CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

sigradi2015_10.144z19, acadia17_670ww, d8ef, f145, 831d, acadia14_111l, b879, 3ddd, ijac201614102m1, acadia14_691at, f1e3, f493, ijac201513201p5, ecaade2017_264xx, sigradi2015_12.259d28, eea8, a207, f819, acadia16_352c22, 229e, 0bf9, 28c1, 0ade, c2cc, e61e, ecaade2016_213l54, 4f8f, a5e0, 8589, abd8, 4d77, 3bf4, 9aba, ijac201614402u1, d139, 9c96, ijac201513201f5, 4e9a, 85fe, caadria2016_249h11, c7ce, 35e4, 5cf2, b21d, ecaade2015_178h38, 5b50, 2197, 6c2c, ecaade2015_280b61, bbea, 0140, 3778, ecaade2017_051l, 9f13, 3996, c5d8, 3c10, 6371, 8bbf, 1c2d, 2cc0, ee26, b992, 9234, 8854, caadria2015_172g26, 556d, 58dd, 9fb2, 698b, 93dd, 0b38, ecaade2017_140dd, 9c54, 21ca, 74fb, ecaade2016_025b7, d1f5, f6f5, 8992, c9f0, 7858, acadia17_512k, ecaade2015_82c16, 3a75, 1c11, 46ca, ecaade2015_297v64, acadia17_648p, bc29, caadria2017_051o16, 9f86, sigradi2014_263g1, 929f, b5ea, 44f2, c986, b04b, 5e97, 6660, d2c3, sigradi2016_779tt, acadia15_395x16, acadia15_123n4, 23ab, 9130, 17cc, ecaade2014_225u58, 09ab, sigradi2015_11.165z25, 3d95, ecaade2017_199vv, c054, 3bc0, 30b8, fa90, 84f1, 388e, 34bc, acadia14projects_91r, acadia17_502e, sigradi2015_6.387n9, 4b79, sigradi2016_524q, ecaade2014_012t2, b86d, 68bf, 15e1, 5949, cb7a, 9e96, caadria2016_239f11, 5620, f594, 8ed4, ac49, 3aa9, ecaade2016_123z33, 6086, 6bd7, f7b4, 44fd, ecaade2017_050f, 37f3, d4f7, ecaade2017_175e, df21, 1bfa, c0ac, b461, 5f8a, sigradi2013_313r, ijac201715203j, ecaade2017_201ww, 0652, 7b4a, 4f40, 7fab, b196, bdec, de4f, defd, 030a, 8b83, ecaade2016_095w25, acadia17_189ss, 3e78, acadia14_463ax, fc4e, 2d21, 04d3, a779, 48f2, ca59, 7f2d, 8bde, b80a, sigradi2016_446i, 6886, ecaade2015_194x40, caadria2017_104v27, 0208, c139, 4738, 5e4c, b3a1, fd80, 24cb, 083a, 9642, 704c, 0345, 3f61, 3d40, cd5b, 27de, fb78, 8d8b, 0c1a, 4a41, 4b4f, 231a, fa97, 43bf, 5748, ace0, 2410, 4c63, 7814, acadia14projects_301a, 89fa, 8786, 795a, 74f5, 78ce, a1cb, 6a8b, 79c4, d39e, 65a5, acadia17_382tt, sigradi2014_281i3, ecaade2017_118gg, sigradi2013_303, caadria2017_115k30, ecaade2015_319i70, sigradi2013_200c, a497, 5bf2, 2413, 3eed, ecaade2017_050c, fb02, 855d, d8e3, ea44, acadia14_199ao, 7f23, 4fb3, 5c94, acadia14_101y, sigradi2013_248c, 412a, 4e76, ijac201513105i4, c13c, ecaade2016_002i1, 8ddc, b17d, 3f6a, sigradi2015_9.152l16, a6a4, 9a7a, c9f1, 9e50, ecaade2017_144r, 4656, 5a2f, acadia15_323w12, caadria2016_641o27, 5010, 5786, a5ab, 4979, 0301, caadria2016_363e16, 43aa, acadia17_598i, e884, ecce, a071, 483a, e6a2, ascaad2016_022u8, 3e28, 110a, caadria2017_056g19, 9126, dbc2, ae54, ecaade2016_055f14, d62f, e777, 8c12, 1b0e, c34f, 35db, 7bc1, ecaade2017_214n, ecaade2014_128u28, 6dab, caadria2016_395w16, 3b47, 257c, 1ae8, 5fa7, ca2d, 0029, eb2f, ecaade2017_255d, caadria2016_663r28, ec97, 96e6, b2b1, 7074, a57a, a027, 29c4, ascaad2014_034m1, 0d3f, 3ce5, 68c4, 5cb9, 897c, 1a11, 3759, 8b4f, 077d, 7baa, eb0f, e13a, acadia17_177v, ecaade2015_37g7, 70b8, 11c5, b9af, e3f5, ecaade2016_mrtl66, f361, ce37, f87b, ijac201614104x3, 7fbb, sigradi2014_345s8, e498, sigradi2013_330d, acadia14projects_153av, 6558, bd93, 3554, 4c3e, 5996, fe25, a638, 9dae, sigradi2014_084c8, 411e, 533a, 2752, 3886, ecaade2015_116j23, 3edb, ecaade2016_147u40, ce56, 77ab, 7b0c, 8fda, 34f8, bf20, 974a, 4817, acadia15_284p11, f58e, 825f, a6ba, 3773, eac1, 36d0, 603d, 83bc, 0fca, 3ba0, 7f10, 2cd4, 0b9f, 0209, 999c, acadia17_669u, caadria2015_126w20, 9b7c, acadia16_440e26, sigradi2016_669cc, 6c4e, 7359, 5a5d, ijac201715102cc, d9b4, 707f, e294, 653b, db0c, 52f7, b1e5, ecaade2017_076u, ecaade2015_193x39, 7e0b, 9dea, dd0a, b72b, c5b9, sigradi2016_816uu, 548d, c573, 75bf, sigradi2015_6.151f8, 850d, b68d, 1fbc, a7cd, 87c0, 3178, 49e7, ecaade2017_192b, 25a0, 5734, 62c0, 3604, 2f5e, b824, ff80, d8f8, 33ac, caadria2017_069a22, dc4c, 2eca, e90b, 0c4c, bb4f, b005, 1aaa, c618, 3df6, caadria2017_069x21, 8bdf, 94a5, b5c2, ecaade2015_233f53, caadria2015_032u4, c247, 17b8, acadia15_47a1, sigradi2013_337, c98c, 3735, d676, 8d3a, b577, 0cac, 8fea, acadia14projects_479at, sigradi2013_100d, da3a, acadia14projects_427ao, ecaade2017_144t, sigradi2015_3.221u4, f87c, 9a30, 31ce, caadria2016_259n11, 7bf9, acadia17_426a, fb1e, 82b0, 8e60, sigradi2013_164, aaed, acadia14_301f, f9a4, 18ce, 4a84, ijac201412304n1, acadia14_719i, f29a, ecaade2016_132r37, 045c, 13b8, 0226, 5c32, c911, 257f, b814, 860e, 1fd1, 28f6, 5509, 5475, 5a6e, 5738, da6f, 6283, 5fec, 79d3, beb1, a41e, 5068, 0c19, 95f0, acadia17_237cc, 6b55, e5ce, 6f88, 59db, 30bf, 82e0, f05f, ff5c, f119, 830f, caadria2015_064v7, ijac201614303j2, acadia17_464a, ecaade2015_217g48, acadia15_333w13, 877e, e98c, 0219, sigradi2015_10.307b21, ascaad2014_017p9, 3db1, caadria2017_016w6, f1f9, ecaade2015_61m12, caadria2015_060u6, 59eb, b9b8, 9c26, 64a2, 317b, eb08, ee4e, 2f86, acadia14projects_145aa, ecaade2017_116b, ecaade2015_53n8, 9f03, 658b, ecaade2015_73y13, 0026, b064, f6ad, 339c, 0b81, 006f, 43db, 538c, ecaade2015_53h9, 7b96, acadia14_655w, acadia14projects_539a, af31, da8e, acadia14_365ao, 03c9, 10b1, ec46, 0e41, 1c46, e021, ecaade2014_014f3, 9b8c, ascaad2016_045p18, ccce, acadia17_492ss, 9664, 42c9, 6850, 523b, 82d0, eff2, 2b05, acadia17_162q, b4e2, 0714, 1dac, 3da6, 5a7b, acadia17_178q, c7e8, 5970, 0d7a, e1dd, d263, 215d, ca9d, 7e0f, sigradi2014_043z3, 9520, 8331, ecaade2017_003i, 6fd8, c87c, 1207, a39b, ba2b, 4bdd, 585c, d911, acadia14_229m, da74, sigradi2016_817b, ascaad2016_018l7, 64d4, caadria2016_683m29, 89d9, a711, caadria2016_187r8, 26ac, 745c, 9525, d833, af87, 9fd2, cc7c, a766, ce90, 3c9e, b52d, a724, acadia14projects_317ab, ijac201614207u11, 1a8a, 04b8, sigradi2015_2.213x1, 3d77, ecaade2016_129c36, 7de2, c401, 3b4e, 9a99, 74b3, 15c2, ecaade2014_100j23, a25f, 8420, b1ca, f516, 3f8e, caadria2015_122g19, 5b92, 3831, 46e1, d3c5, 7f33, cf12, caadria2016_851k36, sigradi2015_6.341a9, acadia17_92s, 7f59, a56b, d4c9, 6353, 933e, 7718, 3685, 90ee, 56d6, 447c, e4a8, b34c, ijac201614302o1, ecaade2016_185b50, ecaade2014_153t36, 89c5, 3ba5, caadria2015_218u33, b87a, a2c7, d5d3, 2ed4, ecaade2017_151y, 1eca, efe3, d54f, 2f54, ascaad2014_011y5, 6cfd, sigradi2013_100b, c272, bf10, ce9c, 0308, 6119, acadia14projects_63al, 6038, sigradi2013_43u, 428f, 1968, e8fa, 26df, 463f, 8d13, 32d6, a244, b98c, caadria2017_145y37, 9491, sigradi2015_8.81r11, a720, f075, 0ee0, 9b86, 0953, caadria2017_027o9, sigradi2014_263k1, ecaade2016_102k28, 62bc, fdf8, 3799, ecaade2017_009t, afee, ascaad2016_007p3, aa03, 37b7, b744, 66bc, d45b, 650f, 0d91, bc34, 096c, ecaade2014_220c56, 0407, 06b4, b5b8, sigradi2016_732t, acadia16_318n19, 1941, a769, acadia14projects_671l, 874b, caadria2017_113t29, b90d, 7c5e, acadia14_565ag, e0ec, 19e2, 2882, 3da2, acadia17_640uu, caadria2016_777w32, ccad, 4041, dff0, f9ad, ac59, caadria2017_033p11, acadia14projects_347ao, 5461, ecaade2017_002c, 92fc, ijac201412408w2, 29a7, 542f, 2f12, 834e, 665d, b370, f372, 2074, 7dab, 1586, 6537, a9e3, 0c3d, 3245, ecaade2017_grii, f28f, ecaade2016_217z55, de50, cbc2, 21b8, 66c9, ecaade2017_140kk, 2932, ecaade2015_278s60, f7fb, e7ce, b8fa, 607b, sigradi2016_779vv, a363, 0e40, ca3b, c60a, 29b8, sigradi2013_158f, sigradi2016_732b, acadia14_177y, 309c, 5482, 8805, df60, c54c, 5e78, 47c5, 0470, ijac201715203h, ijac201715202hh, 645d, acadia17_230f, aa19, ecaade2017_129ii, d83d, 9e49, ecaade2015_138e28, 886a, 9802, 904d, 3499, caadria2016_683h29, a5b4, 02df, 1047, 64d2, 9e57, ea15, e2bd, 5820, ab87, 568b, 25ee, ecaade2016_078g23, 1a00, 94df, 6904, f762, acadia17_284h, acadia16_224z14, a729, 4fc0, e5f7, faeb, acadia16_184k12, d46b, ca2b, 58b1, ecaade2015_287s63, 7db2, 497c, 255c, 7eff, 0aa1, 3175, 7267, 75b6, ecaade2017_098rr, 1779, a848, 8c26, acadia17_308rr, d140, 27b0, 61ee, ijac201614405g3, 065b, e360, caadria2017_056n19, 1d8e, caadria2015_122h19, c3bf, ecaade2015_332v71, acadia17_62a, ecaade2017_269nn, 0b91, c763, fd49, 22ff, ecaade2017_201b, 38c8, 5586, c9e5, a8f2, d393, 6381, feba, 4670, 5955, f83a, acadia14_333az, c78c, 4b41, e2dc, c195, 88a4, 3832, 33ee, sigradi2016_443ss, 3e79, 038c, b4e3, sigradi2015_9.152n16, ecaade2017_134o, 790d, b043, 46bd, 1f5b, cf94, 6bbc, 5704, 8d17, 048e, ijac201412205r4, 52f0, ecaade2015_55m10, 8ad9, c637, 465c, ecaade2014_113y26, a5e5, 9f3e, 94c5, acadia14_33ai, sigradi2016_625c, ascaad2014_019o2, 937f, 07ce, 4f97, 4eaa, sigradi2016_446j, ecaade2017_282i, ab98, 8a97, ecaade2015_284r61, acadia17_360b, 5f32, c230, baa5, db8f, ecaade2015_114w21, ecaade2015_253y57, 8702, 471a, 7529, 270e, ecaade2017_149o, ecaade2014_023o6, 8935, 612c, 77d2, 1936, acadia15_161j6, ecaade2016_203f53, 8f48, 604e, 79e5, 9acd, d515, 1bea, e051, sigradi2016_752xx, ecaade2014_021v5, acadia17_670ll, sigradi2016_816yy, 892d, acadia17_340d, 6add, 7c28, ecaade2015_114h22, ijac201412305r2, caadria2015_070h9, 136a, caadria2017_142u36, ijac201614303m2, acadia14projects_655w, 9e8d, ascaad2016_057p22, 36b1, fe5e, 1706, 3feb, acb3, acadia17_534ss, acadia17_492ll, 61df, c330, fd66, caadria2015_109w16, 8cb1, sigradi2013_268g, ascaad2014_019l3, c7e1, ae8c, caadria2015_092h15, 501d, 6890, 8ba7, b795, acadia14_463az, be59, e5de, 8044, b876, ascaad2016_035t13, 1828, 3c69, 236c, e407, 4ce6, a63b, 8877, a0a6, 0569, caadria2016_249m11, 9eec, c71a, d1be, 80c2, ecaade2017_038tt, d6fd, 9119, 883e, 1513, 836e, 3f14, 38af, sigradi2015_3.212i4, abc5, acadia14_135p, 3f82, 0ebd, fa36, a281, c63f, b00a, sigradi2015_6.387p9, cebb, 913f, caadria2016_819s34, 33ca, d730, caadria2016_651h28, c47b, ecaade2015_22y4, 2070, 5c6e, acadia17_590d, acadia17_512z, acadia16_140e10, ijac201614101h1, 42d5, caadria2017_132i35, 81dc, cc6a, 767a, d67e, 5418, eaa5, e4e6, a04e, 1c66, 733d, caadria2017_072x22, 392e, 9822, b2c3, caadria2017_175g43, c44d, 252f, f46a, 3eb3, ecaade2016_223g59, sigradi2013_112e, df23, 296b, b556, sigradi2016_534mm, c79e, 426c, 4058, 7b05, 3c1c, ecaade2014_151v35, a375, caadria2017_001d1, 24e1, ab19, ecaade2016_033e9, 41bb, acadia16_88g6, 5257, a522, 661a, ecaade2015_227d50, f747, 1c49, fd0c, 76b1, ecaade2017_198uu, 62e9, caadria2017_079u23, ijac201412403r5, 1556, 93f7, sigradi2016_534xx, 7d72, 6b30, 8c4c, 254b, sigradi2016_777ee, 1fc0, sigradi2013_189k, ijac201614308x5, 66b4, a8cd, sigradi2016_363ff, ecaade2017_090nn, 3422, ffb0, acadia16_214v13, acadia15_343e15, 84ec, c120, 6ff6, b4d0, 7f32, b85a, d9ce, d482, fa0d, 0f1a, 8e3b, 3fae, 1b3d, 41a0, 4792, sigradi2016_448v, 199d, 2f0b, 80dd, 0eef, 66d1, ca68, 84cf, e4ce, ecaade2016_091i25, 1d90, sigradi2015_8.186g12, 52e8, e39a, caadria2015_130h22, 36a4, ecaade2013r_009a6, c2d6, b923, 8925, 7dec, ijac201715204gg, sigradi2014_045f4, e527, d6ee, 5e92, 4a8b, f7bb, acadia17_455dd, d8ba, 67f7, ecaade2017_157jj, acadia17_637i, 3a28, c2d1, 27cc, a29d, acadia14_399ak, bc91, c417, 0ab5, 075e, acadia14projects_43ac, 05c9, ijac201614303v2, ec4b, acadia14projects_655ac, d9bd, acadia16_352u21, ecaade2015_265s58, 9f06, 9ffc, ecaade2015_22x4, 5bac, cd01, 89df, 40ff, dab0, c78e, a53e, 6954, caadria2016_631b27, acadia17_426e, bd1a, 4b9b, 60eb, 78a7, ecaade2017_013kk, f07a, ecaade2017_053f, fe6f, cf52, caadria2017_072d23, aad9, 5944, ecaade2015_256c58, 6fa6, 76ef, caadria2017_094u25, ijac201412401t3, sigradi2013_111v, 14c8, 0c76, 4aef, caadria2017_046s14, 85da, ascaad2014_026c7, d079, 9cd6, acadia17_127jj, 4af9, d446, 6378, ecaade2017_288bb, sigradi2016_764g, 61be, caadria2015_188u27, sigradi2016_602k, 6cb0, acadia14projects_565ai, d0f1, ecaade2015_18i3, ee45, acadia14projects_579k, cee2, f947, 2735, cc0d, 206e, 5cfb, e16a, 4d5e, caadria2016_673y28, 82ff, acadia14projects_487g, caadria2016_693d30, 05c8, ijac201412408s1, f071, ebbf, 910f, ecaade2017_169oo, 65ba, cb37, 7ab1, 8b22, 2014, a1d8, 4a1e, ce82, be3f, 4532, 3c45, acadia17_512q, acadia14_145ai, 4793, 41c4, c33a, d88a, ba18, ea58, ca55, 4255, 4786, 108a, 1ab2, dd81, sigradi2013_194p, 9845, 3f5f, 4e4b, ecaade2015_84a17, d146, 0cfc, 2c9e, ecaade2016_151i41, 98e9, 146f, bf61, c65a, 205a, 098a, f5a8, bfcd, ecaade2016_230r62, 9870, 63aa, sigradi2015_8.186g13, eac3, 43d8, 36e7, 0059, 545e, ef95, f2fb, ecaade2016_154g42, c5fc, 69fd, 5d5a, sigradi2014_186w5, b64a, 1d1f, 1cc0, 25c8, f80b, ijac201715204ii, 8908, 5607, 782f, 7ffb, 1add, ae70, 3da1, 3192, 7505, 3f0b, 42af, 48ab, af6c, 9c57, 1e5a, acadia16_488u28, ascaad2014_001d1, 7470, acadia16_12u1, 4061, 6c68, 42d4, fff4, 5a09, acadia15_451b20, 03aa, e50f, 5e8a, 885d, 4adb, 1430, 940f, acadia14projects_601ab, 31d3, ecaade2017_215ee, 6c6c, bd65, e619, ecaade2014_122a28, 0622, caadria2017_056m19, add3, caadria2016_497a21, 4bf5, 11e5, caadria2015_108y16, 1f65, ascaad2016_006i3, 8998, sigradi2016_490jj, a383, caadria2015_208j31, 8c68, f9c0, 7f48, f309, ecaade2014_016h4, 797c, acadia14projects_189az, acadia14_167z, ecaade2016_170u48, ba56, ecaade2016_221z56, 0aeb, 54c4, e371, a950, ec9d, sigradi2013_347v, becd, 8891, ecaade2017_052rr, 8859, aeb7, 1dc5, ecaade2017_215dd, ee08, e77a, 1c0d, 043a, 74ef, 08a8, 1d59, 4700, ecaade2015_18a3, 5839, c25b, ecaade2015_196h42, 440f, a346, 5f35, a874, df5a, fd85, 2866, 3ff0, d4a4, 5e22, 88c4, 5b47, b869, a418, ba0d, 14ea, 4433, 7ba3, 23b3, ecaade2015_48f8, ecaade2016_130z36, ecaade2017_227p, ecaade2014_121x27, ecaade2014_138o30, sigradi2016_764f, 5487, ecaade2015_64k13, d96d, 85fa, 12f6, a6cb, acadia16_196h13, 01a5, 37b5, fb3c, bbda, 9aa1, b0ea, 2b85, 9408, 104a, 579f, 59c7, b8cc, ecaade2017_109dd, 68b0, ecaade2016_193t51, 1b10, 574d, e07a, acadia17_82xx, f239, 16d3, sigradi2014_032l2, ecaade2013r_015m8, 5c16, baf1, af77, 48c2, 3830, ascaad2014_017n9, acadia17_520p, ascaad2016_002p1, bbd3, 7652, a91f, 7bc3, 5634, acadia14_579f, 5cd6, 3ee7, ijac201513105x4, ijac201412205k4, 94ae, 1ef0, fe20, f3b9, ecaade2017_255yy, 8600, 3309, 0e71, a3de, b15e, 9631, ecaade2015_103l20, 6196, ecaade2017_155l, 1b74, 9b3a, 747c, ijac201614401d1, 81ac, e05a, c7df, be44, 774c, 19ed, 61a0, 70af, ecaade2017_256cc, caadria2016_023s2, ebee, caadria2016_023n2, ca27, sigradi2013_189l, 8cdd, 6021, ecaade2015_180b39, 9b2c, 14ef, 9dd7, 41ef, fda1, 4ab9, acadia14_699i, c18b, 38ba, e026, 9b3f, 9c47, 79e6, f2ff, ecaade2014_195l50, caadria2016_301o13, cea4, 2f81, be47, ad7f, acadia17_670mm, ijac201614208c13, 5757, 6b10, acadia17_52bb, 119e, f548, acadia17_340b, 9838, 1cb5, f0ec, d1db, b0dd, 761e, 1102, caadria2016_013c2, bffa, 61d8, c570, 5050, 3b88, sigradi2014_291n4, 8cf7, 1406, sigradi2014_123r9, caadria2016_487o20, df36, 3b4d, 59d8, 3c62, ecaade2017_071yy, b88c, a114, f667, 805c, sigradi2016_637aa, 086b, 53c0, ca74, af82, caadria2015_073p10, ed24, acadia17_640v, ascaad2016_042u16, 007c, 063c, 6e37, a505, sigradi2016_441pp, 9a5e, b219, 6260, 284b, 0dbb, acaf, 3252, 0ea6, 5804, 3cde, 8226, 5f45, e57e, 9231, ec3f, cb6a, d06a, 1f52, e2a0, 7878, baad, cec3, acadia14_445af, 6fb3, acadia16_244r15, f277, ijac201513202m6, ecaade2017_230pp, 5be9, 694f, 5588, ecaade2014_224w56, acadia16_184l12, ijac201715202gg, fa1c, a14b, f913, eafc, 8bb7, 8031, caadria2015_170z25, 8617, bf51, sigradi2015_4.219c7, a64f, 7d56, a5e2, 6c38, bb84, 958d, 6d9c, ecaade2013r_004b4, 5627, f92f, 7ed3, c775, 0253, d479, ecaade2014_173t42, f9d5, 32ee, f662, e6f5, 66d6, d169, 41f2, 03d5, d3d8, 0fef, e6f8, 8f2e, 9717, 85e2, acadia17_90bb, 3233, sigradi2013_62, 5afe, 490e, a793, ecaade2017_006zz, 8e9c, sigradi2015_8.239c14, f3fe, 114a, 0981, 5228, 3f88, acadia17_170d, ecaade2015_200j43, ef29, fefe, 8407, c8e0, 6f31, 1649, dd64, e827, 24e5, e556, 71c9, caadria2015_156m24, acadia14projects_473ad, 590d, 2f07, b5c3, sigradi2014_339v7, e05e, bdce, ecaade2017_019ff, 04bf, 4d0d, a179, ecaade2014_138k30, 8cc7, 2a45, 8002, c0b4, 7a66, cd28, 744c, caadria2016_135e6, ecaade2015_53s9, b6d2, e205, acadia15_185o7, 1754, sigradi2014_085g8, 04b5, acadia16_140v10, 11f0, be8f, ecaade2015_169b35, f816, 4488, caadria2015_016s3, 855e, ecb3, c544, e6ae, c06f, ecaade2015_227v49, sigradi2015_sp_12.402u31, 1b41, e274, 477d, 199e, cb64, 153b, d055, 6ff3, a81f, c1b9, ee68, 016e, 123c, acadia14_223a, d650, be76, 763f, df5d, 5494, e4fd, dc90, 7f9e, b28f, b4c5, a11c, f7a5, sigradi2014_284y3, b39a, 1013, 6ab9, 620e, 88b5, 3f26, 1d47, 6615, ecaade2017_198b, df15, 7224, b564, acadia14_247h, e8c0, db31, ba48, ecaade2017_044kk, acadia17_201c, 9f92, 2893, 1a88, 6a89, f697, dd30, 8b26, d0af, f985, d757, c30c, 691c, e4e2, aeb3, b017, sigradi2014_099v8, acadia17_237ee, ecaade2017_124n, cd60, caadria2016_871k37, caadria2016_003m1, 8921, d8e4, a7e9, b9b3, 6a08, 1bb0, a3f7, c063, sigradi2013_386j, 002a, f00c, dc28, 9191, 6817, 6739, 735e, acadia15_161l6, fd5a, sigradi2014_265m1, sigradi2014_181u5, acea, ecaade2016_127x34, aa7f, ecaade2015_194t40, acadia17_413aa, 3033, c75e, d78b, b6c0, 6986, bbd5, c72b, c374, 622f, 0d12, ascaad2016_054w21, 761d, 0b43, c86e, 070e, cf3d, b321, 62af, ecaade2014_052i13, 1eba, acadia17_463kk, bc56, ijac201715103zz, ecaade2015_53w8, 792e, 6ac6, dfb3, 5706, 0f8b, 77de, d9cd, caadria2017_096a27, 03f0, 6217, ea80, dfbd, sigradi2013_411m, cf7a, 995a, 9549, 55e9, e25f, c78b, 35e8, bf89, 1599, ijac201412201m1, caadria2017_190t45, caadria2017_113z29, 1115, ijac201412303u8, 2c10, a0ef, 1ea2, 7012, 4a9e, 7eb7, 2cb5, 830c, acadia14_699f, 9ade, 4fbc, e55f, 9d1e, a31b, 9b48, 5472, acadia17_322xx, 9e02, 5ae5, cc93, acadia17_154nn, f267, 5f01, 6621, ecaade2015_237k54, ecaade2016_015y3, acadia14projects_117e, ijac201614105i5, 4f9d, ecaade2017_265w, 95b2, c890, 825a, 2808, a6c1, ecaade2017_109kk, acadia14projects_671n, 0bdd, 340b, caadria2016_383n16, caadria2016_601l25, 44cf, 54d2, ascaad2016_007m3, e9ba, 24ba, 2d82, 5db4, 4952, fbed, 3871, 9d4b, 20aa, 7fdc, ijac201513201f6, 20ad, ascaad2016_038g15, ecaade2015_230n52, 5213, c58f, 7f30, 534c, ecaade2016_072h20, 76fe, ecaade2015_15b2, f7fe, ascaad2016_047y19, e1b4, ecaade2017_085g, e5fc, b8ec, ecaade2015_158p33, ecaade2016_067j16, 68c9, 606d, ijac201614102n1, bcf7, ef32, 013f, caadria2017_057y19, 4753, 26be, 4f87, caadria2015_130x21, acadia14projects_63az, 8ee2, 6820, 9923, 0387, ecaade2017_198qq, 4c7e, ecaade2015_287p63, 0e77, 64e0, 00fc, ecaade2014_140n31, 1910, da31, caadria2017_015x5, 0e47, 527f, a2f8, 633a, caadria2015_060s6, ee8c, 04f0, 3f93, 123d, caadria2015_114s17, 19ff, 56d9, 08bb, addb, ecaade2016_042r11, 764d, ec6f, 5eac, ffac, sigradi2014_271n2, 3253, 555e, sigradi2015_9.168e17, e397, 8010, 7e38, caadria2017_069e22, ecaade2017_215ffr, debe, 11fd, ecaade2016_154x42, d6a3, acadia17_201b, ecaade2014_079x18, 4c3b, 22fa, ecaade2017_046f, 05fa, 6f8d, acadia17_101t, 09c3, b121, 47ad, ijac201614405x3, 937b, 93b6, c28c, acadia17_670oo, 18bc, sigradi2013_243t, 2282, def4, a5cc, 0a29, 2055, 3fcd, acadia14projects_153at, 4415, acadia14_479g, a279, 6da0, c5ad, 7ffd, 5727, 2d65, 3631, 8472, f03e, 339d, cbdd, 9f8b, ecaade2013r_009b6, 06f8, caadria2016_415a18, sigradi2014_330i7, d044, acadia17_560m, fb7c, ea07, 2302, 21a5, 6bd4, 333f, f1a3, ecaade2014_144y32, ecaade2015_55t10, ascaad2016_041n16, 7839, e0fd, 3f60, caadria2015_130i22, ijac201614405c3, sigradi2013_32n, 1c54, 01f2, ascaad2016_038s14, caadria2017_015i5, a725, 1a1a, acadia14_619ae, f150, afc7, 210f, 9cdc, 8433, 11b7, 99dd, acadia14projects_517o, 2d1f, 236f, 86d4, acadia14projects_145u, 4d25, d0e1, 96e7, fd9f, 7018, 6ba3, 82df, caadria2016_187f9, 9f30, eca2, sigradi2015_sp_8.6d30, dd19, 6725, e712, b8f6, ecaade2014_194z49, 1e2c, 7901, bbc7, ijac201513305f12, ecaade2017_254pp, ascaad2014_035z1, 7abe, caadria2016_477v19, ecaade2015_92k18, b916, ascaad2014_027k7, 30b0, 23cf, 74a0, 98fe, ijac201513201a6, 6e71, ascaad2016_054v21, f0a2, ecaade2016_073d21, 24b4, acadia16_344h20, acadia14projects_145y, acadia17_38vv, 27ee, caadria2016_135d6, e4de, 4966, eddb, ijac201614201w6, b215, 692f, sigradi2015_5.384o7, ecaade2016_169k48, caadria2016_621t26, 482c, 089c, 5160, ecaade2017_181x, 03b6, 7da5, d071, 0ffa, ecaade2016_198t52, 16a0, 3b04, 2a93, 2005, 808f, ecaade2015_53c9, 4b00, 49b9, dfee, ecaade2014_084m19, e91d, 77a5, ffed, 5f37, a6e7, ecaade2017_097hh, 70d7, 64e7, ecaade2016_006z1, ecaade2015_303x66, 6a48, ef71, 7019, 60f0, a5b1, 4197, ecaade2015_247g56, caadria2017_021e8, e71e, a8f1, ijac201614207p11, caadria2017_132t35, 8d2b, ecaade2017_157zz, 60bc, eb4d, caadria2017_046r14, 1953, 0489, 984b, acadia15_263v10, 81b0, b39d, 59c3, 484d, 4f99, f822, ecaade2016_144i40, acadia17_201zz, ecaade2015_22p4, afe4, 4915, 3090, 3365, 681a, ecaade2017_277mm, 74bf, ijac201412304o1, 3673, 6296, sigradi2013_54l, d3e3, c6b8, ecaade2013r_019w9, 234f, 52ac, ecaade2015_194r40, 953e, acadia17_82g, c003, 90b4, 01ad, fc60, f023, ecaade2015_138t28, e95d, 56e4, ecaade2016_223l58, 1d06, ijac201513201l5, 7d0d, 5e0f, 130c, 13cf, cca9, caadria2017_079d24, acadia14projects_177o, 1555, c1f8, 9a8a, 77fe, de34, cb38, 1ffe, ecaade2016_199b53, 1693, ascaad2014_005f3, f555, 851c, 0f24, sigradi2016_426b, bebe, caadria2016_881y37, 6702, acadia17_630ww, ecaade2016_096m26, f1c6, acadia17_472rr, f65e, ecaade2016_089b25, 635d, 5e5d, b902, ecaade2015_109z20, sigradi2015_13.181p28, e394, sigradi2016_440gg, f91a, 920a, 8732, 817b, sigradi2013_401g, fa3a, 46e5, ecaade2014_046m11, b63f, ce3e, a178, 19bd, 4bd5, acadia15_263w10, 488e, 6b5b, 9641, ccdd, a0e8, ecaade2015_18d3, ijac201614204v9, 9c3f, ca5a, 3e5a, sigradi2016_408dd, 113c, 37ea, 5ca1, e717, 568f, f4f5, 76f1, 4ff8, 8e94, d575, sigradi2014_314p6, b6b0, 7b70, 0bd2, a003, 87d1, d52d, 361d, c483, 1c72, f292, acadia17_59b, af4e, caadria2015_130d22, c09c, 169c, 9e8f, 3a86, 5650, ec95, 5b33, 268d, 714d, 0c80, ecaade2014_226f59, 5e48, 76fd, 9623, ecaade2017_143k, f8b0, 042f, caadria2015_203o29, 5fc1, 8cab, 3dfb, ecaade2017_105yy, f714, ecaade2017_098pp, ecaade2017_215l, sigradi2015_6.183i8, 6bba, 9c1d, 314d, f203, ce7c, 3a94, e802, dbb1, f5ca, d4f0, caadria2016_755n32, 810a, 2dcb, 7793, ad01, bd41, 0e6a, acadia14projects_609ar, 9873, c0e1, a085, 3f3a, 2b18, caadria2015_114i18, 0757, f653, 300f, 9e00, 8294, f7fa, 2b70, 9fe7, acadia17_128mm, ijac201513102v1, 00b5, 1b17, acadia14projects_435c, caadria2016_819k34, d6ba, 12b1, fb9a, 637a, ecaade2014_010p1, 4fb1, 676c, 08e9, f382, e8d4, 892c, 3a20, 6e2a, c311, 66eb, acadia14_327b, 1723, e713, acadia17_247ss, 6464, afe6, 5457, 2838, cbd1, 39f9, a7ce, 5c47, caadria2016_333v14, 2af0, aa76, 2112, eae1, 8861, b42e, acadia16_298l18, 5ec3, 64dc, ecaade2014_240i62, 6a28, 5ac4, 88cf, caadria2015_067j8, 2711, d376, 5258, d43b, ecaade2017_079x, 1af1, 04a6, 1839, 76f6, d838, ea42, 258e, 7f63, caadria2015_237s35, sigradi2016_625vv, ecaade2016_129m35, cb8a, sigradi2015_10.267o20, a9fe, b3ee, ea46, a348, 22bb, a20f, fb43, ecaade2017_256y, ecaade2017_256jj, a248, 97d1, af8b, 15f8, 989b, 0e67, 1ba1, f42b, d481, 4eae, c787, 3a12, ce36, fc2a, ecaade2016_074l21, 707b, efe6, ecaade2017_184oo, 6685, cfbd, 1763, 8b6d, 7cf6, b2ec, d3a4, 3e31, acadia14projects_517s, 97ef, ecaade2017_038yy, sigradi2015_10.74m18, 383c, 1a19, d596, 1b19, sigradi2014_197z6, 41e7, ff42, 8ed0, 8559, 0e00, caadria2015_172x25, 294f, a4e8, 26dc, caadria2017_086n25, a088, 2702, aa5e, bb5e, 2168, 6a65, ecaade2014_060y14, ecaade2015_116k23, 4ba6, bf79, 0ae8, 96ec, 3ae2, 1f31, b5da, ecaade2014_153p36, f352, 6c8c, sigradi2015_10.307y20, ff20, 213d, 2bc9, c100, 9c9e, 502c, d39a, 3fea, 7892, e290, cc88, 7589, caadria2016_167l7, 57c6, 30ba, caadria2017_129p34, 1f88, a96c, fe4c, fb6b, ecaade2015_55a10, f042, 253a, a95d, f03c, ecaade2017_019tt, sigradi2014_157a4, 907a, 70e4, 3aed, 34ee, acadia17_89x, 6492, c6ef, 084f, 5df0, ijac201412401z3, 5c71, d25e, ascaad2016_057z22, e80e, 587d, ecaade2014_149l34, 4dac, ecaade2016_215u54, 3205, fa18, a708, 3d81, 8ee4, 60a9, ecaade2015_53z8, 4bc0, sigradi2013_342u, ad26, e56c, c4b7, 5a47, da58, c5dd, 0e78, 8195, 4009, a266, 8bc0, b136, 40b8, sigradi2014_045c4, ecaade2015_278u60, 68d9, cc11, 8084, ecaade2014_113o26, fcf6, dfb1, 786d, b446, 9b2e, fcaf, 302a, f9c6, 9ebf, e86e, 3704, ecaade2014_224d58, c37a, c1d5, 72b8, acadia17_552u, 71cf, 4f41, 2546, 2c54, 34e0, ecaade2015_92z18, 6e04, 7706, ijac201412204c3, 7922, 1279, def0, 8ea4, sigradi2015_10.74p18, d265, b911, 453b, ab60, 88e8, df7d, 564c, ijac201412303h9, d31c, 286c, 2cda, acadia14_125s, caadria2015_012d2, 1abf, caadria2017_056i19, acadia14_347an, acadia16_478t27, 8f02, 9d29, 7d1d, bd26, ecaade2015_235l53, acadia17_178x, ecaade2014_163a40, 9f32, 74ce, c6a5, acadia15_57d2, 4280, ef03, 9614, 0317, 28c0, 82ed, 4459, f637, 043c, 4597, sigradi2016_517s, ecaade2015_53g9, 48cd, f54d, 5104, e805, ijac201614102j2, 6c1c, 1ed3, f1ba, f2d1, acadia17_71ss, 105e, ecaade2014_113z26, ascaad2016_017d7, ecaade2016_154s42, ecaade2015_73f14, 1eb9, bfaa, ccd9, b94a, ascaad2014_017d1, 489a, 5779, 06a0, ecaade2017_090ll, 69f0, 5cd7, fbd4, c837, cfb3, 21db, 58d3, 7a69, 6551, a743, ijac201614308a5, 293c, 79f6, 3fa4, 306d, 1958, 5a6b, ecaade2016_158t43, 2502, acadia14projects_647at, 58c3, acadia17_318o, 3b63, sigradi2015_6.183m8, 6844, 30f2, 082d, ecaade2014_188i48, fa8b, 9881, 2911, ed9b, 277e, 8dd5, sigradi2013_295, acadia14_699r, cc1d, 8d5d, d075, 4411, 99ce, ecaade2016_210c54, 33c8, d0ae, sigradi2013_366b, 403c, c819, 391d, 6029, ca07, caadria2017_079z23, 02e6, acadia15_69n2, ecaade2016_197c52, 6dcb, 161a, 47c3, 4325, ff57, 95b4, 11fa, ab42, 277d, c52d, 1fad, ecaade2016_023o6, d608, 552b, caadria2017_048j16, fcae, 7405, ba4b, 8f32, e504, ecaade2015_59f11, ascaad2014_001j1, 0501, 609f, 44c6, a60b, 4fd8, 9223, 367d, 4f42, c13d, 8e4a, af20, 2328, 315c, 64f8, ijac201513303r11, 1c8e, b30f, 5c22, 900f, e67f, ecaade2016_047p13, 8ad0, 8c36, 5d00, 7b51, cd3b, 020f, 1c53, acadia16_244v15, 546f, f3f7, acadia16_12g2, 4958, 3c37, 3a18, caadria2015_226p34, 05b8, 059e, 9262, 0f81, 63da, 756c, a193, 878e, ecaade2017_013rr, ecaade2014_182v45, d724, 3b2d, 2dfa, 81bd, 23bf, 8fc8, 992c, d61d, 73c5, d879, c6b2, f7c6, 5e00, 155a, 25db, ef0d, c964, 1ccf, edaa, ecaade2014_149n35, 95a7, 7f94, ec98, 9e85, b76f, 86aa, a432, e14a, 3481, 4405, dc37, c9f7, fdf2, 609e, 1de9, acadia14projects_531o, b119, ascaad2014_017r9, 7883, ecaade2014_192w48, cb5b, 4124, 3f29, ecaade2013r_020u10, sigradi2013_96, 25aa, debf, ecaade2017_282r, fe06, 6e32, ijac201412403v5, 8c65, c6d2, caadria2015_208h31, ec1f, 4222, 0dd8, 9e45, ed64, c32b, ae56, sigradi2014_330f7, 0c63, acadia17_90w, 3f86, ijac201614104v3, 9391, 3078, 881d, ecaade2017_140gg, d97c, 7848, acadia16_424f25, ecaade2015_11e1, eaae, ecaade2015_164r34, acadia14projects_33ah, 05cc, 3aef, 3b64, c367, b519, 99d8, ecaade2016_006v1, ceba, 927c, ecaade2014_206o53, 8f71, ce45, df51, 6574, 11ef, 39bb, 0d68, 22b2, a66b, bc48, ecaade2015_158v33, f25b, ijac201412301f6, 2d3c, acadia17_274jj, 3d99, fbb8, a055, 32be, c64f, ascaad2014_025l6, ascaad2016_038c15, 18c8, 03d2, 3d6a, 49dc, 82f9, ecaade2016_238z63, ea41, caadria2017_096m26, 3069, b2db, 97e6, b20c, 9ae1, 53aa, 17eb, 2a60, 0a2d, db64, e189, acadia14projects_357a, acadia17_435g, acadia14_247g, caadria2017_122w31, acadia14_199ah, 4cff, c5f2, 2c89, 2c07, 6f55, 2aab, e054, 5c58, a00c, 6b31, 8aeb, 536b, 2e4e, 53ac, fa19, 888c, ffc6, ffee, sigradi2013_313s, 0d74, 3dec, 4dc6, caadria2016_601r25, sigradi2016_647rr, c3c1, dde8, ecaade2017_265r, f44f, ecaade2014_018s4, d069, d0ce, a90a, 9a35, f1bb, ecaade2015_118y23, d3b9, 9523, 9e92, 9cec, 1318, ba8e, ecaade2015_229h51, acadia14projects_497p, e9c4, ecaade2017_076q, d477, caadria2015_210l32, d4df, cb14, f1b2, 9c4d, 7f74, b1a5, acadia14_435ag, f2ae, ed8e, 8088, acadia17_232jj, ijac201614302a2, 37c5, 1476, ecaade2015_196b42, 2517, 67d5, 29ac, acadia14projects_655af, ef40, 6a8c, acadia14projects_347au, d025, 6f5a, 1e79, be72, acadia15_284z11, ee98, c850, 464e, ecaade2014_153r36, e58c, c7ca, acadia17_201e, sigradi2016_467r, a015, 3486, acadia17_109y, 81e8, 95c4, 0542, ecaade2017_019cc, dfe0, 4ea6, 9b56, 1ee9, f944, da18, ijac201513206p9, 4bc8, 11d0, a66c, 68c8, efef, caadria2017_105h28, 4806, ijac201614205h10, aad4, acadia17_52c, caadria2015_087i14, 4c58, 944c, ascaad2016_046o19, baf5, a014, 934d, 485e, 1fdf, b05d, 8d28, caadria2017_113y29, e68d, acadia14projects_167w, f18a, 471e, d9ca, 1f00, 97c3, fa9c, 7dfa, ecaade2016_mrtb66, b914, f179, b44a, 63e4, ecaade2016_073a21, b040, e493, 8ef9, 294c, 1825, 8ba2, f71a, 01d3, caadria2016_301i13, 28ec, 79fb, ecaade2014_092d22, e936, sigradi2014_313j6, 17d3, 639f, 5198, sigradi2016_741kk, 8c1c, 2d04, 1ebf, 11e8, acadia17_600v, 3d39, 83c9, d813, 300c, c585, 5f00, 0bc1, ecaade2017_151s, sigradi2013_280p, 4127, 655b, ecaade2017_189ss, ba40, 5752, ecaade2016_213p54, f11e, d340, 9201, 1f33, 2045, ed55, acadia17_307mm, sigradi2014_271o2, 5127, 69d0, 89bb, b5a0, 52c5, ecaade2015_138t29, 4445, acadia14_619ap, 872c, b2a8, c66c, a3c7, acadia17_110cc, 7a7a, ca34, 623a, a372, b278, 4aa0, ascaad2014_036a2, 4c6a, ecaade2014_199w51, fe45, e871, cbc6, 82f6, 2ea8, b58f, ecaade2017_048ii, 5c72, ascaad2016_045g18, 9ea2, a416, 58e7, 873d, b86c, sigradi2014_345u8, a63e, 1795, 3599, ijac201412407f1, ecaade2016_128l35, 6f6c, 4c97, 0582, c363, acadia14_347ao, ac7c, 668e, d402, 80ba, sigradi2014_313u5, fcce, 404e, 01f1, b74f, 3805, aa47, caadria2015_004g1, 7ecf, d3d6, e3fc, caadria2016_291w12, b143, aed1, ecaade2015_285m62, acadia14_63ab, 0b1d, 9567, cce6, bc1f, ascaad2014_017w9, ijac201412305f2, 43ea, fbf7, 7611, ascaad2016_012p5, 44dc, ecaade2016_040s10, 04e6, 1cce, b38d, ecaade2017_214u, 349e, c423, ecaade2017_203yy, e953, 8d80, 7630, a88f, 220f, ecaade2015_227p50, ecaade2014_100k23, 2efa, a02c, 7451, ead2, 176d, 5f99, b7b0, ba08, 64be, 9943, 86a2, 8184, f367, 4cd2, d908, 5a0d, 2996, 9e25, c469, ce65, 0ef5, 78ef, 8a93, ascaad2014_024f5, ecaade2013r_001h1, bc7f, 06d4, caadria2015_139a23, 0549, 7ac9, e200, cdc3, 46fb, 7dca, 5a42, ae79, 2360, 3d91, 5083, ascaad2014_017h1, 3d97, ff2a, f412, 027b, 894a, ecaade2017_109nn, acadia17_91h, 7837, 738b, ecaade2016_120h33, 6f20, 10cf, 3264, 9ef6, c095, caadria2017_142n37, ecaade2013r_006s4, 0b52, a48b, ecaade2015_138i27, d8dd, d941, ecaade2013r_002u1, 49aa, 1dc6, 1b0c, ascaad2016_003w1, acadia17_365i, faba, 79a5, 9ed7, 4c79, 4d3c, 19ef, 69dc, 4a9b, 1820, 7548, acadia14projects_101ai, 2224, acadia17_290g, 9286, ecaade2017_265s, abe8, bdeb, 4292, acadia14_589f, acadia17_502d, 3a2f, 39ca, 1887, 3a98, sigradi2016_807ii, acadia14_589b, e49c, 49c3, 8af9, 45cb, acadia14_63a, 9f4d, 7792, d8d6, 217a, acadia14projects_79ac, 3682, 027e, 90dd, b47f, ecaade2017_240u, acadia17_391uu, c241, 2586, 2a95, 3f2c, c6ae, 2e5a, acadia17_318g, daf7, 80bb, 95d9, caadria2015_117u18, 093f, sigradi2016_356c, acadia14_237as, e47b, cfca, da12, 062f, 3ac8, c29a, ascaad2014_017r1, 8e92, acadia14_101z, 0656, 7972, 4c9c, 31d1, fce2, fe96, edfe, 67f5, acadia16_270y16, 8834, c071, f20e, 6627, 0a9f, c6d4, 39b8, f099, acadia17_360zz, 1c56, sigradi2016_654b, ecaade2014_141i32, acadia14_281s, 02e1, 25a4, b09a, a3a4, ecaade2015_285l62, 2786, 7dd4, ecaade2017_282g, 7b3c, f534, b433, b404, ecaade2015_195n41, ad05, 8a8c, ecaade2015_164s34, 98eb, 90c6, 0e12, b72d, acadia14_111o, ijac201614102c2, caadria2015_126r20, 965d, 97f4, a79d, 1f63, 70e2, 780f, 3b12, 173d, 2291, 4dd1, acadia15_149z5, 8a61, acadia14_479z, ecaade2016_238o63, 2877, ee8e, ecaade2017_152b, 8e90, d660, 3573, ecaade2014_237v60, 8dbc, 2210, sigradi2016_817i, ecaade2016_032t8, db56, caadria2016_383r16, 0050, ecaade2017_163k, ecaade2016_078a23, 9ae5, ijac201513302p10, 1b35, 4adc, 3645, 97d8, 46c5, f8fa, 1672, 9b4e, f2f3, 038f, acadia17_230xx, 7df4, ijac201715201n, acadia17_491r, ecaade2014_111r25, 54af, 63a1, 99c8, 28b2, bd73, 8c7e, b5dd, 06a2, 8d9e, bee4, b00e, a1c7, 6efc, 4096, acadia16_184z12, faa0, 3c6a, 0856, 0a8c, ascaad2016_024i10, 31ff, 95be, sigradi2015_sp_8.6h30, e1b3, d7c1, caadria2016_683k29, 8658, 3a64, 7555, b4d1, c4d8, acadia16_12b2, ecaade2014_180g45, 913e, sigradi2014_247j9, sigradi2013_343, 81de, sigradi2015_11.136p24, f0c5, d423, ecaade2014_112b26, 1d02, f9af, 40b5, caadria2016_641t27, 0034, b5f1, 2455, 12cc, ecaade2016_011w2, b389, 5081, acadia14_565aj, ecaade2014_072w17, c14c, 774a, 2620, ijac201614102k2, 00e4, acadia17_542mm, b01f, d820, ba88, 1213, a29e, 8136, b341, 5b4c, 40f9, ca35, cfe5, a535, 7a51, d0f0, 6f2a, 5d6e, e3d7, f4a6, caa6, ad33, 9b0c, f089, 5797, 8daf, acadia15_469j20, 2a92, 4920, ba65, 86e0, 4ebc, e606, ee87, fcd4, ad2f, 2757, 6786, 67a8, 139b, dbaa, 75a7, 626a, be4e, 48a8, ijac201715203gg, sigradi2015_3.65v2, caadria2017_008b4, 9885, 8e66, ijac201513206b9, acadia17_145c, caadria2016_177h8, 4c6e, c337, 29e3, 2fd5, ecaade2016_032v8, ecaade2016_242m64, ecaade2015_84y16, 7d74, dfb8, 2270, sigradi2014_250p9, 1b2c, fe60, caadria2016_405i17, d613, 1c08, b8eb, 4460, caadria2017_056h19, ecaade2015_170x35, 6976, 1c1b, b76c, c655, d384, ebeb, 45c4, 5d70, 2855, 7f37, 3114, acadia16_432m25, 0c5d, 2806, aeef, a871, d006, f154, ascaad2014_017a1, ecaade2014_072r17, 1921, 87b9, c034, caadria2015_150f24, ijac201614207h12, 0c5c, 8adf, 3635, 9c05, e175, ecaade2015_286e63, sigradi2015_8.81u11, 78f8, fdc7, ff8b, 0281, 970, 3f59, f6f1, 5c09, ae14, 8696, 10ec, bdd8, 6d30, 9087, ecaade2017_240s, 5777, ecaade2015_136t26, ecaade2015_118c24, 3f9e, ijac201614102b2, ecaade2017_095w, ca4b, e2af, 92c2, b10d, sigradi2014_037w2, b4de, 7b9b, 7543, sigradi2016_673hh, 807f, 6114, 662d, 3e7c, 7c76, 7498, 1d00, d66a, sigradi2016_592w, c51e, 3308, bf2d, 275c, ffd2, 77d1, f8c6, a27d, a91a, acadia17_358pp, 8ce0, acadia17_283xx, 980f, 6e81, c0af, f765, ecaade2014_111v25, b522, 1b25, b000, caadria2015_023z3, 92dc, sigradi2015_12.19d27, 0195, 3ee5, 46de, a4c7, ecaade2013r_018k9, ijac201412303j8, sigradi2014_186g6, c5b3, ecaade2014_233d60, caadria2017_081v24, 3359, 1680, 74dc, ijac201715202o, e643, b35c, a476, c5cb, acadia14_63ak, 4366, acadia16_280o17, ae92, c148, 1760, 9ba2, ecaade2017_140ii, ecaade2014_225m58, 4564, acadia14projects_555h, caadria2017_023i9, 91b9, 5506, acadia14_699e, 72e5, sigradi2014_151j3, 3598, fc09, 3404, a2e3, 1d94, 0603, 617b, 606a, a427, 3fed, e011, 1ee4, 4deb, d1ab, 8173, f58b, 9a9c, 441e, e2ea, 8bbb, 693a, 4256, 9d82, 886b, a0a4, b1f7, 9344, sigradi2016_602a, 2ed7, 9af8, ccf1, ecaade2014_024k7, 6c7b, fb57, 3e54, 6284, ecaade2015_180r38, 3acd, 1b91, e5af, 9be1, 278f, b15c, 1fbe, 6f21, ijac201614201i6, 05ef, d8d4, b772, 1225, 2c2f, ecaade2016_091j25, b784, 78f9, 2df0, a9ba, acadia17_38a, acadia16_326s19, bea4, c147, 66b1, ascaad2016_012z5, ecaade2017_244ll, 0643, 9d74, 1021, d465, fd89, a6f2, 525d, d033, caadria2015_130y21, 9871, acadia17_128oo, 1e6d, 7991, ea9f, caadria2015_126z20, 27b3, 7672, sigradi2016_817r, sigradi2014_313x5, ijac201513104f3, e57c, 81c1, ecaade2016_182n49, ecaade2016_166w46, 8a9a, 09c7, d1e6, sigradi2015_12.297g28, ascaad2016_054d22, 0488, b2d6, 26c8, ecaade2017_008f, acadia14projects_627d, f0c9, 0fe3, 8231, 4a90, 0434, c4c3, ecaade2014_130v28, f409, ecaade2016_002h1, b090, ecaade2015_307m67, b8fe, ee78, 0bd1, f6e6, c348, ba32, b46d, 8991, d71e, acadia14_247x, ijac201715105k, 8ded, 85c0, a700, acadia14projects_291am, 4702, 24f1, 1fd8, 93a8, 445a, 2bef, caadria2015_209y31, ecaade2017_173yy, 91ed, f251, ijac201614307e4, d3ef, 5286, 135a, 514a, f99a, ecaade2014_180a45, ijac201614405i3, 53fc, 0e2d, 1efb, acadia17_290b, 6bb3, 67da, e4d6, sigradi2014_132s1, 1a73, bb5b, 01c2, 3e67, 54e2, 47d4, d42d, ecaade2015_18g3, ad86, 6a52, 67db, 11c0, 8501, 4d7a, 2eda, ba6d, 5,9999999999999999e+83, e6b5, c03f, db7b, b206, 2ade, 975f, ecaade2017_057l, ascaad2014_014v7, 392d, 3d62, 6e6c, b982, d1ff, 2959, ascaad2016_035z13, c6aa, 46d8, acadia17_492pp, e814, e5a1, e59d, caadria2017_031m11, acadia15_47g1, acadia17_316oo, 605b, 76e1, ecaade2017_269ww, 6384, ecaade2015_130y25, 3e7f, f111, 7dc9, 971a, 1059, sigradi2014_084w7, 3f28, 4dbf, 0b2e, sigradi2015_8.264n14, 71e3, 2b69, 479e, c1be, c0ee, 29e9, c3d1, ecaade2016_203j53, 0325, 538d, 6f23, cbf7, 2dfc, 4457, fc5c, 407f, 75d0, c70b, 15d8, 9072, e904, ascaad2014_024f6, 056b, ae0f, ascaad2016_045e18, ecaade2014_020p5, ijac201412404x7, 0cf3, acadia14projects_153an, 3eba, acadia17_358bb, caadria2016_187n8, c7d2, ecaade2013r_012p7, ecaade2016_071y19, 972e, 03ee, 858c, 767b, sigradi2014_313d6, 7f2f, 59de, befc, 17a1, 5819, d310, 88d0, 27a1, 3360, 9494, 050d, ca39, caadria2015_073h10, 7a0a, fcf4, d066, ecaade2017_085m, 92d1, c807, a858, 9707, 6c41, 963b, d8d8, 58e5, 393f, 2254, adb2, 5279, b277, 1cf7, 2c0b, 2d1d, caadria2016_259s11, 5cb5, e315, ab52, aa3f, ijac201614202u7, 11b5, 4052, acadia14projects_101x, 4886, 08e7, c953, acadia14_445aa, 9f07, sigradi2013_184, 0525, 1c7b, 5bf3, 8eb1, ecaade2014_030g8, ecaade2016_087o24, sigradi2014_197s6, 0605, f8fd, 3b62, bfbb, 8320, 292c, acadia14_167x, 62cb, 87c6, 7dde, ea97, ijac201715101j, 3bd6, f6f4, 5c33, 54a0, sigradi2013_248e, 4d4d, ijac201412403a7, 6bc5, 57e5, f76b, 7115, acadia17_322g, 3648, dcbc, 8223, ijac201412205d4, ecaade2017_305f, bc72, d235, ecaade2017_048w, 1a86, b36f, f6a1, acadia14projects_347ap, ijac201513305t12, 4c0c, 72e4, 3bff, caadria2017_118y30, 7842, 38ab, 514b, 6348, caadria2015_014n2, 9d6f, 5499, e917, acadia14_311w, 37df, 114f, sigradi2015_10.307o21, 0f55, 74fa, ecaade2015_229g51, acadia15_407i17, 2c59, e51c, ijac201614406h4, e80c, cc1b, ascaad2016_039j15, caadria2016_517b22, sigradi2014_345g9, 7155, sigradi2015_7.146a10, acadia17_298kk, 05f6, 4002, d049, caadria2016_589a25, f5be, acadia15_110c4, ff2d, 0374, 7b86, c9a0, 727b, 771d, 6452, acbd, edeb, 5e98, caadria2016_343g15, b5b7, acadia14projects_627ay, ecaade2015_64r13, 64b6, 834a, 58aa, ecaade2017_181z, ae80, 6fa9, 6224, 823b, 1fb0, 225a, caadria2017_185p44, 6893, a1e5, ecaade2017_302pp, cdd5, d2fc, 0c02, sigradi2014_077g7, d28a, b489, caadria2017_101o27, e33a, 7cc4, 2107, a7bb, 80b3, 6d14, 046f, af81, 57e9, ijac201715103a, 7ab9, 762f, acadia14projects_43af, 3566, e1f0, 2926, 5f1a, a2f9, sigradi2016_484ww, d59a, ijac201614208k13, 274b, 9842, 8159, 7fcb, sigradi2013_386b, ecaade2017_079y, 00f1, 8d96, caadria2017_023c9, 8f9a, d172, ijac201614203g9, sigradi2013_294z, a15d, a78a, 00a4, ecaade2016_175j49, 11f1, sigradi2014_345n8, 8e7e, 59c8, fb99, 2b86, 7768, d925, sigradi2013_267c, ijac201513206w8, b047, c0bf, ed4f, 4072, 95d3, 151f, acadia16_362l22, sigradi2016_515j, 2906, 3250, a2ac, aa5d, sigradi2016_381n, acadia15_513v22, 491e, sigradi2015_sp_2.112p29, ecaade2016_038f10, sigradi2015_sp_10.16g31, f1e8, 71db, 418f, 08e0, 3e20, b8f7, 400a, 0af1, ecaade2017_048aa, 5560, 91a5, e0ae, d04a, caadria2017_027u9, ascaad2014_024j5, acadia14_565ai, 70fc, ecaade2017_183aa, 8270, 7bc4, e2e1, acadia17_534kk, 95de, ecaade2014_186x47, 8c3d, caadria2017_067i21, acadia14projects_43am, ee5b, sigradi2013_391h, b6a6, acadia14_719b, 07af, 7ea9, ecaade2016_158c43, 85c4, 557e, sigradi2016_426f, c036, 218b, ecaade2014_151e36, e5a5, 0b46, b9d5, 66a0, 84e0, 1045, acadia14_125ag, sigradi2013_248z, 0a7e, ed3b, d417, 9fe8, f6de, ecaade2015_33a6, 9932, ascaad2014_014e7, aaae, b939, ca7e, 4e50, 0461, sigradi2013_400l, db82, acadia16_62h4, 661d, 8686, 37ab, da6b, 6294, d91f, a47a, ecaade2017_198h, 9118, 1e10, acadia17_154kk, sigradi2016_484zz, acadia17_292q, caadria2016_797s33, sigradi2016_770p, 851b, caadria2017_016a7, c296, ecaade2014_224y56, ijac201715205a, e38b, acadia17_231x, c641, b62b, 904c, 1d52, 4a2a, d828, 8d9b, 24c3, 644a, 790e, ef22, 153d, 02f9, 97a9, b070, acadia14_301ax, 53b5, 1291, 21a3, ijac201412305j2, daf1, ascaad2016_033f13, ecaade2017_079v, fc3f, acadia15_223j9, 35ea, b457, ecaade2017_210z, 1cf1, 71a9, 8ead, aa98, ff44, caadria2017_155o39, sigradi2013_421j, ecaade2015_169f35, ecaade2015_278r60, ecaade2015_59d11, ecaade2015_55f10, 53e7, 1a93, 5ef7, 3197, acadia17_284r, e580, acadia14_619ab, fb8b, acadia14projects_609ao, 137a, ae3d, f248, 26f9, 3c11, 9fc3, 9723, caadria2015_077v10, 6153, 0b41, e546, b8c4, 43dd, e951, 3535, 7625, f553, 84c0, ecaade2016_164j46, 4f88, 08ab, sigradi2013_194f, 1a83, ijac201614102l2, ecaade2014_112z25, c8cd, 2b6a, e6c0, 8b37, ecaade2014_186g47, ec33, e20e, 34a0, sigradi2014_037z2, 71ae, a649, 00c5, b7fd, caadria2017_072c23, 560d, f22e, ascaad2016_054b22, 8f06, 4c16, a9cc, acadia17_163cc, sigradi2013_43b, 962c, 27ab, a77c, ff92, 5c76, 66ad, f5c1, 9814, ecaade2014_023f6, 261e, da98, acadia16_478z27, e563, f1d9, af88, dc19, ijac201412304l1, 8058, df88, b65f, cf03, bd8d, ecaade2014_038b10, 2672, 40fb, acadia14_145ad, 6ff0, 7319, fcec, a637, sigradi2015_6.327s8, 6a84, ascaad2014_021w3, 0314, caadria2017_056d19, 8963, 9d38, ascaad2016_009i4, 6507, ecaade2017_091tt, d572, 134d, ecaade2015_180g39, acadia14projects_145aj, acadia16_362n22, 1c6b, caadria2015_237o35, 7526, 80d9, 3898, acadia17_60u, ijac201513101k1, 6901, ecaade2014_038a10, 5fc9, 0101, ecaade2014_214t54, ad0c, sigradi2014_097k8, 1eea, 92df, ecaade2016_078e23, 9f0b, fbdd, cddb, caadria2016_435j18, ecaade2017_157ff, 5347, 696b, sigradi2013_386, sigradi2015_8.81t11, f5c5, 5c86, 8e23, acadia17_551g, 9c18, b98f, 8c19, ecaade2017_164aa, 1cad, b73f, a9aa, 40ab, 93c0, 3a9d, 166d, 406f, 8335, e0b9, 63d7, acadia17_283pp, c938, acadia17_520h, ecaade2016_167o47, ijac201412302f7, c70f, sigradi2016_659p, ecaade2017_277uu, 2d00, 6e66, c784, d935, 99ed, eeb8, ecaade2015_171n36, f9b3, ae13, b6b7, 2fe9, 0bb7, 9d8c, e081, ecaade2015_143o30, b3b3, caadria2017_009v4, 15d5, ecaade2017_133h, 1b00, 0ecf, 500c, caadria2017_113v29, ddf6, 3fc5, 57d8, 8d52, bec4, ascaad2016_045c19, a2a0, ecaade2015_278p60, f400, 1282, ecaade2015_199x42, 5718, 13bd, cd02, sigradi2016_602l, sigradi2014_097m8, 11bf, 9ee2, acadia15_274h11, sigradi2014_265n1, be97, d0f5, f001, ecaade2017_066u, 6498, 8f60, a5fd, fab2, 8d31, bba5, 738a, 2b6d, 7a21, 5d23, 3fbf, ca16, ecaade2016_071f19, 4a58, sigradi2014_329z6, ecaade2016_243y64, 81c7, ecaade2015_230h52, ecaade2013r_001f1, 5aa2, acadia17_100m, 01bf, fc98, 9fa2, 5ba1, b306, 8275, e5ac, c1de, a3a1, 675c, 0f46, 0150, 4409, f195, dd50, caadria2017_107u28, e4ad, 0b6f, d042, a0bb, b724, 88bc, 9e60, sigradi2014_292s4, acbb, 1ac7, f280, 1711, 441d, ecaade2016_106h29, acadia17_552l, 2825, 97e2, 2830, 8308, cb94, 6dc0, 8e5f, 154b, ab5e, 0192, 9323, 0ad1, ee65, 8939, ascaad2014_029l8, ecaade2013r_014g8, 82b4, b253, ijac201412404i8, 679b, e30f, 5fa0, 9da0, 0dca, 6104, ddb2, cd7e, b806, fdf4, 806f, ecaade2013r_018r9, e17d, 98cb, 6af8, 7e88, c3ae, f104, 0c1c, 5845, 93d3, sigradi2015_4.52o6, 1ebb, 5dd9, ecaade2014_159o39, 736e, 0e7f, ecaade2016_111s30, 0125, 1758, 320a, ccab, ecaade2015_175p37, ecaade2017_017p, 7b6f, ecaade2015_164u34, 4343, c578, 3383, a51d, ecaade2014_206p53, acadia14projects_145ah, c59f, e4c7, ecaade2017_249ww, d3cc, ef96, 991f, 1d08, 190a, e1bd, 1cc4, ecaade2014_239j61, 6ff2, ecaade2015_28x5, 9035, ca7a, 6750, e5eb, 5604, 26b0, b351, 3d9a, ascaad2014_030x8, sigradi2015_9.347o17, 1e75, sigradi2015_3.209y3, f6ee, e43c, 89f6, f5a2, acadia16_12s1, 44e1, ca93, ecaade2014_186b47, acadia14_531y, 4a06, fede, ecaade2017_017r, acadia16_344p20, ecaade2014_192f49, 524a, 7b85, a173, 09bb, ecaade2016_239w63, 7c5a, 16bb, ecaade2017_255c, 1ff9, 3173, dc29, 02c7, 06fb, 7916, ijac201614309t6, 35fd, fe6a, 06c8, 547f, ascaad2016_048l20, ded0, d2a7, baa8, ecaade2014_180f45, 9836, acadia17_350mm, 9617, 2f45, acadia17_221x, 5da1, e053, acadia17_36cc, 949a, bf4a, acadia17_258n, 9b70, 55de, 29b4, ecaade2013r_006u4, 6b9c, 0383, ijac201513102i2, ecaade2017_023x, 88bf, 3fef, sigradi2013_215c, 075b, b0d9, 6807, 6280, sigradi2013_183c, 1158, ebc4, c431, 1eb5, 379b, 3456, 857a, 257e, fa93, 9965, 02a2, ecaade2017_122yy, a013, aff4, b19f, 76df, 161d, d58a, acadia17_391xx, 4ee9, 4db4, ff08, 5ac5, acadia17_330oo, 8c35, 8d24, acadia14_189ax, e4a1, ecaade2017_306t, acadia15_451r19, acadia14_177r, sigradi2016_490ii, 0088, sigradi2016_814g, f7af, fb60, fd6f, 822f, 450c, sigradi2015_sp_4.388z29, acadia14_189au, a9f7, ecaade2014_035x8, 29fb, aa8c, 71a1, caadria2017_015t5, ac28, d8a6, 03a1, 62db, ecaade2015_205d45, acadia14projects_291ao, 7449, bf36, 96da, ecaade2017_059tt, acadia17_145xx, b013, 3f7a, caadria2016_703r30, e91e, 8a83, 08da, e881, 6868, ed49, 1b71, d470, sigradi2013_286, sigradi2015_8.328m15, aaba, 7884, 7d71, ecaade2015_161l34, acadia17_316rr, acadia17_92u, sigradi2015_8.264h14, 589c, sigradi2013_391i, eb11, ecaade2015_202g44, sigradi2015_6.151g8, caadria2017_018u7, caadria2015_002e1, e93b, aff8, caadria2017_096e27, ce00, b310, be18, ecaade2017_023bb, f6d1, 0728, 50d8, ijac201715102n, 30f8, 297e, d810, 0b80, c9b7, 11f7, e075, caadria2015_213o32, acadia14_601v, d829, f74f, 4b57, 185b, dede, 72aa, aef6, 53a8, da83, 34ce, b9f3, acadia15_185n7, 022a, acadia15_395c17, ecaade2016_237g63, f5a6, 62f5, bc2f, d5ef, 3590, ba69, c7b8, sigradi2015_10.309a22, 6e17, 993f, a2d7, acadia14projects_145ai, sigradi2014_049f5, c355, 4480, 99a8, a7a9, c5be, 7fe5, 1792, 3751, 80ca, 1178, acadia14_347ar, 6634, e4d2, ded6, 372c, ecaade2014_188o48, ascaad2016_028s11, 2dcf, c481, 10eb, 238c, cf4a, 1ff3, 79bd, 0978, a58e, 0de2, e2f9, 5702, 184d, fcfd, 2c23, 0cc6, e1ca, 64ce, acadia17_340h, d490, 792a, ecaade2016_111t30, sigradi2013_390u, 67e0, ecaade2017_009ee, ecaade2015_86g17, ecaade2014_176g44, 6dc1, 2938, b402, d951, 790a, c5ee, 6075, 4293, acadia15_451u19, caadria2017_057s19, b06f, ecaade2015_280g61, b01e, 6c84, 3f01, f7f6, 1288, 3ab9, aae0, 0ba1, ijac201513205c8, acadia15_110h4, 549d, 044b, 1efe, 0570, ecaade2017_097ff, 9a18, e6e5, b819, 38be, 0eda, 25a5, acadia14_691av, ecaade2015_100m19, 0c66, 3d0e, d43d, f949, 6ca1, 47b7, 0004, 45d0, a044, d750, ac40, 07b1, 8262, fe4e, acadia17_163hh, 7f29, ecaade2016_108v29, e9f2, 019b, caadria2016_405t17, 24a0, a5c8, b52c, 87d4, acadia14projects_53l, 0d43, 1541, ecaade2017_079r, 4c24, 8dfa, 4e3c, b608, 1970, db3c, 9e84, 1ad8, sigradi2014_176g5, 7be1, a019, ecaade2016_072t20, e0b2, ecaade2017_268bb, d5db, acadia15_47h1, dd11, 576a, acadia17_316yy, acadia14_661m, sigradi2016_712nn, 1b7b, c157, 8d21, ecaade2015_301b66, 3fc7, e3b3, 4283, 49f7, 55b9, 62f4, e71b, ecaade2017_006w, beaa, 3739, ba67, 374c, 9d79, e5e5, 5431, 38c3, ecaade2016_067w16, fc7c, acadia17_404w, sigradi2013_244k, b2f6, e2ee, 2f1b, acadia17_446v, 1c0a, ecaade2013r_001c1, acadia17_349t, 0589, acadia17_542vv, acadia14_463v, 174b, f002, 2b73, ecaade2015_116f23, 3913, caadria2017_016o6, fa7f, 215b, acadia17_464h, ecaade2016_210g54, 8487, ecaade2016_ws-dleadz67, 0245, 4a8d, 937d, acadia16_106a8, 1d26, 14cb, c0a0, ef88, acadia16_432s25, 6dae, caadria2017_107y28, c251, 95d5, 7c1f, d65e, 4612, 8119, e346, f857, ecaade2014_108i24, 68e1, sigradi2013_429j, 4714, fa63, ijac201715102y, 8b5a, 381f, ijac201715203ee, 5852, 272b, 6c5f, 76eb, e0de, 9505, 2d16, c3af, acadia17_590tt, c6a3, d0f4, ec1c, 52ca, d938, ecaade2016_217x55, cd1b, bdd3, sigradi2015_8.264e14, ecaade2017_254hh, ecaade2015_81t15, 3695, c7b7, ecaade2015_285o62, ed3f, dd3b, d3f6, 7696, ecaade2015_225h49, ab53, a88e, 8304, ijac201412406h9, d53a, 35c8, e340, sigradi2013_303p, d1f4, acadia16_140t10, 413e, 7a2f, 6be5, 0e39, 5394, ad70, ecaade2015_253v57, 3b22, 64c1, acadia17_71vv, ecaade2014_168z41, e515, f1f3, e67d, 2d55, 2252, 5d84, 5910, d7a1, 2d61, fdd3, 20c2, f170, c797, 3d70, 068b, eab4, 2667, ecaade2014_057r14, 8905, 8a9e, ecaade2017_069ff, 0ea8, 51b9, 5e8e, 67cf, de39, 90fc, 8a72, f2a9, f081, f7ce, c52c, ijac201715102mm, d58b, caadria2017_079x23, ijac201513201u5, ee35, b004, a1ae, 327c, 8eb3, ecaade2014_044x10, 6870, acadia14projects_357ay, ecaade2017_230vv, ea82, 1402, de6f, 4831, 50d4, 3bd5, 2795, 91d8, acadia14_619ad, 8368, d47a, acadia17_290f, 86d8, caadria2015_078r11, c61d, 307c, ddd1, sigradi2016_695m, 25f1, ijac201614306c4, 65b3, c4ac, sigradi2013_401m, a890, e3a5, 30e3, 14ca, e751, ecd1, acadia16_54s3, 4fc2, 3ccb, 2d59, sigradi2014_049i5, 3bbf, 0abc, 3e8f, 4882, cf9a, deee, 38d1, 3cf4, 25d0, fecd, cf53, ed0c, ebb3, e45c, ecaade2016_bkoj65, 7684, d211, 9748, ecaade2016_104a29, ecaade2015_185r39, ijac201715106a, b3c9, 18ba, 00d1, ecaade2014_201c52, 46b1, sigradi2014_186b6, cfdf, 4149, 2e85, 1521, be42, f91d, e1f9, ecaade2016_mrtc66, 858a, 7339, a9d1, ascaad2016_035y13, acadia14_247v, acadia17_117cc, e422, c49c, 2581, 7a8a, 5e38, b97e, e57f, f05b, 5fa5, 1ce5, 5663, ecaade2017_152ee, ecaade2015_109b21, 1ebd, ijac201614308k5, 5ff6, d715, 1a79, acadia17_501rr, ecaade2017_214r, 3daf, a63a, acadia17_28x, ijac201513305e12, 55b0, bea0, caadria2017_015a6, 4498, 389b, bca8, ijac201513206t9, f69f, ecaade2016_080z23, ecaade2017_049xx, 419e, facf, e440, 1791, c13f, acadia16_270e17, a149, sigradi2016_443vv, 6a7c, ab00, caadria2015_084y12, 4e2f, 3c03, caadria2016_045g3, ijac201412305d2, acadia17_292z, 5f44, acadia14projects_619ah, 2daa, 2be3, acadia17_238kk, e8a8, d19c, sigradi2014_185x5, acadia14projects_111k, 8468, 27c6, a9d2, 7203, e59b, f81d, 8803, 9e70, 4fea, sigradi2013_326k, 5339, da7a, ecaade2016_048c14, sigradi2015_8.186l13, ef7f, 6784, caadria2016_851z35, 52b5, 43bb, 67e5, ee39, 31a8, caadria2015_194u28, ascaad2014_024w5, 74a2, b754, 205e, 6140, acadia16_470l27, d76c, 88c1, 5b78, eb96, 6272, 42cf, 447a, 2f41, 58a1, 6343, ascaad2014_033w9, 1a5e, 49d9, 77a2, acadia17_678bb, 8c30, 7f66, caadria2017_155n39, 9472, 7faa, 672c, 1b11, 3abe, sigradi2015_9.141f16, ascaad2016_014i6, d811, ascaad2014_005t2, cc83, c595, d63f, sigradi2015_sp_2.112g29, 0e3f, ecaade2015_138x26, 0e3b, 5dac, 2ec7, daf0, acadia16_116t8, acadia17_426c, d7db, caadria2017_085c25, 997a, ecaade2017_049zz, fc02, faa3, cfb2, ecaade2013r_003u2, d0f2, sigradi2013_268i, fd4c, fc2c, 1ecd, ijac201412302t7, e548, 2590, sigradi2013_429, ecaade2015_309y67, 4eeb, caadria2016_405b17, ecaade2017_199ll, 0bdb, acadia15_137a5, 9ea9, fc8b, 8873, b495, sigradi2016_642ll, caadria2017_074l23, sigradi2015_3.212k4, 08c6, c590, cbb1, sigradi2014_032j2, 354e, 260f, a9a9, ba94, e6db, 58af, ea13, 8638, b4fd, ascaad2014_008b5, 59e3, d3da, acadia17_189ff, 4d73, 314f, ijac201412403g7, acadia15_357x15, cdc5, ijac201412406i9, 5500, c74d, dfe2, e37a, e65f, 498a, ee30, acadia15_185a7, bc43, c779, 785c, 29f3, acadia14_719h, ab3a, 843a, efbd, 6c9d, 3683, caadria2015_077z10, ecaade2014_024n7, acadia16_372m23, be8b, b0db, 0ac8, acadia14projects_327d, caadria2017_069c22, bc04, 1514, 86c9, c94e, 7f81, 3b05, deb3, acadia17_282mm, 765a, ccdf, c122, 45f2, sigradi2015_12.259x27, ecaade2017_054kk, 0872, 67e2, ecaade2017_212hh, 5e26, 6dfc, e09f, 1457, b350, b6cb, 29f5, a44b, 49b4, ascaad2014_030d9, caadria2016_301s13, sigradi2016_781b, 9b71, c0e7, 099b, 15a7, e52c, 6573, acadia17_455aa, fcd2, f04a, ce09, acadia14_339am, 31a1, acadia17_678aa, 78a8, sigradi2013_173, 0bba, acadia16_12f2, acadia17_177t, d0cd, 391f, 02fd, 2913, 913b, 2b61, 718e, d3de, 8649, 7d8f, e9d0, 18b8, ecaade2014_167p40, 1684, 37ec, 0c45, acadia17_502ww, 565c, 548f, f3f0, ed4c, 32f8, sigradi2014_345w9, 997b, aaeb, sigradi2013_212p, b632, e1e5, 518d, 8090, 291f, 9248, acadia16_98k7, d1eb, c662, ecaade2016_075y21, ffad, acadia17_598ww, 77e8, ecaade2016_017m4, fcad, ecaade2017_108q, 9c42, caadria2017_057c20, ecaade2016_048w13, caadria2017_174v42, ecaade2016_072j20, fedd, ce29, acadia15_47n1, 0d27, eef0, sigradi2016_441mm, 90fe, acadia15_251m10, acadia17_220t, e45f, 582e, 57d2, acadia14projects_445ah, 42dc, a758, acadia17_273z, b6f7, 5309, 8307, 96fd, 9633, a722, acadia16_116p8, 7ae2, 9e4d, 7b1d, a6c9, 82b6, acadia14projects_531n, 0da6, e74a, 3ec1, 5990, caadria2017_037g12, 4e31, 7faf, acadia16_424h25, ascaad2014_027i7, 1950, bc62, 8463, 1acf, 4f1a, dc8a, caadria2017_190s45, d85f, c2c9, acadia15_243e10, a8da, d6cd, sigradi2015_10.307h21, 8260, 6bce, acadia17_358mm, 1c89, ba3e, 60a7, sigradi2016_637p, b5d0, ecaade2014_237u60, acadia17_608bb, caadria2016_663j28, 5451, b23d, d548, 15d3, 5840, 28f0, c91d, ecaade2015_199a43, 19e5, 4604, 5bdf, e4b4, acadia17_435ww, 9092, 9ab2, 3817, cd22, 2321, bfdb, 13ab, edd1, fd9b, ecaade2015_18y2, 62fa, acadia14projects_177af, sigradi2013_414d, acadia14_719d, 8a45, 71f6, e5e1, 0f5e, 2bb3, 0f5a, 944b, e2f2, f929, c0a1, ecaade2014_146p33, f30b, ac87, 311d, ecaade2017_003f, 8dd4, e49b, 9e08, 7736, dace, 0667, 4596, 9c6b, 2073, d7f3, 9530, 36cd, 59e2, 08fb, 37c9, caadria2015_033d5, 1d8a, 5c61, 0313, sigradi2015_10.377x22, 8736, 648c, 01f6, 5314, 7017, 5763, 3154, 6e64, 1842, 16c1, caadria2016_003j1, 6a4b, ascaad2014_006u3, 5211, 165f, d37f, 16f3, c326, 62e3, 5aff, ijac201614201e6, 69fc, f585, e634, 4fb0, 9929, b5b6, 156d, 84fd, 669e, ijac201412304c1, 3e71, ce46, ecaade2016_224o59, 03f9, 01da, ecaade2014_180s45, aec2, sigradi2016_448ee, 77b8, 8e6c, 1b8c, fbbe, ecaade2016_040w10, bd81, 14fb, 3ec0, 4b8e, 5eed, 6040, ecaade2016_241d64, 8a16, 4bd8, caadria2015_081m12, 48c5, 5aca, ecaade2014_130y28, 4e18, 359d, acadia16_88u6, d7ac, fca7, bcdb, 3a68, ecaade2015_38n7, acadia14projects_81k, cf55, 8a71, ecaade2017_057ii, 0053, a730, acadia16_130r9, 0860, e770, 8ab1, aa71, afc3, ecaade2015_268h59, 21cc, acadia14_117i, acadia16_298j18, ba07, acadia14_435ao, 4e46, 4705, 744e, ebd4, ac79, 87e5, 1751, acadia14projects_609ad, ascaad2014_031k9, ca40, ecaade2017_117z, f078, e0d6, d4d5, 36d5, 4d69, caadria2015_114l18, 38bf, 5b4d, 166c, acadia14_153al, acadia16_402p24, acadia14_357aw, 61d2, sigradi2016_659s, sigradi2016_364uu, caadria2016_871j37, 36c3, ijac201412405y8, eeda, c9be, 7bf8, 038b, c7f0, 68ee, 4a3d, 9dc8, badd, e7bc, 5d3d, 4ea8, 3a7c, f291, sigradi2015_sp_8.326c31, a367, 7f2a, ecaade2016_025h7, f82b, 5afd, 3375, a3a3, ascaad2014_024n5, 86a3, acadia14projects_75aw, d5a0, 860d, e7f1, 0ac2, abdd, 460e, af34, acadia17_648kk, ijac201614207d12, 9d80, acadia17_92l, caadria2015_070f9, d26f, bbee, 1f95, 50c3, 001f, b8fd, 4e16, 88cc, ascaad2014_008y4, a8ac, 7b9d, e565, 3e75, b90c, 1399, caadria2017_037a12, 7a4c, a018, adfc, acadia14_655ad, 1832, 21e7, 6682, d667, 57e3, 3c89, 1886, 6fe0, b092, 5915, 8f94, d60c, caadria2017_074p23, 25f0, 918c, 5a63, f19b, 808a, 631c, ecaade2014_080c19, 1356, fdbd, 9baa, 83b7, a46b, acadia14projects_247p, 7c4a, 15b4, sigradi2013_158u, e34e, 5246, d418, 2669, 7591, 78bc, acadia16_344j20, 71d4, acadia17_522ee, aa02, 3bc1, 8e52, sigradi2015_8.264s14, ecaade2016_063m15, 551f, d52f, a6fb, 1ddf, 3b33, eee1, fa83, ecaade2014_145n33, 14ed, ada6, 8d7a, ecaade2015_171x36, 4588, 5136, ascaad2016_005b3, b546, 5584, f839, ecaade2016_071y18, 759d, caadria2017_145z37, 4feb, e224, acadia16_88p6, d57c, acadia14projects_565n, a20e, 0271, caadria2016_549n23, ecaade2016_162f45, 8bf7, ecaade2015_152x31, 6a6a, d99a, e095, ec49, ascaad2014_001e1, ijac201412404h8, f46e, f4d9, 9990, 9b5f, e6b9, sigradi2014_049e5, 9d15, 6468, 384e, 7280, sigradi2015_8.186w12, acadia14_435ad, 22be, 213c, sigradi2013_304e, 46d4, 34c6, ecaade2014_044t10, acadia17_500kk, ce75, b550, 0893, 44e4, sigradi2015_sp_11.303p31, d5d6, 5f29, ce66, 1ca1, caadria2016_713z30, c9de, d2c1, caadria2015_206j30, ecaade2017_105ff, sigradi2013_407a, 6bc8, 2abe, 4c36, a9e1, c6b0, ecaade2016_104t28, 0443, da9b, 6dd2, 2761, 1b8b, 020b, acadia17_324cc, 0514, 36c7, f935, 98fa, f8bc, 4851, 3c16, ecaade2017_152rr, ecaade2017_057n, 362d, 594b, 20b0, acadia17_118gg, 5d7c, 548a, acadia17_230zz, 35ba, caadria2016_611e26, 7fa6, 2b67, 680b, 0b4b, 4607, ecaade2017_254nn, a145, cc35, 0c78, 9dad, cff9, f0a6, c5ff, 807d, ecaade2014_218p55, bd03, 9363, f380, acadia14_357ap, d245, 10cc, b0e8, ca72, 8b5d, 9404, 6521, d2aa, 6c42, ijac201715204cc, ef7d, 1785, 2f97, sigradi2016_729xx, 09e4, acadia14_531v, 6bee, 82d3, ecaade2014_084e20, bd5a, 81c6, ijac201412304v1, 2f91, 500f, acadia17_322qq, f780, ecaade2017_213ww, sigradi2014_074b6, acadia17_283zz, 6e08, ecaade2017_054v, sigradi2015_11.8k23, bef8, 97f9, 9458, f4f4, 10e5, acadia17_520r, dd91, 8b57, ecaade2017_094f, b280, caadria2015_087a14, sigradi2015_12.107i27, 06d1, 17d6, e82b, 14b2, b31d, 5fd2, 05e2, e2ba, 1a9e, 183d, 6961, acadia14projects_375h, 6530, ec78, dbcc, 1e7d, 71d8, sigradi2013_303j, cacd, sigradi2013_155g, ecaade2015_144g31, e754, acadia14_339af, ijac201412205a4, e18d, 0e44, 7872, acadia14_43x, 921f, 6504, 1c68, c67f, 1d07, 5a40, ad1b, caadria2015_114s18, 3e18, 029a, b470, ecaade2015_130i26, d698, 85e8, 2356, 4c28, ecaade2014_214s54, ecaade2016_230m61, 3c1b, 4251, caadria2017_047h15, ff6b, ecaade2017_059ww, caadria2017_052w17, sigradi2014_178o5, 3e8d, ijac201412405s8, 10b8, 7805, a01e, 0c2d, 465e, 4760, 1851, 25e7, 934b, c9aa, ecaade2017_301t, b881, c15e, 393b, 0f5d, a1c0, cc66, b512, 0d65, ac94, dc0c, fb24, 0149, c177, b65a, b03c, 2e40, ecaade2015_53f9, f0d4, b12f, d036, 27f8, 7cd5, 8ef8, 0a1c, 147d, sigradi2013_100i, acadia17_170h, fdc3, b711, c3b5, 175d, 679a, 9f62, c9f6, b2fb, 6748, cdf0, 2a09, eeed, f782, d7e3, e303, 1b2a, ecaade2016_013k3, b8cb, 95d1, 0a99, 61a4, 2cfe, ijac201412205t3, ecaade2017_101dd, 003f, caadria2015_237t35, 1907, caadria2017_142z36, f0da, b026, 4185, 8246, fe98, f7cb, bda7, ecaade2017_051dd, 0b8b, 2ba5, 2081, ecaade2017_264d, ee3d, 5d3a, 9994, a81d, 6360, f2b0, 94e0, ab28, b1d1, 4c42, sigradi2014_075d7, 45e1, 3fe5, 1ace, ecaade2014_176c44, caadria2016_703n30, 6ef5, 9462, ecaade2017_080hh, 058b, 55b4, ecaade2016_013j3, 5495, acadia17_201qq, ecaade2015_332z71, 8c16, ecaade2015_21w3, ef21, 93b5, e785, ecaade2017_031yy, 3c3c, dfcf, 6746, f144, sigradi2013_400s, 5abb, 2580, caadria2017_124r33, 61bb, caadria2017_067h21, caadria2015_077u10, 98aa, de75, 33a9, 4ae2, 5995, ecaade2014_079u18, 662f, 22d8, 2dc0, bc63, 62f6, 1ddd, 3051, 488b, 9de6, acadia17_482s, 0851, sigradi2014_114m9, 31bd, d847, ijac201513102d2, sigradi2016_484oo, cfa4, a0a3, 009b, cf7d, sigradi2014_047j4, a4ab, ecaade2013r_009k6, ijac201614105y4, 06da, 0380, f9a9, b8f5, e04d, 1731, 2c61, 1a25, sigradi2014_347r10, 2bd4, 5e8f, 2108, ae15, c1b5, 5fe1, 528d, 15e5, 34c4, bc96, ecaade2016_023s6, 2742, 392a, 5ec5, caadria2015_081d12, caadria2016_291s12, 64f0, ecaade2016_162e44, bb17, ijac201412303i9, 5cf9, 9747, 933d, f67b, c835, aa8f, ec6a, 8e55, acadia17_18t, 990e, 8bd5, b87c, ecaade2014_133t29, 4c59, 7130, 3089, efbc, e920, efbe, 8453, 4f80, 3060, ecaade2017_083oo, 0065, ecaade2017_203jj, 1bb4, acadia15_483k21, 4de8, c19e, 8f3e, e1b7, a70a, caadria2017_016e7, 7ffa, 93a5, 383f, ecaade2017_195dd, 77ad, 39b0, 30e0, ecaade2013r_001m1, ecaade2016_217u55, a5a1, ecaade2015_205f45, b3ca, acadia16_88a7, 3003, f758, acadia17_414uu, ascaad2016_011i5, acadia14projects_463as, e7d9, 8244, 606c, 3e4f, 9e8e, 3558, 1d85, 7274, 47d8, ecaade2014_168t41, e126, c65f, 10e0, sigradi2015_3.65r2, 832a, 485f, 0d0c, 1a3c, 0f26, e467, ee5e, 1a28, 5621, ad4c, 9f46, acadia15_357t15, e01d, caadria2016_457d19, e015, 5bec, acadia14projects_111g, d51d, 291b, ijac201513102e2, acadia17_329cc, acadia16_352x21, fa85, 4675, ecaade2017_302ee, 0541, 5dc7, a894, e162, ecaade2016_222h57, e8f7, acadia17_366j, sigradi2016_571vv, a47b, c091, ecaade2015_86h17, 0660, ijac201513201j5, ecaade2017_019hh, 447d, 2f65, 6c20, 5794, 7cef, 76ec, 22aa, fc0b, ecaade2014_070j16, acadia15_223g9, 7185, e455, 7e5e, acadia17_542uu, acadia17_154jj, eb23, 3b9d, ef92, ijac201412301z5, de67, 4eee, ccb9, acadia17_70ii, 17ec, 7d60, bc73, 926d, 534a, acadia17_322j, sigradi2015_12.297h28, 6ece, sigradi2013_30c, e58d, d677, ecaade2017_212oo, c4bc, 17c7, sigradi2013_138p, 8938, ee85, ee59, 83a3, f7e8, c2e6, acadia17_284f, sigradi2016_431bb, ijac201614305d3, 532e, caadria2015_002c1, e65d, d28c, 7a8e, fae8, c1f2, acadia14_317z, 993e, 95cf, 7e63, acadia14_549o, eb99, b3ad, 59f1, 8783, c62b, caadria2016_177d8, 17b7, c62e, ecaade2013r_015n8, f7a3, 9a69, d2b0, ascaad2016_048e20, 13e9, e972, acadia16_280v17, bc6d, 370f, ijac201715204tt, acadia17_637j, db3e, d699, 58ba, ff86, b720, acadia14projects_463k, 56d0, 14b9, fd8b, 8a84, acadia14projects_565ad, d300, af6d, 2ce7, a32d, 5643, e29c, 2935, ascaad2014_035s1, acadia17_339zz, e1ff, de46, ijac201412408m1, bfcf, 0007, 4fa2, d8ed, 325f, acadia15_407l17, 27ed, aa83, db43, sigradi2016_729qq, d14c, e7ec, 9dd8, b7de, acadia17_222j, 0ecd, c922, a704, ecaade2017_199ss, acadia14projects_219ay, 423a, 3bf7, 3c84, d848, 0d5e, ijac201513101h1, bb0d, ecaade2017_029aa, e9f9, 7416, 94fe, sigradi2016_490hh, 1e1f, acadia14projects_389f, c48b, ce26, aff7, 2a3b, c58b, b3f2, ijac201412402r4, e962, c711, sigradi2016_817n, ee33, 261a, 00f8, bf4c, 0f1d, acadia17_283ww, de0a, 1d37, ijac201412301o5, 0871, acadia17_145g, e1e8, eebc, 1316, 3a31, ecaade2017_208b, ecaade2016_144n40, 3124, a1c9, 9b43, acadia17_404aa, ascaad2016_023a10, acadia17_298dd, a28a, 1abe, ecaade2013r_005i4, d506, sigradi2016_814s, sigradi2016_448l, acadia17_82d, sigradi2016_550o, 81f6, 3150, b148, c6c4, 3bcf, bc6c, 1454, 5762, 91d6, 3a00, ecaade2013r_008n5, 5c64, caadria2016_249i11, 688b, 8079, acadia17_322h, fc08, 92b8, 8f46, 8276, caadria2017_095f26, 580b, 7fa0, e1ac, 5180, d241, 4892, ijac201614205j10, ijac201412303t8, ecaade2014_177t44, 03d1, 897b, 51f1, 249d, ecaade2015_317c69, 146a, 4359, c4dc, 3025, d221, f6c5, 7b82, 8db8, 14a8, 74fe, 5ad6, acadia14projects_339av, ecaade2016_217n56, 0518, f7d6, b5ca, 7460, 7e96, 744a, 7386, 694d, acadia16_214y13, 8f14, caadria2015_078b11, 729a, 48fa, ijac201614105d5, ecaade2016_147t40, 5550, 081e, ecaade2017_214v, c244, d134, 1e82, ijac201513104o3, f90d, 8f24, 1011, db3f, 008f, db06, 4b15, caadria2015_203l29, 985d, ecaade2016_108x29, 8714, f21a, 30fb, 1c02, 9281, 581c, sigradi2016_484mm, cb41, 7fb1, 0a23, 864c, 0c7b, 8b0d, 084c, ecaade2017_118ii, 643b, 7d55, e63d, caadria2016_881x37, caadria2016_559z23, 5598, 8745, cec1, 8585, 30c7, e4c8, d4ed, sigradi2015_sp_4.388b30, 996c, caadria2016_095t4, 17aa, 5857, 5f88, cf13, a7ec, acadia17_298hh, 921a, 3378, ascaad2016_039o15, d968, da87, ecaade2017_252g, 90f3, c756, ascaad2014_017n1, c453, sigradi2016_420vv, acadia16_78p5, ecaade2014_156h38, 2084, 31cc, ec0f, 7f96, ijac201614402a2, d587, ecaade2015_136s26, acadia17_590l, acadia17_178ss, 481b, 85d4, ijac201412403y6, 3bbb, ecaade2014_145k33, 2b96, 3d47, 17ea, d8fd, 1fde, d1c5, 6992, sigradi2016_484rr, aa34, 9d3f, 6e97, ecaade2014_127l28, 57d9, 3d06, a1a4, 5597, e79e, cf79, ecaade2017_302jj, sigradi2015_8.239b14, b27c, 17bc, f53a, acadia14projects_365ae, 69e9, 18fb, 1172, 1405, caadria2017_123o32, 2b77, ef6e, 0878, caadria2017_004s2, 1dea, sigradi2015_13.316a29, sigradi2014_213n7, sigradi2013_41k, 7ded, ecaade2015_265p58, b18a, ecaade2015_199y42, 0bfb, 46b3, acadia17_231t, fee9, caadria2017_056u18, 929c, 73bc, d6ea, 71ad, 541d, 8c4f, ijac201614403k2, 7091, ab8b, 0ed5, acadia17_669m, acadia17_648q, e1c5, 0ca7, de06, da3b, sigradi2015_3.111h3, 8047, 88c0, f6da, ecaade2016_230m62, 0d85, 1107, 8662, b276, 30ae, ascaad2014_019c3, bcc0, 72a6, c04b, caadria2016_219i10, caadria2016_055r3, d20e, f962, 1e5d, ab7f, ecaade2017_203t, cd05, 7936, fadb, 1ea4, 15af, e2d2, 8a9b, ecaade2017_195jj, ecaade2016_097t26, ijac201614208y12, adfe, faed, f8e4, 8e5b, c206, ecaade2015_22c5, 223a, 1eb7, 29ff, 2997, bd24, acadia14_189as, ijac201412205s3, 2462, ecaade2016_208r53, 7db5, 7a25, 95dc, b92d, 9f3f, c80a, 4f58, a88d, 4c44, 66ec, ecaade2017_105hh, 5e5c, acadia17_628tt, ecaade2015_11f1, d147, 14ba, 4e1f, b9ab, 8989, ca82, 06f0, 735b, beb0, acadia17_340c, 2a37, 5cbd, sigradi2016_385tt, sigradi2014_180s5, 2e55, 7109, 3a4e, df08, 7cce, bb56, e4a5, ijac201412408r2, 7239, 7d4d, acadia14projects_619aj, ijac201614104j4, 8b99, acadia17_358jj, ce8f, 22f8, sigradi2015_3.111a3, ecaade2017_052oo, ascaad2016_007s3, 9cf6, bad2, ecaade2017_046m, 0d78, 8bdd, 662e, caadria2016_767s32, f51c, f5ba, ecaade2017_ws-archieduw, acadia14projects_637ag, 500d, d9a3, 83d9, d3a3, sigradi2013_285z, ac41, ebd5, cb32, 2e41, b332, 2ee5, ijac201412204y2, ecaade2017_076gg, b5d8, 4945, 09a5, 3850, sigradi2014_201h7, 2019, 686a, e1e3, ascaad2014_030w8, ecaade2015_294n64, 5361, 3e11, ecaade2016_095e26, acadia14projects_565t, ecaade2016_047j13, 11d4, 964e, sigradi2015_2.213w1, f9ff, 6c86, acadia17_590f, cc78, caadria2017_047a15, f42c, 62bd, 250e, e2b3, 6bfd, 77d4, 0d33, 138e, 1863, ecaade2014_176y43, 0813, bf21, ecaade2015_155y32, dfea, e2e6, 5299, 326c, b7a3, 051c, d9e6, 3468, 6683, c398, 4d18, 381a, acadia17_366y, a21c, b403, 1756, 59ac, c316, c6d7, ab2b, 56c6, 3511, 0180, ec1a, 99c1, 4e86, f5df, ecaade2014_225r58, sigradi2015_sp_8.326t30, 65be, d8c6, 4ca0, 0594, acadia14_135v, 9676, 96dd, ecaade2016_191d51, e005, e149, 71d7, f009, sigradi2013_429d, 224e, cfb4, 5691, 533c, ecaade2016_ws-dleada68, 6adb, 5311, 1916, bc9c, 6fd1, ecaade2014_191s48, acadia17_560o, 84bb, caadria2015_015e3, acadia17_52h, 3110, b865, ac6d, 92bb, ecaade2014_024c7, c11c, ecaade2014_168u41, 2c79, 7e53, 0b7d, a876, 7bf5, a3a8, 741d, ecaade2017_056c, 0b58, ecaade2016_163z45, ascaad2016_033d13, bcd3, 1ea3, 60a5, a4a5, d398, 8e11, 9a89, 1834, ecaade2016_110g30, 35bd, bb34, 2edf, e5f1, 8fc5, 421b, a1f7, 026d, ac7e, 22f0, 5c52, 2daf, 0741, 1c75, 6282, f53d, ecaade2017_152ww, 65de, e9f7, ecaade2016_132l37, acadia14projects_101y, 8cea, 5237, c6f1, eae3, ecaade2015_61n12, 3cf3, af2b, 92e4, 4c06, 8a96, 811a, 50c9, 9e11, a2fc, 0a8f, def9, 39b9, b687, 3780, 1db2, a58f, 64a4, 47c2, eb89, a02f, a5a3, 6087, b362, 74e3, 958b, 88b6, cfd0, 3a4a, efb0, 887f, 5315, acadia16_12v1, 503c, ecaade2016_095b26, 77ce, e934, 5031, ecaade2015_144x30, ecaade2016_065e16, aacd, 9568, acc3, 0899, a893, 7f9c, 73bd, 079b, e03c, 5278, 55be, ad2a, 7a1d, f5b4, 901e, caadria2017_118i31, 0b19, 17c4, 3302, acadia17_26j, ijac201614103r3, 9b52, 703d, f923, 01fa, 2736, 619c, 6d0b, 4619, fa55, bd8c, 8b98, 992a, 6d5d, cee7, 3f27, 572b, ecaade2016_217l56, 897f, 8c7d, acadia17_324z, bba9, 06c3, ijac201614101c1, 0ff0, ee34, 6bf4, 66ac, 0c70, acadia14projects_247x, 53d3, acadia17_403r, ecb4, 9729, caadria2016_611f26, e359, 2a98, 1aa6, 06f3, 6c90, dfe1, ecaade2016_199w52, 073f, 70e7, 23f1, 8f0e, ecaade2017_047o, 6ce1, sigradi2013_386r, 4d1a, sigradi2016_602f, acadia15_161m6, bc31, ecaade2017_152cc, ac74, 4fe6, f1fa, 5f0b, dae9, sigradi2014_305m5, fbb6, 768d, 5973, f551, 47b4, 9d71, 4655, a66d, 6f6e, 79ef, 1321, fb11, b93a, 3a3a, 74a4, e48f, 1f10, 0a32, b3cd, acadia14_177ac, 1eab, 1c4d, c5d1, dd9a, caadria2015_218a34, 0a7f, f737, 5c8d, 752b, aaac, b2a0, c3f5, f8a8, dd26, fce4, 031c, 1558, cdc1, ecaade2016_106o29, acadia14_647az, bcb8, ascaad2014_017i1, acadia14projects_463ay, 77da, 45a0, fdc5, afbb, d12f, ecaade2016_163o45, aa7b, af96, 2b12, 279c, e2b6, 4e5a, acadia17_640q, e8f9, c95e, caadria2017_002m1, b0fa, acadia14projects_153h, d41f, 2ce8, dc9c, f77b, f083, fae6, 701b, 435a, b2b5, c1fd, ijac201614102n2, e240, 12f5, fa6a, 2a69, ecaade2017_085k, 0f43, d214, sigradi2016_484pp, 85c7, 4067, acadia14projects_177w, 2c0a, 24de, f0b9, 50d6, 06a4, 7f6f, 5f76, 021c, c400, ecaade2014_168t40, 1b01, 5e68, 8a58, acadia15_223l9, 911c, 0f45, 2327, 7b03, de57, caadria2016_549o23, 8a6c, ad8d, d39b, 2f7f, b751, f5d5, 8e75, 6662, 35e6, e900, 99b2, 6db5, acadia14_375m, 7881, f3c2, ascaad2016_057u22, ecaade2015_329n71, 40ee, 2984, d7ad, ecaade2014_184e46, ebf9, acadia14projects_699b, 78fb, ee83, 4c1d, ecaade2017_253y, eb97, 80e9, acadia17_211p, dbab, 0a2b, ea18, ascaad2016_028o11, acadia14projects_339az, ijac201614201f6, 93b8, eb6f, e03b, 4e4d, d1e1, ecaade2017_042y, caadria2016_713u30, 642f, 17a2, 9b3b, 8964, 8142, 4a53, ae04, d7b0, acadia16_372x22, b9f5, caadria2015_061e7, 438d, c048, 8e5d, sigradi2015_12.297i28, 22b7, 271d, a4e1, 6d2a, aa48, 66c3, eebf, 2451, 9b32, 0635, 3497, fae2, 7c1b, 6b4f, d855, 1f87, 5c5a, 07c8, 7ec0, e0fa, 9874, 8aae, f9c1, 7510, 7b04, e047, 2ef0, a772, sigradi2013_390, 71a0, 265e, 047b, 153c, 9cc2, 8048, sigradi2016_777ii, acadia14projects_389e, 20cd, bcd7, 6240, bf5a, ecaade2016_217l55, d785, caadria2017_004p2, fc1d, dc09, 96e2, 075a, cf9f, fe1a, 60fb, ecaade2015_227k50, de0f, acadia14_719e, f0fb, 19cd, 1b46, 8365, 0a5f, caadria2015_210j32, bd92, acadia14_101m, a684, a011, 8599, 9f10, e641, cd35, 060c, ef75, 5694, sigradi2015_10.307l21, ea11, 9d3a, bba4, 6465, ijac201614309b6, b7fb, dac0, 9f04, affc, 7631, 5268, 152b, 1686, be31, ecaade2017_133f, 92aa, 70e3, ecaade2017_157tt, ecaade2015_64l13, b8dc, b27e, sigradi2016_408x, sigradi2016_400l, caadria2015_108l16, 995c, 3356, 9792, cee3, 97bf, c572, f10e, 283b, acadia14projects_619ac, a100, 215a, 4cb5, acadia14projects_453g, 53b1, 25a3, 5a86, acadia14_199ar, acadia14projects_627am, 7752, edc2, 3451, 43ba, 1a09, acadia15_431i18, 7379, 5255, 65bf, 1c9f, ecaade2014_226a59, c3fe, d444, acadia14projects_153ap, 8abb, e8c6, 5968, caadria2016_745c32, 28cd, ecaade2015_94h19, d8fe, d974, 75ef, ecaade2015_298m65, ecaade2016_224y59, 3c7b, e4bc, cfa1, acadia17_323r, 4e82, 7d95, 247c, 7c90, d658, acadia14_199ap, 146d, acadia16_12g1, acadia17_248f, ascaad2016_019t7, bf7c, acadia14_473as, 7120, 4ca6, 8aa6, sigradi2015_8.189p13, acadia14projects_291a, ecaade2015_22a5, 0704, a7f6, b426, e130, caadria2017_104s27, ecaade2016_023m6, d519, acadia17_348a, acadia16_154n11, 9c87, ascaad2014_020z3, 2fff, sigradi2013_313t, ecaade2015_136o26, 67dd, sigradi2014_239w8, b55e, acadia16_440a26, 3be2, d1fc, 24d6, eeaf, 6804, b235, 7904, 7b15, d039, a33c, 9964, 84de, 7426, 736b, ijac201412403m7, acadia14projects_101t, ad6b, c697, ab41, 5a64, 0950, caadria2015_090v14, f90b, 9867, 223d, e2fe, 9b8b, 3a4d, 773a, f717, 8ae1, sigradi2016_417jj, 8f87, 6ccd, 7957, c037, 47da, acadia14_365ai, caadria2017_113l29, 4df7, 4923, acadia16_460w26, ebc7, b356, caadria2016_013y1, ecaade2014_029y7, cdf8, acadia17_90kk, 0bd4, bcb3, ascaad2016_023d10, 6ea5, b71a, 50ce, ecaade2017_116a, 62d2, 2231, acadia14projects_479x, 902c, ecaade2014_084d20, e6a5, 5ba5, dad7, c48d, 053a, 0206, 22f1, edf2, caadria2015_090a15, ecaade2017_152tt, c00f, caadria2015_067h8, 8f57, 54e8, 2abc, aa69, 27dc, a335, 4d3b, df74, 9278, ecaade2016_183u49, sigradi2013_41c, 70df, acadia17_472pp, dfc3, 1023, 9679, acadia16_344v20, ecaade2016_110j30, 0221, 48d3, 2ea2, ascaad2016_052f21, a6d6, 59a3, 9210, ecaade2015_143r30, 4b8d, 39e7, 6aab, ecaade2014_140k31, ascaad2016_057a23, 00e7, 7727, 76e3, ed0a, bc4a, 4783, 3721, c678, sigradi2016_363ii, ecaade2016_063p15, ecca, ascaad2014_003o1, a4f5, a632, acadia17_360qq, 1b70, ijac201614309d6, ecaade2017_019b, f84a, caadria2015_114o18, 062c, 1a02, cf87, 1a76, af37, 2069, 280b, ecaade2015_38j7, 5ffc, cabe, 4ec2, 55bb, ijac201614105z4, 9987, b6e5, acadia17_435f, 48a2, b31b, acadia16_440y25, 0de1, eb9c, 342d, 4b13, 0e42, 5bc6, 4f55, 253c, b867, 5e49, ecaade2015_269u59, ijac201412301h6, 96be, caadria2017_074s23, b8c8, 2da7, bf3e, aab4, 0c8f, 5447, f348, 33a7, 710e, ascaad2016_013b6, df58, ecaade2014_130z28, 9593, 8ce5, sigradi2015_11.222n26, fc5e, acadia14projects_661l, 2b3e, 5ec1, ecaade2015_273g60, dcd3, 8106, 21f8, 7285, 870c, 6939, af35, b8be, 0335, ecaade2015_246a56, acadia15_137f5, b654, 0214, 125c, ecaade2015_73i14, caadria2017_124v32, 2278, f237, 93cc, 3f5c, ecaade2016_161v43, acadia16_106g8, ecaade2016_217v55, 0e17, b38e, 9eb0, 53df, e73c, e14c, acadia15_469n20, da8d, ca7d, 20ce, ecaade2017_273s, 2eea, d9f3, 7b73, 1f0b, ce76, ascaad2016_035p13, ijac201412204f3, 4393, caab, 61f4, 66b9, 2bf8, ecaade2015_241w54, b528, 5e34, 4454, a2f2, ecaade2014_053s13, 295e, sigradi2016_430m, acadia17_628uu, 896e, caadria2017_142j37, fdac, 5cab, 81e7, caadria2016_881u37, 24b3, acadia17_637f, 28f7, ecaade2017_021f, d89f, 94e9, 1d4b, ecaade2017_019a, 5340, cdf4, 4827, b759, 1c28, 438f, 5d04, cdc7, sigradi2015_6.387x9, dd62, d2b9, cd66, b001, 8a2b, f2ba, 08d2, 35fb, 424d, acadia17_402d, 36cb, 34e5, c1fe, a748, 72fe, a03b, d3e2, b3a9, ascaad2016_003s1, 57fc, 2c78, b83c, 3661, 8516, 1173, 88bd, f0e1, 17c9, 43af, f7de, 610d, ijac201715103g, 783c, 0c5f, 5d6f, 7453, c836, sigradi2015_sp_8.326x30, ecaade2016_221t56, 9b0d, ca45, 0f8c, 44f7, 5f92, 2cb1, 5603, 2387, 5323, 658c, 42f9, ecaade2016_217o55, 8ecf, d58f, 777d, d9d2, 6fe7, d099, 310b, e158, 8820, ijac201412301e6, ffce, 65d5, caadria2017_003z1, 67ea, e04e, ecaade2016_162c45, 9c70, ecaade2013r_012j7, ijac201614208v12, 5911, 231b, afe2, 2f55, 9bc7, 4213, 8722, ecaade2014_111s25, b629, e7ae, 90b0, 9eda, ac30, e40b, ecaade2016_046c13, bd84, ecaade2016_ws-intelligentx68, 4be7, acadia15_497s22, d6bc, ijac201614303i2, b5fc, ecaade2015_61z11, ecaade2016_mrte66, cab6, 014c, 0d7f, 1fc1, 6b18, ecaade2014_057e14, 777b, 0312, be0e, f573, 53e8, c16a, 3d6b, da41, ecaade2014_168v41, 8305, d2db, 0a51, 0598, bd67, 963e, bf6c, ecaade2015_161n34, caadria2017_023y8, 94e3, 35d3, caadria2015_137o22, b527, 5200, 8303, 9393, b94d, 2c0f, ijac201715104r, 5196, deb6, a734, c920, 50c5, 5d52, c6c2, ecaade2015_287h63, fe21, acadia17_92m, c7dd, 48be, ecaade2017_155j, 6696, bdb1, 1633, acadia14projects_389c, 55b5, ecaade2015_129p25, 0869, b7fe, 209e, d5e2, 03fe, 03ca, 9c5f, bb10, f2c7, 76e0, 9ca0, 51d2, ijac201412302r7, f922, caadria2017_124s33, 0a63, 00b1, 510f, 8eaa, a1c5, 2db3, ab2d, acadia14projects_647az, acadia14_473at, acadia14_257ad, ecaade2014_180w44, 944f, acadia17_284n, dc5d, 0174, f124, 4491, bb37, ascaad2016_001e1, acadia14projects_435b, ecaade2017_170k, ecaade2014_163g40, 0918, ecaade2017_161d, 849a, 67fd, ecaade2014_157b39, sigradi2016_752rr, 5176, 6c28, ecaade2015_241i55, e325, ab91, bc03, 2617, 4836, cb04, be7a, 1818, 66dc, 3931, 58b9, 5e7d, c2d8, 3533, ecaade2017_037ee, 1dab, d616, 02af, 07a0, ecaade2013r_003e3, 8f5f, 71c4, 2e61, f9fe, acadia17_117w, ecaade2016_067g17, 3cb7, ed18, dade, 4cf1, acadia17_82w, ecaade2015_158d33, 0be5, 05dd, sigradi2014_273p2, a726, 8fed, 475a, cedc, bd32, e2bb, 890e, c249, 0b49, 13be, ecaade2015_271a60, ecaade2016_025e7, ec71, e9a6, ecaade2017_014xx, 4304, 2cb9, bbba, 2c19, sigradi2014_036t2, 7cc7, sigradi2013_111u, 2205, 820c, 7dfe, ecaade2017_198a, 4c33, ecaade2017_208h, ecaade2015_269o59, 5a35, ecaade2016_089y24, 7efa, 734d, e244, 9586, 67d2, 2faf, a10e, 46ae, sigradi2014_074g6, sigradi2013_386z, e581, c509, de31, c385, b5ee, 2dc6, 63ea, a202, 9045, caadria2016_755j32, 6016, sigradi2016_399e, ecaade2017_170j, 1f37, c1fb, d12a, acadia17_257b, acadia14projects_539aw, caadria2017_018t7, 89f3, faf1, 8b47, acadia14_153j, 2e7b, d2b6, 683a, d926, 0b9e, acadia17_59o, sigradi2015_10.140j19, ecaade2014_149a35, ecaade2016_140w39, ac78, 2075, 6e4d, ecaade2014_224b57, ecaade2017_256s, acadia15_81r2, a3fd, 3370, a51e, ecaade2016_217e56, cc80, fbcd, d744, 5e2d, ijac201715103oo, adf9, 5089, ijac201412408d2, 8537, ac72, 3589, ijac201614105s5, 1bbb, c9ab, acadia14_479i, 5341, 9a8b, 48d9, caadria2017_145d38, bc09, 383b, d82f, fa3c, acadia17_413bb, 185c, 7782, acadia17_28bb, f980, 6afc, ecaade2014_157o38, e47d, ecaade2016_042u11, sigradi2016_364oo, fe1e, ecaade2014_052h13, 4d5f, caadria2015_114z17, ecaade2017_105zz, acadia14projects_101au, 5623, sigradi2015_3.11e2, acadia17_146h, acadia17_500ll, f7e0, 61fd, c838, 3c30, 99b9, d940, 9a83, d874, 3bac, 3bdc, 468c, acadia14_291i, 09a4, b6fe, acadia16_308w18, caadria2017_124n33, ecaade2014_092c22, 8711, f93c, ad7d, 07b8, ecaade2015_227w49, 2889, 8ff4, 4a18, 7395, 5bbc, ecaade2016_129f36, caadria2015_226n34, 09b3, 6c18, ecaade2015_79j15, 80c5, cf5c, caadria2016_693a30, 3147, 36ca, 805b, 41eb, ecaade2016_045i12, 4513, b2f2, ecaade2017_308cc, ijac201614201u6, acadia16_234g15, 2bfa, 2975, ecaade2016_106n29, e566, 3c5e, ecaade2016_102o27, 89c3, 3793, 037a, 7b92, ecaade2017_308v, 0dea, 28b6, d634, ecaade2017_169ll, bd7b, 6091, 5e6a, eb49, caadria2016_487r20, caed, acadia17_349u, 5114, 7297, 27ef, 5a96, ijac201715202cc, sigradi2016_654a, 283a, fcba, 483e, ecc8, 6cf0, e3c4, ecaade2016_021a6, 734c, 8b3b, 0ac5, 1c5b, acadia14_135y, 7f5b, sigradi2013_28m, 7ff7, a15e, sigradi2014_109h9, 742c, c576, acadia17_366t, 7b1c, 3ff9, ecaade2017_291f, ijac201412303w7, ce60, b434, ecaade2015_200l43, ecaade2017_054cc, 8484, 324c, ecaade2015_17s2, 1d9d, 9d8a, 6e83, 3cbf, dc24, 7806, acadia15_57t1, fe0f, e373, 769d, e611, d514, 3fc2, 167b, e3e9, 4432, fd52, 174e, ascaad2016_032u12, eaa2, ecaade2014_196b51, b55c, 907b, 7eab, a05a, 8c87, caadria2015_078h11, a4ec, 64e4, 8ca7, 2e4b, 38fb, ecaade2017_112xx, caadria2016_641r27, a531, 7648, sigradi2016_816qq, c06e, 6c21, 3cd9, acadia16_62n4, fd3d, ac92, 8e78, acadia16_260m16, a059, 70a9, acadia14_125ac, c73f, a82e, 3729, acadia14projects_81n, ecaade2017_189tt, dd80, 0df1, 0ab1, ascaad2016_014l6, 8268, 29d8, e730, ecaade2017_277oo, 041c, a0e2, 4b35, c3b9, 94a3, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 9ed4, a645, ecaade2015_35o6, 844e, 0e8e, 1f7c, sigradi2014_136c2, 35fc, 1ebc, 720c, 39f1, e183, 9f72, ab58, ffa2, 01c8, f16b, 0597, fd56, 35e9, ascaad2016_040x15, 37db, caadria2016_683j29, 695e, ac2d, 8c13, acadia15_323f13, c848, 9366, d4b6, b226, 0e38, caadria2015_014w2, ecaade2017_291e, 99a6, bb77, d93e, 1931, d763, caadria2017_079a24, acadia16_140a11, ecaade2017_212ii, 7667, f1f8, 251f, 7b11, ea32, 19dc, ed76, 332f, 947c, acadia16_402r24, eb44, ecaade2015_21v3, 4da1, f092, acadia15_47i1, 561d, cc92, 7ece, ed7d, 596e, ecaade2017_116j, e7c3, bb3d, 9dcc, 5335, c1ce, 111e, 7278, 5961, 69a4, 7128, 9346, edc1, 8082, dc5c, 2ff1, 013a, 8137, eb7b, 9a4d, 294e, acadia16_78v5, 4e17, acadia14projects_565u, af1c, b3d1, ae88, acadia17_364a, c16b, 1263, dd83, 930d, ecaade2017_021j, 95fb, acadia17_542kk, 9b42, 1160, ascaad2016_045x18, 9459, 1d4a, 022e, 3875, acadia14_565l, 064a, 4f0e, 1bd0, dcfb, 5fbc, 654a, c878, ascaad2014_028v7, caadria2015_114b18, 1cc8, 7c08, 915d, 0a62, bd02, aa7e, 5e3d, 4468, ecaade2016_098c27, 0793, fb66, sigradi2014_128w9, acadia14projects_87ae, 2aae, 54ff, 76cc, eab2, ddec, ascaad2014_024y5, 6ada, d45a, 2e5e, ecaade2017_085qq, 203a, d58c, sigradi2013_28p, c2db, 7749, d7a0, e5e9, af16, 1f69, 6a4f, 1561, sigradi2015_10.220f20, 39fb, ecaade2015_143g30, df72, 2fe1, 8cfa, ecaade2014_096b23, caadria2015_124s19, 4928, 9b8d, acadia16_184x12, adb7, caadria2015_081r12, ijac201412304p1, ijac201614405b4, ecaade2016_108s29, d5d5, d0be, e382, a540, bf9a, 3b08, a2f1, 3fd6, 5d9a, 3f7d, f1e5, b6f2, a0e0, sigradi2014_032n2, acadia17_137kk, ecaade2014_152i36, ecaade2017_101y, caadria2017_086o25, 656c, 170c, 7aad, 2530, df7e, ecaade2014_104l23, 89ab, b0e7, sigradi2015_8.41z10, d013, 34d9, acadia17_520w, ecaade2014_085f20, caadria2017_028a10, ce0d, f6af, 083b, 7dbb, ecaade2014_072v17, 32c5, acadia16_478u27, bdea, 9891, ascaad2016_038v14, 7e42, e5c3, fbc0, sigradi2014_345d10, f7f1, 4340, 9d4e, ecaade2016_111r30, bc1e, 3af4, ecaade2015_319j70, ecaade2014_208f54, acadia14_627at, acadia17_423jj, 01c6, acadia17_404z, 90fa, 6515, 5fea, c6d6, 2e11, 8e83, cb4e, efb2, eaf4, 527c, sigradi2014_281f3, f02d, 6bb9, fb2e, 7d27, 6fbf, dd18, 3555, ffab, 661f, ijac201715103h, caadria2017_005d3, 70e1, ecaade2017_008i, c738, 2fb6, ff9e, ecaade2016_mrtj66, 4206, 8230, aa72, sigradi2016_455d, ecaade2017_253r, 0657, 2446, 48d7, ecaade2016_073x20, 3981, caadria2015_176o26, 91ba, 7707, ecaade2016_042k11, ecaade2017_306k, 3418, d5c5, 75cf, e35c, acadia17_640x, ecaade2016_040n10, acadia17_436s, 58b3, aa28, 09dc, 9710, 30ce, 6425, 4d86, b400, 91cc, 2469, 0326, ascaad2014_024p5, 3b84, d409, ecaade2015_109y20, 7b1b, 4ebe, f525, sigradi2016_602xx, acadia17_588nn, 74f8, b976, 2b56, b8e9, ecff, 49f1, 55e4, 5a24, 0be2, 1b29, sigradi2013_271m, ecaade2014_133l29, 6ca9, c4a9, ijac201614208e13, 59d5, 2c22, 3096, ecaade2015_53v8, ecaade2013r_010v6, ecaade2017_215f, b5f5, c4c2, caadria2016_013u1, caadria2015_226c35, 644f, aae5, ac31, e693, 30b9, 8dc3, e97b, 940e, 30e2, fb8a, fe72, 47e0, e3d2, 3587, 8085, 3e89, 1565, 1377, 5a5c, adb8, 47bb, ecaade2017_146ee, 9746, e6e0, ecaade2016_198o52, 9bee, d1c6, f082, f4c4, ijac201614303o2, 6793, 67b2, a89e, 2485, caadria2016_291a13, cb16, cda9, 85ee, 7e56, 6f75, caadria2015_087g14, ecaade2016_mrto66, ba89, ed3d, d287, 0df6, 5cfd, 5204, 471f, ad9a, ce63, acadia17_482v, ab0b, ff65, ecaade2016_198l52, 59d2, ddaf, c794, 49f9, 8fe7, sigradi2016_455e, 0a45, 36e4, 2f8e, b130, ecaade2017_201xx, c801, ab8f, d02e, ecaade2017_192o, ca79, caadria2017_046t14, 780d, ascaad2016_035n13, 95aa, 5a90, ecaade2016_037z9, d349, 81f9, 6f1d, 811b, sigradi2013_407, b343, ecaade2014_015t3, 74e1, 3294, e726, ecaade2017_161ww, fc31, f0af, cd38, a1d1, dad1, 4d55, acadia17_392j, 3e42, ecaade2017_194aa, 9590, d573, ae08, ijac201513206i9, 418a, c524, 3c32, 79ca, ec22, fd97, ijac201715106cc, sigradi2016_369a, 2b6b, acadia14projects_671v, cb3c, acadia17_222k, 332e, df31, acadia17_284p, ca6e, 1202, d1f9, d7d2, 78a1, 6658, ecaade2014_089v21, a0de, 9eb9, acadia15_251o10, 97ac, 62ad, dbe2, ijac201513205r8, 1988, e169, 303e, 89f9, 2e5f, 316c, 4151, ecaade2015_287i63, 1a41, acadia16_140b11, sigradi2013_243a, 6c34, ecaade2015_173f37, ecaade2015_217h48, ecaade2017_199w, ijac201513304w11, 437a, sigradi2013_414f, 11b8, b8b5, sigradi2016_568oo, 4c41, 8d32, 931f, c2b5, acd6, 34c1, 8b60, caadria2015_078g11, 3b4c, caadria2017_005h3, 730e, b3a6, e835, ecaade2017_032b, d154, d96e, 02b4, 323d, 3217, 17f9, ecaade2017_019nn, 0b0b, c989, 80dc, ijac201614105a5, a315, 6488, 1409, d381, b621, 86e5, acadia14_661h, d80c, 513e, caadria2016_147k6, sigradi2015_4.219e7, cffa, 50b8, 3908, 0222, ijac201614104e4, 6a66, 6ad4, e94d, acadia15_81v2, d382, da20, caadria2017_134x35, e2ca, 5679, 0676, 5285, ff69, 4b5f, 19af, f820, 100d, 4933, 2bbc, b311, 443c, 32fd, 3608, 7955, d884, bdb0, 1442, acadia17_500mm, dc21, e5f8, 89f5, acadia14projects_339ar, 09da, 8682, c16d, 83e2, ccd7, 2fe7, 79e7, 1678, a682, ae7e, acadia17_391qq, 3c6c, dac8, acadia17_62yy, sigradi2016_816tt, 02f7, 3314, acadia14_609az, f79b, 2406, sigradi2014_181v5, 60b3, f78a, b549, c828, bfbc, d7f0, 237b, 0ed6, a142, 8969, e076, f7f3, fa8c, b8ca, bdc8, cbc1, ef65, ecaade2016_078j23, a28b, f4ad, 2a52, 928a, ecaade2015_81s15, ecaade2017_252d, 6027, 4233, b67f, 8083, c907, 2696, 8e7b, 6d55, ijac201412206v4, ecaade2015_143i30, 88fb, 2a00, 894f, acadia17_330ll, 9396, f6ec, ec8d, sigradi2013_400r, f8f8, 0d3b, 56cf, sigradi2013_135j, cec7, ecaade2015_302o66, b6d9, a0f4, 2bbf, acadia15_497i22, ecaade2015_284a62, 14a6, d424, ecaade2013r_001e1, ecaade2014_029e8, caadria2016_797m33, 4e9e, 0b47, 9332, 6ae0, sigradi2014_305l5, ba5a, 9f99, 649f, 2b63, sigradi2016_685oo, caadria2016_125r5, a23b, aa1e, 9181, ecaade2016_130v36, sigradi2013_64a, 7ae0, 3a5b, e1c6, c12d, d04b, 4465, 5526, 5225, ecaade2017_130a, caadria2016_517y21, 7efb, 51ec, aed2, a108, 802a, 5a54, c42e, 9a6b, 3462, ecaade2014_195s50, 821a, 2fd0, 06e2, 35cb, 1730, ijac201513103b3, 4ed6, 1c63, ecaade2016_139b39, acadia14_23aw, 9af9, ec4a, 2a97, 9cc5, caadria2016_085g4, sigradi2015_11.222v26, aedb, 108c, 7cfd, af4a, ecaade2015_148r31, caadria2016_663k28, 83fb, acadia14projects_135o, faab, fc84, 4226, 15bc, ascaad2014_003p1, 9abe, ijac201513201n5, 0fc0, 90ab, feea, 0288, 0018, d0d0, 266c, a747, caadria2015_114y17, 88d6, 3f31, 76a3, ae2e, cca6, 775e, b5d5, ecaade2014_035a9, sigradi2013_393t, 8576, b3c0, 11a2, caadria2016_559a24, acadia17_237ii, d2e9, 241d, 7ed6, 06bb, 640e, 586e, 710a, 94b2, 2b9f, ecaade2017_044rr, d119, 303b, ecaade2013r_001d1, f6d5, sigradi2016_805gg, 2985, 4a6d, 6cbb, c8ea, ecaade2014_035d9, caadria2016_579s24, 02f5, 1d58, ac9d, 516f, sigradi2016_732d, 9c55, 5344, 6a38, 0cd4, 6e98, acadia16_154e11, 4d81, 8cc6, 4d1c, ijac201513203x6, 7841, b307, ijac201513303x10, 96c9, acadia14projects_365ai, 8596, a77f, 00a5, b3bb, f5ed, d51f, c4f7, 01e6, b635, 5c81, 9dd3, b7d6, 2e35, d6f7, caadria2017_043w13, f569, 77c8, dd53, acadia17_82pp, acadia17_630b, sigradi2016_778nn, 3fe2, 4b7a, 3e64, 6d47, 4da0, e35a, 3d7d, 5b0f, ee20, acadia16_270c17, ecaade2017_142ss, e2e9, ecaade2016_007e2, 9ca2, cea3, caadria2017_163g40, d2f8, caadria2015_061d7, 6f92, 1f89, 7cd3, fd5d, 3beb, aca9, acadia16_450m26, 1b5f, 8e7d, b04d, 6fb5, 5698, 4141, ad38, 9fc5, eab1, acadia17_145a, ecaade2014_120g27, 52a4, ecaade2017_155m, 87dc, ecaade2017_212jj, 125b, aed7, 634a, a9f5, ijac201412404y7, dca3, 86ee, acadia14_427al, 1848, ijac201412408v2, f56a, 6781, acadia15_323b13, 8bea, acadia16_450l26, 3d78, 9cea, 43f2, 183e, ace9, caadria2017_016p6, ade7, 2352, 221b, fd70, a094, ijac201715105e, d831, acadia15_343g14, e281, 58f1, 4330, sigradi2016_737y, 6535, 64fb, 0e98, dd31, bd23, d6b4, 2e3c, 80ec, ecaade2017_309oo, 7116, fcb8, ijac201412408t2, 2ae8, 1255, ecaade2016_106g29, ecaade2017_009x, 2ae1, f64b, ecaade2016_167y47, c8d0, ecaade2016_073u20, ecaade2016_203g53, 419b, 6d7c, 3d7c, acadia17_670jj, cbca, cc19, ea8a, 94da, acadia14_135j, ecaade2017_199gg, 01a7, 0527, 8ee8, f640, ijac201412203g2, ecaade2014_214o54, f5eb, ff15, ecaade2014_020n5, c863, b928, e5c8, 25e5, a832, 8971, 125e, caadria2015_066f8, ascaad2014_017o1, fde8, ecaade2016_119x32, caadria2016_095s4, acadia16_12k1, 1d5f, ijac201412204g3, b114, fedc, 7a02, 3828, da6e, 94ed, 6b0e, sigradi2016_446g, 0520, 6d52, 5141, 0f20, 1592, 5e4b, ecaade2015_77e15, ea6c, caadria2015_176m26, fe5f, e832, 2cc7, 6e65, 9fed, f847, 2bd2, 6931, ecaade2015_320o70, ecaade2017_019jj, 46e9, ab39, 22b0, 6247, 9acf, sigradi2013_10f, cd78, ecaade2017_076jj, c492, ecaade2017_026ss, acadia14_661i, 34fe, b83b, 1426, 84ae, 70f5, 0ee6, ijac201412205x3, 497b, 356a, 2854, sigradi2015_10.140e19, 31d8, 39a2, df41, 5e40, a61f, d8cf, 0d07, 01ea, 2bbe, 45c5, 315a, 0b17, acadia14_375o, fdfa, 50de, ecaade2016_185a50, 3b8e, 4db9, ecaade2013r_014d8, 9ef0, e3a1, b4b1, b661, c5f1, e60f, 12a3, 2f35, af74, acadia17_266y, sigradi2016_369d, sigradi2013_95r, 8bbe, 381e, ecaade2015_180o38, ecaade2014_224r56, 3299, e273, 9290, acadia17_544b, d131, 40c1, sigradi2015_3.268g5, 220c, 1e19, f2b2, 364d, a74e, ac47, ecaade2016_238s63, ef39, acadia14projects_479w, 621c, 60da, 2bf3, ecbd, ecaade2015_178f38, 06aa, e3fa, dde3, 156b, 1384, 2c87, cc62, 8811, 3384, e6a9, 87f7, 517a, acadia14projects_63aw, ecaade2014_239x61, 0198, cd58, 66a6, ecaade2014_157l38, f600, 2a9d, caadria2017_015e5, 338c, 3afa, 4823, sigradi2014_157d4, 4271, ecaade2015_114e22, e4f4, 7a23, 39e2, c93a, ab13, ecaade2014_011e2, c881, caadria2016_755l32, ffd1, 5bab, d840, 0f9d, 40c6, 1383, ab64, e35f, 3a92, 921d, ecaade2013r_018e9, 8cff, 2b3c, 77bb, 4349, ecaade2016_152z41, acadia17_423gg, 4d78, ijac201513305s12, 0ed9, 3a4f, 8a07, abd0, sigradi2016_773z, acadia15_95a3, 33aa, 3a9c, b3f6, ecaade2014_050f12, acadia14_229f, b840, b089, ijac201513102z1, c83c, 7000, 1613, 44e8, 9d9a, ecaade2014_187e48, d69f, db44, 6fe2, c5cc, 698c, ecaade2017_142uu, eede, aa2b, 2534, bdfa, d7d5, 5695, ca1c, fb79, 174c, eb5b, 7d45, 454f, 10fc, ecaade2015_241d55, 8af6, 2760, a318, 28d0, 5e87, c2f4, dae8, acadia14projects_671t, ecaade2017_027yy, f624, caadria2016_517d22, caadria2016_301n13, 1ba9, ecaade2014_038z9, 5fae, ca3f, 948b, 6a79, fd8d, 7a26, acadia14projects_699u, ecaade2017_169pp, df62, 7aef, 5f1f, ecaade2017_019ww, 71b3, a7ad, afd0, 476a, e3cd, ecaade2017_269vv, a116, 1ba8, 5745, c695, 585f, 74cb, 0a39, 283d, ecaade2017_210u, 775f, 14c2, 5156, b49a, 9d6b, b413, ecaade2017_101bb, 1f94, sigradi2016_724tt, 13a4, ee05, 23f9, a7c7, 7ecb, 215c, bc02, cbde, sigradi2013_275e, sigradi2013_389k, 9846, acadia17_308yy, a7dc, 53f2, 7e93, acadia14projects_609ai, acadia15_223c9, 3c5a, b6c2, acadia16_54z3, sigradi2016_450a, 5208, 7e00, ijac201715202zz, 657e, cd82, 28af, 60c1, 58ee, bb26, 5376, sigradi2013_222k, 58d9, 733c, e605, 0ca3, e0fc, 34b0, bf73, 9645, c0f4, ecaade2015_155m32, af59, ecaade2014_240u62, f652, 0109, bb22, acadia16_424d25, 9aa7, 22e6, ed82, acadia14_153b, 9660, 2533, df4c, 48f0, 206c, e7b3, acadia16_206j13, 3031, 4f5e, 6913, ecaade2016_011t2, 8176, caadria2015_237m35, 2885, 2909, ecaade2017_173vv, 8797, acadia16_106w7, acadia14_681at, caadria2017_104x27, 1e07, 1536, 4fb6, 24fa, acadia16_140g10, 1be8, acadia15_110s3, 53f1, 539a, 1a80, 3dd4, b460, 1ec1, 2819, 7827, e1a7, 2457, 158a, caadria2016_095o4, 4c82, caadria2017_041v12, 41f1, fabd, ecaade2017_203ll, acadia16_244l15, afd6, 596f, 3638, b309, c28f, 7041, cf63, acadia15_371n16, 4934, 2fda, a813, 1c60, 1648, 4a91, 3ad9, 4861, 12e0, 2e58, 23dd, 345c, 8953, b452, e943, 418b, 352b, 1506, c10b, e6e7, f885, f6f3, ddb4, d218, a06a, caadria2017_067m21, 2030, 63a4, eccc, sigradi2016_560cc, 60a8, acadia17_648x, 343d, ecaade2013r_004c4, b274, acadia14projects_699d, 905f, f3c1, 3ac9, dbf0, 63f7, 9df1, c791, 8f96, ijac201614105w4, acadia17_323p, 9411, c7ac, 432e, 6b6e, 8126, cba8, bb79, 0968, caadria2015_130k21, ecaade2017_124j, 056c, acadia16_174f12, f5c7, 2e72, afec, ecaade2015_115x22, 7d5a, 4dd9, 67c2, 813d, 2c95, caadria2016_457n19, sigradi2015_4.52r6, 0f40, 1fc5, 5659, 4f4f, 4ef9, f550, sigradi2016_571uu, 7ad2, 86f5, d480, c1c1, 508b, d494, 827d, 5214, 01b1, ecaade2017_169tt, 3282, ca5d, 187c, sigradi2014_197x6, ecaade2016_045k12, c4d2, acadia17_90tt, sigradi2013_397c, 24dc, 1118, d57d, 85f9, 9919, ecaade2015_227y49, 60ad, b73b, fb1b, d4b5, f2b1, caadria2017_003b2, 4273, d9f9, 4ab3, 7c95, a862, e288, fcbf, 1e4d, 5c4e, acadia17_562hh, acadia14projects_579f, 9aa6, 9c5b, 953a, 8bfc, acadia17_230b, acadia17_257e, 9d41, 5945, 2093, 96d6, ecaade2014_105x23, acadia17_658qq, ecaade2016_033d9, acadia15_483y21, 5b7f, 2ef6, 529c, b6e4, sigradi2014_114l9, 9e44, ijac201715105tt, 8ab6, acadia14projects_487h, 3f00, 549e, d51e, 3d4b, 04d6, ecaade2014_138y30, f43d, 5fa6, ecaade2016_071s19, f498, f873, a1c3, 860c, daef, c083, ff52, be55, 2c08, 7b1a, 6165, c4c0, 3f3b, ecaade2014_038t9, ecaade2017_122pp, c827, 5a5b, 0c88, e896, 4341, ecaade2017_192r, fe32, 7add, e0c6, d1fa, 7436, 757c, 5262, 2ecc, 0025, caadria2017_132r35, acadia14projects_555i, fb94, a48e, ecaade2017_152hh, 0afe, 5f03, c8e9, ecaade2015_59v11, ab5c, 7c56, 7a0e, 2a14, 8203, a176, 139f, 0966, ecaade2014_232u59, ecaade2014_019d5, b07a, 5525, fdd1, a2b1, 0a2a, 00c3, b9c1, 22cf, 1008, acadia16_344g20, 60b6, 2db8, acadia14_435al, e343, e5ab, f12f, 57e1, 03a7, sigradi2013_41j, 6802, ecaade2017_059vv, 7853, 3f6d, ascaad2016_049v20, ijac201412402l5, e48e, 9ed5, 7d79, e800, 07b6, 44ed, c895, 0509, 98d1, dc9f, 57d7, 9b36, c4d9, 0bb2, 74e5, 1cd6, a4dd, caadria2017_055n18, 928c, f221, a623, 83e7, 0063, ecaade2015_193z39, 1587, ijac201412401g4, 421e, acadia17_308ss, 4aa4, ea30, f32b, 0a4e, sigradi2013_359m, 90b8, 0243, ecaade2017_309ss, 4c08, dd75, af67, ijac201513302h10, 7fce, 1784, ecaade2017_052ll, 3454, 42f7, 478e, a6af, 92a1, 6722, 1016, acadia14_579ay, b9ba, 09d5, b182, 1aed, sigradi2015_3.370w5, f830, ecaade2015_11c1, 2077, a56a, 1c93, acadia17_426j, 1de0, 7104, 7cbf, af6b, fd94, 6732, sigradi2014_082v7, e0e0, 07bc, 7bc6, 1d05, f41d, ecaade2015_176t37, 5544, 69d3, 4adf, 0b4c, acadia17_170p, acadia16_260p16, 6320, 14b3, afc2, 7d01, b0d6, 8e17, 561f, 429d, 0193, caadria2017_110i29, 85e1, b340, ecaade2015_227b50, 2456, 7e01, 8e3f, 9bb4, df07, e9e3, 8102, 5aa6, ecaade2017_244mm, caadria2016_229n10, f106, 6a81, a526, c2f8, 349d, cca7, d20b, ascaad2016_058g23, b0b7, 0940, 197b, ff1a, ecaade2017_108w, 8c8c, ecaade2017_013ll, acadia16_106v7, 35aa, 2dec, 4444, f16f, ecaade2015_13u1, 48b0, ed8a, sigradi2015_10.74n18, 7be0, 1407, e2f4, ffcf, fb45, 0186, a6ce, a407, 4891, e8de, c908, sigradi2016_483ii, 5e16, 369a, f865, 7414, f94e, acadia15_161a6, 5b63, d2c0, ecaade2016_023p6, 5658, caadria2015_004l1, 8b4c, acadia17_520x, dfd4, 61d0, ecaade2015_53j9, 324e, 670b, acadia14projects_53p, 347c, dce4, c49d, 6302, acadia14_23ax, 682e, 7ad4, 2e36, d74a, ccae, 57eb, 60e6, 757b, 448a, 0367, 0e07, 0322, ijac201412408d3, 1ca9, a09a, 5f79, 7c52, b9c0, dfd6, sigradi2016_490z, b907, bcc7, 877a, e1c0, 8b6c, acadia17_670gg, fdd2, acca, b0ae, 1bd6, 9436, 42de, 33f7, 26a9, 2598, 9e38, d4b3, a4e3, 5190, ac4f, 13a5, 5b69, 73db, aa24, 75a2, ed57, 594f, ecaade2017_230yy, 6632, 3a7e, 05a0, d01f, ecaade2016_068o17, 68b6, ecaade2015_217z47, 29d7, ec36, 28f3, 5a9b, 83b1, 7c74, acadia17_669i, ijac201412305e2, b149, acadia17_348k, 6792, 863e, 8a7c, ascaad2016_052k21, 2428, ecaade2016_077n22, 89f7, ef10, ecaade2017_290mm, a7d4, a69b, 65ea, ad7b, 191e, fd7e, acadia15_243y9, 9340, db49, 5a67, 10e2, 88af, 6045, caadria2015_096i15, bfd1, a03a, 4039, b254, a929, 2651, 7058, fa11, ecaade2017_097cc, ecaade2015_233b53, 10be, 9cef, b2d8, sigradi2015_sp_2.112l29, 2c4f, ecaade2017_172bb, 3a21, 462f, 6176, 7ce7, sigradi2014_151n3, bd8f, 5983, 41b0, aceb, caadria2015_126b21, 944a, cb8d, caadria2015_016r3, 8fdb, e08f, 6f7f, ecaade2015_229b51, cba4, 3768, 5760, ecaade2017_228v, 443b, acadia17_36y, 63bc, f2c8, bded, e672, 3372, caadria2016_713w30, df67, sigradi2015_7.146w9, 8454, ada8, 5bc1, acadia17_222d, c113, ecaade2014_046r11, 7385, ce28, 82ec, 71f5, 9aeb, 8acf, e544, ee5a, e721, c43c, 0085, 7d68, eecc, ecaade2016_108y29, sigradi2016_510yy, 8498, 0c06, sigradi2016_815u, ecaade2015_286a63, sigradi2013_285b, f4b9, 1410, 6d29, 2295, 5978, e4b3, 25b3, caadria2017_182o43, ff89, sigradi2013_366d, d991, e478, acadia14projects_291ar, 39c3, 9c41, ecaade2014_176o44, caadria2017_113c30, 1eef, ecaade2017_051aa, 5c26, ascaad2016_041f16, 3ecb, acadia16_12k2, 901a, f410, baa3, 84a3, 416c, 5149, a12e, ascaad2014_035o1, ecaade2014_109o24, acadia17_502xx, 41a8, bc52, 84c5, 59fe, 51f7, 0536, sigradi2013_347s, sigradi2016_470w, ee76, fda3, ijac201513104h3, 101f, a2a1, 10d6, d1a0, e6e3, b7a8, sigradi2013_194s, a314, 9a31, 1157, acadia17_211s, b7ad, 3b7c, 150f, f0aa, acadia15_110b4, 75ea, 58d2, b481, a910, 38d0, sigradi2016_817p, acadia14projects_473ar, ad17, 1209, 023a, caadria2015_220g34, 10c4, ecaade2015_248o56, e462, ce9b, 2631, d32b, e829, ecaade2017_051bb, c20c, f8a7, 448b, ascaad2014_029x7, ascaad2016_029z11, c8dd, 0a91, 96e9, fa6e, 0809, 945c, 2bc2, 7546, 3bc3, 2033, 5d5c, sigradi2015_9.347b18, ecaade2016_185e50, b191, ecaade2016_087s24, d22c, 2394, 3463, acadia14projects_655ah, 9b55, c34c, caadria2016_755i32, c82b, d761, 9d4d, 4a5b, acadia14_63aw, 028e, ecaade2014_225i58, b5c1, b4e7, sigradi2015_1.320h1, ce55, dac9, be32, b10f, 55ed, 8b2a, 3f98, 66bf, 6aa3, 220e, 12b8, ff88, 2f5a, caadria2016_013k2, b113, dc57, c358, 7bea, 16c4, ijac201513105w4, c6fa, 04ad, 492d, 03ae, c0c8, 165c, 44ff, 88a6, e945, 6fab, 27df, acadia14projects_655aa, 7973, e88f, ecaade2017_011hh, 7799, e7b4, eb4c, 2715, f8ea, 1221, e150, 1dfd, 2d46, 2804, 5837, f9df, c6d0, e246, ecaade2013r_003j2, ecaade2014_173c43, 0401, ijac201513303v10, 5f2c, b7eb, e85b, ascaad2016_035o13, 68ef, 4f13, acadia14projects_719o, 7fe1, 4558, d7c6, acadia16_478d28, fca5, ascaad2014_003u1, 26c5, 71fa, ad8c, d701, 1448, 3f9a, 0c35, 27d7, 759f, ecaade2014_133v29, acadia14projects_357ao, 9cb7, e0a2, ascaad2014_020v3, 1d5b, ae57, ecaade2015_285i62, 713e, 54e3, d018, 825b, ecaade2017_253u, c387, 7602, 1324, 6db4, 89ec, 2ff2, 67c9, acadia16_260l16, cc48, 9096, caadria2015_213a33, acadia14projects_473am, 0d4b, eeae, 2471, e841, 59ec, 7eca, acadia16_140b10, sigradi2016_601ss, ecaade2016_073v20, 6ba2, ecaade2017_282y, 9a15, b388, 764f, 7aec, acadia14_219ax, ecaade2017_252h, f2de, 4ab5, 794c, acadia14projects_333au, 02cf, 6db2, 5359, ecaade2016_071k19, 87e6, df9f, sigradi2014_239e9, c892, 5825, 9974, 6dac, d8b8, e77e, 34ed, b0da, ecaade2015_324t70, 678e, 067e, baac, 2ed1, fc05, ec55, 93d7, 2c66, 7eaa, 2a03, 9014, 517e, 6eca, 518e, d0fa, 032b, a53d, ecaade2015_116p23, 2b16, sigradi2016_815dd, a486, 0c53, 6503, e61b, acadia17_404y, 2c8d, acadia16_72w4, d36b, ijac201412303s8, 6851, 2bb6, fc52, ecaade2017_122kk, 774b, ecaade2017_053vv, 5430, faec, sigradi2015_4.219b7, d497, 5ca2, 3a35, 3201, 0d2c, acadia17_392h, e5bf, 358c, acadia14projects_479ar, 7135, be01, 4ca2, 430a, 67d3, sigradi2015_8.81s11, 5338, 33d4, sigradi2013_160h, a9eb, 6b8c, 9895, 32c9, acadia17_178hh, 2ad0, eda7, 2c80, 2cf3, d82a, 6e07, ecaade2017_013ss, acadia15_185x6, 8f8f, 9aa5, 1b83, b56a, 2b5a, ca54, acadia17_274rr, 4cee, 875b, 5d6a, 2d27, ecaade2017_274x, 56fc, 00c4, c68f, 1e1d, 4d12, caadria2017_104r27, 1cf8, b90f, ijac201412305a2, ecaade2016_037w9, 00c9, 4440, ascaad2014_013b7, 4ffb, 0b9b, caadria2016_415u17, ecaade2017_155f, 89a3, a1f0, 9154, ecaade2017_048y, fdbc, acadia15_343r14, 5342, b9cd, a52f, 8ec2, ascaad2016_028n11, d9b0, ijac201513101i1, 76c9, caadria2017_079y23, 79b2, ecae, b23f, 9e81, 94f0, 1bc8, caadria2015_208g31, c25f, ijac201614402n1, 3b38, b195, 728a, db13, 173e, sigradi2016_816ww, ecaade2015_273k60, ecaade2016_162h44, caadria2017_113o29, 041f, 29f7, b8a0, 1e47, acadia14projects_661h, ecaade2015_61w11, 363d, ee23, a2de, ecaade2016_225s60, ecaade2017_013vv, 284f, 5f2d, 40f1, b20e, 6e9b, acadia17_211h, f6c6, 0a90, 1018, ascaad2016_002o1, bd82, 1cde, sigradi2015_10.138d19, ecaade2017_195gg, c1a7, 4afb, e5f4, 090b, 05e0, 6f94, 3614, 774f, 03f5, 489e, 9a3a, bd42, 4013, sigradi2013_243d, 8a62, fcda, ecaade2016_018c5, aa0b, 98b3, 8773, ecaade2014_221m56, 37cd, 94a1, 031d, 51aa, c06a, 5d1c, 3a87, caadria2016_497w20, 6dd8, e727, a882, 8de7, e341, 0892, 5318, ffda, 771a, acadia17_154t, dc65, b157, e4bd, 1edc, acadia17_349v, 7a15, 922b, 6195, a1ce, e008, 8be8, 7d8d, acadia14projects_199an, b89f, ecaade2017_212ss, 0894, 26f3, 6bc1, acadia14projects_473ah, ecaade2016_223h59, da8b, 3334, 0837, 1853, 4e9f, f976, a516, 59a9, 59ce, acadia14_301aw, ecaade2014_123d28, ascaad2014_026w6, 97f0, e6c2, 3aaf, ecaade2017_149g, 2b7e, 7073, 31cb, ecaade2017_051cc, 49ad, 9101, c47e, edcf, 27cf, 323e, acadia14_473ad, beb3, a90b, 3ad4, e295, ascaad2014_016h9, 2ddd, 8382, 6aac, 434e, acadia17_640dd, 2b48, e919, af24, 7a77, 6375, 1e8c, a462, 7b65, caadria2016_395v16, ecaade2014_146u33, 6aa2, sigradi2016_408bb, 821d, 994f, ecaade2017_094r, abb0, 190f, da6c, 357f, b429, ec80, c46d, 1d6c, cf76, 2e07, 3bc6, 7124, 6a86, 4de2, 845c, 567f, 370c, ascaad2016_023c10, 29a1, sigradi2015_8.47g11, a76c, ecaade2017_032o, aa32, e8e9, caadria2017_080g24, caadria2017_124y32, 67f2, 976d, ecaade2017_232e, 5480, a503, ec0d, f1cc, ecaade2016_028l8, 62f1, acadia14_347ak, 688e, c5f8, 95df, sigradi2016_710ff, ce05, d282, 0072, 8389, ijac201715106k, d768, c222, acadia17_340a, 55f5, 7a1a, 0bd3, c990, 441a, 4a5c, sigradi2013_157, aeab, 0f73, 30a6, ascaad2014_018v1, c78f, 5fb9, 763d, caadria2017_168b42, sigradi2014_132r1, a289, a8b6, 21e6, acadia14projects_655ai, dc0f, 84c6, 2a26, d08c, cbff, f4db, ebaf, ecaade2014_049z11, caadria2016_631k27, 7163, 2d35, f012, acadia16_402n24, bec7, sigradi2015_6.341b9, 2623, acadia16_280m17, 05bd, 423d, acadia14_565ab, cd33, ecaade2014_052t12, 47cb, fa65, acadia17_588oo, sigradi2014_345u9, a68d, ecaade2015_196u42, 40e6, ecaade2016_222y57, acadia17_291o, 7b5b, e589, 92ba, 10c0, acadia16_106y7, 0f3e, 3c0b, 3596, 79a0, a736, 0b62, 0743, 6522, 3d58, 46f2, ecaade2014_201i52, 4aca, e0ee, 434d, 85a4, 7afc, 5b91, ecaade2016_071u19, caadria2017_081y24, ecaade2017_282m, adf8, 66f8, 9a14, 7866, 4369, e37d, acadia14_63aj, 2829, 19db, 7965, 5e3a, 9b4a, 37d2, 171a, 6d66, caadria2016_311a14, ecaade2016_222d58, 3ca4, d44b, ecaade2016_158r43, acadia17_274zz, 15be, ecaade2017_037gg, 1e65, 4ee2, 3ba3, acadia17_62ll, 1c15, ef0a, ba91, 288a, a006, 068a, acadia17_512s, 95ea, ac4d, df17, ea0a, d144, adf0, 9383, 7099, ad03, acadia14_339ac, ecaade2016_119k32, 643c, 63a9, 1dd8, d1ca, 5ad1, abb2, 219b, 77a7, 789a, 2298, ecaade2015_221p48, 7462, 5059, sigradi2013_138n, 535a, dfb6, 7046, c2f2, ba9e, 7a62, sigradi2016_571pp, a811, d328, f93e, 3a9b, cf39, caadria2015_069s8, f074, 2554, f387, 9ba7, 99bc, ede8, 991a, e5b7, c651, 9a36, 9c93, ba20, acadia17_366x, ascaad2016_048c20, 5862, 113f, 7ffc, 42fd, f659, 2141, acadia14projects_479n, sigradi2016_483gg, 043e, 8976, ecaade2016_023k6, ijac201513305j12, 659e, 758d, ad67, 7d0c, ecaade2016_175h49, e0ac, b12c, 3122, ecaade2013r_013y7, 1c7e, 1ac5, ijac201412304d1, 6572, 7c93, a0c0, acadia14_579e, 23ce, bc94, 8af3, f4fb, acadia14projects_153b, sigradi2015_3.221o4, 8c93, 7b75, 6b6c, ascaad2016_030f12, sigradi2014_214e8, df97, 0917, c402, af1d, 0e05, 88ae, ecaade2017_108s, f698, e599, 935d, 123f, a814, 80f0, 175b, 3a03, 6b91, ascaad2016_017f7, 9d53, 2009, acadia16_140a10, 5895, b0ca, 8737, caadria2017_027n9, 7241, d4f9, b32f, 170f, 32ec, f208, ccd1, ecaade2016_210f54, cac3, ecaade2017_089dd, 2d92, ecaade2015_225n49, 90f5, b7a5, f153, ecaade2014_035w8, ce6d, 5193, fd61, a412, acadia14_291ay, e652, caadria2015_181g27, 60ef, sigradi2014_178k5, sigradi2013_304b, acadia16_140s10, dfeb, d6cc, 17fa, 44ad, 5113, ijac201614205f10, acadia14projects_375g, 333d, 8aee, caadria2016_425b18, abbd, ascaad2016_045o18, sigradi2014_080n7, ddc8, cf81, 31a2, 3f9f, acadia16_214g14, f6bd, acadia16_124b9, b3cb, df8d, c5e9, acadia14_453f, 6052, ecaade2015_279z60, f167, acadia17_669p, ea6b, 1001, ijac201715202vv, ecaade2017_072e, 634b, ecaade2017_271j, 72ce, be5c, c780, caadria2017_033n11, d8e9, ijac201614408h5, 5d05, acadia17_330mm, e285, 6a6f, c3cb, f5bd, dd28, c725, 353f, acadia17_350ee, deff, acadia14projects_63ab, ecaade2015_196c42, d5b4, 1992, a5f5, 0021, 3ef0, e451, c8ba, 99e0, c866, dec7, ccc0, 5435, 51ab, 8369, ijac201614104d4, b0bf, 91b5, 94ba, f389, 8d14, 42eb, 3711, 0f71, 225e, ijac201715202u, d5a3, e667, 9e37, 1451, 0d45, a30c, 9fac, ecaade2015_118z23, 2954, sigradi2016_360r, 1c67, 6192, c146, 9a6a, ddd0, 6d5a, cc77, 9003, f338, acadia15_417d18, a301, 60e9, 9a86, 95ac, da4d, 5040, f852, a2a6, ecaade2017_054ll, acadia14_81n, c441, 442a, 4acf, ijac201412304v9, 1902, ecaade2014_168m41, caadria2015_081s11, 6e9e, d14f, 1fb6, bb24, 3ef4, 5e56, 41dd, 9157, fadc, 5c2e, c792, 7d30, 8e36, a08d, 0b70, 9f5a, 9209, 42db, 8aa5, cbba, 4c98, 3189, ecaade2017_249c, 73a3, 021e, d14d, 473c, a1de, bb2b, 81f5, acadia14projects_601aa, 11ff, 6ee4, 053b, ecaade2013r_008r5, b51f, 11d9, f37c, ijac201614101d1, 97ca, 8744, ecaade2015_61y11, 4a0d, 5dbd, d2e5, ecaade2015_48b8, acadia17_637g, ddeb, sigradi2016_659x, fe11, acadia14projects_135x, acadia14projects_23v, sigradi2015_4.219t6, acadia14_75c, d1bd, 7aee, bc3b, b387, 7c9c, c2e7, 9d61, 0e2a, 5e8d, sigradi2014_151i3, bc35, e18a, d628, 2499, acadia14_565x, ce43, caadria2017_174j42, 4cea, 2dd2, 1393, caadria2016_187v8, 6ca6, 3ee0, 0445, cc8e, 7ca4, 70a3, acadia17_89t, 99dc, 958e, afa7, 0e10, acadia15_483c22, d8f0, d93f, acadia14_681am, 6785, 81b6, acadia17_340o, 561a, ecaade2014_218r55, b335, b6b9, b3c6, 1b9a, sigradi2015_11.8r23, f48e, b8ac, 5b6a, d227, sigradi2014_063x5, c04a, acadia14_555l, c93f, 552d, 361f, acadia14projects_435as, 3070, f625, ae65, 4ab4, 8cfe, 24ac, ff34, caadria2017_129o34, 56d4, ecaade2015_196t41, dccd, 6f80, a61e, 8f0b, 39f4, 2183, 1d2f, 27bf, 4801, ecaade2014_120i27, ba7e, 3faa, d16b, 1b4a, a93d, fc2f, b578, 4881, 7da7, 966e, e7c2, 1f43, 7201, d3d1, a56e, 197d, 5fca, ecaade2017_129gg, cb9e, b95c, b2c2, sigradi2013_393z, caadria2015_070j9, 7968, ecaade2016_079u23, 81c0, 90d0, b713, 59f0, 6b61, c806, d529, 1303, sigradi2013_295c, 5891, ecaade2017_255e, 0dac, ecaade2017_052kk, ecaade2015_240z54, ecaade2013r_018n9, a7ea, 5ab5, c89a, ecaade2017_028j, f4a2, 407c, adbc, e51f, 7585, 071e, 6228, b1ea, 4ceb, 700d, 8a01, 953f, ecaade2014_192g49, caadria2015_164h25, caadria2016_651c28, d732, 951a, acadia17_350jj, acadia14projects_609at, 2153, dcd5, e179, ascaad2016_052g21, 4648, 3f0a, ea12, e0ab, b2b0, b0dc, 8928, 6f2b, 94d7, 443f, 706e, 8356, 03bf, 0e3a, ascaad2014_026x6, d6e9, sigradi2014_151k3, acadia14_281y, 4ba1, 113b, f7e6, acadia16_352y21, ecaade2017_059pp, ascaad2016_045k18, 7645, 8d70, 6e80, 1e54, aa62, be93, 97f6, 5414, 0ee9, ede7, 699b, 4b5d, d361, 4696, 6499, 4f7a, 6fb7, ecaade2016_127f35, 4c37, 46fc, caadria2017_067k21, c7ba, fb19, 1ddc, 81b4, ff32, sigradi2015_11.71f24, acadia14_237aw, caadria2015_220c34, 53ab, 7456, 7c40, a4ed, a4ae, 544c, 58c2, 0b56, 9e61, 9a1e, f3cc, b9e6, 16df, acadia14projects_357an, c1b1, 60bd, 7129, bf06, e505, 3991, 617e, ef60, f162, 2566, 8551, sigradi2013_261, 1fb3, 3923, ijac201614204y9, ecaade2014_224t57, caadria2017_118b31, ecaade2017_038ss, a4c5, 7038, fcf9, 63ba, ac5c, e635, d159, 61e6, b777, 0802, ed48, d461, 84ee, 7f20, 6ad0, d8f1, 9b44, f639, b4c7, 5e30, ecaade2014_173j43, 6624, 3a90, 908b, acadia14_375k, c904, e7c7, 2fde, 286e, 26ba, 9877, a3a5, ce98, sigradi2013_215, d50a, caadria2017_063f21, ijac201614102t2, caadria2016_549m23, acadia16_62o4, ecaade2017_061h, acadia14projects_589l, 5e02, 6c2f, ecaade2014_175p43, 3504, 3d1d, 03b3, 0bbf, e78a, 3888, ecf4, ijac201614407e5, 5322, ae41, a99f, c39c, fb5f, d484, 48f6, 737c, 4b22, ecaade2015_250j57, 9757, b603, 6965, 7bb0, ea34, 28f1, 7465, 57f0, 6330, 737d, caadria2017_095g26, ecaade2017_215ii, 24d3, caadria2016_073z3, sigradi2016_659y, 34db, e781, 5781, 9bbe, f560, 9adf, 9f2f, a03e, 2d94, cee4, ijac201614201h7, sigradi2015_3.11g2, 596c, ecaade2017_099tt, 23fd, 6d8c, ecaade2017_302gg, sigradi2013_347u, ascaad2016_010c5, sigradi2016_816zz, dea2, 9329, 6cd3, a302, 7f8f, ecaade2014_208c54, 33c9, caadria2017_175i43, e823, 2439, 8a4d, ecaade2016_089c25, a9a5, 7448, 1f1e, acadia14_357an, f491, fdf3, 27d3, befa, 115f, ijac201614407v4, ecaade2017_256w, ecaade2017_072i, 5fcf, 8ccc, cdf2, d488, 6de7, 682c, acadia17_324bb, 3ee3, 9e0e, acadia14_609av, caadria2015_208a31, 131b, acadia14_565u, ecaade2014_133m29, 86b0, 4254, caadria2015_016m3, f4e9, 03e0, ijac201513205b8, a5ec, d8ea, 6ef8, 6545, e236, 3d11, 5481, 3bf1, a863, 540a, ascaad2014_029p8, b303, c840, 39dc, ijac201614203o8, 7699, 84cd, 18cc, 55fb, b1de, 8175, c1e8, c2e5, sigradi2013_42, acadia15_443z18, 9b07, ijac201614207l12, bab3, ecaade2013r_015p8, ffc5, 031e, ecaade2016_224t59, 1a40, 93b9, afed, ecaade2015_72z13, ecaade2016_118z31, acadia14projects_43ab, 6226, a200, c97b, 92a8, be21, b0ff, ijac201412305b2, ecaade2015_202r44, sigradi2016_809tt, ca33, caadria2015_030f4, b739, d8ae, 59c0, 5f9e, 5ca6, 2727, 8d6a, acadia17_512x, e00d, ecaade2016_ws-dleadd68, 4fd7, c0dd, d907, 0841, 1a2b, c2b6, 37c8, 6ddf, 6cd5, sigradi2014_041e3, 8d30, f118, d302, e3bb, ecaade2015_333a72, 948f, b927, 2e62, 40a1, 2de1, 6489, caadria2015_168l25, d106, 247d, aa35, e6f0, 44b9, 1c98, ecaade2015_194p40, 8950, a2e0, sigradi2016_602ww, d3eb, 0479, 5386, 6ebb, bc5a, 60ff, sigradi2013_327z, 0191, 0bea, 416e, e4f8, efd7, d775, ecaade2017_271f, 6149, ecaade2015_307r67, sigradi2015_11.142b25, 816b, 32d1, ascaad2014_034j1, 99ae, db24, 84b2, a30f, dc51, d8de, f22b, 5aa8, 823f, 1d50, a6a5, 57cd, ecaade2017_277rr, 9cfa, af29, 0e16, ascaad2014_012p6, ecaade2015_222e49, ecaade2014_180y44, 3fab, b4d9, bdf5, ab9f, 3c5c, ecaade2014_042n10, 3f03, 97ba, acadia17_28dd, cacf, d239, 1d77, 7f92, 40c7, 836c, 6cfc, e63e, 225d, ec61, ecaade2017_054mm, a959, 748d, 0e96, ab73, e08c, 3515, acadia17_231m, ecaade2017_155n, 815e, d090, b973, ecaade2017_293uu, 8b1b, e531, 03b2, 2f2b, 53bd, sigradi2015_sp_4.388w29, 83aa, acadia17_297bb, fab4, 95e2, 4b5c, 7579, fb2a, d280, f1f6, sigradi2013_46, 5b29, 520b, e938, acadia17_52f, 6d59, e152, fb34, 7509, 8c02, f996, be89, ded5, ecaade2013r_009m6, 106a, caadria2015_172b26, a233, acadia14_247r, 4e23, ea56, 8cde, 0a2f, 2e32, a6ab, 00f9, 34ab, eb1e, a67e, 89a7, 0855, ef31, 2569, 6ec8, 88e9, acadia14_671u, 592d, caadria2017_051a17, ecaade2014_149r34, sigradi2016_625tt, ascaad2014_009i5, 0797, 2f8c, 01b3, 88c2, 651d, ca29, 42a3, dfef, a25a, ecaade2017_290qq, 15c0, acadia15_284s11, 36b3, d58e, 59cb, caadria2017_175b43, ecaade2017_056yy, 1cc7, 3e4b, fabb, f131, ff9b, 1e40, 9cc6, ecaade2017_257yy, dd90, d21b, d4a9, fdf0, 1821, 74b8, 8eca, 48e6, ecaade2016_025w6, 8bcd, acadia14projects_531k, fafc, ijac201513303u10, 7440, db95, 9c35, ijac201412205c4, ecaade2017_244kk, acadia14_135n, d0e2, 6cca, f417, e73a, 26c1, 3de4, 1250, ijac201614201g6, 2ee1, f271, 3564, 6985, 8029, 5d6c, 6c5e, 04e2, acadia17_640w, c517, aa2a, a264, caadria2017_185y44, 90ad, fea2, 3bf5, 41a1, 9064, caadria2015_226y34, 28aa, caadria2015_054j6, ac0a, 5885, 2b5e, sigradi2013_101l, 1d76, 1b28, d85a, ef37, ecaade2013r_004v3, 2a04, 132a, 0d52, 3488, ecaade2015_229m51, 03ed, 05e9, c513, b7d5, 298a, 5ea6, ecaade2016_165y46, acadia14projects_389d, 8e8b, ea0c, acadia17_445s, 0370, 9e9b, c2e0, acadia14projects_609ae, defc, 983e, fd40, ecaade2016_055j14, d0e9, d631, b371, 992e, ecaade2015_138m28, 224c, e07b, d4fb, 7538, 75f3, 4f9a, d3db, 5baa, 216d, acadia17_82vv, acadia17_426d, 8f68, a6d2, sigradi2015_sp_10.311k31, 535c, 0868, f688, caadria2017_127e34, 1799, f918, ecaade2014_108l24, 7970, 04d5, 8eea, 383a, sigradi2016_815v, 7c26, ecaade2014_010g1, acadia14_601aa, acadia14projects_147ao, 9ff0, ecaade2017_118ee, sigradi2014_159f4, e677, 80ac, e468, c045, ascaad2016_034h13, caadria2016_641p27, 34a3, c6e7, ijac201513303t11, 0eb9, 21f1, 2e8a, bb21, 4ea3, 54d5, ca6f, sigradi2016_571ss, ecaade2015_21n3, e905, sigradi2013_189f, adeb, acadia14projects_497x, acadia17_358x, 768c, 1a72, 279b, be0d, e35b, acadia14_565m, 2f57, a4e2, sigradi2013_138l, 0792, 708b, 5415, acadia15_371f16, 6374, 0224, 652c, b800, sigradi2015_10.138b19, ba81, b0a0, bfff, 9e94, d554, d120, 1719, acadia14projects_601y, 7b30, fc22, sigradi2016_356e, 97b5, caadria2017_048d16, 4c60, c91f, 50bc, acadia15_185e7, b4c6, 6be6, d4d7, 8aff, 3556, e7e8, ed7f, cfc6, ecaade2014_224b58, ecb0, 5e46, af8f, 1dd7, ascaad2014_014r7, 880d, c42a, 4824, sigradi2016_484xx, 409d, 9270, ecaade2017_grif, 9f0e, 87dd, 9470, c7a0, 9966, a71a, ijac201614201n6, d39d, 96f5, ecaade2017_274t, 424e, 1f3a, 4d71, db22, c3e8, ecaade2017_277cc, sigradi2015_4.52l6, f0e4, 0077, eedd, ascaad2014_019m2, caadria2016_435m18, sigradi2013_294s, ecaade2014_173b43, 7156, ascaad2016_022f9, ecaade2013r_012r7, 6c81, 9f6b, sigradi2016_443uu, acadia14projects_479ax, a48f, bf1e, 9143, sigradi2014_048s4, d513, acadia17_492ff, eaf8, c8ff, 1a66, 1272, ecaade2015_94d19, sigradi2014_144v2, 468a, acadia15_333z13, ecaade2015_200k43, fa48, 504a, 7f51, ecaade2013r_004u3, sigradi2015_12.297j28, fe69, a6b5, ecaade2016_011h3, c7a7, d8bc, ijac201614402v1, d88e, 10b5, sigradi2014_074j6, ascaad2016_022x8, 508a, 5c21, 45be, 59dd, 1679, b29d, d27b, acadia14projects_435ao, 5304, 148e, ascaad2016_051c21, 615e, f6bf, b49f, 91e5, de85, 61b1, 482a, fa6d, bf04, a928, 6d51, 0616, f101, d4c3, 5e1a, c581, 5e0b, 3ac0, ijac201614103n3, 5aa7, a67b, caadria2015_081e12, 000a, ascaad2014_033a1, 2e50, 91bf, e223, a88b, 0cce, 5157, 896c, 8a49, bc3a, 05b1, 6eea, 838b, caadria2017_086i25, 03cb, 9355, caadria2016_435v18, 8f01, 5c45, 63f1, 09f6, e25d, 066a, 1200, 3a46, 68b4, 2e15, caadria2017_003a2, 1438, cb96, 2493, da67, 9688, 8aea, dbbc, 39e6, 04ee, 699d, caadria2017_136s36, 30ee, sigradi2014_108d9, 2a84, sigradi2013_155e, b643, acadia14projects_63ai, e1ae, ad43, 2163, ecaade2015_155r32, 1455, 5002, b8b0, dc7f, 7340, 5fb7, b8ef, 2bf4, 61c4, caadria2017_016f6, a69f, 0986, ecaade2014_057o14, 2bb7, 3713, sigradi2015_4.219g7, 740b, bdc1, caadria2016_755k32, 756a, 77ed, 1d72, a060, ecaade2017_077zz, 25f4, e630, b21b, ecaade2015_181j39, 2fd9, bb70, acadia17_366k, acadia14projects_291an, acadia15_323i13, 02a8, a223, sigradi2016_817o, 5446, d2f5, ccc2, acadia14_101t, b77b, ecaade2016_191a51, 8581, e1d3, db72, 6485, 2be4, ecaade2015_87x17, 9c49, acadia14projects_609al, 5d9f, e69a, ba61, sigradi2016_625pp, 1b4e, ffba, b842, b137, e8a5, adfa, 8f9b, d072, 9bbc, f2a5, 784a, acadia14_589d, 8a03, sigradi2013_155h, 2b09, ecaade2017_033u, ecaade2017_019yy, bb5f, d2ba, 9934, 3b9b, sigradi2016_369c, 4889, 1417, 9477, 6d7f, 694e, 4381, caadria2015_203p29, c1c4, bb1e, 8c39, ecaade2017_201e, a2a5, 09b1, 6dc6, 137b, ecaade2016_222o57, 0132, b41a, 5139, ff75, ecaade2017_294e, 8da7, 1d3e, sigradi2013_275b, acadia16_382u23, 2929, 3782, 601a, c5a3, acadia17_532dd, 5ebc, f3cd, 3251, fe00, sigradi2013_289l, 5530, sigradi2013_425p, ijac201715204x, caadria2015_188b28, 2cb4, ascaad2016_032s12, acadia14projects_145af, 9c84, aa84, ecaade2016_199a53, bbfb, 56fa, b472, 054f, sigradi2016_792j, 2b59, ijac201513102k2, a812, acadia16_332v19, f1ca, sigradi2015_sp_2.112i29, c94f, 08be, 9ff6, sigradi2015_10.309k22, 7445, 6548, ecaade2017_097aa, e5ba, caadria2016_333b15, 024e, sigradi2014_303g5, 64e1, 9be6, 5a56, ijac201412407e1, e961, 7de8, 4906, 8777, 5d07, ecaade2015_294j64, 85ac, ea2c, 22b8, 4a99, acadia14projects_549t, a0d1, 3636, ecaade2017_170xx, fe02, 38cb, 5154, acadia17_630a, 97f5, ecaade2015_319a70, b81e, b9de, 2865, 2b95, 92ea, 6d0e, d3d5, 4209, ascaad2016_029a12, 93c7, d57f, c808, aebb, ascaad2016_018p7, 6bb7, 33b2, c41e, 1767, sigradi2013_364, ecaade2014_220i56, 1bf7, 1897, dab6, ecaade2015_253x57, 2209, caadria2016_135x5, a980, 7f6d, c3b4, 4c6d, f88a, a0ca, b4cb, 3ce1, 0c86, 691a, bde7, 647b, sigradi2015_3.268c5, 7de0, acadia14projects_339aj, c717, e50b, 82e1, 05f2, ijac201614405f3, 1039, e87a, c96a, 8628, 7b77, 9432, ecaade2014_066r15, caadria2016_167n7, 4f34, 08c9, acadia14projects_63ae, b192, a622, 5708, 794d, 009a, caadria2015_084w12, sigradi2014_313a6, fea8, acadia17_598pp, 04f8, b1a8, c88a, 6e1d, ecaade2016_164m46, ecaade2016_241c64, 75e9, e573, a5b2, sigradi2014_291m4, 60d0, acadia14_247y, acadia16_478k28, dc38, acadia17_232ee, sigradi2016_817g, 15e2, 12aa, sigradi2014_079i7, acadia14projects_339x, 5c6d, adc2, a21f, 9217, 87a6, aaa8, ecaade2016_015t3, 1cf6, 0a26, 313b, fec0, caadria2016_045l3, ecaade2016_068c18, 93b2, sigradi2015_sp_8.6i30, 3945, acadia14projects_135t, ijac201412405b9, aee4, 8253, f3b7, 2712, 054c, 7938, 5673, b905, e6e2, f420, acadia16_124g9, acadia14projects_339y, 2489, ffb2, 1d22, sigradi2014_217f8, caadria2016_529k22, 2255, 5950, 98b7, 9970, ecaade2016_074u21, ecaade2016_072p20, a47c, 74ec, ce40, b4ae, 4f05, 0ac0, 9e2f, acadia15_371e16, 4a01, acadia17_590t, 124b, 1055, e0c1, caadria2015_004m1, 3306, 93df, 60d6, ae47, 1c1a, ecaade2016_154d42, ecaade2014_153h37, 0b37, 4475, a2ce, caadria2016_301k13, 4fa5, 8d91, fba8, 16f1, e8e8, sigradi2013_364s, cce4, 062e, ecaade2017_019ii, bdd4, 3d0d, caadria2016_673c29, ecaade2017_076hh, 44cb, be66, ecaade2016_223n58, 072d, 2e2d, c78d, b6ac, f537, 5397, b13d, 2c5b, ecaade2016_mrtv65, ecaade2016_027x7, 52cb, bafb, ijac201614102z1, b1bd, aaa0, 4967, 3e49, e180, ecaade2015_103p20, 9a06, 7a41, 6887, dca2, cb7d, 5bcb, 6b46, 7be4, 7a74, 54fd, 3ad1, df9c, 087d, 3c09, ed0f, 4ec1, 7195, 5be0, sigradi2015_8.289h15, 0d9a, 37ed, 0a21, c9dd, 29da, cae9, ijac201614104u3, d49d, 7c4c, acadia14projects_247h, 0af9, 8701, 3aaa, 95d4, ecaade2016_113y30, ecaade2014_023g6, d4e6, sigradi2015_8.189r13, bae6, 2c3b, 50a5, 12f2, de69, acadia14_347av, ff4c, acadia17_211l, 28f4, e13b, 6c31, 680f, 72ff, e71f, 6acc, 4cd8, 965b, caadria2015_139x22, acadia14projects_671m, 59be, 9e6c, 8514, a6ae, 8471, 0f9a, 3e53, ecaade2016_154o42, ascaad2016_036w13, 3342, 415e, 923d, de03, acadia14_399ai, acadia15_483m21, cae4, e206, acadia14_125u, 4a59, 2749, 66bb, de36, ecaade2014_175v43, 44c1, f906, c754, 8974, 4b01, sigradi2016_357l, 6c01, 8dff, 12fb, 0ceb, d41c, 3508, a333, acadia17_640ll, c2fb, 21c2, ijac201513206v8, acadia17_50vv, d88d, 93ba, eb38, 89d3, d721, 66b6, acadia17_678uu, ecaade2016_028h8, ecaade2013r_005m4, acadia14projects_317z, 8378, 396a, 920e, sigradi2015_11.34z23, a1f1, 7524, d342, ijac201614202d8, 5395, dd89, 56f9, 9e54, 65f4, 9106, 8515, b42f, 8981, 423f, 7218, fd17, 86ea, acadia17_127ff, ijac201614308y5, ijac201513302a10, e731, 8ee7, ca1f, 04a3, c0bd, acadia17_562x, caadria2015_126m20, 5e69, 9320, 7c64, ecaade2014_167n40, ba17, 6382, d6f1, 7593, 5252, 5b9c, 37e0, ascaad2016_039z15, 4dde, ecaade2015_53r9, 26b2, 31a3, sigradi2016_801t, ecaade2014_218y55, 1d13, 3de0, ee5c, 0ee5, 55ec, ace4, fb27, 21a9, bb55, sigradi2015_9.141g16, ecaade2014_138e30, ijac201614301d1, 6cee, ce61, sigradi2013_387d, e7c4, 582d, d61b, f384, sigradi2016_522u, acadia17_598vv, 7c7e, ascaad2016_032t12, b316, 7eaf, 6deb, f225, acadia14projects_691a, c92d, ecaade2016_222z57, acadia14_317x, 4d98, f757, d0a3, 84e9, 2297, 1a14, 98bd, b645, 1579, 42b1, a17e, 33dd, 707e, 650b, sigradi2016_417kk, 9b3c, cc7a, ea98, d09f, e725, 1ba7, 4b8c, 1e27, ecaade2014_157c39, 8fc1, 0b55, e121, e0dc, 4157, 67ee, 14cf, ecaade2015_170p35, e908, e282, f289, ecaade2014_138n30, b9d4, b198, 38c1, 5564, ecaade2015_138p28, 2d51, 77c9, 3b89, ecaade2016_mrth66, f562, 6e5a, 3980, ed3e, caadria2015_181e27, 226a, bcfc, 060e, cf09, f39a, 42a8, 6a16, b450, 8a0d, 3d3a, 9f48, cb0c, 4ce1, caadria2015_049h6, 6876, b21a, ecaade2016_106m29, 2969, 7801, ecaade2017_215d, 89fc, 3581, 2acc, 5747, 2398, 6892, ijac201513102c2, acadia17_544e, 2bc3, 67de, 2cee, 2de8, 3512, 5a9d, f100, 953d, 6150, 1b34, ecaade2015_284h61, a282, f1dd, caadria2017_109c29, 192b, 5653, f54e, 51a2, 5f1b, ecaade2017_256u, ac33, 28a7, 1b21, 4632, ffa8, 6e59, 2262, ae3f, b9a4, ecaade2014_052c13, ecaade2017_230zz, 055d, sigradi2014_347k10, 34e9, cdd6, 8451, acadia17_284k, f59f, caadria2015_014s2, ecaade2016_028m8, 29bf, 788b, caadria2016_839i35, d49a, 8a76, 209f, 7d38, 69a6, b251, ijac201412403g6, 817f, 3583, ecaade2016_096o26, f912, b56e, e9b6, 437f, ecaade2016_191e51, 06dc, 96a7, d362, 3265, acadia15_81t2, d48b, ijac201412403x6, cbed, 72f3, f262, ecaade2015_199z42, 4aac, 91ce, 1a7f, 6aa9, acadia14projects_111l, caadria2017_104c28, 8933, 0586, ijac201614302p1, e448, cb3b, 3414, 731d, 6336, acadia17_154mm, 3084, 498d, ecaade2015_217n48, da68, 1fbb, bbec, 9d7e, 082f, 01e7, dc2e, 6b21, 60b1, bb66, f6c1, ec69, ecaade2015_143h30, ecaade2014_143r32, ecaade2014_079y18, 3389, e784, bddf, 63fe, e7d4, ijac201412307j3, 833e, caadria2015_023y3, 21c7, ecaade2017_264qq, 6223, sigradi2014_345m9, 44c2, be4a, caadria2017_048m15, 2821, caadria2015_084x12, f557, ecaade2015_293c64, cff6, ijac201412205n4, e8d1, bb90, 2100, e6c3, cc00, 3f84, 9915, acadia16_130o9, 0b9c, 2c70, 221c, 7a91, 1afc, fd67, ascaad2016_038f15, fa0c, 7a28, 5dff, ecaade2014_018l4, f711, sigradi2013_359h, acadia17_600jj, e423, f9fb, 49a9, ecaade2013r_013a8, e4db, 9b3e, f4ca, 0052, 9cf9, acadia17_520l, 3ea5, ecaade2014_194a50, 3d6f, 7296, c378, 9c68, 0e35, 383e, b247, 48fb, 0b6d, abaf, d3bf, 7c48, 80a8, e7ad, 7281, 9939, d6b3, 13eb, 714b, 4b75, b5d9, 23d1, f5ad, 54d7, acadia17_189oo, 9d2c, ecaade2016_016g4, 94a8, 6b94, caadria2015_203f29, acb6, 2106, d545, c5af, 482f, 1761, ascaad2014_029f8, 16cc, 3fdf, 1eb6, 06ed, 2762, acadia17_630j, ascaad2014_025o6, 8b05, e405, 4b55, acadia17_598rr, sigradi2016_674kk, ecaade2017_079q, 1463, f845, 7992, 7cf2, 6ad2, acadia17_678oo, ijac201513105d4, ecaade2015_114n22, ijac201412303d8, e2d8, caadria2015_208w30, b249, 9d76, e54f, f8f9, ascaad2016_008h4, caadria2017_016j6, f6ab, acadia17_640bb, d0dc, 0c85, 1c80, ca08, a9c1, c943, f276, a7b7, dcd8, ecaade2016_057o14, 6f3d, 05f9, 0784, b5ae, b775, caadria2016_187u8, 4542, e487, a494, ca57, acadia14projects_301aw, 3ace, beb7, 64e2, f619, b758, ascaad2014_032l9, ab65, e7c9, 53ae, f6e0, acadia17_373l, 851e, 6ea4, aeb1, e319, 10f7, a9f3, e940, sigradi2015_10.140f19, 8785, 2d89, acadia14_101ah, 23e8, ecaade2017_017x, fb82, sigradi2016_636m, acadia17_222g, 4b90, caadria2015_139r22, 2f6f, 201b, 2e2b, 68fa, 9c53, 45c9, 60f3, ab5a, 8e0f, 2c98, d794, fe08, 67c6, db53, 4277, cce1, acadia15_263f11, bffb, acadia17_628zz, 1b5c, 96f6, 1b49, 9d73, aa3a, 3733, 923a, 3736, f966, bc7d, 2ef4, e553, 87ca, caadria2015_031r4, 3b26, ascaad2014_017t9, 7322, acadia17_620yy, caadria2017_101m27, 5f8b, 1fcc, ecaade2015_265n58, 2d01, 6dd5, sigradi2013_375g, acadia17_520j, e6c5, 7d35, caadria2015_213n33, d059, 79b0, b619, ecaade2015_273i60, 5f3b, 70ad, f6e4, be9f, 576d, ecaade2015_83m16, 59d9, ijac201513306d13, b326, 25fb, ecaade2016_074v21, 912a, ecaade2015_268f59, 8601, efc3, ecaade2014_168n41, sigradi2016_595cc, 02ff, 0fac, ea69, 5b19, 12fd, 61e2, 1f54, 3498, bf96, 330b, 0828, 9589, ijac201715202r, 00a9, 1862, 80c6, caadria2015_206l30, 260b, 50d0, d4bf, d70e, 49a6, c5f0, caadria2015_067k8, 4684, 32e2, 5cb3, dbb9, ecaade2015_170m35, b030, f321, 480d, ccb6, fe8a, 2b64, ecaade2015_170n35, 19bb, 722c, 9cf2, 0ef9, 808b, d0a6, acadia14projects_699j, 7454, ecaade2017_203cc, 3f1f, b628, 4437, 194b, 1bac, ecaade2014_194v49, 7dda, ae17, ijac201412201o1, de2f, 65e5, 8645, cf26, 17d0, bc49, 141e, 41be, caadria2015_130e22, caadria2017_135h36, a147, fd51, ecaade2015_302f66, 1419, ecaade2015_185t39, 9062, acadia17_298ll, ecaade2014_078s18, 3f79, sigradi2016_360aa, d3b3, caadria2015_246e36, 005f, ecaade2017_213vv, 20be, 77d5, fc80, 5ded, sigradi2016_792n, 26f2, 2a18, 3fee, caadria2015_087j14, 45a5, acadia17_446dd, acadia17_570aa, 1c9a, 688f, 876d, sigradi2014_339z7, eaeb, ff49, 4e19, 9015, acadia14_709ap, 47b5, 23b7, d30a, 59c9, 8890, caadria2015_156j24, ac22, 7825, f11b, 0a77, a78b, 1a64, bce9, 87bb, e106, db81, 8329, 4775, 5e95, f0f2, a9fa, ijac201513103r2, c2e8, ecaade2016_221s56, ascaad2014_026g7, d639, 13ee, acadia17_82r, 6b11, a17a, ecaade2017_129hh, ascaad2016_034j13, 6506, ef64, a7af, 4b66, acadia17_163ii, e1c1, c758, f938, 341f, 9c64, 4414, 2aca, fa73, ff8e, 9a47, e255, 986e, aae6, sigradi2014_032h2, 284a, f50e, 1915, ecaade2014_038r9, bcc8, 0ef4, 825d, c6d8, 7caa, a5f7, 836f, 09a2, ecaade2015_130d26, 3043, d3af, b780, b145, ba2d, cfc2, 3284, ijac201715202a, sigradi2016_732n, caadria2015_049i6, e772, 98b5, e70f, ecaade2014_152j36, ecaade2016_062g15, 0762, ijac201614207l11, 435e, a112, 8a29, ecaade2013r_010r6, 3d59, 4e74, 87d2, caadria2017_165n41, ecaade2017_124g, acf4, de99, 2c52, 31e2, ecaade2016_007c2, caadria2015_065a8, caadria2015_108n16, 2591, 7ea5, e8f3, 8c9a, 7f0d, 01fd, ea48, 2e4d, a414, aecd, acadia17_628ss, 8021, 1b08, 2d91, acd2, ca8e, acadia17_18i, 0146, acadia14projects_135ab, e080, sigradi2014_293x4, 99aa, 4839, b3db, ijac201614102r2, b0b1, 927e, caadria2017_127c34, 38d8, acadia17_163ll, acadia15_297e12, f435, 6315, f75c, c135, ecaade2017_112ww, 6a5f, 14dd, ecaade2016_071x18, ijac201513203o7, 2a5c, 98c7, 0cf1, e75b, acadia17_318t, e0fb, 79f2, b35b, ijac201412408f3, 5630, sigradi2014_345t9, ecaade2016_023x6, 37fc, af84, e148, 1675, 683c, 2f67, acadia16_344j21, 1789, 372a, 01ac, ab06, 28ee, ecaade2014_050g12, ijac201513306h13, 489c, b524, 35b1, acadia17_189mm, sigradi2014_192o6, fc90, acadia14_565ac, 4b46, 89cf, 18e0, 2b72, 2859, caadria2016_457l19, ijac201412404a8, sigradi2016_801y, caadria2017_047g15, ecaade2015_318w69, 96d7, ecaade2014_224x57, 5992, ecaade2015_297d65, 2a15, 3ba7, ed28, d16a, 856c, 545f, f6f2, d374, a048, ijac201715106aa, a86a, ea9e, e8fb, acadia17_381q, 4ac3, caadria2017_004h2, 1afb, 7cc1, 61f7, 0b65, 2d1a, acadia17_511yy, 395d, caadria2016_415x17, a212, ecaade2014_096w22, 7fad, acadia14_365ah, acadia14projects_479h, ecaade2016_083d24, cab2, 5974, e8c4, 4797, sigradi2014_047m4, acadia15_483o21, 2a53, 56c7, 0d40, 363b, 7f56, 1bcb, ecaade2015_309w67, sigradi2014_140p2, 2c24, e703, 5243, caadria2015_202a29, caadria2017_174o42, 2cd1, 0e84, caadria2015_014v2, 5c38, c675, 53b8, caadria2015_208t30, acadia17_426g, b8ee, 7621, 8a19, 4918, 8339, 4b78, 182e, 03b1, 4d0f, 4328, f7ff, 6ae7, ecaade2017_053j, 6e67, fb14, ecaade2015_114v21, bb4d, acadia17_511tt, edc5, sigradi2014_049j5, 9aa9, 9001, 14fd, fec9, db17, 5fb3, b17e, ascaad2016_058c23, 09b6, 6d0d, 989d, c475, d30b, 5591, 1019, b5f2, a4f0, sigradi2016_625a, ecaade2017_047p, ijac201715103tt, e918, 9b7f, 6584, 6752, eb6a, b13a, ecaade2014_086z20, 2835, acadia14_435ak, 164c, acadia17_82nn, 1d6d, c129, 7e47, 35fa, 818c, 72a4, 87ba, 5816, 562c, sigradi2013_303o, ijac201614105v5, acadia17_316vv, ecaade2015_101i20, 738e, 6a6c, 74cf, 74e2, 39c4, 8a25, 77dc, e989, 5b83, 7978, 1d1a, ecaade2016_065f16, 0d1b, 300b, acadia17_350ss, b54d, d25b, dc54, 1274, caadria2017_040p12, b718, e042, acadia14_247m, ce5a, 4794, 1b7c, 339f, 2a49, ec9a, ecaade2016_208m53, 3629, 3c4e, 6e4c, d22d, 1776, ecaade2013r_003i3, 12d4, 1e61, d04c, ecaade2017_049rr, 5f49, caadria2017_104d28, ed4a, 4905, 8e34, 9565, acadia14projects_531w, 3b1e, ascaad2016_004u2, acadia14projects_619an, acadia14projects_565r, 7bb3, ecaade2016_224b60, b0f2, ded1, 5159, 6ceb, 70f9, acadia14projects_237ax, 7d77, 5dd4, e68b, 7373, 7c2b, 6b39, c34d, 30ad, 73c7, 77a6, 6c09, 6ac0, e410, e7b7, 71dd, e050, 86b4, 61c6, 8b0a, caadria2015_102b16, a778, e2f0, caadria2015_111i17, 32e4, 1c3e, 3b50, f3ca, acadia16_372g23, aac4, c99c, acadia16_62k4, acadia14_435am, adaf, ecaade2013r_006t4, f3fb, ecaade2015_59r11, 3756, 10a8, sigradi2015_2.137j1, eeb3, dc8f, 71f8, 7902, 311c, e3f4, e778, sigradi2016_517p, acadia17_542zz, caadria2015_078k11, c86c, 9561, 7c3a, 1ed4, caadria2017_046u14, ecaade2015_202d44, c4b2, f3e9, ecaade2016_023l6, ecaade2017_277qq, b5de, c2c4, acadia17_474m, c7dc, 2683, 4781, f13a, 87ff, 8517, acadia14_699l, b6f8, 28d7, 2419, 0f85, f4ce, e8ca, 931d, 08c7, 0356, 522c, 49b2, 770d, ecaade2015_229a52, 8525, 6e15, 1db8, 63b7, ijac201614204z9, b479, c403, 9ec5, 924a, 9e6e, 34ca, 5c29, 8cb0, 7cec, b740, 8e0d, 0cf8, c1aa, 1320, ecaade2015_25j5, b96e, 6d40, 18f0, 459c, 0787, ijac201614402w1, 3af3, 943f, a00a, 684a, 1112, ecaade2017_143m, b66e, cb1f, 4248, d337, e888, 5be7, e433, 54c3, 4a63, ecaade2016_127d35, dcef, 1f27, caadria2017_125a34, 4503, sigradi2016_814d, d9b1, f5b2, 21d4, 5b56, 2e89, acadia14projects_579c, 7573, 3a37, 8703, 1499, 0f78, 3a05, ijac201513206s9, 935f, 6b42, 1596, b665, de12, 8c52, 1375, 2568, 9183, 61c2, 2a32, ecaade2017_173oo, 45af, ecaade2015_233h53, ecaade2016_068s17, 2645, 59df, ecaade2014_072f17, 0ca8, caadria2016_125p5, 61f2, ecaade2013r_011i7, 0c18, 4000, acadia14_549v, sigradi2014_281j3, 837d, 88b9, 5137, ecaade2016_071o19, 2d10, f253, ijac201715203ss, 60ce, f953, 249c, ecaade2016_152t41, dc93, ef84, 50fb, 9d32, 4aa3, b585, caadria2017_063c21, 91a7, 7a52, ecaade2017_164dd, e756, 36ba, 3e87, 1d1d, 7cee, a75d, caadria2017_016f7, e2ed, 6477, b9fc, 0071, b369, 413b, 559d, f5da, 9cc8, 325e, d516, acadia14_101u, 96cb, f73a, ecaade2014_192y48, 3920, 3fbd, ecaade2014_014g3, ecaade2014_157e39, caadria2015_142p23, 004a, 8c82, fe7b, 1081, 7809, daa5, 25eb, a3ce, 5bf9, ecaade2016_162u44, e4eb, ae02, 85a9, 2090, 19d6, ecaade2017_101o, f32d, sigradi2016_625jj, acadia16_470o27, ascaad2016_016s6, 4857, acadia14_619aj, c639, e23a, cd11, ecaade2016_046v12, ascaad2014_026v6, 7610, 0fbc, caadria2015_164j25, fcf8, 3411, 00e6, da2d, ecaade2017_215xr, bfc3, 922e, acadia14_601w, ecaade2015_59u11, sigradi2013_117j, sigradi2016_815nn, 911e, 4429, ecaade2014_214u54, 921e, 824a, e9d6, caadria2016_755m32, ecaade2016_166c47, e991, 5e32, ecaade2016_015u3, acadia15_274k11, e8ee, 3618, 9b2d, 7144, dc66, 6a06, f5a4, caadria2016_703h30, acadia17_238rr, 3eeb, 7540, 10cb, 8644, 061c, cd57, 73cd, sigradi2014_314s6, 09b7, 9fe9, 692a, fc2d, 6c51, cf78, 785f, ea4c, 2f19, fdfc, ecaade2016_058z14, ijac201614103e3, 090a, sigradi2014_276s2, 96bf, caadria2016_601j25, 1940, 6950, 5fbf, 3285, 123e, caadria2017_127g34, 8f26, 749e, e484, 4574, 07e8, 127c, 95ef, f172, acadia14_317aa, ecaade2017_309vv, ecaade2017_208f, 7a24, 30a3, ecaade2014_149t34, 3d65, ecaade2015_217m48, d334, 192c, 21f4, 8e98, d964, df9e, 58dc, 3956, c4d3, b72c, 12ed, 049c, 5cf7, f828, ecaade2016_123y33, 7f1d, sigradi2014_238y8, 6d6b, ijac201715203jj, ijac201614407t4, acadia17_463ll, 2a1c, 4278, abe5, 0a3e, dca4, fe2f, ijac201614201v6, 8b5c, 4346, 38a1, 9400, 542d, 90df, 0236, 7952, 256c, acadia17_551xx, 8d19, 85e0, ijac201715104u, 7a9a, ascaad2014_001k1, 5ac2, 127e, acadia17_273gg, b53e, 1ca5, e7f3, 2275, e1bc, 2674, 45a2, 2d34, 05d8, 7a4a, 4456, 1874, 0aa2, sigradi2016_815q, 6eab, 5beb, 73eb, c597, sigradi2016_383gg, 6ea6, b9dc, 3d44, 829d, ff97, de3c, ecaade2017_041n, 34f2, fa8f, caadria2016_013j2, 17d5, caadria2016_487i20, 3be0, fee6, 5d8f, ecaade2015_17h2, 9ae0, 87b3, 8229, bbe2, dfcc, 14e5, 02b7, d643, acadia16_88t6, c2ab, f3da, d5ec, ecaade2015_306j67, 3450, sigradi2013_41r, ce1f, 1485, acadia14_153ak, 76fa, 7ed0, 050a, 5b4a, caadria2015_016l3, 6973, acadia17_26d, acadia14_463d, caadria2017_136o36, ecaade2017_255i, 5328, 962d, ascaad2014_032t9, 2253, bd36, acadia16_344b21, ecaade2017_057z, sigradi2013_425r, caadria2016_735s31, 013e, 3611, b8bd, 4c5b, d81d, ebf5, acadia17_445r, 169e, 374f, f310, 3412, 6cb7, 5d22, 2960, b5b1, ijac201412304y9, f808, d002, ecaade2016_123x33, sigradi2013_183t, f734, de76, ee27, caadria2015_111m17, fc9d, bd52, sigradi2016_364tt, aed0, fcfe, ecaade2014_070h16, 8ba0, 4a7a, 1313, acadia14_23au, 08cd, acadia14_301j, 7d33, 11ae, ascaad2016_028h11, ascaad2014_033b1, f65c, 57c4, 7896, sigradi2015_4.219w6, 52ee, 573c, ecaade2015_237m54, 938a, 5b71, cf19, 51d8, 6d46, 2efd, d2da, b8d4, fb97, b83d, 929d, ecaade2016_102d28, bedc, 88df, 8967, 791a, 6a0b, 7a95, ijac201715104jj, acadia17_231s, sigradi2013_267t, acadia14_101an, eb76, ecaade2017_290yy, 9eae, 2a0c, 4b6b, e655, d94d, 75d8, 1a06, d67b, eb26, fd28, 510c, e9cc, a514, 1771, ac3b, caadria2016_383o16, 6a9b, ca36, c505, 425b, 11a9, acadia14_549s, 6bcd, fdef, e4a3, dfe7, a556, f40f, ascaad2016_040c16, acadia14_281r, 5b36, ecaade2017_230qq, 50e4, ecaade2015_250h57, 4bca, cae5, cff0, 0cae, acadia14_189aw, aa81, 53c2, 5566, bab5, cc44, 5e4d, ijac201715102ee, b029, 41a7, 1d20, 44d1, caadria2017_035w11, b936, aed5, ecaade2017_071hh, e37b, 2351, 7b5e, 8d88, sigradi2016_382y, 33eb, 54dc, 1142, 2eff, 7e14, caadria2016_209a10, 28ba, 124e, 8ebe, 7060, 9d50, 2edd, 77f5, sigradi2015_8.328o15, 58b6, e629, c702, ascaad2014_018x1, 48a3, 7205, 94d8, 542a, 6ef3, ecaade2017_046h, a8ae, acadia17_403n, ecaade2014_169n42, 862d, 3101, ecaade2015_207r46, c894, 9511, 8bc3, c203, caadria2017_046l14, ecaade2017_183dd, 15a6, sigradi2015_6.183n8, 6db3, acadia14projects_347ak, d35e, acadia16_164s11, ecaade2017_211cc, e716, 4508, ecaade2017_198tt, 811d, eb75, 8613, c01c, 7f5c, acadia17_212jj, 6048, d5e5, f902, f492, 0a6f, acadia17_512n, b007, 26e9, c1dc, caadria2017_118a31, caadria2015_087h14, e81b, ecaade2017_038nn, sigradi2016_428l, 564e, ecaade2016_152o41, caadria2016_353v15, c91e, 49a2, acadia17_630i, sigradi2016_770r, 504f, e44b, d906, 3b19, f10a, ecaade2014_195p50, sigradi2016_507ss, ijac201715104n, ecaade2017_006cc, 54f3, 8c9c, 5f80, 8cdf, 6d26, d37e, 0e3d, 41e1, debd, 2b0c, 7e2e, 32ba, c670, e41d, 3e2a, ecaade2016_068j18, 2a16, ecaade2016_222p57, f917, d08d, ecaade2017_032k, acadia17_660k, f176, acadia14projects_565ac, 1883, 1ab5, acadia15_251h10, ascaad2016_008g4, 5c28, 4ab7, 5b85, ascaad2014_032r9, ecaade2015_74m14, e108, 4a72, 8574, 54cd, b590, sigradi2016_399c, 08c4, ad32, 5e52, 68f4, 5b20, b2cf, fc8f, acadia17_640o, 73f6, bfc7, 8a30, ee62, 20fb, c65b, ecaade2016_217c56, bb93, 1c09, a00f, 4ac9, b281, f6e2, be45, acadia17_590o, b8b8, 0019, d3fb, 0357, afb6, 2fa5, acadia14projects_101ae, 1caa, 441c, 9ba6, ecaade2015_81p15, 8423, 0167, a291, acadia14_473ae, e1ab, acadia17_118ee, cd89, cf1a, 60d3, 93f0, 95b7, ecaade2015_297w64, 81ae, 8615, sigradi2015_8.264p14, 17c1, 613d, ecaade2017_143d, 3853, 9b87, abc0, ecaade2017_255g, caadria2015_081z11, caadria2015_210k32, ecaade2016_071a20, 3d9b, e17e, sigradi2013_274u, 19e8, 8df2, 35c9, ecaade2017_146mm, 1347, ascaad2014_033z9, 12cd, 9343, 7cdf, sigradi2016_637cc, ecaade2014_018m4, 42f0, 7a86, ascaad2016_050x20, 6bcf, ascaad2016_025p10, ascaad2014_019n3, caadria2017_174d42, 812d, f8a0, ecaade2017_067x, caadria2016_529o22, 3bcd, caadria2016_013w1, c8a0, ac8a, c5d5, 3841, 6c3d, ijac201513202g6, a133, b9fe, acadia17_658ww, ijac201513203d7, 287d, 3855, sigradi2016_685mm, 0b94, 0b21, c5ca, daf5, 724c, 4a3e, 3d03, caadria2016_797u33, 0fa3, 5177, sigradi2016_414gg, 8f31, cd9b, ef36, 331c, ijac201614308m5, b04e, 85b5, fbd1, 1220, sigradi2013_30i, ba92, e7dc, f95c, ecaade2014_052j13, 5c69, ijac201715104k, 3e77, 566d, sigradi2013_30, dc82, 55d0, b646, 696f, ascaad2016_045a19, f323, 69a1, 0494, 3927, 814c, acadia17_26b, 21d8, d880, 3b73, ecaade2015_22z4, 09e1, 8fb6, b0e0, caadria2016_611v25, caadria2017_001c1, 950a, 15a1, 7df9, c1ec, 3279, 155f, 8f21, 7996, d28e, ecaade2017_009u, f860, 5bd7, ba35, 998d, e7d0, ecaade2016_158d43, b94b, 48e7, 437b, ecaade2017_053xx, 371b, 385c, ecaade2015_248k56, d06f, ascaad2016_054s21, caadria2016_311w13, 31fb, caadria2017_074k23, 313d, b05b, 8ef4, ecaade2016_046b13, e8e4, c983, sigradi2016_357m, 9ec7, 19f3, 8342, fe05, 16d4, 2065, ce7b, ecaade2017_089x, 0a44, d7ba, ec50, 5030, sigradi2016_559u, 12ce, 2adf, 464b, fcb6, acadia14projects_531x, 1f13, 94f7, 57bc, 5929, 2efb, c6fe, 1243, 1f11, 87ef, b2c4, 1e0e, 4e42, 374a, cf38, ecaade2016_193v51, 4c7c, 8cd7, 9493, 0ace, 8d08, bdef, 0046, bbd6, 0a80, f268, caadria2017_048g16, 8927, 49df, c9d1, ecaade2014_151z35, 0c61, 290b, d3ee, acadia17_473f, 39cc, ffe7, 8da1, 0fa0, b71c, sigradi2015_12.215v27, 3182, 5c9f, ecaade2014_019e5, 7fd8, db77, e43d, d3ec, 5c70, 459b, 09f5, 9eca, 51cc, ecaade2016_144f40, 1fb9, e195, 6567, b962, c350, 4a79, 4d06, ijac201412403p6, c6cf, a13e, ecaade2014_072f18, aba1, acadia17_50nn, a916, 30b2, c414, 7c96, 0364, 4b14, ecaade2014_046u11, 5195, 3686, 251c, ecaade2017_199hh, acadia14projects_719d, ecaade2016_126u34, ecaade2016_162l44, bfa0, ec1b, 5655, 5e53, acadia17_455ff, c506, ecaade2017_157rr, d707, 1f72, 2afc, 7997, 55e0, 969a, sigradi2016_522z, 4a73, be87, 3807, 733e, ascaad2016_018j7, 0159, 0910, 7558, sigradi2014_263i1, c8a8, caadria2015_209a32, 44ac, 1bec, 74e9, a51f, 77ef, 7096, 1c7d, 4169, c320, ca0f, 5dc9, acadia17_512g, 2f06, 3801, 4023, 6ee8, 3938, 0ea3, e349, ecaade2017_032i, ff41, 9e47, 540d, ijac201614202v7, 4ae0, 1e1a, b3f8, sigradi2013_117b, ee42, 30b7, b73d, 63a7, b5b0, ascaad2016_035s13, 3271, db6b, 51e6, ecaade2015_138v28, af7f, ecaade2017_041l, 9bca, 7249, 7a1c, feb0, 33a3, 0731, ijac201614207m12, f508, c4dd, ecaade2017_293ss, sigradi2014_247k9, 180a, 8e1d, 57b6, ebad, d942, 5f86, a83f, e07f, b829, 1275, ecaade2014_133x29, acadia14projects_463p, caadria2016_197l9, bd58, ecaade2016_190s50, 1329, b97f, acadia16_140z10, a5f3, c0a2, bc77, d79d, 0498, 5498, acadia14projects_699l, sigradi2013_326m, 0664, b3aa, 81c2, 6144, bf8a, 6cf8, 6cb4, ecaade2017_023ii, sigradi2015_3.111d3, 29a9, 4726, sigradi2014_169u4, 4a45, 785d, acadia17_481k, 43ce, ecaade2016_243d65, fb7b, 067b, 09fd, 17f8, ecaade2016_071h19, ijac201715106pp, db84, caadria2015_072o9, 0758, ijac201412203d2, acadia14projects_619au, a805, 6e8d, 00b4, 8c9e, dfaa, bb46, 2fdc, edef, 36c8, 715f, 8a9c, b513, caadria2016_425h18, 1e72, 25bb, 92bd, 05b7, 809e, ijac201513302i10, acadia17_90zz, 2a3d, 71d5, 2aff, caadria2015_090e15, eead, c8fc, ecaade2016_185f50, acadia14projects_375l, d18d, caadria2017_009r4, 702b, 8387, 2ff6, ecaade2015_296r64, e2de, 9aab, 070c, f532, 4c9d, 10f6, 7e5a, d9e4, 00d4, 229f, 5d96, c433, ijac201715101b, 9f2c, 8e59, 7bce, 988f, 2039, sigradi2016_534ss, ijac201715103c, e550, 23df, 51dc, 4b8f, 77e4, 5f17, 5d51, 15eb, 11a5, acadia15_483l21, 2983, 8f22, 15ab, a007, ecaade2014_152h36, ijac201412404b8, ecaade2015_293e64, 49d8, a5b3, 097f, d6c5, fb56, eb9b, cfcd, acadia17_38ss, 72c3, d324, c3a5, cb19, ecf8, 1b3e, 5a0e, da95, 2f7a, 1429, a480, 3e66, 9e77, 1804, 059d, ecaade2015_303p66, 681d, ecaade2017_249b, 9865, 23ca, 0c15, 1f8c, ecaade2017_048gg, b199, 602f, acadia14projects_291al, 29af, sigradi2016_407y, 7cbd, bd61, 2bdd, ecaade2016_158g43, 4acc, f853, ea7e, ijac201614206a11, f968, ijac201614307h4, sigradi2014_263a1, 16ae, acadia17_340g, acadia17_284e, 009d, f48c, 4fc7, ascaad2016_039m15, 1c2a, ecaade2015_251p57, 7595, 50b9, fda8, 3afc, df6e, ecaade2017_124i, 9cee, ed07, 6041, caadria2017_058h20, ecaade2016_062f15, f242, ecaade2014_180o45, 7341, e064, d379, 649b, ecb1, 2800, 6835, 4495, 2f99, ijac201513103s2, 0dcb, 6f19, e46c, 26e2, acadia17_230yy, 448d, ecaade2016_094t25, 6f71, c63e, 34ba, c217, ecaade2016_243b65, 013b, e402, 4594, a041, d1d3, 3b4b, caadria2016_187s8, 94b6, sigradi2015_9.347c18, 0d97, c0c7, 46c0, 0a4f, eb37, ead1, 96c2, sigradi2016_766l, 063e, d406, c1f6, 2145, acadia17_670x, 9da4, 8cac, 5b82, fdb8, 0a71, ijac201614405y3, ijac201614103p3, 5023, 53cd, dfae, acadia17_284d, 8375, ecaade2014_084v19, ijac201412405e9, 0bde, d577, b320, c62d, 9daf, caadria2017_124b33, e53e, 8afa, d2a3, a4e5, affe, 0cf9, 4285, 789b, 13ad, 232d, ijac201614403h2, 1264, ea64, caadria2017_004m2, bdf4, caadria2017_124u33, 8af7, b031, acadia17_339vv, ecaade2016_ws-afutureo67, ecaade2016_167z47, caadria2015_087u13, f927, e4b8, 7410, da2f, 8880, d31b, sigradi2014_345s9, 74e8, 657d, 2452, ce13, 4ef4, e7db, a66f, ecaade2017_309ll, 4f37, bac3, c703, 9162, ebf6, 6d19, caadria2017_095e26, 07ac, caadria2016_611a26, ec81, 10e7, 1691, 05d4, ca48, a57b, 5c0c, 348d, 0f10, 85f8, sigradi2013_366, 4e1b, acadia17_464tt, a411, ecaade2016_073z20, 9b17, 1fe8, ecaade2016_162r44, 8020, f463, b746, 4f86, ecaade2017_122xx, d6c0, 00cb, 3dc1, bf26, ba2c, ede4, e762, ecaade2015_116o23, caadria2015_218w33, 2cf7, acadia17_154oo, sigradi2013_215d, b144, d652, a6bd, 319b, 06ce, 5e61, 1b80, 5865, 289d, ec3e, acadia17_670kk, 0459, 6e18, 835e, c735, sigradi2013_267d, d62d, 8211, 2572, 81cb, 3278, 38d9, b7b2, 9c30, acadia15_497o22, acadia16_34d3, 5977, f240, e209, acadia14_719j, ecaade2016_171f49, 1739, ijac201412205p4, 5135, a1e0, aaa6, 6ec6, ecaade2017_048ee, 22d9, 7c38, d678, ecaade2016_mrtm66, caadria2015_014x2, 9d34, 3eb6, 625e, 694c, add7, 23f7, 8739, 3403, 99a7, 34de, 66e9, 09d3, 4d33, ecaade2014_168r40, f907, 508e, ecaade2016_118k31, ecaade2014_084s19, d3c3, 744d, 700e, 8447, f806, ecaade2016_017o4, e508, 20f0, ecaade2017_151bb, 6b99, ecaade2017_264c, 7c06, cedf, f978, 2db9, 50ca, ecaade2014_121v27, b7c7, af8a, ascaad2016_041j16, acadia14projects_435ai, 129a, bfd2, 3195, 39ea, 9551, 0b2c, ad88, caadria2015_209b32, 0204, fcef, 2844, 3b7a, bf2c, f506, 8a4c, feef, ijac201614401f1, ecaade2013r_017z8, 072c, bbd8, c47c, b990, 3929, sigradi2015_1.305e1, dd63, acadia14projects_479a, 61bd, d309, caadria2017_122n31, acadia17_572ii, 2203, ecaade2016_099j27, ecaade2016_077r22, af66, 5785, 332c, ascaad2014_036g2, e3f7, f368, 1512, 5772, 72ef, d9f4, 828a, 34d1, abda, d56f, 9398, f353, 6cc0, 6430, ecaade2017_156bb, acadia14_291a, 433e, ecaade2017_028i, f05e, b1f2, ascaad2014_017l1, 3211, caadria2016_819p34, a08f, a3d0, fada, bf05, ecaade2017_083rr, 16f7, d37d, 35bc, bf2b, 949d, 9fad, 14ae, f4e3, de8b, d0d1, aeb9, ecaade2013r_012t7, acadia17_52m, 77e3, a106, ecaade2016_046s12, ecaade2015_304e67, a313, acadia17_390hh, ea3c, 3093, a03f, 88b8, 603c, 5631, 2c2e, c6bc, 7ea2, d0c0, 15d2, 4455, 3e37, 5ea4, ecaade2016_078h23, 82b8, ecaade2017_057bb, e572, 6e8a, ea7c, b6ae, caadria2016_703f30, 6f5b, sigradi2015_12.167j27, 18d4, 36ab, 0d8b, 6f9c, 7e35, bf4e, b864, 16b7, caadria2015_073f10, 9f27, a594, 0ff1, sigradi2014_329w6, ecaade2013r_003k2, a15f, caadria2015_010y1, 2fbb, c89e, e342, 88d3, 1597, acadia17_282ll, acadia17_230h, 3e70, acadia17_137pp, 0d99, 6035, 8655, edab, 4c4a, 102d, af3b, dfc1, ce15, 1b96, b641, 7ab5, 1fa8, acadia17_221oo, 5155, 6b73, 225b, acadia16_88x5, 435d, 36b2, 7dd8, 0baa, b494, 4170, e965, 7c91, a208, acadia14projects_339au, 0bae, 3fbb, ff45, ecaade2014_010r1, 5806, acadia17_248qq, 1dfe, 6c33, ed19, a52c, 1594, a775, ascaad2014_007i4, d4ca, aecf, 0d22, acadia14_153as, 9a9b, ab72, d895, 87df, ecaade2017_108i, 60cb, acadia17_598j, 8386, 2133, ecaade2016_089d25, ecaade2016_111n30, a28c, cb3f, d584, 5bcc, acadia14_375c, 500000000, 5379, 353e, acadia14projects_81p, f29c, ac50, c7c9, caadria2017_080h24, de93, f209, 7eb2, e096, 554a, 36f2, 72d6, acadia15_47l1, 197a, 8b85, 2709, 27c7, 4c96, af1a, 44d3, 518c, d59f, f509, b897, 13aa, 4134, b690, f7a6, 6758, 77a0, caadria2016_611k26, sigradi2013_387g, sigradi2014_151c3, d801, 377f, 78b5, ecaade2015_318n69, ecaade2015_215r47, 8e2b, a922, caadria2016_851j36, 18c6, 9319, f867, 4c8c, f876, 84d4, 428e, acadia14projects_229l, 4c55, 2104, 771e, f703, 31dc, 1637, 8bca, 432c, 4db3, caadria2015_064t7, fce8, acadia17_590s, cbad, b01b, acadia17_435m, da88, 78cf, caadria2015_065b8, c1b6, 92c0, a1f8, a241, a124, af02, 702c, 398c, 2244, 9150, f405, 4214, fc5f, 831e, d041, 8bc7, 0287, ecaade2017_256hh, 2945, ecaade2016_026t7, 4df3, 7123, 9aef, 14ff, ijac201412304o9, ba96, a180, 512a, 42ea, fb5d, ijac201412302d7, d8bd, 6069, 0874, d59c, 194e, b8d3, c08d, 4450, ecaade2017_021n, acadia17_36z, efe7, d435, c388, 850a, 1f9f, d533, acadia17_178tt, ecaade2015_207d46, ecaade2016_094n25, 79a3, 4427, acadia14_427ak, ecaade2014_066t15, 0acb, 9972, ijac201513202h6, ecaade2017_028l, f0b8, acadia14projects_609af, acadia14_637ae, 20ff, 0b7f, caadria2016_797p33, 5441, c6d5, 2850, 3563, 9b61, e1bf, 2021, 8884, ef56, ecaade2015_169w34, 49b0, ijac201412405o8, 817d, sigradi2015_12.19c27, caadria2016_157y6, 3a73, fe67, b80c, ijac201614306b4, 7ff9, 6453, e68c, 9cfd, 746c, ecaade2016_188k50, bcc2, abad, e4f1, c753, 95ed, da51, acadia14projects_101ar, 6fe6, ecaade2014_197j51, caadria2017_005w2, 260c, 788a, ecaade2015_144y30, e604, 94bd, 9068, caadria2016_013n1, c00b, 7d9c, 70ae, 3746, 1385, sigradi2016_421yy, e6df, 431f, ecaade2017_105jj, acadia14projects_199ag, 243b, 7194, 35d7, bf0f, 74f3, b54b, ascaad2016_025l10, ijac201513306w12, 53ef, e271, acd7, a78f, 3baa, b2a1, ecaade2015_35u6, ecaade2014_173n43, ecaade2015_103n20, 65e6, caadria2016_167c7, 8377, ecaade2015_138k28, acadia17_212aa, 7f3e, 5b5b, 5deb, fb6f, 56f8, d73f, b9a2, 3901, b587, caadria2017_155p39, 42b3, acadia17_669h, bc26, 3806, b4ad, 7a37, 1548, ascaad2014_012i6, sigradi2015_8.81z11, 920d, 21a2, 2da6, acadia17_472nn, 30d6, dd69, acadia15_211z8, 8b09, 6b3b, edfa, acadia14projects_681al, 872d, a29c, 8780, caadria2016_045b3, 9a76, caadria2017_183b44, 090c, ecaade2015_138m27, 7263, a1da, 2811, 5026, ecaade2017_051p, ecaade2014_153m37, acadia17_52q, 7eec, caadria2016_797r33, ecaade2017_170i, d0cf, 88d7, 7dcb, e26b, d067, acadia17_202i, 704f, 48b2, 59c1, a1e4, 547a, 24a6, caadria2016_177w7, 9563, 516d, f725, 96db, 52ce, ecaade2016_074t21, ecaade2017_052gg, acadia17_373n, ecaade2014_159j39, bbcd, 4080, 68ff, ijac201412401w3, 832f, b1b8, 84fc, ce53, 2122, cf01, bee2, bbf0, 252c, 083e, 697d, 195c, 5871, 9284, daa7, e657, 8ac9, 0ddc, acadia14_565ae, 599f, 32e7, 6979, ijac201614404b3, 2adb, 75b2, 6307, abf0, 5e41, sigradi2016_483hh, 9131, 2d1c, 8543, ijac201412303d9, b2ff, 34be, 5cc0, 9d00, ae77, cd19, acadia14projects_71v, 8daa, 3904, ecaade2016_055k14, ecaade2017_033z, 85c2, ijac201614207c12, 26c4, aaff, 9255, sigradi2016_654zz, 7277, c682, 065a, 7e1d, acadia17_598g, a1a9, 9036, 494a, 9a5f, 2dbe, 7ef0, acadia16_382v23, sigradi2013_158c, sigradi2013_150, caadria2016_683g29, ascaad2014_003x1, acadia17_178ee, 7288, 115b, fc39, b4dc, a59b, 61e5, acadia16_106h8, sigradi2015_1.320f1, 39ba, caadria2016_405g17, 76de, sigradi2014_330d7, 5ec7, 346d, 0ff7, 5efc, 7240, 49bf, 9b59, 3041, 9d1c, caadria2015_130w21, da27, 7af9, a816, 5cc5, ecaade2017_170ww, 5c55, acadia14projects_311z, 6b7c, ebc6, acadia16_470n27, ascaad2014_022e4, 8a59, c927, ecaade2014_226g59, 783e, ecaade2015_21y3, ascaad2016_030d12, f15e, ijac201513102m2, acadia17_562w, b267, 48a4, c0df, 1ced, e520, 15f6, 8b0b, 38cc, c6e8, 56e3, 5628, f8a6, b921, acadia17_290h, b27f, e5d2, 8118, 7a19, c680, b355, e658, d0b0, 4d7e, d623, 94c0, adb5, ecaade2017_277gg, ijac201614204s9, 2a3a, 67c7, 5e64, 8c05, acadia15_95p3, 3cda, 3268, 3b5e, 6d07, bad3, 556f, 18f1, c596, 3d60, ascaad2016_051d21, 2df1, f336, c68e, a888, c07f, ijac201614102y1, 3bbe, 60ab, bda2, 9f93, 52e0, 9bfd, 4fe7, d547, ebb1, c79b, ed78, caadria2015_102e16, a3c9, dcf7, 9499, 4813, 0c31, ac20, c60c, 8067, 1bd5, acadia14projects_333az, 4e8c, b399, 7077, b996, db38, ijac201614204m9, sigradi2016_484k, 0afb, aef4, 103d, 3977, de32, ecaade2017_094i, b5a9, b055, acadia15_381r16, acadia14projects_589a, 0d62, e93c, 306b, f0ac, 6412, 48bc, 73ec, 603e, 5066, 3719, d2ff, ba0f, ecaade2017_148a, 02a0, ea17, 2abb, 0df8, 877b, 3d9e, 0b83, 5436, caadria2016_219j10, 2326, 4ed2, f9ae, ecaade2014_088j21, ecaade2016_018d5, 71a7, f49c, acadia17_678kk, d769, 564a, caadria2017_183l44, e704, 3102, 0bc7, 7181, ecaade2017_100g, 20d6, 2f8f, caadria2015_220d34, ijac201412405u8, ad25, acadia14_627aw, sigradi2013_414e, 1a18, 154c, fc96, 0915, 820d, a5f8, 35eb, 9b67, 095a, ecaade2017_057gg, aa13, ea89, d671, 85f7, e4f6, f7ef, 5b96, caadria2016_105f5, 8098, cd90, acadia17_222w, 7b53, sigradi2015_sp_8.326y30, cda6, 773b, acadia17_358ss, caadria2017_043b14, sigradi2014_281g3, 3fd4, a117, ecaade2015_225m49, 96b9, a798, ecaade2014_057p14, 2798, 1e0c, 466c, sigradi2013_381k, 20d0, sigradi2013_347p, 46a5, 70ba, 627d, 9832, sigradi2016_710cc, be62, 0299, 98df, 322a, caadria2016_013o1, ecaade2015_127b25, ascaad2016_028c11, 389d, acadia14_167ab, f3c8, e12d, d37a, 0555, 3d31, cda7, 8caf, 0726, 56e8, 86ac, 608e, 6cd1, fea3, 07a3, f8ce, 6441, 8bd2, c26a, f039, acadia17_620zz, 0433, 7477, f5fe, caadria2016_517a22, 5f7f, 1728, 98c6, ijac201715203nn, f995, 3820, 1434, 7bcd, ecaade2014_067x15, 89fe, ecaade2016_063r15, a297, beb4, acadia16_344g21, 5a89, 268b, 7fe9, 5958, 1024, caadria2017_107x28, e6e4, e3fb, 3c86, d8c9, f04e, caadria2015_156g24, eb17, 4139, ecaade2014_168d41, ecaade2015_173l37, 0ec4, dc7d, 1187, 4641, sigradi2014_032o2, acadia14projects_647au, cb08, eff9, 2e34, sigradi2015_7.203g10, d441, 510d, d9af, bb7e, 4849, acadia17_82zz, 7290, 224a, 1453, ecaade2015_21d4, aa2f, sigradi2016_625ll, 9fc4, ecaade2014_038s9, ecaade2017_jgot, 9cf7, 2588, acadia14_389f, 196a, b3f3, 8900, a10d, acadia14projects_479l, ecaade2017_ws-archieduq, ecaade2015_333f72, 87b8, a185, ascaad2014_024k5, e6ff, sigradi2014_263j1, caadria2016_115j5, e8b6, 88ce, 776f, a157, 64ff, 4f74, b660, ecaade2014_089k21, 9294, 98e3, 1168, acadia14_43at, e50d, 1808, 1e01, ecaade2014_070f16, 9397, d2b8, d1e7, ecaade2015_194e41, 81f8, ecaade2014_084o19, a3ad, a96d, caadria2017_005z2, 5a18, a999, a0bd, 54b5, 385d, 3c8d, 311b, 5543, acadia17_222b, 3fd9, 496d, 0ba8, eb80, 274c, 1db4, 7cad, ijac201715104m, 6037, 0c6c, 4cbd, 2c14, 3087, 3b80, 309f, a7d7, 9582, e15a, 8685, ecaade2017_056d, 2e09, 4c46, a4db, ecaade2015_115a23, a033, 3024, 2cd8, sigradi2013_267u, 2976, sigradi2014_341d8, 8d5a, f08c, ecaade2016_163h45, ecaade2017_157gg, ecaade2017_041p, b9c5, ijac201412303c8, 9848, 3495, 67c3, d718, ecaade2014_147a34, acadia17_90aa, f157, 683f, 9d62, c191, 0b1e, c549, 8507, 3df7, 8494, b6f5, d933, 574e, ec52, 98af, ecaade2016_043d12, a2d2, 2374, ecaade2016_140o39, a9b3, 3142, e8e7, ijac201614104b4, 2f9e, ecaade2014_220b56, f275, b56c, sigradi2014_347l10, db05, caadria2017_158y39, f0a8, ijac201412301g6, 3c7a, 8a3c, e582, b1d6, 4006, 3fbe, ecaade2017_080ee, 61b7, 099e, sigradi2015_6.327p8, ecaade2017_057u, 42e8, 3607, 9153, ecaade2015_237e54, ecaade2016_028j8, 859a, a0a1, f838, cbe0, 0024, ecaade2016_162d45, a45a, a3a9, acadia15_483h21, 0fc6, aca7, 95bd, 2bb2, 8666, 6b76, acadia17_26e, bbcb, 43ec, bf1c, ecaade2014_109s24, 3085, 2cfc, 0d7c, dee7, 7275, 6455, 0ab2, 67bb, acadia15_297b12, acadia17_340z, acadia14_719c, caadria2016_343d15, sigradi2015_12.297m28, caadria2016_507l21, fb1f, 4ad5, 1fb7, f000, 7173, d626, 121a, 00f7, 312a, 1948, 617f, 45bd, df84, 6cc6, 3f9c, 4382, 0e13, 97a6, d0ea, caadria2017_008z3, 9184, 7587, d272, ascaad2014_023t4, 50c1, ecaade2016_213o54, 4afe, 8241, c2e4, acadia14projects_647ax, 63cf, 11cb, 0f6a, 3e60, ecaade2017_255m, b9ad, d38b, ecaade2017_149r, a7e6, 0873, 22af, 9777, acadia17_168tt, d179, 1f7f, dbd2, 05e3, 616e, dd7a, 6b24, b769, acadia16_140p10, 6e28, 2ac7, 9c27, 951b, eb22, 49a5, 9771, c1c6, bdf3, ecaade2017_208g, 2071, 276a, acadia17_168uu, c9c2, ecaade2017_017m, 99af, 8039, ecaade2013r_003n3, ecaade2014_111n25, fbd5, caadria2017_056v18, f518, ecaade2015_271x59, sigradi2014_335u7, ea19, ecaade2014_202r52, 6388, 525c, sigradi2013_28l, c0e8, acadia17_358ll, 651c, 145c, 228d, acadia14_655ae, f497, dbbb, fed4, acadia14_497s, d87a, df4d, 5f6e, 9280, 5ef3, acadia14_409m, 213e, 92c9, ae18, a2b6, 5f67, 107d, acadia14projects_497z, f0f8, ecaade2014_019c5, c5fb, 1765, e71a, sigradi2015_3.155l3, 80cf, ad21, 148f, acadia16_344k21, 51a7, sigradi2016_686uu, ecaade2017_108t, ecaade2013r_009y5, ecaade2014_149f34, ec56, ea83, caadria2017_096z26, d5c0, 74e6, 3c5b, 1e4a, ecaade2014_153o37, acadia17_292bb, 0f2f, sigradi2013_421k, e2ff, 132b, d178, caadria2017_136n36, 1698, 247a, 987b, 2e42, 799e, f018, 0742, 4ab2, 91d3, 3eb4, c3d0, ca42, eb47, 13ff, ijac201614202n8, ijac201513305v12, f067, 527e, caadria2017_040m12, ecaade2016_123c34, d7f6, c73d, cbc9, ecaade2017_240q, sigradi2014_266l2, ecaade2014_153s37, ijac201513206v9, 7fb6, f7dc, acadia16_88z6, d508, f5e0, ascaad2016_038k14, ijac201715203m, 72e6, e7c1, d7f8, sigradi2014_201g7, 4408, 91c1, 0b8a, ascaad2016_038p14, 2aa0, 4d15, b3ea, 365e, ecaade2016_058w14, 8172, 8cba, 04ab, 0817, 421d, 5766, b20a, a053, f90a, acadia14_389ax, sigradi2014_045w3, 0418, 6ec9, fa66, 60dd, 4311, ed8b, ce35, bbbe, b9b6, 36d3, 5125, efd1, bcf9, d92a, 2261, 27fc, 9264, fb61, fd79, b583, 6c2a, acadia17_238ll, a049, ecaade2015_59t11, sigradi2013_425s, ffcd, 90ba, ijac201513205p8, ecaade2013r_017w8, 477e, ascaad2014_019j3, ecaade2016_140t39, 21a4, 8588, 9eb6, sigradi2015_10.220i20, caadria2015_203h29, ec0c, 6a0f, 1f70, e366, ecaade2017_254ii, ac80, 3386, ecaade2015_195m41, e78d, d11d, 6ec5, ecaade2017_144x, de89, 5b12, d9c6, 101e, 8db1, sigradi2013_42o, ijac201614403f2, ecaade2015_84w16, c440, dfd2, 2175, ecaade2017_192i, 1dc7, efa0, 1b30, d9e0, ecaade2017_269e, 1fb8, acadia17_307ff, acadia14_435ar, 256d, 1e3c, caadria2017_122x31, 6fc7, eb0a, 724d, 5665, 553b, e7c6, 1de8, 4b53, acadia16_224w14, 2d12, ecaade2015_115w22, eacb, 9826, c38f, 3d4e, 9f91, acadia16_54t3, a75e, eda4, 0d1e, 56fb, 633f, ecaade2017_244jj, sigradi2013_359e, ecaade2017_108m, 6463, 0e5b, ijac201614309r6, ed42, 62b7, ijac201614101b1, ecaade2017_019xx, 65fa, 2370, 7bf6, f451, 692e, 0f9b, 9f1f, 5099, abf6, sigradi2014_109j9, 22eb, 120c, 8e82, a371, 01a9, 1aeb, f7c4, 9677, 8889, b8d6, acadia17_62tt, ae3e, 2657, 9095, acadia17_534yy, f75f, 8c4e, d7a2, 78c2, 598b, ijac201412301m6, acadia14_637af, 5d06, 61c7, 53c8, ecaade2015_122l24, 295a, c4ad, ccff, 022f, f9ef, 07b9, a0e3, 34c9, 315e, 6b1b, caadria2015_185k27, 873f, 1a9a, 1f44, 7a97, 45b1, 79ba, 6323, ac4b, sigradi2013_31, acadia15_243d10, 5425, acadia17_560s, 1090, a661, ijac201614405k3, 350a, caadria2017_104a28, 10af, d5f3, beb9, af30, 2383, 7db6, 14db, 1879, aba9, 9ff1, f257, cd34, sigradi2016_815oo, caadria2016_611s25, ascaad2016_004m2, 9b0e, ecaade2014_176n44, f76a, 97a2, da8f, 4a54, f898, acadia14projects_43ao, e1d4, 629b, ae84, acadia14projects_135i, 6370, 6d41, ae82, caadria2016_259t11, 56bf, 35da, acadia17_350ff, 8c7f, caadria2015_124h20, f6fb, 032c, 8982, 3a57, 10ad, fd1b, caadria2016_589y24, 5c42, dd95, sigradi2015_3.394g6, 893d, 1a15, 79f3, ecaade2017_198n, sigradi2013_386l, efa3, d8da, baab, 2ba1, 4c09, 7075, 0d57, c2d0, ecaade2016_217j55, a097, ecaade2015_161f34, acadia14_463at, ecaade2016_075h22, 3ec6, acadia15_251i10, e01a, 51e7, 5d7a, bd74, f74b, 6047, 9ea7, ecaade2014_240l62, ascaad2016_001a1, ecaade2014_018u4, d388, ecaade2015_285e62, c6ac, 7146, e3e8, a227, e9e7, ddbe, sigradi2014_084b8, 4a19, ecaade2015_273h60, d6ed, e332, ecaade2014_239l61, ijac201614202i8, f4de, ijac201513206g9, 55c3, 557c, 8f36, 9138, fa61, b1ed, 4e83, dbe6, f06b, ecaade2015_196r42, ffef, 96b0, ecaade2017_090gg, c009, 2738, 4d3f, b08a, 0a3a, 7e9c, 6094, 8619, d40e, 8247, acadia17_650xx, caadria2015_208u31, 00cf, 1bd8, 1753, caadria2015_206z29, 9a1d, cead, e799, 0a6c, a357, 4b80, acadia14projects_247i, d6c2, b72e, e668, 3d79, f1e6, 86bf, 9e20, ecaade2016_ws-dleadn68, 9b30, 17df, acadia16_174g12, ecaade2014_140p31, 7054, dd76, ecaade2014_151w35, daa3, c3aa, 3ded, b00c, ecaade2014_153j37, 4cae, 4c01, ecaade2015_248w56, 1f01, 54f5, 3d1f, 6b0a, 0a03, c765, 37d5, ascaad2014_014t7, ecaade2016_tkox66, c09b, ecb7, acadia15_110y3, a925, f675, eba9, 999a, af44, b509, ecaade2017_249xx, 4579, 84a5, ecaade2017_047v, 9c74, 83c2, 357b, ecaade2015_317p68, 2788, 80b4, ecaade2016_028g8, 7c50, 04ac, 91a8, acadia16_72e5, ijac201614308n5, ea4f, 59a7, 1480, 9c7d, 972c, ijac201412301y5, 7fa4, 44e9, 94b1, 4175, 5551, ecaade2016_199y52, 00e3, 83ee, c24b, c571, 0625, 5b23, 6ac3, 4cfa, 7bf2, ea37, ecaade2017_044mm, 0d8c, 23db, 98ce, 1980, 5372, 7ca8, 1cbb, b106, 12ee, sigradi2013_389p, caadria2016_851x35, 7737, ecaade2014_141f32, 0e36, 9a7c, 6532, 48f9, c53f, acadia17_350ll, 31e1, acadia16_352d22, 4108, 6c0f, 9ee3, 41fa, ece1, 2b30, 1aa5, 1701, ecaade2016_037a10, 091c, a536, ecaade2016_198r52, 4b12, acadia14projects_219d, acadia14projects_229i, 8885, 3bdd, 62bf, f6c9, 5a6f, d36c, f1da, 1e93, 3889, 5377, 1ec3, sigradi2016_435dd, 6cc7, b798, caadria2016_539g23, 766d, 7564, 4d10, bccb, e990, ecaade2015_100n19, 415c, effb, acadia16_12p1, 4b9c, 8b87, ijac201412402c5, 9185, 6684, sigradi2016_637v, 36ec, a866, e8d0, ffd5, 66be, 6c95, edda, 6d6a, efc5, 64fe, 1c3c, caadria2017_041w12, cca5, a3d6, dbed, ffbd, 9522, fe18, ecaade2014_175r43, 88aa, ijac201513303c11, 5189, acadia16_402u24, ascaad2014_005g3, f810, 39d7, a96a, e16e, 7148, eb2e, ecfb, 4d9d, 3c42, 1826, f264, c0ea, 8261, 0888, a840, f72a, f45c, ecaade2015_122h24, a6c2, 5bfe, 83b9, ecaade2015_173i37, 8c5d, acadia16_362j22, 820f, f440, ecaade2017_192j, 636b, b81f, ascaad2016_022v8, 06bc, 2bc6, 6a22, 724b, sigradi2013_138, 7475, ce9a, ecaade2014_151p35, 5260, 77b0, d2f9, f1f1, ecaade2017_133d, 12e3, 09a0, acadia17_257f, 5600, 968f, 4f5d, 4bf4, ca8b, acadia15_185s7, 5542, f740, ijac201614207g11, acadia16_450k26, 380e, fb16, d9fb, 11a4, d40a, a165, 7d03, c504, bd76, ecaade2014_199x51, d458, 3680, 45c3, 20cc, 7990, ecaade2014_151r35, fe8e, c27e, 6cae, eaec, 0a02, 81ca, 1e3a, b291, 577b, ijac201715203r, a460, sigradi2014_041c3, 7b22, c6e4, caadria2017_054e18, 677b, 3506, 464d, 56c2, ecaade2014_035y8, d3fa, 8f85, c3e4, d3d9, 3813, sigradi2015_11.166w25, b3b9, 8473, f06f, acadia14projects_117az, f910, 4af3, 29cd, a95c, 4971, 081c, 6587, 7712, acadia14projects_43ag, 0923, 75d3, d50d, 3873, acadia14projects_177aa, 7b20, deb0, 02ef, ecaade2016_028n8, ecaade2017_144v, caadria2015_220h34, f096, caadria2017_035y11, ijac201614208d14, 2fb9, d3b8, d5bf, ba05, ecaade2017_256ee, acadia14projects_435al, a7c9, 3ee2, 277f, sigradi2015_1.320g1, 19ea, 6730, ecaade2015_15a2, 0e1c, 82e4, d569, d195, 6481, 9c8b, c1c5, 5014, sigradi2016_364ll, f219, 5d68, ecaade2017_225h, 0530, ijac201513103u2, sigradi2016_448dd, e978, 0f19, 477a, 2eb6, 9e8c, caadria2016_517w21, c6cb, 78ba, ecaade2017_255l, ijac201513201y5, d571, b39f, 7feb, c956, 7733, ecaade2015_293w63, 7cc6, eea6, 84f9, 293b, acadia14projects_365ad, 6ced, ec60, adab, 1faf, 1139, 43e4, a3ba, caadria2016_177a8, 4f16, ecaade2015_176u37, caadria2017_074r23, a4f9, f483, 0384, e5ae, 8182, 266d, 62a7, 4f76, b6b2, ab5d, 037d, e2ac, acadia17_163ff, ea36, c9c0, cad8, 10a2, 44f0, 8301, b931, 894c, 2d80, 8c95, acadia17_82mm, 9e22, 6963, 5235, ecaade2015_293b64, 6d67, ijac201614405c4, d0b2, 6552, 0e1e, 170d, 1a94, caadria2017_190x45, b82f, sigradi2016_737ee, 21ce, c030, ecaade2016_243a65, ijac201614403u2, 4e9d, caadria2017_149j39, e916, ff1c, 6579, ecaade2015_48i8, 96b5, 127b, f931, sigradi2014_214d8, acadia17_154ss, c0d7, 1bf8, 77d7, 5987, 9215, ijac201715203b, eec5, 7a92, 0958, 159f, 96c8, 12cf, cd1c, caadria2017_009w4, ecaade2016_223b59, 5459, ece2, acadia16_382d24, 6c80, sigradi2015_6.387o9, 3c7c, sigradi2016_690i, 7759, b34b, bd16, 244f, ca19, ecaade2015_161m34, c698, sigradi2013_401h, ecaade2015_193c40, 5a19, acadia17_221mm, ascaad2014_017z9, fc67, 7e3a, c234, a99a, acadia15_323u12, db3a, c366, a334, 5b87, dd2f, c85e, acadia17_404cc, acadia14projects_601ae, 96ff, da1b, ecaade2017_199ff, acadia14_565k, 9c2b, caadria2017_118g31, fb63, a7b6, ascaad2014_017k1, f398, c7d9, acadia14_699c, df24, 58e6, b956, 6519, 6759, 0936, a250, 8ed8, f85a, fae5, 58d4, 3b91, 7bab, e897, acadia17_392l, 6181, acadia17_82oo, 687c, d1b4, 7615, sigradi2014_232t8, 1eda, 200a, 1946, 809a, 82f5, 05d1, f109, 1328, sigradi2014_303h5, aec8, 3d12, de1c, 214c, a6cf, 328d, 4e69, 3b81, acadia14_291c, cb69, 9b4f, 0ae9, sigradi2013_275d, 0ff8, acadia17_72h, bb83, 5681, caadria2017_056l19, bb7a, 54d1, 0de0, e27e, baca, ecaade2016_033i9, d62b, ea38, 85b9, 2d45, ecaade2016_158j43, 081b, ecaade2017_101s, 4430, e929, 8dd3, b200, sigradi2015_11.222o26, 2934, 1ad6, 37de, caadria2016_425g18, 2b2c, 6700, 15fa, 6326, 4543, ebe8, ecaade2017_039f, 2b3a, 7a9c, f0ca, c7a3, ecaade2014_086v20, 04aa, 3861, 1e70, 636a, 3f68, ecaade2017_290rr, dfdc, c9e8, caadria2016_167e7, 1f5f, 0e95, 5391, 746e, 0210, 0999, 51a1, 3c9c, ecaade2017_225a, 6fbc, baee, 4e2d, 88f8, sigradi2016_381k, e495, ecaade2015_113o21, caadria2015_126e21, 7d4e, acadia17_491s, fba5, 53c6, 0fd6, eed0, fc6c, sigradi2014_015g1, ecaade2015_329o71, 0c54, ecaade2014_157w38, acadia17_18e, 7b31, ecaade2015_158f33, 9912, d5a2, 68df, aac2, 31b4, sigradi2014_213u7, 8a3e, ea7d, c683, 8742, acadia14projects_661e, d11b, ijac201513202k6, 4534, ed03, e734, caadria2017_035v11, 0515, 94a7, cca2, dcd2, 511e, caadria2017_174n42, acadia14_655v, 7f00, ecaade2015_25k5, 09f3, 6714, 4d00, 1df2, 9c56, acadia14_167t, 240d, 16e3, 8008, 3aba, eb59, 2d28, be6f, dfc4, e610, 0f82, 05a9, 3623, 3390, 18ac, ecaade2014_104r23, ecaade2017_049uu, 3d85, 209d, d773, ecaade2017_257pp, ascaad2016_031m12, 7c62, e2f7, 7a60, e7dd, 9ab4, 831f, 10a9, 6d45, 5a84, ijac201614305f3, acadia17_348e, e2e5, ca01, ecaade2017_301r, 7d32, 8075, ccdb, 84f4, 5f4d, acadia14_101am, acadia17_18a, 4522, 5259, ce9e, fdd9, 8efe, 18e8, eb53, 0faf, 7ba8, fdae, ecaade2017_232g, 94ea, 7a04, f32f, b94c, 7ddf, 9f33, a1ab, acadia15_185c7, ascaad2016_010s4, 2412, ec2a, e3ae, sigradi2014_345y9, ecaade2014_151c36, 1689, 8c78, caadria2015_064p7, 2c1a, acadia14projects_719f, 085b, 5f0c, 04f3, df46, 7647, 4c15, acadia14_347ap, ecaade2017_294c, fa99, b4e4, 5021, acadia17_446x, 8a10, 448f, e5d4, 41bf, 5f22, fc62, ecaade2016_243n64, e4dd, cc8a, caadria2017_030a11, 0e6b, b51b, 6767, cea6, sigradi2015_10.377z22, 7c9f, 8340, 361a, 3e07, 453d, 7ba5, cfd1, sigradi2013_281, 5115, 6dd6, e793, 1e96, 9369, ea77, 3936, sigradi2016_777aa, caadria2017_056e19, b0aa, 7ac8, 9efb, 7390, 6e93, 03eb, ecaade2016_018u4, 8071, b950, 769c, acadia14_627am, caadria2016_291f13, 8a92, acadia15_137i5, ecaade2016_223i59, acadia17_190g, c482, bb9e, cdb2, ecaade2016_025n7, 6b8d, ecaade2017_173zz, d4e4, 3212, acadia17_512v, c218, acadia15_47e1, ecaade2016_223i58, 4d47, 672e, ff72, ecaade2015_119e24, 28fa, b300, f642, 2dc3, 1474, acadia16_34k3, 092e, fa91, b576, 5c7c, 0e4e, b8d7, fda5, 89c1, bbb8, caadria2017_030y10, acc2, 03dd, acadia17_138zz, 9328, acadia16_344f20, 1dc4, 1293, 58bb, 5e81, cf93, acadia17_637e, d975, 1403, aa3e, ecaade2015_241s55, acadia16_98j7, 82a3, caadria2017_185t44, 4f67, 270a, dfd9, 7d12, de3b, sigradi2013_238, 2928, 4d08, 2bb1, 92e3, 4a69, caadria2017_054b18, 921b, 6b05, ea8c, acadia17_446y, f454, dbe3, d8fb, 5174, f283, acadia16_78u5, 658a, 1d25, ecaade2015_13m1, f044, 1496, dcda, 4be9, a0c4, 6daf, a566, ijac201715203xx, ijac201412403y5, 745d, 84e3, e2f5, db21, 078b, 2233, 2c46, 7f9d, 48e2, c290, 98b0, acadia16_154i11, 1000, 4229, 3ed2, 8761, 7b3b, 3c2a, 1501, 6e0b, bc38, 4155, ijac201513202o6, 9969, 2f00, 78ee, caadria2017_051k16, 1093, 2e0b, sigradi2016_479bb, 2f04, d023, aaea, e8ea, 1497, acadia17_274a, acadia14_23av, dbea, acadia16_34j3, 2e82, 2632, 2b93, 6f65, acadia14_445ag, 0ad2, ed3c, ecaade2017_117t, e6ec, e86b, ab33, 6fc8, f488, 2f73, 62d7, f57a, 22ab, 8d06, ad48, caadria2017_063d21, acadia16_344n20, 4e64, sigradi2014_266i2, 70c0, sigradi2013_421, 6408, a86f, ijac201412402d5, 4fe1, fa16, 51cb, b76b, 24be, ecaade2015_217v47, 55ad, 4a17, ecaade2016_007k2, e66a, 9c03, f999, aff0, sigradi2015_10.138x18, 3209, e78c, e6b4, ecaade2017_057x, ascaad2016_033b13, e4bb, a993, ecaade2014_080h19, a481, 499a, 1dc1, be6a, ijac201412201k1, f89b, ecaade2014_018p4, 45dc, 6c70, ecaade2014_225j58, 8627, 7437, a955, 9f67, 711e, 649c, 3355, 722b, 872a, 849f, ba6c, 4f96, 3724, f1c4, 2e20, ecaade2015_127z24, 32d7, 143b, 4492, 84a4, 9c0e, 3d1c, 2299, 5473, 98ec, 2348, f1f4, 8a79, acadia14projects_229k, sigradi2013_183, caadria2017_113s29, ijac201412301w6, caadria2015_162z24, f90c, acadia17_189jj, cde2, 7fa9, ecaade2013r_010y6, b949, ecaade2015_53p9, 5192, 1af2, 96b7, b9ff, 53b0, sigradi2016_776w, 99e9, adb4, 1dca, ecaade2014_214g54, ijac201614204a10, acadia14projects_111f, caadria2015_206m30, 7eae, ascaad2016_002n1, a577, f0ba, 0c36, b409, ijac201715106ww, 8f75, 9aed, 3516, ecaade2015_59n11, e51e, b395, sigradi2013_195, sigradi2016_364kk, sigradi2014_123s9, 7c24, caadria2015_086f13, ijac201614308l5, d710, sigradi2015_11.166b26, 7820, 50f3, 7876, e6cd, 9a75, e8cd, ascaad2016_005x2, 15d7, f9bd, 18d9, 1cd3, 50df, acadia17_424ss, acadia17_212hh, 1ac0, 3e6c, b593, 21f5, acadia17_266gg, 681b, c97d, f211, 4b8a, sigradi2013_359k, sigradi2013_244, 18ec, 56a3, b7c9, c87f, ecaade2016_230p62, sigradi2016_446f, 2202, 8d78, 4aeb, cf86, 43a7, 309e, 5a51, d70c, e297, caadria2017_005x2, 9cb2, 3c92, ce4e, 2765, 6a75, bb49, ef0c, eba8, 07c2, 8b40, sigradi2014_266a2, 81e5, 594a, 8ef2, acadia14_167u, 7d26, 3af8, 6232, 1588, 44f9, 6301, b987, 034f, 89bd, af86, ecaade2014_147y33, ecaade2016_123h34, 26e3, 9381, f224, 5f89, d4ad, 9852, 1005, ecaade2014_070u16, 5024, e1bb, sigradi2014_075e7, 0117, ecaade2014_233s60, ecaade2017_gric, a2df, sigradi2016_816vv, 733a, 196d, 3326, caadria2015_109d17, b51e, acadia14_267n, f2be, 2b35, abba, 5101, 7f08, acadia17_446q, 4c4e, acadia17_424zz, deae, a570, b31a, beef, acadia17_212u, fa41, acadia14_317s, 2794, 627f, 8e51, 9441, ecaade2016_217s55, 33c4, f5d3, eefa, 1b15, 5c0a, 17b6, 4316, a560, ecaade2016_221w56, 699e, d06c, 16d2, be2f, ecaade2017_282e, 9af5, 2636, 37ff, f9a2, bad7, ascaad2014_025k6, acadia15_431r18, 11cd, ecaade2014_138s30, 4c9e, 9686, 3423, caadria2016_457e19, 0acf, 6fad, d0d3, 495b, ec76, a192, 00c2, 2991, ee50, d7fe, ecaade2017_291s, 57ea, 6212, acadia14projects_601ai, bcf6, d2cd, 0cbd, 6675, 2d1e, 13fa, ecaade2014_138x30, 1f1a, da30, acadia16_344f21, 962f, 0bf2, f57b, ecaade2016_163e46, acadia17_248c, acadia15_483z20, 8db0, a321, f011, 25d8, 9554, d8af, ecaade2016_068l17, c4ff, ecaade2016_074k21, ascaad2016_001f1, c4be, ecaade2016_006l1, ecaade2016_118g32, d052, caadria2017_018z7, 50ba, 19a9, dfd8, 55c5, f654, 1e7c, ac07, 5b8c, 080e, acadia14_365ak, c185, 5e75, 3a85, 13f5, e1fc, cb0e, 9e21, 7d41, 54dd, ijac201412203k2, acadia17_648zz, a1ca, a2b2, caadria2017_055l18, acadia16_154m11, 418e, ijac201412403i7, 60ea, 237c, cf47, a953, b218, ecaade2015_59y10, d113, 41ad, 56d3, b825, 309d, b5d3, 4552, 1ac2, cac2, ed00, a025, f648, 34f3, acadia14_445ae, sigradi2014_201i7, b7ed, 9724, e418, caadria2015_142l23, a861, e8a0, e406, 5719, 7b76, sigradi2016_647mm, ecaade2015_215u47, ad76, ijac201412305k2, sigradi2014_250o9, 699a, 2999, 8f4b, 6bd2, ijac201412404g8, 3763, 9671, cec5, caadria2017_051x16, caadria2016_601p25, b5aa, sigradi2015_10.307v20, 19ee, ecaade2015_243v55, ec0e, 677f, 5de5, f6ea, 22e5, 503a, 52a6, 9986, acadia17_80d, 0cb1, 0b84, a93c, 60db, a24c, acadia14projects_473aj, 43a4, 9cf4, 868c, 1c6f, sigradi2015_3.9b2, 358e, 4643, 4309, 787f, caadria2015_176n26, ecaade2014_066p15, 6570, cdc4, e8b4, 7c70, 981d, sigradi2015_10.7i18, 3c55, 09b2, f1e4, 05c3, 9e2b, e2c8, acadia17_154ll, 8367, ascaad2014_029r8, 9baf, ecaade2015_265r58, 56ea, ijac201614305a3, 6f44, 09a3, 7bc5, 2739, e7cf, ba60, acadia14projects_199am, caadria2016_333o14, acadia17_390pp, ecaade2016_042v11, 3b54, cc2d, 3ad8, 74d9, e80a, 80a1, acadia17_598l, 5e7a, 0522, ascaad2014_023z4, e2d6, d4c8, ascaad2016_057s22, ecd4, sigradi2013_28o, e11e, 36f3, ijac201715105g, a710, 5eff, 195b, 8b58, 3e3d, ecaade2017_089cc, acadia14_479w, bd6f, ijac201513102f2, 2f95, da85, ecaade2015_138o29, 9379, 3ad3, f1bd, 2fcf, acadia17_424xx, ecaade2015_114i22, 0a84, sigradi2013_389m, 8c23, b545, b909, ecaade2016_208n53, 09fa, 0012, ecaade2016_158o43, c5b8, e2a1, ascaad2014_017x9, c3ff, caadria2017_003v1, 7ed4, d66e, 17d8, 2e99, sigradi2014_140o2, 1bbe, 1ab4, 4b87, 2741, ecaade2015_241y54, caadria2017_086k25, 1adf, 4f19, 6269, 7d53, d17e, sigradi2015_9.347j17, b6e2, ecaade2017_054ss, c652, ecaade2015_302n66, db25, 4ca7, 8771, de9c, a6b6, cb8f, f1d1, caadria2015_004f1, e160, f3a2, 1f39, d086, 829a, f383, 76c8, 4cba, sigradi2013_248a, 4b49, 62a5, aa85, fb4f, ascaad2016_003a2, 595d, 6917, 7af4, acadia15_263u10, acadia14projects_189ap, e029, 133a, 3cb0, 7dd3, ecaade2016_136i38, acadia17_110bb, 6309, ecaade2015_302g66, 89a6, 0caa, 472a, 0069, afc8, f7f5, 94b0, 2974, f8c2, acadia17_373j, cf32, fe24, aade, sigradi2015_6.387k9, 34d2, ascaad2014_012d6, ecaade2017_228w, 6369, ecaade2013r_001r1, 56df, 1a78, sigradi2014_023z1, b37e, 776e, 0f13, b2e9, a65c, sigradi2015_4.219a7, sigradi2015_13.316b29, ecaade2017_265i, b4d3, bcae, 94ab, 179f, 91cd, 8439, caadria2017_134z35, ecaade2017_033y, 9c78, ecaade2016_120g33, ascaad2016_023p9, acadia17_91f, 63f6, 4cc4, 387d, 4690, 0b0e, acadia14projects_479j, ecaade2016_106j29, caadria2016_851o36, 86fc, 5933, 4795, ff64, 71a5, acadia14projects_219az, e63b, 2f6c, ecaade2014_162u39, 0f99, bf78, 6c29, a742, 62a4, 6120, aa77, 0fe6, c825, d08e, d010, ascaad2016_022n8, ccc7, bbc1, bd80, f215, df3a, 8986, sigradi2015_8.328j15, 4740, ecaade2016_058y14, d73e, ecaade2016_mrtf66, feb4, 6f49, 79df, 377a, cc0c, 1397, ecaade2017_129nn, d102, cfcb, 3b3a, eed7, ecaade2014_214j54, 3146, 2cd2, f9f0, b222, sigradi2014_192p6, fa58, d9ef, ecaade2015_171z36, 35b8, c89b, 5353, 800d, 778d, 709a, c3c2, 7643, 9199, acadia14_23az, 395b, 7f41, 3edc, sigradi2013_43a, 012a, 6761, 7067, 1de2, ecaade2014_067c16, caadria2017_132v35, 54f7, 6da2, beea, ecaade2014_176b44, sigradi2014_169r4, 43b5, 107b, acadia17_678dd, 83ec, ecaade2014_078t18, ecaade2017_108e, 0e91, 4f6e, 463c, 5cae, c50f, ecaade2017_274aa, 8849, e268, 8322, ecaade2015_18x2, ijac201614203t8, 3bb3, 7789, ed7b, c75b, db0d, 8ed6, ecaade2016_193m51, c327, 1f9b, c221, 6508, 48c6, ff01, 3303, acadia17_582mm, 457b, 677c, 248d, caadria2017_145a38, 748f, 4c1c, acadia15_311m12, 9558, 9c9d, 4165, 69b0, e681, sigradi2013_95, faf0, ad87, 9a3e, 77a9, a902, caadria2016_507k21, 4ab6, a225, 01fe, d014, ab90, 5f21, a153, 77ea, 41e3, 7da2, 1de1, 1bdd, ecaade2014_065a15, d5cb, ecaade2017_152uu, 5d10, acadia17_669t, bd50, be22, 2c6b, f0ae, 8395, 27c8, e3c8, cf7b, acadia17_170n, 68fe, dd38, 6d7d, 9f2e, af2c, a6ac, 3ec7, 108f, ce11, 78c0, a045, ad1a, e8b7, ecaade2014_186t47, 279f, caadria2017_096s26, acadia17_551qq, a06e, 8ad3, 2b7a, 51c9, 91b0, 8c5b, 1c97, acadia17_248k, bcc4, ce8a, ba37, ascaad2014_007x3, 8121, ijac201412303p8, 333b, acadia17_222rr, ascaad2014_019y2, fa0b, 26bf, 145e, 28ac, b315, 627e, 8fc6, 01b9, d3e7, d945, 6329, 1937, acadia14projects_301e, 7191, sigradi2016_764i, ecaade2017_027qq, e43a, 13e0, 7d4c, f2e7, e0be, bec0, c527, 868f, ecaade2017_076y, caadria2017_067o21, 304e, 0244, 27f0, ecaade2016_154z42, ecaade2015_317x68, 862c, cae1, 6e7c, 6a8e, 00b8, sigradi2014_042o3, c377, 54b9, 0ea5, 76f3, 85a2, b644, 473a, acadia14_63ae, 963a, 207b, 8344, 3967, 7766, abc8, 78ae, ff06, acadia17_340k, ijac201412402j4, 1007, ecaade2017_051r, 9ff5, 1871, acadia17_560i, acadia17_307jj, 0d9d, ecaade2017_215qr, 7740, 3a8d, ecaade2016_032s8, 97d5, 7ff0, caadria2015_078f11, ccc3, sigradi2016_814k, a97a, dc0e, b9cc, acadia16_88m6, 4674, 7110, e831, f033, da1c, 8c50, ijac201715106qq, e1cf, 2af3, ijac201715106ll, 1627, acadia14projects_627g, c20f, 6036, a1d7, 27da, 6d57, 5728, caadria2017_004k2, d0ed, 131d, acadia17_248e, 4dd8, acadia17_360c, ecaade2013r_012k7, 72de, 259d, 48b6, 6f1b, acadia14_135x, ceb1, ecaade2015_152a32, acadia15_123j4, 9c97, 520c, c5fa, cdb5, ecaade2016_077p22, 6bfe, ecaade2017_308q, sigradi2015_2.137k1, 6356, b78b, 3a5d, ijac201614407n4, ecaade2017_212mm, e276, 207f, db4e, fae4, caadria2016_229o10, 19a4, ecaade2017_215aa, ijac201412304k1, 4804, 0f7d, 48fd, 3081, af0d, c715, ecfc, 55a2, ecaade2017_291cc, acadia14projects_473at, ca92, 222a, ecaade2017_291m, 8819, 351a, ecaade2017_083ll, 6bd6, bb1a, b0a9, 385e, sigradi2014_313f6, ascaad2014_035u1, 96d8, ecaade2015_202e44, e417, e719, 4d91, 19f5, 1a45, 513b, 0e37, da77, c463, e1ba, bbbb, cb71, ecaade2014_153z36, c677, 7b79, 402b, cd6b, bbc4, 82ab, 3835, 53de, sigradi2014_293b5, 4a6e, ecaade2015_302l66, f798, acadia15_431m18, ecaade2016_230k62, b08d, d6b7, acadia14projects_63ar, ee77, f098, eadf, d56c, 7433, caadria2017_009u4, 98b9, 39a3, 9d7f, b940, c242, 4505, caadria2016_363b16, 9521, c3b3, b2d3, d525, acadia14projects_247s, b40f, 0534, ecaade2014_233e60, acadia14projects_101af, 7722, d383, b463, 77d0, 3493, 80d8, 7f8a, c078, befb, sigradi2015_10.309t21, sigradi2015_8.186i13, b4b2, 239c, acadia14projects_135n, 73d8, acadia17_323o, 06c5, sigradi2013_387v, 88b3, 8553, 8d55, 9b40, ac9f, c02f, 4f4c, f8f0, 708c, acadia15_232m9, 933a, b012, ecaade2015_144w30, bb40, ecaade2016_139w38, c1fa, ecaade2015_127x24, 1f60, a7a2, 5e3e, ecaade2016_140l39, caadria2015_203b29, 9021, c737, 9ba1, 362e, a9f1, 3076, sigradi2013_386n, 97a8, 399c, 52cf, f5af, 6bef, 7506, ecaade2015_180p38, ecaade2013r_015l8, 8975, babc, 5a74, dff3, 716e, 02e0, 6a6e, sigradi2013_401n, 8b39, 6daa, 53ba, 2306, 2c36, 82c2, 4e22, c7e7, 6206, 3104, a1b6, 8d22, e446, 5c89, ad85, 81f0, caadria2015_126p20, sigradi2013_155n, 51a0, 6d4f, 8b25, ijac201513104m3, ec90, f085, 70e0, a0bc, da79, ecaade2013r_007g5, acadia15_195z7, ecaade2016_197x51, e02c, 9bf6, caadria2017_142w36, acadia14projects_33ao, 4b2a, ecaade2014_094j22, 5b7a, 8068, caadria2016_405e17, acadia16_140h10, c96c, acadia17_648t, 7327, 58ac, ecaade2015_302h66, 9b8e, 1416, ecaade2017_151t, 5687, 8d7b, acadia17_435d, cd4c, acadia17_18l, beaf, 5146, a34a, ecaade2017_174a, 2956, 3b6f, ascaad2016_009l4, sigradi2013_343f, 5bf8, 30de, c67d, ecaade2016_222l57, b6ba, sigradi2014_313w5, 0602, 8765, acadia15_57o1, f2ef, acadia14_339ar, f8a5, sigradi2014_232v8, ef8e, 0609, f12c, f2a7, ecaade2016_006a2, 1056, acadia16_224c15, c3b0, eb20, d220, sigradi2014_314o6, 8a23, 19bf, deb2, acadia17_146i, b862, 1781, 07bf, f869, ed0d, acadia15_513z22, d380, 783f, ecaade2017_265j, b134, 674a, d740, e76a, d03d, 3894, b9e3, 73b0, 4353, 671b, 2875, acadia15_223b9, ecaade2014_078r18, c9e4, 1b97, 1df8, e09b, acadia14projects_311x, 2119, 6377, 23c5, sigradi2015_9.347y17, f723, d232, 9a60, 5f14, 05ff, f17b, ecaade2017_089ff, 6eeb, a598, 94b9, acadia14_63ax, 8cd0, 6c6a, fa37, acadia17_37jj, ecaade2017_047r, sigradi2015_8.264k14, ascaad2014_035p1, 630b, eb27, 7a96, 7a5f, ecaade2015_55h10, 99bb, caadria2017_016h6, 3a16, 568d, ecaade2014_237i61, 4448, ecaade2016_175i49, e01e, 98d0, 7a34, ecaade2017_ws-archiedubb, 8c6a, 0796, 1bf6, acadia16_402o24, 730c, ff3b, 110c, 7d0a, 2694, f92b, 9859, caadria2017_123e32, 3159, 9f3a, 50ab, 9a97, ecaade2016_102c28, 5f43, 2bf0, acadia15_333s13, 8911, ascaad2016_016u6, caadria2015_246y35, 1bf0, 9df8, 4efb, ecaade2013r_004y3, e4cf, 6be1, 4f3a, 61cf, 81a6, 2609, 9342, 2480, caadria2016_735p31, 3fec, sigradi2014_030w1, 5de1, c671, eae4, 1e46, 01ee, caadria2015_081s12, acadia17_670cc, 6c9f, 9783, ffaa, ascaad2016_010b5, b8c5, acadia14projects_301i, ed66, 7644, c372, ecaade2017_006mm, acadia17_322a, ecaade2017_098jj, 9279, 95c1, acadia17_59m, 3a3c, 0595, 40f3, acadia14projects_435am, acadia16_326u19, 61ea, 37a3, ijac201412305h2, 1ed0, ecaade2015_280a61, 6f9e, 9367, sigradi2013_327, 5b0b, d00d, sigradi2013_212s, ecaade2017_072j, sigradi2014_273r2, d0bb, 8a99, ijac201614308j5, 3470, dc1c, ca98, ecaade2017_301m, ecaade2014_036g9, 035c, 5408, 6994, ijac201614208c14, 5ff9, b66f, 90d9, fabf, b171, sigradi2015_11.165k25, 75d6, 63ac, b2c1, ijac201614405d4, 2eef, 5d3e, acadia14_655z, sigradi2015_10.381g23, 6960, 2454, 2f31, 305a, 0da0, sigradi2015_11.136n24, acadia16_362v22, acadia17_248yy, ef8a, 43c1, eeee, 2b6f, b7c8, 0a30, ecaade2015_230i52, ebfa, 43a0, ecaade2017_240r, 1d0e, caadria2017_069w21, b6e1, e3ce, ecaade2017_164m, 9040, 2b81, 4bb5, 69aa, sigradi2013_267a, 5e05, 2972, ecaade2015_114g22, 52d2, d9d1, c0a7, ecaade2015_138e27, f133, ecaade2016_098e27, e999, 0ab4, 899e, caadria2017_142y36, 0092, sigradi2015_7.203j10, acadia17_590p, 8c46, ecaade2017_156s, 92c6, ff7c, 00e1, e891, 1a21, acadia14projects_291h, acadia14_497z, aca1, 8155, f4ae, 8e41, 44da, e2a3, 82ef, acadia17_231i, 9b95, caadria2017_122y31, 3678, 814a, sigradi2013_135g, 425e, sigradi2013_425t, e701, 4010, 3b39, a831, 10b3, ecaade2015_119f24, ijac201614401c1, 0561, ecaade2015_87s17, 306a, 9b39, 4685, 2041, acadia15_57e2, acadia14projects_281w, 70d4, baf4, 412b, 9cc4, 558e, 41c2, acadia14_111i, 3539, caadria2017_085d25, 6e6f, 290f, cdb7, 99e7, c476, 41ee, sigradi2016_695t, 9c36, 594c, ecaade2014_145e33, 8fb1, f656, caadria2017_015u5, 4287, 2627, 389f, b56f, acadia17_163ss, 7d89, a0d7, 70ea, c0fe, 0d16, 4727, ecaade2016_210i54, a8db, b250, 87a3, 10a3, bae9, 30a5, 10fe, 0a78, 8dee, 50e8, 6fb1, caadria2015_060v6, caadria2016_539y22, caadria2015_084c13, f3f1, 9a98, b07c, 15a3, b0c9, 40ae, 3933, 5073, 82d4, 0cff, 1d4c, c4e5, ijac201614202g8, f4fd, 9680, acadia16_352r21, eeea, acadia17_222u, 2b83, acadia16_244y15, acadia16_10f1, e429, acadia17_552n, 6858, 2cf1, 7efc, ecaade2014_010s1, f1e0, 1b0a, 3f5d, 9858, acadia17_282ii, 30a0, 4189, aa29, 30e7, acadia16_470b27, b838, 14b1, 547e, e02b, acadia17_678w, acadia14_565z, 04ba, 4618, caadria2017_051t16, 449d, 5601, sigradi2016_534oo, d674, 0eab, acadia14_177ai, 1146, 4968, f2c6, ecaade2016_171a49, 06dd, ecaade2016_118j32, acadia15_284v11, 6179, acadia16_24z2, 8663, 09c8, sigradi2016_461j, 40e1, c617, 13e6, 9f28, 03bd, ecaade2016_128h35, c55e, ijac201412206t4, 848a, sigradi2016_615bb, 0d8a, 50f6, ab3e, ijac201614407j4, dadc, acadia17_248ww, ecaade2017_053c, 19cb, a339, c997, ijac201715202dd, de22, caadria2015_246b36, f2d0, sigradi2013_158a, 611c, 1f84, ecaade2014_173e43, 7a20, 6a98, af85, c9bf, c0cc, ecaade2014_113w26, ff4b, 2bae, 47c6, 5e76, acadia15_47c1, 128f, 22a0, d29d, f6e9, 7c2c, sigradi2013_400u, 5686, 9193, 930b, ijac201715204hh, ecaade2017_232f, 3bbc, ecaade2015_329l71, 7f15, 496c, 40a3, 22dd, 8140, 6243, 9793, 1a9b, ecaade2016_166j47, d125, 4e6e, 3a14, 7e15, 6a58, 5823, 2a24, ecaade2016_095a26, dbfb, sigradi2016_430p, 8115, 8ced, 2cd5, 5599, 1408, caadria2016_281e12, c211, a262, b93f, d112, c72f, 6ce9, d306, 5828, cb76, 7a13, ecaade2013r_002a2, sigradi2014_201e7, e408, 6ba1, ecaade2017_143j, acadia14projects_565aj, 8f38, acadia14projects_317r, 86a9, ecaade2016_019n5, 0fce, e6c4, 8847, ad98, acadia17_212ii, a6f0, 3b56, 41f4, b994, 1962, ec15, bd89, 21f3, sigradi2016_732p, 9b24, sigradi2013_280o, 4d65, b698, 5f50, c0da, acadia17_297cc, caadria2017_074m23, ecaade2014_180u45, ac3e, ad73, sigradi2015_sp_8.6f30, 5d8e, 9085, 9c4c, a269, 0a00, 7312, 6b6f, 008a, ecaade2015_196n42, 02dc, ecaade2013r_011w6, d86a, 30f9, 9f1c, acadia14projects_33aj, 1a5b, ecaade2017_195ii, b610, caadria2017_174p42, c89f, 56f7, ecaade2016_217r55, 88e2, 12eb, 1420, ecaade2017_108x, ecaade2015_211a47, 2ce4, 291d, 87a2, 3fca, e830, 1620, acadia16_184u12, caadria2016_663v28, 7658, ecaade2016_089a25, d062, 4018, 5294, 2914, ecaade2013r_016v8, 2dab, 5d45, e25a, c3bc, 3a1d, caadria2017_158x39, 4942, 7e2a, 6a7b, c200, b0c0, e68a, sigradi2014_114k9, 72ac, 33fd, 48ca, 681e, ascaad2014_004h2, 3d38, 2e4c, 58a0, 73e6, 5adc, 853e, 0939, 4a3a, a982, 579b, 2e7e, b59e, ecaade2017_083yy, sigradi2014_263e1, 9c0d, ecaade2015_114z21, d38d, be9d, 337c, 7e03, bf88, cbf2, b639, ascaad2016_004k2, aada, caadria2015_142o23, 2b06, e911, 0beb, 48bf, 2cfd, ijac201412403l6, 988c, b3de, 91a6, 89e2, 0f3d, 99d3, c163, 5c02, a44d, ecaade2014_169o42, 38db, 023f, ecaade2017_051m, ca78, 3cbb, 2bba, b7b6, 3b0d, b5e6, 30eb, 5d4b, 9a33, 0fee, dfcb, 55c9, 72c8, 3595, ceea, e85f, sigradi2016_801s, acadia14_219c, 0810, b692, cf22, ed09, ecaade2015_15y1, 3c7e, acadia15_149v5, f2a1, e05b, acadia17_590g, 896b, f4ef, eb13, 9e65, 400f, 0ebb, sigradi2014_189n6, 9d8f, caadria2017_163c41, cf41, 4b4b, acadia17_390mm, efda, bb44, f3c4, caadria2015_206b30, ijac201412205i4, 797a, caadria2016_851b36, acadia14_177x, 1e1e, 21c4, 7f1b, 73ef, 25cb, 199b, caadria2016_197o9, 136e, 8ade, 49f2, 3dee, 3b30, ecaade2014_070r16, 5554, e42f, b752, ecaade2016_129b36, 728c, e64f, 5ddf, fe7a, 6484, 43a6, 1152, caee, caadria2015_014m2, acadia14_497u, 8640, ed6d, 5d11, ecaade2016_223a59, 2c75, 823a, ascaad2016_047v19, 2e02, 08eb, 397e, 4884, acadia14projects_699m, sigradi2013_414z, ff27, 6480, 3e3c, a61d, sigradi2013_294u, db20, d7cd, sigradi2016_602m, acadia17_59d, 9c22, 48cb, 161f, ecaade2014_186b48, acadia17_27o, 77cc, af53, acadia15_311i12, 023c, 6523, a55d, fdf7, c8b5, 5a55, caadria2016_187a9, a749, 1c83, ijac201513305g12, 9cb3, 1e94, 1afa, c2cf, ecaade2015_138c28, 4791, 8a3a, 8b9f, acadia15_343p14, 8114, 4a7f, 0c7e, 480a, 61c3, 497e, c8bf, 8505, sigradi2016_399d, ecaade2015_59b11, acadia14_399ah, 7d2d, 2c01, edf7, fe84, ecaade2016_215z54, caadria2016_321k14, acadia17_292t, 86e6, ascaad2016_039s15, sigradi2016_367yy, e02f, 4db2, 1ea5, acadia17_26i, ecaade2015_269p59, 1699, 0196, 028d, d979, 65f7, ecaade2017_163g, c373, ecaade2016_158f43, c667, 9022, acadia15_483y20, 7f65, 51a5, ac7b, 1f67, 1f98, caadria2015_150b24, 9417, 98d7, 529d, cadf, f217, c451, 66ca, eca0, 9578, 5617, 8e63, a1c8, cd3c, 1831, acadia14_637ai, 076e, fc44, 29db, ijac201412303m9, b43b, c18a, a5fa, acadia14_327c, 5801, 5de8, 5d35, 73b3, bd13, ascaad2014_005v2, 8f45, 5802, 2796, 5b01, ascaad2016_039i15, 6a73, 134c, 81ba, 0834, 03d0, 1b6a, 30a1, acadia17_491w, 789c, ecaade2017_019rr, 417c, sigradi2014_313i6, e889, ecaade2014_197h51, 8b6b, 4ace, a385, 8076, b76e, 999d, ecaade2014_041h10, 2c5e, 54fa, f31b, 4ade, 065e, 8876, 4493, caadria2017_048o15, f010, 411b, 2754, 95cd, c664, 1c2b, 1387, 97fd, b8a1, sigradi2013_28s, f4ab, f9e8, 4b36, 6063, 4466, 4f3d, ecaade2017_293vv, 37e2, acadia17_358ee, 5ab2, c22c, b7c2, ijac201614204u9, acadia17_89z, ac48, 4245, 86a5, ecaade2015_268x58, d03c, b7ce, ecaade2017_066v, ecaade2015_118s23, 98c3, 5d7d, acadia17_52s, ecaade2016_058a15, 5d75, 16f5, b510, 57ee, a4c1, 0dfb, dc16, e079, acadia15_371h16, ecaade2015_115c23, ecaade2017_290pp, 327b, ecaade2014_206r53, sigradi2014_164m4, 91f4, fe90, d886, ba5f, ef01, f303, d0c1, 0517, ijac201513305z12, ecaade2014_089x21, acadia14_199ak, acadia16_34h3, ebd1, 472f, 7d48, aaf8, 10ae, 993a, 70a4, 64a9, a257, 8e22, ascaad2016_001b1, 3046, ecaade2016_063o15, aba7, sigradi2016_385nn, 83cf, ijac201513206t8, 5e11, 8f6d, 5e4a, 1cd9, df3b, 2ee2, bd2e, 6dc9, 77b2, 6525, ecaade2014_218a56, 37fa, f14a, b32b, caadria2015_208d31, acadia14projects_463z, 9b33, e321, c500, b8b6, acadia17_413cc, 46a4, f31f, e584, caadria2015_109b17, acadia16_244x15, ecaade2016_102l28, ascaad2014_014g8, 657a, 3473, addd, 3c9b, ascaad2014_035t1, 3118, ijac201715105h, ecaade2015_139c30, 31d0, ecaade2017_149l, ff91, c6b1, 7677, 1b0f, 6c5a, 3e5d, ff58, acadia17_82a, dbfc, 0389, eb51, acadia17_232gg, 9711, b293, de3e, 552f, 94ac, 40aa, caadria2015_176t26, e6ee, ed89, 02a1, de2c, e510, e9c8, 977e, be34, acadia14projects_115ai, ecaade2015_129h25, 6d28, 95c8, 363c, 9ff3, bd1b, 4bbc, d32a, 249e, c42c, e34c, 12e5, 95a8, caadria2017_029j10, ecaade2016_075j22, 64d3, acadia17_590qq, fdab, 74f7, 5ddc, 923f, 60af, acadia16_88v6, 5d64, 7dce, a58b, 9edf, caadria2016_851m36, 33a2, 9a45, 3949, 4fd1, caadria2015_213n32, c044, 3a3e, dafe, 6b90, b980, a554, 4471, caadria2017_145h38, adda, 5ca0, c9fc, 8cf1, f778, e3e1, ascaad2016_012r5, 86ba, 69b8, 8a35, 00eb, be98, 7095, ecaade2017_184hh, c419, 6145, 501a, sigradi2014_345a9, ecaade2015_171c36, 1211, 12a9, ecaade2017_175j, af2a, e132, ecaade2016_222c58, bd39, caadria2016_197r9, ecaade2017_003j, ecaade2016_074m21, 0eb6, ijac201715202xx, 6352, acadia14projects_339ax, c1c3, 43bc, 5a72, ijac201412301z6, 51a8, d981, 2773, 9ee0, 536f, a379, 49b7, 254d, sigradi2013_41b, a521, 991c, 36f0, f0ed, e45b, caadria2015_119w18, acadia17_238pp, 54cc, 6e1b, 9b91, d99d, 92cd, ijac201614202w7, 6c13, acadia15_343y14, sigradi2013_370, acadia17_212ll, ecaade2015_113n21, ecaade2015_193g40, 2269, 19d5, 5afc, ecaade2015_158y33, 1677, 9c72, caadria2016_353x15, 65a2, 248b, 83bb, acadia17_423ii, sigradi2016_534zz, 439f, c0d5, ijac201412204o3, f921, dae0, ecaade2017_291u, 4dd0, dde2, 3181, sigradi2013_117m, 56ba, ecaade2017_079u, 2874, 4f45, e533, ijac201412206a5, 819e, 9fe1, fa2f, e6d8, 82ac, 834b, sigradi2015_10.309o22, acadia14_63ah, 9443, ecaade2016_105e29, 3b0a, 8e06, 83fe, 1dd5, acadia14projects_291as, acadia15_323a13, caadria2017_009s4, 4128, sigradi2015_6.42x7, 4cd6, a1d0, acadia16_332x19, e164, 9791, caadria2017_142f37, 6fd5, ecaade2016_071e19, 380d, c47d, fd02, ijac201513303u11, 1a74, c353, caadria2015_122j19, 5efe, b719, acadia14_229g, ecf3, 8279, acadia17_266hh, 9dc9, acadia14_549p, 8c25, 5e89, ddd9, 4eb4, fe36, fe44, 81c3, 6f67, dd40, bc90, caadria2015_213l33, 141c, 492b, 71e4, c67c, ecaade2016_162b45, adcf, b36c, c010, 405e, 344b, b786, 18a5, acadia14_375j, cace, 8b2d, ba0e, eeb2, 3521, 7c68, c3cc, d648, ed45, sigradi2015_10.220c20, 9dfb, 5712, acadia14_135t, 10ce, 5b76, 2d73, sigradi2014_265t1, 139d, caadria2015_073o10, 3482, ac7f, eeb7, 4a15, f5a3, 1840, 7c07, 3cd1, c552, cac9, ecaade2016_198u52, 4380, 0826, ascaad2014_034k1, 8e10, ecaade2014_194m49, ijac201614202s7, 4771, ee7e, sigradi2016_814qq, 7ce2, de08, d108, 02d0, acadia17_38uu, e660, sigradi2014_313g6, 4d8a, ecaade2017_056a, 7d40, ecaade2017_291aa, a9db, 90c4, ab45, 757e, 5292, cc3a, ae48, 83ff, 6ba5, 8b9a, 1ec8, 243d, ecaade2017_164l, 61f0, 89d7, 9b92, f24f, 2ebb, f669, becb, 745f, fe76, b094, ecaade2017_032qq, b8ba, 230e, 264f, b51d, ecaade2017_248vv, 7899, 43c6, ijac201614207f11, ecaade2015_284w61, 9da7, caadria2015_124j20, b743, e3d0, acadia17_127ii, 2e8b, sigradi2013_304, 033a, 0875, ascaad2016_021a8, 2ee6, 1b27, 8a14, 2cc3, bb01, d104, dba2, 2d90, ecaade2015_171m36, 99d9, 569d, c086, b0d2, caadria2015_130f22, ecaade2016_079r23, 437c, acadia17_38yy, ad61, acadia14_237at, b651, a16c, a687, 558d, acadia17_260v, 905b, a3f4, 8a6e, 927f, b755, 2355, sigradi2015_11.136o24, acadia17_212bb, 9c50, acadia17_307ii, 0b2d, 9e55, 18b0, 1e85, 2512, acadia17_640zz, 521f, 6ecf, e393, fc68, f3bb, 1d14, 4a23, 90e6, 5e63, ecaade2016_007i2, caadria2017_174h42, ecaade2014_053o13, 022c, caadria2017_003o1, d8ec, e74f, b36b, 86b3, 3b2b, b1ae, acadia15_451w19, 85bb, 94c4, b61b, ca58, ecaade2014_100i23, fb65, 548b, f80a, d792, ecaade2017_140ll, acadia14_445ai, ecaade2015_221v48, sigradi2016_724uu, f635, 29c5, 8d46, 6e01, ff14, 2173, fa31, 5993, ecaade2015_115v22, af3c, 171e, sigradi2015_9.141i16, 5080, 67cc, 881e, 7fa1, 41af, 3527, 807a, cc41, ecaade2017_170e, ecaade2014_121z27, 990c, 3f7b, 9be2, 50f9, a26a, acadia16_206l13, 38df, ca22, ecaade2014_214z54, e593, 1d1b, 8105, 28b8, acadia17_189hh, acadia17_358cc, e237, 2608, ae0a, f2af, e9df, sigradi2014_074u6, ecaade2017_038kk, f541, 480f, 92db, de88, e177, sigradi2013_397, caadria2017_051s16, 9d48, 16e9, ecaade2015_48u7, 3317, c45e, 3441, 2012, caadria2017_043f14, 1d27, acadia14_681ap, fc8a, sigradi2013_303n, ff7a, 9878, ecaade2014_157k38, caadria2016_559w23, b96c, 1d44, ecaade2017_202k, 7cea, a31e, a7df, sigradi2013_183d, d898, sigradi2016_752oo, 7b38, sigradi2013_234, 2ad2, c42d, f5d4, 4dd2, 157e, 9a37, acadia14projects_555g, 5697, 544d, 1aef, 10bc, 1b8f, 0822, 8b7d, 75f2, e434, d90f, ecaade2013r_010x6, acf3, bdda, 6ab6, 71e0, 4425, 91ec, sigradi2014_289k4, ecaade2015_317i69, ijac201614201c7, ijac201614207j11, f0b2, 35f0, 12df, e33e, 1c8b, 2de2, 463b, 0b53, 3765, bd54, 4cd0, 6a57, 6cd7, a592, 7d44, 7484, 6030, acadia14_75a, 8ec6, 360c, 6883, ijac201513203i7, caadria2015_084b13, e587, ijac201614207k12, 8806, 3a58, f728, 5fac, ec06, 631e, 1c96, 0aef, 8f7f, a3df, d69b, f35d, 352e, acadia16_470f27, 8166, aa96, 67f9, 963f, 3234, b275, 749d, ecaade2015_115t22, 9b7e, 42c5, b9b4, e775, ijac201412204p2, ijac201614103k3, 2a5e, e98b, b8e2, ecaade2016_040x10, 263c, sigradi2016_710ii, 1c57, 90a6, a94c, 0a50, caadria2017_129w34, ecaade2015_15z1, bb47, f25a, 9144, ecaade2017_302ff, 7435, fefa, da99, ecaade2016_tkou66, ecaade2015_87a18, 02c0, 7ef1, sigradi2015_11.165n25, ebbb, c1a2, c4b6, a34e, ijac201614309f6, ecaade2014_010h1, 441f, acadia15_431k18, d387, 2818, e7b9, acf1, acadia17_482u, d1cf, 91ff, bc00, d50c, d2ab, 64d5, 26cd, 0fe1, 1365, 2551, 1edb, ecaade2016_167b48, a8a9, fcb4, 0bc2, b179, 3ad0, ecab, c759, acadia14_281z, ascaad2014_035r1, caadria2017_123c32, caadria2016_105w4, ecaade2017_046c, 0546, acadia15_123i4, ecaade2014_009c1, sigradi2013_275a, 73a1, 8313, c0d4, ascaad2014_017g1, aeee, 0164, d1b2, 6742, caadria2015_004h1, c589, acadia17_366z, ijac201412405d9, 04b6, ecaade2015_318r69, acadia15_417b18, acadia16_440f26, 64e9, bc46, e7ea, befd, 77b5, ecaade2017_046b, 32ed, 307d, acadia17_274ss, d19a, caadria2015_162y24, d3b5, ascaad2014_022l4, acadia14projects_671u, ecaade2016_045m12, acadia14_691aw, acadia17_544d, sigradi2015_12.215r27, d6dc, 45d5, ac03, caadria2016_405o17, b853, ecaade2016_164h46, 5928, 73b9, 4615, ascaad2016_022s8, f83b, 56d2, a0ae, 917a, acadia17_283vv, caadria2017_009o4, ff05, c46f, e187, 40e9, ecaade2015_15c2, 46db, 15bb, 6ed5, a1bf, 71f7, 387e, f598, caa1, ecaade2014_157s38, 2931, sigradi2014_330k7, f535, cf75, ecaade2015_284j61, cc8c, 5cd3, 4a8f, ecaade2017_306p, e14d, 86e8, caadria2015_016o3, 3d3c, cb1c, 699f, caadria2017_094b26, 58d8, 8850, 491f, 5ebf, ecaade2016_162d44, fa20, 67e4, bc24, sigradi2015_10.378e23, acadia15_161f6, 4166, 1b58, da91, e67e, edcb, b112, acadia14_311y, 3459, ecaade2014_220h56, 7471, fb80, 2d85, ff0a, 1567, 507a, bbbc, 902b, 4f84, 8996, eb1f, fdc4, ade6, c8b8, ascaad2016_009j4, sigradi2013_342t, 042e, 8e20, 69ac, b440, 54a2, 7e9b, 3ed1, f99c, 6bab, f418, acadia14projects_281aa, ecaade2017_jgom, ecaade2016_006j1, acadia17_424yy, 48e5, 0297, acadia14projects_189aw, 947f, bb65, e933, 73de, 1794, 74c4, 0b6a, a2e9, 4a8e, 3a80, acadia17_62xx, caadria2015_226a35, ebca, a99c, 07f3, 536d, ca0c, 7528, 4030, 8c83, 45f3, acadia14_33ag, 6b3a, 8f3d, ijac201614202p7, 5ec2, c165, 2a7f, ascaad2016_018r7, b86a, 7b18, ecaade2017_234k, ecaade2017_008p, 57e6, a4dc, 92e0, 72b0, 07f0, ecaade2016_150a41, c053, 7e17, d121, acadia14projects_661p, c734, 2cfb, 13b0, sigradi2013_205, f7be, 5351, ecaade2013r_004w3, 26f4, acadia15_497r22, 17c0, fa38, 6bcc, 5150, 07cd, acadia17_678gg, 95f8, afdf, acadia17_426qq, acadia15_110v3, ecaade2015_301u65, ecaade2014_157x38, fcff, e85a, ecaade2015_301d66, sigradi2013_407g, 7a87, ecaade2017_199ii, 723b, 1354, ecaade2015_227x49, 703a, 6563, ijac201715204ss, 1458, ff62, f694, c648, 64e3, 202a, fa7c, acadia14projects_619af, 77be, 753f, 4854, d1af, ijac201614102v2, fe48, 1762, 6947, 8f25, c1a0, sigradi2013_393o, 3c13, sigradi2013_267, 0302, a304, aff9, caadria2015_073g10, 7757, b5ad, acadia17_512p, sigradi2015_3.65x2, caadria2016_579m24, 5f4c, a228, 57a6, 6060, fa34, 3728, 148a, b071, 4d0a, dc3f, 6fc2, sigradi2014_128d1, ecaade2014_176a44, db12, 624d, 4654, 85d6, 3350, ca9a, 1ab3, f2fc, 3703, fc4b, ab1d, ecaade2016_071t18, 2d7e, ijac201412404e8, ascaad2014_008l4, 966c, 567e, 7f4b, 91da, acadia14_681af, 41ab, 26b8, ecaade2017_021r, acadia17_424tt, sigradi2016_490v, sigradi2015_10.309v21, f028, sigradi2013_425, 6de2, da28, 90d8, 85ef, 09a7, 1315, 287f, e543, caadria2015_202x28, 65ce, 94bb, acadia17_137oo, 718c, 61c8, acadia15_137y4, 5721, ijac201614407z4, acadia16_280t17, ecaade2014_111i25, ijac201412204u2, f8ed, ecaade2015_284t61, ecaade2014_095u22, acadia16_214e14, caadria2017_094t25, 1dd4, 9a53, 4421, eea0, 22b1, f58c, 9e29, 0e3e, sigradi2014_252s9, 7b56, ascaad2016_028g11, bcde, acadia14projects_375e, f517, 6096, 5672, 5f6b, 5eb3, 4975, dc4a, ecaade2015_35n6, edd8, 0ffd, caadria2015_213h33, 81db, c6f9, b50a, acadia17_474j, 379a, 8c41, 7e49, c6e5, ascaad2016_042a17, sigradi2014_048u4, 5d50, dc70, 1304, sigradi2015_8.289b15, 04d8, b287, 59b1, ecaade2017_215ss, acadia17_90vv, ecaade2016_067u16, f17a, f9fc, 1b57, 68cd, 4abb, 8d8e, 65d6, 9347, ced0, 8de0, 970d, d7f7, 49d3, 5c14, caadria2016_819x34, 2c05, 76ce, acadia17_620tt, 7f36, ecaade2016_190v50, 7fa5, b4d7, a791, bd38, 04a4, b5f7, 18b5, b65c, ascaad2016_046t19, 460d, a1fd, c074, 28ab, 16d6, 2793, ed95, 5e37, 4963, 7d36, ijac201513206d9, b373, b051, 8ae5, 137f, 4ecf, 0e3c, 5216, e8eb, 8da0, acadia14projects_463at, 01f4, 4e4c, 7d8c, ecaade2016_094s25, 7e74, ecaade2017_146bb, 088b, 9fe6, fa71, 1de5, ecaade2016_238i63, 55fc, 2553, 7499, 5c6a, e602, ecaade2016_167p47, a90c, 888e, sigradi2016_490q, 8508, acadia17_231r, 2a44, 578e, 34ad, 239a, acadia16_106k8, caadria2015_108u16, f4b0, ecaade2016_198v52, 3af0, 07d5,