CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ceb1, df89, e2d9, ce9d, bcfd, sigradi2013_248, sigradi2014_074l6, cedf, 378f, ecaade2017_124x, 82b0, 3b59, 6fdc, 15e6, ecaade2015_59v11, e7b4, acadia14_33aj, 4af1, e1d3, d892, 4b6a, 022f, 3501, 2f95, 7410, 6e31, cee9, 32dc, 6ff4, 2dc9, 9f62, 01ce, 67a6, 2847, acadia16_260n16, 16ce, 1f82, 1d9c, ecaade2015_158v33, acadia14projects_281ae, 1944, 85d6, caadria2015_213b33, 65ca, 7a69, a498, ec62, a3fc, f973, 5d59, 002c, ascaad2016_031i12, 1053, 4ba5, 8977, acadia15_81u2, 8fe7, ef6f, sigradi2015_3.111b3, 4eea, ecaade2015_100t19, 72ef, 6ec9, 33c9, sigradi2015_4.219a7, 50af, 0b2e, 5729, sigradi2015_9.152y16, ac63, 0013, ecaade2015_86n17, cb92, sigradi2013_303j, d6a5, 0fe9, c7c9, 0a55, 1ed5, d3c9, 8554, caadria2016_115l5, bc26, 138d, 604d, 45b5, d1e2, 43e1, ecaade2014_113d27, b991, ecaade2014_132i29, caadria2017_041n13, 6f90, caadria2015_043k5, 8b22, fa53, caadria2015_203h29, 522d, de58, 8e17, 4462, 77fe, c625, 8404, sigradi2014_045c4, c10d, ab48, 0d5a, d77f, 2f29, a304, ecaade2017_277ff, 5abe, sigradi2016_815mm, d635, acce, 9e03, a6b6, acadia16_206n13, 08ce, 8353, 0dea, 3ba0, 5e1c, ecaade2015_33c6, sigradi2016_611r, 96f7, 790b, dcf7, a72b, fbc1, 5345, ecaade2017_229bb, ecaade2017_085c, sigradi2016_805ee, 89cb, 6dcc, da92, 5e59, 731d, 3b70, acadia14_671p, 95d9, 7ade, ecaade2014_199x51, 4240, ecaade2015_115u22, 8c4a, ff50, ec45, 0b78, sigradi2016_674jj, ecaade2015_336x72, 3430, 9594, 1af9, ecaade2013r_003s2, 54bd, 915a, 4098, 0b58, b689, ijac201513103s2, 467b, 7155, b69a, ijac201614203y8, 5822, 3ddc, ijac201614208l13, 16bd, 37a2, a897, e7ca, ascaad2016_003s1, fa29, e625, 49be, ebca, ecaade2016_095l26, a0b8, 8aba, ijac201412301t5, 4ef7, fd7e, 628a, 848c, 5298, d8a5, acadia15_297b12, 715a, caadria2015_157s24, 52ea, 35e8, 16e9, 2d33, ecaade2014_055z13, caadria2017_048c16, bf19, 4cd5, 0fe2, 3afd, ecaade2015_205u44, ijac201614401e1, acadia14projects_479b, ijac201614201v6, 3800, sigradi2016_507tt, acadia14projects_167ac, acadia14_555d, 9044, cd76, 8659, ecaade2015_285d62, 890f, e7c0, 5a46, ijac201513105e4, ecaade2016_023m6, dad0, acadia14_699h, sigradi2013_401h, 63f3, 704b, 2ebc, 3f2c, 5936, c88a, 4ac7, 740e, 5f7f, d467, 6720, sigradi2014_186y5, 7341, 7534, 80b8, acadia14_375p, abef, 8660, 3459, d331, b806, 6490, 8de9, fb9b, 8b18, bacf, d9ad, 64d8, ecaade2017_282p, ecaade2016_190s50, 7612, 4d40, c921, 5ec6, efc4, caadria2015_126c21, ea14, 50a0, 1d7c, 40e2, 6f87, d677, d0e7, c695, acadia14projects_53j, ascaad2014_019r2, c4bf, 62e6, 8496, ada9, ecaade2017_268ff, fc5c, ecaade2014_113o26, 6d31, 6142, 7745, ac09, 846c, ecaade2014_149l34, 2968, acadia14_619ao, b8f6, f361, 2920, 209b, 0fcf, 5567, 041f, a7ba, 9dc3, ecaade2016_077o22, dbb3, 195e, b690, c503, acadia14_531x, f127, f9e8, acadia14projects_619aa, 34dd, e6bd, e4a5, 1fa7, 02e7, f2b3, 4bb3, 6988, 77f9, ecaade2015_33f6, 4073, 9f4b, cddf, caadria2016_435p18, d352, d750, d446, 39e1, ecaade2017_105tt, cd3b, ascaad2014_003u1, 8ed1, d063, 437b, 4636, d167, 2ba9, 2e55, e246, 3c1a, 580c, ad33, 4a2d, 9e05, 3d72, 5e5c, sigradi2014_213m7, 7725, 7f51, ecaade2015_306i67, 1aa7, 7926, 5a7c, e181, 94ff, 3e57, ea47, eb27, a3ce, 5fb6, b1cf, 2f3c, 21c4, 0afc, b966, d0d0, 142c, b5e7, 5e67, 3b2c, 3a0d, acadia14projects_565ah, ecaade2017_215f, 7dc1, ecaade2014_070k16, b38f, 862d, 8826, da19, e74a, ascaad2016_004i2, ecaade2014_157b39, 283b, acadia14projects_301h, 3622, d6c7, acadia14projects_153ak, c251, 21cc, 622d, da79, 2cba, 7fac, 352a, 9cfd, ecaade2017_116g, 2a44, acadia14_531n, sigradi2016_815bb, 8ee4, a966, 31d6, 2c61, 0340, 7939, 993b, 7312, eadc, d4bd, 0b8b, a164, 46b0, 6446, 7734, 9200, 4c2c, sigradi2013_52, f4d4, a196, sigradi2015_3.65x2, ecaade2015_199z42, dca3, 0a73, ecaade2014_157a39, 41e6, 6803, 23f3, e1a1, 0c85, bb44, 340b, 89c5, b169, 31ac, 7e90, 5178, caadria2016_497b21, 8f18, acadia15_407n17, caadria2017_041h13, 9e26, ecaade2016_018c5, 5f87, 221e, ecaade2015_284j61, 92c3, e9ba, 2f91, ecaade2016_171f49, 39a4, 0bc8, d2cc, d152, sigradi2016_814t, 6089, bc33, bf4b, ecaade2016_021e6, 2cbf, 016e, a6fb, ijac201513303t10, 9e95, 2e8d, caadria2017_136m36, 216d, c6a9, f95d, 172e, c572, 9fa4, 6edf, sigradi2013_400l, ecaade2017_009v, 4138, a8ca, ff11, ecaade2017_039c, 3680, 2a8b, sigradi2015_4.219h7, 8819, sigradi2016_636m, ascaad2014_016c9, 484b, ascaad2014_029i8, 057b, 5e17, ecaade2017_301t, 31a6, caadria2017_027u9, 6215, ec10, ecaade2015_301x65, ijac201513105w4, 6f2c, 02a2, 27df, sigradi2015_6.42s7, 74ea, 288f, 1cf6, sigradi2014_263y9, d0b6, sigradi2015_3.268g5, 4f91, 56b0, c856, 6fe0, 8e1f, d5df, b57e, 720e, bdbb, sigradi2016_407y, 8753, c8d2, 9e38, e2e3, a14b, 5692, cc85, acadia15_69n2, 2406, acadia14projects_291aj, 8154, ecaade2015_110h21, df5c, 86eb, 8601, ae5a, ad70, 8c2d, 7ef9, d90c, sigradi2013_271m, 4de9, 0aa0, ecaade2016_128l35, 3b0f, 8305, 49b3, 94ea, a005, ee87, cfe4, 0cfe, 5b5c, 4136, 0791, 2069, 63ef, c2fa, ecaade2017_305e, ee15, caadria2016_281m12, 5f0e, e448, 6dd4, e551, 3f90, 8a33, 82ad, 372d, ecaade2017_067x, 31eb, 1b94, ijac201614302a2, c2b0, a8b9, ecaade2014_140p31, acadia14_435ay, 5561, 468b, b876, 1e84, c77b, sigradi2016_356a, 4fab, e9da, 051a, 6b75, f3e6, ecaade2016_230o61, d862, acadia14_81j, sigradi2016_611n, 6895, 29aa, ecaade2016_025f7, ecaade2015_241j55, ecaade2017_046ww, 5c78, 7ccc, 735d, dcf3, 9156, d810, ba31, 402f, daec, ecaade2017_198pp, 753e, 047d, 7120, caadria2017_174z42, 2bc8, sigradi2016_816ww, acadia15_123o4, 6484, ecaade2017_044oo, 3010, 3200, a523, 5ec3, fd65, 6040, acadia14_681ah, 12f4, bf08, de12, 18f9, 1ff2, eb8b, ecaade2016_006r1, 1986, 6527, ecaade2016_038g10, 0cef, f44d, f33e, caadria2015_065a8, ascaad2014_018w1, fe66, 3b1d, 3487, ecaade2015_200f43, 46d0, 7e32, feff, 2f36, 6e63, 169a, ecaade2016_238r63, bf94, 98b4, ecaade2016_104t28, acadia14projects_101ae, 9e5e, 2cb3, acadia14projects_135p, b576, ecaade2017_149o, b249, d7bc, caadria2016_851t36, ff90, 6a39, ef30, b46a, b672, da53, 0c47, dde9, 8852, 0cb0, c576, 1af4, a3f7, sigradi2013_407d, fc83, f8e9, ijac201614105l5, 0ef0, 6246, caadria2016_477f20, caadria2015_004m1, acadia14projects_473at, 80ea, acadia14_463o, a442, acadia14projects_63d, a517, ecaade2017_051s, ecaade2016_113a31, f196, acadia14projects_111g, 9042, b86e, cf47, fc9e, c820, caadria2015_096j15, ecaade2017_038tt, cf2b, 176f, 56d2, caadria2017_190n45, 1d9a, fee9, 75ff, de71, 8ae7, acadia15_323z12, 293d, 1aa8, ce63, 7e5f, 54fd, 3e3d, d2f4, 56f9, 47b4, a837, 0746, b3ea, c971, 848a, 7ff7, acadia15_110t3, 3a62, ecaade2014_011f2, 355c, cb4d, ecaade2016_063o15, ecaade2017_155o, 7918, ijac201614407k4, bdb6, 6559, 1955, 38e9, 9157, 9079, d3ac, ascaad2016_007l3, ecaade2017_293yy, 6523, acbd, bee9, 2122, 4936, acadia15_195b8, 1dac, f892, 0cca, acadia15_95o3, 8b7e, ijac201412404w7, fca9, 97f4, b1ee, f3d8, e830, f755, 8433, f6f7, ecaade2017_061b, a3b8, b955, e068, caadria2017_069d22, ecaade2017_255p, 3883, 55ef, a8bf, 79b5, 9575, 118a, sigradi2014_021r1, 45e9, a238, 98e6, aeb5, ijac201412404x7, acadia14_153b, 4973, 62d5, 83ec, caadria2015_203b29, d6e0, 521c, 4c0e, ecaade2016_193p51, 460a, 9be2, 87ec, sigradi2016_375i, ecaade2015_17z2, 606f, 2fb8, 42df, f955, 4b77, ecaade2016_045l12, e4c8, e290, 224a, 3365, afd2, 453f, 5ea2, 576d, 4183, 19a2, aa09, ecaade2014_206i53, 44c4, 5011, c6f5, 7e31, 4da5, 7146, e1dd, 77c8, bd8e, f2b2, bb05, c958, ecaade2017_215aar, 917a, ee4a, f741, sigradi2014_330k7, e8a2, be35, 15b9, 50fc, 9b3b, 6ec8, a8d8, b91a, acadia15_284y11, aa1b, ecf5, b233, ecaade2015_287o63, ef76, 3360, ascaad2016_028i11, 03ac, a9f4, 708f, acadia15_95a3, 76b5, acadia16_290f18, 2765, 9b8c, 6173, 6195, ecaade2016_021a6, a9fb, 21a4, 0f79, 0a5b, ascaad2014_005z2, ijac201513303x10, acadia15_333d14, caadria2017_142r37, ecaade2015_319e70, dfcb, 4be8, 367d, 9491, sigradi2015_13.181p28, sigradi2016_356f, 9988, e36f, f214, 4293, 126b, a462, f376, 3015, 7fd5, ecaade2014_023c6, acadia14_619w, 48eb, 2ad5, aa62, de72, 3646, 6408, 7fe1, 0c2e, 27ae, 30b3, 434d, 4ed8, ecaade2017_212tt, 1280, ijac201412303x8, 1771, f1b7, 9cdd, 759a, acadia14_619ab, b53e, dcb2, efdf, ecaade2015_61w11, 04ee, acadia14projects_661m, ecaade2014_224f57, cdde, be9c, 7f98, 7fff, ecaade2017_083kk, 909d, 5c0a, 094d, 40fa, ecaade2017_019zz, e287, 7813, 8d12, ecaade2017_229q, 924b, a91a, 42b5, 85e0, eba2, acadia14_291c, 585d, cbd0, f340, 2f1c, ecaade2014_065a15, ed35, 13a3, 2481, caadria2016_819z34, 4305, 75fb, 108c, f880, acadia14_281s, 9fa3, 9cf5, e7d4, 9c03, c887, b7d4, 29e6, f98f, ed5a, 9d36, aa89, 8b9e, 65dc, acadia14_671v, aa78, 8d85, 1417, ijac201614309f6, b504, acadia16_214x13, 39d2, c44f, 52ee, 7f1b, ecaade2014_072p17, 775c, 3eb2, ecaade2015_205w44, 225a, ecaade2016_243u64, 7f7d, e114, 4d0e, 72c0, ecaade2014_089n21, ecaade2014_020n5, ecaade2015_84x16, sigradi2013_414e, dbd6, ef4d, 541b, 1167, 3838, caadria2016_569h24, f623, d951, 7fbf, caadria2015_209x31, cf60, 25b3, a1d0, f4e1, a5a3, caadria2016_157p6, cc6d, acadia16_280o17, 0e0c, caadria2017_081r24, 2a55, 9ca8, bb99, f7e8, 74cc, ac0f, be27, 20c5, a4c6, acadia15_185k7, 2178, 7870, 7bd6, 6de0, 65ef, ijac201614208e14, ecaade2017_230a, ecaade2014_180h45, acadia14projects_63a, a8f0, 6be7, 57aa, ecaade2015_92m18, acadia14projects_579c, 66d1, 749a, cf25, d9e7, 9782, caadria2017_017o7, 58bb, 637d, 5632, ijac201412408w1, 48c1, ecaade2017_077b, 808a, 6732, 2c53, 2a03, 07dd, b312, eb87, 2b89, 6a05, ecaade2017_248ss, c742, 3e4d, 8b88, 33af, fa98, 3b3f, e7ae, b5b4, ecaade2017_053j, fa89, e825, 2c14, 7bb5, 79b0, ecaade2017_215qq, ecaade2015_202o44, acadia15_371i16, dd49, 2e85, cb8a, caadria2015_114e18, 0562, 70f9, 65a3, caadria2015_030l4, ecaade2017_006vv, f0e4, 9a3b, 6503, c6f3, 8e82, 71ec, 97b6, ijac201412305b2, 6a83, 9f63, 169f, caadria2017_063a21, 8195, acadia14_531y, e735, ecaade2017_039i, bfe6, f3dc, ecaade2017_079h, acadia15_431m18, 4121, 0a14, ecaade2017_152dd, 3cd3, 77a1, 18bf, 8026, adbe, 03a3, sigradi2016_602yy, ecaade2017_253s, 9ad2, acadia14_101as, ascaad2016_039p15, acadia14_445ai, 2502, fc40, ascaad2014_031i9, 4fc6, 764b, ea30, 5c09, 9e2d, 9e57, 4427, ecaade2016_130b37, e9a4, 7f0e, f64c, 18f3, 245a, b6bf, 9747, a3e4, ecaade2016_075g22, b570, b34e, ecaade2017_220pp, b264, 569e, 184f, ae34, a0cf, 4d06, 17eb, 3e1d, acadia14_23w, 271e, 8899, acadia16_424j25, 4d5b, ecaade2017_173uu, 6261, 241c, sigradi2015_3.111h3, b492, acadia16_116v8, c828, acadia14_671n, ecaade2015_53y9, 0d71, c806, ec0a, 0db2, 1127, 2fa6, 13fc, 0d22, dce4, acadia16_12n1, 9e9c, 8489, c66c, ae99, 9663, 4577, ijac201412304c1, fb06, 9da4, c054, ff8e, d220, ascaad2014_032r9, ecaade2016_223g59, 11d5, sigradi2015_6.42z7, bdd6, 6d32, 3fd7, 928e, ascaad2016_014m6, 5e62, 21b9, dabd, ijac201412402h4, d81a, ecaade2015_200i43, 7098, caadria2015_157u24, ecaade2017_083rr, 8581, acadia15_343y14, 9e59, caadria2015_122k19, 003e, 375d, 23f2, d4bf, 360f, 927b, 6805, 2b0b, 8105, fddb, 2132, sigradi2015_9.347y17, 8ecc, 2dd0, 006c, d25c, 5a45, ijac201614303d2, 8345, ac40, 0f1c, 24a8, c2a2, bc48, 44a4, sigradi2013_386o, df64, 98b1, 8d6c, bbd6, eaa6, ecaade2014_206p53, 6022, acadia15_232n9, 7c86, 1027, 7121, 7299, 62cd, aac8, 95a8, f7d2, 530a, c092, e969, 0e65, 3c88, ecaade2016_tkoh67, 4105, 5270, cc50, c315, 4273, 86d8, caadria2017_062u20, ecaade2017_032m, sigradi2015_9.152k16, a08a, 6b5f, a31b, efbb, bb73, 9c73, 90c0, 0a77, af5e, sigradi2016_777kk, 9531, 4fad, c946, 2af5, 3c83, 2cdc, aedc, 36a4, ecaade2013r_003h3, sigradi2013_183s, acadia14projects_661i, 44c7, caadria2016_673a29, eddd, 9b99, ecaade2017_048nn, c9b9, e169, 676c, 8873, ecaade2017_079y, 64be, 843e, sigradi2014_345h10, ecaade2017_192f, ecaade2017_210u, ecaade2017_129ff, ecaade2016_071v19, ecaade2017_214u, ascaad2014_005j3, ecaade2015_211c47, 4d97, caadria2016_641s27, f94c, e916, 83fa, 9dfa, sigradi2013_158d, 99b3, 3758, 873d, 913f, 5212, 74d4, ascaad2014_003x1, b26d, ca31, ascaad2016_043o17, 2114, e186, 5e69, b375, a20c, a261, 7175, c38a, f348, ijac201614309p6, caadria2015_012h2, 0e1a, 625f, ce21, 9d98, 1abc, 0bd7, e1ec, acadia14_699i, 19df, acadia16_98g7, c736, ijac201614307x4, 6541, ecaade2016_098x26, 3345, b3e0, acc6, 106a, e231, 8ff5, 2992, 8cb8, 0bf4, ascaad2014_027l7, 0104, 202f, ebaf, acadia14_473as, d7eb, caadria2016_839p35, fc71, ecaade2014_072i18, 2b60, 8cfb, ijac201513203p6, d1f3, 0b5f, 1dec, f9e7, 87f0, 16a4, d0ed, d822, sigradi2015_10.74p18, 683b, 4c70, 22c3, cb77, ecaade2016_120d33, ecaade2014_188o48, 7e79, fbb7, ab52, 7b09, 57ff, 9426, df11, fe4f, 9142, 4ae9, caadria2017_174u42, 023e, 8d86, 5635, 8483, 7fae, 116b, caadria2015_139c23, 3790, 4d3f, aa28, ecaade2015_169b35, 6c44, 8a36, sigradi2016_360u, ecaade2017_071ii, ae12, c79b, 5893, 36ca, a75c, 83c9, 22d8, acadia15_513t22, 9e42, 44b9, f048, 26d5, 81b6, 269b, 7b7d, 7fda, 4d1b, baa3, 900f, dc69, 9bb5, caadria2017_057w19, 84fa, f734, sigradi2016_515k, 3023, 6a4f, ecaade2015_38s7, 29c1, 16b1, 3c0d, 0023, 4b71, fde0, ecaade2016_139d39, 746f, caadria2016_301s13, b284, 62ea, 2259, 405c, caadria2017_015p5, sigradi2014_345d9, d272, 89b7, ecaade2015_229a52, 1dc0, ijac201412201j1, 75f3, 821f, d49b, e778, 5bac, e887, b804, ecaade2016_113b31, ascaad2016_033g13, ca5a, 8282, fb78, caadria2017_109w28, 4420, ecaade2017_169ii, 6b67, 1fcf, 30ba, 59a1, d0f5, 1739, a210, sigradi2015_6.387f9, 657f, ecaade2017_038nn, a110, 1905, 8bc6, f00e, ecaade2014_169p42, 2151, 98b5, 0000, sigradi2016_625ll, 0e0f, 3067, ee84, f123, f90f, 50d6, 5cb4, d17b, e4db, 9b5c, caadria2017_190y45, acadia14_573aj, ecaade2015_261h58, ecaade2017_143j, 301d, sigradi2016_571tt, 6744, 4d2a, 994b, 5d6c, a1a7, 3681, 2706, db24, 929b, 50d4, 147f, b923, ecaade2014_137b30, 2f4e, c565, ffa9, baba, fb9e, 474b, 6a8a, 82d7, 0ca1, caadria2016_529v22, caadria2015_188b28, 97cc, ecaade2016_222r57, acadia16_224t14, acadia14_281t, c361, acadia14projects_719l, caadria2015_194v28, c295, 1bfc, acadia16_214j14, a4be, ecaade2015_248s56, ecaade2017_097hh, 1804, 3f4b, 8d5b, acadia14projects_229f, ae7d, a359, e44b, 6316, 3177, sigradi2015_10.7f18, 3c0f, 29e3, d95a, d092, fe45, f510, ecaade2015_196t42, 9596, e615, 6fdd, b1a7, 885c, sigradi2016_385rr, sigradi2015_6.387m9, 7cdf, df77, 3b22, 496c, 3b88, 25de, 5a6b, sigradi2015_10.309i22, 3613, acadia14_145y, 3c77, 18b8, 08d7, 1be0, 9f8d, e02f, f5e0, f368, caadria2015_203n29, caadria2017_142d37, 4b1d, d854, 486c, 4b95, acadia15_513u22, 57d6, eb60, sigradi2013_295b, caadria2017_107x28, 12f1, ecaade2015_317s68, 94d0, ecaade2017_194q, 04fa, e6bf, c53a, b8d3, ecaade2015_35x6, 89ed, f177, bbdf, cda7, df1f, 5ded, d2b4, 4b6e, sigradi2015_8.27n10, 957b, 999f, acadia16_352w21, acadia15_483a22, 519f, a2b6, ecaade2014_187e48, fa3a, 3de7, 0af8, f67e, 9e7a, d9a8, 7bc3, 0243, acadia14_291a, b3f8, sigradi2014_284b4, 798e, e951, 1645, c1a0, 16ef, 3e80, a14a, 326e, ecaade2017_198l, 1706, ad72, 5c1e, 0084, 117a, 8f3b, c6a0, f96e, e427, ijac201614405t3, 0b29, 99e2, ffb1, 59fb, 9cb3, ecaade2017_274w, d6ba, ecaade2014_122a28, 5df7, 256d, 46c2, a0e4, 3659, 4557, acadia14_637ag, aaf2, 6779, sigradi2015_10.74r18, sigradi2014_095j8, e306, 1855, ee30, 54fa, 5a58, 086b, a75e, e99c, 1b63, ecaade2016_119w32, 9480, 2ba0, ecaade2015_144y30, 2ad6, ecaade2014_176w43, 0e38, ecaade2017_172dd, ijac201614105s4, b8cb, ecaade2017_051ee, de81, c8cd, ecaade2017_124e, acadia14projects_199aj, 615f, b142, 9a5a, b906, 04c0, ecaade2015_94a19, fefb, b225, caadria2015_078e11, c257, 0ac5, 934b, 17b2, 1acd, caadria2017_031g11, 3c64, 208e, ab2e, 5e1a, f47d, a177, 65c8, d6d4, 7d3f, 2315, 0853, d348, f67f, 3671, 8733, ascaad2014_037l2, 5332, 910f, 1531, 01e2, 8cea, caadria2016_477e20, caadria2016_611w25, sigradi2014_084c8, b8df, ecaade2017_046b, e97e, ecaade2015_185t39, 1798, acadia14_445al, 5040, ecaade2017_208n, ijac201614309c6, caadria2017_129u34, f7e7, e339, ecaade2016_199a53, de98, sigradi2013_390z, f798, 4974, b594, 55e5, 883b, d859, 7d81, 3f70, 1072, c7a7, 6052, b330, acadia14_699f, 1a04, caadria2017_136r36, ijac201614201g7, 96cd, acadia14_681am, 9fef, 01ab, 18a4, 6e5e, dbaa, 02cd, e487, dd27, f1de, ecaade2017_046yy, 8bb8, 1259, ecaade2016_167z47, 3001, 3101, 9b8b, d41c, 67cd, ad27, a4bd, 33eb, 2ecc, 8d45, ecaade2017_144v, 524d, 257f, 615e, 891e, 3fbe, 6b9a, 6bb5, fdcf, cd3d, 9241, b7b4, caadria2017_055o18, 589b, 71db, ecaade2014_044y10, ecaade2014_070m16, sigradi2014_345r8, ijac201412402i5, 7d69, 40e1, cad0, 776e, 3cf6, 4a6b, 262e, d7ce, ecaade2014_153x36, 5b61, 21bd, acadia14_247y, acadia15_263v10, 8354, 889b, aada, ecaade2017_079f, ecaade2014_011a2, ecaade2015_53d9, 7163, 6469, c857, 8a6e, c20e, e80e, acadia14_463p, 8c18, 59bc, 3664, fdb9, caadria2016_187t8, ecaade2015_144z30, 53c0, 748e, 8579, 5cb9, acadia14_111n, f2e9, fe5d, 0d7a, ecaade2015_175r37, ecaade2014_191s48, 86c9, 2480, b4cf, caadria2015_086o13, 2cfa, 325d, d5a4, cb55, ef0f, f921, b6e8, ecaade2014_111l25, 2d0b, b796, sigradi2013_429m, ae93, a047, a0f9, 033c, 10ba, 45dd, ed13, 6f98, caadria2016_797u33, 5566, 1fd5, f2c2, caadria2017_163t40, 835e, 50ff, d78d, d2bc, 1e73, 5f19, 999a, sigradi2015_9.141d16, a464, 54dc, caadria2016_683e29, ecaade2014_191t48, 329a, sigradi2013_393n, 8355, ecaade2014_019j5, fc87, acadia16_432n25, ecaade2016_106h29, c847, ecaade2014_214z54, b563, 18c4, 6fcb, 8ede, 36df, sigradi2015_3.65z2, 5934, 3d85, fabe, ecaade2015_235v53, 178f, c056, 9c4b, be44, 899e, ecaade2017_117dd, 140a, 02d8, 4401, 30a4, a685, 7655, a21f, 6c03, acadia14_601v, caadria2016_651x27, 0955, f650, 5c9e, caadria2017_185s44, c93c, 14d5, ecaade2015_138a28, fd55, 5a8d, 9980, 77c7, acadia14projects_291b, d6f4, 0ce1, 7f25, 8f24, de35, 4a9b, 4ddc, c8fb, 22f1, 61ea, e79e, caadria2015_066c8, dbc7, 04ce, 3f25, ecaade2017_008i, ecaade2015_86i17, ecaade2016_224c60, 32f7, acadia15_497n22, 82cb, 6819, 019b, caadria2016_819t34, ecaade2014_145l33, f070, e983, 0fec, d55f, 4c7d, acadia15_395x16, 7622, 592b, 71c8, 29a8, ecaade2016_223a59, 48bc, 4c03, 2e5e, ecaade2017_173ww, ecaade2017_214m, 2290, 34f4, ecaade2014_225u58, ed8d, 83e1, c844, ecaade2017_033s, ecaade2017_143i, caadria2017_016g7, 400e, ecaade2014_195m50, d44e, c36e, f8d9, a5c0, 0542, 4d3a, 7a73, 0e85, 462e, 0657, ascaad2016_038i14, ecaade2017_032b, c7bd, 20ff, b29d, 511a, 2cc6, 9856, 9736, 7f42, e859, 0815, a724, cb2b, 32ae, d92a, a9e8, 330b, 6127, 9b31, caadria2015_087r13, ecaade2014_141g32, bc9d, 4599, b14a, 5653, caadria2015_213e33, 58db, faa8, 0008, c980, 470f, e5c5, ecaade2015_301b66, 406f, sigradi2013_386z, 9c36, 4f54, 738c, 84a5, 0933, f37e, acadia14_63ag, fa48, 63b1, 7bce, 809e, acadia14projects_291e, 59fc, ecaade2016_224s59, d0b7, 0c12, 7a8f, bb3b, 8f3a, 4d2e, 124f, 8cbf, ecaade2015_25f5, f1cb, acadia16_280v17, c40e, a651, 6f82, 2515, sigradi2015_11.34u23, add6, 32ca, 8abf, 1c17, c5dd, 9ad7, 85e7, 2508, caadria2016_663k28, e682, b344, 816d, f9a5, 24a4, 500f, 8e2c, ecaade2017_009ee, ba40, cce2, 7fd2, ecaade2016_134d38, 3653, ecaade2017_124r, 88b9, a256, 553b, acadia14_619y, a185, 2166, ecaade2017_083tt, 38df, ecaade2017_143f, 5755, 6932, b339, 28e9, sigradi2016_816tt, 9516, 6a50, 734a, 79b6, df0f, 8710, 1e54, 6b9b, c81b, e173, caadria2015_048p5, 4f1d, a12b, acadia16_440f26, 9e7e, 87f9, ijac201614201e7, 8b4b, 4220, 3e44, ecaade2017_109bb, ecaade2017_052kk, 9296, 9ee2, 9708, bc73, 19db, 333f, c1b1, acadia14_145ad, acadia16_34e3, a538, ecaade2014_140u31, caadria2016_611a26, 6f28, ab26, 6c90, 6ddb, bb24, e1ce, d03c, sigradi2016_590m, acadia14projects_43ag, 55f2, 4a38, ba97, ecaade2014_112l26, d333, ecaade2016_217h56, e914, sigradi2013_10e, 2086, 95bf, 126c, 31f3, ad57, fd1f, ecaade2016_006x1, acadia14_189av, 3b58, 7cbc, 8383, b5cb, 4676, 7be8, e19e, acadia16_12k1, ecaade2017_041m, 37d3, d346, ecaade2016_105e29, 1384, d5db, 3b65, 3dbb, 547d, 7498, b501, 170a, c166, sigradi2016_409ff, 68f5, acadia14projects_147an, ccc3, 3815, 82d4, ecaade2016_169k48, 6bae, 2903, 58ab, 30bf, ecaade2017_018aa, 7acd, 1410, ecaade2014_239v61, 8528, sigradi2016_534rr, 7f8f, 8047, ea92, ecaade2014_168y41, caadria2017_155o39, 124c, 6823, b964, 2c40, fed7, a7b3, 6911, ecaade2014_163j40, e559, ae20, 4884, ecaade2015_84y16, 1feb, 7e92, 5426, 2efb, a0a4, ecaade2015_115v22, e4de, df9e, ecaade2014_186h47, aa91, ecaade2017_215p, 1ef8, 1bff, 3a03, f386, d09f, 7d5d, c7c8, baf1, 2713, 2716, 101f, 6db8, 47f0, 5ca8, aa19, 8d51, 5187, 125a, 8e5b, 370f, b183, 7fe9, d17d, f153, 5dc6, d682, 1aec, 7307, 2ca4, 60ae, 3530, b996, 08a4, 7429, e87f, 27f0, 6cf6, 791c, ecaade2017_291t, 6bcf, ecaade2017_067z, e77c, ea6b, 9442, e538, 6a21, 2cdb, 5359, 0667, 6a7c, dba7, 8617, acadia14projects_43ad, 3e7a, ecaade2016_140u39, 1f75, c611, 3acf, 6f78, bc8b, ijac201614403g2, 0221, 0f15, ecaade2014_194m49, 6bd6, 44b8, dcc1, 7450, 5d25, a051, 971b, ecaade2016_130l36, 374d, 9e0f, 498c, 5dcd, e4cb, f647, 63d3, 17f3, sigradi2014_085e8, a1b1, e605, 54e9, 2710, 56aa, 9e79, 7b4f, 9ba0, 0325, ecaade2015_215l47, da77, 4e7f, 4ff9, 5d2a, dfb4, a27f, c9a3, ijac201513206b9, 1ed7, 142d, dd3d, 4322, 909e, 5018, edd8, 9c90, 4e01, ecaade2014_221l56, 23f0, 2d3d, 2c5d, 2ad9, caadria2015_178y26, ascaad2014_018a2, 29b7, 7cd9, c3a3, 2ca7, c318, caadria2017_062t20, caadria2016_405a17, e889, 10ea, ecaade2016_043w11, 9dbf, 12a6, c3a7, 6b62, 583f, ccfd, ecaade2016_110c30, acadia16_106z7, 3ba7, dc87, 6e25, 1a89, 0bc6, 8e0a, 9141, caadria2017_147v38, 07b4, b1b6, acadia14_661p, 6dcb, ecaade2013r_020u10, 8432, acadia16_34w2, e1ef, ecaade2014_215a55, sigradi2014_048v4, eaf9, eefb, 72c1, acadia14_167x, 3e7f, 6f6a, sigradi2015_4.219e7, sigradi2016_724vv, 82ac, f85b, acadia16_344g21, 25bd, ecaade2017_138q, 8efd, ecaade2016_230z61, 760c, 14fe, ecaade2016_151l41, 0786, a9d1, d841, 8903, c0e1, 0dd8, bd71, fc6b, ecaade2017_264xx, 5750, b9e5, fcc1, 0c6d, 8dec, 5348, e28e, 9cba, e284, b724, 4a9d, b04f, 6305, 0d29, 7292, 53ac, 71ee, 27fc, 4d69, 7904, e47c, sigradi2016_571zz, 9180, 247f, 6f9f, 3f22, ecaade2017_017l, 1e12, f05d, fa51, b84d, 9250, 2b64, 2dea, acadia14_33af, 6f11, 7615, dc85, a419, 54a6, 5577, aaa0, 7178, a701, 837b, 098c, 1493, fc20, acadia14projects_691at, 1780, 0be6, 66b9, 3f83, 584b, 6a77, 7185, caadria2017_124v32, acb4, 50de, b758, caadria2017_081o24, d768, 685d, 00af, 6053, cd56, 1b67, 83e6, c0ac, a23c, e1eb, acadia14_153ay, 0096, ecaade2017_072g, 091a, e676, 2775, 866c, 35cd, 1cf2, aecf, f35b, 819e, 03c0, ecaade2017_056d, 9616, acadia16_140w9, 15a3, fadf, bb75, ecaade2017_124s, e319, d3f9, ba9e, ecaade2017_027e, caadria2016_085f4, caadria2017_015x5, d99f, 41a6, d024, 64db, 5b98, caadria2017_124u33, 8553, c23f, 2da3, 8f10, 0d4a, de97, 6b05, 91da, 8caa, ijac201513305o12, 4f4c, 2116, 49d6, 9610, 6afb, ecaade2015_268w58, 70d2, 433f, 32b7, 67d4, acadia14projects_435a, e94f, 595f, f0f8, caadria2016_487i20, 00a3, 350c, sigradi2013_327t, acadia14_463l, 9bf5, 9379, 85ba, 5843, 6a35, 4586, d681, caadria2017_015i5, 2f9d, 97bb, 2fb5, ecaade2016_048w13, fd85, ecaade2016_071o19, e406, sigradi2013_386b, 4a85, 39e6, 1b53, 354e, 6088, acadia16_260k16, 5548, acadia14projects_301g, caadria2016_881c38, acadia14projects_63av, c20d, 573f, b872, 54fb, e43a, 499c, 5fae, 8b12, ascaad2014_025p6, sigradi2016_625kk, sigradi2016_417kk, ecaade2015_287k63, ce2e, 512f, c937, d103, dec6, a9f2, 2a43, caadria2017_107u28, fe00, 5a6e, ddc1, ecaade2017_026ss, 689c, cc40, 2892, ecaade2017_048mm, sigradi2015_3.268i5, d7ad, def6, bddd, ijac201412301u5, 925f, 81e2, ecaade2017_052gg, fc7d, 17a9, 9758, dda9, c336, 7d06, 8274, 07cf, ef2c, ff42, f84a, c391, d660, aaa7, ecaade2014_186y47, dbdb, 0d15, 7bb2, d7f3, 5069, 57fe, 9248, acbb, ab81, 3c81, bb92, 5782, f68f, 88f8, caadria2016_851f36, ecaade2017_085d, 6be6, eaa4, 125b, 86f6, 7f66, b4f8, ijac201412302a7, 9c1b, 4015, sigradi2016_383ii, ecaade2016_157a43, 7595, caadria2016_829d35, 276b, 602c, ecaade2013r_020o10, 1564, ascaad2016_047a20, 5b77, 51c2, 6b39, caadria2016_641o27, f601, 3520, 98c1, caadria2017_041z12, a600, acadia14projects_479i, 4b33, b024, 7de3, f908, df31, 6989, ecaade2014_120k27, 45f4, 43b8, ecaade2015_199e43, deaf, acadia14projects_573aj, 0f14, e6e6, b87a, 61ff, 2cd5, 213d, ijac201513101t1, 2c32, ebb8, e4d7, 4216, ca96, 266e, 9235, ecaade2013r_003n3, cee6, fcc8, fa4f, a479, 47fe, 5bb7, 18ac, 948b, ecaade2017_215q, d6af, 6554, be16, caadria2016_497e21, 6d9b, d8b1, df51, 03ed, 61e2, 02e8, 6d4c, 63b6, caadria2015_142j23, 51b8, a039, bb69, e202, 9b59, ijac201614308w5, sigradi2013_10c, e358, acadia15_57z1, 9864, 4ad1, fc28, 068f, 4c58, sigradi2013_364t, b048, 323f, ecaade2016_147w40, bcff, ecaade2016_118a32, c995, 4aea, 7c73, af1e, caadria2017_145n38, 16fa, 7aad, acadia14_555k, ecaade2017_199z, ca74, b9d0, caadria2017_029h10, acadia16_174f12, ijac201513201g5, 4d37, acadia14_145t, a017, 654d, 5460, e3a3, ae55, 1b6d, sigradi2013_41d, 64f7, ascaad2016_023p9, f7fb, 0816, 5327, acadia15_407m17, f546, ecb9, 5020, 4f10, 48f7, e844, cad1, sigradi2013_375g, sigradi2015_3.209x3, 7401, sigradi2014_132z1, a44a, 44b7, d84b, 1170, acadia16_344g20, ascaad2014_035t1, 86bb, ascaad2014_017t1, f857, 2ad2, sigradi2016_414gg, 979b, d6c4, be5b, 14e4, ba44, 6af3, 7011, caadria2017_008w3, 8b0e, sigradi2014_330d7, 9ff4, f3ac, 9a28, bc00, df36, 927c, 3efd, 410b, c73f, 555a, 0e48, c798, 8c6f, b8f1, 7d55, 6247, 6728, 8054, 4947, fd13, b034, 71f1, e25d, ijac201614307j4, f4b9, ff23, 7910, a705, ef21, 9623, 621e, 3378, 8dd5, b9e9, 8f8c, ecaade2015_171g36, 181d, 8892, 8611, 139c, 9456, 976c, 77b1, ijac201614308o5, 1707, a435, 733f, a643, 8069, fbb9, dcd5, b4e4, 9473, caadria2017_165k41, acadia16_106d8, sigradi2015_sp_12.402z31, 7f02, a63f, acadia16_424g25, 3917, caadria2016_135z5, 1a69, 9bbc, ecaade2014_151v35, ijac201614305f3, 97e4, e06c, ecaade2017_048bb, ecaade2017_282e, 73bf, fe4c, ecaade2014_108i24, 468a, acadia14_267n, 4bbb, aa7f, e058, fa1b, ecaade2017_051r, fd2b, b598, acadia14_365ad, e168, ascaad2014_005s3, 72fb, cfac, 9d17, eab6, b9da, ecaade2016_042h11, a134, 65c2, ecaade2015_269r59, ecaade2015_297e65, abbb, 732f, 34dc, 4346, 2719, caadria2016_197i9, d7bd, c4ae, 5b68, bdb9, cae5, 73de, ecaade2014_111k25, e8e4, d637, 8317, ebf5, 817c, 757f, 35ce, d2d8, c192, ddce, 479a, ce34, a860, 54ac, e6d4, sigradi2015_11.166c26, b7bb, ecaade2015_217v47, ecaade2017_302ff, bd38, c3c6, 070d, 2637, 972c, db61, 4888, 6b80, 28f8, 9d69, caadria2015_049b6, 2e9b, 1344, 0ce9, 862b, ecaade2014_053p13, ecaade2017_169pp, 1236, 78da, acadia14projects_43ai, 67b6, 94b7, b025, ce64, ecaade2015_284r61, 686c, ecaade2016_106o29, ecaade2017_273s, 4a56, 8c4d, 5f18, ecaade2017_021u, caadria2015_073p10, ab3c, 27fb, 5716, f615, 0e9d, 7ea6, fa2a, ijac201412408l2, 1215, 1d46, 1bbb, sigradi2015_4.219w6, acadia14_177ac, 13aa, e655, 9ef0, c7c1, 29bf, acadia16_318k19, 8b98, 8254, 8dcf, ecaade2014_122c28, ascaad2016_038f15, ijac201614404v2, caadria2016_167s7, bdff, ae4a, 618f, 333c, 6e5c, d5fa, 73b0, 7daf, 1829, cdd9, 1989, 71e6, 0576, f6dc, 3a45, 29c0, 2dab, e75f, 4c4e, 35a0, 78ba, b7bf, 0a2a, 4009, 7e0b, d259, 7a6e, ecaade2017_021h, f7ce, ecaade2016_213m54, 8cfa, 69c8, df4e, 9e0b, caadria2017_051o17, 397f, 82aa, 0242, 45e6, ecaade2017_215zz, 5ba9, sigradi2016_809oo, ce5b, 96aa, 3967, 1669, 9aa3, 79b8, ce07, ecaade2016_166l47, 8b0b, 17e2, a7f6, 8752, 4595, a6d3, sigradi2014_345r9, fcc4, f72e, 5083, e9a7, 7732, 6c36, da56, 4938, 9755, 6f55, d3ec, efec, 8fc4, c44a, e5a9, fe9f, 6429, ecaade2017_146mm, edd9, ec0d, 7624, 06f9, befd, d048, 6fd1, c72c, 63b3, caadria2015_124c20, caadria2015_087j14, 67eb, 0c6b, b566, b70a, ecaade2014_239n61, aa38, 6743, ecaade2017_144x, 762d, 47be, ecaade2017_215gg, 4d84, f2fc, sigradi2015_6.387t9, 8a32, 76bf, 1e3f, 3d3c, 7841, cabf, acadia14_555i, 9c82, 560d, d097, 9e77, 2ac1, ecaade2014_100j23, sigradi2016_694k, 2986, 8ec4, 4a6f, 3bf4, ca08, db0a, ecaade2016_130x36, fab9, 2ce8, sigradi2013_397d, a5e3, 47e7, f101, ecaade2014_053o13, 919e, acadia15_451s19, d34d, ecaade2014_163w39, f72f, feee, c2a0, f373, 260e, dfb0, 2a2c, 061c, acadia14_101ap, 5f08, e703, 13b9, 6beb, ddb2, acadia14projects_115ah, 53cc, a5d1, 7584, 23da, acadia16_54y3, a16d, 8734, acadia14_507ae, 9269, ecaade2017_089x, 29dd, 82e1, 98b8, sigradi2014_082v7, 9d1c, 8ee9, e70c, b508, 187c, caadria2016_851b36, 9a78, 43e0, caadria2016_819o34, sigradi2013_366, ijac201513305t12, c5a8, 02c1, 91d2, ijac201614105m5, 3789, 6ef0, 8387, 5617, e48d, f5a2, a6a7, sigradi2013_387g, sigradi2016_777hh, 0e44, ijac201513103t2, 616f, e857, c7df, 7f69, 12ee, fdff, ecaade2016_110f30, acadia16_130v9, 09ff, 30d2, 218e, e243, 6c5e, ascaad2016_017b7, fb6a, 185b, b914, b0e5, 202c, d08e, a1d2, 81f3, fcd4, 42ad, 7858, cfdd, 5a51, dc0b, d504, ecaade2015_171a36, ac95, ecaade2015_61f12, 1427, 5134, 18f6, 86e0, 10bf, b13f, 83cf, ecaade2015_11i1, sigradi2016_517n, 08b9, 6041, 880a, 2aba, f7c7, 6c4c, ecaade2016_102o27, 9400, f5ca, 22f5, 2407, 7a10, 1227, 4dc1, 9c35, ecaade2016_166f47, caadria2015_049d6, e738, ijac201614208j14, 9f68, b1d2, e2aa, 9efb, c144, e32b, ecaade2017_194w, 280b, 01c9, 11bb, a5dd, ccc4, ecaade2015_307m67, 3e62, caadria2015_124b20, sigradi2016_357l, 7a0e, e60f, 0b84, sigradi2013_303r, 1dd5, 8bdc, 6965, dc3e, e78c, 6f74, dc79, acadia14_177n, 6ebf, 2f9f, a26e, 002d, eefc, 5ea9, 7198, 29b3, def7, b93c, acadia14_247o, 9c94, e907, f9a7, fe79, 590f, 8c4b, 2727, 50a6, f0c5, 9edd, 3dbc, ecaade2014_163g40, 830e, dff8, e3ef, 973f, c544, 3ec7, c1e8, 8bb9, 3058, 2a28, ecaade2016_215z54, 0eff, 9006, acadia14projects_627av, acadia14_627an, caadria2016_147i6, acadia16_470p27, ecaade2016_129a36, 7e95, 88bc, fdfd, 462a, 0d1c, acadia15_333r13, ecaade2016_067e17, sigradi2013_10b, ecaade2016_243a65, caadria2017_080k24, a1f6, 9897, a607, 2ec8, 4bc5, 67e6, 9293, 0dde, 17cf, ab70, edfa, 3d05, 06b9, 0599, ascaad2016_002h1, bbc4, 755a, ecaade2017_213g, acadia14_117i, caadria2016_003e1, 2761, 0ed9, 3d8a, 1df8, a41d, dc13, ecaade2015_241r55, ba29, 1f4a, sigradi2014_313i6, 546c, 75c7, sigradi2014_049h5, 99f6, sigradi2014_057t5, 9ede, 2e05, 4576, sigradi2013_391i, 7bae, 9aa5, b157, 102d, 39e4, b8db, 1a98, ffc5, 5265, ecaade2015_138b29, ascaad2014_014o8, 4053, acadia14projects_531y, f14f, 9388, 2420, sigradi2013_421j, 5ddf, ecaade2015_324z70, 860f, f549, 7277, sigradi2016_602ww, ecaade2016_154o42, caadria2016_291f13, 1d43, 7058, sigradi2016_816qq, 07a0, 8768, f773, ba83, c11a, ecaade2017_047v, 9f88, 402a, 4955, aac6, b7a9, 66d4, d913, 77c2, a7cb, 969b, 6bf3, 2640, 2076, acadia14projects_565ai, acadia14projects_463a, d359, 9fcc, 006e, f661, 07e4, ee69, cae7, 1c8d, ecaade2016_230w61, c8ac, d57c, 4217, b51f, 076a, ecaade2014_133t29, 4d5c, b1c2, 08b0, 4a80, 0169, d9cd, 2eec, 299d, 8230, 7496, caadria2017_145l38, 64bc, cf7f, 568d, ecd7, 807d, 338f, ecaade2016_129m35, ijac201614207k12, c947, f2db, 4d0a, 567f, acadia15_161i6, caadria2015_157v24, caadria2015_111k17, ede3, ecaade2015_287i63, 5ac5, a04d, ccd9, ijac201614207y11, 58d3, 55ba, ecaade2014_233d60, 76fd, ecaade2015_261m58, 40ab, 767d, ecaade2015_161l34, 53d3, d0da, e884, 0590, d6a4, 0252, b15a, ffce, 15a1, ecaade2014_024f7, 3ed1, 3f49, 7633, b424, 201b, 0487, acadia15_232t9, ede2, ce76, ijac201412403y6, ecaade2016_119k32, ijac201513205m8, 4968, 6d07, 4f40, e9e1, f42e, 0af1, ece8, 0e15, ceb6, sigradi2015_11.8m23, sigradi2013_359i, ecaade2017_203rr, 7672, ascaad2014_036g2, 97cb, acadia14projects_311t, ecaade2014_185t46, caadria2017_163o40, 14af, 157c, ad7b, cf98, a22c, sigradi2015_6.42y7, acadia15_483w21, fc4e, 39da, 6662, 7567, ecaade2014_010s1, ea04, 44c2, 9afd, 0307, f996, c9c0, ecaade2016_025l7, e7e4, cfb1, 3805, 3ca6, 2130, 33f9, 780c, ijac201614102u2, acadia14projects_81n, e1c7, 4d30, 5056, 15ee, 5013, 6324, 7ea9, caadria2016_157u6, 6e2a, de9d, 14da, ecaade2015_177w37, c933, d091, a801, 3c03, b987, 3d89, 1111, 459d, 98f5, bdc5, ecaade2016_065d16, fb13, 0555, sigradi2016_695t, 74b5, 0af9, ddfe, 644b, 13e5, 11b9, bc61, a267, dd4c, acadia16_140a10, ecaade2015_22z4, ecaade2017_256aa, 7d6e, 0218, f432, 798d, acadia14_463a, a0b9, fde6, 73a3, f7c3, a8ba, 5f22, sigradi2016_420pp, 0fc4, ecaade2016_073z20, 174d, bf34, sigradi2015_10.307m21, 012a, ec5d, ijac201412204c3, ecaade2015_138y28, ef67, cf84, ecaade2015_261i58, 8976, 5abf, 3ed9, f88f, 1dcd, ecaade2015_21z3, 9607, 5014, 64cd, sigradi2016_690b, acadia14_365ao, acadia14_375h, sigradi2015_12.259c28, 15bf, 97a5, 11e9, 8ce5, 2dc3, d0ef, caadria2016_631c27, sigradi2014_074m6, ecaade2016_217m56, a84a, 3f31, ee52, acadia16_214c14, 1ee0, a1c8, d868, c1c5, 60cb, 2411, 998e, da26, 1c88, 8c70, 0eaf, 86a9, f760, 472c, adb8, f968, f93f, fee5, caadria2015_078j11, cadb, ec3e, ecaade2017_077zz, acadia16_12j2, f388, af74, acadia14projects_135m, ecaade2017_202i, 7031, 0fa6, f793, caadria2017_009u4, e765, b28c, a5b0, d1a7, ecaade2017_079v, 100e, 7c41, df24, 2053, ecaade2017_161b, 2c94, bf98, d088, 3b34, 952c, ecaade2017_057v, 7a39, dd54, 0a04, cd8c, acf6, f479, 54e4, 1e2b, a353, ijac201513105c5, 82c0, 527b, 94db, 7549, 809b, e6fe, 43eb, ascaad2014_023z4, 7ee2, 1388, 8c9e, sigradi2016_654b, 5ae7, 2429, 3c59, caadria2017_145e38, bf76, ecaade2014_180e45, ecaade2014_029c8, acadia14_497w, cdee, 8f2b, 9d2b, 4c41, caadria2015_208i31, b0ff, f663, e706, 0da9, ecaade2015_77y14, 16ed, 2370, ec73, 2214, a191, d427, d58c, fe94, 9b7b, 4fd1, eb6a, acadia15_81y2, a637, 496b, cf72, 8ea4, 4dee, acadia14_427al, ecaade2017_059kk, ecaade2016_132v37, ecaade2015_17o2, 9c72, 86f9, 15f8, 1411, 8f3d, sigradi2013_342r, ecaade2017_122ll, 56e0, 1bea, b187, cce4, caadria2016_559z23, 12f5, e5f3, sigradi2014_109h9, 06bf, 64e5, 9ac1, 576c, ecaade2014_195o50, 0698, 7c99, 13e9, 2034, ecaade2017_198m, caadria2015_043h5, 9df9, 402c, 82de, 72e9, 2a52, ecaade2017_017h, 0088, 630b, 3648, b57b, caadria2015_099s15, dbe4, ecaade2015_241t55, 19af, ecaade2015_21l4, ac96, ff9c, 851f, fa39, 2729, d6de, 8974, 1c02, ecaade2017_199ss, ascaad2016_045l18, ijac201513203r7, 6ad8, ecaade2014_030h8, f8f1, dc70, 6de7, e863, ecaade2015_94b19, d4c4, c751, b69f, 192d, dc4d, e6f3, 073d, b4a0, ecaade2014_180u45, 7731, 6a72, c62a, 2493, 12c7, ecaade2015_35v6, ecaade2015_297y64, ede1, acadia14_487e, 0a4d, 99da, bb4c, 943a, ea1b, d568, 5a2b, f193, 20c1, 7dbe, d924, d15a, 7931, 6456, 693f, de0d, 1814, 0926, 725f, 0723, c1ce, 66be, 0158, sigradi2016_659x, 4567, 5190, 5f93, 32af, 40c4, e0ea, 756e, dd9c, 0d52, 0439, acadia14projects_699b, 594f, sigradi2014_176d5, acadia14_257aa, c084, 1a44, a995, 095a, 03c2, ascaad2014_029n8, e356, ecaade2016_118w31, 19e5, 02ff, 035f, 9ea6, ecaade2014_173h43, c06b, 8684, caadria2015_130k21, 2520, caadria2017_101f27, 2701, eeb4, 865e, afed, 6363, 0a63, 6ab5, acadia14_681av, 9e94, ijac201614408j5, 9c8b, 5bf1, b79a, ecaade2015_103s20, d29b, 3a15, acadia16_98j7, 5591, sigradi2016_507ss, dd02, acadia14_153au, 1b8a, sigradi2016_781zz, caadria2017_017i7, acadia15_323e13, 153b, ijac201412204w2, 4e34, 5278, 2fc9, sigradi2014_144x2, sigradi2013_215b, 7e23, ecaade2015_114j22, a852, fc70, 225e, 046d, 9678, e366, bdea, d793, ecaade2017_256cc, 6809, e507, acadia15_47f1, ecaade2016_203k53, 8549, 3361, 5863, dc4e, 5b56, ecaade2017_152nn, 6026, sigradi2013_347s, ecaade2017_133c, de4c, 1d1a, ascaad2014_023u4, 1708, caadria2015_226r34, d2d3, acadia16_12f2, c381, caadria2017_110d29, b458, 63ee, ecaade2015_92u18, d9c5, d420, ecaade2015_325d71, 2c75, d639, 29ec, bbfc, 0c41, 2b52, a958, cd0f, e730, sigradi2014_345p9, 1f9d, 456c, bad9, 83b0, 3d1b, b3d0, c20f, 5790, 2f5f, db06, 60cd, fae7, 01e4, b846, 6f16, f4fc, ijac201513203d7, c101, fd77, acadia14_43ae, 1687, 05f2, fe1e, 123a, 2550, 6a7e, 2b8e, 3b02, sigradi2014_339c8, 92a5, eefd, b65c, b3f4, 4921, 07b1, f353, e509, acadia14projects_177r, c1c6, caadria2015_070c9, 496e, 88c7, ef49, 955b, 21ab, 194f, caadria2015_213a33, e851, 8408, 6b69, 6d6c, 3cb5, 2ca9, 5dcf, ecaade2013r_008o5, 3090, eab5, ecaade2015_285j62, 3eff, 4e81, ascaad2014_003z1, f3a4, eae6, 18bb, e3fb, 196a, 58f6, 3d70, a7bb, acadia16_344t20, b7a1, 19b6, 3783, 6268, 0241, caadria2015_208e31, a971, 58bc, ad89, c78f, e2f6, 0d37, 88a3, a0ae, eaca, d090, 6e6a, acadia15_483n21, 39ab, 6b9f, e984, sigradi2016_673ff, e50a, ijac201412408a2, ascaad2014_019j2, 0da4, 8a9d, e4ad, 309b, ecaade2017_140ff, 92f2, bf3e, 87b7, e917, f5ef, 9b3e, c248, 339a, acadia15_469p20, 7644, 775e, ascaad2014_014f8, dd6b, 2d3c, caadria2015_002b1, ecaade2015_221s48, f469, 6d9d, f924, b749, caadria2015_206e30, dbf2, b68c, fb9d, 275b, 1afb, 3954, ascaad2014_014o7, 20e5, a1bc, 380b, 1b57, f478, e49a, caadria2016_157s6, 4fb6, b4a8, sigradi2016_392xx, caadria2017_003x1, 6da1, 7532, bec1, 5c58, acadia14projects_327b, fe34, d512, 9db1, ef93, acadia15_95i3, f8bc, 9f06, ecaade2017_099vv, 08b2, acadia14projects_267k, 09cf, f4e0, sigradi2016_550j, d362, 281d, 64f9, c54d, d2f5, 3623, 4abe, 269c, 9b21, 91a4, ijac201614303t2, 5889, b23b, 5745, b85c, 88ff, f317, 9272, caadria2016_611u25, sigradi2013_364p, 59fe, ecaade2017_143o, cde3, 8016, 6330, 45e5, ascaad2014_005d3, sigradi2015_3.212i4, d70b, 1cbf, 38bc, acadia16_488b29, sigradi2015_13.316c29, f9bd, caadria2016_405t17, a0fc, 1ce1, 0cbc, 68f1, 62d8, sigradi2014_157e4, b108, 663e, ee88, c82a, ba68, 7818, acadia16_478t27, 3605, 7f72, ecaade2014_237z60, fc07, sigradi2014_052o5, ed4a, 08d8, 295b, ecaade2016_065e16, acadia16_184l12, e0e4, db38, ecaade2015_21k4, 06da, ecaade2013r_006y4, 6a0b, 3bdf, fef0, 5ce2, 0a92, acadia15_371f16, 4acf, 216e, b6cc, e8df, ecaade2016_bkoh65, a77b, 6ad5, ijac201614308b5, 587e, 0d17, f26d, 3b69, sigradi2016_816yy, ecaade2017_230oo, 4be7, 2124, 90f7, 0198, e5d0, e15b, 6253, caadria2017_030x10, 8d80, 609f, 85da, ca34, 7779, b1ec, acadia15_185b7, 044f, ecaade2017_273m, f90e, 8fcf, 8962, 3e0f, sigradi2016_777bb, bff7, c2e5, 046f, 35cc, 91a5, f1cf, ecaade2014_046m11, 7ee3, 3911, 2036, sigradi2014_345i9, 1c5a, 5704, ed92, 04ad, 0697, acadia16_344l21, f847, a980, 4236, ecaade2015_155y32, 1062, feb1, ecaade2017_006nn, 0067, 110d, 24a7, ecaade2014_070t16, 2c70, 541d, e185, 127b, 9a9d, 2635, 7cd6, b8aa, 17c5, 891f, 83a7, bf55, 67a4, 7e75, e9ef, 16c8, 336d, ecaade2017_052ss, b3f6, b83c, b985, 2e76, ecaade2015_285o62, 52f8, 0655, 7b61, b337, a544, ijac201614405e3, 1ead, b7ee, caadria2015_108u16, fa8f, 8b03, caadria2016_301u13, 68b4, sigradi2013_138m, ecaade2016_108a30, acadia16_460a27, 67fc, 84ba, 23bf, 2735, c31a, 5bbf, e369, 096b, db63, 4c05, 9d1f, 8f68, 7d2c, 316e, d34f, 0fdc, 942a, a35a, sigradi2014_279x2, de1c, 084c, 7e82, sigradi2016_450zz, ace4, d59c, 2d63, 9469, 637b, 43cc, sigradi2015_12.297o28, ecaade2016_230n61, 3e8e, b9af, fec7, fae3, sigradi2016_512c, caadria2015_096n15, 2c4a, 968e, d01b, 093c, 570b, ec35, 19ef, 5d12, 48d8, bdab, 9f08, f59f, acadia14projects_589b, 08d9, ab94, 2ea3, 9624, a395, 178b, bd60, 2eaf, 5a3b, 21f7, e531, 1df0, a1ac, 2ddf, 470c, caadria2016_851e36, f29b, 7f64, ecaade2014_111f25, 2f90, caadria2016_045e3, 8a46, a08b, 416f, acadia14projects_479l, 736c, acadia16_224v14, ecaade2017_071tt, sigradi2016_710ff, 58c9, ecaade2016_225t60, acadia16_140e10, bfb8, 8e23, ec0e, 1443, af40, ascaad2016_051e21, 2d2c, 881d, 617b, 3e85, 43bb, sigradi2016_817m, e0d1, 9161, caadria2017_124d33, ec31, ee50, 1031, 7c9b, a770, 2f49, 924a, ecaade2017_170k, 5990, acadia16_344j20, 503a, ecaade2014_206z53, e9f6, 04bc, 5c7e, ecaade2015_100z19, e049, d5e7, sigradi2015_3.394h6, 871c, f659, 6a7d, ecaade2014_113c27, 49f6, b66c, c676, ecaade2017_152c, bf1a, 2345, f947, 081e, cd72, 9d53, 2d4f, sigradi2016_512b, cecb, e66c, 0779, dd81, acadia15_243x9, acadia14projects_311w, b47d, caadria2017_185y44, a490, f2fd, 0445, 1ab4, 56c5, 2e18, 7d62, ascaad2016_043j17, acadia14_681as, b4c5, e33e, 70dc, 58fb, 85d1, 92c2, 3ca8, 26ca, 7e2b, 9355, eb34, ecaade2014_152i36, 4ffb, a88e, acadia14projects_601ah, f1b6, sigradi2015_8.328j15, 3769, c009, acadia16_440b26, ascaad2014_014p7, ddba, 96cb, sigradi2016_602i, 66a4, eb30, 005b, 1d6c, 0fe4, f735, caadria2017_185a45, 0bf1, sigradi2013_280i, eb16, 2c91, cec1, sigradi2016_387zz, sigradi2016_467o, 5696, 1ecf, ecaade2014_018y4, 5fd9, b8a8, ecaade2015_268a59, 06b4, cdef, caadria2017_158z39, ecaade2016_ws-afutureo67, ae94, ecaade2015_246a56, ascaad2016_028k11, 6342, 201e, e81b, f4db, b046, a2d3, ecaade2015_196n42, 136c, 2f2d, 06cc, d27e, 0d3b, 6eb6, a08f, sigradi2015_8.47n11, a3d0, 912c, adf7, 9f9c, cc06, b3f3, ecaade2016_243d65, ec12, ecaade2014_015s3, 6e55, f338, 40b0, 58d6, 215b, 6db0, 6471, d286, 95fb, b13b, 031d, 0f65, 2209, 50d7, ffcd, 176a, f3d0, 788b, 42c1, a8a9, acadia16_362k22, 1bd6, acadia16_78l5, aad7, 8ca2, ecaade2014_072j17, sigradi2016_595oo, sigradi2013_271, 2da8, ijac201513206u8, fa68, 47d0, cda8, caadria2016_373h16, ecaade2016_023x6, 8bf4, 9593, caadria2015_016t3, 6519, 4a0e, caadria2015_213c33, 7e87, 20a9, 9c11, 894d, 6b71, b67d, 9c1a, 9eeb, fdb1, 8e56, 756c, 094e, ijac201412405p8, acadia14projects_473ap, c82c, 608f, 2556, 7c82, 0a89, cf1f, 12b8, ae74, d415, 7219, acadia14_229h, 4225, 7bbb, 614d, 9759, acadia14projects_479ax, 178a, ecaade2017_225zz, cf55, sigradi2013_243r, ee20, e7d6, 1c41, 3b05, 6921, d6cf, ascaad2016_044t17, 4b98, a890, a608, 5c27, sigradi2014_293b5, 966a, e84c, 0d6e, acadia15_451o19, b8f3, dfd4, 3ff9, sigradi2016_385tt, 56d3, e399, d9b3, acadia14_601y, caadria2015_023w3, d65e, 134b, c62f, ecaade2017_026uu, 4964, bbed, 78c3, ecaade2017_117z, f70c, 2fe5, b9aa, 21fd, 4eb7, d222, 9a56, 0c40, 96e4, f786, db1d, db41, 31a5, ijac201513306e13, ecaade2017_172y, 3596, ecaade2017_080ii, sigradi2014_080p7, 2888, 6417, acadia14_23ae, 7dc4, 13a7, 7370, 026e, b3ce, ecaade2017_085i, 0e50, 8754, sigradi2014_041h3, e22f, 5a56, ecaade2015_206o45, b7c5, c55c, c6e1, caadria2017_042s13, 118e, a17d, 9873, ecaade2015_138v27, sigradi2014_036t2, 9288, ae31, cb3b, e06d, ebd6, a662, ecaade2015_171p36, 1f21, 8b87, 81af, ecaade2016_118e32, c39e, 15f5, acadia15_47l1, 4ed4, 1a8a, ijac201614305o3, f85a, 9f77, c87c, ecaade2015_109a21, c218, acadia15_185g7, 4ff2, 9c0c, 04d2, 192c, 4d1f, dd9f, af98, c02d, ijac201614208i14, 48ff, sigradi2016_530hh, d6da, ecaade2016_126t34, facb, c58a, e771, 6aa8, 5a14, f1ef, 396d, acadia16_106n8, sigradi2013_330, 81d3, f672, 0360, 36c6, e447, 1766, 52c1, e935, 237e, 265a, b810, 4ca6, 2ec6, f5b8, 6126, ed71, c4ac, d95d, ijac201614103d3, 93c2, ecaade2015_22a5, af58, sigradi2016_647rr, b38d, caadria2016_445y18, 41d6, b818, b85e, caadria2015_209d32, cc10, 9bf7, 7388, b165, 7af0, 36af, 2a0d, fce7, caadria2015_031n4, caadria2016_539d23, 2d7b, 1767, acadia15_357s15, ascaad2014_011z5, 813d, ecaade2013r_019f10, sigradi2016_448q, ecaade2017_257tt, 3ed8, ijac201513201y5, ecaade2014_239u61, ecaade2017_017o, ijac201412301c6, 4fa3, dd46, af51, ijac201412303y8, 931e, ijac201513302d10, 4f2d, 1caa, ecaade2014_233i60, ecaade2014_023x6, cc2f, e8d5, sigradi2016_407z, 16c9, ecaade2017_269vv, 8158, a1c9, 6f8f, 1b99, 87b0, 2b0c, a6cd, sigradi2013_326j, 033b, 02fa, 316f, a518, ecaade2017_208e, ecaade2016_118g32, 6036, 7baa, e948, 9961, 5883, cf0e, 87cd, 479d, 3fd5, 11af, d32a, ecaade2017_049ss, fca2, 517c, ecaade2017_210v, 5e4f, ea19, e459, 8b1d, daca, f4dc, 3e4c, ecaade2017_017z, 18fe, 47de, ecaade2017_051n, 48c9, 04f6, 278b, ecaade2013r_012k7, ecd1, ecaade2017_256q, b86a, 3797, 1e9b, ecaade2015_77r14, ef8b, ecaade2017_124bb, 76d1, ecaade2015_205f45, 9619, 40ec, caadria2015_070z8, 0c25, 4ed0, d5c1, 8d97, acadia14projects_619ad, a82d, ec41, ecaade2017_308ee, ecaade2017_232i, 5839, e68d, ea6c, 22c8, sigradi2016_732i, e2cf, dd63, fc0e, caadria2016_229t10, ecaade2017_117p, sigradi2013_194z, ecaade2016_167r47, acadia14_463ax, 7c05, 2280, 0a2b, ecaade2016_162n44, sigradi2015_10.140f19, ecaade2015_205d45, ccad, fefd, sigradi2014_075f7, b16d, ecaade2016_013n3, ecaade2017_052hh, ascaad2014_014j8, a1fd, 7c70, 32fa, ecaade2017_089bb, cebc, caadria2016_787g33, 8fe6, 17a5, ee28, ecaade2016_158h43, efe7, 94c0, ded4, aae4, f2e8, 4572, 2b20, e752, 861f, 2158, acadia14projects_589d, 6de1, caadria2016_187m8, ijac201513203t6, 1627, dc02, 7bd4, 1e9f, 8385, 6a71, 3833, a4a2, 9460, bb46, d0f1, 64e9, caadria2017_048m15, ecaade2017_169kk, b449, ecaade2015_229r51, acadia14_33am, e3ac, ijac201614208r12, 4fbc, bae2, 7082, sigradi2016_488r, 2dff, 77da, a18c, 353e, 84b2, acadia14projects_189am, f3ed, 5f9b, 20a6, 166c, 0914, 3912, b1de, c6d8, 7e16, a0c3, 7a66, a425, 4ab0, ijac201513103p2, acadia14_453i, 932d, dfe0, 0f6c, 8934, 1305, 0291, 836f, 9daf, ecaade2015_333h72, 07fe, 079c, 1d27, caadria2015_237u35, 7778, sigradi2013_289m, 13ca, 298b, ad69, 06c1, a3b0, 8bd1, f3a3, 4e78, ee2b, ee4d, 6b1e, caadria2017_081t24, acadia14_301i, 478d, ab3b, 3509, 05f8, 05a1, a1de, 9430, 9773, 0a4a, 15d4, 500e, ecaade2014_021u5, 5ab5, acadia15_407l17, f41b, ecaade2016_170w48, fa47, sigradi2016_534uu, 3c34, 62fa, b77d, 016b, 1e4e, f566, caadria2017_009z4, f7cd, 9f2d, 93d4, da6a, e5e1, 015a, d2ea, 593b, 823d, 14f2, 3556, df65, c9e2, ecaade2017_076x, ecaade2014_226b59, db7e, 31a8, 0ae7, ecaade2017_099zz, caadria2017_165n41, ff7c, 8a8e, f343, 1ef3, 4272, 024f, 015c, ecaade2015_185r39, caadria2017_058m20, d911, e233, caadria2017_023y8, a911, 710b, 8661, ecaade2016_018l5, caadria2016_013p1, d78f, ecaade2017_066p, a8ef, 323a, 37f9, 00e8, 7d4c, 3d93, fcef, 403b, daa3, acadia16_44l3, 28ac, 0138, 65c5, f0eb, ijac201412304z1, 9567, 46eb, sigradi2013_189r, f14d, d8a1, aa5d, 2089, ijac201513303v10, bfcf, eb3f, ecaade2017_054u, e3dd, sigradi2016_636l, 58b2, 2ede, 37da, sigradi2013_62, 29d0, 3ace, ecaade2013r_004t3, ascaad2016_002m1, 4d03, de40, ecaade2017_108s, 0412, 1260, 4b18, 53d6, 72f9, ijac201513201l5, d8c2, ac9f, 054c, 6e91, 9d6b, acadia14_117a, 7b14, c791, b68b, 9265, 66e4, dd56, f8a9, 25d1, 1e8b, ecaade2017_048ii, 896a, 8952, 238a, 8e8e, f274, 59a9, b94a, ecaade2016_127x34, 16e6, 3cf3, c996, ascaad2014_024w5, ef60, caadria2016_147g6, ascaad2016_012u5, sigradi2016_737q, ca87, caadria2017_185x44, b026, 82e0, f3e4, sigradi2015_9.347s17, a5fe, ffa4, a42b, b6b6, 9675, 21dd, 99f5, 8dce, c739, a468, ecaade2016_068f18, 9990, 15fa, 8642, 8eb2, 3214, sigradi2016_428l, 08eb, 1cab, 4715, 7a38, 72a1, f294, bd74, d4d3, c0cd, sigradi2016_517p, 2507, 2a54, f517, 8c72, 2197, 448e, 38a9, c234, 1ed4, 2f13, caadria2017_048h16, 25c3, f43d, 128c, 089d, ecaade2016_238v63, a8a3, acadia16_478w27, df2e, 75f1, 6849, 72b4, 1a1a, a68c, 33e3, sigradi2013_234j, e0c3, 58f7, e21d, 3f56, 7487, fef6, sigradi2016_571pp, 70dd, 66ab, 25ef, ecaade2016_170s48, 4174, 2bf3, caadria2015_226u34, 9695, 3b4e, f4d5, sigradi2016_764k, 9faf, b113, ecaade2015_229b51, 6547, 8b53, 8e8c, 2d07, sigradi2014_316u6, 20a7, ecaade2013r_011e7, c35b, 9e52, 0856, 97ef, dd78, 3f08, caadria2015_142l23, 151d, fd17, 34f3, c90f, 766f, 6355, d1d2, 2f6a, b2be, 2daa, b67e, d3eb, ac8f, 09c4, sigradi2014_292s4, d4cb, ecaade2014_197j51, caadria2016_745h32, c95d, bff4, d6b5, ecaade2014_022b6, a3e1, 66aa, 452f, ddbb, 4820, d751, a7ef, 68fe, 61dc, ecaade2017_305ww, d3bc, 44fe, ijac201412403g7, ae97, ecaade2016_062i15, ecaade2017_100h, ecaade2015_317u68, caadria2015_092g15, b181, 645f, 3dcb, f930, e3df, b9fb, ijac201412204v2, 3dfc, 74a5, 3fde, 529b, a2ad, 41c1, 3bda, ecaade2016_102m28, 737a, c33a, ecaade2014_038v9, 9128, f63d, caadria2017_015j5, 7ff4, 8afc, sigradi2016_470y, ascaad2014_026d7, 153a, sigradi2015_3.9a2, 1a0b, 35d5, caadria2016_621p26, bde9, 26d3, 89fb, eff0, ecaade2014_133r29, fa70, acadia15_343b15, ecaade2014_237d61, ff85, acadia16_62e4, 3d91, ecaade2017_280b, b8ac, d1b2, e654, 8623, 518e, 196d, 2f00, 575b, caadria2017_125w33, 8535, 0fb3, d8a7, 371d, ecaade2015_158d33, sigradi2013_286, sigradi2013_326k, caadria2015_208c31, caadria2015_114r17, 5e1b, 328e, 87a9, 68b0, 54ee, 2f19, ffdf, b05c, 16c4, 712b, ecaade2016_018k5, 9259, 270f, 9ffa, 8a93, ecaade2015_55n10, faae, ecaade2016_ws-foldingz68, 6df7, ecaade2015_297z64, b9d7, f221, a03f, b78e, 0186, 12d1, ecaade2016_164g46, ecaade2014_188l48, 9519, b055, 4903, db16, babd, f806, df69, ecaade2016_021r5, 61d7, 9a6e, a450, abe3, 9f5e, bf91, ecaade2014_224u56, f239, 3906, f4d3, ecaade2017_282i, e163, 8af2, 0385, 12a4, ecaade2014_186g47, c5f9, 7a28, b8c8, ijac201614105t5, a84c, 2b2d, 549c, 18d6, 8342, 3e5f, acadia14projects_229n, aa27, a063, bb47, f665, sigradi2014_075c7, 35d0, 94b1, sigradi2016_695m, e7a1, c1ff, 4487, 80fc, 5798, acadia15_195e8, 9b79, e105, sigradi2016_564ii, e187, 3e12, a59f, 694e, 2c28, ecaade2017_169uu, caadria2017_142u36, ecaade2014_023k6, 6dbd, 06d7, caadria2015_090r14, 3c8f, acadia14projects_167z, 5616, 4139, ecaade2016_129c36, 9c59, ascaad2016_037f14, acadia16_72f5, 4383, caadria2016_249i11, fba5, ecaade2017_277hh, 31de, ce24, 3fbc, 3f0a, ba51, 7c53, 1b7b, acadia14projects_601ac, ae57, 5061, 5d71, 25dc, 696d, 39b2, 34a3, ecaade2015_161m34, acadia14_177t, c1b3, 3546, 855e, 4f33, ecaade2014_155z37, bdf1, 296e, ecaade2017_026pp, 6cc1, 1354, 2f15, ecaade2017_021g, ecaade2015_55r10, bea8, 911e, 2656, ff9f, df7c, e1e3, ijac201513105t4, e37e, acadia15_323n13, 3d1d, 391f, 6094, 41b8, ecaade2013r_002h2, 39c8, 03d4, 9af9, 15ab, 86b6, 01cb, e97b, 6055, 0f01, 87bb, sigradi2014_047i4, 793b, 2fcb, a60b, 1748, e41f, 25fd, 9dd3, adc7, acadia14projects_131ap, f004, 9ba1, ecaade2015_59h11, 1f29, 62dd, 9d42, caadria2015_064v7, acadia14projects_219ay, d355, ecaade2015_25n5, caadria2015_142k23, 6eaf, 2521, 76c3, 2863, 0d27, acadia15_195a8, 95d1, 7bea, ecaade2014_128s28, 2964, ijac201614307g4, a08d, caadria2016_611n26, 6dc9, 8205, sigradi2016_647pp, 8973, 2de5, ae21, 09e4, 273e, 1ab8, 2295, caadria2015_226s34, acadia14projects_445ag, 0bd8, 2b73, acadia16_98c7, 915e, 45eb, ecaade2017_309pp, 2a4f, ecaade2013r_004o3, 4a18, 3696, 342b, 3c52, acadia14projects_101ag, 4a41, 203c, af26, 0be1, edfb, 2172, b7a7, 5dc0, 90bd, b0fe, fc84, 3962, 37c0, 98f8, 6c2d, ijac201412303u8, d92d, 7164, 5a5c, 997f, e811, ecaade2017_256u, 5bde, ascaad2016_010d5, 2875, f889, d1a2, 208b, 5ec1, d1d3, 22b8, 4e44, 6a94, 2663, b57f, ecaade2015_205b45, b50b, 21b7, sigradi2014_345b9, ascaad2014_005v2, 8300, d0b9, acadia14projects_627al, abd3, 1582, edc9, c956, e56c, c313, b8b7, f278, 2e67, ecaade2017_151t, 5e3d, sigradi2016_770n, ecaade2014_218r55, 63fa, b5bf, 255e, 2911, db84, ecaade2015_118v23, ecaade2015_325a71, 290b, f6e8, ecaade2014_224p57, 0038, ecaade2014_149e34, b44a, 07d5, e30d, ecaade2016_043a12, 9bb6, a5ab, 9f41, 82e8, d0f7, 07d6, 4c95, 2cf6, 2902, ecaade2014_123f28, 1c20, 42ae, 497e, 5f55, 3dd5, 5a29, 5ee3, 5517, 45aa, sigradi2013_285f, c290, sigradi2016_479ff, f351, 1e88, 2248, sigradi2014_266w1, ecaade2014_086n20, caadria2015_124e20, bad2, caadria2017_016a7, ecaade2016_191c51, 5440, ijac201614102z2, ecaade2016_040w10, 46ee, 814d, e116, ba6a, 3846, eac7, ecaade2016_223n58, sigradi2015_12.107g27, 05a4, aa4c, 6166, b56b, sigradi2014_074z6, 30de, 346e, 0646, 11ca, 732d, caadria2015_078i11, 89af, d106, ecaade2015_269l59, ecaade2017_017t, 6c11, d7a9, b75c, f837, caadria2015_210h32, caadria2015_114z17, ecaade2014_143u32, 436d, acadia16_344r20, ijac201614305k3, be8a, sigradi2015_10.140i19, 56a5, ecaade2015_64o13, 48cf, ecaade2015_336f73, caadria2017_054c18, ecaade2015_83h16, d458, 14d8, da7b, 9b37, ecaade2017_044pp, sigradi2016_420ss, 9deb, 0ab6, sigradi2013_386v, f367, 05aa, f0a0, 4198, 84cb, 8ec6, ecaade2013r_004p3, 6722, f8d2, dcf4, 8d01, 12dc, ecaade2016_222w57, sigradi2016_590g, f39d, 781e, ecaade2017_215cc, 33e9, d310, 9ed0, 1a95, 31f1, b7aa, 5ff0, 7dac, 41ec, ascaad2016_021j8, 44b5, acadia14_101at, 5240, eda2, aa12, d971, 5ff5, d8e0, 712a, 9dc7, 2681, ecaade2015_284s61, 395d, ce66, 2581, bf7e, acadia14_365ah, sigradi2015_3.212l4, c216, c3d7, a1e3, caadria2016_219e10, 355e, ecaade2016_027c8, 7cd0, e901, 55b5, 0fdd, 318f, 8d47, 40b3, 7d22, 64b7, d90f, 902f, 06ec, 9645, caadria2016_745d32, ecaade2014_224c58, ba94, 127c, 9bbb, fb19, 517b, 7038, 0567, ecaade2017_152jj, caadria2015_087p13, caadria2016_333s14, 5be4, sigradi2015_6.329x8, 07c5, 612b, fefc, ecaade2017_108j, a599, caadria2016_229u10, 5429, acadia14projects_637ai, e566, f1f6, a097, d954, sigradi2015_4.219g7, e49d, 27b6, abf0, 0730, f3a7, 4721, b87b, caadria2016_871t37, 4e1e, 11a1, ecaade2017_021k, c944, ecaade2015_53o8, db9c, 1e43, c936, 4cd4, ecaade2017_164s, 6481, cf1d, sigradi2013_194h, 304a, 6bde, caadria2017_145v37, sigradi2015_7.203e10, 6076, 5e29, 208f, 97ca, ecaade2014_128r28, ecaade2017_148c, caadria2016_197l9, 614e, 82af, 32b5, c6c7, 8b07, 2dbb, 2e9e, 9e56, 3cfb, sigradi2014_164m4, d143, 5c6d, 7b23, sigradi2016_756b, 8206, d5ab, 7800, d52b, sigradi2014_036p2, 6518, 7c40, ijac201614203c9, ecaade2015_138c28, acadia14_339w, caadria2017_046o14, f349, d5e5, sigradi2016_807mm, ff8c, fa71, 980c, c9fc, sigradi2016_490dd, ecaade2016_198v52, d5f4, 6039, 6f84, 686e, 132b, sigradi2016_450qq, caadria2016_023o2, 94a7, cfa0, sigradi2013_285c, fe11, d67c, 8071, fc7e, d3d7, ascaad2016_059i23, 6cd5, c393, 5339, bf1c, acadia14projects_339ak, dc7c, 4f5d, 7760, f91e, 16d0, ae75, 4133, 5b7f, 39d5, d41d, sigradi2016_815hh, 604a, e813, 9332, 8e13, 5e16, caadria2017_122u31, 46aa, 40fe, 0b61, b295, fea0, 833f, e4ba, 86b5, ecaade2016_007l2, 0627, ecaade2015_206z45, ecaade2014_186o47, sigradi2016_625yy, ceb0, 28de, ecaade2016_136s38, b379, 45a5, 4270, ed76, a5e7, acadia14_333az, 2183, f634, 31b4, acadia14_463v, c771, bede, 60f1, 4e72, ecaade2017_184kk, cd04, c7ec, 8d62, 618d, sigradi2014_048y4, 6129, 17bb, 98ce, 4521, 8813, f109, 10e4, 134e, b99f, 579c, 05ef, 566b, e54b, 4bf5, 102b, 76e1, 2b35, be11, 828f, f404, f6a9, 4a0d, 23a3, ecaade2017_248tt, sigradi2014_239b9, a24d, sigradi2013_326n, 76f7, aa8b, 8560, 4ce0, ascaad2014_001a1, 7626, a5da, e09f, ecaade2014_224d57, ecaade2017_203w, 917b, c590, dd77, b22c, 4afe, 19a6, acadia14projects_177s, ecaade2016_099k27, caadria2017_052t17, caadria2016_073w3, sigradi2013_10d, 4d43, 9907, ecaade2017_072d, sigradi2014_345c9, 66a3, 9d52, ecaade2016_007h2, 6fa0, 28ea, sigradi2015_11.136p24, c3e6, d9bf, ascaad2014_014l8, 1964, c7d0, 3e82, 1368, 9e3f, c6d1, bf88, b6c8, ae6a, sigradi2016_590d, e848, sigradi2013_311, 5fb9, a180, ecaade2016_011a3, cac0, ead8, fdaf, 4af8, 414d, d0bd, 5eec, 768e, 640e, ecaade2017_108f, 0b37, fb65, fba4, a53c, 3c96, d5a3, acadia14projects_87ae, 8289, 4377, 0c83, e378, 2d66, b8ae, 327e, 2948, 721d, 2fda, 4252, 85f4, 912a, 8341, 0275, 53a1, f068, 09f4, caadria2017_163v40, dfcc, 8dfa, sigradi2013_389m, 5217, acadia14projects_43ak, 829c, dfbe, c950, 6edd, bbb7, f5b2, 2f3e, e6af, acadia14_63at, cff1, 4d51, eda9, ascaad2016_056i22, 97d6, 3223, 404d, ascaad2016_010b5, 2578, fbdb, 28ae, e8b3, b7ba, 8482, ecaade2016_154l42, acadia14_445ag, 1693, 9f64, 2955, f058, 0a32, 3bc7, 78a1, 4b9f, ijac201513206y8, e6cd, e84f, 8c17, 58c6, 832e, 2988, sigradi2016_568mm, 4ee6, 8a78, c597, ecaade2016_002c1, dbf7, acadia15_333z13, f096, caadria2016_373g16, 0ce4, caadria2016_033y2, 26da, 30f4, 9802, sigradi2013_157p, 7db2, 4450, 9cff, ijac201412408e2, 6f7f, c5d9, 4f69, 69e1, 7099, b649, ecaade2016_011p2, ecaade2017_184pp, 4c52, 402d, 2acf, 5a60, 0155, d22a, caadria2015_122h19, ecaade2015_280a61, 9f4d, 072c, ecaade2015_199d43, ecaade2014_038y9, 04a2, 4a46, 80ae, ecaade2016_230s61, caadria2017_003c2, sigradi2015_4.52k6, acadia14projects_671y, 1f2b, 985d, c877, ecf9, ecaade2014_224c57, 7b83, c74b, 7442, ecaade2014_133o29, 8872, 1d49, 44de, 5afb, a4f0, 3f6c, acadia14projects_111k, ecaade2017_152d, acadia14projects_357ay, dfe5, 3b5f, 0469, a06c, acadia16_344h20, ecaade2015_114b22, ab01, ecaade2016_222t57, 5cf5, 40cd, f8cc, aa83, c613, 490b, acadia14projects_463v, e886, 7ae2, 314c, ecaade2017_009x, aabd, 6bf7, 455e, ecaade2017_269ll, 2d1e, 674b, ba3c, sigradi2013_222i, caef, 0ca7, ijac201614303i2, 4539, dfc0, ecaade2016_217o56, 3178, 4d08, 35c8, ecaade2014_130z28, 93ad, sigradi2013_54l, b81a, 0733, ijac201412406s9, sigradi2013_101l, e403, cc58, 8f33, 113f, 6aeb, 1176, 107e, 000c, ecaade2017_291m, d087, e64e, 7d28, caadria2015_070b9, c340, caadria2017_046l14, 24c0, ba6b, 8afe, 6706, ecaade2017_164ff, 5736, 865f, ecaade2017_038mm, acadia14projects_627ao, cb25, 9d1d, 4dc6, cb06, d3f0, 91bf, 5a85, d7ae, 227a, 9c89, sigradi2013_158v, 4a73, 8fac, 764e, 435f, 3021, 9bf9, 41e0, ecaade2017_100d, ijac201513303z11, ecaade2017_033u, 82d9, 5cd1, acadia16_24t2, acadia14_609at, 30c4, 1b27, 2489, 261b, fe05, c2ab, f26b, 48e8, e8a7, sigradi2013_212r, 9b40, ecaade2016_102e28, 1004, caadria2016_033z2, ecaade2014_240j62, caadria2017_163j40, e34f, 74b6, acadia15_195c8, 4f88, 9d40, ecaade2016_167b48, 3858, 0bd4, 0516, acadia16_382b24, d869, ddbe, 8ee0, ecaade2016_224b60, ecaade2016_070o18, 116d, 926c, 84d8, ecaade2017_215o, bc69, 08d6, 47d6, e110, 24d6, e3a4, 117e, c1f2, eab2, ad3c, 708c, ecaade2016_130k36, 2fac, acadia16_224e15, b39f, 1f34, 6361, acadia16_460y26, 5bb1, ecaade2017_308x, caadria2015_073x9, a913, c098, 6337, 8361, c573, 473a, 3385, 9ee0, eb8a, d2e0, 1a75, acadia15_469i20, ecaade2017_143b, acadia15_297e12, sigradi2013_429i, b74c, ascaad2014_017l1, f917, sigradi2016_448l, fc15, 82db, acadia15_161a6, ecaade2017_008d, 3617, 8d27, b3eb, 1c6f, 4cd9, 9c29, eef8, 79ab, d01a, fa3d, sigradi2016_655i, aa20, acadia14projects_339ae, f5e8, e41e, ee8b, ecaade2017_006oo, 782e, d20d, 5057, caadria2015_178x26, 1afd, eb49, 04df, ecaade2017_017y, 24cc, 754c, 21ca, acadia16_478z27, sigradi2014_252t9, acadia16_478u27, c2b9, e4f7, ce0a, ecaade2017_212kk, a0ca, 42dc, 28e3, da71, 263c, a688, 5331, 9c71, ecaade2017_294qq, 1c1d, b7a4, 0106, e241, a5cf, 19b4, 8877, caadria2016_651z27, 0bbe, 0ca9, ecaade2017_095z, cbda, 2831, 5d67, 3003, bc29, ecaade2017_203gg, 5fa7, 6778, dc88, ecaade2014_084m19, 2629, 58a7, ecaade2016_036m9, c27f, f258, 35a5, a9da, 5d31, db8c, c37a, 052d, 93c7, 7a03, a099, 21d4, 2e0e, caadria2017_183k44, 4bfa, 44e4, 5bc8, 4768, acadia14_609ae, dcfa, caadria2017_005g3, sigradi2016_360bb, ascaad2014_017x9, a6df, acadia14projects_435ak, 0794, acadia14projects_463az, 5cde, 9ac6, ijac201614408k5, 24f8, eb86, f45d, 143c, 0a80, 03f2, 1fcb, e03a, e64f, 59fa, 0ec5, 998f, 87b6, 625d, 387f, 1157, ecaade2017_195nn, ecaade2014_240t62, 481b, 4d32, 4702, 6d7c, f032, ae0c, b858, ecaade2013r_003p2, efcb, 1a2e, 41bb, 80e3, 4033, ascaad2014_030b9, 2d71, 8a7f, af42, edc1, 62af, 279e, 919d, sigradi2015_4.52o6, 57c8, 69fe, bcdd, acadia15_443w18, 5374, ijac201614303k2, 6b37, cfd0, b2e3, 4262, 2020, 4f6b, ecaade2014_147w33, 5d09, 6740, 69c6, c8dd, caadria2016_601h25, 3adb, d4fa, 37d4, sigradi2013_117b, 95db, 0af4, 9e9f, ce1f, 6b50, 0d5d, sigradi2015_6.42r7, sigradi2013_95r, b42a, 9b9d, 3195, 59dc, 05ba, 71d2, eac8, 5ecb, 0d1d, f48e, caadria2015_073n10, 7a21, cd36, cc52, 7966, 7476, ecaade2015_33b6, c997, a943, 8251, 5c50, 76fc, 68e6, caadria2016_517f22, eff2, d669, 5155, 4fb3, 7d0a, e9bb, caadria2015_126l20, 9642, caadria2017_115g30, 3084, 517d, ecaade2016_108v29, 8ce3, 7109, d454, ad40, 626f, f407, 8420, 0344, 9fe4, b4ab, caadria2016_095t4, 4fc7, 64ef, caadria2015_084c13, c9ca, acadia14_199am, 2eb5, caadria2015_096i15, cfc2, bf30, ecaade2015_161k34, abd2, ijac201614205f10, 297a, caadria2017_174j42, ecaade2014_086y20, f498, 1e0b, c89c, sigradi2014_176a5, beee, cf8f, sigradi2016_488p, 79c4, 2e9d, a43f, ascaad2016_039m15, 2fb0, abf7, 7d45, 63ed, ddb8, 489c, f4d1, sigradi2014_263z9, 7789, a5dc, 67c6, 4200, 3922, 996b, c8a3, 7f99, 2aad, ijac201513102l2, 1e9e, caadria2016_363e16, 4959, 3136, 8750, acadia14projects_229i, 3dec, 384b, ijac201614104z3, 66c4, 6bcb, aeb8, sigradi2014_189k6, 1eba, 51e6, ecaade2016_198p52, 6964, 2191, a0ea, 372c, aedf, caadria2017_062x20, 227c, sigradi2013_364u, 952b, ijac201513103a3, caadria2017_174c42, 0943, acadia14_539c, a08e, 589d, 0e04, acadia14projects_301e, 66a2, sigradi2016_426c, ijac201614201a6, 0523, 59e5, ecaade2015_53u8, caadria2017_182m43, dc48, e535, ecaade2015_101g20, 1296, 2742, 31be, b358, c03e, sigradi2013_41g, acadia15_323d13, dfaa, de4b, sigradi2013_267c, ecaade2015_185o39, d4ee, 6226, ecaade2015_202d44, 6e04, 1523, a04f, caadria2015_218t33, d817, d399, aec2, ae62, 7f7f, 2adc, ecaade2017_215hh, ecaade2016_166j47, e8ea, 9aa7, 2ad4, caadria2015_126y20, 177e, 8dcb, 8fb8, 456b, 39a0, 0dbf, 6d69, 3f82, ecaade2015_230d52, b756, 4c6b, ijac201614105p5, ecaade2015_38l7, 22b4, ab39, c426, 6685, a646, adb1, e300, 04e9, c96a, ecaade2016_033f9, 0415, 8baa, e523, 22d9, 39f9, 7467, 185a, a63e, 4e31, 4b6b, 4807, f726, 5f12, c42e, fb22, 9071, 370d, ecaade2015_170n35, ea55, 13bb, a568, 319a, c55e, 9c45, bc87, c6d4, 96c3, e41a, b87e, caadria2015_099r15, 0c1a, b9d3, ijac201614405b4, 6853, 5f82, df32, ab5d, 921d, ijac201614405f3, 50b9, 86ab, 24e5, 3588, sigradi2015_4.52n6, 4d76, 31d3, b123, ad1a, 42d0, caadria2017_185p44, 5eea, 608d, b7a8, sigradi2013_389l, 9743, 3b55, ecaade2016_028k8, ascaad2016_052g21, 4a97, 31b5, c210, 71ca, acadia14_339ar, 5eb2, ecaade2017_029t, c25c, 7eab, 8287, acadia15_57i2, 62fb, fdc7, 2c5f, 01d9, ijac201412301x6, 42bc, 6346, ef6a, f409, sigradi2015_sp_8.326z30, 2eb2, sigradi2015_11.196g26, ecaade2017_047u, f475, 3cf9, 79d7, ae66, ecaade2015_318y69, dd52, 35e7, 3db9, a989, ascaad2014_012d6, 90de, sigradi2016_654yy, 27a6, dc36, a51c, 3cde, a194, 99d6, 7328, 0e0e, bc22, f633, f8a8, 4939, sigradi2016_801s, 9c9a, 3894, 0e95, sigradi2013_326m, acadia15_57t1, 1c4b, 86c3, 25ac, 95f5, 9a1e, 47ea, d0de, 53a7, 8857, 5db4, acadia14projects_291c, a9b2, 137f, db1e, c46d, b03c, cc1f, 301e, a709, f347, ef27, a11b, 4762, ecaade2015_279y60, 895b, sigradi2014_305n5, 81fb, e35a, 60ca, 5919, 861a, 87af, 8fd8, sigradi2015_11.165s25, abee, dbd5, 4e54, ecaade2017_041t, ecaade2015_207p46, 69c7, ecaade2015_138d28, d735, e0e8, 8fba, a358, 858c, acadia14_719n, c7a5, 5d4b, ed7a, 1cad, c172, a654, 1d88, 22a2, ecaade2016_182p49, sigradi2016_426i, 7586, ecaade2017_073n, sigradi2013_184a, 93df, 2d34, caadria2015_226n34, 7f08, ijac201412408y2, 797a, 403e, cbc1, 3bd0, 92c8, fc3b, 74cf, 8884, d9b6, 4429, 6d5d, 630c, 8723, acadia14_463z, 188b, 3cd2, 5f60, 2c29, sigradi2014_339a8, 3ee8, 111c, caadria2017_124z32, 2cf1, ascaad2016_045s18, d888, 18d0, e251, 6e1f, b5d0, 69ee, caadria2017_008z3, 5eb8, 9fb3, acadia15_137y4, ijac201614403h2, 8f93, sigradi2016_524aa, ecaade2015_207l46, ee7f, a6e6, ijac201614402y1, 2b12, f27c, bc4f, a8bc, 6a54, 0a19, 0af5, b701, f587, 5f2c, 4639, fb57, 2664, acadia14projects_81o, 9239, 9d37, acadia15_81w2, 4a4b, daaa, ecaade2017_105ss, 25df, f402, 73e7, 0ff1, 60fe, bcd3, 8aeb, 0024, ce08, e2af, 3927, 8f2f, ecaade2016_223k59, 57e1, c8aa, ecaade2014_169l42, 26ba, 7723, 0be9, acadia16_116z8, b5fc, b76e, ascaad2014_005o3, ff63, 5aa1, b882, a7d7, faa6, 3184, ea32, 437e, c18e, a5ea, ecaade2017_225j, eee6, sigradi2014_080m7, b356, fb76, 92fc, 3ab1, 7d7f, caadria2017_104a28, 577c, ecaade2017_264qq, 10c6, sigradi2015_9.347z17, 6d41, 7b06, 112b, sigradi2016_385uu, a202, 2b31, ecaade2015_55s10, 0086, c434, 09e5, 7330, 019f, 4dd0, 7be5, acadia16_224d15, 30ee, caadria2017_142n37, 11de, ecaade2014_191v48, 2974, b427, ecaade2016_203i53, 92e5, be09, d294, ascaad2016_033y12, 2639, 8904, ecaade2015_241p55, ijac201513306d13, 8dfb, ab18, ecaade2014_029y7, 1cb4, add2, cdbf, d528, c5e5, 565b, afc9, 3847, ecaade2016_154u42, caadria2016_611d26, 45f2, caadria2015_014z2, sigradi2013_77i, bf7a, 99fe, d577, 914b, 0534, 352f, 1547, 2685, 74a0, ecaade2015_74n14, a5e9, 55d4, 8fb1, 8b60, da21, 06ef, sigradi2015_6.42u7, 6b06, a8ac, 4f1f, 3c2d, 7579, 2646, ecaade2016_223v58, cf23, 4b3b, 2973, f6a0, 7a62, 46b9, 0278, d13f, ecaade2014_140l31, ac99, 62f7, 57e7, d994, ecaade2014_194t49, da52, 738e, c030, a4ae, 0f18, 3041, 407e, ecaade2014_186j47, acadia14_661f, ecaade2015_225o49, 8315, cc02, 3636, ijac201614405d4, 8fb5, 9f19, fe5b, ecaade2016_062h15, 058c, a25f, ecaade2016_023o6, sigradi2014_178n5, ecaade2017_006aa, b27e, 8f86, 58bd, 978d, 388c, d0d7, 3500, acadia14projects_389c, 5c4f, 5fa4, ecaade2017_095q, sigradi2014_041j3, 0932, bdc1, d72f, eacf, 3297, da46, e65b, 5b84, ijac201614207o11, 26b8, faee, 65c7, 48d9, ecaade2015_217d48, 85b2, 3221, ecaade2017_157ff, acadia14projects_357at, 48a4, 59ad, 2db8, 24f4, 7375, b182, 18a9, 1efd, a345, 239e, ecaade2016_102k28, d857, 550b, e2c4, cb0e, 66ce, 79a4, acadia14projects_463m, 3f2f, f7b9, 61d0, 0be4, 8f46, 5e46, 50ae, d1bd, sigradi2013_183b, ascaad2014_027i7, acadia16_130r9, eaf4, acadia14projects_601ag, 299f, b7e7, e1dc, ffdd, 3d03, ecaade2017_109nn, 897b, ecaade2016_238z63, 98b3, 2a8e, 9a93, 6084, 669d, 9809, 39a5, 9942, caadria2016_177k8, 0bf3, ecaade2015_92k18, ecaade2014_038b10, 4037, acfd, 926a, 3a60, caadria2015_206n30, sigradi2014_037w2, 84e9, 90c6, 9981, caadria2017_104w27, 046b, a9ea, 5136, ba78, d4f2, 3af7, 6d40, c903, 7b99, 77b2, a625, dac0, dba3, 57d7, d87b, 4911, 23ad, f16b, ecaade2016_071l19, ae42, 523a, ef44, ecaade2017_308ff, 277e, sigradi2013_167, ecaade2015_152v31, 7578, dee1, ffec, 0296, ff36, 96b3, 41aa, a268, a273, 17fc, 586d, ijac201513303t11, acadia14_281v, 91be, fcfa, 14b4, sigradi2013_401j, 1717, 025b, 5ff4, df1a, ab62, a93d, 4673, 9c31, d4b9, 94a1, 40c7, 3c7f, 36f7, aa2d, 8acb, 4748, 6ab4, ijac201412305w1, 76f4, f87f, f213, 58a0, 1828, ecaade2017_294d, 3732, 1ecb, 1722, caadria2015_096k15, cd5a, 42b0, 769d, de6d, 68c7, 3762, ijac201614102i2, ccb9, sigradi2013_194k, b93b, 928c, 7a57, acadia15_311l12, 7c72, 4031, 1726, 2ce5, dce9, 047c, 1e75, 0e26, 63bf, 0df3, f417, bf3f, 7baf, ff3c, ecaade2016_108p29, 5aeb, 42cb, ascaad2016_040c16, acadia16_140y9, da17, 38fa, 54b2, 4dd6, 4b32, 7533, ijac201412408x2, 95c7, d9cb, ee64, ecaade2016_158m43, 9576, c900, e6fa, b180, ecaade2017_013rr, 25bf, caadria2016_477u19, bb6b, ecaade2014_186p47, 2623, 00dd, 9aa8, ecaade2014_202l52, ebfc, f6ce, caadria2015_126b21, 2119, caadria2015_086l13, 5481, caadria2015_081c12, c041, cd5e, e42d, ee6e, 45e8, 6b7c, 18b5, 565e, abbf, 3816, faec, caadria2016_003g1, 0571, f416, 7e12, eccf, 24d0, 513b, b84f, e838, 4a5d, acadia15_357h15, c07a, ed87, 2adf, a90c, 769e, c5b9, ecaade2016_002d1, 9a6b, ascaad2014_004h2, f7ef, ascaad2014_029y7, sigradi2014_070a6, 8f87, d395, 6f08, 1557, b8d2, 12a9, ijac201513304w11, ecaade2017_155r, sigradi2016_441mm, d99d, acadia14_33an, 5c06, 71a3, a9cd, bbca, a9ff, 46d3, 0f9c, b8e0, 1a50, 6639, caadria2016_703j30, 49ef, e9a8, 2274, sigradi2015_8.186i12, 46b2, 5f77, 3492, a3e2, ff77, e54e, 6ee2, ef94, b726, caadria2017_074m23, ecaade2015_55w9, acadia15_343o14, 2cfb, f557, 44a6, 9d0e, 3f91, 05d4, 221b, 3ffd, 4018, ijac201614102u1, ecaade2015_317c69, ecaade2016_017p4, bbc2, 3879, 685a, d013, 86ff, ef1f, caadria2016_683o29, dee2, ecaade2014_149f34, 23dc, 0f26, sigradi2015_9.347b18, 4db9, d9e4, 2fa7, ascaad2016_025l10, e10f, e0d9, sigradi2015_4.219t6, ed38, 00f7, f5fa, 641f, 987b, ecaade2017_156x, 8cf0, 5f5b, caadria2016_881z37, ascaad2014_001k1, ecaade2017_067q, caadria2017_174s42, ecaade2017_232h, 5a43, ecaade2015_302k66, 2935, caadria2015_070e9, a88c, d3e8, 5310, acadia14projects_145p, 7143, 2e5a, 21c3, ijac201614405z3, 63a7, 7958, 866d, 93fe, 5d07, 45cb, e298, 38d9, b4f0, 686d, 0810, ee72, 7c08, e374, acadia15_137n5, acadia14projects_479j, b4ce, sigradi2013_429a, fe84, 3d7b, e8bd, de24, 5b17, d4aa, c107, 5f7b, 82b4, ecaade2016_113w30, 877a, 76f8, a5c7, 8398, ijac201614208y13, 0048, 139a, 9273, 0de8, 7bef, ecaade2014_226c59, 8a99, 9bb9, 6c56, acadia14_681at, a8e2, 05ff, 4dc9, aae2, 32ac, bc74, e5b2, 1728, sigradi2016_695p, ab73, acadia14_699d, d876, 1721, 7892, 175c, sigradi2014_284d4, cc39, ecaade2016_057p14, 6d61, acadia14projects_177ae, 274e, afad, 90b3, ecaade2017_122b, 0301, ecaade2016_102i28, ed1a, 3990, 4fd4, 2d21, a964, 1a17, a563, 8de6, 9627, acadia15_123s4, 32a5, 8532, ecaade2015_285c62, fa66, ecaade2015_215m47, ijac201513205g8, 0a64, 91e1, f825, 77f0, 78b8, 691d, 5633, acadia14projects_117e, ee58, 4171, c023, ecaade2017_220ii, a6f7, 21d9, 7e57, 51f2, acadia14_579d, 875d, sigradi2014_042t3, 4c2e, caadria2016_517g22, 1e17, e1da, 640a, 6c58, 44be, c699, ascaad2014_016b9, 5ac7, ecaade2015_55p10, 64a0, 753f, 5e61, ecaade2014_195r50, c390, c2e4, 4ccf, acadia14_135r, e082, ecaade2015_143n30, 4aa4, acadia14_281z, 2dfe, sigradi2015_10.309h22, bb4e, 65a4, 3fae, 9091, 3b09, 00e9, eb10, 512c, sigradi2016_448y, 7c15, acadia15_381t16, sigradi2015_10.307w20, ccc7, 3fe1, f268, 3c15, 5cb5, 25f0, 0332, 0b34, 3b40, 7604, 1626, 31b8, 8ef6, sigradi2016_801v, 9689, 11be, b2ee, 0e73, 1113, ecaade2014_197g51, 713b, 8de5, 193c, e8b7, df58, cdae, e648, e344, a595, f787, 0c51, ecaade2014_112w25, bc57, cfee, 5bb8, bbef, 8559, 5241, 7a42, c79e, sigradi2015_3.111e3, 2f61, b2ea, caadria2015_126a21, c4b7, bb65, 5c39, caadria2015_090y14, 69b4, 161f, 60a2, 1dd9, bc65, eb7f, b60f, 0374, 5c88, f7db, acadia14_135v, 9102, 561c, acadia14_627h, 9cef, ecaade2017_172aa, 2cab, 8d00, 42b4, 0f5a, ascaad2016_020z7, 5fe2, 872e, b08e, ecaade2014_180m45, 69f4, 189f, 61e1, be51, ijac201614403d2, ijac201614309h6, edf5, 248f, 4d94, ascaad2016_041n16, 2206, caadria2016_497y20, 9e67, 0888, 3c43, 3778, 104d, caadria2016_167a7, a5ff, 566c, 6cf4, c592, bd5b, 4de3, 0352, 47e2, ecaade2017_023q, ecaade2015_84u16, a142, 09ad, acadia14_647au, ecaade2015_248a57, 49ca, 3b8d, 5923, 5e72, ijac201614405s3, 8d81, 922a, 1f47, 3ade, 74a6, b2b7, 796c, 613f, 4ec2, 2d1c, caadria2017_005m3, d00c, e210, caadria2017_074p23, ijac201513303y10, 2bfc, acadia14_167z, 6ccd, e93e, ecaade2015_170v35, ba4a, f5c3, ecaade2014_018o4, ijac201513103c3, sigradi2014_281e3, 4fb1, caadria2017_185z44, acadia14_339x, 112d, e0b6, 9c84, b399, 1506, 4b55, 9730, sigradi2016_764h, 6fd8, 9713, 8151, 2caf, 7a02, caadria2017_028b10, b76f, e288, 2af1, bdda, ijac201513105k4, bb3e, 1262, 41f4, ecaade2014_080i19, 0100, c4bd, 47ca, 5129, 548c, 4d73, b8c4, ee47, 9e2c, bc1c, 4536, 6245, cc11, 8f1c, 3b7f, 0ab8, 049a, aedb, acadia14projects_189az, 2e62, sigradi2013_358, acadia14projects_101an, 0466, 6ef2, c68b, ecff, ecaade2016_037x9, 67f1, d0cc, 085c, f208, b2dc, caadria2016_631b27, c98d, fd15, db3b, b0aa, dcf0, da1c, caadria2017_165v41, 95e5, a1f9, e6f5, 545e, f7f1, 1597, sigradi2013_248v, 2457, dceb, d77d, 8948, 418d, acadia14_177ag, fbeb, de52, 80cd, e44f, acadia14projects_339ay, c260, acadia14projects_555j, dbd4, f6fc, 57f3, sigradi2014_345g8, a669, c0ba, f7a4, 669c, a7fa, 7907, e921, 164a, 90fe, 45d2, 8008, 9c2d, 1a60, 1eb5, caadria2017_058i20, 99fa, 85c6, 2e15, 77b6, 1ac6, ijac201513305k12, 3d8b, 63f2, 2264, 57bd, sigradi2014_132r1, 6ec7, 8a87, e87d, b324, 7b30, ecaade2016_071c20, a434, 9133, ecaade2017_148qq, e395, fa45, f076, b941, 770f, 9240, c143, fa08, ecaade2016_164m46, bf72, d015, da2f, f259, ecaade2015_217m48, f80f, 3ebb, 6f06, 2a7f, a610, sigradi2014_042n3, 06a2, 312a, c460, sigradi2015_10.140l19, 1b12, 2238, 2625, ecaade2016_163m45, af93, ac7d, ecaade2017_140oo, 80d6, 9f2c, 25b9, ecaade2015_301n65, 26c1, 59a7, f04d, ijac201513104w3, 4776, c62b, ecaade2015_82w15, ecaade2014_230j59, caadria2015_014x2, 07a3, cb4b, 9e0d, caadria2017_165t41, b582, 1047, ascaad2014_028n7, d9ef, f72d, 186c, acadia14_111f, caadria2016_487t20, ecaade2014_195n50, ecaade2016_104o28, 5994, 12af, cb52, a5f4, acadia15_343u14, ecaade2016_136j38, 9851, 9d55, 0d86, ecaade2016_243v64, ecae, acadia14_627ay, 4a75, ascaad2016_040b16, 72f0, b9e2, bb89, ecaade2017_047z, d139, bbbd, ijac201614407s4, 8f7f, 249b, caadria2017_134b36, acadia14projects_339ar, 4c87, ecaade2017_042y, f09f, acadia16_318i19, 6f45, dee0, 0a42, b03e, 794a, 3ff5, ecaade2016_223g58, 8cb0, ef95, sigradi2016_673gg, sigradi2015_3.111g3, sigradi2014_032f2, e678, e23f, 6069, b891, 3282, b7cd, 8924, c55a, cea6, caadria2016_621v26, 151e, 173e, ecaade2017_013pp, 9a3d, 4867, ecaade2016_230f62, sigradi2013_155h, 0fe3, 6b19, caadria2015_246a36, 44dd, caadria2016_395y16, ed17, f81a, d413, 6712, ca57, 426c, 91df, 4bb8, 0522, ecaade2014_095u22, 3d96, 46d2, d1fa, d7fc, 28e5, caadria2017_104v27, fd8a, cda1, 7aff, 31ff, 26a3, 61d5, 85ae, 0950, 3780, acadia14projects_699g, c720, 662c, ecaade2017_049a, 080d, b16b, 1a03, ecaade2015_155s32, acadia14projects_463z, 0f5e, 6a9c, 0953, ce6f, cad2, a3af, 1959, 345c, 09b4, 4a4f, 65d9, 4504, e11b, 1596, 2889, b1e8, 8ca6, 7174, 0cba, 5728, 7e2e, 816f, 57a8, 5a24, 0512, 55dd, 50b5, 69d9, ecaade2016_238i63, acadia14projects_565j, 9bc7, dfd6, d618, 1a86, ecaade2015_155l32, caadria2016_579z24, acadia14projects_339x, caadria2017_175e43, acadia14_339ap, 0342, 6382, 7eae, acadia14projects_453j, cf1b, e129, 6bf6, acadia14projects_427ap, f8f3, sigradi2013_261, ecaade2014_029z7, ecaade2016_027x7, 18da, 50df, 0cd5, 6eb4, b43a, a85b, 52c9, 905d, f467, sigradi2013_295c, 91a0, c236, 9dd2, e696, ecaade2016_036p9, 9b3d, d8a3, 8099, 60ea, c500, fa32, caadria2016_301h13, ascaad2014_023b5, ascaad2014_005s2, 5da3, 5ae2, a9a2, acadia14projects_153c, 3e61, c339, ecaade2015_155t32, ascaad2016_003b2, 36cb, 5d78, caadria2016_745a32, 1e89, 7d5b, ecaade2017_041r, caadria2015_081a12, e1b6, ecaade2015_53v9, sigradi2013_400c, c004, a263, ecaade2016_216f55, 0fde, ecaade2014_109u24, 061d, 74ee, ecaade2017_148vv, e282, ijac201412405l8, ca7b, 8591, dac3, ecaade2017_164bb, ecaade2017_083vv, bb96, ijac201614102y1, 1742, 7af6, d153, ecaade2016_075l22, b6c9, acadia14_219g, ecaade2014_057c14, d4dd, 67a1, ecaade2014_221k56, ac24, ijac201412307j3, ecaade2014_208y53, 641e, 90ad, 7297, 4dd2, 537b, a3c1, 9dde, 91ab, ecaade2016_032r8, 5a40, ascaad2016_022h9, a5b4, 815f, a9e1, 093f, f73e, ed37, c888, 9598, 2f0d, 97a2, 5c31, f325, ijac201614207u11, e9a0, 33e6, sigradi2015_12.297g28, 66dd, 10e0, 666d, 27b8, 314b, 6674, d07d, ascaad2014_017w9, 7035, a0f1, c64b, c4f7, f7d6, b32e, 8adf, 45e7, 50a3, bcab, ac2b, 6bb2, 4353, 2c4d, 4d60, 513d, sigradi2016_484ww, deec, 4271, 57db, a5d5, 8679, 3309, da7d, a98b, caadria2016_311b14, 5d53, 030c, sigradi2013_429p, 159d, 9e8b, 1f3d, f7a7, 3ff8, 2112, 9e29, 1264, ecaade2016_tkop66, 6c6a, 9ac4, ascaad2014_019e3, 7c35, 201f, 5169, c228, 257c, 25f9, b47f, e217, acadia14_311v, 8426, f9d7, f5df, 55bb, acadia14projects_177n, 07c4, 5ba6, 21bf, ae7a, 8d3c, b74f, 9a89, ijac201412206t4, 01fb, sigradi2015_11.8r23, 5d77, 162b, ecaade2014_065c15, 0ad2, sigradi2015_4.52i6, d8ed, 8696, 8c03, 081c, 2a18, 39be, 060b, ecaade2014_143k32, 274b, caa0, 0acc, 2896, caadria2015_213u32, 18ef, 77ad, ecaade2015_206g45, ecaade2017_048ll, caadria2017_142a37, acadia14projects_281s, sigradi2014_345g9, c03b, 6bbd, 8e9f, bef8, bc2f, 5a21, acadia14_549v, 53f7, ecaade2017_042ff, f8ba, 66d6, ecaade2015_130b26, cf65, acadia15_161g6, 74f6, 4e82, 3d58, 7bb0, 75ae, 21a2, af24, fa80, bcf8, c63c, 9dd4, sigradi2013_30g, 3d25, 68af, 08e5, b0f0, c892, 4f03, 509a, acadia14projects_473ag, 6db6, 7756, e956, ecaade2017_256v, 7aaa, c162, 0d4b, 4914, e3e7, 627d, 48c6, 0353, 9ea1, 8794, 7e9f, 36bb, 0a0b, 9307, 7def, bda9, 5afd, 2acc, c99b, b2a4, ecaade2016_162e44, a3a2, abd7, 0789, ecaade2017_215y, 96e3, 2ed7, ea79, f83f, 76ec, acadia14projects_555k, a905, 9592, 74e4, 2ca3, a707, 8d0b, bb2d, 4905, f563, 1108, 4456, 448f, 0d9e, a5ac, f2d7, 18f0, caadria2016_013u1, f925, 1495, 717e, acadia14projects_539d, 16e1, 1c05, 86b8, ijac201412306a3, c949, 1c11, f548, ecaade2017_213k, 22ef, 8a0f, c26b, 4d6a, 6a55, 6813, b4d7, 688e, 1537, 43fa, e60e, f420, 3716, ecaade2015_301r65, 1a2c, d5e8, 041c, 6e00, 83f7, ecaade2014_089w21, a8ed, acadia16_478b28, 024d, 2aa4, b152, e0c2, 26d9, 8a7a, 5ef5, 5794, 3405, 5cba, sigradi2014_032j2, 52ce, 2f79, 74ff, acadia14_357b, e5c7, dc0d, sigradi2015_10.138x18, ee5a, cf93, 8982, 8e91, e8d3, acadia14_671w, 93a3, acadia14_101z, 3bd2, a5ce, 9be6, a793, 0ac0, 2b38, 4b68, def1, 0f29, 3871, ecaade2016_123g34, 10e6, cfea, ijac201614405g3, 4990, ijac201614404x2, sigradi2014_137g2, 81b9, ecaade2015_38n7, acadia14projects_627as, 131c, ecaade2017_014zz, acadia14_719o, acadia16_280z17, e47a, 5e6f, 5a06, 5937, 19dc, f291, e5ac, fcce, 9833, b1ed, sigradi2016_407u, bb11, 06d5, 3211, 308b, ed77, a46d, 1ac3, acadia14_357ay, fb64, 6e0c, e0cc, 1733, 77f6, 6ea8, 6d3e, 65cc, f80e, 5c23, 6ee4, be88, 2c1d, ecaade2015_127v24, sigradi2013_195v, 0551, df2a, d371, 11d6, 7888, d7c1, 48f3, 50a1, c2ec, 8722, 4172, 2e35, 0a67, caadria2017_057s19, ecaade2017_214p, acadia14_539d, c650, 8c41, caadria2017_163s40, 8394, 3b23, 7db7, 64f3, eaf6, 679b, 8279, 9c91, ecaade2017_257ss, 65bf, f9ea, 6d9f, 119a, dd34, 40f9, d0ad, 876b, eb78, caadria2016_281j12, 9a64, 32ff, 94e7, 8149, a4e7, 5c3c, b62d, acadia14projects_479r, 07fd, 23b9, 1101, 8c3c, ecaade2014_010p1, f29f, acadia14projects_63e, 12d5, 9d71, c9c5, caadria2017_145y37, ca84, b2b1, 49d1, ijac201614207e11, faa5, 46a0, sigradi2013_387e, 0d35, 028e, sigradi2016_778oo, caadria2017_015s5, 5e94, 20ec, 3548, caadria2016_435l18, d105, ijac201614208o13, 5b60, 3a5d, d842, acadia14_281aa, ebe0, 6156, d300, 023f, caadria2016_457d19, d457, d329, 4cb7, ijac201513205b8, ff91, cde9, d925, 885b, ecaade2017_277oo, sigradi2015_9.347m17, 0540, 3ca9, 2170, ecaade2016_ws-dleadd68, b63c, 9ffd, 1854, sigradi2014_281b3, ecaade2017_163j, cb18, sigradi2013_117n, 8e9e, 9811, caadria2015_070v8, b333, e519, d811, e0d7, 9260, ecaade2017_032p, acadia14_671l, 6d8a, cd27, caadria2017_175i43, acadia14_125ag, 1f62, 95ff, 0d02, 2494, 0e12, b5f9, ecaade2017_244mm, 080c, d96d, 0952, 8235, 0d63, 5b0c, daf6, da27, 1205, caadria2016_663o28, deaa, 7447, 4243, e26f, a2ca, cc29, 690b, 3a81, 5cc5, cf79, aee9, 43de, ba25, sigradi2016_484f, acadia15_81x2, 77cc, acadia15_173o6, ecaade2014_140y31, 09fc, acadia14_719p, f2a7, e18b, 7d83, 0d8b, acadia14projects_199ae, ecaade2014_024h7, 2770, 444f, a842, ecaade2017_042hh, 706c, 765e, 800d, cbfe, 651b, ecaade2017_152qq, 526b, acadia16_298o18, 6680, 5c77, ecaade2014_176k44, ecaade2017_133g, a1a5, 5bf7, 104b, e97a, a089, c704, b5ba, sigradi2016_448dd, c8bf, 6631, 3887, ecaade2016_127c35, 02c3, 59d3, cc57, caadria2017_142x36, ecaade2017_052pp, acadia15_243c10, ecaade2015_193w39, 1b81, ecaade2016_198i52, 8f45, d30d, dd0a, c534, caadria2017_003t1, 3863, 990f, 7e64, 2c38, 1340, ascaad2016_016u6, 39b9, ecaade2017_192a, 1362, 6f5c, 5415, caadria2017_057a20, 79c0, aa06, ecaade2015_18w2, 26ec, c3f6, 5032, 43c4, 3d36, f15b, 7184, aed7, ecaade2017_122vv, 68e0, 2537, bbc0, 17af, acee, 2b74, 0962, db9a, ecaade2017_039a, 8a61, 0795, 784c, caadria2016_559y23, 50d0, f237, f8b2, sigradi2014_032l2, b919, 4149, sigradi2015_10.220h20, 3c2b, 1720, caadria2016_197n9, df6b, ascaad2016_044r17, caadria2016_095n4, 9b4a, c5a7, ecaade2015_284n61, 0bac, ecaade2015_317i69, 4071, 9c5e, 93e8, ecaade2017_101t, cc1e, 7c19, a18d, 539d, sigradi2016_809ss, a43e, 0f85, 0a0f, 5e06, 3900, 29f9, 98df, caadria2015_064n7, f580, a169, 5a86, fde2, 910b, e040, 93ac, 2a58, 0fae, f75b, 751c, 11c2, acadia14projects_237az, ecaade2016_222f57, dfef, 0c84, 35c2, 34ba, sigradi2014_075e7, 8ad8, 4d7b, 7d08, sigradi2015_8.334s15, caadria2017_005f3, 1754, 6190, 9df5, ecaade2016_ws-foldingv68, 331d, a988, e6d0, ca2b, ecaade2017_156t, 683a, 7781, 5b75, 3bea, 2def, 13eb, c725, ba81, acadia15_110r3, 005d, e7a3, cf35, acadia14_365ag, 5618, 9bfc, d8cc, af96, 92d9, 2661, f86e, e0b4, ecaade2017_029gg, 11c9, d5c8, 5e76, ijac201412303l9, 8ca9, f61e, b5e2, 008c, f158, a9d4, 86e8, 06e3, sigradi2014_313e6, sigradi2014_047k4, 9d45, caadria2017_016g6, decf, 5f98, sigradi2016_522v, 77a9, ecaade2014_127l28, bdba, caadria2016_579l24, d5d8, ecaade2014_192j49, 4839, f18c, 3e1c, e4bb, ijac201412203h2, ecaade2014_225t58, ijac201513304a12, c455, 92bd, caadria2017_002j1, 2885, acadia14projects_565v, a76d, ecaade2017_175j, 04b8, 0d6a, 56e3, 52dd, 4535, 044c, ecaade2014_180w44, 7319, b83e, 288c, ascaad2016_049p20, 26d6, sigradi2014_345y9, f952, eb7b, f74d, ijac201412407w9, 1b91, 8386, d46f, 2cff, 507e, b2d7, 3979, c5ee, sigradi2015_8.239c14, 434c, 1af2, a6fa, ddb5, acadia14_117av, 57c9, 7646, caadria2016_073y3, 98ba, b0b7, 7fc4, 44a2, acadia14_199ak, ecaade2017_006mm, e90d, 40d6, 7ac1, sigradi2016_360v, f4b4, sigradi2016_450ss, aa8a, e9d3, 2239, sigradi2016_585qq, d50f, ijac201513206f9, 3a0b, 4ca3, sigradi2015_13.316y28, ecaade2017_174d, sigradi2016_515f, fb03, 44d5, bced, 76b2, 69f1, 3227, fae1, da95, f82b, e9fb, cad8, f2dc, 15eb, b09b, 16f7, 0db6, 263b, 1f20, 6daf, 89fa, 21c5, 1749, f3ba, 2ead, 3e53, 3cd9, caadria2017_094y25, ecaade2017_069ee, fbe9, 6d5c, ee04, 33b2, 97f7, d69a, fb0e, 8a07, 93bb, ecaade2017_049zz, 9fcb, 30f6, cb9c, a6e2, a67d, 067a, c7e2, 6c51, f011, ecaade2015_17r2, c106, 41f2, 53cb, a589, 7e1f, sigradi2015_9.168e17, c38e, 8925, 84d7, 3e95, 6121, caadria2017_118f31, 7396, 8564, ecaade2015_195k41, 933b, ecaade2015_241a55, d952, 4f25, 46e4, a8cb, d407, e7f6, ijac201614303l2, sigradi2014_186f6, cd48, 5999, 51e4, ca69, f148, 534a, 2844, 99dc, 3f1c, 9298, d208, ecaade2017_057bb, ecaade2015_230k52, ascaad2016_026s10, 2459, ab8d, b617, 412c, 21f2, acadia16_478x27, be13, 4f95, c1aa, ecaade2016_108x29, 8a1a, beb3, dc14, 7945, f3cc, ecaade2016_208o53, ijac201412301o6, bbfb, 14df, f641, c8ca, ff93, 89dc, caadria2015_078m11, ecaade2015_91i18, 227d, 8732, 354a, e159, d5f3, e63a, e8bc, ad92, 64c9, 9025, 0685, 1595, ascaad2014_029b8, c6e4, 5484, 7232, 2fd7, ecaade2016_057m14, c4b8, 4114, ecaade2015_225h49, 5737, ca7c, 25ed, e99f, 3755, 1a63, 0a41, ecaade2017_017g, 3920, sigradi2016_448z, a128, af18, 1ca6, dd2b, b940, ecaade2015_113u21, caadria2015_067j8, 1806, 60e6, 51a0, sigradi2016_625gg, cb30, f6a4, 9d7b, 4c34, 6032, 1416, 32d2, 37f2, 8841, f0f4, 9c5b, efe0, 2880, 429c, e0a2, acadia14_719j, sigradi2015_3.65y2, caadria2015_124v19, 527c, 8cc2, sigradi2013_315v, 2048, 7b97, 2666, 4923, e3c1, accf, ecaade2017_052tt, 7699, ecaade2014_092g22, ijac201412206b5, ecaade2013r_009n6, eaad, 2539, b14c, 674f, 6122, 4fe7, 4e90, caadria2017_003f2, a679, 47f2, ecaade2016_018a5, 3ac3, ijac201412301x5, ec1f, 358c, 7115, 00a7, 82ea, ecaade2017_291dd, ed1d, 7014, ccf8, sigradi2016_428j, 6bad, ecaade2017_243ee, ecaade2013r_018e9, ec7e, bf61, 70ea, 8167, dc3a, 553a, ecaade2016_025b7, 1d6e, 7e69, ecaade2017_212gg, 6e62, ecaade2014_113r26, ijac201412404r7, d005, ecaade2014_066k15, fbd7, e527, ecaade2015_171j36, 729c, caadria2017_168a42, 7241, 43b2, f800, ecaade2014_086l20, aaad, 7b80, 0323, acadia14_507ad, 9bc2, e72c, 3ff3, 40d8, 3ecb, eedb, ecaade2015_22m4, 6b82, 179a, caadria2015_061h7, d43d, 42a4, 12c3, 7ae9, 96c9, 4381, dbe3, a0fa, caadria2016_755i32, 90fd, 152e, b36f, 0ce2, c478, c5f4, 0e63, 46a9, 83d9, d384, ea23, 707f, 9422, 08b5, 4cb5, 9ffb, be96, ijac201614309n6, c429, eeff, 4b26, 86bd, e9d8, 0313, f56a, 0b80, sigradi2016_686vv, sigradi2015_6.341a9, 05a5, 0bca, acadia14_43ah, 7ff8, c316, f3f7, 4ab4, e783, 3143, ecaade2015_129o25, a0eb, caadria2016_033v2, 5378, bcd8, 6a08, sigradi2013_397c, d26d, sigradi2014_032c2, 10de, sigradi2014_048w4, cc6e, 3a80, b6a8, 2db4, fe76, 1155, ad8f, 9bcd, ecaade2017_215i, eac0, ea71, c92a, 2686, db2b, 1d75, a720, 1d1b, ecaade2017_192l, 70cc, 792d, 2e3d, ecaade2017_112zz, c721, 3ac2, 3bb5, 0d0a, b499, 266b, a91d, ijac201614207c12, acadia14projects_101as, 811c, ascaad2014_035u1, 2b56, 74c2, af72, ecaade2016_026s7, ecaade2015_170u35, sigradi2016_448w, 36dd, 86a0, f3b1, 9bae, eeaa, 33bb, c61e, 08bb, 916d, acadia15_149u5, 4c1e, 203e, ecaade2017_085h, e4c1, 0b31, 5e00, e07d, ecaade2016_098w26, ecaade2015_100s19, sigradi2013_43u, 1038, 0ef1, sigradi2016_695u, ecaade2016_168f48, ca62, e4a0, 1b28, dd8f, b654, 52e7, ba1f, sigradi2013_295, dc2e, 35eb, a2be, af3e, a804, 28cc, 8228, 6e33, 4a1c, caadria2015_218s33, 67ee, 0719, 5b9a, acadia15_469s20, 7aa1, cd86, f980, aae6, 5916, 3299, caadria2017_070s22, c633, e3ea, 9746, acadia14_565ae, dc4a, 1570, b521, 1bb0, caadria2016_683p29, 4edf, a27a, sigradi2016_710bb, f769, 2858, 0a69, dc20, caadria2016_693a30, d591, f853, dd9b, 6ed1, 19b3, ecaade2017_108u, 3d30, 24d5, 79bd, 56af, acadia14projects_199am, b862, 4344, 0b81, 089c, 538a, c596, 5391, ecaade2017_059zz, 8687, e473, 908d, 8db6, 6ce7, acadia14_609af, acadia16_34k3, 0e7e, c472, 6db9, ascaad2014_032p9, b09e, d839, d597, ascaad2016_029x11, 4c65, af7f, sigradi2014_227l8, cf40, ecaade2014_072b18, 8d28, fe41, 967b, ecaade2016_213s54, 6c87, e588, ffc3, 60a1, 67af, caadria2015_016g3, d290, ef7d, 71cb, b983, 430b, ecaade2015_171s36, 6a25, 90ce, 58be, caadria2016_517h22, 2c12, 1ef5, ecaade2014_112z25, 9a3a, 7678, acadia14projects_619ak, 792b, db6f, 7d47, ecaade2017_265w, c56d, 3d2d, 7982, 3ceb, 5430, 3c31, e602, 5bda, ijac201614401d1, e5a2, fb87, 8577, fb48, 5905, ecaade2015_196d42, b750, 80aa, a694, ecaade2017_255n, c419, acadia14_409m, 6191, 71af, ecaade2017_293ii, eced, b54f, ijac201614307i4, 814b, 3cc4, c834, 3037, acadia14_23az, 9e9e, ae77, ecaade2015_185u39, 6ce3, 9cd8, 362c, ecaade2017_148uu, 1c68, ascaad2014_022i4, 03f8, 7f41, cbc2, 5d55, f0ee, 3a16, cffd, 42d1, 0cda, 2954, 65b1, f44f, b9d5, 5933, 5f50, ecaade2015_207i46, 9f93, 16a1, 4f16, a0e3, 15d9, 27ea, 441a, ecaade2014_186x47, 3b79, b7ca, caadria2015_181w26, a0c0, cdc9, ecaade2013r_020p10, 6981, 8806, 4588, caadria2017_107r28, acadia14projects_463r, ijac201614207a12, 24ec, d2fd, cfb7, c034, 224b, 88c6, 50f3, de38, dbc9, 0d07, 08b4, 890e, 8bad, 8fc3, ascaad2014_014b8, 2731, b635, 22c4, ecaade2015_53y8, ecaade2014_092e22, 502a, 1928, f63b, 6555, ecaade2016_106k29, 2da7, 9120, 61a5, 39df, 4a57, 1a08, 111b, e8c3, 1fe7, ea2b, 463a, 6a9d, c3bf, ecaade2017_044uu, 7577, ecaade2016_185d50, f466, caadria2016_703o30, fb1e, df73, 6efc, 15df, 6bfc, caadria2015_150w23, 0708, 07b9, d847, 56b9, aad9, 5ead, ce4c, b2f5, 1d57, 1f05, 6772, ecaade2014_201j52, 29ae, sigradi2013_400o, dd8a, fb86, 9cc2, 6fcc, d1b0, 4bc6, ed6f, 3359, 22f0, 3973, 79e2, 7bb6, ascaad2014_026c7, a323, bae5, f7ec, 4b37, 42d7, e62b, 6a6d, caadria2016_291s12, 36fd, 709e, 237c, caadria2017_054g18, 2d4c, b48e, 12c6, caadria2017_009v4, dd73, 8266, e73c, 7d89, acadia14projects_79ac, 3b8a, c154, 0702, 713d, 797f, 41e9, 6e85, dae5, f57c, 6103, 8c90, ecaade2016_225g61, ecaade2015_320o70, 9e74, 5b2b, 08f5, d887, 4589, cc1b, sigradi2016_659u, 8bf3, ecaade2014_225p58, 833b, 095b, 2901, ijac201614402p1, 8fff, a476, 1045, 3172, sigradi2015_3.370w5, 2830, b5e4, eb7e, caadria2017_046m14, caadria2015_156h24, sigradi2016_515j, 59ff, d6f1, b250, ecaade2015_77u14, a363, caadria2015_087k14, 0e6a, dd29, 237a, 49e8, ijac201513101c1, caadria2017_056o19, 5c79, acadia14_125x, caadria2017_046n14, 4d74, 82d3, 1ed6, 8588, 9051, 1f07, a760, 1c66, caadria2017_005l3, 8771, 73ab, sigradi2016_443zz, 8252, ecaade2016_119l32, e71e, 3471, de69, d3d9, ecaade2016_190u50, 49cf, sigradi2016_771t, ecaade2017_156aa, 7873, ad0c, 69d6, ca40, ecaade2017_173mm, c0ab, acadia14_347av, 05b4, ascaad2016_044y17, ae08, caadria2015_081o12, caab, 884d, ecaade2013r_002b2, caadria2016_281f12, 73c0, 9030, 898c, 7489, 82eb, 974c, 0c98, d4cf, 27fa, ascaad2014_019j3, acadia16_98o7, 449d, 7af1, 5f76, 0878, 3528, d7f7, acadia14projects_219a, ba0b, 3a0a, a9d2, acadia15_69m2, 5420, 20ad, 01ad, 1e77, 16b9, 46bd, ecaade2014_149t34, f707, 12d4, 5796, 9224, 770c, 0066, 3fb7, 0f56, 3b60, d656, 8108, c5d2, 0b62, 5f38, dfeb, dd65, 433e, sigradi2014_015c1, f9f9, 3898, 0827, e7c2, ecaade2017_301r, ecaade2017_277pp, 0af2, 6f76, b34a, acadia15_137w4, b291, ecaade2017_229ee, 9b92, eb8d, dbba, a90f, caadria2015_176o26, b489, 53e3, f5b5, 5786, ee59, b97f, a992, caadria2017_182s43, cbdf, ff7d, 3469, 452c, 3291, 91ce, c774, 0d2c, c4fc, caadria2016_683z29, b0f6, 818e, 8480, 5b5b, 29ed, ef9f, 7d10, deb3, b12c, b943, f186, ca93, 4cb1, b615, sigradi2014_284g4, b0ab, caadria2016_621u26, a7d0, 140f, f161, ecaade2017_198tt, ijac201614201n6, 8e32, ascaad2014_003w1, 75b6, 46dc, 5b28, 917e, 01dd, 2841, sigradi2013_407h, 6c31, 15e2, 2a9d, 6c57, efa9, 8259, ecaade2015_273e60, 7cb4, 1e11, dd33, acadia14projects_43ab, ecaade2017_052jj, 0d87, 8811, 1846, 6995, 29e1, f3b2, 53aa, ecaade2016_058a15, ee80, 7d04, 454d, ef91, cee1, ecaade2017_151aa, caadria2017_069c22, 16e3, ecaade2015_87a18, a1a3, 9101, d360, ba61, bca7, d00a, ecaade2017_026kk, e053, 064f, 8a67, ecaade2017_116m, 341a, 08de, d805, 6f92, 7366, ecaade2016_055f14, 5967, acadia16_98l7, 3f5a, b8fb, 1141, caadria2015_032v4, ascaad2016_027z10, c8d4, 595a, 187f, 66f5, 38ea, a582, 0c19, ascaad2014_014s7, 2b0f, d9b7, caadria2016_291n12, 4d42, c86d, d698, 5e5d, ecaade2017_274aa, ecaade2015_324u70, 7cd2, acadia14projects_115ag, db05, 1a8c, 7021, afc7, b81c, 0ea4, ascaad2014_009i5, e493, df56, ac20, 3662, b36e, 21ce, ecaade2015_211z46, c119, caadria2017_028d10, b532, acadia14_125ae, caadria2015_203c29, 82f5, 9ce7, 6dbb, caadria2015_139v22, da38, f8ac, ea75, sigradi2016_773y, 234a, 5f90, 63aa, ecaade2017_122xx, d2a0, 644f, 4acd, ecaade2017_172ff, ijac201412404f8, fe7c, a3a3, bce6, ed2c, 87b1, c142, sigradi2015_8.264p14, 24dd, sigradi2013_164, ecaade2017_142tt, af02, d643, 8dfe, 6a8f, c3ac, fa3c, fb5e, d38d, 8d78, 0834, caadria2017_015z5, 1aa2, 8566, ecaade2016_077v22, ecaade2016_094u25, db0b, 714b, ijac201614404b3, 9fe6, 9712, 7415, bcd7, 2b11, 054e, fa9f, 9cd7, cc07, 6a91, 0ba8, 6119, 9ddd, acadia14_75a, 6741, caadria2017_079y23, ed72, acadia14projects_709al, ecaade2017_277zz, c12f, caadria2015_145t23, 69b9, a586, eea9, a101, 3508, 280c, 3f7b, ecaade2015_138r27, 8724, bd40, sigradi2016_421ww, sigradi2016_803aa, ecaade2015_171y36, fe3a, 160d, 1e42, c555, 5e2c, 7162, 511d, ce7c, 1d2f, 739a, 8dd7, 7d11, 626b, sigradi2013_111s, c00e, c545, b620, caadria2017_096k26, ecaade2017_293zz, ed2d, f931, 37e3, 908b, acadia14_301aw, 8a8c, acadia14_135u, 6543, 8d48, 2849, sigradi2013_43t, 6fb0, a2ee, 88fe, 5201, f649, ascaad2014_014x7, ecaade2015_332p71, b46e, 70da, sigradi2016_732l, ecaade2017_152tt, f76f, ab1f, 30bb, acadia15_381s16, 90e1, sigradi2013_43s, 838d, caadria2016_167h7, ecaade2016_230t62, 6f36, 0a1c, 082d, 65b2, 3ffa, 6524, 1f22, e7a9, ca26, sigradi2015_12.19c27, d228, 084e, 8531, f0fb, ecaade2015_83p16, sigradi2016_449mm, 5497, ecaade2014_108h24, ecaade2016_006k1, aaeb, badd, cd87, e0aa, b7c8, ecaade2016_238s63, 7ebc, 9c86, bf86, sigradi2013_397b, caadria2017_056s18, ca1c, acadia14projects_267l, 3a79, 89f8, ecaade2015_227e50, e51a, sigradi2015_6.329v8, ecaade2016_097u26, 4802, 7fdb, 4e8f, 07ff, b5b1, sigradi2016_625pp, 53a3, sigradi2013_390t, 467d, 6ab0, sigradi2015_8.289e15, ae72, f4c9, 9ba5, 4883, a7e9, 9ab3, ecaade2016_167t47, b306, 8d74, 9b54, acadia16_342c20, 04ba, 2a4a, ecaade2017_268jj, sigradi2016_752pp, acadia14_145l, 273f, acadia14projects_375b, 57f6, 5b18, 826c, 4705, 39ca, c33f, 874c, 2947, e143, f504, 93cf, 9fde, 9bac, acadia15_371n16, dcc5, e381, b1e4, e763, c87f, 64c0, 27ba, 7a7e, 3412, 79f9, ad16, 9f54, aa35, 50fa, 94bc, b411, sigradi2016_408ee, sigradi2016_448t, ecaade2014_198t51, acadia15_149y5, 745c, 4624, ecaade2017_203s, 5772, 354f, ecaade2015_25l5, 235f, 8ccb, ecaade2015_22c5, ijac201412402l4, f6c1, 0de9, fe5c, 3fe4, 34f2, 3a8d, de43, 61f4, e491, f69a, 72e3, dff9, sigradi2014_213w7, ecaade2015_202e44, 2873, c1a1, ecaade2014_180l45, caadria2017_051n16, ecaade2014_159l39, a10f, 714e, ecaade2017_291n, ascaad2014_019o2, 7501, 4246, 3c82, 2bc9, a305, dba2, 6329, sigradi2013_387h, sigradi2013_267b, a35e, acadia14_43ap, 2c41, ijac201513104e3, dd90, 1b3d, d15b, 0c65, ce8b, 5a68, caadria2015_170v25, b667, a2bb, 9fd6, 564d, 8fc2, 6868, caadria2016_517i22, 7c80, c0d0, 2293, 6362, 0fba, 6587, ecaade2013r_003z2, 4e0d, d68e, ecaade2014_169n42, 4030, 6c95, a584, fdd4, caadria2017_040j12, 89d2, 9032, ca07, acadia14projects_681as, 60f2, 4512, 1dea, 9b77, 6b29, 83a4, ecaade2016_168g48, 3b72, 15f7, b581, cfbd, ace1, a91f, 7c97, acadia14_91t, caadria2017_104z27, e4a1, a99a, a984, 92c9, d372, ecaade2015_110i21, 577d, e557, e17a, 24c9, 827e, ecaade2015_233d53, e99d, ecaade2014_195i50, caadria2015_233e35, ecaade2014_220i56, 3dcc, 3474, ecaade2016_015t3, 5476, 0a49, fe51, 40ed, 4e9d, 100a, a2a5, 7f0b, ijac201614102n2, 8d14, ascaad2016_001g1, 5812, ecaade2016_165v46, a36a, 5e02, 0807, 4828, 37e2, fd25, ecaade2014_186b47, 48e3, c522, c046, 5d85, 127f, 18db, ecaade2017_100i, 7b40, 53f3, 6d73, 588e, c28c, d8f8, 0dfb, b74e, f4ec, 06e8, cab8, 5beb, e4b6, a45b, 6f49, ecaade2014_240d62, dc6d, acadia14_101ab, acadia16_78m5, e5c8, 53f6, 9ac3, c37b, aaef, 36ce, ecaade2017_069dd, 4282, 3eec, 97ab, 308c, 3eac, a817, ijac201614105s5, 283e, dc03, 8dc4, ecaade2017_046m, ded3, 52aa, ecaade2017_184gg, 1816, ecaade2017_019mm, cfcd, ecaade2015_169e35, c68c, 2fc5, d5f5, sigradi2013_226, 1fe3, c2c5, 04a0, f66d, d182, 857b, caadria2015_061i7, 21da, caadria2016_271x11, deb9, 21eb, sigradi2016_764i, 2c56, f24b, 21a0, 819c, 87c6, 95c2, 35d7, fc36, a2c5, 883a, a95d, acadia14projects_247n, fd45, b903, 3d6b, 140b, 97dc, ijac201412402g5, abb2, ecaade2016_074p21, 40f5, 1ecd, 8b6a, 06a8, c647, 4734, 45f5, dc66, ecaade2017_203ss, 805c, acadia14projects_247j, 5925, 61c2, 04c9, 93f6, f5ec, 0eb2, caadria2015_072s9, e9b0, 953d, d63b, fccb, acadia14projects_549z, cb39, bd29, ffd8, sigradi2014_201j7, 9295, e6dd, 6dc0, 8b86, 9b3f, c197, 8b23, baa8, cbb2, a03e, 60ed, 48e9, 937c, de4d, d850, f6af, a24b, db35, 99b2, 53ee, bee8, c188, 10ec, 362b, 870f, 3a66, 402b, 2f21, 3dd7, ddb4, 750c, 46b7, ecaade2014_024b7, 178d, ecaade2016_040z10, c94f, ecaade2015_53n8, 5f49, 8736, eec2, 757e, 5fe0, 5911, a178, 85b6, c79a, a4ce, ecaade2016_225l60, 11c8, ijac201412407t9, 42c2, e05e, 08f8, b037, 7c06, 8226, sigradi2014_329b7, b627, d339, bf4e, c6cf, ecaade2014_153n37, 2f5c, ijac201614104u3, 10cc, a1ea, 5f4f, 6dce, ecaade2015_61y11, 47a6, 7ef7, 7376, 82f3, ijac201412301m6, 7521, 2e63, 9868, dc90, 44ee, 1737, e48e, 74c4, c0b2, 0082, ijac201412407y9, ecaade2016_011h3, ecaade2014_113z26, sigradi2014_293w4, eb1d, 4b96, 6dab, 0020, b953, ecaade2016_217c56, d8d3, 6950, caadria2015_090f15, 3b6e, c1f8, 1e2a, ecaade2016_126n34, e564, ijac201412403a7, 6593, 8667, bf8b, 5086, 1131, ecaade2017_122d, fea6, sigradi2016_375e, caadria2017_004s2, 1663, sigradi2014_155w3, ijac201513201o5, e12d, 9b16, ecaade2017_118gg, caadria2017_145i38, acadia14_153ap, fc2b, ijac201614303j2, a994, 184d, 83d0, b277, caadria2015_156m24, 2692, 0ea9, afd1, 9d09, sigradi2015_10.377z22, b440, ecaade2017_079cc, 875f, aa44, 0ac2, 6066, 504d, acadia14projects_291az, 9018, ecaade2015_109v20, sigradi2015_6.42w7, acadia14projects_71t, fd01, 89a9, 5c98, 88e8, 61cc, 9be4, 659c, 2946, c3f0, ecaade2017_308dd, 9530, b94c, badb, 20da, 6271, a68f, fc59, 1f79, caadria2017_127i34, f869, b778, 26a4, a6b5, 3441, aed0, ac9b, 8320, ecaade2016_136v38, 372e, 7fb1, 0d01, 316d, 6fce, acadia14projects_339w, ecaade2014_153d37, 59e1, 9bc3, ijac201412404h8, 4e36, d5b2, ecaade2015_320n70, 17d1, 091e, 6c06, 3998, b556, ijac201513302p10, ecaade2013r_004v3, 6f89, 0d9a, ecaade2016_228h61, 168a, e875, de19, de63, 91b7, 363f, eb42, sigradi2014_330c7, fef5, 60a9, caadria2017_125y33, 2128, 71f6, a2b2, ijac201412403p6, 264b, 47b2, bdb2, 715d, 558d, 65ee, cfd2, dd43, 96c4, 7b7b, 2c65, 2ed3, 3c01, c191, c017, f4f2, 03b2, ijac201412301a6, 1104, daeb, 24e2, d22d, 367e, acadia14_101al, b0e9, 0416, 9331, ecaade2017_291w, 41a4, e77d, a02f, 9f28, ascaad2016_009p4, ecaade2016_ws-afuturek67, ff39, db55, caadria2016_135e6, d177, b5ca, a92c, 5fd0, af25, 6432, ad67, 650f, 29be, sigradi2014_032h2, f4c7, f444, 54ba, eed9, e28d, 7f01, 7d44, ecaade2015_317b69, 9204, f204, caadria2016_333u14, 5293, acadia16_372k23, 102c, 35fe, 8979, ijac201614202d8, 0d2d, 9b65, a87b, 8d3b, 516a, 1f1a, c1cd, 39fd, 90da, sigradi2013_343j, 461b, 2a98, sigradi2014_123v9, f266, 4bb9, 50e6, e4cc, bf42, 52a4, 5097, 56d1, ascaad2016_054r21, c4ec, fb84, acadia15_211s8, 15de, e2ae, 04f0, cd11, 5e6d, acadia16_34b3, 5fac, ecaade2015_61d12, c752, 3913, sigradi2016_803dd, 2464, 3ce0, 0a45, daed, acadia16_488v28, cc30, 7993, bab3, 9cc6, 63b4, ecaade2015_35r6, 5a49, 4b03, 7da4, 8003, acadia16_98t7, 61aa, 22ed, be83, 9654, 2dd6, acadia14projects_389az, cab6, 212a, c7d6, 7683, 6c13, acadia14projects_661g, 54e7, sigradi2015_3.345t5, 15b1, caadria2016_861e37, 3293, 6abd, e511, 53ca, d08d, 1adf, 75a4, eb22, c058, 523e, 5c21, c4e3, 125c, ecaade2015_248v56, 3362, 8b00, f52f, d625, c9c3, ecaade2017_109dd, ecaade2017_021v, ec74, 66b4, ecaade2016_139h39, ascaad2014_010t5, caadria2015_114t18, a6b4, 485e, sigradi2016_363ii, 9968, 205f, caadria2016_095m4, afb9, a302, a7a3, bef1, 2be0, 2ab8, 2e93, b802, 11eb, 2460, 952a, 91bc, fc3a, d295, sigradi2016_484xx, ecaade2015_217w47, 5b66, ecaade2014_100i23, 2152, 7201, 9df7, b5c3, 6854, ee01, 650a, 8ee6, 76eb, ecaade2017_172w, acadia16_24s2, caadria2016_631l27, 47e6, ecaade2016_130a37, ascaad2016_032v12, 6a93, e71d, 5f86, 4261, acadia15_431r18, 887a, 3ef6, fffe, b6d7, dd8d, c7f0, ecaade2015_319b70, ecaade2014_031u8, acadia14_565y, 95a5, 3731, a54d, adf1, fe99, 4baa, caadria2017_041b13, c069, e1aa, 2963, ecaade2015_155g32, d6f5, ascaad2016_058d23, 02a5, ecaade2013r_012m7, 5206, dcd2, ijac201412404a8, 062d, ascaad2016_022f9, 5dc1, f60b, 68be, sigradi2015_3.221s4, 2a22, a9d0, 6655, ecaade2014_194v49, cb1d, 3349, 93d7, 5d72, 56b6, 0322, 8c5a, ijac201513305l12, 2722, 7438, 28f7, 0091, 0824, e680, ijac201614308m5, fc0f, sigradi2013_248f, 0018, 8ad2, e62a, 52b5, be5f, 7ad2, f98e, 8585, ijac201412402c5, 0dad, ecaade2017_037cc, ecaade2017_009cc, d92c, 582c, 3423, 54c7, 84ff, 7fc7, e361, ijac201614308h5, ba22, 1081, acadia15_323j13, bf8a, b76a, 5c32, 42ff, ecaade2017_071mm, facc, ijac201513105i4, caadria2016_197r9, 3818, 3ed0, bdc3, f57a, ecaade2013r_010v6, 34ee, ca1f, ascaad2016_045d19, caadria2017_124f33, caadria2017_081n24, 9547, baae, e9ac, a543, 621d, b1b4, ecaade2014_111v25, c053, 0e60, ecaade2013r_001r1, ecaade2017_256dd, 8c74, ab07, 08f6, ecaade2014_192h49, caadria2016_095o4, 2a78, 5271, 19ae, db1c, 9a4f, ecaade2015_17i2, 22c1, bbaa, 3ee2, db77, 8f97, 725d, 734d, dadc, a3c0, f984, 7db4, 7abf, f0d2, 0bc9, f8ec, bc27, 82fe, acadia15_195v7, e274, 67f6, b28e, 0fc6, ecaade2016_208x53, 8d5a, ijac201614405e4, 332a, 7821, b045, bfc8, caadria2016_693e30, 4dbf, ecaade2016_151c41, fe89, ecaade2017_009dd, b7b2, ecaade2017_265v, 57d3, 5e10, 240b, 2b58, 68d4, 3866, 5f8e, ascaad2016_059p23, 26c2, acadia14projects_101m, 16d2, 2ad8, 2139, ae33, ecaade2017_170l, 6af7, 85e4, 1b9d, 4e42, f3e9, ecaade2014_157i39, ecaade2017_029v, caadria2017_067p21, f472, caadria2015_206z29, 098b, 25e7, ecaade2014_024s7, 914d, b505, caadria2016_713x30, ecaade2015_200o43, 397b, 56df, 2b79, b7e9, acadia14projects_43an, ijac201513104m3, 99e3, acadia14projects_479f, ascaad2014_025l6, d0e3, 46d7, b90c, caadria2016_651y27, sigradi2013_222h, ecaade2016_mrtk66, 3b41, sigradi2014_178i5, caadria2016_819r34, ae60, 5662, 1320, 1372, 3722, 60ab, d484, ecaade2016_113c31, caadria2016_167k7, 6759, 2a3b, sigradi2016_781xx, ca9e, f400, ascaad2016_013c6, b6f9, caadria2017_104t27, acadia14_497r, ba14, caadria2017_113o29, da78, 57a0, ab98, 769a, 3d1f, sigradi2016_741kk, acadia14_463r, 7409, sigradi2013_294s, 95cd, e467, 6fca, 3130, caadria2017_021e8, 51cd, 32bf, 5a5d, 6abe, 9950, c1cf, sigradi2014_339x7, 9622, 9608, b46d, sigradi2015_10.377y22, 4f78, a7c3, 83a5, 695f, b72d, fc64, 8a91, 31a3, ecaade2017_155n, b220, 9a4a, d33d, 3ce2, sigradi2016_446d, ff99, 739c, 7790, 9c04, e92b, af37, 61c6, acadia16_184u12, fe26, caadria2015_081l12, 57fc, 0448, sigradi2015_2.162s1, 12d0, caadria2016_003i1, 9d5d, 4b28, 0678, 514f, 6273, 91c4, sigradi2013_117l, 839a, b2ae, 33ef, 776c, e5a0, 2c2d, 4ed2, acadia16_214a14, 62b7, 6aad, b035, ea2d, 6651, ae50, b703, 03dd, 79c9, 3322, 66d7, 8448, 03f7, f68e, d243, 9f7f, 7aa9, 0065, sigradi2014_041i3, caadria2015_237p35, acadia14_473ar, ijac201412304b1, 3cdf, d759, 41d4, ecaade2014_041f10, cd4e, ecaade2015_217c48, 515c, c6d0, 5c07, 5891, ecaade2016_011d3, 42a7, 7e0a, 077c, 5e5b, fb21, 21b6, 59cf, ecaade2017_211cc, 9179, db49, caadria2017_190u45, 708a, caadria2016_229l10, d055, 3a59, 9585, caadria2016_209y9, 4ed3, 5e30, eb8f, 33f6, 9cf6, 1b4b, 6cdc, ecaade2017_076mm, 4f24, b605, db36, caadria2015_070j9, ecaade2016_198r52, 5ed7, d5bd, d537, 0965, f987, 47cf, 98f7, 88ed, 7955, 5cb8, 05b1, ecaade2014_121o27, e396, aebe, ecaade2017_290ss, 6eb9, 8f4d, f5db, 03f0, a59b, e651, 15a6, 66b7, 0607, c648, 5ca5, caadria2016_013o1, ecaade2015_297f65, f5cc, ca2f, ecaade2014_132b29, 828c, ecaade2015_285u62, acadia14projects_199ah, sigradi2014_266k2, b07b, 13bc, acadia15_251l10, 290f, bb2f, 85a5, 7303, 711e, 19d3, f616, dc86, 30df, ecaade2016_139b39, sigradi2014_047r4, c9ac, 68cf, acadia16_270c17, ecaade2014_140j31, ecaade2017_052ff, f2a6, 8d6d, d508, 174f, c769, ijac201614405c4, ecaade2017_027f, 90c5, ijac201513206z8, ecaade2016_129g36, 95ef, 687f, 764c, c14f, f904, 3706, 9c55, a8f3, 674a, 6668, 4851, f492, fee1, d7ca, ecaade2014_086t20, 0db5, 8d4d, 1084, 6b20, a74b, 6910, d80a, 6b78, ecaade2016_152o41, d040, 9583, c52f, ecaade2013r_019w9, 77de, ecaade2016_154p42, acadia14projects_63ar, eaa7, 6769, ac9a, 4d47, ijac201412408f2, 7f36, 726f, d48b, de41, 4942, e7c4, b4c4, sigradi2015_10.309g22, d343, f32a, 6a15, 4a1a, 3f74, 86f7, ascaad2014_032m9, 2908, 52e6, b042, a6d8, ijac201412204y2, d4ab, 5ff1, 2be3, 48cd, b07c, a9eb, 871a, 3fa7, ecaade2015_196c42, 8620, 6198, 92e2, d356, 0525, a8fa, 8ec0, acadia14projects_479as, 059f, acadia16_344x20, e533, d445, b714, 9754, sigradi2014_075a7, f074, 1d0f, 5b8a, acadia16_280n17, 8963, ecaade2015_304f67, acadia16_88x5, acadia14_101t, a286, bcc0, d3c7, b54b, 8032, 2609, e65d, 0851, b289, 9e64, acadia14_347am, caadria2015_122o19, 0754, 060e, 48b9, 17b1, 6f48, fe0c, 5b5f, b24a, 79ad, sigradi2016_571uu, 645e, cd23, 7039, 6a30, sigradi2014_189m6, 22e0, ecaade2017_274bb, f6b2, dc81, 6888, 4141, ijac201412201n1, 2632, de46, 6b56, 7e4d, ecaade2015_227m50, 320c, ascaad2014_019p2, 5fad, acadia15_123j4, 27b3, 8405, ecaade2015_195g41, 0703, ijac201614202n7, 6fe6, 2805, 13c3, 79c8, 7770, 7049, dd64, 8d55, acadia16_344w20, 966d, 1d18, c891, e085, 4e0e, f4eb, 35f1, ecaade2017_142ss, dfae, 12dd, 571c, 96fe, 4555, 8c5c, 87a5, sigradi2016_440ee, de8f, 0435, 170b, fff4, 2990, 50e2, ijac201412206z4, ecaade2014_232u59, c4cd, 7434, 374a, a560, 8dfc, 1e36, c2f7, f9db, caadria2016_601f25, ecaade2017_108y, 0254, ecaade2014_198z51, e1c9, f16e, 0bce, 994d, 1d95, 1622, caadria2017_086l25, 3127, f85f, de37, 7100, 1de7, ecaade2017_018bb, f9b6, 207b, 2de9, ecaade2014_138k30, 6c20, b682, 0b5d, da06, 602f, 2430, acadia14_333au, d547, 8570, 24af, caadria2016_063t3, 3c40, 6fa4, dd59, 4b7d, 1585, aa66, 01c1, 9a05, e74b, 841e, 6ed6, cccf, 0706, b350, ecaade2014_194u49, ecaade2017_280c, 941c, 0575, 7e5c, 9913, 35bb, 9f2a, cb4c, e48a, 6df5, 50ad, f76b, b558, sigradi2016_685nn, 6ad2, acadia16_130u9, a4ad, 2b33, 05bd, 9236, caadria2017_163h41, 58c2, 41b4, ecaade2013r_003m3, 6718, ecaade2015_319d70, ecaade2016_144m40, e5c2, b1da, ecaade2017_028o, 6219, acadia15_137f5, c700, 38a7, 66ca, 6ab1, ac50, acadia14_589e, 50f4, ecaade2014_175v43, 2626, ecaade2015_139b30, 8f47, bd92, c540, 6e19, 365b, ecaade2016_037d10, d663, acadia14projects_23ad, sigradi2016_801u, 51a3, acadia14_565m, aea8, b821, 0441, ecaade2015_298j65, ecaade2015_329m71, ec6e, acadia16_478y27, 77ce, 388b, e584, 6396, c49d, a11d, bedc, 2287, cdce, 07dc, 2137, 7469, 3c0b, c07c, ce3a, 8c7c, ecaade2016_021u5, ecaade2016_067d17, ijac201614308u5, 09a2, c651, 036b, caadria2017_113z29, caadria2015_078k11, 1782, 00c4, b078, 1eea, ecaade2015_119f24, 019e, e323, ascaad2016_004h2, 5d43, 79ed, 702d, f1c4, a4ba, ece9, acadia15_483r21, ecaade2016_118c32, dd18, bba3, ijac201614105n4, 29c7, 7182, ecaade2016_230p62, ecaade2017_032d, 75d1, ecaade2017_291q, 1987, 7a85, acadia14_463b, f149, 7bf8, 2378, f795, 8d7a, sigradi2016_777ii, ecaade2017_108l, c04e, a6b9, 349d, 7d3d, 0759, sigradi2015_7.203g10, 2381, 9727, 4f85, e0a9, ecaade2016_118f32, 4182, 3cba, 4668, 6cf9, 8f1e, 8d5c, 2b3b, cdb4, ecaade2016_163j45, 01b4, 566d, 9ae4, e9b5, ecaade2014_055v13, 6136, 2937, 5334, a485, ecaade2015_229x51, 51a7, 1258, bb04, e006, 06dd, d15c, 524, 7266, 51e3, fe35, 30d4, d8de, acadia14_445am, 6544, d31e, 2059, a526, ae2d, ecaade2015_195s41, f073, 4f90, 398f, 2e2a, 63cb, 0598, 1fb4, acadia15_357r15, sigradi2013_212s, 0180, 3d34, b4ba, ecaade2014_132k29, e3e6, ecaade2014_057t14, 7c36, c85d, caadria2015_226a35, ijac201412204x2, a883, ecaade2016_078h23, 669b, d250, b79c, f0f0, 25aa, a17a, sigradi2013_268, acadia16_88e6, 199d, 9ea2, 70af, 0582, 29e5, ecaade2016_073i21, 2bcf, a3fa, fa0d, ecaade2015_28v5, 88e0, f171, sigradi2016_686uu, 2e30, ecaade2015_11h1, 90f3, 52a7, 860c, adcb, caadria2016_157w6, 05b7, 0d1e, 42b1, b708, 2241, fae9, 2501, 078d, 26bd, ecaade2015_33j6, 7ec2, 85a2, 776b, 6470, caadria2016_683f29, a03a, 3399, 56eb, 6a75, 29bd, 9b28, 24ee, 0309, ecaade2017_301u, d10f, f2a3, f405, 9ced, caadria2016_249m11, 2f9c, 4e00, 97a7, ijac201412205i4, ecaade2014_016d4, e167, acadia14projects_63w, ecaade2016_078i23, e255, b272, 12ef, ecaade2014_230m59, ecaade2016_158s43, a1c3, sigradi2016_732h, 88a4, c679, ce0d, 176d, d773, bcdb, ecaade2015_329k71, sigradi2013_268f, ecaade2017_161a, 1772, 74ab, d492, ecaade2013r_017y8, 3cff, 235e, ascaad2016_028h11, a6de, af6e, 9564, 43a1, ecaade2015_246x55, 558f, d45a, a85f, ijac201513302b10, acadia14projects_43ah, 409d, ae3d, 7e20, a154, ecaade2016_136u38, bfa2, 77fa, 4278, 7e27, df83, c753, c320, 4767, 2f4a, sigradi2013_244n, 4927, ed54, ecaade2014_072t17, 5ab7, ecaade2017_079l, ecaade2015_109d21, 8c4f, b094, e0fb, f024, ijac201412405j8, 66e9, 51a5, 7b95, f689, bd91, da63, e1c2, 5749, f08c, 0634, ascaad2014_013t6, 7b48, 2196, acadia16_124h9, cbd9, 15fd, ecaade2014_206m53, deee, cc09, acadia16_424i25, ascaad2016_009l4, caadria2017_029n10, 7550, 1d2d, ecaade2017_101dd, 6aa6, 7c65, d930, ecaade2017_038ll, d00d, sigradi2014_108d9, d9a6, b6f7, sigradi2016_515m, caadria2017_067r21, f43b, ecaade2017_305qq, ecaade2014_186z47, 856d, c484, 0ad9, a448, f65b, 433a, 0ff5, 015e, 14bb, sigradi2015_8.186h12, e5e9, ecaade2017_090ll, caadria2017_096u26, acadia16_12w1, ecaade2015_82a16, ecaade2017_294a, 3f32, 8d52, 032c, 21e7, 47f4, ecaade2015_110g21, ijac201513203g7, ecaade2017_143e, sigradi2016_771s, d8bf, 953a, 2a73, 35ae, ced1, 9450, ecaade2014_194s49, fdb4, ijac201412301l6, addc, 7c9d, fe80, 0771, 3781, a7e0, 880b, 85af, acadia14_145k, d99c, d7b8, sigradi2013_30z, 0727, sigradi2016_732k, 3570, ecaade2017_282g, 9d88, ff27, c5cc, 9eb9, 371f, 2874, 658e, 1840, 0b55, 43d3, ascaad2016_041p16, 9a2f, ascaad2016_007a4, c9ff, acadia14_339an, c4f6, 5bcf, ecaade2017_194s, 8b51, 0f08, 6117, ecaade2013r_009f6, 9e50, b2ec, 200b, 44b1, f8b7, d4f8, 2a15, 37e0, 8a3b, ecaade2014_127k28, 87fc, ecaade2017_jgok, 3bbe, 1990, 982d, 51af, c2d6, acadia14projects_33ai, ecaade2014_070n16, 2e64, sigradi2016_534zz, c1a6, ecaade2017_199y, caadria2015_114g18, bbcd, 7c87, ecaade2017_050d, edb5, 9ab5, ascaad2014_017h1, caadria2017_142e37, acadia16_362j22, dc5d, 8d91, 2213, 2d61, 9ddf, 2255, 4827, caadria2015_124a20, 1bd1, ecaade2017_157ll, sigradi2015_11.222u26, f81d, ecaade2016_095c26, caadria2015_016r3, 4b9d, 6b25, acadia16_62s4, caadria2015_049w5, 6808, 703e, ecaade2017_053xx, 6643, f9d6, 5983, acadia14projects_167ab, 6f4c, ascaad2014_009g5, 0604, caadria2015_237n35, 6994, ecaade2015_206r45, bf6f, 3048, e037, c1ee, 85d0, 986b, fc34, 9cbb, eb94, 838b, 9dae, 5072, ecaade2016_067a17, ecaade2017_054aa, e327, ecaade2013r_011c7, 462d, 9f49, 95ba, 085f, fd3c, 4bf9, bdee, bd11, c82e, ecaa, c5d3, 3dbe, 362d, 6a23, 9b25, ecaade2016_071a20, ascaad2016_035z13, 8247, 33c8, sigradi2015_7.146w9, a99d, 98b0, 00cf, c47c, 4eaf, ecaade2016_021f6, f2b9, 0a0d, 17dc, dc75, e7dc, dd86, 0911, sigradi2015_8.81u11, cb42, cf0f, acadia15_57l2, e18f, 54e1, 9a7e, ecaade2015_37h7, e08f, 8be8, ecaade2017_014yy, ecaade2016_171g49, sigradi2016_356e, 29a5, c4ca, f088, bc55, caadria2015_031o4, 1947, sigradi2014_178k5, f363, 9127, 1ee2, 7ba8, 593e, 95f6, 3cfe, bda7, 40d2, 1a22, e174, 0a66, c9f4, bf90, 8fab, 63ad, f014, dda5, 199f, ee23, 28a7, ascaad2016_028p11, babf, sigradi2013_150, 5edb, 0f3f, 80af, ba0d, b797, 01d0, 1a5f, d8fc, 92db, caadria2016_249l11, 3567, 7636, cf99, fd5b, 3194, e5e6, ccfe, a310, a2e1, f524, e5df, caadria2017_074f23, acadia14projects_709an, 2e26, df18, 0b3f, 73c2, d293, 2e59, 6ac7, 600a, a2ce, 79c7, sigradi2013_364, eda7, sigradi2015_9.347u17, ascaad2016_027y10, ecaade2016_130t36, 67cc, cf71, 69ae, a830, 023c, ecaade2014_141i32, 2ee3, sigradi2014_015f1, eb9b, 92b0, 9541, 4f93, 79f7, 05d3, fb29, a295, 3030, caadria2015_016o3, f174, dea6, c388, 2a0e, ijac201412403c6, bbe7, 4ad4, 72aa, caadria2015_139w22, 7962, ecaade2016_230s62, 9b12, 84ee, e85d, 56d5, 681d, 01e8, d32f, 29e0, dd58, 80b6, ijac201614208h13, ecaade2017_148pp, caadria2016_651e28, sigradi2013_425, 0146, f688, d7e1, acadia14_153a, da2d, 6e9c, ecaade2015_77c15, ff5b, 80ab, 55d7, ecaade2016_083c24, b0ae, c7a2, e38e, 1bde, 4058, bd79, 4e3c, 8ae1, acadia14_153ak, ecaade2016_197a52, ecaade2016_198u52, 810e, acadia16_488t28, 86dc, cd2b, bf4a, a9e3, 2eda, 8acd, f5b6, d532, acadia15_251o10, ijac201412301n6, ecaade2016_151j41, 4ee7, ec55, 08e2, ec53, 56b8, b43d, fa1c, 38b2, 0fbf, 4c72, d7b3, a3e7, caadria2015_078o11, ecaade2017_203vv, ecaade2015_194e41, 2bf5, 4f1a, f99c, 67da, 35e0, 9c6c, ecaade2014_141j32, ascaad2014_013s6, 4bf0, d3a9, e908, e8fa, e0af, caadria2016_601e25, 5bb4, ijac201412408b2, 2832, 395e, dbe9, d0f2, ae82, caadria2016_549m23, 68c4, b609, ecaade2014_030j8, ecaade2017_029aa, dccd, b453, a7f3, 4d24, ff35, b256, e1d8, 27b1, b5df, caadria2015_048n5, 90ca, 2e70, c052, 0107, 21aa, d649, d874, 04d1, c3d3, 0664, acadia14projects_43x, 9274, c394, ascaad2016_058h23, fc21, ecaade2016_ws-intelligentx68, 3f55, caadria2017_123m32, 1156, e515, sigradi2016_816uu, 3b62, 3537, b482, 7743, 85b0, 2ef8, ijac201412203l2, 9aa0, sigradi2014_249n9, 919b, ecaade2015_59y10, ecaade2017_215m, 7c8f, 8f2a, 67f7, 327b, 1848, 4cca, 657b, 3b8b, 7c5e, acadia15_110h4, 010a, 03cf, 5de1, acadia14projects_71z, e42c, 3e91, 195f, sigradi2013_248e, b3f2, caadria2017_009x4, c5c3, 7e67, ecaade2016_042d11, e9e6, 77b3, 5701, ec03, 1807, sigradi2013_30b, 20f9, 0871, acadia16_78r5, a929, 2101, 72ab, 1123, 4301, 535f, 93d8, 3317, d523, 5bcd, sigradi2015_10.309p21, b74d, b722, sigradi2015_2.162m1, 370e, ecaade2017_118ii, 27db, 1b73, ecaade2017_255c, 2f7d, f181, sigradi2015_sp_8.326w30, e0b7, acadia16_72y4, 9509, 5d22, f8b6, 3e92, aa3a, 509d, ascaad2014_019g3, fac2, 94cb, c81f, 0c22, 1f7a, ijac201614104c4, 1e20, 53dd, 4f27, 573e, 3aa5, 3ab5, 0758, ascaad2014_017g1, sigradi2013_54, 563b, caadria2017_008y3, 09b7, 26fd, 0638, d267, 4fd7, ab91, 6696, ascaad2016_042b17, 3d4b, e8f0, ff18, 2867, 6433, ecaade2015_87s17, 372f, 2f74, ecaade2016_129o35, e927, a32c, 819f, ecaade2017_jgot, ecaade2016_028l8, dd48, 6c2b, sigradi2015_10.7k18, 779c, c59c, 4caf, b921, 81b2, 6440, c97b, 3ebf, caadria2015_124s19, 5f44, 4438, f842, 4b94, 5cca, c23c, 7286, 2fd4, 9821, 766c, c207, 936a, 1a5e, 6d7d, 66fd, 0a6f, fcec, caadria2017_004m2, 9457, c3d9, e3ee, 1ae1, ecaade2015_309z67, 3dab, acba, f9f0, 53ea, c202, 7996, 8457, ed1c, f242, 4dd8, ascaad2016_012p5, 47e9, 345e, ecaade2015_200h43, e580, 44d3, sigradi2014_307p5, 88ab, dc91, 2acb, caadria2015_111l17, 8363, 7953, 0450, sigradi2014_192o6, 3ac5, 56ea, 6210, c8bc, 303c, 281f, f3ec, 588f, ecaade2014_157o38, 3185, c513, ecaade2016_128j35, 6953, a3f0, a67f, 70d1, 1514, f8cf, ded1, 356f, 884f, 7cb3, 216a, ijac201513101p1, df55, 13e4, acadia14_247z, b3c4, ascaad2014_017b1, sigradi2016_383hh, b0ee, ecaade2015_115x22, 56ad, acadia16_470i27, 701c, 62ec, bffe, 1a5b, 6313, ecaade2014_180i45, 3bb8, 30ce, caadria2016_579v24, 5077, 1920, df52, 6731, ecaade2015_158t33, ascaad2016_015p6, c9fd, acadia14_267m, ecaade2015_251l57, 0f92, 4394, ecaade2017_105ww, cb08, 04c4, a4fa, ecaade2015_319i70, acadia14projects_531n, ecaade2015_200m43, de2e, ac78, 6274, ecaade2016_bkor65, ascaad2016_003x1, dbd2, 52a3, be33, 5ba8, 9bbd, adc1, c201, 4fe5, f8e1, sigradi2014_082r7, 6366, edb8, caadria2016_477y19, ecaade2016_123w33, e24b, c5b5, 5064, ecaade2016_042z11, ecaade2014_085g20, e483, e56f, 6ed7, c114, ecaade2014_113x26, d985, 1f2f, 74a4, 0df6, ecaade2015_301c66, ecc6, 38f4, ascaad2016_004l2, ecaade2017_094n, 4faa, ff14, f308, f882, 25bc, bf62, ecaade2015_206c46, 21ff, dcc2, ecaade2013r_004c4, sigradi2013_280o, sigradi2013_280k, 1df2, 7a92, caadria2017_165r41, f000, 30e4, 8827, 8a52, caadria2017_015g5, 84df, dd22, 9425, 7cee, 2b00, fba2, 5c81, a8f8, 0197, 910c, a69a, ecaade2015_240v54, 4a67, caadria2017_016v6, b166, 3306, 5468, acadia16_344j21, 48f9, cfa5, b423, ecaade2015_122g24, ecaade2016_152a42, 0d62, 9947, b764, 5f33, acadia16_344n21, b6c5, 3bc4, e85f, db3f, 973d, caadria2017_080f24, 8b8f, ae89, ecaade2017_094l, 49d0, 413a, fc62, ce44, e25b, ea96, d9fa, 061e, 543d, 417c, 558a, ecaade2013r_002z1, d364, a7db, 9a5c, acadia15_451y19, b33a, caadria2015_081s11, 7c2d, ced3, b935, acadia14_719s, dec2, 20e4, 5d49, f2c8, acadia16_402n24, 13ea, 05d2, 539c, fb0d, c1d0, 5681, 21e6, 09eb, 309f, caadria2015_194s28, e20e, 3d82, sigradi2015_9.347i17, 5cc4, 5aa0, 4ec0, b0a4, acadia14_63ae, 74f0, abb9, ecaade2017_006w, 13e0, e828, f4cf, a78f, bed0, 2abc, 7133, ijac201412408w2, f58b, ijac201412304x1, 7791, 6705, ecaade2014_195z50, 79b7, 4cd8, f072, caadria2017_129v34, ecaade2017_164x, c28b, dd0f, 423b, a07b, 0f10, ecaade2016_123j34, 213e, f7e2, 5016, 6aec, 9abe, 5cf7, 763e, d1d8, b1fc, 17f8, c020, 5a55, 6ac2, cb1e, e768, ijac201614105a5, cfbb, f939, acadia14_549s, 2ec3, 99a3, 4c6a, 9f8e, 3364, sigradi2016_561ee, fc63, 0d67, 5b94, b9b9, a4b2, 7bd5, sigradi2016_455e, acadia14projects_579k, caadria2017_124a33, d368, ijac201513206l9, 5fb1, 1e39, 4211, 3f75, 3b8e, 7e02, 5efd, 5c14, ijac201614307n4, 8b96, 39b1, ecaade2017_203y, eb2f, caadria2017_069w21, 6479, acadia14projects_409l, caadria2017_046s14, ecaade2015_53p9, 103f, 82ab, 5b8e, 7bfc, ecaade2017_215c, 1f12, ecaade2014_052l13, 0c3e, 245f, caadria2015_208m31, 0d61, 8c86, ecaade2016_071v18, 2b68, d337, sigradi2013_294z, 9857, f335, 58cf, 51ca, 0801, a3da, 3383, a98d, 71f7, b79f, ascaad2014_018f2, ecaade2015_59t11, 38bf, b7b9, b45f, ecaade2015_127d25, ecaade2014_147a34, 6f44, d517, 1fef, 3b4c, 0aa2, sigradi2016_534mm, sigradi2013_295e, 177c, 8a18, 8ab6, caadria2015_066d8, 647e, 8c92, 6dfe, ecaade2016_110i30, e92e, 882c, 8889, 5f66, 7df6, 384c, 061a, f8d0, 72a4, acadia14projects_699s, ecaade2016_234w62, 6bdc, cd2a, a38e, sigradi2015_10.7i18, acadia15_483c21, e171, 97a1, 071f, eb04, 44dc, 0840, 332c, 5510, 83ba, dc19, f9c5, d021, fa2d, caadria2015_114f18, e418, ba67, ecaade2016_123h34, bbba, caadria2016_611m26, 7c77, 3054, df5b, 2516, caadria2015_087o14, c490, 38e4, db81, 7ffd, 6ebd, ecaade2017_100g, c539, acadia14_219aw, ecaade2014_024d7, fe6f, 002b, 3dc6, 4c66, e2cc, f0db, 7882, ijac201513101f1, ecaade2017_100f, 56f6, 260b, 0ece, 43c5, c099, sigradi2013_41e, db26, ecaade2016_162g44, e42b, f2a1, 82e4, d7af, c302, 9d77, 5eb6, 8d6b, 45c9, sigradi2014_137j2, c68a, 70c7, ijac201412402j5, ijac201614202n8, ad0f, ecaade2017_048aa, 7f34, 6222, 5,9999999999999999e+83, acadia14projects_497aa, 9a6f, 9a83, 5d90, a46f, sigradi2013_359e, f093, cb62, a94b, e451, acadia14projects_101s, c083, 7504, cbeb, 8ed4, 2669, sigradi2014_265y1, ecaade2014_138e30, 9514, f23a, 594e, 1e7b, 3e68, caadria2015_130z21, b560, a8f5, acadia14_189an, 7d8a, 67e2, bfc2, 8a2c, ecaade2016_048c14, 99c2, aec3, acadia14projects_43y, caadria2015_237m35, 0249, e492, d36a, 74fa, 1a49, ecaade2016_028j8, 5ecf, dbce, sigradi2016_732d, ecaade2016_087p24, 645a, 5dad, f929, acadia15_173t6, c765, 22e4, bbb8, a5a8, 63e9, a3e8, 95e2, 439f, ascaad2016_029b12, c6c3, ecaade2017_027qq, 234f, 4892, c1bc, caadria2017_043h14, 1a29, 188e, dbf0, 0f12, ecaade2013r_001p1, b8eb, 15fe, f5b1, a773, 7fd6, b207, 932e, 3f34, sigradi2013_215z, 508a, ecaade2014_182b46, 0dc0, 9682, ijac201614309u6, 4a39, cabb, 6f6d, dbfc, 73e1, d88c, caadria2017_124g33, ca02, 54e2, 26bb, 452d, e68f, ecaade2017_108p, bb70, cd7b, 46d9, c8b1, c5d0, 4652, acadia14_691ay, a1ec, caadria2017_135h36, 2118, 12ba, 6f83, caadria2016_003d1, 3c27, ae8c, acadia14projects_497x, 8583, ecaade2017_254ss, ce5e, 62d7, a248, 8295, 270c, 801f, ecaade2014_070o16, ecaade2016_065y15, 8328, sigradi2016_595hh, a641, 6113, b2ed, d370, c787, ijac201513201n5, cef6, e481, a94a, ecaade2017_002a, 9106, ee53, 4f9c, 2a6c, 68cc, 8adc, bf29, 254b, 2846, sigradi2013_414r, 8b29, 3acd, f684, e677, d912, 1667, 3358, 5c2c, a4e8, a931, ecaade2017_019qq, ca45, ee43, 4b6c, caadria2016_209t9, b194, 932a, bdd7, 3b4d, d91a, 3566, 1074, a7ce, 01eb, caadria2017_016i6, 5448, 784e, 9fe2, 53cd, 1f6f, f5ae, 70c9, f87c, caadria2017_185v44, acadia15_407i17, dfa7, ee5e, 54dd, 3e37, d50b, 5658, 2317, 33d0, afd0, 948d, 7093, 95e6, ceef, 1b62, a007, f66a, 7bd3, 8619, 309d, 5be1, 64a8, 952e, 02db, ecaade2016_033i9, 56b7, 2014, e027, 12ac, fabb, caadria2017_005b3, acadia14_719f, d155, d61b, 115e, 627a, d367, b51a, sigradi2015_8.186m12, ecaade2016_025c7, ecaade2017_009u, 78b0, 2356, acadia16_470n27, c927, ecaade2016_089c25, c9df, 5367, 112a, sigradi2016_814j, caadria2015_203g29, ab25, 8286, bae6, 8edc, 617e, ea34, 2fa9, 82dd, bd0c, f32e, f781, 3cb2, caadria2017_189g45, 2ac8, 4308, 12ea, 9a1d, 89e9, caadria2015_078l11, 68fa, ff8d, 366a, e57f, 51f6, f179, 080a, d65c, 5e54, ecaade2014_088i21, 155c, 360a, fe67, sigradi2016_484uu, 989a, caadria2017_155n39, 709d, 125f, 0c8c, ascaad2016_047v19, bf1b, 28d7, b96c, cc20, 8825, 46af, 8180, sigradi2015_1.320f1, f90b, a226, ecaade2014_157t38, f8b4, 232b, ijac201614303m2, b8b4, 521d, deb6, ecaade2017_277nn, 9066, acadia14projects_445ak, 14d0, 363b, 6194, 7963, c355, ecaade2015_304g67, 48d1, e534, 41ab, ecaade2016_102g28, c2bc, cfbf, 1c80, caadria2017_145j38, 7ef4, sigradi2015_12.215m27, 48e4, acadia14projects_83ad, b8a1, 3d67, c49f, 3ba1, 4232, 2469, ecaade2013r_012o7, 5cb6, ecaade2015_101d20, 3c42, 84eb, c3db, 8d1d, acadia14projects_655aj, 363a, 1315, 0de0, 855a, fb2b, be1c, acadia14_43af, cac4, acadia14_555f, ecaade2014_023p6, 6bd9, ffe6, 0108, bb68, 50e0, 7f50, ded2, caadria2016_373i16, ca19, d010, 2941, 0866, ijac201614403e2, acadia14_43ag, 1281, 7c29, cf7b, sigradi2013_194f, d9d3, fb41, 71c9, 9325, e91a, acadia14projects_111j, 6fee, 3a7b, d16c, 049f, caadria2015_188z27, 684f, 9131, 13d8, 4f0a, 293a, a5a9, 0d8c, 9d49, ecaade2015_86l17, e69e, 490a, sigradi2016_809vv, cc65, c43f, ecaade2016_006u1, 4e64, 42c8, 3eaa, 20b3, 5295, 2933, a8ad, 9bed, b0e3, ecaade2014_192e49, 70c3, 634c, ecaade2015_206p45, 7984, 7902, 5ef7, c31f, sigradi2016_590a, 1dd0, c2fc, 7a11, 2230, e2d7, dc54, acadia15_161j6, ec15, ascaad2016_046n19, 1811, 7bc0, 741d, ecaade2014_151y35, acadia14_63c, 6a98, c8d8, 65ec, 03a4, 4f43, 129b, 10b0, 1bfb, 703b, 3545, a605, ascaad2014_018d2, dfa5, 1f08, 0152, ascaad2014_005w2, 82b7, 15dd, sigradi2014_247j9, ed62, 0a36, db15, 6cbc, 73f1, acadia14projects_267g, acadia14_145r, dede, 7066, 5de7, f48d, 28ce, 2999, sigradi2013_414a, acadia14_317ac, 68df, 381f, 6c8f, ascaad2014_004l2, acadia15_185u7, 9fd3, 727a, 1ec0, c31b, 17c2, ecaade2015_318t69, ecaade2015_202l44, ecaade2015_302l66, 0740, 9a26, 678e, 6165, 9739, 5eb9, cb09, be5d, d747, ecaade2014_168c42, eb2b, d04b, 944d, ecaade2016_073g21, 1306, 192e, d71a, b421, 0b2b, 6151, 1e4a, 528b, 9f0a, 67f4, da98, 73ec, 8d37, 9b08, c894, acadia15_110a4, d631, daa5, 1022, caadria2017_048x15, b6fb, 1f88, 2f51, e118, 4aa7, 86c5, 182a, 7d01, 1184, ecaade2017_017m, 12a0, 7c24, ecaade2014_023e6, 69a5, acadia14projects_53o, caadria2017_051a17, 0ea0, 1f40, 98f3, 8e09, sigradi2014_172w4, ee74, 953b, 585a, 8b3f, 855c, ecaade2016_098d27, 4c08, d89c, e092, 8c27, 4195, ecaade2015_22s4, 6788, fdd9, ecaade2013r_018j9, 38f1, 21e5, bb74, a831, 936c, 4565, sigradi2013_117s, 411e, 129d, ac80, 08f7, 50c2, ec18, b91f, 25db, 0a86, ecaade2016_198k52, 79aa, 922e, eb52, ijac201412405r8, ijac201513203c7, 1696, 819a, ecaade2017_061g, a62a, fdc5, cd0c, 5410, caadria2016_579m24, 83b9, caadria2017_051v16, 6425, 24db, acadia14projects_375d, da69, caadria2017_182n43, 08d0, ecaade2015_138f29, 1a62, aa61, acadia14projects_681ap, d7b1, ecaade2017_101ee, ac34, 2be6, 2e50, e66b, dc57, 87d5, 096d, 9d9c, b5d6, caadria2015_208f31, 44b6, e724, 689b, ecaade2017_130ww, 1d93, 6f9d, 0f0b, acadia16_140m10, 3532, 9011, ed3a, 50b2, 7ab4, 67f9, a0dc, 9aa2, caadria2016_611v25, ecaade2015_253s57, 535b, d3b4, 24e6, sigradi2015_8.143c12, acadia15_311j12, 4426, 54cc, f20d, 3b24, 3b25, 80c6, 27a5, 367c, 0ba3, acadia14_647av, 5c40, 9841, 450f, caadria2017_174k42, c095, 8521, b032, 9d58, af5b, 4a01, 2171, c7f1, caadria2017_079a24, 19d8, acadia14projects_479ay, 0baf, 13c6, 55ec, 9045, f21d, 1fb6, a394, 27aa, acf0, acadia14_473ah, 3b33, 5001, b268, d7e9, sigradi2013_95o, e3a7, acadia16_88w6, 56e5, c493, e9a2, f8aa, c745, 0d69, d746, 872a, b7f5, c45b, 8b19, b957, ecaade2017_031mm, c0f3, ijac201513302g10, 9e3e, 361e, ecaade2014_157d39, d1e7, 78b9, 0e35, df0a, sigradi2016_385mm, c761, ecaade2017_210y, sigradi2016_383kk, 479c, sigradi2015_5.384m7, ecaade2014_163k40, c734, cdf6, 72ee, ecaade2014_157w38, 58ea, 9a54, 72f2, bcb1, 7c3a, ac1e, ae8d, 01a0, sigradi2015_8.77p11, 4ffe, 536f, 0e1d, ccd1, 7601, 569a, sigradi2016_695o, 2bf0, eceb, c125, sigradi2015_6.327s8, 130b, 4952, caadria2015_190m28, 5bca, caadria2017_035v11, sigradi2013_275e, 6da5, 4351, ec75, sigradi2014_151n3, 6a3d, 31b6, ecaade2016_mrty65, 1943, da96, 1d8c, 8ac8, 6196, 5b97, acadia16_164z11, 7ebb, bfc3, bff0, ecaade2017_108m, c028, 90f2, b59b, ecaade2016_217r55, e2f5, da12, 1a0d, a275, ecaade2014_018x4, bbfd, 89c1, 1868, caadria2017_015v5, 5a5f, acadia14projects_549o, 6312, 34f9, f645, 8dbe, ecaade2014_157j38, ecaade2017_071yy, 0c93, 534c, 9ef3, cf1c, sigradi2015_8.189o13, caadria2015_043i5, 3303, 5c6e, 248c, 5b3d, cac9, 7c7d, 0379, 63c9, fc4a, 2611, 51d8, 395a, 8671, ecaade2013r_009u5, 3062, ef85, d014, 8536, a466, sigradi2016_360r, a00e, 2a3d, ecaade2016_208s53, fb18, 825a, 74c0, ijac201614207o12, 3e1a, acadia14_117az, 05e2, 29cd, 321f, f6a6, 0518, c1db, 9b03, d5b9, 8e48, f2d9, 368d, b25e, 464c, 5093, fbff, 82da, ijac201614205l10, ecaade2016_170x48, d650, 69e9, d63a, ea77, 1a80, ade2, d45f, ae4b, caadria2017_028x9, 6f46, ecaade2016_114g31, 7777, 07f9, 0b72, 6fc7, b628, sigradi2013_386p, c21a, 86ce, a41b, 3b43, d65d, 38c8, 5a32, 6a41, 638d, d729, afaa, 8255, 4c7c, 1b1b, ecaade2017_254ll, c65a, c06e, b307, e8e9, caf4, 2958, ad6d, 563a, 6091, 3870, 7f15, 9153, bbc5, fe46, 93ba, b05d, 4b62, f8d6, a1b5, sigradi2015_10.377v22, b390, 7da6, ecaade2015_114n22, 25a7, 8ec1, aa0f, e3db, sigradi2016_421yy, 533d, e6d3, 2e71, bec3, a491, 7fd1, ecaade2015_265r58, acadia14_247n, ecaade2017_089w, 14c1, 189a, 38fc, sigradi2016_537a, c939, ac06, b7c2, 1ed1, acadia16_44n3, sigradi2014_152t3, ecaade2014_168w40, 9242, 6a10, db7d, 5f9d, 258b, ecaade2014_149v34, 097b, 748b, 46ba, be74, f20a, sigradi2014_159g4, e868, 15ba, e5fa, 4e0f, ijac201513306w12, 64c2, 4fc4, 9f9b, sigradi2013_195z, 4cef, d83f, 294e, caadria2017_016j6, 954b, 5695, caadria2017_016f6, 7a22, 5b8b, b368, ecaade2014_139c31, 30c8, 89a8, 3580, 22fd, sigradi2013_401g, 83d7, ijac201412403a6, 26c9, 6ee1, 6f73, e0eb, aab2, 51b4, c352, 8d1a, 5ede, effc, c5ae, 220d, sigradi2015_sp_8.6c30, 2703, ijac201412402k4, e1e9, caadria2017_081s24, 9baf, 6422, caadria2015_016j3, acadia16_244o15, f932, d5ff, b479, 5c17, 2d81, c42f, 3834, ecaade2015_18i3, ecaade2017_265n, ijac201513202k6, adc0, 6acb, d533, 7fe2, ecaade2016_013j3, 331e, 426e, 345d, 442f, 6dd8, ecaade2014_157x38, caadria2017_131f35, 924e, 028d, 8b71, 8304, 3740, ecaade2017_007b, 9929, sigradi2013_327, 0ecf, 5dd9, acadia14projects_145r, aeee, caadria2015_111g17, ascaad2014_022m4, c27d, acadia16_352x21, 2b88, 4934, 90fa, sigradi2016_479ee, 232e, 5c2e, 6762, 4dcf, ee1b, a0a7, 1e30, 98cb, acadia15_173u6, 671d, ascaad2016_021k8, 39a2, 1a71, 3f76, 7ecf, c18d, 1f58, d806, 162d, ecaade2014_070i16, caadria2015_087w13, 06b5, 4904, 6579, 4ad2, 8f74, ecaade2016_134b38, ec70, ecaade2016_126o34, a5a6, ecaade2017_101p, f724, caadria2015_220c34, 9b46, cec9, 5d2d, 34b3, 2018, 9c40, cc63, ecaade2014_168k41, sigradi2014_313v5, caadria2017_023z8, b88f, caadria2017_072w22, 8854, a104, 1430, 6d83, e54f, sigradi2014_313s5, 4d6f, e4d3, 11dc, d4ec, 5c33, 30d5, fbf3, ijac201614101i1, ac81, 68bc, caadria2015_016k3, a082, 4392, 4719, 03b9, ijac201513101j1, ecaade2014_014g3, ee9d, ee08, bffa, 4400, acadia14_101m, acadia14_619au, 261f, 737d, d6b9, b24f, 7f6b, cef8, c943, dc1d, a81a, 8cf1, 5bec, e6fc, sigradi2015_3.111d3, ijac201614102o2, sigradi2016_375g, b09a, e0a0, ijac201614307l4, b3e6, 7419, ascaad2016_005v2, 1e6f, sigradi2014_015g1, bf06, f443, 52ac, 1d21, 0f7d, 0591, acadia15_343f15, 2023, acadia14projects_135o, ecaade2016_120n33, c4e7, b8fd, 6186, 38d0, 3d3b, d002, 8df6, 2653, f458, 0f32, e2bb, a030, 0182, ecaade2017_009q, 79dc, e165, c378, 6f7c, 0700, 34df, ecaade2016_188m50, ba4d, 9ed5, 7712, ad2d, 5787, 1e1c, 7e15, caadria2017_056j19, c399, e552, ijac201412406o9, 18e1, ecaade2017_203yy, sigradi2016_595ff, ijac201412408k1, c4b2, e795, ecaade2016_223p58, 4b76, 7298, 302f, 1261, 2f71, ecaade2014_055x13, acadia14_247l, 4179, 2c8f, 33cd, d879, acadia16_106o8, 1f24, f610, f60d, 4fbf, df00, 0557, sigradi2014_330p7, c6db, fd0b, 19f6, d029, 41dc, ascaad2016_059l23, ecaade2017_157xx, 8127, 348b, cdf7, f3ff, b9a2, afca, 5c71, 94fb, d98e, 9abb, sigradi2015_8.328r15, a5f2, sigradi2016_356c, 4158, 6573, 3bac, ecaade2017_293vv, 53ec, 70ac, 616a, 2e6a, 973c, 1bf4, 5500, 286b, 1436, cebd, ca73, 2f96, f20c, ecaade2016_120m33, c11d, d487, 2c5b, 0f11, ecaade2017_079bb, 60d4, 3981, 3f63, 8211, ecaade2016_217j55, cd28, d2f9, d39f, bb34, ecaade2015_27r5, 79d5, fd49, 0aad, da94, 7bba, 4b70, e881, 4592, acadia14projects_565r, 156c, fc02, 61e4, c4af, 5a3a, a135, 8f04, cbbe, e036, 1483, 9211, fecd, bafe, 18f5, c682, 75fc, f8df, acadia16_344i21, ascaad2016_010e5, d52c, 7949, 4ae0, ecaade2016_191w50, b836, 521e, sigradi2013_208, ae0f, c0cc, ascaad2016_032p12, 7687, 4617, 8bd9, b780, 7338, 8aa7, ecaade2015_336d73, sigradi2016_752ss, caadria2017_149h39, 9b14, 9d0f, 3b74, a0d8, 0149, ecaade2014_052a13, 275e, ee24, ecaade2017_175i, fdec, ecaade2017_100e, 9725, ecaade2015_207d46, 7004, a12a, caadria2016_457k19, a115, ecaade2016_221p56, bf15, acadia16_414c25, 7674, 854d, 3c16, 79a5, a1a8, 0ddc, 36ff, cd38, cec7, 4bda, beb4, 6b57, 7b4e, 2d67, 5734, 8ee5, ecaade2015_285s62, ecaade2015_298m65, 53ab, c323, d57b, c449, 7d74, 2e61, ecf3, 6985, sigradi2013_42o, 610a, 9a75, a686, 08e6, 995f, ascaad2014_005r3, 1b52, a13d, d58e, a23a, 37c8, ecaade2015_139x29, 71a1, d66e, sigradi2015_10.307k21, b0d9, 9116, 0969, f855, 448c, 5f0c, ecaade2016_222j57, 9f53, beb9, sigradi2015_9.152z16, 4f7c, 44e6, caadria2015_226k34, a1f5, 4646, 12e3, f01c, 78a7, a2d8, 1553, 4c76, 6b5a, f506, 3759, acadia14projects_63ap, 0f0d, 30ab, 075a, ad6a, b5f1, b276, 106c, 8ff4, ijac201513105m4, a315, 5dfb, e0df, ecaade2017_170d, acadia15_263g11, e9ed, 2fa4, e26e, ecaade2016_175h49, 5a01, 9cab, 8051, 3fc7, 232a, 4cac, ecaade2016_007n2, e063, f7c8, ecaade2013r_018u9, acadia16_478l28, 4f04, acadia14projects_463n, e066, 29a3, 2c0f, 4326, ecaade2016_025o7, 2e42, sigradi2014_144t2, ecaade2014_112e26, 93dd, ee2c, 705b, c7e7, cea3, 22e9, de5f, 35f6, c5ba, 7b3d, a729, 0012, 68cb, 082a, ec34, 381a, ecaade2014_168a41, 334c, 06aa, 08ff, ijac201614202w7, 42f3, ad93, ecaade2017_029z, ijac201412301z5, bfa4, ecaade2014_197h51, cac8, 90ea, e9a6, acadia14projects_63at, fad4, caadria2016_529l22, 1015, 2fd1, ascaad2014_035p1, b2b4, d324, 19de, b3b5, 7cbb, e7b8, 57fd, b0c5, caadria2017_031l11, 41e4, acadia16_140b10, 138f, f55a, caadria2016_601j25, acadia15_149v5, 17d2, 4cc9, eb50, d6f3, 67fa, 467e, ef97, b902, b2ba, 3964, 455c, 9f16, 5a41, fadc, caadria2015_049g6, f13e, ea8a, 22a0, e34c, 810b, caadria2016_487u20, acadia14_435ai, 3a6d, acadia14_375o, fb7e, 6c5c, sigradi2014_330s7, edc7, 53df, 6f30, be2c, acadia14projects_619af, ecaade2014_201f52, e79f, e646, 2a5e, 1fee, 3e05, e449, ab31, d240, 5a76, 5f11, 3585, ecaade2017_215h, 57e0, 4b8b, 0509, caadria2017_127j34, bf3c, bce3, a7df, 82e7, 3eeb, 47b9, 6256, 6fda, 478e, 4b21, dbb8, 0c3a, acadia14projects_347an, ecaade2016_210f54, ebb0, e1db, 6d29, 356e, 3d5b, 6a42, 62f6, ijac201412405u8, a9c3, 0393, ecaade2014_149e35, 57ce, 57e3, ecaade2017_152ee, 0865, 54b4, 954d, 4b87, 505e, caadria2015_226z34, 0059, 4caa, 3def, aa72, 8790, a2f0, acadia16_290e18, 4057, e19c, 5e3c, 5e2b, 5bbc, 2589, ea68, 4099, 328a, ecaade2017_256ii, 0a13, ba53, 3116, acadia14projects_435aw, 0a46, 2bc4, 5f68, 8511, ecaade2014_052j12, fa14, cc7f, ecaade2015_92l18, f106, 8af1, sigradi2015_12.215l27, 85fe, 9a25, 5140, ecaade2013r_010s6, a787, ecaade2014_104s23, 2e9f, 70ba, 6e16, 3be6, 0184, caadria2015_124j20, 3901, 9e1c, 7bad, ascaad2016_001a1, 41d9, e72d, acadia14_609aj, 6bac, 4be5, ecaade2017_257uu, 56fe, 5f31, cf6f, 32f0, 05f3, sigradi2014_345g10, 153d, 0375, 8242, 276e, ed6b, fdf7, 292e, f02a, 96b7, caadria2017_123t32, e269, 636d, 695c, ijac201614405k3, 825d, 0e05, sigradi2014_178r5, 54ea, 4970, ac79, 8bbe, 5568, b3dc, 8162, 4644, c179, 9162, 26ea, c803, 85fd, ccac, 6187, bd94, caadria2017_043c14, ecaade2017_293ll, 9ab1, e855, sigradi2015_6.387x9, ecaade2016_067k16, e433, ea36, f1cd, ecaade2015_55d10, ascaad2016_045e19, c36f, bd6c, 3333, 754e, 0aba, 6b5e, sigradi2016_381l, 6a8b, d7b4, 1d60, caadria2015_209b32, 51a1, ecaade2017_213h, sigradi2016_592s, caadria2017_057b20, b42c, sigradi2015_8.186z12, fd2c, 2ced, 9fb2, ecaade2017_098mm, e1d7, 3bad, dadb, 9b8d, 4dc7, 0780, 3e8c, 4618, 3d32, c3b4, d417, f08f, acadia14_357aw, b5dd, caadria2015_188w27, a84f, f9f8, 3dea, bec5, c1b7, b3ed, 40f8, ab0f, 1272, b37c, 1216, 6699, 7cc0, sigradi2016_450uu, ecaade2014_149h34, 5515, 4a47, 7a86, db39, 2540, afb5, a739, 3c61, 0052, a9c9, 837c, 81fd, 7c6a, 429f, 6452, 8692, ed61, 5fc4, 1f41, ijac201412204n3, ecaade2015_113o21, 1325, sigradi2016_484vv, 1030, 4760, e60b, 8133, 2012, dff6, 4a8b, ecaade2014_030l8, 3cb4, fab1, c9a5, 067c, b146, 8027, d987, 7c01, 354d, d197, 3dfe, 2975, 3462, b777, c24c, ecaade2015_256a58, 6ebc, ecaade2017_079s, b5a1, f364, 1965, ascaad2016_057u22, eb81, ec40, ascaad2016_008e4, f454, caadria2017_175k43, d9f9, c1c1, ijac201614201x6, d299, 4431, 7acc, caadria2016_861a37, fa96, e86e, bed7, 9a76, a7b7, ecaade2015_200u43, 9f7a, e520, 8f7a, 89fc, daf0, acadia14_43ao, bff3, ijac201412302m7, d054, caadria2017_079u23, 7363, ecaade2015_171d36, 56c9, 0f73, c3c8, 6e8d, 2c89, 7a2e, 17a0, cf2e, 15c9, 0aea, cec4, 00b6, caadria2015_172a26, ecaade2014_035a9, 836a, 553e, b402, 38b7, caadria2016_529k22, a0a0, 7cdc, sigradi2016_561ff, e61a, 1668, 7c16, c20b, 9136, a4dc, a0f3, ijac201614204u9, d141, 1583, 875e, d7f9, 8321, c1b9, b863, 9a0b, 0544, 9777, acadia16_260j16, 0bad, f421, 417b, 36d4, ecaade2016_224o59, ed4b, c2c4, b663, 076b, 3b1e, 65a0, 31a9, ecaade2015_21k3, 3d56, caadria2016_663n28, f46e, 75cf, c38f, acadia14projects_661e, 744b, 12b4, acadia14projects_681aj, d5ac, 6391, 00b2, de76, 6eb1, 8d31, dd9e, aff6, c91e, 7430, 5075, sigradi2016_560w, ea0b, dc8f, 17a3, 1178, 7cf6, cb7c, a167, fb39, 410a, 216c, df93, c878, ecaade2016_072r20, d9b1, ecaade2014_072e18, ecaade2017_105kk, c0a6, 5d60, c076, caadria2017_057u19, ba0a, e754, cf0b, 7efa, c180, 6ec0, d9e2, 33d8, 0bdb, ascaad2016_057m22, 7a13, 06f2, e387, ecaade2017_053yy, 8ddc, 750b, 6b2b, 006b, ef7f, acadia14_691az, 0f2b, 3a28, a311, ecaade2014_113b27, 3925, 59c3, ea1d, 3f0f, 29f6, 6638, d35b, sigradi2015_10.309x21, c746, bccb, 6d1a, 1c3a, 1ff7, ijac201412203i2, 1161, 4fcc, 89a5, 531e, fb92, ecaade2014_072g18, ecaade2017_133n, 7932, 4db8, 8155, bef3, f104, sigradi2013_117, 578d, sigradi2015_10.378w22, ef98, ecaade2015_35c7, c37c, bf2a, 5088, 50ab, dbf9, 5d0e, ecaade2014_113y26, 20fc, 5852, c32f, 6aee, acadia16_214d14, acadia16_54r3, 93cb, d947, ecaade2017_269ss, cab5, sigradi2013_117i, b528, e2f7, b93d, cc79, 85eb, 118f, ecaade2014_237u60, caadria2016_105w4, a061, sigradi2014_074o6, 4be1, 9ee8, 4c78, cc70, 62fc, ffe3, sigradi2013_347r, d161, 2cc7, 9f45, 013f, acadia14projects_43ar, caadria2016_777x32, 74c5, 6619, 4c33, ecaade2017_199oo, 5831, caadria2016_457l19, caadria2016_651b28, f264, 94b4, 2b84, 5595, 967a, b685, ecaade2014_042o10, 1e48, d697, 361f, 88d8, ascaad2016_029y11, 2142, ecaade2016_055j14, ascaad2016_043k17, d018, 722c, 4ab5, 919f, 5aa3, fb70, 06af, f658, 97af, 9a18, aa7c, b6bd, dc62, 5940, ecaade2016_075x21, 5955, 91d7, ad32, caad, 379b, 1cae, ac15, 7b9c, 9533, 3b54, ascaad2016_048g20, 0c48, 6ed4, 6b4c, 5e8a, d52d, 171c, 08fa, c0e6, caadria2017_051p16, acadia14_681al, 106e, d855, e7bf, acadia15_232s9, 97eb, bfca, 4409, acadia14_463g, bc2c, e184, acadia15_451t19, 6217, 1343, 32c3, ecaade2014_151w35, 3d0b, dc4b, sigradi2016_534ss, 7c07, ca5c, 74cd, c5cd, caadria2015_114o18, b8a2, 8d87, e275, 7dc9, 69cb, 2ab4, 31d8, 1a57, f885, sigradi2014_097n8, 3ad0, c3be, ascaad2014_033h1, 6c9c, e912, ecf4, a9ca, 657e, caadria2015_004h1, 98d9, 65aa, 5ca1, ecaade2016_223e59, d7d3, 72ae, 3a39, f4d9, a447, 823f, 2078, 0bd6, 8a12, 38d1, 46e6, 33f8, e796, 1b06, 87c9, f210, d613, dc72, deab, 9290, 85c3, 0a74, 5047, 9bfe, e3bf, 6ee7, sigradi2016_710kk, 62b6, 9870, 1730, ecaade2016_095x25, c7a1, 20eb, 9d63, 6761, ascaad2016_004r2, ee0c, fd59, e4b1, 58ef, 6c1e, 68fd, 1068, 1c4e, df38, 7262, 0b1a, acadia16_214y13, 6601, 9846, 6baa, 9256, d0fd, 885d, 4738, ecaade2015_202m44, ecaade2017_101r, 9ae9, sigradi2014_263c1, d630, a021, 3f7c, 841c, c203, 3370, d4f0, c1ea, b7d8, 3565, acadia15_110d4, 72b3, acadia14_523at, 8a64, 937f, a473, c035, 36cc, 033f, 6096, sigradi2013_386n1, 92b5, ecaade2016_223j59, 5de4, 5ba3, 0f82, 0704, e998, 27c2, 0aa8, 79d2, 231b, 2509, 61d2, acadia14projects_101y, 8e73, b2cb, 4e95, 2d69, 7d54, d524, 997d, 5f26, 16d4, f8f6, 9701, sigradi2016_507uu, 0f8c, e592, c666, f34d, 9b87, 7a4f, 4e7d, f365, 653c, cab2, d914, acadia14projects_117b, 1df9, ecaade2017_003n, acadia14_463i, 7a24, 781f, 4017, acadia16_12t1, ascaad2014_021w3, ecaade2016_027w7, fdf9, 3077, 24e0, c41b, 0a75, 509b, bf6d, cbe8, 9e5d, b484, sigradi2016_809tt, bab6, 4c8f, b285, ecaade2015_206a46, sigradi2013_194v, 3ee5, acadia14_291f, 2577, f216, aa07, ascaad2016_038m14, 784b, eb0b, ecaade2015_332s71, ecaade2016_163p45, 178e, ecaade2015_271y59, db5b, 2bb3, 82d6, 11c4, f449, 5b13, ba4c, ecaade2016_208p53, ecaade2014_072m17, dda3, f24f, bb64, 2995, 70c8, 2ce4, 96f0, 5a0d, ascaad2016_050b21, 8ee8, 3ee6, ecaade2017_003g, ecaade2017_309a, 7f9d, 340c, bd27, ijac201513101r1, 86c4, ecaade2015_233i53, acadia14projects_111h, 1afc, 5956, 53e1, 222e, c8c3, 58b8, 2475, 812b, 2326, 7449, 0163, 1619, 1e03, ecaade2015_155e32, sigradi2014_049g5, 4a2c, 8b89, f797, 5c30, 1c2d, ecaade2014_201b52, a69e, ecaade2014_111t25, a8ae, ba00, 874f, b396, 4be4, 391b, 554c, 52af, a8ce, 5453, b1fa, bc5a, a1d3, ecaade2015_196i42, b530, 42e9, f6fa, caadria2015_004o1, 179e, 4c3a, e2d0, c686, 35f7, f372, 0e80, b7ff, d9fe, 8192, ed45, 9e48, 2208, sigradi2016_673hh, a381, caadria2015_213y32, 9202, e268, 83f9, ecaade2017_240v, 53b3, acadia14projects_619ab, 0ad5, a038, ecaade2015_307o67, 223e, ffe0, ecaade2017_291f, 9386, 483d, 7c67, caadria2016_631k27, b430, b784, 56c7, 4343, 82d1, sigradi2014_265z1, d612, 2189, d55b, f33c, c4bc, fcdb, 6de4, a64f, 76e7, 6713, 7546, 35b3, 4f7b, sigradi2015_6.387i9, 7e9c, 68a7, ijac201513202n6, 75b8, f00a, ecaade2016_068p17, b9a8, 94e8, 15b8, 6bbe, ecaade2016_091k25, 8463, ae3c, 276c, 4511, e6d5, 8e51, fd9c, 1d35, ijac201412403n5, 79fa, sigradi2015_4.219l7, caadria2017_086j25, 6b07, 22ad, 10a2, ecaade2017_014ww, a9a9, acadia14_111h, 67d9, 2b9b, ecaade2016_225j60, 2813, 866a, 55cd, a7c4, feb7, f2bc, 1615, bc91, 2538, sigradi2015_sp_11.278n31, 7ed9, sigradi2014_045e4, 5c7d, d786, acf7, 246e, 2bc7, sigradi2016_732v, f85d, 6bcd, e50b, b4c2, 4416, 9f7b, c7f2, 9840, 7c5f, 4d31, 3026, acadia14projects_619ag, ijac201513102u1, d3fc, ba05, f2a2, ijac201412203e2, 67f5, 9423, 9e82, 422f, 92c7, d0e2, f765, 5baa, 1b71, caadria2015_218v33, 3e52, 8106, f2f0, 3f41, 5f15, ecaade2017_071ll, d9c7, f037, 3bcb, 32fd, ecaade2017_053uu, 1b7f, 9aae, e3d5, 6494, 04ca, 15c8, f225, f2fa, acadia14projects_145y, e54c, a0ec, cf9e, ecaade2015_109t20, acadia14projects_33am, caadria2015_015d3, b40e, 064e, ascaad2014_034k1, ecaade2017_029hh, 1945, b781, 2f63, e045, ecaade2014_121x27, 7033, 4445, acadia14_463aw, 5d46, caadria2015_124x19, f401, 0202, ba8a, c85c, 0b1d, fd29, b468, e816, sigradi2015_10.140p19, acadia14_43al, ab2c, 2013, caadria2016_611x25, d30a, 4bed, 6430, ecaade2016_130y36, 560b, 23af, 7ac8, f5b9, f26a, 5647, eed0, a5e4, sigradi2013_74g, 8378, ecaade2014_180f45, abd4, 6b28, b56f, 4784, 1026, 885a, 3855, d30b, acadia15_69p2, f434, acadia14_189ap, acadia14_135t, ecaade2014_168h42, 5f97, 83e7, 1468, 59ed, 69f8, a522, 2512, bd7f, ecaade2016_021v5, ab3f, acadia14_655ag, c100, 2b53, 2187, acadia14projects_619ae, 6d22, daab, d931, 3e4e, ea1c, bd8d, 20f5, ecaade2016_110k30, 2786, 95b0, 5810, 55c8, bd77, a6a5, aee7, e81f, acadia14projects_75aw, 599c, 7614, ecaade2017_210w, ecaade2017_302ii, e2ea, 59c5, ecaade2017_293hh, 4c23, 196e, cab1, 060c, 0570, b0d0, a976, acadia15_232z9, caadria2017_021d8, f826, f446, 68a3, c2f3, acadia16_308a19, ascaad2014_035n1, 6fed, 34c0, bf80, 2d3f, d328, sigradi2016_792l, ecaade2017_105mm, a3ea, sigradi2016_522w, sigradi2013_100g, 2fc0, 8a8a, f0c3, acadia14projects_81m, b346, 8cc5, e5ed, b004, caadria2015_139b23, 2780, 4d18, 1afa, ecaade2015_334t72, e88e, a8e8, 648b, c0ce, caadria2015_122m19, c718, 82f4, cb5b, a288, 2004, 17b8, 7fcd, 6846, ecaade2015_122r24, caadria2016_353a16, ecaade2016_167d48, e0e0, sigradi2016_654a, ef58, sigradi2013_74f, 677e, ecaade2014_019h5, 51ec, a389, b68a, eef3, 51ee, e5af, 4e49, e206, c3e9, caadria2017_031k11, 5434, 4506, 77c6, ascaad2014_013y6, 409b, ecaade2017_274u, 22a1, a6e1, caadria2016_157x6, ecaade2017_269pp, 3453, 41ed, 47db, ecaade2013r_004f4, 5cce, e652, eeba, ascaad2014_020r3, 6e34, acadia15_57u1, acadia14_291ax, fad2, fa00, fd54, 4457, c221, 1390, 4d4a, sigradi2014_074x6, 64f4, b405, ecaade2017_023jj, af97, ecaade2016_026v7, ecaade2014_239x61, 9a7a, d37b, a736, fe68, 17b6, ecaade2015_59p11, 2443, d7a6, ecaade2014_206l53, 7d75, fcb5, 2cf0, ecaade2014_153z36, 314a, ecaade2015_138h28, 77ae, 7a4e, 5af4, db78, cd40, c599, 89b1, 3218, 285a, 6288, 6f8b, caadria2016_861y36, ceca, sigradi2014_018k1, 1d15, 9013, ecaade2014_066s15, acadia14projects_445al, fc98, dafc, sigradi2014_132y1, caadria2017_163i40, c0fe, a122, 28d9, 9e83, 114d, 9015, 7d2a, 7bf2, 0989, 7772, fb8b, ab80, 109e, c263, 0a90, 3817, ecaade2015_138a29, 1930, 6a79, cced, acadia14projects_281aa, df8b, 6176, d76c, 6976, caadria2016_105i5, 3578, sigradi2015_4.52m6, da33, 4a4c, fdc1, baf5, 99c9, 0c05, 56cf, caadria2015_220b34, 6db3, ac73, 2919, acadia14projects_177ai, f8bd, 9017, 6810, 7cfb, e6dc, e311, fb3e, ijac201412201o1, acadia14_609ad, caadria2017_016c6, 5aa7, 3ac8, 8a2f, 0b3e, ecaade2013r_017w8, 8d6e, 22d5, 932f, b4ec, 8cb7, ecaade2017_109pp, 9a92, 795c, ijac201614203h9, acadia14projects_479a, acadia14_365an, 27e3, 2382, 2035, sigradi2014_345w9, 7f9a, 13bd, 402e, ecaade2017_073r, 10d7, faf7, 4008, 007b, e687, ascaad2016_045b18, ijac201412401z3, fad8, acadia14projects_291au, 5226, ecaade2016_063r15, a209, sigradi2016_414hh, 206b, 6d42, 66e6, b6a6, e8ff, 5cd7, ecaade2016_140s39, ascaad2014_017k9, 6fd0, 591a, 9f04, 480d, 24c4, 96d7, ecaade2015_48y7, ef11, 8bff, 0e75, 1c32, bddf, 6ec1, 4b02, f714, ecaade2014_105y23, c0dc, d9a1, 7671, ascaad2016_042r16, abdd, 131b, 70a5, ea26, 400c, ecaade2015_229e51, ae8e, af7e, sigradi2016_710ii, b930, de0c, 73c7, 3ea5, f29a, da01, be0c, sigradi2013_330f, acadia14projects_463u, 68b6, 895f, 1db8, 528d, acadia15_357k15, acadia14_479p, caadria2016_663t28, caadria2016_651d28, 9d84, d789, 488b, 880e, 906f, 63df, ascaad2016_029a12, d8b8, 211c, acadia14_427an, acadia15_395d17, acadia16_106l8, b1e0, e728, 9aed, ascaad2016_045f18, cf5b, e547, 14cc, 31c3, 29fb, 07ed, bd1c, 2e22, d5d3, sigradi2014_099s8, ijac201513305g12, ecaade2016_046a13, d95b, sigradi2015_3.155m3, f5c7, 9698, 4374, sigradi2013_30, aadd, 217b, 92aa, 3506, af8b, acadia16_154k11, d397, 7a8e, a6dd, ee9b, ad03, 3ad3, 25e3, 6505, a920, 718e, edcb, 485f, d972, ijac201412203w1, c86b, e39f, d5bf, fa91, ba2a, ecaade2014_202n52, f926, 58b5, d031, c48e, sigradi2013_155g, 44fd, 56bc, 274d, acadia14projects_23ab, 4ad5, 3eb8, 9a87, 14f5, ecaade2016_183s49, af69, fa94, 1e18, 3666, 7e42, 7f4b, 3f04, 4808, 0b88, f981, 639d, 8200, ecaade2017_248rr, ec9a, 2e8e, d2be, 6197, 349a, 067f, a622, 19bd, ecaade2013r_009o6, bdd9, 2534, ecaade2015_158r33, acadia14projects_281ab, d037, sigradi2014_282s3, b112, 358e, ddf4, b668, ecaade2015_143r30, e967, 472e, caadria2015_213j33, caadria2016_259n11, 541c, 144f, d8fb, 5a03, e1f2, 89f5, c72d, d59e, 4c0a, ecaade2016_162d45, 438a, acadia15_497g22, 1818, 89d7, 4016, 2ea4, dfec, 8df3, 47ac, ad15, ecaade2016_162x44, f732, 6bdb, ecaade2015_127s24, abdf, e1c8, 942c, 4759, sigradi2013_30a, 2066, 5985, 8b2e, acadia15_497i22, 49c6, af14, 2b66, 2db7, ef75, acadia14_23ab, 0431, ecaade2016_098f27, 1601, 135c, 72b7, caadria2016_167r7, 7844, e240, sigradi2013_275b, 1287, 02a9, 02e5, caadria2017_158y39, ae22, ecaade2014_046t11, f519, acadia15_451p19, acadia14projects_579aw, acadia14_63ar, 75bd, 2afa, 9f40, 61af, b7d2, 055f, sigradi2013_189f, a132, 8037, sigradi2013_30v, 950d, a726, ecaade2015_284y61, 881c, 20d8, 438c, b6fe, e671, 3f40, caadria2016_333y14, 0744, 0087, ecaade2016_230r62, f6ed, 3fb0, 6009, 1d0a, ecaade2016_073y20, 6735, 15f3, 1617, b11e, 71a6, 464e, 009d, 62df, caadria2016_569e24, fdd0, c8a9, d13c, f622, cb5d, 0ae8, b525, 59ac, ijac201412403i7, f8d5, 3562, 8297, f447, 5d66, ecaade2015_229c51, acadia15_381r16, 4d04, ascaad2014_034l1, acadia14projects_719i, 2308, acadia14_43at, 0d6b, ecaade2015_309s67, 0d40, caadria2016_187f9, 0d0e, 3186, a6cf, ecaade2014_139f31, 0acb, 7ffc, 2583, 3d02, acadia14projects_101aa, d189, acadia14_691a, d393, sigradi2013_315, ecaade2015_138j28, ccda, b336, 13b1, c0fc, ecaade2013r_018d9, 3fa9, d6db, a225, 2748, 1fd9, 8bfb, 3735, c214, 42a1, d958, 9ec3, acadia14_609au, ecaade2016_120j33, 5bc6, 0157, ecaade2016_224v59, e6ad, ecaade2017_202p, a474, 74be, sigradi2014_137h2, 8887, 83fe, 9f01, efb8, 5e8f, caadria2015_210k32, 7c33, 0f06, 28f5, 8322, caadria2016_683v29, d555, f554, a237, 3ab9, 559e, ijac201614403r2, ecaade2014_152g36, 11e8, dc6f, 44e7, e9cd, 5d8e, 91f2, 1938, bbf3, 6cbb, 9f80, ff17, 7fcb, 94aa, 2725, caadria2016_809c34, caadria2017_104c28, 9ee5, 5d13, caadria2016_713u30, 12fd, f575, 964d, 6918, 5ba4, sigradi2013_243v, c9b5, d617, b0c0, ecaade2017_291s, 53f4, sigradi2016_655g, bd17, 12c2, 85be, ascaad2014_017i1, cd21, dcea, e8a8, 9636, f78f, caadria2015_004k1, b1a0, ascaad2014_010l5, 5570, ac76, sigradi2015_12.297h28, ef22, 6227, 3d4a, dc08, ecd2, 46bb, ecaade2016_222e57, sigradi2016_560cc, b2d5, ijac201412407e1, ecaade2016_087n24, 377c, 9922, 0dd3, e5d1, ecaade2015_127y24, ffbe, f079, dd07, 64cc, 3a8f, 8472, eeee, 059b, sigradi2016_636n, 80b2, 35d2, a4ee, 4ae7, e0f9, 4645, 3709, dc0c, caadria2017_123h32, 035a, 8fde, ecaade2017_288bb, 34ab, 6d50, caadria2015_096o15, ecaade2015_284b62, a74f, ecaade2017_252f, 1d86, bcb4, 13fd, ijac201412408y1, d496, 2041, ecaade2014_224o57, caadria2016_539f23, ae92, 51aa, 2784, caadria2017_070h22, caadria2017_004o2, 42be, acadia14_145aj, 69bf, 4a00, ecaade2015_172c37, 4075, caadria2017_021f8, 98d7, 5c47, 7eff, 1f8f, 105d, acadia16_54v3, ecaade2014_173k43, bba0, sigradi2014_186i6, ijac201412303f9, 52a9, caadria2016_353w15, caadria2015_114r18, b340, 6e7c, 1067, f069, ecaade2014_186n47, 8a7c, 0594, bf54, 6054, ad71, 0ae6, 728c, 0302, c4f5, 3658, c9f9, 1a6b, b911, caadria2015_073c10, 74b2, sigradi2016_781qq, 7371, ecaade2016_018g5, ijac201412302s7, 7b6f, 72c2, 0812, ccb3, d145, a8e3, 978b, 8971, 9829, 537d, 488f, 6e2f, cd55, 6c46, 5d1b, 7351, 749f, 6b5b, ff33, c49b, 733b, 6dff, ijac201412303a9, ff29, 13c7, ecaade2016_018d5, ijac201412404t7, acadia14_609ar, 8a2a, 4d27, 88ac, sigradi2016_400i, f460, 49fb, ce6e, e3e3, 14db, d4d5, c30b, 5a93, dd62, edcc, 5493, 3cd1, f1e6, 68b2, f534, acadia14projects_709ar, d707, a279, cb17, 9f2b, de78, 8391, ecaade2016_089a25, 228d, 09d8, caadria2016_259t11, c487, caadria2017_001g1, e4f5, 5532, 869d, 85bc, d890, 51b7, 436f, 72fa, caadria2016_641n27, b4dc, 888b, caadria2016_819n34, 9bfd, ee0e, 9e39, 73ad, caadria2015_213n33, 9de1, d718, 90ec, ijac201614302k1, 6cb4, 83a6, 2989, c4b9, d1c1, ecaade2017_268kk, c36c, a8be, 79d4, 5139, 495d, 591f, sigradi2016_356g, 408d, 2e74, 390b, caadria2015_081x11, 25ae, bcf3, 0fc3, 2c7e, 76ab, e034, d797, ae69, 3f47, 9276, sigradi2016_382z, acadia14_661c, 6b0b, 392c, f8a3, ascaad2016_013a6, c067, e7ef, 5564, fc57, ascaad2014_033i1, 20f2, 2352, 6664, 3082, sigradi2013_54n, ed3c, c722, ecaade2016_tkoy66, f9a2, 1fe1, ecaade2017_157dd, 88b3, 05d1, 7e38, caadria2016_249k11, acadia16_344m21, 40e8, 1f5a, 529d, 204f, 2f8d, 6341, 4a0c, c8d1, ebc9, dd2a, ecaade2015_175o37, f54c, sigradi2016_601zz, 6243, acadia15_483j21, 3df6, ea27, 566e, ecaade2016_071r19, ecaade2016_216c55, 9742, cb50, caadria2015_130f22, 7cac, 6d4e, c4b6, 55f0, sigradi2015_10.309r21, acadia14_189au, ecaade2014_151x35, 214d, 572a, df7d, 947a, dbe8, f4b5, de8e, 0d0d, 41c8, 9ec2, 0560, e600, ecaade2016_126v34, caadria2017_174w42, caadria2016_787e33, caadria2017_001b1, aae7, 837a, f18f, ce72, 943b, e80f, b429, e606, 2a21, fc01, ecaade2015_320r70, bd39, sigradi2016_492pp, 4cc3, 3a12, acadia15_497p22, ccc8, 92d7, 4fce, 294d, f2b7, caadria2015_090d15, 5ec5, 6d9a, acadia14projects_389f, ecaade2017_215d, 934d, 345a, 3c02, 98ff, sigradi2016_803x, ecaade2013r_001s1, 2403, 78c6, efa8, 3241, bc84, fe18, ecaade2017_041s, c8ab, caadria2015_172i26, 289f, ee65, 318c, ecaade2015_130n26, 18fd, d38c, 87c8, 753d, caadria2017_003w1, 8ad0, 3fcf, de2c, a2ab, ijac201513205c8, 5f1e, 1eaf, ecaade2016_203f53, ad58, ijac201614201l6, sigradi2013_327r, sigradi2013_244k, 4135, 27f7, f59a, 389c, 237d, sigradi2014_292u4, 61e7, acadia14_311s, caadria2016_745y31, a170, 3352, caadria2017_048f16, 0529, ce74, 6e7b, 7ea0, ijac201412207h5, acadia16_344u20, e196, 4f60, 8ea1, 0461, c2ac, sigradi2015_8.264o14, 022a, e803, ijac201412405o8, 40b6, afbc, 3b3c, ecaade2016_166h47, ijac201513205p8, 5ebb, 129c, ae51, 987e, b644, 3dc5, 67b2, caadria2017_142c37, 0879, c6ad, 483e, f0ca, d71c, 61f1, b82f, 8c63, caadria2015_087z13, 6829, 70f0, ae2c, 9f85, acadia16_254a16, 69b2, 0fe8, a8a0, ecaade2015_100o19, dd83, 3989, 6625, 1f95, 651f, 488d, f4f4, cbb7, c83b, fc32, acadia14_189al, 8253, 8f35, 42ee, 8c7f, 849e, ascaad2016_045u18, acadia14_487f, sigradi2015_4.219z6, sigradi2015_8.81t11, a15f, ecaade2016_bkou65, e7af, 89bb, afb6, 27d5, 5276, e6e0, ecaade2017_059tt, sigradi2014_047j4, sigradi2016_446j, 5a36, sigradi2014_159h4, 5e12, 9212, e9dd, fa19, 9a16, d77e, ascaad2016_028w10, a17c, caadria2016_435r18, 123d, 99c8, ecaade2015_91d18, 2094, 3c21, 6e5d, 098d, 2821, ecaade2015_269i59, a55d, 0716, 7eda, c061, 859d, 4d09, ebd5, 08cf, 150c, ecaade2014_023h6, ffbf, ed30, 2b05, 2560, ecaade2014_218p55, caadria2017_016d6, 1e69, 7ee0, eabe, 8113, 0c33, 981e, sigradi2015_11.8t23, ecaade2015_92t18, 18b0, 9e35, db25, ascaad2014_010s5, ecaade2017_023aa, 84aa, ijac201412301n5, 3cbe, caadria2015_203j29, 1208, 7d7d, 66d2, e81a, caadria2017_142l37, 5236, ecaade2014_100k23, 5773, 769f, 1e65, ecaade2017_083zz, caadria2016_405i17, c02f, 68b3, ef8d, dcbf, 1db6, 0ad6, ba2c, ecaade2016_221u56, acadia14projects_691a, 011d, e591, 55fb, sigradi2016_637x, 2526, 7228, bf60, e278, e58b, 9d9e, 6fea, 9d0c, 6ff9, ecaade2013r_004r3, 45ea, b3ff, 20be, d5a2, 85f1, ce10, 836b, ecaade2016_230v61, 9e99, ascaad2014_016i9, b88b, ebce, 6b85, caadria2017_115f30, 8c89, acf5, 80ee, acadia16_154l11, 2d7f, 3bf0, ascaad2016_046p19, b7b6, fdf5, 273b, 3134, 066f, acadia14projects_145ac, b1c0, 2be9, 0b8c, ecaade2017_189ss, ecaade2014_057h14, caadria2015_016s3, 9378, 8a7e, caadria2016_187b9, e692, 63d1, 5294, ijac201614405m3, ecaade2013r_003c3, 0b87, 79f3, ecaade2016_077z22, a246, ecaade2017_302bb, 4b27, sigradi2014_018m1, acadia14projects_627ap, ff92, 6628, 976a, a7ed, 96fc, ea46, 2595, bbf1, 66e7, 2bab, dcd0, c314, ac2f, sigradi2015_11.222n26, fac3, 1c42, ijac201513101k1, 124b, c0bd, 0747, ecaade2014_041i10, sigradi2014_099r8, 412e, ecaade2017_305a, 45c4, ecaade2017_112ww, a6b8, f93c, ecaade2016_tkox66, acadia15_469d20, 7ef5, ecaade2017_170j, 4981, 9621, e4f6, ecaade2015_113t21, 7e13, 0b2a, 7b8e, b1d6, 9b81, ecaade2015_284t61, bdb5, ee61, cf81, b6c1, aa93, ecaade2014_089r21, f3d3, b50f, acadia16_440w25, 86ee, 4826, ecaade2016_223r58, 5a98, c5e3, 79e5, 9445, 6c84, cfba, 9824, d6a7, b1a4, 392f, 6ef7, 3e3f, 27fe, 5e3b, abfc, 229a, ecaade2014_109p24, 8e25, acadia14_327d, c77c, acadia16_154h11, ecaade2013r_013z7, fe6e, e9cb, ecaade2014_184g46, dde1, 7bcb, acadia14_463au, 8bb5, ijac201412303b8, eebb, fe19, ac7a, 7216, fc48, acadia14projects_589a, sigradi2015_13.181r28, ed14, ecaade2016_065a16, 1b5a, aff2, 5034, e9e4, 3f37, bed5, ecaade2015_138o28, 42e4, 50e4, 2c46, a5aa, cdf0, ijac201614201c6, 188c, bc52, 862a, 9eee, f871, ecaade2014_186f47, 54ab, caadria2017_048s15, 422d, d0be, 740d, 9cda, bdfd, d9d5, 7ec8, dfdb, 350e, f438, 157e, 7a53, f249, c157, 074e, 785b, 8816, 2e11, df42, 1691, d63d, 6212, ecaade2014_100d23, 4686, caadria2015_064l7, 4643, b55e, 68c0, sigradi2016_615w, 32b8, caadria2015_114l18, ijac201412408o2, ecaade2014_194d50, d3e0, 9561, 96c6, sigradi2016_815oo, ecaade2017_057k, 0546, 5fa5, ecaade2016_065x15, acadia15_263x10, e53b, bf65, 8b9b, 1677, 36d3, a634, 0a02, 3d08, ecaade2016_091j25, cc5d, 2a45, fcde, 76bd, edaf, ecaade2017_009t, ecaade2015_155d32, 426d, ecaade2014_186c47, 53e6, sigradi2016_446c, ijac201513303m11, bc66, e4d5, f1c1, ecaade2014_049y11, c70c, 611a, 69ad, ecaade2017_172bb, 4538, ecaade2014_194b50, ecaade2015_136o26, ccef, c345, eb4d, caadria2017_056n19, 0d30, e40b, 0f6d, 24fd, d426, 8b30, ecaade2015_221v48, 0a24, 9c61, 2180, b175, ecaade2014_145d33, ecaade2016_120c33, 9bb3, 9eae, 07ac, 1dc7, 55c7, 34c5, 5977, ac5f, 9752, sigradi2014_345e10, ecaade2015_196u41, a1f3, 02d1, 31e7, sigradi2016_363hh, 8986, 2f9e, 5fcd, 1f50, 6162, fd35, acadia16_478s27, da4c, 9103, 9e06, 1af5, 197b, 99bf, 4e91, d557, ecaade2015_118u23, 055a, caadria2016_851n36, sigradi2013_248b, 5156, 12d6, 848d, 5bcc, 81a2, 1099, 2659, 245c, 81fc, 10f9, a54b, 7d00, 731e, 3355, 2247, 23e5, 8e04, 132c, 5966, d509, 7ecc, b976, 6d6f, ascaad2016_009i4, caf0, 9318, 01fe, ba8e, 6e83, 48e0, ijac201513203z6, 2ed2, 4256, fc78, 3070, 2b5a, 06c4, 8a4e, 0df7, sigradi2016_364oo, a924, b0ce, c71d, ecaade2016_128k35, 120e, ijac201614102n1, 175f, ecaade2015_241g55, acadia14_473ai, ecaade2014_195x50, bf84, ecaade2016_111p30, 507a, ac52, cfc1, ecaade2017_169nn, a9e6, 1c86, dc17, 7fed, c7c7, c22c, ecaade2016_057t14, ecaade2017_181y, caadria2017_124y32, 7d6f, da8f, sigradi2015_10.377t22, ce67, ecaade2014_224n57, 0dda, 9446, b4d0, 8441, a17f, ef80, e966, 9a2d, 445a, e7e7, caadria2016_105b5, 6b6e, 08bd, f3c6, 6146, 0425, fba8, edf0, 88fa, cdfe, d0cf, 7bff, f202, 3c7e, 19a4, e850, d821, 4791, 00ff, 3f23, ef02, d42f, 4f83, 4e5c, 8847, 4841, bf2e, 386b, ecaade2017_215tt, ecaade2015_25k5, 4f35, 2f41, 4210, 0262, a72d, eda6, acadia14_135w, sigradi2016_690c, c1ad, 9d50, 1ce9, f331, acadia14_63al, a6f1, e537, da6b, 2ebb, 4a17, 3108, caadria2015_086k13, ecaade2015_285e62, c6ea, 0ba0, 773d, sigradi2013_234l, 9895, 95a6, ascaad2014_033d1, 7ff6, d923, 4412, 3b10, c92c, 7d1c, acadia14_237ax, ccba, 59f7, 339f, 7d9c, 7634, dc28, 1d58, 7305, 994e, 79cc, 72ac, 800c, c6ac, ijac201412401a4, ed3b, 5b4b, f9fa, 83b7, f89d, 02a7, 9e30, a8a6, bace, acadia14projects_357ap, a6c5, a29f, 12ed, 0adb, 5289, a18b, 64af, bcf0, c3fd, 8e40, ecaade2014_145e33, bd55, 6913, 1359, 8f9c, sigradi2014_313x5, 7394, 8c00, sigradi2014_075b7, 630f, 1650, 2b48, a6c9, 06c0, b7b0, ecaade2014_233h60, ijac201614204j9, 2a50, c338, a5c4, 6545, 0f23, 50d2, ijac201513206e9, 2f5b, sigradi2013_342k, bfb1, 6ed8, ijac201412401b4, ecaade2015_237i54, 8d0f, 49f8, eb13, caadria2016_829h35, ecaade2017_101s, 8074, 7c57, sigradi2015_11.165r25, b29a, e6c1, f431, acadia16_12v1, 0e5f, 8397, 7368, e177, a42f, f593, b446, af8e, 247d, 5a9d, 96ac, ecaade2016_037b10, 3b95, sigradi2016_364kk, 341e, 54b1, ecaade2016_017l4, 53e2, 79d9, 4fdb, bc85, 075e, acadia15_483y20, e704, 5bad, a811, 9f1e, acadia15_311h12, 910a, 32bd, e469, 21b2, 5a35, acadia14projects_63ac, e637, 2a8a, acadia14projects_601y, 3e28, 78c0, 3193, 9f81, b936, c66b, 7f2e, cd30, 8839, ac31, 3688, edb1, 7c56, cb04, acadia14projects_237ax, e015, sigradi2015_8.339v15, 9c0b, 07df, a48a, 1a7d, cde5, ecaade2015_333l72, ijac201412402r4, 22b9, 0550, b34b, ed02, ecaade2015_143g30, c6e5, 81e1, 31b3, af94, ee49, ecaade2015_53n9, e3aa, 379a, dc21, 1452, b671, 8fda, 8f99, 0329, 11d0, a198, bb80, 8a81, 9e90, 147d, caadria2016_477g20, 568e, f333, c945, ascaad2016_003t1, 6d5f, ecaade2014_239r61, caadria2017_115j30, caadria2015_073k10, 85d2, 7ab3, 05ca, 4baf, 5594, ascaad2014_005a3, sigradi2014_018j1, c77f, ascaad2014_014z7, 8565, 71fa, c016, 2242, 8b79, 9a50, 46cb, f39f, f3f0, caadria2015_078n11, db5a, 36f3, e3f3, 0c62, ba3d, 578c, acadia15_443x18, b1ff, e853, sigradi2014_049m5, 2fb1, 5b3c, acadia14projects_189au, 9115, 9ad1, sigradi2013_400u, 9b82, 0286, 48fe, 4bdc, 6ddc, acadia16_260m16, sigradi2013_401t, 8a95, 8631, 5757, eed7, 6cbd, 7796, ecaade2016_046s12, 9816, caadria2016_003c1, e8d7, 9893, 910d, 6e9a, 76ed, e1b7, 1d50, a31e, 26db, 7985, 15ff, ecaade2017_181s, 38d4, a680, sigradi2013_285e, a32f, 01f5, b959, b5a7, e3b5, 0d6f, ab87, caadria2015_069o8, ecaade2017_033y, 8414, f66c, b1dd, d6cb, 7dcb, efd2, 388f, 5613, 1159, 9fa8, 06c3, ijac201513302o10, e0ab, ecaade2014_153t37, a7a0, e7eb, d7e5, b717, sigradi2013_10a, ecaade2014_153n36, sigradi2014_151l3, 6377, c793, 9569, ecaade2017_090rr, acadia14_365al, ee34, sigradi2015_11.165x25, sigradi2016_737y, ecaade2015_207t46, ijac201412301s5, 4ba8, 3272, 62ad, f98a, ecaade2017_089u, 1652, 69fb, be86, d0dc, d7c6, 8f0c, d317, ecaade2013r_003y2, ecaade2014_049a12, c8d3, 4413, ecaade2015_61m12, ijac201614208k13, 3e15, b7f1, 6067, 37be, 1813, d714, fa92, 0e03, 46f2, caadria2015_070h9, ecaade2017_077nn, 90a7, fb72, 7b9d, db43, 5494, ecaade2015_59v10, 5880, ae7e, ecaade2014_086a21, 8882, db29, a13e, caadria2016_197j9, caadria2016_445w18, fb10, 3820, a59c, 172c, bc50, 81f4, e9c6, ascaad2014_026t6, de0f, ecaade2015_143h30, 162c, b110, 0d82, ccfc, 7c1e, 277f, be0f, d5ad, 95e8, 47d3, 5aba, 58fa, eb61, 1f66, 5042, ascaad2014_034m1, 7e71, acadia14projects_333au, 35c1, acadia14projects_435ah, 87f1, c384, 8906, 5381, d518, ecaade2014_239j61, ecaade2017_163h, 9a8a, ecaade2016_163v45, 6924, 9c19, 987c, 49b0, b6b9, 60eb, b2d6, 0649, caadria2016_229m10, acadia14_719d, ecaade2015_118y23, 7558, 2372, ecaade2016_ws-dleadw67, 550d, b842, 2021, c44e, ascaad2016_033w12, 4578, 9bd3, ascaad2014_026f7, caadria2017_005c3, 2541, 7c3d, 2f38, be7f, ecaade2016_038k10, caadria2015_137k22, sigradi2016_382bb, acadia16_372a23, 831a, 0984, acadia14_229l, 3806, edee, b184, baac, d689, sigradi2013_243, c922, dfc2, 7742, ef82, 2d7a, 5740, ecaade2015_61t12, 254f, 1091, 1d7b, 9733, bb1b, c1b6, c17d, 55a1, ecaade2015_87y17, 0618, c804, 1094, ascaad2016_022m9, 687d, acadia14_435aa, 78ab, d881, 8acf, 99b7, d8a0, bfe3, bda6, ecaade2015_194y40, 6e4e, 8e05, 3a36, acadia14projects_281ad, 65fa, 7839, ecaade2015_17g2, 0b04, acadia14projects_63as, 3049, fbdc, e8a5, ecaade2015_205x44, e34d, 97bd, 3695, 2cb5, fe3f, 7243, a156, ecaade2013r_009t5, f21f, 37ec, 9c14, e74c, 361b, a629, ecaade2015_294n64, caadria2017_129b35, b999, ad12, 0c1c, ecaade2016_199w52, ecaade2017_072h, b639, d9e5, 0b77, 305b, ecaade2017_122ww, dc09, ecaade2015_115w22, ffee, caadria2016_125t5, 2dc8, 3a04, dc35, ae5d, c61b, 552e, ecaade2017_jgoj, ascaad2016_018l7, a060, a8d3, caadria2015_078f11, sigradi2013_275d, d49d, 3bc2, 7d4d, 1fc6, 5f65, fe52, acadia14projects_671x, sigradi2015_sp_2.112l29, sigradi2015_11.136o24, 2391, ecaade2015_193l40, ec47, 68dd, 5384, 5861, sigradi2015_9.141a16, 1d74, 57b9, c514, 8a9c, ecaade2016_147o40, 6cf2, 48cc, 4fdf, ec72, c0cb, 9b74, aab8, 5b30, b138, 5d9b, sigradi2015_3.268a5, 7a98, df12, 431d, ascaad2016_014k6, sigradi2015_8.264u14, acadia16_184s12, 1efa, 3237, acadia14_267l, a606, a136, 5417, 5a5b, ecaade2014_168p41, a89c, 7f2b, f422, f767, e157, ecaade2014_112y25, ijac201513302n10, 7c1f, 6e92, 30f9, fa8a, dc30, ascaad2016_024g10, 2bb4, b8bf, b550, 5813, 7ed1, 28e0, a2ea, 9117, acadia16_308c19, d4cc, 60e8, 337b, ecb3, ecaade2015_94d19, 3013, eb59, 9fab, 56f3, ascaad2016_021e8, c152, acadia14projects_111n, dad6, 37d0, e47e, ecaade2017_148f, 0b7d, c3af, f355, acadia14_589c, ecaade2015_235l53, 776d, 80f0, c762, ecaade2014_180r45, 62b9, caadria2017_056d19, fc5d, caadria2017_005p3, sigradi2015_12.215t27, 76af, sigradi2013_243f, 6514, 7581, ca39, ecaade2014_066t15, 5759, 4fcf, 4d6c, b5c2, 49db, 603a, 8b5e, caadria2016_311e14, 91b1, 3f66, 9a58, 0054, sigradi2015_6.183m8, 7d1f, e3e5, ecaade2015_194u40, d35a, bcaa, 96be, ecaade2017_173ll, 35b7, 19e7, 0bfc, 2a30, 1371, b7d1, ce6b, acadia15_81r2, ijac201513104i3, 068a, 2794, ijac201412302o7, caadria2016_735z31, 9eec, 8193, e9d9, 1d05, caadria2016_177e8, ecaade2015_130a26, 6f8d, 6ee3, 43f4, bd9e, 3b4f, aaf5, b6e0, a4cf, fe56, f7cc, 9baa, 0d9c, e0f2, 8a15, sigradi2016_382q, acadia14_281ab, c3fc, sigradi2014_232p8, 74c7, b5e9, 8c49, acadia14_339ai, b91e, ecaade2017_059oo, 2ade, 118c, e76d, d609, 67c5, 81f7, 4e4f, 1949, 92a6, e568, fa3e, 2617, b073, 0e06, c542, e21b, a9d7, caadria2015_081y11, c566, def5, ecaade2014_239z61, e389, 12b3, 7a04, ecaade2014_038w9, dbad, 1e81, adcd, 1f72, 722a, 3b67, c222, a0b0, 6b10, 4b12, 5e89, acadia16_270d17, bb85, acadia16_12k2, a824, 351a, 3b30, 6752, 7fc1, 3368, 913b, ab7a, 3753, acadia14_167ab, 66ae, e8f5, 28dd, ecaade2016_182n49, db32, 3339, 3ef4, 1ab2, 11a7, sigradi2014_213t7, 8abc, 4a2a, fcbc, sigradi2016_448p, 0e2f, 8a83, 6600, c1d5, 083f, 080e, ascaad2014_020z3, sigradi2014_036u2, a35f, ecaade2015_83r16, a65f, f3c9, ee12, 167c, bba6, c5f2, c94a, 1119, 6efe, c319, 746d, 1dcc, 1961, 61fc, 0adc, 4d79, 8479, ecaade2014_096w22, 445d, ecaade2016_068k17, ecaade2016_113d31, acadia14projects_357az, cfd3, bbff, ecaade2014_010y1, 5d05, 15c7, 7894, 17e9, 31fa, ecaade2015_180s38, a3c4, ascaad2014_009c5, ba85, b33f, 0d13, 90ab, ecaade2016_104v28, ascaad2016_037g14, 8156, ecaade2016_208t53, 2222, 6ada, 9304, 4b3f, 0475, d158, a965, 5caf, 24c2, ecaade2016_120e33, e81e, ad88, e485, 7d70, 4809, 18ab, ijac201614205n10, add1, acadia14projects_531s, 9ace, e52d, 97d8, d9c1, acadia16_308u18, ascaad2014_030w8, c5f0, 4bef, f841, a888, 7901, 30e2, acadia14_229f, sigradi2015_8.328n15, acadia14_555c, 1289, 1c13, 0b17, 608a, 7747, 2299, ecaade2014_226x58, 2ff1, 445f, edbf, 53fd, 8a86, c9ed, sigradi2015_8.186m13, 3a87, 60b6, 0a78, f310, 31bc, 2e03, ecaade2015_248u56, 9026, sigradi2016_702w, 9892, acadia14projects_23v, a223, caadria2016_343e15, caadria2016_229c11, acadia14projects_267o, e7a7, ab5b, caadria2015_081v11, 24a0, sigradi2016_431r, cba7, acadia14projects_497r, 8033, 0172, ecaade2017_021m, ecaade2017_124aa, b9f7, e100, acadia14projects_479n, acadia14_479s, c7e1, f4a1, 3fda, bd30, 61ef, 1270, sigradi2013_194d, ijac201614407o4, 38d6, ecaade2016_070r18, 34ff, sigradi2013_387c, 0167, caadria2016_013d2, 63f0, ab41, a306, 1387, e178, 00a1, 0980, b20b, d030, 08ee, 1fd3, acadia14projects_579h, 53d7, 5f6b, b1b1, ascaad2016_011i5, sigradi2016_431aa, a737, caadria2017_056b19, acadia14_75b, 8263, 3069, dd17, cccb, 868f, sigradi2016_488t, 4a7a, 595b, edaa, 2bdf, ijac201614204l9, e2cb, 91d9, 3eb5, acadia15_407k17, 0276, 7392, ea93, c879, caadria2015_010z1, 1235, ascaad2016_021a8, 9d6d, c1c4, 2cac, 8be4, caadria2015_218u33, sigradi2013_10, 5d27, c235, caadria2017_048y15, 49b2, 84c4, 8e7d, acadia14_479ap, f7b1, a28f, 572c, b6af, 4e97, acadia14_479u, 3b14, 2fee, 1017, sigradi2014_303e5, 5a5e, 26af, acadia14_497aa, 3958, ecaade2016_142c40, 3e6f, sigradi2015_9.347c18, 0fa5, ecaade2015_48u7, 8cc0, 1455, 4a3b, ascaad2016_036c14, d084, 7eb6, ecaade2014_155a38, b308, 2335, 988c, 66e8, 1791, efd7, 086e, 435d, 5e6c, 07cc, 0bfe, ijac201614202k8, bc11, c471, 158d, 4649, 9f67, e729, caadria2015_016n3, ecaade2016_147u40, acadia14_247x, f39b, 8930, acadia14_167w, 3042, db03, ijac201412404u7, ijac201412205r3, 4620, 5d39, 08f4, da2e, c602, 91c6, 68d9, a8ab, cc3f, d771, b066, caadria2017_095d26, acadia14projects_79y, 6fa8, 9208, fbdd, 4a03, ea60, 4b1f, 3b46, d270, c989, 7673, 58c5, 428b, ijac201412403d7, 3584, ebd9, 8389, 0a43, 058d, 4741, 7c79, caadria2017_183n44, 83c6, ecaade2017_277cc, f595, 81f1, 8b09, c730, ecaade2016_025j7, 89ab, ecaade2016_139y38, b503, ecaade2014_155v37, 7274, f203, 2744, 8550, fade, 8183, 0015, 969a, 3a54, b696, c7fc, 2fa8, f3fa, ecaade2016_163e46, 503c, 417f, eda0, ascaad2016_024j10, c546, b725, 43a2, 493a, 4a40, 2b1a, acadia14projects_531o, 89c8, 498b, da54, 51c4, acadia15_483e21, 13ae, sigradi2013_77j, e697, acadia15_395e17, 83d3, b8f2, ecaade2017_013vv, ecaade2017_148yy, 983a, 991e, d26c, 2f88, 96a9, 8876, a67e, 9b20, ecaade2014_185r46, 39de, ijac201614207i11, sigradi2013_268j, 4f18, 4796, a303, ecaade2017_243dd, 0c61, acadia14projects_347ah, 020c, 4fd3, caadria2015_081u11, 2612, ecaade2015_87z17, e1f3, caadria2015_111i17, 1776, 7776, b742, ijac201412403z5, 209a, ecaade2015_91c18, 2147, 331a, ecaade2016_ws-dleado68, 723c, 183e, a590, ijac201614401g1, ecaade2015_138i28, 975c, ab9b, 3d21, 2409, 0d16, acadia14_699m, a22f, c42b, 39cc, ascaad2014_029k8, 3b8c, 09bb, 6839, a67c, f3cf, ecaade2017_256x, eace, 5cc1, ecaade2015_222f49, 0408, sigradi2015_3.209h4, 777f, be19, ecaade2017_212ss, 081a, 3488, ecaade2017_156v, 8bb1, 4f45, f3f8, ijac201412303u7, e4ec, d7d2, 2131, ae4d, 1e23, 2448, 2672, 4fea, acadia14_43ab, 3b92, 2e6c, 7c3e, 2b34, f6f5, 0dab, ca49, c261, ijac201614105i5, 5a91, c19c, 6c5f, f8a6, 2bea, f80c, f73d, ecaade2016_063n15, 5bf5, f30d, caadria2016_725j31, ecaade2017_008p, 1481, a0fe, ecaade2017_057z, 8392, bb1d, 80fe, 8df8, 8a43, 5845, ecaade2017_097cc, ijac201614102p2, 2918, 58c1, d45d, acadia14_375e, 146a, 7199, 72b9, 1512, acadia15_211o8, 3b15, ecaade2016_018t4, caadria2015_170r25, f298, ascaad2014_014e7, 353f, ca56, a896, sigradi2016_560x, 850c, caadria2015_066f8, dc43, 7a4b, 913c, 6f67, c8ec, 861b, ecaade2015_250f57, 9bc4, 4b20, 4d56, ascaad2016_039h15, 09f9, 5183, ecaade2014_157r38, 4597, 7717, f698, 9b8e, d34e, 6f20, f9f6, cf77, caadria2015_102a16, ed7d, 2b17, 8df0, 67bc, 6258, f4d6, f163, f850, 98e7, acadia15_211p8, f230, sigradi2014_015i1, 4a87, 6d99, 6c16, e1a3, 170d, 02c2, 1240, aadb, 088c, 3f3b, ascaad2014_029z7, ecaade2017_124o, ecaade2014_176n44, bcd5, 31aa, 629d, bb2c, 451a, a001, ae1b, ecaade2015_271w59, 6773, ec09, bc7e, 4f4d, caadria2017_189c45, 2eef, af81, sigradi2013_183z, d0fa, d9d0, 77e1, ecaade2015_72z13, 7c74, 93ff, 00eb, sigradi2013_407i, 31e1, ae73, ef12, ef18, c2fb, 09fb, e0c1, 8a77, ecaade2017_052ii, ijac201614102a2, 2a20, 53fc, dd55, 5db1, 9263, 5ac0, 6893, aedd, ecaade2017_076v, 1294, 4c1c, 789a, caadria2017_145x37, c395, b51e, 5cbf, 685e, ecaade2015_92v18, eabc, 2dd5, 81f5, 95ad, 8332, 3747, d08c, 91a1, 0077, e09a, 3bd8, a981, a3c9, 52cb, bd6d, e821, 49a3, ba7b, 2ee6, ecaade2014_072z17, ascaad2014_014w7, 8e5f, 304b, b99b, acadia14projects_479x, acadia14_549t, 524b, 59a5, 9be1, 0337, 5f02, 1d02, 1b41, c2e1, ecaade2017_302yy, ecaade2014_046v11, a700, 72e1, 7f52, caadria2015_237i35, ecaade2017_293rr, 7218, c6ee, 5aea, 1879, 7d0f, dbf1, a337, sigradi2015_11.196m26, a914, ecaade2016_190o50, 2050, 84dd, 51ac, 588b, ecaade2017_265t, ijac201614307s4, acadia16_260o16, 0731, 22fe, a5e5, 61f7, 8be1, 63c2, 673d, f145, eaa2, ijac201513203f7, bae9, 0f96, ecaade2015_138g29, 5724, 1a67, edf2, bbfa, 6fab, 2055, a792, 6701, acadia16_54x3, b618, b95e, acadia15_451e19, sigradi2013_243s, 83a3, 59b9, 06d9, acadia14_609ak, 6f59, 9165, 9c0a, 60df, 8481, 1ff4, ecaade2014_085f20, 4a77, 37aa, faf5, 13ed, 8215, 6d2a, acadia15_161c6, 2557, fd64, 17c3, b426, bfbe, ba1d, 8cbb, c0d5, 670a, 8094, ascaad2014_008u4, 882b, 6f09, 575c, 4288, cf10, 3bb3, 6af9, a4ef, f2d1, ecaade2014_021v5, 3452, 34e7, 5c25, f044, 50a8, cff3, ecaade2016_166m47, 6093, ba8b, acadia14_435ap, ijac201513105o4, c6b6, c7b6, af9c, 3217, 4471, 4876, 726d, sigradi2014_307o5, f6a8, 09c8, 2306, 2fbc, 0aee, 5a96, a429, 02cc, a8b5, caadria2016_229p10, 8406, 0daa, 6eef, 72f4, 17aa, 60cc, acadia14projects_579m, 76dd, bbc9, 6598, ecaade2016_075c22, fe88, a927, c9fa, 8e24, sigradi2015_8.264e14, 90d4, 2fb4, 1db0, 2f4d, sigradi2016_732m, 497b, caadria2016_777y32, ecaade2015_103p20, ee8a, 586a, 04e5, 3fb9, f9e1, 2ccc, 5473, b972, ecaade2016_011r2, 7a09, 0ad4, 0a4e, 2c79, 0533, 394a, sigradi2016_428k, 5970, ijac201513201z5, acadia15_343v14, ijac201412203m2, 0739, 8497, b016, 5518, 97c2, ascaad2014_004n2, dc71, 5fff, 9f91, d3f3, sigradi2013_358a, acadia14projects_619ao, da0b, sigradi2016_590o, 8b1f, 4ae5, acadia14_601ai, 2976, 1995, ecaade2016_243n64, sigradi2015_8.41w10, 601e, caadria2017_101i27, sigradi2016_534tt, ijac201614302f1, caadria2016_861w36, ecaade2016_016h4, 9650, sigradi2014_074u6, d58d, d5af, d1ac, fd6a, sigradi2014_263e1, ebc1, 86df, acadia16_244j15, 6b2a, 8060, ijac201614207l12, fbd4, sigradi2013_91m, c9cf, 9b0c, 966c, sigradi2014_048s4, 4b24, d6f8, ijac201614207g11, c380, 9501, 88e6, 439c, 67d8, 9930, e7f0, be94, acadia16_372e23, ee07, caadria2017_015u5, a7c2, e7a5, b94e, ecaade2016_166c47, 9e75, 929a, ecaade2016_006l1, 4104, 5127, 052e, 42d5, 1599, ecaade2016_067y16, caadria2017_081x24, 7c89, 425f, 462b, 725b, ecaade2016_123x33, 5610, caadria2015_065b8, caadria2016_383p16, ecaade2014_057o14, fb96, a9f7, acadia14_347al, d78e, e947, 5f35, 88bb, 4cee, acadia14projects_311r, 9375, 6e6c, c5a0, 7214, 1c82, ecaade2017_019uu, cc2b, f3e0, ac5b, sigradi2013_425o, e292, 3770, 4ceb, 57ca, 5194, acadia16_140x10, acadia16_88h6, d73b, acadia15_203n8, 6a7b, 01d3, 1198, 7a71, aeef, b02b, ecaade2017_157oo, 7934, be79, sigradi2015_3.43k2, c21f, b520, sigradi2014_042l3, 2006, caadria2016_829e35, e9bf, 968c, b11c, ecaade2017_252d, b9db, 6f7e, caadria2016_301m13, b2cd, 8dc5, c5c5, 3dc1, bd80, da0c, c875, ecaade2017_269uu, 3e66, ecaade2017_215bb, 7a1c, 831e, ca55, 3e59, ecaade2015_27s5, 747c, a4b9, ecaade2017_215a, 2905, 3f67, ecaade2017_249ww, 0532, db14, 169e, bc41, 2dbe, 9f94, a03b, ce85, 67ad, 5a12, 9f29, e77a, 210e, e0d8, 291e, d5fb, ecaade2014_022x5, sigradi2014_186a6, ecaade2016_071t19, 8804, 2ba4, 88d2, 5461, ijac201614101d1, b24b, sigradi2013_234h, 85d9, aeeb, sigradi2013_295d, 32ad, 5e3e, 77d7, c297, 1b59, 4a55, c8f6, a2f9, 8f88, acadia14_63b, ascaad2014_019i3, 5151, 90af, caadria2016_063s3, 8526, 8083, 76dc, a70f, 788a, ecaade2014_057n14, ecaade2016_tkoj67, 67ec, acadia15_173z6, 627c, 877b, 4a26, 250e, 498f, d671, 824d, f702, 2652, 444b, a3eb, 441d, 767e, 8400, 5f1f, ecaade2015_227z49, f4ff, 3cee, a489, 3c3a, bc01, ecaade2016_175k49, acadia14projects_681au, b948, 76fe, 997b, ecaade2014_108g24, 7ba7, 6b7b, 38ad, 113e, 3338, sigradi2013_411l, sigradi2015_4.219j7, eea8, 197e, ecaade2014_120g27, faf3, 80d5, ijac201614207f12, 3cd4, ecaade2017_215l, 58fc, ecaade2016_118m31, 1678, 0bc5, 64b5, e0c4, 8cd4, f6b7, 04a6, fac6, ebf1, 755f, 1bca, acadia14projects_375h, f7c0, 17f4, 08d5, 57ec, 6710, 460f, 6474, 62be, ecaade2014_053s13, 6a1b, b7dc, 6a86, 663a, ecaade2017_215rr, ca16, b647, ecaade2015_100p19, f4c0, 1ab1, ijac201412206a5, 98c9, 1b2e, 3fd2, caadria2017_004i2, 6585, a339, ijac201412407f1, ecaade2015_55i10, ecaade2014_012m2, d7d5, ebf4, 17da, a2ec, f036, a723, 4bd0, 9eba, db85, d03b, 9bb8, 8d60, 3dac, 5b8f, d078, caadria2017_190m45, sigradi2016_625uu, caadria2017_136s36, 92da, 7c8e, 4992, sigradi2016_814qq, acadia14projects_609ap, 6634, 4977, 0092, 29fd, e570, ijac201412403s6, 7853, 5f36, 8da0, 075d, 9c18, caadria2015_073t10, 9b83, 02c6, e6d9, acadia14_63ao, acadia14projects_719n, 9bad, 6af5, d266, 225b, 8987, caadria2017_070g22, ecaade2016_071h19, acadia14projects_347ap, 1b85, 7e34, acadia14_627au, a63a, 78a2, 53a4, 576b, 0a6b, f147, 7aee, ecaade2016_068i18, 388d, ecaade2017_230ss, dd3e, 941b, acadia14_63ac, 8a5b, 080b, sigradi2015_13.316w28, e86f, ascaad2014_017a1, a97f, c2ba, sigradi2016_673ee, 446b, ecaade2014_206k53, 5f56, 7a7c, 3204, bc37, 84e3, 0bb7, ed3d, 7703, 7d32, fc11, 9d89, sigradi2013_401e, c0ec, 9615, caadria2017_129n34, d221, 1efc, ascaad2016_045v18, c126, 1426, sigradi2014_137m2, sigradi2016_470w, 828b, 9300, 4729, ecaade2015_333a72, acadia14_479v, e804, c40f, 8cd8, ebcb, 2600, ascaad2014_026s6, d582, db70, 8146, bdac, 06f0, 092d, 77b0, 2283, b19f, 985e, 02cb, c5bb, a265, 8c50, acadia16_224z14, 095c, b8e1, 0dfc, a7a4, d7df, 4b57, ecaade2015_240z54, ecaade2017_229aa, 63eb, ecaade2017_091ss, ecaade2014_071a17, caadria2016_321m14, bc5f, 4e84, 1f17, sigradi2013_303g, 097e, b52a, d772, 9906, acadia14_189ay, 2c4b, 2cbe, 3c22, 437a, acadia14_627al, 903c, ecaade2016_094l25, 7959, 3bd9, 3956, 89d4, 17ea, 06fa, 60b4, ecaade2015_296r64, 3f48, 61a6, sigradi2016_695s, b3e2, fac9, b47c, 5d65, 5814, cbd4, 3f3a, a7e5, 0be8, 0787, ijac201412303g8, 46bc, 173c, 5333, 7234, a82b, bb4a, b1f5, 52d9, caadria2017_005r3, 4a42, sigradi2015_8.339y15, c954, 2b6c, 5115, 61d9, ecaade2017_268aa, caadria2016_683u29, 719b, c317, 5af2, 0f86, ecaade2017_208ww, 1366, 3265, 1fec, 1be1, 2042, b1ae, f8a1, ecaade2013r_014c8, ecaade2017_117s, ecaade2016_171e49, 5f95, 1e94, 06fc, ecaade2015_18x2, 6660, 4cf8, bc56, 06f6, a7f0, 71c0, c5e6, d72c, f60f, acadia16_98i7, 82f8, 4d4e, 823b, acadia14projects_115al, f342, 233a, 836c, de56, sigradi2016_815w, a147, ecaade2016_225b61, f537, 37d9, ecaade2014_173e43, ecaade2013r_002a2, 259a, f138, 18cc, 3bf6, d695, 981d, acadia14projects_531t, d8b0, 41f1, 9df2, 7ed3, af05, acadia16_130t9, 1120, 5583, 66de, 1d22, 1a6e, 226f, ecaade2014_149u34, 3511, 9353, 5b45, caadria2016_641p27, ed1e, caadria2017_118s30, 899b, ded7, f4e8, 8bfc, 6263, a2bc, cde6, 8915, sigradi2015_sp_10.16f31, fea5, 7105, 7a5b, 2909, 07ad, 5d3b, d41f, c5ca, 636b, acadia14_199ab, acadia14projects_497y, 61f2, ecaade2017_072c, ecaade2016_225n60, a8e4, sigradi2016_655h, 71ba, 2e33, 1510, de90, sigradi2013_194o, 2046, fead, 1e0d, 1e78, d7bf, 4e45, d376, d386, 275d, ascaad2016_041m16, sigradi2013_183t, 9f82, ecaade2016_166k47, 5363, 30e5, 4adf, 7862, ecaade2015_171r36, 93e7, 2435, 4ea7, sigradi2014_265r1, 8751, f8f8, 86ba, 970c, d100, 65c0, ecaade2014_052v12, 911d, acadia14projects_487h, a61e, ed9c, 3ac0, 3384, 66c6, a025, 6dfc, af73, 8a72, ecaade2014_130x28, bdce, 1e02, ecaade2017_051aa, 0078, adab, 228c, 557d, 0090, 3434, 38f9, ecaade2017_152oo, 6001, 1e8d, 1a8d, c2b2, acadia15_232v9, 5191, 0efa, ecaade2014_010t1, 9dff, 80de, bdd4, caadria2016_735n31, sigradi2014_151j3, a308, 92ba, 4aef, 2506, 907e, a8c1, 6281, 000e, 16f3, 70e4, 96d9, 172b, ascaad2014_007x3, ascaad2016_048c20, 1e3e, acadia15_149z5, 1dc3, 2caa, 2607, 99ca, ad6e, 478f, f303, 81dd, 4a2f, sigradi2015_12.167k27, 709a, ecaade2015_48c8, dec4, ascaad2014_003a2, 3c04, 126d, 2590, c476, 5128, d09b, 30e9, ecaade2013r_009b6, caadria2015_033d5, acadia15_395a17, 9919, sigradi2016_773x, 5981, 1083, ecaade2016_071y18, 94df, 1b66, ccee, 820a, sigradi2014_284c4, a192, a385, 3c97, 6967, 9194, a84e, cc33, sigradi2016_560bb, ecaade2017_149l, 45bd, ecaade2016_164n46, d340, b2f4, c0bb, a77d, 6c65, ecaade2014_111m25, a5c5, cc22, ea3e, 334a, dba4, 8d7f, ac38, 5833, e618, acadia14_609ai, ecaade2016_199x52, 43ce, 15c0, 9d01, ijac201412405s8, acadia14_435ae, acadia14projects_247k, ecaade2017_215uu, 5ebc, e3fe, sigradi2013_280, 68e1, c23d, 2b1d, 322a, 7677, c012, 67e8, acadia14_555l, 0c32, 32fe, dde6, 235a, ecaade2014_188n48, 789e, ijac201513103z2, 57e5, bdbd, 846b, 646a, 0c38, 13d4, 303d, ascaad2016_040y15, 8d94, 2d80, e1e0, bfd0, ecaade2014_011b2, sigradi2016_561gg, b2e1, 2683, 56ab, ecaade2016_058y14, dae4, sigradi2016_364pp, c977, 1467, 4bc7, dd40, 68ec, 5540, f5cf, ecaade2014_057g14, 7eec, ecaade2017_225e, 21ee, 8302, f5ee, 3cda, 7749, dead, c98f, 9054, ecaade2015_215k47, ac00, 2d8c, 267e, 2aae, 1329, c723, f8c4, acadia14_75ax, ecaade2015_200g43, b1f6, ecaade2017_156bb, 3164, c579, ecaade2017_048dd, ce73, 5eba, caadria2017_118t30, 0411, 7a5a, ecaade2014_240o62, 6923, a55f, acadia14projects_699e, acadia15_185s7, 60b9, 191f, e743, 1a90, f451, 09e6, caadria2016_045f3, 0fbd, ascaad2016_001b1, ecaade2016_028m8, 980d, 301f, 1690, 66f1, ecaade2014_132f29, 6951, sigradi2016_814n, ijac201412305p2, 674d, ecaade2015_196j42, 6a2c, b023, bd81, e160, 4cde, be52, b6d1, 75d7, ecaade2014_201i52, sigradi2014_045g4, 6262, 21d0, b541, caadria2017_118z30, 2067, ea43, e8b0, caadria2017_051e17, f1a2, caadria2017_056e19, 5bf2, sigradi2015_3.268f5, 645c, f950, acadia14projects_619ar, 1528, 2751, 7805, 1eff, 3b47, e7ab, 826f, c28a, 842b, 4bf8, 2d9b, caadria2015_061g7, ead5, 5dfe, 1969, ecaade2017_013tt, 0266, 7e18, 0234, caadria2017_183a44, ascaad2016_042a17, 4154, ecaade2017_111uu, 5de9, ecaade2016_018x4, 045f, e1cf, b35f, a721, 5691, 7064, 3796, d72e, 2ff3, b2f9, ecaade2017_091a, ascaad2016_045r18, 1c34, 8e9d, 773f, b70b, 7c10, 95d8, 3d2a, f53e, ascaad2016_034j13, ecaade2017_129nn, ee6d, f966, 356d, 1970, ecaade2017_111vv, bd09, 64f1, 8435, 27d2, 6a44, bf50, 856c, caadria2017_123e32, 381b, 4ef9, 759f, 7d5f, 21f0, 5aed, sigradi2016_792p, acadia14projects_23u, 5dfd, aebb, 4b66, ac98, f180, 6b9c, c322, 41e8, edb3, c73d, 6cc2, 087a, 259f, ecaade2014_042r10, caadria2015_130d22, ascaad2014_014d7, 5a2e, 6cda, aa1c, 9251, 17f1, ddfa, ecaade2014_080b19, bbf9, ascaad2014_010p5, c61d, 0a58, 8b11, sigradi2015_9.347p17, acadia15_47b1, e336, acadia14_301f, 2b0d, sigradi2015_12.297k28, 92c0, b338, ecaade2015_233x52, cffb, 9eb6, 51b2, fb40, a9a3, d020, 4700, 6e12, 1eef, d3cc, 98e2, ascaad2016_057n22, 35e1, 0614, dcb0, 47df, fac7, 494b, a4f7, c833, 67e7, bce1, 20a2, 6b02, ecaade2017_305f, 7884, 09a9, 59d1, 1e3d, b830, 83d4, 9f8f, caadria2017_070v22, dc06, 2ff4, 9c37, 5b83, ecaade2017_143h, eb5a, ecaade2015_94e19, c4a5, c454, 5606, 3c9f, e183, acadia14projects_79w, 95a4, 6a4d, e4b7, 1b65, ecf1, 621a, f7e3, 2b27, 1ddc, 8f3c, ecaade2016_230o62, f1d0, 18f7, ecaade2016_074r21, 8548, f0dd, 4d11, ecaade2017_054kk, 8784, 928a, 218a, e781, sigradi2013_387v, acadia14projects_655aa, caadria2015_137o22, 28c2, d871, 45ae, 26e4, acadia16_260t16, b03d, sigradi2013_189, 12c9, 962d, c969, fa9b, 17e7, 421a, acadia14projects_453g, 4e5a, 70d9, acadia14projects_445ai, d04f, 9f26, d2bb, fe1d, ijac201614102k2, dabe, 8c98, c16c, 5496, caadria2017_086o25, c3a2, 0cf6, 7acb, 61fa, d456, a835, acadia14projects_453h, 1765, 39f2, 16cf, f134, befa, 267b, c41c, ecaade2014_022y5, 18eb, ecaade2014_070r16, 8763, e764, acadia15_251k10, 928d, 2662, 1195, 590c, 9566, be8d, 0d4d, f8e6, dd51, cd57, e928, b3b3, aaf0, aa75, 6729, 2a56, ecaade2017_008o, 8c54, ecaade2014_088g21, 91cf, 814c, 9104, fe75, 515f, 0ef6, 1600, 82d0, 502d, 406c, 1953, 4b48, acadia14projects_23af, acadia14projects_671u, b388, ascaad2016_038j14, 0f88, fc4f, 7a1d, d284, 0b4e, 0820, f394, 0939, d1d9, ascaad2016_049r20, ecaade2014_143t32, 42d3, 2463, f12c, 42fe, 8222, e627, ijac201412408z2, acadia14projects_699l, f38e, 89ac, 3951, 35b8, ebdd, e2b3, c0e9, 4785, 4ddd, 1a2a, ecaade2016_007c2, 61cf, f016, ecaade2015_59u11, 173a, 723d, f9e5, c629, e052, sigradi2016_592z, 6e05, c70b, 75ac, 1478, sigradi2015_11.8o23, 5628, ecaade2017_050i, caadria2015_114a18, ecaade2016_222k57, 1618, 265f, 810c, 5153, b98b, e0c7, ecaade2017_042ii, 9ae7, c1d1, 7ebe, a153, bea6, 2319, ecaade2014_225i58, caadria2017_048i16, ijac201513102d2, 37f0, f3d2, 6737, 153e, 432f, bedf, b788, 04d7, a748, sigradi2014_152u3, ecaade2017_122c, eb1e, 089b, b461, a216, aa4d, fe3d, 7da5, sigradi2016_484h, af30, addf, caadria2017_175h43, de11, cf9a, 9c8f, 329e, d778, caadria2016_271b12, acadia14projects_699p, b8f4, caadria2017_043f14, 1c40, d4f1, eec9, c377, ebd1, 3302, 8ae5, 32d1, 3573, 274f, d5e3, b871, af4f, b595, 7e1e, 9603, 6e82, acadia14projects_671v, 0bc7, ecaade2015_309v67, 3c98, ecaade2017_003k, 0654, 9a2b, 8382, ad1f, d1ae, 3ff0, caadria2015_049z5, 2da4, e102, f2e1, ec4d, bcad, 7694, ecaade2014_030k8, e136, f816, 4aa3, ecaade2017_269b, c95b, ecaade2017_105vv, f7ab, caadria2015_218p33, ecaade2013r_019b10, caadria2016_851s35, 7ccf, de3d, 2812, fe6a, bad4, 98c6, 7883, ecaade2017_194z, f918, fb71, e71b, caadria2017_122x31, aab4, fb1d, efce, acadia14_479as, dbff, a4de, 26a2, 4898, ecaade2015_225j49, 0156, acadia14_33ah, acadia14projects_517r, 3314, cbb1, a59e, da30, be4d, b55a, 2f1d, 5442, ca60, e93d, e405, acadia16_106w7, 2071, 929c, 3a6c, caadria2016_229a11, b298, 826e, 83a9, ecaade2016_147p40, ecaade2014_092f22, 96e0, 1a5c, e8f6, ecaade2014_162t39, 384d, 059e, ecaade2017_248yy, 2709, ecaade2017_117v, ijac201412401e4, ecaade2016_230t61, b90d, cb2a, 19da, 0d58, cd1a, 3de3, f437, ce17, 9894, f20e, 39ef, d81b, 38f8, 9097, acadia14_647as, 9472, ascaad2014_017p1, bb21, 85fc, ecaade2017_220tt, 40b1, sigradi2016_752qq, fe9b, 1b74, b6d0, 9efc, eaf2, 09b3, d9da, acadia14projects_135ac, bb0f, 8f54, 3095, acadia16_140z10, da88, e36b, acadia16_344n20, f150, e496, e2f9, acc3, d4b4, ijac201513303l11, b18a, caadria2017_096b27, caadria2016_147h6, c537, dcb9, 31df, 486b, 0e83, 27e2, ecaade2017_157ii, ecaade2014_121v27, fe3c, e799, b6fa, eef7, 0997, d0b4, 5f78, c3c5, 7b63, 0d3e, e084, caaa, ecaade2014_233n60, c7c6, 9419, d3fb, 0c4a, acadia14projects_75e, 0b4c, a535, 4566, 0cac, ecaade2015_92w18, 33c2, beff, 5c87, 72bb, ecaade2017_256ee, 1fb2, 869e, e2d2, e297, 0e9a, sigradi2014_291o4, c800, 396f, 26a1, fdb0, c324, d6f6, caadria2017_124m33, dcca, 7169, 5730, 580d, b0ea, 1013, 9eea, 70a0, sigradi2015_9.152s16, c558, ecaade2017_066v, bf9e, c347, ba52, 3803, 5e9d, caadria2015_070u8, 0326, 3d10, 228e, ecaade2014_072o17, 2f23, 8919, e302, caadria2017_021o8, 2548, db6b, 3289, 6f37, 7f5c, 6cfb, 4d89, e48c, 2ffb, 5ae9, 14ad, caadria2015_130n21, c199, db4c, ijac201513303f11, ecaade2014_089v21, 2c85, eea1, fda4, 6d71, 057c, d40c, ijac201614402x1, ad64, f1a8, 8422, 5237, sigradi2015_3.155k3, 8c8e, caadria2017_127f34, bd7d, 9bd2, 1b40, a13b, sigradi2014_074r6, fe73, ecaade2017_013oo, 340d, 5f59, 4c42, e905, 8957, 9a03, 7dfc, fd5f, 0321, 9ad8, ecaade2017_291v, fe0f, f117, ecaade2017_274y, ecaade2016_132g37, eadd, 8ebc, 8efa, ecaade2017_155k, b25a, e434, ecaade2014_194g50, e926, 51fd, 1fd4, 07d3, ijac201513303d11, 480c, acadia14projects_291at, c6b5, acadia14projects_609av, b8d5, 10d3, 3f46, 0fcd, 75d6, 0ec8, 478b, b0c4, caadria2017_125x33, 5a08, f226, ecaade2015_293a64, 3886, 361a, bc5d, 634a, 2c8c, 6ffb, d9aa, 4d6b, 1d52, 71de, d2ed, ijac201412305f2, d1f1, ijac201614207f11, 7f1c, 761e, 6f13, be4b, 860d, 7780, ecaade2015_231t52, b3ae, 93d5, ec4f, a66a, 3141, e9ae, acd1, ecaade2014_031s8, 102a, sigradi2014_289i4, sigradi2014_341d8, 4e20, a8d5, 5f81, 83ac, 7dcc, a9af, sigradi2016_815v, ijac201412205n4, 2f2a, ecaade2014_018w4, f34e, ijac201412203g2, sigradi2015_8.239d14, caadria2015_114m18, acf4, e85e, 1be8, f8e8, dcaf, f10d, 01b1, d780, ecaade2015_37i7, 7a6b, ecaade2016_132u37, caadria2017_182v43, eefe, 3b3b, 28be, af6a, b645, 02b4, b2a3, sigradi2015_10.309v21, sigradi2013_101m, ijac201614305p3, 9770, 3169, 9037, acadia14_189aw, 2e53, 093a, 8f69, ascaad2014_012i6, f128, 3bca, c37e, 7486, 79ac, ecaade2017_181t, 23bd, 0aae, 73d8, 199e, dda1, 80d9, c08e, edb2, 9b5d, dcff, 7dec, 3234, 0dcc, 49fd, c60f, 6dac, caadria2016_055n3, 7511, b4db, d497, d608, 87a8, f67a, sigradi2015_11.136v24, 2e0a, ffaf, 4da2, 9c6e, b544, 13a8, 84a7, 2d46, c8d5, sigradi2013_345, 2355, 02fb, ecaade2015_155h32, ecaade2013r_007d5, 7abe, cb2d, acadia14_479l, e2e8, d728, f9fb, a09d, bba8, 4e47, caadria2017_142k37, fb60, 7ee5, baaf, ecaade2014_072m18, af71, 1c43, sigradi2015_1.288b1, e65e, 69eb, fcb6, 6d63, 2218, ed80, b075, c379, caadria2015_043l5, 9c6a, 619a, d700, caadria2016_383n16, 239d, d6fa, 4eaa, e8be, 10a7, ecaade2016_077y22, 78ff, 762c, cd45, b6de, ecaade2017_129jj, fc6e, acadia14_699e, caadria2017_048g16, acadia14projects_691av, caadria2015_206c30, sigradi2015_3.209w3, sigradi2016_595mm, 1223, 64a6, 01d1, f0b4, 49df, sigradi2014_339y7, 4387, 91ac, sigradi2015_8.186l12, f635, d776, 525a, 5b73, 8726, a0b4, 262f, 6368, b24d, ecaade2017_149n, 2d43, 83f3, sigradi2016_363dd, 9f6e, acadia14_479r, df15, sigradi2016_430o, e437, ecaade2016_165y46, ae8a, 76f6, 8453, sigradi2014_048c5, f319, f5c4, caadria2017_107o28, 15f9, e93a, 3466, 09c7, ecaade2015_285i62, 1df6, b6d5, ecaade2016_040r10, b816, 3645, 16fc, caadria2015_246x35, caadria2016_115j5, caadria2015_124y19, b0fb, ecaade2017_142xx, 11ec, acadia14projects_619ac, 49fc, 03b3, 9899, acadia14projects_153al, d6ae, caadria2015_122l19, ecaade2016_151k41, ecaade2014_078r18, sigradi2015_11.165j25, d242, 3701, 9826, acadia14projects_81p, 6aa7, 0436, 68f6, 661a, faac, b770, caadria2017_149g39, c129, caadria2017_134x35, ecaade2016_136x38, ecaade2016_230c62, 2b47, 7404, caadria2016_579k24, b746, 59b5, 1d6a, 0693, 3f2d, 2320, 540a, 5f62, 32f9, 1396, 2891, 9fed, ascaad2016_057y22, e91b, 4a51, 9dad, 97d4, caadria2015_226y34, acadia15_185a7, caadria2016_487s20, bbe3, f18e, 6e50, 6824, ecaade2013r_003j3, caadria2017_124i33, e99e, 1936, d1c4, 78fb, c074, 4151, ac30, 6c61, 32a3, ijac201513104j3, 7fb0, ijac201614306z3, b6a2, acadia14projects_627a, 7c55, 0b11, 8683, ad46, 3cae, 3394, ijac201614202b8, eeab, 73eb, acadia16_78p5, ecaade2016_104z28, e071, d109, 25b4, ijac201513203v6, e127, 68ae, e3cc, caadria2017_080l24, ecaade2017_041n, ijac201614104a4, caadria2017_101h27, 86bc, 3ea3, 9ad5, ijac201412205u3, ecaade2017_013mm, 01ca, sigradi2016_490ll, 1da8, 0c34, a85c, b5ac, bffd, c799, 6015, f483, ijac201614105w4, 74d5, b46c, d598, 5b31, caadria2017_104x27, a06e, sigradi2016_641ii, sigradi2015_8.41z10, 48c4, ecaade2017_230uu, fa54, ascaad2016_023w9, sigradi2015_3.394d6, sigradi2014_232u8, caadria2017_015k5, 7086, d23b, ecaade2016_025h7, 1d7e, 6d79, dd70, 0b83, f476, f41c, a863, sigradi2013_234c, 23cf, 416b, 9027, 409f, 18fb, ijac201513206w8, d0bb, 9835, ascaad2016_028j11, 03d9, 752d, caadria2016_631i27, 448b, a0ee, 458c, 7daa, 7f3b, 9b2a, 8777, 24cb, 883e, 2b28, c2df, 3efe, 0478, 530d, 76d3, ecaade2017_183dd, a318, 7834, 03db, 3484, d44c, 9bea, caadria2017_174p42, 2985, c9b3, d62c, ascaad2014_012o6, c404, acadia14projects_619az, e6e3, sigradi2013_407c, 5b8c, 83e3, sigradi2016_636o, dd36, acadia15_161b6, f4ba, e60c, d292, 28da, 27d9, caadria2015_237r35, 13c0, 7b2a, 1518, fd9f, a8ee, 79a0, 7783, 84db, 1158, 51c3, f43f, f986, 265c, ecaade2014_086z20, ecaade2017_290rr, 77bc, 1dce, 11fe, 601d, 3dbf, 7ee7, ascaad2014_022j4, d4d6, 5614, 8381, 2d97, ecaade2014_145f33, 1dba, 091f, caadria2016_177g8, ecaade2014_240g62, acadia14_23av, 7053, acadia14_91s, 8576, ecaade2015_164p34, 5209, a990, ecaade2013r_003g3, 0ebd, ecaade2016_118b32, 81ba, bcb8, ecaade2015_253x57, bf4c, ecaade2015_155k32, d88f, 4f64, e4c3, sigradi2013_303m, 5df0, 6487, caadria2017_182p43, 4d01, ffe7, 4e16, 2483, b8e4, dca7, e0e7, ascaad2016_016s6, 3caa, 5c95, ecaade2015_240u54, 9c9f, 97c4, 1cbb, 0b9e, 1c9d, caadria2016_239e11, 5000, d86c, 78f3, 6027, ecaade2017_213i, e9aa, c44b, 2497, 0717, 31c7, f0ba, a486, 094b, 408f, caadria2015_069s8, sigradi2013_194g, faf6, 81e3, 336f, 9381, sigradi2013_155f, 9fb1, 3784, 074b, ec77, 3d2e, 921a, 1515, b519, f19f, 76e2, 2c52, 2a23, f4c2, 6079, sigradi2014_345t9, 53b7, b52c, 5d80, d111, 894b, a937, 7b98, d31f, 8fd9, c5ec, ecaade2015_38j7, ba2e, 3c0c, 4e2c, 3a43, bd42, 8e98, 0ec2, 216f, ecaade2014_224r56, 6686, 2561, 7db1, fcb7, sigradi2013_414z, 7b36, 6dc5, adbb, ecaade2017_255a, ecaade2017_046a, d499, ascaad2014_029c8, 5f75, 0bd0, 7f00, f5d9, a51d, be65, 359e, ecaade2017_059ww, 04b2, 62d2, b10d, 1abf, d58a, 13f6, 3555, ecaade2015_15a2, 84e1, da00, f2ad, f530, 0919, 4f8f, a6ba, 3f3f, ecaade2015_195f41, 7619, 4aee, d09a, 219e, 4ac6, acadia14_627am, ecaade2016_079o23, a026, 990d, ecaade2014_186v47, a5cd, 4465, ascaad2016_048n20, 5e0a, 2d9e, 18c8, 5154, ecaade2017_009w, 51bb, ecaade2016_037a10, 93c0, a884, e911, 256f, 20c0, 80a0, fe49, 17c1, b3ec, 2a9e, 6ae3, acadia16_362p22, acadia15_483v20, d59d, 918c, ecaade2015_278p60, 4a33, bb66, 6450, 50b4, fa41, fbbe, 194c, ecaade2017_203bb, 4913, 43dc, caf6, cd63, 08f1, 9f5a, 0400, d719, df84, e4fe, acadia14_463av, f694, ff05, 974f, 4082, e59d, 7f17, c6c0, 5fd7, 9f52, 4d67, 3995, b33e, d315, 0f42, 5d81, ecaade2014_071d17, 700c, c3e1, d8db, sigradi2013_41h, d0b0, 4062, caadria2015_111m17, aec5, 3445, sigradi2013_117h, a551, 8f9d, acadia16_432l25, acadia14projects_189al, 747e, 0c3c, ecaade2016_217k56, c5dc, 7a44, 79f1, 9555, acadia16_450m26, ec85, e2b1, 0021, 6f4f, bd2c, ecaade2015_286d63, ecaade2014_168h41, a597, 1abb, 1a7e, b001, 9867, c2de, 1332, b09c, caadria2017_096p26, bac7, 2cb4, caadria2017_124e33, a7ab, 26df, 14d4, bcd0, caadria2015_139u22, a78e, 62f9, 98be, 2d73, ceb8, 4e94, e628, db8a, a62b, ffbb, d7dc, cf5c, 7af7, a8a5, caadria2015_150y23, 295c, 9b0d, 89ba, 90a5, e9a9, caadria2017_047d15, 1d66, acadia14projects_199ao, 9cc9, acadia14_145ah, ecaade2013r_009x5, eca7, sigradi2015_sp_4.275u29, 70fd, 2f11, feeb, ecaade2017_jgor, 312c, 215a, ba5f, 3e2e, 2165, f817, e822, ecac, ecaade2014_108l24, sigradi2016_803w, sigradi2016_635j, 22d4, 9c20, acadia15_137r5, dfa1, 54bf, a66c, a368, 2a3e, 54f8, cfc9, 1976, a157, d66b, acadia15_323l13, 77d9, caadria2017_021c8, 34d5, 754f, f31f, 0139, 04bb, 3ae5, a66b, 2d58, ecaade2014_012r2, b49f, 66ad, ec58, 2ed6, 3fe8, acadia16_88i6, 749b, b18d, 83ae, ecaade2015_229f51, d098, 1bce, 1933, 4442, ascaad2014_023y4, ec4a, ijac201513303r11, 0c8f, 96bb, cc49, 9a97, d3ad, sigradi2015_8.189s13, acadia16_488w28, c359, ecaade2015_73h14, f24a, 04a7, ecaade2015_294j64, 950a, sigradi2016_817l, 8828, ae6f, e12b, 6d0c, dd89, ijac201513203p7, 8b84, 8914, sigradi2016_449kk, 954c, 2c54, 2675, a0c4, c1ae, 3af2, affb, 4726, 0b40, d9fc, ecaade2014_072r17, ijac201614309t6, f19c, f1d9, ecaade2016_130i36, sigradi2013_74d, ecaade2016_057u14, ecaade2014_153h37, 3286, 424d, cfb3, 9048, caeb, 468d, ecaade2017_053h, sigradi2013_212p, d4d8, 9838, 3dd9, 0e21, 4684, 0931,