2d9, 66b9, 04af, 6ac6, 9c27, ecaade2017_143qq, fcae, 65e6, 6323, 2ff1, acadia17_90ll, bdd6, a357, 2543, ecaade2017_273p, fcb3, 60f9, 6576, bc8b, 34fd, ecaade2014_052g13, 3a7c, sigradi2015_11.136n24, acadia14projects_609ap, 878c, 49eb, 573c, fe5d, e520, b46a, 93d0, 9ea9, sigradi2015_1.288a1, 533e, acadia17_628uu, a56a, caadria2017_127e34, sigradi2015_12.215m27, b8c2, 191f, 6b60, 9a4f, aad0, 013d, dc6d, ecaade2014_153d37, 06e2, 95e3, 6b37, 3c99, acadia16_326t19, 63b3, 2485, ecaade2016_199z52, 4d2f, 29ff, ascaad2014_012r6, a962, 2ed6, 2a44, 5c93, 4f10, 6439, ed7a, 10bd, 729a, 1e45, 67f7, 71d8, ecaade2016_114i31, caadria2016_611i26, 5f76, dce9, sigradi2016_732d, 38f7, c45d, 75f5, 1714, af14, 4fa3, 845e, sigradi2015_11.8p23, 70a2, 13b6, ecaade2013r_002w1, ecaade2017_232e, 9125, b390, acadia15_274i11, 443c, 225c, ecaade2016_136k38, c3ff, 7f16, 1887, 70ec, 3988, f15e, 4a20, bf64, f8f3, 6898, 3ade, 46a7, 6c46, ecaade2017_157ff, 5693, e588, b34a, bd49, 506d, 8e09, 8bb7, sigradi2016_484vv, 69f5, f340, acadia16_478j28, e1c6, eb2f, b0ef, ecaade2015_130b26, eb43, b29a, c0df, ecaade2016_075k22, 3972, 8f2b, 028f, 4741, acadia16_450n26, acadia17_101t, aed7, caadria2016_073x3, 1a8c, 51ab, acadia14_101y, sigradi2013_345m, ecaade2015_248x56, 033e, acadia16_372e23, acadia16_344t20, b421, 1196, 2118, 08bc, ecaade2016_036m9, 9dfb, ecaade2015_61c12, 726a, 037d, 46ab, 0e9a, ecaade2014_206x53, acadia14_91u, acadia15_195y7, ijac201715106zz, 7eda, 7ef9, 7e96, acadia14projects_719k, 6397, 76f9, a389, 9be2, ecaade2016_152y41, 8361, e650, ecaade2017_253o, 8df8, ecaade2014_042j10, 6176, acadia17_552h, 7289, 142c, acadia14_627au, ecaade2017_306t, 5aeb, ecaade2014_176w43, 009a, eccc, caadria2016_435t18, caadria2015_208r31, bf24, 3ae2, fdd9, d364, 6021, ecaade2016_098c27, fc9a, 5c0e, 07e6, ecaade2017_225c, 4b35, 4ee8, 211f, 94a6, d2aa, 027b, 6a6b, caadria2015_203n29, ecaade2017_175k, 4c14, 3e26, 1a75, a8fa, ecaade2016_048d14, f4a2, acadia14_681ap, ee3a, 83a7, dcdf, 51cd, ecaade2017_305f, 236a, caadria2016_713s30, 428d, 5cb3, 1f1d, af0b, acadia15_69o2, sigradi2016_803bb, a64e, ecaade2015_284m61, 0157, b156, sigradi2015_3.221n4, caadria2017_021n8, ebb5, d7bf, 8685, c3b5, 054d, a826, 46f7, ce89, e06a, b32f, ca55, bd05, 786f, a552, f2b4, d690, 84ce, ecaade2017_194x, d20e, a17e, ecaade2016_230k62, af5d, ecaade2017_006ss, 35f3, eb7c, 00c1, ecaade2016_225d61, af6f, de2f, 9d99, sigradi2016_369b, 7bad, 573d, 86e2, 03f6, c1e5, ascaad2014_005h3, 351b, 0411, 3aee, 3957, 02d3, acadia17_178pp, 9b64, e361, cea0, caadria2015_114x17, ijac201614202d8, a9ae, ce8a, 1fd2, 1746, eaf0, caadria2016_703n30, acadia14projects_479az, 9304, bfdb, acadia14projects_291ao, acadia17_163kk, ecaade2017_079o, 3dd1, ijac201715202aa, b746, c398, 0b7b, 198b, d9e0, e4e6, 64ff, ijac201513102y1, b5e1, 3fe9, acadia15_232u9, ecaade2017_142vv, 9414, b46c, 21d3, fe27, b7f7, dec2, acadia15_333o13, a16f, cd16, acadia15_274l11, eb03, 3815, acadia16_450o26, 37fa, 4ac3, 946d, 0143, 3596, 8816, sigradi2016_724tt, caadria2017_129b35, d61c, 0344, e75d, sigradi2016_732s, a8ec, d0ce, acadia14_229m, d913, caadria2016_517w21, f553, ecaade2017_215mm, 81c3, 9244, 6f11, 6bf6, fbfe, 0c34, 4d52, c9ca, 8acd, sigradi2016_585qq, 370d, acadia14projects_291g, a8e6, ecaade2014_168b41, caadria2016_487p20, ad96, acadia14projects_627ax, 2e31, 5454, 2429, sigradi2013_386t, acadia16_24z2, ijac201412205z3, ascaad2014_026b7, 0f07, 1055, 0448, ecaade2016_062d15, sigradi2015_10.140k19, caadria2016_871j37, 47e9, 301a, ecaade2015_100v19, 1e60, acadia14_531l, 2e38, 3706, 5f66, cbde, 863c, ad6a, e006, 8402, 413a, sigradi2016_431q, 71b5, sigradi2015_4.219s6, 2f4e, acadia17_445r, 18ec, 9be0, d561, f70e, 7cdd, ecaade2015_271a60, dfea, fde0, ecaade2017_302bb, 114d, c22a, ascaad2014_023u4, afe4, 5d6d, 446b, ijac201412301r5, b703, 4df4, b83d, d411, acadia17_534kk, 2bf4, 5931, 26c0, 9a62, 104a, 0653, def8, 7d12, acadia17_82rr, ijac201412303x7, 3f8a, caadria2017_023u8, da8c, 971d, sigradi2014_185z5, 1653, 6a4c, 04ea, bcb7, a09e, ecfc, b83c, 9ddb, 64ca, 5e35, 9a74, ca65, a7d3, 7881, sigradi2014_329b7, acadia14projects_33al, 67d0, bc81, ijac201513201k5, 61a6, 5105, caadria2016_383n16, 3e58, 2af7, a09f, acadia14_523ao, a821, 5815, 5399, 6ef8, ecaade2014_153p36, acadia17_190d, acadia14_347ar, ecaade2017_306r, ecaade2017_038kk, 6303, c381, 6f26, 4cfe, 3330, ascaad2014_017s1, eb16, de70, d173, sigradi2013_183d, be2f, caadria2017_175a43, 4efc, 4fe8, b636, 3ada, 74dc, 87a3, 9f01, e5d2, 4e1d, 1971, 9012, ecaade2016_129p35, ecaade2017_240x, 8a10, d254, acadia17_630ww, 5fe7, 8c9c, a373, 0bf9, 73b5, 485f, a1f3, c214, ecaade2017_101t, f608, 3c4b, ecaade2017_031xx, bb0c, ccb4, e3ff, 5b62, 0fd6, 37ba, 94e5, 9ab2, ecaade2013r_006y4, 003b, 4966, 394e, 4102, 1b4e, 2914, 9b5e, 1d7a, ijac201513203g7, 755e, caadria2015_210j32, 9e58, 1471, 5255, a2e5, 60db, 5329, c872, 80c2, b96f, 6cae, ef94, ecaade2016_225j60, caadria2016_229w10, dc9a, 4460, 1aa0, a69b, ecaade2016_136s38, 9250, 41d6, 561f, dfb6, ba07, 44a9, acadia15_407n17, caadria2015_208c31, 1e30, 0c89, ecaade2015_333y71, caadria2017_182x43, 4d96, c4e6, f13d, da96, bce2, 4b36, 5832, 6826, edbc, 86d0, dd8c, 86f5, ee6e, acadia17_669o, 986a, caadria2017_142j37, baff, 450f, sigradi2013_263r, 2d2f, ef0a, 1853, f582, bc39, ecaade2015_158w32, acadia14projects_453i, eadb, d65f, 7eb5, 5a01, 42df, 9390, 8a48, 1ef7, 25f9, caadria2017_041s12, 9bec, e063, aa79, sigradi2015_11.34a24, ecaade2015_333k72, ad84, c299, c1a0, 6693, 155f, ebfa, 71f2, f6bb, e731, e6e7, b2e6, d7cc, 13a1, 0354, 57bc, 0420, ec95, ecaade2014_204b53, ecaade2016_120i33, 134d, 00dd, caadria2017_094v25, 9061, 6bf8, 49e5, sigradi2013_30v, a2ef, f5e0, b98a, sigradi2014_213x7, ecaade2016_217o56, 03c4, 382c, 5e44, d988, b433, 874c, ijac201412402m4, d3af, 8128, 0f08, b27a, acadia14_473af, ea85, c722, b616, 876d, a21b, ecaade2016_084i24, d8e1, 0212, 4c73, 2fbc, e6a7, c778, caadria2016_013l2, 0764, sigradi2016_779uu, 910a, 3d59, 991a, 853b, 0270, sigradi2016_621ee, ecaade2015_122m24, d44a, ee72, 9720, ebaa, eeb6, sigradi2015_sp_12.402z31, 3370, 3991, 9559, 3ff3, ecaade2017_059vv, ascaad2014_031f9, 0c0d, acadia17_201d, 3d80, 6474, 9693, a129, acadia17_473ss, 0655, f251, 3195, 5230, ascaad2014_036b2, 319b, cdb6, ac1a, ecaade2014_156b38, 5db3, ac33, aa7e, 937a, c7f5, 69b3, b6f6, e113, ecaade2017_013pp, 878a, caadria2016_631k27, ecaade2014_240r62, b3db, 9887, 94a4, 836c, a5ff, caadria2016_395w16, 4a97, e3bb, d2c1, caadria2017_174u42, 885a, caadria2016_851d36, fe5c, bf7e, 49cd, bfa1, f846, 1217, c421, 1357, 0af2, 7f00, 8fe4, 2523, 359b, 0677, 51ee, ecaade2015_229x51, 2e63, caadria2015_206h30, ijac201412403t6, 11a1, ecaade2016_102s27, acadia15_469k20, aaf0, 2fd6, 497a, 8860, caadria2016_311f14, a063, f147, f903, 6e67, be90, sigradi2016_484l, f49e, 808a, 6c88, cb03, adc5, 04ef, c82a, c74f, 8cf9, 3f24, acadia16_414w24, ecaade2016_102j28, 2e71, acc0, f38a, 8b6a, 0189, acadia14projects_473ak, 130a, 37c6, e773, ijac201614403p2, ecaade2015_130w25, caadria2017_145y37, 8fcb, 55b5, e1ef, ecaade2017_195gg, fcc3, 1276, ascaad2014_033x9, sigradi2013_32n, 445f, 3842, acadia14_619aj, 6dba, ecaade2014_031v8, 4a3e, caadria2016_651i28, c4e9, sigradi2016_534ll, c3b2, caadria2017_031j11, 3425, 2fdd, 3f5a, a75f, 9b44, 8bf5, eff4, caadria2017_041b13, 2896, c812, b010, 9a30, 23bf, c8ee, ijac201715202f, 7d23, e80d, 1e36, 6b3d, f8db, 4cec, 943e, 5fc7, f5b9, 3c41, 79a1, 277b, 9930, 25c3, acadia15_311o12, ecaade2016_011r2, cfb0, 25fe, e1b7, 96ad, ecaade2015_73j14, 0808, 2d5c, dc20, acadia17_373w, 7f8b, e957, acadia17_481l, 2f61, 0336, d4e5, acadia14_565u, ecaade2014_035c9, 5a0c, acadia17_670nn, acadia14projects_445ah, ecaade2014_070f16, de72, 6008, 678b, 29d4, 9d52, 1595, caadria2016_333z14, b224, ce59, 52b1, 4d72, 09e6, sigradi2015_8.264v14, 4276, d75b, bd38, e4db, b606, 886e, 2e1f, 0f14, 1d77, caadria2016_353s15, 6fc1, ecaade2017_249xx, bcc1, b09b, 355c, caadria2016_611a26, acadia14_339ay, 653f, bd94, 1eab, 36e8, 2309, 347b, 7347, 3e32, 1646, ecaade2014_218k55, acadia15_203i8, caadria2017_085c25, 8329, sigradi2013_91m, 560d, 9072, sigradi2014_181v5, a5c8, 9518, bba4, feb4, d5e2, acadia17_52j, acadia14projects_63aa, a38d, 381e, e35d, 1d6b, bee3, e929, ijac201614202s7, eb3c, 2c91, acadia17_358uu, dba5, bb8a, 72c9, 5ae1, fd13, 2169, 32bc, 1dbc, acadia17_511e, 8192, acadia16_140c10, 0bde, caadria2015_139s22, 7ba5, ijac201614406g4, ecaade2017_066p, b58a, 84e6, ecb3, 56f6, 29cc, ecaade2016_071s18, b13d, 1cff, 9cdc, c94d, 9a8f, fc71, ijac201412404a8, 2a62, 243f, 3bde, 9c09, 7e04, 20f2, 8bd6, 4178, 83f1, sigradi2016_771u, acadia14_619ae, 4173, 497e, ecaade2017_037cc, 5872, d291, a0e0, 0e71, f71c, acadia17_26h, 927a, e25b, 61e3, ecaade2014_186z47, dfd7, f508, acadia14_327a, d3ae, eba1, c15f, 45c0, 3c00, e4b6, 1873, ecaade2015_227x50, ecaade2015_324z70, ascaad2014_004m2, 2259, d10d, 7af6, ecaade2016_080a24, sigradi2014_293x4, ecaade2016_224e60, acadia16_270b17, 2d96, 515c, 40eb, ecaade2017_170j, 6a8a, 4c96, 3783, b214, 820e, 8e59, ecaade2015_287s63, 8a95, caadria2016_259s11, 66b7, e224, ecaade2015_35r6, 804b, 8e88, df2a, 32c5, 2931, 8a57, ecaade2015_229t51, 06c1, 43f1, ecaade2015_206o45, 0564, 101d, be92, acadia14projects_619ah, 13e3, 5dfe, 09a9, b04a, 6231, 481e, 45b2, 47b2, 7479, e4dd, ecaade2015_61r12, 9472, f347, 4887, fdf5, 68ad, acadia17_322xx, ecaade2015_269r59, eae3, 522a, acadia17_455y, acadia14_479az, e67a, ccd2, 5709, acadia17_424tt, ecaade2014_014i3, bea6, af67, ecaade2015_248h56, 7737, acadia16_154m11, 27eb, db05, caadria2017_040k12, 1452, 0869, caadria2016_601e25, 13cb, 7929, 683d, b3e5, 8864, sigradi2015_11.34d24, 1bee, b3da, b327, b08f, ijac201614201m6, ijac201412304z9, ecaade2017_133m, ecaade2014_208y53, 6df3, ascaad2016_013e6, e12f, 73f1, sigradi2014_123r9, a91f, ecaade2014_120l27, acadia14_691ax, 0392, 52e4, 1110, ijac201513302a10, bcb6, 5b84, acadia14projects_661o, 5ff2, 70bc, e2cb, a923, 7351, 840d, 8336, 7911, 006c, sigradi2016_356a, 5fe3, 6cb8, 020b, 1fee, 0ef7, 6015, 1002, d4b7, 4f2c, 2a7d, 4aaa, 9c96, sigradi2016_809uu, e48f, ef16, ea37, d2f1, ff48, 7d73, c902, acadia17_220t, 8b72, sigradi2015_6.329y8, 380c, f648, acadia17_520u, acadia15_137i5, 8143, 644e, be1d, 42c5, 77c4, 8e04, 2135, 26a3, ijac201614403g2, 68fd, 81a7, cad1, acadia14_453f, 652f, 6bf7, ijac201614402k1, ijac201614208y13, 9081, b5d1, 498b, 8316, 3556, adfa, 85ca, ecaade2017_293kk, acadia15_137n5, acadia14_589i, b140, 685b, sigradi2013_407, 6b4b, 0c81, 98a7, acadia14projects_347ah, 4633, ea08, 51dd, 6e35, acadia17_117bb, f138, acadia15_195z7, fe51, cdc2, 84bb, 591f, 9762, 5d4a, 6688, 95c1, e3ae, bbab, 3971, 9634, f144, acadia17_82hh, 186c, 0f34, sigradi2015_8.41z10, 734d, d77f, 795c, caadria2016_621x26, 7858, 1545, a5a9, fd8e, f0d5, 8b59, 071d, aa70, ecaade2015_83k16, 75e6, 7091, 9a15, e101, e7bb, bac6, 26d8, c91a, 6b54, 72b0, sigradi2016_407o, b53f, 012f, 369c, a68b, b9ae, ec97, 111d, a096, cdf5, fb06, 33fe, acadia15_357r15, 59dc, 317b, 8ec8, acadia14_719i, 6141, ecaade2016_013s3, acadia17_154oo, 99a4, 17ac, 4618, 08c9, ecaade2016_123j34, ijac201614302f1, b527, 6a2b, acadia16_440c26, 8443, acadia16_88w5, 25c2, 534f, ebac, acadia16_196g13, 88be, 3301, caadria2015_208k31, 76c4, 90dd, 6d30, 30cc, sigradi2015_10.267u20, e991, 22a6, 6d05, 841c, ecaade2015_113p21, acadia14_619v, acadia17_237dd, dfe4, sigradi2016_426c, sigradi2015_3.43l2, 28c0, 420d, 1661, 6357, acadia14projects_531y, 3a33, 2496, b957, e08b, b1f5, 8a3a, 0038, dd1b, 67f1, 947a, 7d97, b436, sigradi2016_611n, f989, acadia17_404ee, 7d8d, 585d, ascaad2016_009i4, 0222, 7a08, b773, caadria2016_435r18, ecaade2017_011gg, sigradi2013_41u, f8a8, ecaade2015_215t47, 4994, acadia14_291au, ijac201412403m5, sigradi2015_6.387l9, 713e, ijac201412304p9, 49ce, 6d7a, e968, 4feb, sigradi2014_128d1, 5e7d, 4dad, f0b7, 3768, ecaade2016_089e25, 4621, ecaade2017_100l, ecaade2017_099zz, b348, 1011, 7c6b, e89f, 953c, ecaade2017_130tt, be81, sigradi2014_201j7, acadia14projects_247s, 7669, e969, ecaade2014_104z23, e2e3, 3779, bc43, c3a7, 34b3, acadia15_81w2, c997, f1da, 894a, a2e9, 7dd5, 4913, 0b64, e39b, 6ca8, ce18, e7f7, 24a3, fde2, 8532, 9c65, caadria2016_787f33, ae62, acadia14projects_281ad, ac56, 8a6b, 456d, 7572, sigradi2016_483hh, e111, 1542, 37c8, 6ecf, 35ee, f9a2, ijac201715203dd, ijac201412403m6, 0b12, 73b2, a991, cc58, 5e13, sigradi2014_045h4, 0607, 0405, 3670, 794b, 517a, d030, 79ac, sigradi2013_387a, b424, c447, dc07, ede6, 4ec1, sigradi2014_239c9, ijac201412206v4, d08e, ee1c, 62dc, 41c2, sigradi2014_330d7, 31b4, a3c2, 85c0, 693e, 230d, fa01, 6fc5, 7e97, 76c6, b5ab, ecaade2014_055y13, b3de, 7884, 9139, ijac201412401t3, e9f2, 2381, ecaade2017_192ww, 3eee, sigradi2015_10.309u21, ascaad2014_019n2, 70c4, ecaade2015_83i16, ijac201513303i11, 4bcf, sigradi2016_814r, 710f, 6fd8, 1ac7, caadria2016_147h6, 3288, sigradi2015_11.165o25, ecaade2014_010e1, cfc0, e38a, eb9a, ascaad2014_001g1, 977f, 894e, f9d9, ecaade2015_59w10, c68f, ecaade2017_grif, 2334, ed40, e5af, 81b9, 038e, acd9, ecaade2015_158w33, 58cd, acadia17_222vv, 56e9, ecaade2013r_008o5, 3444, ijac201715205g, caadria2015_081c12, ijac201614403m2, 5862, c4aa, 509d, caadria2017_029t10, 7dc6, acadia17_534zz, ijac201614207n12, a13a, 63f7, caadria2016_013n1, 53ee, ijac201412402z4, ecaade2015_286e63, 6beb, ecaade2015_17z2, a0f7, c919, f334, ascaad2016_007u3, fc3d, 8d53, e326, f37f, 3ae3, 4e12, sigradi2016_385uu, 9f5d, 642f, f70d, 3485, acadia16_214d14, ad5c, ecaade2014_072j18, acadia16_130r9, caadria2017_081o24, babc, ecaade2016_163c46, 481d, caadria2017_047e15, e6bb, 5359, 503f, e1b2, 7f85, ijac201614104v3, 053b, 1483, sigradi2015_3.65r2, 45e0, ecaade2014_237x60, fa15, 4f53, eaba, ascaad2016_038e15, aa16, 4cad, 84bc, 188b, caae, bc7e, 409d, 6698, 30c9, ecaade2014_224x56, 7a22, 7590, 45ee, sigradi2016_642ll, ecaade2017_309uu, 81d7, edf3, acadia14_619ao, cce2, 0321, a6fd, acadia17_381q, 0b5e, e82a, 933f, 011a, 3201, a114, acadia17_274rr, acadia14projects_43ab, ecaade2017_198j, ecaade2016_130a37, f655, 6085, bb04, b1b0, 992f, 9e25, 3476, 838b, sigradi2016_602j, 3d86, 70cb, 657b, sigradi2013_414v, acadia14projects_267m, 3010, 7e6b, ascaad2014_028t7, 9367, 4c6b, 8612, f132, 0d64, acadia14projects_661g, eda7, 3c4a, 6a71, d5be, ijac201715202h, 5910, c47b, 4fe3, caadria2017_016d6, 7821, ecaade2014_078p18, eb3a, 037a, 581b, c9d6, ijac201614204k9, 1db2, sigradi2014_345g8, f7da, eb19, 8205, 985b, 6c0b, ecaade2017_282d, 93b0, ecaade2017_291i, 644c, acadia14projects_479j, 719b, dbce, e10d, ecaade2016_016j4, 8894, 81ba, 1f9d, acadia17_382jj, acadia14_357as, 32f8, b4cb, d083, bf86, 1014, a529, 3e7e, f770, acadia17_211k, 5a02, 5fc3, 5a95, 5988, ecaade2013r_018h9, f3b8, db47, b02d, 1599, 92ad, ecaade2015_48v7, f564, 4549, acadia17_230qq, ed5f, 0dc4, ecaade2014_132f29, e332, acadia17_52u, 0566, 4222, e1f2, a476, d857, 02c1, f25e, sigradi2016_448q, f57a, 0928, ad4f, 2e8b, 5920, 1b01, 8ade, 4ee6, sigradi2013_155l, 966d, bc5b, sigradi2013_294t, 7fc0, caadria2015_213z32, 0fb1, 49f0, 3b46, b9c0, 7943, acadia17_18a, acadia14projects_427an, 92f7, fdb6, bff4, ab19, ba32, acadia16_432m25, 72a2, cce8, 827f, 9aaf, ecaade2015_318w69, 81d1, e7b2, d623, sigradi2016_488p, 3ff2, 01f6, e2da, f7cf, e721, bf0f, b9fc, acadia17_464b, c248, 06dc, 8e30, 1139, 49bd, 1628, caadria2017_057s19, 3659, dc60, 8df0, 97d5, 4d29, a1b4, acadia14projects_389e, sigradi2015_10.177y19, 5c80, 8618, 4858, 7059, ijac201412301s5, acadia14_375h, d4a5, eda1, 9971, e51c, b9ba, ecaade2014_089m21, caadria2017_016z6, 31ef, 9b12, ecaade2015_302j66, c3d4, 8ffc, ecaade2016_108u29, 6e3f, ecaade2017_085b, c346, dfc9, 0f79, d479, a83b, 8677, cc30, ascaad2014_011w5, ebdf, 6b48, 6640, b4b4, d5f8, 8f9e, 306d, e9db, 099f, 02d8, c8d2, 510b, 9e9f, 4bb3, ascaad2014_010o5, cd5a, acadia14projects_699n, 28e3, 6114, 79f3, 4db0, 81e1, 3691, 9907, 4d34, ecaade2013r_017x8, d9dd, ecaade2016_163u45, 2c96, ecaade2014_138x30, acadia17_340t, 9ac6, 0f80, b836, 5d06, 6273, ecaade2017_257pp, 183e, fea9, acadia14projects_237az, c034, caadria2016_601c25, caadria2017_054e18, acadia16_308u18, 03d8, caadria2017_021o8, 90a1, acadia14projects_619x, 3f79, acadia16_206j13, ecaade2016_113u30, 8201, sigradi2013_347t, 77d8, d72d, ecaade2014_029z7, 2518, b6c0, e7a3, c2f0, caadria2015_016j3, sigradi2013_271, d20f, ecaade2016_057t14, 6ee2, 8e52, f7f9, c5ef, b811, acadia14_517o, 7812, 193a, 7cac, 1652, 7c9d, 3451, a82c, 83b6, 9c48, 7efd, be16, 24fd, e984, 6fd3, e6fa, 1173, 1fd0, 10a4, sigradi2014_213y7, 0b52, caadria2015_069t8, f48a, b2d1, 050a, 8a3b, b064, 5437, bdfe, 2b05, 71fa, b87e, 781e, sigradi2014_049n5, b2d7, b190, 5241, 3a73, c33d, ad8a, ecaade2016_164l46, e8c0, 62c9, 9662, 2b90, cfec, 02b5, acadia16_372h23, f696, d8c0, 2b81, 57af, d6bd, 702d, ecaade2015_59c11, a89b, 622e, 53bd, fcb6, e1ba, 928e, 451b, 266c, ecaade2016_234z62, 714a, 958d, 52ae, e00f, d147, c7ef, e4bc, 8039, sigradi2013_286i, a3e2, 6076, 67c6, caadria2017_105l28, ecaade2017_157zz, 6638, acadia16_478e28, 02ee, a158, 45a5, sigradi2016_421yy, 2bec, ecaade2016_167y47, bb14, 4987, c357, c511, acadia14projects_317aa, 4db2, acadia14projects_229m, 1479, 5adc, 50d1, a2c0, ecaade2015_248a57, 0294, ecaade2017_157kk, 0bfe, 7e56, 2a3f, 5ade, c4fe, sigradi2015_3.212k4, ecaade2016_120g33, b3f2, fd84, c102, 1c73, 9870, 31fa, ascaad2014_020s3, caadria2017_057t19, acadia17_502c, 075e, c9f5, 0ca0, acadia17_231s, b1b9, 567f, 3f44, 2c36, 43d3, ijac201513303f11, ecaade2017_044nn, 3b75, b552, fce4, 2c33, caadria2017_110j29, 9f41, 0263, b3b1, 2156, c88b, 2074, acadia14projects_445aj, 0924, d22e, 20cc, 712b, caadria2017_043e14, 3088, 6b6b, 924d, 9c9f, ijac201715201u, ijac201715104gg, 1b63, e445, 5506, 9dde, ed52, 3fdd, 9ddc, ad3f, acadia17_318c, 8230, f1f1, b007, 88d5, acadia14_317ab, ecaade2015_240r54, 690000, sigradi2013_343f, 5157, f14b, 3053, 7b76, c1c1, d98f, ecaade2017_049zz, acadia14projects_91t, ecaade2016_094v25, caadria2015_108o16, aac7, cd87, ecaade2016_151g41, acadia17_18n, 5a06, ecaade2016_mrth66, ecaade2015_130g26, 6dbf, acadia17_534uu, 9665, 3852, f1d5, e5f4, e33a, caadria2017_003b2, 859b, ascaad2014_024v5, acadia16_470p27, b0ea, 8eac, 531b, 6b2b, 6cf6, acadia15_57a2, b9c5, 3403, 01db, ecaade2017_052mm, acadia17_562ff, b76c, d6b9, f94f, caadria2015_090w14, ecaade2015_77t14, 5211, 28da, e221, ce9e, 800c, ab0d, b850, ecaade2017_201ww, ascaad2016_018k7, 9536, de3b, 1c3e, 4610, caadria2015_139x22, ecaade2015_207s46, ecaade2015_101h20, sigradi2013_289k, sigradi2016_807kk, 6ae3, 012e, e09f, 89be, f238, ecaade2015_127z24, be34, b5b8, 1a07, 72df, caadria2016_311d14, ed4f, ecaade2017_019pp, 9eef, 7d1c, ecaade2016_089a25, 8f0b, e429, b75a, ecaade2014_145h33, 66dd, fa8b, 876a, 1846, 2504, f331, df4c, ecaade2014_022b6, e760, ascaad2016_045i19, 9036, 5a3f, 9c0e, dac2, a646, ijac201614105a5, f54d, 1c4d, 22cc, 0285, 62b0, 0ff4, ecaade2017_305b, 316a, acadia17_598n, feb2, 544c, 02e0, ecaade2016_068j17, ecaade2014_186e47, ecaade2016_216y54, c78a, 542c, 01ea, 4ec8, ecaade2015_114w21, ecaade2013r_004e4, 9eaf, sigradi2016_815oo, 815e, 819c, cd4d, 8baa, c9b9, e5c7, ascaad2014_019p2, ascaad2014_015v8, ffc4, 695a, ecaade2017_069bb, 9746, cfd0, ecaade2014_146r33, 6a91, sigradi2014_250r9, acadia17_423gg, 747e, 2437, caadria2015_157t24, ijac201513101e1, 370f, e188, 3976, eec1, f88d, ijac201614105h5, 1180, 7cea, caadria2016_787i33, 791c, 62e3, 67f9, f059, 275e, eeb1, 7754, 5917, ascaad2016_022n8, 30b5, e690, 9179, a164, 41eb, 3b72, cef9, ecaade2015_22e5, 8430, f851, sigradi2016_369qq, 1d3b, c2bb, 417f, acadia16_460w26, f56d, af26, fd34, 9371, 9fa0, 5e47, ecaade2017_215bbr, b6f5, 97cf, 6be2, ad30, acadia14_427ao, 9ba7, baab, b6e3, 1692, ecaade2017_047z, 969a, 99d1, ecaade2016_119y32, 4d47, acadia16_72d5, d6c3, 3908, e940, d16f, 6670, caadria2017_048j16, ecaade2016_123w33, ijac201715106dd, 1766, e9d5, 9ff9, 597a, 5069, ecaade2017_027c, 938e, 9580, 385f, ecaade2015_59h11, 2d45, 6739, d1d8, 6c23, 890d, 0c2b, 8e4b, 3fc1, 2e7b, 5c2a, 4ad4, fe57, acadia17_230uu, 1baa, ijac201513105a4, 3b77, d778, 530a, 2ceb, 0b29, sigradi2013_212r, 64ad, a31e, sigradi2016_741jj, 3cd7, sigradi2015_sp_8.284o30, b885, ad55, 41de, b851, caadria2015_170v25, 87c2, 2cf6, cf30, 337c, d518, e8ee, 166a, e837, 15fc, c522, 5913, fa1d, b9c3, 356d, 2e81, 6eb3, f835, ecaade2014_112y25, 1b96, caadria2015_130n21, 2f17, acadia17_222b, c74a, b8ee, 54f8, 64fc, e0b2, d934, ecaade2015_241x54, 9470, 8507, acadia15_483c22, 946b, ec90, b25e, sigradi2013_200d, 035d, acadia14projects_199ad, 2899, 58ce, a2af, 4dcd, sigradi2014_074o6, c933, ecaade2016_130y36, bd55, sigradi2013_158b, c134, ecaade2016_144n40, b69a, sigradi2015_sp_2.112i29, e438, e1bb, c1d0, ba2e, sigradi2016_815bb, 41ba, 76f8, 80e7, c024, 54fb, 8e0f, 3839, ijac201412401p3, b514, 0dac, 5be7, c50e, ecaade2015_235l53, ea6e, 5b3b, sigradi2016_450oo, 2b18, 3362, 80a4, a60e, 069d, 1a39, ecaade2016_223x58, 7260, fd00, ecaade2014_035a9, 32b4, ea1f, 9e59, acadia14_479w, 8c46, bf68, sigradi2015_10.74r18, b57c, sigradi2013_387d, cf83, 9c88, ascaad2014_029b8, acadia14projects_177u, 824c, 777c, 3a10, 0b38, 3c74, 20a2, sigradi2016_483jj, c227, ecaade2015_211a47, ijac201614305g3, acadia16_98f7, 249e, 7efa, 9545, 7b69, sigradi2013_425r, acadia14_339ae, b700, 8b79, f09b, e82e, 7a8c, 70a8, 0752, 4351, 24ac, ecaade2015_130i26, 318e, f85e, ecaade2015_207g46, 4969, ecaade2014_180o45, ecaade2016_241g64, 1cd4, 69c0, caadria2015_087y13, 48a1, 35ba, e0db, 1f43, 8a37, 3e53, ascaad2016_057z22, d120, dfbb, 3bc5, 69c7, 29d6, acadia17_492hh, 177d, 01fc, ed98, 19c3, d1ff, caadria2017_165u41, acadia16_154i11, d63f, ff7d, sigradi2013_342j, c918, 30fa, f66a, sigradi2016_654vv, 9288, 400f, 2bc4, 7a70, sigradi2014_085e8, 8f6d, acadia16_372n23, 8a9f, acadia17_82p, fd30, ca21, 3eac, 73ff, b96b, ecaade2017_129nn, 6d2c, 5ddf, f529, cc76, 5d7d, e7fa, 1238, sigradi2014_281b3, 20c0, f0ba, 3be7, ijac201614308e5, b368, 6217, c6c3, 560a, 6908, e833, bc0d, c307, 695e, 7270, 33ad, d352, 7037, c518, 0268, ecaade2015_77y14, ecaade2017_050e, 500c, ecaade2017_215tt, 3222, 1831, dcd7, 3d41, c56f, da3b, 606c, 3025, 5a76, 3bf0, 1962, sigradi2016_815aa, 4965, 0ad2, fbce, sigradi2013_54l, a587, 38a3, 968c, a377, ecaade2017_269xx, 3a98, acadia14_463az, acadia17_358hh, c5a5, e606, acadia16_382r23, 9632, adaf, 0850, acadia17_570ff, ecaade2017_130uu, 0622, ascaad2014_026a7, 1121, cbea, 9446, ee4b, e605, b0b1, 5584, 8f60, c27d, ef4e, 2da7, 331a, 7482, 436e, e683, 146d, 2b3a, ecaade2017_198d, 1567, caadria2015_139d23, 49ff, 2af3, 3635, e6c8, ascaad2014_003w1, 15fb, 64f9, 35a2, c0b1, 990e, e446, acadia14_33ai, 0a41, b54d, ecaade2016_018f5, b9ef, 2677, 7856, 7a11, 3616, 5c25, ecaade2016_075l22, a38e, sigradi2016_360aa, cc12, 93f0, 38ce, 8761, acadia17_145f, ad40, sigradi2014_079i7, ascaad2016_031m12, 1386, 076f, 6b9a, ce90, eac4, acadia14projects_549z, ecaade2014_188o48, 4110, 4c99, 9786, 9e90, ecaade2017_076hh, 7144, 31f3, sigradi2014_276s2, de57, 2402, 3dc0, 59ed, 1142, ab15, acadia17_650ww, ecaade2015_38o7, 10ab, b762, sigradi2016_809pp, 3248, e3b4, 0b25, 1eeb, ecaade2016_042p11, abec, 2c8d, a927, 7ff1, acadia17_322b, acadia15_110y3, b792, 88e1, ijac201614206a11, 220d, acadia14projects_23u, ecaade2017_309ss, 757b, ecaade2017_203vv, 8a45, 7f8e, 18af, 1b9f, 82b0, ff43, 87e2, 7dac, f78e, ascaad2016_018p7, e3a2, b459, 955c, 1e88, ecaade2014_225l58, bc23, 7b61, e5ec, 675b, 2e7a, e69e, deda, 15ca, ecaade2017_194y, 9a8d, 0c84, a3a2, b4da, f790, 5405, a913, caadria2016_487z20, 077b, 9351, 4a9b, ecaade2015_139u29, 3bce, sigradi2014_347k10, c93d, acadia15_323a13, f283, e5bd, fe75, be15, 618f, dbb9, ae19, sigradi2014_080o7, 619c, ecaade2016_099m27, 2692, ijac201412404w7, 331f, 422e, ecaade2015_79f15, 2d76, 7649, dc3f, fe08, 15ef, sigradi2013_366z, 6ad2, 2aa9, e9a5, 7a46, 698e, 89e0, bbfc, dbed, b038, a5d9, a366, 1ec1, cdb0, 980d, 3299, cf1b, ecaade2015_53i9, 8e22, 9f3b, bc92, 81a5, 91f2, ecaade2013r_019a10, 59bb, 5333, 1689, e259, 30f8, sigradi2015_8.264g14, 649b, sigradi2013_327t, 294f, a148, 2912, 13a7, d36e, 8b02, 80ed, sigradi2013_10e, 4889, 7b7d, 09e2, a8fd, 630b, 4298, ascaad2014_008r4, fba9, 2b0f, c655, 373b, 6306, acadia17_60t, 64de, ed67, aa90, d548, acadia14_473ai, ecaade2017_038nn, cc3e, ijac201614301b1, 691f, 69f3, acadia17_552s, c20e, d325, sigradi2014_144u2, 427f, b351, a3b5, 1ff8, ecaade2014_237u60, 4bca, 7e9c, af33, 2891, 8b3c, 3185, 7d20, 162d, 2075, 4542, f483, acadia14projects_189az, 27f6, 2553, e8fd, 8155, 2373, dd5c, df46, f8c9, acadia14_347ag, ascaad2016_057r22, 4e09, ecaade2014_111w24, 43c9, ijac201614303h2, acadia14projects_339au, ce66, 99af, 0e60, ec52, ff74, d0ff, acadia17_322e, 2ffb, 5fe9, caadria2015_218y33, a5b0, 6626, ecaade2017_027d, sigradi2013_274, 1a13, ecaade2017_210v, b971, 8227, 8738, b8d4, 0ea9, acadia17_230h, 5c9f, adcd, d42c, 26c1, fd66, 83d1, 9137, f1d1, d85e, ecaade2016_026u7, 9509, 7869, 3c38, a5bd, ecaade2015_33j6, ecaade2015_59b11, 24dd, d1c3, 758f, b0e7, ecaade2015_306h67, ecaade2015_265s58, acadia14projects_63w, sigradi2013_41a, f0c9, fc23, b583, b30c, 6892, d1e8, 906c, acb5, ijac201614101b1, 4fcb, ecaade2017_269pp, ecaade2015_205z44, e172, daff, cc05, 7618, 1597, 9c4f, 4206, 7b8e, cf5e, ijac201614208a14, 9ef2, 800d, a58e, 6f60, ascaad2016_032v12, 88f0, d4cb, sigradi2013_244r, 237d, 958c, 770a, 70ee, f33a, ecaade2017_152nn, 7be1, b2d6, 5c68, bf06, 1f1b, caadria2017_004k2, ijac201614309v6, cf24, bd0b, c331, 346b, ascaad2016_045f18, c505, acadia16_394g24, fae2, ijac201412408a2, ecaade2017_194v, 6413, cb8b, 02fc, 3d5f, f9ca, b862, 651e, 14c8, 7b25, 531f, 6874, caadria2015_084t12, sigradi2013_311k, 9cd1, 92af, ecaade2017_290uu, 7eec, ecaade2017_039b, 82e8, cfcf, caadria2016_135d6, 5fd5, ecaade2014_233e60, 6c54, eee2, caadria2015_130t21, 696c, 7a47, 5b23, 74f7, bc04, acadia17_640ii, 06d2, 811b, 63d1, 9e6a, acadia14_523ar, 5cf8, 5049, 07fa, acadia17_382ff, 3478, 46d0, e94e, 826f, 77b2, acadia16_174e12, sigradi2013_138r, cbbe, ef29, caadria2016_819x34, 8a82, ecaade2017_308cc, 97a9, 09e0, ascaad2016_023w9, 77f7, a67c, 1c54, ecaade2015_64s13, 0c00, ff76, 7b79, 2d39, acadia17_82ff, 1b1e, 34ea, acadia14projects_589i, 5651, acadia17_426c, b2e9, f458, 2300, dfd9, 0f4b, f5ea, ecaade2014_024e7, ecaade2014_206t53, acadia14_145o, 334a, d3a5, 5400, 9638, ec25, 4785, sigradi2016_382q, ed69, 5773, 5e88, 7b77, 59e2, sigradi2014_181t5, 8fbc, ecaade2017_208h, c5f6, caadria2015_124a20, 82d0, 9ca9, caadria2016_663k28, sigradi2015_10.144u19, 360e, 632b, edfe, c7b3, 1837, ab70, acadia14_237av, c609, 4646, 3ece, 189a, 78d8, 70fb, 8784, da85, ecaade2017_215dd, 9a89, acadia14projects_661c, ecaade2014_153p37, d41a, 501b, d406, 10e6, f08d, ascaad2016_047y19, 0dea, c55d, acadia17_560k, 74fa, ecaade2015_206w45, 399a, acadia15_323v12, 324b, 7378, 7245, 06d9, caadria2015_213r32, 7773, 4e5f, 85b0, acadia15_263w10, b839, 9c92, 3411, 617c, ecaade2014_226d59, 9ea3, sigradi2014_291p4, caadria2016_343m15, d26d, 620b, 1be6, caadria2016_055r3, 557b, 8d0d, sigradi2016_611r, 61a4, acadia17_670pp, sigradi2016_770n, 31ba, 012c, d1d2, 5ac9, 8b9a, e13f, 676e, af09, 1781, 8a58, 3505, ecaade2015_64b13, 206b, acadia17_373p, sigradi2016_449mm, b432, caadria2015_213t32, e378, 0b27, b892, 0114, 094f, 78fe, bb56, 1712, sigradi2013_202, caadria2016_673b29, d43b, 7671, efae, acadia17_266z, 0a1d, 824d, 53a8, 1efe, f580, 39af, cdcf, 5d62, 40a8, ijac201412305i2, 9933, 1eb4, a90b, 4d73, ijac201412402b5, 80c7, e5ca, 666e, c16f, be03, b0fa, ecaade2014_145l33, c216, ijac201412301s6, c0a6, b262, ecaade2016_006k1, acadia17_600q, 039d, 8c4f, acadia17_62dd, caadria2016_797m33, caadria2016_549m23, 3741, fcc6, caadria2016_013e2, 9c63, acadia17_658qq, 03dc, f0be, sigradi2016_550o, b766, 2dde, sigradi2013_117c, 0c7a, ecaade2016_230l62, f317, a118, f2b0, 18f5, 4416, a978, acadia16_8b1, sigradi2013_259h, 8705, 4aa0, bb18, 9189, ecaade2017_293ss, dbc7, acadia14_135n, acadia17_608dd, b66a, 1017, acadia14_237at, 9c1c, ecaade2015_87r17, 7391, 0816, acadia15_81y2, 8c38, 12f1, c749, sigradi2016_407u, fa91, ascaad2014_019z2, ecaade2017_122nn, caadria2017_001c1, 5d70, 145b, sigradi2013_313r, b70b, 6d0d, ecaade2015_318u69, caadria2017_155u39, acadia14projects_389f, e1bc, df97, f258, 3695, faaf, acadia15_243b10, c53a, 4511, d58a, 8daf, 712c, 0375, be38, 2339, acadia17_90hh, 5a9c, 45c8, 4059, c3b3, ecaade2015_217h48, acadia14projects_427am, eee3, sigradi2015_12.215l27, 63f1, 052c, 2e94, 78b7, e1e9, ecaade2016_170y48, 7bc0, 8378, 12b5, 42cc, 65b1, c7ca, 2ef6, eb0d, 82d5, ecaade2017_050f, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 8e1d, 791a, 15de, 49ad, ecaade2016_136x38, 8521, bd79, f9e0, sigradi2013_223, ec2d, e3e3, 3c0d, ascaad2014_026s6, ca53, 8d5a, ecaade2017_059jj, 3dea, 5202, 7d64, edb3, ce1d, de3a, ecaade2017_118ee, 9266, cefd, ada7, cb1a, 6095, 7690, 4368, 2271, 60bc, 4e51, 68cb, b5c9, ecaade2015_127d25, ecaade2016_222u57, 372c, f1d3, 785c, bb0e, 4eef, 2d92, ecaade2015_205v44, acadia14_671y, 6ee4, c991, 3a79, 5cc8, 0f81, 4c57, b74e, 2946, 562a, acadia14projects_357ax, ecaade2017_124bb, 270a, acadia17_71vv, fb11, c482, c9dd, 5871, 5c28, f0db, 6968, ddba, 9874, 769f, 1444, f78c, ec47, 1511, 3f58, 5b0f, ecaade2015_284y61, 5fcb, a896, 865e, 90d1, 1075, 6d81, 6f38, 5dfb, 536f, f7dd, 3fd3, sigradi2014_181u5, adcf, 50fc, 20b8, 4918, ecaade2016_217a56, 9429, ecaade2017_240s, c159, sigradi2013_393t, fdbb, acadia14projects_627au, 9824, 670c, cce3, c469, df2d, acadia15_195e8, ecaade2017_056ww, 3e5f, 2631, 39ad, sigradi2016_659v, 8085, 5939, 7e07, caadria2016_177t7, ijac201412305f2, 3e23, c582, 4b9e, fe72, 8a14, 3c21, 15d5, 4189, acadia17_177m, f797, ecaade2016_128k35, fdda, ecaade2016_ws-foldingu68, acadia14projects_219e, fd41, acadia17_358mm, ecaade2016_095e26, b07d, 2351, 95fb, e4e1, 779c, acadia17_404aa, 3aec, fa7c, ecaade2017_023gg, 95ec, f6be, 6c6b, fc5a, 4fab, 1c5e, ce5d, 7573, bc9a, 99d2, a8ad, 2935, ccde, 1497, 17e4, 40f8, ba3f, 4c0c, b1c0, f360, e2f2, eb5b, acadia15_417w17, 49c8, ecaade2017_252l, 152e, ecaade2017_212kk, e944, acadia14_445am, fa5f, 011e, 8867, sigradi2016_358n, 8350, 2933, ecaade2017_230a, ed33, ecaade2017_052oo, sigradi2014_192r6, ijac201715101g, ecaade2017_094j, f85d, ae1c, 5d32, fece, 31e9, 3c69, acadia17_50mm, sigradi2016_484e, a95e, 8484, a935, 6d42, 426d, fa9e, aef9, acadia17_640ff, sigradi2015_12.215p27, a0a9, caadria2017_074o23, 6752, 6ced, 6c64, fc3f, 5a14, 5263, 0710, 9d62, ecaade2014_038c10, 4592, 852a, 6ca3, f9e9, ca07, ecaade2014_052o12, 1bed, sigradi2013_342v, ecaade2017_061e, cd5c, 9854, 0c53, 98d3, 726b, 9361, acadia14_655ac, f0c7, d7e0, cfc6, acadia17_660r, 9e77, ecaade2015_231r52, caadria2015_081o12, e9dd, ijac201412204g3, ascaad2016_009k4, 5e59, 0bc7, sigradi2016_636o, 3361, caadria2017_094u25, ecaade2017_080gg, 4dab, 1c66, 97e8, 3968, bbc4, ecaade2015_284n61, acadia14_479ax, 612a, 0f95, 2a05, 76b4, fa9f, 62cf, 4293, f85c, 93a2, c7fd, dd0d, 9af0, 44ea, ecaade2014_138y30, 7c43, b4b3, 88f9, e374, ecaade2016_191w50, bdaf, 69fa, e1be, acadia14projects_435at, c665, c65a, f326, ecaade2017_164u, 7d09, 18ce, ac28, ecaade2017_076mm, 56d3, 3731, 2c85, sigradi2015_10.307e21, 0f0d, d489, 3e52, dbcc, e37f, 80a8, e54d, 1d48, d0a4, ad7c, 1283, d599, 10c7, b340, dfe9, c098, b573, acadia14projects_435ax, eb07, e529, 2f87, dcdb, f79b, 76eb, 06c7, 0edd, d36f, bc66, sigradi2013_327, caadria2016_271v11, 3902, e20a, acadia17_630c, 23f1, 72bf, acadia14projects_115ah, 8d2c, 6dc9, ecaade2016_123b34, 7f1e, 194f, 228b, e845, 5f22, f23f, ecaade2016_074v21, fc26, 6e68, caadria2015_206f30, cfb7, 7cb9, 63c7, 8f31, 8f78, fe22, 4d7c, f94a, acadia14projects_463a, acadia14_671k, 30d0, ecaade2016_007g2, 3176, 6daf, 6e6e, e78c, 82d3, 1278, 90ea, 811f, e45c, 4e64, 5403, 8856, sigradi2016_426g, 5bb3, d635, 3fc6, ijac201715104n, ecaade2013r_003l2, c1fd, acadia14_135s, acadia17_137pp, 1868, 4c4b, ecaade2016_132v37, ecaade2014_030o8, 9c69, 0f62, e9b4, a025, caadria2017_124y32, 2f7e, ebc6, dfaa, fa1f, 425a, 4c33, acadia15_185g7, 2a27, b3c7, eda8, a682, f877, 4fe5, ijac201412401e4, c082, 37ff, bb03, 7e73, 26e6, 9065, ijac201715106d, a903, cbbb, bfee, bd92, 5f79, ba56, ascaad2014_030c9, 3611, 8fd3, 0396, d5a8, 0d02, a31f, d9a1, 97db, ecc8, 1a04, f3a2, acadia15_123k4, ijac201614102y1, a611, d8b3, 4100, 4ae6, ecaade2013r_020p10, 652d, 8ad7, c8c9, 1489, f429, 9ecf, 6d21, eb10, 588f, 7512, 445d, 1e0a, 630f, dd80, f118, f904, acadia17_464qq, 81bd, 8b03, ecaade2016_ws-dleado68, cc7c, 993e, acadia17_542pp, acadia14_291a, 8514, b856, acadia14projects_637ah, acadia16_352h22, c51e, ecaade2017_225m, 8c3b, d5bc, dba4, ascaad2016_058f23, d78e, e1d2, 6f1e, 1a9a, 6bc0, 9cf8, 7ea9, ca9b, de9f, 32c0, ijac201614204t9, ecaade2017_152gg, 4797, 2b8d, ca1b, f908, 2f16, ecaade2017_277pp, 5d9a, acadia14projects_317v, 5dbb, ecaade2015_287l63, 0dc3, fd4e, e7e8, ecaade2015_138p28, 3d92, ca10, 660f, 5b73, e1ca, 92cc, c329, a85a, sigradi2014_048t4, acadia15_443y18, 919d, ecaade2016_126t34, sigradi2016_450xx, f305, acadia15_243e10, sigradi2014_049g5, caa9, 66fa, 29e5, acdc, 89ba, 9b93, 1ab3, 18e1, b02c, 694a, 86ff, ecaade2015_138c27, acadia14projects_177ai, f8f2, ac9b, 6ffc, fab2, d578, 99b7, 329a, 8231, 65db, ijac201715203o, 5e79, ecaade2016_132w37, 5967, bcc0, sigradi2014_132v1, f60d, 9c9e, caadria2017_041v12, sigradi2014_074y6, 731d, 47a7, 97b1, caadria2015_108z16, 1e56, acadia14_281t, 2027, acadia14projects_463o, d9e2, 223f, 59af, 5199, 3b49, d4ce, e129, sigradi2015_13.316v28, 2c4b, 9c0f, ijac201715203ff, 06e6, 7fca, 834c, f6e4, 1cd0, ecaade2017_076y, c410, dd96, eaa9, 55f5, a233, b6d3, 2488, ecaade2014_112z25, 1077, 8cfc, a04f, 002f, 7b04, bd99, 768b, ecaade2015_114p22, 9156, 63cd, ecaade2014_163e40, 01be, 9796, sigradi2016_710gg, 64ea, acadia14projects_311z, acadia14projects_589d, 6a2e, ecaade2017_053j, 7657, ac1d, 0a57, 5794, e7a7, 807c, 4c58, b212, 3742, f60b, a43c, 7670, ac40, ecaade2016_132a38, 6c7b, fea4, 35e1, f403, 2ba4, 76cf, f9d6, 570e, 3be2, 125b, 2e36, 2365, f1ff, 8aa7, 31d3, 49c3, ijac201412301p6, d66b, ec5e, 2827, sigradi2016_534mm, bb94, sigradi2014_047o4, 2965, 2a94, acadia17_350gg, fe1e, a74a, 14fb, acadia17_608q, 0fed, sigradi2014_109f9, ca3e, 5250, b449, a835, caadria2017_058f20, ae1a, 1a35, 1f11, 99db, fd18, ecaade2017_277vv, d736, 618b, 4cc8, ecaade2016_042r11, edf1, ecaade2015_86l17, ecaade2016_040s10, a537, 25c4, f070, 36bb, ijac201412402d5, fae8, 942d, acadia14_589h, acadia16_78z5, 86d6, caadria2017_052w17, 01c2, 5bbf, bb4d, 906f, 7409, adb4, 3e06, 2261, 7582, 384e, 5e58, caadria2016_589y24, ecaade2015_193a40, 5128, acadia17_446bb, 94ba, 4b13, ecaade2014_084e20, b0b8, 4048, 3daa, ecaade2017_175l, 12ff, acadia14_627aw, acadia16_154n11, caadria2015_176u26, 8d96, b5ff, de32, acadia14_347am, 275c, d449, e8d3, f37e, c813, acadia17_28kk, 2651, 8654, ecaade2017_007qq, 574a, 16ff, ecaade2017_203uu, 6d32, a945, eab6, ca4c, da27, 517c, ecaade2014_224z57, e4b5, 5280, cd2d, 3794, 6b8b, a3eb, c6f7, 4513, 1af5, acadia17_382pp, 87cd, ijac201412304x9, caadria2015_156m24, ijac201715105b, ecc7, c765, caadria2017_069d22, acadia16_470r27, 2503, acadia17_456hh, cb7d, acadia17_464g, 544e, sigradi2014_137m2, 2256, 371f, 123f, acadia14_33am, caadria2016_549n23, 40a0, ca59, 8ebd, 05d2, 7f38, 4ff0, a0ed, acadia17_650a, 78a8, e54a, 19f5, 71a5, 09f2, a336, f3bb, aa59, ecaade2016_158n43, e1ec, ba1f, 97d4, a0c9, ascaad2016_033a13, 6cf0, b62c, 28ee, 6d6b, 559e, ecaade2016_222e57, 7c04, cb62, caadria2015_170s25, 50f7, a749, 3ed1, 5507, 9737, bfcb, acadia14_317ac, ijac201513303l11, 66f6, ecaade2014_173u42, acadia15_123s4, a5c6, 2e76, d90a, 5fec, 24f4, 663a, 72ac, da15, 3f6c, 257b, ascaad2016_056h22, 8483, c5e9, 7df6, 3df7, caadria2016_291r12, cefb, 2462, 63ec, caadria2015_218t33, acadia14_33ag, caadria2016_819n34, caadria2017_129t34, ecaade2016_224n59, 6871, acadia14projects_565ag, 7d3d, 5973, 78ea, ee7a, 1277, bd34, ecaade2016_230i62, sigradi2015_11.136x24, 1490, 5b54, e8ca, 2f2e, f990, d07a, 345c, acadia15_431k18, 9cc3, ca19, caadria2015_108u16, d30e, 8db8, bb29, ecaade2014_221l56, 89ef, ecaade2017_170h, sigradi2016_669q, f296, ijac201513203u6, 1ee2, ce7a, acadia17_318h, c375, ascaad2016_038d15, 45a8, 8574, be2a, c3d5, 72ba, 12bd, 74cd, af0a, 87da, 5308, a46a, sigradi2014_305j5, 60aa, acadia14projects_691ay, ecaade2015_230n52, acadia14_167ab, acadia17_464zz, ecaade2016_222s57, e526, sigradi2014_289h4, 8abd, 3385, ee6c, 9879, 26cc, de0e, 9a07, b66b, 30f2, caadria2016_767u32, 4c9f, acadia14projects_291am, ascaad2014_008v4, 03c1, acadia16_154j11, 8764, e549, 6113, sigradi2013_74d, c908, decb, ecaade2016_222h57, cb1b, bcf2, 1afa, 8e47, e3c4, bf17, a53e, 6169, 930b, ecaade2016_161w43, 5954, 3885, acadia15_451r19, abcb, 7702, 9350, ecaade2017_002a, 86d7, f2ef, caadria2017_016v6, 4d07, e714, caadria2017_190w45, 5004, 43c2, caadria2017_183g44, f9a3, ecaade2014_127p28, acadia17_257d, cc09, 4f97, 78f9, 58bd, ecaade2017_029hh, 5c69, 97bb, 8904, ecaade2016_222c57, sigradi2016_420zz, 6a51, ijac201412205a4, 93d9, 4407, 7fa1, 515f, 9b38, acadia14projects_177y, 0288, 201f, ecaade2014_072a18, ffb0, ascaad2014_030x8, ecaade2014_133o29, 5c62, 95c0, ecaade2016_038e10, 6a6d, sigradi2015_12.215t27, d733, b804, af2b, 1314, 1cad, d026, sigradi2013_326g, c7f7, 3084, 984f, 3666, 2e8d, 0bc9, acadia16_214z13, d586, 7f56, 305c, 22e2, ascaad2016_003u1, ca30, 44b8, b9b8, ce0d, 597b, b0c0, c4ff, 6a28, 41df, 026a, 6990, sigradi2016_564ii, d574, c069, 8a88, 2703, 1514, 6be0, 0ae8, sigradi2015_9.141j16, ecaade2017_256hh, ecaade2017_301j, 65f6, a3cc, acadia15_297f12, b897, ijac201614208u12, d24c, 3ef5, f3b9, e0d7, 3ba4, acadia17_350tt, c615, 1cc3, 9516, d0e4, sigradi2014_330m7, aa3f, a2c2, a9b3, c678, ecaade2017_006vv, 562e, c0fc, c536, 7679, acadia17_36u, 9b31, 835b, 5e62, caadria2017_001b1, 92a2, 3abc, 096d, 9305, sigradi2013_330, 8279, acadia17_669t, 8466, 76f1, 21da, d34e, 700c, caadria2016_271w11, c983, 188c, ecaade2017_008f, c6d1, acadia17_146j, 4fb3, ecaade2014_084z19, ecaade2014_147w33, dc08, afd3, b78e, af99, 96d9, e4a8, 80cc, acadia15_123z4, cd7a, d632, ecaade2015_304w66, 68d7, 5e7e, a58c, ecaade2015_91c18, c2eb, 6750, caadria2016_435o18, 4ddb, eade, a9f0, 6ca2, ecaade2014_182x45, c5f3, b08a, 09fb, 4abe, acadia14projects_357as, ecaade2017_214m, acadia17_230c, 03eb, 43da, 1b2f, 4f9e, b30d, 4d6b, 6f16, a64b, e971, 3ee8, 884a, sigradi2014_186i6, 1cb3, e312, be6d, c9dc, 1749, b99a, sigradi2013_28s, ef47, 25d6, 455e, ecaade2014_173t42, 1c4c, ecaade2014_153t37, dffe, 75be, 1dab, 6949, 9a19, 0735, ecaade2017_037aa, 161b, c972, b3f4, fd97, 3ab1, acadia17_413ee, e739, ijac201412408k1, sigradi2014_347j10, ascaad2016_045d18, acadia15_263b11, 7aee, ec3c, 4fa0, ca45, b034, ijac201412305j2, ce49, 4db3, ea6f, 731b, 0e88, 63bd, 44e8, 95dc, b290, e4aa, a1d3, 8509, 89fd, 4b72, 842b, 9b34, acadia14projects_153j, 3fd1, dfa4, 27b5, ecaade2014_141e32, e207, 503d, f227, sigradi2016_781b, bba3, 886d, 004f, ecaade2016_057s14, sigradi2016_599rr, acadia17_404z, 8f76, 7cbe, ecaade2017_057hh, 5146, 75f1, 0b6a, acadia14_589e, d984, caadria2017_113b30, 79e1, c750, ba14, acadia16_460u26, 568e, ab4c, 0959, c5fc, d5c7, ef0e, acadia17_189gg, 5074, 0035, ae37, f023, 8239, caadria2017_168w41, ecaade2016_130r36, 36e7, ecaade2016_021e6, acadia17_648ss, 4915, sigradi2016_441jj, 9910, ecaade2014_030m8, ecaade2017_083pp, f487, d58c, ijac201614105z4, 3cb0, 7ac3, 6da7, 622f, e6b0, 6136, ecaade2015_200u43, 6104, 3a43, acadia17_202s, c6f9, faac, 109f, 8b63, 9639, acadia16_344h20, ascaad2016_011f5, 3cc5, ecaade2015_21b4, 129b, acadia17_390nn, 32dc, 5137, 9688, 73a2, 31dd, 3349, fe2d, acadia14_145ac, e243, 05ba, 4dfe, acadia14_145ag, 6d08, ijac201412408s2, 21b4, caadria2015_122j19, 017c, e1cb, 6ca1, 6026, ecaade2016_239b64, c632, e9cc, sigradi2016_637u, bc36, b260, d161, 28cf, ecaade2016_ws-dleade68, 0971, afc9, c776, acadia17_154jj, 826e, af73, 574c, cf1f, fe56, a407, 7940, 5a4a, b751, 41a3, ecaade2015_194o40, 9268, 4859, 2090, 7816, 508f, 3efb, 1cb7, 40c3, 017d, ecaade2014_169p42, c4e7, ijac201412408b2, a79b, 5567, 5fa9, sigradi2015_8.41y10, ce30, ecaade2016_078a23, 84ad, 4171, acadia17_283xx, acadia17_71b, caadria2015_090s14, sigradi2015_sp_3.85r29, b40c, c142, dda5, 0a4e, caadria2016_579p24, ecaade2015_318o69, sigradi2016_751mm, decc, a7dc, 4504, 589e, sigradi2015_3.345s5, 87d0, 7898, ecaade2014_088b21, caadria2017_123n32, ba4d, 0cae, e245, caadria2017_145e38, ecaade2015_297y64, 6af0, 6a5e, 6d6f, 95e6, ascaad2014_004h2, ecf3, 0f78, 463d, bc87, 18e2, cd4c, 1f73, a9a3, acadia14projects_199ak, 5876, sigradi2016_446k, 551a, a4ba, 2170, caadria2015_111l17, ecaade2017_046yy, 05d7, 32d9, sigradi2015_3.394g6, 54af, 523f, acadia16_214v13, caadria2016_787e33, 1a2d, cda6, acadia17_464yy, ijac201614105n5, ef38, acadia17_258n, 984b, sigradi2015_3.268o5, ecaade2014_173c43, 5119, fbc7, f2ba, ecaade2015_84a17, 33db, 3b12, 8e5b, 25b0, 7a66, 3d73, 54d3, ecaade2013r_019g10, 858f, sigradi2016_637ee, 39b0, ecaade2016_154i42, c234, ecaade2014_052s12, faa4, caadria2015_172j26, 645c, sigradi2013_421k, 6d56, 3d4c, 0c67, 584c, 77cf, f2f5, faf1, caadria2017_005y2, 8914, fbb6, 2d5f, 5ee0, 6c19, acadia14_189ax, ecaade2014_214n54, f5ae, ecaade2016_ws-dleadb68, 8bc1, ecaade2016_164g46, 06fc, aa11, bcbe, 5caa, ascaad2014_035p1, 1d04, ascaad2016_042c17, 12a3, ecaade2014_149c35, 8283, ijac201715104q, ecaade2014_180p45, a12e, 8ea5, 2df0, 5d8f, 7894, 0ff1, ecaade2016_110g30, 4c8a, 1a38, 5186, f0cf, 2f5d, fa83, ecaade2015_138n27, sigradi2013_194t, 127d, 3cc0, sigradi2015_9.141h16, 33f9, b461, sigradi2015_3.111b3, e212, acadia17_350uu, 681e, acadia16_432v25, fd27, add2, 82db, ijac201614308z5, ecaade2014_092d22, ecaade2016_068r17, 1e38, 9130, ijac201412303h9, c5bc, 3f7c, ascaad2016_049v20, acadia15_469n20, 6663, acadia14_463d, d33f, 2311, sigradi2016_637x, cd3d, 3160, 4b05, f9d0, ecaade2014_044w10, 2b1d, f3dc, 6d83, b995, 911c, 62f4, ecaade2017_265y, ecaade2017_048oo, cd9a, ascaad2014_001j1, d6ad, caadria2015_209a32, 9531, sigradi2016_517p, ecaade2015_177a38, e98e, 8f5f, 2dd3, e19d, 3348, b58f, 29a3, b52f, d4a1, c601, acd5, sigradi2016_777ll, 13d3, fd77, ab65, b9a2, a059, b15c, e3b6, 1211, fb64, ef2a, 779a, 67a9, d335, 1801, 8d84, 7aaf, 67c2, 1736, 37bc, cee5, 0382, sigradi2016_590d, e02e, 4414, sigradi2014_036r2, acadia17_473qq, ad86, e79f, 22e9, caadria2017_051s16, caadria2015_078f11, ab2f, a441, 3419, 984c, 9da7, ea50, 70d3, acadia16_470l27, 349e, 6c69, ecaade2014_079x18, ecaade2014_163d40, ijac201614206v10, e44b, 16a9, ea2e, 3d8b, fdf0, acadia14_291ao, caadria2016_611c26, 2f82, a3e3, sigradi2015_sp_12.402t31, ecaade2014_188j48, ecaade2017_129kk, caeb, ecaade2015_235j53, f69f, 0e5e, c1cc, 4a10, 4c5e, dc9f, 9d3b, 7500, ascaad2014_025j6, 1a8a, 9732, 7913, ecaade2015_268w58, f4f8, 608c, aaaa, sigradi2016_642jj, ijac201614208m13, acadia14_555d, 6e0a, acadia15_469l20, c201, 3001, 5acf, 8c10, 9dd3, fa00, 0c0f, ecaade2017_066u, caadria2016_457l19, ecaade2015_119f24, eeb0, 66d6, ijac201412207e5, 3627, fec2, 129d, ijac201513104l3, 9a64, acadia17_358bb, 3688, 2de6, d663, ijac201412304o1, 30fc, fd11, 2f44, sigradi2016_467p, sigradi2014_339y7, f3c5, e5dd, 8e57, be0e, bb15, 0a06, 5cb2, c143, 680a, 5468, 7290, c440, caadria2017_129r34, ecaade2016_027a8, acadia14_699t, 81fc, ecaade2015_138v27, d5de, 85dd, 0384, acadia15_357w15, 8925, 38af, 30ea, ba78, 9970, acadia17_81f, fc17, cd45, acadia16_24u2, ee64, 9840, 6bff, acadia17_650qq, 1d7e, ecaade2017_269b, ee2c, 6edc, 4c47, acadia14_153au, caadria2017_070t22, 4255, 242f, 0324, 8635, ee71, ascaad2016_048k20, 4fbf, 5c07, acadia14projects_33af, 1f71, caadria2015_137l22, b225, 3f36, sigradi2014_049e5, b5a9, d75d, e960, 3a72, 064b, 46ee, 512b, fe1f, d9c5, 0960, 6da6, ecaade2014_086w20, 5478, 7986, 2667, 7d55, bb34, fc92, sigradi2016_522v, fc1c, sigradi2015_8.289w14, 73ad, c272, sigradi2016_448gg, sigradi2013_74f, 6d87, ecaade2017_157tt, acadia17_257vv, ecaade2017_264b, acadia15_137l5, 1eed, 0339, e35f, ecaade2016_152u41, ascaad2016_054v21, a69f, 6fb2, 7d79, 8675, 9915, ijac201412204b3, 2a39, 50a1, 87dd, a346, d6ce, ecaade2014_010d1, b9e5, 287b, d740, aa42, 5779, caadria2017_057x19, 6540, acadia14_153c, sigradi2014_074k6, 7f8a, d1b3, 881f, 340a, 2ba8, 281e, f4d2, 913e, 29b4, 8ee2, ecaade2017_ws-archieduq, ecaade2017_133j, 83f7, 32d0, 331c, 0d96, c9ba, d064, 74d8, 9906, ascaad2014_014d7, 5d91, 2c3f, ecaade2015_18e3, bfb0, ijac201412301l6, fd91, 57df, acadia14_333au, 3928, cbca, ed21, b9ff, 3e93, 7c88, 805e, ab9d, b1d8, 6259, 2454, 7046, f8ec, sigradi2016_764f, 5ef5, fda7, 522d, a32f, 3396, 9b01, a22d, 0117, 7ae8, b0e6, 458c, 2dfd, aa50, caadria2016_549u23, 8e5d, acadia17_82xx, ijac201412301p5, 2d65, e41b, acf3, acadia14_153ao, eb71, 817d, ecaade2015_18b3, 268e, 4165, b2e3, ecaade2015_21v3, sigradi2014_151l3, 00d4, acadia14projects_167u, 4b46, 3870, 0133, 183c, 7d88, f5fe, caadria2016_529u22, 4209, 1a6a, ijac201614405d3, 1300, 2e4b, 9aba, 83ff, ijac201412303x8, ascaad2016_057m22, ce1b, c911, 4923, e47b, 12aa, 88ed, 6757, ecaade2017_302mm, 0706, aa4c, ecaade2017_192b, d959, c032, sigradi2014_263y9, b619, e744, 86eb, 6b87, beba, sigradi2016_441oo, 4769, a767, 07b4, ecaade2016_067i16, acadia17_26m, ade3, 2dbd, acadia14_177v, 1da4, ecac, a93c, f25a, 7431, fa1b, 820d, ijac201614308t5, 58d3, dc2e, ba0f, 5969, 4676, d7f7, ecaade2016_222w57, 9655, c8c8, ecaade2015_334v72, a027, ecaade2014_194l49, 27c0, 7b54, acadia15_343f14, sigradi2013_138t, 2e02, 1d4c, acadia14projects_147ao, 1857, a313, 462d, acadia14_627am, caadria2015_150e24, 1703, 1085, 8f48, 4696, 0ced, e506, 0845, ecaade2014_120i27, 0a7d, e62a, ecaade2015_207k46, sigradi2014_085i8, 2ba3, ijac201412403o6, 646e, acadia14projects_589b, 5c9c, 7c5e, 8593, ecaade2014_230o59, 167b, f6cb, 2de4, 63ae, 427c, 6704, ascaad2016_058h23, c7a9, c51b, ca27, ecaade2015_148l31, 99ae, b171, c96b, acadia17_581ii, 766a, ijac201513102g2, 513d, 4f47, 2f28, defa, f230, f917, ecaade2015_138a27, acadia16_8d1, 8a9b, 697d, 446f, 38f3, b9f4, ad74, 09fd, ijac201715102r, 3696, acadia15_417g18, a1f8, 071f, 639c, a77e, 5af5, 3a6c, 7660, c453, caadria2017_104y27, ecaade2014_088i21, e3d1, 8b6f, e1d0, 6425, 3d8d, caadria2015_031s4, 9db6, 27c1, ascaad2014_019m3, df54, 9b06, c78d, 05f4, 89ad, 65f9, ecaade2017_003l, ecaade2014_108d24, 60cf, ecaade2014_202k52, 9cb2, 372f, cafa, 8c50, 4386, 0642, 74df, 81c1, a91b, acadia16_280s17, ecaade2015_138f27, ecaade2015_13p1, 8ad3, 94b2, 57db, b6df, 2c0d, 7b7b, 3d10, ecaade2017_157cc, ecaade2014_230j59, f39e, 771d, d97f, 2746, 1f9c, b6bc, a6f3, caadria2015_081z11, 03cb, c152, acadia14_365ag, acadia16_372o23, 2a72, e0c9, d229, 841e, daee, ecaade2014_052c13, 9db4, 2cd3, 9bf8, f1f2, 1a62, ecaade2017_256kk, acadia17_350ll, f15d, 893a, a686, ijac201715106vv, 5e27, 8cc1, acadia17_511d, 9a82, aaa3, 1fe0, acadia17_358cc, 3631, 44b4, 89ac, a053, 80cd, 858e, ascaad2014_014o7, 9c71, 6f68, ecaade2017_072h, 1672, 6fa1, 4306, sigradi2013_285z, 8c32, 4e7c, fd87, abf2, d21a, 5ab0, d3fb, 4d04, 68a7, 6dfc, 10a0, eca2, 7444, ecaade2015_235p53, 5e3d, 321c, a0a1, caadria2016_177k8, af27, sigradi2014_339b8, c8a7, ecaade2017_072g, c524, 9aa9, f8ab, 7c30, 5817, ecaade2013r_011w6, dde0, 3cee, 2a16, 8b6e, f652, ecaade2014_132h29, ecaade2017_214r, bbba, ecaade2017_076v, acadia14_435ag, c854, 0f56, caadria2017_094a26, b3b6, 6af8, f292, 791f, ea88, dc46, 3b3d, ea12, acadia14_101v, 1493, 4f7e, 760a, e84a, 8c89, sigradi2014_265m1, 530f, sigradi2013_397i, 52e1, bff3, 4ce6, 0ac3, e0d0, ascaad2016_013x5, 9c79, sigradi2013_401k, 228c, 874b, acadia14_63ak, 935c, acadia15_223a9, 78e0, 7a3b, 49a9, 1700, 4e9d, sigradi2015_8.264u14, 9f2c, a07a, 72a3, fa18, 0b0e, ba72, 2fc9, caadria2017_185z44, acadia17_318s, 2f27, b4bb, 7e03, 1cc7, b020, c937, 117b, b863, acadia16_214g14, 9817, 86f1, acadia15_232m9, 24a0, f011, 9fa2, 1a80, 5a55, 7103, a6e0, 121e, d650, 0029, 2054, 776c, adf0, 3776, 1b6f, e933, 8a3f, sigradi2014_128e1, 15b2, b255, d145, 94f0, ecaade2016_118f32, 63de, 5a3b, 211d, 5d3e, 9547, ecaade2016_015w3, da73, 26c5, c364, 7f3c, 8abf, 5e0a, ffce, caadria2015_208u30, d4c1, 4a5e, ecaade2016_075x21, 5c1d, 50a3, acadia14projects_479s, caadria2015_185j27, ecaade2016_083d24, 37b5, 5c8b, b686, 73e0, 313b, 38d3, 1b49, 6cbb, 3099, 725c, 3407, e48c, cf69, ecaade2014_084c20, 0b45, a04e, 09f5, 6b88, 45a1, 1d39, 7714, 1c07, 29a9, 17ff, d540, e341, b91a, 353b, ecaade2016_203i53, c70f, acadia16_394h24, 59cd, e8c6, e728, ab9b, 0c82, 021f, ecaade2017_009aa, 1b62, c8ba, 2f01, ascaad2016_028u11, beb4, 5561, 3866, da65, 440f, 3fe8, ecaade2015_229z51, 6c9d, c700, b63d, 373c, 3244, e1e4, f1dd, 604e, caadria2015_213b33, 475b, caadria2016_013f2, 7695, sigradi2016_383ee, 1b9a, 3fea, sigradi2014_151k3, 8fcc, a1b7, 4657, 2e2e, ecaade2014_182y45, 279e, 7d5b, d1a5, d94f, a42d, sigradi2016_360q, f6eb, 2b47, 06f4, 6ad9, ecaade2014_225u58, 09f7, acadia14_75c, ecaade2014_146u33, 604f, ecaade2017_129gg, 2162, c478, b208, 6fb3, fbd5, 717b, 7580, b706, 0dad, sigradi2016_515l, a4e0, d236, d675, 4e43, eb39, ecaade2015_215d47, 3587, fb3d, 32bb, c4ef, 1da8, caadria2017_127f34, ecaade2016_224a60, e76d, 151f, acadia14projects_229f, fc4d, acadia16_372l23, 1d29, 9de3, f4af, 81e2, 920a, ef8f, f2b5, c226, ecaade2016_170p48, 179a, ecaade2017_050j, c22d, 5083, c5ac, a90e, f59d, e476, ascaad2016_046p19, d9b4, 657f, b346, ecaade2015_265u58, 3baa, sigradi2016_571zz, 31d4, 9c3b, ecaade2017_028p, f639, c20c, 60b1, 87e8, sigradi2013_184a, ecaade2016_110d30, b756, b70f, 949a, 7779, 4191, ijac201412304d1, 20ee, dfec, fa8a, 4f06, 77e3, b7ab, eb24, bd8b, caadria2017_041x12, edb2, 6214, acadia17_62hh, 2cb2, 7abc, 636d, ecaade2014_105b24, caadria2015_014k2, acadia17_330nn, a54f, ijac201614309m6, ecaade2014_202o52, 619a, ecaade2016_098z26, 91fd, 2c65, 3901, sigradi2016_625vv, 950f, 0d15, caadria2015_067h8, 4125, caadria2016_435m18, 3f13, aeb4, a642, ecaade2016_228j61, d619, c9e8, 24c4, 95ce, acadia17_273gg, cb15, ecaade2016_mrtd66, 262a, fdcb, a224, d2a2, 0cea, 0352, sigradi2015_10.309f22, ijac201412402h4, ecaade2016_068l17, 7ff0, 12e0, 6290, 2805, ecaade2017_038rr, acadia17_164vv, 0910, ecaade2016_096m26, 7345, 2fdb, 8729, e71b, acadia16_140o10, 4b3f, 4533, acadia17_145e, 2128, caadria2016_881a38, acadia14projects_339as, 45d3, acadia17_164uu, caadria2017_129s34, f4f1, caadria2017_029m10, ecaade2015_196g42, 0b77, ecaade2017_229ee, 1a1b, b51d, 3d4e, sigradi2015_3.111d3, 4dff, 2b3d, 2009, b22d, 242a, sigradi2013_42, f643, 19e9, 092c, f3d7, 102a, ecaade2017_003i, 9ed0, bc12, b3cd, caadria2016_871p37, b1d6, 2d0b, 4bda, 8f98, 8cc3, caadria2017_074p23, 6bdd, sigradi2014_032h2, sigradi2016_363ee, 1f8d, cfef, 131c, ecaade2014_009b1, 4f71, 02bb, 09fc, e2ff, ae57, 2b13, e922, caadria2017_016y6, 739d, 05e9, 83a3, 9203, 373f, 7eb4, 1be5, a3e6, fa43, ad43, ecaade2016_055f14, f0ea, 9935, 10c3, 5a12, 7853, 7caf, ascaad2014_019y2, dbf9, fd3d, 1bad, 7cb5, 89a6, 3314, 2c98, 1b1a, ecaade2016_067x16, 0a70, 8bc4, b3bd, f8d7, 59d8, 7605, a1a5, ea00, cd15, sigradi2014_345e9, 9dad, 6e74, 6312, caadria2015_208s30, 7d95, fc96, d702, sigradi2016_441pp, ecaade2017_003s, ijac201513101s1, 1765, ea56, 9fbd, ecaade2016_068p17, 3247, da42, acadia16_280a18, ecaade2017_220ll, 0c21, a7da, 2967, df90, db9f, 550a, 58f3, cf42, ea7a, 0119, 37d4, 0b36, ecaade2017_198xx, b9a6, 0708, 460b, sigradi2013_30c, 0ca2, e304, e320, 9f69, aa8c, b0d5, b628, 1190, b341, 5f58, b71d, ecaade2015_161j34, f215, 9d2d, acadia17_284c, 2972, 6d54, 0a6c, 6613, 2720, acadia14projects_517m, e1b9, e1ee, 52c4, efbd, 0d09, 6d18, 1b43, 45de, b11a, ecaade2017_156aa, sigradi2015_6.327s8, 91ae, ddae, 7102, 6715, fcf0, b5c1, caadria2016_105w4, 0395, acadia17_170u, f5c3, 96c6, 3814, 60ec, c497, acadia14_655aa, ecaade2014_147x33, 1352, b45e, 12ac, 6005, f7d7, 7e66, 4eb6, ecaade2017_306s, c409, acadia16_260j16, 4cbb, 90ac, 7910, dc66, caadria2017_163b41, 1be0, sigradi2016_814d, dc59, d445, b29c, 1b64, 6fce, ff68, 5f95, acadia17_109z, df62, f0fd, 01b0, 8a87, acadia17_392j, ascaad2016_009m4, a858, b5c2, 793c, 2f5f, 667a, 8c61, 9459, b61c, 3890, 5f8d, 2fc8, a9db, d0c8, 00ca, 1381, 1bdd, 2c03, ecaade2014_084u19, ijac201412205w3, 25f8, 540f, 327e, fc8e, caadria2017_029s10, 1b36, ascaad2014_004r2, 053e, acadia14projects_565ad, 8db7, a697, bf4a, ed38, 4e3e, ecaade2013r_019b10, d5d7, sigradi2015_8.239a14, 1fd5, ab0f, d2b3, 41f1, ecaade2014_018k4, ed37, e186, f644, 738d, ac95, 8806, b782, c9a3, cb05, 33cd, ecaade2016_037b10, ecaade2016_203g53, 6567, ijac201513202g6, ascaad2016_022a9, 2a3e, 4645, 6459, e1c5, ecaade2016_tkov66, caadria2016_239d11, 25a8, sigradi2014_244i9, 01e2, 697c, ecaade2015_144g31, ecaade2017_148a, d241, 6d96, acadia15_203l8, f41a, 53bb, acadia17_350x, 55d3, 0de5, ecaade2017_269a, 8820, 222a, acadia16_12t1, 474e, 212c, 8ecf, a05c, ebf7, afe2, b4e2, 2f68, 5929, 52d1, acadia15_323i13, 2b51, ecaade2017_302rr, 4837, 9f71, 3291, 3b54, 5622, ff0c, bd36, 0ed6, 5ae9, 58ee, 8122, ff38, caadria2017_015y5, f672, ecaade2017_269zz, acadia14projects_199ac, 0145, acadia17_637h, a3ba, 2980, ecaade2014_084a20, 481f, 6150, aa48, c77c, 60fe, 2dba, d604, 047d, 9699, eb67, 6032, 3924, sigradi2014_345j8, 2f81, ecaade2015_161i34, f901, ad2f, ijac201412303z8, 7958, 0ed1, 9416, 3b7a, ijac201614104e4, 8972, b7d7, 268c, 1e4f, ecaade2014_022w5, caadria2015_032w4, f310, 91c0, sigradi2014_030a2, a248, 21c4, a39f, 8be4, 20c9, 4a1a, a091, 107a, 0b83, 9131, 7a90, b838, 95b9, b12c, e268, f3f3, 8cd3, acadia17_62jj, 6cd4, 06af, 6e0c, 8b45, ecaade2017_051n, ef1f, 06e3, acadia14_23ad, 46d1, caadria2017_041e13, ecaade2017_152jj, ecaade2016_221t56, acadia15_203n8, e33c, c0a1, 1291, 7a34, 114c, 2830, ecaade2016_067h17, 7c02, 366e, 60e3, 74e7, sigradi2013_327z, 1f58, 0bb2, b95b, acadia14_699o, ascaad2014_024s5, 56ea, 4d58, ecaade2016_067d17, 1931, acadia14_177y, 819e, 71a0, ecaade2016_079v23, dc93, e457, c2ee, 7c80, 9f1a, caadria2016_373g16, ecaade2014_086x20, 8902, b10e, 9825, 7ca6, 1d90, f08b, 0a74, ecaade2016_230j62, 02e7, 3202, 3be8, 5ec4, f9a1, 922b, 9cc9, c75a, 5f0d, 6942, ascaad2016_013y5, 910d, 1099, dc9e, e71a, dbb1, 3cb5, acadia16_196i13, f466, 3479, 5c2f, c2c2, 5cd7, 7f9a, b4c9, 29fa, 332a, a6e5, 6cbc, 96e3, 0329, d79b, b9b9, 61e2, fbc4, 55a7, 4c71, b952, 2852, 4fd8, e380, 851c, dfb9, 8370, 8f00, ecaade2017_256ll, 2f3c, sigradi2015_9.141g16, c9cc, fbff, 59ff, caadria2016_333b15, 649d, 8e78, 3116, 2d8a, f0ee, e5ac, ecaade2015_144i31, acadia14_539c, ecaade2015_211w46, acadia17_188aa, 5ac5, 5192, sigradi2016_685pp, 12d6, af8e, 5588, 5552, 6f01, ab9e, 56b7, ascaad2014_024b6, 0dbb, acadia14_627d, 8f5c, 078b, e924, 6066, c457, b8b6, 09b9, d57e, ascaad2016_031k12, ijac201715102cc, 1675, 0e46, ecaade2014_176g44, 8d6d, ecaade2017_268ff, beb8, ecaade2017_041v, sigradi2015_3.201p3, 1ec6, 4f20, ac61, 4bb4, 5d8b, d191, f565, ecaade2017_265p, caadria2015_114m18, ecaade2015_170n35, acadia17_18s, ec55, caadria2017_041t12, 7d98, bbc0, sigradi2016_615bb, acadia17_222e, c709, fb6a, 4b56, 8078, caadria2016_797p33, sigradi2014_347s10, f7b3, acadia17_297cc, 77df, dd79, 3dfc, a293, 7851, baad, 2ee0, f212, ecaade2015_37g7, 4808, ecaade2016_161y43, c144, 46cb, caadria2017_113v29, bcb9, ecaade2014_095u22, 4c55, sigradi2015_9.347a18, acadia14projects_247r, 5ba8, a5d6, a483, acadia17_138qq, c8b9, 888c, ecaade2016_mrtb66, 4cb3, 4ee7, f498, 1a81, c3ed, 8287, 7fb8, ecaade2014_168r40, sigradi2015_8.334t15, e276, 8468, acadia14projects_719i, decd, 3fa0, d7fd, 3e92, 72aa, acadia14projects_229j, 2eb2, caadria2017_042u13, 20fd, ecad, sigradi2015_9.347o17, 02e8, 43b4, 7a29, cdc7, 7d9f, 69de, c740, 6bd3, ecaade2013r_007f5, 9aa4, 47c8, 86a2, c54d, 7a93, sigradi2015_3.11d2, 68b9, ijac201614105y4, 9af1, 53ce, acadia14projects_655x, caaf, acadia14projects_333ax, ecaade2015_59l11, 93eb, 7bec, 8f91, 6edb, ecaade2017_220pp, f247, 64c4, ecaade2014_186i47, b316, 4c53, ae88, 06be, da24, 10e2, acadia17_212ff, 19cb, 5978, 4c06, b8da, 4c45, a63c, 1188, 267e, 3a47, acadia14_463z, 5cec, acadia14projects_199an, 13b0, b672, 5b80, acadia14_53t, f021, 265e, 1dd7, 7966, 2618, b5fc, ecaade2017_148b, ebe8, ecaade2016_154f42, acadia14projects_365ap, 40a7, afef, a67f, c735, b94c, 623c, ecaade2017_161c, 2d2c, sigradi2016_710ee, 54f1, 0e72, 3a82, 5ca4, 25b7, 659f, acadia17_247rr, 6940, ascaad2016_021i8, 5683, 08bb, ecaade2014_050b12, 7599, 0877, c662, f500, 123d, a72d, caadria2017_175b43, 33e7, ecaade2017_201a, e4c5, fbf5, ecaade2017_198o, ecaade2017_052rr, 252b, d4a3, 93be, 36be, 9bdc, 6d75, 4c8d, f408, ecaade2014_096z22, acadia17_648q, 2753, acadia17_481m, 7c2e, 549d, af13, 829f, ecaade2017_017n, ea3f, 91ce, ecaade2014_188l48, 88d6, 4da7, 53a0, 2696, da76, acadia15_161a6, sigradi2016_792e, 135b, e3ba, sigradi2014_128z9, 0e11, cd78, ebd2, 09d8, ecaade2015_171y36, acadia17_455w, 24b0, fc74, 4a6a, 42b7, acadia14_445ak, 9eeb, b654, ecaade2015_129j25, cd44, 262f, acadia14_531y, 49fc, 3e9d, aaa9, e819, fa4d, 8029, 4666, dbc8, ecaade2016_067r16, fb3f, 55c0, 830e, ba16, d0b4, f868, 0f84, 6c11, b5aa, d86a, 1ea5, c2a7, 147f, 2b99, 2bf8, a479, 9610, ecaade2017_294a, ecaade2017_215jj, ecaade2016_084j24, 285e, a757, acadia17_350mm, d3b3, ecaade2015_92n18, 8f2a, caadria2016_147f6, 5317, 64d1, be7a, caadria2015_030e4, 55eb, 0f37, d727, 2201, bd54, 1c46, c82f, 4451, caadria2017_051c17, ecaade2015_229s51, ba3a, c72a, 0085, d4a8, acadia14_399aj, acadia14_409m, 5763, 4c23, 7f60, 131b, 4765, ecaade2016_018e5, ecaade2017_143l, ecaade2017_301k, 3345, 3f59, abdb, 0139, a176, 6bf0, f5b2, 1e48, bf57, 8829, sigradi2016_381u, 09ba, d89d, 14b9, fd64, 89f7, ijac201614303v2, 9d1f, 4be1, b495, b259, caadria2016_229u10, 6bfc, fbc2, 2a31, c579, ecaade2017_265m, 40a5, 4e69, e303, fc84, 7407, 22c3, 7ef5, sigradi2013_391, 5b5c, 26df, d620, d9f9, 57ca, ijac201513205l8, ecaade2014_010f1, eafc, 7ee3, ijac201412405l8, 0281, 389b, 71dc, 6893, a640, 1c06, 1aff, 87b0, ae68, aca1, 94bd, ascaad2016_007s3, 36d1, ecaade2017_169vv, 2cb7, 1faa, ac98, ab3a, b9b7, ff8b, ecaade2014_139d31, 3c56, ecaade2014_109s24, e622, ascaad2014_029t8, feba, f361, 0483, acadia17_570x, 63a4, 0a13, 77fc, acadia17_91f, 6608, 0e06, 0e2f, sigradi2016_602l, acadia17_18p, 25c1, 929c, aad6, 75ac, 6605, 7100, bcc3, d941, 6d3b, acadia17_637d, e60f, 4143, acadia17_482q, fb1e, 7bb6, sigradi2016_560aa, sigradi2013_289m, 6c76, 1109, acadia15_357j15, 681d, 455b, ecaade2014_206r53, ecaade2016_018b5, bb3b, caadria2016_157t6, 5c21, 44f5, acadia14projects_145y, 7b2d, 500d, 3a1a, acadia14projects_497ab, ascaad2016_050b21, a015, d859, ab1d, 2155, 0e84, 1cbf, 60a1, 94e7, f9af, b974, c531, ecaade2015_171r36, c72c, 6e97, 6d79, 7735, e411, 356b, 4608, caadria2015_130z21, 540a, 9fa8, a37e, 4a38, 957c, fe06, 5f7e, ijac201614204x9, 6694, ecaade2017_008p, acadia15_232s9, af4d, ecaade2017_003g, caadria2017_124a33, 3a9b, 4bb8, 8b4c, 8eaa, ecaade2014_023h6, 7ff8, acadia17_221ll, 1719, ecaade2014_024s7, c58e, ced8, dbde, ecaade2015_176v37, bee1, c2a3, 2932, a583, 8702, b651, d419, 1dec, f3c1, 241e, 7752, f67a, acadia14projects_619av, acadia17_100m, ecaade2014_121x27, 40fd, 4c31, c967, 67d3, acadia14_301c, c254, 220b, 55ff, fffd, c67f, ecaade2017_302ll, 884e, a6b6, 3e1e, 79f7, 0e44, sigradi2016_724zz, 0d16, 9c1a, 9eaa, 7a5f, ecaade2014_046v11, 5741, 9856, a33d, 28d9, sigradi2015_10.177a20, 5549, 43f5, sigradi2013_389l, acadia15_343g14, 8ba8, 1cd8, acadia15_343l14, ecaade2017_290xx, ffd0, 485a, 646b, ecaade2017_291w, 56b2, 9de2, 3fba, a24c, ecaade2015_193h40, 6f13, 6ed8, f1bb, 282e, acadia16_362n22, b6d9, b34d, 14da, bc3c, 635b, ecaade2017_095v, 7696, 6093, b267, ecaade2016_077v22, acadia15_57j2, caadria2016_745g32, ecaade2014_100e23, 7cf5, d566, fd46, 0662, caadria2017_003d2, 0e4e, c83f, caadria2015_073l10, ecaade2016_237f63, b6bf, 987b, acadia14_125z, 1c67, 74cf, ijac201513206c9, 1f86, d39e, c32e, 0e95, ijac201412207g5, acadia17_266hh, c059, sigradi2014_232s8, bcb3, ecaade2013r_006s4, acadia17_339tt, ccd0, 2094, efe9, 7944, 7440, 05e0, 66e4, 9a24, bbb3, 7bb0, ecaade2017_152qq, 9917, 2f07, 275a, 3789, b901, ca31, e594, ac0e, 7183, a8b5, 2291, 26e2, 3730, 55ae, ecaade2015_64j13, ijac201412403l6, 3a93, acadia17_92n, 5d13, b9e0, 0ca4, be75, e765, ecaade2014_133y29, 6bd7, 56cd, ecaade2015_138l27, acadia17_212ii, a9ec, bbee, acadia17_340c, acadia16_106g8, f0e7, ecaade2016_099l27, 9b3a, 5bcc, sigradi2013_117h, e24d, ijac201513302d10, sigradi2016_367zz, 6b40, ecaade2015_206c46, 9c17, caadria2017_028f10, bbb2, 40a2, 3245, ecaade2015_261k58, ecaade2014_021t5, 13a4, ecaade2017_164r, 2e4a, 8a0d, 6821, bd57, 14ed, acadia14projects_435ah, a5e0, fe95, 498c, ecaade2016_193s51, b881, 761e, 34cf, c6b9, sigradi2014_347l10, acadia17_481o, bd7d, b601, a229, e659, 0c97, b38e, 63fe, 0df6, 7d0b, 3994, 0b31, c34d, 4b66, bfc0, 12d7, 3ddf, caadria2015_185p27, 1db3, 221e, 3e6b, f84f, 12fa, f00c, 3492, b554, ecaade2016_243p64, d38e, acadia17_364ww, 1d4a, caadria2015_206n30, 25e0, acadia16_280t17, ecaade2016_018j5, 3012, 8b0b, ecaade2014_186u47, 5c2c, 0d26, sigradi2015_10.307m21, fcac, ee5d, acadia14_539f, 1c43, 5b99, 62fa, ecaade2015_248i56, fc48, 4944, 7cfb, ecaade2015_241o55, caadria2017_008c4, ba2c, bc21, 7505, sigradi2014_313j6, acadia16_478k28, 2620, 86c2, b632, ca82, 837b, 6d7c, 167d, f2db, ijac201715104j, caadria2017_043g14, sigradi2016_690b, ecaade2017_170l, 2c12, f598, ecaade2016_118r31, a817, ecaade2017_044ll, sigradi2016_669cc, 7ad0, 753a, a2d8, df58, d359, acadia17_26d, aee3, sigradi2016_814p, acadia17_426qq, acadia16_280z17, 88e7, acadia14projects_101ai, 6880, a371, 8071, acadia17_190ww, 96b2, 132d, ecaade2016_102b28, f3b2, ecaade2014_225g58, 77c9, caadria2017_122r31, 4b68, 2239, f468, acadia16_326u19, 1d28, acadia14_435ak, ijac201412401m3, 99fe, c5af, acadia17_480j, ac45, ac78, 5e07, 570c, 1f33, d697, caadria2016_641t27, acf6, 8cad, ascaad2014_012m6, a51e, 4054, 5cda, 5b92, c7cc, 87b3, 4bfb, fb0d, 9669, acadia14_709am, ecaade2014_224w57, 4c9d, 5842, 2d61, 8882, c31e, acadia16_280p17, 8148, 7ae9, 9c38, cc17, b598, ijac201715202zz, ecaade2017_229aa, 9336, acadia14projects_555k, ijac201412304b1, 76f2, 73b4, 250b, f0ac, 7aa4, d105, ecaade2017_183cc, caadria2015_077z10, ecaade2014_157p38, edb6, 4c64, 75d3, c6e0, f465, 6234, acadia17_169c, be52, 0ab8, 85e8, c5ed, 728d, ecaade2017_255n, ecaade2016_062c15, ecaade2016_197z51, 0704, 8e15, 37a8, d456, 3183, 92cd, f7ba, a82b, ascaad2016_048d20, ecaade2017_006ll, 1fcc, 0543, 59f4, 0185, 902b, 8f73, acadia14projects_145s, ef44, 2e04, acadia14projects_637af, 60c7, 21c6, acadia16_424d25, 750f, c671, ascaad2016_011g5, d621, 0557, e7e6, ecaade2017_174qq, ecaade2016_106m29, acadia16_62v4, ecaade2017_059a, 0ead, 1f7b, 2307, 1224, 7dcf, 3011, 4725, acadia16_88x5, a0e1, ijac201715103f, 760b, 5ba1, caadria2015_124j20, ijac201715201p, e491, sigradi2015_9.347m17, d3dd, caadria2016_229y10, acadia17_500ll, 2d98, e234, acadia14projects_79ac, aac1, 40a4, 4cf3, 723e, 81af, ecaade2014_024w6, d510, 369f, 5eb1, ascaad2016_012u5, acadia17_426l, caadria2015_111f17, a4a3, ecaade2017_288dd, ecaade2014_132e29, 3848, 4755, 1838, e021, 0e93, 3c93, facc, 1216, 9bc6, 7560, 9ff2, 9e8f, 52b4, 3ac0, a39c, db8a, ecaade2014_151x35, ecaade2017_273o, ecaade2013r_003y2, 12b6, sigradi2015_10.138y18, 60b7, acadia16_12f2, e292, b783, 0264, f280, c65b, fa35, 0f22, sigradi2015_10.377t22, acadia14projects_699r, f746, 9d56, 2a9c, 38c7, 21cd, 5f59, sigradi2016_625a, 8c80, 2b26, 5d75, daec, 1b8d, 7328, 3b05, c492, 1d46, 36c9, e225, sigradi2016_407s, ecaade2017_157pp, ijac201412407a1, c16c, 8a91, da26, ecaade2013r_007d5, eb6b, acadia14projects_627ay, e948, 65e9, def5, 2851, af04, accd, ijac201715103c, 82b5, d3ec, 2a90, ecaade2014_140s31, df8f, 1e04, 4f6e, dcef, 44bc, 24f9, a90d, 2b5f, ecaade2014_195w50, d65a, 8966, 4f7f, 8c9b, 1d1f, 86bb, 8913, afc3, 1362, 736c, 8ca6, c14a, eeed, sigradi2015_10.309d22, cd22, f626, a4ed, 27c7, c471, 22ef, 1d06, 3f82, acadia15_284s11, d245, caadria2016_249m11, ff96, acadia14_111n, f062, a4cf, 7c6d, sigradi2016_369d, bc1c, 625c, d05a, b8b7, acadia17_62vv, ecaade2013r_008n5, afcf, a748, c6be, 2908, 4a19, b1ef, fa26, 3974, a804, ed35, ecaade2015_170y35, 98c4, 7a4c, caadria2017_147w38, acadia16_308s18, d06a, 5098, ea76, 8331, ecaade2017_083jj, ijac201614308f5, caadria2017_047j15, caadria2016_383r16, 326d, f027, 94ac, b522, caadria2017_115g30, 5314, 3aa4, 4768, a365, bfb4, sigradi2015_8.27m10, 4271, acadia17_290b, 2bf2, daef, 59e8, acadia14_199aj, e6a8, 87ae, 7f3f, ecaade2016_068s17, acadia14projects_681au, 1f79, 5684, caadria2015_170u25, 296a, 0dae, 180c, ecaade2015_279v60, 065e, f9dc, ecaade2016_183s49, 20f6, 1fc4, f004, e705, 1c70, dfa5, sigradi2015_3.221t4, 14e7, caadria2017_029h10, 0080, de20, ecaade2014_151s35, 4d44, b3fb, ecaade2017_067aa, ecaade2015_48a8, acadia14projects_43al, ecaade2014_041i10, 2824, 8d23, 30a4, f45d, ecaade2015_251l57, ecaade2017_252h, 82b3, e9ef, dc96, acadia17_608hh, bca0, 4ea3, acadia15_195v7, 09c8, acadia14projects_63ap, 4f04, 9a88, caadria2015_081y11, 1555, ecaade2015_199d43, 05ea, acadia15_371k16, ijac201715106i, sigradi2016_450yy, 4f38, ecaade2016_127d35, f65c, a7f3, 7bda, ecaade2015_225n49, a414, 05e7, ecaade2013r_004d4, ecaade2013r_001a1, 66fb, ef39, 845d, cd26, ecaade2014_176y43, acadia17_500ii, 637f, d171, b91c, cc35, ecaade2014_149e35, b3be, 3e75, 95ab, ecaade2017_308ee, fc0e, ab76, 4129, 4c3d, 6eed, 8061, ecaade2017_109pp, 873f, 84e8, 493c, 69a4, 2985, ijac201614302o1, 11e4, cc46, ecaade2016_033w8, caadria2017_096y26, 6528, 0b1b, caadria2016_507i21, f210, 5e83, c0ba, 2d88, caadria2017_008w3, acadia16_140t10, 2376, ecaade2014_195x50, d7e5, 642e, 0304, 42d2, ecaade2014_233x59, acadia14_153ay, 2274, f3fb, 3364, 5f7c, 2e7e, ecaade2015_229b51, 1423, f563, e9f5, 4bab, c0f5, cf06, 2288, sigradi2014_018o1, ecaade2014_144a33, 70d1, 59b3, 4ff1, c725, 6be9, 731f, 7794, c5e8, b52b, 1ef9, ecaade2015_144a31, caadria2015_081e12, 01ff, c7b6, 799f, 6d39, 8625, 00ee, 1252, 7fd5, 6673, caadria2015_078g11, 0d58, ijac201412402u4, acadia17_491s, 70a5, sigradi2013_359f, e1d8, f579, sigradi2015_7.203j10, a215, ijac201614402l1, fd1f, 0c5e, f14e, b9d5, ecaade2013r_003l3, ecaade2014_198n51, f404, 36cd, 5075, acadia16_88a6, 8eee, 429f, ec8e, caadria2017_070o22, acadia14projects_189am, acadia14projects_135u, ecaade2015_86k17, caadria2017_016g7, 900d, 51c8, 749b, acadia17_678q, 0732, 02d7, 509c, caadria2016_819z34, ecaade2015_18x2, ijac201715106j, acadia17_296t, 6955, 5f2f, 7cff, 2f00, e9d3, d484, a0e9, 59f8, f020, 6116, 63b7, 2707, 964f, d614, 4a23, acadia16_106d8, 9b5d, 5cf3, 9f1e, d674, 4316, acadia15_263e11, 3d84, 34a8, 3ebb, 51e1, ecaade2016_095f26, ecaade2017_142xx, 36a9, 4756, ecaade2017_256v, 66fd, acadia14projects_281w, f976, 967f, caadria2016_497y20, 9241, sigradi2014_048d5, acadia14_291c, 8d36, 6178, 6c12, e2b3, 98bc, c98f, aff5, c261, 018e, f509, ecaade2015_256e58, def6, 7893, 1a8d, ecaade2016_028k8, 7847, ecaade2015_248z56, 8053, 3090, aed2, ascaad2016_054d22, cec6, 0cde, 9a63, 88b9, ecaade2017_071tt, 7e1e, 3fab, f2a6, f731, b718, cb4f, a5f5, affc, sigradi2013_98z, 978c, acadia16_290f18, ea62, ijac201513304y11, 020e, 182b, 966c, a0c1, 5fe1, 7a9c,