CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

c179, 0b0f, ddbc, b4b1, 935f, ecaade2015_94k19, 1b99, b497, 6535, caadria2017_004n2, sigradi2016_816vv, 54e5, a884, b1ec, 2134, caadria2016_405i17, sigradi2015_sp_10.16f31, sigradi2015_8.41z10, c0bd, a4d6, e489, 06fe, 1dfc, ecaade2014_079v18, 746b, ecaade2014_202o52, sigradi2016_764e, d4f1, 74a2, 53a5, 302f, e7f6, e7da, 625d, 431c, acadia17_237ee, 45d2, 9f14, ece5, e934, c147, sigradi2016_702w, 92f9, 88b7, sigradi2014_132y1, acadia17_110cc, 922a, 258b, 7820, 17af, sigradi2016_752zz, 36c6, caadria2016_167m7, 118e, 999e, 047c, 2a78, ecaade2015_115y22, 2957, ecaade2013r_018l9, ascaad2016_004m2, caadria2015_208b31, ecaade2015_21u3, acadia15_451v19, 1d5f, 1e34, 8aaf, 4c6d, b2e0, acadia17_316ss, 18e9, 8f74, 7e79, caadria2016_777a33, 9718, 3965, 9fb8, 50e1, 8c2d, cf47, 7cdd, ascaad2014_024f6, c348, b6af, 97fb, acadia15_407z17, 906f, 3b50, 7342, sigradi2013_243s, e119, caadria2016_477c20, 2922, 64e6, 03a9, 3ce3, ecaade2017_108h, 4ac5, cb4c, ecaade2015_336y72, acadia17_322i, acadia16_88f6, caadria2015_188b28, 1b02, d240, ecaade2015_306j67, 3453, sigradi2014_214c8, 168d, caadria2015_172e26, 5ad9, 5d32, 612a, 2768, cdfe, acadia17_18b, 1357, ecaade2017_308q, 1c01, 1d92, f8cb, caadria2016_457f19, f1e7, 673b, ba79, ascaad2016_038h14, 949c, 029d, c3b7, acadia16_88r6, a506, acadia14_167z, 4464, acadia14_681ao, 1b18, sigradi2015_3.212m4, 691b, c186, sigradi2016_752rr, caadria2016_373f16, 120d, beb5, a0ad, ce13, c713, 7d89, 8f64, acadia17_170u, 0522, ijac201513202i6, 2a6e, 77e1, cc9c, ijac201513306h13, fb3a, bf07, 598f, 7332, sigradi2014_041g3, 7c19, dbfd, eb2b, a26b, 6ab5, caadria2016_641v27, 3362, 6531, 5dd2, 8b51, efdd, 8692, 9aa6, 5041, ecaade2016_067v16, 559d, 8d5d, bdb1, sigradi2016_817n, 8dd0, 3b8b, e48b, 0651, caadria2017_057b20, 0905, 215e, acadia17_350cc, 1039, 89b8, f5f5, 18f7, ecaade2016_032s8, b430, acadia17_570q, bab0, ecaade2017_140bb, ecaade2014_208b54, 0624, 1d63, acadia16_352w21, 7385, 00cd, 3b2a, acadia17_323p, sigradi2015_10.309w21, b840, 8fbf, da45, ecaade2015_181l39, 7644, 1f22, 7ad9, eb1d, ascaad2014_020o3, 163a, eef3, 421a, ecaade2016_221t56, 1389, 4ac3, 141b, f290, 8943, caadria2015_087e14, 996c, 94e5, afe9, sigradi2013_98, efae, 5806, 7605, 82b1, 3a3e, acadia14projects_43ap, 2dee, 5808, e154, f139, 89c5, 4ce6, e4b4, 40b0, c910, acadia17_91a, b476, e6ea, bf1b, d3cb, d674, 2f40, c5fb, ecaade2014_194z49, 0859, dccd, 470f, 7ceb, e0ad, c9e3, 538c, 7c87, ijac201412406p9, ecaade2014_070n16, 4fa7, 7440, 2ad5, 8965, 7f14, 06c6, 95ee, 7b63, 5b86, 84b6, ecaade2014_089r21, 4af9, d1bf, cb1a, 2bd7, 84a3, 2bc8, 55d7, acadia17_350hh, ascaad2016_002h1, 7c30, acadia14projects_661p, ascaad2016_018h7, d3a3, 2261, 0e3a, d771, 19ea, 3160, 5a24, 7661, ascaad2016_015o6, ascaad2016_044x17, 74c1, 0914, caadria2017_005d3, acadia14_101p, c2ba, a516, bacf, 60ab, cdf0, 6747, ecaade2015_59i11, ecaade2017_071jj, caadria2017_185t44, 70bb, f8e0, acadia14projects_235r, 49b2, acadia17_90nn, 49a1, 14f9, 7889, 6cb4, ecaade2015_284m61, bfd2, a5c1, 9144, ecaade2016_136p38, f90a, 8ac0, 4b2b, 2faa, b79d, b2a5, 40f0, ecaade2015_251m57, 7be3, caadria2017_122r31, fc73, acadia16_130o9, f7e8, acadia14projects_281y, acadia17_38rr, acadia17_238ss, ecaade2014_147w33, dbc2, f1fa, a831, ecaade2013r_020p10, 8a2a, f093, bca3, 936f, acadia15_274i11, caadria2015_061f7, bb90, 43e4, acadia14_681as, ecaade2017_007ww, fe9d, a748, 51e4, sigradi2013_359h, caadria2016_229z10, sigradi2016_448o, 4390, cd57, 9194, 6ff8, 4b10, d51f, 6769, 6598, acadia14projects_619ag, d847, f57c, ecaade2015_265t58, f3a0, 154a, d3b0, acadia17_164uu, a2e9, caadria2015_108y16, 3893, b5ea, 1d46, b398, 2f78, 2455, dcb3, 909f, 4ab0, ijac201513101g1, 428f, acadia17_348h, 1741, 16d6, 968e, b0ac, 9910, e025, 9590, 8f53, f0b6, 25bf, 1f99, 287d, cd9a, 1445, 0ac0, 6499, cdc4, 2ce0, ecaade2014_218a56, 40af, f86d, 5501, b1bd, ecaade2015_237m54, 2979, ijac201614204s9, caadria2017_052r17, ascaad2014_036g2, 9f42, acadia14_601ab, 8218, b2ac, caadria2016_851i36, d26e, bdb6, 600a, 40e6, acc5, 4a3e, 5d67, 868f, 30fb, 2dcd, 3bb4, 3077, acadia14_63w, 1f08, 8b9f, ascaad2016_045i19, b0cb, ecaade2015_246a56, ae8b, 4da4, 71a7, a362, caadria2015_096o15, ecaade2014_072z17, 84e6, ecaade2014_024r7, bcdd, 1b6f, acadia17_435d, acadia16_372b23, 9661, 941d, bb21, 53ef, 1e74, 309f, acadia17_89t, 4d42, ijac201513102v1, eece, ecaade2016_096r26, 0f25, 2d01, 312d, 6fcf, ascaad2014_016j9, aad7, c897, f42e, acadia17_212u, 5a0b, 7e6c, 3e2b, ecaade2017_170i, 3359, ecaade2014_031u8, ijac201513105o4, ecaade2014_089m21, 209c, 5062, 6504, caadria2017_118j31, sigradi2013_155g, sigradi2014_329z6, 59aa, ascaad2014_024l5, 5952, 239a, ecaade2017_076s, sigradi2016_360z, ce6c, 3fb5, 2ee1, sigradi2015_sp_8.284m30, ecaade2014_186y47, 3a65, 762c, 2b02, 0718, sigradi2015_8.239a14, 5610, 6299, 4224, caadria2015_206e30, 1a99, 1b07, acadia14projects_23y, 44a2, 9598, acadia14_699i, caadria2015_016o3, 1b7b, f943, 23a3, 5ee5, 9341, a530, ijac201614404w2, b408, 8f97, 54eb, 1e16, a71a, c93c, 206a, acadia14_125ae, ijac201412204e3, dc87, ecaade2016_047e13, acadia17_474m, fdf3, e5a0, 019f, 29fb, ecaade2016_045m12, 406c, caadria2017_113x29, 6b6c, 3e1b, 5f40, 3f52, 3506, acadia14_507ad, 16ac, b069, 83c6, fa59, e236, 5b4b, acadia17_392j, ecaade2014_018k4, 43ed, 6c98, 9358, ecaade2016_158l43, 8acf, sigradi2014_186b6, d89f, 758d, 55fe, 7232, a248, 5d6e, c20e, 2551, ijac201614309u6, sigradi2013_397f, 7cd5, 62b5, ef1a, 334a, a95e, a68d, sigradi2016_737w, 25bb, 9eca, b3f3, 254c, 8429, fd28, acadia14_347av, 7ac5, 1456, cf69, dd9d, ebfa, ae5d, 077d, 14c0, 54ea, 16a6, 6a3c, bc54, a6da, sigradi2014_212k7, 3a59, ecaade2017_061b, bc17, ecaade2016_132s37, f6d6, 5452, 8722, 1dab, ecaade2013r_002h2, acadia16_24v2, 1b71, ecaade2017_054oo, 93b6, sigradi2016_590g, e34d, f8e8, sigradi2016_685mm, e2ad, 45ec, 71bf, 185b, ecaade2017_228v, bb2c, 904a, acadia14_601ae, 10be, 982c, 0da8, 54a3, 8462, bc2f, 908f, 3a14, caadria2017_136t36, 4dde, caadria2017_055l18, b5d4, cb66, e9f3, b280, bc66, 77d3, ecaade2017_033s, 2ad1, caadria2017_015a6, 6508, 5c9f, acadia17_330nn, a226, 7208, 2dce, 6404, sigradi2016_590b, ijac201412403j7, 1003, cadc, ee33, 49fd, 23b5, 10c9, 4333, a742, ecaade2016_221w56, e3c2, ecaade2017_253o, sigradi2014_345g8, 19b4, e8c1, 82aa, bdbd, 4e67, 184f, sigradi2016_815jj, 064d, 5752, f17f, 0869, acadia15_417a18, 5fc0, caadria2017_163x40, cb22, 7cd9, 92be, 3afd, ecaade2016_021r5, acadia15_323a13, 145b, 4be6, edd5, ecaade2017_265p, 7fa3, acadia14_145aa, 3573, 3eb6, f212, 501e, ecaade2017_116j, b82d, 5b99, b499, 8e27, 290f, ecaade2017_143p, aa0a, sigradi2015_8.186s12, a996, 79b9, ecaade2015_77w14, 344c, 31aa, 7100, a9bb, ecaade2016_mrta66, sigradi2016_809rr, 9052, ecaade2017_194v, 71cd, e7fe, 2b56, e5bb, ecaade2016_230j62, 91d9, 1091, 8e60, 050a, sigradi2016_440ff, f5c8, 5b4f, 4f90, 1a93, 41f1, 6301, 8866, acadia17_598m, 9c7f, 2d5f, ecaade2014_046n11, 47aa, 9880, acadia17_230ww, 8433, 5f3a, 4c51, f340, ecaade2014_192b49, 1e0e, ecaade2016_170w48, sigradi2014_186h6, 4496, f259, e83d, 2ba8, ecaade2014_053m13, 043e, ijac201614308h5, acadia14projects_117d, 3c1a, 5d16, 5c68, acadia17_274ll, 829d, ecaade2014_015r3, acadia14projects_531z, 236a, caadria2015_048r5, dc5a, acadia17_608dd, ecaade2017_039g, 7836, caadria2015_119x18, 0171, b7ca, 3a1e, 2f3a, 0a06, 590e, acadia17_318c, ab94, 2f27, 7425, 83a0, 8852, 252a, 6cd7, 2346, 5471, 629d, 84c8, ecaade2017_164bb, 9b5f, sigradi2015_9.141f16, 751a, 247a, afde, ca6b, 9495, 4aa6, acadia14_445al, ascaad2014_014a8, 3c89, sigradi2016_426h, ce3c, 112c, acadia14projects_177ah, 8f2b, 5de6, 3250, ed4e, acadia17_37hh, e411, 032f, bb3b, ijac201412304p1, 2580, b60a, dc9f, ee4a, acadia17_598o, 774f, 7025, ijac201513202k6, sigradi2015_4.219s6, 03bf, ce02, bb31, ecaade2015_171k36, sigradi2013_407i, 58ed, bfea, 8714, 4766, 1d52, 40b4, 3008, sigradi2015_8.186x12, cac4, caadria2015_114m18, 4c79, dc07, 3759, a00b, ecaade2016_075a22, 91ad, caadria2015_233g35, 4730, ecaade2016_mrtv65, 8309, ad84, ecaade2017_046qq, 6f1e, 3999, ecaade2017_048oo, 4260, ecaade2016_243v64, 6c12, a05e, ecaade2016_072g20, ijac201513102u1, acadia15_431r18, c712, 471a, acadia14projects_655ah, 9a71, b9e5, 1bd7, c7b7, 252f, caadria2016_373l16, a905, fd22, 35a6, 3d27, aa2c, caadria2016_291v12, c3bb, da79, 161d, 73f9, ecaade2016_188n50, ecaade2014_198o51, c360, sigradi2014_070w5, ecaade2014_078p18, 26a6, 387d, ecaade2017_157xx, b68f, a9ba, ba5b, 120f, 9934, 775b, f6fe, 10c1, 15cc, 8bfc, 03c2, fe9e, acadia14projects_267i, ecaade2017_195oo, 5917, bbf2, 4f91, ddc2, be16, dac6, a707, 8344, e0ec, 4a32, 0f9b, ea6c, sigradi2015_8.334s15, 8265, 5822, ecaade2015_158v33, 4092, e271, acadia14_43ap, 756e, ec26, 0804, 8eff, 2a40, e1b5, acadia15_81r2, a21a, 6bda, sigradi2016_817b, 11b4, a336, 7f49, sigradi2015_4.52l6, ascaad2014_012p6, caadria2015_226p34, abe2, ecaade2016_095x25, ecaade2016_191k51, 214e, caadria2015_208x30, 9760, ecaade2016_170s48, ecaade2014_194x49, 9bf7, f3f7, sigradi2016_639ff, 2994, 31fa, 597c, ecaade2014_194d50, ffb4, 2a4c, 2ae5, 8031, 8ba4, 5702, bc03, 66be, 989e, acadia14projects_463n, ced2, 1de9, 3428, bf71, d883, a526, ijac201412302f7, 8fd9, d03e, ascaad2016_023f10, 90d1, 67e6, 1874, 2a23, ecaade2015_206c46, 7939, c3dc, ecaade2015_195f41, 18c8, ecaade2015_253r57, 9775, 4ac0, a2c8, ecaade2016_241g64, ascaad2016_011j5, e419, acadia16_424f25, 1e30, sigradi2016_655e, fd38, acadia17_338ii, 923f, ecaade2016_068d18, caadria2017_096k26, 6a97, e322, ecaade2015_285k62, 4a0d, eae6, ee94, 8a7e, b538, a802, 9e61, 837e, e415, 72d8, 5138, ed7c, 4285, ecaade2016_mrtg66, f5cc, bf94, acadia16_478r28, 33e5, ecaade2017_108s, caadria2016_415a18, 7fc4, d638, ecaade2013r_006y4, acadia16_372a23, acadia17_491v, sigradi2016_517t, a760, 02b2, 27a7, 47c9, 6e94, d7ed, caadria2015_087t13, 88c1, bc98, 395b, 80f4, d784, ecaade2017_255a, 9d9a, ecaade2016_102n28, bd29, ijac201614208w13, ecaade2016_123w33, 421c, 7503, 1e63, 43a5, de74, ae76, 0cf5, 2531, 3f6d, caadria2016_745d32, af97, 0d73, ecaade2016_208t53, 6b7d, ecaade2016_198k52, 244e, acadia16_98b7, cb2f, da0b, a0b4, 610d, 6dc1, 393e, acadia14_463at, sigradi2016_428j, 5961, 7d0b, 0382, e8a2, 326a, caadria2017_129b35, da25, af1b, acadia15_451o19, ecaade2014_220i56, b0aa, fefb, 4f67, 4e53, acadia17_292w, caadria2016_851m36, b0a3, e233, 9834, ecaade2017_282n, ecaade2015_215h47, 5274, e5bf, ecaade2017_291bb, acadia14projects_153g, a60d, 8307, acadia14projects_555f, ecaade2017_256w, 9189, 5c2b, 5b4c, d48e, 81fa, 5bcc, ascaad2014_004l2, acf2, 5616, 4090, acadia17_284k, cc1f, 793b, c1f6, eb8d, 3ad3, af44, 5abc, 591d, be5a, da1b, a681, c0e2, d46f, 8550, 07aa, ce74, df83, 439c, 3db9, 664d, 1c24, 41d0, ecaade2016_217j56, ecaade2015_122n24, ascaad2014_036b2, ijac201513101n1, 4e51, a84c, 0e07, d2da, acadia16_414c25, 245e, c0fb, bf20, 1306, ab3b, 306c, 3a82, acadia14projects_281s, b5f1, ecaade2017_049zz, 5863, 67c9, 0873, ee8e, 57b8, acadia16_12b2, ecaade2014_112k26, 130c, 5ed7, ec4e, 15d7, a65d, 8122, 53df, caadria2015_126a21, af85, 6f6f, 30e2, fbbd, 9ab5, 77c6, sigradi2016_815aa, 2b77, e230, ecaade2017_138y, acadia17_28dd, 86ab, b0fd, fa82, 7f30, 3376, 7ff9, ecaade2016_223l58, f666, 5327, e858, ee44, ascaad2016_012s5, acadia17_18t, 3a7f, 0bc5, dd5e, acadia15_323j13, 64c7, b993, sigradi2014_341e8, 5ae0, 7922, 67f1, 3efe, e25f, ecaade2014_111k25, 3398, adea, 6139, 6aec, 1e50, ecaade2014_092g22, 5d9a, 8e26, 8818, ecaade2017_254ss, 02d0, 6530, 9a35, d079, 6e6c, 2dbc, acadia17_424yy, fdc4, ecaade2016_224c60, 77c4, ebcc, 4e03, 1cc6, e4c9, 98f5, e86a, ascaad2016_057l22, b149, acadia16_224o14, 15af, fd93, caadria2017_016y6, 90f5, d6d8, ecaade2016_045i12, 26a2, e195, 6d02, e838, ecaade2015_158p33, fb5a, b67d, 62a3, 0113, a231, ad46, c8d2, caadria2017_069e22, 20a4, faac, 1db0, acadia14_531z, 6d04, 2394, 51be, 7731, acadia14projects_565ac, 289f, c398, 5c5e, 25c0, d48f, b3be, ecaade2015_92m18, 154c, 04d1, 01e4, 5528, ijac201412403u6, 3673, d954, 2dd9, ijac201513203l7, dc81, 9b89, 3251, 15f6, 8afd, 568f, ecaade2016_171g49, 2bc5, 0e70, 8e12, ecaade2017_173nn, ecaade2016_071d19, caadria2015_002d1, e302, 0af1, a33e, 0de9, a2b9, 437e, 07eb, ecaade2017_056a, 49b0, c876, bcde, 62e0, 7d1c, ecaade2015_271c60, 3a18, ecaade2016_032p8, caadria2017_015i5, acadia14projects_473au, ecaade2016_ws-dleadv67, 2dd3, ascaad2016_017e7, 1e2f, 0927, 34ae, ff6f, 706f, 69c8, 857c, 9921, 8815, c23a, e5ea, ecaade2016_ws-intelligenty68, ad30, acadia17_38uu, 565b, 20b2, caadria2016_167a7, aaac, 7ba3, a120, 053b, a042, sigradi2015_11.136n24, 865d, ijac201412402s4, acadia17_381bb, 2a57, ecf8, 8d77, 1724, 9774, aae0, 3daf, ecaade2014_072j18, 452b, 5105, a5e6, fb41, c10e, sigradi2016_627g, 4aeb, 4964, 36f9, sigradi2016_583yy, 9588, ijac201614102n1, acadia17_60p, 3bad, e03b, ecaade2013r_001n1, 1417, e0d3, d7d6, 0cec, sigradi2014_314l6, 8bcd, e77e, 5f76, d302, 2d4c, f437, bcb2, 828d, sigradi2014_186i6, 0c2c, 3b60, 40e5, caadria2015_072l9, 7825, 6ba1, 74c9, ecaade2014_080h19, a149, f867, 5163, ecaade2014_070h16, acadia15_483x21, 0980, 30f1, d5dc, a9f3, ijac201614201x6, 6b41, 0a2d, ecaade2015_13r1, 4789, ecaade2016_028i8, 19d5, 04f0, 491c, c474, b643, 1ef1, 61c3, d016, a02f, e5c0, adf4, 8024, 089e, acadia17_296v, 4bf1, 9e0f, a001, 7940, 1f0a, ed96, ecaade2014_108l24, 8e43, 035c, d3be, 62bc, ecaade2015_84c17, 86c7, ca63, fc47, d053, sigradi2016_695r, 972b, 8505, sigradi2014_330s7, ecaade2017_080ee, a196, 1498, c0a5, 944b, ecaade2016_170o48, ecaade2016_224h60, db88, fa13, sigradi2013_194z, 7d29, 88c8, ecaade2014_194u49, c3f4, d076, bb6f, 6705, caadria2015_190n28, 11cd, ecaade2015_21j4, 640f, e781, 3198, acadia17_456ii, 35e6, ecaade2016_026r7, af5c, 7841, ea75, b43c, 7b7e, 728a, 09ba, e4d2, 691f, ecaade2017_095z, 6ff5, b03c, 65f8, 7093, be78, 48fe, 211a, 4e14, 2b19, ecaade2017_105xx, acadia14projects_267o, 283f, caadria2017_008x3, f541, c63e, a262, acadia14_647av, 0fd5, ecaade2015_158r33, 5e13, 2388, a4ba, 3ef3, ecaade2016_068o17, dba5, 0f04, ijac201412408m2, 0f82, 6eff, b543, sigradi2013_194s, 5b0d, 667e, 2e3c, 4da7, 17e6, 8a85, 8a87, e6fa, 54f7, b624, f7ed, 79fe, 6c6e, a940, dde3, fc12, 2312, 0d99, sigradi2014_291n4, 2085, 36b4, ascaad2016_040b16, 9e30, fa0e, 0a32, 61ca, eac4, caadria2016_353u15, 7333, a278, 5e46, fcbe, 47cb, 2ff7, b567, ff5b, sigradi2013_274, 4653, sigradi2016_393qq, 8c0a, 110b, ec43, db0c, 6ca0, 7a71, 25b6, caadria2017_047j15, 120e, ecaade2015_22x4, ecaade2017_215t, 20f3, ecaade2014_225p58, acadia15_407t17, e904, 131b, f6ef, 5e12, 812a, fbb7, 878c, 8ed6, 6c6d, bccc, cb6e, 3565, ecaade2014_072t17, acadia14_463av, b4a2, 1480, d658, a25d, acadia14_601z, ed04, 9fc9, 4bc3, 3dca, e72b, 9925, acadia17_491x, 7897, 1ead, c21d, ecaade2017_006cc, 7d19, 373d, ascaad2014_037n2, 4b89, c81a, 2d5d, 43f9, a3df, d900, 55bc, ca0c, 6216, a265, aae5, caadria2017_003o1, ecaade2015_296p64, 1f98, acadia17_169a, 21a6, sigradi2014_345s9, ebe7, 6f3d, 83c3, acadia14projects_497ac, 3f79, ebf1, 7d34, ecaade2016_213s54, ecaade2015_286x62, c0f2, a4fe, ijac201513101r1, ecaade2014_044l11, d4dc, c0ca, 15c2, 398e, 0df8, 3a2a, acadia15_95b3, 1246, ba66, sigradi2013_389p, sigradi2013_358, a366, 6af3, 09f8, 5497, acadia14projects_317ab, f0cb, ecaade2014_100e23, ascaad2016_021b8, aa43, 8d74, e7ec, 6b42, 8a2f, 5a67, caadria2015_126d21, 5034, f933, f95b, f6d8, 40ad, 85e6, 4a49, 513f, b869, ecaade2016_028h8, 5a28, 3002, 29e2, f1e3, 460d, 0fc7, 5918, 5dc8, a083, ecaade2017_061d, ijac201412302d7, e12e, cd9d, 8189, d304, 1315, 33e0, 6453, 7aa0, ascaad2014_019h2, acadia14_219ax, 8e3f, caadria2017_016g6, d012, ijac201614308i5, 95d4, acadia15_483o21, acadia17_154aa, ecaade2014_176a44, sigradi2016_400j, caadria2015_124y19, ecaade2016_166a47, caadria2016_725j31, 571f, c429, fced, 317a, ijac201412206a5, a4f1, ecaade2016_119a33, caadria2015_218x33, 846f, 5589, 0057, ecaade2017_225h, acadia14projects_445ab, ijac201614105s4, 91db, a6f8, 2ed7, 6b6a, 42cc, caadria2015_220b34, 37c3, b3f9, 3b1a, 3f4e, 5e01, 5a44, d734, acac, 45aa, f3c4, 9c8f, 7240, da2f, b832, b168, b392, 4aef, caadria2017_016g7, 4967, 31b8, 4183, ascaad2014_006v3, 12f3, 7056, 7ea3, bbde, 3925, 1ee8, 9f47, e432, 89b9, caadria2017_096m26, db0f, d334, ascaad2014_014k7, d600, ecaade2015_138f27, b6f3, a72e, 6bd8, ijac201614303m2, 6b82, 243d, acadia17_424ss, 4a96, 937f, 0588, 1ea7, 7268, 4acd, c720, c8f4, ecaade2017_143m, 0ab9, ecaade2017_271g, ee48, c9fa, 28b5, acadia17_164tt, 56a0, sigradi2013_400o, acadia14projects_257aa, acadia14_23ae, a228, caadria2017_147x38, 943e, ijac201614208f13, ecaade2017_225ww, 1744, ca7f, 766f, bce7, 424c, f097, c70b, ef24, 9d33, b5a5, 9342, sigradi2016_621ee, ijac201614309r6, 3f6c, 0e4a, acadia17_373k, 353c, fde6, ef26, d049, 061d, ijac201412302j7, 386a, 12de, a2f3, 892c, 16a0, 9cbf, 08a5, 2ea0, 0ff5, 1ad3, f309, 6f57, b010, 510f, 33b7, ecaade2017_046h, 5ee2, 2db1, 1c0b, 51c9, 581f, 26bb, 55fa, db07, 382b, 0579, e600, 967f, 2ebf, caadria2015_208z30, f469, ef53, 385e, f4bd, d5ec, acadia17_169b, 4478, ea17, 6a26, 86db, 0356, de2f, 7b37, 18dc, sigradi2013_260k, 4df9, 5340, 2487, sigradi2014_345f10, a26f, c69e, ecaade2017_244ii, 6943, f6d7, 07d3, acadia14projects_531t, 3145, 8822, b4bb, 0d39, 6ca1, ecaade2017_006w, 0bd2, 751e, acadia17_678xx, bf82, ab33, e2c7, 0557, a97c, c64e, sigradi2013_275b, 70e8, 2b8c, b2a3, 88f4, 3816, e088, 86bd, b927, 4124, b039, 122b, 0091, acadia17_248n, ecaade2014_168s41, 661e, 3fb1, 1dfd, a698, 5ad0, 199a, caadria2017_015b5, sigradi2014_164j4, 57c5, acadia15_57c2, 2029, d26b, acadia16_62s4, 9135, 6c04, 9337, c52c, 6a1f, 12d0, 3e92, ecaade2017_076ll, 8694, ecaade2014_123f28, e3d0, ecaade2014_176n44, 6bb8, 7925, ecaade2015_268x58, ecaade2015_199w42, 7b6b, f41f, a4aa, ecaade2017_213uu, 6256, 7750, ecaade2017_057cc, 9a23, 1d53, 2437, 816f, f35e, c283, ac96, d178, 2d9f, acadia17_365d, 356a, 365f, 9742, 9b8d, ccc0, caadria2015_004h1, 96cf, 1bb9, 3df9, ce27, e878, c3d7, 99b4, ea37, 2164, 91d1, 1c7d, fd65, caadria2016_321m14, 5acb, b22a, 119e, ecaade2014_197h51, 53c2, db1e, sigradi2013_117r, d182, acadia15_381s16, a7b3, d6b9, 441a, 022c, 8ccc, 9db5, 59f2, acadia14projects_719g, 6a76, 419e, acadia14projects_531w, b021, 8323, 4ecd, ijac201513104v3, d1c9, 77f9, acadia17_670ss, cffe, 6e7a, sigradi2015_8.289c15, acadia17_154n, 6c92, ecaade2015_17j2, e91f, 2494, caadria2017_158z39, e486, 59ed, sigradi2014_181v5, 728e, 2d06, acadia15_371l16, 4a08, 64bf, ecaade2014_145f33, ecaade2016_063p15, 1d26, 5cea, a626, ea50, deaa, 8784, 24e4, f562, 625c, ascaad2016_039s15, ff67, 7d3c, sigradi2016_385nn, 2d28, d945, f8ad, caadria2015_064p7, caadria2017_070o22, acadia16_280z17, a941, 48ae, ca3a, acadia14_153d, 6b21, ecaade2015_202j44, dda7, 1993, f321, 509e, 6a67, d655, acadia17_162y, e902, 783c, 5ad5, 91fe, 76ee, 6c70, ecaade2017_006u, caadria2016_549o23, 65cc, 7674, a398, f737, acadia14projects_311s, 4cc2, 3d9c, 311f, 1d14, 2499, 37c1, caadria2017_070k22, ascaad2016_004p2, 2498, 81a1, c744, eb09, cc98, bd0d, e309, 4121, d9c0, 4df0, 64e3, 9d75, 9e06, 73a0, 7d3a, e34f, 3842, 6dc2, sigradi2016_534ll, 0d84, 03ae, a987, b946, acadia14_365ar, 024a, 6e93, sigradi2014_345n9, a1f9, 8411, 9626, 6d75, a2b2, 5c18, 37a7, 9e52, 7a6b, ijac201412402b5, ijac201513201a6, ascaad2016_037e14, 860c, 32c2, sigradi2016_641ii, 00a8, 53ed, 2dda, b943, 0047, 8223, ecaade2016_097v26, 9343, ecaade2016_065y15, ddc1, 9a29, f1ce, 9e51, 303e, 2fd4, cec8, 5d19, caadria2016_301v13, 213f, 2145, e0e1, caadria2016_871t37, bb2e, a11b, 3fe1, 96a5, ecaade2014_105w23, d5cf, ee01, ijac201412408a2, 5de9, caadria2016_507g21, ascaad2016_008c4, 6064, caadria2017_142f37, sigradi2016_393ww, adec, ijac201412408s2, ecaade2017_277mm, a1ef, 0440, 94ed, acadia17_348g, 27f1, acadia14_281w, 9e74, 1da8, 1516, 43bb, 439e, 49fe, 22cd, 6145, 9cf6, 3c26, 4f31, 8630, acadia14_301i, d8b4, 4786, e98e, ecaade2016_067w16, acadia14_117ax, a34b, 7b39, 8a66, sigradi2013_280, 5f9f, eb99, 9940, 1241, acaf, fcd7, f1a7, ascaad2014_033b1, c955, e2cf, 5712, abbd, 011b, acadia14projects_91r, sigradi2013_405v, sigradi2013_194h, ddf5, 1703, d7fc, fa65, 776e, ecaade2016_072k20, ff19, 05c8, b298, bae3, 970b, 7959, sigradi2014_214d8, ea3d, 2feb, 4af5, 2559, dbc3, 0017, 85ff, 1d90, f657, c53d, 2dcf, 8290, ef36, 2976, d111, 8959, 2087, 55b7, 8b02, ea4e, 8adc, 43ba, 925e, 65e3, 3a01, 22dc, 7c03, 6430, ijac201614101j1, baaf, ijac201614303f2, 6cc5, bb4a, ecaade2017_248uu, acadia14projects_125p, acadia17_292s, 187f, 653d, ecaade2017_038yy, 7a9f, cf6e, bde6, db08, 5df1, 19ee, 30c6, f5b2, fac7, sigradi2013_30c, 7be5, 9fde, ecaade2016_222f57, d9e4, caadria2015_208z31, acadia17_669k, 301e, 0a2e, 7caf, 8b82, 5419, ee74, fd61, 53fe, 4c0c, ba90, 728c, 1e61, 7086, 7721, ecaade2017_253y, 0431, 8628, 4fe0, 53ac, ecaade2015_138f29, 1db3, 9324, 1a20, ecaade2014_014z2, acadia17_90pp, sigradi2014_239a9, fd75, 5310, 09e2, ijac201614208t13, b1e7, f6a0, db93, 6c53, acadia14projects_291as, acadia17_348a, 2b33, ijac201412305b2, 737b, 7432, e11d, a868, sigradi2016_625vv, 43d7, ecaade2015_109v20, caadria2016_013g2, 9e11, c913, 9c1c, 6a28, 1a54, 871d, 7bd0, d2d3, sigradi2016_710ll, acadia15_110e4, 89f5, a72d, ascaad2014_019t2, fc71, 3d99, 1104, 586c, ecaade2016_094r25, a8b0, 9b17, 58c0, 5d1d, 2fc5, eb75, f552, 9fac, 285e, d828, 5344, 5538, 41fb, 5378, 86ca, dbd9, ecaade2015_122g24, 0632, b00b, 049f, 8c32, 8297, ascaad2014_005g3, 0abf, caadria2017_056u18, 7d46, f8ac, caadria2017_174l42, 1086, f1db, caadria2015_206k30, b0fb, acadia14_479au, 9b9b, b619, ascaad2016_048k20, 6b7e, 05bc, 1c19, 9add, ecaade2017_019mm, 64fc, 57ab, acadia17_222n, 8930, sigradi2013_135j, cbbe, acadia17_391b, 5569, ecaade2015_303t66, b6c6, 3821, f375, ecaade2015_329j71, ecaade2017_220mm, ea48, e53a, sigradi2015_3.345r5, 34e2, ijac201513104p3, d1a2, 9f99, 6ab9, d5a6, 7a73, 1c10, 84a0, 55c1, 08ef, e01a, 273d, 3201, 33d2, ecaade2013r_019f10, ecaade2017_155k, 168e, 40fc, ijac201614102h2, 3503, dad7, 749a, c628, 8fd7, a122, c3a7, 0f86, 2623, e4dc, 0ff1, c44b, ecaade2016_129d36, 4e33, e2ef, be44, b5af, ecaade2014_198r51, e348, dee1, sigradi2015_3.201s3, ecaade2015_115t22, e1f8, e344, 916e, a349, 696b, 6572, 477f, ecaade2015_271y59, a0ea, 8d60, 93fc, caf3, 13fb, d3da, 7a3e, sigradi2016_641hh, dc75, c6fc, caadria2017_101n27, 709e, 3c33, 7a64, ecaade2017_257ss, ecaade2014_011f2, c151, 1722, 0cb9, 2fb3, c2a1, 9c5e, acadia16_140h10, 0435, ijac201412404a8, f7ca, 509c, 1011, 6a73, 7223, 22e1, acadia17_365i, 2254, 3f5b, fe50, 281f, a3f5, 5369, 8c86, 1e71, 26c9, 3df1, 7f8b, 4cb0, 957f, 17bc, acadia14_365ag, fe71, efa6, 5ede, cbc2, caadria2016_363d16, 2e07, ae15, 01ca, f989, caadria2016_631l27, 02e4, db14, ecaade2016_065f16, a3ba, 85e8, 7a10, 8387, 8ee1, acadia14_479y, ascaad2016_050b21, 2793, 57a7, 93fe, ac98, 3fdc, acadia14_101m, e4bf, dd19, sigradi2015_3.268k5, 93ad, 53a3, 4733, 5a13, 2f7c, acadia14projects_531l, fd7a, 0b92, 21e2, caadria2017_051f17, b6d5, ecaade2014_218y55, 8284, c94c, acadia17_491q, caadria2016_435i18, c2c2, a5bc, 06ed, 5690, 0ca2, 5208, 569c, 58e1, caadria2016_147h6, 6528, c551, 5016, e3f4, 7045, 38bc, 5d28, ecaade2016_217p55, c8e0, a04a, sigradi2016_484h, 0d2b, ascaad2014_019b3, 92ec, 254f, f24e, 9c19, 0143, cbcb, 3d1e, 636d, 95f2, acadia17_648v, d985, caadria2017_031j11, e905, e7cf, ecaade2014_168i42, 2916, 3ed0, sigradi2016_595oo, bfb4, acadia14projects_115aj, f5ca, f526, 2aaa, c57e, 7590, a8b1, e4e6, ecaade2017_302bb, acadia17_90ff, 3940, acadia14projects_153h, ecaade2017_265u, c58b, e5ee, caadria2015_164h25, 1290, f28f, f400, 5bc0, 5112, ecaade2017_117dd, c4a3, 4a3f, ijac201513205a8, a384, 72e7, ecaade2016_243x64, ecaade2015_92y18, c5d6, 8be0, 17f8, 8668, 632c, ecaade2015_173j37, 45ce, 3a4c, ijac201513303b11, 1570, 8b04, b95b, 7528, b879, 8e49, 03d7, d2dc, b7f8, 2c91, 6e8a, 6af9, c8e8, caadria2016_095p4, 4e7e, d0ee, f50d, b5e3, 958a, 1a95, ecaade2016_075i22, 36d5, 536b, caadria2017_080j24, 518a, 1fce, f492, 83c8, 2eb7, 8dae, 8b5e, 8c71, sigradi2013_330c, ecaade2017_202l, cba8, 11dd, 0707, ecaade2016_058y14, ecaade2014_055x13, caadria2016_125t5, a787, bc6a, 972d, a8e1, 2441, ecaade2017_054bb, 7d44, ecaade2017_021m, 1408, d72b, 1126, ecaade2017_305h, 9efb, 95ac, 3c40, 8382, caadria2016_611k26, a39c, 64ee, b72e, ecaade2017_076w, 2fca, adf2, acadia14projects_619au, d5e8, acadia16_214u13, 112a, ecaade2017_282y, cd12, 472f, 20f5, c845, f0ec, ijac201412303i9, acadia17_330pp, ab3e, 727e, ecaade2016_021y5, b6ad, 50d9, bf09, 48f7, f94d, 744f, 9bf0, fa9d, 4342, 982d, b631, 9deb, c83b, 7d5e, 448f, af80, ecaade2017_288x, 2466, 3039, ae65, ecaade2017_291aa, sigradi2013_267c, acadia14projects_101n, b299, ae19, 0d2a, 8735, 86a7, caadria2017_070p22, 6575, acadia14_555j, 925f, bc07, 7707, e433, dab1, c569, bc63, 75fd, a36e, 940b, 42a1, 73c6, a965, 220f, ijac201412304u1, 82a7, 80c5, 36c7, d704, c38c, a634, 0392, d50d, caadria2015_111f17, 04ad, sigradi2016_407t, fea7, ecaade2017_301o, sigradi2013_303s, 5b88, f51d, e73a, 74fa, 59f4, 7f41, 169b, e7f5, 0092, 64ed, 7dea, ecaade2015_59h11, 98c4, b447, 2f77, 73c4, c8a4, 9a8c, ijac201614204r9, bdcd, 56f1, 1b2e, e892, dcc3, acadia17_381cc, sigradi2015_11.34w23, sigradi2013_184a, 2d91, e071, ecaade2015_241d55, 9f5c, 852a, de7e, b2c0, 3579, 7981, 2581, 471e, 7797, ff9f, 6514, 38b6, 53f7, 774b, 365d, 5d74, acadia15_371h16, ecaade2014_169p42, 3071, eef7, acadia17_297bb, 6dc0, ecaade2016_017p4, fffb, acadia15_323i13, sigradi2013_407d, 2511, ea0d, ba2e, caadria2016_539b23, 14b2, 3812, caadria2015_124z19, 807a, 1c37, abb1, 4777, 7837, ca9d, b9d4, 2572, b7ae, b1cc, sigradi2013_285b, 8a89, b444, 1e3e, d13a, 5162, e02e, 76af, e263, 6c5f, b6fc, cb4a, 2628, 8b6d, 5156, acadia17_274ss, f18c, 39d9, c4a8, ecaade2017_122mm, 201e, e492, 09c9, 7324, 5551, 1d28, 626d, c7bd, ijac201412406l9, 1991, b87b, f894, acadia14projects_79y, 07d6, c130, 5f72, bf1a, sigradi2013_226r, aed1, 7f9e, 3eab, caadria2015_064m7, fd40, aebd, a7a7, bdf9, 2775, e9db, 0f6c, ad5e, 7513, caadria2017_046z14, ijac201513303z10, 95b1, 2fb1, ecaade2015_158x33, ecaade2015_15b2, 3a49, 8b1a, b423, 3ef8, 8f22, df3e, dde1, be0d, sigradi2013_401m, e678, 9d0a, acadia17_628uu, 73d0, c1e7, ca17, sigradi2013_311j, ecaade2015_320p70, 25ec, 15ec, 2584, e91c, ecaade2015_227p50, 14c8, sigradi2015_6.183k8, d338, b361, acadia17_292bb, f126, 24f7, 3859, 458f, 7032, 1c84, 22f0, ecaade2014_092d22, d6ea, 6459, 1773, ecaade2017_215n, 2d69, 5e82, sigradi2015_11.136v24, 58b8, acadia17_266dd, acadia17_608q, ecaade2016_129r35, 2f2f, 5ccc, ecaade2017_021s, 0103, sigradi2016_431cc, 4e26, 8c80, e031, 3488, c866, ecaade2016_057r14, ecaade2017_023bb, acadia17_391tt, 6e0f, caadria2016_343d15, a158, 1b1f, d6f3, caadria2015_030j4, 35af, 0e7b, 3bd5, acadia14_177w, 82d3, bb01, ecaade2014_224i57, 98ae, acadia17_669u, 3eb4, c539, ecaade2014_240t62, acadia17_38zz, 888e, 8a10, ecaade2017_090kk, df6d, ecaade2014_198l51, ecaade2016_ws-dheritaget67, dca2, 15b6, caadria2017_057s19, 890a, fdeb, 0375, 4890, a4cb, 40a9, 4fdf, 9fa5, c18c, caadria2016_713w30, 2d50, 9168, 9cf8, 17cf, 4fe6, 5fdb, 0308, 6225, 2d2c, caadria2016_343m15, 91c3, acadia17_670vv, a041, d014, acadia17_608hh, ecaade2015_129t25, 647b, 76b0, 622f, 7886, ijac201513205j8, 422c, 9745, sigradi2013_387a, 9e54, 490b, 4534, ecaade2017_157tt, acadia15_357n15, ijac201412204j3, 9d94, caadria2016_405l17, ecaade2017_101n, acadia14_81o, ecaade2014_149e35, 5801, 0fed, d0cf, 0aae, acadia17_38ww, ecaade2017_225g, acadia14projects_671v, sigradi2013_194, ijac201412204f3, 69e1, 800b, 4b7e, a652, 1272, af46, caadria2016_167j7, 9eb1, ecaade2015_221z48, caadria2017_115g30, ecaade2017_052ll, 710b, 42b7, 851a, ecaade2016_006t1, d5de, 4dc8, 8778, 247f, sigradi2013_401n, ascaad2016_027y10, d279, 3eb1, e668, ecaade2017_053l, 4257, ffa5, af95, ece8, 8ae6, acadia16_270e17, d6be, ascaad2014_008x4, bd02, sigradi2016_357j, d0a9, 935b, 223f, acdd, 68b6, da86, 34dc, 3fac, sigradi2016_807jj, 2c22, sigradi2013_244p, 85a3, caadria2015_048s5, 289a, cf2e, 57f9, e5a5, b7c1, 0920, b000, 4e3c, 1f6a, 37fd, 2a93, b099, 2e2d, 8ce9, 62cb, daee, e0a6, e095, 7ec8, 32b5, c671, a83d, acadia14projects_317x, 0006, 5c45, eddf, ecaade2017_230pp, acadia17_500ff, 4531, ecaade2017_225xx, c9dc, 79f3, fafc, ascaad2016_033f13, 756c, acadia16_362p22, ecaade2014_019e5, 7133, 3cdd, 176e, a74c, ba0a, 942a, 386f, acadia14projects_565aa, 2457, ba18, 7b2c, 2889, 5f13, a1b8, cdb3, 8aa4, caadria2017_003g2, 57c4, 2ff4, 551d, 3b44, 9fd6, b8ff, cb01, sigradi2015_10.74s18, ecaade2014_192g49, acadia17_590l, ad26, 5631, ecaade2014_233r60, b6e0, 41c0, 3ae7, 4f63, 1409, b2ea, 2fd2, acadia14projects_199aj, 979f, 25bc, d9ca, 716f, c17d, acadia14projects_177s, e630, caadria2017_081v24, fe35, acadia17_648pp, 4e44, ascaad2016_039n15, 75e6, 5e7d, 8cba, afd1, 4288, f158, c12b, 40fd, b12b, d6f9, ecaade2017_029y, 06d9, 096b, 12e8, 8de7, 5393, ecaade2016_013o3, 2d2b, 4193, acadia17_222j, 224a, e133, caadria2017_096a27, 0f98, 9213, 8a68, ascaad2016_007y3, ecaade2017_026ss, ascaad2016_059k23, 746a, 2e18, e83c, 10ba, eb37, 5582, 7245, 7857, 06eb, ecaade2017_046e, ecaade2017_256ff, e109, b066, c519, acadia15_343x14, acadia15_47l1, c044, bc91, caadria2017_047x14, cf53, sigradi2015_11.165l25, acadia15_343b15, 3421, eaf7, ecaade2016_157b43, ecaade2017_053ww, 7c57, 306f, f523, 83e7, bc8d, 19b7, d745, 663a, 1959, acadia14projects_719f, acadia14projects_247r, acadia16_214s13, c916, 41b2, ad48, b396, 0357, ecaade2014_217i55, acadia15_483u20, 4e37, fa5d, acadia14projects_199ar, 750c, 70e0, a7d1, e8e2, 3658, 91de, sigradi2013_390d, 0413, 01b8, c868, ecaade2017_099b, 1b53, 7bf9, 25b1, ecaade2017_108c, 5463, ascaad2014_001j1, a118, 52a9, ecaade2017_227o, acadia17_201zz, 68c3, ecaade2015_194s40, 0f21, 6bfa, ijac201412403p6, acadia14_153f, a303, e51e, sigradi2013_389k, caadria2015_170z25, ecaade2016_021d6, 1b66, 1aac, a310, ed95, 1cf2, acadia16_298o18, e657, eb12, 7668, 9ec1, caadria2017_081m24, e752, ebcb, dc05, ecaade2016_067l16, ecaade2017_273r, 9be0, 7742, f9e6, 5844, ba22, dcae, aef3, 1342, 4c8f, ecaade2017_288gg, 716a, acadia14projects_365ao, ecaade2016_026u7, e6a8, 2ea6, 9e5b, 47de, ascaad2014_009c5, ecaade2015_138c29, 1716, 5e7f, 5692, ecaade2016_162y44, caadria2017_048c16, ecaade2017_215h, sigradi2013_285z, sigradi2016_741jj, 627f, acadia17_648dd, 1d84, 3342, 7911, ascaad2014_029m8, d922, 7fee, sigradi2015_sp_10.179j31, 87fe, acadia14projects_565l, sigradi2015_8.186c13, ecaade2013r_005o4, c920, 2ecb, 77a4, ecaade2013r_020m10, 8a1b, 0800, 27ba, 4d44, 1267, ascaad2014_026e7, 31ad, ecaade2014_085f20, ecaade2015_53v8, acadia15_185f7, ecaade2015_155m32, acadia17_26f, 81f6, 4323, 6364, 0479, caadria2017_132l35, ecaade2017_053h, ijac201614101f1, 1943, 3d71, 6b64, 49a9, d3cd, 8657, 15d1, ecaade2017_225e, cb40, e9c4, 6dad, b4be, b96a, 352f, ijac201614208c14, 9c82, 1a5d, b730, acadia17_318f, 2693, ecaade2015_53m9, caadria2015_108m16, 8824, 6029, ecaade2015_92t18, 2e25, ecaade2016_087u24, eb43, ijac201513206g9, 98dd, c04b, c344, ecaade2016_070n18, 0ef3, 27ad, 716b, 0e83, 6053, d28c, 5c79, e70e, 3102, d16d, f9be, fa7b, dd73, 5176, ascaad2016_038w14, 6981, 6621, acadia17_640mm, 8a6f, d0ec, f301, b0a4, ecaade2015_205v44, 7ddf, 24c7, ecaade2016_128h35, 08b1, sigradi2013_280l, 075d, 69e8, 1b4b, a83e, ecaade2015_119f24, 39ca, 24aa, 7411, 5c58, 866b, ab0c, ecaade2015_202k44, 9ac4, acadia17_90zz, 24ba, c03f, a658, a98f, 51ed, 39cc, 6c88, 5b94, ecaade2017_264ww, ecaade2017_013mm, e8cc, 3b72, 1ff3, 6bf2, 5c82, 7ff1, c2de, ecaade2016_046o12, ecaade2014_194v49, sigradi2014_345h8, 2c2b, 8495, cec9, 1021, 3ec5, acadia15_185k7, 2e4a, f398, acadia17_464mm, f268, 4394, ijac201614206x10, 36c0, caadria2017_174k42, 609f, d2e1, 74b7, a147, ecaade2015_227t49, ascaad2014_013b7, 7854, ecaade2014_145e33, de18, b74b, 53a2, ff73, 5d88, c8c9, 0789, 3032, ecaade2016_tkot66, dcf2, acadia17_464f, ed28, acadia17_403m, 2574, 8483, 1000, 01d0, 1f1a, edcd, a6ed, ecaade2017_044ss, 7cd3, 1596, 330c, cf77, d5ae, 2cf8, fcb4, acadia14projects_435aa, 08a9, 0f87, 29cd, acadia14_719h, d754, 12bf, 46d6, ijac201412305g2, 2392, b1e8, acadia14_661f, dbee, b818, ecaade2015_53y8, 06fa, sigradi2016_590m, 1a9d, a237, 1a44, 30d4, 5343, 9cef, 211e, caadria2016_333b15, caa8, cba0, 9c4d, ba2f, 7382, acadia14_247h, 8e51, 9a08, 3c61, 4c13, e33a, a057, 281a, 3f7d, ecaade2017_059rr, acadia14projects_661j, 081d, 8aca, d355, 5b0a, 0653, acadia16_98o7, sigradi2015_8.186k12, 9b3e, e52f, 8792, 22f1, ecaade2016_225e61, b3ca, 9161, ascaad2014_024a6, ecaade2017_255e, 5306, 57ae, b6ba, a1db, f9fd, 5076, 0f7e, 716d, 1a12, cbba, 158b, a7a2, 4658, 684b, 5643, sigradi2016_625ll, 6770, 34a3, c6e7, a280, acadia17_90w, 617f, 1fcb, ce36, 9e28, 9c15, e12a, fdb5, 249e, c1cb, ecaade2017_149g, 1ed0, 1b30, c43c, 5051, d6ef, d419, af3a, caadria2016_713u30, 7fa6, eade, 42a8, f686, 1ac8, 91dd, f90b, eb3c, acadia17_307ee, sigradi2013_234d, 3882, a513, f72f, 11c8, 3708, ecaade2016_225c61, ecaade2015_173h37, 833b, 2171, sigradi2014_103z8, ecaade2014_225f58, ed09, cb0f, 0e6d, ecaade2016_198i52, e9d8, 97c6, f7e6, f2f5, dc8f, 4741, ecaade2014_180p45, ed39, ecaade2016_087r24, 5f20, 6c85, dc28, f5d4, 5b15, acadia14projects_609aj, 2f60, acadia14projects_661m, acadia17_473qq, 653a, 6378, e9fd, caadria2017_040h12, ijac201513205u7, 0e36, 2f61, 6e10, 3dda, 4146, 45e2, e9b7, a3ac, acadia17_339vv, ecaade2015_155z32, 45f0, ecaade2014_184e46, ascaad2016_042x16, 08ec, ecaade2017_199ss, 680c, ecaade2014_052c13, ee75, 4f4f, sigradi2015_8.189p13, 66b7, acadia14projects_681av, 991e, 1c4f, caadria2016_415v17, 0ffc, 1b85, 58bf, 2e97, 5a2e, fe32, ecaade2016_216a55, sigradi2014_057r5, ijac201513103c3, a66a, 6d7e, ecaade2017_046ww, 5e70, a249, ecaade2017_031pp, ca54, ecaade2014_149v34, 0b63, sigradi2016_814yy, f529, f263, 8e0b, 7d49, 8faf, 7d18, 45ee, ascaad2014_018a2, 256a, 138f, ecaade2015_261k58, eaaa, 21a5, 9936, 698d, 86a9, ecaade2015_246y55, acadia17_358hh, f643, e913, sigradi2013_226, d4d3, 4eca, 3472, 1813, 2fbc, 2835, 6049, aefe, sigradi2015_11.196m26, d327, ac1c, 450c, 12e1, da93, 198a, ecaade2017_057z, 793f, 0195, ecaade2015_138w27, 7727, c96a, sigradi2015_10.309x21, 5885, acadia15_371m16, ecaade2015_138w26, 7e24, 95a7, edeb, 666e, ecaade2014_111g25, acadia14_189am, bba4, 8f60, ecaade2015_336e73, ecaade2015_138s29, b513, caadria2015_108n16, ecaade2016_222v57, b2f4, 6f92, 373e, 252b, 746d, 217b, 3146, c1cf, ecaade2017_124z, a258, 8188, d903, e5c3, 99f6, 9fbe, bcf1, c2d1, abb9, 1e28, 0494, 095c, e0b6, 71e4, bc90, 6837, f515, sigradi2015_9.347l17, 2e78, ecaade2017_142tt, acadia14_23af, 9abe, ascaad2014_030y8, 9923, a069, b288, e445, ecaade2017_254hh, ecaade2015_22m4, f4e8, c27f, 874a, caadria2017_027n9, 80b2, 3877, f41d, b7f7, 0b84, 89ea, 0be8, 3553, 601a, d232, 14d5, 3241, 5623, e903, c6ce, ijac201513202g6, 5fa7, ecaade2016_033c9, b58d, ecaade2017_019rr, 7b84, cf13, 0b95, bc10, 9550, aa75, e6cc, 9d4a, acadia17_178vv, 4d62, 86b1, 1e5c, 4d77, 82cb, bc5a, e7fb, 922f, e95c, c445, e346, ac1d, ebe8, sigradi2016_590a, 8126, 691c, ecaade2014_023c6, 0f1f, c1ab, b6f9, ijac201614201c7, ascaad2016_016v6, 8080, acadia14_75e, sigradi2014_213n7, e6ce, 77f3, e2d2, caadria2017_016i6, c8ef, ecaade2016_007m2, 4198, f1dd, acadia14_463b, 89a8, 1623, dfb1, caadria2017_165s41, caadria2015_203p29, 8c3e, 0daa, 5820, e13d, acadia16_382x23, 8c21, acadia16_214w13, 877b, 7c53, aa2d, 5a1d, 06a7, e88b, ecaade2014_186h47, eea2, ecaade2016_bkog65, 939a, bbfe, 7498, ecaade2015_273f60, f02e, acadia16_196w12, 1f86, ecaade2016_129z35, 8c8d, b127, acadia17_71kk, 2f38, 18b4, e539, d83a, 4627, aa38, 2e2e, 1fe9, fa6a, a34d, sigradi2016_467p, acadia16_54x3, 601e, c760, bffe, ecaade2016_224r59, 7949, ecaade2014_157t38, 77c3, 317e, 6207, 40db, 47bc, acadia17_358kk, d653, acadia17_101t, sigradi2014_074s6, ecaade2017_194y, f947, e125, b500, 3a9c, 2d78, sigradi2015_12.107f27, d1d5, caadria2017_129s34, c4df, sigradi2013_386v, f327, cf18, f0ff, ecaade2017_308v, cd14, ecaade2017_049yy, 7bbc, acadia14projects_565p, 3b8a, acadia17_414oo, 8ebb, c3c7, dd55, 3c7e, d2a6, acadia17_464vv, ecaade2014_226d59, 53dd, 0c2f, 6ba5, 26db, 179a, 9f56, f813, a42b, ace9, acadia14projects_75b, 0c6e, 5e88, ecaade2014_177r44, 4e29, 0e2b, ecaade2016_057u14, 96ee, 7af1, ecaade2017_027e, ecaade2017_059ww, b42a, e64f, 16ee, 35e8, dd53, 0bf6, f38c, cfd5, 269d, b0f2, ba4f, dc0a, f98c, sigradi2014_045d4, ecaade2017_071xx, ecaade2016_223i58, 8d24, 6d10, 61c0, 8626, 0572, 9008, 7bb1, 3075, caadria2015_156i24, acadia17_542uu, caadria2015_237v35, sigradi2014_132v1, ascaad2016_058d23, 0727, 23a0, 68f0, 8d51, caadria2017_110f29, 5f2d, b0e0, ba95, ff5f, 1714, 074d, 177c, d4cd, sigradi2013_280o, caadria2017_003s1, ecaade2015_280d61, bc9d, b611, 4523, ca30, 92e6, e393, 0798, 2a0d, sigradi2015_sp_8.284p30, afa2, 4e1b, 2e10, 858f, b045, 2fa4, 4367, 376b, bf6c, 7dc8, sigradi2013_347s, caadria2017_008b4, sigradi2014_329a7, 24fc, dd8c, 89c1, 04f7, acadia15_407l17, 241d, 5adc, 0042, 22a1, 3f22, 4cc0, abb7, 854e, 088a, 5455, acadia14projects_153i, 1d78, 53d1, 312c, 1859, 6df3, ecaade2014_206j53, 4334, ijac201614201u6, acadia14projects_219ay, 1018, caadria2017_145v37, 61d4, d3fa, 6cbb, e171, 3866, ecaade2014_038c10, ecaade2017_309oo, 8a9d, acadia15_357o15, 31fe, 5ea9, 485a, caadria2016_457l19, caadria2015_202x28, e6e8, 53eb, 02f4, 0aee, c5bb, ec44, 9aa7, 0791, b77d, 96c9, dfd8, 1045, 78cb, 6389, 6bcf, 7418, 0623, acadia17_669r, ecaade2016_224x59, d63b, 4082, ecaade2014_163w39, ac17, ecaade2015_53w8, 442f, 9e29, f63e, 96f6, acadia17_511vv, c98f, e8f8, e592, c878, 6beb, 12fa, 9452, 5e51, 7302, bb33, f06a, acadia14_671t, a14c, cdf9, ecaade2015_94f19, caadria2017_142n37, 3560, 307d, 4545, 2673, 4195, 0ee9, ascaad2016_052i21, 18a5, ecaade2017_083jj, acadia17_170m, sigradi2014_189m6, 7942, a81e, acadia17_366k, d3f2, 0abd, 0dc8, 9108, ecaade2015_79h15, e87e, a7d2, 799f, 54bf, b46e, f459, 6134, f4a5, ecaade2017_294ww, de66, 1e1c, c010, f833, 606c, dd92, 172c, 4ef9, a9c9, 12b5, 7876, a106, 2acb, 3ce8, 69d8, d5ce, e2fe, sigradi2013_429, acadia14_531x, 2c88, 436c, 32c6, 6d1e, e40f, 4499, d9b3, ecaade2015_161g34, 08a8, 774d, ecaade2017_198o, fa57, b36c, 84e0, 057e, ecaade2015_35w6, 5803, 73ee, 0eab, cffa, 8af1, ef66, 384e, 96c4, ecaade2014_055u13, bed2, b859, ijac201614202y7, 587e, ecaade2015_48y7, 67fa, e0be, sigradi2013_401r, acadia15_123l4, 0e0b, acadia17_542oo, sigradi2015_3.221x4, ijac201513303u10, 1bd3, 3d35, b425, 790b, ecaade2017_033v, cf75, ascaad2014_017c1, sigradi2016_479dd, 72d2, b2ad, ijac201614401a1, a107, e05e, bb02, 89a0, 7ed1, 451f, 46a5, 8051, 936e, d70c, 1a30, eee6, ecaade2014_144c33, deb5, 3662, ecaade2014_195v50, 1b51, 84c0, 9f7e, acadia17_678x, f23a, e3d8, b30c, acadia16_88w6, 210f, 91f1, acadia17_72j, caadria2016_271z11, acadia14_655ab, e02b, sigradi2013_155n, 0fc0, 66ce, 2edc, eb1a, 25d2, sigradi2016_741ii, c94f, ecaade2014_151d36, 3d0d, 9280, sigradi2016_360p, 8c0b, 1bb8, 4650, a951, 4b35, acadia14projects_177u, e5f7, d6de, sigradi2015_10.262k20, acadia14_81k, ecaade2015_251n57, 0f5a, 2b5b, ecaade2014_153s37, 7cec, ecaade2016_113y30, 8093, 8ae9, acadia14_619z, 43a9, fec2, sigradi2015_8.47o11, 65b9, 1cb9, 6a45, ecaade2016_163a46, cfc8, ffe0, 2edf, 6d92, 7ce2, 43a7, ecaade2015_302o66, 4210, 10e1, 4f58, 352c, 5f80, acadia17_291o, 4d5f, 9f03, db8a, sigradi2014_151f3, 0236, 770f, 2a7f, 9fb5, acadia17_266ff, c94b, 972a, 63a9, 8f73, 8ea8, b8d0, sigradi2013_138o, ecaade2015_136s26, 6419, caadria2017_129c35, caadria2016_673d29, 58a0, ecaade2015_114c22, 7c9e, 8e8b, 850a, ecaade2017_057n, 9ba2, ec06, caadria2017_085a25, ijac201412403m6, 63d1, f7ae, f4d7, sigradi2013_243, 5503, ecaade2016_222r57, 70db, de8f, caadria2015_181w26, cf11, 35d8, 2d3b, fff0, b8c6, ijac201412403c6, 1fa3, acadia17_382b, sigradi2014_239f9, 60a4, c1ed, b080, 2671, ecaade2014_079z18, acadia17_248h, 1f68, 9c1f, sigradi2013_189h, 03c4, acadia14projects_479j, e63e, 43eb, 14d7, f979, 9b5b, d42b, 644f, 0201, caadria2016_055n3, 5030, 0753, 0c78, 79a8, sigradi2016_470x, ecaade2015_53n8, c1fa, sigradi2013_41z, 2421, 94c7, sigradi2016_602d, c9f8, ed0e, 2d1e, 04fa, ascaad2016_045a18, 2461, ecaade2015_138j28, bb49, 6eaf, c44e, ecaade2017_124aa, 113d, d01f, a6a8, acadia17_446cc, 273a, acadia14projects_579m, 243a, d82b, 6728, 4c3e, 8edc, beb1, e8b9, 0504, d1ad, sigradi2015_10.378f23, 501c, d925, 4b43, 60f3, ecaade2016_129b36, dd30, sigradi2015_sp_4.275t29, c4eb, 312e, 8547, 49df, ijac201412402y4, 02c3, ecaade2015_152a32, 4dbe, acadia14projects_43x, ee1e, dc3f, ecaade2015_53e9, b8c3, ff98, ascaad2014_010t5, a42c, ecaade2014_151b36, 2371, 77b3, 5ac8, f1a0, 2d52, a68a, fc9d, d357, 730e, 5bb4, acadia14projects_589j, c34b, 444c, 269b, 9457, c91a, 55c5, 63df, sigradi2014_293x4, 5a58, b436, 5b72, fc0d, b9bc, 9192, acadia14projects_565r, 3a0e, 167b, 61e5, 2285, ade6, ae0f, ecaade2014_016i4, sigradi2014_293w4, acadia14projects_79ab, 7097, 1c99, acadia16_394h24, ecaade2017_274y, ecaade2014_031r8, ascaad2016_023r9, 3459, sigradi2014_345p9, acadia14_43w, c288, 679f, 0837, sigradi2016_544d, ccbf, c172, a570, fe8b, d2f6, ecaade2017_302dd, acadia17_145ww, dcb5, caadria2017_136s36, 4e31, caadria2015_122m19, daa2, 05bb, d60c, caadria2017_132k35, e2fd, ijac201412301u5, 0ad8, 327b, fb13, 5886, 55ca, 091f, ascaad2014_022o4, ae88, a240, 970f, 3e08, ac7f, f4c6, 37d7, 35d4, fa12, acadia17_481l, 1fd5, 1752, 4623, d409, 5234, dbab, 215c, 1f28, 4eaf, ecaade2014_239k61, 30b5, acadia14projects_199am, dede, 0acc, e760, d10e, 5fc2, c12e, 9d2a, c3e0, aea6, be34, a5de, 29fd, ascaad2014_021a4, 03ca, 89bd, 21d7, acadia16_318h19, acadia14_487h, 99d5, bfd7, e1f4, f04c, acadia14_681at, 46e6, 5335, f53e, ecaade2015_304a67, 8b36, cee6, acadia17_640t, 40d6, 267e, 6617, 1328, b57a, 4457, 84ad, 367b, c520, 3387, bfe0, 23fc, 925c, caadria2015_102x15, fdc1, 9fc0, ecaade2014_240b62, c50a, 77a6, ijac201614101e1, dd78, ecaade2015_61h12, 56a7, 448c, 150f, sigradi2016_465l, 93cb, 264a, caadria2015_162w24, de1a, a88d, af29, bf11, 6832, 5215, 5152, acadia17_660p, e029, ijac201513305h12, 50e8, 472d, 3ebc, ascaad2016_023y9, 784d, f7d3, caadria2015_203r29, 126f, 24bc, ecaade2013r_011f7, 2c0e, 01d8, a156, 1652, ijac201412402n4, b6b9, 3e23, sigradi2013_294v, acadia14projects_117e, 3e6d, caadria2016_259o11, af62, ecaade2016_154z42, 2bdb, e37c, 366c, f6cd, 483b, 300b, c97e, 3314, 64d3, 2df4, 88ab, 52d0, a54a, cf2f, a6c8, 3bb1, 585e, 2d7c, 2246, ijac201412407a1, 8bb3, 2576, 8cb1, c5ec, ecaade2014_052u12, caadria2016_539z22, bbc9, 8439, ecaade2015_229x51, ecaade2017_194s, acadia14_91s, 392e, 64a7, acadia16_224w14, 1fb0, d7c3, 21ee, 96a9, 4387, acadia17_350ii, 86ae, 32ed, 392c, 5a35, 5796, a28c, b4f0, sigradi2016_779uu, 2866, ecaade2014_113s26, ecaade2014_038b10, 3bb2, acadia14projects_619ac, 06b6, ijac201614305j3, sigradi2015_11.34a24, af93, sigradi2016_455b, de70, f338, ecaade2016_221p56, ecaade2015_100z19, bb2d, ijac201614407m4, caadria2015_015b3, 128b, f2f8, 9c4b, 65ff, 0bd0, 1d89, 90f3, a939, 1815, d6a0, 29c6, 8076, 2c0f, 21e7, 9fe6, ecaade2014_066j15, ee34, acadia17_423ll, b56d, e9c3, 1f20, ijac201513104u3, acadia14_579aw, acadia14projects_627an, b84f, c0d3, aa55, af4f, ijac201614101a1, cd90, 39dc, 0c5e, b530, bf7c, ascaad2016_042b17, ecaade2015_324t70, 065b, ecaade2015_79g15, 0a1f, acadia17_426h, 1da9, 4c8e, a99f, 378c, sigradi2016_710aa, ascaad2016_003r1, 7055, 14d0, 0df9, e164, ecaade2017_101y, 66a3, acadia17_212cc, ecaade2013r_008l5, 2f56, d41c, a0c2, be5d, 21f1, 91a2, sigradi2013_248f, aad3, d2ec, e6b7, 2bf9, ecaade2013r_003x2, ecaade2017_101t, 6e87, 20c8, caadria2015_213o32, caadria2015_126t20, d630, f33f, 2c17, ca5d, ef7e, ecaade2017_101w, c46d, acadia14_681ag, 5e67, 69b4, bb1a, bb87, sigradi2013_117n, ecaade2017_105ll, d31f, ab49, 7874, ecaade2013r_020n10, ijac201412302m7, 932a, 6abb, eea7, 65a7, 232f, ac11, 3c9a, b6e3, ecaade2015_303p66, 4740, 276d, sigradi2013_200c, caadria2016_353t15, 4afd, efa1, caadria2015_073o10, 4731, 6fec, cb6d, acadia14_453h, 1407, faec, e88f, d865, 6c4a, b4a1, f260, 0f2e, acadia16_196a13, 89e4, 9fc7, fd62, acadia17_520f, acadia17_81i, eebe, db26, f401, b239, 9190, ascaad2016_002p1, 3c28, 8bb1, acadia15_137m5, 6422, 52e5, 4360, 25ab, 0354, sigradi2016_449kk, ecaade2017_151v, 3e85, 4f0a, acadia17_82g, 8efc, 5838, 0bc3, ecaade2016_163k45, acadia14_671m, f836, 5ca3, 6ad5, 3900, e632, ecaade2017_273s, 8c2f, e34c, 331e, 0734, 0cb0, 5d48, 73be, acadia17_340g, sigradi2014_263j1, ecaade2016_238r63, f46b, 9382, d29d, acadia14_125w, ecaade2014_080k19, caadria2016_333z14, 1889, a7df, ecaade2017_140rr, ed0d, sigradi2015_13.316u28, 7064, 633d, ecaade2017_029hh, 6ede, c072, c9f1, 0147, 88f5, 4977, 382f, 642e, 95b0, 8899, 09e7, f4e0, acadia17_222tt, a878, 269c, a85c, caadria2017_096n26, 79ed, 99ae, 20a6, 4690, b3ce, e04f, 3a91, sigradi2016_659t, 0af6, 0db7, 367d, b68b, 2f19, f136, acadia17_36v, d2ae, 2737, b0a9, fef3, 0450, d1d4, 6484, 4bc8, ecaade2016_171e49, ecb2, 7d02, 4ef5, caadria2015_078o11, 0bb9, sigradi2016_571zz, sigradi2015_7.146b10, 524a, acadia17_492ll, 15d3, ecaade2014_149t34, 86cd, 1f17, 2cc7, ac93, ecaade2017_215ss, 2dbf, 4245, sigradi2015_11.165u25, fcb1, 0dcf, 49da, 0c2e, 776a, ecaade2015_11e1, ecaade2014_018x4, 9948, acadia14projects_117f, 83cc, ecaade2015_83p16, 5175, cf23, 5852, 5c9e, 069e, ascaad2016_004j2, f9de, 3942, ae25, bc25, 7dfa, 0626, 2870, 3aa8, 70f4, f447, d159, ecaade2017_215k, 1f7a, 96b3, 96da, a5fd, 5226, ecaade2014_089p21, 8538, ecaade2016_015b4, 9f3e, acadia14_463o, b44f, ded2, f832, sigradi2016_479bb, 2e91, 4e3b, 891e, 5007, caadria2017_182u43, 8890, ecaade2017_199q, afa6, f261, bf2d, 0d49, dd51, b83f, 678d, ee47, af7c, 504b, d229, acadia17_232jj, 88d8, c572, 81b4, 4aa5, 7f9c, bf87, 8871, 2e6e, b257, 5897, c82c, ecaade2016_223i59, sigradi2014_109j9, b60c, fdc0, 53da, 0f4e, 03ba, c05c, 4fa8, caadria2015_208s31, 76d1, abf7, ascaad2014_007j4, fca6, ecaade2016_tkos66, 5f8e, 8da7, 27eb, 4ef0, b1b4, ee61, ecaade2017_090ll, sigradi2013_342u, 74d2, fa37, 5c69, d00e, d7f3, ijac201614305t3, 5123, c7f5, acadia17_231j, ijac201412401u3, ecaade2016_118c32, f5d6, da3f, 15c4, df1d, f59b, c553, ijac201513306x12, acadia16_402s24, 1b39, 70c6, 3d55, sigradi2013_189g, fbab, 71b1, 636b, 944f, b972, 8ec1, b145, 41e8, f7a2, bf78, 9733, 3fcf, acadia17_381ee, dc1a, 0648, 0b0d, acadia17_90ee, sigradi2014_263g1, ac9a, 471c, 6ff7, 68b3, ecaade2016_075j22, 9f18, d7b2, acadia16_270h17, ascaad2016_018o7, acadia17_28bb, acadia17_414nn, 5504, ecaade2017_203ii, caadria2016_725i31, 1269, f3a8, 6108, ecaade2015_284n61, 1a02, 2f50, 3682, ecaade2017_006y, 688c, 5258, c481, 513c, f874, 87e0, 31fd, 8102, 71de, 037c, d138, 2b9c, be2d, 8fa9, 522c, 5995, a86d, 3467, acadia14projects_497p, 8f6d, a845, 03a5, 808d, ca68, 3e7d, 5ca6, b778, a62b, 928d, acadia14projects_237at, 2c0b, 39a1, 3415, 4b2e, acadia14_719k, 2cc8, be7d, 8270, e4f9, cd33, sigradi2016_534zz, d92f, 1928, 3d98, 3faa, 6d2e, 4281, 29b1, 9890, 50b2, 2213, dadf, 3ca7, caadria2017_043h14, ecaade2017_152d, 18f3, e30c, 1035, 404d, a493, acdb, acadia17_91d, 3840, acadia16_62f4, 63bd, a7cf, 9ba1, ecaade2016_132n37, 0028, 1390, a422, 38ea, c41d, 576c, fc98, 945d, 4589, 28a2, 8047, 89cd, ijac201614105w4, f0c4, ijac201513105a5, cbbd, a8dc, bd37, 7c20, sigradi2013_280p, 94e3, 6b78, 8574, 294a, acadia14_347au, a913, 4c43, acadia17_292u, b58b, d441, ijac201412302t7, 7f8d, ca50, e101, fe7f, ijac201412201n1, a1b6, fb2d, acadia15_57e2, 5748, 46ee, fa3b, 1be9, 3e9a, a29d, da3b, eabe, 9ff3, 2681, 7d59, 11ba, 184b, c036, dd69, b565, dd5c, caadria2015_069p8, ffcb, a0da, b7aa, 1bde, acadia17_542ii, ad40, 01df, sigradi2013_184z, 25e9, 64b7, 228c, caadria2015_081f12, 7ad0, de4e, cfc5, e341, 1283, 1c16, sigradi2015_8.239x13, be09, ecaade2017_066v, acadia17_222m, acadia14projects_135l, 7e68, acadia15_110f4, 6deb, cbaa, caadria2016_631j27, sigradi2014_185z5, ecaade2017_039b, bc6e, 60b9, 5d1b, 0e9e, c2bf, fb24, 876e, 9faf, 4093, acadia16_206r13, 89a9, 69a6, d813, 5766, ascaad2014_019i2, 06f6, ab73, 9022, 2965, 9c50, 0784, ecaade2015_138d27, 2412, fee1, 8a96, 6d17, 63f2, acadia16_440g26, 38b1, c2b1, 1990, ecaade2016_102y27, ecaade2015_251p57, 6a80, ecaade2015_138d29, 7b58, 2ee4, 5940, 75c0, 44b2, 604c, 75f6, sigradi2015_8.27p10, 1708, 6927, 936a, c661, 0071, c5f6, e5ef, b093, ecaade2014_100j23, 5757, 772a, 7158, acadia16_318l19, 5e15, bceb, 06bb, sigradi2015_12.297g28, c3ed, 17a3, 2be5, e0d7, 190e, 695e, 7b88, 63ce, 566a, 163b, acadia14projects_517o, 60a3, 7a1c, 99aa, d83f, af2f, a355, aee4, 92c7, 4b7b, 69eb, d396, 1697, 8274, acadia17_71xx, 39b2, 6c45, caadria2016_425d18, f3e9, a19b, 734d, 6a99, 553b, 1abd, 2bd6, d98c, 2f31, 582b, f593, 2530, ecaade2017_129ee, a962, 5847, 95c1, ijac201614406i4, acadia16_362k22, 5c00, 07ed, caadria2017_101h27, ecaade2017_146kk, acadia14_375c, ecaade2017_203zz, b69c, b9fd, acadia17_290d, 60dc, ecaade2017_091xx, ec5d, e7d5, f525, 81cc, d24b, 6f86, acadia14_23aw, 2d04, 220b, ecaade2015_175r37, a9a5, 5d0e, 4458, 7169, 627c, 552a, f5ab, a61a, ecaade2014_084s19, 1c36, 6ef8, 5239, 1c3c, 64e8, 51f3, ecaade2017_255qq, ecaade2015_127u24, 2e88, caadria2017_001f1, 4810, 0210, d32b, 929b, sigradi2014_109f9, ecaade2014_071c17, d904, sigradi2016_408dd, 8658, 4b90, acadia14projects_565ab, 82f9, 5dba, 5de1, 53b1, ecaade2015_161n34, ecaade2015_206v45, d01d, 69c1, 06ef, acadia14projects_601aa, acadia15_232t9, e43a, acadia17_365f, 2ff1, 2e60, 6b50, e2fa, 2cf6, d6fb, ecaade2016_140i39, cbb5, 187e, e3d6, 1e11, 5a11, ecaade2015_178g38, 6947, 0662, 0ed3, 0eae, 7664, 5d33, 1e83, caadria2017_021p8, acadia17_202j, eb9f, 4697, 2236, acadia17_154y, dc70, 9f28, acadia17_473ss, acadia17_630a, 75b7, adf6, acadia14_81p, 9c1a, 2510, ecaade2016_166g47, acadia14_627f, cd05, cff8, 500e, ecaade2017_201e, 9b15, ff90, ascaad2016_022o8, 2429, 71a9, sigradi2015_11.136j24, acadia14projects_479i, ecaade2014_149f34, 92ab, 0e05, 9572, c9cf, c9d7, e7b0, 65eb, 4a09, 3a3d, c4a6, ecaade2017_116h, acadia17_189nn, 31f6, 98bc, 7051, 550a, 35f3, fab3, sigradi2016_363ff, ecaade2014_194r49, 5fb8, 256b, 057d, 29d8, d289, 733a, 9a3c, a288, 7f18, eacd, 1b03, a5bf, 112b, 046c, sigradi2015_9.152b17, b5ba, 94ec, cd01, 2330, efe9, ecaade2017_277nn, b13b, 7e77, caadria2015_220i34, ecaade2015_235z53, 67fc, 9f54, sigradi2016_690qq, 2cb4, f0ce, sigradi2016_732z, 88cf, ecaade2016_147y40, d04f, sigradi2015_11.8p23, 5a73, cdbd, ecaade2016_139g39, ecaade2014_014h3, 47e0, 535f, ascaad2014_004p2, 2c89, 920e, c702, d811, 2b14, 056c, acadia17_340n, e478, a1dc, 34c0, 918e, acadia14projects_167w, caadria2016_291s12, a476, 03e5, 94ad, f5d5, ecaade2017_220tt, c21e, 214b, 59b1, 113b, ecaade2014_141f32, 6009, 6686, 09e5, 9b77, ed45, acadia17_630i, ijac201513201s5, 53c3, 1594, c56f, 699b, e552, 64ca, 448d, 8c7e, fed3, dea2, aa06, 1ed6, caadria2016_311z13, 6466, acadia17_502vv, 5c49, 04cc, 3b2c, caadria2015_190o28, 269a, ecaade2014_108e24, b9e6, 2a09, bcf9, ef37, a68c, a914, 502c, ffd1, caadria2017_047w14, 511b, acadia17_316zz, acadia14_661k, 1f5a, 4a72, acadia17_260v, ecaade2016_102g28, 407d, 1d18, ecaade2014_121o27, f052, ecaade2015_155e32, ecaade2015_271b60, 94cd, sigradi2016_764g, db78, 2a91, 72a4, ecaade2015_59r11, 4412, 6e12, ecaade2017_164ee, 11d4, fd83, 278b, a0c0, ascaad2014_023c5, d4a5, e13b, 8e91, acadia14projects_219e, 28cb, f17b, 30ac, b92c, acadia17_212gg, ab63, ascaad2014_027j7, 160c, 1158, acadia16_470n27, 03a2, b272, acadia17_265v, 4320, c40e, ecaade2016_243b65, 13f1, aee7, 1ebf, acadia17_323s, 1455, 4923, 6aed, 1669, b1d4, ecaade2014_140u31, 2282, ecaade2014_167m40, a635, 51a6, 4c87, acadia14projects_237ax, 3b20, c0a4, acadia16_460u26, 51d5, dabd, ecaade2014_180r45, 6eed, 7cef, ecaade2015_176v37, b911, ecaade2013r_007c5, 50eb, 3f5d, 0b09, 351d, c940, b7af, 866e, sigradi2015_10.381h23, 7e0e, acadia17_154mm, e5d9, c7e0, 0d94, 9d5f, a801, bcc9, c367, 3516, 8124, 563c, sigradi2016_636m, acadia17_474k, 80df, 06c0, a5e5, 8446, 805c, 44d5, 6b86, 75c5, afd2, 03b0, caadria2017_017m7, ea68, ecaade2017_032i, 7b22, bc04, fb53, 0643, 2b04, ascaad2014_019x2, b0d6, 7da1, c2d4, caadria2017_142j37, e037, 6bfc, 9a98, 823c, 1635, 5f68, ijac201614102s2, acadia17_358mm, caadria2016_549u23, 3c9e, acadia14_281y, ecaade2015_176x37, acadia16_344l21, 9d11, 762b, ecaade2015_227x49, 2418, 671a, acadia14projects_301g, 1197, acadia15_274m11, e812, 9071, 1c4d, c0ba, acadia14_291g, 37a6, 24d4, acadia16_352a22, c223, sigradi2013_101l, sigradi2016_674kk, acadia14_699m, efe2, caadria2016_105b5, ecaade2015_59m11, acadia15_95i3, 9c71, sigradi2013_326g, e1fe, d09f, ce22, 272b, 0962, a6ee, 66e8, 3d82, 49aa, 97a4, 07b8, ecaade2014_138i30, 3726, ecaade2016_042j11, 9c31, 39e1, caadria2017_009l4, 3a83, sigradi2016_449nn, sigradi2014_345m9, 0dad, 0b85, c79c, 1cda, acadia14_579b, f3fa, ascaad2014_018w1, d5f7, 73b2, 960c, e964, 7d15, 6388, 49ff, ecaade2017_184mm, 7d9d, ecaade2014_065g15, f621, 9615, bb78, acadia17_502d, da78, caadria2015_218z33, acadia17_391yy, 9b8f, acadia14projects_33ah, 8065, df02, 8b0e, d96a, 357c, 6cc1, acadia16_62t4, 10d6, 0b13, sigradi2014_075f7, d4a9, 2ad7, acadia15_110v3, sigradi2014_048d5, f922, f576, c7d2, ecaade2014_163x39, d9c3, ecaade2017_225f, d715, ad2a, 7679, 97b7, bbdc, db0b, f4c2, ijac201614208g13, 7136, d196, 7b9f, 9d37, e58e, 8d7b, ijac201412304t9, acadia14_539g, 4aab, 44c7, 9de5, acadia14projects_247h, 2119, 5e8d, 0dec, 0f38, bf83, c7a3, ecaade2015_293w63, acadia17_329w, 7ca6, 6a44, 0b39, 77fe, sigradi2014_291p4, 5ef1, 9501, 76cf, ecaade2015_152x31, 960e, 87ea, 9ca8, sigradi2013_64, 7c85, 430f, ecaade2015_138v27, c570, 242d, c9f2, f97b, e264, 561e, fb4a, 0f3f, 5ddc, ecaade2014_071y16, caa5, 4d24, 0bde, acadia14projects_463m, ascaad2014_029c8, f58a, 886a, b070, c36e, ecaade2014_215w54, 682e, sigradi2014_108c9, 3a9b, fd96, 35a0, ecaade2014_139a31, 25fa, 02c6, ecaade2017_152a, ecaade2017_203kk, 6831, ascaad2016_054s21, c592, sigradi2014_151h3, 7cd0, ecaade2016_046x12, e00f, ascaad2016_013e6, caadria2015_137o22, 990f, 15e8, 4222, 280d, 8d21, a731, 4e28, ecaade2017_291a, acadia15_333a14, e675, d294, e176, 1165, 67c2, bfd4, 0b76, caadria2016_601h25, 3ca3, 8324, 087b, 6cc2, ecaade2015_205e45, 66c5, acadia17_350ss, acadia17_413aa, d936, 25fe, ecaade2017_087t, 4a3b, 98cf, ijac201412403l6, e35e, 2955, 4578, e873, ec48, 6d13, 81b0, a9b6, c891, beb4, d254, 8f9a, f746, ijac201513105w4, sigradi2013_194o, ecaade2016_078k23, 9d56, 0bb6, cf03, 6d67, acadia17_491u, 9ccd, ea62, caadria2016_683i29, 6934, 623e, 9e0b, 3ecf, acf6, 9111, 2024, 37bf, 28f3, acadia17_366p, 97d4, cba7, c0a6, ecaade2014_159n39, 710a, dddb, ascaad2016_025o10, 9d52, 3053, 905e, caadria2015_010u1, b137, f254, 0e8e, e22d, 8063, 869f, caadria2015_237m35, 3835, b129, c0b8, 156b, b844, 8618, 3252, 9d9e, e26d, b15e, ecaade2014_152k36, sigradi2016_517p, 2bff, sigradi2016_792g, 3b58, dfe9, 02ab, ecaade2017_198ss, e05f, ecaade2014_157b39, e228, 1e4a, 9aac, caadria2015_078j11, sigradi2016_636n, 5f51, ff2a, caadria2015_213c33, 8e90, e9b8, acadia16_450l26, f43f, 808f, 86fd, 1392, 6ade, acadia17_222rr, 0bdc, 1cb5, ecaade2015_205t44, 2b25, b380, fbae, 7a45, ab47, sigradi2015_8.186j12, ecaade2014_070g16, d9e1, 7015, ecaade2014_194p49, 04ee, ecaade2014_224y56, b5ca, ecaade2014_173j43, 4a73, ceb9, 1bc7, 6ed6, 9f97, 83b8, 17cc, 1dbd, 493c, 3455, 4aba, 68e9, eee7, 4f36, 13aa, a45f, ecaade2016_094u25, 055e, 1d15, 62c5, bd66, ecaade2017_220vv, f40b, 4be5, acadia17_414vv, 6e6b, 9047, 4fdd, b053, acadia14projects_445aa, caadria2016_383s16, e4ff, acadia17_350uu, 88c4, 9a2e, sigradi2016_695p, acadia14projects_135y, 4e72, ba91, 6456, 4ca6, 3552, b5a7, e287, ascaad2016_025l10, 839b, ecaade2015_193v39, bc52, 2091, f13c, a306, 57b1, 18a8, 548a, 9afb, 6d12, e737, acadia17_350rr, 37e1, d70e, sigradi2016_483kk, f41a, ecaade2016_070p18, 5018, 7c42, 04c0, 8ebf, 675a, e75b, e20b, ecaade2014_133t29, 9869, c502, 324b, ecaade2015_207s46, e67e, b461, 87c6, a5f7, ascaad2014_034l1, c6a7, 2ae6, 3120, fdcd, 5c2e, 06b8, b718, sigradi2014_345g10, 6bca, 126e, acadia14_609am, c7f7, ecaade2017_164w, c4bc, acadia17_590tt, 37f4, 14fd, 6fef, sigradi2013_271n, 56af, c871, acadia17_534pp, fa92, 60af, 3345, bd6b, ecaade2017_169uu, 2bc7, 1777, bd94, acadia15_451s19, bcb0, bca9, ecaade2017_057gg, ecaade2014_029y7, 7a54, fd0c, 79bd, be7e, caadria2016_281c12, fc2c, ad35, 2aeb, 833a, 5c25, sigradi2016_773z, c1df, e3d3, 9fee, sigradi2016_602j, f793, 88b9, 7e70, 799a, 0e58, ec7f, ae85, 8a4f, b93b, caadria2015_016s3, 816d, ad9e, 980b, 45f2, 6cd5, d2b6, 544b, acadia14projects_117a, 26ca, 0b80, 8bf3, 44f1, c619, 84fa, 6fa9, 5a56, 485c, b300, 277f, 53e3, caadria2015_081s11, 4a55, f2cc, 940e, ad81, 5f7f, d10c, 5d5f, a191, 073b, ef3c, 0349, 6469, 7368, aa84, sigradi2013_303h, 7289, 1ea0, 5d24, aa10, 90eb, fd6e, d2e3, 2af6, 20ed, 9b1c, 03e7, 4993, acadia17_455w, ab22, 886b, 3006, 85ef, 8b12, de73, 5faf, acadia14projects_365ae, 3bcf, caadria2017_021b8, f009, 72b6, 3234, e762, 2861, 1b7c, 27d5, acadia14projects_63ao, b7ff, 7023, 319b, acadia14_699g, ecaade2015_118u23, f2d4, 53a7, caadria2015_081z11, caadria2016_477a20, acadia17_360qq, dbb4, 1794, 6e3c, caadria2016_197o9, 00ad, b1f1, e66d, 1e52, caadria2016_539w22, c5ef, 7052, 869c, 2298, fb9f, dc89, ecaade2017_085j, caadria2017_132r35, sigradi2016_695u, 5ac7, 261d, 2104, 2ef3, 8c49, ecaade2014_233s60, 6f51, ecaade2016_230y61, cd3a, c039, ecaade2017_215wr, 569f, acadia17_248zz, b9cd, ecaade2017_008s, ecaade2013r_013a8, ecaade2014_104o23, sigradi2013_364, 1561, 8a51, 968f, 401e, 8158, acadia16_308s18, 6835, 85ba, d09b, 410b, 7853, 06d7, ffe1, 80f6, da53, d3df, acadia14projects_23w, c1ad, ecaade2016_077y22, ae22, ee3b, 7816, 4d6d, ecaade2016_147z40, ce25, 6ab2, 6d5b, b59a, ecaade2016_018f5, 7362, 8d4e, 2e42, f758, e28e, 738c, 3d37, 2d77, acadia15_57z1, 6d31, ecaade2014_237e61, 3bd7, 4d99, 9719, ijac201614405t3, ecaade2017_079w, 7c95, 6c20, 37cd, dc5e, ac08, ascaad2016_021g8, ecaade2015_138u28, d4e1, ecaade2015_173g37, 5b46, 0b3c, 7914, cc58, 4ab1, sigradi2016_766l, 5637, cd31, b2f3, a682, fe04, ab32, af53, 6752, 2b15, ecaade2017_293uu, 0fe4, ba89, ascaad2014_015u8, 0cb4, e1a8, acadia17_154o, acadia17_298ff, 4a54, ecaade2015_256e58, c638, 3301, f241, e018, b256, 2d67, ecaade2017_203vv, c29c, 6eba, 4a06, sigradi2013_389n, 6285, c43e, sigradi2016_752tt, 1fad, d4b8, 625f, 64b4, f3d2, 494f, acadia14projects_339ae, acadia16_478o28, ecaade2017_129pp, 8576, sigradi2015_4.219t6, acadia17_316nn, f09a, ecaade2014_147x33, 5bad, ecaade2017_290zz, 63ff, 7f01, 96e8, ecaade2015_138b29, f66f, 8799, ce71, caadria2017_122t31, 0039, acadia16_382t23, 769b, sigradi2013_138, a9c7, fa20, sigradi2016_655g, 9afc, c417, 7cae, ijac201614105f5, d05c, acadia17_26d, c623, dc3b, f792, 57d4, sigradi2016_446ww, 59ba, ee82, ecaade2014_044z10, 1720, 5895, c9a5, e533, 015f, 7fa9, ecaade2017_013vv, 5584, f65d, 1d3d, 31f7, ascaad2014_027k7, caadria2015_015c3, ecaade2015_333y71, a899, 074c, 642f, acadia16_106o8, 9cfd, 250b, ac84, a088, a599, 466e, 07c9, ecaade2016_042g11, bdc1, dd3c, 36e5, ecaade2015_319a70, a161, 36fc, ec51, ac56, d7a6, sigradi2016_515l, f2ba, fdbb, b494, 7753, e8e8, e1af, 1c87, 33c5, ecaade2015_324z70, caadria2015_114r18, 8e7a, 5dfa, 5716, 7cff, ecaade2017_208a, 94dd, 1220, d007, caadria2017_190u45, ecaade2014_149y34, 4de4, e763, e5e0, 8e8c, 31df, ecaade2015_103r20, 07f3, ee8d, 8e1a, 5738, acadia16_280l17, ijac201513201g5, cd0f, d970, sigradi2013_342l, sigradi2015_8.328j15, ecaade2016_158c43, ecaade2017_047o, 7de5, 9b83, 1862, 8782, 150e, 6fa7, eb0b, a864, 2e54, 3705, sigradi2014_266h2, edb7, 373c, ecaade2016_198n52, 5699, 3fd9, 46e7, ecaade2016_036m9, 927f, 0997, 762e, acadia17_260u, 1d2c, 7568, 2bde, ee1d, 58d9, ef61, 5663, cbcd, ecaade2017_198g, c932, a16a, 3740, 274f, 7912, 87bf, 304f, 0d68, 14ca, 8762, 2732, acadia14_63aa, acadia14_339an, 9179, 7b50, ijac201412402o4, 6aa4, 3a35, 38cc, 8918, 98a2, 6ca6, 30e6, fe5b, ecaade2017_225k, 3487, ecaade2015_297x64, 2d23, 81a5, ecaade2017_085i, ecaade2016_073e21, b67e, a1a3, 7747, 6431, 8039, 8d63, 55d2, 59e8, 712c, e64e, 6d60, dfd5, e2e7, 4e17, 6b93, ee4e, 02e8, 70f9, acadia14projects_43aj, 2140, b769, ff7a, 2ffc, 39af, sigradi2015_6.42b8, a4eb, 3b78, a4a6, caadria2016_333s14, 6e67, 0f02, a717, sigradi2016_441mm, e55a, 99a8, b8b7, e1bc, d41b, 21c6, ecaade2017_198n, 0d3a, f601, 8c90, 74aa, ec16, 447c, 32c3, 27b7, 6f73, 10c8, 447e, acadia15_333c14, f5dd, befd, 5999, ecaade2017_108j, acadia17_330kk, 55cd, 9f22, caadria2017_037d12, 9e7d, 2053, b45e, 0f19, 1869, ac1a, 5586, 0ac3, ddf8, b4a8, cfe1, ecaade2016_158e43, b9d7, 9d5d, 5ba8, f20f, sigradi2014_080k7, b6eb, eb81, 08cc, 6c10, caadria2015_016p3, 222a, ascaad2016_009i4, 577b, 6eaa, 646b, 222b, 5515, a087, df4c, acadia14_267k, ecaade2017_212pp, ab40, e1ea, 044d, 98ce, 74dd, 084e, a859, 9406, 7548, 7297, acadia14_135i, 2f6e, sigradi2016_455g, b4ce, acadia14_63c, 440c, e440, 71a4, 435f, c343, acadia14projects_365ai, ascaad2016_041g16, 859e, e456, acadia14projects_445ac, acadia14_671n, bc0c, 1f38, 4e5b, dfe1, caadria2016_641m27, 1d77, e963, afae, eb1b, fd2e, c70c, c87b, 0e9a, 23bf, sigradi2014_103x8, 86f3, sigradi2015_6.42z7, 614e, f835, 044f, sigradi2013_275f, 5945, 292a, a819, fa22, a9bc, ijac201412304u9, 5cc2, 2069, d67a, fa39, 0c87, 901c, 763f, 2773, caadria2015_150e24, f97f, 94ba, f231, d5ba, c583, 1ed5, 12ba, b463, 70f3, d3ec, 108d, 0dd1, ecaade2016_167t47, 8325, 4cdd, 0bec, acadia14_47h, 37e8, ecaade2016_ws-dleado68, acadia16_244r15, 199b, 58f2, e823, 56a2, ascaad2016_028v11, da1c, 245f, 5a87, 1b08, ascaad2014_036d2, ascaad2016_051e21, 8bee, 0d7a, 215d, 71ec, ecaade2013r_001c1, 1908, ecaade2015_72z13, ecaade2017_089x, acadia17_640oo, acadia15_407r17, f78e, f868, 6778, acadia17_463ll, 5656, d853, ecaade2016_027w7, 4b56, 9f2e, acadia14_671s, acadia15_483v21, 055c, b333, ecaade2016_017r4, e335, 172b, 3eb7, ecaade2014_162t39, 21bd, 8acc, 7fc9, 093c, 90f7, 6ea8, a8bd, 5ded, aff5, 276f, 8d0f, 1d8c, sigradi2015_11.136r24, 16fe, a3e1, ascaad2014_031f9, a011, ecaade2016_073c21, sigradi2015_3.394e6, c0f3, 3c92, ecaade2016_ws-masshousec69, 93b0, 1b22, ecaade2017_143ww, a34a, 2d08, sigradi2014_335t7, 108c, ff16, 2b6e, d7f4, 8103, 96ea, a8c7, 91dc, a1da, 29b2, 485d, ecaade2017_253ff, 5fee, ffea, 1cf7, 0a59, ecaade2013r_019j10, b310, aa91, b297, 17e5, 2ee5, c8da, 1e6b, bfed, 4c14, e6f7, 8f52, 5726, c550, 1911, a4ab, 7e6f, c8bf, 5433, fcba, 325e, 1bc0, ac77, ecaade2016_147t40, 3e6b, 6eb8, 2007, b888, acadia17_349m, eca8, 9327, d8c6, 3986, ijac201614102x1, 70c0, 03cb, sigradi2016_729yy, ecaade2016_223m59, 208c, 59f3, 683b, 53ee, acadia17_178nn, a033, 1fc9, ecaade2014_233y59, 3e80, c640, 9dfc, a65a, 6caf, ecaade2014_029z7, ecaade2015_158e33, cece, 953e, 4043, db44, ce51, ijac201614104x3, 97bf, 7f66, fd85, 3f0a, ijac201614208b14, 3fb6, 9e04, ijac201614306y3, a537, f1bd, b9c6, fbe7, ecaade2016_167s47, ecaade2017_215gg, acadia17_221ee, acadia17_358nn, fbdc, acadia16_184y12, 95cf, 7da9, d443, caadria2015_087x13, 237f, ijac201412405y8, 2462, 07ba, 2ff2, c34a, ecaade2017_148f, d023, caadria2017_165y41, 92d2, 9662, ecaade2014_147z33, e608, 16d5, ijac201412207e5, 8a7d, 5dee, da8f, fb8d, ecaade2017_jgop, d29e, ecaade2016_018y4, 0024, ace4, 6fab, ecaade2014_173w42, ecaade2016_151b41, ecaade2017_155o, 4118, ecaade2016_ws-dleadm68, 7c5d, 13cd, 99a0, 4162, sigradi2015_9.141i16, sigradi2014_265z1, e5f3, f34d, caadria2017_042s13, caadria2017_056b19, e969, 0e5c, 5475, 613f, b23e, fd10, e2bf, a3f1, 9a8e, d01c, 8f08, 1487, e378, ecaade2013r_004c4, ecaade2016_213t54, caadria2015_170s25, caadria2016_457j19, caadria2016_301k13, f7e2, c2a3, sigradi2014_178p5, 48d8, 53ba, ecaade2014_065f15, b034, 3783, c6b4, acadia17_316yy, 86c5, 0ba3, 34ed, 98b2, 2a8b, 3341, ecaade2016_203k53, 8eb2, 6171, 6f6e, 8620, e6e0, 3f90, 3620, e08a, 8fd3, ascaad2016_010a5, ascaad2014_010p5, 08dc, ed50, 05aa, 26cf, ecaade2014_145g33, ecaade2015_79l15, a9f1, 2fcb, 42c9, 0fe0, caadria2017_051b17, dd74, cc8d, 0248, sigradi2013_95s, 9176, 74f2, sigradi2015_sp_8.326s30, ecaade2015_170m35, f491, 26f5, ecaade2017_293rr, acadia14_619w, acadia16_72b5, ba15, a646, 07c8, acadia17_62ee, acadia17_72e, 4d17, ijac201412405l8, acadia14projects_479w, 97bd, a65b, acadia14projects_281r, 924d, ecaade2016_018d5, 51e3, eb24, 880b, 274e, 7c83, b0d7, de81, 6293, caadria2016_457g19, 5196, 00a4, 0420, acadia14projects_589f, af10, f208, 96a1, 7877, sigradi2014_213b8, 60f6, c899, 62dc, 64d6, ecaade2015_110e21, acadia17_482q, 848f, 002c, acadia17_138c, ijac201614202w7, 1344, 5f98, 11fb, acadia15_137g5, ca6a, a7ec, 6a9e, 6742, df90, caadria2017_072c23, 6cae, de68, 8e46, a399, 7977, 88de, ijac201513101k1, 2376, 33a2, 33c8, a3d9, e9c1, ijac201412408n2, efc9, e5c2, 74f0, acadia15_431m18, ecaade2014_217h55, 7457, f86b, d13e, 91b4, 7cbe, 3316, dfd3, acadia17_522gg, 339c, 9627, 1ecf, b846, f55e, bad5, 3a46, 204b, 347c, c062, f5a0, 0634, sigradi2015_10.307i21, cf0b, ecaade2015_116i23, 14fc, 46e0, 698f, 5039, c017, f83e, 7722, 6dae, 787d, 311e, e9d1, sigradi2015_sp_4.388y29, bbda, 7c52, 6595, 01dd, fb51, ce05, fd4a, 101c, 737c, 0430, ascaad2016_042s16, 3351, e317, 536d, fcde, ecaade2017_198rr, a25f, 048a, e893, ijac201412205z3, 5301, caadria2017_002m1, 0dc0, bdbe, 2723, ad3a, 0b5f, 7423, 27fb, sigradi2014_229m8, 7dc6, e3d7, sigradi2016_659r, ijac201412201o1, sigradi2016_636l, acadia17_435ww, 4b49, acadia14_63ar, sigradi2014_289k4, ba9d, 8d41, e155, acadia17_230rr, acadia16_460a27, 996e, 671e, 09f0, d4d7, ijac201614401h1, 3e01, ee04, acadia17_392d, caadria2015_087w13, b45b, 997c, e79e, 3dfe, 3fb9, 18f2, 6fc9, 92c1, 58d8, b411, 9f7f, 2009, 26ec, 9370, ecaade2016_065d16, 2434, sigradi2013_54o, 20bf, ecaade2017_195hh, c2d0, sigradi2016_522y, 1024, 67e8, 1f62, ecaade2016_210j54, f764, 31bf, acadia17_323m, d47b, 39a7, acadia14projects_135x, 8ac9, 8ced, 2b55, ad1f, 8b9b, 9037, 0358, 5199, ecaade2016_102h28, ascaad2014_019j2, db5a, d61a, b372, caadria2015_139x22, acadia14_281u, 3478, ijac201614105a5, 7580, 5c92, sigradi2015_8.289h15, 86c3, acadia17_382vv, 9abb, 2366, ecaade2015_48z7, bb89, 4418, caadria2015_114c18, 1cba, 9c6d, 17b5, 032e, efd7, ecaade2017_052ss, 1954, 116b, 1c68, ecaade2014_149k34, caadria2016_673c29, 4c72, 8aef, bd15, ebb3, 518c, 4d5d, 99f3, 0fcd, cd36, acadia16_24p2, b721, 290e, 0e10, ed85, 3551, b65d, 7b04, bf37, 2ac3, 613d, ecaade2014_168z41, fe16, 320c, 7338, 9876, 50db, ecaade2017_302uu, acadia17_248f, caadria2017_124l33, ab42, 70a6, cae4, 88b6, 3e30, sigradi2015_10.140j19, 11b3, 725c, a95a, acadia17_562bb, 4f9d, acadia17_189tt, ee70, babf, 8d11, ascaad2016_043i17, 09a1, 9d34, 1565, 586d, 1085, acadia14_627az, fa31, acadia17_258m, 6d19, 9b03, dfde, 6f83, c73e, bafc, efc7, 5cb7, caadria2015_054n6, sigradi2013_42, 90fc, 7d96, 2b8d, 80b5, sigradi2016_814g, 3fc1, 5f59, acadia17_330tt, 8f67, ecaade2017_026tt, 0083, 1309, 1c5b, ea5e, b8f3, e82a, acadia15_381o16, 27d4, fee7, b9b2, 2033, abd8, 466a, ascaad2014_036a2, eadd, cc84, sigradi2015_11.165j25, d8e5, aaa9, 221d, b920, e23a, cb53, 4036, 8b78, acadia16_106c8, f4fb, 0492, 07ae, ecaade2015_171s36, c49b, 77a0, c8a6, ecaade2015_309v67, 39f5, 2990, caadria2015_064z7, a383, a855, ascaad2016_045y18, ecaade2015_269r59, 9a31, caadria2017_027v9, acadia14_375b, acadia14projects_375ay, 1cd5, 4723, 43d8, efe4, ecaade2015_229k51, caadria2015_218w33, acadia17_178ee, 9873, 9f3b, 6f22, 5736, d737, af09, ascaad2016_022m9, 986f, 65da, f122, ecaade2015_122r24, 4b70, ecaade2014_233m60, 0436, aed0, df84, e92f, sigradi2013_243u, 2fa8, 95c2, e883, b18e, caadria2016_333a15, acadia17_340j, 35b9, caadria2017_008f4, b32f, a1c5, 949a, f901, f693, 1f6b, 24a7, ecaade2017_273o, 261a, 371a, 753e, caadria2016_631h27, 3567, ea95, da5e, 6f40, f2d0, 3346, 3cd5, 008f, 2626, 2027, ecef, c1c9, 8fed, 674b, caadria2015_087f14, 2be2, 1428, f965, caadria2015_023c4, 7695, d58a, 4aa2, a750, 521a, 3f00, e336, acadia17_153h, b46d, 3a84, 8e80, ecaade2014_031s8, 230e, 35b5, acadia16_260k16, 1ed8, 8841, 1b83, 6056, 8f88, 07e8, 7ffb, ijac201412401g4, 0dae, dbdd, 6e58, 504e, 3172, 360a, 3d5c, cf5b, caadria2015_016j3, d098, ecaade2017_098kk, ab9b, 2473, 1cfa, 753f, sigradi2014_169o4, 0fe1, 1a7d, 53a8, e525, f760, 0257, 1118, 8dfa, acadia15_407j17, b7d0, ebf4, 4e47, 6548, 4b9e, ecaade2013r_018o9, f44e, 3426, 3ff4, f4a2, 9ae0, ecaade2017_021z, 1e80, 3dc7, ascaad2016_004t2, 6004, ascaad2014_024g6, b660, 0fba, sigradi2015_sp_8.6c30, 68cb, ecaade2015_206z45, 99a1, ecaade2017_052rr, 87b9, acadia17_138f, acadia17_82r, 80e5, 380f, 5eb4, fdcf, 8a45, a663, 5a1e, 4d83, sigradi2013_359d, 3b5f, ecaade2014_066k15, 7f2c, d9a4, 2dae, ecaade2017_099qq, ecaade2017_ws-archieduz, 605c, caadria2015_087s13, 8465, c3b6, 8dd8, acadia17_323l, b490, ddfe, ecaade2014_149f35, ascaad2014_025n6, e6dc, 46b1, 9b56, acadia17_660k, eff2, 7555, bd14, 5f0c, d1a4, cd85, 7c9c, acadia17_473c, sigradi2013_10e, 9b64, b006, c11a, 6cab, 7ddb, 37b0, 3b38, 6036, 9132, ecaade2015_64o13, 208d, 57c9, acadia14_445am, d2c3, ecaade2017_198c, 3abf, c6cb, eb9c, 80bf, e7c6, 92de, fd6d, 0c9c, 6282, c402, sigradi2013_96, 94e4, ecaade2017_008k, 4c27, f7ff, 37e0, 1fd3, 0e11, ea23, sigradi2015_3.65z2, 0a4e, 9657, c9ef, e7ca, 06ac, caadria2017_021n8, f7fd, aa45, caadria2016_797r33, sigradi2015_3.111i3, 551b, acadia14projects_101u, caadria2016_239d11, eb70, f029, 4fa4, ecaade2017_042ff, d303, ecaade2016_071b20, a843, a8d9, sigradi2016_771t, e78d, 2f67, ecaade2015_92w18, f227, bd40, 03eb, 06d5, 38be, 1575, ecaade2017_172bb, 08ee, edc4, 2eb9, f3b6, 856e, ascaad2014_016d9, 0ce8, af06, 5e74, 7847, ecaade2015_170x35, ecaade2017_199ff, 01e0, d4b7, ecaade2015_180s38, 9fa0, f2eb, 8c57, ijac201614405d4, 1b5f, c639, 310d, 401a, 0534, 3b6e, 591c, e027, db2e, c8c2, ab28, 881a, 9092, ascaad2014_029g8, f4f3, ecaade2015_138w28, e89e, 709f, caadria2016_703k30, ff3c, ecaade2017_052kk, ce92, 5f8b, c62e, caadria2015_130t21, e8ae, 9912, 0a10, 53e8, 0a8c, 1af1, 3429, e44d, ecaade2016_ws-dleadn68, 1370, 54fb, a2e0, 6f2a, sigradi2016_450zz, 04aa, 9224, d852, 7fca, b524, 0fda, a0fd, fd0f, ecaade2015_164u34, f664, 8b4d, ecaade2016_111o30, 5a09, 106e, ecaade2015_94b19, 20cc, dcf9, ec22, 6693, 8d80, 187a, c09f, acadia14projects_661f, 9b4b, 5c56, cf6f, sigradi2016_583xx, 264c, 145e, d96f, be22, 4165, 21eb, caadria2017_183i44, febc, 3bb0, d815, 13d7, 61aa, ecaade2017_011gg, 2d60, ijac201614308d5, 20f2, 5316, fd03, ebea, 898b, 1c83, b489, ijac201412203c2, 3e8c, 58d0, 47d3, 71c2, d331, 52d5, sigradi2013_343j, 64f4, a767, caadria2015_070f9, 7998, 1c4a, b803, bf16, 048d, 2876, acadia17_670jj, 19ed, acadia16_478x27, ecaade2017_130vv, 1434, caadria2015_012e2, a089, a273, dfae, 986b, 2d8a, ecaade2014_086m20, ecaade2017_172w, ecaade2016_015w3, faea, 09af, bffc, ecaade2017_215d, ecaade2014_120m27, 6a39, 2be0, 838c, ecaade2015_17i2, f11b, 6308, 0b12, dddc, 3e72, fa6d, 2272, acadia17_222f, ac09, sigradi2014_030y1, a54c, 5901, 928b, 465d, 4585, 46d7, 9509, caadria2017_118y30, caadria2017_046r14, 632a, c721, 58f9, ecaade2014_149r34, 4e74, 1036, 8d4a, acadia16_62m4, caadria2015_092g15, 5f74, sigradi2014_152u3, ecaade2015_171i36, 81f1, 6226, 5a1a, e89c, 67a6, be0c, abde, 3a60, e397, 1784, 7f8e, 98c1, a0a3, 6754, 2f5d, acadia16_318j19, ecaade2017_291s, 02ce, 7dc2, ecaade2014_120f27, a52a, e03a, bdb3, d4c1, 61d2, 6201, ascaad2014_014y7, ecaade2014_208w53, 46b5, 084a, e049, 3125, 86a5, da30, 147e, 74de, 9aea, a1a2, 2a7d, 54d1, 5397, 0325, ecaade2016_018z4, 0e72, acadia14_189ax, 29af, 7ec7, acadia16_332z19, 9b11, 3322, eb4d, acadia17_618ll, 8e5c, ecaade2017_248tt, 24a1, f194, a93c, 2cc0, acadia17_109y, c168, 3348, 6e6a, b218, 557b, 16de, e1da, 9d92, f738, sigradi2016_484zz, ac27, 23e1, c105, caadria2016_601j25, 7e05, e44c, acadia17_307jj, ecaade2013r_004b4, 8df7, ecaade2017_108z, 0ef4, 4b47, 7cbf, 2f23, acadia17_28gg, 7527, 2bba, ecaade2016_045h12, 8cb0, ecaade2014_030j8, caadria2015_087n14, 2855, ecaade2016_241e64, 5a3c, 21bb, 8ff4, 5fdf, ecaade2013r_002b2, 57ea, d272, dbd3, 6fcd, acadia14_463ax, 861c, ffeb, ecaade2016_007h2, e0d8, acadia17_391uu, 7656, acadia17_128kk, a9ff, 325a, cd9e, 610f, aa32, 05c5, ecaade2014_084l19, acadia14_177s, ecaade2016_018b5, c67e, 9d93, 7f29, d7c6, acadia17_435m, 2d75, ecaade2015_230n52, ecaade2015_17s2, sigradi2016_659u, ecaade2017_220ll, ecaade2017_019a, caadria2017_008c4, a12f, b210, 3d5f, ecaade2016_102d28, ecaade2016_120j33, ijac201513303v11, ecaade2015_155d32, f741, a93f, d522, 8737, 9c68, 36e9, 3761, daf5, 923c, ce4c, 0b55, c3a8, 7967, 7c51, caadria2017_129x34, 08df, e774, 0115, ecaade2017_282u, acadia14_91t, 5c48, a12e, 4e7c, c858, 45d5, bd43, 630a, ca48, db24, caadria2017_142e37, 6298, fcc0, ceaf, aa99, ecaade2014_214n54, b59e, 3677, 2719, ecaade2017_008g, 6e97, 75b0, ijac201412302a7, 9009, 4072, d145, ecaade2014_113b27, ec20, d071, 4030, afe6, f3d5, dd5a, 08d0, f71d, b3ba, 4bc0, acadia17_620tt, e73e, acadia14_589e, e778, 25f9, 8f13, 5947, 2794, 440a, 29ee, ascaad2016_007v3, caadria2016_033t2, c3c3, 2975, 1172, c874, ecaade2017_157ff, acadia17_464rr, 09b0, db96, 97ed, ascaad2014_017z9, ee15, 1974, ijac201513203y6, sigradi2013_117v, d317, d335, a3fa, b1c8, sigradi2013_238o, ecaade2016_163b46, sigradi2016_431v, baa1, ecaade2017_006x, fc56, f87e, 649d, 7285, 5407, e082, acadia17_424pp, 0847, f568, 2305, 7ce5, 6348, 871b, dba2, sigradi2014_045y3, ecaade2014_066v15, 271d, ba19, df5c, caadria2015_122p19, 7b7f, 3221, a727, ecaade2017_215tt, 65a2, 2488, 7e32, 13c0, 225f, 69df, cf19, 91bf, dec2, 5da5, 0f63, d56a, sigradi2014_077g7, caadria2017_086g25, f424, acadia14projects_281x, cb49, fda2, 6e07, acadia17_630k, 8fa1, f999, ascaad2014_008z4, 55e7, sigradi2014_015h1, 552c, fbcd, cd22, 6d07, 86af, 40dd, 7934, 1dc6, bcd9, 5288, e2b5, 4bd9, a75f, e46d, a744, 3d45, 99ca, sigradi2013_304d, 6e0e, d37c, 9359, a2a4, a9d5, 2a48, b81c, ecaade2017_170f, f838, 39c5, 79c3, ecaade2015_229h51, f11d, 59b5, 4106, sigradi2014_347j10, 8bb6, cc0b, 6ef0, caadria2017_094a26, sigradi2013_46c, 4fac, 3c94, c70d, b0f3, a2ff, d8b7, e00c, a5b4, 29dd, sigradi2013_387f, 2873, ecaade2016_108a30, ijac201614309d6, 9225, ecaade2017_116l, 4ad9, 85f7, 08fa, d34c, a44c, 11c2, ba23, acadia17_153j, 84f1, eac3, bdfb, c657, 5666, 9f7b, 01f0, e8f6, 0806, f28b, 3203, 1bc1, f244, 843c, 55bb, 7dd6, 82c8, 1a49, ijac201412202t1, ecaade2017_291dd, d594, acadia14_681am, 0259, fdc6, 7c11, 765c, 31d6, caadria2016_641n27, ecaade2014_188p48, c68c, 62cc, 75ee, 94df, 5068, ascaad2016_021e8, 289c, db1d, 001f, d57b, f39c, acadia17_435c, ecaade2015_127b25, acadia17_72f, acadia14_719m, 0181, a7e6, ba83, 83bd, 76ea, ecaade2015_278o60, 8969, 5921, sigradi2015_10.267t20, ecaade2017_094o, ecaade2014_066o15, b60f, d4ef, 2416, 1938, ecaade2017_099a, acadia17_482aa, fc63, fc74, 46ea, 63d3, 0020, ijac201412408l2, 2098, 6c48, be6c, 2b06, 7567, caadria2017_094r25, b93f, 0c96, cb14, ecaade2015_55k10, 3904, 3ab2, 8305, 39f9, 323b, 032d, eb4c, 0218, 5a5a, caadria2016_085h4, caadria2017_104u27, d13d, 349d, 5caa, 5a89, 8e3e, sigradi2015_8.186i13, sigradi2013_343g, 7d36, 58fc, 1bdc, ab2e, 017a, c717, 7e3c, sigradi2016_659l, a633, 59c2, 685e, ecaade2016_144j40, 469c, 48d0, 3d0e, 4286, e8c5, 765e, acadia14projects_71z, ecaade2016_166b47, 8e5a, 221b, 0f2c, ecaade2014_240d62, 9b6c, caadria2015_124t19, f812, 331b, 9837, ecaade2013r_009h6, a5b2, 2ce9, ecaade2017_294e, ijac201513102y1, d485, 9eec, ijac201513205f8, 50b1, 8bd3, 88fc, cf9f, 3672, f0f7, d360, caadria2015_073c10, 400b, acadia17_474o, 4c33, 4c25, acadia14_365ao, acadia17_338ff, 8908, ecaade2017_170zz, e658, caadria2017_183h44, ijac201412204c3, bd57, 2865, 6393, c903, 8d28, a7be, 9d13, 18b9, 3205, 29d7, cc93, ecaade2016_198m52, baf9, 1efb, 013c, 1694, 9326, d0a3, b80c, ascaad2014_024o5, 5d2f, 4719, ecaade2016_230z61, 1add, ecaade2015_116j23, d4bb, ijac201614407j4, e131, caadria2016_703o30, 37a2, 8117, 0180, ascaad2014_001d1, 30a6, sigradi2016_550k, d4c2, ecaade2017_230b, 4752, 7e7b, caadria2016_291t12, ijac201412204t2, 4bd8, e329, 3bec, 01d5, 16a1, 83b4, 85dd, caadria2015_150c24, 1907, 8590, 9cd9, 2b23, 6065, 0762, ecaade2014_088f21, b93d, 9d32, 7832, 21a3, cdbc, 5de3, 048b, c864, 1d51, b848, b48c, edd0, d9a9, 1062, acadia14_539c, bbf5, caadria2017_095g26, 59ec, 5f01, 7ac7, 3271, 2c82, 4fa2, acadia14_681an, aefc, sigradi2013_294r, c7c6, 35b3, 0d23, 10b1, e959, ijac201614303e2, 409f, acadia17_145e, ab0f, 4303, 8b14, 6f56, dbf2, 92ae, c738, 59b6, ffa3, 405c, sigradi2014_047l4, 0a66, b661, caadria2016_271v11, 2081, dc44, e68a, ascaad2016_028d11, 7979, 24a5, ee5f, 98f8, sigradi2015_6.387n9, ijac201412302o7, ca02, 9131, 3c59, 92da, 7d35, sigradi2016_673ee, c1dc, 1ab6, 16d9, 7fe9, 09fd, sigradi2014_137i2, 3ebb, 69ac, 84ac, 8771, ecaade2016_bkon65, 5fe7, ede9, 5370, f07a, d4ed, a5fa, acadia15_232r9, 7900, 42ce, acadia17_329x, e593, a36b, caadria2017_046n14, ecaade2014_111x24, c485, 229a, 56fa, caadria2017_074i23, f73b, ecaade2016_171c49, 70a1, ecaade2014_186x46, a8ea, sigradi2013_138t, 244d, 25fc, caadria2016_487l20, b292, acadia14projects_565t, 7b9b, acbe, b332, 1fb8, acadia16_224l14, ecaade2016_121p33, 7ed2, 834b, f2dc, 0126, ascaad2014_014z7, dc31, ecaade2017_302aa, d588, bec4, 64b9, e8ed, 2810, ef4d, 95d6, ecaade2015_171n36, 182d, fc66, 98db, bdd2, 2d4d, acadia14projects_33aj, c7d5, edff, ecaade2017_021n, 15d8, 2bf2, acadia16_184v12, 4906, acadia14projects_609ap, ecaade2016_025c7, 2936, 8e5d, 9dcf, 7cf9, acadia14projects_549v, 6c18, 58cf, 0305, ijac201614202k8, 44f9, 0c05, fec8, 4b1f, 2907, 929a, f6c6, a885, 3a94, ijac201412204o2, cb9b, 61c8, c1ce, 5f77, acadia14projects_291am, 9a01, 2df2, 2753, ijac201412304p9, caadria2017_142u36, b88d, acadia17_365g, fd9f, caadria2017_149k39, sigradi2015_10.220g20, 8d43, 8293, b3c3, 7141, ijac201614201e7, c0bb, d03f, 0295, 35c4, 3446, sigradi2016_592x, acadia15_47d1, 8c62, ecaade2014_184g46, acadia16_62p4, 9b8a, f639, ecaade2016_026v7, ae77, 5309, e909, 8eea, ecaade2017_076t, d6f2, ecaade2015_129j25, caadria2017_095d26, 82df, 0d6f, acadia15_323m13, c0b7, 351a, 410f, 4594, 66ab, 3136, 837a, 0679, 25a0, b078, 96ac, cddd, 3de9, 09dc, 1d11, ijac201513101l1, 3798, 3f89, 2ef9, 1299, 8c10, ecaade2015_206x45, caadria2017_118r30, 7ee4, 7d0e, ecaade2017_256dd, ascaad2016_033a13, 6753, d1e4, ef8c, e019, 4844, e07e, ba4c, ecaade2017_017x, 2277, 0d92, c3f2, caadria2017_189j45, da9a, ecaade2017_199s, acadia17_366s, 651e, d6f1, 488a, 415c, ecaade2015_21k3, acadia17_350ff, 9c3c, ee55, c20c, 3d4e, 2a45, ecaade2014_204a53, ijac201412304d1, 03f5, acadia17_82o, a18f, 8c56, 08d7, ebf2, d1b8, dc0b, ecaade2016_021z5, acadia14_189ao, b064, ae0d, c6be, ecaade2014_139d31, 2cf9, e4f8, a18b, acadia17_231z, 7685, sigradi2013_286i, 8428, c22f, 0dd9, bdf4, d8c2, 918d, 8bd9, 877c, fbc5, f8f8, 0062, ijac201614207o11, 7b74, caadria2017_081p24, 32f6, acadia16_130u9, sigradi2016_637cc, ecaade2015_221t48, 5302, b9df, befb, 8262, caadria2017_147v38, be48, f0e7, bbb1, 3fd8, de3c, ca4a, d5a8, e0d9, 86da, 536e, 1d7d, ecaade2017_175f, 2ed6, a169, 0712, a321, 0e26, acadia15_57s1, acadia14projects_565s, 49e2, 3c03, 663f, 9fd1, 125d, ecaade2013r_012o7, caadria2016_405g17, a87e, 3828, 410c, caadria2017_040m12, sigradi2013_342k, a4f9, e930, 0f1a, a5a4, 0935, 80dd, 7f43, a89b, 1afa, ecaade2015_91i18, 683d, 028f, 6d93, 594a, 48ba, 0f65, sigradi2016_515h, sigradi2015_10.138w18, aaf8, ascaad2014_016i9, d231, acadia15_149x5, 314c, 8f3a, 5d98, a558, e811, acadia15_47b1, 929d, 9439, acadia17_648r, caadria2017_063e21, ecaade2014_108f24, a762, 1c3e, 0973, df7c, 7d41, 148a, f745, 3634, sigradi2013_77k, 29f1, 2f09, 8c52, ascaad2016_045o18, 32c4, d80e, 4a6a, ecaade2014_192f49, 1cc4, 5db2, 2ca7, 90c2, dff4, b7a1, acadia14_339ar, bfc2, e1b1, ecaade2017_199jj, 21cb, caadria2017_124z32, 233b, 9606, 0a8a, d5dd, 3129, 409b, ascaad2016_038r14, 8083, ecaade2016_208n53, 60ae, d423, 4404, acadia14projects_463ax, 7d91, ecaade2013r_009m6, a06e, ijac201614308g5, 4bd0, ecaade2014_138v30, caadria2017_008d4, dcc5, ecaade2016_ws-dleadd68, 9c34, 6581, dfed, ecaade2015_155l32, 11d3, ecaade2014_201c52, 7ca8, 98c0, 7e29, e9ec, f5a1, acadia17_154t, 7088, c188, 399e, c2e1, acadia15_323v12, ecaade2016_063l15, 86d4, 353b, d549, a603, c9da, 8868, 00bd, sigradi2015_3.209e4, 62ef, caadria2015_014u2, acadia16_414y24, ecaade2015_173i37, a69e, f5a2, 339a, ecaade2016_129s35, 4c82, 815e, 00e0, 0a84, 97e0, ecaade2014_202m52, d825, 4a79, fdfa, 7818, sigradi2015_11.165r25, 0d9e, ecaade2016_197e52, 91b8, eb5c, sigradi2015_2.162n1, c109, 3e8b, 9f24, 1e87, 9806, 5d22, 7909, 70a2, 6908, 3bdb, 1a57, ff72, 2d33, ecaade2014_185u46, 1065, d1ca, 1806, sigradi2015_4.219c7, acadia17_71ss, 7986, ecaade2017_047z, 1e1d, 73a5, 9731, acadia14_153e, acadia15_381u16, sigradi2015_10.140f19, acadia17_360b, eba9, debd, feef, f701, caadria2017_043x13, 26f1, 4f61, bb26, 4489, 6ed5, 6faf, caadria2017_003b2, 059e, 19f3, 529b, 11a6, ascaad2016_002k1, 124f, 2b64, cb8c, acadia17_60w, 3a6c, 436e, 8c5f, acadia17_598p, ad3e, e084, c000, 3003, ijac201412408b3, acadia16_488t28, 83de, 6dcc, b5fb, caadria2017_009h4, e5f9, a607, cd3e, 7960, b1b8, ed8d, ecaade2017_302ll, 99c0, c922, ecaade2017_032h, ecaade2015_109z20, sigradi2016_522x, a098, 2c07, 930b, e045, 52e9, 45e5, 8148, c559, 5500, a4e4, sigradi2013_183u, ecaade2016_071l19, c041, sigradi2015_8.264e14, acadia17_382uu, ddd4, 0f54, ascaad2014_018d2, ecaade2016_217c56, ecaade2016_104u28, 4560, 14d8, 6fb1, ca4c, 2d15, ecaade2015_48k8, 3bcd, c5a9, 2512, 65dc, 2bfc, 4fa5, 4c07, c5c1, b05f, 5465, 1f80, 223c, 8252, 6890, acadia17_464e, 204d, 7d9a, 961d, c37c, ijac201412403o5, d8d0, a25a, db27, 0ee5, caadria2017_016t6, 361c, 0a6c, 9b6b, acadia15_431l18, 8131, 6ca8, acadia17_323n, 1db4, caadria2016_487m20, 6d30, 8e55, 4b2d, 1fdb, 8caa, e724, ce91, 1900, d45c, caadria2016_549s23, da61, de4b, f311, acadia14projects_565w, 65e2, ecaade2017_282j, 0b71, ijac201614204k9, d08c, 5fe9, 484b, 92b5, ecaade2017_253gg, fb56, 4df1, c2a2, 11e5, 280c, 29b7, ecaade2017_309pp, a893, f56c, 5eb5, c18d, 64ab, 47e4, 804a, 089a, 02e9, eef5, 2591, 7269, 19a4, 5436, ecaade2015_64a13, acadia17_190b, a9da, ac62, sigradi2013_386p1, 12e2, 90e9, 3927, sigradi2014_137g2, e614, e098, 0875, f1ab, sigradi2014_213v7, 2bbc, 3548, 91ef, 25dc, 4e54, d0b1, 7760, 5f6e, acadia17_163mm, 8cff, acadia16_382r23, 0721, 8834, 9976, 2f34, 2724, ecaade2015_21b4, acadia14_517s, ecaade2014_149b34, acadia14projects_565h, faf8, acadia17_455dd, da23, ijac201513305f12, b889, 7d00, af73, caadria2017_074e23, 3c02, ecaade2014_233i60, f154, 94c1, acadia16_88m6, ecaade2014_085j20, acbb, acadia14_637ag, 8d76, 2115, 8f69, caadria2016_271w11, 4e9c, 08d4, 45be, 28f0, 2ac2, bd7b, 2f12, 6f16, acadia14_655ai, 5761, 53d4, ca64, 7f93, 67f4, 61de, 2483, acadia17_318t, 4a5d, fdbf, 71e7, e0fc, 29c1, f2bf, 3357, ecaade2017_072a, 5feb, 8cd7, ecaade2017_146cc, 486e, sigradi2014_032j2, ee7f, 8ba3, c9e7, 7906, caadria2015_114r17, 847c, 3464, sigradi2013_41r, 6e65, ecaade2014_184k46, 5f4d, ecaade2017_308u, 7624, 5958, acadia16_174a12, 5916, 3fc9, 7cfd, ce2d, 88f2, a6d1, fc1c, cca5, f233, ecaade2015_237l54, 1802, 4b2a, fe88, 792a, acadia14_435at, 9a4f, 142a, ecaade2017_212tt, fc09, d80c, 70e5, fb04, 58ad, e4b6, 2199, ecaade2016_151l41, c7ae, 0dea, fc0e, 4175, debb, d30d, 39b7, ijac201614205g10, 30a3, ascaad2014_014u7, 4c7d, ecaade2017_057ff, 168a, a081, 24d8, a109, 85ed, acadia17_59g, ecaade2014_188i48, e4d4, e162, sigradi2016_595ff, d802, 6501, bdf1, 62e1, a8e9, ecaade2015_138p27, acadia14projects_135s, 8296, 0328, 2d1d, dc02, 805d, ecaade2015_87b18, 4136, 81e5, 43bd, e28a, 6895, 4542, 5c73, c10f, fd6b, acadia14_473ag, ec78, 22ae, 24a0, 0fd8, 2cac, c3c4, acadia15_357l15, 1abc, acadia17_170n, 93f3, sigradi2013_400b, a311, 4058, 5bea, 4325, ijac201614405d3, 170a, da47, b7ea, 8447, ecaade2014_176x43, 64ef, 2472, aa73, ascaad2014_019a3, e25a, acadia14projects_177aa, 8ce5, ecaade2016_019n5, d8a4, 44b5, 9612, 0db8, cc55, a9fb, ecaade2016_102l28, sigradi2015_8.41w10, 1f0b, 613e, bb7f, da06, ecaade2014_084n19, e6e6, 66ae, aac4, ecaade2017_269oo, 9cae, 1aba, acadia15_110w3, 41ba, c578, e99b, 313d, ecce, 2035, 1809, 63b1, 9ba8, 0e55, ecf0, 0243, 7390, 9daa, e039, ijac201513303n11, 9e72, sigradi2013_158d, 1743, f4e7, ecaade2017_067q, ecaade2015_171p36, d28d, 5b27, 1aef, ijac201614402a2, ascaad2014_001k1, 6f39, f2b3, 4244, 4b3c, ecaade2017_213k, 39a8, 3934, acadia14projects_23u, acadia17_446dd, 39b8, de1f, 81e9, 5cbf, 4b5b, e81c, ecaade2014_198v51, e2aa, ecaade2014_113a27, 1458, 7d56, 6d7a, da8d, 3681, da3a, acadia14_427ak, e063, ecaade2017_091zz, 9a59, ecaade2017_198pp, 4e7f, 617e, ecaade2015_253z57, caadria2016_819p34, ijac201614308m5, a052, 6e20, 470c, sigradi2013_386r, d9b2, 83d2, 4f5b, 1e4f, f80a, 47a5, 19f2, d3b7, a992, 974e, 657f, 40a8, 998a, 4298, ascaad2014_003a2, 96df, acadia17_189oo, a8a8, ecaade2016_102f28, ecaade2014_086y20, caadria2017_079y23, 67ce, 2b2a, 2290, 5750, 02d7, caadria2017_107t28, caadria2017_021d8, aa9f, 6261, sigradi2013_30i, b5f6, 1de3, 6f76, 1640, e2f0, 7f97, 304e, sigradi2016_817e, d5f9, d561, 2f10, 98df, 86b8, 1c51, ascaad2016_045t18, ac2f, 37a1, bf66, f9b2, e7de, sigradi2014_099u8, ecaade2016_ws-dleadb68, ef78, ecaade2016_083c24, f742, ecaade2016_152p41, ijac201412408e2, 04dd, 2c7e, 03c7, a20f, c74f, 574a, 6c93, 5724, eed5, ascaad2016_057m22, 7cb5, d6a2, 8d42, 742a, e27f, ecaade2014_018s4, d9c7, sigradi2015_6.151g8, b78c, 7757, f98f, a19a, aabf, ecaade2016_011a3, 51aa, acadia14_719s, fcc5, ecaade2016_151k41, 6a5e, fbea, b980, acadia14projects_565z, 0f11, acadia17_201b, acadia14projects_219av, 43d1, ec8e, caadria2015_090s14, 04ae, 27cb, ede1, e830, 280a, 66a4, 937d, 1912, d890, 5be6, c215, acadia16_298h18, 1f05, ijac201513103o2, 8dab, ecaade2014_018l4, 228e, 9717, 6e7d, ecdb, 2c67, 7c37, 2eef, caadria2017_163h40, ecaade2017_072h, bdfe, 046a, 1b5c, 0b2d, acadia17_18n, b3b6, 336d, 1981, 9fff, d6ca, 40f6, acadia17_169xx, 7096, ecaade2017_269uu, 7c59, 50d8, 87e8, acadia17_145f, 797d, acadia15_69p2, sigradi2016_809tt, bff1, 5088, 3e49, 3c3d, 95af, acadia14projects_117h, ebde, d866, caadria2016_745w31, 4d22, 7bbb, acadia17_630f, 31c1, acadia14_177aa, 766b, ecaade2017_172s, caadria2017_104c28, eed6, ijac201412201l1, b71d, 7635, 44d2, dec4, 1b2a, acadia17_382kk, 54f8, acadia14_43ab, 9683, c547, 0795, ecaade2015_185n39, bf5a, 5b23, 68e7, caadria2016_135c6, b878, 0c66, b87e, 8c28, fc5c, acadia14projects_339ai, af2c, sigradi2013_375, bb84, cbb0, 6b7b, ecaade2015_243u55, 8e45, 5428, 0097, ijac201614105y4, e238, d127, d292, 3f13, b39f, 2e1e, 56f8, f369, ecaade2014_153m36, e787, b327, a227, 0aed, 2f28, acadia14_473al, c811, 5287, 86ba, 4b88, a5a3, acadia17_211l, ecaade2017_023cc, ecaade2014_092b22, 8d9c, ecaade2014_072g18, 392f, 5c2f, 3d8a, 2a13, 2d73, 24c8, 1beb, acadia14_609ag, 9c86, 284a, sigradi2016_448gg, caadria2015_119d19, f74e, 6be8, c4e2, ecaade2017_101m, 41d9, sigradi2015_9.270f17, ascaad2016_040a16, ecaade2017_053c, 4a04, 854a, 735b, 3c70, ad99, acadia14_267o, 1c53, cafd, caadria2017_023a9, sigradi2015_8.27n10, 6902, 4832, caadria2015_023a4, c61e, a51b, 4f5a, 117d, ecaade2016_119o32, 6443, 5164, 4e1e, 9363, d8f8, 4b74, 868d, 6a02, 8c6a, ecaade2016_147r40, 4559, acadia17_59m, 6b37, 61a4, 8aab, caadria2015_105j16, acadia14projects_619ai, 5304, caadria2015_004k1, 4571, caadria2017_015y5, 1ef7, ijac201412303h8, a010, sigradi2016_382q, 8679, caadria2016_517v21, ecaade2017_170g, 212e, 0b3b, b3ae, 0d1a, d0f6, ab98, c78a, fd23, ecaade2015_205a45, a090, f0e9, acadia14_531t, 9f80, ecaade2014_180h45, 393d, a581, bcb1, 3700, 6f31, a76a, 874c, 3558, 984e, 53ad, sigradi2014_037x2, bcc2, ecaade2016_043x11, fae1, 2dc5, 44fd, a401, 0d30, ced9, ae6e, 6c5b, d107, ece6, 138c, 6d1c, 9100, acadia14projects_281u, 89f3, sigradi2015_3.268h5, b5d2, c21b, f27b, ab8b, acadia17_455y, 0e8d, ecaade2015_241t55, 7b4e, 344a, 79ba, 717f, cced, 64ec, 6904, cbf2, 678f, bff5, 2026, sigradi2016_602e, b822, 2d5b, 2f98, a84b, ijac201614308e5, 64c2, 7328, 8f1c, eebf, ijac201412203d2, c91b, 1c0f, acadia17_145a, 5070, baab, acadia15_81x2, dfc3, ecaade2015_225j49, 8f47, acadia17_520j, ecaade2015_196w41, e7a7, e97d, sigradi2014_132t1, 19e2, 74ab, 500c, 67e5, 75d1, 1b47, 774e, ff71, sigradi2016_732r, sigradi2013_393r, f46d, eef4, 0aba, 4340, 9f59, 7b62, 4bcb, f4e6, acadia15_161f6, acadia14_43ai, sigradi2016_448x, ecaade2017_255k, fe6e, ecaade2016_038f10, 6c22, 0ade, fb8f, 7b08, 242f, f1cb, 64c3, 9f8a, 6f89, 19ad, ijac201412203a2, ecaade2017_268cc, 5f7e, a5e3, acadia17_284h, 9295, 7587, bac7, 53fd, b9be, 6441, 13a3, 4a75, 800e, 736f, f948, a611, c877, acadia14_347ak, a6be, 3749, 85d4, sigradi2014_128y9, a9a0, 7d24, acadia16_382z23, acadia17_298gg, e745, 624c, f33a, 61da, bfec, 4fe7, f7a6, e71c, 1dd5, c6e5, 4a64, 2ce3, ijac201614101l1, 1fac, fcc8, ecaade2015_235u53, e405, 7ae6, 5d65, acadia14projects_627at, a40a, 5d91, 2242, 4352, 7cdf, 0e98, e944, acadia16_98i7, ecaade2015_297f65, ecaade2017_232h, 9bb3, 9c74, a908, 5520, ecaade2017_067aa, 8d0c, 6699, e16e, d31b, caadria2016_819m34, 8075, caadria2017_113l29, ijac201412304a1, 525c, f6a7, ecaade2017_302zz, ced0, 3955, 8279, ijac201412406k9, a7e8, 3ad6, 6a71, ijac201614202e8, d377, 9463, 813e, 332a, 2b36, 139e, 48ff, bd97, 4954, caadria2016_829h35, 04b2, 2ee9, cc22, 1a4e, e7af, 86c0, 3dc5, 1b27, edfb, 09e4, 859c, c2e2, a716, f45a, dd34, 55ef, 7aaa, bd55, 5521, acadia14projects_479y, 9264, acadia15_297f12, 60fd, b0a5, 51a2, 26b1, ecaade2014_149b35, 57fb, 57a1, acadia17_414uu, 9791, a75d, 450d, 9a9f, 2cd8, acadia14_399ah, bc7d, 0b9b, 0a9c, 114d, 526d, dbe6, 4dc7, 2700, 4bc7, c0a8, 8137, acadia14_257ab, 19f5, 7544, d8be, caadria2016_839o35, 31b6, 3f6f, b458, 76e7, 33d8, 05f0, 187c, acadia14_609ar, e4f5, e3fa, caadria2016_861g37, 0877, d520, 4eba, ijac201614101c1, d837, ecaade2014_132i29, 4e6b, dc54, caadria2016_683t29, ea85, ea27, 031c, sigradi2015_8.328r15, ecaade2015_114b22, 9cc7, 2006, ecaade2017_105yy, 1696, 426c, acadia16_54z3, 832b, ascaad2016_044w17, 5ccd, 83a7, ijac201412408o2, ijac201513105s4, ijac201614308k5, 3b01, acadia16_440h26, cef2, 2fe2, a64c, 7492, 8e4c, 605b, acadia14_135ac, 2cb0, 7eb3, c78d, c008, de46, caadria2017_023y8, 6a1c, 753d, b315, ecaade2017_203xx, d5f2, 7413, e898, f084, 5d61, 3e73, 7890, 8179, 113c, 572b, 5b7b, caadria2016_187r8, a3cc, 8f86, 4067, 87bb, acadia16_280i17, f3f6, 1f34, cec0, sigradi2013_275g, ffee, ecaade2014_096x22, 83ee, 50d4, 52a3, 5753, 00f7, 8af2, acadia17_324w, 9518, a30b, 4e60, cd04, e138, e52e, f482, d636, bc49, 533f, ecaade2017_192r, sigradi2016_470w, acadia14projects_63as, acadia17_640y, d448, caadria2016_851w35, 6202, c80c, 9d6f, 24c1, a4b9, 9418, acadia17_231v, 8f56, b2d0, ecaade2015_114g22, 4242, aeb4, acadia17_590pp, 1f04, 30a2, ecaade2017_031mm, fb3f, caadria2016_291b13, acadia17_72m, caadria2017_056h19, ecaade2014_157v38, ffda, c39a, a6ba, acadia14projects_177ag, 0589, caadria2015_226k34, 1e4e, 2c00, 63e4, 648f, 75fb, acadia15_357v15, 3c36, 62da, sigradi2016_773x, c664, 9f9f, ascaad2014_023v4, acadia15_161g6, 831b, f0c0, 36dd, 3def, deb3, ascaad2016_038o14, be1c, acadia14projects_473al, sigradi2015_10.307h21, f699, dd98, ecaade2013r_018e9, 1492, f300, 245b, caadria2016_651z27, 0d0d, faa2, ee83, acadia15_95f3, 3664, 9154, f8a6, 3d58, b98b, acadia17_435h, ecaade2015_301n65, acadia14_43x, 572a, 7549, ecaade2014_060x14, ecaade2015_130f26, 305c, e2cb, 07c2, 254b, ecaade2016_033d9, 9f49, 6fbf, 5446, 4e81, f7a9, ijac201614407u4, 5b80, ascaad2016_030d12, 2e24, 1bc3, acadia17_491y, 9c56, caadria2016_539g23, ecaade2014_168m41, 0895, 9767, sigradi2015_12.259x27, e44f, ce43, b894, caadria2017_094z25, caadria2017_016p6, a215, acadia14_301c, sigradi2015_sp_10.16e31, ecaade2017_108m, sigradi2015_10.140l19, a3e4, ecaade2016_132g37, 707e, 340a, b933, ef81, acadia16_344r20, bd08, 67df, 3cf8, acadia14_365am, a873, sigradi2015_9.347k17, 6d3e, f34e, a039, 5da6, ad52, b841, ecaade2014_132k29, acadia17_600dd, 987f, acadia17_273q, d881, 7afa, acadia14_23aa, 7dd2, 57c8, b62e, 7614, 23d4, 16eb, 6042, 49e8, 6d11, a5c3, 5f1f, 79b1, ecaade2014_022y5, ecaade2016_033y8, 3f84, 659d, cd52, 2529, bcd7, 4439, ecaade2013r_009v5, c57c, 7031, ascaad2016_007p3, 0077, 9825, f7c6, 6d15, 378a, 09ec, ecaade2015_116h23, e6c8, 00dc, 16c6, acadia17_168yy, sigradi2013_77j, dfc6, ecaade2016_074t21, 8d65, d7b4, ad06, cb09, df58, 7828, ecaade2016_136k38, 759f, 1366, 7acb, 4583, 0ab7, acadia16_394g24, 0ca3, a34f, ijac201614404v2, d18c, 0443, ecaade2017_269nn, 52ff, e643, 10a4, ecaade2014_014v2, 3746, 4074, be9b, 8c42, 518d, 9f8b, ijac201614202t7, 3e6e, acadia17_414xx, 625a, 5160, 14b9, 98ed, sigradi2014_197y6, caadria2016_549r23, c2b2, 5b0f, af47, 406b, f26c, 5ae8, ecaade2016_144i40, ec92, caadria2017_096j26, 8a5c, 81f2, 56f5, 713f, 8105, f475, 0ef9, 9080, 0191, ce7c, b29b, 543e, de20, e14c, abc5, 571a, eb6a, 37f7, caadria2016_467r19, 28e5, 84b7, b63e, f101, acadia17_648s, acadia17_82ll, a7d8, 5502, 57d9, ascaad2016_016r6, caadria2017_132u35, ed13, ee09, 70e2, 89b7, acadia14projects_339aj, 7717, 29ab, c404, 66b0, ecaade2013r_017c9, 75fc, 45b4, 7619, ecaade2014_240s62, b4c7, dca7, 7aab, ecaade2015_178f38, 5eda, f586, sigradi2016_470z, 63c4, e266, 6255, acadia14_33ak, ijac201412203k2, b305, 5b2f, acadia17_570ee, acadia14projects_565ag, bdd7, 0a3e, caadria2017_069x21, b3c0, afc6, 2a03, c81d, 3480, 52c6, 07c3, b54a, 428d, 4e25, acadia14_647au, 57e1, ecaade2014_014d3, d5c6, 65b5, c1ff, b9eb, caadria2015_064t7, e9ba, 439b, ecaade2016_025d7, 3649, f983, 62ee, sigradi2013_414a, a5a5, baae, 1433, 95b9, sigradi2013_268f, ecaade2016_217e56, 6f6a, 140c, caadria2016_579u24, 217d, 2960, 07f6, 288e, sigradi2013_390f, d251, ecaade2016_210f54, 1b9e, 2645, 73f0, 6fd4, 35ff, 6aac, ca28, 413e, e87d, c880, sigradi2016_356b, cc96, sigradi2015_4.219z6, ed99, cb90, b4f8, 1e36, ecaade2017_215g, 2c9c, a621, 2f49, c3ca, 6818, 7930, 378d, 0c3b, 9fc3, 38af, ecaade2017_308z, c60d, e325, d483, a3c2, 515f, 81fc, b842, 8c9d, 7767, 0a3f, caadria2015_060s6, 2fb9, 1ea2, sigradi2013_393p, c1d8, 9ae6, 7048, a475, 5b14, cc19, sigradi2014_293b5, e09a, a668, f974, ijac201614207i11, 040a, acadia17_382tt, 3baa, ba54, caadria2017_017h7, df1f, caadria2016_777w32, c5a0, acadia17_678gg, acadia16_72j5, 6f58, caadria2017_129e35, 66d9, caadria2017_113w29, ecaade2016_025k7, 3973, f4d0, a2c5, 9d6a, sigradi2016_383ii, ecaade2014_168c42, 8f23, acadia14projects_473ak, 19c2, 740e, 928e, 3c76, c606, acadia17_18m, ecaade2013r_004x3, 7451, ecaade2015_229o51, ecaade2015_201z43, ecaade2017_122a, acadia17_318a, 2646, 8992, acadia14projects_647ax, ecaade2015_304b67, 046f, ecaade2016_162b45, acadia14_117i, cce8, 3abc, acadia14_229i, 97e6, ea9e, 22c7, a2d4, 68dd, 4fbf, 9570, 9dd4, 7d2f, a971, ecaade2014_184p46, 325f, acadia14_463k, ecaade2015_114e22, 2625, ced6, 87d5, 2995, sigradi2013_429p, 7410, 46ca, sigradi2016_426d, 1c7b, a72a, a10c, ijac201513301x9, 95fe, 1121, 95b7, 6112, ecaade2014_133p29, edbb, ecaade2015_280b61, 28d5, bb93, acadia16_34b3, 3c45, ecaade2017_071ll, cb29, e4e1, acadia17_648gg, sigradi2013_62, 6b91, c198, 6db6, bf19, 9c96, caadria2016_343e15, 8a04, c867, 7eb5, 489c, 0da3, 98e8, 4ea9, 6675, ascaad2014_011w5, acadia17_640zz, caadria2015_016r3, 7d9c, c2cd, caadria2016_673b29, ade2, acadia14projects_435am, ecaade2016_136x38, 1970, 1059, b675, sigradi2013_244r, 0cc4, 3ae3, c73b, 9b9e, 6810, acadia16_12o1, b1e5, sigradi2016_399c, 77fc, acadia17_71rr, 312b, 62f2, acadia17_598b, 7f1a, 90a7, b990, 7b3b, 6275, a332, ecaade2014_140s31, 7496, 7f40, eeb7, 98fb, ecaade2017_021k, 6efe, sigradi2015_1.320i1, cf70, 35e1, ijac201513206t8, acadia17_482s, e7bb, 6d96, 1e72, 397a, 38dc, c5d3, 1511, ascaad2014_008v4, 7c28, 2bf7, acadia16_344m20, 44c6, caadria2017_122w31, 35be, 5ea1, 0a70, dce0, 0f71, ecaade2016_162c45, acadia14projects_619ao, 440e, ecaade2014_224z57, aa30, 8546, 0f9f, 7e8b, b61a, 3401, 6a52, 8879, acadia17_257e, ecaade2016_021h6, b569, ecaade2017_282z, 7ebe, ecaade2014_204b53, ijac201614102f2, 844a, fc48, 0cc6, 0cbe, acadia17_520y, ecaade2015_164z34, a99a, 1d4e, fa1b, ecaade2014_104p23, f1cf, 0ec5, 88f0, ecaade2016_078m23, ac37, b1fa, d7c8, caadria2017_147a39, 76ed, f542, fe68, ijac201412403n5, fb05, 76ca, ecaade2017_157dd, 5b1d, 872c, 9d81, 6a91, 72, ecaade2015_158k33, 01d3, sigradi2014_282n3, acadia15_395c17, 1e29, e59d, 5e65, 092e, caadria2016_229v10, 96aa, d3f5, 872d, ee22, a616, 47cf, 866f, 0a67, caadria2015_081u11, 83f2, ijac201614101k1, d1cd, f4eb, sigradi2013_215z, 9620, 65a5, acadia14_479v, 8c1f, aaf9, caadria2015_073t10, 2257, 26b9, 29bd, f077, 83a5, 0476, 11f9, b934, b191, e6b9, acadia14projects_549s, 0256, b301, 4675, cca1, b02d, bf98, c055, 4345, 04e5, 13e4, ed1c, ad8d, 38c9, 5100, aa3c, d0dc, f286, 95cb, ecaade2017_017e, 6c64, 6500, de8b, 14df, 7bd2, 64f6, 4031, 0296, e417, c6c0, ecaade2015_196i42, sigradi2015_10.7j18, 342f, 0c94, 59c9, acadia14projects_627ak, 859f, 5960, 06da, 69e0, 7bb4, acadia15_483r21, 7a7f, 1d1e, c489, 121e, acb5, 487d, 6b66, 962a, 8ded, 496b, ee4f, c688, b387, 75ed, 735e, f10a, 71eb, 4e06, 9072, ijac201614104z3, ecaade2013r_017w8, 42ad, sigradi2014_238y8, a53d, 6e5c, 1bb1, cffd, e1e3, 42d1, 53b9, 86df, 8243, f29a, dbdf, c593, 644c, 6d8e, 7957, d4fb, 307f, 91b2, 19a6, ef32, 6e1a, acadia15_251o10, 6660, 755b, 0379, 25b9, ecaade2016_011u2, ecaade2016_075g22, dc01, ecaade2014_169n42, acadia16_260j16, c967, ea96, ecaade2016_072f20, 7dee, 2b88, a594, d17b, f8b3, 994c, 4c15, e02d, f77f, 5678, ecaade2015_285h62, e384, 7def, d69d, 9753, c934, 2bbe, 1b9b, 9f51, acadia17_322qq, sigradi2013_393u, cc57, ecaade2017_282d, caadria2016_073d4, bf51, bd83, c2a4, 24e8, c366, caadria2017_183j44, fbdf, 4397, c49c, 0300, f78d, ecaade2016_230a62, 3e7e, 33bf, 4762, acadia15_123k4, ecaade2014_089l21, a82c, 8240, ecaade2015_171g36, caadria2016_105f5, 209e, eb7c, 4321, 558f, a32e, 6a87, 35e0, cb34, 95c0, fbd0, acadia14_609av, da57, 5b7a, 0639, fd9c, d9cf, 3313, c1ea, 104f, 09b1, 48f8, dc5f, 5a2d, 00e7, 0c8e, 77cd, f6be, fa83, ijac201614207g12, c183, 9f76, 661c, caadria2015_130u21, 8c33, sigradi2016_595jj, caadria2016_735s31, acadia17_630xx, caadria2015_090e15, ijac201412406i9, 9730, eb78, 8b84, acadia14_301e, 0bf8, 06e2, ecaade2016_085l24, acadia17_598vv, 2af8, 7a76, 099c, ecaade2017_202j, af83, acfd, acadia14_63ac, 64bb, b0cf, 9793, ecaade2014_184l46, 8177, 29be, 3400, 007e, 47c5, 20ad, e443, ecaade2015_284y61, f771, ac04, 42b5, ecaade2016_132h37, 392d, 6a98, 494e, sigradi2016_814k, ecaade2016_222d58, 2970, ascaad2014_005u2, c6b7, 68b1, deec, c733, f864, ecaade2013r_018d9, 16b2, ee76, ecaade2015_269n59, d57a, b97e, 7a4b, b781, 61a7, 1cb1, 770d, 069a, caadria2017_003t1, acadia17_168tt, ecaade2015_87z17, d821, a284, caadria2015_130n21, c816, 7072, acadia14projects_589h, 18a7, 94ff, ecaade2017_213zz, 3ded, sigradi2015_9.152a17, ecaade2015_325c71, ecaade2016_094l25, ebeb, acadia17_648nn, b3e2, 55f9, af30, eed8, acadia14_671l, 2159, 21c1, 2ed0, 1b60, ecaade2017_083rr, fa0b, ascaad2016_028u11, acadia17_426a, sigradi2015_9.141e16, 08d9, 2715, ef41, 7511, f7b8, 22c5, 31ce, a175, ee05, 6921, 196c, e246, 155b, d86d, ecaade2015_217i48, 74d7, 370f, 129e, ac0f, fb5f, 2de5, 58df, acadia17_52k, 2f4f, 67d3, 7ce8, be3b, caadria2015_084x12, 7bf1, caadria2017_145d38, acadia17_81j, b4c6, 892b, ecaade2015_261h58, 1ddb, 8069, 14e7, 3e81, abce, 6291, acadia17_82kk, 4369, 62f8, 0e7f, f9cb, acadia16_372g23, sigradi2016_360x, a935, bc95, ecaade2015_77u14, sigradi2016_771u, ascaad2016_022g9, ecaade2017_014qq, 7ea0, 521b, 8033, 278a, acadia14_463as, dde0, 95c8, 7322, c27b, 7cb0, sigradi2014_021u1, 8171, 291b, 6069, sigradi2016_382cc, 2908, ecaade2014_089w21, 6fd9, ecaade2017_009x, 0b49, cadf, 4cff, d26a, fc65, aca3, acadia14projects_601ah, 1472, 49f8, caadria2016_745x31, 5f05, d258, c47a, 00cf, 6bd4, 0da4, f329, sigradi2013_295c, 40a0, ecaade2017_194u, acadia17_511ww, acadia17_92u, 9d4c, 6dca, a7af, sigradi2015_11.8m23, ecaade2017_192g, acadia14_339w, 377b, ijac201614103h3, 16ba, 1721, 17c6, acadia17_608kk, 3a28, 867d, caadria2015_213h33, sigradi2015_10.309n22, 8d57, d717, 0369, d854, 4525, 7a4f, 758e, 45b6, 759e, d960, ae2c, 2c52, 5a4e, 99e9, 69ec, 86b9, f3f8, b776, ascaad2016_048o20, 010c, b761, da16, a57c, ee9b, f88e, 292b, b741, caadria2015_099r15, ascaad2016_004u2, c56d, 412a, sigradi2016_611o, 92c9, 9081, 2799, ecaade2017_117t, ecaade2016_139d39, ecaade2017_083nn, sigradi2013_342j, 2b75, 6ad9, 4688, 9f91, 3491, bdb8, ecaade2017_280b, 4956, 42a2, 96d4, 3a1f, 706a, acadia14_365ap, 9aa9, ascaad2016_038f15, cd5c, caadria2016_651e28, c9be, ce00, acadia14projects_661o, 6a06, ijac201412403j6, sigradi2013_393z, 8e7f, 3ce4, 0903, caadria2015_105g16, 1329, ecaade2017_173xx, 6497, 71e1, 2406, sigradi2014_032f2, ecaade2016_077s22, 0c24, acadia15_274n11, sigradi2013_327z, 87ce, ecaade2016_099l27, 197c, sigradi2013_429i, c9ed, df1b, ijac201412303z7, b02f, 1dba, ad2f, 0ba2, 7476, 5a7b, sigradi2014_172z4, caadria2017_113r29, caadria2015_213a33, ascaad2014_012c6, c173, caadria2017_132n35, ecaade2016_230m62, 6ec8, c92b, acadia16_318i19, 0464, 0d64, ecaade2017_013uu, 5e0c, caadria2017_124s33, caadria2017_074s23, d281, a357, 0439, ijac201614202o7, 5a00, b505, 5faa, ijac201412405z8, ecaade2017_080dd, 790e, d569, 1476, 9ce0, ebc8, 8418, ecaade2017_212jj, caadria2016_333p14, 45ab, acadia17_110aa, 23c9, ecaade2017_170xx, 239d, d80b, aa86, 7d06, 8c72, sigradi2013_41p, 11d5, ijac201614208l13, e09e, 8207, afa4, 959f, c57a, caadria2015_114n18, 01f3, 4645, 29f0, c3cc, a1a7, ecaade2017_291k, 7e4f, 8897, 974a, 0663, ecaade2017_124k, ecaade2015_114o22, ecaade2017_108i, 228a, d9d7, caadria2017_190r45, ccac, 8939, acadia14_167y, ijac201412303x8, b86a, f29c, ecaade2017_184jj, eb49, c58a, 4000, 385f, acadia17_390nn, acadia16_344i21, 8aa6, 3263, 666f, 348a, e7e0, 93bf, 6a14, 9703, 844f, 8d40, d4aa, 5f89, 6f1c, ecaade2015_302g66, ecaade2014_138y30, 19af, ijac201614405e3, c823, ecaade2016_242l64, 36c3, 6f26, 3f92, ecaade2016_238u63, ecaade2016_037v9, e622, 064f, a75c, ascaad2014_029n8, ecaade2015_193g40, 26fa, caadria2015_119w18, d500, fb7e, d9ed, a05f, 68d4, 682f, c482, 03b6, 7701, e197, 02e6, 0093, e4f7, 8ca1, fb62, 0d0c, 2b83, eb46, aabe, 6094, 11ce, 4e3a, acadia14projects_357az, 8773, 678a, 72a2, bb99, 6300, ijac201412301p5, cd83, c25b, d91f, ecaade2014_204d53, e8bd, 345c, acadia16_224m14, 0ffe, 394c, f790, ab8a, 59be, a8d0, 63d7, 8fa5, sigradi2014_109h9, 69ad, b8f5, 1501, 633c, acadia17_177t, ecaade2016_217h55, c57d, 2cfa, d15f, c4ad, ecaade2015_194p40, 8a9b, ecaade2015_113j21, 421b, 9f60, d666, d663, 54aa, e8a9, 68df, 0514, 6be9, 5ab4, 3a68, e4bc, 2269, ecaade2017_105jj, 3c8a, 908d, 5755, baa0, f7fe, fc34, 3ee5, 0449, afed, ijac201513102c2, 831d, 9bb4, 1b6c, sigradi2016_773v, ccfe, 99e8, e423, 988b, b52f, 4530, 0b10, 7284, sigradi2015_9.347a18, 6263, 6c6f, 1d29, ecaade2014_182d46, 7bfb, c7be, dabb, 46d1, 86c8, 48f9, e1e8, 9e3c, 7ee8, ijac201614105x4, 5fae, 7d7b, 107e, 9d73, 2d53, c26f, ecaade2017_305i, b98f, acadia17_414tt, b4ec, acadia17_82x, 2619, 427a, acadia14projects_463r, ecaade2017_056ww, b1b2, d836, ascaad2014_015z8, 9246, 36c8, c09d, 4d91, a6d8, 99f0, d4e7, 52a4, 44da, 407e, 7abb, 01f6, 20e3, 5ece, 7a27, 499f, 33e7, b480, d7b1, 9e9a, a7ff, abff, 051b, cbdd, 4f5f, c566, 579d, ecaade2017_143a, b1b7, ecaade2015_170i35, 8ecd, 75b6, c4be, dcb4, ecaade2015_116o23, 4c86, 5e91, 5704, caadria2016_291e13, fa42, d824, 3300, 9f8d, 1678, da6e, ee4c, ecaade2014_180m45, 9a52, 6498, ijac201614408j5, 6843, 0251, 01c6, 6df2, ecaade2014_052p12, 1d67, caadria2016_167c7, 80d4, 437f, 9677, 5c4a, f73d, bba5, 2a1f, acadia16_140w10, sigradi2016_530ee, 8928, 5f87, ecaade2017_195kk, 6b5d, cfa2, acadia16_260t16, acadia15_243d10, caadria2016_003j1, b87f, ecaade2017_grie, sigradi2015_10.309v21, 1032, ba80, 078a, 3ca5, 5b74, ecaade2014_168e42, ecaade2013r_011h7, 9acd, acadia17_71ll, 7f4c, 6ebc, ijac201513303l11, 550f, 3513, 1d12, 6d3c, sigradi2016_517r, ecaade2016_099g27, f872, b3a1, 8f75, b1a3, 4116, 8f1a, dc12, ecaade2017_032k, acadia17_552p, ecaade2016_129n35, ijac201614401g1, 579c, b33c, a945, 79df, d8ab, 076b, 2bdd, cafa, sigradi2016_817g, ijac201614202s7, 7490, ascaad2016_031o12, ecaade2015_170n35, sigradi2013_238, caadria2017_051r16, cea8, 2f04, 75e2, 4dd3, ae7b, 07fe, 82ba, 9dfb, 9941, caadria2016_601e25, de88, 1154, e77c, cd40, d5d2, 16bd, 6d38, 814c, cdee, ijac201614305d3, caadria2017_113m29, sigradi2014_313r5, 00f0, sigradi2015_10.7e18, 8a33, 4bbc, sigradi2013_381j, 6e85, e714, 4c6f, f65f, a274, ecaade2016_118l31, bb1c, 3907, acadia17_348d, ecaade2013r_002f2, 8282, 0c3a, 47b6, f94a, 39f2, ijac201614208d13, ecaade2017_282o, 1b0d, 9c07, ea28, 0dc2, 1933, 26f9, 3611, 6008, 398a, 68ae, b216, caadria2017_104b28, 91c8, 0d22, f1d6, 3f50, sigradi2013_429z, 3158, 3af8, acadia14_435c, 15e6, ijac201614201z6, acadia17_588mm, 6402, ecaade2014_111a25, 9a61, ecaade2015_202g44, 3c73, 1592, 9dc8, 2519, 9c75, ecaade2015_13u1, sigradi2015_8.41r10, caadria2015_218t33, 5e72, ecaade2017_140mm, 6da3, ecaade2016_221x56, 498c, 5ddd, caadria2016_197l9, 99ee, db4b, ecaade2015_309u67, ecaade2016_002d1, 525e, 0f7d, 47f3, 6a40, 49b5, a18e, 5358, c05b, 9487, 434b, 25ea, 0705, ecaade2014_079w18, c1a1, 9db2, 5760, acadia14_291c, 4238, 3921, c5bc, 00d9, 36bd, aecc, ec2d, fb71, ecaade2014_201i52, 8d32, ffa9, 0acb, 9b46, 3430, 5d96, fd98, 4452, c973, 75b4, c444, fc40, 0056, a27a, aed6, 650b, 66ef, 1737, caadria2016_219f10, e23b, sigradi2013_280m, d73c, 78fc, 4c3b, 8145, 524f, eef0, ecaade2017_072i, 822c, 72ab, 8057, fc35, eb40, dfc9, c511, 7bb3, d886, 83eb, 7d8f, 1d00, b47e, de15, e587, c3ba, 838d, f4ab, acadia17_50zz, 3354, ecaade2013r_010p6, 6183, acadia14projects_589k, 9b70, 5d54, ecaade2016_121o33, 124e, 17ba, ecaade2014_194l49, 7db0, c136, f09b, 00cb, 72be, 2b1f, ecaade2017_309uu, 54b4, abc0, b518, 74b5, d15a, bb2f, f885, c9a6, 368a, 3133, 9756, a01f, c586, 42e6, 3098, 82ad, caadria2017_028z9, 6213, 0401, 7000, a4bf, ecaade2015_285j62, 0533, 6d95, 9c43, 0ed2, fd8f, 46be, c260, 4faa, fd94, 73bb, 37f3, f2d8, 7738, d4fa, 5277, 4ac6, 1291, caadria2016_839i35, 68da, e676, db6c, ascaad2016_004k2, c545, ffc8, 8f6e, d94f, 4088, ecaade2015_241g55, 0cc2, 5a06, 9f87, 013d, 4011, 7e27, 202f, e8c0, 4bce, 4b24, 851c, ascaad2016_045x18, 789c, b523, 2dc4, caadria2015_117u18, abc2, 9442, 6e48, 1cd9, caadria2016_579r24, 499d, fd54, 997e, 5aff, 3679, 2b0c, 3350, ecaade2017_169ss, 2857, 7187, 341d, 5487, 442d, 3f17, sigradi2013_386n1, 20fe, 575a, 9517, acadia17_60y, d556, ecaade2015_247g56, acadia17_512bb, 1c45, b097, 6996, a279, 8f66, acadia14_375e, 510d, a57a, 952c, ab04, ecaade2017_255zz, a809, e461, e625, 39da, fb54, 6f7d, 018f, 2618, acadia17_189ff, ecaade2017_151s, a792, 6015, 21dc, a8a5, d84d, ac69, 6e9d, ea9f, 5bca, 9ad1, a4be, ecaade2016_140l39, ecaade2016_102k28, ecaade2014_191s48, ecaade2017_274v, caadria2017_104z27, acadia17_340k, 9d5a, caadria2015_210f32, 9244, dd09, 4526, 009a, 1ae3, 5313, b3d2, ecaade2014_137a30, e680, acadia16_214f14, acadia16_382u23, a7c1, 655d, ecaade2014_168g41, 44a9, ac3b, bf50, ed63, e282, 9fad, fecc, 16bc, d968, 4cae, 923d, acadia14_291ar, daf3, ecaade2014_143u32, ecaade2014_038x9, 1206, 38a2, 7f47, 785e, 338c, 6448, ecaade2017_076jj, ecaade2014_197i51, ecaade2017_282r, ecaade2014_044d11, 8480, ee4b, 6916, 47f5, acadia17_464xx, c0f1, 48f6, ecaade2017_291ee, d9d3, acadia16_308x18, 22ed, 6b8b, ecaade2017_240aa, 480a, dbcb, a9ae, a974, 8565, sigradi2015_10.7f18, dc56, 9dc2, caadria2016_259p11, ecaade2015_193d40, 7a9a, caadria2017_051w16, 04f1, fb40, 404a, a56f, f8f5, e911, 29ea, 21ba, b0e9, d4c7, 72a8, 3364, 219d, e39b, c13b, 8491, beb3, ecde, ecaade2014_065w14, caadria2015_188w27, ascaad2016_048h20, e551, b41f, bdb5, 061e, acadia14projects_601af, 7bd1, ee69, 0c4f, fcab, d017, 29a8, 595f, a01e, 254a, d193, 355f, b66a, 5a99, 5a7a, 46ad, b16f, 363b, a8d2, 5e8a, b850, ecaade2014_130z28, 77c8, 470b, 5275, c9e1, d2e6, c1f3, ec45, d367, 0841, 2324, 6e8f, e965, 9913, b614, 7247, 7c2d, 0263, acadia14projects_339ao, 0567, ijac201614206v10, 3377, a2bc, ecaade2015_25i5, b697, 19df, 87d2, 49f6, ed03, 8982, 5e68, b0f1, caadria2017_041x12, 1051, acadia16_214b14, e5b4, 8725, 3bb9, ascaad2016_012u5, acadia17_128ll, 71b5, b13a, 6928, f98e, 5a6f, 9d6e, 350b, e96a, caadria2017_051o16, b162, be68, ae39, 7f0d, 6c83, 79eb, ecaade2017_129ll, 244c, d228, ecaade2017_042y, ecaade2015_318y69, 6b9f, 8ff1, 8831, ecaade2015_230g52, 171a, ecaade2017_101p, acadia14_531k, 374c, ecaade2015_287g63, acadia17_190qq, de3a, ca88, caadria2015_206b30, ijac201412407v9, 5c04, 024c, e8a3, 1631, 5059, 23e6, 7b09, e7df, 60be, 5dbb, f18a, 3191, 1c0e, ecaade2014_111w24, 4d65, ecaade2016_169m48, 121f, 7b1f, 8f6b, d75c, 593c, d298, acadia17_211n, ecaade2014_168v41, 9a49, acadia17_637j, ecaade2014_055y13, e122, 9fa4, 65a1, 1e96, ecaade2014_071z16, caadria2017_005y2, 9e36, caadria2017_023e9, 0eff, b116, ecaade2017_jgol, 4865, a2fa, b00e, ecaade2016_222t57, ce93, 77f7, 88a2, acadia14projects_281w, 66b9, 171d, ed0b, 7620, caee, 7a65, 0184, c81e, ea05, 520e, d10a, 6b11, 384d, 3623, 7db4, fa3d, 19a7, d320, acadia14projects_375p, 07b0, 29aa, c60b, 8ce1, 9c14, 83d7, 83c4, caadria2017_041e13, c35d, 829b, 5dcc, 186a, f8c6, 3036, 3bb6, 71ef, 8e5f, 10b4, 586a, ecaade2014_168t40, 76a8, cb20, ijac201412204n2, fa8f, 532f, 5ba9, 96b1, a7d7, c165, 6761, f310, ascaad2014_016e9, 3050, 7f50, acadia14projects_177af, fedb, f1ed, acadia17_446q, ef17, 241f, af5d, eb48, a046, sigradi2014_345x9, acadia17_230c, acadia14_301j, 0fd9, caadria2016_507f21, 785d, 5e3b, 8663, 7a6e, 6a48, e4cb, 04ec, 49b4, d0ac, 9d38, caf2, fbc3, 1aaa, 389b, bc7b, ce2c, 956f, 7ffe, 4208, ascaad2014_024k5, 5a47, sigradi2013_244l, acadia15_323t12, 5165, ecaade2014_196b51, d664, 771c, acadia14_539d, 284b, 82ff, 86d6, ecaade2016_221a57, d6d2, 1642, acadia14projects_81n, 21de, 8db1, 26e8, 6fe7, 710d, sigradi2015_8.264m14, da2e, 24fa, ff1d, sigradi2014_169r4, 5ad6, 18eb, 886e, eba6, 42fb, 89e1, sigradi2015_10.74t18, b3f1, fa50, b698, 3132, fb72, 56d1, acadia17_26i, 113e, f942, c752, 14de, 0551, 3853, acadia16_62h4, acadia14_125aa, 2d6a, sigradi2016_625oo, ecaade2016_234a63, f13d, ecaade2015_196e42, ecaade2013r_001d1, 4563, ecaade2016_161v43, 4803, 1496, 8121, sigradi2013_226a, sigradi2013_195, 8d36, 5fba, ascaad2014_019i3, e8be, f0dc, ddad, caadria2016_829f35, ecaade2016_048a14, ascaad2014_029z7, ascaad2014_020s3, ecaade2015_158a33, 02cd, 6013, 5a12, sigradi2016_399d, 8ab2, 4e30, ijac201412304o1, f993, 3e63, 57e0, 79a4, 3806, acadia14_339ay, 72ce, c52b, caadria2016_797y33, acadia14projects_235s, 5fea, 6222, 2b22, d99c, ec8b, 8160, 7298, 0860, ecaade2015_81o15, fe5d, b95c, f6ac, d0f9, f5b0, 4ded, 73c3, 049c, caadria2017_189c45, b9e8, c59f, 39b6, ecaade2014_049z11, b6d8, caadria2016_517d22, 4db3, 43ac, b84e, ecaade2017_301z, df43, 2a44, 1a2c, 798a, ecaade2016_tkoi67, 6f8d, acadia16_440j26, c905, d8c0, d791, cd9c, sigradi2014_049k5, ce3a, c7e3, acadia14projects_53j, acadia14_63ap, a5f1, 1c63, 78dc, 89e3, 50cf, 65ae, 7adc, acadia16_344p21, ecaade2013r_015p8, acadia17_189rr, 4c8c, 1305, 870d, sigradi2016_530ff, fb65, e03e, ecaade2017_157yy, ijac201614407t4, 9636, ecaade2015_143g30, 6cef, 023b, fa71, f862, c0d6, 94c4, 4b82, 17d6, 7f33, 2690, 32af, abf8, d543, e3a8, 6847, 57de, a063, 98e9, 1bda, 4178, 21aa, 1cbc, ecaade2016_130s36, 1420, 5cb0, sigradi2016_805ee, 70c2, 5848, db40, 163c, 615a, b639, acadia14projects_671o, 6806, 2c58, 3b40, 4fcf, 5c89, acadia16_280r17, fb91, acadia14_23v, ecaade2014_130w28, sigradi2013_294s, 06d6, 7951, ec34, f279, b406, 0bcd, 3c7c, 7f2d, 72b5, 2e1d, b36d, f166, 87f8, 8cbc, 47a3, ecaade2016_073z20, acadia14projects_91u, caadria2017_056w18, acadia14_589c, acadia14_637af, 4ad1, ee24, afc1, 5d27, 0957, ecaade2014_052s12, f603, 48eb, 71fb, 7212, 9548, 675e, db45, 6463, sigradi2015_3.209f4, caadria2016_787f33, 4239, 32b7, a5f0, eb8b, 25a3, ea32, 3928, abb5, 75af, 1367, 02fe, de02, 79ec, 4937, 357d, 616f, 2b2b, caadria2017_174n42, ecaade2014_016f4, e381, 0e45, 79b2, 32eb, 8269, 97c3, ascaad2016_022z8, acadia14_125ag, caadria2016_383m16, 8e30, e5d3, 7d4e, ee14, 3da6, sigradi2016_686tt, d980, 570d, 7941, 5e4c, 1d95, 8e0e, ecaade2016_221s56, 3cc9, e735, acadia14_655z, 28bf, 09fc, d4eb, 16a4, 9e7e, 7524, b226, b85e, 7ca2, 795b, e1f5, ca4e, b306, caadria2017_047f15, ecaade2017_117s, 3380, sigradi2014_345d10, a4b5, ecaade2017_109ll, dccb, acadia17_660u, 18cc, b5d1, 9a1a, 5f62, a2ef, b687, 8da2, 4aa3, ecaade2017_028j, acadia15_57u1, aac9, cd1d, 2617, 49b3, sigradi2013_223n, sigradi2016_382z, f73a, 2343, c9e6, ce1b, 458a, 19dd, acadia14projects_435ai, ascaad2016_021f8, c74d, sigradi2015_6.387r9, a870, ecaade2014_168w41, caadria2017_107s28, ijac201614309l6, 7db2, ecaade2016_198p52, 35ee, 9580, acadia15_431i18, f57b, 7d0d, 40f7, b65e, 9252, babb, ac4f, ijac201412403r5, ea33, 73e5, sigradi2014_330l7, 1ee2, acadia17_292x, caadria2015_078m11, 40e0, 632d, 0229, 9fe5, 2600, f35a, 66d3, 2d02, ascaad2016_042t16, ecaade2014_070r16, d461, 2fbf, acadia15_161d6, ba03, de0a, ecaade2015_103l20, 44bc, 6ec2, 50ab, 1240, a3f9, acadia17_500ii, 1934, a14f, c0df, ecaade2015_115x22, a079, ecaade2015_248h56, 3ee7, ecaade2015_92o18, 74bb, cfe7, c9fc, ecaade2015_287o63, acadia14_699d, 93a4, ecaade2017_172m, a4fb, sigradi2013_194d, 1259, 2f3d, 3d76, a008, 5028, 1adc, 1f21, ecaade2015_207i46, ecaade2014_067y15, e8fb, f536, 0f91, ee58, e9a6, d3d5, sigradi2016_364mm, 77af, bd1e, 6588, 0123, 7bda, caadria2015_188y27, 78b2, aac0, 9cdc, ecaade2014_173i43, 4990, 7627, efbe, 9bdc, sigradi2013_195a, caadria2016_085i4, 1d98, 97fa, b75e, ecaade2014_080f19, 28f7, caadria2015_162y24, ecaade2014_065b15, acadia14projects_101am, caadria2017_058n20, sigradi2013_330d, 3b05, 3142, b14f, 17d8, de7a, 69e2, d96b, e84b, b50a, f5db, ecaade2016_018e5, acadia14projects_63au, 658d, f3b9, 382d, a378, sigradi2013_112a, 6d57, 01b2, da33, caadria2016_851j36, 031b, 0dd4, 51b2, 9674, b6b8, 4e41, 4aff, e49f, b048, d5b3, ecaade2013r_004z3, 7e07, 667d, 3140, 344e, 8d59, d18e, caadria2016_539a23, ijac201412406r9, 7420, 8608, ecaade2014_175v43, 32ce, f7a8, 5f55, 98d5, ecaade2016_074r21, 8f41, b9e4, bc9a, a880, 3e40, b5d9, fb8e, 74e3, ecaade2017_054z, 9bb5, 6cea, d4d1, ecaade2014_084c20, ecaade2016_198s52, ijac201412406j9, a924, acadia17_189pp, acadia16_78k5, ijac201614307n4, 3388, b51c, acadia16_478s27, 0b37, fba9, 8761, 16b7, 3652, 1dc2, ecaade2014_072i17, 9696, 7570, eeed, acadia17_266hh, acadia14projects_375o, af51, aefb, ecaade2017_019kk, ecaade2017_229jj, 6d32, caadria2015_014l2, ijac201614204d10, 264d, 2f7a, 3785, ecaade2015_180y38, f478, 85c5, d1a5, 5450, 2440, 54ee, 8cec, 87e1, 3ee2, ecaade2017_291e, acadia16_394k24, ijac201513303d11, a034, 3580, 6ffd, ecaade2017_108w, 1100, ecaade2016_094t25, ecaade2017_032p, ebbf, d0fc, caadria2015_061k7, 8f0e, de04, sigradi2016_732l, 48af, 4552, 8a92, 8e2f, 41df, acadia14projects_43y, df9e, 4148, 6d01, f634, 4a3a, e032, 496f, 4fe5, sigradi2016_669aa, d52e, 14a8, ecaade2014_050d12, f156, ecaade2014_011c2, caadria2015_139y22, sigradi2016_673ff, eecf, 2570, ecaade2017_018bb, f2c6, 3011, 69a8, d823, 30d5, ijac201513305s12, 88dd, 968b, 5b87, ca2a, 8efb, 0771, 2cff, 4240, c1f1, c9d0, 48c1, b352, 89b0, ecaade2015_325w70, bbfb, c382, 19f1, a586, dd8e, 7e16, caadria2015_139p22, e4fa, caadria2017_067l21, ad65, ecaade2014_138s30, ijac201614405p3, 4a1f, 2996, 0c3f, 528a, 1549, acadia14projects_579k, f796, 4876, 3ed8, f1e9, c3e9, 6338, 3f7c, b4e2, fc11, bf29, 8865, 9746, 18b2, ad8f, 6fc7, 9b7a, 2177, sigradi2015_12.259a28, d9c1, 4c9f, 004f, a91a, 9587, 292e, ef08, e556, ecaade2016_132x37, 02dc, 581d, 7a3f, acadia16_140p10, bd06, 69f1, dbe8, ecaade2015_333c72, 2a58, a78c, 4ce8, 98b6, acadia14_473ao, 9378, a91d, f440, 5c5b, 14c6, 348b, 4783, 3018, b719, 5c09, e371, 79c2, caadria2017_056e19, bded, 84de, ecaade2014_233e60, acadia16_140i10, 11ea, 1e3c, ef7b, ijac201614305k3, 5107, ad0c, c613, ascaad2016_015p6, 2f5a, ef82, 12e5, ecaade2014_239z61, 04d9, ecaade2017_089cc, ecaade2015_103k20, caadria2015_060x6, b192, 66f7, 176c, e951, 3eef, ecaade2016_140z39, ijac201513103b3, 0689, d465, aed2, b179, ecaade2014_146u33, caadria2016_187v8, acb8, sigradi2015_sp_11.303r31, 71b0, 594b, b9ea, 3cf6, 8579, caadria2016_839p35, d81f, a740, 4e3f, a669, 5d0b, 1f3e, 7572, 5ee1, 7095, 90cc, acadia17_230f, 216b, ecaade2016_045k12, b9f9, 7256, 61f3, 7bf4, 3a12, 7439, ecaade2015_301x65, ecaade2017_032j, 2197, 5e47, 6d18, 4c68, 3bbb, 2b84, 23ae, ef51, acadia14_229h, ecaade2016_132u37, 47e2, 7812, 6f05, 10f7, ea03, ascaad2016_029z11, d19f, ecaade2017_017w, caadria2017_101m27, c685, 029e, 94d6, 2243, 1ff4, 06f1, 809b, d6cc, sigradi2015_11.165s25, ascaad2016_033e13, 8dc6, 30e7, a1d3, bc6f, e078, ascaad2016_036w13, 1180, eff4, f6e5, d126, eb77, sigradi2015_10.138z18, cbde, 63e0, 67c1, bfd8, 70ec, a112, 3f82, caadria2016_311b14, acadia14_549z, 9519, 57f6, sigradi2013_285f, 0f4c, e82f, 35e2, ascaad2016_010u4, 24e5, a689, acadia16_12h1, acadia17_18e, d2c6, caadria2017_003p1, 40ee, 4dce, ecaade2017_264xx, d032, b784, 5093, 081a, 02a6, 56da, 2084, 4908, 0da0, ecaade2017_199ll, 3f9e, caadria2017_001d1, ascaad2016_056h22, a80a, ascaad2014_029f8, acadia14_145ae, 2055, 6c97, b737, ijac201513303s11, ascaad2016_041m16, 7a6c, 5225, fbfa, 5019, 4aaa, 76e8, b517, 532d, a7b9, ijac201614201g6, e694, ijac201614202r7, 330b, dc67, 3e6c, 4d81, 1ab0, 0676, 71a8, 9e87, 4528, 32be, 4ae6, 7f73, 7acf, 7167, sigradi2013_10f, f018, 1684, b4a0, caadria2016_271b12, 4a7e, c8fc, b8e3, caadria2017_113p29, 7ae4, 16f1, ebaf, a494, 1cd0, 2fd5, dd3e, 85c9, c3f0, deb7, d00b, 631c, 6120, 1033, acadia14_691ax, 8654, 375c, adff, 230b, 0d65, 6cc7, 0a40, 6b72, 09ce, 1c80, 6e8c, a3bd, 7522, 3e11, caadria2015_209a32, d762, ijac201614103m3, 687d, 53d3, acadia17_128nn, sigradi2015_12.215l27, 4f00, ascaad2016_021c8, 9356, cc8b, 762a, ecaade2014_204f53, 02a9, 8981, a955, 368b, 3e00, daf9, 33e6, f704, 7655, a8a4, 06e3, 31f1, 7470, 73fd, 7e42, c828, 3e3e, baaa, 9de1, c7ff, ecaade2015_61p12, caadria2017_110i29, c30b, ff4a, 15f9, 94a3, caadria2017_079d24, sigradi2016_654ww, sigradi2013_215b, sigradi2016_732k, a9c3, faee, 264e, acadia15_232z9, acadia16_78m5, a0de, d2ce, 8454, 0c79, 1af9, 5ab0, 3b41, 3610, caadria2015_137m22, sigradi2016_559t, c808, 0054, caadria2017_009t4, ecaade2017_212nn, acadia14_699k, 65e0, 1352, ed67, 6de9, 4d7b, 8556, acadia14_301b, 7021, 85b3, 06ba, caadria2017_149l39, c4c9, 9c6b, ae07, 54a8, 791b, c48c, 07de, 07b3, 4715, 1eb0, 8e7b, d369, ecaade2017_164gg, bc74, ecaade2016_048d14, 2eac, 07ce, eb32, fc95, e12c, 9754, 8f8d, ijac201614201d6, 819f, 5624, sigradi2014_213x7, 2cf4, fd66, 0139, 0174, 5594, b7e3, 0c76, b1a0, 2cec, ascaad2016_039z15, d0f8, d46c, ccb7, caadria2017_104d28, ecaade2016_094v25, acadia14_487i, 0de5, 04cf, ecaade2016_043d12, 65d4, e9e7, 1da6, e160, 62b9, 8e21, b2e7, ecaade2014_122y27, 3017, 45e0, d252, c651, f769, ecaade2017_124dd, 081c, a1f1, acadia17_170d, 5842, ijac201412408v2, 0ed4, 4c64, d0e0, 48a8, ecaade2016_105d29, da46, 460c, 235f, 9d09, 062c, 055f, ijac201513203x6, faaa, d066, dd94, 26d8, 22b6, 02a8, fe1f, ec04, 466b, 645d, f034, be6f, d316, sigradi2014_084b8, 0add, f142, 9610, 5d69, 5639, d907, ecaade2016_042t11, 5baf, 6983, acadia15_95g3, 3482, sigradi2014_276z2, f03f, f510, a5b5, f605, db4a, 80a1, c8ac, 04d8, caadria2017_096v26, 3a8e, ecaade2017_213j, acadia14_445ag, 42d6, f358, ecaade2014_016a4, 0d60, 31da, c601, 7cb7, acadia14_473ap, 138d, sigradi2013_226s, 462b, ecaade2016_036j9, 1bff, caadria2017_096b27, 5cf0, e88a, 7730, 7461, 2614, d37f, 3fd0, ed87, ca92, df37, af14, 0066, 1fa0, 77e2, 64c5, cd88, caadria2017_134a36, 618b, a531, ijac201412301p6, 719a, 3988, f3eb, acadia14projects_473ad, 9957, 9877, 93c3, 8f82, d0f5, dcf8, 22c2, 0c84, ea65, 772d, 7c0c, 513b, e0c8, 6844, 4572, 3ab8, ad88, a1c2, abcd, 88a6, 5464, 5d17, 8739, acadia15_232n9, 56ad, f0c5, 64cc, 8d39, cc30, 2f62, acadia14projects_219az, 0a22, fe3d, 842f, ecaade2016_123f34, ecaade2015_273d60, edc7, e6ef, 7a92, 835d, sigradi2016_467r, f5a7, 29d5, ecfe, acadia17_50uu, 8945, 7e2d, 2c35, ac53, c187, ecaade2015_164p34, 6cc9, 71fd, 5d0f, ecaade2017_212gg, 23c3, ijac201614103r3, acadia15_357k15, d3e9, 1e62, 7d42, 09f5, 5192, ca94, ijac201614302o1, 22b7, 64f0, 89e9, sigradi2016_560dd, 67c6, 10fa, sigradi2015_8.186h12, f460, f2f3, 4af4, 7e20, 2354, 45eb, 6925, 4e90, 4435, f519, 50f6, b7d3, 0438, 4dd2, caadria2017_175k43, 6a63, 4bd3, 7ac4, 729b, 1038, 9f1d, c5ae, 79ce, ijac201513206d9, 17ea, e93c, 6491, 42f6, c810, c8cd, 40fe, caa0, ecaade2017_215q, 72ec, 5d06, d384, caadria2017_057c20, 267c, 29eb, sigradi2014_282s3, f132, caadria2015_072z9, sigradi2016_674ii, 334d, ecaade2014_184f46, ascaad2014_005c3, 2de3, cc7d, cea1, 0b47, acadia17_162n, 5425, 34de, ecaade2016_162c44, 6e8b, 3607, 3d87, fc4e, c05e, ecaade2017_100g, ac80, 8286, 4d20, bfa3, efba, 4c91, 0e62, 4a0e, ascaad2014_024v5, 6534, 62ad, e746, 2a69, b334, 9845, 8ddb, a9b8, ba0d, 9f17, d604, e542, bede, 8de6, fab6, eaf8, c72e, dcfe, 9ddf, db89, ecaade2015_229y51, dae7, acadia16_130l9, 0706, ecaade2016_241c64, sigradi2015_8.41c11, 3642, 169e, 9313, 5a45, 98b7, 74f7, 43b7, 89f9, 1d2a, d215, 5cd3, fcf7, bc78, acadia17_189ll, 1ea5, dc6d, caadria2016_755k32, d1c4, 2e8e, ijac201412301r6, 69f2, 3bb5, 547b, ecaade2014_024o7, 5930, 3c23, d1b1, fec3, 59fe, a7bd, babd, c5d7, 7dac, 157a, 8710, sigradi2016_778nn, 8c9f, sigradi2014_151n3, 5767, fffd, 0e80, ijac201614408f5, 7c91, caadria2016_311f14, caadria2016_425c18, 0781, c865, 5411, ecaade2016_221y56, 40be, 8bd7, acadia17_247oo, d048, ecaade2017_091tt, sigradi2013_158, a0d0, ijac201412203h2, 828e, 9002, e3b9, 97a9, 72d9, 715f, ecaade2016_091h25, ca25, ecaade2017_301x, 0267, acadia14_237as, ecaade2017_208n, 6938, 0cf9, ascaad2014_019e3, 9f98, e544, b58f, acadia16_54u3, 023a, 9eab, cdb5, 3996, sigradi2016_752qq, 7e2e, ecaade2017_212hh, abe9, 89c7, 3acd, 1952, bf62, 12d5, e5f5, ecaade2015_285s62, fa34, sigradi2015_6.387h9, de7c, caadria2016_157y6, 41a0, 01e5, ef05, 820b, 0695, 7cb6, 99d0, caadria2016_517g22, cb30, ecaade2017_097hh, c7e5, caadria2017_110g29, sigradi2016_382bb, e31d, ee96, fbee, 3958, ecaade2014_122b28, 7763, efc0, 864d, b8e7, a17e, ebb6, ecaade2016_079o23, 7d6f, dea6, 9eb4, c408, 4498, 8e2a, caadria2015_185k27, b498, caadria2017_043d14, 9aee, 0671, 4916, 9fdd, 3147, 5431, ecaade2014_072v17, e577, 4164, 6f4e, 0064, 4479, 8975, e65a, b58a, e0e2, ecaade2016_166c47, ecaade2017_254kk, c2c6, ee59, ecaade2017_109pp, 2937, 8350, ijac201412407y9, 519f, acadia14projects_655z, 0bb4, ijac201513201v5, sigradi2015_4.52k6, 1533, ba77, ecaade2016_055k14, a81a, acadia16_344l20, ca65, ascaad2016_038s14, d31d, 779d, be55, acadia14projects_531x, 7373, 4522, e14d, 260d, 3518, 2e19, 41c5, 7963, 18c7, 4454, sigradi2015_12.297h28, caadria2015_096k15, 4c2e, ascaad2014_012f6, 95dc, bca5, 2063, sigradi2015_3.190n3, a902, acadia17_248j, fce6, f579, 0c99, 9cea, acadia15_57v1, d206, a8cf, ecaade2015_268a59, ed81, 7326, fdfc, acadia15_57p1, c0ad, 1826, 7d65, fa5f, acadia14projects_177x, bba8, ecaade2015_196k42, b3eb, ecaade2016_129o35, facb, 4a82, 0281, 6b69, e321, ecaade2016_130z36, 3167, d12f, ascaad2016_008b4, 25e1, 7ecf, 2767, 5a76, 12b1, a4ce, 6e59, d759, 73b3, 71aa, ecaade2014_019d5, 9117, sigradi2014_263c1, c7d6, 5040, caadria2016_003l1, f10e, 59c4, ecaade2015_227d50, 0cc8, 9c81, 4438, ecaade2017_122b, 237e, 85f0, caadria2017_018x7, caadria2017_182m43, 90cd, ecaade2014_143l32, 1300, 77b6, 48fc, 0f5b, 3b99, f4b4, c95a, 1017, 25ae, f19e, a203, ijac201412305a2, 0393, fd3a, 0065, df10, 2316, 9e32, 2077, 501d, 9a55, 3294, sigradi2015_9.141j16, 2044, 8a59, bbb9, 5785, 76df, 2c0a, ad59, e256, caadria2017_015x5, 38f6, 19a0, 95d8, fdf2, c6df, c201, 953a, sigradi2016_356i, 9b3d, 4c57, 18a4, a3a2, acadia16_440c26, acadia14projects_647as, 1686, 89fc, caadria2017_165v41, ijac201513203m7, 2231, e16b, cad1, ecaade2014_176f44, acadia14_237av, c2bd, 49e0, 0c28, 8fd2, caadria2015_126y20, acadia17_628oo, acadia14_555e, 21b4, ijac201513201d5, 2a2a, fcf3, 0d40, 15bf, aa76, ecaade2016_199c53, 58b4, 0959, 8e07, 9abd, 9cec, d5f0, 522b, d777, f7ab, 8a0c, 62bd, 7dcd, 922c, 1208, 4de9, sigradi2016_781c, 6cca, ijac201614407a5, caadria2017_145e38, acadia17_366x, f278, 2e98, e518, 2307, adc5, cd6f, e9f5, 508a, sigradi2014_045a4, de05, 4a01, 15ac, 4c4d, 117f, d6cd, ecaade2015_271a60, 0dd8, 677f, c54c, 62ec, 022d, 6a4b, acadia14projects_463e, caadria2017_183n44, acadia14_549t, 2830, ecaade2016_237b63, 55f1, e572, dd4d, ascaad2014_010r5, ecaade2014_123d28, ecaade2014_044a11, 2efe, ascaad2016_043n17, sigradi2014_192p6, 796c, 5ce4, 8543, caadria2015_081e12, e693, c708, 99d4, ecaade2014_094r22, ebc9, bd13, sigradi2014_080n7, e627, eb4e, 1daf, 52ec, cbae, caadria2015_213n33, ecaade2017_003o, a9e8, sigradi2013_243c, d739, 7359, 697e, e90e, 3a9e, 3153, 3aa3, ecaade2017_006hh, 9901, ccff, ea7c, e56f, c5e1, ecaade2015_333j72, 20fa, acadia17_364vv, b071, ecaade2017_172o, 23f2, sigradi2014_239g9, 8888, 155a, 1c66, ijac201513202h6, bacd, 4dc6, 1747, 3e48, c81c, da80, cbac, ecaade2017_124t, 2c63, 1734, df13, 1e75, 827b, caadria2017_123h32, c07b, 84ba, ijac201614305a3, 6446, d31c, 307e, 5bfb, f35f, 9ffd, e749, 17ed, 4c8d, acadia17_101v, 1cdf, 8fac, ijac201614203y8, d045, cbd0, sigradi2013_359n, e801, 5da0, ecaade2016_170x48, 9757, e3c9, 106c, 0395, ecaade2016_119m32, 4ed7, 519e, e452, ecaade2015_73b14, 27e2, 66e5, 77f5, 6c05, dea8, e872, 6a07, acadia14_281x, ecaade2014_052k13, bf28, 0867, 5263, afb1, 7686, ebab, ecd3, 2e96, b10e, f689, 1202, ecaade2017_026kk, 359f, 84bf, fefc, acadia14projects_339af, 4c49, sigradi2013_43a, cf9e, acadia17_154ff, 9345, 395e, c758, 02db, cbc4, 52b1, 39d2, 4889, ecaade2013r_002i2, ecaade2014_168y40, 2209, 2d49, 554f, 23b9, c917, 6af1, 5a5d, b971, 2c54, 24b9, eb9e, c031, aba6, a3b4, d80d, 157d, fe22, 3c27, bec3, 3bdf, c256, caadria2016_693y29, ba86, 6bb1, 3e2e, fbe9, d839, 83e5, 9d45, 2971, acadia15_451p19, 6e30, 0fec, b88a, 2d35, 8ef5, caadria2015_181h27, ecaade2014_215a55, 5792, 67c0, 24bd, 04b7, d9a1, a9dd, 2e87, ecaade2013r_003u2, 3171, cc09, ecaade2017_017p, 0a53, 8697, 0861, 1e97, 39ac, e2b0, acadia17_38mm, 4f69, a9e5, b562, 80b0, 6417, 5aa7, acadia14projects_609al, 6650, ecaade2015_176z37, 96ec, 90ac, 9748, 9508, 797c, sigradi2013_183, 7ef9, caadria2016_177w7, 7d6c, 3ea6, 003f, 8518, e53f, caadria2015_226v34, ac8c, 5491, a1c7, d9a5, 1536, 12c1, e5bd, ecaade2015_138v26, 4881, acadia17_60q, f71e, c622, ecaade2016_078f23, aa87, e864, ecaade2016_027b8, acadia17_190yy, ecaade2013r_018t9, d412, 5af9, acadia14_311u, ecaade2016_015z3, 9428, 5e61, 4cbd, 43e1, 5031, ecaade2014_195i50, sigradi2013_212, caadria2015_031n4, 3e2c, ec29, ecaade2017_243cc, 8b69, 6208, aa74, ecaade2016_154u42, caadria2016_861f37, ecaade2017_291h, 49dc, sigradi2016_655i, acadia17_598s, 0efc, ijac201614403h2, 6a9d, dbb1, acadia17_532dd, adba, 96e1, 4e2c, 04c3, d6c2, 851f, 2a84, caadria2016_881c38, 8414, 00a0, ecaade2015_175p37, 3d6e, fc84, 1481, 2251, acadia15_137i5, ecaade2015_229g51, efb4, 57c6, 5e2b, ecaade2016_119p32, 6b52, 8a01, 6bf9, 8436, acadia17_162r, 2fcf, 643b, 68ec, 75ca, 151f, 841a, 4e0c, 6ffe, 6b0c, caadria2015_206w29, ecaade2014_168b42, ijac201513303x11, af1d, ecaade2014_195p50, 76ef, ecaade2016_067f17, ecaade2016_072t20, 1bb4, ab5e, df6e, 4441, ab03, c31d, 2158, 1211, 6411, b53a, edc1, 5b48, ecaade2015_240v54, 62ed, ecaade2017_053j, a410, bcc4, 79ad, acadia14projects_281ac, 36ac, acadia14projects_435an, edb2, 6169, 1ff1, caadria2017_132i35, 769d, c8af, 829e, 5381, cabb, f26a, 9a7c, 7ad1, 25b5, 1de0, e9e1, d4be, 4a51, db31, sigradi2015_3.221o4, 2ca6, 0a1b, 71c4, ecaade2014_237a61, aad9, 68aa, c6c9, 6c86, 034e, 5883, d738, 0162, a6a3, ecaade2015_144x30, 5e49, 9534, caadria2016_157n6, 85ac, 7f76, 974b, 180f, b79e, 00d1, b75b, eee5, d90a, sigradi2016_686ss, 279c, ecaade2016_208v53, 664a, ecaade2014_184i46, 5134, 0a30, 2273, 6abf, 0bf0, 2219, ecaade2014_180x44, e841, acadia14_43an, 6bfd, 84aa, 3e99, sigradi2014_345l8, 0c8d, 7786, 688b, 9935, 23a2, acadia15_47g1, acadia17_322e, ecaade2016_023j6, acadia14_189ak, 879e, 1e8f, 0aac, 4268, ijac201412205i4, 8256, 39f7, f0f4, 9e01, ecaade2016_120g33, sigradi2013_327s, 6b79, 7024, 3f23, 2339, 6745, 61a1, 6968, acadia16_344o20, a395, 63aa, 1b11, 950a, fcf1, 8c5d, 493e, ecaade2014_042l10, f12f, f043, caadria2017_016z6, fb5d, d95b, b96b, fe01, 76a7, ab07, f51c, acadia14projects_339aw, 192e, ecaade2017_111vv, 551f, 17fd, c33a, ecaade2014_186m47, 720d, af3e, 593f, cc07, 6d8f, 3ce7, 53f2, 194f, d08a, abac, f5f6, 5a90, 1cc7, a3ab, 8114, 38d2, ecaade2017_199rr, d5f8, 5d86, 4e96, 1580, d9be, 349f, sigradi2015_6.151d8, 32c1, d058, ff0c, 91af, ecaade2016_237g63, d63a, ecaade2016_tkop66, 161e, c53f, bf03, acadia17_283pp, 6823, 1414, sigradi2013_390, 0ec1, 4701, sigradi2013_401e, 86b3, ed1a, 72d6, 3915, 6a3e, 8abf, ecaade2017_290ss, 918a, ff80, e618, 2575, ecaade2017_112ww, adb5, sigradi2013_364s, bf0c, sigradi2014_284z3, 30af, 25ee, caadria2016_105i5, sigradi2014_132o1, 221c, acadia17_330ll, c6c5, ecaade2017_172y, sigradi2013_389o, 78da, 2b4e, f7fc, b89c, caadria2017_040i12, bd79, 0c0f, 0a07, 1a4b, 7d47, 294c, c0a0, c857, ecaade2016_222j57, sigradi2015_6.151e8, cb47, 1b75, 0535, acadia14projects_167t, 51f6, acadia14projects_229i, 2398, e505, 149f, 7282, 5971, abda, 4fff, 456a, ef71, acadia17_292t, 6d49, 7bf8, ecaade2015_317k69, 2abb, 98c8, 658f, 4556, b644, ijac201412302b7, e66f, d679, acadia14_589l, 7030, fb93, acadia14_281t, sigradi2016_695o, 66a7, 7d81, 2d44, 1d17, 4553, 9a2a, ecaade2016_166k47, 26cd, 9d2f, b7c0, 7ca0, ecaade2016_055e14, eafc, f23c, fe4d, 6c99, 9ced, ef0c, ecaade2017_079v, acadia17_660n, d421, a45c, 634e, 96e4, 0efa, 59bd, 4141, 6be7, 2ecd, fb45, 3c90, db01, 6d91, acadia17_308vv, fba8, ascaad2016_054a22, f575, 58dc, d115, sigradi2016_364pp, f0d2, sigradi2015_sp_8.326t30, 21e9, 2ba9, c818, 8754, fb5c, 55f2, 8e86, 1e6c, 07e5, ascaad2016_005b3, caadria2017_158v39, 2ca8, ecc2, caadria2015_203d29, sigradi2014_192o6, 4d27, ecaade2014_133r29, ecaade2017_175m, bce2, b151, 5b1c, 60bc, acadia17_340o, 21e5, 3c79, 8500, caadria2017_190t45, 9402, ecaade2015_83l16, acadia17_628vv, f45f, 2cc1, 31d3, ecaade2017_227p, 7aef, a0f9, sigradi2013_62v, 025a, ecaade2016_040w10, 2848, sigradi2013_393o, 78ca, a83f, 0c2a, fa80, b53e, b694, 34bd, 1361, fb9b, 76f4, e343, acadia17_308oo, ecaade2017_052ff, ecaade2017_164z, f8b5, b799, 731a, acadia15_407v17, 8717, 65d8, sigradi2016_440gg, ecaade2017_071hh, f370, 0cb3, dc37, 6731, 0ec8, sigradi2014_201e7, e501, acadia14projects_79w, ddf1, 90d0, 4a25, e293, acadia17_403i, 131f, b206, 4ca5, 135c, 3010, 562c, 6ff6, 598d, d535, ascaad2014_012j6, fe8a, 4a65, ecaade2017_291cc, 8e67, 0599, 4225, 7266, d45d, f0ab, 72b9, 170b, b16c, ecaade2014_184h46, c1f8, 1f66, 71b7, 5d05, 1ef6, ce6d, efd1, b2f2, ccad, 35aa, 732e, acadia17_598c, ecaade2015_61k12, acadia14_247u, sigradi2016_512d, caadria2016_631c27, 3099, c326, acadia14_479p, 05df, 2731, bdf6, caadria2016_797w33, f36f, 520a, 085f, 4b23, 7ba4, ecaade2016_018i5, caadria2016_539f23, 8976, caadria2016_651y27, fec1, e560, 4676, acadia16_244u15, 9d19, 76b9, 11a2, b52c, fa97, 6fe2, 2395, 2b21, 2377, 1517, 6773, 75f4, ecaade2015_33d6, ecaade2015_241j55, ascaad2016_031k12, ecaade2017_212ll, cc43, 50f1, c83d, ecaade2016_164h46, ascaad2016_009o4, ecaade2017_157pp, 4c7a, caadria2017_067g21, dc47, ecaade2015_301r65, d326, eeb6, 8731, sigradi2015_3.345v5, d948, c801, acadia14projects_463z, 9fe7, 2d4f, 725a, 5561, ascaad2014_033z9, 16d4, 8162, ed82, 9961, 7dbc, d80f, 5386, ijac201412304s1, ecaade2017_271j, f384, 3a73, 7351, 2820, 0697, a40e, 0d6d, b5a6, ijac201513105b4, d135, 44e3, 4140, b34e, 13c7, f0c9, 871f, f21d, a375, ed6b, caadria2017_009g4, 8b45, 3829, 46a3, d6cb, ecaade2013r_018m9, 37eb, acadia14_43ag, 6ef4, 6820, a22b, 946a, 018a, ecaade2016_230x61, ecaade2014_155y37, 965b, 4123, 04b9, ecaade2016_084h24, sigradi2014_045g4, 8509, 560d, 22c1, 8bb9, 3cbd, c63a, 0377, fd76, 3884, ecaade2017_006ee, 9dd8, acadia17_36y, 24d0, 5a33, 86de, d020, 375a, ecaade2015_155r32, 32ae, 7c3a, 9d27, 4a90, 4f5d, 8842, caadria2016_683h29, e650, f967, 1292, 1aa1, 741a, 402a, 3ef2, acadia17_382ii, b07b, 09fb, 261b, 052c, ed65, 71cc, sigradi2014_265s1, acadia16_362t22, b7a8, e1e0, af1e, 0206, 34e3, caadria2015_004l1, 3374, sigradi2013_244o, f991, caadria2016_073b4, 5240, d6fe, c191, acadia15_47i1, caadria2016_477z19, 973f, acadia14_145o, sigradi2013_286h, 6f3a, 55d1, 6b1c, acadia14_579c, 4da2, 7fbe, ijac201513305r12, 270e, ascaad2014_037k2, ecaade2017_117w, ecaade2017_215o, dbb7, c102, 1aa0, bef1, e54c, 9b09, 0fe8, 334f, ecaade2016_223e58, ecaade2015_217n48, d6ce, e4fb, 48c4, 8118, 8854, dcde, 1f57, 2716, 3613, 899c, a178, ijac201614306b4, 38fe, 8b44, b028, 001b, acadia14_153ay, 26de, 7791, a80b, 7001, acadia17_678ww, acadia14projects_627c, acadia17_366l, 41af, b701, 973b, 97b6, 39a3, 8cf6, 6d3a, a8d3, 021c, 3a5e, sigradi2013_10a, acadia14_699s, 51d1, cd2c, acadia15_483d22, 2b08, 951a, c649, 8c83, ijac201614301b1, 8ccb, a065, ebb1, 7775, 37b1, 0aad, b111, ijac201513104m3, 559a, 0a78, ed10, 9dd7, acadia14projects_257ab, 0bb0, 1da2, fd5f, ijac201513203w6, 05cd, ecaade2017_140aa, ced8, b24a, 8173, 2c8f, 71ea, 017c, acadia17_590n, sigradi2014_084w7, 566b, acadia15_195b8, c0ac, acadia17_89r, acadia14_463p, a2be, 4bfc, bd5b, 25e0, 5a43, ecaade2014_180g45, bd49, caadria2017_015m5, 0541, 18df, 2bcd, ecaade2017_041r, 5700, 7137, 2ed9, 82dd, 962b, d858, caadria2016_353a16, 4a15, 8d1f, 5bbc, 5695, ecaade2017_108x, 4421, 9198, 6235, 840c, cd5b, af42, 31a6, b748, acadia17_26k, 6b29, 6c67, c802, 08a3, 2807, 9e39, ecaade2015_148p31, 007a, bdbb, caadria2015_172y25, 83ad, d92d, 5bf3, 9a46, acadia17_637k, ecaade2015_278s60, 0587, 75bb, 9b30, c446, 0ae0, db73, ecaade2013r_009x5, 8ab1, ea20, 9eb8, 4c53, 7ffa, e8c7, ecaade2016_150a41, d87c, 7033, c833, acadia17_502tt, 58db, e7cd, bad7, 7b8d, 8c51, 41fa, ecaade2014_144w32, 5646, acadia17_81g, 8468, 0505, d4cb, f7d4, 8646, 9298, ecaade2015_269o59, 1e31, ijac201513105c4, acadia14projects_189az, acadia14_153i, 1e15, 357f, 3855, f0fd, caadria2017_132t35, ecaade2017_214u, 379b, 7e4e, 8a25, b164, 26c5, 66b5, 774c, 1f5c, ecaade2013r_019a10, ca0e, 2363, b973, 9004, sigradi2014_314p6, 06c2, acadia14projects_709an, d1f2, acadia17_273ff, 5421, ecaade2015_256b58, 6043, ecaade2015_202d44, 014e, 67b3, 26d2, c3d4, 8527, f18f, f754, d124, 92a6, ascaad2014_015w8, ca8b, 1895, 32b4, 4dda, c813, sigradi2014_041k3, 5090, sigradi2015_12.215n27, 2eb0, af56, ecaade2014_214j54, 7495, 231a, 757b, 7616, 13ab, ecaade2015_207k46, b953, 31d9, b634, 1442, 40de, fc3b, caadria2015_213j33, 56d9, sigradi2014_151o3, 253b, ecaade2014_127l28, 4448, 160a, 47c8, 84db, ijac201412205m4, acadia16_164u11, caadria2016_713y30, 0e60, sigradi2015_8.41t10, c6e9, c704, b61b, 1f6f, 2e95, acadia14projects_435aw, 380b, ac7d, 9069, ecaade2014_206n53, 489e, acadia14_63ak, 7a6d, f6f7, d93c, 0303, f85e, ecaade2014_147y33, 71ba, ecaade2015_175m37, 29ac, 1618, b12a, ecaade2016_bkoi65, 06a5, acadia14_479x, 1eed, 6bc4, b653, e6f9, 01fe, ee68, ecaade2017_089y, 9675, caadria2015_099p15, 675f, 87af, 0130, ecaade2015_87a18, 3dcc, db62, sigradi2013_42p, acadia14_301a, bb8f, 0ba5, b6c9, 158e, d5db, 9de4, d8c7, sigradi2015_11.8n23, 893a, 1cff, f3ed, 03e9, sigradi2016_637q, 3bf0, ba62, 81cb, caadria2015_203l29, c4d9, d29f, 15eb, ecaade2017_105zz, 92cb, ac99, 5e52, b4b3, f014, cabf, c791, 9e1f, a2a6, sigradi2013_400s, 0cd0, 6082, ecaade2017_048ee, 6dbc, caadria2015_081n12, caadria2016_529v22, a428, 9082, ecaade2014_204u52, b5ee, 1f5d, 0e8c, c749, caadria2015_164i25, 0fb1, ecaade2016_216b55, acadia15_185p7, 56e9, sigradi2016_522w, 64e1, b8d9, ecaade2014_204x52, 1b37, d598, 90c4, 1488, 0acd, 242a, ffe5, ecaade2016_mrtm66, 9cab, 3d79, f297, 7341, 88ec, b4ef, f181, ijac201412303n8, 6161, b90c, 3be8, 2910, ijac201614202h8, f9cd, ab25, 6a7b, 1c85, e114, 344f, sigradi2015_12.107h27, f558, 049e, ecaade2015_293b64, c6b0, fd0a, d85e, 537d, 4624, 3992, ec31, 776b, a5bb, 1cc5, 08a0, 76ad, 18d2, acadia16_488z28, e764, sigradi2014_303f5, 28cf, 08ca, ecaade2014_009c1, 1559, ecaade2017_302ii, bc0f, ae09, 1ec2, 92dd, df7e, 38b5, 017b, 771f, b6a2, 9c37, acadia17_178dd, 3841, acadia17_582oo, 2408, 2a17, ef2c, sigradi2015_sp_10.311l31, ijac201614205r10, 53aa, ecaade2015_196c42, ecaade2014_226e59, 0a88, c9e2, a2f0, e021, e541, c224, ba71, 7e7a, 752b, 3ba9, afea, ecaade2016_047h13, ecaade2017_152cc, ff1e, 0eb5, 01c0, 10c3, 6e54, 3da7, 0fd1, ecaade2017_052jj, caadria2017_074p23, ebd4, d54f, bb24, c7a2, sigradi2013_222h, fd41, 4bfa, 1359, 32e0, cff5, d9c8, ecaade2014_016w3, 2f20, b068, 365c, c4ac, 51d7, 05fc, ecaade2017_290oo, 8f4e, 532b, 5ad7, f2c1, d834, caadria2017_055r18, acadia14_153as, ecaade2013r_008p5, 51ca, cecd, a074, 54d5, 4b9f, ecaade2014_123g28, acadia17_512k, 908e, f02a, 41e6, 0d5c, acadia17_648ff, e5fb, 0b30, 0e13, 5318, c32a, ecaade2017_039e, c98d, acadia14_479c, b903, sigradi2015_10.377t22, ecaade2015_231s52, f9c6, a27e, c3ab, sigradi2015_7.203j10, 35bd, ecaade2017_164m, d6a5, 31db, 2d4a, 9ac9, ecaade2016_095i26, 4887, 7f08, 7354, 5e45, fa09, ecaade2017_232f, ad57, cec1, acadia14projects_43ae, 9cb9, ebd1, 3b96, 5bba, ac1b, d49d, bd89, ecaade2017_117y, 2af3, 593e, acadia17_324v, caadria2016_819l34, 9ce6, ecaade2017_140oo, acadia14_117b, c5dc, 7e69, ecaade2016_058a15, 83ec, 18e2, 3230, 9c8d, acadia17_237gg, caadria2015_237p35, acadia17_273hh, ecaade2016_tkow66, 0760, 894c, ijac201614204n9, 6cd9, 7df5, e506, 0999, 1972, 6050, 50aa, ecaade2014_163i40, c621, 4875, 327a, c87c, b716, 811a, c211, 48c2, dddd, acadia14_445ah, 94e1, fc9f, acadia14_247y, 2a38, 9e69, 80af, 56b1, cc18, 6f47, d146, 888a, 1374, ece7, b922, 1452, 3189, f7d9, ee16, 199f, a108, 0322, acadia14projects_579i, 6e04, 2454, f8ed, 604d, sigradi2013_304z, 657e, 5356, ecaade2015_17r2, 9fbc, ecaade2015_103o20, 1c89, 0fab, 1842, 9939, ecaade2017_146bb, e791, e868, ecaade2014_217j55, 94dc, a957, 826c, acadia16_470o27, caadria2016_095l4, bec8, 57db, dd88, acadia14projects_291c, acadia16_224u14, c44d, 8fb4, 6383, acadia17_162s, ecaade2014_155x37, 43b0, d867, 2871, 43e6, 0400, 346a, sigradi2015_3.65u2, acadia14_681av, caadria2015_246b36, ac97, 4eea, 4004, 9b8e, 65a4, 5333, caadria2015_237i35, e63b, c3d3, ecaade2017_257pp, ecaade2017_116k, 15df, 09f3, cc2a, 44f2, ecaade2015_48i8, ijac201412302g7, 4b8a, c77d, cb64, df0b, 3a17, 8de2, aeff, e663, ecaade2014_052e13, 73cd, 4c2d, aced, fb92, 2f65, ecaade2014_139c31, acadia14projects_153aw, caadria2016_197k9, 6760, 4158, 9e31, 5572, 44bd, caadria2015_139h23, 446f, c560, 05a7, 2abd, sigradi2013_327t, 4347, b031, 1863, 6dd3, 4558, ecaade2013r_009a6, 8249, cb50, bd39, 323f, caadria2017_134x35, 3065, 47fb, 5224, ecaade2017_071ii, c7db, sigradi2015_3.268b5, ae7c, 5e81, 3951, 8c7f, 9eb7, 098f, 91ba, b27a, bd4c, b098, 9b18, ijac201412201e1, sigradi2013_183c, 4dc4, 3f8b, acadia15_311i12, ijac201614208y12, 68d9, ecaade2015_215n47, e31a, 5caf, ijac201614207e12, 4a7f, f47d, e2c8, 3786, bea2, c9c1, ijac201412301s6, a2f7, sigradi2016_467n, cb67, acadia17_403p, e72a, acadia17_598j, e8fa, 30ba, 21e6, e033, 43de, 38ce, 8f5a, sigradi2016_448cc, 3894, 4eee, 5d79, 3e05, 1e9b, 47c7, 7b64, 55b9, 689d, a31d, b5b4, ca3f, e4bb, 6982, caadria2017_051k16, fe96, ecaade2015_227a50, 77c5, b792, 32bf, 835e, 578f, 8d4c, 80b9, 6ce5, ecaade2014_052g13, 5697, 8060, edcf, 9253, sigradi2016_408aa, 996a, c50d, ecaade2015_241w54, d820, 59ae, 8074, ijac201614305g3, f84a, 4220, acadia14_435am, e243, ijac201614405h3, c6d3, 860d, aaf5, 6656, acadia17_18d, 8f2a, 51f8, ecaade2014_070i16, 1279, ecaade2017_195ee, caadria2015_142j23, 9f58, e8ba, acadia14_479k, 644d, 5,7e+10, bb00, 22eb, 71fa, 2f18, ijac201412408y2, f12b, 4928, 8721, b1f0, 8c04, 1c28, c698, acadia14_555k, 308d, acadia14projects_63c, 9584, sigradi2016_732f, e7b3, sigradi2013_101m, d629, 7755, 41cd, 2056, 5f3f, 113f, 412e, 7994, 1e5d, fc3c, 737d, 0714, 09c2, sigradi2015_3.111g3, 09b2, b0fa, 46ff, e4c1, 8e4b, ab3a, 2c06, 2c97, cc4b, ea7e, cf4d, 84f9, 79bf, 14be, 5b29, sigradi2016_479cc, f402, c0e7, dcbe, 40ac, ecaade2017_143f, 333d, cba9, ecaade2015_53o9, b8f6, 93c4, 5dd3, sigradi2016_777gg, e1e6, acadia17_640ll, acadia14_661, ab60, 34b7, acadia14_565i, 5da9, e41d, 5015, acadia14projects_549o, fd63, ecaade2015_155t32, sigradi2014_316u6, 18d6, 08fc, a84f, 48ea, 5807, 74ba, 4356, f93d, dc5c, sigradi2014_049n5, 80bd, 06de, ecaade2014_224r56, 43b8, ed6e, 42d7, 0d7c, ascaad2016_014k6, 47c2, 855c, dc7d, sigradi2013_117d, 9f23, 352e, acadia14projects_101aj, acadia14_463s, 1005, c0b3, 818b, 5f82, 5905, ecaade2015_207l46, ecaade2015_301b66, 1084, acadia17_258s, ijac201412205g4, 6f88, ab4e, f43d, fcc3, 32a0, e2c2, 095d, fbe2, ecaade2014_021u5, eb3f, b3ee, f822, 0d32, caadria2016_249k11, acadia15_333d14, 7fda, 75a3, sigradi2016_414gg, 4149, d816, d76a, 23bc, ecaade2014_153m37, 5e04, ascaad2014_005t2, 5ebf, caadria2017_079x23, ijac201412301h6, f700, c544, 24ed, 6b0e, ijac201412303u7, ascaad2016_043o17, eca7, f167, b6d2, da75, bad8, ecaade2016_167v47, f00c, c549, acadia14projects_427ar, ascaad2016_054t21, 5ed5, e3f1, ecaade2016_163g45, ecaade2016_111l30, 0636, caadria2017_185z44, sigradi2015_3.201v3, a358, e8ac, f6da, 6899, 7d04, 0c68, 229f, ceff, 425f, 9033, 7ba2, caadria2015_030l4, fb9a, e06d, 457f, 5ae2, 2729, acadia14_101r, 946c, b05e, caadria2016_229s10, ecaade2017_053b, 458c, 024f, dfd4, 436b, cb21, 827d, ecaade2017_151w, 04f9, 394e, 868a, 259f, 4a66, ecaade2015_301y65, b35b, ecaade2017_049pp, ecaade2014_015p3, sigradi2015_sp_10.311k31, sigradi2015_3.201p3, d106, 16a9, ijac201412202z1, 2149, f572, dd7d, 8d5f, be4b, 4fc5, 768f, ab2a, 791c, 4938, a6e2, 3605, b163, 4c85, ecaade2015_33g6, acadia17_640z, ad37, acadia16_164r11, c3fa, 68eb, 4f85, 8cb2, acadia17_648m, e1b2, a157, a694, 52bd, ecaade2013r_003d3, ecaade2016_118h32, ecaade2017_208o, 1c1d, sigradi2015_8.81z11, e961, acadia14_247x, 55c2, sigradi2016_814p, acadia14_247g, 227c, 921a, 39bc, f60c, cba1, 9347, ecaade2016_193r51, sigradi2016_364uu, ecaade2016_182o49, ascaad2016_017y6, b8d7, ecaade2014_233f60, cd1f, 8d5b, c568, 5872, af1f, adae, 43d9, c247, ecaade2015_109t20, sigradi2015_2.213u1, 35ef, sigradi2014_157e4, dde5, c80b, ecaade2014_226f59, ascaad2014_010k5, caadria2017_174v42, 3027, 26a7, ecaade2017_256bb, sigradi2015_10.144u19, 8bd6, 69c5, caadria2015_246y35, caadria2016_683s29, 2805, 6ee6, d712, 207e, af35, c690, 967d, 4678, f522, 1525, 6234, 7b1d, ecaade2014_094j22, 1ae0, bd31, 0a55, acadia16_124e9, ecaade2014_018o4, 0a08, d6ec, be7a, dc74, 1ff5, 8989, acadia17_660j, fdd1, 17b7, 127c, ecaade2014_012o2, 8f2c, bd5c, 9e6b, aeb9, ecaade2017_054pp, d621, afe3, 4dba, 184a, b128, 27af, 9ca2, 0177, acadia14_487e, 6fe4, de4a, d74e, 53a0, c93b, 55be, 310a, 6020, da0d, 8d7d, 8f59, ecaade2017_148oo, 3e26, dcdb, c7fa, 884f, b17a, bfa6, acadia17_482bb, c554, acadia17_473g, 2a82, a1d2, 1e02, 4862, 67b1, caadria2015_206y29, 3c13, ecaade2017_041j, acadia17_221y, caadria2016_135x5, 7b76, 9e0e, 61df, 1d86, f3d1, 30d2, fde5, 5a5e, 8895, ba1e, fd9d, 03cf, 7c25, 3237, 804b, d670, 7cf6, 0e53, eb65, 672e, 0a05, 5509, ecaade2016_188l50, b3d5, 079b, bb17, ascaad2016_008g4, 2e01, 95fa, fb07, e6dd, caadria2017_023k9, c2fb, 4dcc, 230d, 4d23, 88db, 7c3f, 4de2, aca0, ecaade2015_109b21, e279, 8ca4, 3f32, 35ac, e2dd, 85be, e5b3, ecaade2016_164r46, 80eb, ijac201513203p7, cfb8, 8b61, acadia14projects_101af, 51a5, 7d8a, 63e2, 6529, cbe0, sigradi2016_602f, 7111, ecaade2015_18w2, acadia17_669v, e528, 6480, bbf8, 5562, de82, 784b, acadia17_168vv, 3dc4, 5148, 1c58, acadia14projects_291au, aea7, 139d, 31b5, caadria2015_206v29, 6763, ijac201614307x4, 9c3f, de93, 3f87, 723e, fd68, 7467, ea1f, 036c, acadia14projects_135n, d025, 4868, b71a, sigradi2016_590d, e7c4, ecaade2016_018l5, acadia14_671v, ec5b, 8a2e, d8d7, ba13, 85c4, 53c1, 92e4, cf54, df62, eea8, caadria2017_048j16, acadia14_281ae, 14bc, 7366, 06f9, 20d7, ecaade2016_203l53, 0d80, 1151, acadia14projects_135m, b724, ijac201614408i5, 5a2f, 13c3, ijac201412302s7, ed37, 9bcf, 348d, 9fb7, 9c41, bb47, acadia14projects_145v, cad5, ecaade2015_294h64, f185, caadria2015_081g12, 81d3, 54e1, b03e, 2d81, fa46, e142, ca31, c3ee, a56a, af9e, 1af5, ecaade2017_142xx, 60b0, 4b9b, 9515, caadria2016_487s20, ad63, b202, acadia14projects_135t, 31d1, ecaade2016_123u33, 6e76, 6bd3, 638c, ed2a, 0511, a7c7, f389, 6bef, b18f, 4bc1, 0234, b8a7, 08e9, 61cd, 706b, e1ca, cec3, fb76, c085, 433f, 066f, 9456, ijac201412408u1, d0c7, 1426, fc44, 176a, 6838, 824c, 9444, sigradi2016_781a, d993, ae2a, 7aac, 7a4a, 5351, a4bd, 2b27, caadria2017_016w6, 263e, 101d, ecaade2017_277ww, ecaade2016_078c23, cb3d, 4d5e, ecaade2015_129r25, 0989, 8107, ecaade2017_017g, 1ff6, 06a6, ecaade2014_052z12, 604e, 467f, fab5, ecaade2014_206s53, f961, acadia14projects_445ag, 1616, ecaade2014_071b17, 8de3, 86f7, acadia14_589k, acadia14_267p, 5c15, 4423, b126, ecaade2016_104w28, e92b, sigradi2013_407e, c5f9, 04a2, 7bcc, 7dcc, acadia17_492ii, f4c1, acadia17_90q, caadria2017_041p13, de2d, 2c38, 4c0b, 883e, f2aa, ffef, acadia14projects_479c, 1a38, cf0e, 6250, c9a1, e522, 981c, a9c8, d4bf, ecaade2015_143r30, d729, 56e7, ecaade2017_122uu, 3e3c, 70d0, 1d9d, ffa0, 8749, 2410, ijac201412301e6, 9573, ecaade2017_017z, ed7a, ef74, c252, dcf4, d3a2, e9a1, a910, ecaade2014_168u40, sigradi2015_9.347s17, 9741, sigradi2014_178m5, 8dcf, 1ae7, be76, 82bc, ecaade2014_163b40, eee4, 4d01, ecaade2016_185x49, 75c4, ccf8, f1ef, 8da0, ecaade2014_023z6, ecaade2014_159j39, 6177, 22c4, ac67, 2779, 0d75, e594, 1b25, 1eb6, 8a58, ecaade2016_162n44, ecaade2014_221m56, 231b, 780d, d913, 0d78, ddbe, b25f, caadria2017_058e20, 0a92, e619, 3502, 8140, ecaade2015_61n12, ba35, 6a7c, 3b6c, d5bc, ecaade2016_224p59, 0c74, acadia15_311p12, 04fb, cc60, ascaad2014_014t8, sigradi2015_3.345u5, 992f, cc34, ijac201614401f1, f82f, 6993, 2381, c456, 1a8a, 6397, edb8, 655a, sigradi2013_194l, caadria2017_041t12, 37e6, ecaade2016_140w39, 4580, 540b, 9f75, 14c9, d432, 2d42, 2648, 4912, 6b2a, e546, 500a, a765, 2e70, ecaade2014_159r39, 0cb1, 4ce0, 4d64, dc20, e4cc, acadia17_520bb, sigradi2016_382w, ce2b, 4338, acadia14projects_63an, f2e7, 4bcd, 7ecd, 38d7, 9a60, 6000, 4a16, b4cb, f2c5, 9f74, 46a9, 510a, sigradi2015_10.378d23, sigradi2014_021v1, ecaade2014_080d19, 875a, eb00, 46ac, 4fb7, 6034, 0175, 2a1b, b050, f295, 99a9, 1c56, 2905, 1cc1, 350d, 5e3d, acadia14_33an, 7789, c86e, 2b0e, a42f, 01e2, d7a0, ecaade2016_158d43, 8dad, 65f9, 65e8, 66ff, 0c6f, a850, 1bbe, 6629, b5eb, ecaade2013r_019e10, ascaad2016_035v13, sigradi2013_280j, e2d0, 00d8, df47, 255e, 9ef9, 13bc, c1be, c602, 5c6d, ecaade2017_053o, ecbd, ascaad2016_001c1, 4279, b544, a5a2, ecaade2017_229bb, 43b9, 7d87, 1eff, b866, caadria2015_023u3, db7b, e37d, cb33, a892, acadia17_511b, 4a05, b89d, 937b, 56df, 3057, 5fd4, fa32, 9b93, b290, caadria2016_777x32, 583a, bc64, 4160, e41f, a1b0, 3226, ecaade2016_119k32, 086b, ed30, 090c, e71b, d914, ba11, 5779, 9cdf, 7409, ecaade2015_83m16, sigradi2015_10.309o22, f18d, 829c, ecaade2015_250c57, acadia17_339uu, 0019, sigradi2014_151d3, 6515, 3422, 16db, bf8c, 0937, ecaade2014_155z37, d7c4, acadia14_177o, e4eb, f9b3, caadria2017_085c25, ad4b, acadia14_291ap, ijac201412408j1, caadria2017_029s10, 74ea, 8a8a, 6e3b, ecaade2014_121z27, d8ec, 89f4, b7bc, 1147, 2668, 37ff, 668d, b146, sigradi2016_448ee, 54b6, 3204, 2f54, acadia16_362o22, d371, caadria2017_046t14, 0a96, d5c9, 01a2, c6cf, 9c38, 0fcf, 6718, d640, bf40, affa, ecaade2015_297g65, sigradi2013_280n, ecaade2015_246x55, 1bab, ecaade2015_61u12, 581b, caadria2016_611y25, c6db, bdc7, 92b4, 63e9, a3d3, acadia17_630c, c9ee, acadia14projects_301e, acadia15_223j9, ecaade2016_099h27, 8e72, 051e, sigradi2016_599pp, acadia16_362i22, ae18, 2a25, acadia17_648tt, ijac201412408h2, 7e08, cc4f, 8d79, 8e7e, c268, 3ea2, fbad, f388, e3d9, 49a6, 4689, 6808, 372b, d218, 3d63, 996b, sigradi2013_263r, a471, ecaade2016_225a61, ijac201513305j12, 7a16, sigradi2013_112b, a180, a8c0, 7d03, 54f6, 676a, cc5c, 1ef8, ecaade2017_ws-archiedubb, 71a2, 9311, bbc7, sigradi2016_729qq, b05a, a233, 207d, 4221, 0a7b, 4773, ecaade2016_067i17, acadia17_284j, ecaade2017_129ff, 6911, a163, sigradi2015_13.181r28, 4ca3, 41a1, 893b, 81b6, 180c, acadia14_681aj, fb46, c29f, 0a12, 1983, b6bf, 8087, 7588, 6735, 5116, 981e, 2875, 9992, 1e98, ec7b, e58f, 60e6, d398, acadia17_423ii, ecaade2017_031yy, 1c20, ascaad2014_022e4, ce73, fef4, 1320, ecaade2015_235r53, 5e5d, 2386, ijac201614104m4, 9720, 16bf, 7b7d, 3f1d, ca45, caadria2017_052x17, acf8, 3302, b59f, a60b, 713d, 1e26, acadia15_483g21, a3a7, 34e0, ecaade2017_213h, 2198, 35a1, 3ebe, 8833, 46d9, acadia14_517m, ijac201412207d5, ce6b, 33e1, 66ca, cd0b, 8481, ijac201614302z1, 1064, e7c0, 06e7, sigradi2013_280t, caadria2016_693c30, acadia17_154kk, e418, 6449, 1a29, 5eeb, 9e1c, 4e91, 4462, ecaade2013r_002v1, 64a1, a79d, c2a8, 005a, dd58, d633, 6f67, d6d4, 2d63, ecaade2017_253aa, sigradi2015_11.142i25, ecaade2014_191t48, 8767, dd65, c464, ca3c, a21f, ec38, acadia14_311s, 79fc, 9618, be25, 96cb, ecaade2015_161f34, 75dd, acadia14projects_43ak, 076e, ecaade2015_227z50, 2cc2, d02c, ecaade2016_225y60, ecaade2015_86l17, 9713, ca9e, 8e4a, ecaade2014_163g40, caadria2016_167f7, sigradi2014_109g9, caadria2016_809g34, ecaade2016_065a16, ijac201513304d12, fc28, 4eae, 61af, 1a46, 8fd8, f57e, 0900, 5c10, 3e8f, ae64, bd4b, 82b7, c4e3, 6e8e, ecaade2017_109dd, 272d, 739a, df7f, 44ec, e0f4, b20d, b5df, 79e1, acadia17_446z, f96e, acb1, c986, acadia14projects_463ay, 7aa9, e56d, b6cb, 0b06, 680e, eccf, fd77, dde2, b20b, b354, 09d9, 27ce, 0990, b674, c90a, c976, 1bf1, b6e1, c6ba, 412f, 9d82, d9af, 8af5, ed5e, ecaade2014_176g44, 51a7, aa8c, ecaade2016_223o58, ascaad2014_026h7, 6ffa, ijac201513305k12, db52, ecaade2015_130k26, acadia17_257b, 3deb, sigradi2013_407j, ecee, e050, cbf7, ff56, af37, ecaade2015_130n26, ecaade2017_148uu, b864, ecaade2017_228s, 67a0, f1b8, 47fa, 4e4d, 0f16, d42c, ad74, sigradi2016_732j, a993, 03b9, ecaade2014_187f48, e7e7, ecaade2014_038w9, acadia17_50tt, 80b8, ecaade2017_124g, acadia14projects_365ak, c04d, 397c, 9a2f, d287, 9273, 8ef1, 92c2, e22c, sigradi2014_313y5, 24e3, ecaade2016_163h45, d2bf, 7339, ecaade2016_043w11, 4b98, 78ad, 3496, e9b2, 1bb7, caadria2015_150b24, 1587, 95cc, 49c7, 3d9e, acadia17_348j, 0c14, acadia14projects_189ax, 5fe4, cb73, 8ab6, 1412, d247, af03, 696c, ce40, d7f0, 5fd0, 0238, f5b5, a369, 9393, b807, f44a, d514, fca8, dcab, ecaade2017_019yy, caadria2015_139f23, 9ee4, 9dd2, b3a0, 5acd, 0230, a708, 51d9, ecaade2015_317t68, cbd1, 2e68, d850, c7aa, 3e8e, 4070, ecaade2014_113v26, 1c98, sigradi2016_484qq, 4979, 9cbb, caadria2015_137j22, ijac201412405j8, 17cd, ascaad2016_034j13, f170, 6d5f, 83f5, acadia14projects_699d, f6e4, 124c, 41f3, ecaade2016_095y25, 9dbe, ecaade2015_235t53, ce01, cef7, b22d, eb13, b65a, bde3, caadria2016_871k37, 00c1, e970, 89f7, c510, 3434, 7cc8, e520, 13a8, 6476, acadia14projects_81l, d4d4, ecaade2017_059pp, b50c, ecaade2016_071s18, 8c26, c9b3, 3e56, 6217, cc5b, 3311, dbf5, ecaade2016_222a58, b3e5, bf88, ecaade2016_171b49, d9e7, 9fb0, 9066, ascaad2014_001b1, sigradi2015_10.140k19, 2924, e767, eb5b, 7bc3, bdb2, 25d9, 067a, ecaade2015_200g43, acadia17_222t, acadia15_323z12, b356, db81, ijac201614303d2, 3a2d, 235c, df78, sigradi2016_625jj, 828c, 55f0, acadia15_137n5, 6b39, 9817, becc, ab21, 2e45, 7697, 7fc2, 439a, f9af, 1140, 2dc3, 7e06, sigradi2014_099v8, 46df, 18e6, acadia14_101ap, 752e, 34f3, ecaade2017_099uu, 993f, 49ad, ecaade2016_002c1, b08e, 7c21, 44a1, 9451, 2837, 9d7a, b53b, 286c, 8038, 8a99, 8909, e3b6, acadia16_432z25, sigradi2014_265p1, 7459, 99c3, e6c1, fcc6, 0ea7, 5737, e26b, 388b, d291, aa21, ecaade2014_042j10, acadia14_75aw, cc5d, d44c, 5ee7, e324, acadia14projects_463d, ecaade2017_269c, 3e9d, b1d0, 75ef, ecaade2014_120j27, acadia17_501nn, b5f5, fdaf, 33bb, 9e59, 01f5, 6a81, 70a7, 3d4d, e80b, 676c, 24a8, 4682, ecaade2017_255b, ijac201412403d7, caadria2016_549m23, a841, 2da3, acadia17_247rr, 14b4, 30de, 46aa, acadia14projects_111f, bf70, cec4, e7a5, 5608, ecaade2017_017r, 4555, ab95, e177, fd11, c4dd, 2e44, 2787, acadia16_308c19, 1e94, c48b, 647a, 2a0c, 0343, 594e, 415f, acadia17_608v, f016, acadia14_497aa, 389a, 2f9c, acadia17_154cc, 509f, 2be1, 6416, 69d6, 449b, c9a9, sigradi2013_386f, 700b, 0c12, 1b84, d028, ecaade2016_074v21, 1db8, acadia17_163ll, 9aca, 4a9f, 7494, 2749, 9eac, e389, aa0c, fdad, sigradi2015_12.215u27, ecaade2017_149l, acadia16_174f12, 6711, 111d, ecaade2016_163z45, 62e3, 19bb, ecaade2016_144l40, f112, cae6, 5398, b6ef, ecaade2017_032a, 5c88, c72f, 6523, 06c7, ecaade2014_232t59, 3e86, acadia14projects_117g, d237, 8935, 2dac, acadia15_483c21, ecaade2016_040o10, d40a, 3425, acadia14projects_199ai, 151e, 12f8, cbc6, 0140, ed77, 2792, 4456, e7c8, 68e8, acadia17_330vv, 876c, d1b5, 779e, 8ffa, cf9a, c02e, ecaade2014_208a54, 6a78, 5067, 86ea, 3c37, 2743, caadria2015_030e4, d25f, c244, 938c, 415d, 1af8, acadia17_82f, f085, 13ba, 9ad0, 6adb, 0e7c, 0a57, 4f21, 482d, abf3, 76ec, 41b6, sigradi2015_10.307z20, 5a1c, 75b3, e515, 3c9f, 04c8, 4a7c, 9ec4, c11b, 9e35, 4b6c, b59c, 4207, b7a7, cb7e, 38da, 828a, 23d3, ecaade2015_138e27, 0c52, 08d1, 2b7c, b83d, 6f93, 9dc4, ecaade2014_152g36, 465c, 4e1a, ce8f, 0b1d, d99e, 949b, 70ff, 4548, 46c6, 3a99, 669c, ecaade2017_083yy, 3f36, caadria2017_029h10, ecaade2015_13o1, caadria2016_209z9, aab2, acadia15_95j3, caadria2017_016f7, 74ca, 0c88, ecaade2017_124e, 908a, 827c, 7dbe, sigradi2015_11.34c24, b678, b91f, ecaade2016_113w30, b27d, sigradi2015_11.196g26, a1e9, acadia14_365ai, acadia14_661p, 642c, sigradi2016_625qq, 0d70, sigradi2014_239h9, 5b09, f193, 0c43, acadia17_211r, ijac201614204m9, 5f9c, fa07, acadia16_450p26, 87f7, 4feb, feda, 046e, 1715, 5a26, 6eb5, ijac201614207n11, 9821, ca0b, 0173, f096, caadria2016_467p19, 7937, 89b6, db04, fecf, acadia17_455q, 65a8, d5a5, e550, 56e0, 8005, 43c2, 6b60, ijac201614404y2, 91fa, 34f7, b26a, 735a, 29a2, 4a8f, 5acf, c8e7, 8402, 7281, sigradi2015_9.152p16, efb3, sigradi2016_517s, d803, 5e43, c842, 4643, ecaade2015_83j16, c1de, 86fb, 068c, sigradi2015_8.186p12, caadria2016_539y22, d9d1, 260e, acadia17_231aa, c1a2, 75eb, 3abb, 78bd, 3612, 3439, e1eb, sigradi2015_8.41v10, ecaade2014_233n60, acadia16_224x14, bc20, caadria2016_259r11, ecaade2017_170j, 915c, 62bf, ecaade2016_238o63, 4bdc, 033a, 4f32, bd6a, 92ac, 08d8, 6a3f, 556a, c25f, a388, 82eb, 3c04, 7462, 58e3, ijac201614405c4, 5131, ijac201614307j4, 0167, 1adf, 6a31, ecaade2014_080c19, sigradi2014_084d8, caadria2015_061b7, acd7, 84c3, 116d, d5a2, 62a5, 8315, ijac201614305o3, 741b, 9167, 1103, ecaade2015_94h19, acadia17_435f, c0de, 60c9, 9614, ecaade2016_071z19, acadia17_18i, dd11, 761c, 3799, 1838, ecaade2016_136s38, 2cbb, sigradi2013_407, ff31, 1a70, b219, 5fff, caadria2015_203e29, 200c, ascaad2016_056g22, fd30, fd73, sigradi2015_4.219v6, ecaade2016_013l3, c1a8, cff2, ecaade2013r_008r5, a407, f56b, 5b02, f1bb, ascaad2016_049p20, 2795, ascaad2016_023u9, acadia14projects_655ab, 3608, 5546, 8753, 6bd2, 30e3, dd0a, d533, 0290, sigradi2016_381u, 96a4, 1dce, c202, sigradi2014_345k8, 1fec, ascaad2014_024n5, caadria2016_549j23, ascaad2014_035p1, 3787, 1fbf, da60, f747, 7c0e, 99af, acadia17_630j, 420d, e392, dee2, sigradi2016_815ff, 58b0, a7e7, 042b, abe4, 8d54, 51b0, caadria2015_208k31, ac13, 2f9b, 7aa6, dc3a, 7718, 3e71, ecaade2017_195jj, 52eb, 9970, 45cf, 9fb1, e915, bbc4, ecaade2016_042z11, 2d10, a783, 3f77, 8961, 2766, 7a68, 9b76, 7643, caadria2016_445c19, 7bc8, ecaade2014_225j58, c40f, 1d10, 8e66, ecaade2014_196d51, fc76, 6219, cde4, 18fb, acadia16_440w25, 11bf, ascaad2016_033d13, 8b13, 1b82, 9bd9, acadia16_224v14, 3e17, 038a, 7bfc, 2b48, 4fa6, 2017, ijac201614405v3, dacf, cdef, 680a, 66da, ecaade2014_038p9, 403b, cf99, 12ae, 5881, 2ea4, ascaad2014_029r8, 89ce, b09c, ecaade2016_167y47, 4dbc, ijac201412404i8, ecaade2017_129jj, 2a27, ecaade2017_161c, 8cca, 3b0f, c9aa, ecaade2017_037ff, 05b9, 1f3c, acadia17_316uu, e63c, acadia17_154oo, 1a96, 5ebc, 333c, f1c0, 1af6, ecaade2017_039qq, e253, e318, 0bc2, 8968, acadia17_154hh, 77b8, caadria2016_745c32, 31ed, bd20, 7c2e, ecaade2015_25n5, 3bf3, 965f, 7db1, 5d8c, fa8a, sigradi2014_276u2, e6de, b531, 5b12, 435c, 5aca, c175, 3e76, 56bb, b017, 913c, ae23, b4aa, a1d9, ijac201412303r8, 5193, 78e0, d1b2, d92b, cad3, ecaade2015_209v46, 73e7, caadria2017_129d35, daa3, 0c1f, 0a90, d05e, acadia17_366v, sigradi2015_10.177a20, 7cdc, 599c, f485, 3851, c84e, ijac201513201m5, 8c78, 9061, ecaade2016_033i9, 5dc2, d71f, 7320, 4f55, 5782, 62ff, 088f, 57d5, 1c14, caadria2017_109w28, ijac201614206c11, caadria2015_072n9, 3c8e, d2dd, 3f20, 65e9, 5ce1, 7433, 4d92, d8dc, 4385, d7cb, acadia17_316vv, caadria2017_104a28, 1f61, a05d, 835f, ca27, 0578, sigradi2016_421ww, cf68, 5262, d160, ecaade2016_067j16, sigradi2016_441kk, 7e09, abad, 749b, 9064, 9d69, 0f50, ecaade2017_151bb, 16fb, 9b12, 97a3, caadria2015_124a20, a0a1, ecaade2015_265p58, d173, 9585, 0c9d, ecaade2017_071uu, bf1e, 1793, sigradi2016_590k, ijac201412201k1, ecaade2015_144f31, ecaade2016_217l55, feab, ecaade2015_199z42, 6da0, 8c3c, b7fb, ea80, b3dc, 7f04, ecaade2015_144v30, fe7a, eb71, 08c1, acadia14_375n, 8198, f2a2, ecaade2016_006j1, 0bac, ecaade2015_37g7, bb8b, 1e3b, b902, 4948, acadia14_375a, 147c, 13b6, sigradi2016_490gg, ijac201614402t1, feec, 7585, 8cd9, a018, acadia15_149t5, ijac201412401r3, ecaade2016_132l37, caadria2017_058g20, c0ff, ba36, 94af, 12ef, 5b58, sigradi2016_443zz, 12bb, 5689, 21be, acadia17_366w, 234e, 4fb5, f35b, ea7d, d835, 6bf5, a8df, 2d38, ed47, 306d, 02f0, 9c70, 5deb, da40, 845f, 8422, 8631, f342, 74ce, ecaade2016_089f25, 7eb4, b5c0, 9c6c, acadia16_362m22, c2f1, acadia14_699n, f242, 0820, d467, 974c, c58e, 9000, 0b31, dedc, 2f9e, c886, acadia17_532gg, 025c, 68f3, 0765, acadia14_199ab, 1094, b84a, 412c, 8a63, ad70, a174, ea1d, 7a53, caadria2017_023i9, f4c3, c21a, c420, 0330, a5ec, 6e52, f1c9, 2b89, acadia17_221hh, 81d4, 803e, ijac201614402o1, aa66, fc4d, 10b9, acadia14_117aw, 7c71, 685b, 9a91, 4a26, f05c, 5203, 6594, caadria2017_016a7, d325, ijac201412203j2, 1b4c, 31f0, acadia17_117q, 3f5e, caadria2015_014y2, 22f7, 1b33, 217f, f825, 69c7, 1a13, caadria2016_477f20, 4079, 65e1, ascaad2016_044y17, b251, 4ee3, 04af, aad6, 5c11, sigradi2013_41a, be5f, 8b57, e276, ecaade2015_320n70, dc0c, 9563, ecaade2017_234k, 8a34, sigradi2013_393v, 36ca, ecaade2016_023r6, 9716, 9b42, ecaade2017_253bb, 791d, 58fa, f84d, 5684, ecaade2016_057l14, 7218, caadria2015_067l8, 37cf, 849b, ecaade2015_269p59, cbb3, 1e70, 60cf, d1ea, acadia17_534oo, ce89, ecaade2015_155s32, 22dd, 1659, dbc0, 455b, ijac201614207n12, f7d2, 3d95, 1c11, 6d0a, a350, a7ea, 4d7a, ecaade2017_098rr, 760e, acadia14projects_473ah, 083f, ecaade2015_91g18, 1846, 076f, cc14, ecaade2014_092e22, fda8, caadria2017_165m41, 8c0e, c7ea, 1992, 5010, 02f1, caadria2015_194t28, acadia16_214c14, 83fb, 5617, c785, sigradi2015_8.186n12, ijac201412201f1, 62a6, eda8, 8dbb, 4ae0, deb1, c39e, f54d, caadria2015_126g21, 2b81, 13f7, 3637, d3b6, sigradi2016_417nn, sigradi2016_807kk, bf5e, e554, 77b1, 3bdd, 17ef, 333e, ab7d, 4185, d857, dd3f, 19c9, 3906, 8b46, 6dd7, ecaade2014_057s14, 8022, caadria2017_124b33, 7219, edc3, acadia14projects_435aj, sigradi2014_132n1, sigradi2016_443xx, 88d5, 9943, ef9e, e48a, a347, 358b, ecaade2014_094i22, 1753, 36cb, e74a, 5bd3, cad9, 452c, caadria2017_062v20, f188, 160d, 1466, 606b, 941f, a293, e9d6, 9125, b025, 4ba3, 258d, f953, acadia14_23ay, 9acf, ecaade2017_042dd, d6aa, 3a37, 1abe, 292c, 098d, dc6a, c3bd, 65a3, 38b0, ecaade2017_215pp, 3edd, ecaade2013r_003n2, fec5, dbf7, caadria2015_084c13, 6347, 72a6, 869a, ecaade2017_033u, 12b6, 5c78, d3a9, ecaade2015_207h46, ecaade2016_217m56, fcff, 01d6, 0e18, ecaade2017_042ii, 613a, 8e75, ecaade2013r_018u9, 4270, d9a6, e055, 2b5a, fbf9, 57ed, ijac201614102w1, cb0a, a15c, bbbf, d4c4, f7b4, 1bd9, 2712, eb2f, 0397, acadia16_54y3, 8a6b, 6ed9, 1de7, ijac201614207e11, b479, 1aea, c28b, e874, acadia14_339ap, 1866, 195b, acadia17_222c, 010a, acadia17_52m, acadia17_62c, 3526, 08a6, ijac201614208u12, c4ae, ijac201412404t7, 49e3, caf8, 3386, 12c6, ba02, ecaade2016_083d24, b3b4, ecaade2014_149n34, ed24, 6f4b, 3270, caadria2017_134c36, 1d0d, ijac201513105z4, 685c, ecaade2016_208p53, 879f, 4277, a5b1, a942, 862c, d21e, 33a5, 87ad, acadia17_266w, sigradi2015_8.186d13, 664e, 8be3, 4818, ecaade2014_120i27, ijac201412403i7, 1190, ab55, ecaade2016_217u55, 101b, eec6, 24dd, a8ed, 17fb, 91c0, a1d4, acadia17_18s, 17b2, e188, cbf5, edc6, 4860, sigradi2014_079i7, ecaade2017_077qq, b176, 8583, 99d8, b630, sigradi2015_9.152w16, e1be, 9470, ec87, 3bde, acadia14_135k, 6427, ascaad2014_035s1, aab3, 30fc, f851, 1c9b, 63f6, 3afe, 153d, 1c1a, 36fd, cad6, 71c9, 7507, d463, 927e, sigradi2016_625b, eaeb, 0fa9, ecaade2016_114h31, 1b3a, sigradi2014_074e6, ecaade2017_157nn, a800, sigradi2016_431y, 58b1, cd47, 28a0, f3b7, acadia15_417f18, 308c, 541d, ecaade2016_023m6, b503, acadia15_47f1, b2c4, 1c64, caadria2017_095e26, c4cf, 5717, e5dc, ecaade2016_085m24, f59d, d1d9, 0f0a, e54b, ecaade2017_172u, 8ca5, 7964, f6c5, 5eaa, 7099, sigradi2015_11.34z23, de16, de48, ca13, 3378, a665, caadria2017_174x42, 729a, 8c66, cc17, 9cd3, 32a9, caadria2016_507m21, b3cf, 73ff, ecaade2013r_011b7, caadria2017_052s17, da22, 262c, 9fcb, ijac201614102z2, a3db, a0e1, ecaade2016_199x52, ae31, 7f31, c723, f8dd, sigradi2013_111v, cfd2, a490, 788d, acadia14_101aj, ijac201614204l9, 400c, ecaade2017_215ff, a0ef, acadia14projects_63w, fa1e, 4bc5, ecaade2016_046s12, ecaade2016_223u58, 1597, b7ab, sigradi2015_9.347c18, 15ce, 6c23, sigradi2014_015f1, 39f8, 365a, 1146, 9691, ae02, 8ad8, sigradi2013_326m, acadia17_231q, 2181, ecaade2016_225k60, ad69, ascaad2016_054b22, ecaade2017_094t, 434e, 91ca, bee8, cb71, 9b36, acadia17_340l, 4364, acadia14projects_479d, ecaade2017_142uu, 3e1c, 0254, a244, 7648, bf0d, 9aa5, c487, 7fc8, ef3b, e474, 748c, 34d1, 7df0, b6df, af48, d63c, 80ea, 5e14, 1aa3, cede, ecaade2017_032o, ecaade2016_073y20, dedd, ijac201614308c5, 52d2, ijac201412405v8, 7db7, 2335, ecaade2014_024c7, be6a, 452f, acadia17_82pp, 2d32, c8d4, 61f8, de5c, f1cc, 7dd5, 33ef, 3202, 41b3, 0ffd, 3a3f, e080, 2b74, ead2, bce1, 1c79, 810a, 027e, e8ab, 73ea, ijac201614102b2, ascaad2016_059l23, 6db2, sigradi2014_123r9, 5158, d2db, 5ec7, 779a, acadia15_223b9, 1861, 38d5, 4831, 1e37, ae6b, e7d9, 52ae, sigradi2016_752nn, a5fc, 61dc, 9e09, 4b00, afd9, 451a, 5e1a, 0b7d, 27d2, acadia14_479o, 4501, sigradi2016_625pp, ijac201614202m8, sigradi2014_266c2, 6937, ascaad2016_005z2, 0a11, acadia17_168uu, ace0, ecaade2016_046b13, c302, c0eb, a47c, d35e, ascaad2016_059m23, 04de, caadria2016_713e31, 14aa, 615d, ascaad2014_024d5, f4d4, abd5, df59, 32d4, e3e4, 2aa7, 2802, 526a, 986a, ecaade2017_019qq, d7d7, 186d, 0917, ecaade2015_240t54, 2525, fa5b, ecaade2014_112l26, 108a, 3e82, caadria2016_343l15, ddd9, a743, 2981, 193e, 1214, 360f, 8354, faa7, ecaade2017_157ii, 7a38, e61a, 98dc, 0bea, fa6c, 3c99, b7a0, ecaade2017_148tt, 31fb, 40b2, ijac201513302w9, 60cc, b10c, f768, ab4c, 4b40, ijac201614405o3, ce3b, 9c4a, cfa3, ecaade2014_029f8, 7017, 9eae, acadia14_347ao, ecaade2017_282k, 4481, d8b0, 52e4, e27a, c219, 9902, ecaade2014_029a8, 2a8c, ecaade2014_237b61, 71e6, 946e, c059, 5d64, acadia14_389az, f2b2, ce85, 703b, 5b75, b409, ecaade2017_198j, 5b9c, 6592, 4b05, 98e1, ascaad2016_009k4, 5b67, 1baa, 2d14, b336, 3ebf, 9641, ecaade2014_215b55, 1aad, 3731, de59, ecaade2015_297c65, sigradi2015_10.309f22, c0e6, ecaade2015_55s10, cb07, 5984, 48c8, 1949, 7819, ce94, 9b65, 067b, 1995, ecaade2017_101x, 66f6, caadria2017_163i40, caadria2015_178z26, sigradi2013_330e, acadia17_51yy, ecaade2014_133s29, sigradi2016_710jj, 71cf, 8237, 2bda, acadia17_512i, 9802, ecaade2015_211x46, 1191, 02b4, 2db2, e6df, 011f, 0954, fa9c, a44b, 94d4, 90a3, acadia17_390oo, 78bc, 96c8, acadia15_451i19, sigradi2015_10.177w19, ecaade2015_200r43, sigradi2016_669bb, dc84, abc7, f2cd, ascaad2014_008u4, caadria2017_190z45, edce, eabc, cc3a, b23a, sigradi2013_41b, ecaade2015_278r60, acadia16_424i25, ecaade2017_199v, a20b, 8c38, 6242, caadria2016_601n25, ecaade2015_64m13, ijac201412401c4, f631, 5593, ascaad2016_023t9, 4ca9, c12c, cfd6, acadia16_382s23, 5703, ab51, 1fb6, 21fe, ecaade2016_175l49, 2735, ecaade2015_13j1, c203, 8017, bc1e, 6600, 9a6d, ecaade2016_224a60, ecaade2016_136r38, ecaade2014_147a34, ecaade2017_215ww, 63c6, bd2b, acadia17_501rr, 6ca4, sigradi2015_10.377u22, 9511, 5384, ascaad2014_024w5, ecaade2016_166i47, aee5, 3869, 457b, 026b, a0e9, 25b8, 5ac2, d2a8, a004, acadia16_124g9, ecaade2015_59u11, 75ba, caadria2017_096w26, caadria2017_127d34, 2b86, caadria2016_229p10, 612d, sigradi2015_4.219i7, 8380, 5c75, 35ed, e438, 93a1, b89b, b604, eeeb, 63da, 1998, 50bd, 69a5, 48fa, 0014, bb1b, 2161, caadria2017_174w42, e4bd, 9d54, caadria2016_673a29, fec4, e002, acadia14_619x, afc5, 8b72, acadia14_317x, ijac201513105v4, ascaad2014_035v1, d916, 615b, 3aa5, 4df8, 4a6e, 2b37, e57e, ff86, 34e5, ecaade2016_223e59, 8940, 7057, 34c4, sigradi2013_212o, ecaade2014_133m29, e1bb, edbd, 0277, 0b01, 68ba, 56cc, 67d6, sigradi2015_sp_3.85r29, 1836, d57c, 266f, a574, a630, 21cd, f2df, 906b, ad05, b431, acadia17_170f, 8e2b, 46b8, 6d59, sigradi2015_3.268j5, 881b, 7305, acadia14_53k, 6e64, 81c7, 6f0f, f7b0, 965d, a8ad, caadria2015_145z23, 5092, 20c6, 5f60, 4409, 38c6, ac9d, 1c54, 7259, caadria2016_435t18, ecaade2017_027d, be0b, bff7, 7361, 4586, a79c, sigradi2016_792i, 19ce, 3de4, d3a4, ecaade2014_112j26, 320b, 9701, 291c, acadia15_203k8, acadia14_33ah, b0c4, acadia15_483d21, ecaade2015_130h26, 50b9, 600b, 94bf, 66c6, sigradi2013_30k, acadia14projects_357ay, 8435, e8dc, sigradi2013_41h, 699e, 7e9e, fe5c, 1239, 4e87, 0945, d7be, sigradi2013_359g, 0b19, 0bc7, acadia17_534kk, 0d1b, ecaade2016_132a38, caadria2017_118i31, ascaad2014_030b9, d314, edfe, 1419, ee19, 086c, 9455, 0ef1, caadria2017_027u9, acadia16_318p19, 8c22, 40f8, ascaad2016_042r16, b852, cda9, ecaade2016_191f51, sigradi2015_10.74o18, 542a, 1916, bca4, b56b, d645, e129, cbe6, sigradi2015_8.189r13, 3c9c, sigradi2014_132z1, ecaade2014_014e3, c412, d1ed, 3d1c, 00be, ecaade2017_309ww, ascaad2014_010m5, b38e, 081b, 9245, da9c, ded7, acadia17_445r, sigradi2016_642ll, 7fad, caadria2016_539c23, ecaade2014_176i44, 2cfc, 784e, caadria2017_113e30, ef0b, ascaad2016_011h5, 9e0a, ecaade2016_239y63, sigradi2014_282r3, ecaade2016_016j4, 7bdf, d1c7, b8af, e785, 7b13, ee8f, 18db, 01bc, ecaade2017_057ee, 8a43, f52b, ecaade2014_224r57, f414, 3ae0, 11b2, 22db, 5d5c, 6c4c, 5d9f, ascaad2014_029y7, sigradi2015_8.27o10, ijac201614302t1, ac76, a354, 7bca, 78a9, 33b0, 0ca6, e82b, 5ba0, 6cce, acadia17_292y, 41aa, 424e, db22, ecaade2015_201w43, eec3, 4ea3, 7f7c, 36f6, fa45, caadria2017_142a37, 5985, da97, 53a6, 45c1, 528b, ba5c, acadia17_247pp, acadia15_371f16, 1c07, c672, d27e, 9221, e932, caadria2016_579m24, 1d3b, 066c, 219e, acadia17_71c, 6ab8, 9963, 296c, 3e57, 9f39, afce, caadria2015_061g7, 8dff, 9b87, 5e44, 172e, ascaad2016_027z10, 4913, 5374, 4375, a688, 99b2, acadia14_357b, 76f6, 17bd, 4782, f5d8, dae1, d65e, 4040, 7583, a98e, 3aaf, 27d6, 553e, e0b0, 5622, 1756, 77b4, 54db, sigradi2013_407h, ecaade2014_225r58, afe0, 6520, a03e, df36, 8193, f6f0, edde, acadia17_382ff, 7221, 7e9d, 3697, 85ee, 3f16, 6c1f, 4d9f, c2dd, caadria2017_030x10, f4e1, 1a09, c5cf, 2b96, 7c44, 5e92, 52f8, sigradi2015_3.212i4, fc1f, bb43, 0ef5, 46bb, c25d, eac7, caadria2017_147u38, ijac201513302k10, b887, 0965, c605, ecaade2016_225d61, fba0, ecaade2016_123i34, 57ac, 2be3, a418, 4f0b, ecaade2017_008r, 933e, 36d9, b00a, ecaade2014_112c26, ecaade2016_027y7, 4a85, 7479, 3616, da19, c5a3, 3dff, 6e5d, 1124, 0276, a076, 4ea6, b2ab, 2175, c87e, d050, acadia17_248i, ecaade2016_033b9, 34a0, sigradi2015_2.213w1, 26ee, 6c2f, ecaade2015_59t11, caadria2016_177c8, 277d, 1e4d, 70e9, ecaade2017_265k, f0de, ecaade2015_193b40, sigradi2014_345s8, ecaade2014_186u47, c053, dedb, acadia17_230zz, 67e2, 2bf5, 9682, a145, ecaade2017_029u, 0dbb, 6636, 2f2d, sigradi2013_414r, 8fa7, 01b7, c6fe, c86f, 9688, 791e, 9ca4, ijac201614104h4, ijac201412303l8, a2c4, c70a, ijac201513206n9, 8cc2, afad, 9084, acadia14_63ah, sigradi2013_330f, 7f42, e979, sigradi2016_490ff, ade1, 58bc, da00, 3a03, ecaade2016_016f4, ecaade2016_183v49, ecaade2017_100i, 0037, 74c5, 512a, 0c8a, 8960, e2dc, 5fb5, c76e, d2e9, 7cb9, sigradi2013_259h, 38e5, f778, e822, caadria2017_069d22, ijac201614105v4, sigradi2013_401g, 2904, 2e8f, d130, acadia14projects_655w, a289, 7534, cf80, 78f0, 57e6, 1276, ecaade2016_130v36, d9ce, 65e6, acadia14_63al, ijac201412408l1, 33dd, 3ae2, e9a4, b5f2, ecaade2016_042c11, 4ea1, sigradi2015_11.136u24, feb0, 5974, 9bd5, d59f, ea45, 22c0, 60db, acadia14projects_219a, 8e0d, 3577, 69d2, 4512, acadia17_190a, f566, 5a66, acadia14_177ab, 7677, 50d5, 1377, ijac201412303m9, d8c4, acadia17_392t, ijac201614207o12, 62a8, 997d, ecaade2015_27r5, c999, a340, 707f, b313, df8a, c341, 2bd8, be97, d411, 5c94, 1183, c98b, a03d, 535e, 814d, acadia17_658c, ecaade2017_054dd, 4e5e, 56ff, sigradi2015_11.166c26, b901, c468, d122, 7c8c, 2465, 4f2f, 9516, 0977, 7629, 582a, ef44, ecaade2016_089e25, acadia14projects_291ax, ecaade2014_057h14, d8ac, 8ead, acadia15_110r3, a06a, cabd, 2a1d, caadria2016_333u14, ecaade2013r_004t3, ca44, 9779, caadria2016_125s5, ff20, 7335, 9ae1, 7826, caadria2015_213s32, sigradi2014_032e2, ascaad2014_017w9, 2f15, 1599, sigradi2013_183d, 83aa, sigradi2014_021t1, ecaade2015_130j26, 826d, ecaade2016_118t31, 48d4, 6560, 7e51, 59f0, sigradi2013_138m, caadria2015_081k12, sigradi2016_467m, acadia15_185i7, caadria2016_777d33, ascaad2014_009f5, 27de, ada3, 18b7, 790a, sigradi2016_484g, ecaade2013r_005k4, 005f, caadria2015_081y11, 1119, ecaade2013r_008o5, da2c, caadria2017_001g1, ascaad2014_037l2, ffb2, acadia15_323u12, 1f2f, 2952, 1948, 60a5, ecaade2015_161e34, acadia17_18j, 688a, b5c2, 40d4, caadria2017_190y45, e7f2, 83a1, b5c4, daab, caadria2017_009i4, 1464, fbf7, 058f, 446b, ecaade2017_208c, bc3b, ecaade2017_164r, 2222, a392, fd7c, 8bd5, 418a, dce5, c604, c0cf, 08b4, 48bd, sigradi2015_8.47l11, acadia17_212kk, 72ba, 4641, 8e8a, 547e, acadia17_640pp, ecaade2015_77c15, cc2f, caadria2017_175g43, d2c7, sigradi2014_047o4, ascaad2014_019m3, d94b, ecaf, 9c08, caadria2017_118d31, 39fd, sigradi2014_047k4, caadria2017_051k17, 3574, sigradi2014_289j4, c0bf, b58e, 0d7d, acadia17_212mm, acadia17_82h, acadia17_324bb, f5bd, c6bd, f9b0, e18a, ijac201412403a6, 32fd, f7f6, da63, 9fd0, 3165, ijac201412407x9, fae8, 0474, d48b, 314a, 6619, 9c55, ea16, ed9e, b49d, 2230, 4192, e497, ae2f, 926f, b4b7, 12d4, 161a, a72b, b24e, 72b2, 1dd6, b929, 5c62, 169f, e978, 0b58, 0829, e6a2, bd32, 8ff6, c58c, 1010, bf2a, 53c7, 0c25, a386, ac31, 4afe, caadria2017_155p39, 749d, 1bae, da8c, edac, 4f41, 02a2, 0912, 2d7e, cfd7, fd6a, 0efd, 7af0, f337, 8f3e, d620, 2e51, f235, 1115, sigradi2013_243r, bcbc, ascaad2016_039o15, 4596, f7c7, 6772, 3cd8, ecaade2016_224g60, c9b1, 58aa, a20e, 92fa, sigradi2016_621dd, f8a5, 6be1, e943, 36c5, 0f31, 0c56, acadia17_82nn, abbe, 8b4b, 0e3d, 689e, 7fea, ecaade2014_184n46, 4c84, acadia17_170o, ijac201513101d1, 81c0, 3b1f, 4f7d, c006, ecaade2017_079g, 7c98, 504a, acadia15_381p16, ecaade2016_058w14, caadria2015_124b20, ff07, c7d4, 3d23, caadria2015_073i10, 2ca3, f026, e24e, e479, e058, 60c0, 5aba, acadia17_491s, 11e2, 883b, 9a5b, 7a80, 5914, 9c0b, c174, 6eb4, ea1a, 5bcd, 4854, eb6d, 6dd9, ecaade2015_81t15, c066, 383e, ecaade2015_303x66, caadria2015_203h29, ecaade2017_169jj, e1cc, 5183, sigradi2015_10.378e23, 34b1, 8498, 6998, 9706, 0a63, a29f, 44dc, ijac201513102k2, ecaade2017_215w, ecaade2015_227w49, a70c, 756a, 150d, ascaad2016_024i10, ecaade2017_090ii, 9f13, ecaade2014_036e9, 1969, ecaade2017_290uu, acadia14projects_719j, 4c50, 8a09, 96b8, 3aad, 7ce1, 8c47, 71d3, 62f1, f019, acadia17_82tt, 2f6f, f83f, 9e50, ijac201412403k7, f3c1, 2dcc, caadria2015_226x34, e33c, 85f8, 62cd, e8b3, 5f6d, acadia17_464nn, f46a, dca6, 4db5, b9f2, acadia17_162p, 7349, a514, 13db, f5b9, 09b9, 9ee8, b819, 449e, 6fda, 3ae5, de41, f431, 1460, ijac201513201r5, e6ff, 21fa, e1ac, sigradi2016_817i, fe95, 4801, 3d62, 0866, sigradi2014_244i9, a07f, f022, sigradi2015_8.186r12, bd4f, 2b97, 1710, b77c, 216e, e62d, 88cd, 0f4a, ecaade2013r_011a7, b794, 4d30, f00f, ecaade2014_105b24, 743c, b0ed, ecaade2017_255p, 7ebb, 5069, 4427, acadia14_111g, 38a9, da5b, 9fb9, ascaad2016_045c19, ecaade2016_154g42, a416, acadia14projects_117b, ecaade2017_117r, 9622, 02b3, de8c, 31e0, 70d1, a52b, e7d6, 0bd9, 2b62, ecaade2016_057o14, ecaade2017_198zz, acadia17_373r, 303a, ecaade2015_199x42, 2c5e, b0b0, ecaade2014_175u43, 2f42, 189b, 3b31, f80b, 9824, 0f35, 3e31, sigradi2014_075d7, 1d6d, f963, 8bcf, 4629, c9b0, caadria2017_055p18, c9c2, acc0, 29fc, 9bba, ecaade2017_157uu, caadria2016_395u16, ecaade2015_48f8, f9d4, 4284, 4c2b, d581, e1dc, ijac201412301m5, ecaade2015_17p2, c997, 07e2, 3668, ecaade2014_108h24, f7a7, 7074, caadria2017_079e24, caadria2016_663n28, f147, f3b0, e7b4, 5e4e, acadia14projects_647at, c69b, 27ca, a9d0, 52c3, 34d7, 6af4, b999, sigradi2016_364tt, 3ec9, a3d8, d863, 9ac3, f6c4, 2a22, 871c, 0855, 63f9, 393a, b182, b774, ecaade2015_306h67, f565, e08e, ecaade2017_046g, ecaade2017_271l, 3462, 0293, c3ae, sigradi2014_266w1, c03c, 57e9, a578, 39e8, 877d, 2e31, eda4, fb15, sigradi2016_408cc, 35c9, 5c1e, 83fe, 14f2, 7489, 9bc8, bee9, 02b5, d56b, c3a6, 4206, b37c, 0ff3, a5b7, b134, 1477, 4af8, acadia17_282ll, ascaad2016_057r22, 87d6, 2ef5, bf8e, ecaade2017_014a, aae9, 7eab, a8fa, acadia14_531s, f5c2, ba21, f5ed, b6b4, 3498, 0bc4, 8e2c, ed33, d20c, 0646, f692, a0d9, 88eb, 0b6a, 1647, eeaa, 6016, 3737, 28c4, bb81, 3f74, e05a, d769, 9152, 0821, d456, cde8, 1037, c39b, 9d77, 2414, 8666, 3df3, 6c72, ce5a, 31a1, 7879, d902, 20b4, sigradi2016_690h, bbcd, 52fb, 5b6a, 40c2, 8a3d, ecaade2013r_018z9, f15e, b233, 6e4e, 0a24, b0ce, ecaade2017_195ii, ecaade2016_075h22, acadia14projects_177z, 52bb, a11d, 0a27, a70f, d564, caadria2017_048d16, d391, b710, sigradi2013_391i, 8d89, f2ec, aadf, 2a1a, 5ed8, 4b6b, fc6b, ascaad2016_022u8, acadia16_88s6, c8ce, 6f09, 6c89, e2cc, 52a6, sigradi2016_420ss, acadia14_579j, caadria2017_096r26, 7d4b, 0f1e, acadia17_552o, acadia17_511e, 4dcd, ff66, 1da0, caadria2016_713d31, 1168, sigradi2013_28r, 0ae5, 5d1a, 5438, 7733, 5e17, 2e14, 4bf7, c846, 9e62, 25a6, caadria2016_861z36, 1c1f, bc5e, 3950, 9e71, d568, caadria2017_028b10, 0088, d54a, 8db2, ecaade2015_334p72, 6f02, 2f8b, ad1c, cd6c, 9e27, eb0e, e120, 7e8a, 6e01, ecaade2016_071m19, cd5e, 156e, b651, 240d, 5053, ecaade2016_mrtk66, 6fc2, d46a, 0346, d25b, 4841, 9318, acadia17_248l, 6870, caadria2017_135h36, acadia14projects_311x, ecaade2014_149z34, sigradi2013_28p, acadia14projects_389ay, ecaade2015_193i40, 4cf2, 421f, a677, sigradi2013_342r, 90dc, aba9, e652, acadia16_280a18, bbd2, 534e, 5b44, c488, 4fca, aee8, 8396, b623, ecaade2017_199pp, 6545, acadia17_630b, a007, ijac201513302e10, 6d34, 281e, 1761, 96bb, 2fa6, caadria2016_003d1, ecaade2016_006w1, 1a7b, 3d88, 4636, 6dde, 6d8c, e4dd, 7a48, 83c1, 4a5c, f0d6, eb83, 774a, 0403, bd44, 5da3, 6f30, ae9c, 7d62, ae96, 92df, 958d, e5f6, ijac201614203d9, acadia17_620vv, 601b, 24dc, ecf1, 9599, 057b, ecaade2017_264f, 4b30, d4c5, caadria2015_114f18, c633, 0a6e, ecaade2017_151u, 3d43, 3f1a, 140e, 368f, 8e09, 550d, e90f, ecaade2017_057k, 7e78, ecaade2015_138y26, e8d8, 2e00, f20d, 1bf7, 61fe, 91b9, sigradi2015_8.163d12, 65f7, ecaade2014_224c57, 25a1, 558c, e897, ecf4, 7cbb, 0bfc, 8469, 9770, f980, 89ab, sigradi2013_386g, d32c, ecaade2017_291c, b6e9, c4cc, 7cfb, 703e, 7a1d, 1cf6, caadria2015_164f25, sigradi2016_637t, sigradi2013_244j, 88fb, 4936, 742f, 3182, 3bfb, 6447, ada2, 10e2, f348, cf3a, 79be, 6794, sigradi2014_313w5, 76a1, 8300, sigradi2013_425p, 0a5d, 3802, 8f31, 46f3, ecaade2015_284k61, 73ae, e796, 1d08, d5c8, 2505, 2d82, bc23, cb79, 0d9b, fa99, ascaad2014_018f2, acadia17_520u, d1e9, 2542, 718d, d6d1, acadia17_669h, 8452, 611e, acadia16_318m19, e7e6, 10d7, ecaade2015_196l42, 5634, de76, f848, b419, acadia15_263f11, caadria2017_070h22, a9b7, 80e8, aba5, sigradi2016_815w, acadia16_270b17, 500f, 3c62, ecaade2017_268ff, 17f0, acadia14_579d, sigradi2013_313o, 6205, sigradi2013_347v, acadia16_478v27, ecaade2014_016g4, b783, 7dd4, 1857, ecaade2016_193s51, 87c2, b265, eb30, caadria2017_008e4, ecaade2017_094p, 5acc, caadria2017_005a3, 6ae4, sigradi2015_10.140t19, 4856, acadia17_650d, 1848, 2815, 2276, 036b, 9397, e150, ecaade2015_38p7, 208a, 2c74, 9843, 9c51, 48cc, ecaade2014_153l36, 53f4, 0402, 5024, a983, bde5, 689f, ecaade2017_122ll, 22bb, f81b, 8701, 60d7, ecaade2014_221k56, acadia15_323s12, 3826, 2344, ff8e, 6345, 4bde, ecaade2017_192j, 9c18, 9e6f, 1ed9, aa6d, 413a, 2184, a6ac, sigradi2013_268i, ecaade2017_101r, 1252, 0a04, 8dfc, 6777, 339e, 60ef, a6af, 459f, 0769, e91b, cc5a, ecaade2015_118r23, sigradi2016_602yy, 5157, 13ea, b1f5, 0f60, a214, 5a80, sigradi2016_815v, 1a7f, 0df1, ecaade2017_091qq, 48f4, b06d, 7c72, 1c1b, sigradi2016_448dd, 5c83, 6880, 10a7, e875, ef2b, cc10, ecaade2016_216y54, e558, b954, 8ccf, 989a, 8fb7, 13fa, ecaade2017_108p, caadria2017_183d44, 9e8f, ecaade2017_288aa, acadia17_28q, 88a1, 19b6, caadria2017_183e44, f9e4, 20c1, 2d0e, ecaade2017_301r, fc9e, caadria2015_119c19, ecaade2017_256ee, 1bed, 800d, cf4c, abb8, 21a0, 901d, acadia14projects_609ah, 1e81, e214, ebcd, acadia15_81s2, 8fcf, ijac201513105l4, 8100, d275, e624, ecaade2017_277vv, 193d, cde6, 8228, acadia17_340t, a6a0, 923e, 9cfb, fc9c, 3593, 38db, a6bd, f09c, e4be, e480, acadia14projects_609ad, d3d7, 9ea3, 4f9b, d405, 8625, 62f7, eebb, ecaade2014_186e47, ecaade2014_153a37, acadia14_199ar, sigradi2015_11.166e26, a0c4, 0d56, 031f, fc6a, b0b3, acadia16_352e22, 7652, e517, 77ee, 9529, 2e69, cf5d, 21ce, acadia14projects_23af, 1ee0, 8a0d, 3b71, f172, ae67, a7a0, b930, ade4, 5514, a0a2, 2eb1, 0780, ae50, 58a4, abcf, f1f5, 4bae, 3807, ecaade2015_83f16, e734, ijac201412303s8, e8ad, 4f24, ecaade2016_175i49, 6898, 7fb8, e1b6, 47b4, 924a, b340, fa7d, 7817, 92f5, 978c, 83c5, b198, a77c, 270d, ecaade2015_158m33, cf04, ecaade2016_036k9, 4be4, e824, e63f, sigradi2016_490oo, 3872, 3bb3, acadia14projects_699s, 3935, 2d29, acadia17_350tt, ec98, eae3, caadria2015_073j10, c019, 96d6, sigradi2013_138u, ecaade2015_332z71, 26e1, 3007, 3820, a96d, 7beb, 08f8, dae3, db09, ee95, ijac201614208x13, 1bb3, ascaad2014_026a7, ecaade2017_105hh, 4d35, 4d1e, 33d0, caadria2016_003k1, d059, 11c7, f7e0, 74be, 4032, 4ed0, 1a41, fb96, 2d31, 5eff, be32, c45a, e929, a4d7, f61b, 8d99, ecaade2016_129w35, 64a8, 5d0a, b5da, 6b5e, 1801, 5a8d, e152, 4af3, 435a, 2387, 763e, caadria2017_190w45, 4c77, fcd2, f8d4, a6d7, 0717, ca77, 41d8, c454, 35c2, ef8f, 9c30, acadia14projects_147ao, acadia15_57k2, 86ff, 8560, ijac201412404y7, acadia14projects_347am, ascaad2014_034j1, 1069, acadia14_399ak, 906e, 7c61, 8efa, 2c9f, caadria2016_209v9, ascaad2016_022v8, 170c, 2b0a, 2131, 13b1, e640, 2185, 4deb, 0aef, 2def, 4f76, f7fb, cacf, ca51, 1530, aafb, caadria2015_069t8, ecaade2017_151x, f1ff, d372, ecaade2017_112zz, 69d0, 2b2e, a14a, ecaade2015_284w61, d5cb, acadia17_274qq, 2f1f, 3ac4, ecaade2017_309rr, 69d4, 832f, 3f76, faff, acadia15_185n7, 802b, a328, 4b95, e747, 534a, 9f50, 0c0d, 6336, 8a7c, ecaade2016_067e17, 6c3b, 3150, ecaade2016_095l26, 4a6c, 3cfb, f82d, c254, 6bf8, sigradi2016_710dd, 8bc1, 400e, sigradi2016_564jj, a48a, d5aa, ce20, acadia15_161h6, e7ba, 3f3b, b5fa, 73d5, caadria2016_219g10, 298e, sigradi2016_817r, b564, a0ba, sigradi2014_232z8, 9a14, f292, acadia17_403k, 0455, cf28, d9a8, 2587, f729, edb5, ecaade2014_225l58, f289, b945, 4713, 9f2f, 0203, ecaade2017_021f, 44e1, abbb, 16e2, bbb3, acadia16_34d3, 025d, acadia14projects_81m, 27b0, 58d7, acadia16_344d21, 6677, 0833, ijac201412407g1, 5576, sigradi2013_117l, 4049, c94e, sigradi2016_448r, cfdc, c3e5, 0b32, 20e4, f8ff, eead, fc18, d7b3, 91c4, cea9, 73f7, 75ae, 9386, 6040, 5cbe, f5ae, b0e2, sigradi2016_814s, 3bfe, 6352, d868, 2cab, f49d, 5d7c, sigradi2014_172x4, ascaad2014_026x6, 4b45, ecaade2015_233g53, 1844, f972, ab5f, 9581, 4791, 05b2, a54b, 8c93, 03db, 1473, 6187, a72c, ecaade2015_170v35, ecaade2015_136p26, c61c, f408, 3f5a, 8592, b579, ecaade2016_033f9, sigradi2016_815gg, 9911, 0a43, 20d8, 7eb2, b484, acadia17_542yy, 8650, 8554, acadia14projects_655y, f0e3, 9807, ecaade2015_297s64, 3604, ecaade2017_199oo, 57b9, acadia17_390rr, c63c, 9704, 53b6, f19a, 15b7, acadia14_589i, 665d, df05, b2a6, 49f2, ecaade2014_240r62, c7c1, acadia17_18r, ecaade2016_217w55, f232, sigradi2015_sp_11.278n31, 4f12, cd23, ecaade2017_288ii, e437, acadia14projects_671x, sigradi2016_515e, 8463, a07d, 49a2, c2da, 4655, f5a5, acadia16_254d16, 6198, f16a, sigradi2016_507vv, ascaad2016_021y7, f913, f059, 508e, 2f01, 86ec, 00f6, f071, 0ef8, sigradi2014_151j3, a325, e5e2, 2f07, b4cc, 6c6b, 3689, ecaade2017_044kk, sigradi2016_381t, 554a, c5a7, caadria2016_373j16, acadia15_451w19, caadria2016_383r16, 55ba, a2c2, acadia14_647az, 66d5, sigradi2016_801v, e2e0, 7db3, a09f, 736e, sigradi2013_158f, cf29, caadria2017_096y26, 37c2, bbd1, 2cf7, ecaade2015_130b26, 331a, acadia14_291b, 78e5, 399d, ecaade2014_187g48, c6d5, ecaade2014_072f18, d2bb, 26fe, b0e1, cb5e, 445b, 61fa, 79c0, dfb2, sigradi2015_13.316x28, acadia14_375aw, 6007, ecaade2017_161b, 380d, 6185, caadria2015_081v11, e5b6, 4897, fa7e, sigradi2016_817k, ae5c, 497d, 55d4, acadia14projects_479aw, sigradi2015_12.107i27, 3dde, acadia15_311h12, 01c2, e946, 6eca, a115, 6c8c, f879, ac83, 6d3f, 5e08, a04f, ecaade2014_052l12, acadia14projects_539a, 2432, c529, 392a, ddb0, ecaade2017_282t, f2d7, caea, 8b2c, 6d1b, 33a4, 61a6, ecaade2015_241h55, 4451, ecaade2017_268ii, 835c, fad0, 4607, 411c, ad79, 6525, b397, 532c, 6c65, 816b, 5c91, 30ae, acadia17_248ww, 2e5b, ed56, acadia17_366j, 3876, ecaade2017_085e, ed1f, d07f, caadria2015_012f2, acadia14_601y, 3a0d, 232d, b6ce, f240, c4f6, a363, f98d, d82d, 846c, b413, f054, c4d2, e9da, 3fde, ijac201412205u3, e312, 8cf8, 5614, 7b87, 38f8, b28c, baa6, sigradi2014_048w4, ijac201412304t1, ecaade2016_216g55, e1ae, dc46, fe2d, 28d4, ecaade2015_109w20, 6e40, 8361, 7f7d, sigradi2016_625a, a059, bbf0, f5e2, 4db2, f6ed, dccc, c74c, 8d6a, acadia17_542ss, 560a, f8db, ijac201614303v2, 0910, ascaad2014_014f7, 54c1, caadria2015_032v4, fd87, b3e9, 00df, 5768, afc0, d938, 4910, acadia17_212z, dad1, 02d3, a55c, c7f2, 51ef, 0eb7, 6cd2, ecaade2015_17h2, 90cf, efb8, 1b7e, caadria2015_061i7, 10eb, c411, 1810, b5b7, 0916, 755a, ecaade2016_230v61, 1ba0, 911e, 50ba, acadia15_110b4, 5011, d8aa, caadria2017_174r42, ascaad2016_021a8, 230a, 147d, fa02, cfef, acadia17_232ff, 0940, b5cb, ecaade2017_172r, 143e, ecaade2017_032n, sigradi2013_158a, sigradi2016_814zz, ecaade2015_155v32, 39e3, d6b3, 2c43, c8e9, 3ef4, 91eb, 8eb5, 75c3, caadria2016_167e7, 0e6c, 4971, acadia17_162q, c909, 9d84, caadria2016_819k34, sigradi2013_285a, ascaad2014_029j8, 2096, f0a9, db84, 733c, a3a4, 84b9, 0612, e2e2, 81f9, 84a1, 2ab3, e076, 77a7, 1a58, 25c9, f7fa, 23f6, f4f5, c543, 780b, acadia17_648ll, 8482, 1e56, e9af, 3f78, acadia14_531l, f9b5, 2ef4, 3cb1, 2948, c959, 6606, 1a04, 05c2, ecaade2017_118ii, 5b39, acadia15_497m22, ecaade2015_48v7, 7736, ecaade2016_237e63, c75e, e1d1, ecaade2014_096a23, 3b7d, 48f0, caadria2016_539e23, a9fe, e2a1, bb0d, b6e5, 4310, sigradi2016_602h, ecaade2017_061f, deca, 45f5, 9f6a, ecaade2016_098b27, d387, 3733, 3d4b, caadria2017_067j21, 15d0, b91c, ecaade2016_136i38, 1903, e2e1, ff37, 14cc, d4de, 22e8, caadria2017_189f45, 05f7, acadia16_344j21, caadria2016_219j10, acadia16_260i16, 4f60, ecaade2017_143l, acadia17_329u, db87, cb9c, e224, ecaade2016_216c55, ascaad2016_030e12, 883a, b669, acadia17_248t, f2bc, cd3d, sigradi2013_194b, 66e0, d17c, fd29, 8df5, acadia17_423gg, acadia17_658xx, 0cfa, 2d6b, 3f2f, 2878, bae8, ecaade2017_039f, acadia17_90oo, feba, 95f0, ecaade2015_320s70, a7f0, sigradi2013_429m, fa84, 89a1, fdc7, ecaade2014_141e32, 0eec, 7edb, f394, ecaade2014_173a43, 1c17, a2db, ecaade2017_288jj, ecaade2015_113s21, 9e5f, ascaad2016_031n12, acadia17_52w, bf9b, fce4, sigradi2015_6.387s9, 7c29, a6f3, ecaade2014_184o46, caadria2015_065a8, caadria2016_767v32, 3de0, ecaade2017_047p, 1135, acbc, eeff, ecaade2017_130xx, 96a3, ddaf, 8e58, f7c8, ecaade2016_167c48, e184, cb5d, 33c2, 7173, 9fe2, f5b3, acadia17_670w, 7601, 3a74, ebf5, 0e0d, ecaade2014_146s33, 9d48, 6b7f, 2445, 85f5, ecaade2014_052v12, 1404, ae60, ecaade2016_068p17, 0055, acadia14projects_637ag, 7da4, dc22, 42c2, 7831, 88c2, sigradi2014_292u4, 2f70, 0aec, 78c9, 6793, ecaade2017_117z, 2ef0, 26ef, db12, 6852, dfbf, sigradi2015_11.222s26, ijac201412202s1, 732f, 484e, a1e5, 11aa, 0fe5, 3510, 5b21, sigradi2013_194v, 7c3d, f3ca, ecaade2014_149u34, sigradi2013_280k, 77b0, ecaade2017_100e, sigradi2016_544c, 27dc, 602a, 9baa, acadia14_125y, 6f15, 818a, 93d1, ecaade2014_186t47, ecaade2016_058b15, caadria2016_861w36, a3fc, 59c1, acadia17_62b, ef3d, 3f69, eb10, b7b7, 2c59, ac73, 0098, 9fc2, ecaade2013r_008n5, a4c1, 220d, acadia17_590o, b54c, 1d58, c6ef, a16b, 7843, 971e, 14da, acadia17_37jj, 8467, ecaade2017_076ff, 792c, ecaade2014_180a45, 5957, 7350, 0319, d8c1, e7bf, 8723, f659, ecaade2015_64n13, bdfa, a96b, ecaade2017_201g, ecaade2017_079x, b7c4, acadia15_173t6, ecaade2015_84b17, ecaade2017_215x, b6f2, 3efa, d563, 9db4, 9e80, b15d, b66b, sigradi2016_455i, 6d3d, ce0e, a02e, ccd7, ef7d, e651, 93b9, a7db, e0cd, afdc, 29a1, 5dcb, e391, sigradi2014_030a2, d094, 7f3c, daad, f115, ed8a, 12fc, acadia16_54a4, 6a11, e79a, a055, 6688, 9b86, a77b, fac5, caadria2017_023t8, b157, 1289, 5f69, 67ef, ecaade2016_230t61, 1a0e, f00b, 86c4, 21c4, sigradi2015_1.320g1, ecaade2017_265l, fb55, 796d, 2e9b, abfd, 5a68, 72da, ae16, b8c8, 4b62, acadia17_590c, 3223, ecaade2016_210w53, 8947, ascaad2014_026f7, 5dc4, a3ed, 045e, f15a, 9fd7, 722b, acadia16_440y25, 0cd9, d5f5, f2bd, c6a1, eabd, 826e, 4f50, a49e, 59c3, 88d0, e92c, ecaade2014_214v54, f2f7, 61be, b1cf, bfe3, 7139, d703, 9831, bea3, 83be, fe8e, 48ab, 2f93, ecaade2017_019vv, ecaade2017_230rr, 9415, sigradi2016_446h, ascaad2016_033y12, 1c9c, 017d, ac12, 1d1f, ecaade2017_054u, 6d42, 948f, 277a, ecaade2017_142yy, ecaade2016_tkoh67, ecaade2017_268ee, 2427, 1baf, b66d, c501, ecaade2014_023n6, 3adf, 1d61, sigradi2013_43s, 5c3e, sigradi2015_13.316z28, 8a40, 7044, fcfd, c7ab, 95d0, 11ee, acadia16_224t14, 5aeb, 0e31, caadria2017_163e41, sigradi2015_12.215p27, 7022, ijac201614201y6, bf46, ecaade2016_185y49, cfbf, 61b2, 2102, 83d8, caadria2015_070b9, 84f3, fee5, 8c89, acadia16_432k25, caadria2016_013d2, 8b7c, 1e69, 29e6, fee9, a867, 2b72, bf54, deba, ecaade2015_240u54, caadria2015_126c21, acadia14projects_463au, c3f5, a5cf, 953b, b94b, a0fc, ecaade2015_127v24, a48e, 9183, f137, ecaade2014_096v22, 4bb0, efff, ecaade2013r_007d5, 5fab, e8b2, caadria2016_569g24, 6941, 0183, cf2b, d83d, 0a51, cb05, sigradi2013_41v, 00e8, af66, sigradi2016_407u, 40aa, 510b, a713, 8310, e96e, 5b8b, caadria2015_012h2, 2dc2, 66aa, f55b, sigradi2014_347s10, 2bcc, f00d, 0e44, acadia16_88y6, sigradi2013_152, 09ca, 2a26, acadia17_284m, 6acd, deda, ecaade2016_068k18, ecaade2016_223j58, 0b5e,