CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

90b8, d7cf, 2d2c, b04e, 91bd, e681, d508, acadia15_395a17, 8302, 1041, ecaade2017_291b, f705, 5114, 3cb6, 6b77, 3920, 753d, 16f1, e936, ecaade2015_38k7, caadria2017_051n17, 3f54, ascaad2014_024c6, 1470, b8f7, 90a8, d6c9, e013, c889, acadia14_365ar, d259, c323, 15a9, sigradi2013_212r, acadia15_343f14, sigradi2014_178p5, 351e, acadia16_12y1, 445a, bce3, 93ff, acadia15_513v22, cb16, a5fa, 6366, sigradi2014_151c3, c6b7, acadia15_497k22, 6785, ascaad2016_045d18, 3264, bda7, 698b, e759, c141, f5f5, ecaade2017_038nn, acadia17_455y, 3fb8, 0bd8, sigradi2014_042p3, 7c39, 3b51, fa99, ecaade2017_268ii, 35b4, 7092, 19d5, ecaade2015_202b44, ea94, 9fce, 8e97, 12a1, cbb4, bd64, 6d9a, e270, ascaad2016_054w21, ecaade2014_176j44, d8d5, sigradi2013_391h, ecaade2015_261m58, 1eda, 5f63, ecaade2014_011i2, 52f3, ebc1, 27bb, fff9, 9577, 6203, ecdc, 78e6, acadia14projects_177x, 261f, caadria2017_123l32, caadria2016_703m30, 5e1e, 0783, 6ae2, 7cc0, 3258, c15a, 303c, f162, 8cd0, ecaade2017_053vv, 7d7b, 9b63, ce1c, 7be1, 3f64, 4761, d356, c7b9, 83bc, 7a49, 80f7, a088, 7feb, c74c, a708, ijac201614406i4, 4e40, fe08, 614b, da61, d042, ff3a, a706, 0dc8, 10ce, d0b0, 0be7, ijac201614309g6, 8a02, caadria2015_114y17, 4539, caadria2016_333p14, e359, sigradi2015_11.196h26, 1751, 7999, 433c, f3d9, 3047, dda2, sigradi2013_386n, sigradi2014_047l4, 21b0, 3dec, d0aa, df29, acadia14_291ap, dcc6, 96dc, 66a6, 764f, caadria2015_150y23, 1dac, 835e, 9aba, e1ed, ecaade2016_055i14, sigradi2016_592x, 0b9d, ijac201614405e3, 7b4b, 6a52, bc1b, sigradi2013_275, 04d2, 3261, ecaade2013r_017b9, 6db6, f249, eabe, ecaade2016_111m30, sigradi2015_6.329y8, ascaad2016_056e22, e231, 5876, 916e, ecaade2016_152u41, sigradi2014_345g8, efed, 228d, acadia15_211u8, sigradi2014_266i2, ascaad2016_006i3, 673d, 7b15, 570b, 5275, 17e0, 78a8, 8336, bf6c, ijac201513205h8, 320f, 6f2d, caadria2015_105i16, 5406, 6603, 7e5b, 9864, 5c1e, sigradi2014_048z4, 2286, ba11, fe5f, c6f3, acadia14_497ac, ecaade2017_256hh, acadia15_161k6, 3b33, ad88, 6c19, acadia17_648ff, d87f, 14da, 4902, c008, 9d84, d351, ascaad2016_033z12, f6a1, sigradi2016_752nn, 5ffe, sigradi2013_401m, 3e48, 7e3a, 66c7, ecaade2017_244kk, ecaade2015_21n3, 7327, f0bf, 74a8, 214d, sigradi2014_172z4, d778, dc15, 81de, caadria2016_713c31, a6f3, 8675, eea6, c5f1, acadia17_71vv, 00b8, c33f, 21b6, ecaade2016_071d19, 685f, 314f, 4af9, c534, ecaade2014_067a16, 7389, ecaade2016_167e48, caadria2016_579k24, 8ce3, dd52, caadria2015_033b5, ecaade2017_212tt, ea78, 3b88, faa4, 78f7, 4457, 0227, cf27, 8ca8, 5b8b, 784e, 58ab, sigradi2015_8.264j14, ea7f, a9da, 8a31, acadia14_579j, sigradi2015_12.19d27, c374, 1761, 68d2, a397, 7abe, 477e, abff, 3310, aa60, 2d81, 841f, 800d, 350f, 1da8, 8398, f9bd, 0d81, 47b5, f00f, ecaade2015_241g55, 0584, ecaade2015_287g63, 12b3, 0909, ecaade2014_133v29, a804, d7ed, 315e, ascaad2016_050x20, a2ea, caadria2015_070i9, 3ead, 13b7, ascaad2014_008n4, 6ad5, 3c0a, 3392, 9069, 916b, 5d87, b005, 0d08, ascaad2016_022t8, 9516, 050e, 93a1, ecaade2016_002b1, 5daf, a006, f18d, ddbd, 5376, d8e7, aa52, sigradi2016_647pp, a1be, 70af, c59c, 0e9c, cc38, c18a, 39fa, sigradi2015_8.41r10, 736f, 3132, 1508, 1093, ecaade2015_155o32, 7726, f3be, caadria2015_119e19, 1409, 6cb2, 385a, 0ef4, 1569, f539, 1552, 1181, fceb, aa54, fbd7, 4c6a, 6b7f, 9e66, 0cf0, ed45, sigradi2013_386v, ecaade2016_203i53, 53ff, 461b, 092d, bf5b, 7c82, bf94, 8f68, efe8, ecaade2014_010l1, acadia14projects_189al, aac0, 823f, caadria2015_102w15, caadria2017_132n35, 0363, 408d, sigradi2015_11.136j24, 951b, 5833, ecaade2016_028g8, b854, b43c, e991, f6c5, 07ae, ecaade2014_138w30, d556, ecaade2014_130x28, sigradi2015_3.111i3, 579d, 13e5, 41e1, 9bca, 18b8, sigradi2016_522w, caadria2017_123n32, c28d, 5be4, f276, 4588, ijac201412304o9, 14a1, b40a, e2d4, 0454, 3b2d, 7981, 5f5b, 356d, 2721, 6f47, be98, 1f1a, d382, ecaade2014_140u31, 9ec9, b736, 82b9, 16d7, ecaade2014_121o27, 536d, 3263, caadria2016_579l24, 005e, ae41, 5c26, 06b8, acadia14_63d, ecaade2016_083d24, 4502, dc0f, 0d54, 95d7, 49f1, caadria2015_014x2, 5a19, ecaade2016_217j55, ecaade2015_333b72, c1b4, d61c, caadria2015_114p17, efe0, 29f8, 047b, caadria2016_777z32, 2a34, acadia14_517o, 9f51, caadria2017_113c30, 1e77, 540f, 53ae, e14a, ce44, ecaade2017_257zz, dd89, ijac201614201d7, ecaade2016_161w43, 37f6, b13e, 8596, acadia16_174b12, ecaade2014_016h4, d12d, 3e60, ddb5, 4b08, ecaade2015_301p65, 9694, 10e4, ff99, f908, 25a5, 3201, sigradi2013_195v, 6893, d646, f5f0, 5ff0, 824c, 4ed4, ecaade2016_099j27, 226d, 3275, a3b3, acadia14projects_53m, 641b, ecaade2016_013n3, 48f4, 886a, 1609, f471, 8a50, 6ee2, d4e5, 4086, 4378, 1432, ff64, 91dd, 2a42, 0a71, ijac201614405k3, e46c, 90e3, 0c32, 4741, 27f6, e668, ce23, 3a64, 63cf, 4b23, 7eaa, 6112, 6c8d, 0cad, 2a85, bd5b, ascaad2014_019z2, 4d66, 7c2f, caf5, 1c4e, f4a0, 7cb7, a7f3, 02a0, ca17, 67ce, dac7, ascaad2014_009e5, ae4f, aad7, 7d69, f895, 00da, 09c6, caadria2016_457d19, 8b46, ecaade2017_109nn, acadia14_291e, b648, c976, e2ed, sigradi2015_3.65t2, 1435, 812e, 39d1, 0351, ecaade2017_164y, acadia17_678ww, 5569, fe9c, 309f, 2b5c, acadia14projects_479ap, 261d, 3b1d, 403a, e396, f364, e1bf, 4ee7, 7d48, acadia17_81j, 3e96, 4cee, cd15, be07, e6bb, 0d52, 80dd, 0260, ijac201614208t12, 9403, bbd2, 873e, ecaade2015_180o38, 217a, eaa2, ecaade2014_015z3, 8218, caadria2017_070f22, 5c24, acadia14projects_153az, acadia14projects_63an, c773, 2e29, ac19, 44d9, 2bfa, b437, 5b21, 9194, ecaade2017_305xx, acadia15_69o2, be77, e9dd, 5c1d, 8cd7, 7a78, ecaade2017_305e, ecaade2014_168v40, ijac201614104v3, ecaade2014_139g31, d4db, acadia14_565n, acadia16_432o25, 221a, sigradi2016_590r, caadria2017_046p14, fdc8, 5b8d, acadia14projects_317x, 1d5a, e2a2, ecaade2017_282n, ecaade2016_158p43, 2beb, acadia14_177w, 2e40, 9c56, 3282, c91f, caadria2016_477u19, acadia14_339aw, b589, 76d0, 7ce6, ecaade2017_006aa, e15d, caadria2017_005y2, e723, 08fd, 0ba7, sigradi2015_10.267m20, 6278, 0b39, 8815, ecaade2014_224r56, aa1d, 2a86, 8cb5, fb90, 91b4, caadria2017_051i17, sigradi2013_41z, 26d7, 64cf, a203, 9ca7, ecaade2017_151s, 00cf, ba2f, c935, 61b8, a21b, ecaade2017_072f, 1822, ae4d, ecaade2015_307r67, 7542, 68df, acadia17_221ee, 0024, 646d, 6c7f, 6ca8, 8d47, 49dd, 1deb, 8e00, 5d0b, 02e6, 3394, f138, fa8a, acadia14_339ae, 96d4, 40ed, a1f6, f9d7, e2cc, f2fb, 9fa3, 4dc4, ecaade2017_291v, ecaade2017_118ee, 0632, d38c, 2f2c, 1251, 965d, e099, sigradi2013_96u, 5241, 4070, sigradi2014_151j3, 2987, dc5c, 2031, 1d09, 8b31, 8e2c, 86a5, ecaade2017_255i, a089, a636, e54d, 5108, ecaade2014_094k22, 4882, 056d, 6a14, acadia14projects_627an, 3670, c875, b0b6, 8661, df00, 0f89, 9aff, 8e4d, 0291, bfb6, 6cf4, 112c, 8af4, 64a5, a2ec, 336a, 6396, 049b, 2083, 276b, sigradi2015_8.47k11, 88f7, ecaade2015_59w10, 5e55, 2f79, 563f, f5a5, c318, 0911, acadia14projects_327d, e85d, cfde, 927f, 4815, 8ee9, e06c, 7ace, ecaade2015_332z71, 18a4, 5f4d, 7f0d, caadria2015_237u35, 7d19, b815, caadria2016_683h29, sigradi2013_280p, 5303, c7c8, 4832, ijac201614307n4, acc8, fab4, 09ae, sigradi2013_194r, 0b11, acadia14_311r, ecaade2017_215q, d698, f886, 9d70, fc2c, 7cb8, 1c15, 74d9, 33b4, 2953, c17d, 266f, a5d4, 3b2c, 62a4, 0a0c, ecaade2016_089f25, 0560, 3db9, dbe3, 525c, 4730, 5c0c, 9892, 4089, 6f12, a6ee, 2373, 7e43, acadia15_333b14, ecaade2014_024p7, 0586, acadia14_33ah, acadia16_12o1, 2c7c, fc0b, f1f9, 92e5, b673, ijac201412204k3, c06f, 7ee3, ebce, ecaade2016_110b30, ecaade2014_240e62, 78c8, 0775, 08ec, 481d, ec6d, 8d70, 3934, sigradi2015_11.34c24, caadria2017_051b17, 8471, ecaade2017_052ff, a1a0, 6cae, fe49, 944b, fc4b, 254d, 69f9, 4a79, 1829, a5c5, caadria2015_096k15, 1d90, ascaad2014_008k4, aae4, ijac201513303a11, 2dd1, 0b58, fd3b, acadia14_281z, 7228, 315b, 388a, 03a4, 3107, ecaade2017_308gg, 4d2b, caadria2015_109b17, 0bc2, ascaad2016_048d20, d550, 3690, 2a01, 7ad1, d5c6, 20a3, fd6b, 685a, 3a0e, e48d, 7a66, 7d75, ecaade2016_190u50, 531f, 6537, b0ca, 28ed, ecaade2014_089r21, ecaade2014_159m39, 9fb0, b21a, 7cee, 0b68, c143, 7ded, e121, ecaade2015_53u8, 3563, 81e6, 27fa, 51e3, 4a05, acadia14projects_177z, 2de1, 71a2, c678, 7ced, 2ce6, 1eff, ijac201412303w8, e246, 4643, dcf1, 302a, cd97, 5e97, eb61, 9a40, acadia14_339aa, d8ae, d836, acadia17_316oo, 01ec, b3c5, 4afe, acadia17_598i, sigradi2015_6.387h9, fd50, ecaade2015_230p52, 487d, acadia14projects_177w, 525d, sigradi2016_530hh, 0ee5, ecaade2015_114i22, d3a1, 0205, 007d, sigradi2015_3.345v5, ecaade2017_076v, bbc1, 4bd6, 3f3a, acadia14projects_301f, ecaade2016_040x10, 53c4, bef2, acadia14_619ab, 6824, sigradi2016_431x, 1d96, f066, fc95, b9cb, f14c, 3045, 7299, 6084, 6c4e, acadia17_669n, ecaade2014_010g1, 5515, 3230, 017b, ecaade2014_168s40, 24d7, 455e, acadia14_565ag, 27e9, ascaad2014_029e8, 2514, caadria2016_167s7, 1eb8, ba59, ijac201513205s8, 37d9, f7eb, da3d, 5cc0, acadia14projects_147an, f2ce, 596c, 07ed, 8d05, b3e5, 120b, cbf2, 0bfd, sigradi2015_10.177y19, ea07, acadia17_145qq, sigradi2015_4.219z6, ecaade2017_155m, d891, 0c30, 3e79, 87d7, 1a2b, 2099, a8fc, ed65, 9bbf, 3489, ecaade2017_203w, c110, 80e1, 8c29, 429d, sigradi2014_266k2, fde8, 43e5, 05ec, 030d, 0978, bc4f, 40c9, a5eb, 9801, 54ec, ecf9, caadria2015_087d14, 143c, 85e3, ca7c, a41d, 31ef, 8cd5, eb4a, 85d5, 489b, ee9c, 0f43, caadria2015_126u20, cae2, fb12, f203, caadria2016_343f15, e90d, sigradi2016_363ii, ecaade2016_154e42, 9466, 57ff, 829b, 567e, 7559, 5823, caadria2017_081z24, 1d30, 3434, eb99, 0828, sigradi2013_74, 41a7, 02a7, ecaade2016_047k13, caadria2016_601g25, 92e9, 1fc1, b3e9, d15b, ascaad2016_021d8, 22ed, 4896, 191b, f6e1, ecaade2015_148n31, 2b48, ascaad2014_005a3, 1475, ijac201412408p2, f31e, 21aa, 6c98, 8c04, d9c2, da9c, 9d3f, ecaade2015_207m46, 937a, 33da, 5b74, 523f, ecaade2015_329l71, f244, acadia14projects_375o, bf3c, 9b45, 31ed, 89d0, 6450, ebd4, ab11, a8f3, 6984, ac79, 675f, 44e4, ae88, caadria2017_008a4, ascaad2014_019g2, cf20, sigradi2013_41r, 3549, c6ec, c235, caadria2016_311x13, 62b6, b798, 67e2, f29c, bf8c, ffad, c155, 4a90, ecaade2017_240r, 8ea6, a478, acadia17_511vv, 9fbe, sigradi2016_590e, 30c2, 3ed9, d6f9, f407, caadria2016_631g27, 5f7f, ecaade2017_054q, caadria2015_181f27, 25a6, 5dca, sigradi2013_10f, fca9, cbb0, ascaad2016_049u20, 7a5e, 45bc, ba9c, 9b8a, b94e, 21b8, 790d, 1a81, 845c, 36ef, aea5, c051, 45bb, 2cd7, acadia14_237au, 7e3c, 26f4, c148, 2425, 2e7d, a669, ascaad2016_024h10, c957, 6c07, ecaade2017_215aa, 6f08, 5998, dd3b, 5261, 7b35, 2465, c735, f264, 6a65, ec4e, 5b76, 2b5a, 8901, ecaade2014_018u4, 6b5e, 599c, ae14, sigradi2016_816vv, acadia14_555c, 6255, 376c, ecaade2017_170l, ijac201614202x7, 19fe, 367b, 0ea1, 8758, ecaade2016_113e31, dfda, 177b, 5a61, ecaade2017_309mm, ecaade2014_123g28, 3e0d, b0c8, 4bae, 9bf4, 4e1a, c4ed, 5b95, 4dd7, 0f92, 1579, 81c1, ascaad2014_027l7, ecaade2015_227p50, sigradi2013_386g, ae6c, d155, caadria2017_101n27, acadia14projects_549p, acc4, 4db9, 0639, 5c82, cbdd, ijac201412408z1, 36cc, aa57, ijac201614402w1, ecaade2017_100g, 2d12, sigradi2013_95r, d769, b911, 2160, cb33, 26d2, 7c13, f8a1, 76cf, e63c, fd79, 06d7, d1e4, acadia14_531z, c3dc, b20c, caadria2017_005h3, 6c6f, cb2d, 3001, ecaade2015_33j6, acadia17_273cc, ecaade2017_116l, 4eb2, f328, 7767, 169f, 64e0, b129, sigradi2016_792e, d059, 05f6, e964, ijac201513102l2, ecaade2017_077pp, 57df, ecaade2016_140u39, d2c2, acadia14projects_473ap, ecaade2015_143t30, 3587, ecaade2017_129ii, 6d7a, fbe6, 622b, 0822, 06d4, 127f, 5f66, 8a82, 5146, 50d2, 82d5, ea8b, 7089, 33ab, 7058, 3e20, sigradi2015_3.268p5, 5906, 8fb4, 7b27, d536, c741, bb0b, 15e6, cf6f, 31fa, c24a, acadia16_140b10, 13f3, 8980, ba5d, 3777, 2f16, 2d67, 7dca, 7535, 96a0, 0dbb, fcf4, b601, cb04, 427e, 0175, 5bca, ffe6, 3730, 1f16, 51a6, f8c4, c3f5, 26f9, 9d16, eaa3, d4ea, 52a3, 02d4, 102f, ecaade2015_86j17, ecaade2014_089x21, 0a04, 38ff, a123, acadia14_75c, 083d, d5dc, acadia15_443b19, ijac201614101c1, b7ad, 91f9, d754, abd0, ef35, acadia17_221x, 07ce, fe69, 198f, acadia14projects_619as, a577, sigradi2013_345, 9967, 09d6, ecaade2014_206t53, a366, 73d1, 2da4, ijac201412301v6, 3916, ecaade2014_168n41, 0d9f, ecaade2014_094h22, 831e, 5e33, f294, ecaade2016_230n61, 0b7d, 969e, 8034, 5d6c, ijac201513105a4, 413a, 04a5, sigradi2014_263c1, ecaade2017_124bb, a990, 899d, ecaade2015_221z48, 42ea, 4641, 4111, 097a, 70db, 6802, d4b7, 8d40, 939c, 0366, sigradi2014_227l8, ecaade2015_227t50, 92b6, sigradi2015_3.221t4, 0393, 5625, acadia14_145ah, e6c5, 8ac1, d65b, 3fc8, 3b27, be9c, dd9b, 5492, 41ae, 3ce3, ecaade2016_130k36, f49a, 44ec, bcff, beea, c305, 85db, a868, 9e19, d8c6, ecaade2015_306i67, 7227, 6aec, dee0, caadria2017_165s41, 116e, ecaade2015_327h71, acadia14_247y, sigradi2015_sp_12.402z31, ecaade2015_64l13, b0e1, 5c2a, 8e52, 6371, caadria2017_142t37, 340c, a0de, f7ff, a07f, 64bc, 0c73, 5d4b, ecaade2013r_008i5, fa4d, acadia16_402l24, acadia16_214k14, 8781, 3d66, 5438, fd99, ecaade2017_152cc, 7a2a, af0c, ecaade2014_233l60, 008e, ascaad2014_001j1, 06d0, 7e91, caadria2017_163p40, 29ed, 6fb1, bb6d, ee14, ascaad2014_019d3, 6822, sigradi2013_194f, cd58, d5e2, 6664, e11e, d849, 7d0b, acadia17_424rr, a6bc, 41fc, 65b0, a52c, 6518, f00c, 1253, d0d9, caadria2017_023u8, ecaade2017_240z, caadria2016_135e6, 47bd, 7b43, e94d, 7df3, 57bd, 11c4, b08c, cefc, acadia14_153au, a497, sigradi2015_9.347u17, 446d, 8ed0, sigradi2015_sp_10.311l31, 913e, 097c, b200, dcbb, 6436, acb7, 8da5, dd5f, 401c, c2b5, ascaad2016_045n18, f94d, ecaade2016_136l38, 9e02, 078d, 5912, 994a, sigradi2014_330g7, aca2, 4dcd, ecaade2016_223o58, ff5a, 0164, 3d42, 4bc3, 24ad, c5ea, ecaade2014_168u41, ecaade2017_085f, ea1c, 1667, 4381, 029b, 60fd, 4d57, ce6a, caadria2017_017o7, sigradi2013_387e, 80e3, 3611, 4890, sigradi2014_132l1, ecaade2014_159l39, 1ec4, caadria2017_095c26, 8883, 395f, sigradi2015_10.307k21, 4b0f, 7134, 0da7, 4d12, ec1f, acadia17_316yy, b982, 02ef, cc97, 61d9, 2f9d, 02d5, df13, acadia14projects_247y, 5e44, e715, f36c, 70c1, acadia17_511a, 25b3, 2747, 6140, ecaade2014_153c37, 4900, acadia17_26a, e4c5, 10d2, f683, acadia14_301e, ecaade2017_215yr, 9352, e169, 04b4, 62ac, ijac201513201s5, c373, 8358, ee24, 5234, sigradi2015_3.221w4, 5a8f, 6cfe, 9741, c4ad, 738e, 01fd, 4503, c977, 16c7, ee52, 7734, 2829, 11e6, 50cf, acadia14_719c, ea98, 18ab, 9f55, ecaade2015_237j54, 9653, cc6c, 91de, ecaade2015_83l16, fe9f, 32fa, 4977, 7b13, 2cf5, dfde, 5da1, 1577, f78e, 489d, caadria2015_048r5, ecaade2017_274aa, c19d, d1db, ascaad2014_024d5, ecaade2015_193l40, ascaad2016_038j14, 53a4, 5ae0, sigradi2013_401i, 0f22, ecaade2016_mrtv65, ecaade2014_130z28, sigradi2016_443xx, 6f73, 75cc, d9ba, 977a, 65a9, 6b2b, 5bb1, 81c3, 2d79, 4694, 54d4, a9f9, ecaade2015_309w67, ijac201513105b5, 6a36, 7549, ascaad2014_004o2, 6b2e, ff8d, e8ef, e487, f072, 746f, caadria2017_115k30, 776a, f963, ffcb, f621, bbf2, 84e4, 5f32, 184a, 68f2, e793, ecaade2016_191j51, 5c8c, 8778, e4c0, 2227, 7e4f, 1afe, f241, 2ef7, sigradi2013_386j, ijac201412407w9, 657c, 8eca, 0335, 1452, caadria2016_013n1, 2dcf, 370f, d4e1, bd4a, 474f, ijac201513102n2, caadria2017_189h45, 1271, e9b1, 3873, 77e5, 9052, ecaade2014_052e13, bf89, 58e3, 7d90, 00f2, caadria2015_208s31, acadia14projects_619aa, a3b5, 0efb, 2d5e, 4f18, 86c9, ecaade2017_195hh, caadria2015_105g16, caadria2017_118z30, 0551, 5d10, 2a6e, 1380, 40cd, 9616, acadia14projects_565p, c5ad, 1f3e, ecaade2016_065e16, dbf5, a892, b104, caadria2017_096c27, 79de, aa39, ecaade2015_55w9, 2d0f, ecaade2014_188l48, ecaade2014_188m48, 29db, 9ab7, 6320, 6e6d, ecaade2014_020p5, ecaade2017_108e, caadria2017_147a39, 19bf, dc1e, 5d83, sigradi2013_411l, ecaade2016_065d16, c6f8, ecaade2017_052ii, caadria2017_145h38, ecaade2016_129v35, c906, acadia14_291av, 129c, 2336, ddba, 9101, eb6e, 1b93, acadia14projects_565ab, 9cc4, caadria2016_767u32, 3e6c, 7013, 085a, e5b4, 0b8a, 397c, d17e, 0539, 8490, ecaade2017_199aa, 45b7, 41e9, caadria2016_333o14, 1f04, d191, 5843, fa6a, ecaade2017_288q, ascaad2014_008w4, ecaade2017_229q, 3d45, 475b, sigradi2015_8.186k12, ecaade2017_017r, 2c35, 2627, ecaade2017_089x, 8025, fd78, b034, 46c8, c795, 7a85, 9cef, 2084, e62a, f880, c992, ab7d, b624, 016c, c658, ecaade2016_119r32, c925, 3a49, 7851, e56a, 82fd, 4ab0, 0009, a010, sigradi2015_sp_2.112k29, caadria2017_145m38, ecaade2015_100y19, c028, e0ba, ecaade2015_193z39, sigradi2013_389n, ab23, fee1, d4b9, 888b, 7bd4, ecaade2014_014a3, 305b, 4be0, ijac201614308u5, ecaade2017_181u, a67f, ecaade2016_ws-dleadg68, acadia14projects_435aa, f612, 41ee, dd5c, 1f85, acadia14projects_311z, 753b, a361, 720f, ecaade2014_173z42, caa7, ecaade2014_195u50, 417b, c6c1, acadia16_164v11, 1b11, 8262, caadria2015_139v22, d70c, c697, sigradi2014_049h5, ecaade2014_128u28, c584, 7431, 5e21, 539b, 535a, 8be3, a64a, d42a, ecaade2015_11g1, 5d8c, ecaade2014_192w48, 5140, 524f, ecaade2016_120j33, acadia14_619as, 28f4, cd1f, 77a7, a0e3, 0f83, 5125, 87b8, ecaade2017_046qq, 90fa, 056f, 8b85, 2955, 74c2, acadia16_34c3, 1005, 5cc6, ec34, 9e7a, 8228, sigradi2015_3.190o3, dc80, 5145, 00f8, 5d19, 6fea, 85f4, acadia14projects_671l, acadia17_658ww, d2af, ba69, dff2, 25fb, cf32, ascaad2016_042r16, acadia14projects_43as, a394, ecaade2017_215u, ijac201412304h1, 81c4, f629, 6104, db8e, 22de, df17, ecaade2015_301v65, c76c, 04d9, 5e52, acadia16_344a21, 0ab1, 27a1, acadia14projects_609ai, 68d5, 5542, sigradi2013_30z, 7d3b, 4a5a, 408b, ab66, 552c, ecaade2016_099k27, 73ec, e0b1, 7ad5, acadia14_135p, 11b5, 1697, 0c4c, faa5, 072c, c3a9, fea8, 8364, 6a3f, 3fe8, 2c6e, 2a83, sigradi2016_534mm, acadia14projects_81l, e17e, d313, 8616, ecaade2016_224v59, 9280, 08ae, 672a, acadia14_339ao, sigradi2016_450ww, 295e, ecaade2017_006ff, 6ac0, 01bd, 5f7d, 5579, 4d13, ijac201614201j6, ecaade2015_158l33, acadia15_323e13, ijac201412306z2, ecaade2017_077uu, ijac201614302g1, caa5, 7723, ecaade2017_213zz, 9ef6, b686, da11, 90ef, 1cdd, ecaade2015_139c30, 6838, 7d14, 9ff1, d178, 9ade, 8e8e, sigradi2016_595ee, 906b, ijac201614201d6, ijac201614202d8, 3209, 0c44, 0963, 6fee, f5f9, 1571, 0752, ecaade2013r_019a10, ecaade2017_199q, 6cac, 7d74, 16e0, acadia14projects_291aw, 9f8f, 6c88, 949f, b24b, sigradi2015_8.328i15, e663, 6ed2, 233e, 0858, 752d, a4b4, 6b48, 99cf, acadia15_497o22, 727d, ecaade2015_180z38, 0306, 4660, 930c, b923, f255, 1666, e8c1, ba98, feb9, ede9, ecaade2014_220h56, 7bcf, acadia17_153k, bd90, 0728, 25d9, acadia14projects_463d, 5893, 492b, 0fb0, acadia14projects_167ab, 14cb, 3334, ecaade2014_011k2, dc55, fcb8, a829, dae4, aac6, aebb, fc38, ijac201513303g11, acadia17_90oo, 5c9d, 7d09, ecaade2015_196u42, bc1a, e710, 0290, acadia14_719g, 75dc, 485c, 1f89, ae36, ecaade2017_156w, sigradi2013_195z, ecaade2014_019l5, sigradi2015_2.213v1, 95c3, acadia16_372h23, 014a, 5017, 609d, ecaade2015_53n8, ecaade2016_140v39, ecaade2016_217o55, ec3e, 715f, e45f, 6576, ecaade2015_87t17, a576, 90fc, de92, 1500, sigradi2016_805ee, ca53, caadria2015_172x25, 8f91, sigradi2014_347k10, 5c7f, sigradi2013_295e, ce2e, cce4, ecaade2014_127o28, 84cb, 9b26, 8189, sigradi2015_sp_8.284o30, 7f3f, a514, c026, d001, 674a, 8451, sigradi2016_756a, fef6, 1e3a, 24f5, ecaade2016_185g50, c607, 87ba, d124, 32e9, e304, a7bd, a1b8, 620d, f1ae, acadia14projects_479z, 5586, e75f, 9315, 786e, f33e, 4c3c, 84cf, 2053, cf60, 77ec, acadia14_281u, b05d, ecaade2015_314l68, e4f9, 96cc, acadia17_230a, a816, ea0b, sigradi2013_391i, 2dea, 80ba, f47c, 4a4b, ba4f, a172, ijac201614201a7, ecaade2015_253x57, acadia16_440i26, ascaad2016_028o11, ecaade2015_201v43, 5290, a062, caadria2016_819n34, ecaade2016_038e10, acadia15_333s13, ijac201412304d1, 0880, ab04, ecaade2015_318y69, 0156, 518f, ecaade2017_302rr, 1eef, 913b, 3ecc, 1043, cb1a, ecaade2016_134b38, ff43, f567, 4563, 85a0, acadia16_352r21, ecaade2017_198f, adbe, 8a7d, bc67, ecaade2014_084s19, 006d, 1702, 0d4d, 38d0, cb30, 2495, sigradi2013_183c, a124, bdb6, 3e1b, 2014, 89ee, 6f37, 84ac, ascaad2016_006j3, 47f5, caadria2015_209w31, ecaade2017_122mm, 6675, 1069, bb3d, acadia15_431s18, 9ec4, 060d, db6d, 62b3, e126, 521f, faf9, d137, sigradi2016_534jj, sigradi2016_685mm, 40ca, e842, 15c3, 8dfc, f6af, sigradi2014_109g9, caadria2016_529t22, ecaade2013r_015l8, ecaade2017_061g, 15ab, 26ea, 3be9, fd7e, cb95, 003a, d1c6, 9dcf, 0db0, 447b, sigradi2014_330s7, a212, ce75, 05bf, 005f, b20d, ascaad2016_018g7, 7fb7, 12cf, ecaade2017_008f, 5a80, c645, e22a, ascaad2014_036g2, ba89, ijac201412304s1, caadria2015_156h24, 35c1, ad57, caadria2015_206j30, 6780, 0b84, f858, ecaade2013r_001s1, 8fc7, 51a7, 70dc, ef16, caadria2015_226m34, b100, 581e, dd44, f8fa, b796, 4843, 37d6, acadia14projects_357au, c7ca, 8449, 8a71, sigradi2015_11.8l23, 37ff, ecaade2017_198p, 68d6, sigradi2014_263e1, aa06, ab61, 14e4, fb50, sigradi2014_041g3, 1752, cbcf, 4984, ecaade2014_022x5, 278d, dff1, aa1e, f31d, 6b4f, caadria2015_072m9, ecaade2013r_004a4, a953, a444, 50a6, acadia15_81y2, ecaade2017_244oo, ascaad2014_017j1, d32e, 3473, 3648, ecaade2017_143k, f76a, acadia17_211m, 32ce, 935a, d370, 2680, ecaade2014_233r60, 3e2d, ecaade2014_140s31, 6f14, a7aa, 4613, 5bad, db33, 3cae, db80, 5fe0, 465a, 38b8, 8b90, 992e, 7496, c328, ed70, eeaf, 9c0a, 90ab, 935f, 83ec, 5422, acadia14_699f, 5536, acadia16_54r3, sigradi2013_200, 75b7, a0d2, 3695, 2f4c, 74c9, 1a20, 3adc, 322a, bdc2, 4e71, d8f2, ecaade2016_110d30, 4a28, a4b3, 7892, aeb3, 5744, 386a, accd, e91c, acadia14_619x, sigradi2014_345j8, af3b, 2082, sigradi2013_248f, 1e67, 722a, sigradi2013_183r, e7a4, 3248, a87e, eaed, 0cc4, f6dc, bfc7, 5ef6, ecaade2017_101o, f0d1, c1f2, bc50, 9708, sigradi2014_155w3, e3cd, fc8d, eb52, 4f3b, 39be, a0db, ecaade2014_109u24, 8587, f487, 64f0, 57cb, 0be4, 9f77, 91e1, ecaade2013r_007e5, d3e6, acadia14projects_517n, ijac201412406g9, ecaade2017_302yy, fc3c, 938f, 43d9, eec6, 92dc, 8c1d, 9c58, caadria2017_016r6, 81d4, 453c, ecaade2017_208o, ascaad2016_039l15, ecaade2016_011w2, acb2, 0008, 06f0, 53d1, 444c, 0e9f, 551a, ecaade2017_234o, f574, cdd1, 805f, bd92, 79f6, b6c5, c642, 72c0, a6b5, 07fb, sigradi2013_64, 96e9, ascaad2014_011a6, 61eb, ce34, 8442, ecaade2016_048c14, acadia16_488t28, sigradi2014_273p2, 6a04, 555f, d060, 486e, ijac201614102p2, 08ee, a712, 2ca3, aa2c, ijac201614406g4, 75ff, 9c86, 3e9c, ecaade2017_054kk, 946c, sigradi2014_049l5, b3d4, c705, acadia14projects_609az, 8b1b, 3056, ecaade2016_071t18, 5153, sigradi2015_3.209x3, 27a6, 7fa0, 938e, 623e, 187a, 9e52, acadia15_357h15, 8cc7, edc4, acadia14projects_237ay, aa7a, 57b8, 4fc4, c650, 7bdc, 5fdb, 79c5, fc96, 2e95, ed61, 74d4, acadia16_488u28, 9cf7, ca41, caadria2017_129l34, acadia14projects_671y, ijac201513203l7, dfea, acadia14_229k, 90f0, c73d, 54ee, ceb5, ecaade2013r_018d9, 1af0, 2724, d246, acadia14_637ae, 8f3b, b083, 7403, sigradi2015_10.378c23, 2dff, ab59, 05b3, 86e8, sigradi2013_386d, 327d, a64d, 0e2f, 7dc0, b308, dc10, 30bb, 2926, 23ca, sigradi2014_036v2, 1d67, 3520, 4a53, 6afc, 1b87, ac1c, 5157, 03a1, 4d4a, acadia16_298i18, 0fd9, b134, ecaade2014_113d27, 2e94, c9ae, caadria2017_104y27, 725a, 0bf2, 28ea, ecaade2014_149j34, 5a94, 2532, ijac201614201c7, ead6, e43a, 67d9, af5b, 6462, 93cc, 0bfa, caed, 91f0, f734, 9337, e1e5, a072, b7a8, ijac201412402k4, a0be, 6623, 5f70, a6b7, acadia14_375e, 7d41, 56b3, c1ba, b0f6, ascaad2016_005d3, c313, d4ec, 17fd, 80d7, e96d, 0dc3, sigradi2016_816rr, dc8a, c682, 83fb, 5785, 7c5a, d6d9, ac3d, 575a, 9dd5, b2a6, c587, 585b, 528c, 4657, ed3c, sigradi2016_446k, sigradi2013_43v, 84c9, 3836, caf1, 5286, sigradi2013_117t, 9704, c3b8, ecaade2016_mrta66, b6ba, 2040, ecaade2017_071vv, sigradi2016_690d, 3dd6, 2e3d, acadia16_308t18, 1f9d, caadria2017_190z45, 0cc5, 6404, ab78, 7a90, dd2d, 13ba, 4148, d406, 5246, 1037, ac88, 5e51, ecaade2014_156c38, ascaad2016_002i1, sigradi2015_8.186p12, 16b8, 5a7e, 3912, ijac201614102l2, e5f1, 8cdc, ecaade2017_148qq, ijac201513104j3, 6bf3, ecaade2015_158e33, 539c, ecaade2017_175j, dbf6, 71cc, 2009, 0476, 2b06, 36e6, e469, 4ce1, 279b, ecaade2016_154x42, caadria2017_070p22, 619a, acadia14_601ai, 1102, 81ae, 0253, acadia14projects_463i, c561, 8ad5, b10d, 5c25, 08de, b9c0, ecaade2017_057ff, 7fcf, ascaad2014_022i4, f4ee, ecaade2014_072m18, e7d8, da27, 6eda, e28f, a93d, 1a11, ecaade2017_271h, 7e36, eb44, 52d4, ef86, 50ff, d46d, 71b2, 621b, sigradi2013_389p, f956, 8878, ed37, sigradi2014_345l8, 3aa3, d598, b15a, 9502, efd9, 9a24, a4ed, 60a2, f57f, ecaade2014_060y14, d691, 97c5, a6fa, 4b12, 9c45, 1951, f1c3, 02ce, 8761, d66a, 04e6, 02b9, 7a3b, 3f08, 40e2, a9a2, ab30, sigradi2016_470y, 6359, a93e, aaa2, caadria2015_077z10, 396a, ijac201412204n2, f8a8, 4050, 239a, baae, ecaade2016_028n8, caadria2017_070g22, ca24, 2268, e05c, 0063, 08e1, e9d5, 7a16, 9889, df0a, caadria2015_105h16, ecaade2017_282l, 081c, 5472, fa0d, 403e, a729, 9a0b, 52ff, c6e2, 42f5, 893c, e68c, c5b6, b17b, cbeb, acadia15_483z20, b2b6, ecaade2017_229ll, b026, 5059, 9d34, a24b, aa43, ecaade2016_013m3, ce13, caadria2015_124i20, 4ae0, acadia16_140i10, 9355, 8ed1, a36d, 15d6, a0ca, dc56, ecaade2017_076u, bb04, 96e6, caadria2016_539x22, f01d, 2924, 1e1a, c877, f53f, 1115, 28de, c2e7, ce52, f510, 5c9b, cca6, ijac201412204e3, c2ed, 8fad, a5ee, ecaade2017_199bb, caadria2015_172f26, ff60, 34fe, f3c2, 7f23, ecaade2015_178j38, 86dc, 211d, c121, 2598, a561, ecaade2016_068h18, d417, cdb3, acadia14projects_579d, 1b57, eafa, ecaade2016_096s26, 338f, acadia14_627ay, ecaade2016_018f5, 2927, 430d, 22f2, 227e, 298c, 48aa, c853, 7b64, cabe, d959, ecaade2014_184i46, b4b7, 4508, 47eb, 6922, acadia14_23ay, ecaade2013r_007a5, acadia17_258t, de32, cb32, de3a, c2e9, sigradi2013_260k, 1446, f9a0, b0bc, sigradi2013_386k, acadia14_153at, b103, 348c, caadria2017_149k39, 5fa5, 6b64, ea5d, ecaade2015_138c27, da03, ed4f, e065, 84ee, sigradi2013_407, 90b5, d9e9, ecaade2016_047l13, ecaade2015_278l60, 4909, c035, ijac201614208y12, ecaade2017_019dd, acadia14_317t, 5d0d, c952, 7b85, 64d2, ecaade2016_119k32, 2f34, ecaade2017_057z, 58d9, ijac201513201d5, 7f2f, ecaade2016_241f64, 0046, 2d1a, 6ce1, ecaade2017_009bb, ecaade2017_grie, f999, a070, 6f2f, 258a, 8f52, 2c63, a00d, acadia16_424g25, e6d7, da90, caadria2016_745g32, d5f8, d448, 6dff, 8157, acfb, e038, ijac201614307p4, 78d9, ecaade2014_071y16, 7942, 7265, d415, 448c, f7f4, acadia14projects_267j, ecaade2016_147r40, acadia14projects_135z, 7f26, be9e, sigradi2015_8.81u11, 7fea, ecaade2014_195v50, ecaade2013r_018h9, 7fa9, fe9e, ba2c, ca5c, ecaade2017_046zz, 3cab, ascaad2016_058d23, 39fb, ecaade2016_062e15, 61a6, 321b, e516, be26, caadria2017_104c28, 47c0, 19f5, 10b8, sigradi2015_6.183j8, 2b66, 3066, caadria2017_058h20, ecaade2014_224h57, f54d, 24a5, b161, acadia14projects_281s, cfeb, ecaade2015_64k13, 84dd, 0048, 832b, ecaade2017_248yy, 8075, 640a, 7f66, 9844, 80b3, ecaade2014_088d21, af00, dbb5, 7f8a, 4696, 84ed, acadia14projects_317w, 0113, 98d7, 7558, 7cc9, ecaade2017_157pp, 362e, sigradi2014_313f6, ecaade2014_050c12, f704, dbfc, ccda, sigradi2015_sp_3.85r29, 96ae, ecaade2015_130w25, 87b1, 5532, 684d, ascaad2016_054a22, sigradi2014_032o2, 3376, 450d, ascaad2016_010u4, 6fa8, caadria2016_167l7, ecaade2017_203jj, 9692, sigradi2016_407r, 4a42, caadria2016_177g8, 93d9, 16fa, 5a76, caadria2016_881v37, 901a, 9c0b, acadia14_199al, dd4b, caadria2016_281j12, e076, sigradi2016_686ss, caadria2016_073a4, 3065, 2159, cf35, ecaade2015_240z54, 87fd, caadria2017_113s29, 3ffa, a496, 838c, 1de9, 7bf8, ijac201412303f9, acadia17_177f, ecaade2017_172r, 6a1f, f981, 1fad, e0f4, acadia17_551ww, 9ba6, ed82, ecaade2015_284k61, 9363, acadia14projects_579a, ecaade2017_jgot, 875b, 5f39, 489a, e605, 431d, 8eef, 16aa, 763c, dafb, a1d6, f617, 7249, 3f16, 3612, ecaade2016_028i8, d77e, d47c, b98c, 830d, ecaade2017_109dd, 9c4f, 3b2e, 37ce, 1779, 82c3, aedc, 80d8, 9e55, 90bb, ecaade2015_158s33, 495b, f8ec, bd6d, ecaade2015_92p18, 7edd, caadria2017_021p8, 7e18, 1ae8, e815, ecaade2017_256ll, c7b6, a09b, 515b, dbf8, ijac201513305j12, 3ec7, 07a2, 89e5, a618, 0495, c241, 4b87, afed, 289d, 64cc, ijac201412405s8, 9e14, c585, 7e9c, caadria2015_032u4, ijac201412206c5, ecaade2017_130xx, 8630, e049, 5b57, 031c, 98ff, e904, ecaade2015_317r68, ecaade2014_072y17, 84c5, 790f, ecaade2016_025e7, d638, 62cf, 81bf, ijac201412401n3, c478, aa18, ecaade2014_173g43, c652, 2c8e, 49aa, ce16, ed27, fdd8, caadria2017_115o30, e567, cb55, ijac201412408m2, 0cef, 05aa, e693, 9f8c, acadia16_62g4, feb7, ecaade2015_280c61, 2134, 5fc3, 17cf, ab5e, 4d3b, 2619, 3b0a, daaa, eeb0, ba2a, ascaad2016_040w15, 3467, 0e61, 2c42, d60f, 939f, 8b23, cc37, bf29, 247f, 3d8c, 8830, acadia16_106m8, 1b5c, e4cc, sigradi2015_10.378b23, 7f83, 5671, ecaade2014_220b56, e02f, caadria2015_016r3, 2d83, ijac201513101r1, cacc, 53c1, 498f, 54f5, 7e7d, 32fe, ecaade2014_176y43, 6dc4, 4d6a, bd17, ascaad2014_033c1, sigradi2016_441pp, 94cf, sigradi2014_123r9, 6574, 3ccb, b5c3, acadia16_352s21, ecaade2015_33g6, 5ff6, 2a22, 0c4d, ff73, 8ebc, sigradi2013_226a, d7b8, ecaade2014_217i55, 8e34, 9512, 67e0, 8322, e683, 6cc4, ecaade2014_113o26, b494, ecaade2014_057r14, d2ad, 12e8, ecaade2015_170k35, 9806, fe25, c7a8, acadia17_90pp, 1fdc, 7ab6, ecaade2015_333d72, 2cf4, 9f69, 98b5, f22d, acadia15_81v2, 37c3, 6111, sigradi2016_625jj, f6e2, 3456, af75, e590, cd3a, 7275, c393, 772c, 304d, 7cd7, 3b22, acadia14_655ah, c8ef, a325, acadia16_270d17, b41c, 3479, 3e6b, fc60, fc4a, febb, caadria2015_030j4, f4f8, ascaad2016_042u16, a911, a282, 0c0a, d92d, f80e, a151, 22ef, 59e5, ecaade2016_043b12, ea5a, 0083, f67e, dddf, bc61, caadria2017_062v20, ecaade2014_018x4, acadia16_116w8, sigradi2014_345g9, a4b2, c581, b0ff, c6f4, 90f4, eafc, ascaad2016_018m7, d39e, d775, 2622, fa9c, b718, 98eb, a5af, 4d4c, 5882, ecaade2016_071t19, 7d8e, f7b7, 46a5, 1712, caadria2016_871r37, 9e6f, ecaade2015_94j19, sigradi2015_9.152n16, 3878, 20e1, 71ab, 179a, ecaade2015_304w66, 6c6d, d96a, de24, 679b, 0f60, a5e4, e155, 97b7, 7b2b, e274, caadria2015_172a26, 69a7, b09e, caadria2015_054l6, 5a7d, ecaade2017_087o, 95d8, ecaade2016_025h7, ecaade2017_051l, 9ebe, 4eda, caadria2015_150f24, ecaade2014_014b3, 898a, 7d0a, ecaade2016_106g29, a822, acadia17_598t, sigradi2014_176c5, 3483, eaf7, 59a7, bf52, 2542, 5a26, ed11, 9a1f, caadria2015_067j8, bea6, 1a4c, ecaade2015_61o12, 43e7, sigradi2013_158a, caadria2016_797p33, e13a, 325f, f2d2, 70dd, 4470, 7e9e, 2800, ecaade2014_105w23, ecaade2015_87r17, 9020, 336b, 95f1, 8d6f, 2b1d, 5fe6, ecaade2017_144u, 812c, 5ee0, fcce, 67e1, 97a1, acadia14projects_291i, 71f8, 33cb, b6fa, d1aa, 5ce8, ae12, b1a3, sigradi2016_515h, bec9, 9a4b, 6638, be2b, 113b, 9fc3, 39cf, 3661, 6294, 2648, 0169, a1c1, e034, 0c8d, sigradi2016_420ss, ijac201412303r8, 1582, ecaade2017_091vv, sigradi2016_484tt, ebeb, afe9, 1c28, caadria2017_051c17, 2e27, d8d4, caadria2017_067g21, b3f1, 82dc, 69f7, 303a, sigradi2015_10.74r18, acadia17_137pp, ab03, a1dc, e906, ecaade2014_224y56, 7944, ecaade2016_154v42, sigradi2013_343f, 74d0, 1c4c, 56b5, acadia14_229n, caa1, 5511, 8868, 8a5f, 782d, be37, ecaade2017_044tt, 7820, 5f71, caadria2016_579u24, 9fae, fbba, acadia14_145n, ecaade2015_35s6, 7c6d, 3829, 3999, ea52, 22ff, 6ade, db5b, f24e, d78b, 54d7, sigradi2013_167l, caadria2016_797m33, d24b, 3b96, b0cf, 7261, 4393, 3951, fd9a, eda5, d20e, e34f, 61ac, fe1f, a47e, ee28, 6c5a, sigradi2015_10.309c22, c212, 2898, a0d1, 54d8, faf5, 0b52, 5cd7, 4121, 9a41, ebe7, e295, b48e, acadia15_451o19, cb74, ecaade2016_023y6, e115, ecaade2015_297a65, ecaade2017_054gg, 6d42, acadia14projects_601ad, 1626, sigradi2016_490kk, sigradi2016_357l, ecaade2015_314e68, baa6, ijac201513206n9, f772, 50e0, acadia14_189aj, 1dbb, a935, f4b9, ce29, c316, 6563, caadria2017_149f39, 0283, a8c7, 869b, 804d, 320b, 8212, f6f7, 4fcb, 9613, ijac201614208o13, f5fd, c495, 40c3, 288d, acadia14_691au, caadria2015_226l34, 6fb5, 80b0, a8b7, d54f, 379a, 4c0d, c1f9, acadia17_296t, 46e4, 0930, ecaade2017_067aa, 5080, 399c, 0dd3, 7d4e, db1e, 85fa, 41b2, acadia17_307dd, 650b, sigradi2013_393m, ff52, 2aad, ecaade2014_153f37, acadia16_12k2, 4c52, e88c, a4d8, 7555, acadia14projects_579ay, e745, 1c87, 3a09, caadria2017_190x45, ef12, b3f9, bd5a, ad94, f787, db71, 1108, sigradi2015_8.41u10, caadria2015_194s28, 40a6, e956, 35b9, 4429, 65ca, 8e20, 2121, 5d18, fe7a, 2173, ecaade2016_ws-dleady67, f2eb, 64e9, ecaade2015_171v36, 05ea, 3c63, ecaade2014_214u54, 76c3, 7a13, bc0b, b00b, 72bf, 0ed5, 68f4, d06e, ecaade2017_309zz, d2a6, 31cc, f52b, acadia14projects_257aa, acadia16_116x8, ascaad2014_035o1, c367, ecaade2016_tkoh67, acadia14projects_661c, 9485, b10e, b1bd, 215c, 6bf6, d8a1, acadia17_598m, 273b, caadria2016_549o23, 5e78, ecaade2014_072o18, c265, c8b4, 59bb, e37a, f809, ecaade2017_280b, ecaade2016_163h45, 27a2, 140e, 1ac8, ijac201614202g8, fdff, 9672, a284, d539, ecaade2016_118f32, b8b7, 0b17, ecaade2017_249ww, 23fc, caadria2017_003a2, 4df5, 2028, 21fd, sigradi2014_313i6, acadia17_403o, a3a1, 4360, 7b7e, 7729, ecaade2016_065f16, c709, 8a03, 3e44, 4cdc, caadria2017_174m42, 20ef, e8fc, a5d0, a0fd, c1dc, a26a, 82d3, acadia14_445ai, c9ac, acadia17_678y, 1bd3, 59df, 8c40, ascaad2016_010v4, c1ab, c2c1, 9391, 8e50, 7be6, 5347, 1648, fa18, e3bc, b5d7, 06e2, 638c, 901c, ecaade2015_61t12, ijac201513305z12, ecaade2015_185r39, sigradi2016_637s, ecaade2014_111w24, 921f, 4ff1, d612, caadria2017_118h31, bde0, 4e38, d3a9, 4fba, 1627, b946, cbc4, ecaade2016_033h9, 0dd0, ijac201412405w8, cacb, 38c9, 1e99, ecaade2016_055h14, 7b84, 5d3f, e389, 59c8, cba9, fbc7, ca50, 12f9, 96f0, 65fc, 1ca8, 6344, 0bf9, 97d2, 09ac, 8985, 0a0f, a498, caadria2015_208o31, sigradi2015_8.264f14, ecaade2016_046a13, 2681, 0fa5, d1a1, 2ef9, bd97, 0c20, 85fe, 55cf, 2eca, 8422, 55b6, ecaade2016_126v34, 5ce1, acadia17_145xx, 088d, 7c11, 106b, 8a56, ascaad2016_017d7, 68d7, acadia15_407m17, 29e6, ascaad2016_057r22, f6b7, 055d, 9cc5, ecaade2014_012n2, 3e15, bfa7, ecaade2017_101s, sigradi2014_080j7, caadria2017_113l29, a14a, 195a, 9021, 0492, 3b73, ecaade2017_265x, 0a64, caadria2017_168b42, 2a4d, 00ee, 9169, ecaade2016_ws-dleadz67, fd5d, dbe5, acbe, 2428, ecaade2013r_013v7, c4f6, 07da, b131, acadia14_177ah, ecaade2015_237p54, 4a4c, 9433, ecaade2016_023t6, d10f, 2a9a, a34d, 6e9e, e352, f9f0, df98, caadria2017_048h16, 0ea6, 504f, 4b1f, 9e7b, 2a1b, sigradi2015_3.111h3, ecaade2016_018l5, 910b, acadia15_323v12, caadria2015_060o6, 82d2, 445d, 96c9, ecaade2017_202l, 3b1f, 8031, c0bf, 90c6, 1ced, sigradi2016_801y, sigradi2015_7.146a10, bc98, 1382, ecaade2017_124u, sigradi2016_483kk, 4b6c, 2577, cc71, 73b4, 14ce, 5dc3, e1c7, 7b7d, ecaade2017_203ll, f418, 4a6f, 2469, 9731, 0bce, f8e3, fc92, ecaade2016_166g47, b7e0, caadria2016_819s34, f778, e946, afd3, ecaade2017_293kk, acadia14_627al, bc45, cf1a, 5c0f, a995, acadia14_145k, f48a, 748c, b6a7, 0458, 4692, ecaade2015_138w28, 50e9, 24a8, 9eb6, a031, d3ef, ecaade2014_138s30, ecaade2017_087t, ecaade2013r_013b8, d2e6, 6337, f0d2, sigradi2016_360u, 0bdc, e528, acadia14projects_33ak, ea44, 6875, a213, f5d7, bcec, e374, 479f, ijac201614206w10, f560, efc0, sigradi2014_137l2, 3d0c, ecaade2017_134o, b457, 4acc, 46f8, e5da, c487, ae7d, c1a6, ijac201513206y8, 98ad, edd1, 2e5a, 3660, 87a1, sigradi2014_099u8, bac3, bfaf, 9d0c, a3b4, 918b, caadria2017_005o3, sigradi2015_10.307n21, 1f8f, sigradi2014_042o3, 9003, b818, 778c, c4a0, 2a1f, c9b8, 841b, 7995, 20d3, d7cd, a2c7, b544, 0675, 8b57, sigradi2013_234h, 5297, a221, 08cc, 40c0, e5ed, 2fbd, 6be6, 9af7, acadia17_70hh, ce24, 158d, d8fe, ef63, 0e26, sigradi2014_345k8, 39ce, ecaade2014_176k44, 0fba, b970, ecaade2016_037b10, deda, 6df9, c7c1, caadria2016_819p34, 0e6b, 3f48, 89a4, 1bc2, ecaade2015_206x45, sigradi2013_54m, 6f1e, acadia15_371g16, 24a1, ecaade2017_192j, cc16, c165, 74b9, caadria2016_187s8, ecaade2017_225qq, ecaade2013r_003d3, 5b88, b4cd, c51b, e159, 0f53, 2df3, 0b7f, 8be9, 9316, 24c9, 9256, ecaade2014_052l13, 324e, 3458, c209, acadia17_307ff, 4c9a, ecaade2016_118i32, 5ddf, b017, ecaade2015_48y7, 690e, acadia14_555d, sigradi2013_285c, 0e21, 09eb, 2aa6, dc26, 880c, e234, 7d83, 6125, ecaade2014_111c25, d08f, d60b, 385e, sigradi2015_3.201p3, 0eb8, ascaad2016_045h19, 0434, 2c6d, sigradi2015_4.52p6, 75e1, effc, caadria2016_045d3, ecaade2015_110i21, ecaade2014_186w47, caadria2017_028y9, acadia14_375n, 29ce, 726b, ecaade2013r_001l1, 81e7, sigradi2015_11.142h25, db0e, 72c1, d25e, 37d1, 5b59, c7ef, 58b7, 5afe, eb7c, d580, ascaad2016_029z11, 752e, ecaade2016_040t10, dd61, 7d21, a3bf, 66d6, a97e, 8b66, da74, f94a, d367, ecaade2014_184n46, 455b, d712, ecaade2016_071p19, 530f, 1dee, ijac201412407g1, faeb, e0b0, 70c0, sigradi2013_150, d8b8, acadia14projects_435a, 4724, babb, e47d, 5fe1, d278, 8741, ascaad2014_026a7, ecaade2017_129kk, 4dbd, ba01, abac, ffdb, caadria2015_032z4, caadria2016_281f12, dd23, 35b1, fee7, 426e, bb6c, 24db, 7742, 7677, sigradi2013_117u, 6dc2, 62e3, 46d0, 6a60, ecaade2017_306r, 32e6, ecaade2016_170x48, c7c9, 494e, 47c3, 0ccf, 2ae6, bcb4, caadria2015_114b18, 07e8, 9341, 103d, d3cf, 0f70, 4ebf, d6bc, b70c, abd8, f6bf, 84c4, ecaade2014_038y9, 5a9f, 45c8, acadia17_59e, afee, ee6c, 2f0d, e70d, ecaade2017_061i, ecaade2016_tkog67, sigradi2016_621cc, 5d89, 58c2, 34b5, 48f8, 75c9, 722c, 9ed8, 8a70, bc57, 9e20, acadia17_500dd, 58d0, 9f94, 015a, acadia17_81l, 6ae5, 1dd0, 1b81, a0d4, f188, cc13, 2d54, 8651, 2dd2, 3c28, c7d4, d231, d045, acadia17_162s, 9d10, aa92, 4ae5, 92ac, e4f3, 094d, b95e, e3e7, 2c1b, 0852, 966c, 8721, aa65, 7043, 4650, 0e9d, 0ca6, 1bc7, e45c, e55d, 7d79, 9faa, 915f, df41, 12d7, a0e6, 09b8, 8363, 6d02, 01e4, eca8, 1311, 18a5, ecaade2016_tkox66, 42e8, ecaade2015_37h7, 2eaf, 75bc, 003b, 60c6, 95f0, 2ecc, caadria2016_673z28, a4c4, caadria2015_176s26, 514e, 50e5, 3b9a, acadia14projects_463o, 4e12, 1c6e, 5734, caadria2017_015a5, acdb, 4415, 8246, 5978, caadria2017_081m24, ascaad2014_019u2, 564e, c285, bd93, caadria2016_055p3, ba2b, 2f91, a2d6, 71ba, d0fd, d359, acadia16_344l21, acadia14_709ap, ceca, ecaade2014_149m34, 65cd, 70ba, d3b3, acadia14projects_497ac, ijac201513206m9, 9dfa, 2f54, 45f3, 0101, a76d, f304, sigradi2016_367yy, caadria2016_301o13, 9b4d, sigradi2013_330e, f54b, f7e8, acadia17_349m, 32f4, 1009, dd15, c9f1, b43d, ecaade2014_067y15, 9295, c0e0, 5c38, acadia17_435g, a286, 6231, aed8, 256f, 5083, sigradi2016_659n, ccc1, 164d, a984, caadria2016_851v35, ecaade2014_140n31, 2306, sigradi2015_11.34d24, 310f, d051, fff4, ba6f, 0c25, acadia15_203g8, 5765, ba8f, 0163, 98d4, 258b, ec3b, fc2f, 0a1f, 3251, 9541, ae8b, 71a4, 27dc, aad2, bf69, ad38, 6500, ijac201412305n2, ad82, ecaade2015_138h28, 8f6f, 582f, 0957, 147c, 3eed, 0e3f, acadia17_71ww, sigradi2016_595oo, 1c4d, acadia14_427ar, acadia15_161n6, 05a8, c655, sigradi2013_271l, acadia14projects_699f, caa0, 0561, 7662, dbe4, sigradi2015_6.329v8, 4e81, ecaade2015_301z65, 6a5a, 94b3, e0eb, 0ebe, f370, fd2b, 4ca7, ae86, 09fc, ec5d, 1811, 1720, b7ea, 60b8, 82af, 5904, b99a, ijac201513201r5, 398b, 5f1e, 45d1, acadia17_520w, 30e2, acadia14projects_601aa, 997b, ecaade2014_141f32, acadia14projects_189ak, fedb, c990, c983, 70bf, e311, e768, faf2, 7b79, 8ca0, acadia16_124g9, 2a7d, 15c9, 9c96, 6288, acadia17_581jj, 2962, f8a7, 5ac3, 9441, 3110, d399, 2caf, 2e7c, 6bb1, e988, 03d8, e41b, 7abd, 0162, acadia16_270v16, a2a6, 4ec3, d17c, 9ba8, acadia14_101ac, 33e4, bc69, c28e, sigradi2013_131f, 2c96, caadria2016_549u23, b0b7, 329f, caadria2017_048u15, 3ce6, 48dd, d6a8, 5c08, 64b0, 743e, a621, 373d, e3a9, f55b, ijac201614308n5, ecaade2014_019h5, 2415, ecaade2014_237i61, 5f9b, acadia17_349l, d28d, 16d8, caadria2017_145y37, ecaade2013r_003s2, 6e58, 362b, 688c, 9417, fc07, sigradi2013_326i, 9b9d, 5413, 8916, a9e3, 716f, acadia14projects_357ar, 8fbd, ijac201412408f2, 41ca, 557b, fd60, ba61, 2e4d, 9bf3, 219a, 8d2a, 3425, 3ebd, e657, e60d, 4022, ecaade2017_072h, 5699, 895f, 1b4a, fe9d, 6648, ecaade2015_92x18, d4b1, ba24, caadria2017_124f33, acadia17_237ee, 9f73, sigradi2013_303j, fbac, 870d, 6c84, 9b20, ddf7, 26ef, ed3a, 0114, 68ff, sigradi2015_10.307g21, bde4, 1871, 6228, 7283, ecaade2016_183u49, 743c, ed2b, 9bdc, ecaade2014_163x39, a094, sigradi2013_401l, 81e2, 5bd1, a470, f828, bee4, d64e, 536a, f7e0, 19f9, 0398, 3122, 7a5c, d82b, ce17, 5fbd, 87df, sigradi2016_560y, d6b6, 9351, 3fbd, 51a5, f610, ba0b, 201d, 496a, e3f5, cfc2, acadia16_12i1, c9c7, f87a, c81c, ecaade2013r_003k3, 602e, ecaade2017_117o, f363, 93e7, 3a9e, 5849, c011, fa9d, 3625, bf13, ijac201513105d4, ad56, 9f42, dc8f, 21f7, fa6d, acadia14projects_357ap, b10b, 3b0b, 9c7a, 2bff, 2859, 6286, d8af, 26fd, f3b0, b053, f258, 958a, 7b06, caadria2015_194t28, 802d, e66a, c987, caadria2015_014t2, bc71, 98a4, 8d49, caadria2015_078k11, ecaade2015_169a35, eb3e, 6050, 1c36, a7d0, 050f, 3b42, 6f5a, ascaad2014_034k1, a19e, 21c0, 416a, bbb4, f740, 33d2, 596d, ecaade2017_091zz, b4be, f599, 7002, a547, ecaade2017_253p, c3a3, 0674, 5160, ecaade2015_61k12, d68a, 9e9e, ecaade2015_109d21, 8782, 4d0b, 656f, 7d63, c923, c3d7, 07be, f68a, 93c6, 6ce4, 642a, 32c0, 4727, ecaade2014_057o14, 0f85, 686f, ecaade2013r_018u9, e5c2, acadia16_308s18, 1ed1, ce6d, 0116, c1f4, acadia14_479ay, ac94, ascaad2016_022c9, acadia14_177u, d30a, e658, 166b, acadia14_145o, sigradi2013_285e, ecaade2014_204f53, acadia15_47n1, 4eb1, 02fc, caadria2017_067r21, 8d3b, cfb8, a320, 217d, 9d08, 8f8a, 5cf0, 5390, 20c1, 96cf, a0b2, 94e1, 882f, a0f8, 3071, 85b6, c2aa, 8c1b, caadria2016_311b14, acadia15_95h3, 3974, ascaad2014_029t8, cd50, 2f4a, 1040, 22d2, e4c8, 57ab, 88dd, 5476, 71f5, 860a, 83d9, ae55, 7ef2, a4f5, 0607, 356b, fadf, ea7a, caadria2017_021l8, ad67, 659e, d33c, acadia16_308f19, cff3, 629c, ecaade2015_122m24, acadia16_88k6, sigradi2014_015g1, sigradi2015_8.239c14, 2313, sigradi2016_816uu, b059, acadia17_348ww, 1fb4, e51c, c551, ascaad2016_039o15, 015d, acd9, b891, 9f36, sigradi2015_11.136k24, a008, 242f, f818, ecaade2016_225s60, 73af, c681, 71b7, ecaade2015_53l9, 9808, 02bf, caadria2016_073x3, 0f1c, 705e, caadria2017_021f8, ecaade2017_277mm, ecaade2017_290xx, 108c, 8518, 5c4a, 7fe2, 0748, bac7, caadria2015_060p6, c762, 1514, 57ba, 8a22, c9dd, ecaade2017_057cc, 6013, ce5e, ascaad2016_045i18, 0e43, 2d39, caadria2015_126v20, f14a, 97ae, 54c1, 04d1, 9401, a887, b9e3, d355, ba47, ecaade2017_124s, e5b5, cf66, 10a4, ecaade2015_250d57, f536, 2a61, 4ee3, ecaade2014_176g44, dba1, ecaade2016_132s37, f6ce, a8af, 8a77, acadia17_598j, 1ca1, 8170, ecaade2017_090oo, caadria2015_060z6, bc89, ecaade2014_184p46, d8d1, 2b83, c01e, bd54, 96ea, 4913, ecaade2017_199y, 27c6, 4aa1, ecaade2014_162t39, 6d2d, f213, 92d1, 39cd, cc19, ecaade2017_089z, ecaade2017_076q, 94ce, 2617, f56f, ecaade2017_169jj, acadia14projects_189an, 5807, sigradi2016_592bb, d6b4, 6342, acadia14projects_63at, 14fb, 135f, aa5c, 4aa3, ef3f, 9ca4, d547, bc75, 8c0c, 0ee0, caadria2017_046j14, 7faf, 4cc2, ecaade2015_172a37, 6484, 31b1, 03c6, sigradi2013_347t, caadria2017_040l12, 69c5, a240, ecaade2017_095w, 2796, f998, 936f, ece8, db88, 06b2, e71c, f1f7, 5ffc, 755a, 2bf2, 3f90, 5136, d838, 817b, 82e1, 0031, 9464, 41cc, bfb8, 0262, ecaade2017_059tt, 8bf5, 9b95, 1b07, 998f, 23f2, 2e6f, fc8e, 69f2, e8af, 9a67, ecaade2016_118s31, 7b38, caadria2015_206b30, ecaade2015_17t2, ecaade2016_237c63, 30e5, 69b8, 7a47, 6714, d50d, 97ef, 7cbc, dc2f, 4916, 2670, 9b48, 2561, 5739, 9c6c, b834, f1b8, f71c, 77f6, 59ce, ascaad2014_035t1, 6d59, af0a, ecaade2014_149w34, d558, 6702, 652e, 4bbc, f69f, c3dd, a2df, caadria2015_073g10, 3566, 6d09, 615f, be5a, 9c9c, 350d, 4110, 9f3a, 9d1d, eea8, a01f, ecaade2016_151j41, 9ffe, 0181, c0e7, 4ffa, ijac201614102y1, 743f, 4d2e, 5ca4, acadia14_719s, 3378, c36e, acadia14_111l, ecaade2015_136u26, 555a, caadria2016_405f17, 9138, b846, d0c9, cd20, cadf, 7353, 62ed, 3576, 4842, 41d6, 82ac, acadia14projects_135x, 20c2, 8dd3, 40a1, a190, d8e2, acadia14projects_531n, ecaade2014_230n59, ecaade2017_031uu, acadia14_101o, ecaade2015_17f2, 4423, ecaade2014_012m2, f12f, 1b15, 24b9, 583b, b2b4, ecaade2017_199ii, 162f, c94d, 45dd, ijac201614402l1, a890, 0655, 11c7, 8ba2, acadia14projects_43aj, ecaade2017_189ss, 01b5, ecaade2017_149i, 9e7e, 0231, 98b4, acadia14_627ap, ada1, e617, bf5c, 3dda, f473, caadria2016_013r1, 0ca8, 3858, 8799, 11b4, 10ab, 0027, b84c, 1a9c, sigradi2015_9.347v17, 5549, e8c6, 6556, 700e, 8574, c5b0, caadria2017_001e1, 8293, sigradi2014_032d2, d1e7, 6385, 814e, 8807, ecaade2017_073p, ecaade2016_007e2, a689, ecaade2014_153u36, 004c, c1fe, 96f7, 33a3, 4240, 4bb8, caadria2015_176t26, 5116, eca3, 45db, 4f40, a2e9, sigradi2015_3.394d6, 29c8, a1a9, 247d, ecaade2017_091ss, 0d40, acadia14projects_601ah, 0019, b1a1, 45b4, 921b, 20bc, sigradi2013_248b, sigradi2016_443zz, 4b3a, 6562, 01a8, 93b4, 747b, ff7e, caadria2016_177l8, acadia14projects_43ak, 15fb, b9f9, 9cc0, c6c9, 2c7f, aa9e, ebed, acadia16_206p13, acadia17_648hh, 17f4, 26b1, ecaade2016_068w17, sigradi2013_32n, 569b, cdd0, 7596, 790a, 9993, 7001, 0830, 6bf4, 8d58, 88c2, dbfd, ab7b, 6a0b, 1d42, ecaade2014_080a19, caadria2015_081c12, caadria2015_078h11, ecaade2017_148zz, 5905, 06d1, 363e, 5ae4, 4608, ecdf, sigradi2013_41, 4b8c, 3d86, 3515, 9f4e, acadia16_54u3, 1442, 8070, ecaade2016_190o50, 6047, 420c, 0b15, 46f0, 02c8, ecaade2016_162d45, 65dd, 842a, 9373, ca18, caadria2017_057v19, e0f7, ecaade2016_223u58, 2cc7, acadia17_163aa, d296, caadria2017_074r23, 7545, 030e, 2f47, 5021, c9de, 1006, bb67, 94df, 6634, 5b97, b98e, 2d6b, 5e86, f27d, ecaade2016_036l9, 035a, c641, ecaade2017_027c, 5ccf, d579, 1f5c, b53f, 3972, 54d2, 00fb, ba06, df76, ea74, ecaade2015_114c22, f1fc, caadria2015_126z20, acadia16_308x18, 660f, ecaade2014_186j47, e210, adff, 0beb, ecaade2016_037y9, 67f1, 6346, 3057, ee25, 1593, dd97, 1bdc, b561, b75c, acadia14_125ad, 04c7, acadia15_469g20, acadia14_479av, 5fd7, 85c0, acadia14projects_189ar, 8477, 480d, 446b, e35a, caadria2015_130m21, sigradi2013_303n, 096a, 25cf, cb40, acadia15_149t5, bc3b, 70e3, b0ae, fd44, ecaade2017_220vv, ascaad2016_036c14, 69b0, 26ce, 923c, caadria2015_208v31, ecaade2016_105f29, 94d4, 3550, 3ae6, a95f, ascaad2016_044y17, sigradi2013_189h, ijac201614207h11, acadia17_137nn, 400c, 8cdb, b617, ce99, a95d, a0e1, 6a58, acadia15_211y8, 1f2d, 89dd, daf7, 8a85, 24e6, sigradi2016_625hh, c298, 7392, 218b, 36ac, eccb, acadia16_270x16, 448d, 653b, a601, b284, ecaade2017_046b, 8c36, b4b9, ecaade2015_122l24, caadria2017_016l6, d7eb, 59ee, 5faf, 34da, ijac201412204g3, 8932, caadria2015_012g2, ecaade2015_176u37, 38a4, sigradi2016_815dd, cc6a, 88c0, 0853, 57b5, 01cb, 2ced, ecaade2017_215e, 0ca4, d57a, af90, a70b, ijac201614204e10, 412c, 41eb, 4b93, 821a, d6e6, 72a7, 1726, acadia14_399an, 2151, 5851, 10aa, acadia14_609al, 2e53, 7372, acadia15_451h19, 8124, 474d, b931, 54e4, ecaade2017_173rr, acadia14_317y, 490e, 6580, 87e8, acadia14_655w, ccc3, 6b04, cdc3, ascaad2014_019w2, 357e, e8c5, 615d, 0a95, f6f5, acadia14_589g, sigradi2015_11.34b24, ecaade2015_138j27, 6882, 1df9, 4ab9, d5ba, 7087, fbca, 3902, caadria2015_081w11, 8a11, 444e, 2930, 718f, sigradi2015_6.327p8, bfc0, ascaad2016_033c13, 1d99, 15a4, ecaade2013r_004t3, 9399, caadria2017_165o41, acadia14projects_699d, fead, 89a1, 4189, d27b, ecaade2014_088h21, 006c, 0f31, caadria2015_170n25, ecaade2014_138z30, c248, ascaad2014_011x5, sigradi2016_544c, ca7e, 1d17, c3b4, 0f63, ecaade2017_248zz, 0232, 8425, c38e, 2a30, fd2e, 54ef, 1f78, ccf8, 7fdf, 10fe, 75f0, f359, ascaad2014_016e9, c717, e123, e24b, b112, ecaade2014_220g56, sigradi2013_158z, f2b3, 3526, af8c, sigradi2015_12.215v27, c30c, f551, 774d, f807, 392d, ecaade2015_171h36, 6fdf, bcd4, ecaade2016_154m42, f6d0, 0459, 8ba7, 69c7, d5a0, 5ce5, bed5, 0db5, 27b7, c9af, 06ca, 42c1, ijac201513303t11, 91ab, 6502, 6e47, 4a9d, sigradi2015_3.212i4, acadia14projects_177v, 32e2, b73f, 1013, ecaade2015_199d43, af83, sigradi2014_197c7, 948b, c8f6, 3782, ecaade2016_099l27, 46ef, b4f0, ccad, ecaade2017_008l, acadia17_520y, 6c37, 65e4, c986, caadria2017_056s18, ecaade2015_229k51, 1b44, 2491, 935c, sigradi2013_386s, a7f2, sigradi2014_043z3, acadia17_273w, ijac201513204t7, fa04, 6cf1, 12af, sigradi2016_815mm, ecaade2015_301o65, 19ab, 42da, ecaade2015_74o14, caadria2016_147g6, acadia14_75b, eec9, ecaade2015_314b68, f8cc, 4bc1, 0557, 73d7, f991, 9842, 2bd9, 1e97, 27f0, 85a3, 4ba1, 9d6b, ac62, fedc, ecaade2017_282f, 5d93, c1d8, fa76, acca, 7149, 7d54, sigradi2014_281f3, 93e5, cd3c, b296, ascaad2014_017m1, 6ec9, e18a, 121d, dd08, caadria2017_094z25, 8ca4, 9bf2, d107, ecaade2017_309tt, c469, 7603, 7c43, acadia14_427an, d3e9, 794c, ijac201412207e5, acadia17_669h, 3218, 8eb5, 57dd, 1400, c754, 71ff, c3a2, 65c0, aff6, e690, 5e24, 6720, 1a6f, 76bf, b596, caadria2016_445a19, c5e2, 48b8, 5355, c90f, 7eef, ascaad2014_006u3, acadia17_162y, caadria2017_190t45, 0092, 9adc, 7712, 2fc1, ecaade2017_199yy, c8fa, 9072, 0d4f, b59c, 6e79, e4ba, dd76, 7eda, 2d48, e2bb, ecaade2015_15z1, 2f3d, 33b9, de2b, c9f9, 8a4c, b553, 59d1, sigradi2013_390z, 3f12, caadria2015_126d21, 8a93, 8696, ijac201614308c5, 208f, 6f16, ba71, 4e36, 747f, 4ca6, ecaade2017_152ss, 08db, f84f, 7dd5, 20db, fc94, 569a, sigradi2014_284z3, 9259, e785, 9b56, caadria2017_041a13, 7b41, 649a, d08b, 6593, 94f0, ecaade2016_018z4, 0bf8, bf6e, 4487, 3758, 12cc, 303f, f215, 1f0e, 769b, 71f0, cfe4, ecbf, a104, 5a91, 24f3, caadria2015_206i30, 6f23, 3294, db2a, ca4f, c3d3, 82b6, ecaade2013r_019g10, 59c4, f24f, 4a71, sigradi2013_401n, sigradi2016_448m, d993, 70cf, acadia17_257f, cae5, ijac201513203b7, 8b55, e041, 4bb2, b8f0, 35a7, 4365, 99ea, acadia14_33af, 1522, 7dd1, 5683, 098a, 452f, eae4, ecaade2015_211y46, ff7a, 9b83, ed71, ecaade2016_118u31, sigradi2016_564hh, 2c47, b603, b97c, sigradi2013_95s, sigradi2013_244k, a36c, 3117, 98b6, sigradi2016_431r, 5612, 23f5, ecaade2017_089y, acadia14projects_619ai, ijac201412403d6, cce1, acadia16_12c2, ecaade2017_151z, 49e2, e0d0, 6e5e, c931, sigradi2014_330d7, 9bad, caadria2016_621x26, 5236, d936, ccd7, cac5, 5488, sigradi2015_sp_11.278m31, 8fd1, 89a0, 0afe, 17e4, c954, ijac201614105u4, 2e10, f29d, sigradi2015_9.141f16, faea, 0c6c, 076c, 4f3f, 1368, cf97, 693b, 84b5, adb4, 0a37, 2d66, ecaade2016_068m18, 1967, e059, cfc1, 057e, 3519, 634b, 08d6, cd02, 67a1, caadria2016_373k16, 04df, c063, caadria2017_037a12, ec01, 6f0d, ijac201614305m3, fcc1, abe0, 8d83, 52a8, 992c, 1da3, ecaade2014_194u49, 5fa4, acadia14_619ag, 6707, a45e, 2f7c, c8b3, 847f, 4e52, 9927, eeae, 494c, 44f0, 9149, ecaade2014_173n43, caadria2017_046z14, a0b1, 4e83, d069, ascaad2016_044v17, 89d9, 0d5e, acadia14projects_219az, bbcc, b830, 9d1c, 2fcc, c0ae, 7fc8, ecaade2016_162z44, 93c1, 76dc, sigradi2013_343a, 46fa, e292, 2ee6, 6252, 1a57, fb53, 8232, c7be, f37b, 34d0, b055, 2a78, f436, 5cd3, 2326, ecaade2017_003d, bcc4, caadria2015_172k26, 4cdf, 0d49, acadia14_339au, e11a, 705c, acadia14projects_347am, 71e4, acadia15_137m5, b7d2, 3592, 5cc5, f759, ijac201614308t5, 943a, 5a03, ecaade2015_61h12, 9263, 0ecd, sigradi2013_304, fcaa, 105d, c92d, ff1d, acadia14_601ab, ijac201614307i4, a10a, 9d4a, ascaad2016_041o16, 5f20, acadia14projects_43ag, ecaade2016_042g11, 0c03, 846c, 105b, a7ef, 560c, 8ab5, sigradi2015_10.140n19, 0604, 1d2b, ed28, b546, c3db, 990d, 6d78, 25d6, 8a73, 03bd, ecaade2015_114h22, ebf6, ecaade2014_214l54, c557, 6f6f, 26e5, 43cc, eb8e, 4c80, f5b1, f21e, ijac201412301j5, 91c2, ea58, ac33, ecaade2015_113m21, 40e4, sigradi2016_385oo, ecaade2017_101x, caadria2016_023m2, 38a2, 0647, 0aaf, f383, 9dec, ecaade2016_011c3, badd, 3bf1, ecaade2017_067z, 8424, 3ceb, a894, dcca, ecaade2016_161z43, 394c, 99c7, ac00, sigradi2016_479ee, d13f, e6f8, ecaade2015_53j9, 68ec, a146, 2f29, c800, ijac201614208d14, 9a20, b7a0, 85f2, 84c2, 0d7e, a643, 68f6, 6a5d, 98e1, fcb4, acadia14_627am, acadia16_12f2, 15fa, db92, fc7e, 14d2, 8f1a, 746c, b88b, d6d8, 1a86, 4261, ecaade2014_195k50, 8d19, 82ee, 5b98, 7080, b92d, a41f, aaaf, 54a4, 8b34, eee8, f711, acadia16_478e28, c010, 84e6, b449, 9179, e7c6, 04be, ecaade2017_031ss, 1841, 98b3, 8899, caadria2015_081k12, 4778, 0d3c, 9649, caadria2017_057t19, db28, ascaad2016_011g5, acadia14_189al, c3bf, 547e, ecaade2017_009ee, af8b, da66, caadria2016_673c29, ecaade2016_225j60, 605b, 44e1, abb2, cc63, acadia16_362o22, a4a3, caadria2015_102c16, 1a46, 1ca9, ecaade2014_094n22, 3987, aee1, acadia15_343m14, sigradi2013_359d, 281f, ecaade2016_025d7, 7707, 4c03, sigradi2016_659v, caadria2015_078b11, 492d, ijac201614308g5, 973d, c9fc, d240, bc5a, ecaade2014_015r3, d02f, 72f3, 906c, 3e76, 7a95, 65a0, 3abe, 7cf4, b872, sigradi2014_293w4, 3998, ecaade2017_142tt, c701, e465, 5abe, acadia14_189av, 0441, cef8, c89f, cef2, 5358, c56d, 140f, ecaade2016_139w38, ecaade2016_018k5, c122, 915e, eab2, acadia14projects_117g, 4ba5, 6085, ecaade2015_53s8, afc2, b3c0, 71c8, 6267, 28ae, c593, 6d13, sigradi2015_11.8n23, sigradi2014_282o3, 61cd, sigradi2016_712nn, 0aee, b4dc, ecaade2015_94b19, bff4, d9d3, b756, 4e5d, ecaade2017_008g, acadia15_47f1, ascaad2016_048f20, d92c, 8845, acadia16_196f13, ijac201513205i8, caadria2017_047a15, e75e, ef51, ascaad2016_009n4, 8bae, 21d5, 8dd6, 686c, 3461, 86dd, ijac201412303g9, ecaade2017_073m, caadria2017_028d10, d723, 0a00, ascaad2014_031j9, bdde, b780, 3937, 0356, 54a9, bb4c, 9a36, 2526, a82f, 83b5, e032, 17ab, ecaade2015_59e11, c11b, ascaad2014_019o2, d1ac, c0f8, ecaade2015_35z6, 9d4b, ecaade2014_104o23, 6a57, 3f10, 0a82, 6027, ecaade2015_59i11, a3dd, ecaade2014_153y36, caadria2015_126p20, 8497, caadria2017_004t2, ijac201614201g7, 42e7, 6213, 445e, cf9d, bcca, d9b5, f343, dbb8, a462, ffe8, e5e4, 9e42, cae9, 6c48, adea, 84d1, 185f, ecaade2015_294m64, f086, 6bbe, e4df, 83e4, a0b9, caadria2016_517x21, acadia14_655z, 0595, e9c8, d771, ecaade2015_170u35, 353e, 07ec, d488, 4b47, 3f4d, ecaade2016_055e14, 5097, c302, ad4d, ecaade2016_tkoy66, 8408, 3f94, 9fa8, 3507, df93, 2c9a, 0f1e, 85ab, 7c04, 0d59, ascaad2014_017n1, c9ab, 2ffa, c6df, 7e2a, cb49, d823, 3529, ae37, a795, acadia14_117az, 20a6, 615a, f374, acadia15_451a20, ae39, ecaade2015_229t51, 35a6, 5794, caadria2017_190w45, d4a4, ecaade2017_111uu, ecaade2014_157c39, c8b5, 4f2f, acadia15_297d12, a7e9, c932, af72, caadria2017_063d21, 8115, ascaad2014_016j9, eb51, 8eab, cad6, ca6b, f98e, caadria2015_210m32, 2124, 1d51, fad3, 8a95, ae53, ecaade2017_046k, b0fc, 4625, 9b8b, 4f46, 194f, cf89, 0581, ecaade2014_088e21, 3b76, b90f, ed6f, 3185, 221c, 807c, ff90, acadia14_647av, ebdc, 1e05, da58, d03e, 7a70, 7aef, e716, 1065, d2a3, 964d, b06e, 7b6c, e579, 9380, 3162, 191e, ijac201412301p5, 6eb2, ascaad2016_035m13, d585, dc1b, f7ee, 5690, cad7, 86ff, 240c, f6c0, acadia14projects_699g, 5804, 6577, 4bcc, ecaade2016_102e28, a963, ecaade2016_221w56, 1bf0, 4d9d, 6e0a, ccd0, 0123, sigradi2016_415ii, 0e92, c02e, 1984, 37c4, ecb7, 96a5, ecaade2014_018m4, c60b, 8f46, ecaade2013r_002u1, caadria2017_124r33, f32a, ecaade2017_019vv, acadia17_390mm, 69fe, f5a2, feb0, af33, d485, 24b1, f3e8, 0246, e4b4, 0f36, ca1b, 22bd, ecaade2015_205c45, be74, fa83, 35a1, ecaade2013r_009g6, 78e4, sigradi2015_7.203k10, 0902, cb5a, 13ee, 0f3e, cd8f, f0e4, c3ec, 71e1, 7fe0, 9efe, 1d48, f86c, acac, 5541, d5ea, fbcc, ecaade2016_002i1, 8ffe, 646b, 6191, e400, d465, 9e92, 542c, 9bcc, 710c, d979, a013, ad49, 4fc2, caadria2016_311c14, 79f7, acadia17_413q, d4dc, d615, b030, acadia17_329y, 4187, 7dfa, 1c9d, 047f, 473f, caadria2017_163b41, 0f8e, a181, 1815, 210b, 464b, d911, 2c98, fe7f, 0289, a6d9, 3052, 1e08, ecaade2015_293w63, 7af5, fd51, 3c33, dab0, 0b1c, b169, 64d3, b345, 23b6, 2dba, ecaade2016_063o15, e1fb, 41ce, ascaad2016_030c12, ecaade2014_127m28, 0f2d, fd00, 0915, ascaad2016_043e17, 2e3f, f652, 716b, 5cc4, sigradi2015_8.264i14, 594d, ca90, ecaade2014_072j18, 51f6, 57db, c457, 8f28, sigradi2014_074j6, b164, efdf, e67f, sigradi2016_801v, sigradi2015_9.141b16, caadria2016_579v24, da5a, b3c3, sigradi2013_158c, 12bd, 6e88, 0510, sigradi2014_047o4, ecaade2017_019a, 6871, 74a2, 5e65, 6e99, d633, 92c4, 631d, 6d26, 9b6d, 499b, 6b66, ecaade2017_019pp, 5ada, aef0, eb9e, 64c5, f4d7, ca31, 7030, 6134, d1ab, 7862, sigradi2013_244p, 2302, 4550, caadria2015_031o4, 410f, 498e, 2f76, 2d73, 6b9e, acadia14_365ao, 5c5d, 2c57, 5605, e40c, 6994, 47e0, d985, d16b, 20a2, 3b11, c5e3, ecaade2016_123j34, e3a8, 2de7, d329, acadia15_137r5, 8a6d, 831d, ecaade2017_105tt, ecaade2017_199z, ecaade2015_21l4, 465b, 4758, a0e9, a23d, e2bf, 17e1, 2b70, f2f2, ecaade2016_151b41, ecaade2014_173w42, b5bd, 21ed, 5c06, aafe, df39, 3969, df54, ecaade2015_250f57, 12a7, 568f, 9b4f, 3bba, cb9b, 4d83, e23a, 946b, b065, 8468, 7dce, acadia15_185h7, b0e6, ascaad2016_019s7, sigradi2016_492pp, ba53, 9762, 5d28, acadia14projects_177ag, d0c3, ecaade2014_237v60, 117f, 62e5, 0ddb, caadria2016_187u8, ecaade2015_241o55, 49b2, 3c29, 67f6, cbee, 8949, 4bf6, 6349, 2c44, ecaade2015_287k63, fe29, 5178, 896d, c30e, acadia16_106k8, ecaade2016_025w6, 6036, 5506, 6c20, 8119, 7c34, ecaade2014_230o59, fab3, b3cb, 0168, caadria2015_210f32, cc51, cf5d, ascaad2014_011w5, 6ad1, 0716, 3e30, 831f, 59b8, ecaade2017_151t, a0af, 301b, acadia16_116s8, acadia17_423jj, 1c01, c743, caadria2016_611d26, c6f1, 15e0, 0f02, 9679, 19b3, 934c, 0e38, 8e8b, b7a2, 0ab0, 80ad, f227, 7b0a, sigradi2014_192o6, acadia15_451j19, 7bfd, 383f, a7c5, 65f9, 3b21, 9cda, acadia15_483w20, 6efc, 123b, 6f28, cc5f, 0199, 5e8b, 212f, a6d4, e00a, b8c9, 0662, ce77, 73fd, 9282, 6a95, 84e9, f91e, 53c3, 48e8, 1889, 6bfb, bd7f, acadia17_542rr, 1d1d, e545, 378c, 5788, 65cb, dcb3, 5839, 3de4, 4a3f, 7a52, 9e46, c497, 55da, 8a68, 04f7, 522c, cb7a, 9d96, ascaad2016_012z5, sigradi2014_015i1, ecaade2016_118e32, 97f3, ad84, 4d8a, 94b4, 3b95, ecaade2015_127f25, 2c17, ecaade2013r_006z4, 0d84, 2b85, 6c2e, 68be, 66cd, 304b, fd1b, 7061, 555d, sigradi2014_284g4, 9379, 5e36, ecaade2015_271v59, a1d8, b663, 95a2, 982d, 3eba, 1904, ecaade2014_084x19, a60e, caadria2016_861w36, 3786, 8afa, 6729, ecaade2016_062d15, ecaade2014_143m32, 9da1, 6ceb, f7fe, acadia17_500jj, b3ef, 3575, de2f, b31f, acadia14projects_627al, 98a1, ec79, f0ce, be8f, cd18, 4857, 1bd4, sigradi2014_047j4, sigradi2013_429m, 8f99, 246f, e508, ef70, ac93, acadia17_177v, a568, 7187, 4536, 1441, 7b89, 5b3b, 6ff1, 35b0, 8560, 4f0a, 74bf, caadria2017_051j17, caadria2017_095f26, 0004, b950, 9e9a, d10b, 09e1, a3d2, ecaade2015_237x53, fa5e, becb, ad76, e197, acadia14projects_135j, 90bd, 4b69, acadia17_59m, d95a, eecb, b460, acadia14projects_497z, d4da, 37ad, 4f0c, 28c5, 3ed7, c535, 6dd1, sigradi2016_636m, 37dc, ecaade2016_057p14, f1f2, ee86, acadia16_106g8, 4d6e, 63c6, bd8a, caadria2015_124s19, e415, 5f9c, acadia17_189rr, 9877, sigradi2013_135, aa58, 9306, ae22, fdfa, caadria2017_047k15, 5453, 2fee, c58b, sigradi2013_386h, 3fe2, 0e94, ecaade2014_156g38, 01f6, ed8c, 0d85, 369a, e548, 7547, b7b7, ecaade2017_057q, 7e51, ecaade2014_139c31, ecaade2016_071u18, bcab, f1a6, cf16, acadia14_579ay, ijac201513104y3, 29a1, 0051, db0a, ecaade2017_014qq, 0f2c, 7c15, c0d2, f393, 45b2, 94d5, 1304, c00d, 9ebf, acadia14_167u, 2b52, caadria2017_182y43, 1e0f, acadia14_291a, 917c, 7497, caadria2015_130g22, a2e4, 10d6, ascaad2014_005s3, afb2, e2ff, 8646, sigradi2016_592w, 32dc, 36b1, ijac201614407p4, 1091, f059, 7787, ecaade2014_206o53, ccb6, 7b86, 7d92, dd8b, sigradi2015_8.289g15, c0a5, 789b, 1a0c, b3b1, 4bd8, 9a07, ace4, ijac201614201m6, 91b3, d95b, 020a, c42d, caadria2015_012h2, e672, c203, 82ba, ecaade2015_158c33, e406, 65ea, a205, 4c3a, 53da, caadria2015_156r24, 1471, 9af0, ecaade2015_170v35, a6ad, fd41, acadia15_95j3, sigradi2014_151k3, sigradi2013_155e, 8f51, 6d51, caadria2015_064p7, 3c61, 3486, d559, e4e9, ecaade2015_177y37, 6641, 8a6e, ecaade2014_240j62, caadria2015_185n27, ecaade2014_218u55, 9921, b2a7, 0229, acadia16_62z4, 9b71, caadria2015_054m6, 8768, 7c92, 2a60, 7760, caadria2017_041p13, ca3a, ascaad2014_005w2, 7958, 02ab, sigradi2014_063z5, c3a6, 1c82, sigradi2014_049e5, 36e5, acadia14_63az, c470, 6a9b, 2d0d, 690000, acadia15_483h21, fdad, 7338, 09ab, ecaade2015_17k2, acadia14_589j, c221, 2055, 2f5d, caadria2016_415u17, ecaade2016_158d43, acadia14_219av, 6498, 25c6, f68c, 7d4c, 6005, 78ab, ecaade2017_079e, 060c, b9cf, e03f, 3d03, fda3, 8e9c, ecaade2017_265v, ecaade2014_089w21, 2f36, 9539, 5c49, 578f, ecaade2015_217d48, 83f0, 351f, 4855, acadia14projects_189ax, 920c, 984e, 7610, ecaade2017_048x, sigradi2013_215a, 86f1, 5e15, 5bd9, b5a7, 4b46, 7875, ecaade2017_208j, ef1e, 29d1, ecaade2015_25j5, a88c, ee8b, 1f47, f53e, 8a90, 7f44, c111, 7a3d, 3fc4, 821e, acadia14projects_435ad, a6cc, 9805, ecaade2014_092e22, 99e3, 7bc9, 0d68, 6764, 5b1d, 99c5, ff79, 1fe3, f605, bdea, d9c5, ijac201614403h2, 997d, 6ad9, 9ca3, ecaade2015_55k10, 78a0, ecaade2017_152ee, ecaade2015_171r36, 8667, 8f27, 00ef, 24b7, 1d25, 2b9e, ee64, d9e5, acadia15_57x1, e5d3, ecaade2016_102o27, ecaade2015_37f7, 8d67, ecaade2017_073n, 0a87, ecaade2016_110i30, 467d, fca6, d952, 76e2, sigradi2014_271o2, ecaade2016_114f31, faae, b779, 4481, 9707, da92, acadia17_307mm, ecaade2014_057i14, b76b, caadria2017_041w12, e441, ecaade2015_53f9, 5ff2, 6db5, d9b7, 2d9a, 9f82, e79c, 12d0, d1a8, cf0f, e0ea, 8eba, b8ff, e2b2, 53a2, 2702, 2463, a4c1, ecaade2017_264e, 5035, 5219, 8cac, acadia14_409o, 970e, e817, adac, c41e, 5deb, acadia14_101n, 2bb7, 8acd, ijac201412406k9, 30d2, sigradi2013_263, acadia14_463ay, 6375, cfcd, 3854, ed52, d23e, 8f5c, f38d, caadria2016_797u33, 5a2a, 2ba8, acadia17_71jj, e986, 5a46, 35b3, fe42, ecaade2015_35a7, 5b77, 962b, 71f2, sigradi2016_792g, ecaade2017_008k, cc67, 25d8, ccff, ecaade2017_026uu, 0b16, caadria2017_085w24, 5531, ascaad2016_057v22, abcf, sigradi2014_048w4, 21d4, 15dd, a707, da1d, 0d17, ecaade2015_228w50, d763, 45e0, 2d23, ecaade2016_096m26, 96c7, 0b92, 6d08, 6aba, 00c3, 835b, caadria2017_051p16, ecaade2017_198l, c423, 2f44, caadria2015_130e22, sigradi2013_167, e63f, ascaad2016_056j22, 31c8, af22, caadria2015_124t19, f28c, dac3, b436, a71b, 3c52, ad3b, 0bdf, be1d, f480, 48bd, 4f00, ecaade2016_129a36, 2f80, 369e, bc33, 1b2f, ecaade2016_154h42, 1c6a, ecaade2016_007c2, ecaade2016_071w19, f95b, d332, ea02, fff6, ee3d, ecaade2016_078j23, 5447, 360e, b018, 0017, ecaade2016_188k50, caadria2017_124m33, sigradi2016_400m, a3d0, b0af, 08b8, 4be7, 658d, 157f, 0d80, c474, 46d2, 12a4, 3dbe, aeb8, ecaade2013r_019k10, 231b, acadia16_78p5, ecaade2017_053p, ecaade2015_64b13, caadria2015_208c31, a303, a98f, e410, f635, 60d4, 62f0, a018, a545, caadria2015_111l17, cdfd, 1d4b, 6c0e, caadria2016_229u10, sigradi2016_777bb, 8dbb, 1adc, acadia14_311y, d217, e811, a04e, fdcd, ecaade2015_271c60, 888c, dedf, 8fb9, acadia15_243f10, 41d7, ecaade2017_027b, 30b0, 32e0, 7814, ecaade2016_027d8, ecaade2017_273m, a9df, 5ca9, 9926, sigradi2016_512qq, caadria2017_004r2, 90b0, 70f7, acadia16_478b28, 7fac, ecaade2014_195i50, 3306, ca91, bec6, e310, bb62, e0d2, ac5c, 1653, a333, c05e, 5212, 7874, b2a3, ecaade2017_122ww, 658f, c37c, 777e, ecaade2015_171u36, 8c21, ijac201412403i6, ecaade2014_121x27, e0e9, ijac201513201b6, 65a5, ijac201412408w1, 6ce9, 281d, 5fe3, e138, f22b, 4db7, 5800, ecaade2016_118d32, adee, 09c1, 2760, cf45, ecaade2015_144x30, 464c, db1b, 0df0, fa7c, acadia17_648cc, c40e, 53d0, d1d0, 0b4a, f420, e6fb, caadria2015_206k30, 0dbd, caadria2017_081o24, 33af, f33a, f642, 4fbf, ecaade2017_198e, 5dc1, ecaade2014_010s1, 5ec5, ecaade2015_74n14, b99e, caadria2015_208t30, 4d45, b713, 0ff7, 207c, b0d0, ascaad2014_032p9, ecaade2017_302hh, acadia17_637ww, 6833, caadria2017_074j23, f9ef, caadria2017_113m29, acadia14_479n, ad7c, acadia16_184x12, e3c8, ecaade2016_073i21, a64e, 752f, 77ff, e286, e10f, 0254, sigradi2014_080m7, 03fd, 4682, 6f6b, ecaade2015_53p8, 06b4, e889, 07fc, ecaade2014_014e3, bf5d, 22a9, ecaade2016_074p21, sigradi2016_510zz, sigradi2013_54l, 3c85, dc19, ijac201513105h4, 629a, c67c, b7ec, caadria2015_139r22, e59b, f1fb, ijac201412402x4, f225, acadia14projects_637ae, 2be8, 0b1a, a895, fc35, 45a1, 87ff, b1ea, b3e4, a23a, 5746, 9ae4, 651c, 83d1, ecaade2016_230o61, 7dd4, 42d8, ecaade2016_ws-foldings68, ecaade2014_149b35, acadia14projects_463a, b020, ca58, ecaade2013r_002v1, fcd9, acadia14_101aj, sigradi2013_158u, 267a, 2ed3, 9df9, 4789, acadia17_520v, acadia14projects_339av, caadria2017_124w32, 8216, 2a05, 0f5f, 4631, e5a8, ecaade2015_161f34, 8f10, 8a4d, ecaade2015_241a55, caadria2015_073k10, 614f, 1f57, 1387, a347, af4a, 3e00, b1a9, 8cc2, 5238, c410, 8adb, c75e, a9c5, 0183, a3bc, 661b, ecaade2017_007b, ecaade2017_301h, sigradi2016_625e, 5b00, e869, bd5e, cd7c, 4f7e, cf31, ecaade2017_061b, d799, d1ff, ecaade2014_052y12, f835, 56eb, 651b, bcdb, 0d22, 5c79, 7c8c, b7d7, ecaade2017_046yy, 7d31, cee6, a249, 48d3, 6df4, 9f03, b920, e4c7, 9534, 198c, 0219, 467e, 1c35, 00f6, 0936, f26e, a737, ecaade2016_071x18, 86ce, ijac201412201j1, 3a39, ecaade2014_151b36, 2c79, 5278, 110d, acadia14_709ao, acadia14projects_247z, ecaade2015_221s48, c856, cfb2, ecaade2015_164r34, 96e5, 36ed, d828, e5f4, acadia17_177u, d50a, sigradi2013_184a, ab1d, 0456, 5523, 39b3, 2cdb, 79bc, c760, d789, da3f, acadia16_130o9, e70e, 17a4, acadia14projects_655ai, 0140, 2fa6, ecaade2017_282r, bdb3, 18ba, 09a1, ec95, 0e19, f468, ecaade2017_105nn, b4c2, a65b, ebcc, c8a3, caadria2015_206s29, 6315, 6030, 0f0f, ecaade2016_015y3, 78d8, 09a6, f6b1, acadia14_47h, 5c6e, ecaade2016_074r21, acadia14projects_91u, a5e3, sigradi2016_729ww, 94e8, bf6a, acadia17_283zz, ea88, 5356, e7e6, c63a, a962, 95ce, ecaade2017_308bb, 8b65, aa19, 0de1, 71ea, 9267, f170, 3451, ijac201614201s6, 7abf, acadia14_23av, 6751, c64d, caadria2015_030k4, 5b14, acadia14projects_347av, 1693, 22d7, fda6, 6025, sigradi2015_12.297h28, c536, ecaade2016_113d31, 7e6a, 17a6, 1b85, 49bd, 8e79, ea0a, 74be, 52d7, 5805, 34c7, ascaad2016_028s11, acadia14projects_111m, f092, sigradi2015_8.264s14, 9cd9, acadia14projects_189ap, faa6, 899e, 07aa, 4f28, 5fd4, d729, f2f3, 57b2, 0d86, 7b12, 8784, 9d9e, e35e, 89c5, e32b, ecaade2014_232t59, 2afe, 8ca3, 962a, f697, b14c, dc00, 507b, 1917, cfc6, 11ca, 4cd0, 8dac, 35e3, 47d4, 0f56, 4087, 1c2c, 7dac, d11f, ecaade2015_285e62, acadia14projects_153h, ecaade2015_301d66, a058, 8972, 6ce8, 26aa, 63cb, 330c, 0f6a, 5b6f, e26f, ecaade2015_138k28, 4caa, 2273, 5b58, sigradi2016_448ff, ecaade2014_044u10, acadia16_332w19, 0e72, ecaade2014_239z61, ijac201412408w2, 45ff, 4124, b087, c738, e017, 172b, 9e29, 4d88, 372e, acadia16_24s2, ecaade2015_225l49, edb2, c271, caadria2016_157z6, 52be, acadia17_511uu, 19d1, 187f, 5940, caadria2017_058s20, 7e4a, a0fe, 990a, c193, 2904, ascaad2016_045e18, 6c94, 101b, sigradi2015_8.186k13, f0e2, c395, 8d87, 9b32, c6fe, e7ea, bd44, ecaade2015_297y64, 1f3f, sigradi2015_11.166w25, sigradi2014_045c4, ecaade2016_161b44, acadia17_648bb, 8a80, 30a7, 6c2b, cf46, a425, 013e, 5d24, b4c4, ecaade2016_165v46, ascaad2014_025o6, 018d, 819a, 27b2, sigradi2015_10.307l21, ijac201614105i5, 78cf, ecaade2016_072k20, ecaade2016_025k7, sigradi2016_490bb, ecaade2017_157gg, ecaade2017_072b, 47a5, 2ca5, ccf7, 6854, fa44, 2498, 2a59, 5da2, f1a5, caadria2016_445x18, a74d, b65c, 7233, 0bd2, 6b8f, a565, f3fe, 244a, ecaade2016_046v12, b048, ecaade2017_023bb, sigradi2013_425, 8142, 7efc, 4185, 3595, 5c83, ecaade2015_229s51, c295, 7960, ff97, ecaade2015_269l59, d5fb, bc76, ecaade2016_013p3, 9897, a594, fe5b, b2f6, ascaad2016_047y19, 5796, sigradi2013_286h, f4a7, 3046, 2fc2, e313, sigradi2016_383ee, 52c0, 7e31, dc7f, sigradi2015_4.219l7, 563a, 1e64, 7c76, ijac201412307f3, 1325, 905b, caadria2017_079w23, 318b, acb3, 142a, e845, 955d, 0c7e, ecaade2017_017n, 529d, 45ed, 4e77, fc61, ce4d, 3cd5, 2652, dad7, a344, 231f, af6a, sigradi2016_537ww, acadia14_339af, 25d2, a12d, acadia17_435a, 8869, 0ee7, acadia15_203i8, sigradi2014_239f9, 034d, 0d97, db95, a524, acadia14_627ao, 4b37, 7e3b, f201, 7a10, f0dd, f019, 16a7, 82f7, 2cd8, acadia14_247p, f1dd, ecaade2014_113n26, fc27, 9d52, 273c, 4609, 3c0b, ecaade2015_231s52, f1ec, 6ea7, ecaade2016_222u57, acadia14_339ag, f293, 7a2e, 2fa4, acadia17_247rr, b59a, 7a96, 755f, 1175, 9dc6, 7fad, caadria2017_107n28, ijac201513304a12, ijac201412301r5, 1680, 84f3, 9c80, 209f, c20d, sigradi2016_777mm, 422f, ecaade2016_198t52, acadia14_23x, sigradi2013_343j, ecaade2017_087r, acadia15_57g2, e82e, 3498, e0cc, 05f2, a8ab, aaa8, 8ef6, 99d9, b08d, 48a6, ecaade2017_032h, 4767, 74a6, e7e8, acadia17_90vv, a1af, ecaade2017_308u, f288, dac4, 0ff0, 9111, 53c2, b7cd, sigradi2015_9.347c18, caadria2017_104a28, 94bd, a9cd, 3bc1, 7d9a, cb87, fa78, 5e0b, acadia14_479at, ae24, 0cd9, ecaade2014_239o61, c59b, ascaad2016_054o21, sigradi2013_234g, aba1, 194c, 411f, 0515, d617, 4483, sigradi2013_95p, e6fc, 2108, ecaade2016_077r22, acadia17_153l, acadia14_365an, d634, ee58, bc9a, fd2f, 036d, 451b, 0c4b, e122, cfaa, c4bf, 3ca1, ijac201513203v6, a1d1, baca, ecaade2014_163k40, sigradi2014_281j3, fff1, 92fe, 2513, 97f6, c46a, caadria2017_185u44, ijac201513303i11, 9b05, ceaf, c25f, 2418, f0d5, a98e, caadria2015_208r31, 8341, f44f, 5184, ec92, 48c6, 4880, bfb4, 266e, f268, f3cd, 285b, fa87, 7722, 18eb, f425, 1d04, f032, 311b, 23c9, sigradi2016_426c, ecaade2016_123e34, b9d4, 496f, 7e22, 80b8, 016d, b29c, 14ed, ecaade2017_181x, 53ab, 6e85, 6409, 7ba2, acadia17_520u, 3726, b3d7, 9fbb, ijac201513306f13, beab, 55de, dc63, 5050, caadria2016_219k10, d441, ecaade2017_013ss, c1f7, 2d08, 4bc8, dbc6, ecaade2016_217r55, ecaade2016_113w30, 56c1, 62fd, aeac, 7da3, fb94, d3bf, 5072, 64d6, e14e, a1a8, fb47, 7c5c, acadia16_154h11, ecaade2014_108j24, 36ec, ecaade2015_261i58, b73e, bb65, 0b61, ecaade2015_17u2, ecaade2015_138t27, acadia14projects_445ad, c970, dae1, 9c34, 081d, fea5, sigradi2016_601zz, 6fb0, 9843, 61b7, 3a17, sigradi2016_524aa, acadia17_570ff, b466, cff4, f1bb, 1c86, 69f3, 04e4, acadia17_81k, sigradi2014_057t5, 87f6, ecaade2015_193g40, 9061, cc79, 2d44, 3d07, 29d4, acadia14_435au, babd, ecaade2015_53r9, be0f, 73d6, ascaad2016_028l11, 071c, edbe, ecaade2015_122j24, sigradi2015_13.181p28, d52b, eace, 8ca7, caadria2015_010s1, 3a6b, 8a86, 1ffd, 97e2, ad1c, 53b1, 953a, ecaade2017_227p, e485, 512a, caadria2015_048s5, caadria2016_301h13, 4b2b, caadria2016_839i35, caadria2017_063c21, 262d, 2976, 549d, ecaade2017_302ff, 0a3e, caadria2017_015k5, acadia14_365al, 5431, acadia17_90tt, cd14, ecaade2015_164p34, 2109, 4868, 924c, 59c2, dc28, 7b45, e9f2, 2ede, 34be, 7969, 2733, acadia16_244j15, ecaade2017_048nn, e13e, 6fb8, acadia17_358nn, 855a, 284a, 9473, 1348, fc19, 4cca, 805e, e461, sigradi2014_345z9, 4b55, 4a02, cd59, d644, ecaade2017_184oo, 7796, 9e48, 7247, 8ca5, 0a91, fcd6, 3ce0, sigradi2015_6.387k9, ecaade2015_193x39, dc43, 026a, a3f6, caadria2016_003e1, 5ff9, ecaade2014_018s4, caadria2016_735o31, 69a8, 4dc3, a081, c371, ecaade2014_024d7, b7e7, dc9f, 9a90, 3fe0, 99a3, fa95, ecaade2015_113r21, 4f63, ecaade2017_076kk, 1281, e1b6, 1b50, aaad, 346e, 6f3e, 4e1e, a6ed, 2bc1, 90a6, 6b29, a605, e05a, 3e26, d151, 4924, 84f4, 4ef6, 6798, caadria2016_787j33, e739, 0f50, 4dd2, 2f7f, 5fc6, ijac201412408d3, sigradi2016_642ll, 644f, 8a2c, 6000, ccfd, 794e, ba33, 33f7, 7023, 88b7, ecaade2013r_016v8, bdf6, df0d, sigradi2014_345h9, 7217, caadria2015_004p1, 73eb, 44ca, acadia15_469d20, da87, adb2, 22a5, bc7e, 5745, 0e69, 44d8, 043b, ef87, 9a76, f178, ecaade2017_031tt, 91d1, acadia14projects_479o, ba57, 9c39, 1bb9, 9ee2, bd9c, ecaade2017_083vv, acadia14_267p, 85f8, ad98, 6db9, ecaade2014_042k10, c1dd, ascaad2014_010p5, a8d2, ecaade2016_166n47, ece0, b95f, ec42, sigradi2014_169s4, c6f6, 2d74, sigradi2014_103y8, acadia17_618nn, 0d35, sigradi2016_490dd, sigradi2016_392xx, caadria2017_115l30, acadia14_655ag, d2e3, 5b2f, ba54, 2da6, 89bc, ecaade2017_244mm, a1a7, 7df4, 948c, 34c6, 21cd, 2073, 6cf2, ascaad2014_022n4, 1994, 36db, 0ef3, 2e71, 4a29, ec73, ascaad2014_024z5, ecaade2017_172x, d272, dfdb, e8f5, 406a, 67c5, caadria2016_125r5, 2004, 29d2, e42b, 7473, 979b, 68ba, 7bd0, 517a, b767, 3602, bbbd, 3494, 1378, df23, 3175, 8c70, caadria2015_208u31, dd36, 02eb, a7d1, caadria2016_383s16, ea56, 2dc7, 41f5, c816, 0bde, 470f, 0bee, 719f, 2098, c530, cc9d, 2344, 9c02, 3ba8, 96df, 7e10, 8de6, 33f3, ecaade2014_023x6, 8e1c, sigradi2014_185x5, ecaade2017_290pp, f4b4, sigradi2015_10.307j21, d7d7, ijac201513206c9, 509b, 2920, 49ee, bce1, a43f, acadia14_473au, 8a9b, dfec, ascaad2014_020z3, 3981, abf8, caadria2015_114m18, 4bf9, 9a74, 86ed, acadia14projects_317s, 828a, 6906, fac3, abfc, 23eb, f564, db7b, bece, 2a9e, 919b, 23bb, 2d37, fdab, ecaade2013r_010x6, caadria2016_871j37, 7c4a, 0501, 750b, 8448, 250c, a641, 66fa, 42e9, b333, ecaade2015_287i63, acadia15_81w2, caadria2016_405b17, acadia14_463n, 820b, aa1f, caadria2016_579j24, c7ab, 4833, 3d2d, c09d, 7676, sigradi2013_393n, 9869, 72c8, sigradi2013_421j, 8bb5, 2b9b, ca4d, caadria2015_013j2, ebfd, 48ba, 2eac, ecaade2014_208c54, a000, 2e5f, a6cb, 12d6, 10d8, 74d1, ac63, a6c6, 5424, sigradi2016_777aa, 860b, acadia17_637h, caadria2016_343j15, ecaade2015_287t63, 3ab4, 7077, caadria2017_182o43, 6801, f60b, e6b1, d9d5, ijac201614308s5, c0d5, ee02, b05e, 0ed7, 190c, 3233, decd, 0e16, 26b7, caadria2017_015z5, 002c, 00c6, 2665, a83e, 3917, daa4, 1bad, 016f, d092, 462a, ijac201412301n6, 6f5b, b759, d7e8, 82a8, a78d, ecaade2016_151h41, a81c, 49c6, 60a0, caadria2017_017l7, 0172, 722f, 7b18, f20f, 12b9, ascaad2014_008t4, 2d5c, 3c12, 1222, 519d, ecaade2015_59r11, d589, ijac201412303f8, ecaade2015_317z68, acadia17_551c, 5751, caadria2015_087a14, acadia14projects_91r, 9ac2, 1d3d, ecaade2017_244hh, a33e, ecaade2017_017u, sigradi2013_311, a8b1, caadria2017_015d5, c659, 9b12, 35ab, ijac201412401d4, 10bf, 0fc7, c012, e327, a3ea, 05bb, 4de3, ecaade2016_162e45, sigradi2013_389j, 0df4, 7c4b, sigradi2013_215b, f03f, 17a3, 9a2e, a2f9, 6391, 95b3, 8aba, 60c1, d5fc, d8dc, f47b, 688f, ecaade2015_86f17, c164, 9de2, 23e8, ecaade2015_178k38, 6902, db8a, dd55, ecaade2016_228h61, 0934, 0b20, acadia14projects_531t, acadia14_357b, 5c96, f6de, f7c4, caadria2017_028b10, acadia16_318h19, ecaade2015_217g48, 4482, bc62, acadia17_90nn, c9e8, ecaade2015_319h70, 8a0c, 42f6, 2358, ed2a, 9684, 71c6, ea22, 7b62, 5344, 331e, acadia14_339y, 1026, caadria2016_497d21, 9d9a, 6bfc, 14c3, e81d, b7f5, 9d73, dba6, ecaade2017_156aa, ecaade2017_269qq, ecaade2015_33i6, afea, 6a45, 7d6d, 56c5, 19b7, ecaade2015_87v17, sigradi2014_213s7, ecaade2017_198k, 584a, 71d0, c695, sigradi2014_263k1, 7557, 3acd, c53d, 3197, 6ded, acadia17_628tt, 59eb, 1cbb, 7baf, acadia14projects_111g, bb05, 3259, 215a, cd7f, dca0, 04d6, 3f45, ecaade2017_268kk, c83b, ecaade2015_138b29, bd53, e7f3, ffc0, d35c, 871e, 5c59, 348e, fbd5, de9f, 052e, 3c74, caadria2015_233g35, b60c, 30ad, 00e1, 9346, 92b4, 7b5c, ecaade2016_048y13, 3e55, 2524, 45c4, c3ce, f0d8, 401d, 5c2d, ecaade2015_92u18, 05c5, 9bfb, ijac201513205y7, ecaade2017_105rr, fdea, 088a, 4627, 6d3f, 6ea4, ijac201513205e8, ijac201412205t3, f9e9, c840, 137e, 46f9, acadia17_669t, 9211, ecaade2015_77v14, e3fc, 3a9f, ecaade2017_152a, 4e5c, 859d, b158, a2b7, e21d, 22bf, a118, 1a92, ad18, cfc5, ascaad2014_004f2, 2a10, 19db, acadia14_199ab, ijac201412303p8, 8e86, e93f, 6a07, 38b3, 5bab, sigradi2016_752vv, 2cdc, bc66, ce42, ad33, 2db5, cab8, 1820, ca43, ecaade2016_089w24, 9f88, 5164, 182f, 2704, ecaade2015_25h5, af80, 4a7a, ecaade2017_199v, 96fd, 1808, a54a, acadia15_357p15, 17bf, 1e51, sigradi2016_484zz, 54b0, 0f44, 8bcc, bcfa, 3aa8, 2c21, caadria2016_517y21, acadia16_344s20, acadia16_12n1, 2b4c, sigradi2015_3.65p2, ecaade2014_196b51, 308c, f40f, 8860, e828, d5ca, f099, 35d6, 767e, 1db1, 581f, aaba, bbd7, ecaade2014_186y47, ecaade2017_306k, ecaade2016_190t50, 9602, e84f, 588b, 7203, eb7b, fe22, 6ead, 449d, df44, ccdd, 3342, sigradi2015_3.268l5, ecaade2017_142uu, acadia17_169b, ef52, 39f9, 52b0, cccb, caadria2015_172e26, 6f27, sigradi2016_430o, 72af, 086b, 8a1b, b4e6, ecaade2015_293g64, 446f, f42b, acadia15_223c9, a2ee, 41a5, 0deb, ecaade2016_075x21, 2981, 12b1, faf1, b6ce, e09c, caadria2017_051k16, 6f9d, 35a4, 60cb, e966, 1010, ecaade2014_153w36, 9a99, dfd2, ecaade2017_077ww, 38de, 6c9b, 8397, 4804, f251, 6731, 1a0d, fe0d, 2589, 4df7, 3da7, 95f6, 9839, a44f, fbfb, 970d, 3217, 0558, 2bef, 1264, e229, ascaad2014_017a1, acadia14_357au, 0ae7, f589, 2143, 6b94, ijac201412303v7, 8b0f, ijac201614307h4, c294, 56a4, 70fe, 832a, d626, ecaade2017_264g, ecaade2015_332p71, de7d, 0ef5, e7cd, c4ff, c920, ecaade2017_249qq, acadia14projects_189av, 8c9c, b354, 5d0f, 656d, dec2, e7e4, d49c, caadria2015_114l18, deae, 6c8f, 87c1, 5e5d, 5193, d939, ecaade2017_293vv, 3d83, ff2f, acadia16_478n28, sigradi2014_041k3, 113c, acadia17_637f, e324, 68af, ecaade2015_206m45, 336c, 887b, 55ef, 03c5, c00f, 204f, bea8, a562, a90c, f820, d3e8, 590b, e801, 22dc, 5d2c, 1850, 3c0f, 376a, 94c2, 3bbc, a01a, 9a39, 954c, ecaade2017_052nn, 51b4, 93b1, 420b, ascaad2016_033e13, 8694, 3883, f6fd, aed3, sigradi2015_12.215l27, 8d42, 06ba, ecaade2016_162r44, 4ab8, 25f1, 46c5, a011, b6ec, ecaade2017_140rr, fb3d, ijac201513201t5, acadia14_177x, caadria2015_150d24, cfa9, caadria2017_062y20, 76ad, 996a, sigradi2016_615x, 6a7c, sigradi2015_sp_2.112n29, acadia14projects_101p, 2312, babe, sigradi2016_807ll, ecaade2015_199a43, 1096, acadia14projects_327c, 235c, ed51, 0b0c, ascaad2014_017v9, 4921, 89d5, acadia17_598h, ecaade2017_243ff, 6d94, 724f, 266c, d290, e532, b203, sigradi2013_243r, a331, ecaade2014_224i57, 8350, ecaade2017_291dd, ascaad2016_023r9, 3f5e, c66d, d6d6, 2fbb, acadia14projects_681at, 01b0, 66ed, ecaade2015_77y14, 9db6, e351, d78c, acadia14projects_101as, 090f, a1fd, 4e04, 8ca9, e5fb, 09b2, acadia17_117cc, 32bf, 2b04, 1223, 528f, d0f9, 2b9f, 477b, caadria2016_249m11, 5838, caadria2016_881z37, cd5f, b63b, ijac201614302n1, 1c13, 61c1, b02f, acadia14projects_709am, d736, 11bd, b346, 066a, 5a7f, efb5, 7838, d1b4, 1dd7, 0d31, d0ed, acadia16_450m26, 371e, 4927, e525, f9fc, ecaade2014_085j20, bc31, 581a, 4265, acadia14projects_153au, ascaad2014_037p2, 8d91, c16e, e88b, d4b5, fa74, 022a, ac7a, 5ff3, c49d, b5c9, 9fde, a947, 1688, 725d, caadria2017_009j4, 0921, d301, 2c1f, 5803, e3d4, ecaade2014_185z46, ecaade2017_157mm, sigradi2014_345o8, f0c9, ecaade2016_185c50, b727, 342d, acadia16_98e7, 94b9, 8846, fbf8, fc8b, caadria2015_012e2, f92d, ecaade2015_27t5, da48, dc57, 2470, fa4e, 8769, 9c83, caadria2015_081u11, 91f4, cc20, 3a77, 6807, ecaade2014_014z2, ecaade2016_167t47, 0ed2, eaaa, acadia16_214j14, 3f8d, 053e, sigradi2015_9.270h17, acadia17_339ll, caadria2017_185v44, 9986, ecaade2014_224t56, b0ba, afaa, bfed, 83c7, caadria2016_003f1, a7a5, ecaade2017_254oo, f287, caadria2016_343l15, af66, b6c4, e790, 2592, acadia14_135l, 0c9b, caadria2017_051v16, 162c, caadria2016_115j5, d7da, 10ea, ijac201614204o9, e513, 03e2, a902, f6a8, e85c, fd86, 9d33, caadria2017_122v31, 718a, 8da3, sigradi2016_732g, 43e0, c1ce, 31dd, ff62, acadia16_308y18, ad27, 0405, 6bff, acadia17_551g, sigradi2014_132u1, f9c9, 6681, 756c, eda6, 284c, ecaade2016_045m12, 2c66, aa93, f0e9, 14f5, 391f, 1252, 74cb, ab37, caadria2017_072z22, aff4, f5b4, fad5, sigradi2015_sp_4.275t29, 3b63, caadria2015_209c32, df2a, 9557, d323, 3b3f, a7e4, 5c3d, caadria2016_229p10, ascaad2014_014p8, 64a2, 02e4, d9bc, 8bc2, ecaade2017_037cc, d658, 3cf2, 1dd4, ef83, ecaade2017_021o, sigradi2015_12.215u27, a26f, 8d4b, 5334, b8e2, 1429, 4d05, acadia15_185m7, f9a3, 1f82, afa2, fd98, 45b6, caadria2017_118s30, 1c5c, 64cd, 51f1, ecaade2017_ws-archiedux, e482, 686a, e129, 1cdf, b56e, sigradi2015_4.219d7, e104, ecaade2017_053o, 26a0, 7709, 5874, 7e8f, 3cd1, 7ece, sigradi2013_189g, 2f84, a528, b677, ca6f, ad15, 2190, cfad, 2f3b, f89a, ecaade2017_306n, 01dd, ecaade2016_242l64, caadria2015_090e15, a724, 6a0d, c250, 3dd1, sigradi2013_295b, ecaade2017_009u, 0eea, db07, efc8, fd87, sigradi2015_10.74o18, 64a8, ecaade2017_148b, ecaade2015_22r4, sigradi2015_10.267s20, ecaade2015_138w26, 5cb3, 9670, acadia17_323l, 012b, 95f9, ascaad2014_025j6, 0ab5, 9aae, ecaade2014_144y32, d1b9, b2bb, caadria2017_096e27, 849d, ascaad2014_026x6, ab6b, b266, caadria2015_073y9, ddc2, 6966, 0895, 8555, 7f4d, 278f, 7aec, df6e, 7825, 1ad5, f906, 0910, ed0e, 02ea, e67c, 409a, 2bf6, 7aca, 3df9, acadia14projects_339aj, 2dfd, ecaade2015_206l45, c18b, 8c0d, 571e, 9fcf, 5b86, c690, b712, sigradi2015_9.347l17, cc0c, 5350, 638e, 2126, ecaade2017_253r, d10a, 7423, 38cc, f02c, 0f8d, ee56, b8aa, 9e27, acadia15_357n15, 88a7, 0134, 645b, f82d, 4cf0, acadia14projects_473au, 0530, 7a12, ecaade2017_090nn, ecaade2014_186x46, ecaade2015_81t15, f4c0, 2b4a, ecaade2014_066o15, 7806, ecaade2014_014y2, b629, 83cc, 4d24, sigradi2014_021p1, 7deb, 03aa, acadia14_699r, acadia17_608aa, 233c, ca81, ijac201513206j9, acadia16_440c26, 0f71, 9243, 3a68, 5726, 48d2, fbdd, 3f77, 2aa8, dc29, 8c93, c8ae, f492, ascaad2016_044z17, cd9d, 9793, b15e, 6747, 6eb9, df43, 48f7, 8b21, 8a94, 07c7, caadria2016_301k13, 2d77, c0d8, 3e81, b27b, b006, 0eb2, ecaade2017_017y, acadia14_153g, eda2, 690a, 1f9b, c12f, 09c3, ijac201614405w3, b492, acadia14projects_257ab, bbc2, ijac201513201w5, 5a58, 9bd6, 0ff6, ecaade2015_318w69, d93e, ijac201412403k6, sigradi2013_274u, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 0891, 0dfb, 0332, 99b1, 5716, 2a48, 0fcc, 81b4, ef5a, 0a78, bd66, 9845, acadia15_311o12, acadia14_223a, 0842, 6c3d, 4232, adbc, acadia15_173z6, a371, ecaade2017_195nn, ecaade2017_009dd, da14, ecaade2016_151g41, 8e44, 613b, ecaade2016_102h28, 97f9, acadia16_362l22, afb4, 249f, 77b4, 14cc, 9444, ebb8, 44fd, 0cc0, d772, 99af, 1b0c, sigradi2013_386e, 1393, 212b, 0192, 4e75, 3de0, b4bb, 1a2e, 79df, f840, ecaade2017_140gg, 1c0b, caadria2016_683z29, 27e2, ijac201412204s2, ecaade2015_144e31, d6df, 6f6a, 9116, c83c, d269, e633, 7a32, 6079, 977b, 414c, acadia14projects_517s, 544e, 9fc2, e91e, 83a5, 52c4, acadia14projects_43y, 5919, ecaade2015_139a30, cc57, 654f, acadia17_177g, 112e, ecaade2015_240s54, ecaade2015_173f37, 941a, sigradi2016_602g, 57b3, acadia15_137l5, 61de, 7d36, e74f, acadia17_491r, 4572, feb5, 0520, f116, 9f38, 2071, ascaad2014_017r9, ed09, 30cd, acadia14projects_609am, b989, ecaade2017_244ll, a199, f8af, 0974, 7185, 203e, 32e1, 0217, 1427, d9de, caadria2017_023x8, e864, sigradi2014_282t3, 96fe, caadria2017_125x33, db73, sigradi2016_560v, ecaade2015_27u5, acadia15_110c4, 22b4, 60bf, e5d2, 5ae2, d517, 125d, 8b20, 2106, 5967, caadria2015_130x21, 7dfd, b94f, cb5f, 72a6, fed4, caadria2015_087n14, 7e67, dec9, 2fbe, sigradi2015_10.309g22, sigradi2016_815w, 067d, 9b34, 2585, 1f43, 3163, f5e5, acadia16_106j8, dda8, 6d25, f7bd, 4ca0, 489c, 3603, c91a, 1a0a, ijac201412204i3, 31fd, a640, ed44, d34f, 62e8, e4af, 0615, 60d9, acadia14projects_487e, 792f, ecaade2017_057ee, f9ca, 5574, b5db, 68e5, 952c, 4866, 4a91, fde1, 9bd9, 93a3, b2dc, ijac201412301x6, ecaade2015_169c35, f415, 8e46, ecaade2017_302oo, 36b7, ecaade2015_138x26, caadria2017_118k31, caadria2016_851f36, ddc4, 5046, sigradi2016_461k, e57d, d695, 7a92, 8e1f, f2f0, ecaade2017_306j, ecaade2017_008o, 0c98, ecaade2015_18a3, 2efc, f54c, 0c1a, 3688, e6af, 0f91, acadia17_501nn, caadria2016_611u25, caadria2017_046r14, ecaade2016_104w28, 2101, aca0, sigradi2015_9.141i16, ecaade2017_129pp, 1704, 1b38, deff, 066e, acadia17_491v, 22e7, 19cd, sigradi2014_265n1, 9ab2, 2a4c, ecaade2014_057p14, 41b5, ee7b, 3d59, 111d, 2988, 256d, d9c3, 80a8, ecaade2016_243s64, 4f0e, 2727, f172, sigradi2013_30h, ee0a, e91f, ecaade2017_174qq, f2de, 75ed, db86, 160c, ecaade2014_112z25, 7400, caadria2017_067m21, 2391, 33c7, cb44, cdb5, 1ba3, f85d, 28c3, 1d20, acadia17_81f, sigradi2013_208, 5452, ecaade2014_041i10, ijac201412204b3, ecaade2016_111n30, ascaad2016_023o9, f78f, ecaade2015_53a9, a1cd, 68ab, 553f, ijac201614208t13, ad59, 087c, ab45, 0972, ijac201412202x1, 4f8c, 3c4f, f755, 8284, ecaade2016_089d25, ef1c, 146b, ijac201412205n4, 167d, 2ab9, 57b9, c0b8, 45d3, ecaade2014_089k21, f7b8, ecaade2016_033c9, 4de8, 5d66, 54e6, 0f4f, acadia14projects_445aj, 898b, 74c3, de03, 4a0f, 4b81, 3b45, caa3, 2e89, fe59, 81d9, 607a, c6e7, a701, e8df, 4e20, 7afa, 3e99, 2c6f, ecaade2016_105b29, acadia17_365i, 4dbf, sigradi2015_4.52r6, fedf, 0c89, d57e, c217, 155a, 9578, ecaade2015_138l28, ijac201614205k10, dc18, 95b1, f68e, 0364, ecaade2017_133m, caadria2017_023h9, db36, acadia14projects_435an, 8f09, acadia15_497j22, caadria2017_037e12, 79da, 9084, cd00, e421, 57c4, 8f1d, 8d45, e499, ecaade2014_070g16, f68f, e42e, c589, a17e, caadria2017_048d16, 4497, d926, 193f, caadria2016_415w17, caadria2017_185z44, 4951, acadia15_323l13, c8d4, b26a, ced2, 9b46, 9b43, ecaade2016_166f47, 9a3e, ijac201412301i5, 669c, d242, ca10, 46c3, 270a, a69e, 0e85, e7e3, 7447, feaf, e43b, b22d, fc01, 14bc, e9e4, 1b01, 27ac, ecaade2015_206n45, d98e, e836, sigradi2015_8.186l13, 010e, b30e, 99e0, ijac201412201c1, caadria2017_051m17, 8801, 370c, 8509, ff45, 93d8, 2660, caadria2017_124u32, 5acc, 32a6, 475e, caadria2016_219j10, b5d4, 8900, caadria2016_487k20, 199e, b89e, 83f2, 85de, ecaade2016_166e47, acadia14_671v, 3cdc, sigradi2016_363gg, ecaade2014_084p19, 1c26, ecaade2017_117dd, caadria2015_246d36, 572c, 3d88, 23ba, edea, caadria2015_203e29, e0b4, 20e8, 3b9f, cbed, 069c, sigradi2015_3.201z3, sigradi2013_243z, eaaf, 4f50, 879d, caadria2015_185l27, 7f96, 4364, 90dd, 1360, 09c7, 2e63, sigradi2015_11.165k25, 81af, a996, d72d, 928b, d9df, 086a, d7ea, e5fe, e018, f386, d23c, ecaade2014_140b32, 72fa, ascaad2014_028s7, 89a7, ed76, 2d47, 4ce9, 79a6, 2c11, eeab, 6e10, 3dcf, f433, de61, ecaade2017_061d, e705, ecaade2016_084g24, b755, 8f7a, 2870, caadria2016_621r26, 821d, 8909, 3ea0, 7a89, ecaade2014_237w60, c8e8, 1d36, 8e49, ecaade2015_82y15, cafe, 0177, 6f5f, ascaad2014_017x9, 3e50, ecaade2015_227o50, ecaade2015_94f19, ecaade2015_217a48, 8f15, 96a7, 8524, ecaade2017_052ss, cfaf, ijac201614203o8, 7ab1, 0fdc, 0fe3, 2d6d, ascaad2016_052f21, d8d8, ascaad2014_014g7, 25a7, 0b83, 71de, 86f4, ecaade2017_161b, e366, ecaade2016_158j43, d4fc, 0e88, acadia17_390ii, acadia14_473ae, caadria2016_055r3, 8f8c, e3e2, a7ad, 2392, 76f5, sigradi2013_400v, 9526, ad70, sigradi2013_405, acadia17_390pp, 6775, 1fcb, 134b, a505, caadria2016_611b26, 446a, 4ebd, 10b5, caadria2015_108n16, b4b8, 7f2a, 6a73, af8f, 6efd, 5b3c, d69e, a23b, 496b, a595, ddc6, cdf9, 84df, c14a, b454, 5594, 94ac, 77f3, 7763, adbd, da6d, 3bf8, 98ef, ijac201412401f4, c24b, 63e0, 56df, 3332, dfcf, ascaad2014_033y9, 1884, e582, b719, 17bb, 6908, b259, b627, abe1, 26fb, 5dad, ijac201614403d2, caadria2017_003r1, 5815, cdca, 0dcb, a300, 5868, c653, c665, 71ca, ijac201614305d3, eb10, fe77, caadria2015_208e31, ecaade2016_224p59, 3bf6, acadia14_565j, 745e, 50fe, acadia14_145u, caadria2015_208g31, sigradi2016_507tt, dee1, acadia17_581ll, ecaade2017_046f, b453, 8145, acadia17_329v, ecaade2015_195k41, 77d9, 9695, 1f27, 5209, 5926, sigradi2013_42p, ecaade2015_158y33, 37a9, 3ab9, ijac201614204u9, 7ff0, sigradi2013_77k, 0727, b7ba, ecaade2013r_011w6, 9390, 57c1, c929, 3a54, 4517, 8657, ad52, 0746, ecaade2015_35t6, ascaad2016_042x16, caadria2017_155t39, de01, c837, ecaade2017_099ww, be5f, 4e11, 5aa0, d4c8, 07db, 397e, e22e, 683c, d057, a8aa, ecaade2015_178h38, acadia14_247g, d3c4, d58c, bcf3, f937, b8d1, bf03, caadria2017_042s13, caadria2017_003w1, ecaade2017_291w, 41b0, 3176, ijac201513203y6, 0c5e, de46, d0f2, ec82, sigradi2016_364tt, 310d, e884, 8047, acadia16_62e4, 6b3f, 71f9, 5ec9, 607d, 8aa3, f19d, 0a2c, 6f3b, f30f, e0bc, 2afd, 453a, cf6a, 45cc, aa78, ab02, 7692, 0f06, caadria2015_033c5, 8ccc, 69b6, 1e61, 0ddf, ecaade2014_188n48, ecaade2015_205f45, 3049, ddd9, 3a42, cdda, 19eb, 13a1, 87c6, sigradi2014_114n9, 72b6, b847, caadria2017_080l24, acadia14_33aj, f4b1, ecaade2017_003o, 3532, 92c0, ea48, c888, e6bf, acadia14_661j, cfd7, 3d3e, 10e2, a3f3, 4a4d, a04f, 5857, e39b, 2ca6, 57fb, 2549, f91a, acadia15_323m13, b1f9, d40f, 14d3, 3a98, 5491, 8156, 3d94, 2752, 9a21, 3886, fe6b, 82b0, 5fc0, ecaade2017_003f, 5869, 4fd9, sigradi2014_032h2, d784, ab55, acadia15_371d16, bd45, 8fae, aad9, sigradi2015_9.347s17, bbff, 98b9, d232, 505c, a671, 8367, sigradi2014_293b5, 5291, sigradi2013_189k, 9dd6, 5655, cd4d, f788, a945, caadria2016_055m3, caadria2017_002m1, f5a8, 89db, 7907, ecaade2017_203ss, 13c1, bd59, f62a, 5150, 682e, 8f8f, f577, d4c3, ecaade2016_182p49, b0f8, a41b, 2337, 46cb, e40f, ecaade2016_128h35, sigradi2015_11.136n24, 1acc, acadia14projects_153aw, 812f, 97e5, ecaade2014_139h31, ecaade2014_233g60, acadia17_201e, ecaade2017_208f, 657b, cb03, 13f4, acadia17_177h, 0804, 7aac, 673a, caadria2016_157p6, acadia17_542hh, 0529, e1c8, acadia15_173r6, b4fc, 15b4, 0ab7, f0a7, 69f8, 30e9, ecaade2015_221v48, c39e, 7678, caadria2016_013p1, sigradi2015_12.259c28, b37f, 66af, 4ca9, b4eb, sigradi2016_801z, fc02, 3ea5, caadria2015_070v8, 2c51, e9eb, 5404, 64a0, 4f67, 8096, d285, ijac201614305p3, caadria2017_055m18, caadria2017_094b26, b146, 903b, ecaade2014_168a41, 5616, 5df5, fa26, 8150, ecaade2014_023c6, cb09, 2fef, cb06, fc43, e6b2, cd0f, 0447, 4ab3, 062f, 84a8, 7065, b325, 1443, caadria2015_014u2, ec4f, 5abb, e3bf, 1a8c, 19c7, 8a07, 1860, 10cd, 0ff3, 4b53, sigradi2016_595ll, 7174, ecaade2016_040s10, sigradi2014_265u1, 39c7, a25a, d07b, 185a, 1384, 6965, 66fb, 16e1, bf07, acadia14_219b, db97, ecaade2017_094k, 2062, acadia14_463at, c2c4, 4c9b, 868b, 946f, ecb3, 9680, 4f66, 9285, 6b5a, 027e, e0ae, 0da2, a64c, 7256, f030, 459d, 7d77, 40a8, 009e, 665a, 8e0f, 58a4, e69b, 7255, e70b, 18cf, 0bf1, 75a7, e3a1, 443b, ecaade2016_166m47, 66ea, 4a58, 3967, 7bef, 188d, a52b, a9d3, 08c6, 560a, ecaade2017_006yy, 95ef, 8268, ee48, sigradi2015_10.309i22, a2bd, 286e, dd4c, 866b, acadia17_358y, dc06, d0b8, ecaade2016_166b47, 4528, 192b, 782e, f747, 6237, b74c, fdf3, 6be5, add5, ijac201412205d4, 91cb, 0de5, b6de, ecaade2016_203h53, 8c35, e5db, 0d3e, b66b, 55e7, ecaade2017_083jj, 32bc, bf32, caadria2015_208m31, 6bc2, acadia14_281w, 4eb4, sigradi2013_260, 9b65, f56b, 5733, 9062, ecaade2014_153z36, 2845, 620b, acadia16_24z2, ecaade2017_133g, f592, fbda, 6667, sigradi2013_342o, acadia14_435ap, 4615, caadria2017_182n43, ecaade2014_072d18, b079, b749, caadria2017_001f1, 37b8, 6122, sigradi2013_234j, 46d5, d61f, caadria2017_145e38, b8f5, 17f2, 67fe, 1381, e226, c7d0, 0c34, ascaad2014_019j2, 943d, ecaade2015_336c73, e514, 854c, ijac201614407l4, 6a75, ecaade2016_217f56, 45a7, sigradi2015_4.219w6, 56e7, f20b, 182d, acadia14_463v, d7aa, 11e5, 3909, a614, acadia14projects_247j, c46f, 1d28, b5a5, 6212, a45b, b894, 9448, a417, 1708, 28b3, 51e7, sigradi2016_467r, 0a01, 08df, 2881, 8507, b47d, acadia14_565af, 7cf8, 7f05, a279, 049e, 5088, acadia14projects_619z, beeb, 0f9e, 93e9, ecaade2015_77u14, f7d5, d551, caadria2017_055k18, 5eaf, c146, 9126, 58cb, 56e4, 2942, 2893, c75f, 0949, fe3c, 1d3f, ecaade2017_047z, acadia14projects_23v, c8e6, 2d7f, bafb, 16be, a0a6, ijac201614102z2, cade, ecaade2015_138y28, c15c, b376, 77e4, 7f85, 8ede, 2fba, ff61, acadia15_483t21, 340e, 400d, 1111, a8cc, 3e1a, 730f, d171, 912d, sigradi2015_10.309a22, 4de6, ecaade2017_046h, 0901, d6ce, ecaade2014_138r30, ascaad2016_003e2, a91e, 7484, 3b92, 4e8e, 443e, 6431, 018f, 7a30, ijac201513105f4, caadria2017_145d38, a3a9, bc4c, e0c6, 9d2d, sigradi2015_8.41z10, 5318, e3b9, 00a1, a583, 650a, c353, ecb9, ecaade2014_149u34, b33d, 4935, b580, 09e0, 597e, 7b10, ecaade2014_176i44, sigradi2016_815y, caadria2015_206f30, sigradi2016_685nn, 1d7d, 3ecf, acadia16_62n4, 01bb, cb26, 3fa6, c085, a479, 2dc3, ecaade2017_ws-archieduaa, e152, caadria2016_651z27, 2a93, 5014, a8cf, 8040, c206, 3682, e2d9, ae8a, 8b58, a9b8, 612f, 3fbb, acadia17_221cc, 487f, 70b6, 9ffd, 89be, e2ad, 1edf, 1460, 4451, 5f88, ijac201513205n8, eae3, sigradi2014_041d3, 3818, 54ed, 44e9, bbb5, 059f, a634, 71b5, 68ac, ijac201412304s9, caadria2016_013u1, bdd3, c13c, acadia14projects_357an, sigradi2014_151h3, 6af2, bfa0, 7c58, a2a1, sigradi2015_6.42p7, 045e, b678, 08d3, b598, 1566, 4d10, ijac201412303b8, 7d55, a6c2, 9c0d, 46d8, 175b, 5883, 04bb, 56e0, sigradi2016_654qq, 66f4, ecaade2017_099c, caadria2017_030w10, acadia15_311j12, 39c9, faa3, df24, sigradi2016_560bb, d82d, bb0a, 78c5, 4885, 01b8, 8010, sigradi2013_244i, f43d, caadria2015_208j31, ecaade2017_044jj, e854, f558, 9dad, f24b, ecaade2016_011d3, sigradi2015_10.140g19, 21e6, f1e6, fcd3, be1b, ecaade2016_171b49, ecaade2017_172v, efa8, e574, ijac201614408f5, 126a, cae4, c46c, c0e4, 02aa, 7064, 7a04, 1b0a, ecaade2017_290nn, 28d8, 4b9a, acadia15_211r8, ecaade2014_108f24, b5b7, 4a7f, 1b4c, fd4f, 141c, 28b2, caadria2017_081n24, 787d, 6c64, 5b1f, ijac201412306w2, baab, e5a4, e679, a15a, be71, sigradi2013_386n1, fe1c, sigradi2016_690h, 4ccb, sigradi2015_10.309t21, b7f8, 0980, b556, 58f6, 0212, 50d6, f24d, 5d29, 99b2, 1149, 4a2b, f6e0, 22d3, abb4, sigradi2013_189i, ecaade2017_129nn, 884c, 2add, b2af, 0136, 1cb1, 56db, dbb0, ecaade2017_044kk, 39d9, 0a8a, ebc4, b290, 8563, 8b61, sigradi2014_157e4, 8682, ecaade2016_095j26, 044b, 2d4b, 19be, 36b2, 5654, f17f, c8be, 283a, ecaade2017_203pp, 6db2, cd29, ed58, e250, 17fc, 0ead, 3393, 8dfb, 0664, 3b04, 61e1, 36af, sigradi2015_4.52j6, 06ef, aaf8, ecaade2016_114i31, afcb, 4f92, 8c42, 2e78, 172e, ca33, 6896, 8ae6, sigradi2016_637y, 4cad, 0abf, sigradi2015_sp_11.303p31, d76e, bcf9, sigradi2016_696x, 6002, a195, a50b, a612, 261c, 7938, a469, 1426, 225c, acadia17_162n, 19ef, ef54, 80a9, 7e21, f464, ijac201614208m14, fd19, cc90, d808, ecaade2014_240u62, ac05, dfc3, f060, a558, d06d, 7458, cea9, d022, 142b, sigradi2016_814i, 58d6, ecaade2013r_009i6, 4006, b913, 462c, b23e, fe83, fde0, 247a, d16e, 0ac2, a3c1, ecaade2016_123d34, ecaade2013r_008p5, sigradi2016_637w, sigradi2013_100h, sigradi2016_490hh, ijac201614308o5, e918, 5e06, 7986, ecaade2014_015x3, e8f1, 6fe3, b3d1, caadria2016_105w4, b009, c6e9, b406, 4bcb, 737d, acadia16_244o15, sigradi2016_655e, acadia14_671l, 37bb, 44e6, 7f54, ecaade2017_225c, caadria2015_130h22, 19ac, 00b3, 9a85, e9ad, sigradi2015_11.34z23, 071f, fadd, 91ad, 05f9, 8b1c, cf01, 326c, 18c9, caadria2015_081t11, 842e, 2571, ee2c, acadia14projects_719s, d8d9, 8709, 4ad3, 3b93, ascaad2014_016b9, e6fa, 3fcb, 52ed, ascaad2014_033g1, 18f9, ac85, 9fc4, 3c91, f803, 7331, b12c, caadria2017_008v3, acadia17_520o, e4db, sigradi2013_304e, 3bb7, 663a, fe21, fdd1, ecaade2015_278m60, ef24, caadria2015_213z32, acadia17_71kk, 293d, 5546, ijac201614405s3, acadia14_63c, 93e4, 79ee, ascaad2016_054b22, efa6, 0c8e, c8b8, d32f, caadria2015_203h29, ba17, cedd, 9628, e49d, a5a7, c7a2, 5b87, 2dfe, bf19, ec14, 6d5a, 35e5, 0fc9, 5890, 3b97, c94b, 58bb, 1620, 847a, caadria2016_579i24, 8f98, 7517, ijac201614207p12, 9171, b380, 15b1, 198b, f384, b09a, d8b4, 6713, 9df4, b699, 6460, ecaade2017_053m, 38ee, 56bf, a4a4, ecaade2016_118j32, f19f, ba85, 7ee7, d444, cede, sigradi2015_13.181r28, 5704, 0c78, c127, 0673, fbc6, 9792, bb52, sigradi2015_7.203i10, 0132, c4d6, 66dd, 7f5d, d3e4, 530a, 5e18, 9a10, 1d18, fa68, 0d6f, c4c3, 6842, 34e1, daaf, e83b, 83bd, 85eb, fd5f, 0033, 1319, caadria2017_004m2, 7d76, 1ea0, acadia14_473ap, 95f5, ecaade2014_052n12, 2bee, c0b3, 2bf8, 8937, caadria2015_105k16, ecaade2016_151i41, ecaade2015_11e1, a5e5, baeb, 3c0e, 6711, f531, e5eb, ascaad2016_007u3, c493, c039, e8a8, b459, ecaade2016_007n2, 6c60, d5f4, e5c8, caadria2016_839m35, 152d, 4b2c, 3c76, fd2a, 82fe, caadria2015_073s10, 1f4b, d850, caadria2017_183j44, 90be, f016, e2b8, 2dcd, ecaade2016_033g9, acadia15_343s14, c771, 59db, 9cee, 758e, e73c, 6d9f, 37ba, sigradi2016_801u, dd0e, 5dd9, acadia14projects_301d, 3739, ec02, d715, acadia14projects_339ac, 72df, 7c3b, bc44, b331, aa0f, 504e, 1b5a, 1695, 5b50, sigradi2013_327v, f058, d9f4, 0b0a, b9da, ce33, acadia15_395b17, ecaade2016_118b32, 5477, 83e9, e8ea, ascaad2014_017f1, 4a54, acadia14_601ah, 1133, 2354, 7754, db6f, ijac201614104w3, 9b41, c454, 3743, fa98, 1a1f, 1c0f, eeb4, acadia16_116p8, f929, 6adf, 318e, eadc, a114, 0ef8, 5913, sigradi2013_138m, ecaade2015_48w7, sigradi2014_172x4, ecaade2015_324t70, 13e9, acadia14_311s, 3852, 96b3, 3404, 5735, 1b1f, acadia15_371i16, 68e6, 228f, f8c9, 2aba, efc7, 3409, 691e, 5105, eae1, 5b6a, d9e0, f3b4, e1f9, 8294, sigradi2016_621ee, f240, ecaade2017_198g, 1c7a, e753, 0986, 0d9a, 8fa2, ecaade2016_230p61, b799, 4840, 1649, 8a74, 182e, a698, acadia15_137d5, 2dc8, d860, 8433, 3781, 776b, 9f33, 729c, ascaad2014_001a1, 031d, daa3, ijac201412408v1, c191, 5c1f, 41f1, a518, c163, d393, 9d00, 1417, 88c5, acadia14projects_453f, ecaade2014_015j3, 75fb, e443, 214f, d160, 12d1, e4cf, f680, 85f0, 3a14, b552, ecaade2014_214z54, e20c, 0835, 083c, 7a34, 16f6, c167, 3973, a5ac, e08c, fadc, ecaade2015_81v15, caadria2015_145t23, 8963, f6a5, ascaad2016_035o13, 2a0e, ascaad2014_008u4, ca8e, acadia16_382w23, d7c7, c307, 374c, sigradi2015_8.289d15, 320c, 9ea5, c045, ae2b, 88ee, 4ae6, 8130, 990b, 307a, a4e6, d8f0, 9f6c, sigradi2016_534uu, ecaade2014_215y54, d48f, acadia14_435aj, 5284, 839e, d820, 9197, 676f, 3f29, bd99, 1d66, b728, ascaad2014_013c7, fdeb, d026, 0be5, 6a53, e079, 3377, b46d, 2cf7, 6d4b, a74f, b069, b7d8, e2c8, a4d7, ac10, 88e4, acadia15_110v3, 0224, sigradi2016_817r, 9631, b657, ecaade2014_120k27, 7349, acadia14_281r, 3f7e, ce06, 6ca4, b01f, e531, 545e, ecaade2015_317i69, 512c, 9038, sigradi2014_303g5, sigradi2015_10.307e21, db60, ascaad2014_026z6, e6f3, 068e, a4d1, 19ea, cc7d, 5b35, ecaade2016_015b4, sigradi2015_13.316w28, c502, caadria2016_703i30, ijac201412407e1, cc61, ecaade2016_228j61, 5302, ccf0, ecaade2014_230l59, 44e2, caadria2015_004k1, 2d26, f899, 7cd2, ba8d, 7c7e, 5b61, acadia14projects_619v, 0166, c8d7, 9b68, 365c, 22cf, 7d5a, 8bc4, ecaade2017_264h, e631, c963, fca0, ecaade2017_066p, c8cc, e993, 2dd3, ecaade2015_129i25, 03d6, 96b4, acadia14_357az, 2ff6, d3c6, 0b21, ee32, 505e, 67c8, c942, 6c8a, 5c9e, acadia14_627f, b1c5, 0900, 2264, db0b, 1032, 7e83, 16fd, ecaade2015_86g17, d11b, 6da6, 3f89, acadia14projects_539b, 28f2, 5377, 29ac, 082f, a32a, caadria2017_183a44, 0d41, c268, e468, 3a3f, 59d6, ascaad2014_021x3, ijac201614407y4, 25b6, cc2c, ijac201412408a2, 6626, 9531, fc78, acadia15_95a3, ijac201412305c2, c459, 3857, f007, 8612, 8745, 108a, bb2a, acadia14_579b, 02f6, 74dc, ijac201614104z3, ecaade2017_198m, 83e2, f044, bbd8, b7be, ecaade2017_215ss, f993, 07c0, 4f57, acadia14_601ae, 4e7e, 63c1, sigradi2014_042m3, a301, b785, d2fd, d991, e5e7, ddf9, acadia16_24t2, 5dd4, acadia16_290f18, a717, 2473, 226a, caadria2016_435u18, 73de, fa0a, ecaade2014_104u23, caadria2017_056b19, bc25, fa8f, 57be, 756a, f595, ecaade2014_180e45, 94a2, f342, 6d5d, 3134, b0b1, b0e7, d672, 9822, sigradi2015_12.215p27, fe0b, dcad, 7b7a, b4a6, 8f47, b0fd, ae21, 6b51, cbcd, 7a8b, ecaade2016_170s48, 9890, 510b, ee0c, f4eb, a9dc, e963, ecaade2015_100z19, 0cce, e161, 9c88, 95c9, 7b99, ijac201614308p5, 35d1, 5810, 35a9, 82a2, 2806, 4026, ecaade2015_194c41, a3b2, b6a4, 9077, 9d93, acadia14projects_647au, b18e, ecaade2016_144g40, caadria2017_030y10, 874c, 7eb9, 1ead, a59f, ecaade2017_169hh, sigradi2015_6.387v9, 62cd, ijac201614304x2, sigradi2016_490nn, ecaade2016_120n33, 1121, c12c, ijac201513206h9, cf06, 8df4, caadria2016_819l34, 2994, c140, bcf7, 1444, 0a4e, fe1b, 51e8, acadia16_106z7, 004b, c5a1, 1d13, ef53, acadia17_211s, a076, 7e9d, 98cc, f2be, 59a8, 1cbd, c029, bd87, 3a1d, ad4e, 56bd, acadia14projects_565k, d9d7, 591e, acadia17_648p, 120f, 3c7c, 645d, sigradi2016_522y, 01eb, 1551, f416, 5eb8, 22f8, acadia14_23ac, ecaade2015_237b54, 4f07, f2bb, 0f37, faef, f084, 1a9b, 53ca, 1973, 8d90, 4aca, 9260, 480e, e89d, b7eb, caadria2016_673x28, sigradi2016_356g, e61a, 83f9, 3f83, b0fb, 93fc, acadia14_601ac, sigradi2014_263v9, 4817, ecaade2015_268h59, c622, e23f, 4144, acadia16_236i15, ecaade2016_102c28, 0119, 1da6, 50d4, 75a2, ecaade2015_297s64, ecaade2015_284b62, 0b2d, 8d51, aa3d, sigradi2013_303r, 42e5, a62b, dfab, 9ded, ec5f, ascaad2016_025r10, c7c0, 05c6, 7138, a85e, 233d, d1a4, fe18, 6483, 3720, caadria2017_043h14, fc41, c2a9, 1ece, 3403, ecaade2016_016h4, 4498, 38c2, b188, 035b, 3d93, 6f91, 4a93, c038, acadia14_135m, c505, 1cf2, ijac201513103w2, d1f1, acadia16_352u21, sigradi2015_11.136z24, 0652, bf4e, 8e40, 564b, f935, d7f3, sigradi2014_345z8, 7836, b4d6, 08c3, a7c8, 7c3a, 45da, 29e3, ijac201614302t1, e204, 2d9e, sigradi2014_140p2, 70f6, ecaade2016_217k56, 3970, 759a, 1a24, acadia17_570aa, fefe, caadria2016_249i11, c2ca, 2d94, caadria2016_539h23, 0694, adec, 3ab0, 34f5, ba92, fa1b, 237a, e09a, ecaade2017_213b, 3e45, 6182, dde3, caadria2016_819o34, ecaade2015_100p19, 76fc, ecaade2016_099i27, 335d, 2a9d, 9cab, ecaade2017_309ll, 48b5, sigradi2015_11.34e24, ecaade2014_153h37, ascaad2016_010d5, 6c04, ecaade2017_028p, a1bd, 58cd, caadria2015_150x23, 7f3b, 7a27, 454c, sigradi2016_815pp, 9155, a7c3, 5969, 795e, 67dd, e56d, 067a, ebc2, caadria2015_208p31, 20b0, 3135, 0011, sigradi2013_303u, 62c7, ecaade2017_195ll, ecaade2017_143j, sigradi2016_752qq, 78ce, 1c03, 8d50, 7ac2, 38c0, 329b, acadia16_460x26, ijac201513103z2, ecaade2016_152s41, ecaade2015_22s4, 2968, 417a, 1c4f, 83a9, 6b85, 8c67, 5990, 0111, 51de, f60d, 412b, sigradi2014_178r5, 7bc4, 2783, eb2c, 8c7e, b4c9, acadia14_219a, caadria2015_002d1, bd2a, caadria2015_208h31, d687, 2db0, ca19, c635, e2ee, 9d3b, caadria2015_164e25, 4d51, 20a4, acadia17_257qq, 29f4, 16a8, 9ab1, 03e3, c6d3, 3038, 8006, 2489, caadria2017_124s33, c3ae, acadia17_669j, aa98, 8c76, 9ca1, acadia16_260p16, a95a, ecaade2017_jgoj, ecaade2015_217h48, 2414, 5a86, 87ce, 3113, 7cb3, 55bf, 8062, 9882, dd2e, ecaade2016_243u64, 0be1, 10bb, 5e61, 51d9, eec5, 60c0, b78d, acadia14projects_53o, 8a6c, 76d9, 7fca, 5bb0, 3fa7, caadria2015_185m27, 0576, a043, 7746, ecaade2017_108d, 3ff5, b349, sigradi2015_10.144u19, bdc0, ecaade2014_199y51, 5e16, c4ae, f316, 5a33, caadria2015_137l22, 0cac, ecaade2015_64o13, fdf0, f760, ecaade2016_136s38, e760, 6d74, 6023, caadria2017_031m11, ijac201412301c6, 6f24, ascaad2014_007w3, 1730, ecaade2017_027vv, 5d6b, 3dc6, acadia14_655x, 288e, 3380, sigradi2014_232z8, caadria2015_111i17, 2f38, caadria2017_003u1, 5bc4, acc5, e6b4, 5614, b6f3, ijac201614207n12, 0e2c, be41, c386, acadia14projects_267i, d105, da8b, 01bf, 86de, caadria2016_003h1, ca98, ebd9, 72c9, 54f3, e814, d819, caadria2017_070r22, 3da0, 5718, 41d0, 01c8, 199b, 659b, dd02, 3419, 8a75, 0640, 5e67, 0245, ecaade2014_214k54, c71c, 683f, 940d, a763, c8b2, 434c, 823e, 074a, 8fd4, cabb, ecaade2015_143o30, 3c53, sigradi2015_10.7g18, 3d02, b935, 31fc, ecaade2016_193s51, 2bf9, 0b38, 7f84, 4b24, 367a, c007, acadia15_137c5, 1361, 8e63, 287b, 6542, ascaad2016_002n1, 50f4, 04de, ed2e, 0ca7, 2b8c, 94db, 043a, acadia17_520i, 17d9, ecaade2015_278s60, 0d4e, ecaade2014_217g55, sigradi2013_330f, 5ef0, c2f9, ecaade2016_224s59, ecaade2016_102d28, 2441, 99a5, b710, 0e5e, b528, ecaade2016_111t30, ec72, 8cad, b386, e358, cbd0, 4290, ecaade2014_052h13, 6bbd, 471d, 63a8, 56af, 2772, 3c44, 6b3c, 1148, c194, 1375, 8042, caadria2015_246z35, bb8f, a854, 5cec, sigradi2013_343d, 73c1, 3f0b, 8370, acadia14projects_473ao, 3e7f, 546e, a20d, 0ee8, caadria2016_651f28, aa4b, ecaade2017_090hh, 5b83, sigradi2015_8.339w15, 85c2, d831, 8ab9, 9cc7, 92ec, dd53, 99f0, 84ba, ecaade2014_146u33, 2269, ijac201614402a2, ef1f, d3d7, 4abc, 2b28, ecaade2016_152r41, acadia14projects_153g, 5759, 6295, 0270, 9505, ba48, 1ba4, e53e, 3f0e, a647, 047d, 9345, 96b7, 5920, 2a28, c222, 2a6a, 384c, c768, 06cb, 7e09, 1044, 6666, caadria2015_119f19, sigradi2016_621dd, 4860, 2789, 95da, 4e79, ecaade2016_190v50, ecaade2017_264xx, ecaade2017_032o, dc3f, ecaade2014_176a44, 021f, 147e, caadria2016_601h25, db40, 1c9a, 0361, 05d4, 01e2, 2255, a22c, d379, 8b36, 102c, acadia14projects_555i, 1464, d68c, acadia15_195v7, 7489, 9813, ecaade2016_162f45, acadia14_579e, 6750, 26b3, caadria2016_311z13, 8c18, e677, 8548, sigradi2013_261, a495, c841, caadria2017_009s4, 221b, 7c3d, acadia15_395x16, sigradi2015_12.297k28, df99, ijac201614205l10, 4676, 3244, ecaade2015_217k48, 700f, 4244, 4dd1, acadia14projects_671n, 4ca2, caadria2017_023f9, 5eab, sigradi2014_178k5, 9be8, 3935, sigradi2014_345m8, 7350, 84f6, acadia16_344u20, 2ff5, 0343, sigradi2016_441ii, 89bb, bb84, e353, a871, d319, 36b8, ed12, 2699, 8b04, 892a, ijac201614309b6, 1b04, ae95, 723d, da8a, f177, ecaade2015_333h72, dac8, ijac201513201k5, sigradi2016_507uu, ecaade2016_mrtn66, acadia15_57e2, 527a, 2ccd, 2cff, 78d7, 9e35, caadria2017_145s38, acadia14_189a, c52c, 2ab6, 0b50, 357d, ijac201412405o8, db82, e664, 74e3, 8594, c7f1, b209, b238, b69c, 929f, 1131, caadria2016_663v28, 8979, caadria2016_549k23, ijac201412301m6, ecaade2015_64i13, 2b7b, a9d1, fcc7, 8c72, ae43, acadia17_598n, acadia14_399al, 1399, caadria2016_405s17, c44d, ascaad2016_023y9, 1dfe, 1ae2, b8cc, f768, b002, 9881, caadria2017_096d27, 4e7f, 4076, ecaade2017_194aa, 16ef, acadia14projects_189ao, b89f, acadia17_221pp, fa09, 17c9, b804, 238a, 25f9, 8acb, db10, 5aa5, 83cb, sigradi2013_135i, 942b, caadria2017_118t30, a3ee, 1a1e, 5de3, ecaade2014_052f13, e99a, 7b70, 83ff, df0e, c4e1, 33fe, d302, ecaade2014_214x54, a014, 4a92, 5ba0, 6839, 4535, ijac201614405x3, 52da, ecaade2016_224r59, ijac201513203u6, 8bf3, f725, 0d89, 16ed, acadia17_658qq, 9975, acadia15_284u11, caadria2017_072x22, 2d3a, caadria2015_145z23, f261, 968c, de0b, bca1, b844, ee00, 1549, sigradi2016_488r, ecaade2016_038f10, ecaade2015_256e58, 9902, 3601, ecaade2017_163i, 0dbf, 683b, a714, ijac201412303e8, ecaade2016_098y26, d080, 2c31, ecaade2015_64g13, b106, cb8d, 2bb3, 9c32, 7a6a, ce39, 5f57, aff2, 9367, f52e, c4cf, 43e3, 5f2e, sigradi2016_484uu, d119, 2451, 26d4, ecaade2014_072p17, caadria2017_043x13, 952e, sigradi2016_522v, 3f25, ae1a, d02a, c2a0, 6c0a, 9585, ecaade2017_013pp, sigradi2014_074r6, e942, 9107, 61aa, 894f, 1d35, bb69, 4753, ecaade2013r_018e9, 6072, b9b8, 14dc, afe8, fd45, a682, 803b, ecaade2017_309kk, ecaade2017_232j, 05ce, 30c7, 1931, edb8, 613e, caadria2015_176l26, 0d13, 86ac, 106d, a838, bf00, 2d32, b501, f65e, e2c7, eeeb, ascaad2016_048h20, 183a, acadia14projects_327b, da16, d0d3, f994, c273, 8812, 14cf, e576, acadia14_347an, acadia15_161h6, ascaad2014_019k3, 9f5c, d348, acadia17_201qq, 3fc2, 742c, caadria2015_114t17, 6f52, d262, 3fb3, ecaade2014_095s22, 2ac2, 262a, 626e, 680f, d5a6, 4342, a4dc, 5004, ecaade2013r_002c2, ecaade2015_206j45, d08e, ecaade2016_130m36, 31a3, acadia14projects_101r, b711, a376, 294f, 9e74, ecaade2016_104p28, 6b19, de7f, 27c0, 4b49, 9e4d, 0ba9, b606, b382, 7df8, d9ac, a784, ba50, 28c0, 2977, ffb9, sigradi2016_814zz, e9d7, b8cf, ecaade2015_334s72, caadria2016_425g18, 554f, 3a1e, f748, 1ab6, 055c, 382b, ecaade2014_070u16, 9217, 4419, 13b8, f8f9, acadia16_326s19, a661, 88fe, caadria2016_497c21, 337a, c14f, db19, c870, ecaade2016_bkon65, 4143, 48f2, 17b2, 1611, b2fb, 7df7, 4197, f810, c0ed, 2ff7, eddd, ecaade2015_28z5, 5a0a, 40e0, acadia17_500kk, 2998, sigradi2016_358n, 0f54, ecaade2014_239r61, a53a, 3e14, defc, ecaade2016_144d40, 0065, ea8c, 4774, b975, 2928, ecaade2016_185a50, 312e, 96d0, c588, bd7e, ecaade2016_198k52, 7252, c34b, 83b2, 6dd7, 356c, caadria2017_056a19, 86b8, 86cb, f3aa, cb76, b159, dd59, e405, 7805, acadia14projects_153a, 3c05, e4d3, 1490, ecaade2014_052k13, cde0, 9961, 61b2, 2bc6, 540a, 1f4a, ecaade2015_115x22, 9636, sigradi2013_117k, ecaade2015_318t69, 4fe0, c781, ecaade2017_116f, 3cc0, 321d, 161c, ijac201614206d11, c934, ecaade2017_271i, 2922, 4a36, 402f, 9664, 40fb, ce10, f773, ecaade2017_215v, sigradi2013_41f, caadria2017_003o1, bb2d, 80d1, 03a0, 8566, caadria2015_072n9, d601, ecaade2016_067w16, e58d, ebb1, 79d6, caadria2017_023d9, aa75, 9f47, e0a1, f1b0, 6ee6, fac7, 8d26, c099, 1f97, 4617, acadia16_196c13, 6b92, b227, 6937, 8d1e, ecaade2016_036n9, b8eb, 260b, 19f3, 037e, 439b, ecaade2016_067z16, 721f, eae9, c0ce, 0d06, 50a7, caadria2017_147y38, 8ceb, 79c2, b1bc, b4cb, 1fa9, 7091, c634, cb01, 6dab, c219, db2c, affb, ijac201614305l3, 57c2, 3e3f, f729, acadia15_110d4, acadia14projects_473ai, 5d2b, 2bda, 31de, sigradi2016_470z, 3879, 0c06, e60a, ec97, 7b95, 857b, 2d7c, 4ca1, 8d38, 70e7, 6a99, ecaade2017_308dd, 90ca, 259c, 7c8d, caadria2016_445b19, e428, 998d, ijac201412304z9, sigradi2014_048x4, c7f4, sigradi2016_450yy, 5892, ea08, ffdc, e9a8, 1f62, 45f4, ecaade2015_185m39, ecaade2015_233u52, ecaade2013r_020n10, 181b, 6cbc, 6e1b, d239, 69c4, 90ed, 0c36, c900, 2d43, 0605, 470b, 8c79, 1a43, c63c, 50f3, c2f4, ef02, 3430, cdc1, 6878, 92da, ecaade2014_175s43, f1f6, ijac201614205g10, 44d1, 4b6b, 97f4, 993e, aedd, fcc9, fa65, 01f1, bb94, 4bfe, 1817, caadria2017_174d42, 4325, ecaade2016_217m55, b090, sigradi2013_421k, ab41, 8129, de68, d6eb, 2b62, 25c2, 59ae, 5a13, ascaad2016_054u21, ecaade2014_029f8, 58da, 81d2, 4cf7, 7f81, 316a, 3915, 2235, 9caa, 4bb0, 5b02, 5645, ascaad2016_039m15, 4952, 0717, 192f, 069d, sigradi2016_430p, caadria2016_395u16, 2c13, ecaade2015_202i44, 3ede, ecfa, fc25, 14be, ijac201614309p6, d9cc, e4ff, e809, ecaade2017_170k, caadria2016_333v14, ecaade2016_043w11, 30af, f4af, ff87, 7112, ecaade2017_198a, 1de8, 543e, de19, a06b, caadria2016_353y15, acadia14_661g, 4560, 27fc, sigradi2014_313d6, 0090, 4389, eaa7, 729f, ijac201614105l5, c278, 1b8c, b5c8, 1094, 5e3c, 66c0, ijac201614208l13, caadria2015_064r7, 8c89, 8406, 6ff8, 80fb, sigradi2013_326l, 7119, caadria2016_415v17, b5c2, ecaade2014_060v14, a45f, 05da, acadia14_589f, ecaade2015_217w47, 8975, a753, 3c56, 2dfa, 8e6b, ecaade2017_057aa, ef1b, 41f4, caadria2015_181e27, 316d, 98e8, f35c, 2c9f, abb0, b04d, b6c6, caadria2016_819t34, ed10, caadria2017_051w16, f3d2, 9c01, dade, 89b5, sigradi2016_611n, 53f4, ecaade2016_110k30, 8098, b6e8, ecaade2016_032t8, caadria2017_033r11, 1bb1, b2ad, 6723, 11b6, 4905, 6700, 997f, 16f0, ijac201513101f1, ecaade2015_201z43, b3c9, d43a, f368, 8222, acadia16_352f22, caadria2015_073r10, c1fa, ee3a, ff00, 20ff, ecaade2016_183t49, d726, 51f0, acadia17_542uu, ec37, ecaade2017_254pp, c359, ecaade2016_007d2, cfed, 8e6e, ecaade2016_118t31, ecaade2016_038g10, 749a, caadria2017_080i24, 7aad, 6eaa, ascaad2014_009d5, ecaade2017_291i, 5044, 8f08, 679e, 5fc5, ecaade2015_217v47, b4ad, 0886, fca7, 74f1, aeea, 0043, d421, ef0a, 7cfd, f102, e87e, acadia17_598e, 3a16, sigradi2016_381r, 3697, 7c42, 50f8, cec1, c40a, f656, 0e58, 84db, acadia14projects_247o, 5fc9, efd7, 8f95, 32d5, 7611, b4d0, 9b49, dcb7, fc0d, 5dd3, b35a, 1a26, 23e3, 6d84, acadia14_167v, ijac201513305i12, beb5, 9103, 9da6, 909d, e5f8, c7f6, 3b77, acadia14_145t, 47e3, 6b84, ijac201614105v5, 429c, 6a9c, ijac201412405j8, ecaade2016_139f39, cf82, acadia14projects_579j, df73, 6fa5, a802, acadia14projects_167aa, 975e, dacc, 67bd, a1ce, 57e2, acadia14_347au, d7a7, 4848, 1b58, 3e7e, ecaade2017_090jj, 847c, 9aa9, bdd0, 189b, 24f2, 553c, 0473, be5d, 78ad, d210, bf71, 6609, 9ff0, f662, ecaade2017_049qq, 8164, 002b, 1d6b, f362, 56e2, d709, caadria2016_745b32, ecaade2017_042ff, 6b0f, 1301, 99eb, 5dd7, 931d, 0193, 3053, sigradi2014_068y5, 21bb, 5c32, 2d21, ecaade2016_132j37, 6fe5, acadia14projects_647ax, 1b21, 7eee, 4349, 3300, c5ba, 5730, c0a9, ecaade2017_152gg, d72a, b9ee, f1ff, fb82, ecaade2014_157r38, ecaade2017_155i, 298f, af7d, 5a1c, b787, 05c9, 99cb, cb12, 1d71, fb2f, c72f, 3f27, 688d, 3832, a30e, 6d3a, ascaad2014_037k2, ecaade2016_139d39, d89e, 7853, bdb0, ba22, 9e8b, 6dd0, caadria2015_213g33, f381, ecaade2015_17g2, ecaade2017_293oo, 4377, 740d, 8bfb, cf33, 32ed, b3bd, 2ec8, b156, 80d2, 7ffb, 31d3, 5585, 961f, 36c4, 042b, e9a9, 647c, 3a8f, b350, 65af, 32c5, ijac201614403m2, 831c, 317b, 4a4f, ecaade2016_108p29, 72e8, 8f06, ecaade2016_002e1, 2675, 5e88, ijac201513304c12, caadria2017_048m15, 1679, caadria2015_206l30, 7616, 45e5, caadria2016_333t14, acadia16_440j26, 83b9, 8926, db50, 28af, ecaade2017_194w, f056, ijac201412408v2, 4281, 454a, 5031, 5a04, 3518, ecaade2017_173mm, ba0a, ijac201513202k6, 16ca, 31d7, 7aa6, 3182, bce8, f817, 5530, f9b1, 26c0, 2df4, ascaad2014_019c3, sigradi2014_314o6, 3d8f, 5011, 1270, 6705, ijac201614205h10, ecaade2015_268w58, 6234, c429, ecaade2017_293tt, 0e04, caadria2017_023a9, 83cf, ijac201614207p11, c728, ecaade2016_164i46, e3d0, 1ef5, ecaade2016_096p26, f333, 483c, a536, 36cd, 3480, 55e8, e7b3, ecaade2014_030j8, bba2, ecaade2014_201e52, 0e49, c1cd, 221d, e4d0, d064, acadia17_608ff, d46a, 6642, b1b1, 70d2, ecaade2015_333l72, 3210, 76d7, ad66, 8b28, 1b42, cd0c, 1b9a, ad95, caadria2016_033t2, abb3, c9e1, sigradi2016_792m, acadia17_90bb, 879c, acadia14projects_101ar, 91ef, 24fc, b5f2, 149b, 23a4, 7e1c, 22a6, c808, 4876, ecaade2014_046n11, 3964, b9de, 20b1, d62e, 9c20, 9e70, 5649, b7ce, d114, 817d, dadc, 13da, 1790, 8559, 5d13, 36f2, 9a37, 644e, 2ca2, ecaade2016_217h56, 945d, a1aa, sigradi2015_8.189o13, 769c, c858, 2be0, d2b4, ecaade2015_269s59, ded9, 7af9, sigradi2016_659y, ecaade2014_100c23, 851e, 6969, d310, e763, ecaade2013r_009m6, ecaade2017_230vv, ecaade2014_122b28, 94b2, 6ce6, 21ff, 3ad2, bc7b, acadia16_352a22, 9d17, 6fe4, 958e, 4681, f6ea, 7e37, 96db, 5047, 5af3, 05d6, 54db, sigradi2013_244j, 4375, 8725, ecaade2016_102z27, 3add, 88ec, 4a2a, 5fdc, caadria2016_777b33, acadia14_517t, fff7, 3899, ff3f, 3285, 33f6, 25ff, 1737, 671c, e0c1, c5fd, acadia14_167aa, sigradi2013_248e, f009, acadia15_381u16, 0a43, caadria2016_177b8, caadria2016_507t21, aee9, f161, 5dac, sigradi2013_95o, 7a5f, 329d, 82a7, 6e62, a9a0, 33d7, ecaade2014_111e25, ea33, 9e6d, 0a3d, 6350, caadria2017_041o13, d1ed, 2e22, 1588, 8a84, bef5, 6265, sigradi2016_601uu, 29ca, 5fe5, ab38, 97e1, acadia16_478w27, 881f, ascaad2016_001e1, 3355, 744b, 23c8, acadia15_483t20, fb77, 0450, b4d4, cb4c, 6661, ecaade2016_073y20, 30f3, 94d7, 9cbf, 14b9, 8082, dab6, dc69, 9145, 4001, 7925, ecaade2015_225o49, ecaade2017_077oo, 2b0e, 3076, 66a9, bfce, 42cc, 1d69, 438f, a8ce, 0db9, af3d, ecaade2017_194s, 4ee2, ca56, 02b1, 9a4f, 6331, e3e1, 584d, acadia17_153j, df12, 4109, 13f2, 2110, acadia14_619ak, a18d, ecaade2016_162i44, ecaade2015_152b32, c378, ba3a, fb6d, 2aaa, e643, 93c2, b2e7, 61d5, c5c6, 5b48, ecaade2017_302cc, ecaade2016_075c22, 5c30, 642d, 728e, fe84, e49f, b62e, 75da, 8c6b, acadia16_270b17, a02c, b88f, d7d1, 6aa2, 5c3e, e8d3, 0769, 4ee8, 1f42, 215e, 70e4, d072, d59b, def3, 026f, 3c4d, 49a9, 53e0, acadia14_135r, ecaade2015_55a10, af06, 962c, sigradi2016_647rr, caadria2017_008c4, acd2, 2d28, 3680, 4849, ecaade2017_282o, d6ea, a8f9, 7731, 7ecb, 88df, eb41, ae23, 1ed0, ecaade2016_046y12, 08a0, 7ca8, 13f0, acadia17_358bb, b8d2, 0eb6, acadia15_195e8, caadria2017_003t1, c9ef, ecaade2017_214o, c776, sigradi2016_407s, 5b55, 3cc2, f318, f619, 809f, 22c8, ijac201614403o2, de56, 1746, 6948, 9674, 4453, 953b, 8b88, 417f, 9410, ea68, 6fef, 89c6, c73a, caadria2016_425c18, b7f6, d7a0, ecaade2017_105ww, caadria2017_054a18, ascaad2016_027y10, c2e5, e3f1, 5053, 0489, d66f, 1f0c, 3338, 4e16, 7e68, 6049, acadia17_678x, 93b0, 7719, caadria2015_073o10, a055, acadia14_463a, ac8b, e3ed, 89ff, 9a79, e7c0, dfa0, 427d, 1ed5, acadia17_358kk, 1b34, ijac201513206u8, sigradi2015_11.222u26, acadia14projects_579k, 9852, 81f0, 1196, a885, b0ab, 5888, fc04, f537, 2036, 6d2a, efcc, 7909, cd5a, sigradi2014_284d4, 7223, ecaade2014_086t20, ecaade2016_130b37, 43e4, 8c39, 171e, 5d6a, ijac201513206r9, 7ea8, 6af4, 39bd, caadria2016_703r30, 2730, 4c4d, c431, ecaade2016_163o45, 9a2c, caadria2016_851g36, deb0, 6ec8, 5e05, 3d36, c60c, acadia15_497r22, e704, sigradi2016_809ss, 37d2, c97f, 4cbc, bf79, da0d, 0553, acadia14projects_699b, 12df, c7d8, 567d, caadria2017_067l21, 6ba9, 4fc3, 98f4, ccf1, fcbf, 3b3e, 90b4, acadia14_601x, 0fe4, edbf, 8d5d, f12b, 865f, ecaade2015_109x20, caadria2017_057r19, dbed, f553, caadria2017_145z37, 76ae, ecaade2017_214p, 2890, 76b5, f819, dd18, ecaade2017_080dd, d8c7, cd2f, 2515, ecaade2016_068s17, 4f44, e79e, 63ab, a3aa, f80a, 1bc4, ea9e, 9001, 82ab, d80a, 3b53, 816d, 7f8e, c4a9, 7b81, acadia17_100o, 451e, acadia17_560u, ecaade2016_063j15, 594f, c8a8, 35dd, 1c7b, 0a7b, ascaad2016_045y18, ecaade2017_032d, ijac201412403y6, ecaade2015_248k56, 6056, 0707, caadria2016_197m9, b526, ecaade2014_141j32, 6e94, eb57, f846, 3cbe, fe2a, 3e3b, 1fe5, 311c, ecaade2014_052i13, cb66, b51e, e653, ecaade2015_286x62, 71a7, 7ecc, d6c1, f945, ecaade2017_124r, 8019, caadria2017_048f16, a81d, 683e, 5469, 90f8, 3a35, 9fb3, 52e9, 50bc, 55e4, caadria2015_226z34, dba2, fc93, b22c, caadria2017_003y1, 883f, 472c, sigradi2013_183v, 852c, caadria2015_012b2, 3fac, 715d, bd68, a198, 38aa, 2e2e, d42e, df3b, ecaade2015_171l36, bddb, ecaade2017_199ss, dfe7, 8bc0, 31c1, cc1b, 6656, f014, 0c08, 6e4c, 5d54, 5db2, c4d1, 4ed6, 85d1, df7d, acadia14projects_647az, sigradi2015_8.264r14, acadia14projects_531r, 5045, 91f5, 4e72, 57c8, ijac201412302t7, cf2a, 0566, b758, 5ed4, a7cf, 1bdb, 8502, ecaade2016_188m50, f1eb, acadia16_196i13, 62f3, b1cb, 6834, e0d6, sigradi2013_157, 9476, ascaad2014_026r6, ecaade2015_100u19, d2e8, 806d, 1684, 8b78, 9313, 90a2, ijac201614203s8, 3bd7, 3c03, ecaade2015_55g10, 08d9, 2f5a, ascaad2016_009l4, ff8c, ecaade2014_086o20, 1584, eec8, ade2, c7d7, 88e2, c4df, 8861, abfb, ecaade2015_21j4, bdf5, 6024, sigradi2016_420zz, ecaade2015_139b30, sigradi2014_074v6, 820d, acadia14_479ax, 6332, 7d0c, eefe, 20d0, 950f, a639, 507c, f8f4, 9509, 34e2, ecaade2014_143u32, ecaade2016_130a37, 1e4d, sigradi2016_807ii, 64ea, 1199, e708, caadria2016_611i26, 526b, ecaade2014_208y53, ec50, 5db4, db9b, c22f, 77bc, 10a3, ecaade2016_225e61, 34e3, 388b, 7670, 8722, eff9, 33a6, a14b, sigradi2014_032b2, a9c9, acadia14projects_627g, ecaa, 0d7c, 48c1, ecaade2015_53d9, f615, ecaade2014_014g3, adaf, 5e98, a3b1, 6e63, 37e9, 936d, 1ca5, ee78, 25bc, c4f0, 45c3, fecf, 5923, acadia14projects_365aj, d2d4, 8213, b37b, acadia14projects_671z, sigradi2013_158s, 3d58, be27, 7f1a, b7c0, f373, 3f62, f850, b1d9, ecaade2014_109r24, ecaade2014_226c59, a388, acadia14_237at, 4b8f, 5d95, 3a2a, ff88, 600f, 16b9, acadia14projects_339ag, c9f8, 6bab, eb74, f63b, caadria2016_425f18, acadia15_443y18, 7d86, c093, ecaade2017_138w, 8f4b, acadia14projects_555c, 474c, ecaade2014_053s13, 0165, sigradi2014_082u7, a88f, 9a5a, 8bd3, acadia16_424j25, 2741, acadia16_470d27, 316b, 4b4f, bfa8, 3aef, ffd5, a2bf, 04d8, 9989, ijac201412401m3, acadia14_601ad, ab43, 028c, 483a, acadia14_375ay, eed0, sigradi2014_266j2, 19e0, 256c, fc52, 506a, fc0a, c498, 051a, sigradi2015_9.152o16, ijac201614204v9, caadria2015_218a34, ijac201614204a10, 74aa, b715, fdb8, f9e0, a858, ascaad2014_016f9, 81ce, c98b, acadia15_357x15, daa8, acd6, 01fa, 9098, 9455, 6b1d, ecaade2015_110h21, e524, acadia16_184y12, 36b6, 4ecd, sigradi2016_537b, 1c29, be7c, a165, ecaade2015_194v40, 15f4, 7f78, ecaade2014_113s26, caadria2016_713x30, 7ec0, 932f, ecaade2014_071c17, 83c5, 48a2, a0ea, acadia16_382f24, 1c7d, cb60, 43ef, 968f, fb16, d7ae, b468, 1a64, 4c49, d17a, d53b, ab5c, ecaade2014_094j22, 2059, caadria2016_787e33, ecaade2016_129e36, acadia14projects_479f, b107, 3839, 1fbe, 500c, caadria2016_229r10, d5b1, sigradi2013_194c, 7362, caadria2016_809g34, d7c4, ccb9, 7f4b, c9cd, 384f, 67b2, 88d1, 60f0, 864e, ab57, f0ac, ecaade2014_239m61, 7669, 8190, a7d2, 9184, 2462, 56b2, 54a8, 79d7, 2e93, fea6, f3bd, sigradi2014_197b7, 12f4, d48a, 2298, sigradi2016_426b, c40b, b186, a8be, ad29, 9838, fe5d, 1a95, dcdc, 3231, ijac201412302g7, 458f, 8261, ecaade2017_175m, f371, cbe6, 520b, 17ff, acadia16_344k20, adfa, 56a8, b3b0, ef30, ecaade2014_084v19, 147a, 8c8f, d12f, e072, c366, 0195, ijac201614307m4, 33e2, ijac201513304y11, 8a9d, 50a5, c104, 9d3e, 6e6f, 4b4e, f1b1, daec, 18d1, 7381, fe68, c7d2, ecaade2014_080i19, cc69, ecaade2016_018a5, acadia17_551e, bc88, ffd9, e20e, 5e59, b5e3, acadia14_627b, sigradi2013_366b, 4408, 054c, 5aef, 5dd5, 791c, c651, acadia17_307ll, 559a, 3da4, ecaade2017_232g, 01c5, sigradi2015_8.163d12, caadria2016_611m26, ecaade2015_280d61, f6e7, ecaade2015_13o1, ecaade2015_122n24, 816f, 1e9f, 2ec0, acadia14projects_487i, cbd7, ecaade2015_116l23, e488, 5205, 6718, 0dcc, ecaade2016_072g20, 095a, d019, c281, 458a, 865c, 9dcd, be89, 36d7, ecaade2017_170h, ecaade2017_268bb, ecaade2015_287u63, 99b5, 80ea, 01fe, 2cb2, 647e, 0a39, 8cf5, b900, 0387, 4c0e, acadia15_185a7, 25c4, d8fc, 0445, 1f88, e098, 9828, 9ff5, 6dd2, cd10, eda1, ecaade2015_143m30, e535, e39f, ecaade2015_144y30, 0a5d, 1c45, 96da, fb27, ecaade2017_027yy, sigradi2016_450zz, ecaade2014_220c56, 7e62, 0c5a, 5fcc, ecaade2014_240s62, 9ffb, ebef, 96f4, dad6, 23da, a96b, acadia14projects_153e, 44d6, f44c, acadia17_316nn, 2e99, ecaade2017_183cc, bbab, a918, 5570, acadia14projects_375p, 0eda, 32c7, 3d99, 6b5d, a54c, 8af9, cca4, sigradi2015_10.74t18, 9325, deee, e9b4, ascaad2014_007i4, d350, 9aa0, 348f, ijac201513302k10, acadia14projects_655ac, c680, 1905, 81e8, 957c, acadia14_63ak, 6826, ecaade2017_152yy, 9480, acadia14_101m, 03cd, 1cbc, cc49, 17ac, caadria2015_137n22, 2b89, 09d0, 8f84, 0a53, da4c, e3e3, e703, 3453, 86a7, ecaade2015_114a22, 2380, acadia17_189uu, 75b1, c17f, e7f2, sigradi2013_112b, b9e7, 8d78, 29f6, sigradi2013_414, ascaad2016_017e7, b11b, 1e98, ecaade2016_129s35, afdd, 13bf, 64ae, caadria2017_094u25, 2390, sigradi2014_330k7, ecaade2016_130t36, sigradi2014_345i10, ac5e, 426a, 6c78, df19, 6f78, 91fd, 0128, 91ac, acadia14_291ar, c9e3, 91ea, 06f1, e2cd, acadia16_88h6, 6271, 3bb9, 3e65, aba2, 12bf, sigradi2014_266h2, 8f26, 7f4c, e07e, 2315, a56a, b4d1, ec85, ecaade2014_143n32, 2387, 35db, sigradi2014_157a4, 4a8e, 5d12, 7560, c912, d6a6, sigradi2013_386i, 1636, 8046, 3150, ce2a, ascaad2014_005c3, e4e6, 60fc, f485, 3876, ecaade2017_265n, b723, caadria2016_851d36, eb09, fd1a, bf34, 19d9, eb38, e52e, acadia16_298g18, 094c, b850, 54b8, 453f, 8516, 6486, ecaade2016_217y55, sigradi2014_266w1, 6e4a, 52a2, 4ffd, acadia16_54w3, a40d, 1c06, acadia15_274o11, ijac201412406f9, 00fa, eac2, 1abb, ecaade2017_264f, c2a7, caadria2017_004n2, 3c69, 9908, acadia14projects_473af, caadria2017_063e21, acadia14_375aw, dd05, f84e, fcbd, acadia14projects_101at, ecaade2014_177u44, e888, 620e, ijac201513101p1, c433, acadia16_98f7, e92f, f830, 9064, ecaade2014_050f12, b12e, 2486, 3b12, 48e3, cb63, 2667, fa2f, cedb, 2283, 7022, sigradi2013_397, e373, 1467, e080, d116, 98d3, ijac201614202t7, 33ec, c2ec, 1995, a170, 347c, b42c, 788c, bf59, 26d3, b9df, 46e0, ebe1, d068, 89cc, ecaade2014_038c10, 3fcf, 94ca, 7c2a, 75af, 17db, acadia14projects_135ac, e243, ecaade2016_108s29, acadia15_333x13, 2c69, c792, ecaade2017_181r, ijac201614308b5, ascaad2016_028m11, ecaade2014_149c34, de69, 3333, 4bda, 001c, 072e, 0e6e, ecaade2016_067m16, a710, 3e86, 73f2, 383e, cb5b, 0cf3, f8e9, caadria2015_142r23, 797c, 5dfb, 8808, 64c9, 7d65, sigradi2013_400o, 6f46, ascaad2014_031e9, caadria2017_021d8, 0c41, ecaade2015_73b14, 1f86, a94c, 8773, 890e, 9d31, acadia14projects_655v, ecaade2016_230o62, acadia14projects_671k, 3e68, f9f9, 0100, caadria2016_167n7, caadria2017_040o12, 4cd3, 9956, aa0e, 6596, e188, acadia14_473aj, acadia14_445af, ecaade2017_243ee, 7581, acadia17_291p, bfda, 8137, 128a, bd5c, 3813, ac7b, 5340, 0c00, 3619, 2e4e, 4807, 3666, a59a, 3fba, 397f, 1d08, 407a, sigradi2014_189m6, f11f, bf9a, 37ee, 3af1, acadia17_358q, de72, e4fa, ecaade2015_115w22, 55e2, 58db, 6987, 58ff, 4131, sigradi2014_114p9, sigradi2013_429g, sigradi2014_279y2, 69f4, ecaade2013r_009k6, 492f, df11, 328f, caadria2015_049e6, c82f, sigradi2016_815cc, 00f4, 2b22, 640d, acadia16_280k17, 44aa, 1a67, e372, acadia15_483u21, c48f, ecaade2014_049a12, sigradi2015_6.366d9, 811f, 52e2, ede6, a18f, 8203, acadia14projects_565r, de94, 0d21, a77c, ascaad2014_025p6, 9e5c, c6cf, 51c6, ijac201614105v4, caadria2016_229a11, 4249, 09f2, 5a16, 2597, 468b, acadia14_389ax, a803, 9cb1, ecaade2014_112y25, 4058, 24f0, ijac201412404h8, d4c1, 9a6c, 1c39, 5b64, acadia14_229m, ecaade2014_153p36, c7d9, de52, ascaad2014_017c1, 4c37, c124, e8ad, ecaade2016_167y47, sigradi2015_10.74s18, 01d6, 767d, 9aca, ijac201513203z6, 337b, b658, d309, caadria2015_206x29, 22ac, 2654, d80e, ecaade2016_151f41, e885, acadia17_163rr, e496, d600, 8445, ecaade2013r_006t4, 4960, acadia14_301f, f280, dd95, ecaade2014_092a22, d6e9, 45cf, 48ef, ecaade2015_15v1, 5251, ecaade2017_101w, 8fc5, 942f, 071b, acadia17_145a, 491e, 3ab6, ecaade2016_068j18, c547, 084a, 5de7, sigradi2013_342v, 8a97, f313, ecaade2015_53t8, acadia16_88x6, c8ac, 47f0, c3c5, ef09, ecaade2016_230t62, c477, a4b6, ecaade2017_301f, ecaade2015_138g28, cb69, d0d2, fa86, 5be0, 8aa0, 2e60, 14b8, 8890, 9915, 066b, f135, 79f5, acadia14_365ae, 3a69, a975, 7be4, 11dd, 986c, ecaade2014_018v4, 94c5, cde5, cfd5, 7ba0, ijac201412306v2, ecaade2016_110e30, ecaade2017_225ww, a9a8, acadia15_274j11, 5109, 6012, d7fd, sigradi2014_181t5, 7922, 9a0d, b44b, ecaade2016_168f48, ecaade2017_305b, ab1a, b7fd, ff6f, 8270, 9190, 4c97, c3bb, sigradi2013_194l, caadria2015_108x16, ece3, 4f17, d887, 929b, 7492, c5a4, acadia14_339ac, caadria2015_049w5, ecaade2015_301y65, a913, 4f52, b11d, 5a67, c0c0, caadria2017_129p34, eeaa, d40c, d923, 8248, 5a27, 9043, caadria2017_005i3, ascaad2016_014h6, ascaad2016_045z18, ascaad2014_012d6, 24a0, 80cd, 94cd, 42a9, 2555, 6945, acadia17_390jj, 2acf, caadria2017_056d19, ea57, 7fba, f270, b359, ascaad2014_028u7, ed1c, 86d1, caadria2017_004h2, f434, f3ac, ijac201614405f4, 0eb4, 6d3d, 476a, cf0d, fefd, 2b2c, 1a62, bebd, ecaade2014_240g62, ecaade2016_ws-afuturep67, c44a, 6fc6, 23f3, caadria2017_016k6, 91d7, 352f, 77ce, 9618, ijac201412402k5, 5f9f, 9a35, 8da2, f02b, 5cee, 8f16, d017, acadia16_344r20, caadria2015_139z22, a713, 563d, 8d53, 2523, ecaade2015_21k4, 3754, 5544, 6ae1, 1cf4, e6a4, sigradi2016_647oo, 45de, eb4c, eda7, ecaade2017_008i, af9a, 1dfd, ijac201614202m7, 2509, acadia17_162o, ecaade2016_237b63, ecaade2014_194y49, c3cc, 81c6, 5cbc, 1d93, d496, acadia17_221dd, e9b8, 67d1, 2b03, 0203, 0a9e, 9f86, b29d, f702, sigradi2015_8.81w11, c79f, 6554, 5efa, 54c2, 27d6, 25ab, caadria2015_070c9, 0338, e04f, db56, 6478, c09b, d947, 672b, 2f2e, 6b27, 0f30, sigradi2015_8.239y13, 481a, edaf, 003d, caadria2016_631h27, 4d86, 8576, 6ffa, caadria2015_203f29, 7e73, c3be, 4e4f, 3544, 50a3, 4e4a, acadia16_318p19, ijac201513206k9, 2c80, 635b, e196, c0ba, 1d75, acadia14projects_177o, 5d51, 2af5, 70b7, 3715, 986e, caadria2017_048w15, f2cc, 29b7, b4e3, f7e6, e146, f9c4, 99de, ascaad2014_033b1, ee54, 1a37, 29b0, a73f, sigradi2015_10.309r21, b917, c109, 4956, f7c2, caadria2016_809e34, 41a6, 250d, b472, 06de, 8700, ee17, 6ffb, c088, sigradi2014_313s5, cf61, aa27, acadia14_339at, 4bea, 42ba, 84ab, c055, ascaad2016_018r7, ecaade2015_196u41, 1676, ecaade2015_143j30, 1586, b1d5, acadia14projects_661e, ecaade2016_118g32, 7b63, b2d1, 9acb, 2f49, c9fb, ecaade2015_221x48, 6841, ascaad2014_025i6, acadia16_270u16, acadia14projects_145w, c544, ijac201412408k2, e2d1, a6e3, 6ab8, be86, 3485, d1a9, 0314, ef0b, ecaade2017_021p, dab8, c852, 9ad7, sigradi2013_234d, ijac201614105n4, 6dcd, f25d, aff9, 8f6e, ae6f, sigradi2014_293y4, 8297, ecaade2017_100k, 47fe, d449, 2ac0, ecaade2017_059mm, ecaade2016_164n46, 9b16, caadria2016_187o8, caadria2016_549n23, 6e7d, fb2c, c243, d79a, b464, acadia14_681ar, 2edd, 2219, 37bd, fca2, 3fa1, 670c, af9b, bd1e, acadia14_33ag, c320, ecaade2017_066l, 9228, 8c45, 46cf, ecaade2014_180s45, 63f1, acadia15_483j21, baa2, ecaade2015_164x34, 9789, b9aa, sigradi2014_239a9, 740b, 9414, acadia15_483e21, 8484, ecaade2016_023s6, ecaade2014_022y5, 36f0, 908e, sigradi2013_117c, ecaade2015_229h51, caadria2017_132h35, e932, acadia14projects_619am, caadria2017_113v29, 1855, f8b4, sigradi2015_3.43k2, ef45, acadia14_531w, acadia17_26e, 8f7c, f4ba, 617e, ecaade2014_015v3, ecaade2017_032j, 8a47, acadia17_27o, b2da, 67d2, e821, caadria2017_123e32, bd52, sigradi2013_313m, 9268, sigradi2013_10d, 4739, efac, 4341, acadia14projects_235s, 1497, acadia16_450p26, 0bdb, sigradi2013_152, a726, a96a, efdd, ca0e, c903, 0669, caadria2017_057a20, d2e0, 5e96, acadia17_230ss, c2e8, bc32, 5859, 001b, 2851, b973, 78ef, 5b30, 7961, 80a5, 9d6e, 28ad, 57d1, 3b34, 9759, 2fbf, d2a1, ascaad2016_024i10, f2b9, 9349, 4396, f6d1, c479, ecaade2016_198n52, 0135, 73b1, sigradi2016_522u, 8fba, 99a8, f87d, dba9, ecaade2017_031zz, sigradi2015_12.215z27, ecaade2015_324u70, 81fa, 803a, sigradi2013_359m, fd01, d31f, 51b0, 1fa4, f49b, b71a, d63d, 3890, 5ff8, acadia14_101x, ecaade2015_268e59, 7003, acadia17_339uu, sigradi2013_267b, 5de6, d832, 1ee6, 0663, ad68, 6d8b, 6019, 792d, 14b4, f47f, ascaad2016_038a15, bdec, 3f91, 0349, 54fd, 5d79, 3552, ecaade2013r_005k4, ecaade2016_102f28, 9638, 01e0, 6931, ecaade2015_269p59, cbbb, 2c00, ecaade2017_026ss, d048, 5f5c, 4c4b, caadria2015_067i8, 6bc9, acadia15_284s11, 039c, 87aa, ijac201614303v2, 8016, daac, 73e8, a3f5, 7e41, ecaade2015_77e15, 1614, ijac201614302m1, 7205, e486, f182, 45f5, 5171, b49a, eeed, a40f, 6f3d, ecaade2016_ws-dleado68, sigradi2016_817o, ceb9, ijac201412402z4, ascaad2014_014t7, f9de, 95c6, 3023, 5a05, 3c81, 170c, a814, bcb2, 1fc7, acadia16_372d23, 3ac0, fefa, acadia15_451l19, 27e5, ecaade2015_243v55, b355, d997, 7639, ee27, ecaade2017_255d, fcca, ascaad2016_003r1, 92c2, a352, 4d4e, 03f7, dc14, 6fc9, c7f3, sigradi2016_659x, 16c3, a569, b5ce, fb68, b7a6, a316, 0e55, d54b, f598, f836, caadria2016_291r12, 696e, 7b54, 7a3f, 1e66, 924b, 9a7d, 8083, 0e90, e619, 1530, ecaade2015_285r62, dd3a, ijac201614401g1, 9755, 4b80, acadia14projects_189au, f736, 46b5, 7da2, ecaade2013r_001b1, 9757, 1780, 575b, cd13, 2ffe, e26e, d09f, ecaade2017_163g, c91e, 670a, ecaade2013r_004f4, ecaade2015_171i36, ecaade2016_094r25, 8589, ecaade2016_026s7, 3d74, acadia14_497r, 4ed5, e87d, ecaade2017_089u, dea5, 8e7a, caadria2015_157s24, caadria2017_123k32, 0cb6, acadia15_243x9, acadia17_162r, c094, eb08, 543f, ecaade2015_17j2, 7d7c, 1d00, ffc7, 7772, 6d6a, acadia17_339rr, 9837, acadia16_140y9, f72e, 98df, a080, daa0, acadia16_8a1, a7f4, acadia16_424d25, ecaade2016_102u27, 62c0, 4226, acadia14projects_627b, 7216, caadria2017_021n8, 3bc2, 6ae7, 77bb, 34c5, 31f8, 133b, 04cd, ad89, 7a41, dd86, 70cb, 9495, caadria2017_070v22, caadria2016_291w12, 89ea, d76c, acadia14projects_79ab, sigradi2016_602h, 6bc1, 6820, acab, f403, 27b4, sigradi2013_289, ascaad2016_005v2, 7add, 4c13, sigradi2014_263g1, ecaade2014_127j28, c335, 7dff, b17e, bfb5, 06ec, 3d96, 6280, 2184, 0875, ea03, 78a6, 7afe, 5339, ecaade2017_302jj, 0f35, b387, 18b1, 8c97, sigradi2014_347t10, b046, e9c5, 1f8d, 099c, acadia17_257xx, 37e8, 07e4, f2ef, caadria2016_851p36, caadria2015_139e23, ca9e, ecaade2015_193w39, c5b3, 6215, 1e7c, 292d, ascaad2016_043p17, sigradi2014_281g3, bf2b, a86c, 5a83, adde, caadria2016_819j34, b853, d8d7, 5f6d, c8cb, be65, ascaad2014_014a8, dca4, cbab, ecaade2015_11d1, 1ae7, d20d, 8d52, d400, 5710, 12dc, a64b, sigradi2016_448z, c355, 1449, caadria2016_157n6, 20ce, ecaade2014_052x12, af7c, 6800, afde, acadia16_344h21, f7b1, caadria2016_861i37, bc3f, c3e3, 607f, 8b2d, cb43, b9ea, ecaade2015_205t44, ea18, 60b3, caadria2017_043y13, acadia14projects_463h, ecaade2017_098nn, 9863, 62f9, 2506, caadria2015_139c23, d20b, 58d5, ef58, fe4d, 7212, bf8e, 52c3, 77e8, fb1e, 1705, bf30, acadia14_81o, 430c, 4d33, 7dde, fd55, 810a, 63bc, 424a, c5f5, ecaade2016_152z41, ecaade2015_233g53, dcd0, b1cd, 4105, sigradi2015_6.329z8, 59ea, 158e, a5e2, 45a0, 87d8, 7f38, ijac201614102t1, 696a, 800b, 6739, 5c7e, 12e7, 5ea3, 2f3f, ecaade2017_071rr, 971b, cd43, 389e, b6ac, 6ef3, f0b7, a70c, 8a98, sigradi2014_015h1, e50f, 307d, 8a45, sigradi2015_6.387y9, 7593, 9d8b, sigradi2015_3.221s4, 2a3f, ascaad2014_022m4, 91b2, 1b0d, 08ad, b195, d007, f0d6, d91c, ecaade2015_164o34, 5a4f, ecaade2014_206l53, 28d5, 52ea, sigradi2013_212t, 0e5a, sigradi2014_045f4, 98c0, ascaad2016_028d11, 19e9, f4f0, c45b, c3b5, 5895, 5055, 873c, 7c20, 892e, acadia14projects_301h, f33d, d2a4, ae1d, 62dc, cafa, 7147, 3727, 6398, 2e54, 2389, 5d68, ijac201614102m2, 899f, f021, 1a5b, b9d8, acadia14_661e, 6b69, ecaade2017_085e, b6e0, ecaade2014_038z9, 6b26, 3a12, 4575, 932b, 343d, b963, acadia14projects_627au, e2fd, f888, dde7, 611d, acadia17_598f, 03d2, 1ee2, 7ef6, 7460, 2fe7, 6732, 926e, e9b9, dc40, 00a3, ecaade2017_282z, e0d7, d842, caadria2015_067l8, f87c, 7146, 34f4, caadria2017_124c33, 04eb, 90c1, 91be, 6546, sigradi2015_6.387n9, sigradi2015_8.143c12, b692, ijac201513201g5, 70ea, 866d, 0297, 4a8d, 80c4, 33a2, f694, ecaade2017_305f, e2d0, ecaade2015_306k67, acadia14_445ab, 1564, caadria2015_142j23, c15b, d3c2, ea2c, 580b, b3a6, ee12, 09a2, 27d9, ecaade2015_55o10, 568d, 20ed, 8794, 7e17, acadia14_435am, d648, ecaade2014_080f19, 90b3, 8754, a864, eb2a, 832e, 4766, 4adf, acadia17_297cc, acadia15_274i11, 51af, ecaade2015_215m47, ecaade2014_168o41, ecaade2017_169nn, 9943, a052, ascaad2014_019h3, 2138, 8515, 4072, 5fa0, c71b, ecaade2017_079z, 32a9, ecaade2015_278t60, caadria2016_333b15, 1912, 4d58, acadia14projects_71z, f84c, 732a, ecaade2014_014x2, 8295, ecaade2017_048gg, 6040, a8ad, ecca, e094, bacb, 4610, sigradi2016_387zz, e8cb, 30f6, 796d, ecaade2016_113c31, 69b9, e236, ecaade2013r_002z1, 8fa7, 24ea, d186, 7267, a3fc, 85e8, e68b, ccf2, caadria2015_073b10, c673, ae59, sigradi2014_114o9, ae03, d721, 4a98, b79c, 1255, ecaade2015_235p53, 46a7, 58b1, 4ede, acadia14_189am, 2554, 98fa, f2ae, ecaade2016_048v13, ecaade2014_198z51, a6a1, caadria2015_030d4, 7c96, ec70, c896, acadia16_244n15, e9b2, 8254, caadria2017_123d32, 81ba, ecaade2014_065g15, 2a03, 9074, d4e8, 8e2f, 296b, a58b, 85ce, cbb3, 4da7, 3a0f, 9b9e, ecaade2015_221t48, c59a, 617f, 8bd0, cb94, b51c, eb58, a2d5, 0242, ed53, 83b1, de7a, ecaade2015_73c14, acadia15_173o6, b1c8, d582, ecaade2015_225g49, ascaad2014_019s2, sigradi2016_375e, 9efc, 024a, 0150, d990, 6b67, 30bf, 7c93, ascaad2014_010j5, 2d7d, 7b00, ecaade2016_098w26, d2ce, 31e0, ffd1, 9b7d, 13d4, 1f51, 5c67, 9c1a, sigradi2016_710ll, ecaade2017_208a, 1506, 9eb2, 99c1, dca2, ecaade2017_213k, a4fe, ecaade2016_241g64, c74a, 7a25, 6578, ecaade2016_217a56, 5700, 34cb, 9bc9, ecaade2013r_010y6, d09a, 01c2, c27d, 569e, ijac201412306x2, caadria2015_108z16, 6129, e64b, dedb, 714d, 7271, 2f60, edaa, edc3, 1920, 2531, 83e5, 6c63, ecaade2015_294i64, d164, 5c4d, ecaade2015_196v42, ecaade2014_044l11, 924e, ecaade2015_333j72, f798, ecaade2017_118ff, ecaade2015_225r49, 1ab3, ecaade2016_127b35, bb25, 9fef, c138, bd67, ecaade2017_169ii, 94d2, 17e3, 9bed, ecaade2014_036g9, 312c, 39fd, 3f85, 22c0, sigradi2015_9.347a18, acadia14projects_699t, 3e28, 1499, acadia16_488c29, 4352, ecaade2015_196i42, ecaade2017_041t, da73, ecaade2014_019c5, acadia14projects_389a, a2c3, a2ae, acadia17_648u, acadia17_349s, a7e1, 48c3, 91eb, caadria2015_203r29, caadria2015_060v6, fc21, acadia14_33al, 0eff, acadia14_311u, 1fdb, 37eb, acadia14projects_579h, 759c, ecaade2017_046c, d81e, 3215, 282e, ijac201412406s9, acadia17_230c, 0ffe, 0a8d, ecaade2015_11i1, 1547, 87c3, ascaad2016_008b4, b045, acadia17_358ii, 0810, ecaade2016_ws-afuturel67, acadia17_390hh, 6227, 4da1, ecaade2015_152y31, 8756, acadia16_224b15, 6615, ea41, 2f82, e96e, 6318, aed2, ecaade2015_127y24, 28c8, caadria2016_851k36, 0735, bdc1, 4529, acadia17_145yy, 4f25, efa2, ijac201614201a6, 0a55, ecaade2017_003h, aaa4, f15c, fa9e, a73a, 8b91, f60e, caadria2017_145j38, a9ec, sigradi2013_112f, acadia17_89s, 33be, sigradi2015_2.137k1, 5449, 77d2, 6587, 943c, dd0b, c53f, a06a, 7e6e, 6362, 7c74, dfca, a0f7, sigradi2013_389k, 6734, e4e2, a21c, 664a, b2c6, a487, sigradi2013_263n, 282d, 0bb4, 0a5a, 3291, fbef, ad13, d6fd, sigradi2013_330d, ecaade2016_067j16, cb07, 4c57, 18cb, 38cf, 795a, caadria2017_016z6, f6d8, ascaad2014_029y7, aced, acadia14_463k, e081, 298e, ijac201513201f6, caadria2015_070b9, 3c5b, 1ad1, caadria2016_105b5, 97ac, a84c, ecaade2017_017z, caadria2015_190h28, 9740, acadia15_110g4, 4999, ecaade2017_229kk, 8734, 1e82, acadia14_479az, 833f, a9d6, 4ea2, 69fc, 7c64, acadia17_189nn, 8850, 69dc, 6a15, caadria2017_058p20, e491, bfe7, 5ec8, a866, sigradi2015_sp_8.6g30, 6a18, 0edf, 6c3b, 30ae, af2e, ecaade2016_132a38, 23d8, 6d56, a9de, 6cc0, d474, sigradi2015_10.378e23, 0813, 79a8, e77f, c2fd, fe8b, caadria2015_170o25, 3a46, e782, 4296, e714, 9a5b, e176, ecaade2014_188k48, 14ab, 2aeb, ecaade2016_243t64, 22c5, acadia14projects_247n, ecaade2016_118w31, 4fd5, f556, a5a5, a3e3, a83b, 4b35, acadia17_258j, 16a6, 8a58, a9f8, a396, 98fc, a3a0, 4ad2, dec4, ecaade2017_032n, acadia15_185l7, acadia14_627au, 38f2, 6477, sigradi2014_273r2, 2e7f, sigradi2014_339v7, e426, f66d, 7773, sigradi2013_275c, 99d4, 8ba4, 771b, 6dfc, 84b4, 21ea, 1405, 931e, 6788, 679c, 43a4, 9977, aa6d, 3897, 3af6, 5293, d8a8, 0da9, 8618, sigradi2016_375j, a644, 770a, 81a5, 931b, f9bf, 4bc2, cdb7, sigradi2013_271s, ijac201412304n1, d898, ecaade2017_042ii, d7c9, b7fb, a785, 5c63, f427, f718, bef9, 5962, c58c, 166a, b5de, 32e5, ecaade2014_168b42, ascaad2016_012s5, 1c71, bb2c, f801, 4fd4, 5609, ece9, 1166, 775c, e063, f298, 38c5, efc6, bb8a, b4ce, 455a, d33d, da72, ijac201513205j8, acadia14projects_167u, d188, 51d6, sigradi2015_sp_12.402x31, e42a, ecaade2016_224z59, 280f, 71c4, fa33, f8e7, caadria2016_529r22, 3e0b, ecaade2016_042e11, 1c91, 33f4, d18e, c51f, 976e, 721b, 4948, 34a8, 7975, 3613, c6cc, ascaad2016_036d14, 1180, 8ffa, 18bd, 98e6, sigradi2015_10.74u18, ijac201412405y8, 3fb2, 0081, ecaade2013r_003p2, 3787, ecaade2017_172t, d2fa, 3105, 4a12, sigradi2013_271p, 0f4b, 67e3, 1e7f, d038, 0c29, 3e9f, 6fb9, 456a, 4735, a13e, 50c2, ee18, caadria2015_084z12, cd94, 8d18, ecaade2017_248rr, acadia17_230zz, 4179, 3043, ecaade2017_301p, 3853, 7413, a375, 1518, acadia14_339ab, 2de2, 4446, 1eea, ceb0, ecaade2015_170t35, c5c7, 6a8d, 2cca, caadria2017_074s23, 9393, acadia16_140e10, 7d06, 266d, caadria2015_081b12, 0806, 0069, 8e96, aad8, caadria2015_030f4, 320a, fac4, abc1, 7b20, c119, ecaade2016_tkoc67, 985e, 8ef2, 0d4a, sigradi2016_732o, 1031, 5233, ec57, 18c2, f429, 5ca0, 6737, 5edd, a264, 86c8, 5c40, acadia17_91xx, 713e, acadia17_265u, ebb3, 1b6b, 5ce6, 949b, ad90, acc0, 8be4, 579e, ec1d, 824a, 3e94, 4838, 0621, ecaade2016_223c59, 6dd4, 9b96, 6a00, 4d08, 63df, ecaade2016_ws-dleadb68, fe11, e4da, d179, acadia16_344m21, ecaade2017_271l, ecaade2014_240n62, 2c19, ed1e, 54be, ca30, acadia14_145af, d757, 3f9f, 36e1, 6480, eb13, 93d4, ff84, 2e48, 8d8c, 8e95, 0c46, e25c, dc34, f19c, caadria2016_819v34, 1caf, ijac201614305f3, d101, fd73, cb46, 14a7, 50b2, fb6f, 7728, 12d8, aaae, e671, 59e3, 5372, 2bba, 0acc, 9d51, 7703, 13e1, 1785, bdb5, 9147, d42b, b3ba, ecaade2017_027qq, c23d, 89b9, 7127, 5202, 06e7, 4e34, a819, 2d51, ecaade2015_127c25, 728a, ijac201513306x12, 0204, sigradi2016_695y, 6607, f61c, 438d, a9bd, sigradi2016_625a, b631, sigradi2016_817e, fda8, 79a7, ecba, 79bf, 6426, ecaade2016_113y30, b4e2, ef93, 81f5, 5b94, e67d, ascaad2016_002o1, acadia14_549u, c8d0, e480, 8999, ecaade2015_158g33, 1af3, c8ed, ecaade2016_121r33, sigradi2015_10.220f20, 2c83, acadia14projects_681ak, 15e3, 703f, ee45, 9413, 6762, bd39, bdb7, 1ff0, c686, c5a7, 1e36, 1e5e, 3b70, 41ad, c22c, c0ee, dc05, e0f9, 1234, de34, f13c, efea, ecaade2017_142ss, caadria2017_149d39, 4a62, 870e, 159c, acadia14_135j, 5c0b, 0861, ddfc, 2094, 9857, 9326, b0cb, 1dc3, ecaade2016_048x13, 005d, 1233, 2076, 765b, 4bb1, 0f39, cb38, 3d6f, 50b1, c6be, b9b2, 29fb, 5d25, acadia17_403g, 9359, 1450, ecaade2015_314d68, c615, 09fe, b696, 6682, fc76, 0730, dcf3, 3d5c, ecaade2016_mrtm66, d099, ba21, 27cb, 3408, b0c3, sigradi2016_814qq, caadria2017_008w3, 6a79, c4d4, 9210, 1dbe, ecaade2017_037hh, f834, 237e, d149, b430, 0be6, acadia14projects_699c, 2d72, 8410, 2a73, b4d2, acadia14_247t, e825, 74ad, 12d4, 7adb, 8372, 49d6, d2df, a2ce, 4aae, e79b, 53a0, a189, 6b15, d524, a805, 986b, c89c, 15d8, 7195, 0bc4, ea81, 6e72, 231d, 9241, 6422, 58c9, dd3e, ca0c, d604, sigradi2016_360z, 97a3, 1084, acadia14_199ag, ascaad2016_010a5, ecaade2016_243p64, 2cbf, 524e, 45df, ecaade2015_161e34, ed32, 7b75, ijac201412408e3, 1c30, 4427, caadria2015_099p15, 4874, 3daa, ee7d, 2f7a, 0b94, 0982, caadria2016_291o12, c103, ascaad2016_021f8, 6c45, ecaade2016_225a61, 6790, 710f, 8cdf, acadia17_100l, 7fdc, 2d8c, 6c58, 9225, sigradi2016_430m, d205, fbcf, 4603, sigradi2015_3.221x4, 8f72, ascaad2014_014x7, ecaade2015_303v66, 7034, 0385, 1315, 612e, b091, caadria2016_693y29, d871, 2333, fc0e, 7328, 9941, 80f3, 9483, ijac201614208e14, 6e96, a11f, ecaade2016_123w33, 0868, c812, 2394, acadia15_297c12, caadria2016_663n28, e134, caadria2017_142k37, 8289, 6741, 6e8b, caadria2016_395w16, 823a, 0030, 97c6, 3716, a4fc, ijac201513203s6, 821b, d5cf, cf65, 1a94, ascaad2014_003s1, 7b9e, b33c, b361, 6163, ascaad2016_038n14, 847b, a404, 462f, d1f2, 13df, 280c, 77f1, c21a, ecaade2017_108j, 0e00, sigradi2013_342j, caadria2016_651i28, caadria2015_188r27, 386b, ecaade2017_291bb, ecaade2017_109oo, ijac201614305t3, ee70, 6dee, 4e5e, 9467, 07c8, 9409, 4262, 51d7, c65e, acadia14_699j, 2149, 288a, 2b8b, 0eab, 2784, 1f83, 8c06, c0dc, b764, 8d25, dcea, 6e8d, 6045, 048a, 95ad, 4708, acadia14projects_189as, 07fa, ijac201412403t5, 12b4, acadia17_188y, 08ff, 44f8, cddf, 09a9, 6652, acadia14projects_135i, 8f63, 5701, ecaade2017_044ss, 7624, caadria2017_051e17, acadia14projects_375ay, 0532, 60b2, ecaade2016_068e18, 7627, 977c, 27e3, d2f5, ecaade2017_054ii, 9397, 136b, 12b5, 1434, 562c, d339, caadria2015_109e17, 75b0, ecaade2017_101t, cc7a, a4cc, 873b, 4e1d, 798d, b9ad, 428d, 8092, 9573, sigradi2014_347l10, acadia17_648jj, fce5, a480, bd8f, ea3a, b9d6, bf8f, ijac201614208g14, 46ea, 5974, 724d, c8e1, 6c23, 6240, ecaade2017_059rr, c2a3, 765c, 4656, 38b1, b3f4, 891c, f6ed, 1329, 1e29, 25e9, f12c, f72c, e3f4, 359b, 47f4, e2d2, ba26, ecaade2013r_018g9, 6071, ecaade2017_256q, sigradi2013_386o1, acadia14_339ai, 2963, acadia16_298n18, 031b, f173, ecaade2015_317j69, 3b8e, 7f6a, a722, 5d04, 250f, acadia15_185u7, acadia15_185w6, 5795, 156a, 6194, caadria2015_164i25, 41fa, sigradi2013_326h, ecaade2017_051z, 3097, bed1, fe9b, 03b7, ecaade2016_ws-foldingu68, ece6, dcbd, ascaad2014_005s2, ecaade2017_048ee, ijac201412304v9, ffd7, 7636, 20f3, 2fdd, 91c7, sigradi2014_303e5, e4cd, caadria2017_165k41, e6f1, 70ca, c1d2, 5c1c, caadria2015_084e13, ee94, 42ce, e80b, acadia16_124d9, caadria2015_208f31, 5f8b, bcfc, f74f, acadia17_145ww, b725, 101e, 695c, a129, 703a, bc28, dc94, 0ef1, 8884, 2ada, ecaade2017_291aa, ecaade2016_154f42, d26a, acadia15_263v10, 735b, acadia14projects_333au, 0cb2, e89e, eff2, 4036, eb45, caadria2017_048z15, 5725, 903a, ecaade2016_198r52, acadia14_291f, aa00, e2ba, sigradi2014_234x8, acadia14projects_609ad, ce49, bbe6, acadia16_280s17, abb8, 8379, d66b, ascaad2016_059i23, ab91, ecaade2017_253ee, bb53, cf3e, 1504, 4275, 5ca8, 9eb5, 34b3, a61a, ecaade2017_282v, ecaade2016_ws-dleadc68, 5b15, b010, 7e4e, b8a7, de26, c90a, 091a, 647b, 4bd3, 3cd8, 554b, 7df0, 0967, 4b10, 39c4, 625c, ecaade2015_241x54, caadria2017_134y35, 2a71, 148f, e7e2, 7769, 1865, 29cb, caadria2016_735s31, sigradi2015_11.196l26, 62a1, e968, acadia15_357s15, 4c5f, 3cbf, a408, 12e3, ccbc, ecaade2017_003k, ca67, 48d7, 3059, f902, 33b1, e191, 2cd2, 6fd8, e3b3, f8bf, 8b7b, 8b5d, f722, aee4, ecaade2016_021d6, 8056, b12f, 58c0, acadia17_36aa, e0be, ecaade2016_095g26, c3c3, 3ae0, a700, e5a0, 1590, afb0, d494, 9583, ecaade2017_175p, 77bf, bb75, f571, ecaade2015_53c9, 1e5c, 1838, ad4a, 4805, 9a12, 5f0c, acadia16_352e22, d270, ecaade2014_202o52, 47a6, ecaade2017_080ii, c731, ecaade2017_080gg, acadia15_263t10, acadia15_223g9, e41c, f100, 0149, 5a07, acadia14projects_473ak, f93b, 589c, sigradi2014_041c3, c3f7, a87a, 28dd, ascaad2016_029b12, c9bb, 594e, acadia14_145m, a6a3, caadria2017_174j42, ebbf, f185, 748b, 9258, 8e30, sigradi2016_690qq, ecaade2017_256u, sigradi2015_4.219t6, 8bfc, 3a19, 8e68, acadia17_658a, 09af, sigradi2016_381n, b235, 2057, caadria2015_206h30, 4303, 5c6a, 338a, 28df, 1b82, a419, 05f4, caadria2016_187n8, cd2c, 140b, caadria2015_213s32, ascaad2014_035r1, 5063, ijac201412408g2, f44d, sigradi2014_144a3, a6e6, 61b1, ecaade2014_024y6, 4942, 0f51, 7ca2, eb73, 3cdb, acadia15_251o10, caadria2016_631i27, 1289, ecaade2017_142zz, 913f, 6ce2, 9648, 580e, caadria2017_003p1, 3a51, 00b6, 5e0f, acadia16_470j27, acadia15_251i10, ecaade2014_146r33, 21f3, e8a1, ecaade2017_049zz, 1299, 749d, ba73, b860, ccfb, 5266, ea38, sigradi2014_201e7, ecaade2013r_011g7, ecaade2017_228y, db1d, e16d, ecaade2014_206j53, d193, 5ea7, ecaade2017_051bb, 6447, sigradi2014_103z8, 9e8e, 3888, 8571, sigradi2013_327r, acadia16_344i21, e9a3, acadia14projects_219ay, 40e8, ecaade2015_177c38, ijac201614302o1, 33a7, ecaade2017_130a, ecaade2017_184jj, 264e, 8415, 9d3d, 7dd9, ecaade2016_216y54, b57c, acadia14_375h, ecaade2014_046t11, ecaade2016_215v54, 8621, 6af3, 7e76, ecaade2016_230d62, 6fec, c955, 958c, 66db, 8867, ecaade2017_140hh, e58e, 517e, 38e4, d1fb, 3a83, e9d8, 0832, e495, 6813, afbf, 26cc, 8865, caadria2016_197r9, 97c8, 109a, 7221, e1f2, 3963, ecaade2016_045k12, ecaade2014_014d3, f136, 9980, ecaade2017_027e, 2e90, 9c84, caadria2016_601n25, fb91, ecaade2016_006p1, ada2, 700d, df33, a00a, caadria2017_105l28, 349e, sigradi2015_8.81s11, a6fc, 5cf5, b25c, 6bc6, ecaade2017_101y, caadria2017_041x12, 6cf8, f76e, 2782, 6b00, 5e03, f301, 75f1, f5e4, 1463, ecaade2017_164cc, 07e0, 8f87, a23c, a974, 0d05, 45f0, 99dd, ijac201412306c3, 0e82, cd2b, acadia14_291c, 8627, 9db4, 187b, 76e5, 3d05, d6e5, caadria2017_004j2, ecaade2014_182d46, c802, 1677, sigradi2014_109f9, 55aa, db15, 4fd8, 6420, c7ea, d94d, 83b6, d74a, 16d4, acadia17_163ee, 3b4a, 7c8b, 3717, d9ef, feda, 2f12, 45fb, 7d50, 5d9e, 6e0e, b75f, 76ed, b27d, 7e35, 2d6c, ecaade2016_017p4, ecaade2017_208qq, ab2d, ce9e, ecaade2016_193m51, 8810, 559b, acadia16_260o16, db11, 97ca, 2a9b, d889, 10a5, 7d51, 8375, 9ea6, d318, de35, 47d8, acadia16_72i5, 4d87, ascaad2016_038l14, 1c05, ea8e, sigradi2016_741hh, sigradi2015_11.8k23, 0807, 350e, acadia16_280b18, ecaade2017_029bb, adeb, ecaade2017_029q, ecaade2015_325c71, b6c9, ec93, d300, 544f, 1797, 2e03, 3092, ecaade2017_100l, ea6e, 78a9, 05e2, b8b2, ca68, sigradi2014_155z3, ca1a, 66ad, ecaade2016_242k64, 428c, 59d9, 1930, a3e6, a754, caadria2016_683o29, caadria2017_136l36, b7e6, a676, b0fe, 7a68, 7855, 8b3e, sigradi2016_729a, 38dd, sigradi2015_1.320i1, 0a57, ecaade2017_213xx, 4e30, 0312, caadria2015_078c11, 13fd, 4c58, 24d6, 8c2d, 9e28, 3b9e, c6a1, ecaade2016_095y25, 0944, acadia14projects_87ae, ijac201513201c6, sigradi2013_131, ac9f, ecaade2017_277hh, 25e4, ascaad2014_030w8, 44d5, 1642, e247, f07b, ecaade2014_147v33, ecaade2014_067w15, 4892, 16f4, 6f75, e8b5, d07f, 984d, 1190, ecaade2017_143g, 8967, 08ea, 6c8c, 4c66, 4a15, 26b0, 36da, 1be1, caadria2017_145x37, 6d75, b829, daf8, d728, 9aa1, 985a, b499, a14c, 6855, 08cd, 36f6, acadia15_407x17, a564, caadria2017_142g37, 1056, 5102, 3a60, ecaade2015_336y72, ascaad2016_039i15, sigradi2015_sp_2.112m29, 8495, 2b44, 3527, 010b, 6781, ef79, 0d18, aba0, 1b70, 3f1e, acadia16_224y14, f806, 13f8, 1ef0, fd84, bc63, 7ede, 0148, caadria2017_055i18, caadria2016_045l3, 8250, a89c, bdb1, b707, 9974, acadia15_211s8, bf82, a567, 1eeb, 12f0, e0d4, a2e2, 45e8, 03da, 1c83, 0464, 43bb, 7f6b, 77e3, be49, a739, 030f, 31ff, 0234, 3492, ecaade2016_185h50, ecaade2015_207t46, caadria2016_095r4, 8a2f, ijac201412205o4, acadia14projects_281ab, acadia14_63ab, ecaade2017_254mm, 061e, f297, 40a7, 746a, ff25, 1c64, caadria2016_829g35, 6dda, 9465, 9312, ecaade2015_286e63, bcc7, a48f, a59b, ecaade2015_235z53, 6757, 7c98, e2c4, ascaad2014_018w1, ecaade2015_317b69, 8733, 64c8, f443, ecaade2015_268b59, 83d4, d009, f9d9, ecaade2017_109cc, 667f, 711a, 8b4f, sigradi2013_223n, ef3b, 60f3, c2a4, 964e, ef4f, ascaad2016_004g2, 67b5, caadria2016_703k30, acadia16_344k21, 038b, a307, e96c, ecaade2016_123h34, da4e, 887a, bcfd, 8c9d, ecaade2016_068i18, ecaade2015_318l69, f5dd, 99c8, ijac201412408t2, 29d8, 6cd8, f05d, ijac201412402s4, a09c, 6a1d, 0619, acadia14_125ag, acadia14_579l, acadia17_390oo, fdb0, c380, 4b52, 4f29, 3b72, ecaade2014_157m38, caadria2015_114h18, ee41, sigradi2016_777jj, 8fcf, acadia16_214d14, 7c55, ebdd, acadia17_532cc, ecaade2015_222c49, 74f7, ijac201513104m3, ecaade2014_072i18, d8b0, ecaade2016_ws-dheritager67, b91c, caadria2015_213a33, 867c, 0190, ecaade2017_201qq, dfb3, 4d09, 7db8, 68b7, 24c3, sigradi2015_6.387x9, 5367, ae07, 4ed7, 5a3f, sigradi2014_178l5, acadia16_280x17, 2a1a, f307, d100, 476f, ecaade2016_222i57, caadria2016_861e37, 9575, 63e1, 00d1, acadia15_47d1, 4a43, e852, acadia14projects_671v, c159, caadria2017_122w31, 94f9, 9eec, 6753, 305a, f093, 65eb, f9f6, ijac201614307o4, 747a, ijac201614201f7, 3d61, 1651, bc1c, 810f, d2ff, c0c5, 9227, 4cb0, 6977, e38b, 764a, 74d2, 5f83, ace7, a9ac, fc6c, 8e8a, 4bba, fce3, ecaade2015_230i52, 3b43, 0e8e, 7c9e, d2e2, ecaade2014_060x14, a21a, 6662, b521, 3bd9, 49fa, 9620, caadria2015_172h26, acadia14_327b, ascaad2016_027z10, 6474, ijac201614102w2, 76a3, 208c, 22da, 056b, ff8f, 1630, ecaade2014_031u8, d97f, b425, ecaade2016_151l41, a0d0, 2169, sigradi2014_018l1, 4212, cd38, 2424, 4602, 68cb, 068a, 9760, b58a, a5dd, acadia14projects_219ax, 5b56, d9bd, 9fcb, c613, 97da, e502, b5b9, caadria2017_123j32, aebe, 2c28, 025f, 8511, a8d6, f9fa, caadria2017_047f15, 5b8e, d70b, d80b, acadia14projects_101ai, fed6, 9496, 739d, 4be4, 18c7, a436, 6299, c52b, fee3, 46e7, ijac201412301w6, c13e, 2952, 07d7, ecaade2016_119z32, 6521, e580, a87d, 91a2, a0d9, ecaade2016_095f26, 2913, f927, 4a19, 562b, 3398, c3ed, 25a3, acadia16_196w12, 61ec, acadia17_570ee, acadia17_358ee, 37b1, 99e4, c99a, 22bb, cb8a, 6ed3, 4e03, 7551, 0cb4, acadia14_247h, 6b02, 1525, 6692, acadia16_106o8, f355, bbbb, 244b, 4c1f, caadria2016_321n14, be81, 0642, ecaade2015_103n20, 1d8f, 3749, ee69, e3cc, d3f0, sigradi2016_369c, 71c1, ea9b, b60d, ecaade2016_042z11, 20c4, 5b16, ae76, a2f4, 7b36, ascaad2014_015u8, 0f3d, 516f, 0d36, caadria2015_210k32, sigradi2014_084y7, ijac201412206v4, 307e, 1cce, acadia17_26h, a790, 4fdb, dc35, 8cab, 7af2, 1c53, 4553, 064b, db45, 2cc6, 62bf, f72f, sigradi2013_42n, acadia14projects_101x, 4d0d, b566, d9fb, ijac201614402t1, bf35, 232a, 6149, 8113, f493, 234f, 4ce5, 0500, ecaade2015_109b21, acadia16_164r11, 3da5, eb2e, 891a, ecaade2017_091qq, 9e15, ecaade2017_240v, c0e6, 3bab, 9f43, 4686, 2728, sigradi2016_756c, acadia14_435ay, 72a0, 8148, ce2f, 514d, a7a3, e51e, 14bd, d5f2, 8604, 9525, 374b, 089c, feac, b45a, ijac201412405l8, d8cf, d0c1, 9996, 9a62, 8a8a, 05c2, 6a68, e5e1, 42b4, c6d4, 758b, 2ae7, a36b, f237, 777f, sigradi2015_3.221p4, 2a44, ecaade2016_230h62, c43a, b3f2, caadria2016_881b38, ead4, 204a, 06d5, e894, 511e, 5fde, 1879, 01cd, 5457, ecaade2015_92z18, 7ec9, db25, a697, 5816, ecaade2014_024k7, 5db3, ijac201614404a3, 5fec, ijac201614408k5, acadia14_267l, 43f6, ascaad2014_036d2, 13a7, 3edb, sigradi2014_036u2, caadria2015_164d25, 6be0, ecaade2017_077tt, 1451, 185c, 6aa4, sigradi2016_817g, caadria2017_016g7, 7387, ee6a, 8ef4, ascaad2014_007d4, 479c, ecbc, 265d, acadia17_27r, 75a4, ecaade2017_173ss, 4c0c, 4bed, cab5, sigradi2014_137k2, e20f, ecaade2015_138h29, acadia16_478h28, d1bf, 4d5a, 68c2, 6d35, ecaade2016_158h43, bf7b, ed8d, 359a, b157, 82fb, e9e3, fc7f, 9067, c3e8, b12d, caadria2016_353x15, d84c, 86e9, caadria2017_124a33, 8a0b, 8c23, 6a8a, acadia17_127ee, acadia14_145aa, 8659, 605c, bd02, 754a, 7d6b, 83ae, ae99, 48fa, caadria2015_130j21, caadria2017_037c12, 27ec, fd5a, 1d12, be2a, 9872, 666d, ecaade2015_284y61, ijac201513103r2, 0587, caadria2017_127k34, bc0e, sigradi2013_280, sigradi2015_8.186z12, ecaade2017_039g, ecaade2017_253gg, sigradi2016_770m, e717, sigradi2016_441nn, caadria2015_111j17, acadia17_364ww, 6ab6, ad9d, e8eb, 3630, 913a, 0ab2, 53a5, dd41, 15c0, 729d, 3e24, ascaad2016_018k7, ecaade2014_010v1, 9e4c, f75e, ecaade2014_201f52, babf, c4ab, 6313, 5a4a, 8260, 362a, ecaade2017_032e, e2d8, ecaade2017_097dd, e04c, b694, 9777, 4a87, 7340, dc91, 30c5, 7274, 95a1, 7f3a, e7a8, 7d8b, 19cb, f0c5, ecaade2016_185x49, 1969, e213, ijac201614105s5, 16ec, sigradi2016_544d, 3e06, ecaade2017_230ss, b4c8, acadia14projects_167z, caadria2015_043j5, 3b94, 8c4b, ecaade2014_070i16, ab22, 4315, dff3, 4653, ascaad2016_018l7, 448b, caadria2016_621s26, acadia17_247uu, b8f4, 9e9f, 66d7, 2e0b, ecaade2014_038l9, 1365, b79f, aba6, 9d5e, 2915, a8db, 593f, dea6, 95b0, 1285, acadia14_347as, ecaade2015_33e6, 6db4, e2ef, 3da9, 98ae, ijac201614102a2, f2f7, caadria2017_174u42, ijac201412406o9, 09d7, ecaade2014_230m59, 758c, ee2d, b640, acadia15_81z2, 7da1, 0637, acadia16_478c28, 7b47, ecaade2016_019m5, c22d, 7f1c, ecaade2014_133x29, 11b0, 6885, 60be, ee10, ecaade2016_065g16, 21e9, 9cf6, 773c, cc43, 595e, ecaade2014_011g2, 7a5d, 1c51, acadia14_177ae, ecaade2014_072a18, ijac201513102a2, dfe2, 07f5, f30e, acadia16_140f10, 64d4, 34dc, deb7, e1a1, 89a9, 85e2, ad0c, 2484, ecaade2015_318r69, ecaade2016_225w60, 4aa7, acadia17_423kk, ecaade2014_186y46, 7374, 5b99, 8036, e88f, ed08, 576a, 435e, 1da7, d581, f57d, acadia14_153an, 27f4, b94d, 070a, 2e33, caadria2016_003k1, 461e, ecaade2016_095i26, 3542, sigradi2015_10.377s22, caadria2016_881a38, 6e9d, c692, c71f, 6ae6, a467, aee5, 1dda, cd7e, ecaade2017_220ss, efa1, 6afb, e764, fde3, 3641, d07a, 8b6d, ecaade2016_175j49, d6dd, 7e11, acadia15_137h5, 15cc, acadia14projects_579m, 8824, 7bd2, 0176, e242, f91f, cab6, ecaade2013r_004u3, ascaad2014_014r8, 1195, 0dff, f6be, e429, ecaade2015_138h27, 3600, ea43, ecaade2015_193m40, ijac201614403b2, e1b4, 70a6, 90fb, 8a5b, c608, 9354, 4793, de3f, ecaade2014_109m24, 81f1, 49d4, bf8a, 20b9, 6dbc, bdd7, acadia17_60x, acadia16_174d12, ascaad2014_018f2, 118e, ijac201614305i3, 9a06, ad3e, f252, a666, 1284, 5e6e, 6476, d35f, a62a, 57a4, ecaade2017_291e, 215b, f978, 3195, 905f, 7792, acadia14_671x, c2d9, 31c0, ecaade2017_293ss, ffec, 4592, 09bf, ijac201614308e5, 3571, 4f30, 035c, 0770, 1309, 71e6, ec13, ascaad2016_039j15, 3c7b, a684, a907, 7ecd, b484, 7615, ecaade2015_48f8, acadia17_390rr, 8625, 405a, f7d7, ecaade2014_143k32, e1e6, aa11, ijac201614208c14, 0f80, acadia17_60z, 53c8, 2773, 4f54, 1dc4, d35e, eccf, sigradi2014_345e10, ascaad2016_057w22, ce8d, 6d29, 56cc, cd5c, 6d3c, e293, caadria2015_190k28, ee6f, 0bed, 885f, 81a6, 5c73, 31fb, 71e5, 042a, e59a, 1193, 3aca, b9c2, bfc9, 5ae9, sigradi2013_208m, 0e20, ecaade2014_020o5, e601, 9e8d, sigradi2014_313j6, sigradi2013_391j, 8eb1, ad41, acadia17_560t, 4834, ae68, e8d2, 845e, ijac201412304f1, caadria2017_147z38, 1123, edbc, sigradi2016_484yy, 7318, 0552, d9dd, acadia14projects_177af, 7e7f, 6fa6, a6f9, ba58, ijac201614208a14, 8d7b, 34dd, 5a40, acadia17_101t, f239, dec0, 02a8, d234, be83, ecaade2016_130o36, f26c, 391d, 8d8f, 439c, 963e, acadia17_542yy, sigradi2014_063u5, ecaade2015_48z7, b49c, 7025, sigradi2013_407i, 0a8c, acadia16_450o26, 0d55, fc91, caadria2017_004l2, 10c7, eb42, caadria2017_048b16, 25fc, d970, 7edb, c1d5, 44f9, ecaade2016_210j54, 8411, 2d3d, acadia14_153ay, ijac201412206y4, 2bb9, ecaade2016_099m27, cc1f, 838f, 42ef, caadria2015_226a35, df4b, ecaade2015_278r60, ecaade2015_138x28, 85f5, 3806, 995f, 6663, a6b9, ecaade2014_157v38, 2a88, dc71, 8bba, c51e, 8bee, df10, 3733, ascaad2014_021w3, 1cfd, 18a3, 13fe, ecaade2016_079r23, cb1b, 7ab5, 1f03, 6a0a, c5fb, sigradi2016_571rr, 93bc, 52a7, 08b0, caadria2015_090d15, 46fc, 914a, ecaade2016_166j47, 89c0, 137f, ijac201412306a3, c710, 15a7, d18a, efd1, b309, acadia15_110h4, d17f, 0651, be32, 402c, 03dc, acadia17_322qq, ecaade2017_029s, 8baa, e879, 8eaf, ascaad2014_018y1, c08b, 8234, caadria2015_206v29, 8183, bc04, 0aa1, 8600, d2b1, acadia15_81r2, 5b39, acadia17_481p, ac87, 9a8f, 4605, 19c3, fb0f, ae45, d827, 0266, sigradi2016_455d, db4f, acadia14projects_497aa, ad12, cf8c, 0fac, cb6a, c84c, 0b56, 284b, fe51, d9e6, 1a45, 8614, 2b08, ecaade2017_014zz, ee5e, 2172, 87b7, 2f2a, 7e14, sigradi2013_414s, cfe5, 533e, ac6d, da51, 191d, 1f40, caadria2015_226p34, 056a, 3933, bf8b, 881c, cb1c, ff3b, sigradi2016_530ee, ecaade2017_212kk, 7f42, 2348, acadia14projects_153as, 06e6, 2a33, 2d86, 88f9, acadia14_357an, c886, fd34, 273f, acd0, 30a1, 28c9, 1422, 9fb7, sigradi2014_074k6, eb3c, da82, sigradi2016_375g, ecaade2017_019yy, 614c, fc8f, c412, 506b, 3fc5, 8e53, caadria2016_425e18, 7502, aa9b, caadria2017_101k27, a3df, 10db, 845d, deaf, 1f35, db0f, ecaade2015_61r12, 67ad, 6b5f, 830b, a84b, e570, ab9e, 4f7b, acadia16_184v12, fd9e, ecaade2014_023h6, 461d, ecaade2014_024n7, 9c2f, 678a, 25ba, e4f5, ee3f, sigradi2014_247k9, ecaade2017_085l, 18c3, 8ad7, 4077, 7ebc, 87ef, d731, a453, 82b8, caadria2016_507r21, caadria2017_067o21, 9a54, 0e4b, 76c9, ecaade2014_186v47, e74a, ecaade2014_168e42, 692d, ecaade2017_215w, 8498, ef11, caadria2017_048p15, ba4d, ac70, cb8c, 02bc, fa14, ecaade2016_021s5, b4d9, f0b5, ecaade2017_124l, 0a33, e2a9, 9d07, 6eac, a9fb, ijac201614303n2, ascaad2016_025p10, sigradi2016_814o, a1d2, b926, 5db0, ecaade2016_015a4, fa3f, f024, d135, c5c2, 0324, 3ac4, dff0, acadia17_60u, a1c7, caadria2015_119w18, 67fd, ascaad2016_028f11, 7500, 2ad0, ecaade2017_282m, c1a7, 479e, e3d8, 54bd, cf7f, 9d9b, 2150, d94b, dc2b, 6b98, 76a9, 843a, 754c, 88d5, 91fa, c37b, cddd, d1f6, 7b6b, 76f9, caadria2016_735m31, 91a9, 010f, ecaade2017_264c, 8691, d964, 9469, ad3c, 5aa8, 49c8, a045, acadia15_195a8, 8afd, 5b32, a5d2, ecaade2016_025f7, 6ec1, sigradi2015_sp_2.112l29, 01e8, 2403, 86fe, f0cd, ed31, 9f1e, ecaade2015_314o68, acc2, sigradi2016_621ff, a2c9, sigradi2013_315v, 4b89, d6a5, 12a2, 83c6, b473, e481, 00ac, eb2d, a127, 451a, sigradi2013_41e, caadria2016_529v22, cc41, 037c, 9e1e, sigradi2015_1.288c1, acadia17_100k, e950, 253f, 3773, b91f, c902, d47b, fced, e7fa, ecaade2014_057d14, ee43, ecaade2015_161h34, 31a6, 245f, c26c, 67e9, 0ebc, ascaad2014_019x2, caadria2017_004k2, cef4, 2c54, ecaade2017_019jj, 4a3a, acadia17_189ff, sigradi2014_313v5, sigradi2014_114m9, ab5d, ba32, f5d9, 07a4, aec2, 3849, 86ec, ecaade2017_252d, 252b, 12fd, 130a, 6386, acadia15_483k21, ecaade2016_169l48, 3fe9, 34cd, 7493, 26b6, 623c, 872d, 21ae, f3ef, c3b7, acadia17_669z, ed64, 8c7b, 24dd, caadria2017_074g23, 03fc, ddcd, c448, 629e, 3ba3, 3b15, ecaade2016_238o63, acadia17_373l, e93d, 32f7, 5b91, acadia15_323c13, e97b, bb80, f8e6, 7c45, 3b58, e8cd, ecaade2014_029z7, acadia17_322ww, 6eba, 4f04, 5bbc, 3686, c616, caadria2015_087i14, ascaad2014_026h7, a1d7, 5373, 9bb7, e61b, ecaade2017_032r, 0eee, 3545, ecaade2014_175r43, 344c, ecaade2014_055v13, ecaade2017_184ll, 836c, a3fb, a08a, 3c2b, 6457, df67, sigradi2016_654b, b642, caadria2017_118v30, ecaade2014_030h8, dc7a, 387f, 5862, 1801, 0357, 48c0, ijac201412408c3, 1a7c, 9b3d, 6905, b2cd, 741d, 2ea9, 8683, caadria2016_589x24, 5f65, 3459, caadria2015_070d9, 2a6c, ijac201412303c9, c5bd, 0f61, ffd0, 9a77, 8eb6, ecaade2016_216e55, ecaade2015_233i53, sigradi2015_9.141e16, 14e0, 58c7, acadia16_432u25, ecaade2017_051aa, 14a2, caadria2017_174r42, 9490, eb04, 5b6e, b518, e6f9, 5540, 8a14, 491f, 1f6b, 1433, caadria2016_467r19, 3d8d, 1a66, 97e3, ijac201513101b1, bc2e, 2ec2, e33a, 082c, 2570, 37a3, acadia14_531l, ecaade2017_008e, e9af, dbbd, dc87, 5a43, de8d, acadia16_344h20, f8dd, c3a7, 22e5, c1ae, 30de, 2669, sigradi2013_271m, ecaade2013r_010s6, caadria2016_487o20, b0a0, acadia17_628pp, 7fdd, sigradi2016_815bb, 860d, 7b7f, b5c7, 4222, feea, 1fce, acadia14_681as, 2295, 736b, d7b9, ff0a, 64e5, 32b4, ecaade2015_64c13, 23ff, 5084, 4fc0, af3a, 41ef, 69ae, 1e7a, cdc9, 2207, 60ab, ecaade2017_029x, b8b6, c1c7, e29f, ecaade2016_068g18, 5ee5, ecaade2016_129w35, 5a49, 4083, caadria2017_107r28, caadria2016_125p5, 1741, 6fed, bcae, ecaade2017_054w, 4722, ijac201614201t6, f211, 9f9e, ecaade2016_018e5, 5194, a84a, b888, ecaade2017_189uu, fbd2, ecaade2015_200s43, 40f5, f6b2, e78c, fb7a, acadia15_407l17, b07e, 23db, 2c16, 3d52, 2f8d, 9c7c, e1dc, ff4d, 323f, 4f81, 468e, aee8, 0e81, d083, a42d, 89b3, 0310, 5878, ca78, ascaad2016_038m14, acadia16_344n21, 7314, 5417, aafc, 16d6, ascaad2014_008a5, 18f3, ff1e, 1b3d, 374f, 0eca, 9876, sigradi2015_9.152w16, 58e0, e44b, 9242, 1459, 48ff, 99ae, 6766, 6ddd, acadia14_301ax, 4392, 9229, 3c39, ijac201614302f1, acadia17_26i, ba68, sigradi2015_10.220c20, 194b, caadria2016_683v29, aa70, e813, 45af, 178d, 07b8, 1ad4, e52b, 68ae, acadia14_453e, 0fbb, 7a1c, sigradi2014_293z4, b06f, e432, sigradi2015_8.41a11, ijac201614203v8, af70, 5e7e, 523c, acadia17_168vv, ee49, 000d, 4d6d, da2b, 3ced, 09cb, 3928, 3b78, cb0d, caadria2016_457n19, acadia14projects_681as, 0474, ecaade2015_64t13, 6de2, 5bea, 71e2, 41aa, 3d90, 4cd2, acadia14projects_189at, dc60, 7565, caadria2015_233e35, 7acc, 70da, a0a5, 2814, aebf, 9ac9, edf5, caadria2016_611h26, 2936, 6f61, ea21, ecaade2014_184m46, 4dce, 06dc, 7bfb, 2d99, 3a10, 14c4, 6394, 6fab, 07f2, 17eb, ecaade2017_017l, ad7b, ecaade2015_18d3, becf, caadria2015_142o23, 34c9, ecaade2016_074l21, acadia17_403r, f195, 1ab2, c4b5, 6da4, e581, 04ac, 9f11, afa0, 5bfd, sigradi2015_11.196i26, 2742, ecaade2016_063r15, ijac201412401w3, acadia17_247oo, ecaade2017_199s, 0b02, ca8f, 75bf, 708a, acadia17_60q, f57a, acadia14_23af, aecd, sigradi2015_9.152k16, 9027, 47ec, 011d, 56f3, 6e44, 64aa, c649, 3d34, 2e02, 4d91, 941f, ecaade2013r_001m1, d219, 46a9, d385, 045c, 046a, 0511, 9544, 0f2b, fa2d, a00b, dcba, 6e20, 9b35, ecaade2017_007ww, de59, 11bc, 4d8c, fb09, 236e, 0a80, 1215, 3431, aafd, ecaade2013r_017a9, 476b, ecaade2017_133e, 0839, 8496, 4ac5, acf6, ce04, ecaade2015_81n15, 58ec, acadia17_455aa, bd18, a735, 8b75, sigradi2013_315a, 0e6c, ijac201614306v3, 6677, 499a, 7ba6, ijac201513104r3, caadria2017_016j6, 5c50, e4f7, 703b, d6ab, a76a, 6973, f82b, 4edf, bcb1, 7aed, 5f2d, sigradi2014_239h9, d1de, d288, c376, 50b7, 4d99, eb9c, ijac201412404s7, ecaade2013r_018p9, 2878, ecaade2014_070n16, f0f4, 1b8b, c570, c279, f346, b70a, 77a3, 279f, d724, ascaad2016_045f19, b91e, caadria2016_105f5, 0d39, 5ca6, 0db6, c7f0, ecaade2015_199z42, b730, 0847, 30ec, db14, sigradi2015_10.307y20, 4eb9, 3df1, bb7a, e78e, 0b63, acadia14_339am, ecaade2017_192ww, 0af3, 2678, 0882, fc22, 1abf, 5837, b0d7, dc3d, 1eb0, caadria2015_209d32, caadria2017_129t34, 8d76, 4596, 0bc0, bc47, 643a, ecaade2015_129l25, 4191, b510, 7e30, 3585, 877d, 0943, caadria2017_048o15, d976, 42ab, 709b, 243f, 591d, 5596, d811, c42a, caadria2016_529u22, ecaade2014_112d26, 35f7, ecaade2015_302i66, ecaade2017_195kk, 4d3e, 9446, acadia17_221aa, caadria2016_321g14, df84, a4b8, e593, 3774, d60d, ecaade2017_021r, d1f5, c543, f03d, b405, 3ca2, f796, sigradi2015_8.328p15, 858e, 45e4, 4e1c, ecaade2017_077xx, sigradi2014_136c2, 1d86, 12f3, ddc8, cfa7, f4a5, 4e2d, 712a, f25a, bc1f, b4ab, acadia17_290b, 3366, 93b8, cc6d, caadria2016_197h9, 2b29, 5ed1, fb07, 42fc, 9c81, e5cb, ad31, 2c8a, 5b2b, 7acf, d52a, d974, bb87, b69e, fce4, ecaade2014_078p18, 8242, b886, acadia17_542jj, a0a3, 8caf, 4895, 0f8a, 673c, 0fb1, 4be2, 0a24, ba0e, db55, ed0b, c550, cfdc, 51a8, c1d0, 5c84, 1e3d, acadia14projects_555e, 3557, fa75, a78a, f2a3, 4a5e, ecaade2014_169m42, d804, 7bc7, 689b, c910, 14d1, 351c, b536, 3dc5, c0be, 6ee8, acadia17_435qq, 7a1a, 734f, c4cb, 1f76, acadia14projects_619ap, dc81, d8a9, 6b6a, ijac201513305k12, 5620, 2582, ac8d, 3584, 73f6, e0cf, 3a25, f2e2, 6787, e725, ea3f, 79e2, a0c9, add2, f6bb, 6c47, 84e1, 0c81, acadia16_394j24, 98bf, ecaade2016_130x36, e69a, 2433, 43c5, 68cc, 94ad, caadria2017_183e44, ecaade2016_224o59, e56b, 2a95, 8599, 529f, 6c4c, ijac201614405i3, 4754, d1fa, sigradi2013_268, 75a5, 8a5a, ecaade2014_079v18, 6445, d734, 1818, sigradi2016_467v, 8226, 6ca5, b875, ecaade2016_217k55, 66ff, 9da9, f166, 119f, 9eed, 7644, 3d5d, 3e3e, ae26, 69ac, acadia15_381o16, acadia16_344f20, ascaad2016_045e19, 4d62, 0cec, 72ea, 13b3, 9ece, 0ecc, be96, bc64, 3d80, c04c, 0a11, sigradi2016_817c, 1858, 29a5, 120c, cb24, 086c, 82d6, e0a4, ascaad2014_007j4, 80d0, ccc7, 0bf0, c91d, 7424, a6ce, ascaad2016_032s12, sigradi2013_222j, ecaade2016_023n6, 8cb7, fdd2, acea, ijac201513104o3, 9371, f87b, ddff, fb5f, d8c0, 10b3, f154, ecaade2016_mrti66, acadia16_106b8, ecaade2014_186x47, d972, ecaade2014_024w6, fe98, ecaade2016_130y36, ecaade2013r_002d2, ecaade2017_157hh, 926a, b8c6, d274, acadia14_111n, 18b7, e8b7, 8720, b9a9, d1ae, 0d42, ac60, 87d1, 6832, 7254, 2788, f486, f5d1, ffd6, 95bb, 2b1f, sigradi2014_018o1, 0b10, ec43, b178, f269, a056, 7191, a7a7, 519c, 79c9, 63d2, 8927, 5d62, 5e09, c857, ecaade2017_099yy, 5763, 225e, 917f, 0424, 55f1, 4986, a56f, d0e7, f99e, db48, 0f08, 81f2, b51b, 8e71, ijac201614407k4, e636, c5f2, 3fd2, caadria2015_066c8, a656, a12e, 7c86, 500e, aaed, caadria2017_163k40, 5f6f, sigradi2016_685pp, 305e, ecaade2014_186a48, 73f9, 086f, 7066, 635c, 8461, a54d, 2b18, 474e, ff14, 1a97, ccfa, sigradi2015_11.222s26, 7c80, 4dcf, ascaad2014_024f5, 342e, 934f, 335e, 0f5c, cc9b, e92c, 6351, 0a85, 662c, sigradi2013_401f, b873, d1bb, ecaade2016_167b48, acadia17_283oo, bae9, ecaade2015_94d19, 029e, f98f, bbb7, fe05, f34c, bca6, acadia17_520j, f1b3, 3da3, 0ba6, bcd7, d522, bec8, 55ba, c26f, 1b0b, acadia14projects_699e, ecaade2017_038pp, ascaad2016_010e5, ecaade2015_92j18, b254, 2572, 69c2, cb98, 7512, ecaade2017_039a, 9737, 15c7, 5fee, 4cef, 876e, f04c, caadria2016_861g37, 0d71, 3331, be43, a8c4, ad09, ce65, 534f, 602c, bb12, sigradi2013_226u, ab0d, ecaade2016_165u46, 8e62, 34ea, acadia14projects_473am, ecaade2016_217c56, 7ea5, ascaad2016_002h1, 9d4e, ecaade2017_059yy, 30e3, 1355, 4d68, ecaade2014_044w10, 6abd, 64fe, eb23, f593, bbc3, f02f, aaf7, 7621, f9e2, 342b, 0fe1, b533, 80be, 172d, 5d8d, ascaad2014_015v8, 664d, 9063, ecaade2016_144f40, 607e, 9479, ecaade2017_014yy, caadria2017_094s25, ecaade2016_139a39, caadria2015_016n3, 57b0, ecaade2014_204x52, 8c0b, eb6d, 9e98, b271, 06f4, 463e, 4599, acadia14_63ad, c422, 4edd, sigradi2013_189j, ascaad2016_003x1, ecaade2017_013mm, ecaade2016_198h52, fc83, 1c17, acadia14projects_247h, b0ee, dee6, 25f2, 0fc4, 6c03, 4928, b1aa, sigradi2016_585qq, acadia14projects_75c, c9cf, cc6e, 9bc7, ca13, 548f, d697, 61fc, 9478, 407f, aff0, 627d, 562a, ascaad2014_023z4, 3c97, sigradi2016_659w, be84, dd83, caadria2017_051n16, acadia16_34k3, 07de, 97b2, 5dcb, 91c0, b8ed, ecaade2016_025c7, 0c95, 25d1, ijac201412303h9, 804f, caadria2017_046k14, ecaade2015_297h65, cd96, acba, ijac201412203c2, 4b54, 1128, ecaade2017_156u, cce5, ed2c, acadia15_469r20, sigradi2013_400a, ecaade2017_054ee, acadia16_44l3, 81cb, ecaade2016_197f52, 9130, 6a28, acadia14projects_375j, ecaade2016_191x50, d299, 72f8, 38f6, 18f0, 5b26, 4a24, acadia16_78z5, 3983, 36a5, ecaade2017_189yy, 375b, 87c9, c2d1, 02a5, cf2f, 39d2, 0fcd, ef6f, 9657, 5653, 36e8, 380e, acadia14projects_463c, aeee, 640b, ecaade2017_240x, 2b94, c980, aa96, ecaade2015_217j48, a21d, 0016, c192, 020c, sigradi2015_8.47l11, ecaade2014_232z59, ijac201412302r7, 752b, 859f, 15df, aba3, ecaade2016_087p24, 351b, sigradi2015_sp_11.303r31, baba, 7cf0, 90d1, acadia14projects_347au, acadia15_323d13, 1ff6, 5846, 8b50, 6cb9, ecaade2017_257rr, a012, sigradi2013_52i, de2a, b3b7, acadia17_358w, 1109, 3019, ecaade2015_115u22, bd35, 2e57, f20c, fcf5, 4264, sigradi2013_54r, ijac201513306w12, 76ab, caadria2017_147w38, 3ee0, 7685, 8c43, 0846, 6680, d62d, 3c54, ccf4, b930, 0bb6, 353b, ecaade2014_094m22, 6c9e, 884d, abcc, dc5a, b9c6, 3f8c, 1592, 3a85, ecaade2013r_001o1, d07d, 5314, 95ec, 9931, d2ea, a22e, 0106, 5248, cc01, 4320, ecaade2014_159n39, 05e9, aab3, 1848, 06fd, a78c, 8e7f, 63a6, 40dc, bd81, f975, bdbf, ecaade2015_280g61, 1ba2, 6c65, b022, 1fc5, 6773, 69e0, ascaad2016_007a4, 316e, bb6b, caadria2016_095l4, 5d1e, f3e1, 56f0, 5825, b597, fd81, 8116, 44c3, f022, ecaade2014_168c41, 4e3d, ec06, 70ff, ecaade2016_002g1, e27c, 8e11, 144b, 8307, b01c, 4df6, ecaade2016_057m14, 69e9, 1e1e, 9011, acadia15_343x14, 4545, b277, 6774, 5f36, 56f6, 1e53, c793, ecaade2014_022w5, 0526, 8f74, acadia15_47c1, 5aa3, cfbe, 2032, 716a, acadia14projects_619y, sigradi2016_561gg, 8441, 0e65, ijac201513201y5, 19a7, cdc6, 3beb, 0a69, 950a, 05fb, 2024, db72, sigradi2013_194h, 52e1, 8221, a938, 7672, ijac201513103t2, 82bf, d07c, 36e7, 2f40, 4e2b, 44eb, 7b0e, be73, caadria2015_061c7, 0e6a, e492, 59b2, 53b6, acadia14projects_709al, df1e, 5002, cb19, 6fa0, c6e1, sigradi2013_429, acadia14projects_247l, 41db, 42bf, 756e, acadia14projects_479ax, sigradi2015_10.7e18, 68c0, c2ac, ecaade2015_86d17, caadria2015_126a21, d00b, 71d1, 3609, 39dc, 31af, b1c3, 78de, 0419, 1c1f, ijac201513302e10, ea01, ijac201614304y2, 9474, f767, ef0e, 8f5b, edfa, 39d8, acadia14projects_291c, 0b2f, 11d1, 1e20, 0dca, ecaade2016_108z29, acadia17_188q, cdaa, sigradi2015_6.341w8, cb41, ce5f, 4618, 26af, 7eb6, ascaad2016_003u1, ecaade2015_113l21, 1a7b, fa1d, 1376, 89ab, 0c3e, 70e6, 7b22, a869, 591c, 3bda, 9c21, caadria2015_016p3, ecaade2017_050c, acadia14_375p, 5ab2, 55e1, c239, 49f6, 7580, a185, ecaade2017_032f, 6136, caadria2016_321l14, 63c5, d245, 6ca2, 75eb, 556d, caadria2017_094v25, c549, 6a80, 54cb, bf3d, be17, 38f9, b0a8, f0b1, 0577, 3a43, acadia14_281s, 78c2, 4c98, a88e, 52ec, e322, ecaade2017_047s, a520, 6473, caadria2017_051h17, 6078, f3b6, 9ad4, acadia17_100r, afa1, 7cf7, afc3, 6311, f63e, 5029, 3327, 0a63, a898, dbc4, e0d5, 9951, acadia14_627an, ea51, 135d, 257d, acadia17_339zz, ecaade2015_297b65, acadia14projects_627e, fcfe, 31ea, 09b9, da89, 9baa, 673f, d9ee, 28eb, 3b50, sigradi2015_8.189u13, 4b2a, 60e9, caadria2015_209x31, acadia16_488z28, acadia17_424uu, 7cf3, 3d64, 6a06, fba8, 8450, 407b, 07f7, 3c3f, 2909, 0527, 3d7f, 1d82, d153, 617d, cc11, 81fb, 09e6, sigradi2015_8.264z14, 4d5b, e65d, c81d, 9c47, 21e4, 275e, 44e7, caadria2016_405i17, ecaade2015_207p46, 6e35, acadia14projects_111o, ecaade2016_102v27, a747, 1ea3, d328, caadria2016_147j6, ijac201412202v1, a1ba, c4e5, c54b, 96dd, cba3, 1209, 0330, edd3, 7454, acadia17_90ss, 0b87, 2a77, ascaad2014_024k5, c77f, acadia17_211n, ec24, ff23, 6c42, 3746, ecaade2015_229j51, ecaade2015_79k15, 7c28, d146, 76a2, e62c, ecaade2017_148xx, acadia17_403k, 88e3, sigradi2016_773x, 297b, 4151, 5fc4, e9ac, 3703, acadia15_251g10, c721, 9131, sigradi2016_817b, caadria2017_009w4, ca99, 65d0, c93a, sigradi2014_265y1, 0731, f805, ascaad2016_018i7, 457f, 38d5, 4f35, acadia14projects_167x, caadria2016_851w35, 040d, 6e76, 7407, acadia16_402p24, ecaade2016_193n51, 1321, caadria2016_497y20, caadria2016_529m22, 7583, e8b3, 6cd9, caadria2015_010x1, ef31, 4aba, e755, affa, ab06, ecaade2016_007f2, a3d8, ecaade2015_196y41, 6925, acadia14projects_609ag, a815, c400, 1c6c, ascaad2014_019n2, 7358, acadia14projects_167y, c23b, a0e8, 05fd, acadia14projects_589e, acadia16_88z6, 672f, 9ef9, c597, 7b6e, ecaade2017_134s, caadria2017_054g18, ascaad2014_023b5, caadria2015_203o29, f898, e53d, 51c0, 6b9f, 2fe9, 4237, 9811, 4fd1, 0d0a, acadia16_164y11, 651d, ebad, ecaade2017_122oo, ebcf, 28e7, c126, d96f, e12e, 1139, e12f, a9d9, 0545, e1a9, 73a3, 5cd5, fa28, ijac201614402n1, 9e84, 0848, 4aff, 82db, 2e32, e294, f07f, 48a1, a3ec, 4e5a, caadria2016_167p7, 8b43, sigradi2013_313, 03af, acadia14_339ay, 4d53, acadia14_333ax, 91f6, a0c1, acadia14_435an, 49ce, 75e9, 720e, ascaad2016_048i20, 4b01, f077, 3aa5, f62c, 23cd, 2de3, 3a53, ecaade2015_100x19, 00d8, 9b7e, ascaad2016_038v14, 84e0, ecaade2015_317p68, 38af, 7aff, 0554, a652, ff72, 0c70, 3c35, 8e33, bfc8, 3477, 8ce5, 8da0, fdf7, sigradi2016_484h, ed5b, 4818, 6326, 67db, ddb6, 8cef, sigradi2015_4.219k7, e7c4, 0f7a, baf6, 4025, 57e7, 3ee2, acadia14_153av, 6c28, 8b70, 5e2b, ijac201614307e4, 8935, ecaade2017_148d, caadria2017_105h28, caadria2016_611t25, acadia14projects_681ai, sigradi2016_568nn, 2d82, d027, a370, 10e9, 7ca3, ecaade2017_grii, ecaade2017_172q, ecaade2014_044a11, e56f, a4bc, a609, 394a, fe70, cb6d, acadia14_619ac, 0ab8, ecaade2015_247c56, 24e5, ascaad2016_010s4, e20d, 472f, 5030, acadia14projects_79y, fe6f, f6da, 9fd4, 204d, 8962, acadia14_497x, edb0, 7ce1, ascaad2014_024m5, 083a, 6793, f29b, acadia17_445p, c49c, acadia16_234f15, 6c1f, 5df3, 0dc4, ae7c, 33e1, b652, ecaade2016_015v3, 8c33, caadria2016_529n22, 08ce, c614, acadia14_189ao, 1158, ascaad2014_009h5, 04b8, 3f3d, cd46, a2a3, 77e9, 9ccc, ecaade2015_206b46, 52ab, a1c6, 7522, 403b, e8dd, acadia14_453h, 406d, f1e3, ecaade2014_226z58, a137, b0c0, sigradi2016_590o, c5e0, cd81, d098, 15cd, 8d6a, d650, ecaade2013r_015r8, ecaade2017_215kk, 3f0a, 6ce3, 15ce, a73e, sigradi2013_194t, 7436, 8206, acadia16_98l7, ecaade2014_080h19, acadia17_230qq, 9dfb, ecaade2016_075b22, f3c4, 56be, 9472, 770b, ijac201412403y5, c385, 0ad1, 2230, d520, 1cb4, ijac201614201x5, 4a66, ecaade2013r_014d8, ecaade2016_072t20, acadia17_473b, acadia16_154m11, ecaade2016_091i25, 2a79, ecaade2016_230w61, 5ef8, d2a7, d781, ec8d, sigradi2013_315, c0d9, acadia14projects_375n, 3a82, ecaade2015_287s63, 499e, aa2d, 5fcf, 47d0, 96c1, acadia14projects_619ah, acadia14_333av, acadia17_435k, 36c7, ecaade2017_052pp, 897b, be8a, acadia17_50pp, 1af5, 332d, 254f, ecaade2015_241e55, 161b, f6a7, ascaad2014_017b1, e9c1, ea00, 9b99, 8bb4, cc81, 2120, f82c, 0914, 6e5b, acadia14_23w, 13a6, 5537, ecaade2017_038kk, caad, f8de, acadia17_189mm, ae93, 02bb, 5bbb, c6db, 04c8, ecaade2014_030p8, ecaade2015_170l35, 5797, 7320, ff9a, 136e, ecd7, 4687, 1c76, cb90, 71b9, 61e8, e453, 0fe9, d7bf, caadria2016_559x23, 013b, 0954, caadria2015_218w33, 62f7, 11c8, 69ab, 95a7, ecaade2014_180j45, bdba, b04f, 40ff, fd35, caadria2017_004s2, 9f81, f4f2, 68d9, ecaade2017_254ss, acadia14_435af, 888e, 5016, e621, ceef, 7439, a983, 1864, caadria2017_043g14, ec76, 5f53, d184, 5113, 1770, 13c4, acadia14_199ao, 40a2, 6485, 0c9c, 24a6, ecaade2015_138w27, aef2, caadria2015_194z28, acadia14_565p, ijac201614202k8, 09c2, 50c5, acadia17_349t, 7d4b, 05cc, caadria2015_206z29, 48d5, fee0, acadia14projects_497s, 1ca7, 3ec0, c961, e454, 714c, d9d1, e10d, d607, 9ee5, e93e, 72da, 5d58, sigradi2016_669bb, 7a48, e9b3, a67a, ecaade2014_057u14, e90e, fc65, ecaade2016_094s25, 44b6, 9c78, ecaade2016_073f21, ecaade2015_169b35, 618f, c091, e6e8, e608, d18f, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2015_235s53, 175f, ecaade2014_132b29, acadia15_284x11, b304, 4e53, ecaade2015_227m50, c2e4, a94d, sigradi2014_049g5, aad1, b9c3, 47fa, b92b, 2f1f, acadia17_189gg, ff47, dd7a, 1c6d, 2c74, 38a1, 3df8, acadia14_167ab, 30aa, b54d, d52e, 30c9, d802, db3e, ecaade2017_192l, d70a, ac83, 0887, bb16, 2688, abf9, 8b2e, acadia14projects_43w, 05d5, 4707, 6877, b6a3, 4fa1, 42b0, ecaade2016_154d42, 75ea, e124, bd3a, deac, b9f8, 51d0, ecaade2017_215eer, ecaade2015_233d53, sigradi2013_311j, 1fe4, ecaade2014_086s20, 06e5, febf, dcd7, ascaad2016_022x8, 2a31, 8a23, 20ae, 2ab4, c29d, caadria2016_405e17, f79d, ecaade2013r_003b3, 9076, daa2, f09c, ac4c, b187, bcaf, 60b4, 2a4b, 43cb, ecaade2017_083ll, 34f2, 4d41, 6e66, a58a, 6949, 5148, 7d47, c139, 0423, sigradi2013_98z, 27ea, 3d9e, 013a, acadia15_333e14, 846d, ac9b, ecaade2015_285m62, ecaade2015_228a51, ef97, 82e2, 3668, db02, ascaad2016_021b8, 4d46, ecaade2014_239a62, caadria2016_651a28, 6de0, aeeb, ecaade2016_072o20, a07d, 1774, 3fc6, 1ff8, ecaade2015_84w16, e7f4, bd3b, caadria2017_056n19, ijac201614301e1, 9055, ascaad2016_004p2, 944f, 8859, 276c, c633, e597, 8225, ecaade2016_163z45, 12f7, bf67, sigradi2014_313y5, 5ebc, c2bd, 8e2e, 3f14, sigradi2016_611o, sigradi2016_737w, 3447, 3a4a, 8a18, df8b, 1749, 403c, f1da, 377d, 1aad, e670, a80c, b4e5, 0ebb, ccac, 62f2, a3a5, 98f8, 7bc0, cdba, sigradi2016_467t, c1aa, 626c, 3b4f, 92d4, d48d, ijac201412408u2, b88e, c061, fd9f, 6053, 9702, c53a, d7ff, acadia14projects_63ax, 7835, 2966, ecaade2015_229o51, caadria2016_167h7, 3d4a, 2c34, acadia16_478j28, 6511, 13c8, d036, 4b1d, f208, d82a, 775a, 074c, d487, d812, d2f1, 3b31, 52bb, a157, e4a3, d949, 8ccd, d2a9, e674, 11d2, 6856, 61fb, aab4, a201, ffca, 3099, c716, a43e, 7764, sigradi2016_443yy, efe2, d2fc, ff6d, fe8a, acadia16_342d20, 4c5d, sigradi2013_289m, ed40, 12c8, ecaade2017_214t, 8620, caadria2017_190a46, acadia17_500ff, ascaad2016_057k22, 979d, sigradi2016_737dd, dd1e, ascaad2016_037g14, ecaade2013r_012o7, 9422, ecaade2015_22c5, c142, acadia14_463g, 3ec8, b038, 584b, 3225, caadria2016_549v23, d466, ecaade2015_155u32, caadria2017_132r35, 1275, 2ad6, sigradi2016_484d, ffed, caadria2017_115h30, 4645, 60ec, bf53, bf1d, 5082, fb79, 9c91, 62df, 9ba2, acadia15_469f20, e2be, ef6d, 7f39, ijac201614303f2, 107b, f121, ecaade2017_116g, 6fa9, 5ee3, 48f1, 1011, e2ca, eafd, 4e02, 266b, c6de, 32d4, 987b, 0de4, acadia17_608dd, 71ad, f91c, ecaade2016_203f53, a457, acadia15_371k16, a665, 1e26, 8bc8, c4e6, ecaade2016_243y64, 071e, 0fef, 2b4f, ef3a, 8d12, 3c2d, e315, f606, d9fc, effa, aefa, 064a, 17cb, 6602, 2b0b, 0275, ecaade2014_104r23, 6dd3, ecaade2016_130h36, d659, bb39, 775b, 5b6b, ecaade2016_230c62, 07d5, d935, 866f, 547d, ecaade2014_089z21, 9aab, d223, 0e3d, caadria2017_023w8, ecaade2014_144x32, e54a, 7c9d, sigradi2015_10.267t20, 1942, c080, f184, acadia16_244v15, 96e2, 1901, 9c42, 9733, ecaade2017_155l, ecaade2014_153x36, 773e, sigradi2015_9.141h16, d26f, d039, sigradi2013_135h, acadia17_296aa, fcc0, 2bd7, 36e3, 2882, caadria2016_673y28, 8c0f, 523a, b60f, 19c9, ded1, 7de3, ijac201513202h6, 4b7a, c4b7, e06d, 23cb, aa03, ijac201412406l9, c0da, acadia14_565t, 9acd, 7e55, 7cce, bbcb, f153, acadia14projects_23x, e72b, b838, sigradi2014_213x7, ijac201614202o7, cbda, a4cf, 0411, e225, ecaade2017_143i, 783e, 00d4, sigradi2016_803bb, sigradi2016_695o, 2e42, 0d3b, c62f, 3126, f1e0, 591a, 03ae, 832c, 09cd, d8ce, bdce, ca88, 6ba7, 8b38, 559e, 7b6d, 546c, 4475, 46ec, sigradi2015_8.289w14, 0b4d, c9fa, ecaade2017_144s, 0a94, 6b0d, caadria2015_084a13, sigradi2014_049i5, a856, ijac201412304m1, 51b7, a9be, 88d8, 1ce6, 66e3, e211, fc7d, 30ff, 50c4, dc9a, acadia16_12d2, a5cb, ecaade2016_225k60, fb3a, bee2, 82f5, c5cc, ab21, 579b, 8463, 87ed, acadia14_135o, d115, 541d, abec, e49c, cdaf, 28e2, 1852, ecaade2015_261k58, acadia14projects_317u, f10d, 021a, b139, 71ed, 92eb, c922, b15b, 33fc, 3ce8, 48e5, 0d1c, 356f, ascaad2016_007p3, acadia14_661p, 0059, d9eb, ecaade2017_212oo, 55a9, 712b, ecaade2015_332x71, 67ef, 1a41, 432a, abf4, 9716, 9e68, 9a04, 909e, sigradi2015_8.189n13, acadia14projects_445af, 154b, f36f, adb7, ecaade2015_53o8, sigradi2016_360bb, afd2, 99df, 61ad, c0c7, sigradi2015_sp_8.78j30, ac54, c79d, 019e, 3400, ascaad2016_023x9, 0dd7, 2d3e, ba8b, c0a2, caadria2015_206u29, 4b95, 7fb8, 218c, sigradi2014_329z6, 04fd, 1217, ascaad2014_005t3, edbb, 7eed, e4fe, f1a1, 0abc, ecaade2015_84x16, ecaade2017_252i, caadria2016_725i31, 7652, efca, f1bf, 9ea0, f89e, 9ef0, 7fd5, e08d, 4745, f1bd, a0f9, 6cfa, eb91, ecaade2016_027w7, deab, 0117, caadria2017_132m35, 6e75, 89c1, 8f36, 8272, 3a84, e87c, e2e0, 1502, b6be, 70f8, a428, 0aff, c066, e6e7, c0eb, bba9, 7383, 2da0, sigradi2016_483gg, b06d, 4713, 520d, 5263, 0dd5, ecaade2014_072u17, 236f, f7a6, 1d07, cb6f, caadria2017_123p32, d9e8, aa3a, sigradi2014_265z1, 8f13, f2a2, 172c, 8ae7, 3901, 9c8e, ecaade2016_119l32, ascaad2016_045t18, 8f61, c134, 41c7, 34ba, a646, 8191, 1003, caadria2017_002h1, acadia15_149u5, sigradi2015_11.166d26, b10c, b85a, d0f5, 81dd, 8879, 5b3e, ea0c, c684, ecaade2015_215e47, 6c57, 3ad5, 21e7, c17a, dbd4, 18ea, cead, cde9, 1198, d4f6, 1d91, bf70, caadria2015_102a16, ecaade2013r_010p6, 5281, 451f, 2fb1, 4157, caadria2016_507i21, eb69, d933, 841d, 6410, ee38, ascaad2016_013y5, a82a, 495c, 4141, 6851, 3d21, af65, 2ba2, ecaade2017_215n, 5b6c, 7ade, ecaade2017_048mm, sigradi2014_347j10, d30d, sigradi2016_383jj, acadia14projects_291ar, ecaade2016_197b52, 14f6, 6151, acadia16_224t14, 762c, e607, d30b, 04b5, c1b8, 0a09, acadia14projects_619at, 5316, 368d, e87a, 15fd, ecaade2016_139e39, ef5c, eb25, acadia14projects_153an, a1b5, ee29, 43e6, 4886, 3350, b558, c758, sigradi2014_213v7, 74ef, caadria2016_343p15, 56c8, d440, dc33, a1dd, 98a5, 66be, 7f15, eb43, c6bc, ecaade2014_214j54, ijac201412301g6, acadia16_244s15, d4f4, 029a, 5e4c, 6ccd, 93e6, 855d, b413, bdc4, c897, ef47, 139e, 80af, acadia14projects_145x, 2cc1, 1947, f586, 7dbb, acadia16_460a27, sigradi2015_sp_2.112i29, 9d4f, ecaade2017_215g, 25c9, d3f3, ecaade2015_138z28, acadia15_203j8, ijac201614402r1, caadria2015_090a15, 144c, sigradi2014_164m4, d7f7, 0725, ecaade2016_036r9, 95eb, b609, ff3e, a961, cbe3, d57f, 567a, a7f6, 178e, c7a4, 4911, 2fe5, 9d19, 60a8, cf4e, ecaade2017_042y, 9594, ecaade2013r_017w8, e65f, 047a, ecaade2017_255g, 1019, b451, 1e84, 5db7, 77d5, 2911, a63d, ascaad2014_022d4, 7d3c, 2c1c, c89b, 11d5, 27ee, 62db, 6432, ijac201614405c4, acadia14projects_145s, 29e7, 2c65, fb7f, 8e4f, 86b2, f8b3, 5410, 2731, 2564, 1038, 7a9a, 5927, 6159, 4422, sigradi2014_347o10, 4830, ecaade2015_127w24, a8f7, ijac201614203x8, a2e7, 8d82, 45c6, efa0, 1fe1, f854, e8e1, 7a93, 125f, 6698, cdd8, ijac201412301z5, ecaade2017_143f, f75f, 5af0, 8133, 1248, 1da2, f006, 58f3, a266, df95, a7c0, sigradi2014_032n2, 7234, 6ee5, 2c81, 44bc, caadria2015_122p19, 7973, ecaade2015_21t3, d0d0, 9344, c2a1, 179b, eae0, ecaade2015_74m14, 5a62, 0230, acadia17_445u, 77f9, bd1a, sigradi2016_615bb, 62cc, 06b0, 4eec, 0923, cee4, 2e28, 6a6c, 34a2, 4f86, acadia14_177s, 7fb4, b6e7, 0058, aec7, 06ff, f19e, b99b, 8efc, acadia14projects_83ad, 97ea, c416, 0b96, 045a, caadria2015_114s17, acadia17_189ll, sigradi2015_9.347k17, 51e4, 0417, 6e0d, 666b, 2b2d, e220, 9ce5, 9599, 5f80, 0e2d, ecaade2015_199w42, ec4a, acadia14projects_291aj, ec4b, f5e9, 0b9e, bf2f, 2377, acadia14_555l, 0b2b, e684, 0856, 063c, f20a, c171, 51bd, 3ae3, sigradi2014_178j5, sigradi2013_194e, a230, c4c7, 6f9b, 991a, 2a08, b6a0, a005, aa24, c72c, 980b, c439, 28cb, 3a55, acadia17_329bb, 6b28, 29d0, 926d, ecaade2016_158o43, sigradi2016_446c, caadria2017_005e3, 48a5, 6ff9, acadia16_470r27, ed36, cb3d, ecaade2017_164o, 45d6, d33e, 42cb, 9851, 5c17, 2e47, acadia17_100m, 76d6, 1052, de62, 79bb, efde, 7afd, ascaad2014_005r3, 61e2, a05c, bb28, fa42, 4fb5, caadria2017_086f25, fa16, 2f68, ecaade2017_253v, 9acc, ecaade2015_22t4, 80fc, f101, 39a8, 80f2, cfee, 1012, f395, ijac201412304b1, 7d56, 8aef, ecaade2017_041j, ecaade2017_021j, ecaade2015_215k47, 6004, 6614, ef3c, e0b3, ecaade2016_091j25, sigradi2013_267v, 171c, 8b2b, caadria2017_118c31, 8a9e, 39fe, ecaade2017_029hh, 9b19, aa89, acadia14_479as, sigradi2016_360aa, 456b, 05b0, 44ae, f634, ijac201412303m8, 633c, sigradi2016_686rr, 5eea, f9ab, 6950, 813f, 019f, 1fbb, ca66, 3d9d, sigradi2015_8.27o10, f048, acadia14_565ac, a22a, 625e, 2a19, c0b4, e1f6, 5b28, 190e, eba3, 967c, 1ad6, ecaade2015_22m4, f529, 5f3d, sigradi2016_695n, 2112, ijac201614309n6, 2421, 0c5d, 2ce9, 1cd0, ecaade2015_217b48, caadria2017_037d12, ecaade2015_55i10, 05f3, 4f32, ee36, f3e9, c2de, 867f, ecaade2017_054ss, 6d8a, 8045, b2cf, bca0, 92a9, 6d58, 3351, 04e3, 26fa, ecaade2016_033y8, 1164, f0c3, caadria2017_008z3, 8ef8, da68, sigradi2016_488t, e665, acadia17_463kk, fb63, e23c, ecaade2017_264qq, c125, e917, 589d, 505f, a92f, b108, ed4d, ecaade2015_86h17, ecaade2014_220f56, 8c48, 54ab, 0f6e, 0657, ecaade2017_203x, 9fdb, 556b, d861, 3402, c0cf, c4cc, ijac201614208z12, a715, 9374, sigradi2013_429k, dbfe, d79b, 569c, ca28, sigradi2016_602j, caadria2017_189g45, 7a1f, 63ac, 2452, f66b, 941c, d20f, 16e2, cd1b, ffa9, a83f, 94bf, acadia14_579f, acadia17_177o, acadia14projects_357ax, 7904, f0c0, caadria2017_070o22, f639, 8cb8, acadia16_214c14, 8edb, f0f5, 9d82, bce9, fa8e, f319, 1338, 9ce6, cb2a, 2356, bb0f, acadia14_101ah, 009f, 87a7, acadia14projects_101af, ce5a, ce8f, 4080, 0ad8, acadia17_678rr, 879a, acadia14_247o, acadia16_164x11, 383a, 26a3, fcc2, ecaade2013r_018z9, a5a1, 4d69, a362, 8108, d91d, acadia15_343y14, fce6, 015f, 4b66, sigradi2014_292s4, 1113, 8532, ba03, a0e2, dd48, 7d78, c91c, df90, af89, af48, ec39, 5603, 9a50, sigradi2016_421qq, e6ac, 38ac, ijac201614306x3, 085b, 699c, c491, bcd2, 5d9b, 1f7e, 542a, 3000, eb28, sigradi2016_625kk, caadria2017_041e13, 7807, b1bb, c752, 3835, ff89, 9036, sigradi2015_3.11e2, af21, 5e70, 8ba0, 6726, sigradi2016_814m, 9d67, 3f22, ijac201614407c5, 3abb, 816e, 0b90, ecaade2016_073w20, 0b8d, baac, 7cbb, b744, c3d6, caadria2016_135d6, b9b9, ecaade2016_191b51, sigradi2015_6.387r9, 1f7d, 824f, acadia14_409l, acadia17_542zz, fbbf, 30ef, 10a7, 927b, caadria2016_177j8, sigradi2014_347m10, b73c, ecaade2014_024v7, f5a6, ecaade2014_196a51, a31a, a535, b2b0, 51e5, 60c3, 362d, ecaade2017_124t, 3420, 1d01, 9415, ed6d, d86d, 2657, 9afe, ecaade2016_ws-dleadd68, 140a, ab8d, 8f23, 5cb9, sigradi2015_8.334s15, da29, 5566, 72ee, c1a2, 1ec9, sigradi2016_363ee, ed91, 3ab2, e7a1, 47d1, d1da, c5da, 1aa2, ecaade2017_201g, 73e4, 7eb3, 9df3, 1f21, ecaade2017_265t, 6aed, acadia14projects_347an, ecaade2014_143l32, 0c68, ac80, 0406, ecaade2017_293uu, 4ed8, f010, caadria2015_142i23, 7e04, caadria2016_477z19, 68e8, f1fd, ecaade2016_126m34, a874, c72d, 5d8b, 2d93, ecaade2017_052hh, 556f, ecaade2014_072n18, ecaade2017_090ll, 9848, sigradi2016_490q, caadria2015_164f25, cb77, 5d9a, f52d, 590f, b033, 614d, c909, ecaade2017_017q, 183f, 5483, 7846, dbf0, 80b2, 68a2, 4373, 2201, 5f3a, 4bd0, effd, 4f13, cd06, acadia15_232r9, 6f5e, ecaade2017_097aa, sigradi2015_sp_8.284l30, 83da, c62a, acadia17_322xx, 6196, acadia16_224a15, ecaade2016_071x19, 66bf, 0650, 4c59, 26d9, caadria2016_861u36, eabf, ad3f, 9570, a9a7, 6e32, ecaade2017_109pp, be92, 1745, f59c, 2359, caadria2017_070l22, ecaade2015_185s39, ecaade2016_118n31, ecaade2017_215jj, bbaa, ffcc, acadia17_163mm, b9af, sigradi2014_047p4, 6f02, caadria2017_142d37, caadria2015_102x15, 9bc5, 9dbe, 519e, b588, sigradi2013_28r, 2e0c, fca4, 743b, ecaade2016_151d41, sigradi2013_41i, df31, caadria2016_157u6, 0cdc, 937f, eb1c, ecaade2017_255o, caadria2017_096z26, dfb1, 6054, 07e5, ff10, f449, sigradi2016_455e, c86a, acadia17_177j, 67ec, e8c8, 958d, 1665, 445b, c430, 861d, df69, e1ac, ecaade2014_120h27, ecaade2017_039f, 895d, ecaade2016_071y18, cb4e, ecc0, 5938, 9be2, 8f88, 8cd2, acadia16_280l17, 83e6, 55ff, e86d, 1200, dd91, 8b9e, 6e45, ecaade2013r_017z8, 209d, eab7, 753c, a980, 8abb, 5a36, 0701, f068, ascaad2016_038y14, ecaade2013r_004p3, 81df, acadia17_144uu, faf0, sigradi2013_155l, 9d47, 1f94, 7a9c, acdc, 2223, 7b11, ecaade2017_018aa, fe6e, f71a, 9e71, ea37, 3a1b, ecaade2016_166a47, acadia16_488a29, 300c, 116f, 2d35, 1025, ecaade2017_144z, 6bce, acadia16_98r7, afd6, acadia16_308v18, 14d6, 98c9, a526, 3ad3, e80e, bd3f, caadria2015_139b23, dc74, a022, 498c, acadia15_323x12, 9bd1, ec30, d63a, 7f11, ascaad2016_022y8, 1478, 9c74, 4bec, acadia16_206r13, 0d7a, 7cab, 62d8, caadria2017_145o38, 423f, c0ea, caadria2017_030x10, 5a68, 6b8e, a9ef, acadia15_431v18, a623, e2e9, 3138, ecaade2017_274q, ca20, 61e5, acadia17_560i, ecaade2015_91e18, 9fda, c69a, ecaade2015_211x46, 959b, bbf3, 1d3b, 9660, f720, 225d, 7908, acadia14projects_43ad, bf5f, dba4, b246, a66d, 8bbb, ascaad2016_022b9, 2be1, 23b1, 26c3, c941, 5ec3, b655, e5cf, 4c2c, 40f9, 9c5e, acadia17_177e, 9b4c, acadia17_231v, e36d, 4499, c704, eb4d, b144, ecaade2015_307l67, 22b9, 5071, ecaade2016_016g4, acadia17_358cc, 6bcc, 955b, cc7b,