CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

89f1, 2010, ascaad2016_022s8, caadria2016_425f18, 53cf, acadia17_463jj, acadia14_33ao, f770, 00bc, 486b, a61a, sigradi2015_10.267t20, 58d7, acadia16_470m27, ijac201412301t6, dedf, ecaade2015_169a35, b321, 1703, f6b0, 0da0, ecaade2014_024m7, 9038, 954a, 2b5f, sigradi2015_sp_10.179j31, 4b93, db26, a976, 0ead, 3f52, ecaade2017_305qq, ad01, sigradi2013_243u, 155d, ecaade2015_229j51, de07, 1797, 5ef2, 52cb, e77e, 75ee, acadia15_497r22, ecaade2015_79h15, ascaad2016_023d10, caadria2017_027p9, acadia17_221x, ecaade2014_237t60, 53dd, a027, 3ce2, 0e0f, caadria2017_016n6, 0838, ef26, a1e5, 9710, 20fa, caadria2015_208c31, ecaade2017_046a, 07b0, a0f2, bd42, e7af, sigradi2015_6.387p9, 54c7, c2e6, ijac201412401x3, 10e4, 3909, a343, d1d9, c0dd, sigradi2015_8.189p13, 52a3, 6aab, 7cd8, ecaade2013r_015r8, 8aa5, 5bed, f77e, 5735, 3d82, 00ab, 3273, c823, f00c, ecaade2016_136f38, ca3e, 37cb, 1576, 89e7, 24ed, fd12, 56df, acf9, bff6, 24af, 5147, 98a9, ecaade2014_072z17, 4c95, b23a, 7a3d, ascaad2014_024n5, f503, bc63, acadia14_609ad, ijac201614309f6, ijac201513104x3, 95bb, acadia14projects_145o, 65c8, 1e3d, 3edc, ecaade2015_64c13, 4943, 8590, 74bd, 766a, 0f93, e611, f15b, ef6a, c4a7, ecaade2015_127z24, ecaade2014_024b7, 1b9b, acadia17_628rr, aedc, 5043, cef2, 26af, caadria2016_529v22, f8c0, ecaade2017_105kk, 0c28, f36c, 8006, fe76, 8f6e, 3894, c70f, 1ab0, e822, 1f30, f5bf, 2875, 5860, 4f9d, acadia14_199ai, dc30, 2f50, 943a, 993a, 7522, da2b, 3462, e80e, ecaade2017_253dd, ee74, 963f, 58d4, 4757, 05d5, 76f9, 11ad, a723, acadia14projects_23aa, 49f9, ecaade2017_100k, 305f, 4807, 1b2c, 0cfe, 40ed, sigradi2013_226a, 67ac, 3229, 176e, bf77, e022, 5d6b, a37e, daab, 1f9a, c82d, caadria2017_056z18, 0e77, f756, 95d0, 85b0, ijac201614302f1, 5f36, 0584, 9093, caadria2015_172b26, 9809, 4bc7, 0b97, ijac201412404p7, f9d3, 8753, 4126, ade8, fc46, 2e05, ecaade2016_130c37, 4194, 775e, d7f1, e819, c060, 8cd0, d7eb, 1c15, f6ba, f6f1, 98d9, ecaade2016_144m40, b92f, c64f, caadria2017_005l3, 9605, 04a7, de85, ecaade2016_230p62, ecaade2017_208p, ascaad2016_035v13, 8f49, ecaade2017_105pp, 360c, d7e7, caadria2017_062y20, 5719, d22c, caadria2016_073a4, 0b12, 064f, c0ae, 521c, 5a75, caadria2015_206s29, caadria2017_047j15, acadia16_88x6, 713c, sigradi2013_364p, 7615, acadia14projects_463k, fe8f, 91d9, ecaade2017_006ii, dfa3, acadia14projects_463f, 472b, acadia14projects_435ao, bdf7, 1512, ecaade2016_025o7, ec78, 60b4, 4c69, f512, abf1, a709, ea47, fa43, ecaade2017_052tt, ijac201614407m4, 3576, 5a22, 4c35, ecaade2014_019j5, 84da, ascaad2014_017t1, caadria2016_881w37, 69db, b2fd, sigradi2015_3.209y3, cfec, 92f1, fc75, 0a88, ecaade2017_203gg, sigradi2016_441ii, e918, c950, sigradi2015_9.152a17, 7660, b952, eb83, ff4f, 69cd, edcf, 2cd9, sigradi2014_266h2, df42, 5dec, ecaade2017_006ss, e537, acadia17_307ii, 3fa1, 7b13, 1489, sigradi2015_4.52i6, 9bda, 0d30, sigradi2014_079i7, 5ab6, 36c1, c056, f472, e0ef, 336e, 2457, b6fe, 3167, acadia17_532gg, aced, ad67, 3795, 1fec, a901, 19c8, 3afc, e849, f916, f64e, ecaade2016_068w17, adb0, 3f89, 4972, ecaade2017_079w, caadria2017_023h9, 6882, ba74, d591, e29f, 4bb6, sigradi2015_11.136l24, sigradi2016_449nn, a50e, fd95, a346, sigradi2013_330b, ijac201614204w9, 13e2, 9c56, e25a, ecaade2016_119t32, 395d, ecaade2017_291b, fba6, 1e3a, a16a, 75f3, b6f9, 6fcc, 3ea9, 6820, 9b3a, 8d70, ecaade2014_149b34, d893, ecaade2017_277hh, 0491, 4507, 5996, 2e80, caadria2015_010z1, 9eb2, 0120, ecaade2017_076v, 973b, ecaade2016_123v33, ecaade2016_241f64, 9848, 12cc, ecaade2016_136s38, a820, sigradi2015_9.141f16, 0f86, 0001, 28c0, 0cf0, a0d0, 034e, c17d, ecaade2015_215e47, d43b, sigradi2013_387b, 713f, 4af3, 3fff, 4f72, acadia14_257ac, ecaade2016_130z36, 80b5, ecaade2014_089s21, 8239, e77a, f8ad, bb83, 81b8, sigradi2015_10.307f21, 3aa4, ecaade2015_195o41, fea7, sigradi2016_611s, ecaade2015_77s14, 4337, de87, 4454, 0afc, 6b67, d2e7, bf0d, 7b21, 018f, 2976, acadia17_137mm, 0212, e745, c864, 6957, 8452, 3d7a, 583c, 7761, 5f89, 1e8e, 4b89, 1c54, a6bf, 11eb, 238c, ecaade2015_152b32, ecaade2014_240h62, dfd5, b4f8, 46e6, 6adf, 5edc, 96ab, 2701, acadia14projects_497p, 57e8, 9386, d29a, b672, 7ce8, ascaad2016_006i3, ecaade2016_140r39, 6c0c, 00df, acadia14projects_479b, 8adb, 4efb, acadia14projects_153h, 32e6, ef2b, ecaade2014_019c5, 99ae, ecaade2015_21k4, 68f3, sigradi2014_084c8, 9cba, caadria2017_055m18, 2e2c, 8dac, caadria2017_008a4, 5d1d, d754, cfdb, ijac201412408z2, sigradi2013_425s, sigradi2015_11.34z23, 1563, e0fa, fcec, ascaad2016_003b2, 5934, ecaade2017_277rr, c1c9, 3ea2, 4989, 06c1, f138, ascaad2014_024r5, e8eb, c1c0, 67a0, 512d, 7cd0, a29b, 2639, 6505, sigradi2015_9.347v17, ecaade2015_94i19, f9c5, 24bd, ascaad2016_054x21, 3d1f, ced3, 8e70, 7309, 5551, caadria2015_142i23, 2cb3, bcba, 7174, 5757, ecaade2014_163k40, 3849, ascaad2014_015y8, sigradi2014_063x5, 0989, acadia16_362m22, c42a, a3f3, b83e, fb29, 7499, ijac201513203x6, 44a7, 2244, 3079, b45d, ecaade2017_203rr, caadria2017_118u30, acadia14_43ao, caa7, c541, 41bd, acadia17_391yy, 7fa0, dd2f, sigradi2016_751ll, ecaade2014_140i31, 3a8e, d259, ecaade2015_22b5, ascaad2014_035r1, 1edb, caadria2016_477x19, 28cc, 8680, f525, 22ce, caadria2016_395y16, 7d22, a8b3, ecaade2015_87t17, acadia14projects_627am, ecaade2016_140l39, 38a6, 765a, e09d, 878c, 3ba3, 1e8f, 4b36, b313, 9588, d98a, af4b, sigradi2015_3.11f2, 331e, 0124, af78, acadia16_280p17, 3d07, ecfa, 6e80, caadria2016_105e5, 0947, acadia14projects_101ak, 4636, 925f, 8628, 11db, fcd6, caadria2017_031l11, ecaade2014_149j35, bb9a, ecaade2014_214o54, ecaade2017_130ss, 873f, 0fcd, ec35, da43, 8c6b, 6719, d70f, 33d8, acadia14projects_145m, 7e34, 6f08, 072f, 7b92, ca1b, 5b2a, ascaad2014_023c5, 336f, 046b, 617d, 7d4a, d131, acadia16_196h13, acadia16_280k17, 76cb, 84b5, 0c06, fb8c, 3bbf, eea8, 3498, a7cc, ecaade2017_253bb, ascaad2014_033z9, acadia17_608dd, fbb8, b88e, 73c8, 9e8c, ab72, 22d1, 40df, ascaad2016_022d9, 9caa, e457, ecaade2016_136h38, b80b, ecaade2014_218y55, 1f22, 517e, c14c, 5808, a708, 1019, c982, 1c28, 7726, 502a, a5af, 1623, caadria2016_259p11, 2336, ecaade2015_84b17, ecaade2017_210x, 05ce, 1151, d91b, ascaad2016_025n10, 6114, 0047, 7bfa, 7dcb, acadia17_648x, a83b, ff27, 9355, dca6, 6816, e1df, b73b, 6bf5, d9a4, 44b9, c5e0, 6979, 15a8, 4a1a, ecaade2017_203oo, ijac201614207t11, ac35, 476e, ecaade2015_227p50, 2b9a, 5b52, ijac201412301f6, 7774, 1664, caadria2016_477g20, 3f58, sigradi2013_215d, 585a, 4af1, a02c, f97b, ijac201513105e4, 3249, e0b2, d3f3, 0cc3, acadia14projects_681at, 02ba, ecaade2015_237a54, f56b, 9b7d, ecaade2015_319f70, 84a1, 16da, 49ab, ijac201412408m2, ijac201513201i5, d37d, 8236, 8d38, f6be, 462c, 8b29, 2912, a091, 149d, ae63, a71f, 59fb, ecaade2016_017o4, 2861, 00f1, 264e, caadria2017_096r26, 159e, fc57, ijac201614309p6, ascaad2016_004i2, 5b67, 4e77, dc34, 9ecf, ecaade2017_170k, a3a1, 1164, c183, 0971, caadria2015_213k33, caadria2016_425b18, 7299, 9f1c, d0e4, d88b, 7b29, a33a, ecaade2015_86g17, c625, 0b56, ascaad2014_024p5, 7fe1, fac1, fa02, 0b8e, e907, f475, sigradi2016_440gg, acadia16_184m12, f977, 9988, 3b75, e39a, 692c, 758c, ac2c, 383c, a61c, a841, 131f, 4b7d, d4c0, sigradi2015_10.74t18, bac3, e8b8, e97e, 69c7, 0cde, 78aa, 5a0e, bfb5, dc5d, fadd, f0a3, ecaade2013r_005m4, d780, 76a7, f77b, 37ae, c10c, 9a74, 65b3, ascaad2014_016e9, ad49, 91f5, 9ded, caadria2015_210m32, 4147, ijac201513206x8, 174f, 1f38, acadia17_211r, acadia16_478u27, 7e0b, ecaade2015_100n19, 1280, ascaad2016_001c1, 00b2, fee6, ecaade2015_180g39, 0e14, 7e5f, 9ae8, 55e1, 4226, ijac201614102o2, a821, c5bc, b1c9, 9003, f241, 8653, acadia17_323r, acadia17_678dd, 2fae, cdb2, 55fa, ascaad2016_028o11, f648, caadria2016_651w27, f884, 7c1e, ecaade2015_235o53, 5755, sigradi2016_357k, ea87, 0579, ecaade2015_113o21, d4d2, f785, 8a10, 92af, b7ec, ecaade2016_128l35, 71b5, a16b, 5b8f, caadria2015_072t9, e0c5, ecaade2017_183bb, ecaade2017_046i, ecaade2014_195r50, ff8b, 5789, 0216, caadria2017_054b18, 62b2, a8d4, caadria2016_693b30, 64de, sigradi2014_049l5, 4c75, 8a0a, 65cb, sigradi2016_534ll, 69ed, c491, caadria2017_182r43, d087, 794e, e057, afaa, 1339, 18fe, 00c2, d684, 9889, 352e, 3af4, 1d19, 22d8, sigradi2014_049f5, caadria2016_787e33, 216b, 4436, 010d, ecaade2015_113n21, 8be4, d32b, 482d, e49a, ecaade2015_332p71, e0f3, caadria2016_281i12, 87f6, edd1, ecaade2017_057hh, ed04, 621c, fe6d, 10e2, 982b, 1e9f, 1f4f, 76c6, 4ba2, ebaa, acadia15_469n20, 06c4, c84f, 0847, d31b, b903, f89a, acadia17_257yy, 8efb, 93c9, 7226, 01d5, d75b, sigradi2016_470q, c8b4, 343e, sigradi2015_13.181s28, ecaade2015_144z30, caadria2015_130x21, 8150, ecaade2016_170z48, 596f, 22c9, 052b, 2825, f580, e1d3, f4de, 9eea, c807, 3f5d, 82dd, 268a, f7b9, 4ade, 1241, 7b77, 8b8f, ecaade2016_006l1, ijac201412301a6, 6539, cf21, 832f, ecaade2014_199w51, 90a9, 8d7f, ijac201412408u1, d289, 87e9, 4d1f, sigradi2016_817k, 1444, acadia17_481m, 112c, 7fa1, 0223, f200, c468, 5925, a063, 43be, 478b, be45, 9188, caadria2017_041z12, 3058, 5927, 697c, 28c6, 2ec7, 3977, 32c6, f6a2, db5b, 950d, 2690, ecaade2016_147s40, 86b2, acadia17_189tt, sigradi2014_303f5, 4e25, e77c, 881c, 850e, acadia17_247ss, 3dc2, 8f59, sigradi2013_390a, 76cd, 0c20, ba78, acadia17_307mm, afeb, 6f4c, 633b, 60d6, 85f5, 24cc, 4908, 2cf8, eb17, 900b, ecaade2014_201h52, c3b2, f8bb, 41ba, 9962, 88c3, bf0f, df0b, bec0, 61ba, 84a8, 1269, caadria2017_003t1, 7b83, acadia17_455y, ascaad2016_048g20, dc3d, ascaad2014_022p4, 85c8, 8037, 9af5, 64f6, d3f5, e8ca, 19d2, 66f8, b3d0, 2d9d, 5915, 90ef, 9b9f, abf4, b090, efcc, 7357, 7fe2, c486, ascaad2014_005k3, 4b6e, 0701, fbaf, 6822, a872, b59c, 646b, b862, cde5, 61d0, e034, 79c4, 17e7, 85a8, 5300, 4493, ce76, c959, acadia15_110u3, 0de6, 917b, ecaade2016_062g15, acadia14projects_267i, acadia14_145o, b1cd, acadia14_565ae, 1c10, aec2, 3f2f, 4cc4, f422, acadia14projects_23ab, faa7, a228, d2eb, 60d0, ec87, e22c, 9a7c, ecaade2015_138a27, ascaad2014_003p1, d1f5, 0568, ecaade2016_075x21, ecaade2017_229bb, ecaade2017_208b, 0e25, 1369, 686c, 3c40, 1812, acadia17_137rr, 0eef, 2649, 40dd, c495, 5761, 8fb9, ecaade2016_017n4, ecaade2016_063s15, e1ce, 51ae, 6ad2, cb7a, 3a75, ecaade2015_59g11, aeca, c479, acadia16_280r17, sigradi2016_602i, e7c4, 4cd1, 7f42, ecaade2016_217o56, 7098, d656, 3a87, ecaade2016_025l7, 915a, 896f, 852d, 7a21, ecaade2015_33d6, 0a33, acadia14projects_435ac, ascaad2016_046r19, a54e, 7ebd, 1cad, ecaade2016_042v11, cea2, 0af9, 06f2, caadria2015_010u1, acadia14projects_435c, 9709, 0a09, 796c, 40f7, ecb9, acadia14_409o, c7fe, ecaade2017_294d, f049, a621, 1cb6, 9e64, 2360, bd16, cd47, a468, caadria2016_291c13, 4001, cfb1, 2f0c, bd44, 9e60, 5eea, 345d, b9de, sigradi2016_805hh, 2c88, af4e, 3150, 9531, fef6, 9387, 1ae2, bdea, 8be8, dcc3, ascaad2014_011v5, fe91, sigradi2013_303l, 376d, 0d92, 5c87, 7152, 64eb, c399, acadia16_98e7, 9b6d, ecaade2016_102x27, dcc5, 79d6, 2097, ecaade2015_101h20, a1a1, b373, sigradi2015_9.152c17, f16f, acf1, ascaad2014_009e5, 05a5, acadia14_627al, d919, ijac201614309m6, 2e21, 38e3, d77e, 2cf5, caadria2016_631i27, 2ba2, 15d7, 4f0d, c51c, c1bd, 8a3c, 7c3d, 6d41, c0b2, ccef, ecaade2017_031pp, 02a1, 0aee, d769, a258, ecaade2016_016c4, 586f, 3ab4, f85a, 6c63, 96bc, d93a, 767f, b260, e4c3, b4c1, e905, d257, 7442, ecaade2014_206k53, 1847, bdc9, 26d4, fcd5, d2c0, 36f9, fdee, d583, cf72, 2633, 4140, ecaade2016_036t9, acadia17_637xx, 45f7, a30e, e1e8, ae65, 2035, 8531, 9d7c, a28a, 3507, fc99, 4557, 83c9, 337c, c2c7, 3377, a0cc, fff4, 9528, c5c2, 5160, bd3c, a0ac, 4487, db4c, 8ad8, f2cf, acadia16_318h19, bc5d, 1298, ecaade2017_255r, 28a5, 8377, 8c85, sigradi2014_084y7, eb29, caadria2015_102d16, acadia14_247p, f191, a0d9, 7d98, 29c5, ab94, ecaade2015_130e26, 0005, dd28, f1fa, fc2e, ascaad2016_021b8, ecaade2014_176k44, 0229, c583, sigradi2013_429d, ebde, 431f, 54cd, ecaade2014_224h57, 4c15, 78d2, ae7f, ecaade2016_067m16, e07b, e58d, ecaade2015_61m12, 8fb3, 3586, ac93, d23a, 7510, acadia14projects_199ag, 3ca5, 7de9, caadria2016_725k31, 008e, 7611, e55a, 45ab, ecaade2015_199y42, sigradi2013_280m, afe4, 712f, a90f, 8e11, ecaade2015_221z48, 01b9, ecaade2017_056c, b455, 28cb, 3a79, 09e5, 3f61, sigradi2015_8.328o15, f0b7, 1860, ecaade2016_221u56, sigradi2016_674jj, caadria2017_041j13, 4e0e, acadia14projects_199ah, 3632, b065, 6648, ee65, 6b6d, caadria2015_067i8, c4dd, 4040, eaca, 7203, 416f, 1f8b, e8ea, 2e1c, 8f8f, 3455, d9b8, 60cd, 187c, 103d, 61f5, 8082, a7bb, e57f, sigradi2016_484e, d4e0, 2738, a3bd, c5ec, 6a08, bfb3, d154, 0bfe, a2c2, 3c31, 1047, caadria2015_226a35, ascaad2016_041p16, e7f9, 6642, 3f63, sigradi2013_117r, fe18, acadia16_308c19, d8c7, ecaade2016_170y48, acadia15_57b2, e32e, d4ab, 6c4a, 1c69, 9f93, ecaade2016_071b19, 89fa, fe3d, eca6, acadia17_648kk, 458c, e741, d81d, aaf1, 25ce, cef0, eedb, 38e0, e5d5, 6704, 42a3, 9a04, acadia14_145w, ascaad2016_029z11, ecaade2014_186w47, 7e7b, caadria2016_549s23, 9402, 876a, 4f6d, caadria2016_819m34, ecaade2017_099tt, 8fe2, 0544, 4a1b, 72a4, 8c3d, 327c, ba66, 5d28, 55e0, 8061, 3433, 2c19, 36c4, 468c, e7dd, 9f36, 8737, 3bc7, af97, sigradi2016_809rr, 4025, 8cc8, 58c7, 1683, e927, ecaade2015_278s60, acadia17_230d, 406b, 60d8, 83f1, 89db, acadia14_365aj, acadia14projects_291e, acadia14_23af, ecaade2016_016h4, 4f1c, 7d0c, ecaade2014_052h13, 069e, 7252, d36b, ecaade2015_11d1, 1a94, ecaade2017_080ff, e8d4, 7112, ascaad2014_017m1, a505, ecaade2016_162d44, ascaad2016_045b19, 8626, 4146, 84df, ecaade2017_ws-archieduv, 1285, 8d81, cf71, d767, 9818, bfe2, 6bf7, sigradi2016_686ss, b4a2, aa63, 093f, 8062, ecaade2015_92y18, acadia14_479aw, a3a5, 316d, 2880, c5d0, f3e9, 2d70, 20ce, b701, ecaade2017_155n, ecaade2016_210y53, c3e1, 0601, acadia14projects_43y, aa77, 8867, acadia16_382p23, 8578, 37ec, caadria2017_004k2, 36cc, 23a9, 4f21, 5ff8, c3cc, 60bb, 92d4, a198, 9e0a, 436c, b1fe, a902, 00b9, 7a42, acadia17_560o, 1964, acadia17_36aa, d955, 0062, acc4, 49b3, 5815, 7bda, 6dc6, 85ff, 3a5e, a56a, a64a, a497, aa37, 1e68, b521, b99f, 8102, 6c27, b7cd, 0b61, 5c09, 9811, e5f9, caadria2015_090d15, 09ba, 526f, 9e32, sigradi2016_792h, 1b11, ecaade2016_015a4, d37e, ae34, 8d58, 56a4, sigradi2013_400l, caadria2016_839j35, 95ef, 616c, 5f80, d31f, 7bc2, a1b5, sigradi2016_590f, 29c3, e68b, ecaade2014_149t34, b5d8, fde6, 7c93, 2b3e, b78e, 468b, ijac201614208d14, d123, ascaad2014_017c1, 0006, ecaade2017_028l, 49ae, sigradi2016_507vv, 88a8, cfe8, 7f4a, 04f1, bd3f, caadria2017_183k44, af99, ascaad2014_036h2, bbbc, ecaade2014_202s52, c24a, c9d1, ecaade2015_284w61, 0875, ecaade2015_169f35, 8b2d, b008, acadia14_445al, 37f7, 2221, 7e2d, aef6, 5ede, 4ee6, eb7d, b352, 43c1, acadia16_260n16, sigradi2013_401l, 1bf5, 1f23, 4a04, a0bb, fdb4, ecaade2014_201e52, 1e10, 593c, caadria2017_182m43, acadia17_455bb, ascaad2016_046k19, ded5, 7f4e, ascaad2014_035t1, 92d9, 0c32, 8f6d, 7084, 0361, 457b, 3e1d, 31c0, c4bc, dd71, ca9a, 64e4, daec, a179, 0ef8, 783f, 02fd, 49e3, 366b, f0b2, sigradi2014_048z4, acadia14projects_301d, sigradi2015_11.8t23, 53e4, 1076, a319, 08e6, 3c9a, 406e, 29bd, 3282, 8a18, 2f9c, 20b1, b8fb, a471, 18ae, caadria2015_066c8, 0b4f, sigradi2015_2.162o1, 8d6c, 57c1, 3725, a83c, ecaade2017_077nn, ecaade2016_bkoh65, caadria2015_070e9, 2e09, cd77, acadia17_257zz, 54fb, 2190, 3539, e50b, ecaade2017_305g, d6a3, ecaade2015_59b11, 3b70, 0202, sigradi2016_375f, sigradi2013_313t, acadia14projects_699k, caadria2017_081t24, 67c0, b8e2, caadria2017_069y21, e7eb, 60f8, f363, c2c9, ascaad2016_043m17, b2fb, ecaade2014_035x8, eea1, ba7a, 27b8, 0966, 412e, 4be2, f402, ecaade2015_118y23, f622, 6a9a, 84f6, 6951, 5ed0, b387, e9bc, sigradi2015_3.345u5, bd78, ecaade2014_168p41, ijac201513303y10, e6c3, 7ccf, 340e, fab4, c430, 5e81, a81a, 1197, b566, 9f4f, ecaade2015_285e62, cbb0, d81a, ijac201614201x6, 115d, df0d, fe40, 5378, 401b, sigradi2013_391i, 6b28, 9757, ee44, 9589, 3fc7, e6d3, b16d, 2096, 949c, b20d, c728, 1387, 0811, f350, 3b77, c68e, dabd, b56f, be35, 2554, acadia14projects_479o, 1b0f, 44da, cddc, eb63, b3ca, e7cb, c6a4, sigradi2015_8.289c15, acadia14projects_365af, f45a, 22e5, 3160, 50e4, ecaade2015_38j7, b77b, 88a0, d181, f51a, 0cd8, 7fdb, de40, 336a, 9f54, c35b, 1b02, ecaade2016_238v63, ff9e, 3787, ecaade2015_273j60, ef78, dc61, 210b, 007e, cdc8, fce4, acadia14projects_709am, 9f6b, 8f25, caadria2017_063d21, sigradi2015_10.138b19, 1050, c2cf, ebd3, 41e4, 19ae, sigradi2016_636o, 6136, c98d, 73c0, c368, 00a4, ascaad2014_014d7, cae4, ed71, 3661, caadria2017_023c9, caadria2016_187a9, 78e0, 56da, 8225, acadia14projects_565i, sigradi2015_3.9a2, c76d, f876, f1b1, 166c, 1a2d, 1461, acadia14_177ah, acadia17_648o, 3325, 3386, 547e, 9012, sigradi2014_281f3, ecaade2015_235r53, 322a, ecaade2017_302vv, 6765, caadria2015_188w27, 9289, c35e, 7ea4, sigradi2015_8.186j12, 7fe8, 439b, 6f93, d5e7, 5f57, acadia16_244x15, d014, ecaade2016_222e57, cd9a, 1b7b, 6ab0, 60ba, c0da, ecaade2015_158f33, 93d1, faeb, 91d0, 183d, c8d1, ecaade2015_221p48, 1c7a, 6c09, sigradi2013_138r, 56aa, f8a8, acadia14_257aa, 09d8, 45b3, da38, eb0a, ijac201412301r5, 5a4a, 5390, 1335, sigradi2016_602e, bcc0, 6654, a911, 9747, 7453, sigradi2014_314o6, 4520, eaef, ba70, 7e67, a60a, 8d3f, 3c95, ecaade2014_065b15, 7110, 3999, 572f, d3fd, 7ae2, c68b, ascaad2014_018y1, 24bf, ff26, ecaade2015_195h41, acadia14projects_699b, 0e37, ecaade2017_215eer, f048, ecaade2017_133j, acadia16_116r8, 2851, e97b, 6402, cd63, caadria2017_058i20, 22d9, 4847, 2ce9, 06b2, ecaade2015_237m54, ecaade2015_127g25, f98c, 824f, 5a3f, ijac201614308x5, 35e6, 6a15, 337a, acadia14projects_473ai, 8091, ecaade2014_168s41, 1353, ecaade2014_078t18, sigradi2014_271o2, 3378, 4994, ecaade2016_198u52, 7c58, 1256, ac28, e16c, caadria2017_124s33, 8e71, 61ea, d18b, ecaade2017_077ss, d277, acadia14_135ab, b0e9, a480, be84, 50f4, 3900, 826c, c384, sigradi2015_10.309c22, 9845, 989e, 971b, 0392, sigradi2013_74f, 93e6, 1eb9, 2e35, caadria2017_002l1, ecaade2014_144c33, 5941, b689, a1eb, 6791, e06a, 8a88, 36ea, acadia14_463d, a370, 2675, cc7e, 041d, a9f4, 8fd0, 8a79, e559, 5362, 8733, ecaade2016_015x3, dfa7, a68b, b05f, cd69, 968d, 3873, 6274, ecaade2014_180n45, 3a0a, 4941, d72b, 7c66, 4a28, caadria2017_142v36, 35ef, ecaade2015_195j41, c885, d266, 4b1a, 502f, f253, 23b5, 9435, 35f2, 33b4, acadia16_174c12, 2b52, ff2a, 29ad, ascaad2014_024i5, 1ddf, 8632, f686, 9e2a, babd, edd0, 15ae, ecaade2015_136t26, 2187, caadria2017_107n28, dffb, 2175, fe2d, sigradi2016_695t, ijac201614308k5, 4099, 145a, b3d8, baf9, 842c, 1fd7, 3ec7, cdb9, 2355, 8e81, 2aef, 9ef9, 930b, 6c47, 2695, 59dc, 489c, 11f7, ecaade2016_163y45, ascaad2014_036c2, 78de, 3383, 1908, a098, sigradi2014_303g5, af09, 538b, sigradi2016_590l, 1990, 3cd4, d0af, 2275, adc5, 61d3, ecaade2015_329l71, 2cfc, bf3c, cd38, sigradi2014_266a2, ecaade2017_072b, sigradi2014_239g9, 17a8, 4808, sigradi2016_583yy, 5ae3, 1ab2, ijac201614202o7, 3038, ijac201412304l1, 902b, caadria2016_013b2, ecaade2014_194u49, 573a, d632, fe4c, acadia14projects_347aj, ecaade2017_148zz, 4d9a, sigradi2016_426h, 7e88, ecaade2015_94f19, sigradi2013_303t, 2b0b, ecaade2016_225u60, ecaade2015_25f5, 32a8, cb16, e4c6, ecaade2017_225g, 5e28, db69, ce40, 9620, cfc2, 1496, 8fd4, e3b6, 87b9, acadia17_296v, 9fdb, eca3, ecaade2016_063v15, 9277, 8120, e100, ecaade2015_215m47, e85b, 583f, a479, ecaade2017_050j, 8418, acadia14_365am, 3e8f, a028, e985, e207, b9cc, aa52, 83e4, fe5c, d534, 6090, ascaad2016_022t8, d6a6, 20a7, a8cc, a2b3, a687, a7b2, 5b95, 8cbf, 3242, sigradi2016_654d, c112, ascaad2016_031o12, acadia14projects_661d, ce7f, fca4, 5b18, 9d32, acadia14projects_487e, sigradi2013_295e, 60c2, ijac201614308s5, e422, 512f, ecaade2017_057gg, ed56, be08, 8e9b, acadia16_308f19, 6671, 53db, b95c, acab, 5918, 637f, ecaade2017_151x, b283, 8b35, 05bf, 0293, c428, b248, 5ea8, ascaad2016_010e5, f720, fc39, e510, eb54, ecaade2017_215tt, 8f4b, caadria2015_114p17, 145d, a9dd, fab8, d86b, 05bc, 92e9, 2bc1, 9994, be3f, 2638, a674, 4fef, c15e, 42f1, 16e2, sigradi2014_213o7, edce, sigradi2015_10.74m18, eafb, ecaade2017_288dd, bc37, sigradi2014_281d3, 02f3, d35a, 85b9, 8ea6, 144b, 08c4, 1c0a, caadria2015_108v16, 9ee7, e291, 1d32, 5cc3, caadria2015_185p27, 5070, e9ad, sigradi2015_12.215l27, 2dbf, e5f2, c997, 862e, b032, d36f, 69ff, ecaade2017_249qq, ffb6, e54a, 7e3a, ijac201513206f9, 07f9, f375, ecaade2016_079u23, 38cd, 06d9, d86e, 8932, d180, 98be, sigradi2016_484xx, e92f, c23c, 69bd, b218, ecaade2017_031rr, dd41, cb36, 0686, 9fe0, 9f4d, bdef, sigradi2014_132i1, ecaade2016_013o3, dccb, ijac201412203g2, sigradi2016_814a, sigradi2016_383ee, 591e, ecaade2015_279x60, 4f40, 087b, 81ca, ecaade2017_215nn, a7c6, e7e5, bc45, sigradi2015_6.183l8, 0b75, fc5b, 83e2, 0c52, ecaade2015_211x46, 8bd2, db2b, 4c83, b697, 4e16, ecaade2014_226a59, 2050, 17c6, da05, adcd, 9be9, a4ea, b011, ascaad2016_022o8, 1b7d, c591, 163e, 4368, a4c2, ascaad2016_041o16, 8b97, 031f, 7bb7, 1ac5, 3d2a, sigradi2015_sp_12.402v31, 5463, ecaade2016_120n33, 6a65, ecaade2016_119w32, 6b9d, ecaade2014_092b22, 3d41, 3750, 9ebf, d434, 2dfc, e972, ec5e, ascaad2014_005y2, caadria2017_124w32, 3719, 26bf, ecaade2015_319a70, acadia15_123o4, 89b4, ascaad2016_041l16, 21e3, 3ee5, a534, 42bf, e890, a72e, 1df2, cba7, sigradi2015_3.111c3, 86c5, 5d2a, 2f9f, d376, d159, 6775, f9f6, 47f7, 1c6f, a7f6, f166, fedb, 44ed, df24, edd4, 2e3b, 7f15, 40ea, 082f, abf6, 685b, 4256, 4eca, 4937, 95a4, d490, 242a, 16b4, ebe0, acadia14projects_655ac, eab0, 263c, f87d, ecaade2017_122mm, fffd, ecaade2015_180v38, 418d, bf17, 6037, 1b77, sigradi2016_635k, 86e8, 87a5, 0ebd, c4d6, bd04, acadia15_137h5, a81b, 7ef8, 7765, 06b4, 63db, 82a6, 6e17, fb6e, 0463, caadria2015_078e11, ecaade2014_067x15, 037d, caadria2015_078c11, 4f6b, 4fec, sigradi2014_265o1, c341, 8f5f, 09a0, ca33, 46e3, 957e, acadia14projects_311w, ea60, 58be, dd18, 7cd5, 8cab, 94f5, 090f, 31d7, a9a9, 7965, c52a, 5812, 7c85, acadia14projects_719c, 1eb0, sigradi2016_817m, b63c, 6bd0, ecaade2014_186y46, 9a32, 7b52, ecaade2014_035y8, 609e, 1a26, 6310, ecaade2016_068k18, 6784, d7d9, 53ab, 9cbc, c9b1, 68b3, 6106, 892a, e75c, 3fae, 8db5, acadia17_481p, 4adf, 6bf0, 9d65, 8637, 8123, e653, f0e1, 993e, 3bd9, de6d, 705e, c595, d651, ed6e, 244a, b3e3, 2c03, d5fe, ecaade2014_085f20, 5c50, e5a2, aa13, 7bfb, 9fd1, d8a7, 0f1d, ascaad2014_014a8, eb0d, 71e8, f39b, acadia14projects_63ah, 871c, a2c3, ba53, c0b5, ccf5, 3d52, acadia15_323m13, fd61, 65fc, dfb3, a94d, 2045, a6f9, a5ac, sigradi2016_558s, 7a10, e3d1, acadia14projects_719f, 37a1, 7ffa, acadia14_399ai, e2b7, 5a96, 0546, ijac201614201o6, ecaade2016_033i9, 4ada, ijac201412402o4, 45f8, ecaade2016_tkoe67, 6913, 3333, 57c9, 6141, a2d3, dc0c, ascaad2014_024u5, ae3c, f718, baaf, de8e, ecaade2016_162h44, sigradi2014_164i4, b010, 15a5, caadria2017_124k33, ecaade2016_102b28, 241a, 7943, 869e, 2a47, 845b, 477f, 6308, 1504, 7d5b, ecaade2014_018r4, acadia14_101ad, 0de2, 18b0, sigradi2014_213p7, 7783, bf8c, 1b0c, d3a2, 42e8, 60b7, 72e7, 14de, f6bc, 33ba, ebbc, f05a, 0ae3, ijac201614104f4, acadia14projects_681ak, 985c, 9ec8, a305, de52, ijac201614201l7, aaef, 220a, 2368, f553, ecaade2015_241l55, bafb, c629, f480, 8e01, 0f17, 5d8f, c327, 2254, 9430, a0bd, 5ba7, ecaade2016_075m22, 974b, 7632, 0d6d, ecaade2017_028i, f9cc, d1ae, e229, 56f5, eb86, b6af, e3cd, sigradi2016_816xx, b696, 38af, ecaade2015_201x43, caadria2016_343h15, c22a, 657e, ec86, 0ca2, 3ff9, c034, 2296, acadia14_43ah, a890, sigradi2013_386e, e251, 71cb, 37d4, b16f, 75d3, f0c5, fa4b, abf8, 22ec, caadria2017_051s16, de5a, 0c81, f2c9, 9008, 82a5, a0c5, 6d2d, 5eaa, f2e3, 2862, acadia14_145ae, ecaade2015_196t42, e41d, c24c, 12e2, 7555, 88de, 2067, 1d1b, ecaade2016_223j58, 7906, ecaade2017_047v, ascaad2014_014l7, 6cda, acadia16_174a12, 3803, ecaade2017_277dd, acadia14projects_301aw, 0135, e2d7, af86, 596d, cb9b, e22f, ff64, b663, 65a5, ff41, ad78, acadia14projects_247m, ijac201614103g3, sigradi2014_057r5, 5cc9, acadia16_478t27, caadria2017_129x34, f728, ba79, acadia17_373r, b5d0, ecaade2013r_010z6, 055b, 6986, 5f98, ecaade2017_017k, f6db, sigradi2013_52, b833, 0145, 55f9, acadia14projects_681ah, ecaade2013r_001i1, 304e, 95f1, ecaade2014_233b60, ba51, 5d93, sigradi2013_74g, 108d, ijac201412301v5, 4905, bf8a, a142, b9b3, a859, ecaade2017_023bb, b946, fd0c, 5dc7, 320a, 2816, ijac201614205g10, 4090, 2e86, 1949, 0dfe, 020f, acadia17_201a, b687, 6ff8, 0276, 94cb, 343b, 2595, 4fe9, sigradi2016_771s, b8a3, ae48, a266, d398, 8db3, ecaade2017_017r, bf9f, 1c26, caadria2015_226k34, db6a, caadria2016_467s19, sigradi2013_366z, ijac201614303h2, 7807, abce, cfff, f316, ecaade2016_036l9, 896b, ecaade2015_21h4, e1d6, 79cd, 136f, c9ab, 4239, 8a6f, 2cb5, ascaad2014_026v6, a921, 90ff, acadia14_435an, ecaade2014_112y25, 6fbd, 013e, 21c1, acadia14_681at, 5ba2, caadria2015_209b32, 06e2, 7d65, ecaade2015_55h10, sigradi2016_756b, aa8b, fec8, ascaad2016_023p9, ecaade2015_61z12, cee6, 5d17, 8f9a, sigradi2016_399f, 5068, a26f, 85a1, ecaade2016_132r37, ecaade2016_072k20, acadia17_381dd, 31e1, 0893, 1f6b, 3148, 057f, ecaade2014_038b10, fdfb, be88, f29b, 8559, ecaade2016_222m57, sigradi2016_550i, sigradi2014_045a4, 0a39, 34c1, d7c7, 6ddd, c8fd, ecaade2016_129x35, ecaade2015_48v7, caadria2016_239e11, 0ef9, d740, 3eb5, bf4b, c9e9, 9cc9, 8e19, sigradi2015_3.209d4, ebf1, ecaade2014_176a44, acadia14_153ao, c585, 3541, acadia14_247t, 235a, 2c6a, 8243, caadria2015_077y10, 48ee, e178, 52af, b6e8, acadia14_661l, 0d47, 2339, 2bc2, ascaad2014_017u9, ecaade2017_253y, ecaade2015_233z52, bea7, 85fa, ecaade2017_053yy, ijac201614307s4, d255, 444c, c904, 5c40, ecaade2014_029e8, 4207, f11f, d89f, 60fb, 958d, db3c, ecaade2016_147w40, 5f76, 5acb, ecaade2015_278t60, 63f1, 7412, ecaade2017_229jj, ba5d, 4b90, cf2e, 053d, 644b, 6955, 689e, caadria2016_209w9, 824e, acadia14_63ax, acadia15_333y13, 9158, 48e2, 304f, 9dc6, e2d6, ecaade2017_057w, bc06, a66d, f999, 505c, d8d2, 8793, 8d28, 14dc, 27c0, sigradi2016_764g, a26a, 2519, feff, f0dd, c901, fb46, 3591, 5aa2, 91ec, ecaade2017_071oo, 49d8, caadria2017_051m16, ecaade2015_200f43, 1141, ijac201614405f3, caadria2015_086j13, fbed, ascaad2016_003s1, ecaade2017_148qq, 0ed6, 0915, caadria2017_057x19, ecaade2017_248uu, 69c2, 4d51, ecaade2015_217k48, 98c4, 93bb, ijac201412205e4, d248, ecaade2017_195ll, ebfe, 9651, 2877, ascaad2016_030e12, 3dee, b48d, 6510, 25ff, 78f2, d60b, ecaade2017_210w, ecaade2015_222c49, 11f5, 70c6, 9cf3, 9e45, 173b, 3a90, acadia15_173z6, acadia14projects_627an, e90e, e3da, 40ae, acadia17_403k, 90f0, ecaade2014_233x59, 48c2, ecaade2015_320s70, 7d89, ecaade2015_180w38, d6dd, bc3e, f31f, 2583, 834c, 75ce, acadia17_532cc, f45f, 2c4c, f02e, ecaade2014_186c48, 90e3, ecaade2016_190t50, 3dfb, 8ded, acadia14projects_627au, cde4, 9e1a, fbfd, ecaade2017_215hh, sigradi2015_10.144z19, 32ee, 995a, 0381, b557, acadia15_343v14, ecaade2016_007k2, ecaade2017_169ii, 68a8, b960, caadria2017_113x29, f1b9, acadia17_221z, 85d1, f5c5, ijac201412205i4, caadria2015_073f10, 0c5c, 3c43, 7ea8, 31a3, 100f, sigradi2015_6.366d9, 2240, acadia16_54x3, e140, 4e5b, ecaade2017_032k, caadria2017_046v14, acad, 399e, c5fb, cbc9, acadia14projects_473ap, 0183, 00e4, 8f4c, ecaade2016_bkot65, b660, 3c30, d6f7, sigradi2015_9.347i17, 5632, 58ad, 4903, 5e90, b94f, 9a90, 56ba, fd6a, 26c8, eb44, acadia17_403h, 3e46, 1db5, ecaade2015_33b6, 944b, aa02, acadia17_237ff, 6ca0, dccd, 97f8, sigradi2013_183d, ecaade2017_291a, ef8e, eabf, 3267, b4f4, fbe2, 1796, 099f, 9788, ecaade2017_143c, ecaade2014_215e55, f0a0, 30a8, aae9, f1fe, 8db9, 87c7, defc, 781c, ecaade2014_233p60, ee7e, 7501, acadia14_671k, edc8, ecaade2015_83i16, ecaade2014_057d14, ecaade2017_213f, ascaad2016_045w18, 2e66, 5224, 85d8, fa62, sigradi2015_8.186i12, caadria2017_165k41, caadria2017_005u3, e878, 0604, ascaad2016_046n19, 6166, 03b8, sigradi2014_347k10, 01dd, c06c, ecaade2016_078e23, sigradi2014_032f2, 383a, caadria2016_631b27, 9bed, sigradi2015_8.186r12, 0bf7, f625, 2c16, 6de5, d62e, f627, db09, caadria2017_046r14, 2bcc, 9773, ecaade2014_208f54, sigradi2013_359l, 253f, 7537, 0722, d1b2, ee61, 5496, ae9d, 6216, d0d9, caadria2016_249k11, 4f80, 0e29, b738, 2de2, ijac201614308b5, fe8d, 9d76, 12d3, c1d7, 7c7b, 0fd0, 9bc7, 0642, 0bb4, 54eb, 2717, c487, 0056, ecaade2016_225z60, d812, 14e4, 0109, 1203, ecaade2017_192l, 6dba, 3655, 6a60, ae15, c8f1, 53b7, e3b4, 7b0e, 55f4, bb00, 0830, acadia14projects_409o, 74d2, daf3, 9b67, 702a, ecaade2017_101r, acadia17_307hh, 2ac4, 7ff1, 2445, b193, 6d71, e594, 4f25, c302, sigradi2015_10.307h21, acadia14projects_63ag, 2260, acadia14_339ao, 35d6, f567, 7560, ecaade2015_115u22, 2932, 42d2, ecaade2016_071u19, eb2b, d002, 96a3, 5fc4, 368c, 6a99, 3e13, caadria2015_172i26, 037f, 731a, 2cc3, sigradi2013_407b, 3214, caa0, 3559, a74a, 5a18, ecaade2014_208b54, 5958, ecaade2016_075l22, ecaade2015_138t27, af8e, 2d3b, 515e, acadia16_12n1, ecaade2017_253t, e3e4, ecaade2014_153z36, 56fb, 5fa8, 3562, ecaade2015_158o33, 795b, a981, ijac201614104b4, 104e, a697, dfed, 2b30, 10c7, caadria2017_043x13, fafc, caadria2015_206o30, bf69, 0e02, b495, acadia17_221ii, ecaade2015_138n27, 69bf, sigradi2015_9.347j17, 4ea8, 95f2, 28f5, 6008, 8438, 6bf4, 5d3c, sigradi2016_781yy, 4b83, caadria2015_012d2, f00f, 3130, 3db5, e962, 52ef, ecaade2014_072n17, d9d0, 6e6e, ecaade2016_193u51, acadia14projects_153ap, 6a55, ecaade2015_303z66, ijac201614303i2, 9e63, ecaade2017_048dd, e37f, sigradi2016_636n, 600e, caadria2016_611t25, 06b7, e06e, ecaade2017_122ll, 49f3, 4cd3, e0ad, 3cb2, 8360, 7dae, 83ff, 6585, e3eb, 293a, 617e, a794, ecaade2017_203pp, ijac201513205x7, 811a, ac13, 00b3, 1c18, 516a, db9b, d5d3, sigradi2014_345j9, 4b62, ecaade2016_087n24, sigradi2015_3.209x3, caadria2016_343k15, 78ee, 5d56, db9c, 251b, ecaade2017_076s, ecaade2015_233c53, 9425, ecaade2016_170r48, sigradi2013_326l, afca, f5b5, ecaade2017_057n, f3b8, 52e1, ascaad2016_013y5, 7017, acadia14projects_167y, 671a, 2d99, ecaade2014_196d51, acadia14_301b, bfff, 2733, 7cd9, e4c4, 34d2, acc9, 423e, a185, b436, 2730, 0def, d151, 996c, ecaade2017_067x, 9276, 8de8, 7fcf, b6c1, 6f1a, b75a, c0f2, a329, f6fd, 3010, 19f9, 19ef, 90bc, 3c72, 97a3, 0612, cec5, caadria2016_851x35, 44d5, 73ee, 9e54, 2e57, 2832, sigradi2014_186e6, 1af5, 5748, cfb2, 521f, 8790, caadria2016_045c3, ecaade2016_230l62, 34e6, 2fca, 2f58, 4599, ecaade2016_118u31, 8dc3, 3d2f, 0527, 298d, fd14, acadia17_588nn, acadia17_329dd, acadia14_565w, aaa0, 076c, f2a4, 62a6, 036b, 1232, 88d1, a7b3, ecaade2016_099g27, 3322, a778, fb41, sigradi2014_345w9, 67cc, 2e18, c725, caadria2017_080g24, ijac201412302a7, 8303, acadia14_463j, 743d, ecaade2015_301d66, 774e, 22d6, 90af, acadia14_125w, 4b7c, acadia14projects_301j, 7458, 36d4, 8c13, 5ecf, 2381, cac5, 42f8, e6f0, a408, aa57, f3c0, bb1d, 2b0c, ascaad2016_010z4, 2bbc, ecaade2015_206s45, 290f, 1e72, ebdb, d84f, 5c0a, ijac201412401n3, 9724, 4f26, 4e44, a88f, 65f6, 14f1, 8e5b, 8317, a8c8, ecaade2016_216b55, f489, acadia17_542uu, 8349, 6a91, 2418, b1a8, d3e0, ijac201614104k4, 90fb, 3fdd, cf14, 9cc0, sigradi2016_814g, acadia14projects_357as, fdd1, ascaad2016_004m2, ea2f, ce5c, 0c9c, 5c47, acadia14projects_463ax, 1d4f, ece2, e475, 0ab7, 4133, db21, ecaade2014_240i62, 0e72, 69b1, d819, bf05, 8f13, 9eba, d995, 8c1f, 4502, sigradi2016_400l, c027, fac5, sigradi2013_280t, ecaade2014_084n19, 60ae, 2a12, 0e50, fc4f, 7cdf, d074, 3ffd, acadia17_390hh, ec0a, 9c7c, ijac201513305s12, 82c2, 93a9, 2935, 8b38, acadia14projects_445am, acadia17_323k, acadia17_163ff, 6d32, ecaade2015_211a47, 5b2b, ecaade2016_095d26, e818, 1a62, c626, sigradi2013_184, a8be, d700, eacd, acadia17_648rr, 3961, 8512, 5c3e, c5f1, 593f, caadria2017_124l33, a4e4, cd56, 97d3, c257, 5333, ascaad2016_044z17, b54a, 260e, 75b4, d612, f66e, 3558, ecaade2014_208c54, 7f81, baca, 0500, d525, e2d5, bb3f, acadia17_81j, b4ef, bf0b, 7d5d, 715b, ecaade2015_180a39, ascaad2016_014i6, 5b97, aa7f, f374, sigradi2015_3.11i2, 8b1a, 4107, 67ff, 3e1a, e9ec, cd24, aa78, caadria2017_132j35, 6551, acadia14projects_479at, acadia14projects_101t, e8f3, d0b5, sigradi2016_515k, 5e0f, b775, a050, b137, ab9a, ecaade2014_204a53, f13f, 9ceb, ca67, 2e1d, fc55, a6ff, a423, 4880, caadria2016_115j5, 3b60, ff6d, ecaade2015_82a16, ed25, c775, 411b, bc17, 451d, 5289, 79a1, 6a95, 969f, 8d2c, bab7, acadia16_478i28, 2c8c, 8ae4, 9884, 4eee, ca17, 207b, a5d3, 4df0, caadria2016_703f30, 5492, ee40, d982, 0316, ascaad2014_019o2, f1ec, 3842, ijac201614405t3, e396, dd76, ijac201412407f1, 0a6c, ecaade2017_256jj, ecaade2014_024h7, 6620, caadria2017_185o44, 47b2, 07c4, sigradi2013_429c, 4b0f, 4f45, caadria2015_233h35, d5a9, 587b, ecaade2017_111uu, 76db, acadia14_435ac, e2fd, b149, 89fc, acadia14_589h, ascaad2016_025m10, 2d86, caadria2017_018u7, 673e, 6db9, e8c4, e597, acadia14projects_589a, 81f6, 9564, b0ae, 3d93, 0452, sigradi2014_266j2, 1901, 8610, 7df2, c05f, ecaade2017_122kk, ecaade2015_284k61, c385, 812c, ecaade2015_158z33, b56c, 6cec, a0e7, 28f0, ce59, caadria2015_048r5, ad37, 70a6, ecaade2015_230k52, d6c3, 364a, ecaade2014_198o51, 2d14, 2618, 7c33, sigradi2014_021u1, acadia16_206k13, 4555, ddc4, 59e2, acadia15_381p16, 7876, 2a6a, 0a72, 1607, adbb, 6354, 12ab, 5be0, bce3, ijac201614201j6, 884a, ecaade2014_240r62, e482, ecaade2017_198vv, ecaade2016_239a64, acadia17_296t, 8591, 989f, 7932, 9cdf, 756b, 524d, 137a, b362, caadria2016_229m10, caadria2017_041i13, 868c, ecaade2014_204z52, 2574, acadia16_344b21, fd64, 4816, 1bcf, 6070, sigradi2016_490ff, ijac201513101o1, 03cc, sigradi2016_488s, 4e85, a7ec, 52d7, 50bd, ecaade2015_91i18, 34da, 3ba9, acadia15_513z22, 081b, 0c6e, da8c, 0d1b, dd98, 18e4, 6889, ecaade2014_072k17, ecaade2017_071jj, 53e7, sigradi2014_305m5, ffa2, 75b1, 9999, c01b, e8c7, b730, d74b, c1e8, d5c7, ecaade2016_126u34, 5524, 71de, acadia14projects_23z, 71bb, sigradi2015_8.189r13, ecaade2017_050i, 8934, 3171, ecaade2017_133g, 24db, caadria2015_246y35, e945, e742, 74c1, 231d, acadia14projects_691a, f8b1, 9b41, acadia14projects_199aa, 6ab8, e968, 3eb7, caadria2016_517y21, ecaade2014_130w28, acadia17_648z, ecaade2015_237o54, ee68, b615, 808a, 8566, 8daa, 2fdd, 900e, 818f, sigradi2014_239c9, 1581, 136b, f317, 57a0, ecaade2016_151h41, 0d78, ascaad2016_003e2, sigradi2016_517s, 2f41, 6bcf, 619a, 14e6, 5f3d, 346b, 9338, 3c97, 6569, sigradi2016_534jj, ijac201614102p1, ecaade2017_143ww, 378f, ecaade2016_225b61, c5ab, 05ca, 878d, acadia16_44n3, ccd1, caadria2015_126z20, ecaade2015_13o1, 8621, caadria2017_190r45, d994, sigradi2013_386n, bab3, c1eb, 3af1, ecaade2014_071b17, a94c, b838, 858d, d9ee, a8f1, ebed, d888, 44f3, ecaade2014_111y24, acadia16_308e19, 1017, cb90, 83a5, 7e69, e675, a2ed, 2ad1, bf40, 1183, bde7, 7218, 01cd, 95a9, 9d58, 5a9f, a7f2, acadia17_358oo, ascaad2014_017r9, 497b, 1e75, acadia14projects_43ab, d322, acadia14projects_627ak, acadia14_153ax, b2a2, ea26, ecaade2016_099h27, 056f, f84f, 96d6, d939, caadria2015_213a33, d15b, 81e8, d57b, 7fd4, a080, e9b7, 7fc4, fcc9, 4835, caadria2017_175f43, f2f9, sigradi2013_421, cf6d, d4e4, sigradi2015_sp_2.112l29, ijac201513303w10, caadria2016_135d6, acadia16_34d3, caadria2016_353r15, bd99, b6fb, 63da, 0444, 57de, ecaade2015_180h39, aa7e, ccb0, ecaade2014_096z22, 61f1, ab97, ascaad2016_049r20, ecaade2016_045n12, 7444, 5600, 3bd1, ecaade2014_217h55, 11be, acadia14projects_445ah, de49, caadria2017_057p19, a395, ecaade2014_224c57, sigradi2016_431v, 6694, 162c, acadia15_497h22, 780f, cbd5, ijac201412203e2, e006, 2938, ijac201412406i9, 3969, c004, 2723, 8ef8, b018, 69ae, 4dec, acadia14projects_101as, 60c7, 3c77, 883b, 78db, c75c, 1cd4, 8448, 2c99, 2b80, acadia17_358ff, 0f04, 3623, c77c, 216c, 7a31, acadia14projects_427an, 4a29, 71c1, e319, acadia15_57f2, ecaade2017_156q, ecaade2015_64j13, 1ee1, 0faf, sigradi2015_8.41s10, 75ff, d10e, c458, 6f64, acadia17_551xx, ee0b, 4e2e, ed8a, a1bd, 7bb3, 4e66, b3a3, 36ae, ecaade2017_253o, 9a84, 8536, 681b, 9bec, acadia15_69m2, 5f73, 2918, 66c2, sigradi2015_3.268g5, dc7c, f32d, 3b74, eae3, d565, a333, 55d5, 808d, 4f4c, 9392, acadia16_140a11, 0817, 7f0a, f6ff, 3f7d, caadria2017_041f13, ecb2, 500d, 7809, ecaade2016_139w38, 513c, 1d2d, a56f, 2d41, d22e, faf9, 2f98, a876, 1cfa, 2263, d3ff, 79b8, 1974, c2ee, 12da, 5e67, 8e7a, ecaade2015_81v15, 01f4, c3dc, 774f, 36bf, 4fce, acadia17_258m, d09f, 6733, ec15, 8d7b, e05d, sigradi2014_084b8, fd05, be9e, ecaade2014_024o7, 0556, 8ec0, a38b, 9fbe, f2b2, e45f, 322d, acadia14_333ax, d776, c102, acadia14_101y, d4a6, 4f5d, ascaad2016_030h12, e049, caadria2017_051m17, 40a0, 0f8c, acadia14_627ax, fa84, 1217, 7dea, 0a01, bbc4, 6257, sigradi2014_151f3, e909, 5f1d, 7b42, 49bb, 22e0, ecaade2017_105uu, df39, c03c, d732, f6f5, 2d98, a27e, 5d9d, 9076, 236d, d29b, c9b7, 4300, 0652, 156e, caadria2017_142g37, 1e80, 4485, ecaade2014_208w53, 2daf, acadia17_520z, efd6, a4e5, a770, ijac201412403s5, ecaade2017_199y, 6bcc, 03f7, e4c2, a36e, sigradi2014_032l2, acadia17_26l, 09ab, d1de, 7718, f9f8, b3cb, 96e5, 5b0a, ecaade2016_224v59, 4d25, f180, 6cc4, acadia17_145c, 559d, acadia16_224o14, e370, ijac201614408j5, e661, 72f2, a366, d8fc, fb37, 4d48, a2fe, acadia16_34i3, 1449, f12d, ijac201513203m7, c72d, caadria2015_108r16, f8c1, c470, ecaade2016_078b23, 739b, ijac201412203l2, 6aad, 636e, aa28, 7bf5, 76e3, af7a, c8f8, c144, 54b9, af55, 4f84, ecaade2015_297g65, 664c, acadia14_125ad, 1f48, ff9a, ecaade2017_198ss, ecef, 3812, 22e8, 3aaf, 4a81, e38b, 10c6, 97e1, e000, 9c78, 6391, ecaade2015_237w53, 91d5, 15cf, 50dd, 0fbb, ac0b, df83, 1c42, acadia17_618mm, sigradi2015_10.140t19, sigradi2013_30, f383, 84c8, ac51, 9b66, acadia16_344z20, 6904, 9125, ecaade2015_138m28, ecaade2016_068x17, 9d64, caadria2016_073y3, 48ac, b342, e0fb, 91b0, 7f27, 8db8, ad21, 2160, 5a24, ascaad2016_045f18, caadria2016_683g29, 87ec, 2af4, e971, d26f, ecaade2015_333l72, 92c1, 85a4, 283b, 6da8, cc7f, 5c7c, a7a6, 9282, d124, 4135, acadia14projects_627a, ad4c, ascaad2014_029x7, cfaa, a586, ecaade2014_089k21, caadria2016_703o30, acadia17_648n, ecaade2017_033z, 4406, 0e06, 6b7f, sigradi2015_1.320g1, ecaade2014_156d38, 20c3, ecaade2015_280a61, 63a9, d4ce, caadria2015_069s8, 223b, ijac201614201b7, 4ae6, 3916, caadria2017_002m1, 760c, d4d3, a3f8, 9a5c, 946b, 82c3, 6c42, a316, 506b, 92d7, ff7c, 33e1, 8cee, ecaade2017_157nn, 89b5, 7750, 607c, 06de, 9c39, e992, ecaade2015_293w63, ea61, ecaade2014_168u41, 1f4b, 3742, e97d, fe21, fd32, 05c9, 1d2c, ecaade2017_047u, fd1d, 4c5f, ascaad2016_008b4, d019, 7fa9, 43eb, d417, ijac201513303l11, acadia17_658e, 7610, 4512, acadia14projects_435au, 1010, 7f2b, 4748, 24e3, edc0, bae6, 295b, ecaade2016_118b32, 6910, ab9f, 199a, sigradi2014_157b4, e1a9, 49e9, 995b, 3dca, def2, 6572, 5ced, cd8b, ecaade2013r_018z9, 9b42, b567, 9a5d, 1d8c, sigradi2015_sp_10.179h31, 1f35, 4958, 6bb8, 9c84, af77, 0567, 1a6f, b5cd, d61b, 2e45, 9e9c, ecaade2017_037aa, 44ab, 7059, 4459, acadia17_423jj, 0e30, ae3b, 2df7, 28fd, cefe, 79e2, a3ee, d0da, d59b, ecaade2015_116o23, 28df, acadia14_479e, 96b7, d2be, 07fd, 2b0f, b4f6, a53a, 36a8, 36e7, ac81, ecaade2013r_005k4, 16c9, 6fdf, ecaade2015_122o24, caadria2016_301j13, 8810, 9780, acadia16_244v15, f0e7, e10e, ascaad2016_050x20, c48e, f1a6, sigradi2013_400m, 8a6b, 7f54, 05a9, 0e16, 0d81, 1c45, 5141, ijac201513104p3, 2302, 6390, a3f9, ee30, acadia14_167x, d621, 7e36, 087c, 17f0, 0c8a, acadia14projects_573aj, 9f00, 48a3, acadia14_145t, 9d4d, acadia17_402e, 80a5, be4b, e7fd, 3ba1, ecaade2017_116qq, b809, f2bd, 73a3, cc71, d80a, ijac201412407y9, ecaade2016_123c34, 68c4, a54c, 551f, df72, 363c, ecaade2017_029y, 3f33, acadia16_98p7, ecaade2016_221a57, 05d7, 19f5, bd39, 04ca, ccae, ecaade2017_174qq, acadia14_91s, 6708, 8a4d, f1f5, caadria2017_182o43, acadia14projects_357aw, 92ae, 63c9, ijac201614103f3, 2ab4, cc9d, acadia14_281x, ecaade2016_185g50, acadia14projects_177ag, sigradi2014_330i7, e231, 2c5c, ecaade2017_274z, 5864, 8662, 9705, ebc9, 5a33, fa3b, 91f7, ecaade2016_013s3, 9cdd, d7d2, acadia14_389ay, 0715, 7d02, a086, ascaad2016_033y12, ecaade2014_038t9, 61ed, d13b, 6490, sigradi2014_313f6, 5adb, acadia14_463a, e336, ec28, e974, sigradi2016_781ww, 118d, 87c5, eb0c, ecbd, 88eb, acadia15_395y16, c578, 26a6, caadria2017_118g31, e63a, c5d4, ecaade2017_277mm, 45b7, f961, fa88, d5d4, a78a, cdac, 82b5, c0d1, 0e15, 586a, 0a89, 3ad1, caadria2017_142z36, ecaade2017_149l, f19f, fc78, 1956, 2b17, d0bb, 1d7d, 655f, ecaade2015_59y10, 8695, 7a73, ae8a, 7bd9, 6577, 125e, 2eaa, fd50, 55b2, 3d1e, 06e1, acadia14_91u, ecaade2014_111f25, 1282, ac59, sigradi2013_263, 7b04, sigradi2016_659x, 4605, 14dd, fee2, 47b4, c998, da25, 597e, 0f3e, ecaade2017_181x, sigradi2014_265s1, a44a, 6b8b, 7505, 3671, ecaade2013r_008i5, 20f6, ecaade2017_027c, 7ae8, acadia14_463o, ecaade2013r_018o9, 1e73, ijac201412301x5, caadria2015_067g8, 2707, b45e, ascaad2016_043i17, 7a5d, 3d2c, f390, 1c73, 4cac, f466, f970, 93d3, 9c3d, 6df5, sigradi2014_339y7, 9cd8, 4515, cd13, 451b, 20a6, a7aa, 2571, ecaade2016_167t47, f471, 5057, ascaad2016_033f13, a823, ff76, 46bc, 082b, e9c5, 38bb, cb30, df32, 54c9, 944a, 9598, acadia14_523at, ijac201412405c9, ecaade2013r_006w4, 45a4, caadria2016_125t5, b407, 4329, acadia14projects_43aa, 5bae, 1cca, 3442, ascaad2016_047y19, 6411, bda7, 82b1, a26d, ebc6, 9b4e, 175b, 8667, 897b, acadia14_311r, f30d, 569a, acadia16_214i14, a141, 8c20, caadria2015_162z24, d809, 0ecd, ecaade2017_254uu, 91ee, 0431, 87c4, acadia17_163jj, sigradi2014_292s4, 8117, ecaade2014_168h42, ecaade2017_208ww, 3668, ecaade2014_108c24, 2559, acadia16_154m11, ecaade2016_ws-dleadf68, sigradi2013_326, c10f, c3c1, 91af, sigradi2015_11.34y23, be8e, 4bd3, ijac201614402o1, 8ba9, 6f4f, d9ae, c6d8, ecaade2017_105ff, caadria2016_683i29, sigradi2016_801t, 289b, c4d7, 2447, dcf3, 13c2, sigradi2014_109f9, af56, acfa, 1202, sigradi2015_12.215m27, bc3f, sigradi2014_074c6, 736b, sigradi2015_3.155l3, 7a00, 3976, 4753, 38b2, ecaade2015_206h45, 3a4b, 83d9, 7437, 9b83, 5daf, 0b0d, 9d8a, 4ea1, 00d4, ff4d, d724, a302, 21dd, acadia14_565l, 45bc, 61fe, 4545, ijac201614102m1, 7ef9, 1ab9, f981, 5383, 89d7, caadria2017_046s14, 762d, cd5b, 89a3, 58a7, 56cd, bf71, 6e77, 48d4, 3f5a, 4ad6, 7fff, 23ee, ead2, 1f8c, 70e5, 9201, ecaade2015_333w71, acadia17_669r, 825b, de53, 47e3, 073b, e9b4, 9b40, e82b, 837d, 1459, 9772, 93d8, cdb3, 2442, f5ad, 5e0c, sigradi2013_389, 77cd, ecaade2016_243r64, 63ad, ecaade2015_215u47, ba3f, b92a, ecaade2017_157ll, ecaade2015_18i3, acadia14projects_167aa, 64af, 61c8, 0877, 67b8, ea72, e2e8, 013f, 9b6c, caadria2016_229z10, e238, d017, 3bd0, ijac201513203s7, f08c, 10e5, f53b, 20c4, ascaad2014_001d1, caadria2017_037b12, ecaade2016_098x26, 2b9d, ecaade2016_067e17, ee19, 763a, be12, 2ec1, bc0a, acadia14_281ac, aacf, 4054, 9b97, 4171, 1870, sigradi2015_9.347n17, ascaad2016_029x11, ecaade2015_248y56, d05f, 6a8a, 97ce, c149, 07c7, 0feb, ccd0, 144a, d9c0, 2cf1, 702b, 5fb3, caadria2016_713e31, ecaade2014_143v32, 6e3b, ecaade2015_207m46, ecaade2015_171e36, 4983, 169d, d996, 9d60, b56a, 0587, ascaad2016_028s11, ecaade2015_196p42, 1d56, cbc3, 61ad, 4dd4, 032f, caadria2015_208h31, e48b, 0070, 88ee, 3da4, ecaade2016_161w43, 6670, cb5d, 3dc3, b8b4, 94eb, 1b41, 5e13, 8f35, 23ad, caadria2017_016v6, f6c0, 5e49, 584b, 6f6f, ecaade2016_185e50, 6002, 36d6, 0f91, ab5b, b340, 4ccf, cfd0, cb87, 3b34, cd25, 1d1f, 9b49, ea5e, caadria2017_183l44, caadria2017_129e35, 139d, 8c0e, ecaade2017_143k, 9720, fafb, cfca, sigradi2016_654b, 8686, 92db, b69a, 50af, 95a8, e7c5, ebc3, da9f, 902c, sigradi2014_085e8, 0a65, ecaade2017_079x, 07a3, 86a1, 62b5, 2fc6, ecaade2016_079t23, a4be, db73, caadria2015_213g33, ecaade2015_194t40, e2ee, 520d, 6e6d, fea1, e64d, sigradi2016_590j, 7c35, 3d16, ecaade2014_195v50, ecaade2017_152jj, 39f0, d153, sigradi2013_91, c1ae, 31ec, fda1, 7207, ijac201513205n8, 0c0c, 1a74, ee05, ecaade2015_287t63, 0315, 3dbf, 0d20, ecaade2015_250d57, b537, 65af, 51a1, caadria2017_035t11, 5f2f, ecaade2016_191e51, 24cf, f8e5, acadia15_451w19, 232e, 767a, 902a, 5efc, 6018, db4f, ecaade2014_066p15, 9654, acadia14_117aw, c604, acadia14projects_699j, 04a5, 3621, 5fb0, ddc2, fe6b, ascaad2016_028g11, 5c6b, acadia14projects_435am, 0413, a672, ijac201614205i10, 581f, 73a8, 139c, a079, ecaade2015_294l64, 6314, 6703, b7e2, 5243, 98d3, b305, ffc5, bb2e, 34c7, 186e, acadia15_211s8, sigradi2015_3.221r4, 8904, 2cb4, 0d8e, a57e, 1a23, d64a, d296, ecaade2015_81u15, ecaade2014_023s6, 9740, ec34, 1dd0, 29ed, 1864, 60af, caadria2017_113e30, 6896, f026, 8052, e80d, a1f6, 3508, caadria2017_027o9, f960, sigradi2015_4.52n6, caadria2015_145v23, eae9, 2afe, a2d1, 12b3, f59d, 356a, eab8, cd32, a751, df08, a8bf, 61e4, ecaade2016_074n21, acadia17_581ii, 4bcc, 2a6c, ijac201412408x2, 7690, 9a21, 0afb, acadia14_589i, 0db2, c358, ecaade2017_054jj, b881, sigradi2016_710bb, 7dfd, 775a, dba6, 10e1, 75e4, 9170, ebe4, caadria2017_122p31, 81d9, 02d1, 62f6, ascaad2016_045a18, 1edc, 2ea1, ecaade2014_176o44, da0b, 75da, ab5f, 3da0, 36fc, bb87, 134a, 924c, 0bb7, sigradi2014_041k3, 4604, ascaad2014_019f3, acadia14_135l, acadia17_501nn, 8885, 7311, 4ef6, 7319, 5fa7, 28fb, 5143, bd82, ef7f, a200, 74d1, 2e94, a4ca, 65a0, 9535, 5420, ecaade2015_130n26, 7fd3, 6439, 2255, 26e8, c2d5, 3b30, 1654, ecaade2017_077zz, 9e5e, ecaade2014_149h34, 4721, ecaade2016_228i61, ecaade2016_151e41, sigradi2015_3.209f4, 2070, 6152, 0156, 7962, 1606, 905b, 3382, f1b8, 78d3, 1e23, fd35, 1733, e0b4, bcbe, 0854, 5f94, 515d, 0427, 39fd, 72cd, 9754, 8772, fb13, 1225, 3de2, afc0, 599d, 112a, 0f48, e829, 686f, sigradi2016_409ff, ascaad2014_020p3, ecaade2017_117r, fc71, acadia17_338ff, ecaade2017_046k, e375, 4340, ecaade2016_118c32, 1399, 6f83, f73e, 46c9, acadia15_483t21, sigradi2015_6.387r9, acadia14projects_627ar, d85d, 646a, 8c3e, 51c0, f82f, 9c65, 9ec0, 3981, 6422, 249a, e485, d195, 4f7f, 6592, 0b9f, 6444, 3893, 3c27, ecaade2016_157b43, 89e5, 7f2f, 9ff2, 10a6, 5d02, ecaade2017_155i, f498, acadia17_145yy, caadria2017_134b36, 57e3, caadria2017_174f42, 4a3d, ecaade2014_180c45, 7c83, acadia14projects_291i, c82c, 625c, 3998, 77bc, 7de1, cb12, 8475, caadria2015_114l18, eff4, ecaade2016_223o58, acadia17_201g, 820e, acadia16_308v18, 511a, caadria2016_497c21, c92d, 4f77, f194, c042, f3bc, 96ec, ascaad2014_017o1, 76dd, ecaade2016_127b35, 15f8, 312c, afd4, a37d, 5018, c4bb, 2089, b58c, ecaade2017_052kk, ecaade2015_21s3, ascaad2016_011i5, 363a, b425, da3b, caadria2015_070i9, 148c, a814, ecaade2016_102h28, 282e, 0339, e03b, d770, 3f07, caadria2016_507t21, ce6a, 2bde, ecaade2014_157c39, ae35, 475d, sigradi2016_590g, 6ffc, fd0b, ca81, 8e76, 7657, e40b, 45ec, 2d8a, c370, ea42, ecaade2017_291m, df10, ecaade2016_162v44, sigradi2014_291n4, 6442, b103, 5301, caadria2017_147t38, ce74, 691d, f89c, 5a7d, 5dcb, 4f91, 66f3, 8da1, 1700, ecaade2017_023ii, 8d2e, b5bf, 7053, 5a54, ecaade2017_291g, dea8, 3f46, a891, 6088, caadria2017_182p43, 7da8, 7b64, ecaade2015_138a28, 79b3, ecaade2016_087p24, f338, 8bef, 66c0, 9bcd, 7c2c, ecaade2015_235m53, 1fa9, a004, bcca, d19e, e50e, 2c0b, 9970, 17e0, 9712, sigradi2014_151c3, b5e6, 0aec, f103, 3fc9, 51c6, f66b, 6668, 76eb, 173f, 3d25, 89a0, a9e1, 406f, 0cd1, 5eb8, 316a, c727, acadia14_549s, ecaade2017_215ccr, 33df, e911, 55ff, 2b48, caadria2016_477a20, caadria2016_301r13, acadia14projects_167x, a88b, 8431, c68d, 24eb, 2251, e66d, 8092, 9eac, 017d, 4998, db27, e132, 9b7e, ce2d, acadia15_371g16, 51fe, acf8, 75f4, b336, 832c, ccd8, 7155, b5de, 262f, 80f6, d954, ascaad2016_045z18, db30, ae1c, 1bdf, a268, a591, 391a, 2fa6, a97f, ecaade2014_149i34, sigradi2016_381p, a1c4, e646, 8101, 9148, f84d, caadria2016_487p20, sigradi2014_155w3, ascaad2016_038c15, sigradi2013_226, 7bff, caadria2016_157x6, 3fe9, 6819, cca4, 048e, ab0c, 7de3, f927, a008, caadria2017_134c36, e541, d216, ab83, ascaad2016_047v19, 18cf, ace2, 07ac, 3032, 1fc8, ecaade2017_215xx, a7c7, 6fde, acadia14projects_719n, acadia16_488v28, 855a, 4f2b, 5865, 552a, 3d3c, acadia14projects_135i, 8dcb, b9d4, 9b0d, caadria2016_797z33, acadia14_75b, 4323, 1db8, 5779, 2031, f01f, db53, acadia17_520v, fcd1, acadia14projects_81k, 659a, acadia17_50mm, db07, ascaad2014_033f1, cc06, sigradi2014_265t1, ecaade2013r_004c4, ecaade2015_302h66, ffe7, ijac201412405w8, 17cd, ecaade2016_067l16, ijac201412401t3, 1d6d, acadia17_71kk, 475e, 685c, ijac201412204u2, ecaade2014_012o2, 7757, c41e, d2ed, bd70, 763f, e9c3, 7dc7, 49ca, 3d58, acadia17_598tt, ijac201412204k3, 7f58, c485, a731, caadria2016_249i11, e0e9, 4910, ecaade2017_053zz, 6a34, dd90, 9ebc, caadria2017_037f12, 5e16, 1a3e, 4da5, 9046, sigradi2015_10.74r18, 2467, 1d2f, 23d3, acadia14_53s, 620e, 5d79, 5a15, 3ab1, 25dc, 9b72, ascaad2016_046t19, caadria2015_209c32, fc0a, 9524, 0cbd, 1905, 830c, ecaade2017_109ee, 39ab, eb93, de9a, 5062, d930, ecaade2014_197j51, ddae, 5e59, sigradi2015_8.186x12, f190, a135, 0488, e716, 09fa, a0bc, 2394, acadia17_637i, 4913, ecaade2017_257pp, e799, 97eb, sigradi2016_710ii, 84cb, ecaade2017_192n, 8e95, sigradi2015_11.222r26, 1f79, 6b6a, acadia17_481l, 1892, 2f29, ecaade2014_078r18, ecaade2016_072m20, c6c7, ef35, 5bb6, 2b90, cc35, ecaade2017_031mm, sigradi2014_049i5, sigradi2013_386o1, 7480, 9a2a, sigradi2016_431t, 0422, b156, 2e2b, 3667, 5a39, acadia16_260j16, 1511, 00e6, e7ae, 9000, d07f, c58a, a5e7, b70f, 7c89, ecaade2016_023s6, 71aa, ca86, fde3, f2a0, 69fa, ijac201614207o12, e8e8, acadia14projects_339x, ae0d, 8ac0, 33a5, b6d2, af0e, sigradi2016_430p, eba0, ijac201513201k5, 9dbc, 5571, 8939, 3fbc, 2298, 0734, 544d, ecaade2015_83s16, 3995, 028c, a94b, acadia14_199ac, 7867, 3f90, 9fda, 78fc, ecaade2017_053ww, ecaade2014_230j59, b714, 655a, acadia14projects_199ak, ecaade2014_123i28, c9fb, 298a, 135b, d88a, bffc, 9bbc, f38e, bdbf, sigradi2013_111v, 2c0d, sigradi2014_099u8, ecaade2017_054nn, ecaade2016_224e60, 15c2, cf56, 5a25, 9ee1, sigradi2015_10.74o18, acadia14projects_565ag, 93b8, c9be, acadia16_72f5, 3fa3, acadia14projects_23ac, 3bc8, f125, a88d, f24d, e18a, 46d0, dfb0, ecaade2017_213xx, 5c55, cb1b, cfef, d72a, sigradi2013_215z, 65e2, e0df, 7fb9, 93fd, 196c, 0ad1, 15e8, 3ceb, 702f, 3ddc, d33e, fe1f, 27fa, 97d9, ecaade2015_158i33, ijac201614105n5, ecaade2016_098y26, ecaade2016_099j27, 60ad, ecaade2013r_003j3, fdda, a762, ecaade2015_64p13, 1b58, 2974, 9ecd, 73f2, fbfb, 3912, ecaade2014_218u55, 3cdd, c4f3, ecaade2017_248ss, 2a13, 3be1, d1fe, 674e, ecaade2015_138k29, 6359, ijac201614102x2, 6d26, e8e6, 915d, ace9, f9d4, 49b7, ecaade2017_079u, 6271, 2e74, c7e1, caadria2017_085d25, bb41, acadia14_301e, 8b78, 8f79, a664, 50d6, efed, d119, d47b, 7648, c1a8, 1977, ecaade2016_011f3, 53c8, 9e6b, caadria2017_145h38, 66f2, a768, 93e4, 2e30, c845, caaf, f81e, caadria2015_145z23, caadria2017_016i6, 60a6, 68b2, c66d, 1b65, db7b, sigradi2015_9.347k17, 2a1c, 86d7, sigradi2014_266k2, ijac201513203n7, c9ed, bf96, 7971, 4344, acadia14projects_91s, 6800, 2341, c89f, 9fbb, ecaade2014_149x34, 2fe3, 79ec, 9995, c6fd, sigradi2014_186b6, c02e, 0d43, 4a9a, c1c5, 3f4d, df92, c65b, e7df, 59fd, e0db, 2b74, 4334, f9e4, 6549, f664, 181a, 7efc, f992, ecaade2017_117v, 5efd, e756, befb, ijac201412304s1, ecaade2015_109y20, 0df9, 5a78, a6e7, 885d, 243b, 500f, 33a1, e68a, sigradi2013_43u, 9e62, b11e, acadia14_479au, 7b74, caadria2017_104c28, f17b, c7a9, acadia16_72w4, sigradi2014_032g2, 81eb, bb8b, 8e96, 0963, f678, ascaad2014_007a4, ecaade2016_058z14, ascaad2016_002o1, e05f, d6fd, 6e4a, 0503, fad9, 2e6c, cb03, ac0d, sigradi2015_8.186m13, 7978, 3874, caadria2017_067m21, 6c8b, 3202, 96f3, cdbb, sigradi2016_637s, 2022, df35, 07ff, 8b99, c085, 2ae0, 85dd, 3882, 7e35, f9bb, 0b83, 50aa, 5434, c2d3, caadria2015_208x30, 47c0, ecaade2014_145n33, a84a, f3aa, ecaade2014_168b42, 8df5, 7873, cd6b, 6ef5, acadia16_478o28, ecaade2013r_004u3, cf43, 89e4, ecaade2016_127a35, 53cd, 88b3, 36d9, ce47, ecaade2017_021j, 284c, sigradi2016_815jj, c156, 7c2a, 5777, cbd3, e308, dbd5, 0483, 4e11, 6d9f, ijac201412301u6, 791b, acadia14projects_111j, b4fb, 205c, e51d, ecaade2014_138f30, ecaade2015_113s21, dee1, b997, acadia14projects_339ao, 2eb3, ea2e, ecaade2017_079m, sigradi2016_592x, 1ca0, ecaade2015_265t58, acadia14projects_435ay, acadia15_343d15, ecaade2015_81o15, ijac201412302t7, 5cdf, sigradi2015_11.142f25, 397c, ecaade2015_92u18, c620, abd8, ffe6, a33b, ad45, 8017, 2905, abb2, c281, efea, 99f9, c5d6, 96d4, e66a, 85ed, 0759, fac6, b43d, f121, 95a7, 4b00, 4341, 263d, acadia14projects_463i, 4799, sigradi2016_695p, acadia14projects_339al, b53d, bd62, ascaad2016_021c8, 41b2, caadria2017_142h37, acadia14_531t, 05f7, caadria2017_123t32, 6389, ecaade2017_130qq, faea, 145f, 678c, 4a4d, 6ea4, acadia14projects_589j, a3be, b280, 4c64, 92d2, bec9, ecaade2015_285f62, fb2e, 4d4a, 90a0, 51ea, 0489, bdb7, 9290, 1abe, a022, cc69, ea95, 11e7, 0e7c, ff59, ascaad2014_020v3, a29e, 4f05, ecaade2015_11f1, 598d, 18d3, f544, 42d4, 7037, e8ef, 0efc, sigradi2016_615x, 9c20, d806, e014, ecaade2016_073a21, 60d7, 0c7a, 4d31, 6017, ascaad2014_019z2, sigradi2015_12.215r27, ijac201614202k8, b42f, ijac201614105j5, b6f6, 7af5, 539b, 4a02, ecaade2017_080hh, eec0, c234, caadria2016_579v24, 594d, bd7a, 68be, 6847, 4a52, bd79, eaf0, caadria2016_559x23, ad5f, 7603, 0c58, 7c40, sigradi2014_144y2, 5d40, edfa, acadia14_357ax, f7ae, ef5a, a545, 120e, ab39, acadia15_47j1, 31b6, 04c0, adc9, 8f53, 9b33, 094d, ec95, 2596, ecaade2017_225xx, acadia14projects_655ag, 9090, bee5, d89b, 8d4c, 1b9a, ab06, 9b19, b4b7, ce34, 7268, 9ebb, c00d, 1b33, sigradi2016_512c, 7646, edd6, 549f, 9833, 8071, da08, 94ab, 960f, 5169, ascaad2014_017j1, ac7e, sigradi2013_275d, 68eb, e304, ecaade2014_185r46, b627, 9ba9, 5744, 7c1f, ijac201614408i5, a46d, ecaade2015_207s46, caf3, 3252, 6436, caadria2015_188z27, 91cc, d9b5, 45ae, 8550, acadia14projects_101ab, acadia16_244w15, b861, sigradi2014_063u5, 9baf, 0820, 3801, ecaade2017_087n, 5f79, 4583, ascaad2014_017d1, 4ce6, 16b7, d193, 32d3, ecaade2015_114r22, 61af, ecaade2014_024c7, 2d94, 9cff, 2d44, dc45, caadria2017_057b20, d77f, 93be, 29e0, 7400, a0e0, 5f40, cae8, sigradi2016_524q, 244c, caadria2015_099s15, 172c, 29b1, e8b5, acadia17_189oo, 6188, 6ba6, fa46, 9ce2, 397a, acadia14projects_589e, 59be, e1f9, c1f1, 7b6e, bb8c, 00d5, dd9c, ascaad2014_019g2, acadia14projects_681ar, 5d6d, 37ad, 7afa, 21ea, 41eb, b041, eb14, 09ae, acadia14_473ap, f14a, 1f6e, 2fe5, 0071, 75e6, dc6d, 08fc, acadia14_375o, ecaade2016_095x25, 03c6, b3ba, 6eb5, 70a1, 0c3a, d2f5, ecaade2017_277pp, 9444, b72b, caadria2017_086m25, 7528, ijac201614204p9, ff16, sigradi2013_286i, ecaade2016_134e38, a435, 4db6, ecaade2014_175z43, 81bf, f06a, e11f, 0206, ecaade2017_183w, ecaade2016_123u33, fefa, cf76, caadria2017_043a14, c3a9, 81ba, ecaade2015_225k49, 0c61, 16f0, 12aa, caadria2017_155s39, sigradi2015_10.307l21, caadria2016_095o4, caadria2015_070x8, 57e9, bd67, d0f4, 0e19, 0cc8, ecaade2013r_008l5, 008b, acadia14_627d, 6a63, 9b8e, bc25, ecaade2017_006z, ecaade2017_212tt, 5ad1, 5500, 1d15, 3b79, ef50, bef4, 19b3, caadria2016_507o21, 935c, 85ac, 7573, e604, d468, sigradi2014_263v9, 9821, 07f8, 53c2, 6006, c510, 45c3, ecaade2016_067w16, f736, 6007, 6c4d, 704c, dd0d, 0a46, ecaade2015_86k17, 9d79, fadc, 9d86, ijac201614103l3, 679b, bd34, c79a, ecaade2015_101j20, 0b58, 7832, 37c4, a825, cf63, sigradi2014_265r1, sigradi2016_814xx, f573, 009f, 0fc3, ecaade2017_019ff, acadia14_709al, ecaade2017_049pp, ascaad2014_032l9, f877, efdd, 2de5, 0f8d, acadia14projects_555i, acadia17_283ss, a33e, e71f, 469c, cd2e, 6f82, d47c, ec96, 0566, 53aa, 52ed, bdc0, ecaade2016_154m42, 1c0b, fc6e, 41ce, e904, 96ee, ecaade2017_152mm, 35ec, 210f, 6fdd, 4cf8, be27, sigradi2016_625uu, 4966, 0196, 267e, 5bc0, 028e, bd28, b815, c480, 1978, 5317, ea67, fb02, ecaade2016_152z41, 7c67, ecaade2017_175i, a187, 6299, daae, 1373, 11e8, 818a, d899, ijac201614408f5, 6ff0, 5b46, 2c1b, 70c0, 39b1, 2530, e23f, acadia16_244s15, 3d77, ijac201513302e10, c1c7, sigradi2016_421yy, ca6a, 23fc, 29b4, 62ce, 330b, 5658, e332, ecaade2017_282r, c1ff, 923b, sigradi2016_625tt, 001a, 4d12, ba1f, 212b, beaf, a43d, 4704, 8b40, 267f, acadia17_322c, 2e5f, 1644, b84f, c774, sigradi2016_752nn, 6ecc, 1e7f, sigradi2013_421i, acadia14projects_375c, sigradi2015_3.394h6, 1b15, 2029, ecaade2016_006v1, ecaade2015_336c73, 9499, c820, ec77, c704, 29cc, 8dba, c152, c9de, ecaade2017_215ww, 9e9e, f80d, acadia17_648ff, 2cba, 1f1f, de65, 35fe, 67d7, 9297, 1d27, ab64, 0e8c, ee81, 6fd7, 41ad, 70e8, a19a, f12c, 3c69, 4f94, c476, ba35, ascaad2016_017c7, acadia16_62i4, e53b, 45cd, acadia14_375p, ascaad2014_029p8, 8691, 2499, 00ec, ecaade2016_140z39, 47d2, ecaade2014_067d16, 4d8e, 08e3, cb9f, d9b4, 009e, c313, 1bfe, 9a78, 8fbc, 4cb1, acadia14projects_301g, acadia14projects_445ai, acadia14_229h, ecaade2015_325w70, f757, 4451, 4b3a, 7fb8, 0562, 4720, 6ec2, sigradi2014_172x4, 12ea, 10ca, ecaade2016_120b33, 0417, 836c, e157, 305b, ef00, 8f90, caadria2015_049c6, d556, ec0f, 6d30, 8ce0, f13b, 1880, 04b9, sigradi2013_62t, 0025, 3db7, sigradi2016_801u, ecaade2016_162n44, fa99, da21, 7bb6, c5ae, 202d, 12eb, 4a68, caadria2016_333s14, 11b8, 8924, ijac201614105v5, 240e, 9dca, 2fec, 1253, 46ee, b8b6, 080a, c2e1, ecaade2017_264ww, acadia14projects_317v, 6398, d835, 4a93, 701c, 0937, acadia15_451p19, 8f0d, 5d10, 4a4b, sigradi2016_771u, 5257, 7d73, ecaade2017_099vv, 3b4d, acadia14projects_145r, 9204, ijac201614102c3, sigradi2016_449jj, 601b, 1eb7, 88bd, caadria2017_015j5, ecaade2014_109m24, caadria2017_086l25, 252f, 0138, 381c, c297, 5ba8, ecaade2017_053g, 74c0, 074f, b572, 620f, ef7e, 4be9, b6e4, 3c6f, 91d3, 2dd0, 9a9f, c405, 0cd6, 6a62, 30d2, 9939, 6b86, 93f9, 0c94, bb06, sigradi2013_234m, 599b, a0a0, 2ca2, 6c28, 2d3c, 79b1, bdf2, 239d, acadia15_469s20, 8afd, b89d, 6b3e, ed83, sigradi2013_303j, d1cf, 18b1, 1be1, ef72, bc01, b4ea, eb62, 4a32, b51d, 2eda, 5bac, 04e3, sigradi2014_049h5, 0ec8, 84bd, 77b6, a481, cf1f, 04eb, 57ee, acadia16_488w28, 6e21, a0b0, b667, 3c00, c739, 1d9e, 079c, b66f, b4b4, e415, acadia14_23v, ecaade2015_109z20, ecaade2015_94c19, 07f6, 631f, cdc0, 919c, 9471, 26eb, ecaade2017_111tt, ecaade2014_100c23, 57ad, 5526, 2fee, b0c4, 7f86, 3c15, ecaade2016_121p33, 6c9a, ecaade2017_255h, caadria2017_118r30, a3ea, acadia14projects_81j, 8e14, da76, sigradi2015_11.196h26, 4b74, a62b, ae82, 2ed7, a8d3, 839e, 46b0, bad2, fc9c, 1c80, 4ca4, ecaade2017_256w, dbe0, acadia16_12j2, 8284, acadia16_184j12, 6768, e0f0, ascaad2016_033d13, 4790, 535d, 2429, 33f9, acadia15_431i18, 30af, sigradi2015_8.186z12, ce8c, 7dca, caadria2017_118j31, 4092, acadia14_479at, 9b9b, ecaade2016_111p30, 98c3, 9dd4, 0d8f, caadria2017_041k13, acadia14_357av, sigradi2013_135g, ecaade2017_129pp, b4e1, 50b8, acadia14_681ah, 323d, 508a, 9604, 9bb4, c19b, 54e6, 6a2b, 19c2, ecaade2014_153m37, ecaade2017_066r, a690, acadia14projects_317z, 050e, ascaad2014_022f4, c82e, sigradi2014_132s1, acadia14projects_453j, e467, caadria2015_209x31, 74e6, ab74, c70c, 3863, f932, dfe7, 2053, 98b9, 3007, a46a, 5c2e, ced7, ecaade2017_053xx, sigradi2013_95o, eebe, b7ee, sigradi2015_8.81u11, af37, 4482, f0af, 3d99, ecaade2017_052gg, caadria2016_683o29, 4a38, 2dd4, dc82, ecaade2017_201f, 5d67, 694b, ascaad2016_038u14, 6eb1, 5b5d, caadria2016_477b20, 3afb, ecaade2017_009z, 9c1e, cb66, df93, 56fc, 361c, 587c, 1e9e, 8666, caadria2016_003l1, c330, 1c78, ecaade2015_152c32, b517, ijac201513301x9, fd01, a437, 83a4, 7958, 908a, ecaade2017_142xx, 7a7c, 9c80, e33e, a95b, fd9a, 2046, 64dc, 4dcd, 0a87, c49f, a324, 83ad, 2712, 1344, sigradi2015_12.215z27, acadia14projects_219aw, 32f2, b101, 6b25, ijac201614302h1, 235e, 45de, ee4e, 838b, acadia14projects_589i, 09e3, de5e, sigradi2013_189l, d24e, acadia17_100n, 783d, 523b, d889, cd11, dbbb, 17fb, 6ba4, f7b4, b0bc, eeb8, caadria2017_052v17, 59f2, 12bf, c713, 94c1, 55c1, b67b, 35f7, 7791, d849, efe9, d92f, 3870, 4e18, 16e7, 4072, 81f8, b854, 9a9c, cddf, 25c1, a3ac, ecaade2017_033q, ff4a, acadia14_453e, 945f, ecaade2014_130v28, fbd1, c882, ecaade2017_269rr, b262, ecaade2017_051x, caadria2015_170r25, 7115, fff2, ecaade2016_170x48, 5a9b, ad71, 89c3, 4eda, acadia14projects_111o, 4ab3, d11b, c3c4, 9882, a59b, c394, sigradi2013_315z, adcc, bf75, ecaade2016_018y4, acadia14_145k, caadria2015_073a10, acadia15_161c6, d25e, 13b4, acadia17_323l, 8cd2, 8b4e, 0ee8, 7fe0, 966d, 5040, 7aad, sigradi2013_31, 4067, f107, a147, acadia15_57v1, ff21, 898a, cc5d, 6d28, sigradi2013_30d, caadria2016_209v9, sigradi2015_8.264j14, 7915, acadia14projects_565y, sigradi2015_10.140s19, ascaad2016_009n4, 6969, caadria2017_027r9, f29c, 4351, 108f, caadria2017_067t21, e035, 4232, 02f0, c39d, 8e51, dd13, 001c, 2156, 5dbc, 46ef, 2151, df27, sigradi2016_815x, 6a78, 7272, 1b92, 6c2f, 9b9e, 690c, cfda, acadia14_619az, 2020, fd3b, 4b5c, acadia17_678w, ascaad2016_023c10, db5f, 2baf, a5d6, ecaade2017_199yy, 647b, e92b, b6de, 1348, 6e98, cc9c, ecaade2017_057h, 046e, 3693, 2acd, e0d3, d45c, ecaade2015_202r44, e65e, 5655, 73b8, 44ff, 21e5, 6987, acadia16_78p5, ce9c, acadia17_358hh, cd89, dd05, 7762, 0242, a2f2, sigradi2015_4.219u6, 8895, b3fd, sigradi2015_sp_8.6c30, 9486, 08c6, e7ab, 9ca2, 4e62, ea53, ijac201412201d1, 6b97, 8d01, sigradi2016_387vv, 07cf, df66, acadia15_483v21, cc15, 4024, d1fc, 3859, 94ff, ecaade2014_113v26, 0c77, 3651, acadia16_414c25, dc57, 0243, c9df, ijac201412303j9, ecaade2015_231r52, 5699, 7e0a, 1f17, 8504, ecaade2014_049a12, 10e6, c43c, bb96, f955, bc99, 558d, 778e, 3ae4, c4be, 3fe3, 9274, ecaade2017_046b, 83f7, sigradi2015_12.259a28, d6f0, 936f, 8948, cd7c, 7314, dbe5, 9051, a785, 57d1, 245a, dee9, acadia15_57a2, e455, ecaade2015_227t49, sigradi2014_232s8, 3d5a, be14, 0a8a, 11c0, b9d8, 4c90, 7227, sigradi2014_178j5, bf64, ecaade2016_074v21, 107f, 9633, c7f4, 49a2, 76f4, 6ba1, caadria2015_226r34, c3e2, d967, ascaad2016_012o5, 2bbb, b971, 7290, acadia14projects_579j, 13eb, 84f3, caadria2017_125b34, 30e2, 7a88, 4a91, d4fd, 94a8, 01f6, 3e02, 07df, 440f, caadria2016_301v13, e74c, a1be, 3bb5, bbb8, 9bb5, 9195, ecaade2015_77y14, 9185, ecaade2014_038o9, f2c6, 3f7b, f8d6, acadia14projects_435an, 5883, 7f0b, ecaade2017_203ee, 0258, b46b, 13c7, 30cf, acadia14_125x, caadria2017_005z2, b7e3, 7b23, 8949, f086, f2a6, 0150, ijac201513203b7, ecaade2017_038ll, f97f, 51b9, c6f4, acadia14projects_375m, 3dcf, sigradi2016_805ee, caadria2017_085b25, ecaade2015_285o62, dcda, 7685, ecaade2017_053o, dc86, 9236, acadia15_297e12, ecaade2016_006z1, acadia14_589e, ae0f, cd6e, 5f88, 99ad, bb3b, a426, bd2b, acadia16_106y7, acadia14_301ax, 3f72, 8c0c, sigradi2016_625b, c5c6, acadia14_291i, bc85, ecaade2017_076ff, acadia15_161n6, acadia14projects_145s, 4153, acadia16_12m2, 5078, 8454, sigradi2014_213y7, aba9, 3c4d, 1355, cbf9, 9b37, 95a3, fab7, eeca, 7009, 29af, acadia15_407y17, e851, acee, 101d, 331c, 6d34, c575, 5dea, 9d8f, ascaad2016_005w2, sigradi2016_512d, ecaade2016_164s46, caadria2017_052r17, 84f4, 960d, 6d44, e79a, acadia14_609au, ijac201614302i1, 667b, 6a6b, b175, 9794, 5a80, 08be, 458b, 2356, ecaade2016_197b52, 96ce, 176a, caadria2015_081t11, ijac201412403z6, 0225, 3d46, c889, 1b8c, 45a2, 8c1c, 33a3, 1965, 0dc5, cf94, acadia14projects_549r, 3544, ee7c, 8c51, caadria2015_164i25, acadia17_403n, 717a, 7e4d, de33, e85a, 16c5, 3ef7, a48e, d0b2, sigradi2016_614t, 213c, fa0b, 79a3, 484b, 4489, caadria2015_030h4, 7010, dbe9, 4136, 5687, 1f70, ec6c, 891f, ecaade2013r_012s7, 4f5b, sigradi2016_732d, a627, 7f0d, ee41, sigradi2013_411n, 64d9, f982, 7210, bfc5, 1553, 5842, 8170, c88a, sigradi2013_43a, 7d6e, ascaad2014_030c9, 8c5d, a06b, 3405, 23fb, e1ea, 4366, 4289, 8cfb, 8e8d, ascaad2016_011m5, dca0, debb, 1c64, ecaade2017_203x, 17a3, bbd0, e602, 7280, ee8c, a093, 9afb, 4355, 7dcc, 08e4, sigradi2013_330e, 7892, 7f8a, a6e6, 8a0f, 60a5, cc3c, d9fb, 7975, caadria2015_014p2, ecaade2015_217j48, 3ef6, 9234, 55be, 3c2d, b32e, a6d6, 3a1d, 1d8a, caadria2016_621t26, c365, 3cba, 8841, ea58, e9db, 2040, ffdf, ecaade2014_145f33, 0e1c, ecaade2015_33j6, ecaade2014_217i55, acadia17_413y, 3180, 6ecf, b891, a3a8, c304, 76e0, acadia14projects_539g, 5678, caadria2017_055l18, 80fa, caadria2016_631f27, a6a7, 3bff, 539a, 874f, 1267, 8053, 652c, 607d, cc77, efb4, sigradi2014_172w4, ecaade2015_18g3, 7a2c, bf5a, 0c39, 71f8, ecaade2014_111e25, d9d1, 95e3, ecaade2017_ws-archieduq, 4a9e, 58fe, a94a, 8a31, 3f99, 9c5f, acadia16_298n18, 2e1a, b5c8, sigradi2016_752ss, 12f2, f1ce, bc39, 650d, ijac201412406r9, 0752, ecaade2015_235z53, 6328, caadria2017_122o31, 6115, 5e3a, acadia14projects_365an, 0093, 6492, c1b3, 0332, e51e, 74d7, af8c, caadria2016_713v30, e2f3, 07a6, b466, c1ac, 1cff, 9c31, 054d, ijac201513303u11, 821b, 3fea, 4a43, sigradi2016_446qq, 105c, caadria2017_127j34, 2317, c186, f96b, ecaade2015_11b1, ecaade2017_056zz, ecaade2015_325c71, ecaade2015_317p68, ecaade2017_240aa, c119, 23ac, 4d6b, 72c9, 1345, acadia17_570gg, sigradi2015_1.320i1, f7ed, ae18, 24be, fa7d, e193, 71c6, acadia14_281s, f5bd, db74, 9a6c, 25d5, dd83, c095, 97a1, f3df, ecaade2017_291w, 3c93, acadia16_270f17, d44f, 0ad9, 97c1, d97b, 7f43, 2950, b91a, 1362, 4fb1, ascaad2014_017a1, 50bb, a677, 66af, 1672, bb6d, d1dd, dd14, d12e, 8896, 8029, sigradi2015_12.215u27, ascaad2016_007w3, ecac, 3ed6, 7c08, sigradi2015_10.140i19, c1a9, b1ed, 1e5f, 2246, acadia14projects_189as, 4911, 756d, 4f4e, 8184, aa72, sigradi2014_045h4, 5dd4, caadria2015_188v27, a7a3, 17dc, acadia16_372i23, 0f98, 1131, f9a3, ecaade2016_162a45, a443, 353b, 65d3, e387, 3525, 23bf, 5ae5, eb91, ecaade2017_146bb, 6a0d, 0189, fda3, 1deb, d21a, caadria2016_197o9, 5c4c, caadria2017_072z22, ecaade2014_084a20, ce57, dce5, ecaade2015_294j64, ecaade2014_022b6, ea91, 1c11, sigradi2015_12.259y27, 6dd5, 7a1e, acadia16_164r11, d6a5, acadia15_95f3, 2fd1, 3af9, f0fd, acadia17_678xx, ecaade2015_84z16, ad29, acadia14_409m, 89aa, 3a0d, efac, ecaade2015_22s4, 0c14, 4877, acadia17_283tt, sigradi2015_9.347l17, acadia14_531l, ijac201614308o5, caadria2017_118f31, 3ab8, 9d44, sigradi2015_13.316v28, 129f, d33a, 1e7d, 66bb, 26ea, acadia14projects_339af, 95ee, 8008, acadia14_463u, 2449, daa4, c434, 2af6, 5c4a, 7acb, 9dd6, ad90, 344f, 35d4, 4c91, ascaad2016_038r14, 08f4, ecaade2016_154v42, caadria2017_118z30, ecaade2014_014b3, f4dd, 31a2, 327d, 6fcb, 45d4, 4629, 6032, 592c, ecaade2014_108f24, 0b13, 2063, adc7, 8950, 401a, 46ba, 255e, 4595, 5e60, e504, 57e2, 2f54, cbf3, 7d20, acadia16_98f7, 002b, 6379, ba9f, 04d2, 4187, 1bd2, 8a13, 2101, a2e0, f197, 1b00, acadia17_435a, 8953, acadia14projects_311v, a9c0, caadria2016_321m14, 4fdb, 8886, 80d3, 04aa, d8b7, 2ba6, 3033, 57c7, b5c4, d8a3, 4783, 0a69, f278, c440, 0b36, caadria2015_172g26, ee1e, ecaade2016_089y24, 5884, fe0e, e48e, 0984, ascaad2016_023e10, ascaad2014_001a1, 9e96, 0b7a, b74e, sigradi2015_3.268i5, b808, aee7, acadia14_291an, 928b, 4b55, eeb9, ecaade2016_213r54, b8e7, 652a, dda5, ecaade2013r_003d3, 5567, 6db6, 4440, 5a57, bb5b, 714e, 9394, ecaade2017_169nn, bddd, e134, 9a65, ecaade2016_223r58, ecaade2017_021r, acadia17_296y, ef06, ecaade2016_197w51, 9860, 36c9, ecba, 6deb, 26bc, 9d1e, ijac201614208r13, 1c3d, 9030, 4b96, f136, 845f, 030f, 4bb8, ascaad2016_022n8, acadia14projects_479ap, f6fc, 51da, sigradi2016_467m, 0e0c, acadia17_70ff, ecaade2017_229ii, d5ef, e562, cf7e, ascaad2014_010o5, 6383, fa7c, ecaade2015_284y61, ecaade2017_234o, 44fa, c0c6, ac84, ad24, ecaade2017_077pp, ijac201412304w9, cd7a, ecaade2017_041u, 5d98, f87a, f119, 11df, sigradi2013_411, 090e, ecaade2016_045h12, 483c, 21d0, e7bc, f5fa, acadia16_12d2, 6df1, 9b96, 68f0, 6d25, sigradi2016_490w, b371, 18af, ecaade2017_038ss, ascaad2014_029b8, ecaade2014_121v27, ecaade2015_229g51, sigradi2013_347t, 0e5c, 0f62, 528b, af28, 92cd, ascaad2014_035n1, 9e4a, 8253, 2424, be05, b6ef, ce9a, ef89, acadia17_257a, 355d, d427, 1bce, 5bfd, ecaade2015_143m30, a8f4, 3438, 978c, 9e76, 744f, b7fe, d027, 34b0, eca9, a7e1, sigradi2014_281h3, ed63, ef4c, sigradi2014_197t6, 81be, b1a9, 913a, 7e23, 950f, caadria2016_819x34, ecaade2017_215hhr, d126, sigradi2015_3.345r5, 4ea4, ijac201412403o6, 6028, acadia14projects_63ae, dcaa, ijac201614201f6, acadia14projects_565s, e4ba, acadia16_382u23, 27e6, 3c9e, a2e3, ecaade2016_225k60, ecaade2017_157mm, e0f5, ecaade2015_320k70, db4e, 12ca, a191, 9a5e, caadria2015_114m18, 8f2c, acadia15_161e6, 306b, e1c3, 5d94, a1e4, 088f, bfdc, 59a0, bfc8, 20c9, e5aa, 907d, 0300, 898e, 0a59, sigradi2014_291p4, e730, abec, 377d, ecaade2016_021o5, fc01, caadria2015_142p23, 2995, 2d30, 2cd3, 49d3, c363, 1886, f7ca, 3a7e, deea, 1220, acadia14projects_619ah, 681d, acadia16_394j24, 3934, 2789, c0a7, 0d79, 6437, 5b91, caadria2015_049w5, acadia16_290f18, 6065, 88e1, 509c, 80f0, 2bf8, 0bc7, 2f7d, f699, 6b1a, 6612, sigradi2015_11.71h24, 237c, be04, fad3, e943, 6c99, effe, 5cd1, 3055, f673, ecaade2016_162e45, ecaade2014_176g44, 3066, ijac201614308r5, de1c, acadia14projects_291ay, 0dbd, d82e, 3262, ecaade2016_121o33, 732c, c987, 9069, 6a8d, 4e02, 1f99, 9921, 971f, f30a, ecaade2015_33m6, ecaade2014_184g46, 1f7a, 6aca, 275e, af02, 9278, b5ad, 7597, ecaade2016_057p14, b191, ef90, baea, b3af, ccc1, bc8c, b2c6, bc83, 43e7, acadia14projects_91r, 580f, cbc6, dd15, 5a61, 6e32, 813d, ecaade2015_217x47, 0423, cd40, 4242, 3aba, 16ff, ebec, aada, acadia17_26e, 0d23, a416, 247e, ecaade2015_136p26, 6154, sigradi2016_467n, 38fa, f450, 83ed, ec05, ecaade2014_089r21, 4dfd, 8893, 617c, 6f9e, ea7b, c222, ecaade2016_011w2, ijac201412408k2, 4f52, 0662, c181, 4584, ecaade2016_070p18, 94cd, 2b9c, 7fa6, b68d, b664, 8de6, eca8, 8093, 09f5, bca0, 36d7, 3bb3, 0687, ef21, ecaade2017_172ee, b89e, f238, 0a6b, 4c08, 6a48, c61b, b717, 81ef, acadia16_470h27, 4ad7, ecaade2015_103o20, cd72, 9164, 158a, ecaade2017_066o, 31c7, d681, 6803, 4b6b, a337, ecaade2014_239o61, ecaade2016_224n59, 6259, b6ec, ascaad2016_052i21, 452e, 5470, acadia17_231k, 176b, ecaade2015_138g27, f628, 720d, eaaf, 4c01, c182, 673f, 8efc, 433b, ae4a, 19a2, 032d, ascaad2016_014g6, caadria2016_405r17, 0461, b3b0, d515, 3fd4, acadia17_169xx, 2848, ef34, acadia14_375e, acadia14projects_131ap, b6ac, 1f93, 3e54, acadia14_445ai, d0e6, 8c5c, 3fce, eb56, 4853, 734f, c17f, 5351, 93de, 8f3b, eebb, 1ba3, 2b89, acadia14_135aa, 9afc, d746, acadia14_565ac, caadria2017_027u9, acadia14_479u, sigradi2014_197y6, ecaade2014_023j6, 3b08, sigradi2015_10.307v20, f738, 8543, be6d, ecaade2016_147t40, 819e, 573c, 6b40, b20f, ecaade2014_168g41, acadia14_229m, c6b7, 1638, 110a, acadia14_627ak, 2a67, 846e, e9b3, 4178, 588f, sigradi2016_685nn, ecaade2017_017f, aec1, f9ab, acadia16_478l28, 7c81, 435a, ec10, 0677, c46d, 69bb, b273, 6d66, 50e0, sigradi2015_sp_8.6f30, 6428, b7fd, f3ab, 9f85, caadria2016_507m21, 7af2, 7fde, acadia14projects_117g, 7eb8, acadia14_453h, sigradi2016_443ss, 2148, 7321, cfb6, caadria2017_029s10, d1c5, ae57, ecaade2017_008n, f78f, 8f12, 8158, e863, 1411, b71e, 6200, 357b, 12f1, 22ad, ecaade2017_038rr, 7e40, 3393, 418f, af16, b5ca, ijac201513104o3, ecaade2017_111rr, 9a7e, 37ac, 7cfc, c6af, e866, 15fd, 4c43, 5656, 01a0, a130, aa07, ecaade2017_023x, fe75, 33d2, 17d9, d73a, e70a, caadria2015_061e7, a86c, 23da, ecaade2013r_008o5, 99f1, d0a9, acadia15_469l20, 60c8, ijac201614102b2, 4b1c, sigradi2014_293z4, 34af, 3408, sigradi2016_637aa, def0, a4ce, cb32, 0912, caadria2015_220h34, 4a35, d3d7, ef9c, 70c2, 61de, 72f0, fdd4, 3f27, ecaade2017_071kk, ecaade2015_53z8, f160, 1a39, 7ad9, e771, e5b8, acadia17_50rr, 16fb, ijac201412202v1, 1786, 7494, acadia17_338ii, 821f, c6e3, 4d2d, 06fd, sigradi2015_sp_8.326u30, 9ec6, 1620, ecaade2015_144e31, 2e40, ecaade2017_213uu, ecaade2017_057f, 51ec, ecaade2015_287k63, 87c1, ac66, 0501, 8a64, 365b, 39a9, 711d, 062f, fc91, d853, fe3a, bc74, 1d3d, acadia16_450m26, acadia14projects_619an, 1172, ascaad2014_018u1, 5608, 1f24, ade3, 637e, 6938, sigradi2013_41e, 849b, 1d4c, b02c, f9bf, 2d85, af89, 77a0, 700c, 491a, 1761, 2bf3, ecaade2015_233v52, 9687, 93b9, 7ae3, 1fb4, ef92, acadia16_432p25, f497, 524e, 102e, a484, caadria2016_291p12, 8644, d2f1, 54a6, 7075, 52de, 0d28, f251, bc7c, bc3a, 1b85, 88b4, c010, daa9, 0767, d4cb, acadia14_317z, c055, fafd, acadia17_247ll, acadia14_365ag, 7b1d, ecaade2017_164bb, caadria2017_122v31, 9b07, 66b3, 6c95, 1bdd, fd62, fc04, acadia14projects_43ag, 6573, aa23, c543, 4953, sigradi2016_816rr, 0e20, acadia14_565ab, 1c5e, sigradi2015_10.309s21, 3bab, 2588, acadia14projects_281ad, 1d2a, 737a, 5dd2, caadria2017_018w7, d9af, ecaade2014_072m17, ecaade2016_079r23, afa8, 8811, ecaade2016_ws-dleadn68, 1d89, 0a9a, aebb, 1735, 5b62, 314a, acadia15_137d5, ecaade2017_215o, 7702, b9ca, 451a, 9f01, 9aa8, 2aae, b68e, 8ec7, 2f3a, sigradi2016_512b, acadia14_647as, 1e77, bb7e, ecaade2014_127l28, a6fd, ascaad2014_029s8, 6d9d, a347, 1ceb, 3740, f493, b810, ecaade2014_121t27, acadia14_627h, 6f18, 7d47, 1958, a124, 87a3, 7214, 77fd, e6ea, dea3, sigradi2013_364s, b4c6, caadria2016_301g13, 0f7f, ecaade2016_007d2, ascaad2014_019m2, 3de1, 5356, 19ec, 3660, b44a, d8e8, acadia15_123v4, 86e0, 6931, sigradi2014_032o2, acadia14projects_53r, 82c9, e81e, 7279, a02d, fc33, 7933, 77d0, caadria2017_003u1, cb81, sigradi2015_10.267o20, 5402, ecaade2015_273d60, ecaade2014_140m31, 2860, bd1d, 2d15, 043f, 9007, sigradi2016_450pp, ae87, 2f5c, d679, ijac201614207p12, d563, df78, 66f1, 0b0a, ijac201412408v1, 7745, b281, 271e, 87de, fe14, 8de9, fd70, 6acc, 94b8, ecaade2017_100h, c0fe, 4db2, ascaad2014_032o9, e43b, e2cf, 21b6, ecaade2017_146ll, 6329, caadria2016_013t1, 6f6b, ead9, 856d, 72d3, 6ab2, sigradi2013_268g, a87d, 8429, 1153, d520, ecaade2016_002a1, 91b7, 0764, 664f, ecaade2016_027x7, ijac201412301p6, ecaade2017_044jj, 2f1c, ecaade2017_170zz, dca8, 79bc, fc7b, 71ab, ijac201412306a3, e6c1, ascaad2014_029g8, sigradi2013_30g, 34de, 9e92, fa07, ecaade2014_071d17, sigradi2013_183t, fd58, 5b54, ce4c, cff1, be67, sigradi2015_sp_12.402t31, acadia17_424ss, e94a, 478d, aa51, ecaade2013r_001t1, acadia15_417g18, ecaade2016_162z44, ecaade2017_277xx, b187, 7689, 3d86, 8978, 15aa, ijac201412402z4, ecaade2017_118ii, 45f2, b2e2, acadia16_280a18, a76f, caadria2016_631j27, ascaad2016_057p22, e56b, e4d7, 6e1f, 53c5, a967, a610, 4e1a, f258, ecaade2014_041i10, ecaade2017_215x, cec6, 990b, 7cf2, e9d7, 8643, 7ea6, 4a66, bc60, 76dc, ecaade2016_198i52, e2c3, ascaad2016_045j18, 890f, 9475, 4a17, 24c5, d001, c8ca, ef61, ffb9, 9b57, 3fdc, acadia14projects_79ab, 5932, 5d35, 7e61, 39e2, 4ac7, d080, acadia14projects_311y, ijac201513204t7, f600, 7db8, 9115, cff0, 95ca, f548, 74ce, 8b00, c318, caadria2017_115n30, 12d9, e263, 2e01, ecaade2016_198p52, 757a, 2ede, 586e, 38bc, c566, 5bba, 43b9, e339, b378, 2a2f, 5a0b, 03cf, acadia14projects_81p, 46ec, caadria2017_104w27, b0a7, a03a, e3ae, ecaade2013r_012l7, 9556, sigradi2015_6.387f9, ad07, dff1, 221b, 9064, 0087, ae3d, b0a6, ijac201614202u7, 8230, sigradi2015_10.267l20, caadria2017_074p23, 3f91, 934d, c9c4, 956b, 5075, 8eda, ascaad2014_005f3, sigradi2013_393s, 2276, f00d, 2ac2, a2da, ecaade2014_218p55, 7c60, 2ef5, caadria2015_070j9, caadria2017_136m36, 063b, c05c, caadria2015_119x18, sigradi2015_8.41b11, 8542, 3b5f, bc38, d2cb, ca93, acadia14_199am, b4cd, 6df2, 7d63, 997a, bc36, caadria2017_094w25, 250e, c64b, ecaade2017_164ff, ecaade2015_325a71, 9c09, 6067, ae5e, sigradi2014_042s3, 67d1, ascaad2014_001k1, 1db7, 5c10, ecaade2016_102v27, ascaad2016_038w14, 5c54, f5a4, acadia15_357s15, a7c1, b36a, caadria2015_067h8, ff11, a2ba, c683, 0e96, dcfd, 3837, a800, cf53, 865e, caadria2016_539d23, 2403, 1c23, 29c4, e5a8, 7766, 221e, ecaade2017_101bb, a9a1, a732, c7ee, 45d0, acadia14_357ar, 229d, 90a6, ecaade2016_011i3, 0b4e, 9697, ab1c, 5772, ced5, 9a6d, 4b39, 8045, sigradi2016_517p, 4c09, 66e4, sigradi2014_047l4, 3759, ascaad2014_028v7, 23fe, c674, 6e08, d1b8, ijac201513104v3, 9a1e, 66d8, 43bd, caadria2015_114r18, efd8, ecaade2016_222f57, ecaade2014_240n62, 75f2, 4954, 5c7d, 47b3, 2496, cd20, 27cc, 182b, c8dd, sigradi2014_099t8, a037, acadia16_206j13, caadria2015_139a23, 0262, sigradi2013_347u, abb6, fe1c, 991b, cced, 8993, sigradi2014_345g8, add0, 7149, 7b7f, acadia14_365ap, 1fef, a108, bb46, c839, 4b3c, 195c, ecaade2016_106i29, acadia16_88u6, ascaad2016_045e18, 76a3, 4b88, cfea, 4058, 94c6, 4ba7, ijac201614201i6, eba6, 86ef, 428f, d081, sigradi2016_647ss, c16c, 9d0b, dc70, sigradi2014_289i4, 6388, 2ef2, 71d7, 069a, 6153, 2487, 0161, 60ea, 0482, ecaade2017_090rr, df1a, 8169, 4e39, acadia16_98s7, caadria2017_123i32, sigradi2014_263e1, acadia17_678tt, cf40, bd11, 1768, 7144, 17a1, 12f9, 778f, sigradi2014_151i3, af96, 5bbd, 93e0, 669f, 0198, 42dd, b5e2, sigradi2013_393u, 7cc1, 246e, d535, 30ed, df7a, 7d0b, 2744, 80e9, caadria2015_064v7, d42c, 98c7, 43fc, acadia14projects_497r, 3b9e, ecaade2017_101t, caadria2016_003f1, c898, bfd7, 6fc9, ff8c, 2348, 37dd, 903e, e0d2, a47e, 7284, 5cf2, 01d0, 3e63, e6a4, 17a7, 58d0, b0c2, ced1, c850, c053, ecaade2016_068k17, 02cf, 4519, 1c12, 8f97, sigradi2015_9.141b16, acadia14projects_507ae, sigradi2016_694k, 62df, a456, 7f10, ecaade2016_071g19, 306d, 83b5, caadria2017_047i15, c343, 6daa, sigradi2014_128y9, acadia14_463r, 75a2, ecaade2017_049a, acadia17_648gg, ascaad2014_006u3, be61, caadria2016_343o15, beda, c72a, ijac201412402k4, ecaade2014_015x3, c675, 7330, ecaade2017_265q, 5ce2, 641a, b382, ee1b, caadria2017_004m2, 865c, f45c, a40d, edc9, 197d, caadria2016_589a25, 63e7, 90bb, adf7, acadia14_81n, 98a0, ecaade2017_211aa, a98d, 7a05, ascaad2014_022m4, d198, ecaade2017_054t, 97df, ecaade2014_072f18, 4506, 69a4, c79b, bd4a, e9df, 1fd8, 7602, 50e9, d766, 6ea2, ecaade2015_333y71, eaac, 4cfb, 9a4c, ecaade2015_297w64, b739, 02eb, aec9, 1928, 3d87, 132a, acadia14_167aa, 911e, 4d4d, 8f6b, 6f1c, bdcd, 5f92, 8187, 4c29, ecaade2017_019rr, 1d6a, 9ea6, b0d6, ecaade2016_085k24, a7f1, 6189, b279, eecf, caadria2015_066e8, 2725, 03e5, b02e, 76f2, acadia14projects_23v, 09e8, 05c7, 396f, 5537, 3285, 2037, fc60, f269, b16b, 69f3, 3de0, 344b, 2ca5, acadia14projects_497y, 53c7, d71c, ecaade2014_214z54, 0dd4, ecaade2017_071xx, 8f87, e554, ecaade2017_085i, 94ae, bee1, acadia16_352f22, 974e, a56b, 29f6, 6ff4, 6c1d, dc48, ijac201412206a5, c3f6, b709, ba95, 5978, ecaade2015_11i1, 56d5, 0f1b, 9b65, 4f36, 63f2, ae5c, caadria2017_142r37, b359, 5369, 3f96, c2ac, 3847, a5eb, 2bdb, sigradi2014_023z1, 7f3a, 05b0, 8c23, 0fe7, 5c32, 533d, cb4a, acadia14_601ai, acadia15_47l1, 9b80, 20d4, 8c92, 6aee, ecaade2014_214n54, 607f, sigradi2014_252u9, 16fd, fd1b, caadria2015_073e10, 6994, fd7a, ecaade2017_124l, sigradi2013_138l, b224, 5597, 4e3b, c496, 8bdb, 530e, ecaade2014_139d31, sigradi2013_195v, ecaade2017_210t, ecaade2017_203yy, bc48, 7061, ecaade2016_013p3, ecaade2017_257uu, 06c5, 6c9f, 522f, c662, e8c8, 7554, 2b6b, 51e7, ijac201614105u5, 8754, ecaade2015_336b73, 97b9, 57da, ee29, a2af, ba7f, 5b5e, f7fb, 426e, 8f01, ecaade2015_200p43, 3000, ecaade2015_138k27, ba84, ijac201614208l14, 956e, 5e73, 4fd0, caadria2016_611v25, 61a2, 4f7b, 1acf, f8e6, ecaade2016_238p63, caadria2015_073k10, acadia17_137ll, 8d53, sigradi2015_10.307a21, deb2, 452a, sigradi2014_132l1, 7ca4, 514b, ecaade2014_100h23, 2f15, 4338, acadia16_326s19, sigradi2013_260, 4dea, b320, ccf3, 9c35, 3fc1, 1d64, 5e8f, caadria2016_321k14, ijac201513101i1, 42c7, 8bb7, 0d38, e19f, cfd2, 71b9, c7c0, ecaade2014_240e62, b804, 445c, e3d6, 0d0f, ecaade2017_157pp, d161, 5e3b, caadria2015_109c17, 9765, 4fdf, aead, sigradi2014_103x8, 0751, 8c09, ascaad2014_007g4, bd14, 5606, cc47, fb92, 5407, ecaade2017_271k, 71f0, 3396, 218f, 011b, f45e, 71bc, 9505, sigradi2014_347j10, 3771, ecaade2015_138o28, f697, 4086, 855d, eafd, 0cce, caadria2015_108y16, caadria2015_049d6, ecaade2017_291dd, ascaad2014_028m7, d084, d9aa, 0467, c2d7, caadria2017_015b5, 47d6, 47e7, a40f, ae80, 2779, acadia15_451l19, 77b7, acadia14projects_719e, c03d, 9d7e, 6fa9, 3469, 44c8, 78e9, 64ba, caadria2016_291f13, e118, faf3, eb8b, c23b, 221c, 09d5, sigradi2014_049n5, b700, ecaade2015_294h64, fc32, f87e, 74d3, 53a0, 4b25, 79b2, sigradi2016_385mm, ecaade2017_252h, 2a5b, b1de, d7ee, f8be, 8df2, b30c, fa95, e64a, 2a64, caadria2016_135z5, d05d, de6a, b0ad, ecaade2015_55l10, 4f1b, acadia16_344o20, ecaade2017_027xx, 011f, acadia14_53p, d349, 350a, f1d6, 64b0, acadia17_511b, ecaade2014_079v18, 9636, ecaade2017_089aa, ecaade2017_309vv, dd6e, acadia14_33af, 4362, 8126, 4a58, ecaade2014_224z57, 5b8a, sigradi2016_393qq, 24a4, dc67, d513, 9470, ascaad2016_059k23, 2840, 4867, 07ba, a887, acadia14projects_145z, 47ac, 64b9, ascaad2014_026e7, 3be3, f2f3, b644, 7a4f, 04f8, ecaade2015_265p58, ffcd, 1296, 21d6, 7c25, af1d, d25a, 4792, 63d2, 1be4, 832b, 5831, b9ea, 192d, e14f, 5218, 2107, 8b2e, ecaade2017_255b, 7154, 2f02, d7b4, caadria2017_051k16, 6240, 9bc1, 65ba, c3b9, abd5, 732b, 4e6c, 9d09, 24fe, 9e4e, caadria2015_209d32, cee0, caadria2016_395x16, adcb, 5713, 1d7c, 209a, ecaade2017_240w, acadia16_72y4, sigradi2015_11.136w24, 36b2, 0336, b0f1, 5669, d245, 0ba4, 7b2e, 8103, 85a5, 4aa4, 3491, ecaade2017_072e, acadia16_344h20, ecaade2015_318w69, acadia14projects_445ak, d7f6, 7f1a, 5720, ce26, 9944, ijac201614203x8, 3acd, acadia14_347ai, ec1c, 3121, 4d95, 48b2, 46e8, a9ef, sigradi2016_614z, 9f68, sigradi2015_8.264s14, caadria2017_051u16, 740a, c73b, f15a, ascaad2014_033c1, da22, ecaade2016_095j26, 2d08, fdf1, 774d, ascaad2016_021y7, 52b9, 87b2, fe77, acadia16_214x13, ff5d, ecaade2014_104r23, cd95, c18d, 964a, b86a, 786f, 73de, cd00, a95d, 050b, 6026, cf22, 2ad3, acadia16_344m20, 649d, 25ed, 8be5, 8b21, c60c, 23d2, c92f, d3c2, c71b, 5bf7, caadria2017_001f1, acadia15_243x9, ecaade2014_011e2, ffbe, acadia14projects_153am, 79cc, 7ca2, bc9b, 4f89, ecaade2014_224t56, acadia14_375n, e0a4, 435d, c78a, f150, ecaade2016_071j19, ecaade2016_038i10, 9220, 644c, c5ef, d203, a243, 88f0, a86e, ascaad2016_023t9, 3eb9, c11f, 4544, ascaad2016_024k10, b535, 08af, 6952, 5623, e6ed, 3191, 4e54, a9f8, b7d3, ecaade2016_mrtc66, e5d6, sigradi2013_381, 118e, bb1f, 3b1e, a12e, 9ede, 5ec7, sigradi2015_2.137k1, 1075, 94da, c974, cfcd, 2db0, sigradi2013_311j, 8cca, 0641, 2165, ascaad2014_033x9, ijac201614207n11, acadia17_381cc, caadria2017_031m11, sigradi2015_9.152u16, caadria2017_035z11, ijac201614208n13, 0b06, 73f5, 8bdd, f834, 7e5c, f35d, 944d, acadia15_137n5, 4f23, e650, d04e, a8b5, 591a, 4f00, ab89, ed88, f51f, e1e0, 1727, ecaade2015_217c48, 5fd1, ecaade2014_109p24, 366a, 46fe, 7c50, caadria2015_087e14, 6bf2, fb77, acadia14_661m, 47da, e126, 240f, ecaade2015_155t32, abf3, 3757, aa8e, 24ec, 219c, 719e, ascaad2014_020s3, ijac201513203r7, 486e, ecaade2017_079t, 128c, 18ed, e68f, 4474, 40be, ecaade2015_170k35, caadria2016_601r25, ecaade2017_018aa, 32b1, b50d, 1fa6, ascaad2014_010s5, ecaade2017_037ff, ecaade2017_021u, d309, c634, sigradi2013_206, 7748, 9187, e009, c2d8, fd24, bf1a, 2b6d, 5d71, ascaad2016_014l6, efb1, d73b, acadia14projects_219az, caadria2015_114u17, a813, bd4f, 2efd, d335, ascaad2014_024j5, 6586, 865d, 5836, f53d, caadria2015_213l33, 5a8f, a98b, 6ef6, 9001, 8ee9, 0ea6, 4add, 4f02, 9ba6, sigradi2014_030y1, 9b3b, acadia15_137i5, 7254, aded, dbdd, sigradi2015_9.152k16, a271, 7e09, a9d0, 3650, 4c28, acadia14projects_347an, afbe, be7e, 6cd7, ca3f, ecaade2014_168o41, bae2, 2c57, c7c8, 67de, ecaade2015_114a22, acadia16_332y19, c97d, dae5, 8aaf, 63cf, acba, dc65, ijac201614207b12, 25ac, 17ab, 54f8, 2aa2, ecaade2015_246b56, acadia14projects_339aj, c7b4, 363d, ecaade2014_084b20, acadia15_161a6, 91bf, 88fa, 96f1, 2afa, cdb1, 7a24, ecaade2014_137c30, ecaade2014_156f38, ad1b, 2a5f, sigradi2014_345a10, cea4, eee7, b1fb, bd21, 51db, 860e, f754, ca2d, d53d, 9735, 2776, ac77, ecaade2015_217z47, f295, dde4, 4f9e, 63e8, caadria2015_023u3, b095, 5b84, c2b0, 1954, 6395, 779b, 05b7, ecaade2017_059tt, c7bb, 3979, 10eb, 41d0, 4fca, 0f6a, 5c3b, f286, 14ea, ascaad2014_017m9, c0a8, ea7f, c473, e36c, ijac201412406p9, 0141, 5319, ecaade2017_097dd, 2c7c, acadia14projects_75e, ecaade2017_jgon, 8971, 5bb2, 2f86, acadia17_71nn, caadria2017_030e11, 9830, 0741, acadia15_417f18, 05d2, 746b, acadia14_637ag, 745e, ea11, e2cb, 9602, ddd5, ed53, 8bf6, acadia16_154e11, 961d, 64a5, cbe8, ascaad2014_016f9, f7aa, caadria2016_281g12, a9fc, ecaade2015_240u54, ecaade2014_225p58, 346a, 6fda, b658, a3fe, 3879, a2e4, 5bd1, d76a, ecaade2017_240y, 81d3, eadd, ff1b, acadia14projects_555j, 7ef4, sigradi2014_144a3, e5ff, c5e8, sigradi2015_4.52o6, caadria2016_529t22, 30e0, 7c51, e21d, a6f0, 11b2, c30c, de80, ascaad2016_022a9, 2325, 9ad6, 3594, 5d11, e7b9, aade, fe27, 4051, abc6, 183c, e900, 54d5, 6f87, 2eeb, 63a2, 2d80, c3d6, 100b, ijac201614205s10, a1e3, 8607, b1ff, fbe5, 4c44, 3e5f, 42b8, a625, 7484, 3d4a, caadria2015_172j26, efad, 933d, 555b, 3f0e, c3ae, 55b6, sigradi2015_11.165n25, b44d, ascaad2016_010x4, 05db, f325, 5d49, 4c8d, 98b4, 0f71, ecaade2017_240t, sigradi2015_12.19c27, 4466, 0d62, ecaade2016_018i5, 30fa, acadia14projects_579m, 4959, 5b6c, a0db, ff38, ccdf, 9f7e, ecaade2015_251m57, a980, acadia16_394i24, 5f0d, acadia14_473au, 546b, b66e, db78, ecd1, bc86, 02b1, f3f3, 67e4, 7bd2, 9917, 2beb, acadia16_344p20, ijac201412201h1, 5c63, d10b, 4ae8, 8eec, 3034, acadia14projects_43aj, 6e83, 8441, 0760, 9318, 858b, 1830, 50a0, 4a0d, 723b, ecaade2017_293rr, 1929, bb43, dd5a, 09c5, 1841, ecb6, sigradi2016_408q, caadria2015_087b14, aa0d, f3a6, 8c67, 3904, 8b65, ascaad2016_057v22, f09d, ecaade2014_080g19, 53a1, 320b, 612d, sigradi2013_194s, 5f90, 942e, acadia14_655z, 33c1, 6352, a145, 9b5d, 7c7c, d9df, bc7e, 96df, b19b, ascaad2016_001b1, 13b3, 1e03, caadria2016_725g31, 17d7, e1a0, 6cf9, 7c44, acadia14_189a, 4023, 0064, 32c3, acadia15_137k5, 78dc, ecaade2017_163f, caadria2015_016g3, ecaade2015_271y59, 086f, caadria2016_333x14, b6ee, 1261, 0fea, b956, sigradi2014_313z5, 61b7, 7c6c, ijac201614201r6, e8ed, 1397, 7f07, 476c, 2e85, acadia15_185f7, a68d, 3f9b, 0ff4, ecaade2015_158m33, ea46, 6575, 6684, 8f07, 05cf, 12e1, caadria2017_009t4, d8a5, 96bb, 84b9, sigradi2016_421xx, 92e6, 2a36, 71e6, ecaade2016_130s36, f99f, 5280, 41c2, acadia14projects_219ax, c062, 8cb2, 0936, caadria2016_343j15, 7e11, 3c1a, ee46, 18f3, ijac201614305r3, 9229, ecaade2014_194b50, ecaade2013r_018l9, 5c0e, 4e21, d7ff, b80f, a812, acadia16_234g15, b918, a4c0, caadria2017_107z28, ac21, c37e, 2cfe, 7c0f, c6d7, ecaade2016_bkoj65, aad1, e0cb, 28f3, bd89, ijac201513105z4, 811f, b56e, ecaade2016_bkos65, ecaade2016_123w33, ecaade2016_190r50, 23d5, ff85, acadia16_184z12, sigradi2016_571vv, 958a, acadia17_648v, bf70, 23fa, 65a1, acadia17_283rr, 434f, ijac201412302i7, 8963, acadia16_214k14, 6290, e9a4, 6ab9, f2e6, bf7c, ecaade2017_014zz, caadria2015_033e5, bdce, c0ba, d168, 3390, 10b9, 7b7e, 3944, c944, sigradi2016_814t, 198d, 6c6d, ijac201614403b2, a12d, 8f45, caadria2017_030v10, 3687, 40f2, ascaad2014_013u6, fc49, 903c, c6dd, 3a1f, caadria2016_881b38, 2547, dab5, sigradi2014_085h8, 554b, 6d36, 0d06, 81d8, e46e, 0bdb, ef19, 4b84, caadria2017_163z40, a461, 2920, 085d, edd8, 07e7, 7c5b, c580, 121f, 536e, bbda, sigradi2014_021v1, d215, ecaade2017_202r, sigradi2016_431x, d13c, eeb2, 2ebf, ecaade2016_011a3, dc1e, ascaad2016_057u22, sigradi2013_343g, ecaade2014_070n16, 0f2c, d44a, caadria2015_099r15, ebee, a972, 1127, 5cc8, 5107, caadria2016_641m27, caadria2015_137n22, 9eca, acadia17_348yy, sigradi2015_3.155k3, de43, sigradi2013_234i, 2f31, 02ec, 5400, 33c3, 4696, 660c, 14ff, ad3d, a7fb, 192a, c899, 5466, ijac201614104e4, ed31, ecaade2017_309nn, ecaade2015_22u4, 8460, 035d, sigradi2013_303p, fdb2, f3f5, 4bc8, sigradi2013_244j, ijac201412304s9, db90, 10c9, 4c67, 8142, 7bf2, 59ac, eb94, ef13, caadria2015_208f31, 5ce9, a8db, 6292, 71d5, sigradi2015_10.220i20, ecaade2015_21d4, 03bb, f4b7, cdf2, 3d54, cbd6, 9828, 938b, f9ba, c1a7, acadia14_671j, 423d, 33a8, 9639, 1b5b, ab9e, 74df, 4116, 7ea3, 2590, ecaade2017_098kk, a1a4, sigradi2016_595nn, 06ac, 3355, ca9b, ecaade2017_230pp, ecaade2016_182p49, 7fbd, c023, 3e23, 7315, 15ea, 682c, 9704, 575c, e52f, acadia16_224n14, acadia15_357h15, 5440, 17fe, acadia16_372w22, 08a8, d875, fc14, caadria2016_539a23, 1bf2, 0bff, deac, acadia15_284v11, 13da, caadria2015_181w26, 09d3, 77a1, 3ce3, 893c, 5bb7, c0a1, 5686, 7ef5, acadia14_177y, 0d4c, 6639, ccb6, eb6b, caadria2016_301o13, d50d, b63e, 22ee, b083, 870b, 2915, ab5d, 0215, 798e, c756, c1d3, 0ad3, acadia17_551g, 442e, ijac201412408s2, 839b, ecaade2014_147w33, ecaade2014_149m35, 75a5, 7f4f, 3d79, 8fa0, acadia16_224a15, b2b1, 4568, caadria2017_175a43, 4cb2, cf04, 04df, 733e, 6122, abe2, ascaad2014_035v1, fd74, 068d, 70d1, 4f30, 94ce, aed5, 9ee6, 8899, sigradi2014_345l9, ijac201614405r3, f008, e257, 1d26, 6c1a, acadia16_460z26, 9c91, f572, 0c75, 7283, 00e9, 44ac, ecaade2016_110k30, f2c8, 1e18, a71a, a438, 8bea, 9390, 2a51, 2e22, ef52, f3fb, e957, ecaade2017_265r, 4e82, a8a5, acadia16_308d19, d33f, e13e, 4876, d8cb, 6815, 463c, 2a9b, 7432, 24aa, caadria2017_003o1, 6f40, 26f0, 3be9, 11a8, sigradi2016_770p, 5a51, fc3d, ecaade2017_175l, 7713, 5081, ecaade2014_218l55, 6209, 0397, 6673, 910f, 6915, 826d, bb33, ecaade2017_265j, e82e, 6309, acadia17_71jj, ecaade2017_044ll, 3fd6, acadia15_57u1, 0985, 7a33, 0658, ecaade2014_226w58, cba4, 8333, 2c4d, a3e5, caadria2015_124x19, cabb, 4e92, fe9f, fc87, 9ddd, b23c, ecaade2015_37f7, f1c0, 2652, efcf, e425, dd72, 80c8, e777, 57dc, sigradi2014_201e7, 0cb7, c249, b82d, 302a, 11a4, 1492, 7575, 9518, ecaade2016_197x51, 183f, 4acc, ecaade2017_048nn, 5304, caadria2015_016l3, 253e, 546d, 59a2, ijac201614103m3, 105b, 4188, ijac201513203v6, 868d, f82c, 8719, 3e95, ecaade2013r_015l8, ecaade2017_212hh, 27cf, 3084, 658e, 714a, 1fcf, 67ae, ijac201412304y9, ijac201614208y12, 5fef, 4399, 57bf, caadria2016_819z34, e3e7, 7801, sigradi2015_sp_10.16e31, 1989, ecaade2015_215s47, b498, 459f, 9cee, ad4b, 6578, acadia16_344y20, acadia17_162s, b157, 2898, d2e4, 7e0c, acadia16_260r16, 8620, fcfc, 0ed3, db63, efe4, ccb8, ecaade2015_86i17, 2bf0, 2903, ecaade2017_073l, 8c15, 8d82, cfd4, 14f4, acadia14projects_63ak, 20df, 2e27, 545c, acadia14projects_473ak, d927, 5c28, ecaade2014_012r2, ascaad2016_013d6, acadia16_342c20, e7f5, 51e8, sigradi2015_11.136s24, e483, 21e1, ae98, acadia16_280b18, ijac201614305o3, f780, 0aef, b11b, 6a5e, 8308, ecaade2016_011g3, 4e53, 9e06, 79d8, fb7a, caadria2017_163s40, 1a96, c054, ecaade2017_208l, bb82, 238b, ecaade2016_104u28, 2f8d, f0a7, 7d66, 8a05, 6603, 740f, acadia14projects_435az, a20b, 91fa, 0ce3, 5a16, 6a6c, 18f5, ecaade2016_098a27, d26c, 9b61, 8997, fb9c, 2d71, f3d3, 0e3c, caadria2016_549k23, ecaade2014_194f50, ijac201412402y4, f001, b9d9, 2754, 95d1, ecaade2015_206c46, ecaade2015_221v48, ascaad2014_033g1, 5344, 940d, 5c20, 79b7, ijac201614307r4, 4608, 87a7, 02d2, a1d7, 2492, 9264, sigradi2016_484rr, 3e38, 1b3e, cf31, 006c, sigradi2015_12.297j28, 8ead, 9041, c093, 1f1e, dc53, acadia16_140x9, acadia16_24p2, ceda, 1753, 94f0, 9da3, c8e1, acadia14projects_699p, sigradi2016_488r, ecaade2016_154z42, ijac201513205u7, caadria2015_124u19, 877e, 908c, 5079, ecaade2015_103p20, ecaade2017_212ff, 69b5, a618, 8a66, d307, 8a56, b3ce, d3d8, acadia17_145xx, 0bd4, 5e61, 80bc, 828e, ca3a, 6386, a948, caadria2016_851o36, 9e23, ecaade2015_148l31, ijac201614208d13, ecaade2016_163z45, 6bb3, ecaade2016_017l4, a227, 8d88, ef6c, b959, sigradi2015_8.47l11, 6bea, acadia17_36x, 0aab, 63c8, 0614, 37de, 7475, 402b, af49, 53f3, 1bc8, b774, ecaade2014_111a25, cf17, acadia14_399aj, aa0e, ecaade2017_057l, ijac201614404z2, e2e3, ecaade2016_167o47, 501b, ed18, caadria2017_004j2, b017, acadia16_478n28, 0c80, aeb8, 48ae, caadria2016_683z29, ecaade2013r_006t4, ijac201412401p3, 39df, caadria2015_111o17, sigradi2015_12.107i27, sigradi2016_488t, ab5a, a943, ecaade2014_010s1, 14b1, sigradi2015_3.268n5, ecaade2017_288cc, d31e, ecaade2017_059oo, 7793, 591c, 06cd, 7844, ce3e, ecaade2017_013jj, cec9, 67e3, 4ea3, 29a1, acadia16_432m25, 7027, b612, f408, c506, b00b, ea5c, 6ec4, 4e56, dbd7, f546, a424, b03c, 9bce, 5fb5, 938f, d624, ecaade2017_057t, 110d, 8ac8, df33, 3e29, 97b2, acadia14projects_167ab, ecaade2017_006ll, 7550, cd1e, 00dd, 8ea4, ecaade2014_201c52, 1f3c, c63a, b1c5, 0919, e7fe, ecaade2014_224f57, 0d41, 5109, sigradi2015_10.267n20, d5af, b545, ecaade2017_282v, 0f53, ijac201614103e3, 10f8, ijac201614204x9, 4a3c, 9468, ijac201412303l8, 3ae7, 7f7a, acadia16_280n17, eb88, sigradi2015_6.42b8, ceb2, 2886, caadria2015_061j7, d5b5, a78b, e88f, b1d6, ecaade2017_164z, a75e, caadria2016_631k27, 86bb, caadria2016_353z15, acadia14_539aw, e1da, 2057, 2cb9, 1ac0, 12ef, 2d6c, 9ef0, 8cce, 2769, 952c, 7dff, 1382, d4f5, bc0d, 4b45, bba1, 81a8, f113, sigradi2016_625gg, 0515, 8624, 904f, 384a, bf22, 8596, bd41, 00b1, sigradi2014_151l3, 3bf1, b727, 0f83, 0986, 4157, ecaade2014_176i44, 417c, e460, 8ca7, 2d22, f3ae, 2123, 5813, 4839, acadia15_57c2, 893f, 35bb, a12b, fc4a, caadria2016_487u20, a54f, c852, f043, aa04, ecaade2015_248t56, d968, caadria2016_291v12, caadria2017_080h24, 8801, ecaade2016_108y29, de21, e695, 91c2, sigradi2013_189o, b6c5, 0c6f, ecaade2016_025e7, eebc, acadia16_470l27, 6a3a, acadia17_230g, f64c, 7bf9, 8496, a27c, 6d96, 1c43, sigradi2016_773y, 5b74, bfac, 5dfd, c058, caadria2015_142o23, 23dd, 3da3, a1b9, 1443, 39a5, 6a92, sigradi2013_280, a417, acadia14_445ad, 6326, 2059, b5d5, ecaade2015_109v20, 6da0, ijac201513304y11, 9a4b, 1ddb, 5f47, ecaade2015_53t8, 1fba, f58e, 1e01, 8212, caadria2017_109w28, ecaade2015_61g12, aeb0, bab5, 5dff, ecaade2016_166j47, ijac201614101j1, b84a, 3aa8, 3bd2, caadria2017_175h43, 743b, d2db, e66b, c7e2, 45fb, bcd4, ecaade2014_009c1, caadria2017_086i25, ascaad2014_029u8, b7dd, 535e, c9da, sigradi2016_490kk, 7c9b, eb31, c27b, 1be0, 1205, 9d02, c926, sigradi2016_490jj, 893e, 8cc5, 9b05, acadia14_135x, 6a93, 0882, 4ff2, 9f65, f07a, ffce, sigradi2014_151h3, 08d5, f8a6, a6da, caadria2016_383t16, 9c2d, e3b0, 4322, 3f1b, 9d54, 2842, ecaade2014_188j48, 52b1, 9142, 5119, 6c6b, 40a7, db05, 7ef0, dfb2, 4742, ecaade2014_168l41, 1633, 5a2d, 5cff, sigradi2013_41r, a71d, 2dfe, 640d, f137, 22de, a065, acadia16_488t28, b15c, acadia14_589l, ecaade2015_38r7, 7c99, b78d, 35e7, 202f, d1e4, befd, 5624, 8387, 2e8f, caadria2017_009u4, e327, acadia17_648dd, ascaad2014_014f8, ecaade2015_138h29, ijac201614308e5, 92aa, 4ecf, 7ca1, 9f79, 534d, 0c36, ecaade2015_196f42, 3af2, 8b14, 2854, acadia14projects_63ac, 26dc, 9a19, 3724, ac6c, 21cf, e9b5, 8631, ecaade2016_102j28, 29d6, f2a5, 4a65, 3c52, ca45, cb95, 051d, 3598, sigradi2014_281i3, sigradi2015_10.309a22, 7e8f, dc3a, 8c91, 9344, 0b11, 4da7, 9395, baff, e079, 9989, f329, 3c10, 5644, 4a94, 7c9f, 4390, 0ef0, 7f37, e4a8, ascaad2016_031l12, 8762, 3ad8, ecaade2017_215aa, 94dc, c81e, 1feb, a51b, sigradi2014_249n9, 39e0, ecaade2016_007e2, cc7d, eb1b, 6048, 994d, e29e, ab6b, 56a9, caadria2017_048i16, a4f7, 86fb, bfc2, d635, 6e74, 3452, 4004, sigradi2013_155l, dadb, dd33, f85e, 601e, 6bb2, c5a2, 8936, 00a0, ecaade2014_132j29, e852, c8db, 748f, 08e1, b30f, be1c, f82a, caadria2017_101m27, f246, b5a2, acadia17_71xx, 0140, 3c66, 8f88, 83d0, ecaade2017_274t, bf2f, 13cd, ac4c, 5382, f11c, 6c06, 42b7, b19c, 9886, e92a, ijac201412303e9, daa2, 50de, 20bf, 6df4, 227d, ascaad2016_008c4, 5f0c, a1ca, 27ea, 917a, 2f1b, c7e7, a900, acadia17_678oo, 83be, 6c55, 7216, f340, 33d7, sigradi2014_042u3, d237, 8128, 4029, f92a, acadia16_308p18, 9cb3, ecaade2015_319b70, 05c5, 4a55, 334b, 8d2d, bd2a, a450, ec9a, 625a, 8287, acadia17_283nn, a275, ecaade2016_208n53, 768d, ecaade2013r_002f2, d59d, 8b22, 8201, 73f0, 3194, d4bc, ecaade2015_293e64, 9be2, da6d, a6ba, 2831, caadria2017_004l2, 312f, 52da, acadia14_497r, daf6, sigradi2013_421j, 5be1, 6459, 0af4, acadia14projects_145k, fce8, b8f2, bef2, 57eb, 9800, acadia14projects_601ae, cb08, 27b3, acadia14_291b, 36ed, d2b5, f172, 6461, 6b66, c7bd, 3c3e, 0cf1, a991, ee7a, da93, 8538, caadria2016_797w33, ecaade2014_084r19, 1ccd, 9a23, ecaade2015_185o39, b93e, 15bc, 5909, 52a4, ecaade2016_222v57, 7296, cde8, bfde, bbbf, 7bb9, 5220, f168, 9c11, 7553, ecaade2015_138y26, sigradi2014_047j4, 9716, 3deb, 4833, 1a85, bf83, 0bea, ecaade2016_216g55, 6bfe, 207c, 0d7c, 511b, b7ce, 1a4e, b1c0, caadria2017_003r1, 291c, de01, ee2f, 43ac, acadia17_358y, acadia17_230b, caadria2016_157s6, acadia14_145ab, d1cc, abe3, 0425, 9cbb, a0a7, caadria2017_009z4, db33, 7a53, b2cb, caadria2017_005p3, 3b71, ecaade2016_047i13, 16d3, 11fa, 2581, caadria2015_114a18, 1af6, acadia15_81v2, b7a5, ecaade2017_028k, 1ae7, acadia14_43aj, acadia14projects_601y, 7880, 8cb8, f9cf, 28e8, 9f98, 3be2, f7e6, 6c0e, 5aa4, 169f, acadia17_307ff, 4630, d3d3, 412f, 3f79, 03fa, caadria2017_043c14, 9325, f908, 3c9c, 1271, sigradi2015_8.189s13, a4e8, 5221, sigradi2014_042o3, d73f, 5c66, f545, f364, 5d51, 1962, 5ae8, 28bf, 86b9, dce6, e50c, 9a47, 1e0a, 8b1d, 61a4, caadria2016_497d21, 5013, 0370, 3908, 1ea4, 07de, bbeb, caadria2016_579m24, 96ed, 015b, e0f7, 94fc, 1885, 81ce, 3d75, cf3c, 0750, ecfe, 01fe, ecaade2014_237v60, d41d, 54b0, ecaade2015_59n11, sigradi2016_560dd, 8357, caadria2017_055k18, b4fa, ecaade2017_006vv, 1d21, ecaade2015_200o43, dd16, f72b, 6f53, caadria2017_009v4, 2450, caadria2015_002d1, bba5, acadia14_357a, e026, a933, 6210, eb97, 0b1b, 7082, ijac201412201m1, 56b0, aeaf, d6db, 4e17, 2988, ecaade2014_140b32, e02a, 24e1, 3b0e, acadia16_332a20, 9c67, 40d6, 801d, ecaade2017_105tt, 8a2d, c4a9, 5cac, 7551, 01c8, 77b4, bb17, 0b38, be9b, 7f8f, e809, c328, 1d8b, 3338, ecaade2015_155i32, 46ce, ecaade2014_111i25, ecaade2016_074u21, b009, sigradi2016_385uu, caadria2015_010v1, bc90, 2f09, 2f27, 9887, b906, f3b2, f031, 0d6a, 7c77, 3ebc, 7424, a572, 8bf7, sigradi2016_777hh, 9532, ecaade2017_163h, 3260, da14, a9f3, b65c, a969, caadria2016_641u27, 5f37, 007b, 20c0, 794f, 3353, sigradi2013_131, 439c, sigradi2014_201i7, ad87, 64ee, 2c21, 9a82, ee34, acadia17_648ee, 82d1, f292, ecaade2016_018g5, a622, 1e28, ecaade2013r_009x5, 1947, 8e1a, ecaade2017_152nn, ddcb, caadria2015_213e33, caadria2016_229r10, e330, c11b, caadria2017_027v9, 54dd, 80c2, ascaad2016_031m12, 5d07, 2c79, 2426, 3a44, 8fc3, sigradi2014_045b4, ijac201614204z9, acdd, 5938, 7a54, 4e76, 6cee, caadria2017_005m3, f861, 808b, b86b, 484e, acadia14projects_153e, 321c, 9eaa, 7b00, 1c1e, d3ee, 0194, 9fe3, c3b3, 5ec2, 0bb6, ecaade2014_055y13, ec53, 125a, b722, ecaade2015_196a42, 693f, 619e, ecaade2016_bkoo65, c18f, caadria2017_048u15, 39ff, 3417, 0cca, 4f74, 1d22, 5e86, a25d, 3e08, sigradi2014_103y8, 5bf4, ecaade2017_271j, cb23, 167c, 1c92, caadria2017_124v32, 3964, cc08, ecaade2013r_008s5, ecaade2017_079y, 15fc, 5d36, 876f, sigradi2016_408bb, acadia14projects_719k, 87e6, c1b0, 7b3b, caadria2016_003e1, e25f, a96c, 3973, f886, 1767, e5c7, acadia14projects_63aj, ea9d, fb72, ecaade2017_083vv, 636f, ecbe, 00e2, 748b, beb5, ca5c, d3b7, 2f80, acadia15_251j10, ecaade2014_088e21, b954, ecaade2017_013uu, 4eae, ecaade2014_046s11, b90b, b941, dae0, 768b, f963, 1632, 2e25, ecaade2015_233f53, a7bc, 4ce5, ff87, 5ec8, sigradi2013_244k, 4080, 8dee, 6b95, fc41, 35a0, acadia17_511yy, 54f7, b747, 3b56, 4117, c4db, 73bd, 38ef, ec66, f8b3, a815, 3472, b607, 0bb0, 77c8, ecaade2016_222c58, ecaade2015_200r43, f5ef, acadia15_69n2, sigradi2015_11.165u25, 77ab, 1b35, caadria2016_209t9, b6a6, 95b2, acadia14projects_101o, d312, ascaad2014_002l1, 4181, 46de, 51a2, 9a33, d6dc, sigradi2013_414t, sigradi2015_2.213y1, 461a, c3fa, c3d1, b147, cc03, a189, acadia14projects_101al, 35b6, ecaade2016_238u63, 4364, ed99, 35c9, caadria2016_517x21, d568, 7c39, 07a8, 4eb1, f309, 6c33, 3200, 61a3, c792, c6a0, 1a50, 829c, 6fe6, ecaade2016_225f61, af26, ecaade2014_186e47, 54f4, bb36, c931, 8e73, 6873, caadria2016_249m11, caadria2016_177t7, ecaade2015_116d23, caadria2016_333w14, 50ff, 3d32, fb2f, fcf5, b148, c913, 9ba0, c31d, acadia17_59n, be9d, 2956, 0b20, d523, acadia14_555k, 0aea, acadia17_637b, d94e, e595, 532b, b1f4, caadria2016_373g16, d97a, 69a2, cff3, 57e6, b472, 1557, ccfb, e70e, ascaad2014_015z8, b0ce, b2aa, acadia15_407l17, ba94, b82a, 6212, acadia17_500dd, 9f15, 0866, e509, acadia17_348b, ecaade2016_147p40, 2f35, 9ddf, sigradi2015_3.201u3, acd4, acadia14projects_517p, 7e3f, e996, e73e, 7e45, 9476, 3a7b, 19cc, 1175, 5391, ijac201513206o9, bd61, 20cf, 1f9b, ecaade2017_046qq, 37db, acadia14_33ag, 5f78, ecaade2017_192e, 5af8, 6df3, 6b17, acadia14_655aa, 2a30, ascaad2016_043o17, 1df9, ecaade2017_143a, fc81, b477, 932d, 33eb, 9fb2, ecaade2017_181y, 930c, bbd1, ecaade2014_214v54, ecaade2015_261h58, sigradi2013_77i, caadria2015_246b36, 895e, b35f, 5fc3, 74a6, 8757, 6405, 34b3, 22e6, sigradi2014_283u3, ijac201412304m1, 1ebc, b2f1, 1904, sigradi2016_490dd, bc35, ad7c, a4eb, 5698, e6da, 687f, caadria2017_005n3, 0aac, sigradi2013_393m, a5e5, 2620, 9c8b, 12d0, 1284, ecaade2017_265x, e56f, ecaade2017_144x, 3493, 8e31, 6e64, a79f, acadia17_520g, sigradi2014_108b9, 3db8, eba5, 4dc1, caadria2016_219k10, 5d8c, sigradi2016_694l, 7294, 44aa, 0bfa, 10ad, ijac201412206t4, 0081, 03fc, caadria2017_021f8, fc0b, f44d, 1e84, caadria2016_311d14, f4c7, 02a4, dedb, 59f6, 54db, d224, 4969, ascaad2014_012b6, 0b98, ecaade2017_109gg, d85b, ca95, 4bac, a62d, 5df5, acadia17_358tt, 8000, 8c06, ecaade2015_193i40, 63c6, 27f3, bca5, 941e, 7485, acadia14_153am, a888, 7ad8, acadia17_403p, acadia14projects_671n, 4e67, 7289, 0711, b8f8, ecaade2017_039c, 6517, da95, caadria2016_725l31, af47, e931, a64e, 153b, ee6c, 594e, 4acb, ecaade2015_199w42, c142, 3e8e, 864d, ecaade2017_195hh, 8321, 3781, 4394, 69ba, 9098, 846f, e1c7, caadria2016_105g5, 204f, 2fea, 3d40, b177, 3f77, 9f04, 3f66, 64dd, 7157, acadia16_244o15, 8dca, e6dc, afe8, 93e7, acadia17_678nn, a447, caadria2017_145o38, ecaade2017_175g, 3332, ecaade2016_162t44, 643b, 8ebb, c3f0, 1cd1, cbd1, 0408, 1f9d, a44f, e188, acadia14projects_177ai, caadria2016_363e16, 1f89, 61b5, 8873, acadia14projects_655v, c564, 8355, aca1, acadia14_579d, 998b, c2f8, caadria2015_061h7, caadria2015_114h18, ecaade2016_105e29, dad5, ecaade2017_148uu, 8d79, acadia14_339ac, c4d8, ecaade2016_230g62, 9175, 3fa5, d5c9, f100, ab55, c5b0, 30a3, 9b9d, caadria2015_208r30, bebe, a75a, 6013, 5523, f294, 8467, 6749, e95a, 4fe0, ca15, 9218, 03f9, 2795, 02c4, 26f5, 7ad6, d375, 4f65, sigradi2013_155, 2934, 1c3e, 4b52, 1951, 2aec, d432, sigradi2016_685oo, 6ed5, 5a34, ecaade2016_162l44, f393, 39cd, 0324, ee86, c9db, 9dc9, d8d1, acadia14projects_565k, cc34, 5bdf, 85fb, acadia17_608ee, ijac201513303c11, 6a51, 9678, f5f4, 236f, bff4, ecaade2014_156e38, 286c, 3784, 991e, 86b3, caadria2016_415a18, b9cd, 24a3, ecaade2017_108n, 666c, 96ff, 51ab, ecaade2015_15b2, c3d4, 4829, ecaade2016_147r40, c528, bcd6, 194a, d99a, 1992, ijac201412408t2, 86d0, 3392, ecaade2016_237b63, 474a, d4ba, 13b1, 7535, e44c, 53df, acadia17_491w, 2189, 7376, 618c, ascaad2016_042x16, fd39, 1985, ecaade2016_130p36, 3d73, ea23, c6ef, b641, f530, 43a8, 36b1, acadia14projects_101ar, acadia14_177ag, 87d1, 26d1, 9042, ecaade2014_071w16, 6238, caadria2016_829f35, ecaade2015_227u50, c07d, f226, 2fad, d8ed, a0b9, dbf2, 0525, 5b2e, a19f, db03, 60f1, 0888, ijac201614202m8, 5783, caadria2016_787h33, ee0c, 6d09, d45b, ecaade2017_117p, 65c4, c4d9, a67b, 494f, becf, 2f66, e8d1, af32, 85e2, ecaade2015_48k8, ba23, 84b6, 466a, ecaade2017_006ff, 4488, sigradi2013_397e, caadria2016_673y28, 64a2, 8c43, da41, e10d, acd1, caadria2017_016a7, 321b, a431, 7b84, e576, d78c, ce68, 89b8, ba50, ecaade2016_210w53, 25c2, 7d25, 3111, d039, ecaade2016_013m3, 1c72, 29f5, ecaade2014_070u16, 860d, 206d, 18dd, 7e7c, ecaade2015_59x10, cd2a, ecaade2017_130tt, 589d, 5cae, e916, caadria2015_139t22, sigradi2015_sp_4.275u29, ecaade2017_083uu, ecaade2016_162x44, 6169, 8d33, ecaade2016_011z2, sigradi2013_425u, 7087, 78ef, b79e, f838, ecaade2017_039f, 964b, d456, 9ed4, 20be, 5456, 4fcc, f73d, f3dc, 888d, 9b87, 4a49, cb18, 838a, 0c5d, 46eb, ccff, 118c, 86ce, 595d, acadia16_470g27, d3fc, 5ef5, c7eb, 9c50, e17f, sigradi2013_414, ecaade2017_031kk, 5b42, d038, ecaade2014_168i41, f169, d4b4, d139, 687e, 50eb, 2ed6, f1b3, def5, e776, aba6, ascaad2014_008s4, acadia16_62v4, c16e, 6aea, b4b9, d900, 614e, 4d22, 206f, acadia14projects_339aa, 9f17, 1a45, 405d, 75cd, 9e51, acadia17_60bb, cb94, 0c76, acadia14projects_357a, 4cf2, 68e4, acadia14_479l, caadria2017_028f10, 12a9, 97a7, b2e7, 8e65, 68bd, 54aa, e4e7, 8153, 57d4, f61b, aaa3, 533b, 7176, 8415, 7770, ecaade2014_015z3, b102, ecaade2017_059uu, ijac201614104x3, ijac201412408s1, c4b1, 6073, aad4, sigradi2013_62v, acadia15_323i13, 394c, 6425, 06d6, acadia17_520x, fb30, a568, aec4, 88c4, 35fa, 200f, b0ea, c760, ecaade2016_170s48, ecaade2017_146gg, caadria2016_683k29, 4571, 8e15, 974c, 3bfb, ecaade2016_222t57, 40d0, f3f7, ecaade2014_023f6, 6e53, 5750, acadia14projects_609af, ecaade2017_199hh, fde0, 89d1, 14a8, d987, c40f, 526d, ecaade2013r_009l6, 2808, beb1, 2d3f, 49a8, aafa, 5a58, 2f14, caadria2017_165j41, f391, 9a9d, 1321, aef8, cd6d, 4cde, 3e33, 7285, sigradi2016_383hh, fccd, caadria2017_015w5, c61d, 318b, 2f18, 9ef2, 7b33, 613b, ecaade2015_318r69, 18a0, 41e3, sigradi2016_420tt, a7cd, f109, caea, d30d, 8d47, 8ec6, dc36, 0c1d, ecaade2017_203aa, sigradi2016_537qq, faa3, 0a41, 2c24, 9d49, c421, c5c7, 4eb6, ecaade2016_065e16, daa3, caadria2016_095m4, sigradi2015_6.237o8, 5365, e016, c9cd, 8eac, ad17, ecaade2014_072m18, ed35, ad40, 1f26, 6e54, acadia14projects_619aj, 3d89, 37e7, ecaade2015_170h35, 8af4, 5fdb, ecaade2016_134b38, ad59, ecaade2014_071z16, ecaade2014_014z2, 3ca7, 86de, ad3f, sigradi2014_282n3, 1187, acadia14_199ao, 31d0, d4f4, ecaade2013r_020o10, 8c63, de06, c757, 44b8, 2ace, sigradi2016_414hh, ea83, b510, 4295, ijac201614407s4, acadia15_251i10, 300b, sigradi2015_6.42r7, caadria2017_040m12, 4c10, sigradi2014_103a9, 894c, 8663, a72a, 459e, 8db0, 810c, 714d, e020, 5313, a2e7, 79f1, 864c, 708b, 6f88, 77a6, 6031, ea15, cf97, ecaade2016_mrtj66, e5af, acadia14projects_339at, 13ec, ecaade2016_032x8, 7fef, 520c, 84a4, 0ba1, 2167, 1cf8, 0b87, 08c0, 68f2, 0670, 01e2, 4634, a23a, 4695, acadia14_681aj, 14da, f373, sigradi2016_443uu, 7e5e, cb29, 1983, 2756, ecaade2017_117y, f351, ecaade2017_143p, 4103, ef9f, c712, 99d1, a17d, d590, 1602, 072a, ebc0, 3e24, caadria2017_118i31, 7126, 32dd, 32f8, c9b0, b150, 7c3b, e2ba, 0b5d, 1e71, d49b, 361f, ee3f, 0354, e448, 04fa, 8766, bdbd, ascaad2016_045a19, ijac201614208i14, dfcd, ecaade2017_085j, b798, 9b18, 3643, 5897, ecee, 03ea, ijac201412305c2, f921, acadia15_69p2, 8c4d, cc94, 4607, 6c59, caadria2017_110k29, ecaade2015_237y53, 331a, 22b4, caadria2016_073c4, ecaade2016_158f43, 9597, sigradi2013_326i, 36a4, dd30, deb4, ecaade2017_039d, 3d22, 3445, 07ec, ascaad2014_005t3, ecaade2014_044h11, sigradi2016_816qq, a460, 3213, d852, 2473, 1d43, ecaade2014_021v5, c9c6, 04c8, ecaade2016_011r2, d937, 6e5d, 2f26, bf23, ecaade2017_199gg, be0c, caadria2016_229o10, 9161, acadia14_43am, ecaade2015_61w11, 270e, 6467, e0d6, 4383, 9eff, f842, sigradi2014_314m6, 6347, ecaade2016_057r14, db0b, 413c, ecaade2017_198m, 83d7, 1832, a915, 2c33, bd23, 4074, 3ae6, caadria2015_130a22, acadia14_189ak, b036, acadia14_63aa, 6be4, 77af, ecaade2014_015n3, bfcc, acadia15_185r7, ecaade2015_138a29, ecaade2014_138t30, acadia14_389c, 19f3, 8347, 6cf2, ffcf, 950b, f990, sigradi2016_625c, acadia14projects_445af, e2fb, 8e50, 2820, caadria2016_373h16, sigradi2016_737cc, e7b3, bcf6, 5b37, 366d, ddba, 3cac, 8d7d, 8cad, caadria2016_085f4, ijac201412406k9, sigradi2016_809vv, acadia15_211u8, 9b60, 3de3, f16e, caadria2017_182u43, 52ff, 1da3, ecaade2014_186m47, acadia14_609at, 3b6a, ecaade2016_228j61, b0b7, 47c7, 27eb, 0ebf, 274e, 6623, 1dde, 0b5b, 06b8, sigradi2014_021t1, 6be5, ecaade2014_112x25, a801, ecaade2016_162k44, 2c25, 10a5, cbee, 3cf6, c31e, 6d5e, 6970, 1596, 09b3, ascaad2016_009i4, e410, 8391, 0d74, ecaade2014_057p14, 214c, sigradi2015_10.220g20, ecaade2017_142uu, 1aa5, 67e2, 3dd8, 6e3d, 479f, caadria2017_132o35, c1ee, 8312, 9ba1, e3ad, a874, sigradi2015_sp_12.402u31, b000, ecaade2014_057n14, 4d40, 52e7, d924, 6096, b499, 5c7b, sigradi2014_178i5, d178, 69a9, caadria2015_070b9, 9ce1, ecaade2017_253ff, b986, 1911, 4fbc, 9b12, b88d, 345a, 9ea5, cca3, 0250, 5f69, 65ce, caadria2016_851k36, f2d8, caadria2017_183n44, bece, 0ff1, 7af3, e60d, 0763, 181d, 4b4e, 3d64, 7621, 3342, a20d, 1c2c, a807, e725, 9a61, ecaade2015_248a57, ecaade2016_158s43, caadria2017_057t19, ecaade2017_199z, 19dc, a089, afc6, a82f, bc12, 7e33, 4e0b, 59cd, 18ad, 35b8, 8a16, be4a, 6c2d, a507, 89c5, 2699, ascaad2014_030d9, 7e13, ijac201412404c8, a734, a853, 2890, a60d, 18c5, a582, ijac201614104j4, 49ef, 2281, 217c, b42e, ecaade2014_224l57, af88, 9a49, 961e, ecaade2015_241p55, ecaade2016_tkoi67, fbdc, 9113, 897a, ecaade2015_237x53, caadria2015_064s7, e161, 4e3a, 41d9, c556, 55e4, caadria2017_190y45, ascaad2014_036w1, b6e7, sigradi2015_12.259x27, 038c, 5328, a218, 9e8b, 2048, ascaad2014_016j9, ecaade2017_044ss, 3cf1, 9689, 2f0f, b3c9, fd00, 773e, cf32, 1d98, ijac201412307f3, 389c, 6897, ecaade2017_208a, a6f7, ecaade2016_118i32, d690, acadia14projects_317w, 10d0, 22db, f672, 5039, 6d42, 7945, acadia17_257f, 8600, 2627, 8ce9, 9ab6, acadia17_89t, fa16, 146c, f3d8, 23d1, 8bac, ijac201513201h5, sigradi2016_792g, bd5f, caadria2017_135i36, 6737, 5efe, 5364, 5891, d76d, 3f3a, 5188, b212, c7b5, 1265, 9da0, a152, ecaade2014_153p37, ecaade2017_308w, 1f1c, ecaade2015_22e5, 4746, 68cd, 7120, cf4b, 203c, 3caf, 0506, 8985, af1b, ec5c, caadria2015_114e18, dc3e, e6c6, 8c80, 41e8, cdfa, 0d22, 5436, 0470, 3d9d, d5b7, ecaade2015_253u57, acadia16_140j10, 59fa, caadria2016_601o25, acadia14projects_375p, aedf, 2573, ea0b, c74a, 9b09, 74bb, 4628, 423a, 096f, 933e, bd1f, 8f2e, a247, ecaade2014_230s59, 736e, caadria2015_114b18, 7ed0, 0835, fdad, 7af9, ecaade2014_111d25, caadria2016_819j34, ecaade2014_038v9, ijac201412301n5, 4621, e621, f524, 11f6, f78d, 7c3f, 2ea5, bcf1, 4476, sigradi2016_659v, 99fe, 3185, faef, cf38, 033d, 208e, ecaade2015_176t37, 8deb, 13a2, 11c4, b561, 421c, sigradi2014_345p9, caadria2016_601p25, db77, acadia14projects_291f, 01c1, ascaad2016_018g7, ecaade2017_248zz, 6ee1, 3eb4, 9c85, 26d3, e2e0, 9075, 9d80, 1693, cf26, bda2, 9e2f, 28b0, 6ed4, 81e9, 6f65, f211, 984c, 5ed9, c148, acadia15_417b18, 3cb6, acadia17_637l, 1917, 8217, 52bb, edb5, ecaade2017_042ee, 1fde, 4fd5, 4ba9, 6368, 09b6, 58ea, sigradi2013_100h, ecaade2017_116d, ecaade2014_195j50, acadia15_203j8, f064, d39f, 8b6a, 6590, e506, ijac201614307t4, ecaade2014_024s7, a828, ec59, 8996, 986f, 6284, 228c, acadia17_598zz, 02b0, ijac201614402z1, 55e5, 7266, 6ba2, acadia14_317r, 523d, 72b5, 0d02, e00d, f556, 2a79, 3a3e, fbf8, d4a5, 6ea7, 44d7, 9aff, ae9a, 7c4c, ecaade2017_134s, 301f, 9844, 54f0, 0e56, b62f, 30cb, 56d1, ecaade2017_291q, 1c59, ijac201412403c6, 18bf, ascaad2016_028m11, ijac201412205u3, 59ec, c162, ff5c, 2ef9, acadia17_435h, 9565, 7929, 64c5, bb3a, 901b, bbe5, d122, acadia14_565m, 0fa2, ecaade2017_274aa, 529f, caadria2015_206b30, 0129, 8dc2, a5df, dcf5, acadia16_78z5, ijac201412302b7, acadia14projects_87ae, 3e79, 118f, 4f5f, ijac201614303s2, 0fb9, c086, 00f5, 0d52, 52ee, 0f2f, sigradi2013_342u, ecaade2014_133s29, e883, 4cb5, 8b9b, acadia14projects_365ao, ascaad2014_005v2, 43c3, e3e0, ecaade2015_158c33, acadia14_311v, ba8f, e7b4, 9625, 99aa, 0cb9, acadia16_342e20, de4b, 167f, fa0a, f716, dc2b, acadia17_542ii, 0d07, 6217, ecaade2014_060y14, 6d85, d575, 168c, e3f2, 8b5f, a529, cc89, ecaade2016_042i11, ac04, f36a, ecaade2017_211q, 5a3d, 015e, b73e, ijac201614101g1, cac4, 9759, 1206, de68, acadia16_224w14, ecaade2017_225ww, c93c, b0b2, 3b4a, 9a0e, 3460, 9c2e, c5f0, 7d53, 9cfc, f975, e7be, acadia14_339az, e105, 82c1, 6a06, f818, ecaade2014_112a26, 8369, 3f5c, ecaade2016_193t51, 0e71, 0496, d511, f1bf, ecaade2015_18y2, 5210, b22e, cd60, ecaade2015_94j19, c03b, e9e9, sigradi2015_8.186b13, 2afd, 781e, 35a8, acadia14projects_531p, 407e, f3be, 7e38, 0cac, 4508, ecaade2017_301g, 2805, acadia17_423gg, 88f2, c767, 62e2, 61bd, 52c0, 4647, f802, aa5a, 610a, 8018, ascaad2014_024y5, ecaade2014_145j33, sigradi2016_522w, 7dbf, 0d70, aaad, ijac201513101g1, 2f22, de5c, sigradi2015_9.152m16, 2ffa, ijac201412201o1, 9e80, b21f, c208, fae6, acadia17_598d, f666, d6e4, ec24, sigradi2013_101l, 574e, 9d6e, ascaad2014_017n9, de6b, f36d, 5eab, f5d3, fb17, 704d, ef6b, 02e2, caadria2017_132h35, e16a, 921f, 4216, ecaade2015_170j35, 96fa, d7da, 0453, b164, 3bf5, ecaade2014_232t59, 310c, caadria2015_070z8, 06a3, a49c, 00a7, 220f, 1ade, 7bf8, 601a, d043, fb16, sigradi2015_8.334u15, 5186, acadia16_298l18, 9083, edab, 80aa, sigradi2013_100g, ecaade2014_173d43, fa00, 8085, 23f5, ecaade2016_071y19, 8900, 004d, 43dd, 594b, ascaad2016_023z9, sigradi2016_448m, dd46, 5640, 4e36, ijac201412304z9, 05a2, 76d0, 91da, a361, ecaade2017_099uu, 6d07, acadia17_50uu, a1ff, ecaade2015_138w28, 0bd1, b5c0, f32e, sigradi2013_275, da79, ea81, 9ad8, 54b5, 6ca6, 0d7f, bb77, 8036, f2a1, ecaade2015_169e35, e2b5, acadia17_290k, 0c31, ijac201412405n8, 1f9f, ecaade2016_163o45, 6cff, 27cb, aa45, 12d2, 435e, 578f, cfac, f48b, sigradi2013_358a, e2cc, 2883, f57a, c3fb, ecaade2014_145m33, 7233, 40e9, 0876, dd17, caadria2016_259s11, b9a1, 50d4, 1474, acadia14_699n, c961, 9dbe, caadria2017_015i5, acadia14_435ah, 133b, 3bc9, aa6f, 69d6, ecaade2014_121r27, caadria2016_579p24, daef, 2a42, 0dfa, 31bd, 46ac, acadia14projects_435ak, 51c5, 1f96, 0a3f, ascaad2016_038z14, f693, 5183, ascaad2014_019y2, c364, 299b, ecaade2017_220oo, acadia16_140x10, 735f, 89cb, 4562, a32d, 036e, d1f0, 1fe7, caadria2017_003x1, ce0a, 19f0, ecaade2015_196n42, 2fcc, 7a09, caadria2016_663r28, 64a4, e4ee, d15f, acadia17_290h, 5aa5, a014, 6728, 28e6, 6d83, sigradi2015_1.320f1, 4d57, 8986, 2b4c, 6c9d, e4f2, 9e08, 34e9, 0b4b, 34c0, 3ebe, ecaade2017_225qq, d480, 4a8d, 1b96, e713, db88, e9d0, 3735, 828d, 740e, 745d, sigradi2014_213t7, caadria2017_005b3, ae59, 8247, 6b1e, 9e55, 7030, 6b6e, 0d27, acadia14_365ar, ff66, 8d4d, b1fd, b3fe, 8859, 12e3, 8fcd, 2119, 117b, 82fb, aaa1, 7d90, f128, 2a1e, 475a, 90e6, acadia17_637a, ab8c, 232c, ecaade2016_130t36, 815c, bc1b, 628e, sigradi2015_3.65u2, sigradi2014_157a4, 71d8, aa9c, d949, ecaade2016_087o24, ecaade2017_225e, 08a3, 1f8e, acadia14_365ah, cada, dd51, 4b98, 155f, 8ba1, ecaade2016_071a20, d7d8, 7eac, 12a2, 3b09, acadia14projects_167ac, a6b4, d5ee, 19ee, 75b8, ab7e, 51d7, caadria2016_187b9, 5189, ff88, faf0, 8208, 5ba1, sigradi2014_099r8, 4321, f3eb, a34f, 4446, f3ad, ece9, 7d0f, d330, 2d58, 515c, 00a5, 844a, bcc7, 9e15, a855, 173d, ecaade2017_019vv, 01ca, caadria2016_851b36, acadia14_135p, sigradi2014_330l7, 7aca, 1081, ecaade2016_036o9, 766f, 8523, ecaade2017_017z, 0592, f318, 3868, 2521, acadia17_570hh, 9c9c, ascaad2016_038m14, abd1, cafe, 3240, 86d4, 0a5b, 1746, acadia14projects_661i, 1073, c922, 0851, 2bd9, efca, sigradi2015_9.141j16, 6ada, 60a8, 8909, 3f41, ecaade2017_254ll, ade6, 423f, ba9a, b080, caadria2017_080k24, 7180, caadria2017_003d2, 2cea, acadia14projects_579ay, eaf9, sigradi2013_167l, ecaade2014_159k39, ecaade2017_201xx, 8238, 490c, f446, 301d, ecaade2017_006v, ecaade2014_196e51, caadria2015_208p31, 7cfe, a45b, aa16, ecaade2015_22n4, 0dab, f812, dba3, 04b4, a704, 6f17, ecaade2015_53i9, 550c, daee, 3752, sigradi2016_781d, 4d49, b7e9, c686, 61b0, caadria2017_005e3, 24a8, e19d, 02e5, c7a4, 9956, 61ac, ed8c, 7e43, ecaade2016_114f31, 3164, 618d, 0035, acadia17_283uu, a8e6, ecaade2014_127n28, ascaad2016_010v4, ecaade2015_59l11, 2645, d4c2, ca43, 813e, 3238, d31c, b6f2, 5a90, 2e98, 17b7, 063e, 6852, ecaade2016_126n34, beb8, 2a10, 49ce, 4b9b, 135e, 2af3, 3ec2, e727, ad0f, 9652, acadia17_678jj, 0f6b, 7967, caadria2017_185p44, 320d, ecaade2013r_008n5, ecaade2015_171k36, c7c7, 503c, 202c, 2e76, 5580, sigradi2016_590i, 2fd5, bb39, 1137, b66d, 8ca1, 515b, 4b2d, acadia14_63ah, 2ae5, 1738, 3022, baa3, caadria2017_041a13, 3945, ecaade2017_309mm, 7909, 9c76, 2dd1, 5cd9, 2274, a32a, b5d7, abb5, acadia16_394g24, 9077, 5f06, 7dda, 1208, 5207, c6d6, c052, sigradi2015_3.221z4, c4f9, 9f6e, 1083, ascaad2014_015w8, sigradi2016_399d, sigradi2014_145b3, ecaade2016_152a42, 6751, 2b4a, 4240, 0e90, 0358, f2bb, f0b6, 0fcc, 1c7b, 0aa9, d095, e0fd, ecaade2016_118f32, ijac201513303k11, 1418, 11ef, e129, 6427, 060b, ecaade2016_078l23, caadria2016_569h24, 1391, 4811, a3f2, sigradi2014_263h1, 8960, fbb6, 61aa, 3b05, 295f, f5e1, 0b85, 56b9, e1cd, e6b0, 3092, e306, ecaade2016_238x63, caadria2017_016c7, a2c4, 8c2e, ijac201412305h2, 59b0, 78f0, 68a2, cf7d, 8136, 948a, ecaade2017_095y, 3d53, ascaad2016_003d2, acadia14_199ap, 2d8e, bd40, 8dd8, sigradi2013_390v, 44c6, bea5, c177, 679d, sigradi2015_11.136z24, 226f, 88d4, 23a8, 282c, sigradi2016_383jj, caadria2015_016p3, sigradi2015_8.334s15, ccc5, d064, f711, 1f0f, b932, acb8, caadria2016_073u3, f30f, 8400, 749b, d9e7, 8e40, 9b6a, 3172, bae3, 371c, 8b8d, aa47, 1343, 2720, f645, ab19, ecaade2016_230s61, 9e58, edef, dd75, bca6, 4ebc, sigradi2013_401n, c906, d04c, 0c4c, c79c, b2e8, 55f1, caadria2015_004h1, 95b7, d4bd, ecaade2014_173i43, ecaade2014_133r29, aca2, ecaade2015_158u33, 9e44, 74c5, 40b7, acadia15_123m4, 812a, fc5f, 0253, b73f, ea80, ijac201412408i1, 6e90, 3ef5, 89b2, c253, caadria2017_165t41, acadia15_323t12, 7277, ecaade2016_158n43, f0b8, 90a3, 549e, a4c9, 9092, ecaade2016_046c13, 29b6, 2179, f6da, ceb8, 9b8d, 955d, b549, 9ed8, acadia14projects_63d, 37f0, 69c0, acadia17_349v, f4a5, cc59, ecaade2016_111n30, ijac201513103o2, eeab, 7b0c, 0382, 499d, 0475, b233, 1c25, ecaade2014_156g38, 935b, ac52, acadia15_483t20, 3c8f, 5386, 6118, 86af, caadria2017_190n45, 27a9, dcd0, sigradi2014_347r10, 8905, 0b70, b361, dc98, e179, bee3, ff82, ecaade2016_067y16, ab8e, acadia14_145p, 5a01, 3494, 4ef3, 7bc9, da63, 64f5, aac7, ad4f, d01d, 246b, caadria2015_206l30, 77f1, a947, 289c, 2c43, 994c, acadia14_177ae, 1293, 4505, cbef, 55d6, ecaade2015_217g48, ecaade2015_284o61, ecaade2015_87s17, 4901, 3674, sigradi2015_8.186d13, b3db, acadia14_555l, acadia14_357au, acadia16_24z2, acadia17_90ss, 4cbb, 01b4, 1a1f, 81f1, c040, 8cfa, ecaade2014_104t23, ccd4, ddf6, 06e3, d400, d04a, d557, 707e, 50b1, ecaade2017_291y, a7e4, 2528, caadria2015_033c5, 271c, acadia17_542hh, bd5e, 9b64, sigradi2016_440ff, 97c0, bd60, dc20, 0d19, 79c8, 76e1, c4e0, 0cab, 6430, f1ad, 2a6e, 7b9b, caadria2017_101g27, d2a0, d046, acadia15_284p11, acadia14projects_145af, be3a, ecaade2016_048t13, b3f2, aff2, 23fd, fdc6, sigradi2016_815ff, 4e30, ascaad2016_048h20, 3f75, 47db, sigradi2015_sp_8.326x30, sigradi2016_601ss, f3c7, ef16, 4b60, b4a3, 4a7b, 2cd8, 906e, 0ac1, 37c7, 03b0, a963, 7421, ac3c, ecaade2015_59c11, 111d, ascaad2016_036w13, ecaade2015_53j9, 8ff9, 4794, ecaade2017_148oo, 152b, ecaade2017_229ll, 02da, 6de6, 6f85, caadria2015_015a3, 9e0c, caadria2015_233f35, 96da, e683, 5e1f, 852b, 2b84, ecaade2015_200u43, 9871, caadria2015_087a14, caadria2016_187n8, 377e, fda2, dbc2, 3f60, 4285, 284d, 72b1, a46e, 1750, b239, 3486, 84e6, 8ae1, caadria2015_108z16, c6e7, 7398, sigradi2015_1.305e1, 9869, 7a66, 029c, 1981, a9f7, 2f4d, b669, 42b0, b7b1, 8bf1, sigradi2015_8.186f12, ff33, sigradi2013_74c, 8ae2, 47f3, 2232, a7bd, 35d3, 9043, ecaade2017_243dd, caadria2017_142f37, b5dc, 12be, a6ce, 6ebb, ecaade2014_100i23, 095b, 19bf, 4fe5, caadria2017_069e22, ecaade2017_199zz, ecaade2015_21v3, a2b6, a87f, 5710, 83e5, 107b, 85f3, 0125, d170, sigradi2016_778pp, e20f, eba8, db51, ecaade2015_84u16, 0539, dee2, bab9, 15f3, acadia17_177v, caadria2015_145u23, 80eb, be74, dd55, 2f76, 0611, acadia16_106k8, 191e, 4ed1, 48a2, d7e8, 0729, c784, f114, cfee, 3ba8, caadria2016_095r4, 8a82, 6dd8, affe, d297, 3e42, ecaade2014_018b5, 0ab5, ecaade2015_130w25, ed37, 16c7, 373a, fbe0, 4d5b, dd5e, 67f7, c025, caadria2017_074m23, 1e6e, 0dc3, 66d5, e915, cf95, 3300, 7af6, f63e, 85e9, c3cb, 5c52, 65bf, ae64, e58e, 55fe, ecaade2014_225k58, 0dfb, 9461, d6c7, dcd5, f9a5, 16c2, 6089, 723d, eb90, de7d, 0098, 93e8, 94ac, ecaade2017_133m, 4d89, 83da, 6ae8, 6069, 870d, bff5, 6d6f, 88d7, 9311, 21cb, f7da, cff6, 738a, 87cb, aa6e, 9cb6, d876, edfb, 9bd1, caadria2017_147w38, 348c, 80fc, 0205, 82eb, ec73, caadria2016_157t6, cd2b, caadria2017_118h31, bf04, ecaade2015_155j32, 4d96, 70d6, fcbe, 0d08, sigradi2014_164l4, caadria2015_114z17, fec0, 656b, acadia17_520s, 4a3b, sigradi2015_12.297m28, ce0e, d36d, 0012, 5a9e, 9182, 791d, 9e2c, 7428, ecaade2016_078k23, bf99, b55a, 7365, 1e63, ecaade2017_013rr, 2a85, de4c, c31b, b45a, acadia14projects_531r, c050, bfd8, aac3, 8ce4, e476, 44a6, 5d7f, 9c74, b92d, sigradi2013_96, e072, fc9e, 0b7f, cb24, f412, c600, ijac201614102z1, 8015, sigradi2013_271n, eb60, 041a, acadia14_655ab, 56ab, 7040, sigradi2016_764h, acadia17_177i, 010c, acadia17_51xx, acadia14_339ay, caadria2015_032y4, sigradi2013_429a, ecaade2017_105oo, ad2a, sigradi2016_479bb, b78c, fae9, 0481, 73ae, fe10, ed3c, ea44, ecaade2015_333d72, 8227, 3cc6, 4c3b, ijac201614102s2, 96af, ea70, 55f3, ef53, 9d57, 513b, ecaade2015_155n32, ecaade2017_023cc, sigradi2013_117a, f863, d100, 3978, sigradi2013_359i, 2828, d598, 2464, 30f4, 8d29, 1fb3, caadria2015_087u13, acadia16_206r13, d667, c5d5, db38, 4a77, ecaade2014_204y52, ecaade2014_149i35, acadia14_43al, 6937, 9dc2, 321f, d807, 3f0f, ff65, 49b0, 3835, 63f7, acadia15_123s4, eacf, 479e, caadria2015_064l7, ecaade2014_080c19, ecaade2016_123y33, 2708, 6a19, c278, 2586, 01a6, 114c, 1cce, ee70, f655, 7af8, 9b7b, 4283, b1eb, acadia15_223c9, sigradi2013_364r, e354, cd5d, 700e, sigradi2015_10.7d18, acadia16_106c8, acadia14projects_291am, 6093, 49f0, 5d05, 764c, f7ab, ebb4, 3831, 0146, 4f34, 4fa9, acadia14_375d, bd33, caadria2015_226m34, bea2, fb09, 1482, fdb0, 3bb8, 3036, 8338, d5c5, a590, 0d68, bf31, ed7b, ace5, 959c, c1d5, caadria2017_134a36, sigradi2014_075a7, ecaade2017_277gg, 2c30, 2f2e, e226, acadia17_290m, b5ea, ddcd, f461, f6f2, 80b4, 85d7, ijac201513105m4, b217, f3b6, 81c1, c9fd, 0d29, e137, 0829, b14d, 6019, 2c5e, ascaad2014_030b9, 9be7, 64fb, d085, ecaade2014_157h39, a4f2, 89f4, bdb3, 67f6, 47a8, ed82, acadia17_551ww, b8b9, acadia17_91qq, f619, af74, b623, 223f, 54d3, ad22, d016, 1c8e, ascaad2016_028r11, 9daa, 0d6f, caadria2015_030e4, ecaade2017_268cc, ce85, ee08, d363, d9b7, e6c0, 7da5, ab27, d55e, 6b69, 3e12, e1ef, 95db, d791, 6993, 1c31, dd9b, 0952, 786c, a8b7, ecaade2014_168y41, 8c29, d06d, 831b, ascaad2014_025k6, d4d7, 2422, 35c6, 2e9a, de1f, ecaade2017_029x, 7de2, e16d, 9e33, 6d72, acadia14projects_655ae, df57, fc10, 8d61, 9db7, 82cf, 21a2, 4552, da7f, ecaade2016_040s10, 2fbc, sigradi2013_400u, f758, 1bd7, 09c9, 337f, edc7, 90ed, 894f, acadia16_440c26, 6975, caadria2016_673b29, ca0a, ecaade2017_302cc, 792f, ecaade2015_84c17, a773, caadria2015_209e32, sigradi2013_138u, ascaad2016_045d18, 33ec, 3b86, 2804, a2f9, ecaade2017_108e, d74e, b991, ceb4, c682, ecaade2016_058v14, 0346, add3, dec7, ecaade2014_159j39, ecaade2017_083pp, e26f, ef5c, aabe, 4214, acadia15_311g12, e587, 293b, acadia14_339aa, ecaade2017_095x, sigradi2014_015c1, 57b2, e4a7, 6871, 473f, fe69, 647a, 56c7, caadria2017_005t3, ecaade2015_196r42, c516, 38ec, 670b, 2dea, acadia14_531k, 6c32, 524a, 7c7d, eb57, 966b, cecd, ecaade2015_200m43, 9a44, 4bd0, e579, 22d7, 0cd2, f5e4, sigradi2016_595oo, 6234, ecaade2015_207o46, d4f9, 8964, 3304, 892c, 13dd, 475c, 5acc, 7acc, 1a25, bbc0, 27e1, ecaade2014_011k2, 19cf, 0969, 58f8, ecaade2013r_019k10, 7a59, 67c9, 362b, ijac201513303e11, ecaade2014_149k35, ascaad2016_008d4, caadria2016_311f14, 89ac, b33e, 453f, 28c5, 19c5, e600, 4402, 8e1c, 1dc8, f87b, 98de, 31a6, a8f6, ecaade2015_194b41, caadria2017_174p42, 765b, caa2, e43a, 6f26, ascaad2016_016r6, sigradi2016_381k, eb1e, caadria2015_014u2, 02f4, 631b, 69d2, 48b9, fe22, 414f, 2ab8, d46b, b6a1, 089f, f91c, ecf9, e4c5, 450f, c25d, ecaade2014_070j16, 12bc, sigradi2015_6.327t8, 03c0, c94b, b16c, 58b6, ecaade2017_192b, ecaade2013r_009h6, a256, 51c2, 5012, 8313, acadia14_101w, ecaade2014_018w4, 244e, caadria2017_015o5, ijac201412302m7, c450, 7586, ab7c, ecaade2015_22w4, 7a9f, 48a5, 51cc, 3d6e, 7e6b, 35b7, acadia14_101s, ecaade2016_197a52, 154d, 3e6d, ee90, 1235, 50c0, 6493, c996, caadria2015_081c12, ascaad2014_021x3, 11d6, 621a, be89, e77f, 995f, caadria2016_549m23, ef5e, 6959, 3f98, ecaade2017_146dd, 60d4, d056, 490f, c9d9, 8d1d, acadia14_247u, acadia14_257ab, 80e6, ecaade2016_238o63, 98eb, 5338, ecaade2015_144b31, ijac201614401e1, ecaade2015_113u21, fc80, 802b, f588, ecaade2017_grif, 82bf, 20e9, 4fa5, ecaade2014_055a14, a1d2, caadria2015_111h17, 97a4, c220, 8a5e, 4ac0, 04ab, 6e93, abfa, 70d4, 133f, 17a4, d34c, 38f8, a930, ecaade2013r_006y4, 08c2, 6175, ecaade2016_067d17, 56bf, b5ee, 709f, 75be, 9a45, caadria2015_014s2, sigradi2014_169p4, d83a, sigradi2015_11.165v25, 4c3a, 36a7, ecaade2017_290pp, b8a2, c25e, fa8f, e832, 5379, 517a, 30ee, 79d7, 4812, e983, 11c6, 9200, d66c, 6a86, 8b66, 4b26, sigradi2016_484mm, 21c8, 2d35, b48b, 0bc9, d048, 81d6, 3a8a, ecaade2016_128i35, 9cae, acadia16_478v27, bb70, ec8b, e1f3, 1ac8, 1f94, 41c8, 070e, 5c1a, a352, acadia16_88n6, a030, 4fd1, 44ad, 481d, fd97, 68f9, 75d5, e759, e7ea, c754, acadia15_263t10, 4640, ecaade2016_068r17, 54ed, caadria2017_056j19, bcd3, ijac201513306w12, a0b2, 5b5f, 71e3, e83d, ecaade2015_130c26, caadria2016_013u1, eea5, c7b3, caadria2016_797x33, 5747, 3de9, 7aa6, 0d49, caadria2016_457g19, caadria2017_110j29, 0438, f7b5, 9510, 390c, sigradi2016_814h, 6543, c676, d8ff, c100, ascaad2016_032t12, 5961, 37cd, d67c, acadia14_63ai, ecaade2015_215d47, 1379, 7b95, ascaad2016_004k2, b165, ecaade2016_243w64, sigradi2013_389n, 1f19, 46ae, 29bb, 5620, 3e85, 3d7d, 266f, 257e, c2ba, f80c, 315f, ecaade2013r_011b7, 194e, ca6e, 39a8, e975, 5e84, 9d35, 6215, 74a9, a863, 4d5a, ecaade2017_059pp, 3df7, 8204, 1c70, acadia14_291ax, f1ae, e311, 6320, 834e, 48f8, be5f, 8579, f591, ecaade2016_046d13, acadia17_127ff, 84db, 725f, 77ec, ijac201614307x4, 49fd, 5717, 157b, 74bc, 2b83, ecaade2014_138n30, acadia15_47d1, 4851, 879c, caadria2017_095i26, ascaad2014_031h9, 2b49, 3caa, d0bc, 7738, acadia16_184o12, 086a, 3ec6, ecaade2014_078s18, f398, acadia15_451y19, ab6c, 7c78, 8222, ecaade2014_176f44, b2cd, caadria2017_129z34, 7e9e, 29f3, ac0c, 0841, 7960, f217, d9da, 7eb1, caadria2015_208v31, 73f8, ecaade2014_173c43, 8d65, f820, 54bb, a676, fe46, ebe3, e0dc, 69d1, 30a5, 2fda, d55d, sigradi2014_030w1, 311a, caadria2017_004o2, 6a4e, c20d, 9f3a, 4119, 2557, acadia14projects_497u, b176, 6eaa, 2d20, a0e9, ecaade2017_122oo, 2c6b, ea1b, c1de, 1f43, acadia14_43at, 70b3, 434b, ecaade2016_217j55, fdcd, b6e9, 27ed, 4141, b04e, e0ea, ecaade2016_136g38, 0a56, 9336, 8c52, ad19, 553d, acadia14_619aa, cf28, 3b27, 4e27, ecaade2015_233w52, 7b67, caadria2015_126w20, 43b5, acadia16_362j22, 24fa, c0b6, caadria2015_185i27, 54d0, ddac, 0a2a, 9e86, ecaade2016_110j30, caadria2017_155p39, sigradi2016_360u, 1c2e, 32ff, 7d0d, ecaade2014_121x27, ac85, ecaade2015_317d69, ijac201614102k2, 62f3, ecaade2017_037bb, abf9, d771, 8e5f, da53, sigradi2016_382bb, 4173, ecaade2017_194t, a405, affb, 96b6, 7683, 0785, 0c42, ascaad2016_023f10, 751f, ijac201412301p5, b31c, ecaade2014_157j38, 1ace, fc64, 60db, 9f8f, 72e3, ecaade2014_030p8, ascaad2014_013c7, afe0, 3730, 3cda, 0ca1, caadria2017_030y10, caadria2017_048v15, sigradi2014_263i1, fb23, ecaade2014_206z53, c3f3, sigradi2014_132w1, 7b91, 48b6, sigradi2015_11.166y25, 7f84, 4988, 7ac2, bde2, ecaade2015_13u1, acadia14_291al, 8831, ecaade2015_227w49, bc34, 2f9d, 0eac, fca9, ecaade2015_193c40, 1907, 3709, sigradi2016_484ss, 71fa, aa1a, 79c0, 6e48, 0ab3, b8f9, ecaade2015_268b59, e4b8, 48fa, 32e3, 44bf, 7f56, f6bb, 6426, 346d, bd01, 5615, 6943, 605c, 75db, eabc, ecaade2014_080f19, 5d31, acadia15_371l16, 8f86, c96e, a4fc, 11e0, d702, 1ba8, ff61, 31fe, 9df6, caadria2015_065a8, bf42, 73fb, 1636, e936, 4483, bf5f, 2d53, 4d1e, caadria2017_074k23, ecaade2016_210h54, 42bc, ecaade2016_102a28, 234a, 3c06, f721, 4e3e, 7948, sigradi2013_390s, 0d3b, e6f2, 199d, 35a7, 6a69, b748, a44d, 78e7, acadia14projects_453e, f0f3, ecaade2014_186a47, 1a47, 1a9f, b1ae, 5321, 8d3c, 4c06, acadia17_491z, ecaade2015_298j65, daaf, 856f, 293c, bb90, 06f7, 6ccb, 01ed, acadia14_627a, ecaade2015_221y48, 7c7f, 18b3, e265, ijac201614104w3, 5e3d, 8954, f54c, 3d4f, 1e94, 0e0e, d286, f549, 91a4, 006f, ecaade2013r_011e7, ecaade2014_173e43, c12a, c263, 0a74, b3a9, 93d5, 4bb1, c60f, ecaade2016_154l42, f8eb, b721, 7596, 3f38, d22d, bb0a, d6af, 3878, sigradi2016_426f, acadia17_91e, 1cf9, ecaade2015_225g49, ecaade2017_169rr, e5bd, f4c2, ijac201412201i1, 2aca, c929, 22b2, ecaade2017_jgou, acadia17_89x, 9f9c, sigradi2016_360r, 1e2b, e3fd, 0953, 067b, 303e, d3e3, 52e8, 6a54, 5b51, a6d9, b92b, e110, 9159, 4550, ijac201412304c1, 9d0a, c7bf, 63df, edc4, 7f74, 56af, 929b, ecaade2014_168z40, 98ba, b6d6, 49cc, 5f48, ecaade2016_038f10, e086, d4df, ecaade2015_247d56, 1c05, sigradi2016_479ee, 858a, acadia15_123r4, ecaade2014_168i42, 8ad0, acadia15_149u5, ecaade2017_156aa, 5ae7, 361d, 292e, 2d10, 1fda, 5060, 591b, c51e, 02af, d117, acadia17_59g, 2bac, 0d91, 2796, ecaade2017_268ee, e24b, 72b2, 4a9d, b8de, ecaade2015_193b40, ac90, a579, 4dd5, ccfc, 74b1, 1db4, d8ce, d824, afb4, 5eb4, 6aa5, 2293, 8c6a, caadria2017_129o34, 630d, caadria2017_052x17, a846, 7d3f, e8e9, ecaade2013r_001j1, 5eec, 6c8c, 9b1f, 66a5, 3546, 5c27, 248f, 19ff, 0514, 1542, 6296, dde5, 82b4, 6887, 1b6b, 6dc4, sigradi2016_595gg, acadia15_57e2, e6bd, 4ab9, 54f5, 4c4a, 2a72, sigradi2016_364rr, 2373, sigradi2013_342j, acadia14_389b, acadia14_375k, 4e8b, b458, 5fe3, 327a, 69ee, caadria2017_018r7, sigradi2016_602yy, e666, 0c09, 1c1c, ecaade2015_79g15, 63ec, 52fe, 9a83, f5e5, 84a9, 2924, caadria2015_126l20, sigradi2014_080p7, 3b4f, 9c75, ijac201614401h1, 1188, c20c, caadria2015_084e13, d8a6, c2be, 4a27, b5ce, ecaade2016_230b62, 4f69, acadia16_402r24, ascaad2014_014g8, 34bd, 1ebb, 7645, 6598, 5001, 7e68, caadria2017_190o45, dfa8, 0ebb, f264, acadia14_111i, caadria2015_220i34, 7f30, 691e, ijac201412306d3, e316, 71c2, acadia14_479r, caadria2017_183d44, acadia16_106f8, ascaad2016_009j4, caadria2017_175j43, b590, 3027, caadria2016_167o7, 296a, acadia15_483o21, acadia16_88w5, 5ca1, b532, ecaade2016_162i44, 5286, sigradi2013_138o, acadia16_140m10, caadria2016_755k32, 1190, fe1a, acadia17_329cc, f55d, 6361, a936, a143, d878, 4eb5, 9b1e, f7ee, 6f78, e076, e5ca, 1ee6, 19fa, ijac201412302h7, 6d9b, 759d, e544, 9a6f, ecaade2017_302w, 4f24, 1918, acadia14projects_609am, 046a, 7c0b, ecaade2017_133e, cfc6, 7334, 1238, acadia14_247i, ecaade2017_051s, fe43, 030a, 84c3, 36b7, 6735, ecaade2016_243a65, bbbb, 3b49, fe65, 605b, 7cbd, a8e3, 7700, ecaade2015_241j55, 6fd8, caadria2015_043l5, 9661, 029d, c187, 7f72, 2555, a27a, a6e4, c594, 8fb1, 2ab1, 84bb, 5b24, ecaade2017_066k, 3ae8, 047d, 5061, ecaade2015_317h69, b0ac, f790, ecaade2017_079p, 014c, a498, d3d9, ecaade2014_088h21, ijac201513101f1, b228, 7d04, bf76, ac8e, 0816, b450, ecaade2016_072o20, 94ba, 5a8e, cbe0, acadia17_373l, e131, 6ed3, c333, c9f6, 7722, ecaade2015_301t65, 86a0, fbca, 07ea, acadia14_23ac, 189e, ccb9, cae6, 7624, a739, d9eb, 4548, 411f, 604e, f4f3, 5c17, ecaade2015_217v47, 05f4, 5308, f3b4, ecaade2017_151aa, d6ff, 877b, b98a, 7f2e, d818, ecaade2016_055k14, 03fb, 10f7, aad5, 10fa, c04c, sigradi2013_407a, 6d4b, 29c0, 5ac5, 1209, c413, acadia14_523ar, d7ec, 65c1, c32b, 70a2, c622, ecaade2016_021v5, 222f, eefd, d2b9, e60c, 6ba5, caadria2016_045l3, a5db, 9a76, acadia17_658d, acadia17_413x, fdab, 0bbc, 53c9, 9bd8, ecaade2017_201a, ijac201412403m5, 0375, ecaade2014_070r16, ffd8, ee75, 7477, b77e, b0f7, 62b6, 5133, 8864, caadria2015_067l8, f08a, 6658, 3d1c, 8660, 443a, 8f43, acadia15_323f13, a1c5, cfdc, 7005, b10a, 68e0, edbe, 4d6c, 9b92, 5e3e, 9bba, 1dac, 21ad, acadia14_301aw, ecaade2016_018e5, acadia14_33am, 7542, ce60, 9411, acadia17_282jj, dba5, 095f, 39c8, ecaade2014_186a48, 1afa, 9541, 0122, 8ea9, ecaade2016_163m45, 1a86, ceab, a9b1, 0085, acadia17_329aa, 0e86, 2150, sigradi2016_625yy, 756f, acadia14projects_435ah, ijac201614203y8, ecaade2014_180x44, sigradi2013_189k, bdcb, e1ee, f0b9, fc76, f532, 1ef5, 568c, acadia16_54y3, 11fb, de2c, 8862, 645b, 2867, 0ed8, ecaade2015_158h33, sigradi2016_611n, sigradi2014_284v3, be71, fea6, 86aa, fdf5, 5c11, caadria2016_281f12, 9dc7, 7d27, 5240, 0575, 58c3, 1f62, ecaade2014_151d36, cdf4, e010, ecaade2017_290ww, 7339, caadria2016_861v36, a20c, 22ab, fd0f, ascaad2014_023t4, caadria2015_012f2, 3edf, b2b3, ecaade2016_217z55, 749c, sigradi2016_369ww, 41b9, f7c3, c371, ijac201513205b8, 83b3, acadia14projects_79y, d820, d25c, ccda, 4f43, a0fb, c01a, ba9c, 5556, 027c, 1465, caadria2017_058l20, 9cc8, 1cbd, 7548, ascaad2016_045i19, e0e2, f8aa, 9ae2, ebe9, 40da, 4a14, 0df3, caadria2016_457n19, f248, 2380, f72d, ecaade2015_304w66, c857, 94ec, c550, cc0c, e89d, sigradi2016_375h, a391, 90cf, a542, 5e36, c2e9, sigradi2015_3.65r2, 055d, 97a9, 986c, e9fb, cb26, 27aa, ecaade2015_233a53, 2c58, ascaad2016_018k7, sigradi2013_164, c11a, f394, ce07, c355, 4973, 993f, fd44, 9333, 50e2, 9674, f74d, caadria2016_281k12, ecaade2014_012n2, ecaade2016_018x4, 380e, c1d8, d526, ecaade2014_186h47, 15ac, 0870, ecaade2015_38n7, 0caf, 08b4, 9872, 6a50, 1371, c2b9, dac1, 03f2, 9a89, 1896, sigradi2016_673ff, 5601, 3e31, 1bc6, acadia14projects_609an, aebd, sigradi2016_690qq, e817, 9c97, 755f, 2ce5, d3c4, 6eca, 0871, e47a, caadria2017_094x25, e243, efaf, 95a2, 09bb, f9bc, 8dde, 18aa, d1ca, 91ea, caadria2017_002i1, f2c5, 02fb, 1763, b5dd, 7caa, 8802, 836e, 3cd9, 1d90, 77e8, 3a21, a932, 7a99, 841c, caadria2017_021m8, acadia14_565v, ijac201614204e10, fd51, ecaade2016_089b25, 75f6, f603, 00eb, 0c86, 1ba0, b1a1, sigradi2016_431aa, 3108, de3e, d890, 5ea3, cf78, 66e2, 67bd, 246a, 20d8, acadia14_523as, bb0e, 7908, ecaade2016_046w12, ccd6, 633f, 1c2a, 4f4a, 0101, b553, 3a66, caadria2017_094p25, 29e1, ecaade2015_230c52, 93d2, caadria2015_064r7, a756, 341f, ecaade2014_052h12, sigradi2016_448y, 7595, ecaade2014_151b36, 7c24, ada3, ecaade2015_173i37, 5359, bbb6, 247c, ba64, 58b0, db75, 6281, sigradi2015_7.184c10, edbf, 45b2, 6fd5, sigradi2016_621dd, 2845, f794, 44c7, sigradi2014_186h6, 9322, e1c1, fbc9, dd04, d0a6, ca91, cefa, 4845, a15d, 63e3, ee16, 2d5c, dbc3, 6468, 591f, 8435, 8594, 3ff5, c507, f055, 6617, 1194, 75a8, d9ed, 36a1, 845d, 4031, 9751, 5aa7, ecaade2017_228w, 54ce, sigradi2016_637p, d40e, acadia14_681am, c800, 97f9, db42, a583, 201e, 5a89, acadia14_399ak, 0c6c, 721f, 557b, 059d, ecaade2017_271h, 0577, ecaade2015_35a7, 1e67, 4c71, afb8, 5111, 4e93, ecaade2014_140r31, 9978, ecaade2017_117z, sigradi2015_10.74s18, fbb7, acadia17_598g, caadria2015_213u32, 0286, 62a5, sigradi2015_11.71f24, ascaad2016_016v6, sigradi2015_8.27l10, fb70, 379f, ijac201412301m5, acadia17_237dd, caadria2017_174w42, 38f0, caadria2015_081r12, 2b3f, 6613, caadria2016_477w19, 1902, 9951, ddbf, 837f, ecaade2017_301m, 2fd9, 128a, sigradi2016_483jj, ecaade2014_100d23, 8b28, f313, 79b9, d9ca, 2a3a, 4aa7, adee, 9b10, fb6d, acadia14_219g, c200, fcf6, 1715, ecaade2015_202n44, de23, sigradi2016_369qq, a53c, acadia14_463az, 6b02, c9a7, 177d, 81b3, 7c8c, 13ca, b034, a80e, 3ce9, 2e14, c1f0, acadia16_382w23, d2fe, 9d5e, 5570, f182, b783, d3ce, ascaad2016_006h3, 359b, b725, ecaade2017_173xx, c64a, a864, 78cd, ijac201614305e3, 0fdc, 2b4b, 431d, 11d1, 39d7, ecaade2017_282y, 08f3, e735, sigradi2015_sp_2.112k29, ijac201513306h13, acadia14projects_709ao, eb9d, 7140, f300, caadria2016_735t31, fe7c, f16b, caadria2015_078i11, 0c02, e52e, 190d, sigradi2015_10.267r20, ecaade2014_191t48, ecaade2016_223m58, f00e, 5769, ddb6, 2566, f26f, 010e, 817e, 9329, ecaade2013r_018y9, 6133, 8278, ad61, c9f1, 28cf, 4b0d, 074a, ecaade2016_011x2, 12db, acadia15_343o14, bf59, 3df5, fb19, eb6c, d3f8, acadia17_291r, ecaade2014_196b51, ecaade2015_268a59, 2672, d680, ba03, ecaade2017_138w, acadia16_224z14, c64d, a348, 18d0, 2bb0, e924, e65f, 4791, b69b, 3ed2, acadia17_323n, 01a2, ijac201412203h2, a8de, 96ad, 67b4, 7eea, acadia14projects_539b, caadria2017_041v12, acadia14projects_389a, caadria2015_033d5, 5343, acadia17_542tt, b09f, ecaade2017_152cc, 3e4e, 18ba, sigradi2015_9.347r17, 2e73, b3c3, 8e0f, 69af, 184e, 1b23, 2952, aba5, 9489, 0af7, c536, 04b7, 6014, f882, 6242, sigradi2015_10.309v21, ecaade2015_199b43, 75aa, 12ee, e7f0, sigradi2013_158f, ecaade2014_044z10, acadia16_88l6, d505, 5c9a, 9880, 8897, b298, 55b7, 308a, 7634, ecaade2015_227k50, 0695, 32ad, fd94, 22aa, e8a8, 99e9, fe63, c3ba, acadia16_154o11, 66ac, a441, 4b64, 98a7, 497e, a699, ecaade2016_151d41, a76e, ecaade2016_217e56, abe5, e215, be81, 981b, ijac201412403x5, f250, ecaade2015_21j4, sigradi2016_615aa, b96b, 124b, ad2c, f64d, ecaade2016_ws-dleady67, sigradi2015_11.136o24, 6e22, 85a7, 4c58, effb, c8bb, 32c0, 4728, caadria2016_405m17, ecaade2016_094m25, 3da1, 436f, acadia14projects_101an, 70a9, bd58, b589, a2b0, ecaade2014_139a31, acadia16_298j18, 4ed7, fdfd, bfaa, sigradi2015_9.152t16, 5cc6, 0a50, ecaade2014_052o12, e0d7, caadria2017_185z44, b968, efe7, 88db, e7e9, a294, bb94, 056a, 1a19, b846, ecaade2015_284m61, a9bf, ijac201614207g12, d731, d463, f443, 3031, sigradi2015_3.221u4, caadria2016_343i15, 14ec, 1afb, acadia15_195c8, f34e, d1a8, caadria2015_206i30, 3c44, 896a, de27, d1b6, 0e2b, a819, c3d0, 2dd2, 24b5, 7cba, sigradi2015_6.42v7, 0c08, 74f3, caadria2015_220d34, 4fc3, 03e1, caadria2016_405f17, 3a85, d0a3, b618, fbe7, sigradi2014_077g7, 3b14, ccf7, acadia16_308b19, 7fc9, 5e2e, 284b, bb49, 1647, 5995, 5fb4, 7e7d, ascaad2014_021a4, cc33, 8200, 8669, 449b, sigradi2013_135h, 18bb, 26a8, c3a8, e87c, e5f0, b326, 8776, 3d35, acadia14projects_311r, 959a, 5c93, caadria2017_031i11, 6932, 5768, 8b03, f088, 71d3, caadria2016_549n23, 6372, 1aef, caadria2016_673a29, 2ecb, ijac201614102b3, 0927, ef5b, 82ee, 2642, caadria2017_081x24, acadia17_231v, 7e8c, 82a7, a612, caadria2017_175g43, 0044, d285, caadria2017_110h29, e6a0, acadia14_555h, 192f, e5a9, 83c8, 89fd, sigradi2015_3.201s3, acadia15_137y4, 6610, ecaade2016_078m23, cf07, 39a7, 7979, 7b98, 3cde, 1ec5, 3f7c, 226a, ecaade2013r_014d8, fea4, 3e4c, 3d2e, ecaade2016_119r32, ecaade2015_215o47, 819a, 6aa2, 65dd, fc6d, 317e, sigradi2014_305n5, 2a2a, 943c, 377b, 3e34, caadria2017_054g18, 596e, 5fab, 5438, b3bc, d394, 3449, 0855, baf2, 77b8, 8894, 2593, d4ca, 8167, ecaade2016_154f42, c5c1, da3e, 5b93, 47ca, 2578, be90, 83a9, 8078, caadria2015_130w21, 6c5c, 451f, 658c, fd71, ecaade2014_240s62, ecaade2017_202m, acadia17_201xx, a5a9, d0b3, caadria2016_683n29, ecaade2015_139y29, 0f41, 8316, a596, e9ce, 4dda, b2ef, 91a0, 4327, 93e3, acadia14_311w, e88e, 78c6, d772, 4a0e, 95cb, ascaad2014_014i7, caadria2017_016g6, 7a3e, 6995, ijac201614103p3, ijac201614103j3, 68f4, 899b, 128b, b311, 31ad, ecaade2015_138e29, acadia17_162u, ad83, ecaade2014_108g24, 549c, caadria2015_090e15, ecaade2015_171z36, 40ac, ecaade2015_130l26, 7257, 7286, 24e9, 570d, 141d, 554f, a524, 6d82, 3cdf, 2f9b, acadia15_469f20, 5970, 0acf, 4c57, 78c7, ecaade2016_084h24, 0793, 8634, ecaade2014_044f11, db85, sigradi2014_291o4, a1e1, 530b, dba2, af76, db16, 9b46, e686, 8f15, 43e2, acadia14_317v, 3e7f, 1e32, c347, 6e91, a787, ecaade2016_075e22, fc16, d264, ijac201614207e12, caadria2017_149e39, 5271, 15d5, 2a3b, 920a, ba1d, ecaade2015_127e25, 8401, c2d0, fa0c, 792c, 7bc7, 9a0d, e96e, 7abe, 955e, c5bf, sigradi2013_285, c02a, abcb, 13fc, 1f1a, 8f42, 2afc, ac00, 363f, a1bb, 3224, af03, e804, f507, 81b9, sigradi2016_792e, bb18, 60a0, 8096, 2dd8, 7831, 4b08, d78e, 3c2f, 1865, e4e5, d0f8, ecaade2015_180y38, 5e26, 2947, 886c, ecaade2017_117s, caadria2017_132s35, bb2a, a322, caadria2015_164g25, acadia14projects_311s, 758d, 0c63, f8b4, 3917, acadia15_343z14, 0329, 011c, 2c46, 4950, a63a, 7686, 343a, dbe2, 755c, 4128, 072c, d44d, 98b3, 9dce, ijac201412405l8, sigradi2016_714rr, db06, 333c, a9d5, fed6, 2c7a, e28a, 391f, acadia16_352e22, 2f6a, a8dd, ed94, fc8f, 42e1, 1523, f94c, ecaade2017_201c, f7fe, sigradi2016_732s, 3580, e213, 6276, cc3e, eec3, 5e02, 6731, 7502, a077, b1e8, sigradi2014_345y8, 8675, 7db3, 1d52, acadia14_81o, 223a, e12a, 0fec, cc6d, ijac201412403k7, sigradi2016_546g, sigradi2015_8.186e13, 5827, ecaade2014_018z4, d88c, ecaade2016_058w14, 8195, becc, 107d, 5650, b3b8, ef39, eb75, e442, 182f, caadria2017_017o7, 954b, eb19, c5f5, caadria2015_139e23, 93ee, edbd, 0979, 81f3, e111, sigradi2016_695m, bebc, bdc8, 986b, ded3, c215, ecaade2015_207t46, d12c, 9743, 5c03, acadia15_483i21, cde0, ecaade2017_255n, 5639, bb11, 9326, b911, dbaf, eaa8, 322e, 6a1d, e222, 41df, 6be7, 22ca, caadria2017_113c30, 97c4, caadria2016_651i28, 6c2a, 73b7, 94fa, 3dc0, fd15, 83c0, 3bda, acadia14projects_117c, ascaad2016_045r18, ecaade2017_071gg, 9af4, c272, 30f7, 4af2, 3b2f, a6ee, ecaade2017_021p, sigradi2014_082v7, 7871, b38a, 8728, 1a38, a1a3, 4de5, d4e8, deed, 2f3b, e338, ecaade2017_073n, 7312, 204d, 972f, a983, acadia14_479ar, f983, 6456, 8dcd, a340, caadria2015_096k15, 62d1, caadria2015_111l17, 0897, c4b0, 3648, 85cd, 8c6f, f231, 0cb6, 6b2e, d6f1, 5087, b0e6, 9e01, 51d0, ijac201614307m4, 2259, sigradi2013_275c, 2c36, acadia14_291am, ascaad2014_012p6, ecaade2017_195ee, 7525, ecaade2017_033v, b776, b95f, 64be, b0b8, a279, ecaade2016_203g53, 4780, 1937, cff9, fb49, 51dc, f9de, c611, d3aa, c920, 824d, 65d9, 5c35, bbd8, ee12, 4165, ecaade2016_154x42, a1a8, 7d61, 99b1, caadria2015_176u26, ed5d, e07a, e0a5, 91d4, acadia14_479ay, 8822, ecaade2015_193k40, 34e3, 2617, 79d0, cfb8, ea92, 2120, a3e9, c6cf, f9ff, ecaade2015_286c63, bb08, 6d33, 5a99, dd29, bd7c, a1da, 84f5, 60be, bfef, a13f, d028, ecaade2017_195gg, ecaade2014_224d57, b20a, 41ee, 0d71, fb7b, 3549, 2ba5, b7ef, 3e51, 3741, 2be2, ecaade2014_157p38, ea5d, 413e, 5b02, 6b2c, sigradi2016_522u, eb81, ecaade2014_180f45, ecaade2016_198k52, d031, 96c3, 3813, e7d0, 4b69, 4e41, a84d, 3e6e, 8ec3, eeb0, 82f0, 8002, 25dd, 6104, f34d, 8c14, 49a0, 1b67, caadria2016_839n35, 384b, ecaade2017_269d, 3993, a39e, c554, 9ccd, e044, 04d8, 0b25, 1bb4, 45dc, ac9c, 3533, sigradi2016_625oo, e033, fb86, 5591, 52be, f68c, a94e, bc9f, 636a, 6381, ecaade2016_130a37, 4553, f78c, ef8a, 4bfd, 899d, 7836, 0ea1, ijac201614104v3, ascaad2016_039u15, ecaade2016_094u25, ascaad2014_023b5, 9e0f, 6d47, 8ce3, f39f, 82cc, 2db4, 1dfe, 661a, 2138, f8e2, d2fa, be69, c1e1, afbf, bfb4, ecaade2015_73e14, caadria2017_033o11, f101, ecaade2017_157ss, ecaade2015_286a63, 3612, 4f9f, abfb, 703d, cb2a, 24f9, caadria2016_611z25, ijac201513302b10, 7ed5, fd2c, e1ac, sigradi2016_363gg, ea5b, b440, 293d, c51d, 1e43, ascaad2016_019t7, 347a, 84bc, 0e83, 780a, 3487, bcc6, 1303, acadia15_469p20, 4974, 0746, 2fb7, 4f59, 68ea, 2cb0, e366, 9002, 2ce8, 8372, caadria2016_611s25, cd44, f262, 55a7, b0ee, acadia14_339an, 6278, 6097, 7306, 9de8, e81a, 5e78, bf13, e24e, acadia14_681ao, 90e2, caadria2016_703r30, caadria2017_158b40, fcda, ecaade2015_332v71, 6eae, a012, 11a0, 4738, 66ed, 2497, caadria2017_132v35, 661d, 0c1a, ecaade2015_33h6, c3f2, b6e0, 80d0, acadia14projects_479a, ecaade2017_189xx, 1357, cce6, acadia14projects_357ar, acadia17_598ww, ecaade2014_230p59, aaf0, ead6, ac5c, 4680, e8f2, cbfe, ecaade2016_110f30, 67c5, 1ed5, 81de, acac, 5f5c, acadia14projects_301c, 9321, a598, 9419, 8a97, 2e8c, 4e8c, 3459, acadia14projects_189aw, c319, d14d, ecaade2016_048c14, 8ace, 4cc3, 9973, 4b43, 40b9, 3c8b, caadria2015_209w31, bca9, 5e5f, ecaade2015_84w16, bf14, aa08, e8d7, aea8, 2ef0, 30ea, 9015, ijac201412402t4, 796e, 9250, ecaade2017_215uu, c9e8, acadia17_211i, 3c74, ijac201614103i3, ea1e, ecaade2015_74p14, b1f0, b63f, aa73, 4bee, 2d11, 24ae, a42c, ecaade2016_234y62, f8c4, 89b7, 3fec, c639, ascaad2014_025o6, 6a61, 8a60, 4d11, 0d1e, 6867, 2e51, caadria2016_445x18, ecaade2017_021z, be24, ca02, 8ba8, 290b, 8cf2, 273f, 3115, 7026, 6bee, d441, sigradi2015_11.34x23, ab04, 2f24, c4c1, 27f8, ecaade2015_35p6, 2ea2, 86fd, 2684, cbc5, cd3b, 0ff8, bce6, 1799, sigradi2016_590m, 6aa0, 5192, 7970, ecaade2017_169tt, ijac201513201x5, 3e6b, 19d7, sigradi2014_330g7, 5a12, a49d, d5fb, 1487, caadria2017_008y3, be42, ecaade2016_025w6, 890b, 77fb, acadia14_619v, cac6, 34b8, a88e, 72e5, ecaade2016_072t20, sigradi2016_369b, 984b, 3d39, 6d4e, 592e, sigradi2016_461j, 9a42, sigradi2016_814i, d9c8, 4150, 19e8, 3d50, f939, 94c0, b127, 0305, 8f72, 356d, f267, b9f1, d614, af84, sigradi2016_625qq, acadia17_678ll, acadia17_658yy, 8fed, 1101, 6f24, a399, 515f, d8c3, 50db, caadria2017_009o4, caadria2016_333u14, ecaade2017_023w, a7db, cfeb, 7b8a, f2ba, f8cf, 1b9e, 9b6b, 9222, f677, ecaade2014_044u10, 8ecb, 612e, 467f, 25f3, caadria2017_015s5, 5a20, 13ee, acadia17_598c, dc4d, 29a2, 1ffb, 4d62, acadia16_270e17, 3b01, 8aec, e40d, de30, 71af, ecaade2017_215a, 035e, 6e19, 1c9f, acadia14projects_153i, c644, 0077, 27a1, sigradi2014_099s8, acadia17_189nn, e538, ecaade2016_062e15, acadia14_609ae, ecaade2014_049w11, ecaade2016_191j51, ecaade2015_173e37, 66cf, 6298, 97c8, 91fe, 6d97, 4a79, 187d, cf62, ae05, b8eb, 7d83, ecaade2017_184ii, 1fa1, 3710, 64df, db40, ijac201513303p11, 6285, 5547, 3518, acadia17_109z, 52c2, 27e2, c896, a7a7, 3928, c1c1, 57b0, 65f4, 61ae, 1312, c70a, c137, 503d, 11f8, 4e13, 4c79, sigradi2013_327p, 2d96, acadia16_44l3, 0570, ecaade2016_040x10, 6397, 77d1, c654, 1ce5, acadia17_163ee, cd33, 9fef, caadria2015_126m20, 290a, 4d79, 5f19, 90e9, acadia15_185d7, 987b, c736, 4bca, 7006, 3b8c, af7b, 013c, f139, 56f7, 6fc2, 6245, 7111, ijac201513206t9, caadria2016_725i31, 0af3, 8194, ecaade2016_158g43, sigradi2016_530gg, f769, dcac, 1d24, ijac201614204n9, e643, 20b3, acadia14_125y, ecaade2014_084c20, 8ffe, 5d87, 9bfc, 6d7d, 06a5, 8b3a, 84ae, ecaade2014_156i38, 1cdd, ecaade2014_133p29, a5b7, e160, ascaad2016_057n22, ecaade2014_168j41, 2f6d, c397, a3ce, fd54, 20e1, ecaade2014_011f2, ecaade2015_229x51, 7959, caadria2016_851l36, d2dc, d6df, 74b3, ecaade2017_291i, acadia16_244m15, 32a4, ecaade2014_057o14, ef8d, fce5, 32fe, 24c4, 0dcc, 50ec, 5de3, 9fc5, 0f4d, ecaade2017_042ff, 7c5c, e51f, 4532, 4f37, caadria2017_135e36, 37be, 7be2, acadia14_177aa, 69c6, 6960, b897, 696a, cda6, ad08, caadria2015_139d23, ff15, b61e, 76c0, efb0, ijac201614207c12, dcc2, ijac201614101i1, ecaade2014_218m55, 741a, bda6, 6d77, c4fd, ecaade2014_176l44, acadia17_90aa, 4beb, d5b8, ecaade2016_136j38, 5d5d, 47a2, 1446, 7a85, f5b6, 34fb, caadria2016_497y20, 9eb5, caadria2017_145j38, 542c, ecaade2016_073x20, f431, 21fd, 5764, bb64, 7ebb, ecaade2017_079o, d274, edaf, 2ed3, b8e1, 6ddf, c863, 46bf, ascaad2014_011a6, f384, 4dbb, c97a, 5db6, 2666, ascaad2014_029l8, 36b6, 0ba3, 9f97, acadia14_549o, ff23, 3a29, ecaade2017_002b, 86f6, 9119, 115a, c323, 40c2, 00c9, b0fd, e772, 6d37, 53ee, c75b, 99c9, sigradi2015_2.162s1, 2463, 1877, b7eb, e46a, 9ffc, 2ecd, 3c91, 8fae, a968, d586, 487f, 9ce6, 78b0, 3347, 4ddf, sigradi2014_329z6, acadia16_206n13, ijac201412408t1, 7c6e, ecaade2015_314b68, aaaa, 6874, ecaade2016_169n48, caadria2015_111f17, c8bd, 285a, 0938, e516, d74f, 2f7f, 21ac, 2bf9, 6072, 6aa3, f6f3, 690000, ascaad2014_012h6, b814, 0d25, acadia14projects_637ah, c946, ijac201513101k1, 87ea, db50, d27b, 3c3b, 1b2a, 1d10, 978f, 36df, ecaade2015_178g38, ab8f, ecaade2015_221s48, 2e6b, acadia16_214s13, acadia16_12h1, 4a74, c668, 8ffc, ec90, 413d, 0c1e, 8370, b464, 4efa, 6dd3, a878, 92d5, 871f, acadia17_455q, ecaade2017_143e, ecaade2016_071a19, caadria2016_219j10, dbe6, 0578, ecaade2017_029ii, 7cff, 240c, c0c2, 37d1, 93dc, 2deb, ecaade2015_55s10, acadia17_237ee, a290, ecaade2017_184mm, ecaade2015_241d55, 5064, ecaade2017_143b, f85b, 340d, acadia14_339av, acadia14_153al, ecaade2014_096y22, 71d2, acadia14_53m, e242, 44fb, 38c6, acadia14projects_219b, ecaade2017_099qq, 093b, 8aca, c3ad, ce6d, 16b8, 106e, d66a, cd5c, ecaade2017_017c, acadia14projects_247l, ddf9, ecaade2016_166h47, a93d, acadia14_357at, 9fba, ae49, acadia14projects_435ab, d8f2, 72c4, 8855, 325a, 3bf4, 3458, ecaade2017_101ee, b9e0, cee5, b602, 5821, ff86, 80b0, a8f0, caadria2017_047b15, d6b7, 87ef, 9bd7, 2a9c, f31b, caadria2017_058s20, sigradi2016_778nn, sigradi2015_sp_8.326w30, sigradi2016_590a, ascaad2016_015o6, acadia14projects_609ar, 981e, 436a, 8622, edaa, 9980, caadria2017_185u44, acadia14_699i, 6b0f, 94a5, c841, 3ed8, acadia14projects_681af, 5339, 3ef4, 2270, e417, feec, cf6e, b5c2, 01de, ascaad2016_038k14, f0e9, beb9, e986, 48e0, ijac201412304r9, fb34, 4797, acadia14projects_43as, 1731, c04f, ecaade2015_241r55, 8a6e, 49a5, ascaad2014_008k4, acadia15_173u6, 698e, 455e, bc32, a7eb, 10cd, 666a, 1374, 9835, a6c1, 1e08, 683e, b264, ecaade2017_268kk, ecaade2016_142b40, bbab, cf0e, 74c9, sigradi2015_8.47e11, 380b, 7acf, 2f43, 1f6d, acadia14_347aj, 912b, acadia16_424h25, f7cf, f50a, acadia16_12b2, f864, 732a, 044b, 68e8, 4ab7, a315, sigradi2014_279w2, 54da, 4717, ecaade2016_002i1, 9521, 2fb3, ecaade2017_274bb, 332f, 03a2, cbba, c417, 90b8, 7963, ecaade2015_206t45, fbc7, 385b, d637, 6c44, 88d3, 929a, acadia17_169ww, 5f68, 7b24, 00ba, ac47, caadria2017_048l15, acadia16_62b4, a11e, fa9c, be98, b61b, 626c, ecaade2017_164r, 9799, 1072, acadia17_201c, ecaade2017_046c, f9c6, e6ba, f236, acadia14_579f, caadria2016_229u10, 9e87, caadria2017_132r35, 2f84, caadria2017_096j26, ijac201412204i3, cf46, edfe, 86eb, 802f, 5b2c, eb34, 4d5c, e997, 3e20, 63fb, 24f4, 58f6, sigradi2013_267u, 81f0, 394f, 559a, c464, 30d8, 00a9, caadria2017_147u38, f943, ecaade2014_224m57, bb56, 5233, 056e, 398d, 8b6b, 7e53, 93fb, 6773, 745f, ad69, 0292, d082, 60e6, bcce, e979, e61c, ecaade2014_019d5, ecaade2016_163i45, caadria2015_130f22, 3d2d, 80e7, 2936, sigradi2016_814d, 7e6e, 7f0c, 765e, 650e, 42c5, b886, f701, f111, 278e, ijac201614201g6, 613c, 05e0, ce18, 8a0e, cfe0, 8f0b, a5fe, edb2, 6da4, 9f4c, ecf1, 862d, 137e, 5f83, bf55, ceba, f845, 300f, acadia14projects_135t, 7cc5, e47b, 32f3, fb20, 6cc2, a42d, 72d5, ecaade2014_224b57, ijac201412408p1, 46d9, ecaade2017_194y, ecaade2017_056xx, sigradi2016_356c, ecaade2017_008f, 1082, 1699, 83b8, 0879, acadia15_451i19, 34d3, ecaade2016_185b50, 5f6b, 53da, caadria2015_137k22, cb52, caadria2016_373j16, ecaade2016_161a44, ijac201412204n3, 24d5, 9647, 6e0c, dac5, 9ab1, 777c, c563, 2817, 489a, a08b, b7be, e154, 498a, c166, b1db, 3324, 4bbc, acadia16_362l22, 84a0, ijac201614207k11, d356, caadria2017_158d40, 4c97, c49d, 48c1, 47a7, 6888, 60bc, f87c, b988, 1de9, 2265, ecaade2016_243u64, c206, 0905, 6e1e, a8cf, c568, acadia16_34w2, sigradi2016_470y, ecaade2017_109bb, 0373, 16d7, e433, b8af, cd37, 5063, ecaade2014_070m16, 4aa8, 3962, c742, 0ec4, caadria2017_101n27, 5feb, 57a9, e99c, 19d4, 613f, b98f, 1ab7, acadia14_63au, acadia15_81t2, ecaade2014_188p48, fda0, f1c6, 46e0, 93cd, 5590, 16a0, f967, 5e9f, c645, ijac201614304y2, caadria2015_137o22, a607, 7352, 3575, 7893, 7bad, ecaade2017_079n, acadia17_500ll, f281, sigradi2015_10.262k20, 1ada, 3584, 4e58, acadia15_483j21, 8f81, 52f7, 1ff4, da52, 3dd9, ecaade2016_230o61, ecaade2016_104r28, ecaade2017_041s, 760d, 982f, e558, 87d6, f4e7, acadia17_551b, 9fa2, 8af7, sigradi2016_710ll, 96bf, 327f, d997, ecaade2015_333k72, 2faf, bcc4, 41e2, f18a, sigradi2015_10.381g23, ef4e, 1515, a8e9, 1315, 746f, bcbf, ijac201412402c5, 1788, acadia14_111m, d01e, ecaade2015_202h44, acadia17_678mm, acadia14_189ao, 33f2, 3fac, 5467, 6862, 6333, 3a24, 723c, 7b2d, 625d, cf70, 2d05, c6f5, b119, 07b4, ecaade2014_092a22, f767, ecaade2016_162o44, c8ea, 4a19, 51a0, 93a8, 6ca3, d751, 6c08, 2d64, 7813, 9d15, 0eec, acadia15_513t22, 82c8, 4253, caadria2017_142n37, 717e, a5d7, 9d27, b736, fc28, efc4, de7c, bc92, 879f, 005f, c85a, sigradi2016_407z, a320, 15da, 297f, b614, b6f0, 5fa0, c8a7, 9b93, acadia14_691at, ijac201614303o2, 7281, 9a93, ecaade2014_133x29, 139b, 0874, c924, 593e, b724, acadia14projects_719h, 21f6, 7a93, c97f, a38c, ea39, 2ca8, 9ca4, d0fb, ecaade2017_031ss, 742e, a1fd, e9af, 8603, d703, 0439, ecaade2017_085ww, ecaade2017_214r, 2bb2, 5ef8, b8f7, acadia14_435ai, 8e5a, 747f, ecaade2015_200l43, 83cb, ecaade2014_066n15, 1639, 38d3, sigradi2013_41j, 783e, faa4, sigradi2015_11.8p23, 2e28, acadia14projects_53m, 8708, 0ed7, ecaade2015_83k16, cf81, 880f, 6a32, ecaade2016_142c40, 7167, ecaade2016_216c55, acadia17_435qq, 556b, c70d, 3f8a, 01bc, 4fb6, 32e8, ecaade2014_053o13, b60f, ijac201412408e3, sigradi2014_263a1, 8d49, d6a1, 8b75, ecaade2015_119d24, c914, e22b, ecaade2016_tkov66, 1410, 589c, 3705, b5e3, bf01, f2dc, 0ab8, abe0, eddc, 1d62, 39bf, ecaade2017_169jj, 8d76, 334d, 0bbb, ecaade2015_196u41, a2dc, e698, 7a5e, f02b, sigradi2014_018n1, 6830, fcd7, ascaad2016_045g19, 01a1, ijac201412304e1, 42be, ecaade2017_059ll, 2b47, 50b4, f59a, d2a7, 75ad, 62a8, ecaade2017_146hh, 2525, ba65, ecaade2017_228x, acadia15_232z9, f8fe, ascaad2016_022u8, f44a, 8906, 0d90, acadia14projects_681ai, e35b, c235, 7b40, 506a, f9c1, 959b, 6255, ecaade2015_248v56, 438f, ascaad2016_042v16, 1dba, acadia14projects_281aa, b69d, 10c8, 4c00, 2060, 2f7e, f97a, a9d8, sigradi2013_243, cd0c, 9a6e, 00b0, 7fd0, acadia15_47n1, f99c, ecaade2017_271g, c6a9, 94a1, 545d, 7e16, 0bf4, 748d, 845e, sigradi2014_330k7, 641c, 41ae, 638d, e109, ecaade2017_268ff, e5d7, caadria2017_129t34, ba42, a6d3, 672a, acadia17_89y, 4631, ad95, 4574, a0e5, ecaade2014_180i45, 50d1, f22a, 8dd5, ae27, 166a, 62fb, 6a0e, d71e, c05a, d452, d502, e420, 62bc, acadia15_431v18, acadia14_291as, 1121, 0d13, 78c2, caadria2016_517h22, a3aa, bb4b, acadia17_168uu, 5da4, e74a, ijac201513203p7, ccde, 951b, bcf7, 986d, 74dd, a63f, 6db8, ecaade2014_176d44, ecaade2016_154k42, a725, b023, bdf4, ijac201614207a12, 7350, ec21, 03e2, d4da, aeab, 4a42, ecaade2015_284v61, ijac201412206z4, ecaade2016_028n8, sigradi2013_95, ecaade2016_018j5, f288, 6e07, a121, 6864, 641d, ascaad2014_029h8, d144, 90ae, a834, 0d16, e80c, e9eb, 99b2, caadria2015_072s9, ecaade2017_071pp, f8bc, 534a, 721e, acadia16_318g19, 9a7d, 79b5, 41ec, ecaade2017_170d, fdf2, caadria2016_735o31, 8bd3, da91, 8a28, caadria2015_246w35, 3a80, ijac201614408k5, 2e61, ijac201614404a3, ecaade2016_071x18, ecaade2017_253gg, 4170, caadria2015_023x3, 06c6, 0cb3, 30ce, 2686, 8fda, 0cda, 2eb8, c11e, a088, ecaade2014_173y42, ae71, df56, dfa1, ecaade2015_285z62, ecaade2014_159l39, d908, 0f30, ascaad2016_028l11, sigradi2015_11.136r24, 5f0a, ijac201412205h4, 4ed8, sigradi2016_446h, 969d, 2608, 3baf, ecaade2017_057i, 0968, 0eb8, 571c, 4c49, b6cc, 5dde, e9de, 5a4d, caadria2017_190a46, 8b87, 584d, bae1, 2ed8, 8f18, a745, acadia15_263y10, fd3e, 4c46, 28a9, caadria2017_155u39, b37d, b36d, d3c6, ijac201614306y3, acadia15_161h6, 47bc, d408, b7c8, 1b94, c2ce, 2510, b91c, 2d37, caadria2015_124f20, 7122, a81c, ecaade2015_280f61, 5afc, 3e52, ecaade2017_229gg, 0abb, 1817, e402, fbeb, sigradi2015_sp_4.275v29, f270, 8d34, 3292, ecaade2014_072w17, caadria2017_058r20, 42b3, ae04, f5f9, 5281, b81e, ecaade2015_178i38, 0e65, 071a, b7a7, b25e, acadia16_280o17, db9e, b2a3, ace1, 79dd, d815, d359, 038d, 405c, 0b05, ascaad2014_032m9, ecaade2015_164r34, c90b, 897d, sigradi2016_659l, 44eb, 1e83, 3d06, ijac201412401g4, 53f4, cbfc, e748, 672c, 5da0, c016, a918, ae32, 80b2, 7231, 5abc, 4b92, 29c8, 488d, 09c7, 068f, ecaade2014_168x40, sigradi2016_816zz, f57f, caadria2016_105f5, 2073, acadia14_167u, 988c, 9d8e, 33cf, add9, a034, dc08, 5ae9, acadia17_637c, 0bde, 4a0b, f04e, caadria2015_114d18, bbe4, 25d4, acadia15_311j12, 9df8, 33ad, 801a, 71dc, 5f7a, 3ed9, acadia14_409n, 30d4, caadria2017_104a28, 2a50, d3de, bd0e, 5d27, 67d8, a351, 82bd, 17b2, df09, cb11, 4bf9, cd12, a4cb, ijac201513205z7, 3858, 9424, bf89, ecaade2017_184oo, 3da7, 7ca0, 3015, f1b7, ecaade2016_243n64, ecaade2014_180a45, 707a, 6bb5, caadria2016_579z24, ecaade2016_132u37, d2c4, sigradi2014_266w1, 4d2b, ba77, 4c1f, e8b6, ecaade2015_229p51, a082, c9c5, 7c29, f3ef, bcb7, bd1c, 57be, ecaade2017_199cc, 0f88, 7217, 35fc, ecaade2015_284s61, 7edf, 05b1, ascaad2016_007s3, 6dae, 6d7e, 975b, sigradi2013_400s, 45ba, ecaade2017_105zz, a36b, c0f3, b314, 3a7c, bf7d, 79c7, 6a42, caf7, caadria2017_069z21, e8da, 504b, ijac201412407x9, f268, ecaade2015_139z29, 54c3, caadria2016_601k25, 067e, sigradi2016_815mm, 47f8, c38b, 9b2f, 9df4, f053, 5c76, ecaade2015_175s37, 3d11, 1273, 6ffe, cd36, 28e4, ascaad2016_026s10, acadia14_153d, 0f5c, 6696, acadia15_323d13, e3c0, sigradi2015_11.165s25, f6c8, caadria2015_030l4, ebbd, 37fd, ecaade2016_197d52, ecaade2016_223i58, e444, ascaad2014_020t3, ecaade2017_230xx, 9ea1, acadia14_153j, 4975, ecaade2015_229s51, c36a, 99e2, 59f9, 7a84, cc19, 5f87, 14a4, ecaade2015_303x66, caadria2015_139h23, 77d7, 191a, 6efe, d866, 4212, c269, 32eb, ijac201614405e3, 8e05, 81c4, acadia17_153l, ecaade2017_215yr, 03a3, 7c06, c0ca, ecaade2016_150a41, caadria2016_767u32, acadia16_164y11, 9111, 8816, ae3e, 6825, 65f0, acadia17_424uu, 8c94, 2f7c, aefa, 301e, ijac201412405z8, d07b, ascaad2016_035o13, ecaade2015_235s53, ecaade2017_277oo, 9568, b6cb, cb5c, ecaade2013r_001h1, 0e4e, 2e3d, 008a, 5146, 3406, 84b8, cafc, 26b5, 0bd5, c39b, 9c9b, 5e76, 0bd0, c7d9, af79, d0df, 94c2, acadia17_316tt, 1079, eea4, 99d9, 649c, 7b01, cef7, 952b, 54ef, 0e08, 2949, 886d, 433c, 1177, b67a, 8f83, ascaad2014_008b5, sigradi2014_249m9, 1f2d, 1898, 93d0, sigradi2014_080l7, caadria2016_819n34, d04b, 3117, ef0d, ijac201614105r4, 5f3e, 98ea, ecaade2015_329m71, 5e33, 27af, 8c2c, 0016, 1eac, 694d, 76f0, 9379, caa4, b006, e51a, 022b, 50d9, 9442, ecaade2014_096b23, 16bc, 692a, sigradi2015_8.264e14, a2bc, 091b, ecaade2015_171x36, dcdc, ba13, e1f6, 0391, ecaade2014_035c9, 7aaf, sigradi2014_284c4, 1b9f, 612b, 30f0, 5bfc, bc6d, 233b, caadria2016_861y36, acadia14projects_375ax, 579b, 3e0d, ecaade2016_063n15, fa0d, ecaade2017_006oo, ecaade2016_011u2, 01e6, sigradi2015_10.309f22, 3640, 8b55, 01f5, 4c50, acadia14_145v, sigradi2016_385rr, 80fe, ecaade2015_227x50, 067c, 2adb, fef3, b067, sigradi2013_160i, sigradi2013_389j, a9d6, 0ef3, 94d8, caadria2017_070t22, cd0e, 4611, 10d5, 5f75, sigradi2015_4.219v6, 60b6, ecaade2017_291gg, ec4d, ecaade2017_256cc, ecaade2015_269j59, ijac201513104d3, e478, 8f4d, acadia17_338hh, 1a61, acadia17_435ww, ecaade2017_079i, 952f, 2541, 31ef, 5e45, d061, acadia15_483d22, beb0, 013a, e4cd, acadia14_655ae, ecaade2014_202k52, caadria2015_030g4, b4e6, d304, f2db, ecaade2014_204d53, 2532, 3140, 8471, dac8, 027d, ecaade2017_061f, ecaade2015_206a46, ddfb, b5e5, 345c, sigradi2014_084x7, a691, acadia14projects_135m, 33bd, cb00, 448a, ijac201412405y8, 52a8, c2e5, 7323, e6e5, e8c0, 5558, 72aa, 3f7f, 02de, d6e3, ef25, de56, 55f8, 017e, 977f, 8c95, 3ee1, 6424, 568b, ascaad2016_048d20, 78ba, a3ab, ecaade2016_120l33, 9e27, 588e, 4e51, ecaade2017_255zz, c4f6, 53ff, 70fb, eccb, f574, ecaade2015_202g44, 33c7, 4789, 4f98, 91db, 5d0e, bc8a, e934, 9172, b5a3, 60a7, 5238, sigradi2013_43t, dd9e, de47, a7c5, f66c, dcbf, 2143, 658b, 04ea, ecaade2015_241n55, 556e, 7de7, cb4e, 841b, 5e11, ba36, 9ea9, cfd1, e669, 595f, 32d1, sigradi2015_6.183i8, ijac201513302h10, acadia17_339kk, e463, 0f46, 511c, 68f5, acadia14projects_435al, 7dbb, sigradi2015_8.186h13, caadria2017_072c23, 8bf0, 8112, d3c0, bac9, ecaade2017_130vv, 21f3, ijac201412403o5, 5cba, 28a7, bc02, 7ecd, 2f69, ecaade2014_022a6, 0126, sigradi2016_364jj, a742, 3526, cf80, 7675, 9cfb, ecaade2016_129t35, 1ff6, ecaade2015_202k44, 9c5a, 582d, 2cb1, d55a, dbd4, b2e9, cf82, 2454, 4aca, caadria2016_529k22, 972c, 197b, 327b, 7e6c, ecaade2015_241s55, 7447, 1769, caadria2017_129d35, c3ab, a78c, 5e77, 6b10, d179, a775, 2ec0, ascaad2016_050a21, 874a, b6b8, caadria2015_172k26, ddb4, c3a3, ecaade2016_026z7, fefc, 6963, acadia17_50ss, acadia16_478e28, ascaad2014_005l3, ecaade2015_37g7, 0a43, 836d, ecaade2017_042x, 06e6, ecaade2013r_009d6, 7f99, b84d, d060, acadia14projects_117h, acadia14_661k, caadria2016_457d19, 19a4, 47fd, da27, dd4e, eabe, 2adc, 52b6, 60c4, 2a35, 0c10, 70bd, ba40, ecaade2017_230vv, 3fbe, 58b3, acadia17_390mm, e4fc, e67f, b2bd, 96e9, 9e7b, 82e8, ba55, 47d0, 91f9, 6594, a879, fdd5, ascaad2016_052h21, ddca, 9b28, 6a7e, 8545, ab67, caadria2016_271y11, 39c0, 4e81, e659, a281, 00bf, 885e, b5f2, 22c6, f5ca, 7606, 7592, 4bd8, b0ed, 806e, ijac201412303w7, e45b, 48fb, 00c7, 8ad2, 1cfe, caadria2016_861g37, 1938, d02c, 0d6e, 0bd2, ce24, 7474, ea0c, 63b7, ascaad2014_022r4, ecaade2015_114v21, 04cf, df89, d262, sigradi2013_268h, d529, 194d, 8329, 58a9, 4fe4, ecaade2016_163b46, 24c3, b236, e097, 86d6, 807f, 7237, 5251, 92c4, 67dc, ebc4, acadia14projects_479ar, 7bdd, ff13, 45a8, acadia14_145y, 47aa, ecaade2017_009bb, 484f, a073, 13d2, sigradi2014_048v4, sigradi2016_654a, sigradi2013_212o, 17ad, ecaade2015_333c72, 265a, ascaad2016_059n23, ecaade2017_195nn, d784, 1fa4, 01ee, d246, d0d1, 4d63, ecaade2015_17f2, a934, e170, ecaade2013r_020p10, sigradi2014_263j1, 4724, ecaade2017_116e, 862a, 2a63, 70b5, 8b74, 9d73, 87fb, caadria2017_147a39, ac63, 0237, 9fe1, ecaade2015_194e41, bdfe, 3a4d, cf2a, 00fb, 09d0, 01df, 5924, sigradi2015_3.11d2, 63d0, 2ac5, c818, 7f46, 8fe3, ijac201412402i5, sigradi2014_232u8, 15e2, caadria2016_663t28, fc22, 89ee, 360e, caadria2016_167e7, 438c, sigradi2013_248e, 2e6f, ecaade2017_302bb, 39c4, caadria2016_105y4, e25b, 08a6, 32ac, 94b0, caadria2015_246c36, a2c6, fdb6, a67c, 21e8, 639c, sigradi2015_11.165z25, 1d3b, 2d69, ecaade2016_045j12, caadria2016_507h21, 8eb6, 3463, a0da, caadria2017_030z10, 9fd8, 9852, 53ae, da9a, ecaade2014_095s22, 0516, 0ac5, f04a, 419f, ead3, 4d1d, 9fa4, d23e, ecaade2017_256gg, ascaad2016_039v15, 8556, 9a70, fa49, caadria2015_213v32, 9601, 079e, 637a, sigradi2016_537a, f641, b57e, 0e01, sigradi2015_8.239w13, 4a86, eba2, 5de2, 75ec, 1c67, 902d, 3688, 7680, 1367, 3dbd, caadria2017_070i22, 1037, bffa, ecaade2014_186v47, ecaade2016_021d6, 65e5, 67af, sigradi2014_197w6, sigradi2016_590c, acadia15_161m6, 22b9, f581, sigradi2014_042r3, sigradi2015_11.34c24, acadia16_382z23, 8b2c, caadria2015_012h2, 5ccc, caadria2015_188s27, e324, 6d59, acadia14projects_579l, ffb1, 1a76, a129, 23bc, 3376, ecaade2015_59z10, sigradi2016_446k, sigradi2016_431z, 235d, sigradi2013_138s, acadia15_232t9, 678e, 8e97, 46a4, ecaade2014_084m19, ecaade2017_189rr, 78b1, 6d3f, sigradi2014_074o6, ecaade2016_118o31, 436d, 3a48, sigradi2014_313c6, 2d5f, 618a, 18e5, fc5d, fd66, cfe9, 62ee, caadria2015_203o29, 201a, 9806, 459a, ecaade2016_071l19, de61, caadria2015_033b5, ecaade2015_139c30, 8a93, 4cf1, 2364, acadia17_491r, e4cc, 256b, 7fe7, e087, e4f3, acadia15_123p4, ecaade2016_073w20, 535b, 3a97, acadia15_407v17, caadria2015_137l22, cc50, 0749, fabf, f3c8, d884, sigradi2014_085g8, ecaade2017_198d, 62f5, 5846, ecaade2015_199e43, ascaad2014_018b2, ecaade2015_138d28, 38d8, 59eb, ecaade2016_040y10, 7ac8, caadria2017_129l34, 7427, ecaade2014_140n31, 4dba, 8ae0, 949e, c1ea, 7c53, ec50, bf5b, 20e2, caadria2017_048m15, d589, 245c, ecaade2015_64g13, ecaade2014_012s2, 68b1, fbe6, 81b4, 8510, 8e60, 6f99, acadia16_372k23, 1b8f, 7418, 924b, 7737, ef09, acadia14projects_627d, 16e8, f27f, 5683, 09c1, ascaad2014_019b3, acadia14_101aj, 644a, dbd2, 4443, sigradi2016_440ee, 1111, ecaade2017_215qq, sigradi2016_382dd, c894, 0f12, fa19, 122c, 9787, 8b23, bb24, b21a, 2b9e, d7a5, 3040, ecaade2014_108k24, 4bc0, 3e7c, 1429, f273, 516e, ecaade2016_075c22, 8ac2, 6627, acadia17_403g, ecaade2016_026r7, 2a5c, dd07, b493, ad85, acadia17_423ii, 4525, acadia15_243w9, ee4b, 936c, b74b, acadia17_307jj, caadria2016_589w24, 6e2a, 5250, 28b7, 1fe4, 519b, 88ad, acadia14projects_699h, caadria2016_611b26, sigradi2016_431cc, 4f41, b1c6, f277, acadia14projects_71t, ecaade2016_tkoz66, 26fb, sigradi2015_sp_12.402x31, b5c1, ijac201614105i5, a1ef, 396a, 8640, ebf4, 1b99, f5cf, 8069, 5392, ecaade2017_089w, sigradi2016_488u, 523a, 0f0a, acadia14_43ad, ecaade2014_206t53, c667, 8461, 6abb, ijac201513305v12, 07dd, 755e, 6da2, b4d4, ebb5, 7464, ae28, sigradi2014_109g9, 6f54, e85f, 4299, ijac201513306d13, 5f0f, acadia14projects_627h, 1463, 9a46, 2385, 2b28, 2b94, 1562, 80fb, 6c13, 0cf7, ba8b, acadia17_520t, 750b, c85c, ced4, 0dd7, 5520, ecaade2017_161d, fcc4, 7b17, 8bcf, 05f5, ddb8, 6378, 38ff, 6a58, 91df, e691, 3eda, 21af, 1b6f, 4663, e1c2, ecaade2017_109pp, acadia15_203l8, 80c3, 21a6, ecaade2016_bkoi65, 1572, 6280, 4f9c, ecaade2016_129a36, 7daf, ecaade2016_042l11, 16cc, 2b87, f2d5, 7ce1, 6710, 9ecb, bb40, b433, 24a6, 0078, f108, ecaade2016_071c19, b555, 0cdb, 8d43, 6f76, 13e1, 3a05, 4075, beeb, ecaade2016_078i23, sigradi2015_10.267u20, fa35, 07a0, ascaad2016_039z15, d393, 4c9f, e8e1, d94d, ascaad2016_010a5, ecaade2014_155a38, cd82, acadia14_719r, 2183, 9816, bab0, 5ca8, 2ec8, 69e7, b1bf, ascaad2016_058d23, ecaade2014_057c14, b481, 671d, aaab, a9e9, 4e50, 1f8d, f688, e8bf, aa43, 0cff, c34f, c517, 9d10, sigradi2014_136f2, ecaade2014_138x30, 7d13, 210c, 1004, 31fa, c279, 8e4f, df41, 5c3c, f5bc, acadia14projects_497ac, a79a, 4c0e, b054, c8f3, e4b2, 7682, caadria2016_033t2, 287f, 51f3, 3eed, ecaade2014_029w7, acadia14projects_589l, daf4, 5616, caadria2015_181g27, b169, dfaf, 0088, c0d7, 6813, acadia14projects_111l, acadia14projects_33ah, 049c, 4201, ecaade2017_033u, 7c95, bb54, ecaade2016_046x12, caadria2017_051o17, b6fd, bd72, c433, d3c9, f010, 41a2, 2c29, sigradi2015_11.392z26, ecaade2014_113y26, 68fc, aee8, 703f, 7f31, b2a1, f2fc, f218, b632, 6313, 2a69, 87b6, 0784, 06a8, d460, 9725, acadia14projects_81o, sigradi2013_195a, d409, 7820, 3218, ascaad2016_042r16, caadria2016_745d32, e274, 3fc2, d59a, 9708, ecaade2016_015t3, eb27, e812, a5ed, ijac201412301h6, 78a3, acadia14projects_565ai, f377, 8299, ea0e, 2a62, da86, de8d, 8ed6, ecaade2016_154n42, e93e, 9447, 35c8, 2940, 91c0, d2d4, acadia14_199an, 8589, fa87, ecaade2017_014a, sigradi2013_304e, 872b, 5198, 7248, 24ac, 3a58, 1eff, 9495, ecaade2016_113a31, ecaade2016_234v62, aa86, 4d29, a842, fd16, acadia14_579a, 132d, 5ea5, ecaade2015_114e22, ecaade2014_070k16, ecaade2015_55c10, eddf, f3b1, 97ee, 7bd8, bea8, 34ec, 9deb, ea1c, 6743, 2b6e, 5a6e, ecaade2015_92n18, 9f84, 2900, f9e7, caadria2016_055o3, 06db, ecaade2015_180f39, 89c6, ecaade2017_257yy, acadia15_263f11, 2e29, 7cf5, 69dc, b453, b624, 7c73, ascaad2014_019k2, acadia17_435b, f602, 1cc7, caadria2015_090f15, acadia14projects_177v, 4b81, bdbc, 57c0, sigradi2013_41, a8b6, 88e6, ecaade2014_022w5, acadia17_221aa, 1b39, d5e4, ecaade2014_184k46, 00d2, d2a8, ecaade2017_269uu, e908, acadia14_177w, fa31, sigradi2013_52f, 227f, sigradi2016_544f, acadia14_691a, 8956, 0b41, acadia14projects_435aw, d70c, 3fe6, acadia17_473d, sigradi2016_807nn, ecaade2017_148rr, b334, caadria2016_559b24, 739f, acadia14_479j, 2b33, 3a77, 73f3, ecaade2016_099m27, ijac201614207g11, dcb7, sigradi2015_12.297h28, fd0d, sigradi2016_771t, 7818, e190, 06ca, 99ca, 2d89, 8f2b, f51e, ecaade2017_044tt, 88da, 73e2, 5487, ecaade2016_154c42, 0d11, ijac201614203u8, 0384, b3d5, ijac201614407u4, 2bcb, acadia14_365ai, f282, acadia14projects_63as, 983b, b18a, 7d49, 9728, f6ac, ecaade2013r_003u2, 8dc4, e96a, 2aab, 338b, acadia14projects_101au, acadia15_110b4, 5b1c, 6ddc, fb24, a3c0, 5797, acadia14projects_655ah, 4da1, 079d, ascaad2016_004o2, b9a9, f47c, 1da9, acadia16_344i20, caadria2015_213n33, b526, 102d, 4e9a, 582a, 2823, acadia14projects_177t, 5cb1, 1113, bf18, 57db, 2f52, f01e, 7e8d, e4a0, aeb3, ijac201614105g5, ce28, eef9, ecaade2017_189tt, 6033, fb43, acadia14_153c, b3b6, 3bbc, 1f72, 7fc7, 77c6, f7b6, 1ccf, 0a28, a8e2, ae54, 24c0, 326a, 7015, 8a89, 1c9c, 434a, 03f5, aecd, 5d12, acadia14_497y, acadia16_432z25, 9df3, sigradi2015_4.219s6, 13b0, 30bc, f663, dbfd, 0e0b, a996, 9da2, 7fd9, d0fe, 4308, 071f, 028f, ecaade2017_198r, 1f27, ecaade2017_277cc, a21b, ecaade2015_114h22, 4230, 5c72, 2ff5, 736d, 28ce, 4873, 5552, 604d, 7448, 4671, cbed, 52b7, 72db, sigradi2015_3.370b6, abe7, ijac201614303n2, bf21, 4aa3, 2cc6, d4b2, 1166, sigradi2013_244t, a2a6, ecaade2014_044g11, acadia15_95n3, 739e, 0362, 39d0, bff8, 7457, bc81, acadia17_339uu, 5d70, 54d9, 503e, ea64, caadria2017_104e28, ecaade2014_151s35, 6900, 1834, cb1e, 9dbf, acadia14projects_375g, ascaad2016_042y16, 904e, 5540, 74a5, d1e2, 3840, 0303, 836f, df6f, c911, 46be, a2b2, acadia14_153i, ecaade2017_067w, sigradi2014_041f3, 009d, 4c6e, ecaade2015_314d68, ecaade2014_186l47, 7a47, 9bdb, 9fac, b3f8, acadia14_145ac, acadia16_98r7, ascaad2016_021i8, ecaade2015_92s18, acadia15_323x12, ecaade2016_168h48, 1de6, d7e0, c4de, a69d, b457, c7c5, 17f3, 20b5, acadia14_101ae, ecaade2017_148ww, sigradi2015_3.201t3, b140, ecaade2014_060z14, 262c, caadria2017_168a42, 0c45, d58e, b7c2, caadria2016_311b14, ijac201412303u7, ecaade2016_222b58, fd2a, f05f, dd37, ecaade2017_203bb, 5165, 02e1, 2827, acadia16_344s20, 6ec6, ede2, 217b, 13a4, 28a8, acadia17_473e, ecaade2016_154j42, 4f20, 48ad, 7c02, 5dc3, ecaade2017_105ll, 8181, 3e8c, ecaade2017_101u, 3914, d83e, ecaade2014_147a34, sigradi2016_637ee, ecaade2015_114d22, d95e, sigradi2013_208l, 13f1, 7d8e, ecaade2017_003k, ascaad2016_013f6, 26c2, 51cf, d25b, c508, 4de0, 04ee, acadia17_71rr, 3b41, 4dd9, caadria2017_147b39, ecaade2015_55r10, 1fa8, acadia14projects_463s, ecaade2017_006u, ec2f, 07ca, 5da5, ea09, d3d4, 7b87, caadria2015_172f26, 34a0, 875a, ecaade2014_070h16, sigradi2016_564ii, 6487, d61c, 4f6f, ecaade2017_077uu, ecaade2017_077d, 9d6d, a6d8, e1c0, c01f, dcbb, bacb, 7402, 4000, 15ff, 50a6, 7d3a, c988, dc5e, 3672, a08d, caadria2015_213x32, ecaade2016_028i8, acadia17_316yy, 84fc, d991, 8e54, be87, ba93, d50b, b737, ijac201614103n3, 21fc, f47b, e524, sigradi2016_421qq, 0dc6, 4028, e01a, 328f, e345, ac42, 5f60, acadia17_491v, 6566, ecaade2014_153j37, 7e83, ecaade2015_229u51, dad8, 00ca, 1ee9, e244, ecaade2014_139c31, 4747, 28d1, 6ffd, c8ac, 9f94, ecaade2016_120j33, d7c1, acadia14projects_347ao, 7b2a, ascaad2014_001h1, 3143, c22f, 3c25, d199, c3bc, c30b, ed39, 6102, c657, 6b53, 55aa, 053b, 7d0a, b2c1, ecaade2016_098c27, 703c, 04e5, 51c9, 8b15, 747d, acadia14projects_153ay, acadia17_608jj, 87aa, f0a9, 46a7, ecaade2017_255e, sigradi2013_359n, 5161, 7a79, ecaade2016_166l47, aa82, a1c6, acadia15_357y15, cdaf, caadria2017_096t26, 1e0c, 0ee2, 8c9f, 1b81, 4373, 18a9, ed61, 4332, 8b79, 2b44, 572d, 334f, d37f, d8da, a753, 2310, f824, b1a0, 51f6, 59d2, 56b6, acadia16_88y6, sigradi2015_10.307x20, d597, f948, 5181, f4b1, 659b, 0153, ecaade2014_066m15, sigradi2016_642jj, 85a6, 7811, 2785, 4726, ecaade2017_054pp, f97c, 8722, 2128, 3d5f, 73cd, a91e, f45b, 5d97, 5142, b9f3, 6c0d, ee36, ecaade2015_265u58, 68d5, 790c, d134, 0745, 94f1, 5d8b, 2ea7, 0ffa, 476b, bd0d, bfaf, ijac201614405w3, 4ce9, c5cb, 163d, 062e, 2acc, 195e, 7504, cf4e, fae3, ecaade2016_161v43, 3f20, 6947, 625f, sigradi2013_173n, adaa, 1aff, 2a33, caadria2016_333a15, c6bb, 0590, e638, ecaade2016_071s19, 335a, 11ea, e3ff, 447f, 088b, 74f9, 7dbe, f1de, 5f99, a4d1, 7684, c1f8, acadia14_153f, abb4, 9ae4, c2c3, c2cb, 5cb4, ecaade2016_161x43, efc0, cc5b, 0186, ecaade2016_224h60, f520, caadria2015_060p6, ecaade2014_159p39, 9ac0, cdef, 7669, b6dd, c3c6, 9293, ijac201513201o5, 3d0a, e00b, 85ee, 8f20, 567e, 49a6, 72, 6ab6, c28a, 5da6, 3ae3, 63b0, 5127, acadia17_90gg, 8767, 4915, 4588, 870c, 8845, f9fd, c584, cdde, 5002, d821, abaa, 45f3, f0d5, e897, 5d85, caadria2017_018y7, sigradi2013_155h, d0e5, 05ba, e8e7, 0d5f, 45d9, ijac201412404v7, 8f96, c158, acadia14_347au, 6453, eea3, 69e9, 647d, ecaade2014_225m58, 1f2b, 735a, 399c, f2f7, 3f02, 8ed2, e839, c301, e33d, 03fe, ijac201412205f4, 5857, 46d4, 170d, ecaade2015_64b13, e2e1, b4be, ijac201614203t8, 80ff, 6243, 5b9b, df23, dcec, ascaad2014_026y6, 313f, 525d, 04f3, 326c, 68e1, caadria2016_085e4, eece, 2fdc, 7fa8, afb3, a833, e6eb, ecaade2013r_014i8, 990e, 2e7f, 8d67, acadia14projects_347ap, ecaade2017_144t, fa59, ecaade2014_053r13, a267, c17b, 720f, acadia14_709ao, b6d5, 2367, acadia14projects_339ag, ecaade2016_083c24, ijac201614405h3, acadia15_232s9, 25f2, 89cd, 9c73, 4688, ascaad2014_025l6, 3fdf, fa48, 3800, acadia17_322j, acadia17_648bb, b0c0, 9bc0, ea86, d1c6, c164, b2fa, db65, dc5a, 38b7, d43f, d52e, sigradi2016_420pp, a224, 3a2e, ecaade2014_109t24, ecaade2017_142yy, e005, 3fc0, 0447, acadia14_63ak, 91e8, a6f2, 847b, 2ed0, caadria2015_130g22, 310d, fd36, acadia14_189ap, 4f9a, f400, d1ff, 3c4f, dcab, a4e0, sigradi2016_426a, f8c6, a4b0, sigradi2014_085i8, 5694, f8a3, b9ef, f751, 7492, 098c, 9473, e3ea, 0294, 1c0e, e5bf, a601, ecaade2016_162f45, 3690, 262d, sigradi2013_117t, 38f9, 4bcb, b10f, 6c52, 8288, caadria2017_105l28, ecaade2015_317s68, 5e1a, 54c8, ad64, ecaade2017_046zz, sigradi2016_817j, 0204, b4f2, 7495, 56d4, ecaade2014_016h4, b15f, 65f5, d20e, 75ae, ijac201513203p6, af4a, 054c, 0ad5, 5a97, c091, ab70, acadia17_542rr, 2bc3, 6fee, e840, 16ba, 920d, acadia14projects_189ao, d547, 1383, 5962, ascaad2016_010s4, d0c2, 14b2, 6cce, fe25, 610b, ecaade2014_010y1, b337, caadria2015_213f33, 1dbe, dc43, sigradi2016_356g, 8d6f, 4e8a, fc19, caadria2017_185w44, 59c9, 5c73, 92b6, bbf9, sigradi2013_243b, 1395, caadria2017_123k32, 9d19, 8314, 5ed6, ecaade2015_200n43, caadria2015_208s30, caadria2017_056b19, 6953, ecaade2015_240v54, ecaade2015_333h72, cbae, ad33, caadria2017_070m22, 674b, 9163, 66ba, 526e, 38ea, 07c1, 3fc5, 838f, c3d5, 13f2, c338, ascaad2014_003y1, 0890, 44e8, 2d43, acadia14projects_719d, b6bd, e8f1, 536a, 5bb4, 9b3e, f88e, cfa0, 86c4, 4bf3, b848, sigradi2013_397c, ad9a, 4354, 39f4, 32e0, 8bde, acadia14projects_619av, 873c, 39d5, ecaade2017_006pp, ecaade2014_086m20, c155, 21b8, 72b0, fe56, 5005, 1c5a, d3b0, ecaade2015_21u3, 86a9, 089b, a43f, 4185, e82f, b230, e2d4, 131b, 7b36, 3e76, acadia17_188y, b8a0, 4ee3, caadria2017_067g21, dad4, c5b4, 926f, 7caf, d7f0, 91a3, 78dd, d707, 1230, 9785, b54d, de04, 6a84, caadria2016_187w8, 53e6, be1a, sigradi2013_243v, 07fb, ecaade2014_214k54, 2745, 7eab, 53cc, 77db, ddc3, ijac201513202l6, 96e2, 6483, sigradi2016_710gg, 2945, d3e4, ecaade2015_87r17, 2c9d, 3b81, 146f, b53c, 43d0, 70a4, ecaade2017_037ee, edb4, ecaade2015_84a17, f822, c0a6, 3bbe, f243, bb2c, dbe3, 258a, d20a, f8ea, 3339, ecaade2014_029y7, sigradi2013_194i, 0555, ecaade2017_220ll, ecaade2015_138x28, b1ce, acadia14_427ap, fd83, 79fa, 4fa6, 9469, 5bd0, acadia16_88h6, c197, f378, acadia14_101at, 18ec, a54b, sigradi2013_289, ecaade2014_204c53, dabf, 7a5a, 143a, 7347, d906, 4220, ecaade2016_111r30, 11c7, dc4f, caadria2016_435m18, 301c, d829, ascaad2014_033h1, 2882, acadia15_395x16, 519d, a531, acadia17_520h, 9916, 0298, 4127, 5c2a, a546, 7a81, ecaade2015_86j17, 9b4a, 2fd8, 3d85, 19ad, 47b6, f359, ecaade2013r_018f9, 9261, 9749, 3369, 38ee, a693, 97af, a05f, c099, 3f4c, b799, ecaade2016_163g45, b01f, acadia14_479p, ecaade2015_279y60, 906c, 4a25, 2a44, 3df8, 1f29, b9eb, ff6e, a8f2, fc26, e28c, 904c, caadria2017_113d30, 5ba3, acadia14projects_23u, ddde, a692, ecaade2015_317v68, ijac201614202r7, b720, 0cee, 8a9c, sigradi2015_8.289a15, 052a, ecaade2016_042e11, ascaad2014_014y7, 3aea, ascaad2014_024c6, ecaade2015_138r29, 0e94, 565d, 6d80, 64fc, caadria2016_219g10, ecaade2016_119a33, ff48, 3dd0, ecaade2017_122b, 07d8, fcac, 1ab4, 2ae2, dab1, 58b5, acadia15_417w17, 53a6, 1e42, 6035, cf91, b7a8, acadia14projects_463as, 8d57, 2ec5, 7947, 0dc2, 949a, ijac201513104t3, dac3, 3923, b05e, 5abf, ecaade2015_169y34, 8c82, b0c6, 0ebe, 8f16, 670e, d775, d415, d2b3, 1cfd, 729d, 99a7, caadria2015_185k27, d555, a46f, 0e55, b6c0, acadia14projects_681ao, 0cf5, 5689, ecaade2017_054rr, d6ba, 84d1, 3ece, d9c2, 2d7a, fe7f, 31f4, ecaade2014_180u45, e6a3, d379, ace8, 5451, 9fc1, f570, cdad, acadia14projects_43ac, d62b, 6a3e, 88cb, cc66, a2e6, sigradi2014_074e6, 94b6, caadria2017_033p11, ecaade2017_215mm, 3f73, 9b75, b823, e4e6, 634a, ecaade2015_55a10, a8c0, 9908, 1d09, ecaade2015_205z44, 1fa3, daa1, d8c1, 73ef, 4149, b76b, aff6, eba9, 29f7, dd24, dd99, 2077, 411e, ac64, ecaade2016_047l13, sigradi2015_8.264i14, 6656, sigradi2014_152r3, d6e7, cdf0, ecaade2013r_003b3, 5900, ecaade2014_111b25, f91d, f36e, ecaade2017_105yy, sigradi2016_484m, 1807, 4770, 6563, a72b, ascaad2014_014u7, sigradi2014_152s3, 6739, ce00, 720e, 9898, acadia17_169a, 869c, caadria2016_187s8, 6dc9, e917, 83a7, 42de, 77b9, e5d3, d03d, 5dcf, 91a1, ecaade2015_113m21, caadria2015_206f30, b6a3, 5be3, c3a5, 6780, sigradi2013_393l, acadia17_50nn, 8b31, ef48, 1b6e, 602a, c917, dbca, 4e15, a345, ijac201513102f2, 8756, 91b1, c083, ef07, 7c37, 68fb, fe71, ecc0, 4945, 88b0, a146, ecaade2017_152uu, c25c, 29ac, 617f, 29da, d005, e1af, f8f2, f6d9, ijac201614208x13, fa92, a8f3, ecaade2017_122tt, 0042, 2b02, 566d, d3ea, d6e0, 3fa6, c88b, ff05, 907a, 40ff, ecaade2017_255a, 055a, caadria2016_819i34, da17, ecaade2015_306i67, ecaade2015_269r59, a289, 4967, b547, 1346, 2278, 7741, 47b9, 4e2d, ascaad2016_008f4, acadia14_177ai, acadia14_375h, 60da, 08ce, 90c2, 07f4, a96e, 2d56, acadia16_24r2, 8356, ecaade2017_282f, sigradi2013_62u, b3e2, caadria2017_163h41, sigradi2015_10.138w18, 505e, ec32, 4a4f, 8e6e, 3e26, d09a, acadia17_163ll, d265, 81ee, 46b7, acadia17_144vv, ecaade2016_217o55, 3104, f8ef, 7973, e255, caadria2017_009k4, sigradi2015_7.203g10, 4693, ff71, 2ea8, acadia16_224u14, ecaade2017_003h, c734, dd95, acadia14_145u, a6ac, ac5e, aa4d, 1c68, 9553, ecaade2015_55b10, ijac201412403c7, 0aeb, 2a75, ijac201412403g7, a5ce, ecaade2017_215ii, 03c3, 53ed, 0d3a, d92a, 0df1, 5a23, a22a, 12e6, 6b5e, 218d, f1e2, 6126, 81f7, 0b14, 1bb0, aea2, 9c8e, 25d0, acadia14_153aw, b3a6, 5336, 4638, fd5a, 04fd, 2ae4, 190e, f681, b970, 47d8, 23f9, ijac201614201t6, 5244, sigradi2016_702w, 7759, 7638, ecaade2013r_013b8, 193a, a54a, acadia17_608cc, caadria2017_149l39, 5a71, ecaade2017_098oo, 5bfe, 99d4, 8671, acadia14projects_435ag, 602c, ecaade2017_032o, ascaad2016_059o23, 2205, 6112, ijac201412303y7, 5677, e042, caadria2017_136s36, ijac201513103v2, f5f8, sigradi2015_sp_11.303o31, 7a8d, 2285, ecaade2016_073h21, 7599, e2c7, 2893, sigradi2016_814b, ab79, 4703, 98fc, d50e, ijac201614307k4, 7f67, sigradi2016_764j, 3026, sigradi2013_194c, 6624, 6f31, fec9, 9987, 46b6, 39ca, c50f, 65f9, ec2e, d95c, 2f3e, acadia15_95a3, bb6a, 51b0, 30b1, fc18, bb0f, 09c2, 4893, ijac201412406h9, 2d5a, 90da, 1f3e, 5db5, 2005, ad9d, 5eb9, adfa, 92b1, 297c, 8bf9, ecaade2014_038a10, ecaade2016_239b64, 3b39, caadria2015_073s10, 3159, 93c6, a577, f487, ca2b, 7094, 917e, 05b8, 5a65, 5fbf, 0e75, 9b3f, sigradi2013_194r, caadria2015_048u5, e6e4, acadia14_63aw, 409d, 5e43, 8a0b, a31b, 6319, e39d, 6c75, dc1a, 9db5, 7abf, c4a6, 3b8b, d52f, sigradi2014_137i2, 852c, 0934, b1ee, feee, e6d2, acadia14projects_609ad, e0c4, 23b7, 0289, 3b32, d011, 07c2, ascaad2014_007c4, 9120, f7d9, 705b, 5302, 78d4, ascaad2014_024s5, 5851, 91bd, ca94, 5dc9, e3c7, 8701, sigradi2013_243d, 34f2, a1b8, 613d, 6304, 2658, 46e4, 066a, caadria2015_072n9, eba1, 2c14, 9a40, ecaade2016_011d3, dc50, 2343, cd0a, caadria2017_018v7, caadria2015_060v6, 841f, ecaade2014_127j28, 9634, 85ec, acadia14projects_691at, b8d9, 5029, 9450, ecaade2017_079r, acadia15_110r3, acadia16_440g26, ecaade2015_235k53, 781b, ae4f, be4f, de25, 8ac7, aaec, dfb1, e76f, bce1, 5d1b, sigradi2013_271m, 94fd, 7411, ecaade2017_029t, ijac201614203b9, 8e94, acadia17_144uu, 3806, ecaade2013r_002e2, sigradi2015_sp_8.326d31, 955c, db70, b7b8, 073c, 8e24, 5460, ijac201412206y4, 7d7e, c4e1, 6c26, 88be, ecaade2017_003s, 84c9, b4a9, acadia14_247k, 74a2, 0dbf, ee64, 9a3e, f92c, b0c1, 4dd6, ad63, ecaade2015_317r68, 9ef6, 5276, f6d5, ecaade2016_067h17, 15cb, f247, 30bb, 9408, ed7d, ijac201614207w11, b616, ecaade2015_171s36, 2ee1, acadia14_619al, 1cba, f451, ed9e, cf5f, ecaade2016_ws-masshousec69, 84d2, 66d2, 6e38, 895c, ecaade2015_297b65, b438, 5a8a, 3186, 8154, ecaade2016_151c41, 4a24, 8b16, f60e, 5430, 1e53, ecaade2016_118r31, 031c, 3685, 060c, 0588, sigradi2014_314p6, cc8d, b907, 4772, ecaade2014_113p26, 5810, ce5f, a1de, ea97, 58ff, 1422, ecaade2017_169ss, 8bc3, 68b7, 2ad7, b18e, caadria2015_086o13, 9028, b479, 9a08, ded7, e572, ae45, 6027, 51e5, 4c5b, d6d0, fed1, 10ce, 5003, caadria2017_142b37, 509e, 700b, 7007, eecb, adb6, acadia17_91f, 9180, 110e, 8039, acadia14projects_267m, 5af5, acadia14_517o, fce0, a608, a89f, d613, 1277, ijac201614405l3, 2e93, acadia14projects_177y, e88a, c2cd, sigradi2014_345b9, sigradi2016_803cc, ecaade2017_027b, 9141, caadria2017_058m20, c435, 36e4, a8fa, 2f21, 9f61, c6df, sigradi2014_057t5, aefd, 7bc8, cbe5, 2258, 1453, ascaad2016_027v10, c890, 9405, sigradi2013_397d, cd92, a4f0, 4874, fcf2, ae51, ecaade2017_122c, 5e6e, a616, caadria2017_031k11, 1120, 4c21, sigradi2013_303s, acadia14_463as, daf9, fb4c, 53c1, e02b, b138, c19a, 1edd, 9b89, 13e3, ecaade2014_157n38, b2bf, acadia16_318i19, 52c8, 4391, ecaade2015_138p29, 9be5, ecaade2015_82w15, ecaade2016_217n56, 7aae, 6b54, sigradi2015_10.74n18, caadria2017_048o15, 1f51, f249, d299, 008d, 2213, 372d, e72a, acadia14_43ar, 3152, 5977, acadia14projects_473ad, 687d, sigradi2016_792n, e959, 771e, cec7, acadia17_100j, 500000000, 3017, eab5, c070, aee1, e0bd, 0636, 7f76, a501, 46b5, 6f8b, acadia16_432o25, 20a5, ecaade2014_089m21, 1169, caadria2017_033s11, a9e6, 949b, 6269, ecaade2017_257oo, a7d9, 45cb, 8c21, 5533, e707, b89b, 414e, 48c9, f084, c539, 0cfc, cd39, b2c9, sigradi2016_383ff, 9087, 5593, ijac201614307g4, a5e2, 748c, 89b9, cf3d, 828c, 9d9f, 7a9d, db4b, f947, 7985, bd36, 9a1c, 61db, 249d, 3700, ijac201412305s2, ecaade2015_161k34, ecaade2017_089bb, acadia16_382y23, 5246, a45e, 59f5, fa85, 07d2, ijac201614407l4, d9cd, c500, f833, e3f1, acadia14_247l, 4e75, 2908, ca75, cd1b, 1458, 6614, ecaade2016_040u10, 7c46, 38fd, ec29, 2ab3, befa, 0019, ecaade2015_241m55, sigradi2015_sp_4.388z29, 68e3, a6c0, fc1a, 84d4, 61c4, 65de, 79dc, 6b63, ecaade2014_092c22, sigradi2015_8.186p12, ac01, becb, 4af4, 3da6, 953c, a09b, 9c5b, 8888, sigradi2015_sp_8.326v30, a635, 7160, 995d, bd35, 439a, 84f0, aea9, 04a1, sigradi2015_10.307y20, af2a, cc00, f07f, 9997, 4e6f, 38d4, acadia15_263z10, ascaad2014_019h3, ee03, f179, sigradi2014_329w6, 59b4, 4e1e, 7ed2, 3865, sigradi2015_11.136k24, f8f7, d8d9, caadria2015_023v3, ascaad2014_019l3, e0b0, 12c8, 8eb3, 8f94, b471, b317, ae07, ecaade2016_208t53, ae99, 4f5a, ascaad2014_009c5, bce8, f2e1, 313c, acadia16_318p19, 00cb, f66d, d8d7, 0ded, ecaade2017_192h, ijac201614102r1, 7f2a, caadria2017_096l26, 3cf7, 19a8, 8241, d7ca, ecaade2017_079e, 6ee7, caadria2015_226l34, caadria2015_208o31, ecaade2017_042cc, e5ce, 5997, sigradi2013_184z, ascaad2014_014p8, ecaade2015_158a34, 48cb, f9dd, ecaade2015_246a56, fcf3, 2c8e, 24b0, 1d71, 99a9, 867f, 3c65, e09c, ecaade2017_195mm, sigradi2013_393n, 4d5f, 6d89, ascaad2014_008a5, 73c3, acadia14projects_281t, caadria2016_683m29, 0a16, ad2b, b09a, 6043, 19c0, cef4, 39a6, ecaade2015_79i15, f19b, 56ca, ecaade2016_075b22, d960, 2f97, 0842, 2a40, caadria2015_170o25, sigradi2016_399b, 02be, 0756, ecaade2017_089ff, ecaade2014_092f22, 7fb5, c457, a4af, 18c7, aeeb, 88c5, 9c87, dfc4, 954c, 4222, 872d, sigradi2015_8.81t11, afae, 030b, c1e6, 11a6, 4d06, ecaade2017_117o, acadia17_669z, d9fd, 3adf, 2755, 4567, caadria2017_005k3, 53d3, ff45, 5db2, 2f6c, 16e6, caadria2017_029t10, 6c4f, 30b0, ea2a, ecaade2014_072l18, caadria2015_102c16, 9e94, f68a, 7bde, ecaade2014_149m34, 789f, 859d, 8ec5, caadria2015_081f12, sigradi2016_690e, 2eaf, 2c72, c868, ec75, ecaade2013r_017x8, b9cb, be16, d5ad, d6d8, ee8d, acadia14_101p, ee3c, caadria2016_507j21, f52d, 3c61, e8e4, caadria2016_517z21, sigradi2015_sp_8.284l30, 132f, e6cc, 6151, 0476, 2d25, ce30, 68f6, 5f00, caadria2017_054d18, 1305, ecaade2016_139d39, 526b, 85fe, acadia14_619at, ascaad2014_024k5, ijac201614208y13, 9c9d, fbf6, 1122, 99fa, 06f0, 9e61, c9ec, ecaade2017_057cc, eae6, d05c, 64da, 71a5, 4def, sigradi2016_426e, 1d88, 49d6, 7704, caadria2017_127i34, ecaade2014_167n40, 3ee6, 9bf2, ffd2, 9e5d, be6f, d4f2, fc1c, ecaade2016_021y5, 0469, sigradi2013_41d, 6b37, 4955, 5361, 3d0d, f776, 236a, fed7, 3e2a, ab24, caadria2017_030b11, 527d, 7473, eced, c04e, 2493, 5f81, ecaade2014_198p51, dc56, ebb1, dbf8, df58, b817, da20, 05c8, 7345, acadia14_117g, f2cd, b898, c09d, ecaade2015_229c51, c8c7, 6923, 946f, acadia17_100p, c2db, 42ed, ee94, sigradi2016_764e, b098, ae30, 274f, fb7d, ecaade2017_069dd, acadia17_403m, 6c43, 0b9d, acadia14projects_497s, dae1, ijac201513203o7, e6bb, 5e46, d0ce, 9631, 027a, 90d5, 5c69, 770e, 0b8d, 8430, ecaade2017_277qq, a65f, 350f, d87c, caadria2017_067r21, 4b8e, 6c3c, e54d, acadia16_382v23, 6be6, ecaade2017_256hh, 4a6a, ecaade2017_046f, 7d56, 68ed, 1462, 4992, ad36, 51b5, sigradi2014_345r9, 5d5e, 2def, 21f4, d9d4, d218, 5d91, acadia17_162v, 0533, 9a94, 0c3e, e0e1, e87f, 3b72, 69ec, 39ed, ascaad2016_013e6, 0bdc, 76fb, 868e, 8fd5, ba6f, 7e71, ecaade2017_195jj, ecaade2016_098d27, 1f2c, a780, 3ee9, 2247, 7414, 0f49, 0168, c840, ecaade2015_175o37, 2897, 5de4, b1c2, f37e, 5374, 3001, acadia15_497l22, ecaade2013r_003v2, 0c0f, ecaade2015_217a48, addf, e5f6, caadria2017_142c37, fa68, ecaade2014_038z9, 9a30, baa5, db8f, acadia14_565u, 4d52, c515, d8f3, b152, 5e9e, 569f, e838, ecaade2014_180j45, f94d, ff73, acadia16_424g25, 6204, b927, 473b, b981, acadia16_72h5, 2da6, 73ff, 9aa1, 20a8, caadria2016_539z22, a5b4, sigradi2013_387d, ascaad2014_014f7, 0da9, eadc, sigradi2014_169n4, acadia17_648tt, 0df0, a899, b003, caadria2016_013d2, 337b, ascaad2016_042z16, sigradi2016_534yy, f1a2, sigradi2016_732j, ecaade2014_014v2, 0644, ecaade2015_72v13, 3e96, baf6, 74fa, 6664, d2d6, 1054, acadia14projects_549u, d45e, c705, 9a8a, sigradi2013_259h, 1c5f, f176, 2c71, 7e78, 59ef, 68ca, caadria2017_163t40, 7c17, ecaade2016_104v28, e75f, af30, 7969, 5e74, 879b, ecaade2017_090gg, 661f, 79e3, ecaade2014_175r43, 808e, caadria2016_023r2, ecaade2015_138z28, c883, 58f2, 8245, 6e23, 1670, c579, 127a, f799, fb7e, ecaade2017_029z, 7fab, f4d0, ecaade2017_143l, 70f3, 9273, 9c1b, sigradi2015_sp_2.112o29, caadria2017_124t33, 20ea, 5be6, caadria2016_539x22, 5bdc, 6277, fe81, 6591, 3a5a, 2074, 910b, ecaade2014_149j34, ijac201412303y8, 1f49, cce4, c4ed, a010, f54f, 4ccd, 8791, ecaade2014_089u21, a48b, sigradi2013_158s, 112b, 1728, sigradi2013_275b, caadria2017_004n2, e147, 9ac4, caadria2016_197p9, ecaade2013r_020n10, a5e8, bf12, acadia14_189aj, 547b, ecaade2015_180c39, 6f25, 9488, 003b, 117c, ascaad2016_005a3, 579f, sigradi2013_401e, 2047, 5174, ecaade2017_100d, a5de, ecaade2017_046g, a19e, b36f, d8c9, 652f, e55c, d671, 56ad, 647e, bcfc, fdb8, 3dbc, sigradi2015_2.213t1, 9af1, sigradi2015_9.152v16, 1e49, acadia17_598e, sigradi2013_359g, 5b08, ecaade2013r_020u10, c9ef, 8ccc, ecaade2017_170g, 0ab9, caadria2016_767v32, b4bc, 3919, ac1c, bb09, 32d0, ecaa, 7521, 1e4e, ijac201513303s11, acadia16_124d9, db71, 2086, 32f7, sigradi2016_385tt, ecaade2014_094p22, c268, ecaade2014_140l31, ecaade2017_269vv, ecaade2014_072b18, ecaade2014_237d61, 0b02, b086, 731e, 32a5, c621, 8f9c, a999, 4f83, 6730, 1294, 80e1, e8cf, 3a5c, b43b, sigradi2016_815gg, b8ab, caadria2017_041w12, f683, a454, acadia17_90vv, 94e5, c8f2, ecaade2014_214i54, b494, 330d, ad89, sigradi2016_443zz, b06f, 701b, ce52, af95, ce11, 5a05, e208, b7f2, f76a, c955, 4fea, d916, 54e9, d99d, 98f0, 26a5, ecaade2016_078f23, 0015, 50e6, b5b0, ecaade2014_230n59, acadia14_427al, acadia17_231m, 8ddf,