CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

79bb, ecaade2017_028h, 5049, 0f13, 2ef0, ecaade2017_090oo, 349a, 698b, bee3, 2f34, sigradi2015_3.65m2, 1990, ecaade2017_079p, 2760, e50f, 972b, 23d0, b7a3, 70b2, acadia17_81k, f372, 5e4c, caadria2016_839n35, ecaade2017_155f, ecaade2015_199x42, 80ff, 3693, 2745, 91fd, ecaade2015_155i32, caadria2017_155u39, f0d1, fd44, ecaade2014_015o3, e614, cbbb, sigradi2016_710mm, ijac201412402e5, db9f, 6a44, 1649, ecad, ecaade2017_090jj, 5904, ecaade2016_016j4, 3a22, 4203, aca8, e5c9, 9f24, sigradi2016_764f, 0cd7, b780, e7d7, f039, sigradi2013_330, ecaade2017_031oo, acadia14_177x, ecaade2015_302g66, 3941, 48fa, 5604, 860c, 1ec8, ecaade2017_208n, 8e3a, e42c, baf3, ascaad2016_047z19, 677c, af3b, 3eec, caadria2016_301i13, f8ec, 356e, df9b, 933a, b0c0, 0281, 6a0e, acadia14_609ad, a17d, 95b6, a2da, 08d0, da09, 823b, acadia17_60w, cf12, ecaade2014_140n31, 989e, ac34, 73fd, 3733, acadia14_427ap, 4a57, 7377, ecaade2017_257zz, dd65, b3b1, 2d1a, ecaade2014_214t54, 18d0, 49be, f7cd, 4fd8, 688b, 0ae0, bcb6, 3d66, eef4, d16f, 1c18, 7ec4, fa26, af33, e9a8, acadia14projects_709al, 8a94, 666e, 1924, d351, 840e, d283, ecaade2015_185m39, bb3f, ijac201715105h, 23ea, 1da3, ijac201412204t2, acadia17_570v, 9791, 83f4, bb42, bda2, caadria2017_079a24, d1ec, a7ee, 9326, ijac201412402m4, 8f72, f818, acadia17_247ss, 8823, acadia14projects_167u, b89c, 2fd4, 5b14, sigradi2014_015a1, acadia17_350hh, acadia14_101at, acadia17_283a, c8e3, a8c3, c750, 4b9a, a75b, 62c6, 55dc, 3356, 2637, 4857, ce80, 0377, 9675, 297f, sigradi2013_390t, 2e24, 8709, ecaade2017_232d, 9c7f, acadia15_407p17, aaba, 0ec7, 0e3f, 5fdb, 4b25, 90bf, fc4b, 59ee, 9a3b, acadia16_98k7, caadria2016_651d28, da8c, f57f, 642d, b88a, eaa4, sigradi2015_2.162p1, 8afc, 82b0, caadria2016_549r23, d170, 5192, ecaade2016_136l38, 3a90, d63f, ecaade2017_051x, eb60, acadia14_637ag, acadia17_266z, acadia17_60p, 0320, 1237, 31ca, caadria2017_046j14, e8e6, 6a10, ab94, 49fb, cfb1, 1409, b2ea, 6fc2, ecaade2014_204e53, 64f2, 04ea, acadia17_284e, 72d3, caadria2016_819y34, 09d6, acadia17_50nn, 5b09, ecaade2014_224j57, 913b, ecaade2014_067b16, ecaade2015_332t71, 665e, 9e2f, aff1, 0713, 9498, 7d9e, sigradi2016_369qq, 056a, 3ad5, ecaade2015_113n21, f454, 1657, d81e, caadria2015_067i8, ecaade2014_138r30, 2ee2, 6b31, 4335, 6732, aa95, bd55, a508, 04a4, fea3, fdb4, 5edc, ascaad2016_034i13, dfab, a1fa, 0fc0, ce21, 08dc, cc2a, 8f03, ce2f, 6d0d, ijac201614406g4, b79f, d777, 1b28, 19e0, ecaade2017_306l, ecaade2016_162v44, 8a90, 9a1c, 9b29, bc85, 47c2, acadia17_71vv, f7cc, 791c, caadria2015_084x12, sigradi2014_345i10, 1a91, ecaade2016_098z26, 40cc, 984c, 7aab, ddf4, caadria2017_002i1, a69d, bded, 3f48, a416, ecaade2015_55t10, ff11, c7a5, d98c, 33a0, 9ec5, bc84, 482b, 3382, 6411, 71de, 86f7, 48ed, 3823, ecaade2015_143p30, caadria2017_005w2, sigradi2014_189m6, ecaade2017_066l, 055d, acbe, 531d, bcf3, acadia15_407r17, 1964, e0f0, 9532, 546f, caadria2017_041t12, c382, 94c6, 197c, ecaade2014_132c29, 21bb, ed98, acadia14_517o, 1e6a, 8d25, 0d30, acadia16_224m14, 5668, 2edd, 36c5, ed83, 231a, 115c, sigradi2013_222h, 6d00, 46a5, 50fc, 5875, ecaade2016_028h8, 389b, 047e, 3182, 6ea5, 39df, acadia14_445ak, 2220, 321e, a8f3, 2948, 4021, ecaade2014_149l34, ecaade2014_012s2, 1311, ijac201513202o6, 92f1, 1df3, 7a81, caadria2017_051k16, ff7e, 5d9d, 0302, caadria2017_016j6, 32ee, cdf8, 5580, 1666, 6f36, 6ff0, 81d7, 3460, 0939, 3074, 8a66, sigradi2014_097p8, 2400, 5190, sigradi2015_sp_2.112i29, ec53, ecaade2016_tkoa67, caadria2016_135b6, fbd3, f6b3, 3447, c032, c195, f7a7, eb62, acadia14_681as, f9cb, ijac201412408e2, 3660, 8aab, ascaad2014_026x6, ecaade2014_173d43, acadia16_88s6, 6c64, c8ce, caadria2017_057t19, 195f, a78a, b802, a4fa, caadria2016_045l3, 8deb, 522c, 5a70, 0137, ecaade2015_193j40, a207, acadia16_34e3, 798b, 56c5, sigradi2016_777kk, ecaade2014_138v30, 30c5, b9c4, db8b, 4a23, 0b42, ecaade2015_241x54, 361e, 03c7, bac5, sigradi2013_30c, e9de, 609b, e477, a3e8, 03d8, 949b, cdba, 04a7, f74b, 63e3, 7023, 8983, 7d4e, 32cd, 45cc, b87c, 04b6, 6b88, adad, d5f1, 4cef, d2da, 3812, ascaad2014_005g3, 5de5, b022, acadia16_352b22, 5646, 7381, 5982, d985, acadia14projects_609aj, a192, ecaade2014_194z49, 136e, sigradi2015_10.378b23, 14da, f4b3, 4bed, e66a, ecaade2016_224v59, 34e7, e05b, c55e, 2f3f, ecaade2017_051n, 8727, 0a48, 04ad, d72b, sigradi2016_792j, c65e, 3fea, 49fa, 5a27, ecaade2013r_004s3, 2bf6, 3737, 933e, d62b, 44f9, 37bd, 7fb7, 8100, 5944, 4f4e, a867, f3c1, ijac201412408t2, e7c4, caadria2016_219k10, ascaad2014_017o9, f4f2, acb3, f1d4, 917c, 239b, b0a8, ecaade2014_072y17, d047, acadia14projects_627ay, a824, fa21, a94a, d6ca, ecaade2017_149l, ad0b, e89f, 155c, fb30, 401b, 3c40, caadria2017_155t39, c62e, ecaade2014_208e54, 6893, bebe, 3c8f, acadia17_637c, 8313, caadria2017_104w27, e78b, a7bf, cf66, 1461, acb9, 6458, cd7e, bddd, d408, d572, c8bd, ecaade2016_243u64, ecaade2016_213p54, ecaade2014_044e11, 9f52, caadria2016_425g18, acadia17_502b, 29b1, 6196, aa73, 6fbc, d920, b8d0, fed3, acadia17_534zz, e044, c761, ijac201715202s, ecaade2015_200s43, 87e7, 4c25, 4d21, 7889, e07e, 54b8, 1c70, 6691, da45, a588, caadria2016_435o18, 58e7, ebfe, e8e7, fbce, 58d4, 5059, acadia16_344e21, sigradi2014_284c4, sigradi2016_490nn, caadria2017_015o5, acadia14_267k, 6796, 7dc7, 3196, 91cb, 515d, ecaade2015_225l49, ecaade2017_085i, 001d, sigradi2016_360r, da7a, sigradi2015_11.136z24, cd6e, a363, 908c, caadria2015_208y30, 596a, fee5, 5d36, 6dc0, 30df, 1d58, fdad, caadria2017_182m43, 8bca, dab6, b07f, b0eb, 34c5, afd0, acadia14_627az, 454e, 9fee, sigradi2016_815pp, c0c2, fd14, b790, 5d91, ascaad2016_045k18, 3571, 4b09, fd6e, ecaade2017_198f, ecaade2015_138i27, b40c, a5a4, 8258, ceea, 6d43, ab71, cf44, da40, 42a3, acadia17_248p, sigradi2015_4.52k6, e8a9, sigradi2014_049m5, 5ecf, ea85, 656a, caadria2016_187d9, ecaade2014_138t30, a496, 55f4, acadia14projects_655v, df70, 1411, 6c8a, sigradi2016_512a, sigradi2013_155e, abf0, 44b9, 684d, 2a10, 5fc6, a224, 3ea1, 2d6a, 61f3, aa6a, e676, 9852, acadia17_436t, 3699, 0d23, ecaade2016_119n32, 3ba5, 0c7d, acadia14_317ab, 0a2b, ecaade2015_155d32, acadia14projects_565t, 6fd5, c9d2, 94ca, 2432, sigradi2015_8.239x13, 8e21, acadia17_50zz, sigradi2014_074m6, ecaade2015_227c50, 25f9, 18a2, 5495, ecaade2015_118w23, 6649, 1a40, f814, 98ee, ijac201715105c, d87e, ecaade2015_319g70, 099e, 6de7, 4a0d, dcd6, acadia14projects_75d, 06f4, b7db, e5b4, 3d19, 60f1, 10bb, 2955, 9cdc, 860d, ba2d, 7fde, 39c5, b16a, 031a, 4304, b51b, cab3, sigradi2016_399a, f683, e0e0, sigradi2013_390z, add4, 590e, 0a97, ijac201412403p5, ecaade2017_017v, 942e, 0652, caadria2017_175j43, 78cf, 6e9e, 7455, 0074, e518, 400e, 5e82, b0fb, 999e, 17a2, 8325, f55b, 569a, 728f, f0b5, bec2, 11ad, c2c4, 73fc, 14e0, 53ec, sigradi2015_8.27o10, 02f8, b598, 8c3d, a310, acadia14_479i, c6c0, caadria2017_021k8, 7f24, caadria2017_182z43, 9ca4, bc13, 283c, 7686, acadia14_237as, 32d2, 0cce, 36f6, e9b4, 21ca, fef8, 46d2, acadia15_381u16, acadia17_360b, 37fe, acadia17_391ww, e854, 41f9, ec6e, e086, acadia17_82kk, ascaad2016_054u21, 8048, a71e, ecaade2017_151t, 05f6, 2e87, 605e, ea7f, 73e2, 88d9, 9031, 37c2, b9d7, 9ebf, ijac201614204t9, 3a0c, 646a, 1a36, dbf0, ecaade2014_147y33, 6b2a, bbc9, f7e7, ecaade2015_113p21, sigradi2013_135, ijac201614308z5, 50a2, 2cc3, acadia16_62u4, 40e9, 6de2, ed74, 3ee5, a67d, 91a1, ecaade2017_041s, 30d8, ea38, 9f20, ecaade2017_305b, eafc, e7d5, 172a, 6b26, 63a6, b2c4, 5447, ascaad2014_029a8, a086, 7ac1, ecaade2015_79h15, 37ed, 0d3b, 82f0, bfa8, edb6, 64b3, 191d, acadia16_184j12, caadria2015_119e19, ecaade2016_017n4, 36ff, 64c0, fb6e, sigradi2013_315b, 1b20, 5ec0, 9244, e617, ecaade2016_217j56, caadria2016_457d19, sigradi2015_11.136x24, sigradi2016_399d, d81a, 4d13, 3358, 754a, 5fd6, a708, ecaade2016_102i28, ijac201614205n10, 8acd, 1f97, ecaade2016_238n63, 7d98, 3db5, acadia15_232s9, ba96, eaec, ecaade2016_055f14, 1173, 6a9a, ecaade2017_109ee, f34f, 858d, ijac201715106vv, 0444, ecaade2015_195s41, acadia14_101m, afea, f9d2, fd91, 8f9f, acadia15_323m13, ecaade2013r_003j2, 8cfe, 9ff5, 99ce, a3d2, ascaad2014_017w9, d9ac, ae37, 830c, c844, fe17, ecaade2017_109ii, 6dad, ce36, 5a7a, ecaade2015_64w12, acadia17_274pp, ijac201614202l8, acadia14_247m, sigradi2015_9.141b16, 3a3c, 0911, acadia17_118ff, caadria2016_383o16, 0856, acadia14_281ad, acadia16_140i10, ecaade2015_176z37, acadia17_248h, sigradi2015_11.34v23, 2f92, ecaade2017_122vv, 2510, 2049, e3b9, c36b, sigradi2013_286, 340f, b053, sigradi2016_752zz, d5bb, ecaade2016_134b38, f92c, 5202, 865e, 5e0e, 446c, a355, ecaade2015_82w15, 0d25, 4775, 9b06, 12eb, 2403, 3dd0, acadia14_699n, dcab, 38e5, 94a8, 2870, e876, caadria2015_048v5, cf50, 8ec0, ecaade2015_55i10, 8d3e, 29b7, f379, 925a, ecaade2015_196p42, ecaade2016_013o3, e169, f53e, 7129, ecaade2014_019k5, f28d, ascaad2014_015z8, 0cae, 3369, 8c6e, e90e, 95a5, ascaad2014_028p7, ecaade2017_071pp, 1702, 3fb3, sigradi2015_7.203g10, d91a, 4c36, sigradi2013_429l, acadia14projects_627ar, caadria2016_871t37, 484f, 781f, acadia17_330ll, 7bd9, 4d77, 81a5, ecaade2015_241o55, bdb1, db0e, 7f49, d369, a1dc, ecaade2016_095e26, sigradi2013_397h, 2e69, ecaade2017_172m, 313a, acadia17_562gg, ecaade2017_215aar, 64a0, ijac201412207e5, caadria2015_070e9, 66e9, 768b, caadria2015_030j4, 81e5, f6e9, acadia14projects_463s, ecaade2017_054cc, 4b97, ijac201614201w5, 1123, c4d6, acadia17_373w, ecaade2017_052ii, 9bad, 1049, ecaade2017_051z, acadia14projects_719e, ascaad2014_010t5, bc6e, ecaade2015_325b71, 4c62, c2a6, c0e7, b8fa, dd6a, 8e67, 9d6b, 201a, ascaad2014_035o1, sigradi2015_9.347p17, sigradi2015_8.264m14, ecaade2016_182o49, sigradi2015_3.209b4, b1f8, c861, 4bc8, 50de, ijac201412404f8, 7539, b14b, dc3e, 0838, ecaade2015_318v69, ecaade2016_ws-intelligenty68, e9d4, 73c0, 381c, fedf, ijac201614307t4, b886, bdfa, e238, 8307, 47b3, acadia14projects_619ad, 6fa8, a55c, f758, 36cb, 7cf7, 215b, d9ad, 9d8a, 0401, 45cd, 419a, b4ee, 4522, 2d07, 7b8c, ecaade2017_054bb, 98d5, 9d00, sigradi2016_781qq, d94a, acadia17_91f, ecaade2014_186p47, caadria2017_043x13, 046d, 9531, 0898, ecaade2014_057p14, 21ef, acadia17_230f, ecaade2014_206o53, 7346, ff80, ecaade2017_039ww, ecaade2017_220kk, ijac201412405a9, c4b3, 2b6d, d7b4, acadia17_36aa, 4f67, a9cc, 75a6, 6258, ecaade2014_030p8, 74fc, 1a9e, 22aa, acadia15_95e3, 144a, 567a, 19b2, 8d0b, 208e, 64c8, 6acd, fc5c, ce09, caadria2015_172g26, f486, 9f70, b90d, 300e, 2d4f, 1f1f, 9f53, 803f, ascaad2014_018w1, 6820, 774e, 668c, a253, 6570, ed66, e642, 42b0, c685, c5e1, 166a, ecaade2017_203xx, caadria2016_713z30, a9f0, e9a4, 9d46, a6b5, 5ee8, ecaade2017_254mm, 9d91, adfc, 100e, ecaade2017_091tt, ecaade2015_207i46, 9808, 9ae3, ecaade2015_74p14, ecaade2015_241i55, 8b0b, c228, 9ab0, caadria2017_127h34, 5d21, caadria2015_114m18, 62ce, 64a9, ecaade2015_53s9, 7866, 89f1, ecaade2015_240t54, b0d7, 3a3a, d2d1, acadia16_152c11, 6794, ff3f, c630, 2332, 79c3, 54bb, 552c, e197, decc, acadia14projects_135z, 7c91, aa56, 6bb7, 46b6, b2e5, ecaade2014_140p31, d6bd, ecaade2017_039e, ecaade2016_011s2, 4f2a, d964, a6c1, acadia17_248r, ecaade2017_006ll, 5021, caadria2015_078m11, cb12, bba4, 8616, 52b4, 23fb, 5695, b86b, 763e, 5c04, 8a61, 24de, 6b74, ecaade2014_029a8, ascaad2016_054c22, 19d6, 37a6, ecaade2016_118x31, 9382, sigradi2015_8.186a13, 3e71, ecaade2017_192o, f59d, 2104, 1809, acadia14_399ak, 6c57, d345, f348, 1cac, 6183, 9700, b67a, 587d, 9aa8, b225, ecaade2015_122n24, c01f, caadria2016_125t5, 8b2f, 3fe6, bb54, sigradi2013_158s, 13b3, 3239, 8914, 5582, f6c9, 417b, 7935, ijac201715103zz, acadia17_222i, 4450, ecaade2017_111uu, ecaade2017_215y, f300, 83b7, ijac201614407k4, 6ad9, e986, 041c, 3451, e115, d32f, 4402, 1280, ecaade2014_206t53, 0329, sigradi2016_490v, d7e0, def4, sigradi2016_446k, ecaade2014_137c30, 90fb, e499, 32de, 638d, 4361, e5d2, bbf7, acadia17_237dd, 7309, 5f62, ijac201412408o1, ijac201412303h8, 5d79, ascaad2016_056j22, 3e65, ecaade2017_229ii, ca49, 6a62, 145a, ecaade2017_157vv, 38e4, ca5a, ecaade2015_155y32, 83ef, 8a4a, b367, ecaade2015_113j21, ba04, 3fa1, 21cf, 2dac, sigradi2013_100e, c6c7, 4859, d941, e9d9, ecaade2017_105vv, 6cf0, ecaade2016_152u41, 8166, 9e2e, ecaade2016_132y37, 4c90, db54, 63fd, d42f, 5f88, ecaade2017_198o, f15d, 2bbb, cfec, 1202, f894, 7658, 3251, ecaade2013r_009i6, ecaade2015_86g17, ff04, 06aa, 838b, 019d, ijac201412401n3, 1753, 6e6d, fd41, 8189, b8da, de78, ca23, 67c8, acadia14projects_189am, 8464, 3214, 1ad6, 931d, d5de, a436, bbef, 7161, 3bb8, sigradi2014_109j9, acadia15_431m18, 857f, c627, 9a64, 1976, 3dc9, acadia17_222zz, 3f62, c839, acadia14_219a, c66b, e76b, caadria2015_208u30, 91d4, 2b71, acadia15_223e9, 9e46, acadia14_153ap, 07b9, 30d0, e01f, f840, acadia17_678zz, 48e1, ac60, 9722, 0740, 8281, ijac201412203b2, sigradi2016_560w, fb4e, 58bb, 2b96, 36ad, c0d2, ecaade2016_094l25, 6b86, 3b09, sigradi2013_400, 75f5, 26fb, 938c, ijac201715106y, ecaade2016_046r12, dcd0, 2072, a23b, 0930, 4792, 78df, fdb5, b93a, ecaade2014_133u29, ecaade2017_ws-hybridlabee, aad0, 215e, ijac201513102y1, acadia16_318h19, 66bf, 5c16, 93c2, 87b8, c9e7, 7fbe, acadia14_153ao, 2e6d, 1150, ijac201614105p5, ecaade2017_291r, ascaad2014_016j9, 3e61, sigradi2014_074g6, 5871, 3b24, 0484, f614, 2c55, 44c7, 59a7, eb0e, acadia14_63an, 63d1, 364f, sigradi2016_483gg, 1180, 8314, e7a8, ecaade2016_040w10, 5a54, e2b2, 2676, 7fc9, bb7a, e4e8, fd61, ijac201513203p7, 328e, 8ee9, 2cdb, 0aff, 57e5, ecaade2015_207m46, acadia14projects_199ag, 23bf, e83b, 845b, 69a8, 8b38, ecaade2014_145j33, acadia14projects_555h, aaa2, sigradi2016_364kk, ijac201412408k1, 3cc8, 276b, 12a1, 770e, 220e, a2c9, ecaade2017_046qq, ecaade2015_161d34, 14cf, a54e, 2c1c, ee6d, 9004, ecaade2015_103l20, 3a83, ecaade2014_237a61, ebf5, acadia14projects_627ao, cccb, 5c00, 4265, e6e0, 59cb, 77e5, d7f0, 6f4b, 6908, 60b4, ecaade2015_64o13, 8fa4, 25b3, ecaade2017_061e, acadia14projects_531z, sigradi2013_30h, 0af3, 1fd1, afb4, eb1e, 5b26, acadia17_38pp, 5d93, 4db9, acadia17_162u, 6913, a157, 2277, 98ea, c797, 1d59, 46ff, 3778, b060, 5781, 818f, fdec, d2ce, 084d, 4229, 5f9b, ecaade2016_018d5, ca91, a6ca, a76b, 888c, 5b32, 93d5, sigradi2014_347p10, 1c42, 7356, aa71, 259a, 8ac8, 9a48, acadia14_189ao, acadia14projects_435aa, 5c41, 21ac, 9bb6, acadia17_170e, 9f3d, ae86, cd20, 7d74, 1ada, caadria2015_126e21, af86, 5556, d8ef, bf74, ab0e, 22e0, c289, fc52, c899, sigradi2013_425u, caadria2016_477z19, ecaade2017_265v, sigradi2016_777aa, caadria2017_149i39, 0ab5, ebb7, 0355, 52d8, ecfb, ijac201614307i4, 1441, f8f1, sigradi2013_194j, 7183, bfdc, 34f9, 1300, 900e, caadria2017_118l31, 0126, f79e, sigradi2014_339y7, 2189, 1a25, 09e8, e573, 0598, 56cc, 2509, c531, f1f5, acadia15_185k7, c882, dfd3, 2fe0, dc26, a02a, ba6c, sigradi2015_3.268l5, 2629, 28f3, abcb, 9696, 404a, sigradi2016_655f, 2178, 5722, f910, a591, 320c, b765, 2f8b, ascaad2016_021k8, sigradi2016_685pp, 47b5, acadia17_637f, b22d, ijac201614302g1, fa7e, 960a, 4027, 7fc2, 84a6, b70f, b1cb, caadria2017_056a19, ee54, c8db, 9bc6, e71f, sigradi2015_8.163d12, ecaade2015_251n57, acadia14projects_135s, c6cf, ecaade2016_168j48, 34b9, sigradi2013_400o, 8447, 53d7, 755b, fce0, a425, ecaade2015_195k41, dee1, aaaf, 5ed3, ecaade2017_152xx, ecaade2017_199v, 25e3, 93e8, fc0e, 4595, ijac201614309j6, acadia14_579c, 1a1b, caadria2017_074e23, b93b, a941, b0cd, 825a, 3d3c, 7485, 691f, 9b8f, 05c4, a594, ijac201614103m3, bea8, 9314, 4093, 4e55, ecaade2017_291dd, a7f1, caadria2017_069x21, acadia14_101aa, ecaade2014_138j30, c923, bf81, 8897, ecaade2016_mrth66, b526, 6c6f, a640, 578a, 0c05, 6495, 388c, 44ae, acadia15_407v17, sigradi2015_10.377y22, 3da2, cd6f, ijac201412305o2, f22b, 63a9, acadia14projects_435am, 48cd, 7423, ijac201412407z9, ecaade2017_282g, 198f, acadia17_464yy, 477f, 90eb, ecaade2017_053j, sigradi2014_047m4, 5c8f, acadia17_62qq, ecaade2016_089a25, dda8, 9f4e, 3ff4, 5892, 3102, f97c, b139, 60f3, 1ec4, c1ba, 8349, 135b, d9dd, sigradi2016_737ff, 75ad, caadria2016_343p15, 4936, ecaade2014_145e33, 6f08, 8176, ecaade2017_172ff, ijac201715203l, a88b, e978, c9e5, 26bf, 158e, 5bf7, 7fed, 0991, 25b6, ecaade2015_336f73, 88c5, 746b, 8cfc, 7b28, caadria2016_621x26, 9ca1, acadia14_409l, sigradi2016_815gg, 4641, 0615, ascaad2016_038i14, d790, d381, 634c, 76a3, 8d16, acadia16_164r11, caadria2015_002e1, acadia14projects_719p, a5ae, ecaade2015_285p62, a121, ecaade2017_282s, 8abb, 5048, 9de5, caadria2017_056h19, ecaade2017_079w, 8351, 0e30, d1fb, 35a0, ccae, acadia14_135x, ddf3, 3b61, 8d00, 13ac, 0a50, 66ef, acadia16_244s15, ecaade2014_233m60, c395, 4a8c, 0ea1, caa7, 9282, d7bb, b410, 7433, e9fe, 5b5e, 517d, ascaad2014_033h1, 5a7e, b02f, f0a1, 2754, acadia15_431n18, 73bd, 7429, 992e, 5b23, ijac201715106ff, c497, ijac201715103pp, 5ac0, 12e5, fd4c, 43cc, caadria2015_073a10, b19f, 143b, b2ac, 7629, fe90, 1730, cf7d, 881a, 89bc, b4ff, 34eb, 993d, fe42, 65bc, fde8, fc90, f17a, 5b47, cfcb, acadia16_372k23, 8ad4, 0c49, sigradi2013_215z, ef77, f51b, acadia17_542ii, 4466, ijac201412301c6, 62f8, 6aaf, ecaade2014_226h59, 671a, 1023, f13b, caadria2015_067h8, acadia16_214g14, 8a60, 37e4, 053a, 5584, 2487, ce28, f08f, 3021, b369, ascaad2016_022a9, 3fc0, 7eb2, c58f, 3ec2, 0d36, eddb, 32b0, sigradi2014_252s9, acadia15_161b6, d160, 6059, 78f0, 14e2, c8ee, 4546, ec80, 1105, 6394, 2e70, b871, ijac201412408l1, d96b, ecaade2015_122g24, 6364, 2da3, c31e, 54a4, 3cf3, c1e8, sigradi2013_222j, sigradi2014_186w5, 8c6b, 70b7, 6d72, 04ec, 3aad, sigradi2015_8.339w15, 6f7a, 3ebb, f3cf, 0f5b, sigradi2016_770p, sigradi2015_10.140j19, b8f3, 6011, ecaade2014_180i45, ecaade2016_065c16, f23c, ae78, sigradi2015_12.297n28, d2ea, 4e85, e3ef, acadia14_317aa, 7498, 6200, b020, ddd0, acadia17_212ff, 8a9e, 2ea9, 834e, sigradi2016_357l, 8aad, 1fa3, ecaade2016_048w13, 899d, 602b, caadria2015_114w17, 3303, 4243, 64b8, 3128, 9b5b, 86e5, c60d, 7b35, 4428, 130b, 2365, caadria2017_107p28, 4285, ascaad2014_018v1, 496c, 8b4c, ecaade2014_151d36, 2981, caadria2015_078n11, aa1f, 1d45, 3f11, ascaad2014_007j4, 7f64, b62b, 76fb, ecaade2013r_007c5, 9431, be5a, ecaade2015_87w17, ecaade2014_016b4, 508c, acadia14projects_135n, aaf8, bd53, c10a, d5fc, ab08, acadia17_474k, ecaade2014_072v17, 2d9d, a744, fa78, f47c, d1b1, 6bff, acadia14projects_453i, d41c, b8ad, ecaade2017_215e, 1aaa, 15d4, 3f52, caadria2017_115p30, c478, 5a2e, f8e1, 3ff8, b7ef, d29b, 0c4f, acadia16_34j3, f5b1, 92db, 4ba6, acadia17_109z, 6754, 0069, 34e9, 93a5, e6f0, acadia17_522ff, 05e2, 09d7, ascaad2016_012o5, 0510, 6301, 04c4, 4238, sigradi2016_654ww, 04ce, a481, acadia16_382s23, ecaade2017_308jj, acadia16_308t18, ecaade2017_118gg, e83a, 9215, 6dbd, c0ba, f142, c2fd, a0d4, 1e74, 4e33, ecaade2016_130m36, 165f, ecaade2014_195r50, 4bb0, 0ab6, be8a, 09a7, a8de, 0ee1, 54ad, e3bc, 2434, a696, ecf4, 7e72, 1d6f, 3121, sigradi2013_327r, ee33, aa03, ec93, c7ec, ffff, cd8a, ijac201614307g4, 740e, 08b4, 0e94, ijac201715105u, d7e6, 8cbe, 1639, 337a, 6786, caadria2017_021b8, c70b, 3ed1, 8bee, c4fa, 7137, 3fc1, ecaade2015_194d41, 41e9, f6a2, 447e, ecaade2015_83s16, ijac201513205a8, 3054, 9868, cfb2, 92c8, acadia17_201qq, 180c, 33ba, sigradi2016_611n, 9fd0, 2642, fb64, 6463, ecaade2016_118p31, 77de, 2c8a, 8a48, 1b4b, 8534, a20d, 2ab4, acadia16_164u11, 8441, 79ad, 7652, cf2f, f21f, ecaade2015_21k3, ecaade2015_86h17, 5bf9, 28e4, d74a, 6795, 99c4, f3bd, 7333, 3dec, f882, a431, c5a0, c132, 9e7a, 7587, acadia14projects_647au, e947, acadia17_82e, 4a66, caadria2017_183j44, 6698, 0367, 8a2c, dc71, e053, cff5, caadria2016_405o17, 53ac, 5af3, ecaade2015_227t49, caadria2015_081u11, 2c2f, 6b90, b3ad, 08eb, b8d5, ee4e, acadia16_34i3, 592c, a7db, 879b, 1c07, d45f, 9d1c, 1f69, fa01, caf3, 49b3, ab8e, caadria2015_081x11, 8b39, 574b, f610, 76ec, e79e, 6db0, e030, 56e8, e4a3, 4542, ecaade2013r_002h2, 3a63, ecaade2017_006ii, ecaade2015_25k5, 0cda, caadria2017_163g40, e48c, e9c5, acadia17_90jj, 5db2, 26c3, ecaade2017_124y, 3aa8, sigradi2016_408bb, bc1d, 4c34, d969, ecaade2015_175m37, 5ae6, 5dbd, 82b4, 522d, 6261, 485d, 3eae, 7638, b91e, acadia15_469k20, 4332, a704, caadria2016_787j33, 8dfb, 72e5, ecc8, ecaade2015_100t19, acadia14projects_347ao, 3462, acadia17_154ss, 5916, ecaade2013r_019h10, b47f, 35c1, a949, sigradi2016_484a, 0554, ecaade2013r_006w4, 99d8, sigradi2013_359, ijac201614102w2, f68c, f8cc, 9b09, ascaad2016_021h8, 9678, c81f, 2e1a, de79, ecaade2016_102u27, b896, b7a6, 6341, 150c, 8900, d89e, 5541, 99c7, ef18, bdb8, 679f, a469, 145c, 2b3a, 2bfa, sigradi2015_sp_8.326y30, caadria2015_060y6, f7b2, a65c, 1018, 530d, sigradi2016_431cc, b208, 016c, 88c7, acadia16_382u23, d38a, ecaade2016_084j24, c2c5, ijac201513205m8, 034e, 0525, 47dc, 53b1, 686d, 82de, 8ed7, acadia17_291o, 4178, caadria2016_651w27, ecaade2017_203t, 2bf7, 9c36, e9cb, c21b, 9cdf, 7e4e, acadia17_511zz, ecaade2017_071zz, ec9e, ijac201614402o1, 4a1b, 822b, e214, 1c85, 35b1, 9553, e26f, ascaad2016_033w12, 7a17, 5e6b, 4f01, ecaade2015_158s33, ecaade2017_032ww, 672a, acadia14_409n, 311e, ascaad2014_005t3, 3993, af70, 6d67, 32ae, f53d, 3235, e99c, ascaad2014_003v1, 7036, a6f5, acadia14projects_91t, 35af, b00f, 9f4c, acadia14projects_479ar, 51fa, 357f, a529, 9a37, 4794, 8c09, 66ba, 6b20, ecaade2015_227y50, 05ce, acc9, 2428, 8208, b1dc, 62a3, b84c, 6c7f, e53e, 7917, caadria2015_090t14, 74f7, e535, 2dd8, 9d6e, 9254, caadria2017_070h22, 4143, sigradi2015_sp_11.278m31, 9165, ijac201614204b10, a9c3, acadia15_333s13, 78cd, 1905, c517, 3f1e, ascaad2016_038p14, c23a, 599d, d05a, 17f1, 6f8c, 88ec, cc33, sigradi2013_150, 7dbd, 1408, d315, 5c97, 2eb7, 41f3, ecaade2014_214u54, a2e1, ecaade2014_014f3, d571, ecaade2017_124p, ascaad2016_028r11, 1bb5, 090d, 7a3f, acadia16_98d7, ecaade2015_304e67, acadia17_402c, 774c, ecaade2014_196b51, ef12, acadia16_280w17, ascaad2016_059k23, f9af, 7258, caadria2016_725h31, b892, 3e3b, fcdb, 99bc, fd7d, 851c, f01f, 93f4, 9bf8, ecaade2015_180u38, 4373, ff92, 6611, d88c, 396d, 8608, 3b42, 0508, 342a, acadia15_195b8, d6a9, ijac201412203c2, f5f1, c572, dc3d, 64f7, 1498, caadria2015_203c29, 6a91, c749, ecaade2017_050b, sigradi2013_326n, 5e4d, 6c14, ae89, acadia14_125y, 4843, 3f8f, 9bd9, 02fd, sigradi2014_074f6, fa32, 312d, 9370, 3c9e, acadia15_407z17, 8001, 42a8, 211f, 6fba, 76fd, d98d, 5e0a, 3b20, 9493, sigradi2014_284b4, 2b5a, bfe2, 5ead, caadria2016_157x6, 3276, f131, b719, 86c5, 3fdf, f45a, 43aa, 28f4, 7eeb, 3fa2, ecaade2014_224o56, db2e, ecaade2015_55w9, 6b05, e534, fb52, 092b, 2b12, ecaade2017_014ww, c235, 3585, 5d9a, 6314, ecaade2014_133m29, ijac201614407d5, 7bdd, a5dd, b488, a58f, e265, 2aa8, 3145, 0e7b, 13fc, acadia17_296z, b77d, 633d, 945e, ea7e, 0661, ecaade2015_143n30, ijac201715104q, 8d63, 5670, 8301, ecaade2015_114n22, 7db0, 160f, c4be, f3f6, 424f, ecaade2014_092f22, e94c, ecaade2014_177v44, 8bed, 7e43, sigradi2014_186e6, ascaad2014_019l2, 7083, 0ebb, ecaade2015_294m64, fd8a, 1d62, fd7c, 582f, 868b, 63e8, sigradi2013_157, acadia17_403t, 036e, f355, 6945, ffe3, 4898, 3c51, 27c6, 81c9, 3385, ecaade2017_028k, 1735, be66, 0f6f, 23e4, dc1f, 5cd1, 91ad, da17, 9e2a, 177a, sigradi2015_3.65t2, acadia14_189au, ae4b, sigradi2015_sp_4.275v29, acadia17_247kk, 0f2d, 7dfa, ea52, a79d, caadria2016_415u17, dd7b, sigradi2016_756a, cfdd, acadia17_28ff, 2566, ecaade2017_017j, 9e29, ascaad2016_013d6, sigradi2016_524aa, caadria2016_871o37, ecaade2014_113z26, 073f, caadria2015_162y24, e1a6, acadia17_82zz, 9903, 9539, 7833, ecaade2014_139b31, dad7, 0b8f, acadia14projects_339x, ecaade2014_218r55, edf0, ecaade2014_180e45, cd00, d0ad, 39c3, acadia15_211o8, fa7b, 5328, 43ab, ecaade2016_006o1, ecaade2016_042f11, 5de4, ijac201614308a5, 399f, f92e, 3e25, e29e, 9356, c130, 00dd, 4603, ecaade2015_144e31, 1e11, ecaade2015_180r38, ecaade2015_94i19, 7508, a504, e975, 491c, sigradi2015_10.140p19, da28, 827a, 976a, ded0, c981, fbd2, 7cbe, 7f43, 00f5, sigradi2013_429k, sigradi2013_303, ecaade2015_200r43, 6d46, 5829, sigradi2016_507ss, 75f8, d99f, 3f7c, fb47, sigradi2014_329y6, 94e8, ecaade2014_159r39, dd20, d022, 468f, 74db, e843, 31f6, 4c8a, f2e5, cbe6, 0fd9, caadria2017_145k38, 931f, 0db6, sigradi2015_12.107g27, ad20, 808d, ecaade2017_109ll, a2f7, 950b, acadia17_50ll, 89a7, c33f, 419d, f4ba, e53f, aaee, 169d, 1a49, 937f, bd06, 9690, 9082, 36dd, 08bc, c29f, 0b15, 9e33, acadia15_284u11, 0451, be4f, 95e2, fa93, cb69, ff74, 7f4f, cf25, a100, ec95, 8955, ef34, acadia14projects_177ah, ecaade2014_218o55, 3c97, 438b, d9e9, 53b4, 0ef3, c82e, 51fd, 3198, ea79, f1c3, 4c87, caadria2017_056d19, f4b8, sigradi2015_9.347z17, 62a4, 3cf7, 86c6, e606, 8256, 549a, acadia14projects_247l, ijac201715106l, 8160, 1b98, f7af, dbbf, f22a, f84d, 5134, 4fe4, d5ab, df8b, 9e34, acadia14projects_655aa, 1c84, ecaade2015_143r30, d044, 18c6, caadria2015_016t3, e1b4, 5e0f, bece, 8f95, 0f0b, 24d1, b090, caadria2015_032w4, 108b, 055a, a690, 62bd, 6916, 5bc3, 732b, sigradi2015_3.221t4, e778, 9c5e, 94f3, 5c3a, c5af, 371e, 461d, ecaade2015_301y65, 35f3, ab90, 1fcb, sigradi2014_178p5, 9c50, e483, 7524, b5c0, 554e, a162, 67df, ecaade2017_203gg, 8a3a, caadria2017_145c38, 2ca1, c1f9, ascaad2016_007t3, 2b1b, e52a, 36f3, ecaade2016_127c35, 4d6a, sigradi2014_303f5, ec00, 7504, abdd, 560d, 65b2, 60ef, 262b, c16e, b4cf, 7260, ecaade2014_089y21, fee9, 3bbf, bc75, ijac201412204i3, 8434, 4be7, 62df, 205d, 674d, ea00, ecaade2015_130a26, 5d2e, 1dcd, af7f, 9c7e, ecaade2015_138b27, ijac201614204e10, 4158, acadia14_43y, aae9, ijac201412406p9, ecaade2015_18b3, b8b1, 7622, 9dcf, acadia14_199an, a154, 0a57, 8e28, ecaade2017_301o, 4749, 88ed, 1b10, b839, 6d91, 06a4, 4a7a, ecaade2015_194x40, fe0b, c1e9, 1dff, acadia17_446q, 05ee, f2fd, 561c, ijac201412402j4, ea39, c560, acadia16_308f19, 9e42, 62f7, acadia16_344c21, 22e8, 3c47, e66c, 1e6b, 1b19, caadria2017_047w14, acadia16_362r22, acadia16_78l5, 2ddf, ascaad2014_027i7, 6f98, 5216, 4682, ebd4, db5e, baf4, deb5, 20fd, 9fdc, ca5c, 5e7a, 8a19, 63b2, ecaade2016_104z28, b7cc, acadia16_432l25, sigradi2014_347t10, acadia14projects_589j, 6fde, a8fc, ecaade2015_122p24, sigradi2015_8.264i14, f457, ecaade2014_168c42, acadia17_212mm, 4b75, ecaade2015_318w69, 3205, 9896, 875b, 893c, 0d3d, df22, f7d3, 81a9, 5ad5, db58, ecaade2014_140a32, ecaade2015_194b41, bc71, 2ab5, 0901, ecaade2016_071y19, 2046, f1f0, 9b28, b619, 1178, 1cc6, 73a6, ecaade2017_094i, b5a1, ascaad2016_028k11, 8993, fb5c, sigradi2014_347s10, acadia17_72m, 9258, d94f, beb3, ecaade2017_017n, cd19, 235a, 7ff8, 7d65, 6d7f, ecaade2015_284n61, dd9b, de69, a98d, cafc, b78c, ecaade2015_217i48, 3ae2, caadria2015_208z30, sigradi2015_8.339y15, ascaad2016_049z20, ecaade2014_218t55, 2a98, 190a, 0375, 997f, acadia17_178ii, 3377, 0425, c990, a015, 9fc3, bd78, f928, 55f1, cb80, 5268, 1576, 60b2, sigradi2015_8.186p12, e117, 8964, 9526, d15a, aee6, 3527, 8e8f, acadia14_531x, 015a, ecaade2014_157e39, acadia15_333e14, 220d, 5c13, sigradi2016_641hh, b2c8, acadia16_470b27, eac6, 0265, 4750, cea9, 6dae, d881, 63d2, 1929, 0280, 8930, 51a6, ecaade2016_104t28, 0a74, e291, 9c7b, 87af, 0f2c, ijac201715205f, ecaade2016_199z52, 078f, acadia14_23az, 77d7, ecaade2017_155o, f932, ecaade2015_301s65, 4efb, 5ada, 6f55, 4a4e, caadria2015_078r11, caa9, acadia16_24p2, edad, 08ac, 984e, sigradi2014_074o6, a39e, caadria2016_333b15, b163, be87, e401, 4497, 787a, sigradi2016_441ii, dc64, ace0, 1437, d9bb, 60e5, 0498, ecaade2017_192i, acadia17_222f, 4410, 326d, 94a7, 0eb0, eb54, c15e, b35c, 2999, e44a, f197, d406, 1359, ed9b, 14a2, b7a5, acadia14projects_637ag, caadria2015_246z35, ecaade2016_190t50, ecdf, 5e3c, a4e3, 2bd6, 8517, 77c7, 04db, 6ec1, 400b, c772, 6b96, acadia14_681an, e4ea, 272b, 6428, ijac201513104n3, 7626, acadia14projects_219f, acadia14projects_229j, 14e8, caadria2016_579m24, ecaade2016_067a17, 99e8, e1b0, 6875, c0ef, 59f4, fe3b, a635, caadria2017_190n45, acadia16_106j8, 5abf, ecaade2015_298j65, 4346, 58a2, a0e1, b3c7, acadia17_424oo, 9c9f, e5d6, 8bae, e413, sigradi2016_446a, 98f5, 7b0d, 6af6, 9880, a3f0, ecaade2014_186d48, 7c82, 6148, acadia17_222v, 07fb, 01c2, ecaade2015_304c67, d27b, ba27, 43be, caadria2016_187u8, baf1, bfb0, f114, 06b8, 9ced, ijac201715203kk, 0b75, dab8, 9a74, 5e3e, sigradi2016_448s, db7e, f1c6, 4ebc, a4f5, a798, 0574, b9f5, 843a, 67d2, acadia17_230h, caadria2015_122o19, acadia17_640w, 26b7, ijac201614403o2, ecaade2015_336d73, 66f8, f7a6, 6dc9, f1be, acadia16_326r19, caadria2017_182p43, 3642, acadia14projects_389az, ecaade2014_186z47, f62d, 97be, 87a1, a6f4, ecaade2014_176l44, 9b11, c4ee, sigradi2013_41r, 5d47, 0670, 0f1f, c626, 8161, 6034, 8b12, f78d, b3d6, sigradi2014_263d1, sigradi2014_099t8, 8079, ascaad2016_054m21, 6178, 1f0c, ijac201614405e4, ecaade2016_036s9, 482f, 2706, ecaade2014_100k23, 5e2c, acadia17_52b, acadia17_222b, 0f68, 31cd, eb26, 0bb0, ascaad2016_029a12, caadria2016_851x35, 24bd, 68eb, acadia14_247g, 5be7, 657d, 3fee, ad6e, 974d, 2e20, 36be, b065, 6e31, 6a92, 3008, ijac201513302k10, caadria2015_208f31, ddfe, 269c, ecaade2016_075g22, bba3, 9d98, d88b, 7224, 2b1c, sigradi2014_316u6, 23c2, 136f, acadia15_57f2, 9a82, f6e1, 2828, adec, ijac201513203b7, d764, cd85, ca69, f866, 9959, 0bf5, 91a8, ace5, 5471, caadria2016_445a19, sigradi2016_517r, b466, 11ea, 34d7, d3c7, 7a85, 1055, e30e, 36a9, caadria2017_136k36, ecaade2016_130l36, acadia14projects_189au, 3122, acadia14_565v, ijac201614205h10, ca4d, 58da, c9d6, f3db, caadria2016_229y10, 866d, aa05, 72c7, 4296, 0bb1, e218, e221, ascaad2016_035s13, 4fbd, 111a, c8f0, 37bc, 26d9, 8438, 24b0, 6264, 1eac, ecaade2014_186i47, 61ef, acadia17_637xx, acadia14_301e, 8ef6, ascaad2016_026u10, c984, 5c60, 16bf, ecaade2016_023m6, ascaad2016_010d5, f56d, 83b6, ecaade2015_237n54, 0f75, 7a3a, acadia17_128ss, 5b46, af53, 2e3b, bfd5, ecaade2016_ws-dleadw67, 4fbc, c0d9, ecaade2017_108p, caadria2015_012f2, f7ef, 3790, 2b2a, 0995, ecaade2017_164aa, e862, acadia14_531r, 91a5, 3887, 8654, eb7c, ecaade2016_095b26, 019a, 141d, 4c3c, 3be4, ascaad2014_036y1, 4d94, acadia14projects_101au, d140, 66f9, 156b, d02f, ecaade2017_108n, e89a, acadia14_435b, b184, 3ec5, 6969, ascaad2016_027y10, d24a, 93bb, ecaade2017_253u, f089, 3eb8, 19fe, 645b, 9241, sigradi2013_285f, ec40, 6346, 1af9, 77c4, 58a7, acadia17_391vv, 8997, acadia14projects_473am, 7dd9, 050f, 81ef, ae1f, ecaade2015_101e20, 67e0, sigradi2013_280k, ecaade2016_073u20, 95b0, a1ff, 473c, 8e0d, 93ca, ecaade2017_053s, fff5, sigradi2016_590j, sigradi2015_3.11h2, c466, 0c31, 542e, ee0b, ijac201513104g3, f059, f750, ecaade2013r_008l5, d8ff, 45c5, acadia15_323d13, acadia15_137m5, d4b4, f297, 8310, f10e, ecaade2014_060v14, caadria2017_001b1, 6bee, ijac201412402k4, 695a, c390, c45f, caadria2016_497w20, 4a33, 7637, 8557, ecaade2016_224g60, 4768, 4c2d, 4861, 2062, 5b16, ec81, f100, 6d36, c12c, c8a0, ecaade2014_198u51, e51d, ascaad2014_008u4, 115a, sigradi2016_484pp, 7ef4, 67ea, 1a2e, b22e, 927e, da54, ecaade2017_029q, d55b, 1225, 626b, 0be9, 7376, b062, 7bcd, ecaade2017_208e, ecaade2014_029c8, ecaade2014_149v34, 59be, ecaade2015_48k8, cc2c, ecaade2016_170z48, 292c, 3cb0, 3d4a, c491, ee5a, 7b47, 31a0, 9aa9, a3b3, acadia16_260n16, caadria2017_129r34, 2610, 84c2, 3b87, 4d39, sigradi2015_3.394g6, acadia16_290f18, 1b58, ab6c, b3de, 3453, 6706, 4a4c, d977, 3b89, 43b7, ijac201412301y5, acadia17_392g, c61a, 6df1, 0374, ijac201412403b7, 02ac, a8f6, 109a, c6e8, 2063, 2d05, aaa4, 7348, 46ae, acadia15_161d6, ecaade2014_096a23, acadia14_23z, 2afd, 30b2, ae49, fdbd, ijac201513201f5, 8c1a, ecac, ff5c, 23c3, 2e9d, 7e49, 11be, f7b1, 52df, d915, e088, 6185, sigradi2016_484yy, d1c4, sigradi2014_314l6, ecaade2014_023s6, 1b6a, 7bb7, 2b17, 7973, bdac, e089, b0be, ecaade2016_144n40, a00f, 62b2, d09a, e0e6, 8f37, ecaade2016_073c21, 156e, a717, 72c6, sigradi2016_590l, bff8, ecaade2017_309ww, da2b, 28fb, 2e9c, f782, acadia14_219az, 67d6, 2183, a296, ecaade2017_029ee, f20d, c458, acadia17_62ss, 4052, 2936, ef2b, 4899, 83dd, 275f, ffb6, acadia16_382y23, acadia14projects_81n, 2ccd, 8be7, d142, 11b3, 7365, c7b3, ascaad2014_027k7, 30bc, ecaade2014_023m6, d4d7, sigradi2015_8.239w13, 29a3, 3cdf, c1da, ecaade2015_217y47, 9706, 85a2, 870e, caadria2016_809g34, c31a, cd95, 4b89, a0a0, acadia17_350ss, d550, acadia14projects_247u, bcc9, acadia17_392p, a373, 3583, 2ef9, 5622, 0764, 6605, f06f, sigradi2014_074h6, ce7d, 4e46, 0a1e, 671f, ecaade2015_222c49, 576c, 9f45, ascaad2014_005a3, c7f5, 6685, 21e7, cfe6, fb81, 9c30, d259, 2286, ecaade2014_029b8, ecaade2014_169l42, 1ad1, 9d4b, 9637, da2e, a26f, 65d4, 505b, sigradi2013_30z, ecaade2017_208k, ecaade2015_92u18, c907, 98db, ecaade2016_130s36, d4a3, f030, ad98, 7028, d262, ijac201715106rr, acadia17_382pp, eb85, cbe1, 20d7, ee68, ecaade2014_084a20, cd5e, 888d, eef5, aa9f, ascaad2014_029l8, e53c, ca3a, acadia17_348b, 21b9, acadia17_455y, 5177, e340, 15cb, ecaade2014_169m42, dc68, acadia14projects_177t, afbd, 9d50, 0216, 8899, ijac201412305y1, sigradi2016_637dd, 8cbf, c2f5, ecaade2016_164m46, ecaade2014_195m50, d629, a574, bfc5, 7831, ecaade2017_054ff, ac47, 2b72, acadia15_185j7, d3c5, feaa, aba5, 7dba, 6423, c131, sigradi2013_189g, acadia14projects_389ay, 5864, 3d4b, 7688, e864, ecaade2014_030j8, c55d, 4593, acadia17_90ff, 2eee, 937d, ecaade2016_197c52, 560b, dc03, 1755, de2c, 4535, ebd7, e8c8, 39b1, b147, a18b, e95c, b531, 915a, 307e, ijac201614103l3, 6bb6, ecf3, sigradi2013_267u, 127a, a8d8, f0c9, ffac, 2a23, 0c03, 8547, acadia16_372l23, 6e53, ca67, 89ca, acadia14projects_681av, 4567, 1e60, ecaa, 1403, sigradi2014_068y5, 6cbf, caadria2017_182r43, eda3, a7dd, 8482, 98a0, 0a22, 64d0, 6cd8, ecaade2013r_019i10, e2af, 5066, acadia14_445ae, e26c, caadria2016_281c12, 75c5, cebc, 7b7e, acadia14projects_445ah, 0f56, sigradi2013_425, 718d, 682f, 4b24, 360b, a65a, ecaade2015_298k65, 8aeb, 39ae, 5098, 4f7e, caadria2017_086n25, acadia17_82c, fec0, 61ab, 4ca3, b6f5, 5855, 51b0, sigradi2016_382w, 9ab5, 8cf3, 7a67, caadria2015_023a4, 798e, b869, bbaf, 79d3, acadia17_670tt, b70c, 8ce1, 403c, ff64, 4944, caadria2016_611d26, acadia17_230qq, 89c0, 2b5c, f57d, bfbb, acadia17_570x, 3d3a, 873a, 2165, caadria2015_014o2, 82a7, 5fa3, 2cd1, 55bf, ecaade2016_tkob67, c684, 2fc2, 9e1f, 4714, ecaade2015_285v62, sigradi2014_048s4, 4acc, 9ed0, 97cc, cef9, sigradi2013_28l, 0e7a, e7a4, 64fc, 202e, d275, 60c1, 0fe6, 5a81, 76ad, 800d, 60e3, ecaade2017_301m, 04aa, 74a1, a0b1, acadia14projects_101an, 96f4, a5b2, sigradi2015_13.181s28, acadia14_487i, ecaade2015_307r67, 9ec2, 9f85, ed22, 17ac, ecaade2015_230e52, ecaade2015_48h8, c555, 18db, 2376, caadria2017_067m21, ecaade2017_256t, acadia17_608u, sigradi2015_sp_4.388a30, 4a76, e7b7, 5704, 9720, acadia17_598zz, 7c8e, 77a7, ed47, 7914, ccaa, 07b6, 8ff9, 01b7, 59f5, d9e5, 5bfe, acadia14projects_549t, 61f1, e01e, 66a2, a24b, ecaade2017_252j, 8ee0, 1151, 1a13, f2a2, ecaade2015_196k42, 5ea7, 7312, 20d8, d27f, 6ffe, a6d2, 3090, ec4d, 7675, a9ae, 472e, acadia14projects_671r, 74d3, dc89, 52a4, 30ab, 8c73, ijac201614404x2, ijac201412401f4, c2f8, ef05, 9b91, 9c3e, e4b8, 40a0, bff1, sigradi2016_611r, acadia17_28x, acadia15_195w7, sigradi2013_286h, 9f87, 4442, a3f9, 6970, 1ffb, caadria2016_321g14, 1e36, c1e2, 6c9d, ecaade2014_194p49, cbf5, d1c3, ee07, c45d, 4a06, caadria2016_703l30, 886c, 013a, eb7f, caadria2016_579n24, ascaad2016_057v22, 2e0a, 4672, 7bfe, caadria2017_182y43, 69b8, 9c11, d83d, ae54, 7e14, sigradi2013_414a, 4677, 44ef, 7732, ecaade2015_113k21, ef66, efe4, e5bb, a428, d289, 3bff, 5433, 9644, ecaade2016_163r45, sigradi2014_109i9, bcb7, 3456, 24b2, ecaade2016_163a46, b5c9, caadria2015_111j17, 9c94, 0c6e, caadria2017_063a21, 1cd5, ea1d, a35e, fd7a, ae07, 840a, 2446, 4fb2, 139b, 500a, 2ade, caadria2016_003h1, 4dcb, 064e, acadia14projects_117ax, a56d, 64ba, ecaade2017_210u, 495f, 276d, 68ce, ecaade2016_132f37, 362b, b917, acadia14_699b, ecaade2014_052z12, b1eb, 80b7, 485c, b45a, a1ac, 9007, a014, 3a1a, 20e8, b0da, 3c57, f031, ea7b, ecaade2015_116l23, a159, ecaade2014_020s5, 3c1e, 6f3e, 085c, 2295, a40f, 2068, e2b9, ecaade2015_177w37, cf7f, c252, 0c5e, ijac201412303y7, 72e6, e2d5, acadia14_125aa, 956e, ijac201715102q, 421d, 6f62, caadria2017_135i36, acadia16_298j18, b17e, 7406, a544, d542, 6667, 3888, e081, caadria2015_049a6, e0be, sigradi2013_393n, caadria2016_177u7, 7f61, 4bad, 2cce, sigradi2016_602m, acadia15_371m16, 146d, sigradi2015_8.239a14, ecaade2015_205a45, 6598, e604, 55a1, 1257, 8b00, 5477, 5ec1, c039, 971f, 7f19, bcab, 3cac, d98a, e8c7, 42d5, ff2b, 7620, 7449, 0b9f, e6a8, 5973, d6e4, 50ae, 4a19, 0635, 68d5, e814, 7960, 0782, 54a3, 715b, acadia14_153aw, ecaade2016_166c47, 7c71, 4ef9, ecaade2017_067w, ecaade2017_124q, d139, 7882, d391, 7671, caadria2017_145d38, ecaade2014_113t26, e4ec, 98c4, 0094, f6c0, ecaade2014_215e55, 0552, 4405, 2f7a, 2055, e7ef, f3cd, 527a, 92ff, acadia15_451c20, 5674, 7dde, 3da8, 4947, d6cd, acadia17_414nn, acadia14projects_339ax, caadria2017_182o43, 8b7c, 22bb, 2c7f, 5ecd, sigradi2015_10.220d20, 79be, 5836, 57ff, fa87, ecaade2015_22w4, 2867, 9188, acadia15_333c14, caadria2016_435j18, 2f0e, 514b, fcd1, baed, 125f, 15f5, 9b58, 84cd, 0607, fcb0, sigradi2014_169t4, sigradi2015_sp_8.6e30, cb16, ijac201513105w4, e292, 3a1e, 6e48, d3a4, 8883, ecaade2016_136f38, 1967, 388e, ijac201513105u4, fba9, 8ebe, 989b, afe0, d89b, 62aa, caadria2017_004i2, sigradi2013_244l, be13, 0249, d49a, 9e9e, 8230, 9252, 526c, d502, 1a04, ecaade2016_tkos66, 73f8, 553f, ecaade2014_157o38, 5941, a8a5, db25, f2d0, 03dc, b96f, ae82, 339b, 3378, ecaade2017_157xx, ab4b, caadria2015_181f27, caadria2015_072s9, 97d0, a931, 9930, e1c8, e410, ecaade2017_173tt, ceaf, e19b, 23fd, 5c55, 8306, ecaade2017_108v, ba61, aa2e, 7ba4, 9e73, 05a6, 6ad3, caadria2016_641r27, ecd4, 0e73, 61b2, 4444, b7bf, ecaade2017_079y, acadia17_138b, e896, 3d6d, 0c53, ecaade2015_193h40, acadia17_145g, 7684, 58d6, 7f47, acadia14projects_101ak, 0923, b146, ecaade2016_223f58, 2d85, ijac201513101s1, 08c3, acadia17_640y, 5791, 6eec, acadia17_456ll, 1ff0, 0bbf, bd15, 2b19, 48cb, b122, c8d4, acadia14projects_619ah, ecaade2013r_005i4, 4d2f, a7d0, 0794, 7f93, c248, c89a, f22f, 31d5, e5be, d3eb, f971, 51bd, 80b4, sigradi2013_405v, acadia17_390nn, 02ae, ecaade2016_108x29, b204, sigradi2013_304d, 5d44, c483, fcd3, 6987, caadria2016_703p30, 8151, 8952, ecaade2017_100d, 29d4, e87a, dabe, ecd6, a090, caadria2016_517v21, 7424, 4e61, ecaade2016_019m5, 6738, d31a, sigradi2016_360y, 62f9, b0ec, d0c5, e9ba, d0eb, acadia17_322b, 2077, a5bf, 5ac6, ascaad2016_057x22, 3b76, ecaade2014_186h47, 3bdd, caadria2016_073z3, 3953, 3ce5, sigradi2015_9.347r17, 7c20, ecaade2016_111p30, 0ac6, f656, ecaade2017_214r, ecaade2015_158j33, 6fc6, 155b, 2e53, acadia17_552p, 339c, 536c, e3ce, 251b, 6010, 97aa, d197, c677, 29ca, 042e, 9174, 44ac, aa08, 2ea4, 2c7a, 80e1, bb2f, 45bb, 9e20, ee40, ascaad2016_045y18, 9e99, e3e3, 841f, e6f2, b03a, d3ae, efd5, 8183, ad43, d6e9, ed4c, b918, ascaad2014_035p1, ecaade2017_277ww, a7eb, a13f, acadia17_648s, 9738, b19e, 3e6c, 006b, acadia16_98m7, caadria2017_189f45, d013, 25fa, a1ae, 12ee, 24c6, acadia17_62c, c326, ascaad2014_024a6, acadia17_292s, a0d2, ecaade2015_285m62, f8c7, c0ed, sigradi2016_714rr, acadia17_658g, ascaad2016_020u7, bee6, 3837, 99c9, ecaade2017_306s, 7237, 9b9f, 7c32, 23f8, ijac201513203r6, acadia16_62p4, d7c6, ecaade2017_249xx, ecaade2017_294c, c6c5, d887, 6d0f, d6ad, 27c0, 708c, ecaade2015_196v41, acadia14projects_719n, 4e02, ecaade2017_050j, ecaade2014_225p58, 8320, 1ec9, 4825, 6eaa, 4fc2, c2ad, 5cf6, d0b0, 61be, acadia14projects_145u, ascaad2016_030c12, 9e55, 1ec2, a102, ef49, 0734, ecaade2017_302vv, 6ec8, sigradi2013_100f, acadia14_565w, caadria2015_073k10, ijac201412403b6, b809, f099, acadia14_339w, 57e9, 965b, 6244, 9bc3, f4e4, ascaad2016_025p10, 9ca8, 7532, b807, b335, e593, ecaade2017_101t, 92e0, 0b47, sigradi2014_345h8, 687c, 117c, b9b3, 3466, 0391, 21e0, 927c, f785, acadia15_443b19, e68a, 2c77, ecaade2016_239b64, ecaade2017_097bb, ecaade2015_55r10, a45b, 4a8b, 5c43, 61f4, ecaade2016_mrtc66, 72dc, 5694, 4870, d09c, caadria2016_631j27, 0b7b, 005f, ijac201412302h7, caadria2015_218s33, ea44, 4069, sigradi2015_3.212m4, fe1c, sigradi2013_54n, 313f, ecaade2013r_003c3, d453, 7989, b8cf, ecaade2017_122xx, e057, 9cfe, 1ef9, acadia17_640ii, 432f, 9ddb, ecaade2015_237i54, acd0, ed61, caadria2017_018z7, 7b41, bdb2, c4de, ac27, bf4b, bbda, acadia16_352u21, 041b, 9b5d, 632e, 4ea0, 9f63, 091b, 98e4, sigradi2016_815ll, 0ac5, 6d47, 4c85, a775, c577, c9b3, 35a8, db00, 654d, 94e5, 6822, acadia14_627aw, 28b7, ecaade2015_171l36, acadia17_648vv, ecaade2014_224e57, ijac201513304w11, acadia17_296t, acadia17_491y, 1bb6, ecaade2014_143p32, ijac201614208z13, 6b53, 5a3d, 5200, sigradi2015_sp_2.112k29, 9309, 85a6, 8b05, 4837, b171, ijac201513203d7, c273, ecaade2016_047k13, 4248, e28e, ecaade2016_108t29, ecaade2014_240p62, d3d8, c1c9, f23d, acadia14projects_247x, 8f94, e4a4, d4c2, 2fe6, acadia14projects_691ay, 3ef2, 199e, 7380, ecaade2016_123h34, 6565, 340b, 6405, ac82, 1d2d, acadia14projects_347av, 5f12, acadia16_260p16, ascaad2016_025m10, 024d, af68, e01a, fa8c, e011, 3879, 07ad, 9e64, f53b, 1adc, ijac201715102dd, 975b, caadria2015_086g13, 5234, de02, 322c, 6f83, acadia16_344o20, 5f56, acadia17_426d, caadria2017_057u19, 977f, 2050, f8f6, ijac201412403r6, 4b0e, 3fd0, 3093, ecaade2015_170p35, acadia14projects_153g, ascaad2014_004l2, 33bc, e533, 49c5, ecaade2017_277vv, fe8d, 21b3, 850a, 33ad, 87fc, acadia14projects_655z, a3f7, 3639, a9b5, ecaade2017_133d, caadria2016_157p6, 18f3, 0b20, f1f9, ijac201412404r7, 3d6f, 0912, a8cd, 1473, b63a, 2769, ecaade2015_178e38, a488, ecaade2015_53c9, a602, eee1, 4cde, ef51, ecaade2017_293zz, a71f, 958f, 8586, 2a00, ecaade2015_284z61, 591a, e6b6, acadia15_343k14, 6753, 1ff7, f6c7, sigradi2013_41, 9450, acadia15_274h11, 56ee, ecaade2015_33m6, 2f9f, aa79, e094, caadria2015_246a36, ecaade2014_192g49, adba, ecaade2014_218u55, 0c6a, 7b52, ecaade2016_070o18, 65b5, 214d, ecaade2015_200j43, f2a3, 387c, ecaade2014_120j27, cf32, caadria2017_005r3, sigradi2016_816ww, ecaade2017_211aa, ecaade2017_124m, ecaade2015_206x45, sigradi2016_611o, ecaade2014_149o34, ecaade2015_77s14, 126b, 51a3, caadria2015_185p27, 1831, 3a14, 4f9e, acadia15_497s22, 949d, a7fc, 5737, 257c, 1f0f, b4f3, b991, 937b, f962, 9629, eff8, caadria2017_067s21, ecaade2017_071rr, 2a55, 9da1, 6bdf, ecaade2015_195o41, acadia15_57k2, 82cd, 77aa, 7bb8, 2d03, ecaade2016_224r59, 2dca, 3ce2, e381, 1b0a, 5ff4, dc6e, 79f0, sigradi2016_381k, f9cf, 1601, 3412, 06cf, 2ffd, 3747, ecaade2016_021u5, ecaade2015_229w51, 291f, fe94, 40e8, 0fc1, 9f75, d137, cc85, fe35, 5083, d412, f080, ecaade2015_207e46, ecaade2016_127y34, 8d35, acadia16_298k18, 92f4, 10f1, 2bc9, caadria2017_004r2, cbca, 99b8, 72ea, eab4, ff7b, ef13, aa10, 71e7, 1d6d, ef23, ccd9, 7709, 5b83, dcaf, f9cd, 7f9e, 811b, ecaade2015_161e34, 19de, c3a9, 03c9, 79ba, 4789, cc65, sigradi2013_155g, 8f10, 7282, acadia14projects_117c, d652, a6e9, ecaade2015_21l4, f1ef, ed7a, b8e5, 6f67, 59f6, 4e4f, acadia14projects_579aw, f5e4, b2d9, caadria2017_027p9, 890f, 4495, acadia14projects_487g, 4030, ecaade2017_302hh, caadria2016_229n10, baeb, 7046, 5017, cce1, ecaade2016_132o37, 6e95, acadia14projects_291ao, 2685, ecaade2015_196r42, ebec, acadia14projects_539g, 86c3, ecaade2014_108i24, acadia17_340v, ecaade2015_327h71, sigradi2014_045g4, 97ab, 28e2, ecaade2013r_019l10, d853, 7e33, 9d79, 14a9, ijac201513205f8, e77d, a61b, 3cec, adc9, ecaade2014_224s57, ecaade2014_052k13, sigradi2016_515j, 3a33, ijac201614102i2, 18f5, 7e5f, 08c0, 76bd, sigradi2016_674ii, 4a3a, c086, 4d0a, e627, dbfb, d546, sigradi2015_10.309g22, 5e0b, 7e96, acadia17_290d, ecaade2014_128t28, a7a0, 62fe, 1ec3, caadria2016_177y7, de04, 9296, bf0e, a736, 6ddb, acadia17_330uu, a78f, 91a4, 8aef, 4d43, ecaade2015_325e71, c099, 95fb, a685, c52c, 0268, ecaade2015_205v44, 0dc2, ecaade2016_228l61, 07c6, 41ad, e303, 582b, a1ec, bdd1, 923e, ba35, e2b6, acadia14projects_531o, 5945, fe4c, a011, de14, c077, 80c3, a214, 8386, ecaade2017_254ss, eeca, ff10, 78ab, 418b, 936d, 2508, 4d4d, ecaade2017_011ii, cc36, caadria2016_641m27, a79e, ecaade2017_157mm, 7b6c, ecaade2017_046ww, a889, b28c, 37a5, acadia17_18e, 5bd0, 148f, a800, 044d, a046, ecaade2015_64f13, a5fe, 4329, f39e, 6ebe, c00d, 16e6, 023b, ascaad2014_007y3, ecaade2017_006vv, 74f2, e5f6, b813, a2ec, b63c, 0a25, e296, 6153, f4dc, c9f7, 2bb1, acadia17_248t, da4d, 7838, fa00, acadia14projects_565ai, d587, 2bbf, 89ec, 126f, ijac201614101l1, ff97, f021, 5700, d313, 7b45, caadria2016_229x10, aa17, caadria2015_078c11, 6e5c, 162b, ijac201412403k7, acadia17_542ss, caadria2017_069w21, b8e1, dbbc, cd21, c347, 831b, 3d74, d3a2, ecaade2016_075f22, e4cb, 6731, 790d, 57a4, 676a, 6f6f, 30cf, 71a6, 3d37, 587c, ecaade2016_228h61, 8088, 5654, 3ccd, 45bd, f869, 4f5f, 4448, 490a, 4613, e28f, acadia17_154x, 3e7e, d404, 488c, 6b3d, 09f2, 595b, 48e4, ecaade2016_225r60, 666a, 0463, sigradi2013_315v, 11cc, 815a, ijac201614103t3, bba8, caadria2016_271v11, ecaade2015_61m12, ecaade2016_119y32, ecaade2014_168b41, 2099, 87d2, d71b, ijac201715202gg, 9c7a, ffad, 80ed, ecaade2016_158u43, ecaade2016_mrty65, e6c0, 1827, 8186, 404b, 3b2c, e839, cfac, acadia17_358ss, 1b9d, 46cb, 4eed, 0e02, 459e, d2f0, sigradi2015_10.7j18, 9b36, 3f6f, e86f, 5ab3, ijac201513101m1, 7da7, f07d, ijac201513105a4, ecaade2014_052k12, 994b, sigradi2016_654tt, 3b6a, d025, 6d54, 1e32, 1d10, acadia14projects_365af, 5ade, a836, 6db3, 46db, 55b0, 9bb9, 91d3, a1ba, ff4e, f7b9, ecaade2017_184kk, acadia14projects_579b, a48a, 74ea, 2106, ecaade2017_006ss, 602c, edd0, ecaade2017_019d, c0b1, 0967, 6c3b, f9f0, 5d0e, a993, acadia14_627b, ccc0, ecaade2015_280e61, sigradi2015_6.329z8, 5be0, 4e6d, fcf7, 34c1, 28fd, be17, dd31, 6090, ecaade2016_228i61, ecaade2017_038yy, 2aaa, cca2, 6ea8, sigradi2016_781yy, 1de3, ecaade2016_154f42, 80b1, 0372, 5d98, fd71, be9f, acadia14_167u, d0a1, a0d6, bf18, ecaade2017_212hh, ff9d, 2492, acadia14projects_647ax, acadia15_137j5, 85b8, ad9c, dbc5, caadria2015_194p28, 42c4, b74f, 8ba3, 1ea0, b247, 4ab4, 9f05, aa1b, 4b11, 122b, sigradi2014_284e4, 029c, f264, 6abc, 52ca, 9d65, caadria2017_185t44, 5e89, 3e5e, 13af, ecaade2014_113x26, b9c0, f616, 0b87, ecaade2017_225yy, 71e2, b0e5, sigradi2016_639ff, c8e1, 0334, 8361, 7f68, 66d4, acadia17_414ss, ecaade2015_304b67, ecaade2013r_011f7, caadria2017_182n43, f878, 7585, acadia14projects_609ap, 27eb, 5568, ecaade2017_282k, ecaade2016_162f45, acadia14projects_579c, f8d0, caadria2017_105j28, sigradi2016_751ll, caadria2017_015r5, 5df0, fd2e, acadia17_360h, dfa2, e311, e131, 37bf, acadia17_482x, d43f, acadia14projects_357ax, sigradi2013_41c, 5a8d, 1a9a, 1330, acadia16_344l21, 66fd, ijac201614201k7, 9fd8, ecaade2017_195jj, 7c7c, d83a, 2efa, 30eb, 9948, d500, ecaade2015_314k68, 6ed0, acadia14projects_219c, ac7d, 4363, a24c, e384, 809c, 185c, 1c9c, 06ef, b673, dcaa, 7aae, a116, 2047, ed44, d7ea, bcff, ecaade2015_301u65, ijac201614301d1, ecaade2017_051cc, a1d7, acadia16_44l3, a1c6, 657a, sigradi2015_3.345v5, 5c81, 2ed6, ae68, 445c, 2ce8, a432, ijac201412404b8, 6cfd, ascaad2016_059n23, c344, ecaade2016_114h31, 5784, 8450, acadia15_274l11, 6cae, 7556, 4521, 617b, caadria2017_174c42, a18d, c731, 99e0, 3d05, sigradi2013_117u, 636b, 6238, 3e49, 3a57, e94d, 3f36, sigradi2016_710aa, fb7c, c9aa, af8e, 7f10, 2ad8, dc1e, 7cba, d2d7, sigradi2016_674jj, 5b1f, acadia17_145e, 2846, e1eb, 44de, 0f7c, 2ccf, 12cb, 0d0f, 3404, acadia17_162y, 6974, 245b, 839f, ba05, b470, ecaade2017_264ww, c02f, 72a3, ab60, 4011, 6e46, 8d9e, 4769, e5fe, c55c, 3720, 3c2c, 5367, 4855, caadria2015_087x13, ecaade2017_269yy, 99b1, b634, 619f, 4669, 2f93, f052, 5f65, dddd, 4cd1, 54a1, 6003, e4f4, acadia14_281u, 0e26, 47fd, 6975, 359b, c361, 5a9b, 29f5, 2b89, d5be, 92ad, 85e7, acadia14_661, caadria2015_126u20, 8199, c710, b868, caadria2016_881b38, 18ca, 0c2e, ecaade2016_119w32, sigradi2015_8.264f14, 1a98, ae4a, 1317, acc8, 635b, 070e, 9c9d, 85c6, 5618, f346, 1fc3, acadia15_417e18, 2565, ce49, 9c1b, 3e7f, d1f3, ebbb, 7e3b, a5bd, 5ae1, 4230, e810, acadia14_339ab, 9e63, 687b, 58aa, c2bf, 755a, aa36, 853e, ecaade2014_153i37, acadia17_608w, ecaade2017_271f, sigradi2015_12.107e27, acadia17_404dd, 4c07, 24ff, ecaade2017_037cc, caadria2017_165x41, 835d, 6265, acadia14_719s, ecaade2016_126u34, b314, 28ba, 29ee, c241, caadria2017_136t36, 82d2, 3ee0, b0a2, 6cd4, acadia14_247s, aa2f, ascaad2014_014g7, 8e57, 8ced, ecaade2016_120e33, 2633, 4e92, 028d, aaec, 118f, abd9, 01e1, 29a9, 9a54, a303, ecaade2015_284y61, acadia17_71pp, b669, 46f2, 4541, f313, 04b8, e341, 1ae4, ijac201513102f2, b4e3, 7a8b, ijac201715201s, b4c6, acadia14_609az, 3d3f, 68d7, 6688, sigradi2013_280j, 494d, 29fb, fd1e, 738d, 14d0, acadia17_220t, 5401, 4b18, 8530, f942, 24f7, 18da, 8e32, 654f, cd27, ecaade2015_59y10, 4520, 8cce, 77a4, 54df, caadria2015_087z13, b2d3, ecaade2017_291i, 5d23, 4755, c31f, 9a34, 89fd, f9dc, 12b8, f010, 406d, 3299, 4106, caadria2016_507k21, 0231, 2b0f, acadia14_479au, e734, 0c2d, ecaade2015_320k70, 0583, caadria2015_168l25, e418, df06, ijac201715102y, 15ac, 02c3, 7338, e60d, caadria2016_819p34, 0cfe, ecaade2017_076cc, a7a8, acadia14projects_339ad, 16e5, caadria2017_047y14, 85ea, 3cb5, 2a31, f9a8, b53b, 9639, 6757, 72b3, a334, 814a, 61b7, 52db, 0469, ijac201412403c6, sigradi2016_592v, 42d3, 348a, 0663, f389, dd0b, e0c8, f608, 6a4f, 6b39, 889d, ac2a, 9d12, c6b1, 1418, ecaade2014_168x41, fdf7, acadia16_88h6, a682, b377, dd42, 2b67, 92a3, ijac201513203e7, sigradi2013_259i, ecaade2014_067d16, 2fe2, acadia14projects_435ak, acadia17_648nn, 120f, b10a, ecaade2014_224w56, ecaade2017_309mm, ecaade2016_158p43, acadia17_82y, 5cf4, 7b3a, 4ebf, dda6, 0886, 61ec, bc18, 3b2b, c726, 622f, 51cc, 99a8, ccf8, 6b6e, 7a28, c872, 3406, 0bad, a5ce, ecaade2016_170y48, ecaade2017_112zz, d76c, acadia14projects_531x, ecaade2014_072m18, 86a6, sigradi2015_8.41s10, d103, caadria2017_142j37, 682d, 829b, 55ab, 4cf8, b834, ecaade2014_079v18, 0342, d700, 5cd0, ecaade2014_018v4, 0702, e32c, 76cf, ce5b, 8ca9, 6568, b996, e849, 993c, 0465, e1d8, ijac201513201h5, 398f, fb00, 8c0e, 7b5f, 3f85, 3afd, acadia14_135k, cac6, 6f7d, b386, fb48, e350, ecaade2017_019pp, 73fa, caadria2015_209d32, ecaade2015_61b12, b8d2, ecfd, 25bb, 06a1, 4c39, a9ce, 3cc6, 821e, sigradi2013_294v, f65b, ecaade2017_100l, acadia14_539g, 1c3c, e85f, 8292, 37b6, 497f, 2090, 304a, acadia17_318r, ecaade2016_017p4, 6a7e, 6e85, ecaade2015_253t57, ecaade2015_317j69, 37d6, 1972, caadria2017_028d10, 309d, d6c5, b873, e0b3, dc69, caadria2016_157o6, c62f, 0199, 35ed, sigradi2013_212o, sigradi2015_3.268b5, c740, 1933, ecaade2017_013jj, caadria2017_041b13, a5fc, sigradi2013_400p, 643f, a259, acadia14_589k, ascaad2014_010j5, ecaade2017_019zz, acadia14_453g, ijac201513101c1, 4c9b, 9c3a, ecaade2016_140y39, ecaade2014_012m2, a0e4, ijac201614207f11, ab77, d27e, 1a2c, c533, e5e4, ed87, a3ca, acadia16_224x14, 75c4, 6a07, c345, ijac201614308e5, a3d1, e7e6, 6317, caadria2017_003c2, 82f1, 7dc2, acadia14_619as, 72ee, f33a, e404, ascaad2016_007o3, ad16, ijac201412408w2, 4ec3, a7fe, e085, a7b4, ecaade2017_099yy, caadria2016_745y31, e3f5, a0d7, sigradi2015_10.377v22, ba9a, acadia17_678y, c6ef, be51, acadia14_145u, f8b8, c863, 108d, ccc2, e0ae, f0f6, 8d27, ecaade2014_185s46, 47fa, c2fa, 0e99, d086, 1548, 9673, a885, 4b6a, dbcf, f6e6, 2b04, e8cf, caadria2015_117z18, 96ec, 0dd8, 3cea, acadia15_343p14, acadia14_671z, c6b9, e45b, acadia17_426l, acadia17_89u, ecaade2017_033x, 77ad, 862d, 5a83, f941, acadia17_454z, 4b9f, d114, 76e2, 68c8, ecaade2016_224n59, acadia14projects_43aj, 0d00, 90e0, a8e0, 3071, 376a, c30c, eab2, 3e56, 595a, 89ea, 1293, ijac201614105g5, bf48, ca01, 2287, acadia17_322xx, 9530, ff47, 6963, c603, acadia16_470c27, cd04, 3034, 072a, 2d7c, 2bd0, ebf9, caadria2017_145y37, 98c6, 8644, b44f, 696d, ijac201513105h4, a96f, ecaade2013r_005p4, 8945, e41f, 6511, ecaade2015_48b8, ae93, 58ad, b057, a2d8, 753e, 5450, f519, 9081, 5a52, 86e3, 7062, caadria2015_126v20, bc01, 998d, ecaade2016_043d12, 6a9b, 2339, 99ca, 2726, 5baf, 714f, 2efb, ijac201412305n2, ijac201614104x3, 2ff4, d6b3, 2c0e, 2bb3, 7d83, de75, c658, 2953, ecaade2015_38j7, f3cc, caadria2015_206s29, ecaade2017_199pp, 61e7, 77ea, 0e64, 8813, f307, 91ac, a87c, bc52, 5275, 5a28, sigradi2016_737cc, 49fe, 41df, sigradi2014_239e9, e56d, b4a2, acadia17_59o, 21f1, ijac201412403u6, 2801, 7acb, ecaade2014_201g52, ecaade2015_53i9, 8293, sigradi2014_192p6, 2833, 50aa, ijac201513304a12, acadia17_648aa, 1c5f, abc3, af26, 9f28, e125, efc5, ecaade2016_163b46, f375, sigradi2013_280o, a2c6, e258, 82ae, d7fc, 15a9, caadria2017_142h37, ecaade2014_152f36, caadria2017_056z18, b212, 880c, acadia17_154u, ecaade2017_053n, caadria2015_226v34, b156, acadia14projects_619af, f317, 2848, 66a3, ecaade2015_155f32, ecaade2017_049tt, dd56, 990e, d7ab, 355f, 5e2b, 99f9, b01d, b444, a747, 93e2, 013d, d231, d33b, 629a, 4e7b, 953c, a066, c889, 1080, ecaade2017_181s, 5bd8, 724a, 8714, 7287, af41, 38dd, 43e8, e581, 6499, c239, ecaade2014_071x16, 0c0a, deaf, 235e, 2613, 4caa, ecaade2016_222l57, 6f82, 27e6, 021a, a027, 9528, sigradi2013_386f, 3cd2, 5488, b68c, d85e, ijac201412407a1, caadria2017_104t27, ecaade2016_190v50, 6318, 8db9, ecaade2016_108z29, 90f5, 5843, a630, ba9d, b34e, caadria2017_101f27, 3696, 1c1d, ecaade2016_071c20, f95e, ecaade2015_205c45, dd13, ff45, acadia16_8d1, 60cf, ecaade2017_099a, 4c7e, 7135, 2c59, 5087, acadia16_106k8, 7707, 75bd, c19e, ecaade2017_172r, 51f5, caadria2017_129t34, acadia14_43x, b65b, d24b, 8a10, 6958, 95c8, ed93, e679, 61c7, 43b0, ijac201614207p11, 2f90, cfa2, 5fe0, acadia17_669j, ecaade2014_220i56, ijac201412204o3, ecaade2016_222n57, ee24, ecaade2017_213e, a230, 5f7e, 50c9, d0d8, ascaad2016_059r23, 6a64, 1d0d, sigradi2014_178r5, 880b, 4fb7, 857a, dbb0, 5e73, 5e20, sigradi2016_815y, c5c6, ecaade2015_59h11, acadia17_324y, acda, sigradi2016_817e, 35c4, 683d, sigradi2016_669q, 7439, 3496, d5b3, acadia17_658ww, 4ae3, f164, d61a, 1b14, 3201, acadia14_579k, c84e, ijac201412406r9, caadria2016_497y20, bc9f, 05ed, 840c, 39a9, acadia14_435ag, d537, sigradi2016_564hh, acadia15_185d7, b6c4, ascaad2016_031j12, c4c4, 2176, 49ce, 283f, 81a0, 4a84, 3433, sigradi2014_239h9, ce53, f8ba, 2311, c0d4, ecaade2017_227p, 413f, d957, 84e0, b12a, acadia14_463v, b248, 7189, acadia17_522gg, 0ceb, 6356, ecaade2016_036k9, 0339, 08b9, 5248, 0fbd, acadia17_455w, 8fe2, 86bc, ba49, 76d6, febd, acadia14projects_719h, 787d, 92d7, 9f10, 89a6, 2e83, c92d, f6d9, 1382, 36f5, sigradi2014_128y9, a070, 266e, acadia17_364zz, 0771, cdce, 0d85, f2ee, acadia14projects_111k, 06bc, 80c7, 9707, ecaade2016_198m52, sigradi2016_686xx, sigradi2014_049g5, 9030, ascaad2016_043p17, acadia14_111j, caadria2016_167e7, ecaade2015_253u57, dc88, 2e5f, 7326, 2854, a721, ecaade2014_140d32, 3068, 3c59, ecaade2014_218m55, 183f, ijac201412402c5, 46dc, 2449, 4562, ecaade2015_37i7, 26b6, 6ceb, 080f, ijac201614305m3, ecaade2016_223m59, 79a7, 43d2, aea3, acadia14_291b, 757a, 0945, dabb, 3cfb, 65f9, 5dcf, 7cbc, 5872, ecaade2016_043x11, 3f08, e752, 3c80, 9263, acadia14_111i, 8f0e, a908, 849a, b66e, a3eb, dc93, 2527, 6df7, 92f0, ecaade2015_195g41, 1d38, bb6b, ecaade2014_111y24, 397d, 1132, b2b3, 60a2, cabe, b164, 1169, fafd, a088, ascaad2014_009f5, ecaade2016_102h28, 2d92, df20, 3d5a, 6a95, ecaade2014_240t62, ebf6, 1895, acadia15_263e11, 0b0a, caadria2015_206m30, bf29, e4a0, 4053, ac8d, e3e8, 5d04, caadria2016_013u1, caadria2017_017j7, 7540, 6fd0, 8f1e, c120, ecaade2016_216c55, ffcb, 6a40, ecaade2017_309tt, 9475, 499d, f989, 9d29, 062e, fb29, a59e, 2d2b, def6, dad6, ecaade2017_129ii, 2488, 3d93, fb86, 0c04, 91f4, caadria2015_246e36, 9e27, c6c1, 6e3c, 550d, 2d23, 01ea, bf55, d955, e615, d3d1, f126, ecaade2013r_017x8, ecaade2015_18a3, 9332, 2075, 8f4e, 327c, 2774, acadia17_178nn, a44b, caadria2017_005j3, c017, 918f, 63cc, 3e73, bb37, acadia17_473c, 7a59, f1ba, 2df1, acadia17_89v, 7fe4, 9e04, e9dd, 59b0, ef3c, ecaade2015_155t32, af9c, 6fdc, ijac201412205w3, 7887, 053f, acadia14_189am, f05e, acadia14_63am, 5bf3, 2340, b3e8, 6e77, 5def, 68ac, 2eda, 7066, 24dd, d4f3, d67d, 48e6, ecaade2013r_002i2, 82b5, cd48, bef9, d796, acadia14projects_267g, caadria2016_239f11, da67, c424, 0927, ecaade2016_130v36, cc52, f5df, 3ff1, acadia16_224l14, deb2, 11a2, 90ef, 7f67, 743f, ecaade2017_291h, 7f6b, 5cbe, 1622, fc26, 2952, 1fdf, ecaade2014_153t36, e0a7, 6b8c, 0e12, 51c0, b725, 9a22, 3507, 6526, 3320, 8f4c, 9a62, 3ca6, 8d4b, 0aed, ecaade2015_170i35, 0d75, e7d8, d48e, 2ce3, 892e, 7d99, e9c2, acadia14projects_589a, 8231, 0757, 11ac, fb8a, ed72, da15, 2899, 3a94, 1101, 776e, 3988, 73e4, 91c9, 3807, 6413, caadria2016_435r18, abd5, ec17, 78a7, caadria2016_735z31, d3b0, c696, 34a8, 1f2c, 4f83, 73be, ecaade2017_138y, 97bf, 4ce0, acadia16_12i2, ecaade2017_213qq, acadia17_81g, sigradi2015_8.186m13, 6774, 4894, d03a, acadia14_91r, f30e, b6a2, 94ed, caadria2017_056f19, 3534, f7e1, e330, caadria2016_187p8, ecaade2017_252i, f9d1, 856d, ijac201412405u8, caadria2016_291e13, e25d, cba5, ecaade2017_192n, 6ad4, sigradi2016_510ww, 5c3e, 150e, f1e8, acadia17_170g, cace, 7633, ecaade2015_18y2, 9d5c, 9807, 551a, 2c9b, 7e19, 0b7a, ecaade2014_188l48, eb96, 33ef, 2a3f, f93e, ecaade2014_184f46, f3ed, c79c, c66f, ecaade2014_052c13, ca00, ecaade2017_031ss, d3c6, d618, f391, d291, b63e, de48, bab6, 68c2, 06a2, ijac201412303u8, sigradi2016_625c, f637, sigradi2014_099s8, sigradi2013_359g, 3177, 1ad2, caadria2017_003e2, 0521, 50dc, 3fac, 7883, d520, 4371, ascaad2014_014l8, 60b9, 39d6, caadria2015_181h27, ecaade2017_038uu, a465, ascaad2016_014i6, deda, caadria2015_073c10, ea9c, acb8, 11d0, 8563, ecaade2017_291x, 87b2, fb39, 4f3e, 7724, ascaad2016_043k17, 1e96, 2fde, d7e7, 50e7, 3f45, ecaade2016_213r54, 6eee, 784d, sigradi2016_710jj, 8bb9, 58d9, ijac201614303r2, 4952, 3a0e, d12c, af31, ecaade2014_149c34, acadia14_267o, f2a9, caadria2017_070m22, sigradi2016_364ll, 4168, c3bd, 584f, 7c70, ff44, ecaade2017_026rr, a385, ae90, caadria2017_070u22, b087, c053, 9c01, 9f2c, 9484, af8f, 6286, sigradi2016_781d, d6d9, 81b2, de59, 68a5, 9c69, bb74, 1e20, ab5c, ascaad2016_048g20, ecaade2016_071z19, acadia15_274k11, 4438, 752f, 71b2, c1c0, 0016, 7bfc, 551d, ascaad2016_029b12, fbcf, afaa, 47b0, 2932, ascaad2014_024w5, cf1e, 9857, 6ad6, 9f72, 6263, f0f3, sigradi2015_3.111a3, c488, sigradi2016_571vv, 1145, c67e, 63ad, 2264, 248c, ecaade2017_249a, ijac201614403e2, add7, 43a6, acadia14projects_661j, 8af6, 259b, 3323, 21e4, 2742, sigradi2016_732f, c64a, c1f8, 0267, 3f78, 17ff, 86dc, 2eb3, ef2d, b31f, ecaade2014_224t56, 6da3, ecaade2015_53b9, 60e6, fdc4, 462d, 6939, 8bd0, 5e03, cca0, ecaade2016_154b42, fcbe, ff0d, 8a6b, 0dbb, 9c3d, caadria2015_087r13, ecaade2016_136g38, 90fd, f3c0, f3c5, 800e, 7e83, acadia17_258i, 2c24, 5253, acadia14projects_389e, 48c1, 8ff2, a88d, 284e, d555, 28bd, 42d7, 78ac, 0f96, 415c, c971, af65, a3fd, 0d8c, b475, f78c, c1d2, 5a05, b5cd, 4fad, d096, 4ba8, a14e, acadia17_52cc, acadia17_670ww, d794, cb66, 6654, a0cb, 42e8, cdd3, 1d5d, 4236, bdeb, ecaade2015_53x9, d385, caadria2017_005g3, 65bb, 2392, ac0f, 4ccc, 5779, 472d, acadia17_318c, sigradi2015_9.347v17, b605, 7460, caadria2017_147a39, 1e26, 5583, d07f, 89a4, ecaade2015_202r44, dc6d, 1739, ca64, d8de, 5380, d661, 7ca5, 68aa, c893, ceac, d80b, 80a0, acadia17_403u, 308f, a13d, 72bc, ascaad2014_014s8, acadia17_590s, 9250, acadia14projects_301g, f5af, 2b6a, 3bc3, ecaade2016_tkoz66, 091a, acadia14projects_339ap, 3c82, 369f, 7997, f0af, ad1a, 8d30, 2651, ecaade2015_127f25, 28d5, caadria2017_035y11, 0ef0, a4b7, 5d5b, 69aa, aa9c, 385b, 32f0, d7c3, 7d88, 05d3, e6d1, 2552, 2cdf, 3dcf, 5f0b, 52b6, 58df, 15f8, 4b68, 206f, 8108, feed, ecaade2017_170e, bd39, ijac201614302i1, 35fd, ecaade2017_215w, a8a2, ecaade2017_111rr, 44a6, f867, 7a35, d662, ijac201614405i3, eaee, cec0, e86b, 45c0, 1e16, caadria2016_321h14, 1aca, de2a, ascaad2014_005y2, a7fa, a8f0, 750c, 7bba, bd71, caadria2015_213s32, 7a83, 3e68, d3c3, caadria2015_090c15, acadia14projects_531y, 8045, 81b4, a388, a3f2, 241c, caadria2015_087w13, 5886, sigradi2014_151f3, ijac201614208e13, caadria2015_188y27, 935b, 0ced, 49cf, aa0d, 4a00, b30f, sigradi2015_11.222s26, 55cd, ff16, 147c, 23d4, acadia14projects_189ak, d190, bbfb, 2111, ijac201715203mm, b404, f1f4, c43a, 4142, 8abe, 7891, 7bf8, bd56, 2919, 701f, 6065, sigradi2013_160h, 5356, 7e53, caadria2017_124e33, 2e8b, 6285, db43, sigradi2015_12.215u27, de8b, 749f, 902e, a48b, d69a, ijac201715204s, 273c, ecaade2016_011y2, 10c7, c6ed, 94fe, 23a4, caadria2017_118z30, b2bd, c2fe, 80e3, a16d, b754, ecaade2017_091ss, 4630, 5510, acadia17_292z, a78c, 6f95, ecaade2014_120h27, ijac201715201t, acadia16_72g5, ecaade2015_86e17, e17a, ecaade2014_071c17, ecaade2017_214o, edef, 18e3, b279, acadia17_72n, 6bf9, 50ff, 8449, 5d30, a30b, acadia17_62ii, ecaade2017_198xx, 4e38, 3a08, 23ae, 04f5, 9ca2, f8e6, e18b, sigradi2016_752yy, 9da9, f643, 4981, b617, 08f2, 1759, f731, 6cd1, bd9b, 8011, dd45, acadia14_601af, ecaade2016_042h11, ecaade2014_016i4, 1672, sigradi2016_729ww, fc45, 5f18, c6f6, 9b70, be89, 6d35, 3602, 1c95, b42a, 4ba1, 8444, 6242, 5773, 8fcf, sigradi2013_386u, b321, 1377, 08ec, ddce, 71da, 37cd, 6fbe, fcc5, sigradi2015_3.221n4, 8951, dba8, e6db, 0cc9, b0bf, a423, ijac201715105s, e6bb, d2b5, ijac201412304l1, 90f6, acadia17_231o, 6992, 58c7, sigradi2014_157e4, baa5, ecaade2015_253z57, d1d3, c2a2, acadia16_34f3, 9a5f, 5528, caadria2015_049z5, 4218, 1432, 0209, a08b, caadria2017_016o6, 2a74, 77c0, acadia14projects_101z, 555f, bd75, f549, e6b9, 5086, 3065, sigradi2013_223o, ac75, 22e6, 41f1, 4fae, sigradi2013_41h, b865, 149b, 45d8, 9568, c7e8, caadria2015_067l8, 7322, 88af, acadia14projects_479x, ca6e, a93e, 9b45, 5f22, f72e, 8f42, sigradi2015_sp_3.85s29, ce0c, c4b6, d50e, c14e, effe, e8f1, 77b7, 32fd, 5ca3, acadia17_628vv, 8bcd, 2dbd, 8492, ascaad2014_014v7, 0260, 6e30, 8107, b2e9, 46c2, 8a5f, 077c, 75e1, 7e34, 3eb2, 7239, e3ee, 96b9, 3a34, 5eed, 0505, c545, 0dfe, 0765, ecaade2016_ws-dheritages67, e2b8, 7cff, acadia14_661n, sigradi2016_534jj, 0784, acadia16_308x18, 616c, ecaade2017_256dd, 5348, efd4, fc0b, 323a, 6bf3, 1490, ecaade2014_089m21, 67f9, ecaade2014_088g21, ef55, caadria2016_045d3, c747, b0fa, d45e, dba9, cd1f, 2bb9, 7f0a, 335f, f265, e6de, 17c5, 8518, 75de, ecaade2016_223w58, 11bb, e5f0, 76fe, 6266, 2e1c, 138e, 7b77, ba7f, sigradi2013_44, f7cf, 34b7, caadria2016_611g26, b026, 8a36, d763, aeba, 0015, b1de, ecaade2015_158h33, acadia14_63at, 79d9, 8d32, 3caf, ecaade2016_152a42, 7125, caadria2016_477v19, 562d, 6c0a, 89f0, 80fb, ecaade2014_201f52, 3de2, e5e1, 655a, d239, caadria2017_132j35, ba15, sigradi2015_8.81z11, ascaad2014_004r2, e928, 0983, 910f, 82fa, cb63, ecaade2016_089c25, 5029, 56df, 8ccc, 10a7, sigradi2013_285a, 8180, 8963, 3878, 6903, 0130, a329, acadia15_203n8, 77ed, 838f, 73d0, sigradi2016_805gg, a9f5, 6396, 9760, 424c, 1ec0, 1454, 3e16, ecaade2014_224h57, 66ff, ecaade2017_195ff, a6a1, b762, f17f, acadia14_153c, 2844, 2b1a, 556a, ba37, 4074, a57d, ecaade2014_224u57, 68cc, 2e64, 6d63, 4c0c, ascaad2016_023t9, ecaade2016_011z2, 0507, 3804, 5685, cbed, ecaade2016_166j47, 3a61, ascaad2014_036b2, be28, 4326, 371f, ce50, 1516, a515, 231c, 77db, 74ae, 30d6, ecaade2014_146t33, 28bf, acadia14projects_479l, 80d0, d2b2, f23f, ascaad2016_017c7, 1cd0, f3f7, sigradi2015_4.219y6, 857c, 0e55, ecaade2014_230r59, 87e4, 3818, f461, 035d, c3e7, c590, 1292, 3a10, c9fe, 32f5, bb38, 28a3, 8ecb, 07e3, 6385, c096, a569, 01bd, c453, 1b40, sigradi2013_155i, 85f0, 22ae, 9d5f, ecaade2014_024v7, cfae, 3c52, 46b3, 47cf, a624, 4359, 79ce, acadia16_224p14, 11f5, ecaade2014_133n29, 3d30, 5c6e, 2368, c0b8, 1501, 7663, 11f6, ijac201412302j7, 69f7, c996, sigradi2016_792k, 793e, 72de, 4f1a, sigradi2013_194m, e98a, 482a, e1df, b3f4, 7a3c, ea0d, 5009, 3955, 74ee, fd88, sigradi2014_266d2, 2537, 88c8, ee52, acadia14projects_517n, 0a96, 7af4, 8bad, 7147, dcd1, 14f3, d14d, d70c, e9d7, a314, acadia15_357o15, cfe3, ascaad2016_030f12, 89ad, f382, 8358, 4f8f, 11c7, 38c5, acadia16_124b9, 4982, bc2b, 8261, 1960, ecaade2017_029dd, ecaade2014_195s50, b045, 38fb, sigradi2014_047i4, sigradi2013_91m, acadia15_232o9, sigradi2014_232p8, a8df, caadria2015_122k19, 4fd3, 6dcd, e577, 6174, 0970, a293, ecaade2017_302tt, 0c93, 3da1, b647, 6962, 80c5, a5e8, a50f, acadia17_323o, 99c0, 4e93, e5c0, 25af, 8870, 5aad, 098a, 4322, ecaade2015_114p22, ecaade2017_031xx, caadria2015_176t26, 21bc, 57f2, 81c3, 184b, ee99, ecaade2016_068d18, 00af, 9570, 5756, 2d32, ecaade2017_265r, 3ebc, 1b4e, ecaade2014_128r28, ecaade2017_017q, 3053, 9d80, ecaade2015_285j62, a44d, 6eb6, 0e28, aceb, ca57, sigradi2013_74g, acadia14_23u, acadia17_177v, 16e1, ijac201412403v5, caadria2015_010v1, d988, 463c, 73d6, 5e31, 50b4, 3b51, 78c1, 411b, f595, e391, acadia17_292cc, 816e, 97ce, 319a, 52ad, 1919, ecaade2017_076q, 7ec6, e66d, 9871, e946, f8a7, 621e, bf3c, ca05, fcf3, e52e, 8e15, 5233, d339, 5bc2, 4050, b814, 0913, 6592, dc2a, e2ab, caadria2017_124r33, 7d62, 8c96, 7d41, 78b4, b1db, 72ad, 5cd3, ecaade2015_114e22, f098, 7c1c, e68f, sigradi2016_615aa, 67b1, 3a4d, 4e6f, f7c3, cb27, 2d21, ascaad2016_057p22, b3b7, 142d, 575c, c6fb, 5c34, ebb4, 112c, 3dfa, sigradi2016_369a, f3fa, caadria2016_249m11, d21f, ijac201513205p8, 424d, 297b, caadria2015_061i7, a340, acadia14projects_81p, ecaade2017_041t, 3b18, f2e6, caadria2016_819i34, 170f, f101, 90f1, de24, 53a7, 797c, 716b, sigradi2014_263i1, 33af, 3986, 4d1f, d8e6, acadia17_72k, ecaade2016_217a56, 1379, 65fb, sigradi2013_248z, 3751, 24b7, 73dc, ascaad2016_022r8, caadria2015_049i6, 47d1, 1346, 9125, 101e, c988, ac7a, sigradi2014_047o4, ecaade2017_111ss, 3e2a, ecaade2014_065c15, ec2d, ed16, 8fa8, 868c, 4cb5, 884a, ascaad2016_046t19, caadria2017_127j34, acadia17_544c, b5ee, c68b, 3833, c0e8, ecaade2017_057h, 4aa2, 4f64, 99c3, 8c07, caadria2015_114h18, abe2, acadia14projects_531p, 9a89, 12c6, a099, 7bb3, acadia16_44o3, 512b, 5d75, ecaade2017_291y, 9927, c56b, dc9d, 8318, 9893, 9c1e, 9b07, fe7b, caadria2015_067j8, bca0, c465, 99b7, 498f, caadria2017_129l34, 5d2f, ecaade2015_35v6, 7fef, 6aac, 270a, acadia16_34h3, 146c, 57aa, 39ca, ecaade2016_151k41, ecaade2014_173m43, acc5, acadia14projects_549s, ecaade2015_114x21, acadia17_28hh, 4cf4, 79c8, ba41, 9c39, a283, acadia14_301ax, 3e5a, ecaade2017_003k, sigradi2016_647oo, 93f6, acadia14projects_671l, b0ac, d7bf, f266, ba39, f80b, 9c32, d2a5, 0cd0, 37ca, 4222, ecaade2017_028n, c94a, 1d71, 3123, acadia17_358ii, 46c7, 25a4, dea7, fd27, 782a, 19bd, ecaade2017_255m, 8511, ecaade2017_066s, 153c, b67e, 1400, 4cd8, ef38, d147, 0ca0, ecaade2017_076u, acadia15_185e7, 75a9, b705, ecaade2017_291m, f781, acadia14_463aw, 1d24, 9542, ecaade2017_243dd, e7ce, cfe0, f332, 806c, ijac201614105u5, 492a, d469, ffae, 4d0c, ijac201513104j3, 84e9, b1a2, 1125, 03fd, 8d9a, a1b1, sigradi2016_602xx, 6bfb, 56f3, 9e10, 3c2e, 1e1d, sigradi2016_777bb, 8342, 8863, ac4f, fa6e, a02f, ecaade2014_157y38, f056, f34a, ecaade2017_194v, aeac, f915, acadia17_329v, caadria2016_209b10, 805c, acadia14_81o, acadia17_373y, 8051, ecaade2015_138m27, 4a20, 9a21, b5fb, 5f83, f170, 6d3a, acadia15_343c15, ef84, eb43, 57a2, f018, acadia17_38yy, 8af4, acadia16_106g8, ecaade2017_265k, c4b2, 2e25, 1e3a, f6fc, 0303, ecaade2016_015b4, 876a, sigradi2013_315z, d867, 3359, 5061, acadia17_348e, df97, sigradi2014_263y9, 7d8d, 4aec, 920f, af11, ijac201614203p8, 110e, e448, acadia16_460y26, 0a07, a28e, 03db, 5595, c075, ea21, beff, a871, 8b1a, d372, 9564, 1d75, 4753, 5c37, acadia17_18j, 4c03, b20e, 0aef, b695, b794, ecaade2014_225s58, 0769, 5f8f, 3006, 8a72, 5e39, 8bd2, ecaade2017_008n, ecaade2017_215n, c7f6, 391e, caadria2017_115n30, 73df, 7509, ijac201412305f2, d6fb, f3de, 56e5, e90a, ecaade2013r_018t9, af1f, a2e4, cd71, d606, dd35, acadia15_371i16, acadia15_149y5, bc56, 4fed, 5ee2, d4d4, ecaade2017_108a, fb60, 2a20, 726a, e305, 0c2a, 760e, ascaad2016_044r17, sigradi2014_042o3, 76dd, dd54, 22bc, 323b, b577, b92f, e5af, 2480, 3567, sigradi2015_3.221p4, 301e, e113, 116a, 1870, sigradi2013_389l, 5e9d, f27d, 6cf1, 7399, acadia17_231i, sigradi2016_360cc, 8c87, sigradi2016_611p, eaa1, d4f2, ca9f, 59bf, 4b7f, b9bd, ecaade2017_142vv, fa04, ecaade2015_304f67, 40b5, a6e5, 1855, 02c2, e068, 8a0f, ijac201715105b, a453, aff4, 5f1d, acadia17_26h, 07e2, ecaade2014_024i7, 6ca5, ecaade2017_039g, ecaade2017_194aa, edd8, caadria2016_735p31, d84c, ecaade2015_100r19, ijac201412403u5, sigradi2015_12.215r27, 1f23, e275, acadia14projects_531m, acadia17_163rr, 593c, 5f1c, bd54, 8a7d, 7714, 1bf1, 4e31, caadria2016_683v29, eca7, ecaade2016_016k4, ce06, d297, df09, acadia16_88l6, 2dd2, 4b65, b2fb, ecaade2016_071r19, d3e9, 0c59, a084, 4b6f, ecaade2015_53a9, 80ae, ecaade2014_072n17, 996d, 8484, 3618, 9efd, c720, c30f, ecaade2014_140l31, 3064, ijac201614309g6, 92de, f44a, c8f9, 9683, 2b80, a6d7, caadria2017_081o24, 74cc, 03cc, 612c, ecaade2017_302ii, 84ae, acadia15_497j22, ff66, bf14, 5f50, ascaad2016_001b1, 0cba, afac, ecaade2017_017w, ecaade2016_191k51, 8c54, d730, acadia15_407o17, 5eee, 91b6, 4712, 04a5, b32e, 3468, ea18, 76a7, d1e5, 26a6, ecaade2016_011g3, 5188, 16cd, 0d59, b756, facd, 4912, c87c, 27a6, 8362, 30b7, ecaade2014_096w22, eded, a4ed, d811, 2630, c886, cc70, c69d, 91c2, sigradi2014_132i1, 4369, ascaad2014_036f2, c0fb, ijac201412301r6, ecaade2017_041n, b4f5, sigradi2015_9.152b17, sigradi2015_3.212i4, db40, 98ab, d1a3, 8eb8, 71ed, fbd0, 7a66, ecaade2017_192ww, 4811, f63d, 8745, acadia17_590p, sigradi2014_023z1, a348, 9caf, 8140, fd49, 69a3, 43c1, 53c8, e652, acadia17_658qq, 6b22, 0580, 6ee6, b24b, 7351, ecaade2014_042p10, a953, 3058, ecaade2016_123f34, ecaade2016_046b13, 317f, acadia14projects_435aw, b789, 98d7, fb3e, f706, 97d4, acadia16_470n27, caadria2017_086g25, 8b11, 20a8, ecaade2015_285t62, ab3f, 0042, 024b, acadia14projects_699f, 9e7b, acadia17_101u, 53b5, edf6, c1bc, 8d5f, caadria2015_130k21, 48c3, 5636, 2df0, a735, ecaade2016_063r15, 6b14, 1f64, 8bde, f712, 6699, acadia14_399aj, ecaade2015_53l9, acadia14projects_23u, ecaade2017_156v, ecaade2014_239s61, 3e17, 5f7a, 77cc, 06ba, 7c36, acadia14projects_719l, 63df, 77ca, acadia17_338ii, 74de, 8c57, ecaade2015_144x30, sigradi2015_sp_8.78j30, 18f9, e009, 0cc1, 9e5c, 7e6a, ascaad2016_022d9, e100, 5f9c, e7c8, 0723, f7ee, 5f23, d963, 002f, 9688, e396, 279c, 816b, 16c4, 7ee1, 1eab, 3cff, 2d74, ecaade2016_158g43, 92e6, sigradi2013_303o, 543d, a934, ascaad2016_054s21, 9cde, 55c4, 4a98, sigradi2016_814yy, 6e0b, e527, 702c, f047, f9b9, 464b, de6a, acadia14projects_237av, ecaade2016_238l63, acadia14_655af, beb1, 3f74, 2000, 8884, 8ed3, 9343, 18e8, ef46, f98a, 616f, eb8d, c212, ea47, adf1, caadria2015_033c5, ef20, cc82, 1788, ecaade2016_074u21, 44fa, 977e, 168c, acadia17_298ee, 4607, ecaade2014_100h23, 93e3, 2619, 4375, 9117, 5fad, b30d, b92a, a6fe, 173a, f495, 71ff, ecaade2017_129rr, 7923, d7eb, sigradi2015_13.316v28, 7971, acadia17_238uu, 713a, 0c91, d91f, 9b6d, c0e3, 1e87, ecaade2017_140hh, 6109, 8f8b, c146, 910d, ecaade2017_011gg, 1553, a367, 50f1, 5eb9, f612, 1900, ecaade2015_152b32, ecaade2014_233p60, 8a79, 30ba, acadia17_169a, b173, ijac201412404h8, d009, 4ea3, cbf7, badb, 5c73, caadria2016_085e4, 96c0, a75c, 9f96, dc01, 91ee, ecaade2017_282v, caadria2016_291c13, 9d84, 2785, 7e54, 4c33, afb9, 5b7f, 31a2, ascaad2016_023v9, 1c41, 31ae, ecaade2016_129c36, d8a9, acadia15_371f16, aa69, 5fc9, 59ce, 5276, 1da4, 5b90, 4736, acadia17_454v, b433, b58f, ijac201614404y2, ijac201715102w, acadia14projects_43al, 2a6c, 7302, 19d2, 1568, 2beb, ecfa, acadia16_372d23, 5c66, caadria2017_104b28, d28a, 74e3, 3adf, 586e, c978, db21, b458, ijac201614304y2, 1361, 2199, 37cc, 48d4, ascaad2016_038e15, 2a2b, 6fd2, a6a2, 1fbf, sigradi2014_273p2, sigradi2016_729qq, ecaade2015_318l69, d947, a10e, a400, b8cb, 7f4e, 873e, 7088, 365e, 50d0, 1002, ijac201715104kk, ecaade2014_173l43, f4a2, 5e86, d251, 2dd6, acadia14projects_357ar, 71fa, 394b, 7451, caadria2017_094r25, ea4b, 07ab, 3a53, 2dc7, c682, 8ddb, 46f4, ascaad2016_010v4, 40d0, eb6f, befc, caadria2016_095u4, 0493, ecaade2017_234m, 9782, c334, 1c35, 4a1c, 8bd9, e210, c640, 36fe, 067c, eeda, acadia14_177ad, d8bc, ecaade2014_109v24, 3ff5, ecaade2015_237y53, d23e, b5d4, f42f, 5f80, caadria2016_651i28, 3f16, 94e7, 71c5, bd25, d858, 3842, caadria2017_041n13, ecaade2016_087v24, c302, ad27, f6b5, c0fe, c2a0, a137, 8a34, 6fcf, acadia14_81k, 0892, ecaade2014_123g28, 8800, ecaade2014_149c35, ecaade2017_052ll, ecaade2015_114g22, 9175, c3b2, 0f23, 9319, ecaade2016_028l8, ecaade2017_195nn, 30ec, ed35, a003, ijac201513201x5, 53da, caadria2015_077w10, d4ee, b160, 8d07, db3a, 438e, 4dac, sigradi2013_400a, 2db3, a540, 9471, acadia17_222k, cb2e, 7d5c, fa88, 082c, 498e, ecaade2015_336c73, f89e, 5b84, acc4, 175a, 8346, ed3f, c690, 646d, f563, f0c2, 29b8, f865, ecaade2015_74n14, 9ade, 47d2, c057, ijac201513303y10, 58e2, f1c2, 7de7, 8d34, 9ef4, 1f4e, 244f, 585c, 8a8c, 38f8, 24e8, bb32, 1c13, 4bbd, 618c, a87b, e040, e859, 3179, 571f, 6f11, 22e7, 3609, 87ae, 51e1, 469e, 2e78, 9598, 4c95, ecaade2017_215ll, 4cb6, acadia17_237cc, sigradi2013_295c, ac7c, 1c32, 6c8f, acadia16_214v13, e6be, ecaade2014_112i26, 00db, 7e1c, aba3, 7dd0, 296e, d936, cfc9, f9d7, d6f8, 64d7, c6bf, acadia16_12j2, sigradi2014_345i8, f74f, d913, 71ca, acadia14projects_671o, acadia16_372h23, 9679, ecaade2015_251l57, d5e9, sigradi2015_12.259d28, ed25, b999, f663, a106, acadia14projects_291b, fce6, 8538, 5d60, 6cc1, acadia14_63ab, 9af1, 72ab, 6060, 2484, 8cfa, 899a, a5c1, 883b, ascaad2016_020x7, sigradi2016_817f, f9a9, 82b7, 9e74, ad0d, acadia14projects_229h, f9ce, 1fe5, ecaade2016_142b40, acadia16_88d6, 408c, acadia17_90oo, 1d57, acadia17_154jj, ecaade2015_28x5, 669e, 664c, 8ab6, 0d0a, b84d, 45f0, caadria2016_683o29, 4854, 2c09, 6985, f744, 4b69, 7149, ecaade2016_191f51, 7a1d, ijac201513205v7, acadia14projects_389a, 6fed, e8d9, 178a, caadria2016_851s36, 48a8, 6533, e5f1, c57c, 508d, 8d8e, caadria2017_124a33, ecaade2017_031vv, 2a47, 5e48, ascaad2016_031n12, sigradi2015_8.163e12, c004, dc0c, 6216, 391f, 8680, sigradi2015_4.219b7, f5c0, d1c7, 0f6e, sigradi2016_602k, e790, c40b, e746, 42a0, dd93, sigradi2016_559t, acadia17_323s, 40db, fc69, ecaade2017_201d, c57a, 6d66, 09c6, acadia17_570gg, 2840, d40d, acadia17_423ii, d30d, 78c3, a955, 3e6d, a87a, 5126, 2f20, sigradi2013_401o, acadia14projects_311s, 62d8, d8e3, 1fe3, cb9c, acadia17_318h, 6869, 5657, c50e, e9e8, 4796, sigradi2016_367yy, 76ac, c834, a862, de63, ecaade2016_243t64, 8fb7, effc, a4c2, acadia15_47c1, c9c8, 3af0, acadia17_91d, adff, dff9, ea26, 789e, c139, 57df, 5f81, sigradi2015_9.347m17, 9494, acadia14projects_357at, 2ee3, 0729, d338, 0f37, 8d9b, 5d65, 6f9b, caadria2017_189c45, ijac201412201k1, a9dd, sigradi2014_345b10, caadria2015_049f6, cc38, b542, ecaade2017_021s, 5ccf, 7ab1, 1f95, 4c60, acadia14_479g, 3f8a, 5a11, dc13, ecaade2014_052j12, 6049, 9211, ijac201614201d7, sigradi2013_379, e421, 467b, 7de0, a53c, ac8e, 6b98, 3abf, 476c, sigradi2015_1.288b1, dfbc, 7ced, 4939, ab36, sigradi2015_11.165u25, 212e, 5273, 2f1e, 7bc4, 4aef, 6de1, 3886, 63ee, 187d, b6f0, 9623, ebcf, 2a7f, f62e, 07d0, acadia17_590rr, 0933, f2b8, 7517, sigradi2015_8.186v12, ecaade2017_117aa, 44dd, 1719, 8ff6, 43e9, 077a, 1b04, fd9f, c870, 5f48, ecaade2017_017u, acadia14_75e, 0742, 200d, 0666, caadria2015_077v10, acadia16_260j16, ecaade2017_194z, caadria2015_203i29, 9f56, acadia16_382c24, 4c5d, 92f7, 32a0, 9784, ecaade2015_230l52, 0f3a, ecaade2016_162f44, 98f2, 3e03, caadria2015_105j16, ecaade2014_138h30, 4b10, 817d, sigradi2014_345g9, 92b4, sigradi2013_112e, e8f2, a0ae, caadria2017_043b14, d575, d946, 1cc7, 5eda, 5572, 928b, 496f, 635a, 1c1a, eb4a, ecaade2015_64a13, 4421, a0d9, aacc, 8212, 08b3, ea2a, caadria2017_030x10, caadria2015_168k25, caadria2017_047e15, 1ca7, sigradi2016_702q, 8472, acadia16_106v7, a37c, ecaade2017_122kk, 8ba0, ecaade2015_115x22, ascaad2014_017v9, 1794, 8497, ascaad2016_045v18, 8f15, 5411, 8f8e, 0a86, 7573, 1e78, sigradi2015_8.328j15, acadia14projects_101ar, eb12, ecaade2016_048d14, ijac201513201o5, 74e7, ecaade2016_063s15, 3e32, 3525, 3956, c5b9, 047c, 1f70, sigradi2015_10.267t20, acadia15_57a2, acadia17_670ee, sigradi2016_381o, 6e26, ba57, a8d6, ecaade2014_095s22, sigradi2016_470z, ecaade2016_130j36, caadria2015_185k27, acadia14_463t, 891b, sigradi2016_590k, 3d81, acadia16_130s9, 9771, 7057, a8d7, 1110, 96f8, 23f1, 33a3, 6af3, 6a3e, acadia17_154oo, ecaade2017_148ss, b975, ecaade2017_152ll, acadia15_343g14, fb9f, b024, 0441, 5d03, sigradi2016_601vv, 553e, a165, dd51, 499f, 4726, 9483, 82d4, 6c3e, df4d, ed63, acadia17_348k, aa14, 7daa, 1df5, acadia14_291i, fa3a, 900c, 2ba0, 85ec, ee43, 5c03, 3163, ascaad2016_046m19, c837, 9e32, a660, ecaade2014_016c4, ecaade2015_200u43, ascaad2016_018n7, 5a07, b689, sigradi2014_189n6, ecaade2014_225k58, 6bbf, ecaade2015_317t68, sigradi2015_3.394d6, acadia14_219aw, db1d, e026, c5a2, f04b, ascaad2016_025l10, a548, ecaade2014_138e30, 4553, ce9b, 7c16, 58be, ea25, 8fcd, 63a3, 293c, 0883, 8cfd, ijac201412205f4, 2905, 4f84, e26e, caadria2017_085w24, ijac201614101b1, 5714, d3ef, 85d2, 0c9f, 7aa1, 1f58, 6a21, ea3e, 1c77, b769, a0c4, ijac201614201i6, ecaade2017_189yy, cad2, bb49, eb27, 6a96, e422, 0b26, e710, c2ce, 474c, 9687, 9e5d, c041, cfff, ijac201513302n10, ab13, 9ffa, 8756, acadia17_247mm, abbe, d056, 0162, 7029, 1109, acadia17_648x, 367b, be8d, 4dde, ascaad2014_033i1, 57ee, ijac201412304m1, 13f9, 0148, feba, 24e4, db78, e0f7, 9657, 4ffb, eb28, a002, f4c3, ac89, b124, sigradi2016_814k, sigradi2013_32, ascaad2014_017h1, db2a, 5058, caadria2015_114j18, 1c60, a4b9, c275, 73e6, ijac201513303r11, acadia16_12m2, 8c2e, sigradi2016_814ww, cb78, ecaade2015_77e15, 0467, 79ae, 0017, ecaade2017_094m, ascaad2016_057y22, cafb, ee75, d25f, 314b, a5b8, ecaade2017_029w, bb4d, a004, ecaade2016_162d44, 03f3, 1f75, e00d, 3106, ecaade2017_091uu, b1c1, 80a6, 8773, 0a4b, 3436, f464, 45d1, ecaade2017_146ff, ijac201715204nn, acadia17_340h, caadria2017_005c3, 4420, 9810, 678d, 9b3d, 7a3b, 2351, sigradi2015_8.289w14, ecaade2015_271z59, 4328, 0626, 3e38, 2de7, ecaade2014_157j38, ecaade2014_239y61, acadia16_280j17, 0ed1, 4298, 8e89, c9f0, eff7, ecaade2016_118j32, cd91, sigradi2016_615w, fe87, ecaade2014_225e58, eaf1, ascaad2016_028p11, 691d, b352, d15e, 9968, f3dd, 2ffe, 3284, aaed, cacc, acadia17_330jj, ecaade2017_117y, c368, c62b, 0b89, a852, 384e, c7b8, 9329, caadria2015_213f33, ecaade2014_184h46, 5372, 2f87, deb3, 350c, ecaade2016_021y5, 7966, 78b7, cd9f, cf03, 907c, caadria2016_663r28, ascaad2014_008r4, 1ab2, 4c37, c306, 92d2, ijac201614208l13, 3e9b, 8e53, 56b7, 5c65, f292, 945a, 9265, ijac201513203v6, acadia17_90nn, 6c94, 6a9f, 22f7, 9728, aa3c, caadria2017_190y45, 5fb1, 2687, 06c7, 2f0c, ecaade2016_191w50, 1b3a, c9b5, 60d3, 25dd, 3fd1, 447b, 2925, acadia14projects_531n, sigradi2014_137l2, 9ec9, 6718, eb61, b10d, 861a, b4bc, 075a, 10ed, 1c81, ascaad2014_004d2, dc0e, c003, 2461, e005, fcd9, acadia15_123m4, ecaade2015_86l17, bc9c, ecaade2016_094u25, 064f, 6b47, 2e01, c112, ijac201614208i14, 53f0, 72fa, acadia17_284d, 8fba, 69f8, 27ab, de4b, ijac201614306x3, d5ce, b904, ecaade2014_055v13, 30a1, 494c, sigradi2016_710hh, sigradi2015_10.309s21, 8086, e7a1, a104, 8365, ecaade2016_213s54, ecaade2017_046k, ecaade2016_217l55, e9e0, 6626, 058c, fa2d, 5ea8, fa83, c801, 9bb1, 7b9f, 464a, 277a, 8b89, ecaade2014_168f42, 12a8, dbf8, 126e, ecaade2014_194v49, 5fbd, 33dc, 8f99, b9b4, 1f37, 1457, 2393, 11b6, b48b, dfc9, 038f, ijac201513101j1, ecaade2016_210d54, d359, 869e, ecaade2014_194t49, 68d1, 4ad4, ecaade2017_264g, acadia14projects_153az, 1e80, 3b02, e276, 0b5b, 3eb7, 8f27, 96bc, 451b, f816, c3c2, b557, 094e, acadia15_357m15, dbed, 742b, 8eae, 381a, 6da2, eb2d, fa4e, 83c8, acadia14projects_317r, 3253, da6d, e3fc, ascaad2014_001c1, sigradi2016_817p, 94ee, d005, ecaade2015_114l22, e021, 8d2b, 4117, e8e5, 05cc, 3ba3, eb10, 088c, 1bc0, ba68, caadria2016_611k26, ijac201715106d, ddb2, 897d, f083, 9e7d, d01c, ecaade2016_199c53, 71ef, 4a38, a2ad, 2293, 7ffc, 4a7e, 8b3b, acadia17_339ss, 7ee4, b6d6, acadia14_565ac, 19ce, 7955, 9559, 3521, 3544, eda4, acadia17_222aa, 21f2, ecaade2014_094o22, 7ee7, d57c, caadria2017_096o26, 353b, 7b78, e8f7, 5e05, acadia16_254b16, bb1e, ecaade2015_241b55, 2964, caadria2016_517a22, ascaad2016_009n4, 7a38, a68e, caadria2015_114l18, 9646, ecaade2015_205y44, 4384, ascaad2014_028u7, caadria2017_051i17, 5d6c, 3ad0, 00a0, 1df1, eec1, a351, 9cf6, a8ca, ascaad2014_032m9, 8f90, ecaade2017_164ff, e4f8, 9ef0, d1b5, 0c8d, 729b, 381f, d5f7, 5e1e, 4a88, 90d9, ade3, 65a8, c55f, 361d, caadria2015_220d34, a4ff, 5847, 3e8e, caadria2016_663j28, abaf, 570a, ascaad2016_039j15, ijac201715105m, d227, ecaade2017_257nn, 4d5b, 0837, caadria2016_395w16, f986, 74fa, b3e4, 85b1, ecaade2014_173j43, dc86, 5fd8, e806, c9d1, c6de, e7c9, eba2, a48d, ijac201614302s1, b47c, 63dd, 1af8, ec83, 3043, dba4, f7b8, 503c, ecaade2017_054jj, 2c40, 7afa, caadria2017_003p1, c4b8, a49d, ecaade2015_303t66, acadia14_479ax, 334b, a45f, 90f4, 6eca, sigradi2015_3.221u4, caadria2015_102c16, e0ec, 92d5, 498c, 16f5, c214, 2c17, sigradi2016_815x, ijac201412402h4, 78e2, ed1f, sigradi2014_132n1, 7397, 06fd, 164c, 7899, acadia14_375ax, 65f0, 608f, ecaade2015_130e26, 5f0e, acadia14projects_473ai, 8a9d, 5236, a357, 1f57, e38c, 62b7, 1a3f, e5b0, 1b24, 0211, 9e68, 6560, fe06, 8eba, 4fac, 6070, b9f9, 1422, f003, caadria2016_735m31, caadria2015_164i25, acadia17_282ll, 96cd, 082e, 338d, 005b, 0dd5, 674a, ecaade2014_168u40, 666b, bdfd, ecaade2017_155h, cb75, e8fe, 0ad8, e304, caadria2017_008a4, 4c32, eb77, ijac201412303l9, acadia14_507ae, c8e8, ecaade2017_155r, acadia14projects_479s, cda4, e38e, a3af, 44c0, 5cef, 2d25, 762d, 04d2, a55e, a621, caadria2016_405k17, 08c4, ff60, c226, c9b1, 369e, f8a1, 79fa, acadia14projects_43as, 1028, sigradi2013_263, 5f5e, ecaade2014_113b27, a38c, 3eba, 187c, bd8b, eed0, c0b4, 7ed6, acadia17_308tt, f719, a2a1, d42d, 858e, 18ea, 86f3, c99c, 68dc, 82c2, a75a, b9f7, acadia17_318d, 1140, c815, 9dcd, 21bd, 84b8, 8c83, sigradi2016_654vv, 70c3, 1419, 89b0, acadia14projects_699u, b93e, acadia14_487e, f7b6, 5cda, eda1, c468, 6325, sigradi2014_128w9, f6ee, ijac201412405n8, 761e, 353e, 311a, ff2d, 70ba, bf7e, fc4f, ijac201715204aa, e8b5, c284, sigradi2016_659y, 213e, da89, 9f7f, acfe, 7bc1, 8a0b, f9f4, caadria2016_259p11, 8ed2, 224b, dc84, ecaade2017_002c, 931c, 1521, 2af0, acadia14_565p, 91fc, ecaade2017_076kk, d8df, ce3a, 6863, ecaade2014_145m33, 9a46, c977, c2dc, acadia16_12h1, 61bf, 0188, 7f2a, 2dad, 9c2f, ijac201412305i2, eee9, f4ad, acadia17_562bb, 898e, c5d7, acadia16_98t7, 2bff, sigradi2015_3.268o5, 982f, 6601, ecaade2017_138x, 28ee, ac4b, 1f98, b582, 5f6d, 5cd2, ijac201614307r4, 7e6d, 9ce0, 2145, e90f, ecaade2017_277uu, sigradi2013_330b, e490, ecaade2014_066t15, 6fcb, 2758, 8b06, 44c8, 98ba, ecaade2015_92n18, 34ba, 128b, 6b6a, acadia15_137l5, ecaade2016_163c46, 2f94, 6f33, 4f9b, 6a5c, 436e, sigradi2016_777jj, ijac201715103xx, e99d, e12b, c9a7, ecaade2017_017x, acadia17_100o, acadia14projects_189az, ascaad2014_018a2, c6af, 1b53, 83f6, caadria2015_213u32, 367e, d276, 2e4d, bf47, e6cf, ecaade2017_277yy, 3c20, eaa7, acadia17_52t, ecaade2014_018o4, 1d44, 9789, cd92, 284a, 35b5, 9605, bb9d, ecaade2015_261k58, 2329, eab7, d8ca, c280, e522, 3974, 9fe6, 27a1, 75ec, 6721, caadria2015_031s4, f253, ecaade2016_191l51, b2bf, ac93, ecaade2017_059xx, 16c1, e0fa, b37b, sigradi2013_244s, e7c1, acadia14projects_435b, 0617, 8e6c, 14c2, 97ac, a16f, ecaade2015_33e6, 4b40, e286, 675f, cf5b, 0dec, ad9a, sigradi2014_192o6, c2b2, 86aa, 8508, f4a0, 95e0, 299b, b34d, acadia15_333d14, ff4a, ca83, f25b, 3a7e, bcb5, 6472, 8872, 7f1a, 6cd2, ab37, 6c10, e149, 8e39, feaf, e2df, d1af, 9504, af06, 1c3e, 48c8, 5c21, 68cd, 0b44, f0ca, ecaade2016_163v45, 0db3, acadia16_342e20, 5552, sigradi2013_200, 4c73, acadia17_222uu, ijac201614102p2, acadia17_221z, ascaad2016_010w4, 6daa, 1efd, 5a3e, 2207, 2213, a6d4, 4472, e748, 66b8, dfcb, 84e4, 0b7c, a055, caadria2017_182x43, 6563, ecaade2016_118j31, c55b, 98ae, d29d, acadia14_555c, ecaade2016_062e15, 2c1e, 9bf3, a064, f9e0, a68f, e2c6, 137a, 3e06, ijac201513305r12, ijac201614302y1, 7342, ijac201513206w8, ecaade2015_221w48, 6e8d, 14a0, afc3, acadia15_395x16, fa08, caadria2016_631c27, 3852, 5a3b, a983, ecaade2014_239l61, ecaade2016_018t4, acadia15_483d22, d2af, 069e, 33b3, ecaade2015_217m48, ff0a, 1ba4, acadia17_618nn, 2a18, ca62, sigradi2014_271n2, d970, 3220, ecaade2017_294qq, 37f3, ff79, d2cf, fef3, 595f, ijac201614203f9, df3d, b7ae, caadria2015_081s11, fccc, 08e1, 974c, bbfd, 63bd, caadria2015_078j11, 0744, acadia14_671m, b1b9, ecaade2014_140r31, 3d0d, ascaad2014_014r8, acadia14projects_111l, ffd8, 2035, sigradi2016_602c, e1db, caadria2017_063d21, d1a7, 544b, eb83, ecaade2016_198i52, 5d1a, 15ce, acadia14_63c, ee19, 126c, fb6c, bd3a, 2fac, e94f, 946c, ac59, 7726, ce59, acadia14projects_63as, 0691, 7071, acadia14_463at, 50f4, 8fe9, c8fb, b876, 37ce, ascaad2016_045w18, 6071, 6b57, 069b, 97dc, 343e, 8d93, ecaade2017_032qq, c316, 3d5c, a0c5, 7a68, 5fc1, fbb7, 0e59, 01b5, sigradi2016_621ee, 4ac2, sigradi2013_429z, ef2c, acadia17_446w, 9466, 25c0, acadia14projects_145n, 90a9, acadia17_28dd, 19b5, ec89, 108f, 6058, c8cd, caadria2017_021i8, 9f34, e6df, 4b1b, f855, 7327, acadia14_435aa, ecaade2015_59g11, 9f00, eb5f, caadria2017_123k32, 66b5, ecaade2017_099b, 1a66, ecaade2015_158c33, 7fa6, 7177, b4f7, d47c, 741b, ec5a, 8225, sigradi2016_488o, caadria2016_013b2, 5483, ecaade2016_032u8, 84c9, 71dc, dcc1, fd24, 4897, c28b, ecaade2015_18d3, 75b0, acadia15_69o2, cad4, acadia17_464pp, d5ef, 38d3, caadria2015_048r5, e625, 4279, 6be0, ecaade2015_17k2, acadia17_52g, ecaade2017_255b, 948f, 45cf, 102c, 9875, 786d, 4faa, 719d, 4657, e2fe, 55a6, 82aa, b0aa, ijac201513305g12, sigradi2015_9.152p16, ecaade2014_147x33, sigradi2016_741jj, 3cd5, 9169, acadia14_389az, acadia14_23x, faf2, 6860, ecaade2017_044nn, 4dba, sigradi2013_389p, caadria2017_056y18, ef31, f7ca, 7c08, 86d4, 0dce, acadia14_101t, e50b, da07, 18ac, 4500, f3bb, ecaade2015_318u69, 3409, 2cba, ijac201715101e, 324a, faba, ecaade2015_15y1, 5189, 893f, 75a3, 3b2d, 2cad, 28e8, 488f, 8e5f, 05bf, d7ca, 03b2, 13ff, 96a2, acadia14projects_199aj, ab4d, c068, a306, d082, sigradi2015_sp_4.388x29, 9db6, dd73, caadria2017_029t10, caadria2015_126o20, 717b, 8541, cba0, e846, caadria2017_163b41, acadia17_316ss, 461a, 0ad9, 4ab6, f672, ecaade2015_314o68, bfab, 713c, a3b5, 02af, 2a3a, 6e65, caadria2016_477c20, b32d, 47f2, ecaade2017_051u, 9698, 9f09, ecaade2017_213d, 1acf, 8898, ijac201513302h10, e241, ecaade2016_199y52, 53c4, df71, 1533, 7eae, ecaade2014_085h20, 3bce, ac6e, 3c95, 5e00, ecaade2017_253gg, bdb7, 5bcc, d707, 85c2, 6994, a657, a750, ecaade2015_317u68, ecaade2016_217h55, b1e2, ab65, ac70, e840, ed05, ijac201614303f2, f5a4, a173, 4970, sigradi2016_686ss, caadria2016_187y8, 5aa4, 8b61, b66c, 66fb, 81d4, c8f4, d55a, 5344, ecaade2016_016c4, f81e, acadia14projects_247j, d499, 6844, ecaade2013r_008h5, 095e, 8c9a, 21df, e8b0, ecaade2015_180b39, da39, d484, 15c3, af84, 0198, 05ba, c63b, c124, 6853, c83d, e37c, ecaade2017_225ww, sigradi2016_534rr, f15a, 18d4, eb8c, acadia16_470g27, 6578, acadia17_81i, 982c, df80, 0f66, acadia17_640rr, ecaade2015_268g59, ecaade2015_269u59, 5e88, 8ea0, caadria2015_203b29, sigradi2014_192r6, acadia14_375p, 7a3e, 09c7, sigradi2013_386b, ef9a, 181e, 42c0, a5b7, ea53, b87a, c498, 9c37, e9cd, a4b2, 5d6a, ee0f, f044, cf0e, 25bc, d8a2, fd48, acadia14_435az, 25f1, 9c1a, acadia14_63ae, 3262, ceec, ec4e, acadia17_382ww, ae3d, 3f1d, 95d3, c251, 94d1, 46d5, 4118, sigradi2014_114n9, 1ddb, a687, cb74, dede, 4c4f, a033, 3e36, 1ece, fb17, 59d8, 5476, 8137, 6771, 30bd, bef1, ac13, caadria2016_291y12, caadria2015_012d2, 0aba, 8b07, afcc, e503, ecaade2017_085m, ecaade2014_070r16, acadia17_392v, ecaade2015_130d26, 2382, 6ec5, 290a, 39e3, caadria2015_208c31, 14f8, 0c6d, a0e8, aa47, ff14, caadria2016_881u37, 9d7a, d981, acadia14_487h, eebf, 4594, b4db, b7cb, 886b, 88ce, e49a, 51b1, 13fd, ecaade2016_154h42, 5317, b398, 051c, sigradi2014_330k7, 6f5d, 318f, e789, 352b, c3e5, fea2, sigradi2013_100b, 217e, 1688, ijac201614208c13, ecaade2014_071b17, 874a, 90cc, ecaade2016_072f20, ecaade2017_156t, e9f9, ecaade2017_175o, 4e6a, 4009, 4af2, 89bb, fa75, b077, 3537, ecaade2015_138b28, 58de, 8d99, c2cb, 4489, 5ee9, c695, 5790, 141c, 7efa, 630c, ec44, b039, 61ce, 447c, acadia14_63ai, fb97, 9fab, 33d6, 3b66, 5175, 57ea, e867, 02b2, 3470, e6bc, 78b5, 4540, bde9, 2b7b, fedd, e358, 3b31, ecaade2016_048s13, caadria2017_041h13, ecaade2013r_018k9, 2df6, 472b, 465a, 087e, c349, ecaade2015_317x68, 39b4, 9200, acadia16_362o22, d24d, 7f15, 2b6c, 1cb9, e152, acadia16_72b5, 74a2, 4219, 4e32, 11a9, bb2a, ecaade2017_048ff, 1675, d04d, ecaade2017_215pp, c3fa, e69d, 4fdc, 3f42, ecaade2015_171i36, a447, ecaade2017_172bb, ijac201614207i12, 4989, b2b5, dcd9, f0a3, 8d6d, 864c, ecaade2015_53j9, 3ee3, 667a, 8974, f005, 27dd, 4ca1, c338, b2fe, fa38, caadria2017_004m2, ijac201614208o13, 9490, 8769, b699, 0d20, acadia17_511b, b8f9, 707d, 6bbe, 19cf, 18cb, 9608, b076, acadia16_424f25, a07e, caadria2015_064r7, caadria2017_070g22, 6241, ecaade2015_116k23, e6c6, 2124, 942b, 16d8, ec7f, 05f5, sigradi2016_805hh, f1b2, a95b, 02bd, a0b2, 18c2, efa9, 4ab3, e4f3, 291e, 4cfb, ecaade2015_122h24, cdd5, caadria2017_021o8, 0686, 9aa5, a0f2, f2dc, acadia17_650e, 5783, 0ae3, dd46, sigradi2015_12.215m27, acadia15_47d1, 863a, e2e2, 41a0, ec05, 925c, 98bb, e468, 82db, 5e81, d100, b710, bec5, bb45, e3df, fe72, 77f0, caadria2017_009h4, ec46, ecaade2017_309yy, ca2c, caadria2017_027v9, 2427, 703c, 9ad1, ecaade2016_198n52, 49c0, ijac201614102v1, 0c0d, f777, ecaade2015_303u66, 6e97, 790c, 2eac, 7ce8, 76e5, ijac201715202u, ec13, 574d, 8455, c82c, 9748, d156, sigradi2015_3.268e5, ecaade2015_22y4, ecaade2016_079r23, acadia14projects_699h, ecaade2017_164n, df6d, 11e9, ecaade2016_077s22, c8b1, caadria2017_029o10, ecaade2016_tkoe67, b47a, 6ac8, ecaade2017_201ww, 4994, 6814, 1e0d, 0122, 5fa2, acbf, acadia17_283xx, 7ae0, caadria2015_081s12, fac4, 489d, 515e, f298, acadia15_284s11, f309, ff03, 560a, acadia16_270y16, 90ee, 4538, sigradi2016_590e, 0c13, 3e5b, ascaad2016_006j3, 0603, 6a25, 0dbc, 96db, a383, d70a, acadia16_440b26, 64aa, 6245, e321, ecaade2015_84v16, 9089, 62f0, 9752, 7081, 5f5f, acadia16_154i11, 9bd3, sigradi2015_8.264n14, 52f4, f2d8, b546, caadria2017_113b30, sigradi2014_214c8, ecaade2017_046e, aa52, 0601, acadia14_619z, 23c6, 5929, 67d0, bfd2, 6cf8, adcc, 7339, 190f, 4068, acadia14projects_619ae, 1231, f9be, dbc7, ecaade2016_057o14, 107a, 5b4a, ef08, c6d9, 7984, e7cc, aad3, cf06, 5d00, e6d5, 78a6, ef88, ecaade2017_134r, d4af, df42, acadia16_402p24, 7665, 1d20, acadia16_130o9, 8578, 8bf1, 2e9a, ecaade2015_18i3, 468a, 81c2, 7c30, caadria2017_016a7, b47b, ed57, a2f3, caadria2017_101l27, e70e, 75e6, sigradi2015_9.141g16, 2eb2, 5484, 2698, d4c8, a495, 22b7, 8d0e, c06c, ijac201614208t13, 88e8, 585f, ecaade2013r_018j9, a403, 68a1, 1d33, sigradi2015_8.81x11, cc79, 0795, 8e0b, 95c0, 5aa2, ecaade2015_136p26, b2f6, ecaade2015_211y46, 174b, adcb, 340a, 8e5e, acadia17_211n, sigradi2013_414s, caadria2016_797s33, acf1, ec0d, 3ced, 8233, d51e, d3c1, ecaade2015_268c59, ecaade2013r_018h9, 3a5e, ecaade2015_127s24, bb61, 3ebd, ecaade2015_284p61, f0c8, 7b1e, ecaade2017_212rr, b7ba, 6359, 16da, 5407, fad1, 6a79, 9216, acadia17_560h, 5c18, 088d, 61e1, acadia17_178kk, 80bc, ca1d, 4ad8, 8366, 4e0a, ecaade2015_92x18, 210a, acadia14_389c, caadria2016_013h2, 2cda, 3f0a, caadria2017_062u20, 60f0, 67c5, e70f, f4bd, d999, sigradi2013_215d, sigradi2015_3.268c5, 5309, 4a36, 7fe2, e150, ecaade2016_168h48, caadria2017_027m9, 761a, caadria2017_190r45, ijac201715104w, f25c, sigradi2015_8.47o11, 8514, 2087, ee45, sigradi2013_271p, 5e34, 8392, 6dfb, 0f21, 3ec1, ecaade2017_214v, d363, 60ad, acca, 3cda, ef6a, 733c, d023, a129, b082, 8791, 8d09, ecaade2015_171b36, f18d, ascaad2014_011y5, 619a, 20c0, b1a7, acadia14projects_487f, bea5, 5613, 6c68, 32fa, acadia16_54r3, acadia17_230a, 9d5b, e0bb, 5045, sigradi2015_9.152c17, e334, 1966, 9b93, 57c4, 1537, 12b3, caadria2015_188w27, 1647, 8102, a80e, b3cd, sigradi2016_690f, 50c8, e0dd, a41b, 1a16, 0b2a, 0003, a617, sigradi2014_313b6, f3ba, caf5, 2807, 8b71, 63d5, ecaade2015_253x57, ecaade2017_164o, fdd2, b1c5, c8b5, 3705, f607, caadria2016_435p18, caadria2017_070r22, 86c1, eee3, 5dfa, e34d, 5933, b291, 4984, ecaade2016_210y53, 9d9e, ecaade2016_222v57, d8d6, 4acb, f392, c28f, ed4b, acadia17_92n, 1b0e, ecaade2014_067w15, ecaade2016_046x12, b4a6, 4528, caadria2017_183i44, ba69, caadria2015_213t32, 405f, sigradi2013_260, ascaad2016_013b6, 84c1, a74e, acadia14_565l, e006, 24ca, c9e2, caadria2017_080g24, b370, 123f, 4d9f, 3e37, 4493, 04e2, 6179, 9c89, 4950, ecae, 0080, dfdb, 2f5b, 1fd2, sigradi2014_189k6, 70fb, 2702, c884, acadia14_257aa, acadia14projects_453k, bfe7, 1f54, 5101, b07c, facc, f87a, 7f2b, ecaade2017_130uu, 5633, 408e, 52c1, a042, 5223, 08d5, 1d67, ijac201513302m10, f755, acadia16_88t6, 2875, 0620, cff4, 3708, 93dd, 4b52, e430, ijac201715202j, 06dd, 52cd, 5efd, sigradi2014_282t3, 96c9, 0146, b3b2, ascaad2016_042z16, c6e4, 4fcb, 16fe, 11ed, acadia16_72c5, acadia17_491aa, 7ad6, caadria2015_139u22, ed38, 6ad1, 68ca, 4e5d, a572, 0f0c, e79a, 7745, ef4c, eb30, e950, 2973, 292f, 9243, 04a1, fa2a, e263, 37a3, caadria2017_134w35, 348e, d68e, acadia14_177ai, bb8f, 1d53, 80a7, caadria2017_051n17, caadria2017_096m26, b830, df74, 7718, e232, ecaade2015_233e53, 386b, e162, caadria2017_041i13, 4eea, fa51, abe3, f1d7, 510c, 2c48, aeaa, c452, 222d, 89a9, ae97, 9fdb, c809, 1e42, acadia17_637k, 2762, 3ca4, ijac201412203l2, 4b5d, e777, d85d, caadria2015_102e16, ecaade2015_116f23, acadia17_648ll, 6b12, 761b, 4ae5, 0349, fa84, 0814, 59a5, ecaade2014_084s19, a3d5, fce1, 5070, sigradi2014_266g2, c0b2, 735e, 3838, 46ad, 48c0, acadia17_168zz, ecaade2016_110h30, acadia14_661b, d69d, 5917, 15bf, d02a, 9d04, e041, 6237, 9462, 93b7, bbf0, acadia15_110c4, 6a31, ea3b, 0841, ecaade2014_070t16, 8ebf, d60c, 28a1, 7f2c, d8fe, 516d, ecaade2017_048x, ddca, ecaade2017_143n, 9596, ecaade2017_071hh, acadia14_189as, 046c, a3bb, f5d6, acadia14projects_63e, 8f6a, a4ec, fad4, ca81, ecaade2017_232i, 3805, 7101, 0a58, 50f3, d767, 2d0d, sigradi2016_470q, 16f0, ecaade2017_006z, afd8, a5d6, acadia17_62nn, 1c68, sigradi2016_517n, caadria2017_042u13, 4e9a, ecaade2014_163y39, acadia15_211v8, b5a8, 5d84, acadia17_600q, a592, 6549, bc2e, 9b57, f8b5, 7283, 00ef, ijac201715106ii, e9ee, 014e, ecaade2014_023e6, 731f, 5c51, 3aba, sigradi2014_074e6, acadia16_488c29, ae3c, c7b9, 6e4d, d062, 947a, a119, 829a, acadia14_33ai, ijac201513305i12, 3174, abb2, caadria2017_145f38, acadia17_520f, 1e50, sigradi2016_729yy, f312, ca7f, 5cd4, cb1b, f213, 6438, 7f53, caadria2017_041u12, 6942, c856, 226b, e0d1, sigradi2014_032o2, d4d3, 6af4, d879, caadria2015_004j1, 7c4b, 726f, 42b5, d9db, 2d5c, ecaade2014_038d10, f919, 5479, 3280, ac43, 9d47, 9161, ecaade2016_217r55, acadia17_590f, 9dbc, af9f, d679, ba1d, f33d, 3dd3, 5566, ac85, acadia14_463au, e9b8, 4d10, ecaade2014_176p44, 29f7, acadia16_362i22, a08d, df01, ascaad2016_046j19, 2206, 131f, sigradi2015_sp_2.112e29, dd14, 1612, 39d5, f3b8, daf7, 4656, 931e, cdd1, caadria2017_041y12, ce61, ecaade2014_096x22, d55c, 7f12, 4fdd, d8d4, eeae, ecaade2016_126p34, ecaade2015_55s10, d522, 5bd5, 744e, 05c9, ecaade2016_165v46, 849e, 63f2, sigradi2013_234k, caadria2017_163z40, acadia15_57g2, sigradi2013_311i, efb2, e266, da6f, 0a26, sigradi2014_032g2, b806, acadia14projects_237au, ecaade2014_176a44, 6bef, 2fbe, 7987, acadia17_128tt, ecaade2017_157tt, 34c2, e14c, ecaade2014_072r17, 5767, db7f, acadia14projects_75c, 5987, sigradi2015_3.65x2, aae3, 0fd2, d56c, 09a3, c7ee, a1f5, b359, d540, 53f9, d475, 4cd5, 1467, e4ae, ecaade2015_332s71, ffa6, a009, d49b, 7139, 3721, a95c, 7464, a27a, b678, ecaade2016_025a7, 124b, af0b, 7814, sigradi2016_488r, 859e, 943c, bd9c, 0b58, 20b9, 4f2f, 9f86, 56a0, 0bda, dae9, ecaade2015_79l15, d426, sigradi2016_659r, 7664, sigradi2013_189o, a9fb, ecaade2013r_018y9, c1cc, 3d00, 4455, ijac201614202v7, 91c6, 04c3, 9861, 170e, 4f7a, 6501, 34ac, 996b, e557, acadia17_340i, acadia16_236i15, 504f, 81e8, b259, 640d, f5d2, 6a84, ecaade2017_157nn, ceee, e2a5, f2e1, caadria2017_147b39, ecaade2015_138p29, e543, 94f5, 3c87, e637, 3da4, a4d9, ascaad2016_012z5, sigradi2013_215b, 77d2, d6f4, ecaade2015_129k25, b03c, 0bd0, ijac201715103oo, 87d4, ecaade2016_154v42, 74ab, ecaade2015_221u48, 058d, 5ec7, 7f74, 08da, ecaade2014_157f39, ecaade2017_291f, 1885, acadia15_284v11, 7590, 2a45, sigradi2016_637x, bf52, 0503, 0ec2, acadia17_544e, b8c0, 7644, 358a, b0f9, acadia14projects_565aa, 0a32, 1db4, 9e79, 476b, ecaade2015_155n32, 7661, de35, ecaade2015_297h65, ecaade2015_114r22, 9d5d, sigradi2014_045x3, 245c, 2a5c, caadria2016_219c10, ecaade2014_052w12, ijac201412304y9, b028, 8ec6, 976f, caadria2017_028z9, e823, b593, 24b9, 4788, caadria2017_035x11, 5d48, a22d, e835, ecaade2015_55m10, ca0e, caadria2017_174t42, 7acc, 0b4b, ascaad2014_035v1, b59f, e383, sigradi2015_10.309r21, 0da2, acadia17_413x, f3ae, 47bf, ac3a, ecaade2015_229m51, caadria2016_851y35, ecaade2016_063v15, ecaade2017_031rr, 6776, 02ad, dd69, 8e3b, ecaade2016_119p32, 6fa1, 349b, 5265, acadia14_399al, 40af, cf2c, sigradi2014_279y2, 4d42, acadia17_358rr, caadria2017_104p27, c0a1, ecaade2013r_017a9, 3ddf, b5df, 39a2, ec3b, dc82, 706d, ecaade2014_206p53, 4dc5, ecaade2016_199w52, 7802, ae73, 09b3, 7022, c2c6, d410, caadria2016_135w5, b2d0, caadria2017_030v10, acadia14_229m, 761d, 9f47, acff, 64fa, 6ead, 48a6, 21a5, 239c, 0a1d, sigradi2016_441nn, da2a, 4177, 1095, acadia17_127ff, ecaade2016_230h62, ecaade2014_072j17, 102b, 9c04, d2f9, 3b73, ed51, acadia14_579h, ecaade2016_ws-masshousec69, ijac201715203ii, sigradi2013_429o, acadia14_661f, da78, 8f7f, sigradi2013_155m, 0952, ecaade2015_61n12, 78da, fded, caadria2016_177t7, 7457, 9fff, 7879, d747, ecaade2017_109kk, d286, 9745, sigradi2016_685mm, 7c4f, 27b5, 68fc, 5c0f, 69b2, ecaade2016_120k33, 4f25, 2f17, 1589, b53e, 54da, 4ace, 25e7, 54d1, ad09, e96b, 6741, caadria2017_182t43, a0f3, caadria2017_055n18, 6a5d, sigradi2016_814b, 6e25, fa12, 00f6, a6ed, caadria2015_156m24, d06c, ecaade2017_203v, 8b0f, e757, cd99, c954, c605, 5d3f, ecaade2015_138a27, 2549, acadia16_124e9, 134d, 392c, sigradi2016_674kk, d04e, 2414, c3c9, 4724, 2e0e, 801c, f87c, 5ca9, acadia14_101o, 751d, 9b39, 1385, c524, ecaade2017_215bb, 2cef, ecc4, ijac201614102o1, acadia14_101ao, 595c, 506d, sigradi2016_400h, ecaade2015_334r72, ecaade2014_141i32, 7bbf, 26db, ascaad2016_032r12, 54b0, sigradi2013_407i, 6c1d, ecaade2015_178k38, 18c8, ecaade2015_233h53, 5e6d, ac1f, sigradi2015_12.19b27, acadia14_75ax, sigradi2015_10.317p22, 74a5, ecaade2017_248rr, 6bed, bbb7, acadia14projects_473ad, 4f9c, 0450, 133b, 40ca, 2985, ecaade2016_230u61, caadria2016_507i21, ecaade2017_264d, ijac201412304n1, ff38, sigradi2016_534mm, ecaade2015_317w68, f489, b509, acadia14_365ak, 429b, 1979, 07be, 28c3, 2f2d, e815, ijac201513205r8, ecaade2017_047o, acadia16_12w1, ccac, 8b01, 0041, ecaade2015_92y18, acadia14_177ah, f949, acadia15_431r18, a857, 0687, 89b6, ecaade2014_185t46, ecaade2014_121r27, caadria2016_861e37, 22dc, 17b2, ecaade2015_229o51, acadia14projects_291ay, 9d1b, b860, dc57, f9c1, 1ecd, 7f4b, acadia17_28jj, 274c, ef79, ea03, 7160, 16e9, 91e9, ecaade2013r_018o9, c77a, e01d, 986d, e271, ba4f, 22c8, 3a66, e55e, 937e, 5186, acadia14projects_435at, 1f51, ee9d, 8724, 26ea, sigradi2013_386m, ijac201412405t8, 9960, caadria2015_099t15, 87fd, sigradi2013_386g, 6f58, cfbe, ecb9, ed8c, caadria2015_194s28, 951f, 50b8, 4873, 5007, ecaade2014_214g54, c4fb, 7746, acadia17_669u, sigradi2016_752rr, 42fa, 5c5a, 83c2, 1bd3, 431c, ae63, a7ea, c947, ecaade2017_194bb, eafb, 83c4, ijac201614303u2, acadia16_318n19, f0d4, 78c9, d026, caadria2015_086k13, ecaade2016_210a54, 0cde, 1762, a43e, sigradi2016_814c, 80a5, 99fc, 8ecf, c09c, 519d, dde4, 55f2, 74ff, e59c, 1547, 806d, e8e3, caadria2017_189j45, 7cdf, b558, b46f, bc43, 289f, ijac201412305c2, ebad, 4382, fc6c, sigradi2015_10.309c22, 650e, caadria2016_487j20, 5425, 4e66, ecaade2016_191x50, d0fc, 4a5e, acadia15_137y4, 1270, ecaade2014_104l23, 6161, ecaade2013r_006z4, acadia17_382vv, ecaade2017_215gg, acadia14_247u, caadria2016_539z22, a745, 879c, 1e4c, sigradi2013_194n, 6afe, af75, a45d, cb0f, acadia14_445am, ecaade2015_248t56, e58c, 576f, 629f, 5915, df15, dd7c, d0b5, f16a, 1b65, a2e5, f090, ijac201715103f, caadria2016_291x12, 0da6, 1d9e, ecaade2015_37e7, 973b, d2f4, fe86, ijac201513104o3, 52cf, 98eb, 493c, 317a, 9fa6, c3e2, aa3d, 8ae9, be22, acadia14_709am, 769d, ecaade2017_198n, 776f, ecaade2014_018m4, 165c, ecd7, acadia14projects_247z, ff89, 0f08, de9a, e913, be6a, 2080, ecaade2017_003g, 7349, 3776, 547d, 5fd2, 0f8a, ijac201614407e5, 7552, eac4, 2d09, fe47, 881e, caadria2016_601j25, 21ad, ecaade2014_055w13, e249, f048, 8f02, a68a, caadria2017_124p33, c081, 5fd0, 9e8c, 6378, 86de, 6854, 9d61, f5c3, 5997, caadria2017_142w36, e51c, ascaad2016_048c20, 8125, cc66, 6517, ab5d, ecaade2014_112d26, d7fb, sigradi2013_347t, 622a, 7d57, 536a, d5aa, f609, cb07, acadia14projects_555i, 791e, ecaade2014_202p52, ecaade2016_mrtv65, 56eb, sigradi2015_12.19a27, a0c6, 519a, 631b, 27c4, ecaade2017_256gg, d290, 8cde, ba4a, 82a6, fea7, 9012, 6a54, cec4, 9581, aefb, 856e, 16ba, acadia17_598h, sigradi2014_247j9, ecaade2016_129r35, 73f9, a69b, 83cf, 4571, ecaade2017_256ii, ijac201513205n8, 11f8, c520, acadia17_349r, acadia14projects_63aa, 3b08, caadria2017_048h16, 39a7, 02b0, 6254, 3a5f, 8b28, 7a8c, caadria2016_457k19, eda9, f7bb, 57f0, cfc0, 707a, 5013, cc2d, a47a, 2326, acadia17_403k, ecaade2015_206w45, acadia17_588nn, 437a, dd6b, b563, e513, f6a7, acadia17_358ll, 566c, 796f, 8cec, 80ab, ecaade2016_154n42, sigradi2013_138s, 9d02, 4484, ascaad2014_036d2, 5243, 6561, ecaade2014_173v42, sigradi2013_98z, 8409, 43a8, f57b, 1e3e, 3b0e, 98b9, 6dcc, 7681, eba5, 6233, sigradi2014_172z4, ecaade2017_095v, 3847, e145, e837, sigradi2016_771u, 5e17, acadia15_343g15, 69eb, b587, 1d5a, fbc6, dc9f, b4a1, ecaade2014_105w23, d8f7, 4c8c, f21e, 808b, 7cbf, 724c, 6c6d, 42d0, bf20, 8162, ijac201614307f4, 8bce, b565, 8066, cd45, acadia14projects_63az, 19ea, 5f20, d01a, 1c93, ijac201412203y1, 0e88, 12d0, 7bdc, c73f, ff9c, b471, 4d92, a3b9, acadia17_28q, ecaade2014_138w30, b726, b5ea, 41ca, 3cca, 4888, 3079, 678e, 1e23, 7044, acadia14projects_311r, dade, acadia14projects_699p, ecaade2017_309rr, 9057, 416a, 4864, caadria2015_070j9, 45ec, 578b, 42f1, 0d7a, ijac201614206y10, ecaade2017_017k, 4fc1, d610, 30e6, ijac201412301t5, 6479, e824, b252, c190, a86c, ecaade2015_293v63, 2f1f, e14b, 38c8, b544, 7a71, sigradi2015_10.267s20, 3c7c, caadria2017_054e18, 8614, 4704, 9e5f, cdcf, f5ae, 632b, 60c4, 5f90, 97ff, eabc, ecaade2014_108f24, e07d, 2f60, 9221, a44e, acadia14_63af, 9f54, 5678, adfa, ede1, 6fec, fd64, 6cb2, eb19, ecaade2017_052mm, ecaade2014_155z37, 2155, 9560, e9e7, acadia14projects_655ah, acadia14projects_145ai, sigradi2013_268, 8433, 144f, ecaade2017_256jj, ecaade2014_015m3, 05bd, ecaade2014_120g27, 1402, ca24, 1bb0, ecaade2017_056c, ijac201614407w4, c511, acadia16_488x28, 6202, 9369, 6110, 81e9, 07eb, e57e, 4ecc, ascaad2016_045z18, 1121, 5a43, 330d, efe5, acadia14_365al, 1ed9, abd3, d14b, d732, ecaade2014_139f31, e3a0, 4119, 604f, ijac201614102f2, 96e0, sigradi2016_602yy, 49db, ecaade2016_183v49, 084c, acadia17_177j, caadria2017_015e5, ba3b, 4d04, ecaade2014_157u38, sigradi2014_213u7, 8bcf, 084e, 4946, 114a, d2c3, defc, e88b, 80f4, 23c8, aaa5, df65, a523, acadia14projects_691a, acadia17_324x, 5f73, acadia17_110aa, d2d5, 50b0, 43a1, 4938, ascaad2014_014r7, 10a6, 7038, b0c5, acadia14projects_291at, 0c75, 2a78, 2013, c972, sigradi2013_289o, 4565, ecaade2015_33h6, 683b, 4cbb, 28a4, 7185, ijac201513102n2, caadria2016_157n6, 410d, sigradi2015_10.307z20, acadia17_373x, 37b0, 1654, 5d37, 2ef7, ecaade2015_317v68, e99e, 676e, c674, ff1c, c68c, 86d2, acadia17_435c, sigradi2015_6.387g9, sigradi2014_144x2, ascaad2014_008v4, 46ec, 3295, acadia17_52x, 1bae, 6b32, 9ab9, 139f, dc4a, 05ea, c925, 770f, sigradi2016_583xx, 6ba9, c4c9, 1e66, 96e6, bd24, e3eb, 39bd, 6e62, caadria2017_005m3, 4883, ecaade2017_274bb, 5dd8, 2fc7, 1be2, 1240, 8a32, 5957, 3d1e, 1a72, 0ee6, 1af6, acadia17_414vv, 5a1e, 07dd, ascaad2014_019z2, aa4f, 37bb, 8ec1, 31b5, 8559, 7cb9, ecaade2017_164x, caadria2016_467t19, cf8a, acadia14_43at, acadia17_340s, 863d, 375d, a812, b5cf, 6524, faa9, acadia14_565j, e8ed, ecaade2014_052l13, 99a2, 7e88, 6198, ascaad2014_004b2, e5de, 70a4, 95d1, ijac201715203k, cd89, 45ad, 3d45, sigradi2014_070w5, d810, e900, df8f, 52f0, 1273, dac0, 74c5, 2570, acadia15_251l10, 797e, a247, 7347, 9888, ccea, sigradi2016_809vv, ffbd, b120, 355b, 8b44, a0a9, 0afe, b19d, acadia15_343f14, a7c9, bcba, caadria2017_035v11, a9a9, 9729, ecaade2016_025c7, c39b, 2679, 732a, acadia15_497e22, acadia14_539e, e195, c4cb, c8f5, 0452, 6f2b, ijac201614402x1, f597, 77a8, d5d1, acadia15_173s6, ijac201412301s5, 9cd4, c0ac, d323, 1849, 6063, bbe1, 4f89, 1564, c518, e912, caadria2017_001d1, 1add, 09b4, 1d83, adc2, 4606, a228, sigradi2016_595ee, b9a1, 78fa, 76b0, ecaade2016_147p40, b56f, ijac201614105k5, 22cc, aa16, sigradi2015_10.309m22, eae5, 427b, c1e3, 11b1, 254b, 5afa, 915d, acadia17_390jj, 0c0c, 4d35, 7c92, caadria2017_127f34, 38ac, 53c3, 9af9, ecaade2017_094h, f47e, 7516, 764b, ff8f, 6355, 978c, acadia14_101u, 6249, ecaade2017_256bb, aaeb, e3af, acadia14projects_619au, dc8e, 2094, 757b, acadia16_372f23, 3fe4, ijac201715102t, 0a8c, ac81, 272c, ecaade2014_199x51, 7e68, 204e, f189, ijac201412303s8, acadia16_12j1, 3d0a, 6cba, be47, 0c8b, caadria2017_110e29, 0565, 3574, a149, acadia15_333b14, 8c28, 6b3e, acadia17_211s, ab68, 5876, acadia17_381dd, b149, acadia17_590l, e1c4, 1be4, 63ce, 3659, 0406, ecaade2015_314b68, 1845, ecaade2017_149j, ecaade2015_217o48, ad0f, ae27, 2ae4, ea23, b4b5, 1847, 45b7, b746, 64f4, cfa3, 3347, ecaade2017_152d, 2b7a, ce1a, 36e3, abdb, 0a56, caadria2017_190l45, 6b01, 1ee9, ecaade2015_122o24, 4840, bc4b, 2044, 08ae, caadria2017_041e13, 223f, 0748, sigradi2016_777ii, 9327, f9d9, c94b, 41cd, 5478, fd31, e3ab, 8565, 0fea, a6c8, 83da, c33d, be3c, ijac201412304x9, 8bcc, 26d0, e92c, ecaade2017_023cc, 3d92, ecaade2017_109pp, 0992, aa7b, e680, c402, 6bcc, 7195, 3831, 4aaf, 4c69, ecaade2014_132b29, 9048, ecaade2017_172q, 0445, ascaad2016_003d2, ecaade2016_104a29, 9331, e172, f19e, a40c, ecaade2017_071ll, 4e2b, 35b8, e569, d4bd, 04f7, ascaad2014_024s5, 056e, 1557, 0977, fe71, ecaade2017_257ss, 59c8, 00b9, a944, 7dbb, acadia17_482cc, dde6, 5155, sigradi2013_429h, 95aa, sigradi2013_244p, aa66, f038, 14cb, 6ddf, 51d1, caadria2017_096u26, 1196, d75b, acadia15_185a7, 3904, 3024, 2d04, d1a0, b83f, eaea, baa9, sigradi2014_213p7, acadia16_344k20, 230e, 70cb, ada6, sigradi2016_637aa, 6204, b06c, 43b5, 8072, 18d3, e19a, c19b, sigradi2014_021r1, 6f04, 4b37, c2d5, a4ea, 2c7b, ecaade2015_171d36, 665f, ff75, fb51, e11e, 7ea1, b2a0, 8a09, c87b, 5f85, 0cb4, e13a, 380c, d092, 194b, d105, 8059, 83e0, 894c, 1b2c, c459, sigradi2013_10c, sigradi2013_117r, ecaade2016_007g2, a067, 2c9e, acadia14projects_365ag, 839c, 6b92, a130, 1b88, f7c6, ac3c, c827, 2673, caadria2017_190w45, 3813, 0a9d, sigradi2013_400b, 7871, 937c, 5163, 1a5d, bfe3, 5fbb, ijac201412301i6, a054, caadria2017_190t45, 9dd1, b877, ijac201412205v3, 7f75, 40d4, ecaade2017_046c, 02e4, f118, ba8d, ecaade2014_226x58, ec42, ecaade2016_169k48, a4d4, 62e1, 99ab, 0902, sigradi2013_271s, 1c26, acadia15_357l15, 49ef, 6eb5, 3232, 9957, 06d1, caadria2017_048z15, 9b3c, f947, caadria2016_281i12, acadia17_340o, ascaad2014_034m1, ecaade2016_120d33, 50f7, 670a, ascaad2016_043j17, eea6, e514, 83d6, e5d0, 22d8, 949a, sigradi2016_484l, 748e, 49a2, caadria2016_601g25, ecaade2013r_004x3, acadia14_719g, 81d6, faa8, fb99, a51b, db57, 091d, 2d64, 1e18, d367, 5dde, a62a, 04af, c59f, 71f7, 4ba4, 9f8d, ecaade2014_194h50, acadia14projects_135x, 5dd9, ecaade2014_112k26, a04a, ecaade2014_151a36, a92c, d447, df45, 2a52, 1f55, ee09, 466b, 8337, 1058, 60b1, d856, 894d, ce8f, 1b66, 4807, 4a3c, ijac201614102b3, 99f3, 4fd9, 4d20, acadia14_199al, 1a4e, c04d, 7a9f, 5b8d, 7c6e, a482, 1908, f5ff, baa4, 6383, acadia15_483y21, caadria2016_507j21, dfaf, sigradi2016_446qq, 1216, 33f0, ae56, 8fdc, e47d, sigradi2015_sp_2.112p29, ecaade2016_bkok65, abdf, 608d, c27d, 3288, 3f1c, ecaade2014_176e44, ed94, a426, 4451, 68b2, 6703, 4971, acadia17_481m, 6111, caadria2016_311x13, 0447, cad6, 97c9, bf4d, 84c4, be12, bc78, 221a, acadia14projects_427ar, 1102, 7b70, caadria2017_101n27, acadia17_322ww, ecaade2013r_009y5, 55e9, e2de, 06f0, 956a, 46d3, acadia17_658f, 1a8c, 21e2, e409, ecaade2016_028n8, 6b8a, eedc, ecaade2017_254vv, acadia14projects_539c, ee4f, 0741, 8ef7, ecaade2014_176m44, 9d6f, ecaade2016_152v41, dc75, d486, c1f2, 65f7, acadia14projects_301j, acadia17_170l, 23e0, 06e9, ijac201715202cc, 0259, b340, 0bc4, 8062, 2e82, 445a, cefd, bd99, e3e9, ecaade2015_217a48, 0028, de47, 31f4, 25f3, ecd0, 4d82, 921e, acadia17_678aa, c69c, f30a, caadria2016_373g16, acadia17_177z, acadia17_534nn, ecaade2016_071i19, 54ac, 617a, acadia14_347aj, fb67, 31f1, a5da, 6d87, ecaade2013r_015l8, 590d, 03da, 83c5, ecaade2016_078c23, ecaade2014_060y14, sigradi2015_9.152a17, cb14, cf43, acadia14_479e, d131, a564, 468b, faf1, cfa4, 60df, ba79, f10d, 9038, ecaade2016_223l59, ascaad2014_032u9, ecaade2017_117x, 4c8f, acadia17_365h, a4f4, 434c, 1a22, acadia14projects_655aj, ecaade2015_138t29, 7d6f, 3301, 0408, 53f8, acadia17_435i, ecaade2017_073o, ijac201614102v2, caadria2015_156r24, b56c, c505, ecaade2015_100z19, 330b, 60b5, 9662, 3e7c, 147b, ascaad2016_043n17, 44d4, caadria2017_147y38, ecaade2014_153r37, 0b93, 68ae, e056, ascaad2016_016t6, 3c23, ecaade2017_105oo, 1b6c, 4b6d, c419, d834, 001b, ecaade2017_208m, 9026, 378b, b8be, b6d2, e3cb, 36a4, ijac201412303v7, 3ed4, f95f, sigradi2013_117v, e0a0, ecaade2017_164ee, sigradi2015_11.136l24, ijac201412403y6, 9fe1, 5287, 0708, ac5c, ijac201513201i5, ecaade2014_010u1, ecaade2017_116k, caadria2015_004g1, 57c6, ecaade2017_255p, a5bc, e9e3, 16a1, acadia17_230ww, e935, 3fb8, ecaade2017_079cc, ea62, acadia15_343x14, sigradi2013_226, sigradi2016_490jj, sigradi2016_369c, ecaade2017_175l, 671c, bb86, a46b, 9519, 0cc3, ijac201412403m5, 81c8, a89b, ijac201412304w9, 49d6, dfa9, 097c, 3d0b, 295e, 08b7, d074, 858c, acadia17_170m, 1cf9, 4dea, 9ed9, 8a3e, 5d49, ecaade2015_261j58, cae4, caadria2015_087t13, a68b, adcd, caadria2015_208i31, 2cbd, sigradi2016_732b, bfac, 0639, 52d2, 4d00, 5ac7, ecaade2015_21x3, 9af4, acadia17_590ss, 0bc5, dac8, 245e, aa85, 44c3, 983a, 7dfe, 3b6d, ascaad2016_022e9, c0a3, ecaade2015_61h12, ecaade2015_285o62, d052, f800, f498, 5593, 9740, 185f, 2245, 6b5e, a49a, 6d8a, sigradi2015_6.387y9, ecaade2016_158i43, ecaade2017_003h, 8bc6, 7c43, sigradi2015_11.165r25, 5cf2, 78ec, b5f2, 8afb, f48e, baf0, caadria2016_851t35, eaa9, 882b, e2bc, 335e, c17f, 7e18, d333, sigradi2015_6.327p8, sigradi2014_132v1, ijac201715104gg, a590, ijac201614103i3, 1725, 4c61, f25a, ed37, fa55, ccaf, d201, 9cd9, e3e4, 78ba, acadia14projects_565ae, 8f8a, 807b, 5bba, a01f, df5b, 9f2d, 632a, 9b59, ecaade2016_144h40, 8dee, 3e77, 06f6, 6769, fd07, 3e9c, acd3, 9be9, 954c, 52c6, 83a7, 081c, eb97, ecaade2017_256w, 9203, acadia14_145p, cda8, 45b1, 3e69, b6cc, da55, 6cc0, 0e84, 613d, ecaade2017_194s, ijac201614309o6, 26e7, 39f7, b299, 09ae, 10a2, 81fc, 34fe, 6299, 1502, caadria2017_028a10, ecaade2015_175p37, 1ee2, 9a71, b7fa, f06b, bac3, f84a, ce65, 217f, 02ef, 6f20, 302f, ff13, ba0c, a5ad, ac31, 835a, 4200, sigradi2015_8.81t11, acadia14projects_81j, c5d5, e3d3, 70ad, f98d, b8ec, ijac201614208c14, 7ef5, 00ac, 915b, 9bb0, 9afd, 6b7c, edeb, acadia14_619ac, f78e, 6e1f, e7ea, caadria2016_177z7, d54f, 1c39, 6c87, ecaade2016_164p46, bba1, acadia17_492nn, acadia17_257xx, acadia14_43ae, 3744, acadia17_248d, 9ea0, acadia16_372i23, 887e, acadia14_167z, 1b9e, 821d, acadia14_539a, 5c24, ecaade2015_35x6, bfa0, fd8e, b969, ecaade2017_053d, c0b7, 82c9, acadia17_464zz, sigradi2015_11.196l26, 86a4, 3cfc, ecaade2015_221v48, a1f2, e64b, 4469, 4518, caadria2016_767s32, ecaade2014_225l58, sigradi2013_267c, 6aeb, 8aec, 2c11, 389a, 505c, d818, a041, 6ae6, 19b9, 70d1, 2f44, sigradi2013_248c, 537d, acadia14_117ay, 2a69, 5b00, 1e9c, 2e45, 1583, acadia15_81r2, 5c0a, a4ac, 74bf, 1424, 5fd9, acadia14projects_101r, aa5b, 31d9, ecaade2015_194o40, beca, ecaade2016_198h52, acadia16_124i9, b798, 7006, c936, fc77, 4aa1, e283, c82d, e64f, cbbc, ca06, 901b, 962d, f63c, 245f, ecaade2016_118n31, 1043, d3d4, 3502, a620, ca0b, 1957, bba9, 2d50, d5b9, 0d6d, e6c1, 2b13, 3bb4, 9cac, 070c, sigradi2016_637r, 849f, 79ac, 0dab, 43c0, 66c3, 5b59, ascaad2016_028w10, caadria2017_023z8, efef, 08db, caadria2015_226b35, 1e09, e1e4, acadia15_451e19, b783, sigradi2014_128x9, acadia16_124c9, 31a3, df33, 03d0, a46c, 67be, 6ce6, ad37, ee1a, 2a28, 186e, f1de, be9b, f2f2, ecaade2016_130w36, fd08, 5f59, 171b, sigradi2016_522w, 4615, 43fd, b37e, 0371, 2281, b22f, 043a, ecaade2014_182b46, d29f, d991, 8d05, 72ed, acadia14projects_637ah, 9274, 1b45, f061, 9e0b, 06c9, 5466, c46d, d191, ab9c, ecaade2015_285c62, 7a02, 2ce4, b6dc, ijac201614405x3, caadria2017_070v22, ecaade2016_222b57, 628b, caadria2017_123s32, 5ae3, 05a9, 4446, acadia17_38tt, 0415, 0e48, baee, 342c, caadria2017_134a36, 7fc8, 8ad3, 0e36, 821c, 603d, 9bc5, 0d8f, 8d7e, acadia17_660k, 6349, bc7f, b4e1, ede4, acadia14projects_189av, 3f6e, 9555, b592, caadria2015_139v22, da4b, 32c5, f395, ef1f, ecaade2015_303p66, 4362, acadia14_63d, ijac201715203dd, ecaade2016_042l11, 36b7, 2021, caadria2017_183n44, caadria2017_132o35, f957, acadia16_34d3, 9ede, sigradi2013_184z, 9b41, caadria2016_249h11, fb1d, 9209, d4ca, 256b, aa27, de46, sigradi2016_695s, fe0d, ecaade2017_049zz, ecbc, ee53, ascaad2016_022p8, bbb8, sigradi2014_123u9, caadria2017_123m32, 017e, 3116, 01b0, d071, 61db, ecaade2016_038k10, d028, dfd0, 488b, 836d, caadria2017_115h30, 207d, 17ef, 4aa3, b8b3, ecaade2017_195ee, acadia17_340d, dcf2, 3897, ecaade2017_124h, 9bcd, e066, bb68, 50df, 6f05, 6429, ecaade2014_180y44, 05d6, acadia14_565y, 3473, 5f54, d3ca, e202, 9a36, ecaade2016_129e36, 0bc3, d00c, cb09, f815, ecaade2014_052t12, 9a86, f8b1, 74e6, 06d4, 2417, f79d, b5b4, b099, a56c, a49b, caadria2015_002b1, caadria2016_003e1, b104, cc92, 538d, 9750, e665, f169, 6e57, 1e4b, ijac201614206d11, 5438, b129, 4b51, 8480, b413, 9a20, sigradi2016_399b, 1936, adc1, d255, afa4, 1b63, ijac201614207g11, 161e, dea5, 2e27, 1e58, c0bb, sigradi2016_614v, ascaad2016_013e6, b750, 0c11, 4e15, 753c, d2a6, 07ac, 9e7f, acadia14projects_473af, 93ae, 9c2a, f977, cbd9, a5cb, 8c13, ecaade2016_126n34, 8c11, 0d6e, 3631, ecaade2017_071kk, ecaade2015_55o10, 4d7a, c48f, 2bce, e1ef, acadia16_244k15, 0bb2, 446a, 75c0, 9c79, acadia14projects_655ac, 524a, b89a, c07c, acadia17_212z, 1077, acadia17_570q, caadria2017_124t33, 2c25, f192, f940, d34e, 8198, fb61, caadria2016_135a6, d152, sigradi2016_483kk, 4a44, 4f86, 61c5, b205, c102, 1ae1, 49de, 1a8a, 36e4, d2dc, ecaade2017_085b, b1c3, 78fd, fd1c, acadia14projects_43ae, acadia17_620yy, ae99, e11d, 23bb, 30ed, db91, 0c67, caadria2017_183b44, ecaade2015_332x71, ecaade2016_113u30, 2847, f3df, 5159, 1944, 4c30, 1a7a, 9773, 7faf, b272, 402c, a44f, 2aff, 11c1, ecaade2014_240b62, 94c9, a559, edbd, 07f0, f47d, 9bd4, 8268, ecaade2016_217u55, acadia14_219e, caadria2015_122j19, 246c, acadia14_479b, b4c4, e466, a1b6, f115, a04b, 610a, ecaade2016_168g48, 4f57, d48c, ecaade2015_332z71, 1928, ecaade2014_153y36, 4654, ecaade2015_171o36, ecaade2015_37g7, 35a9, e332, bb27, f824, a73a, 7e61, d17b, ecaade2017_192r, bbc7, 4f38, 7ee0, 1266, f82c, 5437, 8704, 8b0a, acadia15_211w8, f556, 3a43, ecaade2017_108i, caadria2017_048b16, 1ba6, f2fc, 2361, e58b, 2ff6, ecaade2015_53p8, ecaade2014_113y26, ecaade2015_33d6, fbe0, b6c7, f022, ecaade2017_198l, 736f, a1c4, f110, 188f, fa44, a58c, 9f04, eb5b, acadia14_435ai, caadria2015_226j34, caadria2016_073x3, 7425, 61c2, sigradi2016_490hh, 4de5, 3f6d, e5ae, ecaade2015_297y64, c778, 2908, caadria2015_054m6, 7c00, 2ef1, acadia16_352a22, c446, ijac201614205o10, ecaade2014_123e28, acadia14projects_365ah, a629, d650, e8cc, d6a8, b7f3, 00f7, 4ea5, acadia15_185i7, 4814, 865a, 2e17, ecaade2015_268z58, c9cf, 3c6d, 4626, ad0e, 5165, ecaade2015_298l65, 1802, 14ce, 00cd, caadria2017_104x27, ab40, ecaade2015_138h27, ecaade2016_ws-intelligenta69, b044, 1d56, 3603, 549c, cf69, 4f79, ecaade2017_173xx, caadria2016_777x32, d3fc, 8ad1, ecaade2015_325d71, ecaade2015_119d24, sigradi2016_817r, cdf3, 8113, 617c, d46a, acadia17_296aa, 6b82, sigradi2016_571zz, ascaad2016_046n19, eece, 7c27, 16c3, 3752, 6ff7, f7e0, 0222, 2091, ec90, acadia14projects_497w, caadria2016_333c15, 4a83, 94fc, 2820, d117, 263b, 96f5, acadia15_251o10, 5015, fa85, ecaade2017_098ll, 7d7d, acadia17_350aa, 68f0, adaf, b13f, 1374, c57f, ecaade2015_173l37, acadia14projects_479h, d99b, 9f6e, 7f4d, 6369, 11bd, 2ea6, 9f8c, caadria2017_002j1, d38c, 96fe, 5631, 22ce, a57a, 4e0c, e4d6, 92da, a795, 5384, 9eee, 6b64, 1961, 7a6c, caadria2017_142n37, caadria2017_104r27, ea1c, 183d, 1246, 956f, ascaad2016_008d4, fb9e, 3fdd, sigradi2014_178k5, 2d65, 9947, sigradi2014_084c8, caadria2017_124u33, acadia17_350x, ijac201614308b5, 0641, ecb1, eb5c, ecaade2014_138g30, 5c1d, fede, 1e8e, caadria2015_065w7, 1093, e520, ecaade2017_028o, c617, caadria2017_168w41, b018, c962, a5e4, ea97, a598, ecaade2015_37f7, eedf, ijac201614202z7, 0a77, ecaade2016_058z14, b59d, 056b, 72e2, 2c9f, 2803, fe6d, ecaade2014_121t27, 00a3, acadia14projects_63at, fd5b, 8eeb, b145, 9ac9, caadria2016_755r32, cc7f, db92, b8b7, 760c, a484, 0324, ecaade2016_136j38, 8bd5, 24dc, ecaade2014_192b49, b5d6, caadria2016_529n22, 0af7, sigradi2014_041d3, c063, ecaade2016_tkou66, ecaade2017_225g, ijac201513302j10, ecaade2017_117u, f527, b650, 1112, b5c3, b9ae, 53e5, b069, 3f14, 1965, acadia14_619al, ff91, 8e77, 3a92, 3eff, sigradi2015_9.152k16, 93ba, acadia14_691as, c759, a1eb, b68e, c94f, ee8c, 1552, c1a2, ijac201715201y, sigradi2015_11.165n25, caadria2017_163h41, 6ae4, c9f4, 3893, 9127, ac66, 961c, e5dd, f564, sigradi2016_448t, acadia14projects_389c, 7d53, ecaade2016_011p2, fd69, 500000000, sigradi2014_244i9, af7a, 0b67, 23d9, 1c4d, 47be, e863, 9f99, ecaade2015_256d58, acadia17_532ee, sigradi2015_11.196i26, 4e89, f938, b6ec, 38a2, sigradi2015_sp_8.326x30, ecaade2014_225m58, ecaade2015_21d4, 3c9d, 41cf, 499b, ecaade2014_214o54, 7d8c, f8e3, ecaade2015_317h69, a6d8, 5ed9, 862a, 3995, 6462, 4dc1, 293b, sigradi2013_429e, 5d14, 5f55, sigradi2013_222, 739b, 7c97, 3a2e, a368, 2037, ascaad2014_029d8, ea89, 58d5, 4daf, 48bc, 7de3, 4c19, ecaade2014_127l28, ad6a, a939, 9942, b83b, 3a55, 8d8f, fb25, sigradi2015_10.140r19, 5c1b, e704, 4852, d3d0, ecaade2016_073i21, 4833, 3e3c, e494, 0dbd, fc5d, 4d54, 680b, caadria2017_158w39, 8689, a7b2, ijac201614401b1, 76ed, ecaade2014_220d56, caadria2017_004s2, 18ec, e134, e5b7, 6dac, 91e3, 8bc1, ijac201412201r1, ecaade2015_199z42, 62dc, ecaade2016_097v26, sigradi2016_714ss, acadia17_391b, d459, fe59, 8f9c, 4d4e, ecaade2015_114s22, ecaade2015_309t67, 8bc9, sigradi2014_032i2, 0b11, 9d2a, ecaade2014_237b61, fa2b, 6271, ecaade2013r_002b2, caadria2016_353s15, 8901, 4bd9, acadia17_82uu, 99f6, ae8a, a1e8, d256, c5ab, d760, acadia14_671t, 1e7b, cb0c, 0979, 23b4, 1274, 8b9f, ecaade2017_148rr, acadia14_655y, 5beb, ecaade2017_027d, 5518, f84c, d347, c95f, c23c, a5d2, b6d3, 1283, ecaade2016_068s17, c09b, acadia17_138f, 8a59, 081e, 2a0c, 3983, ijac201513205b8, 2d54, 0e08, 80a2, 5f16, 1bb1, abe7, df87, a1d9, 1302, efda, 87e0, fb38, a678, 1187, 0ea7, 9bc8, 780c, 368a, ascaad2016_033b13, 6eaf, a8b2, caadria2016_363d16, acadia14_627au, 3862, 578e, acadia14_189ar, cfcd, 229f, a6c4, b304, 6f59, sigradi2016_364uu, 72c4, 510f, 2e0d, 1626, 1c62, 4f7d, a6b0, 00ea, ea29, acadia16_154p11, 3f21, 2d3d, caadria2016_663k28, ijac201715204oo, 28b3, 45b6, c97d, 7f9a, 4799, d400, 0662, 577f, ascaad2014_024g6, d116, 1b8b, cbdf, ecaade2014_204z52, ecaade2017_230ww, a87d, 956d, 4b62, 4db6, 0a36, 09c1, 0af5, 8e35, 9986, e506, 94fa, acadia16_244o15, sigradi2016_490gg, 818b, 6dd8, 20de, 6509, ca2b, a880, 6cdd, acadia17_404z, 1f01, 123c, bb9b, 0c3b, 4101, 8dc5, d46d, 0a70, ac0e, 4c9d, 8f29, b12e, ijac201715203qq, 4580, ee0a, ecaade2014_018r4, sigradi2015_sp_2.112f29, 9e26, e6d6, 4b50, 3fef, 1284, 8b66, b478, 53c7, dd01, caadria2016_621w26, 0e8b, ecaade2017_288ff, 760b, 552e, ed80, d164, ead5, acadia15_483a21, d851, d6e1, 967b, 977a, e9a9, aedc, a5e3, acadia14_135ac, acadia17_648oo, 6184, d6b4, f260, d1df, sigradi2013_248b, acadia14_479w, acadia16_270w16, e2c5, 0a31, 0777, 238c, acadia14projects_463av, 6c44, 5c88, 0b7d, acadia14_579aw, dbdd, sigradi2014_030a2, 36d1, 9b21, acadia17_349t, 3465, e467, 26f2, d0d9, acadia15_95i3, 1747, 32bd, acadia17_339ll, acadia17_18t, f925, 1bfb, e2f6, acadia17_350pp, 0460, 1529, 4f26, bb22, eed4, cf6a, 2ddb, ijac201412306z2, 8c7a, cdb4, 1d6c, 8832, 7a8d, 15fd, 11e2, 26b5, 022a, d5f4, ecaade2014_070g16, 9765, caadria2017_163w40, 21c9, ascaad2016_025n10, 4a10, 1eda, 7d42, c770, c492, 241d, 08d2, 5201, acadia14_199am, 1160, f908, 9083, 2fc4, 261d, ecaade2016_154m42, 0da5, sigradi2015_3.111b3, f46a, ecaade2017_210v, 758c, sigradi2014_197z6, 57b6, 2201, 0f71, sigradi2014_151h3, d229, f35a, 01a7, c5bb, sigradi2016_815bb, 7925, 1c7e, 9b72, 9e8f, de15, cef5, f16f, sigradi2016_512b, 8c74, 8545, 692d, b5bb, 9386, 0a06, 9c0b, sigradi2013_267z, 71ab, 8424, e92e, a773, e805, acadia17_339nn, 3aec, ijac201412305l2, acadia14_357at, 638e, 0193, 4c55, ecaade2016_118h32, dbf1, caadria2015_130r21, acadia14_125ad, 228e, dec2, acadia17_520q, 9940, 709d, 2b7c, ecaade2016_113e31, ecaade2016_221t56, b748, acadia16_12e2, caadria2016_529r22, 84c6, 6702, dbb4, ecaade2016_118e32, 5dd1, a24f, 4c80, 3863, ijac201715102u, caadria2017_163i40, ecaade2014_111t25, 0fe3, 94c0, adb1, 42a4, 52c4, 9776, ecaade2017_091qq, 5576, c2f2, 98e3, a9dc, db9a, ijac201513103a3, ecaade2017_006tt, 59fb, b7c4, caa5, 7983, d1db, bfae, 4ca5, fe8b, cb25, 096a, 431d, ascaad2016_028j11, 4a05, ecaade2015_22e5, d2a8, 780b, caadria2015_226n34, sigradi2016_515m, f0e0, 7a5f, acadia17_590qq, ecaade2017_101m, ijac201412407t9, 8696, 7d0a, 2e35, 03a2, 758d, 5f0d, 549d, sigradi2013_327u, 972d, 5eb1, b519, acadia14projects_281ae, 994f, caadria2016_861h37, 945f, sigradi2013_390b, 9137, 7829, a760, acadia14projects_357ap, ecaade2014_044b11, caadria2016_147h6, caadria2016_373i16, acadia17_101t, 8338, acadia17_670yy, 7c4e, 5dbf, 0e1f, acadia14projects_619ar, bde0, acadia14_125z, caadria2017_145l38, ecaade2015_235s53, 56ff, 87e8, f565, c147, sigradi2015_6.387t9, caadria2017_145s38, baa3, ecaade2015_158w32, acadia14projects_339ab, 3b80, 2ca9, 74cd, 171e, c293, 1298, 6a7a, 4d51, b61a, 0a30, ed5a, caadria2015_126l20, ecaade2015_221a49, ijac201614407j4, 6422, sigradi2016_778oo, 6733, acadia17_230xx, ecaade2014_096b23, fb85, e3fe, 888a, e180, a66b, 2fee, d73c, de08, 26ba, ecaade2017_057s, c32f, 4638, d614, ijac201715106h, c27c, 903f, ee6a, a8bc, ce4f, ecaade2017_006w, ecaade2016_208r53, 5150, acadia17_339tt, ecaade2017_192qq, df28, b5e3, 08cb, 655c, caadria2016_157y6, ee0c, e048, 6953, a2d4, 5c15, ecaade2017_302bb, 3a3b, ecaade2015_140e30, ecaade2017_105kk, 58e9, 3395, 6293, 37eb, 20b8, cff2, ecaade2015_217l48, ascaad2014_019t2, acadia14_655ae, ascaad2014_012c6, 4244, a220, dc34, 108e, 2df2, 594d, 2349, 2f7e, 0b05, ae05, ijac201614202y7, sigradi2014_075c7, 420e, f9fc, 8e42, cfa0, 373a, 7962, bc23, d6e5, f939, 7dbf, ecaade2016_045m12, ecaade2014_197g51, sigradi2015_8.186e13, caadria2016_353z15, sigradi2013_295d, caadria2017_142m37, 95ae, 596b, c6a0, 0cc7, ecaade2015_170u35, db36, dd4c, 5594, acadia17_492oo, ijac201715202ss, 979d, ecaade2016_154c42, 8949, fe0c, ecaade2015_200g43, 7118, c365, ecaade2014_151r35, 969b, ecaade2017_048y, 53af, 3ed2, fcbb, 2b69, f2ef, fb3d, a150, 2761, b9fb, 7217, 23ab, ecaade2015_64n13, 368f, b1d1, ecaade2017_164p, ecaade2014_072g18, c142, de9e, 0f7b, fe93, 6fd3, acadia15_263w10, b5d2, 0ff8, a727, 810b, 78d1, 9d36, 59e3, ijac201513203x6, cec7, ca2a, 514f, 673d, f56c, 0f8c, 467e, 781c, 5720, d37d, f8d5, 076e, 5505, 7a9a, e389, ecaade2015_229z51, 9d90, a175, d66d, ecaade2015_205w44, 1618, 020a, 2344, 8023, 3e39, 5a62, acadia17_628tt, ijac201513305l12, 205e, dee8, 7816, acadia16_344p20, 11c2, ecaade2015_21v3, 46b4, bc3e, 8f24, 80ba, 8c7b, d872, sigradi2013_244o, 21c7, ecaade2014_038y9, ecaade2017_305qq, 05a1, 6b95, 5b21, ecaade2016_208x53, 1978, 6b0b, 25cc, ecaade2017_198a, 12ff, 4108, 8391, ecaade2015_193e40, 4eeb, 87cb, acadia17_190xx, caadria2016_881y37, 68f5, 836e, 9316, af5f, caadria2015_060r6, ascaad2016_057o22, e17b, f799, 3957, 66aa, 8d1d, cd5d, 0f4c, ec4b, de0d, a813, 0515, 9dae, ac05, 37d5, 94b0, d7d0, b932, 72e8, 9825, acadia17_520t, ffcf, ecaade2015_241d55, 6124, 24f3, 98aa, sigradi2013_342o, b73f, 4d1d, e27d, acadia15_323e13, ecaade2017_213i, ijac201614105z5, ecaade2017_294a, a980, ac2d, 48f2, 7a5d, d890, acadia17_154ff, 3401, 7e65, ecaade2017_243ff, 10dd, d84a, acadia17_117bb, fdcf, 75b7, ecaade2017_305i, ascaad2014_014s7, acadia17_648ss, a610, a30f, aca5, 2297, ca6d, a965, 265a, acadia16_344f20, ecaade2016_136p38, acadia14_609av, 4d18, ijac201513101h1, 6c4e, 5650, ecaade2015_122i24, ecaade2014_186l47, 0204, f96b, acadia14projects_125p, dadc, b26a, 94f4, f390, ab16, 5a48, a92e, 3570, 7db8, 96cc, 49b6, 2257, ec5f, 4be2, 4e10, fff0, 18b9, f22c, a995, c0c1, e894, 95c6, 9800, d9dc, e85d, 7d8f, dbc8, ecaade2015_298m65, caadria2016_259s11, ijac201614302b2, 3a59, 1f65, dd0e, caadria2017_074k23, ecaade2015_55g10, 30e4, 2520, 5f5c, 30c3, f5c8, acadia17_330nn, a911, a31e, 6edb, c903, 0c52, acadia14_81m, 43b6, 1458, 55c5, acadia17_474o, ascaad2016_006i3, 063a, acadia16_470l27, ecaade2014_233w59, c67f, 504b, 84e3, 12a3, 1c49, 2e5e, acadia15_95h3, 910c, 2789, 43d3, 7fc4, b068, 0b30, ecaade2016_190s50, caadria2015_170n25, acadia17_307mm, 1b7a, b84a, 4d1b, 0e1d, acadia16_88u6, 0115, ecaade2017_108k, 38ba, 2531, 5cfc, b6e8, 027f, b39a, 951a, caadria2017_124x32, 66e6, 280e, 68bc, db90, 46e8, 6ea6, 7df0, caadria2015_081y11, 97ad, cdff, acadia17_446aa, ascaad2016_022h9, ecaade2016_223i58, 6c9f, acadia14_53m, ecaade2016_134d38, 6ddd, c044, 7eb1, 6d51, e1ce, ecaade2016_ws-afuturek67, aa22, sigradi2016_625tt, 25cf, 9cb5, f153, 5900, bba7, 43ed, f48c, 96a9, acadia17_640x, 5eb8, 41be, 1665, 3b2a, 6846, a3a3, acadia14projects_63w, 31dc, ecaade2017_256y, 7a82, 526e, 59a9, 37e3, ecaade2015_319e70, e306, acadia14_497p, ecaade2013r_019k10, sigradi2013_268j, e2aa, caadria2015_142k23, 274b, e20f, cb4a, d8e5, caadria2017_094p25, sigradi2016_686vv, ecaade2016_191a51, 3684, ecaade2017_293rr, 87a0, 72df, 95f1, 353d, 3c4b, 753b, 012e, sigradi2016_814t, 3591, 1f38, acadia14_135m, dfe7, a01a, cbcc, acadia16_206o13, 42b4, 4c51, 4bd1, ca32, sigradi2016_369b, d874, fa94, 1199, ac88, ecaade2013r_007a5, 1838, 5492, 8973, 5a12, 8157, b6e6, 2c4b, e598, 0dfa, ecaade2014_104v23, 8276, 2cd9, caadria2017_127d34, dad2, caadria2017_145b38, 0d8a, ecaade2014_240k62, 9a84, d961, f9eb, c3be, 3e8d, 8474, 8cd4, d4d1, ecaade2017_009z, 5cb0, 18a5, acadia15_323v12, ff54, 943f, 2215, ascaad2014_005s2, ascaad2016_018l7, 4dbc, 5fd4, 202f, 2c2b, ijac201412207d5, 5824, b236, 0b5f, af61, 0efc, 76c4, 1bd1, acadia14_177aa, f97d, acadia17_222vv, fd58, 40e6, c746, ascaad2014_016g9, 5d0f, 0af9, sigradi2014_347j10, 1977, d5bd, d4cb, ecaade2017_225f, 14b3, 0fac, ee60, acadia14_135u, 72a5, ac58, 04bf, c8c1, ecaade2015_261h58, b3e3, ecaade2017_071mm, 0e83, 129a, sigradi2013_343e, c519, acadia14_177y, 3194, sigradi2015_8.47f11, b9e8, ecaade2013r_003f3, 7d8a, 1373, ecaade2015_115y22, 607d, ijac201614305k3, b20d, sigradi2015_3.11d2, ijac201614208d13, ijac201412204j3, sigradi2015_13.316x28, 3779, e2c4, caadria2015_061e7, 4fcd, d641, caadria2015_087k14, f481, e9a1, 2daf, 67c2, 80de, 4213, 9ef7, 88b8, 9500, c942, d84b, cd98, 1278, c2e7, ecaade2014_023i6, ijac201614405m3, 4d89, dc78, b240, acadia16_344i21, ed3b, caadria2015_208p31, ccbc, 9a96, e39e, sigradi2016_817a, 1853, d97d, b261, sigradi2014_299d5, 6029, ecaade2014_023p6, 2b24, 14eb, 404f, ecaade2017_265q, a6fc, c2ba, bae1, d916, a4ef, ijac201715202kk, 61cb, 38f1, ecaade2017_288w, b70d, 1779, 0294, 2fbf, c53a, c585, 8b72, c7c3, 152c, 681d, 4d24, 8e18, sigradi2014_345f9, 872e, 7fa5, f75d, bfa2, 548a, 371c, ecaade2017_208l, 23e2, acadia17_600dd, acadia14projects_333ax, acadia17_403p, 9172, eb09, ecaade2015_35w6, 6012, 9d3d, sigradi2014_137k2, fefb, ascaad2016_045h19, ecaade2016_237d63, d045, caadria2017_072c23, 7166, caadria2015_084u12, acadia14_311r, cfd4, acadia17_598f, 0182, 66f4, 5aa7, dc05, 911c, d09d, acadia17_482u, 1dde, 6fa9, ecaade2014_024p7, 9701, 1d1c, 1e82, 4af7, ae91, 8ebb, 3187, ecaade2016_167a48, 0904, 63b3, 7854, ecaade2017_077rr, 4925, 23b2, ijac201412304u9, b395, cdcd, ca76, 38aa, 0439, ecaade2016_063p15, bd3e, 9132, 2e91, caadria2016_105y4, 2048, 2d39, 4418, deab, 7978, 85c0, 778a, 6eff, 3ac6, 0d0d, f20e, acadia15_483z20, ecaade2014_168i41, ecaade2017_021l, 31ff, 1b54, a20b, fb5b, ba44, ceb1, ecaade2017_212kk, caadria2016_819k34, ecaade2017_302aa, fcc9, 42fb, cdca, da98, fced, 4191, caadria2017_122b32, 7a19, 38a0, caadria2015_142n23, caadria2017_132i35, f285, 87a7, 59f8, ddd3, 7269, fddd, 1e63, 8c8b, acadia16_298n18, 1fcc, 610c, 1e40, e487, 1fbc, c27b, 6f1b, ecaade2014_163k40, 4295, 6cd7, 9bcb, a545, acadia17_456ii, 0288, 9306, 6cff, sigradi2014_263k1, 9b68, ef8d, 1511, sigradi2016_387zz, 9bc4, 4570, sigradi2014_249m9, 73b6, 3520, d0a6, 8473, 5a63, 6e4f, c7fc, acadia14projects_619ab, 40a9, 1d5b, ca66, ecaade2015_21c4, sigradi2015_8.47i11, 9d88, 85f2, ecaade2016_021p5, caadria2017_165p41, b1d9, caadria2017_048n15, bd6d, 0000, 000d, ece6, 8c5e, ecaade2014_137b30, 47f7, acadia17_178rr, 72ce, acadia17_426g, 7c9b, ecaade2017_170l, 6e69, caadria2016_549m23, 8537, ecaade2015_235u53, a97b, bc6f, d9fb, 444c, be7d, 91f2, ac2b, ecaade2017_133e, 9084, 0b38, 0079, d5d0, 52ae, 9a18, d252, 9ad6, dc14, 5535, 3ecc, e59f, caadria2017_016s6, 1285, 8da2, acadia16_140l10, 4d44, 56fe, 37c3, acadia16_12u1, acadia14_111k, caadria2017_072b23, caadria2017_110k29, c197, 8210, fbfa, bb35, f5c9, 2e6e, 26ae, 6016, b8b0, 6f2f, a6df, a6d0, 3636, c849, sigradi2015_sp_10.311k31, 84b5, 6fea, caadria2017_023s8, acadia17_52n, a2a6, fce9, ecaade2016_217v55, sigradi2014_095j8, 11db, caadria2017_124v33, 2802, dc76, 1272, c3d5, ascaad2016_059m23, 86c9, acadia17_562z, e3f1, 6e98, e48f, c5f1, f903, fc2c, f817, 4ce5, 4ea6, 1879, 6d7b, acadia17_382nn, ecaade2014_237d61, 1a89, 053e, 994e, ba29, acadia14projects_111h, a48f, 5889, 6489, 6701, 4a8f, e71c, 2975, ecaade2015_194y40, aea6, 4b91, 8fca, 57bc, 7763, 8db5, acadia15_185p7, c3a5, acadia14_101x, sigradi2016_382y, 35dd, acadia14projects_435ai, b758, 59bc, 643b, ijac201412403j6, 25f5, c75c, 6437, 7065, caadria2016_033t2, ijac201715103ss, 8410, 8594, b715, ecaade2015_233c53, acadia17_436u, 4c63, ecaade2014_233e60, 3714, acadia16_342d20, caadria2016_819n34, e28b, acadia17_90mm, cfb3, 6a80, 8197, caadria2017_067h21, 7a64, 5376, ab00, 0dfd, 3702, ascaad2016_039r15, a6b9, acadia14projects_699l, c6e2, 3742, ijac201614103r3, 1094, acadia17_650d, de33, 1243, e7c3, ac5a, f8c6, 88bc, 299d, caadria2015_208r31, 744a, d3a7, 5cd8, 96ad, 7e77, 794d, ecaade2016_224t59, e42b, a456, 5845, ec5d, 0a4c, ecd5, a863, acadia17_82i, 1fe8, ijac201412403t5, f81b, bf59, 9f02, bfc4, 32bb, 494b, 4d0d, f174, ijac201614202n7, c586, 0f62, dc6b, 6957, e56b, 079b, 4e5e, f5b7, acadia16_352c22, ed76, 459d, a9ab, 0df3, acadia17_373r, 4e8b, a1c3, c550, f7fc, sigradi2014_108e9, ca2d, a274, f054, 8cc0, cea8, aeb7, 1916, 4397, cc6d, 3ba1, 6d97, 0ea4, abff, acadia17_82r, ec7b, caadria2015_126w20, 7c14, 6b2b, 858b, 03e6, 236e, f91c, acadia15_483j21, acadia15_311m12, ff1b, 3117, ascaad2014_023y4, ecaade2015_301v65, 1824, 639c, ecaade2017_215l, 1a83, ecaade2016_185f50, 6306, b36a, f94e, 6195, 67bd, e697, 3f7a, feb0, 4967, 9518, 2648, acadia17_678ee, 6779, f4c7, acadia17_382ll, acadia16_352d22, ecaade2017_215h, 52f6, 146e, fff8, acadia16_270z16, ecaade2015_38t7, sigradi2015_3.268p5, 6940, 1aea, 898a, ecaade2015_196s42, b9fe, 21a4, 2c36, cd50, 243d, 3f51, ab84, 69b1, 6c50, 2023, f163, sigradi2016_781ww, acadia14_463u, sigradi2016_752ss, a5a0, 12d7, ascaad2014_010r5, 1554, 6145, 252b, 6b68, ca56, 773a, a631, 0c3f, sigradi2016_815mm, 5e15, 4a9a, c60a, 5664, 3e6b, 357b, b1c0, cdc3, 7ab4, caadria2015_086h13, b6bf, 9840, 766b, 8496, 04d7, 2cb1, ae06, bbe6, f9fb, acadia14projects_357an, 9488, 17ea, bd11, d22c, c107, fcd2, db28, 82f7, b216, b418, 4170, 9f98, 4bc1, e502, ecaade2017_208r, 1fd4, a888, 428e, ecaade2017_215oo, 7337, ecaade2014_185r46, 719a, ecaade2017_271l, 2cc8, 11f9, f73a, acadia14_53l, 7e71, ecaade2014_104z23, 30e5, ijac201614206c11, ascaad2014_030b9, ecaade2017_076ll, 8060, 6a29, caadria2015_090a15, 6f87, cf4d, aa9d, 43dd, acadia16_154d11, bbf4, b01b, ea43, cbd2, 7ddc, acadia14_427ak, 0a3c, ecaade2015_83j16, 17e6, 32dc, 4762, 208f, b85c, 87e2, 91e2, ecaade2013r_001s1, 6e47, b4e5, 88b3, 026f, 92fe, d4d2, 9d9f, 766d, ecfc, 4da8, ecaade2017_215kk, acadia16_244y15, 35ae, a52c, caadria2017_124l33, ecaade2017_049xx, 4b4b, 93a1, 5ac8, ecaade2015_35o6, 047b, 809d, 606d, acadia16_224t14, caadria2015_122h19, ecaade2017_124o, 46c3, 5341, 782f, 9bfc, 1a5a, 52e2, f52b, 8cbd, 3026, b177, caadria2017_021l8, sigradi2016_637q, 4557, caadria2017_023f9, 0624, acadia16_344h20, ecaade2016_230x61, 409f, f13e, ecaade2017_006ee, ecaade2016_230t62, 5acb, caadria2017_081x24, ecaade2015_268a59, 3eca, acadia14_579j, acadia17_330rr, b8f1, ba97, fc4a, 8be1, 24f8, db97, 27c1, 889f, ijac201513306a13, d3bd, caadria2016_839m35, 5c7b, 1489, ecaade2015_143o30, 7223, 7860, edf9, ascaad2014_024v5, ebb5, sigradi2013_215, 62d3, 69ee, bcf6, ijac201513205l8, 7410, b07b, 82f5, 67c1, acadia17_189uu, 1b44, ce8a, 18f7, ecaade2017_083yy, 37d1, ee29, ecaade2016_208v53, abde, dc98, ce20, 3bd0, 6f76, 91bf, 46d7, 6500, 60e2, acadia16_196a13, acadia17_598uu, 93d2, ecaade2017_057o, caadria2017_079t23, 4ae7, ecaade2015_138e27, sigradi2013_138l, 4a6d, ecaade2016_058v14, a74b, c431, 6ccf, caadria2017_043g14, a32a, 25b7, 90b5, dc23, ecaade2016_007b2, b9a7, fe26, 2076, bc46, 0056, 3362, ecaade2017_302ee, acadia16_130t9, 88e6, 90a2, ddc2, 8347, c853, 8e64, fa58, 58ee, 3deb, 8ba9, 04cd, cc42, 3d36, caadria2017_125b34, aac2, e132, ecaade2016_198k52, 7ceb, 5fdd, 6857, 36b0, ascaad2016_018p7, 8975, 2721, 55f8, acadia14_523as, b389, bf32, cdb2, 7df7, 16c0, e24c, sigradi2015_10.140e19, ecaade2017_269oo, ecaade2016_055h14, acadia14projects_333au, sigradi2015_11.136o24, 5ee6, 72f5, fb8d, 054c, ecaade2015_53g9, 6784, d6b8, a6f6, c897, f6b1, 9c13, 6b33, 0ca5, c8f6, ccd8, 6642, 1f39, 308b, 6358, c7db, ecaade2016_225z60, ecaade2017_256q, 5fa0, ff1a, c09a, ecaade2014_201b52, 139e, 642f, 2d51, 345f, 7021, 959f, c8a3, 9950, fdfb, d9d5, 6cc9, da2d, 6514, f4de, 4087, b311, acadia17_600z, 3b64, 3730, ea8c, 1b89, 74da, be7c, 5ea5, 4bfd, acadia14projects_427ao, 514c, e5c4, ascaad2016_052h21, 1bde, 38d2, acadia17_455dd, 45a5, sigradi2014_339b8, a92a, 1bf4, acadia14_33al, a7ba, 5d66, 2778, 558e, 71a3, 5efb, 3032, 77bb, f37c, 91cc, c111, 566b, ecaade2015_113l21, bd0e, f217, c0f6, 7811, ecaade2017_053g, caadria2016_745g32, acb0, f8c9, caadria2016_003c1, acadia14_691az, a028, 51e4, caadria2015_015d3, 788e, 971d, cf35, 1d27, 16af, acadia14projects_479c, ecaade2013r_002w1, bc6b, 6858, caadria2016_673z28, 5ad0, 4599, 776a, 162d, 5001, 4ff6, ijac201513205g8, 6e11, 3f83, 5bb9, sigradi2016_814zz, 9a78, ijac201513206p9, 8144, ijac201513104k3, c2d6, e6ff, 2a63, caadria2015_105f16, d4a2, c595, ecaade2015_161g34, e24e, 6b27, c883, ca1c, 5cf3, 5b99, 9104, acadia16_140w9, e6cc, ecaade2014_149j35, 4eef, dd3c, 42cc, f87e, fe21, ecaade2014_186b47, f009, ecaade2016_080x23, 5b1c, be81, sigradi2016_446b, ecaade2017_228z, 590b, ascaad2014_002l1, af6e, ec1b, acadia14projects_43ab, 92f8, ecaade2016_163g45, 9ee3, d017, 1722, e7b0, 240f, 3be6, f12f, sigradi2015_8.186i12, 7ab6, 1a6e, f01c, 2a9f, 5d64, fe53, ecaade2015_94b19, b828, 7386, fd68, d48d, cf08, e8c2, e9e4, 1482, 3a2d, ecaade2017_269zz, acadia17_522dd, a1af, acadia16_270a17, 40b8, 20da, d532, caadria2017_046m14, ijac201614305o3, 128e, 73e7, sigradi2013_295e, ecaade2016_190r50, caadria2015_086j13, 1ec5, c714, a725, 75df, ecaade2016_033w8, 5d4c, aa64, ecaade2015_118v23, ecaade2014_014d3, e04d, 0bcf, 52f1, bcf2, 2bf0, 49c2, 2f25, df50, 1fa1, acadia17_598pp, 8f54, 8c03, 903d, sigradi2014_151e3, 1db2, 07a8, c84a, 11bf, 29c9, 41e5, ecaade2017_101v, ecaade2016_099m27, d443, 008a, 16d0, d771, c36e, 0eff, acadia17_90dd, ecaade2016_225m60, 45c4, 19cb, 451c, f7ac, cc9b, 3917, 9db0, sigradi2015_9.152t16, 9b12, a322, bfa9, sigradi2014_339a8, 5ba5, b03f, ad01, 7bbc, sigradi2014_123t9, 1cfc, 1165, 8502, 9b6c, 1e4d, sigradi2013_244h, b385, 1b67, 207a, ecaade2014_188r48, sigradi2013_138, eec7, 4aa4, b511, 0695, sigradi2014_132t1, a94f, 1d48, ca30, ascaad2016_028m11, 3fad, d813, 17e5, sigradi2016_564ii, 8c90, sigradi2016_595ii, b2db, 696c, 6b70, e47a, 10d9, 814e, 1309, ecaade2016_241i64, 0023, cdf1, 57b8, 9ce1, a415, 0243, c6e6, a3fe, 8e3c, ab19, 64cd, 230b, 3c15, caadria2017_005h3, f64e, ecaade2016_102c28, 13c2, 86c2, 3c75, 27f8, d342, 5b7a, e72f, 0c2c, ecaade2014_057t14, 5280, 1959, 21ae, 1a80, ec31, 7388, 9956, 2e6a, e0a2, bc90, ac1b, ddfb, 33c9, c335, 543a, 2a14, ecaade2016_113d31, 6ed9, 2357, 4701, 1b7d, 7b80, ecaade2017_014zz, f8cd, da9e, sigradi2015_3.394h6, acadia14projects_267m, b059, ef8e, ecaade2016_221x56, ecaade2017_009w, a1c1, 884b, ae77, e020, ecaade2016_074k21, 1f8c, ecaade2014_168g42, cd1d, c838, acadia15_57r1, bbf3, e2ce, 7c2b, 5689, sigradi2013_414v, 5024, 225e, 3a30, 9b5a, de98, 5aef, 77b2, 3dd4, 5f8e, caadria2017_069c22, 4b35, ecaade2014_042k10, ecaade2017_017y, ad5e, 3d4c, 27fb, 5a18, acadia17_658b, e57a, b506, 3608, f6aa, b925, 9e01, 14a7, bb30, c7ac, 6ec3, da6a, c98b, 9347, acadia17_512s, ad19, ecaade2017_152tt, 541f, c64b, 51ea, ecaade2015_297c65, b0ca, b660, 83fd, ijac201614102b2, 34d5, ecaade2016_006u1, 3edd, sigradi2015_10.309o22, 42d8, 3d88, 0001, a080, f088, 1230, 2ca5, 8069, 4aba, sigradi2015_6.183m8, caadria2016_549s23, 3671, sigradi2016_450zz, 26b1, sigradi2014_047r4, 9dc6, ascaad2016_029y11, sigradi2016_695n, 4802, d33c, b64c, bb90, 46f8, 8afe, ecaade2017_046d, d6c1, ddc0, acadia16_362p22, 088e, b881, sigradi2016_696x, 901a, ed60, 830b, 6f52, 7de1, d4e1, 0fcb, ecaade2017_133k, acadia17_403m, 0a1a, fdb9, 4b67, 8fc8, 2d83, 564b, caadria2016_239d11, d9ae, e36d, 677d, 3b3a, c74f, 3eb9, 18a7, 4048, e9f1, caadria2017_057d20, f058, acadia14projects_63ac, b9b2, d6f0, 76c7, 0c1f, 9e4f, eca0, d149, 765a, ecaade2017_009ee, 6e59, c87a, 2989, f296, b65e, a229, fda6, d609, 5306, b0df, 030d, e818, caadria2015_139p22, sigradi2016_781xx, acadia14_671r, 0f48, d534, ecaade2014_072g17, e0e1, 80d1, ba6d, c54d, ecaade2014_044g11, d808, acadia14projects_357as, 4af9, ab20, ecaade2015_193k40, f7dd, acadia14_317x, 486a, f37a, ecaade2017_293ll, de53, c6c4, 092e, 6634, b4da, 4a81, c7fa, 9631, b6d8, d162, sigradi2013_158t, sigradi2013_189k, 793a, ascaad2014_017r1, ijac201412204s2, 97d2, dfa7, acadia17_382zz, acadia14_565ai, sigradi2013_397g, 3e96, 4bbc, ecaade2017_079n, 7f14, dc9a, 2e4c, 414d, 43e0, e9eb, 8d28, 1470, e93c, ecaade2016_091j25, c629, 030a, ecaade2016_224u59, fb3b, c476, 20c5, 9f6b, f5e9, acadia14projects_619aa, 323f, ecaade2015_248w56, 4516, 8e5c, 5816, d90f, a223, 37ae, bd8f, e24d, 19c9, 7ffa, 6b61, 7d89, de5d, 5616, f4ff, 75f1, e3de, 00bd, 9447, 53cd, 3dd7, ijac201715106pp, ascaad2014_008n4, e2c7, 29fc, caadria2015_237n35, 02a6, 9dd4, 5881, caadria2016_013c2, 0584, 0c42, 4a4f, 7d35, c877, acadia14_619ah, daac, ecaade2017_083pp, c791, b6a7, ca4a, 0a2d, 1003, ecaade2014_023n6, e49d, 1e77, acadia16_12l2, 763b, 9457, e4b1, fc94, 5925, 8047, 920a, 273a, ecaade2017_212tt, d667, a309, 455b, b8d8, 2ddc, acadia14_53p, a39f, ecaade2016_123u33, 0821, 491f, 2b61, edde, 8699, 07b8, f671, 119d, dc72, 9101, 06f7, 391c, 25de, dd21, 7918, 30a5, caadria2017_016r6, 9714, c022, 2375, ecaade2017_228t, 4572, 1afc, f7d0, 13ab, ecaade2016_036j9, acadia17_62b, 0ad1, 8101, 2a6a, e0ea, a05a, 7435, 171f, d4a4, ee16, a071, 3538, 7ecb, ecaade2017_155e, 8a91, c2aa, acadia14_609an, de1c, 2d96, 9429, ecaade2014_226v58, 12d4, 02ee, d242, 2f66, ecaade2017_268bb, f21d, d11c, caadria2016_311w13, 48b9, dbe0, 7aaa, caadria2017_033s11, edfe, e9c9, 8574, b9f0, 5394, dd2d, d48b, 3889, ijac201513206u9, 17cb, ecaade2017_201g, 1ae3, 1f35, f4fd, 93d0, 15dc, 7098, ijac201715204v, 196c, 0b64, c027, cc30, bda6, 240c, 4a82, 436c, b58c, 996c, 96c4, 88fd, acadia17_89x, f0c0, ecaade2015_53r8, 4617, 096e, 7553, 5cc5, sigradi2015_8.264g14, c2a7, be96, ecaade2016_213k54, 012c, caadria2015_060u6, 5677, 5300, 4d60, ijac201412204r2, c36f, 2881, 49da, 6660, ecaade2017_184ii, ijac201614307o4, 2294, ecaade2017_041k, ff50, sigradi2014_157d4, ecaade2013r_003e3, 650c, 4f55, edd2, ff5b, 5b97, 7501, 97ed, acadia17_92l, 3bb7, caadria2015_096j15, 7e6b, c697, sigradi2013_42n, caadria2015_206e30, d96c, acadia14projects_661d, 42c2, acadia14_125s, 10bd, b596, ecaade2017_100g, f062, 3e2b, aacb, acadia14projects_75b, 11a3, 33ce, sigradi2016_685oo, 0c36, 706a, ecaade2015_225o49, 1fa6, 5e96, fe68, c015, caadria2016_229v10, 47a8, caadria2015_109a17, ecaade2015_196v42, 2afb, 40d2, 5972, caadria2016_611y25, 8b5c, ab83, acadia14projects_43af, 0c7f, 3b2f, f645, 73a0, b92c, f1c0, bd32, ecaade2017_008o, 6030, afbe, ecaade2014_011a2, ecaade2016_161z43, ecaade2015_53n8, ecaade2017_031yy, 8387, 41e3, 7949, 95a8, acadia17_464uu, ebcb, bb6f, a6dd, a02c, sigradi2016_560aa, acadia14_497u, dc43, b672, 5102, 1c33, 2bdb, 19bb, a85b, ecaade2014_169r42, 095b, ba3e, d6f3, ec37, 35d8, 9945, 9727, b7b7, a039, f2d6, fdc3, ada5, 9cf7, 5812, 7608, 3b7d, 85ff, 4696, sigradi2013_386c, bcea, ecaade2014_198k51, sigradi2016_601zz, acadia17_154q, sigradi2016_360bb, sigradi2013_386k, 5661, c9a3, 8357, ecaade2017_122rr, 2296, bea6, 86c7, a170, e47e, sigradi2013_28m, 3283, c794, 1427, 1fef, eb6c, 96c8, ijac201614403m2, ascaad2016_005b3, bdbc, sigradi2013_359n, d7d6, 7143, 3252, caadria2016_703i30, 1c27, 1a92, 57ca, 062c, a560, b555, 6bdb, 8edb, f56a, 7e9a, 29ab, 8ae3, d8cf, cd4d, ab59, 88e9, 5c11, 5a2a, ecaade2014_195t50, 1a8e, 971e, 1a3a, faf0, acfd, 2abf, ascaad2014_005m3, c913, ecaade2014_224d57, ecaade2015_169y34, acadia16_244u15, acadia14projects_517p, ecaade2016_067m16, sigradi2016_815ff, sigradi2014_075w6, d90e, sigradi2015_13.316c29, sigradi2013_184a, e1cb, caadria2016_023o2, 69e4, 78aa, c6f1, 0a93, c565, f9d8, da64, c37e, ecaade2015_28y5, 4171, 4592, sigradi2016_465l, c787, sigradi2015_9.168e17, acadia17_542jj, 7edb, 2b9e, e915, 7926, 6191, 0b29, ecaade2014_100g23, 7d27, 1e3d, 1c30, ce31, 1e8d, 3a3d, 3972, cf24, 93eb, 6843, d2cd, 38e2, acadia17_231u, e07f, 34fb, ecaade2014_052h12, caadria2017_145a38, ecaade2015_61u12, 115b, f713, b4b3, 0246, de68, dbff, a278, acadia14_375az, 7ae7, 263e, 0972, adb3, 3272, caadria2015_073w9, 63ac, 8849, 7dc8, 4ded, 25d1, 3ec3, 8774, c5cc, fcb1, 5b27, 090f, 1f8b, 14e4, 797d, ecaade2015_92v18, 92cf, ecaade2017_201qq, caadria2017_115j30, c8c4, acadia16_244j15, 3ae7, c9e0, 0737, 6d89, sigradi2016_814xx, 3ba0, acadia16_344n20, b90e, d1b9, 8491, caadria2015_181a27, ecaade2017_172aa, 27da, acadia17_413ee, 3af5, 344b, ecaade2014_024g7, 73a1, 9cff, 8741, de25, ed1e, dfad, acadia17_221y, 8d68, acadia14projects_365an, 4e8f, ecaade2017_122yy, da70, 0e39, ascaad2016_049v20, 51a4, ada2, b1bc, b648, c1f1, acadia14_463ax, 0bd2, ecaade2017_049a, c745, f339, sigradi2015_11.165k25, 52ac, 5787, ecaade2016_191y50, 1e53, 6761, e64e, d63e, 5e33, 2362, 0bca, a626, ecaade2017_090mm, ascaad2016_048l20, 919f, 3d02, 6ba3, 433c, 3a49, 5dcb, fcc1, d74e, 2c85, cdb1, 078b, 5413, acadia15_469p20, cb32, c75f, ecaade2013r_014g8, be74, caadria2015_213k33, f77f, 53ff, 5fde, e65e, ecaade2016_ws-dleady67, ijac201715104t, acadia17_391ss, ecaade2014_111a25, 6eea, sigradi2014_132z1, d62e, 36d2, 2755, 2a90, a557, c1f6, bbd0, 8f7b, acadia14projects_53j, c168, 20f9, 5240, 8ceb, 1d2b, 45f8, e0dc, 542a, c6a2, 8d55, 4045, ecaade2014_038t9, 1b4a, acadia15_497o22, 39c7, 94cb, 5e9b, 8d3d, 49f8, 004c, 7a2b, acadia14_153a, c762, 4b14, 4ec0, 912d, e43d, 161c, ecaade2017_071uu, ijac201715101b, ecaade2017_234l, 598c, acadia14_125t, 48fc, ascaad2016_012n5, d806, 69fa, cd80, ecaade2017_184hh, ijac201513103w2, ecaade2017_215dd, ecaade2017_083nn, 1ec1, 987e, acadia17_222y, 3a32, ecaade2014_024j7, 59ac, 650d, b10c, fb1c, 8ebc, d7e3, ijac201412403y5, 7174, f63f, 7448, 0ddc, 501d, sigradi2013_138t, ijac201412303c8, acadia17_292t, 5611, c73e, 98a5, ecaade2014_140i31, a059, cb2b, acadia14_117g, 3a69, bfbe, 7ab8, ecaade2017_192p, b35b, cc3f, 324e, acadia14projects_291ap, 0143, c934, c5bc, acadia17_222r, ecaade2014_046v11, ecaade2015_215k47, caadria2016_529m22, ijac201715204z, f176, 9a73, f116, d76f, ecaade2016_161b44, b7b6, ea1e, b6d7, a581, c301, 6068, 95a3, d8d5, 7172, 843b, caadria2017_118x30, dae2, 331d, 8bc4, 1404, cf4e, ijac201412204b3, acadia17_82pp, 94bb, afc2, ecaade2014_237y60, 513d, acadia14_531l, 65ac, a318, 7832, 84b7, a120, a3ae, 9b79, 279a, 7915, b20c, 716d, 89ac, 6b50, 9763, 4083, ecaade2017_170xx, caadria2015_064s7, f59b, 0786, 5dd6, c51e, 2d42, ecaade2016_151i41, sigradi2013_303g, 4922, ee8b, ecaade2017_006gg, sigradi2014_178m5, ascaad2016_010b5, 79b2, bb50, ecaade2017_265y, d301, fca8, 85b2, ecaade2016_087o24, acadia14projects_579f, 9535, e369, 1a0a, b55a, acadia14projects_43an, ecaade2016_072p20, 9a12, ecaade2014_168e41, sigradi2015_8.143c12, caadria2017_118w30, 76de, ecaade2015_269m59, fd93, 31de, c3f9, 4958, acadia16_140d10, b52d, 4564, 38b0, 2d0e, cd09, e501, 5d68, 2239, cb57, 246a, 171c, afa0, 21ec, 57e8, f378, 4b93, b0c6, caadria2015_084w12, caadria2017_182u43, 8c72, ijac201412201i1, acadia17_274kk, 9c8f, adf7, f1c7, 911e, 8ea5, e338, 0a39, e725, 03f5, 9ff1, c122, acadia14projects_339an, d327, caadria2015_150c24, bb77, acadia14_357az, b063, e329, cf09, e874, caadria2016_871l37, 16a7, ecaade2017_006uu, 3d38, 96a6, d4e7, 2791, c760, fcdf, 5d2d, caadria2017_122x31, caadria2015_188x27, 9e94, 83dc, 18d5, d524, ecaade2016_243a65, 0b2b, e211, 9534, f7f6, acadia16_140b11, d8f8, acadia17_382xx, 06d0, ecaade2017_215q, acadia14projects_497x, ebdc, ecaade2016_ws-foldingz68, 91cd, acadia14projects_627al, 19ba, f443, 1045, 5771, 6839, 7b1a, fbf1, ecaade2016_087s24, 8b56, 7544, 7e67, ecaade2016_068v17, 973d, 0114, dadf, 6c3a, 9d08, b888, sigradi2015_8.186r12, b0dc, 1851, 0f9d, 07c2, 4909, 7fab, 4862, 4eb8, sigradi2013_117p, e7e0, ad3c, acadia14_229k, 0c81, b6b5, 68fb, 4983, 4be1, 4b5f, ascaad2014_026b7, 36a5, 1435, a5af, 5f04, 0da0, 66ae, a9da, ecaade2015_268y58, fd7f, ecaade2014_055x13, 8a65, 5360, 6bad, 81d0, 690c, afa9, dca0, c2e3, acadia14_579a, sigradi2016_431r, 4edc, 4530, b3ab, 8928, b2b1, ecaade2015_138r27, ecaade2014_168t40, ecaade2014_044y10, e187, cfc1, ecaade2016_158f43, 4c65, ecaade2016_016i4, b68b, 8426, 06ab, 1f79, cb73, 65eb, 87c3, 60a7, f1aa, 1973, ffce, acadia17_522ee, ijac201614207l12, ascaad2014_022l4, 021c, acadia17_414oo, 1297, 8cad, 58bc, 9124, 31b6, ecaade2015_297d65, 9a5d, sigradi2016_448aa, e8e8, ec57, 1a81, d049, c9cc, 9278, 0c19, caadria2016_851a36, caadria2017_123d32, caadria2017_163f40, 14c4, 6606, 5b89, 2b1d, 1cf2, ecaade2014_072i17, dc70, 4fc3, 5c70, acadia16_372c23, cd78, 9f33, c8b6, 2ed8, 25bd, 065a, 6528, be8e, 63de, 949f, d10c, b664, bcad, aadc, sigradi2015_4.219s6, sigradi2013_390a, 3bd2, eaeb, 22ff, sigradi2015_12.215s27, 5f60, ecaade2017_085f, c375, a32f, 0697, 192e, 69cd, ecaade2016_224y59, 85f3, 681c, d94e, 4d62, b425, 1157, acadia14_117a, ijac201513201j5, caadria2017_058k20, ecaade2014_018t4, sigradi2015_9.270f17, 11c4, b4bf, caadria2017_048l15, 167e, acadia16_24t2, 154e, c818, 8d67, f578, e328, 85b3, ecaade2017_201a, ecaade2016_037v9, cf23, 1a67, acadia17_481p, de94, dccd, aedb, a275, 7927, sigradi2015_3.345t5, 1a9f, caadria2016_683l29, f5ce, 9ec4, 0e93, caadria2015_087b14, 649e, daa2, d1e8, 07aa, 344e, b9f6, d36a, ecaade2016_230i62, f776, 1945, bcf0, 92a1, a4a0, f363, acadia17_211m, acadia15_251h10, 0c97, 097b, 000a, 56d5, ecaade2017_277pp, 8677, caadria2017_056n19, sigradi2015_12.107i27, dd59, sigradi2013_400c, 1cdf, c63e, 3c72, 963c, d383, ascaad2016_003t1, 5a6b, 54d3, 1e10, caadria2016_045j3, caadria2017_094s25, 701a, ecaade2015_217h48, sigradi2014_041g3, sigradi2013_303i, 785e, ab73, 9e6f, d55e, 45d4, sigradi2013_358, 76c0, 5e51, 2d8e, d7f6, 53ba, 5e6c, 9935, 7598, 7cf9, be1b, sigradi2014_042m3, ascaad2014_005x2, 53fa, sigradi2015_3.43j2, 1d22, 1c79, sigradi2014_085g8, caadria2016_105c5, sigradi2013_101k, 0376, ecaade2016_040s10, 8339, 543b, 709f, 55b7, c52d, ecaade2014_173z42, 117a, 6147, be65, ecaade2014_182z45, e198, 7f36, 2086, 6ede, ecaade2017_215p, sigradi2014_075f7, 9255, 89f6, bcbd, 80b5, c9ce, 2c62, ecaade2016_158m43, 54f9, 08f0, 2254, 9ac6, 28e9, ecaade2017_277mm, e77b, 5a0e, 92ae, ecaade2016_072m20, ecaade2017_174b, fabd, 908d, aad9, f3b6, 0191, 8440, 0ea3, b1f1, acadia17_90vv, 3b04, 4923, 8c84, 62b4, 9c82, 9468, 9fb9, bfc2, 9a75, dab7, 94bc, sigradi2014_151n3, sigradi2013_303m, 7b31, 2eeb, 61c0, 06f9, ascaad2016_035p13, ecaade2015_201z43, 1de0, 8ff7, fa3e, acadia14projects_281y, b9e6, d750, 1279, a861, 6948, a7e7, 6116, ecaade2015_207n46, 14fe, a6a7, ecaade2016_021z5, 265f, a3c9, acadia14_661j, 1244, 40ab, f3f8, ecaade2014_105x23, 95ee, 69a7, b9dd, ascaad2014_024f6, 81d9, b6b2, c3cc, 1428, 5ac5, e70a, acadia15_343u14, 9385, ecaade2015_196y41, 28a0, 4010, 1561, ecaade2015_265p58, b04c, d570, 4e13, 9c92, ecaade2016_072t20, acadia16_24r2, cc98, 0867, ijac201412401m3, 28bb, cc4a, 4d38, 29a5, sigradi2013_243s, 41af, c930, f129, 3169, sigradi2015_6.183l8, 2ad3, a5d3, 5e66, ascaad2014_025i6, acadia14projects_79w, aa7f, 9e6e, ecaade2014_023j6, 2e37, 0b31, 1126, acadia17_413cc, b775, 880e, b4e4, ead2, c766, 33fa, a88f, 0618, 8596, 9761, f3a9, df2c, ba16, 53e3, d0c2, 4998, ecaade2016_062h15, d51a, 8ea3, be00, 7fe1, 8cea, ecaade2017_244nn, 0b57, ecaade2014_197j51, 69d2, sigradi2016_814i, 9f15, f7c2, 2a25, 417c, c408, e558, 6617, b82a, c98d, a6c5, 0aa1, ac11, d9c7, d1f8, ecaade2016_071a20, aa84, 532c, cd3b, 0b5c, sigradi2014_345t8, sigradi2013_401h, acadia14projects_43ai, ecaade2015_37h7, 44cd, a0cc, 9395, caadria2015_139d23, 1f17, ijac201412408d3, 7e7b, 34c4, ed2d, acadia15_483y20, c3b9, caab, d254, d668, 4525, 6803, a3ed, 9a01, ddc9, e0ce, 2030, 4380, sigradi2015_6.42u7, ascaad2016_008h4, 7817, 4baf, 77f4, 0db5, 151d, 4f97, ascaad2016_030e12, ecaade2015_237w53, ace8, 10a3, ijac201614102j2, 5006, ecaade2014_010l1, 18a4, 5e1d, f566, e998, sigradi2015_3.209c4, cba6, 8b81, 421c, 54c8, 9567, ecaade2016_036n9, 3959, 60ab, 0853, c904, c01d, a31f, ecaade2017_019ff, 38f4, caadria2017_096l26, sigradi2014_048v4, acbd, 395f, 2a99, aaa1, acadia17_178y, ca92, 96ac, fcdc, 495c, 8eca, 167d, 39c6, 9091, e57f, ebe2, 495b, 967a, 6424, 7d86, dcc2, acadia17_138yy, f80d, sigradi2014_097l8, a650, 76f9, a485, ef8a, sigradi2016_737aa, 3472, 6823, af23, 45d0, 2fc1, ecaade2015_235l53, 3ba9, d155, d64e, sigradi2016_659s, 05b3, 66ac, sigradi2014_018j1, sigradi2013_345m, ea12, c218, acadia14projects_681al, caadria2015_069s8, e9af, d564, db4a, ijac201412403l6, 239e, ecaade2014_065d15, 8f8d, ijac201412404o7, 8a8d, a3fb, d6ba, 993f, eda6, aa0e, 2514, 2924, a68d, ecaade2016_ws-dleadx67, d40a, 6f56, 37fb, 66b0, 8629, 28ca, 09b9, c360, 7d0b, ba14, 1cf8, ijac201412205r4, f1a3, e9a2, d6eb, 8cb8, 9e00, ecaade2014_139a31, c028, c24c, ecaade2016_230n62, ed06, 348b, 9a1b, ed7b, ascaad2014_010n5, 55cb, 5fb7, c88d, 9b2a, 354a, 368e, ijac201715104z, acadia14_311v, b165, 1e35, 3503, a527, 86e2, f439, 7feb, f73b, 364b, b957, ed5b, db99, 0b33, 47cc, 1d82, 61eb, 4fe8, acadia14_229i, 798c, 4268, 1b0d, a0f0, 45a1, 03c6, 9626, ec26, acadia14_199ao, acadia17_500ii, d7db, 29cd, e548, 16f3, eb08, eb0a, 14ec, 9cd7, sigradi2013_226r, caadria2016_415a18, 4671, 045b, e9d0, ecaade2017_124j, a238, b33d, 5297, 6d40, 49a6, ecaade2014_123d28, af39, a3d3, dd8d, 2c81, f60b, ecaade2017_291w, ecaade2017_095y, 59d7, d248, eada, 5e9f, acadia15_47a1, e908, 8736, a51d, 446f, 94f1, acadia14_699s, 0276, 0277, c4a8, 0412, 95c4, d99a, 65ea, 492d, sigradi2015_8.189t13, 208c, ecaade2016_237b63, sigradi2013_41j, ijac201715104ii, ecaade2017_108s, d64b, a510, dcfb, acadia16_88c6, ecaade2015_155l32, acadia16_206m13, b36e, 5745, 8690, 9035, caadria2016_445b19, ad33, 8845, 0f2a, 9a65, a1d4, 37d7, acadia15_161f6, e79b, bbe7, dbe2, sigradi2014_049l5, 322f, 5362, b095, ijac201715103vv, ae3b, 09a2, 554f, acadia14_23y, 45fb, 9e17, 6695, bc8d, 5e79, c4f9, dfda, ascaad2016_028u11, c4ba, ecaade2014_177u44, 1fa7, 2993, ecaade2016_164j46, 9fef, 5e16, acadia17_189nn, 87f2, 3343, 6e8e, 8d83, bc68, 6fe2, f944, ascaad2016_043l17, fe4d, ecaade2016_182n49, acadia14_399ah, 0e97, 3ef4, 9e59, caadria2016_405h17, 94d5, ascaad2016_007r3, 5501, e20b, 3d7f, ecaade2016_162w44, 044f, ecaade2017_029r, 3546, 5b9b, 7204, ecaade2017_098jj, 8cd8, 5343, 75e8, 032b, 4cba, ecaade2015_303z66, 37e1, ac5f, sigradi2013_386n1, aaad, ascaad2016_056h22, 9b97, d656, 5870, 50e3, f956, b945, 5597, acadia17_348yy, 2b09, 839d, acadia17_436p, bc2a, 8b9a, ecaade2016_136z38, 7032, f0f8, 9c33, 8cc7, a948, 1e8a, 0594, acadia14projects_135l, 699b, 41a9, 54e8, 1aed, 8e20, ijac201715202xx, dff2, bdaa, f722, 2358, 0df4, 1f72, ecaade2013r_012l7, 21a7, 188a, bd31, 21f0, acadia17_650g, caadria2015_033b5, caadria2017_113r29, acadia17_648uu, b95d, 5aff, ecaade2016_139e39, 2920, ecaade2015_25l5, 19ac, 2d55, c527, 8279, ecaade2017_151y, 2415, d3e6, b551, 4b6e, 7636, f3e0, ecaade2015_138f28, caadria2016_713a31, 2587, acadia14_135w, b1e5, 3b67, fcf6, 53e9, af4f, 1122, f584, a1a2, 1fe9, 9b44, 737d, caadria2015_086i13, ecaade2016_067r16, caadria2016_023p2, eb74, 7a9c, 28f0, dc49, ecaade2016_067k16, dac3, df9c, 73ea, caadria2016_611l26, 4d26, ijac201614207k12, af3d, 205c, 14d1, caadria2017_095i26, 7011, df2e, 9ef1, ecaade2017_061i, d9d8, fea6, sigradi2015_8.27m10, 4a77, a201, 7e94, cadc, 3e01, ecaade2017_037dd, 6ecc, 3987, 5fee, a5a8, caadria2015_202x28, f985, ecaade2015_169e35, 22bd, a6ad, 2544, ecaade2014_149g34, c61d, ijac201614405e3, acadia16_106a8, ecaade2014_057n14, ecaade2017_099c, a659, 3b32, 4d4c, 080c, 9f39, 5a15, 2954, 955b, 4c0e, 8e16, ecaade2016_162m44, 7108, 7f59, 329a, 7589, 9028, 01f2, ascaad2016_056e22, 63f5, 58c5, d622, a57e, 87f8, 2fd3, ecaade2015_320l70, 43b3, 6199, 6d88, 496d, 546d, sigradi2014_030x1, 0ae2, f06a, acadia14_473as, ecaade2016_223l58, acadia14_357ar, ecaade2017_215u, acadia17_284l, 9f9b, 3efb, e183, acadia17_640mm, 88cd, acadia17_221ee, ascaad2014_014l7, ijac201614308o5, 67a0, ecaade2015_325a71, ae01, c5e7, ecaade2017_198tt, 64d2, d9b7, 7aa0, sigradi2013_100g, caadria2017_031i11, 1434, caadria2017_040l12, b9b1, 46a4, caadria2016_405i17, ijac201614101f1, b293, 324d, 9391, b1ff, ecaade2017_169ss, d179, 49a0, 01bb, ecaade2014_016g4, 4d5a, 9521, 440b, 5262, 631c, 5301, 6932, 72da, aa88, 24b6, dab2, 54f3, e6a4, sigradi2015_8.239b14, ecaade2014_159n39, ecaade2016_037y9, 69cf, 30dc, bf06, 35ef, 1a79, 9256, 548b, acadia15_263v10, b882, ascaad2014_024l5, a2b6, d2ed, 2d01, c437, 00b6, 5e08, 7559, 278a, 0b68, sigradi2014_201i7, 3782, f0bb, e81f, a94d, ecaade2013r_009d6, 176a, 129c, caadria2017_158e40, 1c4b, 9ca9, acadia14_219ax, f0d6, ecaade2017_161b, 7a01, acadia17_640hh, f8ee, acadia14projects_609at, 158f, ijac201412408r1, 2c3e, 45df, b652, acadia17_202k, ascaad2016_043i17, 8711, fc4c, 0e89, acadia16_344j20, ecaade2017_051bb, 6ac9, ascaad2014_019l3, acadia15_110a4, df00, 8625, caadria2015_130h21, 27aa, 9338, 103c, 8539, 784a, ecaade2017_007b, ecaade2015_333f72, 18a6, f00d, a679, 15b0, 361c, 7670, 2af6, 2bf4, acadia14_497x, e12a, acadia16_206j13, bb04, ecaade2013r_018i9, bce7, e419, ad5f, b407, e16c, cd8e, 0f49, 5de9, 33c1, 7f62, acadia17_231n, cd9d, 2e6b, ijac201715103ww, ecaade2015_304y66, ecaade2017_301l, 2ccc, bf60, 2f6a, be45, 19bf, bf8b, 30e1, acadia17_70dd, ascaad2014_033e1, 44c9, 8de7, a4c4, ijac201614204i9, 7572, 9d66, ijac201614308y4, 7313, 5a0f, f7a4, a764, c7a8, b2c3, 193f, ijac201614302h1, f5e6, db50, ed28, acadia17_237gg, ba3f, f12e, 1316, 61dd, 4644, sigradi2015_3.268m5, 7cdd, 1a70, d510, 462a, efe9, 7579, sigradi2014_041f3, cb91, ceda, 1731, 79eb, caadria2015_078f11, f017, ba8c, ecaade2016_017l4, ecaade2016_132a38, b38e, 7332, 7577, c10b, a218, 5ec2, 43ce, a6e6, d5ba, 613f, 3a96, 3450, 997a, ea1b, 36f0, 510b, caa1, 6e2c, 4d3b, 7fe5, c61f, acadia14_565u, de57, 00d4, 8097, acadia14_43aj, ascaad2014_013b7, 3d2f, acadia14projects_565ad, ecaade2016_102g28, 9bda, ijac201614104y3, a2ee, 4096, c495, 79c4, acadia17_330ss, 0310, bbbc, 9a68, dcb4, caadria2017_030d11, ada4, ascaad2014_027l7, e2dc, 8f0b, f01a, f09b, ecaade2016_223f59, ecaade2016_121s33, ee04, dc62, 7acf, sigradi2015_11.136w24, ijac201614205l10, acadia16_382x23, acadia17_637l, 57d7, acadia16_62m4, acadia14projects_135ab, acadia14projects_601y, acadia17_26k, caadria2017_055i18, ba12, ecaade2015_138f29, ecaade2015_61z12, 50a7, dc11, d648, b97d, 7890, 4586, sigradi2015_8.27l10, 7334, ijac201412204p3, 29b4, 45ea, 700d, d8a4, a847, sigradi2014_172y4, 6961, 9a13, 88d2, ecaade2016_048a14, 9266, c074, 97f1, 4147, ecaade2015_48a8, acadia17_381ee, acadia14_81j, sigradi2015_7.146w9, 38b2, acadia14_189aj, acadia17_308vv, 6aa0, b25a, 0df5, a0bc, b5a4, 915f, 5943, 7e1a, acadia15_123k4, 10c2, 40a1, acadia15_311l12, caadria2016_559b24, cfed, sigradi2016_732h, 158d, bcc7, a285, bf8c, 7725, 34c3, 6eac, 52ff, 73ad, fe9a, ecaade2014_191v48, 3c4a, sigradi2015_sp_8.284o30, 5178, 9295, 3d65, 9130, ecaade2015_196o42, 18a9, 597f, e8a7, bfbf, ecaade2015_279x60, 46ac, f546, a491, 0286, dd57, d9b9, 0495, 205a, 9bd7, sigradi2015_8.186z12, ascaad2014_014f8, 2b36, ecaade2017_098nn, d89f, 9b7a, 6b60, 43a2, 3fcd, 568e, 6680, 2a8c, ecaade2017_083rr, acadia14projects_719k, sigradi2014_347r10, ijac201614101k1, acadia16_372z22, eb36, acadia17_284b, 40f6, 5faa, 76e3, 5e6a, 09f5, 7b1b, a21f, 755f, a4ad, 7340, b59e, 6b8f, a62c, ascaad2016_013c6, cfd5, d81f, b9cb, ijac201614305j3, c8c6, acadia16_88w6, 290b, ecaade2017_157rr, 80cf, 4cc6, 718e, ecaade2017_057n, acadia14_627f, ae0c, ascaad2016_024k10, 0a82, ecaade2017_184mm, b564, cae1, c036, cd82, 6773, ecaade2016_042e11, 8c7f, 554b, 8786, c018, 32aa, 70f6, d647, 16f1, caadria2016_383t16, a53e, 00a5, 1d8a, da20, 14e7, 6e8c, ecaade2015_334t72, eb8f, 6964, 1d19, 2b41, 2f85, acadia17_648bb, 0ba3, b2c7, b900, 7200, a455, a734, f49f, 5ba8, d168, 676b, 0330, acadia17_648gg, acadia17_188q, caadria2017_136m36, ecaade2015_237j54, b53c, 8200, 4cca, 80ce, 8a43, b2ef, 4261, ae64, 0d68, 984b, 7549, 8a74, caadria2015_213r32, 5a89, a153, ecaade2016_199a53, c7d3, dc5b, ijac201412303d9, 20f0, 630e, 8948, 76c6, ecaade2017_230pp, ecaade2015_206c46, 141e, 43bc, 154a, d53c, f359, 55bb, 3ae5, acadia17_273w, 73ab, 31d2, 525a, 918c, 49f7, 4121, ecaade2014_195x50, ecaade2015_180t38, 381d, ecaade2014_022x5, 3523, b148, acadia15_483d21, a0eb, d59a, a26c, 455f, 8c35, ecaade2015_237o54, ecaade2015_33f6, ecaade2016_223p58, 0d7f, 2359, ecaade2016_130u36, 5b4d, 0631, sigradi2016_400l, 0c9d, c9af, e33b, a816, acadia17_349p, 1a03, af15, 86ef, fa1a, ijac201715201r, ecaade2016_144e40, 14ea, c7f0, acadia14projects_389b, ecaade2017_ws-parametricdesignff, ba6f, ijac201513206s9, d87f, 4f76, 30f5, dc7f, 3c31, b9ee, bedc, b096, 4ee0, 56ec, 9aaa, 3892, 5207, 4c28, 0099, 7f1c, acadia17_650b, 120b, de6b, 3325, 3536, 7946, caadria2016_651b28, acadia14_531z, bbb1, acadia14_609af, b2dd, 7a27, acadia14projects_63aj, 88b5, 9995, caadria2017_055r18, 47f9, acadia14_177af, dbb6, c8c5, 2045, c66c, e7eb, 313c, ecaade2015_48g8, aa21, ecaade2017_130ss, ec25, 9f0c, ecaade2017_152vv, 4505, e395, acadia17_282mm, dd38, 0364, accf, 882a, 9886, 5619, ijac201513205j8, caadria2017_055l18, bc35, 5d71, 53c2, d634, 928d, 01b9, f74a, acadia17_266q, 59f3, 1d7d, 180e, 3c34, af6b, 9b71, f3d7, 6614, 2d6f, 03b4, 1c73, 6181, d462, 184e, acadia14_47h, b29e, 3e48, 2dbc, 685d, 5480, 90e3, e3b7, ecaade2016_197x51, 7cf3, 6e0c, 367a, sigradi2015_8.239y13, ecaade2017_066v, 241e, 0688, b706, cc58, 182e, ecaade2017_076bb, caadria2017_132p35, e4d9, fa63, 5337, ecaade2015_35n6, 7ce4, 12fd, ecaade2017_203ff, 1d91, 2a92, 32dd, 523e, 20bd, 925e, f377, a891, aef9, acadia14projects_473ap, ecaade2016_222u57, be9a, 0c9b, daf3, 723f, acadia14_111h, cdc2, ecaade2014_024e7, f53a, 32c8, 7c85, 81e1, 81eb, b1ac, 9523, acadia14projects_145ae, ecaade2016_079t23, ecaade2017_059uu, c1a0, 8aca, 1c74, 2ee5, a43a, 833a, bc45, cd54, 7a15, ecaade2017_265t, 4b66, ecaade2017_183dd, d8b7, a5a3, ecaade2017_009u, 2b94, sigradi2015_11.222r26, 14b0, bead, 090b, d93e, aa6e, 9d55, caadria2017_113t29, 4431, 7085, a48c, sigradi2015_3.11f2, 4f71, f69c, aaf4, 69b9, caadria2015_209c32, 1f68, 06ec, cc53, acadia17_290g, d695, 17ad, 8f35, 92ab, b693, 95d6, 5c53, 08c7, 49c7, 1536, bbc0, 86b0, 34e4, ef97, afb1, e541, bc39, d395, 6c74, e284, 4006, f960, 8a18, 9fba, 814c, sigradi2013_41f, caadria2015_157s24, 6e27, caadria2016_177l8, 13b2, ecaade2014_208f54, c6bc, 356a, a209, 0828, 00bc, 3419, 483d, a3cc, 8bbd, 0301, 6e1d, 8797, ecaade2014_176y43, 8f83, c174, 92ce, dcca, 8242, d4dd, d31b, bc54, 3052, 9c02, acadia17_500dd, acadia16_62s4, ecaade2017_053r, 9dd8, d0be, 969d, 0d1f, 96a1, 86b9, 275b, 18a1, 734b, c6b3, a595, ascaad2016_023y9, aaa6, b36f, acadia15_95m3, 7656, 95d9, ecaade2015_17d2, 32c3, 3d9e, 40d6, 7411, 3a8e, 5da5, 995c, acadia16_140r10, 33da, ijac201513205w7, c857, 199d, 0ff4, f157, 60ba, 99a9, d703, ecaade2014_192y48, bc6d, 8fa9, 4eb2, 8cf7, 8114, 0478, 5c9e, d770, 6fe4, a4dc, efd2, 03b3, 2abb, 91c1, ecaade2014_072t17, d13a, fd52, caadria2016_767u32, 8398, 61b8, 8eee, a518, 741a, cd47, acadia15_483s21, 5f7c, 474f, 2ebc, 73c4, eaf5, ecaade2014_014g3, b5b1, 5057, 2e2d, 1bdb, acadia14projects_153a, 8486, 5e8d, d99d, 6a8a, 3be1, ascaad2016_035y13, 0a5a, ecaade2017_175j, 577e, aed2, 4eee, 5145, ecaade2017_198h, 7a58, ded5, acadia17_436n, 56b2, b0fe, 10d6, f580, 09dd, ecaade2015_84c17, 5990, 9ae5, d132, 2ce9, df53, ecaade2013r_004y3, sigradi2014_140o2, b072, ecaade2015_237p54, acadia14projects_555c, ecaade2016_013j3, f185, b3e6, 5e4b, ecaade2014_224z57, 1c5d, 40c9, 0ef1, 9149, acadia14_681ai, cbb8, 4a11, 7cb8, sigradi2016_537a, sigradi2013_77j, b9ec, f7c9, 3317, c965, bd03, abed, 8054, caadria2015_170s25, 57e6, ce2b, d1c8, b4ca, 75a5, a300, ecaade2016_129n35, ecaade2015_285f62, 5047, bbd2, ijac201412305k2, 1c6d, 60c8, caadria2016_809c34, f6e5, ascaad2016_029z11, caadria2016_487k20, ijac201614202i8, 32bf, 8c4b, f49d, 3b1c, 1205, acadia14_655ac, 599b, 4c3b, b2ba, 6818, 45ba, 1dca, 723e, d8c4, 399d, f16d, cb8f, a8b0, acadia14projects_23ae, 988c, 8201, 04c8, 9268, ecaade2017_054v, 263c, acadia14projects_347ah, 3bcc, 9151, 5968, 75a0, f356, acadia14_117e, ecaade2015_317s68, bacd, e4a7, b9e5, d335, caadria2015_004n1, bf28, acadia14projects_565ac, sigradi2014_036t2, sigradi2016_685ll, 4b46, ijac201412402w4, bb67, ce1b, 97af, 9361, 2772, b1f5, e7dd, b687, d3d3, ecaade2016_074t21, ddb4, 5c87, ea98, 755e, ecaade2014_036f9, ecaade2015_118c24, 96a8, 3860, 7739, acadia17_178w, ecaade2014_239o61, 1dd6, 1d66, ecaade2017_210w, 7a47, acadia14_601y, acadia15_483b22, fa29, b50b, 2b2f, e32f, dda1, 0964, 80f9, 2d4e, cd13, 24c7, 2262, caadria2015_030d4, c79f, ef40, caadria2016_797l33, f150, acadia17_62pp, b6cd, acadia14_655x, b237, ecaade2017_117n, 8b02, caadria2017_096y26, sigradi2016_602i, 5523, ecaade2017_046i, ba94, 7f72, ecaade2015_248y56, 39be, aed3, 6340, 7b5c, ca14, 768d, 520f, 7790, a4a6, 5b2f, c391, 0bf8, ecaade2017_013rr, sigradi2016_443tt, sigradi2016_515l, ecaade2016_210b54, 80ac, 753a, 64cb, acadia14projects_691at, ecaade2016_023p6, acadia17_502a, f7a3, d9eb, e6cb, 9c21, e031, 6035, sigradi2016_571rr, 73f6, 2b68, a19a, 5c07, db2c, 2fa1, bc3d, ecaade2016_018h5, d893, b21d, 0e74, 9474, 4227, 1682, 1743, sigradi2016_515f, acadia17_221q, df57, b11b, ecaade2017_308ff, 2e3a, 05e1, acadia16_432v25, 88c3, da49, 748c, 4df5, b18e, bd9e, ecaade2015_113t21, c135, 7306, caadria2017_124c33, be11, caadria2017_183e44, f700, 6107, beae, acadia14projects_619am, baaa, fcc8, acadia14projects_681ak, d6b5, 2e41, caadria2015_060s6, e4a5, aef1, 110b, ecaade2014_151y35, d2f7, 5ce8, f82b, 4b82, 03d3, 36ed, c1e7, 069f, 6d59, 4eaf, 1a2f, 8215, ea4d, acadia14_101ah, 72a6, d1e6, 1d63, a279, caadria2016_301k13, ad7b, sigradi2014_314n6, acadia17_222c, dc94, 9e96, e85a, 3f20, 877e, 27d7, 843e, 9ccc, 0798, 8b58, acadia17_145yy, ecaade2015_158a33, 8027, a177, ce9f, e92a, 26bb, a757, 0a17, b004, acadia14_267j, 125e, 3c3f, d355, ecaade2015_180v38, 4046, sigradi2015_9.347w17, fe1e, ecaade2016_007h2, 5a74, 0b1a, 9a93, 7210, 6d5b, 18b4, f617, ecaade2017_146kk, dd77, ijac201614102x1, fec4, c13a, ecaade2016_068g18, 3b63, 7771, 81e2, 1592, 1a02, 2b20, d3c0, acadia14projects_463i, 550c, a582, b643, 6137, 1cba, fa6b, ijac201614207b12, 6c76, ecaade2015_91f18, fc68, 5b5f, sigradi2015_3.209h4, b66f, 69d5, d3be, b6f6, dd26, fbe2, e4a1, 2b53, ecaade2016_071g19, 4d8e, 2de6, 564c, ecaade2017_305e, b502, acadia16_260k16, 5d67, ascaad2016_015o6, ecaade2015_164s34, 0c38, 8a0c, fb4d, a3c8, 2737, 2661, 8770, 94a1, b1bd, b230, ijac201715204jj, aab2, ecaade2014_108d24, 3455, ecaade2016_222f57, ecaade2015_138w26, 0954, b57e, 1d9c, ecaade2015_114y21, 3657, e038, cb86, 5e04, acadia16_34b3, f5bf, 736c, fee3, sigradi2015_10.307j21, 9e8e, 9980, b804, acadia14projects_117h, d7bd, 45a3, 0096, 0e9a, b5d9, ecaade2015_127g25, 7ebd, b6a8, 23e1, dc4b, bda4, caadria2017_079d24, 16b9, 3dcc, 2fdd, sigradi2016_621ff, caadria2017_018t7, 3d40, 4a9f, e9c8, sigradi2015_8.47j11, 5451, 029d, 0c6f, acadia17_590uu, b0c8, 208a, 5655, ecaade2017_007ww, a068, 9841, 02c6, ecaade2016_222d57, 8af0, db01, ecaade2017_089bb, fa8d, 198b, dccc, 72c1, 4299, acadia16_224c15, c53c, ecaade2017_032b, b811, ecaade2015_164x34, 4145, 1a1e, fdf5, 6ffc, 3854, 94bd, 540e, b153, cecc, ef93, ijac201614105v4, 29d0, sigradi2014_221h8, 22de, ecaade2013r_017y8, dcdb, c18a, acadia17_340ww, ddab, 08e7, 21b6, 3798, ascaad2016_011f5, abe0, b295, ecaade2017_108h, 1d3c, c166, 6c51, ijac201614105m5, 0855, acadia17_648n, a6bc, f6f2, 28c4, 7243, cfc6, ee51, f90c, 33eb, sigradi2016_484g, 28f5, 71c3, 559d, 70df, acadia17_91c, dd5e, ecaade2014_188p48, 3600, ecaade2017_225j, 8bb5, fd53, ef27, 967f, f0e3, d3f6, af7e, 67b6, 3c50, acadia14_609ak, acadia16_344k21, fd7e, sigradi2014_292t4, 744f, 5187, afec, 0345, 978e, ecaade2017_291aa, 80c2, bc73, 8ba4, ecaade2015_235o53, df23, 4ad9, 72b4, 0774, 3551, 1744, b914, ecaade2014_214z54, 0c47, f468, be9c, a568, fb83, 996a, 9380, 399a, f2d4, caadria2015_213h33, d5ad, f81d, 6ef1, sigradi2014_284x3, 0e15, 1bfc, 26a8, ae62, sigradi2016_807nn, ef28, 39d0, ce26, fa45, 8e29, acadia17_330mm, acadia16_478o28, 384b, 87ac, a35f, sigradi2016_729a, sigradi2016_601ss, 5601, ca0a, f343, e8be, sigradi2014_222k8, ijac201715104l, 5c8e, fe4f, d66c, fe5d, 2cee, acadia14projects_627am, 0087, sigradi2016_479dd, eecc, 03d5, acadia15_443a19, acadia17_50ss, ecaade2014_226f59, sigradi2016_777gg, 5ae0, 7e0d, 999a, ccfa, 8e06, 9a15, 459b, 90a3, caadria2016_209t9, 7738, 800a, b189, 8c27, 0859, ecaade2014_151b36, 713f, a2d5, 56b0, caadria2017_031m11, 5776, 4604, 157f, 4ff7, 2067, ca86, 492f, ijac201412201m1, acadia17_600kk, dd9c, 3248, 9689, 34cc, c633, 0f72, ijac201715106g, 3422, e6fe, 90d6, b525, 3c1c, 4020, b71b, caadria2017_015c5, ae9d, c6e3, caadria2015_077x10, 018a, 6084, 481e, a77b, 3dd2, 2632, ecaade2017_129kk, 12e8, e629, sigradi2015_13.316u28, da47, d36e, acadia17_338ff, cc9a, 4a70, eb2b, ecaade2014_055u13, ba5e, 009c, 0eaa, ecaade2015_138m28, 67ef, b132, ecaade2017_157ll, ascaad2014_019m3, e153, 88b6, 6a11, 2f8d, caadria2017_145n38, 9753, a0f1, b1a8, caadria2015_081j12, dc4f, ecaade2014_144b33, 1d76, d82f, caadria2017_189i45, ec5e, 203e, d43d, 5ac4, 3dd9, 5b53, df94, 16f8, 9ea5, cee8, db60, ascaad2016_001g1, 474e, ecaade2017_198uu, 099d, d356, b00d, a67a, 41aa, sigradi2014_151i3, 9cc0, ijac201513306b13, 8e17, 2cfb, 550f, b4a7, ecb0, 4c14, a774, 89ae, 5fac, caadria2015_054l6, 1a97, 6e88, 70da, 4a93, 1451, 67ff, 5643, 0953, ecaade2016_096n26, ecaade2014_066u15, 5963, 157d, 18be, ijac201715203m, 5c4b, f3f3, ascaad2016_009k4, ecaade2015_248a57, caadria2015_218y33, eafa, ecaade2015_101j20, acadia17_544qq, d392, 2a7a, b209, 9f4f, ijac201412402y4, caadria2015_064z7, sigradi2016_737w, b9e0, 517f, c1f0, ecaade2013r_007e5, acadia14_579ay, ecaade2013r_001n1, ecaade2016_067l16, 6cd3, d666, c33c, sigradi2014_037y2, 1e5a, 032d, 6e75, 99b4, sigradi2014_048y4, ijac201715102r, 73bb, 2cc7, b635, 39ac, 2ca8, 1596, 0ed7, 6bdd, 1629, 51f1, b7ab, caadria2016_539w22, 500e, 2c30, b732, a3ba, acadia16_344h21, 85e8, ijac201513304d12, b33f, 0e65, 8bc3, sigradi2015_6.42z7, caadria2017_142d37, a8f7, 0bc2, 233b, 20be, ecaade2014_113o26, caadria2017_054c18, 627c, acadia14projects_301aw, 7a57, ecaade2014_086n20, 72b8, acadia14projects_189a, ecaade2015_143l30, 11b5, dcfa, ijac201715104hh, 1483, 27e4, 27a5, 1307, caadria2016_343h15, ecaade2015_171r36, 3f73, 8013, sigradi2013_429i, f1e9, 1415, 07ee, 0cfc, 0d49, acadia17_298ll, af90, 3c16, d4a1, 7b65, 826f, c0a2, ff78, 6ca0, ecaade2015_280f61, 166d, c79e, acadia17_349z, f59c, 6d2d, 2561, eddf, 6b25, 6b1d, 3b7e, caadria2017_046p14, b262, a236, 020e, ed27, e3fd, 2883, 355d, 089d, caadria2017_185x44, ecaade2014_169k42, 5ed7, ecaade2014_149b34, 69ed, 0a8f, 9edf, aca1, ascaad2014_025p6, acadia14projects_619aj, a783, ascaad2016_004j2, e2d7, 62d4, acadia14_43am, 7cda, 7b2f, caadria2017_132v35, e4fe, 0e4a, 8f79, bffc, ecaade2014_072i18, caadria2015_081f12, 239a, sigradi2015_11.8r23, caadria2015_015c3, 0466, 1703, bbe3, 8ab3, sigradi2014_266i2, 9606, ascaad2014_017n9, 565a, 0dcf, d632, 54cd, 8bd6, 3632, acadia17_38nn, 0245, 1b6e, 7043, 65c3, a012, 8ed6, 73b0, e685, ec77, 2a83, ecaade2017_grif, f0e9, ecaade2016_065w15, c47c, db68, b09a, 5a55, eaa3, ecaade2015_77a15, f467, 2c01, 37f7, e42d, cf9e, 8112, 7254, 28eb, f210, deca, df24, ed5c, a7ad, 6ded, caadria2016_373h16, b640, ed0c, ffc1, 9010, c411, 12f9, efc7, 8be3, b8c7, 1325, 82d3, acadia16_12l1, d8fb, ac39, c380, 5eab, 56de, 8372, bd14, acadia15_483i21, 8c17, 81f0, 98b3, ecaade2017_130a, d2d0, 78a3, acadia16_140z9, 2cd3, 9b48, acadia16_440h26, acadia14_63a, acadia16_140a11, caadria2016_281k12, fe7d, acadia16_244m15, acadia15_483m21, 2667, b3af, 3cef, d5c3, a33d, add3, 1608, cd23, ee31, 043b, caadria2015_139w22, ecaade2015_206l45, 067d, f0f0, be14, edca, acadia17_570aa, 8016, caadria2015_012h2, 8504, 6225, 10b3, acadia17_70gg, 3d90, c56a, caadria2016_641v27, 3293, 66c0, acadia17_373p, e772, d0d1, caadria2015_087i14, caadria2016_301j13, 8b75, 5bde, f572, 1448, b65a, a90f, bb1d, 249e, 21ba, 44ab, d337, 7a06, 12bc, 3649, 90e8, 81f9, 232e, 8e72, 27d2, 137b, f336, 55c1, 53fc, ecaade2017_291k, c4aa, ecaade2016_073w20, ecaade2016_132r37, c799, 97ae, 5b34, 0270, caadria2017_124y32, cac8, 3820, sigradi2013_117i, a142, 8858, ecaade2015_61g12, ecaade2014_237e61, 72d6, acadia14projects_229k, 8b47, acadia17_620tt, 2b1e, ijac201614308s5, ijac201715105pp, 828c, a111, af74, ecaade2016_208o53, 8931, bd2b, a9af, bad1, ijac201412304r9, caadria2017_189h45, d62c, 9dd5, 2b4b, 1833, ijac201614302m1, d204, e78d, sigradi2016_435dd, ace9, af1e, 77b0, ea50, a89e, ecaade2014_168z41, 1209, fa9f, ecaade2014_143v32, aa8e, fbdf, 7adc, 1ffd, ecaade2016_027y7, c474, 93aa, 83c9, 9743, f16b, 4173, ecaade2015_138f27, 1c17, 33f1, be23, ecaade2015_284o61, 2ab9, bc91, 1a44, 318d, b951, ascaad2016_020z7, ecaade2015_129j25, f876, 5cdb, 1ff1, f3a5, caadria2016_819t34, ecaade2014_146r33, caadria2016_249k11, acadia17_232ff, 6d9d, 9e82, 0fe9, 8d45, sigradi2016_382bb, acadia16_460t26, 0e2c, daa0, sigradi2015_8.27n10, ecaade2017_094g, 100c, 6f0a, c906, 13a1, caadria2016_861b37, cb95, b74b, 567c, e3cd, c820, 1051, bce0, d0b7, 7a50, b000, 6380, 5bb2, caadria2016_487l20, a9d6, 436f, 7f80, 9cb2, acadia17_598qq, acadia16_140n10, acadia16_124h9, e623, ecaade2014_071d17, 1cff, edc4, 54b3, 2bfc, 480a, dc0f, c072, 1012, dc8f, 1ea9, 6ba8, 83d1, dda4, 678f, a93c, c0e0, sigradi2015_7.203h10, 0dfc, ecaade2017_161qq, f641, acadia17_189ff, c88c, c6ce, e858, 76f3, 624d, acadia17_670q, 43f1, ecaade2015_180a39, ac4a, ff72, b0c9, deb6, ijac201614203c9, sigradi2013_390u, cf18, a24a, db96, sigradi2016_448n, 895b, bc4a, b3c4, f36d, ecaade2016_217p55, 25cd, 3856, e8b4, b388, f0df, 3bd3, ijac201412403i7, acadia16_478z27, caadria2015_130a22, 76b3, e1bb, 08a9, 2a39, ecaade2017_254tt, 2eb4, ecaade2014_038s9, ccc4, de90, cedf, 6fa2, 47ed, ecaade2016_162h44, a950, dd8a, sigradi2014_141s2, 54f4, 1a5b, beac, caadria2016_683n29, sigradi2013_112d, ecaade2015_13m1, c0ee, 04c5, 01f0, aca7, ijac201412303b9, 4318, c9da, 2c39, acadia14_317s, a20c, ecaade2015_94f19, ecaade2013r_009u5, a211, 5a03, ecaade2016_225e61, acadia17_221ff, 212d, 3c2b, 56d9, f7f9, 24d6, 6490, 8a23, 36d8, caadria2016_693w29, 0107, d82b, bb62, 3e1b, acadia15_451k19, 6ba0, ecaade2014_214k54, ascaad2014_012r6, addc, 18b2, sigradi2016_803q, 33b0, 97f4, 34d1, caadria2017_132u35, acadia14_661c, 4690, 1a9b, sigradi2016_484ww, acadia16_460w26, acadia14_247z, a8cf, f3b0, c579, a458, ecaade2013r_009f6, ascaad2014_012f6, 45da, 75b3, 8d04, 7bdb, be31, d8fa, caadria2015_065b8, 659e, 4f99, ef5c, acadia17_570dd, edee, be67, 34db, 9e12, 78f6, c325, 096c, ecaade2016_017r4, caadria2017_008c4, fc32, f32c, 146b, fb1a, 7be6, d0ed, 4d11, c52a, sigradi2015_11.196j26, 7721, bcfa, ascaad2016_012v5, ecaade2016_011f3, b374, f739, 0f0f, ecaade2017_101ee, 8f2d, 93b0, 315d, 35e9, ecbf, 1350, ecaade2014_010s1, ecaade2017_054z, 34ff, ijac201715202y, a84f, f613, b27a, ecaade2015_138v28, 5041, 3483, 1ac1, sigradi2016_710gg, 69e5, 85de, c8af, 5b75, d371, bb7d, c93c, b17d, 75b6, ecaade2015_138h29, 1ce9, 0d24, caadria2015_218u33, b8b5, acadia17_92r, d778, 9a32, a96d, ijac201715104k, d4a8, 4a43, e8ff, 631f, acadia16_54y3, b206, ijac201412204y2, fcf2, e13c, ecaade2015_269o59, 521b, ed77, d69b, 58f9, 104a, ecaade2017_232h, 83b0, 28c0, ecaade2015_324u70, 5020, ecaade2017_149g, b336, 4aeb, 7f6f, ecaade2017_011hh, 786a, d791, c9e6, e367, afa3, f775, a097, 6c9a, 02ff, 3474, 2e04, 6bf2, ecaade2015_94g19, acadia17_350oo, cb1d, ed7f, sigradi2015_11.71f24, 5aaa, c569, b9d9, 0b43, 9291, ea37, 54a8, daf8, ced4, ijac201614308j5, 3172, 6c25, 346e, caadria2016_239e11, 802e, 820a, caadria2017_052u17, 53c0, 7abd, 7229, 0c57, acadia17_648z, 72d7, 0e61, ecaade2017_083tt, acadia14projects_647az, 0593, 5801, 2826, 5e36, 9778, 34dd, 8b94, ecaade2016_162x44, 5075, 43da, a9ec, 3ed7, caadria2016_819v34, e7d3, c76c, 02c0, acadia14projects_91s, ecaade2014_019l5, 8702, 4c2e, sigradi2015_sp_2.112o29, ijac201715203ff, 4035, 192a, ecaade2016_120g33, 39b7, a1dd, b7fb, 1877, 73c8, 51be, 799e, c17e, 0baa, 6841, cd60, 3d5e, caadria2016_683h29, ecaade2014_132h29, 5ebb, f567, ecaade2016_158h43, b239, 1aa0, c85c, 2752, 65aa, 4bc6, ecaade2016_139c39, 31ac, 0a7e, 8205, 7da5, bc77, 644f, 1299, 4432, 2c8e, caadria2017_107n28, 9982, 55c3, b793, 1236, 5acf, acadia16_432z25, 0727, acadia14projects_435af, 8567, 9ddd, ecaade2016_225o60, 9c77, caadria2016_713b31, 265b, db8f, f1dd, d928, 930e, b946, e81c, 9ec7, caadria2017_163f41, c3f6, 94cd, cb93, ae2d, ascaad2016_031i12, 7c58, 5749, c145, fe57, acadia14_601ah, 68f2, ijac201715203bb, fa9e, 4ef3, cde8, 0155, 8877, 99a0, 24eb, e87b, 38d1, acadia16_326s19, 4784, acadia17_678kk, ef01, b5e7, 1867, ecaade2014_168i42, 7d76, b6ce, ecaade2015_53d9, b8d4, ecaade2017_028i, ecaade2017_057y, f1ea, d8be, 59e8, ijac201715202k, acadia16_78s5, ecaade2015_205z44, 803a, ecaade2014_030n8, 8f2b, 6d42, ccbb, ecaade2014_100f23, 3a45, 812e, acadia14_189an, caadria2016_291t12, 2a9c, 406b, 0164, 87a8, ecaade2017_094e, 24cf, 323d, 9df7, a3fa, ecaade2017_053l, afd2, bfa7, 58bf, ecaade2016_083b24, 1d9f, 1782, d751, c6a3, be75, 157b, 0a4d, 2436, ffe0, a95f, 0b79, 7996, c108, 6379, 2d63, 8111, 3672, 940e, f75b, f8e0, 723c, ab14, c7fe, ea93, 770c, 6431, ascaad2014_032v9, 8f5e, de81, a5f1, ecaade2017_029y, acadia14_647ay, 2d81, 0036, 0890, 6a0a, 864f, 6f4c, 4ca8, a2df, 3b88, 92c6, bff7, add0, 21ce, ecaade2017_202r, f574, sigradi2016_815hh, 6878, a4c7, 6365, e994, fb0a, 00c0, bc70, e061, 86cb, 6e49, f280, ecaade2016_199b53, acadia17_202h, 4904, 6be3, ijac201614308u5, sigradi2014_213m7, ijac201513206t8, a9c6, aac3, 99a7, 8437, 4790, 90c4, 8dea, fc0c, 6d79, 3aa0, sigradi2016_778nn, 5ee5, 1c38, 4cb3, acadia14projects_637ae, ac0d, ff15, 4ebd, 3fc9, cd2e, a347, 537e, fa0e, ecaade2014_029d8, ascaad2014_017g1, 3655, 1085, 757f, 2abe, 8776, 7e48, 980a, ecaade2015_202b44, 97a5, 620d, sigradi2016_417mm, ecaade2016_163n45, sigradi2014_132l1, 8a01, 5d43, 833b, ecaade2017_077tt, a528, 429f, acadia14projects_53n, 979f, 8df0, aa99, d0a7, 5485, ijac201412404a8, f1a1, bb3b, 612b, 88be, ecaade2015_248z56, aadd, 9143, 670c, 76c5, 5840, aed5, 5ce7, b278, caadria2016_125r5, sigradi2016_815oo, 855a, ecaade2016_170u48, 9665, 360f, caadria2017_063c21, edf7, d5c0, ijac201715102o, 4d14, f2d3, 2e1b, ijac201614203v8, dbd7, 6164, c2e6, ecaade2014_053p13, ec27, acadia17_189tt, f238, 21b8, acadia17_590n, 5741, ecaade2016_230p62, 89da, e6e3, ca17, 6781, c7d1, acadia14_117ax, f30b, 0456, c6f4, bf8f, d8c5, a511, 7df9, fd04, 7ab0, 4ff8, c14b, 6add, a670, ecaade2014_173n43, sigradi2014_339v7, ecaade2016_216a55, ecaade2014_233f60, 158a, 51ec, 34e3, 05a4, 64ab, 1bb3, acadia14_63ap, ascaad2014_014e8, c77d, 5ba3, sigradi2015_11.222t26, a83f, 94ae, 584c, 91f9, ee34, 8efd, f0d5, 6eb3, 1182, 37e7, 2dfa, 972f, 8a40, c4a7, sigradi2015_10.140i19, d625, 1898, e30c, 8fed, 46ce, d9c9, acadia17_670zz, acadia14projects_565ah, 2fd0, 9199, sigradi2014_032h2, ecaade2016_119r32, a924, 02c4, f76f, caadria2017_080k24, 02f3, 91e5, 34d8, acadia17_90ii, 3240, ecaade2015_307p67, ffc4, 407f, 8dec, caadria2015_073r10, caadria2015_206l30, acadia14projects_219ax, 030f, ecaade2017_140mm, 39fd, c7bf, d1dd, 1189, e9c4, 6bd5, db2d, 530a, e35d, acadia14projects_79y, f26c, 6cb9, 4fe9, e20a, 6c5f, 0af2, 6c47, 6142, ecaade2013r_003i3, 860f, 0fe0, 26aa, f1f3, e318, f1ae, 75c9, ecaade2015_207o46, 6625, ecaade2015_169f35, 83f2, 2ad2, caadria2015_126b21, 9e87, ffcc, acadia14projects_565l, acadia15_483v20, 0aaa, ecaade2017_122b, 683c, dcdf, ecaade2014_201e52, 7522, 33fc, 2916, 9445, 6fe9, ecaade2017_255l, 8b83, 407d, 75fa, ecaade2014_151t35, 8295, 4ef1, 9ec6, 50cb, 254c, c21f, 4e54, ecaade2016_018b5, 2f4f, a596, ecaade2016_bkor65, eca6, 7031, 2db8, 18d8, f54b, ijac201412303f8, f250, acadia15_243b10, 2db7, d330, 0887, acadia17_520r, 635c, da4c, bc88, 4d72, 68e4, sigradi2013_95, 640a, ab22, f86b, 3e92, f770, f397, b795, sigradi2016_381u, 7c45, 3211, 4e2a, ascaad2016_018g7, 3e41, acadia17_473f, ecaade2016_027e8, 5ef1, aaf1, 411c, 91fa, c296, 54c5, 6465, d22f, ecaade2017_211cc, ecaade2017_048ii, e75a, e90b, 7285, e4e5, sigradi2013_366c, 7744, sigradi2015_6.387z9, 8856, ijac201715202oo, 31bb, 12c1, eced, fe74, 1fc2, 4926, 12b6, ecaade2016_026r7, 9307, sigradi2014_330d7, sigradi2015_9.152m16, 9bab, 93c5, e955, ecaade2017_143d, e4e6, 056d, a584, 26d1, 08d3, 85ac, 57de, fa25, acadia14_91t, fea4, 89d2, ecaade2017_253w, 4e30, acadia17_329z, acadia14projects_463az, acadia17_137ss, 8e37, d2ec, caadria2015_208x30, 5197, fc1f, 4d90, sigradi2015_3.201v3, efc8, 93e6, d745, ecaade2017_302mm, d8ac, 344c, 9ce5, 6e29, 8c5c, c31b, 14dc, 48c6, acadia16_280p17, 18a3, e28c, fa92, 219f, ecaade2016_166n47, eb3e, 22eb, ijac201513102g2, 16db, cd8b, 3425, 3718, ijac201513303v11, 921a, acadia17_38xx, ecaade2016_132h37, 528f, sigradi2016_383ff, c64f, 8311, aaf7, 3cdd, 55b9, 919a, bc27, c945, 14c9, caadria2017_009x4, 9865, 612d, 2794, 6579, 78bb, 1590, d740, 2ca4, 65c8, 2f0d, 34a2, 347c, 58fb, 68b4, 2f56, bf02, 79d1, 8555, 44dc, f7c7, f675, 4d8c, c807, ecaade2017_076x, d92c, d98b, caadria2017_096e27, 2696, 4824, ded6, 6afc, c2c2, 7bf7, acadia14projects_339aa, ecaade2014_084l19, ascaad2016_017y6, a994, 7c5e, 454b, 8b70, 2a0a, ascaad2016_006g3, acadia16_12t1, 072e, d46f, 9619, acadia17_72j, 26c2, ecaade2017_243bb, 88f6, 748a, 838e, dc3b, caadria2017_129m34, 4c4d, 4042, 0c8a, acadia17_391a, bd9d, 3107, 70dc, 1265, 4929, 8778, 1be3, 5294, sigradi2014_036s2, ascaad2014_025l6, 80e2, ecaade2017_213xx, 95ac, 96e8, 88e7, 5a95, 2f96, 54e6, 6a49, f9d4, ijac201412404x7, 53ee, e60e, 9e22, 0133, 23ec, d348, ecaade2017_199x, 3b53, 10a5, 35bb, 1528, ijac201412204d3, e067, e953, ad52, a2ff, c05c, 0383, 382d, acadia14_523ap, c358, caadria2017_096w26, 6e38, 5f89, 5965, 9c0f, ijac201715202nn, bd34, ijac201412304h1, e471, 21f8, acadia15_137d5, acadia14_111n, ecaade2016_002d1, 231e, dee3, 7bfa, d7ad, 096d, f7bf, 263d, ecaade2015_297a65, b473, 354b, 11e4, b265, ecaade2015_59k11, e2e1, 21c0, 3191, dc91, 704c, 0bf4, a525, sigradi2015_9.152v16, ba5f, 62e9, 2b8a, db35, 798a, e273, ascaad2016_017z6, 114d, acadia17_572jj, ecaade2015_33j6, 4fa7, ba8e, c583, cc81, f9db, 589a, 7c84, caadria2015_145u23, c256, 5b86, bb98, 0696, bbde, a200, sigradi2015_10.220f20, c4f4, 33d8, 6762, e33f, 40c0, de10, 0a79, ee80, 3170, 034c, 2260, caadria2015_142p23, 3d99, 6d12, dba2, a7e9, 231b, d45b, ecaade2017_291p, 8802, acadia14_699e, 8672, 7ea8, 5ae2, f190, acadia14projects_479i, d118, 12ed, acadia17_414hh, acadia17_59g, ijac201614207v11, ecaade2014_145h33, 6e03, acadia15_395a17, 3b37, ascaad2016_019t7, 3f0f, ee76, 1339, caadria2015_114u17, 0165, ecaade2015_284l61, 6001, acadia17_212v, b136, 1e47, acadia14_435av, 63cf, d758, e570, ijac201412403m7, 67cc, bde1, 55da, dbc4, e731, 0f29, ecaade2016_106h29, ecaade2015_143s30, 660c, 34b6, e2ff, caadria2017_165o41, 604e, 7924, ecaade2015_35r6, ad4e, 2d58, ecaade2017_164m, 5d5d, b500, 831e, aade, 49af, 949e, e21c, 5089, 1b83, 76d5, ecaade2016_157w42, eff3, 35e3, 9bfe, 63d0, d4a9, 57f9, 8dd1, 12af, df38, ecaade2016_mrtz65, sigradi2013_421, ecaade2014_184k46, acadia17_570z, 93f5, 517e, 6017, 3b92, caadria2017_023i9, 7b15, a56f, 5d8d, 2216, 2738, e56f, 8950, 06b2, 3799, acadia17_70hh, ecaade2014_218x55, 922e, sigradi2016_636l, cee2, 2a73, acadia14_177t, c2da, b9c9, 2958, ecaade2015_181k39, f0b0, ecaade2015_64r13, 810e, acadia17_544ww, f0cf, 1b9f, 1f59, 51b2, f780, fa49, d75d, 3c00, a06b, acadia17_500gg, a639, e15d, acadia17_373u, 09e6, acadia14_435ay, bf5c, ecaade2015_333h72, 61e5, cf99, 4125, 7de2, ecaade2016_078n23, sigradi2016_448hh, f698, 63a2, e63a, 1fe0, f2ca, acadia15_483g21, 73e9, 9136, ecaade2016_ws-afutureo67, 46da, ecaade2017_174qq, acadia14projects_463b, c1a4, 92e7, 41fb, e749, a03d, 88e1, ecaade2016_065a16, c321, ae83, 8a1c, ecaade2014_112c26, ecaade2014_202l52, 029e, 027e, 070a, 8179, a390, 1201, 61ad, 41fe, c1d8, caadria2015_081o12, 0c5b, a96c, a07b, d65a, 9804, 7170, 13bf, 1baf, sigradi2015_8.264p14, caadria2016_861a37, 6c46, 139c, 692f, 9461, sigradi2014_032m2, de61, 6f2c, 38a4, adee, ecaade2016_025h7, e88e, 0871, bf1d, ecaade2016_166b47, 7a88, 1bd5, c09e, a4e8, 3229, df4b, sigradi2013_226v, acadia16_344f21, 72cc, cb7f, ecaade2017_101o, 8816, 77b5, 8777, ccab, ecaade2017_077d, 9cb4, ecaade2015_215r47, sigradi2014_075a7, 51c4, 43a5, sigradi2016_385ss, acadia15_407i17, 6226, ascaad2016_051c21, 89cb, 91a3, 3100, a082, e10a, 55ea, ijac201614402n1, df89, fc41, sigradi2013_347s, 5bff, ecaade2014_080g19, 296c, 7b4b, f601, d15b, sigradi2015_3.190n3, acadia14projects_661h, acadia15_443x18, ecaade2013r_002y1, 8d29, 0900, 69db, feee, 1cb5, f2da, 2e50, caadria2017_185p44, acadia14_627am, 0832, 03c1, e97d, 8a31, 1eb8, ecaade2015_130n26, sigradi2013_77, f68e, a4f0, 846a, acadia17_38oo, b8a6, 65ec, sigradi2014_021s1, ijac201412306c3, c2e9, ecaade2016_128k35, 5d17, ecaade2015_211w46, acadia17_474p, 52dd, dcc6, 35be, 7b17, acadia16_440a26, fc49, d234, 6fd1, 896b, 3cf5, acadia15_443z18, b5f7, acadia17_340f, 8f78, 4187, 7650, cd43, b9c6, 60bf, 8227, 0750, ecaade2014_144c33, 57cf, fe55, 0546, 01a6, acadia17_284m, 5fb0, d96f, 1ad3, 45c1, 602e, 3cf1, 2fbd, d921, c001, c35a, ecaade2015_256a58, 3713, 30a6, 85ba, f801, c387, 0c50, caadria2017_037c12, ecaade2013r_002u1, sigradi2015_9.347a18, ae94, ecaade2014_130y28, c185, 2946, caadria2015_117v18, 8d66, 5f5a, acadia14_699f, d399, b708, acadia14projects_291az, ecaade2013r_003l3, sigradi2013_295b, acadia16_12o1, 7e60, caadria2017_155o39, a605, 7ca1, f67c, 5e52, 7d71, ad1b, cad5, b8b8, 5504, caadria2016_135z5, ecaade2017_041p, bb34, 51ae, 2fda, acadia14projects_135ac, c4f7, 4942, b3a6, acadia15_483v21, acadia15_123r4, d691, f927, sigradi2015_3.268i5, acadia14_291aj, 00b4, 2b50, 6727, b275, 12ab, 6b5d, d50c, a1d0, fe5c, 0557, e0c9, ijac201715104p, 007d, 0121, 4c40, 74e9, 866e, 00ec, 9443, f354, 1248, ijac201614307m4, 0d60, ecaade2017_198b, 3921, c2ef, 32a8, 57dd, e67f, sigradi2015_2.137l1, 046e, 11e8, b9d5, ecaade2014_180u45, 684a, ba92, 53b6, ecaade2015_268d59, ecaade2016_013r3, 41f8, acadia14projects_189as, 5ad3, 1786, 8443, f7a2, 7301, 4389, 9d26, ab8d, 2564, 9769, 031e, b456, sigradi2016_773z, 5525, 43c8, sigradi2015_9.152w16, acadia17_330vv, 6576, sigradi2014_057t5, e4d7, 3857, a290, 4761, acadia15_137k5, 25a5, sigradi2016_669cc, 5e2e, c5d8, ecaade2017_156s, 079f, 0534, bede, 5b80, f251, 31af, 2f01, 83df, f738, 03f8, 82c6, 2d53, 3499, caadria2015_126s20, 5c99, 922a, b91f, b4cd, 9af3, 155a, acadia16_24x2, a623, 358d, 36e6, ecaade2016_163f46, acadia17_316pp, 2bd9, ecaade2014_120i27, aeda, 265e, caadria2015_109c17, 000c, ecaade2016_237h63, sigradi2016_450rr, caadria2017_004v2, d659, 42b1, 4047, fc02, ecaade2015_114j22, 21d8, b1b2, ea32, dfe5, caadria2016_529k22, 245d, sigradi2016_512qq, 1f66, c77e, d5eb, d3ea, bb28, 9f22, 59ad, 6c12, 5df4, 298f, ijac201412301x5, 5d80, e713, 970f, acadia14projects_463o, d396, b99c, 2258, fbad, 9d95, 61cf, ecaade2017_122d, 8b73, ecaade2015_253w57, 01cc, f38a, 131a, 7668, 598e, ecaade2017_100k, 8ce7, ed73, 4215, b3ca, 1a86, 5157, 5a24, ddb1, 49b7, 9834, e4b4, aa87, a5d1, 9e4e, 7ad2, ecaade2017_254pp, 761c, 3e87, 687e, 77ba, cba3, 03bc, 4d98, ecaade2015_113s21, b72e, 6f48, a483, d001, acadia17_71rr, ecaade2015_265o58, 55b3, 673c, caadria2016_405e17, ecaade2017_038nn, d68f, 66d5, acadia15_343w14, ca46, a869, 05b9, af24, sigradi2016_673ee, 73bf, da6e, 3e04, caadria2015_030h4, f644, 6206, 2de4, 2a8d, 579e, 3673, df44, 5139, 63b0, sigradi2016_399c, f075, ecaade2015_333b72, 577a, 422e, 5632, sigradi2014_313j6, ascaad2016_033y12, ecaade2015_61d12, 9aac, 04f8, ab52, acadia17_590m, b872, sigradi2015_2.137j1, 6007, acadia17_414ii, 2b51, e4c2, d70e, 1678, 406f, e968, 938d, acadia14_555e, ecaade2017_108g, acadia17_163ll, 948b, 2703, acadia14_333az, 3259, 8bd8, ecaade2015_241y54, 4e94, ddfc, 0934, acadia17_164qq, 1ca3, 6a53, 4759, e628, caadria2017_142l37, dc42, caadria2015_016s3, 2a37, 54dc, e855, d054, sigradi2014_015d1, sigradi2014_169u4, 7b51, 3485, 77f7, ce7b, 6326, 77f6, a20f, a84d, 1b13, 9de6, caadria2016_435n18, sigradi2013_158a, caadria2017_070n22, ecaade2015_83o16, 8b3c, 7330, ascaad2014_004j2, caadria2015_206z29, acadia15_274i11, 9aec, 9546, caadria2016_383s16, 530c, 040d, 06c3, 8174, caadria2016_343i15, ecaade2014_052b13, 2335, 0177, 91d0, b114, 8222, 380a,