CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

7874, 41e4, caadria2015_162x24, 8d2b, 91a3, 4a61, e0e3, 0434, 6ad5, 5f4e, d0ff, acadia16_260l16, acadia14projects_435b, f311, d048, 79ec, 33ba, 7a57, sigradi2016_685pp, ecaade2016_144n40, 79f5, ff1d, 5193, ecaade2016_190v50, ecaade2017_140hh, 8f59, ecaade2017_027ww, 70e4, 2f92, acd6, c7b0, 243e, 3bb8, 9fd3, 6c1c, caec, 887c, 5aff, ed99, ecaade2017_138x, 0013, cd85, acadia17_144vv, sigradi2016_544d, e0ef, a1e0, 7a3c, a100, e195, ecaade2017_214u, e1b9, d504, ascaad2014_031k9, 288f, 45a6, 3779, a462, caadria2016_045c3, 4b47, caadria2017_041b13, ecaade2017_039e, acadia16_460v26, 9d19, caadria2017_125a34, 3694, acadia14_247y, 5451, ecaade2017_255m, 9e7e, ecb7, 15a1, d7aa, 984b, ecaade2017_271l, 678c, 36a9, 3025, 4342, 53d5, 8705, 7709, 8cb8, ab45, 521a, 37b6, eadc, ba70, ecaade2014_218o55, fa9e, 1840, e4cc, 42c1, 4fee, 56a7, 8708, 1be1, bb6d, d717, cafa, 9242, 0577, 4fad, 04b4, de2b, caadria2016_839k35, 5621, 34e0, 8c09, caadria2017_122n31, b92c, 1678, e2ce, f1ca, 67df, ae00, 70b1, ecaade2017_053xx, a894, ecaade2014_198n51, 1d42, f547, caadria2016_003h1, a581, debe, c404, ecaade2017_031mm, ecaade2015_130f26, 9c9e, 8069, acadia14_33am, ijac201412403n5, 49d2, ascaad2014_014s7, 31a6, e313, d960, fc93, 6482, 07b7, f0a2, caadria2015_164b25, 33e9, sigradi2015_8.239x13, cc2a, acadia16_382w23, 2aa8, 1958, caadria2015_072m9, 9e45, 07f8, a945, 2ae0, caadria2017_134y35, d187, 96e2, f71c, ascaad2014_004g2, caadria2017_016u6, ffc5, acad, 6386, fe8e, d386, 6193, 9523, f6cf, acadia16_344l20, ecaade2014_233m60, 65cc, ascaad2014_014z7, b199, sigradi2015_8.186l12, ada7, 67ed, 2efe, sigradi2013_238o, acadia17_189jj, 13c7, sigradi2016_737y, 720c, ca92, f37d, 3abc, 15b0, 598e, 5996, a97c, bf31, 4a3b, 742b, d42a, ecaade2015_284m61, caadria2015_226t34, 4e1b, d91e, 6398, 0250, c583, 2049, 3c8c, eb62, 0fbd, ecaade2014_066r15, 1c30, ecaade2016_223g59, f09a, d722, 7587, e675, sigradi2015_10.140i19, 26d7, ecaade2016_225y60, bde7, c0d5, 6622, 74b4, 2bdf, ec1f, 5009, bd28, ecaade2016_033a9, 979a, 6601, eca1, sigradi2014_132m1, acadia16_260j16, 5545, 0e7d, b65a, 1038, 3f86, caadria2017_129x34, b3c4, 8744, c8d0, cb4f, ascaad2014_005o3, 7bd8, 16e3, 23b0, ecaade2015_211z46, 20af, 728f, 7291, 512f, caadria2016_663v28, a56d, d9b2, d450, 1507, 08a8, d14e, ascaad2014_029j8, 3dc4, ecaade2014_052y12, ffa3, acadia15_251p10, b5ad, 0e90, 6fd0, acadia16_214k14, 6114, a00f, 6814, acadia14projects_301b, a7bc, 41e8, caadria2015_069n8, d418, ecaade2016_151f41, ba03, ecaade2017_291n, ecaade2015_170r35, 4230, e1cb, d3a8, af13, 6fc9, e100, 6102, 179b, d8e3, d77d, 0ece, 69f2, 067f, 5be5, 7bcb, 362f, 29f9, 646f, f438, acadia16_106e8, 186f, acadia14_655ai, 2c77, 1b4e, ecaade2015_253y57, 5807, 4b5c, ecaade2017_140aa, 3758, 5f91, 2b02, 8e3d, 82e6, b2e5, ac24, e4e3, dd78, a327, acadia15_211v8, ecaade2015_22d5, sigradi2015_8.186c13, cab1, ecaade2015_53l9, 404d, 056c, a714, 906a, bade, e229, ecaade2017_108v, 4a84, 9ce3, cff2, a4f2, 6429, 8a44, ijac201614102v2, 216c, 96e4, 344c, 62ad, acadia16_260p16, sigradi2013_386d, 899c, 2f87, 1140, ecaade2017_249a, 5740, ecaade2015_53z8, acadia14_135l, ecaade2016_110j30, 316d, 10e4, 69ee, ab25, 7b8a, 60b4, 2ba4, d360, 01db, 6dee, d703, 0d6c, 3075, 659f, ascaad2014_007a4, caadria2016_219d10, bc60, acadia14projects_661h, a395, c19e, ecaade2017_019zz, 69be, 6c36, f105, 5f86, 5ad0, 7579, 708e, 8b5f, ecaade2017_027f, ecaade2014_214k54, sigradi2016_448v, 1889, c273, 15c9, acadia14projects_145ac, 0b54, 3d98, sigradi2016_426h, ddcc, 6808, 5821, 8ffa, 61a8, 95e6, f7e2, acadia14_463a, af3d, 6793, ecaade2015_325d71, 0f06, acadia17_257zz, 6d83, ecaade2014_153t37, 3ead, 379b, 8cad, de36, eef7, fbf2, acadia17_455dd, acadia14_199ah, sigradi2014_329v6, ijac201412302n7, 2b20, 98d1, 228e, 0fae, ecaade2017_157oo, 1e83, edcd, 99e3, 9f7b, 53f4, a20d, ec96, 3ec8, b749, caadria2015_150y23, 9331, ecaade2017_309xx, 3836, 96ab, acadia16_432o25, 9b7b, 5fbc, acadia17_648s, ad4f, a729, c41b, aabf, ascaad2016_054c22, caadria2016_197n9, 027b, 489d, dc6e, 1087, 5ea6, 40b9, 2e46, ecaade2015_217x47, 3f71, a981, 7e96, ascaad2016_014g6, 1335, 36c2, fded, 09fe, a168, 9892, ecaade2017_192e, 80d9, c2cb, 846e, acadia17_163ee, acadia17_189pp, ecaade2015_169w34, 650b, 53b6, ecaade2016_073f21, acadia16_372a23, bf29, 37db, 98ba, c86d, 3143, 4e8b, ac0a, caadria2017_041f13, 49e0, f4e6, 8f15, bde9, ccc3, 268f, 6641, ecaade2015_83e16, caadria2017_047j15, ecaade2017_265i, caadria2016_333s14, b13a, 0515, ascaad2016_057v22, b932, 9c1f, 1956, 0904, 14f1, 9c6c, 3513, c912, a857, 7a31, f80d, acadia17_316zz, 5d2e, 19b6, 91ff, ecaade2014_024l7, eb15, 80c6, 647e, 36f0, 9c68, 816d, 33a7, 066c, e93d, b0c1, acadia14projects_479v, 34e4, ecaade2016_208x53, 83e9, a42d, f896, 9b4a, 770d, d008, f0ab, ijac201412303c9, 5d76, 2fab, ecaade2015_320p70, 3c83, 5518, sigradi2013_379, 7674, ecaade2016_223i59, b505, c20c, e215, da5f, feba, 3045, 0021, e426, sigradi2013_397j, ecaade2015_86k17, 2a37, ecaade2014_066i15, a79c, 635e, acb4, ecaade2015_215i47, f553, acadia17_390rr, 14ac, bf88, 679c, 6524, 1e20, b513, fa71, 8bca, 529f, ee2d, acadia14_549v, 7b54, a210, ecaade2015_53s8, 125e, 3264, 84ec, 3378, b8e5, 3eae, 29dd, ecaade2015_138h28, ascaad2016_028t11, 02c9, sigradi2014_266w1, 7708, 78fc, b214, 8b29, 19bf, d6c0, 7671, ecaade2016_203i53, 5108, 06aa, sigradi2014_313i6, f331, a28b, 1c2d, b8f4, 9c73, ijac201412301k5, d016, f109, 5107, ecaade2017_052ii, sigradi2013_259i, ecaade2016_tkoh67, 2451, 39ef, b491, f1ad, 0660, 60b3, ecaade2014_132f29, 3eb8, 7ea7, dcea, e898, adcd, 213e, ecaade2014_215d55, f4a4, 6ec9, c1f1, ascaad2014_001k1, d54d, d9ca, a45b, 3d57, caadria2015_137m22, 93a2, 069e, 746c, 1c3e, 3cc1, 6edb, f447, acadia16_98l7, 71e0, 882b, 9422, 88da, a39b, 60ec, ecaade2017_240z, 24ba, 4069, c665, 15f5, b48e, 67f4, 0614, 01e0, 62bf, 8e08, sigradi2015_3.268i5, acadia14_427ar, 851a, a1ff, ecaade2017_051q, 755b, 8ad5, fe6a, 101f, 75b4, b654, 5519, ecaade2017_277uu, ecaade2015_205f45, ecaade2017_023bb, 98ec, 6105, ef10, 7317, 349a, ecaade2017_122yy, 0bd5, ecaade2017_089ee, fc4c, c0da, bede, 04f7, be35, bc3d, 36af, d373, e420, acadia16_116r8, 7de1, 0475, 57f4, acadia15_371d16, 3ddf, acadia16_280p17, ecaade2014_240p62, 50c5, caadria2017_063e21, 9078, ecaade2015_202d44, de93, c368, bccd, 611e, bed6, 3016, 0b73, adfe, 239f, 2dbd, 8fe1, 04ea, 6224, 6878, 0dd4, 46ec, 3f95, f6c4, a685, 0ee6, ascaad2016_045f18, 5a77, b75b, 663a, ecaade2017_047t, d3e3, 4595, ijac201412405p8, 4056, 2706, c671, acadia14projects_609ad, 5e0a, 177b, 4f57, 1b08, dac8, 2dbf, 03bb, 0df9, ecaade2014_239t61, 96b6, 7de9, ecaade2017_157ee, 455f, 4bb4, 03ff, 6590, 7418, 8e61, ecaade2016_006s1, ecaade2017_077vv, 52a4, 0dcf, 7283, 3fd0, ecaade2015_114w21, sigradi2014_169p4, 8aa9, ea90, ecaade2017_021o, 45a2, bf04, 56be, 806f, eef8, 8be7, ecaade2017_255o, f4f6, 7bed, 6e62, 4737, 2d2f, 5ffa, 22d3, 833d, caadria2017_062y20, 4f46, 26ce, 717d, acadia14projects_145u, 0074, cddf, 1d37, aa4e, e31a, caadria2017_047a15, ecaade2014_176l44, e5e3, caadria2015_139c23, d501, 490a, a5cf, 9fd4, 9238, af63, 7309, ecaade2016_042e11, 3909, d027, 8a11, ecaade2017_203gg, 80f7, ascaad2014_004f2, dd70, 6209, 3c98, 434d, 03d7, 6ccf, ecaade2016_126o34, a520, acadia14projects_63av, a0e6, 5cc9, 93f9, 044c, 86ff, bd72, e835, 601e, a84e, 7bb0, acadia14_487g, 3a60, 4c31, ecaade2015_194x40, ecaade2015_178d38, 791d, ef1b, 9228, 6c81, c1bc, c738, afa1, 6a69, 1edb, ecaade2016_098z26, acadia14_291e, 180d, ijac201513102f2, ddc8, ijac201412403h7, 12b1, caadria2016_373j16, sigradi2015_6.329y8, 2d30, 6159, 2858, 6504, d915, df00, ecaade2017_309oo, 3e49, ecaade2014_057i14, 2d52, cbcc, 18df, ecaade2017_253ff, 318a, dc9c, bcd2, ecaade2016_075d22, 9d13, sigradi2015_10.267m20, 3f15, sigradi2016_625nn, 375f, ecaade2014_011w1, 8cdd, ecaade2016_193v51, 37c2, 7d38, 43f1, e411, ecaade2015_138a27, 43b0, edfd, acadia14_627f, 34bd, 2645, 7272, cb51, ijac201412403t6, ecaade2016_078b23, ea16, f58f, ecaade2015_285t62, d723, 955e, 0994, caadria2015_237n35, ecaade2015_206s45, ecaade2014_156f38, dd35, 6c1b, 012c, ecaade2014_084w19, c812, 3e8e, 880b, ecaade2017_066j, ecaade2017_143ww, 671d, a128, 0fd2, 5baf, ecaade2015_193x39, ecaade2013r_014j8, ecaade2017_057v, 031c, ed94, f0bc, ecaade2017_164o, ecaade2017_066k, sigradi2014_330e7, 7a4e, 80a0, acadia14projects_153av, 3b48, 9239, ecaade2016_021x5, caadria2017_086h25, 9d74, c818, c37f, 5ac6, 625a, 0a6e, 7986, 1362, 316b, 010e, 8f2b, sigradi2013_131f, 065b, 9e6f, acadia16_478g28, 3795, 035e, 336d, b564, 47be, 9a46, 90f4, ce30, 1987, ff52, 478c, sigradi2016_524aa, bfe9, e6ab, fb7b, 274f, 668a, ecaade2017_013nn, ecaade2014_140w31, acadia14projects_247t, 0ec1, f995, ae8a, ee6c, ecaade2015_109z20, 5e5a, 72f7, 95df, 8e2c, 31e8, d123, ca5e, e548, 2e23, sigradi2016_771u, ecaade2015_25h5, caadria2016_819o34, f965, ecaade2013r_019e10, 283d, abb1, 6ec2, acadia14_655ac, 8484, 6b87, ee39, 29b5, acadia15_333w13, caadria2015_049h6, sigradi2016_431q, fdfd, 3512, 9762, a93c, 30b1, 7680, d9dc, aefb, 483e, 128c, 98bc, c6c6, 9f4b, e784, fb06, ba1a, e601, acadia14_435aj, ecaade2017_294e, 7ebc, ecaade2014_092d22, 699a, 2082, d4c1, 245a, a393, acadia15_323t12, ecaade2016_038i10, ijac201513104z3, sigradi2015_4.52m6, cd68, 2acc, b13e, ijac201614407k4, c47f, ba27, af0b, d3d0, ecaade2016_193n51, 207b, ijac201614201i7, caadria2016_819v34, 26f3, 861c, 1ce3, ad55, a7d2, cd53, ecaade2015_207p46, a023, 627b, 1236, a049, d5ee, bbe0, sigradi2013_401s, 6c25, acadia14projects_609ar, 454a, 0657, 524d, 1338, f955, d1c5, 9877, f63c, 548d, 559c, ecaade2016_074k21, ijac201513302l10, af66, 2045, ecaade2015_237e54, 56f3, db2e, f6ec, 503e, b50d, afed, fb60, d82a, ecaade2016_121s33, 121a, bfa6, sigradi2014_047l4, 96b7, 343d, 452f, acadia17_127hh, caadria2015_048n5, 12d8, cf31, 82b3, acadia14_463l, 4fff, b6b3, 44db, sigradi2014_132r1, ff2f, d676, ecaade2016_067d17, fd53, 33b8, a8b0, 29fa, 3394, 5f68, 455e, caadria2015_208o31, ecaade2017_047v, 3651, ecaade2015_87x17, afc9, 2073, 3bf7, ba0b, 1b14, 62c3, ecaade2015_114z21, ecaade2017_146bb, ecaade2016_007m2, 7473, 6ab8, 3a5e, e9f3, 106f, caadria2017_158c40, 120a, e181, sigradi2014_282m3, 4def, acadia14_189av, 3ff5, a58a, ecaade2016_151e41, 050e, 8367, a987, 4520, 702b, acadia17_297bb, b273, 1eb8, acadia17_511qq, caadria2017_096w26, 8f53, 48ee, ecaade2014_133w29, 7898, e87b, 253d, 1984, 3ed6, ijac201513102l2, ascaad2014_015z8, 7eab, ecaade2017_215wr, 386b, ec38, 8ebc, 2fef, 0c78, bd5b, acadia16_62n4, 8550, f4b7, b918, 657a, ff84, e540, e0b0, ecaade2016_102w27, 16b2, 6cd4, acadia15_469m20, fc48, 6875, 0b3e, 0d9b, 023e, 3964, 9371, ascaad2016_008f4, acadia17_101t, ecaade2017_220vv, 3bda, 97f6, 13d9, 086e, d328, e887, 60d0, 3222, d652, 5229, sigradi2015_11.136w24, ecaade2016_157a43, 8f58, cc73, a559, caaa, 3d38, 50cb, 9f20, sigradi2016_695s, d959, 7ca7, ecaade2014_011i2, ecaade2017_175o, sigradi2014_074o6, 8274, 24fc, sigradi2013_226z, aac5, f5a6, 4eea, 0bb8, ecaade2015_33b6, 977d, b8e0, 8ece, 6f58, f418, 6ddf, ecaade2016_169n48, 7d99, 611c, 6459, acadia17_403j, a1d1, 20f7, d636, d299, 5a46, sigradi2014_293w4, ad93, 4e48, 9ec7, 5c56, 9e47, caadria2016_445w18, 509c, acadia15_69m2, sigradi2015_10.138a19, d4c4, ecaade2014_072t17, 3cbd, caadria2016_851m36, bb22, 4a3a, 2927, 8ede, 1440, ce1e, 5b93, df2b, 623c, 9836, ecaade2017_009v, 4269, sigradi2016_816ss, 7e06, 850d, 05fe, 8fec, ijac201614306x3, bcff, 9674, 23a0, ascaad2016_049v20, ecaade2014_112x25, 53bd, 955d, 7bd1, ecaade2014_096a23, 6268, 9c58, f586, c09f, 616d, cd9c, caadria2016_249k11, 72c5, 759d, dd24, ecaade2014_185v46, bb76, c48c, acadia14_435b, ecaade2013r_007c5, 2519, eb85, ecaade2015_230l52, 3bac, de6d, bec0, 80ce, ascaad2014_021w3, 3ade, 47c1, f812, caadria2015_013j2, e819, addc, ecaade2014_113c27, 52f1, ecaade2014_149y34, 68ee, acadia14projects_627c, 3504, ecaade2014_206v53, 8119, a77c, 2264, 239d, acadia16_342e20, 7ba0, ef4c, d886, acadia14projects_53o, caadria2017_072d23, 2f25, e54e, sigradi2015_9.347o17, ff00, fa27, b13c, acadia14_479o, 2987, 8670, 8dd5, f44d, 3151, ae73, 2503, d45a, 92c6, acadia14_555h, 61a0, 23a7, 6948, 9584, ecaade2015_59s11, 4f1d, caadria2017_067t21, sigradi2013_343f, 768d, c0f8, ecaade2017_053m, 7f3d, e708, ecaade2017_052ss, e666, ea71, ecaade2015_83s16, bec7, ecaade2017_302ee, ijac201614203o8, sigradi2016_695r, 08c9, 3f7e, 2a57, 2e25, 2d69, faf9, 7743, 5803, cab4, 48e8, caadria2017_124i33, 5729, 9451, ijac201412206c5, b9c5, 8498, 2dc5, 3724, 89fd, 8490, a07e, 6eb0, 292f, 81b6, sigradi2015_3.209x3, ecaade2014_157u38, 195b, ecaade2017_302nn, acadia14_267l, 8d2e, 84c7, 2099, ijac201412201k1, 1be3, ijac201614201j7, 2799, 83f5, 6441, sigradi2014_250o9, 2d5c, 18f6, ascaad2014_035s1, 50a2, 909c, 4793, b6f0, sigradi2014_085e8, acadia14_317z, ecaade2014_194d50, 919b, 62b7, ecaade2015_225g49, b63c, 6c9b, bc42, 0dd8, d9ff, 3e22, de33, 3423, b86c, 6764, ijac201412304z1, caadria2017_136m36, sigradi2015_11.8n23, 7040, ijac201513304w11, ascaad2014_027k7, sigradi2016_393qq, c25d, d6ae, b559, ef33, e600, 8455, 0fa7, 4d65, 9767, 411e, caadria2016_055n3, acadia14_281ad, f4f1, d59e, 8013, 52d4, 7d6e, 0f03, 3718, 7007, c2b7, 451f, cfed, acadia16_214s13, 573c, d706, e7fc, b30e, f915, 407c, ascaad2014_001a1, a7ac, ecaade2017_134o, 745d, 4dce, 4f09, ecaade2017_046zz, 0c39, 64fc, 2301, ccab, 1364, 46d2, 2312, 0573, a110, 0cd3, 3586, c98f, dc79, acadia14projects_347ao, acadia15_161k6, 1a1f, d8c2, 7ea1, 3dff, ijac201412407e1, afd9, c901, 3934, 68f9, caadria2016_579j24, e4ed, 5115, af0a, 8633, 37c3, caadria2017_132n35, 6a66, 87e4, cad7, 45aa, 28ae, c030, cc5a, 71aa, 70c2, 4952, acadia16_214j14, d4ed, 10e0, 4c57, d95c, sigradi2016_383ff, caadria2016_229b11, 3d96, a4f3, d172, ecaade2017_101y, ecaade2014_060y14, 6824, caadria2017_015w5, ecaade2015_307m67, 634b, f05a, 0710, f9ac, 90d0, ecaade2016_126s34, ascaad2016_057n22, eb8e, 244b, a3ef, adde, ae14, 3c33, 25df, ecaade2014_239k61, ba20, 2e0d, dd95, ecaade2015_246y55, b17a, 8fbb, f171, 1940, 99a5, 17be, 8bf9, 6338, e3be, 4993, cffe, 4f08, d099, 6871, ijac201614309j6, 36d8, b041, 3b2f, 208f, 2360, e35a, e0a0, efc4, b493, ecaade2013r_018f9, 1e58, 4d3d, 03c6, 233c, ecaade2017_210w, e98f, a9c3, cc6f, acb5, cfd3, a141, 65dd, ecaade2014_180n45, 9c38, c7b9, ecaade2016_132j37, 117e, 01ef, 2961, c6cf, 04fc, f17b, acadia16_352b22, fd16, 58e6, ecaade2017_080gg, 9281, d963, 488b, ac31, 6270, ecaade2015_222c49, f752, ba19, 106b, 2be2, 9e3b, bf35, d357, 0548, 2700, b46f, a6d7, 7c0b, ecaade2016_037d10, 595d, b4ce, ijac201614102r2, 6039, f092, cfae, dabe, 5f40, a640, ascaad2014_019n2, f15c, a2ae, 6e3c, 9988, 94e6, ecaade2016_213k54, 36dd, ecaade2015_59b11, 5bdb, b70d, e0d3, caadria2017_174x42, 5c72, ac08, 3de7, c457, f6af, ascaad2016_028p11, acadia14_291av, 3fe4, ef83, a6ea, bdf4, 0b32, acadia16_352a22, 7720, 9f3e, 191e, c163, bf7e, 4eb5, 9f14, c2b0, ecaade2017_056xx, 872f, ecaade2016_011f3, b10e, 8196, acadia17_51xx, 024e, 8ae3, 931e, e89f, acadia14projects_177ad, caadria2016_063s3, ecaade2015_81v15, 21bd, c0eb, ecaade2014_153n36, 7a88, ecaade2016_071w19, ijac201614306z3, 4696, b345, 466e, 5409, 1f5f, 4d1e, 6dc3, f17c, 0c0f, ecf1, 0f69, 8b7b, 9006, f97e, f388, 5435, 4629, 3699, 980a, ecaade2017_215hh, 007e, 1ea6, 45c6, ecaade2014_149i34, d10b, d438, ijac201614206x10, 6e11, f638, 0e3a, c6f8, 513e, a7f2, 1f7e, 28e0, caadria2015_164g25, 592b, d9de, ecaade2017_309yy, sigradi2014_015i1, 3a73, acadia15_95d3, e81c, ecaade2016_130a37, e92c, acadia16_470f27, b347, 6573, ac62, df56, cd9d, 7c7c, 7085, d446, 2aa7, 9e5a, 0ff6, 9098, 00db, af18, aa12, f1ea, ad9e, ascaad2016_022b9, 755a, ecaade2014_072a18, f43a, acadia14_347ap, 95ba, ecaade2017_264a, sigradi2013_387e, 1fe6, 72e4, ecaade2017_302bb, 5c92, 402e, fa49, ecaade2017_049pp, acadia15_333x13, ecaade2015_127v24, b37d, fc91, 4afa, f533, 6dbb, 7801, 5d0d, 464f, ijac201614307l4, e872, acadia17_258h, 145f, a451, acadia14projects_145n, ecaade2014_094p22, cc21, 71e8, 5bf5, 62d9, 2c8b, acadia16_382u23, ijac201614208x13, 59a9, 4073, d0a8, dbcb, 0eba, ecaade2017_109ll, 29b7, 3f91, f1a0, 20c4, 58b6, ec1b, fa9a, a6a7, ecaade2017_230oo, 1f6b, ecaade2016_057r14, ijac201513105l4, 3d22, 5e2d, 016f, b48d, 22bd, ecaade2017_164cc, c86a, 41a3, ed77, acadia17_50ll, acadia17_60v, f1ec, 28b5, 4657, sigradi2015_11.196k26, ascaad2014_004p2, 5e4b, f9b5, caadria2016_073d4, sigradi2014_197a7, 3f1b, dcb3, 2480, 5a53, b1c8, ecaade2015_334v72, ecaade2015_73h14, cd0a, sigradi2016_625kk, 73f4, ac7c, acadia14projects_647ay, dfbe, e423, cee0, 4ca4, 942a, caadria2016_333y14, 765e, 8614, e85e, b152, acadia16_140a10, 81c7, ecec, sigradi2014_276z2, aa1a, 34ac, caadria2015_090y14, ad5d, ecaade2017_079n, acadia15_483z21, 36a8, e76a, ed27, a4bf, e8be, ecaade2016_021i6, f30c, 1b4a, 32ac, 32bc, 09ab, c6c9, 9549, ea47, 9c86, 8c52, 8dc8, e5c1, 2259, d5dc, caadria2016_157u6, 3920, ascaad2014_034j1, 1b3f, 19bd, 408d, b0b7, acadia14_301e, ecaade2017_008s, 4ec1, d3c0, f132, 3c0d, a762, 3749, 5294, 1cd1, b2ac, c46e, 94bd, c029, 1ecc, de21, 2baf, 4ba4, 90de, 2070, sigradi2013_414s, sigradi2016_669cc, 9467, 31b2, cbed, 6972, ijac201412205l4, b562, 55ae, 7cc4, 5b57, ascaad2016_040b16, caadria2017_047i15, caadria2015_170t25, b57f, 804d, 6026, 9b5b, cd4a, c8cc, caadria2017_048c16, c514, ecaade2017_248tt, acadia14_709ar, dc8d, a170, 3730, sigradi2014_307p5, sigradi2013_400a, bf34, 5327, 86cf, 17eb, a9c5, ijac201513203m7, ijac201614403u2, sigradi2013_429i, 2e7f, 1c7b, d0fd, 9bfb, 1def, acd5, 932e, 2bdc, 5cf7, 4f32, acadia17_137nn, a47a, ecaade2017_041u, e2fd, 7e4d, ecaade2014_022x5, acadia14projects_101ae, acadia14projects_565x, 9f5d, acadia17_339nn, 37aa, a56a, 69aa, a153, acadia16_88x5, ecaade2014_233k60, ee6f, ascaad2014_004e2, 778e, ecaade2016_095j26, acadia14projects_463as, ecaade2014_195k50, da92, c7a0, c5fa, ec1a, 1d56, ascaad2016_028f11, e78f, 3e81, 3044, 7a54, 8874, 9f09, 7747, a580, 27c1, sigradi2014_030x1, 5e37, 081b, ecaade2015_64s13, ecaade2017_048bb, 7805, 8bbe, caadria2016_147i6, fabf, 21ef, 378f, e689, 1943, ecb6, 0159, e3d6, 5754, sigradi2014_032c2, ecaade2015_180r38, f2b6, ijac201614202v7, 7efe, 51dc, ecaade2014_127l28, 234a, acadia16_372b23, f1a9, acadia14_435ah, b7d3, 1c4d, b3c3, b27a, 47f5, 6749, deb1, adc7, d35f, 8471, af9a, 5a31, da33, 2712, 2d5a, 3900, 9be0, 4125, 691c, ecaade2015_199b43, 7eba, caadria2016_383p16, ecaade2015_109t20, 84b5, sigradi2016_695v, 591f, 1eef, ecaade2014_057g14, 242b, acadia15_469d20, 59c8, 0cf1, ijac201412407a1, 4f82, 58b9, e54c, d3a3, ecaade2015_155d32, 2dd7, bacd, 278a, 12cf, acadia14projects_365ae, 763e, 44cf, c575, sigradi2013_234e, 1706, 8738, ecaade2016_130m36, caadria2016_641p27, caadria2016_631k27, c6db, 42f2, a888, ba6c, 3827, caadria2015_206a30, ecaade2015_114k22, ecaade2016_140z39, 6d56, 0461, f1bc, ecaade2014_038k9, 3454, 21e5, ecaade2016_bkoj65, c340, a6db, caadria2016_881b38, 9747, 7dfb, 3629, 4a79, 0a04, c355, sigradi2015_8.264j14, 268e, 0c01, 57c0, ascaad2016_018h7, ecaade2016_241g64, f5bb, fb2a, 1196, 44ac, 2af6, e9a5, 36e6, acadia14_267n, 7945, 89a1, 88ff, 82d7, 1756, 71d2, f51b, cc7d, aeb2, ac72, 74f7, 9955, 6f66, 32cb, 4b7d, 67f8, 397b, 06a0, 6681, bb09, a339, 3d59, 5dfe, a592, sigradi2014_281d3, 5620, sigradi2015_8.239c14, 569f, bba4, 111f, fe87, caadria2017_123j32, ecaade2015_61b12, cff5, 0a8c, ff0c, 48b4, 4cc2, d7ab, acadia16_290e18, acadia15_223c9, e18a, acadia16_382x23, 87f1, ecaade2013r_018e9, 62ac, ec3b, 9f88, ascaad2014_012c6, 6825, ecaade2017_255e, 191f, 3781, eba1, 0e38, sigradi2016_490ll, 7730, 627c, ijac201513303y10, 579e, acd7, 256e, ascaad2016_038n14, 6324, caadria2015_078j11, dc9d, d45d, cbb1, ecaade2016_225d61, 3dee, 472b, 0be1, 1b49, 654e, 3ee9, 85ea, 4ee9, 5b2a, 90aa, f46e, d9fb, 364c, 5c20, 80ad, 36f7, b341, ecaade2017_302dd, 6284, b4d2, 0b41, ijac201614208e14, b2bc, 84fe, d14d, 18a4, caadria2017_054c18, c75f, 6fe3, ecaade2017_146cc, bb91, 5363, 17b4, 4a86, f5ae, 9095, 7572, aadd, 2aa1, 107f, dc11, a035, caadria2017_031k11, ecaade2016_136i38, ecaade2015_333c72, 2c94, 5680, ccec, caadria2017_016l6, 6abc, bc14, 9899, acadia15_343m14, sigradi2016_426e, 3600, 1017, df1e, 46e6, c153, ecaade2015_84z16, 4722, 5022, f791, 99b8, 8b20, f167, 6b4d, 5bea, a95e, d5b5, 0af2, 22aa, ecaade2017_105yy, ecaade2014_104l23, d92b, 5ff6, 4052, d509, 3892, feae, 9ecd, 1fb4, 8626, 532e, 6e6f, 3776, 3042, ecaade2015_138s27, ascaad2014_032l9, ecaade2017_046b, ecaade2015_73i14, 1f82, sigradi2016_637bb, 0932, cbf4, acadia14projects_619v, 6ce7, f819, acadia15_381p16, 5868, 10e5, 710e, d210, sigradi2016_602k, ecaade2015_195i41, a975, 2c1b, 5b64, b922, sigradi2014_282l3, 86af, 5df1, 1a82, 0e1a, f70b, ecaade2017_269xx, acadia17_290l, ecaade2017_098oo, afdf, aa3a, 2fc0, b675, 5e29, 2e7a, 209e, d170, 57a5, acadia17_70gg, 59f7, 5a63, 5492, b960, d2b5, ijac201614102k2, 3b9b, e7dd, 86c6, 5601, 0cd0, 8d58, fd59, 884a, ijac201614301a1, 27ba, ecaade2015_302k66, bc81, 060b, fd1e, 84a4, e91c, 6556, f704, b005, 87b0, 0984, 6e7e, sigradi2015_10.307d21, 5c6d, eb6d, 85af, e126, d577, dbc1, 7a28, acadia14_357at, ecaade2017_095x, 641f, 2192, ijac201412408x2, ecaade2015_144z30, ca9b, 4d14, ecde, 68a8, b500, 6b56, 6f1d, 35ce, 519d, sigradi2016_814yy, fedb, 33a8, fdd2, 4764, 1191, 7249, 0f36, 03ec, 3230, ca9e, fd2e, 1da8, 8b4e, d1ec, 36ec, 8698, 78fe, sigradi2015_3.65s2, ffa6, caadria2015_030e4, caadria2016_219h10, caadria2016_405r17, 497c, ascaad2014_012k6, 83fa, ijac201614306v3, a09e, sigradi2015_10.7g18, ascaad2014_017r9, d88b, 6a5b, 2ddb, 85e0, aa30, 4acc, 6208, a54d, b916, ecaade2017_118ii, sigradi2016_399f, fda4, 89c6, 89b2, c836, ascaad2016_021b8, 9c19, abb2, acadia17_473ss, 6b9a, 9559, a638, caadria2017_094b26, 71c6, 75ae, b8dc, ecaade2014_057j14, f21e, ecaade2015_22w4, 76ec, 2574, a931, ecaade2017_051s, 0dc3, acadia15_311n12, 5a54, cae1, caadria2015_077z10, 732c, acadia14projects_601v, 0c83, ee1a, 3882, 930d, 5052, ee55, 159e, acadia14_579h, 0d44, 8a7b, ecaade2014_218y55, f561, b882, bc9b, 48fc, ecaade2015_84v16, 3fad, acadia14projects_281aa, c04a, a300, 8886, 2496, 4c82, af6a, b46e, e93f, a309, sigradi2015_9.270f17, 8717, d43b, 1f10, 40dd, c294, 479f, sigradi2016_367zz, caadria2017_056n19, ecaade2016_130l36, ecaade2015_22v4, 07ec, ecaade2013r_001r1, bf55, 4c92, b305, 9d34, caadria2016_487j20, 5e9d, ecaade2014_041f10, ascaad2016_004s2, 5dc6, f29c, ijac201614303h2, 605b, bc53, 1108, 9756, 63db, caadria2017_048g16, caadria2016_611d26, caadria2015_108m16, 80ee, caadria2015_188r27, ijac201412401e4, c973, 57d5, c25e, sigradi2015_8.186f13, a454, 96d2, ecaade2014_214g54, sigradi2015_10.309p21, 1adf, caadria2016_819s34, caadria2015_209d32, ecaade2017_274x, acadia16_106l8, ecaade2015_144x30, 2bfc, acadia14projects_117b, e6a5, 0c70, a48a, bd2f, 1cb2, ecaade2014_012t2, 92fa, 8b72, 220d, 459a, 15da, ijac201614201m6, cdd8, 7056, eb6e, 6d42, acadia17_598h, 8cdf, aba9, ijac201513302f10, 31a4, 775a, 4503, 7621, 8392, ecaade2016_079p23, 8478, 7c88, 1125, ab17, ecba, 09e0, 9745, f251, cfa6, 7506, c8de, sigradi2015_8.41y10, c015, c271, 31d9, d655, 23d1, dd1d, a81c, 5b88, ab78, 1505, dafc, acadia14projects_357ax, acadia16_236i15, 8759, 2ef5, ecaade2016_071x18, 174f, 5455, c648, caadria2015_210k32, fb51, 9245, 4674, 5e21, ecaade2017_054v, df2c, 098a, 147b, acadia17_230d, sigradi2014_021u1, a694, 36a5, f173, 7314, ecaade2015_215s47, acadia14projects_463h, 1b54, 0b29, 0257, acadia16_174f12, bfe0, e86f, de00, 8d29, 54dd, 7c8f, acadia16_260f16, 62b2, 0600, ecaade2015_130b26, b781, 9656, ascaad2014_009d5, 892b, 801d, 9881, 1055, e2c9, caadria2015_114k18, eded, 93e2, 0ebc, ascaad2016_023d10, ascaad2014_019r2, acadia14_317v, caadria2017_001f1, acadia16_244s15, 0d85, sigradi2014_075e7, caadria2017_079u23, 3b5f, 6499, 38e6, 7a25, 4117, b351, a0f4, 688d, acadia17_162w, 1a32, 9045, 748a, accb, 48cb, 10ab, 3e8f, 7692, 8764, ea2d, ecaade2015_18i3, f6a6, 40db, 9f89, 2b35, ed50, bd96, f3cc, 60a9, cec4, sigradi2015_3.65y2, 84de, 8cdc, 0d33, f22e, ecaade2014_109n24, 0fd7, d800, sigradi2016_484yy, 185c, e468, 9e03, f6a4, b549, aa7e, 845b, 1d9f, da15, 2a87, 5315, c9aa, 28f2, f6f6, fcf5, e74f, 0584, f40d, 4a13, d307, 22ab, cc4f, 4297, c0c8, ascaad2014_003a2, f344, 3c79, 7b09, ecaade2016_027y7, 8b1d, 3970, d811, caadria2015_176s26, ecaade2014_100i23, f304, c215, 6488, 84b6, dfa3, 1f91, 556b, ff30, 89e0, 950e, 2122, fc7e, b4b3, 6ba3, b7fa, c9ff, acadia17_365d, ae15, ab34, 16ee, acadia15_395y16, 6acc, f264, 7c3e, 81e0, 6d3f, bc87, ecaade2016_167p47, ecaade2015_202g44, ecaade2014_196d51, c67e, caadria2016_539f23, 56ca, caadria2016_033t2, acadia14projects_589i, b643, ijac201513205d8, ascaad2016_003c2, 5309, 25f5, 416a, 0813, 4a5f, 6a58, 596b, ecaade2014_188k48, 4f9a, 4af2, ea56, 3a35, caadria2016_641o27, acadia14projects_177s, 6762, 64c1, 152f, caadria2017_029t10, 243d, 93e9, ed83, ecaade2017_143f, 5573, ecaade2014_072j17, 03c3, 6288, 09bd, acadia16_280i17, 4d2d, 6f1a, 57aa, cbd5, 417c, 4bad, 9ae3, bbc3, eaa7, d32e, acadia14_301g, ed95, ecaade2013r_006t4, ba65, 93b6, b1e0, 52db, ecaade2016_223l58, b0a7, ecaade2017_243gg, caadria2017_017l7, 022e, f6ed, 900c, ecaade2015_194b41, ff6b, acadia16_184j12, cd67, 5c6c, e7f8, 1d38, caadria2015_164d25, 93df, 577d, a7a7, aca8, sigradi2015_3.370w5, fbeb, bf09, 7921, ecaade2017_220ss, b9fb, 79bb, ecaade2015_84x16, d5b2, 22db, ecaade2014_084l19, fe0f, c0e1, 18b0, acadia17_188aa, caadria2016_569f24, 75f0, 8dc3, 4d4e, ecaade2016_144j40, 974a, 7a09, 5a70, sigradi2016_568mm, acadia14_681as, 385f, 4897, a4e6, a102, f55e, 5aad, d4b6, 179c, 6d9a, ecaade2017_108j, aa62, f8a8, 6ea0, acadia15_431s18, 0432, d8d6, ecaade2016_217m55, sigradi2013_313r, a688, e0e7, eb0f, caadria2016_055p3, 5058, 6fcf, ac19, 8ae2, b3d1, ecaade2014_168f41, d69e, 2379, 49bd, 4d1b, 182f, ecaade2017_017n, 91fb, c4c1, acadia14_357an, 1a95, caadria2017_016i6, 48b5, 94bb, 11c2, 7818, 6de6, a367, 44e4, e6bc, 5f30, acadia16_62p4, 7f40, 9e81, 9578, 7560, 6469, c3f4, sigradi2015_6.151h8, 9071, 3855, acadia14_719i, ecaade2014_071d17, c5a1, ecaade2017_274z, 1256, b816, ee28, 557f, sigradi2013_393o, 1eab, 3eb9, 3b68, f810, ecaade2016_015x3, 84a8, sigradi2015_8.264f14, 5579, bb2f, c374, caadria2017_185p44, 0fa2, 481b, 54af, b7b4, 9c3b, 8ce6, b27d, 53fc, c231, 3051, f936, 86c1, 738e, caadria2017_009g4, ecaade2016_162t44, eefc, 5ba9, d43e, de58, 2067, caadria2017_124f33, b179, 5028, 6bb5, 8fc2, 91f2, cb98, 3228, caadria2015_064p7, 0f0b, ijac201412403k7, acadia14_311w, 431a, ecaade2015_48a8, e330, ascaad2016_045e18, f323, 67be, 62be, 544e, 8027, acadia14_589b, a721, aa59, 9daa, be86, 9175, e27a, da80, acadia14_647av, c555, bdf9, sigradi2013_212t, 15c5, 11d8, ecaade2017_037ii, ascaad2014_030a9, sigradi2015_8.189z13, bf82, b78d, 1b99, 5396, 60df, acadia14_463v, 9ff7, 2683, 9d76, bf26, ecaade2016_106i29, bad1, ecaade2014_226z58, ecaade2017_169oo, 3df6, 789e, 447e, 7d0e, d7a4, 0df1, b00a, 64bb, 8595, 0d50, e912, 0f0d, fe6f, 6464, ijac201412301n5, 0780, 1fec, 1870, acadia14projects_145s, d6b9, acadia16_24x2, 8081, e061, c8bf, caadria2015_004o1, bcbf, cf16, 9183, sigradi2015_8.81z11, 90ea, fa24, 7d72, ecaade2014_168i42, 2276, 0bb5, ba7c, 988b, d610, ijac201513206m9, c4a7, 0e25, a4a0, acadia16_116s8, 56ae, a00a, 00bc, 2992, 5efa, b667, ecaade2014_206n53, 13d5, ecaade2017_042bb, c2e9, f22f, 7854, 6ab9, 6da5, 7744, 3ad9, e013, f464, 8fbd, 1a90, 1ee0, 4bee, e85c, a0fd, 759e, caadria2016_115l5, 0453, f2df, 2c51, 43ad, 63ed, 59db, ecaade2014_085k20, 188b, 1aec, be7d, ecaade2014_010y1, sigradi2013_359h, acadia14_63a, 0292, ijac201614309g6, 7e2b, ecaade2013r_003g3, sigradi2015_3.43k2, acadia16_130j9, ecaade2017_152c, 188e, ecaade2015_211c47, a272, 6943, b95c, 1371, ee41, 90b6, acadia17_90ee, b1c2, acadia14projects_699i, f9e1, sigradi2016_724uu, df46, 3f3b, sigradi2014_030a2, 1f28, 8769, c144, 515e, 53db, 001f, 8334, c499, dde9, 84d2, 9f4e, a953, sigradi2013_280j, acadia17_678xx, f859, 49f3, bc5e, 35a1, 5c5e, 3c60, aacb, acadia14projects_375g, 4219, b240, ecaade2015_155t32, 82dc, 1351, 551e, caadria2015_203d29, a6d0, 92be, 7342, 9a25, ecaade2017_169vv, 4c28, c454, ca7f, 051f, e577, acadia14_619al, bfb5, bb64, ecaade2017_257tt, 1224, b6b1, eba3, 308d, e914, 7137, 2882, adbf, 128e, d500, 2533, 6a31, 222e, sigradi2014_232n8, 38dd, ascaad2016_047a20, 7c28, ecaade2014_140d32, 31f0, sigradi2013_343k, 9695, 64f1, 4ada, acadia14_199ag, ecaade2015_268f59, e62f, ef50, 2cc4, d97d, caadria2015_067h8, 9eac, d3d6, ec5d, 4724, f99b, 8db7, 1630, acadia17_282kk, ecaade2015_227e50, 8432, ecaade2014_218l55, ecaade2015_284o61, b161, caadria2015_078k11, 72fc, 7c66, aa61, 11f3, ecaade2014_130w28, ijac201513104l3, b59d, 7bb9, 6532, f63e, 0105, 643a, 9995, ecaade2017_076ii, 878c, 89da, c7c7, 3db8, eae8, sigradi2013_429k, ecaade2016_018u4, ijac201614207c12, e807, cb74, ecaade2017_013rr, aa02, e0aa, 67bc, b0ef, sigradi2016_420rr, 17b9, 7287, b5a6, 239b, cead, 8720, f4ab, ecaade2016_106m29, a358, c3ce, da8a, f2f0, 0f9f, 290e, 0b1c, 5976, c11d, 056b, acadia15_149t5, e2a6, 4452, 77f6, 7023, 4664, 559d, ecaade2017_148f, f15e, ecaade2015_309w67, 2eed, a866, 880c, ecaade2016_073c21, ecaade2014_042k10, sigradi2014_132y1, 8905, 0b8e, ecaade2015_284p61, ecaade2016_046c13, 638c, ecaade2015_129n25, c1e3, acadia14projects_311z, 49ec, 3099, sigradi2014_097m8, 3838, 45be, 8e04, 31cd, ac64, acadia14projects_317x, ecaade2014_011j2, 0283, 9786, sigradi2014_114p9, 2aad, e163, e981, ijac201614208s13, e528, sigradi2016_550i, ecaade2016_tkor66, 9c8b, caadria2016_651b28, 06fd, acadia17_570dd, d238, caadria2017_113d30, 2cfe, ecaade2017_288aa, 867d, caadria2017_113o29, d787, e70e, ae31, 5342, 2821, ec89, ecaade2017_053i, 6442, ijac201614202t7, e849, 8cbe, 8d0a, 9ed5, 61fd, c7ef, 6924, e4e1, ee7e, 9016, 6d4a, 6dd8, ijac201412204a3, sigradi2013_138, caadria2015_032v4, 5b4f, acadia17_520h, 877b, 5bcc, d97f, 3509, c641, 3486, 128d, 73f2, 1293, ecaade2017_077ss, bae0, cd2a, acadia16_140i10, d4c0, 1ccd, 5730, 5a51, ecaade2017_256s, 8ae6, acadia14_125ac, 802e, sigradi2015_9.152a17, bfd3, ecaade2016_106o29, f2a5, 8c06, ecaade2017_151q, acadia17_60r, ecaade2016_018t4, ecaade2014_015s3, e1da, dfb8, ffa2, 3f48, b590, fd79, e6af, 516d, 1cd3, 4ad7, f9e5, 6031, 7c6c, 071a, ascaad2016_036w13, ab90, 6c2d, sigradi2013_343b, 96ea, ecaade2016_222y57, acadia15_185a7, af24, c9a0, 08d6, d010, ascaad2014_004c2, ascaad2016_028a11, caadria2016_405o17, d96d, 6787, beed, acadia14projects_199al, e051, 0132, 7b74, e30f, f087, 7a5c, d61d, ca00, deea, ecaade2017_076z, 0f54, 83f6, 3683, caadria2017_096m26, 203a, 54dc, 8f03, 5748, 7fc0, 0fd3, 7fac, e7d2, ecaade2015_82x15, 7426, feea, fe37, acadia15_123o4, 2313, 4a11, 62dd, 122d, 6528, e321, 67a3, 46ef, 66fa, b912, ecaade2014_233e60, acadia15_149s5, sigradi2014_134b2, 6c9a, e6c3, 8102, db33, 3621, 227a, aadf, 9cc5, ecaade2017_087p, ee9f, ecaade2015_61i12, 6864, c556, acadia14_247k, 1792, 5ac1, ascaad2016_024i10, 543c, 184e, 24bc, fa48, 38c3, ae92, acadia15_513z22, cb78, ecaade2014_194b50, sigradi2016_781yy, 0496, eb18, da4f, 3933, 7484, 7f09, 3d5c, b330, 32ea, 0724, 0a31, caadria2016_579n24, baf2, 5fde, a2dc, 91cb, 5925, 5842, 9f7e, 32d0, sigradi2015_11.165u25, 92ec, a244, a25c, 00f4, 46ff, c9bd, d92d, 1295, b0c2, 60be, 0ac3, acadia17_435m, dbf0, 1e49, d8b9, caadria2017_174k42, d4a2, ae3e, b94b, 8f0f, d5a6, 6b92, 2a3d, ijac201614407x4, 26cd, 1182, 59bc, f30f, ijac201614103n3, 14e8, 27a4, 2939, sigradi2013_400n, acadia14_539a, 90a8, 5ca1, cae8, b1b5, 5ddc, 10d8, 6a9d, sigradi2014_151j3, c71e, acadia14projects_247u, a2a0, acadia16_478x27, 1aa7, ascaad2014_017b1, ffa0, e40b, 2f54, 76b5, b22d, ecaade2014_169k42, deaf, 79e7, e506, 5615, b7b1, a3ba, 3ea9, 9e0c, sigradi2016_637u, 7a56, sigradi2013_407c, 682e, 131d, ecaade2015_25k5, 8fed, ecaade2015_221u48, 8daf, 5114, a715, 9acb, a3f5, d6dd, 5dbc, 4369, afef, a163, 2e1a, 410a, f5fe, acadia17_162o, 4ba9, c321, eb5e, ffc6, ascaad2014_017s1, caadria2017_079z23, 09e8, c642, 7282, 6f17, 944d, cd61, ecaade2013r_001s1, 9284, fbbb, 70aa, 6d25, 7059, 16fd, sigradi2014_042l3, cd49, 2641, a863, 4c2e, ef49, acadia17_188x, ecaade2016_217z55, e84f, 47f0, 536c, acadia14projects_619z, acadia17_500ii, acadia14projects_117az, 008a, 045f, 30e1, 944c, 975f, 2525, 813b, 9316, 5d05, a3b0, a588, d17d, 055d, aacf, 12f1, 40ed, 01b0, 2394, 25c3, a6b2, 5102, bad2, 7b3e, b686, b0aa, c986, 6156, f782, 200d, 08da, ecaade2016_198v52, ijac201412403v6, ce87, 0efa, ef6f, acadia14projects_199ak, acadia15_323d13, 00e7, bafa, 1fd5, 8e7d, 7d80, 730b, d0ea, caadria2016_157m6, ijac201614303s2, ascaad2014_017m1, e247, 2c50, 1315, ba4c, ecaade2017_228v, 47ad, 3cdb, d031, ad22, 1fd6, b3cd, ecaade2016_068a18, caadria2015_208r31, 8fa3, f0e0, 74af, 4ec5, ijac201614102s1, d73d, 78b0, acadia14_75aw, 5629, 7d84, c485, caadria2016_095s4, d266, e002, d753, acadia14projects_247k, 21ea, 7635, 938b, acadia14_177t, 9ee4, acadia16_154g11, bd49, caadria2015_032y4, e184, 9736, 27a5, sigradi2015_sp_8.6g30, 7e8a, a9a5, dcfd, 0a14, 86de, c474, d1cf, cd32, 385e, a90a, 843c, ascaad2014_023b5, ecaade2016_ws-dleadl68, 058c, d750, 930f, d45b, 2a04, 4242, 2bc0, f0e7, da9b, bf48, e0b7, 9edb, bd22, bf76, fb07, 664c, 0d55, 9555, ecaade2017_ws-archieduaa, d341, e5d3, acadia14_399al, 5658, e1d5, 07e6, 3be0, 71eb, ecaade2014_070i16, 42fe, 6a0c, b36d, ecaade2017_jgos, 8048, ecaade2017_099zz, 83a1, 7f54, ecaade2015_92y18, ba67, ecaade2014_109p24, 2b67, 383a, 8327, 184b, sigradi2015_10.267p20, 2573, fdcd, 3236, c585, ecaade2014_180l45, 8af5, f7e1, acadia16_98j7, 56d8, 658e, 47cc, 22d8, f080, ecaade2016_185g50, fd50, c8b4, 5329, 8d0e, ecaade2016_129o35, ecaade2015_116k23, 3893, 3aea, sigradi2016_517r, 25fd, e459, e8cd, 6751, fa3e, caadria2017_057c20, f144, c419, ab4c, 1192, 6d7d, cec8, 8a6b, a377, c957, 8ebd, 905f, bcbc, 666a, 9b3b, c1e6, sigradi2013_303j, ecaade2017_184gg, a0bf, e60c, b68d, 53e9, e81e, caadria2017_132t35, 8edc, acadia15_211x8, bb43, 08d8, caadria2017_163s40, acadia17_177u, ecfd, acadia17_520y, 0177, ecaade2016_002b1, 0d51, 2fcd, 0316, 3d83, 30d9, acadia14_619as, 2f0a, 99d0, 5c7c, 2401, acadia16_308r18, 8864, 6f01, 9ceb, 4008, fe51, ascaad2016_034j13, 63cc, b08f, 3cd1, acadia17_188w, f32a, c301, 209d, ecaade2016_079s23, 905a, 0864, 6dac, 5479, acadia14projects_63ax, ecaade2014_046t11, 5fef, 1ff1, 463e, 87d7, c19c, 9a8b, 890e, 54f2, b103, 35e3, ecaade2014_195n50, 3eea, ecaade2017_jgor, 98cb, acadia17_628uu, 0849, 0e1e, 2243, abc6, e253, 51d3, 1045, 90ff, 5b84, a81d, ecaade2016_120m33, 1de3, d040, b0a2, d2b1, 0ba1, caadria2015_162z24, b516, caadria2015_069t8, d8cf, d63b, 3bc0, ijac201614201l7, 1b92, 331b, dccb, ijac201614305w2, 81aa, de68, 52d3, acadia14projects_463au, ijac201412408o2, acadia14projects_317s, c48f, acadia14projects_339ap, 23f9, ed53, 9520, 7cb8, e5ff, 0414, 4bc3, acadia15_57f2, 6d1f, 7316, b26d, 5c39, acadia17_390ff, 0cd5, acadia14projects_479g, ijac201614208j14, ecaade2016_080w23, 76a6, 3139, 118c, 5dda, sigradi2015_6.329z8, 6322, cbe8, ecaade2014_042o10, f71f, ecaade2014_023l6, b7d2, 296e, b478, a2fd, 49db, 94c4, f212, 9816, sigradi2015_6.387g9, 5c8e, ecaade2015_319g70, acadia14projects_135i, 52ab, fe48, 5a27, sigradi2016_490cc, c343, 4a3d, ecaade2013r_015o8, f4ff, e322, d838, 2660, acadia14_145ae, 91b9, acadia17_144uu, sigradi2014_347l10, 83e5, b23b, 44d8, 89b9, sigradi2015_sp_10.311l31, 56e1, ec29, 70f0, sigradi2016_752zz, 008f, 8143, sigradi2014_132w1, 00e6, ba1b, ca06, ecaade2017_291r, af8c, f654, ijac201614302r1, sigradi2013_234j, bcda, 63ee, 9a34, 30b2, b741, caadria2017_021k8, sigradi2015_6.183l8, 7d4f, acadia14_291aj, 000a, 9be3, 1ea0, 0a25, 1f6c, 2687, acadia17_491w, 24c2, ecaade2014_214h54, caadria2016_663l28, 7a8e, dc63, ecaade2013r_009v5, ecaade2016_230g62, 9370, a5ad, ff07, c6d4, ecaade2014_224x57, 413f, sigradi2016_816rr, c9a5, 129c, 88e7, ac9a, 2617, 1183, 0818, 176a, ecaade2017_042y, f35f, caadria2016_611m26, 1c26, 6094, 491d, 038d, 621a, ce45, 8d04, 523d, f9bf, 7e9a, 1599, 4a76, fefd, 2c79, effb, ecce, 71ea, sigradi2013_393u, 7936, 82d0, ecaade2017_017i, 8668, ecaade2014_072y17, ecaade2017_265u, 06e8, bcfe, 410f, 7557, 1c7a, 2093, d041, d5a1, 1fcd, sigradi2015_8.81t11, 432a, sigradi2013_194l, 5db6, 7666, c24b, f8ce, 88f4, a3ae, 4d6d, fc5e, sigradi2014_169o4, acadia17_221bb, 2fca, 7fdc, acadia16_12z1, 2ef2, ac82, sigradi2016_534uu, 08a6, acadia14projects_375a, 4ed7, 6182, 7ebe, 3284, caadria2017_122u31, 4d84, fdc8, f263, sigradi2013_386s, ecaade2015_287k63, df59, 21eb, d5cf, 0f8e, 134c, 925e, 2c58, sigradi2014_345t8, fe5a, 9f0f, 8314, 367a, ecaade2017_146ll, b476, 26c4, 422d, 2542, ecaade2015_229s51, 5515, 5e0c, ed7e, sigradi2014_347o10, 3dfa, ecaade2015_53z9, ecaade2014_140b32, d5da, 0c99, e394, caadria2016_373k16, sigradi2016_455d, 4031, d247, 34a4, 82eb, 2a5e, caadria2017_074r23, 7a1f, 6075, acadia14projects_487f, ijac201614204z9, f4aa, 1356, e316, 092a, 8d86, ecaade2015_161i34, 9c22, c17c, 0851, abf7, e128, acadia14_399aj, 9f56, 48f7, 5613, caadria2016_395z16, 87ae, 1519, acadia15_137f5, acadia15_137w4, 8197, 9ccb, da61, acadia14_125t, 2267, 4a1c, 46d6, sigradi2014_077g7, 92d2, b5f7, 5fa3, 60b1, 3166, caadria2017_155t39, a076, 32b8, c7bf, 2577, 872a, 51b7, b6df, 73db, sigradi2013_138t, a4b5, ef8b, sigradi2014_052o5, d061, fadd, 9706, 03f7, afee, af7d, 4ae9, 5a95, 9994, acadia14projects_63c, 0050, ecaade2017_057z, ecaade2016_163n45, ba2b, adb9, 1131, 4cb5, dda3, ecaade2016_164m46, 712a, 4fd0, f949, acadia17_91ww, 151f, 81be, 1e18, caadria2015_060s6, ecaade2014_204f53, 8148, sigradi2016_694k, 4852, 17d0, 3e1b, 0950, 6591, d2ce, a2ff, 2ca8, 9062, 6f9f, acadia17_511yy, caadria2016_003f1, 1ede, c3fa, 2c7f, 4cd3, c94d, 2b81, ijac201412201o1, 0b50, ecaade2013r_008n5, f889, 8526, 97d4, ecaade2017_130yy, 4f61, caadria2015_108o16, a79f, 3774, 48c3, 6e5d, bbef, 425f, 8561, 9b7a, c4cd, 670a, c435, ba8f, ebc6, f8c0, 304a, fe1d, acadia14projects_497x, ecaade2017_302vv, 8173, b201, 8fb8, 9962, caadria2017_052y17, bc8c, ecaade2017_277tt, 166a, a509, f6aa, 0104, f6d1, sigradi2013_364u, fec7, e829, 1698, fea9, 49b2, 306f, ecaade2014_111b25, 9189, e15d, 2b4a, 884e, ecaade2017_220uu, 04c6, 8aed, a433, ecaade2017_008h, ascaad2014_037i2, 0326, 1d17, 05a4, 8a40, f4ac, ecaade2014_018z4, caadria2015_077x10, 83aa, f0c0, 04ad, c32a, acadia17_258o, c3a1, 2032, 3f0d, ecaade2016_243r64, ea5e, sigradi2015_9.152t16, 7c03, 6cf7, 1767, 32ee, a6ae, d229, 9e18, 92b5, ecaade2014_155v37, ecaade2017_248vv, 2d6d, dfa8, 98c0, cc9f, a12d, sigradi2014_137h2, 1376, 3251, 0787, f30b, fd64, 05db, 1c3a, e664, 5d54, 7f85, 0c28, ba80, 4be9, acadia17_27t, 4f07, c2be, d724, dbf8, f086, ecaade2016_021o5, 4ec4, 69cf, f7d7, 6148, 2bb5, 6571, e83d, cdb1, 2363, ecaade2014_111j25, 7efb, 197c, d4de, 31af, 4c8c, ijac201614203s8, caadria2017_110g29, 3298, 914f, c519, 0fb6, 3e74, e03a, sigradi2013_215d, acadia14_445ad, bae8, b977, 1eb9, sigradi2013_304z, ecaade2015_225i49, c84b, acadia14projects_719m, ecaade2016_011x2, 53b3, ecaade2015_180z38, ffee, 275a, ecaade2017_192m, aee3, acadia16_344t20, e205, 0b3d, 276c, 4427, 98b7, a66d, fb71, ascaad2016_054p21, 7896, caadria2016_187o8, 051b, 4bd4, 69a1, ef3b, 0014, 56f0, ecaade2015_222e49, 0c40, acadia16_62r4, sigradi2015_10.307i21, 9a61, 9515, 88b6, 3ae0, e90b, ecaade2017_122ss, f182, 17a1, de0f, b750, d377, caadria2015_156l24, 220c, 76b8, ecaade2014_194t49, ecaade2016_015a4, 3db4, e487, ecaade2017_008r, caadria2016_487s20, 22cb, ecaade2014_072i18, a96d, dbaf, c853, f7e6, 50d2, ab16, c2b5, sigradi2015_sp_8.78j30, 3406, 73ad, 4c09, 9d70, 0269, b828, 21c7, ecaade2016_033i9, a3dd, 6a41, 9dcf, da5b, 786c, 2d48, ijac201614405z3, ijac201614205i10, 7343, d600, 5569, fa72, acadia17_423hh, acadia17_520k, 7705, sigradi2014_036p2, 6b68, d4e4, 26c3, d356, 11f0, ecaade2015_261i58, bf75, ascaad2016_039k15, 1243, caadria2015_073y9, c37e, ee88, 405c, 6550, ecaade2017_252f, 247f, a03b, 7d2c, 3cf1, 7c72, 67bd, ddd9, e08c, acadia15_343l14, 6466, 9d30, caadria2016_003e1, ecaade2017_051t, a5c8, 0eea, 4709, caadria2017_056w18, caadria2017_055k18, 491f, 47b6, sigradi2013_30g, 874c, 2e51, 7a03, 42a4, ecaade2014_065a15, 0e53, 20cd, acadia15_110b4, f10b, 7e88, ecaade2015_77t14, 5c1d, ecaade2016_074m21, ecaade2016_028l8, aca6, b46c, 9e0b, ijac201614208h13, 6e4c, 57fa, 4ef0, cb44, e20e, f494, ecaade2014_055v13, ecaade2014_132j29, 8cff, 6b59, 8d4f, f10e, 2bdb, 34a3, 8c33, 7c77, 3c8f, ascaad2014_004n2, 373a, 2a5b, caadria2015_213c33, 3867, d6cb, ecaade2014_226c59, 69b8, c593, caadria2016_013b2, c31b, sigradi2015_10.307b21, 0e6f, caadria2015_119x18, 278e, f968, 4719, acadia17_390pp, d24e, ca8e, db25, 8740, cfc0, a002, 5106, ffff, 65df, b06b, 2bce, d80a, 34e3, ecaade2013r_014h8, 802d, 0f47, 4f4f, 1569, acadia14projects_579h, caadria2017_029m10, 8673, 8017, acadia14_135o, aa36, 9e84, ecaade2015_304b67, ecaade2016_162f44, acadia14_177s, 2f24, ascaad2016_045x18, sigradi2014_151m3, ecaade2015_139c30, 9dff, ba23, acadia14_257ab, 75ba, 44d6, e293, 1fa0, ce73, f938, sigradi2016_690f, fb28, ijac201614202o7, 10a7, 9b0d, ecaade2014_016h4, acadia17_153j, a369, 2707, d0a1, ecaade2017_252k, bf9d, 056e, caadria2016_579i24, ecaade2016_197c52, abb3, 337d, 7716, c8e5, 6136, 822c, sigradi2016_695z, ijac201614202e8, ecaade2015_115b23, caadria2016_301v13, bded, a17a, f010, acadia14projects_719n, 6164, 7676, c393, a3a2, 1887, a30f, f4b5, f170, d066, sigradi2015_10.307w20, ascaad2016_059j23, 0251, 3c66, 1d4a, 5117, 4a25, acadia17_296t, 2924, 345c, 2676, 8d03, 62ea, caadria2015_114d18, ijac201412301b6, 3c22, 4a81, a569, de59, eaea, 2f55, acadia16_308a19, 8596, 95fd, ecaade2017_252j, 592d, 57fd, 985f, 33c0, ecaade2016_038f10, 3f2e, 25b9, ecaade2013r_009c6, 78ae, 535c, f2e5, cfe9, ecaade2016_018e5, 2834, caadria2017_122o31, 1593, 222c, ecaade2015_53k9, acadia14_189as, 847f, 14f2, ascaad2016_004u2, 0fb1, acadia15_371c16, cc33, e72d, ecaade2014_085i20, 6df4, 22c8, 93bd, 928a, 145c, 5cca, 7fe2, ecaade2015_194v40, 7606, 4e9e, 19d2, 2ee7, ecaade2015_240r54, e363, 9932, 32ef, acadia17_532dd, edb8, d271, c99f, acadia17_322qq, 87d9, 95cd, 8d09, 414b, 0c13, caadria2016_291y12, 4a44, 9fbf, caadria2015_124b20, 01cc, bc78, 4434, 4665, 3b50, bf8e, sigradi2015_12.259d28, acadia14_339ap, 8a28, sigradi2013_429f, e7d3, 3545, d673, 828e, 220a, fd07, ijac201614103j3, 5809, ecaade2015_240t54, 12ca, e553, 5284, 47ba, fc07, 9faa, 6f79, e481, d2c0, bf61, 6473, b8a7, 2221, 1965, ascaad2014_026e7, fe2b, sigradi2015_11.142f25, sigradi2013_28s, fb52, f18a, 58e1, 476d, 80ef, sigradi2015_10.220g20, fa0a, ecaade2017_032h, sigradi2015_13.316z28, 05b6, db77, acadia14_399am, 3043, 2698, 6fa5, a105, e3e3, acadia16_140u10, dda7, 5c96, caadria2017_042s13, ijac201513105c5, 56c8, 2a99, ecaade2017_085j, a4a6, ecaade2015_55d10, 62e2, e502, 8462, 4b45, 56bd, dac9, caadria2016_851y35, e49e, 9afb, b65d, acadia14projects_115aj, acadia14projects_365am, df3f, f237, 6069, 0fbe, sigradi2016_741kk, caadria2017_129s34, ecaade2015_138g28, d3ac, 84b7, 39e0, acadia17_349z, ecaade2013r_003v2, 45ca, ff03, sigradi2014_169u4, 5ac5, 7ffb, f7b6, 9a0b, 1260, 4e46, 5d21, bf58, e485, adaa, e16b, e2ac, 2186, 72bf, a0dd, 9508, 576d, e943, b2bf, 0df0, 92a6, 6791, ecaade2016_165v46, ecaade2017_013uu, b842, 50e0, 2960, 937d, 57d0, 3082, 743f, 48f5, 4828, f0c3, ecaade2015_143s30, sigradi2016_729yy, caadria2015_126v20, f14a, ecaade2014_038t9, ecaade2015_314l68, ecaade2017_291u, 6355, caadria2017_122z31, sigradi2013_343e, be2e, 919f, e50f, fa67, acadia14_247t, 58a9, 9a41, b1d5, f692, b1a7, cb0a, 97a9, caadria2017_183a44, 84ed, 5d26, 3535, 4161, 69a6, 7f58, 30bc, e283, caadria2016_033v2, 12c7, 9a6e, 6478, c36d, 736c, 0694, d3d1, f99e, 42ff, 1ca2, d9d2, b1f5, af85, 3a48, 584c, 66dd, 114b, 9d54, 8304, 0340, 3f68, 854c, 4c8a, 78ea, e669, cb79, ascaad2014_014d8, 4bc7, acadia16_478u27, ecaade2017_194aa, bd68, 78fb, 5d28, ecaade2014_198o51, ijac201513305k12, aea1, d120, a577, sigradi2016_815oo, f3ab, cc7b, 39e8, 0656, caadria2015_070h9, 18ef, 7e3e, b67d, 4d44, 5d99, 0de0, 0891, 1185, acadia15_47i1, e06c, ecaade2014_121z27, f6b6, 1eb1, d083, 4d61, 4fb0, sigradi2013_386o1, be21, 32aa, sigradi2016_484xx, 9c08, d0b6, 3424, ed10, 212a, 1702, 69cb, 476f, ecaade2016_068i18, b520, d79f, a547, c743, 9187, 445d, fd7c, acadia15_69p2, ecaade2017_157dd, e949, 6a7e, 7135, 98c1, c20e, acadia14projects_497w, b0f5, fdb5, c2ec, acadia15_195e8, ecaade2017_048mm, caadria2017_003c2, b45c, 6307, 70dd, ecaade2014_157b39, b544, sigradi2013_285b, ijac201614202u7, 727a, ecaade2017_006xx, 70b6, acadia17_163gg, 4dd0, acadia16_106w7, 2a4e, ee68, 4fa4, acadia16_224w14, 3117, 0125, ccfd, 2437, dc00, 40e4, 1546, 2396, ijac201513302k10, 16d7, 33aa, 1f59, ecaade2015_77b15, 4762, 52d6, 7670, 8306, ascaad2016_038f15, 83cf, dcf1, 95a7, 57a6, 5a87, 6b7c, 3413, 624f, ec59, 429d, ecaade2017_189uu, 66d2, acadia17_71yy, ecaade2014_226a59, ijac201614308o5, fb5c, 6364, ijac201614308k5, a3b4, a36a, d35b, ecaade2016_047g13, d2e0, 5910, caf9, acadia14projects_647ax, ecaade2015_169y34, ecaade2016_221t56, ecaade2015_61j12, 1a03, baec, 4bda, 6bfa, 4fc2, 6412, acadia14projects_619ak, sigradi2015_10.140h19, 45a8, a8f9, 182c, ecaade2017_225h, 76e8, d02f, acadia14_565w, 1819, 788f, dcb4, e6a3, a5b3, a4e1, 050f, d07e, caadria2016_095o4, ade1, 38af, f13f, ecaade2014_143m32, a8a1, 1763, 410e, f019, 3cca, 14fb, a5ed, 1c93, d1ab, a2c4, 6a4c, e193, d193, 266b, ecaade2017_057t, 4d40, ecaade2015_196h42, aa99, e8d7, e5a9, d1a2, 00a9, 288d, 898c, 5ff3, f20b, fe8c, fc75, c0a9, 9d56, acadia14_435c, ed04, 7476, 8964, 8009, 5b86, df76, d48b, 6b53, 8da4, ecaade2017_076q, 3cb1, acfa, sigradi2016_814g, bd2d, e8ed, ecaade2014_019l5, b7d8, 12ba, 5a2b, 2572, ecaade2017_273n, dd3c, 7a33, de06, caadria2015_111j17, b404, e808, e8e6, 3d45, c309, 68b5, ecaade2016_224n59, 288b, 350b, sigradi2013_311i, 9f36, acadia15_81y2, 9a92, ijac201614407e5, ecaade2017_203xx, b995, 6376, ecaade2014_111l25, 9c20, 8545, acadia14projects_463m, 959d, f19c, fe85, 9840, fba7, 1aa2, 3d51, 3918, acadia16_488u28, 1950, 6735, c907, 2e8f, bd40, 07d8, cd09, d76f, ecaade2017_118hh, ecaade2017_212gg, 8792, 95d5, 5abe, 60e0, 9496, fb68, 70f8, 1a05, ecaade2015_118b24, ed2e, 2dd0, 6a4f, 1985, 27fe, cb42, a079, fac8, 6206, caadria2016_177v7, caadria2016_167a7, 88f0, 0f3b, 6740, ecaade2017_269c, 3a36, ascaad2016_042b17, acadia16_332y19, caadria2017_096p26, bfc6, 6f35, 5a44, sigradi2016_382aa, a939, 6886, 2dc4, 213b, f689, 6aa5, acadia17_258i, 7490, caadria2015_048t5, 24a6, e4d2, ecaade2017_019cc, 315b, 4938, a033, 622e, ecaade2017_215s, 4dbf, 2b30, cb33, ecaade2013r_001l1, ea78, 5cf3, 5743, 34f1, sigradi2016_732m, ed01, 4efb, 542f, ecaade2016_025m7, b16f, ebe5, a1d0, a870, d4fb, d905, sigradi2015_sp_8.326u30, ecaade2017_302ff, 2ef8, ecaade2016_132x37, 4f68, 9066, 3170, d323, ecaade2015_59z10, 4790, d952, acadia17_373l, caadria2017_147v38, 3b8f, 8686, b288, ecaade2017_069ff, 7ed4, acadia14_111g, 7ad8, 563a, 4c88, 2df8, fb93, e8fd, 3b32, 3dac, 2eda, caadria2017_009k4, 224c, e285, 7e47, 2d4b, ecaade2015_278m60, ff23, 6bd3, ecaade2017_198o, acadia15_311j12, 273d, 191c, d374, caadria2017_005l3, eab7, b84f, ijac201412206z4, c239, 032c, ecaade2016_025f7, 843f, ijac201412305g2, 3200, 0344, cc5c, 2e77, sigradi2013_215b, 7f3c, ecaade2015_185n39, 2f95, 2761, aa2e, acadia14projects_445am, e80d, b1ed, 5dee, cded, 01e8, ea87, 32fe, 6ea5, acadia17_81e, 73b8, fc03, ecaade2016_123h34, 8bde, 2410, 70d8, 2136, 4892, 91f4, 7b16, c5ed, b332, b7a7, acadia16_362p22, ab63, ijac201513305p12, 12c4, 0a0c, ecaade2016_104r28, ecaade2014_113u26, acadia15_110t3, caadria2016_517a22, ecaade2014_176a44, 25b3, cb97, 5300, a94a, 7232, 4909, bcaf, f01b, bbbd, 158f, e446, sigradi2016_777ff, 5672, 1035, acadia16_450p26, 79c8, 09d6, ecaade2014_198r51, 2d79, 2265, 7ba8, a4db, 1cd7, db8b, ea70, 9efe, acadia17_445u, ijac201412405w8, f1e4, caadria2015_156p24, 8fc4, 40ba, 6b89, d7c5, 2904, e4cd, ecaade2017_198uu, f560, eb58, 5885, 3262, a32e, caadria2017_081y24, 353f, e5d2, 62e7, 6ecd, c192, 14c8, 2414, eba8, 01d9, ecaade2015_285k62, 7d44, 90e5, e5ad, ecaade2017_194t, de66, d517, f514, 61e0, 6c38, 1dcb, d7d6, 92b9, 8b5e, 2211, 9e17, ecaade2017_198k, f5eb, 49c1, ac38, 4656, 1bf6, 59e8, e3ce, acadia14projects_589j, ebb5, sigradi2015_12.107e27, ecaade2017_199v, 4a10, acadia14projects_709ar, acadia14projects_115ah, f64b, 3181, ecaade2013r_003m3, ecaade2014_112c26, sigradi2016_801t, acadia17_71ww, ecaade2017_203dd, 3ecb, ascaad2016_050b21, 9e2a, 0c9f, d9f1, 5766, 417f, 0bd4, ed9e, 61de, ijac201614404b3, c900, 7df7, 8fdc, cfe8, f9fe, sigradi2016_803q, 6c90, 27ea, bd41, 6f3e, 0a10, acadia14projects_257ad, c7a8, fa7b, d0a4, 9171, e58e, e517, 8e62, 1db4, 877e, 01f8, 96f0, cb3c, a97b, caadria2016_301u13, a194, 41e7, fc20, 848b, 1669, 8dd2, 8612, dee7, a438, ecaade2017_290ww, 99ad, 8558, acadia14projects_153ax, caadria2015_119d19, acadia17_473f, e6e4, 9af8, c924, 1896, ecaade2014_072g18, 75ed, 1b1a, 0779, ecaade2015_129v25, ecc7, acadia14projects_167z, 5468, 68a2, fae1, e839, 1f77, aaae, 8bfc, 1080, caadria2016_301p13, d77b, bbec, 7326, be4b, df1d, a813, 11da, 3f1e, 4990, 9ddb, c560, fb94, e656, abe9, a8ac, 3b34, ecaade2017_302rr, c881, ecaade2014_138w30, 9571, 18b5, 4357, 44eb, a678, 484a, cb2d, 1d00, 95f7, 6251, acadia14projects_565ac, ijac201614404a3, caadria2017_003v1, ecaade2016_126p34, 7231, 8ced, ecaade2015_318o69, 31b4, d0a5, a37e, 7556, bd97, ff62, 1759, 36fd, 97e2, 0dd9, aab0, 8c41, sigradi2016_814s, 9a2e, c753, 2731, 714d, a7d3, acadia17_648ss, 824e, 0e5b, ijac201513103v2, acadia17_273z, ecaade2015_327f71, ecaade2014_168d42, 6dd2, c813, 0569, b6fa, ecaade2015_294n64, acadia14projects_517n, ijac201614406g4, c606, 097a, 8e91, ecaade2016_230l62, 5ee3, 49b0, 5501, a815, 0875, 55a0, 6cad, cc62, f84b, acadia14_365ae, 0b38, ecaade2015_94d19, ecaade2016_222c58, 7dad, 7d78, ac7a, 5e7b, 7e51, 2f66, 8628, f039, 145b, 418f, ecaade2017_172jj, fb26, 2994, df41, 4587, 0e49, 929a, 4936, 78e7, 4751, 00b4, 7a93, aa49, 23dd, acadia17_373t, ea7e, dcc0, 6d30, e368, 4753, 827f, e7a1, 44cb, 8dc1, 8b34, caadria2015_178z26, ecaade2014_049z11, 940c, e175, 1148, c452, c219, sigradi2015_4.219l7, b7e7, 5c5b, 0d22, 6859, caadria2015_069r8, 1dd9, ascaad2016_045d19, d884, acadia15_333e14, 21c3, 5a5f, 86c2, 55d7, fad0, acadia15_407m17, e4a4, 7522, b7c8, 82e8, eba9, 579c, 0a9c, sigradi2013_386l, b427, af2a, 39da, 9c30, ecaade2015_307o67, ascaad2016_048m20, 29af, a619, 5c23, d44b, 2ae3, 5e87, 8fb9, 137d, acadia14_637ai, 80c0, b7b8, ecaade2014_010h1, adff, ecaade2014_230o59, 5061, ascaad2014_026s6, b3d9, 9f21, 5a21, 629d, ascaad2014_018v1, a040, ecaade2015_73c14, e1fc, ecaade2015_297b65, ff11, b582, 48d6, 9214, c3e8, 53ee, f33d, 96b2, acadia14projects_43ab, acadia14_445aa, e988, 6eb9, 29f8, fde1, 6b09, acadia15_343f15, sigradi2016_737bb, 01e1, e72b, eb75, 8512, ascaad2016_001g1, 1f2d, 1bc9, 800e, a02e, 05bc, bfdb, 1116, f05d, 0aa9, 951a, 7c20, ecaade2017_094g, 3148, acadia17_608q, ecaade2016_241j64, f327, f8dd, 1d72, 7731, aa0e, f8e6, c6b4, 5aeb, 9ea5, c386, ae3d, 2214, 1a09, 2eb3, efbb, ecaade2015_301p65, acadia17_520v, 03be, 6b75, e28d, 7c44, 33de, 7d33, 523b, 0f58, c00a, 4ae2, 4ecd, f26f, 9ebd, 248a, 0abf, 967b, ijac201412203e2, 2995, bd0b, caadria2015_033c5, 725a, 0f75, 1dc5, cf9f, 0f0a, 382c, ee60, 2184, caadria2016_601n25, 2c9b, 82ad, sigradi2014_052p5, c88c, 758f, b51a, acadia14projects_153ao, b032, ascaad2016_013b6, 43c4, 0d04, ecaade2015_11h1, b77e, 85aa, 2430, 0baf, 0503, 5906, sigradi2014_063v5, cc42, ijac201614402t1, sigradi2014_263c1, 4ee0, f743, d467, bf2e, 1df7, ecaade2015_110h21, caadria2016_291d13, ecaade2017_013oo, 1b7d, 4c1a, ecaade2015_202e44, 6090, sigradi2016_448y, 8679, ecaade2017_156x, 5084, ecaade2015_284n61, 105e, acadia17_491cc, e8bd, sigradi2016_807ll, b466, 0325, e7da, 9ea7, acadia16_280l17, 16c2, sigradi2016_690h, 1fbc, fab9, 683f, ascaad2014_024n5, 3101, 9bcb, caadria2015_016r3, 4109, ecaade2014_153d37, ddd7, 21f5, abea, 64d6, 58a5, 7113, 6dea, 1b81, 969b, e923, c29c, 442a, 758c, 7d0c, 7e03, 3158, acadia17_177z, ecaade2016_ws-foldingu68, d78d, 6d06, ijac201412406g9, 4c2c, c425, 903e, 73e0, dd9c, 8a04, 06a2, da31, b0f9, 6ceb, ecaade2015_304g67, 65db, 1348, 55e6, 7d97, 2123, 9f25, 1f6e, c8d6, 6594, ecaade2017_051o, acadia17_89r, 28d5, 2e10, 2296, 555b, 1312, ecaade2015_158c34, 912f, cc74, 866f, 3557, 2518, 93d7, 4c90, 8688, 3202, d3e8, 518e, acadia14projects_681au, 17db, f67e, 40cd, 2ed6, 6079, sigradi2014_032g2, 19e2, b14f, 65e4, e900, 968f, 506a, ecaade2014_192e49, ecaade2017_112yy, 9859, cb0e, ecaade2017_046d, acadia14projects_473aj, 7887, 1c76, 8676, 01e3, bb45, 5c05, cb3a, ijac201614305o3, 4862, 9acf, 7a72, ascaad2014_037j2, 8b2c, sigradi2016_766l, 6e18, ecaade2016_223m59, caadria2016_871s37, acadia14projects_619aj, 8cc7, 4f39, ea3c, 626e, aeca, 55dd, 919a, sigradi2016_360z, e5aa, cfff, 58c4, ceb1, 0e8b, dd4f, 9684, ecaade2017_211q, 6c16, c66f, 8fa6, sigradi2016_647nn, 0390, ecaade2017_211ee, 411d, ed7a, ee1e, d4cc, a3b6, 6f69, 0405, b722, dd83, e23e, 6a77, ecaade2016_185x49, 98c5, 7916, 1d1a, ecaade2017_215v, 50a7, caadria2016_851l36, e82a, d1e1, b1c3, ecaade2015_138g27, 12f3, ecaade2015_170m35, 6e0d, acadia17_91xx, 5412, sigradi2015_8.186z12, 9b75, 4902, caadria2017_063a21, ba04, 67c9, 7a24, 4a8f, 88b9, 2d78, 9e52, 7873, 1788, ecaade2015_196i42, 18be, 0c8e, f225, f97a, 1d1e, caadria2017_142v36, a254, 39d7, 2ff2, 96bb, ecaade2015_200n43, 1f50, 0897, ijac201412305h2, ecaade2015_235r53, 5d89, 6177, 99e4, fdaa, aa87, 35fa, 4704, 99f2, 7319, 0dab, b98c, acadia14_539b, 2d65, f350, acadia14_291b, d58d, 15f8, 46c0, sigradi2014_085h8, sigradi2013_326j, d634, ecaade2017_183ee, b114, 07a3, daef, 55c0, sigradi2015_3.190o3, a843, ecaade2017_019yy, add5, acadia14_389az, c6a5, 78a5, 9ab7, 14d3, 0f2a, 36e4, 92d1, c983, ead2, cafc, c48d, sigradi2015_12.297i28, 49e5, e8d4, 1820, e3c9, 06ff, ecaade2015_17k2, b951, acadia14_479au, 97da, a61b, 035f, sigradi2016_654uu, 6bf6, 13b3, d4f1, d4b1, ecaade2017_079cc, ce07, fc00, ecaade2017_192n, 608f, 361b, 222d, acadia14projects_681ar, sigradi2013_280i, 3d5a, 7f31, 835c, acadia15_137l5, e37f, 36c1, f73b, d91b, 0183, f6a7, 0989, caadria2017_096r26, 8693, 03f8, acadia14_145t, 0f67, 7a6e, ff9a, d290, 5aec, 1dd3, 79ca, c6c2, 57be, caadria2015_218s33, acadia14projects_579j, sigradi2015_4.219s6, ecaade2017_308q, f764, 837c, 2390, de8e, f71a, caadria2015_194t28, 1586, ac20, 18ee, 99d3, ecaade2015_55g10, e01d, 2928, 372d, db2b, 1d2a, caadria2015_030g4, 287a, bace, aa81, 8af8, 169c, 00d9, 0624, 3e3f, d0fc, e89e, 08a7, f8f6, b83b, 7fb1, 1b88, 4c97, 563b, 0a63, 52d8, 8abc, b0a0, 9a6a, b2e7, 9710, 161c, e539, ecaade2016_150a41, 5e17, 63bc, a9dc, sigradi2016_654qq, 0e28, sigradi2016_732j, 8a14, ecaade2017_048w, ecaade2017_174a, 112a, 8e99, fdc1, ecaade2016_080y23, db68, ecaade2016_183u49, ecaade2015_177y37, 3434, d7a3, bb7e, 551d, 18d1, 56dc, ecaade2016_224u59, 87ab, sigradi2014_345i9, ecaade2016_163b46, a8eb, sigradi2014_049f5, bf4a, sigradi2013_343d, 841a, ee34, acadia17_628rr, a7da, ecaade2015_286c63, sigradi2014_313u5, 5beb, 95cb, 1eac, 7824, fada, ecaade2017_215y, caadria2016_851x35, 7542, 676a, 745a, 9c8a, 6bd6, 054b, dfdd, c8a8, 5ec0, 3f64, 5d96, ecaade2014_016a4, a9ee, 527e, 5eff, bba3, 52fa, 4322, sigradi2016_801r, 8c3c, b927, 57c9, 8e09, 727c, ecaade2014_121s27, 4941, 0662, c875, 1451, 7d4e, ecaade2015_333y71, sigradi2013_62, 5594, bd5d, 3a0f, 20e9, 3313, 1d9a, ecaade2016_007e2, sigradi2016_446b, 1423, ad30, f629, sigradi2014_176g5, a898, caadria2016_177z7, 780b, 0803, 5373, caadria2015_209w31, c262, eb06, ecaade2017_041z, acadia14projects_699o, 5d0c, da24, f86b, 550d, 0d4e, ecaade2015_271b60, 1721, cd12, sigradi2015_sp_4.275v29, e8f0, ascaad2014_017y9, 2e0e, 6a21, 9d87, b9d2, 42ad, 2b27, 4816, 1f9c, sigradi2015_3.268d5, d01f, ascaad2016_039i15, 0a0b, acadia16_214i14, b9f9, 73e9, 2f06, 793e, 58f0, d7ff, 2f84, b8cf, 215d, ijac201412401c4, ecaade2016_191k51, 7b68, 4894, caadria2015_210h32, 3ddc, c4b4, d3bc, 4858, 29d3, 2b4b, 1aae, bc31, ed3b, 50f4, 201a, ecaade2017_100g, 8f24, 2f1b, f162, 61da, sigradi2016_387yy, ijac201513105e4, 5ae5, 534b, 8fa7, 8019, 775e, acadia14projects_609az, c683, 6e19, ecaade2016_099h27, 3659, 64da, sigradi2015_10.377v22, 1a5a, e0ca, 1744, 132c, 5d33, 6262, 58e5, ecaade2017_291d, acadia15_47c1, 8d39, acadia14projects_281s, 5148, ijac201412403p5, fbc1, fc2e, acadia14_53l, b71b, e7fa, 066f, ecaade2017_151bb, 426b, 31e0, 00f5, 20d6, ecaade2015_127e25, 9334, b54a, 1c8d, 9439, bdac, c1ff, caadria2017_058m20, e569, 0b5e, b555, d298, ba21, afe2, sigradi2016_637s, 20e5, acadia15_417c18, b4f6, ecaade2013r_005m4, ecaade2017_046g, 46e0, ecaade2015_127s24, 9e33, b2f2, dc3d, 3e73, 002f, caadria2017_182y43, 2fa9, ecaade2013r_005k4, b5cd, 5831, 0418, 6434, sigradi2014_041g3, ccfb, ceca, da29, 9e83, ff0e, ecaade2017_073k, a984, ecaade2015_161k34, 2954, ec9d, acadia14projects_23ac, ec54, eea1, 420d, acadia14projects_609am, fd15, 5e8c, aa91, 7c01, 03ac, ff18, 1438, 20c7, a457, 5029, bcd0, d2f7, a9d2, 2952, ecaade2017_094h, 5a6f, bf39, ecaade2016_113u30, 57ff, 96db, 2202, d551, ecaade2015_261h58, 3786, 5fa2, ijac201614104y3, 9ca2, acadia17_358oo, caadria2017_018x7, acadia17_177r, ecaade2017_199bb, 973c, 8bc1, 6fb4, 9cf3, sigradi2016_595ee, 3a69, 12c1, 341e, 24f9, 3894, caadria2016_631i27, 18cf, sigradi2016_467u, e657, b96a, d2f0, 4177, 3492, 3389, 9769, ijac201412401z3, 3806, ecaade2014_224u57, ee2c, sigradi2016_669aa, 0c82, caadria2015_126o20, abe1, ecaade2017_124f, ecaade2017_047r, 9a0e, 2c3f, 0c8d, acadia14projects_479ay, 4c4a, 7712, 97e8, 4dd8, 4e18, b6ac, 37ee, 49ad, 6458, 549c, 2b7e, acadia14_497s, sigradi2014_213n7, c6c0, b456, caadria2017_042v13, 6648, 3a61, 8267, acadia16_478c28, ecaade2017_257yy, 3d5f, 219d, c5a7, c980, 7ff0, 99d9, 7c6b, ijac201614205j10, cb31, b79b, ce04, 6f91, caadria2017_182x43, ecaade2015_114n22, 67c1, caadria2016_135w5, 6753, sigradi2013_393r, 7435, 2355, sigradi2016_590g, bf5f, b8d1, 82b1, 27d0, 659c, 61d9, 4221, caadria2016_095l4, c67b, 8175, 74f8, 33bd, ecaade2014_030g8, b0fd, 7370, d8c4, b3e3, 9162, 65ce, 37c6, ecaade2015_307p67, 5f44, 1a26, b8be, e46a, ceac, ecaade2014_018n4, 2c4c, 4991, 6057, f794, ecaade2017_108q, 602b, caadria2017_040m12, acadia14_247p, 01fa, 0fa8, 718f, ecaade2014_182b46, 8280, c174, 3056, c93f, b85c, ascaad2014_008s4, 033f, 2198, ecaade2017_309mm, 3540, caadria2017_163t40, 3255, ijac201412301z6, c8dd, 8911, 3fdd, 034f, 82d4, ecaade2014_133z29, 520a, ecaade2014_104t23, c780, 665b, 84f3, caadria2015_070e9, 4598, 9509, ecaade2017_046ww, acadia14_199an, ecaade2017_049qq, 9b07, 66a5, c059, ecaade2016_047n13, 1581, 0973, b314, ijac201614307p4, ecaade2015_180x38, c6c8, 5097, 6c55, 0d38, 6f87, ba38, eab8, 8c8b, 0725, 9488, 7d74, a4bc, 723a, caadria2017_174g42, acadia15_483v20, c1f4, 5abc, ecaade2015_155p32, bf6f, 9b79, 8a2d, f642, 4ab0, ecaade2017_215qq, 35ee, 99dc, acadia17_648tt, ijac201614104e4, f62d, 768c, cde3, acadia17_581jj, acadia14_101t, 2845, sigradi2016_448u, c11c, ecaade2016_198t52, 85fb, 77c5, 7230, c7f8, fcdf, 9826, 460a, 7d8a, acdb, 6a76, c5a6, cdc3, acadia14_291a, b5a0, ecaade2014_224v56, 62f0, b710, 8ad9, 2640, faa2, ecaade2016_208m53, 0da6, a94c, e8e3, 5aa7, e952, 76ab, 14d9, 1407, 6dc5, 2f46, 10d4, 535e, 04af, ecaade2015_211b47, a3d4, a57a, cc66, e0c7, 38d0, ecaade2017_108qq, d479, e404, 8225, 1fdf, ascaad2016_043l17, a39c, 5fba, 9fc1, 2145, ecaade2017_305qq, c5e4, ecaade2017_215a, fee3, d04b, 2459, 1b46, ecaade2017_293jj, 4d85, 7e0e, 3068, 4f9d, ascaad2014_004i2, 7e93, fbb7, ecaade2016_230b62, ecaade2013r_019b10, 28e4, ijac201412205r3, a140, a85f, 2255, b78b, 0699, d0e3, 65c1, ecaade2017_108d, ff5c, 460d, 3fe3, ec65, ascaad2014_029r8, b64c, e346, sigradi2013_359n, 9b53, ecaade2016_126m34, ab44, 782d, 6fd3, 2917, ecaade2017_155j, 4848, 6bd4, 7405, 05b2, 48fd, sigradi2013_10b, e162, 5888, caadria2017_027m9, ecaade2015_158t33, 419d, 972c, 8c16, 2072, 989d, 89c7, 395a, ascaad2016_023f10, acadia14_357ao, 0100, 053a, ecaade2015_297s64, 68fc, bb02, be56, 3248, efef, dbd6, c7b8, ecaade2017_195nn, sigradi2013_315z, f48c, 8789, 4daa, 8b7f, fb53, 82de, dddf, 6527, 63e0, 4721, 50d8, dbe5, caadria2015_203e29, 6ef8, abbb, 8b74, 094a, bf97, sigradi2013_271o, bc40, 535a, c34c, 14c6, 2a21, db12, e72a, acadia15_343s14, e54f, f15f, 03a7, caadria2016_271x11, 7d5b, ecaade2017_143e, caadria2016_457e19, ascaad2014_014l7, ecaade2017_198j, 540e, 3bea, 3717, 21ff, sigradi2015_12.215r27, ecaade2014_220g56, 7b1f, 618f, dbbd, sigradi2015_3.209b4, ecaade2015_86h17, eaeb, d65b, ascaad2014_004d2, 9d1a, sigradi2016_647mm, acadia14_237ay, b12c, b7e1, 6805, sigradi2013_223n, a086, 9b9b, ecaade2016_033d9, d1c9, 564f, 0ee2, sigradi2014_347r10, ecaade2017_041p, acadia16_344w20, c9f0, 2996, caadria2017_175f43, 289d, 70b3, c731, 9a48, ecaade2017_248ss, a5d2, 41d2, fc1d, 89b5, 54db, 3aec, 83c0, ecaade2017_301t, fe94, cc59, c691, caadria2017_165y41, ecaade2015_13n1, acadia16_402r24, ecaade2017_124p, edff, eec9, 7611, d809, 1723, eb7c, ecaade2015_221v48, 2822, 4408, caadria2015_111h17, 2ca9, sigradi2015_sp_8.326w30, a2d1, d8d8, sigradi2013_401, c182, 796f, b35d, eb02, c105, f5da, 2e40, ecaade2016_045h12, 352c, 8463, 4ca6, 77ff, ecaade2015_116f23, ecaade2017_282z, 6f16, sigradi2016_741hh, 38e2, 1fb6, 19ce, 3741, ffaf, caadria2017_118d31, dd71, 404c, 154e, 5891, caadria2017_131f35, 5d85, ee30, sigradi2016_737ff, f14c, caadria2016_819m34, acadia17_59b, 9799, c5b7, ascaad2016_033w12, ijac201614407m4, 7d5e, 667c, 40ae, 60da, ecaade2015_215k47, b97a, acadia16_440b26, d7bb, 07a0, 335b, 49a1, 53c4, 1232, cf2b, ecaade2017_214r, 221f, acadia17_520bb, 6b2b, ecaade2017_023dd, 6172, 4275, 65d5, 5c7e, ecaade2014_140v31, bea7, a67a, 8b55, acadia16_140a11, 2f0f, f823, ijac201412303c8, aeff, ecaade2014_020o5, 223d, 3dab, e754, ecaade2017_085g, 57e0, a1cc, f2d3, 2570, fedd, 50d3, ca88, f4ca, 488e, 794b, 5924, 5b40, ecaade2015_169b35, caadria2016_851o36, 08d9, efa8, 9ae8, 0806, 6d85, acadia17_59k, afc8, 7697, f7ab, a6c2, acadia14_267k, 00b1, 9813, ecaade2015_21j4, 27b9, 66d9, cc8c, 43c9, b472, 9d43, ecaade2017_140dd, 9153, ecaade2014_169l42, 2a60, ecaade2017_302ii, ecaade2014_138u30, acadia15_431t18, 74d7, 8083, ecaade2016_129t35, 5c90, 1572, abf4, 674f, 7ae5, ecaade2016_162g44, ecaade2017_031rr, caadria2015_043i5, 77a2, 5890, ascaad2016_038c15, 21f7, caadria2015_114s17, f595, acadia14projects_177y, ad3a, 3b3f, 0425, 252b, 80dd, 1374, e4e6, 39cf, d9ae, acadia16_344k20, 26ec, 6fea, c89d, acadia16_98i7, acadia14_681ar, 499b, 3c2b, sigradi2016_426f, a16a, 49dc, a70f, e863, 86c8, 724a, caadria2015_070f9, 0697, ecaade2017_155r, 11f4, f88e, 5911, 1c0b, a82e, bdb4, 0991, 5030, 07b1, 0901, b033, abfd, 15f2, acadia15_223f9, 35fb, e3e2, 162f, 5771, ceb0, 4935, 79df, 2ebb, 07a1, ijac201412404p7, b170, 38d2, ecaade2016_027f8, 2b68, ascaad2014_018c2, sigradi2015_10.309v21, sigradi2013_135h, 72e2, 9d3b, 6070, 3b33, 2f02, 01d5, 1ca7, 4de5, ee49, 9fd8, caadria2017_163x40, 6cc3, 7909, ceed, 674b, 195f, 547a, 7d2b, 5a79, 5ba1, ecaade2015_202j44, 03e0, c13d, ace4, 0981, 546f, 3b3a, 5236, c558, ff65, acadia16_440d26, ecaade2016_237b63, 7a85, b241, 2116, 4178, 061b, 01b5, caadria2016_631c27, sigradi2014_151i3, acadia17_560t, 820f, 0e59, acadia14projects_53m, caadria2015_206z29, 4482, be2d, 53fe, d2d4, b78a, 7661, e157, 0bda, 79fb, c764, b00d, 8d5a, 05e2, ecaade2014_159p39, 9f61, 60e9, a2b2, b9bf, b2b1, 92d8, 5f87, 87be, 5eac, d03d, b798, ijac201513303f11, f67f, e172, 77c0, acadia14projects_473at, 0d4a, d681, 1e9b, f50c, c787, 129b, sigradi2014_192r6, acadia16_414y24, sigradi2013_304b, 9bea, ecaade2015_318l69, 9ab1, 1bbd, 35b6, aa55, 74e4, c83d, 0c24, 1d57, 6ac2, b3cb, f731, 5489, ecaade2014_202n52, 2a02, 7625, sigradi2015_8.47d11, 9420, ecaade2015_127f25, 9a11, 0bd1, 0e08, 7bce, 9fc3, 8df8, 406d, c48e, 19e5, ab24, ascaad2016_032u12, 386d, d7f4, bfcb, 52c9, 60fd, ecaade2014_052v12, 4efc, ad3b, f754, ad2f, caadria2016_507i21, 9047, 933b, sigradi2013_421h, 4b1e, 653b, 8dec, 8393, 775f, 603b, b0d5, 6b26, c730, ecaade2016_217l55, 972d, 0070, ecaade2017_291x, ijac201513206w8, e29f, 63de, ec95, 77be, ecaade2016_111p30, ecaade2017_134u, 1e0e, ecaade2017_049vv, 2d8d, a503, 920c, 36b3, 7e52, d65d, 61d1, sigradi2013_117j, 0334, b1cf, d30c, 2695, b712, 4e84, 14c9, 899a, ee27, ecaade2014_224p57, 02d3, ea8c, afc1, 9582, cd14, cd35, 0d24, 3015, 06d1, ecaade2016_083f24, b423, ecaade2017_282i, 667d, acadia14_177ad, acadia14_219b, 4899, 5c5c, ecaade2017_277ff, b18b, cc2c, 101b, 2835, ce77, bd93, a62c, fd27, 5ff8, acadia16_62f4, 5c7b, acadia15_407v17, 1e8b, caadria2015_181g27, a80f, 0a07, ascaad2014_011w5, b354, 22bb, e673, 2310, caadria2017_142s37, 481a, 2894, 5dd1, 7bac, 363e, 3196, aae7, 10ba, f712, 5c86, e43e, 0596, 9b18, 61c9, sigradi2016_637dd, ab46, a05d, d815, e203, 18e5, 7bc7, 1fd4, 606a, b679, e774, bfd1, de69, d6c5, caadria2015_213l33, ijac201614201e6, sigradi2014_151f3, 3d41, ff56, b568, ecaade2014_024y6, fad5, 62cd, 639c, 96fe, 462d, 5fee, ijac201614205t10, 35eb, ijac201614405a4, 5857, 055c, b43d, 7db3, acadia17_570gg, fc12, c965, cef5, d01c, ecaade2017_208ww, ecaade2014_177t44, caadria2015_208x30, 7395, a294, d814, 154f, ae77, d1d9, b4e7, 0cb7, acadia16_372l23, sigradi2016_817r, 77af, ecaade2015_21m3, 1162, 9cd4, 45c1, 051a, 3ce5, ecaade2015_79j15, acadia14projects_281ae, ecaade2015_253s57, 8e3a, acadia14_63e, e1fd, f549, 41bc, e300, ijac201412403r6, f049, ad94, ijac201614104f4, 3f9c, 9128, 5dc7, ijac201412301v6, 83ad, 54bb, 941b, 78af, 4af6, a933, c522, f5e5, ecaade2014_184n46, c00f, 36cf, 3443, sigradi2016_647rr, ee90, ba4d, ecaade2016_163r45, 8719, b707, 57d4, aa2c, 9f78, 9ddf, 069a, 0b1e, e74c, bb38, 57d7, bb52, 1d92, cc32, 8dd1, c0c5, 5c14, 7c83, 9b83, 374b, ijac201412301u6, 42bd, caadria2015_194r28, a464, e3c6, 2274, 4784, f14e, 821f, ecaade2014_157n38, 4650, ecaade2017_079v, 2b6b, 4d82, 4681, 9efa, 364a, a1df, 3e26, 18b6, 0556, 12db, sigradi2016_356a, 28ba, 5f4c, 45e5, 2646, ecaade2017_228z, a0ba, 2cdf, 0019, ea8e, 2b34, f32d, 3c30, sigradi2013_364t, acadia17_90tt, c2d0, dd86, ecaade2014_112f26, ecaade2017_181s, 71f7, bff1, a8e3, e5f0, 17f8, 6b69, sigradi2016_517n, acadia15_137a5, 8510, cdfa, 1d6f, 285c, sigradi2014_345g10, 40a0, 2d73, sigradi2016_816ww, ascaad2016_038h14, dcd8, 58b2, 83e6, afd0, 305b, 381c, 5ba4, sigradi2015_13.316y28, 5f1a, 5fc6, 832e, acadia14_347av, caadria2017_104s27, 2477, 95d6, 6423, b127, 57d1, 83a5, 4896, 2aa9, acadia14projects_247y, 0131, 1521, 290a, 4f43, ecaade2017_067x, caadria2015_099r15, 0ae7, 1ea4, acadia14_565u, fd78, 55cc, b1ab, 9f2f, caadria2015_070x8, caadria2017_118e31, ecaade2015_127c25, 6335, a2cf, ccd9, 39a5, b65c, 4d93, 70bd, ecaade2017_248rr, 8c03, 5714, 35c9, acadia14projects_167x, 9ca3, 04ec, 15ab, 1bea, 241d, cf7f, 6932, 69ca, 9360, a2d5, 259f, 8403, sigradi2016_625hh, 3dd6, 4978, 0bc6, ecaade2014_184f46, ce78, 0d25, 51cc, b7da, 010a, 98f3, 847e, dcff, 03ee, f2e6, 922b, acadia14_479c, b962, ecaade2015_286d63, acadia16_206r13, 7bcd, 0eaa, 847d, 28eb, ecaade2017_202h, 63ec, ecaade2014_070t16, ac73, 0773, d1f1, 337b, ecaade2015_122j24, 6783, caadria2016_881v37, caadria2015_226j34, d572, c871, acadia17_91i, 1875, 7c86, 8783, sigradi2013_138n, 33ef, b0e7, 8d08, b9f6, b952, c920, 62e3, 7919, ecaade2015_285c62, 825c, 9a33, ecaade2016_068y17, 730c, 3e25, 72fb, 6360, 0111, bbb2, 0e86, dab9, 937a, 1596, ecaade2016_006l1, ijac201513305o12, 2d61, 4e6c, acadia16_88c6, 1d24, bcea, ee42, ba6e, a809, cf81, e6fc, c322, ecaade2017_269a, 44b6, 3d26, ascaad2016_045c18, caadria2016_003k1, c18c, ecaade2017_097bb, caadria2017_015c5, 4e0a, 395e, 5d93, ecaade2015_261m58, 7ebd, acadia17_231s, 3a49, df4f, 167d, 413e, 5f0a, 05b4, 9670, 92d7, 4846, acadia16_372f23, ecaade2015_201x43, f3b8, b11f, 5d03, aea9, ecaade2015_48k8, sigradi2016_809tt, 6561, f751, 4808, 5328, 4660, 2f2a, c7d6, aae0, f977, abd0, 5b2e, sigradi2014_232t8, 45e1, d4cf, f466, 640f, ecaade2017_071nn, 0f13, a74c, 2247, 3848, 3369, 8118, caadria2017_081o24, 8811, 7c31, 17fb, 06d0, 89ba, ecaade2015_171e36, dc52, sigradi2015_3.209y3, dfcf, 0229, 2dc0, 92b3, 553e, 7ca2, 6600, c0c2, acadia16_88g6, 671f, ecaade2016_073a21, acadia14_681av, 4d8a, c32e, bce1, 7432, b45a, 4bc1, sigradi2015_9.152n16, ecaade2017_048q, e269, a836, d88d, ecaade2015_79m15, 1b60, 1e08, 2a2c, 2131, ed36, 541a, adf2, 8da8, fe3f, 8db6, ijac201513101r1, fe20, caadria2015_015d3, 267a, cad4, bf8d, sigradi2013_244r, acadia17_145xx, 62c2, b76e, 8a9d, sigradi2015_3.221n4, ijac201412303n8, acadia14projects_365ap, c9ee, acadia14_247m, ecaade2014_024s7, 6062, 572f, 7ae9, 534a, sigradi2015_8.186i12, ecaade2016_199b53, 76a7, 1838, 0bd3, c945, edf5, 15e2, ijac201614202m7, 9b1e, ascaad2016_004l2, acadia14_189ap, 787e, 6adb, 1efa, fb08, 0a79, 90d2, ijac201614102n1, 2b37, 9d1f, e174, 0c00, ascaad2016_023z9, c989, 3f11, 84f0, b211, de6e, ecaade2014_140m31, ijac201614102m1, f7dc, 6d23, 62f1, adc4, 7626, acadia16_154j11, 7b31, faa7, caadria2016_797y33, f97f, 2c85, ijac201614207j11, 62d7, 9e76, f28c, ecaade2014_086r20, 2e61, 9cee, 1f12, 28f1, 4e1c, cadd, 9904, 86c7, 1a21, 9c31, acadia15_47h1, ecaade2017_039f, caadria2016_415y17, c154, 607b, fc0d, 509d, ecaade2017_214t, ascaad2014_029y7, sigradi2015_10.220d20, c451, 15dc, 2a79, 5461, 4c8b, 690a, sigradi2016_470z, 4dbe, 6c1d, 92b6, a43d, 4c77, b866, e859, ecaade2016_208v53, 5b36, df0e, 6942, ecaade2014_030j8, ecaade2017_031tt, bb05, df4e, 1670, 1c2b, bb97, afe1, ff27, d511, acadia14_365af, 403c, 0a4c, cf11, caadria2016_405i17, 5e13, caadria2016_177t7, 1b10, 32cf, 176c, 7fb6, acadia16_460s26, sigradi2013_303u, c149, ecaade2016_224e60, 9843, 8b17, ecaade2014_104m23, 7a8a, acadia14projects_145m, cf4b, ecaade2017_277jj, daab, a0c9, 2bcd, 775c, 3974, f420, 8a15, c521, 9fab, 9e3e, c22b, 2710, 6c6d, ac49, 0737, d2bb, afd4, ff0f, a036, 57b9, 7893, 2c71, 9778, 3737, ebc3, caadria2017_074i23, 798a, 37bd, b7ed, sigradi2016_583xx, db5c, f140, acadia14projects_627az, ecaade2017_198r, f176, ec37, 9782, dc88, acadia14projects_427an, 0092, sigradi2013_261, 32ce, sigradi2013_28t, 9ee8, ecaade2016_018v4, 5ad4, 31e1, ebeb, f7e3, ecaade2013r_017w8, 7255, 6908, ascaad2016_002i1, 1780, 3938, 3c4c, 56b6, acadia17_349o, cc8b, 1580, 6cb0, 48eb, 4533, ecaade2017_052kk, 360f, 2c86, acadia14projects_91u, caadria2016_641r27, fca7, sigradi2014_041j3, d772, c58e, f84f, cc55, a3cc, ecaade2017_265l, sigradi2014_345d9, ecaade2016_132u37, 210c, ecaade2017_122pp, 677c, ijac201412405m8, ecaade2017_108w, ecaade2017_148d, b355, d072, sigradi2016_375f, sigradi2013_117n, d805, c8ab, daee, ecaade2017_208g, f7d8, 6241, ecaade2014_055z13, 8514, ascaad2014_019i2, 3edc, cedb, 59ea, 31eb, b277, acadia16_8a1, 9029, acadia16_34h3, acadia16_440f26, 65e0, 295d, 39b8, 4023, 9eed, e825, 28b6, ijac201412203j2, 5400, fd0e, 20a3, 4113, a8ce, ac3b, ecaade2017_023cc, 334b, a709, f01c, sigradi2013_389p, 9249, 7890, ecaade2015_129k25, 1110, acadia14_23ay, 9658, ecaade2016_065g16, 968a, sigradi2016_815ii, d34a, dad8, ecaade2017_117z, 65fc, 2e78, 336b, 2244, ecaade2017_019ff, acadia16_98r7, 300f, de76, 090f, 64ec, 9397, 55a7, caadria2016_683j29, ecaade2015_314j68, 7e2a, caadria2016_405s17, f2d9, ecaade2014_180f45, c98c, ijac201412204m3, 7d9a, acadia17_231w, ecaade2014_153r36, e1ea, b635, ecaade2015_84u16, 2a84, 1694, ascaad2014_007f4, acadia14_347ag, caadria2016_861g37, fd8d, 763d, 3862, cbc2, 5366, ecaade2017_002a, 234c, 9b96, bd3a, 0226, 6c3b, acadia14projects_177n, 4a4f, sigradi2015_3.394e6, 41cb, c5e0, 8794, sigradi2013_425s, 3f65, fc8e, acadia15_123s4, eaf7, d85a, ecaade2017_017c, 31aa, sigradi2016_714oo, f2b7, 0668, 9f35, ff42, a73e, b7f7, ecaade2014_153j37, 32f4, ecaade2015_195f41, 6b74, 958c, 9cf1, ecaade2013r_003n3, 8c24, a583, 0b9c, 8025, ecaade2017_077oo, 292a, 9e56, caadria2017_041m13, sigradi2013_387g, af50, 9f2e, b82f, sigradi2013_347p, 5c74, fcbe, f953, 4dfc, b01d, 4415, 6fe1, 370d, b2e1, 7990, c518, acadia14projects_189az, 5b66, a567, 0cf9, ecaade2013r_018n9, 0fc6, ec70, ba4f, 5570, b219, caadria2017_018w7, caadria2015_237v35, 2d2c, 3e66, a8b2, 448c, ecaade2017_225l, 50fb, 7ad0, c5d8, f4f3, dc22, cb1a, sigradi2015_9.141i16, ecaade2014_224a58, 713c, sigradi2013_184z, ijac201412205c4, 94c3, ecaade2017_017e, 9400, 2929, ijac201412407f1, 764b, a34e, 2195, ijac201513103a3, 4568, 1dea, c3ad, 4eaf, 8129, 55de, 7e99, sigradi2016_614z, c43f, f93b, caadria2015_194p28, daf7, ccd2, ecaade2017_265v, cd2c, ecaade2015_329k71, 8f49, a5d3, 0286, 23d6, ab1b, 8cfe, ecaade2014_149e34, fe71, 0929, 6ba4, f88d, bb8b, 05a6, acadia17_570ee, 2b9d, e4f4, 2912, d194, 2531, 94cd, 5654, 3422, ijac201412408v1, 3653, acadia14projects_375f, 1d7e, 4cfe, 7f84, ijac201614307i4, acadia14projects_63am, baef, 5e15, 908f, b8ad, b923, ecaade2015_55m10, ecaade2016_025p7, cc01, 64d5, caadria2016_249j11, 7fa6, acadia14projects_291i, ecaade2014_163y39, 51a5, 3f76, be8b, 1c64, fb03, de50, ascaad2016_028b11, acadia14_589c, 96e9, bfa5, afb8, ca3f, ascaad2014_014p7, acadia14_101af, 9463, sigradi2014_345w9, 5e96, 2fb6, ab54, b9aa, ac86, ab20, 3acb, 1113, c266, c84f, f6bf, e10e, 7d30, fd1f, 3b9e, d76e, sigradi2016_512c, 3961, 5ed5, f17e, 0401, 3b23, a3c4, a8c9, 06ae, ecaade2015_127t24, acadia16_78s5, 7060, f2fb, caadria2017_055r18, a68d, ecaade2015_301o65, f11d, 2f2e, caadria2017_081r24, e213, 8966, 290c, e0a3, 8637, 3916, 49bb, ef45, 0c77, ascaad2016_007t3, 2eb7, ecaade2015_61g12, 8be0, b9fe, bdb6, cb7c, 46bd, e3ed, aa73, 8953, acadia14_427ap, a8cc, d227, 8d9c, 0c6c, 6b86, b312, 2f3e, 69cc, 31bc, e6c9, caadria2016_291o12, sigradi2014_189n6, sigradi2013_401t, ecaade2017_215xr, 4f9b, d0e2, 4ec2, 3052, dbd2, a045, f2cd, 24b4, dc24, 7a0f, 1d6c, e997, d217, c62c, 1ee5, ecaade2014_184i46, af9f, b09f, 955a, b0ae, 6367, d190, a5f8, 59e3, 5eb3, 0bb6, sigradi2013_294z, cbd0, ecaade2013r_013z7, 0245, e733, 30b7, 7015, d6da, 127a, 27bb, b4da, caadria2017_009t4, 06cd, caadria2016_861h37, 6a42, f108, ecaade2017_072a, ijac201614307t4, 1c20, ascaad2016_030d12, fba4, f1b7, 6ab5, caadria2016_157z6, ecaade2017_290uu, ecaade2017_105ii, caadria2016_839j35, d9a1, 73fb, ecaade2017_047u, acadia15_110u3, sigradi2016_364ll, e765, acadia14projects_75d, 1a84, 0b8f, 8e78, bad4, b5d8, d6c9, 9676, 489f, 8aaa, 085c, 0ccb, e10a, ddf9, 2271, 43c0, acadia14_435av, 9e2f, 9f2c, db1f, 6b6f, 8062, 1b9b, a46f, 84c8, 5a30, acadia15_417a18, fb75, 151c, caadria2017_037b12, sigradi2016_534nn, 649b, 0370, 929d, 30b0, ecaade2016_154x42, 72f8, 27c8, aee2, fabd, 4bbb, b1ca, e64d, c655, bdef, 1508, ecaade2014_089t21, caadria2017_129r34, acadia16_332a20, 9352, 7a12, f6a9, 9a32, 4306, 3924, 96e1, ecaade2016_222f57, ijac201513303v10, 161a, 0fab, c66d, 6a3a, sigradi2014_032n2, 006b, f75f, b37f, a001, sigradi2014_099r8, ijac201513205a8, sigradi2013_10d, 44f7, ecaade2017_170c, 109d, 3ac5, ae7f, e53b, ijac201614201w5, 58ea, sigradi2013_54l, 260d, ecaade2016_075i22, ecaade2014_217g55, 85dc, 0c97, bb86, 4b73, 0d30, eebb, 4464, ca74, 8877, a299, acadia17_481k, sigradi2013_155i, ecaade2013r_004f4, sigradi2014_345s9, 83ae, e97a, 029d, ecaade2017_256ll, adab, e56c, 8afd, ecaade2015_37h7, 9273, bd60, 74e6, 148f, 951b, sigradi2014_047r4, 64c3, f4da, c711, 9f59, 327e, e14a, ecaade2015_309v67, 8416, acadia14_427ao, f15a, e45f, 96c2, 71f5, 617f, 1c5a, 2a12, 8c9c, b5a3, 65d7, 6e60, 97d8, caadria2015_172i26, 2576, c79d, 6eaa, acadia14_101at, 14d6, 1a70, 4358, 9b69, ca66, acadia14_671k, ecaade2014_044d11, 074f, 954f, a983, e154, ecaade2016_215u54, b984, 2144, 7693, b730, 7977, e250, d4f9, ecaade2017_042dd, b04e, e206, 5a0a, caadria2015_156g24, be04, 3cd3, cb57, caadria2017_023f9, 6e87, ecaade2014_023s6, 6124, acadia15_95f3, cd43, 5ae9, 0193, a830, 7bee, 9d79, 7104, 22f7, 56a8, 7005, fc55, 8aa4, 9662, 76c9, afa2, dc97, e200, f530, ecaade2015_296p64, e3d0, 5fed, 4eef, 5cc3, 9268, sigradi2016_441mm, b4ea, caadria2015_012h2, 3c26, 2191, 007d, ijac201412204k3, sigradi2013_42n, 01c5, 61cb, 4fc1, b047, c95e, caadria2016_755o32, daf2, caadria2017_043h14, 4555, ad62, ecaade2017_039ww, 3355, 4a7d, acadia16_382d24, 217f, ecaade2014_071v16, f82b, ijac201614305s3, 1262, ecaade2017_161b, 103c, 1800, 4d5a, 8c43, a5d6, ddbd, 8c86, 5da6, 31a7, 86f0, 5d7c, 95ee, 3f35, 6d37, caadria2017_142t37, ecaade2017_240w, f391, 8024, b54e, 2794, 54fd, caadria2016_601j25, 138f, caadria2016_703r30, 8bda, c91f, c336, 8239, sigradi2014_263x9, sigradi2013_275a, f762, 79bf, 5a7b, acadia14projects_267h, 2651, e567, 0cec, f2d0, 823c, 424a, ecaade2013r_002d2, d4bd, 32b1, 9cad, 348f, acadia16_124h9, e998, ecaade2016_bkoo65, 8795, e3bf, caadria2017_041g13, ecaade2017_149g, e991, b651, c40d, aad1, 8427, 57f9, 134b, af2b, 09f8, ecaade2015_161g34, ab11, ecaade2017_066m, 9fd2, 32d5, 741e, acadia14_63am, a27d, da44, ecaade2017_155e, 5cbc, ecaade2015_55n10, 0ce1, 415a, 82a4, sigradi2014_137l2, a671, 3608, ecaade2017_152qq, 4261, 6eb6, b875, da5e, de0a, ecaade2017_175m, 24d2, 89aa, acadia15_343b15, ad9a, 37d7, 06f4, 00d6, ascaad2016_045k18, 8041, ce79, 0a90, fdf2, 05fa, ecaade2016_028j8, 46fe, 1242, 1461, 54ba, 1b5c, 8f33, ad06, sigradi2016_420tt, 604f, 0bfa, b1eb, 1cdd, c613, 9258, caadria2015_181w26, e965, acadia15_57v1, caadria2016_085e4, 796b, fac2, ijac201614101g1, 9211, 0a4e, sigradi2014_313b6, d6fa, a1fa, 57b7, 3722, 0e1b, ac4e, caadria2015_213p32, ijac201412303l9, 1457, 16a1, 523c, 06a8, 7d21, sigradi2015_11.196i26, 0208, b497, ijac201412301h6, caadria2017_070r22, c333, 0237, 03e1, 9438, acadia15_81s2, 2000, sigradi2016_510zz, 6a95, be3d, 9e91, 6efd, 4f66, 057e, e486, 3b16, db48, 4877, dbb3, 2c3c, d8d9, acadia14projects_267j, e02a, 96c7, 8210, 62d4, 8b41, ecaade2015_18c3, sigradi2016_655e, 331d, 0016, 5d08, ede2, ijac201412301c6, ecaade2014_067a16, d2e5, 7ada, 84a9, caadria2016_787j33, e8e5, 76ae, 8a4f, 716f, 9055, sigradi2014_313s5, ijac201614402x1, acadia16_270z16, a427, sigradi2013_295e, f6d4, ecaade2016_225k60, ece1, 2756, fa87, ecaade2014_049x11, e42c, ecaade2014_149b35, a7b2, acadia14projects_555e, caadria2017_107r28, acadia16_72g5, e602, ijac201412303d9, 3899, sigradi2013_215z, 6c4a, 69dd, aaa4, 0bdf, 117b, ecaade2017_249b, 9b42, 6fde, e483, b51e, 7786, fb1d, 8abf, 4dde, 721f, 2370, 3649, d538, ecaade2017_003g, ef6e, sigradi2016_751ll, acadia17_80d, d0f4, c829, 7438, c3fd, 1441, e531, 34d5, 3996, 2176, sigradi2015_2.162s1, ijac201513102c2, 8cbd, ad36, caadria2015_139f23, 0a40, b268, ecaade2016_132o37, ecaade2014_149j34, 1380, 8c4b, acadia14_153ao, aaf5, f14d, 20bc, 69b3, 4cef, ecaade2015_169e35, ecaade2017_152dd, 999a, ecaade2014_067e16, 43a5, 2180, e762, 81b9, 1f8c, caadria2016_507j21, 2a55, 26ac, aa66, f371, 3556, b9d9, cf22, 05c0, 6a99, 7452, 2b2d, 3055, cf24, acadia16_88b6, 3789, 2dda, ecaade2015_287p63, 68eb, ijac201412302c7, acadia14projects_101ah, 3a23, e6b5, dd76, b27e, bb94, 92ee, ecaade2013r_002x1, 35b2, d269, 77a7, e10c, 5a85, 38c0, d1f4, 461f, 2f4e, 437b, acadia17_501oo, d100, abab, 488a, 8088, 23a8, a264, a5c2, sigradi2015_3.209g4, ecaade2017_094l, 3558, 7ef4, dea8, 0061, 1100, 18bd, acadia14_189az, a095, b158, e116, acadia16_174w11, d98d, ad28, ecaade2016_057t14, caadria2015_111l17, 4236, 07ff, ecaade2015_318s69, sigradi2016_446d, acadia17_358x, be9e, 0a44, 374f, 338e, 6575, 0684, 82df, ascaad2016_035o13, d324, ce0c, a326, b5bb, sigradi2013_101m, 1fe1, caadria2017_175d43, 6c76, 3833, sigradi2016_625tt, ecaade2015_241r55, acadia17_201zz, caadria2016_383r16, 6189, 0f46, e4df, ecaade2017_213vv, acadia17_365f, 1738, 2449, 0adc, 4d00, 4d3b, 63ea, 32f5, acadia14projects_145ab, 365a, ecaade2016_067i16, ascaad2016_028d11, d3e6, 19a4, 903a, c43a, ecaade2017_277qq, 1254, a470, ecaade2015_144f31, 299b, 2239, ecaade2014_072c18, fa0c, acadia14projects_101u, 1853, 7fad, 2291, ecaade2016_046w12, d731, 3291, sigradi2013_326g, 29f5, 9d84, 7048, caadria2015_012i2, 891b, b8ae, d106, ecaade2014_186y46, caadria2015_188s27, c2d4, 64f6, eb3d, sigradi2016_507tt, 58f9, 21cf, 681e, b4b2, ecaade2016_047h13, ijac201513201s5, 0b19, acc7, acadia14projects_619am, 9678, ecaade2016_238v63, 67f1, sigradi2013_397g, 83e7, c205, 8530, e48d, f577, b812, acadia16_140n10, 6ab6, caadria2017_035x11, 783e, 1605, 7946, ecaade2017_033v, a30e, 95ed, 2dc1, caadria2015_015f3, 87b1, ecaade2016_193r51, fa41, 5de6, sigradi2016_415ii, 7d90, 81a0, 364f, ecaade2017_019pp, acadia17_435k, 7638, 458e, e367, 3d7f, ijac201412301p6, 7d7e, ecaade2015_237k54, af82, 73ed, 05ff, sigradi2014_266j2, 6024, cac5, ca04, 3fb6, 439d, e372, b990, b93e, f99f, caadria2016_651d28, e191, eb39, ace2, 0f34, 8c51, ab0e, a9a8, bd46, 2208, 77cc, 4dc8, e091, 10be, e88f, 3fbd, 6176, e1f9, 6db2, sigradi2015_11.165j25, ecaade2015_250c57, 8b32, ecaade2015_53d9, 98a0, 5d3d, ecaade2013r_001m1, d537, 18c3, e1d3, 6dab, d96b, 1075, b532, 4d5c, 0dca, 06c7, ca03, 29a9, de24, ea3f, 777e, dd97, ecaade2017_144x, a5ef, ecaade2015_314d68, ed68, 440a, f492, e037, 715d, b44a, 57dd, bddf, fc2b, acadia14_257ad, 8f37, cba2, ecaade2017_291y, acadia16_196b13, 94d1, ecaade2016_108s29, caadria2015_188e28, acadia17_70ee, 5805, 082d, 2f69, sigradi2014_021r1, ecaade2015_77d15, 58e2, 4796, 1fe9, 43ac, 1db6, af42, acadia16_196c13, 1b4b, 8834, acadia17_26e, 5fc1, 308a, ijac201513205c8, 8730, a0ea, 5cf4, 5c8f, 140c, 3157, 6723, eb92, 6923, 0364, ae80, 5055, d156, 50f2, 392c, 5824, 063c, 7663, 05bf, b570, ad4b, 6933, 368c, 4112, 6860, 9c09, 5eb8, 2b23, ascaad2016_037e14, c6a4, caadria2016_819z34, 7a80, d9d6, fd3f, d1bc, 2185, 3888, caadria2016_861w36, 326c, a882, a80a, ecaade2015_228a51, 0bf0, 62a1, 3167, ecaade2014_186d48, 1274, 3104, a872, 0f80, sigradi2014_313r5, d98a, 43a0, c9b7, b8d2, d944, 1333, dd8e, 07b3, d2d8, 888b, 9dd2, sigradi2013_158z, 6041, 94ca, ascaad2014_026v6, d487, f2bb, 55cd, 48b2, 2cd8, ecaade2016_075m22, 7039, ecaade2015_217f48, df15, 3965, 7b7e, ecaade2014_038p9, aa1d, a663, 15ff, 6bab, ab1a, f9bc, ae39, 1ae3, d638, de05, acadia17_177h, acbb, c631, 0688, dfc9, 8f19, 462a, dda9, caadria2017_145g38, 62f5, ecaade2017_201a, sigradi2015_8.186g12, 4741, acadia14_655z, 4589, 1138, c59d, 68ea, ijac201412405y8, ecaade2016_094r25, ac2c, 6321, c6e4, 45df, caadria2016_517g22, sigradi2016_364oo, acadia14projects_565k, 7732, 298d, 9336, 7aa6, 8727, b32d, 4da9, 9a85, 12d2, ccdd, 2c09, dfd3, e44d, 51ea, acadia15_161l6, e83a, 9e9a, caadria2016_343k15, 714a, 4f3e, ecaade2015_87u17, 083f, c627, acadia14projects_445ah, acadia14_333au, 922a, 4cb1, sigradi2013_41p, 42eb, 9f2a, acadia17_27p, f70f, acadia17_511tt, f671, 9af4, ef3f, 4f9f, 1b8f, d29e, fb57, ecaade2015_196t41, 085f, 54f7, b0b6, 1672, 49d7, 6ccc, 3d0b, 1ecf, b953, 8191, sigradi2013_30h, 8af6, 004e, 7616, 4b0b, c9c5, sigradi2016_655f, 04a3, 69b4, 5fcb, 458f, 10a1, c005, 38f2, d47e, ecaade2016_166g47, ecaade2015_171t36, 46b3, b302, 4344, ceb9, 6990, ecaade2015_22n4, sigradi2013_389n, 1f0e, a083, a8a2, ecaade2016_128k35, sigradi2013_327v, 2304, a322, 9fa8, 546c, 9811, 80d0, bf69, 07fa, ad50, 35aa, acadia17_473ww, 7553, 1735, aeaf, 45ab, 7733, ecaade2017_195jj, 18ac, 91d6, sigradi2015_9.152w16, 8a88, 7bae, 1cc1, sigradi2013_289l, 6390, 443e, 04d5, 8875, acadia17_358q, 7d69, 4123, db98, 4000, 53c1, 5b81, 1899, bce8, caadria2017_057w19, ijac201614203x8, 6539, 3887, 76a0, fcb8, 83c8, 65fe, 6323, caadria2016_291e13, acadia14projects_167ab, caadria2017_145s38, 5512, sigradi2014_136c2, acadia14_153c, ecaade2014_138g30, 3727, b3a8, ecaade2014_084t19, caadria2016_621p26, abc8, caadria2017_107u28, 0e18, ecaade2015_28v5, ecaade2015_55u10, 6a59, 7fd6, 4521, ecaade2017_213g, e6e0, 27d6, 5571, 66f4, 78c9, 6876, sigradi2014_345u8, ecaade2017_013tt, 0a6a, 361f, c798, ecaade2015_64w12, 60a0, 6cb5, 2dab, 08a0, caadria2015_049f6, d1e2, ecaade2016_068x17, 3419, fe5b, fe7a, acadia14projects_549t, 03fb, a4c6, ecee, 1d8e, 0ca7, 8217, 6254, 67b2, caadria2017_118l31, 6b83, 0441, 18e1, abd2, ecaade2017_091a, bdf1, e465, d5fd, df51, 125a, 4ad3, 52e3, 58cb, sigradi2015_4.219e7, acadia17_349n, b43c, caadria2015_150a24, a708, cc3f, 8b6d, 851b, ecaade2014_080d19, acadia14projects_135j, cfbd, 3af5, c194, fa78, ecaade2017_308gg, ff6d, 7ba4, 3d81, f483, d8f2, ecaade2014_204e53, db69, d954, d84d, ijac201513102m2, 958b, 4f0c, a149, c6b5, sigradi2016_484rr, 9cb1, 08dd, f567, d5d8, ecaade2014_224u56, 5426, e281, e1a9, 3125, 3c47, ijac201614201d6, c61e, ecaade2015_287l63, 6ff4, 9896, ascaad2014_014b8, 6236, 064a, 4d97, da25, 2815, ecaade2016_144h40, 4285, 9027, f983, 2e03, 3b51, 72d0, dfda, 4dba, ecaade2015_229t51, 08b0, d33a, ecaade2013r_001f1, e237, 777b, 19a8, 631b, 51bc, f223, sigradi2016_441oo, 768a, 7779, ecaade2016_084j24, 0794, sigradi2014_144v2, sigradi2016_358n, ea06, 2147, 2b42, 05f0, b095, 30ab, caadria2017_134c36, 47b1, ijac201614102g2, e3ec, 97f0, 2e69, 6a92, 79ad, 821d, fe7c, acadia14_589a, 1174, c044, 6db9, b42a, 93a6, c484, b0de, a533, 5f64, acadia17_137ss, 10ed, 3a19, caadria2017_028z9, 5e94, 6d32, fa96, 59da, 825d, 37ed, 9ca9, eac1, b872, 003d, 424c, ecaade2017_291g, dd03, 3954, fefe, sigradi2015_8.239a14, a812, 8baa, 3f9f, 1da3, 5e82, ced6, b5ab, d19f, 4771, ecaade2017_203ff, ecaade2014_151a36, 0446, ec6f, b2d0, 6940, 7c9c, b4b5, 977e, 2435, 8c57, 43e1, abad, f1ee, 50b9, 9a06, sigradi2015_sp_2.112j29, ecaade2016_042v11, 81d7, ascaad2016_005y2, 433f, 2850, 8960, 342c, 7acb, cb9f, 2251, 6e47, 0b4e, caadria2017_003d2, 5470, ea36, 3980, 295c, 96d5, 441a, 5bb4, b463, b716, beeb, 822b, 6315, 3134, ecaade2017_007c, 961a, ef1c, 1358, caadria2016_405n17, b1b2, 53b8, 3bcf, 40e5, 0f7c, fc29, 92cd, ecaade2017_156bb, 14b1, 2cd0, 36ee, 51a1, 690000, 154a, acadia14projects_435a, 4734, sigradi2013_42, 56ce, caadria2017_015p5, 8cb7, dbde, 03d9, 86e4, acadia14_101ap, 1787, acadia16_308y18, 15d0, 0e6d, af7f, 3341, e216, acadia17_37ff, 9c6a, 2812, 6b95, 4070, d67f, acadia14projects_219av, 5732, d301, 6fac, ecaade2014_010v1, a842, 1d25, 8307, acadia15_149z5, 785c, ijac201614405r3, eadf, d40b, 8429, caadria2016_683o29, caadria2015_124i20, 696f, 88fa, ca40, 68e5, caadria2015_208f31, 6c24, 20a9, 8efd, 3b97, 2f73, 9787, ecaade2014_105y23, ecaade2015_113l21, ascaad2016_044w17, 0219, ce3f, acadia14_145y, e728, bf40, 6def, e897, e2fa, d69b, c1a2, caadria2017_051n16, edca, e1ae, 09e2, 435f, acadia17_127jj, 2ca7, c793, 509b, 4e42, 02cf, ecaade2014_024o7, acadia16_352h22, d2b9, aa35, 767a, ca15, 4f26, 8f97, a84f, 9ecc, 048c, 92fc, 62e5, ecaade2015_284i61, d465, c4b0, 400e, e120, acadia16_478p28, 10c9, 8e47, dd42, ijac201614201i6, 2d8b, fe33, bcc6, bfbd, 3a99, cebe, sigradi2016_654a, 058e, f92c, ecaade2017_029hh, b4ad, 2ad6, acadia17_323n, a005, 8c88, 58ff, 6076, 8758, 79ea, sigradi2016_592s, 6892, 716d, caadria2017_051i17, f756, b7f2, 1007, cf7a, 14a2, 2be6, 4faa, 5bba, ecaade2016_197f52, f1e9, d8bd, 823e, b256, dab7, 20e1, 11db, f73d, 9c7d, acadia14_199ak, b2ff, b66f, d701, 115d, c1ab, 5078, acadia17_403v, ca08, db67, 5a8f, sigradi2016_490nn, 7121, ascaad2016_038v14, 2215, 7d61, 9a0d, 1684, 114f, ascaad2016_035v13, 0b53, 7942, b2e4, a407, c1c0, e69d, 33c8, 1b9f, 9526, 220b, acadia16_116p8, sigradi2016_627f, 7af0, 307b, ijac201412201p1, 79ef, 47fe, sigradi2013_305, b9c8, e279, acadia16_470l27, c972, 1c81, caadria2017_023w8, 8ac0, ade0, 602f, 1ee2, c395, ijac201614302y1, ecaade2017_173oo, d130, a078, e75b, f3ea, sigradi2016_615q, ijac201513303s11, 0808, 0151, d23b, 300a, 60ff, 9946, ecaade2014_163h40, a2ba, 5b13, bb69, 9434, b275, 9036, f8f5, c911, 39cd, ecaade2017_282o, bdc3, sigradi2013_389j, df80, a191, ecaade2016_007c2, 633d, 7504, 8f6d, c10b, b799, 971f, sigradi2016_809oo, 0c16, 40a1, ascaad2016_007k3, 751f, acadia14_91t, 8631, 4c26, ascaad2016_044s17, 2a58, 7728, sigradi2015_8.77p11, 5a47, 727d, e0ed, 5bd6, 120b, acadia16_214u13, bd52, 05ba, c043, 8c7e, f346, 76f0, c4fc, 2d1f, b019, dea1, e60f, acadia14_347au, 2193, ecaade2015_100o19, 39a0, 9989, ijac201412404b8, 1228, acadia14projects_699e, 59a0, ee61, 64e3, e021, ecaade2015_327g71, c5c7, fc53, dacf, 75c8, 13a5, c186, 28ed, cb75, 3fc0, fdf9, 22f5, b9b7, acadia16_280o17, cbdc, caadria2017_023y8, bea8, caadria2015_208p30, fb1b, 5b47, caadria2016_755i32, ee2a, cbd3, 3dda, a93a, 0fe0, d9f3, c482, f1fc, 8939, 1e69, ecaade2016_222h57, b925, 3f3f, sigradi2016_484a, caadria2015_072l9, 5d47, 2e9a, b468, 63e4, acadia14projects_579g, dc4b, 4705, ijac201614306d4, cf73, caadria2015_156o24, ecaade2014_010f1, bfaf, 1aaf, 87de, acadia15_469g20, 6fc2, c880, acadia17_560h, aa5a, 9dd5, acadia17_551ww, d408, ba4e, 14f6, acadia14projects_333ax, b397, 3549, acadia14_375e, 61fb, 5a5a, ecaade2017_017r, 88d0, 4e68, a274, caadria2016_291w12, 43a7, efb6, 0308, 52fb, 367c, 1033, ecaade2017_013vv, ijac201614307x4, f253, 5057, ecaade2015_116o23, ba8e, 3759, 7932, 7510, 5896, 7910, 42bf, 5c82, e001, 16aa, 19b0, 468a, 8713, 9947, 24a5, d679, 4e8a, 8632, 9af1, acadia17_598o, a5d8, 3a94, bc1d, 58c7, 168f, fa59, d472, e96c, cd3e, ecaade2014_011c2, 62fd, 0fc0, 044e, d0a3, 6306, 5827, d6a9, e1f1, e0c3, caadria2017_051j17, 6ff6, 7029, 0161, dab2, e188, ecaade2016_121o33, e8b9, 0a8b, bf0f, 94ce, 977f, 93d5, 6650, 9622, a3ff, d4f3, 7776, 258d, a3eb, caadria2017_037g12, caadria2016_589a25, ecaade2017_031pp, ad9d, a1a3, 49c0, acadia14projects_627ay, 04b1, a49b, 8fac, 1879, b5e7, 583a, 711e, 2c10, fd99, ecaade2015_227z49, acadia16_124b9, 8e42, 84d8, 6a9b, 6e14, caca, caadria2015_206y29, c35d, 91e3, 36f9, 1ff3, b65e, sigradi2016_356i, ecaade2015_35a7, sigradi2014_123t9, 0099, 0641, 2c28, 3232, sigradi2015_8.289b15, 2aac, a286, 243f, ecaade2016_065e16, 9155, caadria2016_713d31, 6ffa, 8e8b, 6aae, 9990, 81d8, 07cb, 4c04, 1df9, 0859, bf5a, c255, a598, 875f, ba59, 3021, ea66, 270a, e8a0, 0bcc, 0a3a, 6c60, 71bb, 27f3, 8fe6, 1f5d, a970, aa13, ae4d, 6f12, e6bd, 3f18, 4e0c, 079e, ecaade2014_226f59, ijac201412203g2, 5646, ca49, 291a, ecaade2017_122kk, 9935, ascaad2016_012o5, def1, ecaade2015_301d66, 167c, cd2d, 21d6, 9a82, 740a, b0a4, 9482, 70b0, abcf, sigradi2015_10.144z19, ec2d, dd6d, caadria2017_145y37, 14b4, 827a, a36f, ascaad2014_012f6, 29fd, caadria2016_013w1, 4bb6, 996b, 3dd4, 2a54, b661, db40, caadria2015_069s8, 7eff, e2fb, ijac201614302w1, e61d, 286e, 5785, ecaade2015_285s62, caadria2017_113r29, ijac201614205m10, acadia15_223b9, 2e7c, 8e3c, 1f4b, ecaade2015_21k4, 4105, 990e, 9283, ae94, eb96, 7d50, 0c96, c698, f0b2, 2391, 9c55, ascaad2014_005r3, 1de2, e909, ecaade2017_047o, a733, 8087, ecaade2017_017u, 60e7, ecaade2015_237a54, 419f, c62a, 9d78, 68e6, 3dde, a456, 52a8, dccd, f6c2, efa7, ecaade2015_269n59, 6771, 4bfa, ecaade2017_041s, ecaade2016_006p1, 1d2c, caadria2015_176o26, bd1b, f326, 9424, sigradi2015_11.136m24, 153b, acadia14projects_531x, ecaade2015_241m55, b2e6, 3a88, 8635, eec7, 6c64, 74d2, f101, 06fb, 35e2, 3beb, a6ab, caadria2017_074k23, ecaade2016_152a42, f27c, b449, b38f, 80a9, 1fb5, caadria2016_611j26, 46cc, 7bba, 43d6, 9808, 4dcb, cc97, 2bad, ecaade2016_011i3, 0fd5, 5fac, 842c, 4e37, f035, ascaad2014_017t9, c6ec, 2051, d101, 8fb0, 1d4e, ab4e, 6ca8, c53a, caadria2017_015a5, b75a, d8c8, b964, 76ed, 91e1, 5def, c2ef, 2d7a, 4c6a, 17df, f1dd, 6a9e, c803, caadria2015_208s30, 7399, c63b, 6f6f, f600, f966, 2ddd, c279, caadria2017_190u45, acadia14_189ao, 2892, e614, 93fc, 5119, 6b35, fe52, acadia16_332v19, df52, sigradi2016_364pp, 4317, 8933, 017d, e82b, acadia14projects_463u, c651, sigradi2014_144t2, c04b, eecb, 6cbe, caadria2015_102d16, ascaad2014_030y8, 8ad4, b9b5, 5603, 7be4, 7ce3, 5a40, c0bd, a0fb, ac75, 4918, c821, ecaade2017_291l, ef72, 9909, c44f, 103a, d68e, 765b, bd12, df28, 17d4, 56d6, 26ef, faf6, 2736, bb2a, 681a, ecaade2017_192p, ecaade2017_268jj, 599d, ecaade2016_139f39, ecaade2017_151u, eb4e, acadia14projects_375c, 746e, 0bc9, ac5e, 2f83, a884, b2af, 5e0b, b2a6, sigradi2015_12.215t27, 325a, caadria2017_163b41, 315d, 4649, ascaad2016_038t14, dded, 1cfc, ebbf, 80a4, ecaade2015_215f47, 24a0, acadia14_375n, 1e40, 04d6, 16cf, e9c8, a7e8, b921, 41fb, caadria2016_529r22, 0d97, 0926, ecaade2017_255i, 0b4b, 7664, 5dbd, e352, 609e, 8e77, 966e, caadria2016_755k32, f42a, acadia15_333p13, caadria2017_058i20, 7773, 4259, 328e, a184, 6e82, 44f6, 5239, d2f4, 888c, 38d5, 067c, 58e3, e535, 97f4, dd47, 83b5, 30d6, f90d, fe8b, 4d08, b35e, f349, dc74, a84d, 718e, ecaade2015_206b46, 65f7, d918, 3bd8, f1d5, eae6, ecaade2015_297h65, 653d, 5feb, 9b2f, b2cb, 2bba, 0457, ac5f, acadia14_81k, caadria2016_333r14, ecaade2016_110i30, 7dd0, 10a8, ab0a, ecaade2017_280a, f211, ijac201614405g3, sigradi2013_194p, 55a8, 995d, 1855, a028, 38c6, caadria2017_190a46, 5b26, acadia14projects_637af, ebaa, fe05, 48b6, 90bc, sigradi2016_507rr, 5149, 5a0d, acadia14projects_23w, sigradi2014_266i2, 9960, b443, ijac201412407x9, 73bf, 10ef, acadia14_579c, 3f85, ceae, sigradi2014_169r4, da77, 2718, ijac201412402y4, sigradi2013_98, ecaade2015_176x37, 453a, 4bfe, 8537, 27cf, 79fd, 176f, 42b9, 165f, 2ff0, sigradi2016_621cc, a927, ecb3, 4143, d111, 3456, 4cb8, d94a, 26c5, 967a, 3e14, f6fb, caadria2015_209b32, ecaade2015_253t57, ijac201614208p13, acadia16_130s9, 7284, fc71, 2e80, ijac201412401p3, 9e10, 23ae, f25e, 3a44, 8837, a86b, sigradi2016_737aa, d74f, 5dd6, 34c2, sigradi2013_135, acadia15_469j20, ecaade2015_127b25, 109f, 57d6, 015c, ecaade2016_162m44, ecaade2017_172o, f128, 688b, 1c97, ab6a, 5c6b, d3ca, 0605, a959, eef2, c699, 8606, ecaade2017_155h, 97d1, 6720, sigradi2014_074l6, ascaad2016_003d2, 4939, 94cf, 7eaa, ecaade2015_33c6, caadria2017_057b20, 28c2, 383d, 4c61, ascaad2016_027x10, 0e2d, 0a57, 8df0, 94b9, ba1e, ascaad2016_010t4, b6d3, ecaade2014_168v40, 3d5e, 4ba5, 2654, f50a, c40b, a38a, 575c, 81f1, d392, 9b35, 01cd, 6250, e137, be1e, a3fe, ecaade2016_193p51, eea9, d13e, 347d, 31d1, 3d5d, 39d2, 80d2, ecaade2015_22a5, ec6d, 28b2, 3871, 450a, 470b, sigradi2015_11.165r25, acadia14projects_539aw, ecaade2017_032c, e790, ecaade2017_172ee, 2e4e, 13cc, acadia14_609at, 3d28, 30ff, 817a, ascaad2016_030h12, 6b5e, ascaad2016_045a19, cc54, ecaade2017_169uu, b2ea, 2da6, 5f4a, 598c, 4805, 66b8, 0d6d, a6d2, e92a, ascaad2016_035r13, ecaade2014_157k38, 4937, acadia14projects_655ac, 3086, f43c, b7e4, 2bf1, c243, 10cd, d80c, ijac201412305a2, a782, caadria2015_213w32, 9a76, 4cea, 457f, b3d3, 4bae, 815b, acadia15_431h18, 5598, c72d, c18a, 6259, 9f7c, f952, a3c5, 23f2, ecaade2014_140u31, 34f2, 7bfa, 79cb, 7bca, 2810, sigradi2015_4.52i6, 3990, da8c, sigradi2015_sp_8.284n30, a259, 9d49, acadia17_358dd, 4502, d1be, ijac201614208a14, ecaade2016_243w64, ba9f, b502, 6af3, b900, 4df6, ijac201513206l9, a2f5, a06a, sigradi2014_282t3, c8af, c167, acadia15_110r3, dd0d, 68c3, 286d, 48ad, caadria2017_127h34, caadria2015_090b15, 71c9, caadria2017_046t14, 9058, 7875, 4e64, sigradi2014_084z7, 8d0b, 73cc, 4326, b1df, 2750, d8c7, sigradi2013_386t, b10b, 3579, acadia14projects_365ai, caadria2017_125y33, sigradi2015_8.186u12, 4768, ascaad2014_018w1, aa8f, ijac201513306a13, e31d, b037, e0e5, ecaade2017_ws-archieduy, dda1, ijac201614101f1, 5b95, e587, dae8, sigradi2016_544c, 6621, acadia14projects_681ao, fe34, 1e1a, ecaade2014_186a47, bcf1, sigradi2015_11.142e25, 9f96, 6d61, sigradi2015_8.289e15, e7cc, 7d43, 3a65, e3af, ijac201513105k4, 5484, ijac201513305v12, df05, 6fff, acadia15_95e3, 4515, ef52, da1e, ecaade2015_280b61, ec53, ecaade2016_032u8, caadria2017_115j30, 06b4, caadria2017_105l28, 75b2, ecaade2017_089bb, a71f, 4d11, 04cb, 09f9, acadia16_140w10, 58ad, 7e0b, sigradi2015_9.141a16, aa9c, sigradi2015_11.142i25, 0e12, f63b, 2cf6, ecaade2016_170u48, 4e62, e26d, acadia17_221x, a3b2, 04e4, b3da, 4193, 5ab5, ebad, 95cf, afcb, 80cb, 53a3, 4c37, acadia17_403u, 4c67, a7f7, acadia14projects_145af, 636d, 9ffc, 03bd, ascaad2016_036a14, e454, f356, da3e, 460f, d95f, 8493, e334, 645b, 5c85, 9af6, 20e7, 029f, df0c, 9730, ecaade2015_21j3, 4fd9, 918b, edec, 4c0b, 4f77, 9eb1, 0b0d, a62e, 29ab, ab2b, caadria2016_333o14, ecaade2016_087o24, 5609, db90, b9ea, 0f7f, be58, f62c, 5c43, 5556, acadia14_237ax, 4139, 9afe, dfd6, acadia16_62b4, e674, 3024, 0020, f7a2, acadia14_365ai, f734, 59c4, b255, f200, c7e1, ecaade2016_136f38, ascaad2014_014i7, be08, 600f, sigradi2016_659m, 97bd, ddce, ijac201412408r2, 8981, acadia15_451b20, b53e, c050, 1222, bf4e, f9d0, caadria2017_145k38, sigradi2013_327r, 08f0, ecaade2017_215i, 7e20, 6f33, sigradi2016_479aa, d8fe, 71e9, beaf, 7efa, 152a, ascaad2014_004r2, caadria2017_124d33, ecaade2016_097v26, a93e, 14ec, 1f4f, 827b, e7ca, 0059, 4b92, 9e1f, ijac201614201t6, 192b, acadia14projects_333az, 283e, 810a, 52c2, e49b, dd6b, 5059, e7d8, ecaade2017_189tt, 6f3c, 928c, f76b, a34c, ecaade2017_094p, ab40, 7880, 72b0, ijac201614202a8, 89dd, da7b, 78c4, c3a2, 9ef6, 1cb1, acadia17_37ii, 0a92, c5dd, 4b90, 492a, f405, afdb, acadia17_258j, acadia17_658qq, caadria2016_529n22, 0158, cac7, 31d5, 48ac, fc81, f7bb, 260c, 7f97, ea0b, d288, d8ef, sigradi2016_815z, 8d40, ijac201614307k4, bb28, 47a6, fd83, 17e4, 4016, 22c5, 98f9, 2a01, 3032, bca0, f10c, c90a, 5b6a, efd2, 6577, f82a, e844, 261f, 730a, ijac201614202i8, ecaade2015_138d27, a06e, 8d4a, e1d7, bb3d, 00a7, 0ca3, f9b7, ea91, ecaade2014_030o8, 42e3, ecaade2017_116g, ef7e, 50eb, acadia14_531k, ba58, c988, 6de1, 2760, caadria2017_095i26, 272b, 9569, c84e, 1589, 465f, 6b0a, e8ec, caadria2017_113n29, caadria2015_137l22, 1a11, 7537, 533e, b71f, ecaade2016_127c35, 649c, 0ada, de4b, 5893, ecaade2015_180a39, 6d51, 3fab, e992, df9f, ff79, a63c, sigradi2014_178l5, 74a8, 3566, 294a, 76af, c314, 5c27, caadria2017_124e33, cd7f, ecaade2015_11d1, 282a, ascaad2016_033f13, ef95, acadia14_531n, 8d32, 09b7, bac1, fdee, ecaade2014_100k23, d901, fedc, 1685, 86ba, eda0, sigradi2015_3.221r4, 3546, 8247, f3fd, 27bd, ecaade2014_153n37, b8ff, b0e9, 11bf, fe69, 1d8a, 365d, 8eae, 9fb2, 92a8, acadia17_424tt, 2e2e, 106a, be01, eb66, 3906, 4832, a6f5, ecaade2016_021r5, 5e93, 3006, 7d7b, 7b86, a88a, acadia14projects_479p, acd8, 2697, 84e8, 1444, 9d12, acadia17_101v, 1541, edbe, bd26, e609, 27f2, badc, 2797, 07d0, fd21, 0bfd, 6c57, 1f29, 94c8, d598, 1bdf, 94f2, b135, 16ed, f301, efb5, acadia17_89z, 9db7, acadia14_565k, 352f, 4891, 8c15, dbc5, ascaad2014_033d1, caadria2016_311x13, acadia15_263g11, 2869, e6df, b7c4, ecaade2014_162s39, 0f00, ac43, 01df, 5d3a, acadia14projects_117f, b7bf, b6f6, d7c0, d895, ee07, c992, ecaade2017_215z, 08a3, 1643, fde3, ff02, ascaad2016_039t15, f665, caadria2016_291n12, 6007, b299, 9a50, 909f, cf3a, ef4b, dedd, 1714, 6e96, caadria2016_529o22, ijac201412407g1, 4ff1, a98c, d574, ecaade2013r_012k7, acadia16_88m6, bc7a, 27f6, 1ac2, acadia17_211o, 5e8b, caadria2015_126z20, ecaade2017_282u, cb46, c436, 7968, 3346, d283, 2de8, 16e7, 5738, ijac201614104g4, 88f2, acadia14_219c, 30fe, sigradi2014_345x8, 3bc8, f590, ecaade2015_251n57, 4303, dbf9, 45fc, 6b4c, 8feb, a6e1, 6a03, c36f, daad, sigradi2015_sp_2.112h29, 8df7, dae9, b888, ce2d, 78b3, caadria2015_220d34, f03a, 63e7, ecaade2017_230mm, caadria2017_101g27, sigradi2016_375i, caadria2016_405l17, e7aa, ijac201513104u3, ad0e, 9be8, ecaade2016_095a26, ecaade2016_071m19, 8a74, 9c8f, ijac201614103g3, ecaade2013r_009i6, sigradi2016_363ee, a86a, caadria2017_183e44, ecaade2015_205u44, 1ad4, ecaade2015_74m14, f292, ascaad2014_012l6, ecaade2014_094n22, acadia17_472pp, b5c9, 19f4, 45d2, 4c10, sigradi2015_3.221w4, 4c1c, 233d, d700, d354, ef55, 10c6, acadia14projects_619an, 0a28, ecaade2017_122d, ecaade2015_180v38, 8999, 1868, 2514, 409e, ccf6, 020c, 6557, e3c7, acadia17_257vv, 91af, b4a7, b424, bf78, ecaade2016_078i23, 6649, 464a, c9d9, ecaade2016_048b14, 4c65, 86b7, caadria2015_067i8, 309f, 3cb9, d778, 113f, 3412, f5d4, ecaade2015_268c59, 33f1, sigradi2015_11.8k23, sigradi2016_522v, 4561, 1e8c, 2663, sigradi2016_448s, c45a, caadria2016_187d9, 537d, b592, a072, 753a, 4b56, ascaad2014_017h1, 88aa, c399, 841f, caadria2016_517w21, fdf5, 6759, 5b73, a262, 1658, 1c5f, ijac201614405c4, ascaad2016_038b15, 92ba, dc86, 61e8, ecaade2016_018c5, ijac201614303t2, ab7c, f75c, 932d, 356f, 5018, ijac201614201b7, ecaade2017_144q, c9ae, acadia17_145f, a4cc, 354e, 3ca3, fa56, d140, 1fba, ijac201412203m2, 7a59, 2eaf, caadria2016_363b16, 720a, f0d1, 00c7, 1ecb, ecaade2015_122l24, ecaade2017_059zz, bcd8, b088, 3585, ecaade2015_195o41, ecaade2014_186w47, 482f, sigradi2016_764e, a0fe, 555a, ecaade2015_81u15, 88f1, bc67, 1e8a, 545f, 70e6, 796a, d8eb, ecaade2017_268dd, 94cb, 6706, 8b3f, 51d9, 4058, 4ab9, 4119, 5024, 279d, 6170, ijac201412302b7, fd0a, ecaade2015_139b30, 5b8b, 218e, b1f9, caadria2017_113m29, 021c, df3b, ecaade2014_215b55, dc87, 3afd, 0767, ecaade2016_130h36, sigradi2015_8.264g14, c290, ecaade2017_008f, 7210, ijac201614302m1, acadia17_247ll, 407a, ecaade2017_244kk, 8734, 6656, acadia16_236h15, sigradi2013_280s, 14f8, 43b7, 20e8, 3eef, a643, ijac201412408i2, 1bb7, b88e, 3c45, 1057, e53e, f578, a823, fa42, acadia14_435a, caadria2017_030v10, c38d, bc09, 8b19, 6cb3, 20f5, sigradi2013_390u, f48a, ecaade2017_006vv, acadia14projects_637ag, d443, fe9e, 39ae, 0b64, 593f, 10cc, 485c, a529, 9423, ecaade2016_224w59, f111, sigradi2013_389k, 127d, sigradi2016_777hh, 2f32, sigradi2014_114m9, sigradi2016_484k, 2d18, b092, 8338, 66fc, f774, 4b75, ijac201412405x8, 2354, 4fb2, acadia14projects_389b, d705, ba1d, ecaade2017_087o, c222, a645, 157a, ecaade2015_269l59, 6ee7, 2de4, f4a6, 34f0, 2d81, 81bc, 9ee6, sigradi2013_112f, ce89, 02cd, 533c, 4f89, f424, 0934, b630, 8ba5, ecaade2015_138l27, e354, acadia14_311r, 9dad, b56a, 57f3, 047e, dbf5, 0a5b, 5682, 1f46, ecaade2016_032z8, edb1, ijac201513104o3, 089c, acadia16_98p7, 4af7, 68f1, be67, b584, e23c, 2537, sigradi2013_268g, a30b, sigradi2015_3.209e4, acadia17_435f, 74dc, 2b49, 64f9, d832, 06d8, 6cab, 48ae, b7a1, acadia14projects_565n, c146, 96c4, 9124, ae5a, 0f1f, a7e9, 3d89, a6d3, ecaade2015_138r27, acadia17_435h, e28e, efda, af6f, cf3e, d5f9, 6d6d, 5cd0, ecaade2017_100i, 9889, 3317, 501b, 7505, 1a98, f1ed, 4a95, caadria2015_124d20, ecaade2017_215bbr, 892a, efae, caadria2015_203m29, bc8f, 5789, acadia14_691av, 853e, 456e, ab95, ec9f, 46a6, f4a8, acadia14projects_589k, ecaade2014_128r28, 5010, 3c6e, caadria2015_210m32, b068, 6bbb, 6f7e, 037c, a69f, 7252, 1c19, 88b3, ecaade2015_61h12, e219, b9e7, ijac201412305f2, acadia17_153i, 05d0, a487, b857, acadia14_627au, 2765, fe81, 8b1a, ijac201412205t3, 4b4e, 94ab, 0679, 49be, 1834, 13e3, 8d36, f761, ecaade2017_100l, 2cc8, ed13, 5528, 5bef, ecaade2017_019tt, 73a7, fa04, ecaade2013r_015l8, ca38, 1ab5, b82d, 0049, e0c1, a49a, sigradi2013_41j, 3c53, d794, ce53, 8d94, 988e, 26e7, 1c4f, 825e, 6e38, ecaade2014_173x42, 297c, d8e2, b08e, acadia14_375az, 48c9, 1f98, 7251, 21c6, f9ec, e2de, 487f, 7325, acadia16_88a7, 112e, ecaade2016_042h11, sigradi2015_8.186a13, caadria2016_861y36, c73f, ffe0, 3f21, ecaade2017_048aa, bf85, 62f4, 3698, cb19, 2cf9, f3ac, 0fe9, c55f, c4a0, 3772, fecb, c4e9, 2677, 9014, 6bb9, d166, 8fd0, ecaade2014_109u24, 3f4f, ed9f, c7fe, b37a, e94c, ecaade2016_224s59, ecaade2017_274u, 3599, ascaad2014_013t6, 0a98, 54c6, caadria2016_829g35, 0386, 60e5, 075b, caadria2016_291x12, d89c, acadia14projects_339ab, 1fdc, ecaade2017_069bb, acadia14_671t, e973, acadia16_88w5, e6a0, 6ecb, 4f3a, ecaade2014_149f34, 5d95, acadia15_203g8, 3c82, fe41, 8504, f9ae, 7f1b, 6866, 1046, sigradi2015_sp_11.278m31, 4974, 86bd, 2172, db6f, 98b6, 00f2, 53f9, a0c6, a182, bf42, 0391, ascaad2016_059o23, acadia17_570y, fa35, acadia14_153i, e873, 85bb, 701f, fc10, dd99, 6b3d, b294, eb91, 2357, 15ac, ijac201412401o3, 46d5, 7e0d, ecaade2017_198tt, ecaade2017_079l, 5eda, e695, caadria2016_713x30, ecaade2015_196x41, 52a1, acadia14projects_43aa, 3c5a, ecaade2015_202l44, 8d57, f4cc, afdc, a6ca, c721, sigradi2016_534ii, a1ce, caadria2015_213a33, aa54, acadia14projects_117h, 93c1, ec5f, f723, 6d7b, 75a6, 40de, ijac201412303u7, ecaade2014_180u45, 7daf, 63b6, bf80, fe3c, cc02, e034, 9493, 082f, 2448, aecc, 97fa, 4d8d, 4f4c, 028b, 3a2f, sigradi2013_155l, 9839, 3d27, 2959, ecaade2015_38t7, 9d08, a74d, ecaade2016_213p54, ce9a, db58, acadia14projects_311s, 8208, acadia15_161g6, da98, ecaade2014_151r35, 1dfd, ecaade2017_057gg, caadria2016_819t34, acadia14_463m, ecaade2013r_015m8, caadria2016_085f4, ecaade2017_089w, 26df, 3d85, b6f8, 647b, ecaade2016_217w55, acadia17_231l, acadia14_589j, cfdc, a70b, ecaade2015_195h41, ee43, sigradi2016_817j, c72c, ecaade2017_054y, ascaad2016_019s7, 2c8a, 699d, d1d4, 2793, a18d, 0e78, ecaade2017_302jj, ecc1, c51d, fb3f, 363f, 1269, d423, 0670, e9d6, sigradi2013_347, 9ce4, 6e27, a814, 698d, caadria2015_210l32, cd6f, deb2, caadria2017_079w23, 869a, eb9e, 7f5f, 3c6b, 2bfd, acadia14_101z, f360, sigradi2016_659w, ecaade2015_279x60, 236d, 487a, 8935, f927, b39c, 0c02, be13, bf8b, 32ed, 23c9, c0ce, 7725, acadia14_327a, 92ef, 089f, 3216, 04a0, 5505, ecaade2015_61p12, 7848, 9e01, 96d7, 999f, ecaade2017_220tt, 099c, ecaade2016_018f5, c5f5, 4460, 3fda, 92aa, fa6e, b362, a399, 347c, ecaade2015_268a59, acadia14projects_23z, sigradi2015_6.366c9, c3ea, ecaade2016_142a40, ecaade2017_181y, ecaade2015_81s15, acadia15_311o12, ecaade2015_207n46, acadia17_189ll, 0ccd, 44c2, f8a0, cdeb, 0d81, acadia16_488c29, e6fa, ijac201614402w1, ecaade2017_175g, 03b7, 51e1, bee7, 4376, b9d1, b7f4, c5bb, acadia15_57i2, 0928, b85d, 0bc1, d698, 418e, ecaade2017_101n, df77, 42ee, 1343, ecaade2014_052e13, ab7d, be0f, 2ac8, ef7b, ecaade2017_215o, 96a5, d2b2, 1e53, 4e44, 574f, 85b3, 00b3, 84b2, b6a4, 216b, a4c9, e38b, 6678, a2e4, dfcc, 819e, 5c73, 5798, acadia17_231r, 7da4, ecaade2016_045g12, 7574, c02d, 1a99, 96d0, e2ba, 1e11, ede5, ecaade2014_133l29, 1250, 6d1a, 4f53, 75b9, 65f3, 4e5d, 9c69, 0479, 51f5, 45cb, b350, ecaade2014_169r42, caadria2017_046s14, 0f01, 4c2a, fe5e, 6cb6, caadria2016_683p29, 001e, acadia14_619ak, e69a, ee69, 6032, 374a, 8459, 56e6, 4159, c50b, a44b, 3a86, ed55, ecaade2016_046x12, df5e, eafe, 9b4b, a905, 0896, a70a, sigradi2014_345e9, bac4, 9426, caadria2015_185p27, ef5c, sigradi2014_345k8, 132a, 4a29, ecaade2016_042u11, 89cf, ecaade2016_028h8, 0d18, c41e, b67e, 36f1, sigradi2015_8.41r10, ecaade2014_029f8, 7480, ecaade2015_248m56, d62c, acadia17_424nn, caadria2017_031m11, 9466, 0e11, sigradi2013_414a, sigradi2015_4.52p6, 8330, 5cfa, f971, 6576, c427, f74a, ecaade2017_198d, 8bb4, 60ab, 1029, 0145, e6ca, 550e, 2a7b, 9e40, 58d9, 58a3, a804, 5a37, acadia14_311z, 6fa6, 624b, ecaade2016_217i56, 2368, af47, 0dc6, 8332, sigradi2013_386n, 476c, caadria2015_124u19, e1c5, 6448, 83db, 086b, 3b8d, a7aa, b464, acadia15_185s7, d816, 095e, 5dcb, acadia17_257xx, ecaade2015_48w7, 619c, ecaade2015_158o33, 1439, fe40, d212, 59a3, 2a52, 123d, 87da, a3b9, 50e6, 8c30, b3e2, 186e, 0b35, ff34, 1766, 924f, 805d, 14da, 0914, a5bd, 32b3, 1ae4, 9e64, 54e0, acadia17_329cc, eca4, 9f5f, 81cf, 6f3b, 8f4a, c8da, ba30, 53b1, ijac201513303n11, ecaade2015_170i35, 8678, e095, bbbb, 0c87, ecaade2015_171j36, acadia14_479aw, 69cd, fa7c, 6810, ecaade2017_069cc, a5ee, ab30, 959e, adbc, 8c3f, 32d2, 4f65, ddf5, ecaade2014_023n6, c6e2, c942, 33c3, f6b4, sigradi2016_805ee, ef46, 470f, 2e53, d924, ecaade2016_016k4, 8e44, 809a, 8475, ijac201513201i5, ff9d, c33a, 15af, ecaade2017_269qq, caadria2015_111m17, 8a6f, sigradi2015_6.42s7, 993a, 7dce, 194e, 7b62, 6bc9, acadia15_407p17, 67eb, 4cda, 1161, e65b, 9d01, acadia16_254d16, ecaade2017_057hh, 8a07, 2146, 02de, ecaade2017_052ff, acadia17_231p, caf8, ecaade2017_094s, 8138, 95ab, caadria2016_871l37, 2c99, 39f2, 52e7, fe76, 546b, ascaad2014_021b4, 85ca, ecaade2014_194w49, ascaad2016_001b1, d042, 5c53, ecaade2017_169rr, ecaade2017_215qr, f727, 8ec9, 2d3d, 3677, dacb, ijac201614305b3, caadria2017_070f22, 3845, ecaade2015_171m36, acadia14projects_339ax, e68e, sigradi2015_3.111h3, 2a93, sigradi2015_10.177a20, b0ac, 46db, c32f, acadia17_501ss, ecaade2014_173y42, b762, 9ba7, 214a, aaa8, ijac201412303a9, ecaade2017_268ee, ecaade2017_122qq, 62f8, 3673, ec7b, a4e2, sigradi2016_381r, ascaad2014_003t1, ecaade2017_091zz, sigradi2013_280p, ecaade2016_074s21, sigradi2015_11.136t24, acadia16_54s3, d614, 5c2b, 7e30, 7d82, 0075, 9347, 4e79, cb1e, ab32, acadia16_106z7, 43b8, e496, c67f, 7548, d849, 8580, 24fb, f572, 565f, ascaad2014_031f9, ijac201412403o6, caadria2017_094x25, 1051, acadia15_185o7, 4f0f, dc0f, ecaade2014_233f60, 3959, ijac201513105i4, ecaade2015_199z42, fc77, 00ef, bf11, 15f7, caadria2016_395u16, ecaade2015_248y56, c644, 971e, 96e0, ecaade2014_052h13, 6f6b, 43fb, ecaade2014_014f3, a9c8, sigradi2013_195a, f0c5, 465d, ea61, sigradi2014_347j10, 7597, 5ae4, acadia17_71vv, 1c58, a734, 7084, 4d30, ecaade2015_248a57, d245, 1199, c0f9, ecaade2015_22o4, sigradi2013_358, b8ab, 8233, ecaade2015_201w43, ijac201513105p4, b3bc, c310, a4e3, 2f99, b9a2, 7950, 7b4e, 362e, fe26, 31a5, ed4a, 7d56, acadia16_244z15, 6c72, c4ac, e41a, 3c54, a11f, 01d6, 6522, ecaade2016_222b58, ecaade2017_198n, ecaade2017_156aa, ea64, acadia17_598l, 379d, e76f, ascaad2016_012t5, ad69, ecaade2014_237h61, acadia14projects_647av, fb37, 484c, be82, ijac201513104j3, 9e9e, d43c, sigradi2013_393l, 82f8, 02b7, 4685, 3cb0, 789b, d1ee, 9ad4, a66a, 9cb7, 9e80, 5833, 3368, caadria2015_064t7, ecaade2015_269u59, sigradi2016_752rr, c407, acadia14_117g, e4d6, 1ddb, 8a3e, 1f0c, 68dd, 19c8, 4cca, 1dd4, f2d2, 63ad, 6894, 6b65, c27c, 28df, acadia14_365ag, ijac201614101d1, 7e5c, a344, 2e8d, 624c, caadria2015_010y1, 20f0, sigradi2013_41c, c467, ecaade2015_13s1, 85bf, ecaade2017_124w, 0c61, c083, b156, 8bf2, 1a55, 5d4a, 4e86, 1e93, 1a64, ce48, ecaade2016_068z17, 9112, c75c, 69b5, 8624, a469, acadia14_43al, 2b22, c4e6, ecaade2016_013o3, 40e9, ecb1, 5657, cc7a, acadia14projects_43x, bcb9, 8200, a80b, 4430, 8cd6, ecaade2014_018l4, ecaade2016_104t28, d9e6, ecaade2016_083e24, ecaade2016_042m11, dec5, ecaade2015_53x9, 94dd, 389c, eef3, 37b3, 151a, fb4e, 1a8f, 7010, 9cfc, bcdf, 0880, 3536, 026d, 7722, 34b7, 618b, c520, 09ac, 300e, sigradi2014_345g8, d4a5, sigradi2014_049h5, 5d1b, acadia14projects_609ai, d704, ecaade2015_118y23, 2307, ce6c, de0c, cae4, 5722, 0608, 7718, 19cc, 8f25, cad9, df02, 7a1e, 882e, 0f9b, c890, b8b7, d80b, a67b, 574a, acadia17_91g, caadria2017_023s8, 076f, acadia14projects_71t, ecaade2015_114c22, 9176, da3b, 8a8e, fce8, 7b80, 0706, acadia16_78l5, ca78, 3bc5, 1eec, f85e, d5df, ff09, 4a14, db56, 1cc8, ecaade2015_241o55, d411, ecaade2015_22e5, bb4a, ecaade2016_026s7, cc9d, ecaade2016_016e4, acadia16_62h4, 823a, db44, 307a, acadia17_50rr, ascaad2016_021k8, 1562, 8dda, 5e9e, acadia16_88a6, e9ed, c9eb, sigradi2015_8.186g13, 8183, c746, 303d, 2546, cfb3, acadia14projects_75e, 181a, 10b0, ecaade2015_35x6, ba48, 1f22, 33ea, f5e9, 267c, caadria2017_142h37, 4cf9, dec8, 1bd2, 1559, acadia17_282ii, 25e8, d7b7, de1b, ecaade2015_230j52, e1a3, 7724, af3e, sigradi2016_611r, acadia15_311h12, ad5c, 49c9, 20df, b155, a7d5, acadia14_145u, acadia16_224n14, 1034, ec06, 897c, bdaf, 29ac, 792c, 3cb8, 9953, c345, dbd4, acadia17_258s, eafc, 0f49, caadria2015_111f17, sigradi2013_359c, 5077, caadria2016_861v36, ijac201614302t1, 73e7, 3d3b, 7ead, 416d, d393, 4541, 9fb5, 204d, 23bc, 7662, ecaade2017_117x, 22f6, 156b, 0322, d548, 5c67, acadia17_364ww, a8e8, e687, 1842, sigradi2016_490x, cbfa, 9ced, 483d, 7447, 260a, ecaade2016_118k31, dec0, e3b8, 5b82, 4d7c, 33b4, 3de2, 6163, 2e9e, sigradi2014_197w6, 463b, 677b, d4dd, a71e, ecaade2017_293oo, b9d4, caadria2016_105i5, 0beb, 5049, 1ce4, 2dc7, 4c14, ecaade2015_180g39, 96ce, 5758, 29cd, 9a54, 0da1, ba42, a422, 0e7f, caadria2016_787f33, 401d, acadia16_88j6, 15ea, 4213, 3220, e91d, acadia14projects_619al, a3c7, 39d5, ijac201614104w3, ecaade2013r_002f2, caadria2015_049a6, 708d, 61c1, 58c8, 2cd4, acadia14projects_43y, 4435, 55bd, 4146, 2427, 682c, 8b91, f757, acadia16_432n25, 768f, caadria2017_163d41, ecaade2016_006t1, ecaade2015_237h54, ascaad2014_005k3, 34c1, be84, 4ceb, 7357, acadia16_106o8, e16e, a9ff, 612b, ijac201412204l3, b21f, 79aa, f502, 5f5e, 0e5f, c6dc, 0638, 5157, 2d8c, 0327, fff3, e56e, cf78, b432, sigradi2014_347p10, 38ea, 6d2d, 47b2, 63c9, ecaade2015_178g38, d0ec, acadia17_648u, faea, ecaade2017_203y, 55dc, acadia14projects_435ai, 40a2, 1775, 9b26, 98db, ijac201412304x1, 4919, bdbf, sigradi2016_807nn, 9593, 22c4, ecaade2014_055w13, 915e, ijac201614402k1, ijac201412204i3, 3f57, 41e3, 2623, acadia16_206l13, 0d8b, caadria2016_663r28, sigradi2015_8.239w13, 18db, 34ff, 29fb, 8872, ecaade2014_177v44, ecaade2017_143c, e6ce, 4532, acadia16_460z26, f725, 4096, d17b, 5b45, sigradi2013_158c, 7585, 1ba5, efdc, 72de, 2263, 2175, 729b, 062c, 87c6, fe4e, 13dd, ec26, caadria2016_095t4, 11e3, acadia16_140w9, ecb9, 4ecb, 98d3, 1e1b, 9804, b4de, 873d, 61ed, 5350, 344d, dfb2, 82ef, ecaade2017_195oo, ecaade2016_048x13, sigradi2013_243u, ecaade2017_301m, 1909, a4b6, 1990, d20d, 08c7, a1be, 724d, b409, da07, ecaade2017_173nn, ecaade2017_059mm, acadia16_342d20, 4b86, acadia17_648dd, 31e7, acadia14projects_579a, c049, ecaade2015_250k57, ecaade2014_067w15, 414f, 7fef, 948b, 6471, d219, 4bdc, 32a9, caadria2016_517f22, 42d1, f1a4, sigradi2016_479dd, 9cc2, ce9f, 7ca9, b212, caadria2016_777c33, c2eb, 1534, 9e12, 30e2, 616b, 3fe7, 8a9c, caadria2016_157t6, acadia14projects_339av, ef3a, sigradi2013_429h, 9c6f, f404, b4d3, 490b, ce8b, 31cb, d5f6, b145, cc16, b4c2, ecaade2017_029ii, 6ecf, sigradi2014_217f8, ijac201614101i1, 9165, cc30, ea81, ecaade2015_314e68, sigradi2015_11.136p24, f1a1, ed97, 5bd9, 6828, de20, 1c27, 1514, 0d8c, 79d3, 6f49, ecaade2014_240n62, 601d, 2e9b, d4c6, ijac201614307n4, bb7a, 1568, ecaade2017_164bb, 7e8e, 7d04, a5f6, acadia17_89p, ecaade2015_225l49, caadria2017_001d1, bbff, e7ff, 8dc7, c461, d6f0, b988, 66d3, 5ec8, 40ce, 78e3, 09b5, 140e, 5186, 278d, ecaade2015_81p15, bbcd, b30f, ecaade2017_027d, f614, 5064, acadia17_338ii, 5fb6, a4c8, 9e74, ca90, ea68, 4a06, 03ab, acadia15_395w16, acadia14_375ax, caadria2015_108r16, 7e59, c65f, c76d, 6589, 05e7, eb23, b18d, 7ce1, b24d, a282, sigradi2014_263i1, f352, 0d36, 4b42, 6936, caadria2016_209v9, 8a86, 8836, f987, 4c87, 27aa, acadia14_549p, d9d7, 882d, 8e0e, d8ba, ba7b, 9de3, bb0a, fd38, ecaade2016_072m20, 094b, 3233, bdd4, f36b, 1570, 3e04, 77c9, fe5f, sigradi2016_515k, ijac201614207o12, ascaad2016_010e5, c305, 96df, ecaade2015_317d69, ecaade2017_290tt, a9d7, 7501, 0490, 5a73, 9766, 9542, 7853, 2bab, cb8a, e1ca, ecaade2017_112xx, 5307, 7ff3, e534, 4a08, 10b5, 0669, 716c, ascaad2014_002m1, 0be6, 5544, 6dbd, ascaad2016_032v12, 8c4e, 7ff7, ae8c, 32c6, cb2b, 4b7c, acadia16_214b14, cc53, 6a20, 7633, 0c09, f089, 2281, aa97, 19a6, ecaade2017_271j, 194b, b87a, 9a45, 0542, 5cf9, d6ad, b6a7, dc40, d8b6, 02c3, a44d, c6a3, 1d5b, 5dfd, 1f69, 2a97, 195c, ecaade2017_079o, 87c0, b718, 6e91, ijac201513104r3, e65a, 5f47, 7b87, caadria2015_030h4, df92, 5356, caadria2016_125p5, 2506, 0522, 0968, sigradi2013_425p, d0d5, ecaade2014_010d1, 13bb, d4dc, ecaade2015_138p29, caadria2017_183i44, ac40, 709c, f10f, 7f69, 8c91, 28cd, f58e, 11b3, ecaade2015_138x26, 93f2, db28, c0fa, da6a, acadia14projects_555d, acadia14projects_435ar, af25, d17a, af14, ecaade2014_014c3, 2c80, dd7e, ecaade2015_138l29, c4a8, baf9, 142a, ecaade2016_028m8, b0d2, c0fb, 3a4d, 23c5, 6289, 2cb2, b3f9, 0edc, f7db, acadia14projects_609at, 8a78, 72aa, 90eb, 48be, c82a, caadria2016_601g25, 2377, ecaade2014_233n60, 3b21, ecfb, ae29, a145, acadia14projects_153c, 87d6, adc3, 139b, c999, 7b27, 74d6, ecaade2014_195m50, sigradi2014_265u1, fbdc, 7f37, b348, acadia17_511c, e91a, 0796, ascaad2014_007d4, ecaade2014_130x28, 448b, 1715, 372f, sigradi2014_265s1, 7017, 575e, 89a9, ecaade2015_130c26, ecaade2015_113m21, ecaade2016_118n31, 7c63, dc14, 44b0, 7b24, b247, sigradi2014_063u5, acadia16_206j13, e289, 493b, 4869, a068, 4adb, b163, e791, b550, 93e6, 2978, 6374, 59ff, acadia17_81m, a18f, 8362, 12cb, a2e7, a701, 6b24, bc46, fbe9, 1431, acadia15_223e9, acadia14_479h, 27a6, 9eca, 70fa, caadria2017_183n44, 23b9, 539f, 5786, e5c7, 1e5a, f148, a9b3, caadria2016_135x5, ce92, 0749, cf3d, 7e97, f53e, 20dc, acadia14_453h, f9f8, c302, c360, ecaade2015_152c32, fee1, ecaade2015_302g66, 993b, 634a, ecaade2015_116i23, acadia17_628zz, a841, 202a, 2261, f0e1, dbd9, 9d68, ijac201513206x8, 2f60, a15b, ecaade2017_090mm, e236, d99c, 8001, 2065, cb4c, acadia14projects_453f, ecaade2017_071xx, a2c6, 6362, a481, b9f8, e8cb, ecaade2015_38r7, 0118, ecaade2014_029d8, ecaade2015_11f1, e929, ecaade2016_079t23, 00c5, 06e9, 636f, 25c7, ecaade2015_173l37, 60d9, caadria2017_190m45, ac8d, 0372, edf0, d5f4, b62a, 8924, f784, df67, 3972, acadia14_339x, acadia17_247tt, 9dee, d8c3, d243, ecaade2017_184ll, sigradi2016_515f, acadia14projects_237az, f632, 03e7, fd18, 742a, 65ea, ecaade2014_168g42, 794f, 2906, acadia14_229l, f875, acadia16_8b1, 704f, e9b4, 1064, a7b1, 45fd, caadria2016_023s2, 47f1, 5c19, 25bb, f37f, d0ed, 444b, 881f, a12e, ae48, ac92, ecaade2016_021d6, 15d5, 2495, 90ce, caadria2017_023r8, e74d, ecaade2016_217h55, ecaade2017_306k, bea3, 101d, a36d, caadria2016_197s9, a185, 30cc, ecaade2017_253y, 7571, d024, 5d4c, 3415, 2842, b322, 009a, 2cef, sigradi2016_561gg, 37c8, 7ee7, 82f3, ad23, 0c9a, 3dc7, fba2, 2179, 3f45, ecaade2017_195gg, b7c3, a48e, ecaade2015_293z63, 4aad, c966, sigradi2015_sp_8.326a31, ecaade2015_13u1, e8a5, caadria2017_132h35, 823f, ecaade2014_198t51, e83f, ecaade2015_227j50, ced7, f1cf, 6f13, d19b, 5263, ecaade2014_072w17, 3a97, sigradi2015_3.370b6, sigradi2013_313p, ecaade2016_032o8, 258a, 1f32, 2d7b, sigradi2014_345j8, ascaad2016_051c21, 9c14, a8a3, a9f4, 2dc6, caadria2016_445z18, caadria2017_134z35, 88bc, ee54, 0036, 4f55, 6536, c009, 91c6, 5e40, 8b66, f050, 6aab, 87bb, 229c, 7989, c01c, acadia14_339am, 7a69, c24c, 68d5, b6d6, 4aec, f0a1, c0fe, 3af3, 1611, c6ce, efd4, a62f, bf32, 8aae, b42d, ijac201412307i3, sigradi2016_779vv, b08b, 3818, caac, ecaade2017_038mm, 0a5d, d768, 8df6, 4106, ecaade2015_217j48, ecaade2016_223f58, 53a6, cb0f, 160a, ecaade2014_177z44, ijac201513205k8, 9f92, e406, a4f6, 3e01, ecaade2013r_004p3, acadia14_627az, e701, b83f, 6cb9, 3fd2, 8a32, sigradi2015_8.47k11, 66d8, sigradi2016_357k, 28d4, 6fab, 892c, acadia16_224a15, 1391, 2d14, 3d7e, e6d1, 8cda, d1d5, d1cd, 8ea3, b843, ijac201513105r4, 6a8a, ac44, acadia17_71uu, e2af, 6985, 93f0, 7951, 3d46, add7, e95c, 7759, c3d9, 2539, acadia17_201b, 7566, acadia14_189aw, e9de, sigradi2015_6.151c8, ecaade2017_306o, 6387, cfc5, caadria2015_086i13, a477, 9e4d, sigradi2016_446i, f214, 01c6, 8e06, ecaade2017_290xx, 38d3, c140, 7f2f, acadia17_648nn, 19da, 9073, 6a65, 2f90, sigradi2015_3.268p5, ec18, 9c99, 5a2a, fc8b, 722e, ijac201614103i3, 3c3b, 13f5, eab1, acadia14projects_661o, sigradi2015_3.209h4, 6eb7, e029, caadria2017_002j1, 5655, 1f5b, acadia14_23av, 86a0, 096e, 755d, 5a06, 6392, 573f, ecaade2015_138u28, ecaade2016_046o12, 5c99, 79f8, 7bd0, f892, 5c9f, e874, a992, ea4d, 0677, ascaad2016_002p1, a497, f42c, 0c59, 301a, 1177, 68d0, 97e0, 8a91, 98fc, 9712, c89c, ecaade2015_13p1, 527a, 188c, a0fc, 766c, f2bd, 3374, ecaade2014_233o60, ecaade2016_046z12, 5845, 35a4, dc9a, b004, 559f, 8e6e, caadria2016_487r20, d8f9, 4715, f6e5, 221e, 7f10, f084, a531, 03c4, ecaade2014_173z42, cf09, a683, 4b1c, 05a7, 4a6d, ecaade2017_229bb, 5081, 52fd, 5bdf, 607c, ecaade2017_183bb, af4d, ecaade2017_143p, 47ac, db4c, db93, ae06, 240a, 641b, ecaade2017_264c, caadria2017_189d45, acadia14_691az, cae9, 70ef, sigradi2016_446a, acadia17_26n, d725, 633a, ecaade2016_119s32, 6109, 1c8e, ecbe, 3cd4, sigradi2016_490oo, 599a, 4672, ee79, 8132, fbb1, c06d, e99b, 8241, ecaade2017_230yy, 527f, f457, 93da, a5c4, 2977, f98c, 87a5, 8481, b837, 0216, 064b, 16f4, 09fb, 4562, 3908, b61c, ab8c, e33e, 38cf, 041b, cd9e, e114, a91a, ecaade2017_164v, 94c7, ce5e, b890, acadia14projects_135n, sigradi2014_152s3, ecaade2017_044mm, 4be1, a199, d3da, 094c, 2d6a, 39f4, 59a6, 617d, ijac201614207k12, 10c8, sigradi2014_015e1, acadia16_78k5, 1288, 98d6, 2fd6, e99e, 9554, 899d, ecaade2015_21g4, ecaade2015_83f16, ecaade2015_237x53, ecaade2015_206r45, c361, acadia15_57e2, 6271, 793a, caadria2017_048t15, 9182, ecaade2017_215b, ascaad2014_019j3, acce, sigradi2014_263d1, 32dc, c804, de12, 5e78, ecaade2014_224b58, 6258, fdb1, 078c, 477a, ecaade2014_072m17, b6ff, d033, ecaade2016_042f11, 0f96, ecaade2014_042p10, bfeb, 267d, caadria2016_229v10, 1475, 07b8, ecaade2016_151d41, 320f, 792b, f6e1, 0eb8, 9222, 8398, b942, 289c, a4b4, ecaade2017_254ss, 9b55, 07b5, ceda, fc35, 9be9, 1835, fcd5, 69ba, 0620, 2e6c, 30cd, 6de9, a4fe, bbf9, b3e5, 79da, 9ba9, cdaa, 2772, ba90, af93, a131, acadia16_270d17, 55a6, 297a, 0a1f, 254d, 6c1a, c643, bdf6, acadia16_214z13, 27b5, 6b79, 9cc4, a891, 47f6, c0d3, 324a, a32b, acadia17_117x, 9c70, b9eb, acadia17_258t, ecaade2017_038oo, 33c2, 9465, a679, 91c8, 7ef6, f35e, 3a9b, eb17, 802b, 2788, 53cb, acadia14_327d, 1a39, 7a58, 2639, 09be, 0985, ecaade2014_149c35, a8e2, dff5, 0c36, 0741, 938e, ff96, 13bc, 7a4f, 7c5f, de52, 8a47, ecaade2016_087t24, 3f38, c6a8, sigradi2013_226v, acadia16_260t16, 9ff6, f588, 0941, f4b9, 2946, d74a, cd4d, cf2f, caadria2017_095e26, 3931, 7a06, 762f, 72b7, c01a, 08ab, a7c9, 3d9a, ijac201412406h9, da9f, 189e, 89b0, a65f, 045b, ecaade2017_021j, 6dfa, 4cdb, 0e00, a5c5, acadia14projects_531l, c73e, 54e6, 6d68, ecaade2017_192d, caadria2017_048h16, 164a, ascaad2014_024x5, 833b, acadia14_627ap, c92b, 9d93, 3aca, d9a8, 173c, fced, 57b1, 7c1f, aeda, 4673, 401a, 4089, ijac201513305g12, a628, 5948, e11c, 1011, ecaade2015_309s67, bc9c, caadria2017_149l39, 4f80, caadria2017_028d10, d162, a851, 5cde, 5fec, 9327, d00b, 8452, b236, 4bf3, daaa, 32fb, 2dce, 553a, 7e3a, ecaade2016_ws-dleadg68, d13a, 2dcb, 4e13, b3bf, 8c2f, 80ac, caadria2016_683t29, 58c5, sigradi2013_167l, 1ed2, 1654, 5b96, ecaade2015_333b72, 67b3, 4fbe, feb1, 8edd, dd00, c15a, sigradi2016_510yy, b2da, ede0, 489e, 3e15, 0c79, ecaade2016_123a34, 4901, e361, da78, cc67, 8623, ba50, d2df, 1931, 07bb, caadria2015_087k14, 750f, 2090, 5dc1, ae44, 7233, 6687, 414c, 8051, 8b04, 620b, f697, ecaade2017_079bb, ecaade2013r_007e5, 471d, 4710, 860e, 920f, 5f54, 9eff, ecaade2016_238x63, 02ae, ijac201412408z1, 2f76, 1c84, 4049, sigradi2016_770r, 2409, caadria2016_373i16, 8361, ecaade2017_071vv, ecaade2017_133c, c97f, a966, 5ad1, f56d, acadia14_497x, 20d4, 9868, 834d, caadria2015_111n17, a354, cb62, 82a9, d806, 85a4, ascaad2014_005b3, 7fd2, 3e1a, f820, acadia16_88u6, 804b, sigradi2013_289n, ijac201614102p2, aedb, ecaade2017_212nn, c6b3, 42f4, acadia14projects_101ao, sigradi2014_041c3, c6ea, 85f9, ascaad2014_019y2, 9c28, 70c6, 9fd6, ecaade2017_077zz, e1dd, f703, ab6c, ecaade2016_154e42, 95e3, 2a48, 5b04, 8ff2, 85d4, ecaade2014_151c36, 3523, 348b, e0b2, a261, caadria2017_145c38, ecaade2017_105gg, ecaade2016_032v8, aa0b, 05ea, 818d, 1511, b525, e45c, 9132, acadia17_491z, d6f4, f67c, 264b, 9432, 9486, 15ca, 9aca, sigradi2016_792m, acadia15_173t6, 0030, 323b, 4c21, 69c1, 0776, e714, acadia14projects_247p, 58ef, acadia16_326u19, ecaade2014_180h45, 3eb6, 84ad, 4e47, a5d4, 5a26, e1a0, 4669, 81bf, 4d2b, 824d, 5e8d, sigradi2014_305m5, 65e7, 393a, db7c, 9b5c, ijac201614402j1, c8b7, 9c51, 6702, 08ce, d8e9, 6463, caadria2016_735z31, ascaad2016_023a10, 9b21, d3e4, caadria2016_197g9, 755c, 6fd1, 61bb, sigradi2016_393ww, d037, fcd4, 0544, c6c1, 2e2a, sigradi2015_10.378d23, 34a0, 4db8, 1932, ecaade2015_207s46, ecaade2016_166j47, 2062, 979f, c2b2, sigradi2016_737cc, 4b80, ecaade2016_080z23, ecaade2016_075f22, 53e0, ecaade2016_118e32, 2d1d, caadria2015_087g14, 681d, b0ab, sigradi2015_sp_8.6h30, ecaade2016_036o9, c536, ecaade2016_018l5, c497, dbff, ecaade2017_002b, sigradi2013_195z, 9253, dd13, 9d41, 1ea7, ecaade2017_302kk, ijac201614307s4, bfac, 2498, 4a31, e148, acadia17_500ll, ecaade2014_214x54, 1f03, a7f3, acadia14projects_339ae, ecaade2015_138f29, 6d02, 244e, ecaade2013r_007f5, b387, caadria2017_005b3, acadia14projects_647as, 280e, 8a83, 1379, 5b4d, caadria2015_114i18, 0715, 5e79, 2a36, f8d1, 9421, 5279, ecaade2013r_005i4, 53f0, 585c, 56e3, c1cc, ascaad2014_032o9, 14a8, 448d, ecaade2014_018r4, 9cea, 05eb, ecaade2015_298l65, d4d2, 8d9d, 80fc, da90, 760f, 6e59, caadria2016_861a37, 3bdc, sigradi2013_41l, 2887, e2a7, caadria2017_070t22, acadia17_237ff, c0a4, a914, 78bf, 3238, 691e, 05c1, ecaade2016_118r31, 320c, 215a, 339c, 32f9, 761e, ecaade2015_161l34, ecaade2015_59t11, 8a3b, sigradi2016_815v, 6ba7, 4e32, e05c, 048b, 2237, 5f3b, 0d8e, 7d81, e626, cd55, dc95, 0a49, caadria2015_226b35, 45fb, 4bd9, 0c48, 1e15, f071, 9190, 8b8c, a55f, ec0b, 5639, f00d, e704, 2aec, ecaade2015_17j2, 2373, 87a2, ascaad2014_023c5, 2d74, d95d, fd48, 9503, 8379, b5a1, ffbc, f7be, 0035, 2d51, 9aa0, e6be, cdc0, 8c96, ecaade2015_246z55, eb05, ecaade2016_111m30, 5add, 435a, 69b6, 0f38, caadria2015_073f10, 7d6a, ecaade2017_044ss, 6722, b8ac, c8b8, 0258, 0d57, 0c50, 2e64, 38d4, 295e, d7fb, 6913, ijac201614303m2, caadria2015_172f26, ijac201513101t1, acadia14projects_291ak, de1e, 0eeb, e2c4, bfbf, 83dd, 51ce, df98, 3e8b, 0303, ijac201614201j6, 4f58, 2614, a2ac, 582f, c56e, 559b, f0ce, f201, 0c86, 867e, 5b16, ecaade2017_264ww, 1b8d, 0986, acadia17_296x, caadria2015_220h34, bc6d, c079, ecaade2014_163e40, caadria2017_145v37, ffca, ecaade2017_203tt, e56d, fade, 1aff, acadia17_189nn, 7d60, acadia14_619aj, bd67, ecaade2017_108f, 6a98, f8c5, 8000, fbea, 3657, 30b9, 340a, caadria2016_281k12, fe80, sigradi2013_393, ecaade2013r_008m5, 87f8, 081f, ae65, 0d66, 61a1, a7cc, ijac201614208f14, a4e0, 1a04, 7ea6, ecaade2017_021i, acadia14projects_177z, dd45, sigradi2013_275e, 10bc, acadia15_483k21, 3bce, 870f, ecaade2016_023l6, caadria2017_042u13, 34c5, 7785, 97a5, 6fe6, b7cc, 71af, bc10, 6acd, a5e0, 2e8e, caadria2015_064r7, acadia14projects_71u, 865f, 5a4d, 8465, 89e4, 4a54, 33d1, ecaade2017_183dd, sigradi2014_140o2, 83ed, ecaade2016_mrtg66, 9b02, ecaade2015_158d33, ac2d, 1d83, 2f86, a1da, ecaade2016_091k25, ac78, 4f12, 0a56, 216d, c4e5, ijac201614203w8, ecaade2017_146ee, f161, acadia16_224t14, 5231, 13ea, ecaade2015_333k72, f9a7, 0911, 8ebf, a9d9, caadria2015_178x26, 8356, ijac201513201g5, 8ba2, 61ff, 19e1, 3885, ecaade2015_172c37, 34c4, f0ec, e00b, 68e1, ee04, ecaade2014_145j33, 1eba, 94cc, c99e, ascaad2016_041n16, acadia14_399ai, bf99, ecaade2017_122a, acadia17_60w, 5e2c, 753b, 4d35, 9a3d, 9a87, cc28, bbab, 6481, 43aa, c76f, ecaade2015_269r59, ecaade2014_156i38, ad3c, c21d, 2f3d, 4d68, sigradi2014_108b9, d9d5, d1d7, f3a0, 13fe, 949c, c52c, 89ed, 44e9, 3bd4, a55d, f5f9, 2031, ecaade2015_77w14, f815, 142d, 1342, 46cd, c846, cd8c, 01b6, 1c41, 0884, a402, cb0d, 631c, ascaad2016_056h22, 5ed0, ijac201614305a3, 149d, caadria2017_123i32, ecaade2016_237f63, c2b8, 5a8a, ijac201412402v4, 1ace, 9a16, 9da1, 2688, 6b08, 6479, a523, 550b, sigradi2013_234i, fc42, f62f, sigradi2014_279a3, sigradi2016_381p, 0e69, b016, b0ce, de43, acadia16_382r23, ecaade2014_038y9, acadia14_619ap, dcd1, f5d3, acadia14projects_247l, acadia14projects_589c, b453, 6fc4, cea7, 4480, caadria2017_015u5, e248, 67b4, 37cf, 6512, caadria2016_755m32, 7ac9, ijac201614407n4, 7995, caadria2016_405a17, bb2d, sigradi2014_176c5, 772f, a435, ijac201614208n13, 03d5, ecaade2014_044f11, ecaade2015_215l47, c757, b452, b107, f312, 8894, b35c, caadria2017_158e40, ecaade2017_116b, 4fc4, fbba, acadia14_375f, 3a0e, b028, ecaade2014_113v26, c07b, ff7c, 2675, 7eb3, sigradi2016_414gg, ecaade2014_224s56, 5013, acadia14projects_479f, dfef, d092, 7ecd, 2b36, ijac201412401w3, 8b83, 7183, acadia17_598tt, e989, c9e0, 2050, b8c6, 032d, 277a, bfa8, c4b3, caadria2015_049z5, sigradi2016_449kk, sigradi2015_3.111f3, 5d22, ffea, 8daa, caadria2017_189i45, 75b5, 18a7, db8d, 81ac, 2249, 72ee, ecaade2014_123i28, ecaade2016_239y63, aa46, ecaade2014_089k21, 1ca1, 92f1, b889, 88fd, 0e07, c982, 665f, 6c91, 227d, ab3e, f21b, acadia14projects_291ap, 9a3a, 5bc9, ecaade2014_157y38, 6665, acadia14_153j, d8de, c170, acadia17_520m, bf28, acadia16_460w26, fbe0, 9792, ecaade2016_223y58, 3728, ecaade2014_050e12, caadria2017_163p40, 9121, acadia14_661o, ecaade2017_199nn, ecaade2015_195p41, 3a10, 8691, 021a, d05e, b1fe, 730d, ijac201614303r2, 9bba, a7a9, 9de7, ecaade2014_168s40, 8fa1, 1c95, ad41, d833, ce6d, 982f, bae1, 8285, c21c, bc88, 0ae6, fe90, e6bb, c3e9, ijac201412406s9, 1ae7, f117, caadria2017_182u43, ecaade2015_227u49, d272, f39d, acadia14_609ao, de5f, 8b14, sigradi2015_3.268l5, acadia16_54z3, 66ae, 739a, 6543, e9ef, d118, caadria2017_142b37, 902e, 1ed9, ae7e, 0c2e, e249, 5566, 8303, ecaade2016_217k55, acadia14projects_719g, acadia15_357v15, 7aa9, a1a9, 1daf, 0b3a, 2e8a, 6a4a, 3ffb, 8897, 0523, 54ce, 4578, ecaade2015_17l2, 0b36, a2fa, 053b, df4b, ecaade2014_153v36, ecaade2017_148uu, ecaade2016_163z45, ijac201513306e13, 42a1, caadria2015_049c6, 5d4d, 0ca2, acadia17_637l, 03a8, 2cea, ff40, acadia15_274n11, 43f6, 471e, ecaade2017_271i, 6f05, ecaade2017_053yy, 660d, a0af, sigradi2014_345l8, 96f5, 4f21, e412, 50ff, caadria2016_425b18, 6668, 153e, ecaade2015_194p40, db9f, 8a18, 5536, a8a4, ecaade2015_175s37, cab8, ecaade2017_041o, 9405, ecaade2015_83p16, c21a, c99c, cd5b, 5111, 8b50, 842d, 0dc1, b0ea, 0342, ecaade2013r_012s7, 1493, 0559, df6b, 2f6d, ac33, acadia14projects_463p, 3e46, 1547, ecaade2015_324x70, ac9d, d6af, 68be, ecaade2016_106g29, 0d08, caadria2015_130s21, sigradi2013_401k, af77, ecaade2016_171g49, 8697, ffa5, 22ed, 39bb, 1330, b4c0, sigradi2015_11.222n26, 17c5, e374, 67fe, ecaade2017_003p, 807e, ecaade2014_173b43, ecaade2015_155m32, e576, 7478, 38f7, acadia17_435qq, 8855, ijac201513105a4, afbb, ecaade2017_jgol, 640e, be90, ijac201614101a1, c459, a07c, sigradi2015_8.186d13, 102a, 1f7b, 5761, acadia16_130p9, ecaade2015_241t55, 61b5, 2e84, ecaade2014_023m6, 323d, c6bb, caadria2016_177l8, e6ef, 1f1e, c679, 7673, 4a32, 1cf9, b49d, 93d9, d287, ecaade2014_019k5, 18e6, e85b, dfbd, 2714, 9fce, dbd3, ecaade2017_301z, 3591, af01, 23a9, ff3b, 8e28, 7e40, 4164, ba6d, f773, afc5, acadia14projects_135u, ecaade2015_114x21, e787, acadia16_196d13, ecaade2014_239n61, a064, 977b, 0663, 99ef, ca09, 57ef, sigradi2016_426c, 9822, caadria2015_061c7, c7e4, 8e8d, caadria2016_611y25, 1501, sigradi2013_400v, f92a, c138, 2e0a, 31ad, acadia14projects_445af, caadria2016_819p34, a765, ecaade2015_320n70, d644, 396c, a303, 3c71, ascaad2014_008v4, caadria2016_777w32, ecaade2015_64h13, 7aca, cdd4, d4b8, ecaade2016_222m57, d6e2, d668, 06e5, acadia16_244l15, ed06, 2854, a037, a835, 0ba8, b806, sigradi2013_414r, 4c38, 05fd, 5e00, 92e9, 9277, 4fb5, f408, 0534, ascaad2016_054v21, 925b, 4ac5, ae24, ascaad2016_030g12, ecaade2017_017h, 864e, caadria2016_703m30, b53d, a59b, ecaade2017_134r, b99c, 8598, d330, 6523, acadia14_375ay, c7e5, 439b, 063d, dc1a, ce24, 0bac, db05, 8e64, e846, fc4a, 1796, 987a, 87ed, 365c, f8e7, 3c05, bad6, ecaade2013r_003u2, ace6, 9619, 4f98, d8ac, c3db, 7464, 6c37, caadria2015_117v18, sigradi2015_7.184c10, cfcf, 4591, f395, 6fa0, caadria2015_226l34, 24fd, 64ea, 22b2, 052f, 3256, ecb8, 14bb, 61ba, 95d7, fe97, caadria2017_005o3, b5b4, 485e, 432f, acadia17_669h, 5385, sigradi2013_411o, a323, 8a52, 4aa5, ijac201412404r7, ecaade2015_35c7, 904e, f48f, ecaade2014_204t52, 7b28, c589, caadria2016_321h14, af2f, ecaade2016_127y34, aa7b, 5cd7, 5237, ecaade2015_303t66, ffe5, 86d4, 209a, 8eff, ecaade2014_014d3, 1fc5, acadia16_298l18, e2ea, acadia16_318h19, 4a2d, ecaade2015_271z59, 4d38, cf5c, ecaade2017_089z, b140, f2b5, b270, acadia17_70hh, caadria2017_085a25, 3967, ijac201614207e11, 93be, ijac201614202n7, caadria2017_069z21, 34c8, 6c4b, ae79, sigradi2014_345b9, 8f50, e55e, 9dda, d29c, 5e52, sigradi2013_189p, a17d, ecaade2016_073i21, 13cf, f594, 1996, ae3a, 5f1e, acadia14projects_435ax, 301c, 5c01, 933e, 7a94, ecaade2014_052j13, sigradi2015_8.239b14, 4599, 6ca1, 21b4, e99f, a642, d04d, 4c48, 5420, b9ef, f870, 19a3, 054f, 6ebc, c209, sigradi2016_777bb, cff1, 2488, caadria2017_142f37, c866, c00b, d22a, c5cc, dd23, 70a7, 4b8a, a176, 0d7d, sigradi2016_443uu, acadia17_608cc, fb12, 3fc3, aef8, 088c, acadia17_413q, 0c8c, ecaade2017_253gg, efbc, 9ee1, 5d46, ecaade2017_274y, a19f, 972a, 4871, 0644, 34b5, f15b, 5980, sigradi2016_568oo, ecaade2016_223l59, 4744, e00c, b1a1, c610, 7384, caadria2017_107n28, 3a63, 5a45, ecaade2017_041t, abd5, ecaade2016_bkoi65, sigradi2016_817l, 7634, 1e4a, 86e9, a20a, ecaade2014_052p12, 4ea4, 908d, d203, sigradi2014_213r7, ecaade2016_017r4, caadria2016_177a8, 8a64, 981b, sigradi2013_155g, de84, 6d9e, fd3a, 2a11, 4f04, 6dfd, 46f9, e4a3, ecaade2017_027qq, 8d88, 449a, 4689, ascaad2014_024k5, 21d9, 11d5, 62cb, 23e3, 105d, a65a, 59c0, 6d47, 430b, ijac201513302c10, 8b36, dc48, 0b1b, 597c, 2daf, ecaade2017_101r, ijac201412201i1, 1c62, 1bdd, ab31, 1120, 768e, 09a1, fd9d, 8a21, cd71, acadia17_177i, a411, caadria2017_002n1, 2299, 15a6, sigradi2013_289o, 59c7, 7620, ecaade2014_113n26, sigradi2014_313j6, 09dd, acadia17_542nn, ecaade2015_301n65, ecaade2017_302q, bcc7, ascaad2016_048g20, 7cdc, acadia15_110f4, 9950, ea45, 41be, d110, sigradi2013_30f, sigradi2016_752pp, sigradi2016_385mm, sigradi2014_247k9, ebd8, d602, sigradi2016_585ww, 3d7b, ecaade2015_130m26, fbd5, 6510, ijac201513101s1, acadia14_517m, sigradi2015_8.289g15, acadia17_348e, de75, ecaade2013r_009b6, 40d4, 5d59, a64f, dd0a, 1341, 8a61, acadia17_258l, ecaade2015_61c12, 26a9, ecaade2014_225j58, 9337, 7ded, fb27, 8fe2, 9455, ecaade2016_197w51, 3d36, acadia14projects_281ad, ea6a, d1e0, ebe3, b6b0, 1ac7, 0a64, sigradi2014_232o8, ecaade2017_048x, 90e9, caadria2015_099p15, 13f0, 4c73, f324, 23fa, 172c, 1ade, acadia14projects_63aj, sigradi2015_8.186t12, 81ae, 1c35, ecaade2014_215a55, 8bcb, caadria2015_213u32, d757, ecaade2015_202m44, 9bb0, f47e, df71, 951d, febf, ecaade2015_237o54, 79d4, ecaade2015_229j51, a0bd, 5c8b, beea, 7cbd, 8ed6, bac2, 08be, ec9c, acadia16_44n3, b50b, 9fbd, bfa9, 3f74, ecaade2016_067i17, 0212, 4226, a62b, 3756, c820, dcbe, 01c0, cc4b, 6d45, ecaade2017_101o, cfc4, 10ad, b499, a57b, e90f, 0e9b, eaca, 2634, 13a7, f1bf, 969c, ad33, ecaade2015_138p27, c256, ecaade2016_043c12, 97cb, 91e6, ecaade2015_94j19, ecaade2014_111h25, ba77, f228, b5ef, a543, acadia17_658yy, a7fe, 6bd1, 52a3, ecaade2017_195cc, e47c, c504, 92f8, 3d37, ecaade2017_118jj, 4e52, a7af, 8549, sigradi2015_13.181s28, bf62, 453e, e19a, ecaade2016_165u46, ecaade2017_077yy, c024, ascaad2016_024j10, 4fa7, ecaade2014_094h22, 6e9a, b3e4, caadria2017_158d40, d4e2, fa95, 3a46, 37f9, 50a5, b379, ecaade2016_111s30, ff91, 7394, 93b7, ecaade2016_021g6, 1b29, 6c41, 34ea, be4f, 41fc, f2ea, cda0, 057c, ecaade2014_133p29, 5b8d, acadia14projects_691au, 630f, c805, 2006, ecaade2017_215k, bd36, ecaade2014_146u33, 2446, 6b90, ecaade2014_015v3, 0c74, sigradi2014_097n8, acadia14projects_131ap, 5d18, 4bed, bd09, 525b, a9ea, 0c04, 6929, 5894, acadia14_435ac, ac45, 9cc3, 0ba2, d020, 360b, caadria2015_096o15, e62e, 84e5, 5e8a, 34cc, 1b1f, ecaade2016_055i14, f34e, 051e, 4ce9, 378e, 8b97, 32e1, 276e, 6dbf, eae4, ecaade2015_53u8, 8d61, ecaade2014_104u23, ecaade2017_050f, 935c, a368, 1bbb, 716a, acadia15_123n4, 96f8, caadria2015_070u8, f682, 80ed, 4565, 3c31, 0c1b, 6efb, 6dd9, acadia14_101aj, da35, 7271, acadia17_323s, ecaade2017_067z, ecaade2015_158j33, a1ca, caadria2016_797r33, 4208, sigradi2016_448dd, da1f, caadria2015_096l15, ecaade2016_234x62, d660, 8ed2, 54ad, 1e84, 9c16, e696, 98ab, c225, 6e9f, 88a3, b45e, 26ad, 1c4e, 69bf, 0762, 3da2, acadia17_316pp, a058, 0dd3, ijac201513101c1, ecaade2014_198k51, 1600, cde7, ijac201412303p8, ecaade2014_066u15, 486a, 511b, 1384, 6776, 2dd6, caadria2017_113c30, d436, 4b31, a7ff, 113e, ecaade2013r_004g4, sigradi2014_345t9, 0619, 71de, 7f00, f598, 93ce, 6bc7, ijac201513102a2, d2fd, caadria2015_130h22, 42bc, f018, d61b, 3115, c5f8, f328, 3742, eb57, 2711, 5b68, ijac201513205i8, acadia14_409l, e781, a552, ecaade2015_195s41, ecaade2015_139z29, sigradi2014_157e4, acadia14projects_177t, acadia17_237jj, 5202, a253, 9290, 910a, 726a, 5bd0, b8c8, ecaade2014_122c28, 40f0, 5e91, ecaade2014_224y57, d397, c3c8, 8d26, f1c1, 0ff3, 30a8, ecaade2015_118z23, sigradi2015_9.152s16, ce7e, 72b8, efed, sigradi2016_515g, 8881, 7a40, fc79, 3dec, 8e69, 9c41, caadria2015_142n23, c193, 08e0, 789a, 11de, sigradi2013_274, 5cee, sigradi2013_135j, 8a01, 2d2e, ade2, e516, 9cb4, f3a7, edaf, 14ca, 0d6e, e171, 3d69, ascaad2016_028c11, 6165, 41d7, acadia14projects_601ai, 1b80, acadia16_34f3, 7fc5, b4f4, 9184, d49c, b6e8, 8412, caadria2017_122v31, 2c6d, acadia14_145ai, 9844, e4b5, 6396, 2a42, 6ae9, 7aac, ijac201412404a8, acadia17_542kk, 9a81, caadria2015_208l31, sigradi2016_781qq, 8753, c1a7, fefc, 5ca8, 37a2, ecaade2013r_006z4, 2947, 7efc, bed3, 15b6, 7422, b34a, cfc9, ecaade2017_129nn, 66e0, e122, 61f1, 2cca, 36fc, ff97, 93f5, ee17, caadria2017_041k13, 2402, acadia14_719f, ijac201614102f2, caadria2017_147z38, 3942, 2872, ca5f, 8639, b261, 7e26, cbf2, 21d0, f5ba, sigradi2014_213p7, ce17, caadria2017_081v24, 78a3, ijac201614203g9, 1772, 3fcd, 7369, 64b1, sigradi2016_695y, 4e39, 9b4f, ecaade2016_068l17, 996f, 9309, 6e1d, 4a21, 4126, c252, 251c, 282b, ijac201412303h8, caadria2017_015o5, 20ac, 9c47, f1aa, 8b0f, caadria2017_003t1, cba5, 8466, 6e64, 84f2, c664, acadia16_382f24, 2f5b, 118e, 8520, c05b, e2fe, ecaade2014_112k26, 6181, acadia14_219f, 831e, ascaad2014_022n4, 3d34, 126d, ecaade2014_157d39, eceb, 87ca, 986d, e85f, 05f3, 16f5, 7c45, 29ad, 3ad0, 1d4b, caadria2016_735v31, 286b, 19ab, a896, e702, c8c6, 0c6a, 3597, cd3d, cb8e, sigradi2015_3.111g3, 6413, 4d99, ijac201614207d12, acadia14projects_389f, 5218, b3e9, acadia16_244n15, 7760, 4688, 5967, ecaade2014_168o41, 03b9, ascaad2016_059l23, 065f, 8715, 46e3, ecaade2014_168n41, fc8d, acadia14projects_549p, 21cd, 2832, 3874, 1a3c, ca1c, 5f6c, b82c, 2dfe, b690, acadia15_263y10, ecaade2014_214u54, a5fb, 578b, f5d7, 0578, f36a, acadia17_59n, c27b, f374, e705, 6b72, caadria2015_126y20, 400b, dfff, acadia14projects_135m, ee73, ecaade2014_138s30, ef15, 8608, 37ea, 8bfd, 8cd4, 1efc, bad5, df6a, 4174, ecaade2014_019i5, 5979, 6e6a, be07, ddcd, 797c, dcba, 7baa, 9739, 1aa4, 4b3b, cc41, 6546, 3ea6, c8e3, 1189, 60d2, 9cec, 00be, 414e, 6bf5, 53e7, c152, e378, 70e3, 9ac8, acadia17_307hh, 7f7a, 7bda, 90ba, 6045, 985e, 6629, 4d36, 4feb, 94f4, e491, 6e3b, sigradi2016_483kk, 02fc, a3f2, cd97, 8bdb, 4c7d, cce2, 6f5c, ac36, 56bc, ecaade2016_040t10, 1898, 86e0, caadria2016_777z32, d76b, 56b5, f44c, acadia16_124a9, 0f4b, 077b, acadia16_440y25, f735, ecaade2017_208j, bb17, ba6a, caadria2015_126d21, 8e5c, 6772, 54bd, 5869, acadia14projects_347at, 0f22, ijac201412304b1, da2a, f872, a1f5, 0060, d199, 8a54, 4736, sigradi2015_10.307a21, 05ed, ecaade2016_077n22, b980, 8f67, ecaade2015_248j56, 3dbc, caadria2016_851k36, ca6d, 885e, 052d, 8a08, edd1, 4b93, sigradi2016_534oo, 3f8f, acadia14projects_281z, ecaade2013r_001e1, 703b, 8845, ecaade2016_199y52, ebdb, acadia14_301c, 2ad7, sigradi2013_10f, ec36, 0eda, acadia16_412z24, caadria2016_611i26, 86ab, 9d83, ijac201513105d4, dc23, c8fc, ascaad2016_029b12, 5341, bb4e, 31c3, 2b1e, ecaade2015_302n66, 4615, ecaade2015_193k40, c615, dc93, 1a6d, 91d3, 7d01, ecaade2017_203hh, 139e, ecaade2016_006r1, acadia14_399ak, 378a, e511, 5281, 32a7, 1b69, 8609, caadria2017_046j14, sigradi2014_123v9, c50f, acadia15_274j11, fa7e, b1ce, 2728, sigradi2015_8.186l13, fed9, b300, 9c17, b9dc, 4e87, dc94, 8657, 0e94, ijac201412408o1, d074, acadia16_184k12, caadria2017_016x6, e955, sigradi2015_3.43l2, 2097, 9d3e, 58e9, 92ce, 56c7, 0a45, 4ce0, 5986, 7f3b, f4d9, ecaade2015_158h33, abf0, ad83, ada1, sigradi2013_189j, 5094, f063, ecaade2014_196e51, ecaade2015_155l32, caadria2016_663s28, d839, 7404, ecaade2015_202r44, 8f2e, 8476, 524e, fac3, 9b8e, ecaade2016_140y39, c040, a0c5, 42b0, f9b3, f0d8, 250d, b542, ecaade2017_142vv, caadria2016_259s11, acadia16_184l12, ecaade2014_199y51, acc5, ecaade2014_038v9, 4ca7, 50ad, c055, caadria2015_139v22, 917e, 24d9, 10fd, 0885, ecaade2015_59v10, ef14, bc43, cfac, 6e84, caadria2017_190r45, 212d, 3f40, 875b, ac42, 256a, 9614, b6aa, bf95, 24e7, be0e, 923b, 9893, 49e8, 856b, 69f5, 46d7, ascaad2016_041k16, acadia14projects_117ay, 1dbc, 5248, ecaade2014_225h58, aaa2, 9b3e, 0ef4, c9f6, ecaade2017_116e, fd9e, 09aa, ecaade2017_124r, ead1, 0517, 1a1a, 598f, ijac201513206u8, 9b41, 40fc, 9f5b, 9669, ef9e, 1c54, ecaade2017_095w, caadria2017_005y2, sigradi2015_3.65o2, acadia14_43ar, 7726, 52ba, e751, b3ad, ecaade2017_071mm, b515, 24a7, caadria2017_043w13, ecaade2017_249ww, 6f0f, aea0, f564, 2cbd, 1d19, ecaade2017_007qq, 6865, 70f1, ijac201412406f9, ecaade2015_180l38, 6b2d, 50e2, 9aed, 81ee, da32, cc9a, fbde, 08af, a522, 284a, 179f, 7a35, d956, dff1, bd4f, 58a4, d1e6, 1151, caadria2015_030j4, ijac201513104x3, ac5b, d919, 2164, c8c1, 9199, 4867, 2b61, b153, 784b, f467, 5b4c, ascaad2014_036y1, acadia14_473ar, f58d, e301, acadia16_308e19, 605c, 7710, 98fb, f3a9, ecaade2014_147v33, ad03, 3b03, 4bf0, 582a, ijac201614407p4, d28d, 31e3, eaf3, 24a3, 2d68, 6cdd, ecaade2017_212hh, 65cf, f120, 1dc8, e3c3, c2ce, 7682, 33c7, dc36, 7d40, ecb4, f5e1, cbaa, ecaade2016_136n38, ascaad2016_024k10, sigradi2015_6.387l9, 578e, 8ec5, cbfb, b454, c596, a943, acadia17_162p, 2105, fe50, sigradi2013_189k, ascaad2016_042s16, 2e4b, ca98, 3538, 2b87, 7cad, sigradi2016_817c, f9d9, 2b73, 8fa9, ascaad2016_010a5, 0254, ecaade2014_168a41, 63b9, 9bdc, 2d67, acadia14_375m, e28f, 170b, 1309, c67c, dd82, 425c, ecaade2014_185r46, df55, f720, 63b7, 0d59, 18e4, bc58, ecaade2017_017t, b368, acadia14projects_609as, sigradi2013_327, 7a73, 2b3b, acadia14projects_435at, d282, 9f13, ecaade2015_177b38, ecaade2017_291dd, b597, d962, acadia17_329q, acadia16_12g1, a270, sigradi2013_393p, bffc, 0182, a5f3, 917d, 21ac, 028e, ebee, f0fd, 606f, 3cd2, 7443, ecaade2015_53b9, ca53, 7103, sigradi2013_366a, 2114, 5d51, ecaade2015_73a14, e9d9, 8fb4, bd90, 5ee2, edc1, 24ff, 138a, ecaade2017_117aa, d00e, caadria2016_405b17, 47eb, 56c1, 43c8, 924b, 5130, 91e5, 8eaa, 6f1b, 221b, 00cd, ecaade2014_214p54, ecaade2017_256jj, e389, caadria2015_194s28, 42b1, 8056, a23a, 8741, 464c, 2ff6, 04a7, 2e6f, ecaade2015_253v57, 0cb1, b9a6, 388d, 2f71, ca33, acadia14projects_189av, 147e, 753e, 7e31, e77e, f098, 0cd8, 9cbb, 05ab, 16a9, ba26, 1a1d, 6bd2, cfca, 8ecd, caadria2015_081u11, ecaade2016_097u26, 6d0a, sigradi2016_522x, f044, ecaade2014_186z47, 9d8f, 4c5b, ecaade2017_229jj, 0e48, 596e, 77a5, caadria2017_040p12, caadria2015_208z31, sigradi2016_449ll, dd98, ffb2, d104, 110f, fd35, aca7, 00b8, 035d, 0331, f9fd, 254f, db52, 41d0, 2c25, ecaade2017_213k, ecaade2015_304d67, 4a83, 905e, ac0e, 074c, 4692, 1a8b, ecaade2017_227n, 88a5, f513, b639, 2859, b93f, 3edb, 2487, 5e4d, caadria2017_096x26, c16e, 33a1, 8aa5, bb8e, 517b, c594, sigradi2015_3.221o4, 1aa9, caadria2015_218r33, ecaade2014_031s8, 644e, ecaade2016_068s17, 383b, 17d3, ecaade2017_280b, ecaade2016_062f15, 7eb6, 035c, ecaade2014_035y8, 12bc, ecaade2017_077rr, 70d3, 949d, 73b4, 71fa, a460, 2feb, 6529, 584e, b625, ecaade2015_222b49, acadia14projects_317u, 35bc, f3ee, ecaade2017_071qq, dcfc, 5fbb, d96f, b59f, bbcc, 72d7, 86fc, 3691, 4331, 4834, 3808, 93bc, bfcd, caadria2017_123l32, caadria2017_142m37, 1067, 1872, 70c5, ecaade2017_172gg, 4b51, caadria2016_851r35, e21e, f17a, ecaade2016_128i35, sigradi2013_330, ecaade2014_175p43, 63d8, ecaade2014_029x7, 4932, c4a9, caadria2017_142a37, ecaade2017_163j, sigradi2016_627g, 9e59, 0e0a, 7e11, 51f6, caadria2017_052z17, 9a94, caadria2017_183d44, sigradi2013_303m, 6f28, 5f01, ce28, ecaade2014_151t35, a8c7, acadia16_280j17, c8ff, 5d8f, 8986, 2f42, 2998, sigradi2014_103x8, f291, 03ad, 767c, caadria2015_090a15, 2f35, acadia17_608ff, ae83, acadia14_435d, ecaade2016_119m32, 45c8, 4005, 0789, 07e2, 7339, sigradi2016_685ll, f025, acadia15_57k2, afb2, cee1, ascaad2016_022j9, ijac201614202w7, 9702, ijac201412303k8, c44b, 6c10, ecaade2017_248uu, f39b, sigradi2016_512d, f1eb, ecaade2016_162b45, b6bf, 1458, d75a, 0a77, 9454, 203c, 4267, 5302, acadia14_53t, 4156, 90b3, 1f05, 508e, a71b, 5664, 6a90, 6941, 5ea8, sigradi2015_11.71g24, 6cda, 265c, c64c, sigradi2016_512b, ed8d, 1885, 797e, 78be, b55b, ecaade2014_195j50, a736, 3ee6, ec99, ecaade2017_031ss, ascaad2016_045f19, 6738, 6470, ecaade2014_153s37, ecaade2015_318v69, 5168, ee24, ba00, c604, 8089, 4caa, caadria2016_529m22, 883a, 23d9, 1618, 3c55, 917a, acadia15_185p7, acadia14projects_719l, 0589, a6dc, 24f7, 7477, 72e8, caadria2017_041e13, bc39, 206d, b5fc, e514, d00c, acadia17_403s, 3458, 0095, ecaade2016_068b18, ecaade2016_067r16, 74d0, a40a, 89b6, 2507, ecaade2014_108l24, 3693, 51be, 2c4d, f61b, aaa5, 6cff, 0c62, 1e6c, acadia16_214c14, 92f2, 27a2, 841e, 9a3b, acadia17_221w, 5c65, 9100, 02f0, 05a1, 16d3, 094d, 14fe, 6cbd, 0b72, ascaad2014_001g1, acadia16_12h2, 7cc8, 4c32, e663, 3e0a, f65d, 2b0a, 101a, 0e75, a366, 0135, aa90, c770, 3274, 6e12, acadia14_565ab, caadria2015_237u35, a41c, ff10, bd53, 0a23, caadria2015_119y18, b8f3, 852f, 7c59, ecaade2016_230s61, be20, 6736, acadia14projects_237av, f5a9, e744, 2112, 6168, 8d6f, 71c4, 5a80, 47d5, 849f, 46a8, acadia17_501rr, 2098, 5775, 4aca, ecaade2017_157nn, 8db9, 3cd6, ec8b, b859, a03c, ascaad2014_014n7, bf15, 552b, 03c1, acadia14_145ad, f342, 6e10, ijac201614401i1, 0174, c042, ff06, 7038, ecaade2014_206m53, 6397, 8b3a, ecf6, f0af, 25e3, 40b1, 48c8, 9efd, d974, eab9, dd30, 4f02, acadia15_451j19, 11b2, a3b3, ijac201412405s8, 0bc7, caadria2016_259t11, 5ef2, 60ef, acadia14projects_389az, 99e7, 6642, 4750, b56b, f86c, 99cb, ascaad2014_005p3, adc5, 8382, f274, ascaad2016_003b2, 16d9, 6f88, 5aed, ecaade2016_078e23, e97d, 8eb3, acadia16_432m25, 26cf, 58fa, 0e42, sigradi2013_112c, cf77, 049d, ecaade2014_206z53, 3c0a, f06d, 6887, 4821, 85c4, 08b1, sigradi2015_sp_8.6f30, c251, 0fd8, ecaade2014_014i3, b5e2, caadria2015_096n15, ef06, 6e29, 6e93, ecaade2015_334n72, 1988, 4bdb, 35db, 22c7, deda, 750c, 9296, 93e4, 0ca1, 13d1, 5086, e055, e785, 82a5, 8298, 1d31, 5691, acadia16_260r16, 0de2, 2d88, a18e, ecaade2016_118d32, 587a, ecaade2015_297x64, 6755, c5e1, 3528, be5a, 1aa0, 80e2, 227f, 890d, e5ec, e17e, 8b9c, 8199, 01c9, 2d40, 0b06, 0bec, a3fa, c54b, 0b4f, 1977, acadia14projects_453j, 8649, 7832, d45c, eec3, acadia14projects_435as, 7845, ecaade2014_018b5, 2f4c, ecaade2014_113x26, sigradi2014_023z1, 995a, b79d, 5d92, f44e, d3dc, a330, ecaade2016_ws-dleadx67, acadia16_184v12, c704, 452d, 8e96, b07c, 64f3, 0eec, sigradi2016_710hh, eae0, 815d, 3a57, 8988, dd6f, 4f36, caadria2015_073a10, de57, 034c, 7142, fc0a, sigradi2016_669q, acadia17_608u, 0a99, 9add, b55d, d2d5, c77e, 607d, ebf8, 477d, eeb0, 4859, 56ea, ijac201614105u5, eeae, 4145, c8fe, da62, 7ac4, e6eb, db4d, fabb, caadria2015_164c25, 2897, ecaade2016_036s9, 33d3, sigradi2014_189j6, sigradi2016_383kk, ecaade2017_149m, acadia16_12h1, sigradi2016_381l, 3ce7, f230, 119e, 0d3e, e260, addf, 0368, 9aea, 4f8a, 1893, 6c8d, 657f, 56db, 0ad7, ecaade2016_013n3, d40a, ijac201513205x7, 9ce0, 50ce, ecaade2016_tkov66, 54a7, d51b, 2f5a, 16eb, 7de5, 1eb5, ecaade2014_038x9, 6abe, da00, 18d7, ascaad2014_019w2, 3ef9, caadria2016_003a1, b691, 4e1a, b017, 72a6, 4c3f, acadia17_358pp, 45ef, 33b7, 9a42, d05b, 950b, 3c0b, acadia14projects_357av, 87f5, 3767, 6757, ecaade2016_171f49, 4fa1, e421, 3c8e, b274, 368a, a665, ecaade2017_067q, acadia16_332z19, 2fcf, 8fcc, 617a, 53b9, 5d41, 652c, 8f91, 9cb3, 5ce3, 1409, ijac201614405n3, f695, 0d5f, 1077, caadria2017_163j40, 94e8, ascaad2016_033c13, fbac, ecaade2017_257rr, ecaade2015_217n48, 1b20, acadia14_111m, 5d58, 95c1, sigradi2013_10a, 21a5, 2555, d371, ecaade2017_203ss, c5ab, ecaade2015_285v62, 9dd0, fff2, b626, a180, 70e0, 6d20, 89e5, ascaad2016_010u4, fbb4, acadia14projects_671o, a0f3, 1905, sigradi2013_10, 9afd, fd9a, acadia14_549s, 4f2c, 6012, 8bbb, ecaade2015_285z62, 6782, acadia14_23ae, 986e, f283, 2be0, ecaade2016_191i51, ce26, da96, a659, sigradi2016_814r, b41a, e28c, 1633, eb6b, c45e, 2a44, 16c9, 3260, sigradi2016_729ww, 1861, 7a8d, ecaade2014_180m45, 398c, 9406, 3078, acadia17_26d, 799f, sigradi2013_244s, ijac201614208m14, 59e4, bd7d, 0ed4, 90d7, 41ce, c23b, 0d8a, 84c1, 7cde, ecaade2014_188l48, acadia14projects_317t, a7b7, 83f2, 6bc6, 7ee1, c0f4, ecd5, ecaade2016_102f28, 9db2, c358, 3a05, 2dcf, 0586, a3d0, 7ffa, d672, c674, caadria2017_107m28, ecaade2016_223e59, 87e7, 2975, ijac201513303t10, fc94, ecaade2015_237l54, ba99, sigradi2015_3.370a6, e690, fac6, acadia14projects_479l, fb2e, ecaade2014_070m16, 331f, sigradi2015_3.221u4, a388, ab8d, 8a82, 7ddd, c78d, b831, 3729, b484, ijac201412408l2, b3f8, eb1c, c876, 251f, 4d74, 83ce, ecaade2014_240m62, c689, 4a71, acadia17_26h, 1e2c, 3655, acadia14projects_619ah, a8c4, 1428, 8bd1, ec11, f52b, face, b185, 86c3, ecaade2015_86g17, caadria2015_119f19, ecaade2016_111o30, 6e34, 78e5, a3b7, 17a3, d087, ac18, 7c95, a4c1, aa53, e69c, acadia14projects_301aw, acadia14projects_435al, acadia15_195x7, ecaade2016_127x34, 4c72, b743, 6aa6, fcde, aaa1, c304, cc1f, 1727, 1a9d, 2964, ed34, b115, 3a3e, 37e8, 31ac, 2d3e, 9793, acadia15_451z19, caadria2015_208t31, e595, cd1e, 46de, 338d, 74ed, 2b93, b51d, f828, a4c2, acadia14_125ag, sigradi2015_10.309j22, 1166, aed7, caadria2015_073e10, 8258, 5d9b, acadia14_47h, b8bc, 2f77, 4414, 9db4, b09a, fc2c, 63dc, 5e59, sigradi2016_490ff, 3fb3, acadia14projects_473af, ijac201614402o1, 8b3e, a934, 26ee, 64bc, fc41, 3cc8, sigradi2013_267t, 2732, e5b0, 3c1f, caadria2017_124p33, 826c, ascaad2014_022g4, 7886, 8647, 1bd7, 9a09, acadia16_450l26, acadia14projects_531n, sigradi2015_8.47f11, acadia14projects_339y, da9c, ce2c, c021, d13d, c263, 30e5, 1c36, dfc2, ab88, 79ac, ecaade2016_013m3, 1eeb, caadria2016_333x14, f6b5, c34d, 131f, 4458, b5c8, 2142, 2b38, 30d5, ecaade2014_240l62, 9353, caadria2016_013p1, 1551, 1664, d445, acadia14projects_579c, aca1, 274d, 8c55, acadia17_364zz, c0a3, acadia15_311m12, c7ba, 7f9a, 4dca, ecaade2015_171r36, 2b8e, b3d0, b1e2, 94a4, 9540, 2c92, 2068, acadia15_497m22, sigradi2013_271r, b29e, f5ac, 0646, ascaad2014_028o7, ca8c, acadia15_284r11, 2779, ac4d, caadria2017_123e32, 70d2, acadia14projects_63w, eb42, 713b, f836, c3f9, 2bd3, sigradi2014_307o5, 1cb7, cfd0, 60ea, 2ca6, 25b0, 3674, 8c6f, ecaade2017_048gg, ecaade2015_138i29, 8003, b394, 767f, ecaade2015_233a53, ed5b, 822e, acadia16_44m3, 3adb, 91bc, 6af4, 5e3c, caadria2015_130z21, 149a, dda0, sigradi2015_sp_11.303p31, ijac201614307v4, eec5, 8bdf, ecaade2016_243e65, ecaade2017_122mm, 854e, 8694, 31ee, f4f7, 4099, 8f29, 126b, c2a5, bc06, 4a30, caadria2016_703g30, ecaade2014_230m59, 1fc9, 7c24, c080, 6013, acadia17_588nn, e78c, c9df, 3254, 5dcd, ce5a, 59f3, 1752, 83a6, b399, 50d6, 45f1, 0efb, c0f0, 2662, acadia14projects_719o, ecaade2016_042d11, aa9d, 8929, 22c0, 3ebc, ecaade2015_173h37, sigradi2014_266h2, ecaade2015_170n35, a18a, b60c, 85ad, 1b01, 4308, a918, adea, ecaade2017_291ee, 0081, 0b77, 1cae, 8e81, 0d87, 0ea9, b967, 34dd, d3c2, 6cd2, caadria2017_067l21, 3e1d, f8ba, 4ce4, c68f, ce27, 0da8, 70df, 007b, e729, 44d2, f125, ijac201614208c14, 87e2, ded9, ecaade2015_304c67, ecaade2015_200g43, ecaade2015_64p13, 4367, f660, 07ab, b61b, caadria2015_090s14, caadria2016_229t10, ecaade2014_111u25, 4e95, 1bc7, 7793, 79b1, 820a, 1462, 9bff, 673f, 384b, 2d75, ijac201412303o8, 9429, ecaade2015_101h20, ecaade2015_64t13, ae6f, 731d, 0e03, 66bc, acadia17_669v, e19f, ecaade2015_304a67, f9ba, sigradi2013_30d, acadia14projects_167aa, 5ee6, ecaade2016_095h26, 14eb, 8729, a3c2, sigradi2016_408aa, caadria2015_202a29, 317f, 5a62, ascaad2016_054z21, ea6f, e67b, eb2d, 6890, 55c1, 260b, sigradi2015_8.334s15, ecaade2014_128u28, bf20, ecaade2014_112m26, 3359, cf36, 542c, 2984, 140d, af7c, e9da, d9c9, ecaade2017_091ss, ecaade2017_202n, 4ba7, 684c, 3a1d, 2d4d, b84e, d931, eb1d, 3e02, ijac201412305k2, 34e5, caadria2015_031s4, 72b1, 9b29, d830, c3f0, ee2e, 09d1, cea3, c776, ascaad2016_029y11, 7e82, ecaade2014_176y43, 408a, 2638, ecaade2017_090kk, eda3, 0e05, ecaade2015_148m31, 82c5, dd5d, ijac201412305i2, 25f3, d3d8, f398, acadia14projects_539a, 4dc3, ecaade2017_198g, 6b7d, a02a, ecaade2015_127x24, 8a41, 78a6, caadria2016_435k18, 9129, 3b60, ecaade2017_254kk, 6ed9, ecaade2016_128j35, acadia16_352g22, 92ab, 278b, sigradi2015_11.34e24, 5358, ijac201412404e8, 5fc7, 419a, 0f2f, ijac201412204p2, ecaade2017_077xx, a902, de37, c774, 6bea, 6b33, 158e, ecaade2015_164z34, cb7a, 03f9, 2666, 9c21, 4d56, 4e24, 4bce, ecaade2014_052b13, d550, ed7c, e2f3, b3f1, 0a3d, c7df, ecaade2014_214z54, 5c3d, f01d, 4697, b6f5, a218, add8, 2bcb, 5db4, d4e1, caadria2015_073s10, ecaade2015_118x23, 9b52, f9a5, caadria2015_130u21, caadria2017_005j3, 3d91, 316a, 2e91, 6001, 66c6, ddd5, e4a1, 8cf1, 7004, be3e, dfae, 7844, ed5d, ecaade2016_152s41, fa1d, f387, ecaade2014_145e33, 39af, 55ee, d417, 217b, 6320, 69e6, ed18, d62e, 6a7a, 3f0c, b385, 5b06, c6ff, 8f57, 9c7c, 6827, 9e55, bd84, 978b, ecaade2014_140x31, 2e50, ecaade2015_59a11, ascaad2016_045r18, e020, e9db, cf69, 8d01, 302d, 27bc, caadria2015_090r14, b26c, 24f4, 8dac, 7b53, 991a, d925, 9911, 6311, c823, acadia14_43at, ca86, 7b5f, ecaade2017_255r, ecaade2014_072z17, 7e85, 165d, 1bc4, 361d, 9fda, ecaade2016_033e9, 9842, 4947, caadria2017_057a20, acadia15_284t11, ecaade2014_108e24, caadria2017_003a2, 9068, 3f88, 3e5a, f074, sigradi2014_151d3, 3b4d, 74c3, c003, caadria2015_172e26, 46c5, sigradi2015_6.387f9, aeb5, ff45, c9e6, acadia17_59g, 4246, ecaade2016_162c44, 92fb, 3568, 06ca, f028, 9cf0, 6b1f, 30dc, sigradi2015_sp_10.16f31, bec8, 2fc8, d8ea, 000c, 26b9, c408, 1a7d, 8e7b, dc43, ada4, 22b0, 79ae, f932, 1d0f, 7157, 01f3, f93a, ecaade2017_003d, ecaade2014_153h37, 2fd9, 39a6, caadria2017_174y42, c8d5, 9d6c, 65d1, 7e43, 9bee, 0e95, f261, acadia15_211y8, 282c, e2ae, acadia17_90ii, ecaade2015_268g59, 62e9, acadia17_648rr, 39cc, ecaade2017_164s, caadria2017_145o38, ec81, acadia14projects_549u, bb19, 2685, cb18, 7bcf, 5fce, ijac201412301p5, ascaad2014_024v5, acadia14_91s, ecaade2017_038ll, b4c7, aab1, ecaade2017_173vv, 92c8, b646, 8a0b, dfe3, f037, 9744, acadia14_125z, 07c9, 529e, ijac201513206t9, d398, ijac201412403c7, a6ce, 816c, caadria2016_829a35, 38a6, 830d, ff77, a23d, ecaade2017_097hh, acadia15_173z6, 3f93, 6919, 21ed, f7ba, acadia17_81j, f36c, acadia17_424pp, 8add, acadia14projects_589e, caadria2016_013y1, 1d3c, 738d, acadia16_488a29, 4d5d, acadia17_307ll, 103e, f5d2, c5fc, 89b7, 430a, cfbf, ecaade2015_170w35, 6f44, 810c, ijac201614407b5, ecaade2017_130a, caadria2017_041s12, c77d, sigradi2014_041k3, f9a3, daa7, ijac201513306c13, ee51, ecaade2017_214p, 13f9, 7fb0, sigradi2014_021v1, ecaade2017_254nn, e964, 5319, 3872, 8028, 897d, acadia16_290f18, 6305, 830e, cbe3, 9d95, cd86, 76da, fd0f, d8a3, 1baa, 89f9, 54a1, 4c91, aa7a, acadia16_98g7, sigradi2015_9.347j17, 5c98, 3cfa, 9cd8, 9323, ecaade2015_25i5, acadia17_50nn, 8fbe, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 6f4e, d58a, 22a3, a420, caadria2016_259p11, acadia16_352z21, 2cab, 33cd, 118f, acadia15_311l12, sigradi2016_546h, 1565, 3ab3, e102, 6e8b, 7d76, ecaade2016_tkoe67, fd08, 5b0f, 7f9c, 13c8, 7448, acadia14_365ak, 380c, c968, 6d5b, dbc8, acadia14projects_199ab, 098e, sigradi2013_77, 00c1, 5628, 6bc1, 6afd, ecaade2014_121t27, 2a63, f0dc, dd2d, fcc8, ijac201412405b9, 7865, 00c6, acadia15_185w6, sigradi2016_512qq, ijac201412306y2, 80a2, a23f, a403, 8ff1, sigradi2014_097o8, ecaade2016_132i37, caadria2017_055j18, 6b15, 8068, 925f, d566, cf94, 3440, 867b, ecaade2016_130k36, 2931, ecaade2017_199w, b6e1, ecaade2017_269b, e6ee, 642d, 6b21, acadia14_339ai, 7412, 9c2f, ijac201513206j9, sigradi2013_54, 6302, dfe1, 96b5, 13f2, 4fab, 1515, 0fc3, sigradi2015_11.222u26, a904, 2504, c5c1, bcf7, 0d19, 4f6f, 5e95, a2ce, d7b8, 0712, caadria2017_115m30, 64b2, c3e3, 9514, ecaade2017_108t, acadia14_43ag, sigradi2013_330e, a154, 3819, sigradi2016_770n, ecaade2014_176j44, ecaade2014_208w53, 449d, 60d4, 0278, ecaade2016_191h51, 1a8d, c83e, fb87, 7e8b, 4189, cc7e, caadria2016_353s15, 1bfb, 70bc, 88ef, b5fa, c897, 5e65, 0bef, 0845, d477, ed70, 98f7, ecaade2017_148yy, 85f0, 660b, 18ed, 47b4, ecaade2017_021z, ecaade2015_101e20, sigradi2013_289k, e145, 1d64, ascaad2016_043h17, 4190, 6da9, ecaade2015_138t28, ecaade2015_319d70, e0ad, c73c, 868b, cbdf, ascaad2014_030x8, ijac201614105k5, 7690, a249, ccc9, 4933, d05c, bb36, acadia17_100k, fc0b, 8375, 5099, 013a, 7c43, ecaade2015_59m11, 2e48, 2963, ecaade2016_203j53, 528c, 1b13, 8316, 41ba, acadia17_137mm, 8bd6, 321e, 1e60, a9ae, ijac201412204b3, d5e3, 52b8, b6b8, 7847, acadia14_301h, sigradi2014_313v5, 2deb, 024f, 2a70, 631a, ascaad2014_019i3, 3e50, 6f40, 3403, 6e7b, 0497, 81ec, ecaade2017_309nn, 7bc6, 9192, 2bee, 7099, ijac201614207g12, d9ba, acadia15_195y7, fa68, 963e, 1ada, 9b2b, acadia17_542zz, 3f73, f54a, 7f6a, caadria2017_054b18, ascaad2016_017w6, 719d, ad3f, d7c1, ecaade2014_187g48, ffa9, acadia14projects_517s, 2903, 747c, 5c1a, sigradi2014_282s3, a43e, 0ec9, 8c3a, 4703, 8b9e, 9e35, abf9, f1d3, d83f, 6935, bbc8, 3b47, 055e, sigradi2015_11.71i24, ac55, b881, 2951, de80, d771, 4bf9, 79be, ecaade2016_028i8, 6ec8, fa29, 61fc, fce7, efee, 55eb, d6e6, bae3, d747, ascaad2016_021y7, 0029, 9e28, 544b, 15f3, bea0, 3b4a, 77ca, 75dc, ecaade2014_016b4, eeb8, ecaade2017_302mm, 82d8, f6d3, a9c2, sigradi2016_817h, 87f2, d46e, c392, 3b43, f297, 5902, 4abd, caadria2017_070l22, 60c3, 562d, 97a2, c13f, fff1, d9ed, a584, 7e09, eb8c, ecaade2015_152x31, 9052, ascaad2016_011l5, cf72, caadria2016_497b21, 8b49, 889b, sigradi2015_8.186w12, 4ab3, b31a, 6f7f, ecaade2017_095y, 9e1c, 9298, 6965, e742, ea22, ecaade2017_268hh, ffd4, 9bc1, ecaade2015_33k6, eeaa, acadia14projects_291b, d309, 526e, dcd0, 9e73, 4445, 3154, ijac201614206b11, 7655, be62, 6b30, dbe6, a5b2, 53dd, acadia14_357au, efd0, ecaade2014_036h9, 3548, 60ce, 4540, a94e, 4576, 8a8a, 7bc9, ecaade2013r_018t9, acadia15_81x2, 59fb, 26ba, 75e4, 92dd, 6861, e1d0, 5d3f, 7eaf, ef37, 9032, b57b, ecaade2014_202p52, 39a3, 7bfc, 7d13, ecaade2017_108b, 9d44, 3fa1, ascaad2016_005f3, bef8, 89a6, 302f, bcaa, 1c32, 5bb3, 7d79, 6040, de55, ee29, 8067, ee57, 6487, b7ca, dd77, ab38, e7e6, 4021, ab84, 61f3, caadria2017_023d9, e52a, e3cf, sigradi2015_10.220e20, fbab, 7100, 40d6, 9f49, baa9, a1af, ecaade2014_192g49, caadria2016_477f20, 6118, acadia14projects_661c, 25ff, 40b2, caadria2016_861x36, ecaade2017_255n, db80, f44f, 2ce0, 4cbb, caadria2017_008f4, c5dc, ecaade2017_161qq, ecaade2015_164s34, 77c1, 660e, eee4, 4df5, acadia17_472rr, dc28, caadria2017_122w31, 23ca, 6d5e, 0f37, 19de, a752, 5752, 56e4, 01a8, 6b18, d88e, sigradi2016_385ll, 6530, 09f2, fc09, 7608, 6eed, ecaade2017_173ww, 9a55, sigradi2015_6.366d9, 50ed, 0bb1, a65c, adbe, e80f, 15e8, 5c4a, c325, 5fd7, ecaade2014_128t28, 5f49, acadia16_270c17, d7de, 53fd, 0aa2, d2c6, 3663, 4c5a, 6dd5, caadria2015_246b36, dea2, 350e, 44c4, ecaade2017_210x, b5d5, abb4, 8fdb, 3574, caadria2017_030x10, 7a0c, ecaade2015_227t50, 1513, 05b8, 6215, ijac201614102h2, 6d8c, cc4a, 3e99, acadia14_101s, acadia14projects_177ab, 3036, 3680, 0357, c089, 3eee, aaea, ascaad2014_015a9, dafe, 26e8, 9ea9, ecaade2014_057s14, 93fb, b391, cf0f, 2a9d, 5b1c, 6fdd, 4200, caadria2017_185s44, bd0c, cd29, 43ae, ecaade2016_106j29, ab35, acadia16_34i3, 71b2, 1f65, d16c, 35f1, a026, ijac201412204u2, 5e38, ascaad2014_033b1, fa66, e559, e1bb, 6811, 0de7, 6840, 572a, 9492, 2561, caadria2015_073b10, fcdb, 8925, sigradi2015_7.203i10, 918a, 3130, 7944, d824, ecaade2015_279y60, b03a, d267, caadria2015_209c32, 58c9, 7af7, 18ec, 1349, ijac201513102i2, acadia14_117aw, 5f60, 0dba, 272a, c041, 7176, 27b0, b03d, ecaade2015_297w64, caadria2017_115o30, 686d, ecaade2016_006n1, 472d, c7fc, 4457, ecaade2016_bkop65, caadria2016_157p6, 23c0, 5a13, 53ff, 2e49, 525f, c8f3, 5fa8, 00b2, bfca, ijac201412205s3, e570, 0f6e, 9b46, 0612, ecaade2014_029z7, af81, 1e6f, 2926, 0e62, 0b65, sigradi2014_283u3, 153a, acadia17_473yy, 1b8c, 936d, 9a20, 4280, 892e, d347, 1e01, 1c0e, caadria2015_048s5, e068, f8c9, 6aef, 1608, ascaad2014_029w7, b042, 8f94, sigradi2016_602l, 4cf1, 2520, caadria2016_187y8, sigradi2015_12.259y27, ecaade2017_301o, 7b0c, 47ce, sigradi2016_592y, fb38, 337f, e15b, bfd2, ijac201412304v9, 80e7, 52b7, 6831, 1fd2, 7939, 050d, caadria2017_031h11, b72a, bdfe, acadia16_432r25, 10e2, ecaade2017_080dd, 1432, 327d, 8ff4, 4619, d381, c29f, 0458, 1916, ecaade2015_155k32, c47e, acadia14projects_445ak, 13f4, 639e, acadia14projects_565af, aeef, 5c42, a7bf, e370, 1612, 1e78, 0572, eb3a, fbfb, 4c2b, ecaade2017_057i, 8454, 9e6c, ijac201412303k9, 183f, 9773, ijac201614407s4, caadria2015_190g28, c506, ed57, 6f1f, 6f64, ecaade2017_077c, 4449, 9b45, acadia17_648n, cc22, 34b9, 2a26, d0e4, 46fc, 833a, 0a75, 5312, 5cc4, f882, 415f, 33ce, 5981, 6dda, 3f1d, 314b, a136, 1030, ecaade2015_306i67, ecaade2016_102e28, 8f8f, b622, 6e78, 12ef, 3f20, 1d0c, 66ac, 8a6a, 7973, sigradi2016_360y, b853, 4f97, acadia14_479p, acadia14projects_75ax, b4f8, sigradi2016_655i, acc3, 1429, caadria2015_010v1, e266, c3ef, 3b66, 5922, f322, 00c9, a101, acadia14_479n, ascaad2014_004b2, ijac201513105s4, ecaade2016_154i42, ff31, 130f, acadia16_206m13, 755e, 5c0a, sigradi2014_074k6, a27f, f075, ecaade2014_020p5, 505a, ecaade2015_61r12, 8e1b, sigradi2016_815u, 3316, sigradi2015_8.186r12, 68f6, ae08, acadia14_189ay, caadria2017_058f20, acadia14projects_619aa, 58c0, sigradi2016_686tt, f68f, 3e70, a94f, acadia15_357l15, ecaade2017_234n, 8ac8, c9f1, 1229, a6f6, 52fe, 7bc2, f982, f709, 72af, 9921, fb34, ed41, 7ab6, a13a, 48ec, 57a3, 2950, ecaade2014_157s38, acadia15_263x10, acadia16_224d15, 3b40, 4f8d, 1d1f, ecaade2016_047f13, 6342, 57cc, ac28, f2ba, sigradi2015_3.65x2, 115e, 9f40, dfc5, ba61, aeab, 8e86, 44be, 5ae6, 7e1d, e2e2, b6f3, sigradi2013_158f, b253, ffb5, a1d7, fe30, ae4f, 847b, 7cfd, acadia14projects_101au, 4d57, ecaade2016_032p8, 4186, caadria2017_124h33, 24db, acadia17_50tt, ecaade2016_158l43, b30c, ac15, sigradi2013_294t, 0635, ijac201412403u6, 7213, sigradi2014_345i8, e682, 9d5d, 9e3f, b83d, cb91, 8f23, ecaade2015_100z19, 6feb, ed85, ea44, dece, 4916, ae52, 0959, e257, 271a, 0f39, acadia17_283yy, caadria2015_119a19, f630, 4ca8, 029c, acadia15_243w9, 0560, b1e1, 5de8, ecaade2015_170z35, sigradi2014_247j9, cc35, sigradi2015_12.259x27, d34b, 680a, a4cd, afeb, 9354, 934b, a7c7, 213c, 1445, ecaade2017_288ff, 862f, 5b09, 4951, aa07, 1fe5, f081, f8d9, acadia14_399ah, 97e1, ecaade2017_027vv, ba14, ddd2, ecaade2017_046f, ascaad2016_052f21, ecaade2014_182y45, ecaade2014_052x12, 52ca, 4f0a, fe21, ascaad2016_005e3, fe9f, 23c7, sigradi2015_4.219u6, c019, 66fd, ecaade2016_237c63, 4d09, 03f3, sigradi2016_440ee, caadria2016_209u9, e1a5, 6ee1, c3a5, f275, ba09, e325, 02d8, 3b19, 0f8f, f857, acadia17_423ii, a7e0, 95f0, c905, 9aa8, caadria2015_124f20, e1b4, dfec, ecaade2014_168e42, 97c1, 4e59, ecaade2014_180o45, sigradi2014_305k5, d9fa, ecaade2014_167l40, ecaade2015_225j49, sigradi2016_490v, 2621, c1fc, acadia16_140m10, c9f9, 9bfc, b15c, 38b5, cea5, 540f, c9fe, acadia17_177k, caadria2015_124y19, acadia14_177ag, ecaade2015_279v60, 16d2, acadia14projects_479z, dc37, ba73, 74d5, 3bc4, 6b05, 0009, e10b, d4ba, 7f34, 93c7, 4f99, 264c, a243, 47ef, 1a57, 69d2, 8961, 6d73, 98ae, ecaade2016_185h50, ecaade2017_212rr, 6285, ada2, 2ba6, 7806, abe6, 4fcc, 90d1, a869, ecaade2016_038j10, ecaade2015_73f14, ecaade2015_158z33, acadia14_453k, ecaade2016_217g56, d677, bf9a, 9be7, 97ff, caadria2016_703j30, 70e8, 9038, 4e03, a64a, ijac201412407w9, ascaad2016_011h5, b75d, 69ec, dcfe, 6bb3, b5f9, 9568, 1abc, 290f, a01f, a391, b026, acadia14_291ay, acadia14_699c, 0eae, d6df, acadia15_371a16, ascaad2016_003v1, 8ada, 5f98, 76b0, 3aae, 6aa3, 0455, b9e5, caadria2017_182s43, a961, acadia17_598zz, ijac201513302d10, 184a, c13e, e6f1, ec74, 720b, ijac201412407c1, 3e97, ea34, 8214, ecaade2016_016f4, ecaade2014_224n57, ecaade2015_11b1, ecaade2014_016j4, 73f7, e228, 369b, 5135, 7846, 6a63, caa9, 69fb, e21b, 0207, 1fcf, acadia15_357t15, 2ad9, eec4, a651, caadria2015_060z6, b9fc, 747d, ef5f, ecaade2015_319f70, 62a6, 8aec, 787c, 2c60, 17cb, 6f00, ecaade2017_175h, a9af, 6273, b02c, 0b68, b01a, e000, 7d73, 80a7, 2d00, e919, ascaad2016_043o17, be8f, 48e9, ecaade2014_196c51, 35a7, 7c4d, babf, cc4c, 8355, 3714, acadia14_43ak, ecaade2017_189yy, 036c, e232, d709, c272, ea69, c8f1, 82d5, 36b1, 80f9, 61c2, f7f5, 28b0, ff05, 7bb7, 1af4, 6ed8, 557b, 9216, 0aba, 7286, e097, d66b, a6a8, caadria2015_172b26, edbd, 97fb, aa52, a381, 6b3f, 7ab8, feb9, b3d6, 3e9f, 2302, 64bd, 1ee7, 72ea, c865, 4981, sigradi2015_10.267o20, f286, caadria2015_130p21, d71f, 5b5d, 43df, b1d0, 6615, 58bd, f4b0, efe4, acadia14_91u, acadia16_318g19, ecaade2017_017q, e4f2, e1f8, 1b0f, sigradi2013_131, ijac201412207f5, 5aa4, 38a9, ce58, 0c2c, 4964, ecaade2016_161y43, f20d, 818c, ec8c, aaf3, ecaade2017_080ii, e059, f8a2, e3c1, 5851, 7273, acadia14projects_539d, b632, 1135, 8535, ecaade2015_64d13, 4cd5, cf6b, ecaade2017_023w, ecaade2017_056e, 0cd9, 234e, caadria2017_142x36, c9ed, sigradi2015_8.264u14, ascaad2016_002o1, a8ea, d988, 5093, 0b24, 510a, ecaade2016_223k58, sigradi2014_132n1, 022f, e543, 55ed, acadia16_298i18, acadia14projects_101as, a4f8, e5f3, a997, 4010, 7507, 76ad, 86c9, acadia16_34b3, 8a4a, 2ca2, 918c, 554f, 7c5e, 70c7, sigradi2015_3.11f2, bfa0, c198, ecaade2017_101s, a789, 043e, 4238, f2c5, 4f5c, ecaade2015_48j8, 130d, acadia14projects_301ax, 29e0, acadia15_407j17, ijac201513205f8, ecaade2017_076ll, 53f1, caadria2015_209e32, 225b, 4c4f, 7e77, ebcb, efaa, 787f, 91b5, 6035, 2aab, 204a, ecaade2016_221w56, b697, ccce, 94ff, adb2, a574, d204, 6508, 3c38, e7d4, ascaad2014_033w9, 0106, 06ee, 4749, sigradi2016_737ee, 9fdd, 17d9, acadia17_648ll, 898f, 0e2f, a276, ecaade2015_13t1, 82c2, ascaad2014_024m5, c76c, ijac201513101b1, 41f1, eab4, fcb1, acadia17_348b, 5264, ecaade2014_105a24, sigradi2014_291p4, 27a8, 6b22, 7646, c411, 9ca0, 26d0, 355d, caadria2015_126b21, 2d33, ba37, 354f, 34d6, ecaade2015_13o1, ecaade2014_016c4, 521d, 9573, 9bab, 6c5c, b830, cc91, 7b94, 2f93, 014a, 8699, ecaade2015_55t10, ecaade2017_212tt, ecaade2017_152nn, ecaade2013r_003z2, 8b28, 0052, 769c, ecaade2016_071u18, d910, d28f, caadria2015_111o17, 5a24, caadria2015_206v29, ascaad2014_008n4, 25ae, 891e, c9b1, dc53, 6547, 0846, c52a, ecaade2017_006w, caadria2017_009w4, caadria2016_851h36, 072d, ascaad2016_010b5, 9586, 9cf4, sigradi2015_8.328k15, acadia15_149x5, c2cf, 8c7b, ba8a, ecaade2015_170g35, c8a9, 0268, f41c, 5c33, ef4f, ecaade2016_166d47, 2a18, ed74, 26bc, caadria2015_102e16, 665d, 8f34, ijac201614303i2, bec3, 7b34, 8474, 17ea, ecaade2014_015m3, c9ac, 08f2, b695, acadia17_322j, afcf, e671, f57a, ecaade2017_046yy, f68b, 6ba6, 51d5, a532, e1a8, 5968, 8b06, caadria2015_188v27, 36e8, 6974, 2a45, acadia14_101n, cb4d, ecaade2017_215yr, f9a9, 0704, ecaade2016_073e21, ecaade2013r_019l10, 9e23, 86ad, 708f, 9b5a, ba45, 9bd2, 7296, 6671, a853, 953b, ascaad2014_007y3, 6d3d, acadia14_619ac, sigradi2016_490ee, 0db5, sigradi2015_sp_10.179h31, 4979, b9d6, 49d6, sigradi2015_8.328m15, b8b1, 745f, 0c72, caadria2017_096c27, sigradi2015_10.309r21, 7866, 3fbc, ecaade2015_205d45, 336a, acadia14projects_627ao, f9be, caadria2016_735p31, 735d, 39e4, ecaade2015_196c42, acadia15_161i6, sigradi2015_11.8m23, 9392, ce42, 49d1, af92, 5562, 29f1, 69d8, 4a2a, 6fbf, cf05, ff87, aa09, 8ddd, f61a, a947, c81d, caadria2017_021p8, b14c, 5622, 96da, b239, 4301, ascaad2016_005w2, sigradi2016_560y, 675c, 240e, 4fa3, efdd, acadia14projects_671z, 309d, a17b, 5517, 5efc, 6c05, c5bf, 2b40, 6817, 8448, 1913, acadia14projects_479j, sigradi2015_8.264k14, 567e, 078a, ecaade2017_225yy, fa2a, ecaade2017_174b, a73d, 472c, 8b78, cfb5, e5c9, 6c3a, eea7, d6f9, 6fe9, 19e9, 5ed6, caadria2016_861d37, ecaade2017_105ww, fe75, 59f4, ascaad2016_042y16, caadria2017_015v5, 2da2, eefb, sigradi2015_3.221z4, acadia15_407t17, adeb, f288, ecaade2014_186x47, ebab, ecaade2017_072d, 44f0, 0fd9, 4b8b, 6ca6, d7bd, 8d76, 1c9a, 6513, 33b6, 5306, 5d45, b8ee, 2bea, acadia14projects_145p, 1eb6, ecaade2014_112z25, ecaade2017_095u, 0c56, afe8, 5a0f, f3da, eb1b, af87, 3a26, 9600, dc55, d388, aaf9, ecaade2017_148a, 7e62, acadia16_298k18, caadria2017_190p45, 6569, 4182, acadia16_34d3, 91c2, aff2, caadria2015_130y21, 69e8, 8ce7, ecaade2017_256t, ascaad2014_005i3, acadia14projects_229k, ecaade2015_92x18, f8ff, 340c, ecaade2017_173ss, 8c64, 54bc, 0c5f, sigradi2016_702q, 9edf, ecaade2017_143d, c4fa, 95e5, sigradi2015_11.34w23, e87f, acadia14_247o, 7517, a63b, a206, 7e58, f911, 0b0f, 241b, eac5, 4cc8, 9f31, a230, ecaade2015_205z44, ef1d, 5427, b281, ijac201614201c6, 2493, 8075, 76e9, 786b, ecaade2017_274v, 9e8c, e93b, ascaad2016_006i3, 9d15, acadia16_62l4, 3771, ecaade2014_232z59, 3603, 3081, sigradi2016_647ss, 7edc, 35ae, 72be, dd2b, 65bc, c293, ecaade2016_113c31, 24f5, d7ae, d50f, 38c9, 6e07, bda9, ascaad2016_042a17, 5565, 65b8, ca8f, a26a, bd95, 04da, 940a, sigradi2015_12.19d27, ecaade2016_040o10, cd80, 0018, e38d, 5de2, 3037, d082, feac, 8bf4, 518a, acadia14_435af, ecaade2014_206k53, caadria2016_353r15, 0093, 3e91, acadia14projects_301j, 8bd3, 44bf, abaa, 054e, 1b83, 4f8f, ascaad2014_029k8, fff7, c056, ed6c, 3713, e8ef, 3bbe, abc5, sigradi2014_347n10, 19df, 59b7, ecaade2016_033y8, 1010, e3ff, 9272, caadria2016_651f28, 8c37, dae3, 8146, a9be, c300, ecaade2013r_001j1, bef7, 876c, ascaad2014_029g8, 5541, c5eb, ascaad2016_048h20, 8497, 097c, bc19, ecaade2014_195s50, a360, 0447, 3ba7, e4b1, 1578, 61b1, b28b, 25f4, e36b, e2f7, caadria2016_405t17, 4e81, 2278, ecaade2015_158w33, 2bc7, 4b9a, 2fa3, sigradi2015_11.136l24, 8c63, 980c, 29c7, 45f9, ecaade2013r_008l5, c54f, b0a5, 3acd, 0ef5, 3507, 3e07, 0028, ecaade2014_049y11, ece9, 12e5, 9adb, 42a5, ecaade2017_083jj, d904, sigradi2013_263p, 126e, sigradi2015_10.377u22, b12a, ecaade2014_157v38, 2cb3, 0dea, ijac201614204r9, fab2, 15ed, 9f3b, b9c2, sigradi2016_550l, 18aa, 0996, e799, 850b, a7ef, b45d, 057b, e84e, 588a, aeea, bf77, 4a73, 5f4d, 1946, acadia14projects_281v, bc57, fb9e, d6fe, 3199, bb0e, 7f83, caadria2017_125x33, 84bd, c26c, sigradi2016_381t, acadia17_560s, 3387, caadria2015_033d5, sigradi2014_132i1, e4fe, a7bb, fe3a, 1c99, 7f86, c9a2, 4252, fb9c, a35a, 692b, 571b, 08ca, f456, efc1, c0ac, e78d, 7aad, 2552, 5d65, acadia17_59m, 000b, 3afc, ecaade2016_119w32, a2de, 018f, caadria2017_062x20, a1bc, 161e, 2886, fd44, ed6e, 7881, 1cf6, 12f7, de9b, ascaad2014_029p8, 67b6, e22e, 42d0, a530, 7c98, 3b61, fadf, ijac201614104i4, 19ae, ascaad2014_019k2, ijac201614105b5, caadria2015_226y34, 3da1, caadria2015_114z17, 96a0, fb7f, bf8a, f354, caa7, d980, 5999, dade, 21b6, 5fcd, acadia14projects_53l, 946f, ecaade2016_185e50, ecaade2017_057u, 91dc, ecaade2015_318y69, b015, caadria2017_047w14, 6c2c, bf52, 206e, ijac201412301w5, ecaade2015_35r6, 7e4e, 10a0, 3152, 2f8d, 7c11, 6c3d, 5bff, 79db, 5595, 131c, 6071, 9e9b, caadria2015_130n21, 2bcf, caadria2017_018s7, ijac201614103o3, 2c55, cc95, 0c3a, fe96, 8137, 815f, ac4f, c237, 0fd6, ecaade2017_155k, acadia17_648aa, 33fc, b82e, 5bfd, 4bcf, 3c80, 76ea, ecaade2017_003o, ecaade2015_170h35, 314d, 0bc3, 33d5, 3cea, 5fb4, 4279, sigradi2013_62v, aa4b, c842, 9326, sigradi2014_172v4, 5495, fdf1, ebce, caadria2015_188z27, 5550, ced1, c22f, 52cb, d7bc, c580, f41d, 77d8, 9c13, 25bc, c633, sigradi2016_595ff, 72dd, 4680, dbef, c4bd, acadia14_43ao, d1cb, e94f, ascaad2016_018n7, 384d, dc4f, caadria2017_005i3, 0814, 7ea0, 109e, 894f, 488f, 8eb2, 1385, 489b, 322f, b864, c87b, df9d, acadia14projects_463v, 39fe, 92ae, 0015, e98c, ecaade2015_200k43, a225, d75b, 5998, 1fa3, bfea, 6790, e7a8, ecaade2015_329l71, f2ee, acadia16_54y3, 29e3, 87ec, 7293, ecaade2015_202n44, 183b, ecaade2017_039a, 00fb, ecaade2017_047p, 664f, e4c9, ad10, d175, 4dac, 746d, sigradi2015_6.387r9, 451a, 23cb, ecaade2015_55h10, a7ce, 737c, 8f20, b6d9, e09e, 4d24, 6a9c, 7c39, ecaade2017_079p, 3293, 7d8e, 5936, sigradi2015_9.141b16, a474, 3332, f1b3, ecaade2016_163j45, d8e1, bd42, caadria2017_079b24, 7445, 48c7, 23b3, 20fa, ba83, c3c5, acadia15_469f20, sigradi2015_3.43j2, ecaade2017_181r, b046, ascaad2016_023p9, 7af3, ecaade2016_040m10, ascaad2014_005f3, ecaade2017_195ii, 427b, ecaade2016_ws-intelligentx68, e14e, 7406, 2751, 63d7, bd77, 41ea, 2608, sigradi2016_732p, 63f1, ef2e, sigradi2013_30c, ijac201412406k9, bb83, 77ad, 0cc1, sigradi2016_446c, 3e9e, be54, 3e63, d8b0, 1f95, 245c, cb5e, 2374, caadria2016_197o9, acadia14_445al, 207a, 8866, 6af6, 9362, 01f7, f5b9, ecaade2017_124j, caadria2016_013r1, 83f3, 4ecf, af62, f571, 1890, 6293, 72d9, 0a8d, 7752, 0f6d, ecaade2017_143g, 9d86, ecaade2016_071t18, b4d1, cd7a, ijac201614203t8, f2ae, fccb, caadria2016_023o2, 5c09, ijac201513305s12, ecaade2015_18e3, 2f2b, ce31, bdcc, 8ae0, bd3b, 5fe6, ecaade2017_079k, 20de, ascaad2016_021d8, 4030, e8e1, 33fd, 3d15, 120e, ecaade2016_134e38, ijac201614105o4, caadria2017_055p18, 5c32, 80e3, 3d03, cf4a, ecaade2017_050c, 41c1, caadria2017_134w35, ecaade2017_097aa, ecaade2013r_004y3, d481, de42, acadia14_671w, fffd, 2240, f078, da55, 39dc, ascaad2016_025l10, ascaad2014_017k9, 97fc, 2b44, de7a, bbd6, 9a73, d62f, acadia15_149y5, bbcf, 8d7d, cdd0, 615c, 5982, 2406, 9698, 223c, ecaade2014_031v8, 58da, c6f2, 6d96, ea9d, a525, ecaade2015_22u4, ecaade2014_224w56, 808f, 1102, ecd9, ecaade2015_200p43, a220, 0604, 56ed, 6cba, caf0, 2f9a, 697b, ecaade2014_057m14, c8e6, 90a5, 6fd9, 3ff7, 3e6e, 4a87, d349, cede, 3351, 5543, 2ee0, 6d9f, 0e4c, ascaad2016_040d16, 91fc, f507, 0487, 49d5, 6c0e, ecaade2014_055y13, 386c, 0171, 08f7, ef41, ascaad2016_057o22, 7025, e98d, ijac201614302f1, 3e77, e6dd, a099, 7190, 358a, 984c, ecaade2015_94e19, dbfb, c202, b71c, d854, 38ad, ecaade2014_015x3, acadia16_372k23, 3661, c5d9, d8a4, acadia14_43w, ecaade2017_229kk, 53fa, 0615, bd57, d39d, cdcc, acadia17_91b, acadia14_53o, 916a, 4500, 2330, 38e4, 8e66, 209c, 9879, ed05, caadria2017_048w15, bdd7, ecaade2014_052l12, ebc4, 7318, 578d, d791, 5370, fa98, 46f4, 26e9, sigradi2013_294, 8968, c9e5, dedb, c30d, acadia14projects_63ad, d7a5, f083, de2f, sigradi2014_103a9, sigradi2015_3.394g6, ecaade2014_014z2, acadia15_407s17, acadia16_414a25, 89c5, 8e22, 2afc, 7cb0, ecaade2014_168x41, caadria2015_124w19, b3a3, 0e85, 54b1, acadia14_531m, 6201, 669e, 154c, 11cb, 5f55, ecaade2017_066o, 4d10, ecaade2014_057b14, 8e31, ed59, 1c77, ijac201412205u3, ascaad2014_013x6, 59eb, ijac201513303u11, a89a, ed71, 3cdd, a365, 72a4, 6690, 15bb, d26d, sigradi2015_2.213x1, 601f, ecaade2014_046r11, 4f34, acadia14_177v, acadia17_201a, f943, c004, e52c, 5633, 062f, 78e0, 3575, ecaade2015_304e67, 9051, c03d, ae5e, f10d, dceb, ec8a, ca3e, e79c, 6979, ecaade2017_308bb, 4607, cdb0, ijac201412403s5, acadia14projects_699b, e8c1, 9c2b, ijac201412404n7, b9ba, ecaade2017_071ii, ecaade2015_130h26, 7937, b55e, afbc, 5acc, ee97, b739, caadria2017_005c3, 8900, 48c5, 5176, acadia17_551a, 9af7, ecfc, 3072, ecaade2015_301x65, 4b14, ecaade2014_127o28, 8b6a, 16d1, b8f0, 652b, a21d, 0e04, ecaade2017_269rr, 3849, 084e, fe31, 4b0f, ecaade2016_164i46, e314, d4d1, d09c, 3907, caadria2016_797k33, 48ef, 7ae4, a119, 20be, 311d, 8692, ecaade2015_55e10, caadria2016_321m14, ceb8, d50b, f672, 7d3f, 9c64, ecaade2017_293zz, acadia17_648p, 4b83, 75b3, ecaade2015_325y70, 4ebf, 3106, sigradi2013_421, 226d, 3197, 95f5, 08bd, ascaad2016_013f6, 904d, 9333, 5fb0, ffb6, acadia14_81p, 95e0, 67e4, 0ad6, 5ad3, 955c, e623, caadria2015_206x29, c048, 064e, dcc1, 0e3b, 494a, a2c1, ecaade2017_021t, b558, d34d, 2309, cd62, 3b55, ijac201614305l3, ee0b, 335a, b5ce, 848c, c8ce, sigradi2015_6.387u9, fab4, 4add, 3093, 837d, baa0, 5219, 0420, ddaa, aadb, ascaad2016_018l7, 0456, fce9, 7a2d, b25f, ecaade2016_065w15, 9606, 22cd, 70eb, c82c, aead, 067d, b681, d842, c4b9, acadia14_339ab, acadia14projects_691av, caadria2016_745e32, 68ff, c8e4, ijac201614103f3, ea55, 35fd, f858, ijac201412206w4, 8778, a4c0, 27f4, ijac201513205z7, 1784, 9dd7, ascaad2014_014t8, cd81, e35f, d293, 89d7, b751, bce9, 4945, 304e, c246, 1a4c, acadia14_463j, 00bb, b369, acadia16_244x15, 8f76, 61b7, sigradi2016_550n, caadria2017_096b27, cbca, ecaade2014_225g58, abcb, acadia14projects_435av, dc08, 8311, 405f, 8098, a75a, 85d1, 3534, ecaade2017_056b, e0d2, c690, b55a, acadia14_473al, sigradi2013_222h, 774b, acadia16_116z8, 4849, 5ef3, e8e9, 56ac, 64b0, 30ea, ecaade2017_054jj, caadria2016_033z2, bdab, sigradi2013_267b, a712, 548e, e1c2, acadia16_352s21, fe0a, acadia14_555d, 7ca1, sigradi2014_239e9, sigradi2015_8.186m13, ecaade2017_256dd, a0c4, 207e, 510f, 7802, 33f6, cf83, d5bd, dd43, ecaade2015_302m66, 5f36, 4f7d, 9eb6, 4302, 3bb4, d0f2, 09f7, 3a41, ecaade2017_192qq, 2f58, ijac201614104v3, 32c8, b64e, acadia16_154f11, a769, 7188, 6447, 5cb1, sigradi2014_345f9, bab4, ca96, 217a, 3986, 6685, ecaade2014_016y3, 9cab, 9f64, bc72, ascaad2016_022m8, 5e16, 8d2d, c046, f648, 868e, a2e2, 9696, 958d, 7547, b5e8, e61c, 60e2, 70c1, 3062, 16fa, 5ca3, fabc, a337, b30b, 3026, f7aa, ecaade2014_086x20, caadria2017_124s33, ecaade2017_083ll, sigradi2016_524bb, 8dd6, f3c0, 9919, ecaade2014_186d47, ijac201412304j1, fc3f, acadia14_435ak, 6531, eb7e, ijac201412303g9, caadria2015_203j29, db5e, caadria2017_062u20, 758a, ijac201614204e10, 44ed, ecaade2014_100h23, 5fad, e24b, 6d0f, sigradi2013_200, 2260, 2b76, a161, 308f, 9915, 8f2d, ecaade2014_084p19, 5bec, ecaade2016_158j43, c045, 40a5, bad0, ecaade2014_084r19, ecaade2015_127y24, f18b, e5c6, 440b, 68fa, d1b2, cfe3, acadia15_149v5, 35c1, 3065, 39d6, 1e9c, c87d, b96c, ecaade2016_120i33, ijac201513306y12, f840, caadria2015_111k17, 8653, 3da9, ee19, 40a9, a33e, 8494, 5619, b42f, ecaade2017_072j, ff5d, 6501, 7b6c, 1f20, acadia17_26i, 4304, 03fc, acf1, 253c, ae3f, 55fc, d174, 769e, 1370, c295, 136d, 3618, cdc8, 1f37, a4a4, 66a0, 2465, 609d, 659e, 5a69, a9e9, bafe, 6072, sigradi2014_345o9, 216f, 0043, 8940, ecaade2015_336c73, ascaad2014_004j2, 074b, acadia15_243f10, caadria2017_005r3, 8163, 4325, caadria2016_085g4, 6b37, 5962, ee7f, caadria2017_107x28, a6fe, 23f5, 11fb, 96a8, 699e, 64cd, 9e39, 335d, 1a50, aa26, 0c29, 36bc, e3a2, 343c, caadria2015_023x3, 0fb0, 233f, 34e1, 0f74, a8d4, 0376, 7148, ecaade2017_268gg, ecaade2017_192i, 6db6, ecaade2016_ws-dleadd68, 9968, 1675, f8fd, 4111, 2d6b, 0017, b758, 2167, 9090, abf2, 7d71, 542d, dc82, ecaade2017_057x, 4986, d695, eeb7, ijac201614406i4, bd56, ascaad2014_024d5, 5eef, c33d, 12e7, ecaade2016_162n44, fdce, fcc0, 71ca, 9024, 8e63, 565d, acadia14_565af, c4d1, da86, ecaade2016_078f23, ecaade2016_243p64, 4c6f, 1c37, d5d7, ecaade2014_233b60, ac9f, d6ac, 7b19, acadia14projects_699k, 0b5c, ce66, caadria2017_016e6, acadia17_221q, 3e4e, 2c4b, cf9c, 80bb, ecaade2014_023u6, ecaade2016_058a15, 444e, c8f9, 5039, f36e, d152, dbd5, e054, 193a, cdf2, e103, caadria2016_157w6, f026, 672c, 9462, ascaad2016_018m7, ascaad2016_028n11, e13b, ecaade2014_085f20, c253, ecaade2016_225b61, 3495, ecaade2016_188l50, 7057, fbce, 55d5, f46b, caadria2015_220c34, 67d8, 03d2, d8d0, 015d, 9091, 9cfe, sigradi2015_10.138y18, ded6, ijac201513203k7, b136, 5f74, ee1b, c762, dc13, d0b1, f517, e3dd, sigradi2016_590m, f096, 14cc, e194, ascaad2014_018u1, 87a6, acadia14_177ah, b17c, 1d8d, 91de, 3efd, 516a, c7af, 2d0e, 54c7, f255, c30e, 0907, c2a9, 8d85, 4af1, 6220, 30d0, sigradi2015_11.222o26, 063f, 5861, b8a3, b195, sigradi2016_815ee, acadia14_445ak, 4257, ecaade2015_207o46, 777c, 0da7, 7037, 5554, ecaade2017_208r, 6944, ijac201614408i5, 0def, 030b, c2b1, 2dc2, 7c99, 4798, 967f, 8e20, c200, 8141, 9800, 4752, 95ca, 3791, 5f3a, ijac201614403h2, 7ae7, f8cf, 6c43, afbf, 9939, caadria2015_172w25, 7181, caadria2017_125w33, 4b9f, 5900, ea31, b89d, 04d7, 7b92, f3ba, 42b5, ijac201614402p1, 64af, f8c3, 24ef, f7a0, c22c, bbc9, ijac201412403z5, 0c43, acadia14projects_539e, acadia14_473at, 371c, 42e4, aa2f, f61e, ac95, 93c8, ecaade2014_038n9, 6e40, sigradi2013_243f, 660a, 0239, fcaf, caadria2016_311c14, 78d5, 2305, 6328, faed, af41, acadia14projects_549z, 0969, ecaade2014_111i25, faf1, aee9, caadria2015_206c30, c61c, f401, ecaade2015_115y22, ac96, aee1, 4e12, 68ad, d7e5, acadia14projects_661j, ae07, 79dd, 2f8c, 05df, d3cc, 4f14, 07f3, 1c5d, ecaade2017_054rr, d60f, cbcb, daa3, faf4, e6e2, dffe, 9f03, d5ab, 5fd3, 277b, b17e, fdcf, 9b87, f3cd, 355a, 19ca, 2088, 097e, e2bb, 76a1, e67c, b66e, c882, e812, 23e7, ecaade2016_213l54, f33e, ecaade2013r_018h9, eece, acadia14projects_479r, 839b, 7f2a, 9727, b641, 3775, a7f8, 1e91, ecaade2016_118g32, 757e, 1665, a50b, ecaade2015_144v30, e886, a1cf, 0723, 4411, ecaade2017_301p, 1537, 8b13, 19b9, 1d46, 8014, acadia17_307dd, a8e7, e692, sigradi2016_550m, 3399, 3f0e, 5796, 83fd, 54de, 2e89, a0e4, 6051, b7f6, sigradi2015_8.41v10, ee64, ecaade2015_229o51, 5987, sigradi2015_11.165t25, aa72, a1e3, 8c4a, 0127, c720, caadria2017_190l45, 479e, cb01, 1ee8, 7624, caadria2015_084c13, ecaade2015_333j72, 2c39, 3cad, 9d55, d246, 665c, 52a2, 6939, 8823, 2b58, caadria2016_177u7, 457d, 1973, 6cf4, 817c, e42a, caadria2016_073y3, 03b8, 770f, acadia14projects_365ar, caadria2016_611n26, 492e, 7545, 4d60, eb2c, ijac201412302h7, cf91, 7af5, 5a3b, 3e65, 1621, ecaade2015_235n53, 208e, e9dc, 1cd8, sigradi2015_3.155l3, a57c, e2c5, 4258, a607, 5dc9, ecaade2014_226d59, 10bf, e677, 4635, 7a45, sigradi2016_615x, b01e, 9291, caadria2016_013t1, 0e5d, 78c6, 3a3f, ca7d, 9c0d, ebb2, 0d15, c164, acadia14_43y, f7d5, 1ccf, 2865, ff81, 9ab9, acadia17_678oo, 567f, 41cd, 3c1d, 6346, d223, e9f2, 0f8c, e151, 06b5, acadia14_135t, fe3d, 3715, b9f5, ijac201614306w3, d6d6, 95ac, 1677, 00e5, acadia17_381bb, eb89, ecaade2016_222s57, ecaade2017_164y, 3e7d, a8f6, b3ff, 01a1, b123, e66e, 97dc, 6267, 1d7d, 01fe, ea52, f407, 6e2c, b197, 6f80, 7cdb, f934, f6cd, 6d57, fb7a, 492b, 018c, 702a, 74ac, 6a5f, 9b9f, b903, 4864, 53cd, sigradi2015_2.162m1, f3fb, 0b10, e108, e848, acadia14projects_145r, c73a, 0b81, c43c, 7197, d9c8, ecaade2015_320l70, 3517, acadia14_579m, b78e, 0c05, 5075, ecaade2017_072b, caadria2017_107s28, dce4, 7cf0, f19b, 7e42, 5252, 1ddd, c73d, c187, acadia16_88y6, 22ca, 7b76, acadia16_382s23, c4e3, 49ef, acadia14projects_301h, 2dde, 0d2b, 9741, ecaade2014_138n30, 594f, caadria2017_124w32, caadria2015_226c35, 3a28, f079, 0a9a, a6a4, d47d, 70b7, ecaade2016_006o1, 362a, cfa4, sigradi2014_097p8, 2c4f, acbc, d5cd, c5d4, 47ab, 09ea, 1d4f, 1b89, 3270, ascaad2014_022o4, e87c, 19d7, 052e, 3f70, 91ce, 05ef, dbb5, 229e, f318, ecaade2015_138y27, 5a4b, caadria2015_078d11, 7c7a, acadia17_273y, 1dd6, 2ab1, e427, 5b7e, f3ce, c267, ecaade2015_175o37, 9046, 3ea4, 2a90, 5d00, acadia14_339ak, fd4c, 9d32, d485, a3f6, 85c9, 8e34, acadia16_12i1, caadria2017_023u8, 8e10, 6d9c, ecaade2014_180g45, 7985, ecaade2014_153u37, ddc3, 8c1e, 7292, acadia14_661j, e613, ecaade2016_243v64, sigradi2016_381s, 334e, 5983, acadia17_520t, b50e, sigradi2014_222j8, caadria2015_081r12, sigradi2015_9.347a18, a2be, 2055, 74f2, aea2, 474f, d23d, 8045, sigradi2015_8.186h12, ascaad2014_028v7, 9196, 4601, acadia17_339pp, 29b1, 4188, ddbb, 99ba, ca50, 8f80, 08e9, d9e9, sigradi2015_8.189o13, acadia17_500dd, 862b, dc46, e1e9, c207, ecaade2017_122vv, ecaade2017_215ggr, 06ec, 94fd, fcd3, sigradi2013_212o, sigradi2015_3.155m3, 5129, 19c9, 6c98, 13b4, acadia15_497n22, e2d1, d766, efce, ecaade2015_200l43, 6e89, ecaade2017_047n, 15fc, 4904, c02f, ecaade2017_157ss, 3bd5, b757, 8e9a, c7ff, 8f71, d58e, edfa, acadia17_669m, ecaade2014_023c6, d10a, c889, 47c5, f7fe, ecaade2015_215h47, acadia16_12p1, 3921, ecaade2017_057ii, caadria2017_081z24, bdb8, c348, c09b, ef54, ecaade2017_grib, caadria2017_107t28, a2d9, 891a, b043, ecaade2017_054aa, acadia14projects_199af, 4a2e, ad6c, e619, 9c04, b45f, c68a, fccf, c398, 65c0, d92e, acadia15_57j2, 9846, 5a07, 8d30, 5e41, acadia17_177s, a999, caadria2016_871j37, 8bcf, c969, 5540, sigradi2016_450tt, 0876, 85a2, 019b, 948a, caadria2017_079v23, f1e8, 728a, 04f0, 1c91, ffd7, ijac201513203v6, e0c8, ecaade2016_067n16, 0297, 809c, caadria2015_090d15, 1edd, 7429, ijac201412206y4, 35ba, e71c, 9d4b, bcde, 3dc3, 60c7, 8d51, 205e, 649d, ecaade2017_038kk, c3b5, ca87, 12f8, 9f8d, 4d20, sigradi2013_268j, caadria2016_197l9, ijac201412404u7, ecaade2014_015k3, 3323, 9c0b, ab39, 1a00, ecaade2014_088i21, 8eaf, 8578, sigradi2015_3.111c3, 44bd, ascaad2016_040a16, 7f9e, 8461, 3f67, e939, 2cae, 2174, 8ff3, 76de, 16b5, 6e01, 167a, 4791, 729f, e076, cee9, 0cc4, fcbb, c6df, acadia17_81i, ascaad2014_014h8, sigradi2014_032l2, 2197, sigradi2013_271n, f34b, 7312, ecaade2016_210e54, 14dc, 9a98, 5963, sigradi2015_9.152o16, ascaad2016_009n4, 6402, 5787, 5faf, 90f1, ecaade2014_057n14, f967, 4eb8, 579f, 3087, 3c3a, 4606, 3c61, 9557, sigradi2016_602i, 7f17, c68c, 083d, ec91, ecaade2015_206m45, dfcd, 818b, 48a5, sigradi2016_602j, cc64, f7a5, d621, 398e, caadria2017_041o13, acadia15_123t4, 91eb, b0c5, ecaade2013r_009o6, d8e5, 189a, 9c26, e373, 89db, sigradi2016_779uu, caadria2017_125b34, dc2e, 779e, a3ec, 2216, sigradi2015_3.65p2, 63ac, 52a9, acadia14_53m, sigradi2015_3.268b5, acadia17_36z, 07a2, 6400, caadria2016_663o28, caadria2015_043g5, 8052, cbc4, acadia17_90nn, 68e3, b9d3, 9f46, acadia14projects_671l, ebd5, 87db, 92e7, e2ad, 8aa1, f6ae, 9a77, 163b, c47a, acadia15_95m3, 4a24, c5c0, 9c98, c37d, 0048, e2d3, 505d, 433b, ascaad2016_027z10, dc16, ce13, 6399, 6652, acadia14_101ar, 61aa, 618e, 84ea, 9348, 1757, 773b, 8c61, 8887, 87c1, f876, 3f26, 38de, 3aef, 4036, 060a, ecaade2017_201xx, d9b7, sigradi2013_280k, 376b, f640, 7abf, ascaad2014_022f4, 1b75, 08bf, 29ee, 84bb, 57ad, f2f8, 1ce9, 2563, e843, c469, 099b, 198f, ecaade2014_138e30, d1b9, a2ad, 7952, f0ed, c204, sigradi2015_6.42a8, 4817, ba3e, 3a92, 97cc, 8882, e3e7, 373b, caadria2017_048j16, d2ff, a15c, 0067, 3c57, ecaade2014_133u29, ecaade2016_113y30, 460c, 46df, c0a2, de11, a281, a5ab, a424, aed8, 147a, 09a5, dfa4, 7fdf, 8768, cbb6, 9ff5, f628, 865d, 5403, bcf5, 97ef, be5c, 192c, 0f29, 8d59, 3ad6, ecaade2016_042t11, 6518, 8b7a, 04d4, ecaade2017_210y, 7a62, d921, a311, ecaade2017_006dd, 0bdb, 61a7, 041a, 7bb6, ecaade2017_044oo, 41b2, cd2b, b392, 21fb, f5ef, 3b2c, a8e0, acadia16_470r27, 84eb, c90f, 4d63, e9eb, caadria2017_127f34, 9f65, sigradi2016_448cc, bf2b, cbba, cff3, ba3f, bc89, fb67, cf0e, ecaade2015_114l22, c05c, 5e9a, 9fb3, b6bc, 9ae2, 1779, fc04, 1dff, ecaade2013r_005l4, ef87, d1b6, b645, a3de, caadria2016_651g28, 5610, 1107, 1948, 6a57, acadia14projects_81l, cc40, 44a9, 61e6, sigradi2016_517o, ecaade2016_108w29, 2ea6, e0b4, 3063, sigradi2014_299d5, 9724, sigradi2016_815gg, caadria2016_871m37, f11a, ab94, f5ed, 43cf, 9b82, 30b3, 341f, 1922, 1ab9, fbc7, ecaade2014_184o46, 2edb, e802, b92f, 72ac, acadia14_375a, 4d6a, 3091, 64e1, d18c, 7528, 86a7, 414d, 6dbe, 7de4, ecaade2013r_009u5, a971, sigradi2014_345i10, 3b89, 72f6, 9a04, 0692, 4083, sigradi2016_387vv, 1747, ecaade2014_176x43, 653e, 0d7c, 7391, 9b1a, 868f, 1396, 5b1b, sigradi2015_8.47h11, edfe, 3371, f78f, acadia17_435b, 2e90, 0683, 9bae, 66ad, 66e7, acadia15_407r17, 89e6, afab, 467e, 9b7d, f814, ed98, ed24, 0a9f, d4ea, acadia14projects_409m, e4f6, caadria2017_124j33,