CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ijac201412408t1, 7474, acadia14projects_189as, 4afd, ecaade2014_086l20, ecaade2016_tkoa67, 1c1e, d60a, ecaade2014_233s60, 63aa, fc6a, df97, caadria2016_809b34, ecaade2013r_002h2, ecaade2017_046qq, e3db, sigradi2016_642jj, ecaade2017_047s, ecaade2013r_018p9, caadria2016_003b1, ef17, d626, 70ef, d1ff, cc79, b657, 2641, c257, d47c, fe04, 4d4e, 99b5, e316, acadia14_719i, d32c, 3f3f, caadria2017_070j22, 8fcd, 9eaa, 08ea, d298, a5e8, caaf, acadia14projects_101ap, 6777, 4217, 6b36, caadria2015_012f2, 0780, ecaade2017_225d, 3ebd, 2050, bd19, fd1e, fbde, acadia14_339an, sigradi2015_12.297n28, c79e, ijac201412404a8, f37d, ecaade2017_077qq, caadria2015_185m27, f8d2, 0e9c, 7c99, sigradi2014_293a5, 17e2, 355c, 8549, acadia16_280x17, sigradi2015_sp_4.275t29, 1d63, acadia14projects_53m, b90d, 1a54, 3fe8, 30f0, b18a, fac2, f955, sigradi2015_sp_4.388a30, 3d40, sigradi2014_314o6, caadria2017_048a16, c98c, ecaade2014_201j52, 61ab, b88a, ba35, 9a77, ec02, a161, 41cb, 0bff, 17b6, 3d8d, 3109, ccfa, 3c41, 9c5d, a2e7, ecaade2017_232j, 783b, 1025, 9105, b348, ijac201412403t5, 6879, 1cc1, 697f, 54a5, 43a2, 5beb, c7e3, e8d3, caadria2015_206w29, ijac201513105x4, ijac201513203x6, b11d, 01dd, 29fc, dea4, ab98, 8978, af1f, ade9, sigradi2015_8.81u11, 3cd1, 2c0c, ee38, ijac201614201o6, c8ac, acadia14_43ah, ecaade2016_036j9, 60a2, ecaade2016_097t26, f005, ecaade2017_273s, acadia16_12g1, 51fa, 01ff, 7c14, 0416, f89a, 4837, 34d0, c36f, cd4c, caadria2017_129v34, 2ca0, sigradi2015_11.142h25, sigradi2015_3.209w3, 0d33, 8af0, 2541, 847b, sigradi2016_714ss, ascaad2014_012l6, caadria2015_012b2, 3438, e014, ca3b, fff4, caadria2015_203j29, ecaade2015_273d60, 15be, de95, ecaade2014_023g6, c56e, 8be5, ac93, ecaade2014_138l30, 1284, a726, e068, 8dcc, ee17, b93c, ecaade2017_288ii, ecaade2015_138h29, 7391, be4a, ecaade2014_024g7, 7cb3, ijac201513304c12, c548, 508a, 57cf, ecaade2017_291h, b9da, 4f12, ff48, cf9f, 0081, 7804, 9123, a3a2, 13ff, ecaade2017_152xx, 71f6, 363e, 89ff, 2ec5, 26f7, e87b, 268b, 0a0d, 413b, ecaade2016_210a54, 81aa, e2b7, 12c0, acadia16_124b9, caadria2016_167f7, ce75, ijac201614403u2, caadria2017_113b30, 4235, bc6e, dd47, ecaade2017_291q, fc96, ecaade2014_186j47, 02c4, 899a, d9dc, f775, daad, fa61, a2d9, 1008, 5a5e, ijac201412407b1, 2c2c, c664, 46fe, ijac201614102c3, 778a, 0b7e, 3b3d, 9b60, 7880, 99b2, 4c69, ada6, a1a8, caadria2017_051n16, 8577, 6d75, 4767, 4a4b, 6050, caadria2015_087m14, 7c74, 7fc0, ecaade2016_038g10, f987, 36dd, 2d76, b1aa, 7c6f, ade0, 7def, d7ca, 9eb0, 736f, 23da, 65ee, sigradi2013_43a, 3ccb, 995f, b8e7, ecaade2015_109t20, caadria2016_651i28, a114, acadia16_140a11, 008c, 1920, d6ce, 0850, 5e50, ecaade2015_200p43, a9a3, 7849, ecaade2014_151e36, 4bc5, sigradi2013_183c, ascaad2016_003w1, 20b4, 0f8d, ef75, 5731, ascaad2014_019i2, b3d0, 7a99, a846, 8251, ecaade2015_11i1, 6b2a, e966, acadia16_124d9, 1f97, e25f, eea3, 7596, sigradi2013_131, a5db, 1e44, ecaade2017_057i, 14b3, 4af8, 46eb, 057a, 46e4, acadia14projects_63ah, 0c49, a790, 99d5, acadia14_23y, 9200, 2906, acadia16_440w25, 13d1, a502, a293, 253f, 0ecc, 95b0, 1115, a24b, 7655, 851f, 0d58, d394, 97ab, ea55, 4d64, cef4, sigradi2014_293y4, 5718, d8cd, 0c0f, d948, 7fe7, ecaade2015_222c49, b174, ijac201513205j8, bddb, 8f21, b2ed, df5d, 5825, 8b30, 22fc, ecaade2014_086r20, ecaade2013r_004o3, acadia16_88j6, f654, c751, 6af7, 4036, ecaade2015_138j28, 49de, b3b9, ijac201614405t3, ecaade2015_285f62, 4755, ecaade2015_334u72, 7930, sigradi2016_381s, 600b, sigradi2014_132r1, 8a76, 3a84, 6e4e, fc81, 6009, 0234, ascaad2016_038u14, 52db, ecaade2016_243a65, ffe7, 8a5a, 56ec, ab35, 0a1f, 8b75, caadria2017_183w43, 7034, ba47, bde1, ecaade2016_ws-afutureo67, e51e, 0c30, 0212, c516, 7dea, sigradi2016_732p, 5944, acadia14projects_229j, bed8, 3e49, a0a9, 7eb0, e07b, caadria2015_122r19, d2f9, 6124, acadia15_243w9, 8858, 6dd1, 81b6, a469, d4da, sigradi2015_sp_2.112n29, c765, ecaade2017_008p, dbe2, f96b, 9b12, de1a, 98ef, 9ac8, ecaade2014_038p9, acadia14projects_177ae, d041, a4ab, 0646, 3086, 23d8, 3069, e33b, 1139, c9e6, efc2, ecaade2017_098jj, c13a, fc72, 271c, 8cd0, e0e6, dd33, cd8c, 4461, 4f7f, ecaade2016_158h43, 8a7b, 291c, 93b2, ecaade2017_067w, ecaade2017_274bb, 42c0, 340d, 2f49, 395b, ijac201614402n1, 98fc, 63c8, f87d, ecaade2016_221r56, 4224, 5b94, ecaade2014_145f33, 3833, caadria2016_829g35, 6226, 2464, caadria2016_641u27, 0ade, d764, 6b6e, aafb, sigradi2016_751mm, ecaade2017_076bb, 03bf, 2ecf, acadia16_62h4, 76bf, 396e, e07f, 008e, 7611, 0c6c, ffa6, 40cc, bd3e, 542c, 23d9, 018e, 3d63, caadria2016_507n21, ecaade2016_071p19, 2ed7, a901, 3dc4, 3d41, a7d7, f177, dc05, 4ff6, 9768, 1154, aa7a, ecaade2016_140k39, ecaade2015_302n66, 931a, 26a8, ecaade2016_025k7, ecaade2016_011x2, ecaade2014_024p7, bde0, b50f, a630, 4f56, caadria2017_125a34, 1cdc, 3871, b617, caadria2016_819r34, ecaade2017_293mm, 5f59, ecaade2014_186b47, 5a26, d621, 112a, acadia14projects_681as, ad50, f00f, af65, 3be7, f229, fab6, 65b2, ecaade2014_042s10, ecaade2017_255ww, 945b, ecaade2015_205w44, 3c22, acadia16_62r4, 6398, 00f7, e50f, c11f, 04a5, 4ba6, 88a2, ijac201614305k3, 3320, acadia16_154h11, ecaade2016_110f30, acadia14_691aw, 061d, ecaade2014_168y40, ecaade2014_204a53, d879, e3a6, aa02, 54b7, ijac201513205y7, 4561, 4fee, c7b9, b1db, 446b, caadria2016_871s37, 22ac, 1ae3, 7772, 0ad8, f78d, c064, 5b21, 812a, caadria2017_046t14, 3d27, 0fa3, b48a, 1bef, 9fc6, 5002, 86ac, ecaade2017_037cc, b8c0, 651c, 2fbe, 6426, 9495, acadia14_333av, caadria2015_073s10, 49ed, 3bfa, a007, sigradi2015_9.141h16, 2e9e, 9cb3, 25ef, 923f, acadia15_149t5, sigradi2013_267d, 5190, 0ef5, 5b62, 8525, fd46, b777, 0d66, 26ca, 2c1d, e6f4, caadria2015_194z28, 074a, 608f, dc07, 1206, 3ac2, caadria2015_078o11, 679d, 6ec9, 126b, caadria2016_703m30, ca97, caadria2015_087h14, c5b7, 7d7d, ad8a, 4e7a, 67c4, 6110, ea38, ijac201614309u6, c2e6, 30ae, e769, 3800, b016, 811a, e2c6, 8331, cb5b, 71d9, sigradi2015_6.42a8, cf1a, a146, 8bd3, 7c49, ecaade2017_146mm, 93b4, ecaade2015_170v35, ca23, a014, acadia14_517n, b5ba, e20f, ecaade2015_333a72, 17ed, acadia14projects_145k, 2b4e, 8051, ecaade2017_277hh, 5352, ecaade2017_023ee, 54b5, d277, 0a29, 1d17, 6c47, cb16, 0c1e, 3e99, 82c3, 806d, 5fb7, d184, 9420, f00c, b25c, 5356, bd68, sigradi2013_117u, a36b, 8747, acadia14_199al, fea9, 511d, 933d, acadia15_81x2, 10b7, 1071, ecaade2015_100b20, 3395, 1c26, ecaade2017_265j, 9809, 5637, 7dda, cfc7, caadria2017_190v45, caadria2016_147j6, a1ce, caadria2017_043b14, 4eca, ecaade2017_257yy, fe1a, d4cb, 83c5, ijac201412403g6, 563f, 1f14, 10af, 3c2e, 70ce, sigradi2014_291n4, 05b2, c339, acadia14projects_317v, a66a, ed3c, f39c, ecaade2017_051r, 881b, caadria2016_839n35, 9451, ecaade2015_17u2, 071b, acadia14projects_135ac, acadia14projects_435af, 3d70, 4349, b6d8, f134, caef, acadia14_565z, c74b, 8ce4, 84b8, f5b3, ecaade2015_318v69, 5c99, b705, caadria2017_046j14, 47df, 185a, 3926, bd84, acadia14_145ak, 8c11, f88b, 1bba, 7770, f033, a9af, c4f0, 2e06, b5c3, 0ea8, b3e2, 5d9d, 7cec, ijac201412305k2, caadria2016_301m13, ecaade2015_248k56, d2a6, aa4a, acadia15_407r17, 0ce3, 5af4, b07e, d118, sigradi2014_018k1, a9a6, ijac201614207g11, 026a, 7da6, e3dc, 8e4d, 23b7, 2fce, 8eb7, 48fe, 35e1, 5a07, ecaade2016_087p24, 559b, 1e67, baae, becf, 7641, ecaade2016_234w62, 043c, caadria2016_507t21, 237d, sigradi2013_226a, e233, 5714, ascaad2014_020o3, caadria2016_569c24, acadia14projects_435az, d968, e153, 7e93, ecaade2015_233g53, eda0, 47f2, 75bb, f100, ad95, 93c1, 78b8, 4527, f081, af7e, ecaade2016_221y56, deba, faea, 902a, c45a, 8de4, ecaade2015_127f25, ecaade2016_040r10, 1072, c2b7, 42ae, fb80, caadria2015_210k32, 269f, d66a, 5b41, ce19, c116, sigradi2016_467v, 2f55, f459, 8ccd, 9462, d8bf, 745e, 7088, c25d, 44c3, 1107, 0ccf, 0fce, 5399, f597, 11fe, 76aa, 0e3c, b9e8, acadia14_473as, f0bf, 2da9, acadia16_206m13, 6fb3, ijac201513206o9, b41e, de15, 25bb, e23d, 3f45, sigradi2014_045e4, 1e19, a713, 13d7, bbb5, 706f, e547, sigradi2013_387z, b152, e28a, 441a, d215, ecaade2015_334s72, 6414, f4ac, 2719, d6f5, ecaade2013r_008r5, ecaade2014_217i55, ecaade2016_162m44, 1db1, f468, 1ca8, ab96, 41ed, 27a5, e54d, ecaade2017_230b, 146c, 4cb0, c03a, 1241, 2d1b, 9e92, f37b, caadria2017_118d31, 101a, 4053, a28e, 0727, 3a0d, c774, acadia14projects_539d, sigradi2015_4.219h7, bbd7, e912, sigradi2016_484pp, 466c, d8b5, 0226, 2284, 9b58, sigradi2016_534ll, 0d9c, 8381, c5a4, 1ea1, 6820, acadia14projects_671v, 9acd, e1f2, sigradi2013_271, ae0d, da1a, e68d, 2d11, sigradi2016_550l, e5d0, 4d5f, 4ab9, ecaade2013r_002e2, 4490, ee6d, 170e, 4ece, efee, sigradi2015_3.268a5, 5165, 490c, 886d, ecaade2016_217t55, cfee, 95e8, b5ef, 7fdf, 4322, 7b52, e276, ijac201614102v1, acadia16_326r19, 964f, ecaade2015_55j10, 8921, ijac201614207w11, sigradi2016_732t, 2857, a716, c79b, db3a, 2baa, 049b, 5719, 2c20, 604d, b6e9, 7e4f, ecaade2014_163z39, 0cb2, c812, sigradi2015_10.309f22, 05ce, sigradi2013_226, df59, caadria2016_023m2, 793f, sigradi2014_330j7, 06ee, 8f60, cad8, aed9, 9874, sigradi2016_686tt, c809, caadria2016_003c1, 3521, sigradi2013_43b, 5a4e, 0819, 4003, caadria2017_135d36, ecaade2015_164t34, 072a, 51b3, 19c5, f093, ascaad2014_029r8, 3074, 1c50, 481c, aab7, ecaade2017_164p, 0241, 1ba4, caadria2017_056u18, ascaad2014_001k1, 8058, 1bd7, ccec, 8423, 2e29, ecaade2017_203nn, 907f, 3b6a, 3623, 735d, c9a2, ecaade2015_332p71, 5c24, f625, 8795, d827, 532b, c428, 50db, 2fd3, c04b, 6ce1, c694, dd44, 3613, 56b0, ecaade2015_217f48, ecaade2016_132o37, a12c, 7d0d, b36f, ecaade2017_087r, 8ee5, cad1, eaab, caadria2015_073x9, 6bb6, caadria2016_787e33, ecaade2014_240m62, 15ab, 5e53, 9913, 95a2, 0deb, 7ec0, 75bc, 1573, 144a, 39e1, 7968, 5e43, caadria2017_190w45, 1a51, fed9, 8d04, ae37, ecaade2016_104u28, 3cb5, 2d3e, 3e67, 8201, b192, caadria2015_087u13, ascaad2016_045b19, 4a6f, 1daf, caadria2017_086h25, 715d, acadia16_12k2, 358a, ef85, 40a0, 435f, 16f0, 9fb4, a9bc, 09b0, caadria2017_183l44, e9d7, 7897, 392b, 7b72, 3644, cabc, 8c10, 9628, c949, ac6a, 33e4, e9c8, 3092, 51f6, 2d08, 92d7, ecaade2016_040v10, f534, 808f, d1bf, 8d08, 4d73, ea27, 3cc3, cac4, acadia14_555k, ecaade2016_bkoj65, 8501, ecaade2017_254rr, 962f, ecaade2015_21s3, e70e, ecaade2014_224g57, a527, ecaade2017_271l, a7ff, 2f6f, a608, efcc, c0b9, 344c, 58b4, a651, ecaade2015_248x56, 4f4e, ascaad2014_023a5, f601, ecaade2013r_018k9, 415a, ecaade2015_215l47, 2366, ce15, 58c7, caadria2016_871k37, cae2, 8676, acadia14_497p, d370, 0558, acadia15_381s16, 72d6, a3af, ecaade2014_233k60, ecaade2017_057f, e9df, 60b5, f7b7, 32e8, 59df, 9e62, b285, bd94, ecaade2014_144c33, ecaade2014_177z44, 512a, 0c2a, sigradi2015_10.144v19, 409a, 9f31, 2ea0, acadia15_381r16, fd1f, 6872, c5d5, c7ae, caadria2016_767t32, 2bd6, ecaade2015_284z61, 138c, c6ce, 4047, 4293, 11de, 8650, 3356, 398d, f373, dc16, caadria2016_013r1, a31f, dd56, 9aa2, 1c36, ca4f, ecaade2015_221v48, 6e50, f7d7, b400, sigradi2015_8.189r13, caadria2016_703g30, 5d37, 5b1e, cff7, ecaade2017_148ww, ecaade2017_215j, 76fc, 31b3, e0aa, 2904, 033a, 584d, 751a, 0705, c8a1, 5b51, 308f, 6e2c, 0534, 4660, 90d5, fef1, 949d, ecaade2015_256d58, 8d2b, e761, caadria2016_177t7, f138, sigradi2015_sp_8.78k30, a620, ascaad2016_023y9, 9357, 449d, a25d, caae, a745, 8cae, ecaade2013r_017b9, 1469, 3fa9, 3c4c, a0fc, 0414, 6e1a, 523b, ecaade2014_173a43, d620, b071, fcc7, 4612, e4e1, acb5, ecaade2016_223e58, 43b0, 4608, d238, ab94, acadia14_317w, caadria2016_797w33, 63be, 597f, 1b3a, caadria2016_177u7, 06f9, acadia14projects_125p, 80a2, dd68, acadia14_153ar, acadia14projects_145s, 1389, a5cf, ecaade2014_141h32, 9ff3, ecaade2016_243t64, 8b72, acadia16_88s6, cbcb, d1c7, ecaade2016_225a61, 2448, 5443, 29a1, acadia14_589e, caadria2017_142t37, 63e9, be3e, sigradi2015_8.328j15, b1f2, caadria2015_073j10, df83, 91fe, 2815, 7fd0, aa78, acadia14projects_555h, 5d97, 5b44, 992c, c296, c22e, ecaade2016_185d50, 6749, acadia14projects_719m, ijac201513104h3, 0a9f, sigradi2013_41l, 6d8c, 6316, ecaade2017_225h, b9b9, a7c5, dfd0, d7c7, 6ac5, aae2, 8559, 18bb, befb, sigradi2015_10.309j22, 774c, 741e, bf54, 936d, 0fe5, a00f, b328, e241, 60ac, 822c, ffe5, caadria2015_114s17, caadria2015_208s31, 31c6, e7eb, 97e8, ad03, caadria2016_197g9, bba8, 8a2e, 4772, f311, 1642, acadia16_106k8, b4c6, 9051, 7a75, 0c0d, a7ed, 30c9, dadf, dea8, 4a4c, a18c, 333f, sigradi2013_268i, deec, f7c0, 40cb, b538, 55f6, 364b, 032b, c451, 17b2, sigradi2013_138l, acadia15_185i7, 409b, 8018, 0a45, c90a, 90c9, a8b6, sigradi2014_279x2, b20c, be09, ecaade2017_059ss, b2d8, e373, 0c66, caadria2016_321i14, e8f3, acadia16_414y24, 50bc, b2cc, 9d66, ecaade2017_019hh, a0d0, acadia14projects_167z, 4ada, 14a8, 7f09, b621, 72cf, 02d0, 7090, 9915, 2346, 8611, 698a, caadria2017_104z27, 9afd, sigradi2013_359e, 5362, 3bc6, a640, 2665, 92f9, 6e0a, acadia14_579g, 8a80, caadria2015_124w19, 5126, 6c14, 3d62, 3874, 7bc9, ecaade2014_052m12, fa05, caadria2017_145c38, ascaad2016_002n1, ecaade2017_265w, e026, ecaade2016_230n61, 1524, edbd, 93b0, 857f, 8ac7, 3d91, 3187, acadia14_267n, 17ca, 8b0f, 1002, ea0e, sigradi2013_28o, ascaad2014_019t2, ecaade2015_196t42, 7f0d, 1ece, 8a3a, acadia16_382c24, 4f32, 3ce2, sigradi2016_360t, b526, 5552, 3ea6, 27bb, 9fd1, ecaade2017_085j, 005f, 749b, sigradi2016_695z, 5c80, 6d01, acadia14projects_699k, 8d8f, 3bcf, 3f42, c054, f8f7, e4f8, ecaade2015_193x39, ecaade2015_284v61, 71ff, 2168, 7990, 36e9, 6751, 98e4, acadia14projects_291ap, 6ec6, ecaade2017_273o, 12af, 848e, 2369, 30e2, ce5d, caadria2017_145m38, 260c, e4ce, 1906, 1cc9, 358c, c1dc, 06bc, 419a, 3522, b4cc, 0d47, caadria2016_063s3, 8a3c, ece6, 14ff, ecaade2015_227z50, 4c1a, 75f5, 23e2, e4eb, 3ae0, c337, acadia16_116w8, ea74, 4af1, e579, 3d46, a83f, caadria2016_507f21, e68a, 567f, 32d7, ecaade2017_130ss, 3825, 3015, 9c64, 81b0, 5f77, ascaad2016_041k16, 3f77, 4de6, 9e98, ce6d, ecaade2015_92u18, 8d7f, 26fc, ascaad2016_039h15, fed1, 83bf, acadia16_106x7, 38ce, ccb7, acadia14_333au, cf05, 6f27, 5e3c, 7b67, 80e7, b08a, 0e29, d050, d2b8, d446, ascaad2014_028o7, 3770, be7e, 7150, 1fa4, fa68, 12da, 5a14, 7da2, caadria2015_126p20, 94bd, caadria2016_115l5, sigradi2016_357k, dc66, f927, ijac201412408u1, 9a30, 1ded, ecaade2017_229aa, d20c, acadia15_297e12, 99b6, ecaade2015_171o36, c085, 8894, fe4b, 39bd, d7fe, 151e, a6ef, 48da, 156b, 221f, acadia15_343i14, 18a1, d851, c554, sigradi2013_280, ecaade2015_205t44, acadia14projects_347an, ascaad2016_036a14, 5b56, 10bb, 1dd6, ecaade2016_011o2, 26ee, ecaade2014_133u29, fa66, ijac201614405p3, ecaade2017_255e, 7be0, ecaade2016_042j11, e324, 6118, a67c, caadria2017_182v43, 6fb0, adcf, ecaade2014_079y18, 5312, 4f20, 0767, 3582, 1e50, 6c06, ca6a, 810d, 5b8e, 6b7c, dafe, 1fd9, af11, 06c5, ecaade2014_053r13, c4ee, fd07, 49e4, sigradi2014_305j5, cf48, 989c, 60aa, 272a, 1747, 8db4, 1844, ecaade2016_089b25, 0574, 29c1, 8b50, ecaade2015_332u71, 1c76, 6aaa, b99e, 20f3, 3887, c603, ijac201614102g2, ea26, 0a3c, 9fbe, caadria2015_218w33, 60c8, daf3, 47fe, b4cb, fc99, caadria2015_218u33, 0f05, 51ed, c156, a8ed, ec62, 8eb1, 0898, 591f, 4a1d, f7fa, 1af5, ijac201614207y11, ecaade2016_104o28, ecaade2015_261i58, 2ac5, ecaade2017_194u, caadria2016_197s9, 4cca, caadria2017_174w42, ecaade2017_029aa, caadria2015_208s30, 32ae, 26ba, 0d57, 325d, bdde, sigradi2016_387vv, 1525, 7f5e, acadia14_609ae, c136, d7a1, ef35, 3610, 3977, caadria2017_048f16, 289c, 72cc, c909, 81bd, 3673, d380, dcf8, 1a39, efd4, ecaade2014_230p59, 6ce4, caadria2015_237r35, 077d, 2ede, caadria2017_113e30, 6689, caadria2016_281m12, 7c34, 5d7e, b0a7, ecaade2016_164r46, 20ef, ecaade2014_108c24, 32f2, acadia14_473ad, 9979, b7bc, 2d71, acadia16_224s14, acadia14projects_627ax, 747a, 7f5f, caadria2015_150f24, 4673, 7d83, 71c9, ecaade2017_265i, ecaade2014_175o43, 0b36, caadria2015_114y17, da3b, 76f0, e415, 8a87, ecaade2015_25g5, a612, c16d, ee8e, ascaad2016_011h5, 87bb, d9e7, 5c54, c83b, 7137, 1441, 3d66, 7954, 7ecd, ecaade2014_151p35, 737c, 1606, ff40, 0f7b, ecaade2017_308w, 6963, fe1e, 4352, 9372, 4342, dada, 4824, f141, caadria2016_693e30, 872a, 286b, c7d3, ae9e, 6f78, b71c, d601, 7c85, acadia15_333t13, 9fa0, 919e, b1c6, e3b0, d972, 3849, sigradi2014_132w1, 9928, 0309, caadria2017_063a21, acadia14projects_487g, acadia14_63ad, 1486, 7698, bac5, d2cc, 044a, 299f, ascaad2014_017o9, ea82, ecaade2014_195u50, sigradi2014_082r7, 3b5a, 1c45, 5429, 6dda, 1fea, e14e, 5016, sigradi2015_10.138a19, d120, e15b, sigradi2015_8.186h12, 2a82, b02c, aa7c, 3fe0, ec19, d431, sigradi2016_817n, ascaad2014_017n9, 996c, sigradi2016_803w, c896, d5c7, caadria2016_219j10, ac8b, 3842, 4468, 47bd, fa1c, c287, b35c, 4ec2, 08f7, e18b, ecaade2017_089aa, e7ee, ecaade2017_290mm, 6d43, 7d69, 0257, 33f4, fca2, 11f9, eb71, 1a81, 762f, 4c2d, 2fa9, 696a, 141d, abf1, fb77, bbb4, 549e, d5a3, 0451, faac, 32e1, caadria2017_074g23, bfc4, 75d6, af58, 8779, 52a4, caadria2016_301p13, caadria2015_015e3, 3d56, f65b, 93ed, dd65, ijac201614305p3, 4595, ad2a, sigradi2013_138s, caadria2016_095u4, acadia16_244t15, ecaade2015_246x55, 1dc5, d7f9, e990, sigradi2016_483ll, ed00, 9c70, e92c, ascaad2014_008z4, f04a, 58f5, ijac201412406g9, 55d3, ecaade2014_184h46, 59d9, b5d9, 6cdb, 2af5, 159f, e5a1, d10a, 028d, 506b, 3a67, 4159, 4e5b, 8fd3, sigradi2015_9.347c18, sigradi2016_592q, c165, 3a66, ecaade2017_124cc, 89d3, caadria2017_008z3, ecaade2016_222c57, 3e6c, 9c78, 226f, 743b, c93c, ecaade2016_042n11, 6a1f, ecaade2013r_018m9, b448, 3429, caadria2015_070v8, acadia14projects_435ar, ecaade2015_241d55, 4d6b, a950, c2c7, 37db, caadria2017_124c33, 4093, 0b53, ascaad2016_011l5, edaf, 4396, bdef, 710b, 107b, 428d, 3419, f8c5, 0298, caadria2015_119b19, bf90, dd51, 6ace, c60f, 2df2, d2fa, 8716, fa5c, 150b, d208, ascaad2014_032l9, c147, bd4f, d62d, 4ec1, dad0, a929, d51f, 6de9, f75e, sigradi2014_128b1, e949, acadia14projects_637ag, 5442, ijac201614405j3, ecaade2017_101q, a5a6, 55a6, ecaade2017_017i, c08e, acadia14_267j, 3a0f, b014, acadia14_219d, sigradi2014_049e5, acadia15_469i20, caadria2017_056w18, 8408, 6aa5, 324a, acadia14projects_301c, 6c32, 4b67, c3b8, aa38, b43b, 8c52, acadia14_291aj, acadia14projects_91s, ee9e, 3756, c04f, 163e, eb4a, acadia14projects_101o, ecaade2016_223h59, cf68, sigradi2015_8.41v10, 7811, 2721, ecaade2017_306k, 5a23, 48ac, d3e7, 3ad8, 04f0, 3c3d, 3362, ecaade2017_006cc, 8a18, 432a, 3c35, 501f, a895, b1f4, ijac201412408c2, 20a4, 3726, 1d20, 2e2a, 8c6a, da27, 77f3, 59d4, a5ee, 7e3f, e58c, ecaade2015_287l63, 2335, adf4, sigradi2014_197s6, c922, a179, ecaade2015_116k23, 415d, c419, aa18, 7874, e51f, sigradi2016_484c, d3f9, 4507, ba59, acca, acadia14projects_291h, 8446, a2fb, b80c, ecaade2017_076t, 2bb7, 9c8e, 27f1, 6fa0, 7501, ecaade2014_218o55, caadria2017_005i3, ecaade2017_306r, f4c6, 3b70, 06ce, 1ebd, 970c, ecaade2017_213yy, e7f7, caadria2017_023f9, c17e, caadria2017_189d45, 379b, ecaade2016_105e29, caadria2015_004o1, e9e2, 2a78, 03bd, 662c, ecaade2017_023dd, 504a, a3bb, acadia14projects_409n, 05da, 9988, 3b88, 3be6, 3d15, 3ede, 5813, ecaade2014_188j48, ecaade2014_010s1, bc0e, 4c7e, a0bc, a5aa, c376, ecaade2014_018r4, c662, 6ca7, b541, 5a63, 3708, ecaade2016_191k51, daeb, ecaade2015_79l15, acadia16_164r11, e3c6, ascaad2016_022m9, ijac201614201k6, ecaade2016_bkop65, eea1, 15f5, 34db, 8663, 5762, a38d, 5e78, e5e6, d591, 401c, bdae, ecaade2015_92r18, 712b, 8415, 9eb4, c326, ecaade2017_006ff, 5223, e094, 2e97, 53b1, ecaade2015_22r4, ecaade2017_215n, ecaade2014_018x4, ascaad2014_024d5, 4db1, ecaade2013r_018s9, f96c, 87c8, a528, 887e, 6a6b, 0cb5, e82e, aa3c, ecaade2015_215n47, ecaade2015_48b8, 0350, 111b, 0033, 44fa, 5f56, ecaade2014_138w30, caadria2017_118w30, 40fa, sigradi2013_414v, cd69, sigradi2013_64, bc79, ijac201412304z9, b27d, cb70, 3db4, a8b2, 5919, 579e, 39c3, 2cbc, 4ac9, 2e4f, cfc8, acadia16_470g27, 7836, acadia15_57d2, 4f7e, caadria2017_009y4, ecaade2017_066r, b6b1, e338, 5e94, 671a, 9134, 45f0, 61f3, ijac201513206g9, 81ec, ascaad2016_023t9, 600c, b1bf, f4e7, ijac201614305m3, d3c7, c70e, 27e1, deb2, acadia16_214f14, 5997, e49e, bad4, 9af5, ecaade2014_092f22, 929d, sigradi2015_4.219x6, db34, sigradi2013_263o, ecaade2017_256s, dc7a, 8626, 277b, acc9, fc79, b4ee, sigradi2014_305m5, sigradi2013_397f, 3452, 5910, 2c95, 9436, fcae, 626e, ecaade2015_138s29, 0d69, caadria2016_167s7, 645a, 0b29, ecaade2013r_003v2, ijac201614404b3, ecaade2013r_003u2, ecaade2015_303v66, c134, 56eb, f8e3, sigradi2015_11.136o24, 739a, 7257, caadria2016_045l3, acadia15_483i21, db9f, ecaade2014_038u9, edcc, 0617, 40bf, 78e5, e8be, a051, 96a5, 67da, ascaad2014_013u6, 7679, ff54, 3253, f53b, caadria2016_559a24, ea4d, ecaade2015_332v71, bb38, 896d, 1d7e, 3b1a, ascaad2014_017f1, sigradi2013_54l, a0b0, fa6d, 86d3, ebfe, 8cde, 8e24, f57b, 2e96, c73e, b7d6, sigradi2015_3.155m3, 8421, caadria2015_156h24, b188, 073b, 6581, sigradi2016_431v, bbc1, 03da, b903, f024, fdd7, a2ad, 5a2d, ff02, 5103, ecaade2017_213e, 286c, sigradi2015_3.65n2, ecaade2015_138v28, 4bf0, 1a8b, acadia14projects_43aj, caadria2017_185r44, ecaade2015_293x63, ijac201614308y5, c843, 892d, fbcf, 5754, ccf6, b803, d86e, 875c, 994b, sigradi2016_690d, 24e4, acadia14projects_655x, ecaade2014_204t52, 0953, 55cc, e2e2, ecaade2015_195o41, 2fcb, ecaade2015_176x37, 99fe, 3810, e605, acadia14_339al, 0d0f, 0647, 36db, 9a15, cd50, c14f, 47d2, b40e, 1a7a, cdb3, 3f14, b64a, 6580, 6ca0, sigradi2016_363ff, a004, ecaade2017_252m, acadia15_395b17, 6cd0, acadia16_488y28, bc8b, sigradi2015_3.221y4, 3cab, ea9e, c88b, 5382, 8252, a7b8, ecaade2016_015y3, 7aed, 71a2, a884, 2163, 4a6a, fe81, 6d90, c286, 82ae, 51d6, 51f8, 611d, acadia16_130j9, acadia16_270x16, 9398, 4842, ecaade2014_198z51, sigradi2014_192p6, 0290, sigradi2016_490ii, d9ca, 308b, 9f75, a205, 4ee6, 2118, d2e8, ec95, e77a, 5502, bfcf, 7ba7, caadria2016_713z30, adb6, sigradi2015_3.155l3, 2a5b, 9531, daf6, 1f64, 52ed, 7236, a2c9, de2c, cf9d, c003, 65a6, 73cf, f657, ecaade2014_186a47, 486c, 2025, 96dd, 1a53, 2998, c011, acadia16_352e22, 31fa, ijac201614207h11, 0d7c, 38a1, 11e2, caadria2016_321n14, 2797, acadia16_106n8, 58fe, 2acb, 7308, 488a, d704, 65d7, 19d6, c316, ascaad2016_033e13, 6f9d, 30fa, 7fdd, 2889, eecb, sigradi2014_180s5, d437, a16d, 638e, 8151, ecd7, sigradi2015_8.264f14, c814, acadia16_344c21, b251, 4f7c, b7af, ijac201614208r13, 703d, 72f6, sigradi2013_326n, 4e2a, d0b6, c41a, 143f, acadia16_432s25, 7de3, 3489, ecaade2017_173mm, c06d, 139d, acadia16_44p3, 8bce, 0dca, 8b05, 5661, 6092, c5ae, ddec, c448, 490e, 17ee, 6b03, 0a7b, 7c04, c307, ijac201412302i7, ecaade2015_61j12, 47bb, e107, 2601, 15e7, 78cc, e2e5, f392, 156a, f6d4, 3cc6, ecaade2013r_002f2, 8536, 2172, ecaade2015_138l27, bf42, eac0, 0484, 9047, 73ba, aa58, caadria2017_042u13, 80a7, 8a9c, 3fd9, aa6f, 173f, 6b51, sigradi2014_282l3, 52b9, 70da, 7850, 88d0, d6c4, ascaad2014_006u3, f020, a3d9, 7ba2, 70b2, caadria2015_049g6, 7d48, ecaade2014_237i61, af84, 21de, 8e57, af18, 7e31, ecaade2015_73b14, e1ac, a43e, ecaade2017_003i, caadria2017_005k3, 4481, 07fc, 0fcf, dd96, 6f4e, 043a, fd04, fec0, acadia15_195w7, 0c9d, 439f, ijac201614203f9, c379, b993, ae77, f051, 176c, c08c, ad8d, 07af, 4ea9, 7844, acadia14_91t, 123a, 7bb2, ecaade2013r_004x3, ascaad2014_036d2, f94e, ecaade2014_224w57, a687, 93ec, 764f, 2c41, b889, 279a, e0bc, 1fdd, cbcd, ecaade2013r_014f8, b409, ecaade2015_195h41, 0615, 63ca, d8a4, 22d1, db78, 9888, 0633, 0031, 9e45, 5a52, 0f97, 0a94, 8962, 5a15, d12e, 15a1, 2cd2, sigradi2014_345r8, 2041, e365, b837, 77a2, 0116, sigradi2016_724vv, 241e, 10d8, 9b63, 4e4c, 993a, caadria2017_163e41, 5d64, 8c39, 6652, 96f5, caadria2016_167j7, 424c, 97d3, a2e0, ecaade2017_109bb, ecaade2017_044rr, fc47, ba02, ijac201412303i9, 56af, 15d9, sigradi2014_074d6, 2a39, 9a3f, b7c1, acadia14projects_671y, 127c, a47f, 56a7, caadria2015_067j8, d33f, 093b, 69ed, 286a, e712, ecaade2015_161i34, bef5, 5e58, acadia14projects_53r, caadria2016_229c11, e6a6, b729, ecaade2016_108v29, ecaade2016_167u47, fa18, 37c2, 6dc2, a359, 5ea5, 5826, ba1f, 0399, dc8a, 6627, 0c74, ijac201513103y2, 7481, e246, caadria2016_589a25, e7fb, ae6a, d2e0, 7740, 9e8b, f1f9, 880b, 542d, ecaade2016_190t50, 3266, 2c48, 6a9d, ac67, 172a, acadia14_117g, caadria2017_003a2, ecaade2014_194l49, d07f, 6e89, 2a22, f085, bae7, 8b00, d2db, 5078, 6268, eb6d, 17fc, deb0, 123e, sigradi2014_123u9, 0c84, 5a0f, 2a6d, acadia14projects_317y, e0c2, 0baa, caadria2017_029l10, 514d, 1967, acadia16_12b2, 2ac3, 2cc0, 697c, 65f5, 3299, a1d2, 574a, 2184, d1b6, ecaade2015_307p67, c2c9, ecaade2017_253x, 2003, 5cc2, 0b95, sigradi2015_11.142f25, a11e, 2dda, f54b, b1f6, 69a2, 3306, 9add, ecaade2017_215yy, caadria2017_174i42, 09e3, 0ae0, a816, 9bb3, 177a, caadria2016_745f32, 4c56, 0d41, 7914, 5850, a518, 5b15, ff9f, 7270, sigradi2013_10c, sigradi2013_386v, ecaade2017_199hh, acadia16_478z27, ab19, ecaade2014_052h13, 1830, caadria2017_054a18, 2f21, sigradi2015_1.288a1, caadria2017_174m42, aa0c, sigradi2013_401e, c7be, sigradi2014_313z5, c5e9, ecaade2017_213k, eddc, sigradi2015_6.151c8, 002b, 2b89, 1d30, 4afb, 109c, f8b2, 5c4c, caadria2017_055r18, ecaade2017_100f, 2fd4, 972c, 0569, caadria2015_170z25, caadria2015_172j26, 1cc6, 75cf, ijac201412204p2, acadia14_135ac, ijac201614202r7, 5504, 1b20, sigradi2016_448hh, 05ee, 729c, c96f, 61e4, acadia14_549s, 21d5, bffe, ijac201513304b12, afbd, sigradi2015_8.27p10, 5671, 8376, fb5c, acadia14_53o, 86a2, 0cc9, 4499, acadia14_655w, 2eee, 249d, 3bfb, e44e, 0a24, 9b77, sigradi2013_243e, 3955, 13ea, aaba, 79fa, 964e, dfcb, 1a24, sigradi2013_222h, 3313, eec3, 0a3d, 7aba, caadria2016_611o26, acadia14projects_681af, d04b, a3c3, ascaad2016_022h9, 5e20, 34ee, 81d1, ecaade2017_215w, f8d0, ascaad2014_014n7, caadria2016_851f36, 27fd, afce, 5b5b, a7f9, 24e5, sigradi2015_12.259a28, 5922, ecaade2016_007e2, 8ab9, 7f64, d993, ecaade2015_301y65, ecaade2016_017s4, sigradi2015_6.327s8, 9631, bf31, 0142, c4d2, ecaade2017_017t, 2e82, b0ac, acadia14_153at, ecaade2017_143a, 7588, sigradi2014_032c2, 012e, acadia14_399ak, 193b, ecaade2014_149n34, b20a, sigradi2015_sp_2.112e29, 9dcf, 00f6, ecaade2016_042z11, 8a44, 6177, 4012, c280, 9ff4, sigradi2015_1.305d1, a927, da6d, a160, c232, 663d, 5f45, 1c55, 00fb, 1703, b2b7, 8df8, c5c2, 5198, acadia15_173p6, caadria2015_023w3, 0a6c, caadria2017_129z34, ecaade2015_87s17, 7b1a, 46c8, bcc4, 1e3a, sigradi2014_266a2, 4477, f43b, f652, 12a7, 7aad, c383, 4309, acadia14projects_101s, 26cb, 1d9b, 3cda, b61e, a787, a8ad, sigradi2016_356g, 2fd5, d2f7, ae2e, ecaade2017_061f, 407a, 1af0, e22e, d429, 1fca, c176, ee87, ecaade2016_045m12, db0e, b43c, f057, a98a, caadria2017_183a44, 7c2b, 8793, caadria2017_136r36, ecaade2015_317p68, b1cf, 2332, 59d5, d670, b4f0, 82a4, ecaade2015_21y3, dc2e, 636b, fad7, 8a73, 72e4, 73bc, cb50, 07a1, 09e9, 17ba, caadria2015_048p5, 1792, bfff, f5d2, 8d9f, c2bf, caad, 9cbe, a836, 82a1, 3a1a, 7c71, d252, a561, 7673, 2dcf, d299, sigradi2014_345s8, ascaad2014_002l1, 54c4, 410d, 15c9, 89f6, acadia15_343j14, 064e, acadia14projects_463m, e6c9, e97b, d07e, 2b32, 6a40, 47cb, 6951, 50a5, 2743, 7bf4, 2de6, aebe, e8a7, ecaade2015_155h32, 4359, 111d, e284, 9be6, 61d4, acadia16_106f8, acadia14projects_565i, 0537, 8a63, 1aeb, acadia15_95o3, 1b01, ff06, e12e, 9312, 6e8f, dce0, ascaad2016_038g15, 267b, ec6f, b814, 93e9, aaee, 498e, 2c30, f495, ecaade2017_066s, bcaf, ecaade2015_171s36, sigradi2016_364kk, ecaade2014_020r5, ecaade2017_049ww, adc9, d348, 6647, 502a, 2769, ac07, 1dd7, ijac201614102n1, caadria2016_663v28, 81d5, ijac201412301p5, 1242, d923, sigradi2015_8.81v11, d5a1, c890, 094e, 7a28, 3afa, b1a2, d9cd, 26b7, a9d1, 7d00, 8030, ecaade2015_59l11, 94e7, ecaade2017_017f, 4b05, 90a3, c3f1, 6e25, 3ef0, 93c8, 89bd, c9a4, c63b, ecaade2014_111w24, fbb1, 3184, fd8f, 714b, 2e9b, 027d, f9a9, ecaade2015_233x52, 3135, f607, 0ee6, b1ce, a96d, 3103, ecaade2015_155l32, d914, 9c4b, 8daf, ecaade2015_269p59, bdb2, 5e24, ecaade2017_ws-hybridlabdd, acadia16_140z10, 2daf, ecaade2014_016h4, bb82, 0928, fa7f, 76d1, 7094, 2377, 4287, 59a4, 820d, e77f, sigradi2016_817j, 7906, 0501, b66e, c678, 3694, bde8, bdc2, ecaade2014_072k17, 7790, 882a, 650d, 2720, ecaade2014_012n2, caadria2016_579l24, 0cb6, 67ef, 8325, e3cb, c4ad, 12f2, ascaad2016_038a15, 4684, caadria2016_435t18, de4d, 0ee3, ecaade2017_277ww, cadd, b000, 34e5, 2a00, d47f, ecaade2017_097ii, 1362, 045d, b930, 0efc, caadria2016_281i12, sigradi2016_385tt, eb7b, 0078, ijac201513305o12, 2b95, ff00, 2ca2, ascaad2016_017e7, eb0a, a838, 0184, 7325, e7aa, ecaade2016_223l59, 0ec7, 76d8, ebf5, 6950, 77be, sigradi2014_347l10, 65cd, fec1, cd73, 24bb, 7330, bebd, sigradi2013_326m, fe23, 0df0, 1316, ecaade2017_308bb, 24b3, 71d6, 93bf, 583f, a7a3, 7ca0, 3177, fbf2, efec, 370c, 33ee, fde3, a508, 32d5, 15b1, caadria2017_069b22, 3cfc, ijac201614309m6, e74f, 65e2, acadia14projects_479av, 8520, 733a, da1b, 57c6, sigradi2013_100g, 74c5, 7a37, 63dd, 76da, cb2c, c5d4, d630, caadria2016_787j33, 1d71, 7921, e558, e344, caadria2015_069s8, af2e, 86ed, dbb6, 6557, 189b, bd15, 05cc, 6559, 733b, 1d39, bed9, 8dc8, 48f3, b5fc, 522b, 6ff2, 0824, d3c9, 8814, 5f64, 1a2c, 7a6f, acadia16_352v21, caadria2016_311w13, e313, 8173, b9eb, 14e3, 2f34, 865a, 320d, 3e31, be6e, 1d29, b229, 3197, 82bb, 1652, sigradi2014_097k8, ebf2, c8d3, 84d7, caadria2017_142y36, f426, cfbc, 5492, f542, df73, 3707, sigradi2016_685pp, 9c63, 096e, 1fcf, d2f8, 9a5a, c062, caadria2017_048j16, 85fc, 7211, 087a, ecaade2014_153r37, fc88, 171c, caadria2017_113u29, ecaade2017_144q, 2029, ae23, e3be, 2bd9, sigradi2015_8.289h15, 7f4a, 26ec, ca75, ecaade2017_175o, aa74, 9474, 0229, 76a8, acadia14_339y, acadia14projects_81k, 4fc5, eec9, e8c0, cc9d, ecaade2016_222g57, 2ee5, 5dd8, a207, 64c5, 1fbb, caadria2017_052y17, ec98, ascaad2016_031j12, ijac201412402u4, acadia15_311n12, sigradi2015_10.7e18, 29f3, 5315, f73f, c0af, 611c, 2578, sigradi2013_421l, 30f1, f9e0, 7e01, 2a66, 4249, 1405, 0bbd, eef0, 32a0, 1f0c, a6b1, b422, e9f3, 16ae, acadia14_101ae, 1481, 3f9b, a997, sigradi2016_484a, c105, af22, ijac201412303g8, dad8, b89b, 9f81, 57a8, ecaade2017_255o, 2132, acadia14projects_75aw, b0b3, 0601, 8848, caadria2015_124x19, f305, f939, dcb6, 1970, a7a9, 12ff, 304d, 3557, ea04, 5f29, bf2b, 597e, 5f70, f4d8, b37e, 985e, b8c1, 1c78, e8b9, dc53, 8d38, acadia14_479ay, ad42, 2f23, 05fe, ef47, a709, ijac201614205p10, sigradi2014_151c3, 893c, acadia16_470i27, 2323, 7ca1, ascaad2014_022e4, f11c, 87b5, 3705, 4beb, acadia16_260k16, 3cc0, 5089, 0e8f, 122f, 9c71, 6325, d549, 3d69, 60b4, 0a2c, ijac201513301x9, 4d3f, 28b7, af00, 6f1f, sigradi2015_2.213z1, sigradi2014_293v4, d0bc, 93fb, caadria2016_033y2, 647a, 1fa2, 944b, ca9d, sigradi2016_369b, 6045, 603c, 4a45, e3f4, 28d9, 8523, 45fe, c92f, 9070, ecaade2016_018t4, 183e, e7b6, 479a, ascaad2016_038v14, 7ba0, ecaade2013r_002z1, b096, 2f38, ijac201614204z9, ecaade2016_175h49, sigradi2013_386t, d740, d42e, eb37, 13e6, e38c, b779, 4ee3, 1191, dd8d, ecaade2014_145m33, 9d9f, d990, c162, ecaade2015_195f41, 3780, 3c95, 1f34, cd3b, 1b7f, 5705, 3d33, acadia16_280k17, ee58, d7da, 3472, f0d2, 098e, c988, ecaade2017_117r, a8d6, 632b, 15ec, 25be, ecaade2014_224w56, ecaade2014_009c1, e070, 8bda, sigradi2016_484ww, b353, b790, 126d, ecaade2016_216g55, b510, 699a, 12f5, cdf8, 204a, fa7b, 8fc5, f348, ecaade2016_071o19, ecaade2015_73d14, 6b58, c4a2, 18eb, 8d3c, ecaade2017_234n, ecaade2014_184j46, 2a4b, ecaade2017_146bb, e796, c729, acadia16_470o27, ecaade2016_023y6, 9bec, aeb7, 17a0, 4fa4, ecaade2017_048q, aad6, 68a2, 1ea6, 2b73, ecaade2015_269k59, 0ba3, 9896, a557, d878, 63a1, d0b3, 2774, ec3c, afb6, f93e, 88e9, a842, 7a86, 86ab, d32e, c33a, 3d3c, d148, 583b, 6595, b797, 8442, 820b, 1c5d, 0eb8, acadia15_451u19, 2330, sigradi2016_686yy, 822b, caadria2016_517h22, 1d58, 1097, adbc, 9441, 84cb, 5368, 48ff, 8cb0, be25, e167, dbe7, 1dc9, ijac201412401a4, 2894, acadia15_110c4, caadria2015_114b18, 4063, c1e2, eed9, ecaade2017_117q, b67a, 5863, df6d, 212a, 89de, af42, 7212, 24eb, cc6d, ecaade2015_59x10, 3d1a, 7165, ijac201614402a2, ecaade2015_22u4, 196c, ecaade2017_028j, caadria2017_129a35, e496, 038b, f47e, ac1a, 86e9, 0046, d667, e310, 44b8, 2021, 7918, 9f88, c024, b86e, 0e51, 9dd3, c018, a691, 332e, sigradi2013_326f, 41ae, 8abb, f1e2, 885b, e493, sigradi2013_347v, 9d84, d247, fd89, sigradi2014_330d7, 1451, f788, 1198, 104a, ijac201614307u4, eee8, acadia14projects_153al, d46b, 654d, bae6, 4637, d590, ecaade2014_146t33, 586a, fe80, 5bf5, e66d, f8df, 8fa1, 6740, 78b6, ecaade2014_016e4, c0d4, a099, 6d61, 5b43, 07da, fbb4, sigradi2014_347j10, eed7, 3b2b, ecaade2017_253s, cd13, bf8b, 1dbd, acadia14projects_111n, 34a2, 0e21, ecaade2017_130xx, caadria2015_226j34, acadia14_247y, 1dbf, 09e0, sigradi2014_265n1, 878d, bf83, e715, 66bd, e040, 60e9, ec9e, c6b3, 6d20, sigradi2013_155g, 9ced, a1e1, 64db, 685d, a6b4, ab3e, b1bc, caadria2017_129b35, 0112, ffea, cf07, a996, c99e, 4070, ecaade2017_249b, 5d00, ecaade2015_297f65, 8bb1, 7f55, ecaade2015_307m67, 5401, ecaade2017_175j, e653, 1e81, c202, 83cb, 21fd, e140, defd, 580c, 8618, cba9, cb8c, 4fdc, ecaade2015_205z44, dc77, 06cd, 7e15, 2124, ecaade2016_042t11, sigradi2014_313v5, 0916, a819, 1158, ecaade2016_025a7, 4e6f, 02d7, ecaade2017_301j, ijac201614407o4, fbd5, 6c1c, acadia14projects_101am, e26f, ab6c, b4c4, c936, 33eb, 9b7a, 0219, 9589, 36bd, 088e, 4f0b, d7d6, 97ea, 1d1c, cf3f, caadria2017_105h28, 4a98, a363, 2082, sigradi2013_234, be18, fced, 8662, 7883, c55b, 90db, 6292, 85e8, 2fad, ecaade2015_250g57, ascaad2016_007z3, 8b60, 5bf0, f2c0, caadria2017_015d5, 0032, bcd6, ijac201614105n5, 925f, ecaade2015_178f38, 459e, 0f12, 01a3, caadria2015_084e13, fc1a, acadia14projects_339ax, 8108, eb81, c273, a8a0, adff, 02a8, b304, 203f, d099, 1f60, d180, 5c66, a04f, 5046, ead6, caadria2016_135x5, f9e8, 9400, sigradi2016_801v, acadia15_137b5, d0d4, sigradi2015_10.140t19, 9001, 9ef4, 53ca, 65b7, caadria2017_041h13, be4b, 38cf, 4fd1, d0c6, 0a78, ijac201412301w6, fc33, acadia16_402p24, ascaad2014_012r6, 70a6, 6fa3, 2c3e, 83ff, ijac201614204d10, 4273, 6abd, ecaade2015_17d2, ascaad2014_024a6, c869, 345c, caadria2017_165k41, 975c, 9698, acadia16_382y23, 3298, e816, a057, 78b3, edf9, 5324, ecaade2016_197c52, c4b6, 5d2a, 6933, b0bb, cf01, acadia14_153au, 4f40, dbc9, 5656, 908e, caadria2015_061h7, 1e35, 8985, 1027, 3ac8, ee3d, e972, 35ca, 35f5, e1f4, d669, sigradi2014_045w3, 9cd6, f224, 99c1, c919, d2a7, 938d, 50c2, 9ce7, 21d2, d635, 4716, 8584, 4fa7, 16e1, ac01, df60, ecaade2015_248o56, acadia16_184l12, 8a94, 174f, 7c6d, 026f, 41a7, 9529, sigradi2013_364t, ecaade2015_143o30, 2758, caadria2016_539h23, 455a, sigradi2014_082v7, 28ff, 0b31, 6033, d0ca, 6fe8, a988, caadria2015_072r9, e940, 5592, 9ebc, 2e60, 36a8, 33ac, 8712, 9eeb, 8d87, 92b7, 1c6b, 544f, c5c8, ijac201412204n2, b45e, c076, bf3d, d447, 6cac, acadia14_63aj, 7eae, 3c09, 038c, bf10, 3eb7, sigradi2016_817s, e553, acadia14projects_435ah, ed41, 2be6, sigradi2014_048u4, db6c, fd9f, 0a73, ec82, 23cf, ca61, caadria2015_030j4, 31a9, 1b5d, 7eb1, caadria2015_130y21, d23c, 2fe3, ecaade2015_169w34, e237, 5d1f, sigradi2016_815bb, 8671, 8a25, 0da3, 131d, b598, acadia14projects_167ab, a5a1, c506, bbf2, 9b8d, b86a, 62ab, 54e5, caadria2016_343j15, 7f0f, 4d9b, 6257, acadia16_344y20, 5d0f, f0aa, 843f, 049e, ijac201412306v2, 3d0d, caadria2015_102c16, caadria2016_713s30, 65b8, dc35, 9785, ee94, b112, 44cb, sigradi2015_8.41s10, 016e, 9bb4, ecaade2015_92z18, 480e, 01f9, d62a, 1d40, 4f8b, ecaade2016_057n14, 6271, acadia16_98i7, 2933, cb8e, c5ad, a948, 37ac, cd37, 4c76, acadia15_483l21, d3b2, ec08, 5279, ecaade2015_82w15, f36c, 0bbb, adbb, ecaade2016_154y42, 0783, acadia16_88e6, f477, caadria2017_028f10, 14e7, ea0b, 66bb, cf94, 59e5, eab5, f59b, aa44, 4ed1, a005, caadria2016_045c3, 6350, acadia16_214k14, 4a07, 452d, 471c, 172b, caadria2015_065b8, 729f, c945, 69e4, c7f7, ecaade2015_240v54, dc2a, ecaade2014_029d8, 5630, b881, ecaade2014_011c2, acadia14_75ay, ea11, sigradi2015_9.152s16, 4929, e6a5, 637e, ecaade2016_077y22, 7002, ce68, 575e, abad, 06b6, ecaade2017_032n, e041, 5735, 3b66, b051, 53b6, 8cd1, d0a0, caadria2016_045h3, acadia14projects_719j, ecaade2016_055f14, ecaade2016_096o26, 5f6a, 1aed, f4a6, c14a, e931, a5ae, 325e, acadia16_342c20, ecaade2015_207d46, c7b2, 7218, 2ca5, 29da, 17e3, ecaade2014_218a56, 8a02, f0df, 4c5b, 7475, 1575, 5ebe, ascaad2016_002k1, ecaade2013r_020u10, caadria2015_072o9, 3097, caadria2016_579z24, 8f0d, sigradi2014_074t6, d4db, 2603, 779d, a12b, acadia14_125v, 1db8, a878, 323b, 61ef, f233, ecaade2015_55a10, 200a, acadia14projects_409m, 5c85, 2434, 6c74, 2380, eda8, a4f5, sigradi2015_9.141a16, ijac201614207n11, 5ee8, ae98, sigradi2013_411m, acadia14projects_655aj, 013d, 73a9, 3b73, 17f2, 7e3a, cba8, 1574, d652, e27e, 9282, 77a1, 51b2, f7c8, f965, caadria2016_755l32, 882c, ecaade2015_37g7, 932d, f01f, acadia14_463u, f249, 9f9d, 8ff9, caadria2016_135y5, 4346, c63f, 9e63, eff1, 7161, sigradi2013_429, 1ccb, 54af, ijac201614104x3, 370e, 5e32, d70a, 1f2c, b875, a582, caadria2016_611d26, 4cd2, 5c72, ecaade2014_066h15, 521b, 9bcb, fc40, 2950, acadia14_375o, ijac201614405c4, 2bb8, acadia14projects_117f, 2e83, caadria2016_209w9, d22f, b5de, 50b5, ecaade2015_332x71, 15c2, 9c86, 09e2, c21b, 5d1d, bf00, acadia14projects_189az, ecaade2014_180u45, acadia14_153a, ecaade2017_215k, ecaade2015_64w12, a535, 27f3, sigradi2015_10.177y19, d223, acadia14projects_671k, 913f, acadia16_196i13, f457, 7d0c, 0ec3, 30ce, 9b4c, ecaade2014_052d13, 1909, f006, 3276, d593, ecaade2017_083ss, sigradi2016_781a, 1a75, caadria2016_477w19, 990a, 06ec, 1223, d1c2, ecaade2017_108g, 8c46, c130, ecaade2017_215tt, sigradi2016_809uu, 642d, ijac201412204s2, 60e5, caadria2015_070a9, ce74, 1123, 5cb8, 0d1f, acadia16_62e4, 2443, 0d0a, 4eb5, 19cf, 1708, 6cd5, 5084, 0a7d, 3945, 053c, 1907, e389, 866e, af85, e49c, 93b9, 639d, ijac201614102x1, 3143, 8d6d, 2b50, 721b, sigradi2016_636l, 7a8e, e414, ba82, ecaade2014_100g23, a2ea, d1b9, acadia16_8e1, af96, 1dc3, acadia15_343s14, e0d7, d82a, 3026, aa8e, ecaade2016_026z7, 8ed5, sigradi2015_3.370b6, caadria2015_203l29, fdb1, 205e, ecaade2014_214k54, 3686, 4bd0, 4c87, 61b5, sigradi2013_41v, 28c8, d65f, 35f4, ecaade2016_224n59, 6000, 7eb4, sigradi2014_032g2, ascaad2014_014x7, e184, d691, ecaade2014_180y44, b196, 07d2, 0555, ecaade2014_167o40, 49a2, e6c0, 2451, ecaade2014_042l10, c2f0, 74a1, 5b04, f9b9, ea81, acadia16_488u28, caadria2017_056c19, sigradi2014_178n5, de8b, 26a7, caadria2015_060p6, 844a, 452f, e466, sigradi2014_197v6, d64b, 3530, 62dc, 8204, 7626, ascaad2016_001a1, acadia14projects_699f, 7e25, e8ba, 285f, 6047, 2cf1, caadria2015_220c34, acadia15_110s3, 39e2, a319, 2577, d569, 16ca, ae4a, 9802, 9c97, 104b, 78ce, ed48, cae0, 69bc, 9a11, 890c, sigradi2013_54r, acadia14projects_153az, f9b7, 1dff, 5c2a, 1901, ecaade2017_077zz, 2ebc, e7c0, 8f35, ecaade2015_227f50, a5e4, ec5b, 4e52, c132, acadia15_173z6, 9a40, d407, acadia14_531s, ijac201412301y5, 5b6d, 4bd3, acadia16_184y12, b2b0, 1155, 6a22, 95bf, ecaade2016_168g48, c6ca, fc85, 5d90, d803, 06d2, 7701, 571a, 6b68, 6ab4, e8d1, 4044, 6ebe, 4434, caadria2017_069w21, sigradi2013_64a, 2528, e5c7, b33e, bcdf, 1edd, 9769, deff, befe, 125c, 3e68, ijac201614201r6, ascaad2016_028p11, a40c, 2b3b, caadria2016_147h6, 3aef, 420c, caadria2016_529p22, 3cf4, ecaade2016_197f52, 7b3e, 188c, caadria2017_132v35, 1278, 5594, 4bab, 8c16, 6c40, 8836, ba3d, acadia15_110a4, fd00, 21a7, a972, 7264, fe51, ascaad2016_035m13, 8fe7, ed38, caadria2015_206e30, ecaade2017_208a, e883, 72f4, 537f, 3885, ecaade2014_194p49, sigradi2015_3.221u4, af0d, 69f2, a16c, ecaade2016_224c60, 3dcc, 5b55, 5afb, ascaad2016_047u19, ed32, caadria2017_086i25, 18c5, b349, ef42, ecaade2016_045j12, 5534, ec11, ascaad2016_026s10, 8592, 794a, ecaade2016_199z52, 516c, 5a0d, b1b5, 235d, 4b8e, acadia14projects_389az, fef0, e2ae, 377e, db23, 856e, 6838, 72b8, 5d7c, caadria2017_107z28, d5ca, caadria2017_067n21, 1754, 3c23, 4e12, 5b8f, acadia14projects_145ad, bccc, 8830, ijac201614305n3, 7b93, e0e4, caadria2015_064u7, sigradi2016_448t, 2ad3, 47ea, sigradi2015_11.136s24, sigradi2016_522z, 0930, 5ca1, afc5, 0b10, ascaad2016_007l3, ec75, 462f, ascaad2014_010u5, 9beb, 91a4, 995a, 0638, 5516, a18e, a414, 2bc1, 0db4, 8f51, 4c24, ecfb, 093a, caadria2017_015v5, 395e, ecaade2016_222b58, c834, dfbe, a400, 8fed, ijac201513203f7, 584c, 3001, 6380, ascaad2014_033e1, 6dee, 8365, 98ca, fd88, 5023, ecaade2014_168v40, acadia14projects_579h, 402e, f77d, ecaade2017_265u, ijac201614207n12, 3dc0, 5838, 64be, 8893, caadria2017_124t33, 50bd, f828, 8b08, ecaade2017_048bb, 2735, af37, 2fb8, d28d, 7c80, 2a16, cc1b, acadia14_23ad, dfa8, 5620, 83a4, f382, c6d0, acadia14projects_63ac, 42ab, ecaade2016_165z46, 02ad, d92a, c84b, 1e5d, 2e67, 25a5, f8f2, 186a, ecaade2017_302ll, c7ab, ijac201614201c6, ecaade2014_024a7, sigradi2014_151l3, e0da, 9d2f, ijac201412406s9, sigradi2016_815aa, acadia14projects_247m, 6852, 90ce, 756f, 183a, bf66, ecaade2016_230b62, ceea, 951f, a91a, 3c13, ecaade2016_243o64, acadia16_72b5, f959, 015b, ecaade2017_134p, ijac201412201o1, acadia14projects_247x, acadia14projects_301b, fed0, ba27, ecaade2015_302g66, e8ae, accd, 3f96, 7999, c748, fec6, ecaade2017_117n, sigradi2016_571rr, bc77, ijac201614202c8, sigradi2016_382dd, sigradi2013_101m, 18c0, ef03, 7b85, b19e, 9d65, 90c2, 5c3a, 68a5, 4439, acadia14_435ab, ce37, a7de, 5258, ecaade2017_215v, acadia14_317x, 3f58, caadria2016_457o19, 41fc, 1171, 820f, 2fa5, 02d8, 8fa5, acadia14projects_291ak, 0881, ascaad2016_003e2, 99ca, 198e, 2b2f, 52be, 1683, ae1b, 9364, 0059, ecaade2015_77s14, 155a, 2469, 11c7, 9122, sigradi2013_401t, 8088, 7cfe, 556c, 4db6, ecaade2015_113s21, 6f84, 782b, bcda, ecaade2016_158c43, caadria2017_185u44, f1a2, d8b6, eb1b, 58ab, ecaade2013r_018h9, caadria2015_122j19, ecaade2014_133w29, c309, acadia14projects_627an, ecaade2017_156z, acadia14projects_53u, ad92, d62c, 7b4f, 649a, ecaade2013r_003h3, 6eb9, b457, 15b5, a8b5, cb31, d492, 9ce9, c11e, 1ea0, 0f69, caadria2015_142r23, ebad, fd84, d25f, ecaade2017_199pp, 8c96, e16f, 5d71, 4002, 7d52, 8741, ijac201412302e7, d20e, b1c9, a375, d0b4, ascaad2014_013x6, caadria2017_021h8, acadia14projects_479w, 1ff1, 68f3, 7300, 531a, ascaad2014_004k2, 4fc0, 82ba, ecaade2015_280w60, 3225, acadia14projects_671p, a0e4, fd86, 2f13, d0e2, 65e8, ec0f, 5184, ecaade2015_136u26, cf23, 08be, fd54, 6feb, 41e6, 1163, acadia14_555d, f154, c016, 7d55, df11, caadria2017_051k17, f8c8, db79, a0cd, c1d2, 014d, 0c7e, d594, 6747, 2b20, b1ec, 1bf3, 55d7, ecaade2017_195nn, 2658, ecaade2015_21j4, 638b, 4b24, a01e, 6668, 7868, 6016, acadia14projects_699b, 6281, 19c8, 473f, ecaade2017_305d, 423e, 890b, 56f6, ecaade2015_248s56, acf1, 6420, 0ba7, 2a15, sigradi2015_8.186h13, caadria2017_096w26, 7bb1, ijac201412205o4, 1811, 3d90, ccc4, 2aa7, 9909, ecaade2013r_003z2, 60f2, 60ec, 8b9b, c3ff, fd65, 6f1b, e8c1, fb3d, ecaade2017_138v, d7ee, 135d, 7efa, c68a, e0ab, d23e, 499d, 9fec, acadia14projects_479p, 7887, 107a, 4e70, aac5, a4fb, a657, 8d05, ecaade2017_152nn, 2af8, 0952, 5d7f, 568e, ea17, f198, 3be4, acadia16_106y7, ascaad2014_017h1, ee21, 8506, 4ebc, f99e, d3ff, 58d3, ecaade2015_336c73, dfb0, bbb2, 9682, 38e4, a77d, c536, 4553, 0047, e4b3, 0bc9, e3d0, ecaade2016_018u4, 0f90, de8a, sigradi2015_11.165x25, f026, ce5b, 1073, ba07, 0ef6, 89c6, 6ab7, acadia15_185m7, 3ebc, ebab, 2e8e, cefa, c4af, b610, 0f25, 2c7a, b746, 9b3f, 165b, 890d, af5b, 0880, 9ed3, 49a0, 3ec5, 5d6a, fe06, 5c5c, 9c7a, 6e65, ecaade2014_195o50, 9438, a7b9, b343, 1977, ecaade2014_180h45, 0327, 8a23, 5344, 5a6d, 2537, 85a5, 0873, acadia14projects_637ah, 0aa4, 71a6, ecaade2016_072n20, sigradi2014_128d1, ecaade2014_053p13, f4b3, 4189, 6482, d779, 92eb, ebbe, caadria2015_142n23, ecaade2014_072m18, ijac201614207o11, 95f9, 1990, d28b, 15e0, ff3e, caadria2016_239e11, 638c, 7ee1, c712, b021, ab9a, 8493, ec55, ascaad2014_026y6, 1958, ecaade2017_253y, 2b1f, be5b, acadia14_247v, 4b18, a1b1, 1288, caadria2015_208y30, ecaade2016_021e6, ef07, af82, f04f, f650, ascaad2014_016j9, 4a65, 53f8, 88fa, 307c, 7416, 8023, 821b, 2b75, c9b3, 6558, 6001, ce3d, be6d, sigradi2014_042n3, acadia14_317u, 1141, 7a0f, f3dd, acadia16_196w12, 5ae2, 9612, b468, 6412, 1afb, 6b63, 16fa, 2475, sigradi2014_313b6, sigradi2016_357j, 99f2, 9329, cd6a, ecaade2017_174qq, ecaade2017_144aa, caadria2017_123c32, 2f73, b129, ijac201412403s6, 4cd7, 8a0a, acadia16_106a8, ecaade2017_199y, d78d, 331b, 70fc, 8ecc, 85d1, 7b15, 6803, 19bd, bec8, caadria2017_070u22, bcbe, 8555, 8f8d, acadia16_344l21, 9226, c7b1, e14f, ecaade2015_269i59, ecaade2015_103k20, c61e, 61a5, ecaade2015_293b64, ecaade2014_024l7, caadria2016_839m35, ecaade2014_173l43, 4e91, 7f98, cdd7, d99f, 7677, a6cc, e623, 97dc, acadia16_8b1, caadria2016_829h35, 6e59, caadria2016_333y14, bd87, a435, 2956, 1431, sigradi2015_10.309o22, ee95, 275e, 67ad, 4807, ecaade2015_227u49, ecaade2015_114p22, cd35, 7cc3, 9e2c, acadia14projects_311z, cc9a, 88d8, d1d9, ijac201412303c9, 001c, caadria2017_052s17, fb53, ecaade2017_054y, aa76, 35cf, 53fd, ecaade2016_072m20, sigradi2014_164m4, a6ac, e659, 131e, c9bd, e21a, 266d, 9c08, 9e97, 2673, 6e96, 28da, e969, 2e9a, 7311, 3deb, 2c58, f9c7, 18ec, 610c, 5ae7, 4546, 3bf2, acadia14_647az, 02f6, ijac201614207k12, ecaade2015_280e61, d971, 91f3, 782e, a012, a4ce, caadria2016_229t10, abe5, b65b, 0272, dbf5, 17b3, 5939, caadria2017_185w44, sigradi2013_117j, 918f, 9429, cb95, e6e0, df56, 8cfe, 8b48, ascaad2014_033w9, 43bd, 66b0, 430f, e5b8, caadria2017_158w39, 4a51, aac8, d181, 3e0d, 8d7c, sigradi2015_3.268c5, ace4, f3ff, 6cff, acadia14projects_63al, c37c, 71dd, 57f4, b5f0, d7cc, 0b8a, cb93, 5f8d, acadia16_352r21, 6eda, 4b89, fbd9, ecaade2014_016j4, ecaade2014_239s61, sigradi2015_3.370y5, b298, dbc4, 2e54, 471e, ecaade2014_014h3, 88af, sigradi2016_771u, 306a, ae0c, 8f03, aa13, caadria2016_177l8, 9b78, 77c3, 8b18, efd3, acadia16_196d13, caadria2016_003f1, e83b, 5896, bfbf, 7585, ecaade2015_118z23, d78e, 5bca, 62bd, ecaade2013r_012j7, f8bd, 6885, 21fc, e27a, caadria2015_096n15, caadria2017_085b25, d529, b7ff, 36e3, d768, 38d1, 6b39, 4985, 4dd4, cfa2, 08ba, 61bf, 9ec3, d79e, 4209, 484c, 29bf, ecaade2017_133n, 792c, 2256, 1c80, 5464, 260b, 5900, 5ec0, acadia14_339ar, ce8c, 5263, ecaade2014_113b27, 68f2, 3abf, c06f, 8f0f, b69b, d494, 5414, 1c30, ce7d, ecaade2015_13m1, 2d39, c023, f53e, caadria2017_132p35, ecaade2017_006ee, 5cbb, dbfe, 8b95, b55e, 7af6, dece, 4c6d, bb0e, 0e56, be82, caadria2017_005x2, caadria2017_016a7, 27d7, ac31, acadia14projects_691ay, 5ad4, ee0f, ecaade2015_127u24, e203, ijac201513104i3, b202, c614, c205, ascaad2014_004p2, babc, 2748, sigradi2015_9.270h17, ascaad2016_039l15, 7195, ecaade2015_161d34, 6d52, 84f7, 771b, 9fdf, 216e, fc09, dbcb, defc, 9799, 44dc, 8352, 0e71, 64f8, f01a, 2676, acadia15_251p10, ddcf, 2677, b508, 297e, 3b60, sigradi2013_158f, a8d0, 7438, acadia14projects_445ai, 34cd, 5297, caadria2016_023r2, 5df3, ecaade2017_013pp, d04d, 4cda, caadria2017_023v8, 8ec2, 958a, 11a5, 6695, 12bb, ec3a, 35cb, feef, caadria2016_819u34, c09d, 0810, b15c, acadia15_371h16, ecaade2016_067x16, 69ea, 4bcb, ecaade2017_213a, d743, 2074, 9fe5, faa9, 6663, 8865, 2905, 58bf, bbf6, 3a83, 6962, e2a7, bb83, bc7f, a3db, be71, 269e, sigradi2016_490ff, c77f, f3b7, 78cb, sigradi2016_614t, ecaade2017_101z, e754, 872f, ecaade2017_117y, 78e9, 66e4, ecaade2013r_003g3, 376c, ecaade2015_194b41, sigradi2016_510xx, ecaade2016_191i51, 51f5, caadria2015_210g32, cd9a, 8348, 2fdc, bb8c, acadia14_291ax, 0ca4, 8903, 3859, 0364, 03c8, ee61, f0ea, 344e, 0499, 11d4, c099, 0424, db90, a764, 5901, ecaade2017_032i, 0eae, ecaade2016_074u21, b22e, a57f, 8eab, c8ae, f411, ijac201513104n3, acadia14_655ae, ccfc, 9310, caadria2017_147c39, 699c, 4540, c57b, ecaade2015_170t35, dca2, fe40, ecaade2016_217m56, 4013, ad8c, 9901, a60d, b91c, 204c, c6be, b00c, d716, 3659, acadia14_229m, 487d, 6ffc, f2c8, 2e19, a08b, 9c03, 3e1f, sigradi2015_7.184c10, caadria2017_016s6, 196e, ijac201412402w4, b3f4, 0900, 11e0, 5ffe, 3b98, ecaade2016_119x32, 8235, 0c18, 2496, 6585, 2597, 1991, ecaade2016_213t54, ecaade2017_175h, sigradi2016_710kk, 7f82, 48dc, 07ee, 8127, 27a6, b74f, sigradi2016_490dd, 76bd, cc0e, caadria2015_073k10, 82cf, 843e, 87d8, caadria2016_197h9, 98aa, 8b91, aad5, caadria2015_004m1, 01d0, 769d, 1a8c, ad06, a26b, bfa5, ecaade2016_072d20, 2c36, 0e93, 31e4, caadria2017_041n13, sigradi2016_655j, 6ee7, 31f4, 5e0a, ecaade2017_212oo, 7cf4, 9c5f, 8277, 65e1, 46be, 6e98, 9eac, e69c, bbb7, ecaade2015_129t25, cad3, 13f9, 4dc9, caadria2015_016l3, 09ac, caadria2016_383p16, 3f59, c50f, aa0e, ec40, 63a7, ecaade2016_071u18, 6754, 3691, 6a20, 7bd4, 02b4, sigradi2015_3.268g5, 7489, 7b00, 2006, 5ffc, 66d0, 3499, 1583, 4579, 587f, acadia14_463au, 8913, 2d8a, acadia14projects_487e, 59f5, e591, 44ac, ecaade2017_021e, 788d, f8b4, dcc6, ijac201412301z6, f82e, 6b0b, acadia14projects_479s, f427, 2042, 2f1a, 3002, ecaade2017_149m, acadia14_237as, 0b15, 6d26, 83fc, 8b9e, cb41, fcbd, 236b, 19d9, 2a54, caadria2017_058i20, acadia14_709ao, dd9d, df42, ecaade2017_029y, 1fde, 3835, 1846, 3533, 6e44, ecaade2016_011d3, f0c4, d8ba, acadia14_43af, fe9b, 5e10, d11d, 1536, acadia14_63b, sigradi2014_213m7, b3ee, 793d, sigradi2016_815z, 921b, 3a19, c888, sigradi2016_647pp, 9f39, 96b6, 4980, sigradi2015_10.307a21, ijac201412405v8, ecaade2016_007f2, acadia14_101ad, 6c83, a2a0, ijac201614309k6, ecaade2014_195n50, e9e9, ecaade2017_111rr, e155, e418, 2d7c, 4dc7, 24c9, fdf9, af2d, 0155, 21d9, 36be, 95c7, 9e9d, f428, acadia14_435ar, caadria2015_078g11, 808a, ecaade2017_291s, f5dd, 99a7, f0ed, cb01, 3921, acadia14projects_145u, cc54, 013e, sigradi2016_515l, 5c02, f725, 6e21, ecaade2015_64m13, ebd9, 4549, sigradi2015_6.366d9, 72aa, 2a93, ebd2, f7a4, c4db, 142e, ecaade2016_163b46, 804a, c84c, ac5a, sigradi2015_6.387e9, sigradi2014_045b4, daf5, d6ee, 9e8a, 5979, sigradi2014_132p1, 9fff, 26e3, 553d, 1fdf, ecaade2017_172s, 0b23, 4557, 2331, c369, d06c, ecaade2015_202e44, 9920, 6c90, ijac201412201j1, sigradi2014_041i3, ed74, sigradi2013_44, 689e, d962, sigradi2013_117o, b6b2, 0c7b, 11f6, ceae, 1a5f, 60d9, sigradi2014_178o5, 59ce, 7614, b496, 19c3, a117, sigradi2016_560aa, a592, 5e7c, 050b, ecaade2016_213o54, 3b04, 16cc, 13ee, 12dd, sigradi2013_389j, 6f7c, 833b, sigradi2014_330f7, ff9e, 9a06, 6014, 6d3a, f228, caadria2016_003h1, 9454, 6095, 28f7, eb96, 922a, 84d2, ec88, 2768, 00ea, d51d, afe5, fd93, 8d8d, b3b1, 3d53, ecaade2014_072x17, d5f4, 71b3, ddaa, 6b15, 60c5, 3e5b, 6d33, bf81, 7cef, 772d, 035d, 940e, b61a, f68a, ecaade2013r_019e10, 382d, 7f6a, ecaade2014_206p53, fb63, 21c1, 2402, b74b, caadria2017_132l35, a446, ecaade2013r_009b6, f9f5, 9b0c, 68fe, ascaad2014_005e3, fdf6, 3360, 9119, a2ae, acadia16_298o18, ecaade2014_132g29, ff42, 797a, 7b24, e097, ef5e, b363, d7ba, 92f1, 50d1, 293a, 3fab, fd1c, 89d8, 5532, ascaad2016_020v7, 2cbe, d268, dcc9, 2824, 2cdd, sigradi2016_590n, 49c9, 5367, 7b6c, ecaade2016_023j6, 5bf1, 3fd2, 8781, acadia15_407z17, d243, b677, 4fed, 6e6f, ecaade2017_069ff, c238, b8da, caadria2016_507o21, 1a09, caadria2016_755n32, 71c4, acadia15_483y21, 7c02, 29f8, sigradi2016_817p, 2bd4, d088, ijac201614202d8, f1e7, 8e33, sigradi2013_401h, e9d8, ecaade2017_083kk, 2786, 4430, acadia14projects_453i, 33bd, 8562, sigradi2013_244, 97d1, caadria2017_051x16, cefc, ecaade2015_269j59, bd52, 9c0d, 805e, ecaade2017_194x, 7d15, ecaade2015_261f58, 566d, 127a, b7d1, 8736, ae21, f065, ascaad2016_047w19, 6985, 3b5f, d8d1, ecaade2017_094g, 7bdd, 8a16, ecaade2016_102d28, ecaade2014_155a38, c1ea, 3e82, e9cd, fa36, 4854, e1f3, 2385, 14c2, f975, 45d8, 588c, 74d7, ijac201513303x11, ee18, efb8, e2af, 88e7, dcf5, caadria2015_122m19, 8aa1, 1738, c719, 737b, caadria2017_163l40, acadia14projects_339ai, 0480, 237b, 8db5, 25a9, 2a34, bb9b, e641, 2095, 4c93, 470d, 9e77, 7f12, ac42, 25ab, b5e8, 93c6, acadia16_98g7, d9ee, c35a, ecaade2016_078i23, 0462, 1fdb, acadia14_357ap, 63ee, f0e2, 161d, 1789, bedc, 0d80, d50a, ijac201412403w6, acadia16_362k22, 6d96, 42e0, ac0c, caadria2017_008y3, 7e1e, 45b7, 263c, 727a, c856, a427, ascaad2014_025p6, d257, 74ed, fc78, 0885, acadia14_153g, e52f, c9ed, ecaade2014_147z33, ecaade2017_101bb, sigradi2014_314k6, sigradi2016_408x, 5633, 773e, 8076, 51cf, e33c, b4ac, 0a6e, be39, 69e1, ae19, f265, b5b4, ecaade2017_032d, 92c7, ecaade2017_jgor, 9583, 9587, 3a3b, 7b53, 2c04, caadria2015_208l31, f878, 0a23, 4103, 522f, 158c, 20d8, c845, a4b3, c8ee, 0ab3, 0606, 4248, acadia14_473ai, 92ca, f47f, ccfd, 0ded, ecaade2017_293ii, 8c59, caadria2017_004k2, acadia14_111f, 7152, 3e38, ijac201614101g1, 4691, sigradi2015_7.184d10, e552, 98cf, acadia14projects_647az, 42f9, 0b92, ecaade2014_186x46, e955, 0ffc, 9e5f, acadia14projects_365ah, b3c9, ecaade2016_162f44, a9a0, 4dbd, be74, 9f51, 7c6b, 12b0, 9ae3, caadria2016_271a12, 02ec, ascaad2016_045s18, f74c, ecaade2017_151v, e932, 3128, a7e4, ecaade2017_079x, b4ef, 6a94, acadia14projects_339am, bcfb, 6cb8, 8049, 1f99, ca77, 6164, 15e1, f6be, d0dd, ecaade2016_071x19, 1f7e, f011, 8951, fc30, ijac201614207f12, ed5b, 7529, caadria2015_213k33, e6f6, f7a2, 33ae, 4b7c, c445, 902d, 378f, 0aa2, ebe3, df5c, sigradi2016_360aa, ca93, 9d83, baa4, 7344, 38d2, ecaade2016_011u2, a0d8, d134, caadria2017_163z40, 9379, 4420, 9cfb, 3fd1, caadria2017_189i45, 80f3, 03ea, f708, cce0, caadria2015_194v28, e61b, e61c, 8c98, 16f5, 52d1, d0fc, c28a, 96ef, 1fab, acadia14_435au, 3089, 942e, 9cdf, 7619, 8444, ecaade2017_116f, c1b2, 5678, ecaade2016_073i21, sigradi2016_637z, c970, e9fd, 03fc, c6cf, 0b34, a9c4, f387, 8f2d, 71fc, 1d1e, bebc, 69c0, 55db, ecaade2016_243y64, ascaad2014_018y1, 88b5, 8cf2, f973, cfcf, 41a3, 59c5, 4fe9, ffb1, 124c, 5345, 64ca, fde5, 3f98, 44ca, caadria2016_197i9, 9912, 6015, dd71, ac4d, a303, 7f47, ecaade2015_319g70, 9b49, acadia16_244r15, 2a71, ijac201412205s3, ecaade2014_157p38, b257, e48d, c5c7, 9d3f, a789, ecaade2017_225c, 8954, 56c1, a3a9, 6a1e, 1630, acadia14projects_565ag, a772, 91b5, ecaade2016_087n24, sigradi2016_357m, e14d, fd52, 3626, 7c9b, 360b, 1883, ec90, 229c, sigradi2016_537a, 7508, 4267, 4193, caadria2017_015z5, d901, 340e, ecaade2017_026mm, e303, 7217, acadia14projects_145ac, sigradi2015_8.328p15, 992a, sigradi2014_289k4, af33, 482d, c7b3, 04e5, 0d16, b6cd, ba89, 42a1, e09d, b16c, 3ad4, 883b, 5742, bfe7, 1eee, 40aa, c480, e9c1, 31f8, ecaade2015_118v23, bcbd, 3d2f, ijac201412305w1, ecaade2014_221l56, 062a, 87e8, ecaade2014_159r39, f1f3, 7aaf, ijac201412303j8, 36ab, ba2a, 3d24, 83c9, 7f49, 400d, 3829, 1f48, ecaade2017_ws-hybridlabee, 5856, ecaade2014_138u30, e213, e513, 965e, acadia14projects_549o, 595a, caadria2015_213d33, ascaad2014_014g7, ef3c, 3540, 930a, 7a98, 9abe, 7aae, ijac201513303k11, 5bb7, sigradi2016_814ww, 78dc, acadia15_323a13, 7d27, 5de3, ea77, c0ed, 0066, f360, 90fb, 324d, 0f68, b88b, db20, 1934, 6356, 710a, 84d4, cdb0, bbd0, 157c, acadia14_609au, 5cfa, sigradi2014_192o6, 7e84, 965a, d4e7, ecaade2017_046zz, 022d, ecaade2015_127v24, d218, 1415, e4a4, 05c7, 59c4, ecaade2014_168c42, ca5c, d773, caadria2017_101l27, 712a, acadia14projects_637ae, 8fa4, 6e9d, e325, 37e6, b9e5, 282b, 29df, e6f2, 192d, b80d, 175b, ecaade2014_072p17, 8906, 0494, fa38, 8b1c, 78c0, acadia14_589l, ecaade2017_151t, 524b, ebee, sigradi2015_10.140i19, ecaade2015_237y53, 74d5, a492, ee01, 65c6, 7b99, 1e22, 1148, ecaade2017_079m, 95f5, 5508, 1b24, 872e, 0e98, caadria2017_094p25, 6ebc, 7dfe, b5e3, 7078, f30b, a0ca, 5eeb, 7ffb, 59d6, ecaade2016_tkou66, 4fe5, 3876, 12e9, fb1b, 675b, 8b67, ecaade2017_054q, 91f8, ecaade2016_027e8, e21c, ec46, acadia14projects_101n, acadia14projects_33al, 42ac, ecaade2015_170x35, 01c9, ecaade2014_029w7, 7a50, b1ba, 365e, ecaade2015_334r72, a55b, ecaade2016_002h1, ecaade2016_089f25, b5a7, acadia14projects_435as, 152a, 8964, 36ed, ijac201614404w2, acadia14_389e, f8cf, acadia14_549u, 0db0, 754e, f5ec, 0147, ecaade2014_132h29, 4f78, 099f, 9fbf, 03b9, 5d3d, sigradi2013_401r, 3e51, 1de5, fb24, 0d92, 6236, e7d5, 5aa5, 3e88, a104, ae86, acadia16_174e12, 2cb4, 723a, 36ec, fbad, b709, ecaade2017_215ii, 0605, caadria2017_110f29, ijac201614102j2, acadia15_232t9, a0df, 0bbe, 68b2, 3c61, ecaade2015_171d36, 1a0e, d45c, ecaade2017_198p, 08e3, daa3, a550, 5ee0, a426, 188e, 7caa, dda7, 9407, sigradi2013_421, 92cf, ee84, 3e9d, sigradi2015_3.221z4, sigradi2015_2.162r1, 1666, c035, 6f59, 8c75, 5c76, sigradi2016_381v, sigradi2013_366c, 64d3, 1d2a, d032, 4fd0, e1ba, 1c9e, a90f, 70d1, 707d, 3cc7, 509c, 5666, ecaade2017_268aa, 4db5, e578, ecaade2017_157ee, 2072, 088b, 8aed, 3b58, ecaade2013r_010x6, 665f, fa48, d43f, ijac201412405x8, ascaad2014_028t7, ecaade2017_282i, b2dd, sigradi2013_54o, 26a6, 31b7, acadia14projects_579d, bb2d, d877, 3b4f, 54ee, e3eb, f3f1, 73b4, a8b8, c394, 3a61, acadia16_450p26, d2d7, d378, ecaade2014_185z46, 38ec, ecaade2015_302j66, 2cb6, 715c, 9ca6, 7258, 2590, 6875, d4b6, c585, ijac201614208g14, c572, 66f7, 8a4b, 18aa, d269, 9014, 76c3, fa47, ecaade2013r_015t8, 4ca6, c968, eb4d, 41fe, sigradi2016_601tt, 5e82, 8939, afb4, 12b5, 0054, 0bf9, sigradi2015_9.347p17, 9656, 9fed, caadria2017_017h7, ascaad2014_029m8, e17f, 6cad, 3a02, 25d7, 0545, 3101, baf5, 557b, 49b9, 9f64, cf11, ijac201412201r1, b6f1, 71b1, 0c34, 3d4b, 36c9, ijac201513303s10, b42a, acadia14projects_23ad, sigradi2013_330c, sigradi2014_345b10, 053d, caadria2016_579v24, 2b76, 9ca3, 4fc7, 271d, 070a, sigradi2016_534yy, 8145, 3936, be32, 17cb, bd9c, 708a, 6d18, 40b8, sigradi2013_77k, 9f5b, caadria2017_129d35, 7ed1, ca60, 451c, 06fb, 7136, 740d, 5c91, 38c5, 63e5, c1d3, c3a2, ijac201513105u4, 62ed, a2fa, 7629, 11f5, 3fa8, 8604, d4d9, dc60, 6d36, 5120, e5ca, 6be7, 5ab8, 6ae4, b31c, fab9, sigradi2013_359, 1d35, ecaade2015_73f14, bd74, dc21, sigradi2015_6.183m8, 93eb, f838, 070d, 2a06, 5461, 7781, 0ab8, ecaade2015_155i32, 0ed3, 97fd, 840b, caadria2015_002a1, 59d1, 459d, 0254, caadria2017_048l15, c556, a445, 52b7, ef97, caadria2017_016e7, 67c7, 8b69, acadia14_357ar, 747b, 7412, 357f, d47a, a78e, f056, 435d, 8e8c, fbb6, 0e90, acadia14projects_719l, 790c, d4b4, 7143, 6ca2, ef89, ecaade2017_046i, fe43, a189, 428a, af54, ff53, 129d, caadria2017_109c29, 802b, dcad, 54b9, 5451, caadria2016_621t26, 99c9, acadia16_478c28, 4e43, 3349, 0c4b, cb40, b0cd, c9dd, 5c2e, 133f, ee73, 959e, 6c28, 366a, 2248, caadria2016_683x29, bea8, 489d, ff52, 64d1, 0e31, sigradi2016_470z, ceb0, af75, caadria2015_139b23, ijac201412404h8, de8f, 2af7, f49e, sigradi2014_339x7, 2d25, b2a0, 1768, 12be, caadria2015_032x4, 74cf, cba1, 6a67, 7cca, 7f69, 5907, sigradi2013_91, 1ad7, cb33, ecaade2016_191j51, 72eb, ecaade2017_148rr, 78fe, 0366, caadria2016_497w20, fe4c, ascaad2016_008g4, sigradi2016_814g, db5c, b972, 6eee, 4cfd, sigradi2016_443ss, sigradi2014_132m1, ecaade2017_026oo, 853c, 5e38, 7df3, 07a2, c117, ecaade2015_279x60, daae, 87b3, acadia14_167z, 32dd, 6326, 80e5, e2fa, 1f87, 5aa1, 9d30, b674, ea8c, 977a, bc1d, 3863, 7c4d, ce3f, caadria2017_001c1, b222, 422f, 3c2b, 5df4, 837f, f352, 1e2e, acadia15_323b13, a343, 464b, e54c, acadia16_372z22, ecaade2014_180e45, cd22, bd01, 12fe, ecaade2015_217a48, ecaade2014_138o30, f485, 5c95, d462, f8e6, caadria2016_219k10, c0e9, 82ce, ijac201412204m3, e42a, 53c1, 396f, b2d7, e032, caadria2017_132k35, aaf9, ijac201614101e1, efdf, a354, ce17, 50dc, 9e8e, c37e, f35a, ascaad2016_042c17, bd23, 6cf6, ecaade2015_127z24, fae6, e4ad, f3d2, sigradi2014_045y3, 8b15, 5b8b, ecaade2014_088h21, f98b, bfb5, sigradi2015_8.264z14, sigradi2015_11.222n26, f569, 58f6, 5354, ascaad2016_043i17, ecaade2016_mrtk66, ecaade2015_116i23, 6a99, 7bdc, fe7d, 966a, 5e8d, 7ace, c56b, e095, sigradi2015_8.186b13, 1ca0, caadria2017_124u33, 118d, 6ae3, c66b, ascaad2014_009e5, 30c1, de5d, 7d4e, acadia14_75c, 65af, 5599, 64b6, d08d, 0703, 56c8, 409c, 24ed, 3444, sigradi2013_117k, sigradi2014_095j8, a017, 3436, ecaade2016_167x47, caadria2015_246c36, d90b, 220f, 8114, acadia14_497x, 9bf2, 4255, b0b2, aeed, caadria2016_457m19, c44f, sigradi2014_151h3, 15ac, 50a8, 29e3, dc0f, acc6, ecaade2016_032z8, acadia14projects_247y, a14d, d133, 9f95, 1399, c7af, 3adf, e48a, ecaade2017_157zz, 1bab, 791a, a500, sigradi2014_330n7, a88a, ecaade2014_079u18, 5188, 44b3, 559e, 2b53, 7927, f57c, eaff, ecaade2017_051w, 89d1, sigradi2014_201d7, eba0, c469, 9081, fbe7, 2013, 5109, 61f6, ecaade2014_173f43, caadria2016_425c18, 40b7, df9b, 831f, ecaade2017_215u, 3094, 413f, d453, caadria2015_073c10, acadia14_479e, 8a2b, ad86, 104d, ecaade2015_207o46, 4038, 8bc4, 69db, ecaade2017_042y, 4211, 6763, f434, d907, sigradi2013_194s, 621c, e4bd, 0de9, 0b7b, 86a0, ecaade2014_182d46, 7657, acf3, 7ead, 685e, caadria2015_030f4, acadia14projects_531r, sigradi2014_347k10, c70a, 6cb9, b3fb, acadia14_531x, 90e1, 2914, fa79, 3f97, c061, 43ce, de0c, e56d, cdcc, 2351, e7cb, 7933, 2db6, 92e8, d637, 59fc, ecaade2016_002d1, c05f, d1a6, 07ca, 72b4, 6103, ecaade2017_100i, 22e4, caadria2017_017i7, acadia14projects_375o, 04f3, d546, 0452, bcba, e432, sigradi2015_11.136u24, c4da, 7284, 0e7e, 4f8e, ff65, 4a40, sigradi2016_507vv, sigradi2016_655h, sigradi2014_345f9, c1a4, 458f, acadia15_357h15, sigradi2013_414b, 9eca, a822, 1feb, 1641, ascaad2014_035u1, acadia16_184j12, caadria2017_062v20, ecaade2014_072l18, 25e1, 1b30, 5e39, ijac201513305u12, e6fa, 79c0, c916, 7444, 1eb3, ef9d, acadia14_655aa, cdb9, sigradi2013_359k, 6304, f8f9, f12a, c275, ecaade2014_128u28, d4ad, 8356, 4692, 7a33, ecaade2016_071x18, caadria2015_061e7, 9795, af99, sigradi2015_10.309m22, 2365, acadia15_483h21, ascaad2016_048l20, caadria2017_110k29, 071f, 28c2, ecaade2014_184g46, c711, 813c, d811, b067, caadria2015_087x13, 1998, 4631, c0da, 7808, ac29, ecaade2014_072l17, 27b8, fb28, ecaade2017_051n, 849f, 0076, 7659, fa87, 6262, ecaade2014_217g55, f832, 1674, d922, ecaade2017_152ee, 0db3, ijac201412301s5, e438, 541a, 8144, ecaade2015_280g61, 8d26, 66ac, ecaade2014_031v8, 490f, ecaade2016_127x34, e582, 73fe, 895d, ecaade2017_085ww, 1392, f191, decd, 3ece, 0336, 2244, 9bf4, 65c4, ecaade2014_192b49, c185, 5309, fbb2, ascaad2016_009i4, bfbc, caadria2017_070n22, ad11, ascaad2014_019z2, f019, 2ebe, dfa3, 1680, fb73, c422, f4c2, 74ca, 8977, 330d, 9d5e, dc4f, ed64, 3987, d732, 3e90, dde5, 8e51, 3a88, acadia16_478m28, ecaade2016_021g6, ecaade2017_105rr, 72fd, ecaade2016_185e50, b429, 7e34, caadria2015_108s16, acadia14projects_435ak, caadria2017_005g3, 832b, 7670, acadia14projects_219aw, 70e0, 45e6, caadria2016_725k31, ecaade2016_154h42, a562, a7c7, ecaade2017_265z, ecaade2015_27o5, e639, adc1, caadria2016_271v11, d1ea, 3813, 6b8c, 9f12, 733c, 1180, c48c, d288, 5293, 4451, c0ea, 7e83, e631, ecaade2017_230tt, 630c, acadia14projects_517s, 35aa, 2566, b9a7, b0ca, 6851, acadia16_344m21, fdc4, caadria2016_851s35, 85de, ecaade2017_268cc, 02b5, 4568, ijac201412403h7, 5d52, 614d, sigradi2014_178h5, 1d74, 58e0, c35c, ecaade2016_073v20, 39c8, 68d8, cf27, 7f40, 26ad, 2288, ecaade2016_162b45, 1ab1, 0918, 1634, 6335, ce2e, 2632, 10f2, 64dd, f18a, 9993, 2dc3, 01f0, dddd, caadria2015_014x2, 4419, ec97, ecaade2017_173xx, ecaade2014_015u3, ascaad2014_024c6, 20f6, be96, c541, c6d3, 7d9b, 1a68, f640, ac73, ecaade2014_130x28, ecaade2015_55b10, 5452, c216, e588, 6ee8, 4168, ecaade2017_037hh, ascaad2016_006i3, b1df, 5958, 10e5, ce49, 67d6, b311, 4e36, 1135, caadria2017_142i37, cf9e, 6f0b, 71fb, acadia15_483f21, 14ec, 24f4, 489f, 21fb, deb4, 5214, 3122, 9477, 9caa, bc95, 6970, sigradi2014_114k9, 2d41, 4fb2, 3b26, 5222, eb57, 120a, 1352, f6ce, ecaade2014_140k31, e005, 4e64, a26d, ab1f, a7a5, 3142, ecaade2017_032c, 596a, f83d, 4ba7, d7d8, d07d, 1084, ecaade2015_130e26, 3aca, 3efe, ae32, ecaade2017_112zz, 88ed, 5f7e, 233b, 2663, e827, f6c9, cf4f, 620f, eb85, ecaade2014_153l37, 9cd1, sigradi2013_41k, 20a2, ace0, 0f18, 978e, sigradi2015_9.347j17, acadia14_339az, ffe4, c400, e2ec, a865, cc66, 80bd, 3334, 82bd, sigradi2014_108c9, 9145, b466, 7ca3, 1315, e832, ecaade2015_59v10, sigradi2016_382cc, 9ccb, cd98, 65d3, 489b, dc2c, 82df, 75ec, de8e, 2575, 9bc9, e77b, sigradi2015_2.162m1, sigradi2013_271m, 9e68, e3de, 137b, 8703, 6528, 8ae7, dc6b, ecaade2015_309u67, acadia14projects_555l, 7910, 052f, 6b2f, 51ac, f4b0, c1ba, af2c, 4d2e, 69f1, acadia14_267l, b761, caadria2015_090u14, acadia15_149u5, b45d, bbd5, 9a6f, ecaade2015_15y1, sigradi2014_037z2, 5b12, 286d, 77e6, ea96, 2c43, 21b3, 64f5, 18d6, ecaade2017_215ff, 29d3, b203, 4fbc, 244d, ecaade2015_256e58, ijac201412407z9, 36d6, af43, 4960, b10d, ijac201412302p7, ecaade2016_ws-afuturen67, 236d, 45f8, ca35, c006, 1613, b352, 67c9, 87bf, d690, 1940, c334, b7a7, 532c, 8993, f9d4, 7bee, 186d, ecaade2015_138d29, 83e7, 6738, edd5, f316, caadria2016_611z25, sigradi2016_400l, d7c8, a4b5, 77f0, caadria2016_851y35, 0da7, e957, d301, 6d50, 6c97, 25fe, fb4a, 85c4, f2a3, 3e6e, ijac201412203g2, acadia14_177y, 2d2b, 475d, 4a68, e152, 1fa1, 6065, a348, 87fa, ef59, df02, acadia14_523ao, e733, 2b93, 7919, caadria2016_013j2, 9633, sigradi2013_414u, 5d68, acadia14_719k, d893, 8210, 4c4b, e130, ecaade2016_023r6, 614b, 0b4a, sigradi2016_367xx, ecaade2016_230n62, d6a5, 49d9, af4c, ascaad2014_014s8, b70e, ecaade2017_021i, sigradi2013_393s, sigradi2013_313o, 66d5, 5e92, 7b1e, cbe6, 3e22, a144, 7166, caadria2016_321g14, d2ed, 82f8, e9ca, ebb7, 51ce, 01ae, 9c7f, 80bf, ecaade2017_073n, sigradi2016_659t, 255a, 82b0, ecaade2015_230c52, caadria2017_067h21, 9c1e, f576, e7b2, 42fe, 7c40, f60c, 6d3f, 44ad, 04fd, 9615, a609, afa1, d510, 502c, 4548, acadia14projects_609as, 024a, 4083, 9550, ec34, 0766, 01b3, 51e5, 1d86, 64f1, caadria2017_048s15, 1d32, 04d8, f8bf, a438, 70c4, 14d6, aaff, 83bc, acadia14_145u, e30a, 63b9, f658, 0cec, c8cd, f5c5, 9f40, 1cc8, 5a61, f1cf, 88fe, sigradi2016_479ff, 3eae, 0947, d225, 6641, 73e5, ecaade2017_006tt, 389f, ecaade2017_054mm, ecaade2016_222x57, 3278, f5ce, sigradi2014_164j4, sigradi2015_9.347i17, acadia16_298h18, dc8c, d956, d677, b7bf, ecaade2017_122oo, 4bf9, bcab, sigradi2013_330, 39e0, sigradi2016_399a, sigradi2015_3.394d6, 713a, 4401, 1b90, fef6, 1b13, 5574, 1133, 428e, d8da, 5255, ecaade2016_037x9, caadria2016_425g18, 4868, a2c7, ecaade2014_149k34, f4b4, 0c83, 6730, ecaade2017_090nn, 5b7b, a82a, dcfe, 4956, 4895, ecaade2017_057hh, b0a8, b6c3, caadria2016_135v5, 2483, 82f2, aa15, 5be7, 3696, fbae, ada0, 51e1, 3d97, efff, a9f3, 066f, ecaade2015_61p12, 4b59, 43cd, 1930, 112d, f6e2, ecaade2017_232e, 77fa, acadia14projects_609ap, ecaade2014_180n45, ecaade2015_237w53, c1f7, 790e, d359, fd6f, 2070, 04f1, ecaade2015_77r14, 791b, 6cf9, fd83, ecaade2017_054w, 3615, ecaade2017_232i, ecaade2015_22p4, 69bb, 2e7f, df1e, d1f0, acadia15_81z2, cf7b, 9a43, 21ca, ijac201412405e9, bc4b, sigradi2016_590e, 15dc, cf54, ecaade2015_253v57, 0a9b, sigradi2016_778pp, ae41, e7b7, caadria2017_070i22, 96de, 835e, acc4, 8f98, 995d, 7642, 1b63, a1a5, caadria2016_507p21, a20d, 2bec, e277, 119d, 2233, a4ee, f938, 2c92, ijac201513205k8, f922, 2ffd, sigradi2014_339w7, ecaade2014_089l21, c756, acadia14projects_117h, cfba, 798b, acadia14_463k, fa4a, 29cd, ecaade2017_198uu, c450, 87f4, ef34, 8a19, 8c4f, 331a, sigradi2016_571pp, b9ea, 9c96, 53ef, 1ce1, 2e86, 282c, d068, 5aef, d10d, caadria2017_016z6, caadria2015_208n31, e395, acadia14projects_347ao, 51eb, c660, ecaade2017_301m, 84b0, 72c6, ecaade2016_130p36, caadria2015_150b24, 843c, 3541, 8e88, 74fb, ascaad2014_004e2, 6b84, 1fe6, 8f8c, sigradi2016_367yy, 78f9, 4f11, 3ae4, 2d03, 378c, f6a0, e71d, caadria2016_839p35, d891, fd6c, b879, ecaade2016_037y9, 0d22, b6be, 381e, f522, 964d, c611, ecaade2016_217h56, c8b7, e8ac, af53, fba1, 43e2, acadia14projects_661g, e8b4, 6cd1, 7b4e, ecaade2015_79g15, acadia16_88a7, 326c, 3da5, sigradi2015_11.196k26, aa4b, cac7, 1cde, 129b, ecaade2014_202l52, 74dc, 8aaa, 4ba9, acadia14_565aj, e97c, 9ea3, 1fe1, 2620, 1622, e698, 96d0, b2d9, c0f0, 3528, 99d2, e1ed, 903b, a180, f3b4, a458, e1bb, 6b5f, ecaade2015_332z71, ijac201513105f4, ijac201513103z2, ecaade2015_86j17, ecaade2017_017k, 7c3b, 92b5, ecaade2015_92o18, 68ff, caadria2015_126v20, a8b7, 54ac, b96b, 50ef, 0811, 2934, 12ce, 5933, 7c21, fc23, a912, sigradi2015_11.196l26, ecaade2016_036t9, aef0, 602f, caadria2016_167d7, caadria2017_017l7, 8a97, a83b, acadia15_343n14, sigradi2013_243c, 019d, acadia15_161k6, b2a5, sigradi2015_9.152x16, 512d, ca43, a01c, ascaad2014_012h6, e28c, 42c8, 8f9d, 3339, 550e, 1b2a, 543f, 6a77, 6c3e, 1200, sigradi2016_568ll, 2cae, f799, ecaade2015_284s61, 399b, 8612, sigradi2013_386k, 4a0f, eb66, 5d74, 40d9, 5ad5, 32a5, 76c9, 4137, ascaad2016_017b7, ecaade2017_148pp, bde2, 0258, 3f18, ecaade2014_168v41, be5c, b784, 431d, c5e6, db80, 3593, 03a6, 7d2d, f6f9, c02d, 0bbf, 96a6, ecaade2014_067w15, sigradi2013_429n, ecaade2017_288bb, a4a8, 8ddb, 0a65, caadria2017_079t23, caadria2015_078d11, 228c, ecaade2017_129ii, ac95, 40de, 9283, 1c3d, ecaade2017_148f, acadia14_627at, 0eaf, 0853, ijac201614208b13, 6ea9, aa0d, b99b, d5f5, 3f07, 2648, 8f4a, 97d5, d473, ecaade2017_215hh, 8c6f, caadria2017_067g21, d597, 3a4c, 368f, fa3b, ecaade2017_229ll, sigradi2013_364, bd95, 9b05, 715f, 2d9c, f0f0, 3616, ijac201412304a1, 1854, ecaade2014_224u57, 0ba4, 45dd, 5a53, 6713, 169b, 98bc, 09b8, e145, 0846, sigradi2015_sp_8.6g30, 1f5b, 71a0, a0d7, f13b, 6607, bc5f, f3e6, 0bf3, 2d63, e328, 6902, 2f50, b4d6, 5f8b, ecaade2017_ws-archieduv, acadia14_691a, 1257, 2306, 6ff6, 4269, afc9, 3e5e, c222, 544c, dd80, bd07, 6588, aa66, 1965, 80d8, c0c0, 4d58, fe3e, ecaade2016_210b54, 7a3e, ab2d, b3aa, 457d, 9ec4, sigradi2016_611s, e368, ecaade2016_037a10, 106d, ecaade2015_171u36, 1184, a143, 023b, caadria2017_002k1, 0815, af51, 7d68, d117, f247, 7975, 517d, 7c1d, 512f, b661, caadria2016_167c7, acadia16_184v12, cc6e, 4c40, ea1f, dec5, 354d, ecaade2015_114o22, 6251, fdc5, e343, ascaad2016_004j2, 2b5d, 010a, ecaade2016_198r52, 98fb, cd32, e644, ecaade2016_015v3, acadia14_153ak, 51de, 6d3d, d6c1, b277, b40f, 3674, sigradi2016_625ww, 9ece, 7797, 228f, 3c70, 69e3, 2b6e, 78bd, b589, caadria2017_058j20, sigradi2013_215b, acadia14projects_609ai, e49d, c07d, 6320, 87fd, 7d04, ed96, 47e5, e72e, 4855, ecaade2016_058w14, 53d9, 17ce, 8ec6, 7ba6, edcd, 18ea, ecaade2017_071vv, 00b7, fe50, 8b19, 2edf, 3b75, 0030, 092e, 5966, aef9, 8e35, sigradi2015_10.267t20, 70cc, 1f09, a6d4, ecaade2014_023c6, 0740, 5257, ecaade2014_215d55, 478f, 38c7, 914e, c4ce, 26a1, 6952, 1ee0, d99e, ijac201614202s7, 9964, b8a3, 1b73, 5557, 911e, 985a, be0e, 8689, 647b, caadria2017_002h1, 7b0d, fc6e, ecaade2015_113l21, bb7f, ecaade2014_149h35, 82fe, cfaf, 6fdd, 6db3, d045, ecaade2015_199w42, a2e8, 6e08, caadria2015_126d21, b355, e3f9, 8ad7, 116d, ecaade2017_225ww, 859a, 0a8d, 52fa, bba0, e6ff, 5a6c, 75a6, 8f6a, sigradi2013_267u, ecaade2016_006w1, acadia14_479k, ed76, ecaade2015_324v70, cff6, acadia15_431h18, 9af4, 4e77, b8bf, 6b71, 1329, ecaade2014_072c18, dcc3, 0c72, 5685, fb69, be6b, d903, b462, ecaade2015_319c70, fcee, d286, 076b, acadia14projects_549z, 2f76, eda1, 56bc, c393, 4c8b, caadria2015_010x1, ecaade2015_138e27, 436d, 1eda, ecaade2015_127a25, 8bdc, 68e9, 3adc, caadria2016_209t9, f6dc, caadria2016_229z10, 0e0b, 5c56, ijac201513206v9, dd84, 64b5, 9b37, d921, 7eeb, 34d9, fc3b, 1ae6, 04e2, ijac201412303w8, ijac201614103l3, bf71, b7cb, acadia14projects_43aa, cbfe, 6fa6, a006, a0c2, 074d, 105b, 24fb, 6418, aee7, ecaade2013r_020p10, 3f4d, 166a, ecaade2014_191u48, 0c02, 812e, b159, ecaade2015_13n1, 4da9, de4b, 72c9, 39f2, 1e43, a52b, 2f97, b0d9, 8046, af79, 4ff0, acadia14_177ab, 57c5, acadia16_478v27, 04b0, 1c8d, 3aa8, 7403, f998, 6ac8, 0f19, 139a, cd8a, d229, 8d9a, 78f0, sigradi2016_801z, aecf, 2391, 5301, b379, 66c2, 5a3c, ijac201513303t10, 29a7, acadia14projects_339ae, 700d, caadria2017_185v44, fedc, 37c1, 74c8, 789a, f158, sigradi2016_654tt, 11da, caadria2015_178v26, ecaade2016_071w19, 8ee4, 2034, 4619, 99e3, ecaade2016_099j27, ac8c, 69ae, 4027, 88e0, 613a, 70eb, abdb, 9286, acadia15_223i9, 6760, acadia14projects_627g, adbe, 2b64, ecaade2015_143p30, e374, bae5, sigradi2015_7.203k10, 63e4, acadia15_232n9, a2b7, acadia14_339aj, 96b7, 6223, 6cce, caadria2017_096v26, dfa2, 77ca, daf0, f6ab, 9a19, a814, 724d, a323, ecaade2017_173vv, 6fba, c533, sigradi2015_9.141c16, 3f3d, a346, f519, 83e1, caadria2016_301g13, ecaade2017_198tt, b054, c6bd, f8d5, 41ad, 374c, 0e4e, ec2c, 11d6, b302, 127d, bdd0, 13fb, 2bf4, 2dd0, bbcf, d938, 9d1a, f47b, 867f, 5ccc, acadia16_488w28, 5b01, d842, caadria2016_507m21, 9089, ijac201513105c4, c261, 8228, 2e0a, 1721, 974b, 48f0, acadia14projects_375e, 18d5, e19b, 63c2, caadria2015_213l33, ascaad2014_037k2, 561a, b28e, 339b, 9d50, f475, 0b65, 2a3f, 063c, 1fce, 8e90, 935d, sigradi2013_234l, acadia16_184x12, ee9d, 8883, ijac201412405m8, ecaade2017_006v, 5f9b, ab61, 8455, f58a, ecaade2014_030m8, 6a8a, 3198, ecaade2016_147v40, 96d6, acadia15_57x1, 709a, ecaade2015_73a14, 6cb3, b8a6, sigradi2016_450uu, a538, 7349, caadria2016_311b14, 35f3, 017f, e530, b246, ca68, 7b46, 4aaa, 5f91, 8f06, 302b, 7c5a, 91c7, 9bd6, 5513, 6d0f, ecaade2017_013ss, 94f3, ecaade2016_102a28, c625, caadria2017_115p30, 08d9, 5a98, e064, 1143, ecaade2014_168j42, 264a, 362c, ec89, 1e2f, sigradi2013_205i, fc11, b8a4, ecaade2016_136g38, 7700, caadria2015_012c2, ecaade2015_229o51, 6e1f, b71e, ecaade2015_248l56, 7540, f86d, sigradi2013_74e, fa73, 2d53, c2d6, ecaade2015_64s13, 5375, e448, ab1b, bbc9, eee0, be00, 295d, bf76, 0ad3, 33bb, 3f8c, 30db, sigradi2015_8.186k12, 66cb, af4a, 441e, 42b9, 6664, ecaade2015_318p69, 4ce7, e8ca, 7426, ce3e, 8dc5, a9e2, c726, ace3, 9a1f, ecaade2017_274u, 8f75, bbbf, 2f46, 31a6, b788, 437b, a2b6, acadia15_81r2, 755b, 03a0, a8b9, acadia14projects_63b, d712, 5d91, ecaade2015_227y50, 8432, db39, ecaade2014_080c19, 30f6, 9124, 6906, sigradi2014_023z1, 1b47, 90fc, c9a7, 7ac3, eb0c, b052, acadia14_167ab, bbe1, 7e29, 8276, 393d, 0691, f46a, 1e3e, 5bd2, 45a1, 498d, 8b21, 99b9, 85bd, acadia14projects_435ap, ecaade2017_006gg, 7884, 5526, 666d, 8fb0, abc5, ecaade2015_83p16, acadia14_435ad, 9dd8, caadria2016_033w2, ijac201412204z2, 3380, a75e, d2f5, 6c21, 5298, d38d, 5550, b341, ijac201412403a7, ecaade2017_302aa, sigradi2015_13.316v28, a5c0, 9b33, 5dca, e92b, ecaade2015_83i16, dea5, e78e, 1178, b995, caadria2015_209e32, edfc, 328b, acadia14projects_145m, c7d9, ecaade2017_192p, 6958, dd92, 63e8, 81f4, ad2b, ecaade2014_206s53, 6203, 17d0, caadria2016_095t4, d588, ebac, ecaade2017_152ll, d1ad, 39c0, 07a6, 3884, bdbe, 9f7a, ecaade2017_079l, d514, ijac201513303t11, d617, dffc, acadia14projects_661n, 4c97, ijac201412403y5, sigradi2016_601zz, e948, b437, 21ab, 7af2, 7521, ecaade2015_129h25, bf07, acadia14projects_709am, 0d93, 67c2, f28d, dbdd, e52e, f322, 0385, dbe1, ecaade2014_044b11, ecaade2017_144t, ecaade2017_019dd, d7e8, c211, ijac201412408f3, a487, ecaade2017_061b, d6d5, eb93, ecaade2016_023s6, 452c, caadria2017_123m32, d296, acadia15_483t21, 0f58, ijac201412408p1, ecaade2015_110e21, 0ec2, 46a2, fda5, 453c, 5947, 4f0c, b2ba, f56e, b21c, sigradi2015_8.264l14, ecaade2015_334o72, caadria2017_145k38, 53fc, ecaade2015_241r55, bef6, ae83, 7e8c, ab31, 888a, caadria2016_425h18, b1f8, 49a7, 06ea, f3e1, 5123, 3925, 8add, acadia15_469d20, ijac201614102m2, d58e, 5918, e625, acadia16_478i28, 15cd, cd21, fb98, 3607, c330, ecaade2015_318o69, 650b, 0d86, 2bdf, d8a9, ijac201513206k9, 0625, 202a, ecaade2017_301r, 6bbf, ad3a, 8a59, 01da, a4d4, 01a8, a793, e648, dfba, 2f74, 1d59, 81b1, 50fb, e2fe, a447, cdd2, 2b8e, 2a07, sigradi2015_2.137k1, caadria2017_051y16, caadria2016_871m37, 97e6, 9cd4, b644, caadria2015_102b16, 3129, b8c3, a86c, 240a, 8544, sigradi2013_387g, caadria2017_118c31, b33a, 8c4b, 27a7, ecaade2016_237f63, fbab, 3d9c, 1aa8, ecaade2014_071c17, 29a6, b0d4, dda5, aa75, 351d, sigradi2015_3.190n3, ecaade2015_206u45, 306d, 7b64, 3093, ecaade2017_301i, 2f79, ecaade2014_024v7, 11ff, bed7, c6ac, 15f7, ecaade2016_026t7, ef14, 5c0c, d439, acadia15_343l14, 6a19, acadia14projects_647ax, 7266, ecaade2017_008i, 5788, 2a5f, ecaade2017_198c, 4ee0, ijac201412408c3, 0143, ecaade2017_037ee, acadia16_184t12, b8ad, ecaade2015_38s7, 134d, 7efe, acadia16_106m8, 481e, f91f, f5d7, acadia16_98t7, 8f3c, 4a82, 4625, 2046, 9052, ecaade2014_215w54, 3663, sigradi2016_595kk, 66c0, 3827, caadria2015_202a29, ecaade2017_199aa, 8e4c, bf96, fc66, 83a8, ijac201513101d1, 180a, ecaade2017_291t, 11ee, 67aa, bd04, ecaade2017_199oo, caadria2016_487s20, b9dc, 4588, caadria2017_163w40, ecaade2015_230e52, fd5e, f997, f94b, 0a15, f10c, 4587, ecaade2015_118w23, 69f7, 8b83, 47a3, efca, 190d, ecaade2017_048oo, ijac201412407v9, aee1, ecaade2014_086o20, a2d7, 8bb5, 3898, ecaade2016_163t45, d896, b2f3, afab, 430a, defe, a136, 97a5, 4090, ac4c, 7c52, d13a, ecaade2016_163j45, f5e0, 4662, 005c, 7a84, 39ed, 0a76, 9ea0, f5aa, a6e5, 2830, 7da8, cf2f, sigradi2016_602yy, acadia14projects_661k, eea0, 20fc, caadria2015_122o19, 03ab, bb3b, d986, 57c8, ecaade2017_309zz, d756, sigradi2015_6.42b8, 2599, 6ff7, b4c5, a30b, 9cc7, ijac201412205j4, f896, 9004, 731f, ecaade2013r_009x5, 69d8, cab0, 7272, ad36, aac4, 3a91, 1dfa, acadia15_211o8, 0fd4, eb2b, 7305, cbd3, 9c7e, ecaade2014_192j49, d53e, 0acb, 02a5, ecaade2015_233a53, sigradi2013_401f, ecaade2014_168h42, 679e, sigradi2016_490q, ascaad2014_032r9, 9dc4, 0a96, 573f, 2393, a185, fc6f, 7538, 5a32, 8158, a2e9, f7aa, 5848, ecaade2015_115t22, e551, 4da8, 243a, 73f3, 24a0, e39e, 11b2, ijac201614208i14, 335f, b5d5, 1cea, dcd6, sigradi2014_335t7, c0ef, 582f, 72dc, b3f6, 5b78, 3f16, 09ec, 71e9, sigradi2016_550i, ecaade2016_193t51, b1d1, caadria2017_182m43, c348, acadia16_280s17, ed4b, ecaade2015_229h51, caadria2017_113r29, f97b, 5d75, 87c5, 1a50, ecaade2017_229q, 3986, dcda, cb46, 1bb5, 90eb, 1e42, a301, ade1, ac8d, f0f3, b998, 1476, 80d5, 6771, 9c04, f304, a733, d395, 207b, ecaade2016_078c23, c24d, b931, 79e9, sigradi2016_592v, b63f, 7978, caadria2015_084z12, fd03, ba9e, ecaade2017_057y, ecaade2017_175e, 6b72, bfcc, ecaade2015_193k40, caadria2016_321l14, 319b, ddbb, sigradi2014_021u1, e7f1, cca9, fb14, ecaade2017_248rr, b160, a474, 055e, feb5, 80fd, 9c44, d695, e9d5, 56ea, caadria2016_579t24, acadia14_463d, 3997, acadia14_63ax, b573, 0034, ecaade2014_109r24, ecaade2015_325c71, 3b2a, ecaade2016_075c22, acadia14_435aw, 141c, ecaade2017_029r, ecaade2014_038y9, f660, 1eca, 43a7, 7e07, sigradi2016_815pp, b6c7, 2d19, c14b, a98e, acadia14_135j, ecaade2017_087t, sigradi2015_8.239b14, 593e, bf8c, acadia16_280t17, cd65, 44eb, 01f8, b73b, ecaade2016_230e62, caadria2015_124s19, 40b6, 05a1, sigradi2016_729qq, sigradi2015_6.387l9, acadia14projects_661b, acadia15_137r5, 8cac, ecaade2014_072v17, b934, sigradi2014_114o9, acadia16_298i18, cecc, d14a, 8e6a, ecaade2016_171e49, 5c70, 5eb5, ecaade2014_024h7, c192, 4936, acadia14_661g, ecaade2016_243v64, c689, 9f61, 769c, 4bb4, ecaade2014_024d7, 8e4a, 2515, sigradi2014_330e7, 2418, bea5, ijac201412303d8, 538a, 017a, 1be9, caadria2017_129c35, ecaade2017_172gg, ebd8, 99df, 19f4, b8d7, 6c45, caadria2015_209d32, ab77, 5616, sigradi2016_470x, 332a, efe0, 3812, 9ed8, e37d, bc64, ecaade2016_127g35, ecaade2015_64e13, baa6, a325, f0cb, df14, e5a0, 08e0, ab42, sigradi2015_6.183l8, 6f99, fcda, 087d, 330a, fd45, 47e0, f374, 4158, ecaade2017_230uu, fc01, 207c, 950d, 13da, acadia14_517o, 9c8b, 5cce, de9e, acadia15_110z3, bd4a, 7e36, e06f, 0ba8, 5b8d, 50d0, ce3c, c72d, 0162, 7c82, cf28, 447f, e55e, d509, 9b92, 9e0f, a87f, ecc7, 3739, f4d9, 67d0, ecaade2015_82y15, d47d, 3434, acadia15_431o18, 1506, 2f51, sigradi2016_448y, 3c56, 8bf4, ef0f, 7d7e, e429, a6fe, ecaade2014_066p15, acadia14projects_75c, f4c9, 5698, 67a7, eff5, 8e67, a678, b034, ecaade2017_212ii, e0b1, 1342, ijac201614206c11, ecaade2015_237x53, e9a6, acadia16_424d25, acadia16_98n7, sigradi2013_390, sigradi2015_9.152p16, acadia14projects_63ad, 30e0, d152, 40a9, 18a2, 971e, 6533, e474, 60c4, e04f, 7c10, ecaade2015_324t70, eb3b, sigradi2015_3.268j5, de5a, ecaade2017_201a, dc95, ascaad2014_033d1, c32d, d731, c025, 4a44, c1ed, 77d5, 3a5b, ca49, sigradi2015_8.186z12, 34f1, 752f, 77ff, acadia14projects_79aa, 1e33, 592c, 1488, fdd0, 0add, acadia15_497o22, 4f6f, sigradi2014_141r2, 73c3, f648, 0163, 7cbb, de63, sigradi2016_448ii, caadria2017_070f22, caadria2016_105h5, acadia14projects_301f, ff4c, ecaade2017_089v, 09a8, 2008, 79cd, c18d, aeaf, 2ea8, b25a, 9251, ecaade2017_117cc, ecaade2016_075w21, 1021, 4e2f, bdd5, 9678, ff91, 34b4, f253, dc36, 7f1c, c98f, 9d7d, 2fc7, e7cf, 37e8, sigradi2015_11.136l24, ecaade2015_317d69, 6188, acadia14projects_33ai, caadria2015_090p14, 21e5, acadia14_247i, f709, 3d2e, 0a2d, deb6, 1e7c, 8675, 4e01, 2846, acadia16_174a12, b089, bad3, 5b4d, 571c, 6f70, e398, sigradi2013_158s, ecaade2014_055x13, f29a, 50ae, 2d7e, 4fd9, db2e, ecc4, fd13, a223, 2d0d, e236, f882, ecaade2017_098nn, 9225, 7d5c, 0b99, 557c, c6c8, af20, ijac201513205a8, acadia15_274k11, e703, b083, 9c46, ecaade2015_129m25, 62fc, ijac201412304i1, ecaade2016_165u46, acadia14_33am, ijac201513303p11, sigradi2015_10.307w20, 7d4d, ecaade2017_ws-hybridlabcc, caadria2016_405d17, 62a9, f244, 781c, caadria2016_517a22, 1291, 7bc0, ecaade2017_294ww, e2bb, 158a, 5cf0, 4ba2, d409, 779e, ecaade2013r_018f9, fda3, 685b, ecaade2014_012s2, eb12, 92c9, e8a3, caadria2015_237i35, acadia14_101at, a340, 27db, ecaade2016_119r32, be90, 3192, 3e17, 349b, ec33, cff0, ijac201412303e8, c993, 9d3b, 403f, 8fdc, e8b3, a9d3, caadria2016_187a9, 89aa, 9c34, 4498, ad6a, 9a7f, ascaad2016_021d8, 826c, f35f, 289a, ecaade2016_023p6, ecaade2016_134d38, 899e, ijac201614102w2, 21df, b065, 476f, 8d25, 2e5d, 1981, 92a7, 9103, 27a1, 11a0, 2111, d0e8, db7c, ijac201513104z3, a883, 450f, cbf4, ecaade2017_011ii, ecaade2016_tkog67, dceb, 099c, 0b2c, d579, f76c, 1c38, sigradi2013_271n, dae6, b243, ecaade2015_268c59, 2bb0, 2eb2, sigradi2013_342o, 7365, 30ad, 898b, f06d, ecaade2016_210f54, 1497, 5030, f714, 5131, fb4e, 6eb0, f6bd, f211, 6252, 3bb7, ecaade2015_202o44, 0d8c, ascaad2016_023x9, 7fcb, c6eb, 0ea2, ascaad2016_038l14, a68e, 0017, sigradi2013_112, 4c0e, 969b, ecaade2017_305xx, c656, 254b, acadia15_149v5, 6d8a, d159, acadia14_223a, f9bc, 5f75, 211e, b8c2, 4c9a, 8bd7, ecaade2016_068a18, face, ijac201513101h1, f504, 972f, b0d7, ef4e, sigradi2015_3.65p2, acadia14_75a, sigradi2016_817e, 775d, ab5f, e505, 164c, 13b1, e0bb, 47d3, ecaade2014_019g5, acadia14projects_589j, 9095, f3bd, ecaade2015_215t47, 6e85, 4fdd, ijac201513206m9, a0da, dd3d, 54f0, d5b0, 21bd, a6dc, d814, ascaad2014_005t2, ecaade2015_127t24, 7733, 43a3, 265c, 8a54, ecaade2015_248z56, 5541, ecaade2014_104n23, 85eb, ba5f, e3ce, ecaade2014_185r46, 668b, 40ef, 3aea, 5fdd, 7f2b, 542a, 9674, 98f9, ea1c, acadia15_69o2, 041c, 090a, dd19, caadria2016_229u10, 41e8, ea78, 1cc2, ascaad2016_023u9, 54a6, c977, acadia15_483s21, acadia16_414w24, 2237, a7d9, 6208, ecaade2017_054ii, 93bb, 5e0e, 70f3, b32d, 5a8e, 0abb, acadia16_344o21, ecaade2015_225l49, 6e45, baf1, ecaade2015_227k50, 8565, acadia15_211p8, 8fda, 540a, ecaade2015_318x69, ecaade2014_044c11, acadia14projects_111l, 0fed, 1343, e3e6, f6ef, 58ef, a862, 4661, b371, 47b6, sigradi2016_694l, 7d2e, 9db5, caadria2015_139t22, 57e8, 6fd4, 26a4, 8ca7, caadria2016_003l1, ad21, 9208, 2c45, e35b, aeda, ijac201412408a2, 259b, a576, 328c, f76b, 33ca, d755, acadia15_95f3, ce9d, b37c, acadia14_75b, 6667, 1b3e, c844, 1b81, 5565, c382, c358, 007c, 0b40, ijac201513102j2, 126f, 49cb, acadia14_609az, 8a4f, 5357, 9a8b, 4d92, 6b62, 51c3, a799, ascaad2016_045n18, 738e, 4e7d, 2b49, 1d51, sigradi2016_816xx, 0eb7, ijac201614307k4, 55a1, da9e, f28f, 2d6e, 654f, c8bb, cbab, 6bea, 71bf, 3c53, 88f3, ecaade2017_051t, cafa, bad8, 6ad0, 3dea, e76c, 4dc8, ecaade2015_55r10, 9f30, f936, ascaad2016_022m8, 5638, 0d71, 7415, 8d16, c026, 36dc, f507, sigradi2014_151o3, 3393, ecaade2016_071c19, acadia16_280w17, 9d78, 54f3, sigradi2013_155f, cabf, 2db2, cb66, 06eb, 8d58, 89a3, ecaade2015_178e38, aebb, caadria2016_073z3, e64a, c907, 1df7, 44bc, 980f, 8e1a, a101, fa00, ascaad2016_022f9, ecaade2016_ws-dleadh68, a501, 59f9, 535a, sigradi2015_10.140e19, 0aa3, 7bc7, 5906, 2411, acadia16_88o6, acadia15_395x16, acadia14_655ag, sigradi2016_443xx, caadria2016_745d32, e726, db31, sigradi2016_560z, bc3c, ijac201412305c2, 20cd, e2aa, 5bdf, 8b06, a694, 94ae, a330, ecaade2014_138v30, ecaade2015_127c25, c940, 2f7f, 7d61, acadia14projects_311u, b4a4, ecaade2017_155l, 1019, a043, ecaade2014_194u49, 8b0c, 7751, 7dd9, 3d6c, 37a1, 0fd6, 5168, 045f, 04a2, sigradi2016_655k, d54e, a543, a108, 343a, 8371, 4b17, ecaade2016_222a58, afdc, 8d20, sigradi2013_400l, 3ffa, acadia16_140m10, ecaade2013r_001e1, 251f, 6cfa, acadia14projects_247s, 8f9b, c306, b9b0, 6914, acadia14projects_619ac, ecaade2016_bkon65, 9761, ijac201614309f6, 88c7, a5d6, 764b, ijac201513103b3, sigradi2015_10.220h20, 1671, c163, ascaad2014_037o2, acadia14projects_487h, 8b52, df05, 8abf, 78cd, 433a, ascaad2016_044u17, c5ab, 09f0, 1696, ecaade2014_105b24, ecaade2017_203s, d3bb, c806, ijac201513202j6, 9b76, ab0f, ba2f, 16a9, f239, sigradi2016_779tt, 6e97, 8d33, 478c, 5127, 08cb, 93f9, ecaade2014_052g13, 50aa, a001, 4e16, c3e3, 23ad, ecaade2017_268bb, c172, 6b48, da25, ecaade2017_071mm, 1a9a, 36f7, 4917, 9df8, caadria2015_157s24, 24d7, 812c, cb94, c135, 01f5, ab67, a06c, 0bc7, a579, ddb0, ascaad2016_054z21, 54b2, 199a, 5b0e, e176, ijac201614204j9, 3930, 4e41, eba2, sigradi2016_654yy, ecaade2017_032l, caadria2017_095f26, ascaad2016_042d17, 4b41, f932, ba85, 5340, caadria2016_229b11, ecaade2017_212gg, d6a2, eeb1, adcc, 6b82, 1452, 5e85, a0db, d55a, 9d85, 2752, sigradi2016_382q, 16a4, ascaad2016_057y22, 8474, 6e57, 0a81, e6f5, 807a, 94f6, a247, sigradi2016_602d, fcb6, 2bd2, 0e9f, b2f0, 70d6, ecaade2017_007b, 2f80, bc0c, ecaade2015_229b51, 8c28, b820, eb9f, 1ad4, 8f20, 8619, a5b7, f919, 869f, 4bb6, sigradi2016_428j, 028b, ecaade2017_031mm, ecaade2016_007h2, 012d, eef8, 4d53, 7550, b369, b6ac, a6ea, 1bcd, 7e52, ijac201412408k1, 3e02, 3788, 54be, d6cc, 9ec9, 81de, b852, 9611, be7b, bc66, d060, 6e5a, 80a5, cd49, c0fe, 122d, acadia16_116z8, e289, a97c, d616, e8f4, bd8d, 8165, f272, 1cfe, b35b, acadia14_619ah, cf58, ecaade2014_185t46, 06fa, 9853, bd28, d778, fd26, sigradi2014_144a3, 01c3, dd16, 9641, cea2, 16e2, e933, sigradi2013_359h, 0c3a, ijac201412302g7, sigradi2013_389l, e549, 8fc2, 803e, ecaade2016_077r22, 49c5, 461f, 5dbd, 499c, b692, d817, 74e9, 8268, ascaad2014_029k8, 3027, 1cee, 07fa, 1718, 8c55, 38da, 8c2b, c1e6, 86c3, caadria2015_130a22, ea1d, 7f7d, 42bf, dfd8, sigradi2015_10.74s18, 151c, fff0, ijac201513105c5, 8cc2, sigradi2015_3.268f5, ecaade2017_079g, ecaade2014_168m41, acadia16_308d19, acadia14_189at, ecaade2017_175n, acadia14_167aa, 7a88, ijac201412408j1, 68e1, fcec, 4054, e282, caadria2015_130m21, cf93, e9ad, 13d3, d918, 9231, 6f9f, 3715, d629, 077c, 5266, acadia14_497ab, 4764, 0805, faca, ae3e, ecaade2015_301z65, ecaade2016_079u23, 082b, 5980, b999, 426a, ecaade2014_143s32, 2ca3, d6ab, ecaade2013r_011h7, ecaade2016_199c53, 41f2, 7632, caadria2015_206i30, fbeb, 5f35, ecaade2014_038i9, 7294, 82b3, af34, 7318, acadia14_445ab, 59cc, 787e, 6de2, acadia16_244o15, 2c4b, 37ea, acadia14_317ab, acadia16_290f18, ae85, ecaade2016_223g59, 85d6, c470, fadb, caadria2016_777a33, acadia16_140a10, 55e7, caadria2015_122p19, 48ca, ecaade2014_111z24, 1986, 00db, 4df9, 5895, 5db9, 1c77, 34bb, 69c8, acadia14projects_347as, 0d85, ecaade2016_021w5, 6c48, 94e9, 83a2, 5f52, da83, a9a4, b059, ebe0, f16f, e66a, e443, a13a, 01c8, fbe2, sigradi2015_12.215l27, 75f4, c0fd, 6ad9, 0a12, 36c4, acadia16_260m16, 825e, be24, 8047, ecaade2016_023l6, 6928, aabf, 2a1b, 5f09, 7ecc, ecaade2017_282p, 86ca, 323c, d054, 65ac, 538e, e4d2, 32ef, sigradi2015_10.378b23, a1e2, 2b23, 4b2c, 5ecc, 92f8, 1cf7, d333, 5dac, 5119, 6c92, 1ced, 56ad, 9cb2, 54e6, 14cc, aae5, 63f4, 121b, 1494, 9280, 788c, 5ae3, f598, ijac201513305j12, ascaad2016_045g19, ea1b, ecaade2013r_020s10, ascaad2016_034j13, 29f6, 6f88, 8c31, acadia14_531k, 41da, 3c7d, ecaade2017_225l, e11c, ce66, e4df, d9aa, f7db, acadia14projects_479z, ea9a, ecaade2017_203jj, f45d, e668, c039, ecaade2015_33e6, caadria2015_178y26, 9f17, 970, 7242, 047f, 0f98, b5ee, 4317, 5157, df0c, 1c67, d615, 5fd0, 1dd2, 9482, 829e, f78f, sigradi2013_386r, 3652, 7693, ecaade2016_ws-dleadn68, acadia14projects_23ab, 17e0, b4ae, 7fa3, 94c6, c901, be42, dac7, caadria2015_016n3, bc06, abd0, ecaade2014_140t31, 3619, 1b22, 5506, a90c, 3e84, f180, cab8, 1ca5, 6131, 836c, 3c1b, 8f19, 4e9a, ijac201614201e7, 78c9, 3146, b2f9, 9fc4, 9bb5, 3b08, ecc9, f06a, 8623, f009, 0491, sigradi2016_483hh, ecaade2016_040p10, f1f8, ecaade2015_103l20, f95e, fde8, acadia14projects_117av, 03a2, 047d, f6a9, ce5a, a5c4, ascaad2016_043o17, ecaade2017_268gg, 7583, f2ce, sigradi2015_6.341b9, 0845, ecaade2016_011p2, 04b4, 52f8, bcb2, 28ab, b2ae, 2dd3, 29e1, 5dfc, 9c4e, b1b4, 08e5, 89bb, 4cd8, 9da4, 7018, 599b, 9ead, b24b, e0f6, f395, ecaade2015_319d70, ascaad2016_041j16, 2bea, ecaade2017_306n, 6496, f01c, 1419, fc89, 8910, 70e4, 7873, b121, 8919, a216, 5cd2, 44cc, cab2, bb29, f4c1, a022, 1f36, fd50, 3e24, 719a, fae1, caadria2016_301o13, 4462, 7db9, cfe8, 75fb, ecaade2016_mrtj66, sigradi2014_178l5, 4a2b, 242d, 8e5c, 3961, 5822, de96, ef3f, sigradi2013_77, 3431, 15bc, 62e4, 6ba2, 4a6c, 83de, 11c4, 88d3, 80c3, c303, ecaade2016_042f11, 1b99, b955, 1e0a, 2814, be45, 420a, 7e14, 6f6d, acadia16_344k20, 86f1, 09eb, 6369, 7c3f, b451, 6db5, a5fc, caadria2016_333x14, ecaade2013r_010t6, f646, caadria2015_190o28, eae7, 402d, 65c0, ee89, a665, ecaade2017_111ss, ecaade2017_277ll, 0fbb, 2990, 4b8f, 43f8, f118, acadia16_432t25, 3443, 7f93, eede, 893b, 5d49, 47d6, 43e1, ee5d, ascaad2016_046p19, acadia14projects_357aw, 4f73, df2c, 11ca, caadria2017_023a9, 08e6, b860, ecaade2017_151z, ca9a, 7898, 4d1f, 989e, 4b1c, f38f, 8fab, 36bc, aa85, b1d3, 54b1, sigradi2016_777ff, 47e6, 185d, d05e, c991, ecaade2017_122xx, a91c, 0755, 6f00, 7ca4, 05e9, ecaade2016_213l54, d739, d26c, ecaade2015_248i56, ijac201614405a4, 3fd5, 8791, 740c, 3df5, a398, d8d8, 547b, 719d, 67ec, 0284, d6bc, 5f38, ecaade2017_054tt, 09cf, cd89, 18df, 4c94, 827f, 6cbd, ascaad2014_036b2, ff26, da9b, 25e4, efd6, acadia15_323z12, 4b06, aec0, e24f, 7bb6, 2937, 0b17, sigradi2015_12.297g28, b546, 82bc, 4c52, 3e04, 38c8, 0113, 1914, 78fc, be92, ba62, 11d0, 346d, 9d39, caadria2015_150y23, 5650, ascaad2014_019n3, edb2, acadia14projects_153am, acadia14_301e, 1189, 6953, a623, b7be, 58af, debe, ecaade2016_118i32, acd3, 2fe9, 0e34, ijac201412303u8, 85ca, dcb5, 1e21, c26f, bfe8, ijac201513105b4, 6463, ecaade2016_222d58, 4382, 0760, 6e0d, 15d0, fb72, 65f6, e0b6, 7b9e, ecaade2016_164h46, c094, 7e45, f377, sigradi2016_737ee, 210a, 4143, ascaad2014_032p9, 94c7, 63bc, 91d7, sigradi2016_448o, fb84, ecaade2014_038z9, 8f95, 1673, 7cf2, 8de9, 6474, 3918, 0a67, 368e, d3a4, 709c, 5d84, 4d1e, 82c0, bcad, 3a8d, bd73, c372, 26cd, acadia16_372n23, caadria2017_002m1, 623b, 19b8, bd02, 4838, ef5d, 6688, 1736, ecaade2015_314g68, 53c2, 3a32, a605, caadria2015_081x11, d6e3, 472c, ecaade2017_253t, b76a, ae6b, 403b, 7a42, 7822, caadria2017_142c37, 3afe, 1648, de41, e447, 7660, a71e, sigradi2015_8.186g13, bc6a, 3fda, 3f4e, ecaade2013r_009u5, 8e3c, a465, 48d1, c90c, ecaade2014_112x25, d443, d639, 224d, 3403, 586b, ecaade2017_032f, 0a57, caadria2017_005y2, f410, 6c24, d488, db86, 7653, eba3, 7dc3, 76f1, 57fb, 941b, 813e, 5081, 2869, 0f7f, c55f, ecaade2016_216a55, 3990, db9a, 1568, 7493, a4b0, 8092, 142f, 38c6, 0abf, 6739, e4d6, 868a, 9e07, a7f8, 8785, d05a, 7421, 0888, 3fb0, acadia14projects_281y, d81b, 7398, 4859, ecaade2015_206w45, f562, acadia14projects_339au, 7816, c547, 633b, 0127, 83e9, 1102, cb2f, 502d, 90bf, eb4f, ecaade2017_071ww, caadria2017_058k20, caadria2017_029k10, d06f, 0967, acadia15_137a5, 3eef, 89c8, 37e1, 4cdc, ad54, c670, 467f, caadria2017_163f40, sigradi2014_137l2, 13c9, fb30, acadia16_116p8, ecae, a203, c40e, efad, ecaade2014_192y48, acadia14projects_101ao, acadia15_395e17, ascaad2014_003s1, 4536, 4c4d, acadia14_125ad, cfaa, 367b, ecaade2017_073r, 4018, 7682, cd7a, f6c4, ecaade2017_019b, ijac201513103t2, 6aff, 7a4b, 3368, a060, cd36, fe19, a6a5, caadria2017_149j39, a9c3, ecaade2015_298m65, ecaade2017_192b, 6535, ecaade2017_229gg, 2ef8, 61cc, 094b, acadia15_195a8, ascaad2016_048h20, sigradi2016_625nn, ijac201412301x5, ecaade2015_79k15, 817b, 997d, 3be1, acadia14projects_333az, 4d7f, d440, 9834, e70f, 0400, 2c7e, ascaad2014_008r4, f7f3, ecaade2016_198k52, 44cf, 58ea, ecaade2014_086m20, 332b, ef2f, c183, 970f, e259, 7ca9, cca6, 309c, 777c, sigradi2013_347t, 03c1, 7dba, 7645, caadria2017_118j31, 1771, 50d8, sigradi2016_450a, f5f9, c2be, 5fb3, bbd4, f963, 9ffb, 26c4, 0915, 9d90, sigradi2015_9.152l16, 4f75, 7119, acadia15_203l8, 7388, ddf0, ecaade2016_087t24, e723, a595, ecaade2017_140rr, c070, 4007, ecaade2014_111u25, 9dd5, 7223, acadia14projects_619ad, 60d2, be1d, 4d80, c4b2, 94c2, ecaade2014_019k5, 2347, 9bdc, ec1e, 3fcf, sigradi2015_3.209f4, 4219, a7bb, 8a85, a962, ef7c, sigradi2013_194m, cfb1, caadria2015_126x20, 2ed1, eb61, e4b5, ecaade2014_176a44, sigradi2016_490oo, 65fe, 8a6e, 6144, 4742, e794, 603d, 8cf4, 9857, ijac201513306a13, 752c, ecaade2017_293oo, ijac201412301j5, 9506, 256b, 3677, 0292, caadria2015_108x16, ff20, aacf, 5f67, sigradi2013_327, 62f5, 2fde, 30ea, e8bb, acadia16_402m24, 5d26, 922e, 00f9, fb57, 0e88, a682, 4dd0, ecaade2017_255a, 58da, 66d3, sigradi2016_387yy, dba2, 9cac, ecaade2015_298l65, 0af4, d12d, 3aa7, ecaade2016_136i38, acadia16_280i17, 09d7, 64a4, sigradi2015_6.387k9, c8b9, 0079, 8a38, acadia14projects_101af, ecaade2017_202i, c446, e7dd, caadria2016_343d15, a44a, d3b4, c770, a712, 8681, 9058, b26e, ecaade2015_17k2, f901, 6dcb, 80e3, caadria2015_032w4, caadria2015_130u21, ecaade2015_109a21, acadia14_63an, 61e0, 4405, fbe6, ecaade2015_170h35, f0c9, b7dd, fbc7, 9847, ef8f, a7ae, acadia16_382d24, 24f5, 0789, c757, ecaade2014_159n39, c498, 4958, sigradi2014_082s7, ecaade2015_152x31, 1307, sigradi2013_52f, 4e2e, e4d5, 5a85, 778e, ecaade2015_18h3, sigradi2013_226t, 6887, 1d44, sigradi2013_267b, a6ed, 5b83, e1c4, 8311, ecaade2016_167z47, acadia14_589i, f858, caadria2015_070u8, ecaade2016_217d56, 468a, 249a, b1cc, ee3f, caadria2016_085g4, 4e0a, ecaade2015_33w5, eb1d, caadria2017_074p23, sigradi2013_155j, 894e, 0c97, 6258, 77a6, b582, ecaade2017_256v, 615f, 1c70, fe16, aded, ecaade2013r_006r4, 549b, 6654, 4c7d, 434f, 4191, ecaade2016_ws-foldingt68, 1add, a4c2, 8130, 43e3, b7fc, 6fb2, ecaade2014_157y38, acadia15_469n20, 4f4b, sigradi2015_8.186f13, cce5, 2c00, 3fe6, 0b37, 6525, 3279, 9206, 66ab, ascaad2016_043p17, 384a, 56dd, a276, 73bd, 9568, d0b5, 591c, sigradi2013_342k, ecaade2014_084r19, bbf0, ed98, 99b8, 5ee4, 4f2c, ecaade2017_122c, 1e51, cbdf, ascaad2016_048i20, caadria2016_641r27, 534b, 2bcd, acadia14projects_681au, 721a, 8360, 299a, 697b, sigradi2014_291p4, acadia14_365af, 0bd6, 29c0, da78, 78e2, ecaade2015_207k46, 8e5a, 1fa0, f28a, 3e63, 1356, e845, ecaade2014_072n18, sigradi2016_385nn, ecaade2017_253bb, aecb, d12c, 6c73, 5018, 52a9, ijac201513105m4, 1fa8, bf5a, 0538, 3850, ab2e, ecaade2014_080h19, fc64, b512, sigradi2016_524dd, ec20, b88d, b743, 7753, sigradi2016_470w, acadia14_189aj, acadia16_440f26, d008, 69e8, 7f86, ecaade2016_128i35, 8634, acadia16_362n22, sigradi2014_075d7, e511, 897a, 0e9b, 3fa6, 92a4, 2ef7, b8f5, 0099, 24f1, 60bf, dcbd, 0106, b8df, c115, 3c90, 5e69, a52d, ecaade2014_149t34, cf42, ijac201614205o10, 0cad, 1ea3, ecaade2017_144x, 27ab, dec8, 78c1, 2a7e, 2272, 35b4, bc10, 918b, 9b55, 855c, 18ed, 945f, 11a9, acadia14_445ag, 3038, 71bb, fe63, 6c05, caadria2017_005p3, acadia16_362v22, 8967, ecaade2015_129p25, 0c79, 3e96, acadia14_375d, 55eb, 4de1, ijac201614208a14, b728, ecaade2014_057s14, f1d0, 16c5, 9ed7, cae4, 2e64, 9c9e, ascaad2014_008b5, ecaade2016_072r20, 9c58, 7065, caadria2015_156o24, a635, d34a, 321b, sigradi2015_8.163d12, 44e9, e72a, 18c8, 27b4, 2884, 968e, 3003, ecaade2016_158l43, bb32, 36c6, e800, ef9c, 26c8, b05b, caadria2017_030d11, ecaade2016_011s2, ecaade2016_071y18, 81ba, ascaad2014_014j7, acadia14projects_199ac, 5517, ecaade2017_255m, 1a00, caadria2017_118v30, sigradi2016_356e, sigradi2015_2.162s1, d40b, 63d3, 563e, 2c3f, sigradi2013_401n, fe48, ecaade2016_013m3, 65f0, 2bc6, 2a02, ad18, 6379, e2a8, a30c, 56f1, 0cc1, ecaade2014_060y14, 23e0, sigradi2015_6.151g8, caadria2017_031f11, ea85, f3f5, 1858, 04af, ecaade2017_256q, fa57, cfa0, 6766, caadria2016_291o12, 2dfd, e993, 80db, beff, caadria2017_104c28, 9df5, c433, a797, 4233, e807, 3953, d940, f0b2, cfe2, cf3c, 3cf2, sigradi2014_128h1, ec21, 6ae0, d5b4, c270, 5e34, ecaade2017_164aa, 83c7, ecaade2015_273e60, ce3b, 5065, 8972, 16af, bbde, dab5, acadia14_339aw, 6322, be59, 3d59, ijac201412401y3, c76b, 9b16, 90aa, ecaade2013r_002v1, af80, 0dcc, 625b, ecaade2014_121r27, 2065, 1b8b, acadia14_177ae, 556f, 2682, 85ba, ijac201614401h1, 17b4, ecbf, ecaade2017_080ee, 8ba5, ecaade2014_121p27, ijac201412408i1, ae9d, 9353, f921, 5073, bdc3, 91cd, ecaade2017_149r, 811e, sigradi2016_382y, sigradi2013_189i, 85db, ca45, 3338, c84f, ecaade2016_129a36, 394f, dc22, a2c0, bb90, 7323, ce5f, a16e, e157, a023, e775, f098, 74f6, ecaade2015_82z15, 9419, 4c86, acadia14_145w, 98df, e118, 0cdf, 9d99, 21aa, caadria2017_147x38, 2d7f, c892, 3ad5, 3573, e8a8, ecaade2017_140mm, d329, 7255, b425, ecaade2014_044t10, ascaad2016_034h13, ae07, caadria2015_070y8, a613, 8e9d, ecaade2013r_004a4, 2756, sigradi2013_212o, 2397, 2510, caadria2015_114j18, ecaade2017_257pp, be8e, 09b3, ecaade2014_147x33, caadria2016_013e2, 0544, 2a4d, f7b6, sigradi2015_8.189z13, dbe4, fa7e, 6b6f, ecaade2015_301e66, 2986, 404b, 6267, sigradi2015_10.309e22, caadria2016_045d3, 1a41, bf19, d217, dc27, a722, 5722, 21c7, 6397, ad81, ecaade2017_122mm, 3af7, 73ce, ecaade2015_307o67, aea2, 51d1, aa34, 4e69, 3c37, acadia14projects_671s, f7ff, ascaad2014_004l2, a9ae, 9f69, 2984, 2ec3, 09bf, b752, ecaade2016_mrtd66, 5fdf, 9aa7, ecaade2017_051o, e5a7, ad79, c3db, 3045, 3702, ascaad2016_009p4, cb1d, 71c8, 5355, ecaade2014_140z31, acadia14_375h, sigradi2016_817a, 9c83, df20, 200e, ecaade2013r_009e6, ecaade2015_64a13, 1101, a44c, 34a5, sigradi2013_248f, sigradi2013_400t, 4b37, 5f31, a3ee, 9dad, ecaade2015_265n58, c7f2, ca29, sigradi2013_304a, ascaad2014_024g6, abe0, caadria2015_172d26, f261, 680d, c078, caadria2016_713w30, ijac201412206c5, 0e60, 2820, e263, 8fe6, b963, 1ff3, d9cb, ascaad2014_016c9, dae9, 6071, 6507, 362d, 2b0c, acadia14_473ah, fb4f, 44b5, e60b, db9c, 5693, caadria2015_065x7, 4d6f, 88ef, 6d2a, caadria2016_445x18, 3331, d182, 9117, 7b5e, 1d66, 629d, aa64, 0390, 0440, 9363, 411e, 01d3, eec1, ecaade2014_072a18, b6e6, 41ce, 651a, ecaade2015_129i25, 9b36, 0ce9, 61af, c8f2, aeaa, 3b9d, 90d3, 19e0, 06e3, 6434, eb54, sigradi2015_8.27m10, a09d, fd29, feba, 84ae, 0301, a926, ecaade2017_215xx, ecaade2016_223f58, 871f, 1cd3, 1576, aee3, ecaade2015_55o10, 2255, 7faa, 91e5, ae61, 5efe, a5b9, 879c, b17e, acadia16_78n5, be4c, 525c, 7eda, 07f8, b83a, 45f3, c639, 3f4f, 163d, 927f, 21f8, 022b, c18e, e0c7, 60bd, d3c5, ccd8, 8598, b878, 8715, 9f9c, acadia14projects_311x, 8a21, caadria2017_058r20, 9fa7, caadria2016_745y31, 6384, 2965, 5d27, baa9, ecaade2017_215aa, caadria2017_055p18, ecaade2017_051u, 267d, 1abd, b02d, 9dfb, f7ce, 07f3, sigradi2015_9.152c17, 2de0, 8bfa, 6091, fb70, 8fef, 12d0, 5af9, 9ee3, e7d6, cc49, f7c2, d5b2, 2102, 0d6e, 6b30, ecaade2017_019ff, 8944, 492e, fd20, 9cba, 002f, 28dc, 1cfd, 4de7, 1d90, 6acd, 7450, fdfa, ebe9, caadria2015_114o18, 2d31, 7636, 7084, bc17, d36e, ecaade2015_241m55, ijac201412203k2, 386d, 63c1, ecaade2014_133r29, ae59, sigradi2016_615bb, ad3e, 75f7, caadria2015_033d5, 7e6f, c279, 01c5, abe9, e164, 09f7, f276, ecaade2014_138s30, eee1, 9dd4, cb85, 7d0b, ded8, a3b2, 009c, 62e1, 7e94, 96ec, dc76, ijac201412402e5, 9f8d, bed0, 6832, be52, c16f, c2d4, dc8f, f87f, faf9, 734e, 6903, acadia16_280j17, 38c9, 8186, d6fe, e8db, 525b, 7aa0, 770e, 4bdf, 51fe, b517, 6553, 88f4, ecaade2017_057gg, 9321, ascaad2016_007k3, 457f, 7d4f, 6439, ecaade2016_136j38, ecaade2017_220oo, c98d, ef4f, 36e2, 259e, 4418, ecaade2014_163g40, ecaade2014_184l46, ecaade2016_216e55, 69b6, fe20, ijac201412204i3, cdab, 1a97, 0e80, 8ae1, sigradi2016_448x, ecaade2015_233y52, ijac201614104f4, eac9, be77, ijac201412204y2, c79a, 30c7, sigradi2015_9.347v17, ecaade2016_048u13, 6922, fa54, b967, 097d, b741, e01d, sigradi2016_602c, 07c4, acadia14projects_709ao, ecaade2014_157c39, 8ba3, b111, 78d6, dbc2, sigradi2016_590m, 43e0, 8be4, b571, d1b0, 48df, bff6, a03b, d980, sigradi2013_429a, acadia14_671m, ecaade2017_248yy, b94f, 84af, d067, ecaade2016_065w15, ecaade2014_169m42, 7715, 9b27, f9a2, a78d, cfdc, caadria2017_158v39, 7c7f, ecaade2016_154z42, 4ac7, ecaade2017_220mm, ed75, ad0c, a7ab, c7b4, 82e4, acadia15_483b22, eb69, b957, e8f9, 1f45, 25af, 0a70, f3d5, acadia14_463t, 7d76, c921, ecaade2017_130vv, a36a, de86, 329a, d7d9, 88a1, ecaade2016_102t27, ecaade2013r_012k7, 2aee, 5e1e, ecaade2017_124x, c671, 1403, efcd, 9f1f, 9ded, acadia14_229n, caadria2017_189h45, 9b46, 7470, ijac201412305p2, acadia15_343c15, eafb, caadria2016_881v37, sigradi2015_10.267u20, e91b, 4c00, ecaade2017_199ff, ecaade2017_184ll, b368, ascaad2014_019h2, 4b90, 19cd, 0801, c452, caadria2016_829f35, acb9, 0910, ecaade2014_140s31, d331, f662, 5fb2, c73f, 0174, bbab, 81a5, ac36, ascaad2016_054p21, 657c, da85, 5bfb, a1c9, cdc1, d143, ecaade2014_197j51, ecaade2016_067e17, 416a, 9538, f1f2, 40c4, 153b, ecaade2017_163e, 81ed, ascaad2016_022p8, caadria2015_226v34, 50f5, ecaade2016_217o56, ec0a, 90d8, 132f, ecaade2015_196w41, ecaade2017_059a, ascaad2016_003c2, ascaad2016_027v10, 1fd3, 604a, 83d7, 4ec4, sigradi2013_411o, d5f8, d60e, aa41, ecaade2017_163i, 8cbd, sigradi2015_6.341w8, aa9f, 8bff, ef7d, 3188, c52a, 6166, 2c88, b9a6, a4b6, 94ba, d1fa, a5e7, 62b1, 1654, ascaad2016_014j6, ecaade2015_59y10, ecaade2017_192a, ffca, caadria2017_158e40, 5960, 5d44, 0678, acadia14_565u, 50ad, d3b3, 29d1, e224, 3387, 93c9, 0816, 44cd, 4af4, ecaade2017_019ww, 0e5f, ecaade2017_009v, 1e1d, ff89, ijac201513206d9, 3153, c575, 9554, 3543, 894d, sigradi2016_426g, e3bc, b3e1, 3cb8, 3729, aa39, 8d83, 0a38, 2866, 24c6, 6c23, ecaade2016_tkoj67, 9c6b, 6570, 8dce, c9ca, a0a5, acadia14_365ad, 3170, ecaade2014_163f40, e035, 2404, ecaade2015_268x58, a4d5, 2e0c, 0f09, 037e, cf7e, caadria2017_029n10, 81ee, 1024, sigradi2016_455h, 84dc, 6a9b, d634, d7ab, 86d8, 61be, 76e1, d0d0, a3e7, 4720, dedd, ecaade2014_011a2, 834b, 76a2, 98b7, 148c, 6c62, 0ccb, 1de0, b0ee, 09e4, ecaade2014_019e5, eb56, 8475, fb8e, 5b32, d902, 784d, d424, 6709, e699, 2b3e, 4475, c5cb, aa47, acadia15_195y7, sigradi2013_359g, 25f3, 5364, f735, 5118, d8b3, caadria2017_101i27, ecaade2017_041z, c2ac, ecaade2014_080j19, e748, cef8, ecaade2017_051s, fc5d, eaf5, ecaade2017_013uu, e074, 9b54, c1d7, ascaad2016_018g7, 5ddc, 7376, 282e, 4eda, a2cd, 0c42, 57f1, 4d55, 580a, fe6d, 3872, e8ec, ace6, 0fb7, ecaade2017_109ll, f56a, 0745, sigradi2013_189r, 5eed, caadria2016_861b37, 6334, 26c0, 5711, 7817, ecaade2014_022w5, ecaade2015_196u41, d6ca, a653, ecaade2016_127b35, sigradi2014_137g2, 8a86, 2e40, d7bf, bd05, f753, 510e, 0b1a, 273b, 31ed, 2338, 6a06, 232f, 48b8, 7625, 22fa, acadia14projects_579ay, acadia14projects_389ay, ascaad2016_007v3, ecaade2014_094i22, 7692, acadia14_435as, 7004, 454a, sigradi2013_30g, ecaade2015_100x19, ecaade2017_199kk, 8994, 8307, 5a81, 560b, 0f38, 3459, dec6, ba01, ecaade2016_042u11, 6466, 0009, 013c, d12a, 38ac, 7048, c26a, a009, e455, 3384, ijac201412303h9, ecaade2015_113m21, 0185, e12f, ecaade2017_057s, 0b0f, f2b5, 5771, ecaade2016_071w18, d240, acadia14_229k, 7ac4, ascaad2014_026z6, 80ae, bad2, 2293, 0a53, 1cd4, b14b, sigradi2014_282m3, f309, 84bd, ecaade2016_075h22, c702, acadia14_237aw, cee8, ce16, 4e49, ecaade2017_072b, sigradi2016_488t, acadia14_565o, 1b29, 4172, 72bd, 79b0, 3425, 9028, ecaade2015_74o14, f0dd, 134e, b8b8, b3be, ecaade2014_112h26, 26e1, ee10, 8c15, 9365, 63b5, f278, 5e01, eec6, ecaade2014_094k22, caadria2016_861y36, 47da, bc7e, 145d, be91, ecaade2015_161l34, bad5, 1972, ecaade2014_186y47, 8e93, da95, caadria2016_683e29, 5415, 1c31, 21dc, 0b2d, e674, ijac201614105h5, f5a0, 8eef, 17f7, c3e0, sigradi2015_sp_8.6f30, ecaade2016_ws-dleadg68, 19ae, 1100, e0cb, ijac201513101n1, caadria2017_122u31, ef5b, 2778, sigradi2013_30z, 22e2, cb5a, ecaade2016_018f5, f8af, ecaade2013r_012r7, 91b4, 72a2, sigradi2015_8.47h11, acadia15_223h9, 392f, 3e4d, cbe5, dea1, 5ef7, ecaade2014_046v11, a23a, e2b8, 30a2, 892b, 1626, ecaade2015_155v32, bcc7, 3e1e, ecaade2017_161qq, caadria2015_188t27, 152f, ec93, 8881, 1dd5, f596, caadria2015_126e21, e48c, 64bc, 3119, eb7a, 6fa4, d513, cf3a, 79c7, 7ffa, a2b8, beec, 7067, 29c2, ec1a, eb84, 4369, daef, 3633, 85a2, caadria2016_497c21, caadria2016_209y9, ijac201412303x8, 0ba0, 17a5, 0dc0, 00da, 39ba, sigradi2016_534oo, ecaade2017_108s, sigradi2014_345y8, e920, 0b3c, b708, 8980, ascaad2016_008e4, ecaade2015_230k52, adee, caadria2015_208r30, b798, 0d7f, 01cb, 08c2, 263d, 172e, 392a, caadria2017_104w27, ijac201614404y2, d6b6, 8697, 7379, sigradi2016_647ss, ecaade2016_154r42, 80cf, caadria2015_087l14, 35ed, caadria2017_095g26, ecaade2016_210d54, 7068, ecaade2017_302vv, a94c, 8a04, af0c, cc99, caadria2016_013f2, 5de1, ede3, 2db5, e245, a77a, 75fc, 844e, db6a, 46dc, e555, 6ef5, 4e80, 56fb, 93b1, 9b9e, acadia14_671l, 3bf3, 7737, a909, ijac201614303d2, acadia15_137e5, f149, 3c77, efe6, 087f, ea5d, ijac201513303d11, ecaade2016_091k25, aa50, 6bba, 576d, cfc4, 2526, ecaade2015_81n15, 1f1a, 7d66, 33a1, 8412, 4609, 3291, fb88, 3e7a, 89fb, caadria2016_851t35, df2b, b618, ecaade2017_208h, f3a8, ijac201513203k7, b382, 6318, ecaade2014_019d5, 8acf, bd96, acadia14projects_23y, ecaade2017_195hh, caadria2017_147u38, 1d8b, 3fb1, b4e9, 3fba, cf1f, acadia14_339ag, ecaade2014_182y45, b5a8, 9d13, 7eff, 63f0, 85b9, e376, 3b72, fd4d, ecaade2017_157ii, 8cfc, ed8b, d356, 0362, 5080, caadria2017_021b8, sigradi2016_534mm, 2e20, dd03, ecaade2015_138z26, f75d, cdb6, e0ed, 9a42, ascaad2016_054c22, ecaade2013r_019g10, ecaade2016_011i3, 9783, 801e, 48f1, f146, 71f0, acadia15_483v21, 4fa6, 09de, 4865, f9c9, ijac201513303n11, 0f66, ijac201513201p5, caadria2017_046u14, ecaade2017_198n, a0e5, ea90, d73e, 10bc, caadria2015_130w21, e0a7, b782, 7a22, d2e7, 0dfb, 03d7, f6f7, f758, c3b4, sigradi2015_13.181t28, b542, 5e48, e490, f2a2, c4dc, 67c8, c69e, 283d, ecaade2016_067h17, 5df8, caadria2016_415w17, ijac201412403l7, acadia14_579b, c04a, 1c07, 6f06, ecaade2016_104a29, c86a, 53e9, e253, 7b75, b119, 8c7c, sigradi2013_429o, acadia14_229l, a075, sigradi2015_sp_8.284l30, 0c6f, 0c88, ecaade2016_006n1, 2519, d011, caadria2016_395y16, c72c, 91d4, 8f37, bc4a, sigradi2013_243a, ascaad2016_023f10, 9ca1, f05d, a39f, ecaade2017_051dd, acadia15_263e11, 5244, a233, 04f2, caadria2017_023y8, 3e32, 795a, f73a, 2c14, 14eb, 02bb, 1a5d, a9cd, a116, a19c, 1693, 4b50, b5f4, sigradi2014_239f9, 0d2d, 4d14, 74ce, bd44, 64f7, sigradi2015_10.307k21, 2024, ad7b, 986c, d374, ascaad2014_001j1, c11d, 4411, 75c0, a010, e67f, c846, bb67, sigradi2014_036s2, 49b0, 74fd, sigradi2015_11.196m26, ba88, d3cc, 0acf, acadia14_479s, 9b3e, f88f, ecaade2017_003h, ascaad2016_002m1, e60e, 40e1, 65fb, 56e8, 24b1, 161f, 2547, ecaade2014_096z22, f412, 1096, ecaade2015_195k41, 8f87, 2770, ecaade2017_306j, 8dc9, caadria2015_073b10, d106, 77f8, ecaade2014_198v51, 0075, be80, 7b7a, d4f5, 9e56, 70e2, 8709, acadia16_140l10, 81c3, 6197, acadia14_63ai, 108f, 8e2e, 892f, 06bd, ecaade2017_050c, 128f, 4394, f3d0, 4602, 084c, d8f0, 56cb, ec22, a200, caadria2017_086k25, sigradi2014_263c1, faeb, 04cc, 2aa2, 693e, 0f32, df27, 49c2, b6d0, 4250, 8d35, caadria2017_051g17, 9037, 427b, 363b, 38ca, 29de, 2420, a192, b624, 191c, 763d, 364a, ecaade2015_148r31, 2221, 879b, ebaf, 3976, 7dd5, caadria2015_156l24, d942, 2340, 65f9, a6ee, 7107, 45c6, ecaade2014_120h27, ecaade2016_067m16, ecaade2017_181y, 02b2, ecaade2014_070r16, 3af8, 7f0e, acadia14_229g, b95b, a714, 2691, 162f, d970, 39b2, 3974, e07d, f539, 3a9b, cf36, 6e8d, 8fa0, acadia14_655y, 1548, 50ed, 9ecd, 6b35, 6d6f, 1875, 43ef, 9088, c1b5, 438a, 850d, afb8, 2372, 156f, ecaade2017_255g, e950, ef84, ecaade2017_199bb, 4b34, sigradi2014_172x4, 7e2d, 59c7, e173, 5404, 1c20, caadria2017_051m16, 1bea, 5f0f, bdd1, 9b70, a039, caadria2016_839l35, 52b4, caadria2015_114m18, 8231, 876c, d6c6, 0724, be56, ecaade2014_096y22, ac7d, 5333, caadria2015_078f11, 58ee, 120e, ddc8, 96e6, 95df, 31a8, e21b, ijac201614303h2, 2b65, 5b0f, 73cc, 97aa, ijac201412405k8, 221b, sigradi2013_343g, 16a1, fc34, 4d8a, f2c3, 4bd7, a02a, a19b, ecaade2014_020p5, 34e4, ijac201614306y3, d522, acadia14_435az, 39fd, 03f7, f342, 3f00, ecaade2014_046p11, 17fb, 3f2e, 1677, ebd3, 6b46, ijac201614201w6, dff4, b116, acadia15_323h13, caadria2017_079u23, ascaad2016_029a12, sigradi2014_099r8, 7003, 4f0e, b98e, aa54, fd5b, d5f3, caadria2016_777w32, 9431, acadia14_479r, c966, f713, 6a3a, 594d, sigradi2014_037x2, d3c3, ab69, 634e, 624f, ijac201614105b5, fb71, ecaade2014_230r59, 5748, a39e, ba9c, a931, 37de, 3748, f32a, 5548, 841f, 05d0, 5c5d, 1c5e, 2312, 8918, 56ca, 4bfc, ecaade2017_277ff, de61, 570e, 17e1, 4ef4, f066, 2e5f, 0a1b, 0f21, 29d4, ecaade2015_22m4, 4997, sigradi2013_366b, 43e6, e1b5, 4de8, 6c3d, d15c, 094a, 6d99, 6f35, 501b, 5602, 59b8, 9073, 130a, f97a, a2f0, ecaade2015_265t58, 40d8, sigradi2015_3.111i3, 7dc0, 9786, ijac201614103m3, 303d, e2eb, 2abc, ecaade2015_284y61, a3d8, ecaade2017_140hh, 5a1a, d349, 9668, d37b, 0c1a, d2da, d31e, 591d, 5b06, fbe9, d1e1, b9cd, 62b7, 7554, a75a, 4af9, 5460, dbce, 850b, b0e9, e9bc, 1011, 3288, ed6c, 8f99, beea, 262f, ecaade2014_041h10, 5c86, da2d, a26f, 0f67, 6051, ab63, a4b9, d77a, e235, cd7e, caadria2015_004h1, c201, sigradi2015_10.74n18, 7020, a85e, ecaade2014_066u15, sigradi2016_741ii, e58b, caadria2017_136m36, 173c, ijac201513306x12, d818, 2af6, 13e2, b7c5, 10da, 54c3, sigradi2015_9.152n16, 5092, 7d38, 9d1c, 7f58, a5da, acd8, e1b1, 23e9, e361, sigradi2016_710gg, 7230, 5eaf, 3848, 3f8e, 4483, 7784, ecaade2015_33l6, 7158, 0f3c, 14fe, b323, ascaad2014_015v8, 1d05, ecaade2014_233n60, ecaade2016_002a1, 8874, 5d1c, b49c, b24d, caadria2015_111l17, d9c8, f91c, acadia14_63au, e935, 564a, e7b8, af49, 6cf8, 1f57, bc05, a448, 1982, a494, 6468, 390d, 03e3, ecaade2017_006hh, a0fa, dfd2, b3cc, f259, cb3f, 9a48, acadia15_343h14, 6eb6, c4f9, a711, ecaade2015_287u63, 1dc4, 85f2, 89b4, a317, 89b7, 4e06, 497e, 4a7d, f6a2, 6363, 2b48, 1247, caadria2015_064p7, 7372, d738, 23a5, 4d2d, 4417, 1ad5, 5d16, caa4, b704, 377d, b962, 4f95, 8d52, 6e31, 4979, 7406, ecaade2017_083oo, 4c7a, 76fe, ecaade2017_213j, 7e0e, 8a26, ea54, 1413, fa50, 2d29, bea6, eeb7, acadia15_323j13, 7d39, ca15, 951a, bed1, 6b67, 6504, a304, 1c11, 7332, bb28, 8937, a8db, ab89, caadria2017_101m27, eb26, acadia15_173v6, sigradi2014_276v2, aa25, ecaade2015_246z55, caadria2017_110e29, ecaade2017_301o, eea7, a751, ba7a, sigradi2016_601ss, 2d82, 929a, 3502, 5413, a262, 7341, b848, acadia14projects_347ai, 7cbc, f551, cb8f, 500b, cd0d, ecaade2014_042r10, cdac, 0239, 99cc, a365, 4900, cb27, 4981, sigradi2015_9.152r16, 7046, d1a9, caadria2017_046r14, ecaade2015_129k25, 1798, 31e8, 8adb, 1bbf, acadia14projects_199ao, ebe6, c3e4, f935, sigradi2015_6.387g9, 3e4a, 9e6f, sigradi2013_401m, 19ac, ecaade2014_240s62, b79e, sigradi2014_132t1, sigradi2013_364u, 8586, ascaad2016_054t21, ecaade2017_210y, 42f4, 6673, 9296, 1ad9, ecaade2014_143l32, e349, 0946, sigradi2014_041h3, 3d16, d969, ef7f, ecaade2015_82a16, 5e11, ecaade2015_92k18, sigradi2015_3.201v3, b651, caadria2015_150c24, acfa, aed6, acadia16_154o11, ecaade2016_ws-intelligenta69, 53df, 8ab5, ecaade2014_084o19, 2617, e475, ecaade2017_013vv, 66d7, f175, fed3, 53e6, b92c, a83e, caadria2015_156m24, 6a33, 9b0e, 0c91, 2c70, ecaade2015_143k30, sigradi2014_192r6, 3f6e, 169e, 72b0, 4a3c, ecaade2013r_009g6, 09f9, 47ca, 40f0, 80b2, ff7e, ecaade2014_224o56, ecaade2017_013kk, a389, ecaade2015_314h68, 722e, 4686, caadria2016_353z15, acadia14projects_63as, sigradi2014_313h6, f19b, 59aa, ecaade2014_240b62, 2ea5, acadia14_719e, 7c66, 1320, ecaade2017_053ww, 1deb, aea3, ce47, 9383, afdf, 7b41, d837, 77c8, edd4, 05e0, ecaade2017_253ff, 891a, 0e3d, d89f, caadria2016_871o37, caadria2015_012d2, caadria2017_174d42, 0b8d, bf8f, 0c45, ece4, 0b07, 0193, aa7f, 5782, 2863, e47f, caadria2016_105i5, c9f1, 62e6, eec5, ecaade2016_028g8, a7a8, acadia16_54z3, 628a, f212, sigradi2016_732b, c22d, caadria2016_861a37, 2bd0, da8c, c938, 99f3, f70b, fd05, 7073, a38b, e09b, 4603, caadria2017_058p20, f336, 9cb1, 8fe5, ca9f, 061e, 804c, 9f79, d859, 743c, a48e, e683, ijac201513201i5, 359b, b39a, 1cae, fe8d, 3526, e5a3, 7d3a, 8a28, b055, d1fd, ff81, 93fa, 7252, ecaade2016_193m51, 6489, 552d, caadria2016_445a19, df81, 6314, caadria2017_018s7, caadria2016_425b18, d763, ijac201513102z1, de20, 6c01, cecf, 75f8, caadria2015_206k30, e5ff, ecaade2015_243v55, f79e, 47b8, 8105, ecaade2015_171y36, f2f9, b824, b78e, 4a18, 9e76, acf0, c903, 9917, ecaade2017_116l, 32ca, ascaad2016_022c9, 720b, 0d08, ecaade2017_037dd, ascaad2014_005f3, 8a7a, ecaade2017_265o, f9ad, f4f5, 08c3, 5881, 2740, 0712, 9fac, sigradi2016_484e, 34a4, 2f4b, e812, ijac201412302s7, a5c7, 3561, 5d43, 57fd, eddb, b8c8, 926b, 79ef, e8c2, fa20, ecaade2016_106g29, 0fae, be3d, c440, 2250, c16e, 6bdb, aa71, d3ae, e34a, caadria2016_013h2, 13e9, 1dbe, 8397, 11b9, 1979, 3d5e, 475a, 6728, ecaade2016_237c63, 70d2, 6f18, 5caf, a059, 90d6, a753, 7482, 9797, c426, 8c93, ijac201614105z5, sigradi2015_8.264p14, bacc, 5282, bb51, 8a8e, 7224, 2bc7, 8924, b1c5, 5384, ef22, 113f, 8cda, 4948, caadria2017_080g24, ecaade2017_073m, b762, acadia14projects_719h, ebe1, ecaade2015_333i72, acadia16_130p9, e68f, 7ca6, ecaade2014_155y37, e400, 12ef, ecaade2015_17h2, e6ef, 20b6, e84b, 6aa4, c3a1, ecaade2013r_005j4, 5999, 706e, fa6e, 166e, ecaade2017_083vv, dbd1, 2bbe, 32ed, 0954, b9a8, e4f6, f78c, b389, 8109, 5eba, 2e0e, 86b8, 2cf9, b12e, 7c60, acadia15_343z14, sigradi2013_215d, 3c4f, 970e, ecaade2017_006y, acadia16_414x24, ecaade2016_046y12, 485a, 250d, 124a, 8ac4, f114, d659, 9a07, sigradi2015_3.221x4, ascaad2016_003x1, ecaade2016_tkoi67, acadia14_365ap, 8339, 1fc8, 3737, dfad, 8e37, sigradi2013_183s, 91c5, ecc6, 1553, c0c1, b91a, 071d, 1051, 179a, c94d, 6634, ecaade2016_063o15, ed46, ecaade2015_55h10, e585, 73ac, 9068, 9e46, f6d1, sigradi2016_611p, ac97, acadia14projects_479as, 4687, 0250, 0c8c, 24bf, 560d, acadia14_445aa, 2ee6, 3068, 276d, 6782, 9718, acadia14_365ah, 33f7, 87cb, cfdf, caadria2015_137l22, 9b5f, acadia16_184n12, 78de, 3cd5, 24d3, 3969, 8a53, ecaade2016_032v8, a5c5, e727, acadia16_140v10, 25d8, 7d44, 92d3, sigradi2014_347r10, acadia14projects_453j, 222f, ascaad2014_029b8, 3465, fa0c, aa24, 280f, 4b5c, b6b5, c8dd, cffc, ascaad2014_016f9, 8eae, 7e3e, 630e, acadia15_95m3, 5a57, ab27, 42c1, f773, 49ca, 937b, c484, acadia16_488x28, f5b0, 3236, 32d3, acadia14projects_153at, 8a41, db5e, 6aad, caadria2016_829d35, a94a, d135, ecaade2016_002c1, 48a9, 96e3, 3a3a, 2e02, ecaade2016_002e1, 2ceb, cc78, 48d5, 4cef, fe09, ijac201412407w9, ecaade2014_112w25, ecaade2015_61t12, 8e7a, ecaade2016_198m52, 0720, 8ac8, ecaade2017_290ll, 4da6, d9eb, 52e1, adc6, 65e3, sigradi2015_sp_2.112g29, caadria2016_881z37, ecaade2014_130z28, a2ab, 7dc7, f9c5, ijac201513303s11, ab21, 7d29, cedf, sigradi2014_047j4, caadria2016_435j18, 74e3, bf46, 75b1, 6564, 14ed, a2b2, sigradi2015_8.264t14, b1ca, 068e, 9026, sigradi2016_654b, 5ddf, 50fa, 052d, 91d3, 8274, sigradi2013_222, ascaad2014_008v4, ijac201412203c2, ecaade2017_jgoo, 9456, 1fe7, 691c, 619e, ascaad2016_006g3, 051c, e663, 4a5c, 8da1, 4425, 3022, 4c98, 1a7c, 0f28, 10db, a260, 20b1, 8ee2, cb10, 7a87, 8c61, afec, e22c, 0588, 2c38, 93c4, d084, 65e0, 9019, f129, sigradi2015_9.141e16, 5ba8, sigradi2013_212p, 39e7, sigradi2014_273r2, 5a7f, 3964, e1e1, 955c, d753, 0535, ecaade2017_291f, caadria2015_237n35, 94a8, 88c0, ascaad2016_057o22, 69b7, e88f, da02, e647, e567, c920, 62fe, 4ad2, ee0a, 3d60, ecaade2017_021n, d658, 374f, dd09, a25b, acadia15_323t12, f137, 1aa9, 72c4, 3455, ecaade2017_305ww, sigradi2015_10.267l20, b480, d64a, 1c56, ecaade2015_233z52, db6d, d45d, acadia16_224w14, b456, 25bc, dc61, 7fca, 903d, ecaade2014_011d2, 5834, caadria2015_210h32, ecaade2017_234k, aa88, 875d, fc29, 491f, 12c3, b672, b775, 07ad, 144d, dc31, 159c, ac0e, 21f0, f12e, acadia14projects_661j, 84c0, ecaade2014_138m30, ddb4, 2367, c311, f563, c1df, 4eb9, 9010, sigradi2014_289j4, 8765, c569, fa58, 8300, sigradi2016_695s, 85b3, 1ec4, c066, 85f1, fb15, 2ef6, e24a, b7ba, ecaade2017_169hh, ascaad2014_021x3, ecaade2017_192f, ijac201513203d7, ecaade2014_065g15, b185, 3f90, 8db8, 0027, sigradi2016_659n, a525, ijac201614104b4, 0d29, caadria2017_129r34, 933e, 44c8, sigradi2014_213y7, c16b, d350, 697e, 6f38, ecaade2017_105ff, acadia15_284r11, daa9, d092, ecaade2015_215d47, 8007, d85c, b5a3, 4ea6, 06a0, dc68, ecaade2016_025b7, 8fb8, acadia14_247m, 84bc, a685, 56c5, 1561, 8d5a, 18ff, 22b7, 139e, sigradi2015_11.34w23, cda0, bb0a, 9adc, dcb4, 706d, 0fb2, 2ba6, b0fc, a7a6, ijac201614308b5, 440c, b1a3, e87c, 1832, 1edb, b7e1, 931c, 08ed, 0083, ascaad2014_026u6, 43a1, ebfd, ecaade2014_105a24, ecaade2015_144d31, f297, 84a1, 4f66, 2cec, caadria2016_549p23, 1187, a3c6, caadria2015_114z17, 4832, e54b, 121a, ecaade2015_221t48, 31f3, 59d3, c15b, d56a, 54a7, 1cc3, a941, 74e5, ascaad2016_038k14, 912b, caadria2015_130e22, 1e70, sigradi2014_079i7, 5680, 6178, 7783, ecaade2015_64o13, acadia16_372i23, ijac201614308a6, acadia16_478f28, 4399, 9279, 3457, 4620, 6f5b, 378a, 10c7, 624c, 19b6, 0e4a, 74ec, fc9e, ecaade2017_054bb, e6d0, 296b, 71ba, 32fe, ecaade2014_198t51, bbf7, 830d, 614c, 68d7, f863, 9e44, 1d00, 2068, b4e7, 9f2c, c00c, de3b, 036f, 616b, 6d92, 4f1d, 011a, ac57, 93ee, caadria2017_163b41, 9eaf, b57f, acadia14projects_601af, 1157, ecaade2017_225e, 79cc, 97f7, 482e, sigradi2013_52, e39c, caadria2017_016c7, 2b68, 96f6, acadia16_440j26, 9c51, 8b73, 6067, 20bd, e49b, ecaade2015_180m38, acadia14_671w, 6b1f, 5e3e, c621, 0bb0, 5dfa, ijac201614208j14, ecaade2015_138w27, acadia14projects_189an, acadia14projects_601x, 95d8, 20df, 11a7, ecaade2017_291r, 694b, sigradi2015_10.144u19, caadria2016_073c4, 5139, 16da, ecaade2017_116h, 4161, ecaade2014_014w2, 0d6b, 725e, c34e, 47fb, a0f8, caadria2016_363b16, f461, acadia14projects_63aw, sigradi2014_074l6, ecaade2017_202r, ecaade2016_132y37, sigradi2014_281h3, acc1, 8fc4, 3d4e, 89d9, d302, 7904, d8d0, ae38, f14c, 50de, 1ad1, 7495, ascaad2016_017f7, e764, c957, 1780, 4937, 08e8, d7bc, 38a2, ijac201412408e3, 74f7, 1221, 8ee3, 609f, 23ee, 4dbe, d0ab, e295, 7098, 0328, e900, ecaade2016_mrtn66, 2fc5, 77c6, 27f6, 3d42, 4da7, db67, ecaade2017_047o, 2aab, sigradi2014_108e9, a1bf, 5faa, 218b, 3e05, a15a, 5094, sigradi2016_636m, ecaade2014_173j43, 27bd, 4506, 6404, e228, sigradi2013_429i, caadria2016_415a18, eb41, a6bf, 4a89, ac96, ecaade2017_076x, ecaade2015_114d22, c6c7, 8013, c8a2, 7ebf, e110, e7d1, sigradi2016_592t, c107, sigradi2013_98, 7bad, 0821, 9168, 4cce, 1fb2, ecaade2015_229z51, 9bc7, 417e, 531d, caadria2017_051o17, fdb0, 16ed, 0df8, 2157, 7ec9, 05cb, 6d66, 4539, ijac201614308d5, 62cc, dcea, 1f52, caadria2017_033o11, c6a4, 5628, 5b17, a20e, 7d6d, acadia14_549r, ascaad2014_008w4, sigradi2014_263y9, fc3d, caadria2017_142s37, 5463, ecaade2015_173f37, ecaade2016_185h50, 1533, 83ac, c1bd, 48e4, f7dc, 2d84, fa5e, sigradi2016_534tt, 757e, 05b5, ec3b, d7f4, de85, f9eb, 76fd, 175e, bbe4, ecaade2015_241x54, fc0d, 4098, 2c27, acadia14_609as, cb49, fd33, 4961, acadia16_270h17, 5de5, 24b8, 49ea, 27ed, a57e, 2f0f, ecaade2017_094o, sigradi2013_343h, 6073, 1f62, fc16, 0c82, sigradi2014_042l3, 6d31, 9d73, 916e, acadia14projects_145v, 8f78, ecaade2014_194s49, f498, 0a4b, ecaade2014_089o21, ecaade2017_124g, sigradi2016_443vv, 14b6, ijac201513302o10, 84b4, 8048, 7f23, 115e, 5b20, 0c0e, eb0f, acadia14_153ao, 3740, 700f, caadria2017_175g43, ecaade2014_215b55, 5b27, b68e, 998b, sigradi2016_654qq, ef2e, ecaade2017_173nn, dbac, ac10, 56e7, acadia16_116r8, d308, 6436, acadia14projects_627az, ecaade2017_052kk, ecaade2016_021v5, cc16, 09b7, ecaade2014_089t21, caadria2017_096p26, 46a6, 612e, 8b85, 84ea, 46da, 13be, 84fd, ecaade2017_069dd, f46f, 6687, 9cb8, caadria2015_060y6, ce27, 19b9, 1a10, 662b, c9db, 4ac0, sigradi2013_429h, f814, d9a2, ecaade2014_153w36, 4fcf, ea83, fd36, 3a79, 14c4, caadria2016_353u15, dd69, cfa1, 5ef5, 4cd0, caadria2016_517i22, 88c5, e893, ab48, caadria2017_057u19, b34f, 20f8, 653b, c313, 47e7, a903, 830b, sigradi2013_397c, acadia14projects_365ak, 4bd5, ecaade2017_057j, 4f01, 9bb6, 21ea, 5fb9, f350, e909, fec5, 8ed6, 6d4c, 1c00, ijac201614102n2, fccb, 2d6d, 7e6d, acadia14_23av, 5b2f, 9a70, ecaade2016_126s34, d619, 6189, 33d3, 6450, 253e, 7608, caa6, ecaade2016_243x64, 3f30, dbb8, 52d0, e1a0, 4876, c8b3, 9877, dde4, 5aec, 0a62, 7b2c, f7c7, acadia15_323e13, ecaade2017_282l, 345e, caadria2017_009x4, 6b7d, d137, f619, 23a7, acadia14projects_317aa, f107, 838b, b727, ecaade2017_254uu, 2757, sigradi2014_330i7, 7128, acadia15_161a6, 3e23, b37d, d572, cc2e, sigradi2016_710jj, f385, 9baa, caadria2015_081w11, c4d6, 26a9, 7007, 50cb, 1971, 3e95, e729, 9cf0, 939a, 5caa, 9936, 7c72, ijac201412403o6, 89f5, ecaade2014_180b45, sigradi2015_6.329z8, a581, sigradi2016_752xx, b4f9, 8bd2, ecaade2014_111p25, ecaade2016_045k12, 3e2d, 4b04, f00a, 4a04, 1110, 277c, 9b67, ascaad2016_029b12, sigradi2014_197u6, 77f9, 05e7, sigradi2013_111r, f3ce, 6d2b, b10a, acf9, ecaade2015_268d59, sigradi2013_194a, a42a, 58ff, 2771, f47a, 9cfe, 2a11, acadia14projects_189av, 721d, 9606, 5bcf, 34f9, ascaad2014_032t9, ecaade2017_014yy, 283f, sigradi2014_221i8, 2755, ecaade2016_225l60, f308, c359, 34ad, afd7, 3e5d, ecaade2017_212kk, e7fa, b923, fc1d, 6171, 734a, 25bf, 1152, f130, 4a34, caadria2017_009p4, acadia14projects_145ah, 768e, 2bfb, d231, 4d43, caadria2017_165u41, ascaad2014_012i6, 482f, ascaad2016_043e17, 4449, e11f, ee28, 8a57, 251c, 1a91, deb1, sigradi2015_sp_8.326s30, ijac201614407b5, 2e18, 50b0, a120, 0bdd, 6f08, c824, 08cf, 73b7, ecaade2015_199b43, f57e, acadia14_661m, 51cc, 9b30, 8bf6, 871b, cee1, acadia14_565k, e7a9, 3ddf, 4b0e, 250b, db17, ae45, 32ac, b211, f13e, ac0a, d95e, 583a, 3d9a, 9e2a, acadia16_116y8, 5701, a04b, 54a1, 40be, 3b8c, 16e6, 5dec, 9d42, 4ed0, 7590, sigradi2013_429c, 760a, e8fa, 7190, 4f31, abcd, sigradi2015_sp_2.112p29, 473a, ecaade2016_215u54, d941, 47e4, 33aa, bc83, 3dd2, 793a, c1bc, 1950, ascaad2014_019g3, c9f9, a98c, sigradi2016_814o, ecaade2016_077x22, 88ac, 6b29, 59f8, bdf3, ecaade2014_226z58, 5b77, 3be8, de84, ff2f, ecaade2017_009z, c840, acadia14_135x, ecaade2014_225e58, d516, 770a, a05b, a8c8, 865b, 1d38, eaed, 5ec3, b623, 5446, 1c62, e99a, 8870, 101c, 4a97, ecaade2016_191b51, f3bf, eee6, 016b, 6c96, ecaade2014_149e34, caadria2017_094s25, 7160, ecaade2017_308y, 74a8, c1bf, c401, 4b1a, a65e, ecaade2015_84x16, 20ba, 2005, b763, de19, ecaade2013r_011i7, 63f7, caadria2016_487j20, f60d, f44d, ddef, ccc6, dcac, 9f35, 86f4, acadia16_154m11, 3432, 4c2f, 9a47, 5c7c, ade6, 155d, acadia14projects_531x, fe5a, ab12, 785e, acadia14_375c, 1d6f, 6e82, 7a3d, 1e09, ab0b, f045, 4899, 1a7f, 9abf, 0d4b, f615, 983d, caadria2016_755r32, 7ab6, f7e8, c57c, ecaade2017_017o, caadria2015_226o34, 3932, b9e2, ecaade2014_094j22, c42b, 0a9e, 5254, caadria2015_145t23, 5fd9, 57b2, caadria2017_031l11, ecaade2017_309uu, 75d7, d6cd, acadia14_655ac, af5f, 2961, d0d3, caadria2015_099u15, f71c, b292, ijac201614102o2, 0db9, 1b6d, 2db3, 6678, caadria2016_735r31, d682, 4bec, ecaade2015_293d64, 90f8, aee6, 3c87, d5df, c283, acadia15_203j8, c421, e04c, 85c6, 8a51, 7597, ecaade2016_mrtc66, 6393, 4626, 4ad3, acadia14projects_339av, bb85, 8eb4, f184, 68c4, abdc, a951, 92b9, 6036, 96f8, 154f, 17cd, 3047, eb2d, 19b1, d59d, d5c8, c918, 92ff, 67a2, d3f0, 0ccd, acadia15_95n3, d586, cbf8, e8f5, 14dc, b0ab, a417, bada, ecaade2015_144g31, acadia15_195b8, ffe8, f30d, c014, ascaad2016_035z13, f3e0, f083, caadria2017_047c15, 7eac, 0e58, 90c3, 463d, b911, 8e72, ea71, 94f7, 6bbb, acadia16_470p27, f216, ecaade2017_161a, c05d, ecaade2017_023jj, 0fb5, acee, 28e8, 85a0, 7ec6, acadia16_344p20, 7124, f94c, ijac201614308t5, 3d8a, ce05, 32e9, 39fe, a0e7, sigradi2013_315a, d24f, d391, 2b92, 09f2, f0c8, ecaade2017_098ss, cfa3, a212, 8aab, ijac201412403c6, dc33, bd99, caadria2017_163g41, 6088, 578b, eda9, 732d, acadia14_339af, acadia14_589b, ecaade2016_191e51, ec54, 28bd, cfbb, sigradi2016_426f, befa, 41cd, 2600, ac28, 568f, 2a46, sigradi2016_407o, aefe, 5fc5, caf5, ecaade2017_071uu, 7cdd, 8bd8, acadia16_106b8, 6799, ecaade2015_83s16, d9ef, 7674, 589c, 374b, bea4, d18a, 26af, f2de, 08a8, aaaa, e0cf, acadia16_394i24, b7d2, 9e61, b3ed, 7602, 9eee, 09d9, caadria2015_188s27, df88, 1066, acadia14projects_23x, 0c68, 53c8, caadria2017_174p42, 49d2, acadia15_57w1, f234, ecaade2016_087o24, 5fce, ecaade2014_111i25, d422, dcc8, caadria2015_067g8, acadia14_647au, caadria2016_663u28, 9ac6, 0c5f, d007, c91f, 3eb3, afe9, ad5e, sigradi2014_041c3, e69a, a30e, 4dd5, 1786, e2ee, acadia16_140d10, ecaade2015_336a73, 9f94, a887, ascaad2016_035u13, sigradi2014_234x8, 4aca, 58c3, b854, b05e, ecaade2016_118s31, f99f, fffb, sigradi2014_313s5, sigradi2016_546h, ascaad2014_017i1, 43c7, ecaade2016_208m53, 33cd, ecaade2017_094n, e86c, 8498, ijac201412404o7, c409, bff4, e63f, 584e, afd1, caadria2017_048z15, f505, 25b9, 73e8, ascaad2014_018u1, 7b09, 0ca7, caadria2017_124b33, 7cc6, 4ba1, caadria2015_137o22, 8374, ee8d, 4646, 25b5, ascaad2014_005s3, b3a5, caadria2015_237j35, 8dde, 64b7, ijac201412205g4, c92d, 0f5d, e294, ascaad2014_017l9, ea41, ced5, 6ba5, 7056, 8552, ca57, df2a, acadia14projects_111f, 515b, 0102, d48b, 1f7b, fc4c, 5b61, 52c4, cfe1, 6e90, 0a6b, 1ceb, 5035, 0f44, acadia16_450l26, d909, 6735, aa97, 9824, 95e6, ecaade2015_287r63, 1262, d788, bcb4, a989, e5f7, ecaade2016_203g53, sigradi2015_3.209x3, 7e85, 67b1, 198d, 7d9c, f8d9, ecaade2017_052gg, d7e0, 883a, 3538, 4653, d599, edc6, 7ef3, 78f5, ecaade2014_218l55, 81d6, 0e9e, c4dd, 1dea, 5d4a, 28d6, 768c, ecaade2015_48z7, eeb3, e4e3, ascaad2016_045h18, ff92, 0699, 53cb, 292a, acadia16_280z17, 2573, caadria2017_005m3, 49c8, 3140, cd91, 29d5, caadria2015_081b12, 460f, 2297, 8bd5, 439a, c01a, ecaade2013r_009f6, 331d, ijac201412404f8, ad68, e4fd, ascaad2014_017s1, ecaade2015_61y11, 8364, 0eec, ecaade2017_254mm, ascaad2014_014k7, caadria2016_229p10, 5181, 5113, 5300, afc3, cab4, ecaade2014_186w46, 3909, f298, f637, f4a3, 6954, ecaade2013r_002c2, 7539, a15c, cb9f, 1312, ecde, ca18, 1f50, d1e9, caadria2015_188u27, 9573, 0171, ecaade2017_252f, ffac, ecaade2014_104u23, c676, 19d1, sigradi2016_484rr, acadia14projects_91u, 2fdf, e1f1, 45cc, ecaade2016_048y13, 32f0, b12a, de14, c1d8, afb1, ecaade2017_157ff, acadia15_357l15, cb05, 0598, 0e69, 114d, 470c, 8dff, 3c1e, sigradi2015_8.264e14, acadia14_199ar, a3b6, bb35, ee4f, fe32, 9c42, 95a1, 3216, ascaad2014_013t6, ce6a, ecaade2014_127k28, 7542, fb8f, 02b6, f2e2, e6e6, 294a, b643, a0d5, sigradi2015_11.196i26, 9900, 7a35, ecaade2015_293c64, ecaade2015_171w36, acadia14projects_647au, 671b, 95da, b333, sigradi2013_155l, 9d51, 98d6, ecaade2014_240d62, 393c, 3035, 8746, 6493, c050, 7228, f39f, ijac201614208x12, f2fa, fdd5, 26f5, bd17, 6f71, 0b98, 581d, caadria2016_013x1, 7a31, acadia14projects_389ax, e403, ede1, sigradi2016_625xx, 5f73, 8d1a, 6be5, 6707, 9a35, c601, 2027, e939, 12c9, 8a6b, ijac201614208e14, 5326, acadia14projects_609ar, 2032, ecaade2016_025m7, fea4, 73c8, 0490, 6d81, 445e, 5913, c734, cc8e, 33e5, 4c32, f136, b954, d1f9, 2c53, ecaade2017_163k, 07a8, ijac201614405x3, 9013, 0834, caadria2017_135f36, 61f0, caadria2017_058f20, 7bd0, 5c23, ecaade2017_149o, 00d4, abd4, 64de, 74aa, 97fb, 0c00, 8d9b, 8ddf, d57c, e7f3, bc71, 7dc4, 1caa, d37a, 6f75, ba6d, 7bdf, sigradi2013_244o, ijac201412306e3, ijac201614407w4, 081e, acc3, 1d6e, acadia14projects_75a, 3655, 6ea6, caadria2017_001b1, f190, 9ab4, 2e6a, d29b, 7966, 15d4, 6b4e, cd18, a032, 63e7, ecaade2017_146cc, 0c59, 3ef2, 0e03, d456, 9815, ecaade2015_301s65, d1a5, 6d11, ecaade2017_157kk, b39c, 6638, 87f5, 8eb5, 6c5d, sigradi2014_085h8, 54e9, 23fc, 4ed4, c6ae, e43b, ecaade2016_139a39, a425, 7451, caadria2015_206x29, ecaade2016_067i17, ijac201412303f8, ecaade2016_243u64, e69f, ecaade2016_040w10, 6e4b, acadia14_463l, 50bf, sigradi2013_194r, ecaade2017_053a, 3f76, ijac201614201b7, ecaade2013r_009l6, d259, 5147, sigradi2016_510ww, 34eb, caadria2017_056m19, caadria2017_004n2, e2b6, 504d, acadia14_101ai, 7920, 4406, 5a25, ecaade2014_204f53, 8236, e090, da4b, 27dc, 607e, 0478, sigradi2015_10.138d19, b019, ijac201614201l7, 6f40, cf7a, f821, ijac201614103h3, cceb, 5cee, 2403, 1a3b, 9205, a896, ecaade2017_254kk, 915d, 8761, 31ca, ef91, e532, 6ce9, 1dae, c3b0, ad13, sigradi2013_326k, 0e2b, 2e4e, 53a0, 536a, 5512, cae7, ecaade2015_253z57, 13c5, ac0b, 8132, sigradi2015_2.213v1, 96e8, fe17, dcf3, bc3a, a577, a107, d29d, 32b3, d5c4, 4ec5, f25c, 1639, 3eac, e7bd, 3e9e, 19df, cbc1, 2192, 7bae, e341, 0a61, 75ab, 8e7f, d154, 7069, b7f7, 262a, f4f6, ascaad2016_039v15, 6d84, ecaade2014_089m21, a405, caadria2016_003g1, 366b, caadria2015_010s1, c65d, sigradi2016_414hh, ecaade2013r_004f4, d173, 3577, ecaade2016_072f20, 57df, ecaade2016_185g50, 855d, sigradi2015_11.8m23, ba33, 9b39, b11b, 2862, 6c9d, d9b6, 25a1, 1b5f, e5ed, 55a5, 552e, 5a27, b7f2, 4808, 98dc, c4f2, 0630, caadria2017_104f28, c17f, d90c, 2a57, 5d2b, caadria2017_057x19, sigradi2013_28, ecaade2017_133j, 12ca, c0d6, 3c31, f2d6, acadia14_445al, 466a, f833, 7810, 6973, acadia16_478b28, 2ae7, 30d8, 41ec, e91a, 2739, 7c2c, 98bb, 43d8, 3bf6, fd6e, 8c36, acadia14projects_463ax, acadia14_609aj, f2f5, f5db, eb72, ecaade2017_ws-archieduy, acadia14projects_71u, 281f, 9eea, f49a, 4dd1, 92f4, caadria2015_226y34, 6c11, 43b2, b996, 7265, b58b, e7b3, 5000, 98e6, cc25, cdb2, caadria2015_237l35, acadia16_214w13, d894, de45, 0ae6, 5e5c, f2ec, d250, acadia16_224e15, abb8, 9029, 1075, b5a9, 9922, 0fee, ecaade2014_044i11, 06b8, 86cf, ecaade2017_033v, caadria2015_073a10, acadia14_63a, ijac201614305e3, 8170, c5b8, 387b, ecaade2015_130m26, f13d, 2071, 4ff9, d93e, 1e8f, 56c3, b99f, 2f00, 9a1e, 4175, 5170, d66d, abcb, 7374, 16ee, 6cf0, ac44, 189d, 5c2c, af12, 070f, ascaad2016_047x19, 679f, e439, 9c30, 47aa, ascaad2016_042t16, d3bc, aecc, 4cbf, acadia15_137o5, 6a39, 7c59, b6e1, db24, 8a74, ecaade2015_169a35, 956b, sigradi2014_345d10, 1dda, e64e, 7d6c, 45b1, ec61, 1750, bda5, caadria2017_145w37, bbff, 2644, 1cb8, fa1e, c5ee, ecaade2014_072t17, ijac201412301m5, 46bc, 7274, 493a, 0005, sigradi2014_299d5, 8eeb, ecaade2017_027yy, 5088, ecaade2015_15x1, ecaade2014_214j54, 399e, sigradi2013_421h, 1260, 6975, 1fae, 47b4, ecaade2014_054t13, efac, sigradi2015_8.41z10, 2069, 7a32, 5bad, 8c5d, 7c78, cdfe, c665, b29e, 4479, acadia14projects_177o, ecaade2015_143s30, 12fc, 7820, 63db, ebda, 1477, 686e, a656, acadia15_57o1, 9268, e752, 6fd3, ab64, 1388, ecaade2017_069ee, 02ca, 11ae, a3fb, 46b3, acadia14projects_79ab, db21, 814e, e059, c951, 9eda, 9d6b, 9e11, cc75, ac88, 5c92, 6f2f, 56f2, 62d0, 83b1, 8539, 4442, ac00, e94e, 5e1f, 6d59, ecaade2016_230o61, bac3, ecaade2014_072b18, c057, 2217, 020e, fa76, 6f04, 57ab, ecaade2016_068l18, 8b0e, ecaade2017_044tt, 3485, 4f81, ecaade2014_139f31, 1b1d, baac, 4337, ecaade2013r_001b1, ecaade2013r_017c9, 4708, 4b5b, 0b90, fadf, 37b2, 1841, e24b, cf0e, 8084, e3a5, 8148, a660, 0a0a, 50be, 9416, acadia16_62z4, ecaade2014_182c46, f25b, 668a, caadria2017_040h12, f61d, 5f12, ecaade2013r_017z8, 2fd8, a370, ijac201614208c14, 24aa, 61eb, 73ca, ecaade2016_208p53, 1e77, e613, c534, 536b, 800e, 6377, 8feb, 0f83, ecaade2017_288jj, 4e30, 8f13, caadria2016_787g33, sigradi2015_sp_12.402t31, d214, 78c7, 1209, acadia14_479w, caadria2016_281k12, sigradi2015_10.309n22, 698b, e69b, 1fc4, 49e8, 30e9, 3823, 9a0a, 2cd8, 9b0f, c7d2, acadia14projects_219az, efde, 5b8a, bfd2, c5fc, e4cf, 0c5b, c74f, 857e, 84e0, 3b97, b0f8, 8069, c5ac, 6d4a, 2e38, cdd6, ec8d, c63a, caadria2017_002i1, 33ed, 5b57, 6ea1, 86aa, 57a7, 2660, 75e4, f63f, 0d3f, 6339, e4c1, ef18, d1eb, 933f, 241c, 773b, sigradi2013_183z, 70ee, ascaad2016_023e10, e98c, 7cba, b278, 360d, abc9, 06be, b534, 5ac5, caadria2017_145y37, 2fba, d688, caadria2017_016p6, 285e, acadia15_161f6, dc85, 7651, 5fec, 3775, b113, ba10, e353, 10a6, sigradi2014_036p2, d995, ce7b, c837, 82fd, 2ec0, e947, sigradi2013_393m, acadia15_333o13, ecaade2016_032u8, 67f1, d5ce, da31, 5c3b, fc00, sigradi2014_263z9, 2a10, 3a10, ecaade2015_38l7, d7d2, 846c, acadia15_211z8, ecaade2014_153m36, 8073, a418, b4f7, ecaade2014_220c56, 6244, 2b9e, 136a, ecaade2015_109c21, 0477, e3c3, e273, e113, ecaade2017_008l, 8e7b, 7893, fd3f, 491c, ecaade2017_091ww, bbdc, 1853, sigradi2014_047k4, ecaade2014_092a22, eafc, caadria2016_601h25, e7a0, 128c, 58b1, 2da1, 2119, 3a87, caadria2017_145h38, ecaade2014_112j26, ecaade2014_194o49, 456f, ecaade2016_162y44, 301f, cf17, 0814, sigradi2014_018n1, ecaade2016_083d24, 57d6, a3ff, 977b, 5dfd, 6bfc, f8c1, sigradi2013_393n, 04b9, 9aba, fa94, 0590, 66e6, c9ba, 01f1, 4319, f549, a112, c643, ecaade2015_196h42, c096, bafe, dfce, 7b8b, a4f8, 3c6d, 5e7f, 34f2, e3b5, 7b49, caadria2017_163g40, 9e9e, e0f7, 6f2e, ecaade2017_076v, fa49, 4d18, c5a0, 23b9, 0dda, b2c7, f10e, 0cf7, 0cbd, 7957, 2dba, a2b0, 86f2, bbdd, 4a64, ecaade2015_138z27, 6b1a, 4551, 11b3, c6d2, 46fd, 246e, bdfd, acadia14projects_609ag, 1743, acadia16_72e5, ecaade2017_066p, b600, 1092, b390, 2969, a64d, cb64, 9380, c23f, d379, c10c, 97a1, 42a9, 0086, c113, c79f, acadia14_473ak, 15a6, 49e6, sigradi2013_304b, ecaade2015_83f16, c0d5, 8b14, 309d, acadia15_333z13, fa2e, 2503, 1069, d7c5, 1d93, 7ec1, 39a8, de60, 4a62, 147b, 1f33, ecaade2014_173t42, f227, 7613, ascaad2014_037j2, eed2, 6425, caadria2016_415u17, 4e6d, a6e3, ecaade2017_085i, ijac201614202h8, caadria2015_208h31, 3b09, caadria2016_819s34, acadia14projects_101ak, 051a, 4144, 520b, b660, b1be, b473, 7983, 9bff, 40a3, d5f6, ecaade2014_214n54, 23b0, dc26, 44a7, f1a0, 9125, a4e5, ecaade2015_11d1, e1c2, adc7, 6fdb, 0645, 310f, 9c0f, 103e, 76ab, ecaade2017_288gg, 8152, f809, 14d5, f05f, ecaade2017_228s, 8656, 4e2d, b3cd, 8b16, fee6, f594, e3c0, 52d6, 1849, 8be2, sigradi2016_777dd, 56ee, 38f8, ecaade2017_161b, 93c5, ijac201412401z3, 8119, afd4, ecaade2017_027c, 925a, b60a, ecaade2014_159o39, fc63, fb9d, sigradi2014_329x6, e730, 89f4, ecaade2014_084w19, 2ea3, acadia15_311p12, 2342, ascaad2014_024o5, 5797, acadia14_619w, a086, 77a8, 7aca, fe33, 663f, 4aef, e682, 0ff4, 167a, 1501, ecaade2014_057k14, c912, bd67, ijac201412207f5, 87a1, 9bcd, d6fc, 5a42, sigradi2016_669aa, dbe5, 8c0c, e3e5, acadia15_333r13, 1585, c2da, bfc6, a514, 8538, 2e12, 36c0, c577, ff1b, 0e63, 370a, 5f28, 1557, af24, d9c7, 8bad, 1915, 2898, d642, b69e, 231d, 6e88, 042d, sigradi2014_097p8, c6a0, 37e4, ed19, caadria2015_108y16, a860, d035, d7a2, ecaade2014_215a55, 430d, 01e2, bb01, 141e, 3cdc, 33e8, 1124, sigradi2016_764e, 033c, fc7b, ad12, 475c, 0ab7, 06b4, ecaade2017_071nn, f8b8, 6f94, b22f, f135, 77d8, dc1e, ecaade2014_072m17, ijac201614309p6, sigradi2014_157d4, 4234, 030c, 6eba, acadia14_365aj, 88a8, 0af1, e4fb, e823, 5a13, 36a4, 804e, ecaade2015_207p46, 70d8, 4d12, 9b87, ed80, sigradi2014_284v3, acadia14projects_479v, 9ba0, ecaade2015_284n61, ecaade2015_171k36, 5525, caadria2015_096j15, sigradi2015_10.317p22, 8644, sigradi2016_407p, f220, baf9, 50e2, dde9, ecaade2014_052p12, c6dc, 34ef, a942, 4bed, ecaade2016_025i7, b554, ascaad2016_028s11, ecaade2016_ws-dleadl68, 5d23, 6f54, 01d4, 27d3, e561, ac8f, 40ff, c99c, ad1d, ascaad2014_025i6, e265, c1af, ecaade2016_208z53, ecaade2014_204y52, 03cc, a8aa, ccca, ea87, 0fa7, b652, 0521, f719, b375, 4181, d782, 69b0, 259f, 9108, 0085, 0195, caadria2015_105h16, 9cc0, 0c38, ece5, 05f3, caadria2017_003b2, ijac201614208f14, 8cf7, 993f, sigradi2014_155z3, f487, b006, 5ff4, 2ff5, caadria2017_079x23, e2fd, aac0, 73e1, cebc, 6a98, b204, 05a6, 8403, 9537, fd2e, 2909, 4231, caadria2017_028z9, 23d2, 51f7, 082a, d0bf, f079, 0d9b, a730, b294, 3ca4, f989, 9158, 3a98, fcd7, fe6c, a9d2, caadria2016_157s6, 6a78, 3628, ecaade2016_142b40, 7eec, 27a9, db87, d13e, 4089, caadria2015_078r11, 3fb3, e0d5, 4878, 44a9, 33ab, sigradi2013_429f, 1251, sigradi2016_777ii, 3e48, 9828, acadia14projects_63ao, 621f, 5736, ecaade2017_269zz, 033b, ijac201412301i6, 5651, 7831, e771, 0ec0, e9a5, f566, ba2e, 9356, ecaade2016_006a2, 8bf3, 3c89, c88d, c1f9, b884, c737, a5ec, acadia14projects_517t, 479d, 9d5c, ddc9, 82dd, 1521, sigradi2014_265s1, caadria2016_797r33, c031, ecaade2016_068c18, f4d5, be9f, 0717, 216c, 4635, caadria2016_683v29, caadria2016_517v21, acadia14_43al, 0fca, 608a, sigradi2016_400h, 7b3f, 1b88, 0fc7, 8334, a1f5, e2db, 64fc, 017d, 73c1, e0ef, 50e3, b5fe, 4226, 35ce, 9965, 95bb, 746c, 1824, 9d09, f5a1, 9cb4, acadia14_177af, 4ef9, a536, 35c5, fccf, 82b1, 9914, caadria2015_105g16, 1350, 91ae, f1d5, ecaade2014_215y54, b759, 5b1c, ijac201412306y2, 1e24, b15f, ecaade2017_017p, 0944, 58b9, ecaade2015_309w67, 1439, caadria2017_047a15, ecaade2017_215pp, 4c68, d781, 87ee, b2aa, 38e0, 4216, ecaade2016_126r34, 111c, ecaade2015_64j13, b914, 7be1, d539, fae8, 63ea, 5b9a, 36c7, ecaade2014_057l14, 0c98, 9989, 232b, caadria2015_067l8, 4617, a2ec, b3db, 049c, 786b, 34d2, 5ee7, cbd4, ecaade2017_059xx, 1af8, 6063, bafd, fd35, 84a6, ecaade2015_215j47, ecaade2017_199z, fa3c, 5ece, 3105, 1e9d, 1ba0, caadria2015_069r8, 44f0, de33, 9e3b, a7e9, aa5b, 1ec7, 0dad, ascaad2016_033f13, d044, sigradi2016_369ww, sigradi2016_484n, d45e, 96d2, ijac201614309e6, 6c58, ebb5, 2b42, f4d4, 493c, 3b0e, d4c2, 545b, ecac, 248b, cbaf, 3ad9, 4423, acadia14_619y, ecaade2017_038kk, 9eef, 6d73, 76b0, 6a61, ecaade2014_111b25, 219c, fd57, 6ad7, ecaade2015_314a68, ec85, 9a79, 187f, c1e3, 5095, ffbf, a219, 135a, 6506, e9bb, 5ca5, 6233, ascaad2016_057n22, ecaade2015_227n50, 060e, 91b7, ab49, caadria2017_015i5, 7023, ca96, c4f5, 5925, ee9b, 796b, c4cc, 08e7, e219, acadia15_232o9, af67, caadria2016_147k6, c6f7, b664, 8327, 5033, 38dc, ecaade2016_154g42, cdf1, 5060, 1a87, sigradi2013_158t, ecaade2015_100o19, ecaade2016_154k42, af9c, 7d6a, caadria2015_099s15, sigradi2013_189j, f0d3, 3ff4, 4aa2, 2e01, 38f9, caadria2016_125p5, acadia16_280r17, ecaade2015_215g47, 2479, b237, ecaade2015_336d73, cb0e, 617f, 3a21, 0525, 4d62, sigradi2014_265x1, 30d5, eb05, 1c96, b3a3, 6ffd, 94b0, ecaade2016_167o47, d28c, a618, 2b46, 823b, b74d, ijac201614208p13, e62c, aa51, d54a, ecaade2015_28x5, acadia16_460z26, 7097, 3e42, 5624, ecaade2017_277qq, c9f6, f237, efe5, 48ce, acadia16_140e10, 1836, 07a0, a1b7, ba6a, 15c8, caadria2017_069v21, ecaade2014_015r3, fe3d, be5d, 9aa0, 029b, ecaade2013r_002d2, eb8e, sigradi2015_12.259w27, 3b9e, 90fe, 804b, ecaade2015_22a5, 3ced, 406f, b7ae, e5c4, 8fc1, d575, 47ab, ecaade2014_140b32, d5b7, 8120, 7d63, 0cb1, e783, 1669, ascaad2014_026g7, 5775, 5077, 3d12, 3b00, 811d, cbbc, dae4, b6dd, 759a, 2b8c, 5786, 64c6, 864d, 1675, efe8, 40ac, c4d3, ecaade2017_293ss, 809a, sigradi2016_815cc, ascaad2014_037n2, 3565, acadia16_478r28, ecaade2017_129ff, eb62, fcb9, 0e18, 8fa3, 7dfa, dc3c, ebf0, c62c, 38b2, 7e73, 787d, d5bd, sigradi2016_450zz, d198, caadria2017_123k32, e889, c3f8, 1571, acadia14projects_579c, 1122, 4b00, ba9b, 6514, a126, 8395, 673b, ecaade2016_193s51, 9c52, sigradi2016_732e, 4f61, ecaade2017_306o, 0a77, e7ab, af7a, ecaade2015_211z46, b6a6, ijac201513105y4, ecaade2017_291aa, cb71, 6d49, 280b, d057, ecaade2014_157j38, c672, sigradi2015_5.384n7, 2e00, a490, 8711, 7fb8, 72f9, ecaade2015_127g25, 1167, 3076, 28d5, b942, 81f7, sigradi2014_157a4, sigradi2014_159g4, 8821, a416, ecaade2013r_014c8, 3d94, 4dfd, a157, 5e89, f3ec, a394, f889, f124, 7541, acadia16_88a6, 08af, eb17, 4c6e, b118, db8b, 2c31, 9861, 4b4b, d43b, 2cfc, acadia14projects_327c, 614e, 6d88, 42b7, acadia16_98c7, 8a69, 196f, c15c, 5f99, ecaade2017_264d, 2da7, 462d, 19f1, 5ed5, ecaade2017_085b, 6c88, caadria2017_030b11, 5f5e, 53e1, 7027, 45a3, b20d, cfb6, ecaade2017_143e, 0c73, a1c4, 1311, 620e, 3524, 4c26, 7f7a, a0c4, 2cc5, ecaade2017_021o, 4de9, ecaade2016_118f32, acadia14projects_627h, 8935, 3656, 02f9, d5d7, 5ee6, ecaade2017_019pp, bf1b, fe4a, ecaade2016_104p28, 14b1, 2a96, e1e5, 7747, acadia14projects_539g, d40c, 9d04, 0859, ba1c, bba3, ecaade2017_109dd, ecaade2016_185z49, 4f3c, c8c5, 6c4a, 52ea, 2f3f, 1579, 9346, acadia16_62p4, 4b1b, 09e7, 2c5b, d574, 3700, 8d2e, ecaade2017_116qq, 1409, ijac201513101j1, 05b6, 056d, e150, 55aa, c58b, 314e, 97a2, ijac201614403t2, f547, 08c5, 42c2, ecaade2017_146jj, c44a, 69c9, 4c60, b948, sigradi2013_313t, 95f4, 3cd8, a599, f8a4, db0b, 0a4a, 1a19, 7bd6, acadia16_24o2, 4c84, a98b, b683, acadia16_382u23, 0828, 73b0, 3ba4, 5537, 5aa8, 6526, caadria2017_005h3, 019f, 4856, 9866, acadia15_333y13, d319, 356b, 30ff, d2e6, fb95, 2ab2, ab3d, bf49, 2c97, b161, cddc, 4a7a, 85f9, e427, 7a59, c6aa, caadria2016_745a32, bf41, ecaade2017_003f, 0583, 9603, 613d, ecaade2016_210j54, 1a55, aa3e, f61a, acadia14projects_497ac, ec77, caadria2016_023o2, 7da3, 8113, ijac201614202t7, d673, caadria2016_881b38, b5a6, 4fea, sigradi2014_263e1, 1e1c, sigradi2016_367zz, caadria2017_165j41, 0818, ascaad2016_001g1, 9a05, 347d, 77cd, 4d01, 8fff, 69de, caadria2015_142p23, acadia14projects_87ae, ecaade2017_291y, 8fe9, f6d9, 892c, da99, 09d1, ecaade2015_241n55, 47a5, caadria2015_102v15, 8b1b, f26d, ijac201614102k2, acadia14projects_539f, 2405, acadia14_145n, bc23, fbea, 8519, b0a4, ffd9, 370f, ae16, 7469, acadia16_352g22, caadria2017_018t7, 1c94, 5478, 92f0, ecaade2017_021f, c965, 4be0, ijac201412403z6, 4cf4, 99d4, a2f7, acadia14_497s, 5f0a, 105f, 0623, 6917, 1609, 35c2, c591, acadia14_681af, a7b1, 45a2, ecaade2017_271g, sigradi2013_400m, f27a, acadia14projects_589i, ecaade2013r_008k5, f3ab, 7a68, db2d, ebf1, 4469, 458e, dc48, 31b4, 067e, 5032, 2935, f364, ecaade2017_212hh, caadria2017_016g6, 83bd, 5cb3, cd45, 14bc, caadria2017_125z33, ecaade2015_144k31, acbc, 95dc, 32be, d30a, 42ba, acadia14_601aa, 1e00, e503, 5967, 7780, 627f, c507, 0d84, ecaade2016_ws-dleada68, 6b80, acadia16_24x2, ijac201412206b5, 1e3b, 4ce5, 4bd8, df6c, fb54, 7138, acadia15_185t7, 7d05, acadia16_214c14, 8e2f, 9467, sigradi2014_178p5, ba04, acadia15_149z5, 201b, 9890, e885, 24d0, 9c8c, a3b5, cfd1, ecaade2015_170m35, 9327, sigradi2016_448w, caadria2016_725h31, 6de3, aac6, 896e, 305a, ecaade2015_37e7, sigradi2015_3.394f6, ecaade2017_011gg, 177d, ascaad2016_059n23, 1d72, 10aa, dba8, caadria2016_725i31, caadria2016_301l13, d67f, acadia15_371a16, c81b, ecaade2014_156g38, ecaade2016_102f28, 4e11, 8d18, 551a, caadria2015_073y9, ecaade2017_293pp, cd04, c9da, 9179, 24a5, fc98, caadria2015_202y28, 17e5, caadria2017_115g30, sigradi2016_641hh, df75, c10d, f8c9, caadria2016_167i7, 2035, ijac201614303s2, d830, 5819, acadia14_661n, acadia14_549p, e2be, 6c4d, 3c11, 2299, a457, 8970, ecaade2016_223k59, d9bc, e486, b010, fe92, ecaade2014_104v23, 5d57, 3e2b, 9f8c, 8846, cb67, ecaade2016_225n60, acadia14_579l, ecaade2016_047e13, 2e8d, 1e4a, f9a3, bca7, 7381, ecaade2017_079p, e670, b12f, acadia16_478j28, b926, a652, acadia14_63ac, 95e7, 715b, de27, 54d2, 2d7a, caadria2015_176r26, 746e, caadria2016_683i29, 4c9e, b3ac, ecaade2016_225z60, ac98, acadia14_445ak, 79e0, ecaade2013r_003w2, 6229, 65b3, b2b5, b2b8, 8e99, 3c3b, e28d, 763e, 318b, 7c64, acadia14projects_135y, fc56, c8e7, 4e18, 0793, c02b, 8946, d020, 5952, caadria2017_057y19, 4066, 5b13, 7a29, ascaad2016_039m15, dbfc, b8bc, ecaade2017_152kk, 84b1, e4cd, f862, caadria2016_343o15, 60d0, ecaade2017_073l, 685c, aabb, acadia14_699m, 5bcb, 635c, 6c8d, 7f61, da89, 305b, 5588, ce8d, 56d6, 79df, bd4e, ecaade2014_162s39, 7881, b87c, c38e, 7e54, d5f9, ecaade2017_144w, 1a14, ecaade2017_026tt, 94ab, fa75, b197, f5fd, sigradi2016_385rr, 52b5, 35cc, cc45, 0476, 4b2a, 961a, ea42, ecaade2015_33j6, 6968, ijac201513203m7, sigradi2016_492pp, d804, ecaade2016_185w49, 70c5, d683, 2fe8, 598a, cb07, 1850, ed1f, b464, d55b, 200f, 300d, ecaade2015_110f21, ecaade2016_bkos65, 9d9d, 6b0d, 9fab, 6f43, 6c67, 967c, 3269, b6e3, 2045, b682, ecaade2017_291a, 633d, a0fd, ecaade2015_101e20, b9c8, e4c7, beb3, efba, 5d0c, 085f, 6725, 2009, eaa1, ascaad2016_003d2, 7c62, 55c1, caadria2016_353s15, 2da3, ecaade2015_271z59, fc4b, sigradi2015_2.137l1, caadria2017_069e22, d547, f826, b8fa, 1a20, acadia16_78o5, caadria2015_087b14, 42a0, sigradi2013_117m, e9b3, ijac201412301r5, 044c, 37d2, ecaade2016_230j62, 9072, 55fb, 54ba, 4e9e, ef5c, 9812, 9272, 0629, 83da, ecaade2017_277mm, a3df, caadria2017_145p38, caadria2017_018u7, ijac201614402p1, a3d1, 95fe, 295a, acadia15_81w2, 8c85, 454c, ijac201412204x2, acadia16_62t4, 726b, ecaade2016_025w6, 577a, acadia14_627am, 5dba, ecaade2015_143i30, fa0e, 645b, 39ac, ecaade2015_61e12, a40a, a6c0, 0913, c19e, 8dd9, edc9, 040d, sigradi2016_637v, d283, acadia14_327a, f7d4, 8da2, 0094, b2eb, a6ca, 308d, 3fae, b4b3, sigradi2013_271p, f32d, sigradi2016_420zz, acadia16_44l3, 95d2, e251, cff5, db04, sigradi2014_345j8, sigradi2016_381l, 1a08, d209, sigradi2014_015c1, cdea, 1f3e, bb98, ecaade2015_287j63, b8c7, acadia14projects_609ad, caadria2016_601p25, d71b, 42a7, 89b1, 23ff, ecaade2015_59o11, 672c, 1625, eab0, 3cd6, caadria2017_158b40, 8bf7, ijac201513104s3, c0cc, 554c, e81c, 42d6, acadia16_402v24, caadria2016_301u13, 7b2f, sigradi2016_490x, e64f, caadria2017_040k12, 1bfa, 0df9, 55de, 20b3, ecaade2015_11c1, ecaade2016_183s49, 5055, 72cd, a9f7, a734, 61ce, 409f, 6c2b, caadria2015_084w12, c5e7, ca59, sigradi2013_215z, caadria2016_703h30, d35f, d955, ecaade2016_016g4, 9dbc, dc2d, 8d1f, 8b8d, 6acb, a6ec, ascaad2014_029d8, acadia15_311j12, 878b, bfa0, f50b, dcbc, 5264, e79a, 97ed, ecaade2017_230qq, 20d7, ecaade2014_044y10, caadria2015_081p12, caadria2017_052t17, ee91, acadia14_531t, ijac201412303y8, ecaade2017_308ff, 7d53, 4f51, bddd, 41f0, 62d1, 6143, 8c89, edbc, 7639, acadia15_483a22, ascaad2014_022l4, e2bc, 1d6a, 2c4c, 068c, d560, facd, 95b2, 6e58, c274, 470b, 8d2f, b735, 98d9, ecaade2016_185f50, 30e4, 7462, 7806, acadia15_407h17, 9049, fff1, ascaad2016_045e18, 404f, 673a, f338, 65c7, sigradi2014_232u8, 4d89, 7016, sigradi2015_3.65y2, 2d27, ijac201412404d8, dc54, e477, 117b, f9c4, 31e7, 6ed0, c617, ecaade2017_264c, 175f, ecaade2014_220j56, 55e8, fb42, ca90, 4aab, c42f, sigradi2015_6.387t9, 6df2, acadia16_24t2, sigradi2015_6.42w7, 89d2, sigradi2014_213n7, 8958, cd1f, 31d0, a77c, 06ca, aeb2, ijac201412402s4, 5a1e, ecaade2017_152qq, 6a75, 7af1, 58ca, 29a9, f447, acadia14projects_135i, 7d71, sigradi2014_144w2, c84e, sigradi2014_099t8, ecaade2013r_001p1, ecaade2017_076mm, f238, 86cd, ecaade2015_217b48, c6c1, eb19, 8eee, c004, f103, ee64, d3ea, c5e1, babb, ecaade2014_072h17, 2449, 3fa7, caadria2016_281g12, be0a, 114b, 96d8, caadria2016_871t37, 8db2, ijac201513303c11, 192f, 9c7c, acadia14projects_671j, 6102, caadria2017_136o36, 550c, 0bf2, e44c, 7e0d, 446a, 8b56, 15b4, a812, b45c, 1f10, 0444, sigradi2016_431q, sigradi2015_10.309i22, 74d3, 46f7, 9b3b, ijac201412408l1, 7fc6, be08, c74a, 86a4, 2422, 5c6c, acadia14_357at, acadia14projects_661d, 0bad, caadria2015_237s35, ascaad2014_024n5, caadria2017_183i44, 8558, 2cca, c535, 9162, b49b, 3a93, 4ac5, 093c, ed6d, 20ca, 1070, e28b, 9972, 7a06, b7e4, 13ca, d654, 0134, 94ea, 263b, acadia16_130m9, f260, ee2c, 6995, sigradi2014_266h2, cd28, sigradi2013_347s, 809d, 96cc, 8191, ecaade2017_105ss, ecaade2015_38m7, 8902, a1b5, ee2e, ecaade2017_009bb, sigradi2014_266j2, 44a4, aa2a, 2249, 9cef, 10ff, 0920, 6a3c, bc31, e2d0, 8075, 6604, acadia16_164u11, 8ed9, sigradi2013_111p, ecaade2017_291dd, ecaade2017_256gg, ecaade2015_284k61, d0f5, ac50, 66f5, 0fa4, e7af, 062f, ee93, 3c0b, bfef, sigradi2015_sp_8.6i30, ecaade2016_197e52, a7b0, 8808, 2872, cded, ijac201614104l4, ecaade2015_228a51, abc6, 73cb, 8102, 6caf, bed6, 99bf, 487b, ijac201513205v7, ee7a, e4c8, cf35, ecaade2015_171g36, 69bf, ecaade2016_234z62, ijac201614103g3, 7ec7, 245d, acf4, a7ee, 78c2, 6aac, 7e47, e450, 127b, 1712, 5756, 5c8c, cb32, acae, ef45, 3cce, f9f4, 4173, 937c, ecaade2014_112l26, 3517, 2d40, 9960, 8500, 1931, 807f, b5c8, acadia15_263x10, acadia14projects_167u, bb4d, e3d7, 78c5, 1d80, 68c6, sigradi2015_6.329y8, 86fc, ecaade2017_271f, 9b7e, 6620, 4433, 6309, 4383, ecaade2014_065c15, ff9d, 5cf1, 2d92, ecaade2017_108o, d6d9, f5ff, b64c, 6681, 4274, 4c2c, 79c8, 4fab, 143d, 0eea, 2587, 0714, 2c18, dd36, 0e01, de7e, 8912, 19d7, acadia14_517t, 7ab8, ijac201614402m1, 0917, 2bf6, ecaade2017_072j, 1584, a56f, 7009, 2be0, 476c, 4f74, ab5d, 17c5, ecaade2016_015b4, 6b4a, b802, 6432, 74c4, 927b, 16c3, acadia14_637ah, ecaade2015_250i57, 0485, caadria2016_013v1, d37f, 39c1, 9e10, caf9, ecaade2014_194v49, d6df, 8682, ecaade2017_029s, 117a, e884, b673, bca0, 4e3e, acadia16_12u1, c587, 7d88, 0cdc, 2261, a0a1, 497a, da54, acadia14_177s, acadia14_125w, c8c7, 25de, 9147, 3354, 9a88, 5292, e2bf, 34d5, 6db1, sigradi2015_11.136t24, 28f4, 2bbc, e60d, a1c6, 816a, 9efd, ecaade2017_225yy, 915b, 955e, c7a5, ijac201412303f9, ascaad2016_007m3, 6ac4, 3aff, e0ec, 65c2, 3aa0, caadria2017_079w23, a4f7, dee4, 7c54, b634, caadria2015_126z20, a775, 89fa, b274, e536, f241, fc3e, caadria2017_058m20, 2f43, 90b7, 996a, 0b47, 4cb3, acadia15_407x17, 89ad, 7f5c, 2791, 700c, 09ad, ecaade2014_173w42, a62d, de43, fd7a, acadia14projects_317ab, 29b2, acadia14_479ap, 19ca, ecaade2014_065f15, 08dc, e3fc, sigradi2015_10.267p20, 9811, c4c0, 2790, sigradi2016_515i, ijac201614205m10, 9b83, 21e8, d38a, e01a, 5c79, 836f, b8db, c902, 2ad0, 2116, ff34, 8cfd, b10f, a92e, f40b, 0098, 3658, e0bf, a868, 1aa7, acadia14projects_375n, 910d, 0291, f727, f673, 8cb9, 7243, 1e88, 4474, 818a, ae25, 8fbc, 00c5, 1f7f, 3264, ascaad2014_032m9, 3a2c, f600, fd99, 4adc, ecaade2016_215v54, e161, 52b2, 8ecf, 4639, 654c, 5459, 8e11, 4633, c25a, 3172, 479f, acadia15_123v4, 19ec, 88a3, ecaade2015_113r21, 08d4, 9030, caadria2017_122r31, d2d4, c6de, acadia14_565t, sigradi2016_621ff, ecaade2017_083mm, f6ea, caadria2017_017n7, 0559, ecaade2015_196a42, 765a, acadia16_12o1, acadia16_12f2, f89d, 8683, 1bc4, 5e30, 0e78, 9bc5, c86d, ijac201412301f6, b4c7, 6470, 25eb, 7f4d, b6ed, 0cf4, 205a, acadia14projects_479t, 5deb, a877, d4c1, 45bf, 8c2d, 37a0, 01bb, 4741, dc50, 1a85, sigradi2015_11.142g25, bdcb, b5e6, ecaade2014_145k33, e495, 9b7f, bd06, acadia14projects_115ak, 413d, acadia14_347an, ecaade2014_072y17, d8bb, c813, 089c, bc38, ascaad2014_026v6, 62b0, ea98, caadria2017_109w28, f6f3, cff3, 4f04, 91af, 75df, a041, 07ac, cd6f, cc31, bc13, d39b, ijac201614407y4, 377a, f28b, ecaade2015_144b31, 1962, 74fe, 70c1, 457b, 05ca, sigradi2014_074m6, bfd6, e1b9, 4377, ecaade2017_215uu, 99ee, c7a0, af52, d741, 2d26, 1c7b, 7f50, 63b3, 15dd, c961, e64b, 6672, 5f1a, 65cc, 4c34, 1d7f, f0be, bd0f, 40ca, 7788, 8d90, 2a76, 1b98, bf1f, 0ead, d1d7, eb70, 086f, cae8, 3250, ecaade2014_031t8, ecaade2014_085f20, aeff, ecaade2014_052e13, ascaad2014_003x1, b029, 32d6, c721, 3c03, 97ca, 2616, 6a83, cdbd, c0d9, e821, cf47, c9a6, 6764, sigradi2015_3.111f3, e41b, 98b3, 8da9, acadia15_57z1, 4fe4, 3a9c, 1da0, acadia15_451s19, 33ef, 7a5a, bdfa, 50b1, 7126, f300, e8c5, 69b8, 68e3, 1e8a, 23e1, e249, 1ac7, 50e9, b7ea, c699, 20ea, 987c, acadia14projects_153ay, 0883, 19dc, acadia14_301f, ascaad2014_018b2, ecaade2016_067g17, 8819, 2eb4, a6c3, ecaade2017_grii, aee4, 5eef, d077, cdaa, 584b, ecaade2016_175l49, ecaade2014_018v4, 0654, 8f88, ecaade2017_305f, bc7a, acadia14_101u, d2b7, ijac201614408i5, acadia15_323s12, 9e30, f5a6, 7913, acadia15_333b14, 44b9, bbbc, ecaade2015_317r68, cf6d, ecaade2016_163g45, 61ba, e7da, 89b8, 0e1c, 1bd2, 55b6, 990d, a3f2, 8832, ecaade2016_243r64, e1b3, sigradi2016_777q, ecaade2016_198o52, 9998, ecaade2017_101w, c52f, 982e, 9c23, 84e8, ad91, c431, 59be, 24f7, e8c7, sigradi2016_771t, 88b3, 4145, d384, 0af0, 4fa2, 3e35, 6645, 0640, ecaade2014_072i17, b3e9, ecaade2017_133i, ascaad2014_030d9, 40ba, caadria2015_130c22, 98d0, 80af, dab3, e116, 829d, 60f1, ijac201513304w11, 7d3e, f924, 93fe, 28f5, e607, e279, ac4e, sigradi2015_8.189v13, bf3b, efc0, 2b9a, 493b, 3dc6, ijac201513102y1, 1975, ecaade2013r_007b5, 6a5e, 9bd9, 3f54, sigradi2016_448ee, 45cf, 9267, a8cd, 3490, f7b4, 3edb, ecaade2016_222r57, ecaade2014_168f41, ecaade2015_227v50, 9c39, 376e, e7ea, eefb, ecaade2017_099tt, 4e5e, 7bca, ecaade2016_045f12, 4393, 5d7a, acadia14projects_365ag, c928, ea59, acadia14projects_267p, 58dc, d754, acadia16_224v14, 8b9f, ijac201412401o3, ascaad2016_004m2, ecaade2017_184ff, 5882, 959d, 6b9c, ecaade2017_240aa, 0a3e, fee4, ecaade2017_215q, 1ed1, a351, 30d7, 6ddc, 64c1, 2db8, ijac201412402r4, 8430, e835, ecaade2017_026pp, 7fd6, 669e, ecaade2015_215k47, 61a8, 2456, 4e39, 28bf, 1bc5, f34c, 75cc, 9574, 9f20, f6a3, a9fe, 9354, 3cac, acadia14projects_473as, 4a25, ascaad2016_025l10, 8314, a9f1, df32, 0b87, 38d5, ecaade2014_052o12, sigradi2013_386d, 6633, f687, 83d0, 4ffe, aaab, 0394, d622, 06e8, dd90, 1a94, 3774, 14aa, 1e0d, acadia14_117av, def7, ad52, 5805, acadia14projects_177z, 1cd8, 87ec, acadia15_223a9, 088c, f8aa, b21a, e2c0, bf2d, ecaade2016_091h25, 2fb6, 03b6, 3891, sigradi2016_534ii, 431c, bc61, 160d, c472, 7b26, 68b8, ecaade2017_117bb, ecaade2015_320n70, 6231, 36b1, 4fb3, 926f, 0ecb, df55, b1e6, a367, 2838, 8af2, b75f, ab43, 101f, 36c1, af13, ecaade2016_119k32, ecaade2014_055y13, 7951, 7e4c, 6dde, bbc7, a9b6, sigradi2016_655g, 0e65, 692f, ascaad2014_027i7, e12c, fe70, d63e, ecaade2016_164p46, e2bd, acadia14projects_479u, c0cb, 5217, eb55, acadia16_54w3, 7445, 7519, bfdf, 4008, 514c, f904, cfef, ad20, caadria2016_579k24, caadria2015_066c8, 4a23, 6d91, 4628, 1a49, sigradi2014_244i9, 984a, 046f, 3bac, 4484, ecaade2014_163x39, 1292, 5995, 7a65, bba6, ecaade2014_024u7, 4f88, ecaade2017_053zz, ecaade2014_010p1, 892a, 3ff9, 6f73, dde8, b2e4, cd0e, 26b8, 5dd3, 267e, 42d2, 5c4f, acadia14_627g, df64, a67b, c5ca, 493f, ecaade2015_158x33, 0a51, f7e6, caadria2017_033p11, 90dc, 2eaf, ecaade2016_130w36, 00f5, ced3, 19ee, ascaad2016_010d5, ecaade2017_163h, 2caa, 3896, cff2, db3c, 5237, c05a, 3412, 2333, 7742, e55f, 2bc5, 8cdd, ecaade2016_007i2, sigradi2016_694k, sigradi2015_8.334u15, caadria2016_239f11, acadia15_95g3, c986, e4a2, 2fe0, 5524, abd7, ecaade2016_mrtg66, 4466, bff2, 7a9c, b47e, 07b5, 44ce, acadia14projects_101ae, e5cd, 3a6a, 7a5d, a0a0, 43c2, caadria2017_037d12, 2e57, e868, f2e7, 10dd, f738, 67bd, ecaade2014_035c9, d352, e392, 6a69, a647, ascaad2016_033w12, 39d7, 2aa9, 3757, 6c9e, cd07, c0b6, 2002, 6250, 10a5, e8f7, 436b, 8ae6, a808, df93, 2516, e81f, ecaade2017_031oo, ecaade2017_183dd, f071, 79d1, ed67, 7a9f, 1510, 89b5, 1224, d20b, ecaade2017_306m, 6839, 197b, a542, 0e0d, f8fd, acadia14projects_101ac, ecaade2014_109m24, b94b, 15a8, 8c8c, f78e, 4d06, 5ee5, a6ba, b83c, af02, ecaade2017_031nn, ecaade2015_33d6, ijac201614201f7, ad0b, 92d4, e701, f4c4, 802e, 83e0, d34c, 41f5, 15fb, 2c84, c17b, 35fa, ascaad2016_045d19, 9858, eccc, 6f42, sigradi2014_128x9, bf8a, 9ac3, a670, 9e05, 47ff, 2839, 9e74, acadia14_579a, 4727, c95b, 1a7e, c4ca, 6a43, acadia14projects_619af, d5d3, sigradi2015_sp_8.326w30, 33af, ab1e, 16f1, 046d, acadia14projects_177s, 047c, 4993, ecaade2016_073c21, 4c59, ecaade2014_080f19, a946, ijac201614307m4, 0a01, 2c5a, 666a, 4eed, 9444, ijac201614405e4, ecaade2016_ws-dheritaget67, 66cc, 37bd, 26e2, 6af0, f474, ecaade2015_284l61, 775b, e159, cca4, 3235, ecaade2016_087v24, f541, ec6a, sigradi2016_560bb, 4f6b, ddbd, c663, d584, 34bc, bc27, 12b3, ed54, 09a7, ijac201412202t1, 54c6, f038, 6272, ecaade2016_068i18, a7e6, 3923, 28e9, dbcf, 50d4, ecaade2014_214z54, b7aa, 70ba, 6360, acadia14_699g, 9df4, ijac201614208s12, 7e02, c3d5, ecaade2017_256kk, 650a, 60a9, sigradi2015_4.219c7, 3678, 5b0d, dced, bee0, b733, ijac201513205o8, 2f58, 7ca5, 59c2, 6a5c, ee74, 3e7b, f1b0, 566c, 4b5f, 00e5, cece, sigradi2016_614y, acadia14projects_145y, 9b2f, 22db, ac9c, ecaade2017_076dd, sigradi2014_132v1, 767e, c7ba, d40d, 5c62, 0379, 3a2f, b2a8, 114e, ecaade2015_86f17, ecaade2016_243f65, 322c, 4b23, 510a, 6283, 720c, 21a9, sigradi2015_2.213x1, 3bfe, ef28, ddfa, 1b72, 5556, 9d7f, 299c, 2a2e, ecaade2015_100z19, 5951, sigradi2015_10.309a22, 1c0d, cc2f, 248c, 7a14, 0fd2, caadria2015_081o12, 4fd3, 9144, 6a59, 7758, caadria2017_021d8, 4f35, e30e, 89e7, a663, ijac201412301v6, 9439, f59c, caadria2015_114s18, 03b1, 83cf, 0e38, ijac201614206w10, de01, bf80, ijac201614204y9, fa42, e19c, 4794, 2189, 7a19, ecaade2013r_011a7, e00b, cef3, 1296, f6aa, 3d32, 344f, 5bd7, d4c4, sigradi2015_10.307z20, 85b8, df52, 9638, sigradi2016_815hh, ecad, f95f, 3159, 45a0, d427, ecaade2017_053xx, ijac201614308z5, 8c1c, 50c1, 45ab, 7ffe, 6e04, 7f74, 5411, d76b, 7ec8, 35d9, db3f, e837, 0da2, a855, 2c4d, 673f, 7cdf, sigradi2013_100d, f2a0, cb14, ijac201513105e4, 2bad, a2e5, 5664, c346, 3466, a840, 351a, 5d0b, 4bf3, 9651, 97e0, caadria2015_087z13, 263a, 5ff9, ijac201614103k3, 7441, ijac201412403e6, caadria2017_023h9, ecaade2015_18f3, cddb, e6e8, caadria2017_005n3, acadia14projects_445aj, sigradi2014_265m1, 078b, 90cb, sigradi2014_075b7, d17f, caadria2015_049a6, sigradi2013_407f, f6f1, ecaade2017_023w, d390, sigradi2015_6.387i9, cb5f, 3791, caadria2015_108u16, 541f, 1c3b, acadia14_357az, ec9c, f9ce, 3c5f, c229, 25ed, 62a2, f572, de4f, ecaade2015_231r52, acadia14_627a, caadria2015_031n4, e63e, a6c2, fe98, b3f7, dbad, a42d, ecaade2017_029v, e8c3, 8cbe, 47fc, da5d, b134, 7c07, caadria2017_123f32, sigradi2014_099u8, 32d2, f6b4, ijac201614405f3, 01be, 9c02, 67e1, fc5b, ecaade2016_130s36, ecaade2016_018a5, 69dd, 627b, sigradi2013_343d, 00dd, f7b8, b4fe, a0e3, 466e, e3a8, e293, dce5, 1eb8, 8a15, ecaade2016_130y36, 16dc, 813a, caadria2015_119e19, 6d58, ecaade2015_138c28, 81ce, 1d6c, ecaade2016_225u60, 0204, 746b, cb76, f38d, 39cd, 28df, sigradi2016_690g, 377c, 6b5a, 17b1, 747f, 19ed, 414a, ca7c, a9be, a8f2, 1a13, ijac201412408f2, d65b, 3d48, 4678, a977, ecd8, a95c, df92, caadria2016_013d2, 3303, 6554, 01a9, d73a, ecaade2015_53x9, cd68, 5a90, ascaad2014_019x2, 485e, sigradi2013_226v, f435, ecaade2015_100s19, ascaad2016_042v16, 9ff0, ea6a, dfa9, 3b40, d8fd, c8bc, 4aa5, caadria2017_094y25, 834a, 63f1, 7199, 817f, 0be4, 8d5d, 5c59, ff8c, acadia15_451a20, dc73, ecaade2015_202r44, bf20, 3e65, ecaade2016_243w64, d5ab, c67e, 0d95, 7586, 9036, 919a, a8b3, 7c50, 019a, b32c, 47a7, 2eca, ea4f, ijac201614202w7, c170, 627d, sigradi2013_244t, 9fd2, 6ed4, ecaade2017_157jj, b678, 1a92, e8f6, ecaade2015_181l39, 4f44, acadia16_344t20, 0710, 03a9, 0551, e72f, 559a, ecaade2017_203hh, e1c7, a5bc, caadria2015_016t3, b1e7, b7b1, sigradi2014_070w5, ab9b, cefd, 49bd, 48b1, eb15, 943c, e82a, 1899, ecaade2014_153n37, 3927, ecaade2015_84a17, eda7, abee, 109e, 2cf8, 59c0, sigradi2015_8.186x12, 95b7, ecaade2016_095c26, 68bf, efc8, caadria2016_321k14, ijac201412206v4, afea, ecaade2015_286e63, 904a, caadria2016_589x24, 4efb, 70df, c67c, sigradi2015_8.47f11, ae88, 379a, c6fa, 86ae, caadria2015_194t28, db7f, 334d, acadia14_531p, 2bfa, 7f60, ecaade2017_124q, ecaade2014_224d57, befd, sigradi2014_345i9, 18d7, aca5, 7e28, ecaade2017_097hh, d929, da05, ae5b, 9b02, sigradi2016_407t, 6be0, 6a64, 4040, bb00, acadia15_451m19, ff23, e7f0, 9696, 3111, ee7c, f82b, 95de, c75a, 743d, acadia14_153b, f132, acadia14projects_627ap, a8c1, ecaade2017_149l, 9453, sigradi2016_484mm, 2194, 1f2a, 00d5, e1a1, 4aff, c797, caadria2017_069x21, ascaad2016_015o6, e67d, caadria2017_104v27, 08f1, ecaade2015_138e29, 1c4f, 4c2a, f2a9, b0a2, acadia14projects_435ae, a57a, 3d01, 5983, 6f2c, 1afc, sigradi2013_343e, 96b8, 9ffe, fc1f, 0c10, bb34, ascaad2014_024r5, ecaade2017_089z, 2222, cead, 8820, ecaade2016_217w55, 904c, acadia16_140t10, 94a3, 8942, dc69, e254, ca11, sigradi2013_303t, 4495, 4bba, 814d, b82a, 7385, d7b3, e62d, a9b5, ecaade2015_73h14, 671c, bd59, fbf8, d783, 8d93, 2430, 1c81, 5465, e97e, e4f2, 1d12, d05b, 99ef, 306f, sigradi2016_816ss, e044, a232, caadria2016_683j29, f254, sigradi2013_397i, f41f, e768, a795, d0c3, 6562, 70c7, acadia14projects_327a, b81f, 7545, ecaade2014_009b1, 94ec, 0160, ecaade2016_136v38, 3e09, caadria2016_085j4, b87b, ecaade2015_35x6, b5a5, 0e57, ijac201513206t9, 93d9, a3be, 8d3a, c82e, b4bb, 0ae4, e87a, 86cb, 7b6e, 11fa, 73c4, 62e7, 42cb, 2d22, a289, 13c4, 3357, ecaade2015_138d27, ascaad2016_056j22, d8d3, acadia14_463f, 8ed2, 053e, 9316, e42f, sigradi2016_615aa, 07be, 8af6, ecaade2015_21i4, 4adf, acadia16_352h22, sigradi2014_239d9, a171, 5e40, sigradi2014_213a8, 245a, f20e, 33a6, b07b, be33, 310e, 9ed0, 65fc, 3e85, 4bef, 1d8f, a820, ecaade2017_199tt, ecaade2016_019n5, acadia14_601ae, f5fc, c01b, bf4a, fd16, sigradi2015_13.316z28, f56b, 170a, b6b0, bb88, ecaade2017_028k, 3980, b9a3, acadia15_57r1, ecaade2016_163n45, c4a7, b6ce, 4ae3, 1df6, d994, acadia15_311o12, 2656, b2c3, 0c1c, ff19, ecaade2014_155v37, f71d, 8dd4, 4f63, d32b, 0bde, 58aa, 41bb, 803d, ef4d, 7c32, 9084, b94d, c30f, 93ce, caadria2015_064z7, ecaade2016_222h57, 9ae6, ijac201614401b1, f2d5, 1003, 62de, 6c6d, bbec, db4f, cb87, acadia14_523ar, ascaad2016_045r18, 9545, 8425, 24cd, c605, 769b, 42c9, b2c0, sigradi2016_448bb, b3eb, 2826, 8b6c, caadria2015_220d34, 4699, 858e, b39f, 2adc, fd1a, 7081, 9ac9, 6d5f, aa07, 9a83, acadia14_589a, 8725, ascaad2016_043h17, 6f12, ef6f, 0002, aa65, acadia14projects_565x, 5c47, cc22, 4658, 638f, 4528, 7c2f, sigradi2014_155x3, 77b9, sigradi2013_157p, 07df, 9dc0, a4c9, 4308, 53f2, b6ec, 9cd8, 6094, 12e8, 60f4, ac75, 851d, acadia16_244j15, ccbd, 7ee7, 7d9a, 7599, b031, ecaade2014_173i43, ecaade2015_25n5, b831, sigradi2015_3.212j4, 04a4, 74e7, ascaad2016_045g18, 7f89, f21b, 751f, dc5b, ebb3, 0543, 2179, ecaade2017_013oo, 0701, f2c5, e2b5, be88, 5fef, 816f, ecaade2015_248h56, ecaade2016_154p42, 2ca4, 1db0, 3107, 25f2, ecaade2014_230m59, 5830, 48dd, 39cf, ecaade2017_164x, 2c7d, sigradi2016_817h, 1e6e, ecaade2014_206v53, 5adf, acadia14_375a, 2311, 9c2c, 7240, caadria2015_246z35, 2730, 98b5, efc6, 505b, 781e, 308e, 9ed1, 1741, c69a, 2809, da7c, ee4b, 447d, aa94, 4be5, f917, 08fa, ecaade2017_290nn, 2d81, 2efc, 60ae, 1ecd, 26c1, 6049, caadria2016_187f9, bec1, ecaade2015_177y37, ijac201614201t6, 03e6, bd46, aadc, ecaade2014_192d49, 9f80, 29b9, 7fd9, 87b8, acadia14projects_135j, caadria2016_271u11, e7a1, 862c, 8c17, 9555, 2b0e, ecaade2015_235s53, c02a, dca3, ecaade2015_237l54, acadia16_88b6, cd25, b901, 9c6d, db06, c710, 08d5, 5857, e4fe, 254d, caadria2017_122v31, fcc5, ecaade2017_170c, ece3, acadia14_167u, ad1e, 954c, ijac201614102f2, 1d9c, b4d0, ecaade2014_182w45, eb2c, 4056, fa81, bbe5, e37b, 2c26, d6fa, a274, b107, acadia16_488b29, 83fa, ad63, fdc9, ijac201412304t9, 831e, caadria2016_219h10, ecaade2017_059uu, ijac201412402d5, afac, sigradi2015_8.328l15, 5283, ijac201412206t4, 1337, bdb5, 0e54, e9a7, e9a3, caadria2017_069z21, 270c, 9f46, 2585, 1924, ecaade2015_318u69, f454, b15a, 8a8c, c964, fb52, 6134, 2bc2, ef19, 620b, 04c6, caadria2017_147v38, ecaade2014_201e52, sigradi2013_215c, 4b9d, b7e8, 58e5, 4fce, caadria2016_073d4, e2b3, sigradi2016_690c, sigradi2015_8.41b11, 8745, 9ef5, fa6c, a724, 3361, caadria2017_132m35, 2706, c9f8, f164, 96e0, d71a, a15b, c398, c5b6, 2b03, sigradi2014_213u7, 1774, 969a, cfc0, 780a, ecaade2014_018o4, ijac201614408h5, e481, 31a1, 1fee, 8949, sigradi2016_695u, b2e9, ecaade2015_200m43, 4706, 691a, 1e4f, 4a9d, ac17, a1f0, 7045, 0175, sigradi2015_10.309g22, 67a5, 16ec, c3f4, caadria2015_117v18, dfbf, sigradi2015_12.215m27, ed60, 7aef, 6f41, 3322, f225, 61e3, e538, caadria2017_051c17, 646d, ab3c, 4a7f, e789, 8cc4, d340, a7f0, 2dd6, 0e73, d796, 8708, c21a, ascaad2014_024j5, 9b4a, cb25, 38fe, 4b28, 1b07, 13b5, b552, 1eaa, 8f01, 89dc, db1d, f0db, 272e, 88cc, ecaade2017_094r, f3c8, c56d, 8245, 8b87, d3fc, sigradi2013_117c, 827b, 2461, 0ed6, e680, ecaade2016_043c12, 177f, aa45, 2f69, e2ba, 01b6, cf78, 9d6f, bf0f, ecaade2015_209u46, 1de4, 3dfc, d444, ecaade2015_138l29, 588f, 099a, dfea, 59db, be89, ascaad2014_010n5, e8e9, b30e, d65c, 1f61, 7c51, a484, ecaade2013r_003s2, 3e97, bcd1, c5cf, 8c54, acadia14_357ay, e8e6, 02b9, ecaade2015_233v52, c068, 9a18, 577b, 09c2, c7dc, ed2e, 06aa, ecaade2015_101c20, 15fe, 7e4b, caadria2015_218a34, sigradi2016_360w, ea36, 2e3c, ascaad2016_030h12, 4aa3, de51, 53dc, 1fe3, 9276, be51, 9b96, 0238, ijac201412305s2, 4730, ed4c, 481f, caadria2015_206n30, 164f, e4f5, 011f, 9885, fa1f, 5aee, 511e, b73f, 2df4, 4606, e7e3, 2df6, acadia14projects_589a, c681, fd9c, a9fb, 6148, caadria2016_507r21, 4391, c0b0, 44dd, ecaade2017_161d, ddb2, 713b, f29d, 43f4, acadia14_33ah, ecaade2014_184f46, ecaade2015_171z36, 8799, ecaade2014_038s9, 7dc2, c959, 91d1, 5f94, 1050, caadria2016_333b15, e2f6, 862f, 2f88, 3b9c, ecaade2016_197y51, 48ec, c47c, fafe, 23db, ascaad2016_010x4, 149f, eb3e, a4f0, d0a4, d136, sigradi2013_215a, ijac201614102u2, ecaade2016_114f31, acadia16_450m26, d484, ecaade2013r_001o1, be19, 722d, 2018, acadia14_497w, c952, 81a9, 97ac, 2c1b, 0139, ecaade2014_108i24, 8e56, sigradi2013_41i, caadria2016_229m10, 53db, 71f2, 6e01, a784, acadia16_244n15, ecaade2017_009x, 7179, 9713, ecaade2017_095y, ecaade2017_076ee, ascaad2016_040b16, 8123, 077f, 6d7c, bb9c, e554, ecaade2016_166d47, 63f5, 40f6, c0e3, a03a, ff39, ecaade2013r_007f5, caadria2015_164b25, 7c45, 8d81, ecaade2016_164i46, 83f5, ecaade2017_268ee, 2080, sigradi2014_239b9, bf0e, acadia14_125x, b945, 3b9a, ecaade2016_120l33, ecaade2016_021i6, ecaade2014_127n28, ed69, 0750, ecaade2016_147p40, eadc, b4c3, ec72, 524e, 7e0a, 8af4, c606, fdf5, 7424, 34c6, 8c3b, 1c40, 5424, 3c86, 203b, 911f, 9549, feac, 4be4, 3689, b484, 52b3, ed30, ecaade2016_223e59, sigradi2014_284y3, dbd9, 067f, caadria2017_081p24, caadria2015_213b33, 6eac, ecaade2015_171f36, caadria2016_683f29, ecaade2017_215ss, b242, 7689, ecaade2016_047o13, f99d, d87b, 91a7, 4496, acadia14projects_101r, fd43, acadia16_318g19, 0a6d, ddbf, 7bec, 5d2e, ecaade2013r_006z4, 612d, ijac201513201e5, 3c12, 2b1a, b80a, sigradi2014_169r4, 6806, 656c, 93bc, a86a, 49ba, 7f0c, 3e52, acadia14projects_135z, e8d8, ecaade2014_060z14, 2818, ecaade2014_194w49, f9d9, 68b5, 5c97, 2f64, 1eea, e3f5, c7c2, 130b, 51a9, ecaade2016_065z15, da4c, 7828, a43b, 88ea, ijac201513205z7, a0ce, e7de, sigradi2013_194f, f700, ecaade2017_164gg, 978c, caadria2015_213t32, 23ec, ec32, 8202, bdf4, ecaade2015_87x17, ecaade2014_031s8, 3b78, 3946, 4a3b, fb61, 18a4, 7db8, d6ba, sigradi2015_10.177w19, ecaade2017_282y, acadia15_251m10, ijac201614208k13, b577, 52da, 0e99, ea6e, ecaade2014_143v32, 617a, cf6b, 0567, b9b3, 1e11, 23fe, 0fb8, e57b, 7f9e, 664e, e710, 12f3, 2936, 3bd8, 7a61, 0769, ecaade2016_036s9, acadia14_347ag, ecaade2013r_011c7, ijac201412408z2, bc35, 2c63, 2390, sigradi2016_814s, 68a1, b8fc, f05b, sigradi2013_158a, 86fb, 3d14, ac41, 875e, ascaad2014_013z6, caadria2015_030k4, 4520, 7d26, 60b1, ecaade2016_221p56, 9f13, 1193, caadria2016_085f4, ecaade2017_067q, ecaade2017_170f, 1297, 0862, ae71, 8cc0, 97b9, ecaade2014_194f50, fe25, caadria2015_170o25, 0e24, ecaade2014_180j45, ascaad2014_022h4, 9092, 13cf, 6e8e, c74d, 18ba, 077a, c923, ijac201513305n12, 61b3, c804, 5c8f, 9e06, 8eb3, 1fc2, 2259, b4af, d102, sigradi2013_135g, fe46, 0a34, 18cf, caadria2016_651f28, 2a98, acadia16_62f4, 72dd, 1ead, 9d3d, f16c, sigradi2014_057s5, caadria2017_004v2, 41a9, 7527, 5e74, e205, a75f, 49fb, ecaade2017_215mm, 3d79, 7a66, 85e4, caadria2017_027v9, 08fe, 8d45, 42e8, caadria2015_031o4, be47, ffe6, 093f, 14df, sigradi2013_248a, 27ac, eda2, 63f8, 1781, 2a85, 1407, 3f83, 6413, 0b77, d212, b367, c051, 5b39, 4bc4, b8d6, de24, ecaade2017_091zz, ecaade2016_167w47, e416, ed02, 4099, 3b4c, 8035, 36a2, b611, ijac201614104a4, 4a63, 6924, 7234, sigradi2015_10.309p21, ecaade2017_203ii, 8045, bb37, 3c7e, 954e, bde5, 3495, ecaade2014_151o35, 70d9, ecaade2017_140kk, caadria2017_051t16, 8afa, 97bc, 2de2, a5f4, sigradi2013_112e, f946, 42f8, 2c2a, ecaade2015_227d50, acadia15_263u10, f3a9, 9c93, f27d, ecaade2017_202j, ecaade2017_076y, 7a7c, bae8, c328, 67e3, b03f, 1667, c680, 86b4, acadia14_609ad, 474f, ecaade2017_048ii, 50b7, ec7b, 7d65, ascaad2016_054b22, e8cf, ff70, 2890, sigradi2013_387s, 9e6d, 1a61, caadria2017_174x42, ecaade2016_243z64, 0fd3, bf48, a74d, ab86, b037, 68df, a8be, caadria2016_851u35, c184, 0e17, caadria2016_477c20, 8d73, 6569, 268d, 6a8d, 7860, 43cf, 4697, ascaad2016_023d10, 2ebf, ascaad2014_004f2, 32b0, 8180, ijac201412407e1, 93fd, 50fe, 31c8, d78c, acadia16_270d17, b535, 20a1, bb33, c886, e296, 79b1, 9987, 8502, 8792, c043, ecaade2016_123w33, acadia16_270a17, 049a, b14d, a033, acadia14_565v, aaae, 37ad, 9bc1, 69a3, 55bc, 9d63, b109, ecaade2017_051y, 86a3, ecaade2014_038b10, a79d, 6e8a, caadria2017_189f45, ascaad2014_014k8, 4d9a, ecaade2014_186f47, b3da, 4cad, 30aa, 7f3a, ecaade2016_071b20, 6ba7, ab5a, fc9a, f881, 4dd9, caadria2017_115h30, 7926, a3d5, 6865, d11a, 3edc, ecaade2016_075i22, 83be, 7e40, c5d3, 3cbc, 7ade, ecaade2014_153o37, 274f, 7326, 966b, 36a5, b1fd, 14b2, be5e, ecaade2016_225x60, 00a8, 1b2d, 7f21, ecaade2014_168o41, c6b6, 2c4f, 9f22, e47b, ecaade2016_071g19, b079, 18c4, bad7, caadria2016_881y37, 1147, c415, sigradi2013_397e, sigradi2014_042t3, 048a, 56f4, 4918, 392e, d3d3, acadia14projects_479x, fb40, f0ae, 12b6, 8b39, sigradi2015_10.307e21, 6510, sigradi2016_601uu, ec05, c23c, 15a5, abe3, ecaade2014_140w31, 8c7a, acadia15_483u20, 742c, 99dc, 054e, acadia14projects_291as, df89, 6247, cc80, ed45, 8570, sigradi2014_189m6, a17e, f23c, 16c4, 7b5d, 0089, 1c7c, ecaade2016_017m4, 3eca, 38df, ecaade2017_146ii, 4142, 6b06, 3420, sigradi2014_109f9, 8bec, a5c2, ecaade2014_112g26, 4ed7, d835, 3afc, ecaade2015_158c33, d42a, 840a, dd1a, ecaade2014_218k55, 3a64, 2f6c, e994, 55f8, ec38, e2f0, 0fa0, c179, acadia16_184u12, 6c59, 311b, f0a1, ecaade2017_046f, a069, sigradi2015_3.345s5, caadria2015_014l2, ijac201614103e3, 4341, 0a17, caadria2015_087k14, e9cb, 3970, ecaade2016_098e27, 6ebd, f13c, sigradi2015_10.138z18, 24b5, ijac201412206y4, 9076, sigradi2013_74d, ecaade2017_027f, 2c5e, 0383, b1d2, 5803, ascaad2014_037i2, dad1, 0577, 03db, ecaade2016_048b14, 235c, 209d, f9cd, 3e4c, 7031, 9a73, sigradi2015_8.186r12, 5fe6, 7aeb, bd55, 1aba, 213a, 8223, d66c, 7238, 1b66, 9fb0, 9ae8, 3229, e9de, ecaade2016_068r17, 4b7a, 05bc, 6f7d, caadria2017_163c41, ecaade2017_305e, e1a2, 573c, 315a, acadia14projects_699r, 57d1, ecaade2016_067a17, 0a8a, 70d5, 2902, d7ed, d03c, f6d6, 5815, 0b9a, 0797, 9a3a, 8dcb, d1ae, sigradi2016_766l, f3fc, 4de3, caadria2015_010v1, 61dc, d306, e6a3, 9bbf, b3b5, ecaade2015_293v63, ecaade2017_212ss, f870, a0eb, 7378, 6d51, c910, 9755, acadia14_609ai, 99f6, 22c7, 8724, 29d2, e77e, ecaade2014_168t40, 46c9, b2a7, b43d, 0bf0, ecaade2016_027w7, 0f1a, 35c1, 50b2, 83cd, 9b1c, ecaade2017_033s, 0201, 8505, ecaade2017_264a, ecaade2016_221x56, sigradi2015_8.41x10, ijac201513302d10, 4644, 9109, f117, ac99, e540, 8098, ecaade2015_53o9, 20f9, bb0c, sigradi2013_43s, f93a, db9d, 89e9, sigradi2013_289, 728d, ecaade2015_152v31, ijac201614309j6, 7774, ecaade2017_244hh, fe72, c8fd, sigradi2016_369a, 6710, 6825, f834, 3dd3, sigradi2014_345o8, 050c, de7b, ijac201614101a1, 90bb, 331f, ascaad2016_042a17, 4f0f, e45f, 988d, acadia16_54x3, 287c, 8e6b, 876d, acadia14projects_81o, aff4, 7d95, abda, 4bfd, b57d, 1207, b7e3, 9d38, 1918, caadria2015_073r10, f0b7, 31bf, 2855, acadia14projects_347am, ac03, 1904, 1d89, acadia15_47h1, eb38, f476, 0c21, 76e4, 7ee2, 5160, caadria2015_130i21, 9a9a, 4721, ce42, ecaade2017_199cc, ecaade2016_224t59, e9e5, 9642, acadia14_681at, 5441, ecaade2014_224v57, cd63, 0a7c, a14e, caadria2015_145u23, 6044, 7200, ed62, e00d, 6c31, ecaade2015_206h45, caadria2015_087o14, 2166, b07a, 2066, 28e0, a9c1, 2694, 3ca5, 0626, acadia14projects_63d, ijac201614208b14, a8bf, sigradi2014_252t9, 4fc9, 7801, 6d19, 41af, bf69, 1f89, 84a2, bdc6, e3d6, 11c6, sigradi2013_425o, 9428, 437c, ecaade2017_048y, 755c, b474, 0c2d, 137e, ascaad2014_028v7, 81d2, f5de, ecaade2016_171c49, c1fa, 2687, c637, 372f, 56b7, ascaad2016_023z9, 596e, c08f, 9bc6, 8409, 9218, caadria2015_114h18, 5853, sigradi2014_347s10, 9511, da76, ecaade2015_118s23, b69c, e404, 937e, caadria2017_107v28, e7e4, 1094, baeb, 219f, 58ed, eac2, 839f, 0892, ab04, 2153, caadria2017_070g22, 36d0, 6ec5, a27a, ascaad2014_033b1, 9b14, d862, 5b9b, 07c3, 9de9, d45f, 145a, 69d1, c83a, 4372, sigradi2013_205h, 2db4, c6a9, sigradi2014_345d9, e101, 8f90, ijac201412304x9, ee63, 6f0f, 1a1f, f755, 0540, 57bf, ijac201614406g4, 655f, 9661, 8869, 89fe, 5bee, a378, a26c, sigradi2014_265y1, sigradi2016_360y, cdbf, b8de, 4d82, d15b, e359, 9c3b, 6d17, 67b6, a82c, 584f, 0c4c, cd5e, acadia14_153h, b7ab, a118, a1d9, c513, 4664, 3c45, 6f80, 4fbd, 0539, ecaade2014_079w18, ecaade2017_143h, 6aae, 6e74, a936, 4011, d22a, 3493, 6bfe, eb4b, 66a3, acadia14projects_347ak, 8b79, b423, ecaade2015_247e56, ecaade2017_085g, ijac201412406h9, 942d, acadia14projects_101ab, ec81, 0a2f, d75b, acadia14_125r, c8ba, 2be5, caadria2017_051s16, be95, afad, 38cc, b286, 9fd8, b9f4, 982c, 0879, ecaade2016_080z23, sigradi2013_401p, 2b5a, 13c2, 3c68, d548, 73ee, 749a, ecaade2014_176w43, cd23, 5606, 560a, 71bd, ascaad2016_042u16, acadia15_343o14, e25c, ecaade2016_223b59, 3ce3, ecaade2014_050b12, 5398, 6bc1, 39f3, 7141, 63cb, ecaade2015_18w2, 8dbb, 9410, ascaad2016_048c20, 432f, cc6b, f6fa, fb1c, e4b0, ecaade2017_181v, 3b31, ff3a, 679b, d116, 4009, 23f8, sigradi2014_144z2, 4f85, 38ea, 60e3, acadia14_681an, caadria2016_611w25, 92da, f907, ba72, sigradi2015_8.186m13, acadia16_344x20, 2e62, ijac201412302h7, 7347, 24c0, bdbc, 3959, c255, b236, 0982, 394c, 3b27, 35dc, ecaade2015_207e46, 4966, caadria2017_015t5, 75c4, e4e8, ecaade2017_124f, 1737, 976a, f24f, 87f8, 6b16, fe24, a614, fc6b, ac7b, de6a, 2a41, d342, d919, 4d4a, cf5c, ecaade2015_92x18, d313, a9cb, f663, sigradi2015_8.239c14, 89e1, ecaade2015_293w63, fd55, 2c05, b494, ecaade2015_155g32, dea9, b60f, ecaade2017_031rr, d21c, 1e0b, sigradi2014_329b7, caadria2017_040l12, 336b, ecaade2014_146r33, 3cfe, sigradi2016_625pp, 92ec, acd2, acadia15_469j20, 7e35, e3dd, ecaade2014_055u13, 21f3, 4a4e, 6e0c, 9dba, 00e1, 8c87, 7210, 47d8, f492, 0c69, 2230, 34fe, 01a5, f689, 71e3, c8f1, caadria2017_029j10, sigradi2014_042s3, a4af, 8f1c, ecaade2017_042q, 2bb9, 4a1e, adc0, e521, 24c8, 4636, a455, 9488, 5ab4, 7df4, 3851, ecaade2016_011f3, dde6, 166f, 6b43, 6a45, c126, 6dd8, ba53, ecaade2017_039ww, d495, c432, ecaade2014_057h14, 101b, 817e, 5bc4, e05d, ecaade2017_105ww, ecaade2017_108i, acadia14projects_301d, 5fc4, sigradi2016_729a, 7464, acadia14_43aa, 1b9b, 8a56, 557f, 95a9, 5d78, 48bb, 30ed, b293, 5f2e, sigradi2016_455f, eba9, acadia14_63ae, ecaade2014_187g48, 9eb7, ijac201614305r3, 70f8, sigradi2013_393z, 0db8, ecaade2014_072i18, 0286, a3f9, 4880, 9613, e704, ce92, 67a6, e0b7, 4407, 8f04, ecaade2014_184k46, 9994, 13b4, ecaade2016_154c42, a849, f850, c3b1, ascaad2014_029h8, 6007, 1531, 063a, ijac201513101m1, 4a56, db5f, 2356, e41f, dae0, caadria2016_229w10, fc53, b175, ascaad2016_022o8, 674d, d33d, 9543, 96f7, 5965, f91b, 8693, sigradi2014_144x2, 08bf, 48f7, ijac201412301z5, e9a2, db46, 3683, e708, f68f, 79a8, ecaade2015_172a37, 2646, 4a86, 2281, afe3, 7ce6, 6c75, c264, b794, acadia14_281aa, 358f, ecaade2016_230u61, 376f, d343, ecaade2014_016g4, ecaade2015_48m8, 372c, 0f2a, eb2f, sigradi2016_421ww, e0f0, e678, 1f56, c79d, sigradi2013_41p, 4893, ascaad2014_007y3, acadia14_565ai, 30ec, 2ce7, a4d0, 5c10, fcde, acadia15_251j10, eb14, sigradi2015_3.43l2, 986e, ecaade2016_080y23, af63, 467d, 4329, c0e1, 01ca, 8332, 2220, 1d3f, 0f96, acadia14projects_135u, c453, 8fa8, f333, 73d4, d600, caadria2016_187p8, 5aa6, 1283, 3e2e, cec0, e0ad, ecaade2014_206m53, aab6, 06d8, 849a, 95b6, 3dba, 82dc, 5ad1, 410a, ecaade2015_178h38, a7cf, 2d0c, bdb3, sigradi2013_387b, 82d5, ecaade2017_164r, ijac201614303t2, sigradi2016_512qq, 705f, sigradi2013_183d, 910e, 329c, b3ab, ecaade2017_054hh, 2f0b, 1346, ab18, 9735, 6cf5, 3f3a, 8459, 5729, 06b0, 924b, b5ce, acadia16_12j2, 4f17, d54d, 2374, 58c0, f7bb, 7e1d, c040, 3de4, c65c, ecaade2017_173zz, 4bbf, acadia14_565h, 3a6c, 0051, 7b56, 9ea8, 7407, 15b6, ecaade2014_152j36, f369, 38c3, sigradi2016_792k, ecaade2014_012p2, acadia14_153al, 8ced, 2345, ijac201412306a3, feec, cfd5, 1b0e, fa56, f8eb, fda8, 2480, 9308, caadria2017_142r37, 59ad, f13f, sigradi2015_10.177a20, 6e13, sigradi2013_280n, ecaade2014_072z17, 2cfe, 2435, ijac201412304r1, ijac201614204b10, 4b76, e02b, ascaad2016_028i11, 48a8, ecaade2017_174d, 01ec, 38e3, 9ac0, 5383, a382, 0dc4, 5ca2, 7428, 308c, b5bb, 1b6c, 5766, 41ea, 7386, 1b7e, c079, 13c0, ecaade2014_108j24, caadria2015_126l20, 52d7, eaf7, ecaade2017_290zz, ascaad2016_059i23, 465b, 9efc, 594e, 63de, e5aa, c01d, 5f98, ecaade2014_224t57, e50e, caadria2016_507i21, caadria2015_119d19, e709, sigradi2014_330g7, 926e, acadia16_414b25, eff8, ijac201614202m8, 312c, e112, a824, sigradi2015_3.9b2, sigradi2016_764i, 99a3, e2c9, b613, 4e20, bb6e, 7862, sigradi2016_712nn, bb8a, c26d, fd71, sigradi2015_10.7d18, ecaade2017_288kk, b64f, 3e81, da68, acadia14projects_199ar, 60df, 2f4c, c848, c252, 8ede, 2d6f, 874a, acadia16_24v2, cbd1, 12e1, ffc6, df8e, 1d52, b093, 80b1, 6d69, cf65, 761a, 5f0d, 4068, 62da, 058f, 1cda, cb0c, b75a, 573e, sigradi2016_564hh, acadia15_195d8, ascaad2016_023c10, ecaade2015_227u50, 0311, e867, 5948, 62c5, 87ab, 7a5e, 730f, 7a30, d170, ascaad2016_023w9, ecaade2017_053qq, 7d98, 1226, ecaade2015_127b25, d829, f367, ecaade2015_211a47, fedf, 2dca, 7b2e, 2f5a, fc32, 3f6a, ab83, 8cff, sigradi2014_189j6, 8384, 9cde, acadia16_344k21, caadria2017_080f24, 2b9c, 9aab, 14af, eedb, ecaade2014_240p62, 8574, 8ff8, b9fa, d82d, 5efb, 1d07, caadria2015_218p33, 70dd, 023c, c714, ecfe, acadia15_343u14, 1156, 8dd8, 7133, fa13, c59f, 1c09, f669, bfb1, 05d5, c85a, ba6e, ijac201614104j4, 2976, 8b7e, c425, ijac201614307n4, 9bed, ecaade2014_080d19, cf67, bdbd, 75eb, ecee, ascaad2016_003s1, 0240, sigradi2015_8.264k14, a2ce, 04c3, 9e43, 1c4d, 7bfd, ecaade2016_084j24, 05c3, f182, ecaade2015_180u38, 0025, ecaade2016_077v22, 1db2, ijac201412304w9, ecaade2016_203l53, 2f31, 10f7, 57f3, 83cc, 13ce, 5b74, 3867, 3497, 4e2c, 8420, efbd, cc6c, fb16, dbbe, 6265, e5e2, ijac201614407j4, a15d, 5311, 03c6, d5d9, cd74, 50e4, 914b, ecaade2017_253p, 101e, 99ec, 97f9, de18, ac58, 7697, 94d8, ecaade2013r_003k3, b345, fa90, acadia14projects_627al, 5b91, bedb, 3879, 2169, sigradi2014_082u7, f472, 352b, 608e, d911, 0553, b0c8, b77e, 02c3, caadria2016_013s1, sigradi2014_108d9, 7c0b, ecaade2014_104t23, f21d, 2436, e6a4, ascaad2016_048g20, 074b, 2e6f, 44fd, ac7f, cc41, 0249, 1b26, 754b, ecaade2016_119z32, 47b2, ijac201614208m13, 3ed5, 8d10, b0c5, e735, 78d2, d279, 0482, 1b1a, d160, 9b24, acadia14_125u, ecaade2014_018a5, 1475, c653, 811b, 41f1, 58b5, c640, 1f30, 0d40, 11be, c75b, b7c9, 25bd, 75e1, d3df, 05c1, 8043, 4306, b9cc, 06e6, 7253, 5c49, 21a6, 0b4e, ecaade2016_073z20, 75da, acadia14_281ae, ijac201614207h12, sigradi2015_8.77p11, d4df, ascaad2016_038r14, 9c1b, 8af8, d09c, 3c93, 2f22, ffd7, ef7b, 4fae, b73c, e9f0, bf4d, 38b0, ecaade2017_117u, f0b3, 4cb9, 975a, 1616, 0293, 3258, 9b5d, acadia14projects_219d, ijac201412204j3, bc24, ecaade2015_317s68, 7ede, b4db, 169d, dc9e, 2b77, 44b2, 16e7, a2f6, ijac201614207i12, 8b66, 0dc2, ijac201412401s3, 9709, d031, 842f, faa4, 832f, 551b, 4f34, c636, 837b, 1c18, 3bbf, e542, 6dca, e207, 03d3, 1f8f, cd8e, ecaade2017_225f, a771, bf2e, 30ca, 0961, dd1b, 1ab6, 884b, ecaade2016_197g52, ecaade2015_206k45, 1495, 0600, 5c71, acadia15_185b7, 44e6, 60b2, sigradi2015_6.327p8, ecaade2015_285k62, caadria2015_066f8, f312, 5571, 590b, acadia16_344i20, 0d4c, 9ebd, caadria2017_085a25, 7f34, da98, 71c5, 69cb, 11c0, 90f0, 6cf4, 2939, 2a8a, ecaade2014_159m39, fb4d, 97a4, ecaade2017_169pp, bd48, 971f, b2f8, 85af, 733e, f24b, acadia14projects_435ab, 0ca6, sigradi2016_490w, ecaade2015_235v53, 7dd4, 8bed, sigradi2015_10.220c20, 09a9, 1228, 34f4, cf90, a9c8, 87f6, a876, 0965, caadria2016_673y28, ijac201513305s12, 8767, 7d89, da06, acadia14projects_681ap, c8c2, c1f2, 5763, f5ef, caadria2016_611k26, 6dfa, 4e96, 0fdb, e26b, ecf6, 8da6, 1be0, acadia14projects_199ag, dd4c, c475, ecaade2015_250f57, f9c1, ecaade2016_089d25, c74e, 6b79, ecaade2017_288w, sigradi2014_047i4, 4935, b3e7, 2bae, 252e, 8ad8, acadia14_619ao, 5004, d9f3, ecaade2014_085h20, c44b, 5899, 1bfe, e8d9, 2b41, b681, 8f34, 8c5e, 2aeb, dc6d, sigradi2016_364rr, ef9a, bd78, 8f92, dc5f, a4fa, ff0a, 86c4, 3558, d13c, ecaade2014_016f4, 7d99, 485b, ecaade2015_325e71, db71, ijac201614102t2, f281, acadia14projects_445ak, bf8d, 666b, d330, af3a, cbfa, bdce, 0d5f, 09ab, ecaade2017_215dd, c76d, caadria2015_064n7, ac77, d8c7, b874, ijac201614306c4, de0a, 184e, caadria2015_031s4, cf92, 21c0, e97d, 1e20, 4316, 7e88, 902b, caadria2015_218y33, 1219, 7c26, sigradi2016_590c, 5f21, 0e84, 80c6, baaf, c9ad, a58e, ec7a, 9244, acadia14_627av, 30b8, 3a7c, dbbc, 990f, 435c, 11d2, a358, 5c12, 27da, sigradi2016_751ll, e608, acadia14projects_691au, 6135, 0039, acadia15_57s1, 8688, 6c3a, fa78, d79f, d4c3, ecaade2017_264f, 983b, e031, 53d4, f87a, 1117, sigradi2016_446f, fab8, 6737, ecaade2014_018m4, c386, 943d, 42c4, 16cd, ascaad2016_046n19, ecaade2014_044k11, caadria2016_579i24, 0a8f, ecaade2017_071zz, 87c9, 6dfd, d271, e05f, 8304, 7275, caadria2015_213h33, 3e6a, 6984, 6cc5, 46dd, 5d8f, fb0e, ecaade2016_108t29, 7cf3, caadria2015_012g2, 6b2e, a7e8, ascaad2016_010w4, 5322, sigradi2013_77i, ee24, 916d, ecaade2017_244ll, 27f7, da9c, 8ef7, ecaade2017_077tt, 5163, 55d1, 0c62, 9a80, sigradi2015_10.307h21, ecaade2014_120l27, 7c87, 681d, dd5a, a9ab, cc62, 0a44, aceb, 0f36, f31b, 905d, 7e41, ecaade2015_217o48, 7c73, 9607, 85c8, ecaade2015_138c27, 97cc, acadia16_224b15, 1a8e, 6aa8, 01ea, sigradi2015_12.297l28, 642f, e136, 63fa, caadria2017_017j7, fc45, 88cd, ijac201614208m14, ce67, ecaade2014_111t25, abe8, caadria2016_673z28, d3b5, de2b, 3f2b, c2cc, b8c6, 5410, 25b3, d916, 9d29, ijac201412301g6, 316b, d338, 00c7, d23f, acadia14projects_619ak, acadia14_53n, ijac201513302m10, acadia14_479y, 2e94, 6b6b, caadria2017_067s21, c54b, a058, 8c60, 934a, 48ed, cb51, d81f, caadria2016_259p11, ecaade2017_157ss, 7d1a, 5037, ecaade2015_230b52, 7350, ecaade2016_166b47, 77e9, 89f0, acadia14_111g, 71f7, 1aa0, 3310, d7cb, 7b5f, 0fa8, b7b3, ijac201614104z3, 1d54, df06, 272c, 5c0a, 0c2f, 962b, ecaade2015_155x32, f2b1, c939, 94d5, 7e56, 6da7, c598, ascaad2016_057z22, 5937, 2ed3, 9b22, caadria2017_168b42, 6e4a, 3c8d, ecaade2017_244pp, 62c0, 2eaa, faec, 3cdb, 74db, 8b24, 905c, 0877, 9f16, b72b, 7e5a, sigradi2013_62t, e028, cf89, 63b8, 93be, ba32, 88d9, 1282, fa31, 4cea, 0878, 3bef, 000b, 52e3, ecaade2015_225n49, 60c9, e1ca, ijac201412402i4, 3e6d, 6d42, 40f5, 5161, 2a99, 1d56, 5379, ecaade2017_041k, ecaade2016_ws-afuturel67, e658, c8d0, 88d6, ecaade2014_155w37, 35df, 16e4, b96c, 1378, sigradi2014_329w6, ecaade2017_249a, b344, 3545, d460, a5fb, d426, 0d87, 90fa, 229d, 9b34, b06e, ecaade2014_152i36, ecaade2017_044ll, sigradi2013_397j, 74c0, 939c, ed57, sigradi2014_037w2, caadria2015_073o10, 58d7, ded5, 1679, sigradi2013_275a, 4200, ecaade2015_333g72, ecaade2014_151d36, 6061, 210f, 4cd1, 6547, d389, 2876, f11e, 8c90, bc92, f09c, acadia14projects_549v, caadria2017_062y20, 4128, ecaade2016_102n28, 3353, 6bd7, ecaade2014_233i60, e5bb, aa2b, 9d7e, 631e, a5ff, 0dcb, 1f20, ecaade2015_77x14, acadia14_565s, ascaad2016_059k23, e574, d3ba, ijac201513101k1, d52d, acadia14_719j, a1e9, acadia14projects_33ao, 4bb1, sigradi2013_135j, 617e, 0622, f5f8, ascaad2016_027z10, acadia14projects_63af, c223, 574e, e3bb, 52ef, 1c72, 1638, ecaade2016_042o11, 7418, 4fa0, fcad, 7492, sigradi2016_602i, sigradi2013_244i, 2a63, ijac201513306w12, b45b, f62e, 931f, ecaade2014_070u16, 0dbb, 4ee7, f1fb, 4111, sigradi2015_sp_8.326d31, daa2, 17c0, a674, ecaade2017_290yy, ad23, 8c8a, 884f, 4847, 99d9, acadia14_145k, 7cf0, 3156, 037c, e94b, 8dc0, 4051, 6aed, ecaade2015_241j55, 37eb, fee9, e15f, 28f3, 725d, ecaade2013r_004s3, 42f6, 72d0, sigradi2013_326j, f36f, sigradi2016_364mm, 7646, 21b0, 3e13, c302, a913, 875f, bc04, 2a7f, acadia15_110w3, ecaade2013r_013z7, b950, be7d, d6f8, 5905, ascaad2014_016i9, e598, caadria2015_023a4, 2776, 4a67, ede7, d7d5, dbd5, 12f1, ecaade2014_072r17, ascaad2016_018i7, 460e, c375, c1c8, a152, 67ed, 07f4, 7fcf, fc17, 7ab1, 754a, cc96, f7bc, ecaade2016_132m37, a148, 3347, d93c, f1ad, 73f1, ecaade2016_164o46, caf0, ecaade2016_162s44, 1ef4, ecaade2017_293rr, 9cf2, ced1, f3f4, 05e8, 3c8a, 7a2f, 507f, caadria2017_094x25, fbf5, ecaade2014_153b37, de21, ecaade2014_071v16, 1ed7, ecaade2014_084t19, 19ba, d7ec, ecaade2014_070s16, f171, sigradi2013_387h, 7623, ijac201513101g1, e3cf, ec30, caadria2016_507l21, caadria2015_108m16, 95a5, c5d7, ecaade2015_261g58, 2add, cc0a, ac1f, acadia14_347av, c1f6, ecaade2017_189tt, 25e6, 806a, 8fbe, 00d0, 3230, 9f1c, 3dab, f01b, sigradi2014_042u3, sigradi2013_62, b974, 7825, fd8d, acadia14projects_135w, 4ef3, 5438, cea0, acadia14_463at, 8bd9, e638, cf8e, 529c, 7d97, a5b4, ijac201614302u1, b09f, 4314, caadria2015_048v5, acadia14_691ay, 8b53, fb08, ascaad2016_014k6, 762e, b157, 6dc6, 0d55, c13c, ecaade2016_225b61, 76d6, 0388, 8d36, 6d65, 8a84, d3a8, 3912, acadia15_513v22, acadia14projects_473an, 1bae, 987f, 733d, 8e78, b8dd, f55d, 6081, da81, 0713, d074, ijac201614105k5, ecaade2014_010g1, ascaad2014_004n2, 29db, 5e8c, 8c33, 8ea1, b576, 4839, f080, 19bf, 0a0b, acadia15_95p3, 7d1c, 1eb7, cf99, c193, 667f, aa16, 8737, ecaade2015_138g28, 5a3d, ecaade2015_317z68, 7807, 1fd1, e630, e5a8, 4a93, ascaad2014_030y8, 706a, acadia14projects_145r, b42f, fdad, 7237, acadia16_260s16, 2275, b147, a704, bef1, 48d7, f015, ascaad2016_029w11, acadia15_4