CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

cfac, 51ad, d4bf, e60e, acadia16_72i5, 3632, sigradi2014_132w1, sigradi2014_279x2, ecaade2016_166k47, ceeb, c149, ecaade2016_163u45, 918f, ba01, 827b, ecaade2015_284j61, dd2f, ecaade2014_159n39, b397, d3c0, caadria2017_028x9, 93cb, 9117, f793, acadia14projects_357ap, c744, 3356, ecaade2017_156bb, a1d2, 6848, d8dc, 7c2b, 5d5c, d6c7, 4b70, 4f81, e52a, af05, 95db, d39e, 9855, 006f, a0eb, eb4f, db4b, d8e4, 4649, sigradi2015_12.297i28, ecaade2017_089bb, 705a, 454b, ijac201513303p11, ijac201412403w6, ecaade2016_071y18, f949, 8aa9, fa1c, acadia17_90ss, e4d1, acadia16_184j12, ecaade2016_132l37, 7587, ecaade2017_101y, ecaade2014_145g33, e0ac, 511d, 6cea, ecaade2016_223r58, 795a, d8f3, ecaade2015_180t38, 8560, ecaade2016_067h16, acadia14_661l, ascaad2014_031i9, 793a, ae04, f7d9, 9fb5, 0155, f2e7, 70fd, ba84, 20f7, 74e6, 6aeb, 9730, 3d71, 449c, 3d14, 18ae, ecaade2017_199kk, 804e, 6ce3, 71ad, 64a5, f1fc, 8983, b607, b907, caadria2017_189b45, d25a, 3dcb, 939e, fba9, 96c7, ascaad2014_019u2, ae7d, sigradi2016_381v, 30ee, 533a, fd46, ac6c, ecaade2017_047u, bf53, 8cef, a741, fbcb, 7dc2, ijac201412403t6, 2396, 963f, acadia14projects_317aa, ecaade2015_101e20, 1930, ecaade2017_215ee, 0fc4, 526e, 9dac, 69e1, 0ac0, 8431, 4e2d, 3a86, sigradi2016_621dd, c378, 4c3f, ecaade2017_192o, caadria2016_611n26, 8583, 1991, 4869, ffc2, dde5, 75c4, c7fa, 6e2d, 7822, a380, caadria2017_005y2, c0c6, fbbb, 6b8f, adff, cb7d, a1d0, d588, 1773, ee1f, f62f, 113e, 3717, e648, 918d, 2da2, 1be1, 04fd, sigradi2013_393z, 8794, 1ac1, ecaade2015_171a36, 5561, 435e, 32b2, aaf4, sigradi2015_6.387u9, 49c8, acadia14projects_473ag, 99dd, b587, ecaade2016_147w40, ecaade2014_120h27, 03f1, 68aa, 87b6, a15d, 115a, ecaade2017_174a, d579, 2b8a, be65, daa9, ecaade2017_253z, 0951, acadia14_463n, 97c6, acadia14_671j, ecaade2017_019ww, ecaade2017_203jj, b46d, c459, c7c6, 1813, cb68, bfa2, sigradi2016_430o, 1532, 8a22, 385a, dd40, cd30, 2eac, a0f9, ecaade2017_076v, 35a7, 3308, caadria2016_125o5, ecaade2017_033y, e009, 1fbd, 6eaa, 79a3, 214e, 8d28, 73fc, 22b8, 7524, ac70, 8ce2, df91, c51c, eaee, ecaade2017_140ll, a23d, a402, 875d, a217, 01e1, d2b1, c2e2, f12f, c888, 904f, a281, caadria2016_651w27, 6d88, ijac201614405o3, 8711, 5a56, 9f6e, 09ca, ecaade2015_248r56, ecaade2017_002c, acadia17_201zz, bda2, 390a, acadia14projects_579aw, 0a20, df71, ecaade2015_73i14, 0303, ee14, ecaade2014_225e58, 4d1a, 0a11, ecaade2017_146ee, 7f6e, 900d, ab09, c187, sigradi2016_807ll, a28c, 3809, b209, 21e1, sigradi2013_28t, c006, 9802, a543, ascaad2016_028c11, ijac201614204e10, a80f, 2405, 3445, 5945, 8b54, 54e1, 6842, 4184, 751a, 2986, 3dff, ascaad2016_056j22, ecaade2014_010g1, 979e, 9b7f, 30e4, f218, sigradi2016_375g, a16e, 3efc, sigradi2014_339y7, bb39, ascaad2016_012s5, da96, 58c3, f2e8, 1e45, ecaade2016_225y60, f760, ecaade2016_068y17, ecaade2015_233u52, sigradi2016_686yy, ab0b, d44f, caadria2016_353w15, 56be, ecaade2016_028i8, sigradi2014_015e1, 4e1f, a63c, 7a35, f943, acadia15_110h4, 1c3c, 82db, 30f6, 69bd, ecaade2017_203mm, ecaade2016_158j43, bd47, 4421, acadia14_497y, 44cc, caadria2017_142s37, 5a09, f6a4, ebb5, a0a6, 30b5, 65fb, ecaade2015_268y58, 0798, b55e, 7dee, ecaade2014_147a34, 1894, caadria2015_130e22, ecaade2016_017r4, 8914, ecaade2014_156i38, ecaade2015_101g20, d53b, ascaad2014_019l3, ecaade2016_223l59, fe75, 888f, acadia17_501ss, 00c5, cc17, a935, 2f9f, f1e0, a33c, 0b82, ecaade2017_122zz, c40e, fee2, 68ee, 6bc2, caadria2017_047w14, 75e4, 02c4, ecaade2015_196z41, 71d1, bac9, 92d0, 10b4, 142f, 0bcc, ijac201412402i4, b618, 8882, 9732, ecaade2016_111o30, ecaade2015_61w11, sigradi2016_737gg, dab0, f676, acadia14_609ag, sigradi2014_042p3, 8f6e, 3103, d522, 5425, 8137, 649b, d49c, sigradi2016_625uu, sigradi2015_sp_4.388a30, 6803, ecaade2014_020r5, 6696, 514a, b409, ebc0, 98b9, sigradi2016_814l, e432, df31, sigradi2014_345p8, 9ac5, e650, ecaade2015_297t64, c0db, da8d, 0831, ecaade2017_301t, 32ea, f202, 7c54, 77b5, 0203, c16d, 4e37, caadria2017_107x28, acadia14_619au, 8674, ade3, 8992, 6abe, e182, f244, acadia17_373v, ef7d, 9715, c4e9, ecaade2014_038j9, c3d8, ecaade2017_215cc, bce0, a4c3, 1740, d6e2, 5576, 6fd6, fdaa, 0e87, 5295, 7992, d602, 16ee, e75d, a54f, 5de0, 980a, acadia14_435ay, 1b62, e54e, 1ff5, 450b, ascaad2014_025h6, 4bcc, d101, ecaade2017_212oo, 3be0, 8df4, 1164, ca51, f39b, f767, ecaade2014_187f48, sigradi2015_11.142c25, acadia16_244m15, 4f52, 6cc1, 3c6e, 8c09, 5a0c, 145d, 022a, 3b5b, 8a44, 6cc7, 624d, c154, 9252, 48ee, 2c77, ecaade2017_277tt, caadria2016_013k2, 7ca4, ecaade2015_73k14, ecaade2015_138g28, acadia14_101v, d6fe, 5888, af70, 0d87, e433, 85da, acadia17_598i, ecaade2017_148b, f2b8, 31ed, ae17, ecaade2017_066u, 6fef, 1f4d, 8fd7, e0df, 1999, ef74, 61c2, e9d2, 9500, 9d93, e0b8, 4a21, cf5d, 2324, bfa8, 2424, 63af, f983, a53c, ecaade2015_118a24, a427, effb, acadia14_463f, sigradi2016_560x, 521d, 166a, a585, 7b6e, b4f4, ecaade2016_167w47, ijac201513105p4, b788, 6740, ecaade2014_224y57, 2fdd, sigradi2014_074f6, 5904, a909, 07ed, ecaade2014_173a43, ecaade2014_018k4, c2f2, ce36, ascaad2014_003o1, 5dc8, 786e, 73de, 8686, 1918, 0974, 1cdd, 4329, 4ae9, b346, 9c68, 4db8, dc2d, sigradi2015_9.152k16, 3a63, 6ab1, 89ef, ae96, acadia14_445ad, 5fe9, d636, f520, c2bb, d024, 49d0, 70c1, 85a1, 6445, caadria2016_259s11, e99b, 38f4, 95e0, b49c, ecaade2015_287n63, fc9b, 9794, 6f5e, ecaade2017_308y, d8a5, de47, b59e, 9d0a, acadia16_270c17, ecaade2014_187e48, ec07, caadria2017_145p38, ffa7, sigradi2014_263x9, sigradi2016_431z, d233, ca72, d910, 6615, ecaade2015_130x25, 5dff, ecaade2015_227y49, ecaade2017_129gg, 3013, 5d11, dfa8, sigradi2015_8.163d12, e4c4, caadria2015_213g33, 8aca, 4bc3, dfa5, e2eb, 169a, ascaad2016_048h20, ijac201614407s4, 1846, 1952, ecaade2017_214t, ecaade2015_173l37, 8358, de48, 3828, cdcb, 72cb, ab40, 482f, 9ce3, ba2f, ascaad2016_042s16, cbf6, fe2a, 4eec, 7955, 6483, 687c, e22c, 0d59, 60da, bb9c, c6aa, 5efa, 969a, 06c0, 802a, 0dbd, ascaad2016_038c15, 506a, c868, 7dc0, a1d9, 520c, 2a06, ascaad2016_048n20, 24c7, f654, 791a, 80d3, efb8, d7d7, 1978, 48b7, d3f9, 11c3, 1e3c, ecaade2015_48m8, ecaade2017_184mm, 98e1, 7318, 44d7, ecaade2016_208n53, 9e39, b583, ijac201614308w4, 7ee9, 15bd, acab, 6ff5, c002, 586a, f4e2, ecaade2014_221m56, 40ad, 92a1, 2455, dfae, ijac201614402t1, 9aac, 8680, ba22, d917, 5bd1, acadia17_391ss, ecaade2014_175s43, ijac201614102f2, 6d36, a0d9, ad1e, 3546, 7731, 8127, 3f72, 7cb9, 0b56, c234, acadia14projects_53m, 399e, 3ed7, ecaade2015_205x44, ab5b, ecaade2014_072d18, 552f, acadia14_357aw, ecaade2016_162s44, efdc, 4609, 3642, b1b7, ad20, 2f5e, ecaade2014_052r12, bc4b, 8c5b, a325, ecaade2016_067a17, caadria2015_142i23, 9ac7, 685a, 28e4, acadia14projects_539a, acadia16_44n3, c6ab, ecaade2014_184l46, 7140, 6686, affb, 6bfb, 97ff, ijac201614202k8, ecaade2015_207n46, ecaade2014_153u36, acadia15_149y5, 4d56, 608a, 50d2, 4d22, 1b61, ecaade2017_268ee, 93f4, b224, ecaade2016_223j58, 7849, d898, sigradi2015_8.47d11, f446, 441f, 75df, ecaade2015_314c68, ba9b, 6701, sigradi2016_673dd, ijac201614405h3, 9f2a, 52b1, 3c3a, b6d3, bc6b, cabf, 2f4e, ecaade2015_138f29, 379a, 5c28, 06e4, 82c4, fa60, 03df, d257, b890, f678, da1b, ecaade2017_189vv, sigradi2014_099s8, caadria2017_028f10, 13ef, 7343, 7eac, caadria2017_142k37, 6c7e, sigradi2013_391, 6746, d729, c067, edbc, ecaade2017_274u, sigradi2016_560w, 82c0, ascaad2014_030v8, acadia14_101ah, 58c9, c63b, sigradi2013_407d, 4b94, 65a9, 949e, a312, 733c, 4c51, acadia14projects_691ay, 6b77, d582, 5497, 295b, 16d4, e809, c0c3, 61c7, fb93, 2d2c, b836, 3de9, e5e5, db3a, e912, 7535, 2246, d0e9, 4fdf, 4bfc, ecaade2016_095g26, ascaad2016_038i14, ecaade2014_208c54, bf35, ecaade2015_116p23, fa95, e35f, 50ff, 3486, 9fc3, e4e0, dc86, 0ecf, a4ca, 967a, 0df1, 2aa2, 3a02, acadia14_609at, 5316, ceb2, 2603, 6aee, 45e4, e7ba, 172f, 0101, ecaade2017_202l, ecaade2017_203uu, af73, 6bdc, c8f4, 32dd, 2296, 035a, 48fd, 8b6c, dbdb, ecaade2017_048ii, 2dc3, ecaade2017_172kk, dcff, 6974, ecaade2017_175l, 34b3, b8a8, 43c8, 1866, b594, 3260, c443, ascaad2016_038f15, sigradi2013_62v, b8b2, 81b2, ab03, 3745, acadia14_365aj, acadia17_658yy, 9c5b, caadria2016_197m9, ff46, ecaade2015_253t57, e19e, ijac201614204z9, 4ac4, 04ad, 329a, c701, ascaad2016_049p20, 8885, aef0, a860, caadria2017_118f31, 07ab, 09ee, 60ff, ecaade2017_288q, 867d, 5728, 1804, sigradi2015_3.268j5, caadria2016_105f5, 491d, eaf8, 0e41, 5494, 8fb0, 2102, 7948, d686, 8255, 8ed0, 576c, 105d, 8420, fb26, bf51, c1ec, 18eb, 8080, 4579, caadria2015_073w9, df95, ecaade2016_036p9, 53b9, 665c, 01a5, 1e25, ecaade2017_057dd, 8193, fe62, 94f6, 6efc, 344f, b13a, 7f2e, c280, 8769, 7e35, 4d7b, 5cda, ecaade2015_116l23, ecaade2017_116l, 9538, 871e, sigradi2013_10e, 9f4f, 840d, a64b, 52f0, f748, ascaad2016_050y20, ecaade2016_067n16, ecaade2017_214n, 3ed0, 192c, ff41, 15f2, 83fb, 4787, 4ca7, 523d, 4dc0, 6c4c, 3e67, 9e5c, c13a, dbfc, 1c8b, 1447, ecaade2015_318v69, b6f1, ecaade2014_072l17, 514e, a854, ecaade2016_068m17, f730, 3fb4, 165a, 1252, 37c8, 1fbf, 7e3a, 4d33, fc91, 97ba, 7266, c8a4, 8e05, 71a4, cdcc, 792e, ea5d, 7d33, ced4, 2a14, ccf9, d40a, 82c9, 2a85, 9e3b, 6a1d, ecaade2016_163x45, c0a9, d8c2, 5b03, e555, ascaad2014_014i8, fb69, 3646, acadia14_619ad, 497c, sigradi2016_710ff, 92c9, e7be, bfaa, b1ab, ascaad2014_014j8, cfa1, e1b8, cf39, acadia15_251i10, 6c9c, acadia15_395g17, 6613, ecaade2014_112d26, sigradi2016_483jj, 1968, 3476, a9b2, 6ba3, d224, 62eb, f74c, 351d, 2645, 8bd7, caadria2016_167e7, ijac201614407x4, 5741, ae38, fce3, acadia16_308e19, 0286, 1017, ecaade2014_030j8, f15b, 6973, b8f2, 491c, ecaade2016_047l13, 974a, 7a4b, acadia14_135v, eeba, 18db, 8fd8, d29a, ijac201412302m7, ecaade2014_194w49, ecaade2016_023o6, 0dc9, f273, caadria2017_057w19, 9ca3, c745, b036, 17b2, c8ea, 98b5, 618b, caadria2015_124f20, faca, 7d56, abe8, c890, 08a4, 7994, ecaade2017_183cc, 16ea, sigradi2014_164j4, 0da4, b9d5, 8393, a5a1, 5f6e, aa92, caadria2016_621t26, ascaad2014_016d9, e61f, f264, sigradi2016_431u, 6398, 453b, 0a9b, 90f3, ecaade2014_218z55, d5c3, 10bb, ecaade2016_028n8, 00a2, 23d8, 0fe5, 26b0, 128b, 89e5, d9a8, ecaade2016_089a25, d43e, 1bbb, 0b76, 7794, 82c1, 47bd, 2bb6, ecaade2016_238t63, e7ed, 90ed, 3490, 5da8, ijac201412201i1, 7399, 1bda, 5c73, ac5c, ijac201513206i9, acadia16_432m25, be82, 8e64, a899, 27ae, 6451, ecaade2015_286c63, acadia15_343z14, ijac201614202s7, e3ef, sigradi2016_382x, ijac201614201i7, 2078, 3dd4, 22b0, eb1d, 52d6, ee3c, ecaade2016_026z7, sigradi2015_11.8r23, c870, sigradi2015_10.140j19, 4721, fd44, acadia14_247p, 48eb, 7ded, b8b9, acadia14_619al, 0b00, 4ef2, 10b3, 9be4, 0193, 2559, acadia17_230xx, 18df, 5cdf, a123, aa56, 2934, e9cf, ddb8, sigradi2016_534jj, a692, 388a, sigradi2014_032j2, 8028, 4f15, acadia17_339nn, ecaade2016_036l9, 5ac3, dc15, b533, 5e5d, 5a97, 31e7, acadia14projects_101al, 17ff, acadia15_357i15, d7fa, d037, efcf, f928, 0547, caadria2017_008w3, cc53, 2ed4, 87b5, 5685, ad9d, d8e5, ca8c, 0af0, cba8, 96a7, 690f, 20f5, 410e, acadia14_463i, d1b9, 12ec, 734b, d0a1, b486, 794b, caadria2015_070h9, ecaade2016_225n60, 6205, sigradi2015_9.152d17, d6c3, 7267, d700, 875c, f35f, 3525, 8661, e8d3, 2af0, ecaade2015_293w63, e0ee, e5c5, 7d18, ecaade2015_33m6, ecaade2015_116d23, ecaade2017_101x, eed5, 7066, ecaade2014_224b57, b10b, fd06, ecaade2017_255g, 1666, 8816, 8f20, 6b8c, e276, 52d5, 144d, caadria2017_005z2, c5c5, 304b, f235, sigradi2014_345v9, 3599, ecaade2016_119w32, 5e65, 7317, 9df9, b1b6, e112, ff97, e9b5, 06c6, acadia14projects_375l, 710b, fb77, 17f0, a73a, ecaade2017_009ee, ae2a, ab39, caadria2017_043e14, ijac201412303f9, a9fe, 63cb, ecaade2016_199z52, 2b68, a1be, 80d4, caadria2016_651f28, ecaade2016_085k24, b69b, cfbe, b885, ecaade2017_157rr, 165c, 8778, acadia17_390jj, c728, ecaade2014_169l42, 547d, 327d, b0c2, 35c6, 7f03, d310, 23fd, 7f66, 760f, 804b, 6d94, b375, a011, caadria2017_189j45, sigradi2014_041i3, sigradi2013_313m, 943f, 02ab, c5fc, 33d7, c840, caadria2017_033o11, ecaade2016_021a6, 7f00, a77e, acadia14_399aj, dfc7, caadria2017_055i18, 7bd4, 0bde, cb19, 8df8, c82c, ascaad2016_009m4, 9864, 0bfc, 05e4, b217, fb4a, 82a8, d394, 17f1, 0f95, 3edb, ddf3, e98a, sigradi2013_330, 8bb4, ecaade2014_015v3, db52, 66d3, ecaade2015_27s5, d580, a015, acadia14_555f, ecaade2015_138p27, a8ee, 9bf6, ecaade2017_071gg, 6248, e673, ecaade2015_319e70, c4b2, a8b1, 3c60, ecaade2017_229ii, ffb4, 5603, 9ed7, caadria2015_077a11, e15e, ecaade2014_038d10, 33e1, ijac201412401d4, sigradi2014_074n6, 3921, c3d3, 6d2b, 4171, 8e46, ascaad2016_045i18, e4d9, adc7, 6a8c, eb9b, 0669, ecaade2014_149m35, sigradi2016_647mm, ecaade2017_264f, 7192, sigradi2013_52e, ecaade2017_199ll, caadria2017_005i3, 6958, 6335, 7953, 812b, ce0e, 71d6, 765d, 7eae, 84d6, c296, cdd0, ijac201614202z7, e610, 0257, 52a2, ecaade2015_115x22, 9409, 0b92, 5d94, 133a, dc80, 1bcc, acadia14projects_347at, 9a5f, 2f70, fbca, caadria2015_087s13, 425b, 94bf, 7e06, acadia14projects_507ae, 50f4, 3ea1, ecaade2015_109u20, caadria2016_157z6, 6f88, ascaad2014_001j1, 0166, a684, 6828, 0e4a, ade6, 5e9d, d7ca, 543a, ab60, e304, aff8, f837, sigradi2014_293w4, 0aef, 4853, acadia14_75d, 8fff, 411b, ec9b, 45ec, add7, ecaade2015_127b25, b8d5, 6a25, e901, d1d9, ac1d, acadia15_137i5, e0f4, 403e, cd49, 3ca4, e7f7, 1cb8, c6fb, sigradi2016_448v, 6dc0, ecaade2017_124m, sigradi2013_131, ascaad2016_044r17, acadia14projects_199ag, sigradi2014_144z2, acadia16_344h21, caadria2016_651a28, 5ca6, ebd2, f0bd, caadria2016_851t36, bf9c, d74f, 05c9, 6142, da86, d1d6, a9db, d5d9, acadia14projects_473ap, f939, ecaade2017_133i, 7272, 4c5d, 0223, ecaade2016_222c58, 4910, af58, c34e, caadria2015_102d16, ecaade2014_120f27, 725e, c210, be08, 8dc5, 1c22, d0a0, 2f6f, d8ed, 711d, 8a8c, 5863, 8370, f2a9, 2d25, f134, 6883, 3673, bc66, caadria2017_002j1, a878, 77f1, 6057, caadria2015_087k14, a029, ecaade2014_140n31, 56b3, caadria2015_226a35, ecaade2016_079t23, dfb9, 48a3, 95a8, 9e32, cd92, 69ff, c7b2, 7f6f, 0d4a, b558, d161, 1e7e, sigradi2013_101, a1a8, 544c, d21d, b917, sigradi2014_314l6, ecaade2014_052p12, 654b, 7098, ad55, d085, 727c, 35c0, 7744, 3cc1, 797c, sigradi2016_431x, ecaade2015_82z15, 77f8, 6789, bbe3, 48b9, d8a0, ecaade2014_145e33, 9630, c324, b1d4, cc02, 3450, 23f0, 4ea0, e1ef, 85b6, 1141, afc8, fd72, sigradi2014_128f1, sigradi2013_393n, 38be, acadia14projects_565r, ef19, acadia14projects_267j, cb40, 8382, 734e, 6530, 4d48, caadria2016_839l35, 467a, 974f, ecaade2016_119p32, fea3, b09f, 7606, 3d7d, ijac201412301b6, 5644, caadria2016_477x19, 2bab, ac8b, 2027, ecaade2014_168j41, 5f42, 4645, f772, fe69, ecaade2014_176e44, 0d3e, b36b, 144f, sigradi2015_3.111g3, 83f2, b0d9, b5fe, ecaade2015_227m50, ijac201513101b1, ijac201614105i5, ecaade2016_045h12, 5287, 9fe8, 5a22, c9f7, 9f3f, 9ee6, caadria2017_069b22, 8801, ascaad2014_004m2, eef4, eff3, ecaade2015_250f57, 1fae, 4a3a, 2572, f040, b7be, ecaade2016_188j50, 9182, ecaade2017_282d, e7a2, 863d, bc53, 5e6f, 63b3, 07f8, 18af, 469a, 518d, cb51, acadia14projects_291i, 4a2a, b5a5, acadia16_98f7, 5e0d, acadia17_70ii, acadia17_511ww, 1438, da38, 8ab3, 50b6, edb4, c849, 1d8a, 3f1e, 1a75, caadria2015_203k29, a14a, 879a, f84f, a8dc, b894, 24c5, 299c, 126a, ecaade2014_022w5, 8529, c8d8, 808d, b697, d377, b43d, sigradi2016_381r, 29e3, 354d, 6b29, 703d, ff56, a9bc, ef0b, eea6, 4372, 2c1e, 0d06, cfa8, acadia14projects_339ac, 2b91, c783, sigradi2016_635i, 28ba, acadia16_412z24, 7fe5, 0376, 7e02, 0381, sigradi2016_431w, ascaad2016_033z12, 0782, b762, ecaade2016_136k38, 7c2d, c857, bc3e, ecaade2017_248vv, c422, 67f9, aaa9, 8de5, bcae, ijac201412404d8, 5109, ac17, 79f7, caadria2017_048m15, 34dd, 121b, d010, a2b9, ecaade2015_35t6, b6df, ascaad2016_007p3, 3f4c, 0d09, eb2f, 8d6f, caadria2015_194p28, 67ae, ijac201614405f3, 7daf, sigradi2016_560bb, 60ac, ascaad2014_026d7, c442, ijac201412403y5, a30b, bccf, 5fbb, sigradi2014_186d6, 3882, ascaad2016_003e2, ecaade2014_153r37, 4e8a, ecaade2013r_011b7, 08f2, 6f72, fbb7, caadria2017_037b12, bd5c, 854d, 41d0, 693e, 19dc, caadria2017_055n18, ecaade2017_254ii, af75, ecaade2014_010i1, d130, 321a, 20ed, 7f23, 47f0, faa3, ecaade2014_224n57, sigradi2016_776w, caadria2017_122u31, c487, 3117, 8501, c54f, acadia15_223i9, ascaad2016_042x16, 3529, caadria2016_549u23, acadia16_260l16, bf36, ecaade2016_147y40, 2b17, ijac201412301w5, 6ac0, c247, 0e37, 19cd, f8cc, 73cf, ascaad2016_018l7, c058, 94ec, acadia14_497w, ecaade2015_298i65, f18f, 7e41, 4962, ecaade2017_072d, sigradi2013_100g, 0f87, e088, f4d7, 261b, 2596, 9c05, sigradi2013_173, 42da, 873e, 91ad, 4ee3, afdb, ijac201614207f11, 66f2, sigradi2016_484nn, 4686, 5831, acadia14_145n, 7582, d48a, acadia15_343x14, 2f87, ad96, 243d, a4b8, 0f40, ddd4, 8d92, 239c, f951, caadria2017_015u5, caadria2015_142p23, 6e4c, caadria2017_003p1, a167, 9d36, 08c8, bfee, ecaade2015_200k43, d932, 79db, ecaade2013r_004c4, c9ac, 30aa, fa57, ab1d, a042, c71f, 3463, 94c0, 7c95, ijac201513201u5, 141e, 9228, 3999, sigradi2016_654vv, 2052, 4fa2, 208b, c6b0, 81fb, 06a1, ecaade2016_152x41, 93f9, 95a4, d04c, dfb7, 63e7, ecaade2015_195g41, ecaade2017_133g, 1f61, b120, 3aaa, 6d0c, ijac201614207i11, 91bd, 4b2c, 956e, 87f7, edae, 3502, b158, f4c9, eaa3, b442, 4083, cfe5, 1c2a, acadia16_270y16, 5677, f642, 1997, 677c, 18aa, e053, dc77, 9e4c, 1c20, b004, 116b, acadia14_301ay, a9b5, acadia15_497l22, 1d97, 6dbe, 6b7b, e32c, f9cb, ecaade2016_243f65, 98f1, 82fc, caadria2017_057d20, ecaade2015_103r20, 33aa, 9367, aded, 3f8d, fa61, d535, 53d5, 5a72, 81cd, ecaade2017_007c, 5292, 85fb, c901, acadia17_520p, ecaade2014_072n18, 719f, 0ed5, c635, 49d7, caadria2015_119d19, 4158, 3233, ddb6, 56b7, fa80, bbd4, ecaade2014_138u30, acadia14_719h, d9d7, sigradi2016_690g, acadia14projects_43as, 33df, eac7, caadria2017_182r43, ijac201513203u6, b9b1, 7e4e, 9189, 6ad3, 07fa, ijac201412303c8, 46e9, ascaad2016_025n10, acadia14projects_627e, ab9d, ascaad2014_016b9, 7fb0, ecaade2015_225j49, 718c, d116, 48d2, ecaade2014_140t31, 1a3a, 10cd, 0d4b, 2bb0, cc70, acadia14projects_699k, 10d9, ecaade2016_130y36, sigradi2016_375j, 3f6c, acadia17_435h, ascaad2016_028n11, bb91, ecaade2016_132v37, 6a0f, 5014, e24d, cbba, db66, caadria2017_145w37, a624, sigradi2016_637t, 54b1, 3640, a3e9, c24d, 159a, 6c3e, ecaade2014_168r41, 282f, c726, 1fc2, 613a, 3a05, 92ef, 15f7, 87ac, f547, 49be, 1783, ecaade2017_163i, 6bbb, c55e, 078b, ecaade2015_173f37, 504c, 9ea0, 9da9, e48c, 763f, b966, 622f, c293, ded8, f3bc, 028c, 9466, e4bb, b241, 2a88, sigradi2014_151o3, c3c1, ijac201614103i3, 32b1, b999, d10b, 9b50, 9696, 33a5, ecaade2014_206t53, 8031, 4069, ecaade2014_020m5, 136d, e14b, 1fa8, 1c92, acadia14projects_177v, ecaade2014_197f51, acadia15_483d21, 6dd0, eb0e, ascaad2016_021c8, 0420, 6aea, caadria2016_105w4, 2d19, ecaade2017_038tt, caadria2015_084c13, 851d, 4e3d, 43e6, ecaade2014_057n14, c723, e814, 4c5c, cbaa, c576, 753c, 5dce, ijac201513206f9, 231b, 3d9e, ecaade2013r_006u4, 0442, e759, ecaade2016_118j31, 407c, 5b93, 5859, 9631, eda0, acadia14projects_619z, 7ccf, f291, 306e, ijac201614203t8, 00ca, 62de, b52a, 69b1, 9b98, 89c4, ijac201614202l8, 3e19, 53a9, 03bc, 79e6, f1bc, ijac201412301s6, sigradi2013_387f, sigradi2015_8.264r14, 5b8a, b7eb, a4c9, bf24, 91a8, e116, 757d, 3fab, 6ece, ecaade2017_108d, 274a, 0456, ce3d, d143, b61a, 939b, ecaade2016_152z41, 4ca1, ecaade2015_18y2, 6046, e340, 4771, 0bd2, 0efb, b830, c009, 95e7, f4dd, ac80, da4e, ecaade2016_134e38, 8c3e, 4763, caadria2016_797t33, ijac201614208z13, ecaade2016_ws-dleadb68, ca55, 71f8, a911, f60a, ecaade2017_049pp, a9c5, 2b9a, 0d80, sigradi2015_9.347a18, d08d, f8cf, 637d, ecaade2015_334t72, caadria2016_209z9, e039, 60f4, aee8, 64ac, 0fd3, a486, sigradi2016_585ww, d40f, sigradi2013_243f, f870, 734d, sigradi2013_315z, a534, 34c2, 6b04, 2dff, 845f, 4f54, e0dc, ijac201412205i4, 39a4, fb43, bb14, ddce, 8fb2, acadia17_473qq, 4ed2, ecaade2017_230pp, acadia14projects_539c, b252, 09aa, sigradi2015_11.165t25, 143d, ijac201412404o7, 90c0, ijac201412401g4, 78fb, 32d0, 70bc, ecaade2014_168x40, sigradi2014_128e1, 6edb, e5af, 8d6b, e8a9, 328b, 3a06, a009, c6ce, ecaade2016_055g14, ecaade2017_174qq, f857, 4402, 8244, 4295, 6415, 1b45, 25c5, caadria2016_321n14, ecaade2015_318u69, caadria2015_081l12, sigradi2013_100d, sigradi2016_441jj, bfd8, f99e, a591, afc1, sigradi2016_654b, 26d3, sigradi2016_407p, d529, 0c11, 8fe5, dcd5, cc6f, 2b18, caadria2017_003w1, a025, 2e79, a68c, ecaade2014_092c22, acadia14_671v, 637b, 8a08, 8791, 86d3, bca2, ecaade2017_215ss, b1f4, 923a, ecaade2014_024l7, caadria2017_042r13, 9ccc, 45de, ec35, b2f6, 418c, ecaade2017_208d, 7060, f86b, c4e3, 46d3, sigradi2015_8.264z14, 7b0d, 2619, ascaad2014_031g9, acadia14_619az, 7b97, fb70, sigradi2013_275c, 46e1, a59c, 106a, 9a86, f521, b42d, 5c29, bfec, f532, 5e85, sigradi2015_11.8p23, c94f, c3b9, cf7e, 7f26, 7d51, ecaade2015_11b1, d713, 96d3, 204a, b8bd, b598, bc71, 44b9, a074, a7ac, c3fd, c1c5, ecaade2017_021i, ecaade2013r_012k7, 1033, d6b7, sigradi2014_123r9, e945, 237a, 369a, 03c4, baa5, acadia16_124c9, 2d81, 08f7, sigradi2015_10.377s22, 3f10, eb35, 6de9, 1354, 6ef3, 71c3, 0679, 155b, 1672, 52c8, ecaade2017_308ee, f6fa, 5cdc, sigradi2016_431aa, a172, e0c5, fb42, 3ff7, ae65, 9504, 9e72, ecd7, d6c8, caadria2015_139b23, 528e, fc3c, d380, ecaade2014_023u6, 1600, 9f3a, bd40, 8591, ecaade2016_165u46, eed7, 2557, a40b, ad57, 3c21, ecaade2017_101s, 85f8, 6076, 30c1, 0b1d, d593, ecaade2015_139c30, 1f0e, 5128, sigradi2016_417oo, acadia15_232t9, ea50, sigradi2015_6.151f8, d83c, 83a2, b455, 6ba8, 4e96, 181a, 6571, af67, 8cfc, 3ba3, 2009, 24f9, sigradi2016_426i, 1753, ef8c, 3ef6, 0740, 5265, 7baf, 063a, acadia15_185i7, f08a, c6f0, 9a6d, 43e1, e95e, ascaad2014_019j2, ecaade2017_152yy, eefb, a2f2, 0393, acadia17_463kk, 836d, f8d8, 4980, 0172, 7b94, 28c8, acadia17_59k, 7f20, 38fb, 2d21, b085, 08de, 5e8a, ascaad2016_050b21, d142, 3511, 9cbe, c1db, 4746, 3c3b, 92c1, dc2e, 4065, 8f0b, f523, a906, cbb2, 263c, a112, 55e3, 3063, c8ec, f848, 8bea, c2c8, ascaad2016_025o10, 3bbf, 17ad, d243, c19e, acadia14projects_365ae, sigradi2013_393o, 164a, acadia14projects_637af, acadia14_81n, acadia16_24v2, 81e5, 6937, 5b58, ecaade2014_144y32, 539e, 75e3, ecaade2017_073o, ecaade2017_017y, 5ea1, ecaade2016_130j36, a98b, 9492, 608d, 6eab, 6595, 5ee0, bfa1, 0c55, sigradi2013_160i, ecaade2014_139c31, 2e2d, 49a1, ba80, ecaade2017_288w, 06b6, 7825, 46a9, sigradi2014_123u9, e7a7, sigradi2014_341e8, 2b3a, 3f34, bf3d, ecaade2013r_018e9, ascaad2016_047x19, 77bb, a6a6, 4a75, ijac201614201w6, 236f, 609a, d17b, sigradi2014_345u9, 830b, 970f, sigradi2016_443ss, 0912, d799, dd33, e972, 8e7b, ecaade2017_089ee, e833, 0192, ed3b, 2c79, 12be, 7f7e, c20a, 31f7, sigradi2016_690qq, d991, ea3f, caadria2017_174m42, 363b, 82c5, 7e36, a793, 4da0, 9ec6, 1659, 9328, 8fea, 3523, cf01, sigradi2013_41i, 448e, f70d, 2106, 635e, 70b9, ffd7, d717, acadia14projects_301aw, 4b11, bb51, 6e89, a31c, 8a9a, 1726, 8625, ecaade2017_291cc, acadia14projects_43ag, 7eaf, acadia17_162y, faef, 125b, 5ec9, afa2, f6c1, caadria2015_226b35, d28c, ff13, sigradi2015_8.41w10, 23a8, a780, a7be, 1b37, fb6c, e94f, 91ab, ba96, 2b63, d0c9, 6531, sigradi2016_615w, 7199, 044a, 4d47, caadria2016_601k25, 5adb, d61a, 3340, e158, b15c, 3f42, f86c, f616, b297, 7da5, acadia14_91r, fe0d, ecaade2014_084z19, ab1a, a0b6, 9167, sigradi2015_3.111w2, b5ef, 429e, 7940, 384d, acadia17_678vv, fe4c, 1dcf, a99f, 69ad, ba99, 9272, 69ba, f09b, caadria2017_015w5, 20be, ecaade2017_099xx, 1c93, 96d5, ab6b, a158, 608b, 95f5, 11bb, 3a4e, a678, acadia17_221y, 6ba5, 1c7b, 277e, 3bf9, 371e, 0d13, 6b4e, fd3a, 8e8d, 55b4, 6b06, b424, sigradi2013_43u, 885f, acadia16_298n18, 2fdf, 4b5f, 692c, 1325, 7096, 04e9, 26f7, 15e2, 8400, ced8, ecaade2015_229e51, acadia14_619aa, b782, 8131, 9768, 2c14, ecaade2015_129k25, 2258, acadia16_424e25, 01a9, caadria2015_016i3, acadia14projects_291an, f71b, 726d, 31c3, cce2, 2d0a, f719, acadia17_520s, 4f21, sigradi2015_3.209y3, b1f7, b3fa, ascaad2016_043f17, ascaad2014_028n7, caadria2016_457l19, caadria2015_185n27, 93c7, 8c0f, ecaade2015_27o5, c1aa, ecaade2016_152t41, 38a7, 08b3, e9e1, ecaade2016_127e35, a82d, 8f12, f697, c326, 58e7, ecaade2016_068h18, 6f50, acadia17_560h, 2029, ijac201614202w7, sigradi2015_9.152x16, ecaade2014_186n47, cd89, 7e91, fb87, d90c, 4b0b, sigradi2015_9.347u17, 7510, 225d, a4d4, 5656, 1af2, 386a, 0e22, 1c95, ecaade2016_224y59, 15b7, c7a4, e19d, 20c8, ecaade2017_091tt, acadia16_478y27, f1a5, d97a, 51dd, 08b1, 74e8, 0bca, e715, acec, d86c, 37c5, 4dd1, ba6a, bbb9, caadria2017_016g6, ecaade2016_042g11, 3f0c, fb84, 5898, fede, 214d, 9080, 3b14, 5e2c, 25ed, dd30, 5176, 8756, ecaade2017_028j, 8530, b938, a46a, 5b35, e91c, 5daa, 9707, acadia15_137b5, d98b, a992, f11f, 2075, 20b6, ecaade2016_006r1, 9203, e306, c007, e981, 30d4, d677, 1a8c, c750, fe5c, 4fab, 9da4, ecaade2017_277zz, b45e, 66e8, fb31, 6dae, caadria2017_008z3, 89cd, 272e, 366c, 390d, d2e8, 77c9, 4305, ecaade2015_61c12, 16e9, 32c9, 1b0a, acadia17_581ii, 0371, 9019, e8c6, 659d, acadia15_469r20, 89b7, 7d9a, ecaade2016_071z18, 27ca, 0ced, 424c, c1d0, 0583, 4567, 5bed, ecaade2014_240d62, ecaade2016_197y51, cb57, d303, 4eda, ijac201412205e4, caadria2015_126p20, caadria2015_142o23, caadria2017_058s20, 152e, 1145, 415b, 62b8, ecaade2016_168g48, e5a0, ecaade2013r_003h3, 3945, ecf0, bb29, sigradi2015_3.43j2, ee43, 8752, 8a6c, ecaade2014_204c53, 78cf, 78cb, e600, 4556, 2c29, 6e94, 3b6f, 5ca2, 3820, caadria2015_087c14, e963, ecc0, acadia16_236h15, 1b76, 960a, 12c3, 99ec, 699e, caadria2017_163j40, ecaade2016_140m39, 5b2f, 1a4a, dfaf, f819, 03bf, caadria2017_023k9, dae4, 2ae9, a636, 3385, 0757, ad4f, 1512, eb46, e69f, acadia17_648ss, 97ac, d87c, 5189, 8559, 6dd8, e3b2, 4ef7, 1610, b99c, 9db9, ecaade2016_166e47, f113, eedc, acadia14_479l, 3f47, 1219, cb2e, 4c30, ijac201513201e6, acadia14_375p, c60c, caadria2015_086m13, caadria2016_333z14, 1688, 4c35, sigradi2016_809pp, d8f6, d2ec, ecaade2016_071d19, fb5a, e1c5, e122, 840e, 2868, 4eb1, 71a3, 972d, a4fe, ee81, acadia15_357s15, 76cd, 05e1, 76e6, e0e0, 8796, eada, ecfe, 4840, ecaade2014_149l35, sigradi2014_313t5, e9af, 1f3e, 6e88, caadria2017_041h13, ecaade2014_138z30, d094, ecaade2015_148p31, ecaade2017_072a, 1a3b, b0b4, 78fd, 58d6, acadia14projects_661o, 2bc4, 75fd, 35b9, 842c, b15a, 64ce, 923d, 1760, ffff, 53ad, eb20, acadia15_195a8, 8cb9, 3f46, sigradi2013_358a, 68a1, 7b48, ea38, a1d1, 3634, 850a, 209c, ecaade2016_048c14, 87d2, 1cfe, ecaade2017_229gg, 3c02, 0650, sigradi2016_814e, 0470, acadia17_669l, a28e, 016c, ijac201412403g7, 86b8, 9d40, sigradi2015_10.309i22, 1af9, b5a8, a823, 38ff, ecaade2015_130d26, caadria2017_047j15, ecaade2014_218l55, sigradi2016_595cc, c23c, acadia17_491bb, acadia14_463e, 56c1, caadria2017_041w12, 13ae, f9f7, 01bb, fa32, 155d, 1ba5, 1053, b554, 8160, f4b3, ecaade2015_172a37, 40cf, 7187, 5253, 4f2c, 5a8f, ecaade2017_006mm, b35c, 8fb8, b082, a19c, 8dd6, 5ca5, e2ad, acadia14projects_33ao, caadria2015_032w4, dfce, e7ab, 29e9, d9c3, 5cb1, 6350, 7c83, f61d, caadria2015_064u7, c826, 6ad8, ecf9, 8c41, f95e, 7447, 5473, f891, b4c1, acadia14_339ai, caadria2016_085k4, bcaf, 413f, 77ac, 713b, ecaade2015_200s43, 94c4, d052, 9fe0, 3845, b3a4, 561b, b239, ecaade2017_172y, 2837, 5c75, 0b8e, c5c6, ecaade2017_302ll, 0f3e, 7afc, sigradi2015_10.140t19, acadia14_531r, 1f96, 7fa3, 1631, d974, e406, bcb4, 674a, b7f7, 3967, bf23, acadia15_57l2, 0c2e, e33f, 77c4, 27ce, cc55, sigradi2013_387e, caadria2015_162x24, 638a, ecaade2015_101j20, acadia17_90ff, 3576, ecaade2017_308hh, caadria2017_096n26, 63a6, dc12, 86b1, 1448, c6e8, a02b, ecaade2016_234z62, bfd7, 8226, f5fe, caadria2017_145d38, 75f4, dccf, 60a6, f152, b101, 2544, 3a2b, 52d8, 1eac, e06b, 2677, a32c, acadia17_50nn, 662f, sigradi2014_266f2, ecaade2017_198e, ecaade2015_215i47, caadria2016_343o15, ecaade2016_102p27, acadia16_12a2, 4719, ecaade2016_077o22, ecaade2013r_004z3, c1ac, 1514, sigradi2016_383hh, b1c4, 9d6b, 9ef2, d2e2, 6514, f0a5, 4ca6, a682, f32c, 9dec, acadia17_163hh, acadia14projects_609az, 560e, 5d0b, 4c10, 2fee, 3cd0, 18dd, 6fe4, ecaade2013r_007b5, e5b0, sigradi2013_46c, 3962, fa75, 92e9, ecaade2014_151b36, dcc9, f1e2, c46b, ecaade2016_228h61, sigradi2016_568nn, sigradi2016_614z, caadria2015_010x1, 45f6, a5a7, 3578, 5547, c55b, ecaade2014_186z47, 068e, bee5, d864, ascaad2016_035r13, 7b5e, b71d, 5382, 7905, bc0c, 1266, ecaade2015_116o23, 45bf, caadria2015_194t28, 1476, 1955, b8f4, 74b2, 171a, d70a, d147, acadia17_669r, 24ff, 0228, 5bfd, 104a, b3ba, f208, 121d, abab, ecaade2016_118k31, f587, ecaade2017_215h, 5227, af6c, 18a6, ed8a, e129, cffd, fadc, d3f5, sigradi2013_150, acadia15_211u8, 833b, 6dfe, 40a5, ecaade2016_210w53, acadia14_375i, caadria2016_209b10, sigradi2013_386n, 5eaf, ecaade2014_138g30, 8626, 4362, 8b8d, e7f5, b6cf, fae0, 759b, b1ba, 599d, ecaade2015_110i21, b2cd, ecaade2014_104t23, ijac201513103c3, e66b, acadia16_342c20, ecaade2015_138i27, ec14, ecaade2014_196e51, c419, edf8, caadria2017_129b35, ecaade2015_155t32, 2336, 1aa7, ecaade2017_140aa, 165f, 4a22, a572, 0da9, 9217, 000a, caadria2015_220b34, 2870, ecaade2014_137a30, 248c, b15f, 2d26, b6ce, 542e, 37e0, 57ca, c82d, 586e, 9670, acadia17_520q, 5341, caadria2017_175e43, e8f7, 3232, 51ca, 5b70, d1db, f8f4, 21e3, 1993, 4650, d3b0, 5f6b, 2ecd, ab37, ebb9, 9bb4, b6af, 9c76, 18b7, 5b1c, 265b, 407e, ecaade2017_029ee, 66e4, 9b5c, a48c, b624, 623a, cd6e, 250b, fa46, acadia17_542rr, 6865, 7398, 6021, f78f, 938f, 05b4, ijac201614309v6, 0d51, 2782, ijac201614309o6, ee76, 112f, 92a7, 74dc, af4c, f841, 1385, 4902, 4f34, ecaade2016_222e57, 5ccd, ecaade2017_129ee, ecaade2017_252j, 0c7b, 6a78, 97e6, d395, df17, 2753, acadia14projects_671y, ec5e, 76f8, 6338, cd03, bfcd, a72d, 50f3, e9c2, 91ff, a056, 938a, ecaade2015_101h20, 3dc2, 8f46, 9e29, 51cb, d927, 3a26, acadia14projects_79ab, 84b4, 0607, d390, 2886, eadb, 240c, 9709, 7e11, 43b5, 52e4, e644, e78e, 57fc, 1e4f, bcf4, beb7, 0c57, 76f9, 3e7e, e5a6, fb2f, ff1c, b639, e590, acadia17_221bb, 616a, fbb3, 52ef, acadia17_201g, 80a6, d922, 93af, e8ea, ecaade2014_173k43, 584b, 730a, ijac201614303o2, sigradi2013_43b, d9b9, cf68, ee86, fb5f, 9072, 9103, ad9b, 269a, ecaade2015_86e17, 987c, 8953, 0f00, a74e, 23e6, ecaade2016_130i36, 5c62, 485e, 9928, acadia16_298o18, 1498, d13c, e7b9, 124d, 464e, 6931, acadia14projects_63ay, 1b42, 6b7a, ijac201614201e7, 63ce, d8d2, 67c8, 2e1e, c2c6, 0b67, 5987, dc4f, ecaade2014_144x32, e527, 82f4, 5781, 9b02, 7ff6, 5e5a, ecaade2015_229c51, caadria2017_030b11, 6dd5, ecaade2017_269rr, 54d4, acadia17_91h, 4af2, f45d, ed92, acadia14_565y, ecaade2016_238n63, eee5, ecaade2016_062h15, sigradi2016_590f, 7fde, 742c, bc7e, ecaade2017_094p, 644d, caadria2016_003d1, de4f, b8b5, ad66, ecaade2015_127t24, ca95, 6a60, ecaade2016_175i49, acadia15_407r17, ecaade2016_027x7, 206a, 0ee1, 5476, 5e67, 6e74, 031f, 8bfc, 8ae6, c089, 6a3a, 491f, d291, 584f, 3d70, 85ad, ecaade2017_079x, caadria2016_373g16, 3d1b, 9ee3, 99bc, 6f4d, 9146, 01c6, 107e, 9046, 339b, f9a0, aea1, 00ef, caadria2017_072a23, d163, ecaade2015_329m71, 3943, d658, 9b63, sigradi2014_032m2, ff42, 0083, acadia14projects_145t, 9088, acadia14projects_101r, e74b, 7fa1, eda8, caadria2015_072z9, 63ee, 59c1, 5281, 3b1c, fb99, 3dee, ecaade2015_286e63, 2c45, f07d, 18b1, ecaade2015_127y24, 9b8c, 32f9, b714, ca65, 340e, ijac201614208g14, 0acb, 98ec, 3be2, b647, caadria2016_115m5, cf15, 6bf5, ecaade2016_198t52, 030f, 88d0, b273, 9d45, b01e, fc21, 943b, 4761, 55ec, 6c21, 2a17, sigradi2014_075d7, caadria2015_176s26, 937d, e775, 15a2, 8ba0, 18bb, 9e30, 74d8, 3e47, a0de, a2ab, b1f9, 81c0, d989, 09ec, acadia15_451u19, a544, 410c, ecaade2017_066p, ecaade2016_ws-foldingu68, 07a7, 4dc5, acadia14projects_627b, b83c, 2d96, 34b0, d786, 4119, 8ca4, 47e1, 3048, ecaade2016_074n21, acadia14projects_609ad, acadia14projects_365am, 3f80, acadia16_78v5, caadria2017_163i40, 7db4, 8ab9, ecaade2017_293rr, b255, 32cd, 4807, ecaade2015_180x38, 7836, ecaade2015_25m5, caadria2017_016b7, a556, 7850, 7ef8, 1477, 7b4d, df56, ecaade2015_158d33, ijac201412304s9, 2095, be2f, f968, 3a9e, 933f, 6307, c0a0, 38d1, cf38, sigradi2014_048w4, f01e, acadia16_10f1, 93b0, ecaade2017_091a, 6f82, 98e8, df51, ecaade2015_114h22, 5f71, 353d, a0d8, ecaade2017_220ll, ecaade2017_116b, ecaade2014_233a60, 6c33, 5661, ijac201614101i1, ac7c, 9597, ead4, 5049, 6d96, 5ba3, a4ea, 74d3, cecf, 752f, 4203, 2ee2, acadia17_231w, ecaade2015_18h3, ecaade2016_ws-afuturem67, acadia17_89r, 991e, 6899, 127e, ecaade2017_273n, ecaade2017_090ii, bda1, 6019, 5038, de51, f527, 8f2b, ijac201614403r2, 82c3, 561f, b927, 8820, b1c8, ijac201513206t8, 93fb, 14f9, fb09, 6c02, e3de, sigradi2014_074b6, f185, caadria2016_549m23, d40e, bafb, ecaade2016_216w54, 668e, 688d, acadia16_44o3, dbda, f19e, acadia14_229i, bc47, 3ae2, acadia16_344j20, 652f, acadia16_332y19, ecaade2014_012t2, 563a, d594, sigradi2014_313c6, sigradi2016_407y, 2425, 8ec2, 9fff, a4b0, e430, 8d75, 92c5, 03b9, ijac201614201z6, c15e, 43d1, 23a7, ecaade2017_059oo, aa50, ecaade2015_250k57, 606e, 9ab6, acadia16_62s4, ed6b, caadria2016_477z19, 5c50, acadia17_162n, 17bc, 0246, f9c5, 2283, caadria2015_073m10, 50cf, ec71, 217d, caadria2016_291t12, ecaade2014_066t15, 5e94, 5739, fc84, 5c81, 5450, 41e9, 2853, aa1d, d47a, acadia14_81p, ee89, 1e73, a6c7, ecaade2014_130v28, 58a2, 0de3, a583, ijac201614308r5, ecaade2016_033g9, 5e7c, ab08, acadia15_451e19, cdff, 7902, b29a, cc30, 7dbb, 9fbd, 814f, ae43, 8f19, 2f3d, b38b, d04e, 917f, 4874, 0436, f0c3, ef9e, 4706, 9177, acadia14_63af, e10e, 8b10, ebf3, 6955, ecaade2016_071m19, 5d96, f8e4, b5b4, d7a2, c665, 1f2d, 44e1, 59b2, 60f1, caadria2016_641p27, caadria2015_208f31, f9c4, 081d, 2207, 51b7, 5632, 4f09, 0993, db22, aaf1, 574c, 2b5f, 886b, 0d95, 0b72, 491b, sigradi2015_9.347j17, 9841, 3b36, ascaad2016_045c18, caadria2017_124m33, 495b, 5cd4, cbd8, ascaad2016_004k2, caadria2015_145t23, 0bc2, fbac, c8fe, acadia17_26j, ecaade2017_164gg, 8dc1, f656, 94b6, ecaade2015_250b57, 2101, fb37, 130e, fbcd, 1f31, sigradi2013_184z, 448c, 9dd7, caadria2016_445x18, 3c1a, acadia17_145a, ijac201614103p3, 0339, 4341, fcc8, 0077, sigradi2015_6.387s9, ecaade2017_146kk, c871, eb92, d2b8, 36b1, 60fe, ecaade2017_042aa, 552e, 8da3, 92c3, 606a, 8807, 42a1, 607f, ac11, 7e0f, b38a, acadia17_500jj, fed3, 6f45, 555f, bdfd, sigradi2016_732p, e131, acadia14_347ao, a708, ecaade2015_17f2, 0b4d, 85e0, 8a13, 9738, 074e, feb4, b30f, 240b, 7002, 6627, b50d, 14a8, 18ad, 085a, 115f, 0ce1, d6ac, ecaade2014_111k25, 0b48, 8d45, sigradi2013_401k, ecaade2017_143l, acadia15_407l17, 3fed, a01d, 0bf9, 54e8, 7e27, ecaade2015_79l15, fa2c, ec1e, 2218, ecaade2015_332z71, 17d5, ijac201412403h6, e2b8, sigradi2015_10.309o22, 17e1, 96b3, d33e, 7b90, ijac201412403i7, 0e72, 20c3, 62d0, 5747, ab04, 2fa1, e18e, acadia17_551qq, 4837, ecaade2016_073e21, ecaade2015_302n66, 2147, 6da2, 6c81, 1039, d9be, 275f, acadia14_589f, 1446, d03a, 4626, ascaad2014_030z8, acadia17_348b, 40f4, acadia14_435ai, b051, ecaade2017_201xx, 7e24, 3e49, fb82, 626b, sigradi2013_401m, e0f6, cda4, e9fc, 5f20, ab8d, 06fd, ascaad2016_007n3, 6710, ecaade2016_158f43, 2621, 801f, 181f, 2bc3, e477, 99ba, ad82, 53ee, 4d31, 7d31, c0da, d930, 31cc, feb1, c389, 75b5, cce0, 332e, ded3, 3452, 341c, f531, a4d2, ascaad2014_014e7, fe39, 0bd1, 27da, 7cb6, 7d84, acadia15_195e8, 79ba, f459, ecaade2015_273h60, sigradi2015_6.366c9, b02c, ecc4, ecaade2017_085d, dfd0, e4f6, bc0a, 43c9, 35d9, aafb, a734, 6cc5, ecaade2014_132e29, e36e, ijac201412301e6, 59f2, f4af, 658c, 4492, d8ea, ijac201412408v2, b7d6, 812e, f53c, 47d4, acadia16_254e16, c319, bdab, 42de, 1cd2, caadria2016_125p5, sigradi2014_345h8, cd78, acadia17_51yy, 1284, 9013, 9731, f3f9, ecaade2015_196n42, 11f7, 0e75, a576, c217, ecaade2016_037a10, 0fbe, ecaade2016_078f23, e41e, 147e, 24bb, ef23, 1bd3, 4f5f, 7300, dd61, 6849, 5b69, f822, 92cd, 19e7, 2b65, 82cc, 4216, acadia17_81f, 7224, 2901, 7fcf, a26a, 9e7d, 94d5, sigradi2013_397g, 1a0f, 5197, ecaade2017_192a, ef46, sigradi2014_345j9, 8cb4, 915d, 696c, 8213, ecaade2017_023y, ecaade2017_210w, ascaad2014_011z5, acadia14_479h, be6f, a7fd, 426f, 3aee, 10d2, 7550, cb14, e5dc, ijac201412403u6, 43aa, c9b3, 0013, acadia17_51a, 9648, ecaade2015_332u71, 1f20, de86, 75e5, b653, eb05, fb57, 2454, 52bc, 14b1, 45c6, 5da9, sigradi2016_417nn, ecaade2017_215gg, 051e, 1a6c, ecaade2016_032t8, e198, b514, ascaad2016_003b2, acadia14projects_555g, cb10, 32b6, bf69, ijac201412307h3, bb8a, sigradi2016_441ll, 58cc, caadria2015_209w31, caadria2015_213l33, e8ba, 6118, 6c26, ecaade2015_278n60, 8a67, 3e1c, acadia17_221nn, 8566, caadria2017_096r26, 439c, 19fb, ecaade2014_066v15, d903, sigradi2015_sp_2.112d29, 8051, 546d, d1a2, 0132, ed08, 582a, ijac201614308t5, ecaade2016_223s58, d129, ecaade2016_mrtd66, 3580, 42fb, 63dc, 5096, 3ef8, 0f55, 3377, c093, b13d, 0a6a, efee, 87f2, 3c39, ascaad2016_047z19, b179, acadia16_154l11, 5290, 09f6, ecaade2017_306t, acadia14projects_473an, ecaade2015_116i23, f313, 6d1d, 6b5f, ecaade2016_105c29, ecaade2015_21o3, 49e8, 242f, b9b5, 0375, cd43, ecaade2017_268gg, 381b, ascaad2014_012n6, ecaade2017_234k, e56a, e36b, 56bc, e7cf, a10d, acadia14projects_145ag, 4ec1, e93c, 6b8e, 7b36, cd6c, a6b6, c775, f1f6, e854, b860, ed2a, 4793, e0a3, 5ab0, 4600, f03f, 5e51, 265f, 44ec, d1e9, 5f2f, 08a3, b183, ecaade2014_145m33, 6094, 323c, fa37, sigradi2016_448hh, 792d, caadria2016_713z30, 2739, 1e74, db91, f7ac, 66a4, 1318, de27, e161, f594, sigradi2015_8.328n15, acadia14_435aa, 80dc, 6644, 7ed7, a5f9, e903, caadria2017_175d43, 1ad2, 2ad6, ecaade2015_233x52, 39f3, 4fe5, 51cf, 4cc3, 6d41, ecaade2015_81t15, 6b4d, 11dd, bb5d, 4a48, acadia15_357k15, b695, ecaade2016_183s49, 6e5b, 41c0, 7299, 41f1, ecaade2015_241j55, ecaade2016_106h29, 49cd, 6d8e, ff29, ad8c, 98b0, 21ec, dd49, ce83, caadria2016_045i3, acadia14_435an, 041d, ecaade2015_59z10, caadria2017_027n9, 142c, ecaade2014_143o32, acadia14projects_357a, e0cc, ecaade2015_38m7, 65d9, 8f2f, fa52, 951b, 4429, caadria2016_745h32, 9db4, ecaade2015_115y22, sigradi2016_636m, 224b, sigradi2015_10.309p21, afb2, e13f, c4b4, 2406, a7d3, 90ac, 0e2e, 605c, 22e4, 2352, 59b7, e4dc, 4120, 8880, c238, ecaade2017_057o, ascaad2014_019x2, f6bb, acadia14projects_549z, 84f0, a021, sigradi2016_426a, 1cea, 502a, 3d47, d934, eb1b, bb2b, af64, ecaade2016_169l48, 5430, 254a, 5047, caadria2017_189h45, aab1, 6a74, caadria2016_735n31, 0156, 4664, caadria2017_056u18, 5ab3, dd07, 22a9, 5958, 6ebd, b0fb, c993, ecaade2014_240i62, caadria2017_055l18, b1c2, 253b, 7d5f, da71, 1a3d, sigradi2016_615x, ecaade2014_169s42, sigradi2014_032n2, ed60, 8ae9, 9d5c, 3fe5, 498a, 27c0, 4940, sigradi2014_132u1, acadia14projects_463c, caadria2016_517e22, 16f9, 9bd9, 59ff, 707a, ecaade2014_044i11, ecaade2017_256ii, 2f5d, ce47, e0a5, a185, eae4, 50de, af8e, 173c, 6194, e812, d385, 6c67, ecaade2016_225z60, 844f, 09a1, 797b, b0ad, caadria2016_517f22, fe97, ccf2, ecaade2014_180y44, d9d6, 9ce8, 3934, 62fd, a249, 08c7, caadria2015_130v21, ea41, 7d5d, eafd, 4022, 8e6f, 19d6, 13d5, sigradi2015_8.27p10, caadria2015_126g21, f773, 82fa, acadia16_308z18, 96fa, 68fe, 68eb, c850, c16b, cc90, caadria2017_185o44, 244d, 1b79, 97fc, b8d3, bd31, sigradi2015_9.347m17, a77a, c50f, fcba, 2d9e, fd69, ascaad2014_026a7, 5855, 9197, ecaade2017_021s, acadia14projects_375a, ijac201614403m2, dd46, 9a4d, ecaade2016_127w34, d572, ecaade2014_023e6, ascaad2016_021e8, 5ed6, ijac201412403s6, 16c1, 4cdf, 522c, 4ce6, 8471, 9082, ecaade2015_233h53, ecaade2015_278m60, 25d7, ecaade2014_201b52, 0635, caadria2015_206b30, f013, 82a2, 3af8, 6525, acadia16_362k22, ac1f, ascaad2016_041f16, 21cf, ijac201614302h1, 0242, 36d9, 3e80, 4a20, 9454, a1ac, 9074, ascaad2014_024f6, b993, ecaade2013r_003u2, 2036, 36ea, ecaade2015_114x21, 1b22, ba39, fb92, f8f8, bd10, fe83, c877, 7150, caadria2016_167m7, 1eef, 00e7, sigradi2013_263, ecaade2017_029dd, c074, 438a, 36a0, ecaade2016_043x11, 5908, 2846, ecaade2015_280f61, c5be, dd1c, f3a9, 8c6f, deb5, 510f, 5a74, f946, 628b, 4740, ecaade2016_199a53, 3e9d, ecaade2014_030h8, 7d4e, 336b, caadria2016_601h25, ecaade2017_027e, 0954, ecaade2014_224w57, 2488, 3b06, ecaade2016_068m18, 83c1, 040c, d08f, d553, 18e9, d8a3, ef04, ijac201412403f7, c94a, 1065, d5ce, ecaade2015_229m51, 38c8, acadia16_344m20, 9a96, 57ff, 3b66, 8205, 692d, ecaade2016_045i12, ecaade2014_218a56, 3bd6, 6bdd, eab0, 697a, 47dc, 0f25, 1235, cd99, 1798, b731, 75ab, 2340, ijac201412305s2, ecaade2015_241d55, acadia14projects_339y, 0b28, d426, c29e, 4de5, aaf8, e8c2, d3b9, c9ef, 3373, db3c, ecaade2016_230u61, e496, 130f, sigradi2016_484yy, 5614, 67ce, 2a5f, ecaade2017_265y, 80f4, c35c, 9253, 4ea9, 0fce, cd29, 6457, 10df, 1d85, 1dd7, 211d, 57ad, ebb4, 9a3d, 4ee9, 7051, 2113, d741, cef1, b133, 834f, 6ba0, e0a4, acadia14projects_655ae, 3afd, ecaade2017_ws-archieduy, 267b, 398e, 6ea0, sigradi2015_10.220i20, 603c, c181, e270, caadria2017_023f9, ecaade2017_208g, ijac201412301z6, bf49, 5716, 28d7, ae81, 6c65, a39f, b8d8, c549, c4e7, bbcb, b811, ecaade2017_170g, acadia15_57a2, dd8d, ad37, caadria2016_611v25, 57f6, ecaade2017_290ll, 565f, f34e, e225, 492a, caadria2017_147y38, 7025, ecaade2016_108r29, ecaade2014_089s21, b054, bde9, 4934, ff1e, d7b0, 4c23, ascaad2016_035y13, 731b, 6646, 961c, 79ea, addb, 4db9, 1bff, ecaade2014_065a15, 38a6, ijac201614307k4, acadia17_511xx, ecaade2015_205v44, db5b, f236, b8ca, bfe6, 2a0b, caadria2015_016k3, 6c80, babc, 0369, b880, 8fe1, 0185, a76f, caadria2016_013e2, 4c68, sigradi2014_281f3, 45da, 1315, 2cc3, 6c4b, sigradi2015_9.152r16, ae48, 3e5f, fa9e, sigradi2016_558p, c1fc, fe73, ecaade2016_225v60, 988d, sigradi2015_10.307d21, 7c67, d936, aaac, f425, 58c2, a974, ijac201412407v9, 8cdd, ad2f, 1a48, 8849, 8648, d944, cf8d, 2a60, ecaade2017_021g, 0915, ecaade2016_164j46, 3b70, 143c, 1da1, 4805, 18d6, 9681, 5db5, 65c1, sigradi2016_817n, 2b4b, e15a, 4fec, ecaade2014_089y21, 5f3a, 6ec6, acadia17_390pp, 5399, caadria2015_023x3, 6cfc, acadia15_395f17, 4c4f, ff0c, 2c44, 494a, bc8c, ecdc, ecaade2015_55c10, 0290, 72ab, 9b1c, ecaade2014_195i50, 5d77, a799, 3301, c900, 2afb, c754, 159e, 1214, ffd0, ecaade2016_071v18, f3e3, 416a, f89f, 66a3, ff4d, 752b, 6103, ecaade2017_195dd, 48f5, 504d, 3a8e, caadria2017_030v10, d084, acadia14projects_63av, 89c2, ecaade2017_199vv, 027d, 619f, sigradi2013_304b, sigradi2016_817a, d698, caadria2017_155n39, 370a, 8216, caadria2016_013r1, ea92, 432b, b57b, ecaade2017_143c, caadria2017_094r25, e506, ijac201412405l8, 228b, f116, 020a, 4809, 97de, e1ad, 0bae, 2e16, bcc9, f477, cc85, 14e4, dd8b, 7ca9, 6426, 4b7a, 587d, ecaade2017_164o, ijac201614203v8, dec4, ecaade2016_221y56, 8bef, f40d, 7640, 618e, acadia14_101an, 49ad, 8252, 412f, 3e3d, ecaade2015_86h17, a0aa, 7673, 2074, caadria2016_517i22, 3ba1, acadia14_339ax, aa4e, 97c2, 150d, 3b3f, be97, ecaade2014_112w25, ab62, ca66, sigradi2016_602g, 606b, 94aa, 7122, ecaade2017_049tt, c0a2, e807, 929c, ijac201614207j11, 7520, a194, 63f2, fb39, 75b8, ecaade2017_146cc, 47e9, 3138, 17a5, 53a1, 00cf, dc26, 1598, 736e, d972, 0c39, 30f7, ee49, 031d, e08d, fc4c, ijac201513305k12, e3f9, 65d5, ecaade2014_080j19, d771, 84cb, eaea, 8b28, caadria2016_073a4, f12e, c806, ascaad2016_012n5, f112, 7714, 4e33, 6efe, 781e, 18fc, 8b91, b119, 05d5, 1d2d, b569, 7ba4, 6ead, 6279, 0b8d, sigradi2013_77i, ecaade2016_110f30, ecaade2017_225l, 9aec, cb72, acadia14projects_555e, 562d, ijac201412407c1, sigradi2014_232v8, ecaade2017_054jj, cd0a, 0944, 3c54, 5aa0, f1e5, 743e, sigradi2015_11.392z26, caadria2017_047k15, acadia14projects_497x, cfed, 26f4, 56b8, a834, 23e3, 82ea, 46f8, 6f99, 054d, ecaade2017_085h, 1130, fc78, 741e, efc6, f0d9, ecaade2016_036t9, 9285, 9207, d1ac, 92ce, 56b0, 8273, 9801, 34b8, 4d7a, 3d94, a67d, a282, 2263, 4ba3, efbe, cea3, d7d6, ecaade2017_220oo, 3092, ab79, febf, b8f8, 5402, 2cb6, 4a5c, 7ae2, e173, 4aca, 86e3, ascaad2014_017a1, a96d, 2123, c61b, ijac201614307u4, acadia14_339ao, 0ad9, fdb9, 6942, f036, ascaad2014_029h8, 8b72, e115, 58f8, b457, 5e30, acadia15_431n18, caadria2015_178z26, 4aa7, c540, dd0d, be70, 66d1, caadria2015_016s3, 1734, sigradi2015_9.152t16, 365c, 8d9d, b7aa, d672, f646, 4849, 919c, fa8a, 9816, bc35, 5344, f4ab, sigradi2015_10.307w20, 0500, 529b, ijac201614308a6, 3244, 7789, 10c8, 1873, 7e62, ecad, b6eb, ijac201513103u2, a93b, 62a3, 137b, 9356, e5d9, 303d, b60b, 5178, 25bf, a9d6, 2af7, ecaade2017_116f, caadria2016_033a3, 3218, f52c, 303b, b520, 90e2, 4fc7, 60a8, 68e3, cd65, 41c5, 3474, 5b64, 1e2d, 4a97, 2f45, acadia16_424g25, 8d16, acadia14_167ab, 646c, 48fa, cd59, abe3, 9c85, 6cba, 70be, caadria2015_172b26, ecaade2016_015w3, 1b4c, 1831, 9523, ecaade2017_265n, acadia14_579b, 1174, decb, e88f, d7e1, sigradi2016_441oo, ecaade2016_162c45, acadia14_63ab, 2a78, 87a2, caadria2017_132s35, fe8e, db27, 09fd, caadria2017_042t13, e109, a4fd, 8f2c, acadia14projects_327b, 5356, 8095, caadria2015_015a3, 9f32, c3cf, e682, bb6b, e978, 85e2, 966b, 735f, ecaade2017_051l, ecaade2015_320s70, 72fd, sigradi2016_559t, 232f, ddf0, ab71, 4673, 2793, f337, d406, 81cb, 8bf2, 8b21, b096, 9e99, 9a14, 5fa1, 6fe0, 4ca4, 93e0, 5787, sigradi2015_sp_4.388w29, bed4, a747, c472, acadia14projects_53o, ecaade2017_097gg, ijac201412304v1, 3b72, ecaade2017_046b, 7b7d, f36d, 54ab, 6cf7, 2c2c, 62f3, 4634, 49c1, 44b6, ijac201412406m9, 06d9, sigradi2015_3.65o2, ecaade2014_024d7, ecaade2015_129h25, ff47, ecaade2016_046x12, 1e4d, 361e, a993, ecaade2015_94j19, 1a68, caadria2016_549t23, eef0, c8ca, 0eae, acadia14_247t, 2e61, caadria2017_094t25, 9932, ebef, acadia14_145r, e944, 48fe, 8422, b026, c101, 5f1e, 11df, 661f, sigradi2013_222l, 9f2e, 12a8, 4dfc, efbf, ec4a, sigradi2014_314p6, 2790, ascaad2016_003a2, 22af, ecaade2016_118g32, 8e1e, 68c9, ijac201513101k1, ecaade2017_215hhr, c762, a96a, caadria2015_208s31, d5de, 43ac, fa0c, e305, b7a3, 5db8, 9406, ecaade2015_33h6, 51ed, 1420, d1bf, 3026, 6a6e, acadia15_323h13, bcc3, a21a, 75bb, 1dfb, a102, 401a, ecaade2014_011c2, fc64, 20a7, sigradi2016_627f, 3d45, acadia14projects_487i, c3cd, caadria2016_809a34, f92d, 302e, ecaade2014_237u60, d8b1, ijac201614201r6, f72e, ecaade2017_008g, ee7b, 5c80, 9d25, 4ae2, 67d4, 4281, sigradi2014_075f7, bd56, cad3, 9d8b, 7335, caadria2016_187y8, 9b1b, 29dd, 3d35, d5ac, 8ec4, 2b2a, acadia16_308w18, ijac201513206m9, e647, bd8c, d6ab, 619c, 2ab9, 1713, af23, 71da, 634a, 5161, e2b3, 4bbe, 3ca5, acadia16_270f17, ecaade2017_208r, 51d6, 869d, 50b3, 8280, 9a73, 5b95, 7076, acadia14projects_33ai, 534b, acadia17_36v, 0a39, 88c2, a4f3, 443b, 153d, 2221, 6117, ef64, acadia17_648uu, 1778, ecaade2016_129g36, 2604, 745b, e3c6, ecaade2013r_014d8, a8d3, ecaade2016_120n33, 18ca, 2714, c277, ecaade2017_094j, a023, 296f, acadia14projects_699g, ee6f, d48c, 9021, bf6a, 1896, acadia17_109y, b73e, d1d4, 6276, 287b, 23e1, ijac201412302b7, 2262, c8ab, 7ee4, 9499, 11c2, 879e, e2af, 9880, 7324, 7001, 0eec, sigradi2015_1.305e1, 7ffd, c774, a127, a9aa, 15bb, caadria2016_147l6, ecaade2017_256w, sigradi2013_386c, c7a8, 9e26, 7bc2, 275d, c59d, 366d, ab68, c12b, 1a5b, 6c01, 9f01, a847, 998e, 8f98, 477e, ade0, 472c, ecaade2017_076hh, ecaade2016_097t26, d016, dc4d, a115, sigradi2013_95p, b975, dfa9, 38b3, f54c, 154a, e66f, 238a, 0a6f, 3d13, ascaad2014_019d3, 684e, 630c, 4c62, ecaade2016_021w5, sigradi2013_285z, 0bf6, d0ad, 398f, ascaad2014_003n1, acadia17_339vv, 26e0, ecaade2014_018l4, 511f, a2eb, 81e7, b889, 1f4e, 96e2, ecaade2017_108qq, 0de0, e3d9, sigradi2013_400z, 7930, 8a4d, a641, ecaade2016_223h58, acadia14_681aj, 4355, f383, ecaade2016_102i28, 1a80, 7cf4, ecaade2016_018c5, 194a, 6e7d, 81b7, ecaade2016_154g42, af95, 97a0, ae79, 3582, 5956, 3b10, 528a, 7471, d1e1, sigradi2013_429d, b100, cade, 39d7, a861, 23eb, sigradi2015_8.47o11, aa05, a812, eeb1, f8a2, caadria2017_051g17, df49, 6938, c722, 3fc0, 2b1f, 4f77, ca48, c9b4, c9a6, 73ec, 1a90, 938e, ef8d, 1990, 20ef, sigradi2016_448s, fc94, caadria2017_095g26, 0c82, e5eb, cd19, d2bf, 2969, bd67, 2bf0, acadia15_343r14, ijac201412402n4, c3dc, 6108, 09d7, acadia14_627am, 9d4b, bf11, dfcd, 7e94, 49c0, 33f5, fcef, ijac201513304d12, 5944, 21f3, 7277, 1025, dcdb, acadia16_352r21, 569d, 5d10, cf62, sigradi2016_764e, 9f07, ecaade2017_059ss, 0701, 4e16, d0eb, 7b5a, 88c1, a603, 2dcf, b187, sigradi2015_sp_2.112l29, sigradi2016_814r, ecaade2017_076dd, e9ea, 05ab, be22, ecaade2017_111uu, 5eda, 748c, cfc9, d99b, 91c8, 8c99, d324, 3477, 7262, 6ca4, 29e8, 7868, ed74, 8a47, 42f8, ecaade2017_089q, ecaade2016_221w56, c731, ijac201412204w2, cfd0, dc19, f712, 97c1, acadia15_69m2, 4e34, cb73, 78f0, ijac201412304o9, 6438, af5b, ecaade2015_261i58, 3549, f366, e8cf, 351b, acadia16_206l13, caadria2017_023g9, 80cf, ascaad2014_017f1, 1f86, caadria2016_301l13, 9073, ecaade2013r_007f5, b8d7, 12d2, caadria2015_102v15, ecaade2015_296o64, 4c64, caadria2015_030g4, acadia14projects_555h, ecaade2014_186y46, sigradi2013_183r, 18c2, 23a5, dc3a, 9ec3, sigradi2014_152s3, 0966, ecaade2015_336w72, fa4e, f346, 1966, ascaad2014_015v8, 389e, df88, 2ac9, df52, ecaade2013r_003k2, 7d2d, 170a, 28a7, 67e3, 927f, 1562, ijac201513306h13, 18a2, 41e3, sigradi2016_517t, ecaade2017_071pp, acadia16_98m7, ecaade2017_271h, e0f5, 857b, af9a, 2be5, 9cd4, 4570, 10dc, caadria2015_122i19, acadia15_203i8, 12f5, f8dc, 7611, 720b, 7268, ecaade2015_319b70, 342a, 037a, ecaade2016_154i42, be21, 4ee8, sigradi2016_400j, bcaa, acadia14projects_229n, d1b8, b26b, cf4e, d97e, 0016, 8fc3, 8614, 1dfe, 1a5f, caadria2016_177a8, acadia16_440a26, 0fbf, ecaade2014_149t34, c328, 4074, cff5, e9bb, 4095, 9cb2, 1440, fea5, 8d8c, 11dc, acadia17_373p, 241e, ecaade2017_105nn, 94c6, e260, 02d6, f894, 8af1, f4ad, 0b1f, c04c, ecaade2015_336a73, 2156, 82b0, 657e, c6e0, ecaade2015_317p68, ijac201412405x8, ae4d, ecaade2016_230m62, ecaade2015_86o17, 3ffd, af92, ecaade2016_068j17, 70e3, f4f2, 6ab0, b388, 3372, caadria2017_101o27, b70e, 3e2b, ecaade2013r_001j1, 9666, caadria2016_871j37, 39f6, 6e5a, cc01, 356d, 8d93, 2eb9, sigradi2016_550k, 9d5e, 9bb2, ecaade2014_021u5, c30d, 8cce, 955c, 3715, ecaade2016_017o4, sigradi2016_558r, 9274, d3ce, 5d85, ascaad2016_009j4, ecaade2013r_004w3, b203, sigradi2016_382z, acadia16_88d6, 79d8, edb1, 527e, ecaade2016_006a2, a95e, 65e7, caadria2017_185y44, a00d, b658, 2f7a, f5eb, 3af1, d214, a028, 9ceb, f5de, 5f5e, d947, 6999, e891, d3b2, 6a63, 9e5e, e784, c63f, bf83, b398, 602e, 1c54, 38cd, df3c, 7261, 680a, a601, a4f7, 7cb5, ecaade2014_042r10, 6225, 6d4a, ecaade2017_089v, acadia14_531n, d51a, 0722, 5bb6, 2c68, a756, 10b2, 2f23, 8085, 1212, bc79, 891c, 0071, 2ab5, 85f9, 9455, 368a, 0fb1, sigradi2016_382bb, acadia14_63ae, 304d, b186, acadia14_63av, ascaad2014_014y7, 3052, 93d7, a22a, d997, 4408, sigradi2015_10.138b19, 648f, b29d, 83fe, ecaade2015_61m12, 494b, 2594, 455a, sigradi2016_364ss, dcc2, e5b6, a5e0, sigradi2016_484xx, f82a, 2110, 052c, ecaade2016_045g12, 3224, caadria2017_113p29, 806e, da43, 67b2, sigradi2013_421, acadia17_258s, acadia14_389d, sigradi2013_347p, 8d9a, 4610, c3f5, ecaade2015_301u65, 55cb, 7004, 8bcc, sigradi2015_8.186f13, acadia14_671p, fe5f, ascaad2014_026g7, 2de0, b509, 4737, fbcf, 52bb, caadria2017_142h37, b02b, 0bdc, d89b, sigradi2015_7.203k10, sigradi2016_777kk, 053e, de8e, acadia17_189dd, c8ad, d751, 5e8c, 32ec, ecaade2017_099ww, 71aa, acadia14_43at, 53c3, sigradi2013_226z, d788, 543c, d37f, 670d, 0d4f, b519, f97c, 7368, 9a7e, 6629, 8948, afe9, 5c33, 4bc5, b537, 2249, ascaad2014_019h3, 1ed5, 3c77, ecaade2014_016f4, eaba, ecaade2016_208u53, 60eb, ecaade2015_229j51, 0714, ea39, 7d59, ecaade2015_336x72, f2a3, 38ee, f087, 4e69, ecaade2015_193k40, sigradi2014_045x3, 8e44, 3264, 58f3, 826c, b504, 3b49, 8984, 3f54, 6333, ecaade2017_198m, 099e, 10ce, eee4, sigradi2016_490ii, e03d, 0fb3, 88e6, 7638, 5181, 097a, ae3b, 7a80, 5655, fac8, sigradi2013_62u, 76d2, 948c, 4fac, 29da, 3130, 719c, 0f8f, 931d, ecaade2017_215r, ascaad2014_033b1, 97f5, 7646, 0637, 3837, f6a2, 11b5, 9f65, 286e, ijac201614102n1, bb3a, 4d57, 8ae3, d75f, 0557, 072b, 2ac4, fa0b, d3fc, 5a71, a013, 8bb7, beae, b716, acadia16_224p14, 580b, c287, 2a34, f048, acadia17_221ii, a7d1, 446b, 5bff, df0a, ecaade2014_206h53, dd26, sigradi2016_360u, 73c6, 214c, ad35, 77c6, sigradi2013_212o, caadria2016_735p31, 0a7f, 9f4b, 131c, 1b84, d10f, acadia16_460w26, 8db6, 8add, sigradi2015_6.387k9, 8de1, 6040, ecaade2014_140c32, ijac201614207m12, a1c9, 8c3f, acadia14_365ap, 4c0b, 239b, 21d5, acadia17_402e, 4c3c, ecaade2014_186k47, ecaade2017_ws-hybridlabee, 3ee0, caadria2016_559b24, caadria2016_177x7, e442, 0312, 6659, 30be, 7bf7, ca00, 9b2e, 728d, 708e, 86c2, ascaad2016_039s15, cedb, f8dd, caadria2015_064p7, ecaade2017_291ee, b62a, dc8e, ab4f, 2f2f, 1da5, ecaade2015_53g9, d009, ecaade2016_130e37, c613, 2e9b, 040d, caadria2015_010v1, 2c1b, caadria2016_725h31, 7b88, e726, 6152, 9450, d848, acadia14_479n, 5dbb, 6d58, a867, 114f, ijac201614205p10, 5506, sigradi2015_8.339x15, 64e1, acadia15_263z10, 1f26, d1d3, 3ae0, e621, 5696, a711, 0f32, fe85, caadria2015_233e35, aa8c, 64d2, 9865, 7291, ascaad2014_018c2, acadia14projects_579m, 83ca, 9c19, 4246, 2274, acadia14_43w, e1b3, 7d49, ecaade2015_175o37, a196, aa6e, 2a96, f028, ecaade2015_129s25, ecaade2015_235n53, acf5, c4f4, acadia14_23x, a59e, 2a9c, da2a, ecaade2017_101dd, 0e0b, cbbb, ecaade2017_079aa, 33b4, ascaad2014_024g5, b881, a094, 96a0, f04a, 9180, e428, b9c0, 9907, 3e2d, a046, ab45, caadria2015_190j28, 0c60, ff8c, 4d24, fb00, 91e2, ff12, acadia14projects_135ab, bb82, af40, 10e5, 2c91, 168f, 0640, 73dc, 7369, 3d53, 98c5, f9bb, 13b6, 54b3, 352e, 6c91, e806, 5242, ecaade2014_186y47, 1048, 59a2, ecaade2017_199aa, 257e, ecaade2016_197z51, d102, ecaade2017_031pp, 0def, 8875, 5942, 006d, 94a1, ecaade2014_010y1, 9aef, 49d4, abe7, 3f30, f856, 59f4, 739b, 0ebe, acadia14projects_189ao, aad2, 2e21, b6b2, d26a, ecaade2014_224s56, e837, ascaad2014_006v3, ecaade2015_269k59, sigradi2013_95s, e417, ddaf, e2c1, 303a, acadia16_130n9, e18b, acadia17_153k, e2ef, b8f9, 0328, ecaade2014_100k23, ce04, acadia14projects_719f, 534e, 51a4, 5a43, f823, 4027, 1fdb, fe01, aa6b, ed5a, sigradi2016_815y, 9e0d, 7633, 778a, b0a1, 020e, f28e, 09ef, 9727, 99a2, 8a52, 2505, ecaade2016_110i30, ae66, ad78, 07c0, c33c, c505, 261f, caadria2017_062t20, 27a5, acadia14_237au, caadria2016_291p12, ijac201412402w4, 3cd4, 7b1d, e443, sigradi2016_777ee, ecaade2017_291gg, d202, 68cd, bb42, c0d6, 6a2a, cd1b, ecaade2016_224p59, 7cfe, 458b, ijac201614205m10, 14b9, cca5, ecaade2017_140gg, 6e2c, cc5b, 7573, 3c6c, f323, 6d29, acadia17_348yy, 8899, ecaade2016_021f6, 97ab, acadia16_196d13, 46a1, aeb0, 7379, sigradi2016_360p, 6d20, ecaade2017_294b, ijac201614309f6, 9a06, 9d56, c6f2, 11fe, b597, 08ab, sigradi2016_364ll, sigradi2014_284g4, 26b7, f925, acadia16_260t16, b914, ijac201614206c11, 31fa, 8bd0, 60c0, ec37, c1be, da2f, ecaade2016_234x62, 481a, e547, 90c6, 88b9, 7f24, 2620, 65af, cfcb, a510, dcf9, ef86, 3246, ecaade2017_195ii, 47a2, 3125, acadia14projects_681al, 5a5d, 6484, a74a, 803c, 904b, caadria2016_311b14, 4e47, ecbb, acadia14projects_463u, ecaade2017_027xx, cc44, ijac201614405c3, 093f, 7ecf, sigradi2015_3.43l2, caadria2017_142n37, ijac201513102c2, e745, ijac201614308x5, sigradi2013_194a, f017, f197, ecaade2015_86i17, sigradi2016_448cc, 70d9, f7a3, f34b, ijac201513203r6, ecaade2017_023x, 6910, 25bb, sigradi2013_342n, 00b3, b24d, acadia14_497z, ijac201513305g12, ecaade2014_157v38, 19d4, c645, caadria2015_139t22, acadia17_59n, 8803, dcc6, sigradi2016_685ll, sigradi2016_602f, 760a, 2a20, 05ec, f56c, fd70, 81c4, 5932, 59be, b6bd, 7035, ecaade2015_59c11, 6367, 0117, caadria2017_041j13, a8b6, 3f52, 3083, 7257, 6b12, ecaade2014_239j61, ijac201412404u7, 38d4, 13b5, 814c, 5072, 4c25, ijac201614202a8, acadia14_601v, a2f0, c2eb, 49de, 7fb3, acadia17_403r, 2a5d, 5a39, 11e5, 3d48, 77e5, acadia15_263b11, 633e, sigradi2015_11.166y25, acadia17_423gg, 2b0a, ecaade2015_129j25, 7d69, bb15, 45d0, 5a25, f012, 60b9, a65d, ef32, sigradi2016_450xx, e490, d0fe, ecaade2017_143b, 4acb, cda3, 9f29, ecaade2015_94c19, e8cc, ed98, 4f78, ecaade2015_196k42, caadria2015_156p24, 98fa, d9cb, 58de, 0b4b, 04cf, ijac201614204y9, ascaad2016_052i21, ecaade2016_193v51, 659c, e6d7, ascaad2016_016s6, 1584, 1e0b, a356, 47ab, ed4b, 925f, 73f4, b7b3, acadia16_174d12, 6be7, e540, 9a8b, 34f9, acadia17_358cc, 571c, 4a6e, 8eda, f597, 14d2, 9e1f, a61d, b732, ecaade2017_077qq, 01dd, e3d0, b823, 531e, d72a, 0315, 2387, 388b, e162, a3bd, 53c7, ecaade2017_230uu, acadia17_349l, acadia14projects_229f, 7b09, ijac201513205w7, 5fae, ascaad2016_058e23, ee7c, f0f7, 3b0f, 134f, ec66, c08c, ijac201412305k2, e8d7, a95b, 6f7f, acadia14_43ah, ecaade2015_303r66, f417, 05c6, a128, a9bf, ecaade2013r_005m4, e17d, ecaade2017_202h, 42d3, ecaade2015_227s50, c0d8, 3b0c, f842, f7a2, ecaade2016_175k49, a0e9, caadria2015_124v19, acadia15_431o18, 3ec1, bba5, 00ba, acadia16_332w19, bac6, fc5f, sigradi2013_260k, feec, 34ce, sigradi2015_10.307o21, fd51, ecaade2014_198l51, 08e3, ijac201412304s1, aec5, ijac201412205a4, a884, ijac201412404c8, caadria2017_145c38, 3198, 2063, ecaade2015_241s55, c32a, acadia17_71b, 0772, ecaade2017_257rr, sigradi2013_275d, 32ae, 3eeb, 7b33, 0bc4, 6e67, 8d54, ecaade2014_085k20, ecaade2016_185g50, 5279, ecaade2014_225l58, ecaade2016_151c41, 9644, 1586, c394, e346, d67e, 6b48, b868, caadria2015_077x10, 7fbc, db36, 5f68, caadria2016_405l17, b510, f4b4, ecaade2017_302vv, ecaade2016_021i6, 064a, ecaade2017_213zz, f211, b7a6, fa18, acadia16_244o15, d837, f3b5, ed31, 1e70, be37, 47a1, b631, 5aaf, f84a, 9951, d1fc, acadia14_153a, ecaade2015_161e34, 7957, 198d, acadia17_230a, 2272, 72b7, sigradi2013_405, 35f5, 9c96, caadria2016_405i17, cda8, 8a9f, 6575, 7e64, acadia17_322e, 6317, sigradi2015_10.309l22, sigradi2013_194t, ascaad2014_012p6, 35ec, 996b, a8d1, 8dea, fd4e, c974, 929b, fefb, afd3, caadria2015_073f10, a549, aee4, acadia14projects_579e, 7911, 29a7, 117b, e44e, fbbf, d140, f566, 792f, 4331, 2af8, 9387, 5d2f, a48d, c1a2, 80e8, 472a, d4c6, 688c, ascaad2016_002l1, 8a39, 6bb0, b091, caadria2017_070r22, 2001, 6d9a, cded, a25d, 4b64, e215, 6e87, cb04, acadia17_481o, acadia14projects_101ai, 2dd8, 3906, 14c6, ecaade2015_87y17, 65e2, a24f, ijac201412408a2, c1fb, 2245, ed40, 545d, fc7f, 0770, 6eb1, 64db, ed7c, 6f12, ecaade2017_053m, caadria2015_087t13, 2fd0, 5ca1, ec3c, sigradi2016_560cc, 6abd, f68f, bd09, 0af2, ascaad2016_059n23, 9eb2, 6918, sigradi2016_357k, 4ff9, 4888, 5c37, 31a6, bf1d, caadria2015_048u5, b36f, cb53, caadria2017_182p43, 48ef, ecaade2015_227c50, acadia14_389az, 3a59, 200b, d2b0, ijac201614207u11, ascaad2016_002h1, ac08, 3481, c0e7, caadria2017_070l22, caadria2017_081r24, 1262, deb9, 98ff, 34fb, c9c4, abec, 762a, da29, 1958, b39f, ec12, e480, b4ac, 4350, acadia17_365e, f031, 6210, 90b7, ecaade2015_169f35, a1ea, bf75, cdc7, ecaade2015_294k64, 14bb, 5e13, acadia14_177ac, 1e3f, 99ce, e839, 86dd, 7dc8, ascaad2014_003w1, 5ac2, 2595, 4a2c, 5a82, b937, 77ea, 8e8e, d322, c16a, 2b02, 11fb, 2fda, ecaade2017_029bb, 2c1c, sigradi2013_41p, 60ae, 6471, ecaade2017_124o, d113, e76c, caadria2017_086h25, c859, 59d6, 5623, 7206, sigradi2014_157d4, b5e3, sigradi2013_112a, ecaade2015_314i68, ecaade2016_140y39, 21e5, 8418, 3258, 7522, b930, 1e55, 0489, ecaade2017_253cc, 91e4, 5b40, acadia17_532cc, ecaade2017_271k, 7031, 1d35, a2a2, b73c, sigradi2016_364jj, ecaade2017_051r, 9c37, 4b3c, 9062, ecaade2015_114r22, ecaade2015_333k72, 0d4d, 041c, ecaade2014_023m6, sigradi2015_1.288c1, caadria2015_111f17, 9f0f, 2139, acadia14projects_517m, 9ada, acadia17_145c, ecaade2017_037ff, 0685, 56af, sigradi2013_285a, 226e, 22a5, caadria2016_259p11, 83dd, b27a, 2fec, ddfc, 11aa, ed15, ecaade2015_215n47, 5392, 8303, fda8, 23bc, 0a67, f46e, eab8, ascaad2014_002l1, acadia17_71tt, sigradi2015_8.186h13, ee04, 8081, sigradi2015_3.111h3, ecaade2017_164v, caadria2015_213m33, sigradi2016_426d, 53e4, 4d26, 7f02, ecaade2016_104p28, sigradi2014_313v5, 848e, e6b7, caadria2016_249m11, 3fb2, 5b13, f310, 263e, 9e8b, ijac201412205z3, acadia17_435i, sigradi2016_446f, 5c74, 0e5e, sigradi2014_123v9, 3f5b, ijac201412301n5, 0ad7, 6c40, 1f79, b3f0, ce20, 9684, 4912, e56e, 69b9, f7cc, caadria2016_755j32, 33c1, 6ae1, 892e, d072, c962, 89a4, a92b, 04be, 0689, 8c8b, ee78, 4db2, ecaade2016_108s29, 6e18, ecaade2017_269yy, b3dd, 960f, 7ad5, 8876, 3e4e, ijac201412403m6, 893c, 02b5, a8b5, 85c8, caadria2017_008a4, 3df0, 36d2, 654f, ecaade2015_64l13, acadia14_339ab, c26b, ecaade2017_213k, 5f94, 772b, a4e3, f41e, 58ae, faee, ecaade2015_155m32, 79b4, 4a8d, acadia15_343w14, 1e11, b406, bc55, 0f7a, acadia14projects_63w, 5a6c, 1d12, d9d3, 49ee, a027, e13a, 79b2, 7088, 2d9a, 7ba5, d6cc, 88ca, b2a9, b2d3, acadia14_23z, 4950, d07b, eb2a, 9741, 765e, baba, 82a3, 49f1, 9e71, ijac201412402t4, ded0, 55b8, 830a, fe9c, c577, b550, a942, ecaade2017_183w, fdaf, ecaade2013r_002i2, 97df, sigradi2015_10.378f23, 06f0, 8c58, 833c, 9dd4, c28a, d02b, 25d6, 0a54, ecaade2015_169d35, 5eb1, acadia14projects_135i, d359, 1b5e, ecaade2017_059ww, ae21, 3cbd, c729, 0bdd, 2edc, 1ff4, 4524, acadia14_473al, 010f, c3fa, 8236, 44e4, 62b7, 42b0, a8e8, faf0, 9324, 39b1, 5916, 9917, bee4, ascaad2014_014r7, 197d, 3693, ecaade2015_202f44, c49a, 2579, ecaade2016_tkoy66, 6bc9, 2ae0, f71a, 5a37, ecaade2015_211a47, c25a, sigradi2016_431bb, caadria2015_073c10, acadia16_88v6, 86ef, 0c50, ff49, caadria2015_142r23, 7f87, 983d, 37b0, acadia15_137a5, 02a7, d69c, fe17, 7ed3, ecaade2014_206p53, 49d5, ecaade2015_265u58, 4a0a, ascaad2014_020p3, 5cba, 6ad7, d551, 6af7, 0a87, acadia15_211y8, ecaade2017_071ll, 22d7, sigradi2016_490nn, 6f51, 73a4, ecaade2015_94b19, caadria2017_016n6, sigradi2013_267a, ecaade2015_164p34, 0818, d22d, 482a, dc16, 5f65, 8c1a, 0dd9, 08d5, b51d, ecaade2016_152r41, 6ddc, 9678, 9dbc, acadia14_135s, ae22, c395, ecaade2016_237g63, acadia16_154p11, 70f5, ec98, 9d79, e5a1, ecaade2014_021t5, 7b9b, 99ea, fb2d, ecaade2017_039d, 8920, edf6, ijac201614105m5, b263, 8de2, 9e93, 48a2, a961, ad69, e3b3, 4c4d, 3221, ecaade2014_018y4, adf5, ijac201614104d4, acadia14projects_117g, 749c, 4d6c, 0b52, ecaade2016_132f37, 937c, caadria2015_061j7, 0955, acadia17_237ee, cfea, db53, a26b, bd87, a52c, ecaade2017_028l, ecaade2015_240u54, db37, ascaad2014_019m2, 393b, 1b1d, 6be2, f732, 3faf, 50eb, 9de6, 8237, 4569, 6c48, d874, e196, ijac201412403l7, ecaade2017_301n, bb30, ecaade2016_164g46, 8bd5, 6609, 0ff4, c1eb, sigradi2015_11.166b26, bb7b, 3805, ecaade2017_069dd, acadia15_149x5, 9056, c78d, e6f0, 6ad4, d851, 465e, 3aa6, 6123, 4ced, 2a70, f2f7, sigradi2016_381s, sigradi2016_770m, 5318, 6315, 3a13, fe1d, ecaade2013r_003n3, 8805, 582f, ecaade2016_157w42, 3139, 39f0, 6d23, f947, 8b5b, ascaad2016_014j6, e5cb, 2079, 0d86, ijac201513302d10, ecaade2017_076z, 0335, ecaade2015_59i11, sigradi2013_330e, 6d98, 81d1, 93db, 7779, d5c5, c0a4, 632c, 37fe, f8d2, 3872, 685d, caadria2016_187r8, 58a6, c44b, ecaade2015_138m27, ecaade2015_225n49, 0f35, bce9, 37f2, a263, 1c50, eab1, f22e, ecaade2015_73h14, cb9d, 10ee, dbae, bf5a, 19ca, a648, ecaade2017_291g, 3358, 8247, 2d6b, caadria2015_122h19, f9b2, b5a4, 05e6, acadia15_371m16, ascaad2016_041l16, 14e6, ab22, 3db8, 053b, 663f, acadia14projects_375h, a38f, 473d, 7b9a, 9cb5, 54b9, ea02, 9351, ijac201412407y9, 3d27, acadia16_440y25, d004, 53e5, caadria2015_099p15, acadia14projects_145o, cba3, sigradi2014_239w8, d287, bd4b, acadia17_403l, 56fd, 4623, cfdb, acadia15_343y14, adee, e574, 136c, dd7b, ecaade2017_170h, acadia16_214h14, fae9, 2345, b8c2, 4084, 81e9, ae53, 78f8, cebd, ecaade2017_277ee, 644c, ecaade2014_239m61, 9e2d, ijac201513105t4, ecaade2017_094h, 2773, sigradi2015_6.387e9, acadia17_628ss, 706f, 54f0, acadia14_23ab, d88e, 79d3, acadia14projects_311t, acadia14_153aw, e364, 4eaf, 2d6f, 1715, d948, c02f, 3870, 958b, 1d26, 9629, ijac201614201x5, dc42, 6d81, fa7c, d1ad, 8a31, e39f, cc69, be7a, 7796, b98d, 2578, e9fa, 9126, 4c48, 5ff0, ecaade2017_003j, e1bc, 5db6, ecaade2014_015r3, ed0a, bdb1, ecaade2015_317u68, a214, 0930, 6663, a991, 64fb, 02b4, cb2f, sigradi2014_048v4, acadia17_60u, 1aac, b330, d622, acadia15_185x6, 3143, 95d3, caadria2017_017l7, e8dd, bf6c, 18bd, ecaade2017_173vv, 7328, acadia14projects_435am, ecaade2017_155l, d0ea, acadia17_338gg, f1d6, ecaade2015_64s13, c6f7, cf0d, ascaad2014_014x7, 7dfa, edc0, acadia16_140a11, 374c, acadia14_63aj, febe, 5877, 16bb, 2cc9, 37da, sigradi2013_54n, sigradi2016_625mm, f9ca, 1353, acadia16_362u22, aadd, efb2, f2bb, acadia17_358ii, 2cdd, af9f, 5d50, f8ee, 9695, e015, 8b83, a1c8, ecaade2016_011v2, ecaade2015_82a16, 7a31, 0176, 73d9, 8f5d, acadia14_609au, 8e69, caadria2016_797m33, d803, ecaade2014_130w28, 87cc, acadia16_308a19, acadia14projects_479w, f250, acadia17_349m, ecaade2015_227o50, d2d2, ab2e, 1f57, f92c, cc3c, ecaade2016_243t64, 60ca, 8e47, 8ece, cfb9, acadia15_95e3, 1e31, sigradi2014_313h6, b82a, 5491, d080, f29e, 2533, ecaade2017_148tt, 6098, 0ac3, 5305, 8b64, 5eba, ascaad2016_040a16, bdd1, acadia14_699h, ecaade2016_ws-dheritager67, caadria2015_237i35, ascaad2014_031k9, f60f, 2284, e0f1, 2064, c2e7, 3355, sigradi2015_sp_2.112m29, ascaad2016_006j3, e687, 324f, 19f7, 1a49, ecaade2015_100u19, ecaade2017_069ee, b128, 44f5, d195, ecdb, 5c40, ecaade2015_193w39, 387a, 2915, 289b, 25c0, 4199, ijac201614302u1, f7fd, 330e, 124e, acadia15_173t6, 21da, b884, caadria2017_189f45, 6517, e081, da39, ecaade2017_229cc, 1eeb, d511, ecaade2014_240s62, sigradi2016_356a, ecaade2014_084d20, acaa, ecaade2015_152t31, sigradi2013_343b, c7be, e6b2, e45c, a7b3, caadria2015_164g25, ff48, 0cb0, 9870, 9756, 3e0d, caadria2016_395u16, 7c1e, c110, ascaad2016_030d12, a952, acadia17_435e, 81d9, fad4, 41f0, sigradi2013_30, b42e, a5c9, 7ab3, a266, 986f, 9075, 8689, ecaade2016_ws-dleada68, 2566, a513, 8b95, sigradi2014_313x5, 3d55, acadia14_539c, 1cc2, 2388, a32d, f7cb, d02c, caadria2017_118y30, 0b05, 72ca, b6fb, 9a07, 54f3, e810, ijac201412408y1, 90f7, b3c9, 4df7, d240, 0348, b2cb, 8be4, 0bfe, 2931, ijac201614102a3, bf31, a358, 10bc, ascaad2014_029k8, ecaade2017_047p, ijac201614307t4, ecaade2013r_003m3, ecaade2016_073g21, 54ec, 70de, 35f7, bf15, 636b, cca8, ecaade2016_157b43, 1a08, 8f76, c2ff, ijac201614201x6, 32c2, 1397, 06d1, 1817, 1ceb, 038d, cb7a, f5c8, 9124, ec6c, caadria2017_113t29, 3279, 1f74, 1b4a, 1d3d, 3a88, f26e, 9faf, caadria2016_405h17, ecaade2014_035w8, ecaade2014_225f58, c237, 7d61, acadia15_333t13, 2a0a, c22b, 9d72, 9052, 30b1, 5f83, 8e8a, caadria2015_065w7, 601b, 088d, 00c7, 8d22, 0364, 540c, fa0e, ecaade2017_051dd, 4856, f65b, 00b5, 32d7, a187, 3a78, c712, 2e6c, db84, 870d, ec79, 8061, 7b87, acadia16_54y3, 5ac7, a851, bf3f, ecaade2015_284b62, 1392, a333, 6864, b221, ed13, a7a2, ecaade2015_86k17, 9584, 9679, caadria2016_861c37, 4c89, ba20, ecaade2013r_012j7, d118, caadria2017_086i25, acadia16_244t15, 69d9, caadria2016_167b7, ed2f, ascaad2014_026c7, 03da, e39e, 1f00, 8a51, e23d, 199e, 4956, 4dc9, 7c1c, 8538, 51bd, 0b45, 13e6, d93a, 5449, 3f6e, 2179, caadria2015_145u23, d30a, 2141, ijac201614208w12, sigradi2015_10.307g21, ecaade2017_021f, f3b8, e1c1, 8c23, 1eda, ijac201513205l8, f414, 116d, aa3e, f7de, 79cf, 0b97, 18f2, acadia17_637l, 8e96, a9f8, ecaade2016_222d58, caadria2016_249g11, caadria2015_213v32, acadia14projects_101y, 1d9e, c502, ecaade2013r_008n5, ijac201513105x4, bdf9, caadria2016_281m12, 7a73, f139, 4f83, b05b, 8646, sigradi2016_470y, ijac201513102i2, 6e3e, 2ae1, 86a8, 286a, 9fa8, 35d7, ijac201412306x2, deff, sigradi2016_659n, caadria2016_291d13, f757, acadia17_520l, c70d, 8a96, 1273, d954, cd0b, 58a7, be9e, acadia15_323y12, b55c, 227e, b3b0, b7ff, e5bf, 1324, ecaade2016_023j6, ascaad2016_021f8, 7860, e734, 5af0, sigradi2016_602m, e7f1, caadria2015_032v4, 72ad, dada, 82ff, 5625, 35b8, sigradi2013_234, acadia17_358q, 9260, 2951, f87d, 55d4, febd, 2447, 917c, ascaad2016_057v22, 2c3f, 1c4e, 6c13, 1110, ijac201412205c4, ecaade2016_140r39, 70e2, ef73, ascaad2014_028m7, b3a8, a307, f3cc, e4a9, 4214, 145a, 5ead, 7d63, ijac201513201w5, f3ca, 940a, 5bc2, dc8b, 38ef, ecaade2013r_012r7, 9c60, 239a, 0686, fabb, a9c8, 37b5, 3766, b199, caadria2017_185p44, ecaade2016_228j61, ecaade2016_217n55, fca7, 890d, 095b, 0a61, 13cd, 3649, acadia16_224z14, c63d, e7a5, bdc0, c3c6, aa3d, 79b8, ecaade2017_274t, ecaade2017_244jj, dd3e, 1494, caadria2015_185p27, a289, e595, sigradi2015_10.7g18, eee3, 81d5, sigradi2014_159f4, 9200, 5437, 9a24, ecaade2014_152j36, 8ae2, f408, 2e35, ijac201614207h12, caadria2017_145k38, aaa6, sigradi2013_158, acadia17_511vv, 4e43, ea2c, 05dd, bd34, eeb5, edda, sigradi2015_11.136o24, f083, 931f, d904, a714, b5ba, 8a5d, bffd, f5cf, 716b, acadia14projects_661a, adf8, 7e66, 9c98, caadria2015_054n6, 5112, acadia14projects_167aa, da32, 3ccc, 4e1b, 5eb9, ecaade2017_215zz, acadia16_478e28, 9a7b, acadia17_273hh, 0f6d, 4bcf, 627f, 36db, 6f5a, d896, 2f89, ijac201513104y3, sigradi2015_11.222t26, acadia14projects_347ao, e24a, 863b, 7d9d, 187f, c9e8, ecaade2015_205c45, fc18, 662e, ecaade2017_048mm, ebc1, c31b, 4cf8, e515, 3f9a, cb37, 67b3, b32f, 1a0c, 7f9c, 5bf9, caadria2017_127c34, dbe6, fc8c, caadria2015_102x15, 68cb, ee24, sigradi2016_803bb, sigradi2015_8.289f15, 5d9a, caadria2015_061f7, e834, e921, 52b8, 316c, 64ee, 6c6d, 22ec, c637, 5921, a996, ascaad2016_048d20, 879c, 4747, 4bd3, acadia15_371f16, 6022, 1dda, 7a85, 5396, 93fe, e8bc, acadia17_491u, b332, a0bd, c766, 85a9, 8451, a179, 7a93, b265, 1ad0, 84af, 830d, f4e7, 5c2b, f4e8, 29a5, 6494, b01c, 8c43, f240, caadria2017_046k14, acadia15_57k2, 1d1d, 9e3f, 1f49, 4200, d217, ijac201412201j1, 135e, 6d1a, 89dd, sigradi2014_282t3, 589b, 86f8, ca44, ecaade2016_023n6, 9f96, ced3, acadia14_601w, sigradi2016_360z, 8008, ec34, 33d9, acadia14_339aa, 8b27, fa07, eddb, caadria2015_139e23, 0cca, b1e0, ascaad2016_028p11, ecaade2014_030k8, 6f61, 7b71, fc76, 54f9, ecaade2014_149l34, ecaade2015_284i61, 55f6, 37bf, acadia14_539f, b465, 35db, acadia15_149z5, fdd3, e73f, 6bc0, b675, e89e, ecaade2015_171y36, ecaade2015_48u7, 394f, 694f, ecaade2016_136v38, acadia14_33af, 6090, fd56, 0d58, 61bc, ijac201513203l7, 30ad, fe74, 4b6c, aaa4, acadia14projects_463b, fb30, ad60, eec5, 0ff1, 38ca, acadia15_284u11, af4d, bab6, acadia14projects_167ab, 0fc2, 9d11, 49b1, d5a1, e176, ecaade2014_113a27, ca3f, ecaade2014_138e30, 58f6, 3e6d, acadia15_483o21, af56, 47bf, 2b15, 374b, 46c7, 4916, b7ed, 693c, 2041, 67c9, 0638, f4c3, 66bd, 7b54, 085e, e5db, 48f6, d179, 0399, 18fe, 799f, 18c4, c22c, 83fc, ff17, ecaade2016_154s42, 75b0, 0487, ac2d, ecaade2017_054pp, 3998, 9923, 573b, 2952, 2b49, acadia16_318p19, e37a, 4585, ijac201614307r4, ec4f, ijac201614301c1, sigradi2013_208m, 334d, 390e, 718f, 5231, c781, 7f0c, 766f, ecaade2016_095k26, 31db, 4e41, f984, 29d9, f3d7, acadia15_407j17, caadria2017_142i37, c12f, 5e78, c765, b8dd, 3f44, ascaad2014_026w6, caadria2016_353t15, f60c, ecaade2015_333f72, 4c7a, 94c8, 6179, sigradi2016_431y, 4b3d, d500, 0098, 20c5, ca37, 1c2f, 8acd, 4a1b, 6597, 0f58, caadria2016_271y11, 6b10, 1f4b, a290, a0a8, fcfd, 8be8, 6029, a6b8, 5020, 3705, 0545, 8f64, dd92, a25b, da72, ecaade2017_117p, 260e, ijac201614404z2, b416, f735, acadia14projects_63ah, aa29, d0d6, ijac201513306b13, bd3d, 7f01, 5372, dbce, 872f, 6fc9, 10b7, c1e5, ecaade2016_104x28, a66a, 9e10, 3129, 5fc5, caadria2017_058o20, 98c9, f49e, 7423, 3fcc, sigradi2016_647pp, b8bc, 9f82, 9dcd, ijac201614208v13, acadia17_283vv, e0a9, caadria2016_529t22, acadia17_257yy, a05b, sigradi2014_032l2, fd5d, ecaade2017_184jj, d1b2, f2e3, acadia14_177ae, f12a, a58f, f61b, ecaade2014_071a17, 6fd1, ijac201614405k3, 13aa, ebfd, c651, 62c8, ecaade2016_bkon65, c036, a23a, 9be7, 0e20, f5e1, f296, acadia14projects_719r, a916, 5cbe, 0fa1, e17f, sigradi2013_41g, 5b11, 107a, 66db, 21cc, 7d00, 8bb1, f251, 1da7, 4838, 031e, sigradi2013_100f, acadia17_127hh, ecaade2016_102g28, da50, d213, caadria2017_041m13, caadria2017_163c41, 0d93, 7eb8, af13, f6cb, 855a, 32d5, ascaad2014_034m1, 68b8, a808, ecaade2017_071kk, 4efe, e208, 0719, badb, caadria2017_048l15, 1ccb, ebd6, ascaad2016_033e13, 44c0, ecaade2016_075j22, 9593, 6b2b, faa0, afce, 59f0, ecaade2016_113u30, 063f, 77db, 5d1b, 9c04, 8069, ad2c, 2698, 0a73, ecaade2015_286w62, sigradi2015_8.41v10, ab7b, d3ca, c3bd, 2b0c, 50ce, a8dd, ecaade2016_162d44, 0370, 91ca, e729, d743, 867e, 592c, aca2, 1c3e, 1279, ecaade2016_007e2, acadia14_23aw, 242a, 557c, 7488, 7f2c, 5169, acadia14_135y, c135, c281, 4774, sigradi2016_400k, 9f45, 5578, 3c78, 962a, 7abd, ijac201614105o5, 2f24, caadria2017_147u38, ecaade2014_057d14, 1088, 1c94, d76c, sigradi2015_8.186x12, 0e3f, ecaade2016_127d35, 2dcb, ecaade2015_293f64, 7094, sigradi2013_280l, 6fd5, sigradi2016_369b, ecaade2015_130f26, 4964, a061, 9a25, d02d, acadia14projects_627am, ecaade2014_214v54, 7c7b, 8f8a, 1a99, 5d37, f38e, acadia17_91c, 27b8, 9638, ecaade2017_056qq, 3b52, cc8f, c59c, 0f94, ca99, 7548, 05b3, ca39, acadia14_219f, 3faa, ecaade2014_038k9, ecaade2017_019qq, 266d, a5cf, abff, 39d9, 3679, ecaade2016_222d57, 9c6e, 49f7, f967, acadia17_329dd, bb21, 881d, 0bbe, 2dbe, e870, 85bd, 44ae, sigradi2016_530gg, 9d20, ee90, ascaad2016_039h15, ecaade2017_122rr, 1098, ecaade2017_122tt, a248, ea7e, 457a, 9ccd, 7d2f, 7406, 8c74, acadia17_189ff, dba5, 79d2, 0ae5, 16e0, 4220, sigradi2014_079h7, sigradi2013_347t, 2db1, b8c0, acadia16_352h22, caadria2017_035t11, 1645, 66fd, 8225, b0ff, 5b5d, ecaade2016_152s41, 5ae2, sigradi2016_364pp, 3427, ecaade2016_106o29, 4b77, 54cd, 09af, ecaade2015_113r21, ijac201614206z10, acadia16_224u14, d36a, ecaade2017_291u, fb9a, c9d8, 95a6, bb5f, ecaade2017_184ii, ecaade2016_108x29, 7e23, sigradi2015_3.65x2, ijac201412403d7, 5eae, acadia16_488w28, sigradi2013_111p, 310b, a1b9, 838b, e70b, 2fbf, 43c3, b49d, ecaade2014_072w17, 9ad4, 248e, acadia14projects_479j, 7799, ecaade2014_195j50, c5c7, 56f0, 94e7, 4300, 01d9, 1c91, 8c9f, 89eb, e113, f280, d6ed, e733, 21f8, acadia17_117w, 12eb, ecaade2015_237i54, 2bff, 6caa, 4273, 83b7, 1f51, 332c, 4675, 57a7, 40de, 623e, 5a1d, ecaade2017_215y, b590, fd01, b9e3, 433c, 7af3, 3e15, ecaade2017_048aa, 1380, ijac201412304p9, 1c86, 514f, d3cc, b303, 1265, 2aa4, 8323, 1ed3, 6673, 4713, acadia14projects_601y, 39d8, 39ff, 3208, 3cb3, caadria2017_174r42, caadria2016_745x31, 82ee, 3a77, ecaade2015_143i30, acadia14_427am, 25a5, 79da, 19d8, 2eef, caadria2016_281h12, 5703, sigradi2014_197z6, caadria2015_170u25, 8443, ecaade2016_130v36, 0735, bc58, 4924, sigradi2016_686zz, c413, ed82, d36c, f6fe, 4118, acadia14_531l, cc56, 3fae, caadria2017_029j10, 7387, 2c60, cf80, 70a1, 6554, a958, 1b8d, ascaad2014_030b9, 5ae4, 0c2c, 5f74, d831, 0dac, 9ee9, ecaade2014_130a29, 9548, 8cca, caadria2017_175a43, 050f, acadia14_375d, ac10, b080, 2754, ab58, acadia15_483v21, fbb4, ecaade2015_84c17, 9d91, 82c7, 6b97, 4cbf, ecaade2015_114f22, 2a6d, ae89, d041, 2d61, 6f2e, 5210, 89c8, 6a26, 6a2d, acadia16_88m6, 694d, 216c, f3ea, f6b1, ba6c, ecaade2016_023y6, aa98, 92ad, 484d, 76bf, 93bc, 8f44, ecaade2014_010t1, sigradi2013_303h, 218d, 2571, acadia17_162p, ecaade2016_163n45, acadia14projects_281y, 30d0, acadia14_153d, acadia17_560l, ecaade2014_217i55, a92a, 5757, caadria2017_005x2, 3dbb, sigradi2015_3.221x4, bdc5, caadria2017_163u40, caadria2016_477u19, 0f84, d955, acadia16_62k4, a6fd, 9766, 4efb, ecaade2017_215ggr, 3df6, 11cf, 46e2, sigradi2016_732e, cc0e, ee9d, 7b46, 4a6d, 140e, acadia16_382x23, 1f42, sigradi2016_764d, 983b, 6aa9, c532, a975, 989a, fa8e, caadria2016_333p14, c45d, 4275, e05d, 5a75, sigradi2013_194i, 00c9, 0437, 8832, b9c7, 991c, 91a2, d5ef, 494f, e525, c8c9, caadria2016_457d19, 76bc, ascaad2016_041h16, sigradi2013_43v, 7153, 2ec2, 81fa, 97c5, 0767, sigradi2015_10.377v22, 0127, fc6b, ecaade2015_227k50, acadia16_488u28, a037, 8099, 3303, 39bd, ecaade2015_314l68, 9ab5, 0b9d, d86b, af51, 769d, c4c7, 5f2c, 902c, 6168, 1e85, ff74, 068d, 86f5, 18b5, 3bac, 8c08, c6e3, efd0, ff3a, 76a5, 4ca3, fb6a, ea46, 6f68, 8957, cce8, acadia17_201f, a038, de33, sigradi2016_530ee, ecaade2014_163x39, 2784, a39d, 7610, 1cf7, b559, ce74, 90f1, 96aa, e437, 6036, ijac201513205n8, 8585, caadria2016_487v20, 56f4, 9782, 7ad8, dc64, sigradi2016_385rr, 373e, 4caf, 4d16, b0dd, c5d0, 3574, ecaade2014_188n48, ddfa, 503a, 5fe7, acadia14_117b, 3c72, 0416, 192f, 3d20, ecaade2016_068l17, sigradi2013_52f, 22d3, aff5, ecaade2017_130uu, caadria2017_052w17, 5be0, ae30, ecaade2014_184e46, ecaade2015_84y16, 61d8, ee5b, 22d5, 218a, caadria2017_040i12, ecaade2016_223e58, ecaade2015_53v9, ecaade2016_033a9, ascaad2016_022d9, 2e4d, caadria2017_096d27, sigradi2013_28l, 69a7, 80b9, ecaade2015_143g30, ddb2, caadria2017_074h23, 5ff6, dc89, ecaade2015_202d44, acadia14projects_63af, 3d87, db1c, fa77, sigradi2013_194o, 72f3, acadia14_435ao, aa49, 7f91, 28da, 22f6, 66ce, f1b1, 16a7, acadia14_347an, 9abc, 406f, 987a, 1ec5, acadia15_311m12, 992c, 8bd9, sigradi2016_647ss, 8423, ecaade2015_227d50, d4b0, 22cc, 68c2, e298, 2f77, acadia15_95i3, 7cfd, b037, 20e0, sigradi2015_8.41x10, a891, 11b7, 44dc, 5ce7, sigradi2016_537b, 1dfd, c7ea, ba92, 8bc9, caadria2016_105y4, 7b6b, 2947, 24b1, ecaade2016_118s31, ecaade2016_102j28, 7236, fd2e, acadia14_435ar, 3352, ecaade2014_010l1, ea67, ecaade2014_197i51, d688, 16a8, ascaad2014_012r6, 2490, ecaade2016_055j14, 43d5, a704, c9ea, 8f0a, 38b9, 8dbe, 1a15, c952, e82b, a6ec, sigradi2015_6.183l8, 3389, 84a0, ecaade2017_194w, 7287, 62d7, 9837, ascaad2016_004n2, 236e, caadria2015_015e3, 834b, acadia16_344v20, acadia14projects_681ai, c6a8, e3c9, d84d, 3fe7, d474, acadia14_655ae, db54, ecaade2014_208d54, 3abc, 7f3d, acadia17_26i, ijac201614207e11, 1e90, 3f5f, e569, e611, ab52, 6a40, 1df6, a091, e933, bf55, fd98, 012b, ascaad2014_017p1, e532, aba1, caadria2015_096l15, 1e63, e211, e7a3, 3fdc, 04f9, 7810, caadria2015_188y27, 795c, 2859, sigradi2013_32n, 7dad, ae0c, ecaade2014_232u59, 993f, ijac201412406j9, cb3b, ecaade2014_159m39, 0452, 9674, 662d, aee5, acadia16_8c1, 32a9, cf28, 41b2, acadia14_601ae, 98ba, 3655, 805d, sigradi2015_8.81t11, 12da, dc1d, e689, 9d48, a9f3, 9d50, 3f11, 4435, a7eb, 8a63, d1e6, 33c6, b4bf, 3094, caadria2016_839k35, sigradi2014_345v8, ecaade2014_066z15, ecaade2016_006v1, 67f2, acadia16_88z6, 0c42, 4999, c34b, sigradi2013_43t, 791e, 70cd, b6f5, 0320, 8406, 30b7, ecaade2016_162h44, 0b29, 7f1d, fc1e, f765, 67bd, 771a, 7d96, e2be, ascaad2014_027l7, b83f, caadria2017_056j19, ecaade2014_109o24, b88d, ecaade2016_191b51, a9da, bb88, 6310, 2f8d, bd70, 4f84, dd35, c873, a53d, 1a6e, 1cbe, c068, f21d, 8c07, b4c8, 4b60, 64cf, cf18, 7770, 7d17, c1e9, ecaade2016_025g7, d83b, 3e90, f04f, sigradi2013_200e, ijac201412304p1, 4487, bfc9, 0299, 2873, cda6, ijac201412305f2, 5b4d, 0bfd, 18c5, 517e, acadia17_542kk, ijac201614103j3, 5d5e, 5c07, b8ab, b93b, 41d8, 6656, 959b, 671e, 54c5, 147b, 1686, 791f, 7355, 6669, sigradi2016_488u, sigradi2015_11.8t23, 6ae9, 3867, 5960, a1a1, 2849, 5bbb, 3aec, 5388, 3d23, f0e7, ecaade2013r_001c1, caadria2015_208p30, cc13, acadia15_251n10, b26d, 014b, 7e8e, b03f, f971, 5249, 3b89, 2cea, e599, caadria2016_291b13, 41e5, sigradi2016_637s, 2520, 1f1b, 3cf9, 8717, 3550, ecaade2017_249a, 9e37, 95dc, 492b, 9600, b5b5, acadia16_8d1, ecaade2014_121t27, ecaade2017_172p, e036, ecaade2015_59v11, sigradi2013_281, sigradi2013_401s, 14fc, 1feb, 874f, f554, f29b, 21aa, ecaade2015_127z24, 52ab, a40a, a81d, 6f08, 356c, 6cf6, cbce, a311, 24c0, 29f4, f9e2, 235c, 6ff9, ed76, 0577, 1b2f, sigradi2016_399d, 5749, ijac201412407a1, 7d4a, caadria2016_157y6, 1915, ecaade2013r_004g4, 1941, f3e0, a0e0, eb25, e5df, ijac201614208o13, 62d5, 9e1e, 344c, 8c56, 3056, acadia15_149s5, 865e, ecaade2017_023hh, d1ef, 85aa, 58f1, 42cd, 3259, ecaade2016_046w12, sigradi2014_045c4, 4ec4, 2228, 2416, 1a2d, c653, cec2, ecaade2016_033e9, ijac201513304b12, ecaade2016_163d46, b44c, 7cd9, ecaade2016_217a56, 881a, 4c0e, ecaade2016_079p23, a2e7, 4b6f, 2cd4, 63ab, acadia14projects_601ab, ecaade2017_041o, b815, acadia15_417w17, b978, a06e, b3d4, e608, ee5f, ecaade2015_241f55, sigradi2015_10.307l21, 4fcb, ecaade2016_091i25, 4cc5, 0a27, 4344, 30f0, 94ea, da92, acadia14_671l, 5426, sigradi2014_082s7, ecaade2015_17n2, 9bae, 85d7, ce99, acadia17_391qq, caadria2017_132i35, caadria2017_041u12, 58b0, 9905, 6b0c, f0b4, 46b5, 5821, ijac201614105p4, f4ef, 055f, f9ae, acadia17_329aa, f390, c75c, 8f97, bd4e, ijac201513205x7, 9a7a, acadia14_101s, dbf4, 88a2, 8c26, 1c2b, b4ed, 49e4, b895, sigradi2016_595ii, 8fcf, f445, 436b, 2f84, 53e0, a5ad, 9148, 6312, 0651, acadia14_579l, 5ae0, 377b, ad4b, cae1, 37db, acadia14projects_655aa, acadia14projects_609ag, ecaade2017_122b, 1f3c, eaa9, 6bf7, dcc8, d488, 1e65, bf1f, 6129, 22ad, 39a1, 34f2, caadria2016_809d34, 5732, 4c01, 03d1, 5999, ascaad2016_002p1, ecaade2015_332r71, 36d6, d3c2, e725, 5aa3, a5ee, f37a, 48e0, 69e0, acadia14projects_365ad, 651b, 1d0b, c9fd, caadria2017_048w15, sigradi2016_803cc, 36a5, 8302, c8d9, 71e3, e03c, 23dc, ecaade2017_203dd, ae67, d15e, 1ea5, e6c2, 7efd, d421, 0b5c, caadria2017_101m27, ecaade2015_284k61, a225, eba9, ecaade2016_006m1, ascaad2014_021c4, f1c2, ecaade2015_103m20, fb83, ecaade2014_094p22, e6e6, 9944, ascaad2016_023y9, ff55, 1227, sigradi2015_9.141a16, 81b6, e10a, e571, 4e95, 00d5, caadria2015_067g8, 68d8, d591, 30a1, ae45, dcb0, e97e, cb9e, 22e8, 9047, 0378, ecaade2017_252l, cbad, 78d7, bde3, 9ab7, 6260, acadia14projects_317u, 983c, 710a, 6f64, 3ccd, ascaad2016_007u3, a86c, a4c8, ecaade2017_101z, 5d8f, ecaade2017_213d, 05fd, 887e, acadia17_435b, 02dc, 3a7a, acadia14projects_291al, 8fcc, f02e, 3763, 4a67, c019, dcb2, dd99, acadia16_372l23, b24c, 99d2, 7584, b043, caadria2016_219d10, ecaade2016_123f34, 51a5, acadia15_357u15, 1116, 2377, 106f, acadia16_344c21, acadia14projects_177z, 1f41, acadia14projects_681ah, 27c1, 1d70, 946b, 59de, 2beb, 827c, caadria2017_030u10, 44d6, c20f, caadria2017_165x41, ddd5, ijac201513205g8, c4a1, ecaade2014_230l59, ijac201513201m5, dd50, 73c1, e43d, 45f8, f042, ijac201412405b9, e89a, add1, ascaad2016_059i23, 04a1, 959d, acadia14_101aa, cfae, ecaade2015_334v72, ecaade2015_113m21, 6042, a948, e992, 8b5c, 3c30, d541, 866d, b71a, 1db8, 3698, ecaade2017_140dd, ijac201412203w1, acadia15_357v15, 62b6, c600, 4b7c, 4549, 61ca, ecaade2017_108b, 5765, d5e4, 9e15, 886c, 5022, a702, acadia14projects_219a, caadria2015_164i25, 1ea2, b709, 71ff, ac99, 3b27, ed9c, d2ce, de0a, 01d0, 666c, 11d8, 9cea, ijac201412305p2, c77e, 341e, 6e1b, bc9a, ecaade2017_288dd, 46b6, f0ba, 122e, f6d2, 7e4a, e243, a63e, ecaade2014_015n3, 5834, ab06, bde8, 8e33, ecaade2017_181t, 7909, 24ce, sigradi2016_367zz, 1016, caadria2017_182m43, ffad, 28ed, 6aec, 42ea, acadia14_167t, 045c, ce49, ecaade2016_067p16, 8783, 25fe, caadria2017_070k22, ecaade2016_136h38, ijac201614203d9, caadria2017_055r18, c6a1, 38dd, fcd5, d1ba, 6224, 73bc, 1ef7, 7c3f, 6c62, 0497, c4e4, caadria2016_569e24, ecaade2016_118e32, 2655, ecaade2015_235o53, acadia14_43am, 5c70, 49e1, acadia16_130v9, 8b70, sigradi2014_140o2, f541, caadria2016_683z29, 124f, b3ec, f98c, 7487, 7396, ecaade2014_029x7, acadia17_177k, 5a40, ecaade2015_243u55, 8a50, 5c3c, ecaade2017_229bb, ecaade2017_097ee, 172d, acadia14_463j, 0be7, 9105, ascaad2016_022r8, 66d9, ecaade2014_149f35, e245, 3cc0, 41ba, 8dbb, efd6, ecaade2017_198n, 3fa3, f09e, 79cb, 054e, 1f04, 401d, b552, db20, f7d1, e459, e28e, dbfb, 9582, 9473, 4c1c, 50ec, b7c7, 5089, ecaade2017_212tt, ecaade2015_320m70, 9c6d, 6647, 781c, 62b1, aa19, a5b1, aa2e, eb29, d35f, sigradi2013_295d, 06fe, c26d, 2ad5, 849d, 1e37, 3a39, f787, ecaade2013r_009f6, ascaad2016_032u12, 4cea, c001, 6499, ecaade2016_040y10, 6058, 0c34, 2d04, c11c, f2b0, ecaade2014_169r42, e8a3, acadia14_145z, f992, bf79, sigradi2016_732r, 2e7e, 645e, acadia14_145u, fa83, ef02, 586d, sigradi2016_483hh, 85e9, 149f, 6bcd, 06d0, e5b3, f17f, 73b4, 1914, 0aea, dbaa, ecaade2014_204g53, ecaade2017_023cc, d883, 7f54, e82c, caadria2015_081m12, d268, b80b, caadria2017_046l14, 8a16, ecaade2014_065c15, 1892, ecaade2014_198t51, ecaade2017_003n, 9b46, caadria2015_030h4, caadria2016_003k1, 96f3, ea55, f54b, ecaade2015_235m53, 778d, 16a9, 0fb0, ijac201614208s13, 610e, 33e5, fdcb, caadria2016_797n33, 6a82, b91b, aa75, 8493, f77c, dcf7, c350, 2ebe, 4d98, b0d7, 74c1, 9a4f, 9502, ecaade2016_223b59, b949, 73aa, dc2f, f248, 0295, sigradi2016_602a, f668, 8ecc, sigradi2016_530hh, c77c, 9335, c526, fc81, sigradi2015_10.138z18, sigradi2014_330f7, d9c6, 6b28, 6a7a, acadia14projects_609aj, c711, 4b40, 3d74, 3035, cff1, 1c6d, sigradi2014_232t8, 18b9, 2407, 45ab, ecaade2017_129hh, 84e4, acadia14_53k, ecaade2016_237h63, 594a, a5ea, 57e1, ecaade2014_141f32, f825, 0fbb, ecaade2015_64o13, ef5e, f03d, 67fd, sigradi2014_144a3, 3671, 5746, acadia16_280s17, 2a08, 6598, 40bd, dc93, 6e77, fe02, ecaade2016_230r62, 7427, 16a0, 4e82, acadia14projects_647at, cb8f, cf24, bcd5, ef2f, caadria2015_181a27, 2215, ecaade2017_256y, ade4, ecaade2017_006rr, 3212, acadia14projects_555c, ecaade2014_010d1, acadia15_451x19, 80da, 3cc4, de55, acadia16_280y17, 1352, 76b9, 0070, 583c, 6c6c, 6e4e, 730c, 75b2, 6519, ecaade2014_121z27, acadia14projects_339ae, 6d31, ecaade2015_59v10, 43c4, 5785, 5b4b, 0a0e, b1a4, 7373, acadia17_348g, ecaade2014_019i5, a04f, ecaade2017_255c, f39c, a459, ecaade2014_133m29, 9919, 2d7d, ecaade2015_221y48, acadia17_188aa, 499b, c626, caadria2017_123n32, e1a8, 686b, c46a, 9eff, e2d4, 10fa, f1b9, 4a7b, fde3, cbcb, e68f, b11b, sigradi2015_12.297m28, 84c6, 279c, 15df, acadia14projects_281u, ae01, 0aa3, acadia15_357m15, 8c92, 9fe5, c9cc, acadia17_648o, 5155, 2939, 300c, 95de, ecaade2014_088j21, 9799, sigradi2014_097n8, f1ff, 3331, 9b7b, e48a, ecaade2016_238r63, db0e, bb38, sigradi2015_3.268o5, ad65, 06e8, 0108, aaae, 0905, a480, caadria2016_135w5, 5dd0, ecaade2015_138v27, 9bca, 7c70, sigradi2016_729yy, 6278, 2c5c, b54b, 512a, 3009, ecaade2016_237d63, e731, bdc3, 4e91, caadria2017_048h16, 8936, caadria2017_015r5, 84ae, acadia14_473am, 97f6, ecaade2016_072s20, a74f, df26, ecaade2017_215n, 036b, 5809, 96ec, ecaade2015_92k18, 2288, a234, 15ac, 553f, sigradi2013_243e, ea64, ba33, ecaade2014_237v60, 1e02, 4d5f, 74b4, ea2b, b79e, 944c, 3ec7, ecaade2017_155k, ecaade2017_254vv, a9f4, ecaade2016_238k63, 14e2, 027a, 5a0f, 988e, f6b9, ecaade2017_038zz, 0ea4, 47ba, ef0a, ecaade2016_154x42, 94ef, 41b1, 1a56, caadria2016_157w6, fbb5, 4891, a165, 8f28, ecaade2017_133c, sigradi2014_335u7, 5fb9, acadia16_140d10, e21d, 44f8, caadria2017_135j36, f818, ecaade2015_247g56, 6528, 0696, acadia17_455ff, 2a5c, 5416, 56b1, ecaade2017_108c, f893, 547b, 62e2, 246c, b992, 330b, ecaade2014_092e22, caadria2017_009v4, ascaad2014_001g1, 8f6b, df55, be8c, ecaade2017_172q, 7a56, f0b7, 5cfe, 0e0d, d2b9, 9a85, 308e, dd93, 888b, 6526, ijac201412403h7, 9894, b502, 803f, 2b81, sigradi2016_537a, f7a0, 93ac, 19cf, 90e9, 4e27, 0612, acadia14_661n, ijac201614101c1, b08e, dd43, 1c13, e59a, ecaade2013r_020o10, df04, acadia14_479p, fbef, 06de, 3a3f, 884f, 431f, e78f, 8c25, 6f87, a85b, sigradi2014_347r10, 7efb, b2a7, 0c52, cf81, 1f1e, 3d0f, b3bb, 62bf, acadia14_473at, eebe, 0f7b, d9a0, 287a, ecaade2015_181i39, 4d43, 2d59, ecaade2016_046z12, ijac201614208x12, 9fce, 8503, 47ce, 5869, f98a, acadia17_71ww, 1441, bf16, a501, 6014, 2c47, eb57, sigradi2016_695p, bfb4, caadria2015_072r9, edec, 6f66, f263, ecaade2015_83h16, 5ecf, 71f6, 6a36, 26b1, 15bf, 965b, caadria2017_122y31, e154, sigradi2016_426b, d561, acadia17_201e, 6f05, ascaad2016_045y18, sigradi2015_2.213u1, ecaade2014_149b34, 5e75, 0110, acadia14_565o, ascaad2016_038d15, bed9, ecaade2014_111n25, 6472, 9834, 485b, 1e89, e1f3, ecaade2014_149s34, 307b, cc9b, 2d3e, d2ac, acadia17_231l, a086, ecaade2015_64c13, be43, 4865, 3345, 2e57, 634b, acadia16_98i7, acadia14projects_681ar, 9afc, sigradi2014_155z3, a197, 56de, 748d, c58a, ecaade2015_207p46, 4d15, 40f5, 8bd8, 2f67, 6875, 0ed4, 3156, ecaade2017_053yy, sigradi2014_132s1, bcfc, sigradi2016_778nn, c682, ecaade2017_108q, 7cff, 5123, aa2b, acadia14projects_235s, f3aa, c95c, 37ff, 5c16, 4455, 57fe, ecaade2014_156c38, 429d, 05ee, f6f3, aa84, 79d5, d4da, c2ef, 73d2, 96c4, b961, ecaade2016_102o27, sigradi2016_602c, 00fe, 9559, ecaade2016_tkoa67, 0167, a10b, e638, a344, 04c4, acadia17_658xx, 6cf1, f10c, e23e, 83a8, 5252, 7b47, acadia14projects_389aw, 1f6e, c3f4, 524f, 7d8f, f05f, 3126, 847d, f4b8, ijac201412402g5, c50d, 2cd8, 2bee, acadia17_381ee, ijac201513102z1, 69ed, f36a, f9a4, e4cb, ecaade2017_211q, sigradi2015_9.152n16, a130, acadia14_463a, 092a, 7ee5, ef1e, 0e9e, 633a, db76, 21fe, 9d9f, e054, f421, db6f, aee1, e498, 6664, 6eb3, ea37, 5a1c, d4a9, a710, 66e0, ecaade2015_229v51, acadia16_470d27, 1c42, 4847, 1c8f, 584a, b3ef, 5761, 916c, 4745, 83b9, 26d6, ijac201614308m5, 715c, ecaade2014_072o17, 9bbd, 1a81, fa7b, 1118, bd01, 8954, 873a, 32fc, acadia16_130p9, 4c3d, d070, ecaade2014_226a59, a61a, 56e0, 9e0a, dbf7, 8228, acadia14_333az, ecaade2015_221z48, 1c09, ecaade2017_079j, 16ab, 12ab, 3e1e, 3a44, ijac201513101a1, a5c2, 0c81, efb3, b589, 0ffe, b85d, 343b, sigradi2014_281i3, b400, bfbe, c8af, 083a, e999, 88b1, 0878, caadria2017_081z24, e6b9, 6a6f, 8f9c, 6ded, ecaade2016_071z19, 43e0, 2b47, 1b0e, 013a, 7669, e2bc, af0a, cb3d, a134, 15fa, caadria2017_009n4, c2db, ecaade2014_218p55, ijac201614203s8, 21a5, 67ff, ijac201412204c3, 106b, acadia16_174w11, e717, acadia14projects_619ao, 0302, ascaad2016_044z17, c684, acadia14_655aj, 1055, 9bce, 5129, 0549, 07e6, 79f0, 3743, 1a65, 6126, acadia14_199am, e292, bffc, 86e8, ecaade2017_grid, 28af, 3579, 9ce2, 2630, 141b, 36ff, e560, a0c3, bdb6, dc31, d1e0, 9bde, df61, 7e13, sigradi2016_751ll, 03e8, e43e, e503, ce1d, e39a, 50ef, d59e, e830, 339a, c08b, ascaad2014_011w5, 7e56, 86f0, 0902, 6f26, f14b, ec86, 9d42, be41, 7507, acadia17_127jj, caadria2015_033e5, fce5, dcaa, 82b7, 1d06, eca6, bafc, 8cd6, bed0, 0085, acadia14projects_347ag, 33ff, bcde, acadia14projects_291h, e21f, d871, caadria2016_435k18, 2fc4, ijac201614205k10, 3d9a, ecaade2014_072y17, sigradi2013_285b, ca61, ecaade2016_223w58, ijac201614403u2, a8a2, cde8, eaa8, 7f1a, 3930, b744, ed77, ecaade2017_208p, 7735, e58b, 3f84, 67ab, sigradi2014_197y6, acadia14_453h, 4ab2, 3952, 49ec, 969f, 3e28, 5808, 2bfb, c4e1, fa5b, a506, caadria2017_031h11, df63, acadia17_26l, ac1e, 453a, ecaade2014_113u26, e71c, fe44, 5f80, fd2d, 1176, efc8, 600a, c770, b4e0, 2c04, 85cc, caadria2017_037a12, 0db9, dce3, c572, 6193, e4a6, 6c9d, 3b91, fc99, 0e89, 1e46, 1b18, f593, d70c, 05e5, a864, ef54, ascaad2016_004p2, sigradi2013_411o, ecaade2014_153a37, ijac201412403k7, be8a, 2e6b, acadia14projects_375i, 9aa1, 10ae, fe47, 47b2, de4b, 8f53, acadia14projects_189aj, acadia16_196e13, 7ca7, 50a7, 4e5c, 653c, 21bb, ijac201412403v6, 0421, abc2, 179a, ecaade2017_282z, 1041, 7a97, ecaade2015_297y64, caadria2015_078d11, 5532, d3ed, ecf6, caadria2015_126o20, 678a, 9a77, 7d9f, sigradi2016_778rr, sigradi2014_345t8, 0b3f, 3ebe, 70f2, 8487, sigradi2014_186b6, 3f09, sigradi2014_048d5, sigradi2014_015d1, caadria2016_291f13, 8038, d9d0, 4ead, 5407, bed1, 7469, 9bbe, 5c54, 3335, caadria2015_102b16, 331c, a782, 155e, e4ed, 4103, d84f, 3123, cd1f, caadria2016_125t5, f662, d62d, 5b32, bf4d, 0779, 7a9e, 7adc, 0b3e, 9194, 72bd, ecaade2013r_009w5, 40e3, 40dd, acadia17_588oo, acadia14_445ah, 347e, acadia16_478z27, 14ba, 664d, 6a6a, feee, 1919, db75, caadria2017_132o35, 4e57, f1ac, 9824, caadria2017_135i36, 0800, 9a0d, 3b63, 814e, ecaade2014_157w38, 876d, 3a69, 55fc, e59f, ac6a, 169c, 91f8, d27d, ascaad2016_036b14, 9842, acadia17_648y, cd7c, 32f1, c14d, ijac201412406l9, sigradi2016_809vv, 0990, 9890, fe43, f741, 082d, 10e8, 2708, 1c99, 33a2, da6e, 2fb6, 948e, d6eb, 653b, e7ce, f8f0, 6fd2, 1196, 2d51, ecaade2015_195f41, 5a6f, 9331, cec6, f5a1, 1b15, a31b, 27cb, 49c5, df1b, 4fe7, 5f5d, acadia15_469l20, 1d17, cad9, 5029, a1f6, ascaad2014_017c1, 2269, 3c43, 0fe0, 3aeb, 7b86, caadria2017_003t1, a767, d41b, 6769, 71b0, 6ae4, cd79, a07f, dfb4, cf97, d262, c027, ijac201513206s9, a097, sigradi2013_347o, e8d2, fee6, bbca, 7391, 0597, acadia16_344w20, 9604, ecaade2015_136r26, sigradi2016_407v, f605, d59c, 2b07, 69f4, b350, caadria2015_084b13, 0f46, df03, ecaade2015_100p19, ecaade2015_217y47, 211c, 36f3, 469b, 2554, 5da4, 888d, 84f1, 675d, 80ed, e4a4, 220b, ed1a, dab7, 7f38, 7b3b, 8c79, 9990, caadria2016_517z21, db61, f9ac, 4d5b, caadria2016_415v17, aad6, f19c, 377d, 9e97, ecaade2017_293jj, 060d, ed6d, b8a6, fdac, sigradi2014_151p3, eb9a, acadia14projects_357au, 3b18, adc5, 3a07, sigradi2015_2.213t1, sigradi2016_792e, 81d3, 8251, bd6c, ijac201412408m1, sigradi2016_488r, c60e, 4f4c, 983e, 71bb, 5057, ecaade2017_072e, ascaad2016_032t12, ecaade2014_011a2, 7846, ascaad2016_010x4, 4dfa, 95c9, 4e0c, 7013, acadia14projects_699r, c610, a49a, ecaade2017_122qq, 559c, 73cd, ascaad2014_008u4, ecaade2016_104v28, eff4, acadia15_274k11, df3f, acadia14projects_63aw, 3e4c, ebce, caadria2015_164e25, acadia17_373s, ecaade2016_073v20, 3e55, fde5, 2fb8, da23, 6478, ecaade2015_215g47, 06bb, 4ec0, caadria2017_028z9, 2c37, b4e7, 7d20, 913c, 24d2, 9dc3, 12b4, 0fb2, 23b1, ef13, b02e, 948a, b4c3, ecaade2017_041p, ecaade2014_153s37, fbd5, c7ce, 148f, ijac201513306w12, b361, a98f, c32b, 06d7, fd76, 5827, 87b7, 2bda, 61a3, acadia14projects_327a, 1653, 0313, ac58, 78d9, e1e5, e3ac, ecaade2016_225p60, acadia17_101s, 4824, 9a32, 1dff, 1dea, a03c, ijac201412408b2, e18a, 12c8, ecaade2014_224k57, ecaade2014_065f15, acadia16_116t8, fc23, 591a, b9ed, bb84, b2ca, f3a4, 486c, 6f47, 989f, ijac201513201c6, b5c4, 0caf, 122d, b13f, 12e3, c550, 73fd, 656f, 11e9, 8124, 8385, 9153, ecaade2014_153s36, 1b3f, ecaade2017_155e, c9cb, acadia14projects_317x, 1c25, b261, 7a62, ecaade2016_071b20, 0d3d, e076, acadia17_316nn, bef6, debc, sigradi2016_817s, 8628, ecaade2016_129s35, bc13, sigradi2016_752ss, 4f4e, f615, acadia17_560s, 9eab, 783d, 77e7, acadia14_339ac, e829, c02d, a2e0, 6bde, 6251, 42ad, 46fe, 2466, acadia17_403h, d11d, 8c62, ab50, 9e5a, acadia14projects_699t, ecaade2016_018f5, cbc2, acadia14projects_565af, acadia14_247l, ecaade2014_019d5, 9094, ecaade2017_172bb, 7a02, 35a9, f5d5, 1a7b, 1979, 10b9, 6553, d138, b83d, 5e08, 8353, 8339, 1e5d, ecaade2017_130yy, f698, 75ac, e07a, ecaade2014_024t7, 0099, 82cf, 48b4, ascaad2016_054z21, caadria2017_070u22, a4d3, ecaade2017_083tt, 9329, 6880, 6342, fd1c, 4bd0, 3d3f, acadia17_273ff, b1c0, sigradi2015_11.71i24, 9293, caadria2015_060z6, a550, 214b, 5187, d982, 22b1, 11e8, acadia14_81l, d583, 2349, 935c, 03dc, 1e80, c9e6, ecaade2016_217m56, e055, 0817, 0c19, caadria2016_579k24, 2028, sigradi2015_3.394e6, f4d2, 5ec1, 035b, sigradi2014_084w7, 5cce, f015, c574, ecaade2016_230o62, ecaade2014_029d8, a9bb, 775a, ecaade2016_154l42, 1094, ecaade2014_052l13, a63d, 3a70, 19e2, acadia16_318n19, 0d8a, caadria2017_043a14, 9634, f542, 823c, c2f6, 6630, d723, 8bc5, e3e8, 5c57, acadia17_511qq, sigradi2016_637p, 682e, 4b6d, 3b33, 0e65, caadria2016_033t2, 5a36, ec77, 2082, sigradi2014_074k6, cf86, 3f90, 4319, 5415, 6273, 0727, 3b93, 8b8e, ecaade2017_052ff, ecaade2017_305xx, e456, 9ac1, acadia14projects_463at, 2ea6, e339, c27f, d5b3, 0d9a, 8d4b, ecaade2014_038u9, 6cfa, 3a45, a464, 657c, a880, 971e, 1706, ecaade2017_293ii, c705, 9fd4, af41, 5c98, 6c20, ff19, 326a, 2515, ab32, ascaad2014_004h2, acadia17_364xx, 45df, 6f27, c2c4, 9d96, e98c, 9a84, 38ae, e886, 9a64, ecaade2017_032o, 46ad, 799c, caadria2015_087j14, 5369, ijac201614202r7, f6bc, f50e, b6a3, 3d3e, c3b6, 3eb6, c385, 97a9, ecaade2016_221r56, 84c4, 87ec, 8ffd, e8bf, a0d7, 9b7a, 6c39, sigradi2015_3.201u3, dee6, 79ef, 192b, e763, 1369, 866f, b093, 2bb9, 2d39, acadia15_185y6, ad56, dfad, abb7, e593, 6079, 3836, 2a45, 5,7e+10, cb5b, 4dcc, ec7a, af21, 2a4a, 7f51, caadria2017_079u23, 38c0, 9bdb, 5648, c0cb, 9772, sigradi2014_266i2, caadria2015_208g31, acadia17_211k, 06b0, d68b, acadia15_357x15, 3e1a, caadria2017_056c19, cd6d, aa71, acadia17_162z, 5704, 1f50, c090, 0593, 64bf, c661, c6d7, b6ab, 3bf3, caadria2016_055r3, 3674, 9cd1, ce54, 139a, 6df3, caf7, e6d2, 6fe1, f1da, 8921, 89e0, d7d3, e06f, 6aba, f29c, 680e, a989, 983a, 9653, d9ee, ijac201412303j8, d035, ecaade2016_224c60, c5f5, ijac201614207o11, ecaade2016_118b32, 41f8, 7626, 8c3c, e8a6, 622e, 9726, 0c4e, sigradi2013_212s, dade, 2789, 9b45, caadria2017_051o17, 310d, b7dc, c7a7, 3cb2, 5f59, 35f8, ecaade2015_177w37, 4107, 70bd, ae6b, 7b0a, 4a9e, a0e5, sigradi2015_6.387y9, acadia15_343a15, acadia14projects_111k, f6ed, dbfe, 4d96, 6b25, 7b44, 2804, 062f, 1af3, c730, 5e12, 1724, 6c23, afe0, 55b7, f739, b04e, aff4, 3692, f7f4, e5dd, 79e4, c228, 5340, bda7, 19a4, 4377, 526c, ea14, 8e6a, fa54, f7f9, acadia14projects_375g, 9f51, ec58, 389c, 6cd6, 92f4, b4c7, e956, b3de, 822a, bdf1, 85a8, ecaade2017_143i, fcdc, 83ef, d222, acadia14projects_565ab, fea8, 213d, a994, d86f, 739a, 7352, eae5, 4de0, 2d8b, sigradi2016_815u, ecaade2014_153f37, 6a7d, 00db, 132d, f526, 1735, 56a9, 92e4, 2573, 24f4, 30f9, c504, 1656, ecaade2015_87s17, 6f9d, aa74, ab4d, db70, 7445, adaf, ecaade2017_066t, 3250, 7daa, ecaade2017_003p, c4b3, caadria2016_851z35, 2cfa, e59e, 57a3, 98d3, 0983, 4bef, 7353, 7026, 8e66, ecaade2017_183ee, sigradi2016_364kk, 0f02, ef67, ijac201614104w3, b20b, a97c, 8e60, 3979, 68fd, 3783, caadria2017_147v38, ecaade2015_202l44, f66b, 9bc1, 9151, 16fd, 4bc0, acadia17_637e, aeb1, 9545, bd81, ecaade2015_53b9, affd, dbdf, 36d4, acadia17_177p, ascaad2014_007c4, aeaa, acadia14projects_63ab, 6491, 30ac, ecaade2017_ws-archiedubb, caadria2017_063a21, 5db7, caadria2017_104v27, ecaade2015_200g43, e5d8, a223, 6ba4, ijac201513102j2, acadia17_230d, 8a40, b2d7, 95b9, d797, 20fd, 8fbc, sigradi2016_568ll, d234, ccf4, 2627, bfef, acadia17_231s, fc2d, d063, 3857, ecaade2016_065d16, 42a2, d731, 2a61, d640, acadia14projects_145w, acadia14projects_691at, 24d6, ecaade2014_240g62, acadia14_619y, fb5d, dbab, f94a, c724, 6138, ecaade2017_108y, ijac201513104x3, d6f2, 62b3, 49bb, 58d4, 27e7, c0f1, 5008, 2bc8, ecaade2013r_010p6, 359f, caadria2015_012c2, 05b7, 923f, ecaade2017_195ee, ecaade2016_152u41, 1069, 3c04, ed33, 29cd, 5ed0, 8e75, ecaade2017_152gg, 801c, caadria2016_517a22, 6056, a4a0, 1b7b, 673e, ijac201412303b8, acadia17_177s, cf76, b445, 1eb5, 7f0e, 59e9, 76f4, 432c, f690, 0c43, c835, c9c3, sigradi2015_sp_8.326s30, 0c72, acadia17_201b, 6c77, d2d8, fd66, 1563, 676d, ijac201614405y3, 21e6, ascaad2016_054m21, 13b0, 5150, 12b9, e9f1, e342, 8699, 8313, caadria2017_009w4, c1a6, c81a, ff5b, 1d02, 7f5f, afc6, dc48, e1bf, ad18, sigradi2015_8.163e12, ijac201614103f3, 0adc, ecaade2016_071v19, 178f, 65bd, acadia15_357h15, ba15, fdd1, ecaade2016_123j34, 296d, 7fd4, 7d88, acadia16_12d2, dace, ee3b, b34d, b953, fd8f, 8e93, ab77, ff3d, f084, 70fa, f9e9, 3deb, 4eae, 7903, e22e, ijac201614201f7, 6e8e, 829c, 316f, c608, c06e, bb2a, 3b78, 1cd9, acadia16_352b22, 9e17, 8f47, b159, ecaade2015_129r25, ea82, acadia14_247r, 6cad, d4cc, 37e9, 06f9, f2d2, f1b8, b129, ecaade2014_157x38, 0528, dd91, 6f41, 7d6a, 60ad, 6ce4, b110, 6a59, acadia14projects_435ax, bbb2, abd8, caadria2017_163y40, ecaade2015_318z69, 4b90, ac8e, 346d, 86b4, 2b99, a9ad, ecaade2013r_003g3, 0385, 04b7, sigradi2015_10.220h20, c8da, c00c, e2de, 1e4c, 6c8f, 5cab, 2fe6, 2c1a, caadria2017_081p24, 8c7f, 7b5f, 5abe, 46c0, ecaade2015_309y67, ecaade2016_188m50, 6095, caadria2015_010s1, acadia14_517r, 5083, acadia15_381s16, sigradi2015_sp_10.311l31, 766b, 77b4, sigradi2013_414e, 0bf8, 8ed5, 9f76, 2ea1, ecaade2015_53e9, 4ccf, c197, f835, acadia16_98d7, b669, f2a2, ef75, 7804, acadia14projects_339ah, f802, 687d, a32f, ecaade2014_221n56, b772, 5d05, ad24, 3e04, f918, ab69, ecaade2014_078s18, 6f9b, 2748, ce87, 4b1a, 37b9, a653, 5d54, eef5, ecaade2017_117w, sigradi2014_074c6, bce5, 8128, bc2b, 6ab8, f125, ecaade2014_201h52, f328, 0a58, 4418, 1a46, d075, ecaade2017_117y, 6f2a, 2a76, df6a, cf55, ce1c, 6529, acadia14projects_409l, 23fa, 84d1, ecaade2016_190s50, a729, b87d, 9527, sigradi2014_314t6, 7fcb, 3aa1, 9a8f, 2bb8, af3a, 3053, caadria2016_517y21, b1de, ascaad2014_004c2, 01b2, caadria2017_124e33, dac6, 6331, 9a5c, 3145, 41d6, ee1a, 003e, caadria2016_219j10, be1d, 4798, d9c5, 5618, 9b61, d189, 33e7, acadia14projects_445aa, fed1, 2499, a567, 82a1, caadria2016_829g35, caadria2017_124j33, c619, caadria2017_062u20, 7057, caadria2016_467s19, 7055, 1b32, ecaade2017_072c, c8c3, 6458, 8931, acadia17_91i, b1a9, sigradi2016_815ff, sigradi2016_639gg, 43d6, 93fc, 3ebc, ecaade2014_104o23, ed95, sigradi2014_303f5, acadia17_257a, 4bde, 32cc, 17f2, a66f, sigradi2016_814f, caadria2016_663t28, 06cc, db45, ac26, 52e6, 9747, f049, ecaade2014_201f52, sigradi2013_138m, 4ae0, ecaade2017_265u, acadia15_443b19, caadria2017_005u3, a5ec, acadia16_206o13, ecaade2015_317h69, a29a, 9394, 660b, 2099, 0b07, c7af, c920, ascaad2016_028h11, 9cb7, 2981, bc73, 9344, 4b2e, da9e, 8d44, 205f, 9bba, 421e, fe88, eccd, a0f8, cf9a, 0485, b362, be9c, e4d2, 3f89, ecaade2014_188h48, 725a, 217a, acadia17_338ii, ecaade2014_046s11, 9f7e, 4f10, caadria2015_084t12, e76d, 55a0, d36e, c43b, a077, acadia15_203h8, 9785, 2357, caadria2017_123i32, 420f, ecaade2015_55b10, 28c5, 82a4, 980b, c602, beef, ijac201614103m3, afb3, 7179, acadia14_101ar, bb28, acadia14projects_619ap, sigradi2015_10.7h18, daeb, c048, sigradi2013_155e, deaa, ascaad2014_035s1, caadria2015_181f27, ascaad2016_004j2, 49fe, 4edb, ff40, 629f, 11c9, b9fe, 4752, 8746, acadia17_26n, e484, e535, 47f5, 6634, 6030, acadia17_258r, ca02, 5f29, badf, ecaade2017_009v, e6e7, b32e, 128e, 4614, a73f, ecaade2017_243gg, a345, 5122, db69, ff53, 5951, ae85, 7514, ca7f, caadria2015_015f3, 6ee8, ecaade2016_087v24, 074d, daef, 4624, 7d8e, eb30, ae95, 6834, c699, 6c89, caadria2016_197r9, c793, 9f30, 801a, 0483, 4dd5, a88c, 8238, acadia17_403g, 91ec, d5fd, c94d, f775, 808f, 0e56, 4e9c, c278, ecaade2015_303x66, 7de2, 8395, bca5, caadria2015_081u11, be42, ecaade2017_124x, 0d29, acadia14projects_43af, e34e, ecaade2017_083uu, 5a57, caadria2017_001a1, acadia17_403p, ecaade2014_157p38, 36e4, 3ce8, 2370, 188f, 90c5, acadia14projects_347ai, a8ce, a17e, e04b, 5230, 0a0c, ab2d, ecaade2017_288ee, 5005, 5101, 5525, ecaade2016_057n14, 9c66, ecaade2016_158o43, ijac201614208m13, c86d, 0ca7, 76d9, 9cdb, 1862, 7321, ecaade2016_057s14, 4172, ec2d, 548f, ecaade2016_mrte66, acadia17_163jj, 2ecf, 16ce, 5e3f, caadria2015_156o24, 0df7, 8060, acbe, 4ade, 7366, ecaade2017_134s, cdf2, 37ee, 5283, ecaade2016_151e41, f356, 35b1, 8647, 92dd, ecaade2017_050g, ecaade2014_224m57, 60ba, 31a7, a517, 6deb, 011e, b24a, f5d7, 6e1d, 7890, 759a, 7962, 8f3c, 4694, 1eaa, 179f, fa17, d690, 7c76, d34f, de01, 1675, ecaade2015_284v61, df42, be85, 9380, 28a8, 9ee1, 7cf2, 2168, 9c86, 0832, ijac201614102i2, c157, aeae, b0e6, 411d, ecaade2016_120l33, 7d60, 186d, 1934, 1274, 93b3, ecaade2016_007i2, 116f, 49fc, 668f, sigradi2013_101k, e742, de69, 363e, 05fa, 7ab7, 5015, d26c, ecaade2017_143h, 79e8, 7858, b8a4, 11a2, 1cbf, 36f2, dc61, 790b, d94f, d789, 0040, 4dfb, 27dd, 7dd8, 119b, sigradi2016_381k, 41d5, 3dde, ijac201412303y7, 74bb, 5cb6, c37f, fd43, ecaade2017_302ss, 0f03, 6501, a55c, 2964, 86c7, 4a33, cec8, 2ef6, 7f47, 6dd3, 2acd, caadria2017_023r8, f370, 2a80, sigradi2015_6.329v8, b661, 8adb, ecaade2014_024m7, 37f3, 2f61, dee5, ijac201412302t7, e75e, def4, ecaade2013r_015o8, 129f, 7b18, b31b, aee3, c30c, 7264, b059, ecaade2017_269nn, 5ec8, fa16, caadria2016_085i4, 0e76, 16c2, f373, 87f1, 2ed6, 31f2, fdde, 36f9, 338c, 5600, dfef, 0bc7, 7407, 418d, 7e92, cfa5, 3c3d, 5840, c314, 5224, caadria2017_047i15, f65a, 4fc1, 429b, bc41, 53ef, 4b69, 1fe8, 523c, dc0d, 5268, 0957, ecaade2015_268w58, caadria2015_030i4, ecaade2017_066n, 17c0, e8d8, 0d3c, f637, caadria2015_210i32, fb07, c4e5, sigradi2013_275a, d946, 6e82, 06e5, 9d44, acadia16_62u4, 67ea, sigradi2016_490kk, d5b0, d9c7, 9df5, 8329, 90de, 1e24, 60c3, 7ff7, 4a73, d650, 3fb1, cb16, aa1c, f404, 41df, 408b, 10a6, caadria2016_735u31, 6bd1, 6f76, 8a57, 2b40, a9fa, 37fb, 4517, 542a, 5474, ecaade2015_21w3, f70a, 9d83, ecaade2017_094l, c688, 3ca9, 266e, 38aa, af79, e126, 203b, 9d32, bd6f, f420, caadria2017_048b16, df05, 4ad1, ijac201513201s5, 8659, 1f93, ecaade2016_110b30, 8e2e, 23aa, 61f4, effd, 98ee, be4b, 28cc, 817f, 0254, bdad, 0bb0, acadia16_470b27, bae3, ea0f, 43f3, 442d, 614e, 3ff6, 2b23, 85f4, c2ee, 8ab6, 0b84, ffd1, 5fe0, ecaade2016_096p26, acadia17_231n, sigradi2014_347k10, 5eaa, acadia14projects_389f, 5f7f, d3a4, 733d, caadria2015_012f2, eadc, bc6e, ecaade2015_82y15, 458c, 2d65, ecaade2013r_003m2, 41c6, f316, ee09, df39, ecaade2015_144a31, 4b83, 592a, b030, 4eba, d868, 4f5a, 754a, f558, ijac201614407k4, ce85, sigradi2015_10.267m20, 700e, sigradi2014_097k8, acadia14_565x, acadia14_531s, 4008, a493, e875, caadria2016_767t32, caadria2015_203b29, 22ff, 61fd, ijac201513202l6, acadia17_413bb, cc7e, 6f3d, 0fff, dc37, 4779, 4586, 4eeb, aaee, acadia14projects_549u, 3bc2, ijac201513205s8, aeca, 2568, 3197, acadia17_273dd, 507c, e371, 9623, f714, 1518, 0b5d, 738e, sigradi2013_260, acadia15_357z15, b250, 8a9c, f4f4, ea4e, ecaade2014_224p57, 93bf, caadria2015_049z5, 0560, 8aa4, 87cb, 2aef, ecaade2016_071w19, 0e39, acadia17_520i, ecaade2017_054tt, f242, 286b, a4c0, ascaad2016_010y4, 2bfd, ecaade2017_212pp, 37d0, 461e, ecaade2014_042o10, e1e4, 274f, 1d6b, cbe8, ecaade2016_ws-intelligenta69, acadia14projects_177t, f071, 472f, f742, ecaade2016_132t37, 3f7d, 1173, ecaade2017_008p, 4b00, 3532, eab6, caadria2015_073k10, a5ca, ijac201614105f5, 7976, f67f, 73ca, 6e30, c7bf, b6db, 6083, 2b96, 16da, 8404, c1d3, ecaade2013r_015p8, 79ab, f070, 345c, 69c5, sigradi2015_10.309v21, ecaade2015_91h18, ecaade2017_080ff, 7ae3, ecaade2014_176i44, f5aa, sigradi2014_329x6, acadia14_609ah, caadria2015_078e11, sigradi2013_215a, 6b24, sigradi2015_11.34v23, 2e1b, caadria2015_096i15, 7fc4, 59e0, eb61, ecaade2017_229ff, ecaade2014_042m10, acadia14_63ax, d0a8, c320, bc31, sigradi2016_448dd, 0684, cc29, b664, 3cb0, 1367, 1d9b, caadria2016_755o32, fbd1, ijac201513201v5, 3e82, 51f4, acadia17_37ii, 2801, da76, b965, dc51, a9ea, e001, 98a8, 9d8a, cf33, d7ae, f600, sigradi2015_10.74o18, 8897, 5271, e973, 5c04, 1178, ce13, 0fcf, acadia16_244u15, eee1, 161e, f267, 2d00, e6c1, 5691, 672b, 486d, 8f51, 4651, ecaade2014_240h62, 357e, ecaade2014_218k55, 843b, 0721, a33b, 4532, a90d, caadria2015_086o13, 895c, ec27, acadia17_144uu, 2a49, dfee, 72b5, acadia17_455cc, 6ada, 3c42, 3326, 0afa, f46f, ecaade2016_046b13, 5de1, 446c, sigradi2015_10.307y20, 47f3, 4625, a9d2, e411, ecaade2016_154m42, cb81, e3ff, 4e80, 6594, ecaade2014_149n34, 12ac, ecaade2017_215ww, 9c13, ecaade2015_25k5, 513c, ef6f, 60c1, ffa2, 3776, faf8, 96a8, d515, 15a0, 4702, f560, c302, fc58, caadria2017_023a9, ecaade2015_83n16, ecaade2015_138u28, 8e52, b18c, 16b5, a644, fea7, 1f95, 10ad, caadria2016_861b37, fc9e, a372, 2b59, c67d, 7e7a, 3ec3, caadria2017_096k26, 7cf6, 3771, 48bb, 2e90, 05bd, e400, 8fe6, 638d, a88d, 58a0, 96a2, sigradi2014_169p4, 1077, 66a0, caadria2017_124y32, ecaade2017_122yy, eb1f, ecaade2014_084o19, b970, sigradi2015_3.345v5, acadia17_678q, a29b, a08a, ascaad2014_005m3, b0c1, acadia14_199af, 6236, 5fd3, caadria2017_118z30, 2b13, bfd4, fdab, b4ef, 049d, ac9e, 7c0f, ascaad2016_046n19, 44c1, ijac201614405x3, faf5, 2d48, 442f, caadria2017_174f42, bab1, a309, c5f2, d9fa, acadia14projects_63b, 8f7d, b757, eaf4, eb06, acadia17_145yy, f512, 0e10, f7e1, 36b3, 255a, acadia15_407n17, c327, c7b5, a9b4, 3d98, 9ad7, 86f2, 2f2c, 850d, d1dd, 3344, bf68, 815c, ecaade2015_268d59, 3560, 8e4d, 1007, a155, ascaad2014_007e4, acadia14_523as, 38ad, 6b3c, ac85, 6a1e, e9f2, 5dd6, 3d30, b638, 34ea, eaaf, 00f5, 2b7e, ae0a, f327, c2ae, 92d2, f7c4, ecaade2016_213p54, 263d, ijac201614401e1, fe7a, d170, 6dd6, e446, ascaad2016_022f9, e34a, caadria2017_005a3, 15b5, 2cff, 43e2, 5638, ecaade2016_243r64, 589f, sigradi2013_117a, 9bb9, acadia14_247k, 1133, ecaade2015_175p37, 454a, 35bb, cf2a, 9ac6, 51ae, e093, ce61, 2ec6, b145, 6412, ijac201412306v2, 8f72, ijac201614309d6, 1d4d, c93b, 94b0, 10ab, bd17, 14a7, 5f0a, sigradi2014_263d1, 8151, ascaad2016_057t22, 29d2, acadia14_531z, 2b4d, acadia15_47b1, ed63, 313a, 6747, f365, 80df, 1937, ecaade2017_293tt, sigradi2015_3.65u2, 6fb3, 4339, c229, 53c9, 2265, f9df, e545, 41b9, 2dc9, 2c8a, 7cd4, 9c39, 2795, c236, sigradi2016_690f, e1d5, sigradi2016_615q, 758c, 8f5f, acadia14projects_589e, 64fa, ecaade2013r_011d7, 9aea, a06b, sigradi2015_3.394g6, ecaade2015_304a67, ebd4, 9957, ecaade2015_64i13, cbc1, 87d3, 6a3b, bcec, e8dc, e0b3, 08ec, b81f, b98e, bf9b, 25ab, de59, ecbd, acadia14_33aj, 59ba, df9a, 3592, 4bf4, 1799, fbe0, dc7d, 6804, d2c7, 87dd, f3f4, d2f6, fb79, 0655, 33d8, 4b0a, acadia16_280a18, ecaade2017_077nn, 5b42, 44e6, 5fcd, 6985, 7364, acadia16_106v7, a9f2, 7dac, ecaade2014_053r13, 224d, e927, 58d5, ecaade2017_032m, acadia14_33al, f35c, 8ecf, e4f4, ecaade2016_224w59, 2e0c, 0063, 2fb0, 9fc6, c808, d256, cecd, 32ac, acadia14projects_691a, 9d6e, 601f, 7af9, d643, 9dd8, ecaade2017_008o, eb65, ecaade2015_35r6, 627d, fd38, 0b6e, 6d0a, caadria2017_079c24, acd0, 403b, 09bb, 4b42, 7340, ecaade2017_172w, ecaade2017_255yy, d07f, e95b, 2643, c814, f952, 3cad, d878, caadria2015_206t29, fa01, caadria2016_683l29, 1ab2, db1f, 42af, 6e7e, e5d4, c0c9, ijac201412203g2, ecaade2014_104u23, 9b3e, c371, 35f9, acadia14projects_479g, ecaade2014_177t44, 4ee1, 2968, 7bc5, 144e, a298, 66ba, ecaade2016_163a46, cab1, ecaade2014_194c50, 0f8b, fe27, ea6a, 7496, acadia14_627al, acbd, 2903, sigradi2013_359h, 7a4c, 41e1, dd34, 1a51, e931, 00c1, 7ca2, 7679, acadia14_445ab, ijac201614205g10, f91e, 0911, 5e79, b88c, 999d, 46a8, 6f91, 0bba, ecaade2016_071y19, 4975, 19b9, d0ee, 337c, 9e40, b52e, 691b, babf, aa68, b5d2, d9bc, ecaade2017_302ii, caadria2015_210k32, 109f, db2c, d3da, acadia14projects_145ab, 5f1c, 8cf6, 0e36, 106d, ecaade2014_132h29, acadia14projects_281v, 1347, acadia14_463t, 4498, 95e8, d182, 9a15, ascaad2016_031m12, c905, acadia16_12j1, a56b, 28b0, 8a01, 0f90, 2ff2, e00e, fc89, 093c, 730b, 4f50, 34db, ebc2, e6fa, 1f4f, d366, 33b3, 7c8f, caadria2016_673d29, ca64, 32f4, 0181, e2da, a8c4, b3f2, e323, 22fc, ac09, sigradi2013_28i, d52a, ijac201614401h1, 7e77, ijac201412401o3, 84db, a920, 2bdd, caadria2016_507t21, sigradi2015_10.381h23, c0e5, 3913, 3168, 63c0, 4316, 90b0, c649, bd5d, 6319, 6488, 785a, 3bb8, ecaade2016_237c63, 4c4e, 9326, aa80, ijac201614207g12, 6945, caadria2017_118g31, 326e, 6cb2, ecaade2016_188i50, 26d0, sigradi2013_381, cace, ascaad2014_014g8, a2c2, e692, 6510, cafa, ecaade2017_293zz, sigradi2013_10, sigradi2014_030w1, acadia16_140y9, ca35, 5ffc, 23cb, 235b, 527a, 9a97, 92af, caadria2015_119a19, ecaade2014_214x54, d7b9, b60d, 2747, f1f9, caadria2017_031g11, 1a63, ead6, 5c1c, d3fd, f402, sigradi2013_30c, 4c98, 9564, ecaade2014_123f28, ecaade2017_199z, 59f1, 5f5c, ecaade2015_302h66, caadria2017_037f12, 7b23, ec78, 612c, 206f, d8e2, f5fb, 6e02, 10c7, f6ab, 09b4, 0d66, 1670, 9262, da01, 5f01, 6532, 90c8, b59c, c257, cdf0, 0b64, 725d, 1d04, 23cc, 9e57, 2047, 50c8, 483f, ecaade2016_171c49, 6e8c, 375a, 1187, f5da, 014d, ecaade2016_162z44, 43df, 9516, dcbb, 1f9c, 2ba1, 87f0, 1f24, 9f23, acadia14projects_247n, ae49, f86e, acadia14projects_463az, 3878, d17c, b922, 3de3, 949a, 24f6, f8b0, 503e, 0216, b33f, 2583, 6bc4, sigradi2016_737cc, 5712, 2cf7, dd37, ecaade2017_212ii, d445, ecaade2016_006n1, b8be, 1388, 95f8, 6bac, 02ef, 8e9b, 33f1, sigradi2016_801z, bd60, 5124, f38b, 81ec, sigradi2016_484g, 34ac, 72b9, 8f73, 808c, 1b0c, 97f0, 8129, 51ab, acadia16_318l19, 6a42, e228, 1c4f, 8777, e81a, d4d3, d5d6, 7a01, ecaade2015_227n50, 2932, caadria2017_063f21, 8cf8, 99d8, ecaade2014_159j39, 22a4, 810d, caadria2016_045d3, 1e27, eba8, cd56, sigradi2014_136d2, eb8d, f464, 3780, 0777, acadia16_344l21, 79c1, sigradi2016_381u, f5ef, e624, af1d, 4526, ecaade2015_25f5, c4ff, caadria2015_117v18, e6a7, 4646, f129, acadia15_137d5, 60bf, 2e3e, bc01, ecaade2014_092b22, 548b, c7eb, acadia16_244w15, d953, sigradi2015_4.52j6, cc89, d4e9, ac9c, ecaade2017_152vv, 3cc8, e171, acadia17_364qq, 2e3d, 978f, 807c, ecaade2016_tkoe67, 7d35, cc22, ecaade2016_057u14, 3972, be1f, sigradi2013_414d, 69c4, fadd, e078, c74d, 52fa, 3b24, c4a7, ecaade2016_084j24, f8af, caadria2015_033b5, d7e3, 6fcf, 1907, ef18, ecaade2014_144z32, ijac201412402c5, ecaade2014_042s10, acadia14projects_135aa, 6e92, acadia15_161l6, c581, 07be, 6ee2, 7e6e, ecaade2017_192r, 0d37, 1bb9, f0d6, acadia14projects_153b, c657, a5b8, ecaade2014_151a36, acadia16_12j2, 6400, 36ba, 3add, e98f, caadria2017_122t31, c274, 2d1b, ecaade2017_255d, 7485, da33, acadia17_338ff, 9310, 601c, acadia14projects_453h, 1d8f, 9100, bed8, c9ed, 6788, 2e12, sigradi2013_117i, f278, ae0e, 7b76, b61d, ascaad2016_022i9, sigradi2015_9.152c17, 8245, 7cee, 5837, ecaade2015_227v50, 526d, 1f52, caadria2016_851b36, 1e8e, 1217, e438, e668, 49a2, 90cd, 0d9b, 63df, 897c, 14d3, ecaade2014_112i26, ijac201513203m7, a7ba, ecaade2014_044w10, d280, 5f8a, 36bc, acadia17_231x, 8d43, 98c6, ac32, 448a, 8e6d, bc69, ecaade2017_282y, acadia14_589i, a8b7, 799b, sigradi2014_313j6, 145c, 51ba, ijac201614403e2, 8d34, 6693, a776, c86e, 0c49, fdd2, a0f3, ijac201614105u5, ef35, ecaade2014_044t10, cfc7, ecaade2017_256u, ecaade2014_132k29, f4fa, d1f2, 742d, 131e, acadia14_291c, acadia15_333p13, ced0, 297c, af3f, 9fb9, ecaade2017_042ii, 5438, ecaade2016_154k42, 5d95, 433e, ca80, ecaade2015_180d39, acadia16_372c23, b4fa, 032b, d79b, 136a, 07cf, 3a8a, 1948, bdde, ecaade2017_254oo, 1f7a, a3d6, ecaade2014_155w37, 9765, ecaade2016_208x53, ijac201412304t9, 18da, 6fc4, 89af, b372, acadia17_290b, a334, ca6b, b208, fbf6, ae4e, 0a5a, d127, cba2, c2dc, 27e0, cda5, f692, acadia16_224d15, 930b, ecaade2016_bkoh65, 770e, 836c, acadia15_323l13, 754f, ijac201412304b1, ecaade2016_071h19, 7403, 2386, 7b45, 1d0f, ecaade2015_279z60, 87fd, defb, a3ac, 1679, ascaad2014_026u6, 429c, acadia15_123u4, 83cf, e777, sigradi2015_8.189v13, ae11, b7c2, e413, 457f, c095, acadia14_219ay, 300b, aed2, 8963, acadia14projects_229j, sigradi2015_11.136v24, eef8, 70f4, 0f2d, f8e7, 0a99, acadia17_637h, 8c5c, df64, ecaade2016_230r61, sigradi2014_201i7, e308, 3be9, ecaade2017_098ss, ecaade2013r_001r1, b67f, a1b2, 1f99, 6589, e83b, ac22, caadria2017_052s17, a3a8, d208, 4f46, b305, 5d7e, 3d72, sigradi2015_6.327r8, d42a, caadria2017_190n45, c288, sigradi2014_015a1, ecaade2014_195u50, 2441, 0bbb, 2f2b, f405, 2df2, 6bf1, 84fa, ecaade2015_152w31, 380b, adb9, ecaade2017_164w, acadia16_344a21, 8a15, 80a8, 1fe5, ascaad2016_038e15, ecaade2017_027a, 28cd, ecaade2014_023j6, db7e, bf17, ee70, ecaade2015_320p70, debf, 3371, f0db, 9995, 13de, afac, 4f05, ascaad2014_024d5, acadia15_185r7, ecaade2017_282p, fd57, 5bdc, ad3a, 35b4, 49e2, fcfb, a876, cefa, f8f1, b6fd, ecaade2016_110d30, 744e, 084a, a132, ijac201412402j5, ad70, ijac201614303j2, ascaad2016_003d2, 21ce, 41b6, 4cd1, 90af, afbf, db05, sigradi2013_411, d986, 5ff3, eb52, ecaade2016_130l36, 4952, d44d, d5c2, 2069, dc83, e962, 451a, 7bf3, ecaade2015_280c61, b166, 12c0, d98f, ecaade2017_198r, 4284, sigradi2013_189n, 0c83, 8706, ecaade2016_162g44, 84d3, caadria2015_209y31, 5a8b, 353b, acadia15_123z4, 1087, 7b08, 9d31, sigradi2013_345m, ecaade2016_166i47, 08ca, 66e1, a5ba, b4d4, 08c1, 07f5, sigradi2013_313, 3413, aa23, 3eb2, dc38, sigradi2014_186e6, db3e, efe4, f7d2, sigradi2013_389k, 1854, 4b75, 160e, 86c9, caadria2016_703g30, aaef, 5ddc, cc2b, ecaade2013r_018g9, f99f, acadia14_125v, 8f6d, c3df, c2a2, 2de1, 4dca, ecaade2015_100t19, d5a0, acadia15_243e10, ecaade2014_168v41, 073a, ecaade2017_252m, 6399, a626, b4c6, 7d62, 44b0, e572, ascaad2014_005j3, 7e10, 353a, 0a3d, c945, afdc, d1ea, 03c6, 4de6, 4d29, 2423, 1e01, sigradi2015_10.378w22, c66d, a65f, acadia14_125s, 3b07, ecaade2015_194b41, c825, acadia14_43as, 8988, acadia15_483b22, 31b8, 102e, ecaade2015_35b7, f689, fc01, f223, 4d6e, 650d, ecaade2016_230t61, 8206, 7577, b0b0, 21ea, 99c3, ed46, 86a1, e086, ecaade2017_143j, ecaade2014_014f3, sigradi2013_429l, a758, ecaade2016_185d50, 8850, acadia17_137ll, e585, 8f43, 606c, 64e5, acadia17_472rr, 87b4, ca05, 9fb8, 4770, ecaade2016_230i62, eb0a, 37ce, b11c, ecaade2015_118c24, e752, ec87, bfc2, caadria2017_190a46, 259e, sigradi2016_450qq, 4982, f6ba, ecaade2015_82w15, e714, 40c3, 2b57, acadia14projects_389ay, ascaad2014_013z6, 352d, 2826, 333d, 861a, ebcb, caadria2016_651c28, ecaade2015_21m3, ecaade2017_003r, a279, 2c03, 92a5, 8509, 87d7, 3a62, 102f, 4d61, a1e7, f222, 187a, sigradi2013_294s, f11d, 747d, 3c5e, ijac201614207k11, c360, 06e6, acadia17_648vv, 632d, 22dd, 4b59, 6af4, a37c, 694a, e150, sigradi2016_428k, 689e, 252e, 9312, caadria2017_005h3, 0c41, fe04, a362, 4057, 0e71, a74b, f7f2, 4630, ecaade2017_099zz, 8b06, ijac201614207j12, ascaad2016_038v14, f8c4, acadia15_69o2, 8c0b, e55a, 2420, caadria2017_069c22, 2829, b10c, 8fe4, ecaade2017_006q, 3ddd, ecaade2015_180h39, ecaade2016_096r26, 5182, 1edb, 49ce, 9cb0, 9af6, ecaade2017_277jj, 5566, 2641, e2c2, cb12, de99, f598, 27f2, 032a, 1c9a, 082e, c17f, acadia14_199aj, f1cb, 9655, 0d03, 9943, caf8, 2c02, caadria2015_172a26, ecaade2016_118x31, 1129, 7645, sigradi2013_74e, ed50, a107, 350c, ecaade2014_173u42, sigradi2013_280i, c9fb, 3d88, 25f5, b7db, ae8b, 01ed, 2dcc, c022, 37c4, ascaad2014_011v5, acadia14projects_661p, 1d22, fc5e, 4005, b651, 1971, sigradi2014_097p8, caadria2017_107z28, 9eb4, 819b, ba9f, 7c48, ecaade2017_277qq, d6d9, 73c9, f559, 31c9, b59b, ecaade2017_057m, 351f, 82f3, 6c53, d3d0, 3a0e, 3768, 7605, 8d5c, 3797, d19d, 927c, ac67, ijac201614405d3, caadria2017_142p37, 4b26, 9875, 77b2, 6c09, 53f6, 6513, caadria2016_291r12, e8d6, a821, 0230, 9421, daec, acadia17_648oo, ascaad2016_043e17, e291, 89a8, 0538, b02a, 6206, 9ee5, acadia16_342e20, f486, 97e1, d56f, 09e1, 0d15, 43a2, 6b37, ac29, a0d0, c2d8, 2c07, 81f3, 6ea1, f18d, 5a76, 35fb, f75c, 0366, bcc2, 4047, acadia14_317w, 5e22, 2045, 0677, 8c5e, ecaade2014_149p34, c5ad, 6a68, acadia14projects_135j, 4790, acadia17_551g, 7245, d413, ecaade2015_169w34, ca22, 6c70, ascaad2014_017u9, 9828, 7417, b8c6, c23f, 6041, dda7, ecaade2017_306j, cf20, 64d6, ascaad2016_023u9, aa5f, 5cfd, e0ad, 55f7, 208f, d7a6, cdd4, 4a27, 499e, dab1, 6be1, e576, 9007, 1e62, ecaade2016_104t28, 06a8, ecaade2016_011f3, 83b2, 94d2, d335, 55f9, 1842, f5e9, d73c, sigradi2013_111u, 3366, 6654, ascaad2014_009f5, sigradi2015_10.140i19, e05f, 73da, dcb1, 2cb2, caadria2017_028g10, 3856, 4919, ecaade2015_230f52, ecaade2014_224x57, d29d, 9848, 4749, c4fa, ecaade2017_023gg, c1f5, 7a91, 2aaa, c961, 68d1, 6afc, 1afa, 5a91, 65d3, a0a0, 0094, 96e6, ecaade2015_206z45, f25f, d00e, 74c7, a003, efad, 924a, 3275, 4f3a, ecaade2015_53z8, b09e, 36a2, d581, 0218, 1cbc, 7795, 8ae5, ecaade2016_011g3, fcb2, acadia14projects_555i, 668d, e58c, a8cb, 5314, ecaade2015_59e11, 9612, de42, ecaade2015_21t3, 45b4, ecaade2016_193p51, ecaade2016_241i64, 3b34, acadia14projects_427ak, 96c0, 3c94, 8570, caadria2016_497a21, 5cb7, ecaade2015_278r60, e25d, 9d0d, ecaade2015_217x47, 529e, sigradi2013_359k, 06a0, 0b2c, ecaade2017_079t, 52d4, 29ef, ffef, ecaade2015_307p67, 047e, b035, 383c, ijac201614303p2, 835f, eadd, 6d49, d95b, f130, 37bb, 30f1, bf96, acadia17_520x, 2ac2, caadria2017_113d30, 418a, 7f67, f58d, 4474, ecaade2015_172b37, 1bfa, 6f92, 5559, sigradi2013_429p, 4144, 6efa, ab8c, acadia15_417d18, 3e17, ascaad2014_021b4, ijac201513104m3, c66c, ecaade2016_023p6, caadria2017_149d39, f2d4, ecaade2015_138w27, 9c89, eb5c, ecaade2016_238i63, 382b, acadia17_231p, 96fe, caadria2016_013l2, f44d, 8fb6, 570c, 3e84, 09f4, 1517, eccf, 8be1, c14c, ec64, a9ff, 069f, 8e92, 6f37, d0be, ecaade2017_156t, ecaade2014_029z7, 447e, 49df, c60b, e35a, 21b8, ecaade2014_094j22, 5c2e, 9820, 04db, 332b, 1006, 0e46, daf9, 3cce, dc74, 87c3, ecaade2016_075b22, caadria2015_072t9, c417, e96b, a976, 4432, caadria2016_507m21, sigradi2013_167l, 55a3, bccd, edea, cf04, caadria2016_683i29, 9d7e, acadia14projects_565n, 9915, a252, ecaade2016_040r10, 6f6e, 01fd, 9e80, 62d1, 56c8, d4a2, b724, abb5, a4c6, caadria2015_114e18, 7635, cb11, 9877, sigradi2013_267c, 19b7, sigradi2015_8.264k14, 9e51, 7b61, 8789, acadia14_479j, 585c, ecaade2015_155x32, caadria2017_129v34, sigradi2016_712nn, b8de, 04f6, ijac201412303m8, 11f5, 01a0, fb25, ecaade2015_161l34, 2e29, 2692, aec1, 0a35, 0ef6, 70fe, ecaade2016_021r5, c6be, 393e, 0c7f, 622b, a97b, acadia17_570w, sigradi2013_271s, 1597, 029a, 044c, 314d, efdb, da5e, fba5, acadia15_123n4, 81de, eb5f, afe8, caadria2017_016m6, sigradi2016_627g, 19c3, ascaad2014_015u8, 0eb6, 7952, 096e, dfb3, ijac201412204e3, 6ec3, 7790, acadia14_281y, 6c2a, 8abe, caadria2016_209w9, 2c4c, f553, 860a, 0c03, b015, 230c, 06c1, ecaade2016_238z63, acadia14projects_43ah, f17d, acadia16_184u12, 1b6c, acadia16_450m26, 7f1f, ddfd, acadia14projects_619ag, acadia17_349p, 174c, 9083, 6d60, a299, sigradi2014_345l9, f5c2, ecaade2014_046t11, 19a3, sigradi2015_11.136n24, sigradi2016_561ee, e219, dc4c, cb91, e4b6, 4fc3, 5423, 9027, 3e86, 30c7, 7fd1, 3318, 7b12, 329e, e29e, 647f, 39d3, ascaad2014_031h9, ecaade2014_052j12, acadia17_608x, 479e, 05ed, acdf, 0412, a7fa, 0e4c, 6714, sigradi2016_777ii, caadria2016_197j9, edc1, c8a1, 3420, 4b20, 6750, 412c, ff61, f66c, ecaade2016_110c30, 9c29, caadria2015_126v20, f09d, bfca, 3d64, ecaade2017_054ll, 3d28, ijac201614208l13, c9c5, ijac201412403i6, 6a94, f56f, 695f, 922c, a625, c6dc, caadria2016_497x20, ecaade2016_154e42, 6ce2, 99e1, ecaade2014_023o6, 49ed, ca57, 4860, ecaade2016_071g19, f754, 3b0d, 5d15, 30e3, 2558, 50a8, cdb8, ecaade2014_139d31, e9cd, 4263, 6fbe, 4164, acadia15_185c7, ecaade2014_100g23, 66dd, 40b7, a52f, 6a02, 2539, 3d6f, 59a3, d2fb, 605d, ecaade2017_066v, 7918, sigradi2013_194l, 24df, 4a1a, caadria2016_549o23, d7a8, sigradi2013_364r, 2341, 5efe, b05a, 8f24, caadria2016_651b28, acadia14_445af, acadia14projects_189al, ecaade2015_122g24, f8eb, dbf1, 8772, bd63, 364a, 18ac, e975, 4842, de9b, bec1, 0f99, 9d35, 4afa, a2d4, caadria2016_147k6, ascaad2016_028g11, 9a10, 4318, b38f, da20, 4de8, dde2, eb9d, 1b83, 31f0, acadia17_221ll, adae, caadria2017_080h24, 463c, 1d93, f3a2, ecaade2013r_006z4, caadria2015_096k15, bd2f, 954c, 4d6b, f808, e513, ee3e, 1607, 9e13, f869, 1818, acadia14_453g, 421d, caadria2016_271a12, 2d4a, 9244, 430a, 0112, acadia14_375g, f0b6, 1ca7, 8bdb, ecaade2017_170k, caadria2017_016u6, a6ca, cae9, 435f, sigradi2016_815x, 59b3, 7b0e, 5910, d4bb, ecaade2015_152s31, e410, ascaad2016_010v4, 7aaa, sigradi2013_222h, b9e2, baef, 4b4d, fceb, 11b6, c538, 3cdf, 00cd, abb0, 9976, d3a1, 418f, 57e2, c42c, f2dd, ecaade2017_029gg, 496a, 0f91, 5842, caadria2017_101j27, 938b, 009e, 3f92, caadria2015_220e34, caadria2015_048p5, 2d7f, ecaade2017_252i, acadia16_402m24, fd0f, 6695, 53e7, 0c53, acadia17_491v, bcfe, 7126, db02, 9640, acadia14_135j, c837, 4ecf, 9b2c, cc59, 8365, c69e, ad87, 6d25, 2676, 0c8e, ecaade2015_229k51, 8346, fa64, e43c, ascaad2016_028b11, acadia17_648t, 3793, df6c, ecaade2017_175n, 3aa5, 3278, 234e, 70fc, ecaade2015_217f48, fc6c, b1d6, 74ec, 5393, 8e58, 2092, 6d8c, 4c6a, ecaade2015_18a3, f81e, 40bf, f7d6, c862, 9de7, ecaade2017_232j, dac3, 699b, sigradi2015_4.219a7, a81c, aa82, dfa0, c0b0, e51f, 331b, f241, 5788, 6610, d67d, ebf5, 9f9e, 1b04, df16, 649a, a99b, a09c, 4e73, f9cc, 7c6f, e80c, a4f6, 9192, f7c1, 01da, c543, 5585, 6092, caadria2017_002i1, c8fc, bf0c, f2fa, d19c, ede9, d4b9, 1cba, 9079, 738f, b049, 8fc8, 78e2, ec5a, bae0, d042, fefc, acadia14_63w, 51af, acadia14_43an, e338, 9781, be95, 67aa, cc3a, a772, e5a3, a7ed, de22, 3e9f, 8857, acadia14projects_719g, d1a9, 87fe, 549a, caadria2017_052x17, 1185, f849, e7f8, 1e78, sigradi2016_522y, acadia15_173s6, caadria2015_048m5, e22a, 6078, caadria2017_189i45, 96b5, b2cf, ac79, e63a, ecaade2014_133o29, bda6, ecaade2017_256v, sigradi2016_360cc, c61d, 99b5, 572e, ac2b, d7f9, 8d90, 9349, ecaade2017_255b, 29bf, 432a, 7c43, 657a, b950, df53, 111a, b344, 035c, ea65, 958e, d6d2, ecaade2014_088e21, 36ef, f4e4, 004d, caadria2016_197n9, ecaade2017_041v, caadria2015_202y28, f611, acadia14projects_427ap, 9a49, 80e1, ecaade2016_123g34, 1151, caadria2015_086g13, 4c97, sigradi2015_3.221y4, 5f25, 7f4e, b827, ecaade2016_006x1, dabb, sigradi2013_189p, caadria2017_129c35, 14d5, 1e56, 1a1d, be23, 6266, 7862, 97da, 9850, 2e14, 9d0f, 0182, acadia17_230f, 7db0, a368, 1b43, 5be2, df5a, acadia17_59h, def7, d409, 7505, 5d45, f6c7, cd62, 1345, 5157, ad7f, caadria2017_081m24, caadria2017_109a29, e7c0, 0e6a, dd09, 4bcb, 743d, 00dc, 7ffa, 7540, 4a89, acadia14projects_427ar, 2012, dd2e, ecaade2015_285m62, 1338, 6d6b, 9981, 50fb, ecaade2017_163g, acadia14_549r, 8719, 6991, 94c7, caadria2017_127f34, 92d8, ascaad2016_028o11, f269, acadia15_110c4, 7841, 86cd, 3704, 79c6, e284, 6231, 390f, f02c, 5c36, c8f5, de1d, acadia16_196i13, 6cf8, 42f3, ecaade2015_271b60, ascaad2016_057w22, 9185, 2ff8, cc75, caadria2017_109w28, 1e69, acadia17_463jj, 1553, acadia15_195v7, sigradi2014_305j5, ecaade2015_59d11, 0bf4, 3ec6, e04c, 38fe, e0d8, 5955, e5be, fa1a, 0ab6, 53b8, bb4a, 05fb, aa45, 99d6, 7926, f7bc, 7753, ecaade2016_130z36, f6a7, 235f, 5763, e5bd, sigradi2013_212p, a7da, b5c6, acadia14_627ax, ecaade2013r_012o7, ecaade2015_227v49, a081, 596b, e516, dcba, ecaade2017_172m, f438, sigradi2013_386t, ecaade2015_155u32, 6cbe, d28f, ecaade2017_211dd, 5ad7, fb89, ae23, 06a4, ecaade2017_181x, f89c, ecaade2016_068l18, ecaade2016_037b10, d60d, 2d8d, 784a, ef94, a9ac, 6872, 896f, 6250, c07d, acadia17_532dd, c632, 9fcc, df89, ecaade2016_171g49, 9602, 4b16, b3d0, a635, 8f81, e065, 0ae8, 6a32, 74ea, 1238, ijac201614105c5, af39, 6611, ecaade2016_067z16, 6d5e, ac27, ecaade2015_129o25, 05c4, 73e9, 617a, e3f5, acadia16_432n25, 0119, sigradi2016_420vv, caadria2015_043l5, a5f0, ascaad2014_019p2, 072d, 5b57, sigradi2016_695s, c9ee, dd60, sigradi2013_366, d9b1, 5fb2, bd55, ecaade2014_123d28, ecaade2016_068u17, acadia14projects_473ao, fd77, a886, ecaade2014_153m36, sigradi2013_294u, sigradi2016_817i, d65f, f2c1, 203e, 49e5, sigradi2013_364s, db6d, 3e29, 21c9, ijac201412303g8, fada, ecaade2016_132y37, 9c38, 3f41, 94ce, 963c, acadia14projects_365ag, 48df, df8b, 08a7, b5c2, ecaade2015_61z11, 52dd, 8622, b780, eff6, b4ce, 0ef4, 203c, 6f1f, 649f, f7ff, 55e9, 7917, 3c01, ascaad2014_005h3, caadria2015_073a10, 0bf7, af33, ecaade2017_301i, c690, cf4b, cf66, 03ce, 11d0, 0856, caadria2017_145i38, c2b2, 78af, 8e5c, 4ee0, cdbd, 234a, sigradi2016_741kk, bc02, sigradi2016_816vv, 9753, bfb6, ecaade2017_023bb, bb7f, 419a, fd5e, a9e7, caadria2017_052t17, e651, 2527, cca4, 7896, 3dfc, 6888, 5dc2, sigradi2014_273r2, 1bc7, sigradi2016_484e, sigradi2014_176f5, 7389, 16ec, 61c0, acadia16_88h6, 7c39, ab93, a737, f6a0, f272, 04aa, 1d3e, ijac201513102a2, b78f, 7304, 2a58, 5923, 7968, 7efa, 456f, afed, a211, 825f, 3106, 6acd, 48f4, c12a, cea7, 32dc, 3ff3, 6ee0, 1c46, 5717, 3ece, acadia17_637b, 7b95, b169, d245, aa89, 90ea, f524, sigradi2014_109f9, ecaade2017_212ss, caadria2016_003f1, 3fa6, 665d, 1f07, 42a8, 9575, ecaade2014_015u3, ascaad2014_035z1, 6bf9, ascaad2014_019n3, fbdc, 2db2, 57f2, 2b95, caadria2017_183g44, d722, acadia14_531u, 5f49, ecaade2014_225u58, 9fc1, ijac201412406h9, sigradi2015_3.190n3, 426c, 6c0d, caadria2016_487m20, 8d1d, 0089, sigradi2015_12.19c27, 73c7, d1fe, 039b, caadria2017_163h40, 71bf, 2afe, 021c, 713f, 6625, 1bc3, 2e5f, 335a, 6975, ecaade2017_199s, 4965, fc86, fa43, 1f4c, d4c7, ecaade2017_053g, sigradi2015_10.138v18, 4d68, caadria2016_829f35, 3380, d087, acadia17_424oo, sigradi2015_8.339w15, acadia14_609an, 7ec0, 4c76, 26c5, a40e, caadria2017_086o25, ecaade2017_255h, d177, a0fa, f803, ecaade2017_157uu, f15f, c1a8, b3ed, ecaade2016_028h8, ijac201412207g5, fe6f, f5cb, 6149, acadia17_403j, b86e, 3181, e06c, a5fd, 4336, dc34, 0a0a, 1751, 0891, ad93, e56c, 8a8e, 2ba9, b596, ecaade2015_217m48, ee41, 7ac5, 8770, 906e, e920, 1e2a, 4296, 70cf, 24fc, 6f38, be6b, e699, 2d14, ecaade2014_096v22, caadria2017_081y24, 25e4, 4b7e, ff16, 428e, 4689, 1ed2, 115e, 43d8, abfb, 8491, bb46, 893f, 748a, d745, 0734, 483a, 57ae, f1ed, sigradi2015_10.138a19, sigradi2016_690ww, caadria2015_004l1, 910b, f83e, 2ddb, 89b0, 5560, ecaade2017_161ww, 9475, ecaade2016_106g29, ijac201614206x10, 77cb, caadria2016_167i7, 979b, ijac201614208j14, sigradi2013_311j, ef8e, caadria2015_237s35, 3dcc, 8ee7, ecaade2016_120b33, 67db, acadia14projects_497aa, acbb, 7030, 3ad6, f0fa, c934, 6d87, 4671, 37af, 0398, 9da1, ecaade2014_029b8, acadia15_185b7, 1d84, 9be6, aa8b, 6d62, d612, 60a4, 7255, bb89, a7ff, 8f14, 1ba7, 804c, 7e3c, c23a, 6947, d46c, 97e7, ascaad2016_018i7, 9443, acadia14_627ak, acadia17_551ww, 6fc7, 13a1, 55e4, 7c06, 7f90, ecaade2017_309pp, 25d9, 52cc, aa44, 151d, 8a58, eebc, ascaad2016_041j16, ascaad2016_047w19, b507, b5eb, ecaade2016_162e45, ae3c, ca90, 17eb, 946d, c9a8, 48fc, 71f9, 0969, 4108, 779c, 3a20, 3185, 3d1d, 5b81, 7f97, 92cf, 556c, acadia15_333e14, 701c, 8863, 6d85, sigradi2013_389p, a77f, e004, cbe3, d5ed, ecaade2015_155o32, 8262, 3269, caadria2015_014p2, 410b, 7f75, ecaade2016_042c11, fab2, c6ef, ecaade2014_152i36, sigradi2013_397i, 5587, 292a, acadia14projects_91u, 4e44, c41a, 7e9a, 3220, 5dab, 6547, 42ba, caadria2015_206j30, sigradi2016_490w, 7be2, d313, 292e, 2c8e, 48d6, f959, caadria2016_187w8, ecaade2014_144b33, ebb8, ecaade2017_038uu, df76, ecaade2015_297u64, c9da, 5b51, acadia15_431r18, ascaad2016_028l11, ecaade2015_196b42, bdb0, d58f, acadia14_435ak, acadia17_413ee, aebd, sigradi2015_6.387m9, 652d, 4264, ecaade2017_290xx, 14f6, ascaad2014_033f1, a584, 803b, 1131, 48c6, 29bd, 47ff, 847e, 9040, 7459, b5e5, 4769, 2188, 375e, c4a4, de2b, cf74, cc3b, d888, caadria2016_797s33, a773, 37e8, c105, 8cd3, 8bda, 749e, 3a3a, e51a, acadia14_117ay, d939, 3995, e65a, 8309, 6874, 0c4c, 8f7a, 1d52, f299, 6e5f, sigradi2016_492pp, cdc9, 61c4, 4509, f431, fc28, 83d4, ecaade2014_184j46, f72f, aeeb, 3a48, 4077, d40b, sigradi2015_3.43k2, ecaade2016_119o32, 64d8, 2ea4, 6101, 659a, caadria2017_182x43, a43c, 6043, ecaade2016_068f18, caadria2016_187b9, 4b18, 2e98, dd9d, sigradi2013_112e, acadia17_329x, 6912, 68de, 6cca, 6d2c, 60f7, c043, b2f0, ecaade2014_094o22, a01e, afe4, f63c, sigradi2016_534nn, ecec, e720, c52d, ecaade2015_101c20, ecaade2016_018w4, 3ce2, 3f00, ccb4, 476f, 5f5a, e823, ecaade2016_072i20, 168c, cabd, 97d7, 470c, acadia14projects_699b, c650, f379, 2532, 0c29, 2ee4, 14f3, ecaade2017_273o, 0d8e, e835, 8787, ecaade2017_054u, 1258, sigradi2016_430m, a983, a286, caadria2015_122p19, 88a5, 9996, ecaade2017_163f, d3c3, a6f3, 710f, bcc5, 9bfb, d802, 94b3, caadria2017_001c1, 1122, caadria2017_062x20, 7756, 633f, 33b2, bb26, beb5, 4c03, 9dda, 9903, cb39, sigradi2014_030y1, b061, 5b4e, 98e0, 8c2a, 55dd, 093b, acadia14projects_281ac, sigradi2014_345a10, 10da, 42eb, ecaade2014_215e55, 98a0, 5333, def3, ec65, 90a6, f79f, ecaade2014_092g22, f45c, ecaade2015_206g45, 306c, 02fd, de31, 35a8, acadia14projects_463d, 2fe9, acadia16_62p4, 1487, 92b9, e603, 39af, 5d4f, 8a30, 323a, a607, da52, a43a, 5ae5, ceaf, 439f, ecaade2013r_018x9, fcbe, 46c9, efef, cd8c, 8108, c207, 9af0, 56d1, 3788, 9a19, 7b7f, eb60, e93f, ecaade2014_240o62, ba8b, sigradi2016_816xx, 19a1, bb3e, acadia14projects_301ax, e9e4, e7d9, 1833, 88eb, c819, 31ec, ead8, 3379, 1afe, b29e, 4f93, 4252, ecaade2016_071s19, 4d9c, 9ef6, 3136, f8a6, 947e, 18e4, f53a, 16e2, 54bb, 50ee, f33a, 408e, cd4d, 6cd0, 76d4, df8c, c94c, ecaade2015_53r8, cb26, 7f4b, ecaade2015_138c29, 01c4, 7c85, acadia17_316rr, acadia14projects_435aa, caadria2016_373l16, 5727, ddcd, 5517, 5911, 334f, 642f, 056f, 2032, caadria2016_033y2, ecaade2013r_007c5, e633, c899, sigradi2015_8.289g15, 889b, ccac, 2c06, 97b3, 71dd, 2042, 6f4a, 2c34, 4e08, ef51, 54e0, ab96, 6a0e, e404, 79fd, acadia14projects_719p, f7d5, sigradi2013_244j, ecaade2015_325c71, 25c7, 2a02, 0d00, acadia16_402v24, 7c5d, de2d, e08c, 0793, sigradi2014_023z1, 2dd5, a361, 8918, 2fcf, sigradi2013_343i, a0a2, 59b6, acadia17_323k, cdf3, 98f0, ijac201513105z4, d827, 87b8, 014f, e302, cb20, ecaade2017_jgou, 920d, 406b, e278, ad1d, c545, ecaade2015_130m26, 9b5e, 4365, 1375, ecaade2017_124k, sigradi2013_243b, 12d0, sigradi2016_814m, 2b27, a2e1, 8800, 8691, 4ec9, 3239, 66f7, ecaade2015_33a6, 1493, bb50, 1eb6, 55eb, ceec, 4ff4, sigradi2014_095j8, 70ce, 84bd, 58a8, 3548, 0282, 59a1, f10b, 5f33, efdf, 83de, acadia14_291ao, 7ec9, b1ed, 6fb7, ecaade2015_92n18, 4330, ff86, 3fff, abbb, acadia14projects_681as, d629, 2dab, ecaade2017_091ss, 1497, 8a1e, dd64, a6f6, 37ec, eec6, 45d9, 0025, 2fa6, 5c21, bc17, eceb, 57bd, ecaade2014_029a8, da26, acadia17_258h, 6eb6, acadia14_101as, ee2b, 5f5b, 0575, 93a2, e2b7, 6b32, 8e28, dd87, sigradi2015_4.219j7, sigradi2015_4.52k6, 3fcb, 097b, 90fb, 85a2, 6d75, eec2, 77d7, 2c24, 903d, 9ff2, acadia14projects_247r, de6d, ecaade2016_ws-dleadp68, 1ddf, ascaad2014_014s7, 8671, caadria2016_383p16, caadria2015_108v16, 2ec4, cd9d, 9277, ijac201513102m2, f057, 36c6, 2cc2, e0c0, 8d67, 4c38, 99ed, ecaade2015_175r37, 3638, c82f, 66a6, ecaade2016_084g24, 3186, caadria2017_021j8, 05ae, 5142, 48c9, caadria2017_041k13, 0cdd, 80f6, 63ef, 158b, 33d6, caadria2016_023o2, c322, 9fda, c2a6, 2b79, 6963, da6a, 95cc, ecaade2017_157zz, ijac201614402l1, 4243, 1ad4, acadia16_88n6, 30ae, acadia16_88x6, 8580, b8dc, 79c3, 1298, acadia14projects_565i, d388, 1d57, 5b97, 398a, acadia14_435ax, ecaade2016_113a31, 4876, 2918, d228, sigradi2015_2.213x1, 8f89, a41d, sigradi2015_8.264p14, 080d, ijac201412305c2, 865a, ecaade2017_288cc, acadia14projects_473ar, 11c8, ecaade2017_089x, ecaade2015_28y5, c8f6, bf09, 8975, 85c9, 82bb, c8a9, caadria2016_239e11, afd1, dd5c, 15b2, acadia14_579i, c939, acadia16_344m21, 7ae0, ascaad2016_004r2, d85c, 2e55, caadria2016_333w14, 3596, 67e9, sigradi2016_522u, f6c2, 8619, 6d59, e990, 07ee, 9add, 7c60, ecaade2015_284p61, 99d5, 53fd, ecab, 3678, ecaade2016_098z26, cd8a, 72c7, caadria2017_031l11, acadia14projects_347an, c6d5, 3315, b539, e42c, bce4, 24bf, 1900, acadia16_224s14, 5ee9, 1625, 0e00, sigradi2016_590e, 0b49, 4d32, 787d, 0830, caadria2015_084y12, b097, ecaade2014_206o53, 8f45, 36a3, ecaade2017_006gg, 7d8d, 426d, 6351, dd06, b826, 6761, 3798, 6556, f68b, caadria2017_041p13, 81f9, 18cd, a2b1, 8e5e, acadia15_81y2, f9f1, faea, 22c9, a62f, 1534, ecaade2017_169ll, 984c, dca2, 21c8, 275e, sigradi2013_41f, 7bd1, cde0, 8bfe, 7ea2, f472, c8c6, 4433, e949, abaf, 3935, 8610, 2fb5, 3d6e, 9043, bea2, e728, 51c6, d8a2, 2803, ecaade2017_215eer, 26ac, 962b, ecaade2016_075c22, bbb5, 9b05, af24, 478b, cfa4, 999a, acadia17_473f, 3c8a, f26c, d727, 21d4, 3aa2, 3d81, 8c10, 8cb0, ecaade2017_085k, 7c8e, ascaad2016_056g22, 4895, 9f4a, acadia14projects_357av, f3e5, ecaade2016_011u2, 754d, f490, 9d3f, c20b, 02f5, f723, ecaade2014_180d45, 1c07, ecaade2015_74n14, 156a, 0146, 6a30, 3da9, 5130, 86ae, 9134, ecaade2014_188l48, ijac201513303v10, 7239, acadia14_531w, ecaade2014_094i22, 18d1, ecaade2017_038mm, 1c7c, b2cc, 3da8, fe3a, ecaade2015_127d25, 7cd5, ee6c, fa5d, 1fe6, 9b8f, 36c1, acadia14projects_681af, ba76, acadia14projects_555k, 9447, 3742, 10d1, b320, ec42, 1263, 0edf, 2ff4, a27e, cf46, e1d2, sigradi2014_345r9, 3a04, ac4c, b8ad, 449f, 93da, 00ed, 7c9f, ad86, 19db, e8f2, acadia17_542vv, c22d, 3031, dd9b, 32d9, b1bb, ecaade2017_032d, sigradi2013_31, 8d59, b8ff, sigradi2016_484qq, 6c2c, 593d, ecaade2016_213s54, d093, 8492, 180a, d333, acadia16_130l9, 2d44, 232d, acadia17_90oo, caadria2016_693c30, acadia17_637qq, cd5e, 01b6, aebf, de78, ecaade2015_115v22, 635c, 93ff, ecaade2016_098y26, ecaade2017_032c, 749d, ascaad2014_017m1, e21b, 7f58, 570f, a3b9, 0138, 5de4, 09eb, 4f03, dda2, ecaade2014_144w32, a44e, 9c11, 989d, 1240, fc3d, 8e8c, d94c, 6e3d, 46c2, acadia14projects_281r, 2d3a, ce9d, f18e, ecaade2016_158h43, 3604, a204, 74d6, b37e, acadia16_184o12, 09a4, sigradi2016_601vv, ecaade2017_019gg, c7f1, 4ab4, 9477, 1360, 6e01, 2417, ac41, acadia15_123p4, 24d3, 34bb, e42f, 1063, 17c9, ecaade2014_176j44, acadia14projects_609ae, c8d1, sigradi2014_157b4, 272c, fd0a, caadria2016_507p21, 0dd4, 645c, 0365, 5498, acadia14projects_589i, ijac201614201j7, 4031, eaf7, ecaade2017_083jj, sigradi2016_752uu, ecaade2015_37g7, c1fa, 2087, ecaade2015_83p16, ecaade2016_224v59, e024, d53c, 484f, ecaade2017_228t, 5fb8, 10e2, 84ef, ecaade2014_030n8, 82f8, 538d, 5ee6, 3f07, ecaade2016_123u33, 8136, 4465, ascaad2014_017y9, caadria2015_190f28, ecaade2015_317k69, e6c9, ecaade2014_140u31, 1d44, bd3c, acadia14_655y, d103, c263, d0e1, 917a, 01b9, caadria2015_170n25, 8878, ffc6, e7d5, 40c7, ecaade2015_138s28, ascaad2016_028f11, 4168, 1e53, 104c, 4c28, b6b0, acadia17_402d, 9f35, 6eff, ecaade2017_108n, e39d, ecaade2015_86d17, caadria2015_048t5, aa14, sigradi2015_sp_4.388x29, 213a, ea28, 7e5d, af85, 3a96, 944b, sigradi2014_037x2, 0860, 0cb3, 3b7e, 220d, b017, acadia14_699k, sigradi2014_213z7, acadia14_565ab, b35e, ecaade2015_87a18, sigradi2015_10.381g23, cb30, ecaade2014_162u39, 049e, 1daa, 2717, 983f, ascaad2016_046t19, 421b, c25c, 521e, ascaad2016_057u22, ecaade2014_218y55, caadria2015_078p11, 190e, 4b79, 5cde, 4d5d, cfcd, 6b5a, de24, 0956, bcdd, e12c, 193f, 237f, acadia16_98l7, 0c71, sigradi2013_275e, f16d, 79bd, ascaad2016_045e19, 148b, acadia16_460x26, ecaade2015_248l56, ff76, 45f1, ecaade2014_020s5, bd9d, 95f7, 8acc, 228c, 9445, b3aa, 0478, da22, 1ebc, 7d99, caadria2016_797l33, b4b7, 3217, ee20, 76fe, 8be2, acadia17_323o, sigradi2014_227l8, 0f60, 0e47, d77d, 715f, d69e, c979, 65db, 5274, 8010, fb17, 9893, 5590, be5b, cd3c, 2d45, caadria2017_163h41, 884a, 4010, 247a, b91a, 72f6, ecaade2014_146r33, 7e8b, ascaad2014_007h4, 6b2a, b2ac, c8a5, 6f7a, b4cb, 5bd5, ab23, ecaade2017_265q, be76, ecaade2015_229g51, f23d, 236a, sigradi2014_049j5, 6199, acadia14_117f, 21a4, 8a56, 9caa, ffc3, 4607, caadria2016_517j22, 80fd, ecaade2014_112h26, ijac201614306x3, caf6, 883e, ae8e, 75f9, 9459, 0525, 5aed, 2c5f, 1b75, 9f38, 5633, 4ccd, 57e7, caadria2017_155p39, 6cef, 018d, 2475, aa47, d6ae, acadia17_36y, 39e5, 0619, ecaade2017_255zz, 015b, 357d, 01c3, ecaade2014_015l3, f317, 1dd6, f114, 0906, acadia16_470p27, 4094, 47f7, d704, 0d28, 3f7e, a94d, 0512, 3701, dbd2, af7f, sigradi2015_12.215l27, 424f, sigradi2015_10.309w21, 5351, 7a8e, 8ef6, ecaade2015_59t11, 9857, ecaade2014_072m18, caadria2016_487r20, b798, caadria2015_206x29, e3e5, b0cf, 163c, c393, 6d51, b07c, bc9d, 979c, acadia16_174c12, acadia14projects_53j, 98c8, ascaad2014_012l6, 0859, a7d6, b7ea, 1bef, 69a1, sigradi2016_815bb, ijac201614204d10, ec53, 743b, ecaade2017_202r, 1fc9, acadia14projects_661h, 2713, 93dd, 6072, c0f5, ecaade2017_240z, c794, 2393, ecaade2014_208y53, b5e4, 221b, 6a2e, be24, 0c97, 30f8, 582e, 82f5, 0533, bcd9, acadia14_111o, a7dc, e4aa, c848, 4166, 5b6a, ec9d, 5608, acadia14_463h, c4ea, 21b3, 2266, 2d35, f7dd, ijac201614201j6, 6a76, 1ab0, 2a32, a275, sigradi2016_583yy, 00ce, 83e0, sigradi2016_803dd, d437, 4f71, c13f, 47e0, ecaade2017_003s, fea0, e7f2, acadia14projects_317z, e352, 6ef9, 13cb, caadria2016_291x12, 08cf, ecaade2016_170y48, caadria2015_185i27, 6c90, acadia14projects_81k, 5abf, 1412, a373, bc43, fa6a, d3ac, f50c, acadia14_101x, 5742, 0db5, caadria2016_229l10, caadria2015_111l17, 24e1, e280, 78c9, 3a76, abe6, c356, ecaade2017_282s, 3dfb, d642, caadria2017_124x32, b4d5, 4434, e995, caadria2016_259o11, 1ecb, 5a2e, 5fac, acadia15_161c6, acadia15_497h22, db40, fff6, b7fe, caadria2015_081z11, ecaade2014_201c52, sigradi2016_484ss, 0e73, ecaade2017_073n, 157c, 09d2, 7bb1, 9973, 3bbe, 278e, e1f4, 3531, d8c1, sigradi2014_049i5, 616b, f5ab, acadia16_424j25, 7cf9, bcbc, 72fb, sigradi2015_13.316c29, a9cc, fca2, 6158, acadia14_445ak, 32a4, 2b42, c39d, 6fb1, 47a0, ef50, caadria2016_507g21, ecaade2015_265s58, 3edc, 2a7e, 38a9, 1e6f, 21b0, 4187, a1e2, 5b99, ecaade2014_052h13, ab02, ddbd, 8211, 5d7a, 2191, 23d1, 1cef, fa41, fbee, b9e9, 06b5, caadria2017_132r35, 9b21, ijac201412408o1, f5bd, 96de, 90d1, 9198, d5a3, dd95, c137, eb6a, c50e, 08b7, acadia16_206m13, a800, d7c3, 9415, 78a0, 6a4b, ijac201614208f14, 4df6, 6349, b616, 5212, 164e, ecaade2017_006u, d14a, a5aa, 94ab, 6694, ecaade2017_264c, 9ec2, 14a2, 02f0, 9646, ecaade2017_192g, fdb0, 1792, e3b7, f128, a79f, ascaad2016_004h2, da7c, 284e, e84a, sigradi2013_280t, 3598, caadria2016_167j7, 3f85, 247d, acadia16_352z21, 0df5, acadia14_75c, 917b, 426a, 4d7f, ecaade2017_083mm, sigradi2016_659x, e702, 1980, ecaade2014_123i28, 32fd, a768, e0a8, ecaade2016_132i37, acadia15_57p1, d418, 0f6b, 86bf, ea7f, ef93, 9d10, 7ce0, a4c4, 3f14, c860, 0ca1, 6bc8, c664, fe31, ecaade2017_294qq, e45a, b3f7, 7bd8, ascaad2016_023z9, 7562, acadia17_211s, caadria2017_041b13, a63f, caadria2015_004h1, c648, 3b3a, 640c, sigradi2015_3.201z3, 416b, 4618, ascaad2016_046s19, ijac201614306a4, 8fac, ecaade2016_162y44, acadia14projects_699o, ecaade2013r_003l3, ecaade2017_061d, 5d3d, 83ab, 4268, sigradi2016_637ee, 75dc, ecaade2017_053n, bf3a, sigradi2016_770n, a552, b21e, acadia14projects_619ah, 8728, 562c, 17d2, ecaade2013r_019c10, sigradi2015_3.221t4, 019c, 04e8, d9e3, 31e0, acb8, sigradi2013_315v, b8b3, 5ded, 0291, 39a6, 1125, 44c2, 3853, d984, fe21, f36e, ecaade2016_071u19, dd4c, 51d9, bcd6, dcef, c6d2, ac34, 3d03, cbbd, af0e, d11c, fd2f, caadria2016_631j27, aca4, 380d, 12ae, 0ecb, ecaade2016_075a22, ecaade2015_171m36, acadia14_365af, 7706, a9e8, sigradi2015_6.42p7, 2a44, 3dd6, 0f48, 3877, bfd9, 6100, ab84, ac0e, acadia17_90cc, sigradi2013_95, b240, ff63, caadria2016_125r5, e16b, caadria2016_105c5, dd15, ascaad2014_010o5, 170e, ecaade2017_225c, 17e7, f350, 3b3d, a5ef, acadia14projects_365ai, f31b, 61ef, 1371, f2f8, da7b, b063, df73, ddf9, caadria2015_086n13, acadia14projects_389b, 90b6, 9315, ecaade2017_116d, 9e6c, caadria2016_549i23, 10be, baac, 4fe1, f004, 3a3c, 0851, ijac201412205b4, b18a, 02f6, 0ab1, ecaade2015_211w46, a6d5, 5cc3, 89a6, f8f6, 2883, 95ba, 6f56, acadia16_344f21, bf9f, ca6e, f333, 85b8, caadria2016_167l7, eecb, 3ed8, acadia14_357as, sigradi2015_1.305d1, 0247, 3216, 5adc, 5ec5, ecaade2017_079m, 5635, c966, b645, d55f, 958d, e60f, sigradi2015_11.165m25, acadia16_224x14, acadia14_135n, 82d9, 248f, ecaade2017_017b, 119d, 7615, 8d7f, d7a0, d592, 63b2, ecaade2014_192i49, ecaade2014_024j7, a620, 2e3f, ecaade2017_149k, sigradi2015_12.259d28, d01c, ecaade2017_031yy, c7b9, 6d6f, e199, 9867, 4cbc, a9f1, b1ae, ecaade2014_237a61, ecaade2016_075f22, 9f04, ec39, b2b0, 4926, db9e, 5e4e, 65a0, 7f39, 901a, caadria2017_035u11, 8886, ijac201513101d1, sigradi2013_248c, sigradi2016_710dd, 629d, f8a0, 46a6, caadria2017_016c7, be28, acadia14_189am, da40, eecd, ecaade2017_111ss, 7457, caadria2016_703j30, b8a2, 48f9, 35fc, caa6, 4ada, 7fe0, 1b57, ecaade2016_108v29, 5715, 88f4, 1d59, e6c8, f32a, 11b2, ecaade2016_210b54, ecaade2015_27r5, 7166, ecaade2014_224b58, 8abf, 3485, 8a69, ijac201614408k5, b602, 991f, a90a, 9d13, df2a, d131, aec0, 6de1, d288, ijac201412306e3, acadia17_678aa, caadria2015_194v28, 2c6f, 992d, 9cbd, 1765, aefe, acadia14_199aa, 910d, e6ca, 6ef0, 0787, 5a83, 67ca, 5384, 0e28, 851c, 6496, de32, 0c5e, c5ba, 6fbc, acadia14_247x, 6257, 555c, 29f0, 3091, b1a0, 2d53, b013, ecaade2015_241c55, 7751, 276d, ecaade2015_53c9, ecaade2016_182m49, acadia14projects_189av, a60f, ijac201614307e4, ecaade2016_026r7, 8179, acadia16_254d16, e3f0, acadia14projects_473ak, ecaade2016_bkom65, 9b3c, 83e5, 7258, 231c, dd4d, d987, ecaade2017_124f, caadria2017_079w23, 8f1b, 35c7, 7898, b908, 2967, ascaad2014_037i2, 11bd, 7580, f120, 6f33, a681, 9f1e, c3ad, f386, 65b1, cd28, 7225, ac3c, 16a2, bf34, ecaade2017_291a, 45d5, ecaade2016_038i10, 3a3d, 3451, d3eb, ecaade2017_109dd, ecaade2016_113w30, cb01, 973c, ecaade2015_79j15, acadia14_317v, 26fe, ffaa, 004b, f58a, caadria2015_014n2, 1b13, acadia14projects_91t, 8d0d, 0584, b843, sigradi2015_10.220f20, 118c, sigradi2014_144t2, aca6, e518, b517, sigradi2014_213s7, f7ef, bbbe, ecaade2014_162t39, sigradi2015_8.186k12, 3a36, 86b9, 4df5, df24, 2392, sigradi2013_215v, bdb2, 7545, 8258, 6581, 66ac, 714f, 621d, e942, 611a, 0baf, 85b7, c0b5, a9a4, caadria2016_425h18, 8fe7, df82, acadia16_470k27, 3524, 5d69, 18d0, cb1e, 5850, acadia15_274n11, ascaad2014_037k2, f001, c220, b147, 827a, acadia15_57o1, sigradi2014_265z1, 147a, 520f, 7758, ecaade2017_079z, f875, 9929, 68ba, 464a, f8e5, 777f, acadia14_463g, ecaade2017_051m, 8d84, 79b7, 838f, c908, ecaade2016_169n48, a5a3, e31a, 4116, d39d, f962, ecaade2016_166f47, sigradi2014_347l10, 3bb9, caadria2016_829h35, e151, acadia14projects_153ao, 1aed, ecaade2014_052y12, acadia14projects_435ai, acadia14_655aa, sigradi2013_243s, e8a2, af94, 75ce, 85e8, a22d, 2eb2, caadria2015_013j2, ijac201614304x2, 90ae, 2a89, f6af, dce9, ecaade2016_158g43, b389, acadia14projects_479f, ecf8, c255, d596, 9860, ecaade2017_244mm, 81e1, caadria2015_206m30, 1ede, 0252, 5167, ascaad2014_005y2, e350, 45f5, 6b60, caadria2016_539e23, f32d, 3971, 1cec, ecaade2016_217i55, 3045, 6482, 9c3c, 4e9e, 4a56, 83d8, 4792, de70, acadia14_479w, 3b7c, ecaade2015_103l20, sigradi2015_8.143c12, ecaade2015_21j3, d12a, 12b7, 0c74, 619a, bfab, 9a36, 920e, 03fd, acadia14_453f, baa0, 1435, 4e78, fab5, bbed, ecaade2015_278l60, 4101, c9d5, be6a, acadia14_579ay, 8fa5, 0f18, e09f, 04f3, ascaad2016_022e9, fee3, ecaade2015_33e6, ceca, 092e, ac33, 1c74, 35ff, 6c66, d283, e849, 4343, 312d, c0b4, acadia17_231q, bdbc, 051c, c78f, e6af, 375b, ecaade2017_028h, 9911, a69a, 08f9, adb7, 4c43, d0ba, acadia14projects_619av, 4723, sigradi2013_138n, acadia15_371j16, 5ba0, acadia16_344i20, 1f85, sigradi2015_12.215p27, 8b87, ecaade2017_019kk, 1fb2, sigradi2016_431r, sigradi2013_326i, acadia14_539aw, a03a, ddca, acadia14_327c, e096, 6846, caadria2016_871m37, 5ed3, 46d6, sigradi2014_289l4, 0409, sigradi2013_429m, ecaade2016_025l7, 0034, 37d7, 8555, a338, 3c1f, ecaade2017_181z, ecaade2015_22m4, f442, 2b31, 55dc, 3abb, a896, 5c4a, caadria2015_139u22, 4f3d, 4661, ecaade2015_194y40, 20b1, ascaad2016_054x21, 3e7b, 3e92, 1b33, c132, 1ef5, 4d9d, b1c9, 212d, 78e1, dfd8, caadria2015_126m20, 5158, 5b5e, 3993, d3f1, 3a71, ecaade2016_163r45, 528c, 40b4, 59a5, 0ea6, ecaade2016_089g25, caadria2015_237p35, edd7, f1e1, c3f6, fa7d, 2013, 90d7, ecaade2014_195r50, 6497, 22be, d2d0, a982, 3391, caadria2016_425b18, 782a, 3a82, b1d3, 30cc, 30ab, 5d66, acadia14projects_153j, df0b, 339e, ijac201412405u8, e744, acadia14_497x, 3159, ijac201614404a3, 4bfe, e564, sigradi2016_817g, 06df, 4430, 4507, 05f2, 1ac5, 3d67, ffb6, c28b, 2e1a, ecaade2015_231s52, f8ca, 794f, 7df2, 46d2, 2f41, 0f30, f5b9, 0a5c, f7fb, efaf, 8851, 7910, 97fb, cdcf, b994, f13e, 5147, acadia14projects_719e, b452, bb7e, 6a3c, 5c0c, ecaade2015_246y55, ijac201412307g3, caadria2016_767v32, e8b1, 762d, eedb, 26bc, sigradi2016_815ii, abd4, e09e, 2e6e, 11c4, 488b, f06e, ec75, 6c0f, sigradi2016_443xx, 6607, b2c6, bb1f, 68f8, 0ef9, 1d4c, af48, acadia17_145ww, f650, ecaade2017_109bb, 1c75, 3ca2, 6983, b3c7, 4089, ecaade2016_239y63, 56a2, acadia15_417f18, acadia14_579f, 2988, 8cac, 59ed, ecaade2017_291t, ecaade2014_206s53, 12e5, caadria2016_259r11, sigradi2015_9.347s17, d96b, aa7a, b515, acadia15_483k21, sigradi2013_401o, bfdd, 9f09, 3563, 2e82, ecaade2016_185a50, acadia16_308r18, 16b2, df85, 7023, 5dd5, 7033, 9c64, 46c1, 9461, df8a, caadria2017_155m39, acadia16_344k21, 2f01, b9bb, 1fe1, 06a2, 1ead, ijac201614205s10, 5521, 438d, 6ac4, 085d, ebe8, 2ca9, ecaade2017_170j, ecaade2015_158s33, 37d8, fd6e, acadia14projects_719o, 86bc, 84a9, ecaade2014_173x42, 3d49, caf5, acadia14projects_101af, ecaade2015_55t10, 667b, 6f4c, 5c7a, ecaade2016_119r32, 4aaf, d466, e739, 4e36, f6df, 9b71, caadria2016_745f32, acadia14projects_699c, 0d49, ecaade2016_164r46, 6df6, d9f6, acadia15_161i6, d3b7, 4572, ecaade2015_268h59, caadria2017_086m25, 8b74, acadia16_254c16, 6381, acadia14_101ak, ascaad2016_012r5, 9758, f828, 911c, 189c, d48b, e803, 2726, 8a07, ecc2, acadia14_153b, acadia15_483w20, 31d6, caadria2015_124c20, 4025, f585, ecaade2016_223y58, 175f, ecaade2017_053h, 7e33, sigradi2016_690i, f08d, bdbb, 6d84, 4743, d204, 7be7, 7b85, b345, 1b77, e69c, acadia14_125ae, sigradi2015_10.267l20, 6bd4, 91d0, ecaade2017_215i, d91b, acadia14projects_655af, ecaade2016_098e27, 661b, c2dd, caadria2015_124u19, ijac201412405k8, ecaade2015_18f3, ecaade2016_136t38, ecaade2015_38k7, 55a8, 7ae5, e2d1, 195a, ijac201412304e1, 9bd1, 466b, ecaade2015_319i70, 8e80, 8e32, 8c76, 03d3, 5e5b, c3f8, 176d, 42ce, 2f21, 304a, b9ca, ecaade2017_151y, a697, sigradi2013_10g, be98, 0af4, 62d9, 30cf, 0903, c44e, 9f88, 9048, 014a, 6981, ecaade2017_172x, 52d7, 29c2, 68a0, 91ce, ea9f, afbd, cca3, d3f4, 2165, ff72, 9c1c, f511, a153, acadia16_394k24, ecaade2017_018bb, ecaade2014_226e59, 6d89, 3f95, 903e, a0fd, ecaade2016_197w51, f216, acadia17_177z, caadria2017_113v29, ecaade2016_118o31, 6f62, 60c6, 8020, 0327, b435, ijac201614202g8, a5f2, 521c, 301c, 7f49, 7db8, cd51, acadia15_451y19, 5e5e, d458, c542, acadia14_117g, d0ac, 0972, 4bf5, caadria2017_023j9, 822f, caadria2017_118b31, f339, fd31, f4f7, bea7, ecaade2017_161a, f5b8, ascaad2014_012c6, bc48, ba4d, 8910, c44f, 0bdb, 8eb9, bba0, caadria2016_187a9, caadria2017_095h26, d64c, fe1c, 2e3a, ecaade2014_109t24, 4881, b79d, sigradi2016_446a, d1f6, acadia14_601y, a6f7, 985f, ecaade2017_019uu, 0882, 8f37, caadria2017_042z13, 2d42, 27ba, 73c5, ac03, daa0, caadria2017_118l31, 1a11, 7625, ecaade2017_117z, ijac201412302l7, acadia14_145ae, 382c, 170f, acadia14_247i, 0707, 7f1b, 03c5, 5a9e, 634e, 5806, ecaade2015_206v45, b774, sigradi2015_8.186z12, 62c7, ca09, 609b, d184, 9d18, d220, 714c, 65ec, 4989, 64ae, acadia16_352s21, acadia15_483i21, 9c0e, 5309, 9fdb, 1d15, 68e7, 5579, ecaade2016_089d25, sigradi2015_9.152p16, 7a7b, eb54, b247, e52b, 3b80, f21b, ascaad2016_048e20, ecaade2014_168c42, 43bc, c01e, c937, 218b, ecaade2015_206w45, e28c, 9b92, 04ff, ascaad2014_013a7, 8f79, fe10, a785, 995e, 9dc8, 596c, 5774, 1e7d, 65d6, ed8d, 4b5c, 3411, caadria2015_014z2, 2411, 2712, ascaad2016_018k7, 2e9a, 7e7e, 9b25, 4cc6, b022, 9e58, ca7a, acadia16_164x11, d3ee, 46ef, c546, 8aac, 450d, ecaade2014_186e47, acadia14_601ai, a383, c1c9, 395b, 01d2, acadia14projects_539f, 02c6, ecaade2014_145h33, d753, d526, b184, e220, c231, 09be, 4283, 1189, f573, 3abf, sigradi2015_sp_8.6h30, 56a1, 574d, 45be, acadia16_140w10, c60a, 2aaf, b3df, 2a7f, e7e9, 8d89, sigradi2015_6.387r9, 6e25, 7f40, ad1f, sigradi2015_8.186l13, 7401, a3f3, 5553, f5c3, 623d, sigradi2015_3.155m3, 52b9, 0ef5, 3c5c, 320a, f901, ecaade2014_111m25, 35de, acadia17_89u, 93d3, 2e6a, sigradi2015_10.138x18, ascaad2014_004j2, 5d18, c0f3, 0985, ascaad2014_004e2, a947, a94b, 077d, ecaade2015_215j47, ecaade2015_130g26, ijac201513203b7, 593c, cbca, 001e, 3bbd, 686e, 0893, c8cb, acadia17_435ww, c3a0, 5ce8, 211f, 4036, e5b8, d58b, acadia15_497e22, 10fb, a4f8, 0582, b909, c0ab, 4e56, 7700, ascaad2016_026u10, bd2d, 8b60, 3bd9, ecaade2015_73b14, ab0f, f8b5, 8aa8, 6e85, ecaade2014_204w52, 85c5, b3b6, a6e2, cb69, 0e7d, 8c2c, 9efe, ecaade2016_038j10, e64f, 3b94, ecaade2016_237b63, d112, ascaad2016_022m9, 2a59, 0709, c41f, 60b4, ascaad2014_022f4, 9b73, 28f2, 3cd2, sigradi2016_625d, eca1, 7fd7, cd9f, f6b3, sigradi2015_10.138y18, 5c27, 1021, sigradi2013_268i, 7df1, ee17, 34fa, 12cb, e5d2, 338b, 0abc, 4e05, 70df, 5037, sigradi2014_114p9, sigradi2015_9.141f16, b83e, a374, ascaad2016_045n18, 2d37, 46d9, d5d0, 5fa5, ecaade2017_305b, 92ea, c266, 58ea, c6d9, b107, a68a, c27e, acadia16_344o20, ecaade2017_208qq, 8bd4, 9b47, sigradi2015_4.219l7, d54e, 940b, caadria2017_027l9, b088, af78, ijac201513102w1, acadia17_282mm, 1d5d, caadria2016_507r21, c7ff, d484, 8fd2, 0e0f, 337e, 4393, ecaade2017_151q, 838a, sigradi2014_172z4, caadria2017_118k31, 3c0e, a391, ffe8, af10, fd8c, 6000, acadia14projects_601ai, 02eb, 5c5e, f374, ecaade2016_043c12, 56ca, 7351, 2960, 4764, 57af, f351, 7326, d3f7, 1b1b, 9671, 75c9, acadia14_655ag, 9cab, acadia14projects_709ar, 4f11, 2865, acadia17_127ff, 975a, 2cf0, 5d74, f353, 45e8, 1172, sigradi2016_440ff, sigradi2016_431v, c918, 3ae6, a170, 4dce, acadia14projects_135p, 61fb, 5fa8, acadia14_101au, c59e, f6d4, d2cd, ecaade2015_207i46, ecaade2014_237i61, 6e9e, 6965, 94bb, 4110, 88b8, caadria2016_147j6, 50e2, e1f9, 3e96, 172a, 376b, f8ac, ijac201614308f5, af9c, 4deb, ijac201614206a11, 76e1, 1342, 30d6, 3c4b, ecaade2016_048s13, cba6, db56, 0e82, 579e, 3891, 11b0, 4d74, 5fb4, acadia16_98u7, a00a, ecaade2017_148yy, ecaade2017_155j, acadia14projects_497z, 0a41, 98e9, 49ab, 3298, fa31, 3b44, 428c, c965, d6f6, ce5e, 67e4, d453, e356, c996, 156f, a5b2, 1ecf, 8b46, ecaade2016_238p63, 7b9e, 9661, 404a, 9e6e, b6f9, ecaade2015_248t56, caadria2016_445w18, 42a4, acadia16_402u24, 128a, 7ea9, 506e, sigradi2015_sp_12.402v31, 47cc, a64d, 5a4d, c05d, 7c98, ecaade2015_241g55, caadria2016_601r25, 3cc2, ijac201614102c2, fec6, f07e, 8b01, 8087, 3757, sigradi2016_764h, 55ae, dd62, acadia14projects_435d, 5b30, 00e2, 369b, b055, 238e, 1d3f, 740f, d498, 0f41, ecaade2016_225t60, 672e, ecaade2014_194y49, 6749, ba9e, 23d9, c449, 49c6, caadria2017_086g25, e636, 819a, sigradi2016_446b, bbea, 2403, 8733, 12f0, sigradi2013_274v, 225a, ecaade2017_056zz, 32d4, 53c5, 68f7, d02f, 72f5, 576d, 1a01, d435, 1d63, b070, 06bc, ecaade2017_054ff, acadia14_153am, 63e4, 2e0f, 6a46, 8a80, ecaade2014_127j28, 8a7e, ijac201513105f4, 1277, 36e7, 5ef7, 0ebb, a7cb, sigradi2016_448q, a998, 1334, caadria2017_145r38, ascaad2014_024f5, 958a, caadria2017_182v43, 7a1c, a120, ae5f, ecaade2016_095c26, 1461, fbab, 8321, d999, b298, 37f8, d80f, a6c0, 2ca6, a2b5, 19eb, sigradi2013_285d, a8bd, f39e, 8bb9, ecaade2015_246z55, a478, fa13, 4c4c, 37e1, 5d57, b32c, e141, sigradi2015_10.307e21, 6704, 5194, a82c, a076, ecaade2015_77a15, b70f, 5dee, 0b88, 05b1, 651a, 386c, ecaade2014_186b48, 21e4, 2401, ijac201412407e1, acadia15_137p5, caadria2017_054f18, 416c, 56e8, d427, acadia17_71yy, ba6e, ebc4, 9e8d, 8e5d, ascaad2016_029w11, 690b, ijac201412404b8, ecaade2015_207j46, 3832, 30e8, ecaade2014_023p6, ecaade2014_015t3, 4b74, acadia14_177aa, sigradi2013_52i, 0ad0, caadria2017_125a34, c6ff, sigradi2015_6.387g9, 0b80, f51f, 88f8, sigradi2016_407t, e3d6, ad8b, acadia14_317aa, 844b, 4fd1, e629, ascaad2016_007l3, acadia17_339pp, 5245, caadria2017_113c30, ecaade2015_148m31, caadria2016_343p15, db63, fd05, ebed, 26da, 9141, dd10, 1307, 9adc, acadia17_358nn, 114e, 8782, 3bf6, 3d40, 160d, acadia14_479y, 24ca, fba1, acadia17_560i, f7b1, a50d, 1a66, 9e55, 7c46, 0041, d81d, acadia14_427an, 9309, 5b6e, 5f72, 3b4d, ecaade2017_146hh, 113f, 8453, ecaade2014_139h31, ecaade2016_224d60, caadria2017_016x6, 6bd5, 2127, 2acb, acadia14projects_671t, a371, 8a88, 2ef4, 45b3, caadria2016_301i13, 1b55, b10f, 86e0, fb47, ascaad2014_024v5, 49a5, fbaa, 22d6, ec03, f62e, 73f8, ecaade2017_076ii, e554, ecaade2017_269ll, 434a, ascaad2016_042r16, 5580, caadria2015_246a36, cb18, d881, caadria2016_713y30, d576, 2722, 8f18, 58ce, 5168, 05ff, 97d2, a43b, f4a0, 7eb3, 8a54, 5dca, dc29, b6c3, sigradi2015_3.370a6, 1814, e670, 9ff3, ecaade2017_225j, eeae, 9173, b80e, 7296, e9ae, ecaade2017_277pp, f324, acadia14projects_101ao, 8d39, a491, 2816, 2dfc, 93a8, b2ed, 9a28, ecaade2016_027b8, 17dc, 172c, ef7e, sigradi2015_8.41b11, 4016, 9a05, 2575, 289c, a3cf, acadia14projects_53r, 50f2, 853f, 1f19, b211, f686, b900, 6476, 6bc6, 476e, f71e, 4138, ad2e, fc67, 5ebd, 8304, acadia14_609al, ecaade2017_210u, ee9c, bae9, 579d, acadia15_47n1, sigradi2013_244n, ecaade2013r_010t6, d8eb, ecaade2016_075e22, 4647, acadia16_12m1, acadia14_479au, acadia14_565ac, ecaade2016_197d52, sigradi2016_724zz, 871b, e0f8, c364, 9488, 2c98, acadia14projects_117b, 918c, acadia17_598r, 389d, 2c4a, e7b5, 3ab0, 2181, 2feb, caadria2017_085w24, 667d, caadria2016_013v1, 1dc5, decd, 9846, 4bb6, ijac201614201y5, 1612, 17e0, 98f5, c1fd, 1436, 62cd, eb2c, 1fc4, 2e1c, 0158, 3e4d, 490c, 9570, 3659, 5d19, 96c8, 4abd, 4b99, acadia14projects_699h, 90ab, 7a4e, ecaade2017_253y, 08f8, d2a3, acadia14_647at, 8b90, 1e08, 2007, 39e4, a964, 07b3, 3112, 5a16, 73cb, sigradi2015_9.347y17, ee8b, dd5b, b7c1, 3387, 1c78, acadia16_12r1, 0c69, 4440, 8126, d407, 80a9, bcf6, 2112, a941, af3d, 3b45, f737, 9ea4, 283d, c9eb, sigradi2014_074s6, 64a3, ea6f, sigradi2016_515k, 2ca3, a1fb, 3192, 6641, 9e8c, f452, ecaade2017_215l, 3f01, 25b2, 71c0, ecaade2015_206s45, 98d2, e925, a825, 0195, 4c27, d52d, 92eb, a5cb, ecaade2016_154t42, 739f, 5102, 3149, 8ecb, 96d6, f0b2, 8715, 3ac6, 85b5, 1f9f, 3801, caadria2017_030d11, 9955, a51c, caadria2016_851y35, 06ab, 021f, 3695, d2b3, ascaad2014_013b7, ae2f, 2978, e5b2, fa30, 6c94, 6409, 685b, 2a27, ab7c, 157a, 220c, ecaade2015_227e50, 5595, acadia16_488a29, fc45, a927, cee3, de91, fe4a, a4ec, d299, ecaade2015_122n24, c0ec, sigradi2014_137j2, 5e72, ecaade2016_094m25, 70b0, 5e89, 398d, ac2f, 3097, 6add, ecaade2015_73w13, ef7b, b870, 96eb, 6d37, acadia17_391zz, 0b2b, ddf4, 94dc, fc95, 9ee7, 3c4c, a9ba, 4a5e, 7d3f, ijac201513201g5, ecaade2015_81o15, 17cc, 9375, d81f, 9b1a, 0e6c, 28bd, 79fb, c8bd, ecaade2015_158p33, 6464, 58fa, ba6f, bb99, 61b2, 3fcd, b3c6, 0b31, 1bc6, 5a7f, f497, 5897, 9190, ae55, acadia15_323b13, ecaade2016_129d36, 6771, 7644, 26cf, 59f8, 2449, acadia14projects_681av, b3d1, 722c, acadia16_106f8, 4a50, 395a, bbc7, ijac201513302a10, 5b9b, ecaade2014_237d61, 4932, acadia15_297f12, e73a, c97c, 3e99, af8b, 81c8, cfb1, d9d5, ecaade2015_114i22, 8d33, ecaade2014_218t55, fb38, caadria2015_226u34, 63ad, 4308, caadria2016_683e29, ecaade2017_277gg, sigradi2015_4.219s6, a41a, 5778, 189f, ecaade2014_194m49, da00, 6435, a66e, 3c2b, 58d2, e156, a213, 8b9b, acadia15_95m3, df7c, f190, 8c14, 58c6, f21a, 4cb4, 77a6, fba7, 5ca8, 3852, 01dc, 1569, ecaade2017_208a, d292, a634, e7ee, ijac201513302o10, ascaad2016_049r20, 888e, 9049, 776e, caadria2015_073y9, 4ac6, 3f3c, d647, 0cf2, 86ca, 6506, f475, sigradi2015_8.289a15, f212, a268, 23db, 5f9e, caadria2016_177e8, 5bba, 4b2d, caadria2017_052r17, f24f, bc97, 605f, 2bb3, ecaade2014_180f45, caadria2017_123h32, b6bb, 2828, f711, caadria2016_271w11, 23e2, fba3, ecaade2015_200i43, b849, b2c4, d405, b1e3, 6743, ac6d, dfeb, 72f2, a824, 42d8, 1a69, 7c73, caadria2015_023u3, 5387, a4a3, fa3e, 62b4, a775, ijac201412205s3, dae5, 5c11, c9c0, 0809, b323, 342e, ecaade2015_138t27, acadia14projects_291ap, 3c63, ecaade2017_212hh, caadria2016_529n22, ascaad2014_032t9, ecaade2014_022y5, ecaade2016_193o51, 7bf1, 821a, f58c, 27d5, ecaade2015_301o65, f8bc, 241c, 8c15, 1c7f, 0f56, 34aa, d88f, c552, acadia17_290k, b931, caadria2015_111o17, 7f62, acadia15_263s10, 9280, b946, dfa2, d3c1, 8fc4, a3e1, 9325, 187b, d08e, d2a1, 4bcd, e062, c8be, 9393, d15b, 673a, 19e0, 9b70, acadia16_402l24, 1491, 3a4a, ecaade2014_140y31, d8db, 771e, ecaade2014_070r16, cbb7, 1d05, caadria2016_683u29, 77d9, 19b8, acadia14_565ad, 11de, 2d52, 4424, sigradi2015_12.215m27, 240a, 6327, c1ce, 356f, ecaade2014_162v39, fcf9, 3db3, acadia17_520g, 24b9, ascaad2014_028r7, 0736, 777c, 7cf3, ecaade2014_163w39, sigradi2016_448gg, 2576, f9da, ef33, sigradi2016_387yy, da8e, ce15, 6fc8, b8ac, 4114, e0a2, 40bc, caadria2016_291c13, b40a, sigradi2016_450ww, acadia14_317s, ecaade2017_085b, c01a, sigradi2016_601zz, a019, b021, a66b, afb0, 3d4c, 4271, ecaade2017_302uu, ecaade2015_110g21, 9290, bdd4, 1199, b6e9, b386, 5dcc, 02d7, bb2e, 8f94, caadria2017_131g35, 9b74, 39b4, 63d1, ef10, 38c5, f72c, sigradi2016_654tt, 132b, acadia14projects_719d, 0522, fa19, 298a, 7a67, 6cec, 4f0e, sigradi2016_400m, 37cf, 9705, acadia14_135x, 1af8, baf1, sigradi2016_534vv, 0858, caadria2015_061a7, 79b6, 2f69, caadria2015_070x8, d80e, bad4, 0ed2, 63be, 70f3, acadia15_343d15, 0d55, 4030, cc34, ijac201614203b9, 5fed, 544f, dc90, b2a8, a804, 8dc7, 7813, c96a, acadia14projects_115ah, a5c6, c669, 8da1, 11c6, ce9f, 1718, 7e7c, ecaade2015_336y72, a1dd, 9520, 9c24, 4554, 4a66, d2f7, 3132, bff3, 6b69, ecaade2015_100o19, 12fe, 864d, sigradi2016_602ww, 6daf, c272, b7d4, ea3b, fabf, 6468, 2658, acadia17_201xx, 6c0b, 4ea7, 8158, ecaade2017_140oo, e066, a24d, ijac201614201d6, 9687, fb35, sigradi2016_363hh, 3d17, cf26, a4b4, dd4a, ecaade2017_290ww, 439a, ecaade2016_243p64, 3179, 6119, 8e53, ecaade2015_293a64, 6fb5, 90a5, 4495, ascaad2016_025l10, 2860, 7f2b, ascaad2014_033x9, 63cc, 3e0b, ijac201513105n4, b7c4, b6a5, ca29, 1434, 244a, 7d07, e716, cc98, 3637, 4c5f, e708, 3394, e774, ecaade2015_48d8, 341b, c764, 8656, acadia17_678yy, ecaade2016_217y55, ea54, 006e, 55b5, 5bc9, ascaad2016_014i6, efbd, 402f, 8bc8, d008, 126c, 4cb5, 1be3, 243a, ijac201513102y1, 78d3, 8dd7, be89, 5a9c, 9fb3, ecaade2016_120m33, 8981, a8ad, 5f56, 0439, sigradi2016_375f, 7f9b, 1fa1, 7b37, 8c93, d533, d319, 2ce9, fdcf, sigradi2015_11.142g25, 13ee, a6f8, 69e7, 62fc, ascaad2016_023p9, e347, ecaade2017_146ff, b143, 33f9, acadia14_435ac, 0aa1, a93e, acadia15_123v4, 59c0, d289, 485a, 81ab, dccc, 8507, 5f6a, edaa, acadia14projects_609ao, 54eb, 79ed, 8cb8, sigradi2013_263o, 28c2, f449, e75c, 8167, 5cf4, b7ab, d5da, 89b8, 1c11, ee80, 1b74, da59, 00f1, 1572, 0c3c, 8415, 33e9, 0884, ecaade2016_213k54, 1da8, ba44, b77e, 1248, fc22, acadia14_619ai, 22fd, acadia17_297cc, caadria2016_229a11, fc0a, 8a32, sigradi2014_289j4, abf1, 1082, acadia15_381p16, f60b, 04ca, fb33, 3353, 6306, sigradi2013_303l, 6e21, 0cc3, bd2e, acadia17_658c, caadria2016_405a17, 2637, bf91, e121, 8f35, ascaad2016_045h18, 9d64, 070c, 9c8d, 4e1e, sigradi2016_690d, 31fe, a9d0, bad3, 7be8, f8b2, ecaade2014_070u16, f706, ca13, 3978, 56ea, d0d2, d847, 55f1, 58cf, de2c, 3f31, ascaad2014_033c1, a5e4, f534, acadia14_375az, ffac, 0b93, 5795, ascaad2014_019b3, 68f0, acadia15_263w10, 3ae8, fc7b, sigradi2014_329w6, a56a, ecaade2015_61d12, ee32, 3099, bec9, sigradi2013_226a, cd9a, 98df, cafc, b2fe, 737e, ecaade2016_230s62, f996, 8556, b24f, ijac201614102j2, ecaade2017_053d, 53ab, ecaade2017_039a, cf48, b535, d4b6, 91ac, ascaad2016_057a23, 45fd, 8e10, 7cbe, 9c6f, caadria2016_631c27, bbab, 53d7, a49f, 00c0, sigradi2016_369qq, caadria2016_641m27, ecaade2013r_004a4, caadria2015_084e13, dec2, f165, ijac201513104z3, 196a, 94de, 3d6b, 04ce, 85a5, sigradi2015_4.219c7, 8b09, 2f09, ecaade2014_046u11, a401, ecaade2014_149f34, c7ac, 4510, ecaade2017_008f, 64a1, 9cd6, aac9, adfe, sigradi2014_263i1, 051b, ecaade2015_21s3, 6808, sigradi2015_6.327p8, 22d4, 69df, ed05, b58b, 2b82, 7302, 6187, acadia14projects_75b, 4d3e, ijac201614102p2, ff8e, ecaade2015_73e14, e79f, de95, f119, bce2, 2a67, caadria2015_237m35, ecaade2017_146dd, sigradi2015_8.334u15, 0b2e, 4e53, d4b3, ecaade2016_217p55, 9a08, ecaade2017_208h, cdb3, cfd6, acadia14projects_487e, ad23, 5520, a5dc, a0d1, 704a, 84c9, 45aa, eaed, sigradi2013_386f, 1aeb, 5a2a, f400, 5355, e8cb, 2752, 08aa, ecaade2013r_009y5, a64c, 77f6, 2da9, 6009, acadia14projects_43at, aaa1, b945, b4a6, 8dd1, c7bb, 294f, 0c09, sigradi2016_625oo, 4cb3, 6aaa, be47, 1fc3, ced2, b925, 550d, d750, c851, ce28, f141, 1232, 8053, ab3b, ecaade2017_046d, 3a68, 76d1, a1d5, a751, 4a12, acadia14_627g, acadia15_211p8, 8146, ecaade2014_157r38, caadria2015_208r30, 9896, a3d3, sigradi2015_2.162m1, ijac201614204x9, ecaade2016_bkot65, 01fa, ecaade2016_193n51, a61c, e61e, ae3e, a559, 780a, acadia16_130u9, b754, ecaade2014_042n10, 82b8, 1981, c4d7, 67f7, ea17, fd48, 0e19, ascaad2014_007w3, ad17, ecaade2017_117aa, c11b, a8ac, c2f5, d28e, 508e, 33c8, 4574, ecaade2014_024o7, sigradi2016_770r, fed5, dad3, acadia14_237aw, 72b8, 2584, e894, f601, 0c1f, ascaad2014_014m8, db62, fd02, ab63, 5b80, f2c7, 6fb2, a850, 993c, b26c, 54b7, 4eac, 5fce, d463, caadria2015_246w35, 0079, 5acb, fa9f, e0d2, acadia14projects_153ar, 571e, 8381, ecaade2015_143u30, 2b64, c8e9, e391, 73bd, 5c2c, fedb, a2e9, 411c, ecaade2017_161b, b6d2, ba46, 034f, 85a3, 4852, ab5e, 955a, ecaade2014_019j5, 2d05, sigradi2016_778oo, d28b, 7ca0, ecaade2015_87z17, acadia14projects_531u, 9b6e, 6473, ad2d, f727, c7e2, ascaad2016_005a3, ascaad2016_042v16, e605, da2e, 990d, 1ac4, dcac, eddc, d692, 4bd6, 2646, ecaade2017_122oo, f342, sigradi2013_275g, 814a, b9e6, 743f, 2ace, d477, 302c, bbc0, 3bd3, d360, caadria2015_102z15, 9804, b692, d72b, acadia16_106m8, d401, dec9, 6af9, 661a, ce3f, 6aca, c573, 0e68, 8cc8, 3086, 97eb, 05c0, 12de, 6b26, sigradi2015_9.152y16, 2019, 7d65, dc91, b87e, acadia17_145xx, d414, 3376, acadia14_75aw, 7873, caadria2015_043h5, ca19, ecaade2016_067b17, ecaade2014_214p54, ecaade2017_038rr, 2f16, 05e8, 854e, 7009, cab0, e057, 221f, ijac201412406g9, ecaade2017_249qq, 8978, 51f1, ecaade2017_046g, ecaade2015_129l25, ecaade2017_143k, 874d, 1404, 8d8d, b842, 764f, f85a, 0aa7, 063b, sigradi2016_636o, 21af, 4a4f, 0c40, acadia14_125x, 1c1e, 5311, 4e12, ecaade2015_177a38, b0d0, c620, 4a07, 7dc5, ascaad2016_041o16, f883, 45bc, ecaade2017_225g, fb0b, ed84, caadria2016_683s29, ae64, 55c5, ece0, ecaade2016_013s3, 047b, 3682, ascaad2014_019j3, e2f7, 8a83, 646f, ascaad2016_038m14, 70d7, f177, 547a, a8fe, ecaade2017_124j, 5dec, 6f2b, 0839, caadria2016_321l14, 6048, c8df, 2b7a, c864, 0cec, 5df4, 6293, acadia14_189au, ecaade2017_023ee, e4e6, ijac201614104m4, db98, sigradi2015_6.42y7, caadria2015_090b15, 58dc, 49bd, 2633, 42ae, caadria2015_078b11, 7541, c76a, sigradi2014_279y2, a198, acadia16_344e21, 1e1d, a178, 8fdb, ecaade2016_166h47, ecaade2015_35w6, sigradi2013_289l, acadia14_671m, e7b4, ascaad2014_024g6, 2730, 6a51, 5853, af27, 30ed, aafa, 5f7b, a182, b77a, ecaade2017_142yy, 67d5, ecaade2017_052mm, acadia17_91f, sigradi2014_303e5, 18b3, 041b, 3203, a89f, 6a33, 189e, 06be, 0de9, 2295, 480e, sigradi2013_52g, fa9b, fb66, 26fd, edd1, 9297, f200, ascaad2016_045k18, caadria2015_124j20, acadia17_462ii, cc39, 1f73, ecaade2016_238s63, e00c, 6e36, acadia14projects_627av, ascaad2016_022n9, 01fc, 5686, 531d, 0a56, 4146, 1327, ecaade2017_203w, acadia17_648rr, acadia16_88a6, cc87, ijac201614203w8, ecaade2014_184m46, ab5f, ecaade2016_166j47, bb71, c0e8, efa2, 82f6, 1376, bae5, 6797, df6f, ecaade2017_027c, 1abe, a6b0, 0591, 1ba9, ecaade2017_215m, acadia15_451v19, 0346, f38d, c525, ijac201412203d2, acadia17_163ff, ecaade2016_223d59, c832, 8c1f, 17aa, 45ff, 11d2, 64c7, 8a95, bdca, 894e, d3fa, ecaade2017_215vv, 922d, ecaade2016_144l40, ecaade2016_223m59, sigradi2016_654yy, 6590, ascaad2016_023d10, e51e, 5af2, 7c36, d4ff, ecaade2014_176c44, 81f2, caadria2017_057r19, a831, sigradi2015_8.264o14, b46a, e3ba, acadia17_560o, caadria2017_123f32, 35e1, b476, 311a, caadria2015_208m31, 7f5c, 065c, ed9e, c81d, ecaade2013r_020u10, ecaade2015_233i53, sigradi2016_383gg, sigradi2015_12.215n27, 4e3f, 2d6a, ascaad2014_005k3, 1521, a703, 6f3b, ecaade2017_129rr, 5745, bd35, ecaade2013r_003j3, 0d9e, 13dc, 7527, acadia14_549o, ad29, 4dbd, 53ed, 8109, c289, acadia17_473g, a873, ecaade2015_94k19, 54cf, caadria2015_130x21, bb78, acadia15_57x1, 552d, 5f7a, 36fc, 3633, caadria2015_087m14, b563, 70e7, ecaade2016_165y46, acadia17_365c, ijac201513305m12, da0a, ascaad2016_010u4, 1700, ecaade2016_071u18, 2abe, f50d, ff7d, dcea, b7cf, 7d0f, ijac201513306e13, acadia14projects_301e, 6617, 2b97, ecaade2015_215h47, d11f, 07ec, ebfa, ecaade2016_089c25, 3ee3, d857, 9b75, 02fc, 3992, ecaade2015_92x18, 9096, 345e, 49dc, 16f0, ascaad2016_040d16, df7b, 548c, d1f5, 58e9, 1fca, 8887, 2995, ae8f, c54b, 2f0c, e955, ecaade2016_065f16, 0d71, 83d6, f7ee, cf53, 22ca, 9030, b747, ecaade2016_108y29, ac1b, 85cd, ecaade2017_294d, a1ab, c9df, 0946, 2628, ecaade2015_250g57, ba9c, 23f7, d35e, ecaade2015_194t40, e60c, 755b, 9ef7, 2a39, sigradi2016_483gg, 1339, a231, 8d95, b778, ecaade2014_152h36, 6773, caadria2017_175i43, acadia16_62d4, 0e51, ascaad2014_005i3, 24e0, f1c7, df1d, b0ce, 0d47, 2f59, ecaade2015_22n4, ccde, f96d, 19f4, 43b9, c386, 6836, 6bb2, acadia17_307jj, b54c, 7ebd, 19d7, 1c7a, 1b6e, 6a5b, 65b0, e4ac, 6ce7, 8eba, 7208, acadia14projects_101ah, 8572, 8c46, dbb0, ecaade2017_130a, ee07, 8c6c, 4829, 2ed7, acadia14_339az, ecaade2017_046j, acadia14_317ab, 93a7, sigradi2016_654qq, 2d1f, 51a6, 49e0, 1ddd, dd0b, 349d, 4d79, a1ed, 9a63, acadia14_125ad, 64fc, bc4c, ijac201614407a5, 1673, 81ea, 23cd, ecaade2016_129p35, 7e0e, cced, 090e, 69b8, f301, 66fa, ffae, df72, b62d, e6be, sigradi2015_4.52i6, 4a15, ecaade2016_210h54, 9c9e, 5cb3, bbbd, sigradi2013_280m, b2d9, b3d7, 7b7b, da9a, d226, acadia16_154f11, da1f, ecaade2015_127u24, caadria2015_237r35, acadia15_149t5, 0358, 6a90, f782, 9daf, acadia16_224e15, 6927, ecaade2016_134c38, a25c, 7ad2, a7ee, caadria2017_005o3, 9033, caadria2017_122z31, 3f6b, 0ba6, 3bdb, 7c05, 7967, sigradi2014_213p7, cd40, e216, bd04, 8780, 60ce, ecaade2017_149g, 470a, 18b6, 01de, acadia17_413x, 45b5, fabe, 16bd, 6baa, 84e8, f27d, b4be, acadia14projects_257ac, 88ab, 81ba, 258f, 66f1, 890e, 7f59, 300d, 95a1, 5f40, 4a58, 6b9c, ascaad2016_021k8, ijac201513102u1, cd61, 0554, af7d, a1d4, 65dd, ecaade2015_86l17, acadia14_427ao, b4a9, caadria2017_069a22, eaeb, bbe1, 6565, 5025, 91a5, 6061, ijac201614402a2, ascaad2014_005n3, caadria2017_104f28, acadia14_117av, a4ab, 9ce4, 89ab, c428, 8ce1, 1d88, 0776, ecaade2017_308z, 8bac, 27eb, 7fa6, 260a, acadia17_220u, d3e4, b7d1, 8f1a, 2e48, 0cf5, a03b, efeb, 8af9, f0c7, 0bdf, caadria2015_014l2, 7c09, 3d0e, b7b6, acea, ecaade2014_021v5, acadia14projects_281x, 016e, 7201, bfb5, c65a, 3fe8, 0f76, b7e9, e501, 69fb, caadria2015_220i34, 7d28, c812, 6cd1, acadia14projects_709ap, 8c31, e94b, 58fb, 3bcf, a9b9, b105, 7c0c, 1d68, 48a1, caadria2017_124b33, 6905, ecaade2017_170yy, ecaade2017_021z, 91b0, ecaade2013r_003c3, 939f, 8e30, b467, 6578, ecaade2016_239b64, 757f, acadia15_284y11, ecaade2016_166a47, 8452, c53e, cc7d, 225f, 3b8f, ecaade2015_79f15, 639b, acadia14_291b, acadia17_358tt, d190, f736, 452e, 8374, 76a3, e758, c471, ecaade2016_119v32, 5966, 03b5, 3da2, 863c, 386e, caadria2017_001f1, sigradi2014_299c5, 96a1, ecaade2014_084m19, a9a0, f28b, 3685, fc8f, 9d3b, 68d7, eb90, ascaad2014_024j5, 2806, c595, 91a4, ijac201614202j8, c4a0, 643f, 5336, ijac201614208a13, 9b9d, caadria2017_096v26, 1f82, 1caa, acadia15_469p20, 73e3, b0c4, 880e, e9f5, 451e, 7bfa, d38d, sigradi2015_6.329z8, 3dd1, ecaade2015_53n9, f3dd, 7451, 698c, 8946, 35f0, d5cd, 550c, ac64, caadria2017_051c17, 4426, f09c, d37a, a690, f900, bad6, 1856, 67ec, edde, cbaf, 4f17, e969, 16de, acadia17_231m, 230b, ecaade2017_109cc, acadia17_290d, caadria2015_203p29, caad, 3f4d, 1c0a, c183, fbc7, 63f4, 69d4, 28a3, dea1, ijac201614102b3, sigradi2014_265l1, ecaade2014_060x14, ecaade2017_028k, 116c, f9fd, ede8, 5a05, 585a, 68fc, 1102, b0d8, 5eeb, f90e, acadia15_95f3, 7ee8, e7ac, 6f49, sigradi2013_200d, f9f8, 20ac, 259f, caadria2017_056n19, ec60, 9b38, c7d0, ijac201614404b3, sigradi2014_345k9, 0091, ecaade2014_072f17, db08, caadria2016_517b22, 0e3e, 2990, 4bf8, 407f, 9dc4, c74a, ecaade2014_065g15, 75d4, ecaade2015_21j4, bf80, a763, be1e, c904, fb15, acadia16_164r11, a4d7, f1df, 74c4, 0a66, sigradi2015_6.183m8, sigradi2015_9.347z17, 5675, 6289, acadia16_440e26, ecaade2014_225s58, c740, ecaade2016_123i34, f617, 1a93, bb9e, 3b87, sigradi2016_417mm, 24bd, e488, ecaade2017_269zz, 8bf8, 7348, 8ff7, 96e1, 4020, ecaade2016_074s21, ascaad2016_038g15, ecaade2015_53z9, 7c77, 25ec, c501, 0f79, 7b57, 1774, 4d2d, a01a, 3da0, ecaade2015_309u67, 05a2, 33c0, 2183, a494, 27ea, 0e3a, 0207, 6cb3, a413, acadia14projects_661l, 9f62, e9be, 5349, 77bd, 6de3, 4a80, 323d, 5ced, ecaade2014_173z42, 49cb, d1c3, 03e0, 9a01, 2c7c, 3e4b, de6e, ijac201513103y2, ijac201614402j1, 08d2, 545b, e27f, cde4, fa14, be74, 74f1, caadria2015_124g20, c0ef, 7bdd, ac4e, 2a48, b761, ecaade2016_191w50, 9652, 2bde, 21bc, ff98, 0c6c, d13a, caadria2017_136o36, 2be1, 2f4c, 396c, a539, 32b5, 3e52, 53cf, 4f65, d9bf, 9cac, 73df, 45e5, 51ee, 1e32, a89c, b495, 6677, 195c, ecaade2013r_009g6, e601, 982c, bedc, e71f, d89c, acadia15_343g14, 8a25, 322b, 6c6e, 78d6, b74a, 965f, b04a, 23a3, 6143, 46db, 0683, ecaade2015_143o30, 8c7d, 17a2, e502, 531f, c03d, 437c, caf2, acadia17_237jj, 18d9, acadia17_339ll, ecaade2017_069bb, c66a, 71b6, 86b6, 6c8b, acadia17_71qq, bf21, 4963, 1362, 2fa7, abe1, b10e, 45c7, d2f2, a8e1, 4782, aa8e, 4b9a, 1bfc, e41b, sigradi2015_10.74r18, 730d, 3e1d, 9497, acadia14projects_23v, 0a0d, caadria2017_048t15, 5c72, 9d9e, caadria2017_129p34, 947b, 03d9, 406e, b511, 36c3, f2ff, 2321, 22f7, 132a, f77e, c211, 4fa3, eab3, 6d24, caadria2015_130b22, c015, ecaade2014_120i27, 6a62, caaa, 863f, 1579, c3d6, b68a, cedf, ijac201513201h5, fd81, acadia14_199ad, bc94, d373, 6a8b, 68d6, 9f8d, acadia14_375ax, e12e, 38f3, 8c71, b431, ascaad2014_004k2, acadia14projects_153an, e2f9, 6c96, a090, ecaade2015_114b22, 00cc, 067a, 4279, 21e0, 90b1, c3b5, d772, ecaade2015_138y26, f2a0, acadia14projects_531y, c9e0, eb3c, sigradi2015_8.41y10, ascaad2014_014j7, f722, cd08, 4901, 93ce, ecaade2017_225a, ecaade2016_154y42, b440, 7d57, sigradi2015_9.141e16, 314b, 3e11, be07, ae60, f9f5, caadria2015_066d8, d8ab, 536c, 9626, 2fff, 0fe8, fe54, 0fd0, ce62, ecaade2016_068g18, 7c13, 2ba5, c694, 7219, 3bbc, 8695, 7c1b, 50e5, 0f3f, f3c6, a0be, f06c, 4194, 9993, 6d0e, fd35, a95d, ecaade2015_118b24, cc50, 04ec, 4bc6, 5046, caadria2016_819z34, d973, 87ea, 3bb3, 5b0c, acadia14_63am, sigradi2013_243z, 68e5, 0a3b, bf8e, 6924, edb5, ad77, 0929, 7e2f, 5ad1, 8c0c, 377c, 412e, ijac201614207r11, 71af, fcde, c4e0, 34d4, 4a06, 1b98, sigradi2016_590j, ce19, ecaade2014_168b41, f109, 33fb, caadria2015_102w15, 3bff, 98fb, ecaade2015_92s18, a363, 435d, f1d7, acadia15_263v10, ecaade2016_164h46, 54dc, 045d, db92, bdd3, fb10, 89fd, 5fcf, ijac201614407r4, acadia16_488z28, 8945, ecaade2016_105b29, dfa7, 7bf5, 6fe3, 50e6, f838, acadia14_719k, acadia16_414b25, acadia17_445u, 3cc7, b3ae, 0559, 2ebf, f3cf, f46d, 7575, 6e03, sigradi2016_814s, 2a24, 3796, bf3c, e5c6, 9aad, 585f, bceb, 0c23, 5e0e, ecaade2015_79m15, caadria2017_046p14, 39bf, ecaade2017_130ss, 60b8, acadia17_316yy, sigradi2014_036p2, 5244, 13a5, b50f, 0997, 0a77, 10a7, 0a34, sigradi2013_205, 0222, ecaade2015_61o12, 6f0b, 42e9, f525, sigradi2016_571tt, 3905, 4324, a25f, 5ef3, b8bb, 1801, 3ccf, 0c45, 882f, 3e1f, caadria2016_611t25, f97a, ascaad2014_001f1, 14a1, 71a9, 71d8, a96c, f136, 1a41, ecaade2017_059kk, 86c4, b05c, 8d37, ecaade2017_111tt, 8dca, 9140, acadia14projects_699d, ec8c, 4dc7, 97ef, 9718, 9d39, 9ba6, 6378, ecaade2014_240k62, a4e7, sigradi2016_592t, ca87, 1f1f, 6be3, e72f, bc2c, 08b6, a283, ca0a, 5139, 57c0, 3439, caadria2017_002k1, ecaade2015_122k24, 3720, b7d2, a8c7, c988, a0c4, 5ca3, 20ad, d2aa, f95f, 9878, 01af, ecaade2015_200h43, b1e2, bbe0, ijac201614307z4, 4470, d744, 215b, ecaade2016_132p37, fb1c, dc82, a92e, 8ed7, ab01, acadia16_184l12, 8a6e, 4499, 4201, 8718, ecaade2017_134p, 5548, cc04, b290, ce53, 89bb, ecaade2016_222i57, 1972, 7bba, cce6, ecaade2013r_009a6, ed03, 5a84, acc0, b611, 9c20, ada0, acadia14projects_627aw, ce24, ecaade2015_193f40, 58a9, 94b1, 4e2b, sigradi2016_773z, 480d, 1364, 22b5, f96f, sigradi2015_8.276y14, ecaade2017_050d, b4e6, 21db, 6c0c, bdd9, 98a7, ecaade2015_61t12, 8e41, cfef, 2e06, ijac201614202h8, 4e7f, 48e1, ff84, 21bd, 4178, ascaad2016_048m20, c336, ecaade2014_133t29, ecaade2016_154f42, sigradi2016_512d, 54fc, 4ef1, c0a8, 03b3, ecaade2017_254ll, 4141, 788e, 8748, 69da, acadia14_63e, 913e, 554e, ac20, ed53, 87a5, caadria2016_725i31, 6060, caadria2015_126t20, 1b89, cd50, ecaade2015_138i28, ecaade2014_138p30, ascaad2016_026s10, 6263, 1ee0, ecaade2013r_002c2, 4ef3, 4423, ddcc, 318b, 1c97, 8f3f, 1243, 4d46, acadia17_391b, e0cb, acadia17_491x, 6fc5, caadria2016_013y1, 545e, 2d4d, 81cc, 4d0d, ascaad2014_028o7, a642, acadia17_608y, 2dba, caadria2017_056h19, d306, sigradi2014_292t4, 49bc, 5730, 3a4c, 2bbd, 6bf2, b4a7, a61e, 0d84, d059, 35a2, ecaade2017_230zz, 5684, cb21, 310f, 8738, 0446, 4a5d, acadia16_24x2, fd4f, e7cc, 002a, e3f3, aa9e, 55df, 8a6d, 6a1b, da98, sigradi2013_173o, 6dc5, 02fe, 721d, 5e92, ecaade2017_210v, 290d, 843a, c494, db23, 6638, sigradi2016_490bb, 1a9e, 7985, sigradi2013_111, 1c34, acadia15_137g5, 1d75, ecaade2016_230s61, 9f25, af4f, 5471, 734a, 424d, e798, acadia14_145af, ecaade2016_241h64, 80af, 2834, ecaade2016_067d17, acadia17_365d, 41de, ecaade2015_217o48, 6a05, 9770, f027, d7cc, 99c7, c618, 9347, 18cf, 5cc1, 3bf1, f85e, fa39, 5280, fbec, e183, sigradi2014_185z5, a7c1, acadia17_511e, 1848, cb0a, 01be, 9a53, 695a, 9618, sigradi2013_271l, 9c50, sigradi2016_426c, c9ce, 8604, 08d3, sigradi2013_393m, 6832, sigradi2013_326j, e142, fac1, sigradi2013_54, aec2, 0345, a2f1, 9147, bae8, 343e, e4d6, b940, acadia16_372k23, 5d36, 5538, ed57, 9bef, 455c, ecaade2017_244oo, 3a0f, 7155, b3c8, 5e0f, e27b, f00a, caadria2016_517v21, e3e0, 703e, 9289, 566a, ddbf, ecaade2017_163k, 3991, 021e, dfde, 8599, 9543, 5087, 02a3, 4d9a, 6b4f, 40f7, ecaade2017_049ww, 7b1e, ascaad2016_011j5, 657f, 69d7, 8ad0, 330d, f8a4, b4bd, caadria2016_797x33, ecaade2014_011b2, b571, 54a8, 592f, 5c89, ijac201513105v4, 7612, 3d0d, b0f5, 532e, caadria2016_725j31, 0b6a, 4244, 0886, d534, ecaade2016_215x54, 221c, acadia16_24y2, aca9, 21ca, 1ff6, acadia17_27s, ecaade2017_215yy, ecaade2016_037v9, 1c1f, 468a, 9d55, ad7b, 6270, 0a9d, ijac201513203v6, 6063, 199d, 597c, 4c20, caadria2017_124i33, 0422, acadia15_173u6, 3237, 2798, b65c, 6e12, ecaade2017_026nn, acadia14_291aw, 7856, sigradi2015_12.107h27, 50bb, ecaade2017_057hh, sigradi2013_194g, ecaade2016_165t46, 38d8, db2d, 5535, ijac201412401s3, 924b, 0266, acadia16_270x16, acadia17_290j, ecaade2015_271v59, 53b5, sigradi2013_342r, 2e87, caadria2016_851i36, 499c, 029d, ascaad2014_029b8, d012, ecaade2017_048cc, acadia16_372g23, d38e, caadria2017_048i16, a7c7, c41b, 86da, sigradi2016_817m, 4afd, c478, 39df, b6b7, ijac201513104e3, 6252, 556e, cf60, 1913, 91db, 49d3, 8cdb, e602, bf1a, 6f9a, 1627, 1ff0, de3a, 7489, 9cc1, cc0b, caadria2016_579l24, b12f, 9006, b4d1, 7c38, 1b2c, 424b, ecaade2017_199gg, ebda, 2dd0, caadria2016_415w17, ecaade2016_154u42, c2cc, e38c, e184, ce96, ecaade2014_079w18, 02ed, 0ca6, ecaade2014_186w47, sigradi2016_479dd, ecaade2017_072f, 3bab, ecaade2015_309w67, 92bb, 6be6, f84e, 364f, 556d, acadia17_390nn, 8fee, de8a, e0ea, caadria2017_063d21, 8a86, caadria2015_109d17, 432e, 0fde, ijac201513206y8, 62b5, 2783, 16b3, 44a3, 4bce, ecaade2016_222b57, 8a91, 7593, 479b, 706c, 88e5, 86d8, 997e, a07d, ecaade2017_152ee, 1f3d, 779e, b8e2, 7df3, eec9, ec47, 6777, c136, 0d19, 7acf, caadria2017_147a39, 8a1b, ecaade2014_031t8, a51e, 8b25, ed41, 5b3a, d1b4, 071a, dc88, 915e, ecaade2015_336z72, 9ce6, 34cf, a81a, 78b9, a904, 210a, c04d, 694b, 69cd, ecaade2017_305i, 6718, e890, 92e7, sigradi2014_345j8, a24a, 4eb6, 28d6, 708a, ecaade2015_53x9, 605b, ijac201614305w2, ecaade2017_143g, 52a6, ecaade2016_073y20, 6256, 2d80, e70d, acdc, 406d, 5f8d, 3d9c, 6a99, 0236, 22c3, 4c21, 3752, 2950, a568, 3df3, 2738, ed5b, acadia17_163cc, 9a90, f2fd, f942, fa6e, 81b8, 0221, ecaade2016_006j1, be09, caadria2015_139c23, a1a5, 1e2e, 334a, 4aee, 8952, ecaade2014_023h6, aa01, 3b05, e21e, 843e, 2c00, b973, acadia17_381bb, 0038, ce69, cee9, caadria2017_004k2, 821d, 5cb0, 8c4f, acadia14projects_661c, 5bb5, caadria2017_017h7, 0d76, 5e16, e130, 6a55, sigradi2016_817p, ecaade2013r_003n2, ijac201412204n3, ecaade2014_220i56, 205d, b742, ff11, 7fbe, da19, e337, e5b7, bc28, 1e67, acadia16_140b11, acadia14projects_101v, sigradi2016_507rr, d062, ijac201614202v7, 9577, 34ee, 5f73, c588, a9c2, f2f4, d8d9, sigradi2015_8.77p11, 1101, sigradi2015_10.250j20, 0ddb, acadia16_106h8, 3342, cf1f, c323, e4ae, ca2d, 8989, d367, acadia14_699c, ecaade2017_212rr, dc94, 129a, 31a0, acadia16_450r26, e0c8, a67b, ecaade2017_181r, 083e, 21c3, f49c, 5707, sigradi2013_414u, 5e49, ecaade2017_007b, 19dd, acadia17_542yy, 4de1, d7ff, ab85, 3d02, ecaade2016_210d54, 4725, 0e0e, 6ecd, 0044, 3773, 727f, f5c5, c5a5, 7aa5, 04d0, 24f5, acadia15_469g20, acadia16_382v23, ecaade2017_265s, d8f9, ascaad2014_006u3, dd7e, 4ff7, ecaade2014_168t40, 992e, 5077, ecaade2016_222m57, 12f7, 8aaf, c884, 47b7, 4daa, 7620, c225, 38e0, bd22, ecaade2017_031kk, sigradi2015_8.239x13, cc21, caadria2017_005t3, b7e5, sigradi2013_414c, 3d83, sigradi2014_339b8, sigradi2016_724uu, acadia14_365ai, e884, 3bc6, d171, 4a7d, caadria2017_008b4, 13f0, 4dcd, 3ef9, b54f, ecaade2015_294i64, e9ff, 1ec1, 2f30, ecaade2017_051v, fdf2, 521a, 7446, d1a5, 37cc, ecaade2017_129ii, 7baa, 7b26, aceb, ceb9, ce2e, 1d01, 456d, bcb2, ecaade2017_008s, 2889, ecaade2017_051u, b03b, 0ac1, acadia17_189rr, 05f9, 2ead, ecaade2016_104o28, sigradi2016_448y, eb67, sigradi2016_814j, bb27, sigradi2015_10.309h22, be00, fe41, 0ca0, acadia14_435av, 65cd, ea81, 4b13, 1e2f, 06f2, 4678, caadria2016_055p3, sigradi2014_137g2, eec4, d78d, 677a, 0804, 852d, 0006, acadia14projects_709an, 654d, 88c9, d614, 53e2, 5992, 32fb, 4d7c, 02fb, ed20, caadria2017_104r27, 9649, bbcd, 3d7f, 475e, 88ae, 69de, 93e2, cb06, 5e53, 903f, 4c0a, 414a, sigradi2014_108c9, 1711, 5171, a3c2, daab, d24b, e5b9, b53d, sigradi2016_381l, e269, b358, a09b, bebe, a2aa, aca8, ecaade2017_049a, 10bf, ab9e, f7e0, 9744, caadria2016_147i6, 9624, d350, 44b4, caadria2016_477g20, caadria2017_142j37, 3079, sigradi2014_128d1, 9205, ecaade2016_217j55, 3c91, ec0e, 72e1, fa51, sigradi2015_10.309c22, da4b, a675, 0861, b75e, 5a6a, sigradi2013_138p, 750e, acadia14projects_619x, 6396, e98b, b9ec, 6286, 9a00, 3789, 43b4, ecaade2014_168m41, fd13, ce01, 4f2f, a12a, 809e, 868d, 87bb, 96f9, 76e5, ecaade2015_285u62, b86d, ed4e, ecaade2017_079n, acadia16_106i8, d491, 3bc9, 22df, 58fd, b2a5, f944, e86e, ecaade2016_078n23, 905d, acadia14_463ay, ffa3, 8a05, fe12, ijac201412206a5, 6004, e645, a3f0, sigradi2016_756a, ac84, 8a8b, 69b6, 1fb3, caadria2016_601m25, 683f, e2a7, caadria2015_012h2, ascaad2016_032p12, 500000000, d150, 4f41, caadria2016_405b17, ecaade2015_81n15, 290c, 4ba7, 9775, 816c, 49db, 01a2, ecaade2014_112b26, e3f7, 16cb, 7c8b, 588f, ascaad2016_022b9, af5a, 58ad, ecaade2016_223i59, 6f03, ecaade2014_089p21, 1a8b, ijac201412405j8, 0dff, 439b, 56c5, 8297, 4003, f53e, 404d, bbf8, c997, fd0c, 314f, 35e5, ecaade2016_102k28, acadia17_201qq, ascaad2016_041n16, a5b9, ecaade2016_210y53, ae09, 80c9, ac23, 2a7b, ecaade2017_256kk, 5a47, aa3c, f8e8, ecaade2016_161w43, 3e4f, 7ecd, 7c3c, ecaade2016_222h57, ecaade2016_164o46, 9bcf, a10a, ascaad2016_054b22, d076, a669, 5dfb, d2ad, 471d, ascaad2014_008n4, acadia17_257b, 452c, a4cd, 6e62, 78ae, 7346, 019a, 2b8f, ecaade2013r_002y1, e0bd, ef1a, ab9a, ecaade2017_118jj, 9809, acadia16_326t19, 02a9, 9cf0, ascaad2014_003s1, caadria2017_040r12, 3d2a, 6c7b, 1c3a, 5b22, c616, acadia14projects_101s, c481, acadia17_36bb, acadia14_281r, 2ed0, ijac201513305j12, ecaade2014_204b53, ascaad2014_036a2, acadia16_124a9, sigradi2014_151m3, 0814, 9994, 81b5, a6ee, b3e6, acadia14projects_177y, acadia16_78z5, 1adf, 4115, ecaade2016_007h2, acadia14_655ab, 3aa9, f7c9, aaa0, cb7b, b593, 0051, cb76, 120d, sigradi2016_777aa, 05a3, 7536, 38c6, 4123, 08a1, ecaade2016_113z30, acadia14_637ah, 9cc4, 7fe1, fdec, 1d28, 3327, ecaade2014_052v12, caadria2015_130p21, acadia14_117a, 2398, 4ef8, ecaade2016_102b28, 5977, e4f2, d7de, caadria2017_123c32, c7bd, 33cc, ecaade2014_089w21, fdef, c89e, ascaad2016_043m17, 7ca1, e707, af66, caadria2015_114u17, d049, 20df, 8720, 1ec4, sigradi2015_8.186y12, c369, 7d93, ef76, dcdd, ecaade2017_149p, 5bc0, 3bfe, c660, 3956, 4677, 4212, ascaad2014_035r1, sigradi2015_11.8n23, ca81, 3fa9, caadria2016_651x27, c561, ecaade2016_162t44, 2e36, 3194, 6c6f, 39ee, a8e7, 11bc, b4a2, 7a55, c51e, b7b1, sigradi2014_176g5, caadria2016_177k8, ea1e, ecaade2017_198p, ijac201614204k9, 7531, 5a06, 6586, ecaade2016_095i26, ecaade2015_77t14, ijac201412303b9, d0b7, 5261, bb79, 0cfc, 0806, 7322, caadria2015_066c8, 5e7f, caadria2016_167h7, 0c75, f9c8, 88be, acadia17_50oo, sigradi2015_8.27m10, b3fb, ijac201412301a6, acadia14_101ao, c414, ecaade2017_208k, b99a, sigradi2013_117b, 8cbd, 7d3b, ijac201614405m3, d6c2, dfe0, dbdc, 6162, caadria2017_016j6, e50a, 2467, 35d2, caadria2016_187o8, acadia14projects_435ao, f8de, ce80, ecaade2016_028m8, 7791, 37b7, b0ae, b170, ecaade2014_070s16, e946, 077e, 7d3a, c415, 6bd7, 094c, 1739, 4a44, c354, ijac201412303i8, ef08, 90e3, 9346, dcbe, 4c59, 1f78, ecaade2013r_008m5, 68d4, 2e13, dbb1, 4aeb, c18f, 6c0e, e7fe, dca8, 64e4, ecaade2017_156u, acadia14_177ai, ec43, 4aa5, cac4, fbc3, 28b8, b562, e78d, acadia14projects_115al, ab43, 0471, ecaade2017_094n, 66a2, 13bc, 3556, ecaade2015_317g69, 2094, 879d, 8055, c9b0, caadria2016_861y36, 0aa9, caadria2017_046u14, 5140, 6ddb, 6156, 577e, 9c71, 4cfc, d89d, 41d1, 2a91, 41cc, 0d0b, 12d3, 5508, c985, c5fd, 4d99, b6b3, a3a4, 365e, 82df, c85d, 9a81, ae68, fcbc, 89e6, 7972, acadia15_137r5, a0f4, f5d9, acadia14_189al, 4b7d, caadria2016_045b3, d29e, dc60, 0df6, 6542, caadria2017_072y22, sigradi2016_515f, 93d5, ecaade2014_086l20, 1e07, acadia17_323s, 16fc, eb64, 38ea, fc19, ecaade2016_158d43, sigradi2015_7.203i10, 281b, ecaade2016_036o9, 4ab7, 9f5c, ecaade2016_033y8, 4edd, db58, 969d, ecaade2014_194b50, 0feb, acadia17_435d, ecaade2015_194d41, c000, ijac201614407t4, f1ec, 23e4, ad7e, 7c69, c1bb, 42e3, 14db, b71b, 9283, d9bb, bdfc, 315e, 2180, d548, acadia14projects_479as, 0fbc, e697, eaa0, 0fcc, c29b, 02ce, 50ad, sigradi2016_381m, 8ff5, 6a1f, acadia14_627ay, 3b3e, 01db, ecaade2014_146s33, 7664, b474, 4a6a, a1c2, 5cf8, 6e70, 1767, acadia14_125p, caadria2016_797w33, 6830, 72ff, ad5f, ascaad2014_029m8, cf2c, b24e, ijac201513101o1, 9a5b, 282c, 7123, cd7b, caadria2017_113l29, d410, ecaade2014_194d50, 25fb, ijac201513202g6, dfe2, d325, 21c1, 47dd, 370f, 519d, 1560, ae84, 4801, 7565, 5470, ecaade2015_229i51, aa87, 9883, caadria2016_641s27, acadia17_339zz, caadria2016_435j18, 72ac, e0e8, ecaade2015_129i25, 12f3, 721a, 0784, e439, f725, 0785, ecaade2016_023u6, 37c1, e5ee, sigradi2013_401i, 0ca4, 8a49, acadia14projects_719j, 119f, caadria2016_467p19, acadia14_709am, 0f93, 5722, 5c8a, d97c, abef, ecaade2015_247e56, 38d9, 0f3a, 9eac, cc7c, 2718, ebf0, 282a, 8aaa, acadia14_647au, 1257, ecaade2015_136p26, 882c, acadia14_75ax, 7b5c, 1e00, ecaade2017_291h, ecaade2015_287u63, sigradi2015_13.316x28, 4ba4, sigradi2015_6.42s7, 15c4, ef7a, f20d, b1bd, 1bb2, cf4a, 0624, 6031, 9c3a, c33f, 1486, 853b, f15e, 7bbb, d033, caadria2017_043g14, 9c2c, 5c44, b1b2, caadria2015_122k19, 0c3f, ecaade2017_057ff, ascaad2014_019a3, 793e, 0404, ecaade2017_268ff, ecaade2017_053ww, ca40, a8f9, ab18, c4a6, 826f, ecaade2014_153m37, 4acc, d411, ac4b, b8ed, c791, 8595, 4536, fafb, be3c, 0499, f407, 0d92, ecaade2015_180v38, daa5, c2c1, caadria2015_185k27, ecaade2017_309uu, e3eb, 4447, 8335, ecaade2017_ws-archieduaa, 6427, 3f6d, b45b, sigradi2014_144x2, 7442, e336, 0760, c303, sigradi2015_4.52p6, 6