CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

fcb2, 6c60, 2990, 6424, sigradi2016_792f, acadia17_435k, ecaade2017_252d, 424b, cd2e, d58d, sigradi2014_144t2, 329f, 151c, acadia14_301b, 2c52, 080b, ecaade2017_240t, 6630, ecaade2016_002g1, 8f31, acadia14projects_389c, 0026, d300, edf5, ecaade2017_203xx, 596c, 95e3, 4531, d63a, bec6, a11c, 3fe8, fc92, e583, 130f, f72b, ecaade2017_067aa, 2a6e, 73cf, bc70, ecaade2016_077t22, 8bf0, ecaade2014_109n24, e389, 2756, caadria2016_601j25, 714a, fc94, e68b, 6a65, 267e, ijac201412401b4, sigradi2015_3.65n2, ad13, sigradi2016_686rr, ace2, ecaade2017_080dd, 4885, 7bf1, 1f1d, bc7d, f320, ffe9, sigradi2015_4.52j6, ecaade2014_151s35, d86a, d160, e1d6, ijac201513203r7, acadia16_224m14, 102a, sigradi2013_393r, ec7e, f010, e5a1, ab32, ecaade2015_221p48, d689, ecaade2017_032h, 89a6, 140e, 545c, ascaad2014_028n7, 2e75, 9ed7, acadia16_478r28, ecaade2017_288kk, abd4, 4802, ab0c, sigradi2014_021p1, 8609, b6b9, e084, caadria2017_074h23, ascaad2016_054p21, bf4c, 1bfe, ecaade2014_024g7, 9452, acadia15_149x5, 622f, 44ed, ec33, ecaade2016_023r6, 6c85, dd6f, 022e, 6771, c66b, ecaade2017_169mm, 1a46, 2915, fa82, caadria2015_122o19, acadia17_500ll, acadia17_598i, 3667, eeb0, a8ce, 1dfd, ca67, 3b81, ecaade2017_215a, a668, 6fe1, 7f4f, acadia14_199af, 4a90, de14, 5da2, 9574, 873c, 46b9, a2fa, 28e3, b2ca, c2f2, 3171, 6d68, caadria2015_090d15, a934, sigradi2014_345c10, 7d7c, sigradi2014_043z3, ecaade2016_225v60, acadia15_110s3, 8dbb, 897e, 7750, c6e2, acadia16_344j20, caadria2015_078f11, caadria2017_023r8, 1347, c869, f409, ecaade2017_133n, ecaade2017_265r, ec1b, 8835, 3ef7, 5497, 3c40, d276, ecaade2016_089c25, b464, 6ac2, 47b2, ecaade2016_154s42, 4d78, 6ba3, 2e51, eb78, sigradi2016_364nn, f5ef, ijac201614202c8, e5da, 0fcc, e5df, ecaade2015_170u35, acadia14_549z, ea65, d41d, 1cbd, ccb0, a769, 7e22, a3ec, 1f22, f358, 7db8, ecaade2014_206m53, 11c1, b00f, bfb0, 30b9, ecaade2015_173l37, caadria2015_206w29, ecaade2016_127a35, 9f2e, 70cf, acadia14_409l, 8579, d452, 1542, ecaade2015_206i45, 6d3f, b542, 0c76, 0543, ecaade2016_025c7, 36c9, 36f6, 54f7, d9ea, ecaade2015_231r52, 557c, 7aa7, 7da7, c16c, bb86, caadria2016_507g21, ec99, db86, 6e79, f147, 5660, 7b06, 7607, caadria2017_129z34, 2024, ef12, acadia14_565o, 2d2e, 25d9, sigradi2015_9.152d17, 3578, f400, ecaade2015_279y60, sigradi2016_408dd, a188, 5590, 37a7, 6484, 09bb, 1ca1, 6bec, b763, sigradi2013_111v, 0c5a, 7fe3, 1eeb, 9560, c422, 13a8, 147a, a441, f91f, c69f, ecaade2014_109s24, 5cdc, 54c4, ascaad2014_024b6, fb16, f374, 7da2, ijac201412408f2, 8787, b595, 45c7, acadia14projects_63af, 6452, 3c7d, 9c2e, bca3, caadria2015_139y22, f8c9, 36d1, d633, 8c42, 58d8, 6449, cf31, 5732, 5013, 8295, 139e, acadia14_719e, 0612, 300f, 86ec, 76cb, 58b4, a470, sigradi2014_271o2, bb10, ecaade2015_285u62, ecaade2017_099yy, ecaade2015_171j36, 8de4, sigradi2016_512a, 047d, 494e, 61e5, 2216, b48c, e6a6, c9b3, ecaade2014_111o25, ecaade2014_121v27, 7db1, ecaade2016_077z22, 83da, 2177, ecaade2013r_003e3, deea, 6ebd, 5d54, d4aa, f2f2, sigradi2016_690i, 980f, 5ac9, 0851, 4fd3, ecaade2017_148zz, ecaade2017_054hh, ecaade2017_156v, cc3c, 5a4a, 2894, d2bd, caadria2017_003f2, d472, ecaade2013r_013b8, ascaad2014_018d2, 9008, acadia14_487h, 297f, da24, f33a, caadria2017_043d14, 7f56, 265f, c3ad, ascaad2014_017c1, caadria2017_037c12, ecaade2017_172ii, ecaade2017_076t, 41da, caadria2015_031r4, caadria2017_080i24, b984, 5e5e, 9f73, sigradi2014_074l6, f328, ascaad2016_010y4, b854, caadria2016_353t15, 6fb2, 236e, cabd, sigradi2015_12.167j27, ecaade2016_132o37, sigradi2015_8.186j13, 77c8, acadia14_699p, da97, 0ff3, 307d, ed2c, 8cd6, a890, ecaade2015_194z40, fc9f, a889, 71a5, 9f0a, ecaade2017_255h, 9ce9, c4f9, 564e, 733d, 987e, 15c4, 8557, eabe, f38a, 7db4, caadria2017_021g8, ecaade2017_013tt, caadria2016_487v20, 4d08, caadria2015_078r11, dfb8, b262, 7820, sigradi2015_sp_3.85s29, sigradi2015_8.289h15, caadria2015_206e30, 2e81, 93b9, ecaade2014_168s40, 39d2, 0666, 42c3, 30b1, 053d, e27a, e338, 1ed4, b49f, e0a1, sigradi2016_710hh, 264e, 1c5a, ijac201614304y2, 5b41, 5efa, bb54, 6021, c32a, ijac201513205x7, d8d2, ijac201513203i7, ecaade2016_222p57, 7b1e, 5038, 65f1, fc08, 92f1, sigradi2015_8.186i12, sigradi2016_659l, acadia14projects_219d, 9d30, 9036, 34be, caadria2016_745y31, ab10, 1314, a1d7, 6946, e993, acadia17_60q, 436e, acadia16_88g6, 0294, caadria2015_203h29, sigradi2013_52e, 6800, 7ba5, f105, 5318, f1e8, 7154, ijac201513105y4, 02b2, ecaade2014_112f26, 57a1, ba6c, dc23, c9e5, ecaade2016_068s17, 2a5e, 1daa, ecaade2015_302f66, 8dac, 85f5, c86b, ff41, 9f45, b4e9, eee5, sigradi2013_400n, 2794, be75, 94c6, ad9d, 73a8, 2605, 1ed8, acadia17_211p, b156, 217f, 74e0, 2b46, 2611, 656a, 6ac5, 208e, db2c, c3df, 51df, 860c, acadia14projects_671x, 09e9, b3ff, d982, 5305, a410, cc84, caadria2016_809c34, ecaade2015_92w18, 32a8, sigradi2016_611n, c4bc, 314d, 6af8, caadria2015_208z30, ff32, f211, 41d1, 04b1, caadria2017_127c34, 6647, 9dab, ecaade2015_53b9, acadia14projects_117f, sigradi2013_30z, 6987, ascaad2016_022w8, 139b, 052d, 0b2d, c9a8, e329, 6767, e9a2, 3ea5, 75c6, ecaade2016_154k42, efc5, 6769, acadia14_479at, 974e, 2b3e, ecaade2016_067p16, 5498, caadria2017_016h6, 4c82, ecaade2016_057m14, ascaad2016_059i23, 71f6, 550b, 2121, 33e6, ecaade2016_028j8, b6ea, bc06, ecaade2015_273g60, c71a, c551, ijac201614308g5, 6812, 088b, 8bf9, 4a09, 0ca5, 7865, ecaade2015_241s55, ecaade2015_194c41, cf48, 8b12, 77c6, acadia14_375o, ecaade2017_211ee, e8f5, 241d, 2ba0, a60a, 0965, 4f94, acadia14_167aa, acadia17_221mm, ecaade2014_220f56, ecaade2015_318r69, e4e4, 7764, 7c9a, 3baf, 146c, b28d, 0344, 21b4, 763c, ecaade2015_138m28, c0de, 9a39, 06d2, 008f, ecaade2017_066r, ecaade2017_032b, ba46, e39f, 3bc8, 58ce, f2b9, f0a1, d2c5, caadria2017_016z6, acadia14projects_347as, a016, 3f4c, 2f57, 067c, 0d37, ecaade2016_ws-dleadh68, cd32, fd2a, 5098, 8481, 6282, acadia16_116t8, 7e78, ecaade2016_006v1, 1b19, ecaade2016_119r32, caadria2017_051w16, 07e6, sigradi2014_330s7, d4d2, 92ff, 1e22, ef0d, 0ac7, e0e7, a070, caadria2017_047i15, 26f2, 319c, 281a, b90f, 5bd9, a9fc, acadia17_221hh, 7134, 110f, 4c0b, a24e, 36b7, 68ca, sigradi2013_387e, 84d7, caadria2015_067j8, a552, c694, 1cef, 0fbc, abdb, 006b, ecaade2017_122pp, 373c, af24, f486, sigradi2014_313u5, e53e, 9d34, f645, 3ca9, 6174, 935b, 28cc, 899f, acadia14_699g, 3bdf, b604, a965, 188f, ecaade2015_241j55, 4a03, c86e, caadria2017_122z31, sigradi2013_183v, fdf9, 3f6f, c098, b609, c390, sigradi2013_330e, 1d59, sigradi2016_448w, ecaade2015_237k54, 7e75, d391, 2f02, 1117, e965, 7776, b2cf, 7c93, 77bf, e689, f5aa, ab16, 457d, 1681, 5d8a, cff9, caadria2015_072n9, 4464, acadia17_59b, e6a9, 95fd, 4d82, b367, ea3b, de19, cddb, sigradi2014_134b2, 33dc, 0e37, 38ef, 23b5, d434, 8a70, 9a77, 2597, 7e8a, ecaade2017_057h, 670b, ecaade2016_223f59, 6ba4, 1fb5, 8240, 0aa8, 6a03, sigradi2013_429d, fdfa, 082c, 954a, 99d9, caadria2016_539f23, sigradi2013_429a, 736f, 8dcf, 8904, 584d, 2192, sigradi2016_450xx, 67d9, 222a, dbbd, b12f, 7373, 2f87, 29d9, 2987, 35ae, dc77, ecaade2017_017s, e382, aedc, 557e, 6978, ecaade2015_169b35, 862c, bb73, acadia15_284t11, ecaade2015_53y8, 18bf, 691e, 8464, e2b7, 335e, ijac201614201z6, d306, c84f, 46ef, acadia14projects_339av, ecaade2014_202r52, 79d6, d88c, 4a5f, 7acc, 69fb, f3e6, 83eb, ae9d, ecaade2016_224t59, 298a, a47b, 76a2, cae0, b82f, 8423, 9015, 7b71, fa55, 6848, f618, 52f5, ef76, d2f1, 641d, 42ff, eb72, ea07, ijac201412303u7, ae24, e114, 30b4, aebd, db26, b5c3, acadia14projects_125p, b7a0, b7d8, 890e, sigradi2016_358o, 1f3b, 8fe0, ecaade2014_015x3, ijac201513306f13, 2e5b, c404, 9020, 9f5a, 458e, fa5a, 3657, 7070, 46b1, fa19, 5428, 540f, sigradi2014_134a2, ecaade2017_273o, sigradi2014_197u6, b4b1, 39d9, ecaade2017_230pp, f575, bf25, a12d, 11b9, 6b6b, 4bb9, caadria2017_035w11, 03bb, 0cbe, be0a, 5fed, ecaade2015_233d53, f564, a2aa, c3ff, cf80, f58b, 99d6, 34e7, ecaade2014_180f45, 15a3, ce1a, 4f8b, acadia17_648m, sigradi2016_625jj, acadia17_109z, 86a1, a912, 2b5a, 7f81, 3a09, 85c6, f2b6, acadia14projects_237ay, 620c, 26a9, 4011, sigradi2016_595mm, ecaade2016_151k41, ebda, b0eb, 1f89, 8211, 8a57, 6107, 375a, ecaade2014_199w51, e936, fde3, acadia14_339ap, 16a6, 8943, e811, 2750, f9c3, sigradi2014_239h9, ecaade2014_153p36, 2871, e739, c9fa, acadia16_164x11, ecaade2017_046k, 2eee, 3423, sigradi2015_10.309a22, b18e, fef0, b97d, 26db, 5b42, 65ee, 0220, e50a, e076, 75ae, c2a3, 63d6, b7e7, 73a0, acadia17_307ee, e56b, 3179, ecaade2013r_004e4, 80de, 1f30, 8f07, caadria2016_435t18, caadria2015_064n7, b1d7, c4d6, sigradi2013_386e, cc82, 57b0, c74a, dd36, 6de5, 4712, dce6, ecaade2015_110h21, d029, 758e, sigradi2016_732d, b5cc, sigradi2016_417jj, cb4c, ascaad2016_011j5, ijac201513205o8, 6129, ecaade2014_224v57, 53d0, ecaade2017_172jj, acadia14projects_43y, f5dd, a940, 91b8, 5ba9, cd3a, 60db, 7fc6, fef5, 62f1, acadia14_601w, 75cf, acadia14_229i, sigradi2013_381k, 0c70, ecaade2017_003h, sigradi2016_522v, cd8f, a825, d455, 41ce, ecaade2017_087s, d42d, eef9, c411, acadia17_137tt, e6bf, 70ac, acadia17_390kk, a6ac, ascaad2014_035v1, 4832, 2628, 75b7, sigradi2014_293x4, 43ee, 6d5a, ecaade2016_002a1, 1365, 1649, ddd4, 2176, b068, edeb, 6d62, e840, ecaade2015_201a44, 07ee, ijac201614308v5, caadria2017_015w5, 9a89, 4a70, ecaade2016_096o26, acadia15_497o22, a323, bcbe, 2f96, 6436, ijac201614208v13, 836e, ed2d, caadria2015_213z32, 73c4, 5e34, 769c, f7a4, ijac201412403t6, caadria2015_130h21, 13ec, 1257, b0dc, 84ad, 44af, ecaade2014_046p11, 181b, 6fb9, 2a9d, c8dd, 9bae, 8468, e1d8, a58a, c8ff, sigradi2013_342m, 76c7, da6e, 301c, b46c, 345e, 6a71, a60e, db3a, 949e, 0fbe, 7fb2, cd6b, b251, 8bec, ce55, 25a3, acadia14_145x, caadria2015_072m9, acadia17_501pp, 62c4, 0c96, 9ec1, ecaade2014_188p48, e734, 324e, 13db, ascaad2014_004m2, ecaade2016_027e8, 8f2a, f178, ecaade2015_17z2, acadia14_223a, dafa, ascaad2014_003s1, acadia14_237as, b6d2, 5b8b, 133a, ijac201412204c3, caadria2016_311z13, 20a4, 8a47, d6af, 9a3b, 379e, 8b6d, 9814, 860d, ecaade2017_031jj, 24fe, cfb2, 6b45, 299e, 8069, 4eca, sigradi2013_117b, 8c4d, acadia14projects_199aa, 69ea, 56ed, 149d, cb56, 0c20, d36e, 87e0, acadia14projects_101aa, 78b8, 46de, e928, acadia14projects_427ak, 3dc4, acadia16_244k15, 78a1, 85a7, 0cab, 201d, ecaade2017_170f, 5c18, 39ba, 278e, 5a70, acadia14projects_347au, 73ef, 81db, f3c3, 52b0, acadia14projects_463i, caadria2015_073a10, 158b, acadia14_399an, 366b, acadia14projects_33ak, acadia14_291ay, d9cf, 5cc1, sigradi2014_049i5, d5bb, 03a8, a1da, caadria2016_809d34, 555b, aef1, a54e, 067a, f612, 67d3, e3c9, caadria2015_194s28, 4917, caadria2017_175d43, d778, d6fa, 1f32, 7b19, 5c2e, 4da5, caadria2017_003b2, a911, d834, 0ba2, 5747, d545, cc7e, 6f29, 0aa0, dca7, e06d, caadria2017_145a38, ijac201614201l7, e78b, 5974, f7c2, ascaad2016_053l21, 70ba, 19a5, ecaade2015_55l10, ff85, f858, 63fa, 772f, 977b, af01, e2c7, acadia16_244s15, 6d16, sigradi2016_356g, 2aa9, f364, 0cf3, e149, acadia14_517s, 735b, sigradi2014_345i9, sigradi2016_592aa, 5b08, c616, eab7, b5a5, 4d29, ecaade2016_mrtk66, ac7d, 469c, ascaad2016_046t19, 49d9, 2a6b, 75dc, e991, 1894, eb13, sigradi2016_814s, 212a, 1bd0, e5ee, 7958, 3314, c89a, e942, 0f28, 4c18, 4092, dc26, acadia16_244t15, 9c3e, ca9f, 0b57, afab, a4b4, 52a9, 2260, 3ac4, 979f, ecaade2015_304e67, 3666, acadia14projects_375p, ef7e, ab2c, 1bfd, 3186, 3a6d, c04b, ecaade2016_006s1, 96c0, acadia14projects_317y, 29b2, 9710, b785, ecaade2017_277jj, 9c4a, 308d, 12c2, acadia14_101an, 1262, 4a0b, 24ae, 900f, dd30, 175f, 82bb, 93f0, 2ee6, ecaade2013r_005n4, 20f8, 3f8b, f503, a150, acadia14_435ak, 3e55, c283, 6402, sigradi2016_590g, 8505, cf54, caadria2015_033b5, e446, ijac201614401g1, 1f47, 15cc, 804e, b6a1, ba6e, f73f, 99d3, sigradi2013_183c, ecaade2017_076ii, 4564, 3604, ecaade2017_017l, acadia16_62u4, acadia17_59l, 791e, f109, fe20, 86f2, 8acf, acadia14_601ag, 1618, d0bb, 7710, 2497, 0bf3, caadria2015_126z20, 1ba4, 6f7e, 0db5, ecaade2016_078l23, 3fad, db9b, ecaade2017_305e, 6381, 5b40, 450e, af52, ecaade2015_38o7, 950b, 0716, 0782, b1db, 7359, 860b, a262, acadia17_358ss, 3268, 28b4, 2b5f, 2b2e, 2372, 4ba8, ff96, ecaade2017_098oo, f0d7, 9507, b93c, f339, sigradi2013_386m, 9602, 93dc, e0ac, caadria2016_187b9, b18c, 105c, 8002, acadia14projects_479h, 8e57, 744f, b792, e572, 8a45, 91b9, e495, 9607, f99f, 92c1, 9f62, sigradi2016_484rr, 5207, b98b, bac8, 23dd, e32a, 4ae4, 9952, 6822, 0a2f, 8fea, 77d7, e534, a621, 5383, 18ab, fcd3, 70a1, b86f, 1529, acadia14projects_153aw, caadria2017_001b1, 491a, 1870, def6, bbd4, sigradi2016_816yy, 7ac5, 9261, 9034, ecaade2016_ws-dleadw67, 92f7, d3ee, acadia14_267h, ecaade2017_199dd, 459e, 5e74, f94f, 30ce, 01a2, f1d9, 33a4, 1888, 9de9, 0d0b, ecaade2016_071a19, ascaad2016_020x7, acadia17_678rr, 3cec, ec03, 70ae, f720, 3e8b, 6bfb, e74a, c412, ecaade2017_029cc, 5398, c6a4, 089c, 166c, 1d40, ba22, db7a, b98a, 7eb5, ecaade2017_282z, d718, 1597, 1080, ecaade2014_173n43, 8b23, 174e, de01, ijac201412206v4, 5aae, 16f4, f569, 461a, 7def, b7a3, 790b, d4d4, ba1c, 9a92, 94c3, ijac201614305m3, 3070, b8f8, ecaade2017_152a, c88b, 489c, 225b, e0cf, ecaade2013r_016v8, 2fb0, 59a2, ecaade2017_073r, caadria2016_415w17, 7ad9, c189, 0491, 2525, 5f45, 3f00, a21a, 33e1, caadria2017_158z39, 00e8, b7d7, caadria2016_881v37, b053, ecaade2017_164w, caadria2017_062z20, ijac201412204o3, 2209, c537, f6ef, c636, 1720, 756a, 760b, 2649, d519, ef00, 79e3, 3788, sigradi2013_386p1, ecaade2015_237c54, ijac201412305f2, 2763, 0246, aab8, 484e, 600b, 2c0d, ee9d, ecaade2016_113u30, 1035, 963c, 3b7a, 29cd, 27d1, acadia14_267i, 2282, 77c1, sigradi2015_11.196l26, f28d, 6b6a, 2a4e, 6234, f04e, d0dd, baf0, 21c4, 3c7e, 658e, acadia14_579l, 416e, ecaade2014_023l6, 24f0, 8744, 4848, abca, 41d8, 4f5c, 73bc, f8f0, 0169, 44a3, 5aac, 8fda, 2648, 6399, de40, 092b, e204, 792c, acadia17_316rr, be1d, ecaade2014_215w54, acadia14_627av, 4e9b, 1c3b, 852a, fd72, ecaade2015_53v8, 9a84, ascaad2016_015o6, acadia14projects_189aw, 3263, 4fb6, 55fa, 7acd, e73e, acadia14projects_339aw, 48ef, 711e, sigradi2014_213l7, 4853, 7aa1, 0453, acadia17_669z, e5b7, fd04, acadia14projects_579b, 68d3, d3a2, 15cb, a478, 6824, 4965, ffbc, ecaade2016_073h21, 6aa7, e664, ecaade2017_037bb, a9b2, 67d7, 8e0c, 4cf2, e4c5, e788, d957, 8bb8, 3871, sigradi2014_232u8, c99f, e61d, 8c44, caadria2016_073a4, 7116, ecaade2017_053vv, 8a98, 5f56, 0643, 9e18, acadia15_243w9, d5d1, caadria2015_064o7, 9183, 7bc5, d5f1, 7711, ccd7, 4320, 94dc, e548, e59a, 530d, bf44, e47e, 4d3f, 72aa, f006, a118, eb82, 37df, 3a55, 19f6, ecaade2016_126p34, 076b, 6378, sigradi2013_46, 79e2, ad8d, fe8d, 9c45, caadria2015_114g18, 4100, 3500, 77cd, ecaade2015_114h22, ecaade2013r_012m7, d267, 8688, 6674, cbd4, f861, f838, ascaad2016_050a21, 012f, ecaade2017_169tt, ca94, 6b30, e5ae, 30be, ebcd, 9ab4, d9a1, 7b48, ecaade2017_194w, sigradi2013_111r, sigradi2013_359l, f07d, cec8, ab64, ecaade2017_277ww, ecaade2014_240f62, 40ba, acadia15_333x13, 12e8, cdf3, 3fab, 230a, 6191, f68e, 5d4c, cc90, caadria2017_040j12, 914a, 2c7d, ecaade2017_253u, 9305, 7da8, ijac201412301h6, 399a, b253, a327, ecaade2013r_011f7, ecaade2016_120l33, caadria2017_029j10, acadia14projects_691at, ea40, 60ef, d239, 567c, ad31, acadia16_478p28, 5347, 683f, 868f, cdf2, 2df7, 7950, 4de3, e62a, dcf1, 501a, f189, 21a1, 7e42, 3fbc, 5857, 8967, ecaade2014_010p1, 8998, 36c7, caadria2017_028w9, c8aa, 6a1e, fea2, 9a76, caadria2015_081a12, 8b5d, 7594, caadria2017_189i45, a96e, d4e5, ecaade2017_201c, df9c, d0f6, ascaad2016_022r8, 7ebf, 83d3, 63ed, 70bc, 0dc0, 544a, 61a3, 6a07, 9b36, f1aa, bf62, 40f7, 8485, 4770, 16ed, acadia14_681ar, f644, a71e, ijac201513303e11, 4925, 29ee, ecaade2014_060z14, dae5, 1588, caadria2016_529v22, 1413, caadria2015_049x5, c5c5, caadria2016_457f19, 093a, 03ea, ecaade2017_288q, 734e, d5b2, sigradi2013_429e, 408b, 16d3, c776, caadria2016_333z14, 2c9e, bc22, e426, 8ce4, db23, ecaade2017_163f, 445e, 4867, 43e1, ab56, d99e, 6f00, 2b96, 556c, 601f, 327e, f7c3, d202, ascaad2016_023t9, 3fd2, 84ab, 4f2f, 56c1, ecaade2017_013jj, 7757, db9c, d08a, 6068, caadria2015_114c18, 4809, ecaade2014_214j54, ijac201412204z2, a91c, 91d9, cacf, ccaf, 92cd, f4b6, 889f, ecaade2015_229z51, 5cab, ecaade2016_ws-dleadj68, 014c, sigradi2016_517p, 3d99, caadria2016_187w8, 7e15, d317, a692, b13f, 1a55, 850f, ecaade2015_194s40, 655d, e403, 82b8, sigradi2013_208, 28e6, 6ff9, sigradi2014_155x3, d534, f0ce, 1d54, 5f2f, 444c, acadia14projects_79x, ijac201513302o10, f163, 8bd8, 0fb4, 8687, sigradi2016_443ss, acadia14projects_589k, ecaade2016_106o29, ecaade2017_203tt, 9c26, acadia17_189mm, 6981, f070, ecaade2017_117y, 50e5, e4b2, ecaade2015_227x49, acadia17_678q, d898, c313, acadia16_326t19, caadria2015_002b1, 4883, 578c, 7f2e, 08c0, 0cf2, 2789, 06ac, 03a2, 5eb0, be80, ffbf, sigradi2015_3.209g4, caadria2016_601k25, 2560, 9c67, b762, caadria2016_851a36, sigradi2015_9.347s17, 5db9, 1450, 2dcf, 34bb, a566, bb7b, ecaade2017_143p, 12ff, ecaade2016_007n2, cc77, 48a1, ede4, 4905, a43f, febb, 9df0, 0282, sigradi2015_3.221t4, 1f62, 71e6, 0c5e, d320, a102, ascaad2014_029t8, ecaade2016_223s58, 730e, f17e, d8b1, acadia17_520o, ecaade2017_057j, 1544, acadia14_219ax, d373, 39a2, e34e, ecaade2017_029z, 1569, 8b42, ecaade2015_53s9, e665, c424, 8e66, sigradi2016_360r, fc7d, 79ea, 1245, 5650, 5dbc, 09c9, 1613, ecaade2015_55o10, 796c, f7f1, 5120, 22a8, cd11, 1f8b, 6f69, c58a, 8842, 501d, c3c9, acadia16_184v12, 5c74, aeac, ecaade2015_18x2, acadia14_435b, 119a, 34cd, fdc1, 9d22, fb14, ad62, f94e, ecc5, 32e7, e83b, ecaade2015_25i5, 6210, ecaade2017_215u, acadia14projects_145r, cf88, 3a78, 8b85, cd8e, 3f6e, ecaade2014_132g29, 8d5a, ecaade2016_165v46, fd8e, bae1, 4335, ab8b, 74d8, 3b9e, 8e8e, d599, dff0, ecaade2013r_020n10, 9e54, acadia14_579b, ijac201412303a9, c91e, 7e23, de6e, 2bdf, 3ae7, ascaad2014_005m3, 858a, eb04, cf9e, abf2, d7b2, ecaade2017_265y, ecaade2016_tkoi67, b61a, aa0f, 775b, 7d5a, acadia17_608jj, acadia17_542oo, 6bca, 1bfc, 9a22, b426, 0428, 4bd3, 742c, acadia17_678ii, b629, 4be9, e600, ecaade2016_162k44, a296, d06a, d066, 75f1, acadia14_565ag, 51ea, cd9b, d8c0, 5301, ecaade2017_009aa, acadia14projects_435a, f13f, acadia16_352r21, d033, 23a0, 7cd3, 1321, befb, 56b6, ascaad2016_003f2, acadia14projects_619ag, ecaade2014_192x48, b267, 804b, f79a, e83d, 2563, d234, 18af, 88ff, acadia14projects_609ah, caadria2017_081r24, acadia17_89u, c0a4, sigradi2013_30g, 3339, ba99, d424, 318c, ecaade2016_170s48, 514f, 3571, fb91, 9a50, d2ae, a147, 3906, ede1, caadria2015_206c30, f8e4, a3e6, 685d, 0696, caadria2015_060y6, a845, 78cf, ecaade2015_222f49, 8a05, 8d39, 2bb7, b37f, 6d24, d9a7, 29b4, acadia17_237dd, e2ce, 1733, b306, c95f, 71e4, 0a9e, 9aa0, caadria2015_031o4, caadria2015_114x17, ecaade2014_149x34, cd75, d543, 5f4c, caadria2016_703l30, ebe4, fb77, 0126, 5da4, acadia17_322g, 04ca, ea23, 921c, 1f90, 6758, 1780, e39b, d16d, c428, f9cc, acadia16_78o5, ed22, 26e5, bb02, c0a0, aca3, cdd2, d98e, 326b, 4886, 7254, 8cbf, acadia14projects_661m, 0ed9, 44a4, 220c, dc0e, 4db6, 0c10, caadria2017_046n14, f5a5, 5c37, c5df, db7b, 79cc, 7b38, 3471, d6f0, 9e8a, 8642, ecaade2016_102s27, 953f, 4b1c, 9f48, bca8, 3020, 3f0a, 14c1, 0aa5, 4492, acadia14_473al, 4a18, defd, 57db, f228, 4040, 1940, af51, 51c6, ecaade2017_037ii, 05f5, 5dc9, f35a, ecaade2015_171h36, 68b9, acadia14_247g, c13b, 9d1a, d727, 5a4e, bdfd, e259, eb0b, 4a6c, 961f, 6223, sigradi2013_294u, 9fdc, a049, 5914, ecaade2013r_005l4, 8c20, 3a85, 9200, ecaade2016_130h36, caadria2016_559w23, acadia16_270v16, 4686, 42af, 4d2a, 3ed0, f815, 4738, a1d9, 459b, 8912, ecaade2017_195hh, b8a2, c1fd, 01e9, ecaade2014_046s11, 5184, 8e54, sigradi2014_313h6, a38a, sigradi2014_292s4, 47a3, 9b10, 3af3, 4fd4, caadria2017_062y20, 29eb, 4cd5, c0f0, acadia17_211m, e564, a6c3, 68c8, b50e, 933b, 32f6, 59af, f3b7, ecaade2015_17n2, 0d7b, e8f8, d090, 2a8e, 8865, f908, acadia14_75e, acadia14projects_619aa, 8cd8, b30f, 25ab, bbff, 7977, d31b, acadia14projects_153as, c4de, 38a2, 99bd, 154e, cbcf, c0fc, ecaade2014_224k57, ijac201614104m4, a4d2, 0171, 675e, 83b4, 7a6b, 90f5, ascaad2016_054s21, 16ea, a8cd, 06f1, fb0d, fe29, 28a3, acadia14_347an, 5f57, f3d4, 4eeb, e09a, e474, d3b5, fa22, caadria2015_111j17, 9af6, caadria2015_220c34, 569e, 91ea, 3256, ijac201614402j1, da67, ac1f, acadia16_344a21, 6f84, cb1b, 26b2, 01d7, 347c, 5e60, c04e, 95c0, 1c3f, fc1e, ijac201614306a4, 518c, ecaade2017_215bb, 27df, 5539, b63f, 6cef, ebfe, f0e7, ecaade2017_308u, 2f90, 775a, sigradi2014_152v3, a79e, 3d28, 2b4d, ece6, ecaade2016_129n35, 7317, acadia14projects_497v, ecaade2017_255xx, b75f, b31c, a700, 10b8, ed3a, 5740, 562b, f4c9, acadia17_648jj, 56b9, acadia14_609au, 24ad, c4fc, caadria2017_125z33, ecaade2017_199v, 1947, bfa8, b3f9, aecf, ecaade2017_308ee, 1e23, d796, sigradi2014_036t2, a79b, b77c, dda5, acadia17_339vv, 9c83, 92e2, c91c, c10c, 210b, 9ade, 0021, acadia16_372i23, 98d6, 9b40, f15a, caadria2015_124x19, e2f2, a026, ecaade2014_184e46, 8775, acadia17_90tt, 5f81, 9da1, ecaade2015_129k25, 7e32, 1a8f, dfc0, 0768, 1a91, 7030, 927c, 9133, bcc0, d16f, 38c3, ecaade2014_185v46, 8dd4, ecaade2017_067w, 6aeb, 273c, 8bfb, ecaade2014_042n10, 3433, b8ae, caadria2015_081v11, fed6, d79c, 65b1, 466f, 0b73, acadia14_339al, caadria2016_187f9, ecaade2016_070r18, db5d, d55f, cd69, sigradi2013_326j, bb1d, b0d9, fc5a, 6d38, 27fe, sigradi2014_128w9, 9bf1, e066, ecaade2017_156y, ba58, 9a81, abfe, 1e2e, 5f5b, 9c1b, efe8, 6a31, 9c32, bba7, f27b, 25d2, b6fa, 5568, c371, eeb1, d009, 4e11, b8e6, 2306, 5852, 9978, 87fb, cd72, 7905, ijac201614102t1, caadria2015_090c15, b331, 27b4, c808, 3282, ecaade2017_098ll, 2c3c, 9102, acadia15_395e17, 6856, ecaade2017_100f, 057e, caadria2015_069s8, ascaad2016_017c7, 85d6, abcd, c7ef, 6b54, ecaade2016_216w54, 34ee, 3c3b, a19b, fa26, 704b, 6bf4, 0202, a1d5, d8bb, 5df8, be2a, faa4, a227, e23f, sigradi2015_3.370w5, sigradi2016_382aa, f4a0, acadia14projects_435ac, da06, ijac201412403f6, 4d33, a628, 65e1, 7326, 2d3d, faad, 032f, 9bac, ecaade2016_163f46, 81bb, 3a30, 6cd6, acadia14projects_479f, de5e, 8d36, ecaade2016_071w19, e08c, caadria2015_139x22, e47f, 5721, 56a5, 52b1, 079d, 10d0, sigradi2016_695z, 1f7e, a248, acadia14projects_389az, 7979, e3f1, 61ed, ecaade2015_138y26, 462c, caadria2016_601p25, ecaade2016_042d11, e2fe, 8092, 3446, 3867, d6fc, 86c0, d9f1, e5e9, 78cc, ea56, caadria2017_062u20, 9391, a640, ecaade2016_162z44, 8226, dfa0, e97c, acadia14_699i, ac59, edcb, acadia14projects_111j, d904, 35b9, 6d6a, abe0, 5527, 10a5, sigradi2016_544f, 13b2, 1f19, 95c3, sigradi2014_213b8, ijac201614302g1, b0aa, cd50, acadia14_101ac, ijac201614105u4, e8ca, b260, ecaade2017_148vv, 4f9a, 263d, b084, 1f27, ijac201614207x11, 47af, 2b65, ad76, 560f, 4f71, 435b, 674a, c5b3, 5433, e885, sigradi2013_400m, c307, 13e6, ecaade2016_199c53, 15b3, caadria2016_611f26, 6b44, sigradi2013_10d, ijac201614407e5, eecc, 05f7, ecaade2016_079s23, 468a, 7550, 8712, ecaade2017_192f, 79a0, 6dae, 75e0, cd8a, 0470, 2570, 2f4e, 249f, ecaade2015_246b56, bbd2, 9bf7, 84c4, sigradi2014_085f8, be00, 87ad, 3b2d, bb68, f004, b029, 7903, b14a, 97ea, ab27, cd54, 7d3a, 5895, ecaade2014_157v38, d2ac, 4d17, sigradi2015_1.305e1, acadia17_231p, 2c93, 78a5, 69b1, a921, cc50, fba3, b225, c316, ca7b, 3b53, 749e, b122, 4704, 948f, 65bb, 50af, a9e9, 259c, caadria2015_030f4, sigradi2015_3.268h5, c809, 19dd, caadria2016_529l22, afe8, acadia14projects_573aj, 0010, 6d23, b7b2, 69ab, acadia17_373z, f119, ea6d, 698c, sigradi2015_3.345z5, 3507, 6912, 855c, acadia16_78k5, sigradi2014_032h2, 6949, 0c1b, f079, ijac201614203x8, 3796, ecaade2016_068a18, dd27, sigradi2013_28i, ecaade2014_108i24, ijac201614105h5, 9232, b3be, 83e3, 5c2f, cfc4, f3d9, ecaade2017_059mm, e35a, caadria2015_078n11, 664f, 168d, 1590, 06bc, 5a40, abb2, 5e2f, 5c7d, fa58, acadia14projects_463f, sigradi2016_752zz, 4167, f218, f85e, ddc1, fe0d, 9680, 3d33, 95d8, ecaade2017_124o, ecaade2015_28z5, ea6b, 2646, 95af, decf, f141, faeb, a8fb, ascaad2016_022c9, 741e, 04f1, 0d57, 15ef, 3069, 68eb, 4037, ijac201614307s4, 680b, 8bb5, ecaade2015_304f67, 4425, e0a6, 48ed, b6dd, ijac201412205o4, 5737, 205a, 0683, 6908, 5dc6, 3327, be9b, 000e, acadia17_373y, e409, ascaad2016_035y13, 461c, dfc4, ascaad2016_054z21, c3ba, 92b1, b66e, fada, 311b, 2c0b, e248, 4a06, a1b4, 36e4, 4152, ijac201412201p1, c512, 4a6b, e201, e9d4, bc07, 36cd, c853, b62d, 6d67, ecaade2014_156i38, e181, 5791, 1f9a, d67f, 3078, ijac201614403p2, 7652, 017b, 8c52, ecaade2017_032p, sigradi2016_515j, 8f6b, b662, e9bb, caadria2015_209e32, cf51, d1ca, acadia17_188y, 6d29, 551d, aa32, acadia16_440c26, 7c1f, f8ee, 2f67, 1c6e, 5700, ecaade2014_011f2, 1c84, 8bf1, 5947, 16af, 0131, 0124, 553e, e63b, 5094, b70c, ecaade2017_199tt, 1831, 72fe, ascaad2014_019i2, c952, c474, 3752, 019c, 03ac, c2d3, 934e, 9d32, e686, 8ce0, ecaade2017_253dd, caadria2016_549u23, ecaade2014_072d18, bdd6, 4322, ecaade2016_017m4, 6cbe, 7ec8, b113, 6706, 2575, d6b8, fab1, dccf, a0ab, sigradi2014_345r9, sigradi2014_151h3, d283, a3cf, d41a, bdad, 2d90, 5704, 5c5a, 96f9, 899d, 09de, d5d2, 41a1, c17b, 3df7, ecaade2017_169nn, baa7, b316, 1761, c483, b5bc, c4c0, 4266, sigradi2016_448u, 8620, ecaade2016_104y28, a92f, 388f, 6412, 0d12, ecaade2017_156x, 7abc, caadria2015_226z34, a77a, 3476, caadria2017_107y28, cbc4, fcb0, caadria2016_249i11, 4d85, 08bf, e592, aa17, 6377, dd23, b083, acadia15_57z1, 7ac0, sigradi2016_448p, 5ce4, a588, cd6e, 8bab, acadia14_291a, ijac201513303z11, acadia14projects_565s, b4cf, de68, e589, f40a, f1bb, 80b2, a076, b4c8, 5df6, caadria2016_405n17, d837, c419, 4ee7, 00e0, 8c24, d2ab, 555a, sigradi2013_215, 9495, cef8, 7208, ce60, sigradi2013_243b, 1e0e, a13f, ecaade2017_215ll, ae7c, ecaade2015_175r37, ecaade2015_144y30, dd79, 6678, acadia17_137ss, fdbb, e6ef, 8434, fa6f, d13a, b2ee, 9b7d, 9885, b721, d35a, ecaade2015_265p58, 00aa, 343e, ecaade2016_182m49, ecaade2014_109r24, ijac201614208i13, 9fd2, b476, 1eff, caadria2015_078j11, ecaade2016_152p41, 212b, c062, 1502, 6b68, 015d, f96c, 2097, f5e3, 973d, 7907, b5a1, f4d3, 4d83, f11e, 501c, 1092, ascaad2016_045p18, 8429, a474, b937, e200, acadia14_463av, e515, c820, ijac201412201d1, 37a8, bb0d, ijac201614401f1, f666, d7d7, 9acb, 3c84, c097, 5500, ecaade2015_301d66, ecaade2017_244hh, 83b3, d0d0, 362a, 5552, ijac201614403g2, caadria2017_023f9, 01e3, 2484, c984, ecaade2014_157m38, b33b, d0a7, sigradi2013_425t, caadria2016_881c38, 536a, fa5e, 82d5, caadria2015_060o6, 76fa, 1e9d, ecaade2016_243s64, ea71, ad49, 978c, 82a9, 00d9, ijac201614206b11, acadia17_189uu, 5fb1, ecaade2015_59h11, acadia17_81g, sigradi2014_276z2, sigradi2016_534nn, sigradi2013_100h, 6707, acadia15_407v17, 3330, caadria2015_226s34, 9ee1, a126, 5be2, 4dfb, b777, 0001, 8e6b, e276, acadia14_247v, 7d87, 6220, db79, sigradi2016_729yy, 38c0, 3f26, e0f6, 2e1f, ascaad2016_008d4, e146, acadia14projects_619ar, c3fa, 2262, 9506, 9aa2, ecaade2016_191k51, ecaade2016_110k30, d52e, ecaade2016_ws-dheritageu67, ijac201412301u5, b3b4, d2f0, caadria2015_206h30, 809c, 6972, 232e, caadria2017_145k38, 7812, 2e48, 0e3a, 92ae, 9208, 0c34, sigradi2016_568mm, ecaade2016_163o45, 98d3, 287f, b53e, 3e04, 15eb, 8a8b, ecaade2017_097gg, c485, 8af4, 404e, b2f6, 1f06, ecaade2017_291f, 5588, b322, d13e, sigradi2013_160i, 9894, 0f5e, ecaade2014_038w9, 8172, 2f56, c5c9, a8bd, 118d, ecaade2014_038x9, acadia17_560l, c3e9, aa28, 53cc, aef9, 8a4e, 773b, ce7c, caadria2015_061a7, ecaade2014_240u62, sigradi2015_12.259b28, acadia14projects_267n, ascaad2016_042s16, 7327, 44ae, ecaade2017_111vv, 545d, 9428, 7963, 6cc6, 8011, 4928, 8bf2, 9229, 6606, 83e7, acadia14_579d, sigradi2015_10.309h22, acadia17_168uu, 9a33, acadia15_451s19, ascaad2016_048e20, 724f, 4133, caadria2016_013v1, 127b, ijac201412303y7, 846b, 21f5, ecaade2017_079g, ijac201412205f4, f1f5, 4990, 7caa, b751, bd1c, 5a60, e298, 5934, 7415, acadia16_124h9, acadia14_267n, 7817, a99b, ffe2, caadria2017_104p27, 5334, d489, de3e, ad16, f1bd, 5c62, 1ca8, 203a, 84c5, b0b9, sigradi2016_602d, aa53, 84d8, 52a2, 7c57, acadia17_90zz, 5663, 6655, ecaade2014_156b38, d8ad, 4308, e890, ef4e, 74d3, 7b85, ecaade2016_221z56, 86c7, 8c30, 10e3, e08e, f6b2, ed95, 72ca, 40cc, 9117, caadria2017_043i14, bec0, 9f2b, e2ad, 403e, d251, acadia14projects_531n, 15d5, 5918, d3da, 47b6, caadria2017_163j40, 2fc4, 7c8a, 39ec, 3739, 77a4, 1550, 3cdb, acadia14projects_671t, 7f8c, e505, ecaade2016_163i45, 82c7, 76a6, 6f13, 0777, sigradi2014_307p5, acadia14projects_627ak, caadria2017_129y34, acadia16_318j19, ascaad2016_054b22, 8b50, a5d1, a6f7, fb45, ascaad2014_014t8, 04da, 5cb7, 60d1, 9582, d255, d319, dc76, d3c2, c95c, ecaade2015_53j9, c4a2, dc70, 0f2e, b92e, 2640, 7f82, 6189, d9b0, 35d2, ijac201513201z5, 66c3, 4145, b66f, 8045, f230, aeb1, acadia14_463ax, sigradi2013_244h, e22e, ecaade2017_199t, 5447, 5d8c, acadia14_291an, 09f2, caadria2017_109w28, ecaade2017_076ff, 7a2d, c9da, ijac201614307p4, acadia16_214b14, 86a5, cea1, 77e4, cf02, 272d, acadia15_483w20, 3326, 44bc, bd70, ecaade2014_015r3, 7277, efa5, afdc, b8ff, 1f3f, acadia14_365af, caadria2017_041v12, acadia14projects_671n, 77c2, 35bf, acadia14_627az, 67c9, 1b4d, 7206, caadria2017_043y13, 9d69, 742e, ecaade2014_232z59, caadria2017_165n41, cc24, 4854, 5d82, ecaade2014_176c44, b61b, 3930, 5671, fbee, c7f1, caadria2016_073u3, 54a8, 01e1, 6838, sigradi2016_625tt, ecaade2017_288gg, ijac201412201n1, fd56, 889d, 4cbd, 32cd, b026, caadria2015_157s24, 01e4, a052, 2da2, caadria2017_067i21, d77d, ecaade2016_tkoy66, b2ec, f171, sigradi2016_407y, 213b, a61a, 0a9d, dcdd, ecaade2017_301u, ecaade2014_168z41, 929b, 512e, cb54, 816d, b13e, 9143, 9900, acadia14_531n, 741a, 30b0, 0263, acadia17_618nn, f250, 87da, 15bf, f8d5, a9d7, 5b28, c522, ca21, ce2b, 0a34, 1027, caadria2016_819s34, a06d, ee76, 970c, 113e, ebc2, 08b1, ecaade2016_040v10, fc01, 1a12, sigradi2016_771s, f614, 758a, 9f07, ecaade2017_032g, ecaade2017_148xx, ecaade2014_018a5, 199a, acadia17_373s, bf88, ecaade2016_028m8, 5c53, ijac201614302t1, f9c7, 62a1, e763, 877d, ad8b, ecaade2015_309y67, acadia14_661d, ecaade2014_080e19, 7a10, 5ce7, e1a6, 991a, caadria2015_078c11, ae25, caadria2016_539g23, 1ee3, 8419, fd48, sigradi2015_sp_10.179j31, 75ac, 25d5, 9797, ecd9, 78b9, acadia17_51ww, acadia17_283oo, ecaade2015_284k61, 2746, sigradi2014_232r8, 1cc3, 5e63, 9332, 7e8e, 6089, ascaad2016_006j3, 8969, 52ed, 9d16, 57ee, 412c, acadia14projects_347aj, acadia14_63a, ea5f, caadria2016_291f13, ecaade2017_253r, 2474, 079f, 64a9, ed9c, sigradi2016_448y, 87a1, 6675, eb12, 6b66, ecaade2014_184m46, sigradi2013_400c, d450, acadia14projects_609ar, a243, sigradi2015_3.268k5, 64ce, 1736, 22a6, 1fd8, 5f3d, 0e87, e046, 0a16, 950e, 48cb, 651f, db25, 1b2d, 96ea, 9e20, caadria2017_054d18, 76e5, ab3a, db01, 97fb, 2c0f, 5ea1, 9c17, fbdf, 073e, 6e81, b6a6, 1c1a, 3a07, d755, 6ac7, 224a, ecaade2014_057t14, 68fa, e3ed, e57f, c1dc, b134, 597c, 0439, bc73, 0d6a, 5f83, 85ba, 1e9f, 385c, 4c8b, a766, 4ec9, f64d, 1201, ecaade2016_113v30, e3e3, 0dbc, 10a8, bfa4, 9228, a4a4, ecaade2015_293c64, 2e39, b3bc, ff9e, caadria2016_435n18, ecaade2016_007i2, c232, 3fc4, a574, e1fa, c880, 216e, 666e, 35a2, c6d8, 74f7, 6e4f, f3b1, 38bc, 6542, f068, 0be1, 0c46, ecaade2016_129b36, 26e6, 35cc, 3737, ecaade2016_072l20, ecaade2016_162n44, be7c, acadia17_231r, 3ffd, 7cd8, c965, 619f, caadria2016_755r32, ecaade2016_242l64, 495c, 990d, ijac201412204f3, 1c58, 42de, c875, ecaade2017_230mm, abdf, dce4, sigradi2014_345d10, 168c, 07dd, a3ac, 4d2e, ecaade2014_188i48, 2d36, 91cd, 3f87, 0b12, ijac201614207k11, sigradi2015_8.289g15, 498f, 2293, a297, cf77, 9ce1, ecaade2014_070t16, 9ec2, 2925, 2524, f222, acadia14projects_609ag, acadia14projects_53t, dabc, sigradi2013_326l, 9ad9, 4f18, 3ddc, 7a6c, cc56, 5ab8, 565e, 1504, fe47, 9652, b583, 3561, ecaade2015_73y13, 0d93, 83c6, 3bb5, fd44, c97e, ea11, 4d47, ecaade2017_066t, a2a3, c4a7, 0fff, 1298, 820e, f2ee, ecaade2016_166n47, bf28, 5796, 489a, 342e, 635b, 2ef1, 52e1, a447, 0a09, b48f, 52df, 3073, 0135, 837a, e462, 60e2, afa5, 1b60, 8747, c445, 5126, 5014, 24aa, d5fb, e0f7, 2506, ecaade2015_164x34, 37c4, a9a1, 4df5, 9768, e651, sigradi2016_814c, c44d, 245c, 4420, ecaade2017_253s, d52c, d637, f085, 80ff, a67d, b37b, 097d, cf10, sigradi2013_271o, 0bf8, dc4e, ecaade2015_195i41, 2298, d96e, acadia17_316yy, 309c, 44ee, e3a1, 6fd3, ijac201412401g4, 6fa9, b0b7, acadia17_59c, acadia14_135aa, 5f8b, ijac201614207t11, sigradi2016_356d, e26a, caadria2017_124j33, 148c, 1a86, 02b7, dba0, ecaade2017_269e, 4501, ijac201412408g2, 2115, caadria2015_218w33, 73df, ijac201614309d6, 9ec3, caadria2015_061f7, ecaade2017_049zz, e037, 07b8, 10a1, f6cb, ecaade2017_083yy, ecaade2013r_018g9, e97d, 7508, acadia17_648y, caadria2017_023e9, caadria2016_517u21, 4b00, c4d1, acadia17_273x, fc42, d7f5, 5f00, ecaade2014_149i35, ecaade2014_019d5, af3f, caadria2015_208y30, 81d7, ecaade2015_271b60, 0a6f, acadia17_307gg, f02d, acadia16_12j2, c492, 966e, d5ff, 4039, acadia17_81h, ecaade2014_123i28, 33f5, ecaade2015_21z3, c787, ecaade2015_286d63, ecaade2015_278l60, 95ee, ecaade2016_222n57, ecaade2016_118u31, c423, 2224, sigradi2014_345y8, 62eb, 89a9, 179d, 9552, 5b4d, 966c, f94b, c258, b3e6, 352d, d687, ecaade2017_042ff, 3fa8, e0fa, d0e1, b94b, f4a7, 28e2, f224, 57dd, 8b30, 20d8, ijac201412301f6, acadia17_153i, 1f59, 7909, 2489, 1339, b047, 64b2, 4996, acadia14_301j, de32, ecaade2015_15a2, acadia15_263d11, ecaade2015_302h66, 855d, 3021, 3b7d, ecaade2016_168i48, 9845, 4864, f767, 2eef, 2d9d, 0976, 80cc, ecaade2016_215z54, 9856, acadia16_88n6, 2d33, aec4, 8165, 83d4, acadia15_161h6, cde4, 6531, sigradi2015_3.221z4, 0d6c, ecaade2016_095x25, 5759, 56ce, da18, d632, 18bc, cfec, cca2, 9e32, eabb, ecaade2015_38p7, aba1, a34e, 12fa, 45fd, 8c4e, 5dc0, c463, caadria2017_015s5, acadia14projects_291aj, 3844, acadia15_185u7, 7c59, c33a, d948, caadria2017_051m16, 24d2, sigradi2015_3.268d5, e9d9, a9cb, 0204, ae57, b391, 036f, ijac201412205r4, 747f, 8103, acadia16_352c22, 6fa7, 2ee2, df2f, 42ac, f3be, sigradi2016_635k, c8b1, fabf, 5a66, 2a7a, 3e38, d99a, 413a, c23b, acadia14projects_63ad, fc45, c147, sigradi2015_9.141h16, ascaad2016_012n5, 7d09, caadria2017_163m40, 9f26, d1e9, 6272, ecaade2015_113m21, 0613, 9a8b, 7a21, 0494, sigradi2016_814t, ijac201614407y4, 65c9, 18fd, ecaade2014_113c27, ecaade2017_066p, f593, ecaade2014_176m44, 45ee, b149, 6c53, 793a, fa65, a715, ecaade2017_148ss, acadia14_291av, afb8, 0687, ascaad2014_020z3, 07eb, ba48, ijac201412404s7, 24f4, sigradi2015_10.267t20, 9e7a, 1b3b, 0a59, 76de, 6f95, ecaade2014_042l10, c1cb, caadria2015_102w15, 90a8, ad21, acadia14projects_135j, ecaade2015_138h29, c610, be91, 6de3, 0a91, 5e54, 7b01, 992b, 69ad, b6b2, 34c1, 0a3c, 48bc, 8bde, c035, 2f43, acadia15_274m11, caadria2017_142l37, caadria2016_839p35, 7cd7, ec3d, 0357, 656d, 576c, e1f6, ecaade2017_229bb, bd82, 63ce, d8f0, d531, 5c8b, acadia14_357av, 727c, 5bbc, 0a40, 298d, 5a81, acadia16_478l28, 08e1, 9dca, 2b10, f77c, 2201, c7c6, ead1, ijac201412407g1, bf2a, d078, 2689, 0a6b, 127e, cc46, 7622, 1a05, ecaade2015_152w31, sigradi2014_140n2, 9b30, d6d8, b5f9, c488, cbf8, bf48, d3e4, e640, 8631, b0b0, 7437, 87ff, 12d9, acadia14projects_117e, 7590, sigradi2015_sp_8.326a31, ascaad2014_008b5, 6fc2, 48be, 70b2, f586, 2d83, ff38, f9f6, ecaade2016_105e29, cdb1, caadria2015_178y26, 1818, cd65, 53bc, ecaade2015_202r44, 0944, ae2c, ecaade2016_tkoc67, cce2, 5820, ecaade2017_282d, ea08, 41dc, 7d4d, f002, 197a, 2643, 450c, ascaad2016_045m18, 11ee, acadia17_163oo, b4a3, ecaade2014_010j1, a346, 5b4c, 6e5b, 3975, fa75, acadia14_655ad, acadia17_162t, ecaade2015_269i59, acadia15_323d13, acadia14projects_339af, 36c0, ecaade2016_016e4, 8b67, e755, ceb8, 4849, 7ee4, 3c95, d79b, 065e, 16e5, ae67, 6d4d, 6a37, 3d06, 24f9, 92ce, caadria2016_559a24, bf18, sigradi2016_446qq, ijac201614205p10, 7fc3, 0412, 70b7, f14b, dcd6, 2f16, b846, aeed, ecaade2015_118v23, sigradi2013_393m, 098f, 5d49, acadia14_389a, 4f16, cbac, 3ebb, 0155, acadia17_678w, f6b5, ecaade2015_164o34, 364d, acadia17_570z, e9af, 2db9, sigradi2014_263e1, 90b0, ecaade2017_220ii, 1cee, 34b5, 7b1d, 806d, ijac201513303h11, eb85, 6a6a, ijac201513305j12, ae30, 606a, ae7d, 249e, 05ae, 45f7, e6cf, ed3d, 9e11, 7f62, 9d86, 4578, acadia14_317aa, 9755, 16c5, 0d74, 5ec5, fb5b, ascaad2016_036b14, sigradi2014_266b2, e185, sigradi2014_136e2, f47d, 4cb1, 3bc5, 1def, e4c0, 4059, e872, a4d1, 4ba0, acadia14_63an, 8ab0, acadia14_619am, 94a9, 28e0, acadia16_326s19, 47c0, afc1, 44c6, d459, ecaade2016_132i37, sigradi2016_737w, 5c05, c6eb, sigradi2015_9.347x17, 7bc0, 672e, 5eae, ed7e, eb64, caadria2017_145j38, 1a2e, e859, ijac201513102n2, 73e2, 7ce3, e165, b95d, fdd9, 7b7e, caadria2015_090s14, f5d9, f8f2, 4f72, eeca, 6d81, ascaad2016_012v5, cf46, a828, ecaade2015_73w13, 74e1, 0260, 2808, 3011, bcab, ecaade2015_110g21, eb24, 79eb, acadia17_257xx, 90eb, caadria2017_129b35, fa0b, c99d, 6a56, 751e, 922f, ijac201513104e3, sigradi2016_595ii, d6cd, d6f2, a540, 97fc, 91fc, 9246, 4cdf, b861, e132, 634c, sigradi2015_3.268l5, ecaade2017_215gg, 27d2, acadia14projects_153av, 0e63, ascaad2016_008g4, ecaade2017_291x, caadria2016_713b31, 56f1, 3fd6, 69ec, ijac201614201g6, dccb, 97a2, ea0b, sigradi2013_263, ecaade2014_143m32, ecaade2015_325e71, 1d15, 0f3a, c8ad, d342, b623, sigradi2014_238y8, 04d8, 846d, 46e2, ed32, c92d, ecaade2015_284z61, 895e, caadria2017_145z37, 73e6, 8eda, 3840, 0739, 0101, f85d, f511, a4ec, acadia17_532ff, c14e, 861b, acadia16_24o2, 1403, f8ca, ecaade2017_124l, 821c, ee7d, sigradi2015_11.136k24, 03d9, ba88, 85bf, eea9, 8714, 916b, 1285, c4a0, caadria2017_067l21, 10f5, 0cd4, ecaade2017_009w, e431, 7337, ecaade2016_165u46, fc76, 0d2d, a69f, 3512, 3076, 6d42, 842d, 4f97, 2e98, 6d2b, 6d13, 16cc, caadria2017_101n27, acadia14projects_347ai, fec8, 0f76, 884a, acadia17_570x, 23aa, 06e5, e5ab, 86f0, f5e7, 365a, 1297, d7b3, sigradi2015_13.316b29, cf95, fd1b, 5775, 66b5, 8b2d, 8129, 3b87, 8813, caadria2016_683o29, 7461, 5709, b9fd, 83d1, sigradi2014_041k3, 46a4, 7328, 41cd, fca5, f901, 935f, ecaade2017_215bbr, 2553, 62a4, 4c85, sigradi2013_158u, acadia14projects_219b, 08e4, f05d, 1955, acadia16_106a8, caadria2016_487n20, ecaade2015_130h26, bce5, 0abe, e78c, ijac201614208h14, 9380, 0377, ecaade2017_057x, ff8a, e5d4, 312a, b0ed, 43a0, e2ec, c90e, 9bd3, 6a4e, 4828, 1116, 3ac5, 5c23, cf50, 9889, 5a00, 8c33, 295d, 8cca, ecaade2013r_018x9, c786, 7430, ecaade2014_144c33, 55ba, de9b, 52cd, f79b, c1ff, a92a, 29a0, sigradi2016_602yy, 674e, e62b, bcaf, ascaad2014_019g3, f20f, c80f, cfa2, 744c, 2ba2, 34b7, 7660, ecaade2014_215e55, 95c4, 2ba8, a5ce, 6bf6, acadia14_153i, 7cb6, f173, 3110, dbe6, de02, 8665, 988d, f3d8, 9b70, c7c8, 24fb, 8a06, caadria2016_851t36, 1545, 3da1, 55fd, d2d2, f8a3, caadria2017_110j29, 5ea5, caadria2016_507t21, eaa2, fd99, fd5e, ecaade2017_039qq, ecaade2016_071e19, b3c2, e030, 3ec0, 39da, acadia14projects_579d, 328f, acadia14_579i, 0e4e, e8ff, b0d6, 9639, ecaade2014_018m4, ea4e, b1e5, 55ee, 1862, a5f9, 63f2, 10ff, bd9f, ecaade2015_284m61, ecaade2017_305b, db1b, f814, 459d, 9209, 89c0, 3c86, bac4, 7ae6, bdb2, 5620, 4a9c, f889, ecaade2017_053h, 714c, bd03, 0f53, sigradi2016_673ee, 5b87, 7d72, 8500, acadia17_221gg, 8c6b, bfa2, 77fb, f04f, 414d, 65f7, 250b, acadia15_323l13, 0b61, 2585, db29, e66c, acadia15_451f19, 1f98, 9d59, 1a19, e61a, 3697, f5d0, 4a93, e922, 2284, fd97, ecaade2014_084o19, ecaade2013r_011a7, 9d75, 070c, caadria2016_611k26, d166, 2b3b, 35dc, 0b37, 3691, c816, a56f, 4201, ecaade2015_171w36, 4a46, c4f1, 88a8, 560a, ecaade2016_126s34, 4ec7, acadia17_358y, c88d, 056b, 971b, sigradi2014_345v8, 830d, ecaade2017_061f, 5f80, ebb2, e14a, 2976, 5bb9, ijac201412408e3, f9a4, 4786, acadia16_88o6, 5d59, ecaade2015_303s66, 5741, 4409, 3c2c, 7f9e, 934c, 6c84, caadria2016_073d4, 275f, b819, 652a, 571e, ecaade2016_140x39, 30a2, 3218, 11fa, 643f, 5a6c, d683, 0ba4, fd58, 0a62, sigradi2016_408x, 09b2, caadria2017_086m25, 87af, a241, 0472, d3d1, 2eb7, 607d, 6743, f0c3, e48d, 8298, 3b94, sigradi2016_764e, 3fd8, 7205, caadria2017_145f38, a798, c12b, sigradi2014_244i9, 25dc, 9739, 9f8b, 4200, 0daf, ecaade2017_306k, fd55, 82e7, 46a8, acadia17_365b, sigradi2014_077g7, aa8d, ijac201614203t8, 0fd5, eb06, 3451, d9fb, 6511, 6fc4, a23a, 1c6f, acadia17_26m, 0c39, 03fe, e4c8, 257b, 52d4, caadria2017_001g1, caadria2016_569e24, ecaade2015_248r56, 4c30, e8d6, 612a, acadia17_71tt, ecaade2017_208h, 7584, f854, 71ca, b3b6, e929, b9fe, sigradi2013_303t, 9d1e, caadria2015_150b24, 6de4, ca0a, ecaade2014_057e14, ce14, 21b2, 0e5f, 8ec4, 84ff, d0bd, 8913, cb6b, 4b6e, 6167, aab2, 5499, acadia14_619ai, 9bd1, 1c01, 17f4, eb1f, cb7e, 450f, eedd, a70f, 6007, e958, 8e68, 046f, acadia17_463kk, cea0, b829, f150, ec31, acadia14projects_167ac, f6a4, 4658, ecaade2016_013r3, 4d8b, b5fe, adc8, sigradi2015_3.65u2, efd6, e575, acadia14projects_719c, 47f6, 9aa9, 26d0, sigradi2013_414c, ecab, 90a5, ccd8, sigradi2014_213n7, a1f5, 7a22, fe67, b87b, 6efb, ecaade2017_234l, ecaade2015_61v12, ascaad2016_006g3, 72ec, 9925, 5fca, sigradi2015_12.19c27, caadria2015_010a2, 893c, 2b71, 9b4a, 6372, 3be2, 011b, 9dda, afd3, dd3d, a8a4, dfec, b38e, 2b04, a587, d85d, e058, 0cca, caadria2015_170p25, 6643, 15b7, d260, dceb, 65bf, 9bc8, acadia14_647av, 1663, ecaade2016_223i58, 5562, 9f79, 0607, caadria2016_683h29, ce28, b42f, b15d, bde6, 481c, 510d, ecaade2016_062e15, 8c04, 1112, e5ec, 20c9, 315c, eed3, caadria2016_013z1, caadria2017_072b23, ecaade2014_121p27, 0eb1, 766e, 46c7, ascaad2016_038t14, acadia14projects_317x, 83c0, 94e3, ecaade2017_290pp, eb71, e366, ecaade2017_215uu, 8faa, af6c, 542f, 39ef, 2d49, 725f, acadia14_531t, 5db7, 274e, 8ddd, ascaad2016_033a13, ecaade2016_002c1, 18f5, caadria2017_004v2, 04ec, a1f2, 6cf5, acadia16_224s14, f6b3, 5071, fcd7, 7b80, acadia17_542rr, 27d8, eca9, d19a, f3ee, 7f75, a939, ecaade2015_247g56, 2460, ba4d, bd52, e4ba, f850, acadia17_500jj, 44bf, 8531, 4e1b, ascaad2016_016u6, 3080, 4a01, 6a2e, 4b0a, ac73, 7525, a4e7, ecaade2017_149h, e445, ascaad2014_004j2, 4ed5, 6b49, ba21, ecaade2013r_019e10, 4949, ecaade2015_158n33, sigradi2015_10.377z22, ec14, sigradi2013_95p, ijac201614402u1, caadria2015_002e1, 9d54, ecaade2016_198i52, 3edc, aa26, ecaade2017_201g, e5aa, bce4, acadia15_483e21, 0650, sigradi2016_448m, d46c, d803, f2ab, 9127, e7f2, 2021, a095, a6ab, 08fe, 0ab8, ac6d, 6d74, 88df, 54b7, 918c, 4e86, d905, 1229, 4468, 0f79, 4fd6, 6325, c617, 92a4, 200e, caadria2017_142c37, 16bc, ec8d, d1a0, 97a3, 7558, 098b, f0b7, 3c36, 7640, ecaade2013r_002i2, acadia17_177z, 6052, 6780, 0dec, acadia14_719h, b2d4, 96a0, 34e0, 76ca, cda3, ecaade2016_158s43, b486, 521c, 8e01, b79d, e019, 36ae, 1e52, 9dbf, 230e, bc01, ecaade2014_182d46, e8f4, ecaade2015_59p11, c0cf, 0102, 5960, ecaade2017_046yy, 6335, acadia14_453i, d1b1, 07d5, 2c01, 3c80, ascaad2014_017j1, bf46, 6143, 72db, ecaade2015_237x53, 555e, 0037, 5d5f, e656, bc05, c98a, f3f4, ecaade2017_156bb, 0be2, c87b, 490c, cb2f, b8af, 336a, 4341, 6943, 213f, 762b, b68c, 8b6c, 251a, caadria2017_129o34, 2574, ijac201513303i11, ecaade2017_014qq, e197, 0cc3, ecaade2017_302nn, c916, 4b8a, a9c3, ecaade2014_186i47, d282, 204e, 62bb, ecaade2017_130qq, 43eb, 697d, 0db4, 2682, a1f4, f1fb, 20d3, caadria2017_190v45, 1b40, 1e72, 8e42, 3c23, 210c, 3fb4, 9890, acadia14projects_23ad, ecaade2017_079t, 7e97, b7c0, 3c16, ea91, 3dc8, 09a1, ecaade2014_226h59, 68db, sigradi2015_8.186f13, a8dd, a964, b789, 22b6, 95bf, 326e, e696, 2e8f, f910, sigradi2014_279x2, ecaade2015_196z41, 5855, bd9a, acadia14_435ag, a284, 4a61, ecaade2017_199w, 3719, 7f1f, 62f6, c663, e60b, bbb0, db9a, 85e6, caadria2017_029m10, 626e, 275d, ba2c, 1232, d0e0, 1dd9, 4f7a, 33cd, acadia17_177t, sigradi2013_54l, cb8b, 3d6f, 8f93, sigradi2013_183t, 90b8, aa30, ecaade2017_308cc, 331b, sigradi2016_483jj, 43f8, bf12, 55b6, 26fe, 3f9a, 458b, d537, e84f, e9a5, 0080, 83ba, 5448, 094a, 0d9e, 0526, acadia17_637g, ecaade2017_140cc, 64cb, a2b6, 902c, 8f68, ec90, 0d5a, fc3f, ascaad2014_026w6, 2a9e, aa0d, d9a2, ijac201513103o2, 77ce, 4228, 748e, ecaade2015_261l58, d580, sigradi2015_6.183i8, 396e, 8a8a, ec4d, ecaade2013r_010z6, 25a8, ba31, cedb, 1334, ecaade2015_250j57, sigradi2014_018m1, bef2, d2fc, 178e, ascaad2014_005y2, c949, 45c8, cfaf, ecaade2013r_004t3, 5de5, a90b, 47ec, 5a0f, cdfa, sigradi2016_777dd, 8f3f, f7b5, c654, 6be9, 5996, b404, fd7f, fbb3, 8e8c, ijac201614102o1, 4e2d, caadria2016_487s20, ijac201614305a3, b08d, ecaade2015_15c2, 1d2a, 7023, d738, 9537, caadria2015_130i21, caadria2017_079b24, 25b2, 6092, 8dfd, ca17, 0ccf, edd7, 1ae8, 0da9, 545e, 8005, 0e94, f49d, b549, 9fbb, 05da, 302e, ecaade2013r_009t5, 422c, 5a78, 73a4, a0cd, 1986, 74e8, 0ebc, 14ef, deaa, 8d0a, ecaade2015_115v22, 0877, ascaad2014_020s3, 6434, c36e, 9542, ecaade2017_049ww, c32d, 6fea, acadia14_347ah, caadria2016_631i27, 6db7, ecaade2016_140u39, 78d2, ecaade2017_133h, acadia15_451h19, 49eb, 71b0, c577, ijac201614407b5, b54f, 9be4, ecaade2017_213b, acadia16_214f14, 469e, 0b1a, b406, acadia15_47a1, 02a9, 67c2, bf54, 0d05, 05df, ad84, 9bb2, 10b1, fd95, 8132, 07d0, 8022, e034, 1754, 2f88, 7331, caadria2017_016f6, 6b48, 66b0, 6635, ef28, b3d2, 970e, e88e, b760, ecaade2016_154d42, 7928, f8a9, 03db, 8da5, ecaade2017_164u, 0206, 896c, b939, 49c0, 74f8, ecaade2016_239y63, 1bcb, b68d, 3083, acadia14_135w, ascaad2016_006h3, ecaade2016_037y9, 3f8f, ecaade2016_ws-afuturen67, 5903, cbeb, 90be, ecaade2015_158k33, acadia14_479n, ecaade2017_101dd, b88a, acadia15_251l10, ijac201614303v2, 9a82, sigradi2014_186h6, 5086, acadia14_453f, d3f0, d87c, ebb0, d33e, fb83, db36, 771a, bbcb, 5fbe, 525a, 3c0c, 7883, f61c, 0d4a, 33be, 835a, bfe9, 3911, ecaade2015_122h24, ecaade2013r_006t4, ecaade2017_194t, 09ce, 2354, aded, sigradi2013_421i, b26e, caadria2015_139b23, 313a, 66ea, 7b2c, a0e2, 7e2f, 231f, 2cb0, c3f2, c6ab, ecaade2015_61u12, sigradi2015_8.41w10, caadria2016_353v15, 3eee, ddcb, 9d37, 603b, 2386, 6858, acadia17_163jj, ijac201614403u2, fe65, dc4a, 6e35, 0108, 1234, 2455, cddc, 7717, e880, 1373, caadria2015_004g1, acadia16_214d14, 4360, ce16, 8099, c3dd, 19e3, 28cb, ijac201412201m1, 322f, 138d, acadia15_173p6, 9bd0, ecaade2015_138b29, a11d, 6670, ascaad2014_025p6, f4f8, acadia14projects_435d, ffe8, ecaade2014_233x59, e242, ecaade2015_301x65, 511a, 836c, bb33, 701f, 7140, ascaad2016_057z22, d412, 83d0, 9ec7, ecaade2016_027c8, 0b4e, 7e1e, d653, b27f, e2fd, 3a5d, 1cf4, ijac201614404w2, 70e5, 25f9, 1faf, 1f63, ebe1, ecaade2015_94g19, acadia14_565s, 50d8, ecaade2017_061d, 3210, 4ba9, caadria2016_641s27, acadia14_63c, 430a, 57c7, 3b4b, a3af, e867, 617a, acadia14projects_153ap, 2a40, 945c, aebb, 4d49, caadria2017_051p16, 10c1, ecaade2017_211bb, f2a6, 73e9, cecc, 4b55, 746a, fec1, deab, caadria2017_021p8, fdfe, d3c4, 36bf, 1a1a, 54a9, 45df, a148, acadia14projects_497w, 543f, 1d8b, ad7d, 8328, 21bd, be37, 1c61, d164, ffac, fcbf, 511e, acadia16_450k26, 4087, 43d4, 1e39, e90c, 1f6b, 79f8, acadia14projects_619as, da1f, ca11, c489, 2f6c, acadia17_491bb, 67ef, 2980, d9c8, 508c, 91d4, caadria2017_009u4, ec1f, caadria2015_137o22, caadria2015_130v21, d4c5, 7e8f, 2399, ecaade2015_22y4, acadia14_339az, 628c, 8102, 7afa, adfe, 218a, f7d6, 3da2, 4049, 2d8f, e0a7, 04ff, ecaade2017_009q, 4469, ce05, ed35, 9f3a, caadria2015_164c25, dbc6, 90ce, 3778, ac90, caadria2016_713a31, 8ad9, b49e, ecaade2015_138b27, b1ce, 75f2, ascaad2016_038y14, cada, bb1f, 207c, sigradi2016_815x, b92b, b0ca, ecaade2017_253q, ecaade2015_287j63, d34d, 98e5, c5f8, 5995, 14ee, b451, 0c15, 035c, 142a, 408d, 579e, 0b7e, 3932, 1c45, c249, dfde, ade9, f284, 958b, a1ad, 0c72, 2e4f, ef4a, caadria2016_177t7, sigradi2014_074b6, 5f3a, ecaade2014_194c50, ff75, 1a78, 823a, ac66, 3f80, 68c4, ecaade2014_176h44, 062a, 83a1, 10a6, sigradi2014_213w7, 18d3, 7bee, 27fb, 4287, 7c66, sigradi2016_792k, f8a1, 48f2, 5291, 73d2, acadia14_63b, b9c4, eadf, 579a, b4cc, ecaade2016_166k47, d6b3, 4833, eaa7, 788e, sigradi2013_387c, 88e3, 1d43, b9bc, acadia14projects_479ar, 5b23, 0855, 6008, 5578, sigradi2016_400m, 02c4, ac9a, caadria2016_611a26, 6f40, caadria2016_703h30, 9770, acadia17_364xx, c5cb, caadria2017_008b4, b210, caadria2015_084a13, 18c1, 6649, ecf4, 7dbe, 0a8c, 162f, d377, ecaade2017_152mm, a423, ecaade2015_17d2, caadria2017_081o24, 0f22, acadia16_34h3, 3e64, a5c8, sigradi2015_12.297k28, f024, b870, 1c72, e978, 4612, 73fe, a8e9, b3a8, 3052, sigradi2016_817r, 8354, 9a40, 584c, b1c8, ascaad2014_017g1, 76aa, ecaade2015_193v39, c8eb, ecaade2015_55c10, 79bd, 867e, 0b8f, 9a2b, 9afc, b007, b186, 05cb, a8c9, a7fc, 81a7, 2f11, efe3, 762a, e5db, f792, fa89, 54fe, 3c15, f84a, eaf2, c27c, 1180, 0233, sigradi2014_281b3, ascaad2016_038n14, acadia14_199al, ecaade2013r_006u4, da45, 1b9a, 03e9, acadia15_123r4, caadria2016_839m35, 38f1, 6f3b, 3882, sigradi2014_079i7, facb, 2387, 27f9, d5f2, 85dd, 41ca, ecaade2017_302jj, acadia14_153al, 67b3, sigradi2015_3.394d6, fc1f, e05f, 36b1, acadia15_407p17, aa6d, b290, ecaade2014_023g6, db9d, ecaade2016_175k49, b3b0, 1ff9, d7f0, sigradi2016_400l, e167, cbff, ab59, acadia14_531z, 677b, 4640, 8686, e956, 5f0c, 7456, 203b, d3ff, sigradi2013_234c, 1a0a, acadia17_608bb, 48e5, 2355, 9ae3, 423a, 6951, acadia14_53u, f061, caadria2016_281k12, 23b7, 23a5, 18f3, caadria2017_003e2, 7a0d, ecaade2017_094c, ecaade2017_215t, 6f9c, sigradi2014_030a2, 2087, d541, a7e8, 142f, 4513, caadria2015_185p27, 2752, 6723, b5eb, 2f0c, sigradi2013_194e, 9063, b12a, ecaade2017_059xx, 45b6, 743f, eb94, e93d, 139f, acadia16_470f27, 7307, b5bf, e46e, 994f, c305, sigradi2013_421l, 80d6, 47ac, b66d, ecaade2016_078d23, 3875, 5909, f0f2, 7e54, 77cb, b40d, a279, b5de, 851f, 9663, fa05, ijac201412301b6, 4ca5, fb24, e8c6, d567, sigradi2013_244k, acadia16_332z19, ecaade2017_293kk, caf2, c764, ijac201614302w1, d93a, 4f33, c41f, cd83, f470, 3b66, 7bb8, 6bcc, 0d32, ecaade2017_164bb, 4ea7, acadia14projects_339am, 429a, ecaade2017_252m, 47bf, 4dac, 5e25, ijac201412205t3, sigradi2013_397c, 2d11, 1d03, ecaade2014_206h53, f263, c477, be64, caadria2015_014r2, 7c5a, 8489, 829d, ecaade2017_041z, 2b53, e09c, 2318, 8d3b, ecaade2015_297x64, acadia14_33ah, 635f, ecaade2015_103s20, 7ac7, 4bbe, 3037, caadria2015_137j22, 3925, ascaad2014_019v2, ab03, 7507, 694a, 17d3, b73d, sigradi2013_200, cd10, 92d2, 3344, fc7a, 606c, 05c8, 81f8, fb06, 0123, 1585, 5ebc, d8c4, ed18, d626, a80b, ecaade2015_21v3, c732, 2e73, 7357, 8271, fd0a, 441f, 2f5b, ac60, 78c6, ascaad2016_028d11, ijac201614208c13, 8892, a631, a87a, 6f21, acadia15_371h16, ecaade2015_53z9, 09ac, 5780, 6288, acadia14projects_389f, d2b7, dd82, 8363, acadia16_72i5, a165, acadia14_153ap, cec4, bbfc, caadria2016_013j2, 273f, acadia17_500ii, 76f1, sigradi2015_4.219a7, a0a1, 11c7, fc69, caadria2017_104b28, 866a, caadria2015_209x31, 6cbb, c124, f2af, 1c4c, 8684, 1f96, 7039, 6817, acadia14_81n, sigradi2016_414gg, 159b, 08ea, 4927, 48ce, 01fc, 7ab6, aabc, c8fd, b975, f2e9, b808, 2d85, fb59, a331, 1729, 4264, d42e, ecaade2017_152kk, ecaade2014_177s44, ecaade2017_032i, 7782, b037, ecaade2017_155n, caadria2016_291r12, dba7, aed6, caadria2015_032v4, 551f, 242c, 3ee6, 3257, 27a2, f66e, 639a, 5eaa, ecaade2016_154e42, 6e39, f357, ecaade2017_071pp, 113f, a0bf, 0d7c, 547d, c16d, abcb, sigradi2016_483ii, eae6, 57f2, 676d, aa7b, e3b3, ef30, d7f6, 9449, 27b0, caadria2017_055k18, 2dda, e68f, 6612, 70fc, ecaade2017_099ww, acadia17_339zz, ec64, ad36, 299b, dd9d, 543a, ecaade2015_314n68, 37b3, d018, 0686, 7fd3, bcb7, dead, ec9c, ea97, cc74, ab4f, 7e2a, cea5, 9f32, 85d8, dd80, 8d3d, ecaade2015_144w30, 29a5, 89fe, 9308, 946a, cd77, 6964, 601b, fb1f, b584, 35b1, 374d, 84e4, c606, b594, ad72, ecaade2017_008f, cc3d, c2c9, caadria2017_051y16, 8f9a, f190, a89a, 420c, afd2, 5c65, 701e, 01fa, ab4d, ecaade2017_008o, 90cf, 2c1f, sigradi2016_560v, caadria2016_713c31, fe9c, ecaade2015_230p52, 87f7, 5acd, 10ed, acadia17_648dd, 0d94, 870d, 0139, 1f67, 9af0, 7ee1, 54ef, sigradi2016_364uu, acadia14projects_153ak, c691, 526e, 30fc, d6ff, e418, b3ea, 02af, 2b86, 816b, a812, d0ce, 93fe, ecaade2016_106j29, ecaade2014_176j44, 3dc2, 1b74, sigradi2014_137i2, 6e5a, 6cc3, 7f07, d224, e8d1, acadia15_343y14, 1184, ecaade2014_079z18, 6aaa, 1c8e, 25d7, f44c, a53f, c9bb, db16, a8e5, 7bc2, 1407, 996f, a8a5, 4955, 2e49, sigradi2016_561ff, d1bb, ae40, bb32, 87eb, 65df, acadia16_344w20, 539f, 74a0, acadia14_463v, ecaade2015_180p38, 9fa2, acb7, d30f, c2a7, 90a9, 8ef9, c17f, 6dbb, ecaade2016_237d63, ef8c, aa68, 8aa0, 2d0a, 82a1, 487e, 761e, a2db, ecaade2016_072n20, 9b09, caadria2017_046z14, 4c45, 0ab5, 76f3, 13e5, a0f9, caadria2015_220e34, 9057, 8673, caadria2015_061c7, 08aa, d49a, 44d5, ab5b, 507c, 3c13, 9570, 9481, 47ce, 49e7, ffa9, b2bf, 0fb1, ecff, a66a, a120, e0fe, ba32, e908, d11e, 8a82, c1ad, 9ada, 0340, 0e3b, 2214, bfb4, f5cb, c5f4, b447, 7699, e4f1, 5619, ijac201614301a1, ascaad2014_007x3, feff, ecaade2016_166b47, 2ccb, ijac201614405b4, 2a33, e2b1, a6ea, 5925, 570f, sigradi2016_479bb, 9abb, f1de, 0f96, e55a, ijac201412302a7, 1e99, 53ef, 25c7, 2d77, e61b, ijac201614203v8, ecaade2014_215f55, 0bdd, 3419, 4174, 946e, 97c4, 2771, c43f, f46e, ecaade2016_166d47, 98f3, sigradi2016_710ee, ffab, 531a, 624f, ed4d, c107, caadria2017_134c36, 649a, dd37, 583b, a67c, 70f2, 6ae1, 4177, ecaade2017_291r, 8e19, e8a7, e219, 2dd6, 6a0d, acadia17_59d, 1506, a5b9, acadia14_681ah, 61f0, 505a, e3e1, 3b63, fe7e, 3e9d, 0799, acadia14projects_691av, f7dd, 4935, 86a8, 8fbb, 6545, d0fe, 8449, acadia17_231z, 1b93, ecaade2015_200p43, 5814, f9d3, b41a, ecaade2017_133d, sigradi2016_446ww, b71c, ecaade2017_117t, 04a2, 0f0f, cb6c, e04d, a073, 9638, 747c, 68d1, ecaade2017_027f, 3115, 1d5f, acadia14projects_135n, ecaade2015_118x23, 9180, 1caa, f1e3, 2dad, acadia14_565z, c9f0, 89e9, ba1a, 8f5c, 33c4, 82bd, d679, acadia14projects_267k, 3883, 4963, ecaade2015_114l22, 0092, 660b, 4507, b473, caadria2017_085a25, acadia16_224w14, 0845, 2873, 4e8b, 7be8, ac74, 13d7, 333d, 17dc, 6f9d, 9928, 396f, e334, 082f, 591f, d4fc, ijac201614405f4, d19e, 77b7, 5f11, 3579, cdb8, ecaade2017_048cc, 7f2a, 3b1d, 2667, c2da, ascaad2016_035s13, ijac201412301w6, 6fb8, fa45, aa85, 2f15, 5d44, 8621, b8c5, acadia15_357k15, 44e1, 8a74, 5a23, 5130, acadia15_284y11, 06ec, 71dc, 7b5d, 00c5, 2fc6, 3ad5, c0a3, ascaad2016_001c1, ecaade2015_217o48, 7d8d, 18f9, acadia14_539d, 3166, da49, ecaade2017_301n, c740, f578, 7a31, a3c4, acadia17_678xx, ecaade2015_307o67, 8362, 6634, e802, d827, 3533, fce6, sigradi2013_358a, acadia14_153a, a9a4, 88b5, 1c93, fb3d, cd7d, 41a2, 3dd1, 6b27, 40b0, 7455, 8a78, 8f04, 64cd, 175e, acadia14projects_445al, ascaad2014_029a8, 0534, ecaade2015_59x10, 7ab2, a9c7, ecaade2015_171e36, dfa5, ce9d, ecaade2017_155e, b429, f6dd, 4572, 2014, 7c92, a4c3, acadia17_50vv, ec41, ed0b, e01d, 3e35, 43cc, 782b, af25, 8554, c160, 1378, cf38, f4dd, b7cd, c3a8, ed01, 3c41, 3281, b9f5, f04b, 5a8e, ecaade2014_240l62, 606d, 0dc5, ecaade2014_163c40, acadia14_301aw, sigradi2016_446j, 17b1, 179b, c693, 6927, 731b, ecaade2017_044nn, 6180, 596d, dc6e, be55, cc4d, 753f, d631, 96e0, a8ed, ecaade2014_168a41, ac99, e152, caadria2016_353y15, dc44, acadia16_308c19, e1c7, ec94, ecaade2014_065c15, 8d32, 68c9, acadia15_284z11, 8402, a6fb, acadia15_451k19, 090d, f09f, 03e2, 3be0, 8294, a1a0, bd2f, 3b48, cdd8, 4cd2, acadia14projects_619at, caadria2016_641p27, becf, 5105, 9173, ecaade2016_mrtj66, 2fa4, ecc9, 4989, b737, 888f, ecaade2014_186j47, dabe, sigradi2013_342, sigradi2013_173, 1760, dc30, e785, 6c62, ijac201412205a4, c231, 645a, ascaad2014_017k9, 7ccd, ad3a, ecaade2014_140j31, acadia17_570gg, ecaade2015_114r22, 3fbb, 3892, 5ad2, 46c5, f045, e376, 359d, 363c, b061, sigradi2013_275d, aab1, 64da, 6997, f7b0, a95f, bfc6, acadia14projects_63ap, 3fed, e506, ijac201412407x9, ff66, 5a96, a8a3, 6186, 8fb5, f2fb, acadia17_542uu, e144, ecaade2015_293b64, b782, aa3f, ijac201513102d2, ecaade2016_147z40, 4a76, ecaade2016_239w63, ecaade2015_115x22, b06d, 769a, 01c8, 9b44, sigradi2013_28j, 24fa, 0dd7, ecaade2014_218m55, f4c8, acadia17_365f, 616d, ecaade2016_118n31, 26fb, 3e26, bafc, ecaade2017_157vv, 5354, 9f88, 2d45, 3279, c02b, 59a6, d7ae, 1cb1, sigradi2016_611p, a33d, acadia14projects_565af, d871, 1ba9, caadria2017_165u41, ascaad2016_031l12, be35, 1453, f57d, ac82, ecaade2017_214r, ijac201614102p1, c31a, ecaade2016_071z18, 3896, c45f, d940, 9274, 3ca4, 5961, 6935, ecaade2016_021u5, 1326, 4758, 1467, c4c8, ecaade2015_138i28, sigradi2014_114m9, 8947, caadria2016_013k2, bc51, acadia17_71zz, b893, f117, e090, 0ddc, 860f, b345, 7ba2, ecaade2013r_018v9, ijac201614207g11, sigradi2015_10.309e22, caadria2015_073s10, 50f0, 8e64, ecaade2016_130r36, 68a0, 784f, 27f3, e45b, ef67, 2cbd, 194b, ae92, ascaad2016_042a17, 1cbb, 2f04, a245, ijac201614208l14, sigradi2014_041j3, 1fcb, ecaade2017_052gg, 585c, e8a5, ecaade2017_054mm, ecaade2016_048a14, da70, 6a00, a179, e039, c383, 9c5e, 881c, adbf, 109d, ecaade2014_066n15, 70e9, 62f5, 810e, 478e, 782c, e7b3, ecaade2017_099uu, d2f4, ac4f, f377, b1de, 51c8, 8b26, 8795, sigradi2014_186i6, e56a, fb33, d6ca, 0c57, 14a3, 6ea4, 2efb, caadria2015_087r13, 5109, 541d, 00c0, ijac201412305w1, 4f74, ijac201513302n10, ecaade2017_021m, 069f, 0f20, e7cd, 3bc4, sigradi2016_470w, dcec, aca8, 5c38, 4524, f0a0, acadia16_270e17, 6c56, aafe, a175, 168b, ecaade2015_138o28, 164e, a08e, ecaade2015_114d22, 7d21, ecaade2015_84z16, 0657, ff74, 7050, ijac201614103s3, 6af7, 5280, 699e, cc45, ecaade2016_067t16, 7786, edf2, cfe9, c6d2, eb75, e194, 876c, 1254, acadia14projects_339ar, d17a, 6e69, ad8a, a989, 83fc, 0856, 6ff2, 5736, 5d38, fd82, dd9c, 3e27, ecaade2017_252f, acadia14projects_153d, ecaade2017_175e, d2ba, d38c, 2421, ijac201614405y3, caadria2015_164b25, 647b, c646, bab4, cfcf, 935e, b14e, ecaade2015_206m45, 0310, 8dc9, 41de, bfba, c7a3, 682c, 869b, 70a9, 7186, c49c, 21a8, 42a0, ijac201513206m9, e3b8, 8fbe, 7803, ff95, b10a, 3b7f, e13b, ba6d, ce7d, b301, a978, 5096, 57a3, 436c, 50d1, caadria2015_122i19, 1e46, b0d5, 1ec3, 3c5e, e4cc, acadia16_290e18, e21d, 7d9a, 2f9f, a49b, ce5d, 30d2, c99a, acadia17_36x, 3317, 3469, ecaade2014_088j21, 9864, 5ab6, caadria2017_004i2, d7be, caadria2015_078e11, 0013, sigradi2014_132v1, c650, ecaade2015_237e54, ecaade2014_072a18, ecaade2016_011w2, 19ce, 86df, 8707, ecaade2017_201b, 2098, 3fba, e522, b9be, 620f, 5d9e, 29b7, 8ea8, 341c, 6cf2, 3a28, 9b4d, 4397, cbc8, d2e2, ijac201614407r4, ca76, dd0c, 677a, caadria2016_301o13, bab0, sigradi2013_303r, ecaade2014_132b29, 9017, ab1c, e663, cd14, 8cf4, 34c9, d5d4, 9e94, 4662, 4034, acadia14projects_609as, adca, 7bb5, 6f55, 9a4e, ded4, ecaade2014_168x41, d7e3, 7d7d, 2060, a5fe, bb76, acadia17_91i, 014e, bf84, 9bb8, bc0f, bdbe, 8e8b, ascaad2016_058e23, 41bc, ec02, e5cf, 28c4, 7808, ecaade2015_138h28, sigradi2015_3.111h3, 1a35, d26f, bd99, 9d46, 4a98, a14d, sigradi2015_8.264i14, 5863, acadia15_284p11, d39c, 65b0, 0a82, 0ebd, ascaad2014_030b9, 2090, sigradi2015_sp_8.284p30, 3c45, d884, c6c8, acadia14_719p, 6edb, 0853, b756, 1a80, caadria2017_124v32, ecaade2016_071r19, de93, f205, 53fc, 27f8, e792, f86a, 68ac, 606b, ca1c, acadia14_153ax, acadia17_90mm, 4b5f, 2b36, 0fb6, e561, a49c, f98a, 7a5c, acadia15_357x15, ijac201614305w2, 6a54, a140, ecaade2017_057ee, 6b96, 6f1e, 4887, b347, 8e6d, 31b7, 6332, f421, 9cfd, 1ae5, 9cba, 7d04, 7dcc, sigradi2016_815kk, 0a45, ecaade2015_172a37, acadia14_375ay, 3503, 6d3d, ecaade2017_099xx, ec3e, daa0, d26d, 59ca, a698, 9ce8, acadia14_453e, ecaade2017_189vv, ijac201412303j9, 56ae, ecaade2017_253p, 865f, ecaade2016_ws-dleadc68, ecaade2014_016c4, b36a, f116, ecaade2017_072b, ecaade2013r_008o5, a6d9, 9310, 7c01, 1d4e, 1706, acde, 4c86, 1163, c104, 2408, 0b99, ecaade2017_210u, 791c, 0b92, 2c82, 6019, 37b6, ecaade2014_018w4, 7c1b, 0019, 872a, 069a, 6dbf, 8d37, ijac201412404b8, c3aa, 4ab3, ecaade2015_194r40, 7d0c, f399, ecaade2017_282s, 4c89, acadia14_463f, 56cd, caadria2015_054m6, 739c, 76e2, ecaade2017_054nn, 8c40, df33, 7107, ecaade2017_061b, bd68, 9977, 2244, 3712, 0a4a, acadia15_185f7, ecaade2017_199pp, ascaad2016_045v18, e3fd, ijac201614102j2, fdd5, 4665, 8fbf, 52f6, 4cab, fd0e, caadria2017_122y31, 4ea9, e645, 4043, 0a25, aa24, sigradi2015_10.307c21, dc7c, 759d, b15b, sigradi2015_8.186m13, 1964, 31b6, 86e6, acadia15_263a11, 36e5, a528, 70f9, ecaade2015_237a54, 4bbb, acadia14projects_199ac, 97de, a625, ecaade2017_057q, e5eb, 2046, d5b6, ascaad2016_038e15, 8b1b, 3c6e, acadia17_403j, caadria2015_043k5, 1b51, e23c, cfe7, eee6, b5fa, cc03, 4ffd, ascaad2016_005y2, acadia16_12g2, ecaade2017_288bb, ecaade2016_007g2, d666, 903e, acadia14_681at, ff9c, caadria2016_343j15, acadia14projects_189aj, a267, 2b73, sigradi2014_213x7, 7c32, 2007, acadia14projects_145ac, ascaad2016_040e16, ee48, caadria2016_651a28, f212, 7e50, d488, ecaade2015_161k34, a601, 22e6, acadia17_221jj, 6962, c0b5, 453a, f1d4, 6738, 9ef1, 3ba0, d784, sigradi2013_289k, 25cd, d987, ijac201513303c11, a603, a3d8, ecaade2016_032o8, 8b9c, 5793, 3324, ijac201412407w9, caadria2017_074r23, 3eb3, 80f1, caadria2017_004u2, sigradi2016_595nn, ecaade2013r_012j7, 7f87, a1c8, a774, 5973, da7a, c593, sigradi2016_385nn, 6929, 7076, caadria2016_871o37, a6a5, 7452, 6589, ecaade2016_075l22, eb4e, ad71, 269e, a8fe, 8495, 387c, e5d8, 921e, caadria2016_095v4, acadia16_140g10, a666, ecaade2015_287n63, 9270, 1b5a, caadria2016_147f6, 72fd, ecaade2017_291t, 2d4d, ecaade2017_129rr, 4ecf, caadria2017_042v13, bc8d, 97f1, d591, 8d1a, ecaade2017_124r, e8ad, a14e, 0e58, 4ffb, c76a, 9c09, e048, a459, 8dc5, e153, 041f, e192, 7c88, 61dc, 3c4c, 3058, caadria2016_651g28, fd2e, 72fa, 32b2, fb09, caadria2016_787e33, 1806, ascaad2014_036x1, acadia14_125v, 4b66, a33e, e5b2, ijac201614203s8, 1767, 74be, 101d, 783b, caadria2017_136n36, 77ec, 0aaa, 1e85, b449, 6561, 4e5d, sigradi2016_815ll, 4012, caadria2016_033a3, 153f, d21c, 86d3, acadia17_648kk, 614a, ecaade2017_098mm, d81c, a7d4, 25e3, ecaade2017_254mm, 608f, 3f56, 48f5, a5b7, fa17, 946b, df13, 3ceb, 410c, ce47, 5aaa, ecaade2017_042y, dc0f, ecaade2014_100k23, 5898, de57, 6e60, b749, 2fd5, b64c, 438f, 6c04, 6f27, e7d4, bc96, ecaade2016_063l15, 9069, 9532, 226e, cacc, ecaade2016_161x43, 661b, 6894, ecaade2013r_020s10, 87a9, ecaade2016_062g15, ecaade2017_076hh, 2ffd, ecaade2015_144i31, e649, 2b83, 48dd, 21f6, 5558, 28af, 5b5a, b218, 5ed5, sigradi2013_152, 6fa4, 3d18, ecc7, ef29, 3ebc, b0c4, 30d7, 0ba1, 9eab, f88c, 89dd, ecaade2016_073e21, 2d06, e41f, caadria2015_023a4, 3dff, f170, 285d, 3418, 31f7, 6f3d, 0413, 58a0, ecaade2016_175j49, ff2e, 325e, e85b, c039, ee75, a3b3, acadia15_451d19, ecaade2015_314g68, 187a, caadria2016_517i22, ijac201614105e5, acadia14projects_23v, 8b0a, 7bfa, f248, 49d7, sigradi2013_10a, ecaade2017_079x, 115a, b6f2, 773d, f0f4, ecaade2016_089f25, 93fd, c552, 5316, bac2, ijac201412203a2, 8ad6, 7375, cb0d, d21e, ijac201513201i5, 3776, d776, c90f, 1cec, 228d, ecaade2016_040a11, f9de, 3d85, c310, 83fb, 5a9f, f6f8, 5df0, 7e33, 1753, 8373, db22, 5853, 16a2, da04, 38f5, df04, ijac201614402z1, c162, 8652, 6d2d, 0a15, 3c2a, 01f9, ascaad2014_019n2, 46d1, e16b, 105b, caadria2017_145r38, sigradi2016_392xx, 612b, caadria2015_096l15, 0306, 1374, caadria2016_167a7, 9c04, 9b89, 5d1f, sigradi2015_3.111d3, 699a, 5ea4, sigradi2016_777ff, a099, sigradi2015_11.166y25, 19bf, 06c5, b6e3, ab24, c852, ascaad2016_017w6, fd54, sigradi2013_304a, 4d23, d8a0, ead7, bcac, 1ec2, 23e8, bde3, b5e8, ecaade2016_164m46, 0be7, 3dd8, c8d3, 1e38, 42f5, 326f, sigradi2015_8.81x11, f2da, 2ef8, 3830, ecaade2017_264d, 26e4, 4f35, b959, ff63, ecaade2017_099zz, 2e13, 647e, e8d0, 1869, caadria2015_081f12, 9972, 3cf4, 8a5e, 365b, 0795, 26cd, 5e78, a62b, f29d, d967, b748, 6ac1, acadia16_88u6, 4d7c, 8395, fd80, 784b, 1927, 2c71, b29c, acadia14_619az, dd21, edbf, ascaad2016_002m1, sigradi2015_12.259c28, ecaade2016_018a5, caadria2015_078i11, ecaade2017_085qq, 39c6, 9986, 68c3, 16d1, a7f5, cb7a, 6821, ecaade2017_grih, 1930, 1616, c38f, ecaade2017_031xx, 42c0, df59, e7a9, 1b76, caadria2016_517f22, 7fb8, 394e, sigradi2015_10.309w21, e8c8, acadia14projects_699b, d0e6, f3dd, 541a, 841c, b4eb, b65a, 996e, ecaade2016_136j38, 52bd, ecaade2016_118o31, 61d5, 9c78, ab9e, 1040, 4b95, 1648, 657f, e2b0, 7846, cb2e, caadria2016_735m31, ecaade2015_176t37, b119, 5f14, acadia14_681ai, 96c5, f44b, b23e, 55ce, 5d9b, e75d, f892, 5093, 8cc9, 6823, c653, bc69, de65, c6f7, ecaade2014_204y52, 1673, ecaade2015_205u44, 97c2, 2c6b, 3ec1, ascaad2016_056j22, 7303, ecaade2016_023k6, 32a2, 1cd5, ccfe, acadia14_153as, ascaad2014_020p3, ascaad2016_039r15, e687, 8b3f, ecaade2015_113l21, 4d64, c3d2, c70c, 31ed, ecaade2014_046v11, ecaade2015_59y10, f05b, d876, ijac201513302j10, ef37, 5b79, ecaade2017_301g, caadria2016_333w14, acadia17_423hh, 42ca, 7444, ecaade2017_076w, d885, ecaade2015_180x38, cb16, acadia14_117h, b1c3, a40d, cc6a, 75e3, 9eed, 2838, 7c2d, 6611, de08, 8791, 8772, 86bf, ecaade2015_158w33, f340, 3967, e886, sigradi2014_021t1, 7e5d, 79cf, ijac201513305m12, cc13, 4568, d15a, sigradi2015_6.327t8, a6c7, a194, dbd6, acadia16_224z14, acadia16_214w13, 9521, ce64, 42c4, 680e, a74d, 91df, ecaade2017_256z, c370, 0f5b, ijac201614307k4, 4e73, 6eb5, 5c52, 8251, 1622, 2155, acadia16_352y21, 58c7, 098d, d467, eae3, 0e20, ecaade2014_050b12, sigradi2014_057t5, 83f5, acadia14projects_177af, a9db, ff0c, 4abe, acadia17_258p, b9a2, 0ab2, 5422, c2e4, dd5d, 24e5, d335, 92cc, f4ce, caadria2015_210h32, 19f0, 781f, 6384, 2828, 0ce8, 625a, a872, d64e, be51, 2662, caadria2015_114s18, caadria2015_162x24, 02dd, becd, 6230, 4239, bb98, 673a, b1b8, 6d4e, acadia15_195x7, 61ad, ecaade2017_083mm, 9838, acadia17_169a, 17dd, ecaade2017_050c, 5332, ae63, 8cc3, 5fb3, acadia15_123o4, d506, caadria2017_001e1, 39fe, ecaade2015_229o51, c93a, ecaade2015_201y43, 02e3, c438, d17c, ecaade2017_124i, c478, 16a5, f70b, caadria2017_046t14, f9fc, 4adc, b1f0, 9aad, sigradi2013_401l, 13af, 3cd4, ecaade2017_256bb, 7446, c1ca, 6da1, 1882, 0f1f, c3de, 0a26, cb4b, 2545, 67e6, sigradi2014_239b9, 6d80, 3477, f5bc, 08b7, 1176, e16e, fc18, b4b6, 823b, acadia15_333p13, ecaade2016_075h22, d19f, dbcf, ijac201412403j7, a735, 031b, 3919, a0e5, 46dc, 7683, 6343, b335, 022f, 68e6, 20ae, 07c2, 239f, 2921, sigradi2015_1.320i1, 0ae0, acadia14projects_23ab, 065c, 0225, 4cd8, ijac201412403r5, 7f9c, f264, e434, a7c0, 309a, 6cde, 70b4, 7f5f, 6f8c, bcb4, 3723, 4eb0, caadria2017_018z7, ecaade2014_089y21, bd21, 2b7e, a38f, 6ea8, ecaade2015_77u14, ecaade2017_066j, acadia16_124a9, 5f8e, 5ad1, 51ca, 72c1, f689, aea6, acadia14projects_463c, 6504, 59d9, caadria2017_028e10, d601, 34ff, acadia15_497r22, 1f6c, 53a9, 9e2b, 5a44, eea3, 6463, b205, 10b3, ascaad2014_024z5, 3ee8, f29c, 0b67, acadia17_520k, 7744, 00a6, 6290, f0d5, a655, bdf0, ad27, ecaade2015_301n65, 5561, 9447, cf63, 2dec, ecaade2016_023u6, a237, 51d4, f37d, 945e, 4030, baf8, 7ae4, 9fb0, a44a, 5f74, d368, ecaade2015_83h16, acadia17_542tt, e260, 24b6, caadria2017_190w45, 5d91, a250, e1c6, 647f, 4113, acadia14_565u, 580d, acadia14projects_43aa, ascaad2014_033x9, acadia15_123n4, bf4d, c7f4, 45fa, 85fe, e9c4, a014, 7969, caadria2016_601g25, acadia14_479w, 29aa, a7dc, 0fd2, 219c, c495, 79a6, 1c4f, 365c, d144, 9748, 186d, 82cd, 6c05, 12dc, a660, a295, be78, 25d6, df2e, a3c7, 1997, 2fec, 9d8c, a732, 56bd, 0dd5, 6aa0, ea10, ijac201412304v9, bc1d, ecaade2017_228z, 506b, ascaad2016_047z19, ijac201412404o7, bd2d, 0339, dfa6, 8175, caadria2016_281e12, 7488, 3138, 599e, 4f7e, 515a, 7419, acadia14_365ad, acadia17_258l, 0f9a, 8603, 93dd, 5fcb, 21d9, caadria2017_165t41, 5c14, ecaade2015_294k64, 8dea, acadia14_479g, 0afa, 15ab, f516, a881, ccee, cc02, 23ed, 487c, 5a87, 5cf4, 0ee8, e4ea, df63, 5c93, 1757, a4a6, 9092, caadria2015_109b17, acadia17_648mm, 7bbf, c376, 9c23, bcd6, ce76, sigradi2016_636n, ae52, 68b0, 7d27, acadia16_344i20, 1f6d, 3709, 5785, 7496, c94d, 9171, 8a59, 28f7, f36a, 4dc2, sigradi2014_049e5, ecaade2016_129g36, e234, d1c9, a636, 2f84, 5480, 795c, f2f0, 8109, e46f, 6a66, acadia14_427ap, ecaade2016_062i15, 5eff, 5cbd, 8f6c, 145b, 89f6, sigradi2014_178p5, acadia14_445ac, fc55, 0551, df66, ecaade2015_200g43, acf8, 4987, 515b, 79d1, 2362, 57aa, acadia17_358gg, 4143, 7543, f54e, ecaade2017_091uu, ecaade2017_302ee, ecaade2017_243cc, cd76, 9970, efb4, ecaade2015_227v50, ijac201412402l4, ce32, b6b3, caadria2016_229p10, ecaade2014_173z42, 8397, cb65, a127, 7c13, 78a3, ecaade2017_215rr, f50a, ecaade2015_114e22, b945, 0eb7, 3b68, 86cf, 833d, a58f, a15b, 71db, ecaade2016_118r31, 72a3, 06c9, 205d, 9776, 4adb, ijac201614407l4, ac10, f2ca, 9cb7, 66f3, fd77, ijac201513303a11, f6e5, d660, sigradi2015_10.307a21, d29e, fac3, 4dd0, cd7f, 778f, ecaade2016_023m6, 6c0d, e718, acadia14projects_589d, 847c, 6aa8, ijac201513105m4, d638, fec2, d3ef, 8524, ecaade2017_215aar, a1f1, f3a8, ijac201614407x4, ddbe, caadria2016_611c26, ae3a, 19b9, ecaade2014_230k59, b8da, acadia17_678ll, ff02, ecaade2014_224y56, 17a8, 504f, 58a8, sigradi2015_3.155m3, acadia15_263b11, a3b1, b697, a64d, 2d34, a33a, acadia16_24y2, ca9e, caadria2015_246y35, e2c4, 2614, ijac201614308z5, 5a9e, 096b, ea24, 63dd, 6853, 9706, d0a6, acadia14_291am, 58c6, d507, ecaade2015_138l29, 1fda, 572b, 09a9, 6ca1, ijac201513102f2, sigradi2015_sp_8.6e30, 56d7, 5491, 209b, ecaade2013r_011i7, bd83, 5b60, c707, acadia14_365am, 3320, c4b0, ijac201513203a7, 0e0f, 8100, 6d0f, 61bb, d323, dcf7, d664, fa20, 1fa9, 64c6, 71bc, 85ae, caadria2016_271v11, 5753, ecaade2016_106g29, 61aa, 8bc1, a859, 7c2b, 5de3, b670, c0d4, e0e3, 8e4f, 5f07, 6a01, sigradi2013_111o, 31fe, b947, bc59, 5db1, a2a9, b3b8, 4cbb, acadia15_469h20, 4661, acadia14_301ax, acadia15_203m8, 8c2b, 81c7, cef5, ecaade2015_241d55, ebf8, 439f, c9d5, c0ac, 0c81, 15ad, ecaade2017_061c, de81, 0081, sigradi2016_363dd, 9bb6, sigradi2013_280j, 6d1e, ecaade2017_122d, 3bd3, 4acd, ecaade2017_183aa, 91a5, 2263, 88f2, sigradi2014_144v2, 0c95, f6ab, 1d5a, 2ae5, 5670, cbcd, 3d7c, sigradi2015_6.329z8, 6db1, acadia17_90pp, ecaade2017_057s, f2c4, 3232, c2a2, 091c, acadia14_153f, f4bd, 1cc4, ecaade2014_096v22, 7b8b, a673, 457e, 84e2, c2df, ijac201614101j1, a8c4, ef27, fef6, acadia14_453h, 0395, caadria2017_041e13, 1fd0, acadia16_54x3, 2f3d, 9d73, c432, acadia14_63ac, a032, 0afe, 64d6, acadia15_371c16, 1437, 7910, 9723, 999b, ecaade2014_139f31, sigradi2016_756a, 1ce4, f721, 1f25, 0aae, ecaade2015_122g24, 2210, acadia15_323t12, bac3, a757, bb8c, ascaad2016_002l1, 6c2c, 32a1, 1075, afd1, 1482, 00d1, e4c1, e796, 42c7, 16b2, 77ca, 0dee, aabe, f243, 6f6c, sigradi2016_470z, c66e, 69dd, b414, 061e, 7be4, 1dd0, 9db2, 0041, bbad, bf6f, ecaade2015_77r14, 1a4b, bd80, 36df, ijac201412301r5, c13c, e642, 7b5e, 8583, 5603, 73b0, 43c1, 0547, 4215, 7d26, ee9f, 4600, d16b, 8ef1, sigradi2014_263h1, acadia14_237au, cd86, b219, d52a, a389, d7dd, 82c6, caadria2017_070h22, ecaade2017_085b, acadia14_91u, 6359, 863e, acadia17_648aa, 3b31, afdd, 0cac, d94e, ecaade2015_230j52, a411, sigradi2015_10.138w18, 232a, 14c0, d476, ea60, 7c2e, 2fc8, c1df, f4bc, 98a9, e87a, edde, 09d8, 3dc3, ecaade2013r_001i1, 7c60, 8927, e211, 7649, 1062, 93d1, 294c, 684b, 82ff, e371, e691, 81dc, ecaade2014_168e42, bebf, 6863, 4d99, ecaade2017_013uu, sigradi2016_817i, 5380, ecaade2017_248ss, 17e6, acadia16_140y9, 04f9, 97b8, eb2c, 72ae, e485, f13a, b1a8, ecaade2016_224r59, 9de0, b0a0, ecaade2015_278t60, acadia14projects_317v, ascaad2016_024j10, a6b3, ecaade2015_317h69, sigradi2015_10.309i22, 19aa, 1976, acadia17_329z, 1dac, 90a0, 59d7, ea57, sigradi2015_3.209c4, 1160, acadia14_531x, d657, ac32, 6e74, 5633, ascaad2016_014j6, 5ff5, c4ce, ascaad2014_014k7, 1f52, efa7, ijac201513205h8, fc80, 3b4f, 859f, d5c0, 6dfc, 4695, ijac201614302a2, 7dcf, 5d3d, 121d, c459, caadria2016_125s5, ijac201614207o12, 4972, d806, sigradi2016_751mm, 150e, c163, acadia14projects_601w, e001, f3e2, 9945, bad1, 6c10, ecaade2017_032o, fb52, 6cc0, 8d5d, 21fe, ecaade2015_327g71, sigradi2015_8.27m10, 085f, ijac201614204d10, a486, e24f, 02de, 37ee, acadia16_460a27, 0ec8, 2787, 72d6, ecaade2016_071m19, 96c7, b5b5, 8361, 8ba9, 0744, 2d0f, 7b97, 9128, 3240, 6668, acadia16_352w21, cf66, 2670, fe30, dc78, ac47, acadia14projects_199ap, a6f6, 20d7, 5411, c62c, 98d7, acadia17_648r, 2d26, acadia14projects_453h, da9e, f396, 7d78, cd68, ef5d, caadria2015_114v17, 4b74, acadia17_511xx, d0c4, bb23, acadia16_116x8, sigradi2016_484oo, caadria2017_015i5, ecaade2016_042b11, b24e, 64ab, c67c, 2527, ff34, 02cf, ecaade2017_225m, fbf3, 21d1, 2d5d, f631, 2bcc, 6461, sigradi2015_2.137k1, 0b45, caadria2017_017o7, ecaade2014_168v40, a862, 3a16, ascaad2016_042t16, sigradi2015_9.347w17, acadia14_619w, sigradi2014_172w4, 2db1, 77e5, bc9f, 1a1f, sigradi2016_590l, e582, ecaade2015_170y35, f1da, ec1e, acadia17_413bb, 93d6, 0c88, f1e4, 33c1, acadia14_33ak, ecaade2016_129c36, 4af4, 719d, c31c, 2283, 77f1, 0d39, 2136, 9698, ecaade2014_011d2, ecaade2016_067n16, 6ae7, 33d2, cd8d, d79d, f65f, 3f47, ecaade2014_044g11, 73e8, 9094, 8a9c, 9202, acadia17_358oo, 7222, 8b37, 8eb5, ijac201513306g13, d805, ecaade2016_047f13, 4c1e, bbc1, d113, sigradi2013_91m, 89b3, bba8, 3e7c, 4134, 720a, ecaade2016_238o63, 9906, 2928, 06b7, sigradi2015_3.111b3, 071d, e15b, 28d4, 3e83, 4cc7, 9290, sigradi2013_397e, b410, bada, 2ea5, caadria2017_018r7, bcd0, 0cde, ea2b, 6f53, sigradi2016_816ss, dd19, ijac201412206z4, caadria2015_181g27, dd53, 3815, 63bd, 8a1b, ijac201614102n2, ecaade2016_068l18, 8c37, 2db2, ff11, caae, c5ae, 52f8, 0b6c, f4a4, 0c73, 6073, 2aac, f686, e65b, sigradi2016_695o, b580, a708, sigradi2013_244p, 8644, 20ed, 9dac, 4cf9, caadria2017_041d13, e087, 233c, sigradi2013_189i, 57f5, ecaade2015_122m24, 92e1, 2146, 34fd, c03d, 14e7, fa11, 1958, 5de8, b191, sigradi2016_637q, c93d, acadia15_469f20, sigradi2015_sp_8.6i30, f30d, acadia15_497s22, 61bc, f1ef, d701, acadia14projects_177r, dc96, f3cb, 5d9c, 84c7, sigradi2016_595kk, ecaade2017_072e, 61cb, bc26, 6117, a332, 2712, acadia14projects_291f, 5fbb, 23eb, 4e7c, ecaade2016_073u20, 5361, 382f, 432e, 36ab, eb77, c718, cdca, acadia14projects_619av, c369, ecaade2017_256u, 3725, 6b5f, 0a5f, 0327, 21aa, ecaade2014_208c54, acadia17_678ww, f21e, acadia14projects_565h, 4dfe, e756, ecaade2015_240s54, acadia15_483n21, 77a1, 7a03, ecaade2017_227r, 543e, dfb1, ebb7, acadia14projects_291b, 2626, 164a, 8da0, ascaad2014_003p1, 75b3, ecaade2016_068u17, ecaade2014_173e43, acadia14_125s, ecaade2016_025n7, e4f5, 48cf, a5b2, 50d7, e52c, ecef, sigradi2016_814h, 04ae, 9d03, dab9, fbc7, 4aeb, caadria2017_123t32, ijac201614208y12, 856c, 430c, a920, b37e, 6c1b, e35d, d58f, bde5, dd65, a06a, 9898, sigradi2013_74d, 578d, cbd3, 8b4b, ecaade2015_227z50, sigradi2014_201g7, 3f1b, e7ff, c188, 2eed, 9d24, e52e, caadria2015_218v33, e120, d271, 0df1, acadia14projects_111l, 9808, bc64, 4858, 5f44, f6c0, fb1a, 8f9f, 10ae, ijac201412301u6, a308, 421a, ecaade2017_117aa, 3926, ecaade2016_223x58, 47f4, sigradi2014_265s1, fa96, ecaade2017_007c, bfef, 7d5f, 3686, 87a3, ddee, 367c, bb61, acadia16_362l22, df77, ascaad2014_007e4, 1159, 6225, ecaade2017_051ee, 41fb, 8b51, 3542, 1b86, f47c, ascaad2016_054y21, ecaade2014_121x27, 09eb, ecaade2017_172o, ecaade2015_161n34, 489e, ijac201412206c5, 5fb8, 56b1, ff82, 2917, 8072, 51e5, 692e, 6a9b, 1102, f86f, 9843, 877a, b412, 581d, cc2b, 7d70, 27f6, ecaade2015_64k13, ecaade2015_129o25, ecaade2016_224z59, 4757, d63e, ecaade2016_040u10, ijac201412204y2, 9c6e, 43a5, ecaade2014_066z15, acadia17_648ii, debd, 3555, 667e, c7bc, df9a, bf35, 902f, 93d0, de72, ecaade2016_118x31, 2204, 8c6a, 09fa, 2e52, d9ec, 7686, 2c5f, 50c5, 2c76, fa39, ac42, 2cfb, 27c5, 5310, 88ed, b3c8, ecaade2015_297s64, ce5b, 6a9f, f7eb, 6546, f793, 1b1e, ab2d, 5bf0, dfab, ecaade2017_291gg, 38a6, 9e44, ecaade2014_240k62, ff48, 03eb, 973b, 187c, f168, 7214, sigradi2016_407p, ijac201513303m11, ecaade2017_013rr, 80f3, 4d3b, 9bfc, ecaade2017_031rr, e332, ecaade2017_028k, acadia17_658b, f069, 1eb5, sigradi2016_815cc, c27b, e9ea, 67af, 7888, 830f, 13f0, 581b, 7f93, 91bd, cf43, e2d8, 987f, caadria2015_066f8, c976, 39cc, 477e, 0a11, ecaade2017_155r, 60a4, 94e9, ef86, 638a, f4f0, a9ff, 9005, ecaade2016_tkoa67, a0fb, ecaade2017_203dd, 7ff5, 5abd, 07cb, 9eef, ijac201513303j11, d1d6, b2f1, ecaade2017_152ww, bc95, 2ee7, 702d, 47fd, 2c28, ecaade2016_129y35, ecaade2015_304b67, 0cf1, 2ff6, acadia15_417f18, 6105, 1fb2, 0999, 9ad4, 2dfa, fbf5, a848, bd93, 3d0d, 08a9, a651, sigradi2014_201e7, ab0f, 9f5c, 13bc, dd6e, 5216, c259, fa03, 260e, 056c, sigradi2013_54n, 4baf, caadria2017_062t20, ecaade2014_226d59, 1468, acadia14_23ac, ea70, caadria2015_077z10, sigradi2015_3.111w2, b96e, ecaade2016_136v38, d274, 8cdb, ecaade2015_27r5, 85c2, 06ee, 17e5, 3506, 51f9, e9e3, 258d, 9d02, ac62, 0265, 737f, caadria2017_051v16, ijac201412301t5, acadia17_127ii, baa3, 434d, adea, 6bce, 708c, f552, e4fb, sigradi2016_449jj, sigradi2016_602l, acadia14_347ai, sigradi2015_8.189p13, 78d6, 1340, 3693, 93a2, ee22, 4009, 6cce, 0d52, 0763, d9f3, 47bd, 39a7, 899a, 3167, e6c7, 79dd, c49d, 5fa1, 81d9, 5834, 3509, b0d8, 49da, 99c8, 9a99, b9e4, 4595, dad8, 574c, sigradi2016_515g, 46e4, 5703, ecaade2017_056c, 2718, acadia17_570cc, b615, 52a4, 5bb5, 1a85, c4ab, 4d07, 7c1e, ijac201614306y3, 6a8d, 7d2b, acadia14_101aj, faf3, adc4, 98f4, 33a8, c27e, 310a, b42c, acadia16_12r1, 7747, fad1, 18b6, dc15, eeee, 884e, fc0d, 3e31, 4c1f, acadia17_71jj, sigradi2013_425n, 7788, 1ae7, 4101, ecaade2015_152b32, sigradi2014_345n8, d770, 7016, abc7, fde4, b67c, 0883, 5465, ff37, da1a, 4401, caadria2017_040m12, 11de, ecaade2014_155v37, 52ff, ce56, 11ce, 3a42, d1f9, 6daf, 96d3, 6b80, 0125, 754e, 2cd8, d91c, 65ca, 1224, 5a55, aff4, sigradi2014_041f3, ascaad2016_059n23, 4f5e, ascaad2016_054x21, 1465, d867, 34eb, e89e, 9acc, a438, 2fa1, 5510, d292, ecaade2014_145m33, 356d, 83aa, sigradi2013_54o, caadria2015_014l2, ecaade2017_027e, 9c0d, ecaade2017_057hh, cc22, d442, e81e, c13e, f09e, d759, cbf6, ijac201513203s7, sigradi2013_343e, dc58, c866, ecaade2017_198ww, e9b5, a5e1, ecaade2015_170i35, 5efb, eca1, e184, 7934, acadia14projects_301b, 953a, ascaad2016_059m23, fc0b, d8a6, 293f, ascaad2016_045k18, 162a, sigradi2013_275e, aaca, 5213, bca4, 64f2, 3cf6, ecaade2017_230uu, sigradi2014_132t1, acadia15_381s16, acadia17_570ff, ae3f, acadia14_719l, ba28, b734, ec77, 196b, 85b4, 792f, 3de9, ecaade2015_253r57, 3624, 1b28, bd7c, d6a5, sigradi2013_315v, 64d0, 1b66, f2bb, e51e, cdf9, a44d, 1093, db2e, acadia17_162w, a3dd, d096, e94c, 1252, cbe2, acadia17_551ww, acadia17_637k, f4b5, ab92, 63b4, fd4a, 0f12, 13bf, 0ad6, ecaade2016_243o64, fb4d, caadria2016_651i28, 9f1c, ecaade2014_191u48, ecaade2017_225i, 4d0c, 227f, 41e1, 29a6, 8cb7, 53db, 0e68, ecaade2017_083ll, ijac201614204y9, 15e1, a352, 025d, 3d2f, 1a17, 361f, 4c7f, acadia15_95n3, 8db9, 0a53, 5eb3, a0cf, ijac201513303d11, c136, acadia16_8b1, 55be, caadria2015_188r27, 2963, b4e0, ijac201513103r2, 1d4a, c82a, ecaade2013r_010v6, ijac201614402t1, 802d, 5dd8, caadria2015_049a6, e712, 0973, bdac, acadia14projects_375e, 323b, 82c4, 9908, acadia14projects_479l, 8da2, 33ee, ecaade2017_038nn, ecaade2016_243e65, acadia15_483m21, 5f0d, 9af4, 92d6, ecaade2015_161j34, sigradi2016_807ii, 8921, ijac201412408y1, 9ca6, 5e69, 0a38, 9ac7, f193, 44a5, ed0d, 7ed6, ecaade2014_010f1, d540, 9943, bda4, 920b, 3399, 5ceb, 7fa1, 706a, caadria2017_043b14, e9f7, f9ae, a908, caadria2016_105g5, efb3, b2bd, 8b2b, sigradi2016_537ww, b137, 9a56, 80ae, 1e98, ecaade2015_158b33, acadia17_145xx, caadria2016_353w15, c091, sigradi2013_54m, 0b19, f584, 1c03, 631f, b943, 9c24, a24d, 83a7, 8c80, d05a, 7924, 7643, f495, ecaade2014_151v35, c5b9, 3570, 2664, 5924, 1546, 4255, c5c3, ea62, 2d97, f876, 8b5b, 4cdc, acadia14projects_101p, caadria2016_259r11, caadria2017_016w6, caadria2016_023p2, sigradi2014_185x5, bec9, 286e, bd24, dc0b, abd5, cd96, b1cf, caadria2015_114y17, 09c0, 2271, 5337, 7ff2, c747, ijac201614307t4, e0b8, b287, 6ac0, ecaade2014_140l31, ecaade2015_334t72, 2e78, 6244, 58fd, 9a8f, 8285, 6045, c7cb, 07b4, 2634, 4528, 840a, cb5c, d583, 92ad, ddb5, ascaad2016_028e11, c84c, 418e, b1aa, acadia17_501oo, 8d12, 7d61, af9c, 2127, 1ea1, ecaade2015_221a49, ascaad2014_008u4, cb4e, e4b7, d399, ff52, acadia14projects_445aa, ab8f, 407d, sigradi2016_360t, 6b88, 1702, ecaade2014_130a29, sigradi2016_590j, c9c6, 0d65, bd43, dda4, c42f, sigradi2014_041g3, ecaade2015_152v31, ecaade2017_109pp, e38c, 5c9b, b9df, 2383, 5881, d48d, bec1, caadria2016_651x27, ecaade2014_173w42, ec10, 187d, ascaad2016_011f5, 75f8, acadia14_681av, a9af, ecaade2015_217z47, 444e, 5acf, e69d, c860, 3547, d64d, a82a, caadria2015_073f10, 31ac, 510b, f4cd, f8dd, d58b, b45d, a0d2, 8cef, 8f48, f79c, 88c2, 17c4, 3409, 0feb, 2521, ea14, 7d97, caadria2017_145e38, b200, 713e, acadia14_357ar, de06, ba8a, sigradi2015_10.138d19, acadia14_199ap, 1305, 72b2, ecaade2017_071oo, ijac201513104g3, 2bad, ecaade2015_155v32, 05ab, 8e50, ce68, 717a, 38a5, ecaade2014_191s48, 6078, ecaade2015_177y37, c304, f59f, 3fa7, 5449, a05d, 2be6, 688a, ecaade2014_020o5, 3fa9, 939b, acadia17_358mm, 5a53, 74bf, 14cf, 4621, sigradi2013_280i, 75d3, caadria2015_185l27, 36a4, ecaade2015_61c12, 3758, 4b9b, 927b, ecaade2016_151f41, ecaade2014_194t49, d2b2, fd71, 4d67, b1c4, 799e, d129, 327f, 4dd3, 6567, 4c22, 94e2, 0eea, 9b4e, sigradi2016_809ss, 0e14, 68cc, a001, fce2, fccd, 8a15, b3ed, 11f8, caadria2017_142e37, e7dd, 7eab, 631a, 8829, sigradi2014_151p3, ecaade2014_153g37, 4800, ijac201412206w4, 013b, acadia17_201f, f7a2, 3122, 74fe, cf9f, bbaa, cbd9, d3f2, f030, 7d59, fb04, ecaade2015_77d15, 0979, a898, 3c92, 2cdc, 19f4, 5ed3, c97b, a8b3, 797a, ascaad2014_033b1, sigradi2015_6.42v7, acadia17_50oo, a3b2, ijac201412402f5, f77d, 2e88, 6f61, 7ed8, ecaade2017_jgop, sigradi2014_074o6, 3ce1, 1e9e, 820f, eac2, ecaade2015_170o35, acadia16_344y20, ijac201412304d1, 9ab3, dbd9, 9a07, 22c4, acadia14_463h, ecaade2015_185o39, 85bb, d04b, c5e6, ed57, af0a, bf66, 8ae2, caadria2015_073g10, 1af0, 0779, a29d, 1b77, c340, d6f9, e7eb, 2f27, caadria2015_246a36, ad5a, aa0b, dbb7, 62bc, 7286, 13ce, ascaad2014_029f8, 7092, bae8, 54a1, ab57, caadria2017_028d10, e9f9, ecaade2014_187f48, 87c8, da42, 917b, 76c2, cfd5, sigradi2016_560q, ecaade2015_302g66, acadia14projects_655af, 78f9, caadria2017_051l16, 4d9e, 0cea, acadia17_501nn, b00a, 0d8a, 2a66, 3c0f, ecaade2015_171z36, caadria2017_182n43, 7054, d503, 8796, 6f85, sigradi2013_359n, aaf0, c220, b3f1, d1f4, 0085, 7353, acadia15_417g18, 3383, 8fc6, 192c, 4272, a95a, 6c73, 132a, 0360, 85eb, 39bb, ecaade2017_192g, 8906, sigradi2013_343g, 04d7, c0c3, ad3e, ecaade2017_101bb, f2bc, acadia14projects_699i, 5317, ecaade2017_273p, c9cf, ecaade2016_023j6, sigradi2015_8.41r10, 9695, 83f6, 726c, a8ec, 4930, d685, ecaade2014_111x24, 8abd, 960f, caadria2016_621x26, de09, 6bb5, 6847, 1ced, 5b82, sigradi2014_128h1, 9dd6, faac, 7721, a24c, ef8e, fce1, sigradi2013_30d, ecaade2016_027b8, ascaad2016_028i11, b05a, d9b1, ascaad2014_037p2, 4370, ascaad2014_019p2, 6396, bd69, 4b48, c3b6, ecaade2017_291a, 736c, e611, 4b9d, 0ef6, d7fa, 8ad1, c5fa, caadria2015_108y16, 1218, ecaade2017_048oo, 7f2c, caadria2016_819j34, 7538, f7a7, acadia16_62e4, ecaade2014_120j27, a1c1, acadia17_90dd, 49f5, 3093, 7ed4, 3daa, 9531, sigradi2016_440hh, 2d2f, 5d39, dc28, 23af, 801c, 92c9, 99ce, af3e, 959d, c292, 5c31, ce7a, 6d76, f10f, 8b48, acadia14_609ae, 7f3a, fc8e, 0721, 0211, 4fb1, 719b, cea4, ecaade2016_190v50, 6764, b9ee, 5ee1, b5dc, 3822, 66b4, 0ce2, ecaade2014_060y14, 02ad, efb2, ijac201412405d9, 8840, sigradi2014_265o1, 9544, caadria2015_087i14, f16c, 0fbd, ecaade2014_224t56, 8b72, 1aab, 22a7, 4961, 8a0a, f24c, d8a7, 272f, 5cb1, e0b4, cf04, fe93, 39c1, aaf2, 19b7, 5f68, acadia14projects_135t, a158, 6af3, 760d, 7175, d2a4, 9eaf, caadria2017_056u18, 9476, 7f54, sigradi2013_295b, 3f38, 074e, ea28, a52e, d9b7, 6579, 929a, ca24, ecaade2014_175t43, sigradi2013_158v, e6ac, acadia15_469g20, 5034, sigradi2016_695u, 5f84, ecaade2016_132m37, 21b8, ijac201412205r3, de0c, caadria2017_051o16, b2dd, 91ec, f27a, 0511, 4e40, 63d3, d5e7, 6480, 875d, bca0, acadia17_329w, 535a, aad6, 18f7, ecaade2017_049yy, 0273, d1f1, 715a, 7233, 3fdd, caadria2016_321n14, df39, acadia16_244z15, 9abc, db50, ecaade2015_206j45, 9913, ce88, fd2c, 1549, ecaade2016_038l10, 1b95, e0f2, da91, cc08, f8bb, 1725, f1d3, 254e, ecaade2014_192w48, ascaad2014_009f5, ecaade2017_269yy, 934b, 19bc, 9971, fc41, 54d7, 4d94, ecaade2014_155w37, 8cec, 0b78, a29a, 0b2b, 8437, 80ce, 1bcd, 260c, 8391, ecaade2017_044tt, 3369, 3fb6, ecaade2015_297h65, 4651, ed86, b781, 0959, 0da0, 789f, e3da, ecaade2016_132s37, c130, af71, c440, e207, bba4, e1f9, 53fa, ca99, ecaade2014_092b22, 136f, ecaade2017_210w, a149, caadria2017_015h5, ecaade2017_243ff, 779c, caadria2016_013u1, 9b43, 6c40, b411, ecaade2014_225p58, acadia17_37ii, 0471, caadria2015_087s13, 3920, ecaade2015_22p4, ecaade2017_256gg, 4d6a, fcbe, ecaade2014_130x28, acadia17_381q, 7dd3, f806, dea5, 5bd5, sigradi2014_085e8, 5322, ascaad2016_004p2, 619e, 03d5, 9bee, 59de, 5ec8, ijac201614206x10, d9a6, e24e, 53eb, ecaade2016_213m54, 17ec, c7af, 5db6, 77a6, caadria2016_497c21, ce98, 701a, 8516, 1121, 327d, b85b, ae9a, 346a, cb57, acadia14_445ad, f332, a42a, 4300, 20dc, 92b9, fab2, 2a36, 3e05, 488d, ijac201412406g9, be36, 6498, 3a23, bbf8, 7b76, f699, 2397, f23b, 0d3b, acadia14_565t, sigradi2015_11.34d24, 3f08, ecaade2015_116h23, 9862, ecaade2015_22r4, e9c8, b7d1, caadria2017_142r37, 5274, a172, e1a5, ecaade2015_100w19, a606, 141a, c4c9, 532c, acadia16_140y10, a4e1, ff25, ecaade2015_207g46, acadia17_364zz, e06c, 42da, acadia16_130k9, 3362, 7b09, 9819, ab6c, b69b, e1be, ecaade2015_278n60, 5955, d724, 42c6, 3583, a4ae, 84f3, e55c, 049b, 0a7a, ecaade2017_067y, caadria2016_457k19, 3e84, caadria2015_077u10, 816e, 5919, 924a, e34c, f17c, ecaade2014_162s39, 60d2, b229, 70b6, ecaade2016_013l3, f9ed, ecaade2017_047s, ecaade2017_089x, sigradi2015_3.212k4, sigradi2016_448s, 8b57, acadia14projects_627al, d73b, 7144, 79c4, d625, 20d1, acadia17_90cc, ace0, 911a, 2c9a, a543, bb0f, 3160, 8ffd, ecaade2016_199x52, ecaade2016_108s29, sigradi2016_816qq, 13cd, d5a6, aa66, 3d6e, sigradi2015_10.140g19, ec08, d695, dfb2, acadia14_291ao, sigradi2013_41v, acadia14projects_565ai, fd73, 7630, 9d55, 8692, 44c4, 7dca, bf4b, ab3d, acadia16_12n1, 5717, 26c0, d643, 1128, 1236, 7561, ecaade2017_274q, 4c2f, 13cc, 69bb, ascaad2016_034h13, sigradi2014_314p6, ecaade2017_146ff, 46a1, 4d6b, 732e, 313c, ecaade2017_109ll, ecaade2015_206x45, 84f9, acadia14projects_357an, ecaade2013r_019w9, ecaade2015_251p57, ecaade2017_203ff, f6da, caadria2016_569c24, 082b, fca3, f0ef, f0d2, caadria2017_129e35, 4ace, 6eef, ecaade2016_185g50, a88a, 7670, d66c, b2fe, edba, sigradi2013_386o1, 874d, 27b5, 92b3, ascaad2016_016r6, 8d9c, 141b, adaa, 9105, 7fe2, ecaade2016_065e16, 4eae, 8d21, 5f4d, ijac201614208z13, 1943, a4fc, sigradi2015_6.387p9, b378, daa4, f493, cab2, 1178, 98c8, ecaade2016_238l63, ba91, abc4, 1bce, d4f2, ecaade2016_127f35, 3b54, acadia14projects_681ag, ecaade2014_141f32, a5cb, 2a7f, ecaade2017_019d, 8917, 195c, caadria2016_321j14, sigradi2014_189j6, 2f20, 529f, acadia17_542ss, b83f, 3b10, 17ba, ecaade2017_271i, 3cee, 52fb, b090, ef6d, 6dc2, ecaade2017_116e, 69d8, b997, 5cd2, acadia17_101t, 5805, ff89, 799c, 1e30, caadria2015_105j16, ecaade2017_253ee, 15fa, 063d, fdde, ecaade2015_196o42, e23e, f501, ecaade2015_195r41, ijac201614404z2, 226f, sigradi2015_11.222v26, caadria2016_073y3, acadia14_719k, 240f, ae00, 7bb0, 6750, 9e42, a450, a928, ae16, 1696, sigradi2014_141s2, 8265, ecaade2015_217d48, 48bb, 35ec, 7eba, ecaade2017_194bb, b5c0, 042c, 59bb, baf4, ca1e, acadia17_169qq, 2595, ecaade2017_046qq, acadia14_517r, 52b7, 9ed4, 8eec, 31d8, 3a6a, c5b6, e18e, f6ea, 1f40, 3aea, a516, 3917, 7595, b23c, 3359, abe1, 94b9, 7035, sigradi2015_12.297o28, c0cb, df3e, f55e, 9dc4, 159e, sigradi2014_152r3, 710f, caadria2016_055o3, bf60, acadia14projects_579m, sigradi2016_367vv, 2b95, ecaade2016_ws-dleadl68, acadia14projects_389a, c197, 8764, 3887, ae7a, 04df, c40d, 4195, 7342, a6c5, 859c, a0a7, 9dd5, 9b82, db5e, 7b59, 42b7, a6c8, ff4c, 3626, 82f9, caadria2016_559x23, ee87, 98f7, 8f14, a5c7, acadia14projects_75c, ecaade2015_287r63, 06a3, 6fd0, b0e3, f707, a99c, a0fa, 0518, caadria2017_005l3, caadria2015_185o27, 0673, 240a, 7d3b, ecaade2015_61x11, f60d, 0fed, d20b, eaee, 1026, c7a9, ascaad2014_018y1, 857c, 9e4d, 75bd, 916c, sigradi2013_194, b2cb, 6f32, ecaade2017_054u, sigradi2014_229m8, 1431, 8c05, e93a, a0f0, ascaad2014_019j2, b847, a3f0, fdaa, 47ef, cbba, 0595, acadia16_214u13, acadia17_291o, 9170, c25a, 740c, 28ad, 4943, 22a3, e877, f802, 779b, ecaade2017_117n, 4e35, d427, ecaade2017_302cc, a57a, sigradi2014_082u7, e4f8, 10bb, 1f33, 8893, 0ef8, ecaade2016_163j45, af34, bce0, 1eb7, 92fb, 442c, a5c0, 32f9, 7264, ijac201412303b9, 6300, 8a48, f6b4, 47ed, acadia16_362o22, c827, 1a3b, 9ad0, c3f8, ijac201614208j13, sigradi2015_9.270f17, 5fe4, ecaade2015_217g48, acadia17_520r, a3a0, af4e, dc5e, sigradi2015_11.165x25, f32a, 5998, eaef, 0165, 6dc7, 0464, 7142, 6712, cfdf, b876, 13a3, 323e, b3c9, e75c, 1730, 2469, 8737, sigradi2013_326g, 42d3, ascaad2016_049v20, 07cd, ecaade2014_089w21, 2e59, ecaade2016_167w47, e322, 328a, ijac201412402o4, d840, a0d8, 50e1, a2da, ecaade2014_112x25, 0322, 078c, f1d0, d2f9, 43d0, 47b7, b882, acadia17_162y, ecaade2014_071y16, ecaade2015_287s63, ijac201513203x6, ecaade2015_17m2, 8940, 88db, 2449, 28a2, 7184, bfdc, ba74, ecaade2015_284n61, 0861, bd0a, sigradi2013_400a, 5528, 5016, c80d, 12b5, 325d, fb89, 1c00, 11dd, d0db, f93a, 5f01, 27ed, 4328, 55fc, d58e, 2549, faae, 3d5d, 9792, 7b63, 2064, 9357, ecaade2015_233h53, sigradi2014_042l3, ee5f, sigradi2016_781c, ac18, ecaade2014_024h7, d6de, ecaade2016_077s22, c6fd, 7c06, 238f, d697, 36be, ee1a, cdeb, 9ba4, afe1, ecaade2015_320n70, c6bf, 8960, af2a, 056a, 134d, 99e9, sigradi2013_101k, ecaade2016_208o53, b7bb, b864, c094, sigradi2016_399d, 50e8, sigradi2013_400b, 0975, ecaade2017_053uu, 5220, d29d, 77a5, d62b, 81d0, cb9b, d75f, 4a51, 6cb8, 7cd4, ecaade2017_164n, 9a18, 9e43, 6f72, 47b9, acadia16_280w17, ecaade2015_206b46, 5e15, 1c2a, 850b, d2d7, 3b32, 9eb7, 778c, 8534, acadia14projects_145v, 7b65, sigradi2014_045b4, sigradi2016_484xx, a8a0, ecaade2017_077rr, a58d, be2e, 54c7, 6dd2, 1069, cdd3, ca80, ec1c, ecaade2014_151c36, bbf2, 58dc, caadria2015_087a14, ecaade2015_144k31, 8f7b, 7df5, fb39, b12c, fffd, f708, b3db, 7591, e6de, 0c21, c92a, 48da, d582, acadia15_417e18, 5891, ijac201412408l1, 3ba3, 0cb6, 9d04, 2bf5, ecaade2014_084r19, 04d4, caadria2015_226l34, sigradi2015_3.268a5, c03b, 611c, 679b, 359b, a857, f17f, af05, 452e, afb7, fb6b, 5d7a, 8e25, 2019, ecaade2017_017g, caadria2017_048d16, 00a9, caadria2017_005u3, e8e3, 7110, acadia14_189al, 7c46, acadia17_455bb, f064, 08d0, a914, 5ecd, 9abe, ecaade2016_072i20, 23f7, 8adf, ecaade2014_167m40, 64c9, be7a, 2ca4, f327, acadia14_601ab, e989, 317e, 1593, 513b, 0587, c953, 492c, 3565, ecaade2016_130c37, ecaade2016_225s60, 8d1e, ee8b, acadia17_211h, 3001, 86b7, caadria2015_213i33, 5f86, ecaade2015_53k9, dcb4, 7866, sigradi2015_5.384n7, ijac201513102c2, 86b0, cacb, sigradi2014_114n9, ijac201614207j12, bc1c, df30, 958e, sigradi2016_360z, 4e0c, ecaade2016_080y23, 39dc, sigradi2015_12.297e28, de96, 794b, be30, sigradi2016_599rr, 9129, caadria2015_084t12, 3e93, 6af0, ijac201412408y2, ba62, 2a27, ijac201412303f9, acadia17_532dd, ecaade2014_092f22, 5454, f183, 1bc9, 50c4, 42bf, sigradi2015_8.27p10, 4630, acadia14_63au, ecaade2014_044j11, ac12, ecaade2017_027xx, de94, 320b, b550, ecaade2016_239b64, 49b2, ecaade2015_181l39, caadria2016_457o19, 1c24, f0b4, 23ae, b1ec, 87ed, 933d, ac93, 8364, 819c, ecaade2014_168r41, acadia15_251h10, caadria2015_176u26, ecaade2014_042j10, 1124, 7dec, 130a, 70d2, 9e00, ecaade2016_237c63, 99ac, 6f42, 8843, 5284, ecaade2017_054bb, d44a, 8882, 659a, ecaade2017_306p, 5012, ecaade2014_113b27, 788c, f948, ecaade2016_042r11, acadia16_140m10, f155, a9e5, eb22, 1900, 52c4, ecaade2015_83k16, 1f45, 7793, 1a3c, 71f9, 271d, fbd2, 8383, 116c, 44fd, 4005, a16e, a72d, c9fb, 7139, ecaade2013r_018j9, ecaade2014_023r6, 4eab, 182c, acadia14projects_579e, 37d1, 881b, caadria2015_172f26, 8e11, 0e38, 6e70, 4be2, 9f9b, 4d62, 476a, 74ee, sigradi2016_732u, a670, ascaad2014_029y7, caadria2015_069t8, 1d64, 10e7, ecc4, c63d, 0e0c, 4a9b, cf4d, 55f1, 097a, 2bd4, 516f, 02ba, ecaade2017_037cc, caadria2016_157t6, 3434, ecaade2015_140f30, 4a40, f3ad, caadria2015_190n28, c627, e1a7, 2e89, d8e5, 37bd, b603, 4779, 4755, df5d, 3014, 1530, 5d5b, ba9e, a69b, ecaade2017_256w, 3e3a, c8a6, 9224, 9d62, 1985, 230f, cdab, 12a9, sigradi2013_267, sigradi2013_44, ijac201513105w4, 42ed, 676b, 4243, 562e, a260, ascaad2014_010l5, 428e, 634a, f8fe, dffe, c81f, a99e, acfb, 6d46, 87e3, ecaade2014_084s19, acadia15_333v13, f718, d658, 24f8, ba1e, 8275, ecaade2016_mrtc66, 2aaa, d107, 2b68, 5a11, 6aaf, sigradi2013_30f, 833e, 4248, acadia15_223c9, 07ec, f9ff, 46c8, 4a1d, c226, acadia17_391uu, f235, sigradi2013_327r, ijac201412403n5, e4a4, 149c, sigradi2016_560bb, 78d7, a4ee, e26d, ecaade2014_010s1, 74d1, 24e3, caab, ecaade2016_072k20, 0160, e175, 10c8, 2a92, aa2b, ascaad2016_044z17, 9b31, acadia14_463g, c828, 3e06, 91a4, ecaade2014_195j50, 8137, 69e1, 066c, f897, 36d0, 771e, ecaade2013r_006y4, cc69, caadria2016_851d36, caadria2017_017m7, 6172, 6127, ecaade2014_237i61, 020f, d0f5, d0d1, 6f36, ddce, ecaade2015_284l61, ecaade2017_170c, 0967, ecaade2015_205b45, 8c34, ddf5, 1e3c, ecaade2017_017f, 73bf, 2983, b656, 6b4e, 2211, caadria2017_163c41, 5c09, 3f03, 9924, caadria2015_023c4, 203e, e8b8, 7821, 9ee4, ecaade2015_113k21, f471, caadria2016_651d28, 62a7, sigradi2016_510yy, 9257, 79c3, acadia17_349m, 3b8c, ecaade2014_173j43, ijac201614407c5, 1b7d, 0fb5, ed3f, 8a2d, eb4f, 101f, 6c89, 729d, 297a, 2d09, 3018, sigradi2016_595ff, acadia16_260p16, caadria2015_178v26, 59bd, eed0, e053, 4399, 1c10, f61f, e5f2, 7adc, b7e0, acadia14projects_291au, 49bf, 87ca, 8a6a, ed24, 624b, caadria2017_040o12, ecaade2016_058b15, 67a5, c2ae, 66d2, 76ab, f637, ecaade2017_249ww, 90ee, sigradi2015_11.8n23, 00b1, e5fc, bdf6, f692, 9243, 6c9d, bfc3, f448, d733, cca4, 710b, 7242, 3560, ecaade2015_237d54, 5c81, caadria2017_056i19, 4b27, 7c95, 5397, a4a2, 00ee, ecaade2015_209v46, 89ae, sigradi2014_234x8, e31b, f6bf, daa5, 2f33, caadria2015_015f3, d269, 9239, a75f, dd04, 3338, a8aa, acadia14projects_229m, c989, 3d7f, 773a, 6ad1, ddbc, 9cd8, af23, b016, f35e, acadia14_23av, 356a, 6770, 3eef, 5ccb, acadia17_282kk, caadria2015_090x14, d865, 9a31, 167d, ijac201614401b1, a195, ca43, b535, ecaade2017_029t, a00c, 5136, 6b9b, 097c, 1a49, 7887, 1fde, fc11, 8111, 0528, a875, 9e8d, e49a, a545, bf38, ecaade2015_205z44, 013d, d069, f0ed, 1bc1, 58b1, a991, 8317, caadria2017_129u34, cce5, e243, e92d, ecaade2013r_004p3, 5cfb, 2c56, sigradi2013_364r, 152a, 67e8, 5fc9, 4358, 0f82, ecaade2015_284b62, 2885, ascaad2014_035t1, 3dd5, 7abe, acadia17_71c, 9711, ee05, 7c29, cac6, ecaade2016_170t48, fa8b, ecaade2015_138t28, ec34, ecaade2015_144h31, a3ee, 3696, 89d5, 87cd, 1041, 3e28, d3a0, ijac201614302r1, caadria2015_061i7, 51bb, 6b31, 5ba0, 069c, 6cc8, ecaade2017_173ww, 534c, d75d, ecaade2015_127c25, 21cb, ecaade2014_140c32, 05bc, c7b9, acadia16_382y23, sigradi2015_8.339w15, a4e5, e9ae, a8e1, 7227, 661e, fffe, bff9, f496, 2315, e262, ecaade2017_172hh, ecaade2015_48g8, ascaad2014_025k6, b48b, 92d3, caadria2015_084d13, 2fbe, b6ca, sigradi2015_9.152m16, a51a, 9453, e216, 5a77, 5b74, 1cb5, e2b8, ecaade2015_21p3, sigradi2016_815w, 6326, 2bf6, e49b, ecaade2016_238r63, 5f8f, bf9e, 2c6a, 73ee, 6dd7, 63a1, 4a26, 7188, ijac201614309j6, 1d4f, acadia17_669i, sigradi2015_8.47m11, 65ae, aed2, 9700, caadria2017_005g3, f3ef, 4b59, b601, 5d84, a563, 5abc, sigradi2013_52i, f45d, 561e, 8805, 5ac6, cb95, 3ed6, caadria2015_054k6, acadia16_478u27, c562, 89f9, 611a, cb3f, 2ae6, 91b6, c7e7, d0d3, b71b, 6790, ecaade2013r_003o2, 3276, 876b, 9793, d186, 6eab, ecaade2016_073g21, ecaade2016_132v37, acadia14projects_627b, 772c, 72a0, 8ccd, 0eac, 18ee, sigradi2016_440ff, caadria2015_142r23, 2817, ijac201412204b3, d47c, d86e, f8ec, 2bb2, 1a69, ascaad2014_019b3, 418a, 0704, f366, 93b1, acadia16_44n3, a27a, fb53, ecaade2014_072v17, f240, fa5b, 25a5, 2247, ecaade2015_100t19, 4f23, 15fd, 23e5, sigradi2013_117p, 3598, 99c9, c069, 9227, be5e, ff57, ecaade2017_229hh, a99d, 7d15, ecaade2017_041s, ecaade2015_206h45, acadia15_431l18, 625b, f07f, 11a7, ecaade2017_164r, 29c4, 9b7c, 5bd4, 2727, 7026, 6152, 6a87, f0cc, d786, 532e, ed4b, 948c, ec6a, 4e85, ecaade2014_029f8, 129d, f710, sigradi2013_10f, 95cc, 856a, 7929, 41df, acadia14_75b, ecaade2017_234n, 1391, 145e, 7155, 4a0e, sigradi2015_8.239x13, ecaade2016_113z30, 6829, 88b4, 37d8, b163, ef15, b279, ecaade2017_017u, 50a7, 6a48, d6d7, 5846, 5c51, 4ccb, 5eda, ecaade2017_198d, 3e92, fb4f, sigradi2016_674ii, sigradi2013_234e, 04f5, 6d6c, bd13, 1e8d, fd11, a436, d4f9, 8fcc, 8c5a, 15a7, 0caa, 33cc, 13d0, 9b7b, 778e, d3dc, ecaade2015_84u16, acadia14_63w, 0749, ecaade2015_22w4, 5e0a, d173, 4571, acadia15_343l14, 2ea9, b2ac, acadia17_678kk, 4e0e, ece5, acadia15_497g22, 2acb, ecaade2016_071c19, 040e, 5f24, sigradi2014_181t5, 43fa, ascaad2016_041o16, fe9a, ecaade2017_152uu, acadia15_137n5, 29c7, 38de, ecaade2014_044w10, 24a1, ascaad2014_025n6, ascaad2014_008o4, 2db8, 82a5, 3bb3, 2f1e, 51c2, 29e7, d40d, c7ca, bea2, a93c, 4f9b, aa05, 109e, d59c, ecaade2015_227w49, bba9, acadia14projects_219a, ecaade2014_038z9, ecaade2015_171i36, 20b7, ec5f, c1e0, ecaade2015_215l47, b720, ecaade2017_208ww, 6b95, f5fa, ascaad2016_045i18, 54d8, 96e3, 574d, 227b, 104d, 3315, fe0f, caadria2017_067n21, 86b9, db05, eef3, 12a5, aaab, 4896, ef9f, 34e2, 7b54, 2559, 1941, ac92, 3f1f, 4e90, 2eb6, ae6c, c67b, 5836, 01be, acadia14_365ag, 071e, 27a4, ca3e, acadia14_531u, 29ad, 2cef, 1aa4, 1238, bc41, ecaade2016_037b10, 238d, caadria2016_333t14, e22b, sigradi2016_686vv, 63f1, sigradi2013_315, ijac201614201p6, acadia15_343i14, f347, ijac201614208s12, b555, 123e, edea, 1dbc, d8b2, 48c3, e690, 344f, f571, 9831, 2094, c7e1, 249a, 075b, 0bb9, ca81, 15bd, e335, afc3, fe63, e4de, 12f7, acadia17_231m, 7921, ecaade2017_117s, 896e, sigradi2015_10.309t21, 374c, 655b, ceeb, 8667, 288c, 6a55, caadria2016_725k31, acadia14_719c, sigradi2013_397i, 47ad, bb4b, 9a0c, sigradi2016_815gg, 931f, caadria2017_145p38, 0fd1, 3c1e, 0b72, a1a6, 5a04, c5b7, ef6c, sigradi2013_311, f015, c4ba, 0972, 645c, f55a, abe6, acadia16_106f8, 4fbe, caadria2015_124t19, 9d9d, 8a13, 79f4, acadia15_243d10, 4f52, 8d6e, 2e10, c355, 98af, 29dc, 7e9f, d0a1, 2fd0, 9a6c, caadria2016_871m37, sigradi2015_4.219j7, b5c2, 8536, 8a10, 9614, 5408, 27cc, acadia17_36u, acadia15_343n14, 089a, 8f29, 763d, 9b2d, 2e4a, 7b11, sigradi2014_178h5, 41ad, 763e, 99cf, acadia17_144vv, 4c8e, sigradi2015_8.186i13, ecaade2014_078s18, 29b6, 8c43, 2e61, 5591, 9dc6, 4773, 4e66, e1e0, ba34, caadria2015_226r34, c8ac, b72e, e921, 727d, 6443, e5e0, ecaade2013r_001a1, acadia14projects_589h, efef, fcb7, 0bd1, 1520, caadria2016_135d6, ab30, ecaade2017_244oo, 47e2, b931, caadria2015_156i24, 52e2, 61f9, sigradi2016_490v, ba3c, 76d5, 9fd3, ecaade2015_307l67, 80e2, 3eb5, f742, sigradi2014_080m7, 8f41, caadria2015_012f2, cefd, 124e, e3fe, ecaade2015_307r67, bea8, fd81, caadria2017_035y11, ffee, f81f, caadria2016_487j20, 11ac, a786, 3168, ba10, 8432, b826, ecaade2014_194s49, de8e, 9e57, e493, 1f44, e414, 18be, d5a3, 2295, 073a, 3426, acadia14projects_389e, c934, 1d74, ijac201614405u3, ecaade2016_016k4, 7019, d747, cb82, 8efa, 6032, 3413, fff6, sigradi2016_817f, c8ab, 0876, b911, 7040, 0540, ascaad2016_049s20, 335d, 8f35, eacc, 6eb8, 26da, 7438, caadria2017_070j22, 185c, ecaade2015_207h46, e758, acadia15_137m5, ad67, ff93, 4e01, df24, acadia14projects_153b, 86ea, acadia14_101al, eacf, b03f, f48b, 3184, a5e8, 24f2, 87ee, 6b8b, 7099, aa1f, 3641, 9800, 283c, ca1f, 67b9, c6a1, 94e1, e264, a33f, 013f, ijac201614308t5, 0957, sigradi2016_625nn, 272b, 346c, 0564, acadia14_647ax, 8e79, 55a2, ecaade2014_052e13, 7a56, aad0, 815b, 46e1, d1d2, 60c7, 6e63, 6f25, ecaade2015_200f43, 156c, sigradi2013_195, ecaade2016_055j14, fa4d, b438, 19e9, 06f4, d95b, 4a1a, 4296, 349c, 04b5, 6c02, 2141, ecaade2016_074z21, 2d99, ijac201412404i8, aeab, 9995, 1308, 9fee, ecaade2015_193l40, c56a, 1914, cd9e, 6c77, 730c, 6be4, 2e7d, b2a3, d7a2, c20a, caadria2015_119b19, caadria2016_187s8, 7687, 5583, ecaade2015_17v2, 92da, 6ddf, d5ed, 6086, ecaade2014_011g2, acadia17_463ll, cef9, f8aa, d8da, b3e9, ba95, 15f9, caadria2017_031m11, fda0, d3d6, 9f30, ecaade2016_065w15, 17c9, acadia17_608z, sigradi2016_792m, 069b, 9c76, fcaa, 564f, a97a, 248e, af79, sigradi2016_467s, 4a4d, 1d00, 4122, fef3, 9d3e, caadria2017_124a33, sigradi2014_075c7, 7a91, 4410, b025, 6a0a, 4062, f3f5, 5c8c, sigradi2014_313j6, 24a9, 67ce, acadia15_443y18, ecaade2016_238s63, 6dbe, 69aa, 1621, 184b, ijac201614104u3, ecaade2017_003k, dfd7, e209, 26e2, sigradi2014_074k6, 438c, 5429, 917f, 3cb0, f28f, sigradi2015_10.138a19, de4f, 13f9, 07c1, 7426, 947e, a03e, 5541, 9e1f, 1e5b, 0874, a5ba, ecaade2015_180r38, f611, a67b, 95bb, ecaade2017_053n, 647a, ecaade2016_025j7, sigradi2013_359k, 0823, eaf9, cca3, efda, caadria2017_041n13, daef, d35d, acadia15_497m22, 53d4, a050, sigradi2015_6.341w8, 3a34, cbdd, 2405, sigradi2014_075a7, 634e, 3cc5, 27e8, 7c40, aff9, 28c3, caadria2016_073x3, 2b8c, 1a8d, acadia14_177ai, 0046, 16fa, ec73, 71a3, 2865, 7925, 78ed, 8dd5, 085c, 8724, 4711, 7511, 75ea, ca79, b567, ecaade2015_320l70, f242, dbc3, sigradi2013_30h, dde1, d734, dc79, f6d3, e810, 33ec, ed7d, c55d, c998, ecaade2014_224d58, 34ae, d395, 5933, 8517, 1e8a, bb11, 46aa, d798, sigradi2015_8.47o11, ecaade2016_085k24, ascaad2014_008x4, ecaade2016_ws-dleadk68, d0c7, c0b3, 915d, 940c, df4d, ascaad2014_021y3, ascaad2014_018c2, ebca, fd2f, caadria2016_651c28, c037, acadia16_140d10, c8dc, sigradi2014_284a4, 69c1, 624c, caadria2017_110f29, 7f43, c153, 79af, caadria2015_023x3, ead5, d3fa, caadria2017_016r6, 1e4e, ascaad2014_036b2, 2d37, f397, ecaade2017_173vv, 83f8, 0df8, 7922, 2f28, sigradi2013_167, 0dcd, 72f7, 82dc, 97c5, 2213, 2806, 60fb, fd1f, ijac201614204s9, 5cd9, e480, ffd0, ecaade2017_134u, 2459, caadria2016_457h19, acadia14projects_237ax, 6560, 600a, f373, 834b, 7420, ecaade2017_grie, caadria2017_030v10, 52ee, 9523, ecaade2017_100l, 7615, ecaade2015_92u18, d0e2, eda5, ad87, caadria2017_005o3, e905, 1447, 9a0b, acadia14_357ao, acadia14_389e, e67d, 15a2, 8ee2, ecaade2016_ws-dleadv67, 562a, f61d, c3d3, bd14, a647, 1d05, e1a3, 7e0f, 1f2c, fbe9, c38a, 8f15, f617, 6307, 26f6, 2c47, dfcd, ecaade2017_090ll, 60ae, 5575, 4d1b, a62a, f5d5, 860e, 559c, 6844, caadria2015_124e20, daad, caadria2015_206i30, 20bd, 765c, acadia17_491z, c07c, 5694, aa20, 382b, caadria2015_086f13, 2587, sigradi2014_345e9, ecaade2016_221w56, 7dab, 143b, cccf, e10e, ijac201614104w3, 4056, f83b, ecaade2017_273s, 579f, b1cb, 2acf, e475, 520d, 0eb5, ecaade2016_018x4, acadia16_478a28, 7998, 6bad, ascaad2016_022a9, ecaade2017_277ee, acadia14_671j, 2ce0, 496c, sigradi2016_635i, ff83, cc60, sigradi2015_8.47l11, 6687, a06c, ascaad2016_002h1, ijac201513102w1, d3f6, 8079, c7a0, 6161, 4fe9, 56de, d870, 3621, ijac201412402p4, ce34, 1e0a, f6c1, ecaade2017_057g, b6a2, acadia17_37jj, 5da3, a62d, 6f44, f03c, ecaade2017_013oo, 6e8a, ecaade2015_129i25, f144, aec7, d5b5, 1364, 6469, 99e2, 0de4, f22e, 92fe, cb59, e36d, a4ac, 1755, f237, 6d39, 4df1, 54bc, f0c0, ijac201412302b7, sigradi2014_347r10, 2d0e, c430, caadria2015_048m5, b5ed, 1463, ecaade2017_101w, ba77, acadia14_661m, 4089, 9492, sigradi2013_313s, c5af, f0c1, 3a17, acadia14_339aa, deba, acf9, b1b2, a2f1, 5a67, eabf, ascaad2014_001b1, a8c3, 42a9, ascaad2014_028r7, sigradi2016_360p, ec25, 14f4, 945d, c70b, c11b, 0495, 70da, a42f, 74a1, 8533, sigradi2014_201i7, ac3b, dcbf, ecaade2015_21m3, 348c, 20ad, 5a7a, 7365, d216, d017, 2f01, ecaade2017_181s, 140a, acadia14_463au, 384e, 80d3, df99, ecaade2016_075x21, caadria2016_177i8, ascaad2014_009d5, 3f12, 9d27, e7ea, 1931, 9089, 1b59, 23d9, f635, e5ea, 8c86, f741, cc8a, a6bc, a337, ecaade2015_115t22, 0c06, 8e41, 0761, 8716, acadia15_185g7, 4321, 993d, 37f1, fa54, b850, cba3, 891a, ecaade2013r_007f5, sigradi2015_3.370x5, 2bda, b23d, 38db, 789c, e351, 068a, ecaade2016_078a23, ecaade2017_264b, 6a9e, 94d2, b3d1, 0a4b, 7e27, 3f29, 73f5, 2111, 1ebc, ecaade2016_154o42, aab5, aec0, 380c, acadia14projects_247z, 81a9, d7f2, 65cc, caadria2017_134b36, cb44, sigradi2014_114k9, f1a1, ecaade2017_302tt, 4be6, ecaade2017_148rr, a193, 8d58, a861, c86d, 4dc5, 13c0, 71f8, ecaade2016_013p3, 1a63, 70bb, c83f, dbad, e4ad, a39d, 316d, 32d3, 37d7, cc7d, 383e, 3e32, 92bb, 2445, 9897, db97, e2e7, c013, 9771, ecaade2013r_010p6, 56da, f608, e1b5, sigradi2016_448l, 610c, 5394, 1786, 9e6f, b77e, be2c, 59a4, 6616, b69f, cf49, e191, f036, 455c, 881f, sigradi2016_625a, 0625, 341e, 951a, 3945, caadria2016_549l23, ad0c, e933, acadia14projects_317ac, e10b, 821d, ac38, ascaad2014_003x1, 7d8f, ecaade2015_199e43, acadia17_648x, b364, cb98, acadia16_308s18, 6c93, ecaade2014_104s23, caadria2016_787h33, 9c92, b9c1, ecaade2016_104p28, acadia14projects_661k, f5e9, 6954, f0da, 727f, e187, 043e, d48f, 9bcd, a50f, afb2, ecaade2016_193n51, 832e, d8eb, ecaade2014_022y5, f829, 6eca, 2ca6, 255e, 024b, 173c, f225, f337, 7374, 25b3, ecaade2015_314b68, ecaade2015_138a27, f022, caadria2015_073x9, 6d6b, e5fb, 802c, b852, ecaade2014_139b31, 6194, 3fa1, sigradi2013_326f, ecaade2016_164p46, 9a9d, 4a3b, 5cdf, acadia15_232t9, fe4a, 23ca, 4d76, 35d5, caadria2017_190k45, dd0b, e2d5, bdda, acadia14projects_153az, 75f0, d3d2, 9d38, sigradi2014_152s3, acadia14_63ad, d3f3, 41a6, bf3f, dba4, ebf9, caadria2015_218p33, e0ed, b849, 0e26, c980, 5cca, c02e, bb89, caadria2016_229y10, e097, f416, bed5, ba7b, ecaade2014_066s15, daaf, bf73, acadia16_344e21, 52a7, 64f8, 7b89, 2cc0, 0e9d, 3754, 51cf, f799, 3769, 8b2c, 49f6, e5bc, aa80, ecaade2014_010g1, 3992, 5f98, ecaade2017_056qq, 1e55, caadria2017_115n30, bb7c, 4970, 3539, ecaade2017_282o, sigradi2016_801t, fb54, dad6, caadria2016_085k4, 1ad6, acadia14projects_267g, cf6f, ecaade2016_033h9, ecaade2015_318x69, ecaade2015_138o27, da9f, 5963, caadria2017_015o5, eec3, 4d96, 564b, fe98, 50e0, 9f96, acadia17_162o, acadia16_298l18, 998e, 3057, 6261, 3955, acadia14_389c, 36a5, 008b, 4f46, fe00, f6e8, caadria2015_170t25, 89ec, fa29, ijac201412404u7, d29c, caadria2015_086g13, caadria2017_086k25, ascaad2016_031m12, 9e8c, 9eca, ijac201614205g10, ijac201412404x7, 04aa, ecaade2016_078j23, 3e44, 81c8, f6fb, e608, 4466, 94de, caadria2015_130w21, 655f, 15a6, 9d8e, cf36, ecaade2016_006m1, e4c4, 20c1, 839d, f154, d84d, sigradi2013_304c, 93ea, acadia16_362k22, 25b0, 157b, 9c44, 5ef9, f2f8, 8ec3, 7a8f, caadria2017_104s27, acadia16_12i1, ecaade2015_53x9, f192, 2716, 0e57, f9ef, 5d45, c4d7, c484, 9c05, 9919, ecaade2014_121z27, acadia14_301c, acadia17_26f, 1b06, ecaade2016_215v54, 2e6d, 7542, 608b, ijac201614208p13, 09ba, b978, ecaade2017_019gg, 3194, 04f2, acadia14_145ae, ed70, eef5, ecaade2017_228w, 71d2, 5c3b, 416f, 90e7, acadia14projects_389d, 61d2, a30d, 8a63, 47f9, fc28, 7296, acadia17_501ss, 1808, caadria2015_206a30, acadia15_333w13, acadia16_116p8, 791d, acadia15_263s10, acadia16_44m3, 5c0e, df1f, 34a9, ascaad2014_005f3, c2c7, 1cf9, 3334, 2133, 6012, 829e, ascaad2016_009p4, 6250, sigradi2013_248f, ecaade2017_072a, 8ff8, 5b53, e559, b1ba, 7b88, 0b8a, acadia17_247kk, 14bf, d81e, 85f0, dd8d, ecaade2017_057ff, caadria2017_005b3, c6cc, d229, 8d4d, a343, 83f3, 7bba, 9850, ecaade2017_244nn, 9c4f, ee4a, acadia16_318p19, sigradi2014_049g5, b128, 2ab6, ecaade2017_080hh, cbe0, 7c35, a9b4, ijac201412402b5, acadia14_463b, ecaade2017_077qq, 9d84, ecaade2015_152a32, ijac201412304m1, b1cd, 08d8, ae29, caadria2017_046l14, 5994, 1197, ascaad2014_004d2, 3c38, aad2, a0ce, 20d2, sigradi2015_sp_12.402z31, 35db, 8c2f, ijac201614206v10, fc03, 5306, sigradi2016_809pp, a8b6, 2368, 1832, sigradi2014_048b5, f08a, 1e1f, ef78, sigradi2015_10.307k21, 274f, 5eb4, sigradi2016_484pp, a23c, ecaade2014_072f18, 964f, acadia14projects_453f, 3614, 7d44, ecaade2015_138z27, 2c81, 61c8, 8064, ecaade2016_071t19, c4b3, 748d, 28c7, 8965, 6318, 7fba, 824c, 527e, 698b, a1ba, 29ab, 8e1b, c434, 47b4, 496f, 2eb5, 81fe, 54a6, ascaad2016_007m3, 6a2c, c745, aa48, acadia14_53j, b626, 48aa, 96fb, 41c7, 78e1, 22e3, 82af, sigradi2015_12.19y26, ascaad2016_057p22, ecaade2013r_002e2, 2fb9, ecaade2016_067s16, faf4, 086c, 6bf9, 06c8, acadia15_211u8, 67f1, 077c, sigradi2015_sp_10.16e31, a155, 9edc, a0b5, 7d23, 1a30, 8629, 2396, 4fce, cc64, fba9, a79d, b836, ada8, cb7c, caadria2017_051n16, 86ad, ecaade2014_112y25, 084c, 4868, 87e4, 67ed, 4804, 279e, 23a8, f962, d73f, 906f, ecaade2016_243u64, d127, ffba, 55e3, 243d, 0274, 3d41, c9d4, ecaade2017_308dd, 49e2, 7052, a669, b55e, dcde, 8fec, a2c7, ea2e, ecaade2013r_003j3, dd1e, 4980, e79f, efeb, f2b0, 76ae, 5ff0, 707f, 64cf, fc32, 78c5, 97af, 5913, ecaade2013r_009i6, caadria2016_507i21, acadia16_62p4, 1cc5, 5114, c0fa, fc31, a8b7, abeb, a059, 8ce2, 0831, bd97, e488, ecaade2013r_014h8, 7474, acadia17_678jj, 1344, 2cc5, 8c00, ecaade2014_066v15, 6333, 690000, ecaade2015_196b42, acadia17_678dd, 013c, 9597, caadria2016_477u19, eff9, f556, 82a2, 83a5, dc8c, d8bf, 7087, f8c1, 483c, sigradi2016_363hh, bd20, caadria2015_081l12, 39c8, ffdb, 7b7a, ijac201412403y6, d6df, 7480, 21ea, 3640, 153e, aad1, 5e31, 8d85, c48c, 3e6e, c025, 55f2, 222e, 601e, 055c, caadria2017_016p6, ijac201513206e9, 3734, ecaade2016_208s53, ab07, fe59, f414, sigradi2015_8.189u13, ecaade2016_188l50, c186, fc26, 4c99, 5e7f, 853a, 8b07, cbb1, 43fb, 7f60, 1b6f, db75, 54e9, 6dbd, 233e, 81a0, 7067, 78a6, 2af2, 0d68, ccc0, 241b, dae0, e675, 9d19, 8bd4, 2d6e, caadria2015_208i31, sigradi2016_484k, 041e, fc4f, fe4b, sigradi2015_8.47k11, 40e8, 99a8, f2b8, 8357, acadia16_34w2, 58f0, 5688, da9d, d4d0, 4488, 43ae, e9e5, sigradi2013_275c, 629b, caadria2015_012d2, d3a8, c431, fe50, 8d0b, ecaade2017_083oo, ijac201412304x9, acadia15_95m3, f0c5, 3392, a9a6, 787d, a5ee, b755, sigradi2013_386n, 0fef, afb1, 9165, c950, e303, e4cf, 24a8, ecaade2016_011g3, f195, ecaade2015_171v36, 1de6, 9539, 2016, ascaad2014_007w3, ecaade2015_269l59, 6f8b, 557d, 4ad9, ea1b, 76db, sigradi2015_9.347b18, sigradi2016_483gg, 0655, ecaade2015_13o1, 473c, f859, 7b34, d18d, ijac201513305p12, c7c7, ecaade2016_087r24, 17f9, 46c2, bab3, 3700, 43c7, 7449, d31a, 765e, 398a, b985, 38dd, acadia14projects_53o, 96e4, 2059, 0331, acadia17_570q, 83c2, caadria2016_187z8, 5d61, d8b3, sigradi2015_sp_8.326x30, sigradi2014_172y4, ecaade2015_221v48, bae2, 5a88, a316, caadria2016_373k16, 46a0, 4700, 0c8a, ecaade2015_61o12, 4af0, 51bf, 3d91, dba5, d525, 85d3, 53c6, ecaade2016_190s50, 4819, sigradi2013_411o, af20, f81e, ijac201614403k2, 707d, acadia17_648uu, 958c, acadia14projects_145ae, ecaade2015_268z58, e031, 708e, 3efb, 4ded, ecaade2014_108j24, 67a0, 3a71, 1291, 603f, sigradi2014_265n1, 0621, 0b2a, 6502, a078, acadia14projects_375ay, caadria2015_090e15, 8cf3, 932a, ebaf, caadria2015_226w34, 1547, 1204, d2aa, c842, 5560, b3a0, 9326, caadria2017_096c27, 1524, ecaade2016_067h16, c5d0, 353f, 7510, acadia17_445r, 19c7, fa5c, ecaade2017_033t, ascaad2014_017d1, 0ad4, fcff, 640e, eb2d, ecaade2017_309yy, aff7, 3b6d, caadria2015_087p13, a1f9, 698e, 822d, f46c, 7265, feab, 73fa, ad8c, ab7a, 38bb, d0a5, 3378, sigradi2015_8.163d12, 554f, sigradi2014_329w6, 454a, bb5f, 2249, sigradi2016_512b, b857, ecaade2017_215eer, 1764, 8133, ecaade2016_230y61, 4407, 90a6, sigradi2013_429m, sigradi2016_490bb, acadia14_565i, caadria2016_301n13, dba1, 599d, 0ae4, ijac201614201u6, 6e6d, sigradi2014_247l9, 16c2, 6588, a445, 70df, 0815, e391, 09f8, bdb5, 9576, 87fd, 0690, 72f8, 0bb8, bc78, d247, e43a, ecaade2017_077xx, 5512, bdce, 2b1d, 285f, 0991, 461b, 36e8, cd84, eb87, bac7, 59fe, 607e, 25db, aacf, e80c, acadia16_224p14, 620b, fcad, a19e, 9131, e110, ijac201513305g12, e3d9, 6310, 55ec, caadria2017_029s10, f7d9, 9812, ecaade2017_203mm, 57f1, 3196, sigradi2014_085g8, ecaade2017_202n, f197, 67df, ffa4, ecaade2014_052j13, f7bb, b158, acadia14_101n, e37f, 5d83, caadria2016_725l31, ecaade2017_009cc, 13bb, 937e, 878b, 4752, e440, ascaad2014_005b3, b711, 01c2, ascaad2014_024s5, caadria2015_194t28, 8f63, 0a43, b30b, ecaade2015_227v49, 92a1, 5b9b, 8a1c, ascaad2016_025p10, 4178, 53ad, 5a08, 8633, 0e12, e309, 3613, 2b17, 55d8, 92b6, 9a57, c874, 19d0, 29c2, 348b, ijac201412402i5, e6af, e1b4, ecaade2015_64w12, fcd5, e746, ecaade2017_122mm, ecaade2016_191y50, ecaade2014_055x13, 6470, caadria2016_311w13, a19c, a5d2, acadia14_125ac, ecaade2015_293x63, ecaade2017_189tt, 41d0, a8b2, ef72, 174a, aa79, 7761, 497c, 3573, 1192, 36c8, caadria2015_049d6, 6690, daac, e313, 04c6, ecaade2017_234m, 5f2e, fe5b, a536, 1148, f749, ecaade2017_146bb, 8c5b, 7a49, 68ae, ac8c, 0d35, ijac201412403j6, 2955, 12f0, d80c, 8657, 2197, 3319, dc88, sigradi2013_414r, caadria2016_177k8, 338a, 2a60, ecaade2016_091h25, 43ce, 421c, 1b61, d602, ecaade2014_072k17, 8929, 9b74, 484d, 8f8a, 0626, bc31, ijac201614201f6, 6940, 7fbe, ecaade2016_078e23, d393, fa70, 964e, fb9e, 6347, ijac201614205l10, 52c3, 6010, 3d1f, bcfc, c544, 8869, 8d48, 9f7f, ecaade2016_217k55, 0e36, 386e, ijac201614309s6, ecaade2017_094j, 6b16, ecaade2014_186p47, ecaade2017_144s, f0ba, caadria2015_114p17, 633e, 342f, d0b9, caadria2017_062x20, dc2d, c0d9, 8af0, ecaade2014_214m54, 6d0c, d08c, c032, 498a, c638, 86ab, 37f5, 87f2, acadia15_371m16, ea2c, 6bd8, dc49, e3e9, 1b0c, 65ff, 928f, 4bc3, 4e09, b9fa, 462d, 247e, 296a, a1ca, dfd3, 7311, 5f7f, 9713, 44cd, sigradi2014_164i4, fee1, sigradi2016_690e, 4fb4, ecaade2016_241g64, ascaad2016_040d16, 2d3a, 3ff2, 48a2, 5586, ecaade2017_282p, 9ec8, 46f6, acadia16_130n9, bb95, sigradi2014_057s5, 58d3, 3564, f0c6, 49e4, sigradi2013_194t, d672, 4b21, c59d, 7544, 1715, 5feb, 8a72, ijac201513201a6, 4487, ad4f, 31d4, 127f, e017, acadia14_311u, f78d, 3d72, b41c, 8c1c, ecaade2014_240j62, a460, 9588, a7c1, acadia15_223k9, c243, 331a, 22d2, 5cfd, d900, ecaade2014_149o34, acadia16_352d22, 074f, 66e6, 4f9f, sigradi2014_048z4, acadia16_164t11, 6717, 4082, 76bb, fa3f, 588f, ecaade2013r_012o7, 4914, sigradi2016_695n, caadria2016_013d2, acadia16_344n21, ecaade2014_202s52, 97c6, 63a0, d9c6, 94c1, 1ade, affc, acadia14_699n, fd36, af8f, d37e, sigradi2014_144a3, b399, b185, 0cc5, 8e00, fd21, 01e5, cdc6, abaf, 14f0, aba6, 7f5a, 80be, sigradi2013_326h, d3b4, 5a0a, e1e8, 21e5, ecaade2014_192h49, c135, eb5c, a6ed, 60ee, 2c05, 5f69, 1f0f, ijac201412303z8, 200c, e813, d739, acadia14projects_565ab, 5652, ascaad2016_059l23, 5a8a, ecaade2014_095s22, 8e2f, 4e53, sigradi2015_11.166f26, b790, dec3, bb90, 6931, 832d, 6fe3, ecaade2017_029w, b9d5, 864d, f9dd, ecaade2017_017t, 20b0, f51a, 511f, caadria2016_549s23, 2b20, c00f, b0fb, 0e76, 00e1, 69c3, ecaade2017_198b, d0e7, 4bdb, 07d7, 24e9, 21e3, d429, ad0f, 9d90, 2b2b, 3735, dd42, caec, bb2c, 7ddb, caadria2017_002n1, bc23, 1994, f5e1, caadria2017_118x30, b0e7, c2d8, 9b52, b244, f779, fb72, 2852, 24d5, acadia14projects_473ag, 9749, acadia17_290g, ecaade2014_014g3, 1d50, 6e67, ecaade2016_002b1, f537, 05fb, acadia17_570aa, ecaade2013r_020t10, caadria2016_013x1, ecaade2015_227o50, e67f, b20b, 61c4, b36b, 343a, 94be, 44b8, 3bb9, acadia14_445ah, sigradi2015_11.165m25, 1aa1, 949f, c8bb, ijac201412404y7, d864, ce74, a2e1, f3c8, 108d, 6da9, 4a53, efad, 9166, e291, 9996, 00ac, 433f, caadria2017_124v33, ecaade2014_038e10, 56cc, b1f4, f30b, d93b, 96ef, f9be, 04ba, 59e0, ecaade2017_149r, sigradi2015_10.309r21, acadia14_63ae, 4099, e1df, 3124, ecaade2017_210v, 2543, 84e6, 0acb, 5a07, 33f8, ecaade2014_176y43, c28f, 7028, 86f8, 6d94, 3175, cdd4, ee30, 3f05, ecaade2016_084h24, ascaad2014_002m1, 4210, 0b83, 9242, 9106, 2f9a, b019, 5d32, 558f, aebf, 5e03, fade, e5be, caadria2017_069a22, 2e40, 2baa, 6daa, dc34, sigradi2015_11.222o26, 84b0, 5ca7, 7bc7, 25d8, 1c14, 4db5, bfdb, ascaad2014_024h5, caadria2016_353z15, c1bf, 9672, acadia14projects_63ac, caadria2017_165v41, d2c1, ascaad2016_012u5, 14a1, b15c, 29db, 70dd, ecaade2017_148a, ecaade2015_17k2, 1763, sigradi2014_074f6, 808d, 79df, ecaade2015_86h17, ecaade2014_086p20, 2ca3, a7a9, 7967, 7a95, 22b7, b063, 60a2, 5f66, ecaade2016_223z58, ecaade2014_218a56, ee00, ecaade2014_208a54, e765, ecaade2016_075k22, 1bf3, caadria2017_040n12, 8148, 60b5, ecaade2017_157hh, 21bc, 5f70, ecaade2017_268aa, d87e, 427c, a29b, ecaade2014_031r8, caadria2016_477a20, 4dce, d230, caadria2017_048p15, 909f, 22ec, 9d17, 025c, 7b99, 1b04, 62f7, ba75, ecaade2015_228a51, 9907, 93cd, 630a, sigradi2016_654qq, b3d9, cb07, eaaf, 9796, 40df, 22ed, f6f0, acadia17_455q, 9e7e, 6ae6, 5dd9, ee11, e131, ecaade2016_113x30, sigradi2015_4.52i6, 2b0a, f336, f803, 6558, acadia17_520u, 38f2, 3595, 3980, ecaade2013r_003j2, c89e, 6ef9, f52b, 90d8, a473, ecaade2016_203e53, 9276, a125, 04c7, e769, 84eb, a46b, ec26, caadria2015_220g34, 2a88, 8d82, e8de, b396, 4c78, 972e, b56f, ascaad2014_026v6, ecaade2017_181z, 3767, 598c, 6861, b479, acadia14projects_375f, cfc2, ecaade2015_158u33, 2cec, 41d5, 9f17, 6274, ecaade2015_269n59, 9c19, f740, 3b75, bc39, 60fd, 3d22, 4813, f462, 5ddb, cde9, 0b18, a465, acadia14projects_549r, 0c07, 4cc6, 3e3c, ae96, 01e6, 6aa1, fa7b, 6304, dcac, acadia14projects_115aj, 566f, 84f1, 52af, 781c, 6be0, 35cf, 7c69, 7d2d, a8f3, eab5, e20c, 5773, 38e0, bbdd, 67bd, ijac201412306b3, sigradi2014_329y6, 3dbf, 7a69, c584, e80a, f25f, 485e, caadria2016_115n5, 87d9, 4432, ab93, ascaad2014_016i9, c881, a3ce, 03a6, acadia17_70dd, 115b, 486e, 997f, ed39, ecaade2014_153m37, 25e0, 82f1, df06, ascaad2016_048o20, ijac201614306z3, 504c, ecaade2017_293xx, d9ef, 5c64, acadia15_251r10, 1278, 9319, ecaade2016_139w38, 15c8, 048a, 2a35, c4a6, sigradi2013_96, e029, 5a4c, 94c4, ecaade2017_042cc, 8946, 56f6, acadia17_648ll, dfb0, 8bc5, 968a, cbdf, 96f2, a33b, 5ac2, acadia15_211w8, 91cf, ecaade2016_119t32, 064c, a947, 440b, caadria2017_118b31, ecaade2017_157yy, d766, 3aad, c48b, 3ca3, 4102, ecaade2015_285f62, ecaade2015_180a39, 65fc, 0648, acadia14_153az, 7fa4, a021, c4e7, 6c86, 4d7e, bcd4, caadria2015_072s9, 9784, 4065, 7ad1, b36e, 6930, acadia17_618ll, 2199, d56d, 9110, bcf5, b842, d453, 07ad, dd4c, 7b8a, c868, e278, 1a37, 6ec8, 4316, 565f, 69c2, acadia17_358rr, 006a, e2c2, 30c7, caadria2015_065w7, ecaade2017_044pp, 1158, acadia14_565ad, 3f7a, ecaade2016_046w12, ecaade2015_72z13, acadia14_555c, 797c, 24d7, 3733, 3be4, e345, 2150, 1df3, 37b1, 1214, 5cff, 6d7a, bd0b, b425, 3408, caadria2017_048l15, df27, ascaad2016_035x13, ecaade2016_104r28, ecaade2017_269vv, ecaade2017_023ff, 78c2, 7bdc, ecaade2015_215p47, c913, d440, 70e8, 6e22, cfbe, 0086, ecaade2017_061g, de5d, caadria2015_081k12, 4ad3, fd62, 0f11, 8fa3, acadia16_298o18, 91f4, a039, 543d, 7a8e, f646, d416, 2d5b, a582, 1c94, 6aa4, caadria2016_601c25, ff46, 6d43, 65af, ecaade2015_116n23, df5b, a6bb, 01f7, 87a2, c46d, acadia15_431j18, 1df8, 2f9d, caadria2017_115p30, 9cb8, 432a, 00ce, b980, acadia17_501rr, 004d, 449f, 208b, caadria2017_047d15, ecaade2015_172c37, caadria2015_139u22, f7c8, 22dd, ecaade2015_103r20, sigradi2015_10.140r19, 8dda, 9d93, b369, ecaade2016_096n26, ecaade2015_21t3, 2dde, 6271, e6df, ijac201513102x1, ijac201614305b3, 5df7, fb1c, 549f, 014b, 5c87, 96c1, 99b8, 3c54, 3d6b, 4563, 2265, ijac201614304x2, 7d37, ff0a, ascaad2016_031i12, 8d20, ecaade2015_221z48, b5c9, ecaade2016_ws-afuturem67, 76d8, dad1, 873f, f9f9, eac6, baea, 474d, 00d3, acadia17_273ff, ecaade2017_230nn, ijac201412406o9, af37, caadria2015_070c9, 68bc, 5938, ecaade2017_173pp, 1e66, f6b6, d44c, 30bc, 68a9, acadia16_88d6, caadria2016_693y29, acadia14_23ay, 53ba, eff7, 9af2, 8ed8, c75f, d907, af59, 4ca2, ecaade2015_261k58, be32, d60e, caadria2016_229n10, caadria2017_004m2, 5467, sigradi2016_534yy, 9f3d, d2ca, acadia14_637ai, 9491, 12ce, 03e6, adf9, 127d, 554d, 4a07, 1c2d, 08b5, 13a1, 6b82, aee7, acadia16_106x7, 0de8, 2436, b19a, acadia14projects_281t, c1c5, acab, 33ef, 3d53, b8eb, ecaade2014_177v44, d959, c761, df6c, 61a6, a084, 1442, 6fc7, 7521, ae46, 1f5d, ea42, 984b, 2327, 92c6, ecaade2015_285d62, ecaade2017_192d, e302, 1c62, 4ca1, 737b, 7880, 2317, 5205, 36b9, 9104, b8ad, 5f6f, 433a, ijac201513201w5, 6cae, ecaade2014_168t40, c2a5, 46e6, d9fd, a8e3, acadia16_88b6, ecaade2016_080a24, a3fd, ecaade2017_157pp, 4029, c372, aa03, 211f, sigradi2015_4.219h7, bee2, 2a3b, ecaade2015_193g40, 8891, 4759, 2c89, cbee, dd33, d361, e72e, 5bf5, 297e, caadria2017_085b25, 2974, 8fa8, ecaade2014_194v49, 4014, 40d9, ecaade2017_053zz, c027, ecaade2015_171s36, a795, sigradi2014_305m5, 39cb, 3f73, c5aa, 7066, 8ff9, cdb7, 8a32, e7d5, 1dc3, 7434, ecaade2017_255j, ecaade2013r_009w5, 9eb1, ef3c, baae, ecaade2013r_019c10, f446, 83d5, c74d, ecaade2017_148qq, 9262, 7603, caadria2016_157x6, 8338, ecaade2015_221u48, ab17, 4091, 5915, 52d5, 1a6f, 5055, d199, acadia14projects_435al, ffb2, 66d7, ecaade2016_071k19, 482b, 14a9, acadia17_221aa, ecaade2015_83m16, ijac201412405n8, 61c7, ecaade2013r_007a5, acadia14projects_579f, 8212, 818d, cc40, caadria2015_124u19, ed2f, ecaade2013r_009v5, 4b70, ecaade2015_158z33, ascaad2016_051e21, 6084, 4bc8, ecaade2014_157h39, b681, b800, acadia16_12e2, sigradi2013_42p, 8702, acadia14_473at, caadria2017_015y5, 6e9e, sigradi2015_10.138z18, 4b36, 37be, 3b84, sigradi2015_11.222p26, 58aa, acadia15_211y8, 87de, fa7f, 056d, edd2, 435e, 2420, b607, f6e7, ec17, ascaad2016_038k14, 7022, e3fa, bd02, fbca, 735f, 3e3f, 30ca, 057b, ba60, 7c85, b416, 657d, fa14, a2f4, caadria2016_405e17, 9074, 4ab2, 4532, 9a4a, acadia16_402t24, 9c6a, e986, 055f, 902e, 4168, 9cff, aec6, cece, 0878, acadia14_473ar, 0aac, a704, ascaad2016_013w5, ascaad2014_018e2, efed, ecaade2013r_014c8, 8c98, acadia14_281v, a84e, 60a0, a174, caadria2015_213e33, ecaade2014_201a52, 6ded, 600f, 91c3, 5c75, debb, ecaade2014_055a14, b00c, d590, ijac201513206a9, f027, ecaade2017_203u, ecaade2017_052oo, sigradi2015_8.328r15, ab18, acadia14_681ak, 1843, daee, 6562, 50d5, ecaade2013r_018u9, ecaade2017_041p, sigradi2014_032c2, 5f51, 17db, acadia15_161l6, 60eb, ae5e, caadria2016_147g6, 1913, 5d43, 72e2, c98d, 1059, 1f49, 2a87, 9783, d477, 5c7c, acadia14projects_655w, ea79, d10e, c1b7, a1e1, 915e, caadria2017_057d20, ecaade2016_074m21, 0997, 663d, 2ee1, 0488, caadria2016_187o8, a952, 7777, acadia17_339pp, 5984, ecaade2015_250g57, 6109, fd46, f66c, e60c, caadria2017_008c4, 429f, da4b, 9c2f, bd08, a387, ecaade2015_297a65, acadia17_373k, abe2, f7a1, 2764, sigradi2015_8.41u10, acadia14_101w, 5f49, caadria2017_079t23, a02f, dc05, e683, c6a3, 9397, 3607, cc7f, acadia15_203f8, 3820, acadia14projects_301d, fdd3, acadia14_435ai, 9d9b, 53a1, 644f, 26de, 4bf7, ecaade2017_041l, 985b, acadia15_371k16, 40d6, acadia14_627am, ecaade2015_144c31, 0476, 2183, ecaade2016_126m34, f603, 2dcc, caadria2017_009w4, acadia15_371d16, 02aa, 33b8, 2978, 6017, 7e7b, acadia15_173v6, 07e1, ad7b, 034e, 6e6f, acadia14_267o, d386, 42ab, bafa, sigradi2013_234f, 1959, 507d, 1281, 659f, 3563, ecaade2017_149j, 4c38, ascaad2014_036f2, 1cab, ecaade2017_039b, f0b8, 32f4, 280f, 2a2c, acadia14projects_365ad, 071f, ab0d, 1604, caadria2017_023h9, 0bbe, sigradi2014_063z5, fe09, 7a9d, 5aa6, ffc8, 9a29, d96a, de2c, 27d9, 0cb2, ac3d, f136, caadria2015_072u9, ecaade2016_223j58, 98d4, d6a8, 641a, 94b0, ecaade2017_099a, 0cbd, 4489, be45, ecaade2013r_002c2, 4598, 084a, 40c3, 7626, 55ca, e69a, 5f6e, 9a42, 1b9c, sigradi2014_045h4, 0319, ecaade2014_010i1, 31c3, acadia16_372e23, sigradi2013_215d, 24ba, 73e7, 32a5, ecaade2017_152dd, 9a3e, caadria2015_139r22, 93f4, e762, 5a83, ec19, d1a3, ecaade2015_113j21, 716d, 26bb, 8c25, 53f3, b18f, ecaade2016_072s20, 9a03, 49c7, fd78, ascaad2016_030g12, 7429, c9c7, 1e5c, acadia14_153at, 8173, 05fd, ecaade2014_133p29, d002, 753c, afcc, 32dd, 5103, 9ec0, 32ea, ac2c, 9118, 0178, 16d2, e9eb, c579, 7431, fc9b, 1f81, 04ce, 635c, 9852, ecaade2017_008r, c321, 6ea5, ce58, b381, ecaade2016_018d5, 2897, d07e, acadia16_260i16, 590b, 8d0f, 813e, 4723, acadia14projects_23y, 1a36, 0f21, ijac201614405h3, ecaade2016_118a32, 6a0f, f2c2, ecaade2014_044t10, 9938, sigradi2016_647mm, 1830, 54d3, ecaade2016_147s40, 020d, a08b, e162, c62d, 972f, b26f, sigradi2013_285f, 0f61, aba9, 1822, 45ba, 4e41, 8596, 29c6, ecaade2015_200j43, 0870, caadria2016_693c30, f502, 1104, a9b0, 3757, b07d, 97aa, 629a, 65e2, 2734, 96fd, 9731, ecaade2015_144g31, f34f, 0f0c, ascaad2016_007k3, acadia15_81v2, a946, 173b, e625, 71d3, 9a3d, e5e4, 8c92, 63e8, 1cd6, ad88, 0f0d, 365e, b571, ecaade2014_079v18, def2, 8897, 7d52, 5742, 778d, acadia17_257ww, ecaade2017_164ff, ijac201614305n3, b09c, ecaade2014_049x11, acadia15_284r11, ecaade2015_161e34, a559, 5fcc, ee56, b461, 14b9, 3675, c4b5, 3e1f, 9b65, 534d, cd15, a6f9, 107c, a829, def0, bb9a, ecaade2017_101v, be57, 4b06, 1ff1, 3852, ecaade2014_194k49, 6c5d, ecaade2015_227z49, c173, 271b, ecaade2015_196g42, ecaade2014_182a46, c7fb, 1805, sigradi2016_801r, ecaade2016_058x14, 10db, 65a7, eaf5, ecaade2016_168h48, 84a9, 2523, 37dc, 4969, cb23, f1a9, 8606, d49d, 1d93, 027b, 9998, 703a, 46af, 3cca, f11b, 33db, d668, 067e, 3f75, sigradi2013_157p, 187e, 1a22, 12b7, 1ebe, 3ec8, b5e1, 4534, ijac201412408v2, acadia14_463t, 6e05, 9e9f, acadia14projects_517t, 507e, d4f4, 1109, 4395, 2a77, 8992, 10c6, 79f6, 3103, ecaade2016_083f24, bd89, be10, b9c5, 25f4, 8be3, acadia16_244o15, acadia14projects_531k, 3ccc, acadia14projects_671j, 28eb, ecaade2014_052n12, e456, ecaade2016_102f28, e2ac, 827e, ecaade2015_155f32, 815c, 012a, a2de, f4ee, ecaade2014_168g41, a192, d175, acadia17_608dd, acadia17_137kk, 6e4d, 4a0f, 80c0, e6ee, ecaade2016_074j21, acadia17_581jj, 1dc6, 43d3, f987, f8ed, 1f1c, 2aab, 61fb, 6f92, 244c, 8236, 8fd9, cdc4, ecaade2013r_014g8, c6bd, a2cd, ascaad2016_045u18, 3fa4, b90e, 9939, a9f7, 14bb, a7ba, 2138, 7191, f5c8, 5aa3, fe16, acadia17_338ff, a326, ecaade2016_142b40, caadria2015_209a32, 53b6, e512, 0e18, d644, 533e, c835, ecaade2017_077ww, sigradi2016_686uu, f0fe, 757e, ecaade2017_116k, 28da, dac6, sigradi2016_710dd, eb4b, 9410, d6db, 8a96, d464, a909, 69b2, e25a, 27e7, acadia14_435ay, b308, 025e, ijac201614302v1, b16f, fc78, 2edc, a6a4, 9a11, caadria2017_094u25, ecaade2016_095c26, 2fc2, 48b3, 7efd, 9c68, 6249, 7c14, ecaade2016_230o62, caadria2016_425g18, 8c79, 42f2, 664b, e0db, a4d6, 1496, ecaade2016_094o25, 6e36, 09ab, sigradi2015_11.8j23, e803, ijac201412303x8, 4843, 66ac, 837d, ed50, 2f2a, 379f, 3a66, 339c, b9ae, ecaade2016_021f6, 0355, 608a, 327a, c911, e805, 4664, 3f3c, e5e8, 1e91, ecaade2015_206z45, ecaade2015_11d1, 50ed, 4c2d, ecaade2014_024u7, d152, 8804, 301a, ecaade2017_230c, c7e4, 82d9, cb31, 3c34, ecaade2017_232g, 10dc, ec4f, fe25, bf41, f81c, c95a, ecaade2015_22z4, 691a, 1bdb, ecaade2017_083zz, ijac201513103v2, 4086, sigradi2015_3.65y2, 6e49, 2c73, 798b, ecaade2017_248yy, 337b, f059, 4041, ad1f, b761, e60e, 0c75, 908c, ca0e, 3039, acadia17_322d, 357f, ecea, 6538, acadia14_125r, 0239, 0cd9, aa6f, 9288, 6698, 2f8a, 11f9, bd6f, 770f, ef70, sigradi2016_484h, 82f3, 7d7a, 0743, a7ce, ae3e, 3632, 6134, bb0c, 9cc9, 97ce, d16a, ecaade2017_215yr, 9cef, 9f12, 389c, fb29, 42ba, 715d, 011a, 2539, 7d9e, 60f4, sigradi2014_045g4, ed1c, f302, aa74, ecaade2017_006rr, caadria2017_145m38, 7fa3, sigradi2013_393z, 331d, 0c62, 3225, ac98, acadia16_34a3, 6d73, acadia17_127ee, sigradi2016_364ll, adf8, ascaad2014_019h3, acadia14projects_267m, e1ee, ecaade2014_173i43, c28e, 228f, d208, acadia14_671t, f541, 6f7a, b5f0, 8548, ecaade2017_290ss, ba01, caadria2017_124u33, ac23, 50ce, 9d28, acadia14_389f, e8b7, 5059, 285b, acbb, d015, ffb0, 7962, 31bb, 5525, 731e, 2bef, ecaade2016_095f26, 3288, 4795, c510, ascaad2016_022u8, c63e, ecaade2014_149l34, caadria2017_096u26, 3bf3, ecaade2017_215ee, acadia14_135n, acadia14_339ai, 6877, a479, caadria2017_056a19, sigradi2015_sp_2.112h29, 7ad2, caadria2017_005t3, a676, 7c36, ecaade2017_170h, cbc1, 9b76, caadria2017_035v11, ecaade2017_308ii, acadia16_8c1, 31da, 3d60, 2c4a, 51e7, 6fef, ecaade2014_014e3, 1239, 17ee, caadria2017_163d41, ecaade2016_217y55, a2a1, 3db1, ascaad2016_023a10, a2dd, ascaad2014_017r9, 2be9, 8b29, 3f0f, 3493, c7e2, 3546, 9e0c, acadia17_189rr, c773, 98a2, 7b3f, 5ff9, 2ab4, 546d, 1449, c50f, ecaade2016_123z33, ecaade2017_029gg, ae5d, 266b, 8392, 4035, ijac201614208e14, 4bcc, ade1, sigradi2013_400v, caadria2015_130b22, ecaade2015_284x61, 70d1, ijac201412403r6, c895, 3517, 7c19, 891d, 85fd, ascaad2016_016t6, 1889, fe89, ce15, e3fb, bf79, 4983, sigradi2014_314o6, d5e9, 91f1, d85f, 9d2a, ascaad2014_018w1, acadia14_339y, 353b, ecaade2016_230n62, ascaad2016_058c23, acadia14projects_661p, ecaade2016_068k17, e150, 172c, ecaade2016_118f32, d509, 44ca, ba94, a866, c15e, 1ccc, 5a76, df7c, acadia15_185o7, 1c86, ae1b, 68a1, 80e1, f2f3, a7f6, 4690, sigradi2014_276s2, ecaade2016_065b16, 4cda, 828d, 6a4d, f5dc, 9b99, 1e7a, d26b, 0473, 5e37, ecaade2014_120f27, ecaade2017_256dd, e91d, e6fd, aceb, 6695, 9b1a, ecaade2015_87x17, caadria2015_203d29, 2cb6, ff2a, bb4c, 21f3, d795, 4f90, 4ed4, b57c, d5b9, 830e, 9dae, ecaade2014_186a47, c9ca, 9ae0, 53a2, 95a3, caadria2017_054h18, bc0d, acadia15_483y21, 4067, a9ae, 6810, ef59, 2aa5, sigradi2016_602qq, 11f0, 675c, ecaade2015_113n21, ecaade2014_022w5, 2a24, 0b22, 9148, 5ace, ijac201614205j10, ecaade2016_152a42, 96a6, ecaade2014_188k48, 347e, ijac201513104z3, acadia17_211o, 0a18, acadia16_98e7, 85da, 75e7, e674, 05bd, e0a9, eae7, 5b8d, 6741, 842f, 11a1, ecaade2017_161d, a8d5, 1ffa, acadia14projects_549o, ed8d, ascaad2014_019l2, 34a1, ecaade2014_133w29, 1ebf, c686, 4bef, ecaade2013r_009b6, acadia14_167ac, acadia16_280t17, 693b, sigradi2014_263w9, 67a6, caadria2017_174n42, ecaade2014_121t27, 95ce, d180, 56a3, ecaade2017_164o, 6b4f, ecaade2016_071y19, b02b, d422, 954d, 654f, 90c9, 1abb, sigradi2016_385ss, 573b, cded, ecee, a6a6, acadia15_274j11, c2a6, 3e0d, 78ef, af14, 779e, acfd, a519, 4d80, e535, ecaade2015_79i15, caadria2017_055i18, e7d6, aa35, 13d4, 7272, 3ace, 55f4, acadia14_237av, ecaade2017_213e, acadia17_678uu, sigradi2014_222j8, 3200, 6722, ecaade2017_291w, 7be7, 4f65, acadia14_339av, 0ae5, e40a, 565c, 6c5e, 1fe6, ecaade2016_230s61, sigradi2014_015h1, f953, 072a, 0cc9, 94f3, ijac201614203a9, 7007, a8bc, ac71, 22fc, a25f, f650, a0a5, 744d, edae, ecaade2015_230f52, 0e79, acadia14_267p, 4ba4, 5e9d, 2fdc, 9c48, 9f5f, bd0d, 094e, acadia16_402l24, ecaade2017_006pp, caadria2016_073c4, 6c87, 34bd, 7147, 1656, 3a4b, ecaade2017_042hh, 73da, f467, caadria2017_174u42, 32e4, e3d6, acadia14_691a, b57f, acadia14_699m, cce0, c55c, 0789, sigradi2013_223n, 2f39, 0bd5, 1c67, c8e4, 5b4a, 6ca0, ce35, acadia14projects_565z, d936, e8f3, cc48, 8fb0, 1dd2, 8c77, 0a22, 8519, 1e07, c670, caadria2015_176r26, 50f3, 8a50, 0231, 3ce7, 2002, e81a, 3f60, a5f4, caadria2015_087y13, ecaade2015_332u71, acadia16_78z5, 8f98, 9206, 82f5, 90e0, 5bf9, 6c15, 3dfb, ff7f, 8482, 7b61, 70af, d3b3, b5d0, 8c10, 1f94, 858b, 6c7d, 18fe, c4ed, ecaade2015_222e49, 8e0d, sigradi2014_032j2, f62e, dd49, 4050, ecaade2017_161ww, 7f8d, acadia14_291au, 339f, db82, ecaade2015_318n69, ecaade2017_148oo, 5b61, ascaad2016_021d8, f56b, acadia15_395f17, 50df, 1e3d, caadria2016_589y24, 968c, sigradi2016_467u, caadria2016_023o2, ecaade2017_170a, 54ad, de90, f196, 4a49, 5622, d64a, ascaad2016_014m6, 7e61, c079, 837f, bd8e, e136, 9861, 705a, ac9c, 5946, fac7, 4157, ecaade2015_118s23, 777b, ecaade2015_211z46, 06a7, cd06, ascaad2014_010p5, d512, 6fb5, ecaade2014_194b50, 1971, 17a1, f0f6, d839, 0649, 4794, 20cb, sigradi2016_807mm, 1ecd, ffe1, 7f64, de64, ecaade2017_085xx, ffe0, 40ca, sigradi2013_343h, 8e34, 5a54, e61f, ecaade2017_037dd, fef9, ecb8, ecaade2016_078b23, 70c9, 1013, 0ee1, 161e, 10cd, caadria2015_090f15, 7c4b, 91b5, sigradi2013_359h, dcff, b1b4, 4c08, f80e, acadia16_432z25, 990a, 0a24, bc92, 103a, a96f, acadia14projects_357b, 99f9, ecaade2016_102a28, 72e7, c36c, 3c8f, 1007, 9d50, bdd2, 95e8, aec2, caadria2017_028a10, bd92, 8e21, 8ac9, sigradi2016_363gg, 615f, ecaade2017_138x, ecaade2014_035y8, a376, 6601, b02c, a0b6, 2d42, eee7, c801, dfda, acadia16_394k24, d092, abd0, a22b, caadria2015_066c8, 7f55, dd4e, caadria2016_435o18, affa, f0db, 31eb, ecaade2015_22x4, caadria2015_218x33, 7a6f, ecaade2016_096m26, sigradi2016_367yy, 70fd, 6948, 1b89, ecaade2017_009u, ijac201513303k11, 80f0, sigradi2013_280k, caadria2017_101h27, 17fb, 6363, ecaade2014_147y33, ecaade2017_050j, ecaade2017_301i, c899, sigradi2014_305n5, acadia14_339w, 9295, 7a9e, 4dd6, 13cf, 5f23, 10aa, 0a4f, 6a0c, 9cc4, c09b, c0d0, 4d59, ecaade2017_256mm, 4180, ecaade2014_224t57, edab, sigradi2014_266a2, 49c5, ascaad2016_038a15, sigradi2016_647oo, 96f5, bde0, ascaad2014_012d6, 2cbc, 4e3c, ecaade2014_163f40, 0298, 0517, 13b9, d4e1, b362, e98b, 2ed1, 41ba, a40c, 2c35, ecaade2014_194f50, e135, f66f, ba3e, b3ba, 6787, 9a64, 27ea, 5b1a, 7e83, aba0, acadia16_478w27, f7d8, ecaade2016_043x11, a3d0, c394, e2aa, 31b2, 9393, b60e, 4e23, ecaade2017_099tt, acadia17_127gg, ade4, 2d4a, sigradi2015_2.213x1, 3cb1, f492, d584, 991e, 899e, dd96, b7f9, cf28, acadia14_257ac, f3e8, caadria2017_047x14, ijac201614404v2, aaa6, 49e9, 0e35, sigradi2013_421j, 1f86, sigradi2016_817j, d6ba, d486, ee64, 4ead, 3a3e, 6fd4, caadria2016_343o15, d3be, fab8, afa7, 3de7, a186, a90a, e73b, c582, efaf, 236a, acadia14_135z, 9e9d, 07b7, 3bf5, ijac201412307i3, b36f, 9bb0, ecaade2014_194w49, 3687, 4f5f, fbba, 061f, c9d0, acadia16_478s28, 4242, 8cb2, 42b6, caadria2016_321m14, 1a0b, dc8d, sigradi2015_10.307g21, e55b, ascaad2016_009l4, 4790, b9ac, acadia14_655w, a03b, b7c3, 24c7, cc36, acadia14projects_167ab, 4f20, c44c, c563, 69db, b504, 4574, f3ba, b1bb, acadia14projects_135i, 2d22, caadria2017_074p23, sigradi2016_817c, ecaade2017_291d, ecaade2014_072e18, e65f, 7df3, sigradi2016_685mm, ca98, 043c, 1523, f106, 5c6e, dfa8, ecaade2014_156d38, cef1, 522e, 1054, 269b, 7864, ecaade2014_149v34, 031c, sigradi2016_409ff, acadia17_211s, sigradi2016_443uu, 368b, a7b8, caadria2015_208g31, b4c4, 74ab, 4aa6, be6c, 1897, 9b13, 2568, 20fe, 9161, e012, ecaade2017_006jj, 23f3, 0db6, 3f48, f210, ecaade2014_214v54, 05cf, 0988, caadria2017_069d22, 1100, 0d7a, d671, acadia14projects_463n, 2f74, a8f5, a339, fad0, acadia14projects_229n, 7abf, 549a, eea0, ecaade2017_291s, b7b6, 9ed5, 8dab, 3eb0, ecaade2016_ws-dleadz67, a300, sigradi2013_390f, ecaade2014_057g14, 3f27, 5623, 9002, 3742, acadia14projects_301a, f4c2, 2206, d10d, 1c1b, 84a6, 3eb6, 6108, 8e14, fd19, c6fa, a16a, f453, d5cd, 9dde, d061, d7a0, acadia16_460x26, ecaade2017_203y, 15ea, 18cd, bef4, caadria2016_861f37, 178b, 4c04, ijac201614202n7, acadia14_375c, 448d, b676, cad0, db73, 75ba, 7a73, fb55, caadria2015_226a35, acadia14projects_681ar, caadria2017_135d36, sigradi2014_305l5, 8290, acadia17_322e, ecaade2014_012u2, acadia15_137e5, acadia17_100r, ijac201614102i2, ijac201614308a6, 803d, 7cfc, 1584, c44b, 9c9b, 524a, 1333, 1386, 06f8, 8007, fbc4, ecaade2016_006a2, 0629, 1ab7, cf62, caadria2015_203n29, 1e0d, f344, fa18, c3cf, 01b8, fe3b, fccb, 0bf9, 3d4f, ea9a, d3fb, ecdb, a440, ecaade2017_124g, 3bd5, acadia15_185c7, 207e, 5e4f, 70be, 7f80, 1674, a35e, 834e, 9ea0, a6aa, ecaade2016_mrtf66, a5af, 29f2, f9b7, acadia15_357u15, 7668, 1358, acadia16_402o24, 9e95, 2ea3, acd4, ecaade2017_184ll, e6bb, ecaade2015_116e23, c685, sigradi2014_276v2, a34b, 4b03, acadia14_531o, caadria2017_124m33, 1328, 37cb, 9f7a, 0b4c, 8590, 1af2, ijac201614201w6, 8aff, 3630, 9ab5, 3847, 22b9, caadria2015_156r24, add1, sigradi2016_729qq, 3e53, d7b7, fcd0, 5664, 9f0f, sigradi2015_3.345r5, d9bb, a720, b235, bd05, 4bf9, 8efb, b81a, 7a5f, acadia16_206p13, bd50, 4707, 5f91, sigradi2015_8.81w11, b77a, caadria2017_135g36, 1e71, bd48, e396, 17d8, b923, 2a1c, ef5c, d6f5, df05, 17d5, a373, febc, e623, 474c, ad33, acadia14projects_115ah, 6e7e, d773, 0740, 5271, acadia16_308b19, dd32, 8c15, 79d5, acadia16_308a19, 7a5b, f55c, ecaade2017_210t, b4c1, 7b40, 3dcd, 8d92, acadia17_520t, 9d43, 253f, 47d2, 37f4, 0078, acadia15_483p21, 3894, f55d, b889, ef1e, 8ee4, bca7, 337c, 1c70, ecaade2017_044ll, 8160, b56d, 509f, ecaade2014_163d40, c196, sigradi2016_779tt, 8eb4, d54d, 6489, cc78, fc25, acadia17_323t, 1f2e, sigradi2015_3.385c6, ijac201614308h5, ecaade2015_114x21, 3d7a, ecaade2016_210g54, 741f, ecaade2016_057l14, ecaade2016_072m20, 321a, 18e2, acadia16_280k17, b175, 805f, d24d, ad9f, 1bd8, ijac201412205k4, acadia14projects_463l, 36d5, 7890, 5f3c, 98a4, 92a9, 52aa, a37c, bedb, 9c02, 735c, 79bb, 8b0c, ecaade2015_237n54, a0d6, sigradi2013_274u, ascaad2016_014h6, ecaade2017_184gg, bb24, 2c27, 072b, sigradi2013_285b, caadria2016_281h12, d61b, a281, 4bdc, f5c6, 0945, f3e1, sigradi2016_385ll, f1ca, 883f, aa71, c6a8, 21d8, d0a8, d64b, b0e2, 7024, c341, caadria2016_735z31, 0691, bfbc, ecaade2016_128h35, 044a, caadria2017_017i7, cec2, b2e3, 20ff, 1c5f, ee70, sigradi2014_128a1, 79a5, 7885, ec4c, cabc, d6ce, 95ed, ecaade2016_015b4, caadria2016_249h11, 5e07, 962d, 42fb, a0df, 4d86, sigradi2015_3.268i5, ecaade2017_293ll, 27c9, 8453, ijac201614104v3, b7fe, 6859, 33eb, 6650, a9cd, ecaade2017_143i, c635, f4f4, 5eb7, ecaade2015_109z20, ecaade2014_218u55, 0f0e, 1d17, 5c86, be6d, 029c, acadia14_291ax, 3cb6, ce53, a4c9, 140b, f50d, 5801, acadia14projects_719n, 5d4a, 27d7, 86b8, 56e8, 4861, 5a5f, 3a3b, 1638, fd68, 32ad, caadria2015_117u18, 6e08, 4a12, 0a08, acadia16_432m25, 71ef, 44a9, 0abd, c141, ecaade2015_284h61, caadria2016_839o35, b50d, 9362, 8118, 649b, 4380, 81bc, 5e3b, caadria2015_073e10, 2708, aaae, acadia14_445al, 3299, 7653, 9e71, d6c3, 4b22, acadia14_43w, b91c, c080, 3ab2, 7868, 2d86, 9575, 27ec, ecaade2014_217i55, caadria2015_087b14, 9629, eddd, 2b94, acadia17_511vv, 8797, ascaad2016_052i21, ecaade2017_026ss, sigradi2013_155n, sigradi2013_393u, 33b4, e151, 350e, a133, 3aa6, 7d7e, ecaade2014_030j8, 07cc, ecaade2015_22n4, 82fe, 5010, ecaade2015_268w58, 6801, ffd4, sigradi2014_265u1, 9510, 7fe1, 903f, 2aa2, b39a, 1ffb, b940, ecaade2016_162c45, caadria2017_015v5, acadia16_54r3, ecaade2015_268b59, 7ba9, 9afe, 2c86, eec5, 2d73, 0653, 422b, b87e, ecaade2016_199w52, 763a, 01ee, acadia14projects_619am, acadia17_201zz, 884d, 59f7, ecaade2016_164j46, acadia14projects_63ai, 997b, 8f16, acadia17_678cc, caadria2015_102y15, ecaade2017_112zz, sigradi2013_74e, 2435, ecaade2017_054tt, sigradi2013_271p, 2e60, 39b1, ecaade2014_226g59, ecaade2015_55j10, 553b, ecaade2017_215wr, 45ff, 23b1, ecaade2015_215e47, bb5b, 4ff5, 6b0c, d1c5, 30d4, 1ecb, ecaade2015_333g72, f561, 75c5, 5f06, 2483, acadia14projects_177aa, b677, 7feb, a395, 5181, 22d9, 592e, ecaade2017_232e, 6e57, ecaade2017_309ww, aa72, 049f, acadia17_551a, 34f7, aff0, 1494, caadria2016_529s22, ecaade2017_019vv, acadia15_407h17, 9474, 0c05, ijac201614306d4, ecaade2013r_003u2, 8aa9, e257, e836, a29e, 0cc1, ca22, ecaade2014_140z31, 3af2, 05e9, 3e87, 4bc5, 4372, bef0, 76f4, 4585, sigradi2015_12.259w27, 03f4, 9644, 0161, c89d, 36ba, daec, 1b07, deed, 0879, 0a97, caadria2016_881a38, ecaade2017_085ww, ecaade2014_014c3, ecaade2015_61k12, acadia14_647au, 538f, ijac201412301o5, 2bd5, 1d6a, d4d9, 1f72, e0ab, a97f, 2bcf, fb26, ed5b, 05dd, cd97, ed63, caadria2015_130p21, ecaade2014_021u5, 6a62, af27, caadria2016_249l11, 49e0, 768f, ac30, de05, 7600, 6046, 3fe6, 25ba, ccf6, ijac201614102b2, ecaade2016_048d14, caadria2015_016p3, df2c, 9315, ascaad2016_017d7, 33af, c429, ecaade2015_11i1, 0f4c, fddb, 5d50, 0147, de1a, 9c94, 031d, 4ec8, 4c7e, acadia15_203g8, 1798, d17d, f341, caadria2017_165l41, 2374, 11a2, d15b, acadia14_539b, acadia14_145z, 9203, ae31, sigradi2016_752qq, b293, 69c8, ab4b, ecaade2016_075m22, 073d, c2b7, ecaade2015_84b17, e56c, a535, 74b5, 1e31, b817, 7f84, 558a, fb64, a247, a476, 4888, 5aef, e79a, sigradi2016_571tt, 2957, fd23, f539, b46b, b6cd, 8117, b43f, acadia16_214v13, acadia14_101af, 2e53, ec4b, f7fa, ecaade2014_089z21, ecaade2017_229q, ecaade2016_198n52, 9d3f, ecaade2016_071u19, 7fdc, 559e, 2cac, 9325, sigradi2014_221h8, f307, 61c3, 8cf9, e5c3, bd41, 219b, 8a2b, cdc1, 0c2d, f88d, 1260, 7c78, 4ac0, e77c, 55ed, b9b1, 03ad, 53a4, caadria2016_611w25, 7aa9, 277b, 9e90, 04e9, 0689, 8cdf, 6794, 14cc, 9b56, 53dc, cbfd, 9564, 1a94, c121, 38c2, d82b, a999, ecaade2016_068c18, 623a, 4bb2, 979d, 2637, ffb7, 85e7, sigradi2015_8.81v11, acef, 43c6, 1e05, ff47, acadia14_145s, 70fa, acadia16_98p7, c497, 898e, be15, 1a66, 4b62, ecaade2017_090jj, ecaade2015_280w60, 59dd, ascaad2016_010d5, bf13, 6158, ecaade2013r_013a8, c4e0, ac9b, c360, 534b, acadia14_497v, e104, 4b82, 2f7a, fa9b, 3850, sigradi2013_280p, sigradi2015_sp_8.326v30, acadia14projects_333av, 50a5, e64a, 0705, 052c, d84e, f6e6, b95a, c10a, 44e9, b25b, b944, 63ab, 719c, ascaad2016_005a3, ijac201614201v6, sigradi2014_074h6, 412d, 1401, 9efc, 5a51, d4fe, 2a7c, 0396, 1267, ce6f, 3d6a, 8378, ea0d, 9519, 9c27, 6f89, c715, acadia17_153l, 502f, 5d71, ca08, fe77, ecaade2017_029dd, acadia17_221nn, 47c4, c6ba, sigradi2014_048x4, 5fdb, 1dfe, 7ef4, 34a4, 5bdb, caadria2017_113y29, be5f, ascaad2016_038b15, dba6, d50b, e8b4, 2dd7, acadia17_608aa, ascaad2014_022l4, 1439, ecaade2014_151o35, 96e9, 854a, 8158, b8ca, ecaade2015_21b4, 9f86, acadia14projects_473ae, 47fa, 6b37, sigradi2013_215e, ascaad2014_003y1, 0875, 96c2, b650, sigradi2016_639ff, 7769, ascaad2016_045w18, 6abb, 32fb, 76af, 0d77, d081, caadria2015_043g5, acadia14_291c, ecaade2016_154r42, c930, 5e30, 9c2c, 976a, 7d3e, bdfc, ecaade2016_167y47, eb51, caadria2017_189j45, caadria2017_165j41, 9b53, 495a, b4f7, da09, 0cf7, e0ff, 32a7, 7a0f, 7ae2, ecaade2016_129w35, 69f1, 1c44, e1d3, 0eab, ecaade2016_230s62, caadria2016_013l2, 5c5c, acadia14projects_267o, 769f, ecaade2014_162t39, 6915, 5a3f, 8bf7, 8448, 22f3, cb73, 23f4, e4e9, 1bff, acadia15_243x9, a831, sigradi2015_2.162m1, e17e, sigradi2015_4.219l7, acadia14projects_317z, 948a, ecaade2014_010e1, b11b, 1cff, 14d1, acadia17_137oo, 0c79, c49b, caadria2016_861c37, 2986, cba9, 8d07, 1e8f, 8637, aa46, acadia17_221ll, 0c65, 7b8f, ecaade2017_033s, 928e, ascaad2016_038j14, 3c85, ijac201614308e5, d3f4, aad8, fd41, 999d, ecaade2017_157uu, caadria2015_226t34, sigradi2013_397h, c324, 0830, 3a06, ijac201614309e6, 7d33, abed, c9a9, 7a33, 1ca3, 58e6, ecaade2014_024i7, 46c4, caadria2016_187v8, d170, 1892, 3e57, 2d53, acadia17_473vv, 1a3e, 22ca, ae07, 7546, ecaade2017_309kk, 0fdd, 5ed8, acadia14_177af, ac80, 32f2, 88d0, e34b, e8ba, f64a, b346, 7ed7, ecaade2017_225k, 1226, ascaad2014_011v5, 54e7, 94fb, 8fb2, de4d, 4f8d, 49de, sigradi2014_159h4, 4875, ecaade2017_144r, ecaade2013r_018d9, ecaade2017_227n, cc7c, e670, 291e, d8d1, e5af, 561c, sigradi2013_311j, a1a9, 4dc8, sigradi2014_037x2, 1da4, 77df, aaa5, 3461, acadia17_163hh, ecaade2015_130w25, ecaade2015_193j40, c8fc, caadria2017_048y15, 49f0, acadia16_344l20, 61d9, 87fa, caadria2017_135f36, f021, ecaade2017_225l, 5e9c, acadia14_145m, 019b, c5e4, abd3, f07b, 8c7d, 4d8a, db3f, 20ac, 289a, ecaade2014_153k37, 8c85, 7c22, ecaade2017_174c, 88a3, sigradi2014_137l2, 66b1, 8e0b, acadia15_311j12, caadria2017_002m1, c576, ecaade2014_072i18, 81fb, a101, ccf0, d515, 30f5, ecaade2016_028l8, 45e6, 16d6, b0d0, b25a, 3202, 1c42, 43bb, e84e, 7f6f, acadia14_619ag, 6de2, 2935, 9440, ebab, a080, acadia17_71kk, 3c56, ecaade2017_199ss, 13e8, ascaad2016_031k12, 5966, 621f, 6b99, ecaade2014_024d7, 5419, 8937, df2d, 6b4a, sigradi2013_275f, 8139, 0005, 866d, ee3f, 9081, 9382, e1ed, 563f, de50, d137, 243f, 28cf, sigradi2014_151n3, acadia14_101y, caadria2015_072z9, 449c, a371, 80f6, 193d, 5e71, adfc, ecaade2017_089u, 9394, ecaade2014_239x61, bd32, 1b65, 7314, a567, 4dde, ijac201614206a11, bf40, a152, acadia16_432n25, 19f5, a1ab, 9f3c, a501, 5750, beeb, caadria2015_102c16, 37fc, 2f58, cd45, 2d27, ecaade2014_149k34, caadria2017_096p26, 22e7, 54c1, 64e4, ed6d, aa69, 2859, ecaade2017_256t, 9524, 2964, 4b3b, a797, a593, dcd5, 16ae, da8f, 7541, 2ddf, b610, ed8f, 44a1, b69c, 1282, 3a82, a392, 5b3a, e96f, caadria2015_015e3, ecaade2017_041t, acd3, 076f, 028d, 2b90, c742, a0dd, ascaad2014_005c3, 1127, 8af1, 58c1, d1af, f505, 6e4e, ecc8, ecaade2015_55a10, bb8e, 6d1a, 516a, ecaade2015_13r1, ac1d, bfce, 8980, 2b2f, df80, 2332, edfe, 3619, 239e, f6d5, sigradi2016_614u, 8caa, 03c4, 1335, 6fe7, 6e07, a53b, caadria2016_229l10, ac00, 4c19, ecaade2014_122a28, 7a7a, ijac201412401m3, caadria2017_182v43, 1131, acadia14projects_91u, ecaade2015_271w59, 7fed, 8e85, b2df, cab6, 7539, f19f, 05c2, 651e, 61c6, 319a, 073b, f8b1, 989d, d55b, caadria2015_049g6, 8a61, 6164, 6640, be20, ecaade2017_140ii, c48d, b0c2, 28a1, e83a, ecaade2016_027x7, 3e60, 0d28, d76c, 2aed, 70e3, ecaade2017_215ccr, ecaade2014_010y1, 14b5, caadria2016_579v24, 90cb, ecaade2015_18i3, 927a, 68c1, sigradi2015_4.52o6, 0b6a, 11d7, 7e8b, ecaade2017_220vv, c5a4, fdac, 5d90, 2fac, 78f6, acadia17_60cc, 8d55, a0cc, 7a1b, 230d, 3594, 0ed6, c535, caadria2015_139w22, 2361, badc, f7c7, 6c74, 8c12, 85e0, acadia14_43an, ecaade2016_042u11, a993, cd01, a9d3, 5707, ascaad2016_057v22, 6057, 246c, d91b, 06cb, 7252, 7d31, ecd4, 9563, c40a, 2774, 41b6, c13f, 4af7, 4994, d3d9, a0ec, 6e19, eaab, 7a89, e323, 9d13, 5f99, 70fe, 7e62, 7260, a591, 5821, 80f9, 67cd, 0faf, faa9, 817d, fffc, 76f5, caadria2017_004p2, 0b55, ecaade2016_152z41, 8327, ecaade2014_141i32, ecaade2017_021e, acadia14_523ap, 1bdc, 2ab3, caadria2016_663m28, a949, d1a2, 2cd0, 003c, ecaade2016_136z38, b02e, 43ad, 55ea, e7f4, sigradi2014_109h9, ba26, 469b, ecaade2017_046j, acadia14projects_619ac, acadia16_140x10, c1d8, f2b3, b4ea, acadia14_579f, d36d, 9a1b, caadria2015_043h5, c945, f6b0, 743e, sigradi2015_9.152p16, 5ba2, 5daa, 9379, 0c55, c057, 18cc, 5706, 690e, 1123, 2360, ecaade2014_046t11, 4b34, ebc5, 9c80, caadria2016_167d7, 8426, 5686, 07de, e41b, 42a1, 0ab3, 09c1, ec82, 5a01, 950c, sigradi2014_084c8, bbc4, 95d1, 72d3, sigradi2013_244l, bda1, c350, 3e7e, 0c67, 4510, ecaade2017_169ll, sigradi2014_252u9, 761b, caadria2017_096a27, 8f91, b3d6, ad00, 1418, ca72, db55, bfb1, acadia14_453g, acadia14_517o, ecaade2016_225o60, acadia15_185r7, acadia14projects_63an, ecaade2016_190p50, sigradi2016_654yy, ffc5, 2419, f041, 92f2, a5f1, 4781, acadia15_263y10, ecaade2017_265w, sigradi2016_363ii, sigradi2014_265p1, 1cbc, acadia16_214g14, 0591, sigradi2016_659n, fddc, b7fd, c729, 3964, 59cf, c592, ecaade2017_ws-archieduaa, 8e5f, 25be, caadria2017_113b30, caadria2017_095g26, 806f, d558, fd85, d30c, b971, dc68, caadria2017_016j6, 0f9e, 1d97, 168a, ffa0, 3a4e, ecaade2015_206w45, 9427, ac02, 3888, bfae, caadria2016_259t11, d696, c149, 388c, b193, 462e, ad98, 4f47, 8f9b, eb7c, acadia14_479s, cd3c, 05b2, 7246, 6db4, 6ce7, sigradi2015_4.219d7, 01b2, 120c, ddf6, sigradi2016_615bb, ecaade2017_140ee, fc2c, ecaade2015_64o13, acadia17_237ee, 9750, ecaade2016_241d64, f952, 2e6f, 2040, 5666, c4f0, d7c1, ecaade2014_152h36, dfce, 4e4c, 8562, c244, 9ab6, 6147, ecaade2014_153p37, 4149, 4636, 46b7, 69e7, 9a16, 9201, caadria2015_096j15, d7c8, 9fa9, 0bc3, ecaade2014_014v2, 348f, b228, 25ee, 2f24, sigradi2013_391, dd52, ecaade2016_198l52, c03f, 4554, 7e6e, 5370, 3cd8, 9c51, b45f, 6768, ascaad2016_033x12, ecaade2016_136l38, 2164, 8371, 214a, add2, da90, 67bc, d96c, caadria2017_182u43, acadia14projects_219aw, d75a, cffe, ecaade2015_116o23, acadia14_507ad, d3cf, 208c, 5ffb, ecaade2017_305qq, 5722, 95f2, acc8, ascaad2016_034j13, eb2b, 3ba5, 0397, 5b9f, ca97, ecaade2017_079r, 6124, 9368, 03d4, ad15, d75c, 126e, 1b20, acadia14projects_531o, e9e4, sigradi2016_637aa, ea89, ijac201513203w6, ijac201614207a12, sigradi2015_11.71f24, 3be3, ecaade2017_277yy, 04e4, 8c32, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2015_130a26, 2f7e, 16fe, eea2, f8a2, 9c3a, b01a, f668, c54a, 8d44, ascaad2014_029s8, b964, 4ece, e707, 64be, da1e, aa37, e668, 1359, b421, 6e9a, 92a2, 366c, ecaade2016_217s55, 7ea3, d918, ijac201412303i9, cfd0, bbbd, ade7, cee5, 7f67, b33a, afb5, b4dc, sigradi2015_8.264r14, acadia14projects_357ar, c241, 14d0, 144f, caadria2016_683r29, 20f2, 4376, 9484, 2f07, a119, 7158, afb3, dc97, f8ad, 61e6, df14, 21ce, 11e8, ecaade2017_009bb, 0e59, 6a93, 6f19, 048c, 9304, 7eb3, ecaade2014_220g56, c0d7, caadria2015_108r16, 9d48, 25da, e24c, fe1e, 8706, 09c4, b400, ecaade2017_002a, fda4, 3e6d, 747b, 25ff, fab6, sigradi2016_382q, 1023, ecaade2016_087o24, sigradi2016_364pp, d294, d167, sigradi2016_669bb, 3beb, 043b, 954b, 0a61, ecaade2015_33g6, 653d, 6258, 65e0, c417, 8b92, ecaade2017_080ff, 4de4, acadia14projects_117b, ecaade2016_079p23, 832b, c897, ecaade2016_074p21, ecaade2015_180e39, ecaade2016_067z16, 6e97, e538, f4f9, e05e, ecaade2015_35c7, df25, 7b8c, ecaade2017_170k, ecaade2016_094n25, sigradi2013_401s, 3157, cc72, 01d2, 8671, 6458, acadia14projects_101z, 41e5, 2937, e891, ab9c, e817, sigradi2016_729xx, 5708, ed60, 9e1d, 82bf, sigradi2014_329b7, ecaade2014_180j45, acadia14_145ab, ecaade2016_182p49, ee25, 6cfb, 1f8e, 5e02, 3895, 7334, ecaade2015_273f60, ecaade2014_052v12, f8c8, b6a9, ecaade2016_032v8, cf70, 075a, 07a4, f31f, 8324, 00b0, a3cc, d012, 092e, 3b1a, dd0f, cdb2, acadia15_137a5, c810, b8f7, ascaad2014_026t6, ecaade2015_48z7, ecaade2016_071u18, caadria2017_031l11, ecaade2016_025g7, 52d2, e015, 493a, f08b, 8028, f9e4, 68ff, sigradi2015_11.8o23, bb31, c3f9, 7c08, 6fb4, sigradi2015_12.215z27, 0bf0, 276a, bcc8, 6f03, 3ef6, 07b0, 7cbb, cb1e, ijac201412408t1, 989f, 19ef, 80ab, 63c4, ecaade2017_269oo, 6c98, ecaade2014_168x40, d607, cdc7, sigradi2015_3.268e5, 01f2, f489, 8071, 3427, 0d1b, ascaad2014_014l8, d426, 9f8c, eaba, 9cb2, acadia15_123l4, fb08, af7f, 646d, 0dd0, 9c06, ee14, f07e, 2807, ecaade2015_317w68, ecaade2014_175z43, acadia14_247o, ba4e, 0594, bb03, 4389, f7d0, caadria2015_206k30, ecaade2014_155y37, 8571, sigradi2014_313g6, 4c43, ecaade2015_21h4, a571, ecaade2014_023n6, caadria2016_271z11, 2e08, 5f15, 3e7f, f113, 47f1, 8433, a78a, a0a9, sigradi2013_64, 83e4, 1c2e, 76d1, b840, e999, 9c21, a239, sigradi2016_642ll, 924d, ijac201412303k8, c618, 71df, ecaade2017_066n, 76f8, acadia14projects_565r, acadia14projects_579c, 5479, ecaade2015_55g10, 55f9, 70c7, c7d0, 1459, 4e21, sigradi2015_8.339z15, ea26, f092, d155, 0542, acadia17_678zz, 7150, a266, ecaade2016_087v24, bc89, a522, ecaade2016_222y57, 0577, ecaade2017_049qq, 291f, 6087, ee71, 32b9, 69e6, d706, sigradi2013_327u, cebd, sigradi2014_266j2, b21c, ecaade2017_291c, ecaade2016_210f54, bcd3, 0fa2, 3647, caadria2015_061b7, cc19, 1091, acadia14projects_719b, 96bb, a4f1, sigradi2016_417kk, caadria2017_017j7, 9ae2, 528e, 5b8f, 3311, a469, 8d6d, caadria2016_373g16, 093b, ab87, caadria2017_142p37, caadria2017_104t27, 578f, 3645, 9948, 110d, 65f2, 3721, a4fd, 59ef, sigradi2014_201j7, ecaade2015_73f14, 5c99, 95e5, 2cae, ijac201412206x4, f50c, ecaade2017_225zz, fb58, 4b37, 7790, 06e9, ecaade2017_269xx, 2482, 29b8, ecaade2016_162c44, 113b, 1e7d, 364e, 5626, 7c4f, 82ed, a8cb, dbd4, a2e0, a627, 8cf8, ecaade2017_290xx, c02a, a653, caadria2015_185k27, ecaade2014_070f16, ascaad2014_008l4, 06fd, 15b8, sigradi2016_561ee, 0481, caadria2016_851m36, ad47, 0893, b74f, eb8c, ascaad2014_007c4, ascaad2014_019w2, 7706, 393b, eb48, 5dcc, 77ad, sigradi2016_801s, 0a0f, acadia14projects_79ac, 98a8, 4299, c4bf, f61a, 079e, acadia14_347ar, caadria2017_046s14, 56d3, 0fe1, b41e, 67f2, sigradi2013_429n, 1b7a, 498c, 6fd2, 3dbd, f42d, e2e5, b300, d2d5, 46ce, 7ad7, 1e8e, 40ef, 2f26, acadia17_542yy, e5e7, f6e4, da5e, ijac201412301i6, acadia17_551d, f597, acadia14projects_63az, ijac201614205m10, 3e5b, c16f, 3855, ecaade2015_207e46, b5ec, ecaade2014_086w20, 567e, 44a0, caadria2017_094x25, eb9d, d406, 63f9, 3b6a, 52c2, 9f65, 83d7, f3f0, b01c, 9b20, caadria2017_183b44, 66fd, caadria2017_142i37, cf2f, 8581, 3890, 7991, 6bf2, ecaade2017_057i, 243b, 1596, 3d5a, ascaad2014_017t9, 68c5, 0560, ijac201412203f2, 62b4, 2eb2, d961, ijac201513102a2, d83c, c177, 589c, 3d19, 7d94, d466, f911, 0a72, bb99, 4881, caadria2017_058p20, b6c9, 0090, ab45, 9e40, 3931, dac8, 0129, 940f, cae9, caadria2016_115k5, 02d0, 678a, c420, ascaad2016_013d6, b76a, ddfc, 395a, ecaade2015_233u52, sigradi2016_537a, ce87, 4010, f430, fbc0, sigradi2016_408w, 7298, 12b2, 9b8e, 0684, bedd, 6176, 7836, af18, c84e, 268f, d3c5, a424, 0c3d, a595, 7cd5, 3a8b, 6b81, 5239, cc9b, d008, d47e, 635e, caadria2015_002a1, 27a6, e1ac, sigradi2013_303, ascaad2016_002p1, d595, 488c, 7779, 9d82, 8dba, 8cc7, 6e0d, 4190, 5e44, e91b, a68e, a18f, 85f6, ecaade2016_158f43, ddb2, a022, 41c6, 700c, eaf7, c54c, 7fdd, ecaade2016_067e17, e95a, acadia16_460z26, 7857, 2cf1, c5fd, 8b84, 3c25, 0f36, b565, c3a7, 8725, 8c78, caadria2015_185i27, 5d63, 5401, acadia14projects_23aa, ijac201412404c8, 657a, 13ad, 67c8, ecaade2017_028m, sigradi2016_636o, de07, ce7b, acadia16_196f13, f40d, ecaade2017_094s, ecaade2014_224w56, d8ae, 2fde, 697a, ecaade2015_130m26, 4c14, b94d, ac5d, 85a0, caadria2017_174e42, fe34, c236, caadria2015_090a15, 3be8, 31cb, 7b5f, e145, sigradi2013_343b, ecaade2016_130w36, ecaade2017_108d, sigradi2015_8.47j11, 816c, sigradi2013_429p, 597d, dc6d, a16d, 2b59, f724, ecaade2017_017w, e897, 82fc, a51e, 53e6, 61d1, ijac201614305r3, ae51, 48c0, 52fa, 857a, acadia14projects_365af, ecaade2014_168d41, acadia15_497p22, caadria2015_188e28, b5c1, ascaad2016_004r2, ecaade2014_052h12, bb55, caadria2015_111o17, 159d, eb81, ijac201412205m4, ab69, acadia16_382u23, 884c, 16d8, 953b, 7338, ca75, 9322, ascaad2014_012f6, 2b2a, fce8, 3981, 8106, ijac201614206w10, acadia17_221oo, b9d1, c979, 4d1a, 56fe, 21e0, 76c9, ca2c, 8302, acadia15_137j5, a8f9, 4eea, caadria2015_081p12, de45, caadria2017_142v36, bf2b, 0d3c, 8852, 0cc7, d254, 2144, 81bf, 542a, f5ab, sigradi2016_571pp, eab3, 6442, f939, a304, 4e7d, ecaade2015_18b3, 08e2, 53df, e353, ecaade2015_206r45, 186f, ecaade2016_098z26, b0ae, fb88, acadia16_88k6, 1484, 06b0, 31ad, 9fc6, ijac201412408z1, 6a7f, acadia14projects_579i, acadia14projects_145ag, 2af9, 3d3b, da02, 1f38, 2f34, caadria2015_213c33, 0cf0, 4f34, b282, 8e56, caadria2016_209w9, 6bbb, f078, 27fa, 8ada, 155c, ecaade2017_085c, d05b, sigradi2014_045c4, 1292, 1fc7, 384d, a42e, ecaade2015_230m52, ed1d, 4602, ee8e, 6252, 9457, 169c, 2572, 7013, eb37, aa70, 0ef2, acadia14projects_189at, e466, caadria2016_105y4, d6b2, acadia17_117bb, ea73, dfaa, d7a8, 92e3, 2d29, c4f2, 3e40, 8155, 2882, b8bf, e2bf, dd38, 1be4, 9b47, a791, b5e3, 32d0, 982c, caadria2016_851z35, a789, 9426, sigradi2013_429g, a7ab, ascaad2016_048d20, caadria2017_182x43, 9e82, ijac201614104f4, 552d, sigradi2014_263c1, c66d, acadia16_318m19, ecaade2015_138c27, fc0f, a6cc, 45eb, 75b0, 0e8f, 6591, 2bab, 9eb8, 68c6, 4ae8, 9f4f, 7db3, be18, 2a39, ecaade2016_163b46, ecaade2017_175k, ecaade2017_149o, c751, d5c1, sigradi2013_397b, f0bd, 3bda, caadria2017_136m36, ecaade2017_077vv, 8ba8, fdc6, decd, ecaade2017_097bb, f675, 617d, ecaade2016_079r23, c822, cf0d, 1da0, f5ca, e919, d479, e0a5, 1345, ascaad2016_011m5, aced, 29cb, sigradi2016_488p, 4ae3, 3869, acadia17_381bb, acadia14_189an, acadia14_549r, 4548, 57b8, caadria2016_157o6, a6b6, 1402, bc12, caadria2015_061d7, ijac201412306y2, 8a8d, ae3c, 6b94, 91ab, 98a1, 232f, 8b2f, ecaade2017_044rr, cbe3, 398b, 992f, c40f, a2df, f6e2, sigradi2014_276t2, ff36, 070e, f9bf, ecaade2016_091j25, ascaad2016_010v4, 9018, acadia16_88w6, ecaade2014_016f4, 2d1d, e44d, ceb5, faf9, eb90, 02cb, aac6, df89, c71e, ecaade2014_044k11, 4f9c, ac64, e49d, 3be6, 7b13, 16c3, af39, sigradi2014_227l8, 3581, 2441, 7032, e7d3, eb92, sigradi2013_313r, 6bd7, 50c2, 7762, aac7, 9010, 3551, acadia14_53t, b6f4, 87d1, 6ace, 619c, 9b0e, 57a6, 3350, 6edc, e2b2, 5690, cb3a, f094, acadia14_43ap, 9bb3, d5e5, 1a2d, 876d, ecaade2013r_004f4, 576a, a727, d026, e8aa, bc71, e5e1, ecaade2015_86k17, 0eba, 5f38, f8dc, c1c2, 1fa8, b7e6, d0eb, da38, aae2, ecaade2015_261m58, 42e7, 8868, 9cc7, ffd7, 471e, 8d7f, 1f76, caadria2015_109w16, c088, 8d49, 3ffe, cc01, ef14, aa8e, 1c57, 709c, ecaade2014_044d11, e2a6, c380, 2d02, fe4f, 1b11, ecaade2015_327f71, 3c65, acadia17_373n, cf14, ecaade2016_011t2, 9f63, 0d9f, 003d, 0b1e, 50f2, 914b, 0e22, 59b2, e984, 2999, 8762, 5f73, 5faa, c425, caadria2016_003m1, a639, 5517, 4e80, ecaade2014_173b43, 65c0, ecaade2017_302bb, 4c8f, 97ca, ascaad2014_026c7, e643, ecaade2017_164dd, ed94, 7d47, d6da, ecaade2014_156f38, efb5, f4e0, 7f0e, 08cf, ecaade2014_149h34, caadria2017_101i27, 5f32, fe7a, ecaade2015_314i68, 951b, 997e, 7654, e26e, ecaade2014_204u52, bb9b, 78e6, 4b90, 7f19, 176d, 30f7, caadria2016_055m3, 9a1e, ascaad2016_003u1, caadria2016_187a9, ecaade2015_318w69, 4657, c912, ecaade2014_030o8, 3212, ed7f, 94c2, 354c, 0208, 750e, f13b, 79fc, ecaade2014_108e24, 2e96, f7de, eeab, acadia14_189at, 19c5, eb8e, ecaade2017_023x, 5157, 155e, ac0a, bcef, sigradi2014_172x4, f746, 4b68, 47f3, f18c, ecaade2015_194b41, 74a5, fac2, 7b1c, caadria2016_197o9, ecaade2017_133l, ff94, e38e, 980a, d677, ecaade2017_031zz, 12f2, ecaade2014_233f60, fd03, 975a, 216f, 51fa, 9ba8, be42, 9efa, 54e1, ecaade2017_019ll, a9ed, f2c9, 1e2b, f177, 8c48, 2fc3, 3755, c212, ec37, sigradi2013_96u, 331f, 0457, afe9, ea3c, 55f5, dd7e, caadria2016_745g32, 28f2, 1f88, aad5, e6c4, 5c28, e3a8, 8ea7, 37cd, 8de8, 394b, f5c7, a820, b13c, 75de, 1db0, 0dc4, 0267, 9678, 3fd3, 7121, a775, 26ad, 24dd, 4c47, 054b, a25c, acadia14projects_247s, ecaade2016_230m62, b2d2, a7b6, 19cd, 7ea8, ecaade2014_084c20, 8020, 85f8, 311d, a5a6, e043, ecaade2014_018s4, 12d8, 4460, d8d5, 0e2c, acadia16_12b2, ascaad2014_013w6, 9cfc, 5ef6, 65a3, f9fa, 5488, 46da, 4429, 62dc, 62db, edb5, 2e76, fc6a, ecaade2016_023p6, 848e, ecaade2013r_007d5, 38f9, ecaade2016_198s52, acadia17_339tt, 8b5e, ef53, sigradi2014_097o8, acadia17_329cc, acadia17_90uu, d5ba, f473, caadria2017_101m27, ascaad2014_008t4, 9616, 6a77, acadia17_390rr, dab5, 7003, f3d6, ecaade2015_207j46, c1d5, 1769, 85c8, 3929, 17cd, 0304, ecaade2017_003f, 4565, afc0, 13c1, 7a8c, 033e, bcb5, 0012, f283, 7ca8, 47a6, aa59, acadia14projects_555h, ecaade2017_214v, caadria2016_003b1, 71eb, f3c7, sigradi2016_510xx, 64b3, acadia15_407s17, bf11, d03d, eea6, f037, d663, 7bce, sigradi2015_4.219i7, acadia16_470i27, b537, sigradi2014_192o6, caadria2016_457n19, 1998, 2adc, 5f4e, 80d4, 3e5c, 91e1, cc42, caadria2015_073l10, e4c2, 7a8d, d05e, a43e, b807, 6f2f, 5e10, 1d72, 74ea, 79ab, ascaad2016_002n1, sigradi2013_401j, caadria2017_122v31, 1d2c, 04fc, 3eac, ecaade2014_153o36, 1c9c, ecaade2017_013nn, sigradi2014_018k1, 042b, 910a, d74d, 00eb, f491, 2af3, 1b4b, 9556, ijac201614206u10, 95f1, ad7f, ecaade2015_225m49, 3f17, ecaade2015_59c11, 7f7c, caadria2016_631d27, ecaade2017_174a, 1758, 2077, ijac201412303x7, ijac201614208w12, c2e2, 1a2c, 074a, cd73, c9e6, ascaad2016_039i15, e27e, ecaade2013r_009e6, 3411, bc3f, e837, 082a, a613, ae2d, ecaade2014_173g43, caadria2015_048o5, b165, 6a91, bcf1, caadria2016_871k37, 82c9, 1934, 65fd, 0758, ecaade2016_162y44, b03a, 21af, f7f8, f3c1, a128, 6dbc, ecaade2017_021l, 45e4, d204, 1171, caadria2015_208d31, ecaade2014_149h35, 28a5, 5e91, 1a45, ecaade2015_164p34, 185e, e429, 1fd1, ecaade2015_229c51, 4a95, 98d1, sigradi2015_7.146b10, 1abc, 7bd4, ecaade2014_105x23, 76cc, 13ab, ecaade2016_068j17, sigradi2015_10.377u22, sigradi2015_3.11f2, ecaade2017_220ll, e451, 71de, d8e7, 15e0, ijac201412204w2, 08da, 8733, sigradi2015_3.212i4, 43b5, 3375, 65be, ecaade2015_38m7, 661a, ecaade2016_154h42, e0ad, 3d0e, ijac201412402d5, f49f, ce91, ecaade2015_177w37, ascaad2014_019h2, 2dfb, 409c, 4bde, 6e50, a495, 0751, fdc2, a503, f92c, 2550, acadia14_661n, ascaad2014_001e1, 7e46, 6b6d, ecaade2016_071s18, ascaad2016_026s10, 4fe1, 6cfe, 7ee6, ff42, b081, b4ed, e7a3, 4639, 2cda, 7491, a289, 7275, 2207, 296d, 659b, 3b52, 9611, 57f6, 13eb, ebf7, cc20, 018f, 6f28, cead, 4721, 8cb1, ecaade2015_53x8, 3bdb, ecaade2016_217z55, 8c72, e0a3, 869a, 40b5, b27d, dc39, 15d9, ecaade2017_215o, 400c, da3f, f12e, 628d, 4890, 9867, 1b92, 60bf, acadia16_450l26, 88bc, 72bd, sigradi2016_724uu, 568e, 2663, c85b, ecaade2014_192g49, caadria2015_157v24, f238, caadria2016_055p3, 242b, a6d4, eba1, ecaade2015_227u50, 92dc, 7088, 7581, 6496, sigradi2014_339a8, b441, b4f0, ecaade2017_152c, ecaade2014_022x5, ab50, da8b, 5066, acadia15_185y6, acadia17_220t, caadria2017_037a12, 4b2c, cce1, ascaad2014_024a6, 4590, d147, f8bf, acadia14projects_579g, ee19, ecaade2016_222z57, ecaade2014_030l8, caadria2016_405t17, 2e50, d5db, 1087, 9a36, sigradi2015_3.209d4, 9158, 6140, 3a7e, 7435, ecaade2017_175m, 7691, ecaade2015_241b55, caadria2016_383p16, sigradi2015_11.142e25, e5d0, ecaade2013r_017c9, cafb, 0f30, 1189, 0d8d, 6a21, 525f, 7893, 76a7, ecaade2015_169y34, a6e2, 853e, ee17, 02ee, 4dda, 4448, eb18, 2b97, sigradi2016_367xx, 9d9e, f760, acadia15_195w7, c2eb, 4281, 21f9, eb19, ascaad2016_035m13, e2d0, 8677, acadia14projects_565y, acadia14_661o, 69d2, 5f50, 0e1d, b74e, e729, bae4, 60aa, 9c38, 12e2, 13c8, c709, 9101, acadia14_229m, c191, 21f2, 903b, 742a, sigradi2015_3.111i3, 3904, acadia14_497y, a2c5, 55c7, ecaade2015_319h70, 71d8, c4ff, 15f3, sigradi2015_sp_10.16g31, 0718, ijac201412408j1, b7e3, b803, 05a4, 1972, c872, e711, 9874, acadia16_34k3, f90f, 0ea6, 359c, 8351, 8b91, ecaade2017_051w, caadria2016_435u18, caadria2015_209b32, f6ee, sigradi2016_369b, ecaade2013r_003c3, 549b, 0e52, ecaade2015_94c19, 11a0, 1bf5, acadia16_130s9, c3b2, 171f, 7913, sigradi2016_792j, caadria2015_004f1, caadria2016_601r25, ecaade2015_215d47, 83f2, ecaade2015_64s13, 9795, b4ac, a16f, dfc3, 4307, 9ece, ecaade2016_140l39, 7b12, caadria2015_015c3, fd32, ecaade2016_042v11, f90b, a9ad, bc91, 862f, 446a, df5f, ecaade2017_032qq, sigradi2015_7.203h10, acadia14projects_229j, 36b8, a816, 51c5, 70b3, e6e5, 691b, sigradi2016_381t, caadria2015_060s6, 3b19, 1b4e, 11ec, eb7f, sigradi2014_164l4, 42a4, 4415, e5d7, ascaad2016_012z5, ecaade2015_94k19, b153, d7fc, b3b3, 4141, e4ca, 003b, 86e3, e1c4, 5eb8, 3884, 3bdc, 67c6, ac40, 6cc1, dae7, 3905, 9f38, 1863, 7169, c4cc, ecaade2016_140n39, ecaade2017_057o, ecaade2017_155o, 678c, abf8, f27e, de22, acadia15_69n2, 8931, ascaad2014_014p8, 0f6b, c03c, 6494, ba80, 2e62, acadia16_140a10, de20, 8fe4, d50c, deb3, ecaade2017_090oo, 0843, 57d6, e75e, 56a4, 1fa1, ijac201614307j4, a94c, caadria2016_809h34, b1d5, fe6d, 42f0, d654, acadia14projects_357au, 9b71, 1714, f776, 202c, 3ee5, 58bd, 10c5, bfc2, acadia16_164s11, ecaade2015_227g50, fc06, 8d95, f241, caadria2016_641r27, caadria2017_051e17, ed72, ascaad2016_029b12, 0827, ecaade2015_309z67, 560d, 184d, acadia17_413ee, ijac201412203d2, 01a1, ascaad2016_032s12, ecaade2015_207f46, 241f, 4c92, 95fe, a280, 0f88, 4ff7, a900, 25a2, 1570, 1abe, 0fc6, d1ea, acadia15_343j14, 3982, ascaad2016_041f16, 2e9a, df37, ac4e, 5ad9, cf7e, 0fd4, 32e2, ebc3, 6da5, caadria2016_517y21, ecaade2014_072s17, f90e, caadria2016_861x36, 9b49, 2ef5, 0601, ascaad2016_022h9, 879a, e471, d943, 1c05, 6551, ec60, 8be1, 270e, 3c67, 4fee, 261d, sigradi2016_564ii, 5d1d, 8e77, 5519, acadia17_500dd, 8f23, 98be, 054a, ijac201614202o7, acadia14_473af, f8f4, b1d4, 97cf, 2b91, d245, 2e65, 2f5f, 7014, a5b6, acadia14projects_681ah, ecaade2017_255d, ascaad2016_059p23, acadia17_51qq, 6c9e, 497b, ecaade2014_138l30, 2fe0, 1d67, c8d1, 4260, 15cf, b9db, e954, ascaad2014_032n9, 074c, 4aa9, ecaade2013r_004c4, ecaade2017_080ii, ecaade2016_120c33, b5f8, acadia17_373r, dd94, ascaad2014_019a3, ae10, 3348, 8eb3, f0b6, ecaade2017_134s, 3a2a, 0d7d, a184, acadia14_565k, cd1d, 6360, sigradi2014_213r7, 25f6, ecaade2017_142ss, 809b, 41b4, sigradi2015_3.209a4, 25fb, e130, ecaade2016_164k46, db0c, 08a6, a173, afd5, 5f04, c7c0, 8655, fa78, 29f6, d6a2, ecaade2016_011b3, c5a6, ecaade2015_53e9, sigradi2016_484c, da6b, 01b3, 6f7f, sigradi2014_169p4, ecaade2017_118ff, 2bc4, de3a, e9b1, db59, 2b66, 2d21, 4e4e, c8b4, 1d0a, e50b, b07c, 96e7, d20e, ecaade2016_071b19, dd6b, 5618, ascaad2016_032p12, sigradi2013_286i, ca50, ascaad2014_019u2, ecaade2014_157n38, c01a, c24f, 253b, e3aa, sigradi2016_659z, c7f0, acadia17_473f, acadia17_455x, 5b7c, 8f24, 2aae, 4ab6, ecaade2014_072c18, ecaade2017_199yy, 04b9, ecaade2016_222b58, 2609, be40, 32aa, 0d1c, ecaade2015_225r49, d7bc, caadria2017_101f27, ijac201614303e2, e19d, e496, 2048, b046, adce, 6b8c, 559f, 7528, 7db2, 6666, 4412, b521, a9b1, 2dcb, d27c, 5169, 7798, 9801, 14f3, 05b5, ecaade2016_ws-intelligenty68, 542c, ijac201614103p3, 7410, 1b09, 10e1, sigradi2015_8.186n12, e055, acadia14projects_709an, 7dbf, 04e8, acadia14_317r, 1ce9, 2644, acadia15_81x2, 7bea, sigradi2015_13.316z28, ab49, e981, 89ab, c67f, sigradi2016_659u, 9e73, 0ae2, b436, be6f, d874, 8b4e, 9402, 8f4b, b6fd, ecaade2014_104t23, bffb, sigradi2015_11.136v24, acadia15_81w2, 7bc4, caadria2017_086n25, a98e, 5a3a, 74e2, acadia16_44p3, 8b75, ddd3, de4e, 2fc0, 5af0, e253, ecaade2017_151aa, a510, 20f9, 88e6, 8336, sigradi2013_10g, efd2, a1ef, 3c3c, 688b, 3c98, 1fe2, ecaade2017_057gg, 5430, ecaade2015_83i16, b373, 8820, 19c4, ascaad2016_039k15, 2ee8, fb0b, df0f, 8729, 06c6, 630d, acadia14_177u, e17a, 09d5, sigradi2015_10.307w20, 2dd5, a7d0, aef4, 66c8, 5fea, 10ee, c2f9, f8a4, 8c90, efbc, dcbe, sigradi2014_313c6, c7bb, 4390, 746e, 8831, 5992, a2a5, ecaade2015_155j32, 5db5, 28bd, 5f7e, acadia16_470l27, 88d3, acadia14_627ar, ecaade2014_153t37, ef94, f942, 41ac, 9db0, 432b, sigradi2014_109j9, ecaade2015_215g47, 1e00, ascaad2014_008r4, 69b8, b53f, 63b2, 6451, ecaade2015_53w8, ecaade2014_130z28, 7b44, 3f2e, ec8e, a138, 05c1, 2c06, 79aa, 9cf5, ecaade2017_019ii, ecaade2013r_001t1, 2501, fc74, e190, 2a09, 3d40, 506e, 0f3c, acadia14_671p, ecaade2016_104v28, be17, 07db, ecaade2017_056zz, ff35, ijac201513304w11, 5d41, 5e43, eae0, a3e2, acadia14projects_453g, ecaade2016_130x36, 3ba1, 9abd, d046, 1cbe, 6ae2, 4820, ecaade2017_069ff, dafc, 4932, 2fa8, c639, a7be, acadia17_349s, df93, 507f, 5726, 84df, ecaade2017_138z, ecaade2016_102u27, 3b4c, ascaad2014_019d3, d1f2, ecaade2017_017j, 0d66, e791, e006, be89, e1ae, 9d7a, a60d, 6bbe, 8ba0, 207b, sigradi2016_781zz, ascaad2016_021i8, 87f9, 17b0, 0582, 45c6, d7ea, caadria2016_395y16, ascaad2014_028o7, 3255, 7e07, 0496, 8651, e833, baa5, 2c84, 8527, db51, 49ad, e63d, 5ada, 5bc3, 64a1, 81c5, 1ee6, ecaade2017_083rr, ecaade2015_15v1, 8ae5, c1d2, fc88, 6dc0, b05e, a61c, 5161, b238, 6893, sigradi2016_695p, b7d5, 9982, 8859, 36d9, db5c, ecaade2016_027d8, c454, b5f6, sigradi2014_032m2, ecaade2014_085j20, 28fc, d598, 4c21, e27d, acadia16_382e24, 9504, acadia16_184i12, caadria2015_077x10, 1adc, 4cb3, 4b11, ecaade2014_145i33, 106d, 97db, f67c, 78d9, 4b60, 1784, caadria2017_190s45, bc66, 7f88, 4882, 2707, 92e6, c74b, 466a, 6d11, 8585, 14e5, 43d7, ecaade2017_215hh, bbf6, 33bb, f38b, 739f, 3e41, e672, 2219, 5928, 4de5, c028, 5643, acadia15_185x6, 26e0, 8e7a, caadria2017_035z11, caadria2017_189b45, b58c, 4af9, b8c3, 75a8, a561, adf3, ascaad2014_015y8, 2f8f, 160e, 31c0, 7753, 9435, 41cc, 4bf1, f33e, f460, 6a1d, 3023, a2e6, e9da, ecaade2014_128s28, ecaade2014_100i23, 002b, aadb, 5ea3, ecaade2014_057h14, e08b, 3367, abcf, c5be, 23f9, 5d4f, 686f, sigradi2014_276u2, be2d, 7cf1, ecaade2015_74n14, 5415, ijac201614402w1, f921, 5a5d, 8ef8, ad6e, 09c2, 704d, 88e4, d8f7, caadria2015_164a25, 415e, dd83, ad65, ecaade2017_201qq, 9865, d4c0, 2c7b, 801d, c435, 4ed3, 9b3c, 2c0e, 46b8, 7edd, ascaad2014_017n1, cd1c, 774d, 1cd7, b150, 75f9, sigradi2013_414v, 2ad0, 3f6a, ecaade2015_268c59, b853, ea7f, e6ad, 9fcb, 20fb, b47d, 402d, e8f9, acadia17_231u, 86d9, 2182, 7bf2, a096, f1f7, 2a93, ecaade2017_026ll, acadia17_60r, 4ab9, 369c, ecaade2015_294m64, 2d18, 4a38, 1fc0, b71e, c9f9, f41b, 8c46, 90c8, a47f, edd4, 52a3, d6eb, 5496, d5fd, 1194, 31cf, a04b, f469, b8c8, 6733, ecaade2016_154m42, 300b, 8640, e988, ecaade2017_172p, sigradi2015_9.152x16, cf92, 850a, ijac201614405e3, aba8, 6862, 5a41, sigradi2016_530gg, 49f8, 0062, 4632, ecaade2015_81n15, ascaad2016_047a20, aca7, 0ca0, ecaade2014_176l44, 7a29, 7834, a63a, caadria2015_064p7, sigradi2015_4.219s6, 76ce, d828, f03a, 4ab8, 89ff, 241a, acadia17_348qq, acadia14_479as, de23, fbf1, 9065, 7b9f, 96f3, 29f3, 3337, ecaade2014_092e22, acadia15_173u6, 2c80, c21f, 6c78, 8d35, 02f4, 7a50, a305, 2911, 0993, acadia16_106e8, 4760, af73, ae41, 38b5, caadria2017_054a18, d3df, 9b33, 6968, ecaade2017_243bb, 687a, 2413, 3a02, 687f, c1a4, cd92, 2f37, caadria2015_109d17, sigradi2015_6.42a8, 16a1, 0fd3, fc84, ecaade2014_168f42, 725e, caadria2016_095p4, 3a9d, c0f8, 10bc, 0bbb, ecaade2017_210x, aa0e, c9fe, 75b4, 3d11, afb6, 5385, caadria2016_611z25, c472, cbe5, 9a1f, 9622, acadia17_669v, 8c4b, 80f8, ea4b, a3cd, ecaade2015_173j37, 4e50, d824, f401, 8f89, 9e9e, ec92, ecaade2016_078i23, acadia17_402c, e29e, 56e9, 023c, caadria2016_851n36, acadia17_435f, 7ede, f3f1, 8e96, ijac201513205l8, 4d0d, ecaade2016_mrtl66, 37e0, ecaade2017_011ii, 8a8c, ascaad2014_007a4, 30e9, 2e9d, db1d, 7291, eede, 7053, ecaade2014_019l5, 81ba, ecaade2014_066j15, df56, ascaad2016_041l16, 9b8b, e570, ecaade2015_144x30, 1562, 3d98, 9358, 25e8, acadia14_145aj, 2e01, 9eec, afd9, 8e91, f166, ecaade2014_163g40, 0619, afe3, 0e3f, 4767, sigradi2014_284g4, acadia16_470d27, ecaade2017_282k, 7d0e, ddec, f19e, 924b, 0668, f605, acadia17_560i, 5765, 0f3f, 6081, a26f, dec7, 023d, ecaade2016_123u33, 3c57, ab5e, ec6e, b8d1, sigradi2016_408q, ecaade2014_113z26, a58b, 15b2, 5b10, ecaade2017_ws-archieduq, ecaade2014_145g33, 797b, 43c5, cfdb, sigradi2013_42, b4b2, de44, 4821, fa9f, caadria2017_107r28, 9fbe, 190f, b278, 4cd7, ecaade2016_130u36, 273e, e2a2, 7a53, 3046, acadia15_451o19, sigradi2014_292t4, b177, 1cc1, acadia17_588oo, 8027, 9d2d, 5d76, 1ece, 5441, ecaade2017_019qq, 8320, e585, ede0, 951c, 0fce, 5594, 2f95, 325f, ijac201614207r11, caadria2017_104z27, sigradi2016_415ii, 3502, ijac201614208w13, efc9, d4a0, ecaade2016_114f31, 1cf1, acadia14_579a, c5a8, bc82, 7d0a, sigradi2016_484j, ecaade2016_171g49, 72dc, 8152, 6063, caadria2016_611m26, d665, c4e4, 5fb4, e73f, caadria2017_122u31, acadia14projects_479n, bb06, 5e2a, 6fe6, ecaade2015_83n16, 8768, 3f82, 6641, acadia14_339ab, ecaade2017_079l, 2f2b, e05c, c100, acadia14_619aj, acadia14projects_487f, sigradi2016_625c, 2a04, acadia17_27s, ec7d, e5dd, caadria2015_081h12, sigradi2015_4.219c7, 2c41, ecaade2016_099m27, 03d1, 8839, 117a, 363d, ecaade2017_208p, 98fa, sigradi2014_293v4, b8d2, 00cc, sigradi2016_627h, 4ce7, 31ca, acadia14_389b, b417, 8877, sigradi2013_28n, 91f9, acadia17_323p, be50, 65f8, 0414, 1e42, ecaade2015_317u68, 938e, bedf, 751f, c21e, f715, 12d7, 3532, 9a7c, 8522, a45b, 8b3e, ecaade2014_153s36, 5b73, ecaade2017_109bb, acadia15_323c13, 0f42, af7c, 4d02, a0f4, 0523, 69be, sigradi2016_751ll, eafa, 334b, 93db, ef81, 1e7b, 570a, ecaade2013r_018s9, bf1e, 4576, ecaade2017_215f, d1b2, 02e2, 45e9, f0b5, cf2a, ascaad2016_042d17, sigradi2016_484g, b64b, acadia16_332a20, 62cc, 7fc5, ecaade2017_jgom, db89, 948d, bf0b, acadia14projects_709ap, bf99, f0df, caadria2017_009v4, ecaade2015_94b19, acadia16_206k13, e631, 76bd, ee2b, acadia16_116r8, 3105, 2d08, 17bc, 343f, b70f, e898, 4872, 475d, sigradi2015_8.186s12, 5809, 8ab3, c1f8, 2d70, ae38, c4d9, 5176, d1b7, f7b2, 80bd, ecaade2014_023m6, 9e96, a5a5, 8394, acadia14projects_189av, 136e, 132b, 237e, 2119, ecaade2015_284s61, acadia14projects_479av, c8fb, f7af, 464e, f427, ecaade2017_157oo, ijac201614105r5, f522, 73ba, d1a1, 1c12, ecaade2013r_004x3, 07ca, 8a4c, 8463, 81c1, 3fc3, 5029, db91, ade8, 0578, 2730, acadia16_342b20, d910, 9d60, 8a69, caadria2016_177c8, 5824, 1d9d, ced1, 6e29, c894, c302, 3e19, ascaad2014_015u8, 0287, c613, caadria2017_127f34, ecaade2014_024c7, c34f, 9bef, ecaade2016_126o34, ecaade2014_221l56, 4fd1, ecaade2015_227h50, ecaade2016_191i51, b89b, 2025, 1c15, 16e2, 0354, 2eaf, db41, sigradi2013_401e, 653c, ecaade2016_025a7, f0e6, 19cf, e169, caadria2017_175e43, e9ed, 1fb9, 6f80, a372, ecaade2014_180l45, 104c, ec9d, f07a, 0798, ecaade2014_226e59, d8d0, fd25, ecaade2014_094p22, caadria2017_115j30, ec98, f757, ee8d, 3150, f288, c19e, 3789, 9e10, ascaad2016_005x2, 88d5, fbf7, ec11, 9f76, ecaade2015_319a70, caadria2017_041m13, 83d6, de91, 7c97, ffad, 9b1b, 0658, d87f, ecaade2014_133t29, 8ac4, sigradi2014_250r9, ecaade2016_119u32, 6bae, a58e, 86c6, 4d5b, ecaade2014_012n2, 7183, 35a8, e77e, sigradi2013_77k, 9950, dbb6, 5a1c, 4078, 9d87, 83e0, 3c08, 23ec, 0d6e, 71b5, eee9, 0241, 9b79, dfc9, acadia14projects_565u, d0b3, 55a3, 751b, 6683, 66a4, ascaad2016_025n10, 083e, caadria2017_122a32, a7f7, acadia14_487f, a5eb, cc5f, 7fe9, 6d05, caadria2016_095z4, 0fc9, ecaade2016_067u16, ce5a, 70e7, c88c, ijac201614403s2, 4be7, dba8, 4924, eea8, acadia16_54y3, f91b, e751, 393d, caadria2015_004h1, e8e5, 8abc, caadria2017_052u17, sigradi2013_407g, 0a92, f6ce, fa7d, 5102, 6286, ecaade2015_59m11, 83b9, acadia14projects_135m, 939e, cc8d, ecaade2014_224z57, c385, caadria2015_023v3, beaa, dfcb, 91c5, 77d8, 65a1, aa2d, 36aa, ecaade2015_202o44, 0753, b75b, ecaade2014_201b52, c580, 0c8b, 2481, d656, 906a, c94e, c589, ecaade2017_053d, 026c, ecaade2016_119m32, 0d61, a117, 6103, 5ac5, ecaade2014_112e26, 3d09, a555, ecaade2015_101h20, e824, 81fa, 1ff5, sigradi2015_10.309p21, f84e, sigradi2013_226u, fd24, c6a5, ijac201513104i3, a2a0, ed3c, acadia17_50ss, caadria2017_124e33, 06b2, 58ec, 5d68, 8e45, 4206, 5648, 77f8, ecaade2016_208p53, 7eb4, 6a2f, 99b3, 4a7e, 90f0, 38ac, ecaade2017_087r, ecaade2016_104a29, 478a, ecaade2016_230w61, 120a, fa1b, ijac201614208d13, ijac201614303n2, 7ab7, bed2, b80c, sigradi2013_414d, sigradi2014_339x7, b14c, ascaad2014_023v4, 9df3, 3264, 01da, ecaade2017_215kk, bc8b, ccbc, c8e3, 278f, acadia15_297c12, a0ba, caadria2015_202y28, 1408, 8ca3, 4218, caadria2015_208j31, f00b, edd0, 201e, f0ea, acadia14_281z, b596, 63d4, cf58, e035, 8760, cd49, 7d63, sigradi2015_4.52l6, 4865, sigradi2013_98, 4f1f, c791, 05a9, a04f, aedd, acadia17_648n, 5c77, ecaade2015_206l45, edfa, f299, 6b9a, 882d, 5b6a, caadria2017_145n38, ecaade2017_252g, e5f9, cea9, ijac201412302o7, b55c, 125d, 07a0, 34c8, cb83, 49ca, caadria2015_137k22, sigradi2014_082r7, ecaade2017_302kk, 3a8e, ijac201614201c6, 2e8a, de6b, caadria2017_056s18, ascaad2016_007v3, 56d4, ascaad2014_004e2, 7fbb, 9eb3, baaf, caadria2016_621r26, 7f9f, acadia17_472nn, 75cc, 6b47, 44a2, 38a8, 5685, 99fe, sigradi2014_136d2, 6da4, 77cc, acadia14_199ag, acadia14projects_473ak, sigradi2016_420pp, ebe9, 04ef, sigradi2016_448x, dc16, 5443, ecaade2014_052y12, ecaade2017_244ii, d92e, 8104, 1939, 51af, 2f38, c7fa, ijac201412408n2, 435f, a0c0, acadia14_101at, 19bd, ecaade2017_256y, c50e, 3d8e, cc05, ijac201412402y4, 8682, sigradi2015_11.165r25, caadria2015_213v32, 7702, b2ae, 1878, 510c, ecaade2016_123g34, ecaade2016_bkos65, 3ca7, acadia15_323b13, acadia14_375az, 8ebe, e6e3, 8471, a533, 3548, 8fd5, 9e06, 698f, b398, ea8e, 7aa0, 0ab0, 726a, 6f8a, 5844, ecaade2015_55b10, ijac201614205k10, a9b8, 69da, ecaade2017_253x, c1d6, 3c19, 90d6, b54a, 3f8c, acadia15_469j20, 4244, 425e, 0a2e, ecaade2016_121s33, 3e5a, ecaade2015_207l46, 1583, 54f6, ecaade2015_144f31, fb21, bc2c, a48a, 3d8b, 49ef, c6dc, af96, ecaade2015_227t50, 62f3, ijac201614408k5, acadia14projects_317t, 5ffd, aae5, 2cc8, caadria2016_333u14, 1fb8, c126, ae44, sigradi2013_244n, 8942, e2de, 0061, 1aef, d4c1, fe95, 3caa, 938d, 8c4f, c6f8, 01a5, 0c71, 9b3f, sigradi2016_517r, 7ee5, dc0d, 820c, aa84, 36a3, caadria2016_611s25, d34a, acadia14_189ay, 0f58, acadia15_137d5, 5cf7, 6618, acadia14projects_699d, acadia14projects_357at, ecaade2017_254tt, 1470, 436a, 1aa5, 7cb9, f4e1, sigradi2015_8.81u11, 24ef, ijac201614104b4, 0b84, f709, ascaad2016_018n7, c9ec, acadia14_671n, b529, 1b2f, 76e1, 914c, 32ca, 1be9, 95b8, ecaade2017_079u, 32fe, acadia16_62r4, ecaade2013r_006v4, c548, acadia17_145zz, 0f32, 801a, 6b4d, 19a0, cb87, f3e3, 29fe, 7666, ijac201412204o2, 9468, 3b29, df4e, cb6e, dfb4, ecaade2017_282t, 5a35, acadia14projects_311s, acadia16_54w3, d9dc, fc5e, ebba, a4e8, 63f4, cca7, 8a11, b243, ecaade2017_105uu, f58a, ecaade2016_065a16, acadia16_280l17, 7b93, acadia15_343s14, a28c, 2d05, 4292, ecaade2016_210a54, 1516, sigradi2014_080k7, 6abe, caadria2016_631l27, acadia14_199aa, f616, ecaade2017_269pp, 1c49, 5c47, ascaad2014_010m5, 9d92, 2eab, a288, 8d2e, 89d7, 3cae, ecaade2015_336f73, ecaade2017_008p, f589, a57f, c746, 2b4b, acadia17_365i, a99f, 88c7, ecaade2013r_002a2, e3b4, caadria2015_208m31, 4124, ecaade2015_206o45, e51a, 76b7, 0467, d7c0, 1097, 380b, sigradi2016_490ii, 1f50, acadia14_167y, ecaade2015_109y20, 55e7, e125, caadria2017_023t8, 749a, e76e, 8788, f1c2, 00a2, 0b69, ecaade2014_240h62, 6c6d, 0b40, d572, a626, 1495, 0695, ecaade2015_302j66, fe56, ijac201614404a3, f588, caadria2017_182l43, 9189, 3056, 43ef, a8de, acadia14projects_145aa, acfc, d1fe, cea8, sigradi2016_450a, 7822, acadia16_372o23, 165d, fea6, ijac201513306c13, d2c4, ac37, sigradi2016_817m, 3b76, 5ba6, 42ae, 4dcb, 4eb8, 585f, ecaade2014_239n61, fd42, bbbb, a59a, 0434, ecaade2017_099vv, sigradi2015_4.52k6, ecaade2017_071ii, a162, eeb4, 9076, 9557, 47f2, 2ac8, b2f3, a01b, e28a, 0820, ca37, ecaade2015_138r27, a951, acadia16_174b12, 4eb5, b85a, cb13, 0645, 15d4, 20e5, 2082, 1d1b, 29c1, 7223, 91a1, 82a8, acadia15_431o18, fb38, 76c5, caadria2017_047f15, c7d1, ecaade2016_063t15, c7b0, c1a6, cbf2, 5945, e959, edcf, c0e9, 8f0c, 27cd, acadia17_231n, 55c4, 609f, ecaade2017_027yy, 88f4, c52d, sigradi2015_10.377v22, 324d, 8827, 4f54, sigradi2014_305k5, c457, 6f90, 3c9d, 5dcb, b3bd, 859d, a4bd, 1819, e0a8, e87d, ee6b, 78bd, e98a, ecaade2017_053m, 7c54, dad0, 96da, abf9, 9c70, e492, 3130, a8bf, 9448, aec5, 58b3, b92a, 7724, 7db6, 4c51, sigradi2016_659v, 2dac, 40cb, f935, d390, dd7f, caadria2015_065x7, 5b21, 9849, 7f78, dae8, ecaade2017_111uu, 9230, 3915, 2e27, 14fe, 6dcb, 939d, sigradi2015_3.394h6, ecaade2014_012m2, 3191, 1366, ascaad2016_039z15, 59eb, caadria2015_220f34, b289, 89aa, 7567, d53a, f5cf, 6809, 8ec7, b48d, a324, ecaade2014_233p60, cb39, 1538, ecaade2017_273m, 22c9, e7ef, 88f6, sigradi2016_590b, acadia16_164y11, ccc6, sigradi2014_197v6, ecaade2015_240t54, caadria2017_190t45, 7ca1, 0651, b160, a20c, 7897, ecaade2014_111p25, a686, ijac201412203l2, caadria2015_208s31, 81f2, 65d2, b811, 68a4, acadia17_50uu, 12e3, f596, sigradi2013_400t, d3a4, be53, c0e4, 5c7a, acadia17_608u, bbed, sigradi2013_101l, ecaade2015_199c43, 05f8, 2037, 3025, b5af, dbe1, 4be5, 91c0, 1f77, ecaade2015_194v40, e5d9, aca6, e8eb, e033, fd90, 23f2, c9d9, 2668, f15d, 2851, 4a4a, d5f0, sigradi2016_647pp, 33f9, 7173, d700, 1ba6, ce0a, 6f20, 40d3, 3d75, 8b62, 3b06, ecaade2015_138x27, acadia14projects_63w, ecaade2016_096r26, d5f3, 62b7, 0c9c, ecaade2014_145k33, 740a, sigradi2016_752yy, 0392, 4231, 56d8, 5529, sigradi2016_383ii, ecaade2017_079q, 2df6, 6f9e, acadia14projects_145w, da94, 5511, e721, caadria2017_041g13, 336c, 3013, caadria2016_777y32, 8911, acadia16_270x16, 68da, 19d9, ecaade2014_112j26, 260b, efe1, 7d65, 6d90, de00, a303, 7f59, 30a8, 901f, 791f, a388, 38ae, a697, 7207, ecaade2017_013ss, 0afb, 7ba3, dea9, ecaade2013r_003v2, d3e0, caadria2015_208l31, f48c, 89fd, ecaade2015_246a56, d67b, 4846, 865a, 3c3d, 8c3c, ecaade2016_183v49, 1312, e324, f8a6, 003e, acadia14projects_101an, a7d3, 0dac, 29cc, d9fc, 061b, e7c4, 6ecb, 9d14, 2149, caadria2015_194p28, d4c3, sigradi2016_625uu, 04e0, 0ec6, da98, 0049, ascaad2016_020z7, a83a, f417, 9125, 8ab7, 1ba7, 59f3, 1e68, 78f7, 1a8a, 5def, acadia14projects_497s, 888d, 19d4, 5362, 6923, ecaade2015_116g23, ecaade2015_230d52, 3e79, 374f, ac45, caadria2017_129d35, 1b7e, b99e, sigradi2015_10.74m18, 1c4b, dcd9, 1e9b, b230, ecaade2013r_001l1, b1e0, b0e6, 868a, 3b3a, 30ed, eb3c, a153, 601d, 5d25, ijac201614402s1, acadia14projects_101ao, fbf9, 6e26, 6440, a4b9, 0e60, a796, 6c83, acadia17_364qq, 37b2, eef7, c831, 7e0d, a065, 970, ad09, 0d08, bfa5, 2728, e04e, f1fc, 18d9, acadia14_609ak, 539d, 1601, 38d4, ecaade2015_64a13, fc7b, aca2, 05a7, 171c, 981b, ijac201513203j7, ecaade2014_070l16, ca47, 10b2, 86a3, a92d, b59f, 2106, acadia16_424e25, 24ff, f049, af11, 7d90, fefc, 2b0f, 0da4, ecaade2016_118h32, b4ae, d194, caadria2017_129c35, ecaade2015_333f72, f0b9, ddb0, e3e7, caadria2015_156g24, 897a, c81e, ecaade2016_042o11, d3d0, ecaade2015_261f58, acadia14_609ao, a865, 8c17, be58, 321e, 9dc9, caadria2015_170z25, 2137, 6d10, 59c5, cd20, 89e4, 404b, 8425, 52a6, 8fde, d61e, 2886, eb91, e02c, 5d9a, sigradi2014_074t6, acadia17_669j, fcef, sigradi2015_10.250j20, f958, 0cfc, 187f, ecaade2014_080h19, 5cd5, dace, 9813, 7dcb, 73be, e95e, 6526, 3347, ascaad2016_041p16, 7f65, 039b, efa1, 2a2d, b275, d698, f4ba, 0fb9, 1db3, 2371, a584, af5f, bdcf, 048e, 380e, sigradi2014_041i3, 1d3a, 87ac, 7c34, 4638, 1b45, 955a, 339b, 3806, 7082, d4d5, bf92, cd1a, ecaade2014_014i3, 0be9, ecaade2016_225f61, 1309, 7193, 2d91, 652f, c1aa, 2eca, ecaade2015_33w5, 1c52, 406f, 9bbd, ed6a, ijac201614405a4, 9e3c, ecaade2017_006yy, acadia14projects_699o, 6bbc, cb33, 8c1e, 5f43, 609a, b58b, 7d57, b37a, ijac201412401t3, caadria2015_188d28, sigradi2014_132s1, a46c, c1ac, ae1d, cfce, 320d, de61, c311, 0e7a, ce04, 72d9, c1bc, 12d3, 0cfe, e320, b3f2, 6289, fde8, acadia15_81z2, ecaade2015_207m46, 6f5f, 5e68, b067, sigradi2016_441ll, acadia14_479b, 20e7, cbf7, 6ada, 4ffe, e1d5, e122, 4b80, c5fe, acadia17_381cc, 3633, acadia17_349o, 51dd, 7fa6, 9866, 7f00, ecaade2015_256c58, 72ce, 6313, a086, 1bd4, ecaade2015_215s47, e9b6, ascaad2014_012c6, 5e77, 7ef1, 7220, 0a2b, 2c18, ijac201412404n7, acadia16_54t3, sigradi2015_7.203g10, 128b, cc5b, ecaade2015_185t39, f8b5, 3238, caadria2016_777c33, 2b57, ecaade2014_019e5, e99d, 81a6, acadia16_372k23, 4668, acadia14_43y, 65b6, 160f, b032, sigradi2014_345g9, 12c4, bf08, sigradi2014_282l3, a79c, 9070, ec4e, c494, 39b6, sigradi2013_268f, 3995, 4fcc, 03b5, ecaade2017_109hh, 2f60, 5dfd, ascaad2014_005s2, cae3, 46f1, 1edf, eaa3, 2be4, f2a9, 6fdd, 912f, 2ac7, e386, acadia14_375g, 76e4, ab22, ecaade2015_333h72, dd77, 4c36, ecaade2017_111tt, 603d, c031, sigradi2016_484i, d060, 4dca, 0285, f42f, ecaade2016_225l60, 553f, 54c5, afe2, d944, b0ea, 7cf5, ascaad2016_006i3, ecaade2015_333l72, acadia14_637ah, 32dc, b8ee, acadia14_91t, sigradi2013_401i, 08e9, e3d8, 84af, 7b18, caadria2017_124k33, 532b, 159c, 57cd, e8a2, e750, 20c0, 570d, 708a, caadria2017_001f1, 81ef, sigradi2016_625qq, 7235, 37d5, b281, 41c0, ce84, 2d2c, 6c82, ecaade2016_042i11, ecaade2015_170k35, aae3, 13fe, 8ca4, cc1f, ef71, 6a2a, f9ba, 9175, 3072, f02e, db83, 4c67, 3756, baaa, 9bf8, caadria2016_073v3, f92b, c39d, 8c73, 96dd, 35a1, sigradi2015_10.74r18, ecaade2016_tkoh67, 9514, ecaade2015_211c47, 4ff9, f4e8, 5033, caac, de2a, 146d, ced4, 702c, 9f47, 2e9e, acadia14projects_719k, 9e45, caadria2017_041t12, c19a, 5d03, 1b0f, a7dd, ecaade2017_181v, acadia16_280d18, sigradi2014_197s6, e915, 80b5, sigradi2016_752ss, cf86, 77b5, e89f, 8cc1, d832, 89d6, 8f6f, b348, 4247, sigradi2013_183z, 4684, 2629, 988c, acadia15_223d9, acadia15_371g16, 1cb6, 5174, d01c, 84f6, 74df, dffd, 9d8f, a103, 3902, c64c, 92f6, a5a8, sigradi2016_461j, eace, 936f, e88a, 3ce6, ecaade2015_314o68, ascaad2016_030h12, c4a9, ecaade2014_157o38, 6fcb, 8d2c, 1edb, 57f3, 690c, 5530, e341, df7f, fd5a, 5a45, b020, 915b, ecaade2013r_006s4, 71ee, sigradi2015_10.267l20, b6b7, 7d74, 7ff1, 5f9c, eb6b, f06d, 9a1a, sigradi2016_417oo, b6ef, 3100, 9e74, sigradi2016_592x, 8202, 9bd9, 7e73, 1bc7, ijac201412301l5, c26e, 0ff9, 6b6c, b53a, 7440, 44f4, 0cda, 0084, sigradi2016_686ss, ecaade2017_213vv, ac1e, ba36, 1909, 6a40, fe84, 2f2f, acadia17_570bb, ff2f, 5,9999999999999999e+83, 2796, 5fac, a205, 4c8a, 9968, acadia14projects_339ax, bfcb, 8a24, sigradi2016_467m, acadia14projects_709am, f9cf, c40e, sigradi2016_815ff, 41d3, 5579, 8949, 0793, sigradi2013_421h, 0934, 0f75, 93de, ecaade2016_027a8, ecaade2016_023x6, 6352, 7735, 9fb9, c33c, ced2, ecaade2015_241f55, 8903, 7cf7, ascaad2016_010w4, ecaade2017_124z, 06f2, ascaad2014_005p3, sigradi2015_8.81y11, f91c, acadia15_173t6, 46d9, caadria2015_246e36, 3849, a335, sigradi2013_391i, cf7b, 2ff7, 5949, 80ec, b2b4, 1c53, d0af, c1eb, 80fb, 5e9b, abad, 1e8b, a811, caadria2017_015e5, 9789, ecaade2017_144z, ijac201412404w7, bc9e, de47, ea8b, dbe8, caadria2015_065a8, 88a5, 31f0, c054, 0b26, ab3c, 9dbc, 58af, fb8d, 561a, ecaade2015_206t45, ecaade2014_104m23, f8d3, 1a87, e563, f801, cffc, 1810, 6cfa, 2bd3, b0c9, 7ca7, 3a0f, acadia14projects_479e, 57d5, f265, b7db, ecaade2017_290uu, ijac201412204p2, 5d1a, a937, c4c1, 84fb, 462b, 4238, ascaad2014_016b9, 8fef, 039d, 7354, ecaade2016_002e1, acadia14_661i, e875, 9299, 1375, 81df, f29f, edc6, 4ed2, 49c6, 8dd7, be0b, 9f6e, 17a3, 13a7, ab20, f781, acadia14_23aa, b4b8, 4ad1, acadia16_116v8, 420b, 8256, 64ea, 5a39, aef6, 50bc, caeb, 20b6, 217c, c933, 17d6, aa87, ce59, acadia16_124b9, ecaade2015_173k37, b379, 5402, 91da, 356f, 64a4, 6d60, 1867, caadria2017_031f11, acadia17_648o, 6c21, 3af9, ecaade2015_136r26, 5c33, 8ea3, 1e21, c748, d0ee, c178, 98bc, ascaad2016_044r17, ecaade2016_242m64, 3bc1, c918, caadria2017_070n22, 85c9, 4c31, e732, dd6d, 3241, 3bd0, bea9, ijac201614207f11, 5b0a, 1dfb, eec8, ffde, 3328, acadia16_344g20, b58f, 2f23, 6e73, caadria2017_015g5, 126d, 5c96, 3ba9, dc3a, 39cf, ecaade2016_025f7, 8bd9, sigradi2014_239g9, 376f, a592, 5d30, sigradi2016_803w, 1df5, e48b, 3e39, e5f1, c2fb, db14, 1ae3, 5522, 222d, 1d85, ecaade2017_140dd, 8b53, f5d8, e2eb, def4, 0f8b, ecaade2017_grii, 95ba, bc57, ac7e, 84a8, 8239, 4eed, 0731, 3cd7, ecaade2016_068y17, e95c, 629f, 8aa6, 6e96, e121, fb76, cab4, 642e, 34d8, bb94, 717b, ac7f, 3e5d, 9c82, 30b3, c2b0, a904, 8953, 1e19, afa2, 81cb, dea0, 9c88, acadia15_451r19, 3ac6, 30e5, a24a, 7a80, acadia15_407k17, ecaade2013r_003t2, 76b2, 3ede, 1b41, ecaade2014_149r34, ascaad2014_014w7, acadia16_184r12, 9269, 7d40, acadia16_12l2, ijac201412201o1, 4ac1, c2a9, 808f, 6163, b843, 5388, 490a, sigradi2016_430p, 3a8d, dd6a, 2268, 4aac, 4f6c, c43a, 5e49, c954, 6657, acadia17_91g, f9f5, eca6, cdf0, 6ec4, 7d62, 97bf, f0de, caadria2015_070v8, ecaade2014_052l12, 9b88, 62e7, 6904, 3a53, bede, c204, 5189, 9d80, acadia14_479ap, 0162, 9bdd, de6f, 9dbb, 9ce6, 99db, 279c, 689b, acadia15_149u5, f09c, 520c, ecaade2014_044h11, acadia14_709ao, caadria2015_081t11, 9cd2, 329b, fe2b, sigradi2014_099s8, b63d, d9eb, caadria2017_004k2, c628, e3a6, caadria2016_871l37, ecaade2017_071xx, fdbe,