CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

85e7, caadria2016_713z30, b8d6, ijac201614204d10, sigradi2013_386n1, c525, 7d49, 9555, 3945, a1a7, 9838, d9e2, 48d3, a1fc, sigradi2013_184a, 1618, 51d3, d33b, 3ea3, 92d7, sigradi2016_484rr, 93d6, 8854, 1d67, ecaade2015_138d28, 42b2, b51a, caadria2017_122x31, a6b9, 2d39, 24a3, caadria2017_115m30, 76a3, b4cf, 59cb, c2ee, a1ac, 62e0, 43a2, caadria2017_190l45, ec8c, sigradi2013_327z, ecaade2017_008g, 839c, 474f, 1fa4, ijac201513105e4, d742, 49af, 6235, 6f84, 7a9f, 42cb, d55e, 6c7f, 4928, 2c91, 5013, b090, 90c3, 9772, f8c7, ecaade2016_126s34, a2dc, ecaade2015_138r28, ecaade2015_103n20, f9c2, ecaade2015_207f46, a6eb, 040d, sigradi2013_327r, 5434, 01c4, caadria2017_041n13, 5852, 956a, 1906, ecaade2014_204d53, fe61, dc3c, cf29, 5c0a, 3fbb, cea1, acadia14projects_23ac, c45f, f32b, ecaade2015_170z35, 173a, 1119, 361c, 40fe, sigradi2016_710mm, e669, sigradi2016_440gg, e846, 4406, d4da, c959, 0b02, 6913, a7bb, ecaade2014_035c9, b286, abe7, ijac201412408v1, c715, b78f, 0722, 8de3, 78da, 5ca3, 14c4, 7480, 2a5e, 3731, e434, 5bcf, bfc7, acadia14projects_235r, 953a, 69f6, sigradi2016_756b, dce3, 73cc, f259, ijac201614208a14, a12e, b962, da3d, d5da, fa8e, e2f9, sigradi2013_271m, 3b1e, ecaade2016_217z55, 2863, c835, 2e72, acadia14projects_719l, 9db2, ea1d, b8c5, 5bb5, ecb9, 9ed1, sigradi2014_169s4, 7738, 269f, b89b, cec6, ecaade2017_277zz, 3051, 041b, 884b, cb77, 7efa, ed23, ascaad2014_001e1, 1b91, caadria2016_487l20, sigradi2014_276u2, be56, acadia14_681al, 6664, 220d, cef3, 3e7e, 58ca, 4068, sigradi2016_625mm, afd9, 744a, 1a4b, 4887, 6dcb, sigradi2015_sp_8.284r30, acadia16_244x15, ecaade2016_075b22, sigradi2013_342p, ecaade2017_017u, sigradi2015_1.288b1, caadria2017_069b22, 855f, 5d99, 3da1, 2a2e, 3537, d3d5, caadria2016_177l8, 7027, f6df, caadria2015_012d2, d465, 917c, 9ecf, 3053, a076, ecaade2014_019f5, acadia17_390rr, 516d, 6a3e, 92b8, caadria2017_185o44, ecaade2015_302m66, a9b6, 6286, cd98, cf9f, 54de, 1350, ijac201614102z1, bec5, 2893, ceda, caadria2017_145w37, acaf, 3222, 9575, 2452, 27c7, 0d67, dfb6, 07e0, 65f7, a10a, acadia14projects_145ai, 2426, caadria2015_218w33, ecaade2016_075g22, acadia17_59e, 4a92, 34e6, acadia16_130r9, caadria2017_080k24, ebc0, 3000, ede4, b537, 025f, 63cc, fc39, acadia17_464f, 4e18, 71b1, 9b28, 0e47, 3fb4, c479, d26d, sigradi2014_345l8, ecaade2017_169oo, ecaade2014_121z27, 050a, f131, 61f2, 6d72, acadia17_492oo, 2ef2, 1c0d, 6cd5, 0043, b935, acadia17_62ww, 530e, cc9b, sigradi2014_330s7, sigradi2014_289i4, a458, 1216, 9da3, 84d8, 21a8, 1ed4, 8787, 5501, 224b, 5e1c, 0549, 3061, b131, 15ca, 6cc0, ecaade2014_140n31, bb49, ijac201513205p8, 0293, a786, 0f8c, 937a, 6e5d, 8daa, 4e31, acadia14_333av, c658, 6134, 0770, sigradi2016_737ee, ijac201715103tt, 139b, b0c1, 0c7e, 74a6, da24, 8fa3, f4c2, ijac201412301m6, 2235, c43d, 4469, 7548, 12e5, 9bdc, 0589, 83e7, dfe8, sigradi2013_234l, 13b2, acadia16_260t16, 875a, 7fa3, a165, ee97, 7309, 07e8, e251, 7308, 1c46, c84e, 59db, e0b5, 80ee, f07b, c2e4, 2e68, 28dc, 9585, de44, 7230, 1411, 71d4, 9ba6, 4e0d, cd89, ijac201412301i6, 6e33, ecaade2015_130m26, sigradi2016_615w, 5009, 90f1, c83f, e010, e7d6, ecaade2016_223f58, baf3, 7df1, sigradi2015_10.140l19, f64f, a779, 2254, acadia14projects_247t, acadia17_164a, 84b0, 0220, 42b4, cf8e, acadia14_317s, 6556, 5028, 2b5b, caadria2015_065w7, df70, fcac, 429f, 1a8e, ijac201614102a2, 337b, 8889, 519d, 630c, 6c72, c49b, 5d80, 9ada, 61fc, 19ba, e53e, 7575, 3609, acb6, a379, 2636, ecaade2017_059nn, ecaade2017_090pp, 981c, c4ae, c29b, 274d, 4b1d, 99e5, 42d0, 8000, 8d10, 941b, bea6, sigradi2016_674ii, b24e, ecaade2016_221a57, df9f, b8e9, acadia17_168yy, c100, e8a6, c13e, fa8d, 3c29, 1921, acadia15_185l7, 4e6a, bd9c, c291, 6757, 23a0, 3a71, ed90, acadia14_63e, 28c5, 5036, 13aa, d620, 7dec, 587f, caadria2015_014k2, d6f4, a712, caadria2015_087x13, 9fc6, af01, acadia14_357ao, fb48, e8f4, 694b, 0f67, fd68, acadia14projects_671r, caadria2015_087w13, 7dd3, 8c17, b1a0, 746c, 79fd, ecae, 1ddb, e2b1, 12c8, e375, acadia17_492ii, ecaade2015_180n38, 4ea1, a47c, 8c82, a2a2, acd7, 603a, 4c13, 5126, 43e4, 4b08, 2fc4, b430, 51cc, 3e93, ab9f, b92a, 3b0f, fa2d, b8d4, ijac201614401d1, ecaade2016_217o55, 0d11, 0d45, 3d54, 1366, 3d8f, acadia14_281ab, ecaade2016_243z64, ecaade2015_22b5, 246a, 16b0, 87b0, 7827, caadria2015_237n35, acadia14_573aj, 8415, acadia14_473au, a1b8, b1ed, 0d25, d74d, 1e53, caadria2015_119b19, 9333, 2546, ecaade2014_186b47, 49a2, 564f, 7ce5, fabb, af19, c936, ab16, ecaade2015_100t19, 2a34, 5dad, da94, bb67, 351d, c434, caadria2017_124j33, 899f, c87f, 13bf, f6cb, 3257, 7d62, caadria2017_023d9, ascaad2014_014o8, ecaade2017_254ll, 8eae, ebbb, b05a, acadia15_469h20, ccb6, 89d0, 0752, sigradi2014_137h2, 477b, d0be, fd49, c1c6, c9ce, b28f, f2f9, 20ee, e6cf, 795e, 10e3, 69ac, c1be, acadia14projects_463ax, eb59, 3fdb, acadia17_189jj, f7f2, cf96, sigradi2014_075e7, 665f, 53b7, caadria2017_110e29, cf2a, 7ef3, 6623, 59a1, 3317, acadia16_214c14, caadria2017_110j29, 3aeb, cb9e, 75f0, 94c4, ascaad2016_039s15, acadia14_719r, cae3, 5eb6, 8ae0, 3d96, 9da0, sigradi2013_215v, f7eb, acadia17_59d, ecaade2016_018y4, 6a95, c6c5, 9580, c243, 0b99, d80f, caadria2016_651f28, ecaade2016_063o15, ecaade2017_208m, sigradi2016_375g, b70f, 5c95, sigradi2013_366c, 831a, 6130, 0c3c, ecaade2015_207k46, 3db8, acadia16_224v14, acadia14projects_365ak, de57, ed21, e81b, 3477, f880, ecaade2017_244hh, bc75, d6fb, 3b02, 9748, a776, 9fd4, d294, 9ce0, ba76, caadria2017_122r31, 0da1, 10e8, 9498, sigradi2016_625ll, fd8a, a5b1, 0d6a, d97c, cf5e, acadia17_137rr, 4427, 895a, 44a0, aa89, caadria2015_078l11, 1dbc, ee00, ecaade2016_243o64, 0677, acadia16_414w24, 5493, acadia16_214w13, a2ca, af1a, ff64, acadia17_178dd, ijac201513102j2, acadia17_222aa, 9484, acadia17_201xx, b929, 9b9a, 000c, 641b, 6695, cb3d, 09e0, 48a6, acadia16_44l3, 20c1, d1ce, 1670, f1f3, 17ff, 337a, 6808, eb51, ecaade2017_306m, c12a, ecaade2016_132g37, 700c, 68f0, f739, f81f, 6412, d1bd, c3be, 8a6f, ascaad2016_042v16, 0cd6, acadia17_91i, sigradi2014_048t4, ecaade2016_028m8, ee46, ecaade2017_006q, 7e29, sigradi2014_085e8, e44c, b1eb, b314, d5a5, a221, ijac201412305f2, e77f, e73d, 0d3b, ijac201513201e5, a30d, e818, 10ca, 4f24, 37f1, ijac201715103b, a62b, 9a75, ascaad2014_012l6, 0ec6, 1ca8, acadia17_501oo, caadria2017_058p20, 0a80, sigradi2015_8.334t15, acadia17_82p, 5a15, acadia14_549p, be89, 24e5, 9370, 53ec, 10c0, 75b7, 2dee, 0ea7, 6e1d, 7232, d666, f0df, ecaade2017_071qq, a607, 2b1b, f4ec, ecaade2017_194t, 2fbc, dffb, acadia17_38qq, sigradi2014_263c1, 8f07, acadia14projects_365am, 9315, acadia14_101au, ecaade2014_176e44, 2498, cdaf, 41bf, feaf, 7780, d53e, ijac201715101h, ijac201614207z11, sigradi2014_213w7, 6797, e761, c257, 297e, caadria2016_819r34, sigradi2014_339w7, 33a5, 7edd, 45cb, 7169, 639a, 428d, acadia14projects_699d, caadria2016_003c1, 70a3, 3dc1, 0144, 3bd3, 5bf5, acadia17_511c, acadia17_71kk, a0ac, acadia14projects_153as, 21c0, acadia14_145w, acadia14projects_681ao, a539, 9cf4, a50d, sigradi2013_345m, d345, 8af7, 9dc3, 2db2, ecaade2017_215bb, 6d90, a65b, c5d0, ecaade2015_169b35, e061, bdaa, 76f3, 3f5a, 33fb, 8ac6, 60d4, 2fc5, acadia16_78m5, ceae, f456, 61e5, 0d78, 47bd, ecaade2015_37i7, 006f, sigradi2016_751ll, 37e9, ecaade2017_051y, ecaade2015_230h52, acadia14projects_435ay, acadia17_381cc, 8c2c, af8a, 9a56, 9449, a548, 414f, caadria2016_105a5, acadia17_231u, sigradi2013_164, 8b18, caadria2017_005c3, 7f08, acadia17_80d, 08e2, 01ff, ee0a, a9ba, 48a0, 8208, 418c, ijac201513302k10, fe6a, 7638, ed83, 1a22, 24c7, f192, 8e71, 2d4f, 0827, ecaade2014_185s46, 3517, caadria2017_033o11, f791, caadria2015_072l9, 3776, 5787, 72bd, 02ef, f1c9, ae85, c399, 4ee7, 8813, acadia17_162m, 7af1, 1a1a, 3182, 2add, ecaade2017_290oo, 3cc4, ecaade2014_198o51, caadria2015_170u25, 54ce, 743d, 8bb8, ecaade2014_204f53, 8b3a, f751, 65b4, 71f2, fcd5, 11ac, ecaade2016_120f33, ecaade2014_133y29, 9630, c762, 699f, ecaade2017_268ff, 5991, acadia16_352y21, e7de, c8bf, ecaade2017_105tt, fd69, ijac201614105z5, sigradi2016_571tt, sigradi2013_194j, acadia15_431v18, f0cf, 8f0c, fdf9, 5846, eb34, 68ee, e53b, 6615, caadria2015_043g5, ecaade2015_225j49, 45d0, 7c5a, ijac201412408b3, ecaade2016_ws-dheritageu67, 708a, 7207, 7337, 7ac5, 30c9, 41fc, 7b48, abc5, 5192, 747e, 1e63, ff4b, sigradi2015_sp_12.402u31, ecaade2014_072e18, 89d1, 06c7, a1d3, 27d8, 28ac, 49b1, 1397, 3034, 3ed8, 84c3, af8d, ecaade2016_073h21, fcd4, c2f6, e849, acadia14_681ak, acadia17_520p, 9199, 71cd, 9662, acadia17_222t, caadria2016_187f9, d2b1, 1fcd, fc10, dcdb, 833f, b152, 1883, ca8e, 2f38, 9b4a, 1674, 543c, d55c, a019, 27df, 4b68, sigradi2014_048v4, acadia17_220v, ascaad2016_023f10, 4348, ecaade2017_210y, 45c6, a840, a1d6, c9ec, 5503, 9066, c475, d417, b0bb, sigradi2016_625ww, bff8, 822c, afc0, 9dd0, 363b, 5fcc, caadria2016_829e35, 7d7b, 9c14, ecaade2017_291u, 7bf2, ecaade2013r_002x1, sigradi2014_032g2, 0985, cfd8, cb63, f5ef, acadia14_637ah, 57ee, 60bf, ac34, e5bf, d5d8, ecaade2015_251l57, 6988, ecaade2017_163f, 394d, 2787, f319, a543, 87ff, 7be6, 4907, ecaade2015_285s62, 9b16, 7d93, 36a2, 41e9, sigradi2015_6.387f9, 3583, e28e, caadria2017_002m1, 1e2c, 8956, 7bae, ecaade2016_223s58, caadria2017_003g2, 675d, 4aa2, ecc0, sigradi2015_10.309p21, d395, a8f9, 36d4, ecaade2015_217z47, acadia15_110t3, 573c, caadria2016_333s14, 71b5, 815a, caf9, b3c0, 4674, f689, 586f, 8e14, 236e, d839, ae62, a568, cae8, aa6a, 8e5c, 4db5, b8a1, f6ee, 377f, c02c, 6fbc, acadia14_291av, c062, 2c30, 2652, ecaade2017_302kk, 755a, af6b, 61e7, cb2b, 6e76, 41b2, cf04, sigradi2015_6.387r9, 1663, 32e9, c086, 89e8, 7e19, 950c, b888, 54a6, 1ae2, acadia17_72l, e23a, ecaade2014_053r13, 79c5, acadia17_117w, ecaade2017_071uu, b20a, 08e6, b668, a2bf, 2490, f5d3, 502c, 7b36, f029, 23e4, fbca, a0e4, ecaade2016_063k15, ecaade2015_114x21, 0d21, 04a5, 292a, ascaad2016_030d12, ijac201614105t4, a3ba, 05dd, caadria2017_041o13, dd10, ecaade2017_157ll, 1a2c, acadia14_43am, 9cca, 1f64, bb4b, a371, b8b5, 471a, 8e38, 2809, 2570, c51c, acc0, ecaade2017_156aa, 4652, ijac201614208m13, ecaade2015_325y70, de16, f9aa, 9fbe, 6ddb, sigradi2016_814l, f5ed, 3abd, a922, 0afd, fd6e, acadia14projects_445ak, b71b, 1b6d, ascaad2016_041n16, eb7f, 7a6f, 99d3, acadia16_470m27, 715b, 4147, 875c, 7b32, 0cbb, aabe, 5986, caadria2017_145m38, ecaade2016_158l43, a74a, 9d96, 8272, sigradi2013_243r, 26d3, a35e, e097, b4ad, ecaade2015_285f62, ecaade2014_011j2, ecaade2014_053o13, a8d0, sigradi2015_3.155k3, 9b13, 1441, a081, dc28, bfa3, acadia16_88w6, b8f8, 53f5, ecaade2014_080c19, 6804, 2549, ijac201412301g6, ecaade2014_186i47, d78a, d356, 4612, 5f6b, e496, ecaade2015_196i42, 3abe, e55e, 3fa9, 46ac, acadia14projects_709ao, d627, ecaade2016_208m53, fd9d, 180d, 293b, 8e3d, cc46, ee78, beb5, eeaa, ecaade2016_234v62, sigradi2015_6.387v9, 9c5b, b68e, caadria2017_142x36, a980, 7324, acadia17_201b, 8a02, caadria2015_111m17, ascaad2016_005z2, sigradi2016_517o, acadia17_91e, e54b, cac6, b35c, 1424, 8426, d710, e22c, sigradi2015_8.189s13, ecaade2017_118ff, ascaad2016_045j18, 61b0, acadia16_352r21, 1a30, ecaade2017_254jj, caadria2016_517v21, caadria2016_839n35, 8ad8, 265a, c271, ecaade2014_024m7, 1ed9, 9814, 21bc, c0f3, 7ee4, 9fb4, ecaade2016_071s19, 8022, caadria2017_029o10, 8438, 750a, 507d, 748e, 4a9d, 1dc9, 7c3c, ijac201614102t1, de5d, caadria2017_175h43, bc63, 6add, 0112, caadria2015_122j19, a353, d8ac, acadia17_62zz, fac3, a772, cedd, 161d, 1484, cb47, 9d09, caadria2015_156r24, 538f, 6dbe, 7c2b, 3adb, dc37, 932f, bda9, sigradi2013_387f, 8d0c, ecaade2017_184gg, sigradi2014_015c1, ecaade2016_191l51, 3f7b, 851f, sigradi2014_151i3, sigradi2015_2.137k1, cf1b, 89d8, 141f, 78f5, 6184, dbab, caadria2015_162x24, 6f89, d770, ecaade2013r_003o2, f381, ecaade2015_144k31, 78f4, 8e7f, 23d9, 1854, ecaade2017_013pp, 7c9c, cd05, bb9e, 145d, ecaade2016_223h58, b845, acadia17_202r, ijac201614203o8, ecaade2014_072j17, ecaade2017_037cc, ecaade2014_138d30, ecaade2017_164cc, e1c2, acadia15_483x20, d85e, a871, caadria2015_208n31, 58d9, 0bdc, 3b60, caadria2015_176l26, e96a, 6a10, caadria2015_208v30, f921, ijac201715105qq, 6e0f, sigradi2013_366, sigradi2014_128b1, 6141, fa97, sigradi2016_792k, sigradi2014_273r2, 3f6e, da7d, f79c, 1f7a, 8362, b498, caadria2016_229w10, ecaade2015_227i50, caadria2016_861h37, b6b1, c6cc, a8a7, 7182, c8b1, acadia17_100j, ijac201614205m10, ascaad2014_005f3, b5a0, 0d18, 1ce2, 1ac9, ascaad2014_026s6, 2138, acadia14projects_63ai, 47e1, 043e, 34e2, 222c, 2536, ascaad2016_042y16, ecaade2016_110e30, acadia17_284h, caadria2017_163l40, 89bf, 9269, ecaade2016_129m35, 49f3, acadia15_407l17, acadia17_445r, 9007, 8503, 2acb, f1d3, acadia14_339ay, 4e03, 7023, 8189, 181c, f7ae, 2144, 6e82, 2a4f, 3394, ecaade2016_037u9, ba61, fbb9, sigradi2014_284w3, ecaade2014_224o57, bc90, fa2a, c98c, ecaade2015_48h8, ecaade2016_158e43, 1cb3, 073e, 694c, 996c, 266f, 5926, de81, 592a, 853d, de88, sigradi2015_8.186f12, 0a44, 5924, 1180, adfd, 9a77, 196a, 44dc, 563f, dd69, 17f3, 3ec6, 3b5a, 2019, 2428, 9e68, ecaade2017_277uu, 221c, 6a80, c2d8, acadia14_117ay, 6d41, c429, caadria2015_061i7, 627b, edb6, acadia16_352s21, acadia17_640y, caadria2015_126t20, ecaade2016_094n25, 1e16, ea72, 3bc0, caadria2017_125y33, acadia17_340o, 0ae4, 0f7c, acadia17_162x, acadia14_671y, c411, 8dcd, sigradi2015_8.276x14, a593, ec06, 95bf, 4932, bf1f, 7995, 58dc, 6be5, c6a2, 0115, ecaade2016_042b11, 40d7, acadia17_230f, ecaade2013r_008s5, 15b4, 1569, 6a73, ijac201412203i2, 9b51, 2514, caadria2017_096r26, ascaad2014_030y8, b407, acadia17_391xx, c18b, 3cf1, b0cf, ecaade2015_64c13, ecaade2016_mrtc66, ijac201614208m14, acadia14_339ab, 03cf, 96bf, 3b7b, 8d7d, aacb, e4cb, 22c6, 3714, ecaade2015_304w66, 2527, 345a, f1a5, ijac201412305o2, a164, 3e8b, fc86, ijac201715203ww, c5c1, caadria2017_023w8, 12e4, 6f3d, 8505, 63cf, 0a38, 714e, acadia14projects_619w, 32a9, sigradi2013_315a, ascaad2014_012p6, 414c, 1a04, ecaade2015_138s27, 171b, acadia14projects_655ab, ecaade2016_108w29, 04df, ecaade2014_109s24, 08b5, 5111, 5dc9, 8674, bc49, 083a, e78e, ecaade2017_169nn, d36b, acadia17_38xx, 1e60, 16c2, ascaad2016_002o1, 077a, 9647, eed7, c064, ascaad2016_050b21, d38e, 0f36, 5b5c, 7ed5, 163b, c6ba, caadria2017_035v11, bb1e, 719d, 84f2, caadria2015_213v32, afa3, 9727, ffe8, e1c9, sigradi2016_659n, 39f2, acadia15_251o10, 6e64, acadia17_628pp, caadria2016_477w19, sigradi2015_3.212i4, 89a6, 2828, 3f01, 4e04, 7340, 8045, e4d2, 13f2, 163c, ijac201614406g4, 2ddc, 3e0d, sigradi2013_425t, caadria2017_163x40, 9f69, a4e7, 9e2a, 8b22, ecaade2015_314c68, 4704, caadria2017_056z18, 46b5, ijac201614403h2, 0c04, d6d0, e961, d63e, acadia16_488c29, 6781, da32, a7d3, f886, 8bab, ecaade2015_35a7, ijac201513201f5, ecaade2017_152vv, 27a2, e44f, ijac201614104e4, acadia14projects_627at, 3d26, ea80, eb8d, dc4e, 7539, 0313, e00d, f45f, 033d, 3464, 3baf, 5285, 3345, 7c77, bf49, 3dea, 6952, ecaade2017_269e, d264, 4ce3, 6944, 49fa, 5354, bcb1, 9047, d8e2, 280f, 0353, 3e16, f7db, ascaad2016_010u4, 32ed, bcbe, 03a1, ecaade2014_177u44, 7183, 011e, 68ca, acadia14projects_153j, ba06, f199, 497c, 77de, 04d6, 0727, e987, 9223, ecaade2015_64j13, 94d7, 97cd, b58c, ecaade2014_186y47, f8c5, 1932, acadia17_348h, 5f33, ijac201614104l4, sigradi2016_571pp, sigradi2015_8.47g11, 4fb0, 11e2, 86e2, 4975, 83fb, acadia15_57b2, sigradi2016_673ff, 2c93, e3a7, 4305, ascaad2016_036w13, 35ea, 6520, 8d7f, cb27, 679d, 37cb, 870e, c95f, 7a91, 3c1c, 42aa, 9789, ab94, ecaade2013r_001d1, aebc, a154, 8b74, 4a85, 81fa, cdc4, 4dc7, c0a0, 2f10, 47c6, sigradi2016_817f, 8aed, 34b5, caadria2017_051f17, caadria2017_105i28, 008d, d144, 9561, 769a, df18, e2dd, 2b2a, 83b3, acadia17_464e, 5a7d, 7abc, 140f, 85c2, 0f74, f560, 3472, caadria2017_174v42, ijac201614102a3, 9206, 0dd1, bc39, sigradi2016_732e, fa73, a15f, 8bce, 3e50, 8c3b, sigradi2016_490v, fce9, af32, ijac201715203i, f788, ijac201412202t1, 6f44, ijac201412404z7, 1939, ecaade2016_057m14, 8153, ecaade2017_057s, caadria2015_064r7, 8f79, 744d, 3334, sigradi2015_10.309v21, a49d, 8c8b, 90d4, sigradi2016_490q, e074, aae1, fdc4, 5614, 3456, b1d1, acadia17_137pp, 2bbf, 10c7, 7c6d, ab7a, ecaade2017_203nn, b1cf, 4af0, 8ac8, 7a9b, acadia17_138yy, 1e07, 75b4, b442, caadria2015_208a31, 87cf, 89df, 6327, 55b1, 5f9d, 35a2, 3a25, 6f7e, 19f7, 0759, 6bf2, fc99, a661, d51d, 8761, 0891, 3c7a, 726c, 4f11, ecaade2014_123g28, 6e43, acadia15_123l4, ecaade2017_225m, 5cb5, f13b, 45f1, 9132, sigradi2013_389m, caadria2015_073g10, dbcf, b704, ascaad2014_010o5, sigradi2013_387g, f587, ce21, 3445, bb2f, 501e, ecaade2014_138m30, 5652, caadria2016_497e21, 34a4, 72e4, 126d, sigradi2016_364ll, ee65, 2951, 7d91, 734a, a422, b67f, acadia17_424ss, dfc1, 4b72, 59f8, 938f, acadia14projects_301i, 5e03, 076d, ascaad2016_039p15, f2da, ecaade2014_072j18, b295, 39fd, acadia17_154x, ecaade2016_222b58, 8521, c170, 7781, 499e, ijac201614204j9, ff61, 4ee5, 192c, ecaade2015_336y72, 5cf9, a8eb, 2301, ecaade2014_138o30, ecaade2014_123e28, 21ea, ecaade2016_110j30, 9e9b, 9350, 778a, b50b, 3fc8, a767, b577, 19d8, c9a8, f064, ecaade2017_215aar, ecaade2017_198ww, 4df9, 9754, 53d4, ijac201412301w6, 7f2e, b96c, 4308, sigradi2014_074b6, ded1, ecaade2014_052w12, bb4c, 52cf, ijac201614208b14, 194b, bef1, b6b4, 7722, a1e5, 9ff0, 3083, acadia17_211p, a524, b09e, ecaade2016_163b46, bc51, ecaade2017_033v, 1e72, ecaade2015_59w10, bed4, b26a, d66f, ecaade2014_052o12, 1ef8, 9d18, ecaade2016_027e8, 7a65, 87b7, 66bf, sigradi2014_213n7, 913a, 39dc, acadia17_232ii, dfd7, a06d, 8832, a257, 6ee0, f818, acadia17_273dd, 5272, a7d9, acadia17_473b, sigradi2014_151h3, 11f7, 2978, c913, 2ad4, 9b76, ecaade2015_100u19, 5314, d0ac, c437, d84c, 0f93, 5e1e, 344f, ecaade2017_277ff, b30b, 0d0e, e760, e43f, 6e7a, 81c6, 7f10, 4362, acadia17_257b, c550, d218, acadia17_670jj, cd0b, 5400, acadia14_267k, 2259, 0992, ecaade2015_92s18, 6d4f, 1ee2, ca8d, d3d8, 794c, acadia17_365f, e842, 87b2, caadria2016_735r31, 73a4, ecaade2017_257nn, f8db, ebbf, 39ed, c562, 3396, 9617, c197, 728d, e319, b0ce, 5f02, a7e5, aa7e, 69a9, 758e, ecaade2017_095q, e1a8, 287d, b18e, 6925, e9db, f745, 5900, e837, acadia15_137g5, 2de7, 12ff, ee2a, 9f38, d29a, 6443, ascaad2014_026x6, 6e1c, 4936, 6f1f, caadria2017_123j32, 9df8, ecaade2016_152a42, ecaade2016_079t23, dad2, ecaade2017_017q, 74fb, 513f, 6c92, 1adc, 2c4a, acadia14projects_247k, 2fa2, 11ce, a864, acadia17_177l, a0a0, acadia15_483g21, fc5c, 38a0, d9b3, 8778, f132, 400c, 8ea2, b696, 6594, b8eb, b7fa, e136, 7948, 683f, b7c0, ecaade2014_085h20, 64e7, 3874, 96b4, 1416, 4264, 8c41, sigradi2015_8.81z11, ecaade2014_196e51, ijac201412303c8, 1ce1, 2818, 5c45, 6514, afe5, e16d, 61c3, c4a8, 7975, 7737, ecaade2016_048v13, 1ed1, e157, ijac201412304z9, f5d8, bc70, acadia16_280z17, 9429, 318d, acadia14projects_445ah, 54eb, 8b66, d21d, 0d5c, acadia14_153ao, 5bfa, 1c93, 6b17, 22da, a7e7, f249, 2061, ecaade2017_051l, 4cfd, 7825, 45b0, 5ee9, a212, fc3d, f0a2, 40bc, a904, b714, sigradi2016_590g, d7d2, 670b, 408d, 5d2e, af64, b404, 9df3, acadia14projects_311z, 9f06, 0457, a83c, eccf, 384d, 39f0, bfbd, ecaade2016_171d49, 5b8a, c764, acadia14projects_33ao, 9b7b, b15d, 8a52, sigradi2015_1.288a1, c717, 43d0, 25a4, ab51, 2977, 08d7, e003, c1c1, acadia15_407j17, acadia16_270u16, 6c11, b518, 7ec2, 1757, 7db0, 87f4, 41fe, 702f, b082, ecaade2015_175s37, acadia17_178q, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, e3bc, f5b8, 2c1e, acadia14projects_43ad, 2654, ecaade2017_057f, ecaade2015_53x9, 5749, 6b7b, 1ca9, ecaade2015_139y29, 4909, 004d, 6b01, 9daf, sigradi2013_401, 503d, 652d, c0ac, ecaade2014_079z18, acadia14projects_463s, f1e7, 0217, 0c24, b7a5, b13d, 584f, 5a4e, acadia14_389e, ba5a, 9d3f, 9fec, ecaade2014_130w28, debf, 6d64, acadia15_371k16, e90b, 3e12, ecaade2014_022x5, acadia14projects_229h, 8ba7, f5cc, ecaade2015_127w24, 282a, 4378, ecaade2016_mrtj66, ascaad2016_043o17, 9497, ecaade2016_108r29, acadia17_329x, a716, 8630, 5762, ijac201614201t6, ac5a, f7c0, 14b4, b3ca, 6cbc, 7cb8, a150, b26c, caadria2015_065b8, 90f6, 29cd, 9966, b24d, 72cb, ebe0, 43f1, 81f2, 5655, ecaade2017_019kk, f1b2, sigradi2016_815u, e540, ede6, eae3, sigradi2016_407p, 27ba, 1260, 9505, d232, acadia17_82r, 00b9, sigradi2015_3.9a2, c8f1, 1c66, ac4b, e09d, e37d, 28ab, 3092, 7221, 8c8d, 8240, acadia17_590rr, fa47, 077d, 6d3e, 7b0d, f7ab, ccc1, 2dbc, 9ae8, 2d76, 4628, caadria2015_164c25, 076c, acadia17_552l, 6620, caadria2016_105e5, 4369, bea8, 1bec, f7a2, ecaade2014_095t22, 9f36, b030, ecaade2015_205t44, d914, 3daa, b1a5, e848, sigradi2016_814c, 4fcd, 6785, acadia17_382b, 1ab1, 5081, 380c, acadia17_266z, e411, 2573, fa49, ecaade2015_129n25, 5539, f7bf, ecaade2016_018f5, sigradi2013_234i, 8757, cc20, 4d12, 23ad, 85f6, ecaade2017_172q, acadia15_407x17, 8789, 2890, ecaade2016_tkox66, 2635, fdd7, 4f91, ecaade2014_153r36, 99d2, 07e6, 08f2, 6a0f, 388a, 082a, 9f30, 80c9, ascaad2016_002n1, c457, f87f, feb4, ee6f, 45b7, edd0, e298, 98e9, 88ac, 6c63, 910c, ascaad2014_017v9, 06e2, 6671, ecaade2017_199oo, ecaade2017_203xx, ecaade2014_023c6, 3f79, ecaade2014_030o8, ecaade2017_290qq, a363, 46e7, ba7d, f271, 9d4f, ecaade2017_122a, 431c, acadia14projects_661a, 4aa6, 32df, dd3e, 7999, f347, d8f3, 428e, 1617, e3f2, acadia17_81j, 660e, 4775, 0adf, f53a, 6462, 78d8, 3298, dc21, 62a4, 1248, ecaade2016_147u40, ecaade2016_036r9, ecaade2017_124u, ecaade2016_162e45, c732, 0508, 7c5e, a691, ecaade2014_198p51, 7f3b, sigradi2015_3.268h5, acadia14_311u, dc3b, e0ba, 0e53, ascaad2016_043k17, ceb3, ecaade2015_138d29, 4b26, sigradi2013_400, 41fa, 7aad, 2eb3, 3d02, 67d3, 4e32, 7a7e, ea2a, d1ba, ffb9, sigradi2016_655f, acadia14projects_565j, c3f2, 2f49, e8df, 7b7f, caadria2015_218v33, d4d6, 9d47, d9cd, ascaad2014_016g9, a0ce, 714b, d096, f168, d20d, acadia14_589f, 1546, 60bb, 1794, 4dea, 9d15, ecaade2014_163e40, 34a2, c5a3, 8b6a, b654, acadia17_358ss, caadria2017_031h11, cf81, sigradi2013_54m, 1f33, ecaade2017_099uu, 88bf, acadia17_212hh, 9c77, 84ed, 95e5, sigradi2016_550l, 2d41, 1ce0, 93e9, eedd, caadria2017_189c45, acadia14projects_281s, 5634, e6e2, ecaade2016_224y59, bd00, 1876, 8485, da48, ecaade2015_21l4, 973e, caadria2015_237i35, 998b, d1a1, acadia17_284j, 3f49, 06f8, b06b, 2c78, 1d6d, d234, 16ab, e01c, 0caf, ecaade2017_172p, daf7, e65c, ijac201715102u, ea65, ac3f, 316d, ecaade2013r_009d6, ccec, c12f, 405f, ascaad2016_045p18, a433, bb92, 1099, 687a, b084, caadria2017_096t26, 6f5d, dbda, fb19, caadria2016_539b23, 82e8, 5f91, ijac201412301c6, 13de, ba47, 4e5c, 1059, c0fd, sigradi2013_226t, b41c, ijac201412305p2, a18c, sigradi2016_488p, b5ea, acadia14_463aw, 15b7, 5549, c4ba, 6c42, ijac201412401y3, caadria2017_094w25, 6cda, acadia14projects_531n, e716, 30eb, 7165, 0394, sigradi2015_6.151d8, 6964, 9cc3, c346, 94af, ecaade2016_097u26, sigradi2016_792n, 0641, ecaade2016_129w35, ecaade2015_280b61, sigradi2016_450oo, 5465, a232, 83de, 9fbb, caadria2016_673w28, 98f1, bfad, acadia17_221kk, 8f99, 5e43, ca90, 9510, 08db, caadria2016_055p3, d123, 5f13, ecaade2015_285g62, 99c4, 51ff, bc26, c9e3, d9a3, b9fc, 905f, cee1, a02d, 6486, 2abd, sigradi2014_085g8, 330d, 6c55, 848d, a3f0, 422d, c625, ecaade2017_214t, ecaade2017_184jj, aa83, c6cf, b16d, 9ae2, acadia17_178mm, ec11, b6a8, 1202, 8249, fa33, d352, ecaade2017_301n, 1cec, 6bc2, 0019, d58d, ijac201614101e1, 4c60, 228d, ef48, 37d6, 6cf4, 75e4, da00, sigradi2015_4.219l7, acadia17_89v, ecaade2015_241w54, 36b8, 40f5, 8d14, 1ede, 1f08, e105, c4cc, 055e, 00d2, 5f3c, ecaade2017_192l, 465a, 418a, ecaade2014_149h34, 6fe2, 9181, acadia17_329q, e807, ecaade2017_038nn, 1900, 4e22, 7a3e, fc9c, e867, 1a31, 897c, e386, 682e, 49f9, ebb2, 6476, caadria2017_015e5, 6f77, 179e, 35ef, de9f, acadia17_89x, ea20, a9d6, 04c4, e4c6, ijac201614402j1, 7e25, sigradi2016_381m, dc7e, 6274, 9d27, 2233, 7328, a692, b71c, ecaade2014_042m10, 26e1, 813c, f5c4, f494, ijac201614104i4, 39ca, 397f, 6107, 4028, fcad, 5169, ecaade2016_185z49, ecaade2014_237e61, a734, 7e4d, f196, ecaade2016_123u33, ascaad2014_017x9, 4784, ab28, 9111, fc67, ad41, 04bb, ascaad2016_054x21, ecaade2014_113d27, b7f0, fcfb, ecaade2016_210w53, 09f2, 65ca, 557a, 99fe, 8f65, e044, 5ede, 57c3, 94a1, acadia14projects_699s, 1641, ecaade2015_225n49, 287e, 9867, 461e, b64c, 8f23, acadia17_462ii, d760, ecaade2017_308v, ecaade2017_156z, ecaade2017_059tt, 8da3, 7d5a, 3d15, 605b, ecd7, fd0a, ecaade2014_141e32, 5399, d785, cc73, ecaade2016_230p62, ijac201614308e5, ecaade2015_240t54, d3e4, 8f75, 5772, b9e7, c63c, ijac201614407v4, ecaade2017_grid, eebf, ae35, 0bb7, ijac201614104w3, e0f0, 4a00, sigradi2015_3.111b3, 84c9, a5c4, acadia17_402c, 654a, 6388, d613, 76e2, b544, 1b92, 1673, 9631, ecaade2014_153k37, 577d, d267, 1f52, ecaade2015_287t63, 10fe, f10e, 194c, caadria2017_057u19, 1b26, ae30, 9231, 8fea, a284, ascaad2016_045c18, ecaade2015_233h53, 89b6, ecaade2017_156t, b5a5, 85fe, sigradi2016_625kk, 1e67, acadia17_391ww, 51e4, 1686, 8281, 931d, fab4, 01bd, 5da5, edae, d3a2, 02da, ijac201715104ee, ecaade2016_167e48, 5811, 9822, caadria2015_130n21, e42f, 1b68, sigradi2013_135i, cdc7, caadria2016_745b32, 294b, acadia14_43ae, caadria2016_343h15, cd96, f1e3, d6ee, c431, ijac201614309p6, sigradi2013_414d, 56f3, b49f, 7d3f, c2db, sigradi2013_112c, 85b4, bec0, 1ab3, 27e2, 036b, e351, 0d03, ecaade2017_133f, afc6, a3ff, ecaade2016_108u29, ecaade2014_100e23, 7c40, ecaade2017_085e, caadria2017_015s5, ecaade2014_143m32, 8348, 87ad, 2dd9, 7425, 6939, sigradi2016_421qq, 801d, 55b3, 76e5, 9729, 00dc, 9bdf, acadia16_54v3, be36, ce84, 8d34, 1c38, 7eb5, 695c, 5459, 799d, 3da9, 85b9, 6d8a, ecaade2017_066p, ecaade2017_085xx, 0c94, 64b4, b1a4, b721, ecaade2017_116g, 94e5, 239a, 5ab1, sigradi2014_252u9, e3ff, 90cc, ecaade2014_021v5, 4ba9, c8de, 8e56, 2edc, ijac201614102n2, sigradi2014_303i5, 5fd0, 1de5, 2daf, 7e43, 940d, 75ee, sigradi2014_041b3, acadia14projects_435d, 68c7, 07be, 14d2, sigradi2013_248a, 4c62, b365, 4f4f, ijac201715105h, ijac201715106nn, caadria2016_851x35, ijac201614407y4, 813b, ascaad2016_039h15, c450, f804, e99c, da8f, 0a4a, 43db, ecaade2015_235v53, e579, caadria2017_055l18, caadria2016_881b38, ijac201715205ww, caadria2016_539g23, 87b8, ecaade2013r_012k7, e76a, ecaade2015_318s69, d496, 1ab9, ed5c, caadria2017_185x44, c887, d39f, ce63, 2c8c, a089, acadia15_343g15, c9e2, sigradi2016_815ee, d569, 79eb, 837e, 4fc4, 92b2, sigradi2016_448u, 9fc7, a608, 4826, 78c6, 506e, d034, 2f67, f834, 725f, sigradi2014_347o10, ecaade2015_325a71, ecaade2016_217i55, 10b3, 2112, 750d, 94d1, 446f, 2ab6, ecaade2017_ws-archieduz, 012b, 9fb3, 6e3a, e4f8, ecaade2016_032r8, sigradi2016_455e, 8df7, 7c98, d227, ec38, 68e5, d83a, sigradi2013_212o, 6b95, sigradi2013_117h, a311, 8d2c, caadria2015_220d34, c8d6, 1648, 5c65, ee19, ae3a, eadc, 0a31, sigradi2016_741kk, a968, f7b4, sigradi2014_263j1, acadia15_311j12, d138, caadria2016_177j8, 8c30, b254, ecaade2016_089c25, 8672, 88af, a217, acadia14_111n, fbeb, sigradi2015_3.65u2, 7f21, ecaade2015_35s6, 63b8, cf38, c7d1, sigradi2014_284b4, cecc, ecaade2017_101q, ecaade2017_308z, ead0, d0d0, 4998, de1e, 32ec, 087d, 60d0, 458b, 4a36, 3cbb, f90c, 5f3b, 59f5, d758, 631b, ecaade2017_173ww, 5304, ecaade2014_070s16, 2289, 2d36, b39a, ecaade2017_029gg, 5146, 9ca3, 18e2, e8c2, caadria2015_078j11, 53ee, 1c0b, 1e5c, e666, 67b2, ijac201513201d5, 3a69, 32e3, 3eca, 4fcf, caadria2017_004j2, 4e8d, 5f6e, bbdd, 074c, ecaade2016_071j19, 0901, c440, 0b33, caadria2015_208z30, db70, 817b, ecaade2015_180c39, 7e42, 9bd2, ascaad2014_014w7, 65fa, 59ad, 0970, 2cee, 8d4c, 79f9, 17e7, e210, 81e8, acadia17_338hh, 5d89, 7750, 1190, caadria2017_027t9, 7660, 6e5c, caadria2015_122g19, e177, acadia17_37ee, ecaade2017_274aa, e173, e07a, f21a, dca3, ecaade2015_269m59, sigradi2016_446qq, ae63, 2ba0, acadia17_316vv, 290a, sigradi2014_042n3, 855c, ae98, ascaad2016_038x14, b3b8, 6ca3, 8576, 257f, acadia14_655y, caadria2016_271x11, 73d5, sigradi2014_136e2, 8a30, 711a, bc42, ae6f, sigradi2014_151d3, 4695, 83b8, acadia16_440w25, 43a6, fbe8, 960d, ecaade2017_164bb, 9685, acadia14_281z, caadria2017_070f22, 302c, e6a8, da2e, ecaade2017_211dd, ascaad2016_003v1, 8ca9, dfa9, 9283, 9204, c491, 5760, d859, ijac201513101i1, 1408, dc05, 9036, eba1, a1db, c30e, b6d3, fc79, 2016, 7916, caadria2015_194s28, ecaade2015_193k40, acadia17_274jj, 1cb8, ecaade2017_305c, f6d4, b23d, sigradi2016_488r, caadria2017_127h34, 6565, 7af5, acadia17_464oo, a54b, 3a16, c276, 445f, 5c66, 0ffb, 9671, 436f, ecaade2015_334v72, acadia17_670tt, 4ea8, acadia14projects_463t, sigradi2016_428j, c4fc, 1743, 346e, e3b9, 1fe1, 40d6, 9eaa, sigradi2013_342k, f066, 79d5, sigradi2015_9.141h16, 6076, 3f56, 1be0, a5a2, caadria2017_168w41, ecaade2017_052ii, 7b53, ecaade2015_194e41, 295a, 729e, 4a76, acadia14_365an, 2d57, 9ba5, 58b1, ecaade2015_15z1, 5173, 0a7d, 65af, 9348, ba59, e8f1, caadria2017_067n21, 12e2, ijac201614102r1, 0065, acadia14projects_473ai, f828, e550, sigradi2014_345r9, 5d4f, d8b9, cadb, acadia14projects_357ao, 8b19, 6ac4, ecaade2016_191a51, 10eb, acadia15_232m9, ecaade2013r_005o4, df08, 5a16, 6e93, sigradi2016_360w, ijac201614307j4, 823f, ad21, 6f7d, 266b, d1b7, caadria2017_104r27, 1f78, 7581, 091c, 40a2, 9841, 6dd9, a5ee, 1ba1, 165d, e366, c07c, 313d, 72de, e252, 5328, 1ae6, fd7d, dd13, de6e, 1c10, 6596, ff25, cc42, a7cd, 38cd, ijac201715105oo, 4047, 9a06, efba, 8ecd, a9f2, 54dd, 2b90, 9de2, acadia14projects_75d, d861, 9750, af07, 4411, sigradi2016_781c, fe75, ecaade2016_033b9, cd4c, 006a, 6c52, acadia17_221aa, ab78, f9a0, ijac201614208w13, 8c4a, acadia17_512s, 401d, 5c84, aa68, f782, 13fb, acb4, ecaade2014_121t27, dfd9, 8fcc, 5f1d, 6088, e1e2, c824, cf58, d92d, 31cd, ecaade2015_195o41, 3267, acadia17_600ff, 0fe7, acadia14projects_619al, 5ab2, a527, 2ea7, ecaade2016_068d18, 2014, d0ff, 2642, 4a8b, ecaade2017_057ff, ascaad2016_023v9, f2d6, ecaade2014_086w20, sigradi2014_048b5, ascaad2014_002m1, 5719, 7aa8, 502b, b727, ecaade2014_218a56, 1a6d, 6a5a, 8d87, ascaad2016_038y14, 8e2f, 2d18, 94cf, 540a, a020, 234d, 0cb4, f506, 2942, c82d, caadria2016_073v3, ecc3, c895, 9251, f794, dc8a, 49a9, 647a, 3d62, 70ea, 89f3, 76b8, ecaade2017_309a, 0b60, ecaade2017_210s, 699b, fe45, 8a85, 1a36, ed6d, acadia15_343x14, sigradi2015_11.196g26, 1923, 88b2, dc24, 1ab0, 9bfd, acadia15_311g12, 7ad9, 731a, 3b39, 13cc, 37a3, ade7, 83a3, caadria2017_041p13, 7422, 0d52, 8fed, aba5, 56db, ff79, 045a, caadria2016_405m17, e07b, 3b9c, ijac201614204e10, 30ff, 6278, sigradi2016_360q, 3afc, 8ee2, b3bf, ad70, c7cc, caadria2015_156n24, sigradi2013_303r, 338c, d672, 18a7, 7b10, fcff, 2189, ecaade2016_067m16, ee3d, acadia14_267m, ecaade2015_86p17, 16a6, abf1, 6769, 6001, 4302, 9b2b, 304e, 796b, sigradi2013_194h, 14eb, 4f81, f9d6, ecaade2015_101h20, 2707, sigradi2014_345u8, 2dec, ecaade2015_286x62, ecaade2016_067e17, caadria2016_851h36, b75b, 4c47, 84a7, 67d0, 4f52, 54c8, caadria2017_054d18, ecaade2013r_018p9, ecaade2013r_009g6, 77a1, ecaade2017_057gg, 58fe, 6b6e, 1e1b, acadia15_451e19, de5a, 5fcf, 263d, fc33, caadria2015_208u30, 87e6, adff, adea, 4fac, 96f3, a91f, b375, e015, b3db, 33bf, ijac201412408c2, d3a9, ijac201715205b, 1ccc, acadia16_12z1, 6645, a787, caadria2016_579k24, acadia17_237bb, acadia14_601ai, 60fa, sigradi2015_9.152k16, acadia14projects_281r, 8428, a852, caadria2015_014o2, 91c1, ecaade2017_grig, 1b56, f3f5, 9c35, ecaade2017_172cc, 38f7, 2296, 0662, de13, 3de4, ac89, b523, acadia14projects_79ac, ecaade2014_132i29, 4743, 2c6c, acadia17_162q, 47ba, 0a4f, 86f9, 9185, 775f, b1fc, 0b31, b802, a3e4, 0ec4, c714, 0dea, 5a5b, 267a, bf61, da4a, 021a, 382d, bea5, 45b2, 1878, 5903, 54b2, 0e85, 24d6, acadia17_90ss, acadia14_555c, acadia14_91t, ascaad2016_009p4, 92d6, d1a4, ecaade2014_233h60, 7e65, 095e, 43ef, 2e5a, bdb2, 11d7, fe70, ecaade2016_170y48, 9408, 86aa, 46db, df8b, 4c6c, e098, 66dc, 9fe8, sigradi2014_084c8, acadia17_284n, 2c77, d864, ijac201715203hh, 59be, sigradi2013_117j, 325e, ce06, a05b, eb93, d507, 2063, 7988, ecaade2015_138a28, 62a6, 25a1, ijac201614203w8, 1844, ascaad2016_040c16, ecaade2014_233b60, b1bc, a44d, 34c6, bff9, a75c, ee01, a77c, 884a, d411, 432c, 4076, de01, 4433, ecaade2016_074n21, 2106, ascaad2016_003t1, c3db, 46f7, ecaade2014_176c44, 21fe, 40ea, ecaade2014_084z19, ecaade2017_195kk, e487, e294, c701, ecaade2017_048kk, b561, 382c, acadia14_479aw, 7f02, ecaade2014_015s3, ecaade2016_213s54, 81fc, 24d0, 1aa1, 7837, 3c52, b40f, acadia14projects_153f, ecaade2015_83i16, 2572, 9e15, 3e6f, ecaade2017_021f, 6249, 5256, 5d4e, 8801, acadia14_671k, 3135, 16f2, 116a, 993b, 331f, e500, 21c4, ecaade2015_320s70, 1623, 0d19, 6217, eb81, 1ffb, 13e7, 4d17, 6ed4, 5378, 16b2, 2284, 43cf, caadria2015_064s7, acadia17_360qq, aeba, sigradi2014_074x6, b2ea, 35b8, 6962, ecaade2017_009cc, bf11, d166, 3571, ecaade2016_102d28, acadia14_655x, 3856, acadia17_560i, 0747, 4ae9, b587, 348f, 381c, f25a, 22f1, ecaade2014_144y32, b912, fc95, ecaade2015_229r51, 32ee, 0100, 113e, 6bce, 0cc9, 91ce, 73ef, 6cf2, 12b9, aad4, c6b8, e2a8, 409f, ijac201412406l9, ecaade2016_006o1, ecaade2016_147p40, ijac201513203m7, e8c5, f64d, c692, sigradi2016_814r, 7964, e75a, 3f43, a743, ecaade2013r_017b9, f3bf, e7d9, 5e79, d6b7, bc52, 49a7, a1ab, 2090, ecaade2014_224a57, 406c, 1710, 9003, sigradi2013_101k, 0dbd, 8ca6, 1507, ecaade2013r_020s10, 7dc6, 1707, 250b, fdd5, 664c, 4a69, 2bf5, caadria2016_713b31, caadria2015_206u29, 3022, acadia17_110w, 2412, caee, 0d86, cf3b, b016, 9fd5, 1052, 5381, 4d9d, 1dae, 7f0d, 45b9, b9ad, cb29, caadria2015_073x9, 452c, 4091, sigradi2015_12.297h28, 7d69, 11a1, d303, 6f0b, 6c8d, caadria2015_081v11, 8fc5, e1b5, 5430, ecaade2014_186f47, 614f, acadia17_423kk, 3768, acadia14projects_573aj, f1f1, 6dda, 4b14, da9d, bad3, 4424, 0d22, ecaade2016_091i25, bff5, ecaade2017_252j, be1f, a623, a7d1, 1f7b, b276, ecaade2015_55l10, ecaade2017_282u, 7546, 3d66, ecaade2014_225e58, sigradi2014_015g1, f19d, 1611, 4b5d, e86f, ijac201614403o2, 19d7, faa6, 36c4, 9da9, ddc4, a766, 9815, eb61, 2cb7, 5a81, 55c8, 20ea, 51f4, a42f, 12c6, acadia14_691au, 9947, 8c53, 386b, c7c3, 0ede, 3e9f, sigradi2014_047o4, 0d1e, 276b, 2dba, 9a24, c984, dd78, acadia14projects_539d, 9b96, d712, b787, ecaade2017_101aa, ecaade2017_213k, acadia14_479ax, 6f10, 54b3, acadia17_511e, cd7f, ecaade2015_77v14, 0f6b, 8f05, 3c71, 4f65, ijac201513203r7, 86d5, 1703, f36b, 8841, a091, dfdb, ijac201513301z9, 1247, 2b00, 12d1, 4ae7, 476e, bd7a, 0cb3, 2783, bb35, 7512, b1e0, ecaade2013r_004a4, acadia17_678ll, ecaade2017_054hh, 2724, 8b3e, ecaade2016_057l14, acadia14_435c, 1acb, 721f, aa62, 7276, cbce, 4f47, 4869, ascaad2014_015y8, ecaade2016_225k60, 0929, 61ef, afa6, efea, 7bf6, ecaade2017_140nn, c183, 7f6c, 0f5e, ascaad2014_013a7, 8a09, 9034, ijac201513203x6, 254c, acadia16_62s4, acadia16_98e7, 8ec6, 9a2e, abf4, a39f, 64ef, df4f, 831f, f555, afd0, 412e, 9aa0, 8675, d857, 4455, b863, b0fb, ijac201412205g4, 05ca, 846e, acadia17_348qq, b72d, 77d0, d2fc, ecaade2014_239m61, 1e6e, sigradi2016_382dd, 9a73, 827b, d458, ecaade2013r_012n7, c6f0, 06ff, 92e8, 4abf, b36a, e6dd, caadria2016_621u26, 5918, fbdf, 2976, 64dd, caadria2015_087f14, 84e0, ecaade2017_122b, 8811, acadia15_357v15, ecaade2014_065c15, 1909, 7229, b549, 1bdd, e028, 1581, 7e8c, 9465, e02b, 8f29, 55d0, e19a, 9466, acadia14_681am, sigradi2016_544f, caadria2017_118l31, 772e, de6a, 8a8d, 0a71, 4d62, 65cf, bb59, sigradi2013_183s, bf84, 35a6, 96a5, d852, ecaade2017_027f, 2990, sigradi2015_8.328k15, 531e, 69c4, acadia17_266x, ecaade2016_067h16, e8c8, eb72, 6caf, c968, ecaade2017_026tt, ad7e, ecaade2014_146p33, 5a97, cb7a, 0a9f, d76b, 79d2, 822e, 902b, ecaade2016_154v42, 971a, de8c, a359, bf8e, 278f, a4e6, sigradi2016_564hh, 045f, ecaade2016_068t17, acadia16_214a14, 4e12, 18b8, fc14, b7bd, ecaade2014_226f59, cc1d, sigradi2015_9.152p16, 66ad, 2dc5, ecaade2017_044uu, fde9, eddd, 335d, 91be, 20db, 2021, ijac201614403d2, sigradi2013_289k, 816f, f7be, c0c8, 5fae, 236c, 856e, 398d, e8e1, 3e27, b34d, ijac201513202g6, acadia14projects_463b, 4d24, 2a46, 848e, 23ba, de53, 69b9, caadria2015_030j4, ecaade2013r_009z5, f77c, 1257, 1af8, 0789, ijac201715102ee, b7de, sigradi2014_265m1, 2de3, 8fcf, 2038, b4f9, f5ee, f5e2, 1e18, c403, a438, a92f, d755, a74d, a0e0, 369b, 90c0, 1113, c2c8, ecaade2015_333i72, d2ae, 67f9, 96be, 2072, 9539, 4ddf, 6792, ecaade2015_170v35, 26c4, ecaade2015_83j16, ecaade2014_168k41, e37e, a43a, b803, sigradi2013_387h, b804, 71a5, caadria2016_105f5, bd2d, acadia17_101u, bc17, 9215, 299c, f4a4, ecaade2015_269p59, 17d9, 25b9, 1b98, 4441, eed9, 686b, ecaade2017_215w, c2e7, ab12, ecaade2014_187f48, 37e1, 7323, ecaade2016_113e31, 1f18, 8da0, 6849, 9edc, 612c, ecaade2014_162u39, fb9c, 2078, c535, caadria2017_043h14, 4246, a663, 67fd, 7008, 4a78, b72b, 8d89, a1e7, ee4f, ecaade2016_237b63, 76d8, b6d2, 8482, 8b4c, f552, caadria2017_009i4, 761b, acadia17_189kk, 0e33, ecaade2013r_004r3, caadria2016_167b7, ijac201614301c1, 363a, 952a, 8063, d9d2, 110a, ecaade2015_314l68, ecaade2016_140i39, e34a, 198d, bd48, ac78, 0b5d, acadia17_414tt, ecaade2015_25i5, ijac201513104m3, 1790, 17c7, caadria2017_017o7, 8fbc, 970, caadria2016_291z12, acadia14_565ai, sigradi2016_571vv, 761a, 1ef9, sigradi2015_9.152l16, ecaade2017_031nn, sigradi2013_294z, d6de, ca3a, 8e1a, f72c, 86ae, 1ee7, 55c2, 1a02, bfef, ijac201614407z4, 96e2, a74c, 41c3, b8a4, 2409, 50e6, bb8c, 9a35, ijac201614309m6, 2180, f6ea, 1da0, 4c54, ae2e, c512, 21f4, caadria2017_081m24, ecaade2014_138i30, 8ce2, caf0, 8b06, 5a11, 4e2b, 589e, 1258, f4f3, c3a1, 2f47, ecaade2017_053j, sigradi2013_77i, ijac201614208y13, 7522, 3525, f7f9, 7366, ijac201614204x9, ijac201715202dd, 62ad, bb30, 4599, 93c9, caadria2016_861g37, ecaade2014_140d32, 792d, 5315, 1462, 0a97, c9d9, 735a, c25d, acadia15_395f17, ac1c, ecaade2014_012s2, 1e73, acadia17_127dd, c6eb, d1a7, 27b7, acadia15_263y10, b7a3, 1a0b, 4e3f, 7793, a322, 0607, 377b, acadia16_34g3, 5684, 02b4, a7f6, 33e1, b5b9, 0ac6, 4e15, 2481, 3dbd, 2253, 6e77, acadia14projects_291i, 00d1, e1f0, 2b6e, 3552, acadia14projects_247z, 0a3e, d16b, caadria2017_029m10, eeb8, ecaade2017_215jj, 0bc1, ijac201614308y5, sigradi2014_068y5, 4385, b86b, dc03, 0481, 71d8, acadia15_483u21, sigradi2016_571rr, ccbc, acadia14_63a, ee66, acadia17_660t, 112f, caadria2016_435k18, 37a8, 5d04, ecaade2016_123f34, 3de6, 7f1a, 2af5, acadia14_145af, af82, 63b7, ecaade2016_158d43, ecaade2014_072n18, 157b, 42d6, 537b, da54, dabd, db23, 18e6, 0315, acadia14projects_301ax, cf17, f22e, a34a, a3fe, 4a6a, 7b44, ascaad2014_014t8, acadia17_273x, e6b0, d609, 0579, 95c1, 3385, ecaade2016_151m41, ce45, 0a4b, 500000000, ecaade2017_203aa, 187d, 43f3, 7785, ascaad2014_031h9, 2156, 7d5f, 4f39, caadria2015_203h29, 77d7, 9895, 3046, 36e0, ascaad2014_001g1, 2342, 3359, ecaade2016_215v54, ecaade2017_087r, 7c6b, ecb0, 4c3e, ascaad2016_028a11, 2660, 8531, acadia17_482t, dc8d, eb80, f038, 4911, f667, 0275, ecaade2013r_009k6, acadia17_265v, 597a, 8e58, e3c1, ac4d, ecaade2015_171m36, 28af, 3d12, e709, 75d9, 0f12, 7234, 5435, 0b12, ascaad2016_045o18, a4a4, acadia14_375f, 277b, ijac201614402t1, d8cd, 67e0, 99c2, 1a24, ccf3, facd, 5093, caadria2016_641v27, 1077, 1240, deb5, a9f7, sigradi2014_049n5, e2dc, f128, d8a7, ecaade2014_108f24, ecaade2016_157b43, b2e3, 077e, acadia16_298j18, 54e2, 3fe4, 336d, b417, 37c6, 412a, 256a, e034, acadia17_163ll, 4dd9, 89e6, 2d04, ijac201412205x3, 5e0d, 02de, 0498, a6e8, 41a4, 5981, dbd7, 3388, 1cc8, 44de, ecaade2016_151f41, acadia17_348yy, 410c, ae3e, 7007, b8a6, 754a, 1a37, 9a04, 65ea, 6d1a, a781, sigradi2015_8.81v11, caadria2017_163o40, 1e80, baf0, ecaade2016_230m61, ascaad2014_014e8, c34b, b149, 9402, c27d, e868, acadia17_52z, 4a9c, 75ec, 892d, acadia16_62k4, sigradi2013_260k, 5970, ba86, d9b6, 4fb8, caadria2017_016w6, acadia16_372k23, 23a4, 4f7c, a34d, sigradi2015_3.11f2, 877a, 5321, 227b, 29ec, b440, e689, 5972, acadia17_414mm, 38e5, 03be, ee06, a33b, 4597, 1e44, 060c, cc74, sigradi2016_364pp, ecaade2014_233s60, 6215, 5abd, 287f, 633f, 0ff8, 8b50, ecaade2014_086l20, a64b, 8afc, sigradi2013_389n, 2959, acadia14projects_517o, ecaade2015_25f5, eb3c, acadia14_627au, e5cd, 3dc3, caadria2015_246a36, 62eb, f6ae, acadia17_366z, 4055, fbe1, 6bf9, 4aff, ecaade2014_149n35, 8be8, acadia14projects_301f, ef12, a58d, bf71, 4184, da59, 3dcc, bfb4, ijac201715201s, f26a, 0cc2, 095a, caadria2016_157m6, 54fe, 91f2, b349, 8d78, c326, a940, 4e67, ecaade2017_161qq, 649e, bde5, 71ea, 6e25, 9120, f35a, ba14, 97c7, 35bd, ecaade2017_290ww, 648e, e4b4, fc17, 3b93, acadia17_413ee, c9f6, 2904, ff53, 2fea, cb40, caadria2015_188x27, 9a2d, 716c, 8cf2, acadia16_478z27, 85bb, 9b4f, e5d8, 4149, 7dea, e9e9, 555a, c1c7, d448, acadia14projects_445ag, 25ca, 23b8, ecaade2014_049y11, 81e1, f0e4, 2a1d, ba22, ecaade2014_088g21, sigradi2014_032d2, 10a0, 3ff8, 1d78, ecaade2015_158j33, aefd, 2589, 5049, 7878, d483, ecaade2016_bkoj65, 3554, 8d40, sigradi2014_293b5, 3b87, bfbe, acadia14projects_91s, acadia14projects_709an, f1b1, 8ef9, f8c9, 3e5d, acadia17_212bb, fc92, ijac201513303y10, 36be, 0024, acadia17_89s, 9562, 1981, 7c04, 7bba, b820, 0b1a, 577e, feec, c034, 462b, ecaade2017_290mm, ecaade2016_168f48, caadria2015_194p28, d312, 9a5f, ebaf, 6b8b, a800, da52, b999, ecaade2017_274u, 97de, b55e, 5424, 47a8, 1e68, 04c9, 299d, ba11, 8fdc, acadia14_189a, 9dc8, 12c2, 13d5, 27c4, 926a, c08d, 2814, sigradi2015_8.328i15, 9826, f090, 1a11, 80c7, 5ed2, sigradi2015_11.8l23, 4eb7, 3cb6, cc29, ecaade2016_074m21, ecaade2015_22m4, 74e2, 2368, 85e2, e1c8, eb2d, 04ca, ecaade2014_042s10, d8dd, fc8e, ba07, ijac201412408r1, 9c66, 1922, 71a3, acadia17_339nn, f60f, acadia14projects_115aj, a801, acadia17_38uu, ae5d, 7a30, 7843, 1aac, sigradi2015_10.138w18, b8de, 6394, 83f5, ecaade2014_186w46, ijac201614201d6, fb86, 74c8, 9976, acadia14projects_601z, 8fe6, aeca, b3fb, 65c3, f1a9, acadia17_110q, b437, ascaad2014_009c5, 153b, 9fb5, 188a, 2403, 39a9, 8972, cea9, 6268, 8d9b, ecaade2016_142a40, e8bb, ecaade2017_053i, a4f9, ascaad2016_028p11, ecaade2016_075j22, acadia16_478k28, 3956, a738, 0b26, b7c3, bb72, ecaade2014_168v40, df58, f8b3, acadia16_184u12, eb03, aa39, sigradi2013_313n, c2e2, d27d, caadria2017_047d15, 50e8, fbda, ijac201513201b6, 8c56, 13c3, c1f7, a73b, 09a1, f471, 8443, 0299, sigradi2015_9.141c16, ed89, c85e, 3015, fadc, ijac201715203j, acadia17_600dd, 2f9b, sigradi2014_045h4, 856a, caadria2017_149l39, ff10, a9dc, sigradi2015_sp_2.112l29, eab6, bc5c, caadria2017_027o9, ed61, bf54, b43c, 6891, 2dd3, 38c5, 68a9, ascaad2014_017m9, d71f, 25bb, 3812, a0da, 3284, 48c4, ecaade2015_158a33, acadia17_82vv, caadria2015_157t24, 01f4, 4937, acadia16_140z10, 02b1, c549, ecaade2017_039i, 56a4, caadria2016_529n22, ecaade2016_213p54, acadia14_365ah, caadria2016_003l1, 22d8, b4e9, b182, caadria2017_063w20, a01c, 103e, bde0, 71e4, 155c, 97fe, b2a5, af60, acadia17_598p, 2e10, 6219, ef0c, caadria2017_004l2, 6bad, e662, acadia17_492hh, ecaade2016_013s3, 84c1, c106, 39b3, caadria2015_030m4, 87d6, acadia17_374bb, acadia15_185g7, f09b, a518, a7e2, 3784, 3d3f, ecaade2017_105pp, 0b6b, 2337, caadria2017_107x28, c103, 0934, 4758, ffc9, acadia17_18n, caadria2016_477f20, 393c, dbbb, c150, df55, 87dc, acadia16_54u3, 92e4, 074e, ijac201412303d9, 31ab, ecaade2014_240i62, sigradi2013_244p, acadia14projects_117az, a0d3, 82cd, 4792, ijac201614208o13, 24fc, 9b29, fadb, ascaad2014_009f5, sigradi2016_450ww, b469, fe81, 39fe, 8ee0, ascaad2016_018g7, b408, a023, 0a1d, d9ca, ecaade2014_173z42, a919, acadia17_100r, sigradi2013_421l, acadia14_539e, caadria2015_139v22, ecaade2014_202p52, bb28, ecaade2017_213c, 571b, 63c3, 1f73, 85d3, 70e6, 7775, sigradi2016_778rr, 8c3d, 3720, 3541, f3bb, 360c, acadia14_487g, cf1e, 0ac9, 5ead, ec3b, ecaade2015_217j48, sigradi2014_082r7, ecaade2015_221u48, 7ec8, bdbd, b48a, acadia17_330pp, ecaade2017_134s, 941f, 6fa4, 0306, 3bdd, 8f88, ecaade2014_239l61, 25b5, 8d7e, 5391, 4cec, acadia17_82h, 98c5, ecaade2016_072t20, 0dba, acadia14_125r, caadria2016_487s20, d86b, 3357, acadia17_26l, be6d, a74e, 5c69, be2a, ecaade2016_042g11, caadria2015_105i16, 8040, 8ea5, 9741, 3fdc, 169f, f39b, 3cc1, a153, f286, cf51, b0ed, 90d5, a007, d7da, ecaade2017_019pp, 6551, acadia15_443x18, beab, 87be, f1cc, c2e5, f453, b6c2, 356e, b0ac, 0d28, f0fe, bc28, cf24, 3e77, 9ed2, acadia15_211p8, 4949, ecaade2017_053s, ecaade2016_ws-dleada68, ijac201614204u9, 82a4, ee3f, 0bff, 9486, ascaad2016_050x20, 0c64, acadia16_244m15, a3e1, acadia15_69n2, 0d26, acadia14_75b, acadia17_424zz, 7729, 3af3, acadia14_291am, 41af, bcda, 7bc7, ecaade2014_111f25, sigradi2016_399d, c499, 77ba, 37f5, fadd, acadia14projects_111h, acadia14_589a, ecaade2016_018k5, 6426, 49ad, 6060, ecaade2014_052y12, caadria2015_188d28, 82fc, 1bc9, d805, 34f6, 7ad3, 9ef8, ecaade2015_59u11, 638c, 06ef, c21a, f3f1, sigradi2014_049m5, be6b, 7133, sigradi2016_601zz, d892, f426, ecaade2017_051s, ascaad2016_007v3, acadia14projects_153h, ecaade2017_047s, 0975, 39b7, b596, ca80, 37e8, 2e0e, 5345, ecaade2016_223u58, 7eb4, fa11, 3a8b, ed3d, caadria2016_851t35, bb10, ijac201715104u, 549e, cbc3, eefb, 11ed, bc10, caadria2017_182n43, c765, d844, ijac201412202u1, 9ddc, 9d6b, ascaad2014_024c6, f593, acadia17_284d, c6a7, b7b6, ecaade2016_072n20, 8134, e2a1, 9847, caadria2017_123e32, 01e8, ecaade2016_ws-dleadd68, acadia17_307hh, 0743, sigradi2013_342s, adb7, ecaade2014_192i49, e683, 6a36, a462, 9678, 947b, f13a, 9d73, sigradi2015_11.166c26, ecaade2016_230a62, fafa, 89a4, a102, ecaade2017_305g, b310, b969, fda5, a3b7, aecf, sigradi2015_10.74u18, e271, 4429, 5574, 65ba, efe2, da1e, ecaade2017_109gg, 1dff, 6e1a, e025, b145, 9ede, caadria2015_208y30, c1c8, b6da, 43b1, 3ccd, 622f, 17b4, acadia17_474k, 7f1d, 8ea6, f622, 283b, 5f29, f327, e8d1, fd20, 1391, acadia17_308zz, ecaade2017_282y, 81e3, 5ca1, ecaade2016_152o41, ecaade2017_118gg, 87f9, ad92, c1d6, 5042, 42e6, 31fe, ecaade2014_086s20, 65fb, 77fe, ecaade2016_025c7, 6a99, cbf4, 02a6, caadria2017_017l7, 2e81, 2cf9, b0b4, ed05, ecaade2016_038i10, b08d, ecaade2014_016h4, caadria2017_051o17, ed07, 707b, ae26, a2f4, ecaade2017_148f, acadia15_274i11, 4abc, 1b79, 20f3, ecaade2017_013ll, ecaade2017_199bb, caadria2017_122t31, ecaade2017_098rr, 1f72, bce3, ceb7, 52b6, 00ba, ddee, 66e3, caadria2016_487o20, 6605, 0b8f, 819d, sigradi2015_7.146a10, sigradi2015_sp_8.78k30, sigradi2015_3.209y3, ecaade2017_116e, 33e2, fd95, 6589, acadia17_598zz, 8916, 903a, acadia17_544b, 3a52, cefd, acadia14_473ae, ee7d, e2e5, 6266, 227d, 29c2, 44ce, 04a0, e922, 2d83, 7be7, bbd7, caadria2017_015f5, 72fc, acadia14_317u, 5598, acadia14projects_53p, cb62, ecaade2017_268bb, 5327, ascaad2014_014m8, c2d6, e71d, 563c, ijac201614208a13, 790d, acadia16_140u10, 2425, caadria2016_291a13, dfe1, sigradi2016_430o, 4121, 2d34, ecaade2015_73y13, 3c0f, 05e3, 064a, 66a8, 4a8f, 07f7, ecaade2017_023dd, acadia14_145t, acadia17_381ee, ba64, fa8c, ecaade2016_075x21, 0f5f, acadia14_177p, 5de2, cf6f, fe64, ecaade2015_82z15, bacc, bb80, 4206, fa50, 9b72, fe2a, fddb, 4aa3, ijac201412303t8, 92a9, f5f2, 1c60, sigradi2013_326f, 9a37, eaf1, ecaade2017_079o, 8dae, acadia14_301h, 2e16, 37c2, acadia17_189ss, sigradi2015_9.168e17, 6819, acadia14_53t, f421, a39a, ecaade2016_191b51, e6a9, ecaade2015_161n34, fdd4, 88a6, 4583, 8894, 8720, f7c7, caadria2017_043i14, 46d1, 2304, ijac201614403l2, acadia17_237dd, 8ddc, 9bfa, acadia14projects_435ar, ijac201614103e3, f470, 2e04, d083, ecaade2017_023jj, e0ec, 9ff9, 02b3, be7c, 4f03, 4b91, 2a18, 068d, c127, 4126, 9471, 7821, 79b6, 8853, c0fc, b1e3, 83b7, cd40, c678, c840, acadia14_145m, sigradi2014_155z3, a246, acadia17_582nn, a4c1, 3b7d, 7f75, ecaade2017_069cc, ecaade2017_100d, e052, cf4a, ecaade2017_059kk, 144a, 23c3, 2861, 1dd6, ecaade2015_53e9, 85e5, 5308, sigradi2014_109j9, 1613, ecaade2015_138o27, e160, b869, 3b00, cb90, 210d, 5,9999999999999999e+83, 5df2, ecaade2017_041p, 01b2, ce3b, 64cb, f805, 889c, ijac201513206v9, a0b4, 80e1, 42ad, 0580, d782, ecaade2016_087s24, ac57, 726d, acadia14projects_347ak, 4afc, 1de2, b584, 0a33, f724, 59d0, 7b35, 3216, 0bc3, 4e56, caadria2017_118x30, 2851, ecaade2017_057i, fca8, ef60, ecaade2015_113t21, 7c78, ecaade2014_111j25, acadia14projects_101m, 4a19, 7c6c, sigradi2015_13.316a29, 248b, ecaade2017_079i, d125, c051, b37e, 9859, ecaade2014_011h2, e76d, e76f, caadria2016_819w34, ecaade2014_066p15, ascaad2014_033h1, a7a4, 3c42, ce6c, e121, 4d9a, 07e3, 8414, 03ac, d0ea, 69eb, a5fc, fdab, acadia14projects_153av, 8430, 0f86, d5ed, 2d66, 9a38, 0221, ecaade2016_065f16, b83a, 5a17, ijac201412403m7, 5fa3, da64, 12e8, acadia14projects_435a, 4d05, caadria2016_777c33, acadia17_137ss, 4132, caadria2016_333b15, acadia17_100n, 8288, e164, ecaade2016_239y63, 5583, 4075, 1aa2, 6f57, 7102, 4d2f, acadia16_78r5, 2487, e137, 1bfc, e3db, ea29, e00a, 6ab0, 65bb, ecaade2016_223z58, c583, 2aa1, caadria2016_425b18, ijac201412405e9, 6fd4, acadia15_195x7, 8967, 9286, 5e45, caadria2015_114r17, 9b4b, 09d2, e9c4, de1a, sigradi2013_267z, ecaade2017_202k, sigradi2014_063z5, 119d, 885b, 0878, ecaade2015_309w67, 98b7, 6b69, 0ac7, ecaade2017_006tt, 1ec8, 526f, 6325, e83f, c278, d9c7, a72f, ascaad2014_028r7, 4243, 954c, ecaade2017_257yy, 04f2, e92f, ecaade2016_241h64, bc5b, b1b1, 1dee, ca57, ecaade2017_183q, 4ec4, 34f0, 3737, 5ffc, 53c0, c94c, 3c4d, 61f3, acadia14_487f, d4ad, fc93, acadia14projects_661l, 5668, ecaade2017_172ee, 8131, 13ed, 0e45, ecaade2015_261l58, ecaade2015_209v46, ecaade2017_109oo, 54d8, 9c2d, acadia14projects_219f, 7e2b, 96fa, ecaade2015_327h71, caadria2016_871t37, 3d7b, ecaade2016_102h28, acadia17_590l, 204a, d165, ecaade2016_243s64, 405e, 1f3a, sigradi2013_429, sigradi2013_327t, sigradi2015_12.167j27, 77a8, c279, 46b9, 45ec, 8d66, fdea, 1b47, 7df2, 4b64, 4095, ijac201412205t3, a8a0, a299, 240e, 17b0, 28b2, 7970, ad50, cf88, ac24, 3424, 7718, e3d8, fc32, ad0c, 545b, c2a4, 42b6, 6d30, 15fb, d898, caadria2016_683h29, acadia14_655aj, 38e8, b7c1, 05c3, bc6d, f0ab, 72b9, ecaade2014_023x6, 2669, 159d, ascaad2016_010b5, 9989, 540f, fed4, 4040, a0ba, 343e, 44da, c588, ecaade2016_048y13, 88d8, 693a, c84d, sigradi2016_381k, c03d, ecaade2014_111w24, fe0a, 3a1c, caadria2016_321n14, bf2c, caadria2017_021d8, ecaade2016_222z57, df5e, 0586, acadia15_123z4, 8a68, e3d7, c90b, cd90, 8b7b, sigradi2013_393v, ascaad2014_024a6, ddb9, 69bf, ecaade2013r_018h9, 8437, acadia16_352w21, acadia14projects_153c, acadia17_322d, 3c91, ascaad2016_028k11, b21a, 7590, 2aae, ascaad2014_014f7, bdce, ecaade2014_198k51, acadia16_478f28, 123a, cf53, caadria2015_172h26, 6e73, df9d, a343, 9e96, 6c7b, sigradi2016_636m, ecaade2016_040t10, 40de, 6de3, 9652, be96, sigradi2016_805hh, 5f19, ecaade2013r_013b8, ecaade2017_029q, 9f10, 0139, 5f5b, 5942, 2895, ecaade2014_029f8, 6876, ecaade2016_ws-dleady67, 12b4, ijac201412402w4, fae2, 5e84, sigradi2014_103y8, fdc3, 9b5d, 17c6, d6cf, caadria2016_271a12, 7ba5, ecaade2016_169l48, 9e46, 3bf4, 3448, ecaade2014_066r15, sigradi2013_411, ee9a, 9808, d425, f82f, acadia16_12m2, 3ac2, sigradi2014_178j5, 7761, ecaade2015_241a55, 7961, 411f, 362d, 3616, 58a2, 4e91, a305, 3a2f, 6fcc, 7a63, c212, ae2f, bdd8, acadia14projects_619aj, ecaade2017_220jj, 254f, acadia15_343o14, 9f71, acadia17_28ee, a1fb, ecaade2014_188j48, b3f4, ea38, e726, aa6b, 06d7, fd0e, caadria2016_343n15, ecaade2015_17d2, 00ef, ecaade2016_028h8, a2d3, 014f, 3171, 3760, 5cf8, 018a, 6fd9, da12, 63fc, dc46, ecaade2017_225c, ac83, dd73, 6387, fb0f, 863f, 70e3, sigradi2013_421j, bf7f, 08ed, 7210, aa27, acadia17_456jj, 206b, 20aa, ijac201614305d3, ijac201715203g, cba1, 5fa9, acadia14_219av, 8969, 92e0, 2d1b, 85f2, 5448, d50e, 3f62, 3add, acadia15_251g10, d9ef, 64ac, 877e, f260, ba20, 01e6, acadia14_101ai, 6ad5, 1a52, c925, ecaade2017_302zz, 53b9, df5c, 8140, 08ff, 6642, 3786, acadia17_348f, 5b1c, 668e, b08a, 5a5f, acadia14projects_661g, ecaade2015_35n6, 55d7, 08fa, c068, 5717, fd3b, 94bd, 4ae3, 4e3d, bc0c, d581, 577b, acadia17_373n, 6700, ffb6, b9f4, 4a33, 7bac, bfb1, 2f93, 61c4, 6f59, e309, ijac201715106f, ijac201513206v8, e1c3, dc67, acadia17_492ll, acadia16_214z13, 38a8, acadia16_88o6, daad, abf7, ecaade2014_023d6, c2f9, caadria2017_101n27, acadia17_414oo, ijac201513303l11, 6d69, d4a7, c73e, ascaad2016_039u15, 09b9, 7fdf, acadia14_177v, caadria2015_208s31, ecaade2013r_008p5, sigradi2016_595oo, caadria2017_127e34, 8ebb, acadia14projects_435b, caadria2015_213g33, 27b9, 1781, acadia17_274yy, acadia15_451d19, 1bc2, acadia17_403k, f70b, 62d8, sigradi2013_111s, bcf0, ecaade2017_305xx, caadria2015_049x5, acadia15_95a3, 4609, 2b4b, 565a, 5774, 0341, 179f, 5311, bd08, 008c, aa18, ecaade2017_288cc, ad15, caadria2015_061c7, 75fe, fbb5, 6339, 50b9, 3276, acadia14_339ai, 32e2, 034b, acadia14projects_375o, ecaade2017_083kk, c1ab, 6735, 3726, 451f, 33e5, ecaade2017_181r, 7bc8, 3068, 171c, ecaade2016_132s37, 5e72, ca87, ecaade2014_138p30, 1a98, 4d66, 2d16, bc9d, sigradi2014_052p5, 5a55, 5848, 297d, 7c76, 23f1, fd44, acadia14projects_23af, f7d3, b18f, 5ee3, acadia16_214u13, 3207, ecaade2017_099a, 6f2f, b671, bcd6, 56d8, 63c9, 2f94, ecaade2014_100h23, 3c0d, ascaad2014_024r5, ecaade2017_100g, 863c, 8518, 6067, 4c48, 4a68, ef51, a71c, bb31, bdeb, 7fee, sigradi2013_387v, 30ad, 98ab, f741, f991, 4cc2, ecaade2014_038p9, eb68, 5063, baa3, 057e, 8237, 368e, ecaade2014_072o18, ijac201412402f5, de31, sigradi2013_342m, sigradi2013_135j, cbeb, a1ed, eae1, acadia16_140o10, 449a, 3572, bd4d, bfc2, acadia14_247t, sigradi2014_345g10, 7b94, 824f, caadria2015_194u28, 4bf4, d0ab, 2d37, af81, 9d7d, ea4c, bede, 6c1f, 2d99, 9ba7, ecaade2015_196t42, d9e4, 19a5, 1af7, d171, 03f7, 88bd, ecaade2017_079y, 041f, sigradi2016_515h, caadria2016_467p19, 9a81, a887, c97a, ecaade2016_040o10, 646c, acadia14_347at, dc9a, 00aa, 465e, 0796, 8183, 1bab, bbef, 6f47, 186a, 1d8f, acadia14_23au, sigradi2013_295, 1fc4, sigradi2016_512b, 2cc1, acadia16_352t21, 8326, acadia14_473ag, ba99, 046e, 36b9, 8d92, b34b, f2d8, a393, sigradi2013_401e, 1eeb, acadia17_274xx, 85bc, ecaade2015_317b69, 3618, 79a6, ascaad2014_012c6, eb9c, ecaade2014_096x22, e7dc, 47e6, acadia14projects_539a, sigradi2014_082u7, ijac201715102t, ceee, feac, 06ab, 0660, acadia17_590zz, sigradi2013_421k, ecaade2016_033a9, 764a, ecaade2015_215j47, df24, ead8, ascaad2016_038u14, ebdf, 827f, dffa, ecaade2014_225k58, ijac201412403h7, 2e3b, sigradi2015_2.162o1, 123b, ee22, 36da, 9cf7, bab3, 36b7, acadia14projects_619ac, dbe3, 7f65, sigradi2014_303h5, acadia14_43ap, 4c8f, sigradi2015_6.387x9, 9e1f, 82df, 1e40, a3ca, bac3, 2221, c300, 1d15, caadria2016_259o11, caadria2017_051w16, 162a, f70f, c18c, 307e, cd4e, 353b, cf19, e6b9, 6cc5, 9012, 9b27, caadria2016_177d8, 2517, ecaade2015_284z61, ecaade2015_241s55, ijac201412303u8, caadria2015_072p9, 38c1, ascaad2014_007f4, sigradi2016_381p, 9c74, be91, affa, caadria2015_185n27, 525c, d1ab, 5c86, 1e14, a254, f518, 73b8, f963, 7136, 8051, 618a, ecaade2016_ws-dleadi68, ecaade2015_280f61, f974, 87ec, c9f8, 39c1, 36b2, ea2d, ecaade2016_217b56, d149, sigradi2016_360s, 2484, 20e1, ecaade2016_006y1, ecaade2015_227x50, ff3e, 794a, ecaade2015_237d54, 5acd, f581, f3a4, 15ae, acadia15_251n10, ecaade2017_057u, c855, f43f, ecaade2017_282k, 7524, 5349, a950, e9c2, fa84, 36c3, 7e5a, 3d91, c68c, bcf4, 38b9, 6e58, 0389, d7e9, 7820, 51df, fea0, 7050, ascaad2016_008g4, caadria2017_183k44, 8dea, 2937, 709c, a858, ad73, 859e, ecaade2016_042j11, b86f, 42af, 6d4c, 1492, caadria2017_041k13, ecaade2016_021w5, 0aaf, 10c6, 84f3, 7201, 174a, b4d0, 49d1, 9326, af99, ca64, 08c4, aba7, ijac201412301i5, fcb5, 52bc, 94ad, 5c32, 1b4e, 3e2a, a7d4, b069, 5f36, b97e, 6c1d, 813e, acadia17_473ss, c104, 9dc0, abed, ebe7, d163, 68d6, ecaade2013r_002e2, 0df2, f5fc, 6a20, ecaade2016_217k55, 371c, 1c35, d255, 8d3f, a81d, 2974, 7dbf, 9c76, 4f2a, f7a5, eb1e, 3db2, eaef, 1bbf, 9ca2, 4be4, 2835, 58fb, c614, 122b, bbf1, 57ed, b32d, ed20, b16a, caadria2015_226v34, 7f2d, 559f, b360, 5cb4, acadia17_318n, b8f7, 96fb, f35f, e4ee, caadria2015_206z29, ecaade2015_227t49, eb78, f4db, ecaade2017_271f, 3ecc, sigradi2014_345s8, 92ed, c766, ecaade2014_052i12, 16bf, 8843, 5fde, ba12, d570, sigradi2016_467o, b3ad, 2050, 564d, c88d, 451e, 50b1, 414d, caadria2016_797y33, 709d, 32c6, 345c, 74c9, 186e, ecaade2017_052ff, 6a61, 9b5e, 0a3d, ecaade2017_071gg, e7e3, 10d0, 2903, f4b5, 0140, ascaad2016_005y2, 9e14, sigradi2014_141r2, 830f, 7b84, acadia14_63ap, ae25, 0093, 33f5, 62fc, 27f6, sigradi2015_6.387z9, 4f3c, 9292, ecaade2017_253u, ed88, 0f3f, 7ca4, 3367, b457, 7249, 8b5c, cad7, ebd1, ce05, d1bb, caadria2015_114d18, 840f, d64b, 1ea9, 2746, 85a1, f2cb, 3dd3, ecaade2017_164u, e04f, bfb8, caa4, 4423, acadia17_456hh, dc54, 1b15, 9343, 3a82, 3356, 5183, 50c2, fab9, bba1, f5da, 3d98, ecaade2017_195dd, 066e, ef1f, ecaade2015_73g14, 5fe2, bd75, f4cb, ab8c, ecaade2016_068g18, 949e, 0814, 9e57, 2067, sigradi2013_111r, caadria2015_114w17, 3eef, 561d, 758f, 348e, b1c2, acadia14projects_135n, 174d, b290, f8b4, a614, 33e9, f9fe, 425d, c7b8, 421f, 98e2, ae90, def0, 3f0d, sigradi2016_669q, ecaade2014_220e56, 79c3, acadia15_173v6, f5f8, f143, 1ee0, 91d3, 624b, 22f2, 36dc, 2b36, acadia16_184k12, ecaade2017_130tt, ecaade2016_043a12, 019c, de76, 5840, fb70, defb, 9971, 099a, acadia16_12l1, 7304, 6226, c8a8, 5b41, 0c9b, 718d, d9ec, 2fb4, 2468, 2f20, 278b, 7009, caadria2017_104u27, 6c21, 5b23, 4dfd, a5e5, b7b9, 0aaa, 406b, 86ad, 7b0f, ecaade2017_124p, cb35, a58e, acadia16_344o20, 14cd, 1ed7, acadia16_78u5, ecaade2014_084l19, 23fc, 9f22, 15ac, 5ab6, 79af, sigradi2015_8.41y10, ecaade2017_056d, e1be, ecaade2016_027f8, 5330, e248, 6221, 30af, f6ba, ascaad2016_005x2, 9a3f, 7ae4, 7921, acadia14_463i, 1287, ijac201412305n2, b547, 2a30, caadria2016_725l31, 8f32, 1bdc, ecaade2017_101z, e30c, 4f15, bdab, 99f4, 4c63, dcab, d5c4, 5f72, aaa4, 9c28, sigradi2016_803q, ecaade2015_17u2, f66f, 165f, 63e0, d84a, caadria2015_002d1, 2277, 54d3, b6bc, caadria2015_114p18, bbae, 49da, 8b9c, e0d7, 324b, 468c, ed01, af26, d703, fdf4, ecaade2016_070r18, c6c0, c398, acadia14projects_177o, 7b03, f472, cf00, sigradi2015_3.11c2, ff62, 17b8, 59e0, 0a0e, sigradi2014_345i10, b894, 48a8, acadia14projects_647as, b703, b7f1, 8121, ecaade2017_156y, 516a, 17ac, 5450, e815, sigradi2014_136c2, acadia17_445t, ee33, 882f, 8c35, 51f2, 88aa, 19bd, 26cc, aa57, 1907, d8f9, 751b, acadia15_161a6, sigradi2015_9.347m17, ascaad2016_013w5, c4ce, 74ad, ascaad2016_038r14, ecaade2015_287n63, 304a, ee86, ecaade2014_053n13, f9de, 5914, 4ad3, 8edf, 6dac, acadia14_435ah, f0ca, ecaade2017_202r, ecaade2014_104s23, 2e54, acadia17_435qq, sigradi2015_8.339y15, 60c8, 8383, 9fb2, dfc7, 9f46, 5785, acadia17_164ww, ijac201614207h12, b2ba, ecaade2014_012m2, 9565, acadia14_43an, 20e6, c9ff, c74f, 871c, ecaade2016_071o19, 6d43, b197, ecaade2015_48u7, ca79, 417b, 73bb, 0aa1, d4d2, ecaade2017_208f, caadria2016_829h35, 9957, caadria2015_060o6, sigradi2014_265p1, 1ecd, f841, 37df, a26a, ecaade2016_127g35, ecaade2014_121r27, 1e8b, e343, ab59, f86c, ecaade2017_215ii, ecaade2017_079w, b4b6, fca9, acadia14projects_627aw, 4d01, 9b86, ab39, b744, 057f, b27e, 68f8, 2537, ecaade2016_073g21, f007, acadia14projects_463au, acadia16_470r27, ecaade2016_132j37, acadia14_435ad, 0055, fb17, 3fb9, cd11, debb, b5ca, 616f, c24e, 460c, 5c6e, 291c, 80f9, 5f2d, acadia16_62v4, 35d6, acadia16_308r18, caadria2015_066f8, 26b7, 0999, ecaade2015_53d9, 7eb2, ecaade2014_168u40, cef1, ecaade2015_206k45, 6529, ecaade2014_070u16, 5d9f, 6f31, 77ef, 8a39, 27f4, caadria2017_033p11, acadia14_199aa, acadia14projects_539c, 508e, af7c, bba8, acadia17_274ll, 6c8e, 28ef, 4935, 4713, ijac201614105n5, 14c0, e58e, 9bd0, ba4c, 9713, e892, 248c, 80f8, ec4c, f353, 37b5, 1526, ecbe, 3ebc, 90fc, b4ca, 64da, 63c8, 37a0, e92d, 8ba8, 2cb5, 0a3b, 0c8a, 42f3, ecaade2016_040p10, 06d8, d803, ecaade2016_132v37, acadia17_71b, 4b16, ecaade2016_042o11, 287b, 6d26, ecaade2014_173d43, e303, 2849, ijac201513102l2, dc2d, 4e2d, 9c60, d0c8, 8109, 33fe, 09fa, ad89, dc6a, c5da, 1b2d, 965b, fe06, e2ec, acadia17_637i, 4712, 2f7a, 6112, caadria2017_081z24, acadia17_670pp, 6cf0, 8f3a, 7adc, abe8, ecaade2014_038b10, 1ec3, 790b, acadia16_140r10, 6113, c2b5, ef84, acadia17_307jj, 8112, 0e6a, cc58, 09da, 6b4a, e328, 94a9, 6815, ecaade2014_224p57, a5e3, 5264, 79e1, c324, sigradi2016_360z, 096d, acadia17_177h, 7db4, ecaade2014_192d49, ad60, b931, 650c, 01a8, ijac201513303k11, sigradi2016_431w, aca6, 2102, 1a5d, sigradi2015_sp_4.388w29, acadia14_43ac, 0afa, ecaade2015_180a39, caadria2015_077x10, 4697, 670c, acadia14projects_549v, 4f94, 08ee, dc60, bde6, 57a6, 3ce6, 107b, ascaad2014_033z9, 38f3, a0be, c0cf, 1d0a, aa45, 805d, caadria2015_054l6, 1e37, acadia16_352f22, ascaad2016_028b11, f564, ce76, 11e0, 4062, 186f, 6174, 89af, 9c95, 9dc7, 03c9, 9803, 2550, b19d, 2134, 6d03, 0422, 47e8, ijac201412403o5, ecaade2015_211x46, ecaade2017_228t, e302, ecaade2016_130t36, 054a, 3e21, c568, da09, 14ff, 22a9, acadia17_298hh, 4ee9, d632, af57, b9d5, sigradi2014_347s10, 0a9a, a72a, caadria2015_090v14, acadia14_627g, acadia14projects_601ae, 4263, dd9c, 55a3, 059c, caadria2017_015g5, 12e6, 1072, 3a54, acadia14_333az, 95be, 262a, 6839, ac68, 8d42, acadia17_90gg, 11f6, b6ad, c5c4, sigradi2014_074g6, 5344, fded, 5e9f, 3664, acadia15_57i2, dce9, 532d, 88e3, acadia14_101al, 077b, 2ff2, 3a2e, c11e, 6b70, ca27, d4f9, a71e, b19c, d4e9, 5921, e446, 655d, 6783, 5496, 6643, 0556, c7ce, bbac, 0b5a, bb6a, bed2, ecaade2015_18y2, 2dd6, acadia16_298o18, 9cb3, 6629, ecaade2014_044x10, 2cfe, 5171, acadia15_149t5, cab3, sigradi2014_263b1, ecaade2017_199ee, 0eb8, 83ec, 83c0, 8c7b, 78db, 6a59, e03c, 8044, f790, ecaade2017_038oo, 69da, d542, 19c5, a8cb, 798c, 2438, f33d, sigradi2013_327v, ecaade2017_170b, 71ad, 0739, ascaad2016_003x1, f7c3, e200, 81ed, 0c2c, acadia17_424nn, 880a, 4565, b968, caadria2015_203c29, 060a, 88d9, 3524, 07c7, 1b06, acadia17_18s, ede9, 6868, ef7c, dcb1, d7ca, sigradi2013_429f, 513e, f5fe, b0ab, c6a9, c366, a881, 68f7, acadia16_98c7, aeac, 139f, ecaade2016_087u24, sigradi2016_515j, ea1b, 5445, 51e7, ecaade2016_011e3, 27b0, cdd5, 0e6d, 0309, 61d4, acadia17_382jj, 09ab, ijac201614303n2, c9ba, ecaade2017_293vv, 3db7, 46f0, caadria2015_090e15, a0f9, 28da, fef8, ecaade2016_237f63, 3f15, 7193, a510, caadria2017_096y26, 3dde, sigradi2015_10.138d19, 664f, 2ec7, 0ce6, 07c8, 6ed6, afea, caadria2015_012c2, 34e4, sigradi2015_8.186y12, ff55, 7798, acadia17_222s, 186b, c635, acadia14projects_627an, 9cde, 9ce2, f6aa, 9df7, ecaade2015_180v38, ec92, 627d, caadria2015_213e33, 546b, 39cd, 33ed, 52de, ecaade2015_11g1, ecaade2016_006t1, e2f8, 758d, caadria2016_683f29, ecaade2014_020n5, acadia17_178jj, 5e83, 750e, ecaade2016_163j45, f71d, ecaade2016_165y46, 70f6, c1cd, a4be, 9efc, 32aa, 3b91, 1f8d, 51c2, f43a, 4a44, df63, ijac201513305u12, sigradi2016_356b, acadia14_435ao, 55ea, a3de, 6dd2, 0fb9, df6d, d3b8, 542e, 3c5d, 5882, acadia17_144uu, 2727, dd9a, 551a, b673, 0715, f799, 88a8, 4dec, 5b6d, f56c, acadia16_460u26, 3b57, 91ff, a051, 272a, ecf7, b5c4, b8d0, a401, 0abe, f893, caadria2016_651g28, 4d86, 2896, ecaade2014_070p16, 7c27, ecaade2016_221t56, 211a, 0988, a09e, 6cea, 8079, 68b3, sigradi2016_522v, 9387, 1c3f, 1101, ascaad2014_028n7, acadia14_601ah, b06c, b121, 2cdb, 5fc0, 6b8e, 4919, c632, 1d7d, 8881, 69ea, ecaade2015_333h72, a73c, 5f0e, ecaade2016_038h10, 004b, 3400, 9451, acadia17_598t, 13d9, 6108, 5ae5, 3efb, f431, dccc, acadia14_565ag, c93f, ce02, ecaade2015_209u46, fd02, sigradi2015_11.136p24, acadia14_177w, ecaade2016_042c11, ecaade2014_151u35, 7dd5, 88fb, db12, 2be5, acadia14projects_699n, 49a0, d6bd, ee9b, 01a6, acadia17_100l, d3f8, ascaad2014_005d3, 5fb4, ijac201412204m3, e193, 241f, 4754, ecaade2015_18f3, 2b3b, 2e35, 15ce, 896c, 3459, 6ad6, 1199, a23c, a87d, ascaad2014_013b7, edbc, c08b, cdef, 33fd, 3fe8, e9b5, ffb3, 4534, 41cc, 810a, 25bf, 3c64, 54e4, 569c, 8ede, b54e, d1ca, 9503, 5850, ijac201513302j10, acadia14_601x, ecaade2017_215r, bf97, c8d4, f361, 2758, 98b6, 8e67, 1c14, 53ab, 6f98, 60cc, d61a, caadria2015_209d32, 63b1, f692, e2ad, acadia16_88x5, f099, sigradi2016_382q, caadria2016_333o14, 4d0a, 3ab9, 8860, 7475, 6310, 809b, dcc9, 671c, acadia16_184n12, f13c, 1db2, 3648, 47c2, ecaade2017_122rr, bb1b, 71be, b411, 5499, df17, 54b4, 3d37, ascaad2016_002j1, caadria2016_703n30, ff60, cea0, 5faf, e057, 599b, 0f44, ijac201614308u5, acadia17_222x, eef0, acadia14projects_135r, acadia14projects_135t, 2a51, 369f, ecaade2016_096n26, acadia16_140n10, ecaade2014_180t45, 2682, 168b, ijac201412205p4, 2e29, c656, 0bad, 4b29, f982, 4d78, ecaade2016_147v40, 28c9, 40f8, ecaade2017_148ss, 17e0, 99fc, 4cba, 8ccf, 644a, acadia14projects_63aj, 2def, 7851, e953, 2f35, 6086, 4eef, 7997, 1827, 4447, acadia17_258m, 364a, acadia14_281w, ecaade2016_071u19, d8f2, c310, acadia14projects_327d, 4e6d, beea, d590, dffe, 19e2, bea0, ecaade2017_277tt, b71f, 124b, 3535, 0d35, ecaade2016_099n27, 1290, ecaade2017_108f, caadria2016_713d31, ecaade2017_009z, caadria2015_122p19, 0375, 04f8, 9a12, 959b, 174f, b439, 3404, 16c9, caadria2016_467s19, ba46, 1477, c1a2, 0ee7, cc86, 4a2b, fa6c, ijac201715203ii, ecaade2017_053n, 635f, f415, 70c2, acadia17_273w, 9bd3, sigradi2014_185x5, ijac201513102z1, 87e4, acadia17_473i, ecaade2016_ws-dleadv67, 6152, 995e, 70df, acadia14_291au, caadria2017_136l36, 8113, sigradi2016_779vv, acadia14_531v, 9115, 9699, 59a8, ijac201614201o6, f2e4, 23e0, 7b18, ff7b, 2503, 8f00, ijac201715204ss, f30b, e0ac, 6354, acadia17_59j, ecaade2017_122yy, de73, f0cc, 9fa5, cca1, 2b04, 6d7c, ecaade2014_113u26, sigradi2016_544d, c5bb, fc82, acadia14projects_339aa, 0157, 2c38, caadria2015_226m34, 0501, acadia15_149u5, 51ec, d269, 4f23, 8974, 3c67, df69, ascaad2016_010t4, acadia17_38pp, 6190, acadia17_640bb, 0cad, b3d8, ecaade2015_173e37, caadria2017_041t12, c3c9, 0ecd, ecaade2015_285t62, a23b, sigradi2015_3.65o2, 9c54, 783e, acadia17_572ll, bb9a, ecaade2016_222b57, 3484, acadia17_648ss, sigradi2014_070w5, b2c0, 453b, a12f, 2113, ascaad2016_010w4, feff, sigradi2015_10.74o18, 8f4f, ecd0, af0e, 2127, 5908, 957e, fbc8, e625, ijac201513102b2, 214a, 5b45, da10, 9bf6, ecaade2017_032f, 1951, ecaade2016_154j42, acadia17_318s, ascaad2016_018l7, c4a9, 88bc, 59d1, acadia14projects_463j, cafc, 5814, ef0b, sigradi2016_483ll, b949, 5db9, 6eab, ab79, d10c, 3ef9, acadia14_427an, 7c9f, fba8, 3372, eeb1, 436b, caadria2015_137n22, sigradi2016_592s, 40b5, 6260, 3aad, 4eda, acadia14_43ao, 530c, ab17, caadria2017_028z9, 90b4, c927, cb7d, f07d, 5891, d720, a8dd, 44ee, a4e0, 30d6, f6dd, 0edf, c865, acadia16_382s23, 2fad, acadia14projects_497p, caadria2017_142b37, e3aa, f29d, 7e34, c0df, bbc4, 7465, 3e24, f855, 001f, acadia17_232jj, f15c, a3d5, 3e88, 1c49, 45bf, b967, 1029, ab9c, ecaade2015_100x19, dc7c, acadia14_145ac, 0b2d, 5ad6, ascaad2016_045f19, 9bac, e5fa, dd0f, 0adb, f3b9, b136, acadia17_212ll, sigradi2015_6.327s8, 6d35, 2031, 4c22, ascaad2016_047a20, 64fb, acadia15_483t20, a601, d4fe, caadria2015_194t28, e747, 1b61, a3bc, 81f4, caadria2017_104t27, b1ee, e027, d43e, b406, 8421, 8056, ecaade2016_ws-dleadk68, 6b63, 7958, ecaade2016_078f23, dfa4, 3ee7, be6f, a675, 4164, ecaade2017_148rr, aad1, sigradi2015_8.264n14, 5dea, 5682, b012, 9d52, 1646, ecaade2014_225u58, acadia17_520f, ecaade2017_282h, ccb8, caadria2016_187r8, acadia15_123v4, 50bd, da04, aebf, 4c2c, ecaade2016_127w34, ecaade2015_35u6, 798f, sigradi2015_3.268i5, b09a, 35c0, ecaade2016_043w11, sigradi2015_9.347a18, caadria2015_126d21, 7bdb, caadria2017_095h26, c8d9, c0b1, sigradi2016_534oo, caadria2017_048b16, ecaade2014_153t37, b2e9, 3889, f5bf, d82f, 0ef4, 4384, ecaade2014_177z44, e7e2, 29d6, ijac201614202r7, 1a82, 4af7, 6c76, 8db4, 821e, 555d, 9e49, d6c3, 2e2a, sigradi2016_695t, cf3a, acadia14_199ak, bc97, 1821, 0046, sigradi2014_345e9, 5c57, c574, b799, 9230, 3e3a, ceb8, 00a8, 7c3d, 8209, 26df, 8f98, 9f26, 0c43, sigradi2015_10.309n22, sigradi2016_659w, caadria2015_124d20, d8c4, 84f6, b04b, 6202, d485, 23e7, 0d07, sigradi2015_12.215u27, ascaad2014_034l1, acadia14_237au, 9c6a, 01f3, b3a7, e88c, ascaad2016_038h14, ecaade2016_224g60, 5486, 849e, ecaade2017_151q, c0d8, 91a2, sigradi2014_293v4, 4de4, 8084, 1b11, ecaade2015_81v15, 1c5e, ecaade2016_068k17, 4221, c6b5, d3af, 57d7, f949, 5080, 5a08, 4390, 8c40, fd8d, a482, 6ebb, 131b, ascaad2014_013z6, ascaad2014_017j1, ascaad2016_010v4, 8bea, 2867, 4629, 265c, 1fe2, ecaade2017_308jj, e7ec, 8dd2, 63a4, 1b2c, 5fec, sigradi2015_8.47l11, 81c5, afdd, sigradi2013_304z, 1cb9, 95ca, 457c, ecaade2016_222c58, sigradi2016_360x, sigradi2016_685pp, f83f, ecaade2017_129kk, 3ade, 0cf2, b956, 95de, b870, acadia17_292t, 7678, 521a, 19cf, 1344, ecaade2016_243b65, 0dc7, 1f09, acadia14_145o, ecaade2016_011g3, e635, acadia17_348e, caadria2017_021g8, 3a59, efe7, acadia15_381t16, cdd4, 4227, de4f, 5599, e6c7, caadria2016_663o28, 37b2, ecaade2017_124r, 757d, c157, bc41, a04f, 57a5, 78a2, ecaade2016_018w4, f073, 5669, f210, ba82, acadia16_78p5, de24, 9bc8, 5cd9, 8f6c, edb2, ecaade2015_64m13, 0f66, 11ef, 5b90, ecaade2017_124h, 899e, aee7, caadria2015_090t14, 3c3e, 2427, 7376, 8b35, f3de, bec9, sigradi2014_045g4, 1b6b, fa67, ecaade2017_199dd, ecaade2014_050c12, fff7, e115, 7096, 581f, cf76, caadria2017_035t11, ecaade2017_077pp, 933a, 134b, 45cd, 7da2, ea98, 5bfe, ecaade2014_186j47, 8cd0, acadia14_53u, caadria2016_881a38, 48fb, 7bcf, d563, 1b0d, 40a3, sigradi2013_117l, f2d3, 2bb1, acadia17_350w, caadria2015_157u24, 9ebe, bf37, acadia17_373k, 4be3, 98df, 2e89, ecaade2014_112x25, acadia14_33ao, c00a, 6ddf, 837a, ecaade2015_55s10, 0e54, 9200, acadia17_177r, 983b, ecaade2015_196a42, 8029, 8798, c502, ecaade2014_086n20, caadria2015_237v35, bf02, d00c, 6f8f, 1400, 4607, ecaade2017_018bb, caadria2016_333t14, c3f1, 5f0c, 481e, eaa0, 9399, 575a, 540d, 916b, 4e14, 8408, 9a22, ecaade2016_222d57, ecaade2015_55o10, 181e, d3d9, b39e, a7ff, 57b4, 4323, ccc0, 29b2, 9705, sigradi2016_382aa, ecaade2017_134o, ijac201412301h6, c235, 385b, 5665, c2a6, 1eca, 1002, 2af4, 46b4, 30ca, b732, ee8b, f25d, 39d6, ijac201614208x12, d41b, 1ff7, 5c15, ecaade2015_33i6, acadia14projects_375i, 695e, ijac201614204l9, 559d, caadria2016_851n36, acadia17_610ll, 5297, caadria2016_809b34, ascaad2014_024e6, da47, acadia14projects_219e, 4f77, 76bc, 1941, ecaade2017_152zz, e73c, 394c, 2eea, 1ef2, 8707, caadria2016_529t22, 357b, 8f0d, f86a, ascaad2016_049u20, 3c98, acadia14projects_375k, a26b, acadia17_500ii, 5ba1, d0ad, 29fa, 8b90, d7de, ijac201614305t3, acadia17_628yy, 7880, 928a, 2874, 1ec7, 9fb1, 70a8, 321f, 080e, b425, fac4, 9730, 10c3, 9934, caadria2015_170v25, af16, bc7f, 212c, 5995, ecaade2015_144i31, ecaade2014_176n44, 69f5, ecaade2017_254kk, sigradi2013_111o, 34fe, ecaade2017_240r, e698, c973, 3df8, sigradi2016_655g, c309, 9ac3, 027e, 8c7a, acadia17_678bb, 750b, ecaade2015_230b52, 73a1, 347d, cde8, f8be, ijac201412403t5, a2e5, 18be, 2285, sigradi2015_10.138y18, 4357, eda8, 3500, sigradi2016_714rr, 0bab, b66e, 7382, b88f, d57c, acadia14_145r, ecaade2015_138h27, 80a9, ea7b, 05ef, 2027, 1512, 7483, 351c, caadria2017_183h44, ba29, ijac201513206e9, sigradi2015_6.387p9, acadia17_600hh, 4a13, 392b, acadia14projects_33ag, a9d0, a615, 4ee8, acadia17_620zz, acadia17_648m, acadia14projects_71t, 8dc7, 5d29, bc86, 7429, bd87, 7776, 53e4, 2d1d, 8f4d, 0e20, 55d5, 54bc, bbed, caadria2017_046z14, ecaade2017_077ss, 62b8, acadia17_382oo, ecaade2016_113x30, 63c6, acadia17_382xx, d4fc, ff33, 33ee, ijac201715103zz, 9079, ecaade2015_215i47, 82bf, ascaad2014_026y6, 355b, 1a55, 4245, 92f8, 5f73, 44ac, ijac201715204cc, 011b, da2a, ijac201614207s11, 6081, 45a4, c6e4, 7b27, d817, dc40, 2940, ed87, 690e, 2d2e, 4ca6, ijac201412204f3, sigradi2015_8.186f13, acadia17_560o, 46bd, sigradi2016_385ss, 0ec5, 8aea, f351, d8f4, acadia14_347av, 4a43, 974f, ecaade2015_138b27, b5a9, 1823, 7f2f, 46fc, c89b, 7410, 41c6, ff0f, afdc, sigradi2016_655e, ascaad2014_025h6, 3303, 49c3, a137, caadria2015_031r4, bae2, de69, d44e, caadria2015_206c30, cce0, sigradi2015_1.320f1, 241e, acadia17_552o, 3cc8, e1b3, 0ccd, cbc2, acadia16_382w23, acadia14projects_101aa, 7dd6, aaa9, 565e, 10d1, ecaade2014_232t59, ascaad2016_004m2, acadia17_348c, aa60, acadia14projects_681as, ecaade2014_176w43, acadia17_190zz, acadia17_473h, 013a, ascaad2014_013x6, ijac201614306z3, ef96, ce4e, 4e3c, 8379, 9b88, 754d, 9c8e, ce98, 441d, ca0d, 161f, 9fc3, 92ef, c8d8, e8ee, 5d73, b83e, ecaade2013r_019l10, acadia14_135aa, f96e, ecaade2016_073f21, 659d, 7982, 244b, sigradi2016_642jj, 09b7, e3d0, e09b, 3fc7, 01cb, 420d, 66d3, caadria2015_139s22, 4c9d, 43d8, 3a86, 51c6, 549b, 4e86, ae1a, ecaade2017_073o, 8782, b266, 5ee1, 2756, 8991, ecaade2016_089a25, 669e, 1b5a, d0b2, cfe4, 5409, 081c, ecaade2016_164k46, cc8d, bdd0, fa1e, c8e3, 4b46, 1024, c402, 7c88, 10ef, 27ff, 2d46, 6995, c79b, caadria2015_109b17, 4dbc, c57b, 1301, ecaade2016_237e63, b548, 7d56, 7f6f, ecaade2014_113b27, d9da, fd03, ddc8, dda6, ecaade2015_206h45, ca13, 6d63, f159, 077c, c400, c224, 4017, acadia17_648r, 8971, ecaade2014_180e45, 8c99, 07c9, 04de, d740, 1dc6, 0aa8, ijac201614103n3, 9fa0, 4085, b638, 4589, 14bd, 4bec, 3e65, ecaade2017_031kk, d87f, 8633, caadria2016_703f30, 4661, 1fa3, 6411, ecaade2017_021s, a2e0, 6367, c039, 660f, f5af, ecaade2016_136g38, 874f, ecaade2017_155i, a349, 0b74, fe41, sigradi2015_11.166w25, 827a, 73e5, 8c2d, ecaade2015_59x10, 1295, ascaad2014_011y5, 6540, 87d4, ef54, c2df, 8c14, 18f2, ecaade2017_019gg, acadia17_154ff, 034f, sigradi2015_3.65v2, 920b, ijac201412403y6, bcd3, 1dc2, a2ce, b749, acadia14projects_497u, e269, sigradi2013_183z, 70da, ecaade2017_059yy, 2736, d336, caadria2017_115p30, 7b9a, d77e, 911a, 7a10, d2e1, 3d4a, 6efa, sigradi2015_9.152r16, sigradi2013_401n, 9277, 60df, c056, ef91, ascaad2016_022j9, 2ef0, 4d2e, ec27, 6d6a, 1a3a, 05cf, 57a3, 8a6d, 22b2, 38d0, acadia15_232z9, 69fb, caadria2015_139w22, a354, caadria2016_219k10, 6343, 8624, ecaade2015_92n18, ascaad2016_022o8, 72ce, 0d1d, f67c, 1355, 63e7, 06b5, 3e47, 0880, b0ff, 79aa, 7426, 7864, 0fba, fce6, e27f, 609a, 138b, 9fa2, 826c, 50d4, acadia17_274kk, 4afe, cfdc, f9ca, a6d2, c12d, f8e7, 5e2c, 620a, 238f, 7088, 226e, 9176, da4c, ijac201614404x2, d831, f9a3, ecaade2014_072m17, 8c11, e57f, ecaade2013r_020p10, 002a, 3369, ecaade2017_019ee, 6148, 0a27, 27c2, 8e40, ijac201614104u3, bc46, f050, dc06, 43f5, ecaade2015_113n21, 1940, sigradi2015_3.201v3, ecaade2014_141i32, 5da2, da0f, ijac201412304t1, fc4d, acadia16_478t27, f4f8, 8897, 6c60, 27a8, 9cdd, f1d0, c02e, 6dae, 0504, acadia17_62b, ecaade2015_222f49, acadia17_90w, cb31, ecaade2016_197y51, 0f05, be01, 459b, sigradi2015_13.181s28, c943, ijac201614303u2, a15c, 2f99, ac19, ebfb, 50f9, e79e, caadria2015_130b22, c56a, 5db6, c077, 55b7, ecaade2014_100c23, acadia14_327b, acadia17_640uu, 2d67, 73c1, 653d, sigradi2015_10.140e19, 2260, a194, 712d, caadria2016_311e14, c0c4, 3601, 197a, 85d2, 7901, sigradi2013_43v, e74d, 3b97, 3911, c774, 8d2d, ecaade2017_164y, 1e24, 030b, ecaade2015_301c66, 11aa, 1bb7, 0bae, 6c05, 2416, ijac201715203r, 0da9, 0dc5, 3bc9, ecaade2016_102p27, c41b, 0227, af29, 041d, sigradi2013_226v, ecaade2015_64n13, 640b, 93b5, 287c, ecaade2017_172o, caadria2017_055p18, ecaade2014_055u13, 9f3a, f251, 3995, 365a, 061a, 4683, 5806, 301b, 80c1, sigradi2016_455h, 8834, sigradi2015_6.387i9, 7449, caadria2017_136p36, 6e63, f511, f4b6, caadria2016_569c24, 1533, d42f, 24f5, ecaade2014_111n25, 59a9, cc6d, b0f1, ecaade2017_174qq, 560d, acadia16_344v20, 7db2, ijac201614204o9, aa91, 12b3, acadia14projects_219aw, ijac201412403m6, 7c19, 2055, b651, 574a, 1364, 8ca2, 602e, 1911, ecaade2016_057n14, f07c, 7f38, ba04, 10e7, 4bb1, 10f8, 76d1, 6590, caadria2015_130i22, sigradi2015_10.220g20, a23d, fd89, 838d, 8468, f006, 6e67, ecaade2016_036o9, c5e5, 5083, acadia14_23u, 11e6, 63ab, e7c5, 2c29, 2b68, ecaade2017_006jj, 82d8, 014d, fccd, 2197, ecaade2015_297b65, 532f, a33c, 08b9, sigradi2014_136d2, acadia14_699m, ecaade2013r_015n8, ecaade2017_293zz, 5cac, 91d4, 67ed, f7df, fb46, 44c1, c662, 88c1, 35e4, 9ea3, 2162, ecaade2015_21j3, 8dc3, 27da, 2dde, 6484, b5d2, bb0d, 5da6, 38b0, 773f, acadia17_660o, d422, caadria2015_208s30, f1da, cf2d, 1114, 5632, bc0e, aaec, cdbb, 6844, ecaade2016_021h6, cc12, 1ac4, 40ae, 0bf7, f8f9, 0b90, f002, 9dd4, cd46, 3f3b, 56c0, 850b, ascaad2014_019c3, 46f8, e569, 58d8, ascaad2016_023a10, 3561, 52dc, 3951, be93, a9cb, cb34, 4d2b, 55ed, 3478, 5913, a4c3, e129, e469, 156d, acadia14_691ay, d040, 792b, 3dee, d8ea, 15b3, 1d3b, ascaad2016_048i20, 1434, df68, 7fb1, acadia17_464a, ccd0, cf8f, 4111, 74c7, f9c3, c77f, caadria2015_210j32, 8606, ecaade2017_146ee, 9626, ascaad2016_039r15, 3239, caadria2015_073c10, 3059, 06d4, caadria2017_072d23, acadia16_154g11, fa92, 2082, 18ab, cae7, acadia14_691aw, 9a61, feb6, 762f, 45a2, 3884, 16d8, 4dc8, ecaade2014_111k25, d4bd, 59aa, 9c2c, 61d8, caadria2016_589y24, 6b0a, 326e, a21d, sigradi2013_313p, ecaade2014_035x8, ae49, 05a2, ijac201412403d6, 4afd, f187, 996f, a966, sigradi2016_637v, a865, 2c99, acadia16_470i27, 172e, ascaad2016_042b17, 4452, 6592, af6d, 6e72, caadria2015_014u2, caadria2015_072z9, f21f, acadia15_161e6, 655a, b6cd, 007a, 514c, 0831, 8a49, a3a3, ddf6, 3ff9, 1154, 5178, bc50, 95c9, caadria2016_851v35, 184b, 22bf, ecaade2016_222y57, a32d, f594, e950, 9e81, 9f13, acadia14_301a, 076f, ecaade2017_140bb, sigradi2014_345z9, 880c, ascaad2014_030c9, 7be3, af4b, f0d2, ecaade2016_075k22, 37e0, 49a4, sigradi2013_46c, acadia14projects_311r, 9405, 3745, 5911, 530f, f528, bd3f, 5f62, ecaade2017_164w, ecaade2016_158i43, d7ee, 1b4b, abfe, d40d, c5ec, 8116, ecaade2014_168c42, a822, ecaade2015_138l29, acadia17_598uu, 485d, 5745, cb1d, 381f, 729d, d7b0, 44ff, 8a58, d6d2, acadia17_258k, 4a42, acadia14_23v, 4b3a, 893d, caadria2016_851k36, 5557, 2214, 6c8f, 6c02, acadia14projects_463az, bed6, bd7c, ecaade2017_291i, 003f, d3bf, d22a, e95a, ecaade2017_046b, 205d, sigradi2013_117v, ijac201614101c1, acadia14_389f, 6170, 686f, 6470, d6b2, 3e02, 4972, acadia17_403l, ecaade2017_038jj, ascaad2016_041g16, a87b, ccd6, 261c, fa45, 40c7, e1d6, 22e7, 9a69, 0472, eddc, 88d5, 955d, 4918, ecaade2014_217g55, acadia14projects_507ad, 4990, 2464, 140a, ijac201412204h3, 9624, caadria2017_190t45, 9616, fff4, 9eea, acadia14_189at, 928b, sigradi2016_360aa, sigradi2014_213r7, 292d, c848, 88c3, acadia14projects_237av, c65c, e0c2, ff78, 719f, 1454, eca9, d5db, ecaade2017_229gg, ecaade2017_079s, ijac201715204y, caadria2017_029p10, f218, 7fdd, 07a0, 0b71, ecaade2015_35c7, aa29, ijac201412403f7, 8d5c, 6419, d897, 26e3, 6853, b507, 1c64, 2531, ecaade2017_169ii, 41c5, 2216, 2848, e754, 8181, 918b, 15b9, 31c1, ecaade2015_13r1, 0ef1, sigradi2016_448ff, 4b90, 462a, ecaade2016_139h39, 15e8, acadia17_178pp, 8469, 53be, acadia14_681ah, bd17, e693, 0364, ae57, 2d63, 4b2c, ad55, 5670, 4851, caadria2017_063d21, 407f, 219b, ascaad2016_014g6, ecaade2013r_004g4, 5733, b44d, 56fc, f944, ccad, ecaade2016_007m2, 6297, 4585, 4454, acadia16_308v18, 4ea3, be3b, caadria2015_203l29, dd3a, 34d3, 7a36, ijac201412204w2, 9584, 9014, fb82, fcd1, 37ab, ecaade2014_030j8, 5380, dd87, 363d, acadia14projects_125p, 9aa9, 18e9, 1924, acadia14projects_101r, ba2f, sigradi2014_074s6, 1768, 4606, e873, e8ea, ijac201614403r2, 3967, 3bfc, 9470, 23b9, caadria2015_126s20, 8461, 9910, 2e60, acadia14_111g, b064, 5c9c, ceed, 2ca0, abcf, fd8e, 245c, 20c7, 829c, 978d, 281e, 1f6b, sigradi2016_752zz, sigradi2014_305l5, sigradi2015_11.8r23, ecaade2015_256e58, cb64, da9b, e866, e077, d2bb, 5b46, caadria2017_054f18, eb22, 1fba, c65b, ascaad2014_005m3, caadria2017_174d42, fe22, 122d, 187e, cbb3, 3fa1, fb33, e971, 2a6e, c9ef, 7e84, 1593, 0203, a69d, 878c, e167, a7e8, 9ff4, 6509, 5c09, sigradi2016_443ss, 2b13, 6e30, 4322, 90ba, 9d66, a7ae, 88ef, e0ee, 744f, caadria2015_049z5, 97a8, ce81, 9b7a, 7cef, de2b, 4dfa, 2716, ecaade2014_176f44, 3e54, 847e, 3fcd, acadia14projects_219a, 3026, 6352, acadia16_88h6, b74c, 7847, 544e, f134, 6d7f, e10a, 6d1c, 8b13, e4e7, 2d6d, 90c8, 7684, caadria2017_046m14, 957c, 9583, 4f1d, 7d6c, 3f09, caadria2017_189i45, 04b4, caadria2017_113b30, e0c5, d553, acadia17_640mm, 8353, 01d3, sigradi2014_109f9, 42dc, bdf6, 47e5, ecaade2016_118a32, ecaade2014_218p55, 818f, f83e, 9f91, ecaade2016_071x19, 8e1d, d9e1, acadia15_371h16, b886, 1bd2, acadia17_637h, 7235, aa90, ecaade2017_044rr, 4575, d991, 25ad, 0a51, b196, sigradi2016_801z, d7f5, 20a4, d0a0, 7b75, 3869, 3e1c, sigradi2013_387c, acadia15_123n4, c455, e772, 0057, acadia17_403s, b9a0, 79a9, b663, 654b, 31b6, 6f96, ee74, d5cb, 671a, 7805, acadia15_161f6, acadia17_231p, 8806, 1875, 0a6d, ae29, 2633, e827, bf20, d38f, 5eed, a65f, c378, b058, ce9d, d5de, e85d, ecaade2017_213f, ecaade2014_100f23, acadia17_92s, 293f, ecaade2013r_012j7, ijac201412206w4, 3c43, acadia16_290e18, 8edc, 5df0, b16c, 6a2e, 67f5, 5bd4, 4fff, b458, 95fe, bb6e, acadia14projects_219b, 87cb, acadia16_174f12, 7902, 8324, 40dd, sigradi2013_280p, 67c6, bca8, ca0a, 9c04, 0cdb, 5152, 950e, 8a3c, dde4, caadria2016_755m32, cbb8, sigradi2014_021v1, a709, 3269, dcb4, 5fff, b25f, c596, 3ec5, d477, 6e61, ced5, caadria2015_172j26, 6956, ecaade2015_185o39, ijac201412408h2, 3260, ecaade2015_74m14, da41, ae83, fdf0, ea6b, 30a1, 4092, ecaade2017_291r, 9787, 3821, 4eb1, cca6, ecaade2014_168t41, d786, c6e1, 9ba9, 6de5, 5ebc, f64a, bc79, ecaade2015_171y36, ecaade2013r_003p2, 4d87, ijac201715103a, ecaade2015_206m45, 5d0b, 3f5f, dcca, b20f, c2b4, sigradi2015_sp_2.112d29, ae19, 514f, 9df6, e7d7, ce88, ijac201513206z8, 932b, 3457, 0da4, ascaad2014_029b8, acadia17_542vv, ijac201614407c5, ecaade2017_008m, 2720, 41e2, fb29, a3f7, 6024, ab72, ecaade2017_271l, 5768, 358a, acd5, 7545, 0f16, 57de, acadia16_62g4, ijac201412205k4, ascaad2014_019n3, ecaade2014_140l31, ecaade2017_269rr, 1c12, acadia16_62t4, 256d, ecaade2017_208i, e50c, 65f8, ecaade2014_215e55, 522b, 726f, acadia14_135l, 21df, 2ca1, dadf, 21a1, 5688, f2d7, 5261, 81f7, 65cc, acadia17_164zz, b7aa, 481d, f1ec, sigradi2016_801y, 9228, f4d7, ecaade2016_123g34, 6e56, d728, ecaade2016_mrtb66, 2ec8, 0b4c, abfd, f588, 3121, 90c9, e296, b994, 93a8, e2fb, caadria2016_683o29, caadria2015_048r5, c2eb, 4116, 3f82, ecaade2015_138t27, 0fc8, 42a3, 620e, 81ec, 9791, acadia15_431k18, 934b, 270f, 9cae, ecaade2016_230h62, efc8, e597, sigradi2013_407e, 358c, 3602, 8e95, e9f6, bbd3, 28e4, 5776, 78f8, 3a2c, 8f5a, d6ab, 1311, ecaade2017_083zz, 9abf, d2dc, 9d48, 714f, acadia14_389az, 48a3, a7c9, aed9, 7b78, acadia14_43y, 0961, f6ab, ecaade2015_171k36, 4496, f4df, d1d9, 66db, ecaade2016_222l57, 8863, 7ef1, ascaad2016_046p19, sigradi2013_286, d5a3, c380, 6624, 9d79, acadia14projects_487g, 40ee, e577, acadia16_470g27, 5249, 17e8, 3514, 128e, f045, acadia14projects_235s, c008, f330, ac1f, 6f69, ascaad2016_042x16, 3cec, ijac201715104w, caadria2017_142r37, 5c4a, fb96, ecaade2014_085g20, 46fd, 757b, 2404, 95fd, ecaade2017_172r, acadia14projects_435af, 12ee, 55ac, caadria2016_167h7, ecaade2014_225t58, f989, 5006, 3f22, 478e, 0ae9, acadia17_403j, 4a4d, 31ba, eb19, ijac201614302n1, a0f5, ecaade2015_152a32, acadia14_555j, 4fb7, 0eb6, 7f49, 4f3f, 18ac, 3d10, 6df7, 6b7e, ecaade2016_015u3, 8542, ascaad2014_005x2, eae5, acadia17_678pp, 5c21, 3fa8, acadia17_520l, f82b, ecaade2016_102b28, 35c4, caadria2017_118z30, 7dcf, 8d60, fb0c, ecaade2014_024g7, ecaade2014_072u17, acfa, acadia14projects_497w, caadria2015_190o28, 506d, ba78, ecaade2016_164m46, 8f03, d3ec, ecaade2017_184hh, 5839, 1730, cf0a, 9db7, b37d, a7f0, 1010, 1e3d, 52fa, 4087, caadria2016_787f33, 7144, 065b, ascaad2016_052k21, a722, 0a49, ascaad2014_005j3, 02e8, a08e, 8334, be1b, ecaade2013r_005i4, ecaade2016_164p46, e04c, f311, acadia17_491s, 143a, c43c, 8d3d, d34a, d271, d344, 0a26, ecaade2015_325d71, ecaade2015_248p56, 181a, f23b, ascaad2016_014i6, e396, 3224, 9dd2, 6502, 82cf, 651d, 2972, acadia17_403o, 760d, acadia14projects_661h, 46e2, 963f, efdf, c3af, 1bee, ecaade2017_198ss, 47b2, fbd2, 3157, e6ec, e9fc, 9d97, 5bb4, d8a5, 4139, 3087, 8478, 1b04, 2de5, d4c4, b274, 8128, 99a1, ecaade2017_008o, a993, ijac201513203t6, sigradi2015_11.8o23, 617e, fb94, a1e6, ba5b, b8f0, 5405, 8f46, bfd8, caadria2017_079v23, acadia17_660s, 3fe7, a947, 6129, 0f99, 2a88, cf7b, caadria2017_190s45, d5e1, de77, 3d4e, a906, b569, 83f6, acadia17_340ww, 6900, 823d, d8ed, ascaad2016_013c6, cc43, ascaad2014_014r7, d25a, 79bb, b12e, 38f2, ijac201614204w9, 94e2, 11c4, acadia14projects_565r, c11a, ecaade2015_280d61, 2070, 4522, a668, 728b, e648, ijac201513105k4, 64bf, acadia14projects_43ah, ecaade2015_235u53, d003, 651c, ecaade2017_017r, d430, 3086, sigradi2015_9.141f16, 6e9f, ascaad2016_058h23, sigradi2014_192r6, 5ef3, e6e1, faff, caadria2016_601i25, acadia14_565n, 13ca, 5089, 7ff8, ecaade2017_116m, 54d9, b666, 9078, c4f9, 82a0, ascaad2014_037o2, ddbe, ijac201614102o2, 49d0, 7312, 203d, f09a, dcbf, df97, 3098, ecaade2016_102f28, cc7d, ascaad2016_003y1, 5fd3, ecaade2017_309ww, ascaad2016_040y15, ace7, a412, ascaad2014_022i4, e73f, 2b2c, sigradi2013_183b, 25b0, ace3, 9fd6, 2753, f7bb, sigradi2013_30k, acadia14projects_177ab, fd15, bd67, afc2, d031, 180e, fc51, 58b7, 96f8, ijac201412405p8, ijac201412405j8, fbb3, b443, 55a0, b4e6, ecaade2014_072c18, ecaade2014_168x40, d9a8, sigradi2016_534yy, sigradi2016_817i, c248, ecaade2014_167n40, c49a, ijac201715204t, 8de0, 50ab, 1f71, ascaad2016_004g2, 430c, ecaade2016_025l7, caadria2015_096j15, 3b31, 197b, 67d7, 88a1, ecaade2014_198l51, sigradi2015_8.47n11, e020, cbdf, 48d4, 58a1, f29a, ecaade2017_006v, a36b, sigradi2015_6.341w8, be4f, ijac201715205g, e30d, a21e, 42fa, ea46, fce3, 74de, sigradi2013_364, 5ce4, 88d4, acadia14projects_655ah, 9d70, f9c9, caadria2017_005l3, e369, ba6e, 6efe, 112e, 3060, 3d75, 1300, ecaade2017_228u, acadia17_248b, a8da, db47, 9309, b859, 5cee, abd9, ecaade2016_042h11, ed2a, 18d6, fb90, 7441, 4459, cd76, ea60, ecaade2016_139e39, 792f, e185, c229, 8b60, 622e, ecaade2015_86h17, 9c3e, ijac201412403s5, d75e, caadria2015_016m3, 150e, sigradi2016_560x, 5b2e, ecaade2016_062i15, acadia17_534pp, sigradi2016_550i, 00e4, caadria2016_321l14, ecaade2016_224b60, eaab, 638a, 53d5, cafb, ffae, ffdb, fd33, 8fd1, 1be8, ecaade2014_053p13, acadia14projects_531x, acadia15_203l8, ffab, 22ae, 5a2d, 9ffc, ec2b, e628, 6c83, d2ad, e053, ee4d, 92ca, 4b7e, ascaad2016_057u22, a040, sigradi2013_393p, ecaade2015_17n2, 727b, 546d, 2ba5, 7dff, fb56, 1beb, 3468, acadia17_381dd, 00af, 63dd, acadia14projects_145ah, e62d, da66, f78b, 1b1f, acadia16_12d2, sigradi2015_3.209e4, 660b, sigradi2016_426i, 4b69, 142f, 1f1d, cabe, 7fac, b1c1, acadia14_81p, 4248, ed5e, a2cf, ascaad2016_045i19, 84cb, 957a, e895, ijac201412408n1, 4e35, 4cc8, 5d71, acadia14_427ak, c59b, 58c1, acadia16_24s2, 5736, e79b, ea54, 4e97, c8bd, caadria2017_051y16, dd14, ab63, 58a7, b2b8, 5ceb, 3f11, 552a, ecaade2017_269xx, ecaade2014_145l33, 374e, 3418, ecaade2015_136p26, 47a9, d9c4, sigradi2014_049j5, 8cad, ecaade2016_023u6, 94e9, 61bf, 26bf, b5b5, 1c97, acadia14projects_609ai, ec66, ijac201614302j1, ijac201412303e8, 4f1b, c708, fcc1, 2175, 17d3, c298, c101, acadia15_451k19, d624, de58, 4a7f, caadria2015_139d23, 5df1, 8e61, f767, 73f9, 7f0a, 5c18, 41f0, ecaade2015_155j32, bf69, 3074, acadia17_71tt, c3cf, 82e6, 6fc4, fee0, acadia17_562w, 5b08, afd2, acadia16_344p21, 4791, ecaade2015_207t46, 92e3, fdb2, ecaade2015_170s35, ba67, 233a, f888, 81f0, acadia17_512w, 2634, fa12, 3edb, a087, 211c, acadia16_372a23, caadria2016_353s15, dcc5, ecaade2015_178d38, f999, 8b87, 7da7, ecaade2016_216e55, 0e7c, fb7f, ijac201412301t6, caea, caadria2015_105k16, 981e, 8ac7, 328b, fc2c, ecaade2017_277cc, ijac201412401a4, 14f5, cae0, 5d85, ecaade2015_314m68, 1cf7, ijac201715203nn, cfa5, 77fd, 049b, e548, fdeb, 74a0, 3504, 4222, b81e, b13b, ecaade2013r_008o5, 2250, 4c0b, aa50, dea9, b0f8, 599a, sigradi2016_356f, 2137, 4693, 068f, 989a, 92cb, f86f, 3e56, f573, 42cd, c283, 324e, d2eb, e35b, c56f, df0c, sigradi2016_777ee, 1c83, 518c, bfc8, sigradi2014_176c5, 259e, 801e, be9a, 3be8, 9724, 82db, 0a99, f56b, ecaade2015_211c47, acadia17_153h, ijac201715103yy, 9bbf, 7940, ed53, 5578, 526c, 166a, 4fe3, 53e9, c084, a8c1, fe18, ascaad2016_059k23, fdfa, 6e71, 406d, ef6b, c930, 7bb2, 977b, 9469, dc3d, 5543, acadia14projects_655ad, 01af, cb72, e8d6, efd2, 8ffa, acadia14projects_81j, ecaade2015_100s19, 2ed1, sigradi2014_263a1, 4b55, a041, 19e6, 716d, sigradi2016_781zz, ec3a, a0cc, 8aee, ecaade2017_215j, a85e, 66ee, 8262, 062f, 28f1, b3d3, b61b, dc44, caadria2016_425c18, c5c0, b5fa, 245e, aa86, 2f6f, ed5f, ecaade2014_144x32, sigradi2013_200d, 1a48, d0a1, 10a6, 4f66, ecaade2016_238m63, 4352, sigradi2014_157c4, 02ae, 5894, b5be, 8442, bbcd, 0c8e, 9ea7, ecaade2016_068m17, ecaade2014_137a30, 9f19, 7b96, 7ce9, 09a4, caadria2016_333c15, 1d2b, 0249, 6a7c, 05c6, 5a5c, 2c81, 96f1, sigradi2014_314s6, 735f, ce1f, d437, df47, a37d, d019, caadria2015_210i32, 052b, ascaad2014_017t1, ecaade2015_317r68, 41e1, ecaade2016_216w54, 01c2, 685c, 08b2, 2202, caadria2015_226x34, ecaade2015_115b23, 2845, 43ec, 50a2, a8ba, 4e47, 70fe, 7573, sigradi2015_12.215r27, ascaad2016_032v12, 7189, 0610, 904e, acadia14_339az, 35cf, 84df, 387c, ecaade2017_305d, acadia17_211n, a11d, 1811, d221, 64fd, sigradi2013_393l, a25d, acadia14projects_311t, 11e9, 5a0f, 517e, b2db, 3d4f, 9e6a, ecaade2017_112yy, 9634, d182, b05f, 2730, 8da1, b97d, 952e, 49f1, 1e4f, 4760, 7204, 0256, b1f8, acadia16_214d14, 2762, 1a72, ab25, 0567, c1d0, ecaade2017_282e, 968b, 55f9, 81e9, ecaade2015_21c4, cfe0, 8551, 2dc8, 2bc3, 55ce, 646a, sigradi2013_397h, a4b8, 8463, caadria2016_157w6, 4580, sigradi2015_10.309r21, sigradi2016_809vv, 6987, 5223, ijac201513303a11, d85c, acadia17_323s, cdc5, ebc3, 1aef, e5b5, 035f, d61e, 1772, 753b, b9e5, caadria2017_104e28, ecaade2014_052k13, aeaa, ascaad2016_057k22, 5ed8, sigradi2015_9.141a16, da11, 8446, cb70, b207, acadia17_291o, caadria2016_549v23, sigradi2015_10.140o19, 4874, ef5c, ecaade2017_309yy, a38c, 5bae, f220, e176, caadria2015_031n4, f820, ecaade2014_095s22, 0054, 4a2d, da45, 53b1, ecaade2016_ws-dleadg68, ascaad2014_014o7, ecaade2017_101n, ascaad2016_014m6, 0d9a, 020e, 7fa0, 456e, caadria2017_074l23, caadria2016_487k20, d706, aac2, ecaade2016_078m23, 69e8, ad10, 39d4, 7696, f566, 29b7, 8bcf, 47ca, fd5c, ecaade2015_227a50, 12cc, ecaade2016_099k27, sigradi2016_441nn, 6996, 891c, 62cf, 669b, 7448, 6a70, da39, 02e4, 5a0e, ecaade2015_294k64, acadia17_154q, 4361, 5e89, 578c, 74e3, 2666, 152b, a2d1, ecaade2015_84w16, 4921, 73ce, 7c55, 4bb9, acadia14projects_257ad, acadia17_230d, b427, acadia14projects_257ab, 3655, 4ce9, sigradi2014_345m9, c775, dc43, d0f8, ca37, 237f, 3218, b9b7, df7d, 2e1c, fc7d, 26aa, ecaade2017_002c, 9a23, sigradi2014_176g5, 6a1a, 1354, 5d72, ecaade2015_302k66, b36c, 9e7b, b977, 0eb2, 6307, acadia17_670ss, 519f, 3ab4, 4b37, 7a0b, acadia15_407p17, 692f, d32c, ab87, ecaade2014_196a51, 744e, ecaade2016_095y25, ecaade2013r_003r2, 9ce4, a665, 89fd, acadia16_88x6, 9fdd, 37fe, beb3, 1aaf, ecaade2016_102a28, ecaade2015_221v48, 6ab3, dfed, 20a9, 6aca, ecaade2014_112e26, 053a, sigradi2014_186b6, f9a1, daec, 0e0c, fc43, 7519, caadria2016_003m1, b378, acadia17_71yy, ecaade2017_031ll, ecaade2015_113s21, eb5f, 9cb6, e2e0, b636, 5686, f380, acadia17_282jj, 7f8a, 046d, ab5d, ec79, acadia16_440g26, 4868, 5f59, ecaade2013r_003d3, sigradi2016_756a, be08, add8, e361, 52ea, 3fdd, acadia14_589e, 0d74, acadia17_146l, ba0c, ed08, a118, ecaade2015_227v49, 9c0e, 9d85, 27bf, 8bc2, 5167, e1ae, 5d33, 7cc4, 0c75, ascaad2016_054n21, sigradi2015_8.27m10, dd1d, 6fab, 1714, d58e, d1db, 29ff, bc77, ecaade2014_168b41, fbb2, sigradi2016_568mm, ecaade2014_143p32, c301, 9964, 5cd7, b553, 87e8, bcc5, ascaad2014_003x1, c17f, e1d4, 1cf1, 2e77, 3132, acadia14_647au, 3cb5, 34ed, 51dc, b224, c864, ecaade2014_169r42, 6e7f, 5b3b, caadria2017_004o2, dd4b, caadria2016_861a37, 4f9f, e52c, e9a9, 4c0c, ecaade2014_226w58, 64a3, 1d9f, ab0b, 31f0, 80c0, sigradi2016_590a, 90b3, 37c8, 2c61, acadia14_199ag, 4b7d, a5d7, 9dec, c095, 6e6a, 1e74, 3bed, sigradi2013_64, 48d1, 83e0, acadia14_33ak, c059, 8621, 2f0b, 0764, ascaad2016_033z12, 899b, 275b, 9285, a78d, 63a3, 96f5, ecaade2014_159l39, caadria2016_797v33, b514, fa1f, 742f, acadia14projects_627g, 854a, 895f, db89, 7c66, 8717, 4b1a, 9e07, 25a8, ecaade2017_301s, 1783, c0ee, 07f1, a9cf, e192, 18c1, 54d4, 83cf, bb66, ecaade2017_094n, e8cf, 9a50, sigradi2014_045x3, ecaade2015_284w61, 0d6e, 16bc, b1e6, ecaade2016_040w10, ijac201513105v4, 2eab, d502, 8bed, f930, 1d94, ecaade2014_089r21, d0d5, 79e8, acadia14_23aw, bd40, ecaade2017_293mm, c980, caadria2017_142s37, 3a95, c024, 9981, 2faf, acadia17_316zz, 1c81, 526d, d725, b730, ecaade2014_214x54, ae14, 3bba, 7822, 9f74, f718, 4e75, 8ed8, 8ee3, fa34, 9121, dcf0, 497e, 7116, ecaade2017_273r, 96db, 53cd, df27, ecaade2017_308u, 988b, ijac201412302d7, 6f79, c5db, 1706, ade3, 8cc0, caadria2017_074m23, ecaade2016_152y41, ecaade2014_065w14, ecaade2016_230z61, c4f7, e266, 0f57, 8e5e, acadia17_445p, 0015, 6df9, fcb2, dda2, 7e99, ac2f, 5585, b0cb, 7347, 71ef, 82b9, 75d8, a21f, 0128, 9faf, 37ad, 53cc, e4ac, 2640, caadria2015_067h8, d307, af2c, acadia15_123j4, f50a, ecaade2017_133d, 6c43, ijac201614405s3, b402, 9f0b, 3a23, 1420, 4a0c, f8b9, a9ce, 0b6f, d798, 9182, 9bdd, 316e, c036, eff7, ecaade2017_076ee, ecaade2015_83k16, c2ed, ecaade2015_237j54, 7be9, ecaade2015_200m43, 2862, acadia17_248m, 4aab, bccd, ecaade2015_180s38, f65c, 969a, acadia14_125p, ecaade2015_73k14, daf3, 8f24, 00a3, d090, ecaade2017_008r, ecaade2017_143f, ec4e, 26a3, 2bb9, acadia17_562aa, 547a, 2b17, 2641, 97c8, b0b5, sigradi2016_779uu, a7ee, fec8, f040, 6e31, da8c, 3f19, acadia17_660u, 0324, ecaade2014_128r28, d432, a53c, caadria2016_445x18, 5dc3, 5d84, acadia14projects_43ap, 28de, 6960, fa9e, 0733, f3a7, 6490, 50e2, 2858, e262, feda, 38f1, 61d1, a9cd, 15e4, 248e, 33f3, 3c10, be3f, c5e7, 73bd, sigradi2015_4.219v6, 4b0c, 7a2d, sigradi2016_534vv, 47d6, bda6, c55f, edb3, sigradi2014_152r3, bd38, 56c8, 9341, c3de, sigradi2016_659v, sigradi2013_303j, ascaad2016_028e11, acadia14projects_33al, 4dbe, 8c1d, 182a, ecaade2016_222m57, sigradi2013_194s, 089a, d252, 6441, ijac201412306e3, 96bc, 92f9, b2d7, 55e6, 29af, 8467, ca9e, 7986, 9320, dfdc, ecaade2016_071z19, acadia16_54r3, sigradi2015_3.65m2, dfcd, caadria2015_087m14, sigradi2013_407, de27, sigradi2014_292t4, a1da, 762e, 56a1, 86dd, 5c61, 38fd, caadria2016_023r2, ecaade2014_104v23, 724c, 8d5a, e794, 4893, 0d55, ijac201412408p2, dd76, f492, ecaade2016_032t8, sigradi2014_232r8, 9e25, caadria2015_150w23, sigradi2016_484tt, 83ea, 23d6, 8883, 3723, ad62, ascaad2014_031e9, 1683, sigradi2013_100g, faae, 1aad, 6302, ba18, 33b1, 3641, acadia14projects_691au, ijac201412303m9, ecaade2016_043y11, caadria2017_015c5, caadria2015_208f31, 3a87, 853e, 17fa, ecaade2014_168h41, 412d, 0778, f862, afc3, ef65, acadia17_366t, 0bd4, 6a15, e72c, caadria2015_033c5, 0c6e, 2922, 3fbf, 6def, 7236, 601c, a859, 0ca6, 2ec6, ecaade2015_82y15, 2d8d, 7e60, ecaade2015_193c40, 40e2, d2bc, 0df8, ede3, e075, a813, 534e, ecaade2014_044c11, 0767, ecaade2017_044vv, ecaade2016_007c2, 20b2, 7dca, ascaad2016_041l16, sigradi2014_281k3, 95e7, ijac201614208u13, a986, 5fb3, ad05, 3039, 8c64, 3813, d690, sigradi2016_484ww, 1693, 08d6, acadia14projects_135y, 3069, 2ba4, caadria2017_003z1, 486a, d8ad, 6df3, dcac, 0ae1, caadria2015_139p22, e438, d808, ecaade2016_139y38, 8e0f, f1bc, ee60, 2fd0, efbb, b96d, ecaade2016_072d20, ecaade2014_023r6, a329, 628b, 11d8, 7929, 4ef6, 5da8, ecaade2017_215ccr, 1eec, cb09, f1eb, ba97, sigradi2014_221i8, acadia16_72b5, ijac201412404i8, f9f2, b8ce, 61c6, 11cd, 8691, 0195, a4b9, e22a, 1c20, e1e6, acadia17_329cc, b736, 990e, fcc6, 7e53, 39de, a205, 410d, e23e, f987, 8ae5, ecaade2015_248h56, 9fdb, 90e8, 765f, ee8e, 7f17, f7b3, be78, 8575, ecaade2016_tkoy66, ecaade2016_237h63, f93c, sigradi2015_8.264o14, ecaade2014_192w48, ijac201412405u8, 10e5, ecaade2017_243bb, d3df, ijac201513205d8, caadria2015_030g4, 6b78, 3cbd, 256f, a382, 54e6, 8c01, 40a7, f0f4, c799, ecaade2017_041u, caadria2017_008f4, caadria2016_003k1, 0cb9, 0058, a5a0, 06c2, 57bd, ecaade2017_228z, ecaade2015_83s16, caadria2016_663p28, ecaade2017_199v, 5694, fd99, 1145, 1c15, sigradi2016_360y, ecaade2017_046zz, ea68, ecaade2017_095w, 0502, acadia14projects_565af, f254, 3f58, caadria2017_041e13, ecaade2015_176z37, 9502, c1c3, c9a9, 6090, 7753, 27a6, 63e6, e228, 0cc4, 8d0b, ijac201614308p5, ecaade2015_118b24, 3748, ddb8, febe, 2c1d, 7d1a, 9768, 9dc5, 83dd, ba7c, acadia17_374dd, 7550, ascaad2016_001g1, ecaade2014_080h19, b690, 43f4, ecaade2017_122xx, d0d1, sigradi2016_488s, 116f, acadia14projects_339ae, acadia16_298i18, acadia15_451h19, ecaade2017_215uu, 3e44, 727d, 488c, 6c24, 4b75, 7987, ecaade2016_123t33, 66e4, ce38, e673, e938, 7a2c, dc89, 6214, 6e42, ecaade2015_297c65, c144, 21ce, aa30, 90d7, sigradi2015_sp_11.303s31, 55ff, cff1, 3a90, f59f, d29f, ecaade2017_163j, 9356, 4dd0, e882, 0d48, ijac201412203k2, ecaade2015_116d23, sigradi2016_534ii, faf0, a5f6, d0d6, acadia14projects_111f, d597, a6f7, 5271, a8a3, 72f9, ecaade2017_255xx, dfb2, caadria2016_797t33, ecaade2015_296o64, f642, 17af, 8e2b, 4e6c, 32b6, 8192, ecaade2017_027qq, sigradi2015_3.268m5, acadia17_169b, 4451, 8dc9, 64f8, 5ce0, bfab, 2b9d, aa84, 06c9, ijac201715106gg, 6f16, 2bda, ec12, 9615, caadria2015_114a18, caadria2015_014m2, ecaade2016_037d10, ijac201513205b8, ba3c, 62d5, d6d8, 6195, dd0c, df88, a915, 399d, f8dc, 4387, f7f5, ad7b, 567d, e488, caadria2016_003a1, d855, 5373, 8308, e3f6, 89d5, b86c, cdce, 8b72, 25fe, 61b5, 8bf0, 6d2c, 78a5, ecaade2017_288ee, ca31, 135c, caadria2017_037d12, acadia14projects_427an, cab6, 1d30, 1d52, 47c1, d2d8, a875, 67a9, ijac201614309s6, ecaade2016_158n43, 3407, acadia16_488v28, 1ab2, 22e0, 9a91, ecaade2014_104m23, ijac201614208s12, 3c9c, 4347, 993f, 2c28, b471, ecaade2017_003d, 93ac, 3eec, 50fd, ecaade2014_225r58, f138, 908f, a503, 8165, 6842, d07c, acadia17_232bb, ecaade2017_152jj, a4d4, cc85, ecaade2017_230uu, 5e8c, cf59, b57f, 55aa, acadia16_344k21, 4b43, ecaade2014_046r11, ecaade2015_94e19, 0751, 36ac, 2964, caadria2015_012f2, 1064, 3700, e92a, 665e, 4663, 9274, cd03, 1c84, 645a, ecaade2015_138i29, bdc9, b559, ascaad2014_024w5, bf21, bbbc, 2841, bfce, 2f18, 3d0f, c9a0, 6429, acadia14projects_549z, bbdb, 0974, 3747, 9f97, 22e2, acadia17_598h, d6f5, caadria2015_078m11, caadria2015_208t31, ecaade2016_062h15, ecaade2017_164aa, cbf5, caadria2016_517i22, ijac201412408o2, caadria2016_301u13, acadia14projects_189az, ecaade2014_201f52, 072f, ecaade2016_006x1, 564b, ae9a, 9de9, 578a, e9ee, a1c8, sigradi2014_314o6, f0ed, b4ee, ascaad2014_037n2, d5b7, 6c0f, 1225, ecaade2015_53n8, ecaade2017_199uu, caadria2017_021l8, 643c, ecaade2017_108j, 0b00, 7bbc, aa79, 0dbf, 5b4f, 4e8e, 5e56, e033, 8b02, 9937, aa7b, 2785, 2c46, 588b, ecaade2016_166g47, 1db7, 7ee7, c609, ijac201412306v2, 5109, 8b4d, 4ff3, 6b45, 6b49, b775, fc1a, c43b, 3666, c168, caadria2017_048m15, sigradi2016_601tt, 9bae, 91ca, 60ab, a37b, sigradi2016_484k, 3f1e, 78df, sigradi2016_792j, 3cda, 1c6c, 13dd, e852, ecaade2015_17r2, a46b, 22b1, ecaade2015_278m60, bd86, 1ae9, 9a11, ecaade2015_296r64, 92fd, 75de, acadia17_82w, f19c, 462c, ae45, ecaade2014_088d21, 3109, ijac201715203a, 4a9f, sigradi2016_815kk, 1ebb, sigradi2013_135g, e9a7, 0e22, 2af8, sigradi2015_5.384o7, e30b, sigradi2013_343d, 1cd5, 5d66, f5dd, sigradi2013_41f, 4528, 71f4, 1c8a, bc88, 9b60, ecaade2015_194d41, ecaade2013r_018t9, c8be, 21c9, ecaade2015_265u58, c0a1, ecaade2016_094s25, caadria2015_061d7, acbb, 84f7, b9fe, ecaade2015_83n16, ecaade2015_237n54, c006, 0643, a252, c691, sigradi2013_155, ecaade2016_006l1, d6bc, ecaade2017_269c, b3dc, caadria2016_611n26, 1ac5, 137c, 3f6b, 71ab, ecaade2017_jgoo, sigradi2014_281j3, 4e30, acadia17_163cc, 9566, ijac201513303v10, 5d3e, acadia17_82ee, 0a0b, ecaade2016_223y58, 5087, d681, f7f0, ecaade2016_098c27, a2fe, 0a83, ecaade2016_223v58, 4044, 42e2, 3433, 0a7b, dfd6, 48cf, 8219, fba7, 4610, e595, c860, 7983, f5b0, 8b1e, 0e1c, 88e4, sigradi2014_263z9, 2da4, afa9, ascaad2016_049z20, ecaade2014_022w5, sigradi2013_183d, f1f8, 9f0d, 07bf, 5c8a, ecaade2017_057ee, a110, ecaade2015_271w59, 1525, 0276, 705c, b909, 629d, 89b0, sigradi2016_448x, 02b5, 79a5, fad7, sigradi2013_44, acadia14projects_589k, sigradi2014_048c5, 8e9d, 0491, da81, acadia16_106x7, bd34, 4c28, c702, c529, c0c9, b0a2, 4cd5, 64be, cd8d, c73f, 450f, 1532, 6377, 7d2e, ee16, d743, a8c5, 97e1, ecaade2017_199gg, 7c7d, 27d7, 5338, f629, a490, 2d33, acadia14_33ag, sigradi2014_172w4, 3b08, 2616, sigradi2013_158c, ascaad2016_022a9, ba4b, 6ef0, acadia16_214i14, 94a7, 5b0c, ecaade2017_094r, ecaade2014_072a18, caadria2015_176u26, ba8b, b5f0, be44, 05b9, 9cec, ascaad2016_038n14, 219e, 382a, f1d9, ecaade2014_139f31, 0daa, 2f0d, ecaade2016_191y50, 6934, b4c5, 551f, ba30, b7ec, 1afd, f543, acadia16_260h16, caadria2016_187d9, ecaade2016_171c49, 3aa6, afdb, c5f1, a0c2, f1db, acadia15_395d17, 6d66, ecaade2015_136r26, d2bf, af3e, dcfc, sigradi2015_8.328j15, e2f0, 4e16, ecaade2015_138m28, aa46, sigradi2013_275d, d366, sigradi2013_342o, 987c, acadia14_601y, 72c2, ecaade2014_173f43, 2ebd, ecaade2017_173ll, 1125, 77e8, 5a8c, ecaade2016_075h22, 9a53, sigradi2016_440hh, 7082, acadia16_270x16, fefb, f0d9, e455, sigradi2016_467r, babe, a5fe, 34c5, 7d89, 08ae, 9a32, ecaade2015_139a30, 4b3f, 1968, sigradi2013_405v, ecaade2017_157mm, 1558, ijac201412401t3, 8842, 7661, 85ca, ea9e, 0d32, acadia17_403u, 8433, bb6b, 313e, 6f1a, ea33, ecaade2016_067c17, 5cd3, 68f4, 2e3d, 8def, b1b0, aa4a, ff58, ecaade2016_tkop66, 403c, 3111, 9ec1, acadia16_344b21, 4862, 0239, sigradi2015_3.201p3, 96f7, ijac201412408g2, 79cf, f5b3, 2e19, 424d, 5568, acadia15_469e20, 0de0, 1227, 0cf0, a60b, 675b, 3948, 5485, a845, acadia17_350bb, acadia15_333y13, ijac201412204p3, 4d20, ascaad2014_004p2, 549c, 481f, 336c, c445, a4c9, 6880, 6fa1, f2ac, caadria2015_061f7, cff6, 578e, db55, 3ea2, acadia17_18p, caadria2015_233h35, 267b, 58a6, ecaade2015_61r12, 72c0, 8aa5, 9863, b29e, ecaade2014_168j42, 1d19, ecaade2014_208a54, 17f9, ijac201412203e2, acadia17_590i, ecaade2015_100b20, acadia17_26g, ecaade2016_bkot65, c467, 2e90, d982, a65e, 2d78, ecaade2015_86l17, 0456, acadia16_130v9, 4d34, aefa, acadia17_560u, 915b, 11c6, ijac201715202qq, 07b6, acadia17_464rr, 3266, 30bd, 5069, ecaade2016_002c1, sigradi2015_6.151h8, 6eac, bf75, e529, 5560, b5e4, ecaade2017_220mm, 1c0f, be39, acadia14_627ao, fdaa, 8b79, a62a, ecaade2016_104r28, c878, 9b89, eacf, sigradi2014_222k8, 41e0, acadia14projects_555i, ef9e, a4fc, e22e, e213, e064, 184f, ascaad2014_001f1, 5df7, ecaade2017_140ee, c459, f1d8, 31ff, 1fcc, ecaade2017_072j, b2e8, 1591, ecaade2016_113d31, 2e41, 2757, cfcb, 7c59, 2855, acadia17_455dd, fde4, acadia15_81u2, e935, 52d2, 6d2a, ecaade2016_tkow66, 7b47, b065, 2237, 667b, caadria2016_301s13, ecaade2014_010i1, d99d, 4172, 9bca, c94a, acadia17_163hh, 2152, fb13, 7fc5, ca7e, 7c9a, 9bf3, ascaad2016_042u16, dec9, 7a32, ad24, acadia16_382e24, 7ec9, 6d1e, 622c, eceb, 5136, 0167, 0e4e, f055, 03e2, 2cd7, 7811, ecaade2015_129p25, ed4b, 546a, ecaade2017_143k, 6597, ascaad2016_049s20, 91de, ea3e, 03c2, caadria2015_111j17, 686c, ecaade2015_171d36, 6d13, 6a12, 0e16, 8953, sigradi2016_446d, 4985, 06c4, f358, f46c, f4fd, 1dec, c356, 3130, cb5f, ecaade2015_127u24, 2314, 9858, caadria2016_383s16, ee7f, 0768, ecaade2014_023k6, ecaade2016_241j64, ijac201412301k5, 977d, c6aa, 1958, 4859, caadria2017_163n40, ecaade2016_127f35, ecaade2016_203l53, 4ea7, 0455, c909, 801f, acadia14projects_497t, 6608, 6496, 8550, a8c9, ascaad2016_020v7, 7083, 7e40, 26a1, d46f, ecaade2015_21k4, ecaade2016_154d42, ecaade2017_249ww, 0b0b, f17c, a6ed, 7bea, ecaade2016_242l64, 04e0, 7040, 4371, acadia17_620tt, 6232, ascaad2014_003u1, bb86, sigradi2013_425r, 2f1e, 1cd2, ecaade2014_206m53, b936, f78e, 3e03, ecaade2016_152z41, 9e5a, ac43, c8b6, 2351, d596, a1a9, 897d, 9f18, ee9f, 158f, 85e1, b461, 3a93, 7580, 2cc8, b1e7, 2907, aff0, 2ab2, f6d2, 0454, 9d23, fbe9, 30e6, 12dd, 8403, e9ac, 9f1e, b50f, sigradi2014_128w9, caadria2016_683u29, 7734, 6cec, ec7e, 29cc, a521, d7a4, 0f56, acadia16_244y15, ac49, ecaade2015_77w14, ecaade2014_113w26, 9090, e770, fbd6, acadia15_357n15, 4287, 7163, 175f, e4c2, 3084, 6209, sigradi2013_111t, acadia14_609af, a6c3, 53f3, ecaade2017_117v, 6039, 1472, ef09, bdc8, 853c, ijac201513206a9, e34e, ascaad2016_054v21, 0089, caadria2017_018u7, ijac201412408d2, 2cf4, de89, 6699, 6edc, ascaad2014_014i7, 7752, 86a8, e706, acadia17_323k, caadria2017_051p16, sigradi2015_6.329y8, ecaade2017_257rr, 1341, e619, acadia16_326s19, e519, 58ae, 730c, 6ffa, 2ccd, 9375, 02e1, dbf9, b793, dab6, ecaade2017_077uu, ecaade2014_057d14, b0d9, ijac201412403a6, 8449, ed22, 99ab, acadia17_238nn, 40c8, ijac201412406f9, ef01, 7b61, sigradi2015_10.267s20, 7ef7, 8906, 0036, c1c5, acadia14projects_347ag, 0b44, 686a, 7ec7, 60a3, a908, acadia14projects_189an, fd55, caadria2015_096m15, 7b17, sigradi2016_448o, cd59, 4d69, ecaade2016_166h47, 5db8, a11b, b691, 9c71, ecaade2016_147r40, acadia17_170j, ecaade2015_17g2, ijac201614104b4, 74ff, 0b80, 07d6, acadia17_37kk, a043, 596c, sigradi2013_263p, e2b4, 30e3, 46b3, 070d, acadia17_560n, e281, a7a7, bc73, 0aa2, 7395, a6d0, 52d8, ecaade2015_241m55, ecaade2017_095u, bb4a, ecaade2015_233z52, caadria2015_119a19, ebf8, 1998, sigradi2016_807ii, sigradi2015_3.111d3, 932d, 3145, 84bc, 1f6e, 5ece, 387d, 8ad2, 771d, 21bd, caadria2016_229s10, sigradi2014_229m8, eba9, sigradi2013_397j, acadia16_478u27, 3608, caadria2017_030e11, 9457, b176, 4f8f, 3f61, ecaade2016_067i16, 81d1, 58df, 08b4, sigradi2016_484g, 02e0, 215d, ijac201513302n10, f298, 9091, caadria2015_202w28, a0c5, ecaade2014_159k39, 42fe, 8bac, ecaade2013r_006w4, acadia14projects_23v, acadia14projects_199ai, acadia14_339ax, da93, c16b, 6132, c585, 3ca9, e3a8, cb46, ed1d, f398, 4ab6, 6c1a, caadria2016_755r32, b92c, e647, 69b4, 563a, acadia17_520y, 2132, 72e8, d1c6, fe5c, bb12, 937d, 6ed1, bd79, 0c28, 3e95, caadria2017_052r17, 8968, 3a06, 7505, d399, e8e4, caadria2016_383p16, 4d43, 98b0, 66e6, 2ff1, acadia14projects_435aw, 896a, caadria2017_096u26, 2485, 564c, ecaade2015_248o56, ecaade2016_023n6, de0b, 0270, cf7f, 78ed, 221a, 63cd, d39b, 396c, ecaade2015_180e39, acadia17_414ll, 02c5, f7e4, ascaad2016_038l14, 8f5d, 51a3, 5ce7, 92da, ecaade2014_031t8, 4da3, 7c26, 915f, d001, 8ddf, b15c, 1f26, caadria2017_015l5, 5187, ecaade2015_109t20, a6d8, b5c7, 7a4c, 74b6, 03fb, 0321, 7d2d, ecaade2017_017n, ecaade2017_265q, ijac201412201h1, ecaade2014_104l23, 04c6, a243, 4f2f, 0993, c889, efc7, 3bec, sigradi2015_7.184d10, a1b7, 6469, 2cbe, sigradi2015_8.264f14, b2fc, 2a65, b46f, a594, 6d94, 45ac, ecaade2017_044ss, 58d2, 1ce8, acadia16_344o21, 647e, b601, 5ebb, 3fe2, 1d63, 04fa, ecaade2016_068l17, 9b22, c3c6, efa2, fdfc, 2e8d, f5db, 1fd5, caadria2017_069w21, b635, sigradi2015_8.186d13, da23, 03d2, e4e3, 53fc, acadia17_163dd, 5119, acadia17_382ss, 52b5, caadria2016_343p15, a914, cf75, f860, 6931, 19ae, eead, ecaade2017_037ff, 7200, caadria2017_096s26, 8eab, 9ed0, sigradi2014_132z1, 91a5, 3fd1, 3621, sigradi2014_128a1, ecf6, 6768, ecaade2014_149w34, ee2d, ecaade2015_116m23, ijac201412303c9, 842b, ecaade2017_255h, ecaade2015_92u18, acadia17_177p, 3da6, 8f2f, 38bb, 44c6, 701a, cb67, 3d53, 8d5d, 30d9, a94e, f4af, caadria2017_002k1, 8f5c, 9229, 57cb, ecaade2015_336c73, f359, bf15, ecaade2014_218x55, b921, 2315, 13d0, 81c0, e22f, 6400, acadia17_145xx, e263, 35d1, acadia16_184i12, ed3a, 1e47, ijac201614201f7, 26d4, ijac201412407e1, b934, ecaade2017_256cc, caadria2016_497c21, 25db, 439d, c39f, 121d, 01de, d9d7, 5efc, acadia17_532ee, 5e4c, a469, 617f, 84ba, acadia17_532gg, acadia15_357r15, ecaade2014_109v24, 7209, e888, 6c81, f606, 4cde, b480, caadria2017_009j4, caadria2015_086i13, 0334, 3d9f, 5078, 41f6, abdf, b9eb, ecaade2014_078p18, 9dce, sigradi2013_10f, d8be, 33ae, a155, aaed, sigradi2015_9.141b16, 165b, d9c3, 5147, 339f, be75, ecaade2015_273j60, 70f8, ecaade2014_237i61, acadia17_648ff, 9e9d, dcb7, 8871, 976e, 4c90, 0302, acadia14_671n, 0086, 4ef9, 58e3, 9938, b939, 0347, b108, 2b65, 8e85, 7461, 9bb5, 28f6, ff06, aba3, sigradi2016_764i, sigradi2016_702w, fb2b, 872e, 5e58, 192b, 61d5, e38e, ebb0, 625d, ijac201412406o9, ecaade2017_080ff, 2cf8, 4526, d06a, 7a66, 7bb4, 139e, ae46, cdc3, 6a98, 5346, acadia14_565o, e40c, 4940, caadria2015_208b31, 42ba, b416, 4021, 22fb, acadia14_463l, e9f2, 6a31, b705, c35f, 7f55, 96bb, ecaade2017_049ww, d0f2, acadia14_101x, ef8f, ca92, f39e, aeb2, fab0, ab65, 10ec, 2563, 6b0b, 61c5, ce78, a3e8, 1d5e, 0f83, cfe2, a4f0, caadria2017_165i41, ecaade2016_bkou65, 2c97, acadia14_53p, ecaade2014_195t50, 6611, acadia17_350oo, f615, ff44, ecaade2015_193y39, ecaade2015_181i39, cda6, f5a9, ijac201614201r6, ecaade2017_097bb, 1795, aa04, d64e, 60b4, 41d8, ascaad2016_038e15, acadia15_137k5, 3265, edeb, c0bc, caadria2016_871m37, c566, a303, acadia17_128pp, 2710, ijac201614305n3, f500, sigradi2015_10.381g23, acadia17_630j, 371b, acadia16_72j5, d73d, 19d1, ecaade2017_148d, ecaade2014_147w33, e711, ijac201412403r6, acadia16_298g18, 0900, 985d, 8359, ijac201614103t3, sigradi2015_12.215z27, 6405, abd8, caadria2016_415w17, ecaade2013r_009b6, ecaade2015_317p68, 2268, d1f1, 0e48, eaf7, ac5e, 6052, 3859, 9c36, 9af8, 553f, 94e0, bade, 5d3f, 9794, 046f, 79bf, c552, 9cc6, 7445, 9351, 56f9, ecaade2017_152nn, 6e50, 2f69, 4983, sigradi2016_817o, caadria2016_157t6, 099e, 042a, 77f1, a76f, c1f0, caadria2015_209b32, c390, ecaade2015_194o40, 8dfc, 9252, d044, 69d2, ecaade2014_224a58, 2506, 5158, 2e56, sigradi2016_426h, acadia14_445ai, c950, d7ac, 81af, 535f, f99b, 0702, sigradi2015_10.7f18, e144, 00b8, 9776, sigradi2015_3.221s4, bb33, 607f, 65f4, 219d, 00a7, 24f6, a0d4, 62af, 9e42, 2ec2, beb4, 7bc4, cb17, e9b7, 1e2d, sigradi2016_448n, 7d96, d8b2, 0cf7, ecaade2016_154e42, c1ae, ijac201614203z8, ecaade2017_212gg, 57af, 072a, 45f3, c9ad, abda, acadia15_284z11, cec7, b65c, acadia14projects_339am, 2653, 495d, 0e11, ijac201715105ss, b52e, 2fb2, 20dc, 9409, bc4a, 1504, 8c20, cb60, 6386, sigradi2016_641ii, 7991, 07c3, 508a, 6082, a90f, 0c60, 51a0, sigradi2016_537qq, f34c, e15a, ecaade2016_098f27, 854f, ascaad2014_029c8, 2417, ec98, acadia14projects_339ac, a828, 237d, 7fbb, caadria2015_073r10, f9dd, 5a78, ecaade2014_195p50, acadia15_57t1, 1353, ijac201412401f4, 220b, d46e, 94ec, ea56, 97d6, caadria2016_249l11, acadia17_222tt, 2ca9, 2591, 494c, 9d3b, 1dd5, ijac201614307k4, c44d, ecaade2016_075c22, cded, 4f67, 41b9, ca6d, ijac201412301t5, caadria2015_084t12, 5242, e359, bf66, cf4e, 7532, sigradi2014_132j1, 6698, 304b, e3cc, 9133, f3c0, acadia17_588oo, caadria2016_517z21, 513c, acadia17_231r, b83b, f5a5, acadia16_382d24, 3f13, f706, aea7, de38, 390b, sigradi2014_313u5, 0b4d, 02fa, 60da, ijac201412304j1, 9209, eb6a, acadia17_600kk, 6ccd, 6a86, 0287, 2421, caadria2016_197g9, 5371, 272d, acadia14projects_463l, acadia17_520k, 024d, 8e6b, acadia14_619am, dfc8, 3546, f258, ecaade2013r_011b7, 8f64, 6e46, ecaade2016_224n59, acadia15_243w9, dd07, 5339, acadia14_247y, 404e, 5654, eb05, 68c1, 2704, 14f2, e473, fc96, 3a7f, 4a39, f036, 873e, 0ce7, sigradi2013_303l, 9bcc, c643, 84e9, 31d1, ecaade2015_286b63, aaf3, acadia16_432s25, a6b8, 4c09, bf7c, 8123, ad37, e3c8, ecaade2017_214r, ecaade2016_169n48, sigradi2014_239a9, 84da, fdfb, 9247, 86d2, c87b, c0b3, 2c43, sigradi2015_10.267l20, c86e, dbdd, 5a70, 1bd7, 53de, de3f, ad45, caadria2015_049f6, 89b9, ac75, de93, acadia14projects_63e, 83eb, acadia14_463g, 548b, 6d88, ee83, 1a51, 6ffc, f8ba, caadria2016_507n21, ea30, sigradi2016_737bb, 3635, 0ad6, 0b68, 2a40, caadria2016_187o8, e01e, 8ce9, ecaade2015_207o46, cfdf, d6fe, 3825, 48af, d5d3, 1905, 2241, acadia17_71ss, acadia14projects_281ae, 60ba, 46d4, 929f, f1cf, 3331, 25fb, 85a8, sigradi2013_330b, 78e9, 34f9, 2d21, sigradi2013_189m, 1e35, 5b64, 14da, 5f40, d1ec, 8b69, 5d35, ec77, 344d, ijac201412403p5, 556d, 6980, 969d, 87f6, dd0e, sigradi2013_429g, acadia17_570ee, ecaade2017_163e, 48df, aeda, f37e, 4ad1, dfd8, ecaade2016_163w45, 23d7, ecaade2015_273f60, e19b, d816, 18c7, acadia14_199ai, 0b73, 5c82, a89a, ecaade2016_016d4, cb11, acadia17_570bb, 56de, caadria2017_094b26, b3f9, 12d7, caadria2015_049d6, 0c4a, e538, 48b4, 9361, caadria2015_202y28, 379d, f069, 13fd, 16a2, 292c, e7b7, 7a96, 372d, 586c, 1c7f, 1374, 66b1, 4627, acadia14projects_101aj, 5648, d36a, 7b00, sigradi2013_183r, ijac201513202l6, 7ade, a320, cd74, 4bba, e694, 61be, 065c, 9e79, 77e6, b846, 2706, 90ce, ecaade2014_225h58, edfe, ec6a, ecaade2017_201b, ecaade2015_53j9, a6bb, 350b, 3ee0, 9854, 385d, ecaade2017_057p, 81bd, b0cd, ascaad2014_019g3, 5149, 2283, e5b3, ecaade2016_203j53, 90c6, ccb0, ef3b, ecaade2014_038o9, 6bcd, 145e, 66df, 60b9, acadia17_72m, 3702, e0cf, 2d74, 4d45, e72a, acadia15_47m1, bdb5, a657, ecaade2015_314e68, afe0, 458a, 835a, ec2e, 27ef, 64e6, acadia14projects_601v, 8fa0, 9e0f, f1d2, ced8, 2882, ecaade2015_279v60, caadria2015_084e13, d653, 62b5, 5b98, b232, 1a18, ef2b, 075d, 468b, sigradi2015_9.152v16, acadia15_223i9, c794, ijac201614402v1, 8e2c, sigradi2016_550m, fb0d, ecaade2017_076z, ffa2, b599, sigradi2015_7.146w9, 5c10, b6ce, 2153, bfcc, 347e, b002, sigradi2013_414v, caadria2016_187u8, ijac201614308j5, 0e9b, 8c1b, caadria2016_045e3, fe5b, ecaade2013r_005n4, ecaade2016_018t4, 9362, 24ab, 27fb, a333, 288a, a0e8, acadia17_18h, c5e6, caadria2015_108t16, 7ab3, 1873, 0e37, ce3a, 4ef5, 5676, 61fd, 6448, fa3e, 5bf9, b709, 3454, e642, 9698, sigradi2014_345b10, 15aa, sigradi2013_347p, db82, 4123, acadia17_188bb, 9525, 107a, 7f3e, 8697, e41b, 8f9d, 821b, acadia17_283qq, 39f3, bf90, 43ae, acadia15_343s14, dbf2, 1163, 1531, 8ba6, 9654, ba40, ecaade2017_129ee, 9e5f, d5e5, 4b42, 28db, ecaade2017_230nn, 5ca2, e7ce, ead9, f5c7, 0629, ecaade2016_199z52, b765, fe46, 4eec, 7956, acadia15_47l1, sigradi2014_247l9, ecaade2015_138k28, 7108, b105, e48a, e133, acadia17_678jj, 39cc, caadria2016_209u9, 6331, 2625, d4cc, 1d22, 0271, ecaade2013r_003v2, acadia17_221ii, acadia17_502c, b4c0, 5697, 8bde, 81e6, ecaade2015_35v6, sigradi2015_11.142e25, ecaade2014_167m40, 722d, acadia14projects_565v, c004, ecaade2017_109jj, 3fae, ecaade2015_155x32, 3a30, acadia14_189ap, 86bb, 508b, sigradi2016_385ll, 5d00, ffdc, 55ef, ecaade2014_182b46, 458c, 95a1, 5b78, b307, ecaade2016_095g26, 9b7f, b14d, b94b, a236, d1a5, 308e, df07, 3c6f, ecaade2015_217w47, e863, ecaade2015_22a5, e264, ascaad2016_044w17, c67c, 689d, ecaade2017_291b, 027d, 95a3, 1c45, 9202, f58e, 5d41, 657e, acadia17_222j, 2280, d0fc, 2c92, acadia14projects_43al, d116, 3103, ecaade2015_158d33, 8e8c, 4e07, 70aa, ascaad2016_045d18, bcfd, ecaade2016_182r49, ecaade2014_218l55, f295, 286b, 9d99, 45c9, ecaade2015_241j55, acadia14projects_257ac, 750c, 98f6, aa75, 4836, f3c7, 37e7, f8bf, a179, ecaade2017_265m, acadia17_373v, cdd8, acadia15_57a2, acadia16_98r7, sigradi2016_559u, 2367, ijac201614402n1, 3903, ascaad2016_054w21, 4382, 8ee5, 73f3, sigradi2015_10.307b21, 5d70, 42fb, ijac201412304n1, a8f3, 8a3b, sigradi2014_045b4, 964f, sigradi2013_303p, caadria2017_165m41, eb48, ijac201715102ll, a612, sigradi2014_263y9, dc84, b1fe, 14b2, 231c, adb3, f140, 8502, 29a8, caadria2016_517b22, ecaade2014_052f13, 01d9, 105a, 22e3, 51ea, 8d06, cf80, acadia14projects_145o, fb51, acadia14projects_699i, e31b, 644e, 3211, c6fe, 62cb, 7ea9, ecaade2015_115u22, 61d6, 7dde, acadia14projects_487e, 4c78, c44b, acadia14_219e, acadia14projects_43ab, 43a9, 4d71, 88dd, 15fa, f45c, ecaade2014_070n16, fa57, e877, dc56, e1f9, acadia17_600jj, 6b5e, ecaade2017_038kk, ijac201614408i5, 23fd, sigradi2014_132l1, sigradi2015_8.47k11, ecaade2017_033y, dcaf, b4bd, 0398, ddb5, 12d4, 0211, a77a, ecaade2015_287g63, acadia16_362r22, ada8, 34e7, 070c, ijac201614204v9, 5b6e, ijac201412403v6, dafb, ecaade2014_240p62, sigradi2015_10.377y22, acadia17_59h, 9651, da1f, ecaade2014_240o62, 9109, ecaade2017_017p, 473e, ecaade2017_076jj, cf31, 03f1, caadria2017_122p31, aac6, 77b3, sigradi2016_490oo, b989, sigradi2014_345i8, 6dd6, b659, dd8d, 0d30, 73ad, cf71, 7609, 48f7, ecaade2014_224w57, eb43, 873b, c1a0, b71d, acadia17_358tt, 5d5e, ea23, caadria2015_048p5, ecaade2017_017x, 1229, 04d7, 3987, 3bcd, 7866, 5a6b, 2cd3, ijac201715101k, sigradi2016_647pp, 0b35, acadia16_184t12, acadia14_153c, a699, 4630, a0fe, sigradi2015_4.219b7, acadia15_137j5, ee6b, 213a, 87ae, 0245, ecaade2017_006u, 8294, 6bc4, 62f9, 1732, ecaade2015_101e20, c7da, ecaade2017_282r, ce70, caadria2015_122h19, 002e, d25d, acb1, 86f8, acadia14projects_115ag, 2e2d, 1e54, 8a6c, d585, 0a1f, 6ced, 360d, e5e2, f370, acadia17_52w, f096, ca6c, c1b3, 0657, sigradi2013_400c, 5904, faab, 7a6b, acadia17_520g, acadia17_82tt, ijac201715202nn, 1808, ecaade2017_291ff, e81d, sigradi2015_11.8j23, fa7d, 53a3, 0397, e8c3, 9260, 4bd2, 700e, 620f, 77ce, b944, 9ad5, 7ccb, 1074, ecaade2015_61k12, sigradi2015_10.309e22, 9dff, 677f, 2a73, a21c, 8ed1, 0c20, ba58, caadria2016_229c11, acadia14_43aa, ijac201412304p1, 9aec, 2ebb, 7269, 13b8, 9328, 0eec, 2c57, 4ea0, ac09, fa19, 0a4d, ijac201513101n1, b516, 497a, b594, sigradi2013_267t, d0fb, f240, sigradi2016_686rr, c85d, 2ef3, a6e1, d6f9, bb97, ecaade2014_180r45, caadria2016_507t21, ecaade2016_079r23, a67a, 3eb0, 00c4, f5be, dd68, 8372, a67c, c15e, 6f7c, 6f0d, e8e8, acadia15_211v8, 9901, f75d, f0b8, 70c8, 8413, 8be9, acadia16_478a28, b42c, 4350, ecaade2017_309qq, ascaad2014_023y4, 0296, cb1f, c847, ce73, f650, 6712, acadia17_349n, 413b, 1427, 4710, a4af, acadia17_520n, e54c, 202f, ecbb, b959, 4d1f, cdf5, 2699, sigradi2014_176e5, 8664, 4a87, sigradi2016_659o, ecaade2014_149c34, acadia17_222k, 825d, acadia17_358rr, sigradi2016_530ff, ea36, sigradi2014_222j8, 3314, ccdc, sigradi2014_339a8, 099d, a034, ecaade2017_232i, acadia14_291a, caadria2017_054b18, a62d, a1b9, 18bb, f919, 59d5, 3b99, 60f0, e21b, acadia14projects_531s, ae87, 67d8, caadria2015_049c6, 9236, 21a9, 2e45, 865b, c8fd, 8058, acadia14_619an, 264f, a3db, 1a32, caadria2017_058o20, ec5f, 742a, 5e16, 6f99, 8042, 6cad, 4490, acadia14_655w, f625, 6e07, 4efe, 0b07, 528c, 6cfc, 6fb6, 3220, 5b4b, sigradi2013_194t, 2bba, ecaade2014_175s43, 2fab, e6e0, 5f5f, 5246, sigradi2016_383ee, 4b9d, 5121, bd5d, 8107, acadia14projects_43w, 22c0, 52be, 61ff, 9f0a, 82c1, ecaade2017_105oo, 1e86, caadria2016_713u30, 0e06, ijac201412307i3, c03c, ijac201715106yy, 0679, d84f, 81e0, a51b, acadia17_82oo, acadia14projects_479a, f8d4, acadia14projects_153az, ecaade2017_129ll, 2bdc, 427c, d651, 3ff4, 8070, acadia14_111h, caadria2017_048l15, 595f, ed3e, acadia14_311r, ijac201412205b4, 6b5c, e5f2, acadia17_146j, ef8c, 722b, 0056, ae5f, acadia17_426e, a78e, caadria2015_172a26, 348b, c546, 417a, 31de, a415, eab8, ijac201614208h13, c54e, ecaade2015_207p46, ecaade2014_163k40, ijac201614406i4, dce7, 4b5f, acadia14projects_463r, ijac201412304f1, sigradi2016_602c, ecaade2016_048r13, ecaade2015_152x31, 3b0c, sigradi2015_6.42r7, caadria2016_013y1, 73ae, 45e4, 8cc1, ascaad2016_018p7, ijac201513105s4, ecaade2017_306t, caadria2016_641r27, 16f8, 6ff8, 718f, e374, fa4c, e402, 6f2d, a666, bd6c, 7647, ecaade2015_61x11, sigradi2015_9.152m16, caadria2016_167o7, acadia14_473ar, 6a77, e7f6, 494d, 832a, 600a, 6d4d, be5c, acadia14projects_81k, caadria2017_175j43, e602, acadia14_647at, 6bd7, f17d, 94d6, ascaad2016_057v22, fefc, acadia14_719h, c2da, 20b6, a895, 13a2, 998e, d54f, acadia17_472nn, 15af, 8f5e, 4965, ecaade2014_016e4, b04e, f80f, ecaade2016_193r51, sigradi2014_084w7, e400, ebfc, d90e, 5617, ecaade2014_018o4, e482, 59a5, 4ca3, b0a6, 5580, fda1, sigradi2016_483jj, ecaade2017_032a, 5d01, 5680, ecaade2015_94h19, b72a, sigradi2015_sp_4.388x29, 2ed4, a381, 0f81, f15f, b23e, a77d, 741c, f6c0, d6ed, acadia17_177j, 706b, 32b3, 00d6, ascaad2014_020v3, ecaade2017_254ss, 8220, 97d3, 223f, acadia14projects_609as, f7ba, acadia14projects_43x, 1348, cc8f, 8bb3, ijac201614405y3, 7387, d6c9, ad4a, sigradi2016_685nn, 8d11, ecaade2016_bkom65, af9c, ed15, e23c, 97d0, caadria2015_114f18, 84c4, c8e8, a934, ea7c, acadia16_224m14, 855a, 097c, 5ecd, d5cc, 4914, c178, 76cf, c93d, d525, acadia15_243y9, 4c23, 791d, acbc, 6736, dbdf, 96e8, 1af4, 25c0, sigradi2014_169o4, cb14, ea18, 4d6a, sigradi2013_74, 1944, 2ff8, e56a, acadia17_474j, ecaade2014_100i23, ecaade2017_037bb, f12d, 21d3, 4331, ecaade2014_080g19, 4197, ecaade2017_198zz, 3897, ce43, 4c14, 32c1, acadia16_78n5, 47c3, ijac201412201e1, ijac201715106h, d937, 48dc, caadria2017_110f29, 9062, fe5a, 6eb5, ecaade2013r_009w5, 3430, 26b6, a344, acadia16_460x26, db05, sigradi2015_8.41r10, 1ff3, 1e32, c31f, f4e1, ascaad2016_026t10, acadia14_409o, acadia14_647av, 23c7, d23b, ecaade2017_192r, 3e6d, 5516, 1157, 0cb0, 35b0, 1cfd, 3878, ecaade2016_mrti66, 791a, 111e, 10ba, 1bde, 712e, b102, f8b6, d869, 68dd, acadia17_109y, 1724, ascaad2016_019s7, ecaade2015_61d12, caadria2016_851g36, 7a44, acadia16_44m3, 921c, f071, ascaad2014_012h6, 07ff, dd4f, 423d, 93df, 736e, deca, dc39, ascaad2016_004o2, ecaade2017_210w, 617d, 1479, 95e9, ecaade2015_206j45, b46a, sigradi2016_807nn, 70f3, 2be4, c856, e94f, acadia17_62ii, ecaade2013r_020m10, c4ec, 74ee, f927, 64eb, cf0f, cb93, 6f55, 2ab9, c0be, b078, ecaade2015_74o14, 2981, caadria2017_158a40, 4512, c781, 94b6, f3e4, 2e26, b91d, 143b, c8a5, 350f, 265e, 3886, ecaade2016_230y61, fe12, bfca, f758, 9d62, 91a4, 3b4f, 2418, 5d8c, 2f1f, caadria2016_023o2, ascaad2014_019w2, d49a, ecaade2017_252h, 9862, 3cfa, 2380, caadria2017_056b19, 06f9, 0704, 5384, ijac201614207u11, 4844, caadria2015_023b4, 6346, d4be, ijac201513301x9, 6022, 4f18, 8ff1, acadia14_339an, f512, 23ae, 75fb, b2c9, 44e8, 7eca, ecaade2014_042r10, 12fb, 79a8, ca1e, 9718, 99a8, 0236, df23, dbb3, ecaade2013r_006y4, c66a, 211e, 572e, ecaade2017_105zz, cb55, 0b81, ecaade2016_238r63, c48a, a531, 6813, ecaade2015_11e1, ascaad2016_022n9, dd8b, caadria2016_621y26, fad4, f29b, 2492, 5cf3, acadia14projects_117ay, ecaade2016_bkoh65, cd8c, caadria2017_101j27, 8e42, d4e7, c090, 3595, acadia17_230xx, 0688, 7156, 739c, 37cd, 333b, 4a40, 49cf, cfa1, 63fd, b3f5, 2da0, ascaad2016_028u11, acadia14_435au, 572b, 73c6, ce6b, ca48, 4027, 520a, a2f3, 9cf9, 1812, b8ec, caadria2016_271b12, sigradi2015_9.152t16, 574c, ecaade2017_172y, 386d, 2491, ecaade2014_156f38, 063f, d217, 4c79, a100, dec5, bac1, acadia16_106k8, 2076, 777f, 48c5, ecaade2017_203ss, caadria2015_172k26, cfb4, 9416, 0e3f, ecaade2014_176g44, f1ab, 1cba, d655, be8f, 83ca, 7e52, ascaad2016_003z1, 089f, 9777, 44dd, 260e, 187a, c51b, f9cd, 0a60, 9646, ed03, ecaade2017_059oo, 28bf, b4a8, b574, 0fac, 207e, 784a, caadria2017_016v6, sigradi2014_074k6, f846, 433c, 0b0d, 73c7, ecaade2014_112j26, acadia17_318a, 40aa, d634, d346, 24bf, a944, acadia14projects_681af, ecaade2014_226v58, 2ceb, ecaade2016_032v8, ecaade2016_023y6, 3704, 920c, fa70, c866, 5ea2, acadia15_263v10, ecaade2015_113o21, aa8a, 6e27, 967b, c45c, e2c9, ecaade2015_180x38, f851, 9bc4, d8b8, f0f6, 937b, 41da, 91e6, d843, bf56, 7de2, b910, fc5a, d048, 992a, 7682, sigradi2015_3.394d6, 93f2, 79fc, ecaade2015_230c52, caadria2015_220g34, 6f1d, ijac201412304m1, 0f80, b56c, 9af2, df39, 0f9e, bd50, 07f5, 5905, 7bcd, 5ee5, 6e9b, 90ea, d45c, 2e53, 2887, 24c0, 7ffc, ecaade2014_109p24, cd1f, acadia17_648y, 12bb, 226a, 82fe, 4959, acadia17_608cc, ea6d, 9da5, efa3, ecaade2014_022z5, 9c83, ecaade2014_078s18, 3cf5, a651, ab8b, ijac201614405x3, fe1f, e33d, eb12, ecaade2015_304a67, 654f, d3a1, b039, 86d3, caadria2017_086f25, 11d3, e4c3, sigradi2013_359c, 26a9, 9179, 6f25, 53a4, 5e55, a4dd, 9ef9, 2474, aa9a, 5e6c, acadia17_50oo, ecaade2016_198h52, acadia17_247uu, 025d, ecaade2014_168e42, 40cf, 94ba, ijac201614102v2, cd10, dd70, 6021, 68ec, 6930, 3437, e12d, acadia17_598l, ecaade2015_237b54, 6290, 33db, 3a9c, bb8a, 6d7e, 3c07, 9f9b, a114, c916, b9da, 2991, caadria2017_067t21, e685, ec87, 4941, ebed, caadria2015_030e4, abb0, cc49, a42a, 579f, 9275, acadia17_598qq, ecaade2017_jgou, sigradi2014_284v3, 17e4, sigradi2014_279a3, ijac201715202u, 8df4, caadria2016_291r12, 5c34, 5af3, ijac201412205v3, 786c, ecaade2014_133x29, sigradi2014_345t8, 5b82, f683, acadia17_260v, 6320, sigradi2015_6.341b9, 2b62, aba1, 2324, acadia17_669v, bc7c, 70a5, 9433, 529c, ecaade2017_056a, 3efe, 8458, 383c, d023, ec23, ecaade2016_216f55, 1330, 8247, 4b94, 5b37, 661c, 9b2d, ecaade2014_052d13, 7508, caadria2017_190k45, acadia14_555f, 3f70, 9fab, sigradi2013_366a, eaf0, 66fb, 79ee, 2275, sigradi2016_381o, ecaade2016_118b32, b07a, 5ebe, ascaad2014_026u6, f908, acadia16_78k5, e4d8, 680d, 2a0b, 306c, 308d, 8752, 69a2, ijac201412407h1, caadria2017_132v35, a3ce, bd3d, 17c4, 9c80, acadia17_59i, 6b41, b1b3, 6e36, 39be, acadia16_308p18, bee0, c06c, 355e, e07d, 4523, 1478, acadia17_298gg, fbc3, 475a, ffe7, 3f0b, b88b, 0862, 1ad0, 1e7c, 57d3, ijac201614105b5, d72a, e21e, 369d, 1e2b, ae2b, 2afc, aa73, 2574, 2176, b4f8, ecaade2015_114h22, 2141, ecaade2017_225e, 6498, 4f45, ecaade2015_138o29, b200, 37d4, 77a5, deae, sigradi2014_041c3, fb20, ecaade2015_113l21, ascaad2016_041p16, ecaade2014_168d41, 89f4, ecaade2016_tkot66, acadia16_88m6, cd47, acadia17_36y, 761d, caadria2016_033y2, dfa1, 4a25, 3cfd, 55f1, ecaade2016_006u1, 8487, ecaade2017_133j, 918a, 1409, 6240, 486f, 8d07, 6a9e, ecaade2016_170v48, 8ce7, 9d8a, 4724, 2357, ecaade2016_132u37, 275c, 9d1e, 93db, c45b, eccd, bd60, d695, ascaad2014_011a6, 31ec, 5a91, acadia15_195z7, 03dc, 830e, a494, 90f2, def7, 74c0, f072, be41, 10b8, 9b91, sigradi2016_816tt, 05b5, ijac201715106zz, 49b7, ab30, 95d1, a990, 0efa, 4ff8, fe9a, 907b, sigradi2016_636n, 2039, 4bb8, 5033, e89f, fe27, caadria2017_072c23, 4d04, caadria2015_122o19, caadria2017_052u17, 3815, 8758, ecaade2017_124k, b2f0, d810, ed8c, 8ef4, acadia17_154dd, ecaade2014_214s54, ecaade2015_287m63, b653, ecaade2015_207d46, 9a7e, cdff, ecaade2016_108p29, 0438, ecaade2016_119m32, 9c4f, d834, sigradi2013_244j, 4c82, 674c, 518f, 2a98, f141, acadia15_417e18, acadia14_661k, ecaade2017_071pp, 8993, 791c, d09b, acadia16_326r19, ad84, 9574, ascaad2014_016j9, ecaade2017_059uu, ac8a, 4fc0, 3b53, e184, sigradi2014_132u1, a15a, sigradi2015_10.138a19, ascaad2016_045z18, ascaad2016_033d13, ecaade2017_019jj, sigradi2013_429j, ce65, cff9, 83f1, 4cb2, ecaade2013r_003n2, 7597, 0437, acadia17_52y, 9d58, caadria2015_070w8, ijac201412404c8, caadria2016_663u28, c802, acadia17_257qq, 8ebd, f538, 3e19, 151f, 05c7, caadria2015_145z23, ascaad2016_054a22, acadia14_609ai, 0695, f1f6, ecaade2016_162t44, 66a5, 09bf, a2c0, 879b, 1ffd, 157c, 2bcd, 4a14, 57dd, ecaade2017_302rr, 9e77, c5e8, 2c0c, ecaade2016_166w46, sigradi2016_449ll, ecaade2014_066n15, 25c1, ecaade2017_230ww, 77c9, acadia17_640pp, 606f, caadria2017_080f24, acadia17_324aa, 0cd7, 97a3, acadia17_177n, bcdd, f102, ecaade2017_201g, ecaade2017_291o, cebd, 52f6, b3c2, sigradi2013_330d, eef3, 14c3, a6af, 61f8, d70e, fb1f, acadia14_473al, 0fb4, c209, acadia15_381s16, e95d, 2540, abcb, a99a, e001, 74a9, 8d64, fd57, ecaade2015_138l27, adc3, db97, ef29, 9917, caadria2017_037b12, cc3f, db24, 5993, c007, 3e07, 7c0f, c4e2, e1d5, 1849, a06b, 18f1, acadia14projects_479k, 2d7f, e5cf, acadia17_402d, b4a7, aaf2, ecaade2016_021i6, caadria2017_113m29, caadria2015_188v27, 4029, c7b6, acadia17_308oo, caadria2015_016p3, ecaade2016_046u12, 3a1a, 0cf3, 1ba0, 7cfc, 4c8c, acadia14projects_135m, fa2f, 91cf, ecaade2015_317y68, 00df, acadia14_101aj, 6fd1, 52da, f49f, 1146, caadria2015_237p35, sigradi2015_8.239y13, a506, f9dc, deb6, sigradi2015_11.8k23, 7350, 32e7, bb43, ecaade2016_224r59, acadia14projects_609al, 1bcd, bacf, 1da5, 2ba3, ecaade2016_237g63, 2cd0, b69c, 1705, ecaade2017_215xx, ba6a, d78f, 5280, sigradi2014_075a7, caadria2015_084w12, acadia17_238oo, df4b, eb4a, 7c4b, 827e, ccf7, b7e1, b64b, ecaade2017_172v, 7950, acadia14_601ae, 71f8, e889, 5802, 4603, ecaade2016_191j51, cf18, 57c0, 78ab, c5cf, 202a, ecaade2016_072h20, 71ca, ca8b, b08c, 9ec4, 2ae8, d5d7, ecaade2016_191h51, b468, acadia14projects_291d, 8f76, 3faf, a93f, 71db, b541, ecaade2015_193x39, acadia17_127jj, caadria2016_539f23, 8365, baf2, 9fda, afb9, eaa2, 4b17, e494, ecaade2016_083c24, ascaad2016_045w18, 5a03, 0dcf, sigradi2015_3.212m4, dd5d, 6ecf, 6037, c584, d56e, 8e15, 774d, fdc5, ecaade2016_tkoc67, 9118, 2aa4, 24dc, e2c8, 03a8, sigradi2013_343k, 5a89, 0513, 4d80, e421, 6f2e, acadia17_413q, ecaade2014_157r38, ecaade2014_024i7, ca8c, acadia15_223h9, 99eb, 3f2f, 34ee, caadria2015_031s4, d11a, 2ee8, d633, b255, acadia14projects_497aa, ecaade2015_284h61, aa93, acadia17_520q, acadia16_98d7, a529, sigradi2013_248f, sigradi2013_347o, 1b3c, adc1, 15a9, 8719, ijac201412404v7, 7437, sigradi2016_561ff, ijac201715203oo, 1c30, 08ea, d2c6, 86b4, eb21, c881, f99c, 1f8c, ascaad2014_014g8, acadia17_117bb, 1543, ijac201513305f12, 1f36, acadia17_307ff, acadia16_372w22, e1d3, 945b, caadria2015_142k23, 210a, ecaade2016_216g55, f752, d9f3, 1e7f, c5fc, caadria2015_087r13, 265b, 236a, acadia17_154r, 0124, 58c0, sigradi2014_085f8, c504, 1b6c, d4a2, 85ba, 8043, 94d8, 6554, dd65, sigradi2013_429l, d88e, cd9a, 7c21, 0bf6, 7b08, 7e61, 5143, sigradi2016_817s, e661, 9fdc, bf4a, 4706, ecaade2016_073z20, be81, 788f, 3b16, b345, ecaade2016_151b41, 849c, 4c1a, 4b96, 67c9, 1c7b, e4d3, 66a2, 3d65, 5395, ea0f, adf9, e969, 96b1, 3aef, b44c, 25f6, 46a1, 2836, c938, a83b, 8d22, 536e, 2739, 4ac1, acadia16_362i22, cd8f, fc87, 8be6, acadia14_661c, 56dc, 21da, sigradi2013_112d, 4afb, 132a, 78fe, db67, f087, afb5, acadia15_284p11, 02d5, 967f, 3f55, 4ba3, 6d49, 14ce, 6296, caadria2015_126y20, ba8e, f5d5, 9b42, 5d9c, a2bc, d5f9, 69ec, 9528, ijac201614208c13, d153, ab32, ecaade2017_116b, 94ac, 56e9, 3eb1, e69f, 9f02, 7ee2, a449, 1f32, ijac201715104r, caadria2017_029i10, 28a1, acadia17_534rr, 376c, ecaade2015_325b71, sigradi2014_282m3, 09b1, 550c, ecaade2014_094j22, 95d8, 3b69, ecaade2017_189yy, 4639, 4660, acadia14_601aa, 4ee6, 8155, sigradi2014_273p2, 8450, 0ea9, 27e9, eb7a, c647, 749f, ecaade2014_050f12, 9d2d, ec07, 6d6b, ecaade2015_94g19, 87b6, c4a7, acadia17_18o, fe0f, acadia15_185m7, caadria2016_457g19, sigradi2016_564jj, bfa5, 1b27, ecaade2017_054x, e8eb, 42d4, 1bf2, 9570, 496f, d93a, b520, caadria2016_281g12, ijac201412408w1, 5bd7, a8f4, 1461, 95cc, d922, ecaade2016_021c6, 3b55, 359a, 9c98, 9017, sigradi2015_13.181p28, ijac201614402a2, ecaade2017_215n, 1956, 422b, 45d4, c5f3, dc4a, ascaad2014_026e7, a897, 669a, 96c0, 5a6d, 74db, ijac201614208i13, 495a, ecaade2017_051t, be3d, e80a, ijac201614404y2, ec89, 3c70, 3499, ba37, a496, c5ff, 1dc0, 4e0f, b14b, c812, 646b, ecaade2017_172t, 4a1c, c6ae, b69e, f0ff, 8c92, e667, 1aa8, caadria2015_114v17, cf49, 3333, 79ae, 86a6, b65d, 168e, a4bb, e8ab, f760, b1cd, ecaade2017_155n, abd1, d7fc, 99a3, cbaa, caadria2015_054m6, f365, 112b, 9c56, f1c8, ijac201614208r12, 9da8, 7f19, c03e, efe4, 26e6, a41b, 0cbc, b60a, fe1d, e28b, 5a88, 7014, 323d, 94ff, 4138, sigradi2014_345u9, 12da, 2526, sigradi2014_018k1, 3659, cb50, fbab, ec0c, 81b7, 4634, 4f6a, 5b7a, acadia14_609ag, b4a1, 09cd, sigradi2016_625xx, ijac201412401d4, sigradi2013_243t, c728, ascaad2014_036f2, 2025, ijac201513102w1, 78e8, 73ca, acadia14_117g, 4223, ecaade2014_023z6, ijac201715101c, 13fc, a096, 0f49, ecaade2015_285o62, 4479, 4400, fe1b, 59ab, f123, fbc5, 3f3f, ecaade2015_293f64, 2022, acadia15_451n19, cef0, acadia17_340e, 5a79, 014a, 7ecb, 63b9, ijac201513103v2, ecaade2015_230o52, ecaade2016_ws-foldingz68, 15ef, d1c3, ecaade2016_mrtl66, 8479, 1926, bfe4, 696d, b267, 6ca4, 3011, 88a9, 8a0e, d4c6, 52b9, 2c60, ecaade2015_317t68, sigradi2013_280, f909, 2036, af9a, 5c2c, 8ef6, bf28, ecaade2016_136o38, 52d7, de09, 0627, ecaade2015_138d27, 981a, acadia15_483i21, 663c, f6f6, 49c4, c035, d9b7, 2e0b, 2288, ecaade2015_103r20, ecaade2017_105vv, b80e, ecaade2014_020r5, 2675, 95d4, 4516, 00c2, d080, 0eeb, 265f, b0d0, 0f88, 5bee, 39ea, b567, 52a9, 5b5b, 175a, 4631, 52c4, 6557, e63b, sigradi2016_484nn, e70e, 509d, cbc6, 08ad, df6e, 8eef, d220, 2afb, 2a36, ecaade2016_136n38, 357d, 5971, 96ab, f3ae, ee45, 0225, 5232, 3695, a8e8, 8f9f, sigradi2016_625pp, 619e, 904b, 2c8a, f7d8, b978, 0793, ecaade2016_158h43, 7c44, fde6, f111, ecaade2015_35p6, ecaade2017_172bb, acadia16_318p19, 0e6f, caadria2015_206i30, ec99, 15ba, 0696, a29c, b7ea, b024, 786f, fa0d, 52ee, 3d01, 4e5e, 54b5, 5e09, 60d5, 375c, 9c4e, sigradi2015_sp_4.388b30, 43eb, b99b, f48a, bcac, ascaad2016_014l6, d804, 3f25, 2df4, 4b19, 1c40, fcb0, 1cc2, 49d9, 657d, fc2a, 6292, caadria2016_611l26, 9674, caadria2016_147f6, 4db6, sigradi2013_222k, f832, a4b7, 2c24, c2ea, sigradi2016_595cc, 53f6, acadia14projects_699r, a773, caadria2015_185l27, caadria2016_301r13, 4aa9, sigradi2013_244h, d0d3, c0d1, 0427, 7c28, 0df3, 8c32, sigradi2016_595nn, 6feb, 757a, ecaade2017_164m, ecaade2014_012r2, 296e, a3c6, 8862, 80de, 56a9, ijac201715106ll, ec8a, ecaade2014_113y26, 3f87, 985c, 4f95, ascaad2014_010k5, 007b, 59d7, 8aa0, ijac201614201l6, caadria2017_037a12, 5ae6, ecaade2017_264f, bfe5, bc6b, 0aa7, e1b8, 429e, 1819, bf1a, d0a2, acadia15_381r16, d7c8, ecaade2017_090jj, ed95, 9c37, 6370, 0815, acadia14projects_699k, 56e7, sigradi2015_8.289w14, a636, 11c0, e721, 026f, 9103, da69, 5a8d, acadia17_366l, 3362, acadia17_648ii, 8b41, 7dda, 923c, 58b6, f339, caadria2017_028y9, 3798, 4af5, ijac201513203p7, 1d00, b350, acadia15_483v21, 8416, acadia16_224n14, 51ed, acadia14projects_427ak, ecaade2014_173v42, ecaade2017_ws-hybridlabdd, bcfe, ascaad2014_014z7, 5b61, 868e, 16d6, caadria2016_663t28, 5975, a967, 4f55, f19b, ascaad2016_052i21, caadria2015_064t7, ijac201614105i5, 745a, 10ce, bb81, acadia14_347ap, d179, c7d7, acadia14projects_43at, 9395, c0d0, 026c, af76, e9de, acadia17_138e, 0354, bdb3, 7c00, ecaade2017_199s, ascaad2016_054y21, caadria2016_125o5, f648, 450b, 9e43, 3dd1, c493, ad58, ecaade2016_166a47, caadria2015_030d4, 58e4, ecaade2016_113v30, c4b6, ecaade2017_027xx, sigradi2014_265o1, f9ab, 575e, b808, 0baa, c6fb, 1226, 2658, d14c, acadia17_365d, 5c4f, acadia17_146h, acadia16_12w1, 8ad0, ecaade2015_320n70, acadia14_719n, acadia17_640hh, 2110, 5c8d, ecaade2014_151r35, acadia17_648oo, 3ead, 1058, sigradi2015_8.27l10, ecaade2016_002g1, c07a, 4701, 5704, ecaade2015_221r48, 3cb7, 13c8, d615, 8253, cb8b, sigradi2015_6.42w7, ecaade2015_130w25, ae3c, e44a, acadia14_579j, e917, 6cbf, d4b4, sigradi2015_9.152b17, sigradi2016_560w, acadia15_203i8, 8bb6, 1419, e801, caadria2017_136o36, d5c6, d1e2, 3532, e442, c56d, 740b, e994, sigradi2015_9.152y16, f831, 9ed9, cb6f, e947, acadia16_214s13, 4c5c, 7936, 1fa1, 72e0, fb09, c3a7, b20b, c99f, f0ce, acadia14_549t, aa05, a015, e3f7, 912f, 8d0e, d0c7, acadia17_570ff, d2fb, sigradi2016_364uu, ecaade2014_149d35, dec8, 4bf3, ecaade2016_094u25, 9aed, e06f, 1c37, a01d, 0bc5, 3c3d, d6dd, 314b, 8212, 9ae6, caadria2015_087l14, 7239, 206e, c04f, 79f7, 6d15, d26a, d7f2, 140c, 8846, 315b, 3579, ecaade2015_237h54, 8122, 4dd5, a744, fd2a, eee7, 0857, 596b, b850, acadia17_283ww, 0173, ecaade2017_148xx, da21, 9f37, e22d, ba68, 5a46, de1d, acadia16_344l21, ecaade2017_198a, 53ad, ad85, caadria2015_087h14, f1bf, 623e, ecaade2014_141j32, 4be5, b17d, ecaade2014_127m28, 0295, 7557, a9fa, c425, ecaade2013r_009c6, 04b0, 246b, d671, d973, d858, 8227, 3d47, e6f4, 0fb6, b6a2, 0540, 543a, ascaad2016_029w11, 6d0c, acadia16_62n4, ijac201412305j2, 07fe, a1a4, sigradi2016_695z, 66e7, f868, 517f, 0651, a9ca, b4b4, 2f01, f0f0, ecaade2016_073e21, 1404, a2c2, e650, e428, ecaade2013r_004c4, ecaade2015_139v29, ecaade2014_218s55, 1896, ecaade2013r_001m1, ascaad2014_003t1, acadia14_453g, 8a5c, 24e2, cabf, 1394, acadia17_502zz, acadia14projects_63d, 1872, df21, 4c83, eb7e, fd22, 14d0, 3809, e7f5, 5f0b, 5dbf, 2883, acadia14_53o, 3194, 5635, f028, 62d4, 2eb5, 200c, c920, 6c3d, sigradi2016_448v, ce7f, a18f, d6df, 99f7, c7d3, e8c1, 61e8, 8e01, 091e, 4c08, 0780, f481, acadia17_71uu, 4838, 8322, 28d7, 1dac, 424a, 537e, 2b1d, 59c0, ecaade2017_138v, ecaade2016_026z7, 93c7, acadia17_358ee, acadia17_374ee, e046, acadia16_432t25, ijac201614308a6, caadria2017_145z37, 8e3f, ecaade2017_146bb, 1ca3, ecaade2014_232v59, 4abe, eef7, acadia15_451f19, 582f, bbad, acadia16_8b1, bc7d, 973d, e070, ecaade2017_214n, 8c50, accc, 5c2f, 898f, b75a, 5d93, ccb7, acadia17_511qq, 8191, 3c92, 8e31, 94d0, ascaad2014_018c2, 37ef, 708b, c91e, 9679, 0550, 0f0c, 2624, ecaade2016_067f17, 551e, 6391, 3b9f, 8e32, acadia15_417f18, 93d9, eb1a, 34a5, ecaade2017_230mm, ecaade2017_117p, 910a, 12ab, acadia17_581ii, 36df, 6724, d5f8, e2a4, 8b48, ffba, 1a09, d81d, ecaade2014_233r60, ijac201412203m2, caadria2015_226u34, 887a, 6978, a32a, da76, 8609, a6cc, fdaf, 04c7, 3562, ecaade2017_155f, 0478, cde5, 98a9, ecaade2016_140l39, 4c0f, ffb1, caadria2016_797r33, 4b45, 02be, 925a, ascaad2014_026t6, ce6f, 5a4d, fbf6, fffc, ecaade2014_138l30, 84af, f8bc, 2209, ecaade2017_076ll, caadria2017_165l41, ecaade2017_212jj, 7a48, acadia15_57r1, d0bf, 13cd, ijac201614102j2, 5db2, acadia14_487i, ecaade2017_108b, 769e, 0b13, acadia17_572ii, sigradi2015_8.47j11, 3d93, cf2b, 80d9, acadia14projects_117d, ae71, b933, fe2b, sigradi2015_8.289g15, 832d, 1861, ecaade2015_164s34, a39b, 642c, 86a2, 7fe2, ecaade2015_25h5, ecaade2014_168m41, 93ae, 2a43, cd0c, 00de, ecaade2016_191c51, fd0b, 3811, acadia16_450o26, ijac201614309l6, efc3, aa2c, bad1, 6ed9, 3288, 0801, f628, ecaade2016_230l62, 5abe, 7da1, b9ea, 9165, 13e1, e680, 01b7, 90aa, acadia14_589i, e0f4, 2121, 20b8, 9944, e0d1, 78e1, 0204, ecaade2015_155u32, ascaad2014_029n8, d0e7, 76e3, e672, acadia17_188y, 3e6c, sigradi2016_534tt, 1096, ecaade2016_140z39, ijac201412403u6, 5e41, fe1a, c01b, 80a8, 9373, 451c, 37ac, a553, 3650, ecaade2014_010t1, ecaade2017_042dd, ec18, f0e7, b38c, ecaade2016_083e24, c510, 2c52, d10e, a95a, 111c, 9864, 95f7, 1a07, ecaade2016_095i26, 9c7a, sigradi2014_109h9, 7459, c1ed, 7f01, acadia17_26b, dce5, b18b, sigradi2014_197z6, ijac201614207j12, 4edd, 1e52, 3313, 9592, 6061, 16f3, 673b, 7cb9, 23e5, dd8a, 5016, 78c2, 7cf7, 5967, ddb0, 5d05, 2d40, 2437, 044f, ecaade2016_084h24, ecaade2015_38p7, ecaade2017_041s, 92c7, caadria2015_069t8, caadria2017_058s20, 87d1, caadria2016_395w16, 09d3, ecaade2016_047g13, 9c8a, 0de6, 36af, acadia14projects_473ad, cdfb, fc05, caadria2015_130x21, 3f24, 75cb, 87a8, bf60, ecaade2017_122kk, a520, d2e5, e054, 3b7e, 627f, 7c54, ijac201513105a4, ecaade2014_173x42, 3790, 2397, 6d81, 433d, a070, 40db, 11f3, 5dc4, 9c87, 89aa, 8c38, 2569, acadia17_28y, 1b17, e915, 4f71, 0367, 7d74, c308, 51e6, 3237, bf8b, acadia14projects_247p, ecaade2015_256b58, d6c2, ecaade2015_233x52, caadria2017_017n7, a62c, fc85, ca66, 59f6, acadia14_445af, b070, b9f3, 6726, acadia14_627b, 79ec, 3476, f441, 5ff4, 809a, 6a0b, 3a85, c348, 0f4b, 5692, cccc, b021, 7043, b78c, 15c9, a727, 46e8, 20f6, f3ad, 8f33, 5765, ead7, acadia14projects_719h, acadia14_699j, ecaade2013r_005p4, ecaade2014_221m56, 7e55, a91d, 01f0, e782, ad76, 29f2, de42, sigradi2016_764g, c696, 9924, 6b0c, bbe3, 4d63, sigradi2013_28m, acadia17_307gg, 2661, ecaade2015_268f59, 8cc4, 2741, 7cf6, ecaade2016_118m31, acadia17_492ff, 6534, d7b7, e54e, 274c, 4ed6, 4f0e, ecaade2017_097cc, 73b9, 81be, 7576, acadia17_90ff, ecaade2015_180m38, 3c20, ecaade2017_048gg, 1437, 5342, acadia14projects_609av, 2f3d, 3052, ecaade2016_046r12, acadia17_534ii, 3a14, acadia14projects_497ab, 4ba6, ijac201412402t4, 2593, caadria2017_028a10, 2557, a630, 1e91, f845, 856d, f95f, 300e, 22e8, ecaade2015_84c17, 4dcf, 421e, 212d, e1b9, 812e, e703, 1da4, b7ce, 6b79, 5f80, af03, 774c, 7181, 2f87, bc56, 33a6, caadria2016_861f37, 76c7, 0cbe, ecaade2017_161ww, 4ba7, cd3d, c8ce, a376, 666b, d305, f1f0, db44, 6118, faaf, e583, fd11, 5d53, sigradi2013_315b, 9877, sigradi2015_3.221y4, aabf, 5af9, ecaade2015_116o23, 493f, 96df, ijac201412301s6, 9a97, 6a8e, b63c, 13c7, bfba, b6e2, cac2, caadria2015_142n23, ijac201412404a8, ecaade2014_221l56, 1d35, 5b8d, acadia17_154gg, ecaade2015_293b64, fcf1, 7b69, d047, 469d, 3f06, 36b3, 54a7, b313, 9556, 3735, 315f, ddcb, 76e9, d8b6, 4dc9, 8769, b262, d5f3, 1f2c, 0fe2, efa4, 1259, 03ed, a2da, 8399, 4380, 6991, 8773, b6c9, 8905, c754, ecaade2017_087s, ijac201513306e13, d5ac, acadia17_562y, ecaade2015_303s66, 1c91, dd8e, ecaade2016_167u47, caadria2017_158x39, 0120, 2c3b, 1f58, 7d81, 76fc, ecaade2017_019ss, 5dbe, 26fe, 0473, acad, a912, cb07, 0339, ecaade2016_062g15, 8470, 5813, acadia17_28aa, 04d1, 6ec8, 7a0c, 98bf, 8da7, 89e5, 502a, 88e5, ascaad2014_014c8, d2a9, cc1a, 1a46, acadia14_291g, 56cf, 7142, 710f, acadia14projects_317u, adad, 0d77, 0782, b6b3, ecaade2016_123e34, 8837, ecaade2013r_020r10, 681b, caadria2017_142p37, ecaade2015_241g55, 30b8, acadia17_637k, 090d, ca4d, b29b, 7d85, acadia14projects_111j, cd04, 3440, a111, sigradi2016_448w, 1112, acadia15_451c20, d0e1, ed48, befa, e3bf, ecaade2017_269uu, 9f7b, 913b, acadia14_43ai, 4d98, d883, 6ef5, e7c4, fbd5, 9d53, efcc, 4259, 6974, ecaade2016_154k42, ecaade2014_184f46, sigradi2014_157d4, f5c0, caadria2016_343g15, ecaade2017_240p, 7fe5, 0e73, caadria2016_003j1, acadia15_251l10, 17dd, 487e, e8c6, 3710, 1ea7, a018, ecaade2017_101t, 347a, 5011, caadria2016_559y23, acadia17_382zz, caadria2017_127c34, 7eb1, d8cc, 7e1f, 4780, 6b54, 4f80, c5b2, ad96, 0101, 53ba, e3d9, 2673, 8ac3, a888, ebbd, 48e9, 67ca, 4232, c730, 068a, c033, 55c9, sigradi2016_583yy, 13d2, 94b0, eda5, a9ad, 0be4, ecaade2017_172m, fcfc, 06bf, sigradi2015_6.42s7, ecaade2017_129pp, ijac201715203kk, fed6, 6f5a, 7e7f, d5dd, 0d73, 8cb1, f62f, 6ee4, 8046, ecaade2016_144m40, 1880, 66d9, ijac201614203a9, 7600, 1e65, 7105, feb2, caadria2017_040m12, 0639, ecaade2015_221a49, ecaade2015_118y23, 2513, 6945, 638f, 7a86, 9a93, c29f, cbde, 7766, b3d4, acadia17_164c, 4461, acadia14projects_145m, 168c, acadia14projects_145t, 5387, 23d0, 9e5e, 350a, ecaade2017_116f, 10d5, af84, 604f, ecaade2016_021u5, caadria2016_601d25, 9c2f, 24b5, d4b5, a4aa, 1a8f, ecaade2015_185m39, 63e1, b48d, sigradi2016_407y, 50a5, 4294, a47d, b138, ecaade2014_143o32, 9586, 13c0, acadia17_72h, 625c, d0a8, 8cea, caadria2017_174i42, f6e6, 2529, f716, 7773, 8a9d, ecaade2014_108c24, 2d32, 6c3b, 6d07, ascaad2016_045x18, f98d, 5c19, ecaade2017_008l, d4a6, c97f, 4a3c, 11be, d46c, ecaade2014_202n52, f8c4, c061, 1b65, a395, 8695, d56f, 3032, d211, 803b, sigradi2015_10.250j20, ac16, ce47, 8925, 0061, 0d43, 36db, ae79, ecaade2016_230t62, ascaad2014_036g2, fbf7, 48cc, 115e, 2f7c, f409, ecaade2014_188l48, 267c, acadia17_145a, ea35, f221, a2b0, 8985, 1962, ecaade2015_200s43, acadia17_598c, 0f91, 54fa, ijac201412302g7, acadia17_598r, caadria2015_010x1, 92be, d692, 58f8, 8526, 64ab, 3e0f, ecaade2015_28y5, 4249, b62d, 0612, 14cf, 8ff0, acadia14projects_63b, d6b1, 6f52, ecaade2014_086u20, eaf4, 4da0, ecaade2016_028g8, sigradi2016_729ww, ijac201412407y9, 14f0, ijac201614402p1, fad3, 5ff7, acadia14_167ab, ecaade2015_318p69, 7e3c, e201, e5fd, b9c7, 47f9, 9aac, e641, 609d, 8d3b, ba51, 9990, d3da, 9c1e, d37b, 1d79, 6c04, 53ac, acadia17_358q, 3cca, sigradi2014_074i6, 0a6c, ddff, 7408, 30ce, ascaad2014_017o9, d9be, caadria2017_016c6, 31bf, d27b, 0e60, ijac201614202s7, f70a, caadria2015_176t26, 6f4c, 2d3b, 12a7, 9746, acadia14projects_435az, b856, ecaade2015_178e38, 0726, ecaade2017_109cc, 79b2, e9b9, caadria2017_163u40, acadia17_238pp, f1ee, dcf1, c61e, caadria2016_809c34, 67b3, adda, 3716, 1f29, 0118, d8da, ijac201715202a, 3262, b7cd, ecaade2017_255c, adba, d3b5, sigradi2013_223, 3154, ecaade2015_138g28, ecaade2015_284n61, caadria2017_070m22, 6403, 5203, 77ac, ijac201614205h10, 13d3, c4c0, sigradi2016_595ff, ecaade2016_018z4, d55d, c177, 6727, acadia15_69m2, 80d7, acadia14projects_453h, 1659, ecaade2016_110g30, 78af, acadia14projects_101ab, e7c3, acadia17_128tt, caadria2016_085f4, f8c0, bd7e, 84b3, acadia15_483y20, 3872, 709b, ecaade2017_257zz, 59e4, bba6, f9ea, 10a5, ijac201513202i6, 2232, 5f79, acadia14_719i, cea6, cb3e, 4c1e, acadia14projects_63ae, bdff, 85b1, 7efd, c620, ecaade2016_mrtv65, ecaade2016_063v15, 305f, 922d, c2f7, f537, 004c, 21b4, 7065, 768b, 1ddc, acadia17_360d, 90cf, 1239, 3d59, caadria2015_090u14, caadria2016_517f22, 6981, 7a8e, 2f74, ascaad2016_003s1, 4900, def5, 7e56, fc25, 8e8a, f6a6, acadia14_589l, 6745, 2222, 4071, caadria2016_045j3, 44fe, sigradi2015_3.111f3, 0d1f, c078, 97ca, cd48, 39ba, e38c, 35a3, 4703, caadria2017_018p7, dd94, ecaade2014_111o25, sigradi2013_397f, fc60, 5d64, acadia14projects_609ar, 0f5b, d5b2, 67c2, f865, acadia15_223l9, ascaad2016_019t7, 20af, sigradi2013_158, 273e, 3589, ecaade2017_309xx, sigradi2014_330i7, 114c, 9e85, caadria2015_102x15, ecaade2015_87w17, b376, acadia17_71a, 7797, 0a87, bfa4, 93bb, ecaade2017_006x, 336b, 4642, ecaade2014_057o14, 72ae, ecaade2015_53g9, 66f5, 28cb, e288, ecaade2014_052j13, be53, 988a, 4521, 937f, 1b55, ca6e, bd1f, sigradi2016_364mm, 64bc, a185, 6841, 6ec7, ecaade2014_230j59, c0fe, 01a0, 52e5, 70a2, c461, de94, acadia14projects_375az, a66a, 1f14, acadia17_446cc, sigradi2016_510xx, f52b, 5a09, 3625, d997, c87c, 80ac, 8c6b, 3a68, e292, 9237, 963c, 8313, ec28, ca93, ecaade2017_302oo, ef45, 3946, 9151, 92a8, caadria2017_042r13, 6db7, 560c, ecaade2014_012n2, f4a7, c9e7, f7fe, b2a0, 4abd, 2de8, 33cc, 3b44, 8dac, sigradi2013_359, 87ca, ecaade2015_158y33, caadria2015_139e23, fea1, 1ee4, b1a8, 3927, 4eee, 8c59, 2744, 6272, d94d, ijac201614201p6, 000e, 9784, sigradi2016_455f, c850, d4b2, 0d54, 1126, 196e, acadia17_534nn, 3fcc, f4f0, 267e, e9fe, 45e1, 7aa2, 3156, 379c, 918c, f764, 2332, acadia16_196e13, cecb, f24c, 77e5, de64, ijac201412406k9, d192, cfc2, 1f79, 738a, 0f3e, e214, 1d44, a679, ecaade2016_062e15, 62fe, 1dd2, 3ffb, 39ad, dcc2, 6c68, acadia17_598rr, ecaade2017_156u, 9ffa, 9557, a287, ecaade2017_105xx, ecaade2015_158w33, ecaade2015_144f31, b311, 8bff, sigradi2014_313a6, 1d77, acadia17_50zz, 01b4, 0d7a, 7390, ecaade2015_144g31, 8ea9, 0071, d1d8, 003c, dd38, 8885, c99b, f9c6, 40b0, d97f, 374f, e4b7, be25, 89f7, 7c41, 9665, 2193, ba10, 6673, cbb0, f977, f14c, 19af, ecaade2014_180k45, ecaade2017_291cc, ecaade2015_77r14, aa23, da7f, 441f, d4dc, 802e, acadia17_221z, ecaade2015_21y3, ascaad2016_022l9, e9c1, aaea, 0bd5, b8e4, 9949, ecaade2014_182v45, ijac201412201i1, c4c7, d450, acadia14_479p, d75a, fba2, f551, caadria2015_145v23, fb45, 6143, 3848, ecaade2016_021f6, sigradi2015_sp_11.303o31, 6035, 26f9, e9a4, 7c14, 4e28, 1f65, 20f1, e4c0, acadia17_323l, 2c65, 5d28, 5ac2, aa0f, ecaade2016_188n50, ecaade2016_230s62, ec9b, 4d5d, ijac201614401e1, 80b5, 4db9, sigradi2016_360u, 5a36, 9943, faea, ca8f, f303, 2e8f, acadia14_435at, 7cc7, ijac201513303m11, acadia14_75a, c640, cdf6, 5bc2, 215a, 019d, a0a5, a352, 7006, 3925, c600, c953, ecaade2017_031jj, ecaade2017_225l, ecaade2013r_004w3, ecaade2014_201j52, 6539, 99e6, 1486, 6340, d1f6, ecaade2016_224f60, ddcf, 1995, a97f, 7372, ecaade2014_195z50, 3347, 9299, 6717, e531, b645, a456, d81f, 0165, 2c44, 09d0, ecaade2014_086v20, 3e87, acadia14_23x, acadia14_609am, sigradi2016_408w, 6410, a7e0, 0ea2, d886, 6fce, 0329, 1e6b, 3a03, a5b5, 9aa4, sigradi2014_032e2, 1db5, ecaade2014_141g32, d13d, 9bc5, 342b, de84, be1d, a1eb, 97e9, 5671, ecaade2016_011i3, ecaade2017_077qq, d7ab, ijac201513303x10, 37a6, 9da7, d776, 3b03, a72c, caadria2017_123p32, 391d, 4620, ecaade2015_318t69, a9e8, acadia15_343m14, 03a7, 4533, ecaade2016_023o6, ecaade2017_079g, d789, 77dd, 374a, 57e8, e11d, afca, fd0f, ecee, 0154, cb42, 32dc, b9c1, ecaade2017_006w, ijac201412303v7, 84e8, caadria2017_048a16, a12c, 5156, 484c, 5129, f405, ecaade2014_052e13, acadia17_648cc, sigradi2016_625e, a9f8, ca2c, 7b97, 7f23, baa2, de5f, b93b, ecaade2016_042m11, ijac201614303s2, 3310, e0b7, 8919, 8aad, a430, ba5d, ijac201614202u7, 9dcd, 2c79, f422, 0c70, a53d, ef11, 98f3, ecaade2017_073l, ascaad2016_021l8, 6b9e, d7ae, 1e6c, f0f9, 833c, a107, d84d, ijac201614307m4, bd90, ecaade2015_301v65, dabb, acadia16_244n15, ff9e, ijac201614102k2, e87a, 3624, sigradi2013_275f, 6793, ecaade2017_091uu, 013e, sigradi2014_109g9, sigradi2015_3.209x3, acadia17_360b, b14a, fe28, 5928, ijac201715106q, ecaade2016_089d25, b737, 0d5d, 1e23, 75a4, bee2, f013, 9455, 4ac9, ed45, a4ab, sigradi2016_752vv, dd9d, 20de, ecaade2015_114n22, e492, 2578, ecaade2014_123d28, ijac201412205m4, 6009, f7da, bd22, a5ad, 8c94, 41c1, be38, d0de, 80bf, 7a31, sigradi2016_815cc, b09d, caadria2015_156h24, 984c, 59e6, a8d2, e3a0, sigradi2013_117a, bddb, caadria2016_405r17, 3f89, ecaade2015_144w30, 6162, a85a, f48c, caadria2015_181a27, acadia14projects_153g, ecaade2014_194e50, 705d, ecaade2017_006nn, ecaade2015_227c50, b28b, 7cb6, 40ac, ecaade2016_193s51, 60dd, e906, acadia16_344l20, f4b4, a6ee, 9263, ascaad2016_028l11, ad6e, 562b, 224e, 5a4b, 9ea6, 7119, a275, 4e79, caadria2016_353t15, ecaade2017_215g, ea51, 9345, ecaade2014_192h49, 146e, b2b6, 6ec1, 16d9, 51a8, 9388, 18f8, b032, 7d1f, ecaade2015_171i36, acadia15_185p7, e0ad, 22c7, f208, 0eb9, 54f3, ecaade2015_200n43, fe07, 8ec7, acadia14_565y, d2e2, 02d6, 1431, 75bb, 0d8f, caadria2016_559a24, 30e7, ff6a, 6ccb, 2820, f120, 8089, a789, cb87, 860a, 6549, c36b, 2894, f554, ec6e, 4ad6, 8a4d, 0ef5, ijac201614404a3, 58f6, ed7c, 2e9f, be58, 69ed, sigradi2014_152s3, ecaade2013r_001j1, 4764, ca78, c70b, 11c8, 1836, c1a6, caadria2017_029h10, acadia17_669k, ascaad2014_014s7, 4a26, acadia14_719k, 938e, 199a, acadia15_232o9, 87db, d3c0, sigradi2016_544e, c320, 0af2, 3447, 0b3b, 7e1c, acadia15_371m16, ca85, acadia17_500dd, 1234, 4d2c, c173, e61e, acadia14projects_63ao, ac7c, 9756, sigradi2014_080o7, 6051, acadia17_481n, cde4, acadia14_177o, 83a4, acadia17_678tt, bc29, f0c2, 31ed, acadia17_590qq, 5863, 90be, 6263, 4996, acadia14projects_627am, 02dd, acadia17_456kk, ijac201412307l3, 372a, ed0a, caadria2015_203o29, a3af, 5d63, sigradi2015_sp_4.275u29, d86a, 3522, 822b, acadia14_281s, ecaade2013r_018s9, 305a, acadia16_362s22, b0e5, ecaade2017_021j, ijac201715106xx, 4fea, f0fa, fa27, ecaade2017_091xx, 69fa, dc29, caadria2016_549j23, 2928, caadria2016_611s25, 93e1, 9812, 64e4, 4a80, ijac201412403n6, 0804, ecaade2017_169hh, ascaad2016_036c14, bb7d, 6cf6, acadia14projects_347ah, d5bf, 19ff, d60d, b598, caadria2017_163z40, 16cb, 526b, 70e1, 6eed, 91d0, 3ba9, 640a, daeb, acadia17_274ss, e404, ecaade2017_244ll, ijac201614307i4, acadia17_296w, 4397, acadia14projects_91u, e634, bcad, ascaad2016_014h6, 80dd, 3680, bad6, 4208, ecaade2015_116n23, c982, acadia17_413y, d476, 234a, 5e08, f113, 3ff5, ecaade2015_87u17, 8625, f42a, 0462, 3497, acadia14projects_189ak, sigradi2016_690b, 54c5, acadia17_232hh, 19bb, c261, 5ae0, 15f8, abe4, f902, b357, 843b, 70cd, 142b, a046, acadia15_497l22, c827, 3ce0, 37ff, ecaade2015_110g21, a652, 1e4b, b904, f02a, 7606, 2258, 0013, af69, a5ac, 3c77, 2d2d, c3ec, ecaade2016_ws-dleadp68, acadia17_170i, ecaade2017_144aa, 8d4e, 8197, sigradi2013_375, 11b5, ecaade2014_176i44, ecaade2014_138k30, ecaade2014_156c38, 9bcf, 3633, 0423, acadia17_473f, d14a, a13c, 3791, 8464, caadria2015_114h18, d33c, 9799, dccf, 7250, 66e2, ecaade2016_042s11, cb1e, b6b6, ecaade2014_218n55, ecaade2016_ws-dleadb68, acadia15_47d1, 3f38, aff1, b508, acadia14_339ao, 9435, 1136, aeb8, 766e, 8f54, sigradi2016_654tt, 8ca5, 7900, af94, ijac201513303r10, 1f13, 1e7e, caadria2016_703o30, 4f73, 86cc, 0f47, 481b, ascaad2016_022h9, a6a2, 15fc, 09cb, ff0c, d588, 1d57, 4e8a, e122, ab04, b98f, 36fe, 922a, ec4f, 5ba9, 96ea, ecaade2014_184p46, b116, bec2, b02a, 58ed, d8af, 9305, bad8, f049, e5ea, 5468, caadria2017_003d2, 1c56, 14b1, caadria2017_104f28, d6da, 7eea, ascaad2014_017y9, 1803, ascaad2016_035v13, ba54, 291d, 095b, 223b, e6bc, 8794, ab7c, ascaad2016_012o5, f74e, ecaade2014_010j1, 97c5, caadria2017_182p43, 9b95, e854, ecaade2015_261k58, sigradi2013_294s, 1694, c226, 4d55, ascaad2014_009i5, 7aec, 6a05, fe14, b6cb, 7a27, 83e5, 8255, 4fec, c4df, sigradi2014_276s2, ccf0, 39fa, b169, ce5d, 3474, c0c1, dd33, ijac201614302x1, 0552, dbee, bdd1, ecaade2015_155v32, 826b, d66e, adb5, 8afd, 9436, 7d80, 94b7, 4b67, ea67, ecaade2017_183aa, acadia17_82pp, caadria2015_185i27, ecaade2017_249a, faa1, c297, 7f93, acadia17_324v, d8a9, ff1c, cc6a, sigradi2013_390d, a759, f477, 040e, a0e7, sigradi2015_9.270g17, ff49, acadia17_258l, cdcf, 89c0, 5aea, bf4e, 07af, 396b, a486, cab4, ecaade2017_039ww, sigradi2014_151o3, ijac201412301v6, ecaade2017_099xx, sigradi2016_455b, f621, 7d43, 1ce9, 2819, 1eef, 0007, acadia15_185j7, bdc0, 401f, acadia15_343k14, ccdb, de25, 3f69, 358d, acadia17_50nn, 6c97, ecaade2014_023f6, sigradi2015_3.209w3, 260a, 2eb8, 271c, acadia17_162z, caadria2015_108m16, ijac201412205f4, 246f, 696e, 8b75, 6be8, ecaade2017_061h, 8d67, a049, 715c, 3ae0, ecad, 1690, acadia16_260i16, 80d0, ecaade2016_208r53, c72c, acadia14_539g, 9abd, 6ce8, ecaade2014_049x11, acadia16_332a20, ecaade2014_153j37, a1d5, dfce, 5c23, acadia14_375d, 0a6e, 4882, 7eaf, caadria2017_174u42, c28c, ecaade2016_120n33, a6a5, dc5c, 017b, 0de1, 2691, acadia17_551ww, d00e, acadia17_542pp, sigradi2013_100e, 8527, acadia17_678zz, caadria2015_014y2, 5513, 854e, 879c, 3f63, ecaade2017_271h, e8a2, 34b4, ef02, eb3a, 01ec, 1429, 443a, acadia14_301d, b5c2, fddd, 6866, f701, ecaade2017_248zz, 4636, 743f, sigradi2015_9.152w16, 57a7, 7e8f, 6e98, 512e, ecaade2015_318l69, 1244, ab7d, 0343, 1f7c, ecaade2016_162c44, 5045, 77d3, b7c4, f711, f30d, 51f9, ecaade2015_301n65, 2796, acadia17_360g, 0923, b2a9, c83c, acadia15_483a22, caadria2016_209b10, caadria2017_165y41, sigradi2014_151p3, 960b, c5a4, ijac201715101i, b665, ecaade2015_314o68, c085, 2092, ecaade2015_215e47, acadia14_63as, 8344, acadia14projects_339as, 1eb9, ff85, 7939, 91b0, acadia14_661h, c863, b11a, 2a7f, ijac201614308n5, 23af, 68b5, 23e8, ecaade2016_098x26, 8819, 23ed, b2d0, 1ea5, 08cf, f55c, 5722, f487, 8293, sigradi2014_132w1, sigradi2016_590e, e896, acadia17_237ii, bc4b, acadia17_349t, caadria2017_113v29, ecaade2016_074t21, sigradi2014_189n6, acadia14projects_339ao, c105, f0eb, acadia14_539b, 9f81, 224c, ecaade2014_035w8, d020, 0926, ecaade2014_162v39, eb1b, ecaade2017_277qq, ascaad2014_037l2, b31d, ed72, 63de, sigradi2016_484xx, acadia17_18t, 2cbc, 6481, afb7, 1f2d, be5a, e326, acadia17_163pp, sigradi2016_408x, c986, ecaade2015_215g47, 3a80, 1df5, 50f5, 4adf, 1f1a, d91d, c28d, sigradi2014_042t3, 314e, a2ec, 8ad4, ab8f, 580a, sigradi2014_214e8, 8b7f, ecaade2015_140e30, 4a37, 075e, ijac201412402b5, f3f7, 2cc9, b4ce, d5f6, ascaad2014_029z7, dcc1, 5baf, c627, d286, 5957, 0d7c, ecaade2015_116i23, ecaade2013r_014j8, 30e5, 90f7, ijac201614102l2, 6cd2, ceaf, a973, 9044, a3e3, 61df, 8745, 9170, 6a5e, cafe, 1b72, 761f, a265, 5451, 663b, 6f86, 7dcb, ijac201614205f10, 202b, 610b, fff8, c7c9, 97c9, ecaade2017_194v, be4a, 17d2, caf5, ecaade2016_230s61, 3f33, a5b7, 7813, 151c, d95e, 3905, 7355, 9819, d734, af4f, sigradi2013_327p, bd0e, 4dee, sigradi2013_303s, a95b, ijac201412201j1, 8713, 1340, 63d6, 489c, 615b, 52b3, 5f82, 678c, 058f, ascaad2014_014d8, 5059, 9988, 8476, 2318, 8d35, 6c9e, e172, 72a0, 63d9, c6ac, b359, a771, acadia14_463au, acadia14projects_357b, 9a29, ecaade2015_248k56, caadria2016_621x26, ecaade2017_291gg, 855e, 8ae6, f22f, ijac201614102m2, 930e, 440a, 3cc7, 2873, 25f8, 24ad, 5446, d365, 177b, bf8d, 436a, d8db, acadia17_164tt, f279, 5d0f, ecaade2014_151e36, ecaade2015_250e57, 57f1, 4772, d7e0, a9c2, b612, 6bbc, 7cf3, acadia14projects_199ak, ascaad2016_048d20, 8dc5, a696, f96c, 4105, sigradi2015_sp_10.179h31, df85, f38c, 11c9, sigradi2013_183v, e84b, aabb, sigradi2015_3.190n3, ecaade2017_198k, 2369, 0bca, 5f4c, 6e62, ecaade2015_61a12, caadria2015_170r25, 31c2, 1b37, a83a, caadria2016_725j31, f8ee, 7e37, 4bd1, 0091, ecaade2015_53v8, a122, bcba, 141e, ecaade2017_201c, 46aa, 72c7, sigradi2014_197s6, 535c, 1612, ecaade2013r_007b5, acadia17_212ii, 4fba, caadria2017_145l38, ijac201412303m8, 18cd, 5d94, 4979, dec2, ac63, sigradi2016_357l, c152, d3de, 93f0, ecaade2016_203g53, af11, 6614, 81b6, ad1d, ecaade2016_087r24, acadia17_274tt, ecaade2015_61t12, ijac201614206c11, 63f9, 7380, c1dd, b9ba, sigradi2016_417jj, caadria2016_651x27, sigradi2013_289l, ecaade2014_121v27, ecaade2017_053f, 97f7, ecaade2017_032l, 6f0f, c50e, 951d, acadia14_399ak, ddbb, ecaade2016_113b31, 35fc, 5e0c, 476f, dec3, 0a68, 4450, d064, 0672, ba8f, c292, a765, sigradi2016_400k, ecaade2014_224x57, 3d27, a195, e3fb, a68e, cf21, 2655, 7cce, 2553, ascaad2016_051c21, e57e, bd81, 5a67, 59bd, ecaade2014_014a3, d3c4, 5e9b, 2188, 4561, 6ae0, 098d, 1a60, ecaade2017_044tt, acadia14projects_609ad, 06b3, 6c26, 3e13, 75c1, 0cd4, 0cae, f40f, ec93, d424, a411, 658c, ascaad2016_023r9, 6472, 66d1, sigradi2014_329a7, ecaade2016_129x35, ecaade2015_127z24, 7134, acadia14_473am, 37fd, ecaade2017_169pp, ecaade2016_167o47, c5ab, ecaade2014_175p43, 6c6e, sigradi2016_522w, e3d4, 40c9, ecaade2014_180j45, 5708, 64e9, 9801, ascaad2016_009i4, 9116, 092d, acadia17_188x, ijac201614207e11, 5b1e, a682, 44c5, 7e4a, f3d0, c011, 78e7, 70fd, 7a18, 6066, 1b46, 7ba9, ecaade2017_293kk, faa8, ijac201513104r3, acadia14_167aa, cd16, 72eb, 0bf2, 2af2, e9bb, 1dfa, 8df5, sigradi2016_781d, 6073, 7885, c5b7, cfe5, ecaade2015_152b32, 3ae2, 73c8, 43b6, a6cf, acadia17_512p, bc3a, 2460, 7161, a56b, e152, cebb, e705, sigradi2013_343i, ecaade2015_59y10, 8932, f599, 5ec6, 5035, 4ef7, f326, ba9d, 36bc, caadria2016_713c31, caadria2017_095c26, 3b6b, 6322, 2b67, caadria2016_187v8, ecaade2017_013kk, 20c3, 43bf, 8e72, fa07, 9bfe, sigradi2015_10.138x18, 9974, 40e0, ecaade2015_122k24, 3685, acadia14projects_435ax, 33d3, ecaade2017_021h, 78e0, 81c1, a671, db7c, 07b8, 5d9d, 8935, 10fa, b3b1, sigradi2014_137j2, adf2, 0f1e, 070e, 4c12, fada, acadia15_203f8, 4dba, 91b3, acadia14projects_699f, 1b4f, sigradi2015_2.213z1, a7bd, 489e, acadia14projects_375j, bc30, c67b, 0fc7, ijac201715202f, acadia14projects_347as, f32f, 05ec, 0e09, f715, acadia14projects_389e, 2941, ecaade2017_108r, 504d, 76c6, ecaade2014_224t57, fe5e, sigradi2016_448s, 0d8a, d2ee, 593b, 7cdb, dcd6, 2d1f, e212, 0f2e, 029d, d480, 9882, 4e19, 65b6, dc30, 2108, d058, 5600, 85aa, f09d, a617, ecaade2014_147y33, 8b26, 0d31, 3056, acadia16_270a17, sigradi2013_155g, f8e9, 98d6, 7d0c, e67a, 08f3, 4737, 2cf6, ecaade2016_128h35, ecaade2015_122i24, 3036, caadria2015_081d12, 817e, 7c0a, ecaade2017_144y, acadia17_274zz, 0f72, f440, 86b9, cdac, df84, acadia17_323r, 874e, c13b, af55, f8f1, 7e1e, f703, 78a3, ecaade2015_307r67, de7f, sigradi2016_421ww, 2769, c5f7, e89c, 3116, 1f86, 0259, 13f4, ecaade2015_33l6, caadria2017_016f6, e0bf, ed84, 4bd3, 911b, f1ed, 61eb, 3844, d825, 6e10, 4237, f4d4, caadria2016_157v6, 0a35, b422, d623, 4eca, 6b57, 11f1, d500, 8204, cb0e, 550f, 7ee1, ecaade2014_180i45, ecaade2015_38j7, 3b2e, 31a6, 45cf, 77cf, 4d7b, 0c00, acadia14_619aa, sigradi2016_817l, 5639, ecaade2017_306p, 678d, 4b30, ecaade2017_184nn, 29de, 57f8, 5144, caadria2017_041j13, caadria2017_047i15, 4341, 447b, a5cb, e123, ca08, 52c3, ecaade2016_025f7, afd4, 8e07, bff2, 982d, 6a3b, df2f, ac15, 3bac, 043c, c88e, 09c0, ecaade2015_269t59, ecaade2015_318u69, a66c, bdca, 7d9b, sigradi2016_431t, 6efd, 407c, 97cf, 2677, ecaade2016_047e13, acf3, 1b5d, ecaade2017_220ll, 1624, 1f68, e757, 687e, 7dbd, c737, acadia17_650d, 7f7d, 778f, 0dfc, caadria2016_839p35, 627e, e02d, 1671, 4c06, acadia17_544e, sigradi2016_443yy, 2184, 12d2, ecaade2015_202j44, b3d6, b5a7, c86a, fb68, 9673, 8bb1, c154, b5b7, 98d4, aa97, 2db8, d82e, d1bf, dace, 9d29, a2c5, 1df4, sigradi2016_814yy, 0748, caadria2015_124t19, 09b5, 2117, ecaade2017_049tt, 8d8e, 19e3, ascaad2016_028t11, acadia14projects_671v, acadia16_424d25, 1f6a, aafd, 4b3d, 5b73, c335, 2ee6, ecaade2014_240j62, ijac201513306w12, d37c, 88d2, 6ca5, ecaade2017_264h, ab29, 79e4, acadia16_382z23, c73d, ae12, ecaade2014_057u14, 4963, 4782, 2f97, de4b, acadia16_244j15, 67e9, caadria2016_745c32, 0d9d, ecaade2017_195ii, daac, beb9, 298f, 471e, 0920, 4e92, acadia17_163mm, ecaade2017_046h, acadia16_154f11, 8b4b, ed6b, 8fb3, 68be, ecaade2015_129k25, c7ac, e90f, ca4b, sigradi2015_10.267p20, beb0, c050, ecaade2015_302h66, b9aa, ecaade2016_078d23, 97ea, fae8, sigradi2016_455c, acadia17_177u, 2dc9, caadria2017_183w43, ascaad2014_026v6, 3a34, dd36, 16ac, e3ee, bd27, caadria2015_218y33, 08d3, 5834, dd5b, ecaade2014_176o44, fb8b, acadia17_127gg, ijac201412408y2, d204, 146d, ad1f, ecaade2017_117x, 2160, 362e, 5cab, ecaade2015_269o59, d6a4, 585b, ijac201412403z5, 5235, d17c, 30f0, ab76, ecaade2014_153o37, 3bc8, 6df5, 5bfb, 3bb4, bf3e, 34b0, 1bdf, sigradi2016_426e, caadria2015_004n1, 7206, 3291, eb02, 1529, acadia14_317aa, d589, 5017, 7d71, f250, 4d92, 1b7b, 0bf1, ascaad2016_005w2, 594f, 840b, 4f4e, acadia14projects_565x, fe31, a0e6, 3761, eca6, 7566, 70b3, 3d3c, e78a, ascaad2016_030f12, 5b20, 305e, ec50, 05dc, 993c, cab1, d248, acadia17_318t, d16a, 5f10, 176e, 0308, ascaad2014_004b2, ecaade2017_039qq, acadia17_678gg, 5ebf, ecaade2014_111r25, bd4c, 2687, 1178, 1ae1, ecaade2014_052x12, acadia17_678ww, ef1e, f617, 9282, 991e, 13ff, ijac201412305u2, sigradi2014_080l7, acadia16_72w4, 22dd, 0d4d, aa81, 8d17, 99be, f953, c9f5, 66d7, 55fb, 1e17, cc59, 157d, 120d, ijac201412203j2, a3d0, 1334, ecaade2014_204w52, a5a6, sigradi2016_558r, 3abb, d0c4, 9f09, acadia15_110w3, 0b7a, a547, 1751, ecaade2017_099ww, d07f, ecaade2014_206i53, 21ae, 8473, e993, 76a9, b26b, 19ce, acadia14projects_291az, feee, dd85, e618, 1f90, ce01, 645d, b9d9, 3a0f, acadia17_81h, ascaad2014_017p1, 2097, 9cc9, 1528, f2f7, abb1, 33c5, cece, d5e3, 49b0, 4c1b, ecaade2015_35o6, bb2e, 354e, d350, e70f, d7f0, ijac201412404s7, b99a, 15a1, 943c, acadia14_619v, 9e40, 5095, 8732, sigradi2013_274v, 4ae0, 91b7, c1d3, b94f, 9f6f, c630, 01bf, 8541, 136c, fd27, ecaade2014_208b54, dc53, acadia14_229n, ebc4, 3a7a, 0dc0, c1a7, 2da2, 8bdc, ecaade2015_173f37, acadia17_189mm, bcb0, 5f8c, 038e, 9faa, sigradi2015_8.186a13, c48d, d474, 42ac, f054, 1fce, 4396, 78e2, acadia15_395b17, cc67, b362, 87a5, cdf4, caadria2017_052v17, 5adc, 2b5c, ecaade2016_067p16, 14a4, 031e, aa51, sigradi2016_771t, bf87, c38e, ecaade2014_173j43, ba73, acadia14projects_453f, acadia14projects_589c, f883, ecaade2015_114b22, f48e, d200, cccb, d4c8, f8bb, d4c7, cb4b, caadria2017_069z21, ecaade2014_218k55, e056, 9d4e, 0c23, 740f, f59d, 98c1, 8351, 074f, 9f9f, db1e, b82d, 4513, ecaade2015_227u49, 6010, 496e, 24eb, f95c, sigradi2014_157e4, 62c3, 16e8, ijac201412204n3, acadia15_417a18, e829, 4c56, 3aa3, 511e, 6d5c, 19eb, c04e, d2cc, 87fa, ijac201513103p2, ecaade2017_194x, 4939, e71f, f065, ecaade2014_113a27, 19d2, 174b, 4768, 0872, ec63, caadria2015_172b26, c84c, 3972, efa1, f636, ecaade2015_246w55, 5807, 768f, cd50, caadria2015_087t13, a17c, 1d62, 8ab6, caadria2015_185m27, 79b3, 7c47, 574b, acadia14_709am, 7a72, e7ab, 1cbc, 61c8, 580c, 4a84, 5be4, sigradi2013_425p, 4b62, e1ab, 4c84, 4917, 2111, 5e4a, 7594, b75c, 2d87, b4f0, ccae, 6fe1, 60d6, 97da, acadia15_417b18, 1ea2, ecaade2014_145o33, 37e5, 8e93, 85e6, 4bde, 490e, 8a10, ecaade2017_212pp, 8eea, d38b, dd02, 737c, ecaade2017_021m, ecaade2014_168i42, 8c4b, f558, caadria2015_210h32, 7a8b, 483e, 5bdd, ascaad2014_026z6, 7406, ecaade2015_61z11, 0bdf, 20bf, ecaade2015_250d57, d25c, 81d5, 1b69, f4bc, acadia14projects_655aa, 8c97, 156a, e39e, 39e7, sigradi2013_304e, acadia14projects_579m, 0b70, e416, 248a, acadia16_98t7, 0463, 25de, caadria2015_084u12, 65f9, 9aea, 1f85, 188d, 9f1f, 1fed, ee6c, b1f5, ecaade2015_279z60, 3b7a, caadria2017_096w26, ecaade2015_48b8, caadria2015_237s35, ecaade2014_186a48, 6c34, 7d0a, 57f5, ae34, 5746, 3192, 864e, 1f35, 3969, e5ca, b38b, ecaade2013r_010r6, 9df1, e833, 632c, e109, 0d84, ecaade2017_090oo, ecaade2016_102x27, d957, ecaade2017_161d, 4f76, dc95, 206f, e187, a3d2, f52c, 2273, 8983, ijac201614102n1, 3fc2, sigradi2013_100c, 4b70, c363, 9af4, 63f2, 24c9, 0b6a, 301f, 38e6, acadia14_497aa, 598c, f8e3, 286f, b817, ascaad2014_019p2, 64d6, b70a, ca59, 86e5, 811c, ca24, 4729, f266, 9613, a112, adc5, 7cc9, ecaade2017_294d, c0e2, 8772, ijac201614204c10, 4929, caadria2016_663r28, 1580, a405, f649, caadria2015_061j7, ecaade2015_173i37, 4647, 03e0, 9c9a, 720d, 4f25, 9fe3, ecaade2014_201e52, a88c, 453e, 4721, 40e6, dbdc, 9e9a, ecaade2017_301r, f840, 44e1, caadria2017_057a20, 048a, ecaade2015_206n45, 96b5, sigradi2013_303k, 709e, 315e, 3da7, 0145, 892b, 19d6, sigradi2016_467v, ascaad2016_022t8, 28c1, 6690, 9c59, 9e0e, 7906, 5621, f695, acadia17_358w, ab7b, ecaade2015_217f48, 1d86, ecaade2014_020o5, 078f, 4dd3, ecaade2017_305a, 0980, 26b4, df2b, ecaade2015_81r15, 26cd, 84fb, 1346, e701, e82a, ijac201715102v, ce32, c0aa, 834e, 9c0a, 1c70, 87c6, 2631, acadia17_329v, 2f9c, 59d4, 6f4e, ecaade2014_065g15, a4eb, 454d, 9f9c, 95af, acadia14_609au, 135d, 9bf9, 0123, 9e09, 5c63, 94eb, 76b4, caadria2015_010v1, d1d5, 57fc, 6d71, 917f, f18e, a90b, 479d, 2f41, e774, acadia17_237hh, 5416, ccd8, 8615, caadria2017_003p1, 2200, ecaade2015_17t2, sigradi2013_259i, 6626, de56, b89e, 2d1a, 591b, ecaade2016_096m26, 4820, 29be, 988e, 8396, c71a, 280b, 09ee, 6e94, 8879, 91ea, fb22, f6cc, 024a, ecaade2016_238v63, ecaade2017_042q, 6257, acadia17_552h, sigradi2016_805ee, d4eb, ecaade2014_194g50, eb2b, ijac201513303s10, 0553, caadria2015_102b16, ecaade2013r_004o3, ecaade2015_227b50, 55ba, caadria2017_185w44, a622, c4b0, a166, c7a6, ecaade2017_032d, f67e, fffb, ecaade2016_158g43, 3bd5, cf70, e77d, ecaade2014_233d60, b1cc, c8c1, 351f, sigradi2014_227l8, c66f, a484, 3322, ec7c, caadria2017_104p27, ecaade2013r_001e1, 8a33, 415a, 7923, 127c, 00b1, 18c6, aa21, ef30, 4848, 01ef, ecaade2015_247c56, febb, 18f4, ecaade2016_071a20, df03, 5c14, 946a, 5bad, acadia14_347as, b782, 7e0a, cc48, d5dc, sigradi2015_8.41x10, 3326, sigradi2014_289h4, 102a, 05bd, bf78, 08f9, sigradi2014_178r5, sigradi2016_815mm, 953e, d498, d75b, caadria2015_150b24, 4b32, ijac201614207b12, 994e, 642b, 2a64, sigradi2016_752uu, acadia15_451w19, 6e03, 08e4, 9246, 2466, 7331, ee09, 6a6b, ecaade2016_021b6, 829b, ecaade2014_204x52, acadia17_248zz, ecaade2015_284p61, e4d7, ccd9, 8c8f, dec6, e6ce, 1d91, ed0d, 15c3, 0f5a, caadria2015_190g28, ad57, 59f2, 0821, 3849, 9bc3, 9c58, 2116, b625, c795, e15b, 504e, 4465, da82, d1b4, ba2d, 784c, 49f0, 3baa, ca99, 706d, acadia17_59m, sigradi2015_10.309w21, f802, ecaade2015_115x22, 44d8, ecaade2017_053c, caadria2016_539a23, ed12, edd8, da7c, 67b6, f18f, 54fc, 7365, bc58, cd6e, 61b4, a226, 04a4, 6467, ijac201614307s4, 4e4f, 3fd0, 0e2d, d544, acadia14_661m, fd7b, ascaad2014_037i2, 89b4, e898, 7d5c, ecaade2017_047p, 7081, 2496, 5645, c976, b3d9, 68af, caadria2015_014w2, ee20, ecaade2015_101c20, db9a, 2bc0, 7690, e158, 09d6, 3c1e, b43a, 641f, 5376, 3e69, f37a, e660, ecaade2016_094r25, 60e2, acadia14projects_473aj, 2079, 7daa, 0a28, dcdd, f601, 719b, a4d2, 95b6, 3f48, 74a5, e74e, c748, 51ad, a1d1, d726, 0a55, acadia14_681ao, 94a2, 6f9d, 7b8e, c76a, e7e7, 5e24, 9c4d, ecaade2017_097aa, 88f8, 045b, a900, c734, 0c49, caadria2017_118e31, d03c, 1347, ecaade2015_284v61, acadia17_190xx, 8ffe, acadia14projects_655af, f1c4, c5e4, 93e7, d60c, 9697, ijac201513305k12, 1cca, 612d, caadria2015_139a23, f034, c6ce, 5a94, 5594, 541e, 0967, eb87, fbd9, caadria2015_090s14, 722f, 7d94, 4d32, 6179, a375, 9d71, d4f3, c2b2, a58f, ab3e, 7013, 4e44, 49fd, caadria2015_004f1, 5798, caadria2017_016u6, sigradi2014_263w9, 12b7, sigradi2016_484uu, 8c62, 3994, c46e, 7da8, ad59, 4284, c109, 63d1, 648c, ecaade2016_055h14, 41d6, 560f, ecaade2014_084e20, sigradi2015_6.42b8, 81da, dada, acadia16_460v26, 89ab, acadia17_230e, 79a0, acadia14_627az, d6e7, e91e, a714, 11e3, 0f4e, ecaade2017_175o, 5651, ecaade2016_027x7, cf2e, 1b5e, f437, cd85, 0bcf, a689, ecaade2015_143o30, e207, 432b, 5d3b, b4b7, c413, ecaade2017_023aa, 04be, ecaade2017_257tt, c988, sigradi2016_777gg, 37d2, ijac201614407a5, ced6, a481, ec47, 18ad, ecaade2015_309s67, 1cc5, 7440, dd09, c7fb, caadria2016_435s18, dd11, 73fc, 5a4a, 7a99, a479, f08b, 9a18, caadria2017_110g29, ecaade2016_128j35, 6a19, adb0, 01dd, ecaade2016_042v11, ecaade2014_149b35, sigradi2013_267, e82e, 32bf, 42a1, 10a8, acadia17_373j, ecaade2017_265k, 2f73, acadia17_231o, 1aa9, 2acc, 5d5c, b03f, b1f9, ded2, 2938, 3df1, cc3b, 9180, 0797, d7ce, 0883, ecaade2014_144z32, ecaade2016_047p13, 0cb2, ascaad2016_006h3, ijac201614207o11, b81b, b423, 8b59, 588a, 26b9, 413e, ascaad2016_041i16, 39b2, acadia17_480j, 19b6, sigradi2014_152u3, sigradi2013_167, e50e, sigradi2016_752ss, 801c, c70d, c5d8, ecaade2015_158s33, a654, 8b43, sigradi2013_400b, ecaade2017_017t, ecaade2014_070f16, 4edf, 9676, 9778, sigradi2014_045d4, 04dc, 2c84, 110f, 5296, 7f80, acadia14projects_463g, fcee, cdb8, 8fbb, 46e6, 800e, 6045, 0c55, dc87, sigradi2013_226, ecaade2017_220oo, f5a3, f189, 5141, 4ed7, ecaade2016_079o23, ed71, 1bf5, ecaade2017_282t, 8d12, ad69, acadia16_98u7, ecaade2016_040s10, 085e, 7c5b, acadia16_478p28, a761, acadia15_47b1, 592f, caadria2017_015h5, ecaade2015_304b67, 08e9, cfd9, ecaade2017_265j, caadria2015_220h34, 916a, cfdd, 59ae, dc4c, 261d, af56, c859, c6bd, 0876, 4e17, 104e, e16c, ce00, af37, 7bb8, 3251, acadia14projects_549s, a5ae, acadia17_413w, ecaade2015_285e62, dafd, a14d, fe9e, 2b5e, sigradi2015_2.213x1, a541, acadia16_362k22, 84a1, ddd3, bbc1, b379, 71c5, acadia16_298m18, d91a, 4a15, d237, 3594, fda9, 4481, ecaade2015_152c32, 5990, 70b2, 8472, c081, 795c, caadria2015_164h25, e7a4, caadria2016_405k17, acadia14projects_549r, a80e, 3585, b140, 5606, e9ef, 19a8, 651f, 27e7, 5aa7, 5707, acadia17_358y, 0068, 41b1, 7b14, acadia14_435aj, 8955, 6f71, caadria2016_839o35, acadia16_24r2, 75f1, c8a9, ecaade2014_220b56, ecaade2014_239p61, 9709, 0eac, caadria2015_092h15, acadia15_343e15, 4745, caadria2016_271v11, 1d95, 8e30, bc2b, d07a, 3ec9, 9e38, 1121, 8adb, 94b9, acadia17_522ee, 7b24, f698, acadia14projects_199am, acadia14_23af, 6be9, ecaade2014_086p20, 14a6, ca77, b5ad, a086, 65ff, 2860, d86e, 08c2, 5b67, be79, 749e, 81ea, 7184, 5310, 296f, a084, 7cc5, ijac201715102r, f410, 8010, 2857, 1bb5, 7ec0, ecaade2015_11b1, acadia17_308pp, ecaade2015_222c49, 843c, 1e28, fa82, 2e28, acadia14_619ad, ab6d, 4374, caadria2017_027s9, 5030, 40a5, 4bbd, ecaade2015_287l63, 06a5, 9374, a5ef, 3923, 8ffd, 4898, ecaade2017_101o, dff1, 1959, 40e9, f001, ecaade2015_53u8, e3ca, 279e, da51, sigradi2015_9.141d16, ascaad2014_033x9, 24f7, b991, 7b25, dd55, 0f22, fa01, dba6, 6475, ascaad2016_017b7, c7a3, 038b, 3837, 909a, 9166, b0de, sigradi2013_425o, 7c4f, b8e7, 218e, e92c, bf1b, 0e29, 8600, 76d3, fb04, 45ad, d1b8, 5397, caadria2016_611o26, 5116, 1834, 37ed, sigradi2013_244n, e6bf, ecaade2015_206g45, 6504, caadria2016_569g24, d28f, 90dd, a5b2, 2c0a, d184, 40b2, 0fa6, 908b, f8ff, caadria2016_601o25, 0ea5, acadia14_409n, d8e1, 98db, caadria2015_090w14, 2a71, eaa6, acadia17_71vv, c94d, acadia17_82mm, 7472, sigradi2014_048d5, f4a0, acadia17_608dd, 0bfc, ijac201412402k4, sigradi2013_386d, caadria2015_206g30, 5e1b, a511, daa5, 5162, 7109, 23c6, e314, 3209, 35c5, acadia14projects_479ap, 5525, a88f, b2d8, 0004, acadia17_590ss, 4970, f383, 310e, 4f12, ecaade2017_230tt, caadria2016_517j22, 7f51, 9308, caadria2016_621w26, ecaade2014_109t24, ebd0, 2911, e55b, 0dde, ecaade2017_198f, acadia15_483e21, caadria2015_139h23, f3d6, 7a9d, acadia17_648n, 4fa2, 95ff, f49b, d242, 2a1c, 2ae5, e0df, 0a2e, cf60, 8425, 5855, 72b5, b6c3, 4d0c, 8162, caadria2015_070g9, 0493, a477, 3ce9, 6729, 16be, 87d9, 44d4, df0a, 505a, 2b15, 204f, 1470, d667, bde9, 249d, 4e1d, 7baf, 20ba, ecaade2015_92o18, f204, sigradi2013_330f, a0ea, sigradi2016_729qq, acadia17_648zz, ijac201513203d7, ecaade2017_170h, a542, 197f, 3302, da55, 30a5, f3c4, acadia17_221oo, 6772, 4485, a9ac, acadia17_92l, caadria2016_445y18, ecaade2017_198rr, 70e7, caadria2016_539y22, 520c, d4ac, sigradi2014_128e1, ecaade2016_162s44, 471f, c0ff, 571f, 5a43, ecaade2017_085m, 914a, c992, ecaade2013r_003g3, 8598, 33e4, 2d97, acadia17_274ww, caadria2017_074k23, da6b, a638, 1ff9, 6a25, 9f78, 1b29, e836, sigradi2016_590r, 8199, bab2, 4685, acadia16_140a10, caadria2015_139t22, 7fd7, 98a8, c805, c29a, sigradi2015_10.140n19, caadria2016_529m22, e729, 3885, d055, 86de, fd16, d640, df0f, c1ef, ecaade2014_224i57, 6256, 2a60, 0c8b, ijac201412401u3, aa07, ecaade2016_197w51, ijac201513205m8, 112a, 9b9c, 3631, caadria2017_041h13, 3dc8, 38d5, 0783, e3e2, b979, sigradi2014_284x3, 1d0c, 149c, 4d75, sigradi2016_490cc, sigradi2014_345f9, ijac201715106pp, ascaad2014_007g4, f1a6, 58d7, 108e, ijac201412305i2, f60b, 83da, 8b03, 7af4, 1c3a, 0f01, ascaad2014_004k2, 46cf, 91ee, 997f, sigradi2014_201e7, 484a, 154d, 7e5d, ascaad2016_024i10, f6e2, 3c0a, acfb, 9817, fe16, 5a92, ecaade2014_014i3, 4537, ad7a, 7f15, 2239, 939c, c727, ascaad2014_023b5, 2ae1, acadia17_137nn, eb54, 2731, 354d, d94e, 4bf1, 4ed2, ijac201513303g11, ijac201412301j6, acadia17_189ii, b6a9, b602, b806, 6078, 74f7, ecaade2017_227r, 1fa8, b2e7, 0106, a814, sigradi2015_4.219w6, bbc3, 0420, 44be, 3f14, 7313, 0b0c, f2a3, sigradi2016_732o, d004, sigradi2014_249n9, 4327, 7256, 03ab, af5e, aaf8, 3295, 9175, 1746, 6936, acadia16_124d9, 7123, acadia14projects_409o, caadria2016_881x37, 98c7, ecaade2015_119f24, 034d, c8c4, 4be2, 5c13, ascaad2014_036h2, 0951, f646, ecaade2016_225i60, ecaade2014_195m50, c942, 3e30, b59d, c134, 5f81, 0f43, d12d, fc3c, dcec, 9d67, dd54, 4687, 7a43, acadia17_670ff, 0dae, c4e4, 6177, 4776, acadia14_661b, acadia14_43x, d949, ada0, 68b0, fd12, ac80, ecaade2015_307m67, 259d, c107, bbf7, sigradi2015_3.201s3, 3490, caadria2016_611v25, bdc7, d986, 9f0f, sigradi2013_244, acadia17_190qq, ecaade2017_059mm, ecaade2016_139c39, sigradi2013_248b, f8ea, a8b2, caadria2017_101h27, sigradi2015_10.377z22, ecaade2014_224b58, b303, defa, 8ed2, 6607, acadia17_473uu, ae1e, 902a, sigradi2014_291m4, ascaad2016_023e10, acadia14projects_691ax, ecaade2016_221s56, ecaade2016_021t5, ed99, e1f5, ea85, a5f4, 9c18, 691a, sigradi2016_792i, ecaade2016_224z59, 82f4, 07ef, f503, ca2b, sigradi2016_420uu, sigradi2015_9.347k17, b685, ecaade2017_211cc, d5fa, fc4c, fb36, 1970, 4313, ijac201412202x1, 15e9, baf6, 564a, a3a6, af15, 1e84, 0648, 4e72, 4750, 1a7d, d560, b7f7, 25cc, acadia16_62c4, 82ec, caadria2015_032v4, c9e5, f89d, e530, acadia17_648jj, efdc, caadria2017_005k3, 738c, caadria2017_124u33, 2df7, af0f, 7125, f5aa, dbca, acadia17_473d, 1fd7, 9ad7, a0dc, caadria2016_529l22, ijac201715105vv, sigradi2013_234d, 980f, d1f8, acadia14_135ac, 172f, 12cd, 8b25, e99b, caadria2016_045i3, sigradi2013_195a, 363c, e367, 5166, caadria2016_651e28, e805, ecaade2014_067x15, caadria2015_049i6, 9711, 98d1, af5f, 6ffe, acadia16_12k2, ab1c, ecaade2014_071a17, 8748, acadia16_280r17, 596d, 992b, 7325, 86db, 74f6, 9a2a, 482f, 5558, 6c75, d993, 5a84, ecaade2015_205u44, 97ed, 07f2, c325, db20, caadria2017_003w1, 0c5a, 0eea, ijac201614203y8, 7303, caadria2017_129d35, 3958, d612, sigradi2016_431u, 3e79, b6ab, 86e3, 0991, 439a, fec4, 218c, a85c, 226c, 1abe, 3d86, ascaad2014_001i1, ecaade2017_306r, ecaade2016_058y14, 9790, 905e, 19d4, 3dfc, sigradi2016_654d, 221d, sigradi2016_621ee, ca44, 00f8, 9816, 12a4, 8da6, 82c2, 9d4d, 587c, ddd1, fd1f, 02cf, caadria2017_147a39, edc7, 6976, 0bb4, 0f60, ff3d, edcf, b76e, ecaade2014_180p45, 876a, 4edb, 4d22, bcc3, 2788, ecaade2016_222p57, 3b0d, 938c, d300, 5d69, f84a, 85fa, f611, acadia17_26m, 6f61, 6b7f, ecaade2015_301e66, 8eb9, ijac201412204x2, b93d, 015a, b3a5, d7be, acadia14_267h, ecaade2017_108h, 7b41, 8016, ef9d, 2eb4, f428, ecaade2016_203h53, ijac201614303v2, cbbb, 10da, ecaade2017_094i, ddb2, 8aaf, 98dd, caadria2017_109w28, db38, 1c73, ecaade2016_130x36, 9cc7, bf6c, de5e, e626, acadia14_63al, 8ae9, caadria2016_383t16, acadia14projects_167aa, 1e1e, 2482, caadria2016_373h16, acadia15_357u15, b12c, d68c, 1a0d, 805f, 5e12, 9e03, 5fd7, 042c, 75bc, ecaade2014_168w41, b075, 73b1, 572c, 325c, b975, 5079, 7e80, ecaade2016_013r3, 876f, 5890, ecaade2016_046a13, 11b4, b7fe, 3a37, 5781, 46a7, 4494, 6422, fea3, sigradi2014_123u9, ecaade2014_198n51, eada, eb45, sigradi2014_213x7, d515, dfe6, 6ea1, e4a8, 2d0b, d35b, ecaade2015_246a56, c492, sigradi2013_42o, ecaade2016_104o28, 7d31, f175, 1b63, 6fa0, f5b9, 2de2, 4d6b, acadia17_473qq, a930, acadia17_349z, 4316, 9d2f, 1ed2, sigradi2015_6.327t8, a4ac, 5c8c, fd0d, 5ea9, 85f4, 768d, 4825, 6a60, b874, 960c, 78b2, 1db9, sigradi2013_401f, 33ce, 08ce, 9983, a52b, d110, acadia15_417d18, 94dc, 184d, e908, 36b0, f082, 4334, 8e3b, 0e12, f7c2, acadia14projects_601w, acadia17_221mm, ijac201513104t3, ecaade2016_158t43, 3fc5, 8f40, 8d47, ecaade2014_184h46, 3b2b, ijac201412204j3, dca1, 9a49, 1c26, ecaade2015_227o50, acadia17_544c, caadria2015_064u7, sigradi2013_295c, ascaad2016_041j16, dc45, 28fb, acadia14projects_375b, 0028, 4ed9, 3505, ef3f, 7e6a, 57e4, sigradi2016_625vv, ec59, 57a9, 45ed, ecaade2014_202k52, ecaade2014_122w27, 85d9, ecaade2014_010r1, aa01, 3fbc, d436, 49c5, a3d1, sigradi2013_285, ecaade2016_077p22, bba9, 98b5, b1dd, cc99, 5462, acadia14projects_333au, 59d6, e26e, acadia17_50mm, 0240, ee2b, ascaad2014_019a3, 83e1, 3a72, eb63, acadia17_446z, c111, ce0d, 6cf3, 4198, 4c6f, 711b, 4aee, 9239, 89f6, 7bad, 5469, 2735, 99c7, a2cc, f1ad, 1f82, 4109, 784f, a004, f107, 8f41, sigradi2014_313f6, 3481, ba5f, sigradi2014_036r2, 01ac, 7c85, 90d1, sigradi2013_95s, e78c, 0971, 0795, 01f2, 1d07, ecaade2014_071x16, ecaade2016_018a5, ff76, bd3e, cbe1, 935c, acadia15_243f10, ecaade2015_235t53, 5b09, a316, 7a00, a89b, b5a1, 108b, acadia16_214y13, 6f45, 97fb, 6fba, 3cae, 103c, 6602, acadia14projects_463p, sigradi2013_280o, f819, 0cd5, a0fb, acadia14_531t, ascaad2014_036y1, sigradi2016_441pp, 869a, 518a, d8c8, 6d39, 9684, sigradi2015_3.221p4, 797a, c83d, ceab, ee24, 6f6a, 6753, ecaade2013r_003f3, 0a7f, 2ad7, ecaade2015_138f27, 3854, f592, ecaade2016_070o18, ab01, 6512, 01e4, c57d, 5c20, sigradi2015_11.34v23, 4535, ca97, ijac201614403n2, acadia17_178vv, b4b3, 3a0e, 47de, c08e, 14c6, sigradi2016_625nn, e35d, 1563, 8159, dfeb, acadia14_565x, c265, 9143, 4876, acadia16_402l24, 8981, 14de, b84d, e35f, 5b96, a24f, 04e2, acadia14projects_627d, c9dd, 3cb2, 2886, ijac201614103l3, 6764, 9a7c, 9766, 439b, 749b, 04ce, acadia16_478c28, 9cd9, 3e2b, 77a0, d939, sigradi2014_132o1, 3832, 5c2a, 2d75, f873, da4b, 0efb, 14e3, ecaade2016_210y53, sigradi2016_507vv, 4a5f, ecaade2015_178h38, 60d2, acadia17_348d, sigradi2015_6.387t9, 9d88, 0f1a, 0846, 21fc, 862a, 778d, 14c7, sigradi2016_450uu, 6954, 0116, caadria2016_229y10, fab7, 6dc2, 1ee6, 4e96, acadia17_81m, 9073, acadia17_358jj, 6641, 0f26, f323, sigradi2016_710kk, 01fb, acadia17_551xx, 0855, 8b1b, fe1e, 52ec, 5f24, 128d, 15ad, sigradi2016_807kk, ecaade2017_019b, ec41, ecaade2017_149l, 91a9, 994b, 1853, 82ff, 6c54, e69a, 3a6a, f6f9, b12f, sigradi2016_400h, 8246, 7b33, bf22, 766f, 690000, 4a2a, ascaad2016_026u10, c69d, 75be, 1787, sigradi2013_155f, e233, a6a3, sigradi2013_41, 96ec, ebcd, 85d1, sigradi2013_111, acadia17_598a, ascaad2016_041f16, fd4b, ecaade2017_302jj, 5603, 42cc, sigradi2015_8.186p12, ecaade2014_168g41, 6115, ed28, bd16, cc61, 064b, acadia14_317z, efd1, c7db, c28f, 6bc0, 748d, 644d, 6fc6, fc1b, 5452, 5317, 2ad8, 3264, 2d30, sigradi2016_615x, 3f81, 2a8c, ecaade2017_122zz, 93f7, ecaade2015_122h24, db98, sigradi2015_4.52l6, b7a2, 50f4, 8a00, d61d, 398a, ecaade2015_319g70, ecaade2013r_002u1, 16fa, f7d7, sigradi2014_048a5, 5c93, cad5, c65e, caadria2017_118a31, sigradi2014_266h2, 605c, 8067, bf3c, 26ae, 3444, 0585, 54b0, cbe5, 787f, ijac201614305a3, 4241, caadria2017_163h41, 3998, 1425, a29d, 53d9, ecaade2015_64g13, 6140, ecaade2016_185w49, 9097, caadria2017_029s10, 65e7, c9cd, ecaade2016_bkos65, 4a49, 79f2, ijac201715103h, 421a, 48d6, sigradi2013_429c, a834, 82bc, ijac201513206c9, acadia14_125aa, 8ab4, acadia14_463az, f3e8, b779, 36a9, e5d3, 0147, acadia14_517n, 886b, 4e54, 7a78, 1fec, ecaade2013r_004z3, a07a, ecaade2017_277pp, ijac201412305y1, ecaade2017_079m, 7fd0, a6e6, 2918, ccd7, 1a3d, sigradi2014_279w2, 9c13, 5dae, acadia14projects_473al, af7d, 1d1f, af93, dc50, acadia14_479c, 84dd, 6f3c, 45f7, 1b39, 8602, bdec, 7502, 7297, b751, 696b, 7b4a, e1e0, 147f, b48f, ijac201614306u3, 19a6, feea, bd44, 78a4, 4b58, d69a, f685, 905b, a9a2, a56e, ea74, 0148, 04fd, f58f, d7b6, bfeb, sigradi2015_10.378c23, d01a, ecaade2016_006r1, 1a73, 15cc, sigradi2014_345d10, 80fc, 57fe, 3a6b, 5559, f71b, 220f, caadria2016_435o18, sigradi2014_045w3, 7ac6, 8b6c, ecaade2015_138c28, ecaade2017_011hh, ecaade2017_269ss, 4e51, 43ce, 5e39, cf3f, 55cb, ae70, 5845, 7357, e291, 5107, 6855, e2ea, d893, 25f7, 66dd, fcf7, 394b, 7700, acadia15_451t19, 81a6, 78e5, sigradi2016_685mm, 3b1d, ecaade2016_140t39, ascaad2014_017l9, 4f5a, ecaade2014_084s19, b27b, 7346, 196d, 0959, 04f3, af38, ijac201614205l10, 8390, sigradi2014_151l3, d25b, 8f77, 5a48, 2595, dd48, acadia14projects_357au, 341d, ecaade2015_301r65, a77e, ecaade2016_119w32, db95, 5748, 8786, ascaad2016_048n20, bd71, 7053, ecaade2013r_012t7, ecaade2017_019ww, 6440, 895b, da70, bff1, 51a6, 8dd9, ceb6, acadia16_308b19, 79a7, 302f, 356c, 81a4, 904d, 2554, 9798, ecaade2015_324v70, d5ae, ecaade2014_070i16, 07b1, f9e2, ecaade2016_224v59, acadia17_28hh, 7d25, 470c, 17bc, ef59, 4089, ecaade2015_158i33, 1a92, f017, acadia17_202j, 36e9, b4b9, 73a5, 1bf6, e715, ecaade2015_200t43, d972, 0f51, acadia14projects_177y, da86, 37b9, f0f5, ecaade2014_133w29, 9e02, acadia17_72g, ijac201513201i5, 1acf, 0925, 3941, sigradi2015_3.111e3, ecaade2017_061g, 95b9, 2d7c, f24f, acadia16_362u22, 0564, c4a0, 8c76, ecaade2017_274y, caadria2015_126x20, 5cd1, d6f2, c1f9, 1d7a, 6c0c, fbf5, 460f, acb2, 6bd5, cc4d, ecaade2017_252m, cf93, 75fd, 971d, 0cac, 1942, acadia14projects_479o, acadia17_512t, aa9c, 5b1a, 60d9, ecaade2017_293xx, c21d, 7f98, 1e27, 7850, sigradi2013_160i, ascaad2016_012u5, 8618, e336, ijac201614202l8, caadria2016_797u33, 1eac, 6847, cda1, e0e6, 0afe, 7ff7, bf9c, ab85, caadria2015_213a33, da1c, b201, 2a11, d1ea, ac2d, caadria2015_119y18, 3aaa, 77e0, ffa9, acadia17_18f, cf74, d164, 5d46, sigradi2014_185z5, 1d17, ecaade2014_111d25, 80e8, aedc, acadia17_273cc, 92af, ecaade2015_217x47, e5c9, d410, caadria2016_229l10, sigradi2013_244r, sigradi2016_428k, ae59, 5783, 0ba3, 7b09, ascaad2014_016b9, 67fb, 60e3, ecaade2017_156v, 5018, ae51, 78ea, ijac201614201y6, bee6, 94b8, 419a, sigradi2016_752qq, 6dfd, faa0, cdb3, a6b3, 4145, 6657, aac9, f8d9, ae67, caadria2017_040k12, 06c5, 195d, ecaade2014_240m62, 81d4, 32c4, ecaade2017_309zz, 28d9, 8e4b, caadria2017_058h20, ijac201513203u6, 836b, 7954, ad75, b6fd, ecaade2017_124g, 4497, d8c2, 26bd, 919f, 083f, 39c7, caadria2017_079x23, a6ca, eafc, dc3a, 044c, 1455, 97f3, d7c2, 5048, sigradi2013_386p1, c3f6, 87c7, 4162, 7924, acadia17_534ll, 20a8, 4233, 02f7, 1801, acadia14_199ac, ecaade2016_110b30, a7ba, 073f, caadria2016_353z15, acadia14projects_135i, c2a2, 7ed0, bc6c, 8534, b060, 0608, d029, bc47, 69d7, 3942, 9297, cb52, 8d4f, 4b4b, 8e6f, 5562, da9a, f5f9, 76d9, 7367, 2ed7, ecaade2017_268aa, 1530, 57b2, ecaade2014_080f19, 8d88, acadia17_436t, f638, sigradi2014_201i7, 75f3, 3184, ba9c, 08c0, a9a4, d7c3, bd63, fb62, c837, 5fa5, d9e6, e4c5, e566, 321b, ecaade2014_052n12, 3982, acadia15_357i15, 95a4, 8099, d947, e24c, 87a4, 4ca2, 9b36, sigradi2014_313v5, ecaade2016_127a35, sigradi2015_11.8t23, acadia14_601ab, 85f1, ascaad2014_024t5, 3305, 0bf8, ijac201412206x4, 48f0, 4c01, 8235, 5e9a, 9238, da06, 1784, f807, b5b4, 6cc8, 2fc1, 75ab, e49d, cdde, 1841, c8e1, ecaade2014_220h56, d701, ecaade2016_139a39, acadia17_248c, 4c92, 74bc, 88f4, ecaade2016_208z53, acadia14_53n, 69e0, 6f15, 4dda, 9792, 7e72, 5ca5, ecaade2015_336x72, 1a79, 0517, 9911, 969b, a499, caadria2017_182o43, 6463, 9bbd, cd65, 4790, f9e0, 3788, e10f, e47d, c589, 0810, 5f97, 1111, acadia16_12i1, acadia17_154p, c19a, c6b1, 4413, 6622, afdf, 4cc5, sigradi2015_8.81w11, bad0, bed0, 1813, a7dd, 09c2, 7bd9, c9e0, 5d62, f9c7, ecaade2017_031mm, sigradi2015_10.309x21, 84b4, 6300, 1b8d, 1572, 804f, 1076, 5b72, 6789, 0de2, ascaad2014_022h4, ecaade2016_151l41, 0675, 8e27, 7a12, a574, 8800, 8a65, 7ed3, dcce, c1fb, 1e71, acadia17_163ii, acadia17_340p, b50e, 323f, 52f3, ecaade2017_105gg, 1ea3, 450d, a978, ecaade2015_303z66, db41, cb76, 938b, 428a, sigradi2015_11.165r25, 44bd, 4484, 907d, 3a18, ecaade2017_017z, 6f58, 84b6, 7ff9, 0806, afa7, d1d0, acadia14projects_23aa, bd8f, 252d, d72c, 1261, 406f, 8dbf, 9b1c, 557b, b35e, 5b65, ecaade2014_072i17, b6ed, 38c6, bf85, acadia14projects_177u, 8cfd, d1e7, 130b, ceba, ef08, bd2e, 6ab8, caadria2015_078o11, 27e1, 9b70, a420, 19f5, 56ad, 6c1e, ijac201412306d3, 5d9a, ascaad2014_001a1, cf25, 1762, bb03, 6d3a, f2e0, fb84, ae61, 4fb4, acadia14projects_145ae, f7fd, f6b7, c898, d797, ecaade2017_244pp, d17d, 6dc3, caadria2017_016b7, ecaade2014_240h62, ecaade2017_056zz, d3b3, 63e4, 61bc, 8ded, 2956, 027b, c32e, c9a1, 5f61, 5ba2, a780, 589f, 3bc1, ecaade2017_181t, 76fd, 3b42, acadia17_265u, 0842, e725, 5e1a, 1839, a12b, 4b8c, 0812, ecaade2016_120c33, afd1, ecaade2015_285n62, d959, ascaad2016_038z14, dc64, 72d0, 60ee, b825, 078d, sigradi2016_399f, b784, acadia16_224o14, aa6f, bd51, 7a42, ddaa, acadia14projects_347at, 4aa4, 69f2, b79a, 2d0a, ebeb, eca5, ecaade2017_057k, ijac201715203bb, 0aba, 1523, 9885, b9d8, acadia16_196c13, b01b, 8d20, 0818, 94f9, 1df7, a8ea, ecaade2014_195k50, f1b4, 6c6b, 3191, 2fc0, 6fd3, caadria2016_013e2, 403f, 04c2, 8573, ecaade2017_080ee, 48a5, c725, afde, 8640, 0ed3, 6bdd, ee5e, c68f, ijac201715203p, acadia17_390kk, af18, d08e, a18b, 6f11, sigradi2016_814n, caadria2016_373f16, 54ab, 9e6d, 9644, db8c, 10d6, 201a, c6d5, sigradi2016_814p, caadria2017_008b4, ecaade2017_172u, ecaade2015_55p10, 4f41, f283, f51b, 0c22, ecaade2017_157ss, 9f03, cffb, sigradi2015_11.8i23, b8bb, caadria2015_090d15, bedb, ecaade2017_170yy, 8ee9, caadria2015_208z31, caadria2015_188e28, 2eee, acadia17_257c, 2c5d, 9081, 1e0b, sigradi2014_214c8, 3be9, cd67, ecaade2017_306l, 05d8, ecaade2017_302bb, 1222, 1a4d, 8fd6, e65e, sigradi2013_96u, acadia14projects_247i, ecaade2015_53p8, bada, 3205, 3b2c, acadia17_82dd, 28d3, 659a, 5cfc, d311, b27d, e5a6, 68ae, 8904, 602c, ecaade2014_138h30, acadia16_470h27, e16e, fc0b, ecaade2014_198t51, 150f, acadia16_344r20, 887f, 418d, 44ab, 78e6, acadia14projects_655ac, 2bd4, a045, 2053, fee7, c668, 412b, ecaade2016_162f44, cdeb, caadria2016_497a21, ecaade2016_230i62, 7b4c, 3961, 65a2, ecaade2017_253v, sigradi2015_4.219d7, acadia14projects_247g, afb4, 665c, 91e3, 5a9b, 7fb7, c33b, c9ed, b4bf, ecaade2013r_005j4, 15ee, 6d99, 3696, a208, sigradi2013_366z, 13e9, 0fee, b1f0, f464, eb84, acadia14_435av, 389a, d50f, aba2, d2ba, c9d0, ijac201513205z7, f988, 860d, 6098, c901, bfb3, 6d98, a42e, 5b63, ecaade2016_223r58, c0a7, ecaade2016_151k41, 9acf, f74a, ecaade2017_066v, 261e, ascaad2014_014h7, 3996, sigradi2014_217f8, 73f2, 75a6, 4615, 3cf2, 2eba, ecaade2017_152ww, ecaade2017_029dd, ecaade2015_268z58, c3aa, c3fd, a60c, 94c0, 1ff6, caadria2017_046n14, ascaad2014_020o3, sigradi2014_186i6, 9c1c, 2fc3, 9d84, f4ca, b4c2, 483d, ecaade2014_153n36, 698d, 0906, 9e47, 1018, 7028, 137b, 1280, ecaade2016_164g46, sigradi2016_814f, a485, 07b5, acadia14projects_619ab, f267, 25ec, ecaade2014_066k15, 2a06, bcb7, bab0, c96f, a10f, f0b6, 0bf3, caadria2017_134a36, 7756, a684, acadia17_330uu, ecaade2017_169tt, acadia15_357h15, 25da, 4077, caadria2017_041w12, caadria2016_435t18, 102d, c6a0, fad8, d2cb, aca5, ecaade2015_293z63, 7b9e, 6ee2, sigradi2016_546g, bb90, d084, b3bd, 8aa4, ecaade2014_149j34, 532c, e78d, sigradi2013_294r, ecaade2014_088h21, b07e, bdf2, 0c5e, d9ff, b9bd, 3390, acadia17_482s, f387, ecaade2014_157z38, 2040, 5769, caadria2016_663m28, ecaade2013r_019k10, sigradi2014_265s1, b3f8, 2d2b, 548c, 177d, 70ad, 089b, 94d4, 8636, 4dd1, e765, 0982, cf43, ff91, 3370, a9d1, 5402, 8547, ecaade2015_314h68, 0cca, 5625, 9d51, f2fe, ef70, d562, d0cc, caadria2016_271z11, 563e, a3f9, 282d, acadia17_491t, efc0, caadria2017_135j36, acadia16_98s7, sigradi2015_6.237o8, 4dbb, caadria2016_507g21, da88, sigradi2013_386h, 417c, ecaade2014_237c61, ecaade2016_038j10, 127b, 5f56, c757, c63f, e6ef, 3a45, ecaade2013r_003l2, 7362, ecaade2015_59t11, ijac201614205t10, ef3e, 5417, 6e6e, 07c6, 975f, caadria2017_041f13, d481, c894, 83d8, 9af5, caadria2017_132s35, f2ae, acadia15_149s5, 4890, bc99, 6765, 28ee, 9a36, 7d9a, 787e, 2c1c, 8fbe, bd02, 093e, 9478, eec2, 6fae, a823, 69bd, 9df2, aa17, df3c, 78b8, 9fd3, ecaade2017_215zz, 179c, 1698, 09ef, 16ec, 37be, 4c72, fe2c, caadria2017_132n35, 0e00, 8654, aec8, c6c7, ef56, ijac201513206x8, ac55, 56c1, 166d, f3bc, ecaade2015_193m40, acadia14_627ap, be8a, 6e3b, a0c7, 3249, 4503, 2c6e, 7c72, caadria2016_259s11, bf29, e75d, acadia17_92m, 9955,