CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

6efd, 33de, 0534, acadia14_247n, e089, b25c, bb85, bf73, 588e, a2bb, d590, 8c05, e877, 5472, 7cbb, caadria2015_194s28, sigradi2014_015d1, 6bb7, 6141, cbd1, 6873, bb70, 7c05, a2d8, ab3e, ecaade2017_017q, e47a, sigradi2016_512d, ecaade2017_073l, 69a8, 0b43, 5209, 4ed4, e566, a6e4, 7e14, a430, 39b5, 24ef, 3b94, bfc9, 85ea, ecaade2015_53m9, 71ca, 0f35, 3cdf, acadia17_511qq, 0c54, ecaade2014_031t8, 19c5, ecaade2014_024w6, e78a, caadria2017_018y7, a032, sigradi2013_414r, ab2b, ecaade2017_007c, f8c0, 4200, sigradi2015_8.41s10, ecaade2015_205c45, ecaade2014_206l53, acadia17_62nn, sigradi2015_3.268g5, f4e5, ecaade2017_203aa, 0eee, fe52, eeba, ecaade2016_108u29, ecaade2016_167z47, e5ec, 5b08, 64e7, de04, 9555, a7dc, 67c8, 5eb8, 4cce, acadia17_339kk, 3362, f7b9, ascaad2014_019o2, 970e, b70e, c8f9, 0bd1, caadria2015_124z19, 382f, 20d8, sigradi2015_10.307i21, acadia17_273bb, ecaade2017_021p, b119, 6be3, ijac201412401u3, 3f89, 35da, 8c9b, ecaade2016_190s50, 34eb, 6a99, af30, 2ab9, 450c, cb3a, 5c7a, 0419, acadia16_106w7, 3f0e, cb29, sigradi2013_41h, ijac201715104t, a469, ecaade2014_072k17, 44e1, acadia16_372x22, 921d, acadia17_90aa, 646a, ecaade2017_087p, c620, 0d1b, 63e0, fe24, a2ed, 750c, 35e6, d7fb, 9620, a095, 13b8, ecaade2017_140ee, 7497, ijac201715203rr, acadia17_391ss, aa1f, 8917, 85c3, 04ab, 60bf, caadria2017_056n19, 837a, baec, 1ebf, a99c, 1617, 53ca, 1e37, 5f73, acadia17_670jj, 211d, ee32, 6ab5, 9da9, sigradi2014_213s7, 4ca4, 9709, 853d, b116, 42fa, b838, 622b, 428b, 4309, acadia17_298gg, acadia15_243d10, 8f2f, bc87, ecaade2016_225o60, 9244, dadd, 825c, f052, f247, ecaade2015_229m51, a366, ecaade2017_066r, ijac201614101e1, a60b, 1201, efd5, 6ca3, ae98, acadia14_317t, ecaade2015_297a65, 7ea4, 58cd, acadia14projects_517o, 6fea, 19d9, fb30, 8d89, 76bb, e27b, 5aeb, 3222, caadria2017_058n20, f2b3, acadia17_296aa, dc5b, 048a, 2818, acadia14_517t, sigradi2016_770r, 774f, 85da, 76cc, ascaad2016_013c6, ff7b, ce52, ascaad2016_027x10, 9b70, ascaad2016_040c16, 84cd, acadia17_390kk, ijac201412407u9, acadia14projects_199ar, ecaade2014_024j7, 1b7e, ecaade2015_11b1, 16d3, c35b, 404e, bee2, ecaade2016_197f52, ecaade2017_230pp, 2f30, 51af, 2c48, sigradi2015_11.142e25, a236, ecaade2014_239o61, 9fba, af6a, sigradi2016_408bb, 70c3, f1b2, 520e, be67, f17f, cb52, acadia17_348qq, 460b, ecaade2015_206m45, ae1c, b1b0, a69a, ascaad2016_039j15, 5849, 406b, sigradi2013_343j, 91ea, 5125, 4937, 55dc, 78db, aa8c, acadia16_432k25, eed3, 2889, 0995, 4683, d2c9, ecaade2014_197i51, ijac201614207i12, 10e1, be5a, ecaade2014_192z48, 75d3, a1d1, 0928, 8b59, sigradi2014_293x4, b2c8, 2ba9, f158, ecaade2016_075w21, 59f1, 2e37, d7b1, 7f97, 401a, ecaade2017_256aa, 9bf9, 4de5, sigradi2013_117i, b5df, ecaade2014_237y60, ecaade2017_214u, 079f, 2380, d4f1, 4e04, ascaad2016_038k14, 1bf1, c5ff, 873e, caadria2015_072o9, bb27, cbc0, c757, 7ec9, 762d, 86dc, 7efc, 68bf, d41e, cf78, ba69, 3150, 84b8, 9c87, e784, sigradi2013_155j, 3f66, 62b6, fde0, bb74, fc81, ecaade2016_132k37, 9a29, caadria2015_213m33, acadia17_51yy, ecaade2016_017m4, e810, ijac201513206o9, 479e, 5af2, 429b, 182d, 1e5f, ecaade2015_110g21, 96d8, 6d33, caadria2017_122o31, 2f1a, 71f9, 12cd, 833d, acadia17_38oo, cf34, 03d2, 0b57, caadria2016_167d7, a5b0, cbb2, 81a2, f1f3, b24d, d5e0, ecaade2017_220jj, d546, f129, acadia16_184z12, eb2f, d70c, 1dd7, d468, fadd, 696a, 82be, dbec, 56ae, f714, 71d0, acadia14projects_81k, acadia17_26g, 4611, b16f, 9f70, c608, sigradi2016_815v, 3536, 33eb, 8128, caadria2015_213n32, ecaade2017_195mm, c00e, a9d9, 7b43, 7854, 41b0, c5c5, ecaade2017_228z, ea9c, 6881, acadia17_201d, 24c6, be2e, 6c67, ecaade2016_tkoc67, 8fb2, 7218, f6e9, 39f0, 8ab6, acadia17_520w, c98d, ddf9, ef12, 7744, bed9, caadria2017_015k5, 711c, 0a8f, d124, 9486, a765, acadia17_238oo, acadia17_18n, 9738, 8941, acadia15_451v19, 4d68, f527, 632b, ecaade2015_233e53, 6a4e, e3bf, 7df2, ecaade2016_168h48, f5c7, 5f26, ecaade2016_182p49, c7fb, d803, 0de7, 8bc2, 833c, adab, ascaad2016_012z5, 7774, ecaade2014_233d60, ecaade2015_284s61, 2993, aa6a, 7ca6, acadia17_552r, 6744, c52b, cb70, 9325, c887, caadria2016_105i5, 4c5a, ecaade2017_157ii, be48, 1fb2, de91, de7d, ascaad2014_027l7, 49c4, aafb, 2cba, 367b, 97d8, 4193, acadia16_88m6, 3d97, 54f4, 0377, ascaad2014_011a6, acadia14projects_79ab, acadia16_298o18, 9133, ascaad2016_025n10, ijac201614203f9, a4ce, dd9b, 2c2e, 0bdc, ecaade2017_203ll, 18c2, 3d45, 9606, 6396, 0052, b2ef, dd50, 578c, sigradi2013_194o, a472, de5d, ijac201412303f9, 46af, 1aaa, ecaade2016_217w55, sigradi2016_446b, caadria2016_435t18, 2005, ffd6, 9323, 583c, be0b, cf0d, ecaade2016_139y38, caadria2017_107n28, 8a49, 2388, 99ed, 4613, 5395, a39f, sigradi2014_041k3, 596e, c1f4, b4d0, d7d3, 3d89, 9082, 7ced, f785, e001, b882, 73e3, ec91, 5e8b, c561, e6c4, b41a, b5f6, 2ab5, 9144, f400, 0545, f329, 4aef, e55d, ecaade2014_149d34, 329d, 300f, acadia14projects_555c, ec00, 98cc, d607, 4409, 0089, abfc, 5f71, 1948, d1c0, 42c2, 8492, ecaade2014_038i9, sigradi2016_490hh, f7f3, 3939, 5072, ecaade2014_237a61, ecaade2016_006x1, 04bc, sigradi2013_397i, 5e9f, b501, a528, ecaade2014_057u14, d418, 35d0, c697, ecaade2014_168m41, 5c8e, e3ae, ecaade2017_008m, 7067, ascaad2014_028o7, 2e8e, cbb5, 4c61, acadia17_82ee, 2195, acadia14projects_189at, 2c92, caadria2016_115j5, 422e, 80f5, caadria2016_167e7, ecaade2016_102d28, ecaade2017_149g, 1591, 6f14, 4fe3, ijac201412408x1, 6906, 973b, caadria2015_157s24, ecaade2017_302mm, e34b, 7989, ecaade2016_170o48, 4745, 299a, ecaade2016_222j57, ecaade2017_057i, cf14, f140, 32c4, 91d2, ecaade2016_078k23, 1645, 7a09, caadria2015_139g23, caadria2016_115n5, caadria2017_132m35, sigradi2014_313v5, 4d76, acadia14_661p, ecaade2013r_004d4, acadia14_339ah, acad, 2e45, 91d6, d998, c5b8, ecaade2015_294n64, 27db, 0a4e, acadia14projects_627b, sigradi2013_393v, 2f54, ecaade2015_138a27, caadria2015_130d22, acadia14projects_117b, ecaade2013r_001d1, 2bbc, ecaade2016_217y55, 79ba, acadia16_140y9, 28c6, 9285, caadria2017_113v29, 89d0, ed56, ecaade2016_108t29, acadia17_349p, 0794, 2521, 9009, cd08, 3fdb, ijac201513305v12, 9cc5, sigradi2015_9.152u16, c818, 005f, 5513, 58d6, caadria2017_043c14, e398, fe3e, b2a3, 176b, a666, 822c, fdd5, 02da, fb8e, 896b, caadria2015_130c22, 4337, c530, ecaade2014_168y41, fbc7, caadria2017_048u15, 8063, 8d2a, 4bcc, acadia16_342e20, ascaad2014_007y3, 74ba, 262d, acadia15_81v2, b226, caadria2015_077z10, 5fc4, 2e2f, 4431, sigradi2016_367xx, 57f8, ijac201715106cc, ef4a, 0641, 6700, aacf, 04c9, acadia17_492jj, acadia17_350uu, 2e0e, ebe4, caadria2016_405a17, 3321, 2c6c, acadia16_106v7, ecaade2014_031s8, d570, 99dd, 5f90, b7dd, cf3c, c3c7, 5fca, 8a8c, e2ac, 6617, sigradi2015_sp_11.303p31, b9e4, 7206, 1c1a, f95d, 71f8, 6c01, 4fff, ecaade2017_301y, 7387, ecaade2014_202p52, 2563, fc0f, 9ad5, a6ac, 2c4a, acadia14projects_609az, ce6a, 1c3d, 72c4, cd8d, sigradi2016_546h, 4001, 81ae, 9531, 5dc7, ef48, 81b6, f754, ecaade2017_028l, 5bce, acadia14_719g, 70d3, ijac201614206y10, ecaade2014_011f2, ecaade2017_175g, acadia17_51a, 3ba3, 7064, f238, f3f5, 23fd, 010a, sigradi2015_13.316x28, b94d, 5901, 296c, c315, c8cd, 05ab, b8a1, ecaade2015_253u57, c302, fef3, ecaade2017_006y, 2c16, a8f2, 6a1a, 8a02, 8f1c, acadia14_257aa, ijac201614405h3, 3590, 1418, a916, c351, e2ee, 3fc5, 8726, 4255, 15fd, 4b98, c6b2, 6af8, 8721, b969, caadria2015_226l34, ecc0, 0a1f, 0e84, f26d, sigradi2015_3.221z4, 7b8c, 3c06, ecaade2016_132a38, c1ff, 09a5, b87a, 57ca, 314e, c15b, 593e, fc7b, 7dab, db5e, ijac201412304m1, fcf2, 44a6, de8f, 016f, 45b0, 9cea, 1ccc, 3f56, ecaade2017_257vv, ba4c, sigradi2016_732n, caadria2016_851i36, 4386, 22d4, caba, f3be, 5109, ecaade2016_139f39, sigradi2014_345c9, 17bb, ijac201412303x8, acadia15_417c18, 0c79, 2bfb, ecaade2017_051q, 598d, 9425, 05ac, f2e2, 721b, a90a, ecaade2015_196o42, ijac201614303v2, e8f3, sigradi2014_185x5, 44da, 20bc, ecaade2015_171v36, ijac201614307r4, ea39, d450, 7606, a48b, acadia15_223g9, 82b0, f2d9, 2a5b, 118a, dc6a, 9cfa, c5a9, d5db, 7b18, d4e7, a1dc, 6018, ecaade2015_301a66, caadria2015_077u10, 2043, ijac201614308e5, c823, 74fe, c151, 9e5c, 8a8f, 8b48, 984e, caadria2015_016h3, cbeb, eacb, ecaade2017_170c, c9fb, 8d49, ascaad2016_045i18, 88bd, 1085, ecaade2014_169m42, b2a2, b7d1, 4b8a, 2868, ab8d, acadia14_453j, 70b8, 710b, 4021, 7826, 87fd, ecaade2013r_004u3, 29a3, 2b34, d74e, 4333, acadia14projects_601z, ccbf, f8b7, c79f, 16f3, 76d3, acadia14_647at, ecaade2014_145j33, b89d, 697d, sigradi2016_369ww, 3f4e, ecaade2014_132b29, 7ee7, a6d4, 6b41, 153b, c79d, caadria2017_001g1, 1942, 4dba, aa03, 80d2, ecaade2017_049a, acadia17_590b, c03e, 952c, ecaade2015_164v34, 9b01, d12c, b477, 55be, caadria2015_060y6, 0b2c, 3f14, 0cdb, bc1e, 268e, caadria2015_016s3, d963, 1655, f8b9, acadia15_211v8, 2d9b, ijac201614204y9, acadia14projects_497x, 4d16, 49de, d3a7, 893c, f576, e336, cb92, 3d83, acadia17_163aa, d82a, 2d47, 731f, acadia17_670w, sigradi2015_sp_2.112j29, ecaade2017_155n, 5edd, 25c4, caadria2015_178y26, 89a4, 522e, 5820, e9e5, 9f86, b444, aa4a, baa0, 7a29, 7c76, 983f, sigradi2014_134a2, 0416, ijac201715204s, fa53, e813, d854, 6365, ecaade2015_209v46, acadia17_138b, 671d, 37d2, e7fa, a02a, ecaade2014_014y2, ijac201412205m4, ijac201412401n3, f74d, af1f, 3710, d28a, ecaade2014_168z40, e9b5, ecaade2014_138x30, a559, 0465, acadia17_391yy, 45ff, 6bb6, 6102, caadria2017_051c17, d7f4, 477d, 1794, 59a1, 5a59, 5c60, aa46, 2a75, 2aed, 2cee, 5a1a, acadia17_491bb, b9f8, 4632, 9ec2, 0312, caadria2016_851f36, 20fe, b2ae, sigradi2015_4.219w6, a3c1, 56ce, 4e5d, 3092, 32b0, ecaade2016_185f50, 510c, acadia17_164uu, sigradi2016_647rr, sigradi2015_12.297n28, sigradi2016_479bb, c006, ecaade2013r_004x3, 8d01, ecaade2016_242m64, b8d1, 5d3a, 9b37, 52ff, 48e3, ecaade2017_091vv, 6b0d, ef04, ecaade2014_195p50, 3e3b, 05e2, b2f7, 74bd, 0b74, ijac201412303n9, ascaad2014_017i1, ecaade2015_130c26, c44c, caadria2015_185k27, 27e7, ff0a, e9d3, 6bcb, 2b0d, sigradi2016_441ii, 12d9, 1538, caadria2015_061c7, ascaad2014_004p2, ecaade2014_029a8, 37c6, 754b, 3dcc, 8680, 93c5, a8b7, cef1, ijac201614302a2, 8a83, 8a2c, e88b, 9218, 8f3a, a160, fda2, sigradi2013_421k, ab7f, 9b1d, 17c2, 56b3, ecaade2014_240s62, 2cd1, 466a, 559e, ecaade2015_113p21, 8c10, cfd6, 1957, 548f, caadria2017_163x40, b992, 8880, cce3, ecaade2016_222d58, acadia16_372c23, 432d, 9a35, c17f, caadria2016_517g22, 4e9a, b4d4, 5b63, 2936, 2c47, 5425, ecaade2014_029z7, 362c, ef7d, 4241, c1e4, acadia14_219d, 6f83, aac8, aa36, 67bb, 6d3a, ad5f, ce0a, b641, caadria2017_046r14, ae94, 31a2, 3214, 09b2, 894d, ecaade2015_201v43, 2c97, 96f7, af2d, b657, ecaade2014_019g5, 7d82, 2764, e758, 1e18, 2dd1, d462, 26ec, acadia14_681al, ecaade2014_168c41, 3480, 42d1, ecaade2017_211bb, 2498, e1d0, 677c, acadia16_254b16, 3aa7, 4e9d, 084b, sigradi2014_151h3, ce87, cf7c, ecaade2017_049zz, 03e0, 74b0, f19e, c609, 1de4, 0c03, bcf1, 5690, 9c98, a109, f8a5, 7f06, 2bb7, 87d6, sigradi2013_364, ce3d, 1b44, ae34, ijac201715106l, b8cd, sigradi2014_347p10, 37a5, 9083, e9ea, acadia17_620oo, caadria2016_589x24, acadia17_100n, fca7, 4981, db03, 4a47, sigradi2016_710ee, 9112, ecaade2017_308z, 8237, 0cbf, 32c0, acadia16_98k7, caadria2017_118r30, 12ee, cf81, acadia14projects_375b, sigradi2016_637x, af1e, 9be6, sigradi2015_9.347c18, 43ef, c9d9, 38b9, c3ca, sigradi2016_710ii, da21, c7b6, ascaad2016_016t6, e387, acadia14_579l, 7335, caadria2015_084u12, c050, ecaade2015_199e43, e41d, de17, e7bd, 3196, 1a80, b4dd, ba56, edfb, ecaade2016_132o37, 1c6f, d571, 75e5, d562, 3d2f, ff0f, db44, sigradi2014_155y3, acadia17_670kk, ecaade2013r_019h10, 77b8, 198e, ff33, c263, 9916, ca81, f266, ecaade2015_177c38, 416e, e365, 5570, 513f, acadia14projects_671y, 9166, 5818, a131, d680, be60, f195, 8d82, 8ae3, f0fe, ecaade2017_007b, 5349, 7716, ed21, 256e, c8f2, 72c9, 954d, f788, sigradi2014_048v4, 405d, ecaade2017_301o, ecaade2016_023n6, acadia17_177v, 09e4, 055b, bb95, a74a, ijac201412303v7, e65a, 0972, a754, 56cd, sigradi2013_194k, 1b17, 612a, d32a, 74ec, f92d, b807, 6181, ef35, f56f, f7dd, sigradi2016_441kk, acadia15_443b19, a507, 242f, 61ae, 4453, 2f70, 861d, 2413, ecaade2015_161k34, d130, df93, ijac201412205l4, acfc, 9976, 3eac, acadia16_332a20, 6007, 5405, 6e38, 3276, 3aac, e969, 3299, sigradi2013_390s, ecaade2017_109cc, 8175, dfab, 85e9, 3ec2, 8826, acadia14_357ay, 90d2, f0c2, eac5, sigradi2016_507tt, cfaf, c07d, f943, e20d, 0e5b, 746d, aa82, 23f2, 99a1, 1b47, ecaade2016_007d2, 0f86, b1a8, 1168, 4d6a, c4b5, 0428, 3792, 927a, 6033, 53ae, 5ba2, 2992, 6565, 7ddd, 70bd, 5842, 0009, c982, 1f6e, 5ad6, 5118, 15ff, 5d52, sigradi2015_sp_8.326a31, 3aa9, caadria2015_108v16, caadria2017_047a15, a5c4, 34e0, caadria2017_037d12, sigradi2016_484a, 0f28, acadia17_598k, 4ff2, acadia17_323s, ecaade2016_027a8, de05, acadia14projects_719s, b5f9, sigradi2016_817m, 9aee, 9c2c, c7f8, 73d6, f8fa, e28d, 17e6, 3d58, 0c55, f8c8, 3098, 0caf, 5640, 77d4, e66c, fa96, 1ac1, f325, 659c, e7be, 9c0a, 12ec, 383c, 14c9, da51, 23a5, acadia15_110x3, 9536, 0a6e, b90a, a696, 727a, 6712, dd06, a58a, b586, f08a, fcf1, d3d4, acadia14projects_479f, 61db, 48dd, ecaade2014_084c20, 4c22, e223, a306, 3575, d1ef, 8110, 979b, 7c98, ad4c, caadria2017_142z36, 53fa, sigradi2016_490ii, 813d, 6eff, ecaade2015_170s35, 667b, 983e, 332e, db25, 2549, 8cd9, sigradi2013_243, 162d, acadia14projects_365ak, acadia16_254c16, 1909, 92d4, 55af, 1e88, 2935, 826b, 2908, cbfa, 6a88, caadria2016_135b6, dca0, 6dbb, 31d2, e4ea, 2e71, 8ff3, 6216, 24e8, d089, 13d7, a086, 3f12, 2486, 4a25, 6ed7, 0d67, f28d, 1247, d091, 4223, 2c20, ecaade2013r_011g7, 1640, 99eb, acadia17_90gg, acadia17_237bb, 06a9, 62d6, e2c0, 2a46, ad05, 4668, 9c6f, 2e27, e010, 6dc2, f562, ac96, b98a, 752b, d10e, acadia16_88r6, 8a5f, b552, 7665, 1d03, dd9f, 46ef, 58b8, 15bd, 01b5, 406a, a761, ascaad2014_028m7, 68c0, 0cab, b1cc, 3579, 4e97, ecaade2015_73e14, fd60, ecaade2015_297t64, 4a87, b218, 335a, eaf9, acadia14_135o, c090, d3b5, 3c7e, 8f3d, 2a15, 3a78, d947, 1dd3, ecaade2016_037c10, ad6d, f9f2, 61f0, sigradi2014_030x1, acadia17_373v, sigradi2013_28j, 5834, cb5a, be38, ee68, 3b25, 3d9a, 4fe9, ebdd, 26e9, 4447, dfe5, 94df, dd57, d672, d8bf, 011f, 8acd, 4546, f84c, ecaade2016_018f5, d626, ecaade2016_007n2, 567e, ecaade2017_094p, 157c, d98f, 4cf3, 0766, acadia14projects_63ad, 04d2, acadia16_140u10, sigradi2015_6.42t7, sigradi2014_265t1, 6f4b, 8ee0, 8021, fc3d, caadria2015_081u11, acadia16_254e16, 8912, b587, 8503, c9e2, 9578, acadia15_497r22, af54, 8530, ecaade2015_247e56, a6c4, 58b2, acadia14projects_153h, a3b4, 88ca, fb1e, d508, 7ce0, 713a, c323, 1968, c48d, 2f00, ecaade2017_309ss, ae48, e081, ijac201715103qq, 6922, 2989, 6278, sigradi2015_13.316b29, beb3, 5944, ecaade2017_254ll, 980a, acadia17_82ii, ecaade2014_195m50, caadria2017_122b32, 818f, 0e14, caadria2016_033t2, 0363, ecaade2014_128u28, acadia14projects_627c, beca, 7030, ascaad2016_008b4, 1e01, ijac201715202aa, c376, c01e, aaaf, fdb8, b4ee, ecaade2014_143r32, 904f, acadia14_463ay, 5224, ecaade2014_085h20, fecd, 245e, ecaade2016_077r22, eafc, b3ae, 9681, 836b, 838d, acadia15_263e11, a1d6, ecaade2015_35t6, f2af, cdc8, 6917, 4a58, 972d, 6092, 9543, 2651, acadia16_140k10, bac4, caadria2015_137k22, 0a98, 5b31, ijac201513303s11, ecaade2017_184gg, 78a5, sigradi2015_12.215p27, ecaade2016_158l43, bbc7, d90e, 7dd5, 2402, 0308, 3845, eccb, f9af, 1c52, 3113, fb38, caadria2015_010u1, dd8f, 01aa, 4c1e, sigradi2016_814m, d7c7, 2891, fe7c, c6b7, ae7c, ecaade2015_261g58, e172, a7bb, 64d2, ecaade2017_042w, acadia16_344d21, c1e9, acadia17_258i, 1241, 5e41, a102, b7af, ecaade2015_205d45, sigradi2013_386o1, 0ffd, ecaade2016_139c39, f34a, sigradi2014_276z2, ecaade2014_215b55, fdcd, e622, f922, 5d8a, acadia15_497f22, 06b4, 5461, ecaade2014_139b31, ecaade2017_215ffr, acadia14_101af, 8e02, 9468, f46e, sigradi2016_659m, f98d, c8b1, 1597, sigradi2013_117n, f4a9, 0cbd, 67a1, 1114, 6b25, 0cd4, b954, d4e1, d12a, 846b, 1344, a9fd, fbfc, 15ed, 1576, ijac201715105g, acadia16_88y5, 6cab, bef7, 2be4, acadia17_582nn, 1d66, 650b, sigradi2016_814i, ecaade2015_114c22, ecaade2014_111a25, be1c, ecaade2014_055u13, 0e3a, 33d2, 4a4e, 2ec8, b2fe, ecaade2017_175m, e916, f7f2, e4de, ecaade2017_215v, ee6d, a9f4, 4dde, c194, ijac201513302a10, 4822, 598a, 4cf4, ecaade2016_mrtx65, 5a5e, sigradi2013_206, 66ac, 68f1, 7345, e09d, ijac201412401x3, acadia17_588nn, acadia14projects_565ac, 890b, caadria2017_081s24, feda, ecaade2014_092g22, sigradi2013_387f, 430d, 4755, 48a8, ecaade2015_309x67, 1a4b, f04d, 462b, d2f6, 6ece, ecaade2014_173w42, 56af, f8ec, 5669, b2cb, 148f, 55c5, f79d, 4318, 5907, 7b3f, 24ff, 44bd, e1b0, 3032, ef59, b3d1, c3f5, acadia17_590f, e2ff, 674a, 96a6, 8167, 2f52, bbf6, a3a7, 3f81, ecaade2014_052s12, 80ca, d873, 96bd, c8c8, 35a8, 30f9, a7ae, c592, ecaade2015_181l39, bf32, de7c, 341a, 0781, 20aa, acadia17_463ll, 3398, 1e91, b9bc, 4347, 2c68, ecaade2016_011b3, fccc, ecaade2016_158d43, acadia17_492oo, 8d91, 5063, d538, a95f, acadia15_395d17, acadia14projects_347am, 175e, 5e93, 6f07, 0506, e6b6, 6d30, caadria2016_839m35, 7a7c, 6d6e, 47a6, 666c, caadria2017_079c24, 5735, d9c6, 4cad, 3456, deeb, a30a, acadia14projects_609al, 48bd, c30e, 281d, ecaade2014_194g50, a8d7, 6a3f, 8f46, 4107, d9cc, 56b5, 5a97, 0c73, ddab, acadia14projects_199ak, 6540, ecaade2017_117o, 5f31, sigradi2014_042r3, 5afa, deb7, ecaade2014_173h43, dbe0, 6ce9, 27c8, 294d, 0d47, ac29, fa2f, 96af, 936c, c12d, 538e, ecaade2014_111j25, df64, 2ed8, a49c, 3951, 162b, 3029, ecaade2014_016h4, 86cd, ecaade2017_156z, ecaade2015_196u42, b6bb, b626, d3d3, e6a7, b451, caadria2016_507g21, ad78, 608d, 210e, be91, 4a7e, 5f9f, 0037, acadia17_231t, 5a93, ecaade2016_068h18, c466, ecaade2016_208t53, acadia14_655ac, d44d, f3d1, 8750, bb8f, 1a4e, ecaade2015_332v71, sigradi2014_330g7, c720, d6f8, 90f6, f4ce, caadria2017_175k43, a258, 9c1a, 9493, 2a1f, eab6, 75d9, 7c4b, 853e, 5a19, 2251, 92be, 6cf1, 1d6b, 9a19, acadia14_589k, e27c, c2ec, 0674, ecaade2014_162v39, sigradi2016_815hh, 5cc1, 31c9, c6ee, ecaade2016_123g34, 6699, ascaad2016_014k6, 3441, cfb3, 6ea0, 5ad9, 9737, ijac201412306d3, 7943, 82d9, c231, sigradi2015_10.309i22, c6e3, 91dd, sigradi2014_263b1, e964, fd80, 9397, 33b2, 951f, b92c, ec07, ascaad2016_040e16, eeca, 988c, f604, caadria2016_651e28, 1260, f46a, b292, ecaade2017_144r, acadia17_308zz, 76bd, f910, 10fe, da79, 0551, 083a, ecaade2015_138m29, 69ad, 8a67, caadria2016_095o4, c795, ascaad2016_032u12, ijac201513302n10, 753a, 8cc2, 03ed, ijac201715205yy, caadria2015_087t13, 99a8, cc89, ecaade2017_288hh, 003b, 4693, ecaade2015_199y42, 85b9, c77e, 6ba3, sigradi2016_583xx, 10a7, 97b3, c4cf, eee8, 867c, c5f8, 6bb3, 052e, c6f7, c22b, 3359, 5510, 4e82, 6cfd, 574e, 6690, 491a, 3331, cc3f, sigradi2013_244h, cca1, f4d0, 2b98, ecaade2015_317v68, caadria2016_395x16, d678, 8f98, 4e22, 357d, 65f9, ijac201513105x4, 6404, d6bb, cbc4, ascaad2014_029z7, dadf, e58a, 1d36, 880c, 2a8c, ijac201412203b2, acadia16_174w11, 8044, c8ce, 1c08, ecaade2016_170u48, 88c7, ecaade2017_116g, ea78, a1ae, 95c7, abb7, 56bb, ba9a, 5c77, sigradi2015_8.186m13, 140f, 8235, acadia14projects_619av, ecaade2015_161e34, 5f15, 4f3e, e733, 0e9f, 6499, ecaade2014_092a22, 5b2c, 75fc, 1183, a6d6, 1f83, 8123, ad72, 5387, bef5, sigradi2013_248b, ab6c, 84fc, f036, 71bc, c85c, acadia17_222s, 58dc, ecaade2014_111o25, da2e, c800, 19e5, 0db2, 859a, c377, 948b, 12f4, sigradi2013_274, ecba, caadria2017_030c11, 1154, 87f5, 3215, b3e4, 1a36, 3edd, 082a, 0d3c, e1ca, 16af, 8d7f, 4f7a, f697, ijac201412303a9, 0936, f3c1, acadia17_59b, ecaade2015_38p7, 4b9d, 6823, 4d9a, ee7e, sigradi2013_32n, b15a, b778, d7be, 8417, 1991, 2b18, 78cd, 2831, 3b22, 336e, 1fb0, acadia17_36z, bb6e, acadia14projects_375c, 51e3, ecaade2016_136g38, ecaade2015_170l35, 78c7, ecaade2017_048aa, ascaad2014_013t6, 6356, 0a88, acadia14projects_281ad, bc24, 2d9d, cf17, 1d2e, caadria2017_124t33, afbc, e744, e0f2, acadia14projects_219az, 3eca, 8c44, dab1, acadia16_460w26, a681, 36eb, sigradi2015_11.136l24, ecaade2015_225r49, 4abb, 93f0, 569c, acadia14_435ay, sigradi2016_655h, acadia14projects_281r, c5bf, af57, ecaade2016_099l27, 3767, sigradi2014_132u1, 7cb1, cebf, be92, 2e07, ecaade2015_59s11, b22c, b71d, sigradi2016_654zz, 2f43, ecaade2014_162t39, 36f7, 5977, 55e9, aed5, ecaade2015_61o12, 8549, cd12, acadia14projects_375a, 843e, caadria2015_114w17, e42a, ecaade2015_25h5, fa49, 08df, 9ccc, d2c7, 5f65, 9396, acadia14_43aj, 7a7d, 16c9, 7a15, 0400, ecaade2015_206l45, e541, 1616, 034f, ecaade2015_122k24, 9622, 7bae, ecaade2017_293uu, b90c, ef1b, ijac201715205d, 8525, f3c2, ba05, acadia17_678cc, ecaade2016_067g17, ecaade2015_180s38, f13e, d9be, 774a, caadria2016_105x4, ecaade2017_254tt, acadia14_153av, adfe, 4f3f, caadria2016_229v10, 3124, 99f0, 58ba, ec7b, bb4d, 2393, fdc7, d3f0, caadria2017_113w29, acadia14_681aj, 882f, ecaade2016_128h35, dd44, 781a, 8e93, f3d7, b894, 3b47, 5e03, c724, ecaade2016_007c2, a1b5, sigradi2015_10.74u18, 358c, ecaade2016_074p21, 8030, 3313, e406, 58a9, 59de, 268a, 40e7, 94de, 03a3, 7078, 9ce1, 99c2, ecaade2017_071xx, sigradi2016_611o, caadria2017_035z11, ecaade2014_208y53, 91a1, 29d6, sigradi2016_400j, d5a1, 316c, 8d95, ecaade2016_228k61, 1c98, 54dc, 38a3, ecaade2017_111tt, 44f8, cde5, 24b3, sigradi2016_601uu, ecaade2016_072t20, 237c, ecaade2017_057j, 7ac6, d335, e39a, c391, d475, caadria2015_185p27, 659f, 94f2, sigradi2013_387g, 9be4, 95b9, 44d0, ascaad2016_022p8, 1631, a052, 97ca, 3bfb, 2ad6, acadia17_414yy, 2bdb, ba38, e5f0, f8c4, bd15, ecaade2014_023u6, 20da, e60d, c104, ebda, 7662, e22e, 985d, 60f5, 6a0a, 2416, caadria2016_683f29, ijac201513101s1, 7762, 0c5a, 7bad, 0c20, acadia17_366n, 79d6, 62b7, 3f2c, f51f, ecaade2015_59y10, f745, db7c, 621e, f367, sigradi2014_345k9, e9e0, dc5a, ecaade2013r_010s6, f164, ascaad2014_020z3, 5c7f, ecaade2017_122kk, acadia14projects_389a, 9b3e, acadia14projects_627at, 5aa4, sigradi2015_sp_8.284l30, eeef, 2bec, a490, f5bd, sigradi2016_777mm, cd23, ecaade2014_057c14, 94c7, d9dc, aa58, fde5, a8bc, 1ec2, 41e3, 5e14, 5dfe, f0bf, 9dfd, ecaade2015_158s33, 55e5, 1af0, f362, 3d7c, ijac201513206w8, f8d8, c4b7, 4f26, 61b8, e2a2, acadia17_274tt, 1c05, 6f8f, acadia14_435ad, ecaade2016_068e18, acadia15_263c11, b63e, 4032, 2ce4, caadria2017_005c3, 2cf4, 8442, 1730, f913, 6d62, fa0d, df05, 61ed, caadria2015_126a21, caadria2015_172j26, 03cc, 6e47, ecaade2016_011x2, 3ddd, b888, 8bb5, acadia16_214s13, ascaad2016_021w7, 4d24, 5359, ecaade2014_149b35, d857, 7434, 6cef, a634, 6fdf, 430f, 3c2b, 6964, ijac201513205n8, fa72, sigradi2016_465l, acadia14_339al, a7e6, 1afb, c5d6, ecaade2017_053g, 3df3, 97f4, 32eb, d5eb, dfbc, bd9e, sigradi2013_313m, ecaade2017_308ff, 076d, bdab, bc86, 770f, 557e, caadria2017_145a38, sigradi2014_151l3, ijac201513304c12, sigradi2016_383hh, f63f, 6df5, 0a41, 47ce, 1f74, ea14, 3e26, 1228, acadia14_565w, ece8, acadia16_270y16, b724, ec4b, 85ab, 33ce, 868c, acadia14projects_357at, 9498, 5927, 4feb, 10dc, 6879, caadria2017_021d8, 838e, b561, fe3b, 17d8, ecaade2017_149m, ecaade2016_065g16, c383, 188e, 48b7, 5c94, d319, acadia14projects_33al, ijac201412202v1, sigradi2016_602f, 7980, f5ea, 313e, acadia14projects_115ak, 06fa, 2e0d, a505, db8b, 1b9b, 1f7c, acadia14_101as, ecaade2014_224c57, 1658, ee43, ecaade2015_317s68, a54b, 9f7d, 6b42, ecaade2016_011p2, acadia17_237gg, 8697, sigradi2015_8.239x13, 462a, sigradi2014_109i9, 78ec, cccc, 3bb5, 3dbc, 253a, b753, ecaade2016_170s48, 3897, ae31, sigradi2014_266b2, 14d0, acadia14projects_291ar, 8afa, f678, 1cbf, 657b, d345, bc27, 1653, c8bd, 48b9, acadia17_257xx, sigradi2015_3.221r4, c15c, 648b, 50f8, sigradi2015_3.65t2, 4c81, ecaade2015_233a53, 3192, 159a, 9215, acadia17_338jj, 14da, c078, caadria2015_081a12, ecaade2015_59z10, 509a, ecaade2017_220tt, ecaade2014_198z51, ecaade2014_012r2, e782, e6e7, acadia14projects_63au, 58cb, f58f, cc60, bb61, 9d37, aaee, 2451, acadia17_598t, ec60, acadia17_678hh, ecaade2017_301z, acadia14_601ag, 23be, cda2, ascaad2014_005z2, 0475, ca8b, 8c7b, ecaade2016_042l11, ecaade2014_153l37, 4062, ee85, 9ad9, 4e8f, 1601, bfc2, 9ed3, a3b6, acadia14projects_145y, 48c5, 9e9e, acadia17_177u, c7ad, 4cea, 261d, 069f, 6c17, caadria2016_125p5, acadia15_203g8, 6543, bfa3, 43b9, ecaade2017_151aa, 9a8e, 4555, f999, 70d6, acadia17_511yy, 3bdc, 9e36, ecaade2016_079v23, b8d4, 81be, f8d4, ecaade2014_157s38, 9168, 9ef0, f7ca, 6805, 8c3b, b0c7, b541, ecaade2014_079w18, 80d3, 2244, acadia17_201yy, acadia17_522dd, 7c90, ecaade2017_255c, ijac201614202l8, acadia14projects_427an, b7a7, 05c2, 32fe, caadria2015_111m17, acadia16_130r9, 07fe, a5b6, acadia16_224n14, 7c42, 217f, e3f6, 16c7, acadia17_50nn, ecaade2016_067c17, 7a73, 8089, 362e, ecaade2015_59p11, acadia17_222o, 81b1, 61d2, 081e, ecaade2016_025a7, a96a, caadria2016_333p14, 0f44, d4fa, b798, 96ed, ecaade2017_215f, 0107, e41a, ecaade2017_gric, ascaad2014_019n2, ascaad2014_024a6, 0e2f, d417, ecaade2013r_018z9, 0509, 6bc7, 50be, ecaade2015_334n72, caadria2017_134y35, ce17, 7754, 7e6a, sigradi2015_9.152t16, acadia16_44l3, 351e, sigradi2016_752yy, acadia17_92s, caadria2016_177v7, sigradi2014_281c3, ca29, d1a0, ee1e, 7589, 0f0c, 131c, caadria2017_070f22, 48d3, 2f67, ecaade2015_206y45, ijac201614208b13, 2d0c, ijac201412303b8, bcf6, ijac201614403p2, ecb3, a936, e4e4, 16db, f49b, 37d9, ecaade2016_110h30, 81d9, 7d11, e674, 5c3b, sigradi2016_484uu, 7ea9, acadia15_483t20, ecaade2016_011y2, f915, caadria2017_183b44, 39d5, b738, d18a, af95, 9456, 7df5, acadia14projects_573aj, c6bb, ca9d, 8211, ecaade2014_089o21, 9719, 3a2a, 8e67, c157, 2a9a, ecaade2015_333l72, 33fb, 3d4d, 4e6a, 1980, d53c, 8ba2, 0b9a, 97ec, 9c38, 7579, 304d, b3f4, 138e, 96da, 8124, ae87, a999, acc6, fbba, d444, 724c, 43d7, e0c2, 44de, 8432, acadia14_671m, 7149, c658, 0b7a, ijac201614207m12, 7701, b697, ecaade2017_089cc, bf55, ff7c, ecaade2014_120h27, a152, 6bff, ad9b, 030b, c4b9, ecaade2017_277ff, 153c, 51a4, eebf, ijac201715105nn, d1d5, 4f60, 5ae9, ecaade2014_092b22, caadria2015_117z18, 87a2, 7f60, sigradi2013_183s, 95b5, d06c, d175, 403f, 7bc9, 7e50, 995d, b542, 9778, ecaade2014_139f31, 6ee1, 6e66, b84f, f199, 6ffa, 9deb, c197, 78f8, acadia17_608dd, sigradi2016_381r, 1b3a, 5fc8, 43b0, 6acd, 5ea6, 5332, 2462, ecaade2016_193t51, acadia16_424d25, ascaad2016_007o3, 1ea3, 04a7, af5b, b7f9, 6eb3, 93f1, acadia17_212v, 4fc2, caadria2015_066c8, f85a, ef98, caadria2015_108m16, d3ae, acadia15_343j14, e1f8, cf3b, 79e4, 3664, cc18, aa50, 6d76, 9334, f485, 7778, 5020, dca9, 2017, 24b2, sigradi2014_313d6, a274, 4df1, ecaade2016_075b22, efe2, 942c, 89e8, b103, acadia17_37ff, bafa, 540d, d3b6, dd33, ec6f, 1afa, 2a97, acadia14projects_409n, 72e1, 26fe, 1b09, d810, 0703, acadia15_343c15, sigradi2013_100c, 5c39, 887b, ac2f, 1492, 1497, ijac201715104ii, 805f, f91a, fa54, 44fa, ecaade2014_035a9, ced3, 7a69, 2ebd, 1ee1, 132c, 2df2, 22f6, ecaade2016_154d42, 0756, 19e0, ecaade2016_023x6, f105, 6972, 53f7, b683, 2162, ecaade2015_307l67, 663d, ceb2, a462, ecaade2014_023o6, c2d7, b233, 5f28, ecaade2014_016y3, e18f, bbfc, e65e, ecaade2017_048nn, 01e2, ijac201412403t6, 8310, 9ec6, ascaad2016_010s4, e652, a37b, 36a2, 9235, ccdc, ecaade2016_129a36, sigradi2015_8.328j15, 5acc, caadria2016_549l23, ecaade2017_130a, e55e, 5123, 115a, 61c3, 7f27, 1824, 2566, 5353, 62ee, ca45, cea9, ijac201715202ii, b42e, ecaade2017_076hh, ecaade2015_21t3, 195b, c4c9, 5702, a922, 4bd1, f772, ecaade2015_110f21, ecaade2016_164k46, e870, sigradi2015_10.377x22, 6e53, 5f7f, ecaade2016_ws-dleadd68, 8fc6, 113d, d71e, acadia14projects_453f, 69ca, 0065, bd5f, 84e9, b9cf, 1c7b, 1deb, sigradi2015_2.213u1, 7339, bfc4, e53e, 0647, 67f1, 2789, ecaade2017_097ee, 4364, b52c, 7484, 8088, ijac201715103a, caadria2015_004n1, 95bb, 43df, 17d6, 17c6, c32a, a56b, f24a, 2dbf, 5a60, 0274, c495, a31d, ecaade2016_210b54, 2eed, acadia16_116r8, 792b, 038f, 8528, 7948, acadia14_63ah, 027e, 3806, 6e2f, 8840, a699, a01d, fc54, 333e, 2d4e, acadia14projects_229n, 41bb, f0fc, 426a, 5746, d6ee, ecaade2015_194e41, bec9, a63c, 078c, ecaade2017_003k, 0f0f, c78a, d5ff, e227, fc65, ecaade2017_215wr, 3583, 212a, b0a8, ecaade2017_255k, acadia15_395c17, 19a7, 2f8e, e666, 5192, ascaad2016_001b1, ecaade2017_290rr, e61b, d9c3, ecaade2015_170k35, 7b2d, 7aab, cc08, 3749, 079e, caadria2016_281f12, a02d, b639, b19a, ecaade2016_087n24, e0b1, sigradi2016_732z, 9dba, 2030, acadia17_258s, d81f, dff3, 2690, 5785, ecaade2016_118j32, ed31, acadia17_562v, 8b99, 7d4a, b3ee, ecaade2016_102s27, 8ba8, 8553, 6dae, 058c, 1b80, sigradi2013_117m, ecaade2017_117x, ef7e, d129, 9e51, f72c, 12e5, 610d, 024b, 3ec3, 6932, bef1, ecaade2017_294b, a675, 18bd, acadia14_661o, 6261, ijac201614208g13, ecaade2016_038i10, 6722, 9f77, acadia15_137f5, ecaade2015_48w7, 217d, bdc4, 0e93, 9a23, 3e4b, 74c5, 58f1, 9c75, c9a0, d2b5, 6246, acadia16_44n3, 5edb, 68f0, sigradi2013_326j, 2b79, 1826, ca12, fb61, cc93, e25f, 42d5, caadria2017_163h41, 874c, 8eeb, 1843, 0e94, sigradi2015_11.71g24, 1f8b, acadia17_248h, acadia14_101ao, f93e, 4d81, adeb, 2192, e379, 6656, 69a1, caadria2015_096l15, 91fd, 2c2d, f645, 54ec, 27ab, 22db, acadia14projects_479y, caadria2015_072t9, 4849, acadia17_145e, cc1c, 584f, d4ff, eb38, 415c, f19f, sigradi2014_045x3, 6c1f, 0550, caadria2015_092h15, 0d04, caadria2017_067p21, e154, ecaade2014_185s46, 4821, 3a12, ijac201614101b1, acadia17_502qq, 8174, 5cc2, 7733, 927c, 4ea5, 8131, sigradi2014_097l8, e7a3, 3e46, 9fff, e560, d865, 69e9, c368, bb20, sigradi2014_305m5, 0717, 3ea5, 651b, ed41, 39ae, ecaade2013r_010x6, acadia14_473ao, cec2, 58b5, acadia14_709ao, deb2, b82e, 2bb6, ecaade2015_83p16, 9c7b, a539, 163d, 1e9e, f975, fff2, 2e75, db45, 4ab0, 0afe, b264, ijac201715203e, b22d, 1cef, ecaade2017_208g, 42a4, ecaade2015_17k2, 4a79, ecaade2014_217g55, acadia17_598tt, ecaade2015_101i20, 4449, 3c6f, c1c8, 3492, fc4b, 7e8f, 3f86, d932, 87ab, acadia17_178pp, 9e8a, 68fa, a21f, acadia17_27t, 5e9c, 0c0b, 58a6, 0160, 45f1, 330e, ecaade2014_168t40, ecaade2014_194l49, d37f, 7b5d, a30c, sigradi2013_91, acadia14_479r, 028d, cfa1, eb11, 7148, 8aae, acadia14projects_565x, 4f28, b363, 1825, d931, 8707, 0596, f38c, ba9b, ijac201412305s2, dcc6, 3d43, ecaade2014_153u37, acadia17_189cc, ecaade2017_071zz, 6ace, b08f, cf21, ecaade2016_230j62, 2c56, 001c, 2d29, f356, 3a79, 193f, caadria2016_197r9, 9e40, 3647, 3fe2, c2a5, caadria2017_122z31, 1fd8, 52dc, 2beb, 8027, ecaade2016_126u34, 6351, 0239, ecaade2014_100i23, 937e, ecaade2014_239u61, ijac201715106x, acadia17_323o, ef67, 526b, 08da, 4375, ascaad2014_001f1, dfbd, c9fc, fe2e, 51fe, caadria2017_175a43, dd5d, b8ad, a5d4, e0e8, 5e68, 1785, 6d58, acadia14_339az, c3f0, 2e10, 5dce, 97a3, ae3f, 5b5d, be69, 514c, db97, ecaade2015_59m11, 5619, d6b0, 9c92, d6e9, 7b53, 1bc8, f28e, d1d6, 7814, ijac201412403t5, 02e5, 9d93, 1a83, acadia14_317x, 1248, b262, 9eae, 7508, 138a, 71ab, be4d, 55d1, f6d0, acadia14_219e, c042, 3023, 4043, acadia16_308b19, 6eed, 6aef, b5b1, a710, fb87, 057f, 1448, 59d1, ijac201513202m6, acadia14_579c, 6163, 0032, 86b6, f610, 75f3, c4fe, ecaade2016_126m34, 4585, sigradi2016_602xx, 99ff, 865f, ecaade2017_046k, 24b4, acadia17_426b, 3d59, e213, 91ce, f3a9, 2c32, acadia14_473au, e408, bf19, ecaade2017_076bb, a738, 8b0f, 2f9d, ecaade2013r_001n1, acadia14projects_247y, 4b2e, af1c, 1cf1, 07ee, 7536, c61a, a5ee, 2fbe, 725f, acadia14_671z, 8c14, fd78, ea84, caadria2017_165i41, b55b, 493e, d733, 18b9, 570a, ijac201715104r, 6b48, 1cc6, df54, eacd, 1076, caadria2017_016f6, 4ae7, e72a, ecaade2015_158z33, 18a9, c26c, 698a, ascaad2014_029m8, 5ca2, acadia17_678x, 9f8b, 981d, dc43, d5ca, 5b6e, caadria2016_621p26, ecaade2014_023d6, acadia16_98r7, 6730, caadria2016_517j22, 5ceb, 77c6, caadria2017_142f37, caadria2015_004o1, 777a, ee6e, a32b, d8cc, 6527, 1333, 8a69, faff, 94f6, ecaade2016_121r33, d7e9, 91a7, acadia14projects_135m, b283, 55ad, 5af1, c171, ecaade2017_203bb, 5156, 8105, 23b7, c8d6, f574, 0f57, bea0, ddc6, c94f, caadria2016_539h23, caadria2017_051b17, 7d5d, ecaade2015_171l36, 319a, ijac201513203p6, 6f0c, ijac201614101d1, caadria2016_281c12, 6fab, ecaade2013r_014e8, d848, acadia17_551e, 3c7c, caadria2015_188z27, b884, acadia17_189hh, acadia14_357au, caadria2015_142n23, sigradi2013_194i, caadria2016_343j15, a5e7, 5c5a, ecaade2017_021r, c498, ijac201614208l13, c899, 0e7d, 5d7a, e2f0, 2bcb, 3440, d3fb, dfd1, caadria2017_046s14, 388c, acadia15_57u1, 5646, sigradi2014_128a1, ascaad2014_015z8, 0a0d, 1b2e, 3d77, e549, 1c0e, acadia14projects_699t, 7a1a, a6c1, 5e81, ascaad2014_013c7, ce8c, 67fa, 5740, 4b34, 5f50, bfb3, 1aa9, b648, 39af, 4f22, 044f, ijac201513303k11, 714c, 1b71, 474a, dfc4, d783, ijac201513302e10, 1119, 4184, bbad, b8b7, 9e98, c9b6, ecaade2016_224o59, 3a6c, caadria2015_002c1, dad5, 773c, c642, 8c68, 5c71, 33a9, cde1, 7d9e, ascaad2016_009k4, bc52, b01b, 0311, c432, 594c, sigradi2015_6.327t8, 58b9, bb09, ecaade2015_201y43, e592, c781, 9007, ijac201614202s7, f179, cb58, bbe3, 0d17, 15be, ecaade2015_285l62, 0a60, 73b4, cebd, a0af, acadia17_258p, 1ea8, 3b21, 0595, baaf, sigradi2014_314o6, 0dea, ecaade2016_006o1, 03f2, 8318, 6dfc, d979, 28d3, fdf9, 45c4, c32f, eb1b, ad53, aa72, ascaad2016_014m6, a106, 0751, 48e7, 305d, ae18, ecaade2015_79h15, 3975, 935e, 346e, ijac201513103w2, 2d78, 837b, acf8, sigradi2016_534jj, 652f, 1e23, d201, caadria2016_735v31, ascaad2016_040b16, 524, 4cbc, a64a, ecaade2015_253x57, 74a3, 5a95, 6043, acadia16_78m5, 4d39, ecaade2015_64p13, 7647, acadia17_82qq, 0c81, ae5d, ab51, b6bc, 748f, 4d10, 6dda, b277, 7a66, 477c, a89d, sigradi2015_11.142c25, 4a28, 97ef, 606f, 1f27, 3828, 89c5, 89db, ijac201412402n4, 5748, ijac201513203r7, 8501, a467, caadria2017_086f25, acadia16_214z13, ecaade2017_268cc, b75b, acadia16_372m23, bc2a, b207, c13d, 4041, 2050, 036f, 041a, 1b76, acadia17_170o, sigradi2014_047r4, f2c0, 0a8d, 5ca7, 8e98, c571, 0da8, 89ee, 977f, 2493, 89f4, fda4, ebc6, b02d, sigradi2013_386l, 2af4, ecaade2014_232t59, 97ff, d2f0, ecaade2014_202o52, a1bb, fc56, ecaade2015_59n11, 7640, acadia14_101t, 4c45, c5ab, c563, cd68, 8795, acadia17_511a, d240, b172, 8e8a, 9519, ecaade2015_229g51, 1289, f964, acadia14_153ap, c6a0, 9fcf, 354b, f23b, ecaade2016_222f57, ecaade2016_136u38, 0732, ecaade2015_130a26, sigradi2014_036t2, a88b, 0191, 4bb3, ecaade2015_35v6, db24, c6ea, b90b, ecaade2014_187g48, acadia14projects_317z, c43e, 37f0, f0d2, b6f5, e757, fac7, sigradi2014_283u3, 7a60, sigradi2013_96, 8bf4, sigradi2013_429d, ecaade2015_336x72, 3360, 704f, 0a63, acadia17_670xx, ecaade2016_129m35, ecaade2015_319a70, 4cb9, f88f, 213f, ecaade2017_293ii, fe93, 9c4b, acadia14projects_267p, 16bb, 372e, 6a76, 668d, e2c1, 5813, 4741, 195e, 95a0, d80f, 3f96, 0d5c, 92f4, 3d5e, d943, eef5, 2ff9, ecaade2014_144c33, ce3e, ascaad2014_017m9, 7cfd, ijac201614207o11, caadria2017_190s45, edda, 88a8, 5e26, 2dbd, e1a8, a13e, f005, d954, ecaade2014_198t51, caadria2016_693d30, acadia14_101ab, ecaade2016_221s56, 9767, 5960, 4b35, 0e6a, 2176, 3efd, ecaade2017_254oo, e69d, ecaade2015_158c34, 95df, acadia14projects_565s, sigradi2013_421h, 6b2b, b98e, acadia17_358ss, 898b, ecaade2017_265v, 8784, 520f, acadia14_375m, caadria2017_165p41, 4343, 3f9a, 9b44, 292a, bb39, acadia14_281s, e895, 4692, ecd5, dc25, 233d, b634, 0ca2, a33c, 3515, 27ad, 28e5, sigradi2016_777hh, 99df, f7f8, 0c8c, ecaade2016_132u37, 81db, ijac201715203i, ecaade2015_271w59, bd35, ecaade2015_35p6, 30b4, f6b9, ecaade2017_122ww, 0ceb, f6f3, 840b, ecaade2016_239a64, ecaade2017_198d, cbb9, ecaade2015_178e38, da84, ecaade2014_085f20, 5f36, 6877, 3b0a, dd70, 7b58, 241b, sigradi2016_484zz, 871c, ecaade2014_084v19, ecaade2017_215d, dc97, 72b5, caadria2017_029m10, sigradi2014_347m10, 94b4, 24c8, c17a, sigradi2014_239d9, 4b07, caadria2017_110h29, 7420, b98f, fc52, ecaade2016_162k44, b70c, ijac201715106hh, caadria2016_271u11, 97d0, 538d, acadia17_534uu, sigradi2016_488o, f43e, b95f, a91c, 2cf8, fdb4, 49d5, 8c07, 9045, 00ef, 20c3, 0946, ecaade2017_255g, 4f43, 8fe1, 7213, a849, ecaade2014_225p58, sigradi2015_9.347v17, ed4d, 24bc, sigradi2014_128h1, acadia17_138d, 105f, 2bfa, caadria2015_208r30, 7f61, f8d9, caadria2015_208m31, acadia17_551b, 488b, acadia14_647au, af83, 2051, e76e, eb26, c14f, 3cf4, aa85, ecaade2017_170xx, aee8, acadia14_23u, 5e40, c803, c33d, 208d, 8e79, faa3, ece2, 1c25, 5c1c, 42f9, dcda, sigradi2013_96u, ecaade2014_214z54, ecaade2017_039e, caadria2016_435u18, 128b, acadia14_167x, 96ca, 07a1, acadia17_660t, sigradi2016_420uu, 4b03, b715, ecaade2014_168d42, de14, 763b, 7479, 840d, d529, 0bd0, 94d7, 472c, b9a1, 6c8c, a915, 878e, 7f8d, 98cb, 57bd, 247a, 0ff0, 2a0a, a77c, db14, ijac201614302g1, fa34, acadia16_308z18, ascaad2014_036h2, be0c, 6415, 72f1, 3555, fdbd, f7c0, d1b9, 04b1, 5b70, sigradi2015_11.165x25, 03b5, acadia15_323d13, c1d0, 3a35, 2037, 7c7f, 5c8c, ijac201412408p1, 9031, c004, 5e15, ecaade2014_052t12, ef01, bbe6, acadia17_231o, acadia15_371n16, ijac201513202o6, 4cb0, 55a2, 2f17, acba, 2778, d9a6, acadia14_311t, 8511, d04a, 6f00, 9d68, a78e, acadia16_270g17, 3732, 20bf, f534, 242c, 34b4, 463b, ascaad2016_022r8, acadia17_464rr, acadia14_463au, ascaad2016_058d23, 8d98, ecaade2016_075f22, ecaade2015_144v30, ae11, 899b, e28a, ad27, 0a4c, 9270, 36aa, a3f7, c2fa, 849f, sigradi2013_44, 58c3, 31d4, 1ac2, 9bf7, 9666, acadia14_479k, 47ac, ijac201412303n8, e097, a431, ede5, acadia14projects_579m, 4e6e, acadia14projects_177n, a36a, 536d, 33cc, 336a, ecaade2017_jgou, a814, 1369, sigradi2016_356e, acadia17_364zz, b3e6, a70d, 6ddc, 8077, 1fc9, 5f96, dd56, e283, sigradi2016_448s, 0bb1, 4036, af9c, 5893, sigradi2015_10.220d20, sigradi2016_732u, df97, 3460, 670b, 997e, 055a, 808f, acadia17_222ss, cc30, fa94, b62d, acadia15_371f16, e085, caadria2016_631g27, a487, 2096, caadria2016_611z25, 27c2, 6e0f, sigradi2014_263w9, ba94, faec, c0bd, 43c4, 88db, 4e63, 46e7, 4c53, sigradi2015_6.42s7, caadria2015_126l20, e952, 4359, b79f, cc22, 6d8c, 949b, acadia15_483o21, 7a85, 4bf5, ecaade2016_230w61, fcb0, 64ad, ascaad2016_028e11, ecaade2017_301h, 69cb, acadia17_273w, 80de, 527f, ecaade2016_241j64, eeb6, ecaade2016_163b46, 42bd, 18c9, 397d, e0c8, bf15, c53c, caadria2015_203c29, d82e, 320a, caadria2015_016n3, b9b2, ec1c, 6803, ba53, 4393, ecaade2017_194s, 34f7, fb01, caadria2015_122o19, 4425, 5e9d, 2227, e1fc, cc79, d526, bae5, 26fd, 4653, a7f6, ecaade2014_157n38, f7e8, 08d3, a060, 6e80, 8f7e, dd4d, d714, 4039, abcb, aec1, ecaade2015_92m18, 34fa, caadria2016_291u12, 4442, 7020, 73b9, 1c40, 1726, 88c9, sigradi2015_8.186f12, sigradi2014_151e3, 16be, 791c, 4282, 4083, acadia14_43ae, ecaade2014_173c43, c9b9, e27d, ecaade2017_265q, 1edc, d9aa, 6d89, ijac201412403n5, edbb, 9621, d334, ecaade2013r_001c1, 354c, ecaade2016_043b12, 9aff, 3ff0, 0679, ecaade2016_018l5, 2f25, acadia17_60s, 3abc, 16a7, 4758, 7f15, ecaade2015_211c47, bb5b, ecaade2015_215l47, 8dca, 7186, c68f, acadia17_170h, bb3d, a4ca, d933, ecaade2017_029x, bf09, ba8b, 7477, acadia14projects_435c, 1742, 1c48, acadia14_339y, sigradi2015_10.74n18, 4d22, acadia14projects_609au, sigradi2014_265r1, 7987, 48a5, 52f0, 8966, sigradi2016_483jj, 6c74, 22a9, ecaade2015_256e58, bba7, ijac201412408y1, 3e1e, 4aa1, acadia14_189ao, acadia17_188bb, 8ba6, 30dd, f0df, c113, f135, 2480, sigradi2014_313t5, 1829, d159, 6547, 95c8, 6928, 888f, 5828, e1e5, caadria2015_099r15, 0b1a, 3f94, caadria2015_176n26, 49aa, d539, 1a14, 6330, fba0, 88e4, e258, 7702, a612, a24f, ab5d, 98dd, 13d2, add7, ijac201412403v5, 6ac5, ef14, e860, 3b19, sigradi2013_401s, ecaade2017_037cc, 3df0, 2881, 5031, 81d2, da89, 44c8, 1234, f39c, caadria2016_167i7, 6963, 99ce, ecaade2015_294m64, f19c, eb70, 0780, ecaade2013r_006r4, ea29, d177, 3aef, cf88, f20d, ecaade2015_155u32, sigradi2014_345t9, 4f7f, 0060, ascaad2016_004t2, 73d9, d982, 990a, 814d, cec3, ijac201513302y9, ecaade2016_162c44, 173b, acadia14projects_699k, acadia14_479f, 45e7, 2f75, fad0, a1aa, bc5c, 322e, c8e2, acadia14projects_435ax, ecaade2014_018r4, 42a8, c31a, ecaade2016_165u46, bde2, caadria2016_003f1, 3aff, 5a2c, caadria2015_150b24, ecaade2014_230k59, 2b8e, ecaade2015_11e1, 9f02, sigradi2014_047m4, 7167, 343e, b1a6, a3c9, ef26, 3bd2, acadia16_332z19, ecaade2014_173v42, 2db6, acadia16_224c15, 7097, 3c4b, f3a7, ecaade2014_084u19, acadia17_390ll, ecaade2016_119z32, ecaade2013r_014f8, bae6, 1bcd, b48e, acadia17_500dd, 1a72, e7ba, 3c10, 0ff5, e260, c88b, caadria2015_016i3, cf1f, ecaade2016_191g51, f637, ijac201412203y1, caadria2017_046t14, fb02, fd95, 8447, ecaade2017_213h, acadia16_174h12, ba90, sigradi2016_530gg, 415a, f448, sigradi2013_158d, e205, ecaade2014_104r23, 8881, 87d0, ae80, 3fa8, acadia17_274pp, cea8, acadia14_317y, 4c9a, c22f, 8d52, acadia17_163hh, 366a, e35c, 892c, 2a74, 655d, acadia14_267m, f0be, fceb, 905c, 2c39, 3791, caadria2017_095d26, b17a, 4aea, ecaade2017_028o, f0b4, 3912, caadria2015_124g20, caadria2016_333o14, ecaade2015_94g19, sigradi2015_sp_8.326b31, ecaade2016_015v3, fc68, 8b13, 5188, 2dcd, ecaade2016_134d38, e37b, acadia14_375g, caadria2017_016b7, 49b6, b64e, a1c4, ecaade2015_227x49, ecaade2013r_014g8, 9a3d, d2fe, 4b47, acadia17_318b, 97bd, 0e28, e3e4, acadia14_627g, ecaade2017_100i, 2bd3, c866, 9752, 3068, 66e5, sigradi2016_561ff, 9f72, 2ca3, ecaade2017_140rr, 31ff, acadia14_33ao, cf08, sigradi2016_369c, ecaade2014_225t58, 5303, acadia16_106h8, bcbb, f553, 2f7d, 499b, 0f52, a51d, ecaade2017_151u, 5787, ecaade2014_138w30, de72, 9fc6, 6fa5, 7800, ab22, acadia16_478i28, c211, a1c2, ecaade2017_028g, 896e, a6f0, ecaade2016_198i52, sigradi2015_3.11i2, 8d4b, acadia14_145o, acadia17_542yy, 561a, cc92, d5b0, 987d, 3ac5, 9bd3, 42e1, 3416, f24f, ascaad2016_020u7, 1ad4, acadia17_90nn, 1d28, sigradi2015_sp_11.303r31, caadria2015_096m15, fa22, d46e, c836, 0c0a, f590, c3f2, b87c, cd70, ecaade2017_240q, ecaade2015_61x12, ec22, 13df, dcae, e8d3, 7301, 2c7d, 422d, ba73, 8f50, acadia17_435l, 81e9, acadia17_60z, ecaade2015_333i72, 2460, a23c, caadria2016_601p25, 7014, fe25, eefc, acadia17_474n, 731a, a759, acadia15_195x7, ecaade2015_265r58, sigradi2013_347o, 080e, e706, dea8, 9f4f, c503, ecaade2016_095w25, 448d, 141c, 0615, bf63, 2015, 7802, caadria2017_189g45, sigradi2014_330d7, 2abd, de03, 751d, 0872, e49c, d153, 529c, acadia14_63at, 0f20, b682, acadia17_426l, ef79, ecaade2017_097ii, 355a, 6ac9, acadia17_600bb, 6750, f38b, dcd7, ecaade2015_138b28, 5ee8, d26a, d6dd, f578, e863, 39eb, ae25, ad50, sigradi2015_3.11f2, 73e1, sigradi2015_4.219u6, ecaade2016_154s42, 8316, c428, 5b72, 1b55, 6eea, ijac201412205j4, a04c, ecaade2017_172s, 334e, caadria2017_057u19, 5876, 7f0e, 8227, caadria2017_189e45, ffd5, 4aac, b2ab, 6861, b43a, sigradi2014_109g9, faa2, 8c8e, 49c3, a9b7, caadria2015_178v26, 1c06, 1b04, 50dd, 6eaf, 25e5, bc80, ecaade2017_079i, 40ed, 2b8f, de3e, 7eda, 6e71, 41d5, 18b3, ecaade2017_019yy, 71c5, caadria2017_016h6, 7313, caadria2017_057v19, b49b, 0fe7, b236, sigradi2013_234h, 5298, 6a53, 7783, 66c5, c7e8, 473d, 31b4, 0baf, bb98, ecaade2016_210f54, ijac201412402s4, ef5f, 2446, 5bf6, 1381, sigradi2016_449nn, 59cf, 80a7, ecaade2017_008d, 2226, 6e20, ecaade2014_132d29, 604d, 6b14, ecaade2014_185z46, ecaade2017_048cc, 8f20, d06e, bc70, e0a8, 706b, 1936, e26d, 5181, e1f5, df31, 5486, ascaad2014_008x4, c4e0, c175, 50c4, 1394, 0508, 0932, ecaade2014_011c2, e4e0, ecbd, 3498, 55b0, 982a, dee4, 8804, sigradi2014_266e2, dd51, b2e7, 021b, 4b51, dd2f, 6a74, ascaad2016_007l3, acadia16_24n2, 43ec, 5e66, f33c, ijac201614306a4, ecaade2015_235o53, 0488, 8bd0, f5b1, 780d, b80e, ecaade2015_294j64, e0eb, 8e45, 257e, 7c24, 5337, acbf, 0d42, 98b3, c765, fd2a, ecaade2017_181s, ac84, c5c0, ecf9, 05a3, 9e7c, 6391, fb2c, ecaade2016_242l64, 8022, sigradi2015_11.222r26, bd23, daf1, 0306, 0bb8, e167, 9c81, acadia17_307jj, ed5c, 69c6, ecaade2014_214i54, acadia14_565k, a05c, sigradi2016_431v, 8243, 0fb5, 7984, 0f60, 0497, 32e3, ecaade2014_029c8, 02a9, aae1, 2356, dac5, 1323, ae67, f2c8, 8eab, f5db, 928e, 35f4, caadria2017_183a44, 512d, sigradi2014_151d3, e34c, 695b, 918e, ec17, 176e, 7082, acadia17_322f, e118, 6c52, sigradi2014_289j4, ecaade2017_039c, 31bd, 71a3, caadria2016_487h20, acadia17_282mm, 099b, 8754, 2fec, 069d, 09f9, 45c7, 12a9, 939a, 1c36, 9d48, 8f5c, 35c2, f8e2, 9268, f93a, cd48, 407b, 4e95, 9e97, 7ce8, 3296, 7da2, 04b8, ijac201715104ll, 240a, d374, 7331, 993b, f55f, sigradi2016_357m, 384c, 268d, acadia14projects_681an, ijac201412303z8, 9fbc, a026, 7920, 4b7b, ascaad2016_051d21, 8cba, 8a6e, caf2, 58e6, f705, 82f7, 0e49, 2f5a, 116b, 0129, 526f, 058f, f02b, e131, 5db2, 3467, b3c1, e092, 8a86, caadria2016_713x30, 2a35, acadia14projects_609an, a928, ced4, ce73, ecaade2017_215hhr, 389c, 69a7, acadia17_60x, 92dc, 8d78, 8905, 388d, 0f61, ecaade2014_162u39, acadia15_451j19, ecaade2017_213a, 9a7c, e596, d871, 3be0, caadria2016_333r14, f6aa, d56c, ecaade2015_284j61, 5bda, 70b4, 8499, 18d3, 3f7a, 70ec, ijac201412302l7, sigradi2014_291n4, 6933, 5016, 54d2, ascaad2014_014r8, ac1e, 215e, ecaade2014_195o50, c19b, 369c, 7077, d0ee, ae2b, 2978, 0210, f96b, d6dc, 753b, 3824, 2f91, f3fa, acadia14_145x, 0859, b01c, acadia15_110t3, 973a, 4859, 81ba, 3086, 5c0f, bfb4, b61f, 3358, ecaade2015_144k31, 64b2, 36fb, ascaad2016_002l1, sigradi2016_817o, 1853, 0ee2, 9d4c, 8b07, dde1, c672, ecaade2015_48e8, sigradi2016_695y, d635, 3ab5, ecaade2015_155k32, ecaade2017_091b, 5676, 19d2, 5721, de77, 57e9, e4fe, ijac201614208t13, 3a83, ijac201614105z4, 5575, 29e1, 787a, ijac201614302l1, 4e26, f0f7, 619b, a728, ecaade2014_094r22, dd84, b85b, ffd9, 3f95, 2d57, 3493, 2759, ae47, e7f3, a888, 82b3, 3183, 505f, 030d, fcb2, acadia17_154s, 7ac2, c3d5, 3dac, d055, ecaade2016_027x7, d6cf, caadria2015_090b15, 3033, e1fd, fa90, f663, d6b6, dcdb, 57e4, f625, be2d, c490, 5b87, ea45, 8097, 312a, 7b63, 82bc, 6909, a842, ascaad2014_018b2, 6119, 0447, ecf3, 4f50, 111c, 3940, fc6d, cdc5, ecaade2016_094m25, f29f, 52d6, 3534, 4cfa, 3cf9, 7ed7, ee5f, ecaade2014_226h59, 4a98, ab9a, 3446, 4c05, ecaade2015_64o13, 3c84, caadria2017_054b18, acadia14projects_589e, 96db, 091f, 281b, 331c, sigradi2014_103a9, acadia14_125ac, bbb7, 0150, 4d06, 0576, 28da, ec5a, 3852, 5ae3, acadia14projects_517t, d32f, a6d8, d48f, 365e, b5ea, f9c1, 4d72, 0533, eca9, 3ced, 8249, 92a3, b722, ffb6, f58d, 68c3, 3228, 904e, ecaade2014_186f47, 034e, 9616, caadria2017_136o36, caadria2015_049f6, ecaade2014_010e1, 3070, 4b4f, caadria2017_058h20, 0093, caadria2016_745b32, 73be, e777, 3811, 2767, ecaade2014_194r49, 733f, cf38, ecaade2017_269rr, ascaad2016_028p11, 9850, ecaade2017_041p, 607e, caadria2015_139d23, 0f07, 8b33, ijac201412305p2, 52e4, 61bc, 91f0, 7211, 8045, 9a4d, e57d, ijac201715204cc, ecaade2015_181j39, 06a3, 769b, ecaade2015_143m30, 6829, d2d5, 909f, 48ff, ef95, 1403, sigradi2016_710hh, fb75, 93c0, 1808, da8d, 6338, c7db, ijac201614102y1, acadia15_343o14, fcee, sigradi2013_304, 97db, 43a6, 6b53, d03e, sigradi2016_408x, 845f, ecaade2014_233h60, c6f6, ecaade2015_21x3, 6720, sigradi2016_614t, 3874, 0f31, 64d1, eb0b, 5e65, 4a33, d11f, ecaade2017_ws-archieduy, ecaade2015_256c58, ecaade2017_143d, a9b4, 9a3f, 0ece, f404, e174, f0ba, 83d9, d170, 82cf, ecaade2016_144h40, 53e2, 84dd, d656, 9f68, d05c, 1b40, 3b06, ca2e, 1050, 9590, 4ecd, 71b7, 10a4, 4d8f, a2c1, 4e7d, 1473, 0d82, a228, 9171, acadia16_196w12, 5f07, 0cff, 5873, 919f, 29eb, d771, ecaade2015_64b13, a134, caadria2016_281m12, 3744, 582f, ecaade2017_161ww, 19de, f290, dc3b, a1b0, ad58, 4bf4, 7816, ecaade2015_158g33, 0ee6, acadia14_565x, b659, caadria2015_145u23, a8cc, fe82, 89a0, d63a, 5a96, f84e, e005, 71a2, 869b, ecaade2015_158h33, befc, e125, b1f4, a8fe, 5856, ecaade2017_032a, adca, f279, ijac201412401t3, cfba, 0194, 7658, caadria2015_137j22, 0368, dbb5, 49d0, 7b57, 7bdb, 1384, acadia17_109y, 23d4, acadia14projects_81j, 18ed, af02, acadia17_137rr, 7753, 9997, 36dd, 989c, 8006, cbe3, 3a80, 9a44, dfc9, acadia17_562w, e442, 5100, 4aa6, ecaade2014_086y20, caadria2016_301h13, 9d36, 12c5, 383b, ce25, c52f, 36de, 99d5, 8d79, ecaade2017_215ccr, 2ac6, e773, 2ab1, 8b04, ecaade2014_127n28, 105a, caadria2015_014n2, acadia14_177y, 1f9e, acadia15_333t13, ca9c, ac9c, ecaade2017_054ee, 149f, b2a4, 5eaf, ecaade2014_113t26, d207, 104e, d429, 3946, 87aa, 67ab, 9fb5, cefc, bd82, 9b9a, 1f84, ecaade2017_169ss, acf0, sigradi2016_673gg, ecaade2017_044oo, 9f40, 5af6, 4b14, d2a0, 92c4, 9de4, 15f9, 0953, ecaade2015_113l21, 11bb, acadia14projects_655v, da0b, 85f9, acadia14_145k, 64f1, 0154, 70b0, bf25, e92e, sigradi2013_281, 81e5, 109b, b584, ea20, acadia14projects_479au, 1a7a, 9415, 2593, b9ae, acadia15_407u17, 30ec, 70a5, ascaad2016_054m21, e170, bf75, 81d7, ecaade2016_222x57, 6286, 3de5, 8a8b, af99, a67f, 0014, 1cbb, ecaade2017_027vv, 6701, sigradi2015_6.151c8, 3aa4, 58af, 5daf, 6cf4, 8846, acadia17_18p, 0f8c, ecaade2017_076cc, a51a, 1df3, ecaade2016_190o50, ascaad2014_025h6, 113e, fd25, 1306, 828b, caadria2015_031t4, 74de, 7ee5, 6a08, 4893, 0e67, 159c, acadia17_90rr, e620, e9a0, cb47, sigradi2014_123v9, b01e, 4f81, acadia16_34i3, 6eb6, d2b7, 970f, 8573, 6a9d, f0c9, 9b3b, baa6, ijac201614303u2, ijac201715105yy, acadia17_424pp, caadria2017_057a20, 0b1e, faf0, 60e1, 4ae2, ecaade2014_198r51, acadia14projects_699e, f85d, 3ea2, ijac201614208a13, f2df, ccc0, f741, 5e50, b351, 78de, 7b52, f076, ca3c, bacb, b447, c413, 2f3a, b034, 7f75, ad02, b97f, 2e64, 4991, a76e, 1af8, 9b83, e786, caadria2015_130a22, ecaade2014_149j34, 396f, 5634, 837c, e543, b30e, f3ec, d281, db6f, 8f53, 7b23, ecaade2016_223j58, 0be6, 57fc, 9d0a, a2b0, 431e, fb57, sigradi2016_814zz, 91bb, ecaade2016_ws-dheritageu67, 2236, a70b, dc57, ff1e, 4094, ecaade2017_277ll, eb6c, 6494, 7f2d, 2745, 2b6e, eb49, 6ac2, 651f, 9d1d, 5159, 18a3, 5cf4, ecaade2015_200n43, ascaad2014_019d3, 837e, c99a, 3bd3, caef, ecaade2015_13k1, b113, 564c, ecaade2016_018x4, d4bc, c954, caadria2016_829h35, 5f2d, e86d, dcbf, 4749, bfe2, 7f67, 4b37, 5bcb, c987, fdd3, acadia17_283rr, 2e26, ecaade2014_157a39, 4e69, d4ad, 0293, 9837, 3658, f688, d1f2, 2e33, fed1, 982c, c9e8, df08, d2da, b3fe, 4892, ecaade2017_027c, acadia15_451d19, c5de, f0c5, e77e, f695, c2c4, 8277, ijac201614307k4, e6fc, 405e, beda, 7b72, sigradi2014_239c9, d23f, acadia17_628ss, 029a, 6c3d, 7d89, ecaade2014_052l12, 07b7, a43f, ecaade2017_213vv, ad11, bcfc, 6544, ecaade2017_301f, 8bd7, dc88, ascaad2016_041l16, sigradi2014_197a7, 08cf, 2222, 31af, ecaade2015_227v49, e625, 856a, b02b, acadia14_531n, 3bad, 8b75, 3faf, e8ff, ijac201513102v1, acadia16_174g12, acadia16_372e23, 672c, e08b, ecaade2017_198vv, sigradi2016_484l, 119b, sigradi2014_345a9, d252, ecaade2016_095g26, 9369, a1cd, dfae, ecaade2015_248a57, d4d1, 933a, 0eaf, 4d0f, 690c, c682, 0a70, 9ca5, a159, 3f05, 189d, 3f67, fce5, 4a1c, e552, e6fb, dc6e, 3814, 5197, ecaade2015_27p5, 6198, acadia14projects_339aw, a399, 6dd3, acadia16_54s3, 292f, caadria2016_033z2, d2cc, ee92, 52b1, a9a2, 752c, 84b5, ecaade2015_73j14, 4010, 6845, 7eb8, ae9e, 0aaa, ecaade2014_060y14, acadia15_203i8, ecaade2015_293a64, 4446, acadia14projects_339y, 01c1, 5a4c, 5c45, e3f3, c031, 19e3, 58a5, sigradi2015_8.186e13, fdb7, ascaad2016_057a23, acadia17_222c, 296a, 96c4, 540f, 5da9, acadia17_365i, acadia14projects_63ay, 064e, 818c, 4313, 8f76, c251, ecaade2017_067y, ac15, c619, cd65, 80c7, 3c15, 2b83, acadia17_154hh, df80, 7b46, acadia14projects_601v, e0c0, d247, caadria2017_055p18, f22e, 0964, sigradi2013_280l, acadia14projects_101af, acadia17_202p, 9d88, dc83, 0ee8, c649, ea0a, 6673, ecaade2015_293w63, c4af, c7b8, 3c2a, e2ae, ae33, 7381, ecaade2014_214r54, ascaad2016_006g3, e4f0, c740, 330d, f1a2, 3e9b, ca1e, be19, af5c, 7d00, 42fd, d167, acadia17_678oo, 077d, 6e9e, 879b, d698, edd9, sigradi2014_103z8, ecaade2017_230rr, 78bf, 4027, 8d65, c733, sigradi2013_101, 132f, caadria2016_579z24, 95b3, 4f3d, 6f26, ijac201614203t8, e9db, b5f4, 4335, 5f75, db18, ecaade2017_256dd, d33d, 9e65, 1a7d, 802c, 9e04, 5a23, ddc7, acadia14projects_565ai, 814f, 092d, 4071, 6049, ac3e, dcd6, aadb, ijac201614203o8, 9385, b132, 313a, ijac201412306v2, ecaade2016_018v4, 443e, 899c, b6e3, 49d2, eeae, 5c1b, d75e, 6489, be63, 5434, ecaade2016_094u25, f89b, 964e, e032, 001e, 688b, 0dc9, sigradi2013_91m, acadia14projects_435ag, 4291, ijac201614309r6, 62ed, 570e, b6c0, 2f9e, a4c1, ecaade2016_098d27, ecaade2017_094g, ecaade2015_303v66, sigradi2014_314s6, 798c, 183e, b873, 325d, sigradi2015_8.289h15, 5a79, e5b2, 55dd, sigradi2015_4.52k6, 1d00, acadia17_117q, 02e4, sigradi2016_479dd, ijac201614202b8, 24d1, 3b58, ad31, 923a, 25a0, 0218, 864e, 263f, 7aa6, sigradi2013_195a, ecaade2017_042aa, 832e, 6011, 8132, 301a, ecaade2016_222a58, 6563, ecaade2017_183q, ecaade2014_173y42, 0652, 1bcf, ecaade2016_ws-dleadc68, e5a3, f988, 8491, b07d, b990, sigradi2016_590j, f449, bddc, 608f, ed79, 7ba1, a977, 1c65, sigradi2016_659u, sigradi2015_12.19a27, 1edb, ac33, 3a67, e9d4, da22, aef3, acadia17_284j, 6d46, 74b3, c842, ecaade2016_197e52, 634f, 7e77, ecaade2014_225g58, cc00, acadia14projects_655af, 0a47, acadia17_212mm, a590, 8fef, 69cd, 180f, 8a9f, 7558, 1c18, ijac201614102b3, 918d, 09c9, ecaade2017_252e, 868f, e632, 702b, 4a92, 0e60, sigradi2014_189j6, cd66, 140a, fb05, 8865, 86ce, 1aa5, 141d, 7f5d, 352e, 3cee, c948, 715d, 5433, 2f93, 93b4, 7f52, e0c6, 20b9, 49a2, ascaad2014_036c2, 111d, 2187, caadria2017_057s19, sigradi2014_032d2, 3a62, c44b, 03d9, 76d4, 9c77, acadia17_360d, 2291, ecaade2016_217v55, 7623, a5ba, 8e6c, 6a6c, 9d38, sigradi2015_10.307z20, 48fa, 02af, ecaade2016_163l45, 054f, acadia17_222uu, 0080, ecaade2017_047z, acadia14projects_479at, 09a0, 5920, c0ba, 6da7, acadia17_273cc, caadria2016_055p3, 0edb, ecaade2014_041h10, 4f30, 6042, caadria2016_851l36, 3642, 53d7, acadia17_373k, 964d, e13e, acadia17_231q, 7726, acadia14_357az, f17b, 7f58, 26d9, ecaade2016_006r1, dd1d, 620f, ecaade2017_130zz, 290d, ecaade2015_301t65, a603, c6d7, 5da1, c25e, 72ed, 901f, 8370, 9154, 7ba4, 92ac, 7730, 4fe8, 43e9, 04f2, da4d, 5aab, 9105, b500, 1501, ecaade2015_211x46, d78f, acadia15_95f3, c883, a89a, ecaade2017_202k, a572, e8d7, c1d8, bc7f, ba49, 9fb1, d9c0, a545, a3b2, 2066, 0f29, 37bd, 8f5f, e54c, e931, ecaade2017_157gg, feaa, 7f74, 8cd6, 7cc8, acadia14projects_681ai, a803, 8984, acadia16_298n18, e5a7, 6b09, 195f, ijac201715203h, 68ee, c514, 6164, acadia14projects_691au, 66da, 5db8, aa45, 1bcb, 18ce, a2ac, 8386, ecaade2017_203uu, 6e5d, 5ce7, 65b9, a9c7, c907, ecaade2016_013p3, d778, 5d9c, 12de, 5a69, 4151, ce43, 7b31, 8b94, 2775, 6e61, f867, 7070, f8c2, 9d9a, 060f, ed73, 8f1e, ecaade2015_279y60, 1f94, 9625, ab19, 6c14, a8a3, 691d, acadia17_403t, 3715, f4d2, 95b4, ecaade2017_301r, be3b, 28d4, 215d, b96d, 6c65, 94f8, edcf, 4adf, 0f82, e8b5, 0676, cdc3, 8509, ecaade2017_057t, ecaade2015_21a4, acadia14_463e, 2af8, ecaade2013r_010u6, 6c55, 146a, 5ad4, 0ed6, e4b5, ecaade2015_240t54, 2085, 8cb8, 824d, e004, ddb7, b0ec, 9190, 91a8, e643, 1a0c, 9b62, ecaade2015_202d44, cc8b, e161, 997f, e75d, b48d, fbcf, 75fe, c092, acadia14_661k, acadia14projects_189az, ecaade2014_065a15, caadria2017_047w14, caadria2015_078l11, dfc5, ecaade2016_047k13, ba2c, 87f4, 89b1, a7d6, c28f, fedd, d746, dbd2, ijac201614207l12, 63c4, c53d, 2915, e9af, 2390, 0317, c86d, 75b4, f24b, 5810, 6432, a5c2, 12f8, ascaad2014_017r1, 0cc4, 374a, 1447, 0aa4, 0a7f, 39fc, 12da, 01a3, cea0, ecaade2015_100l19, b525, 5cbe, 796a, 0062, e238, ecaade2014_239y61, ff1a, caadria2016_745y31, 09d8, f845, acadia14_237as, 76c0, 51d3, a600, a760, 6079, caadria2015_206u29, bf81, ecaade2015_241x54, 1ade, sigradi2014_042u3, dd04, e59a, c35e, 15a8, ba21, 95b1, ecaade2014_010i1, 9b13, ecaade2017_249qq, 96c8, db74, 1908, dcd8, ada2, 7f4b, 7db0, sigradi2013_330b, ecaade2015_138e29, ca46, acadia14projects_539c, ecaade2015_221w48, ed7e, acadia17_350kk, 8f74, a26c, ecaade2015_332r71, eebd, acadia14_463r, caadria2017_163r40, 2dfc, d24e, sigradi2016_777ll, 3ebc, 5e42, b8c0, 9a36, af6c, eec3, 78b1, 3c46, a59c, acadia14projects_177v, 9956, d3a9, 6472, 7f8c, 76e0, 8d4a, ijac201614102x1, acadia17_608v, 0d40, 632e, aea8, 94eb, b1a0, 35a7, 9ed5, 62ea, ecaade2016_075d22, 347e, ea61, b83d, 0006, 84e3, b3f6, d251, d51c, b643, 5f22, ecaade2016_102v27, 4339, f5c1, 32a7, ecaade2017_157pp, 02c8, 1417, 425c, 9ee6, 06d5, e88c, 6785, 4e9e, ecaade2017_122nn, ecaade2017_050f, 285a, 0d3d, acadia14_655af, ac9b, 86ef, 2bd5, 49d8, acadia17_230zz, caadria2017_009s4, acadia15_443a19, 9179, 75e9, b08c, 0782, 2318, 2461, 83d2, a4f1, a4f4, d18e, 9d90, 255a, abe1, 0e7f, sigradi2016_448bb, ecaade2014_224s57, c73a, 95dc, f761, ecaade2017_044rr, 8a1a, 5f0a, b67a, e91c, sigradi2013_381j, d4d4, 7a26, b317, 1161, 3165, ecaade2017_194w, ebca, 0435, caadria2016_003b1, a995, d4b2, 8976, 0ac6, ea92, 5263, 5219, ecaade2016_067b17, d8fe, 7639, 8dce, sigradi2014_282o3, ecaade2017_031yy, 3d57, 2181, 3051, 16fc, ijac201412405v8, 8ccb, ecaade2015_304e67, sigradi2015_1.320f1, de76, 74b8, b508, ecaade2017_grii, 9bc9, 275d, ecaade2016_089b25, ijac201715202o, 6d8d, c787, acadia17_512f, e02c, acadia17_169a, ascaad2014_008l4, 0d25, c6a3, 42a5, 4378, 8406, c84e, e45e, 958e, 3010, a5da, 63da, ecaade2014_023p6, 14fc, a87f, 1e7a, acadia17_390gg, ascaad2016_023o9, acadia14_101ap, a640, a2ef, acadia17_72d, acadia17_90ee, bc4e, 4c7c, 9a1d, 73ee, 08bb, fb7b, aef5, 4c12, 7b4a, b19b, e4d0, 48aa, caadria2017_003u1, f65e, 80c9, ijac201614405y3, caadria2017_124a33, 13c7, ijac201513104l3, 309c, 5d04, 5643, 1566, d3a4, ijac201614405r3, 536c, 11db, a4e1, 8b11, acadia17_570w, ecaade2015_143p30, 2419, 1799, a626, d000, d880, b7b3, ecaade2015_61e12, acadia14projects_671o, 9d20, 6254, 6aad, a497, a74b, 0b0a, 4afa, 660c, 60c0, d6ed, 0380, sigradi2013_327r, ce35, 1071, 3f6b, 14e9, e7e2, 3884, 6f90, baf1, 6777, 3f99, ecaade2015_205f45, 3123, db8e, ijac201412403o6, be81, b9cb, bb67, 3087, ecaade2015_206n45, 264f, e74a, cc77, 00ad, eb1a, caadria2016_651b28, caadria2017_182z43, ecaade2017_203rr, ecaade2016_077p22, d1f6, ijac201614207g11, 16e3, d038, 1505, 7f86, e58d, 9229, 424b, acadia14projects_291av, 7ecd, sigradi2016_407t, 8ba5, ecaade2016_018w4, 9875, ecaade2015_229o51, b827, a5c0, a232, 542e, 4059, 5b29, fc1a, acadia15_483v21, 1d82, ecaade2017_057h, ea09, 86f6, acadia17_360b, 53eb, 217e, 7c79, ecaade2016_033a9, 2a6d, cc82, 196f, acadia17_414ll, 7f3e, 0ad3, 3be9, 1520, eb32, 78b9, acadia14projects_177aa, 99bf, 44b1, 767e, 0e34, 8998, 372f, e71f, caadria2015_084v12, 7cc9, acadia14_117f, c5a8, 3301, acadia14_699i, 3720, 128a, 2035, 498e, ecaade2016_161y43, 966f, 3483, sigradi2015_11.165n25, 57e1, 8094, 38f7, b196, 0d00, 6d8b, 3cae, 1e21, acadia14_301h, cc20, 4492, b8c5, ecaade2017_174b, acadia17_640x, 2454, 9115, ecaade2015_64i13, a79b, acadia17_648kk, 4289, 945a, 3af8, 1488, cba6, sigradi2015_9.347x17, 4389, ecaade2016_168f48, b90f, 86d0, 72bd, ffc0, ecaade2016_171a49, 9829, 1083, sigradi2016_414gg, 759e, 7c28, b6f8, e017, eda2, 58bf, 1bab, caadria2015_114g18, 5082, 32e0, 5994, 10a3, ecaade2014_224u56, bb13, a157, 2fdf, 0855, abe3, d46f, e9ac, 35b8, 44ef, cd2f, 3dee, 1b97, 1b84, 5be6, 100a, f18b, 6b9a, caadria2017_183j44, e25e, 4675, 3894, 9e0b, 39b9, a99b, ecaade2017_175l, 6e3e, ecaade2016_104r28, 79a1, 0e12, 4b17, 5b3d, 96c3, ecb9, e16d, 8946, e3dd, sigradi2016_737x, caadria2016_725k31, sigradi2016_625a, ascaad2014_014j7, 4c77, acadia14_435ae, a7a6, 59c2, 6078, caadria2016_425c18, da4c, 842b, c56b, cb9d, caadria2016_045j3, d340, ecaade2016_190p50, 1e3b, ecaade2014_220b56, acadia14projects_661b, e2ce, b462, 3ca7, 228a, a5fd, acadia16_154m11, 9447, d1f4, 221a, 371b, 0a78, 23ba, b4c7, acadia17_138e, 6e64, 5986, f074, 44dc, 7d5f, ecaade2015_139v29, 2551, 42a0, caadria2017_107r28, 7447, 4b62, 86d4, acadia17_648ss, b82a, acadia16_78t5, 6f06, acadia17_520k, ac5e, 3114, 56f8, 85cb, ecaade2017_164w, acadia14_43ai, sigradi2016_360s, sigradi2016_385uu, 6b52, 6b92, acadia17_145b, 147b, 4069, sigradi2016_385nn, 1496, ecaade2016_136z38, b2ce, 9d3f, 0297, acadia16_352u21, 3c5d, 49ae, 54a5, acadia14projects_463f, acadia14_267i, acadia14projects_115aj, 9464, sigradi2015_8.186b13, 5fde, ecaade2017_212ss, eb6b, 89d1, a119, ecaade2016_042e11, 09b3, 5c4f, 5c0b, ecaade2015_91d18, 6689, 48c7, acadia14projects_531v, caadria2015_142r23, 95d5, ecaade2016_210j54, b324, ecaade2017_046xx, ascaad2016_001d1, ascaad2016_054a22, 7cfe, ad0a, 0283, d950, 7004, caadria2017_003p1, 33fd, 2574, b12a, e29c, dcfd, 4b69, ecaade2016_102w27, a5bb, 2b46, 760b, b3e1, 57c5, ecaade2017_215hh, acadia14projects_445ae, e0ad, a6a8, ecaade2015_279z60, 2445, ijac201412408u1, 79be, acadia17_284c, ecaade2017_094n, ijac201614103t3, 9800, ecaade2017_076kk, sigradi2014_281d3, ecaade2017_124aa, 5206, acadia17_26a, 7a8c, 8c67, caadria2016_187z8, c160, 8d4d, b54f, b847, 7e40, 7065, 0d9a, 7ac0, caadria2017_067m21, 2a3b, caadria2015_208l31, affe, ecaade2014_239a62, dcb7, 54bc, b4c2, 9103, 51f8, f8e1, acadia14_655ah, ecaade2017_181t, 913d, e498, ecaade2013r_010y6, 2bdf, ccc7, 7ac9, cadf, ff60, 892e, b0c0, caadria2016_105a5, 9f1a, 050a, 182f, 45c5, e853, baac, d099, a6df, ecaade2015_161n34, caadria2017_028e10, ascaad2014_013a7, 87dc, 8a0c, 45b2, 1786, ecaade2017_003h, 8705, 5750, acadia15_371d16, aafa, 980f, 19f0, ijac201412301d6, eebc, c3f6, a29a, 62b0, ce57, acadia14_487i, 6d79, 12a2, 76ea, 844d, 5814, 60ba, c085, acadia17_266x, acadia15_407n17, f3b6, 8be5, sigradi2013_194, acadia17_473yy, 72eb, acadia15_333y13, acadia14projects_347ai, b32f, e2e2, 630f, 7b2f, 0415, sigradi2015_8.264z14, 667d, caadria2015_156g24, b605, 2afb, 2078, 4e43, 4593, caadria2015_139s22, caadria2017_047b15, 0fd4, ascaad2016_045i19, acadia17_101t, 1279, caadria2016_477a20, 2971, 06d3, 4a57, 41e5, 942a, 096c, da26, 4a61, 3748, acadia16_44m3, f680, 157f, ascaad2014_030w8, 75b5, 6274, caadria2017_057c20, 7046, 0fb7, 7ad9, ecaade2015_171t36, ecaade2016_185w49, caadria2016_311b14, 0396, 2c24, e282, a54a, ecaade2016_023s6, 08db, cffd, fa67, 73b2, c983, 705a, 2f05, a4e4, caadria2016_405m17, 700d, cb12, 032d, 0048, 6f63, acadia16_318g19, 8e62, sigradi2014_345y9, 8f7c, 531e, d09d, 2a9e, abf9, ecaade2015_251o57, 1642, ecaade2016_188m50, 5d51, cb96, 2ed9, ecaade2014_094i22, ff12, cbf8, df27, 1d47, 856e, 968c, sigradi2013_400m, ijac201412405w8, a244, d5d4, 2cc4, sigradi2016_421yy, a73f, ca19, a0f2, ijac201715103h, caadria2015_072v9, ecaade2014_052p12, da66, sigradi2013_343f, 8e2b, 37d4, 7e5f, ecaade2014_089s21, sigradi2015_3.345z5, 7a20, 62dc, a8b3, ebe5, c03c, 996b, 3d1c, ecaade2015_122i24, 0569, 0b14, acadia17_630d, ecaade2016_154t42, 1b69, ecaade2015_171d36, c50e, d312, 673e, ceb6, ecaade2014_195z50, sigradi2015_12.215o27, 505e, 2bff, sigradi2013_386t, 1ef9, df22, 82f4, 8a31, 9127, 013f, acadia17_501ss, 137f, a371, 68f4, c1d5, e1bc, 28dc, 441b, 66c8, 7a2d, 94c0, 1351, f0ed, 2f1d, acadia17_177g, d45d, 52d1, sigradi2015_sp_8.6d30, a5eb, afdc, 8edb, f9d7, b7e9, 2b04, sigradi2016_360y, sigradi2016_407r, bf26, 13f6, sigradi2015_2.162s1, ijac201614309j6, 4812, e29d, abba, acadia14_655y, ecaade2014_020s5, b1fe, 8363, 9462, ce44, 2a19, c22d, sigradi2015_11.136m24, 3e45, 8e7a, dce6, 90ab, df1a, e70b, e301, bea4, 6935, c3fa, acadia17_62xx, ascaad2014_010n5, 8bfb, 8d09, 795c, fd09, acadia14projects_43ae, caadria2017_051u16, 123b, ecaade2017_151q, a4ac, ecaade2017_019pp, c8ef, caadria2016_405r17, caadria2016_529k22, 0f83, 21eb, aab1, 7c84, c25a, bc30, 35bc, a4e2, a76d, 0a02, sigradi2015_12.259b28, acadia17_637e, 80d9, df73, ce78, sigradi2016_571vv, ascaad2016_028t11, 1550, 91ae, acadia14projects_479h, 9bce, bb11, cd20, acadia14_125s, 16ae, 7b8f, 09fe, 6f7e, caadria2017_163e41, 323d, bf38, 267f, fc72, caadria2015_064o7, 35a4, acadia17_350aa, b748, 033b, 83c6, 5884, 0464, 08fe, 52e9, 6c86, 7a05, 47de, sigradi2014_345g10, 7722, 9a3a, 9a33, ecaade2015_138w28, sigradi2014_041f3, acadia15_57p1, ddbe, d9b1, ce48, 3899, caadria2017_023s8, acadia17_28v, 7cda, 64ca, bff3, 93db, 2399, 728f, caadria2016_333x14, 6f86, 5b38, e5d9, cfc0, ec47, d229, fa5f, 5888, ecaade2013r_011d7, d487, f313, 171b, ecaade2017_056e, 1c91, 5bd7, 1836, 9cb6, fb45, f512, 427b, ea8a, 4048, 4766, b4dc, 0111, b1ac, acadia17_598yy, e74c, 6128, c6a2, sigradi2015_10.140o19, 9b7c, 0c00, b1c0, 7079, f24e, ijac201715201s, 5e63, sigradi2016_809tt, ecaade2014_072d18, b5a1, 872b, ecaade2016_042i11, de8c, 56f2, 7d29, 8fb5, ecaade2015_48h8, b0f2, 4305, c3f7, dde8, 1d13, sigradi2016_817d, acadia17_82c, 8e08, b2d7, c7ae, b436, 977e, c09a, c558, 6f1b, b090, 3c1e, f7b5, 1594, 6316, 1e42, acadia14projects_189a, 6ea9, ecaade2017_291cc, f3af, acadia14projects_63aa, caadria2017_142a37, 706f, acadia15_483n21, feb6, 0eda, e14f, c85e, 1e63, 6e26, d687, 7ce2, acadia14_111m, 5a66, df8c, sigradi2015_12.215r27, a139, ecaade2016_033e9, ecaade2014_113u26, 4ce2, f068, fdc4, ijac201513205j8, 20a5, b2be, 09a7, 6e37, ecaade2016_tkox66, ecaade2017_038ll, 5be7, e5a8, c57f, 8b45, 2349, 04c8, 8540, 2654, acadia17_534jj, acadia14projects_627ax, 69f5, a1e0, ecaade2015_211w46, 1712, 527c, 1ce0, caadria2015_016k3, efa2, 7fc2, 32a0, caadria2017_072c23, acadia17_90jj, 6f4e, 22d5, 0100, ascaad2016_045g18, 0e13, 9c71, ecaade2016_mrtw65, 6add, b2ad, d66d, 968f, ecaade2015_325y70, 9d0e, caadria2016_777y32, 0806, 2bd0, ecaade2015_268w58, 3162, 420e, ea18, 46b1, 0a14, 6e29, 397c, acadia14_101al, ac4b, 586f, ijac201412403v6, 4d05, ecaade2015_138z28, d55a, 3ffc, ecaade2014_239t61, ecaade2014_168u41, ecaade2017_047u, 093e, caadria2016_651c28, 1704, 7028, dc7d, 272c, f1fa, a0da, 2f07, 8e20, a49a, f4ec, 654e, 62fb, afb9, 3faa, 008e, ecaade2015_170j35, 9ad4, ecaade2014_196c51, 037a, 3ac0, 47ba, acadia17_222vv, ecaade2014_024m7, 1f21, 1143, f154, 4dd9, 1078, 8bf8, 58db, ecaade2015_185o39, 8337, ecaade2015_278t60, 42bf, e3fb, d6c2, ddd5, acadia17_618nn, eb05, 4591, 8483, ascaad2014_024f6, acadia17_350x, 7843, ascaad2016_002p1, a137, 3322, 6e3a, sigradi2016_358o, caadria2015_122j19, 86ea, sigradi2014_132i1, c3b1, 5252, ecaade2014_186o47, e18a, ecaade2017_253ff, 628a, 6d24, 78d7, 34d4, acadia16_206n13, acadia16_78z5, sigradi2015_4.219t6, f9aa, 8420, 6b4b, 00f7, a7ed, dd60, bbd1, acadia17_446ff, d3f8, 96ff, e006, 6b8b, 5b6b, acadia17_154v, 8f96, 5331, d298, c018, ijac201715102ll, ecaade2016_040v10, acadia14projects_153ax, 9766, ecaade2017_090jj, 97c0, acd7, sigradi2015_12.107i27, 4705, acadia14_53r, acadia14projects_479ar, e049, d2e4, 1b91, da20, 04da, 607d, 16b1, 71db, 77b3, 9b1c, 5aae, 71fd, 1e62, cdba, 72d7, 21be, ijac201412401m3, ascaad2016_024h10, f524, d3f9, 387e, 8768, d7b2, 88ab, acadia16_12s1, 4d73, 6fd1, caadria2016_105e5, sigradi2016_777gg, 9b93, 0ab6, acadia14projects_135x, 8665, 0a3f, 41c2, 96ee, b81b, 1027, ecaade2017_112yy, bc00, ce6d, 261a, ecaade2014_036e9, acadia17_146k, b96a, 22c3, ecaade2013r_003t2, ecaade2016_118l31, ecaade2015_48c8, 5035, acadia15_284r11, b18c, 9dc4, ec93, 079a, ecaade2017_192n, c0a0, b307, ff03, f791, 0b4d, sigradi2015_11.196g26, 4c20, acadia16_308t18, 7bbe, f954, 5158, 3e5a, 57fd, b543, 1358, 6be1, 7796, 7c7b, 8a20, ijac201715202q3, f56e, 218b, c5f9, 7822, 1c51, ecaade2016_047l13, caadria2017_027l9, e1ba, a99d, 41cb, a92b, bd99, ecaade2017_006aa, c37e, 7559, acadia16_308x18, b9c9, 5046, 4eb6, ecaade2015_114i22, 2b6f, sigradi2016_807kk, 6016, 6f2a, d48e, efc9, 3d0a, 9a86, 9db1, ijac201614403i2, bac7, 01ed, ce4f, ecaade2017_302kk, b0aa, acadia14_661e, ecaade2013r_018e9, fe99, 795e, bc22, 7734, 55b5, af8d, 214b, 91ca, 2481, f1d6, 7847, acadia17_520q, 912b, ecaade2015_152s31, 4265, 289b, sigradi2013_155g, 0735, 55b6, d4cb, sigradi2013_401g, 1987, acadia17_382xx, d08c, 7f4c, 9649, acadia14_291am, fd17, 50cf, 8a6d, 4779, 1269, b90d, ijac201412401d4, 5b97, ae75, 6521, a7e0, sigradi2014_265p1, caadria2016_085j4, db20, cb67, 140b, fce2, ascaad2016_039p15, 5b49, sigradi2013_194s, bad7, da86, dded, d0d7, e1d6, acadia17_473d, f0f1, acadia14projects_531s, ecaade2016_098e27, c46f, 665e, df91, e436, 868a, ecaade2015_158r33, cb3b, 2ba7, 2691, sigradi2014_213m7, d0b7, bb76, acadia16_460u26, 9de3, 926f, b4c8, 76b5, 9238, f3f6, fee5, ecaade2016_068l17, ijac201715104w, 4331, ba84, 25d3, acadia16_62v4, 1961, 5bc7, d81e, 3970, acadia14_291al, ecaade2017_013jj, acadia14projects_619ab, sigradi2016_443rr, sigradi2014_152r3, 7892, a5b2, 8a24, e0fe, e847, acadia16_488b29, d12d, acadia14_53n, d2d0, ceaf, sigradi2016_455f, c380, 61dc, 90e8, acadia17_598h, 8fea, 1378, 7f95, af49, 9f7e, 1eab, ea88, ecaade2016_210g54, df9b, c38b, sigradi2015_8.264n14, 2223, ecaade2016_021a6, acadia17_110x, 76ca, 8f0c, 4f73, caadria2015_210f32, 2795, 7d19, ecaade2014_052b13, cfc7, caadria2015_218z33, 15cc, acadia16_344k20, ecaade2015_285c62, fa2a, 8852, ca0c, 6bd6, 3807, ecaade2014_192x48, 86ad, 31c3, 8485, 14e7, bda6, ad52, 4863, 60f1, 1056, 47cc, 8c63, sigradi2015_8.186f13, 305f, 8cab, 97cf, 9bb6, e8e3, caadria2017_016i6, ascaad2016_032t12, ijac201412303k9, 4c4e, ijac201715203zz, fed0, sigradi2013_411n, 2e74, 287b, f3e7, 5292, 1654, 53e3, 2bfd, ecaade2015_35o6, b537, acadia17_562q, 1bdd, 34d3, 1c67, b390, 05d4, 8042, 4709, cebc, 8c94, f62d, caadria2016_055m3, a4c2, 0287, 01b2, 6fd9, acadia17_230xx, acadia17_110q, fd62, 8aef, ecaade2016_142a40, acadia14_399ai, sigradi2015_10.307d21, f009, 8ca7, 9f87, sigradi2014_080m7, 8414, ecaade2016_068p17, 21ec, 9d74, fca9, d726, acadia17_570z, 46a9, ee21, b58c, 9896, ecaade2017_032f, 26ac, acadia14_609ah, 14e1, 2f39, sigradi2016_764g, d06f, 8b64, 7e85, f48d, 9110, a9c5, e7e6, 6b7d, f1aa, ijac201513101d1, 696b, d853, db19, acadia14_655aj, ade6, 8fa4, caadria2015_150d24, sigradi2016_431r, 763e, acadia17_82p, 6934, d3f6, eaa3, acadia15_223b9, 6f80, 7297, f894, 82d2, 486e, 8ec5, d0a6, b24c, 0ba2, 5d0c, f827, ef64, 999f, 1455, sigradi2015_9.152z16, fa82, 121e, 4bf0, a347, 360e, ecaade2017_095z, 7817, 856b, b823, be55, b1b4, bfc6, ddc9, 9729, b0d2, 8606, e17d, fef0, d658, 384a, ffb4, 2aea, caee, sigradi2014_097o8, sigradi2013_267v, 6908, 1815, 83ed, ecaade2015_176v37, 4abf, e4c9, acadia14_23az, 69f7, sigradi2014_023z1, ecaade2016_166n47, 62d4, ecaade2017_184jj, be62, 4723, e435, ecaade2014_111c25, acadia14projects_463d, a62d, 6c44, b490, ecaade2016_167y47, a17d, 1f1d, eb93, 37b2, 4045, 68aa, acadia14projects_317w, b62c, f31f, ecaade2015_278p60, c3e3, 5ead, f5e1, 7128, ecaade2014_122c28, 7660, ba18, ecaade2015_314a68, 2b08, 82d6, ba41, b597, 906b, 0bb4, ecaade2017_306j, 094d, 1faf, 4a2d, 5ff6, 42e2, ecaade2014_204b53, 8550, ecaade2015_325w70, c99e, e8bf, sigradi2015_sp_8.326y30, 6296, fc57, sigradi2013_397g, 9688, b443, 14ff, 4dc9, 7c0b, ecaade2013r_001e1, f063, b53f, c331, ecaade2017_116qq, 7cc0, 5683, 468a, ecaade2016_021t5, 369d, b7c8, de1d, 7317, d896, acadia17_650a, ecaade2017_143n, 7b55, ecaade2016_198v52, ecaade2017_164cc, 46ca, ecaade2014_224i57, 4eba, 7b08, acadia17_598xx, 6a8c, 390a, a64d, ijac201715106b, 8112, b573, d265, 8e81, 7460, 8b76, ae07, fadc, 2cb9, 78b4, 6717, 3941, 5398, 9aa0, 923e, 7e78, 0e8f, f370, d5b6, acadia17_238uu, 7021, e63b, d176, ijac201614102r1, 1e4d, acadia16_106x7, ecaade2016_162n44, 5b06, deef, b96b, 0ae4, acadia14_619aa, 3be6, 037d, 6fa3, sigradi2015_6.341a9, sigradi2016_428j, 36bd, dedf, f879, 80c4, b0fb, ecaade2015_87b18, fec6, 24da, ecaade2016_106n29, df82, ae70, ascaad2014_033d1, 0b32, ace9, bb21, 8820, e046, acadia14projects_531m, 64bf, ijac201513105n4, 5599, 827f, b628, 79d2, 4e4f, ijac201412406i9, c770, b24f, bc5d, dd85, ecaade2016_099n27, b1bb, 5781, 5e5c, acadia15_232n9, ecaade2016_151g41, b04b, sigradi2016_375e, a773, caadria2017_003d2, ca09, b996, a180, 5b64, 6196, cf91, de1a, 77b0, ab0a, a0c9, 0586, 2bf1, c9f4, c651, 3800, 3a5f, 6f45, a2c2, ecaade2015_194x40, 3577, 5ae4, sigradi2014_265s1, ecaade2016_113b31, 29cb, 29f2, 07fd, 775b, 9501, 1aee, ecaade2014_233e60, acadia17_340l, sigradi2016_778ss, 44e0, ijac201412402j4, sigradi2016_360p, ecaade2016_217s55, 12f1, sigradi2016_615q, ecaade2017_291t, ijac201513103c3, 6482, ijac201412408m2, acadia14_311s, 6a6a, ecaade2016_021d6, sigradi2015_11.222v26, 3f35, 350a, b88e, acadia17_670ff, 404c, 0d81, 8c28, bfc7, 126f, caadria2017_029p10, 49c5, acadia17_89x, ecaade2014_044e11, 6c84, 31f6, 8bd8, c0f0, ecaade2017_273o, bf7a, acadia17_37ee, caadria2015_016p3, f5cf, ijac201412407b1, 9c33, bb01, f593, f946, caadria2017_127e34, 5dbf, ecaade2016_033w8, e5ae, 7927, 2dc2, acadia14projects_199aa, sigradi2013_41z, acadia17_318o, efe3, 0d73, d4a5, caadria2015_070c9, 7cad, 1848, sigradi2015_12.259c28, bdac, 6c0d, 6c53, 2581, c0f2, b287, 514e, ascaad2016_045y18, cd34, bcd7, acadia17_360vv, 5e97, 0a24, fa86, a294, 8fca, 2cf5, 90d6, caadria2017_142h37, ecaade2015_115w22, 4f78, 812f, fec1, f532, ecaade2014_176a44, ascaad2014_010j5, 91c3, 5c5e, acadia16_98g7, sigradi2016_381v, caadria2017_055l18, 4b60, ecaade2015_61i12, 27e2, 16b8, abdf, b7a6, 4f99, e0ba, b486, ad42, 5d85, d0ba, ijac201513105e4, sigradi2015_10.377u22, d80c, 8e53, acadia14_589c, f5f8, b964, 437f, e826, ecaade2016_046y12, df4a, acadia16_130j9, ijac201614208f13, ecaade2017_017p, 5114, 465d, 288c, 4b83, ecaade2014_198s51, 3bb3, sigradi2013_267c, ecaade2016_243t64, 605c, b82f, eae3, c2bf, ecaade2016_011o2, cfcc, 2a40, ecaade2015_217i48, 17f4, 84a8, 6500, b8b4, dc7b, caadria2015_030m4, 5e5e, 7894, 4e80, 8e19, 28b6, bcd8, 3bc9, 3c87, 3c9f, df5b, 34af, 9d41, 699d, acadia17_146i, ecaade2017_256ff, 9bb1, e910, 32a4, dadc, ab12, 6da4, caadria2017_005o3, 5808, 0ca5, eab1, 1f96, 90bd, ijac201614405j3, ecaade2015_230e52, ijac201614202t7, ee8e, e31e, 192f, 5385, acadia14projects_145v, 6c6c, cb20, 0b7d, dab5, ecaade2017_156v, acadia17_404dd, ecaade2017_173mm, ecaade2015_301u65, fcae, 03f4, 8bc7, d187, 9ed1, acadia14projects_43ac, sigradi2014_080l7, 2c46, 56d8, 7a7a, acadia17_90bb, 624f, caadria2017_189h45, sigradi2016_690h, afcb, 08d6, 5d9f, ecaade2014_195r50, e6bd, 2065, ijac201715202pp, c21b, f585, 2659, bd78, c6ba, acadia17_50ss, da44, ad94, 0c2b, acadia17_81k, 887d, 4d53, ijac201513203m7, 1784, 62a6, 0478, 2b1a, abb8, sigradi2016_817i, eeb1, df3e, 93ba, 052d, 1451, 391f, e9b7, ecaade2016_078m23, 3634, 7958, caadria2017_142o37, 1446, caadria2017_124w32, 5089, d7ec, 4831, e30a, a7ce, cde4, acadia16_106k8, 3633, ecaade2015_317b69, sigradi2014_178r5, 6161, b40d, 109d, acadia16_470n27, 5c7c, 5b34, 0843, 7392, acadia14_339av, 8d19, fa92, aea0, 6185, a76b, e1e9, sigradi2014_314k6, sigradi2014_074f6, 1661, 8b36, a92f, 93f6, b8ba, acadia17_358tt, 8db3, ecaade2016_073d21, 2a01, 72cf, f118, f778, cf0c, 92b3, 5558, 2880, b8fa, 7228, 5b96, de24, ecaade2014_100g23, ecaade2017_101r, b826, b1e0, 1bd5, 1797, 84b3, 970b, 8616, 05a4, ascaad2016_038i14, 50fb, ecaade2015_61l12, 81d1, 4829, 611c, sigradi2014_266k2, 9bf5, c055, ee22, 7b02, 650e, 2791, ecaade2014_092c22, 3a01, 59da, 3468, acadia14projects_199ao, ecaade2015_91h18, 33ef, 1297, 4d54, 3563, 1a02, fd71, 9540, ecaade2017_215vv, 8679, f17e, e501, 22e7, ecaade2017_105tt, e4c2, caadria2017_030v10, 59d5, acadia17_426d, sigradi2014_339b8, 8297, 6a68, 53d0, 8eef, f1a8, 01bf, eeff, sigradi2016_805hh, 1e20, ecaade2016_225d61, 3b97, acadia14projects_229f, 8a5b, ijac201614207n12, 27b5, 916a, 6364, 6030, eceb, ecaade2015_211a47, 114b, caadria2017_003y1, caadria2015_208r31, d2b8, df1b, ijac201614302j1, e562, 9f43, caadria2017_081y24, 1e94, 78c2, 5b15, ecaade2014_204g53, sigradi2014_085g8, 1679, acadia17_512aa, b21d, acadia14_347am, caadria2015_102c16, 03a1, ecaade2017_173ww, acadia14_63av, 6665, 697e, 1c39, 5a51, b3a4, sigradi2014_032g2, 10ef, 1dfa, bdaf, ad0c, ijac201614208y12, acadia17_137oo, ecaade2016_095l26, 45ca, 9cde, 2489, 357e, ecaade2017_274z, c133, 269e, 39be, ijac201513305m12, fa2d, 2f59, sigradi2015_8.264h14, e867, b166, ijac201513201n5, 3af7, 7c2a, 29be, ijac201715106ll, acadia17_426f, acadia14projects_699j, e8f4, caadria2017_003e2, sigradi2014_263c1, 4926, cbf2, sigradi2013_411l, fc29, ad19, 168e, 839a, 3ee6, 0540, f8b4, acadia14projects_281t, c2d1, ascaad2016_004r2, 5ab9, ecaade2017_215j, acadia17_37ii, e18e, a4f0, 2e86, acadia17_403o, caadria2015_078o11, a522, acadia15_469l20, bf03, 7f31, 8457, 26dd, c36b, efd0, e029, c97a, ecaade2017_157jj, sigradi2015_8.339z15, 7f9a, 7c4e, 1f60, 6f98, b238, be78, dfe0, c974, acadia17_382hh, cd4d, c788, ecaade2015_285p62, 032b, acadia16_382y23, 256b, e91b, ecaade2016_175j49, ecaade2016_018b5, b165, 219a, ecaade2016_102h28, ecaade2016_198u52, c7f6, 2c41, 8df5, a262, caadria2016_713b31, 8582, efc5, ijac201715202d, cad0, 43cf, c18a, 0ee5, 862f, d3a6, acadia17_491y, 4ab7, cc65, 1f28, 3b0d, 9bd9, 9313, c9a2, 2e9b, 6910, ecaade2017_059pp, c0dd, 30a1, ef0b, 4605, 322c, caadria2017_043b14, 20d2, acadia14_453k, b420, 78a8, 67a0, 688e, 1ad1, a23b, 239b, 0f17, caadria2017_016e7, sigradi2014_214c8, 2965, 3dff, 37e3, 1041, 266c, e0b8, b1ad, f6df, dd05, c7fd, a712, cf27, 3267, 817b, ecaade2017_029y, 5623, 7973, 7799, ecaade2015_119e24, 8e76, cae3, ab1b, 57e2, 428d, 92f8, 6488, 63c5, 5f83, 9507, sigradi2013_358a, sigradi2013_400z, 3463, 99c3, 4fa2, 3a41, b4f2, cc62, d576, 87ac, ecaade2017_140gg, ecaade2014_111r25, ecaade2015_171y36, df4c, acadia17_221jj, bba1, 4d38, faaf, ecaade2017_051bb, sigradi2013_215v, f0c4, ecaade2014_095t22, c308, caadria2015_073x9, acadia14projects_327d, f292, 6c57, 5829, 6627, 6bfe, d84a, acadia15_323m13, 5222, acadia17_544qq, 9795, 5fa7, caadria2017_056g19, c8ca, f81a, f1ce, ab82, ecaade2014_057r14, f2e1, d609, ecaade2016_015a4, ecaade2016_071j19, 7efa, e9bf, 34f4, fd47, bb71, f9d4, ecaade2015_336a73, 52a4, bd1a, e65b, acadia14projects_463av, 3fe0, 6619, 2f0e, ae9c, 2114, f21e, c2c8, a229, d517, b5fb, acadia16_402o24, 78d1, 0d08, 6a38, e729, ecaade2017_032g, b096, 1de2, 46ae, 7803, 593c, fda0, ae09, 8394, 3838, 7b6b, c605, 2fba, 61ff, acadia14projects_101at, 61fd, 24a0, caadria2017_129r34, ecaade2016_038g10, ecaade2015_129l25, ed90, fcb4, e2f1, 01e7, 9860, f828, 5687, e719, 3094, ijac201412408s1, acadia14_479o, 449a, ecaade2014_015x3, ecaade2017_253z, ecaade2015_79g15, 8aa1, c82f, 0ea4, 4f59, 8b96, 9417, 76f1, b065, af6b, c1a7, sigradi2015_6.387g9, 18fd, acadia16_124a9, c2dc, f0a9, 42b8, 5ec5, 27cf, fbed, acadia15_333r13, caadria2015_156i24, 7949, ecaade2016_bkon65, b1e2, 5ed4, dccb, 8699, 1163, 0b7b, 0251, 8dd7, acadia16_362o22, 9dff, f552, 4d8d, 4c5e, 327f, ecaade2015_211y46, 34a8, d548, 2f1b, 66f7, aad2, 71c6, f236, b1f6, 419e, c850, 0d74, 61cd, bfd4, dea4, abff, ceff, 5445, sigradi2014_041h3, 7166, 66e0, b8fe, 6ccb, ecaade2015_83m16, acadia17_18e, 8813, e043, 73fc, 1789, 711b, ecaade2015_114e22, ecaade2015_116m23, bc5a, ecaade2014_012s2, ecaade2013r_015r8, ca37, b9ab, 91b4, 1956, 98a1, 5ff5, 2de7, f4e9, 36a8, ecaade2015_287g63, 40c8, 4a74, 2d07, ed03, 9169, 8c87, 3005, 3795, cd90, ijac201715202p, ecaade2016_021u5, 2d5f, 40b1, 1354, caadria2016_177x7, acadia14projects_317r, 21dd, acadia17_221hh, c846, 16da, 2865, af43, b1c5, e6f9, 5ae5, caadria2015_067l8, ecaade2017_213e, ecaade2014_016b4, c0f4, 5984, sigradi2015_11.34v23, ac4c, acadia17_27r, 103d, acadia17_472oo, d9e4, 387c, 8033, b9c6, 23b8, 4542, 8b87, 689d, 46b5, 8b1c, 6860, ecaade2016_026v7, 5580, dc18, dde4, ecaade2013r_001o1, b788, 13ed, 0102, be9a, ecaade2017_215qr, acadia14projects_463ay, acadia14projects_43aj, 7075, 69db, 969d, ecaade2014_049a12, d112, ab35, dbd8, 5ae1, e2f5, caadria2016_621a27, 9bff, 88b5, 06ed, acadia17_570bb, 3632, ecaade2017_203z, 8d58, f412, 2e3a, 9b2f, c23e, d140, b2ac, 6d09, f2c7, 480f, sigradi2014_345z8, acadia14_145aa, 38e9, 966e, ce49, b348, df1d, acadia14_661j, 1eff, a404, ecaade2017_105rr, 5806, 97c6, fbe6, acadia16_352x21, 880e, 2d11, ff2e, acadia17_296z, 24b8, c429, 978d, 1df6, d172, 12ce, acadia14projects_63ac, 2def, 2718, 28a2, f467, aebd, c406, f1f4, 03ad, d99e, 8a8e, d6f1, caadria2016_641t27, f676, ecaade2017_059oo, 3c85, 0d97, 3a70, 0f4e, 4a65, ecaade2015_268z58, ecaade2014_057e14, e4ac, d97e, adcf, 0dc8, 8e1b, dd48, c4f3, ijac201412205a4, acadia14projects_177s, sigradi2014_345m9, caadria2017_052r17, 53e1, 29fb, acadia14projects_427ao, aef6, cc8a, f35f, ffee, 9cbc, caadria2017_008a4, 68ab, 3d98, 4947, 53a1, 7e8c, c3d6, ascaad2014_010l5, 9866, 36ed, ce06, 03f1, 1c95, b0d1, e22c, ijac201412204s2, sigradi2015_12.215n27, 40ef, feb3, 99da, acadia17_373s, ecaade2014_127o28, 31de, 8613, 136d, 488d, ecaade2017_031nn, 96a5, ijac201614407u4, 17f7, f647, acadia15_483t21, b7ac, fb07, fdfb, acadia14_91r, 4c62, 8ced, 89b6, 9b7e, ced1, acadia14projects_339aj, ijac201614103n3, 6e3b, 9cbf, ecaade2017_269vv, 55ce, 4257, 6557, 002a, 4e4d, ba14, bf0d, 32ae, 7482, ecaade2016_002h1, ecaade2017_108h, 9b67, 76c8, 788f, c0ad, caadria2015_084w12, debb, 1ebc, 01e9, 240d, 62a3, 386b, e8da, 7e91, ecaade2016_230c62, ecaade2014_163x39, 5527, 1cfd, 7c44, 06b8, sigradi2013_138l, ijac201614407b5, 2653, 67b5, ef82, 1fcb, 338b, 14fe, ascaad2014_028n7, 1c01, ffde, sigradi2014_299c5, 54e2, 11e8, ecaade2017_230vv, ef9e, ijac201614105e5, c86a, aa5a, b7c6, bdb1, 9700, e3cb, a19a, 0b23, 75b8, ecaade2017_164l, ecaade2013r_009n6, 2f94, cf11, 9079, ecaade2017_083vv, 797e, d6e5, e64d, sigradi2014_186b6, cea3, ecaade2017_011hh, d67c, 2fc3, ijac201412305u2, 7679, 2111, acadia17_154z, 3d56, ecaade2015_206a46, 7b4b, ecaade2015_127d25, 085a, 70ae, 89fb, 8465, acadia17_154ll, b2bc, ab54, af2b, b850, b72f, 85a6, acadia14projects_589a, d22e, 8d5f, 88c0, ascaad2016_004o2, 46e8, 7175, b757, a9ee, caadria2017_041s12, ef1a, f769, bad3, sigradi2013_294r, ascaad2014_033b1, ecaade2017_013nn, caadria2016_497a21, ecaade2015_22b5, a0a3, acadia16_432u25, 13a5, 2b38, acadia17_137ss, 6941, ecaade2016_047i13, 6f11, 764d, 601b, ec90, 198c, 8f9e, acadia14projects_435as, b8bc, e15a, ecaade2017_302yy, acadia17_366m, 37c5, bdf3, 2012, sigradi2014_279a3, 30aa, 3a1e, 6060, 800b, e5cb, ascaad2016_039n15, 08c0, e324, a747, 3ac9, e417, e702, 5312, 40ec, de2e, 7045, 7057, 8197, ecaade2017_051s, eb84, caadria2016_177y7, 3516, 7934, 9eef, f119, 39d6, 1c9d, ecaade2016_071p19, 49f3, acadia17_178cc, 97b8, 0440, ecaade2017_232g, 463a, 1ad7, bec8, 88b4, f927, ffae, ecaade2015_318l69, 628e, ecaade2014_201b52, 8a0f, caadria2017_046n14, 6f02, e7fd, acadia14projects_347ah, c12e, 4c63, ecaade2016_065a16, ecaade2015_173g37, b958, 4fb9, 85f6, 4a9e, 65ba, 3ff7, ecaade2017_117cc, da6a, bb5f, acadia14projects_719l, 3626, caadria2016_631h27, 40a0, sigradi2015_8.264m14, f797, 8b95, 61ce, af64, 8d8a, 8f13, 25af, db5f, 2dd7, 6771, sigradi2016_534oo, d2f9, 994b, ecaade2017_124u, 0353, ecaade2016_011s2, caadria2017_123s32, ecaade2017_059xx, 2999, 3a26, 6576, 8caf, ecaade2013r_018n9, 663e, cc12, 43db, acadia16_140l10, 1637, 233e, de0b, 0d21, 6914, e460, 2b4e, ecaade2016_193n51, 5e71, f51b, ecaade2017_146ll, 2337, sigradi2015_10.74p18, b5b5, 74e2, c9a8, ba72, ascaad2016_031m12, 1cdb, 6071, 01f1, ecaade2017_143b, e396, 1156, ecaade2016_068w17, dc17, ecaade2015_317g69, ecaade2015_59l11, sigradi2015_8.186h13, caadria2017_190r45, 3fa5, d336, 1063, acadia16_224l14, 7b09, eccd, 3126, 9246, 155e, 25f0, f7bb, 7965, ijac201412405l8, ab8f, ascaad2014_003o1, 368c, caadria2017_142r37, ecaade2015_25l5, 2d6a, caadria2016_457h19, 98dc, ecaade2017_225m, 96f8, acadia17_570ff, 59ee, ecaade2015_77a15, 8c50, ecaade2014_173a43, fb98, ecaade2016_243u64, f7e3, acadia14_539aw, 5d68, e4e9, a721, 9a34, 829b, f945, 8cdc, 43f6, acadia14_619ah, f127, 8aaa, 4bd7, 02ad, acadia14projects_555d, acadia17_222rr, ac69, 5899, d939, 420a, ascaad2016_045h19, 0c05, ecaade2014_175s43, 33c9, be36, 4302, ecaade2017_199x, 0fab, ecaade2014_029y7, 5538, 6c9e, bdc6, ijac201412301u5, e5d3, 329e, a2ae, 96e3, a6cf, 631e, 7194, ba19, 2292, 22e2, 47cb, sigradi2013_429k, 40d0, dfd8, 1f10, caadria2015_081w11, acef, d7f6, 55df, 0a99, ecaade2015_318x69, 47d8, ecaade2016_165y46, ecaade2014_146u33, 9f94, f101, c0f6, 859b, 176d, dfee, e90d, caadria2017_030b11, 3d1f, 7bf1, c0ac, f77e, 7710, 2b33, a275, d7f2, acadia17_520o, 2e68, ecaade2017_309a, 3231, 9443, acadia17_273z, ecaade2014_108f24, 5dae, 970, 68d1, 3333, ac3f, sigradi2015_11.136z24, cf60, e47d, 5360, acadia17_162u, 3af4, 8c33, f455, 8fc4, 0438, 3eb6, ff49, 802a, be03, 0be5, 409c, ecaade2014_014i3, d8e9, 1231, 0036, caadria2016_187w8, 103a, acadia14_601ah, 26de, 0b9d, ecaade2015_61n12, 29c7, 3700, ascaad2016_005f3, baea, acadia17_274a, cf04, 8787, ae66, e3a1, ascaad2014_019g2, 49ad, 3f8b, ascaad2016_025l10, 9603, 26f4, acadia14_111h, 4f1a, b075, d381, e7ea, f7c2, f509, 70d0, 235e, 631b, ecaade2014_096z22, 7956, acadia14_463p, ecaade2017_027b, 74da, 17fa, caadria2016_713w30, caadria2016_663o28, acf5, sigradi2015_8.186a13, caadria2017_048p15, b705, 8ce9, c235, sigradi2014_232n8, 8b2e, f278, c906, f060, 32aa, ec41, 1e1a, ecaade2015_53e9, 7250, 7870, acadia14_487e, 0c64, f892, 38eb, d22f, 6538, acadia14_177ai, 63b3, ac03, 6fb4, ijac201715203gg, 2948, ea66, sigradi2015_10.220i20, a6c9, ijac201715102z, 07b3, aae7, 75c3, 649b, ecaade2015_202o44, e136, caadria2016_343e15, d70f, ef33, 0578, sigradi2013_98, 196c, ecaade2016_042t11, 57db, sigradi2014_201g7, acadia17_62mm, 4770, sigradi2016_625mm, acadia15_395v16, caadria2015_130h21, acadia14_153an, acadia17_414uu, da70, acadia17_237ff, af7b, cda9, c2be, 653e, sigradi2014_329z6, fd99, 2928, ed81, 9bae, acadia17_274kk, 9c78, ea79, 723d, ba47, d053, 1189, ecaade2017_061h, 1f67, 2249, 49b8, 9a0d, 4a24, 5abc, 6718, ff8d, sigradi2013_215d, 49cf, ecaade2016_210w53, 11e7, caadria2015_065b8, b7f7, ecaade2017_215zr, 480c, 51a8, 516f, sigradi2015_8.81z11, eb0f, 3e9d, 8cf7, 808e, acadia17_238ll, sigradi2015_4.219v6, 4dae, ijac201715106vv, 14c8, a5a2, 7d62, 6519, f6ac, 0aea, 5701, 20f4, ed16, c461, d82b, 84d0, ijac201614208m14, acadia17_178vv, 1eca, ecaade2016_217f56, acadia14projects_681av, d83c, 6321, 7c18, 5085, ecaade2017_054tt, sigradi2013_337, 2268, 09b0, 5ab0, ecaade2015_21r3, caadria2017_018v7, 83a9, acadia15_284t11, 9a02, 1cfb, 6248, 3c18, 5456, 7c41, ecaade2017_215pp, ecaade2015_194v40, ce2e, e650, ecaade2015_280f61, acadia17_282ll, ascaad2014_014r7, c6f3, 6929, caadria2017_051a17, 5de6, 6315, 8ca1, 1441, ecaade2016_243x64, 9d3a, 731e, b26f, ed74, caadria2016_477x19, 675c, ecaade2014_019e5, 7544, b789, 4ad6, 87d3, a5a9, b121, sigradi2016_585ww, c47c, 382e, 3f00, 36ef, ecaade2017_122tt, caadria2017_095i26, ecaade2015_152b32, 1272, caadria2016_055n3, 0916, 09c7, fcbc, e343, 2ff4, 3596, sigradi2016_443zz, 33e2, 82f6, b449, 042c, 636f, c6ef, cdad, 72a9, 4f21, a98e, cc43, ed54, cc2a, ecaade2017_003g, 6ed6, f2de, bea6, ecaade2017_255h, ecaade2015_115x22, acadia14_435al, 9950, eead, 8256, 766b, 5198, acadia14_23av, acadia14_177o, acadia14projects_365al, 0e10, e49f, 1d57, cba7, f3ee, acadia17_81i, sigradi2013_131f, 3b70, aa0d, d5e9, 7d98, 85fa, 3048, be00, c97f, ade7, 4ec7, 6a3a, 34d5, caadria2016_095z4, 0cc9, 70fe, caadria2017_074i23, 7864, acadia15_251m10, d1e0, b629, 083d, acadia15_161n6, acadia14projects_565y, a858, 3a93, b919, 94fd, 2020, 98ac, sigradi2015_3.370a6, 2e14, acadia14projects_145w, d7b9, 9ddd, 83a6, 484c, e776, ecaade2017_230b, 46fd, b5dd, b9f0, ecaade2015_215f47, 1900, ecaade2016_067u16, 291d, ecaade2015_64c13, 4e08, e891, 410b, c807, acadia16_344x20, f2a0, 5d69, 71fe, 63e7, 6887, sigradi2013_111p, ecaade2017_008g, 2ed4, 9404, d49c, dcfa, af0e, bae9, ascaad2014_022r4, 19dc, 71b5, ecaade2015_324u70, bcfb, 04f3, e8e6, ascaad2016_009m4, 0638, d4a6, b6f1, 0f62, d913, 1965, 05c3, 3bc7, 06a1, b4ad, eb64, 4285, caadria2017_018u7, 8b8a, acadia16_318k19, 83f5, 2b9f, acadia16_140n10, sigradi2015_8.186z12, 0fbc, 724d, acadia14_463g, 73b0, ecaade2013r_001r1, 5e7c, caadria2017_118u30, 6d5f, 176f, 71f3, 8715, 3aed, 31b0, 1cf5, 9828, fdad, ecaade2015_178k38, b2e3, 01c0, acc3, 9b55, f1d7, 6f61, a2a1, efc4, 762b, e9d2, bddf, acadia15_407v17, 4794, cfbd, 4625, f142, b2b1, e565, 8c58, acadia16_214a14, c65c, caadria2016_073c4, acadia17_445p, 9d58, acadia17_590qq, 144e, acadia14_125x, c5ea, d74f, 031a, f78e, c659, 8bdf, 1778, 5e92, 3bc0, 2f20, 60ab, 4202, ascaad2016_045e19, d891, 0456, 867a, a5ca, 2bb9, 9ca4, 119c, 6191, sigradi2014_097m8, e745, 9f48, a905, 8d3b, 62d3, ecaade2014_206i53, c3d3, acadia14projects_357a, caadria2017_096o26, 2134, 019d, cfa5, 0479, sigradi2014_313w5, cf89, a918, dafe, b9c0, ascaad2014_003t1, 833b, b51e, b73e, abec, 6b34, 413f, 0520, 2671, 4ffa, a909, 97a1, acadia14_463c, 7bbd, sigradi2016_393qq, 9c37, 4ec9, caadria2016_861z36, f751, eee6, f3df, sigradi2016_467t, f1e2, 3524, 80f7, sigradi2016_637s, acadia16_34a3, d2b4, 7f26, 9a48, 5315, a958, 4939, 4164, ce4a, e6af, sigradi2015_12.259x27, a6f6, 69d5, 2488, 9186, 20b2, 6b60, cf85, ecaade2017_047r, 1759, 71d8, caadria2015_206b30, acadia17_637i, 2976, ecaade2016_095h26, 7852, 5c1d, 878f, 4d2a, f50e, 4ec0, 9d1c, 30bf, acadia16_478d28, sigradi2015_10.309k22, 34a5, 6c00, a866, 94a2, 1925, 42a2, 311c, 5ed6, b4a8, acadia15_469f20, 17ba, 6650, 1bb8, cb1a, ecaade2017_288bb, ijac201412403a7, ijac201412204t2, b1f5, 38d3, 3c1f, 5e3f, 1ee9, 5e53, 1c5d, 35a1, acadia17_154t, b488, sigradi2016_621ee, 1e9d, daf9, ecaade2015_155t32, 6cdc, 4556, ecaade2015_101h20, ecaade2015_246w55, c344, 6fa7, 43d1, b1ee, b510, ecaade2014_086r20, 2ff0, 6ad2, 27a0, 9749, acadia16_140y10, acadia14_177t, 2887, bdd9, ecaade2016_224n59, acadia17_28dd, 90a5, 4d37, 497d, caadria2015_114o18, 823f, ecaade2017_248yy, sigradi2016_737q, acadia14_627e, ecaade2015_336z72, c953, b790, 0f77, a4ee, 2a9f, 5e99, 7ef1, d79d, 2860, sigradi2014_172z4, sigradi2014_282s3, 2c0e, 0f96, bb3a, 427d, 055e, af8f, a71f, a64c, d32b, 649c, 26c2, ecaade2015_241l55, 5d58, acadia16_78k5, 8357, e13b, 84d6, acadia17_534nn, 1646, 4c33, 311e, e96e, f3a5, e788, acadia17_128oo, caadria2016_851a36, 8abd, d017, 330b, c840, 55cb, 7396, c3b4, 2893, 8a72, 51c6, 6fa2, 0a27, sigradi2016_621ff, 1426, acadia17_212aa, sigradi2015_3.65n2, bfd8, cb40, 9184, ijac201614305j3, acadia16_62u4, 9958, 9017, 6539, 97e3, 2156, ecaade2017_161d, sigradi2013_100e, 4706, 180c, a616, 9476, 894b, 1524, fdc8, 96a1, 11b9, 2b64, 2379, ecaade2016_006m1, 1c0a, bf9a, b063, ecaade2015_199b43, caadria2015_030g4, b781, 5d55, 5b86, b40a, sigradi2016_560aa, ecaade2013r_005h4, 95a6, 69ae, ad68, ijac201412302m7, 2308, f0e6, 6677, 1d62, ecaade2014_071v16, acadia15_451p19, ijac201513201o5, e486, 3870, da74, 325b, ec70, 1748, sigradi2016_408ee, ascaad2014_028v7, 61a8, fd39, 3f08, 9fc3, 64e4, bfb2, acadia14_317v, ecaade2015_304g67, e503, d0d5, 470e, 114f, a9fc, 4ac6, 22c4, caadria2017_123d32, 8cac, 072d, eae1, ed26, 523d, d7d4, ijac201513205i8, 243e, sigradi2015_7.184d10, 86ba, 4d9d, bbbf, 9f85, a58e, 586d, bf31, acadia17_630ww, f94a, 8b9c, 95c5, e5b9, acadia14_63e, sigradi2014_128f1, 63d8, 635e, fc01, 576b, 6767, ff6d, 89cf, d6a8, ascaad2016_022u8, e9b0, ecaade2016_037b10, dabb, 31b6, sigradi2015_10.140n19, 0290, 1366, 235c, 05cb, dd4e, 3171, 52eb, e9ec, 6e73, sigradi2015_10.307b21, 88dd, a9b6, acadia17_170e, d8b3, 1aed, 074e, caadria2017_174d42, ecaade2016_139a39, 9562, 174a, ba24, 7441, ecaade2016_154n42, 631d, c684, ad61, c9bb, 0285, ecaade2017_026mm, 90d1, d46a, acadia15_483c22, 23e0, 2dc9, 5ccd, caadria2016_321m14, 1d83, 8b00, d098, 0134, 25ec, ecaade2014_138o30, acadia17_283uu, ijac201715106d, acadia16_72y4, a5aa, caadria2015_122n19, 95ff, 79f3, ecaade2016_075k22, 6279, 2338, 180a, 9ba2, ecaade2017_003n, sigradi2013_315z, 9e77, 9c93, b7e4, 1904, f5d1, 487d, 6eb4, ecaade2015_55s10, 00e0, e281, 0f92, 12c9, 5843, 0c36, caadria2017_123p32, sigradi2015_8.186k12, fcb6, 3a19, b667, acadia15_284y11, d263, 1633, 0800, b5d4, c4e8, acadia17_52y, ecaade2017_077uu, 348a, 2132, f0b7, ijac201715204ss, ecaade2016_032s8, ijac201715205ww, d03d, ecaade2016_098y26, e9c5, ecaade2015_227y50, caadria2015_109c17, a963, 90dc, 8cf4, 3b26, 6533, 2c01, 6a32, caadria2016_797t33, 8d29, acadia17_480j, acadia17_562ff, c173, acadia14_117g, sigradi2015_3.209c4, 3125, 7bb4, f77d, sigradi2015_10.140g19, 14c7, ecaade2014_194o49, 6aa9, 86c9, acadia17_590xx, b037, 2572, 6e01, 4c27, ecaade2017_006tt, 9e7b, 659e, 777e, caadria2017_029t10, b58a, 4e16, 4db1, cb8b, e1d4, 8d21, 7113, 6751, ecaade2016_065c16, fec5, 4a83, sigradi2016_364ss, 84e7, ecaade2017_215w, 0697, 251a, 2606, 3c80, sigradi2016_490mm, fe35, d5d3, 494d, 1ce3, b8af, caadria2016_579r24, sigradi2015_11.8n23, 642f, caadria2016_259n11, b6d4, 3aa6, f3a8, 4248, 2ab3, 819b, aec5, caadria2017_017l7, 373c, c1f7, 902f, 53b7, 20af, e74f, 7a65, 10dd, 9be3, 5018, 2e08, 32c6, caadria2017_004j2, 5656, 47fe, 9088, 0c3f, 2478, 6445, 6dcc, efa5, ascaad2014_014x7, f54f, 3598, c790, ecaade2017_152ss, caadria2017_028g10, 6d38, dc36, 031d, ecaade2014_226b59, caadria2017_023d9, be08, sigradi2015_11.166b26, acadia14projects_153d, 3506, bd87, d26b, 243f, 4166, b82b, 4fb0, 1ef3, bbae, ecaade2016_161v43, b7a8, caadria2017_109b29, fd37, 2b54, sigradi2013_315, 2b2f, c0b8, 1c44, 9dea, caadria2015_126u20, 5e94, ijac201513101k1, acadia14_311v, 57b0, 1c37, ecaade2013r_018u9, ecaade2014_180t45, ascaad2016_059p23, 5eed, 922a, 6f88, 2716, bcd2, bd4f, f08c, 3e2b, 825b, 60db, ecaade2015_248m56, ascaad2016_003y1, b554, ecaade2015_206x45, ce56, sigradi2013_393, caadria2015_164a25, 3a2d, 79ac, 44f6, 6f1a, ef5e, 9479, 2a23, ecaade2017_038zz, ijac201614308v5, acadia17_163pp, 9af4, 7974, 485e, 4d3b, da3d, 2c22, bcc9, ascaad2014_017s9, ecaade2015_129v25, 50b0, 0a9e, ecaade2017_240z, af98, aa57, 27c6, a6a3, 8c47, 6a13, fc4a, c955, b909, caadria2017_174j42, c267, e98a, 1126, 1b7a, 289a, acadia17_231z, 5fe7, 6b3a, ecaade2015_233h53, 6ab3, 275b, 680c, fa3a, ecaade2015_304w66, 26d5, ascaad2016_045d19, acadia14projects_479az, ee89, acadia17_560l, 0925, 6e1c, 991f, 23e3, 167f, 6471, a76f, 287a, db31, b8bb, 904c, 37b6, sigradi2015_sp_8.284m30, sigradi2016_381t, 0629, 0204, c11b, c5ca, ecaade2016_071s19, ecaade2014_188o48, 39e4, ijac201614402a2, 9b6c, 7ed6, 5c93, 86d2, 84c5, a107, ba92, caadria2016_373k16, 6abd, 3dd4, 6662, acadia17_436o, 510e, 4728, sigradi2016_360v, 51ae, d34c, 2ac4, sigradi2016_809uu, f453, ecaade2016_234z62, 91c1, 3b62, b6f0, d4d0, sigradi2014_109f9, b159, e285, 1ab1, b57b, 0da2, 4290, f00d, 40aa, caadria2015_210h32, 71f7, e793, acadia17_164qq, caadria2017_134a36, 3a4f, ecaade2014_123i28, 1f01, 88d8, 9d9d, 34bd, 5586, 9684, 780f, 0ed7, 9410, bf93, 7201, a5f3, ijac201513201d6, 6661, 5a4e, 32d4, acadia17_640t, 96bb, 916b, ascaad2014_036g2, 26a5, 3a69, 2e4e, caadria2016_861a37, acadia14_339ac, d08f, e2c8, 2f34, 69b3, 4a4b, f651, caadria2016_229c11, 9af3, ecaade2014_149a35, fb21, 6ed4, 7096, dd3b, ecaade2015_171n36, a055, d60d, 05fb, sigradi2013_183u, e102, 7cd1, sigradi2014_082s7, bf9b, ijac201715203o, c187, 8a9d, f174, 81fb, 6c69, cce9, acadia17_474m, c7d5, 39b7, b027, 664a, 9d2c, 4373, dd9e, 8a65, f7ff, ecaade2017_066m, 62db, 09a4, ijac201715101h, 7afc, b153, 8e5f, 1687, 494f, c8bf, fe37, 08c9, fd42, 3a3d, de71, 28fd, 1387, 6fd4, c4cc, 252c, caadria2017_123k32, db7d, a04b, d7de, 7d39, acadia14projects_145ae, 6e9b, 9039, 1cc4, 8050, 2b35, ecaade2016_223f58, 10cb, 9067, 5647, acadia17_274uu, 9412, 3f10, c0f5, f419, 2a9c, 9c8e, 7c95, 34b6, 822b, befb, 3dc5, 03a9, 53a3, c656, 27ff, 8a0d, 5754, b8a7, ecaade2014_230p59, 3ff2, 2102, sigradi2016_595ee, 1e32, 060a, 982f, d21a, caadria2016_045b3, 6778, 6f39, e1bd, 359c, b6c3, 8eaa, e064, f7c9, 3737, 01e3, 27ed, caadria2015_073y9, ac7d, 68d6, ijac201513203u6, sigradi2016_655k, 3b4a, 41d8, fea3, 0988, sigradi2016_363ii, 813a, acadia17_153h, caadria2015_087e14, 09f6, 44ae, e6fe, caadria2016_281l12, 4b94, bd71, 6512, f312, 7de5, 5ba5, c0d0, 171f, 9faf, 73f2, 0fda, 297d, df69, 61b7, b27a, 9af6, a9e1, sigradi2013_41t, f1fb, 43e6, acadia17_164xx, 1c93, c24e, bac1, 5815, ecaade2015_287r63, 0e26, 1af3, c9e4, 4e92, ascaad2014_033x9, acadia15_57y1, ea12, b5c6, 96e7, 80e5, 1f43, b8b9, 7d36, b491, caadria2015_069o8, 8264, sigradi2013_223, 16d0, ijac201513206j9, dba5, aa0e, e80f, 1e95, caadria2015_139w22, b792, 1257, ecaade2015_59b11, c097, 63a8, e930, 82ec, caadria2015_109e17, 1d3b, 166d, 7338, ecaade2016_241g64, cf61, 21ef, 5015, 7177, 93b9, 0d1e, 9818, sigradi2013_244p, b8f0, sigradi2015_sp_8.326c31, ecaade2017_308bb, acadia14_479ay, 7c23, 4056, 7c85, 704a, 8b6c, e139, sigradi2015_8.41x10, ec04, 80fc, 7b6d, 20e1, eae2, 911a, ddd7, 50e7, b6fa, 7a44, 4b8f, 43b8, fd8a, 410d, f261, ecf1, a26e, 870c, 8e00, a4ab, 6bda, ecaade2016_tkoh67, d4d7, 193a, 87ad, ecaade2017_234k, 7785, 5007, bd8f, 6735, 0441, 72b1, acadia17_298jj, 9947, f7a1, 3eb1, c970, 951b, cfc3, ecaade2017_302ll, 3d21, acadia17_520l, 46aa, d7d0, 58d9, db78, c483, 922f, 0d1a, ijac201412402y4, 6ea2, 0198, acadia17_62yy, a07f, eba2, 8a37, ad88, ee63, 52c4, 32fb, 6b13, 315f, 86f7, 9ffb, a3a5, ecaade2016_119k32, sigradi2013_54l, 209e, 785f, 6bba, 79c3, ed9c, 8af7, 86d5, e3b4, 2d30, 6968, e3e1, e74e, caadria2015_226a35, 371e, acadia17_89s, cbb7, caadria2016_157w6, f395, a4db, 20ad, 6abe, 46ea, acadia17_170u, 3d00, f760, 5967, 21bc, acadia14_281x, cc3a, 153a, d183, 3885, 5650, d021, a3c2, fded, 187c, ijac201513305f12, acadia16_362u22, 9c36, sigradi2013_41e, 1b0c, 1757, caadria2017_096l26, c528, 9451, sigradi2015_12.297k28, 7fc9, 9cf7, 4cb6, caadria2017_023i9, 572e, sigradi2015_3.65y2, 958f, ecaade2016_162e45, 7732, 3991, 7cab, cbe1, 6dbe, 9cd6, 902c, f229, 1254, sigradi2015_13.316y28, 1d68, 6fbf, 13b5, 55f1, dca4, acadia17_82e, fdb6, 7ed9, 7b0b, bd61, b170, 7a4b, acadia14_153ar, 3419, 31b8, 107f, bf5b, 077e, 7187, e206, d975, 2b91, ijac201715105h, ascaad2014_022h4, 398e, b3eb, caadria2017_129o34, d971, 94cd, ecaade2017_061g, 0877, 9d44, acadia15_161h6, b34b, 89b7, acadia16_62e4, 6fb0, 8bc1, 162c, 8bca, 40b7, ecaade2017_019uu, 842f, cc97, 1859, 5720, ecaade2017_256s, a8b5, acadia15_417b18, 6b95, a054, acadia17_552j, dce1, 709f, acadia17_70ii, ecaade2017_152cc, 8d0b, 88f0, sigradi2014_032h2, 7f11, ecaade2016_ws-foldingv68, 79b9, acadia17_598a, 12f3, 7bdd, faa9, 7b33, ecaade2015_205y44, a617, 2ff2, e882, ecaade2015_320p70, 1bac, 4c59, 6631, 70da, f681, caadria2015_119c19, 4a77, 63d1, e4d6, 1b3d, ecaade2014_084p19, ascaad2016_045t18, 4d09, b43b, 876d, 9c60, 537e, 0153, de5e, acadia16_478e28, fafb, acadia16_206k13, c64f, 855d, caadria2017_015x5, 7a3e, 4588, c888, 9d70, b824, 50cc, f36d, 98ab, 06f4, da00, 69c7, e7ab, 929a, ecaade2016_119n32, ac50, 7b83, caadria2015_137m22, 4ddd, 4c3d, d757, acadia16_382v23, 7c9f, ecaade2016_118y31, ecaade2017_256x, 0142, acadia14_247m, a40f, caadria2017_067g21, sigradi2016_522w, caadria2016_095m4, f653, f0f4, 9237, ascaad2016_010d5, c99b, 1b4d, 9ae5, ad10, a0d4, 683c, ascaad2016_010z4, bff1, 7907, b9b3, acadia14projects_609aj, fd06, b9b1, 68b0, 284b, a22d, acadia15_343f14, 7f83, 9fef, 95a8, d97a, acadia17_18g, acadia15_323z12, 6a2a, 5001, 369b, caadria2015_023c4, cdb5, 15d6, 8d15, e86e, 1049, b1e7, c127, 0130, aa19, ecaade2014_225l58, ecaade2017_017f, 7f8f, f4b5, d685, ca84, acadia16_280w17, 33a2, cc55, 913b, 1a04, cb1b, d16b, 33d0, 0ce7, 94bf, 3476, 00b7, sigradi2013_158z, 375c, f9ff, 96e8, 1f99, df0d, 988e, ecaade2016_067l16, c553, 72f5, dbe6, sigradi2015_9.152b17, 4a89, 0f76, 9b82, 1daf, ecaade2016_129r35, 7052, d033, ijac201614405a4, c341, 47ed, ea00, 81e7, c53e, a03f, sigradi2015_2.213y1, 949a, caadria2017_015p5, caadria2016_487m20, e0ef, ijac201614204b10, ecaade2015_59u11, 93b8, 04d7, b654, ascaad2016_008f4, b230, 6392, ecaade2017_129ff, 0563, d7a8, 5e1e, 253b, b1fa, acadia14projects_33am, ecaade2015_247c56, 60fb, 9e3a, 5830, a280, c360, 88aa, 2db8, 91e9, 9c0c, 1519, acadia14projects_101au, 7a63, 8ea4, ed0a, 14f3, b0a1, 3b4c, 15e8, ecaade2015_139x29, f85c, 65a9, 816a, ecaade2017_072e, c082, ecaade2016_154m42, 17be, e15e, 9c30, 54a1, b256, ecaade2014_052f13, 1fa7, 0cc3, caadria2015_060s6, eca2, 7f20, acadia16_174e12, f4bc, caadria2017_142e37, sigradi2016_385ll, 11eb, ecaade2016_223y58, 85b1, 2d63, a031, 71ee, 4b43, c8a9, 8e84, 9844, 65d9, c6d3, fb15, ce5d, 7d1a, 2dab, 08dc, 1731, 75b2, a4cd, sigradi2016_381l, 15eb, 72e5, ecaade2016_154y42, c9dd, fcad, caadria2015_049w5, acadia16_424h25, ecaade2015_284v61, 03da, 86fd, f2e8, 07a6, ascaad2014_018d2, 3ad8, 045b, f95b, b28c, 3868, d5f2, b633, caadria2016_291p12, de90, a0c1, ijac201412307k3, 7e4f, e927, 0bc6, 985c, 53fb, 23da, a579, 0de1, caadria2016_229x10, 065c, d432, 127c, fc6a, 7d1b, 9a04, b862, 708a, fb10, acadia17_424oo, 3442, ascaad2016_054c22, dc05, c426, ecaade2015_109u20, 46d9, de93, ijac201513102i2, d9d5, eaa9, cc39, e443, 7cfc, dab8, 29f3, 7c8d, eb82, 832b, 034a, sigradi2014_213y7, 3d27, f6f8, 7afd, 34de, 1f22, 84e8, 17d3, 8c01, d413, 3877, 6c60, ecaade2014_157t38, acadia17_71a, eb2c, a4f9, eba7, 9b08, 2260, 4458, 2fe0, acadia14_497y, 01c9, 7546, c7d1, 6597, 85af, ecaade2015_92k18, ecaade2015_118w23, f511, 2052, 13f3, 0ba5, 42ef, a424, 6f77, ecaade2016_046u12, e41b, 0bcd, 8ceb, dab9, fbc3, caadria2016_797w33, 785b, ecaade2015_215j47, 49b3, e9c9, acadia14projects_627ak, a742, 2a1d, 51ba, 880f, 2b59, b6e7, f066, 5023, cf5d, 9bbd, ecaade2016_095d26, d72a, aa25, 9870, caadria2015_048n5, c01c, 0601, 6a4d, ecaade2017_215qq, 53b3, 59f8, 200e, 2506, 27d5, ecaade2016_ws-masshousec69, ecaade2014_152f36, bd29, acadia17_52h, 4fda, c6e1, a9a5, 1040, caadria2016_271y11, b2d4, acadia17_500mm, 0cfd, 6c04, acadia14_153h, acadia16_332v19, eac1, sigradi2014_213r7, f40e, 94b2, eb02, 4aff, 39ee, 0123, 9682, acadia17_446w, 4377, 0f65, sigradi2014_030a2, c198, f809, deda, f9cd, db0d, 9a73, ecaade2015_139b30, a35a, 4618, ecaade2015_73h14, bb48, 7181, d57c, 670c, 7911, f68b, 20cd, 9cc9, f23d, 7efe, baa4, ecaade2017_094h, ecaade2014_141j32, 08b1, 2537, c2c5, 9ec0, fa76, ed53, 7f4a, ijac201412404s7, 2c09, d1e5, caadria2017_158a40, be1f, 7bd0, bc94, 9961, 7b32, 2d24, acadia14_167y, 17bc, 6732, sigradi2015_2.213z1, 3fcb, acadia14_135ac, 29c8, ascaad2016_041k16, b559, afd8, d7cd, caadria2017_183w43, 51d0, a997, 720f, c4fd, 9816, ecaade2017_048q, ijac201614403m2, caadria2017_057r19, ecaade2017_164ff, 1c7d, 1af9, 0d2b, caadria2017_104z27, ebf1, acadia17_247kk, ascaad2016_038h14, 2e59, dbf4, sigradi2014_084b8, fa87, sigradi2014_303i5, 6598, 8fd2, caadria2016_167m7, bac8, sigradi2016_450tt, acadia14_463t, 6561, 44e9, 1b3f, ba03, 1e25, f824, acadia17_100k, c295, 02b1, sigradi2013_347r, 5da7, c29c, 23df, 629f, ecaade2015_241e55, 810c, caadria2017_070g22, 805c, c020, 37a6, 1f11, acadia17_481o, 1535, 0c67, 5f6f, acadia14_523as, b9ba, ecaade2017_067z, sigradi2016_659w, 38c3, sigradi2014_345i9, 0a4a, sigradi2013_62v, 5b84, ca3f, b09a, 08a2, 476f, de2d, acadia14projects_479x, caadria2017_174k42, ecaade2014_233p60, c19a, e93b, f542, e8a2, c4b8, 7ba7, 0acb, 350b, 6298, 34f9, acadia14_479az, e06b, ee56, cedc, ascaad2016_018m7, da68, 31e5, c87b, acadia16_224o14, 1121, 41aa, sigradi2014_164k4, 5f63, 6b00, a881, d365, bd7b, 5fa3, 6405, 870e, 5ef6, 4d0e, acadia14_43ag, 091e, 3a36, de32, ecaade2016_217j56, fcc1, ijac201513101g1, acadia14_435ap, ecaade2016_083d24, fb85, ecaade2017_006uu, 805e, 9f44, 1294, b9e1, fb83, ijac201513302l10, b10d, 8f5e, 5ce3, ab72, b65d, 5cd8, 5aee, 9cdb, 979a, 6ba5, 76d0, 2325, 8e73, acadia14projects_111k, 0580, 96c0, 5201, f9ab, 0ff6, e84f, 5f3e, 0ac9, caadria2017_149d39, 06e7, a198, 7ce1, 329b, 7b89, df3f, caadria2015_188e28, e056, cbf5, d638, 6947, 0f7d, bebc, 52fd, e69a, 33b6, 15aa, 8656, 77f2, 4872, 8e5b, caadria2017_124y32, ecaade2014_044a11, 3c1a, d3f5, 4e9f, 3929, f68a, sigradi2013_41c, 1327, 2baf, f82c, d17b, ijac201715203oo, f6b1, 82cb, 79a9, acadia14projects_389ay, ecaade2015_91f18, e327, a8e2, ff35, 7beb, e24e, 1d19, a1d0, 1f6c, 08f2, aa0a, ecaade2014_221l56, 480e, acadia14_435aw, 0313, ac98, 8193, dcd1, 09e9, cce0, cce2, 0556, 945f, d735, 847d, 00e2, caadria2015_218w33, caadria2016_281i12, ce36, 8902, 4f92, ijac201412408t2, 4eeb, 2c0c, caadria2015_233e35, 4504, 2693, de7e, 8113, acadia17_189dd, 1bd2, cb89, acadia14projects_189an, acadia17_62tt, c67a, 97a2, 662e, acadia16_124g9, b7ab, 1a78, 919a, acadia15_149y5, 89e1, b59f, 9e8c, 4aa8, ecaade2014_095u22, ascaad2016_056i22, 3229, 13d4, 5d40, ecaade2015_35x6, acadia17_590s, d9ba, 3cb9, c09f, 9bed, 882a, 20f3, e5b1, 215f, 2281, ascaad2016_058c23, 0e70, caadria2015_126o20, 1672, caadria2017_115p30, c317, a2bf, 2f97, 3efa, 8fbc, 373a, b955, 4c97, 2556, acadia17_71ll, caadria2017_081o24, 363b, ecaade2014_112m26, ecaade2015_285g62, 64ae, 1fdf, ecaade2015_304d67, 4d28, e119, d2e1, ca6c, caadria2017_051w16, ecaade2016_068j17, d5f7, e8ec, 87e4, 2361, e93d, 5c98, 5c01, 26f7, acadia14projects_497u, c2ae, ecaade2016_217n56, 56ca, 730d, fcdc, 38ea, 8f84, 1879, 1681, 2e06, c2c6, 1ea9, 2048, ad71, bafd, 3cca, acadia17_318s, 18da, acadia14_479l, ecaade2013r_001a1, f9e4, ecaade2017_306r, 03a4, 1a81, ecaade2016_080z23, 4df5, 7050, sigradi2014_252u9, acadia16_244x15, 029d, 1ed9, dbba, 5446, 753d, a1bd, 16b3, 226a, acadia17_307ii, ijac201412301y5, 23d6, ba7f, 5b67, c633, sigradi2015_10.177y19, acadia14_375p, sigradi2015_7.203j10, 2683, e8c2, c177, aec7, c111, 649d, dbef, ijac201412402g5, 599f, ecaade2015_286w62, ecaade2014_151b36, caadria2015_185l27, 4d41, ijac201614303s2, 3aeb, acadia15_69m2, ecaade2014_208f54, ea98, 458c, 63d9, 1c46, ecaade2016_102g28, acadia17_658f, 8262, f14b, d98c, 39b8, acadia14_153e, 1f8c, 7f96, ef19, ff79, 2f1e, a8a7, 14d3, 2a6e, 3d95, 881c, 574d, 5a56, 89b3, acadia14_53l, 48a7, 2e34, acadia14_189ak, a720, be79, caadria2015_206g30, 4111, ae42, 9834, caadria2015_208i31, 4f06, acadia14_531r, 03af, 4ea3, e41e, 261c, sigradi2016_816ss, bad2, b0fe, 309b, 2ff5, 89c1, 56ef, ecaade2017_254pp, 00c9, a07d, ffaa, bdb8, c92e, 223a, 43fb, 1112, acadia17_60aa, 3694, 891b, ecaade2017_133k, 4fc6, ecaade2015_302k66, 7c47, 19bd, 9852, 686f, acadia17_62ww, ecaade2016_032p8, 854b, 9c4d, 31e3, cc11, 287e, dd55, 7063, 3a4d, sigradi2015_10.267o20, 68e9, ecaade2015_77s14, d11e, 347b, e943, acadia14projects_655aa, ijac201614202f8, b1dd, 9060, 987b, 0f9f, 7e3f, ce7d, ce07, ecaade2016_225c61, 2cc0, 7583, 99e8, 8592, ijac201513203t6, 9572, ecaade2015_301p65, acadia16_362v22, 16f2, 33be, ijac201412405m8, bffd, a243, ijac201614207f11, 546c, caadria2017_118s30, ad41, caadria2015_142i23, acadia17_562y, 8719, 5227, ecaade2017_026tt, 1ba7, acadia14_473af, 7056, f858, 5d2a, c0a6, a218, 4cd6, 5c9b, 3bf9, 02ae, acadia16_362i22, dac8, sigradi2015_6.42y7, 9b7d, 5698, 3d32, 0ee1, ascaad2016_018o7, 7721, 0ccb, 21c0, e272, sigradi2014_213l7, caadria2017_058i20, c92c, f634, 94d8, fe8e, 4996, ecaade2017_017k, caadria2016_819x34, 2c03, d125, 7c40, b672, 9ab7, ecaade2015_301n65, ecaade2015_230j52, dfce, 7a5e, 0f3d, 21ab, 7661, b828, 7825, a298, 17e5, sigradi2016_778rr, 18f0, ff34, caadria2017_021l8, 6ac1, e8a6, 1b46, 752f, 351f, 5597, 4f67, 1fb8, acadia14projects_479i, 0fdd, 857d, 86a1, ce9b, 251e, 25fd, 1fb9, d04b, 3645, ecaade2016_223o58, ecaade2015_17p2, 35ed, caadria2015_220g34, d957, 2a3c, ed71, b7a0, acadia14_399ak, 7d67, 0f56, e194, 0b88, dc76, caadria2017_096p26, 021a, 19df, b6f4, 78c0, da24, 9fa6, 14e0, 9532, 0fc7, 47a0, acadia17_640n, 0fee, 8f03, b974, 47c9, 1a9b, 00d7, f6af, sigradi2015_12.297e28, sigradi2013_397j, acadia16_206r13, 2ca5, ea91, sigradi2014_213t7, 282f, 7e38, 530b, be11, ecaade2017_291bb, ecf4, 44c7, acadia14projects_153ao, ecaade2017_003p, 4bfd, b126, 7f84, a20d, ee07, 8402, 08b0, 1c56, 8cdb, 2e53, ec30, 0c21, acadia17_153l, efe1, cb43, 560f, sigradi2013_32, b27f, acadia14projects_43aa, 8109, bdaa, ecaade2013r_009a6, acadia14_647ay, d17c, e8cb, a153, aa07, a642, caadria2015_206k30, b285, ecaade2017_302uu, caadria2017_023f9, af8e, ecaade2017_124t, ecaade2015_298m65, 9751, dd61, 6e32, a7aa, 2f3c, 62f4, acadia14projects_33ak, 6870, ecaade2015_91g18, 4dfb, 3cd4, ecaade2015_248t56, 90c8, caadria2016_013i2, a5b8, d767, 7027, 9e7e, ecaade2016_164m46, f789, d3ab, b385, 5491, 3cfc, b8b5, 9d47, 1266, 0fa7, 5ac0, ecaade2017_306p, acadia17_391zz, caadria2016_073w3, ijac201513203d7, sigradi2016_483hh, acadia16_344n21, 7e95, 48e2, c686, d479, bd79, 036a, 3fba, c44d, 8405, faa5, 13cd, 2d76, ecaade2015_301b66, caadria2015_139b23, 489e, 1e39, 20df, 7eeb, ecaade2016_208n53, d558, 5c41, df87, ascaad2016_016r6, 1a12, bb77, 5824, ecaade2017_014qq, c938, acadia14_153a, c4df, 58d4, c83a, 0b4c, 70ee, ijac201513201h5, b3d8, c9a7, a426, 01ce, 4143, bcb9, 2c75, acadia17_238ss, 9713, 97a0, ijac201614302v1, acadia14_463s, ecaade2016_071x18, f001, 316b, ascaad2014_014z7, b91d, 794f, 7f7e, acadia14projects_317u, 7cdb, 2491, fc2e, 5a91, 0dd9, 64b6, d473, 4ed5, 4fba, sigradi2016_752zz, sigradi2015_6.387y9, 458d, sigradi2016_714pp, fcd7, fa0a, 346f, 739d, ascaad2016_059o23, 2c9b, 1349, ecaade2017_288cc, acadia16_440a26, 2ea2, 4dd8, sigradi2016_431q, ecaade2014_149l34, b57d, 00f3, ecaade2015_138y27, accf, 4352, acadia17_82y, 4229, 2c82, 9c2b, d655, ijac201614305n3, 334b, 50c8, caadria2015_181c27, 0714, b18a, 5fe6, ae10, 360b, 2e18, 48f7, 5f30, f205, fd6e, e9cb, b45c, acadia16_12t1, 9374, ac75, 7ef5, ba80, caadria2016_415u17, ecaade2014_149e35, 9eba, 3fe5, 6d9f, 925d, 1b9c, 0a8b, eb12, efed, 78a7, c805, sigradi2014_085e8, 7946, 36b6, a465, ecaade2017_277qq, ecaade2017_288ff, d4e5, 35d5, ecaade2016_127w34, fcd9, acadia16_440h26, 64bb, beb4, cbaa, acadia17_648oo, 0be9, ff86, 1340, acadia15_123z4, sigradi2015_8.339w15, 57dd, dddc, e22f, 1bd7, 0db9, fbe3, 10b0, aa89, acadia17_154oo, acd1, 6e82, ijac201412301y6, acadia16_450n26, b5fc, ecaade2017_003i, f10f, 03c1, 2ef7, f684, f79e, 4535, 022b, 21bd, 49dd, 4423, ecaade2014_024h7, acadia15_123n4, d8f5, acadia15_263v10, 2c69, 34d2, a789, 265f, 7d4e, acadia17_72n, ecaade2017_255xx, 9429, bee1, caadria2017_124v33, ijac201614307i4, f8bc, b202, b414, sigradi2014_049k5, 131e, 59b2, 990b, acadia14projects_167z, 3e04, d026, 13fc, sigradi2014_222k8, ijac201614305f3, 5da4, 5848, acadia14_473an, 39e8, baf2, e62f, ecaade2016_164h46, c615, af16, 0178, e7d8, c058, sigradi2013_393u, 3075, acadia14_199ac, 0744, 0de3, c099, 3cd7, e0b5, 05f7, ijac201715205i, ae00, caadria2017_134x35, 3008, 319e, c473, fa16, b794, 5e54, 181b, efd6, caadria2017_056d19, 12f0, 5f3b, 9dc5, ecaade2017_080gg, ecaade2014_217j55, 0675, 4d98, b58d, 0c8d, b487, a899, 94c9, caadria2016_787f33, ascaad2014_004e2, 9301, 78b0, sigradi2016_817l, 5ce1, d391, sigradi2016_732v, 7ca7, 51a9, 321a, 7593, acadia15_251h10, 3ea9, 326a, 3a4b, bd64, 1d9c, 593b, sigradi2016_815y, 3157, 9bd0, 38cb, 7e05, dd94, 4baf, f7b8, 385a, ea71, 046a, b2a9, ecaade2016_080x23, a8c1, 5fbf, 5129, ecaade2017_117y, 8e25, 1fe8, ecaade2017_174c, 001b, 938d, b370, 2fa3, c45a, acadia17_520r, b1d0, 66b8, aed2, fb7d, b79e, c705, a336, b9d1, 6f7d, 7524, acadia17_669n, d8a2, 6b12, 8339, ecaade2014_067c16, d49f, 2fdb, ecaade2016_197w51, 4b02, 1b86, 95ef, ecaade2016_223v58, ecaade2016_067d17, 0e56, aa5e, ecaade2017_164o, cfe4, 7fce, 21da, c471, cc2b, acadia14_539e, 8cad, caadria2016_229t10, e34a, 3cba, acadia14projects_63aj, 56f9, caadria2017_163c41, 7dba, 2576, 3f54, ecaade2016_225a61, 262b, 4c0c, 55d4, fe60, acadia17_474j, ecaade2015_64s13, 3876, 4a67, caadria2016_529v22, bcd1, fbee, 81c7, 8810, acea, 8d30, 361f, a075, 7c81, 21e0, be7e, 6920, 5b27, b067, c597, f41c, ded5, sigradi2015_10.307o21, d0ea, 7304, ecaade2014_180b45, ecaade2017_094f, ecaade2016_078e23, ascaad2014_024d6, fc09, 97c9, ecaade2017_208o, 1f49, 3683, 1a50, caadria2015_142j23, 8446, ecaade2017_229aa, ecaade2016_225k60, acadia16_214i14, ba68, 3670, 7a75, ijac201513201k5, 112c, 4c9d, acadia16_280i17, 9f22, ijac201614407y4, 6e4b, 44b8, sigradi2015_10.307j21, 3fa4, acadia14projects_719g, 5deb, 03d4, 76c2, 6654, 2453, caadria2017_027v9, c671, 0c28, 300c, 978b, ea8d, e858, 7641, a7d9, c644, sigradi2015_10.140m19, f2c1, ascaad2014_026h7, ecaade2017_230ss, sigradi2016_809oo, e407, b6d5, 69e7, e2fd, b813, 3dd5, 7952, b0a7, caadria2017_067o21, ascaad2014_032n9, ijac201614103o3, 0d98, 118d, fb73, f0b8, 1fc3, abb9, c1f3, 4b38, 9e47, 94e4, 5e22, acadia17_59c, sigradi2014_032l2, f5d3, 18db, f991, ecaade2017_028j, f621, 9e1b, 8aa0, sigradi2015_10.309n22, 8930, ecaade2017_291q, ecaade2014_023e6, cbbd, 20bd, ecaade2014_145h33, 55ae, ecaade2016_ws-intelligentw68, 891d, 0757, feee, ecaade2016_073x20, sigradi2016_590l, ijac201715203dd, eb19, bbbd, caadria2017_123r32, caadria2017_004l2, 9e83, f920, 0eb4, ecaade2015_127u24, 3d40, 60cc, 2ed6, 7bb1, 2eef, 2e28, ascaad2014_014j8, ecaade2017_006z, 6e49, c001, 8379, ijac201513306f13, 2b09, 062b, 32ca, b470, 491e, 924b, acadia17_414tt, ecaade2014_066z15, 35b4, 7323, acadia17_590h, f216, caf0, acadia17_598p, a9f1, 67ed, 1479, 5805, 6608, fa30, 953c, eac3, 468f, cce6, 8892, edf3, e2ef, 3cf6, eadd, 02b9, 9352, 10ad, e4c5, acadia16_440f26, acadia17_348c, 6d00, c582, fd85, 5776, 6b6e, c743, caadria2015_072n9, b54e, a80e, 82ea, e140, sigradi2014_247l9, dc46, bdf7, 8e3e, ecaade2017_044pp, aa39, ijac201715202j, 556d, fc94, acadia14_609ak, caadria2015_130e22, 760f, 8841, a25d, 95d4, d7af, 7929, ecaade2013r_007a5, 083e, ceda, sigradi2016_492pp, acadia14_609au, 4569, 6cc9, ijac201513105o4, e34d, ijac201412303f8, ecaade2014_014z2, 5b95, 5f0b, e5f7, 0e52, bdf1, 671e, b8b3, 68e0, ee5e, 0e0d, d48a, sigradi2016_710dd, ad15, 7f7c, 5c07, 8be9, ascaad2016_022l9, 98ff, b114, f7a5, ecaade2017_085b, caadria2016_517b22, acd2, d6e7, 37ba, 1487, ba4b, 73db, caadria2016_851d36, 1e57, b1c2, d760, 04e0, acadia15_223d9, acadia14_691as, 6a31, 66f0, ascaad2016_004i2, dfdc, a7a7, de33, 7ddb, f0e2, 8da4, 096b, 7445, bd46, 7219, 0d93, 5dd3, ijac201715205h, caadria2015_126x20, 26c1, sigradi2016_611r, f823, 7d95, caadria2015_218t33, e14d, 96f9, aea9, e159, caadria2017_158d40, ffbe, 1fe6, acadia15_323u12, 4ab8, e399, bd24, 450a, ecaade2017_089ff, 0207, a709, c0b4, 03ff, c894, 95de, caadria2015_012g2, ab94, 3eb0, c8e0, 0ebc, ecaade2015_225k49, 2730, 78ee, c017, 5738, 1e93, ae12, acadia14_63af, 4674, 77da, 81b8, 0040, d29e, 9627, 6905, 2073, f0b2, 843f, 94bd, 80c8, f277, 8c62, bd1f, adde, 5122, 0c41, 3ce4, ecaade2014_122y27, sigradi2014_345l8, 41d0, ascaad2014_019k3, 0db0, caadria2015_203o29, beb2, bf85, fd1e, 360d, sigradi2016_642kk, 3422, 7b92, 5141, c2ea, 330c, ecaade2014_072n17, acd9, 6148, ijac201513203r6, 3b49, 2321, f7dc, sigradi2014_134b2, caadria2015_015e3, ecaade2014_143u32, sigradi2014_276u2, sigradi2013_101k, 716f, c384, af3f, bed6, 0785, e249, ijac201412301n5, c135, e367, 911c, ecaade2015_269u59, d45b, 8ce6, b2da, 59c9, acadia17_265u, 4e12, 2354, sigradi2015_10.378w22, e615, d93d, 819d, e553, 2f2d, ecaade2015_164r34, 5ccc, 8985, ijac201412303h8, 9cb1, eb65, d5ee, caadria2015_073b10, 398d, 022f, 3e99, 3f8a, a4a3, 106f, acadia15_381o16, 0d3f, e796, a352, 93ea, c178, 1268, acadia14projects_153an, 6331, c534, 81bd, ecaade2015_320n70, caadria2017_132s35, sigradi2013_52, ecaade2017_046qq, a5d2, 1933, 4c43, 28f4, b432, f23c, sigradi2013_41, 6fb3, 3d6d, 0b22, 50f0, ee30, 241a, 3c73, 5578, f9c6, caadria2017_110e29, 24ac, ecaade2015_287j63, 9bb4, 5ae8, caadria2017_096a27, b8bd, abbc, 4d87, c4ed, 36a1, 0446, 3f9f, 900e, 4a99, 6aa7, caadria2015_126w20, ee70, 5b5b, 4a32, 59f6, 3457, 344b, 8ebe, 03be, a5ae, 5c88, da29, 1de8, 9561, 8b58, 52c8, ecaade2014_176i44, ecaade2017_208e, ac27, ab29, e1e4, caadria2016_797r33, 7646, c531, a35e, 2178, 0ea5, 979f, 622e, 5e1f, 6c4c, 766c, ecaade2015_241f55, caadria2015_246a36, 7fa8, ascaad2016_003t1, facc, 327e, ecaade2016_108v29, 40e8, 1f81, ascaad2014_017m1, caadria2015_096n15, 0038, db84, acadia17_318n, ecaade2017_143o, 3ed6, ecaade2017_091tt, 8e24, ijac201614208t12, 35a0, 6849, 32ff, 3925, bc0b, bca8, f183, ijac201614405t3, 110e, ecaade2015_59j11, 83b7, 55a6, ecaade2016_193o51, sigradi2013_359g, 7dfa, 9beb, 84fa, 82f3, 7857, d773, a8ca, sigradi2016_524aa, ascaad2016_020x7, eec5, 9762, 836f, ecaade2015_138b29, c1c3, 7eb3, ijac201715204ee, 1ed4, 88d7, ijac201715103f, b8da, 5cad, ijac201412302k7, e9c7, 5767, 8f97, acadia14_219c, e5db, c515, aac4, 87a3, 2914, 5498, 81b9, cdf0, ec74, acadia16_280c18, caadria2017_165s41, 99a7, d502, 45cc, ascaad2016_009n4, ecaade2016_228i61, 9cf3, 5eea, b8b0, 2d82, fbd4, b604, ijac201513203h7, 7981, acadia16_362l22, acadia17_81f, 8185, 23a6, ecaade2017_054v, 7aff, ecaade2013r_003j3, 8d3c, 99e5, 57b8, bbec, fc6f, 9251, 14b8, ijac201614308p5, 789f, ecaade2017_293pp, ecaade2015_81v15, af3d, 1f02, 0432, caadria2016_013f2, cc0d, 1a31, ecaade2014_153p36, bc75, 2e72, 542c, 9883, 8010, 61f4, 79f2, 9393, sigradi2013_28, 9881, 9254, cb72, 76f3, 1e35, ecaade2017_271l, caadria2017_052z17, fb49, 7af6, 02a2, ecaade2013r_007d5, 4e71, e14c, 8015, 7060, f100, f804, f47e, caadria2015_162z24, sigradi2016_534pp, 5cc9, e7b9, f250, 6801, a834, acadia14projects_555f, acadia17_670mm, c5a7, 6bca, e548, decd, ascaad2016_043l17, sigradi2016_636l, ecaade2017_105xx, 6ba4, 9104, 6d84, ae7b, 5a98, 285e, 6664, acadia16_154g11, b961, 01f7, 0e18, 8cc5, ecaade2014_042k10, 7759, ecaade2017_057o, ecaade2015_235r53, b12d, 2495, 974c, 2947, f89e, e911, acadia17_221w, 0e5a, ecaade2014_138f30, 5716, 9477, 3734, 2900, 727b, a0d6, 1913, acadia14projects_135v, 1ef4, ed64, ef92, af78, 558a, ecaade2014_144a33, 0704, sigradi2014_114o9, d00b, caadria2015_114j18, e1b5, acadia16_382s23, cb34, ecaade2017_291gg, ijac201412307j3, 1e9c, 1749, 750e, f497, 402a, be8f, 6495, 0ce9, dcf5, acadia14_237av, sigradi2015_3.65x2, c4bd, 747c, d683, 7380, fb44, 7b1f, 77b9, 5a35, 4ffe, caadria2017_113m29, acadia16_488y28, 3247, 8639, aa77, ee16, 3500, e40b, d85b, 2e09, fb09, 27cc, 79bc, 4abc, bcb4, sigradi2014_074b6, ed4f, 4079, 1df2, caadria2017_079u23, e2b1, ascaad2016_001c1, caadria2017_135j36, acadia14_517s, 020d, a0d5, 2b06, 49a7, ascaad2016_017z6, d6a5, d295, aa9c, 4540, 735a, 8f5b, b201, aaf3, sigradi2013_280t, 6cb1, ijac201614407e5, ijac201412402f5, ecaade2014_066k15, sigradi2016_484m, d431, bb9c, fa2c, 137a, 7c87, ijac201715102gg, caadria2017_145p38, sigradi2014_074m6, 634c, f83b, 5fac, 58c8, c424, 17d1, 4bea, caae, 6828, c6f5, ascaad2016_057v22, b5e1, 374b, 5ecf, acadia14projects_709am, 05a6, 078f, 0277, sigradi2016_564jj, 5674, ecaade2016_025c7, ecaade2017_108s, sigradi2014_192r6, 1b98, acadia17_582mm, sigradi2015_3.65z2, 2465, sigradi2013_343d, caadria2016_435l18, a2d3, 331a, ijac201412402e5, 5c48, ecaade2016_166d47, 0220, 78be, acadia14_671s, 012c, ad93, a6f4, caadria2015_043k5, d832, 047b, caadria2016_405l17, 8539, 1892, sigradi2014_265v1, 3a8e, caadria2017_124i33, acadia15_343s14, 5d29, cbb1, 66f4, 65dd, ade3, ecaade2017_195jj, e8c1, 48c6, 3b72, 98c6, 6f31, acadia17_188aa, d808, e68a, caadria2017_132k35, ijac201412408a2, 662f, b53b, acadia17_348e, sigradi2013_30d, 38ae, 7189, sigradi2014_197w6, 6591, 3284, 2536, 7165, e77c, b6a1, 28fb, e81d, ascaad2014_007b4, e0ae, df99, cae9, 7e5b, ceb9, a998, b2e5, ecaade2016_118w31, sigradi2013_42o, eafb, 546f, a40a, 4ea7, sigradi2014_329a7, 51aa, 70f5, 0747, 42de, ecaade2016_057l14, 94af, acadia14projects_627f, 86df, 85ff, 95e0, 903b, ecaade2015_237n54, 0e63, 208a, 9f63, ijac201412301p5, 957d, f2d2, ecaade2014_180x44, 0b46, b3ef, 08f5, c855, 50aa, 850b, ijac201412201c1, 356a, 9f8e, afa6, b3c0, a25b, 3303, 1e2d, face, 1833, cf29, ac02, 973d, bf57, 3fd9, 0d6f, adfd, ba10, 6b8a, 0a85, ijac201412204p2, acadia14_101ae, 37cd, c512, 0177, 3b41, ecaade2017_056ww, 7e6b, b853, aa02, 6f73, sigradi2016_510yy, e9de, a394, 2196, a730, ecaade2013r_009h6, ecaade2015_55p10, acadia15_513z22, caadria2015_209a32, 33ff, e5eb, 511e, ijac201614201h7, 9a6c, 12db, ce68, 8d23, 7a10, 7e19, 1068, 299c, 1b14, 39c6, 4bd3, ef2f, 4732, f75d, 8179, cac3, sigradi2013_194z, acf3, 8b68, sigradi2016_814t, 3efb, ecaade2016_185e50, 3518, 8bae, a6ce, acadia14projects_101ab, ecaade2015_241h55, ecaade2017_116c, caadria2017_070m22, 04ce, b1c9, b9ce, ecaade2015_250c57, caadria2017_183i44, 91b1, 6865, fede, 53f1, ijac201412204o2, d7f0, c043, 6bd7, 5932, 19fe, caadria2017_136m36, 8f36, sigradi2014_045b4, d208, 87d8, d02f, b2e6, ecaade2017_146ff, 437d, aca0, acadia16_164t11, acadia14projects_479g, ecaade2015_175m37, 585b, 2b39, 98fd, ecaade2016_140n39, db28, af38, acadia14_619ac, 5ad3, sigradi2016_426i, acadia17_257zz, 4f58, 0b68, ecaade2015_172b37, a01b, 260f, df6f, b2b8, 644d, 6e91, 83c1, f050, 201f, ecaade2015_287h63, d3a0, ecaade2016_102i28, d5bd, c019, 1ff8, d9c7, 446e, c397, 3277, ecaade2017_037hh, 8ec1, ecaade2013r_009i6, acadia17_222tt, 7aa4, acadia17_273dd, 7ecf, 91af, d589, 9d6a, acadia17_608hh, cbd0, ebe0, 12b1, 9a28, bc99, 583f, ecaade2014_140s31, e423, 642b, acadia14_357at, 94ed, ecaade2014_218a56, dad6, sigradi2014_132k1, c804, ecaade2015_285n62, ecaade2016_104t28, 04fb, caadria2017_021k8, ecaade2017_021i, 88ce, 0eed, bf05, 433b, a67d, sigradi2013_54, 5906, ecaade2016_136x38, 746a, ba6c, ecaade2015_92l18, db85, df30, sigradi2014_042n3, 5,9999999999999999e+83, a808, af92, c4e6, d864, sigradi2014_109h9, 8e64, 8dd1, 6d59, 9e43, d3cd, f2ba, 03ab, d9f2, b3ec, acadia17_71mm, caadria2016_445z18, c6c5, ecaade2017_308aa, ecaade2017_061c, 7e8d, fcf4, d4cf, d660, 9fed, acadia14_339aj, 879e, acadia14projects_601af, b5e7, acadia14projects_291a, 5a4d, 8d37, ecaade2016_158j43, 6596, 6fad, c4ea, 9d7b, caadria2015_102z15, acadia14projects_199am, acadia17_648t, 6b30, 7809, bc8e, 5a30, 3cb5, b50f, ijac201715104gg, c0a9, c12b, 34cf, 1663, 6553, ac6a, 5ed2, c370, b069, 171c, d3e7, 0949, a48c, d200, eff9, b86f, ijac201715205qq, ijac201715204oo, 587b, a5cb, 50bf, 4206, fc07, bcf8, 2631, e940, caadria2017_135e36, 9192, ecaade2017_079u, 22ec, 4acc, 1530, 9720, 8c15, 5a8b, 409e, d583, 6297, 7002, afc5, 7c57, ddac, 6410, 0f27, caadria2016_507f21, sigradi2015_2.137k1, db2c, 2940, cc8c, 76e5, caadria2015_218u33, dfdf, ce95, 3584, 6289, ecaade2014_208a54, 0424, f6da, ecaade2017_302jj, 9ecb, ad4a, e9ca, 8568, c923, acadia16_88f6, e344, caadria2017_163m40, 8c59, e7dd, b064, 640e, cd4f, f935, bf02, 7081, 5a10, f6fd, 8fa7, b7c5, acadia17_100j, b30b, ecaade2014_112w25, 414b, 4e3e, 8084, acadia14projects_627ao, f19b, ecaade2013r_001g1, 6ccd, 8d6b, ecaade2017_302ff, 4dd3, 48b1, a231, 3e11, acadia17_598qq, e0ca, ecaade2014_072k18, e054, ecaade2014_104t23, d987, sigradi2015_sp_10.311k31, 3dfd, c779, 5bb2, 8dc5, 6b0a, 407a, 41e8, a2f9, e1cb, d37d, 3648, 3e0f, ijac201614308j5, ascaad2016_022j9, 8034, 00e1, d310, ecaade2016_099k27, 8e31, 8e32, 5928, cf9a, af37, 157b, a1d7, 868b, 1c4c, acadia16_270z16, 0fb0, 7d1f, 45cf, ecaade2014_024k7, caadria2016_013d2, f52a, 5e8c, ff16, 1e0a, caadria2017_057y19, e1fb, 84ae, 6b57, 72f2, 3b5d, bb8b, cdbb, 404f, bc23, 9c67, 4e9b, sigradi2013_342, 7554, 2240, 0349, dd3c, 43e4, ijac201614208r12, 7797, acadia15_469d20, fccd, dce9, abc5, f8cc, 955a, 23bd, fa15, caadria2015_172c26, c92a, 68ef, e8a3, edc6, ff3e, caadria2016_157p6, 0a4d, ijac201614202r7, 1a73, a5df, sigradi2013_41a, 93a3, 9bea, 9046, ecaade2017_105gg, aedd, 6a42, 7b3b, sigradi2015_11.165t25, ijac201412302r7, 80e8, 5fc6, caadria2016_045d3, c77d, 60c3, 2243, ecaade2015_206u45, 9431, 50c3, 2ee6, 52bd, 9e29, bf8b, 3332, c030, 5ea3, 79a8, 3a77, 0cf9, f3f8, ecaade2017_109ff, ijac201614302x1, 901b, 13cb, caadria2017_051s16, caadria2015_220b34, ecaade2016_037w9, 740d, 1461, ascaad2016_045m18, acadia14projects_247p, 2571, 5777, 7719, ecaade2014_057h14, cd43, 5dba, 4135, 2702, 9b6e, 8435, 5727, f3b3, ecaade2015_253s57, 2ffb, 00d1, caadria2017_136s36, sigradi2013_400r, ascaad2014_014e7, 7e41, 9f56, d3f1, ijac201614402k1, acadia16_140f10, b11a, 3bbd, sigradi2013_313s, bde9, 85f8, 7960, 79ea, caadria2017_155u39, ecaade2014_084l19, ecaade2013r_019w9, b765, ijac201614102w1, 5d4a, acadia14_487h, e1da, 535b, 1cf4, 5b9b, ecaade2014_214l54, sigradi2014_068y5, e44c, d45a, 15f7, ddb9, c5c8, ecaade2017_ws-hybridlabee, 0f33, 8fd7, 477f, 629b, daf4, ijac201412204y2, ecaade2016_079u23, bf28, bad9, acadia14projects_691as, 2abe, dc8a, b966, fbb1, 707e, 66ec, acadia17_424rr, e19e, acadia14_671x, f2b8, ecaade2016_104u28, 49b7, 558d, ed63, 4bd5, 471c, faf6, ecaade2014_019h5, 1ba3, e584, 492a, 7100, fe12, 5b46, ijac201513301x9, 88ed, 7507, 1191, 7c07, a524, 9091, ecaade2013r_019k10, 5e07, 3723, f37c, 0131, 5283, f9a7, fc38, 3031, dd20, 84ad, 3db6, c79e, 5863, 5bf3, 3862, caadria2017_096j26, 83b9, 000d, 040d, 05c4, 3b6a, 3ab4, f658, b599, 265d, sigradi2013_342r, 49ac, 7a58, 3d04, 4a2c, 8fa0, caadria2015_086g13, 849a, 6587, 8e40, 4fbe, cc4b, 549e, ef9c, f6e0, caadria2017_074k23, 3bae, 89ef, a874, dceb, ecaade2016_058y14, 8f5d, f92a, acadia14_637ai, c885, acadia17_391xx, d1c9, b435, 4a19, ecaade2015_48m8, f776, 8e9b, 4567, ecaade2017_006w, caadria2016_013z1, ecaade2015_278m60, 25b9, 3eef, 47f0, e648, 04aa, 1b15, ba99, 7f12, 2776, ecaade2015_297b65, acadia14projects_473ae, 18e3, 8d38, caadria2017_005t3, 6343, e7b5, e8f6, 0ea2, acadia14projects_347ag, b60e, f8f7, 1680, 14ef, a9c6, 38f0, acadia17_598e, c71e, cc80, acadia17_190g, 2ae2, ijac201412408w2, caadria2015_142o23, f316, a0b0, ecaade2014_168a42, ecaade2017_265l, 21ea, 3b52, e738, 7a37, 1475, a21d, acadia14projects_453g, 9151, ada1, bb86, 0a5b, 70f0, 95d6, 8d17, acadia14projects_291at, fd94, 130e, ecaade2015_61a12, a6fd, acadia17_364qq, ascaad2014_014i7, f133, caadria2017_057z19, 6a61, ec5b, 7601, sigradi2014_136f2, 37d0, a6c8, fbd3, bb73, 50fd, 1cb9, caadria2017_042r13, acadia17_424xx, acadia16_164r11, 54e9, 6083, 7c35, 97c8, acadia14_101s, 0d6b, f3c3, 8e5a, ab67, 55ea, 9677, 65a1, ecaade2017_164z, ecaade2014_015o3, 1cd8, bca5, dc2c, acadia17_110cc, 2b99, 4845, 30f4, acadia17_392n, a12d, ae45, c75b, acd3, 157d, 1087, acadia16_140z10, cccd, 1dca, e9bd, acadia16_106i8, 98b7, 38fb, 4a86, 3006, dc31, ecaade2017_253y, cd50, 15a6, f3ae, 7c4f, 24d3, 525b, 8495, 9a15, 0dbd, b5b3, ecaade2015_61s12, 9ea5, aaec, cb03, ijac201614205n10, 6d1a, ecaade2017_170g, 575c, 018b, 6162, f402, ecaade2015_18c3, f656, 4a5a, 211f, b270, acadia16_372d23, 6303, acadia16_352c22, eff3, 98d2, ed37, aaa4, 5ef2, 9bbb, acadia17_266y, 049e, a4d8, 4b08, c517, b5e8, d128, 3849, d7fe, c153, ecaade2016_021x5, e812, ec64, f420, a7d7, acadia15_371h16, acadia14_655ag, caadria2015_246d36, 2e44, cb36, sigradi2013_275g, 70c9, a287, ecaade2015_138g29, 0b31, ae38, ecaade2014_109u24, bab1, 3acf, ecaade2015_13j1, fec9, ecaade2017_069ee, caadria2015_014z2, ascaad2016_004j2, e6fa, 2e78, 7c77, 75b7, 4126, 9585, 603c, 57a7, 536e, ecaade2016_191y50, 8a2a, e33d, 200d, f72e, caadria2016_861d37, 959f, 8d5c, d61f, 3243, 80f3, d081, b143, 8c85, caadria2017_182p43, 06e0, ba98, 7e43, c16c, 2ade, caadria2016_405i17, ac8d, caadria2016_819y34, 8214, ascaad2016_027y10, 37d7, 3641, f3ab, a13f, bd72, 8eac, ascaad2014_012i6, fffc, ed5a, 3501, 85fb, sigradi2013_194j, f3c4, ascaad2014_016g9, ascaad2016_033z12, 4a5b, 53f8, d663, ecaade2015_202p44, ecaade2014_084z19, ecaade2017_042q, 9480, 7ec6, 4fe4, ecaade2017_050e, 8e55, ecaade2017_170l, 9eed, sigradi2015_11.8j23, 1add, ba61, cca2, 6583, acadia14projects_579b, 6f1f, d9f7, ec6c, 4628, bb1c, ec2e, b6a3, a023, a016, 9ffc, caadria2016_477u19, 638f, 5965, a552, 2ad8, 10e0, 3d41, dba7, c02c, sigradi2015_3.345v5, 52d3, ecaade2013r_012r7, cba5, ecaade2017_240y, ijac201412404u7, ecaade2014_133t29, sigradi2014_151c3, ecaade2017_101s, 8081, 9901, ecaade2013r_013a8, 74cb, caadria2016_809f34, ecaade2015_53y9, 725a, 963a, ecaade2016_013s3, be0a, 184d, ecaade2016_096m26, caadria2016_291c13, sigradi2016_400i, 6b4f, ascaad2016_013x5, caadria2017_135h36, 27b0, 9fc1, 7bb6, 4c11, 2c6f, 9bd5, 78d0, acadia17_464xx, 7b0c, 8093, b72b, af20, f32b, ecaade2016_094v25, f726, caadria2015_208j31, 0f3a, ijac201715204ll, 8283, sigradi2016_450zz, c2c1, ijac201614201j6, 6cc8, ecaade2015_250b57, acadia17_297cc, 75e2, 6c8f, ecaade2017_057x, 9284, 839e, 4e66, 05e7, 0adc, 8df0, 5ed8, 42cf, f85f, 34c8, b44c, acadia15_343w14, 0da7, b922, 744d, bc45, 830c, caadria2016_023o2, 4b5d, d42f, 83ef, acadia14_399ah, acadia17_62qq, 7336, 143d, 72ca, 235b, d18b, 6e84, acadia17_660v, 9e0f, 2f18, ecaade2014_239w61, ijac201614208j14, 3ea6, ecaade2014_072a18, 554f, b296, e43c, 3f16, fdc5, 8458, c05c, acadia17_678jj, 9437, sigradi2015_3.370y5, 5c69, 8e6b, 2fc5, d412, 2135, bc62, b4c6, cb99, 8046, a1ec, 3282, cad1, 0b97, 9730, acadia14_339ad, ecaade2017_031ll, fe55, 1df1, acadia17_248yy, caadria2015_208z31, 3b7b, ijac201614303j2, a551, ecaade2014_218o55, acadia16_344n20, acadia14projects_531t, caadria2016_601i25, 6a4a, 7252, 49eb, 8d43, ijac201412301o6, 560d, caadria2015_048s5, 7dc8, 7a04, sigradi2014_189k6, d406, 6f3a, ecaade2014_023g6, 8267, 0bf2, a82c, 0c75, acadia14_709ap, sigradi2016_637r, acadia17_669i, ffdc, ecaade2015_293v63, 9bc1, ecaade2016_ws-dleadh68, ea1b, b26b, b6b1, 3290, 5b09, e577, 1a13, ijac201412401g4, d457, 4320, d647, sigradi2013_389m, 1237, 442e, 0c6e, 4b86, 0385, 22f5, d7c6, 8de7, 0507, acadia14projects_691ay, ecaade2017_134r, cdb6, acadia15_161g6, sigradi2016_752vv, 59e0, acadia17_100p, 5f48, c862, eb43, 19c7, 8f59, 1008, sigradi2013_158a, acadia14_691av, ijac201513303z10, 4e75, ascaad2014_013z6, 6ae9, ijac201614204k9, 63b0, 70d7, caadria2017_124g33, bba9, 9153, 50d1, acadia16_470h27, 6a24, 3127, b1b6, 5178, 544e, ecaade2014_149k34, 06b5, ce13, 318e, 6f17, 8456, c67e, a3a0, ecb8, caadria2017_009v4, eedf, acadia17_298kk, 585e, 0b15, ecaade2017_038nn, ac97, 165d, 99a2, 72af, sigradi2016_484rr, acadia17_340a, ecaade2016_230g62, 707f, a763, dfa0, ijac201715106aa, ascaad2016_035p13, ecaade2014_066v15, c901, 0249, c664, ecaade2015_215e47, 76f0, 8da6, 4fdd, d942, c81c, ijac201412401p3, e686, 8436, e9f2, 5e7f, 41c5, sigradi2015_8.47i11, 47bd, fdc2, 6c9f, 9690, f054, acadia14projects_655ae, 082e, 1e4f, a6c5, acadia14projects_699i, 0a2e, ijac201614208z12, d018, 65cf, f099, 2b31, 6fc3, acadia15_483j21, 3d0b, acadia16_106g8, 14a9, f575, 29b6, acadia16_12u1, 2de9, ascaad2016_021h8, acadia14projects_619am, acadia15_123t4, bebd, 54da, ecaade2015_138f29, 067f, ecaade2016_222k57, abd5, ee4a, 9ea1, a341, c6eb, caadria2015_188s27, 2bed, 3c1c, ecaade2016_015u3, sigradi2016_695p, d23a, 61ec, bc5f, 8dea, f860, 7dad, 551a, b0ab, 461c, 34f2, ee76, caadria2016_861h37, 5163, a6f3, acadia17_266dd, 3e31, ecaade2015_79l15, 5852, a37f, 4d85, 7717, 8d85, ecaade2017_031xx, 6b40, ecaade2016_071v19, f9f6, 2543, ecaade2015_261h58, c628, 83cc, ecaade2017_215m, c33a, 1970, ecaade2017_002a, caadria2015_213y32, a98f, 291a, acadia15_232s9, f835, 1e81, 8c45, 0511, 5d5c, 5a58, acadia14projects_189ar, 1123, ecaade2017_302w, 5d92, d1f1, 7fa4, 5bca, e799, 154d, ijac201614208e13, cbdc, a386, sigradi2013_267t, 275f, d1ab, 2be3, e77d, b017, aeec, ecaade2016_144f40, e3b1, 63bf, b450, 8c90, 9ff3, 938e, ecaade2015_138h27, 9b41, ijac201412204h3, 4d64, acadia17_534yy, b9e7, 7686, acadia17_18j, c6f2, 60e6, f2ed, 012d, 4f8a, 7c64, 9582, 852d, 9747, da80, 7db1, 8329, 1b11, afdb, 1bff, 08f8, 095d, a2b8, acadia16_24r2, acadia17_248f, f217, ecaade2015_202h44, acd8, ee50, ca8e, a5c6, sigradi2013_400a, 5a70, 55ff, ecaade2017_017z, 7928, ascaad2014_022s4, acadia17_500ee, 0e53, e073, 2ea0, ascaad2014_019x2, 2597, 97a8, ijac201715101c, b567, 2b0a, 5688, 2473, c4e3, 4f31, 3cb2, ee9f, acadia17_464c, ecaade2013r_017y8, ecaade2014_159r39, 9c5d, 4345, f9bb, 1c32, 162e, 4182, caadria2015_237t35, sigradi2015_12.297o28, ecaade2017_203oo, a893, 9f0e, ecaade2015_250j57, a4d0, d068, a8d6, 288d, a6c6, ec81, 9abb, 74db, acadia17_413w, ecaade2017_199zz, 8756, b1d3, 3320, ecaade2014_194u49, 5204, 9652, da64, acadia14projects_365ap, d580, sigradi2013_294t, ijac201614308y5, acadia16_140i10, 69c8, 0a52, 6cfe, 4f84, e2b9, sigradi2016_490cc, ijac201715105j, 2577, sigradi2014_313j6, 44ff, e4a1, sigradi2015_3.11e2, 7520, acadia14_189am, sigradi2015_10.7d18, 0473, ddfe, c166, 5795, 761f, cdbf, f762, 0b25, c06a, acadia15_431p18, a940, fd0d, bc60, ecaade2017_184kk, c60c, 7e13, 4274, dd4f, c2fc, 0388, ijac201513103v2, e088, 5fc7, ecaade2015_113o21, 0d4f, 1b6e, 7f30, acadia17_37dd, 857f, f27e, 6fc0, 9034, c539, 1a5b, acadia14projects_661g, 6602, 0b07, 8020, 7735, ec7d, ce0e, ecaade2015_176u37, ecaade2014_173z42, bfcf, acadia14_229n, ecaade2015_230h52, 7236, d71a, 47b4, sigradi2015_9.152v16, 0d69, e955, ecaade2017_198uu, 1187, cd7a, a0ec, 5a36, ecaade2017_227o, caadria2017_147y38, 7be7, ecaade2016_163e46, 8e9a, sigradi2016_430p, 29ae, caadria2015_176u26, 8ef7, a54f, fd4f, acadia14_601y, 6ca5, 418c, 0a28, ecaade2015_324z70, 3a1d, e155, b373, caadria2017_123o32, ecaade2014_138z30, a2c9, f1cc, 0c30, efbd, db0f, 605e, 60e5, cbd4, 2f0b, 2863, acadia14_627aw, fbb4, 7d32, b8b8, 453f, 916e, e6c7, sigradi2015_11.196j26, ascaad2016_017w6, sigradi2016_781zz, 0463, 815b, 2f50, 602b, 01d7, ee6a, caadria2016_745h32, f843, 88b9, 7d8f, c276, 3620, caadria2015_162x24, fa88, ca54, 63fc, afa1, 2973, 326f, 6b16, 9722, 20b3, 5e90, sigradi2016_387zz, 7429, 7eb6, 6d29, b388, 2700, ijac201412205r4, d69e, 04e4, 7b41, ecaade2017_198p, 3836, 87ea, sigradi2013_10, f2ea, ecaade2017_265s, sigradi2013_112, sigradi2014_047j4, f923, ecaade2017_291l, 2e9e, b1ce, 003c, 35b2, 5569, e101, acadia17_340j, 38e7, acadia17_511e, ijac201412401w3, 55a1, a091, 925e, fa7c, 5cdf, abcd, fbce, b446, 1f2a, 642e, 6edd, 44f0, 13a4, 60a1, 3ade, f09b, b427, 4c3f, ecaade2015_155l32, 9d19, 8241, 7bfd, a5b1, 280e, ijac201614105s5, fc78, 6925, 4132, 24a9, 9368, acadia14_53j, f357, 90f3, ecaade2017_006v, 5b5e, acadia14projects_347as, acadia17_59e, 7cba, ad9c, 77a7, ecaade2015_248w56, 275a, e2a7, b704, caadria2017_145b38, 08b4, ecaade2014_206p53, c079, 97f6, sigradi2016_490dd, 4b5b, dd0d, ea1c, b5a4, e8dd, ecaade2016_162d45, 8783, d184, c85f, c2e4, 319c, b478, 65c6, c6d5, dae2, ijac201715201r, acadia17_232dd, 81c4, b664, d2f8, 4629, 8190, sigradi2015_6.327u8, 415e, acadia14_681av, caadria2015_073e10, ascaad2014_015y8, a682, 40c2, 706c, c5e3, b66c, 41ad, 9e75, ee72, 08d2, acadia16_214t13, 9885, 5cc6, d66a, 6394, 4d55, sigradi2015_8.328r15, 077c, a87c, 8e7c, 66d1, 9c3a, 8997, 086a, f45c, 22c6, acadia17_669m, dbeb, ecaade2014_084d20, 1401, c80d, acadia14_339ag, 1bd1, 62a1, sigradi2014_201e7, ea90, 3f57, 5b30, 89c2, 5a94, 458b, 43ea, 73a7, 04a1, 4fab, c1e1, acadia14_389ax, acadia17_127hh, 1d41, 2575, 1874, acadia14projects_435d, acadia14projects_247o, 6c70, 9abf, d43c, d92a, ijac201715104m, sigradi2016_778oo, 13b2, ad38, 572b, 1db9, ecaade2017_140dd, 5857, 4b20, e6f6, sigradi2014_339x7, a9e3, 9a11, caadria2017_015t5, ijac201715201x, 90a8, sigradi2013_205i, 7bf3, 82b2, ecaade2017_269qq, ca21, 5ffa, sigradi2014_345c10, ijac201715204dd, 91c0, acadia17_512l, f78f, 5288, 7dc9, ecaade2014_206j53, ad4f, 1bb1, 0c97, a037, 2112, db1b, ea94, 66fe, 0498, 6ee6, 738a, caadria2016_651z27, 61c5, fb74, ecaade2017_172n, c3f9, 7fb2, ecaade2013r_001p1, cf33, ecaade2016_011g3, 231b, f121, 8331, 078e, 5f38, bf79, 3ed3, ijac201412301n6, 0c51, 91d0, 8b30, 651c, eb56, afca, f126, 9aca, 9455, caadria2016_703j30, f211, a7ab, e2da, ascaad2014_024j5, 1efe, 21b7, 744a, 5909, 87fb, sigradi2015_9.141j16, f63c, 1182, 69eb, 3674, 2af3, aa31, 7b10, 90ac, a3e2, f69b, 133c, 6bc9, 331f, 4297, 0fb9, ea6f, ijac201513101n1, 236c, 7281, 60fe, ecaade2014_149m35, 4656, ecaade2015_180b39, f03a, 5047, 3ba9, b871, e996, 03bb, 02ed, 534d, bcaa, f14e, ca25, ac65, 3f24, 22ea, 974e, e373, 7073, ecaade2017_027yy, ac4a, sigradi2013_167l, a457, 9cf1, 45f3, abfe, 7032, 5edf, 6649, caadria2017_142w36, acadia17_164ww, sigradi2015_9.347m17, 59eb, 1e83, 9afb, 43a2, 8f7a, 1a05, be35, be29, ecaade2017_253cc, 50f5, d536, ijac201614405s3, 87c6, 9d33, c4d7, ecaade2016_223e58, ecaade2017_042ee, a755, acadia15_251r10, d1c7, sigradi2015_sp_8.326x30, caadria2016_197i9, 06cc, db27, ecaade2015_251p57, 8de6, f525, ecaade2016_080a24, 7fbc, 4bdf, ecaade2017_032qq, ecaade2017_157ll, 49af, caadria2015_070y8, 7d4c, ecaade2013r_003f3, acadia17_474p, d953, ecaade2017_041r, c696, de6f, 4974, fe6c, 205c, 3314, c3ae, 0a7b, 965e, 93fb, 1375, ecaade2014_194v49, 2966, eee9, a6a6, 99cd, f79a, 2075, ecaade2015_169w34, 32c1, caadria2015_226u34, ee53, c934, ad86, ca23, acadia14projects_427al, 3a25, a7c1, 6680, d60c, acadia17_374ee, 11d5, a96b, acadia17_640rr, ccc1, acadia16_488a29, 1dd9, cb04, 8216, caadria2017_135d36, aca4, 6d41, 94f4, 1e56, 8026, 894f, caadria2015_105h16, d73e, f74c, 3d90, fc24, 79f8, bd77, 3378, c0a1, dbe4, acadia15_161w5, 00c5, 290f, 038a, 68fd, 9aa8, ecaade2015_175n37, fa7f, 9d73, a16e, f979, sigradi2016_814ww, 38e2, 7bdc, 337a, 9b61, acadia14projects_719j, eef2, 8780, e03d, 7c39, 3a0f, ecaade2016_215v54, fa37, 3910, 22c1, 941a, b7b6, ecaade2013r_012t7, a013, 4d4d, dfc3, acadia16_164v11, 454b, ecaade2015_116k23, aed6, ba1a, 7c8e, ecaade2016_046r12, b0fc, 478f, ecaade2016_238j63, e37c, e7cd, a3c4, sigradi2013_52g, 0fd6, 3954, e240, 54eb, 70bf, f90b, 301d, sigradi2013_407h, e349, 40f6, b452, caadria2016_663v28, cfcb, d7a2, ascaad2016_022z8, ecaade2016_096r26, 8d6a, a253, 7819, f23f, 08a4, ccbc, 46d4, ca58, 3fc0, f341, 4965, 935f, ecaade2016_234a63, 0d28, 8d0e, 6832, c13e, 4782, e769, 6fbd, 68a9, cad5, 6430, 9626, de6a, c4d4, ecaade2016_045j12, d410, 48be, 11c1, c598, 8437, 24f2, acadia16_140t10, 3176, caadria2017_094w25, 6cff, caadria2015_213h33, ascaad2014_012m6, c3f3, b48c, 7095, 4fb6, a242, 644c, ecaade2017_098rr, caadria2017_008v3, d9bc, ecaade2017_051m, b661, 6aed, acadia14projects_719d, 29b3, 1f7d, 27a8, ascaad2014_015x8, 216a, fb20, cab1, a195, c4ab, f1b8, sigradi2013_111t, acadia14_497x, acadia14_145v, cb63, a417, ecaade2014_188l48, 9a4a, 3dcf, acadia14projects_627an, e576, 7193, f702, 232d, c427, 67b4, a344, ecaade2015_37f7, 4f46, ijac201614308c5, 0b0d, 0926, 68f5, bf07, 780c, 602f, acadia16_106f8, d9d6, b63f, 9ad3, f353, 9096, 7463, 7e0b, 35c8, 348f, 06ea, ac5c, sigradi2014_144u2, 5999, 2cf0, caadria2015_004h1, 4daf, caadria2016_851k36, ascaad2016_017d7, 2a69, ascaad2016_052f21, 8a03, 98fe, d0f6, b822, 4884, a043, 7dd0, acadia14_699n, 1dae, fa3d, 61ba, 094e, ecaade2016_mrto66, caadria2017_069w21, de00, 64a0, c24b, 79f1, 7a78, ecaade2017_124dd, eaed, 5051, f391, c8fb, 8db0, acadia14_177ae, 1676, 490a, caadria2017_165z41, c1b4, 14f9, 19d0, 42fc, 5e23, 85e0, d527, 40e0, ecbf, 32b1, 8732, 011c, ijac201614406i4, eec9, f332, bf88, d472, acadia17_248p, 7b6a, d1ff, b4db, acadia14_601aa, 79bb, 92fd, 97ea, 0bfc, ecaade2015_269n59, ecaade2016_203j53, f3f0, 228b, sigradi2014_339y7, b7d6, de53, ecaade2015_200m43, 856f, cd71, 593d, ecaade2016_ws-afuturel67, 18e7, f3a6, 3d6b, add4, ijac201715103d, 36d3, 36ff, acadia14_153ax, d1c1, ee96, 979e, 7abb, ecaade2015_206w45, 033c, 7376, d965, caadria2017_023k9, ba96, bbb4, 2dd9, ee36, ecaade2015_115b23, ba28, 7fe6, 0108, 0e6d, sigradi2016_625pp, 8712, acadia17_473g, 1f38, c997, 6e42, 3608, b464, 872f, 9d11, acadia17_62b, 3599, 572c, 51dd, 9b66, sigradi2013_189, cd28, 5a99, 16ef, ascaad2014_024y5, bd66, 422b, ecaade2015_144d31, e4d7, ascaad2016_050b21, 502f, 556b, 1fbe, ecaade2015_233c53, 7360, ecaade2017_044nn, 030f, ccdf, ed35, caadria2015_010y1, daa8, f61b, caadria2017_149f39, caadria2016_477v19, 9996, b8a3, 755d, 5e0a, 614a, 5b52, caadria2015_061b7, 7877, acadia14_601v, 6fee, 91a5, 3121, 5cd3, 988a, acadia16_382z23, f54a, b389, 4ecb, ecaade2014_224a58, aa80, ecaade2016_011z2, acadia17_178dd, 927b, f1c0, 9399, af6f, 469f, ecaade2017_215ggr, 588f, 8a1c, sigradi2013_414z, 12bf, caadria2015_090d15, 9b71, 927d, acadia16_470b27, 3a6e, c57b, 7e03, cf10, ascaad2016_045c18, aa9f, 9b95, ff7a, 76c7, 06a6, 4e2b, 1e49, 3acb, 02ce, 4300, a92d, ecaade2016_018d5, 6ae7, eb9f, fc51, acadia17_92r, caadria2016_651x27, ecaade2016_067y16, caadria2016_539e23, 5d15, b30c, dbbf, e599, 9c19, 18c3, d8aa, c149, a949, 976f, c320, 7698, 591b, 6b90, d69d, 05b9, 368d, a933, aeef, 29e5, d812, 9618, 4499, 6685, 9902, ijac201614309l6, d4f4, 3a71, 1aad, ecaade2017_291y, 39d1, 1409, fea8, a91e, ecaade2016_ws-dleadm68, 63ae, d1d8, daf0, 150b, 0bcc, 6c34, ecaade2017_293vv, acadia14_555f, 6476, ecaade2014_018t4, bcca, abab, 5f3a, 0d3a, caadria2015_109a17, f8b6, e219, 21e2, 75c2, c280, add0, fa7b, c6dc, 27c5, 4648, ascaad2016_018g7, ac39, 9924, ae3e, d8d0, 7d17, 81b5, 1758, d4e6, a5b4, 65d3, 2001, e669, acadia14projects_135k, f795, 8f42, 7b2c, 7a3b, acadia15_323w12, f926, c8d3, 92a8, ecaade2014_163b40, ef4d, caadria2017_023u8, 6dd0, 7743, ff29, ascaad2016_015n6, sigradi2016_428l, 0d77, acadia17_316yy, 90d3, 887a, 9458, fe7a, 6c54, 8494, 3c8a, ecaade2014_053o13, 17f1, 8794, ecaade2017_230tt, acadia17_590j, ced9, ecaade2014_084o19, a81c, 5d28, 5282, e5ca, ijac201412401c4, sigradi2013_54m, 5723, ecaade2014_204z52, 5616, 9d5f, acadia15_274i11, 39b0, ecaade2017_130ww, ecaade2015_324x70, ascaad2016_012o5, caadria2015_114d18, d5e4, 0784, 038c, e589, a733, ecaade2017_122c, f51c, 1f52, 3eba, b924, 0f08, 0921, 29f4, bbc3, b557, b943, 117f, 50c5, bd32, 710e, fc55, 350f, ascaad2014_025p6, 9272, ijac201513105v4, 2010, 2ebe, 0236, cdc4, 3810, b752, 2821, 483a, 2db5, 3eb3, 1c4d, 8cf2, f289, c525, acadia16_478f28, 0729, c409, 8662, f11f, 30f3, ecaade2015_27s5, acadia17_500ii, 68e7, acadia17_373j, ijac201614207v11, 1b78, 0dda, 679f, d9de, d3c3, dab3, acadia14projects_247z, acadia14_33am, ecaade2017_077oo, ascaad2014_014p8, 9638, c223, 95f7, acadia14projects_117ax, b3b9, ecaade2017_059yy, 1d3f, c819, a9d3, 1cae, 2765, dbc2, f4f0, ascaad2014_008m4, 5e52, 34aa, 5d06, 93e8, aed3, 1862, 8481, ecaade2016_036s9, 31cc, ijac201412301k6, 6772, 6582, d034, acadia16_344c21, edb7, 5d0a, b419, ecaade2015_129i25, bcf9, 8ac4, 43e8, 8349, ecaade2014_014f3, 8efd, a32a, 127a, 49a3, 69d4, c052, ijac201614205j10, ecaade2017_305g, 85a1, e4e8, 39d4, 16cc, c973, b3a8, 695a, 508e, d541, ijac201513201d5, sigradi2014_018o1, abdd, dc58, 2ba5, a75d, 2324, ecaade2017_017h, ecaade2017_152qq, 9345, ijac201614102s2, d883, 3fda, d6c3, 182c, 0500, 2983, 425d, ecaade2015_15w1, a8fa, dea1, acadia14projects_63b, acadia17_82hh, 20ab, 943f, 765a, 46c8, 061c, acadia14projects_375d, ijac201412404t7, 3f85, ecaade2017_208p, ecaade2017_157uu, d829, acadia17_177k, 6cd4, 320c, 1dcb, 2245, 92da, 50d5, caadria2017_047h15, 88b0, 2c10, 72a4, ecaade2014_030k8, 1be7, 94d3, b5f8, 247f, ecaade2015_177a38, ecaade2014_153s37, b54c, f303, acadia17_628zz, ef78, 9d13, b0dc, 09fd, ccf6, 5651, sigradi2016_781ww, acadia14projects_473ag, sigradi2016_781c, 70e7, caadria2015_178x26, ecaade2017_291c, d6a0, 4bc8, 5284, b951, acadia17_153j, acf1, 8544, 2f81, caadria2016_861f37, sigradi2015_8.189v13, cde3, ecaade2015_293g64, c103, b36c, sigradi2016_448ff, ecaade2016_191k51, 949c, sigradi2016_592w, 6f87, d554, 1677, 1162, 72e7, acadia14projects_101p, ecaade2016_028i8, ef40, ab04, b232, cb09, 314d, 6945, f194, b20b, d6da, b874, d0d4, 5f77, 2e4d, acadia14_691ay, 0017, 18c0, 6399, da3c, ecaade2017_006zz, ef6e, caadria2015_078j11, ecaade2015_317y68, ijac201614208l14, ecaade2016_068x17, ecaade2017_133b, caadria2015_073d10, f669, 611d, ea1e, 4fbb, 009a, 4f75, aff6, 8ecb, 0d45, ecaade2017_046c, 1b7c, ecaade2015_317h69, acadia15_323r12, 53c1, ecaade2016_223k59, acadia14projects_579k, ecaade2015_170i35, 27cd, 7117, cf65, 57cb, acadia17_330pp, 182a, 002e, 5291, 253c, ecaade2014_225j58, 6453, ecaade2016_036n9, 7a71, e3d5, acadia16_488c29, de9f, caadria2017_002j1, 4189, sigradi2013_259h, a4a5, 1aab, 5b1c, ecaade2017_080hh, 95ce, de49, d999, 3d05, 9eec, sigradi2013_200e, sigradi2015_11.136p24, f070, 0d8e, f407, ecaade2017_208c, 9c63, 5294, 5e36, beb1, 6779, 5f5a, ad8b, 5c03, 756f, ecaade2017_059ww, 010e, deb9, c2eb, 4e52, 1e5a, 3c0d, 0f00, acadia16_88w6, b9d8, acadia15_311l12, 9565, fa8f, ecaade2016_065z15, 709c, 05e8, 5fd7, 7136, 9718, ecaade2017_277ss, ec14, b92b, 248d, 3fa9, acadia17_178aa, a663, 8733, 2a58, 4515, acadia16_244m15, 1dab, 7fcd, 08fd, 2cc1, c141, caadria2017_069c22, ijac201715205vv, f40a, 3e4f, b92f, ascaad2014_031h9, 4379, 6cd2, 2d88, 131f, 432a, a592, d556, acadia16_478x27, 170a, ecaade2015_303u66, a4fb, 9e0c, 4bfe, cae2, b08b, caadria2017_096e27, 35f0, 0c43, caadria2016_249m11, 0003, acadia17_436s, e934, a6c7, 7e52, 5819, 58f2, a768, 6c07, 3dce, 993f, 6aa1, 9052, 45b6, ecaade2017_130vv, bfef, 82d0, b03b, d2c2, 4e56, 6a48, 9d27, ca51, d8d2, acadia17_360a, 8238, 864a, 9e52, acadia17_512w, ecaade2013r_011i7, ed78, 42e9, b183, 50bb, 62a0, acadia17_618mm, 8abf, acadia17_59o, 3c4c, 407f, 297e, 45e0, a03b, 81b0, c521, acadia14projects_473ak, dc8c, ee49, 44e5, 8eaf, ecaade2017_046e, 53dc, da07, 111f, ecaade2016_067v16, 72fb, de4d, ecaade2015_196w41, f1e8, acadia17_89z, 4328, b5ae, acadia17_137mm, ccfe, acadia16_184p12, c9d4, 62c8, caadria2015_087s13, ecaade2015_271v59, sigradi2013_289l, 0bf0, 61e8, 6b7f, acadia17_26c, e192, b0a3, f7c3, 165f, c4f7, bd6a, eea6, 6b20, sigradi2015_6.42a8, ecaade2017_124q, 1f70, 7e81, 9118, 5ada, e212, 9ed8, 7834, sigradi2015_sp_10.311l31, c3d9, ecaade2016_040t10, 9134, 4cfb, 5745, f2f7, ecaade2014_010j1, caadria2017_003w1, a9aa, 4b24, ecaade2015_73k14, acd5, d493, 8a87, ascaad2014_020r3, cc0b, ascaad2016_043m17, 2762, c607, caadria2016_683x29, 7615, d5fa, 6052, ijac201614201x5, c08c, 573f, caadria2016_405f17, b901, 9ca3, 75ff, 31a5, e1e2, 35af, caadria2017_037c12, sigradi2015_11.165s25, 2f48, e7c1, sigradi2015_sp_4.388a30, 1897, 8467, 613c, fed5, fb16, acadia15_110d4, e4fb, b6a4, d686, 7e6f, ffcc, 8736, caadria2016_797l33, 7e60, 9b1e, 9e6f, 87de, 3c60, 053b, 3b73, 0c65, d19f, 75cd, caadria2015_209x31, 4ff9, f39b, f4ee, a049, 88d2, bb0f, acadia15_451a20, 3f2b, c03a, c827, 4162, ecaade2017_282p, ecaade2017_044mm, 7e27, caadria2016_871s37, ecaade2016_106h29, 8796, dc99, f5f6, ecaade2017_210y, c4ba, acadia17_340r, 573e, 35f2, 718c, f5ed, ae4e, acadia17_551a, acadia17_640pp, acadia17_189ss, b37e, 56fd, acadia14projects_247g, sigradi2013_30i, acadia14_177ac, b684, 5b99, cd6b, abed, ascaad2016_044v17, sigradi2014_140n2, ijac201412304c1, 4454, 460e, a454, 847c, sigradi2014_042o3, 7be1, 2fcd, 60c9, cd73, sigradi2013_393o, 11be, 0d19, ecaade2015_207s46, 563a, fe85, cefb, c993, 3f6f, 6c0b, 7282, 6552, ac2d, 72de, d618, 93f9, acadia14_339ae, 30a3, 5d09, 9435, ecaade2017_195ll, 83f0, 1ed2, 0df4, ecaade2014_220g56, ascaad2014_017k1, af6e, 3666, 9fbb, 5db4, 8a84, caff, dea3, 574b, 2a4b, 29e9, 2ce2, 2d5c, 1d04, da83, 9fb0, 135d, 9c88, ecaade2015_86g17, 9e1e, sigradi2014_132v1, ecaade2014_153p37, c326, acadia17_36u, 3667, ceae, caadria2017_030u10, 3609, 3b6f, 5501, 524d, ijac201412403s6, acadia15_323j13, 4f56, 01c3, b623, f921, ecaade2016_150a41, 7cd9, 84bc, de89, a5f2, ecaade2017_253q, 0264, 5fda, 65f1, 74f7, 5cdc, f30d, b86d, 702e, 6a3c, 26fc, aaef, acadia17_534kk, 8f95, acadia16_270b17, 2af1, bea5, sigradi2015_11.34b24, acadia15_211t8, a25a, 298a, 453d, c0a4, 105d, 38dd, f056, 9dbb, acadia14projects_291b, caadria2017_113t29, acadia17_178nn, 1827, f304, d69b, e944, ff2b, 0df8, 124a, 5167, ecaade2015_158x33, 6234, 1979, 9c4a, b28a, ecaade2017_111vv, 76d8, cde8, cf73, 773a, acadia14_135aa, 1055, a3f3, d9a0, 8119, 45ec, ecaade2016_223t58, 9d96, b38b, e63c, 9fb9, caadria2016_105g5, a8e8, caadria2016_321h14, 7d1d, f3b2, 6614, ijac201513101p1, 4e77, 450e, ijac201614401i1, 4481, ddfa, b185, 657c, 580e, ecaade2014_184g46, a776, 1729, 584d, 0b09, ecaade2014_053r13, f5f1, b2e1, ecaade2015_100m19, 74ef, sigradi2015_6.387j9, c337, c435, e1d2, 2459, 3561, 58f3, acadia14projects_681al, sigradi2013_389, acadia14projects_23aa, 27a2, 2b4d, ijac201614403b2, aabe, ee14, f0ee, e28c, ab40, ecaade2017_118gg, e2a9, e2f7, 1348, caadria2015_130t21, ascaad2016_045f19, 3540, 63f8, a1fb, 15cf, acadia17_358w, 9a79, fe65, c4b1, ecaade2017_094o, 7713, 3df5, c1f8, ijac201614301c1, 94e1, 4c54, sigradi2016_602b, ecaade2014_010g1, dacc, 3cb3, 2275, fef1, acadia16_440j26, db04, 0247, ecaade2016_102f28, c6f1, acadia17_18d, 5cbc, ecaade2015_248p56, 8625, ascaad2016_059j23, a75b, ecaade2016_140o39, ecaade2015_231t52, acadia17_572ii, df14, a5f0, acadia16_140h10, caadria2015_237n35, a476, e90e, eb63, 34fc, d68e, 6b93, 9f69, d738, 49fc, 3e2f, 9b26, 9471, ecaade2013r_006s4, 6646, be97, ecaade2015_21o3, caadria2017_183m44, ecaade2014_100e23, 98eb, f2d1, 5165, 7196, acadia17_248vv, af93, 09ec, 0dcc, c944, 245a, ecaade2017_253w, acadia17_482aa, 4563, dc2d, caadria2015_206d30, 8bee, 3b6e, ecaade2016_104y28, e69b, cc52, 1242, b13f, acadia16_478k28, 385d, cd8a, acadia14_719o, ecaade2014_096x22, 1585, 4633, 908f, 3ae5, b617, acadia17_349u, c41d, fc74, d1bd, caadria2016_311x13, 961b, 3917, 994a, 1493, 0ed2, 40ea, ccef, de2f, 5eab, bf0e, 2688, 535a, 472f, caadria2015_156r24, bcc0, 0029, acadia14projects_647ay, 2be7, sigradi2014_330l7, af86, acadia15_110e4, ecaade2015_195i41, 0fbb, 19b1, ijac201412204d3, 25f5, d440, 2146, d60a, 36f9, 46ad, ccb5, b335, 1b70, sigradi2015_3.190n3, acadia17_670ii, 0ac0, ec03, 8a94, 7475, ecaade2013r_018i9, 1e79, 9383, f7e6, 768f, fdf0, 4286, sigradi2016_729yy, 6aba, ecaade2015_241k55, 72b4, e01c, 0041, 1c31, 44a1, d52e, 77b7, b864, ecaade2016_223w58, 280d, sigradi2015_3.209f4, 84c6, ecaade2017_023dd, 4e15, 5eb0, c49d, ecaade2017_105kk, dcf7, 706a, ecaade2017_038ss, b5d6, 52e8, sigradi2015_3.111g3, db86, acadia17_324q, 6991, ecaade2016_016i4, e445, 5bfc, 0c0d, fe92, 270b, ffa2, 5293, 19f2, eec7, 92f6, 43a5, 30fa, acadia14projects_153ak, 5bb8, ebdb, c013, dec1, b63d, acadia14_291i, caadria2017_016m6, sigradi2016_801t, 9cbe, a17b, ascaad2014_019l2, 962b, eae5, 7209, ffdb, ed98, acadia14_719s, 3c0a, 51c7, acadia17_570aa, ecaade2017_243dd, 9a39, f44f, 528c, 6b4e, 7967, de58, acadia17_522ee, 1f2b, 45d5, 90e3, caadria2017_094y25, f3f9, 8423, sigradi2015_12.107e27, c379, 690000, 26b1, sigradi2016_669q, sigradi2016_467u, sigradi2015_11.196m26, 7653, 036e, eca6, 0ce0, c3c8, 35f1, 6118, fbeb, ecaade2015_237x53, 1b0f, caadria2017_023v8, ecaade2015_129s25, 0b7c, 88c3, 0361, 34d8, 5ebd, b611, caadria2015_126r20, 21c5, sigradi2015_sp_10.16f31, ecaade2017_023ii, c0fe, acadia17_89v, 5237, sigradi2016_431cc, acadia14_531m, 2641, 8ff2, ffa9, 42db, fcea, 4e84, ecaade2014_070l16, 6621, 5459, cad6, f617, acadia16_344i21, acadia17_266q, 3a05, acadia14_125ad, caadria2016_425b18, 9f49, 836e, 6a9f, bca7, sigradi2013_401, aa4d, acadia14projects_71z, 94d1, 5313, c1c6, fc1e, 286c, ijac201715203p, 01fe, caea, 3011, eda3, 3b3c, 1bdc, 601c, 9554, 5f59, sigradi2016_732c, eb50, ecaade2017_192f, 3b85, ecaade2015_235l53, a935, feb2, 8531, 4466, e746, 0121, e368, ecaade2017_019b, ecaade2014_221k56, 2fd9, sigradi2016_431s, 5998, caadria2015_010x1, ecaade2016_230s62, 3250, ascaad2016_001a1, 37dc, acadia17_491u, 9b0a, caadria2017_168b42, 0215, 0dd4, 0521, 3b66, 71ea, 6ff4, 869d, ecaade2015_248l56, 18f4, d519, 2d3f, a092, e5ba, ecaade2015_248o56, 2f41, d232, 3d69, 4890, 88fe, afbb, ijac201412304v9, ijac201412303v8, a83b, 57bb, d356, acadia17_600hh, 6ad5, bc14, ijac201513104y3, 26e1, ad95, 7841, 3cdd, caadria2015_010v1, acadia14projects_199al, 7ae8, f0c3, caadria2016_797o33, 5416, d755, 4486, eba3, acadia15_431j18, ecaade2015_205z44, d598, 0304, ecaade2015_246b56, 9b19, 4d70, c2a7, ffef, 0df3, ecaade2014_175z43, 1aec, 8071, 6818, 1ea6, 2d2b, 7c54, 6ce2, ijac201715102nn, ecaade2014_237f61, f6e8, 910c, c254, 4152, acadia17_163ll, dad7, 0aa5, 1e80, caadria2017_051o16, d8e8, f948, 2a3a, 17d5, a326, 6cea, 2c62, ecaade2014_180w44, d2d8, 730f, 0850, 18c1, 4306, e644, e4ef, ccce, sigradi2016_448ii, 8f54, ecaade2013r_003n3, caadria2016_167j7, 2e0c, b3ed, ecaade2016_106l29, 5a16, dcfb, 35bd, ecaade2014_050e12, caadria2015_150f24, 64d7, 94be, a926, 97c7, ddfd, ecaade2015_92v18, 2458, 578b, 1075, ecaade2015_127b25, 586c, ecaade2017_290zz, 37e0, caadria2017_104t27, 8993, 7c8a, 90a3, 0c84, e33c, a95b, 0d26, 8c39, 5987, dd8c, c2b7, 2e80, d7f7, e4e2, 2e43, 03b8, c729, 595d, caadria2015_208s31, 2eb0, 8627, 6f6f, 400c, ijac201412301x6, 5e6e, f251, 4bfa, caadria2017_056u18, 3c93, 7fe7, 3d3c, 128f, acadia14_699h, 3cc8, 7b80, 417d, 9ac7, ijac201614308u5, ecaade2017_214n, caadria2015_176r26, 0450, c9ff, 14c5, ecaade2015_304a67, 7043, sigradi2015_10.74t18, 12c8, f99a, sigradi2015_10.220c20, sigradi2013_386f, ecaade2017_164q, 5673, d1bc, b3f2, ascaad2016_007p3, 692f, ecaade2017_122qq, bb65, 16d7, f0bd, 539f, 0ede, ecaade2016_071g19, 6a28, sigradi2013_397f, f728, 6c13, fecb, 7f46, 0305, 463f, a1ce, 1fd0, 5c27, ecaade2014_072x17, 3ceb, fb94, 14e5, ecaade2013r_003e3, 280c, 3d17, eb47, ecaade2013r_005k4, 58dd, acadia14_291as, 9892, 077f, caadria2017_158e40, 222e, sigradi2013_98z, da0f, 50dc, d47d, e628, 0d6c, sigradi2016_490y, cdfa, 646d, ecaade2014_140c32, 87b4, sigradi2013_28t, d76c, d203, fde4, 3bcd, a7f3, 2a26, 3e51, 8f8c, be14, c56c, acadia17_360ww, 92d9, fba3, ecaade2017_169kk, 6c5b, 463c, acadia15_137m5, 0c78, ecaade2015_143n30, acadia14_291e, c0fc, 70d4, 5758, ecaade2016_073w20, bb72, 02d6, 2550, e2c5, ecaade2014_198p51, d49e, fb9c, b94f, caadria2017_136l36, ecaade2016_087o24, e6e3, 29c4, 6571, 1dd8, a7da, fc92, 3778, ecaade2016_230m61, d301, 7f23, ce14, 5130, ecaade2013r_004c4, 8b8c, acadia14_247y, 2bf2, acadia17_598g, 8fba, ecaade2017_240p, 25e9, 80f4, 9a10, acadia17_358y, ecaade2016_025m7, caadria2017_074r23, 0cc1, a66b, 7d7d, acadia17_364yy, f42b, acadia14_375o, aa83, ascaad2016_007n3, 7961, 494a, fe32, aa0c, 8037, e7d1, ascaad2014_002m1, 0132, ca66, e2cf, fb0a, 5500, 303e, caadria2017_056y18, ecaade2015_130f26, 427c, 4eb2, 0ea6, 45a9, caadria2017_085w24, ff76, sigradi2016_590b, d96e, 0824, 0208, 3a33, ascaad2014_032p9, 89a9, ecaade2016_043w11, d6e4, caadria2017_048m15, 87ba, 56da, a540, ecaade2014_072t17, sigradi2016_415ii, 2927, 2cd9, 9dd5, 92b2, 12d2, 297a, 317f, a9ca, ijac201513105s4, 2db3, caadria2016_333y14, 03b7, sigradi2016_490ll, 70a8, 3ad7, 5482, 2aef, 3ddc, ecaade2017_301g, ecaade2013r_009f6, sigradi2014_137j2, 552d, e507, b4ac, b345, sigradi2016_777cc, ecaade2014_105a24, b832, 05bc, a734, ijac201614201m6, 64cf, 2145, 1188, 8ddf, 81d3, a0df, cacd, acadia16_424f25, 582d, e46c, fbe0, f2a6, 24ee, ee10, ecaade2014_024l7, 91a3, ijac201412403l7, b519, 849b, f327, ijac201513105i4, acadia15_371a16, 66c9, c692, d108, 6916, 2b24, 5fc5, 3e79, ecaade2015_138m28, d7eb, 43af, 8b47, 6a5b, c24d, sigradi2013_429m, ecaade2014_225i58, 94ac, acadia14projects_619at, acadia14_497aa, 4197, 8f7d, e968, ascaad2014_014w7, e49b, 5e79, b92a, a48f, 05c6, 4356, aa9e, 5a00, acadia17_562bb, 5f70, 2760, 1899, 1eb1, 86db, faae, afd6, 7f0a, 141f, acadia17_637j, 6a5c, ascaad2014_026t6, ac52, ecaade2016_043c12, bd5c, 0807, sigradi2016_694j, ab87, 55e6, fda5, 2d7c, b269, acadia17_222a, d18c, e990, 62d0, 2754, 74d5, dfc0, 0393, 279f, ecaade2017_053yy, 29a4, 8cfe, ecfc, 1100, 2963, ascaad2014_017u9, acadia14_463av, d073, 6573, 03f7, caf4, acadia16_72w4, 8d4f, f314, 9ab1, bbc2, cdf7, 05ed, f599, a86d, 8bf6, b8c7, bcf0, acadia15_357r15, 1cb8, ijac201513105d4, 2a50, bcc7, acadia15_274j11, ecaade2015_248k56, 1f6f, acadia14_199ad, 7c63, 1e73, 842a, 8671, 350d, 5d11, 28db, caadria2017_041p13, ba35, 8e41, b0ee, ad5b, 66d7, e1dc, a25e, caadria2015_114f18, 6501, sigradi2015_2.162p1, 8e46, 2676, 76f4, 4c5c, caadria2015_226z34, 528b, ff14, 17b4, 901e, 92a4, 1d4a, 5eb1, 4cca, 5851, 78f2, e3ed, f611, b971, 0d14, 2bb2, e360, ec95, 5a05, aa69, 1c35, 51d8, 4aeb, ecaade2015_206o45, e392, 8acb, 1ac6, bf80, d78e, bbc4, e642, 4af0, 9e67, a1df, 5a04, 7c78, 67c7, acadia14projects_463i, 9b64, f711, c472, ceb3, caadria2016_621w26, 461d, 5613, 7532, 0962, 9f0f, dc7f, f7cf, 050c, 065f, ijac201412402h5, b048, 37a7, 41b8, 1e67, acadia17_154jj, fdae, 98c1, 671b, 73d5, sigradi2014_095j8, ecaade2015_122g24, caadria2015_073i10, f75a, 1160, caadria2016_713e31, 82b7, 274a, acadia15_211s8, 1fb6, sigradi2013_401i, ijac201715104dd, ecaade2015_115a23, 5959, b036, 3920, 7528, 9a17, 5def, 0ad8, sigradi2016_360bb, 00ab, 3ee5, ed44, 721d, caadria2017_123m32, ecaade2017_256y, 825e, 66d0, 7be9, e573, caadria2015_023u3, ddcc, 4402, sigradi2014_047l4, e532, 98ef, acadia17_307ff, 4ff5, c258, 95d3, 91a2, sigradi2013_226t, bada, 7370, 18dd, 9311, e682, 67cd, b9e9, 7f1f, sigradi2014_186i6, e5a1, ijac201513103x2, d43b, a7d2, 6f1e, c296, bc01, a02c, 067d, 46d1, f57d, f940, ae04, 9817, 242b, acadia14projects_463t, 3186, 034b, sigradi2016_393ww, 4354, sigradi2016_732f, 257a, ecaade2015_164p34, 4100, 6a12, caadria2017_030a11, 72e6, 9199, ecaade2017_282i, acadia17_340ww, ecaade2017_116m, acadia17_481m, 1251, eb5d, 30ab, ecaade2016_111p30, acadia14_427ao, 5a6a, ad33, 3293, 26ba, 77c0, c057, 0efc, d7a1, 3bdf, 2997, 9b6f, 03f6, f461, ecaade2017_041s, acadia14_189ay, 316e, ecaade2016_183u49, acadia17_307hh, 2154, a2e4, cafd, f633, c2c0, c1ed, ascaad2016_038u14, fb70, 4105, sigradi2013_267b, 6b1e, f380, fe05, ce39, a2d6, 5e3a, f11a, a4bf, 5f2c, 2e13, ecaade2016_140s39, caadria2015_170t25, 1395, b42a, 6a86, 8255, acadia14projects_177t, f441, ijac201412304f1, 307c, ascaad2016_044x17, e383, f1ae, 1f2e, ecaade2014_157g39, 33f7, ecaade2014_195v50, ijac201412403k6, 54b8, sigradi2015_10.138w18, 31f3, 13ea, 7675, 4ee6, a620, 0199, c7a4, sigradi2015_10.309c22, 4684, 83dc, caadria2017_015u5, 4765, sigradi2013_183b, 9f3d, f917, 1dde, sigradi2016_732k, 2eec, 4b6c, ecaade2016_136l38, 0291, 8d20, 1818, e546, ecaade2017_164x, d3c2, ca5c, 847f, ec2c, 9c68, ecaade2016_166l47, 36e5, 5554, f3f3, cafe, caadria2016_497c21, 81a5, 41ef, 212c, eced, 1fd3, acadia17_534vv, caadria2016_871n37, caadria2017_008b4, 52cb, 7b14, 372a, ecaade2015_202b44, sigradi2013_243z, 76af, dd15, ecaade2016_154l42, acadia14_145ac, f941, 46b4, 68ac, edad, d1dc, b620, 73c1, 3ae2, 469b, c8e6, 13e9, 0af9, 4a46, 18fc, 5b1b, f27b, acadia14_699s, 1813, 6c1d, 006c, 1c2e, 6ad4, 5abf, 900c, 3820, sigradi2016_490bb, ecaade2017_049ss, caadria2017_046m14, bfe9, 489a, 81a8, 4d27, 0884, 8257, 3cef, bacf, 0707, 4234, 0bb3, caadria2016_703h30, d173, da75, 143a, acadia16_244y15, dbd0, 47f9, 75e1, f095, fd08, 63ab, 968e, 3743, 7cca, 9609, 2fcc, 7154, 41ca, 4d1b, ascaad2016_022i9, 2303, a9e7, aeab, e36e, ecaade2017_229ff, c3b9, 67c9, ascaad2016_025p10, a8bd, caadria2015_081n12, acadia15_451u19, acadia17_257vv, f709, bf4a, ijac201412403d7, acadia14_153ak, 03e7, caadria2017_074p23, a440, sigradi2015_3.201z3, 5fe3, 625f, fc7c, 4d61, 7f59, 7d4d, 1437, ecaade2013r_006z4, db1e, acadia14projects_565z, 3b64, 2217, sigradi2013_244o, d781, ecaade2017_085k, bc68, df15, 2853, 6c06, acadia16_440d26, e25d, 9128, bec0, 7249, 91b8, 1c62, 75dc, 0ddc, 5b00, ecaade2014_014c3, f966, a402, acadia17_154ss, caadria2016_457m19, 250b, cc4e, 8648, ecaade2016_119o32, 39ed, acadia15_469h20, 4d91, e57e, caadria2015_014u2, 36b3, 45eb, 875d, ecaade2017_215r, f557, ecaade2014_204f53, b687, 91b0, 4578, bd5d, 8eb8, sigradi2013_194d, ecaade2015_193v39, 11ed, 8c9d, 9763, acadia16_184l12, 00d5, 3d3f, f775, ecaade2014_218x55, 3175, 42d3, 4a9b, f819, 7461, 4f7d, 8711, 4e45, f2f5, 65fb, 14b6, ecaade2015_79j15, 6ef9, c6ce, 667e, daac, 2dfd, defe, 91f3, b976, 5a8a, ecaade2015_13t1, f288, 1787, ecaade2014_240t62, acadia17_552h, acadia17_266bb, acadia15_284s11, ecaade2014_023f6, sigradi2015_6.151d8, acadia17_154ff, ffa1, ecaade2017_077c, 8c0b, 7161, ecaade2016_185b50, acadia17_542vv, d093, 5ea1, c995, ecaade2016_147u40, 52af, efb2, 307d, e3a4, 3c39, 29f8, 746b, acadia14projects_699s, ecaade2014_052w12, 7e26, ecaade2017_152zz, da37, sigradi2014_169u4, 17da, b942, bfb7, 74f9, 4abe, ecaade2017_019ff, caadria2016_787e33, 2e0a, 2fdd, fbb0, 057b, 05f0, 0dfa, 3bc8, db92, 3452, 88d0, caadria2015_084b13, ecaade2014_070i16, 564b, acadia16_308u18, ecaade2017_144z, ecaade2014_153g37, e6bf, 81dd, 0969, ecaade2013r_015t8, e1e6, acadia15_417e18, 7026, sigradi2015_10.309o22, ecaade2016_099m27, 0f5d, acadia17_424vv, ijac201412307l3, ascaad2014_033g1, sigradi2015_3.111e3, f43a, ecaade2017_214v, acadia14_177s, ecaade2013r_020t10, dc38, c848, acadia17_274yy, 723a, 472a, 7e98, b99b, ebf5, caadria2015_066d8, ecaade2017_215n, 749d, caadria2015_087x13, 1b5b, 7548, 68d0, 7462, 67d9, 9903, 633f, 6150, dcb9, f800, ffe1, 5572, eafe, 1022, a973, caadria2017_101i27, caadria2017_015d5, 55da, sigradi2015_12.259a28, 34c6, ascaad2016_003f2, 23ec, ebf3, 7f70, 1d6e, cac6, 8f75, caadria2015_126z20, acadia17_382gg, 193d, acbb, 13e8, ac51, ee73, 02b2, 7510, e6b4, sigradi2014_049i5, sigradi2013_366b, 989f, f3e5, f202, 453c, c9b3, bf46, f5ca, fdb5, faaa, 1bc7, acadia14projects_63ae, c08d, 2c1c, 037b, ijac201614208b14, 543d, ecaade2016_164p46, fcf0, acadia17_650xx, 3985, ed20, d507, 6086, acadia16_62b4, caadria2016_713v30, 3ab7, 73f0, caadria2016_321k14, 6d65, ecaade2016_167c48, ecaade2017_212ll, 5ee7, 3428, sigradi2016_814o, 7bf8, 2302, 218d, sigradi2016_430o, e580, b5c8, f716, 9573, 8a9a, 2d2d, cfb7, e1a3, ca0f, caadria2017_165m41, ecaade2013r_003a3, caadria2015_126e21, e99e, acadia14projects_549p, acadia14_189au, bb59, 64d6, 0367, ec1b, ascaad2016_013a6, eb7c, 70eb, ecaade2016_ws-dleadk68, 3e97, 9836, 3b29, sigradi2014_074z6, c265, 0cbc, c9fa, d0c1, 918f, f9f5, 76c5, acadia16_362j22, ded9, e7ce, 272a, acadia14_661f, b1c4, a527, acadia14_655aa, 9b46, 5d8b, 6901, 6f2e, ijac201412301j5, 435d, ecaade2017_109kk, 2270, 6967, 8df2, d65a, 5b71, d814, 1bd9, 6556, acadia15_483i21, 1d91, 2f8c, 4f76, 9672, 5969, 7530, 3d4b, 11b4, a62a, ea5d, 2714, ijac201715105ss, bb78, 5778, acadia17_290e, acbc, 806c, c445, ecaade2017_212pp, caadria2017_165o41, ecaade2016_ws-dleadv67, sigradi2016_737ff, caadria2017_017i7, 36f2, 2e98, e4c1, sigradi2016_381s, 1ebe, bdd7, 213c, df09, 2528, a1db, 9500, 4ac1, fb58, 2a99, a42e, sigradi2016_435dd, ijac201614308a5, ascaad2016_029b12, dba4, ecaade2016_032z8, 05b1, fdf5, acadia17_189oo, fd8d, 68fc, dc37, ecaade2016_068i18, 6cf6, 5710, 657a, a47b, ecaade2016_047p13, 7192, 256c, ecaade2014_055v13, 5101, dae3, ijac201614105c5, d560, f757, fc0b, ecaade2016_078i23, becd, ecaade2015_271b60, 919e, acadia17_365b, b29f, 75f0, ecaade2017_056b, 7592, e48d, 9ff4, a4f7, 4f03, 75be, 5d63, 1dc8, 5226, f1c3, d354, 8348, 6b6c, 28e0, f1c4, 5ec4, c243, caadria2017_056z18, 40e5, fe7d, acadia17_222d, ascaad2014_012g6, acadia16_54y3, 98e8, e9b9, b570, 5a1b, 9102, 0aef, ecaade2016_007m2, sigradi2015_10.307e21, cc0c, e5ad, 088e, 6d78, 51f7, 2103, 1a5d, 4901, sigradi2013_387t, 9380, fa10, 5e46, 7f25, 7db8, f65b, 4b7e, 3690, acadia14_719k, b038, ecaade2016_120h33, d4bf, e03e, sigradi2014_151i3, be5e, b606, caadria2016_177l8, acadia17_81j, 13bf, acadia17_72l, 6074, e36c, 0b1f, a6ca, 2117, ecaade2015_86o17, 56c4, sigradi2014_345o8, 4666, ca74, f62c, 1525, 5245, ecaade2017_269nn, 30c9, fbc6, fc67, 5acf, sigradi2016_686tt, 2c74, 6bed, afb8, caadria2017_101o27, ecaade2017_203ff, 7784, fb08, 9248, 4f1e, 1a6f, sigradi2016_814l, d597, e677, c1c0, c92f, c820, acadia16_106b8, 0ec1, a86e, 9611, c452, f41a, 72a6, 0b03, 527d, sigradi2016_815nn, d072, 18c4, f7b1, 9370, 4de1, 9721, 4620, a945, 8aba, ecaade2017_054cc, acadia14_153au, 60a2, 4054, 61e4, cb83, 4e6f, acadia16_424g25, ascaad2016_045n18, 577c, 4c84, 8e7e, a47a, 35eb, ecaade2015_53s9, c6bd, ecaade2015_77u14, af50, 7296, bd4b, dbe8, 9474, sigradi2015_11.165r25, 6d95, acadia16_308s18, sigradi2014_049f5, 0a62, 7ad7, 187f, 6dad, 3f59, 2392, a674, 9641, ijac201614307e4, ecaade2017_052tt, fd38, dcd9, 7638, 8c34, ecaade2017_066l, ceb8, 206c, e80e, 8336, cfb5, 08bc, acadia15_123m4, 514d, caadria2017_015a6, ascaad2014_034l1, dd22, caadria2016_819j34, 8003, a3f9, 450b, c03b, caadria2015_073j10, ijac201412407v9, d568, ecaade2014_194s49, acadia14_661b, e695, ecaade2017_291u, d8bc, 7b94, 9933, acadia17_570v, 4be7, 50cd, 4b0b, abd1, 5dcb, 5b89, 66e3, 3cd8, caadria2017_105g28, e6ee, 0ecb, 6c09, aa7d, a2ca, 794a, dc56, 29de, 2899, 075e, 887e, 572a, 1033, 53c4, ecaade2014_214v54, af47, acadia17_491v, f566, 2014, 7978, 7ab2, sigradi2014_176d5, 51f0, caadria2016_405c17, b84d, 979d, d0dc, ecaade2015_138d29, ecaade2016_238p63, 92d3, c464, ecaade2017_208l, 41b1, 2dc5, 9c2f, 1f9a, f721, ascaad2014_025n6, e0e7, ascaad2014_027i7, ce90, ca35, 4ae4, 62e6, 7fa5, caadria2016_003i1, 64be, 5a9d, 27fc, 9f03, c069, 5581, acadia14_637ag, fdea, 164c, 17db, 5fee, acadia14projects_63ax, 9b6b, 1e1b, ed7b, sigradi2016_659x, 7a45, 64b3, 3e0e, cc9e, 4980, e0f6, 1d22, 7f8a, ijac201715101a, fe1c, 04b0, 3c89, ab74, 2892, 62b3, ecaade2014_151o35, a2e7, dc96, 2b95, 3afe, 8459, 36a9, ecaade2017_161qq, acadia17_90ll, 66d2, 51ea, acadia14projects_719c, 2d55, d057, c089, ecaade2016_222g57, 40b8, 9f5c, abdc, ecaade2016_136i38, 7842, 7b3d, 1eeb, d88e, 7e36, 34ed, 2788, 8005, 0e03, db40, ecaade2015_175s37, ecaade2014_167p40, ea04, c8ad, 0ea0, 7320, b2f3, ecaade2017_105jj, 2604, 2375, 3b5a, 32b2, ecaade2017_105uu, 2501, ecaade2014_035w8, 90e0, 5099, da36, ijac201614302i1, a2cb, ecaade2015_243u55, ecaade2015_17e2, 0fc5, 8e75, a423, 29d5, b437, ecaade2017_079j, ecaade2015_195o41, 2b6d, acadia16_382a24, 0feb, 35d3, sigradi2013_330, caadria2015_226c35, aa49, ef62, ecaade2015_271c60, b43f, a90d, 2611, 122b, 59a5, ijac201513202i6, 4455, 491f, ecaade2016_154k42, ijac201412304u9, 035b, acadia14_445ai, adb3, ecaade2014_182v45, 23ed, ascaad2016_059i23, 60c6, 0183, 2e5c, bcc2, ea76, ed33, 8b9a, 14d8, c864, ecaade2014_186y46, 950b, 08f1, 7f9c, feed, 843d, 33f3, a8fc, 39c9, a094, f9ba, 6cb6, 9123, e07d, 20e7, ecaade2014_169n42, 2c59, 4f35, acadia14projects_237at, d9b5, 30d2, ecaade2017_090oo, ecaade2014_218s55, 0451, dd87, ecaade2017_124n, ba15, 0d66, 8108, de27, caadria2015_114l18, ecaade2015_269k59, sigradi2015_10.140l19, 2fa8, 4108, c678, 8047, 92c9, acadia14_237au, 2787, acadia17_534ll, 5ea4, ecaade2013r_001f1, d38a, 46d2, caadria2015_208p30, ecaade2014_192c49, 9c69, ecaade2014_162s39, c30d, 3f0c, 972b, b27e, 23d8, b4a4, de75, c946, ecaade2014_194n49, c272, f436, ecaade2017_140oo, 4d35, 9680, bebb, 3168, dc7c, 2403, 9f01, 3730, 9fe1, acadia14projects_463n, ab0f, 36e0, 1236, bffe, caadria2017_086n25, c57a, 0c46, 630e, 9167, caadria2017_031i11, acadia14projects_619ah, a6ee, sigradi2016_381o, 7541, acadia14_199an, 2ded, acadia14projects_101ah, a8fb, c7e9, f591, c93f, 85f4, 505a, sigradi2016_417oo, 25aa, 7329, 56c1, 0fff, f80f, afce, acadia14_145ak, ecaade2014_155y37, 473a, acadia14_317z, f9e6, sigradi2014_084c8, caadria2017_016c7, acadia14projects_619x, b227, ed94, 7ff6, acadia17_201xx, acadia16_88w5, a822, ecaade2016_038e10, d62c, 0b65, 855f, 2b8c, 04c1, 7487, f37e, e267, 2068, c630, 2dac, a9f9, acadia17_340v, c125, 59a9, 33e8, 1194, 9628, bd8e, 7328, a919, a73a, 37a1, 9289, ascaad2016_038l14, acadia17_62gg, 0719, dfef, caadria2015_130h22, 932a, 67e1, ecaade2016_073c21, ecaade2014_168e42, d844, sigradi2015_3.111f3, 8bbe, d030, ecaade2017_109gg, ecaade2014_163h40, 1038, 3bbc, ijac201614307t4, c20a, 1831, a5ce, cc8d, c88a, 9ff7, 9784, a4be, aa52, bff6, c39f, ascaad2016_033d13, a6f8, ecaade2014_121v27, 4cdf, 9505, 5be5, ascaad2014_017a1, 57ce, 5617, 3ca3, 7e51, 7031, 789c, dcec, caadria2015_172g26, f5ec, 5d6b, 98f4, acadia17_598n, 4bc1, acadia15_343i14, 8c71, 04b2, 6cd9, 1cbe, 5f1d, caadria2015_084c13, ecaade2014_050g12, b839, ijac201715106ww, dd6e, ecaade2015_268f59, 2c8f, b5a2, 2d9e, dca7, c1ab, 4dc5, bfde, sigradi2015_12.215v27, 4ee2, 23e7, 58fb, f4ba, 4ac4, b1a4, 0a1e, 3a61, 1641, a27e, 500000000, 7b3e, 3bea, acadia17_162x, acadia14_627au, f64e, c325, ecaade2015_115c23, 36be, 5377, cd33, 2592, ff4a, e609, caadria2017_109c29, e02a, c06c, 8fe6, sigradi2015_6.42w7, 8e58, 3da4, c48b, 17b2, 97f1, 0b48, 5731, d4ca, 03a8, e2a3, acadia17_178ss, 7315, ijac201513303x11, e420, c9be, caadria2017_037a12, 2903, 76a4, a11a, ecaade2017_290ww, 55fb, 6122, ecaade2015_21j3, 254f, 1a62, 7bbf, 23fb, f8ab, 4a55, cf68, aff3, bc16, 2dcc, a7a9, acadia15_57b2, 8fda, ijac201614404y2, 173c, 9113, 0ade, fdf3, 7a33, cf7d, 5115, 233b, ecaade2015_53z9, ascaad2014_003w1, ccfa, 1334, cdd4, 426f, 5251, 4c93, 0942, 769f, 255c, 03bd, 8c98, sigradi2013_248f, cb62, 745c, 1fad, 26cf, 907f, 47e2, acadia16_34c3, ee03, de9a, 4f38, acadia17_598s, 19b8, 3c69, ecaade2017_052ll, 8e3a, 394d, b39d, ecaade2015_309u67, 167c, 67d2, db32, ab37, ec40, caadria2015_213f33, b9e0, caadria2016_787j33, ae8b, 9ab5, 1d53, 3f79, 1d11, 287f, ecaade2015_201w43, 4f49, 3d88, 0599, efef, 9338, 16a0, 94f7, a555, 0b6c, aeea, dd6b, acadia17_231w, a93c, c410, bae4, b306, 1dd2, ecaade2016_047f13, f3e9, c206, 348c, 101e, 61da, 2b75, ecaade2014_111m25, ecaade2017_042ff, ecaade2017_023x, 5ec9, e47f, a323, f755, 2eaa, ecaade2017_087o, 7f48, a705, 6fcb, d156, 9756, 0f89, acadia15_407z17, 5155, 4a31, dd75, e35f, 654c, d449, d0bb, 4d02, 1cca, acadia14_549v, ecaade2016_071a20, acadia17_658a, f30e, 63fa, 6c3c, 3001, aedf, f639, 7493, 4213, 4c0a, e044, 6746, 9796, f035, a315, 185c, acadia17_101u, 7326, acadia14projects_435b, ecaade2016_132s37, sigradi2013_74c, e87f, 6176, 03b0, 692d, ee71, 8596, 3302, caadria2016_229y10, 4c1a, 403c, 87bc, 8415, e97f, 8b9d, 84a9, acadia14_125v, ijac201614404w2, d1d7, 8ba7, 66c0, sigradi2016_484nn, 7d2a, b803, 7de3, ecaade2015_193l40, acadia17_101s, acadia16_280b18, ecaade2015_301y65, sigradi2016_534nn, abb4, e04d, 02b7, caadria2016_187o8, 9408, caadria2015_064m7, 57dc, d446, efe7, 42f5, ecaade2016_215u54, sigradi2016_517s, f7d8, 2abc, b959, sigradi2013_386a, acadia17_360zz, 2177, sigradi2016_590h, acadia15_483w21, 88de, c67d, 9f29, cfa9, 0575, acadia14_619z, ascaad2014_018w1, cc3e, 130f, a3dd, 19d4, 8d99, 3997, 9e14, a838, 61be, acadia14_167t, caadria2017_005z2, 5978, sigradi2016_455c, a853, ecaade2017_195nn, 0af6, b0b4, ec4a, ce51, f3d3, ecaade2014_036g9, 7535, 4900, 58b3, c0ca, caadria2015_126g21, 3401, 7b7a, f300, 8788, 7adb, ascaad2016_044y17, 11e5, caadria2017_163g40, 0a95, ecaade2015_336e73, e309, 236e, a604, acadia17_212ff, 72e0, ae6d, 686d, 8dc2, ijac201412404p7, 1416, 2798, 110d, f7f5, acadia15_185n7, ecaade2017_108z, sigradi2014_212k7, 622c, f208, bdea, 7789, 8d93, 27b9, acadia16_130s9, cd52, 6153, f6ed, 1423, ascaad2016_054d22, 56c7, 704c, 6f46, b85d, sigradi2013_189n, 186b, e83a, 6fbb, 500d, ecaade2016_238n63, 070f, abef, 88ec, 0ae9, 2d56, 860e, 1b99, sigradi2015_9.152w16, sigradi2013_311j, 4574, 0562, 4bbf, 1b8e, df2c, bee6, ascaad2014_024c6, 73bd, 9bda, 3bd7, 2cd8, 5658, ecaade2013r_010p6, 6599, 5d47, 3a57, 7c97, caadria2015_060u6, 81bb, ijac201614202x7, bd36, 76a9, 7260, e23a, 1c3b, caadria2017_174n42, ecaade2015_196c42, acadia17_230ww, b694, ascaad2014_007c4, 0f73, 4c04, 77e4, e4dc, f32f, f4e2, b284, cd16, d88b, acadia16_62o4, fab6, 1cdf, 7ccd, ecaade2017_255yy, 5017, ddaa, ecaade2014_138g30, c26e, ecaade2015_82b16, 1e6e, 4c21, e003, 9460, e112, ad21, 447f, 4cb5, d5fe, 0295, d28d, 8690, 463e, 82dc, c170, ecaade2016_094p25, 0f49, 4851, ecaade2017_077a, 57a8, c874, 3298, 2fbd, ascaad2014_003x1, d6db, 662a, e8c8, 810f, 315c, acadia14_311z, 2ef4, 4b4d, sigradi2016_484qq, sigradi2013_155, ed49, c0b5, 2f01, 6cad, 9811, ecaade2014_105b24, 990c, 0810, bb7c, sigradi2014_114p9, 13e5, 90ad, e2be, ascaad2016_014l6, 4c01, 0a97, 0776, 69c3, 2dc0, 7fd9, caadria2015_049e6, db9a, b572, 5736, acadia17_170v, ecaade2015_314f68, 98a2, acadia14projects_661j, 8fe5, 62a8, a938, 205e, caa7, 4095, dc45, 6651, c50c, 8c22, 3189, 7cf0, c15a, 3108, 73a6, caadria2016_663s28, fc90, a80d, 7742, 42dc, caadria2017_016a7, 5b21, d4b4, 7eee, c8dd, 1ac3, 9421, 7b07, 5622, fc9f, caadria2015_156h24, b4a5, f4ad, ee2f, sigradi2016_590a, d1e4, ecaade2014_086a21, 8000, 5297, b7b7, ecaade2017_079s, 2557, cb6a, aa68, sigradi2016_817s, ce34, sigradi2014_347r10, d235, ascaad2014_029u8, 84a4, 90ff, 1a16, 545e, 5a0d, 3f6a, 3a5b, 9830, ecaade2017_256ee, cec6, 2c65, 9257, c04b, c158, 42b6, 0bf6, 5caf, b885, 6c7c, 6c81, sigradi2014_080o7, ad14, acadia15_284x11, caadria2015_210g32, f1ac, ecaade2014_104z23, 75d2, bb45, 3686, d70d, 4a97, 17b1, 30ce, 3768, a4dc, 9fe5, 71dc, sigradi2016_673dd, 1243, be28, 6360, 0a79, febe, ecaade2015_138f27, sigradi2013_381, f0d0, 5c52, acadia14_365ai, a3fd, 42c3, c420, 24fe, 3593, be83, 2220, b13a, 6b4c, 7b91, 30f5, 859e, 2579, c51a, d834, 4547, a732, 9904, cdea, ca6e, 63e8, e34e, a32f, d544, acadia17_138a, 4317, acadia14_43as, 23ae, dcf8, 01a2, 0012, fb7c, c34a, c3da, 4dc0, acadia14_375j, f2c3, ecaade2017_057l, c872, 0f7f, 8052, ecaade2017_189ss, 5791, 2391, d51f, 9daa, 4a9d, 9cc1, sigradi2016_636o, ee7b, 3350, ec39, caadria2017_055r18, fe06, e897, 4ea4, ecaade2017_jgok, eef4, e478, ecaade2014_168l41, bd49, ecaade2016_006z1, acadia14_347ak, 1fd4, 418b, d10b, bcd0, 8cd3, sigradi2013_304b, ascaad2014_029j8, ff66, fcb3, d934, b6e0, 59f2, acadia15_483f21, 8f18, caf1, be31, acadia17_82w, 3a3f, 6376, 571f, 0b86, 16aa, 8a3c, e16c, 8cca, 515e, e936, acadia14projects_199ab, acadia17_72m, 5596, ecaade2015_302i66, 8548, 69d1, acadia17_274zz, ecaade2017_301j, ca68, 6b2d, c339, 1086, ecaade2015_294k64, 3336, d73b, acadia14projects_479v, acadia14_153c, 5aad, caadria2015_031p4, 7c88, e68f, b9f1, a491, d506, 49e8, cb1d, acadia16_206m13, a03e, cfdf, d57b, acadia15_161f6, 82c9, f12b, ecaade2017_152gg, acadia14_463i, ascaad2014_028s7, caadria2017_069d22, aaca, ecaade2014_204d53, 924e, f1bf, 44db, b994, 2f60, 7cf8, b9f2, e4bb, ecaade2014_186d47, a19e, 301f, 6cdf, be95, 2da6, a979, 3129, 4e10, 0967, 45cb, 3b69, 93bc, ecaade2015_185t39, 85fe, 34dc, af39, d93e, 4571, acadia15_110r3, 6433, 551e, 9acd, ed29, acadia16_344r20, ac1b, 14a1, 7348, 199a, af8a, b7a1, 535e, acadia14projects_709ap, ad3f, ecaade2016_140y39, fa78, 453a, 0c2d, 6c27, 94ef, e751, ascaad2014_022p4, ecaade2016_123y33, acadia17_650yy, 8018, acadia16_164x11, e747, b729, b3bf, 8b43, ecaade2017_054y, b8ae, caadria2015_246w35, acadia17_544f, 2e8c, 6068, 850a, 53f0, sigradi2014_345r8, 9a75, db10, cd1a, 1c28, b685, acadia14projects_111j, ecaade2015_118z23, ecaade2016_217o56, 0a90, ecaade2013r_002v1, 6e1a, acadia15_451i19, acadia14projects_655ag, ecaade2015_118v23, f203, ea5a, 025b, f1bc, sigradi2013_275b, a3d5, ijac201715106yy, 6fac, 2db0, 43d6, f8dc, ecaade2015_229e51, ecaade2017_ws-archieduv, 7c3d, acadia15_483s21, ecaade2017_019kk, sigradi2013_194m, 1708, 4db7, caadria2016_611n26, 0d96, ecaade2014_088g21, 16b6, ecaade2015_333y71, fe1e, sigradi2016_803x, sigradi2013_295c, ab60, deb1, 5b2a, 82ab, d407, 7237, 4754, 71e1, 26a6, 27d4, cfdd, 3d24, 0226, d35c, caadria2015_208e31, ecaade2017_273p, b058, 6a3e, 1ba5, ecaade2013r_005l4, 52fa, acadia14_135i, 5878, 4fbf, acadia16_470c27, 4f72, e764, 9ec7, ea4b, a7a3, sigradi2016_441ll, 28f2, d404, ecaade2017_181r, caadria2016_373i16, ascaad2016_022n8, da0a, ecaade2016_110j30, 7342, 51be, dd8e, acadia14_47h, 27fd, 1011, ecaade2015_268e59, 3295, f480, sigradi2015_6.151e8, ecaade2015_92o18, cd04, abbb, d0a1, 721f, 6f09, b339, acadia16_54v3, 25df, ecaade2017_244ll, f636, 1d5b, 6fe0, 4304, 9231, acadia14_435ax, 8ce0, f38f, ijac201513305p12, d11c, e2e8, 0bbf, 6716, 3511, ecaade2015_261k58, 5e02, acadia17_678bb, d8a9, 5454, 024d, eb37, 8364, caadria2016_281g12, ecaade2015_217z47, acadia14projects_153al, ijac201614403n2, 6a07, f5fd, 7587, 91ef, acadia14_479as, 13fd, 088b, 2a9d, ascaad2014_026r6, 67f3, afe0, acadia15_185o7, 2e1d, 0522, 1930, 9e66, ca93, acadia14_453e, 18a4, 3fe7, 5756, 32d1, caadria2016_539c23, acadia17_81n, caadria2017_095f26, acadia14_145t, f3aa, 8376, e54b, d666, ecaade2017_042cc, 6d4e, ecaade2016_193v51, 0e29, 20ae, e75a, 2136, 5961, 658b, 9a9e, 9428, 54e1, eabe, 2ce6, acadia15_483d21, bbb6, 76e8, 9bb7, 795d, 6034, 5abd, cda6, 55c9, 956e, f7a8, ijac201614203b9, 00b2, caadria2015_130v21, 2e20, f9a2, 7f9b, 94b0, ecea, 7d02, d3e6, acadia14projects_71t, a354, ijac201614104e4, ecaade2016_243n64, b970, 37bf, acadia14_655w, 2315, 5ee1, e661, e7f6, 8741, 345c, sigradi2016_659p, 0049, 105b, ef8e, fa66, 214c, ijac201412204z2, 702f, ijac201715105a, 8115, sigradi2015_10.307y20, acadia15_381s16, 30fb, b37b, 412f, 4029, 4687, ea03, 04d6, 56a8, e79a, 8889, 22f9, ecaade2015_22s4, sigradi2013_347, caadria2015_130n21, 5d77, 80f2, 12a5, sigradi2014_032c2, 00c3, 73fb, ecaade2017_282m, 1a01, ba13, acadia14projects_189am, c038, 0644, 0a45, 3676, 78e8, 75bb, acadia16_62p4, cb88, 3662, f3a2, 9eb7, caadria2017_190l45, 8f35, b085, 509d, 0434, ecaade2017_291b, 64e2, de92, ijac201513303o11, 4268, 61ad, 2258, acadia14projects_619au, acadia14projects_339ae, ecaade2014_094o22, 2a00, caadria2017_145n38, fc28, 17e2, 34db, sigradi2014_099u8, caadria2016_333z14, 6295, cee7, a921, acadia17_455cc, 9f66, 4a15, e770, 33b5, 5499, 93e9, 53c5, acadia14_655ai, 8d3f, ff98, d031, 9dd8, b63b, ecaade2016_130u36, 48b8, 17b5, 61f6, 3f55, acadia17_464b, 1d71, 969f, e8cd, 64c0, 969b, 3c91, c214, sigradi2014_232p8, 51b3, sigradi2013_313, sigradi2014_063z5, 9080, 74a1, e3b7, ecaade2017_192a, 4676, 5b8e, eaae, 8e22, caadria2017_029h10, 43e7, eb3c, ecaade2016_191c51, caadria2017_142n37, 55b7, 4c48, ad97, f792, 408c, 814b, b5ac, 42cc, ecaade2017_054z, 3f64, 0f9b, 11aa, caadria2015_190m28, ec33, 522b, fb69, c128, 3570, fae3, 82bf, ecaade2014_177z44, d7d7, acadia14projects_463au, 1ebd, bf9e, caadria2017_182s43, sigradi2013_167, 726d, 6d6d, b36f, 89aa, acadia16_352h22, ijac201614407x4, c00a, 2339, ba5d, b903, 7872, 191e, e030, acadia16_372a23, sigradi2015_3.9b2, cdec, 06c9, 41f2, c0ef, 4700, acadia14projects_291ao, caadria2015_142s23, 6069, caadria2017_145j38, c01f, e6f0, ecaade2015_155i32, 7ae9, d60e, 92c8, 100c, 930f, ascaad2014_029g8, 043e, f071, eca4, f646, 193b, 4b7f, 8c41, a6e9, ijac201614103k3, 6302, 02fd, 13ac, 961a, 7de2, 142e, b6b3, 7eaf, acadia17_572ll, acadia14_375c, ascaad2016_013w5, 633c, a02b, acadia16_362n22, acadia17_648mm, 497e, 92f3, 1e00, caadria2016_777d33, d64c, 5e04, 20ce, a036, f248, sigradi2016_752oo, 59ba, 8f43, 79c7, 8434, c0bf, b972, 19b6, c7fa, aeaf, 76bf, f007, 7779, 33ae, ebee, 4a49, acadia16_24s2, b88d, caadria2016_621z26, a6cd, ba1b, ijac201412305j2, 6e7e, 4b50, a5fe, d5f1, b89c, af41, 4873, 4163, dbe3, 4cf6, 2f96, a972, ac5b, b4f1, c354, 32d3, 11e3, 843b, bf87, 8e57, acadia14projects_453e, f0ae, 0139, caadria2015_043f5, e45c, f515, bd0b, c009, b012, 5916, ecaade2015_251l57, aefc, ecaade2015_215m47, 1e48, 2a73, e14e, b532, 63b8, sigradi2015_4.219e7, dfe8, 2b2a, 2d7a, df71, a001, ecaade2017_138z, caadria2015_170o25, bf44, bf39, sigradi2013_248v, ecaade2014_108c24, 3a68, 1d01, d311, 87c2, a9e5, 9a7f, 3adf, c612, 226d, acadia16_34e3, caadria2015_087n14, a1b2, c13b, ecaade2017_189zz, 51bc, e42e, 7c26, dca2, 19c9, 5aa1, a284, caadria2017_132o35, 3de0, 2ce9, 0abe, 8371, acadia14projects_91s, 4491, sigradi2014_176e5, fff4, ecaade2016_072s20, 48c9, 1bbc, 917a, ecaade2015_64d13, acadia14projects_601ac, 47d1, sigradi2015_12.19b27, 4c87, bd70, 8319, 8907, faa4, c98b, ecaade2017_172z, d12b, c2da, 895a, ecaade2015_227m50, 6575, caadria2016_797m33, 9457, 5e19, sigradi2013_52e, d0f3, 4e76, ascaad2016_040w15, b3ce, bdfe, ecaade2016_158p43, 811c, 57ea, 2c93, ae03, aaf0, 4381, 02f2, ijac201412204m3, 83be, 6610, acadia17_455aa, ijac201513206v8, b93a, 6fe9, caadria2015_130g22, 94b3, 492b, d6b5, b650, fe13, cc94, ecaade2015_21u3, ecaade2016_002e1, 8374, acadia14_681at, 1668, sigradi2013_41d, ijac201614204x9, e78e, sigradi2014_263h1, a39e, 40bf, ecaade2014_196b51, caadria2017_094u25, 5c30, 60a8, acadia14_317u, d16e, 95b0, 34fd, 3465, b76d, 3773, 7e9c, ecaade2016_243p64, f2da, 69b9, ecaade2017_291aa, 4b80, b8a8, caadria2016_477z19, 9f16, 2b10, b6e1, 0e38, sigradi2014_178k5, 1014, sigradi2015_8.189n13, 7322, ecaade2016_199c53, sigradi2015_11.165v25, 9e90, e597, ab2a, 91b9, c425, 4031, 6b1c, 3f29, 568d, f7ed, acadia14projects_167y, ecaade2016_095c26, b3cd, 8e49, 6961, bb05, 0f6c, 68b7, bb82, caadria2017_004o2, 850f, 53b4, 9087, b509, 0b8c, 84ac, ecaade2017_277ii, 6626, dc15, 81fd, 38ec, d9ac, 1fc7, ecaade2015_17f2, 8bac, ecaade2017_072a, caadria2017_041g13, af1d, af05, f4a1, d005, 95d7, fb81, 76d5, d850, c631, caadria2015_114m18, 2cc3, 4aa0, 9660, caadria2017_190w45, ascaad2014_012o6, c85d, ecaade2014_044w10, 309e, 2752, acadia17_637c, 61b5, e752, 408e, 5ba0, 9063, c086, 78bc, ecaade2016_243f65, ecaade2015_64j13, 37c2, 7725, c912, 9706, a14e, acadia17_154n, ecaade2015_171m36, caadria2016_631d27, 14e4, acadia14_247k, 0a33, e8e5, ecaade2017_079w, 368f, 5e35, caadria2017_163s40, fc79, a2f2, 7121, caadria2016_003g1, a5e3, 69ef, 604f, ecaade2016_105d29, 353a, ecaade2017_290oo, 990d, 12e0, ijac201412401e4, 428f, sigradi2013_234g, 752a, e94f, 4fa3, acadia17_365g, 08f6, acadia15_371i16, 23d3, 61e1, acadia14_389d, sigradi2013_393n, 57cf, 3d76, f3e6, caadria2015_023y3, 214f, 85f7, ecaade2017_225i, acadia17_283yy, acadia17_322xx, ecaade2016_104v28, acadia17_189kk, a50f, af26, sigradi2014_048t4, d927, acadia17_560u, e51b, ijac201715106gg, 4c5f, daab, 17b9, 0662, e659, caadria2017_048t15, c89e, 497b, ijac201614309t6, ecaade2016_190u50, 0c61, 2dc3, 64ef, 74e0, ecaade2017_047o, ecaade2014_137c30, 16c5, ecaade2014_071y16, sigradi2014_186e6, acadia14projects_145t, 794d, 7372, be53, c57c, b7c3, 7e1e, 8533, acadia17_358nn, a752, f911, c0ae, acb8, caadria2016_197n9, ae93, 4adc, ecaade2015_143i30, 2a5d, f108, ecaade2017_152a, a15b, 47b5, 8dec, 9014, acadia17_51xx, 5594, ecaade2016_ws-dleade68, 229a, 1873, e9e2, a689, ascaad2014_024w5, 90c4, 1494, df79, b579, acadia16_98m7, 6ae1, c49c, 711d, sigradi2013_343g, fb5e, c784, c185, 9911, ecaade2015_130h26, a11d, 7ed2, cdaa, f35c, 0f85, ijac201412204a3, 48de, 1c9e, ba95, bfff, d534, ecaade2015_336w72, 14b5, 4123, e802, b6b4, 4953, 78a3, caadria2017_070v22, d3bb, d856, 0e97, 9f59, ecaade2016_225i60, 94ce, 7273, b9cd, a4c9, dcd2, ecaade2016_063p15, 324e, 2fef, ecaade2016_048a14, 9858, 8387, 9394, f5f0, caadria2015_246z35, ecaade2016_118p31, 4860, eb36, 45aa, ecaade2015_158b33, 259c, 1280, caadria2016_529t22, sigradi2016_455e, 50de, acadia17_154r, a08d, 8f5a, eb15, 152a, 691c, 4e78, acadia16_62c4, 7c55, sigradi2015_10.140k19, e143, 7e90, 0310, d525, sigradi2013_226z, dcbb, 008c, bbbc, 34e4, acadia17_222l, 5438, e842, 95b8, e8cc, 15c2, 60ed, 0ee0, f652, caadria2016_549t23, c9a9, 4b8e, 05cf, ecaade2014_057m14, 942f, ecaade2014_138d30, 6d1e, 9538, e7f9, 97dc, ef44, a356, 6985, acadia17_678ll, afc7, acadia14_347at, 6fba, 0e15, 818d, fd18, ecaade2016_217t55, 5bd1, 2d8b, 6516, acadia14_291a, ecaade2017_215l, cb0e, 9267, 971d, caadria2017_054a18, ecaade2017_202m, ec57, 2922, acadia14projects_301b, b16c, 2599, 4db8, acadia17_221q, ascaad2016_018i7, ijac201715102cc, a37a, 2a39, 96b2, 36c1, 581e, ascaad2016_017c7, acadia17_170i, sigradi2015_6.341w8, d970, ecaade2017_274aa, f186, caadria2017_142k37, acadia15_431n18, 41df, 1574, cae6, 5d50, 6dd4, c8df, ecaade2017_143p, 4962, ijac201715105mm, ef0d, ijac201715106tt, ecaade2017_215q, cf15, 86f3, 7a93, 97cc, acadia17_640ii, 4b82, 40b0, ecaade2016_067s16, 3190, fd69, e6bc, a788, 1c97, caadria2015_086f13, 3248, ecaade2017_183w, 31f7, caadria2017_182v43, 3b1b, 092e, 10ff, 18b5, 8411, 7dcd, 10b2, acadia15_161e6, ecaade2015_101c20, 5d5b, b589, d22c, ebfc, 54ea, dc32, 9359, 8bbc, f73b, ecaade2017_050h, 9317, 203c, 1e5b, sigradi2014_049h5, 7000, 74a2, 28c5, 2b49, a486, 5420, ecaade2017_076q, acadia16_164z11, d21f, 5f98, 83fb, 116f, d394, 7821, acadia17_62uu, sigradi2016_571ss, fc04, 69b7, 25bc, 4d00, ecaade2014_149v34, ed68, 7e34, a1a9, ec85, 9ef3, 20a6, 1ed0, fc8c, 4428, sigradi2015_sp_4.388y29, caadria2017_062v20, b547, c1b8, 87a6, e1ee, 32f2, fb6b, bcdd, 5de3, ecaade2017_059uu, c69c, 8611, 2283, acadia17_211o, 509c, db50, 99a0, 20de, 36cc, 24bb, 5ad8, ecaade2015_251m57, 3a8d, ecaade2015_35w6, caadria2017_104v27, d919, caadria2017_041j13, dc63, ecaade2017_105hh, fe9d, 05fd, 9342, acadia16_12i1, 7b3c, 0025, fffa, 2ae9, d8e7, 2d58, 9ae0, d054, cae4, 2da3, 40c4, a3b9, 34a0, df70, 0133, e691, a2df, acadia16_214h14, 0b45, caf3, 5948, dc0d, acadia15_185e7, acadia16_260r16, 8f78, sigradi2016_450oo, 705d, ecaade2016_225v60, 3ff1, ecaade2017_019jj, 57f6, a48d, c854, 29a6, 06cd, 0404, 3a2b, 396d, 64c2, 0602, de55, 60bd, 54ae, 8d84, d2d7, 4473, 6ce5, 08d5, 1b08, 609d, b848, fedc, 78f1, 6fe4, d2ee, ebc9, bff2, 7590, caadria2017_124p33, caadria2017_048y15, acadia17_413ff, a7ee, d3ca, 57e7, acadia17_350q, 2234, 87e3, 019e, 4342, f8aa, a09c, c122, acadia17_178x, caadria2015_203h29, 1a8f, 5c7d, acadia14_257ab, 434f, 0b85, f8b3, 6f44, b799, cbfd, 580d, 4638, acadia17_18r, 9bfe, 6e1f, ecaade2017_052pp, de3d, f9b3, ae0b, ad2c, ecaade2015_195m41, acadia15_81w2, 87ce, 1e2b, 430b, ecaade2015_200f43, 4797, c1c9, f901, 0d15, ea93, fbf9, 6898, 77f7, 3e03, d97f, 6c75, 98c4, caadria2015_188r27, ecaade2015_332u71, f8e7, sigradi2014_345g8, aa00, 0e9e, a880, acadia17_26h, e8b9, 3923, 4efa, ccc6, 7793, sigradi2014_335u7, ca43, 017b, ce9d, ab93, ecaade2014_052g13, 656c, 3063, c21c, 5c90, aebe, 0494, 9360, 6090, dc87, 99f4, 0baa, e129, ebfd, ecaade2015_195g41, 3fee, ecaade2017_232i, f4be, ef90, 0e55, caadria2016_073b4, a601, ecaade2014_152i36, 01ef, c58c, 39cc, acadia17_59k, 3bf6, acadia17_26k, ac4f, ecaade2014_049y11, caadria2015_078f11, d6ec, acadia15_357o15, ecaade2016_074r21, b341, 63d4, 456d, e038, sigradi2015_sp_12.402u31, 2b41, ascaad2014_018v1, 46b9, 5fdc, 4118, b85a, ijac201614105w4, a81b, 8333, bf94, caadria2017_104r27, 1e54, ecaade2016_113a31, 838c, b5bc, e857, sigradi2016_484d, 8806, df4f, 2f11, 4e7c, 7715, e0c1, ecaade2015_248h56, sigradi2016_601ss, sigradi2013_160i, ede9, 0bff, 5469, 9e41, ecaade2016_027f8, a8e6, 9bf2, bbc8, ecaade2017_116k, 07cb, ijac201513306a13, ba31, 3bc2, aeeb, 53d6, d53d, 3209, 5255, 23af, 515f, 3366, a6f5, acadia17_382oo, 3602, b8a6, caadria2016_045k3, 7f7a, 6e54, 62c6, e561, 2126, 150f, 3c4e, caadria2016_457i19, sigradi2014_345i8, ecaade2015_177b38, 025e, sigradi2016_685oo, 8c8d, caadria2015_206l30, 2191, 0372, 080f, 7b1c, caadria2015_218a34, sigradi2016_781xx, 8848, c270, 3062, 1de3, f1da, 99cc, 5157, ecaade2016_120l33, 24c4, bbd9, ea25, ecaade2017_019c, b369, 0a82, 7051, 1225, 2ddd, c29e, ecaade2014_226v58, 9ade, acadia17_628vv, e0a1, ecaade2015_55r10, 3f91, 48b3, cc2d, dd34, eee2, ecaade2014_071d17, aae0, acadia17_170t, f3d8, 3d23, ecaade2017_jgon, 7c38, e5fe, 53fe, acadia17_358ii, 9d10, cfc4, caadria2016_631l27, 83f3, 7c66, 9c28, 05af, f987, ecaade2016_065d16, 2a3f, 3448, 4261, 2ce7, b8be, ijac201412306w2, 4d3f, 8969, acadia14projects_247t, 38fc, 5963, d141, acadia17_177m, acadia14_81l, 4894, e270, e3de, acadia14_487g, 6613, 53f4, fc7d, a8df, 58be, caadria2016_497x20, 5eaa, 258a, 0e44, 86d6, 08c8, 9d17, 5244, 431b, 8ae8, 6eb5, sigradi2013_41k, 0978, 7f6e, 9d6b, 6796, 6951, acadia16_24v2, a9bf, ecaade2014_024v7, caadria2016_271w11, b7ec, d91d, 70dd, sigradi2015_11.165z25, 4e96, 3f42, 4403, sigradi2013_401h, 0e8a, sigradi2016_490gg, 7db5, ad4e, 953e, db46, ecaade2016_021y5, f8d7, acadia14_189aw, e1ad, ecaade2016_142b40, 1018, c9db, f377, 6c61, sigradi2014_099v8, caadria2016_343h15, ecaade2017_172ff, bcab, 4391, 9d0f, 040f, 13a2, a12a, acc1, d14f, 6d18, sigradi2013_342o, c239, 29e6, 5bea, acadia16_184x12, d756, 2929, acadia17_339pp, 5148, 8815, f6f0, 3e95, 3b6d, e047, ad74, b38e, ecaade2014_052i13, acadia17_258r, acadia16_12z1, 145c, e04c, 9019, 4963, 262f, 4e14, 6333, f97c, 851e, 27e4, 9132, 48a6, 0e48, e012, 7277, 685c, 88c4, acadia17_91xx, d2d6, acadia17_551d, ijac201513201l5, 0813, a516, e6ca, acadia17_365e, 2d6b, ecaade2014_184f46, acadia15_195d8, 0f18, b4e5, e513, 2e1c, 56f0, d0a0, 9e87, ecaade2017_095y, dace, ecaade2016_032t8, ae78, caadria2017_110i29, caadria2016_579n24, 0b4e, defc, a261, c4fa, 958b, ecaade2016_048y13, 6470, d6e3, 251d, 7b2b, ecaade2016_006n1, 06ef, 2749, 0d95, 6111, 3128, 4d07, 557b, ecaade2016_119t32, 75bf, 376d, 912d, 1c83, fcf6, ecaade2017_054dd, 0125, ecaade2014_144b33, ecaade2016_118s31, ecaade2014_163z39, sigradi2015_sp_12.402x31, 849e, ce42, e9f3, 09d1, 70ab, sigradi2014_128e1, 8488, cff8, 0888, 01ae, 4e7a, 104f, 5a57, 74f3, c7bc, 4d0d, c813, sigradi2014_276s2, f97e, a677, 0b06, ijac201513104z3, a429, b531, fd3f, 9224, 84ab, b9b0, acbd, ecaade2015_13r1, 49fb, sigradi2016_817h, d1aa, ecaade2017_257nn, ecaade2017_291j, bd73, df2f, 7551, 1fdb, f9a6, e2ba, 0677, e2aa, 824e, 6d39, caadria2017_018w7, sigradi2016_441jj, acadia14projects_81p, sigradi2014_192p6, d8f8, ecaade2015_118r23, cc15, a252, afb5, ea53, d6c0, ecaade2014_186h47, e24d, 1bb9, sigradi2016_568ll, 2231, a55e, 32f3, 1d94, caadria2017_001b1, d7b4, 90b7, 16cf, 634b, d85e, 10c6, 5ba7, 05ca, df7b, acd6, 4ef3, ecaade2015_53o8, ecaade2017_080ff, df72, 7992, 6bbb, 4b79, 0af3, 542b, 7ec3, 086d, cbd2, acc9, acadia17_91a, 85d0, ecaade2014_133w29, 421b, 92d0, d9ec, 5a2a, caadria2015_086h13, 0658, f415, 96ad, 18e4, 3774, 775d, 83c4, ecaade2017_198f, 7300, 63c9, ec19, 97b9, 1f42, ecaade2017_157tt, 18f7, e1f0, c60f, 73ae, sigradi2015_8.81u11,