CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ca27, 30f6, ecaade2014_065e15, 2ea4, 21dd, 201c, b451, 8021, 4b9b, f429, 5cef, 03a8, ecaade2014_175v43, f34f, 53c0, 7ad2, 3f7e, e9ea, 46c0, de55, 2c87, ijac201412402c5, 296f, 0764, 6bd0, ecaade2014_137b30, ecaade2015_196t41, caadria2015_124h20, acadia17_290g, bd31, sigradi2013_234, d8c8, e36a, d0fb, ijac201614403i2, ecaade2015_61t12, 59d0, 0513, 9e8b, 5964, 8afd, 374e, 367d, c228, eb8a, ecaade2017_148ss, f53c, 38a2, sigradi2015_10.309h22, 5a84, 897f, fef6, 4c69, 3e46, ecaade2016_095g26, d2dd, 7cee, 123f, acadia16_298k18, 4cea, c72a, 4a9b, sigradi2014_052p5, 4501, ecaade2017_282h, ecaade2017_164p, ecaade2017_288x, 8078, ecaade2017_195cc, 6daa, ecaade2015_83i16, f6ef, 696d, fd42, ecaade2014_176x43, a8da, d374, 5887, e57b, d4c1, b3c6, a4bd, ab0e, 16c1, 1fd5, e5f5, 3da1, 9118, caadria2015_030k4, 35fb, 4b69, 83ad, edd2, 3f3a, 3af5, d5aa, 807c, 8bf6, a6e0, 665e, c494, 048b, 0f99, 7047, sigradi2013_234f, 6fce, e63f, 89b4, sigradi2016_430o, 38fb, f0e9, 3534, 613b, 66bd, ecaade2015_235p53, sigradi2016_448m, 3c81, e2d2, 01ca, f9e9, e3cd, 7b2a, c700, 81aa, 97bb, ecaade2016_222x57, 2749, eaca, 1fec, 10de, acadia16_88w6, 5064, caadria2015_070i9, d7ea, 9750, 9b82, 72f4, 14ec, ascaad2014_010m5, d6cb, 8bde, ebd4, 7e3b, acadia14_317w, ec68, 3095, 6eae, 85ed, f9fd, acadia15_232p9, acadia14projects_115ai, 7385, sigradi2014_335u7, 893f, ecaade2016_078m23, 9f26, a4b0, b895, d154, ijac201412408f2, caadria2017_021e8, ea39, 75c9, acadia14_655ag, ecaade2016_230x61, 7d35, 4b98, f0cd, 0140, 0024, acadia17_189ll, 9f68, ecaade2014_144x32, fde6, 6159, 4f2f, 9e81, ecaade2017_288q, caadria2015_188b28, 4020, 7acb, 90ec, 020c, sigradi2016_568mm, 0d3d, ac17, 62fb, ecaade2016_217r55, 5542, 9411, e4e5, 0506, 18f5, ijac201412408p1, sigradi2015_9.347x17, bf3d, 9833, ecaade2017_152pp, 0872, acadia14_357a, 8ae1, 71a0, fcf2, 8058, ecaade2017_152rr, ee70, b054, 1711, b8a7, b1d4, 8258, acadia17_339uu, acadia14projects_291aj, 0405, 2fc0, a36d, d459, 7e4b, eb8b, 1f31, 176a, 06b3, e56a, 7765, ecaade2014_112f26, ecaade2014_113w26, 710e, e319, af19, sigradi2015_sp_8.326c31, 590c, 13ab, 627e, ecaade2016_167a48, 5c67, 02b2, 11be, 7b52, b70b, 04d4, cbdd, ecaade2017_232g, a3de, 1107, 3e81, sigradi2013_294z, 1489, caadria2017_096e27, f89f, 2afe, 9ee1, d6eb, dc87, 3360, caadria2016_829e35, c0a4, c114, ecaade2017_054pp, 929c, sigradi2014_032k2, 68c9, b9b6, 98f8, sigradi2016_602e, 144d, 0215, cda7, 828f, cfbd, 3401, 25d6, 7d30, 819e, 4110, 20ce, 0ce5, 4428, 5025, 399f, caadria2015_124x19, 92a3, 6513, acadia17_520k, b49f, 5049, 43f2, f3d9, d30f, acadia17_71mm, acadia15_223d9, 2759, 5ddb, acadia16_184j12, acadia14_589e, sigradi2016_421xx, 2d34, 854e, 2258, ecaade2015_61b12, ea7b, 138d, 7907, 891a, 8a2c, d95b, 7d65, 5aa9, ecaade2017_163e, ecaade2017_294a, 2116, ecaade2017_192o, e910, 06bb, 5582, ecaade2017_264ww, caadria2016_301t13, 8db3, 9544, acadia16_140n10, sigradi2015_1.305d1, ecaade2015_199y42, c528, 5f66, 62f5, ad46, ef53, acadia16_260p16, e5d6, 5acd, acadia14projects_531v, 33ec, 7305, db09, acadia17_628vv, 839c, c5aa, acadia15_333d14, caadria2016_517u21, 2325, a97f, 62ed, acadia17_322c, e10f, 2875, ecaade2014_120l27, acadia17_637b, f161, f8e2, 0bfe, 2ef5, ca34, 7b51, 6b9f, d64d, acadia17_290b, 8f7f, b0dc, caadria2015_090c15, 0b29, 893e, 13d2, 4bbb, 72d4, 2c3a, b3bb, caadria2016_579l24, 0ff8, ecaade2015_143t30, 5d77, 70fb, ecaade2017_061g, caadria2017_035y11, 5de7, f516, 091f, 1053, 98b2, a1c8, ecaade2016_175j49, 8548, afe1, 428a, 232b, sigradi2016_490z, b1d8, 774d, caadria2015_105j16, dd2a, 7ee1, d32c, ecaade2014_052l12, 67bb, 3301, ecaade2017_213g, 9fa7, 14f9, acadia14_135x, 64b8, 9807, 5c53, 0399, 1271, d7ab, ijac201412302s7, 7ddc, d397, d765, c43f, 0dc4, 93f7, 6d2d, ecaade2017_124f, f039, dd3e, e194, 587f, 6b26, 8025, sigradi2014_049j5, 9099, caadria2017_165z41, ad3c, cdb1, 70be, d8c5, sigradi2016_560x, sigradi2016_602xx, 06c5, f085, 5fa5, 8a04, cbd4, 6b5f, dca8, 7e0c, ce6f, caadria2016_013y1, acadia16_344n21, acadia17_297cc, 651d, 50b1, ea14, 154b, 8ba6, ecaade2017_257rr, e656, acadia14_661f, b96f, 969b, 595f, 2649, 9af0, 35b6, 4cdf, 085c, 5509, 2453, c191, 6286, c848, d6f3, ecaade2016_106m29, 9069, 50b6, 3192, 3078, 1ee3, ecaade2015_180r38, 0070, 365c, a7f5, e394, 7484, 9923, c2bc, 339e, f1bc, ascaad2014_025h6, 7ec6, a53d, 497a, acadia17_163ss, acadia14projects_101af, ecaade2016_036k9, a0bc, b00f, sigradi2016_690qq, 9b22, 7e6c, sigradi2016_659p, ecaade2014_226d59, f95e, 6f55, 5925, c433, a7c8, 54c5, 1dd9, 8d93, 4178, 4dae, ecaade2014_055u13, 82f7, 308c, b31a, 19c8, 6e11, d2f5, d2bb, 6336, sigradi2014_169r4, 180a, 538a, eaad, c3ae, e79e, 5c9a, ascaad2016_039k15, ca14, 226d, 27d8, 3ca2, 3a7b, acca, sigradi2014_345c9, 4ac7, acadia14_619ao, acadia17_273q, caadria2015_049z5, da2d, ecaade2017_215xx, ecaade2017_112yy, 0f32, 764e, ecaade2017_253bb, c952, c80f, sigradi2015_4.219c7, sigradi2013_364s, acadia16_344p21, 21c1, 960a, 1eff, bc03, acadia14_281s, ecaade2016_188i50, 9b13, dc69, 3665, caadria2016_861i37, d56c, ijac201412306w2, 2345, 1cfd, 0132, b20b, 1637, e17e, 3897, 56b2, bf02, ascaad2016_038o14, b3e9, 0e34, 4d99, 5ea9, d346, acadia17_570x, 75c1, f170, ecaade2014_108e24, 8e38, c2cb, ecaade2017_122ww, sigradi2016_778pp, 88bd, e291, sigradi2016_647nn, 541e, caadria2017_135h36, b9a6, 906b, ascaad2016_004p2, 045b, ecaade2014_239w61, d714, 6f44, a36a, f539, 355e, acadia14_33ag, ecaade2017_109nn, 8ddb, f78a, ec74, ecaade2015_303v66, 440b, 449f, ecaade2013r_006w4, f37f, 5f8c, 9cc2, 99fc, 9522, 0d64, d354, 9361, b48f, 1279, cae5, 64c4, 1507, 7173, 8c38, d536, ecaade2014_233w59, 4e09, b4b0, a71a, 840c, fd35, da95, 747e, f6fe, 5fa7, cd92, ascaad2016_012o5, 19ff, ba68, ce40, ecaade2014_186a47, f405, 43d1, caadria2017_015b6, 1f01, ecaade2017_232d, c2df, 6bcf, 7cf6, 2606, dc2c, acadia14_463s, ecaade2015_77x14, 09d3, 11a4, 0eab, bd93, 6f32, 3c9b, fd1a, 8c43, 34ec, caadria2016_187p8, sigradi2014_074o6, 111f, affa, ecaade2013r_001h1, 5d6c, fdf9, b3e2, 41c5, 2a5c, b7d9, acadia14_101ar, a193, e563, aada, 3497, 9f84, eeb3, ccc4, 53ef, ecaade2017_jgor, f802, ecaade2017_091vv, 16b2, acadia16_196e13, 660c, 665b, ecaade2015_83e16, 4a57, d241, caadria2017_048s15, ascaad2016_023r9, 6ca1, 8a92, a8e8, 51c0, 6b05, b1dd, edfe, ecaade2017_053s, 643a, 1f3a, 3a2b, 0c53, 0614, 0e1f, ecaade2014_128u28, 7bb8, a21a, ijac201513101b1, ad32, 48e8, f224, acadia16_44n3, e7c0, c16e, 5241, 0fc9, acadia14projects_473al, bed6, 0f90, fec8, caadria2015_102x15, 3d9c, 49a1, ecaade2015_59f11, b70d, 67f2, 9ddc, ecaade2016_068x17, ecaade2017_021t, c77a, ecaade2016_mrtg66, 064d, 0f7a, sigradi2016_764e, fb92, 7648, 3b57, ca60, ee7d, sigradi2014_330h7, 2214, 292a, acadia15_57h2, 2081, e6d4, b81d, 29c6, acadia17_598h, fadb, 3a77, 8e1b, 1087, 9ca9, 2f10, c747, 6e4e, 3781, a7ce, da42, ecaade2017_066t, ee89, 1118, 39c1, caadria2016_529o22, 411c, acadia14_691ay, c8e3, caadria2017_190z45, 0cd9, dd77, 2865, 737a, ecaade2017_049ss, ff41, 10a7, 50a3, ad84, e8b8, 9a16, 327f, ef5e, ecaade2016_ws-dleady67, 99bf, sigradi2015_3.11d2, 7f89, acadia14projects_691at, 32f2, 17fb, 6627, 2f7b, 3c1b, 2dba, acadia14_199ac, ecaade2017_053a, ascaad2014_018b2, 2151, 4511, 2be3, 66be, sigradi2014_021u1, ecaade2015_138c28, 1844, 693c, 6d90, ijac201614105t4, 978a, 46e8, c04e, eefa, 2208, b137, e227, acadia14_463t, 58e9, e6d8, 5f7e, 1ea0, 03ce, ecaade2017_175p, f69c, 889f, 69b3, 60bb, a8e5, acadia16_298m18, 3171, c3d8, 08e6, c2da, 4a64, f5e6, 0054, 7d08, 7005, acadia17_247oo, caadria2016_621s26, ijac201614201c7, ecaade2015_194w40, ijac201513304b12, 751f, d409, 733b, ecaade2016_055h14, 20f5, ascaad2016_045j18, e423, 085b, 0759, 4897, 572f, e149, fd05, ecaade2017_198d, 6609, b372, ecdf, a514, f65a, a3cb, 8429, 60e8, acadia15_395b17, 9c24, d7c9, 0533, 4b4c, 9278, 83ea, ecaade2015_138d29, 261f, 1a97, ee11, 6243, b2df, 87a4, d475, ijac201412303p8, 520d, 5538, 374a, acadia14_473aj, 8509, ecaade2017_255ww, 48b9, 806c, 575e, 4eef, 3b34, dec2, 0b93, 5dd7, 400f, d9a7, 844d, 6c23, 7faa, caadria2015_054m6, 4580, ecaade2015_119f24, 22ed, d701, 4c9c, 0654, 41fb, b1d2, caadria2016_861w36, 5df0, sigradi2014_232o8, 83ce, a026, 5f98, 3845, 6ac5, 8792, acadia14projects_339au, f1bd, abf5, acadia14_619am, caadria2015_016g3, 2b5b, 94db, 3bec, 97f1, 0a37, 176f, c967, 3a0a, ijac201513103o2, 8908, 1ae9, 1814, f32f, a9b3, f296, 9f74, cfc5, 2413, e10e, 6b1b, 195c, e283, 3ebf, f2f5, ecaade2015_217d48, 5515, 839a, 6c69, ecaade2017_039qq, 42d6, a9c8, acadia14projects_101at, bb4d, b527, d411, a56b, caadria2015_139b23, f4d3, ee21, 6545, 8515, f3e9, acadia15_483v21, ecaade2013r_002w1, ab95, 8436, 6971, 7869, 5699, b58a, a5eb, ddfe, caadria2016_013d2, b5b9, acadia14projects_661n, sigradi2016_686ss, acadia14projects_111m, d73a, sigradi2016_673ff, 1116, a0f1, d25d, 8cc7, 2bd9, sigradi2015_10.309s21, ecaade2014_050g12, ecaade2016_055i14, 62f8, 7620, 155a, 3a3c, bc3e, ecaade2017_302q, b394, caadria2017_023v8, e907, a18f, 4c35, 7354, 6d1d, b0ae, acadia14projects_145r, sigradi2016_659v, 29ef, d6c2, d79b, 3252, b208, 6b14, 0306, caadria2015_181c27, 0f28, 0bd3, sigradi2013_112c, 9464, 696c, f8ab, ecaade2014_186c48, bb22, 2819, 81fe, ecaade2016_006u1, ff71, 1456, df09, cb6d, 61bb, 961b, 20de, b7b7, 7a85, f253, 1f58, acadia17_247nn, ecaade2017_134p, 2f36, 3e6a, 4138, 623c, e569, f2fa, ecaade2016_106k29, acadia17_221kk, 1698, bda4, caadria2015_087a14, 08c4, 65c9, acadia17_51yy, a006, e784, 12ec, d1b9, ecaade2015_129t25, 04ce, ee36, e652, 32bd, caadria2016_497b21, a07e, acadia14projects_229j, 3733, 7e45, ascaad2014_004n2, 10b3, 08e0, ecaade2017_144r, e365, 01bc, 03f6, 1181, ecaade2017_175o, e98e, 1d33, 79c5, 3722, ab6a, 7ebd, 4e6b, 3b5e, 8a7b, 2f00, 0388, ecaade2016_142c40, 3410, ecaade2015_73y13, acadia16_24y2, 3405, 97e5, 5f37, caadria2017_005g3, a8ba, 2b0a, 8fb8, 7722, f009, bca6, caadria2016_683p29, b3bc, 6a2a, 25cb, c13a, b16c, caadria2015_220i34, 87ac, acadia14_619ae, 23d8, ecaade2015_334u72, ecaade2016_079t23, c459, 6b52, bba8, 252c, sigradi2014_169o4, d2f1, 8e59, ed58, 8b18, 7b19, aad7, ecaade2014_138u30, 8b0e, 022d, b831, a8ce, bd4d, caadria2015_210m32, 8a00, 829d, ecaade2014_070h16, bb58, c3fc, 7e9f, acadia16_174f12, ecaade2017_256jj, 76c1, 2d8b, f7b8, sigradi2015_8.186f12, acadia16_140w9, 206c, 7e0e, sigradi2016_732i, f24f, 2399, 9fb6, b761, ijac201412304m1, fd2b, c4e9, ecaade2016_217k56, 42d1, 324c, 9b01, 8cce, 13b7, 756f, 97ce, 55a8, ecaade2015_185t39, 925e, sigradi2014_132k1, 6379, ijac201614201g6, 1a02, 71b1, sigradi2016_741ii, 5e2c, acadia16_116p8, 3adc, ecaade2015_227r50, ee79, 4063, 8361, 990d, acadia15_81w2, ascaad2014_023b5, a273, ecaade2016_152t41, 08aa, 9e52, 6afd, 6271, 7bcf, a6f4, 5dc4, acadia14projects_135p, ijac201614104j4, 2615, bca9, e3c6, 00d6, 2fda, 0661, 0d5c, ba5e, c3bc, 1f02, 53a4, ijac201412302e7, sigradi2015_6.183n8, c75b, 226e, 9215, ijac201513203f7, ecaade2016_163p45, acadia15_149x5, cdfb, cad0, a9c0, 253c, caadria2016_157p6, 2e3a, 5dca, acadia17_472mm, b1c5, b21d, ba31, 3c93, 7462, 626c, 4d96, 8071, cba4, ceb3, b8e3, 25f2, 7d72, fc2f, 38ab, 72a4, acadia17_36y, 088c, sigradi2013_212t, b824, 7cb6, e24b, dfb3, ascaad2014_013t6, b94f, 505e, 08b6, ecaade2017_076u, acadia14_117i, 9c77, 6729, 6163, 896d, ecaade2016_018i5, ecaade2015_92n18, f024, 11f7, 2560, f58f, caadria2017_189f45, e36e, dff2, c92f, 663e, 8168, b51c, 91c0, b447, 2331, 2e4d, 6354, ecaade2014_168y40, ecaade2016_121r33, b7ab, 4465, caadria2017_015j5, 33bb, sigradi2013_397b, 347d, acadia14_75e, ijac201513303k11, caadria2017_009r4, 4bf4, e3de, c56d, 33c8, cdf4, a43d, e647, c6db, acadia15_483x20, sigradi2013_52j, ecaade2016_140i39, e039, ecaade2017_124u, 2086, ecaade2015_278t60, c945, ab34, ac5b, 526f, ae63, ac91, cb8d, eb47, acadia17_473e, 0124, a150, ijac201614407v4, ecaade2016_158d43, 412b, 1eac, fee6, ac31, 4440, f713, 5a4f, 1e11, 47e3, 531f, ab1b, 7cd8, 6191, db04, 06cf, a7ee, 4e06, 7957, 4f2e, 12e2, 6f70, 5ad5, ecaade2014_023d6, ecaade2014_140j31, 6e2f, 65a8, b58c, 706d, 0267, acadia17_424uu, ef9e, caadria2017_142v36, a12d, 31ef, ecaade2015_130m26, 2f27, 429e, a26e, acadia14_101p, 3b31, c197, c835, 1b9d, 4885, 3475, 0c42, 2cea, sigradi2016_803q, ad1e, f449, 0843, 178c, f136, 47fa, 86a2, sigradi2014_097o8, e188, 99c6, 29cc, a6eb, acadia17_50oo, 1c01, 2c4a, sigradi2015_13.316w28, 1a4d, ascaad2014_019m2, c853, acadia16_174e12, e1ae, 43ca, fdc4, f319, acadia15_251h10, 11d7, ascaad2016_020z7, 2f55, 0f61, 7d2b, 75fa, ecaade2017_302hh, bbf7, ecaade2014_140s31, 7d79, 282d, 4089, fc6b, ec9d, e41b, 8b79, caadria2016_333v14, 84eb, f1d1, 532f, 9bc3, ecaade2017_059uu, ecaade2016_130m36, bd09, 3923, 7302, ecaade2015_21l3, 22df, e338, 2698, 6b8a, d11f, 9ca1, ecaade2014_224e57, 683e, d620, d00b, 90bd, 14a3, 2ba1, 97f5, 253f, 1c90, ecaade2016_224y59, 10d1, 5cea, 7ed6, sigradi2014_292u4, 706e, 74b9, ijac201614208h13, ecaade2017_225j, d709, a506, ecaade2014_067w15, b1cc, 36cc, acadia17_90w, acadia16_270z16, b607, caadria2016_013r1, c955, ecaade2016_038f10, 621f, 721f, caadria2016_601h25, c850, 9948, acadia15_195c8, c726, a069, ab82, 8806, f303, 41d1, 1032, 2a9b, b04d, 0408, 40d8, acadia17_283vv, 873e, bae4, d716, ecaade2015_53o9, ijac201412206c5, b324, 2906, 19e6, 8a95, a09b, 5ed9, 9e0b, ecaade2016_210h54, 4d46, ijac201412302b7, ecaade2017_052oo, 9966, b386, 5e6e, 2410, caadria2015_172b26, sigradi2014_283u3, caadria2016_125o5, 82b7, ab8d, ecaade2016_075g22, 89b9, 3c43, 3d0c, ecaade2014_071b17, acadia14projects_153g, fe13, aa59, 3791, ecaade2015_334o72, da68, ae56, bd83, acadia14_565r, 1ad2, sigradi2016_669q, f334, 27a3, 8a6a, sigradi2016_381p, ad19, ecaade2014_149u34, 6606, acadia16_270d17, b7cd, 67c3, 8bcd, 2a37, 14c2, 1622, 62b3, caadria2016_135y5, 7f64, a48b, 502d, ijac201614207h12, acadia17_551g, 7d58, ecaade2016_142b40, 6a74, 0cc0, caadria2016_611j26, 8dbd, caadria2016_197h9, 1248, b265, 9e89, c999, ascaad2016_048f20, 5d69, ecaade2017_027xx, 01b9, be71, acadia17_648kk, dcf5, acadia16_478s27, b100, 7416, bdc7, 2b8f, caadria2015_218u33, ijac201513201s5, 0ceb, e506, 472f, b445, 650b, caadria2017_015y5, 38bc, ecaade2013r_004c4, 7f8b, 02a8, sigradi2015_10.7g18, acadia16_352t21, ijac201412205h4, feb2, 9c8b, 4ae4, 2c78, ebed, ecaade2016_087t24, acadia14projects_153am, acadia16_12u1, becd, d1af, 02a6, 4e5e, cf01, 0da6, bc60, abc8, 5c58, e6b6, 2542, 24b0, ad11, dd6a, 3d6e, bd4f, acadia14projects_135n, 90d5, 731e, 3758, 0981, b8ab, fe06, 9a28, ascaad2016_040x15, 4851, ecaade2014_180l45, 398a, 19f0, 95b8, e754, ba60, 0668, ecaade2016_073x20, e749, 9fd1, 1492, 4402, 74b1, acadia17_290k, 1d29, 4c9a, 2d68, f64e, e8bf, ecaade2016_114h31, cc7e, 462f, ca62, 8dfe, sigradi2016_358n, aa03, c036, 390c, 78d7, ba6c, 681c, 3996, ed33, ecaade2017_271f, 0cdb, ijac201614309c6, c68c, ecaade2015_140f30, 9a49, 896b, f2de, 11b8, c0dd, sigradi2016_448ee, a89e, 6fa1, ecaade2015_225g49, 26aa, caadria2016_259r11, 8ebd, ecaade2017_172r, ba87, 636a, sigradi2015_sp_2.112k29, e82d, ecaade2015_129k25, ecaade2014_147v33, 712d, f845, 9b68, fc4c, 74ba, 23e3, 5b1d, 6ee8, 61cd, 72aa, d817, 89a8, caadria2017_027r9, caadria2015_067j8, 84ca, ecaade2014_168d41, acadia14projects_627g, 38fd, 83d8, 0ecc, c96f, a94c, ede4, bcf1, e172, ecaade2016_bkop65, 4096, 56f6, 079c, b019, acadia14projects_101t, 0e36, sigradi2013_271p, f23e, af03, 743d, 51b1, cc00, 731f, 1e69, caadria2015_067k8, 8c40, 096b, acadia17_608ii, bd9f, ecaade2017_161c, 0c46, f14f, 290f, ecaade2014_163g40, 4c3f, f401, c284, 114d, a796, 6115, caadria2015_069n8, d635, b79d, 96b5, eaa8, fc3a, acadia17_658yy, 2e7e, 54db, dbf1, 8888, da0b, cf95, 88ab, 5f7c, e83e, 4ce7, 36a4, 247f, 992e, ijac201513201w5, 614a, 1f8a, f8ec, caadria2015_218t33, sigradi2014_063z5, e6b3, 168c, 49f2, f566, a9ae, 0ae6, 82a4, 11b5, 6ad8, a05e, ba93, acadia15_57d2, ecaade2017_146bb, 779f, a0ae, 052f, acadia17_435j, 3627, sigradi2013_429a, 22c9, ecaade2015_114n22, 47c1, 6df6, acadia16_342b20, 6e07, ed55, f0a0, 8a48, 3c77, 9909, 723e, 702f, 0e0d, 3b39, 7794, ecaade2017_198a, sigradi2013_295c, ascaad2014_036e2, 71a7, accb, 25aa, caadria2017_046m14, 0152, sigradi2014_169u4, 5a75, 781b, b1a1, 09d4, 16a0, 147b, a818, c411, acadia14_43ak, a8ab, d1aa, ef4a, 180c, d6b5, e2d9, 398d, 8854, c363, 585b, 155e, 23b3, 3682, 2270, ecaade2017_076gg, 616f, e7d3, db57, 2756, ce7d, e12d, 7b30, 0c5e, f556, de65, 35cc, a649, 4b58, 9497, fa80, a9d3, f709, 1fc9, 1fa2, 4e78, 3256, sigradi2016_792p, caadria2015_237u35, 6541, 481a, 7958, 0f5c, 710d, ecaade2016_223l58, 3c40, ef0a, 826e, 062d, d84f, 73cc, eb15, a3d5, 8306, ijac201412301v5, a7b0, 63db, 2c37, 8e21, ascaad2016_039n15, 3f43, 1872, 9ef2, e3e6, 86b1, acadia14projects_435d, 696a, 9a6d, caadria2017_185p44, d1a3, 0630, a004, 5fe9, 5fc9, 6dad, d083, 973d, ecaade2015_92p18, ecaade2016_048x13, 2fc3, 1e33, f532, 3254, 8a8f, 14a6, ea12, 8d6d, b111, 7168, 98ae, d2b8, ijac201412408d2, aabd, fbb5, ba2a, ecaade2017_195ll, 1047, 1543, 7f5e, 3c83, f549, 9ea8, 91ff, 4aa8, 62f2, caadria2015_124t19, 091b, caadria2015_206l30, caadria2017_163r40, edec, 96df, f5d2, eca5, caadria2015_168l25, ecaade2016_011v2, 8677, de79, d0e8, 67a7, bd0a, 6414, sigradi2015_11.196g26, aa49, acadia14projects_339ap, fc2a, f26a, a417, 8c04, f92b, caadria2016_209v9, 30b2, 7d31, acadia17_648y, 0431, 543e, sigradi2016_360t, 0b4e, 3b0e, f819, ecaade2015_302n66, 7236, acadia14_453f, 81d0, 3bc0, 1b5d, ecaade2015_271b60, 5ebe, ecaade2015_103n20, 88c7, 0560, 2f09, 15c6, d495, cbef, ecaade2017_213i, df52, 80f3, ecaade2017_208h, f4d7, 3cf5, 554e, 3745, ad8d, a109, 3387, 9bf0, 9c5c, ea38, 7b53, acadia17_36z, afee, 2ab9, 6acb, 377f, 19a6, 4dc0, ecaade2016_108t29, 6e88, ecaade2017_256u, 3f9c, 6095, 856c, 1c4b, sigradi2013_234l, b1cf, e575, 0d7e, ecaade2016_077z22, bc48, 5a78, 4659, 3b82, ijac201513103b3, ecaade2015_81o15, 56b0, b50e, 4efd, acadia14projects_135t, ijac201412205j4, 9769, 417e, f68d, a654, 59e0, 87b8, 8131, ecaade2017_203x, ecaade2015_48a8, 2ec7, 7ccb, f09d, ecaade2015_17r2, bc31, 1f57, fa17, ijac201513104s3, bbd4, bd29, 5626, sigradi2014_114n9, acadia14_339ad, acadia14_43ae, 20c3, 2f42, db40, 78a4, 166f, f361, aeed, acadia14_125ac, d2d0, 6d24, 1585, e86f, acadia16_154o11, a4ef, d07d, 9473, 5258, 80e9, 5bef, 902f, 932e, sigradi2014_032e2, 4e29, bc14, ecaade2017_079cc, 6be3, dcfc, 1d1b, a81a, 23bb, a3f8, 6241, b69b, f892, 0a83, 139d, 6c5a, 8f86, d3f3, 9773, 5f07, sigradi2013_100g, ecaade2017_170i, 1c3e, acadia17_348ww, 89b0, 8ca8, 4415, 7330, ba23, ecaade2015_48u7, 7565, 72f1, sigradi2016_724zz, caadria2016_693w29, 56fc, 7509, 5911, acadia14projects_79y, ascaad2016_046k19, b3d2, acadia17_201f, bf87, ecaade2017_108s, 67fc, acadia14_247k, ecaade2015_325b71, d29d, 7a2b, e89f, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 1bdd, da96, ac7d, c57b, 606d, f2c9, ba89, ecaade2016_223z58, caadria2015_206c30, 7c28, acadia17_678hh, d0a3, 82c0, acadia16_270g17, 6e1c, sigradi2014_032c2, db9b, 9a94, ecaade2014_191s48, 2f6a, acadia14_463k, 8e35, eb9c, 5fe0, ecaade2017_243cc, 9897, aa95, ecaade2017_195gg, 45c6, ceb6, acadia15_469h20, a621, 2ed1, sigradi2015_10.138v18, sigradi2015_9.152v16, 5b33, d285, acadia14projects_135m, 116b, 348b, ad10, acadia17_273hh, 5b22, 8896, 8d34, 9f54, d75f, 91e2, 9362, 45e5, 762b, b2de, c7c3, eaa2, 1d84, 3fac, acadia14_589b, f8f3, 9669, 1b23, sigradi2014_345y8, 5585, bb77, 55b6, 29ff, cd66, 117f, 9694, 8b48, 1aef, 76f0, 3072, d707, 9913, ecaade2015_136t26, 1530, e9ee, 06c0, acadia14_117az, 124b, ecaade2015_155u32, 9144, 3dc1, ecaade2017_124y, e817, 3272, acadia17_177k, caadria2015_114p17, 35b2, 65e6, 3d85, d8dc, f2b2, ae47, fe1a, 03b0, 0f77, 9ef7, sigradi2015_10.307h21, 0540, 621e, ecaade2016_225y60, 47ff, 078e, b8c0, sigradi2016_792k, 4b54, ecaade2013r_002y1, 2184, 06d6, 4362, 372f, 4ff4, 12a2, 94d6, 63d2, ecaade2016_018v4, 8460, caadria2017_115p30, ec05, 7f2c, ecaade2017_305e, 02e7, a79c, e04c, ijac201614204x9, ecaade2015_217o48, 32fd, 4646, 369f, 5560, ascaad2014_019k2, f04f, 5da5, 2fe7, ac92, ijac201412204a3, 72f3, 07e3, e019, 55e0, acadia17_373t, b7d1, acadia15_497g22, 9876, 5a56, 2e71, d85c, a70b, 0d98, 4e65, 9117, caadria2017_051e17, 3a4e, 1843, 4ce0, ecaade2014_121o27, acadia14projects_63aw, 2672, bfe1, 1e52, f13b, e344, fe8a, 34a7, 809e, 0f13, sigradi2016_595gg, ecaade2017_021o, fec1, e1c3, d74b, 78fc, d726, f8b3, caadria2017_174n42, d9c3, acadia15_469g20, 922b, ecaade2014_239l61, 988b, caadria2016_777b33, ecaade2014_144w32, ee4d, ecaade2017_122zz, 68b5, ecaade2014_139c31, 7d97, f689, dedb, 75b0, 1122, db5a, 869d, ecaade2014_133r29, d296, fb21, 2024, f2c2, d693, ecaade2017_051r, 6093, ecce, a4fb, 9b00, 70b7, acadia16_414a25, 15e7, 39b0, 5b86, c2f2, c642, b789, ijac201614102w2, ecaade2014_218r55, cce7, 950c, 0964, 4c67, 2e6c, c66f, ijac201614201y6, ecaade2017_155f, 21f3, acadia14_435aa, 92f4, 29d7, 79a3, 0c98, 2577, 7200, 479d, 6d9e, 1afa, acadia14_167v, 945d, acadia14_111m, 8cf3, 044a, f8be, caadria2017_056x18, 9ddf, f1f4, acadia14projects_719j, a2c3, efa7, ca85, ecaade2015_17j2, 1fe4, 3578, d4b1, ab6c, acadia16_224b15, acadia14projects_311z, e8a5, 042c, f5ef, e62f, ecaade2014_065b15, 940e, b17a, caadria2016_611d26, 3d12, 0cd1, 0e47, 788e, caadria2015_122i19, 7caf, ecaade2017_152kk, 2402, b5b4, 17d9, acadia17_560o, 3b18, 0b03, b190, 8014, 630a, 2092, 7d1c, d9d8, a28b, acadia17_658f, 4e9d, d4c7, cfb6, 3bae, caadria2017_030y10, 1ecd, cbf4, 7cf5, ea04, 304b, 2e13, sigradi2013_386p1, 51b3, 3155, ccc8, 990a, ijac201412404x7, e708, d160, 2c94, ecaade2014_127j28, sigradi2015_3.345u5, 672d, 1ab9, 7fe6, 7ef8, sigradi2014_075c7, ecaade2014_022b6, e8c3, deda, 3883, e09d, caadria2016_197g9, 78b9, 3837, 5cc5, feac, ecaade2015_74m14, 1c36, 05d3, d226, b2bc, 090d, 6d73, 478b, ecaade2016_225v60, caadria2015_048p5, d913, sigradi2016_483ii, eabf, 24e1, 2c66, a861, ecaade2015_241c55, ddfa, 6489, ecaade2015_94b19, ecaade2015_251n57, dc95, f844, 37e1, sigradi2016_510xx, 90ee, 80e1, ddda, 22c1, 71c7, ecaade2014_192y48, sigradi2015_10.74n18, 9e72, be0c, 5625, 0194, 2125, sigradi2013_387v, f5a0, baee, ecaade2016_087v24, fa7e, 35cd, 0531, a1df, 4af9, 591a, 7fdd, c7da, f1c1, 14d2, dc47, 741c, 7557, f172, 1cce, ecaade2014_138f30, ascaad2014_009i5, 2509, a953, acadia14projects_71t, ecaade2017_264qq, b977, 8234, cce0, ecaade2017_277rr, caadria2017_118i31, 549a, 1ff3, ecaade2017_291h, 219f, 3e7c, e31d, ecaade2015_53p8, e152, 3bbe, a4f4, 9881, b66f, dcb6, 2669, acadia16_12i2, ecaade2015_269r59, acadia16_280z17, d2b5, ecaade2015_13p1, 6eed, 582e, bdb2, a461, a381, 6a1e, 306c, ae3d, 057e, acadia16_214t13, b6df, e718, 7c7a, 8511, 24d3, ecaade2017_032h, a3fb, 770d, a0b6, ijac201412303a9, 0517, 6862, b8f4, ecaade2014_194h50, 2152, ddc1, 163b, 8597, ecaade2015_138g28, f6a5, 0e3b, 0bc9, acadia17_247tt, 3082, ijac201513105h4, a1d9, acadia17_358gg, 471e, acadia14projects_661m, a57c, 883c, a7a9, 551d, 68e1, 4081, 0879, 235f, f82a, ecaade2014_018u4, ecaade2016_225l60, acadia14_539e, e248, 1766, sigradi2014_213p7, sigradi2015_8.239x13, ascaad2016_007w3, e48d, 0426, sigradi2016_375f, ce67, ef5a, 6136, 0f4a, e00e, b3fa, 9b44, f4cc, c7e5, ecaade2017_184ff, d270, bcad, 764c, effe, d503, 80c8, b3be, 54be, ecaade2015_205t44, 458d, 4017, 44bc, 0c33, caadria2015_023u3, acadia17_59m, ecaade2014_086u20, ecaade2017_006ii, acadia16_88t6, 5fd3, caadria2016_829g35, e0f3, ijac201412401z3, 7ab4, b29d, 530c, 7b3f, c796, 69fc, fab8, sigradi2013_234j, f008, 025f, ecaade2017_009v, 9f01, bd5c, 3881, caadria2015_130m21, caadria2017_041p13, ad8b, ecaade2015_205c45, 86ea, ascaad2016_002j1, 4ecd, 10eb, bb87, d037, 79f4, c241, 1e49, 6788, acadia17_570bb, 34ef, d4ce, f415, 9f90, cf6b, 2b1a, ecaade2016_046c13, 1826, 0acc, 90b1, ecaade2016_mrty65, 6b19, 516d, d26a, 5ec8, ecaade2014_067c16, d85f, 92d7, 0a5f, f498, caadria2017_056f19, d622, ff21, 2965, ascaad2016_053l21, ecaade2016_bkor65, a1b5, 0857, 3717, aebe, f2bb, e538, 476f, ebd6, sigradi2016_381r, fa98, ecaade2015_296p64, cd39, 1dce, ede3, sigradi2014_172x4, 146a, 55aa, 8c58, 9dae, sigradi2016_383jj, 7535, 7276, b575, sigradi2015_11.165s25, cff7, 6f9a, 398c, 3539, 2951, acadia15_483r21, acadia14projects_479z, acadia17_402f, 1bfb, sigradi2015_2.213v1, 073e, ecaade2014_194a50, ecaade2017_199t, fa08, sigradi2015_12.19x26, 41a5, 870e, 2b51, 2488, 6df4, acadia14projects_347ap, 797b, a44e, b215, 8a2a, c3e9, 3934, ecaade2014_195s50, eb79, 7adf, ecaade2016_198k52, c4f5, 5c40, 7fc1, e7c3, 5e47, e0c5, 12a8, c250, c91f, 0396, c011, acadia16_382e24, 3871, 7e6d, 9248, 5cfc, 8a72, d0f7, 0a29, c2d4, 8081, a90d, 5bec, sigradi2015_9.347c18, b4ee, d19b, b92c, d5ed, ecaade2016_230p61, f67a, ad49, a00a, 8f15, aa02, 7317, 3987, ecaade2017_061h, 55e1, 6ea4, fd9f, ecaade2014_192c49, e8e2, sigradi2016_407z, cef0, 84d8, ecaade2015_103p20, 7f2d, 2b06, 4f1b, 442d, 46e5, ascaad2014_029m8, ecaade2016_104x28, cbae, c683, fcb1, 2064, 0f93, caadria2017_190o45, ecaade2017_211dd, 058c, sigradi2013_387d, ac12, 9994, b82a, a96c, fafb, caadria2015_087h14, b63f, 5e6f, aba0, 8f97, b93f, 3f50, 2cdf, 7981, ascaad2016_003f2, 80ea, 5fae, 029a, ecaade2017_071oo, a0ce, ecaade2014_201c52, ca28, d321, 6abc, bec4, 0d78, 2273, 72d9, 46ab, 30bd, da24, 9d8b, 6a70, ecaade2015_55h10, af96, c1a0, 98d0, caadria2017_182l43, 038e, 68d5, 81ac, a064, a88b, caadria2016_343d15, b082, 402f, eaae, 2deb, 957d, 210c, 6859, 1a23, 8ece, 790c, 6eaf, 78d4, 06e9, 7fd1, b2c7, 3e63, 1dc3, e779, 65f4, b890, b230, 5d4f, ecaade2017_199hh, d944, 17c2, 3318, e7cc, 74ab, 2a0e, 0186, sigradi2015_12.19a27, 06ef, 798d, 6aa3, 9d0b, d9b9, 8add, acadia17_290l, f0c7, sigradi2015_sp_11.303o31, 7d26, 2067, 689d, 63ca, 62c0, 65e3, a11d, 5114, caadria2017_027o9, 82fb, 640c, f3e6, ecaade2017_029x, caadria2017_165o41, 4a9c, caadria2017_016t6, f5f1, 8e0f, e092, 667d, 037b, 9af8, acadia16_432m25, aab1, 18f4, sigradi2015_3.370w5, sigradi2014_330n7, 3d4e, c483, fd40, 36ba, ecaade2014_240d62, acadia17_231s, 0ff2, 549e, eb06, 4c64, 5231, 66dc, acadia16_362v22, acadia15_232t9, acadia15_371f16, ascaad2016_021d8, ascaad2016_005w2, 011d, acadia14projects_219ax, caadria2017_056g19, sigradi2014_128h1, 80db, f8d1, d851, 3603, e216, 4dfd, 6d83, 1858, aac4, ecaade2015_207h46, 85a8, cb05, ascaad2016_022w8, 2924, 41f0, d436, 5549, 58cc, a5ac, sigradi2016_817j, ijac201513206h9, 0dad, 6134, f9f9, 1992, fc0e, 74fa, acadia16_62d4, f06b, f036, 1572, caadria2016_353w15, 37a4, 78d1, a624, 1c92, sigradi2015_8.41z10, 2e24, c4fb, 32a7, 0767, 0cad, 04c3, 416f, acadia17_542zz, 332c, 11a5, ijac201412305p2, c79c, 1527, e358, 3a06, a83e, f96c, a93f, 7081, e109, acadia14projects_627av, 81c1, e98f, eae6, f325, c0f4, 4964, b27e, 9af6, 86fd, 7478, ecaade2015_175s37, 060b, be74, 67ed, caadria2017_123n32, 5862, acadia16_88p6, 7f7b, 2be1, 4e7f, acadia17_628tt, 7736, sigradi2015_11.8p23, caadria2016_373k16, b888, 99c5, caadria2015_203k29, 19d0, c6ae, 2b38, 05db, ecaade2015_297z64, 1182, 4360, ecaade2016_132n37, b2f1, d4c3, 519e, ecaade2014_112i26, 2074, c94e, ecaade2014_024n7, da06, f800, ecaade2014_168j41, 528c, ce68, ecaade2015_294j64, 34a0, cb96, 5b29, 5605, 4633, sigradi2016_686tt, 21a0, 38f5, ascaad2016_004g2, a500, 520f, 8695, sigradi2013_100e, 7d25, sigradi2013_54r, sigradi2016_601vv, ascaad2014_018u1, ecaade2013r_011c7, 36e5, de5e, a45a, ae5b, 13f9, acadia14projects_167w, caadria2016_105y4, 6d71, 9640, 3915, 277a, f398, 5361, ecaade2015_237f54, ecaade2015_230d52, f71b, 6a13, eb61, 64ff, f1b0, 266a, ijac201513201v5, 47a2, acadia14projects_347ag, ecaade2017_143i, c7cd, ecaade2017_053xx, 5a0f, sigradi2016_801v, 6995, ijac201614103e3, 5f4e, b85c, caadria2017_174s42, 3754, sigradi2015_8.264z14, ijac201614201j6, ecaade2016_193u51, ecaade2014_149d35, 98d3, caadria2016_209u9, 3442, ecaade2015_170s35, 3859, 6ec0, d0b2, b859, b5b7, f7c8, sigradi2016_534ll, 9a29, ecaade2013r_002b2, ada0, 85f2, dea4, 5eeb, 24f4, e350, da30, 35a6, 5d3c, 01e1, 60ce, 61a7, caadria2017_129l34, 4aaa, 7aba, ecaade2017_gric, 2017, 03fb, 0a46, b068, b661, 909c, acadia14projects_375f, 078d, 9e32, ecaade2014_206l53, e55c, 5ff9, 1f46, bcf3, 3b24, 9aca, ascaad2014_037o2, b1c7, 4e45, c617, caadria2016_631g27, a08b, dded, 5d17, 309e, 3473, 7463, e766, 15b1, d129, ecaade2017_037cc, acadia17_455aa, 46e9, 3ea6, ecaade2014_141e32, 0d69, 0063, 7916, 265c, bc8d, d9a9, 4328, ecaade2017_023y, caadria2015_073j10, 7397, 09aa, f3b0, 179a, ce4c, edf0, caadria2017_118b31, 1a8b, 8d4c, a17e, ee64, cf70, 64c9, c36d, 2f04, 195d, caadria2016_851s35, 00a5, 94e1, 3ace, e891, ecaade2016_091i25, 5e74, 9caf, 40d2, 94d7, 5b76, 8028, 5f1a, 7806, 480b, 6088, 8f0e, 5775, ac9d, f0c1, ecaade2014_202l52, 65a9, de75, ccb7, 8076, 27a0, 9443, caadria2016_797o33, fc2c, 8835, ascaad2016_058g23, 9b6b, 8a9f, 8a31, cb1b, 69eb, sigradi2014_164m4, 0656, 025d, sigradi2015_9.270h17, 3584, acadia17_520y, ecaade2016_224z59, 3466, 48ad, edd9, ascaad2014_024x5, d1bf, ecaade2015_180t38, 5824, 34e3, 60aa, be4e, 0c84, db92, ac7a, 9d14, ecaade2016_230u62, 20d6, ecaade2016_170t48, e48e, 7966, 5982, 9143, dd52, b58b, ecaade2015_139z29, 5860, 701f, a55d, d3ee, ecaade2017_042ii, d27e, e630, ecaade2014_016f4, ecaade2017_038yy, 4076, ecaade2017_211cc, ecc8, ecaade2016_237f63, 9e77, 6ed3, 0018, caadria2016_641m27, 44c5, e9b4, 14b6, b4be, 4aad, bff3, acadia16_344o21, 922d, 31e3, 2b46, 6974, sigradi2014_049g5, 1d48, 91b4, ecaade2017_117w, ecaade2015_294m64, dc42, a485, cbcf, 9cb6, caadria2016_301l13, 160b, ecaade2016_191c51, 0f5f, 9154, ecaade2015_158u33, acadia14projects_229n, c441, b6dc, 165a, 7aa8, 7bc8, 826b, 4c62, 91b5, f6b6, dbe4, f246, d31a, acadia14_531x, caadria2016_549v23, acadia15_137j5, ecaade2016_098y26, a69d, 94f3, 1dcb, 8da0, ed10, 153d, df84, c404, d206, 1067, 4937, 63fc, 38e7, acadia15_123r4, ecaade2015_324v70, ijac201412402k5, af0c, 8f24, fa63, 38f0, d02d, sigradi2016_590o, 89f1, 0627, 6727, 8f53, 6f19, b7b2, ecaade2017_071ii, 17df, 796d, sigradi2015_10.177w19, df73, d971, 6ab8, acadia14_619al, 4933, 238c, 80ba, 1318, caadria2015_096o15, ecaade2016_102b28, 8f9c, 263d, 8423, bd80, ecaade2015_101g20, 39cb, acadia15_185l7, 8438, 6022, ecaade2017_117n, 163e, ijac201513102g2, e6a8, acadia14projects_291az, ee59, c0f7, d165, 0491, 266d, caadria2016_167a7, sigradi2015_sp_4.388w29, d271, 6193, b2f0, 7779, ecaade2016_168g48, caadria2015_114d18, 1460, 9421, 5bc6, ea50, 551c, a97b, ecaade2017_199gg, be4b, acadia17_669j, ecaade2017_059a, ascaad2014_030z8, caadria2015_206y29, acadia14projects_199ah, ecaade2016_079o23, ecaade2017_215g, ca7d, e72f, 37ce, ebdd, ff3a, 8ffa, ecaade2016_mrtc66, 7c17, 41a1, 418f, ijac201614104i4, 2979, 6441, aab6, 99e6, 9336, 7329, aede, sigradi2016_441oo, dd76, a925, 0e42, acadia14projects_579i, d835, 1a6c, c7f9, 79c1, 894a, 6e24, bb9d, 5f54, ecaade2016_237d63, fcab, acfc, 47ee, 9fd5, 0a23, e32c, 7417, 3131, c857, 0380, sigradi2014_276s2, a284, 5620, 0709, ed95, 802f, fd4a, ecaade2015_227v50, 8dcf, 877e, 2ae1, a156, ecaade2015_114p22, ecaade2014_057n14, 97a3, ecaade2016_123u33, ffb9, be8f, 63c0, 0520, 8d2c, acadia14projects_23ae, caadria2017_149f39, ecaade2014_230o59, e1e3, e848, c6cc, 592a, fc16, 59bc, 6fbd, 25b4, cd54, 8298, 67cd, f785, ecaade2014_201i52, 63f8, 78f5, d9b3, c61d, ac55, c5ef, ecaade2015_55s10, bc09, 7a88, ecaade2017_234n, ec28, fd79, 8af2, sigradi2015_4.219e7, cbc8, 71bf, 898a, dba6, 6c10, 22d4, b845, c7c5, 701e, 08a6, d180, 7095, 73f2, dfd8, acadia14_339x, abfc, 8c1e, f94d, 8c98, ecaade2014_167m40, e7a3, sigradi2016_601uu, e51c, 6894, 47e9, caadria2017_149e39, ecaade2014_186r47, 6726, a467, 2635, 0e0b, ebe2, e0e3, ecaade2014_176y43, f090, c5a8, sigradi2013_285f, 77ec, f39d, 577b, d569, 40e5, 2803, c3ea, ac16, 9832, 7bd3, caadria2015_126y20, 30b1, dc93, sigradi2015_10.307a21, b63d, 50bb, 876a, 104d, acadia15_185s7, 3a12, acadia15_110z3, a239, 4c84, b886, 4052, acadia16_244j15, 1584, 06be, 3371, 55d3, ecaade2016_239a64, a76b, 549c, 97ad, 6aeb, ecaade2017_029y, 5fc2, ascaad2016_045r18, 1e37, 94aa, 053e, 17b2, c7c9, c376, acadia14projects_565y, 39d6, ecaade2017_164gg, ea90, 0412, 0c3e, 1206, 6f80, 954f, 87d7, 3399, 6d2a, 5aea, 6571, 60cc, sigradi2015_sp_2.112l29, 1458, a66d, b047, b12d, d052, acadia15_110a4, b9b3, ascaad2014_007h4, 29f0, 739c, 200f, 0d92, c3a6, c155, 7127, 85e9, 4b42, ascaad2016_049v20, ecaade2016_224f60, f463, 813f, c46e, 745a, ecaade2017_183ee, f708, acadia16_98h7, 4749, 048f, 345c, 60d2, sigradi2013_407a, ecaade2014_057g14, ecaade2017_256cc, 2462, a7ec, 6c4e, 7cc5, sigradi2015_8.264l14, ecaade2015_196d42, acadia17_648tt, 0002, ascaad2014_012e6, caadria2016_487k20, b8bb, de48, ijac201614308a6, 1290, 578f, ecaade2017_057ee, b475, 1caf, e577, 8c88, dd7c, adc9, a5e0, 313c, 2586, 2cc7, sigradi2013_111s, 594a, f965, f4c1, ecaade2014_169n42, caadria2017_009y4, a2b9, 4d41, 6302, 4ea2, 0dc9, 0b85, aece, sigradi2013_117i, b505, d2ea, 107a, d9f5, fba6, 6386, 2311, e688, e9ac, 8246, be16, ecaade2016_067a17, ecaade2013r_005o4, ascaad2014_014k8, ecaade2017_138y, ecaade2016_095b26, 9d16, 0126, c0b9, 82f8, 4539, 7d36, 122f, d9c1, c9ff, de34, f4f6, 4d83, b6f2, b657, 4e9b, 9ae3, ed0d, 0beb, ecaade2016_166g47, 3fb7, 6fd3, 095b, eab4, acadia14_145ad, 4d1b, c226, acadia17_648u, d5cc, f696, acadia15_223i9, b271, caadria2016_477w19, ecaade2016_043w11, fdd3, ac22, ascaad2014_036d2, 0f9e, 2adb, ecaade2017_265q, 0a1c, 66e7, caadria2017_124z32, df14, a928, f297, sigradi2015_3.209e4, b76f, b882, 119c, 7135, 77ea, 817e, 3f13, f269, c887, 3906, 0d02, 7083, cb5a, a6d8, de5d, ecaade2017_269uu, fcc7, acadia17_273aa, 7b3d, acadia15_110c4, sigradi2016_590l, 05ce, acadia14_153j, c8c2, caadria2017_015i5, acadia14_135m, 04b4, 75ce, ca6f, caadria2017_046l14, acadia14_125x, 4474, ascaad2016_045v18, ijac201412404i8, 2291, 07c1, eb96, c61c, ecaade2017_006uu, e15c, 69c6, ecaade2017_156t, acadia14projects_601z, ad13, ecaade2017_203kk, acadia14projects_619al, 1496, aa8c, 1f7a, ascaad2016_039j15, ecaade2015_332t71, 3319, db7f, f2fd, a25a, 1605, caadria2016_683u29, 454d, 56b1, caadria2015_114i18, acadia16_236h15, 22e8, e91c, b908, 2610, ijac201412407v9, acadia14projects_579aw, a356, ascaad2016_028h11, 2f80, sigradi2015_8.239d14, 184f, 1f62, acadia14_549r, fedc, sigradi2015_8.289w14, 5042, ecaade2017_164q, 3e3d, b707, 48f6, 0d53, c00c, 9d45, ecaade2016_071n19, acadia14_153at, sigradi2014_314k6, 016c, ijac201614305f3, cd3c, 04db, ee4c, 21da, 095e, 1708, ecaade2017_302bb, fc61, 2143, ecaade2014_044c11, b05a, 4a50, 0080, 82e7, 9898, ijac201412201c1, 8cad, 5,7e+10, 100e, 5f16, ascaad2016_021l8, f742, 152b, c19a, ecaade2016_241d64, 1a28, 945b, acf5, ecaade2017_033y, 6237, 61ea, a2e7, ijac201412408u2, 29ac, 0b78, 6da5, 97d3, dc36, feeb, 4c68, 583d, fd50, acadia14projects_75e, 3c45, 3b1c, 5cd1, sigradi2014_144a3, d68c, 7f9c, 031a, 95e3, c5f1, 4e18, d5e4, e99f, acadia14_145u, 870c, ecaade2014_120m27, cec8, 1114, 672f, 0baf, 11bd, 15bb, 36f7, ecaade2016_222k57, 1e97, ijac201513303u11, ccef, d366, ca9c, sigradi2013_226, a76a, bb65, 304f, ecaade2016_185a50, acadia15_185u7, 7046, 617c, 4508, 3eef, b195, 272b, d8dd, ecaade2013r_018v9, 86c2, 5978, a9b4, 239a, ed2f, ecaade2014_218v55, e143, 1b18, 16d4, 2357, 442f, sigradi2014_345r9, 460d, sigradi2015_10.7h18, 6583, 2f15, 5d80, 8d9a, 2c5a, f589, 27b2, 92be, 8abc, sigradi2015_11.142f25, 301c, ecaade2017_265t, 2315, f98c, 3e26, caadria2016_457m19, ecaade2015_237a54, acadia14projects_655w, ecaade2015_309z67, b704, 8e1e, acadia17_373v, 60ec, 85e2, 8266, ecaade2017_032c, 2ecb, eff6, acadia14projects_589k, e30e, acadia17_316zz, caadria2016_839n35, e199, acadia14_145k, c400, dcd6, caadria2016_445w18, acadia16_402m24, 5181, de3f, d85e, 0fd3, e93d, caadria2016_457l19, ecaade2017_208d, 5774, 8708, ijac201412402g5, ecaade2017_215zz, 87e2, ecaade2015_318x69, 91be, sigradi2015_9.347l17, 9a5d, acadia15_451a20, edf3, 6a9c, caadria2015_208s31, sigradi2013_347, df9d, 4adb, bb10, caadria2016_167d7, sigradi2015_10.140i19, f383, acadia17_403k, 9639, acadia17_511xx, ee43, ecaade2017_032b, ijac201614205n10, 2fd2, acadia14projects_135w, 2b4d, 648a, cb1d, sigradi2016_756b, ascaad2014_019a3, 0458, 6b0f, ce92, ad3d, acadia16_298i18, a817, 417a, 19e5, b0ac, 2b3f, 76f8, 4f73, 9ccb, 2a26, ea2b, ascaad2016_038u14, 91fa, d07e, f2ea, acadia17_381q, 3664, 0b21, acadia16_214i14, a84d, 0f36, 9839, bd55, acadia14_647av, 002f, acadia14projects_389b, 87ff, 694f, 445a, acadia17_189gg, caadria2016_013g2, 8ec7, b0ff, caadria2017_124g33, 5672, 7e9b, bda3, 4295, a688, fe6e, dcd3, c066, 7702, 59b2, fd31, 313e, 5d39, 172f, ad38, ecaade2014_024f7, ecaade2015_175p37, 1d9a, 66f6, d987, 685f, 81c8, dcf3, 64c5, e1dd, ddf2, acadia14_63ag, 9f34, 5111, 40b5, bb0f, 17de, 102e, 7513, ecaade2014_112z25, e7fe, efb0, df83, 3180, ecaade2015_285m62, cea1, 4290, caadria2016_157z6, 7406, f091, acadia17_201b, 6e5c, 45c5, 810b, 8dc6, acadia14projects_339am, a3f4, ecaade2017_271k, 1a90, 5813, acadia14projects_389ay, 2e28, acadia14_101al, 43c6, 3693, 1d52, 17e2, 8036, ecaade2016_230d62, 3065, 7086, adf9, acadia14_555h, 1560, 81eb, f582, cf11, 0235, acadia17_678kk, ecaade2017_269yy, a868, 150c, sigradi2015_11.142c25, d9ac, ad07, acadia15_381o16, 56da, a8b8, sigradi2015_12.297l28, 4f00, acadia14projects_691av, dd2e, 7458, 3ad9, 1103, e4b5, ijac201614202p7, c8f0, db01, 4d45, 7488, c739, f797, c08c, 012c, e7fd, 740f, 91f2, sigradi2016_595cc, acadia14projects_63e, 8eb7, c06b, 879d, af94, 2bf3, 9f28, acadia14projects_531w, 9c70, 6038, 274d, 1236, 6b7c, 551e, 3933, d218, f7fa, 9bdf, e417, 3f5e, ecaade2017_192h, 4d71, 5d38, 451a, 2c6e, 2f25, ecaade2017_029ee, 312b, caadria2016_229z10, caadria2017_051n16, 1d87, b432, 88fe, ecaade2013r_003z2, 9e0e, acadia15_451f19, 9a70, d9cc, d4e2, eaa4, 032c, acadia17_177p, acadia17_273ff, f098, 6671, acadia16_224o14, f0f2, ijac201412408s2, acadia14_473ag, 9396, 1100, 4ee8, 61ed, 3e58, 7870, acadia17_283pp, 8b6e, 76df, 5d40, 4e12, 610a, b958, acadia14_531o, acadia14projects_619ab, 201d, caadria2016_851d36, 2fd6, 845a, 8906, abd1, acadia15_381s16, 350f, ijac201614103o3, 7e8e, 79d7, 8f68, 9a10, 40b0, sigradi2014_132j1, 1828, 0774, 40a2, ecaade2016_118d32, 8949, caadria2017_021m8, 0e87, 57c3, 6cac, 4113, 986f, c48f, a5be, fc5c, def9, 4d1a, sigradi2014_197z6, acadia14_177ai, caadria2017_113r29, 17b5, aa1d, eb26, 5cae, 1246, c882, bf78, sigradi2016_449kk, e212, b62e, 48a2, d1d7, 2f53, a7b6, a06c, acadia16_196d13, ae7d, 0a0e, ecaade2015_217x47, ab18, 3c5d, 37fc, ecaade2016_bkoj65, a4b6, 9025, 9dab, 8065, 9e71, 7d8a, acadia17_588mm, sigradi2016_817g, ecaade2017_050e, 888a, c04a, 9a79, c6a4, 171d, ecaade2015_181k39, 9bcc, 60cf, 9e5f, ad61, 44b0, 1700, b133, 09ca, fd09, 96dc, 7ad0, acadia14_101aj, sigradi2015_3.209y3, 2a10, 94ee, 1c68, ece8, 2550, bbe0, caadria2015_108o16, caadria2015_014o2, 6c66, 1298, b13c, c9de, 9ac7, 4767, ecaade2017_220rr, 434f, ecaade2014_194b50, caadria2017_142c37, 8503, ef11, 4b37, ecaade2017_ws-archiedux, acadia14projects_681ap, ijac201614102a2, d60c, 9576, 8696, f409, e1f3, df96, c306, 4722, ijac201614301e1, caadria2017_005o3, ecaade2015_195j41, 23e0, f05d, 574a, 4936, caadria2017_054d18, cca4, f2a0, cc23, d786, f56b, 351a, 0237, ijac201614405d4, c9e3, b3fd, 5fbb, sigradi2014_347l10, ecaade2017_172w, ascaad2014_003o1, ecaade2016_118r31, acadia17_637a, caadria2017_086o25, 3eeb, sigradi2016_414hh, d2c7, b498, 1229, 7ac0, 5250, a427, bb05, e0ff, sigradi2013_303s, ijac201614207f12, 58f8, c702, caadria2015_226s34, c8a2, e832, acadia14_497p, b326, 1ae0, 3cfe, cd8c, ijac201412301x5, caadria2016_549u23, ecaade2017_184gg, ecaade2016_067b17, acadia17_163bb, a831, 7666, 82bb, 7dc6, 8cd8, 7061, e0d0, a3d8, 51e9, acadia17_329dd, acadia14_531s, sigradi2015_8.47n11, ace8, d780, e5fd, af37, f079, 826c, d766, 74f0, 48bf, d548, 98a8, 7e3c, 5a4a, ae49, caadria2017_086j25, c052, 2ac8, 896f, cfff, ecaade2017_047u, c78b, ecaade2017_076kk, ijac201614305e3, ede8, sigradi2013_304a, e04e, f517, 2dd8, acadia16_260g16, 2ad2, 3255, 90a0, 6b61, ecaade2016_190v50, b259, 0da5, 4a01, d852, f684, 2c27, f207, 1027, 2a82, 6385, ad2c, b9fd, 0325, a045, f48c, 418a, f285, a093, f3a0, a7b7, 2e2a, 2b37, b014, 4cb8, f609, 0fec, 3d89, ea84, c428, 4613, acadia16_62s4, ecaade2015_119d24, c5f6, a85c, ecaade2017_157ee, b9bc, 553e, d1ef, c64c, c9ad, ecaade2017_212nn, 2f1c, 7dbd, ecaade2015_309y67, a419, 3c35, c5e0, 56f0, 4ee7, 224e, 08ed, ecaade2016_046u12, 5f56, e1fe, faf4, 73c5, ecaade2017_305xx, 65c6, df8c, ecaade2016_021u5, 4a3d, 0d61, 8812, 11e3, 81ba, caadria2016_777x32, 687c, 3308, b66a, 5d0c, fb15, 2569, 3ea8, acadia17_189ii, sigradi2016_408dd, e6fe, ecaade2015_200g43, c63b, acadia14_327c, ijac201412301o6, ascaad2016_048j20, sigradi2013_217, 4198, 512b, fa93, 3b61, ecaade2016_113v30, 4d33, 440f, 01ce, 15f8, ecaade2016_144i40, 13b4, 0671, 5423, e501, 6ad5, 4d5f, 049a, 3884, acadia14projects_153b, sigradi2016_602j, 3788, b701, 1d47, 2d3f, 324a, 4cf1, 504d, ecaade2016_167y47, b586, b6f5, 2e3e, 55cc, ecaade2016_243a65, 2707, feb8, c588, 75c6, 61b7, ecaade2017_210t, bba4, a58e, ecaade2013r_003l2, 2ccf, acadia15_407t17, c546, 172b, 72c3, 7789, acadia16_414c25, sigradi2016_781d, 2110, 248c, ae7a, 7db5, bf10, 2859, 9d4e, 9b2f, aee2, 2f98, ascaad2014_017u9, e7a5, 723c, e844, 7555, f885, ddd6, 2079, sigradi2014_213r7, dbc9, c44a, 93b2, 4da2, caadria2015_130f22, ijac201412405d9, 5211, fb84, 86a5, d259, ecaade2016_038l10, a0d3, 4c3a, 16b6, 59ad, acadia17_598b, 03b4, b1e4, e78e, 1865, caadria2017_040p12, f5cc, 8d89, 1012, ecaade2014_053n13, 501e, fc2e, ecaade2015_324t70, caadria2017_163c41, 767c, cd0d, e13c, 2b1f, acadia17_608hh, 8724, 5861, acadia14_463av, dca0, ab35, ijac201614403p2, b693, d863, 3264, ecaade2015_215m47, 7cd5, abad, e0e4, ecaade2016_095w25, 2987, sigradi2014_151h3, 10f0, acadia14_531p, d44a, sigradi2014_299c5, fc6f, 0889, 7415, f165, 8a20, 2c62, 7b97, f513, cca0, caadria2017_030x10, 9306, e304, b973, 8595, acadia14projects_619z, 4afa, b148, adf6, ecaade2014_187g48, 45c8, 224a, acff, ecaade2013r_015m8, 13a0, 995f, bc91, 9235, 2b3c, 9a02, e6f2, 978b, ecaade2015_138f28, 06b9, 099b, aac0, 5a29, 10f1, 0d8c, 44c2, e254, db51, 6e8f, d20f, 07d8, fb79, 0667, 3cc0, 0e8e, 5cb6, 93ba, 8733, caadria2017_085w24, ascaad2016_023t9, 070a, 8b84, e9cf, bc2a, caadria2017_142l37, 6b59, 244a, acadia14projects_473ae, acadia14_549v, a07f, e2ef, 7bd2, 3750, 3084, 6cd0, 3d4d, a892, 4209, 648c, 991d, b4f2, caadria2015_114w17, 0806, 5384, acadia16_460u26, b63c, ecaade2016_045j12, 61db, sigradi2016_803w, 6eb3, 8c56, ecaade2017_265r, e64a, sigradi2015_6.387x9, f5f6, ascaad2016_045a19, d3f0, caadria2017_175c43, f5a3, b835, 4419, ecaade2017_254nn, acadia14_699c, de51, 4034, 0207, caadria2015_188e28, 4771, 3278, ascaad2014_017s1, fcf3, 20af, 302d, 52a9, bbc1, e9b7, 1b44, 64d8, c019, 8d5c, d78c, 4426, 93af, acadia17_349t, 1b4a, 2401, 1029, 62a2, 299b, c9a6, a9d4, ecaade2016_110f30, 525a, c03c, ascaad2014_001k1, 9a56, 8918, 0d7a, ijac201513305j12, acadia14projects_281ad, ecaade2014_186d47, 0e89, e33d, 3d00, f35a, a4b5, caadria2016_809f34, 5a6c, ecaade2014_233r60, 9146, 215d, ad12, ecaade2014_080i19, daab, a4a9, 18d8, dbd3, ecaade2016_126p34, fadc, f5bb, ecaade2013r_014c8, 5bda, ijac201614301c1, ijac201513303b11, ecaade2015_261l58, b369, 2a04, 294e, 5ad8, 21e0, 5b7b, 20f3, acadia15_195x7, f827, dc02, ecaade2017_277ii, caadria2016_167n7, 329d, 1983, f4b6, 358f, caadria2016_809h34, a7ba, acadia17_491u, 9def, acadia17_598k, d4fd, 62b0, acadia15_343a15, 1f7d, 9977, 511a, 17a1, 1e4a, db14, ascaad2014_037p2, ecaade2015_202e44, c6f5, 9d41, 43ce, bac8, fe7e, 54e7, acadia15_395a17, b2d2, 37c2, fdcd, 70df, ecaade2014_149n35, 4a97, 2034, 5c27, ijac201412304x9, sigradi2015_12.107i27, b214, 97c3, a125, 2b71, 71e9, 1e3a, ab16, 5ecd, ecaade2013r_018i9, e21f, 1c7d, 01e2, 2a56, 69f8, 9fcd, caadria2017_136m36, ca2a, 895f, 542d, 5de3, a689, sigradi2014_151i3, 697e, dc92, 583c, sigradi2016_490aa, 45e8, 798f, caadria2015_073r10, caadria2017_094t25, 26b6, b43a, 85c6, 6d6a, ae89, a3c7, 3abe, 7b62, a7f2, ce15, acadia17_37ff, ecaade2016_048b14, 4dde, 7041, 2640, 9141, 5403, ff78, 42a9, ecaade2015_302i66, 082f, acadia16_344h21, 4eb6, ecaade2015_318v69, 8947, ae1d, 8527, b0e9, bc9d, 0d6f, f305, ecaade2014_214z54, e43b, 25a7, a94b, ad5f, ef25, ed90, e5cb, 5d74, a8db, ascaad2014_008b5, bacb, 0cb1, babc, 635e, acadia16_362j22, 0bae, 2038, 06b2, ece1, 69d6, 7cda, 6aec, 2d56, ecaade2016_221t56, eb1d, 31ba, de96, ijac201412201r1, acadia16_318p19, a137, 5408, ecaade2017_161b, 8b3b, acadia14projects_111h, ea2e, 8b01, 896e, 7860, sigradi2013_359j, cfa7, 5f65, 2a6b, 2ab2, caadria2015_206g30, 73ce, 6016, 43c5, 61c4, 4160, 38b8, e20f, 49c7, 58c8, 22b1, 4c52, acadia15_110r3, aeb7, c417, 2068, b2a2, acadia14projects_531y, d1c6, ac0e, 189c, 2d42, 67df, 6523, sigradi2015_10.309i22, c8ad, ecaade2015_318y69, 1035, 77b9, d064, a853, acadia17_455gg, 4ff6, 352d, 4ea6, c1c4, 923c, 4ca5, f427, 4b2a, 8274, sigradi2014_185z5, acadia14projects_463s, 7a8d, b8bd, 8643, 14c9, b0c2, ecaade2014_023g6, ijac201412203y1, ecaade2016_162v44, acadia15_57v1, 3038, 7de5, 027b, acadia17_145qq, 305b, d041, caadria2017_023k9, 3bb2, 96f4, 031f, ecaade2017_277yy, bcdd, b3a0, 3bf6, 85b1, 81b8, ecaade2017_076cc, d52d, b818, 76ce, 7a60, d416, c0a2, f826, 285c, 79a5, acadia15_161h6, acadia14_655ad, 270d, 7a32, 5280, ascaad2016_033f13, dae1, 2347, 53c3, 8f81, 9a8b, bc06, 77ca, 046e, ce1b, ecaade2016_021h6, ecaade2016_057n14, cba1, 00f7, ecaade2014_052o12, 9641, bf0a, 2035, ecaade2016_074m21, 090a, 76cf, caadria2016_579j24, caadria2017_124o33, b341, 5326, 7d69, c144, cc7f, 5021, aee9, ecaade2017_111rr, c025, acadia16_44o3, 785d, sigradi2013_194, ded6, sigradi2013_393v, ed9f, 50d0, f5db, bf5d, ecaade2017_140nn, 8d40, 0fb8, e774, ecaade2014_188k48, 556f, e490, acadia15_469p20, 656d, 4066, 255a, a38b, caadria2017_132h35, b9ff, a040, 24d7, 3c3f, ijac201614405y3, 9ae8, ff54, sigradi2016_407o, 3948, e67e, 0f6f, c4b4, acadia15_333w13, 49a0, acadia14projects_479ar, 43fd, 484c, 47a1, f0b8, ijac201412403h7, 50f1, e79a, ijac201614204m9, 7df6, a35b, sigradi2014_189l6, 6925, 93db, 064e, 438d, c8ee, 834f, sigradi2016_803x, fb2b, 40bb, efc4, 4e22, 316a, 9715, 6b48, a181, de8a, acadia16_140i10, acadia17_90vv, 3391, 85a1, 1059, acadia14_671k, 437c, 436a, a1ff, d20e, acadia14projects_497aa, 4fae, acadia14projects_229f, 8b8c, eb24, ecaade2015_53s9, ea29, abe3, acadia14projects_661f, 6c55, bb81, 10f7, de40, dcc9, a15e, 2f0f, ea57, cba6, caadria2017_031f11, b6aa, 0544, 5bbf, e2a8, b247, acadia15_47n1, acadia14projects_463o, b64f, sigradi2016_816tt, ijac201412403n6, acadia14_375n, 4af7, c9c8, 014f, 4b95, 2adf, 81f4, acadia14_473ae, adee, ecaade2015_171t36, sigradi2015_sp_2.112g29, c44c, ijac201412206u4, sigradi2016_512b, 33ac, 1278, 9b12, 5cb4, 4b7f, 0aaa, 8fca, 41ed, 27af, 7f26, 94f0, 8180, fcf9, c3b2, 598d, 26a8, a750, 264e, ffa9, ijac201614203b9, 7bd9, 6a88, sigradi2015_sp_2.112n29, 3835, ecaade2016_167v47, 4e27, ascaad2014_024t5, 9921, sigradi2013_381l, fc06, fbff, 3892, 1774, 23e1, ce98, c1f3, e038, ecaade2017_108a, ecaade2015_217y47, 609f, 7529, ecaade2014_140y31, a3a8, a46e, df0b, acadia14_117c, 1e36, 4688, bdec, 9260, d690, ad5b, aec2, 0a44, 19e2, f362, 9e24, acadia17_598j, ecaade2017_091ww, 3c38, 929b, ecaade2015_53b9, 59b9, ecaade2016_210y53, ecaade2014_195u50, f651, caadria2017_048l15, da4a, eda0, ee5a, acadia17_520x, 6f6c, ecaade2017_050b, cb07, 4109, 7e4f, ascaad2016_018j7, f76e, acadia17_373n, fdd9, 23cc, d806, 57bd, sigradi2015_9.141j16, 379c, b995, ascaad2016_033e13, 3c8d, 446b, 40a8, 9ecb, 13ca, 9229, 0bd1, e7d9, e6e9, 2e16, 6fdd, 540e, 31c4, b250, 231f, 46d4, fe7a, f923, 2ad8, 90a9, ecaade2017_109ee, 0610, 7805, b7dd, cd70, 388e, 246d, 066d, 9f03, 5873, caadria2017_158x39, acadia15_95p3, 80de, 29cf, b96c, 5506, 964a, a794, 8e26, d1d0, 8c94, sigradi2013_28l, ecaade2016_183v49, 1b3f, d661, ecaade2017_056d, c160, 6af6, 7773, acadia17_542kk, acadia17_637j, f721, 0998, db6e, bfe8, dfd4, fc70, 79dd, ec43, ecaade2014_120g27, be8d, c89d, 338a, 6fd0, 0b8e, 5df7, 06db, 80fe, 9ff2, a0a7, 83c3, 42eb, 90e0, c45c, 7358, 301b, 9622, b286, ad18, 5e23, ijac201513303u10, a848, ecaade2015_94d19, 16c6, d4f8, ascaad2014_019b3, 3bdb, ascaad2016_032r12, 6aab, sigradi2014_281e3, 765c, e9e0, cc70, caadria2017_008d4, 25d9, acadia17_163ll, 02dd, 1e75, 3d9d, 7b00, bc79, df26, 0633, fb85, 786e, bc86, fe90, ce1c, caadria2017_055j18, 3e25, ecaade2017_017y, 0893, 863f, 4b9e, 4fd5, 887e, a9a3, cd32, acadia14_153b, 5cd8, a148, fb5f, b121, a7ef, 3c6b, 26ba, ascaad2016_007y3, 8b8f, a7cf, c30d, 6a61, 6bef, f7c3, 6d6e, 5e16, ecaade2016_011d3, ecd5, 1632, 4eb8, c0a3, 45ce, acadia14projects_111k, 2241, caadria2017_127g34, ce4f, b315, 8d06, e388, caadria2017_124w32, 79ab, 601b, 13aa, 522b, ecaade2016_119u32, 8b1c, acadia16_12j1, 449a, f2a2, 98dd, 3a1c, dfea, 56d3, de25, ijac201412306e3, 57b2, acadia17_290d, f247, 8d4d, 7ed9, 044c, f68b, 943e, d83d, d7de, f073, 0dbb, 2a19, dd98, 6128, 59ec, cfee, 52d7, f451, a4ce, 4714, sigradi2014_227l8, 7ac8, af27, b191, 4ef5, 83f8, 9b76, 03a6, 6ef0, b50a, 70fd, 9860, 7f59, 5016, sigradi2014_108b9, b08c, b9a2, b9c0, 8746, 40b4, e625, caadria2015_060u6, 9f1b, 0e29, db84, 4c6d, 3a22, 34ea, 22d2, ecaade2017_109ii, acadia17_520p, ee1e, ecaade2017_192l, ecaade2013r_018p9, ecaade2017_203gg, 130c, cc42, 127a, 9e64, ecaade2017_152hh, 68eb, ff9d, e1f2, 7948, ecaade2015_138k28, a6e4, acadia15_195e8, 11d4, acadia14projects_357b, a3ca, caadria2016_725l31, 6456, 4c21, cd08, e7b1, 4a4e, 9661, e9e7, ijac201614303h2, ecaade2015_38l7, f87a, 5ec5, 4002, 1ec3, 4dd3, 9926, dd7f, e911, caaa, ecaade2014_175r43, acadia14projects_43ae, ecaade2016_222e57, 7e07, ascaad2016_022p8, 5358, dc72, 8aca, 0cfa, sigradi2013_359f, f5bf, 31cc, ecaade2014_186p47, 9b66, ecaade2014_092f22, caadria2016_611c26, f8f5, e49b, 9352, b7ec, ecaade2017_111ss, dab1, a873, d2b7, fbea, cba0, a207, c87f, ecaade2015_200u43, c806, 1ac6, 640f, 6ca6, caadria2017_168w41, aa1c, 903b, ijac201412205e4, caadria2015_124d20, 55ba, ecaade2014_188r48, b1fa, ecaade2014_173t42, f41e, ecaade2015_143n30, 7c63, 6301, f960, 94cb, 8649, c1d9, df56, acadia15_274i11, 98bc, 135e, b126, 840e, sigradi2015_10.220d20, 7a22, 1e1e, caadria2016_073w3, f536, 8a9e, ffbd, sigradi2016_507rr, ecaade2017_101x, ecaade2017_214p, 984b, ecaade2013r_018o9, cdf8, sigradi2016_512a, fd98, e873, 1982, caadria2016_861d37, 1c96, 36b3, 2d28, 4dd9, 1314, fe6d, 0a2e, c68e, bf7f, caadria2016_147i6, caadria2017_136k36, 9106, 85f6, d312, acadia14_719o, acadia14_435af, 7aaa, 5389, 885d, f994, 118a, sigradi2013_259h, 2f4f, 68ac, 49be, acadia16_206m13, ecaade2015_280d61, aaa7, caadria2016_871r37, 6d4c, 7947, 615a, 0a33, c31b, ef1b, caadria2016_095t4, 73b8, 31f7, 7d94, ee52, e7b7, 2b53, 8948, e716, acadia14projects_375i, d17c, 0200, e030, 3066, 889b, dd23, 9db0, ecaade2017_057aa, 86b3, 9871, a5df, 9706, 5594, sigradi2015_11.196l26, 70a5, 18ae, ascaad2014_025o6, 71a6, 7ca8, caadria2017_110d29, e277, 0a27, 245e, ecaade2014_233p60, ascaad2014_005r3, ecaade2016_182m49, f66a, 6d17, 1615, ecaade2014_221k56, aac2, 933b, 9414, ecaade2016_108s29, 66b0, 0d9c, 9c1c, 2ada, 96ce, 68cf, 7360, caadria2016_405g17, 915c, 6a8b, 1cbb, b60c, 354f, bad4, bf36, 7731, 5b8b, 4c5e, ecaade2017_048gg, caadria2017_021g8, 19ce, 5c24, dab8, 215c, 72fb, acadia15_284p11, 7533, 944a, cb34, acadia16_402v24, caadria2017_105h28, 1547, caadria2016_003h1, 7c0b, acadia17_89o, caadria2017_027m9, 7e28, 09fd, sigradi2016_382x, a64a, 03ea, 5918, 8af4, eba7, 39cd, dfd3, 33a4, ecaade2017_198qq, c3fb, c120, 84c7, 62f4, ecaade2016_123g34, 8d1c, acadia17_491cc, a47d, 62b7, f426, 3950, ecaade2014_214u54, 43c2, b2d0, caadria2015_210h32, 194f, 7b72, 8fe6, 4e2a, 4887, sigradi2016_492pp, 5b6a, ascaad2016_050w20, 051f, e6e6, 4707, acadia17_648nn, f750, 8ad5, b5ef, e4ff, 1857, af60, e948, ecaade2016_mrtd66, 880b, e124, 7c26, 2a18, c986, a8e6, 0ec9, d30c, 0692, ecaade2014_168w40, acadia14_63ac, 6b37, sigradi2015_10.140j19, fce2, 9fab, eb53, 1e3f, acadia15_451d19, 5063, 3016, caadria2016_415a18, 420d, ecaade2014_144z32, 1efb, ecaade2015_171z36, 30f5, c938, 336d, 0fe7, 739d, 85f8, bfb5, 6e64, ecaade2015_320p70, 7cb5, f74d, 104f, 8f22, 2b1d, cd55, d501, 1ca6, bb8e, c657, 67f0, 5691, c08d, b06e, 37ae, d23b, 9b19, 5d4d, b9f7, ea63, sigradi2016_484k, a201, ecaade2017_203ss, 0822, 8046, e8dd, 99f5, 4457, acadia14projects_23aa, ecaade2017_059rr, 3e68, 9976, caadria2017_043x13, 6724, caadria2017_183j44, 1a82, 16dd, 4848, cd17, 81d6, ac77, cdd2, 61d6, cc98, aeee, eddb, 46f9, sigradi2015_8.186i12, 3587, cf7f, 8a40, 118d, 6fd7, 8781, 8fb5, bd42, c744, 915d, f374, 16db, 2576, 22ba, 363d, 133e, ecaade2016_098c27, 315f, aa5d, 6d86, 860d, 605f, dba8, aa72, 401b, cb13, ascaad2014_005x2, 65ad, 33b4, dc16, 50a5, 8faa, 3ab2, b00a, fa46, 48e6, 59bd, d5c7, a8ff, 43f5, 0107, 875c, 4ef6, ecaade2014_146u33, ec36, 22d0, e404, 18a4, 04e5, abdf, 6043, ecaade2015_136s26, caadria2017_072y22, 8bc3, sigradi2013_386h, 19c7, 28ba, sigradi2015_8.186r12, acadia17_669i, 77ce, f83c, 5657, ecaade2014_237z60, ijac201614201f6, d842, sigradi2015_9.347i17, aee5, 4cc7, caadria2015_073p10, ecaade2016_067r16, sigradi2013_304b, ecaade2017_290qq, 2dca, ijac201412403y6, 5e54, e1d2, 9572, 2e4c, 65d4, 59d8, 383d, 0b58, 7aa1, 3b4d, ad09, 1c3f, c038, 3cc1, 2255, ad9c, daa0, abcf, ijac201412403n5, eaf0, c095, caadria2016_085j4, 6430, e653, 2f9f, acadia14_435ab, ecaade2015_196z41, 2b10, acadia14_365ai, 6413, c4f1, b709, e035, 9bad, 11dc, c42b, ecaade2015_333j72, cd1a, a219, dea0, 41a8, ecaade2014_176e44, 08bc, acadia15_251m10, 5c4b, 35f0, ecaade2014_018p4, f639, d751, ecaade2014_010t1, ascaad2014_029l8, 86df, 10fa, ecaade2014_120h27, 75f6, c3cf, 63e7, ae7c, fb57, d3a2, f155, 27c2, ae82, 8b21, ijac201614104f4, 3508, 2425, ccc7, cb39, f67d, ascaad2014_014f7, 6605, b4fe, 84ba, 069e, 9491, d592, 02f3, 435b, 6e7a, ijac201614208f14, bb85, acadia14_153ak, acadia16_308s18, 599b, 4e63, fc01, 67e1, c93d, bdda, ab3c, 3d60, 0746, 3298, 8719, 18d0, 042e, 0644, sigradi2016_448w, c475, da08, 766f, eb8d, dc53, 094d, 80e7, d739, 0bce, 2302, 8e50, acadia14projects_463h, 4d7b, b5a7, bcaf, 4feb, 359d, 2435, a11b, ef76, 9a0c, b7f0, 3d11, 023f, acadia14_655y, acadia16_432u25, 7441, 831a, 043e, ecaade2017_170xx, caadria2017_123f32, 4eb1, a564, 7f7a, 86d5, ecaade2017_254pp, 37ff, 88dd, 8c14, 5cf5, 4541, 9329, b0a6, 04a9, c87c, 1b75, acadia14_145ai, ecaade2014_157w38, acadia16_62e4, cb03, 8ef6, c6c6, fab1, sigradi2015_10.140e19, b550, ec07, 611d, 982f, 29f7, acadia15_195d8, 8c9e, sigradi2013_189g, ecaade2016_019m5, acadia17_511uu, 76e0, a2b8, 1139, sigradi2016_392xx, 4be9, 8263, acadia14_565o, 97f7, 9467, 7980, 495f, 9a03, f3cf, 7e62, 4cbb, 1686, c107, b03c, 151b, sigradi2013_342j, 21e2, 2784, 454b, 411a, ae26, 8320, 7adc, d9dd, b39c, 49f5, a760, caadria2017_041e13, a146, 9324, ef2e, ecaade2016_166l47, 2405, 03e1, acadia14_427ar, 8bac, 1ade, ecaade2014_111b25, ascaad2014_015w8, fb42, 315a, ecaade2017_033w, fc84, ecaade2014_168w41, 7a0a, sigradi2015_10.138y18, 7798, 5b5b, 9376, 0222, c4c4, 61ad, 0f19, a3ad, aa67, 24fa, acadia14projects_497t, 34b4, f369, 8103, db9d, ecaade2016_171b49, 2b9d, 2b14, e70d, fe20, 80a0, f7ef, acadia16_244x15, 3562, 7225, ecaade2015_64b13, 17af, 5fc5, baa4, 0cfc, e3be, ecaade2015_138u27, acadia14projects_589b, f4a3, 2b93, 54a8, d8f4, 3677, 6c8d, a569, dd18, caadria2016_291c13, f7a8, 707d, acadia14_43x, f2f6, caadria2017_142m37, ecaade2014_240m62, 75fc, fd8e, ef84, 37ad, 9944, ecaade2017_305ww, ee60, acadia14projects_23z, ijac201614308y4, sigradi2016_803bb, f9b9, 8d2d, 0b77, acadia16_184u12, 83d0, 1034, 1641, 57d5, 5b7a, sigradi2016_737ff, f588, 1354, 34e9, a8ac, f921, ef09, b3d5, ad7c, 2c2d, a5f1, acadia14_473ao, 9ece, 4864, ijac201412408l2, 1ebe, b297, 2dbe, 35f9, bbf0, c822, a30b, 1ac2, 967b, e6fd, caadria2015_206s29, 05be, 10ac, sigradi2016_483gg, ecaade2017_076v, 8974, 831e, 92f5, 14f0, 1687, ecaade2016_175l49, b7eb, acadia14projects_375az, 1eca, 9bd4, db88, 40e9, a710, sigradi2016_443tt, 593c, 564f, 5168, b239, 76b4, 67f1, 5de1, 40da, 6876, acadia14projects_63af, 83a4, 7758, 50e2, a227, 4681, acadia14projects_101ad, ac70, 5e9e, 1594, f723, sigradi2015_6.366d9, caadria2017_095h26, 0a51, ecaade2013r_019f10, 2358, fd96, ae23, 1963, d079, 287b, ecaade2015_161l34, acadia14_549o, 4666, f63e, a8ef, eca9, 4afc, sigradi2015_11.142g25, 0f3f, 5264, 330a, 7230, d446, 703b, 9c88, 96ca, 18e3, 64f9, 6874, 0565, b70c, 072b, acadia14projects_497s, cb86, aaea, 0e8f, d6d7, 6752, 4493, b3ba, ecaade2015_113j21, fbe7, ecaade2016_154x42, ijac201513102z1, 3f6e, 48b2, caadria2017_145m38, 2925, 65bc, 2247, 0dc3, 7e65, 00b2, sigradi2014_213l7, dbfb, 2992, 4f43, 2f2f, acadia15_263c11, ecaade2016_169m48, 816f, 82c3, 0a79, ascaad2016_030f12, 2735, 68c3, 2dab, b1b0, 7d6c, 7d2d, caadria2017_129n34, ecaade2017_026pp, acadia14projects_497x, caadria2016_651f28, caadria2015_114t18, 7813, 204c, 1bca, 18f6, f741, acadia16_280b18, 516a, ae32, acadia16_460w26, 8b8a, 4237, acadia17_316tt, 938b, 9761, 173b, 5706, 88cd, 6ee4, a594, 59e8, bcfb, cd56, ecaade2017_048ii, dc28, acadia15_357o15, 6914, bc35, 4720, ecaade2013r_010u6, a88e, 937d, 0c23, caadria2016_405a17, caab, 5039, de09, e576, ae28, 99bc, ijac201614404v2, 7267, ff13, 0110, 229e, 28a5, 3c8f, ijac201412401m3, ijac201412301l5, 45a8, 4f55, afe7, a108, 8b87, b7b5, f69d, 2b9b, sigradi2015_10.262k20, e440, 57b1, ecaade2017_041k, ee27, 277e, 6d29, ecaade2015_169a35, 6409, 1e8a, e0ed, 5511, sigradi2016_363hh, 6c61, caadria2015_176s26, 1fe6, ijac201412205c4, 1bc7, 4e46, 5421, 1852, acadia14projects_479t, ecaade2017_225b, 2936, 5479, c7ca, a656, f339, 597e, ed05, ace2, ijac201412207e5, 2f67, b5bf, 2930, acadia14_33af, ecaade2016_223b59, 743c, 4fcf, 0641, ecaade2014_012l2, ijac201614404z2, d65d, ecaade2016_130b37, acadia14_111o, a91e, 5abf, e780, sigradi2015_8.81b12, ecaade2017_156x, d76f, b36c, 08ab, ijac201412301p5, c37d, c4e1, e6ec, ecaade2015_172b37, b952, 240a, sigradi2014_213o7, 7680, caadria2015_139x22, ade2, acadia14projects_23ad, 4f12, sigradi2013_43a, bfb3, ecaade2016_110e30, 3cee, 84d7, ecaade2014_014w2, fa74, acadia15_110s3, 3596, c336, c795, c106, 4421, acadia17_231x, 3566, c98f, df2e, b881, ca56, b9c7, 632c, ecaade2014_168g42, 0008, abbc, 99c4, cb62, ecaade2016_063s15, 514d, 739e, 22a8, 041d, 1477, 4ebe, 8828, caadria2015_090d15, sigradi2014_144x2, 1f9a, faf3, e67f, 4af4, ecaade2016_238x63, ecaade2016_193m51, 1693, caadria2017_048g16, 0312, a3ae, 8249, ecaade2017_052kk, c304, f43d, cb8a, 2177, 31e6, 6da7, 0542, 5437, 22bc, ijac201614105k5, 9ae4, 0591, ecaade2017_291ee, ba5f, 8535, 4706, f77e, f52d, 33f4, acadia16_308t18, 8dec, ecaade2014_016j4, acadia17_323n, ecaade2015_228w50, cc3e, 0904, f25a, ascaad2014_012l6, 7058, 367c, ecaade2014_168o41, ecaade2016_025l7, 1284, db98, cf17, bf7e, e89a, cb6f, d0bb, e856, 795a, 78d6, 3ee4, caadria2017_079z23, ef08, 5b2c, 3ffd, ecaade2015_92o18, ecaade2015_59z10, e0ca, 7e75, 997d, de89, 01ad, aa60, ecaade2016_203j53, a9af, acadia17_258l, 744a, 93c7, 09d2, 21d1, b768, 4b6a, 76b5, 5eff, 77d0, sigradi2016_803aa, cc86, 9ef5, 23f2, 08a3, sigradi2016_546g, 5d34, 92ac, caadria2015_081f12, 343e, ff9e, 68f8, fb60, 6ab6, c56b, 2b84, bd86, ascaad2016_045g18, 251c, 3355, 44da, 5482, sigradi2015_9.152w16, 5d8a, sigradi2015_sp_2.112e29, 08eb, 2abe, a2da, eddc, edf9, f720, 6b88, 37b7, ef0e, 0176, 028f, 843b, caadria2017_145y37, 6d75, a466, 492d, 5655, 1586, f8f2, d590, 96c4, 269f, 1322, caadria2016_353t15, 591b, d550, ecaade2015_285n62, 08c6, 23c9, sigradi2016_710bb, b8fa, aaa3, 2c2e, caadria2015_213v32, f446, 13ba, d5e3, 80d7, acadia16_234f15, ab05, ecaade2014_159o39, c9c1, 3eb9, 9c85, d6c4, 56eb, 0699, 2643, ijac201412302j7, ecaade2017_225k, caadria2017_043w13, 5d05, d9f2, 66d2, 8efc, ecaade2016_047h13, 4b4f, ecaade2014_237i61, 0691, ce36, e343, 62de, acadia17_520l, 477e, ecaade2014_010o1, ecaade2015_235n53, db2c, bc5e, 24e5, ba1a, 11b3, ff8d, dd50, 060e, 08e9, a5a4, e318, a9a4, 315e, acadia14projects_291av, 3023, 46db, bc28, 494f, 059f, ecaade2017_076x, ecaade2015_77v14, 05e1, 470a, 071f, b966, 5377, 973b, 59a5, dca7, 9819, ecaade2016_084j24, ecaade2014_089u21, 5fbc, ae71, acadia17_532dd, 238e, ecaade2017_069ee, bc00, d8de, dc62, 57cd, ascaad2014_017r9, 89fd, 61b2, b058, a035, d861, 470e, b8ec, sigradi2016_595nn, 1e17, ijac201614407r4, acadia17_338ii, acadia17_435f, 9d92, 2694, c5f3, 4c04, ascaad2014_011a6, f625, 9f14, 9562, c4fe, sigradi2016_809rr, 4682, sigradi2014_074y6, eeca, 7960, d57a, 243e, 27ef, bb09, f2d2, 5d4e, 7536, 1238, 719c, sigradi2016_360s, 6ac3, ecaade2015_201z43, 0d6a, 3cde, 6ae1, 3847, ecaade2017_172hh, 6589, ecaade2017_148vv, b62c, f9d5, acadia14_145n, caadria2015_048o5, 6079, 2b8b, 7279, ecaade2014_113t26, 224d, 7b35, 41d9, 5bc7, 88e3, caadria2017_125x33, 6dec, acadia14_81m, ff44, e928, b8eb, d48e, sigradi2016_710hh, d5cd, bf19, 45d3, 9f50, e491, 8874, 8592, d272, ecaade2014_072l18, acadia16_24r2, 5e3c, 8085, bb08, c9ed, ecaade2014_144b33, 8525, 5f85, 0d54, d4d0, 7927, 1be1, c253, 945c, deb7, 9730, 4114, ecaade2015_297t64, be52, d549, e1da, 0583, fccb, 17ad, f4ae, a2d0, ijac201412408d3, b0fc, ecaade2017_230xx, 6f50, f572, 70bf, cfb5, 9712, caadria2015_073g10, e672, b73a, beef, f968, 316d, caadria2017_081t24, 18ce, 5aa2, acadia17_127ee, cac4, 6b0c, ijac201412304z9, 8800, ba53, d3cb, 217f, 5d6a, ecaade2015_329n71, 90ed, ecaade2017_249c, sigradi2014_152u3, 498d, 9b80, ecaade2017_302ff, d3a1, 7b1a, 2db5, 2228, acadia17_89r, fc5e, e4f5, 2a51, caadria2016_601k25, c21e, 7282, 5bdb, sigradi2013_117, a0d7, 080c, e146, f348, d97b, 5882, c0b3, 2c21, e81f, 9d2e, ecaade2016_tkoh67, 424a, 119b, 0fdc, e36b, 0792, 46ea, 00a0, 764d, caadria2016_405o17, ijac201412203d2, 550a, 42ea, ddc3, e572, caadria2015_172k26, 0dbf, 5e96, e470, d220, 9a0f, ecaade2017_208i, 605c, a6b9, 9dff, sigradi2013_41t, 9055, 763f, ecaade2017_213h, sigradi2015_3.201v3, 4f15, ecaade2017_293mm, 3f69, ecaade2015_92y18, caadria2017_069a22, e482, d56d, ijac201614308v5, 75a9, 492e, 7eae, e852, 7ac4, sigradi2016_614t, bde0, fc39, de22, 4015, acadia14projects_229m, 0eb3, 624a, 9a18, 960b, fc93, fae7, 8136, 9d1d, aee8, b380, acadia14_311r, 7929, 00aa, 4254, b656, ijac201614207e12, ecaade2017_198uu, 37fe, ae3a, cb02, eabd, 9e16, f686, 90ea, e76b, 6c5c, f2b4, 2e68, d225, 2dee, sigradi2016_621dd, 3d1f, 3ae2, 92a6, e55a, 6e47, 9685, a6dc, 94ad, acb2, faa3, d67e, sigradi2015_sp_4.388y29, 79d0, d6ef, ascaad2016_037f14, 4955, 1fb6, ijac201412406f9, d71e, ecaade2017_031oo, 5a58, c72c, 5815, 75b6, 9d32, acadia14projects_291d, ac03, d2ad, 1de1, fcd2, 5b58, 9111, 6e4c, 2690, 6de5, db25, 8c3c, 1ee5, ijac201412301s6, 7795, bd5f, 2981, 5afb, acadia14projects_517o, 1d07, e719, acadia16_244k15, 8b6c, 2630, 88a9, 8607, be7a, ascaad2014_030v8, 12ac, a9f9, f071, 1612, 200d, ascaad2014_036h2, acadia17_127gg, 87d0, 1674, aee4, 8ef9, eb3a, ecaade2015_17g2, 30db, ecaade2013r_003c3, dccf, 7a76, caadria2016_881v37, 8c20, 9793, ijac201614101h1, c57f, 7050, ad73, acadia16_34j3, 1e92, cacc, 2206, 9ecf, 1ae1, aab2, 2ff3, 18f1, 304c, 02cf, 8eca, 88d3, acadia16_88e6, b6f1, 4742, 239b, ecaade2015_293g64, dc60, d078, 8e37, e385, 1321, 7f1c, ijac201614204c10, 4e39, 4870, 49dd, a9dd, f986, ed88, 8613, 0f8a, 065f, a9cd, acadia14projects_709ao, c4db, ecaade2016_242l64, ecaade2016_132z37, acadia16_124d9, sigradi2015_10.140f19, f4d2, fcb8, 13f4, ba51, 284b, acadia17_90ee, cdbd, a707, c628, ce6c, ce9c, bdb4, f90d, ecaade2016_213n54, a599, ecaade2017_098mm, fcbf, 7f94, 15b0, 8d2a, 369d, c049, b1d9, ccb8, b8b3, 1e62, 49cc, sigradi2016_592s, e570, 989c, 32ae, 995b, 1575, ecaade2015_227m50, a480, cd6b, 06f1, sigradi2014_157d4, 2ae6, 7f45, acadia15_483k21, 5126, 425b, f16d, 8d5a, 59c9, 0164, c533, sigradi2015_8.186h12, 7c7f, 974b, ecaade2015_61k12, adff, 29b2, f6e5, 9a69, 8ea0, caadria2017_021c8, 1b67, 9fac, ascaad2016_044u17, a236, acadia14_339ah, 0fd5, 169b, acadia16_362p22, d60f, ijac201513105c5, 7cc6, 3d4a, afb0, 4ee9, d2f7, acadia17_211j, 51dc, 2593, 3455, 5335, caadria2015_185j27, 8a3a, eeaa, 9388, ecaade2017_198rr, 6de9, 571c, sigradi2016_602yy, c530, 6636, fdcb, 66c6, 5785, 06b7, 57cc, 4030, sigradi2013_117h, sigradi2015_3.268m5, ecaade2017_099c, sigradi2013_117s, bfac, 1297, d391, b128, 4c00, 90f3, 68d2, b084, 4d0a, 3ccf, bd6a, 9d7c, de64, 135d, 557a, 28b1, ecaade2016_118g32, ecaade2017_037bb, 0751, acadia14_189at, da1e, 14a8, 6bee, 1353, 24a8, cbfc, acadia16_352u21, d4df, 1927, ddb8, caadria2015_170n25, acadia14_681ak, ascaad2014_014a8, b560, 336f, 98fb, ecaade2014_198z51, sigradi2016_637ee, ascaad2016_054o21, 7de9, c181, bf5b, ecaade2015_161m34, c39d, 1dd1, d57f, ecaade2016_129x35, ecaade2017_042w, 3dff, 4811, f4ed, a5c5, ecaade2017_195oo, 8d7b, d0f0, db7e, dd02, 8bae, caadria2017_124v33, 725a, 541f, 495a, caadria2015_164c25, 7ff1, 4a73, 575c, ecaade2015_138m29, ecaade2017_108e, 0f86, 4760, 6fea, a83c, 38b6, 5bf5, ecaade2017_156u, acadia14_691as, aaf4, 256c, 8200, sigradi2014_032h2, 9774, 4c53, acadia14_153h, 34b3, b33d, a71d, 14da, 8cb5, 0c29, 0de6, 9ad1, ecaade2014_111a25, ab7c, acadia14projects_267o, ecaade2017_256v, 77d6, 6a85, ecaade2015_206h45, caadria2015_208i31, 768f, b513, e7a2, acadia14projects_347ah, 2d2b, acadia16_424g25, 0489, e434, 9bd0, 635b, 8ed7, caadria2016_851e36, 6a5a, ascaad2016_018m7, 12a1, 1076, acadia14_719b, 5826, 11ca, acadia17_413ff, 8138, e679, 30d4, ecaade2014_023e6, f0e0, caadria2017_107y28, cc4e, caadria2017_105k28, 5e05, ascaad2014_035p1, 47e5, d907, 29be, caadria2017_056v18, 8ca6, 366c, ecaade2016_230o61, d006, 8c49, 36e6, acadia16_12d2, acadia17_570z, ascaad2016_022u8, fef5, dce5, 34d9, 21d7, caadria2017_043c14, acadia16_224n14, 3f2b, acadia14_281t, f89c, edf6, a08d, 57ee, acadia16_352r21, 8f0b, acadia16_280o17, ecaade2017_291k, 1910, 1b46, e567, 5e4f, 3685, sigradi2013_359e, 9790, d731, acadia17_678w, ecaade2015_229s51, caadria2016_135d6, 43eb, 2750, 22fc, 3927, a13d, ecaade2014_070j16, 4ff3, ecaade2017_268hh, 31fe, 5998, ascaad2014_019t2, 984f, 9996, 3696, 2138, 727b, acadia14_145aa, 7ede, 151e, d50e, b4a4, a6d2, 92ed, ascaad2016_043e17, 32e9, ecaade2015_53v8, 25de, 0a2c, 5359, acadia16_62g4, 13a3, acadia14_189ak, 9600, ecaade2016_118o31, 7c43, ecaade2017_155j, 33cb, 3204, 4c11, a2a8, ascaad2014_021a4, 7c12, 1602, 069b, 3e24, d36b, 8428, f358, c088, 5e99, 137c, ecaade2015_206w45, 0364, acadia14projects_145ab, 53ea, c567, 9250, fcb9, 390a, acf0, sigradi2015_6.183i8, ecaade2017_175k, 5616, ecaade2014_157f39, 8c59, c198, 5e34, 8c13, 0c52, 5c63, 3fd9, ecaade2014_140w31, ecaade2017_049pp, f1cf, f31c, 82af, 2f43, ddfd, ff3e, 3f4d, 13a1, 4435, 9b0a, 8465, b4e5, sigradi2013_52g, a6dd, 5332, 015d, 183c, 1b26, f54b, ecaade2016_063p15, f7b1, 958b, ecaade2014_153p36, 9e61, 8c7b, e027, 661b, 0829, ecaade2016_136r38, d800, 4c90, 08a5, 5227, 3275, caadria2017_129o34, 2d5d, e0f0, eccd, b38f, 8ef1, 090b, a334, b6ed, 443f, 6603, acadia14_427al, ascaad2014_026g7, 673b, a19b, 7e6b, 9610, 3fce, 5c42, f377, 241b, ac35, 8414, da40, bf00, b087, cb81, 2b81, 444b, 999d, 3372, c48a, 99b1, 45f4, caadria2017_134w35, f0bc, acadia17_678rr, ijac201614303f2, 6d54, c05f, c6ea, b7c7, 155c, acadia14_647az, fdb1, 0522, caadria2017_105i28, b7ad, caadria2017_015k5, f1f8, acadia14_479a, 4747, c6f7, 2682, 6c6c, ccf8, 1740, caa7, 3894, 74c1, ecaade2017_ws-archiedubb, 98f2, 4813, ecaade2014_221m56, 7792, a8ad, 9e2e, ecaade2015_118y23, 6a6b, cfa3, ecaade2015_17l2, 1df9, cd04, fc44, 815e, 9bd8, 37bb, ecaade2015_297b65, d60b, de31, acadia17_413bb, b0c7, 5a34, d673, ecaade2014_184i46, 0c71, 630d, 913a, acadia14projects_153al, ec65, 17f2, 1f16, ijac201614205f10, fde0, ascaad2016_010c5, ebb9, 59da, 3869, e499, c830, 9eb0, 0b73, 6624, 83a7, ecaade2016_033a9, 1931, b5c1, a9be, 8322, c565, 14f1, 1cfa, 4aba, 9270, c05c, 420a, caadria2015_157u24, caadria2016_135z5, acadia15_469s20, abeb, acadia15_343r14, c1e6, 2f1d, sigradi2016_364mm, a6ed, acadia14_579h, 5971, e9ec, b4b3, 4058, 0b74, 9223, a14f, ecaade2016_217n56, 8162, 7d51, ascaad2016_003x1, e51f, caadria2015_012f2, 0736, 68d4, ecaade2017_112zz, 4c5b, ede6, 63bb, 8a0c, 5d35, ecaade2015_15y1, c630, ca76, cf55, 7f99, 71b0, acadia14projects_145n, df49, 6704, 8c07, bb66, 5547, cc85, caadria2017_104s27, ecaade2017_101v, 767f, a97e, 3c76, 8cdd, 344f, d737, f222, acadia15_497s22, 637c, 4d09, sigradi2013_222, 9b2b, ecaade2015_211x46, 57f2, b296, caadria2017_027v9, d431, 70a8, ecaade2017_053g, acadia15_395c17, caadria2017_118r30, a8d2, 1548, 75e6, 2246, 0385, ecaade2017_172x, 55c5, 463b, 1416, 8f42, 1e91, 72d3, aa0f, ecaade2015_307m67, 7a70, 9d29, b3ab, c753, c519, dc43, c0de, ce97, 34e1, 00a4, 768c, fcec, ecaade2017_210z, sigradi2016_690c, 2e67, c674, 88ad, 570d, d191, 3d9a, a5d5, ecaade2015_215o47, c7c4, caadria2016_589a25, d1d3, e3d2, 1783, 737c, 2a0c, c7e2, cbdf, sigradi2013_215d, 554c, c36a, caadria2017_086l25, 4920, 2caa, 0049, 36d0, 1cd6, d925, 0bd4, b3db, 8deb, 92eb, 9a17, cc09, acadia14_463az, sigradi2013_234d, 0460, caadria2016_291e13, 05f9, sigradi2014_084w7, 5ee7, 3d97, c972, 0cfe, ecaade2016_033e9, 5b0c, f2b7, 8d41, 1a5d, a10d, d168, c602, 65d7, acadia17_296x, ecaade2014_024m7, f913, 9b0b, 27ab, sigradi2016_383hh, 4441, ecaade2014_024j7, acadia17_296aa, a82c, e8db, fc74, 10c4, caadria2016_861e37, a339, sigradi2015_7.203k10, 273c, 1aed, fe80, 280a, 3064, 2c33, ecaade2017_213l, 58f4, cd53, 65ea, fdd4, 9ff8, 0074, c13c, sigradi2015_4.52k6, 10c9, c389, 0d60, ede1, 3e9e, 1540, b0b1, acadia15_263f11, 265a, 173d, 138f, d38f, ecaade2015_115a23, 76c7, ea53, 4a5b, 3888, caadria2017_030c11, 7831, efa2, 7178, 30f2, e2fa, 9bcf, aae4, sigradi2015_3.111w2, 2d4d, ecaade2015_27o5, caadria2017_080g24, acadia17_598zz, 594f, 203c, ecaade2017_038nn, 4622, e670, 0439, 99b9, eab6, 8445, a30e, f440, 0773, 5bc3, 8df6, acadia17_403v, ecaade2014_020m5, ecaade2017_301f, 90df, ecaade2014_133u29, bf92, acadia17_551xx, 674c, 1276, da1b, e357, ecaade2015_11f1, 5fa6, b996, 3239, ecaade2015_11c1, 8852, ecaade2014_060z14, caadria2016_383t16, 1c26, sigradi2014_074t6, bf66, b89c, ascaad2016_039r15, ecaade2014_152h36, dbeb, 45e6, 662c, 1a64, 99f1, caadria2016_539g23, 991a, d7e8, 6435, e95b, caadria2017_145d38, aa89, e9fa, ca41, ecaade2016_mrth66, 35a7, 694c, 6803, cc41, ijac201412403v6, acadia14projects_131ap, 1db4, 8b47, 728b, 8ac1, caadria2016_507h21, d003, f81e, 9768, 05c2, e6a6, 4a2c, acadia15_323k13, 2b03, 46e1, 2de7, e464, 9ef6, b6c7, ijac201513105y4, 9ed0, ecaade2017_138q, e2d6, ecaade2016_013l3, bdfa, b950, 5ded, 2f06, c625, 29ab, 7a8c, 7edb, 7c1f, 7bee, 2d98, 81d1, ab79, 5df9, fd71, e60d, 97c0, 5191, 8a37, f0cc, 65ed, acadia14_339al, bcd6, ijac201614105z4, ascaad2014_008r4, 026e, 366e, 0b7f, 849a, ab01, 4f4b, b502, sigradi2013_359h, a732, acadia14_339az, 15ce, a005, 3a21, 5ef8, 2424, c380, 100f, 5da6, ijac201412307f3, 6444, 8de3, d41e, 7f62, b6e0, 17f0, d52f, d870, f936, d69c, 2188, da0e, b42d, 2087, b3b8, b924, 91ba, sigradi2016_560bb, d746, d663, 2b32, 73f6, 0dd3, 44cd, 7bc9, afd0, 7473, caadria2017_016f6, acadia17_307dd, fe40, 5054, 0cde, 2be4, 7b50, 53be, ecaade2016_203g53, e548, b843, ecaade2016_123d34, c540, f26e, 90f1, acadia14_681an, ijac201513202l6, 1153, f12c, f14d, 930f, 61cf, fed8, 6292, 4b5e, ecaade2017_057bb, d00d, 2310, 24ae, ascaad2014_016h9, 268e, dc58, 0083, c172, 8540, sigradi2016_814f, 3043, 88ca, 7afe, 841f, 7c60, 8f29, 2531, ijac201412403z5, 700f, acadia15_47g1, 5e59, fb6c, 32fb, 60e4, ac95, d88d, 66f0, 8953, 6bb1, 1c16, 7d81, sigradi2013_41e, acadia16_214y13, caadria2016_229x10, 4eee, ecaade2016_230y61, d0ee, f280, acadia14_435ay, ecaade2015_138d28, 0526, d500, fbf4, 3b93, caadria2016_013o1, ef0b, fb36, 9364, 5fb3, 6478, d9c0, 9065, 00f5, caadria2017_122u31, af8a, ijac201614405u3, b61a, a32a, ecaade2016_058v14, a5c7, sigradi2016_777bb, ca1a, 0444, 14a0, b4c4, 6cd3, cfcc, adf1, c43c, 3f29, a634, c0fd, 0576, caadria2017_021d8, 75b4, 9fc4, e03d, a94a, 3de2, b7f9, e1fb, edbf, cd7b, 0ae7, 8855, 5022, d01f, caadria2016_611v25, e02e, a8fe, 6ebf, a937, 597f, a49d, 2891, sigradi2013_226t, ff7f, a9a1, 1260, f620, 0fc5, e4a0, 5d0b, b624, a53c, ecaade2017_301y, 9559, fe68, e931, f29d, 4c3d, ecaade2015_37h7, 73eb, 225d, ecaade2017_156v, bc37, 7a57, 99ed, b9dd, 3cec, dc5f, e078, ecaade2016_025w6, ecaade2015_284b62, a772, 182c, f92e, 4543, ecaade2015_53e9, ecaade2016_mrtb66, 18fd, sigradi2014_232s8, ecaade2014_010m1, 8ca4, fb3e, 72dc, 6706, ecaade2017_248vv, e258, 3856, ecaade2015_164v34, 1d1f, 8420, sigradi2014_239w8, f2bf, 183f, caadria2017_052z17, ascaad2014_016i9, 3f36, ecaade2014_208c54, 2bac, sigradi2016_363dd, e3fc, 77e0, c097, 4011, 80c7, e922, caadria2015_014l2, 4eec, acadia14projects_517s, 73a3, cea8, caadria2017_016d7, ecaade2014_029y7, 5928, ecaade2014_044w10, 22e9, 3698, 90e5, acadia14projects_555h, b187, f433, b798, acadia14_375ax, sigradi2016_777hh, aff9, a494, 5364, c6e2, acadia16_382d24, e0a9, dd85, d049, 9375, c206, ascaad2014_033c1, c56c, 2280, 4f8c, caadria2017_163a41, 0ef8, 102a, acadia17_391xx, 6aa6, e1d1, 3bfa, 5960, 8db5, fb41, acadia14_531v, 2782, 493f, ascaad2014_013s6, 7d3b, caadria2017_124p33, ijac201614208i14, bf34, 76cd, a139, 46ce, 3029, ijac201614101d1, b3ef, f6dc, 33b1, 1b04, caadria2015_031o4, e374, 70a3, 49bd, ab4e, 9224, 2574, ecaade2017_100j, 73f9, caadria2015_081h12, sigradi2013_30, be6a, caadria2017_016o6, 713c, c915, acadia17_520j, 8ed9, 39ed, ecaade2014_052h12, 9d2c, ecaade2016_083b24, 1990, a3af, c5ff, 0b2a, 8e23, ecaade2017_018bb, ffeb, 574d, f5e3, bb8f, caadria2016_673c29, ed21, d970, 2bfa, 91cc, 34ac, ecaade2015_217v47, 865a, 5e37, beb0, sigradi2013_397e, 452b, f0c4, 22ea, ecaade2015_110g21, ecaade2017_215d, c1dd, 7618, a5c6, 44ac, acadia15_451v19, 03b6, bcfe, f117, 9970, ade4, ecaade2014_016a4, 598a, cf57, sigradi2013_248d, 006d, b227, 5c8c, 96ad, a349, ijac201614404b3, 3563, 7a95, sigradi2015_6.151d8, f462, caadria2017_113v29, acadia14projects_237ax, c392, acadia17_168zz, 5f2f, acadia16_372h23, 4e4e, 31f4, 2e42, 9c01, b81a, acadia17_81h, 679f, sigradi2016_515l, d2ab, ecaade2014_180d45, caadria2015_014z2, 4d06, sigradi2014_345g9, e138, 82e2, acadia17_413z, 2036, 3bc4, 88c4, c0c6, c7f4, f284, b919, 29e9, f1d3, ecaade2016_026u7, 5efd, 1827, 29de, 8132, 8b43, 8e1c, 19f1, caadria2017_015x5, ecaade2016_021w5, ascaad2016_056h22, 10fd, 5e93, cbe3, f22d, caadria2015_078r11, 21ab, e4fe, d480, b78d, 6b3f, 8767, ecaade2016_230e62, af53, acadia14projects_463r, caadria2015_004g1, caadria2015_061b7, c6f8, ecaade2017_080gg, acadia14_661d, fed1, 1334, 5619, 0b26, 6bf3, 0c47, 1bf6, 212f, a079, 629a, caadria2017_149i39, 720e, 1b84, f9c1, caadria2016_611u25, c2d0, f649, 2bb0, ijac201412403m5, 20cb, 0ee0, 97a0, d517, c33a, a3db, ijac201412403a6, ecaade2015_53l9, 6596, 773f, 0a45, 838a, 3328, 73a1, d91d, 7001, 87dc, b972, a8c6, c921, ad2d, ecaade2016_042t11, 8a88, 1e42, 9cf9, c5de, 81ea, f42c, d7e3, 68a8, 67af, a65d, 8ed2, caadria2015_156h24, db65, caadria2017_051o16, 3ec1, 3ab1, 599c, ascaad2016_045p18, 7a5b, caadria2016_579n24, e59d, ecaade2015_175o37, 953b, caadria2015_150a24, ijac201513202k6, da0a, 1c40, 03f9, 62ce, 1894, f258, c290, d98d, 8c00, fbc5, ecaade2014_151c36, 6d9c, f9d3, ecaade2014_092a22, 2490, 1830, 7550, a81d, 720f, ascaad2014_005b3, c1f4, 4932, e186, 8903, 12d5, ijac201614208o13, 95c2, 0c64, e89b, a2d6, caadria2016_745a32, bd4e, 903f, 0926, 985f, 6cd2, 5589, ecaade2015_33f6, 7ba3, 1de8, 4271, 8fb4, 80c0, caadria2016_073u3, dbb8, caadria2016_559y23, c68f, 2769, 45fc, ecaade2017_jgoj, 6cdd, acadia16_196b13, 0f3a, 4db7, ecaade2017_152ee, 8853, f0dd, ascaad2016_047z19, acadia17_413q, 2117, ecaade2017_215bbr, 3f9f, fa32, bf31, ac9b, ec90, d171, d8ed, 59c6, 8787, e070, 734a, 3979, ecaade2014_057j14, ecaade2017_017p, b75f, b6d3, ecaade2017_164t, 5d8b, sigradi2014_265m1, ecaade2017_072e, 6a1a, 67ee, 717a, fc22, 6dfd, ecaade2016_106n29, 38c1, ecaade2017_195nn, bc2b, d4cf, acadia14_435an, d1cd, 1c95, ijac201412205a4, cd6e, 9b16, 9cbc, f372, 2ce8, e2ab, sigradi2013_226u, ba98, 477d, ecaade2017_027zz, af5a, 1ab2, ijac201614303z2, fb01, ascaad2016_013x5, 23e5, 381f, e683, 8676, 5c17, eee2, ecaade2016_208x53, ecaade2016_042z11, d558, acadia14_549z, 5033, 8b96, 09c6, f389, sigradi2015_10.140h19, 959e, 719a, 4d3b, 9d26, c6ef, acadia14projects_609au, cffe, 79e0, sigradi2016_364kk, e0c6, b9a3, 64b9, 137e, 82bc, 41e3, af9c, 34d3, 7754, 3f4e, 52dd, fa95, 0bde, 8388, ecaade2015_114x21, 92c2, 4bbc, 0d17, cb29, 958e, ecaade2015_205x44, 1535, acadia14projects_63am, 33e8, ecaade2013r_001p1, abd2, c6b2, 1577, 3162, f7af, fb10, 2a95, b7c3, 67f4, 25b8, acadia15_407z17, c7a4, 8ac4, 89bf, sigradi2015_8.186c13, d238, 935c, ec57, ecaade2016_158j43, 9ea0, b38a, 5780, 80d0, 7d56, 1a00, c039, 3207, 3bf7, d740, e2fd, 4f82, ca0f, ecaade2015_229x51, a0c4, 34c6, 54fa, caadria2017_142d37, 30d6, 30d1, caadria2015_065a8, 9821, fe21, 04b5, 685c, cb30, 035d, ijac201614208x13, d808, 6c52, ecaade2014_202s52, f9a8, 68c0, d43e, f80f, db1b, ecaade2017_151q, 2eeb, f5f3, e6c4, 8a6b, 98c6, 8ecd, 81b9, a332, e2b2, e541, 3014, ecaade2015_297f65, acadia14projects_267p, c2ce, 25c5, ascaad2016_038p14, caadria2016_023p2, 273a, 5930, e562, e1c5, ascaad2016_007m3, e2a4, 4f1c, 6c4a, 0474, sigradi2014_049l5, a276, 34db, 3637, 0094, ecaade2016_154r42, 071e, 8def, 8d72, ce37, cf88, ascaad2014_008x4, ecaade2017_089ff, ijac201412404u7, ecaade2016_243y64, 8981, acadia14projects_153ao, 129a, ijac201614306u3, 3172, 8e5f, 3977, 9358, 2f8b, 757d, 4de6, eb4d, 260b, e771, 2a2c, fb7b, 78e4, 5792, f7b0, 0381, 1f94, acadia16_72e5, 9f67, e2ac, acadia15_203k8, 17eb, dc67, sigradi2015_6.387j9, caadria2015_073f10, acadia17_230qq, fb3d, 0335, caadria2017_145a38, 0cc6, ijac201412408i2, acadia16_62u4, 5371, fcc8, 90f8, 184a, cc79, 3e73, e064, ecaade2017_309ss, 21e8, 1b27, e075, ecaade2015_196f42, 0caa, 10b2, 124f, 05e8, ddd3, e5aa, 034b, 5a31, 8406, d29b, caadria2017_048r15, 9e05, caadria2015_218v33, 19b1, 64c0, b595, caadria2015_072t9, a629, 5c6c, 39be, e5ba, fd6c, 07a5, 9ecc, b877, c458, 2254, d207, 5952, a7f4, f4e0, d92b, caadria2017_165j41, fe03, a8a1, 2705, fa5d, acadia14projects_311x, 7336, a091, 06d1, 6689, ascaad2016_046s19, ijac201513201c6, fd49, ecaade2014_192i49, 64d5, 8a91, 7d43, 5c84, b2b5, fc64, caadria2015_061g7, 2927, 3cfc, acadia14projects_389a, e597, acadia14_375ay, 2796, e972, 8381, 9abc, 0e6b, d502, 3e83, 31dd, adca, ecaade2016_127z34, ba5d, 8e2c, e760, aa8b, 67fb, ascaad2016_057z22, a39d, 6759, f49a, sigradi2015_11.165z25, 2c01, de20, ecaade2017_112xx, 2114, 3039, fbee, effa, 19ab, 90ce, ecaade2016_095c26, sigradi2014_015e1, d009, sigradi2013_138o, ecaade2014_233n60, 57a3, 1e54, bb62, 917c, 58dc, sigradi2015_4.219t6, d54b, ascaad2014_001a1, a924, sigradi2015_8.186e13, 828b, 03c6, ecaade2015_81n15, bf71, 80d8, 3294, 7d4c, c4cb, e872, 61c6, ecaade2016_217u55, 6fb6, b5c7, d392, 5b9c, deb0, f8a0, 66d0, sigradi2015_6.387u9, abe6, 2f5f, ecaade2014_024e7, c8b4, acadia14projects_671s, b1a9, 336c, ecaade2016_108r29, acadia14_609an, 56f2, de2f, ecaade2016_234x62, acadia14projects_117f, sigradi2016_817h, bae7, acadia14projects_365an, 7e93, ascaad2014_014g8, 94cc, 5f06, 99c1, ecaade2016_168f48, d596, a1a6, 9279, 9d23, dfe8, 2ec4, b594, 1e26, b6fd, ecaade2013r_009l6, 2c22, 1e5d, 0ab0, da7e, c9df, c659, acadia16_308v18, 21af, 76d8, d5c6, d728, caadria2017_009p4, 1a38, acadia16_224c15, a9f4, 4c15, 9b7b, a5c9, sigradi2015_3.345z5, 21ee, cc59, ecaade2015_143m30, b9e9, caadria2016_703m30, f854, dbaf, 2dd1, e5ea, 72bc, e997, ed0b, 6f68, 5dff, caadria2016_415u17, e202, 4610, 188f, 8972, ecaade2017_230ss, 9256, b07d, c931, sigradi2014_289h4, 5720, d7f6, ed50, b520, 51a6, 3b1a, cc29, 9a30, 5a49, 4203, 9d6d, sigradi2013_155g, sigradi2015_1.288c1, 911c, be36, ecaade2017_146jj, 11aa, acadia17_230h, b095, 7e42, 4dda, e27d, 1787, 7605, 491a, 9652, f23d, 4d94, 2b18, ascaad2014_030b9, ecaade2017_049qq, ijac201614206c11, caadria2016_073d4, ecaade2014_030k8, ecaade2015_235m53, 5f60, 0809, ecaade2014_112h26, cad3, 2da4, 5f41, ecaade2014_016y3, caadria2017_023w8, e816, 4a0d, 27bc, c127, ascaad2016_036c14, ecaade2014_086n20, caadria2015_226v34, ijac201614405l3, caadria2017_118x30, e950, 9f02, acadia15_483o21, f71d, 2f73, 5a5b, ecaade2014_240h62, 3b51, f5e0, f397, ecaade2015_194b41, e8e0, d298, caadria2017_063a21, 29f4, 1b51, 25e0, 90fc, 7e30, c45f, b8d5, fbf7, 752c, 6acd, 3762, 7fc3, f93d, ecaade2014_066m15, a10b, 06fa, 817f, 954a, sigradi2014_103x8, ecaade2016_007k2, 186a, 357b, 9483, 7114, d15a, d08b, 6017, 3930, 55e3, d1ad, acadia14_229m, 4174, 2c8d, sigradi2013_295e, acadia14_539aw, caadria2017_183w43, 8425, 0853, 6a0c, 9922, 0898, 2c0e, ecaade2015_180x38, ecaade2017_291x, cd2e, 6f65, ff7b, c9be, 962f, de03, 4965, 698c, 4117, d4d6, ecaade2017_229gg, 30a6, e80c, ijac201412405n8, a244, b16a, 813d, 2570, 6f53, 46c2, ijac201513101f1, 3812, a78d, ecaade2017_301x, d885, 2207, 3266, 10cd, sigradi2016_356e, e101, sigradi2016_625qq, bce6, da80, 4154, 7548, 6451, ecaade2016_223i59, db72, 0bb6, cb56, 966a, ecaade2016_075e22, ecaade2016_113e31, caadria2016_425c18, caadria2016_601j25, 0c8f, 606f, 702a, 0b0d, sigradi2013_248e, 7a63, 331c, ebc9, 6a11, 5af8, f31e, 71ef, caadria2017_158d40, acadia15_311g12, 01fc, ascaad2016_006j3, 5d85, 4b35, f617, fecc, caadria2016_559w23, 3080, 2583, acadia15_451u19, 6a84, bc85, 8ead, 2cfb, 14b7, 4922, a998, ascaad2014_037n2, 1987, c5fd, bc3f, b812, ecaade2016_074r21, 28bd, 9f18, 9eb2, f35c, c783, 545b, 8944, 0b3d, ffbf, 3941, 7534, e221, 0b8b, 8ffd, acadia14_619an, bce2, e1e1, 2d94, b112, bab3, ijac201614204w9, ascaad2016_052k21, ecaade2017_050c, ecaade2016_171f49, acadia14projects_53j, 5ed1, caadria2015_072o9, acadia15_185n7, sigradi2016_815ll, 30ac, 2ab4, 07cf, 13fc, ad64, 8868, ecaade2015_230p52, ecaade2017_169tt, sigradi2016_385oo, f508, 6d78, ecaade2016_057t14, 131d, ecaade2014_065a15, 0145, 15b4, dfc3, 0885, 7a9c, 0ec6, ijac201513102v1, 06f9, ecaade2014_185s46, acadia17_201e, acadia14_609ai, 2a86, 8edc, 90b3, 309b, ce7f, caadria2017_123c32, b47d, ijac201412207g5, 42d3, 5472, ecaade2017_087n, 0562, 0fab, 4cad, a625, acadia16_24p2, f70d, cbaf, 9cd5, acadia17_316uu, sigradi2013_138m, ecaade2016_223e59, 6375, ecaade2014_176a44, 07f5, acadia16_184z12, b2be, f31b, bff9, 8368, acadia14_627am, 0187, cb19, 86f4, 818c, c5bf, e1b8, caadria2016_477b20, c21d, sigradi2014_192p6, 8a84, caadria2016_745b32, ecaade2017_021f, 11b4, 7609, ecaade2017_173ll, 1201, c317, 5fb6, ecaade2014_233k60, 7fc0, dc99, 1e43, e510, sigradi2015_8.81v11, 9ef4, c319, ba4c, e66d, 8a3d, ijac201614308p5, 3710, 487d, 430d, 1b95, 353e, 8b7a, 61f2, 5ac7, 116e, 5312, caadria2016_569c24, b336, eaaa, 7662, ecaade2015_28z5, aa6b, d140, f50d, ecaade2014_022a6, e3d7, edd5, 13e6, bbf8, c279, 089d, 1135, 660e, 47be, de63, 0815, d79a, 80e3, acadia15_137h5, 275f, b5bb, 6984, 3211, 3179, 5206, 223c, 009f, d7d8, a9e5, ecaade2017_269mm, 0d2f, ecaade2015_284u61, 92c0, ff03, 942c, 050e, 627c, caadria2015_061h7, 08fa, d9f8, 25f3, 59b8, acadia14_375e, 4e0e, 93ca, caadria2016_085e4, caadria2017_056i19, 518b, f8a3, ec97, ecaade2017_098nn, ecaade2016_078k23, 3582, 2170, 00a9, bea7, ecaade2016_185h50, 991b, 6818, caadria2015_086o13, 4470, 49c0, b33f, 4ad9, ijac201614407s4, 6dc4, caadria2015_130z21, 36cf, e04b, acadia17_201ww, 2df6, ijac201412303j9, 2910, 5f86, e2ba, f308, aa93, 30b4, 7d07, b143, 8380, acadia14projects_365am, 057a, acadia14projects_619ae, dbc7, ecaade2014_086v20, ad88, 6f01, 42d2, 989b, 7ae9, acadia15_243w9, ecaade2015_144g31, 29a9, 9e7b, fd9e, bb2a, b193, acadia14_267g, ecaade2014_023x6, 7219, 8e4c, 22b2, caadria2015_023z3, 5e08, 2947, 16cc, ecaade2016_006n1, ecaade2017_059ll, 093c, f59e, caadria2016_487u20, 6b69, 8528, ecaade2016_191b51, b6f7, cbb1, 8778, 004d, c4e7, 76b7, caadria2015_064t7, 6cc5, 0d44, 8ce0, 9a36, ccdd, 3e7b, 1006, f881, fcc6, 1fc8, ijac201614102g2, b726, bdae, a120, 5a16, e71f, cee5, ecaade2017_013ss, 085d, caadria2016_135b6, 15ba, ecaade2013r_017c9, acadia16_344i21, 0996, 41f6, ecaade2014_010j1, 3544, sigradi2015_10.377r22, bb92, ecaade2015_113k21, 7e47, e076, 13c4, ecaade2016_021f6, 9276, c202, d600, 063e, acadia14_23ad, sigradi2013_342t, 8a9c, 251f, cdc1, 059e, ecaade2017_091qq, fd94, bb9e, ecaade2016_089b25, 482d, 3b83, 8c01, ba61, sigradi2015_3.394e6, c4a7, 9e74, sigradi2013_289l, 5407, 20c5, d7e9, acadia16_124g9, ijac201412301o5, 0f8e, ecaade2017_099xx, 98f7, 8462, 68c6, caadria2015_157s24, 582a, 89da, 3776, bc7f, 58b8, 44d8, caadria2015_087n14, 84aa, 4390, 64ee, 965d, 7544, f631, 825f, f656, 1a5e, ecaade2014_133y29, 8bc4, 4b6d, 6085, 4f50, 7681, 18b0, 0398, caadria2017_021f8, 0b6d, 8bb4, ecaade2017_027d, a565, c3ee, 7a6c, db77, 8fd5, 50af, 6a5c, sigradi2014_178k5, a00b, 3dec, acadia16_106l8, 9783, ac9f, ecaade2017_059oo, 71dd, 45be, ecaade2016_128h35, ecaade2016_102f28, edd4, ecaade2014_153o37, 1f74, 023b, 4069, 680c, 67b5, ecaade2017_244oo, ecaade2015_119e24, f6af, 3518, acadia14projects_167aa, 38c2, deb5, 3f00, d0c7, 205e, 95a9, acadia17_201yy, 5951, 60b9, 7452, 3331, acadia14_267l, 67ef, ed24, c73b, f0ef, 5839, 4ebd, dc07, caadria2017_142y36, 43b5, 40c4, d33c, ecaade2017_208o, add1, 489e, sigradi2016_583yy, 5912, d8a4, ce43, 247c, 4d1d, 33d5, caadria2015_048u5, 0d9f, sigradi2015_8.264s14, 27d2, 3076, 5d71, 711d, ffe8, 0f58, 9b45, sigradi2016_534xx, ac84, 92e9, b652, a95a, 1412, acadia14projects_627at, 8f62, ecaade2017_256kk, 6499, ecaade2014_078r18, d10a, c281, 49de, 1d65, 1d22, bb54, acadia16_382w23, 4b64, 9e0a, d333, 2d2a, 8fe9, 6b9e, 6867, 171b, 4150, 03da, acadia17_26e, 7307, c3ff, 08f0, d092, 9293, d090, 6ec5, ecaade2016_095a26, acadia14_145s, ascaad2016_047u19, e664, 4d66, 0735, 6f7d, acadia14projects_145ai, af23, aabf, 5a3f, f7a3, fa50, bbba, a66f, 0334, dfc8, 9676, eddf, 5e5d, 2fa9, sigradi2015_4.52j6, 8053, fcef, 2e98, 7999, 6075, ba86, f61c, 1b5f, 24d9, 4cdb, sigradi2013_100, 9ee6, d56b, 3f39, 086c, c9a9, f724, 1960, 6132, 3baf, 6db2, acadia17_338gg, d3c2, 1809, 7a7f, ecaade2015_230m52, 633c, 26ca, ascaad2016_015o6, 6887, 6b6a, cfbe, a1ee, ddbe, 53c6, ecaade2015_246y55, 5b13, ecaade2015_129o25, 6814, 1719, 50c9, 22d6, ae6f, d50b, d4ac, ecaade2017_140ee, 796e, 85c0, 3ead, 2567, b092, 99f6, 3ebb, 14a7, sigradi2013_98z, ecaade2015_227z49, ecaade2015_317e69, 8347, 6d63, ascaad2016_023d10, ecaade2014_012u2, d996, 7117, cd3a, 6186, bdaf, bad5, 5f7f, ecaade2017_071xx, 3af3, 93d0, 90d4, ascaad2014_026u6, d52c, ecaade2017_061c, 4489, 047e, c1ca, 83f6, dd56, ecaade2016_071i19, 2318, adc2, 50e9, bfdf, 61f4, 9f9b, 88f0, sigradi2015_10.267r20, d556, 4686, 54e2, sigradi2013_275e, 8669, 4d8a, caadria2016_851x35, 5234, bbd3, 0a68, sigradi2016_408cc, ijac201412403t6, 3c29, 9ca0, ad21, dce8, acadia17_231u, ecaade2017_152uu, 333e, ba7f, 2438, 6a0b, cc69, 5233, d2fc, 1e61, f63a, 9280, ecaade2016_016k4, 90a6, fef3, 3aa7, 9642, acadia15_407j17, f417, 041c, 9e8d, ijac201513104x3, cf69, ecaade2016_038j10, b76b, 92e7, acadia17_520h, edf1, 85cd, ecaade2015_17k2, b801, 1ea3, ecaade2017_071mm, 2e62, ijac201614104e4, fa70, ijac201513201e5, fb33, 59a0, 6ddb, c618, 9b92, ecaade2016_234y62, 8a32, 4b3f, 3d8f, 9688, 9ac0, acadia17_648vv, f6ae, bd20, 6e19, 57e2, 9ff6, 81e2, 2c97, acadia17_211l, 75f7, 9a89, 098d, acadia14_53k, f88f, e4cf, 6580, 0ac4, 1716, 094a, 2307, d612, 8f05, 3e7e, 1ab6, 4452, 11c5, bb9f, e175, caadria2017_129u34, 0c55, d089, 4ca8, ecaade2014_044e11, ascaad2016_025n10, e7b9, 4adf, e06c, cfe8, 809c, a2a9, cfe9, acadia16_224a15, sigradi2015_9.152b17, c17a, 9eb6, 9f4d, caadria2015_185p27, acadia14projects_627al, 35ba, acadia14projects_463n, 3a18, ecaade2017_056vv, 7019, c06f, a3dd, ecaade2014_153z36, 2b94, 03cb, ecaade2014_237x60, 3c11, d056, 8f39, 069f, e0f2, 0115, a8fd, 7221, 1803, a727, b9e3, ascaad2016_035y13, acadia14_427ap, fd59, 0ab8, 4376, c896, 3a8f, 251e, 2ed9, 3afa, cdf3, sigradi2015_13.316c29, 05aa, caadria2015_130n21, c419, d82f, caadria2017_124a33, ddff, 8376, aa43, 1d82, c3aa, fafd, 7180, e9b6, 9188, ecaade2015_205d45, 6aa2, c85b, acadia16_460z26, a66e, 8d9f, 506a, 6253, 3b6e, f094, f2df, df32, f5c0, 1f2f, 89f7, f1ac, f3ad, eff9, acadia14_301ax, 59fd, be90, 9350, ascaad2014_036g2, e16e, c81b, c4de, baab, ccd0, ed63, 0f88, 4486, 6c28, 2df9, 0a96, 2dc7, ecaade2017_215uu, ed3b, 04fa, 525b, 183e, 9e35, ecaade2014_239o61, e00d, 531c, sigradi2016_732n, c05e, acadia17_257c, 4d07, 96e3, 22f1, 28e3, sigradi2015_10.220c20, 1ed8, ecaade2015_317f69, 804f, d523, f100, 079b, 0f0f, 1b78, 9883, ecaade2016_128l35, 3187, 7fe7, 8848, d3cf, b588, e524, ecaade2016_bkoh65, ecaade2015_18a3, acadia15_123j4, acadia14projects_627ay, 57b5, sigradi2016_400m, 3199, f564, abdc, 8d4a, e1df, caadria2016_703o30, ecaade2014_175z43, 9137, b1f4, e78f, 9b9e, acadia14projects_167t, 69d8, c9fb, dc48, a544, a374, ecaade2015_287o63, 23a5, caadria2017_134a36, sigradi2016_710kk, acadia17_560m, 26c5, 87de, f2eb, 4c24, e917, 47f0, bf05, 218a, 09cd, 2078, 7686, 476e, 9289, 6aad, 7ef5, 4d15, 0cbf, c2fc, f074, 831d, 514c, 580e, a586, 0c8c, f05b, acadia14_609ah, 9b64, feca, cf02, cd5d, 45f1, acadia14_301i, ecaade2016_021d6, 247a, f679, a857, cad6, ascaad2014_033f1, 6ea3, 5145, 0a1f, 8c28, ecaade2017_019ff, f477, d54c, 092b, fb14, e447, 569a, b2da, d185, 2cba, 31b8, 9b21, f9b6, acadia14_365ap, 80f8, 804b, 18dc, 0de5, ecd2, d485, 9e88, caadria2015_150y23, 022c, 1763, 7375, d0aa, b71e, b29f, 423f, d741, ecaade2017_203q, 9d85, ecaade2015_205f45, 0718, 38fa, ccc1, de15, e33e, ecaade2015_246z55, 5316, d15e, ea5d, caadria2015_099r15, acadia14_619af, 800e, fe6b, 27b7, fa2e, 2c77, ecaade2017_130qq, 7b18, a176, 22a5, 3a26, sigradi2016_655g, ecaade2014_066s15, 8d36, c805, f9d9, bad1, ecaade2017_164y, aa9f, sigradi2016_773x, 8580, cbad, 5b5a, 16d5, 1ebb, 7de8, d369, 160d, 38a8, caadria2016_249h11, 2db0, b20e, 351c, ecaade2017_169ss, 9a31, 72ec, 5b91, 45ec, 59b4, 112d, ecaade2015_100v19, sigradi2016_817k, 2cf1, b83e, 38e5, 3afd, b1ce, 0d31, ascaad2014_014i7, 3866, ascaad2016_030g12, c8fa, 8a5a, 4cfd, ea49, acadia14_375f, f7c5, f88b, 9f43, acadia17_473h, ff1e, 48a5, caadria2015_188y27, 8659, ijac201412305i2, 611a, bb86, 9612, af9e, ecd3, 4062, f3ab, dde3, acadia17_220u, a465, 25cf, 33f3, ecaade2014_152f36, acadia16_72g5, 6b27, b6e8, 4591, f4c4, 4a06, sigradi2015_3.65x2, f472, ecaade2014_071x16, 4480, caadria2016_003d1, 9ba3, c63e, ecaade2016_224t59, 3cae, dbb0, b1b8, d5b7, sigradi2013_42p, 89c7, ecaade2017_169uu, ecaade2017_066s, caadria2015_226o34, 8e4d, 337a, 1c77, 4329, ecb5, 6e9b, da64, ecaade2017_054rr, e655, sigradi2014_279y2, 7089, ecaade2016_166k47, 4cd1, eea3, caadria2015_124b20, 4e1e, 9bc0, 125e, 2463, 1ae3, sigradi2014_128c1, 3f01, fe34, 2516, sigradi2013_313r, c364, 4f97, d44e, ecaade2017_274u, bb7d, ecaade2017_133l, ecaade2017_215jj, 4547, acadia16_270v16, 6465, 72b0, acadia14_565ai, c987, 4806, ecaade2014_163j40, e4d7, c7b4, 028c, aa2f, 7886, db07, 8554, 5948, dea8, 4302, 49c3, e11e, 4181, 737f, 3ed4, caadria2016_819x34, 4595, 5eee, 703a, 526b, ijac201412402o4, 61b3, e7a7, d6bc, sigradi2014_140n2, 596b, ecaade2014_112d26, 3aef, 13ed, 595e, a0bb, 98da, c9c5, 1254, 188c, ecaade2016_190z50, 2337, 1fa5, fae5, f719, 9c5e, 9dd6, 9adf, 7017, 3b52, sigradi2013_280r, b1f8, 50c5, 2c52, 81f6, ecaade2017_039a, ecaade2016_068k17, b53e, 4d63, 747f, 6e4f, ddf6, ecaade2015_233e53, acadia17_90tt, 40d7, a6a8, 9e08, 0e5f, 31a8, acadia17_290e, 1bb6, d618, 292c, 74c6, a130, ecaade2017_059ww, 01b8, sigradi2014_335t7, e0a8, b97f, 6c12, a66a, fefb, efb9, ijac201513306h13, 4ac8, 6f7a, 63bd, ecaade2017_033u, a2b6, 41ff, e546, cd19, b78b, d723, c689, 0954, ecaade2017_199vv, sigradi2015_4.219d7, b89d, 8da5, 8761, 5366, c022, 0cc8, 57d2, 4e68, ecaade2014_157z38, 322b, e3f5, d4fc, 3681, ecaade2016_225t60, 29c2, sigradi2016_364jj, acadia14_637ae, b29e, 67ba, 6f41, 8ee6, ecaade2013r_001n1, 8585, e723, 3bbf, 71ab, be17, caadria2017_182n43, ef23, ecaade2017_077c, 8189, 772e, 5da7, acadia16_164r11, ecaade2015_122p24, 9506, ijac201513302w9, 494c, 5246, c432, 3218, 3d47, 0bdb, 0db8, 6e50, ad8a, 3ce2, 2465, 7123, afde, f30c, ecaade2016_002c1, 2164, 99cc, ijac201412404o7, 540b, 9437, ecaade2015_116p23, 5357, ecaade2017_091yy, 311a, ebda, ecaade2015_138j28, 2ce2, 38c8, caadria2017_028b10, 7839, 6be6, 3c3a, ed4b, sigradi2016_729ww, 4a8a, 6936, e422, b962, d31d, 42f5, 59d4, ecaade2017_091tt, ecaade2016_102w27, bfc0, 2224, 0242, 095d, b68f, 8b90, 81cf, 9023, fbf2, 77d4, b851, 6352, ecaade2017_050d, fcd4, f93e, 8f30, b309, 7245, 1ee1, f8fc, 1db9, bc44, ecaade2014_094n22, a923, ceb1, ff87, 49ed, ecaade2013r_003u2, 678f, 4c7c, 9f2b, 765d, acadia14_281ae, caadria2016_259o11, 80c9, cf97, 4cd3, f61b, 6cdf, d8bc, bf6e, 3c5f, acadia14_327b, fa6b, 3695, c119, 263e, acadia15_357u15, 93e5, 49b3, ecaade2016_tkoz66, ecaade2017_032l, 8e31, sigradi2014_263x9, 95bb, fa4e, 94e2, 2a49, 9410, 3db7, caadria2017_016p6, 849b, 6fe7, a31b, acadia15_343f15, b157, 3df4, acadia14_627ak, 76a8, 2437, 238f, ijac201614101e1, ecaade2016_165y46, b799, acadia14_699g, 03d9, 7340, f03e, sigradi2014_049h5, 4481, 9797, fab7, 4b8e, 8498, caadria2017_043f14, ac82, ecaade2015_33e6, cc2d, 3b25, afc5, f577, 9516, 8375, 23d0, 8e91, f00b, 1191, 4e31, ijac201614103p3, 5436, 4086, e4db, be08, 7e0d, 98bb, 7597, ecaade2016_mrtx65, ba40, 0d4b, ffb1, a39b, dd07, sigradi2016_440hh, 867d, 4db6, ecaade2014_147a34, acadia14projects_531z, b74a, a591, 96f1, d1a9, 4977, caadria2017_163m40, 6c64, a118, 1946, fae1, ffb3, acadia14_375g, 6c19, 03e7, ecaade2013r_015p8, fd0f, 2c6c, ecaade2017_029v, ed56, caa9, 0dd4, fa1f, ecaade2017_152tt, d177, sigradi2016_448s, 75e3, bcc8, fe72, caadria2016_197j9, acadia14_63aa, 8004, ec61, ijac201614103n3, 19a5, 2010, 8768, ecaade2014_151o35, 1fe2, ascaad2014_022e4, caadria2016_301r13, efdd, 1d02, ecaade2014_192j49, acadia16_214b14, 8afe, ecaade2017_192p, 7b70, 9937, ecaade2014_237b61, 612d, cac6, a5d0, 13a5, sigradi2013_263r, e213, 4c76, 213d, 529a, 9ba1, 8181, 48af, acadia14projects_145af, ascaad2016_045h19, ac21, ac4e, 97e8, 7aa3, 6ea2, f11f, ecaade2014_208d54, 99b8, ijac201412408v2, 5cd6, sigradi2013_138u, sigradi2014_137i2, 58bd, ecaade2014_046v11, 2ac1, 6c58, 5aab, sigradi2014_041c3, d56e, aea6, ebdc, 4c77, 40db, e730, a0de, c8bc, 52a2, ecaade2016_164r46, 37f3, 2873, acadia17_188w, abb0, ecaade2017_172n, 1d80, ecaade2014_072a18, acadia14_655z, a2bc, bc13, 7c91, 0384, f213, 6655, 9179, acadia14projects_609at, 3968, 1ffe, 9469, ce87, ascaad2016_013f6, 23c5, 402c, 150b, 45f5, 8186, dac5, sigradi2013_155k, 06cd, a950, ebdf, 8e15, c25e, 0056, ecaade2017_294d, 5336, ijac201614305g3, 6923, 0a3f, a032, sigradi2016_448ff, 3449, 555d, 0854, 2a98, f8b5, acadia14_111i, d7dd, f81f, e586, fd6b, 3f1c, 61e4, 96cb, caadria2017_015m5, 0097, 1f84, sigradi2014_276t2, 168b, fbae, 0723, 81b7, 855e, 6eb1, d942, sigradi2014_263g1, 6694, ascaad2016_045w18, 5dc1, e9ad, acadia15_137e5, sigradi2014_313w5, acadia16_344l21, 0e37, 5529, caadria2017_127d34, 0e74, 97b3, 94df, sigradi2016_490gg, a2a5, caadria2016_819r34, dddc, ascaad2014_012f6, f66f, 8d21, cb0a, c270, 019c, 407e, c8a0, acadia17_608aa, c9db, sigradi2016_792n, ecaade2017_076ii, ijac201513203p7, c818, 70f2, f1f3, 471d, 0042, ecaade2014_239u61, sigradi2014_330k7, 2a81, 23ff, 9916, d5f9, c86b, 79eb, 8b26, 054a, acadia16_432v25, ecaade2014_230n59, sigradi2016_595ll, 55f3, 46a6, de3b, 9995, sigradi2015_6.341b9, 8e17, af30, 3aad, 2915, acadia14projects_247z, f29f, 873d, 022a, 5578, 4386, a568, ijac201513104u3, c971, 16f4, f154, d538, ecaade2015_209v46, caadria2015_226b35, sigradi2014_097k8, b2f5, 95ea, 7226, cf41, f301, 7e5d, 9274, ecaade2014_149v34, c526, caadria2015_172w25, cb16, a530, 67b1, cae1, 9853, 5c3c, aeff, ecaade2014_186i47, 5c20, f74e, f0c8, eca3, sigradi2015_9.152a17, 53bb, 0358, acadia16_154m11, ded8, 4cff, f3a9, bf9c, 74e4, ec62, 4a1b, b36d, c18b, ecaade2015_122k24, 27e8, c7ec, 2503, 1f35, 8b91, 57ad, 20a9, 9f22, bb82, cda8, e87a, 0f34, f167, 71f0, 72b1, sigradi2013_429o, sigradi2014_144w2, f48f, edf4, ecaade2016_129p35, 0fdd, 73a4, a57b, f865, f1c6, caadria2015_203p29, f33e, 4a8f, ecaade2014_086a21, 2647, 5d82, 4ea5, acadia14projects_53r, sigradi2014_345x9, caadria2016_861c37, 40c0, 4f89, sigradi2013_259i, 271a, 7da1, 718d, 46e0, sigradi2016_407u, 2ab3, 0bdc, c586, 50c8, ecaade2017_079m, 168f, a4ac, ijac201412407a1, ijac201614205g10, c073, 3d98, 4888, 4583, acadia17_322ww, ecaade2015_17p2, 8415, be13, f025, 54d0, e171, 4c08, 7812, 0623, acadia17_598p, a38d, ascaad2014_011v5, 223b, 2609, sigradi2014_114o9, 41ee, b15f, c27f, 59b1, 8fa2, ee29, 3b1d, dcb0, acadia15_57z1, ecaade2016_046r12, caadria2015_142k23, 1b55, 0f7b, c8fb, cbde, ecaade2015_302f66, af6d, 8bb7, 60f8, 5ea2, 95f0, 66bf, 9d78, aaa8, 87bf, b02c, 74ef, a07d, dcbd, 009e, 1a72, 54d2, 00ba, f7ee, 252a, ecaade2015_84c17, defb, 39f5, d65a, 42df, 5711, d37a, ab93, caadria2015_172d26, sigradi2014_244i9, fcb7, 9195, 88e2, ffb7, e2e3, acadia15_57t1, c0c4, 0b0f, 7ba2, f1cc, 95a4, 800b, acadia15_333o13, ecaade2014_149h35, 6ac4, aa99, ecaade2016_126u34, ecaade2014_139h31, 0578, acadia16_280x17, sigradi2013_206, 5886, dc55, 87bb, acadia17_81n, acadia16_214f14, ijac201412303k9, ecaade2013r_018d9, d13a, 68a6, fb4e, b09f, ecaade2013r_017w8, 9397, 0f96, 8054, dfb8, 29bb, 7def, 87c2, ijac201614305j3, ecaade2017_044oo, dda6, 4fe4, c9bd, sigradi2013_41u, b3f4, acadia14_453g, 4853, 3fd2, ecaade2017_192g, ac1b, 5363, 39a2, 1988, eda3, f07c, 0908, edc1, 1abf, ba2f, sigradi2013_10g, ecaade2017_294ww, bbe2, 1193, 7407, ecaade2014_016g4, ijac201614402x1, 97ab, 6c48, 8a53, bd01, 941f, f2a7, ecdd, b7c9, ecaade2015_294h64, 86c9, 5af1, fbd9, ecaade2017_290oo, 79d4, cbf1, adc4, 000c, 68e7, ascaad2014_014n7, d8c1, 048e, 5fd8, caadria2016_177f8, 73f4, 0e1e, a7b1, 5373, 1f3d, 2730, acadia16_54y3, ecaade2016_208n53, a278, 3921, dd16, e96b, 3e69, 648b, b37a, 2b3a, ecaade2017_288ff, 7934, b414, ecaade2014_014y2, d55d, 50fb, 0a99, ecaade2014_215y54, 80c6, c95a, sigradi2016_443ss, 2d2d, 2073, ecaade2014_157a39, e242, ccf5, b7c0, c115, 2ddf, d350, 2181, 90ff, fba1, 39b1, 6f3c, 51f6, sigradi2015_12.297i28, sigradi2013_330e, 27e2, 6934, acadia14projects_199aj, caadria2016_507k21, 5c5a, ijac201614105h5, bbbb, ascaad2014_032u9, ascaad2016_022o8, acfa, c4ab, cef3, 62d1, e1a4, 2f03, db78, caadria2017_124k33, 4bc5, 5fb0, acadia17_678ww, 8485, b5fe, 5447, ecaade2017_198p, 0a7a, acadia14_167ac, 5666, e591, ba43, f7e2, acadia14_357ay, 6798, c054, e037, 9385, 58ee, bf79, acadia14_75b, 340b, a9bc, 9321, e550, 702d, 919f, ecaade2017_008g, 9613, f8d3, 895b, 5a9c, a622, 1205, db19, bd1c, 11d9, b020, 53a1, 5e58, a1ae, 90c6, dd3a, 80b3, caadria2017_185z44, 07e4, 17cd, 0df7, ecaade2016_120d33, 02d8, 5d4a, ecaade2015_25l5, 1002, 2944, 7a1e, 884f, 858d, 0ccf, ecaade2017_215vv, 58a5, ce63, 6d7f, 491b, e044, d11e, acadia14_699o, 2c9b, 2238, 3145, 76e4, aa08, 3460, 786c, 11c7, 0524, 4ee5, 5d37, b421, 3d4b, ecaade2015_158i33, 12c1, 933e, a36c, 269d, 7431, 5e19, 3001, ac3b, sigradi2016_732d, 530a, a0c1, d4ba, b9e6, 162a, 6b34, 6284, cf8c, ddc9, 356d, caadria2016_819t34, ab26, ascaad2014_033d1, 0128, 520e, 7fcb, caadria2016_631h27, b4d1, 4996, 6e17, 0abe, e602, df7b, a31c, b5e0, bbb7, 9103, 0d66, 6380, ecaade2017_198xx, 8243, aa36, acadia16_382x23, 240c, 2e09, 0876, 0424, 6101, b38d, e52f, 717d, 713e, fdfb, aa6f, 586a, sigradi2015_sp_8.284m30, 4159, fd77, ecaade2015_250i57, sigradi2014_172z4, ecaade2016_083e24, 7925, f3b2, 50ff, ec22, fa42, acadia17_648n, d884, 7908, acadia14_53s, 7e78, efd6, 1995, ecaade2017_293xx, ecaade2014_194y49, 0468, 5106, dc80, d336, 1e03, ed8a, 32f7, efbb, 6d02, e170, ecaade2016_162s44, 0873, 9a12, 2144, a059, ed1f, 4a4c, 3a11, a283, 9a1a, dc7c, c2a4, 5082, 9f73, 46a9, ijac201614201k7, a4e2, 27f1, 676a, 1c82, abdd, dd67, ad5d, aa35, ecaade2014_100d23, ecaade2014_046t11, ecaade2015_144v30, ab60, bece, 7374, 2731, f9e1, ac54, sigradi2013_95s, bb80, b727, e137, 33d1, ascaad2014_019v2, 9349, a59a, ecaade2014_023s6, 5d0d, ecaade2017_170qq, ascaad2016_005e3, b939, ecaade2016_164j46, babd, bfef, 85df, 4643, 2a4e, e3d9, caadria2016_311c14, a41f, ecaade2017_117o, 076a, ecaade2016_072f20, 3851, abf0, a1c6, ecaade2016_113a31, cfed, d80e, 6c84, b27c, e68a, eb4b, 7877, 9ab3, 4140, fb83, aeef, 5399, caadria2015_114r18, 490d, 8e63, b5c9, 6b8d, d1f5, ecaade2017_099zz, 3363, 318d, 7b20, 9e8e, 246b, 6567, 4a1d, 8c29, 4029, de9c, 45ed, b460, 6340, ecaade2014_066u15, f6f7, dc6b, e71d, c38b, 09f9, c664, acadia16_270u16, d3d4, 9cc4, 5676, ecaade2017_051n, caadria2016_291t12, 5f3d, 4db8, ecaade2015_333y71, ecaade2016_238s63, 04ed, d7f1, 8a3b, a42f, 40e4, f5ed, 72fe, acadia14projects_719s, cc2e, d131, ijac201513305r12, d540, f65d, 65d8, e626, sigradi2014_045y3, caadria2015_206n30, 77b8, bc01, 31a7, f040, 39d5, 7566, 3b8a, 95a3, 32d2, d8ce, acadia14_63an, a45c, 062a, 9b4f, ecaade2016_223e58, 33a8, 1061, ijac201513302y9, 8cf8, 9a4e, 6312, 74d8, ecaade2014_195t50, 6cfe, 0dd5, acadia14_247s, 0ca6, sigradi2016_393qq, 0ddd, acadia17_520u, ecaade2017_046qq, e355, 295e, d6e4, 57fa, c7d0, c466, ecaade2016_078a23, 5645, b212, bcbf, 44fb, dc7f, sigradi2015_11.142i25, 44bd, 0e6a, sigradi2014_265v1, f6e9, 69ac, 0f59, de50, e31f, c855, caadria2017_030z10, e10c, fe69, 9eac, f1ff, 4e83, acadia15_323t12, 54e3, caadria2016_507i21, 2d14, b3df, 1fc6, 7854, 7fab, 920f, sigradi2015_11.8r23, 4014, df33, f332, 0c3d, accf, 9789, 36a6, a71e, 5968, 825c, d9ee, 75bf, e3ef, 2f97, bb21, 9104, f272, 57e7, ascaad2014_004e2, e8e7, ab2f, d4f9, c2ea, 5c19, sigradi2016_399d, 4ffb, 8dd0, 53e6, 5c4a, bc9c, ascaad2016_054v21, 8d5e, 5761, 2c05, 563c, 2dd5, sigradi2015_10.140r19, 4e5b, sigradi2014_074z6, bc2d, 3cd8, 0b42, c865, dcf0, 1dff, b99d, be29, caadria2015_170r25, 2af2, acadia14_517t, d0a0, c82f, 4c9e, 6683, b422, ecaade2017_076s, aff4, ecaade2016_038k10, acadia14_699f, 33fb, ascaad2016_007s3, ecaade2017_027c, c752, 013b, 5afc, ecaade2015_250f57, cfbc, ecaade2016_170y48, 2b4a, acadia14_573aj, a039, 26ee, 1640, 6880, ce0f, 1b7c, sigradi2014_178r5, sigradi2014_047k4, cf2a, 92cc, c150, ecaade2016_045m12, acadia14projects_435c, fe2f, fa76, bf8b, ecaade2015_325c71, 223f, 5b06, ijac201513201e6, b7aa, ba9f, ecaade2017_031kk, acadia14_117ay, ecaade2014_225r58, 4685, ecaade2015_196u42, 394e, 0c0e, 270f, 3523, 5de4, 0620, 7c34, a854, c1f7, 42a3, 3a17, 81ef, ecaade2016_102s27, ascaad2016_026t10, sigradi2016_654b, ecaade2015_248a57, e2c9, a56a, 97a5, 753e, e611, 9e6a, e29e, acadia14projects_375a, 8e6a, 1ed9, 8ab5, 7ef7, af40, 65ce, 97b9, 64d7, 4b59, df76, 99b6, aa74, 4983, 6b57, ead1, a969, ecaade2016_ws-dleadk68, ecaade2017_152a, 15f4, 44e3, 2d76, 7873, bc0c, ecaade2015_114v21, ecaade2017_003n, 949b, ecaade2017_215hh, 21c7, f7de, dd5b, ecaade2014_138w30, 3ea9, a6d3, caadria2017_001f1, 4efc, ecaade2015_129v25, 15f6, ecaade2016_072k20, ecaade2016_216b55, ecaade2017_199s, 5201, ecaade2015_230c52, 7bbb, sigradi2016_590k, d9b4, 1d7b, 9dd7, e87b, 88d6, 9a92, 6af7, 2b0f, ecaade2014_224x56, acadia15_251i10, f833, f856, ecaade2015_18y2, c93a, b42a, 3336, 1ce2, fbd7, 6431, 1c85, b074, c90b, 65ba, 2605, 0c7d, 7b44, 782f, 0706, 26a0, c727, 745b, 7e69, 6f02, 03e8, sigradi2014_045c4, caadria2017_142o37, 9093, 2167, 4a54, 4ff2, 56e2, 52cf, 0319, 6242, acadia14_601ab, 6e62, 71d7, cb2f, 1095, 2f77, ec21, 5cfd, 0d04, ecaade2016_078w22, ecaade2017_037ee, ecaade2016_223o58, caadria2015_064p7, 7c82, 958d, 8e78, sigradi2014_201i7, 6e6d, sigradi2015_3.394d6, 6d35, caadria2015_181e27, 068a, 4931, 671e, 5a5d, a7f9, b279, a4a8, acadia14projects_311v, eaeb, 152d, ddb6, ecaade2016_154t42, 7dff, 1dd3, 3b02, e838, 83e0, ecaade2015_237o54, 5bd8, 16f6, ecaade2014_157l38, caadria2015_188d28, 9c19, 42ec, 0de1, d6ae, 8721, f46f, caadria2016_457k19, 00d7, 20a0, c7ee, 8047, 7c77, 5097, 6830, 77c0, caadria2016_291v12, 0d6b, ijac201614104u3, a5f7, sigradi2016_627g, 79d6, ad2b, 8165, 3417, 383a, f835, ecaade2015_86k17, ecaade2017_148f, e000, caadria2016_861u36, 14a2, 26e1, e969, 1265, cabb, 355f, 5b1e, bf9d, 5ae8, 352f, 8141, 8f58, 2157, sigradi2015_sp_8.6e30, 6039, 9646, acadia15_211p8, 28fe, caadria2017_132k35, 3469, 089a, sigradi2013_429i, b526, 9b96, 6590, ecaade2014_038y9, 8ceb, ecaade2016_016h4, 7c2d, 350b, 3b95, 9085, 54aa, d49a, 2043, 7c22, adaa, 6e4d, caadria2017_008c4, 7016, ecaade2015_247e56, b2dc, 60e6, ecaade2013r_017a9, e8ca, ijac201412304z1, e2d3, 02d6, d922, caadria2017_004i2, 11ec, ascaad2016_054t21, ef12, 50e8, c501, sigradi2016_408q, ijac201412402t4, 08d5, b43c, 7816, 610b, fea2, a960, df0d, 7afc, d492, c1bd, c302, 7ee2, 6078, ecaade2015_271c60, b2f6, 49ea, 6fee, 9458, a927, ecaade2017_021l, acadia14_375aw, 89ed, 5ba5, 3761, f76c, 0798, 8386, 6cb1, 6d64, 82be, 29b3, 373b, ecaade2016_223g59, caadria2017_031i11, 86c1, 17a2, 7cfe, ca75, 71ad, 4c81, abee, 23bc, 3623, b05e, d493, sigradi2016_488t, 4d52, aec7, 168a, d069, caadria2015_137o22, 9308, 0fc0, f52b, caadria2016_881c38, cb5e, 4c2c, ascaad2016_046o19, ijac201614201e6, ced2, 0cac, sigradi2015_sp_10.16e31, ecaade2015_61n12, ecaade2016_046o12, ecaade2016_163k45, 6dca, c2ac, 1885, ascaad2014_017l1, ecaade2017_291l, 0937, b0c6, ba46, sigradi2016_515h, 707a, ecaade2014_143u32, 69fb, 79c6, 2c0d, 5494, acadia15_407s17, c0ae, acadia15_203f8, 8985, cd7e, a5d2, 48ee, 60bd, 8bfa, 8d98, 9be2, 23d7, 704c, 5ced, ecaade2016_222b58, acadia17_628uu, acadia17_598s, 4f18, 8b50, a3df, 84f1, 3d28, a929, afb9, sigradi2013_194i, 3ce8, 6705, 0291, 1d5c, ec0f, 7eb4, 0c24, d0f9, fe35, 6303, ascaad2016_037e14, 950d, 331a, 71cb, ascaad2014_014j7, c940, 1dbb, 04d9, e43d, 2f7f, e8a8, sigradi2014_128y9, 465b, 2e72, acadia17_491q, ecaade2015_200n43, e0f1, c08e, dc0a, ecaade2015_33a6, 2711, acadia14_435ai, caadria2015_176n26, 97ee, d768, 8b08, ca7b, 85db, acadia16_308r18, 2d39, 2ba5, ascaad2016_010b5, f8f6, ascaad2016_017w6, 82d5, acadia14projects_247t, caadria2015_072s9, 499b, b7a7, 6ce5, 8e29, 7f29, 5810, 3560, ecaade2015_138w27, acadia17_339rr, ecaade2017_031xx, ecaade2016_ws-dleadx67, ecaade2014_239t61, 16b7, 8712, caadria2016_517d22, ce49, ecaade2017_172ii, ecaade2014_149j35, e776, acadia14projects_709an, sigradi2013_194b, e95a, b63a, 128d, aef7, d105, sigradi2015_10.309u21, 2e08, e024, 2b9e, 655d, 97f4, 8522, acadia15_381u16, 1ddd, ddab, 253a, ecaade2015_273e60, ecaade2016_170x48, a7a4, 674f, acadia17_237ff, 36da, 879a, sigradi2014_266b2, 4425, da2b, 1659, fab6, 73fd, 4d55, ecaade2015_86d17, 0b27, c1c8, 06ac, sigradi2014_015c1, ff4d, a14e, 7a69, beb8, ecaade2015_122g24, 2168, de69, 80df, 16bc, 39b6, ecaade2017_148zz, ijac201412301c6, 67db, e41c, acadia15_173t6, 44d0, 8481, f0be, 1363, 40f2, 91e4, c6cd, acadia14_539d, acadia14_43ap, 721e, d240, ffd9, 51e4, 81d2, 60c7, de05, 2c86, bf06, 8af8, caadria2015_130x21, ecaade2016_113x30, 5bb1, d2c0, acadia14_671m, ae50, ecaade2015_265u58, 8c1f, f195, ecaade2015_229z51, sigradi2016_729a, ecaade2014_153r37, a967, a551, cb4c, cc20, 8773, 3af7, acadia17_257a, a226, b753, caadria2015_190j28, 5d01, ecaade2016_162n44, 5d14, 2d13, eec3, fe12, 7985, 2ad7, 5b27, 5b41, be02, f1d5, bcce, ascaad2016_029a12, b130, 9b09, f2ca, 5f82, ab7f, 6db8, dac0, 7521, 65fc, a4f6, 2df8, 2ec0, ecaade2015_82y15, 5e72, e66f, 2aa5, 0672, 2165, bfb4, 6f3d, b417, f0d1, 7f20, e4ca, b6e7, ijac201614305c3, acadia14_145af, 6941, d4db, b78a, 6dc2, b533, sigradi2015_3.221o4, d23a, 1fe9, f60e, acadia14projects_699b, acadia16_88u6, ecaade2015_11i1, 0005, sigradi2016_385mm, 12ad, 165c, 71eb, ascaad2014_017d1, 7abb, 6d89, 51fc, 3058, ecaade2015_173h37, 7738, 9c65, aa8f, a5ea, fb1f, cfb1, ecaade2016_bkos65, 8e2d, 057b, fbe6, 715d, 83df, e5e0, sigradi2016_710ll, 2850, 41d3, e0eb, 5212, caadria2017_048b16, 050c, ijac201513205u7, c227, sigradi2013_10c, 6e5b, 898c, f691, ac4f, sigradi2015_10.140n19, c0b4, ecaade2016_ws-dheritageu67, 8a36, d7a6, ba57, sigradi2014_084x7, 8f69, d35f, ebaa, 4192, 72e5, 630f, ce59, acadia17_329ee, dd20, ecaade2016_126n34, 9f5f, 44cb, 4810, cae8, 6cd5, 8e7e, 51fb, fb5c, 7ab6, aacc, f91b, sigradi2014_238y8, edb1, sigradi2013_303m, 9616, 13cc, 552c, fa12, 3f8d, 9b65, d386, d439, 4e0c, 07c2, ecaade2015_227a50, 597b, ecaade2014_195j50, ijac201614202n7, 0d70, caadria2016_415y17, sigradi2015_3.212m4, caadria2016_487h20, acadia14projects_153ay, 829f, ecaade2015_303x66, caadria2017_005n3, e9f1, sigradi2016_592bb, c78f, a846, ijac201614202m8, a93b, 0825, fccf, d2b4, ijac201412205r3, 1b0e, 56db, b09b, 6794, 7e56, acadia17_257b, 3132, ecaade2015_64e13, 9c73, 31b0, ecaade2016_132w37, 2b55, e88c, e1a0, 80d6, f1c2, 8552, 8b55, 60d8, 8d65, dfd0, 4943, c0df, cbe5, 6304, aac1, 6d19, ecaade2014_168p41, ba19, ecaade2017_090hh, ijac201513101e1, ecaade2017_066u, 0e43, 0d71, sigradi2014_164k4, 6ba3, b9dc, 3789, 1a65, fb94, 6b46, acadia14projects_291a, f027, ecaade2015_256b58, b566, acadia17_211n, 49ee, 2631, d7b2, 8e3a, 2fb5, a2c9, acadia17_89x, 9aee, d4c5, ff5b, 0b84, ecaade2016_015u3, 48f8, a2e3, 5162, caadria2016_291o12, 51b2, cf8b, f959, 37da, b5d3, ecaade2014_065w14, b930, 883e, ecaade2017_079g, acadia14projects_549r, ascaad2016_003r1, sigradi2013_248b, b725, 77a0, acadia15_95j3, fd3e, ijac201412302r7, c99f, 4303, acadia15_223f9, bfee, ecaade2014_072g17, 2854, be5a, 38ef, acf4, ecaade2017_091ss, ecaade2015_334s72, ecaade2015_144a31, bd23, 03b1, 8385, ecaade2015_164s34, 4ec1, 6f6b, ecaade2016_011u2, ecaade2017_021r, 7f86, e1b7, 6289, 6cd7, 9ff9, 8791, caadria2016_713x30, cf65, ecaade2017_228s, 0c8b, a7c1, ecaade2014_066r15, ecaade2017_256mm, caadria2015_048n5, 42de, 9534, f670, acadia16_224z14, b655, c1d2, ijac201513203y6, 727e, d20b, 40c7, e589, 0f5d, d62f, caadria2016_819o34, e60e, 4168, e66e, 937c, 1ad3, 80c2, ecaade2014_023m6, 1e0b, caadria2017_005e3, 1d38, 490c, 4cd0, 6802, 0ad4, e28e, 1907, caadria2017_174p42, 550f, ascaad2016_002o1, ebd7, ecaade2017_037dd, d15f, 4a66, 52f2, caadria2017_041g13, d857, 08a9, 7acc, ecaade2014_194m49, ecaade2014_113a27, a61d, ecaade2015_87t17, sigradi2014_176e5, c3af, 4101, 0dda, ecaade2015_241d55, 938e, a66b, 6a00, ecaade2015_317i69, ijac201513206t8, 30a0, e390, 7f5a, 4f57, acadia17_472oo, 99f3, acadia17_637l, dd1b, ace3, f54d, 59be, 98ac, 1e9e, beb7, a27a, bcaa, c9af, 0c10, b0e3, 432a, 22f5, 837b, 7dab, caadria2015_117u18, 1ea2, 697d, b1c2, acadia14projects_189ay, acadia17_221aa, 3de9, 81a9, a77f, 9d55, 8a73, fcc5, 8dc8, c2fe, 347f, 1262, 614d, f00d, acadia14_75ay, 882b, ecaade2017_169vv, 9c61, acadia15_483l21, a93c, 6f51, db97, ea45, b72f, dd99, 05ea, 5d43, 17bf, acadia17_423ii, ea61, bcfd, acadia17_608gg, 3547, 37d5, acadia14_23ay, 0345, be12, 335e, ecaade2016_208t53, e710, caadria2017_040h12, acadia15_343e15, 0122, sigradi2013_330, 619a, 63c4, a60a, acadia16_478i28, f34d, 368a, sigradi2014_041h3, acadia14_125s, ecaade2015_82x15, 7abd, acadia17_163cc, e759, 4d2c, ad75, 878b, 113c, 0bdd, sigradi2014_128w9, 7882, daa3, 158b, 297b, 563e, 4ec8, 4d04, ee58, 07ca, caadria2016_477a20, ea07, 4f86, 72e0, e83b, 0157, 0d15, 9edb, c8bb, 1932, sigradi2016_602i, 9429, a553, acadia14projects_189ao, ecaade2017_169mm, 3651, 0638, eb36, bf4a, 64f4, 5adb, f57a, sigradi2013_345, a9d9, caadria2017_029r10, ecaade2016_075d22, c492, 35bf, ecaade2014_015o3, acadia17_177s, 89f4, 66b1, a074, ecaade2013r_003h3, d4c4, 73ba, 3e61, 9275, 9747, ijac201412303v7, e013, 3143, 4bcc, acadia14projects_101aj, 804e, 016a, e305, b506, 82de, ecaade2014_184p46, 6100, 1fc5, acadia15_343b15, fd02, 204b, a7b5, 3581, ecaade2014_030m8, f1fe, 9cba, 532b, fd15, 5c5b, 0085, 7599, 0c96, 51e3, de7a, caadria2016_187n8, 20b6, acadia15_161k6, 80a8, 6958, ecaade2014_133v29, 120e, ecaade2015_35a7, b765, sigradi2015_6.183k8, 657f, 0537, ecaade2014_139e31, ascaad2016_039h15, c6b0, acadia14_111k, a878, a10c, 2149, ecaade2016_bkoi65, ijac201513205a8, da71, sigradi2015_3.9b2, 9d87, c2b3, acadia16_260l16, 0631, 6add, 23e8, 4e52, caadria2017_016w6, caadria2016_259p11, 84a5, 48d0, f779, c168, 4b00, fcea, c460, a26f, 4456, 02b3, e495, dfd6, ecaade2014_184n46, ecaade2017_157mm, ijac201412305l2, acadia17_220t, 7a28, 991e, 9bfa, 8f71, d2c2, 2827, 550e, 34b7, ecaade2016_193t51, ecaade2017_173vv, eada, a2fa, 2ead, 0f2e, sigradi2016_817r, ecaade2014_084t19, 9779, 1e4e, 09db, 4001, sigradi2013_41s, 1837, 96b0, 7cf8, 17e7, 1ef8, c6fb, f1dc, ef83, caadria2017_009g4, sigradi2014_080j7, ecaade2016_bkog65, ecaade2016_224w59, e841, 6197, 4536, f8b1, fe0e, 59cc, e713, 7841, 5990, e285, a7bb, e5c2, ecaade2014_175o43, 1a20, ecaade2015_144e31, 4a34, ecaade2015_269t59, ecaade2017_172t, 5438, 9bf5, 1edb, ecaade2014_112x25, ascaad2016_039v15, 26ac, ecaade2014_023r6, f5f7, e0fa, eef1, a91b, 7aec, ecaade2017_097aa, bd65, 2634, caadria2016_321h14, 8734, ascaad2014_024b6, 4d5d, 20ba, 1977, d456, e8e1, a93e, caadria2015_139a23, 47c4, 876e, caadria2017_163f40, caadria2016_601e25, ad8e, ecaade2016_040y10, 9681, 837d, 679c, abfe, ecaade2014_206n53, a3a3, af4f, acadia16_164t11, ascaad2014_024m5, 2220, acadia17_188y, 69ca, f24c, cde9, ecaade2016_068r17, 4100, bd91, acadia14_619as, cc6e, 1a62, 4736, 2836, 488b, dea9, 3df3, 55c2, 9f39, 0f9d, 1445, sigradi2016_375i, acadia17_678bb, d497, 6581, 487c, 5a06, ecaade2017_220uu, ecaade2015_248v56, ed9e, b7b3, 2743, fb47, 1a09, ascaad2016_031l12, 3751, 19ee, 06fd, 436e, 3de7, ascaad2016_057s22, 35dd, c956, 5fa8, 47cc, caadria2015_142o23, 8ec4, 9133, 1cc6, ecaade2016_113u30, 44b4, 0848, 5eba, 71b3, 06e5, 6994, 3546, ecaade2017_098jj, b435, 4626, 3bc1, cb9d, 1c3a, sigradi2015_3.111d3, a342, ecaade2017_011gg, 21c8, ecaade2015_114r22, 22b9, 0aab, 5503, 5b3e, 0f54, sigradi2013_117b, ac8b, 66f4, bac9, 513c, 02fb, c186, acadia14_247g, 881a, 248d, 0e4e, c21f, ijac201614208f13, ecaade2017_213ww, cf00, ascaad2014_025k6, 15d7, 24f7, 8a65, 11a7, a01e, 5ea8, ab14, 4afd, e1cd, 9198, f42b, 0003, 467a, 80a2, 287a, ffcc, 9e11, 9c97, 4bda, a7b8, b006, 0ff0, 7cb1, fa79, acadia14_219b, ecaade2017_264f, 0595, sigradi2015_9.152l16, 6821, a2fd, 5a32, 917e, b4c0, e462, 03fe, 57e8, 0731, ca67, 0c9b, caadria2017_051x16, 2e99, ecaade2017_101u, 54ca, ecaade2015_251p57, 0366, b1c0, e99d, bb52, caadria2017_035x11, ijac201614202s7, d8d6, 3386, ascaad2016_009j4, b364, ffbc, ecaade2014_016i4, ecaade2016_ws-dleadl68, sigradi2014_305k5, 8a0a, eb54, 14bf, 1b1d, 0e40, 3872, ascaad2016_025p10, b93a, ecaade2014_052h13, 85f3, caca, 40b9, 6df3, fa60, f783, 3926, 2a8a, 4c2f, 791a, 6cae, ecaade2014_214x54, d684, a5f2, 2284, ecaade2016_ws-foldingt68, ecaade2014_016e4, 193e, ecaade2015_202b44, 3b8c, 2f12, 9dc5, ecaade2015_48k8, acadia16_62h4, bbbd, dfa1, acadia14projects_531s, b476, efcb, sigradi2016_815w, 9bfd, caadria2015_012g2, d983, b8c6, 070c, ecaade2016_208z53, e198, 2f94, 45fd, ijac201513203e7, 4019, 7381, 4917, 85e4, 3e1b, f227, b771, 6562, 7983, eeee, 16d2, 9cce, acadia17_570aa, 7acd, ecaade2015_138l29, 2f9a, fb0f, acadia15_137d5, 35c3, 484a, 251b, d981, ecaade2015_25k5, e4ce, 9f5e, e162, ecaade2017_288hh, aefa, 0557, 1752, 7f39, 28f3, 3ba4, 25d4, 482c, e456, 68c5, acadia14projects_619af, acadia14projects_445af, efa4, acadia17_648mm, ecaade2017_023aa, acadia14projects_709am, acadia15_223h9, 118e, ed0a, 2aad, c108, acadia14projects_247k, 857b, af1d, ff1b, bb9c, db16, cada, ecaade2015_101c20, 840d, 4ea7, dbff, caadria2017_015h5, 36f6, de52, 9a99, 868b, e8c0, 86e8, 9e03, 3668, e70c, b022, 8432, 05f8, ecaade2017_155r, 19ea, c4b6, 69e4, d6fa, db3b, ecaade2017_059vv, caadria2017_074g23, sigradi2015_9.141d16, 14e3, cde1, 23a8, a491, 1b1a, 9740, 4ce6, 6abb, acadia14_609ap, ijac201412408f3, 279a, a3a6, 74db, 29f2, 85c7, 9907, df12, dd03, 6dee, ecaade2017_273o, 0c66, 97be, ecaade2017_214r, 2c2b, ecaade2016_111t30, ecaade2014_020r5, acadia16_88g6, 0cae, 2956, 6ffa, 0652, ffe1, c762, ascaad2016_035o13, aa53, 5058, cbe8, acadia14projects_115aj, ijac201614105i5, ecaade2016_033b9, d137, 4405, e2b4, 0f31, fc07, a607, b992, ecaade2014_070f16, 9401, sigradi2013_30z, ecaade2017_253dd, 8dc4, 3f38, 141d, 4b3a, 312d, b54f, ecaade2017_268gg, ecaade2016_036p9, d505, b6ff, 056c, d6dd, aebf, 0596, 16cb, 7e6a, ce32, 47bd, d8c7, bb3b, 79cf, 2339, bdd2, 3b9b, af7c, ecaade2015_53r9, 9f8d, dc8e, 3ecb, 962e, 1bb0, 25fc, sigradi2014_021v1, 8318, 7233, 5aa3, 8b4f, ijac201412305d2, e33a, 0ffa, 67ae, acadia14projects_589g, 63cb, c51c, 63a0, 438f, ecaade2014_155y37, f189, ecaade2016_163h45, 7e29, 8639, 27cc, 7414, 46f3, 622f, fa78, 317f, acadia17_560l, 9590, bab4, 4330, 6692, 0e46, acadia14projects_565i, 0516, c223, ecec, sigradi2013_429n, ascaad2014_021c4, ecaade2016_114g31, 574c, 4eae, e241, ecaade2017_ws-hybridlabdd, c98c, sigradi2016_515g, acadia14_691au, f4a8, 50ed, 0155, f21b, 6587, 6178, 5156, 05f3, 4fa7, ijac201412404p7, 4e42, 5e85, 8517, a57d, acadia15_451s19, 286b, b54c, 3290, acadia15_223a9, 9c96, 84a3, e6cd, b1b5, 9af2, 2b8d, 53f4, 41bd, 0df6, a394, acadia16_184k12, ecaade2015_306i67, acadia17_329aa, ecaade2014_138s30, sigradi2014_239c9, 3a34, ijac201412304k1, ecaade2017_302gg, f86d, ecaade2014_111r25, f585, 8442, sigradi2016_448u, 0259, 2e90, 24df, e4c8, 021f, ecaade2014_071e17, 5963, 11ab, 6649, 5b77, c856, 3a2c, cbff, f013, 4d74, 300d, a545, ecaade2016_015a4, 3bff, 6c49, 4ccf, 7ff8, 73a6, 65e8, 25b1, 955d, 2312, ascaad2014_011z5, 87bd, e1dc, 0607, 617d, ascaad2016_029w11, sigradi2013_411n, 5bb7, 5bfe, 2b23, ce4b, acadia15_357j15, 1048, 8357, 70cc, b85a, 91a2, 1a06, d181, sigradi2013_117z, 6420, 0828, 84e2, 0a95, bca1, f49e, 120b, bd17, f483, 112c, 0fa3, 7cc4, 9176, sigradi2015_11.222s26, eaee, ecaade2013r_010z6, caadria2015_070d9, af20, ijac201412301t6, a71b, bd72, 5f7d, 69c5, 4f66, 8510, 9704, 0a30, ecaade2014_057c14, eb18, ccf9, 2cb8, db36, cb6c, b57b, ecaade2016_163w45, 936c, ecaade2016_163t45, acadia15_483p21, bb41, caadria2016_445y18, 4c50, a9d6, 447d, acadia17_71vv, ecaade2017_028n, sigradi2014_070w5, acadia17_163dd, 35bd, 0573, 6611, ecaade2015_21a4, 5029, 7c84, dff9, 0701, ijac201614102x2, ecaade2014_052y12, c3b6, 6f25, 6338, d261, 136d, 80a3, 0e2a, fa30, ac79, f983, c355, 97a6, acadia15_232m9, cc62, sigradi2013_407c, 8f49, d0ca, 5288, 86ee, fdcc, caadria2015_209y31, ecaade2017_172ff, b2ea, 1407, ecaade2015_215t47, sigradi2015_8.264u14, 395a, a741, bfbd, 9678, 0a9d, acadia16_154d11, 4f11, acadia16_478z27, 42cd, ascaad2016_011g5, 6f1a, 4b43, b044, 018e, 1edf, 2c41, d186, 0660, d67c, 7568, f7d6, be14, ascaad2014_008t4, 99b4, e22c, e08f, caadria2016_851v35, e721, sigradi2014_339c8, ecaade2017_017g, d2c4, 09ac, c5d2, ecaade2015_53f9, 0f04, caadria2017_163u40, 11f3, 77a5, caadria2017_058i20, 2660, 8374, 36a8, 7a9e, e245, 59d3, acadia15_161d6, 5db7, 2137, 3715, 9cd4, 9c99, bcd1, 7698, ijac201412204n3, 4648, 4a16, ba55, 93f9, 93eb, e407, ad3b, 0fc1, e727, 6f90, ascaad2016_028f11, e24f, 007f, 3dfd, 0f7d, 4040, acadia17_402c, caadria2017_003t1, sigradi2013_138, ijac201412303k8, 5325, bb5e, 6342, 111a, f15e, 5a40, 9d48, 644f, e215, acadia15_451e19, e6db, a6c9, ecaade2016_139d39, acadia14projects_301f, 88b7, 48e1, 88a1, 06a0, 6e26, sigradi2015_11.136v24, 047c, d167, fa04, b947, 2a27, 7f16, 217c, c247, 7128, acadia14_33ai, b902, a901, a4e9, acadia14_399ai, ecaade2017_264a, 7a7d, a915, a8e4, ecaade2014_078s18, 3bb9, 2366, cc07, sigradi2014_049m5, sigradi2016_741hh, a16e, 1b6f, fc56, ijac201513305p12, ecaade2014_060v14, ecaade2017_057l, 06bf, 365f, 45b9, 01d1, 7a68, ecaade2014_022x5, 3d99, b46a, ascaad2014_017t1, acadia16_382b24, 25b0, e998, 8b57, f2be, e347, e6b1, ecaade2017_148yy, ecaade2017_301t, ecaade2017_044uu, fe2d, af21, 8951, sigradi2014_021p1, ecaade2015_48j8, c7c6, 3fe0, 4ebf, ecaade2014_153t37, 93aa, ecaade2017_032r, 7726, sigradi2016_805hh, c4b5, 755e, acadia14projects_479w, 10a0, a3c2, c6f0, a5fc, e843, 8d20, 82e8, 9776, sigradi2013_41l, 9205, 1758, 66c0, bace, c749, 85e1, febc, e26f, d9e2, af74, 7b57, 458c, ecaade2014_224t56, ecaade2016_072j20, bf26, cff8, 99ac, ecaade2015_170p35, c0e7, 89c5, ecaade2017_105uu, 9bda, 031d, fbb6, 7cd7, 253e, 3c7a, cc2c, 9fbe, e519, ecaade2016_079s23, ecaade2016_152p41, 7aef, bf81, f7a0, 1ef3, caadria2016_291y12, 0745, b927, fe53, dd01, acadia16_116u8, ddbc, f575, 75ea, 7212, a335, caadria2016_135a6, acadia14_497s, ceb9, acadia14_565af, acadia14_177ad, ecaade2014_104z23, acadia14_463r, a3eb, 8dd8, 9865, caadria2016_601m25, ecaade2014_052k13, 8893, acadia16_460v26, acadia16_106a8, 195e, afce, sigradi2016_382aa, ba8a, 148a, acadia17_307mm, sigradi2014_345y9, 6848, 832f, 396e, ecaade2017_009q, ed4a, c584, e830, 2ebc, c9a8, 4a41, ecaade2015_297h65, 55a3, 0796, 3520, 9880, ijac201412401c4, fc05, c874, ecaade2015_196m42, 7b3b, 901b, 881f, fedb, 9b5a, 28d7, e631, 08bf, 0add, d2ba, cd40, 1dda, 101e, caadria2017_094y25, 093e, caadria2015_203i29, 83bf, bb95, 457f, 4602, 976d, 31ac, cb7f, ecaade2016_ws-dleadd68, ecaade2016_224n59, ecaade2015_248n56, caadria2015_164g25, ecaade2016_016g4, 7f8d, 6717, acadia14_655af, 49b0, 4c09, f1fc, 3da7, c722, 1bb9, acba, afa5, 7087, 9545, 4d0e, 17ca, ecaade2017_290ss, e08b, 4740, cef9, ecaade2017_195ee, f4e9, 5a98, ecaade2015_233x52, e8ad, ecaade2016_021z5, 53cc, ac05, e0d9, 8a2b, ecaade2017_252k, cafe, acadia17_570dd, acadia17_608jj, caadria2016_271u11, dff7, 1b56, 7cd1, 23ce, a968, 5790, 2919, 9488, b555, f56d, 25e6, ecaade2017_021v, 2e5b, ecaade2016_216d55, e604, 89b8, ff8a, f6b3, acadia14_661n, 441c, a162, 9fd2, ecaade2017_170a, ecaade2014_155w37, ijac201412204f3, ijac201614402n1, 7401, sigradi2015_11.8k23, 4c7a, 3312, 5580, ecaade2017_309ww, f330, 1fb1, 8cbf, 21b4, 30f7, 16a4, 5789, d1b3, 76c9, dc57, 78e7, 8c61, ab76, 7688, ecaade2017_264e, cb9b, 59c4, f85f, sigradi2015_sp_8.326u30, 1fae, 510b, caadria2016_333t14, 17c5, 881b, ecaade2015_35z6, ecaade2014_173u42, 8c2b, caadria2017_023i9, 3dc9, 6953, ecaade2016_154i42, caadria2015_073h10, 4aca, 0fa9, e5c0, 851e, ecaade2014_044y10, fe6a, 175e, ecaade2015_215r47, 4991, 024b, 6c86, cfd6, 9967, 6dc8, e3fa, 6fc4, afb8, fe0f, 46c3, 5dac, a787, e8eb, 94a0, 05e6, 5da3, 24c7, 6065, 15fb, dcff, ecaade2014_149c35, ecaade2014_140k31, 19ac, 08c8, 6114, c256, ijac201614308w5, acadia14projects_479az, ae17, f27c, 1dd0, ba77, sigradi2013_112d, 4794, 9962, ijac201412203k2, 4467, f028, ecaade2014_168f41, 79e4, 77b6, f853, 92a8, 9a32, f18b, b78e, a169, f106, 48cc, a6b0, 219a, f728, a3d1, a640, acadia16_152c11, d407, 69cd, sigradi2014_144u2, caadria2015_126c21, 8bf8, ecaade2017_195jj, d5fa, ecaade2017_203xx, f638, caadria2017_123p32, edda, caadria2015_049a6, 17d0, c7ae, 5851, 19d1, fe82, sigradi2015_8.339z15, 0f8d, sigradi2016_777gg, 23ea, 7afd, a54f, fe37, 3031, 5c00, 4f99, 177d, e714, cf5d, 4840, bbeb, da23, 53ee, acadia17_424mm, 7592, b13d, 3b55, 8a99, 938d, dbcd, sigradi2014_339b8, bd7e, 9a61, fffb, 987d, b32c, ecaade2016_213p54, 8c1d, 5814, 04a4, ascaad2014_023x4, 5654, a098, a7d6, sigradi2016_385ss, c81e, ijac201513302p10, 2507, 64c2, c61e, 11cb, 0519, 0817, 33c7, 2322, fc66, 69cf, 19b9, d14e, 6999, b251, 92e2, 71b9, 3c37, ecaade2017_164dd, acadia17_162x, caadria2017_018t7, 0b35, fe6c, e07f, acadia14projects_427ak, 99b7, sigradi2015_2.162s1, ecaade2015_327g71, 32b9, acadia17_188x, e2c0, 1631, de92, 06c9, 228d, caadria2015_081n12, 14ab, 067e, 83a0, da5b, a103, 76ee, f7e4, ae9d, sigradi2013_189f, ecaade2017_142xx, e93a, ce9b, 5069, 3027, c0b7, fd95, 4064, sigradi2013_117v, c3d5, 2f41, 36dc, 6f10, 177a, sigradi2014_042o3, 342e, fdbf, acadia16_344k20, acadia14_101ao, a1d2, 9ddd, 9478, 96e5, 383b, 0bb0, d210, fa67, 4b3c, 8f3e, f4b8, 7ffe, ecaade2015_200k43, 1b11, f378, 6adc, acadia17_26k, ecaade2014_226x58, 02cb, 9df3, 80fd, b9e7, c861, 6ad6, ecaade2015_229u51, ascaad2016_033z12, caadria2017_003x1, 1bcc, f7fe, f218, e91f, 2340, ecaade2016_126v34, 3e6d, df6d, bd3d, 6908, sigradi2014_074j6, ecaade2017_033s, 1430, 9a8d, 9723, c65d, 3159, 34bb, dfeb, 3a7f, e1f5, 88e0, 311c, 737e, a92b, 104b, e785, eae2, ecaade2015_237h54, 45d0, 2755, 406d, e114, 5921, ecfe, acadia14_177af, fe16, 70a6, 57c2, acadia14_389e, acadia15_57y1, b9bb, 52df, 3df8, ecaade2017_265j, 1337, 8602, 7f1b, 0ef6, acadia17_59g, 2252, fb3b, ee7c, 3231, c2a6, f772, caadria2016_073b4, 6b36, ecaade2017_017e, b82f, caadria2015_206k30, 0b63, a3e2, e6a1, c320, cf2f, ecaade2014_186w46, 84f3, 42a7, f75b, 600b, caadria2015_203f29, 0aa5, 68fd, 3971, 7924, 74a3, 8403, 2d0d, 7195, sigradi2015_sp_8.6c30, f400, 1fa3, e7c2, 6733, a895, 3c54, sigradi2016_814m, sigradi2013_289, 3567, bb7a, 0fda, a422, bed1, 5f27, ecaade2017_051u, cc0f, ecaade2016_129m35, ba3a, 8212, caadria2015_048v5, b685, f7d2, 8ee1, 08a8, 9dac, acadia16_140d10, 6775, da84, da57, sigradi2013_381j, caadria2015_043i5, fc96, acadia14projects_619y, b1ad, 4739, 619e, a3d3, e50b, acadia17_598r, f500, 17d6, bc46, c00e, ff8c, ee6b, acdc, 3c0e, 0515, 2974, 92bc, 6873, 540a, eb93, 5530, 2bd8, ascaad2014_024g6, 612f, cb5d, 36d5, 9fdd, 4fda, acadia17_282ll, 6bf7, aef1, 7b10, ab9b, caadria2016_013a2, ecaade2017_149p, 8066, fbbe, acadia14_609ae, caadria2017_035z11, acadia14projects_317y, 0802, 1d51, 3caf, acadia17_365e, 594c, d05b, 8db0, 3b49, ecaade2015_173g37, ascaad2014_014m8, a86e, b70a, acadia14_199al, ecaade2014_157m38, 6e27, ijac201412304s9, ecaade2014_173e43, ijac201614307e4, ecaade2014_194f50, 6d3f, ecaade2017_194s, e7f9, sigradi2015_11.165t25, ascaad2016_019t7, 936d, ijac201614407m4, 22a4, 29d8, a8a0, 3fd5, caadria2017_056w18, 8fdc, ecaade2015_91c18, 9cf0, e38c, ed02, 25af, 05e3, sigradi2013_42n, 0991, ef22, a6b8, acadia17_637e, ecaade2016_163n45, c6fd, 6155, 992c, 3a20, 3459, d8f9, af86, 4597, ijac201412408s1, 3724, sigradi2016_770r, 29b4, 3994, ecaade2015_227u50, 8859, 2372, ecaade2016_126s34, caadria2017_145c38, fa9c, 7c5f, fdbc, d332, f5c3, ecaade2016_223i58, ac42, 70dc, 7fac, 2f4c, e3bd, 459f, bb4e, 47ae, c9c7, e861, 12e4, e71c, ecaade2016_016j4, ecaade2017_199dd, 5778, caadria2016_487m20, 7f49, 4361, 1367, 38f9, 970e, be9f, caadria2016_631b27, 8233, 9fca, ecaade2015_138y26, 401e, sigradi2013_390f, ecaade2017_097ff, 7939, 507f, caadria2017_147x38, ba99, e80a, 5ed0, c70f, ecaade2015_138y28, 9dcf, 1c0d, be0d, 0d89, 5f39, 899b, 5b14, 4e1a, 519c, b948, 690d, 0081, c1a9, 3b2b, a8bf, f1eb, 7130, acadia17_678vv, 4bf5, acadia15_357p15, 68d8, 8ad9, a3fe, 8454, d4a9, 552f, 2d3d, f260, 2d2c, 6f20, fc34, ecaade2016_136u38, 90f6, b889, e669, sigradi2014_045w3, 8815, ecaade2014_192g49, 0445, a017, cf5f, d40e, 7661, 2387, bfab, sigradi2016_595ee, ecaade2015_200h43, 9395, 2c69, f0a3, 4e41, 51bf, a5a3, d283, caadria2017_070f22, 6768, 06d3, 1e5c, ascaad2014_022f4, 1ae4, sigradi2016_817i, caadria2015_084v12, ecaade2015_284y61, c977, 7dbf, sigradi2013_386z, sigradi2016_441mm, ecaade2016_089a25, 2173, sigradi2013_41j, 8b05, ecaade2013r_012j7, 61e9, 796b, 9cf2, sigradi2013_386u, 2fb7, 1d3c, dcf2, 47b0, b2db, fba8, d273, faea, 2add, 3ff1, f7b5, acadia16_214x13, 4695, 08e5, 296e, 09d0, dc5d, acadia14_339aj, 376e, 15d2, f703, 1a0c, d5c2, 3be6, 8d07, ecaade2016_074p21, caadria2016_861x36, 4e97, ascaad2016_052i21, a285, cc8f, b712, 0a0d, 8fbf, caadria2015_090s14, 3423, sigradi2016_571ss, 268a, 6c43, 5b90, 3f08, f746, acadia17_520aa, 1f59, sigradi2013_268i, sigradi2013_391h, e253, sigradi2016_426c, 1af4, 3c4e, bd6b, 059c, acaf, 89c2, e84f, dddb, 1ee8, 2d0a, 15dd, 6291, sigradi2014_339z7, ecaade2016_243e65, 308e, 2bbe, 6928, 8630, fd46, c289, sigradi2015_3.221u4, 26b7, d40f, c75c, 286a, 11c1, 6c90, e849, c99c, 6d09, cbda, 810e, 72de, c3a8, d754, b738, ascaad2014_017c1, 28c8, 3559, 5705, 8561, 6e1d, ecaade2017_225a, 8f2e, 8980, e1b5, 7a01, ecaade2016_tkot66, 4d19, 68df, 46ac, 7808, 5267, cb12, a4df, 6675, sigradi2015_10.74p18, c0bc, b4a8, 24c4, 6748, 5ffb, d304, cab9, ecaade2016_230m62, 333b, b31c, d460, 0ed7, 4833, 3383, caadria2016_343f15, 832a, acadia16_196i13, 0023, e409, 307d, 96e0, ascaad2016_020v7, c469, 2a8e, 6072, 31fd, 2d74, 1366, ea21, 1934, 7fa0, d698, a371, acadia14_473au, ecaade2015_225h49, ec7b, 0ae8, e924, a1b4, 7a3c, 3759, b452, 3a13, 581c, fb40, ecaade2017_046b, 1ae6, a17b, f15f, 6154, 26e7, c25f, 369a, ecaade2017_215n, caadria2016_003b1, sigradi2014_157e4, sigradi2016_621cc, d573, 2833, 3163, sigradi2014_263v9, 10a9, 5169, acadia14_177v, caadria2017_079t23, 1bc9, 9f59, 21fd, fce8, 66e5, 4432, 7e02, ijac201614201x5, sigradi2013_62, 90cf, caadria2016_157r6, acadia14_199aj, 3d82, fb48, e654, acadia17_348h, ecaade2013r_009h6, 05f1, 030b, a50f, ecaade2016_163c46, d5c1, 4a84, sigradi2016_686zz, 0741, ecaade2015_155y32, e03a, a10f, abe5, b493, 66cb, ecaade2014_084u19, 532e, 681f, ed67, f3fb, 4e04, 471f, ffaa, 7a99, ascaad2016_059n23, sigradi2013_397c, sigradi2016_694j, d853, 134b, ecaade2013r_018e9, 5ac0, acadia16_12a2, ff86, 407a, 03ba, sigradi2015_12.259d28, caadria2017_185t44, e4df, 7422, e50d, c60b, 7c79, 92c3, caadria2015_087w13, caadria2016_405d17, caadria2016_321n14, 0d5b, ecaade2014_057h14, 5c68, d57b, 0779, 22ec, d10f, 5c2b, ef3d, e29f, 6ef4, 3d90, 92cf, ecaade2017_057f, 039d, 0f15, 8afa, eb23, ijac201412408c2, 4357, c423, d962, b697, 53df, ijac201614101a1, f139, ecaade2015_100m19, 7912, 6a24, e5f8, ascaad2014_036w1, sigradi2016_690h, a340, 6082, 9f96, ecaade2014_133w29, 0093, 17b6, 209c, cf76, acadia16_88r6, 7e35, 7bc2, caadria2015_150e24, 7d5c, acadia14_125ae, sigradi2015_6.183l8, a5ce, c30c, f6cc, 2b69, 9f92, ecaade2015_225r49, 30c1, c7be, ecaade2016_221w56, e2ff, sigradi2015_sp_8.284o30, caadria2016_861v36, caadria2017_125y33, a3a9, ecaade2016_062c15, 9c80, sigradi2016_367zz, sigradi2015_7.146a10, ecaade2013r_018z9, ijac201614204r9, 1b42, 3bc9, 5b8e, 182d, c117, f09a, 8df3, 5020, 0391, acadia16_372e23, 20fa, a847, 665c, 33b2, babe, de27, 0ee3, ecaade2015_59n11, acadia16_88w5, e8af, 2809, a291, 35c0, caadria2015_156k24, 0148, 2df7, 8529, ascaad2014_032t9, b170, 84de, f2fb, ascaad2014_005s3, sigradi2016_592t, a1ba, 42bf, a78c, 6b9c, ecaade2015_278r60, e61b, 8469, ecaade2017_253v, sigradi2014_313i6, 3dc8, 20c9, 19bf, e4e2, 7f8f, 60f2, 8f87, 361f, 9ac4, fad0, ecaade2017_026rr, 4c43, f56c, 62d0, 730e, 60a5, 42e2, ed69, ccd5, 4173, ascaad2016_012u5, d7d4, 1dde, 9508, a799, sigradi2014_042u3, 469e, e455, fa05, 4f28, a321, ecaade2015_199x42, 2af3, aea2, 9db5, ecaade2014_240o62, dcc5, 6b85, 6c82, bc45, 1343, acadia14_339ab, 9dee, cb10, b81e, ad1b, e9c8, 287d, c666, 8e48, 63d3, f010, aef3, d14f, acadia16_106f8, sigradi2014_151l3, 378f, 0019, 6123, ijac201412405o8, 9386, 32c1, 24c3, 8975, 3e6e, 4845, 2408, 3ef9, 01af, caadria2017_074f23, 2ddd, e61e, 0101, ecaade2014_224d57, c1cf, acadia17_608v, a4b3, e356, 53ec, b864, ecaade2017_306n, a0a0, 78c4, 7ec8, 914a, 8965, ecaade2015_138y27, 4391, 24f5, acadia17_153j, 19f7, 5a9d, b33a, ecaade2014_151p35, caadria2015_086k13, e5ff, 437d, ascaad2014_025n6, 9046, 2ea1, dbef, sigradi2015_6.387i9, f87e, 18c4, 384d, fdc7, 038f, ecaade2014_072i17, 41b3, e309, 57af, ecaade2014_182d46, acadia17_403u, c3d7, ecaade2016_238i63, 9602, sigradi2016_592u, 2e61, d4d8, 1abd, fb0a, f3eb, 9207, ecaade2016_230a62, f7ab, 8dca, acadia14projects_435al, b7b0, 6645, bafd, ijac201412201m1, ecaade2014_104u23, 3e07, 9eef, ded3, 0f44, 5b95, c65a, sigradi2015_12.297n28, acadia16_488a29, 8370, e8a4, f0e4, ecaade2016_102i28, e411, 1a7b, caadria2016_745e32, f9f6, b830, be55, aaa0, 26f1, 7350, sigradi2013_390e, 6745, 738d, 9d07, sigradi2014_281i3, 9b53, 23b0, c70e, c3b7, sigradi2013_393u, 5da4, faf6, df43, ijac201513305e12, 58de, 19c2, ecaade2014_042s10, 5679, caadria2016_641p27, caadria2016_135c6, 39b8, acadia14_75aw, 9f46, 2d26, 9145, 344b, 4730, caadria2016_249g11, 1003, 0766, ecaade2017_202m, 4aa1, ecaade2015_122j24, 8c18, sigradi2013_330f, 1c58, 1634, e31c, bea9, 1d69, b8f3, 8bb0, sigradi2016_417ll, sigradi2014_041e3, 81da, cfa1, 8dc9, 6a94, f96d, 65df, a104, 8907, 8d56, 4590, 61bc, 67f7, 9269, 0863, ecaade2016_223m59, 1722, aff0, 9843, caadria2017_135d36, b464, 8991, d012, 01a2, 2578, e29a, 5f0f, fc45, fbf8, e315, 282e, 6782, ecaade2014_010d1, 28dd, sigradi2016_534uu, 7eab, 4618, acadia17_258s, 8cb6, acadia17_349s, ecaade2016_073i21, a36f, 7d4a, 27dc, 8d7f, 0d0c, 5121, bc80, sigradi2014_282m3, 64c3, ecaade2014_094m22, sigradi2014_036s2, 8a38, 3db8, ffe3, 92bd, edb6, d4dc, acadia17_500ee, 70d7, e6c9, 7621, 9452, 8665, acadia15_185i7, d471, d1ed, 775b, 7829, 53a3, a323, 4ac0, 527a, 78f3, fe92, 62d3, a9ee, ecf0, a452, b58f, ecaade2016_025c7, 6beb, dff5, 0090, d7c8, d0db, d527, 8260, 94c6, 286e, 28ff, 8b37, ad6d, d3bb, 71b6, c252, ecaade2016_028j8, acadia17_189tt, ascaad2016_004s2, 09ee, 0969, ecaade2015_138h27, ed6e, deab, 2c20, 9c6e, caadria2016_003f1, 0351, 0f1a, d0a1, 1a77, e9fb, acadia17_373z, aa0b, 54ff, b4e6, 50b8, f53f, ecaade2017_274aa, c57e, 77e1, 9243, 7f0d, sigradi2015_6.151c8, sigradi2013_100c, 323f, 26df, 5f17, ecaade2014_153s36, 585c, 8ecb, c06e, 583e, bf4d, 5439, 9c0d, 0f83, b039, 7631, ba11, ijac201513303x10, 5e97, sigradi2013_313m, e9a9, sigradi2013_337h, fdca, 1864, fc8a, 037f, 7b55, 2e2c, ecaade2016_023t6, ecaade2017_056c, ef06, 46dd, 92af, d74f, ea74, ecaade2016_127g35, sigradi2016_467v, 2909, 6a78, 5401, 39c4, a41a, acadia14projects_101r, 9a7c, ecaade2016_161w43, sigradi2014_330j7, ecaade2015_314i68, 473f, ef6c, sigradi2014_339w7, 0934, ecaade2017_172u, 8b5d, 7850, c85c, 3c4a, e1eb, 6895, caadria2017_107p28, caadria2017_174c42, bce9, 7172, 728f, acadia17_177f, 3cd0, 87fd, da47, 6f74, acadia17_608w, ecaade2017_057n, 0af2, 6eeb, bf45, 6151, 0c81, 91c1, 3d88, ascaad2014_007e4, 62c9, sigradi2015_3.268b5, 3963, e6f0, 7797, eed3, ecaade2015_225j49, f946, 58db, sigradi2015_11.34c24, ecaade2015_138r28, a7dd, 8287, caadria2017_009j4, 1839, f4c5, da75, 07db, 8ab7, 581a, ecaade2016_006r1, 10fb, a98e, 1285, d62d, 7033, ec00, dad6, 9b23, 839f, ecaade2014_143l32, 572e, 354b, fd9a, 258e, 84dc, ascaad2014_012g6, 7ce6, cbc6, b7f4, e4dd, dbbf, acadia14projects_23ac, 25b6, 6c08, aef6, e511, 171c, 5323, e14b, ecaade2015_21w3, eee3, 4dad, 4e98, ijac201513306w12, a815, 45eb, dada, 15e4, 4ec4, ecaade2014_151t35, 78cf, d761, 1ccb, 323d, 5301, ecaade2015_73f14, 233f, 4776, sigradi2015_9.141g16, 7371, 7728, 4a2b, ecaade2017_164ff, 33c5, 4637, 2f14, 14f7, 4628, b7da, e08a, 5913, 57bf, 5b67, ac34, caadria2017_070i22, b3de, 5a02, acadia17_71ll, 71f5, ecaade2017_jgol, ecaade2014_218w55, f99d, bb67, ac5a, ecaade2014_023f6, sigradi2013_390, 4901, 4aaf, ecaade2017_290vv, 6f9f, 23e7, bae2, 31fc, ecaade2017_184mm, 7ea7, eb01, c593, 5496, 8456, ijac201513203d7, de1c, 49e8, 3195, 14d4, d7d2, sigradi2016_816qq, 5a95, ascaad2016_045f18, sigradi2013_411l, dc5a, a2c2, ecaade2017_215m, ijac201614201t6, 639a, 0ce7, a60c, sigradi2016_771u, 414c, 6ab3, 472a, ad35, cbdc, 00b5, 29d1, c0aa, 7667, d641, 5f40, 1a50, b255, ijac201614208i13, sigradi2015_10.307e21, 4bd9, 392e, ecaade2014_055x13, c472, d46e, 5777, 9677, e2c4, e73c, 90b4, a022, 5935, c7c8, afd4, ecaade2016_077y22, 42b4, 33e9, 545e, sigradi2015_sp_8.6i30, 5c95, dabd, da59, ecaade2016_067c17, ijac201614207n12, sigradi2013_194v, 02ce, 7a44, 73b0, d959, 3c36, 4247, 6920, 3713, c875, dfa0, 2493, fd2c, 60b6, a378, b4d9, e5a4, caadria2017_072a23, acadia16_352c22, acadia15_371j16, ecaade2014_159n39, 1cb1, d9bd, 0be7, ecaade2017_152ll, bce3, bbda, 2e07, a9b8, 2aff, 5b54, ascaad2016_005z2, 893b, 42ef, 8ba0, a28d, 8ec1, 8f3b, caadria2015_156i24, 43b7, d0cc, 5ea5, 7efe, 6fe9, 9663, 7b49, aa86, 97c2, ecaade2016_223y58, a9b5, 1b2d, 4c55, f07e, 75e2, f4dd, bfad, ecaade2014_224h57, ecaade2016_011o2, sigradi2015_10.267t20, 8ef2, b3f5, a2e2, d7fe, 7e72, 3050, ijac201614207f11, sigradi2015_12.19b27, 2279, fc8c, acadia14projects_463k, d72d, acadia17_358mm, 29c9, acadia17_127dd, d9fc, acadia17_59h, 51af, 2654, e224, ijac201412202s1, 3e32, 11b9, ecaade2016_210c54, 29a6, f17c, 06a7, ce62, f2ce, c96b, ce69, e6d3, b049, c25d, ecaade2017_046l, ecaade2015_171x36, a451, bda5, cc8c, ascaad2016_048h20, 1cdf, ce80, e610, a782, ecaade2015_15w1, 16ef, acadia14_523as, a3fd, 1e51, caadria2015_081s11, 7640, 6c35, caadria2017_031h11, ecaade2017_029cc, ecaade2015_246a56, 3323, caadria2016_229n10, ecaade2017_290pp, acadia17_364qq, 4953, 89d9, e327, fb19, 2913, ecaade2014_224m57, acadia17_117cc, d639, dfdd, 7420, 3820, 0fbc, ecaade2016_237h63, 8729, c541, 974f, 46b3, f1cb, ijac201614403k2, bd74, 1617, bc8a, 42f2, 5ef4, caadria2016_641o27, 2cf8, 8ae7, ecaade2015_229m51, ee8f, 50cb, ecaade2016_119p32, 3092, 8640, 0db7, sigradi2016_602k, 5a00, 092d, 3103, 280e, 1cc9, caadria2016_725h31, bdcd, 5c37, c771, 6fe0, ecaade2016_089w24, 269b, a31d, 3eec, 085f, 0cdc, ecaade2015_287l63, 01fe, 49c8, acadia16_214d14, fb25, 4f6b, 98e5, 499a, d463, 2b19, acadia14_339av, ecaade2017_085f, cc19, 1cac, 53b5, 8661, bfdb, 1782, 8dd7, c0c0, 699b, 4661, 6982, c8c6, d86d, caadria2017_145g38, 0762, c055, 0b16, ccfb, 9ea4, da76, 3a8c, acadia14projects_435am, ae62, 437a, ijac201614202t7, 25b2, 11ed, sigradi2016_399a, 2d19, ijac201412408j2, 83c6, 872f, acadia14projects_177w, caadria2016_343n15, 93da, 122d, caadria2017_040j12, c5c4, ecaade2014_217h55, 8905, 4026, 4ee1, sigradi2015_sp_8.326y30, 087f, 5648, sigradi2016_382dd, caadria2017_190r45, 08fe, sigradi2014_263d1, 6277, 9b18, acadia14_101ak, 9d25, 0422, a262, ce33, acadia14_125t, 1fca, ecaade2017_072f, 4d29, 694e, 638b, 5f64, acadia17_89y, d78a, 22b8, d422, dcad, 7793, ijac201412202u1, 31d4, b083, 4d6f, 64df, 9d70, caadria2017_051a17, b404, acadia17_26a, 303b, b431, 2dfc, acbe, 4fa5, 41b2, ecaade2016_119z32, 930c, fe95, 3def, 813a, sigradi2013_397g, a913, d4c9, 0bbe, 2c1c, ee07, sigradi2014_265o1, b4a9, acadia16_362s22, acadia16_62b4, e05a, caadria2017_001e1, 2903, sigradi2013_28k, 11d2, 725b, 66e0, fa06, 3a5f, ecaade2017_156bb, 4563, ecaade2015_74l14, de26, ecaade2016_028l8, 5819, b677, d910, 687d, eb58, abe7, d317, caadria2017_163h40, 619f, 29a4, 5f69, ecaade2015_138x27, 8f76, 6dae, f9d7, b32e, ecaade2016_071l19, d291, f51c, 4844, d3f2, 40e2, 6393, 69a4, ecaade2017_112ww, ecaade2016_006x1, 4264, 97de, 834a, 74b0, 447e, 2706, 4b84, 5df1, 0a1a, cffa, 0e05, acadia15_274h11, a860, c4e2, 4711, f410, d1cf, 04ae, a72c, acadia17_71qq, fc14, 160e, ecaade2016_238t63, 584d, e3ae, d309, sigradi2013_326h, f96e, ef51, 0c5c, 7ebb, e040, fcd5, 0c4d, acadia14projects_135s, acadia14_699h, 72a0, 3984, ecaade2016_118n31, b294, ascaad2016_009i4, 57d6, 6831, acadia14projects_81o, acadia14projects_719b, 02c0, cf52, ecaade2016_ws-dleadm68, fe25, ecaade2016_026r7, 15a8, adf3, 33ae, sigradi2013_429p, c018, ascaad2016_026s10, e3a9, 7496, d4da, caadria2017_174e42, 1ca9, b754, ecaade2016_118h32, acadia15_263t10, bee6, acadia15_274l11, c97b, 9bff, ecaade2014_080g19, ebe5, 3ec8, be4f, 8c48, a3e1, 9c89, 2011, db0c, 2027, 9c9e, f50c, e55d, acadia14_189aw, 736f, 669e, f00a, eac4, acadia14_435as, a679, caadria2015_206t29, acadia17_27p, ecaade2017_212ss, ijac201614102r1, 3533, sigradi2016_685oo, ascaad2016_007a4, f99e, 5b2d, bdcb, f147, 9c0c, a067, ijac201614405v3, a7b2, ecaade2014_089p21, 5f2d, 7dea, bb39, 43b8, d68b, acadia14projects_487i, 576b, caadria2017_015b5, bc4d, 7335, caadria2017_002n1, 7710, b2a9, ecaade2016_243z64, 9b8e, 58b6, 5652, 053d, ecaade2015_230i52, ascaad2014_024d5, fcbe, acadia14_339aa, e6ca, 0b5f, caadria2016_549o23, sigradi2016_364ll, 25bf, a87c, ecaade2014_086l20, bd1b, 772d, sigradi2014_075b7, 2416, bf55, af57, 678a, 954c, 6d18, 618b, 1973, 7888, b389, 2136, 13c0, fdb4, d8c4, 3f94, 336a, caadria2015_178y26, b467, fb9f, 1f1b, e868, 32bf, fc80, 2232, bd10, 8d31, 8e98, acadia16_344x20, ecaade2014_139g31, sigradi2014_281j3, caf0, 6315, 489f, bf68, 512f, e8de, c66b, caadria2015_084a13, bdba, 2363, 7bec, 3da8, sigradi2013_397h, a59b, 25ec, 0b52, b7e1, 013c, acadia17_189vv, ecaade2017_019ii, b929, 964e, bbb4, c31a, caadria2015_237k35, 4770, 0430, d2cb, 823f, ecaade2017_129ii, da38, 566c, 00e3, 9b7d, ecaade2013r_013b8, sigradi2015_12.259a28, ijac201614307p4, ijac201412204e3, acadia17_231t, b5a6, ee84, a711, 4ded, f182, 92fb, c764, b6c3, 0717, da35, 1df6, 050f, ecaade2017_256hh, 9a21, a3b5, ijac201614307k4, ecaade2015_155l32, 9b5f, bfda, 9c9a, 34a6, acadia17_339vv, 5a0a, 82ac, 6f16, 648d, d103, d051, ijac201412402s4, 0b68, 3b92, ascaad2016_047v19, ecaade2015_77u14, 7210, 7510, d9ec, caadria2016_621v26, sigradi2016_488u, 1213, 1014, 0716, ecaade2015_319a70, ecaade2017_291e, 7581, baac, df19, 7b01, c3ce, 90ca, 9729, 9aef, aa90, cd50, 312e, 02e0, 544f, acadia14projects_681ah, f08a, 5cda, sigradi2016_441pp, 1242, 225f, fe2e, 3dcf, ecaade2015_227p50, caadria2017_042r13, c4bd, ecaade2016_136m38, c9f2, 98fd, ecaade2014_239n61, eeda, b194, ecaade2017_116d, cfce, ff25, 5739, sigradi2013_407h, ecaade2016_217x55, 0332, caadria2016_045g3, 79fd, f894, 0622, ecaade2017_041n, ece4, 0ee4, 35d2, 6c1d, f00f, sigradi2016_801y, b03f, 3cef, 24af, 29ba, ecaade2014_226z58, 4cc5, sigradi2014_047j4, 4cfe, 6773, 21ad, ecaade2014_149y34, ijac201412201b1, 37c5, 4841, 5443, c950, ecaade2017_042aa, caadria2016_767t32, ad65, 7a92, 663b, 1b5b, acadia14projects_281x, 134a, ac14, c877, 988c, 6b18, 3988, ascaad2016_018r7, cea5, ecaade2014_108i24, ecaade2017_282m, 3ca5, sigradi2015_sp_8.326a31, 6ce2, 658c, 307f, 7206, f1e2, 726f, sigradi2014_099v8, 66f5, 28f2, cde2, f85c, 366d, f4b0, 19a1, ecaade2017_240w, ecaade2017_054v, eb85, sigradi2015_3.209c4, 9ba2, 7287, d9c9, fbc2, ecaade2013r_009y5, 8c2a, 00ce, f7ce, 390d, caadria2017_069y21, ascaad2016_038l14, 40e6, 9567, 446a, ecaade2017_215y, b117, f70e, ecaade2017_227r, f2b5, ab4f, sigradi2014_345n9, fbe3, acadia14_145w, 8455, acadia14projects_311y, 1a74, bfbf, ac2f, 5a2f, ecaade2015_237m54, sigradi2015_10.309e22, d1a2, 607e, b209, 7c2f, d017, b6cc, e0cb, sigradi2014_232z8, sigradi2016_809uu, 8335, 79fa, 6bb6, cc26, a1f8, b998, acadia14projects_435at, bb84, 2851, 5076, fa0f, ecaade2014_159r39, ecaade2014_065d15, 4208, 3d79, 3aff, c6e9, d331, 758a, d923, bc0e, 7800, 983d, 8caa, 6f49, ecaade2017_019rr, 9ee7, ecaade2014_233s60, bf83, af07, 2552, acadia14projects_101ai, 5701, 1504, c34e, d8ae, a37f, 8f31, f62a, 3965, 7bf7, 2c9a, 57d9, 24c2, 718e, 2105, ec32, 48c4, 4df2, ecaade2015_327h71, ab99, 2392, 3514, a4f2, 0bf6, 79ff, sigradi2014_023z1, 4bd8, 0e76, 7c6b, 4777, acadia14_291aw, fd38, c81c, 7cdc, ijac201614403u2, ecaade2015_64r13, 2929, ecaade2015_235t53, caadria2015_016i3, 6e7f, caadria2017_095e26, f593, 949a, 0f91, ijac201614205r10, c26a, acadia17_162n, sigradi2014_263k1, 915e, f4f0, 8b9f, ee97, 03db, faff, 0d21, ecaade2017_076t, ecaade2014_092c22, a46b, 35bb, 7a59, 431e, 1fe1, ab41, acadia15_323e13, 8c87, fa0c, ecaade2014_194c50, 2ba6, ecaade2015_21s3, fdfc, 3cf0, eee7, acadia15_451h19, 8820, sigradi2013_194f, a680, 00e6, 481f, 469f, sigradi2014_214c8, ebf6, ead8, acadia17_237hh, 66ee, 9cd8, a5e5, 6053, acadia17_59f, aa80, 5e45, caadria2017_124u33, b83a, f693, 7fae, bae3, ecaade2017_199oo, 9a80, caadria2015_188v27, ecaade2014_038r9, 43fc, ecaade2013r_004d4, ecaade2017_302yy, 4d3f, ecaade2017_169pp, 074a, edad, 1157, ecaade2015_35c7, aec3, 194d, 0fd4, f1bb, 4786, 1415, 4ce5, 8b5c, 1df5, ce1e, 46e3, 0712, 0be1, 593f, 2d20, 5eed, caadria2016_405e17, 5c32, 8105, 2b44, c614, 4c29, cbb8, c2ee, 114a, ecaade2015_74o14, ecaade2014_113c27, 61d3, d6fc, 8c24, 36fb, 66fc, b827, acadia16_12g1, 7a7a, 6a62, caadria2016_787h33, ecaade2016_144h40, 735f, 30cc, ba00, ecaade2017_202h, 6d0f, ecaade2014_208w53, ff94, 4a45, aa17, d2bc, 5c55, 6033, 48b1, 9468, 1d66, 71dc, 04ca, 8850, 6d07, caadria2015_139y22, 3fbb, 573c, e017, acadia17_648z, ecaade2015_83l16, acadia14_479h, 47f7, 3f06, 48dc, 78a1, ecaade2014_199x51, ecaade2017_099tt, 9f85, 6226, sigradi2014_266l2, 8116, bb36, acadia14projects_409l, ff5c, ecaade2016_132l37, 5217, 82b2, 224b, caadria2015_202x28, ascaad2014_011y5, caadria2017_048e16, f616, ecaade2013r_004t3, ecaade2017_282f, 35e8, 4eaa, caadria2017_042s13, 28a0, b60f, f17f, 29e8, 0df8, 448c, caadria2015_172j26, 5909, c654, ecaade2015_55t10, fee5, 33a2, ae07, sigradi2015_11.136u24, sigradi2014_036t2, acadia16_88l6, 11dd, sigradi2015_10.140s19, ecaade2016_102z27, 9c3f, ijac201412204m3, ab21, ae3f, 19a8, b872, 776b, 5132, af01, f8c1, 1d79, ecaade2015_178e38, ecaade2017_014ww, 4f3c, 8f17, c787, cef5, ecaade2014_049z11, 9d34, 9c29, 22ca, c4a9, 22ab, d4d5, sigradi2013_248v, b107, e293, 18bc, caadria2016_861y36, a17f, sigradi2013_46b, ecaade2017_240s, ecaade2016_230o62, f641, c8a4, ecaade2016_210g54, 807b, a6cc, 9e3c, 10bb, 28b4, b805, 85fe, e2eb, 9d7a, 5ff0, 179e, 883f, acadia17_511zz, acadia17_26n, caadria2016_735s31, 4f67, 3a8e, f5e5, 4025, 4b76, b73c, ef3f, caadria2017_165k41, ascaad2014_009d5, f28e, ecaade2017_006rr, 55d2, 968b, f0cf, 35d8, 5ceb, 6eb5, 874d, acadia14_339am, 2ac9, 6459, 7715, e965, ijac201412403i6, 0a16, e140, ijac201614201p6, 7646, 720a, 50ef, 691a, 0530, b5ab, ecaade2017_215w, d593, cd35, 7a43, 9c30, 0952, d7ca, 1b22, 8523, ecaade2015_53o8, dd74, ecaade2016_123f34, 7ef1, ee8d, acadia14projects_63ax, dc59, 2fd1, 8596, b8ee, d4eb, e649, ecaade2017_228x, b420, b3ff, 8b5f, 2b2f, 25d3, 48e4, 033e, 1f24, 4ca4, f560, 4e14, b4b6, ae0f, 75f5, d5f2, b1b3, 74d9, afef, e814, acadia16_382z23, ijac201412408y2, d605, sigradi2014_345f10, f44f, 733f, sigradi2014_132y1, 4f92, 02d9, f3cd, a30f, ijac201412405p8, a8c7, acadia14projects_619ak, b7cf, 49c1, 71d4, caadria2015_073m10, 5742, fb6b, 8d6c, da4f, ec54, a908, ecaade2014_132g29, eab2, ijac201614407k4, 0ce8, 479c, 4616, ecaade2016_096n26, b9a1, 4ef1, ecaade2016_222f57, ec3c, afb7, acadia17_358hh, d4b0, ecaade2014_225u58, c598, 551a, 8976, acadia17_100l, ecaade2017_268aa, 820c, 511b, dfde, sigradi2014_041k3, cb4d, ecaade2015_84y16, 793a, caadria2016_157v6, d9ab, 4a43, 57a7, ijac201614202d8, edb8, 7a62, 553f, caadria2017_124x32, sigradi2013_184z, 7077, 33f6, b41b, ecaade2014_159m39, sigradi2014_145b3, f6bc, 0c97, sigradi2016_777aa, 5487, acadia14projects_661o, 34de, 1765, a870, sigradi2014_074d6, ecaade2015_127c25, 6cf4, 2720, sigradi2016_358o, 61d2, a3f3, 3d91, efbc, bf5e, 46a1, 7084, 0af6, 6091, b5e4, 0f8f, ce17, sigradi2016_420vv, 7324, caadria2017_009n4, 978c, d8a0, 0d43, ecaade2014_109s24, ecaade2014_111e25, 82cf, 9334, f113, f08c, b7ba, 2ca0, 7c6f, 5544, ecaade2017_309oo, ecc2, 8cda, f005, ijac201614206u10, caadria2017_008y3, 4c22, e6e1, sigradi2015_11.34x23, 32c2, 879b, b0d5, ecaade2014_140m31, 584f, ecaade2014_201e52, 4e85, de32, 0753, 7a50, acadia15_263a11, ecaade2015_271w59, 2bb7, 5400, caadria2016_085g4, 8883, ecaade2017_173yy, 5bff, 6ffb, ecaade2017_243bb, 2b7d, caadria2015_111m17, d975, 2e26, 98e2, 995c, 0c44, 2733, 18ad, 3f7a, 1433, ecaade2016_193r51, 6878, 0783, 245a, ecaade2016_167c48, ba04, 5d5b, 3b97, 83aa, 1056, add2, 2fd5, 4b80, 84e9, acadia14projects_135z, ecaade2013r_001e1, acadia14projects_101au, ecaade2015_21f4, 2861, e4b6, 11e1, 488f, 7c0e, caadria2017_057z19, 04d6, d1fd, 7204, ed8b, a386, d7c0, 4ac5, b4c2, 9f5b, ecaade2015_155k32, 4bbe, f3fc, 1ce1, 1fd7, c97e, ecaade2017_146ll, 8224, b836, acadia14projects_189ax, ecaade2015_82b16, e9b9, b2a4, 7921, baad, 62ee, 8cee, bbe5, 5554, sigradi2013_401o, 6644, a7ff, b28a, cf66, 51a5, 2fc5, ecaade2015_193v39, acadia15_110b4, d96b, 4efb, 1101, fe4a, 83da, fe86, 8895, caadria2016_611b26, sigradi2013_295b, 2566, f56f, 01d5, d361, ecaade2016_094l25, 3d03, acadia14_339ak, ecaade2017_ws-archieduv, d595, acadia14projects_153ax, 13d4, 972c, acadia14projects_267k, 82b4, 0db1, sigradi2016_654tt, 514b, 9a93, 54b9, ecaade2017_124w, ecaade2017_050k, b30e, caadria2017_182r43, acadia14_473am, b027, b67c, 5bd0, ecaade2017_083pp, 82ea, 072e, 1c3c, bf97, 20be, acadia17_501pp, babf, 8fac, d854, 9001, 5c69, 1863, d4e9, 7df0, 8038, acadia17_322a, 32d9, 27d3, ecaade2017_023cc, ijac201614308c5, 4ff7, 3ffa, 18c3, 4f6a, e63c, 061f, e0f5, d6f6, c817, acadia14projects_339aj, 5ebd, 4ed9, ecaade2016_096o26, 7e92, ede9, 00d0, caadria2017_104a28, 5f8d, sigradi2015_13.316a29, ecaade2016_224d60, 6f9c, e96d, ae1b, ijac201614207l11, ecaade2016_011y2, 7a30, 3091, ijac201614402u1, 31ea, eb9b, sigradi2013_54o, f205, 0078, 90be, f910, 6412, ecaade2016_198t52, 58b1, fadd, ecaade2014_224u57, 7658, ecaade2017_157hh, 85d4, c3b3, acadia14_281ac, acadia14projects_565k, caadria2016_829h35, 931d, ae68, 9dda, 3117, edc3, cc78, aa14, ab91, 7642, acadia14_531z, 817c, sigradi2013_400a, ecaade2017_130a, f380, caadria2017_079y23, 91bc, 98b0, ijac201614204s9, ecaade2017_256dd, 4945, 8ed5, 453f, 1177, acadia14_365ae, 7bcc, 164f, c7eb, 0c39, bb07, c706, 0ca2, 7549, 7bb9, 9a54, 9c6a, ecaade2015_130h26, ecaade2015_92s18, 34f7, 62f6, acadia14projects_549u, 7e90, f097, afeb, acadia14projects_339af, a702, b94b, 8f98, ascaad2014_021w3, ecaade2015_195o41, caadria2015_246y35, f8d2, 7400, ecaade2016_111l30, 3105, ecaade2014_195l50, 943c, cbfb, ecaade2017_105ff, 924c, 6d48, ecaade2015_199d43, 9a1c, 1a10, 8024, sigradi2014_077g7, 32d4, sigradi2014_057r5, sigradi2014_057t5, c778, c027, 1bb3, 9af1, 18e7, d007, ecaade2014_078t18, 1677, b0f3, 50ba, 93cb, f932, acadia17_542ii, df51, b040, d5c8, 777a, acadia14projects_117az, a6d9, 51a2, ijac201412406g9, 9e14, ecaade2015_286d63, 2904, cbd0, b37f, 615c, caadria2015_090r14, e81b, ascaad2016_034k13, 5ebf, e26e, 80a5, 62df, ecaade2017_199zz, ecaade2015_248l56, fc52, ae2d, c092, ec72, 2969, sigradi2016_595dd, 5d83, 513e, 4d4d, 84c8, 43dc, 7c08, a1c3, 5f09, fcfe, ecaade2017_282s, 9f99, 80fb, sigradi2013_267u, 4e02, 23f5, sigradi2013_343d, b983, 730c, 4028, 731b, 5ca9, 5b9f, c5e1, ecaade2016_068h18, a3f2, caadria2015_172c26, 6947, caadria2015_065w7, e1c8, e64b, aaed, ee22, 1536, 55db, 9939, sigradi2016_431u, 67d0, f39a, 6da3, 0ce2, sigradi2015_3.370a6, 26ce, 0bc3, sigradi2016_764f, 92ef, 79ce, 558d, ascaad2016_023z9, 2ab7, d6e2, 8bdd, 2091, 6137, 8d52, 2895, 1bf3, 69ff, fa27, ea44, f128, de12, c852, 5999, 98b7, ecaade2016_002i1, 2991, acadia17_162w, 5a44, c825, 41cc, 9c9c, 3033, e097, e095, 628f, ecaade2014_149i34, a33e, 7a02, 340c, 0b6c, 5941, ecaade2017_143g, dd4e, a916, ascaad2016_038r14, 9313, ecaade2015_251l57, 1a78, 726b, a1a9, 3a1f, ecaade2015_59v10, cd91, 54d6, bcc0, c5b8, 445f, ecaade2014_111y24, ab64, bf82, 28e8, ecaade2017_156w, d9c5, 9fc6, a2fb, 5acc, 55c7, ef49, 5940, 0592, ijac201614202r7, acadia14projects_23ab, a401, caadria2016_157x6, 5196, f74a, 9abe, 2c71, 0874, 0d86, 5eca, 2fd8, 2dea, 2d97, e990, ecaade2014_184j46, 8d61, 69f4, e686, 0720, e536, 07fa, 9ad8, sigradi2016_814k, 1c18, caadria2015_087m14, 9557, c315, acadia14projects_153at, 4b1d, ecaade2015_84x16, efae, ecaade2017_077pp, 9825, bfec, ijac201614205h10, e77d, 6261, e16d, acadia16_478p28, ecaade2016_078b23, 86b0, 53f1, 2194, ecaade2014_042p10, ecaade2017_293ii, f406, fed4, 71a5, f80e, 7c61, sigradi2015_10.7k18, fb67, 334d, ecaade2015_138t29, 0a76, d058, sigradi2013_330b, cfd2, 52d1, caadria2016_405k17, a247, ec5f, 3bb3, c341, ad3f, ecaade2016_198u52, 1338, 3817, fa72, ecaade2016_043d12, ecaade2015_194x40, ijac201513203g7, a08e, 259d, 1a0b, ijac201412303l9, e0c8, 8d17, sigradi2014_313s5, 776c, 6f31, c003, 4edc, 8f3f, caadria2016_487n20, 74a5, ecaade2014_012s2, caadria2017_056m19, dcb7, a4db, 3e4f, 7c76, 6c4f, ecaade2016_ws-dleadz67, 5a30, 9552, 65f9, 94a5, ecaade2014_024k7, 1e12, ecaade2014_173c43, ecaade2017_273r, 7296, bf47, 29d3, 33aa, 233a, b4e9, a380, 3229, 9318, f29c, d36f, 17d1, 3970, 8eb5, 6f36, 8f48, acadia14projects_619au, 27c4, ecaade2014_038s9, ec66, caadria2015_090p14, 8b20, ceff, caadria2016_517a22, 880a, acadia15_81v2, 44ef, acadia14_339ae, a14c, caadria2017_074j23, 4d7f, ascaad2016_028g11, 3a76, 1a85, 132c, 263b, caadria2016_167e7, 1a4c, eff0, 190f, 64f6, ecc6, 085e, 5ed7, 1825, 091c, cd15, 20e7, 2442, 143c, caadria2017_189g45, ecaade2016_221v56, sigradi2014_263z9, 7ee9, ecaade2017_183cc, 814e, 6376, acadia17_481o, 7b27, f768, be18, 5bfa, caadria2017_017o7, ecaade2014_194w49, acadia14projects_453f, f460, d23d, ca1d, ebd5, caadria2016_197n9, ecaade2015_269u59, 62a0, 180f, sigradi2014_041a3, c7f6, 5c7d, 512c, 558c, 9faf, 2540, 4a98, 5f99, acadia14projects_347am, e70f, 5037, 3400, 0535, 8362, 68f4, b9f6, c24d, 48c7, 1771, 53c7, 404d, 0d82, 2d3c, 4f7b, 2b20, a6f0, dd14, df27, a76c, 1b80, 70fc, d4e6, cd2f, 513a, 3d66, 85ce, 55e7, 0b57, ijac201412203w1, acadia14projects_189aw, a789, c142, caadria2017_104b28, ecaade2017_023dd, ebd2, 6a4d, e4dc, 5eb2, 2535, ecaade2015_122h24, acadia15_284y11, f37e, 6246, dd73, 6771, cf4c, cf8f, 8d0e, f6e2, acadia16_244n15, 46f6, 4a42, b73d, acadia14projects_101ac, acadia17_50ss, ecaade2015_101i20, a5bb, acadia14projects_75ax, e6b0, acadia16_352w21, ecaade2015_336d73, 7408, ecaade2017_306l, 47af, acadia15_483s21, e4c3, 277d, c4c0, e5b1, d2b3, da55, ecaade2017_215ffr, ecaade2017_008i, 1281, eaed, caadria2016_851l36, 32d5, 801a, cc13, ef8c, 8b83, af54, acadia15_431j18, ec7d, ecaade2017_054gg, de0c, baa8, 5b4e, 2ab1, 42c6, 7d05, 7bb6, ecaade2016_080x23, d293, ae0e, acadia15_371a16, 6c37, 23e2, 595a, 9f7f, 22b4, 59d6, b275, e534, acadia15_185r7, bd58, 507c, ecaade2016_222j57, 86e0, 8914, d096, 59f5, 6eba, 35c7, bd48, fe63, e992, 9f78, bc67, f49d, 3eee, 0e19, d51a, a2db, 8cd1, f7c9, e0b1, a8bb, b702, 418c, 6ae2, 5543, e880, f184, acadia16_352d22, 78db, 8b27, 1514, 58f7, 4278, 9c06, sigradi2013_397, 07da, 406a, 8207, d864, acadia17_391ww, 545c, de28, c3fe, 2f37, e147, 08ae, de68, a206, d5f6, ecaade2017_208n, 82bd, 9a57, c911, 15df, d6d6, f0c6, 6de1, f7d4, cc6c, ecaade2017_155n, a2f5, 2e79, acadia17_323t, 232c, fe02, b82c, 981d, acee, ecaade2014_149z34, d6a8, bbd2, ba12, 8288, bdc3, aaa4, 07ea, 2bcd, cf6d, 6265, caadria2016_105i5, 7e40, ijac201614202l8, eb3d, bbb0, 6df8, 145b, bf96, 5175, acadia15_323w12, 797e, 606b, cd2c, 281e, 49f3, 3ae8, 9845, 9edd, a669, ecaade2016_048w13, c6e8, 9830, acadia17_177m, 603d, ecaade2017_195kk, fb73, ecaade2014_198n51, 84b3, fd9c, 90ae, 6e92, 722c, decd, 1f90, f376, 13dc, e0b6, 5247, 3db9, a587, fea0, 3957, 5261, sigradi2014_186g6, 8634, c8ca, e1a9, 2af5, 0ca1, d2e6, 1690, d12a, 5e6b, 8bbd, 069c, 2ce0, 7721, ecaade2017_105vv, caadria2016_013c2, 4494, 6450, caadria2016_249l11, acadia14_23az, sigradi2015_8.264v14, 61f6, a4a4, cfe1, 0de8, 63eb, f69a, acadia16_470g27, 7b94, a23f, b6c1, caadria2016_529r22, 9587, 73b2, 1914, ecaade2017_243gg, 57e6, sigradi2015_6.387l9, ad0a, ascaad2016_050x20, 8d0f, fcb4, ecaade2016_243n64, ijac201412403l6, a9c5, 7dac, 3701, ebca, 1570, 2e97, fe9b, fca6, 1e1f, 8355, 4373, e69c, sigradi2015_2.213x1, 5502, acadia17_598qq, f04d, sigradi2015_3.268j5, ecaade2014_186k47, 708a, 9a4a, e39c, c22d, 1c2a, 7ee4, 0cdd, 4ac4, 45a3, d187, a20f, 26eb, sigradi2016_383ii, a738, ecaade2017_277pp, ba28, 2180, 9946, 6e7b, 8772, 57ff, da3a, sigradi2014_045e4, 4772, caadria2015_226l34, ecaade2015_118t23, b08f, 2355, 4d5a, 05ed, acadia17_221x, bf20, 98e9, 98a6, ijac201412305r2, acadia14projects_619ag, f503, dc91, b282, 4ee0, 3c0a, 7be5, bf29, 7aa6, bfa9, ecaade2017_293uu, ijac201412408z2, 45f6, eb66, acadia15_323m13, ecaade2017_105pp, acadia15_323r12, ecaade2016_119a33, acadia14projects_479ax, c309, d96d, d685, sigradi2013_234c, f020, ecaade2015_22o4, b2c9, b051, 628e, 5171, 75a0, 7f13, acadia14projects_53m, fc0c, 7034, b1b7, ef1e, fabd, bc41, 8443, 2f38, 498c, 2b5f, 5c52, a16b, acadia14_655ab, ef55, acde, sigradi2013_401h, acadia14projects_463d, b95e, 9829, b3d4, ijac201614402k1, ff97, da43, 0f09, acadia14_177y, 5876, 29f8, ijac201412201g1, 8a8a, acadia14_81o, 862e, d0de, c485, deac, 70ed, ee5f, ecaade2017_044pp, 8fb1, e18a, 7c36, da32, 25ff, 1aa2, 07d3, c487, f2c6, bf3e, ecaade2015_180g39, cb26, ijac201412205t3, caadria2016_281j12, acfe, 4fc2, bf8c, 2b41, ecaade2015_336w72, a33a, c6f4, 8e75, 4a14, acadia14_53n, aa00, 3281, 2748, 1860, 8726, ijac201412301s5, 81ab, 7fd9, 4938, f8a2, c2ff, 4877, 0e32, ea3e, acadia14_301c, 022e, e0fd, 4af2, 4eb2, 2feb, 55b2, 75d7, 02f8, cce2, 7865, ijac201412206b5, 575f, d133, 8248, 51de, d290, 4517, 0dc6, 7a86, d205, 79bb, b8b9, 4cb9, 9ed4, caadria2016_725f31, 8b54, acadia14projects_199ap, 1112, adce, 5beb, 1709, acadia14projects_81n, 0afd, ecaade2017_255h, 1b4f, 5702, 5800, df50, 01db, 2ca9, c798, 659d, 98e6, acadia17_258h, d370, b3b6, 0d49, ec2a, 1313, fa02, 7afa, 39c2, 203e, 7fec, 4d3c, ecaade2015_269j59, 2888, sigradi2014_276u2, f88c, b407, 2636, 7080, acadia14_517s, 0d12, 29f1, 6929, 00ae, e311, ae01, 44f1, caadria2017_124u32, caadria2017_005s3, 1b1f, 1108, af10, bec8, ijac201614303i2, 709c, 9d9e, c237, cded, a9e0, 6ced, sigradi2015_3.221y4, 108b, ecaade2017_ws-archieduq, feb4, 82f3, b0f2, aa85, acadia14_661k, 7bd8, sigradi2016_512c, 7c0f, acadia14_23u, df3d, af15, ijac201614306v3, 7964, b79e, 1109, bd87, 9d7f, sigradi2016_356h, 4a7d, fe51, caadria2015_190f28, ijac201513206e9, 2172, eec4, 2c50, b2eb, bc25, 2cf9, 9905, a20c, ijac201412301v6, f063, 1dd4, 9ff7, ascaad2014_033w9, 2b3e, c17d, b91f, d450, acadia16_344c21, 2d85, acadia16_154e11, caadria2017_056z18, ecbc, 44ee, 8d3a, d624, caadria2017_031g11, 6b0b, e21c, 86f1, acadia15_311j12, 055f, 101c, 9bce, ecaade2017_090pp, d45a, ecaade2015_314d68, caadria2016_147f6, 2cc3, bdd9, abd9, 3e1f, b0b7, 1049, a0e8, eb10, ecaade2017_192f, 859f, ecaade2013r_007b5, sigradi2014_313t5, 0036, ebae, 3422, e885, b907, b580, 6710, c14a, acadia17_231k, caadria2015_145t23, caadria2016_373l16, f7be, b7d7, 4f10, 9f94, 90c3, 8a2d, 3b70, 5d98, ascaad2016_040a16, caadria2016_601n25, 5b49, ce54, caadria2017_175k43, 0c18, 7dae, c9ef, ecaade2016_152o41, 639f, f220, db53, 2cc4, d05c, 8ca2, 5bf2, d587, 9cbb, 5337, 2c70, a7a3, sigradi2016_512qq, 42d4, e317, ed77, 37a1, 8722, 570c, 49a5, 3296, ecaade2015_318m69, 1f78, ecaade2014_080c19, 0973, 1231, f14b, 458e, 2fcc, acadia14projects_609ap, 8440, sigradi2013_275a, f995, ecaade2017_146kk, 08b1, f23c, 61ba, 5683, df39, cedd, 38d6, c3a3, 21df, 58c1, fc1a, 5e98, ecaade2014_111j25, 94ba, 12da, ecaade2013r_003m2, 35c8, ijac201614403d2, c6a3, caadria2015_004n1, 5920, ecaade2015_59k11, 2ce3, 8576, bcc5, b675, c8f8, 3876, sigradi2016_792f, 5ea6, 8363, 442a, 3cb4, 81f2, 55c3, acadia14_627d, 0e15, 879c, f622, 7df4, acadia17_221hh, ecaade2014_111n25, 5995, 9450, 42d8, 6e52, ascaad2016_038x14, 92d1, 6b6e, c555, 9943, d292, 47cd, e7ad, 5ccb, acadia14projects_199ab, ecaade2014_044f11, bf08, e210, 0a11, 1c34, 33a7, 2695, acadia16_24s2, f099, acadia14_601v, 7ec5, sigradi2015_8.81s11, ascaad2016_004u2, d8d8, acadia14projects_199am, a259, acadia17_296t, 59ff, ecaade2017_003l, d8ad, ascaad2014_020s3, dd31, f955, e27f, 6f8a, e177, ecaade2017_234m, 24dd, 8cae, 7b3c, ecaade2015_221u48, b218, 631f, 3a8d, 0cbb, bd7f, acadia14projects_63an, f4fe, 6670, fcf8, df3a, 647c, sigradi2016_751mm, ecaade2014_072l17, 4b92, b430, 9583, e5e5, b618, 733e, sigradi2013_189l, 28c7, 6150, 17c9, 5426, 60b0, ascaad2016_021w7, 3863, 7d39, dd5e, 74ac, 3489, 7c1a, 4161, ecaade2016_185d50, 1e76, 1589, 0a2a, ecaade2014_105y23, acadia15_311k12, ecaade2014_104s23, 149e, dc9a, caadria2016_797y33, 310d, sigradi2014_266i2, 775d, 5b81, 9947, 212e, 8a63, acadia14projects_435ar, ecaade2014_050b12, 0d90, 1f44, df92, sigradi2015_8.47g11, 565b, c2b4, caadria2017_023y8, a23d, 8037, acadia15_323n13, b4b4, 8e67, acadia17_71jj, 5b4d, b4b2, dd94, ecaade2015_18f3, b507, 28c1, acadia14projects_445am, a267, acadia17_258n, 02df, 87f5, cffc, cd01, 7165, 1b8d, fd10, b934, ijac201412202t1, 5ffd, b55f, 04e9, ecaade2017_161ww, 7cea, 6fbb, 84ec, 7a2d, 0634, 22cf, ecaade2017_095x, 38ea, 35cb, d043, 41e2, ecaade2016_152a42, 60da, 005a, eb41, 2b7c, ecaade2016_140z39, 10d2, 970, sigradi2014_045b4, c84d, e485, ca05, 0a4f, 2c56, caadria2015_124s19, acadia14projects_627a, 2ed4, sigradi2016_560cc, df91, 35ae, ijac201412304d1, ecaade2015_196s42, c7d2, 275e, 23bf, 23ba, 976b, 6d8d, 8ba8, 51d7, efc8, b05d, 0fe8, c937, 5610, 6330, 010f, ecaade2017_071vv, 7059, ee6c, d594, b8e6, dc1b, b243, ecaade2017_308aa, d70b, 35d6, ijac201412301i6, a92a, da19, ascaad2016_033y12, 8d42, 36c3, 0e77, acadia14_435ao, acadia17_390jj, f576, ascaad2016_054z21, acadia17_145zz, 29b0, 616e, f990, af93, 1ad5, 92ad, 0d6d, 0223, 5395, ecaade2014_240u62, 6f2b, ecaade2017_248ss, 20dc, ecaade2014_050e12, ascaad2016_004n2, abf1, 9bbd, 5b11, 7448, 1831, bc71, 45c2, caadria2017_136n36, caadria2017_051y16, ecaade2016_151b41, 31bc, c3a1, sigradi2016_815jj, ce44, 16ec, eb1e, 8ae0, 2efc, e53f, cebd, ecaade2015_27u5, 963d, 428c, 075a, 01f3, sigradi2013_42o, 84f0, ascaad2014_003y1, efbe, 7e4d, 7e19, caadria2015_213d33, e7cb, 3a00, acadia17_678dd, 2568, 85dc, 4edb, 0204, 1f3f, da00, 199c, 2290, ecaade2016_225z60, 6e0e, bc81, ecaade2017_031mm, 3437, d8df, 9e29, 7596, acadia16_344m20, ijac201614302b2, 0fd9, 135f, ae9f, ecaade2017_291j, ecaade2017_089v, acadia17_349u, 394b, 6f99, 1b25, 33b8, 80b5, 20d5, sigradi2016_615aa, aba1, e226, 9c31, 0324, caadria2016_321m14, caadria2017_043b14, sigradi2015_9.141h16, ecaade2015_170x35, 2de4, 25f9, e8bd, ecaade2017_028m, 8aa1, c6c9, 771a, 3398, fd83, a4bc, 10d6, 09f7, 5e0c, 58b7, 3631, acadia15_483a22, a020, ecaade2015_55u10, d9ad, ecaade2017_101bb, c19e, ef9c, 4c96, ecaade2014_206k53, sigradi2016_741kk, b168, acadia15_95o3, e96e, ec8b, 134e, 1072, 8687, 1e84, 061b, c0fa, d8fd, ecaade2016_042c11, e1c0, a74f, 8e76, 6328, 75b7, a203, cfcb, 6bbc, 5a5f, 2457, 1522, b01a, a8a3, caadria2016_477u19, f185, ecaade2016_123v33, 9e34, caadria2016_851p36, 65be, 1d39, f53a, acadia14_189am, 5d2f, 44b7, ecaade2016_136t38, 09bf, ecaade2015_314a68, c8be, 78a5, ecaade2016_223t58, 2e04, 1b10, ecaade2015_285h62, 2048, 3e98, 7790, bbfb, sigradi2016_737dd, acadia14projects_219az, bdcf, fdb2, acadia17_137ll, f571, acadia14projects_565ai, a0ba, acadia15_513t22, 5704, sigradi2014_281g3, 8d87, f468, caadria2017_079c24, 257e, 0730, 080f, bd7b, 307c, 4d08, sigradi2014_347k10, caadria2015_012c2, ijac201412403i7, aa16, acadia14_101ag, cf68, 1d0c, 167f, 73a9, 59fe, 15bf, 042d, f4b1, 74a9, acadia14projects_497y, ecaade2015_215l47, 08f1, c745, ecaade2017_175i, ascaad2016_048g20, bee2, acadia17_91g, ascaad2014_014t8, 4da0, d8eb, d4b9, b10e, e905, f77f, 6c7f, sigradi2014_018k1, ecaade2016_163m45, 5c5c, eac6, 89e8, 05ab, 5b0a, ascaad2014_001b1, 7990, 1b31, 48b8, ecaade2017_057x, c0ee, 58c0, 4aa7, 1786, ab8a, 8871, 7c3c, 4e2b, adcb, 10f4, 5365, daa2, acadia14_601af, d68e, acadia14_357at, b563, ecaade2014_214p54, 7c95, b50d, ad70, d17e, d66f, 4994, d2db, 075b, 12b9, a71f, ecaade2015_248u56, 0a49, fdfd, f887, 3493, 6e34, sigradi2013_226a, ijac201513104h3, caadria2017_163s40, 53a6, 28e7, b032, 0d8d, 73e0, bd30, ecaade2015_180m38, 52ed, d99c, 26cf, 0052, 0760, 590a, 8d01, ijac201513205v7, acadia14projects_619aa, c265, 70ec, sigradi2014_108d9, 8b93, ecaade2016_238v63, acadia14_267p, ecaade2014_084s19, d6fd, 43f8, 6bf1, 3bf0, d01e, d20c, 012d, acadia14projects_601ae, f7e9, 6da0, sigradi2015_11.34a24, dfaf, d115, 70f4, f89e, 5817, 1089, ecaade2017_079aa, 81a6, 43a4, 08a2, f9f7, caadria2017_074k23, ijac201412403o5, 1811, bdf2, 3471, 2233, 5dae, 86ae, ecaade2016_238p63, 643e, acadia17_163aa, ascaad2016_047x19, 417c, 53a2, b820, a899, ijac201412407h1, 8a5b, f789, dbe8, 06f2, a7c4, 66e3, a507, ecaade2015_92r18, caadria2017_158b40, 0011, c9a5, ecaade2016_230t62, 0cf2, 8797, 0a24, 2155, 812a, ecaade2016_106i29, 73b4, a478, d7a0, ecaade2015_61z11, d59f, b0df, caadria2016_177c8, 26f0, ijac201412204c3, db7d, 51a0, d40a, b5aa, df79, 760f, 21d6, 02bf, c697, ecaade2017_053d, 7cb7, 6bcd, 0290, ecaade2014_162s39, sigradi2014_123u9, ecaade2016_225f61, ijac201614402w1, 4956, ccc0, b14a, 0a63, ijac201614201m6, fb51, ijac201614308m5, ecaade2016_025e7, ecaade2015_33c6, a0c0, acadia16_344m21, fcc2, c21b, 1741, 252b, 5c4d, 409e, d68f, d3ae, b11a, ecaade2013r_008n5, 16fa, f51d, a047, 1d72, sigradi2013_135, 8223, 2fad, ecaade2017_038zz, 2718, 92d6, ef63, 15a5, caadria2017_005l3, 8b80, 44d7, d082, 9340, 5a07, da6a, 5670, cbf7, ecaade2016_097u26, a2e6, 8ada, 3c87, d152, 1aeb, a6f3, ecaade2014_198t51, a549, b22c, f4b9, ecaade2014_240j62, 4748, 87e8, 9daf, dca1, 8573, dfcb, ecaade2016_075m22, 42c1, e2e4, 972f, caadria2015_208a31, dba4, 4c87, d038, d5e0, 8101, 0bc1, ascaad2014_002l1, 9d96, 6c71, 91dd, 8430, a920, 9e8f, ecaade2015_336z72, 73ee, e5ce, 67eb, db13, ca82, ecaade2017_090nn, faeb, sigradi2013_244o, 1d7f, 6466, eb09, a4dd, ecaade2017_048mm, 24cd, 7471, ae4b, ecaade2014_196c51, 1bde, ecaade2015_138m27, 6fda, 94ed, 982b, a18c, b2ac, ffb4, 2729, 1a9c, 0022, caadria2017_190x45, caadria2015_064z7, sigradi2013_195z, 57bb, 24de, a008, a9f0, c897, 0d2a, ac7b, 7b08, caadria2015_013j2, f72d, 02d4, 3cab, d0ec, 0bd8, 1515, 992a, cf2b, ecaade2014_149g34, f7c1, ecaade2014_024v7, 39a3, ijac201614201w6, a826, 923b, a77b, 28ae, c7dd, ascaad2014_035s1, ecaade2017_026uu, 41b0, 7941, f62d, sigradi2016_408x, caadria2015_016n3, 94b8, 78f6, ecaade2014_192h49, 01a3, caadria2017_005k3, 2592, 04c9, 4978, 8209, d045, 283a, 64cd, 5d63, acadia16_308c19, 024d, 8c37, 6c8e, db11, 1f14, 3d07, ijac201513302d10, 459b, 0dab, 22d5, d1d9, 8159, 5fcd, d5fc, 0296, sigradi2015_10.307c21, acadia15_333r13, 7fa5, 9a73, acadia17_90dd, ecaade2016_197f52, 5c22, bf77, 1a0f, 3b0c, 0cb9, 33da, 995a, ceba, ecaf, 954d, a60e, fd84, ecaade2014_019h5, 4e1b, 01c4, 3373, ecaade2015_113n21, e95c, bbdb, 822f, 4a88, ae6e, 396d, 880f, sigradi2016_714pp, caadria2016_611x25, sigradi2015_11.222n26, d2d2, afe8, 158e, d8c2, sigradi2016_815y, ecaade2016_162o44, d3d3, acadia17_391b, 35f4, 8666, 97d5, 0337, caadria2017_096l26, acadia15_81r2, ecaade2014_147w33, 1345, ee3e, ad34, ijac201614303d2, b263, ecaade2016_tkov66, 95cf, 91b2, sigradi2014_279a3, 36b1, ijac201614208j13, ecaade2017_041t, 24f1, 431c, ijac201412201i1, sigradi2013_391, 420c, ijac201412403e7, a6b2, ecaade2015_138k27, 1f80, 39de, ecaade2016_074j21, 966d, 6398, 5425, ecaade2016_067v16, 1a6a, 17a5, 625d, 6219, caadria2015_126l20, 1cc1, fd37, acadia14_101ap, be87, 25ef, 894f, 10ce, d2da, da02, c043, 38b9, sigradi2015_8.41b11, 5894, 7c53, 8555, 7146, caadria2015_208z31, ecaade2015_284w61, 2ac3, 3c47, ecaade2014_070n16, ccd1, 0a14, 467e, 909d, 46a3, b1a3, a3b7, 352c, 5b6f, cf7b, ijac201614105g5, 9607, 0e03, 71cd, sigradi2015_8.289e15, 78a3, sigradi2014_099u8, 46ae, 7943, 8777, 066a, ascaad2016_013a6, 6a2b, 9e73, ijac201614207e11, fefe, c8d1, 4234, ce0d, 79e3, d5e6, acadia14_63a, ecaade2017_157vv, dd2c, 003e, caadria2015_213o32, a84f, ecaade2017_148uu, sigradi2015_13.316u28, 2b0c, 1bbc, 9e31, 5f4f, ecaade2015_86n17, 4d22, 350d, ecaade2014_239m61, 9714, b3ee, ecaade2017_051o, 7e2c, 804a, ecaade2015_178g38, 255c, eb75, 4fd9, sigradi2013_343g, caadria2017_142j37, ef8b, c5ea, e9e5, 0750, 2ded, acadia14_497t, 67e5, 9ead, 5fad, aaf0, 09c1, cd69, ascaad2014_028u7, b772, ede0, a8fc, sigradi2015_10.177b20, b6db, d866, acadia14_473an, 90d2, f8e8, 6496, acadia15_173r6, 1986, c715, 9a9e, 547c, e52a, 9520, 780f, ecaade2015_201y43, 6dc6, e993, caadria2017_118h31, f476, d937, 809d, 881d, 87a9, 40cb, 9c92, 05c0, 906f, 4a7b, 9e4f, f0a2, 7df7, 7190, ecaade2017_203t, ecaade2017_148rr, 1263, 03e3, 26c4, ijac201412303l8, 43c4, 2b02, b1c4, a5b5, cb99, 9302, 15d4, 53e8, 758c, 417f, 00c4, 15a4, 36e4, 133d, sigradi2014_282t3, sigradi2013_391i, fee2, 35da, e807, e37a, sigradi2013_43v, 3388, 9132, 2317, ecaade2017_208k, ecaade2014_085f20, caadria2017_118z30, d06a, 15f0, ecaade2015_301x65, d0ac, ijac201412405l8, f323, becc, ijac201614303e2, 3bed, bc50, 9d6b, acadia17_500ff, 9462, caadria2017_122z31, acadia14_267o, 13e4, f6e0, 7175, 3334, 9086, acadia14_117aw, 3224, ecaade2017_252i, 7fdf, 4d02, be19, 296d, be54, ff4e, caadria2015_060x6, 0539, sigradi2016_611s, bc66, 586f, 7fa9, a8cc, 75a3, fc43, 1609, bf12, 7020, 06f0, ecaade2015_158a33, a252, fad7, d313, 8183, acadia14projects_189aj, 6467, acadia14projects_75d, 33be, 62e7, ace1, 45c9, ac13, 3e22, ecaade2016_096r26, acadia17_26h, 6061, d368, 7eb0, 95fc, ecaade2015_143u30, b9d6, acadia14projects_63b, c72e, df6b, a74a, ecaade2017_230ww, b4ed, a5cd, 31e5, 3240, 290d, bca0, ijac201412204l3, 4b0d, acadia16_184x12, 805d, 3c4c, 6613, ecaade2016_075h22, f215, b225, 1591, d839, e13d, e735, e59b, 2fac, ecaade2015_196w41, ijac201513203t6, c25a, 72d1, acadia14projects_681am, 89c6, 9070, 7ed2, 5f11, bbcf, 90c8, e0d6, baf5, 11d6, 8aec, 32ec, sigradi2016_356c, ec0c, 106a, e84d, 399d, 3714, 5ef9, ijac201614104a4, 0a64, 99fe, ecaade2016_191g51, 4e7e, 1903, c8ea, 7d8f, f95d, 0261, acadia14_237aw, ecaade2016_045k12, 9a63, ascaad2016_028t11, 9e38, 0142, acadia14projects_291al, b980, caadria2017_070t22, 8b7f, 8d43, 21ae, ijac201614202e8, 6dda, d70e, 7161, sigradi2016_695n, 11fd, 4c01, e933, ad51, 8d8d, caadria2016_187z8, 1b8e, 0a1b, ecaade2016_224p59, caadria2017_174i42, 5eae, 87ab, 4223, 2d0b, ecaade2016_223n58, sigradi2015_10.138b19, acadia15_243b10, ecaade2017_215v, b00b, acadia17_231o, acadia14_189aj, ecaade2016_021e6, 366a, b60b, ecaade2017_268ii, ecaade2017_194x, eccb, caadria2015_065b8, b7cc, b088, 7baf, 0efd, 51bc, 9b39, 189e, f276, e85c, ae9a, 3bc6, 2934, acadia14projects_565ac, fa71, ff00, 2950, f595, eaf5, 8185, f481, 99db, 36cb, ba63, 87df, 50bf, c0cc, 6b66, be98, 0cc5, d78f, 8857, 0a59, f84f, ecaade2017_143m, 0f6a, 78da, caadria2017_123l32, 14d6, c53a, 7974, 4f31, 8bfd, 7cc0, d243, c534, 4307, ecaade2016_123x33, 2dcc, 6caf, 9f83, 2e38, 2443, ecaade2014_138j30, 85fc, acadia16_98b7, ec87, f04c, sigradi2015_11.34w23, caadria2016_343e15, 9004, 0a6d, ea86, 3ff7, 3006, 6fe2, ecaade2014_133n29, ecaade2017_192qq, f586, b9af, b101, ecaade2017_290tt, 6542, a178, d94e, b8a0, 7072, bbfc, ecaade2014_192x48, 9fb7, 4605, 1629, 5816, c67d, sigradi2015_13.316b29, 369e, 3aca, 3cca, sigradi2016_625zz, ecaade2015_241g55, 12fc, acadia14_347av, 0386, 4d00, a493, be8e, 704f, ecaade2016_222s57, caadria2016_507o21, ijac201614103s3, 85ac, acadia14projects_463at, be01, 430b, 33af, 46b2, 009d, bf76, cf5a, 9c56, bbca, cf94, d868, 2fc7, 7de6, f3f0, ecaade2016_102k28, 492a, a70c, ecaade2014_224t57, 1c78, 6673, 1f2b, d170, a398, 3176, a2c1, f699, f647, f636, ee1c, 2d7a, 3a72, caadria2017_072c23, 2336, 66bc, c57c, ecaade2014_100e23, ecaade2014_130x28, d4cc, 5717, ecaade2017_007b, be23, acadia17_598ww, 0029, ecaade2016_040t10, 9e98, b87b, caadria2017_183h44, f02e, sigradi2016_814g, c6df, 09ef, efd1, 3e43, eb65, 9d15, sigradi2014_074f6, 9149, 084a, bb6d, ceda, sigradi2014_347t10, 8ef5, 0cb2, 7791, 9eee, acadia14projects_115ak, c27c, caadria2015_078l11, 21b7, acadia14projects_619ao, ecaade2016_040s10, cee3, caadria2017_051u16, 80ac, c486, fdd5, b721, 744e, 13f8, f9f0, 8082, ecaade2016_105c29, 3bd0, 6d6d, 43d9, b105, ff1d, e11b, ascaad2016_017b7, d7b0, acadia14projects_619ar, a29a, 7325, ijac201614202h8, d62a, eaa9, e788, 84b4, 44e1, 1633, acadia16_214c14, e4ed, c1e2, sigradi2014_232u8, 8926, dc1f, e840, caadria2017_027l9, 8ab2, ijac201513105z4, 897a, b4ff, acadia15_323x12, ijac201614405d3, 4909, be94, 9721, db62, b690, 92df, f934, caadria2015_070c9, cf87, 8eff, ecaade2016_045n12, d2c6, cd0f, 4258, ijac201513301z9, 368f, 1f5f, cca5, 159d, 6d57, caae, 42f7, 2b6c, 69f1, 68b8, caadria2016_829a35, acadia15_333x13, sigradi2014_082t7, ijac201513303h11, acadia17_648ll, fe94, 2bbc, 37ed, 379d, c3c1, acadia14projects_43ar, 27f9, d5bf, 0ec1, 7845, d062, 3976, 3434, b970, 53de, ecaade2017_255r, 9bdb, 1623, f3c5, caadria2017_122b32, 00fb, 6174, ecaade2016_234w62, 095a, ecaade2016_188m50, ecaade2016_025m7, 6599, acadia14_247y, ecaade2017_041s, acadia14_219av, de1e, 9d77, caadria2017_057s19, sigradi2014_289l4, e0e1, b2d8, ecaade2017_164aa, 2f34, ecaade2013r_002d2, 2b34, caadria2017_123t32, 6b96, dc0b, 7904, 862c, ecaade2014_111v25, 858b, 7c39, aa19, 12a0, ea5b, 4c78, ecaade2016_197x51, ca9d, 1167, 2e4b, e5b2, ab5a, 0dfd, ijac201412304b1, 64f2, 9780, e568, ecaade2016_230i62, 844f, 3ccc, c7a9, eafb, cb91, 5bbd, 3141, 0999, dd3c, c72f, 3918, caadria2015_114a18, ascaad2016_059j23, caadria2015_087k14, 38fe, 6f5e, acadia17_221z, 4d5b, 12ba, 69ed, b51a, 3d3a, ecaade2014_108l24, 7ddf, ecaade2015_304e67, 101f, 7468, 9713, ascaad2016_018n7, c66d, 7d46, cc0e, 4115, 1978, 055c, acadia16_72b5, ijac201412402p4, 936f, 677b, 56dc, e443, e65d, ac74, 2f9d, 2967, d239, 984a, 886f, f64b, sigradi2016_814t, ecaade2015_222b49, c93c, 00e4, 6e3f, d3f1, ijac201412201e1, 34cc, 2e20, acadia14projects_301i, 394f, 3ba0, acadia14projects_135v, sigradi2015_10.140p19, 2d8c, acadia17_323p, 1b96, caadria2016_809g34, 1394, ec3e, fd33, c898, b68a, 2ef0, 5edd, f0ac, sigradi2016_815aa, caadria2015_077y10, 8112, a977, 00f3, d77f, ecaade2013r_009t5, 827d, caadria2016_713z30, ecaade2016_062g15, ecaade2016_198j52, ecaade2015_144h31, c8ce, 8d38, 185f, 7942, ascaad2016_004l2, b456, 4023, 15e6, aa0a, f7c6, cd5c, 371a, bd16, 0e4b, 343c, 29ca, 7ff4, e954, a1cc, c1fd, ca0c, 3846, 4194, sigradi2013_280m, f982, 25d7, 31dc, acadia16_140a10, ecaade2017_026ll, 1a4a, ecaade2015_230b52, 615f, eba9, c60f, cb0f, 0de3, 75bb, 3279, 1fda, b09d, ijac201513201t5, fbf3, 88a8, 35a1, 928b, 964b, 0f8c, ab9d, d3f5, 6508, aeea, 2260, cd6a, ascaad2016_008b4, b38b, sigradi2016_590j, 14e2, acadia16_140x9, 76f7, d352, c415, 8143, ecaade2016_057p14, 22fd, a3ab, acadia16_478j28, f151, 5903, 043c, 96c2, e161, 2989, sigradi2013_370, 6520, 66e6, eff5, 4be6, sigradi2014_132t1, 2662, acadia17_90zz, 7446, d8f1, d66e, ecaade2017_037ff, 8704, 76fe, ecaade2015_155o32, sigradi2013_425t, 8f2b, 3a8b, 9862, acadia17_570q, acbb, 562b, e72e, cf35, 356c, f905, 4f1a, acf8, 25bb, f1b2, e13b, db0e, fab5, 4296, c403, ecaade2016_025k7, 7ebc, 103e, 05eb, a881, 44a0, 62d4, caadria2016_589w24, ecaade2015_15a2, 6b20, acadia17_237ii, 47e8, acadia16_24u2, 556e, 8155, 4e8e, 98fe, 73e9, sigradi2013_28, b44c, c4a2, ascaad2016_048e20, 30b8, 6808, ecaade2013r_010r6, ecaade2017_059qq, ecaade2017_203oo, acadia14_63ah, ecaade2016_017p4, 18e1, 9771, 008e, 466d, 094e, 1138, dc83, acadia14_135ac, 0ffe, 174a, 834e, ea2c, 3f0e, d6d8, b25e, 3ae7, 1020, 5e0d, 3c30, 83fe, 9dc3, 7897, 40cc, e790, caadria2017_118s30, caadria2016_713y30, ascaad2016_043k17, caadria2015_237v35, 7c21, f9ef, ijac201614105r4, 5b37, 4b47, 9de2, acadia14_199am, 940a, 6abd, 1ee9, 6ddc, 907c, 45d2, 456a, 8257, 2700, 2163, badf, f1f0, 88b0, 7b09, 10cb, 03a2, 3fba, acadia15_223b9, ascaad2014_014y7, 4d6e, 2bd6, 07bb, sigradi2015_3.212j4, d086, 9f0f, 5ccc, sigradi2013_343, caadria2017_028e10, a57e, 4fbc, f99b, fc21, ecaade2017_195hh, 321c, a6fd, ac33, 8590, ecaade2014_022w5, caadria2016_809b34, 300b, 00d1, affb, ecaade2015_314n68, 58e6, 72cb, a9e8, a0f6, ace0, ascaad2014_017n1, caadria2015_096l15, c6bc, 8c19, 425c, caadria2016_023r2, sigradi2013_280j, d80d, 11ee, acadia14projects_531l, 7b7f, 8110, 1924, acc9, 9af9, sigradi2013_343b, 9a65, 86de, 90d6, 1f77, 746f, b203, 3a2f, c640, 19a3, b77f, 2264, 7cc3, 6c8b, f5d5, ecaade2016_120g33, d4bd, 805a, 9631, 41d7, 54ad, 5aa4, acadia16_140g10, caadria2017_015l5, acadia14_463h, 3fda, acadia14_91s, 8197, 731c, 53ca, ecaade2017_042cc, c397, 8f5e, ca70, acadia14_445af, f015, 0316, ecaade2016_163y45, 4085, 9e3b, caadria2017_047d15, caadria2017_051b17, e8c8, a5ae, 5453, acadia17_658b, 5cb8, b19f, 604d, 56bd, 8757, dee6, 816d, ecaade2015_207r46, 9d9f, sigradi2014_314l6, 783a, da97, ijac201513303x11, 608a, a01c, 4db4, 7a7c, b31d, 8507, ca5b, c947, ijac201513105i4, acadia16_236i15, 927c, 3189, df7d, 615d, 7d3d, fa97, 8a9d, 624b, 958c, 246e, 7c88, caadria2016_755l32, 868d, d119, 3fae, 9726, 7055, sigradi2015_10.307m21, ff1a, be2d, ee7e, 4735, acadia14_671j, c070, 0b46, 75a6, a1a3, 8235, d850, 1f65, 4cf8, b27b, 273b, 7643, a593, 5b44, ecaade2017_019jj, ecaade2015_138l28, 618e, e050, 1497, ef4f, 3eb2, ca3e, a456, f531, 7762, 4889, 32b5, 3e29, e7b4, ab59, ecaade2014_031z8, 6712, f5e2, db8d, 5177, ecaade2017_116e, 5d76, c578, 44aa, 08f3, 2452, 39ef, 7fe0, ed82, 045e, ecaade2015_268z58, cfea, cbe9, 3922, ecaade2014_173k43, b52f, 74ea, b57e, f90f, af77, ecaade2017_240v, ecaade2015_53u9, a147, 927b, ascaad2014_022p4, 1f51, b724, 306d, e4d2, ecaade2015_161f34, c678, 0303, f1e4, 4ea9, sigradi2014_132w1, ascaad2014_009h5, 8b73, sigradi2014_043z3, ce7b, 63b3, 0fa4, bdb0, e58c, ecaade2014_157d39, a677, 2d04, c174, caadria2016_735u31, de8b, 1a32, 5463, 220b, 785a, 0fb4, c373, 54ae, acadia14_63al, 8bf5, 73d4, caadria2015_030h4, c15a, ecaade2015_194y40, 0bb7, ca1b, ecaade2017_jgoo, 6cab, 2e75, ecaade2017_039f, 08bb, 9fd8, 9287, 7d3c, dc35, 5380, 44a5, acadia16_308d19, e927, 45f8, cfd1, ecaade2015_324x70, dd1c, d9e5, ecaade2015_59t11, ijac201614302r1, 6f40, ecaade2014_029z7, c1e8, 7fb1, 3a84, 5e92, 70a7, ecaade2015_18b3, 797a, bacd, dccd, fe5f, ecaade2017_198n, 5dda, 90bf, 5ede, 3fe7, 786f, d385, b706, 6f0a, 3ab9, 2b4e, 3770, 8739, 3024, acadia14_219f, cfc2, cc92, 5f36, 0e24, 33a1, e79c, 96ab, 1d91, e28c, d5a0, 688d, 6294, c511, 8e08, 5b75, b123, ecaade2015_225n49, 0e86, d2c5, e414, ef82, 6124, 8463, ac09, 68e6, sigradi2015_3.65v2, 80b9, sigradi2016_484m, 0be2, ecaade2017_046c, 44e6, 5fbe, 7052, 79ad, d018, be6c, b74d, dabb, 49cf, ecaade2015_158t33, 5974, e1a5, be57, bc30, fead, 4c26, caadria2016_457n19, sigradi2015_12.107h27, ecaade2014_204b53, 3365, caadria2017_072b23, 9db7, 07fe, 50b5, sigradi2015_11.34z23, ecaade2013r_012r7, 58e2, 081d, 4674, f2d4, 8f6c, ae74, 0a15, ef54, acadia14_435au, 7012, c3e2, 28ad, cc02, c65e, acadia16_470m27, acadia15_110g4, 2d8e, a9f7, 48b0, 5749, ijac201513203u6, 89d8, 4ae5, 8714, ijac201614205l10, 2712, ijac201513305m12, 45c3, 42cb, acadia16_270e17, bbbc, aa20, 8f1f, ecaade2017_124v, ijac201614407z4, eeac, e601, sigradi2015_9.152d17, 667c, 000f, 7c06, 2bc1, 359e, 7bdd, fe98, a6ce, 88d0, 9153, f45f, 0a7e, caadria2016_797x33, 8631, 297a, 1009, 100b, ecaade2017_021i, f016, sigradi2013_271m, ijac201614105c5, sigradi2013_393t, 83fa, a4d1, 613d, ecaade2016_123w33, dad5, 08c5, 823e, 271d, db8e, 7542, ecaade2014_038d10, 9389, 6fb5, acadia14_627aw, c040, dc54, ecaade2014_232v59, a94d, e3fb, 73c7, 0d8a, 6af1, 3a0d, ecd9, acadia17_473qq, d7a7, acadia17_551ww, ecaade2016_102l28, 9f19, acadia14_199an, ecaade2015_139u29, 3a09, e7bd, bbea, 38d4, sigradi2016_387vv, acadia14_291h, 6d1b, 78f7, ecaade2017_253q, sigradi2014_239a9, d19d, 1384, 3df0, ecaade2017_212kk, 01b2, d3a9, b134, d50f, fd51, 9232, sigradi2016_710jj, 4561, ca44, fff4, 5cb7, f32e, eac2, 52be, acadia16_224u14, 537f, acadia15_284z11, caadria2017_016z6, 5a87, 474f, ecaade2016_058z14, 9294, ecaade2015_325a71, e8ea, a556, c6c5, 1463, 8a25, 8f25, 6a8d, ecaade2015_229p51, 78b7, 7ef9, 4e6d, 6a5e, 2065, 4a31, e90e, ecaade2015_35w6, 9345, c4f2, 1b2e, 7c69, 2a71, 1642, f3a3, eb67, 1daf, ecaade2016_120n33, 9a44, acadia15_357x15, 1159, bff4, e8c9, 5388, 10b4, 8366, sigradi2013_100f, c069, c00b, ecaade2016_007c2, ab2b, c437, acadia14projects_517t, ascaad2014_013x6, d5e9, 2121, 324b, sigradi2013_74g, f66b, 6f45, 8ba9, 57f9, 62c2, 75d8, caadria2016_713e31, 570a, 250a, 9067, 01de, 64b3, 7d9e, acadia14_291aj, 3003, 3a62, f10c, 0fb0, fd5f, 1377, ac86, ascaad2016_050a21, 623b, 443d, ba4f, caadria2017_113t29, 5a0c, ascaad2014_014p8, acadia17_423gg, baed, c888, e41a, 6970, ecaade2016_046p12, 41c0, 9237, ecaade2016_058x14, a4c6, 9d53, d412, 752a, 254a, acadia17_230yy, e56d, ijac201412206x4, b806, d6f7, 2935, c47a, ijac201412405v8, 9da1, d1d5, 276e, b6e3, d184, 0977, b678, 6488, 8cb7, f56e, d949, 5ae5, 8f3d, a792, 6109, 502f, b06d, f9aa, a668, eccc, 1d2e, acadia17_137nn, 75c2, 0af7, 7c40, f30f, 0648, ef1a, ba65, 3525, a2ab, 52e9, 2eaf, sigradi2016_490oo, sigradi2016_421ww, ecaade2014_133l29, acadia14projects_79aa, dd84, caadria2016_507j21, caadria2016_651h28, ca32, a399, ecaade2015_227o50, 26b0, 6532, ijac201412303g8, ascaad2016_047a20, sigradi2016_778nn, 550c, db85, e1ad, da8d, 53cd, 001d, e973, acadia16_318i19, sigradi2014_186y5, 1889, c675, acadia16_62x4, 72a9, 935f, 95ef, d8a9, 274b, dff6, ecaade2016_084i24, 70db, sigradi2013_222i, 271c, e1e6, sigradi2013_429e, f36a, 7e7f, caadria2015_218w33, 1423, c8df, 2739, 8259, 06e1, bc1f, ecaade2017_215hhr, 4923, 4f5b, e73b, 1f03, caadria2017_040l12, 045f, 9aaa, aed1, 6066, d888, adfc, 2f0b, caadria2017_149d39, 0fb9, e5ed, b91b, 3654, 2eac, 9707, d0c3, 2c3d, ecaade2017_054q, a02e, caadria2016_851h36, acadia14_463as, f495, a0d2, 06ff, 2661, f79f, ijac201513101s1, 27ca, sigradi2014_329b7, e00b, 7f53, 2e40, dadb, 4e50, e2e6, 2d09, 0fbf, 238b, 6696, 921c, d7bb, acadia17_570v, 561e, 3db4, e525, 1c00, ecaade2014_104t23, ecaade2017_071rr, a84b, sigradi2014_152v3, bea5, sigradi2015_8.289b15, b398, sigradi2016_443vv, ecaade2014_012r2, ecaade2015_230f52, a75c, d745, 222d, 6e99, d567, 4fa9, aba2, 2348, 1651, 8986, 5f42, ecaade2014_240e62, d58c, 38ba, ecaade2014_224d58, 6783, 7f28, 39ec, 4f04, 1695, 763a, c1a2, 59e6, sigradi2013_91, d8bd, d89b, ecaade2017_291m, 21fb, c9d3, feb1, 098f, acadia16_488v28, b418, 55b4, 3ff6, sigradi2016_590g, 5a1c, acadia17_403r, 57a5, 2538, e128, 4d4c, 4549, sigradi2014_213t7, ad58, ecaade2014_218k55, ijac201614305t3, f15d, 5831, 0d7f, caadria2017_017l7, 36c9, 36be, 9702, 692b, ecaade2015_55r10, 439d, 1650, 12c4, a776, 9d2d, cad5, caadria2016_839k35, 58a4, sigradi2014_169t4, sigradi2015_8.289a15, ecaade2017_013rr, 33d7, 7e18, ecaade2014_023k6, ea1b, ddb4, c1a3, 726a, 50c7, 179c, 9859, e3cf, 560f, 7d93, 6a8a, 50e4, 5324, caadria2015_072v9, d743, sigradi2016_363ee, 55f4, 1cab, ecaade2016_157b43, ecaade2016_150a41, ba52, ecaade2017_009dd, 730d, sigradi2013_41r, 4422, 2c1e, 92e6, 2953, e323, acadia17_283ss, ecdb, 2603, 8c41, 4cdd, sigradi2015_8.289f15, 6acc, ijac201513302n10, 0c0b, sigradi2016_602qq, 5bd3, 388c, 7876, 385e, caadria2016_735p31, ecaade2017_213k, 9b6e, ecaade2014_184f46, 9ddb, 5dd6, ef8e, 78fb, 097a, sigradi2014_314o6, 2de6, 1d14, d4d1, efe6, sigradi2013_138s, 77b1, ec4f, 67b0, 8b77, ecaade2017_225f, f261, e787, a293, a37a, 7515, 2115, ecaade2015_139a30, f83f, ijac201614403j2, 2e44, 1baf, be21, ecaade2013r_004y3, d2ef, 57cb, 8664, ecaade2014_024b7, 14d8, caadria2016_755p32, sigradi2013_101l, acadia16_298j18, acb6, 7a10, 42f4, acadia14projects_177y, 2831, ecaade2017_277vv, ecaade2014_140a32, sigradi2016_807kk, 70a2, 6c6d, fb9b, 9cf8, 9499, ecaade2014_206u53, 908a, a7c2, 8860, 8f82, ca19, b44a, 6cb6, 8668, a604, ascaad2016_007l3, 3fc0, e13a, f6c8, ecaade2014_168k41, 641d, 3baa, 7426, sigradi2015_3.111e3, de4a, ecaade2016_166f47, ecaade2017_302w, ecaade2015_35t6, cbd3, 589a, 93c4, e553, e4c9, f2f9, f0c2, 7951, 95f9, 81c6, 67a1, 389f, c130, c679, 0165, 6664, 76e5, f610, e66a, 395c, 78ea, ijac201513105j4, 2548, c02e, b787, 53da, caadria2017_031m11, sigradi2015_sp_12.402t31, 6892, ecaade2014_024s7, 194a, 1f2d, 6651, 333c, f313, e94e, 757e, afa1, da58, 9eec, ecaade2017_294b, b8a3, ca51, 6fb2, 4d40, cc82, 4a6c, 78e0, 4568, 45f2, ecaade2015_129p25, bd98, 1244, 7714, 4287, fefa, ecaade2014_149h34, ea5e, 0a75, fd1e, acadia15_431n18, 02de, e0e2, caadria2015_209a32, caadria2015_181h27, 71ee, 989a, 8c70, f496, ecaade2015_25g5, 9a45, sigradi2014_189k6, sigradi2013_223o, fbf5, acadia14_579b, 1f12, 5514, 4444, 64bc, 6181, ddde, caadria2016_105h5, 8751, sigradi2015_2.213y1, 3ab0, f35d, f445, e29b, sigradi2016_814r, 9896, f867, 51b6, 8be4, 6bd4, 638f, acadia14projects_539c, ecaade2017_215r, 8304, 2664, be62, 776e, 9cf7, ba6b, 0df1, f181, ac38, 34c8, ecaade2016_118e32, 49d0, ccb3, ecaade2017_214u, 4c3c, bcf4, caadria2017_070o22, 5fda, 56a3, 09c4, 9971, acadia14_497y, 465f, 9efe, sigradi2015_12.215l27, 4743, e159, cb78, acadia17_542nn, 16df, 0b1e, edc9, ecaade2017_244mm, 663d, 71e7, caadria2016_487r20, 79fb, c0fe, ecaade2017_201a, sigradi2013_62t, acadia17_403n, 78f0, 2b7a, 4679, e803, ecaade2015_185m39, 1afe, 7c3f, 339d, 073a, 4eed, 886d, 186d, caadria2015_208f31, acadia16_140b10, c4b0, 3912, b1ae, sigradi2016_712nn, 22e1, ea34, 46bc, sigradi2015_3.111h3, bb91, 2779, acadia16_98t7, caadria2017_067p21, ecaade2017_031vv, ijac201614401a1, 0293, e1bc, a540, sigradi2014_080l7, 62d8, acadia15_371k16, 27b1, 0288, 2b9c, 918b, b1f7, 20b2, acadia14_339au, ecf8, 6a2f, acadia16_372d23, a2b1, 31e4, 94d8, 79ef, sigradi2016_807ii, 4483, dac7, 9f8f, sigradi2013_414d, caadria2016_621x26, ascaad2016_013w5, df78, ecaade2017_203aa, c238, 7140, 7c18, 1d09, 74e7, e2b6, ascaad2016_045c19, d2f8, 7ac6, acadia15_381p16, 5026, 9e1a, ecaade2016_011r2, ce51, 70c2, ecaade2014_132i29, efd9, eac9, acadia14_719n, e4c0, c6a8, 8954, 25a1, 5a47, cab2, d7ec, bc97, 4902, 934c, ecaade2017_290rr, 759c, e6f7, 9041, 8114, d85b, c3e1, a709, 800c, ijac201513303v10, 21cd, 376f, d251, 0fa1, 964c, 94bd, ad63, 1f61, 7eb3, 3675, ijac201412205u3, 9954, f41d, b29b, e296, a290, fba4, 33ed, 5a94, 173c, caadria2017_057r19, ijac201513105r4, 69b2, caadria2015_157t24, a389, 7038, sigradi2013_30j, 7625, 952d, caadria2017_149k39, ecaade2017_256aa, 5376, e077, 2e18, ef69, acadia14_167y, acadia17_265u, b086, caadria2017_145p38, de4e, 1f26, a96e, sigradi2014_151g3, 9d9c, 2499, ecaade2016_163g45, 16bd, 5329, cf5e, 64a9, dd44, ee49, c8b6, caadria2017_115i30, a9a9, 52e0, ecaade2017_028g, 281d, 6ef2, 65d9, d145, e054, cf44, caadria2017_118f31, b1db, 21d0, 35e3, ascaad2016_014h6, f322, sigradi2013_117o, 9db8, ascaad2014_015v8, 5f22, aadc, 9087, caadria2016_095v4, 6f96, sigradi2013_117u, f3e8, 698e, 84b7, sigradi2013_30k, 143f, e273, acadia14projects_101v, 3e31, 8be6, 861e, ijac201412401b4, sigradi2015_sp_3.85s29, 2dc9, b427, 0862, d533, 72ac, 3019, ascaad2014_005t2, 1ba6, ed0c, 762e, 351f, b12a, da81, a2a0, 3140, 9e70, ijac201614403g2, ea96, ff2e, 5541, 601d, 609e, fc9e, 390e, 28a8, ecaade2016_228k61, 4bf1, acadia14projects_681al, 9da8, 8ad7, ecaade2015_21o3, acadia14projects_487e, ecaade2015_256c58, 14af, 2b5d, 5897, f129, a7d1, 566b, c5e7, 7d13, 7507, e84c, 3ec4, caadria2015_084u12, ff15, f67e, 9cf4, 9d40, 0432, 3244, aa51, 38e0, 695e, 9b60, dd3b, ecaade2016_144d40, acadia15_203j8, e4aa, ecaade2015_144y30, 8e4e, 7c1d, a1ed, 69a8, 3411, fdbd, 7ac1, f26c, 4c28, fe84, sigradi2015_8.186x12, b64a, 4a6f, ascaad2016_010u4, 71b7, db61, f8ce, acadia14_317y, 1c45, d3f9, 7ef0, 529b, 464e, ecaade2016_222p57, ecaade2014_163x39, 0057, 7bdb, 373d, ascaad2016_043p17, e31b, 7bb4, ascaad2014_022d4, caadria2017_015n5, 0143, 1364, 9b55, 670c, acadia14projects_479as, 2cd5, 5b92, 00b8, ad41, d821, ba47, 2f20, sigradi2013_343a, b5d5, 7f30, a430, ecaade2017_249a, f538, 5bba, 779c, c273, c137, 4d30, 986c, 0903, bd0b, acadia17_91ww, b038, 6701, 39f2, 07de, f5ee, caadria2016_301i13, sigradi2015_13.316v28, 3cb8, dd8e, 0104, faa5, 1211, 9e12, 3982, aa4d, 9848, 3b01, ecaade2014_072n17, 8f9b, ecaade2014_218p55, 3f07, 987f, 7e5a, 5733, acadia17_247uu, 1324, 2c4f, 306f, ce26, ascaad2016_045d19, 91a6, sigradi2013_244p, ecaade2017_172kk, 8cd5, 4449, 6f5a, 3ae0, ecaade2015_241a55, ecaade2013r_001r1, sigradi2014_164l4, b15b, e56e, 0890, c92b, 099f, 9a15, a93d, acb5, caadria2015_124a20, c68b, d43f, 70f7, 8492, 394a, bc7e, ijac201412207d5, ecaade2017_215k, 7d76, acadia14_517n, acadia14projects_699r, ecaade2015_193d40, 076d, aabe, ijac201614201u6, a364, f92c, 5248, 72cf, acadia14_347an, 4928,