CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

9505, 75e3, c8ac, e69e, 7057, c1f0, 424c, 2aa9, d730, d00d, 58eb, 1d17, 2299, caadria2016_539w22, 8998, f579, 6ced, bb4a, c697, 2c3b, 389c, 9e5a, sigradi2014_172w4, c20b, 7ff3, da81, 7b47, f352, e5d2, 2de1, ecaade2014_010i1, f1fb, ascaad2016_030e12, 702f, f39b, 693b, 45e1, ascaad2016_028w10, a905, 350d, f02b, ecaade2017_157ss, 116d, a49c, dfea, e31a, 678b, 3b78, caadria2017_185w44, 0e57, sigradi2013_389m, 7a9d, e872, c46c, f508, 1683, ijac201614202e8, 8f6c, 4ff9, 52b5, 2ab8, ecaade2015_196k42, caadria2015_049e6, ffd8, 0d56, ecaade2014_086v20, 41c9, d939, 6f7a, ecaade2016_104o28, 4ca7, dfd7, c4aa, sigradi2016_490kk, 6581, 26f0, acadia14_435au, 0996, baae, fade, edc0, ijac201614208r13, caadria2016_177j8, acadia16_352s21, 0ee5, ecaade2013r_004x3, b136, c7ac, b372, 0e88, faa3, 1525, 9ad6, ab32, ecaade2016_224r59, sigradi2015_10.7g18, add8, fdb8, 4af6, 5db8, 25ba, 3235, ecaade2017_031mm, ccec, 0650, 9b1a, 434b, sigradi2013_393l, 4007, fc4c, b1bc, caadria2016_507j21, de94, acadia14projects_719i, 332f, 25b9, f67d, sigradi2015_6.183l8, 8dd0, fcf3, ecaade2016_bkok65, 1067, 14fc, ecaade2013r_001l1, c202, 7c3a, c07b, a761, 442d, 81ab, 4398, ecaade2014_217h55, 9a69, 9fa4, ecaade2017_152oo, 29c3, 2c70, ea49, ascaad2014_014l8, 9510, 720a, 2199, ijac201513102k2, ec47, ce90, acadia16_394i24, acadia14_117c, b97b, 22ae, ecaade2017_jgol, d445, 28b3, 0af8, 98b6, 206d, 6ec7, ecaade2015_18e3, ecaade2017_264g, 8686, 87c3, 2afd, 6626, 1bcb, e6c2, ccef, ecaade2017_028o, da05, e84e, sigradi2015_13.316a29, ecaade2017_028m, c3a0, sigradi2015_12.215m27, 7f6f, sigradi2013_189m, 78d4, df63, 4b54, 1461, 2e61, 7a7e, ecaade2015_196g42, 74f4, a5d7, eb45, 903e, 2357, 2b1b, sigradi2013_400m, c16f, f2d3, f3d2, acadia14_135m, sigradi2014_015c1, f38b, 7fe5, d8cb, 841e, 15b3, sigradi2016_817b, e4de, 242b, ecaade2016_144k40, bd74, caadria2015_012f2, ijac201513102b2, ecaade2015_48b8, 52a8, a559, 200a, 3dcc, 3404, e5a8, de36, 0d70, sigradi2014_282l3, 54f4, 4dd3, 0c23, sigradi2015_3.212j4, ecaade2015_195g41, acadia14_661p, c111, ecaade2013r_004u3, 9789, ecaade2017_148ww, feba, ecaade2017_173ww, 806f, 71df, c7c3, 4cdb, a13d, ee92, 1861, b60c, a5db, 498a, ef32, ecaade2016_154n42, f2bf, 4348, c435, e4c8, ddfa, 5281, 3b99, acadia14_487h, ecaade2014_052l13, 9d4a, de74, 7d37, d558, dfdc, cf71, ecaade2014_182a46, caadria2017_030d11, d4e5, 59a3, eaef, adaa, acadia14_681an, 7b2d, d13d, fc22, e859, caadria2015_096i15, ecaade2014_153s37, ecaade2015_115x22, 31d0, d7a6, dc21, 985c, b3c3, 95e6, a4ea, 1877, sigradi2016_814h, sigradi2013_155n, a246, c4cf, 4737, sigradi2016_367xx, 190a, fbfe, f65d, sigradi2014_263x9, ijac201614104m4, d0be, 0278, 4766, ecaade2015_35o6, ascaad2014_008u4, fa65, 66df, 1837, a34d, ecaade2015_285j62, acadia14projects_23z, sigradi2016_449ll, 05ff, 73a1, 99ca, 6012, 5f41, ab0a, a747, ecaade2017_203pp, 08d7, acadia14_365ap, ee88, 1a00, d20c, 0f73, 558f, 8964, ascaad2014_014j8, 3981, 7a18, ecaade2017_220pp, f1e4, a67d, 129f, 43a7, 4645, ae64, 06d0, 4347, 3205, ccc3, acadia14_661b, ecaade2015_202d44, 1519, 4aef, 3406, 44b2, ascaad2016_038g15, 04ba, d87e, 8be9, 50b5, 658c, c40f, ecaade2015_301y65, f715, 5865, be09, f356, e026, 2a4d, 70f1, ecaade2017_291p, 72b8, ecaade2016_162i44, caadria2016_115j5, 96b4, b933, 8423, 0c6d, ecaade2013r_020p10, e0b9, f7a3, 0c2a, ded0, 8ec9, 4d32, 9fbc, 8f91, ffc5, 2781, eae5, d9e6, ecaade2017_225ww, ijac201614406i4, ecaade2017_094d, 182b, ecaade2016_113c31, 90ab, 8c74, ecaade2016_098f27, e3e8, ecaade2016_140u39, sigradi2016_625xx, 0fb7, 3c68, 322b, 7667, caadria2017_136o36, e54c, ascaad2016_038v14, 8810, 47f1, 9865, c7d2, 7c05, 81c3, 0c24, 142b, ascaad2016_026u10, ecaade2017_122ll, f7b9, ecaade2015_265s58, 591a, 2e43, ecaade2017_143ww, 8a27, 8529, d034, af03, 283a, ecaade2017_271g, 3f4c, 1dcd, e9b6, ecaade2015_87r17, 4a66, ecaade2014_138r30, 381b, 8184, 3964, b4bd, 3b26, ec65, 74f9, aeac, ecaade2014_201g52, 0a0a, sigradi2013_289n, 8909, 43b0, 13d2, 3fc7, acadia14_517s, abc2, be38, 6266, da3c, 514d, ijac201614401f1, b0e8, 2c7b, caadria2016_167n7, a670, 9e39, c962, d21d, b537, 927d, sigradi2015_9.152a17, 6d0d, 113c, ecaade2016_129p35, 5d85, 3077, aae7, acadia14_43ad, 4961, 2cea, 0aa1, ecaade2016_241h64, 7170, e53d, c319, 4904, db3a, acadia15_57v1, cd10, f5b6, acadia16_432l25, d78e, 2d5a, ad9d, 5b44, 466a, ecaade2014_232t59, ecaade2013r_006u4, ijac201513205r8, 58af, 7ea3, c84a, acadia16_424f25, 83c0, caadria2017_123o32, e03a, caadria2017_129o34, f573, 0ac3, 114f, 53f8, b687, 953f, 86a3, 0667, 597d, f1d4, 5444, 7513, 020d, 7938, acadia14projects_445aj, deee, 23c6, ecaade2017_112zz, d2da, bd91, dd08, e3cb, 9636, c22a, 2901, ec38, 613a, c939, e348, 3839, ecaade2015_233g53, f40c, ae82, a63c, aeb2, f88c, c357, 2351, 192e, d532, 6efd, b555, c31f, 4171, 2f61, 2b9b, c900, 38b3, ecaade2015_334o72, eb63, 1e31, 7a11, sigradi2016_639ff, c3d1, ecaade2017_041t, 8287, 6e3f, acadia15_81y2, 7b1d, ecaade2014_016d4, bbf8, sigradi2016_450zz, c078, 6792, acadia14projects_565ah, ab95, 3099, ecaade2017_288ff, b90d, c891, 92de, 17ed, ijac201412205v3, ecaade2017_006mm, 3000, f000, 4d4e, 2b17, ba72, b27e, 02a7, 228f, 47f5, f0a4, 2014, ecaade2017_083yy, 4ac7, 755b, 4f20, ab6e, 8195, 68af, caadria2017_182z43, ijac201614201l7, 5c19, caadria2017_041b13, 58f0, e8fa, 0e82, 5ec4, 18b5, bdd1, 0c28, 1d4d, ecaade2017_195mm, 2cc4, ecaade2015_155r32, 959d, ijac201614201i7, 247e, ascaad2016_030f12, 1498, 30ae, 9abc, 8ade, 1e10, d051, c1d6, a54f, 22c9, sigradi2014_329w6, 733f, 7a6b, 3860, 8799, 0925, 343d, cf81, ijac201513205k8, ascaad2014_008r4, de35, 6e56, ecaade2014_192a49, ascaad2016_045z18, 961d, 7d71, 6705, f6f2, ijac201412403a6, 9231, acadia14projects_627ax, 9cec, d7f4, 87fd, e091, 1075, f608, 131f, 94d4, 0b4c, 8456, 9c0e, 6b6a, 9085, 1097, 74e7, 5aaa, 083e, ecaade2017_149n, 9796, df75, 61d9, a0b1, 1132, d383, ecaade2014_014w2, f028, 168e, 3b5e, e4f0, 6f76, 081b, acadia16_372n23, a134, ecaade2016_075c22, ecaade2017_148oo, c471, 9a96, ecaade2014_015r3, ecaade2014_220i56, 11e4, 6dee, 2ee3, 438e, a290, ecd1, 49ee, f05d, 38ef, 5868, 1261, 0286, dace, 7b81, ac24, fac5, 6847, 262a, 5365, 113d, 2740, 3cae, ecaade2016_217j56, caadria2015_030m4, 641e, 6fa9, 1859, 747f, ecaade2015_297a65, 2541, 8181, bbbc, 6a9e, 6767, 2a8b, fa99, caadria2016_777w32, sigradi2014_151n3, ascaad2014_024m5, 9dfa, 9d66, aded, 38ec, acadia14projects_609ae, acadia14_357an, ijac201614407c5, 66e6, a601, 3547, sigradi2014_330m7, 3201, 7752, 6a2e, 01e0, 6a7d, 7d3b, e7dd, ecaade2016_188m50, f8b2, ecaade2017_109jj, 9a24, 1ea1, 858b, 86f0, f9f9, ecaade2016_237c63, 0f8b, 581f, sigradi2016_558r, ecaade2015_302m66, 5cda, ecaade2014_044t10, d705, ijac201412403u5, 98ba, eef1, ecaade2017_051aa, caadria2017_175c43, 9c51, 183a, aed3, b164, a1dd, 8413, 4429, e47e, ecaade2017_232j, df2a, 5693, 9f6c, 7245, ijac201412405s8, 31e4, 7884, ijac201513101e1, ecaade2014_085g20, be44, 615f, sigradi2014_041d3, acadia15_137y4, ascaad2014_001e1, 960b, c2d0, e60f, 04f5, ecaade2017_076t, ecaade2016_223s58, 65dd, e7b0, a6bf, ecaade2017_033v, ascaad2016_009n4, ecaade2016_037a10, 9de4, 766b, ecaade2017_029cc, 817e, ecaade2015_285e62, eabf, d335, 4912, ab59, sigradi2016_625rr, 1fa3, 16e4, 9857, 0eaa, 0385, 9de7, 0632, ecaade2017_071pp, ecaade2015_241c55, 6f80, fdbe, acadia14_177ah, 5f56, 0d64, e17b, ecaade2017_198b, 4dc8, acadia14projects_627as, 271d, fddd, e946, 2a6f, 3faf, 342d, e372, 7341, a09e, 50ac, 85b0, 0d87, b9b3, sigradi2014_314n6, c818, c28a, 56d5, acadia15_395a17, b846, 1744, 6f59, 3036, fddf, 8294, 6f65, 2f4e, eb0a, 4140, 78b3, a183, 1832, 3f10, 42e2, 570b, 2fbd, 55b9, 2028, 1f3d, 6642, 5e70, a31e, cd4e, c0da, 7d1b, ea82, ecaade2014_024l7, acadia15_469d20, 5b50, a8f6, f6a5, f8d7, 4a1b, ecaade2014_186a48, bfb5, fd85, 2c7d, ecaade2016_169n48, sigradi2014_281e3, 74bc, c59c, 26c8, 32e3, ecaade2015_253w57, 08cb, b127, 1c49, 7732, c647, ecaade2015_285o62, ijac201614105i5, 904d, 8dde, fc85, ecaade2015_285s62, a1c5, ecaade2014_024j7, 47ae, 2bc3, e6c0, df77, sigradi2016_777mm, 21d5, 5674, f73c, 9c6d, 8fb3, sigradi2014_313z5, sigradi2015_sp_11.303r31, ecaade2015_72x13, ecaade2017_282j, ijac201513101t1, b210, 2b6f, 9d31, e287, 2ebb, ijac201614307n4, c208, e745, bdf1, a193, 9634, f648, 3f3a, ecaade2016_102m28, adec, e557, af04, acadia14_479aw, 5362, 0e3e, ecaade2015_200f43, caadria2015_156n24, 852e, 8326, faf3, 5d83, 9a3a, 9dc4, 6b90, 00ef, f4ce, 1162, 4642, c2ed, ecaade2014_138m30, 8502, 93d8, acadia14_247y, f0b8, c9b8, f3ef, 8d30, ecaade2015_196s42, e2fe, bfc6, 7425, bbf6, ascaad2016_018i7, ecaade2015_127x24, ecaade2013r_020t10, 4509, 2200, 2191, ecaade2017_256z, 5a15, 1f4d, 0d06, ecaade2014_019g5, ecaade2014_220e56, a23b, acadia14projects_619z, sigradi2015_10.309r21, f9bf, caadria2017_123t32, a00e, edb9, fc56, sigradi2016_400l, d55b, ecaade2014_176c44, 0e4e, caadria2017_023z8, a640, 4fa2, ascaad2016_002j1, ecaade2014_057j14, ecaade2016_210a54, e41b, 7ccd, 415e, ecaade2013r_003p2, caadria2016_745a32, caadria2015_061j7, ecaade2016_011b3, 3e9c, a961, 2749, d097, 1429, 65b0, 02a6, cb13, ecaade2017_302ii, dcbe, fad9, 454c, aecb, sigradi2016_590e, 3709, 4e8c, ecaade2017_117aa, c6b1, 2b5c, f639, 5c00, sigradi2015_8.186d13, f21b, 0113, 8636, 000f, a86e, 3979, bd8c, caadria2017_118e31, ec5a, 319f, 43a8, e538, sigradi2016_431r, a924, ecaade2016_038i10, 7a7d, e9c1, 669e, 8464, dd76, 4701, 1cae, caadria2016_045i3, acadia14projects_199af, 0566, 792c, 2996, 0e27, 23d0, bb5a, e77f, dccb, 05e5, acadia14projects_229i, 80bf, 882f, 4c12, 9717, a10f, dcda, 885f, 623e, f2dc, 22d2, 90bd, 0165, ecaade2017_079w, sigradi2016_534mm, 2d4f, 11a0, ecaade2015_269t59, d48c, ecaade2015_222f49, afb4, bcb1, sigradi2016_467t, d0af, ecaade2017_108q, 2013, ascaad2016_025l10, cf8a, 6164, 69e4, fac2, 794d, ecaade2014_127p28, 83d5, sigradi2015_3.221r4, 26e4, ecaade2014_010k1, a829, 465c, ecaade2013r_004z3, 6bae, 1d3a, 4f97, 9da3, ecaade2013r_020n10, 79d9, e338, 749a, 6741, c27a, 448b, cbb5, d6c3, f0c1, acadia16_270e17, 6336, acadia14_453j, 2d74, b6a0, c483, 28c4, b1dc, acadia14projects_435a, ijac201412303u8, a432, 8874, e8c1, acadia14_281t, 8e24, 153d, 45d4, 889c, 05a0, caadria2015_181g27, ecaade2017_274bb, 311a, acadia14projects_347au, 0324, 9a8c, 412e, ijac201412401x3, sigradi2014_186i6, caadria2015_190k28, 19b4, 13b5, 1f96, 1242, caadria2015_124u19, caadria2017_145r38, 588e, 4425, caa8, 942c, c6df, 4ef5, 5458, 7c28, 5,7e+10, db2f, b1e4, sigradi2014_159h4, 84ca, f32b, 3104, 6352, 70da, 3d26, 0db4, ecaade2017_152cc, 3526, e0bf, 134c, dff9, acadia14projects_339an, 3c8c, a802, 829b, d765, 340c, 5198, 59e2, ecaade2017_041p, eaa4, acadia14_463m, b32d, e1ea, d965, 7799, c6fd, 23d7, 7c95, 91fc, ecaade2016_154d42, 41a4, 9f39, caba, 54c4, cc37, ecaade2017_183ee, 2ca9, ecaade2017_152xx, ecaade2016_018y4, ijac201412207f5, 8eb0, 1a5e, d0e0, 9aaa, c96a, 4b11, 1b17, 0f1a, 4094, 7e9e, 4018, 021e, 5d46, 0f47, 0600, ecaade2016_015x3, e8a2, sigradi2016_568nn, ecaade2016_151j41, 52b3, 6e17, 2f1b, 713b, ecaade2017_013rr, 42a1, ecaade2014_176f44, 1f47, daf5, 1833, 4891, 8b66, ecaade2017_170yy, 317c, fb38, 5f94, 2fc8, 9cbb, 3c9e, ecaade2017_038tt, ecaade2016_102x27, 8a17, 7f35, ecaade2017_198n, 21bd, caadria2016_881u37, e353, 34a6, 4537, dcbf, 5936, 4800, 018c, cd6e, 7276, 9a5e, aa2f, 49d4, a43a, e6ba, 14d9, 8c3e, 901c, fc39, 92d6, e8c3, 371a, 73cb, 16f4, ijac201412403d7, e5ae, aae6, dbc6, 9eb9, 2a96, sigradi2016_710bb, 0e17, d982, caadria2016_713z30, 7ec7, 667f, 4ef3, e7c6, 7e63, 0f57, 799b, ecaade2014_096x22, d1dc, caadria2016_177z7, 481c, 6d42, c6b3, caadria2016_507o21, acadia16_432x25, ecaade2016_130v36, 1abd, sigradi2016_695y, 912a, e8d7, sigradi2013_393r, 6d47, af38, e676, 4686, c028, e1f8, e986, 1ee0, 24da, c742, 9fb8, 18ab, ecaade2016_182o49, d0bf, a4ec, 7cd4, b72e, ecaade2017_129nn, be54, 19ae, 7c56, 9454, ead0, 3cb2, 69f2, f13f, d503, b70d, 79e3, f637, ecaade2016_042u11, 69a8, 85e7, 800d, b18f, e686, ecaade2017_053yy, 0ea7, 9e54, b81f, 2e16, 8897, 22cb, eae8, d1a6, efc5, 0a90, ae86, 9dc3, 97b7, 4c65, ecaade2015_94e19, sigradi2014_159f4, 157f, ijac201412402j4, f676, f1f4, b6a2, 8398, e0a2, ecaade2017_017r, cc5d, ijac201614308s5, sigradi2016_781c, f955, ecaade2015_301d66, 6929, 9ee1, 2f30, 56f7, 6b37, 3b56, 5c5b, ijac201614402u1, 6904, ecaade2016_016h4, 2994, de6d, ascaad2016_012v5, 7705, acadia14projects_311z, 9e90, ecaade2016_057l14, 42b0, abeb, 3798, 42f3, 0b82, 73c1, 4bf4, 45fa, sigradi2015_4.219i7, fc2f, bef0, c115, sigradi2013_326e, 7cf1, ed10, sigradi2014_186g6, 660d, 55d7, 7db7, 7b2c, caadria2015_181a27, 41f4, a1e5, 94de, 7ed2, 3487, 6e52, ecaade2016_026u7, d362, e112, ee8a, ecaade2016_165v46, sigradi2014_293w4, e039, ecaade2016_021d6, ecaade2014_151v35, d133, b3cc, fa7e, ecaade2016_222y57, caadria2017_009v4, sigradi2013_212, f42a, bad5, 7391, a0a6, 6052, 9bde, ace0, 3ac8, 6724, 30f0, sigradi2015_4.219f7, acadia15_357r15, b8d2, 97da, 9574, 3ab4, 94fd, 6e5b, 53b5, caadria2015_137m22, 2ae0, 443b, 55bb, bb24, b2e0, d495, 2cee, b15f, 1a8b, e613, d5da, 2967, ascaad2016_003c2, ecaade2014_168j41, 306f, 0c48, 0b7f, e103, da73, ebba, 874e, f8ce, 9852, caadria2015_002d1, ascaad2014_036f2, caadria2016_281h12, 4e73, 925e, 7bf6, sigradi2015_3.345z5, aeb5, efb5, a091, ab19, 44d8, da18, acadia14projects_463at, a062, 635e, 45ee, ecaade2013r_008j5, d882, a533, 9874, 2b7d, a0b6, 76e6, c76e, 6334, sigradi2014_178j5, a8b2, ecaade2014_127j28, f328, 18c1, fabc, ecaade2016_129v35, e9dd, b255, 39d8, e429, fd54, 6440, ff77, c6c1, ascaad2016_016t6, 5e67, 3d2c, f99b, f763, 3f1b, ecaade2014_122w27, 21f4, d3a2, feca, acadia14projects_33ai, 2eae, sigradi2013_259i, 349d, 9f68, 7f0d, ijac201614101j1, 355d, 17d1, 63ea, b623, f87c, e349, 02e0, acadia14_565l, c460, 50d8, acadia16_62n4, 0608, caadria2016_601p25, 6312, 232e, 3fb6, 4109, 514a, 076e, 714d, fedd, 0068, 51b3, 21a3, ad45, 4cca, e73e, c88d, 376c, caadria2017_124p33, 145d, acadia15_357y15, ecaade2016_068g18, 4add, 98c8, 4d7f, 4318, caadria2017_182s43, caadria2017_142a37, ascaad2016_057a23, ecaade2016_166b47, ac5b, 8085, ecaade2016_118u31, 1343, f765, 0605, 38b1, 573c, fc35, d00b, 76b6, 239a, 3ea6, 10e5, c492, 544d, 37ea, b9f2, b58c, edec, 2928, ascaad2014_036x1, 321c, 8acf, 87fc, ijac201412408f2, ecaade2015_293x63, a456, 20f1, b25a, ecaade2016_074r21, acadia14_53t, fa27, caadria2016_663m28, 5ebc, acadia15_57y1, d3bf, efac, 9abd, ecaade2014_066v15, 3a65, 2993, ecaade2017_105tt, 5180, ecaade2014_046s11, dffc, b394, 4db3, c727, ecaade2017_108o, 3cf7, fffa, 513e, 10d3, 4ba8, a501, 4d3a, ecaade2015_130k26, sigradi2015_12.19d27, f504, 2a31, ecaade2017_013pp, 9ccf, 6e64, 7c70, acadia14projects_75ax, ecaade2013r_004w3, fa0a, a6ab, sigradi2014_074s6, e658, 7e35, acadia16_478f28, 6092, a46a, 0dfb, cdc7, 6878, c690, ecaade2017_013ss, 44fd, c885, 1427, 0f81, ecaade2016_042n11, d403, 7725, 6e57, a52a, caadria2016_683s29, 477d, fdbb, ecaade2014_138d30, 78ae, 50e1, 47ef, a992, a709, caadria2017_122u31, sigradi2015_3.190o3, e491, ijac201412304l1, 4f8f, 5ea0, ccc4, 34b2, dd13, 77c8, acadia14projects_655z, 49e3, ecaade2015_92m18, caadria2017_189j45, 9df5, 715f, 13bb, 6ae3, 20ff, 37e1, 0f0f, sigradi2014_201g7, 8496, 229f, be25, ecaade2014_072o18, 41ea, c3ed, 7371, 4234, acadia14projects_101ao, 2cbd, 9710, a85e, 0277, 48be, 2270, d093, e597, 8dee, c7e6, acadia14_463ay, b01e, 66a8, 0e53, 134f, ddd9, acadia15_451p19, ijac201614407e5, fa5e, 5eca, 12a9, ecaade2015_176v37, 6661, acadia14projects_33ag, 60db, 11c4, aefd, 903c, 7b23, e393, ecaade2017_052kk, d808, 2a9b, dadb, ecaade2015_116e23, 7a82, 5608, b6d9, ecaade2017_094p, sigradi2014_345j8, d7a9, acadia14_435b, 9ba7, 2866, c595, 1478, ecaade2015_18d3, 0902, 7ba8, 395e, sigradi2016_655e, 8c8d, d428, 64ec, e39b, 8580, sigradi2016_360z, e517, 820a, 0748, bbbd, 86a5, cf83, ecaade2015_325w70, 67b6, e2e8, d65c, 2323, 5f2d, 8c9e, acadia14_199ab, 691f, 6274, d1be, d7ed, de3a, 14c6, caadria2016_651g28, sigradi2015_4.52j6, caadria2016_187z8, 33d0, acadia15_343p14, 364d, 38db, caadria2016_135z5, caadria2016_013f2, eb7b, 76fc, 057b, b3e3, ef88, 414f, 6fb9, ecaade2016_078g23, 7760, ecaade2017_175e, 18d2, 899e, bfc2, 0725, 3952, af8c, 1e21, 5e4a, 7925, 5199, ba79, c03b, 135c, e9f9, 8ef2, bf5d, 86b2, ijac201513302f10, 8aa5, ecaade2013r_009i6, 4880, 7496, 21f7, sigradi2014_074y6, fc0d, 9a29, 1d72, 5d0d, b51f, 0b3a, 61ee, a754, ijac201614404w2, acadia14_43aj, ecaade2014_138x30, 70f0, acadia14_229m, 64f8, 86a0, 876a, 36fb, 22b8, 83b2, 93d5, 9b4e, ad10, 7444, 53e2, 48bf, acadia16_78s5, c9b2, a885, 6d43, 60f0, 0c37, 0419, a722, 187b, 492a, 1d43, ecaade2017_143p, acadia14_267l, 92e6, 9626, 22a8, ea1f, 94fa, c670, 178d, 7b4e, 99e4, sigradi2013_275a, 8a68, sigradi2015_6.366c9, caa9, 07d9, 6e86, e146, c99d, c845, 7ee2, 7cd2, ecaade2014_019k5, cd9f, 6c61, 79af, 6f7f, ecaade2017_255r, f86a, ecaade2017_192k, 9699, 71b7, efa8, 0e7d, 3948, 97a9, 2d5f, 53f0, f41a, b0f5, 21c1, 92bb, ecaade2014_204w52, e5a9, 5730, caadria2017_136m36, 019f, eebf, 9219, 75e0, sigradi2014_151p3, sigradi2015_8.41y10, 2c5f, c461, 5ab5, 0872, 5deb, dfb1, 04b5, 525e, ecaade2015_227f50, 60d4, 0403, ascaad2016_041j16, 8920, ascaad2016_012z5, bd2b, 3ebc, ascaad2014_026w6, ijac201614208v12, bcd0, acadia16_308y18, 44a1, 4784, ecaade2017_054mm, 9bce, ecaade2016_036n9, dc1b, ecaade2016_118h32, 4c03, adea, sigradi2013_386p, b43a, d683, 5b75, sigradi2015_3.268g5, 126b, acadia14projects_247t, 218e, ecaade2014_180s45, 8a1f, bbc7, ea75, 435f, dc31, 6b07, 3643, 676c, ecaade2017_203z, 066b, 82bf, 4733, 0972, ecaade2014_153v36, sigradi2015_9.347y17, ijac201412301z5, 4f29, 83e5, 0708, 98fa, 1f06, ecaade2014_180p45, ce44, dbc0, e6a5, 4e81, e8ca, 3aeb, 04a2, ddc1, ddbc, ascaad2014_017m1, 6b3a, a6f8, sigradi2014_186b6, sigradi2015_10.307m21, af3a, 1e48, 01e1, ecaade2015_172b37, b535, 4681, b3eb, 474c, acadia15_57a2, caadria2015_014p2, b74b, 1fde, c9cd, 4261, c680, 97e7, 3f75, 4ef7, 0939, d497, 2cc7, ecaade2014_149z34, 87e6, caadria2016_259r11, c3f7, 4110, 776e, ecaade2017_164n, a9e6, ecaade2016_208p53, ad7c, 3766, adca, d172, 0356, e7de, 0d59, 1e15, ecaade2017_146kk, sigradi2014_307p5, ascaad2016_028n11, ecaade2014_224x57, d0ed, ijac201412407b1, 54d7, 794c, 0aee, ee51, ascaad2016_028h11, 16e5, ascaad2014_025p6, 9d0e, 8d6e, d4f8, 9611, 7fac, ecaade2017_277jj, 8848, a24c, 56e8, ecaade2015_195j41, 2862, caadria2017_027p9, 0dde, ecaade2013r_001c1, 6f52, 2133, e855, de20, d6a3, be5f, f861, 6240, 03eb, 0dcc, 6029, dc5d, e27d, dba4, e780, ed07, 8f01, ijac201513305t12, 7c55, 3446, f135, 0e4f, a7d3, 5e4f, 1779, 9b6b, 9e80, 1313, ecaade2016_167s47, 05fd, caadria2017_155n39, a4b3, acadia14projects_453j, 97c8, ecaade2016_161w43, c6eb, 4e5d, sigradi2013_268, 26ac, 844e, acadia14projects_153an, e077, dd74, bf04, f541, ascaad2014_003u1, ecaade2017_199ss, f674, daec, a90e, c636, dcc6, 47cc, 2b9a, 846d, acadia14_177o, f521, ecaade2014_163d40, 8633, 3c85, 1b0b, a6a8, 9bdf, 6541, 2696, 57f1, 4658, ecaade2014_169s42, a0bb, 0c17, acadia16_130s9, 9d23, ff94, 68ce, 90ff, d921, ecaade2014_086l20, a83f, 0b99, 14ca, 92aa, d9a1, ecaade2017_006cc, b689, 9cac, 5f0e, 549d, caadria2017_001a1, 0bbd, faf4, 153e, 0ffd, d6f1, 0969, 330a, 3fc5, ecaade2014_188n48, 9cfa, ecaade2014_226c59, caadria2015_139t22, cd15, ecaade2015_248x56, 7f04, ecaade2017_077qq, 9208, bcbb, b09d, 9f67, sigradi2016_441kk, caadria2015_014r2, 8c7f, b2bb, bbd2, 4ce9, 6746, ascaad2014_029n8, 2bcc, bdca, 4b98, 4f40, f557, d670, ecaade2017_155o, 6fc9, 9a20, ijac201614404v2, ecaade2017_255i, caadria2017_047e15, 1824, 3189, 48f8, caadria2016_343d15, ijac201614207e12, 9fbe, 1b1a, fdc3, 8dca, ecaade2015_61i12, caadria2015_119x18, f51c, 31f5, ascaad2016_005c3, 7129, db65, 48e8, b344, 8132, caadria2016_353r15, sigradi2015_6.341w8, 59db, 8f69, ascaad2016_006j3, 2809, 4e6d, bf9b, caadria2015_122o19, 70ce, 75de, ecaade2014_109v24, d779, 41fc, 0a38, a421, 7997, 1e87, b773, 3a55, d087, 8ab4, 5862, d0fa, acadia14projects_375m, d6b0, 9dc9, 14b7, 3f19, ijac201614303m2, ecaade2016_033i9, 339f, dbf6, 872c, d3a7, b28f, ece0, 4728, f331, ecaade2014_042k10, 38e1, 6b95, b801, 2a2a, b921, caadria2017_190t45, ecaade2016_007b2, 574e, 5790, ascaad2016_007p3, 49b4, d272, 52e2, e68c, 414b, fd5c, e0f4, 08c6, 707e, 95b9, ecaade2017_076ll, 45af, b031, ecaade2017_215a, 01e2, sigradi2013_343j, e3b2, ecaade2016_203l53, 1dd5, 953c, 859b, 05f2, b239, 9c1d, caadria2017_096r26, 5afd, a079, 5000, ecaade2017_105yy, 0164, 4d82, d0da, e550, 1f83, acadia14_199al, 5527, 855b, 8831, 4956, e001, 46c7, 190c, 8ce8, 9374, 2e9e, acadia16_78t5, 3531, ecaade2016_216a55, df70, 78ab, ecaade2015_194c41, sigradi2015_12.107h27, cdf2, ecaade2017_124k, caadria2017_096o26, ecaade2015_138u27, 9c96, ecaade2015_79f15, ecaade2015_48k8, fbc3, caadria2017_074m23, 27e4, e249, ad83, 6290, ed99, 4f11, 86c3, 222d, fe37, a5a3, 2ee4, c21b, caadria2016_405f17, 04e5, 49b0, de73, abe5, edf8, 791e, af92, 9ab6, 4505, ecaade2017_071tt, 7bcc, ascaad2016_048l20, 7383, 9132, ccff, 9bb8, d855, 3789, 724b, 4837, 6640, d90b, 4591, 99f5, 7d6e, ijac201614307v4, d8f7, e0ab, f351, d7b9, 1413, d942, 75d5, dab6, be43, a5ff, af9c, acadia14projects_229g, 6890, 24cc, 0512, 79e4, fbdd, 70ba, 90cc, ecaade2017_057ii, 3b1d, 1a29, 9453, 7d70, 37d7, 72a2, ecaade2017_164m, a4ee, 74c6, ecaade2015_48z7, 62b9, 4669, b299, afd8, 768c, b6bd, 7455, b649, f9cf, 2155, ascaad2016_056f22, 11f5, 0105, 57e8, d082, 31d1, bd86, 8df7, sigradi2016_752ss, 8aa6, f123, b326, 096f, ascaad2016_003t1, sigradi2016_732u, d8d1, f464, 1491, a337, 8aeb, acadia14projects_661b, a88e, ef2a, 3d24, ecaade2014_065d15, 93db, 5324, 3651, ecaade2015_237c54, 9126, 7b0e, b92f, 471c, d992, 3031, sigradi2015_9.141i16, 2246, ijac201614208x13, 5e73, 7850, ijac201412403m5, ecaade2017_101aa, caadria2017_048c16, ed01, 4e15, 701d, ab84, 9115, 4a86, ijac201412408c3, sigradi2015_sp_10.16e31, 0ac2, ecaade2017_240u, 05c0, 7571, e37e, e90c, b0cd, 2d9c, 739f, 75a8, c4ae, dd4e, 7f24, 695a, f73e, d090, db53, fde4, af31, 2b71, 30bb, e821, sigradi2016_817l, 9cee, acadia14projects_619ar, 0591, 3f17, acadia14_409n, 9ac2, 336c, a060, 14eb, caadria2015_086o13, 30e8, 4fc8, 6f24, 75ac, 2d1f, 08a4, caadria2016_819i34, b187, 1b51, d88f, 13c8, 35d6, acadia14projects_23ad, 45d0, d508, 8731, dafc, 6443, 2922, 2da1, 4d3f, bb11, sigradi2014_172v4, c13a, ecaade2017_049yy, 778c, 990b, sigradi2013_315v, baea, d6af, 9061, ecaade2013r_013x7, 9c58, 968c, 570a, aaeb, 3e1c, 2098, d5c3, ecaade2017_290qq, 8430, caadria2016_881z37, ascaad2014_012h6, a30b, 9534, 286b, 7374, fee4, a150, 28c0, cc46, 9ebe, 9640, 337b, acadia16_184z12, 8fc6, 5d08, b67e, ascaad2016_017e7, 1f49, 0c80, f7ab, f62e, acadia14projects_75aw, acadia14projects_473af, 703b, faa0, ecaade2016_222f57, b6cf, 1eb1, c5d2, 0528, 8ba9, 8e98, 414c, 4457, 7a4d, 5837, ecaade2017_019mm, ef4d, d395, 2fcf, acadia14_153e, ecaade2014_127k28, dcf5, 0d4b, 7bae, 0755, f7b8, ijac201412403o5, a480, d5a1, 75ed, fc42, e2d8, baeb, ecaade2014_023o6, acadia16_154i11, fd95, d247, 7d07, d5aa, eddb, e3e3, 1815, a7a6, b637, 76f7, c41b, ecaade2015_113k21, 8e88, 1720, b0b2, 6cb6, 7570, d732, 7612, 2551, 8e6a, 4045, 3eaf, e8f0, ecaade2014_226a59, ecaade2017_054y, d24c, a1b3, 48c2, 0899, 9924, acadia16_214u13, b87d, 38fb, ecaade2015_164s34, ijac201614309i6, 8530, ecaade2016_ws-afuturep67, 5767, 90ee, a619, fc9f, 5566, b7d7, 3e50, 51a0, b1df, cecf, acadia15_203k8, 4f28, ecaade2017_085j, f166, df15, 9682, 1870, acadia16_12f2, dae1, 883b, 31d3, 3855, c9ee, sigradi2016_625c, db74, caadria2017_017h7, 2461, ecaade2016_158g43, a116, 8cd3, 6a01, 4e13, 220d, 65f5, a23e, 6d30, caadria2016_209w9, e493, 2a0f, bff3, 71ac, 4726, ebcd, 1dd9, e4b3, 28b7, 6ea3, 8bca, 50c4, 4ec5, 514f, ecaade2016_118k31, 29ad, bd96, ca02, 3ce6, dd65, acadia14projects_33ak, b778, 1e83, fe1f, ecaade2015_136s26, 6c51, 3115, de14, 323d, a0b4, caadria2016_569g24, c6d2, ascaad2016_014k6, 5f37, 3f7f, sigradi2014_313h6, 9d4b, 2a69, 00d9, ddeb, d669, b339, ac8e, caadria2017_165k41, sigradi2013_52, acadia14_375f, 30e1, 5840, ed96, sigradi2016_814d, b4cb, caadria2015_218u33, 2d75, caadria2017_008b4, 53e5, 92da, 008d, caadria2016_569h24, 578a, 125e, 84b0, d3d1, 36f9, 1c9f, ecaade2014_041i10, 4039, 81b9, 068a, f5ab, acadia16_140g10, dc77, caadria2016_271b12, acadia16_372g23, caadria2017_051s16, a30e, c0b1, 6089, 2bfc, 2e04, sigradi2014_283u3, b56e, 59e7, sigradi2015_10.307k21, 33dd, 57fb, sigradi2013_359h, a9c9, 409e, 7201, 917f, 841b, sigradi2014_265z1, d1f1, aae4, 5be0, 554e, ffbc, c05d, 85b4, c08f, ijac201614208w13, e52b, caadria2016_651c28, 4324, acadia14projects_427ak, 390a, caadria2015_208x30, sigradi2014_045h4, 8984, f081, ecaade2015_301e66, ecaade2014_173b43, b584, c9e3, 3214, ecaade2015_318l69, ecaade2016_191l51, 302f, 2be0, caadria2015_081t11, 6720, e29d, ecaade2013r_018r9, 947b, d46b, 0b0d, 66de, 3bfb, d7f1, ecaade2016_203j53, 71bb, sigradi2013_285, 7d74, 984b, a9eb, sigradi2016_695u, 9d57, 4558, caadria2015_164d25, 1da8, 1300, acadia14_281ab, dd0f, 9a72, sigradi2014_221i8, ecaade2016_217c56, ab09, 4178, 4b32, 9745, 8bb7, 6769, 6200, c774, f6f8, 5cf4, 8f8c, 6039, 5b9a, 00fa, 696b, e1db, 7154, c4ee, ecaade2017_046g, 9c45, ijac201614405a4, 8356, 969f, 9678, 90d7, ed90, ec8e, 1edd, ecaade2017_071kk, 6eff, 44af, 816d, ecaade2015_178g38, 21c0, acadia14_565af, 8eb9, c9d5, 2147, d36f, a1a7, 9ce7, d314, 4189, ca04, 176f, e336, acadia15_381p16, b961, a584, 01ae, bc4f, ecaade2017_053j, ecaade2016_068m17, ee49, dafd, a928, acadia16_78m5, 7708, 6161, b70f, 6662, 1905, ddfe, ijac201614206a11, 93c5, aeed, fd10, 3b8e, ea10, fa75, 4625, 2b76, ijac201614102c2, acadia14_473ah, 4005, 4dab, acf5, ascaad2016_007a4, ecaade2017_130zz, ff83, ecaade2016_222d58, 5434, 9928, 730b, 734e, sigradi2016_817c, 5762, ec85, ecaade2016_127c35, a2a8, b340, cf0e, 3a58, 82ef, 0993, f4d0, c9c4, ae2e, 6dc9, f1ad, a940, ecaade2014_224g57, 5410, ecaade2016_095y25, 628f, 3f3d, 4faa, 809b, ecaade2015_301n65, 2213, 7609, 9ebd, caadria2017_037f12, aa55, 4a4f, 0e87, b63e, b26b, 684b, sigradi2015_7.146a10, ecaade2017_291w, 54bf, 8a0b, 7004, f355, c5b9, 569c, 4d62, dfe2, 3588, fc9e, d56b, f997, acadia14_81m, 828d, 336d, 5f91, ijac201412203d2, 6884, f43c, ee62, 79b2, a4b2, caadria2015_220f34, cbfa, a87b, e6cd, 8a95, c648, 7baf, ecaade2016_224x59, 4a2b, 766c, 9c3a, 93ff, 7ea1, f086, acadia14_167y, ecaade2014_206t53, cb0e, caadria2016_839j35, 3cd4, 8ce0, 6353, d635, 41e9, d3cc, 477c, ecaade2015_35r6, 1c25, ccea, 9104, 3721, acadia14projects_655ad, 0799, d37f, 1ff6, 0d74, a3ae, ecaade2017_151q, ascaad2014_024e6, 4207, 87cf, caadria2016_787g33, 3a02, 5aa4, 43db, ascaad2016_002m1, 8175, acadia16_206l13, acadia14_661h, 32bc, caadria2016_321j14, 2b7c, 7335, 3832, 8047, ceb0, 894e, 8ef7, sigradi2015_8.328k15, ascaad2016_023f10, ecaade2017_054cc, 8446, ecaade2014_173h43, 6a40, ijac201412301v6, 6507, 5887, 6d00, c67e, ecaade2015_15z1, cbe7, 7d5d, 272e, 8fa7, ea53, f727, 88f5, c781, 98d1, 9087, d122, f3ed, e16e, acadia15_469p20, 7f3a, 28da, caadria2017_037g12, 18e1, 56a9, cafd, 586a, 6870, 28a9, 0800, ecaade2016_154b42, 6249, 980c, acadia15_417a18, 83ab, 003e, sigradi2013_54m, 5f65, ddad, ecaade2014_084t19, acadia14_339aw, c042, 4abe, ecaade2016_072t20, 61a6, 008f, eada, f875, ecaade2014_224s57, ec4c, e91d, 4df1, fbc7, dc54, e5c6, caadria2017_048d16, ecaade2015_148o31, ecaade2014_140r31, a38d, 8a2b, baa6, d3be, 9d4c, 699f, 0e6f, ascaad2014_014u7, 91d4, b0a8, 57e7, 6d82, ecaade2014_053p13, 0db8, 027f, 3337, 9616, b7f1, d62f, caadria2017_185u44, ecaade2017_051p, b474, acadia16_12a2, 2816, fd78, 64b7, 324a, b13b, sigradi2014_345j9, 07a3, cc9a, 460c, de37, 8544, ebd4, 941e, e12e, 0520, 34d5, 7dd0, ef36, d7ea, db96, e102, ab51, f226, ecaade2014_153k37, 2fa0, caadria2016_663j28, 0e65, 8dcc, 28b5, sigradi2014_330j7, eb80, f611, e98e, c379, 6aad, bec9, ac50, d555, caadria2017_005s3, 6474, 943c, acadia14projects_589h, 38e8, 92f2, 0674, 7c5e, 1834, 61d3, 55c9, 9c1a, acadia14projects_167v, acadia14_291ak, 5827, ascaad2016_035x13, 03d4, 24fa, 300c, 568b, a6ff, 5ba2, ijac201412401r3, sigradi2014_063x5, 6dbc, 7c60, b91b, 1eb7, 9986, ijac201614308a6, 2864, 0a83, 5a00, ecaade2017_253v, b094, 240a, ac69, 4a38, 87a2, 0923, acadia14projects_365an, 256d, caadria2017_113l29, 4eb5, 3279, 90b5, 97d4, 277a, 8f9c, 52ca, ecaade2014_192c49, c976, cfd7, caadria2017_054e18, 4619, sigradi2016_777jj, 3dd3, c1f9, 7a8d, acadia14_153a, ecaade2016_110j30, a3c3, acadia16_318k19, 587e, b3c1, 8435, sigradi2014_284e4, ecaade2016_067c17, a855, ecaade2014_010d1, sigradi2015_8.328n15, 8dd7, 2000, 35f1, 6be3, 5b58, ecaade2016_110c30, 9de8, 3502, 0698, ec81, 338b, 4881, 2408, 9ed4, ecaade2015_336a73, 4740, 77ff, d083, 7c68, acadia14_81n, 239d, b0a9, ecaade2016_071a20, 32b1, cafa, 9e89, caadria2017_027u9, 5356, ecaade2015_271z59, 3392, 8688, 1e62, 5258, ecaade2015_227z49, ecaade2017_101v, 8518, c0c7, c450, d8e3, caadria2017_063f21, 84ab, sigradi2016_415ii, 8a46, sigradi2014_048s4, f156, 5bf7, a211, b501, 35b8, acdf, 22ce, 6cf0, 8f81, 2888, 62f6, sigradi2014_042o3, 5d18, c69d, 3301, 59e1, fc2a, 13d3, caadria2015_073p10, d43c, 5bfe, 8c3b, b080, f410, b25e, a85c, 3b9d, a1f3, 3abb, 126a, f485, ascaad2014_001j1, 9666, ecaade2015_269o59, 3b16, 0cb3, c4da, d2d9, acadia14_479au, acadia14_135p, 1c12, ecaade2014_046r11, 7928, c0a7, c5e6, ecaade2014_194s49, ijac201614208f14, 44f0, c575, bc64, ecaade2016_119z32, ae4a, ecaade2014_111x24, 3269, 9683, 3739, d6fb, f7fb, 8a2c, f20d, d8ce, caadria2016_373k16, 6eeb, sigradi2014_082t7, a42a, fe1c, 065f, 0d9e, caa5, a7be, ac6f, 17db, 880e, ff8c, fcd8, be1b, 9ba1, fb58, caadria2016_157m6, acadia14_589e, eefb, 6027, ecaade2016_217v55, 546a, acadia14_23y, 6f2e, acadia14projects_427al, cd86, bfcb, acadia14_565ag, 7f5b, ada6, 6c36, 158c, 255a, 8f63, ecaade2016_072p20, 2bb4, ecaade2016_130h36, ebaa, e5fd, 4ca3, 484a, ijac201412407u9, ecaade2017_229ll, ecaade2014_168r40, a725, f612, e01b, 122a, ab63, 7a48, 2ba1, a87e, d1aa, 2a23, d371, af37, 535d, 171e, 10af, f3aa, caadria2015_164a25, 0f78, 5bd1, a80b, e6e1, 7898, 089d, cd68, ascaad2016_038n14, dfec, ecaade2017_054tt, 351a, 0dbf, ab25, 9581, 0b1c, 0a0f, bcc1, dd6b, 3297, 3cff, 894a, 9de6, c8fd, 20f7, 2814, ecaade2015_227m50, a438, 02ff, caadria2017_055n18, c513, 9d48, 8dd4, sigradi2014_049l5, 6680, ascaad2014_014m7, a846, eced, 2a76, 1544, ecaade2013r_020r10, 5312, fb13, 6d10, 0ab4, acadia14_435at, ecaade2014_195v50, 5032, eca5, ffef, ecaade2015_180v38, cd0f, 8574, acadia14_479d, 3051, ascaad2014_022g4, 677e, ebd9, a0cc, 1b13, 24d4, 3bce, ecaade2014_224m57, 41bb, 74d6, 2def, 61be, ecaade2017_027zz, 0c90, e605, be15, 0845, bcf0, 61da, 068d, 68a6, a983, 916c, 9be4, 7f03, 366f, 4c1f, ecaade2014_194d50, ce6f, d716, 3053, sigradi2013_206, f53c, sigradi2016_778nn, e185, e37c, sigradi2016_592s, caadria2017_003y1, 19cb, 9c4e, 2f13, e076, 62f7, 9000, 9b0a, 4696, ae98, sigradi2014_263d1, 63df, acadia16_224v14, fa31, acadia14projects_719f, sigradi2013_152, 7b9d, e160, 929e, 0a3d, ac3c, d585, e54f, e972, c72a, 1ea7, 1255, 488a, ecaade2015_332u71, b11d, ecaade2014_024k7, 8745, c082, sigradi2013_44, acadia16_432t25, d302, 41d7, 8e66, da78, ba48, ecaade2014_011h2, 6f1a, 89fc, 7cad, caadria2017_085a25, ecaade2014_123e28, 0526, acadia14_327d, ijac201614307h4, e3e6, 889d, 958e, 9d53, ecaade2015_279z60, 9531, 82a8, 2431, acadia14_671v, e3fa, 5b29, 3cac, 03a8, 1317, 2c27, ac51, 1a61, 7e27, ecaade2017_038mm, 7f74, 4f81, fc7a, 6c49, f2bd, 59af, acadia14projects_719n, 2aa4, 29a3, 59c8, ecaade2015_113l21, 5f2c, 37ac, ecaade2017_213b, sigradi2014_144w2, 1087, 62b2, 21d2, e8e5, bd36, 5213, 2470, a68a, ecaade2015_61c12, acadia14_601ad, 249f, a704, ecaade2016_139b39, 314b, 1bc1, sigradi2013_347p, sigradi2014_103y8, acadia16_98c7, ecaade2014_100e23, 03d9, caadria2017_054a18, 8840, 7613, b832, 4995, 32e1, 21a4, ea80, 05c6, 5372, 9d65, 4d87, 3971, ecaade2015_319e70, 2e17, 24f3, ecaade2017_066k, e113, 9659, acadia14_189aj, acadia14_609am, ecaade2016_028g8, acadia16_450n26, 6834, 144b, eb20, e92a, a7e2, 71f6, ed6a, 804a, ijac201412405l8, 6d0f, c117, ff4d, acadia14_267m, caadria2017_107y28, fde8, 4cc4, 2581, d021, 17c6, f203, 3105, 1a96, 31c6, a921, 26da, 1747, caadria2015_206e30, bda7, 5e39, ec25, ecaade2017_071nn, 3187, 7995, 4372, ddbe, ff98, caadria2015_067l8, 06d7, 17aa, 46d1, f122, 2e6b, 0355, ecaade2017_059xx, 46aa, dc6d, e39f, ecaade2015_143n30, 3ae9, 1477, 5b09, 4753, 3980, acadia14_445ah, 3878, 8c48, 085f, 2f47, 3930, ca7e, 7bb6, 9e05, 9e23, ecaade2016_077y22, acadia15_149x5, e97d, f3e7, caadria2017_142g37, ecaade2017_ws-archieduv, 198f, 386e, c314, cd32, sigradi2015_10.309t21, ecaade2015_317p68, ecaade2017_032k, e15c, 2c69, 0c93, sigradi2015_3.111a3, 64ee, 7208, 0cf8, 42cc, 98ff, bc5f, d519, caadria2016_851w35, d52e, 0c6a, 0489, 6731, ef87, 75b8, cacb, 25ef, 382c, ijac201614402w1, 3290, dfab, f479, ijac201412406r9, b00d, d78f, 09a1, ecaade2017_031nn, fcb1, caadria2017_048s15, ecaade2017_184ii, 55f8, ae6a, 966a, 487e, 5a88, 27b3, d50e, 1d8f, 2cdd, f54a, 836d, 56b0, 6c5e, 7e29, b59b, b78e, 8741, ecaade2014_144x32, f85f, c926, aced, 086a, 8e03, aa66, 3814, 73c9, fe86, 5d61, 98ee, 07fb, f4e5, ecaade2016_197y51, c6a4, 55c3, 931b, caadria2015_213d33, e478, 33c5, ecaade2015_217d48, 36f5, 6154, ecaade2014_072u17, ecaade2015_229a52, 43f5, 3c99, 9c28, d2ee, e418, 71a3, 4bf5, 0b2e, sigradi2016_712nn, aa12, cee6, 1146, 5843, c6ff, b2d8, acadia16_318j19, 8000, ecaade2014_023x6, 385a, 1b5b, 0e1a, 15a3, 1e32, e8dd, 0f34, 3688, 6853, 8a19, ijac201513206g9, ecaade2014_024o7, b92b, 5c6a, ijac201412303u7, 9733, ea85, sigradi2013_386f, 7b72, 714b, 2815, d336, c81d, 9945, c86b, a444, cef7, 9943, 7775, f532, df67, acadia15_263d11, 738f, 828f, a9c3, be8b, caadria2017_101f27, 620d, 8418, b480, f8e1, ijac201513305i12, 2b11, 1b38, ecaade2017_172v, caadria2017_145n38, bd32, sigradi2014_263i1, 638c, 4516, 9ff2, 4f94, d198, b392, 4823, e237, b424, caadria2017_123e32, b49d, caadria2015_081y11, ecaade2014_057u14, 0490, adcc, ff49, ac4f, 277e, 431f, 6888, a78e, 3ebb, bf5b, ecaade2017_198r, caadria2016_311y13, 06b4, ecaade2014_086w20, 4624, acadia16_478z27, f6d5, 8163, ecaade2015_53o8, 44c2, fb53, cb5c, ffab, f742, dd35, 5a40, 0478, 189d, 8486, fdf5, 9205, d562, ccc0, 9903, f1d0, 86b9, 6263, 6cdd, caadria2015_061c7, 1def, 36ad, 62ee, ad81, sigradi2016_426g, 5126, a313, 9e33, f25b, de50, a8e9, ecaade2015_336z72, caadria2017_127h34, e1b1, b613, 8f82, 4de8, 601b, ecaade2015_100z19, 2cd7, 0fa3, 556b, bd58, ascaad2016_059i23, faf0, fb98, 1163, e36d, b8b9, 893e, ecaade2014_220j56, d75a, 6ea2, acadia16_280i17, caadria2016_745d32, 8da7, c4a8, sigradi2014_281g3, bb5c, 42f8, 10ea, a13e, 5cd0, 424f, 9038, 5bae, sigradi2016_737gg, bf7e, d081, fcc2, 6a07, d368, ecaade2015_269l59, ecaade2014_173x42, adf5, 024a, dd10, 2b40, 8f19, e40f, fc30, acadia14projects_115al, a39f, bc78, sigradi2016_407v, b56d, 8549, c5e9, da03, acadia14projects_691av, 896b, 69e8, 1ac1, bebd, 2aca, cea2, 074d, d159, 0627, da0c, d17f, ijac201614102m1, 7918, d988, 0f90, 3d8d, 8120, 8bae, d085, 2f8e, 08b5, 970a, a4cf, 6cbc, d4d5, 2983, 4603, ecaade2015_170r35, caadria2015_206h30, 56dd, ecaade2016_217m55, b33f, 9406, 0476, 75f8, c9d7, 2531, 5c65, 0b32, e65a, ce20, 7d19, b397, 3b82, ecaade2015_21y3, ecaade2017_214r, 250d, 9d43, 505d, 7941, sigradi2016_488p, sigradi2015_11.8r23, 1baf, ecaade2015_284m61, ecaade2016_217u55, 39a8, sigradi2013_194e, sigradi2013_414z, 5129, c929, sigradi2013_327z, 451c, 7883, c69a, 7e06, d2f8, 56e5, 7800, 95eb, 60df, d12a, 0682, 800e, 6198, 7f41, 7c3c, 0df8, b274, fbe0, 6851, e648, acadia16_184i12, 8219, ee36, 3afc, 4f86, c355, a22b, ecaade2017_076aa, 5d89, 8631, ecaade2014_239r61, 23a0, 1378, 8ac9, 86e6, sigradi2015_6.42v7, c611, 2177, 3807, 03cd, 1b50, 2e8a, 11ea, ijac201614308v5, acadia16_488x28, 0285, d5cb, 1423, ecaade2017_213k, f31c, ecbf, c52c, 73e2, 7c58, sigradi2015_6.42r7, 3141, 54b5, ecaade2017_227n, d971, ecaade2015_297t64, ecaade2014_208y53, 676e, 6347, 4875, ascaad2016_004j2, 3afb, 8d42, befe, 29a2, 13b0, c838, a9a0, 2738, acadia14projects_357as, ascaad2016_022w8, d45b, 7b9b, a1fb, 5e34, 9a99, 8e81, 0cf1, 50e9, b781, c744, ecaade2015_193b40, b072, c2da, 6ee6, ecaade2014_132b29, dcce, acadia14projects_145l, 036d, 5f8e, eb88, ecaade2016_238v63, ecaade2014_067a16, 209f, b998, 93e8, 6513, ecaade2015_144j31, ecaade2015_61z12, 2bad, ijac201614403r2, 52f9, ecaade2015_248j56, caadria2017_147t38, 4346, c94e, f65f, 3830, eb98, 73f9, 717f, 09ed, b120, ascaad2014_025l6, 0950, 0e16, ijac201513201t5, 0576, d417, sigradi2015_sp_4.275v29, a2ca, sigradi2015_10.378f23, ecaade2016_091i25, a2ff, fa4e, acadia14projects_199ai, dabc, 0641, b465, a058, f7ac, 5990, 979a, fce8, afdb, acadia14_409o, b302, sigradi2014_099s8, dd5c, ff9f, c650, d289, e926, 012d, a9ad, 174e, ee3c, c8f9, 807b, ecaade2017_006bb, 0eab, 2972, 0182, sigradi2016_399g, f845, ijac201412402i4, acadia16_344j21, aed2, 8692, ecaade2015_205u44, 5662, 479c, 9bd0, abbd, 0e8d, abcb, f501, 7e93, 396a, 20a6, c932, ecaade2017_274x, 834f, d5ce, ecaade2016_222p57, 9839, 23e8, 1a23, 6c00, ecaade2013r_006r4, 26be, 4812, ec7c, e86f, 97b8, 24e0, ecaade2015_13m1, b890, 7e65, f885, 7242, 37bd, 56ff, 2340, 905e, ecaade2014_016a4, 0d0f, 4d64, 0cc1, bbf5, caadria2016_663r28, 0134, 4972, 3924, caadria2017_123h32, 90b9, 54c2, ecaade2015_175r37, sigradi2013_41d, 6adb, ecaade2015_100l19, 34ac, 35e4, 3e9f, ecaade2017_122yy, ecaade2014_168p41, ecaade2017_225qq, b382, fab1, 9d34, 9fc2, 7394, ascaad2014_005z2, 7911, e501, acadia14projects_555j, c9d9, sigradi2014_345b10, 3315, 6b86, a299, 3a87, 5e36, a826, 2c4a, e293, 1990, c994, 3f7b, df32, 85ed, 1a7c, ecaade2016_199b53, ijac201513105s4, f624, 248e, 42cf, 79a3, 2b7b, b9f6, 35c3, 6c54, 4bfb, 661a, e88c, caadria2017_040k12, 061f, ecaade2017_255g, 918c, 556e, cb2d, 8931, ecaade2017_215n, 9193, b9d1, 13a9, d413, b40a, 45de, eace, 5ddb, ae0a, 0c64, 6db2, ecaade2017_091ww, ecaade2016_027f8, 76e5, sigradi2015_8.186l13, ba3b, d0bb, 84d9, 986a, caadria2016_457l19, 8abd, 4fb7, d162, bc08, d9c9, ecaade2016_123i34, dd42, dd3a, bf39, 80f6, ce7c, 326f, ecaade2014_057d14, acadia14_281x, ad11, ecaade2017_143qq, 728d, 9fe8, 95bb, d200, ecaade2017_038yy, 33a4, 7536, 83c9, 5480, d998, babd, ef23, f495, 1b40, sigradi2013_366d, 742e, 521a, ecaade2016_225j60, 039f, 64f2, 3c80, acadia14_699j, 1fd1, 534e, ijac201412303n8, ijac201412401z3, b657, 0894, 7d15, ecaade2017_149h, 06f6, 0a0e, 3838, ecaade2016_162b45, 5fa9, bad2, 0a14, 4f0b, 9bab, 8e4e, f6e1, cd8b, b5f6, ecaade2017_156x, acadia14projects_43as, ee9f, 4033, b821, a817, 594b, ecaade2015_77x14, ef2b, sigradi2014_075a7, e931, 2bcb, b253, 66b9, 7d29, b5a3, f6e9, 71a0, 9ef1, 2082, 1be3, 59e0, 9d3d, 478e, b6cd, sigradi2016_635j, 3619, 92df, 446b, b6d7, e038, d3b1, ijac201513103r2, 18c0, ecaade2015_100t19, 2402, 1906, 806a, 153f, b6ae, b15a, acadia15_323s12, 279d, 0983, c038, e93a, b110, 5a9f, 01bc, 23ca, b83a, 3ef0, 44f9, ecaade2017_053n, ecaade2015_77t14, 4c9d, c694, a40d, 5cba, 166b, caadria2016_651y27, db38, caadria2017_058m20, ad3a, 4f91, 6f16, 95f1, 2dbd, 7611, 7054, 09ce, df7a, 5a61, ab9c, c660, 5cc2, ab10, cfc5, 3e31, 8fbb, fc0a, caadria2016_415y17, f7f3, 9f5c, acadia14projects_655ac, 098b, 6fe8, 2a2f, sigradi2014_189n6, ee6b, a72c, cdb2, 7298, 64fc, f2b1, 15e1, 170a, 3100, 7048, 48d2, bbd3, acadia16_440y25, f72f, acadia15_483t21, 4ad8, d54f, 2a0d, acadia14_671t, 49b2, 5740, caadria2016_395z16, ba34, 350e, 32ab, a76e, acadia16_88n6, 62ce, ecaade2017_169hh, 874a, 05b1, 7779, 8cdd, 940f, a31b, 91b9, 84e2, 1574, acadia14_473ar, sigradi2014_284y3, 2b74, acadia14projects_473ad, ecaade2017_053vv, ijac201513105t4, 5da7, caadria2017_183k44, 2fc2, ecaade2014_057g14, ecaade2015_91d18, ijac201614103e3, 91f8, f61e, 5ed5, 4329, 5390, 0f14, 055c, 4065, 661d, bd9e, 9e93, 1658, 7251, b629, ca46, 945a, acadia14projects_427ar, ecaade2015_161n34, e071, 8a01, a0d9, f988, 5dfd, acadia14projects_153ak, 2c2a, 4664, ecaade2017_269a, cf8b, 5a47, b5eb, ecaade2014_182c46, dbe5, 72fe, caadria2015_048s5, 8d7e, ad47, 80b4, cddb, 8967, ecaade2016_123e34, fca8, acadia14_339ab, c403, acadia14_709am, ef38, a77d, 2694, ae5c, sigradi2014_052o5, 2fb9, acadia15_483a21, ce3a, a21d, 8b94, c429, 4795, ecaade2014_089l21, ecaade2017_079cc, 1cc3, 3283, e090, a31a, a9b6, 63d5, 5844, 9df4, 7326, acadia15_47d1, 68a5, ecaade2015_217j48, 3e6a, e135, a602, 6a69, ce2e, 6153, 8179, 51e7, d1cb, ascaad2014_007x3, 660f, ef49, 85ab, 73b5, 45c2, 3d20, e6ef, 10dd, 7a15, c500, 78a5, ecaade2015_138o28, cc0a, 0148, f454, 483c, ecaade2017_211q, d673, caadria2017_118x30, ecaade2016_213n54, c1ee, 508a, ac55, 5f27, 0888, ecaade2016_108t29, ecaade2015_294m64, a18d, ecaade2016_098b27, ecaade2014_111i25, 4521, 4416, 793a, 2a9a, caadria2016_013p1, ecaade2014_079z18, caadria2016_745x31, b634, 621c, 27b2, 647e, b8c0, acadia14_445al, 017d, acadia14_435d, sigradi2015_6.387h9, a70e, 9da7, 4fa4, ecaade2017_046j, ecaade2014_214p54, ab76, 103f, 9c06, ijac201614309s6, 3490, 65d8, 90f7, 9020, ecaade2016_108p29, bbab, ecaade2017_308jj, 23c3, 0ab1, ecaade2016_042o11, caadria2017_183m44, 8f0b, 60ed, cf62, ecaade2017_069bb, bdbf, dc4e, ijac201513302m10, 9da6, 9567, 7ced, 25e2, 5ab8, 6510, cf00, ec24, 6189, 4c69, caadria2016_157x6, dc20, ecaade2017_077xx, 24af, ca14, 9fcd, 9d72, 2cb9, 97bf, ascaad2016_022m9, 71e0, sigradi2016_517r, 3cb9, c94f, b55e, 55b6, d047, ecaade2015_241p55, e74e, dc72, sigradi2016_381n, 060a, caadria2016_673w28, ijac201614104u3, c5e7, ijac201412403w5, 8cd2, caadria2015_126z20, ijac201513205b8, 13d4, 8071, acadia14_153at, 5876, ffb4, ecaade2017_215vv, 3010, 5744, ascaad2014_020o3, 5186, 1ce5, a735, 9407, ecaade2017_091yy, b2af, e08b, 08bb, sigradi2016_637bb, 5b4d, a8bc, ecaade2017_047o, ecaade2015_196o42, 3202, 2a1c, caadria2017_086m25, 3bac, 3e39, aec6, caadria2016_621z26, cc76, 2c03, ecaade2016_118p31, 275f, ijac201614203c9, cac2, 0e58, 178a, b561, 1509, ec97, 2d36, 2706, 4c7f, ecaade2017_254mm, da11, 4bd8, c7ce, ede9, 79c2, ecaade2014_024r7, 8d54, 7606, 24f8, 0362, ecaade2017_098jj, ecaade2016_063n15, 04f6, bc1c, e08e, acadia15_57d2, ecaade2014_206z53, 6059, ijac201614404a3, ecaade2014_015s3, 645b, acadia14projects_507ae, 5faf, e592, 187e, edce, a923, 3614, aee2, sigradi2014_049j5, 35b7, 0d95, a97e, ecaade2017_095y, fd93, 3f6b, 2cf3, a79e, 4e09, sigradi2016_595mm, 74a6, 0644, 5022, 98c4, d41c, 120f, 30ea, 5fb4, afc4, 10a2, 5efd, acd1, 1eb9, ecaade2016_ws-afuturem67, 5078, acadia15_431p18, fe36, cfcc, 0b59, 1a6b, c896, ijac201614201u6, df72, 2b3e, 95c0, ecaade2015_185n39, acadia14projects_435ah, f001, 5749, fa40, af99, a42f, b26f, e6a9, ecaade2014_052r12, 26bc, 2af5, f549, cb69, c519, 3627, 9144, 1a54, ecaade2017_215aa, 1701, 54fc, 9d9f, sigradi2016_517o, acadia14projects_101ar, ecaade2014_152j36, sigradi2015_10.309h22, b62f, e064, c159, ecaade2016_104p28, 5a48, 6030, 6de8, f3e4, 7ee3, 962a, da6e, caadria2017_003c2, fb55, ca13, 8030, ijac201412402s4, ijac201614308w4, ascaad2016_011i5, e9cb, a1d8, e87c, bd10, cec6, ecaade2016_123a34, 708e, 63b2, 173c, 328f, 6924, bb2e, a86f, 712f, 8d14, ad9b, 37d4, 1008, 7eb0, ecaade2016_140l39, 6abe, 50b8, 489f, 64d4, acadia14_301i, 9968, d750, da14, 3002, b24b, 0b33, cc63, 3a46, acadia16_98s7, 8554, 3a75, acadia15_284v11, sigradi2016_358n, b41d, 682a, 8167, ecaade2015_285r62, b115, ecaade2015_100r19, eb82, 2d9d, a0f5, cabc, sigradi2013_215c, 2b24, ijac201412404r7, acadia16_450m26, a37c, acadia16_280o17, 079d, aa04, 1e33, caadria2017_096e27, 9ddf, e2ea, e75e, 3f8d, 00b8, cdc3, acadia16_244v15, ecaade2014_224t57, sigradi2014_267m2, ecaade2017_256t, 969c, a7b9, 86ee, 5842, d0c7, 562e, 24f2, 67c4, 1a70, adbf, 8856, 4f00, caadria2016_871s37, 67c7, 179d, 23a8, 8be8, f3ca, 4f15, adf9, 2f8f, 3740, f2a9, 3e81, caadria2016_405n17, 8dea, 9e38, ecaade2017_248vv, 9bf4, 39de, fa20, ecaade2015_94f19, 3862, a126, ecaade2017_133f, d8b8, 6e2e, b611, caadria2016_621t26, 909b, 1835, f29c, a0c7, 1f2c, ecaade2015_115w22, af98, ecaade2013r_017y8, ecaade2013r_005j4, e7b2, 3bc9, 39eb, f142, 019a, ecaade2017_228z, 97ad, caadria2017_028c10, 1344, e958, 1430, edf7, 5b94, bc98, 8615, sigradi2016_590d, 007c, 061c, 62cc, ecaade2017_098nn, a3b1, ecaade2017_240r, 120d, bc42, e32b, 9712, ecaade2017_152qq, 0e2f, 676d, a567, 8859, ecaade2015_314i68, eb3b, 413a, 0a58, c8df, dfb9, ecaade2016_ws-masshousec69, ijac201513206y8, f4c8, sigradi2016_407o, 89e0, 20b8, 24dd, 6e22, 0383, d7d1, 79a8, sigradi2015_11.136x24, 5f69, bedd, caadria2015_172g26, 9688, 9116, 7235, 187c, f8a7, 6802, 60ca, ecaade2015_129h25, d1b2, ace4, e4e4, 06b0, 4338, 334c, b485, ijac201614305s3, ecaade2016_162l44, 4067, 152d, 9ea8, 0c0d, 3cf6, 7701, 0d3a, c137, ecaade2015_110g21, 702c, 71e4, 1eec, ec3a, ijac201412206z4, acadia16_478o28, d4c7, bd15, 9b9d, acadia14projects_375l, 3b75, b5ad, 69be, e464, 73cc, 4576, 3f34, 6c57, 2810, 3f8f, 3aa1, cc2a, sigradi2015_10.140e19, sigradi2013_234, c04d, 6dc5, 4af9, ascaad2014_029o8, 489b, c842, 9d09, caadria2015_119a19, caadria2015_069n8, ascaad2016_006h3, acadia14projects_573aj, c162, sigradi2013_158a, 21f9, 3e59, 96f2, 41e0, ascaad2016_021w7, 22a7, a067, e31b, c42b, 2247, 29e3, 1069, 336e, ecaade2017_199ii, f8d6, 5f48, 3fa6, d5fd, 6649, sigradi2013_303t, 72cc, sigradi2016_803bb, 5e85, cf10, ecaade2016_097u26, sigradi2013_158v, ecaade2014_230k59, af7d, dcbb, c794, 3c30, 1093, ecaade2016_067n16, 2249, sigradi2015_8.239c14, 75cf, 85b9, 6215, acadia14projects_43x, ecaade2014_186g47, 5952, caadria2016_517j22, 9ada, b8b6, 4b0c, 552e, 1992, 527e, 665c, dba1, 2f08, ab64, acadia14_311r, 5a9d, f1d3, 99dd, 4958, caadria2016_229r10, e459, 2d88, 15bc, 07b1, ijac201513303a11, ed5c, a2ac, 3dd7, 4131, 93de, 1af8, sigradi2014_284x3, acadia16_352r21, a292, 0fe7, dfc6, 9496, 39c0, 042a, 835e, ecaade2014_173y42, 2659, e0ad, e608, d8f8, b693, ecaade2017_291gg, 09dd, 6d46, eaf3, ecaade2017_057k, a231, d20d, 2ae5, caadria2016_147j6, c289, caadria2016_229b11, d92c, 8b6e, f456, 6bd3, 667d, c210, ecaade2017_199oo, 1569, 2e9b, 58e8, 9bb4, fcec, 60a9, ecaade2017_083tt, caadria2016_383s16, 51b1, 3439, 3bd9, 2783, acadia16_298m18, 4c7c, 67ea, 51f4, 0ede, 2d81, 5c08, 2548, 7fbb, d39e, acadia14projects_549s, 258c, 69d3, 3de4, 3f82, 136d, 05a3, ecaade2017_146mm, b4da, 317d, e9b0, sigradi2016_817a, caadria2016_631b27, 68f2, ecaade2014_218r55, 1757, f132, 2091, acadia16_270y16, 8a96, ijac201513203w6, 2dbb, 3618, b6be, ad30, 55f1, b10e, acadia16_140f10, 70b5, 40bb, 1ee7, 94ce, ecaade2014_153s36, bc5b, fa9a, c303, a81f, sigradi2015_11.166w25, 119c, 48db, f3af, 3cef, 2ec8, ecaade2017_244hh, ascaad2014_008o4, 6609, 3e84, a4c0, caadria2017_069b22, d304, ascaad2016_017x6, f099, a75e, b51b, c64c, 26cb, 25aa, 8cd5, ecaade2017_061d, c51c, ecaade2016_057n14, a9cb, ecaade2015_22z4, c193, sigradi2013_381k, bce4, f4a8, 23fd, e214, ecaade2017_006rr, 3f02, acadia15_57x1, 6436, sigradi2014_084x7, b587, b1b0, ecaade2016_071o19, 1b74, 150f, d83e, a6eb, 1187, a258, 05e9, dfbc, 92c9, 475f, cac7, 2040, 7737, 154c, 937b, acadia14projects_463a, 9f18, eef4, acadia16_224r14, 6b7e, 4866, sigradi2013_313o, 3571, d045, ccd4, c765, ed0f, fb07, 1bc3, 55e6, acadia15_357i15, bed2, sigradi2014_151l3, ecaade2014_157i39, d7fd, acadia14_145v, 94f5, acadia15_223g9, 5bdc, 36d5, acadia15_469i20, 7669, 4655, ecaade2014_239s61, ecaade2017_143i, 335f, 74c4, 0a23, e38b, b8bf, 5508, 79b8, 76e3, 9146, c950, 33f9, 211a, 7a47, sigradi2016_686vv, ecaade2015_336x72, 82be, acadia14projects_565ag, 3632, 4ab6, 2b6e, 8c43, 9763, 0e33, ecaade2017_003j, ecaade2015_319d70, c5f9, 0016, 3b0f, bbc5, sigradi2013_157, 578d, e9a2, 3072, ecaade2015_53l9, c003, 16cc, e733, 38f0, a5e3, 7ac7, ecaade2014_070g16, 65c3, ascaad2016_022c9, 03aa, 4c67, f69c, d696, da43, 6ede, e5b4, 13fd, caadria2017_182y43, 285a, ecaade2017_003e, 5343, caadria2016_457k19, 51e9, ijac201513101l1, 834e, a004, 0cfa, 63b6, eaa9, c4e1, 619d, 978e, bbc2, df96, b4af, b4c9, 0aad, 3fd8, 4f2a, 0824, 83c8, 1f8a, sigradi2014_266e2, c45c, 5850, 260a, 41d8, 4e35, 0624, acadia14projects_473at, sigradi2013_414t, 738a, 3109, c216, b006, f248, acadia14_33ag, a9c8, sigradi2015_8.276y14, a32e, 7949, 8db9, ijac201614309t6, 7fd3, 4dcc, acadia14projects_699m, aa30, ecaade2015_100b20, 77a1, 18fc, sigradi2014_128b1, 82c0, 3b24, sigradi2016_455h, a71f, 422a, e620, 37fa, ecaade2017_211ee, 1de9, 397d, 5614, c3b5, 4c89, b862, 6aa2, 0858, d8ff, 3fbe, c843, af80, sigradi2013_280s, 2ab9, acadia15_343g14, e1be, 87f7, ecaade2015_53u9, f7d5, 89e4, ffa0, a763, 46bc, ecaade2017_291g, 23dc, 5e96, acadia14_189ax, 332c, 156d, 2a9f, 9c20, sigradi2015_8.264g14, 0c3a, e000, 9fe4, e12c, 48cb, 0292, 1a07, 1a6a, 9730, d5a8, 5316, a94c, eaba, 3bc7, 03b3, 1a87, bcd8, b740, 5c75, 3a1a, a529, caadria2017_158b40, 314e, 867a, caadria2015_048r5, c02d, dbbf, 19a3, 404d, 5c38, caadria2016_467s19, f092, 6674, a478, acadia14projects_619w, ecaade2016_094l25, 74b3, 545e, 2286, 7acd, caadria2016_683g29, bf8a, c240, 3f2e, ecaade2015_38k7, 625e, 5498, ecaade2014_072s17, ascaad2014_029i8, cc89, sigradi2016_659t, e4ea, fdf2, 22ba, 6dc6, 4c80, ecaade2016_021r5, 8a9f, ecc6, 097a, 320b, cf68, eda7, 0dff, caadria2016_095u4, 8c02, feb6, 73f4, 767b, ijac201513303u11, 565b, 9363, 06de, caadria2015_164b25, ijac201412408z2, 3029, 4e0d, 1a9f, ascaad2016_016v6, a4e6, b209, 9260, f908, 9251, 845d, 745d, 036c, 2905, ecaade2017_173tt, 20dc, 3081, 7a12, ascaad2016_022n9, 04bf, caadria2017_124t33, c005, 0456, 06ed, ijac201614302m1, 22c8, 8e2d, 285c, fb8e, acadia15_161d6, dd0b, 494a, e6cc, 8304, 7e0d, a70c, 695f, 60b4, c8cd, 7ca8, ffa7, 4b58, acadia16_214e14, 75d4, acadia14_435c, ascaad2014_017t1, 1e46, 0191, sigradi2014_292t4, ecaade2015_318z69, b735, 618c, 959f, de9a, ecaade2017_164u, 43a9, caadria2016_229x10, 5c0a, 2ae3, ebc7, 0e84, 2803, 1b96, caadria2016_177v7, ecaade2015_127y24, 53fa, 1931, 7666, 2780, f4de, 51cd, 9072, f05b, 1649, dfd2, 4a0e, 00f2, 20e5, ecaade2017_254uu, d18b, 12bc, ijac201513302k10, 396e, 0045, c4fa, e681, ecaade2014_149b35, 5f5c, f412, sigradi2016_815ee, 0d22, cc5a, a8a5, 5b13, f5a0, fba7, b13d, sigradi2015_4.219w6, 7c5d, f04f, 5e9a, ce40, 1da5, f994, 9320, b675, 3d48, 64a3, 5ae5, b69c, 181b, eb8b, ecaade2017_076u, ecaade2014_215e55, ada8, 732d, sigradi2016_448p, 11ef, 1c69, a768, 4d59, 4901, ascaad2014_009i5, b6d4, acadia14_719o, 4176, 6b36, 1f07, ef0e, 7c0c, 9b82, 5a28, ecaade2016_224n59, cf57, b9bc, 11a3, 4bc5, eef0, ecaade2017_181r, acadia16_352u21, 4530, f8d1, af7c, 69c1, ecaade2015_298j65, 4e67, 6a3c, 608f, caadria2015_061f7, c747, 9e48, e394, d2a8, acadia14_699k, f4aa, 5825, ecaade2016_167y47, a596, sigradi2013_401g, ecaade2014_180g45, ecaade2015_116g23, afaf, a50b, acadia16_382y23, acadia15_110c4, 4ab8, 436b, acadia14_53n, 31cc, 983b, 48c8, 6e3e, 5978, 3e86, 8e21, 75a5, 8644, 760a, sigradi2014_123r9, sigradi2016_448t, sigradi2015_sp_11.303s31, f7e0, ascaad2014_013w6, 43c3, c317, acadia14_117av, c2f5, 737b, f24c, 1f2e, 3975, c168, caadria2017_096v26, 6b4d, ecaade2015_152w31, ecaade2016_013n3, ffe5, acadia14projects_177t, cfc6, 54a0, 4f9c, 85bd, 6a6e, ecaade2016_118c32, ecaade2017_009y, 6d2f, 1c39, ca1c, 4969, 169d, 9f61, 7bbb, 9b3b, fb1f, d5e3, 0d45, 7143, d91b, e0c3, e55c, 1a15, 07b3, caadria2017_145d38, 5851, 2d46, be7a, 5933, 0c1c, 7bf1, f6fc, 5453, caadria2016_291x12, a73d, 79eb, e610, ascaad2016_033f13, sigradi2015_9.152s16, acadia14_237az, caadria2017_015s5, 0142, ecaade2014_128u28, 4a05, 010e, ascaad2016_013x5, 2a80, 1c43, 8bed, 61f2, ascaad2014_014z7, ecaade2017_129oo, acadia15_161e6, 8c67, 5995, 77b6, 2057, 41ac, 9909, ecaade2015_118t23, ecaade2016_243b65, bd02, 84c8, 878c, fe2c, fb21, caadria2015_114z17, e7a9, acadia14_435av, ecaade2013r_018h9, 7cd5, fc87, bea3, 4ea1, acadia16_8e1, d2b6, 6463, 79a5, 49a4, de77, 6da0, 2787, 3729, caadria2015_156m24, ecaade2017_029bb, 6898, 7e80, eb64, caadria2017_052r17, 1ff2, ecaade2015_35p6, 1629, 3935, 0243, 2f9b, sigradi2014_330l7, 90fa, ecaade2015_265r58, f7c8, 5419, 45f9, 19a5, sigradi2016_534pp, 065c, 6748, ijac201513205c8, ecaade2015_155s32, d3f0, d88d, 1fec, e367, 4623, 1117, 840d, e398, 0679, 46c6, 29da, sigradi2016_590p, 1f05, 2331, 5bf9, ijac201412408o1, 9a53, 0e62, cbb8, 64df, 321d, 2e9d, fe18, 7554, ascaad2016_008d4, 5e07, daf3, 3b97, sigradi2013_400l, 8062, 4fb0, 7ec3, ecdf, sigradi2014_074c6, a435, 6dbf, 4942, 381a, 0ef4, 43b1, 6a71, 5fd0, 3ccb, caadria2015_060w6, 0cc4, c191, acadia14_435ad, ce59, 9ba2, c408, be46, 77f0, d81f, 767e, 9995, 4699, ecaade2017_105oo, acadia16_254a16, 955c, e2d3, sigradi2015_8.186k12, 4b38, 4209, a9ca, sigradi2015_11.165p25, 3410, e9ee, sigradi2015_11.34c24, eff7, e3d6, 556f, 15c2, 5783, add0, caadria2017_016y6, cdd0, 6501, 392c, 2db9, fc28, sigradi2016_741jj, d033, 1266, ecaade2017_203tt, ecaade2015_138k29, 4d23, ecaade2015_227s49, fc1a, ace5, dd9c, 3c55, acadia16_88s6, d812, 58d1, 3e06, 7044, 2224, 5b23, 71cc, a524, 5173, acc3, bb81, sigradi2016_448bb, acadia14_153ay, b82d, 7cdc, 5baf, d035, a7b7, 7cde, 11e8, e31f, d753, 0b9b, 3466, a4d8, a1fd, ba90, ce7f, 17eb, fd08, ascaad2014_023y4, f815, fcb0, c4f3, c16e, 683d, 4840, ecaade2015_256b58, 86ad, b17c, bca4, 2b28, sigradi2014_213p7, 2b46, 7886, 51af, 8cad, 880d, 2190, 7e33, a655, ecaade2016_099j27, 723c, 947a, ecaade2014_038a10, c1f4, 2471, 202a, c03c, 79c0, 57dc, abfb, 04e7, ijac201412306x2, f594, 4a12, 5eff, 8658, acadia14_135j, f31d, 0821, 0733, cbbb, 1efd, 914c, 690f, acadia16_62k4, 9026, db6f, 56f9, caadria2017_142p37, 2b1f, 3213, caadria2016_851h36, d1b0, 827e, 4e4f, d0cf, 0f05, 3a95, 8e4f, c85a, 9f5d, c7b3, 8b22, 5509, sigradi2015_11.8k23, e170, f904, 5502, d4f5, 7300, ascaad2014_012r6, ecaade2015_199w42, acadia14projects_101ab, 075c, acadia14_291ax, 958c, sigradi2016_571pp, ecaade2017_255f, 84ac, 3a97, 2b82, 163c, 551a, 9bbb, sigradi2016_510yy, acadia15_407h17, 74f2, caadria2015_016g3, 3b49, 4c77, 60fc, sigradi2016_625vv, 3059, adfd, 93e5, 447b, 8654, 19f8, ce33, abb8, 60e2, 16ee, 750f, a8de, b463, caadria2016_713s30, c15e, 26a4, 316d, ebf5, 405b, 8ab6, 5d11, 0d8c, d5e2, 19f2, fa33, ecaade2015_319j70, caadria2016_187w8, ascaad2014_012j6, a188, b1f3, 6699, d60a, sigradi2015_12.215s27, ascaad2014_029j8, 76d5, e763, sigradi2013_164, 649b, ecaade2015_92u18, 0758, 0cf4, 97e6, sigradi2016_602g, 6b9d, sigradi2016_764f, b288, 22a9, e97c, 98cf, 8dff, ascaad2016_022u8, ff63, d9eb, 3210, a71d, 042f, cfeb, caadria2016_095p4, 9e2f, b6fa, 84fe, 16f6, 936b, af41, f79c, 3868, ec8f, c2ba, a366, ffb5, 787b, 23b1, ecaade2017_253o, sigradi2016_814i, 4cdd, c3c7, a33a, sigradi2015_8.328j15, e900, c6db, 6a2a, beb0, bf70, ff9a, acadia16_62v4, 5eaa, f7fc, sigradi2014_239d9, 6451, f93e, ecaade2014_137b30, b8bd, 5d4f, 5dac, sigradi2014_045g4, 34fa, caadria2017_058k20, 48b7, 51d5, db46, 7ce2, ecaade2016_bkoi65, 03a3, 66b7, 2b6a, acadia14_23x, e037, 1e4b, 52d7, sigradi2014_108d9, d72c, 54e8, ec26, caadria2016_861d37, bf89, 61ae, ecaade2015_241b55, 5e5d, 6021, 39f6, acadia15_431u18, ecaade2014_133l29, ecaade2017_308x, 1c95, 8d0c, 18fb, 24c7, 32d6, c4b9, c372, 2421, 2448, 4949, ecaade2017_079m, caadria2015_130v21, ascaad2016_010a5, c5b4, cb0c, ecaade2016_011o2, bdeb, a334, bc25, ecaade2016_110b30, 7946, cd4d, 8492, def0, 974f, 961e, 8ffa, caadria2015_156h24, a392, a922, 0f5e, 68fa, ecaade2017_042q, 6b55, 26f7, ae18, 8260, a04b, b0f2, 6449, 948f, 6862, d409, 1db4, ijac201614105m5, 76d0, fff2, 227c, ijac201412408h2, sigradi2013_387, 1fe8, 47e4, 7d27, 551f, 7210, acadia14projects_619at, d8cf, 021b, ecaade2017_172p, 5a96, 1a7d, 7fc2, 0a85, 2b58, b5fe, ascaad2016_057w22, ca62, c251, b2f0, b8f7, e4ae, cce3, 07a6, b3b7, acadia14_655ag, acadia14projects_237ax, f56d, 791b, f786, ijac201614305p3, 2554, 2b0a, a4e4, b8b0, ecaade2013r_001f1, a745, 9c38, b43b, acadia16_62l4, 6c8e, b86d, a9dc, 59cc, 3f4f, 1100, 6282, 0f4b, cff6, a6bb, 7d5a, 3fd3, 648a, dd8e, 87b0, caadria2016_797p33, 16ed, 1f68, 68fd, dbe2, 8735, 9efc, 50d7, ab88, ecaade2017_309vv, adf6, 1021, acadia14projects_199ab, 44f6, 86ac, 6ecc, 364e, cf89, 3679, ascaad2016_057u22, 6ff9, 491b, a001, 8c41, 1464, fd23, f110, 8f08, 434c, caadria2017_056e19, 4307, ecaade2016_228h61, bda1, b8b1, 1dcb, 3773, e7cd, caadria2016_219f10, ecaade2017_269nn, b08b, 87e1, 3540, cc84, 2fac, b6ac, 04ab, 9604, caadria2017_183h44, c95c, ecaade2016_161y43, 0e34, a84c, 0b13, caadria2015_142p23, sigradi2013_397i, ecaade2015_17l2, b0d4, acadia14_63ae, efcd, ebf9, f0bd, ecaade2017_198o, 010b, 9cb2, 27fd, f72a, acadia14_409l, cc8f, 914f, 58fe, 1023, b319, 8eb4, acadia15_211w8, 78ba, 7008, cb4b, sigradi2013_411, d908, caadria2015_142s23, 75e7, f94b, cd6a, c760, 0390, f41d, sigradi2013_342o, f581, 2be9, 0e5e, 4095, sigradi2015_8.81x11, df8d, 713c, 572f, 36f0, caadria2016_301p13, e139, sigradi2013_100e, 49d9, e1c7, 939c, 7a85, c286, acadia14_565o, 56ac, ecaade2017_173zz, ascaad2014_017t9, 287f, 231e, 24f5, 10ee, 713d, 1221, 32d8, ecaade2015_221y48, d269, 666f, f51f, 2dc9, 746e, acadia14projects_117i, 7214, cebf, f1ee, caadria2016_487r20, fd3f, 4d71, 0fa2, acadia14_177u, caadria2015_194r28, 6199, 20ba, f085, 46bf, 9319, 1e0f, ijac201614302k1, 51a8, 744d, 380a, dc3d, 6238, 7096, ascaad2016_038j14, 0fdc, 2efc, 85eb, ecaade2016_217n56, ecaade2016_bkog65, 499e, 4366, sigradi2016_695n, 495a, a6d7, aa58, 1bdc, f244, 034e, ecaade2017_215rr, 687a, 1b9a, 2c40, e66e, 8d21, caadria2017_028x9, 7b64, d26b, acadia14_719e, acadia14_699r, e601, a0f6, 634f, 9a60, 7c53, 8a09, 55cf, ecaade2017_220ss, 3e6b, ecaade2017_083zz, a970, ae5a, caadria2017_058l20, 448f, e150, ecaade2014_112j26, 7e7a, ijac201412204m3, 6eb9, 5515, ddb2, e78a, d87c, 8e00, acadia16_72c5, 3245, a2ce, caadria2017_163g41, 31bf, 37cd, 59a6, b65f, a571, ce37, caadria2017_015y5, 34ef, 6066, caadria2016_085h4, caadria2017_134z35, 486c, 2aaf, 5b14, 47af, 0890, b7c9, 0b19, e0cc, ecaade2014_111o25, d2e7, cd61, 16ea, f7f5, 2669, c42e, 9c71, 25f5, ijac201513101d1, 6dc3, sigradi2015_2.162o1, a496, 3a63, 6692, 18bd, 78c4, 0eee, acea, 9016, b744, b3e0, sigradi2015_11.136l24, 978f, d421, faee, 2f38, ecaade2013r_002d2, f06c, fd52, 14c0, a8c7, ijac201513303m11, 5786, 1d6e, b2f6, caadria2015_130w21, dc79, 170f, 4e70, d1a0, d44c, 1762, caadria2017_190x45, b2df, a1d4, 5b42, c98a, sigradi2014_030a2, caadria2015_168m25, 03ec, 8256, f3dd, caadria2017_016h6, e33d, f782, f0a2, sigradi2016_430o, ecaade2017_273r, d3ee, ef70, acadia14projects_671t, 3e0e, c85f, 83a0, f078, 5c4d, ascaad2014_017n1, ba8a, ecaade2015_248o56, fb8c, 7f98, a8fd, 8726, 606a, 0488, 3257, 3228, d761, ecaade2017_048nn, 542e, 05b2, 101d, cac0, ecaade2015_92p18, b256, f6e7, e32a, 5bc1, ce0e, 5dd4, bf02, 2cdc, caadria2017_124f33, f80f, ecaade2017_006vv, 0747, 9f24, 658b, ecaade2015_314l68, ba86, 2580, ijac201412408n1, acadia14projects_375b, 4f4d, e957, ecaade2016_019n5, 8523, c1a7, 4e3d, 596b, ecaade2014_168h42, 9ad1, ecaade2017_164gg, 37c1, sigradi2016_387vv, 4438, 1ba8, f4a6, 1a92, 6fb2, 917b, b02a, d329, 70c8, bc55, d735, a418, bb4b, 7db0, ecaade2015_53v8, 7351, 2fa1, ecaade2017_108p, 450e, 8086, acadia14projects_347ai, 563b, 8f8e, 1a6d, 4cd1, acadia15_323f13, sigradi2015_sp_8.6g30, sigradi2013_138, d1f4, ef79, 4bb1, sigradi2015_7.146w9, f232, caadria2015_218z33, ascaad2016_008b4, sigradi2013_100c, e437, cc2c, caadria2017_041j13, a2c5, 3d77, cd04, fa87, c737, 7eea, 8a3f, c248, 12dc, acadia15_185n7, 1092, 9cc5, 114e, ecaade2017_101u, dae2, ecaade2016_068h18, e318, 13ec, b25c, caadria2016_517i22, e5f0, 08c9, 69a0, 84db, ecaade2017_161c, 27b1, 63f2, 373d, d3fa, 41eb, 874f, fd20, acadia16_62e4, 2889, 4d4a, ca8b, dab0, 9c9f, 9bc8, bb69, 6bd7, 3217, 13e3, a396, 7f85, ecaade2016_123c34, c380, a0fb, fde5, 9d2c, 2ff1, 1b71, 20fc, a672, d8f0, 214d, fed2, fd75, 9ea1, 2126, 7ce1, 1da7, c091, d3c8, b734, 01f7, ecaade2015_48h8, afc0, ecaade2016_170w48, 90a0, 53f3, fae8, d027, d3b7, 3ca5, a191, 4b96, 674e, 3106, e015, sigradi2015_sp_10.16f31, 79f7, 1194, 9c17, acadia14_565r, 22ea, ascaad2014_028u7, 2f22, fef8, 2837, f85a, 7651, d5f1, ascaad2016_025m10, ecaade2014_155x37, acadia14_167w, 371d, 1a43, ecaade2017_071ss, sigradi2014_176d5, d11f, ecaade2017_023hh, f5bb, 793f, 918d, e1bd, acadia14projects_473ae, d137, ijac201513303e11, d9e4, cdaf, d36d, 4bbb, 8edc, ecaade2015_170h35, c74d, e26e, 3ce3, c45b, cba0, 8296, 681a, a92f, 68ac, d4bb, 81ca, bb0d, 1c04, c03a, 93d7, caadria2017_168b42, 1ac3, sigradi2016_781ww, caadria2017_056v18, d8a2, 8764, 3bcb, ecaade2016_223h58, caadria2016_395w16, 3b2c, abb1, caadria2016_777b33, 6557, b673, 97a4, 7993, 28ca, 467a, 71f2, 0acd, e694, 6ff3, f26b, 441f, dc96, caadria2015_213z32, aff5, 9dbb, c91b, 40ab, f071, 6e39, 7525, acadia16_88j6, ecaade2017_129mm, 2457, 7926, 8bd4, 1673, ecaade2016_191g51, ecaade2015_227a50, e619, 97e8, caadria2015_226y34, ascaad2016_037g14, ecaade2017_054dd, 5264, 9cdc, 8db6, aa4b, cda3, 2196, acadia14_601y, acadia16_12e2, 041d, 16b4, ecaade2017_183bb, ab22, 3706, ecaade2017_169oo, ecaade2017_117q, 7192, b78d, 13b9, sigradi2015_3.11e2, caadria2016_767v32, 2354, f12e, 2a8e, 8301, sigradi2015_10.140o19, 3c1e, 27d1, f8af, ecaade2015_230k52, 9957, 72e5, 400f, sigradi2014_128d1, sigradi2015_11.166c26, sigradi2015_10.7d18, 10a5, 0811, b337, efe5, abb6, 7492, 69e5, fb01, 89f1, ad0b, 437c, d82f, 4cbc, 48ef, 2a55, acfc, b1ef, e79d, 71f9, ascaad2016_043h17, 2e5e, caadria2016_663v28, ecaade2017_157hh, caadria2017_147b39, 2152, b05d, 6af0, 7d6f, ffd4, 8e01, fc6b, d278, e7bd, 6e7e, b5f3, 0e9a, b07e, caadria2016_333z14, 000c, ecaade2017_274q, sigradi2013_100d, bdac, fc53, 4dc7, a816, 9517, acadia16_184p12, ecaade2017_172gg, 8a8f, b5b0, 8db5, sigradi2015_8.47o11, ecaade2017_053f, c0ec, b108, cc54, acadia14_177x, b2f1, c470, 974e, ecaade2013r_009l6, 6ec9, 3805, 1b84, 6020, 3324, 594a, d69e, 984a, ijac201412403o6, 3e96, ea73, 2d56, f79b, 4202, 261f, ascaad2014_024p5, d7cf, fdea, f7c5, 30c4, 577e, 90c6, 5ec2, 8337, 3a1b, 6526, 8c8f, e95e, fc76, ecaade2014_024s7, fde0, dea6, b321, ecaade2015_221t48, d5a3, 30fc, b1f2, 9b6a, eb1c, ecaade2014_024c7, b0f1, 11bc, acadia14projects_691aw, b876, 290d, acadia14projects_699g, caadria2017_048z15, ijac201412408u2, 230f, sigradi2016_625b, 5fc9, ecaade2015_231r52, ecaade2016_075m22, c998, sigradi2015_10.220i20, 52ad, bbac, b6b0, ijac201412203k2, 782d, 00a1, acadia14_619v, 8f87, 9ede, c629, 45c9, ijac201513306c13, ecaade2014_086z20, d28e, a793, ecaade2015_100a20, affb, ecaade2016_120j33, acadia14_117ax, ecaade2017_019tt, 16ad, c8a5, 3530, 6b59, sigradi2015_6.151h8, 5519, 97a5, 3a03, d876, b13a, 9746, sigradi2016_816ss, ecaade2016_139d39, 7786, 3fa0, f0d6, ee3f, b297, 7678, 9bb1, b333, f20f, 85b1, e062, f13d, a168, 9111, caadria2015_218p33, 8e36, 0050, sigradi2013_326h, sigradi2016_367vv, 6373, c433, sigradi2014_151d3, 26b0, 1a1b, 7b73, e0ea, ecaade2014_168x41, ef57, 1645, 13f6, 4dde, caadria2017_127j34, ijac201412206x4, 8a14, a875, acadia16_164v11, ce51, ac7c, 8191, 9c5f, 66ea, ecaade2014_230o59, 12f8, 120c, caadria2017_086f25, 37d2, 2ddd, acadia15_185i7, 5a5e, 11d2, 160b, caadria2016_301r13, ecaade2015_139w29, 40e0, ecaade2015_138w27, 6594, ff61, 6403, caadria2017_046r14, acadia16_318h19, 74ed, 0fca, fe15, 90bc, caadria2016_045c3, 5a0d, ed0d, 5fcd, b453, ijac201513204t7, 9d6b, 9b55, 9ce8, ac5a, ecaade2017_170b, eb1e, 59de, 5c18, 24fb, 3275, ascaad2014_032l9, 2cd4, 5a21, caadria2017_057y19, 32ce, a832, 005e, ecaade2017_240p, e10e, ecaade2017_094h, 8e7c, 589b, 3112, c2b6, ecaade2017_302mm, cca1, f489, 1e81, sigradi2015_3.370b6, a84b, ad23, 91d9, 1742, 289f, 8da9, 50de, c025, d274, 94c4, 4c49, 2d22, 885d, caadria2016_861h37, c490, caadria2016_291p12, 3da9, a7e6, 69f9, 721c, 6cb1, 8e62, 7f30, 1bbc, a0c8, ab42, 6648, 570e, 04af, ecaade2015_227h50, c510, 451f, 44cf, 5525, acadia14projects_719e, fa97, ecaade2016_158k43, f386, 2100, d3d5, b6fb, b716, ijac201614407z4, ecaade2015_193y39, c277, ijac201513205v7, e115, caadria2016_095n4, ascaad2016_027y10, 7138, ecaade2014_175u43, 610b, d64a, 17bb, 5bbe, 6bcd, a276, ecaade2016_015b4, aca3, ecaade2014_100k23, aa40, caadria2015_081n12, 2895, 3685, 18d9, b4fe, 6bb4, acadia16_196h13, 3f21, b0da, acdd, bc8e, e5be, c053, d46e, 05b9, 5fa2, 1a73, c745, ascaad2016_013w5, a31d, 1254, acce, a8bd, ecaade2016_ws-dleadd68, 3a34, d9f2, 37ef, 40fd, 4368, 00b6, 88aa, 930a, 7668, 9e84, 3f6e, 3630, 62d4, 7a72, 2248, 1631, 02f6, ascaad2014_030c9, bb88, ecaade2014_168o41, 58d4, 65ec, ac2a, ea5b, ecaade2017_151u, a5cc, 8b5c, 2dd4, 1a12, acadia14_463c, b9cd, 0ee6, 8763, sigradi2015_3.221p4, 1f90, 8c3c, 9c30, 79f8, d89c, fc55, 6ef6, e0cf, 6c7c, ijac201412403x6, fc3b, 1f23, 2540, 6610, acadia14_453i, 4a2d, 7fb0, d6d1, 9f34, 0999, f246, 9795, be8e, sigradi2013_386b, ec2c, sigradi2015_sp_10.179j31, ecaade2015_25i5, ecaade2017_054ll, sigradi2013_194i, 3e68, 40ba, ffdb, acadia15_311p12, b89e, 8e3a, 5a44, 0739, ecaade2016_085l24, sigradi2013_294, caadria2016_851m36, 85fb, 011c, ecaade2017_215eer, b349, acadia15_343s14, 3800, 2d35, ac2c, 6480, 1c9b, 395c, d41a, 7f5e, f5ec, 0a64, 6482, d206, 9787, 7c7f, 2f9f, af8b, a736, ecaade2015_22b5, ecaade2014_187g48, ecaade2014_184g46, 12f6, 85d0, 29b1, 8ec7, 682f, 1585, ecaade2015_230h52, bcd7, 7575, b54c, ed81, 5c72, 6996, ecaade2015_306k67, 00b0, 2080, sigradi2016_385ll, 1d0c, 6ee7, 17ad, 668e, ba14, ijac201513102v1, ecaade2016_mrtx65, ecaade2017_017u, 5d49, sigradi2013_326d, 854d, 8d46, 06c4, d6fa, 3834, ecaade2017_248tt, 339b, 426c, 9397, 5049, caadria2015_066d8, fa5c, b393, 34f8, 8ee6, sigradi2015_12.167k27, b52b, b0ad, ijac201614407p4, 2ad7, 9564, b7f6, 259a, 5039, 1b70, 3e8d, e3d9, 0992, 27fc, edf5, cec2, d584, caadria2017_001c1, 83e2, sigradi2016_814c, ecaade2016_118a32, acadia14_479ar, 9d24, 3ef7, e0bd, 9459, 3b3c, e5de, ecaade2014_152f36, caadria2015_172k26, 150d, 9b56, d51f, a550, 8c64, 084c, 8cd0, ae55, f49e, a904, caadria2015_010v1, d0e4, 88db, 0fc5, a469, 010d, ecaade2013r_019g10, e28c, ijac201513105m4, be97, sigradi2015_3.201p3, ecaade2015_329i71, cfb3, 451e, 8b8c, 1a6e, ea11, 8591, 562d, ea61, 78f3, bf0b, d276, fb2e, 7393, d9e8, 0601, 238e, sigradi2016_381k, ddcc, 98dd, 0856, da52, f0b0, cb98, 976d, 8b79, caadria2016_383m16, 8bb5, caadria2017_182u43, f50e, d515, cce0, 6826, b59e, eece, 54bd, 5245, 12da, 5fc1, aa92, acadia16_106x7, 4c96, caadria2015_108v16, 8d89, ecaade2016_036o9, 6835, faaa, caadria2015_181h27, 5c05, d2ec, fb2b, 566b, 44bb, 3135, ecaade2014_182w45, d583, 10bb, 628b, e9ed, bf31, e667, ijac201614303f2, fb11, 1fef, 8f0c, acadia14projects_291ao, ecaade2015_138m27, 2d00, 8c69, d59f, ecaade2015_196v41, 8e93, da00, e0d7, 8fd6, fb26, 6bd5, ecaade2014_157y38, 0852, 4159, e243, af87, 6a59, 06ef, ijac201614102o1, 2757, 7808, 27cf, 1036, 652c, c6f0, 5909, a51e, sigradi2016_510ww, 705d, sigradi2015_10.307n21, 9304, ecaade2014_173j43, 89ae, ecaa, sigradi2016_408dd, 6937, 25dc, ee9b, cd00, 690000, 886a, 10c3, 0fc1, 892c, 4cb9, a9a2, b517, 3193, bd1f, c7b5, 09f0, 7e99, d6d3, sigradi2015_8.81v11, ecaade2014_186j47, 953b, 012f, 7cd1, ebfa, caadria2015_012g2, 93cd, ecaade2014_015p3, de99, b443, 14e3, 5578, 2bf7, cf92, ecaade2015_229v51, f004, ef16, d90d, 8b75, ecaade2016_ws-dleadz67, 2514, 72d6, cf40, c829, 71b4, 48ab, 4ff8, acadia14projects_601aa, 6ef8, 0a8b, ecaade2017_215b, 4bff, 3a33, a39c, acadia14_463aw, 52c4, ecaade2015_55e10, 2dd1, aa00, caadria2017_027o9, c407, 5aab, 3d81, 026d, 4ff3, 5a57, e272, 89c7, 3d36, 2fb8, cfba, ecaade2014_029x7, sigradi2013_117h, bf9f, 15b0, d9a0, d885, d6d4, f89a, 0090, 385b, d7a0, ijac201614206b11, e7c3, 45b1, 0f58, ecaade2017_100d, ecaade2015_278l60, 0c9c, ecaade2015_207o46, 5a59, 7580, ecaade2017_157yy, acadia14projects_71t, cb04, e878, 9ae6, c196, 2425, 9fc0, b542, ijac201513105k4, ijac201614102w2, 05bc, ecaade2014_233d60, ce04, sigradi2015_3.65u2, 48d9, 0e86, 457f, 6cac, 2c02, sigradi2015_10.74u18, sigradi2016_777ee, 1bb5, fda4, a0f0, df45, 6158, dce3, ecaade2015_138g27, f2c0, cf97, f262, 6953, bb28, 5ed6, a891, 6139, sigradi2013_295b, f1a7, 03a7, ecaade2017_208g, ecaade2017_148rr, a787, 4a9d, 0c85, 79ac, caadria2016_851t35, 370d, cea8, 429b, 6803, ascaad2016_035v13, ab69, f6f3, 1094, 5602, ecaade2013r_002a2, 4ad2, fb1e, 13f2, ecaade2013r_012l7, caadria2016_569c24, 4877, 3190, abec, sigradi2015_8.339v15, 9b80, dc52, ecaade2015_109v20, b672, f40f, 46a3, 043a, 775e, 7889, 9a50, 259c, ecaade2017_172t, f294, 472a, ecaade2016_036t9, 9b45, 333c, b037, 636b, 70b8, 77a3, 0508, d6ab, 5260, 630a, a1af, 53fc, 6a87, caadria2015_066c8, 3715, d64e, dd2c, e4fa, ad8f, fdec, c479, 64b1, 79ef, acadia14_719p, dd59, 8729, a19f, ecf9, d68c, d536, sigradi2016_737dd, 00df, ca0f, 4e4a, 2c96, ecaade2017_248rr, b576, ae00, ecaade2017_111rr, e6e4, 9b14, e668, ijac201412303z8, 0b42, 2ca7, 8a1c, 09db, e86a, 1829, 16d0, 2d31, 5f1e, 2ab3, f2b0, 642c, 3299, da29, b350, 36df, b8ce, f3c2, sigradi2015_10.140p19, ecaade2014_232z59, ecaade2016_011h3, 651a, 58b7, sigradi2016_815dd, 8a9e, 0a61, 7631, e18a, 5981, 4fd3, 9365, 9366, 7754, ecaade2015_130e26, 8bfb, 8934, ecaade2017_256ii, acd9, 48a3, 5416, df76, 8504, acadia14projects_81n, a2a6, b8c7, sigradi2015_sp_12.402x31, ed77, 6630, 725e, 0b5e, caadria2015_164c25, ijac201614303e2, acadia14_681at, ecaade2017_254ll, 1943, b1e7, c884, sigradi2016_455g, 4b72, c6f2, fa3d, a15c, 17b6, 7a77, ae57, 84d5, 87a3, c430, c566, 3d38, f0b9, 3c33, dfaa, ascaad2016_059j23, 5d39, c266, acadia14projects_579m, bdfa, ecaade2014_104l23, 4814, 2915, 8850, c395, 8390, ecaade2016_152p41, 6547, c0f2, 0f7f, 7224, ab94, 94ee, acadia14projects_177o, 17ac, ascaad2016_022r8, 7c73, e2ef, 3d2f, d4ce, sigradi2014_114k9, 64cf, ce89, f859, acadia14projects_473au, caadria2016_777z32, f02d, b0b8, ecaade2014_180u45, caadria2015_078f11, 8e9f, 2910, 6d70, 2abf, caadria2016_073w3, ascaad2014_005d3, fb45, c704, b769, 80d0, b383, ecaade2015_127g25, eaf9, ee7e, 9759, fb54, 96ee, 609a, 681f, 7f79, ecaade2015_209v46, f2b3, 3d84, eb5e, a46e, 340e, 0f13, 05dd, a938, 8c45, 5270, be6b, sigradi2013_327t, be0b, 1bed, 71a2, 0179, acadia14_627ap, e84c, f345, bbd0, acadia14_661o, 5192, c72f, cca9, f320, 55a1, ee5c, d1e2, 2b34, 1fa0, f468, 3da1, b9be, 82a4, ecaade2017_172cc, sigradi2016_484yy, caadria2015_004r1, 80ea, 6ce9, 191a, 1d9d, 79bd, cdbf, 4b62, 4afd, 0f5f, f80c, ecaade2017_220oo, d7ff, 5243, ecaade2017_054z, 2144, ecaade2015_138l27, 4a61, 79f6, 7df9, b6a7, 1941, acadia14_43ac, a664, 436f, e3f5, bb0a, 6ee3, 04a7, a1f6, cb85, 5afb, fc9c, 4f6d, 97b5, b092, acadia16_308f19, ecaade2015_206x45, 10b7, cf9f, d254, ecaade2017_269tt, sigradi2016_490z, cfc3, caadria2015_043k5, ecaade2017_305xx, acadia14_291c, 3def, ascaad2014_030v8, sigradi2013_184, 9ade, 7329, 2dff, ae36, 3b2b, 7b8a, ecaade2017_172s, ba7e, 685b, c975, cfc1, 201b, c8d5, fa46, 9ce4, cafc, 75a3, 5b67, f93a, 874b, c24b, ecaade2016_036p9, b7fd, ecaade2014_218w55, 3c8e, a2a3, d1b6, 6097, 32a4, f894, baab, 2fc9, b79a, b8d5, 74c9, 78d6, 24f4, 6856, cd1c, d847, 58cb, 42e1, 6445, dc34, 3743, 3b59, 89cc, b48b, 6b5d, fe5e, caadria2016_507f21, 336a, 8f77, 2b88, a022, 0cb7, 175a, 5549, c833, 74f0, 18dd, c353, e2b9, ecaade2014_198p51, 2908, 3dce, 2ec7, 45a9, c41e, b26d, ecaade2017_116a, e44f, sigradi2016_752zz, a257, fb94, d3db, a4d6, ecaade2017_143b, f98a, 99b3, ecaade2016_123w33, ijac201614204l9, da0f, ecaade2014_180l45, acadia14_339af, acadia14_111o, 756c, 45a3, 5e2f, d431, acadia14_347ao, fdc9, ecaade2016_217i55, 8150, sigradi2016_595ff, ecaade2015_314o68, bae0, acadia14projects_333ax, acadia14_177v, a6ce, 20d1, acadia16_88k6, 6afa, e51f, edd5, 8af8, ecaade2017_161d, b651, 1d45, 86e5, ijac201412404v7, 17e3, sigradi2014_197t6, ascaad2016_058g23, c87f, 6bc1, 2405, ecaade2017_091a, 39ea, sigradi2014_250r9, acadia15_137i5, 30ed, 2f18, 972a, sigradi2016_490x, ca8f, 1635, 30b3, 9c0a, ijac201614307r4, 2664, 5fd7, 27b5, ae6f, 0804, 656d, 4ea5, 24bb, 16c4, caadria2016_819u34, e51b, b7c8, 0e99, 2a70, a485, sigradi2013_267a, 7839, c800, bcde, e00e, 29cb, c3d3, bc96, 8673, bd80, a60e, 6725, 8a50, 6690, be2b, ecaade2016_017l4, ecaade2014_038p9, 6e0f, ijac201412304p9, 1ae4, sigradi2015_9.141g16, ecaade2017_203uu, caadria2017_046k14, e1e9, e4ce, 7e49, 3b0b, acadia14projects_479m, 9757, 8da1, ecaade2013r_001s1, 05cf, 5fb2, f02e, ijac201412405e9, dedd, caadria2017_009y4, ee8c, de98, 1039, 5757, bab0, 5727, acadia14projects_445ae, e0de, 9e82, d34a, 4893, 34ce, 02ce, ecaade2017_jgop, 3527, acadia14_101y, 0de8, 1d29, da77, dd60, ecaade2016_033d9, ecaade2014_018n4, 7b65, 813b, 4bb6, caadria2017_113t29, a4a5, d352, 6b3f, f9b9, ba93, cb07, a457, 26db, 3854, 5822, 5804, 2ccf, fa5d, 636a, a142, 649f, d7ac, a53d, 9842, cec0, ecaade2015_86m17, 12d2, eeaa, 0e32, ed87, b1cb, 0fdd, 360b, caadria2017_027n9, sigradi2016_729xx, 4eb6, 8cee, 146e, 8dc6, 2492, ecaade2015_318v69, c56f, 3258, 48a6, f2e4, sigradi2015_12.215l27, e894, 8ec2, 99c2, 2c16, 08e2, ff51, deda, 8d4b, sigradi2014_227l8, 39e3, caadria2015_061d7, 3353, ecaade2016_223a59, ad03, ecaade2017_199kk, 15d6, 094c, ecaade2013r_013a8, 1443, c009, 78d8, ecaade2015_158v33, 7a28, 6c68, 813d, 2244, 0c3c, 127d, sigradi2016_592x, ascaad2014_013u6, acadia14projects_375o, caadria2017_040o12, 8ab1, 8758, 1c2b, 1e51, 6da3, 985a, ijac201614103o3, ecaade2017_215ss, 7734, fc4d, caadria2015_073c10, 0e3f, 4196, 0967, ascaad2014_017e1, 0ab9, 66f3, fef6, 7e45, ijac201614101g1, fc62, sigradi2013_28t, 9eb2, ijac201513105y4, b0c2, 707b, ecaade2017_091ss, ba51, c810, d896, acadia14_479i, e169, 5ec5, 9614, 8884, 83ba, 9d84, ecaade2015_196a42, 60ec, acadia16_270x16, 9b57, 83f2, 73c3, 3c32, acadia14projects_153ap, d2c9, d17a, ecaade2015_317x68, ecaade2016_163f46, ecaade2014_010e1, 2464, 19aa, daf7, cbd9, a088, ecaade2017_105kk, 9296, 6896, e9e7, a771, ascaad2016_038i14, ecaade2014_109u24, 622a, ecaade2016_078j23, d42c, acadia14projects_435d, d981, ecaade2017_306o, 45f1, ec5c, 7e44, b87e, bf6d, acadia14_601ab, f7b2, acadia14_573aj, 0f7d, dd91, 822d, ecaade2015_139x29, ecaade2016_217g56, 667e, ecaade2017_071ii, 8d3f, caadria2017_033o11, bf25, 067e, 8af9, 1cac, 049c, ecaade2017_099ww, 4ca2, sigradi2016_385tt, 8b45, 9e43, ascaad2016_015p6, ba4c, 82ba, 5253, c9b6, acadia14projects_317y, caadria2015_139a23, de2e, cb4a, 8c1b, ecaade2016_025p7, 95db, 4bca, c6a7, 9227, 2934, 1b1b, d344, 4fe6, e1c6, 3244, 50d2, 2e40, 7724, fc06, a0c1, 1155, ecaade2015_138c27, 63ef, 35cc, 7c2f, de80, c9d0, 1e29, 057a, 2618, 1a9c, 450c, 96cb, 07fa, 383a, 1c51, 4cc5, cb61, 43fa, 1e5b, 0faa, caadria2015_114p18, ab86, 1e44, 9e00, 9d8b, 6c1a, caadria2016_405t17, 4378, 5e74, ef2d, caadria2017_190p45, 93fc, 3fec, 4c66, 6a1e, 3966, 1a56, ascaad2016_045e19, 18b1, 9f96, 8639, caadria2015_061k7, 6471, 1099, 436d, 448a, b04c, sigradi2014_075f7, 2fe5, 8f9f, acadia14projects_681at, 408a, dc9b, acadia16_470l27, b6b8, ecaade2016_139e39, acadia16_72y4, 2f0f, ecaade2015_170o35, 85b6, ecaade2015_53n8, 646d, 8c7d, e945, fdaf, sigradi2015_3.9b2, 78fd, 1206, 9610, ca12, 3f07, dd7c, 891d, 482d, 9aec, ascaad2014_017x9, 3f66, 405a, 8c40, sigradi2013_74d, ecaade2016_026z7, 8046, 2569, 4671, ecaade2014_042m10, 68a1, 60e3, acadia14_627ak, caadria2015_209b32, ecaade2016_025o7, ecaade2014_239l61, 367c, ecaade2015_138g28, 33d4, a549, 6fb1, f2a5, 5697, 262e, acadia14_281z, 2890, sigradi2014_141s2, 59c5, sigradi2015_10.220e20, ecaade2014_127m28, 82f4, 2477, 4036, 7d21, ecaade2017_288dd, c000, 6975, caadria2016_105w4, c3d9, 4b8e, 5b8a, bb09, 6f39, 62dd, e19c, a3d5, fd88, 8e68, sigradi2013_74e, acadia14projects_145r, ecaade2015_271a60, 9435, e943, ee50, ecaade2017_208d, 8067, 7fa7, 1136, 0877, ecaade2017_071qq, ecaade2015_83m16, 1978, 9e53, 28fc, a68c, e481, d678, ecaade2015_309z67, b941, 1e9e, sigradi2014_132t1, e01d, 34b6, 0c31, ec8d, 3f60, 4389, caadria2015_130p21, ecaade2016_154f42, 6c63, b2ea, sigradi2016_669aa, 1634, ef3a, bd7b, a66d, 80c4, 27d6, 1c5b, 4867, 58b2, 6812, acadia14_145y, ecaade2014_218p55, 802e, ecaade2017_199bb, 5660, be92, ae96, a1f2, e7c4, 8b92, 088b, ijac201513306x12, sigradi2015_4.52l6, caadria2017_046u14, ecaade2017_256s, 8fc1, 4146, 67a9, 7f62, 26fb, 7947, ecaade2015_172c37, ddb6, 982c, d248, d1b4, f2b5, 6130, 5a26, ce47, 67e4, f53e, 3cf3, 2dc6, 7bb4, 7102, ecaade2017_157pp, ascaad2016_011k5, acadia16_174w11, 3d33, caadria2017_070m22, 91d7, ebda, 54b2, 23c4, 2e73, bf51, 574c, c59e, 2adc, caadria2016_085j4, 7ac9, 9831, 928d, 09c3, 729b, ecaade2014_233o60, b4c1, 4eb8, 4d8a, e9a8, ecaade2014_218v55, 54ef, sigradi2013_43b, sigradi2014_197w6, e810, ecaade2016_222t57, 112a, c594, 7088, 1bea, 5c4a, 89ee, acadia15_185m7, 6ac3, 6c19, 06ae, 25da, 9a34, ead1, ee06, 9f1a, 7e72, 7505, c2aa, 351c, sigradi2014_186c6, 96a0, 2c4c, ecaade2016_147z40, fe67, 1315, 0a81, caadria2015_015e3, 51a7, 1aea, dc04, fb1b, 0169, 193d, f5eb, b96c, 0c1f, 05c4, ecaade2017_080ee, c68b, ecaade2014_072j17, 193f, 9105, fe35, 35a1, fef7, b854, ijac201513205n8, 61e2, 9c6b, 7122, caadria2017_174r42, fe45, 1414, 8965, acadia14_301ay, 7074, f56f, caadria2016_333u14, ecaade2017_079r, 0145, fb63, 5ce6, efad, ecaade2013r_012t7, 61bc, 70a9, ea4b, 6737, df78, 3556, 6d22, b812, caadria2017_122v31, acadia16_362j22, ebb1, ecaade2016_185z49, 25e8, 5b2f, 1807, acadia14projects_589a, 781e, d15f, b047, 64ff, caadria2017_041z12, 9916, eeed, ecaade2017_302rr, 2b79, 275a, fa59, ecaade2017_271f, ab0b, ed9b, ecaade2014_218n55, f556, caadria2016_487n20, 7ece, sigradi2015_11.71h24, 26b5, 3c53, d292, 50a4, 1af6, ecaade2015_200r43, e88a, 72ef, f293, 6395, bf5e, 6261, 8d6b, 5f63, 7ca2, 5bd8, a2b4, 75cc, 6902, 5726, c9ed, 1f64, d452, 2a20, e749, 9003, 046e, b80d, d22d, 5a43, b1aa, 614e, 7e8d, caadria2015_111f17, 0d05, e1b7, b1b4, 1cc5, sigradi2013_243b, 121d, b5d4, fe3e, acadia14_339aa, 18c6, ijac201412403n6, ecaade2015_59e11, 8ad7, 95a5, c543, 08cf, sigradi2014_169o4, acadia16_460v26, b3c5, a0d4, 872b, 5b71, 7677, ae44, 8566, 2eed, 173f, ecaade2015_138t28, caadria2015_004h1, fc50, 0395, 2e49, 2651, ascaad2016_056i22, ecaade2016_230s62, 75df, b79b, 1e7b, 9032, 1697, 90cb, 319d, ecaade2014_198k51, bfce, b7ef, 9a38, f68e, 0f15, e4a0, f539, ecaade2015_169c35, 21d4, 4827, f691, ad49, 0527, caadria2015_114f18, ecaade2017_244ll, sigradi2015_3.221w4, caadria2016_851g36, ad3d, a576, aed7, acadia14projects_389az, b40b, ef3f, f4bf, 27a9, 6001, d6dd, 660b, a206, d70b, a0f8, 283f, 02bf, 63c9, ijac201412405t8, 558d, 821a, 3409, 8e5a, df0c, 9b09, 35db, 22c4, e12d, 8659, 9964, a79a, 7955, 09f4, 1ec1, 77f6, 59f2, e59b, ecaade2014_194n49, 5892, fa70, ff1c, 4ef6, ecaade2017_155k, c49b, 1f44, f2c8, ecaade2015_301w65, 6baf, ecaade2016_198l52, 0905, acadia14_473as, 39ae, 50ec, 213d, f4c1, 04f9, d21f, a69d, 496e, ijac201614305n3, c5e2, 2153, f75d, c397, 168d, 617c, ecaade2014_067w15, 176e, ca94, 3797, 8443, ecaade2015_114m22, e89c, 7c6f, 737d, ecaade2016_011z2, 670c, 5fd6, c7fe, ecaade2015_248l56, 181a, 939e, b738, 9f47, ecaade2016_121p33, cf96, 3726, 50a5, 8dbf, acadia15_110s3, cba3, ecaade2017_jgor, ecaade2017_213ww, 283d, 5271, ecaade2016_074o21, 2dc1, 4cbf, c8c7, 76ea, 8f54, caadria2016_641s27, 30c2, 9c93, 7c09, da1f, 97d8, ae4d, caadria2017_069z21, acadia14_63as, e1a6, ecaade2016_tkoa67, 35c2, 8dfa, ecaade2016_163w45, 5288, ecaade2014_168c42, fed5, ecaade2017_201b, ijac201412203j2, 0751, 132f, fc7b, acadia16_344i21, ac72, 46fd, 1ac0, f41c, ecaade2015_268d59, 80e4, 8761, 3f56, c617, 283b, sigradi2015_13.316y28, b536, 3867, acadia14_507ad, 5bc6, 7b86, 7514, caadria2017_009m4, 7820, 0d4f, d2c0, ecaade2017_027d, e7d4, ecaade2014_191u48, 32f9, 1c24, 0007, be7f, 494b, a340, ecaade2017_163j, 10b4, e3f7, b347, ecaade2015_206m45, 27a5, d79c, caadria2016_435r18, 2616, 9dba, 4e3c, ecaade2015_61s12, 0adf, f258, 592b, f83d, d08f, sigradi2015_10.138v18, f5fe, c486, 54e9, 1cfe, 332a, 83a9, acadia14projects_463i, ecaade2015_287h63, 1974, ba3a, b94c, eec7, f3a3, a04a, ac73, dd93, 3a91, 7e0c, 3e04, ijac201412301i5, d9b5, 5552, 00d6, 0320, d962, b305, 0ea4, 8613, c58a, 3c3f, 13ef, 8d83, 2ec4, b3a8, ecaade2015_251n57, db62, 4715, ijac201614105s5, de8e, 40b8, f227, b77f, acadia14_111n, ascaad2016_048i20, acadia14_247k, 48fa, ecaade2015_333w71, 2b1c, 00f6, a11c, cee8, f3ee, 17f1, 5a7d, bb1a, acadia15_357u15, c30c, d79f, ecaade2017_202i, 97d9, 81d9, 6823, fad6, ab40, ecaade2015_155x32, 578b, f5db, 8af1, 2861, 036b, a4ad, e579, 5388, ecaade2013r_015t8, ddab, e933, 923e, ecaade2015_207r46, 1e02, ecaade2015_152a32, 6e1a, f830, a714, ad73, sigradi2015_8.239x13, d338, f537, fdaa, ecaade2015_138w28, 280f, f0ea, sigradi2016_534ll, 12c3, a4b4, d328, ecaade2014_149k35, 11ac, 25cc, 3ec0, 3156, 98b5, 3a22, ecaade2015_155i32, ecaade2016_065c16, 8212, 0d71, 956b, 075e, 56a1, 06eb, acadia14_627aw, 5718, 90f1, sigradi2015_9.347s17, 08c8, 67c9, 98ed, deb6, fb61, 303d, 6729, 8b40, 8f30, 6523, ecaade2017_032h, d004, 5676, 090d, 24ab, caadria2017_142f37, 7022, 761c, acadia14projects_75a, 7cb2, 6a73, 7f47, acadia15_47h1, 9706, acadia15_323u12, ecaade2017_291o, sigradi2016_595ii, d19c, bc84, 0c0a, 54f8, c7dd, 081d, 7ff8, b696, ecaade2016_042t11, 5c5c, ascaad2016_028l11, d0f5, 8981, dde6, a4a8, 6b04, 91d0, 816e, e211, caadria2016_529k22, 026e, caadria2017_163m40, 9b02, sigradi2015_3.221y4, ijac201614401d1, 6b33, a00a, 7059, acadia14projects_291a, 6d58, e2f9, 2dd7, 0ba8, e6a7, ecaade2017_264e, 3c62, 3d3f, sigradi2014_186w5, ecaade2017_199w, acadia15_149s5, dbff, d1cf, caadria2017_005e3, caadria2017_003a2, 7f0f, 4493, 4f55, 288d, 8acb, 3171, caadria2015_190h28, 41b1, 165b, a82b, ee5a, 5e9d, e0c6, acadia14projects_267g, 1aa6, 5d6b, df81, 106a, sigradi2016_815v, 06f9, ecaade2016_028l8, ijac201614201r6, a6ef, be35, 7ffa, 71c7, 3259, 1d4f, 2404, fabd, ba35, 23f3, caadria2016_281l12, 247a, 6f98, caadria2015_126m20, 35a4, bd5a, ijac201614102g2, 00ab, 45d6, 8838, 2bf0, c9cf, 785a, 1f59, ad69, 55f7, 7dc9, ecaade2017_253ee, 2cfc, 86be, df6e, ecaade2015_327g71, acadia14projects_609ao, 240c, c573, f146, f25f, 8871, 9be8, 527a, sigradi2015_3.268j5, 13ca, ijac201614308w5, e6f4, be3c, fca0, ecaade2017_050i, 04d4, acadia14_497v, ecaade2016_130e37, 50be, 7270, ecaade2014_204y52, 1dc5, 1709, 9655, 5d79, sigradi2015_10.144x19, 1b92, a9ab, ff92, d043, 67cb, 3f8c, ascaad2014_017u9, f279, 920f, 6b6e, 3c5e, 7652, b83c, acadia15_274h11, ecaade2016_095l26, ascaad2014_024j5, 7b46, e8b1, a479, 7df4, 28e3, ecaade2016_023m6, sigradi2014_345h8, sigradi2015_2.162p1, ecaade2016_mrtk66, 650a, ijac201412303d8, c0fa, a76f, 67c6, 0777, dbe0, 4d14, e77d, sigradi2015_sp_11.303o31, 03bc, e5c5, caadria2016_219k10, 431e, 23ac, 4d75, 20f8, caadria2016_209v9, 6a1c, a964, 6f75, ascaad2016_042t16, 1f86, be49, 2280, ccce, c7c6, acadia15_323m13, c587, 0e11, ecaade2014_111u25, sigradi2016_484ww, 1fc4, 69f4, f282, bf03, fe8b, 4fd7, b575, ecaade2016_006p1, 8d19, c25e, f522, caadria2017_079y23, b5c8, a1f9, 4fd2, 119f, 555d, 2012, c965, 5b49, 445c, ef15, a9c2, caadria2016_467t19, 71fb, d2d8, ff66, 04cd, 0da9, acadia14_435a, 6a03, 07e0, ecaade2016_136t38, a1e9, fb33, caadria2015_016l3, 3adc, 4cc2, b069, 70eb, ecaade2016_mrtv65, 3e95, 5a5d, ecaade2016_175h49, caadria2015_170u25, c642, 12fd, 149c, 9b97, 478d, sigradi2016_522w, caadria2016_641u27, 12a3, e171, c7de, ecaade2014_175r43, 4b5e, a32a, 325b, c8b2, 5031, 8483, 7553, f3b9, 9847, 4024, 67f4, 2bb1, ecaade2015_243u55, ecaade2017_170ww, 38b5, 6301, 1bf2, 624c, caadria2017_028e10, 17d4, f87f, ecaade2017_009w, 5fdf, ijac201412405n8, 0867, fdd3, acadia14_463p, ca97, ecaade2016_078c23, 14e8, f757, sigradi2016_484pp, 1007, e0a6, fce3, b106, 20d6, dce8, acadia14_247x, a409, 72b3, ascaad2014_017w9, caadria2017_118w30, f9c8, d013, 0084, ce99, f959, ecaade2017_255e, 9526, ijac201412301x6, 0a05, b24d, 956c, c8a8, 1264, 1dc3, ecaade2017_054bb, 833c, ebbd, 267b, f945, 69b6, ef22, 6d96, ecaade2017_056d, 57c4, 7f69, ecaade2017_143h, 547c, ecaade2017_290oo, 5174, 35fa, ecaade2014_195u50, caadria2016_507p21, 44d9, a88c, 510f, 17e6, sigradi2015_3.370w5, ascaad2014_022p4, acadia14_389b, eee9, 7e96, 5769, 8756, d82c, 672d, 562b, 0618, 8b13, fd2a, 6e6e, 52ee, cea0, 8ef0, 436c, 991b, 2dbf, eeb2, sigradi2016_792i, acadia16_352w21, 12f3, 43fb, aeab, bb7f, 81e6, db56, sigradi2016_815ii, 7161, 3173, b74f, 4bd1, 0917, e321, 5778, sigradi2016_490y, ecaade2017_009z, 41b3, ecaade2014_057n14, 76ae, sigradi2013_28s, e726, 2a82, 6ce0, ecaade2014_224a58, fede, ecaade2016_071u19, 375e, 0cbe, 9ffd, acadia16_24s2, b432, 453f, 6295, 7865, fe6a, ecaade2017_041k, a929, b124, ecaade2016_238o63, 98af, 5231, 89c9, 8bf8, acadia14_347am, caadria2017_094x25, sigradi2014_151m3, c2c0, 300d, dbee, 2fe1, cf03, 1930, 435a, fb29, d73d, c5d1, acadia14projects_699b, 5ad4, f5ac, ijac201513206b9, ea86, d795, b45e, ecaade2017_037cc, fa1d, a30f, 2c6f, 1d86, 1d09, 49ff, 8839, ecaade2017_059a, 82cc, 0a62, ijac201614208g14, ef42, b591, 30b9, c520, 7ff7, 8ed4, 62a1, c7fb, 052d, ecaade2014_226y58, db05, aa97, 254e, c5d7, 0c52, acadia15_274i11, 4fbf, ecaade2014_022b6, 0b7e, cee9, 36b9, 70b6, 70fe, 8dec, 3dfd, caadria2015_178y26, 225e, add2, caadria2015_014t2, 92ab, d81d, ijac201513202j6, caadria2017_115k30, a3e4, 1494, e278, effa, 8ea8, ijac201614305o3, eb73, ecaade2015_206v45, 1fee, acadia14_601ag, ecaade2017_173vv, 9514, 284f, acadia14_365ae, 6f83, 3026, 782e, ecaade2014_022a6, 979d, 9d12, 28ba, ecaade2017_017i, acadia16_24n2, 6a60, 0493, a836, 847f, 4c74, 0e60, bf64, bd5d, e908, e35c, a78b, e207, 8fb5, d33c, 2f6f, 98ca, sigradi2013_304c, 1878, 177b, ecaade2015_114l22, caadria2016_745h32, ijac201614309o6, ae09, sigradi2015_3.11h2, fb0c, acadia14projects_101aa, acadia16_154h11, 67e1, ef28, 9e81, ecaade2016_091j25, ffbd, c5e4, 62d6, ijac201412303g8, 94be, 136f, 70ef, a641, df54, e74c, b174, a7e7, 74b8, 2184, 873f, 3b70, sigradi2014_265n1, ecaade2017_213d, 7829, 0d09, 4cd8, e69d, cac6, ff6a, 7493, 80d9, 9e49, 9efa, 503b, ed2c, d926, 6e31, a041, ecaade2016_098x26, sigradi2014_036u2, 3342, c691, acadia16_196a13, e5a2, 2bfa, ce1f, 0f1b, ascaad2014_008k4, 6912, ae10, d741, ecaade2016_011p2, 12e4, ecaade2014_184o46, 9dfc, ecaade2015_194w40, 84b8, 3f22, f510, sigradi2013_28o, 3cd2, 1409, ecaade2015_83t16, 4498, ddaf, sigradi2013_158b, ecaade2017_151bb, bb30, ascaad2014_017y9, 7a01, ecaade2017_140ll, fdc6, ecaade2014_168w40, ijac201614309p6, 6278, d813, 3455, 27ea, 8578, 635c, 0b97, 983a, 3efe, 7037, 9e7d, 18cc, 4d53, 58f7, 7758, ecaade2016_213o54, 2ba5, c299, ecaade2016_094m25, 79d7, sigradi2016_382w, 3311, 1299, 7c9d, 795f, 56de, acadia14_655w, d48a, 96d1, f0ad, b5bd, 97e2, 57b6, ed36, cd6f, ecaade2015_229s51, caadria2016_621p26, e789, f16c, d7f9, 6689, ffdf, 54e3, 5707, c259, b85f, 270f, f603, 3d7b, 4340, 0e5f, ijac201614201e6, 9e14, 1ff3, b9e8, ecaade2015_33h6, ec6b, 896c, ad0f, 0841, 78f0, 2206, e52d, 0a84, ascaad2014_005r3, acadia14projects_135w, 3765, ec4a, f0f3, 4adf, f8a1, 196c, 62fd, 91de, 7b90, 8d1c, a4bd, 51ef, 9bfb, 83f8, cced, 356d, caadria2016_147i6, acadia14_601ac, 7f2a, 2507, ea20, caadria2016_797t33, 6d6b, 295f, 29d3, c226, acadia15_333o13, b2cf, 7d7c, 8a71, e4b9, 1b85, caadria2016_167k7, 18c7, b3ff, 8a16, ecaade2015_55u10, 1419, ecaade2015_237h54, 5521, 5417, 61d7, d039, 7a5d, 2e0e, 23df, 82b4, 2043, d5dc, 76de, 1793, 44c7, 3ff9, 5ca6, sigradi2014_048c5, 1c19, caadria2016_085f4, 8377, 1bfb, ddae, 879d, sigradi2015_6.341a9, c8e8, b779, 5418, ecaade2017_201qq, 4aa2, 6fbf, cff1, cad0, 1211, ascaad2014_011y5, ee0b, ecaade2017_061b, acadia14projects_365ak, 14c2, a5ae, f3c0, f98e, 1bc5, 45d3, 74f3, ecaade2015_215k47, 2ef2, 0fc4, 41de, caadria2016_839l35, sigradi2014_099v8, cfc0, 5b4f, 9188, eb38, 32a6, e154, 73bf, d324, ecaade2016_ws-dleadn68, 98aa, 0c03, 0a77, 88a0, 542a, be5d, 55dd, f374, 2220, f276, eaa0, e689, e031, ecaade2017_017s, ecaade2017_195ll, a3e7, ebfd, sigradi2016_443xx, 2590, sigradi2016_777dd, acadia14projects_435at, 6224, ecbb, 69ef, a8b9, 44b8, caadria2016_219e10, ecaade2014_092c22, c1a0, afa7, 6fdb, e27c, caadria2017_123c32, 4c0c, 34dd, da40, 88a2, caadria2016_219i10, ecaade2016_164i46, 079b, caadria2016_579u24, ff3d, c588, 1ae0, 996f, b8f6, 21be, 3e46, c3ba, 053c, c42d, aa6f, 50ea, b023, 4e3f, 4525, 4a50, cf7e, aa31, 4396, c39f, ecaade2016_217m56, 36f4, f0fc, acadia14projects_267o, d4af, a4a3, 9b3f, 48af, e51a, 3970, a36a, c9a6, e7f7, 09f8, 8f5b, d01e, 266f, 7df6, ecaade2015_171e36, 2595, 5098, c9a4, 14cb, 52d1, acadia16_88e6, aa76, ecaade2015_138i27, d4dd, 8d3b, 74a0, a499, 601d, ecaade2016_118f32, 98d0, 045c, 5d00, 8f86, f8fc, b01f, be9d, be86, e21c, 3f5b, 00c9, ecaade2017_041v, f471, 0bcf, 48ae, c65d, f857, 77b0, ecaade2016_110k30, 3125, ijac201614202s7, 68ec, ecaade2017_042bb, 10f6, aee7, b1a8, c284, bfc7, ab0e, fa15, 2d6a, 8939, cdcc, 78d7, 08f3, 891a, ecaade2017_080ff, ecaade2014_015o3, a0d8, ecb1, 8aff, 4d85, a8db, caadria2017_074i23, ascaad2014_003z1, 0158, 3ef2, a6de, ecaade2015_92x18, a7b3, 1592, 4d94, 07b5, ad71, b4a7, acadia14projects_311s, 0efa, ba92, cc01, caadria2016_829h35, ascaad2014_024y5, d308, d4c4, ecaade2014_214n54, a95e, a880, 506e, 5f14, caadria2017_124r33, af4c, 8c42, f7cb, caadria2017_031j11, bbef, a64f, sigradi2014_279w2, e38f, d8b5, ec90, 1abe, acadia14projects_229l, 1596, ascaad2016_047z19, f307, 44ee, sigradi2016_417ll, 5ef2, d142, sigradi2016_805hh, d65a, ecaade2014_140o31, 8a02, caadria2017_041e13, ecaade2015_215l47, 9afe, 7fd0, 0102, 3aba, 2982, ascaad2016_012o5, 72c6, a41d, ba6c, b787, 05ea, 610e, a215, 6686, ecaade2016_mrto66, ecaade2015_110f21, d049, 8dc7, ecaade2014_168s41, fdf3, 2f92, e1b9, ecaade2015_152y31, 508d, e44b, a1a0, 01bb, c79a, d601, 6ee0, 507b, b041, c475, b445, 4b81, sigradi2016_732g, 547f, dbed, ijac201614102x1, dea0, ecaade2017_017p, a573, d7a3, ijac201513303l11, 3802, 7e51, ecaade2015_175o37, ecaade2017_051bb, sigradi2016_357l, 7f29, fe26, f06d, a968, 61e7, ecaade2014_112c26, 9094, acadia14_463at, c65a, 0f98, 2f07, 64cb, bbf2, ecaade2015_180n38, e5b7, 6922, fa2c, ecaade2017_057x, caadria2015_081r12, ed20, d4c0, 8224, efc8, a502, ecaade2017_230c, 59c0, ddde, 199d, 2978, 1fc9, caadria2016_435o18, 39e2, ecaade2017_203s, ecaade2017_294ww, ecaade2016_223m59, f07a, 1728, 34b4, ebce, 475b, c272, 6f82, 8d4a, caadria2015_150w23, ecaade2015_74o14, 238d, 1472, 24e9, a413, 324b, ecaade2017_133j, b4b0, caadria2016_301n13, 0e81, c62d, 24e7, aaef, ecaade2015_207s46, 440f, 4434, acadia16_414a25, 85d5, 6c8c, cdc0, f811, 9090, c01f, 2917, 2ae7, sigradi2016_595gg, acadia16_88u6, 7920, 3069, 6c34, 3be8, 740f, 2f15, ef95, 5d3d, b0d9, ce95, 22ff, d95c, ijac201412301b6, b519, caadria2017_027r9, 94cf, 70d2, caadria2015_010w1, af18, 246c, ef8c, d6c5, acadia15_451z19, 8466, 58bf, 62df, 7a9e, 8033, 2704, d7df, ascaad2014_031g9, a1b6, 8d65, 5996, e8cb, 98d6, ascaad2016_005a3, ecaade2017_051v, f99e, d7d5, 3b89, 6fc8, ecaade2016_102i28, 284e, 63ff, de25, 1ad0, 12b2, 5560, ijac201412204c3, 3f06, cb5e, ecaade2014_138t30, baf9, 4588, ijac201614103i3, ascaad2016_029y11, ba99, e530, ijac201614208w12, b94e, a2c0, 2777, 20e0, 2724, 515f, a5c5, 31c7, ecaade2017_079bb, acadia14_117d, 1022, f7b0, 26ec, acadia14projects_609ar, 61d6, 0381, ecaade2017_jgok, 8514, acadia16_140h10, 7835, 1b30, caadria2015_202x28, 632f, 41a0, a954, 8933, 68c6, c3d6, 105c, 7dc5, 32f7, 12de, c8e3, 263e, ecaade2015_171a36, ecaade2014_092g22, 97f4, e228, 5397, 0bf4, 41af, 6ec8, 07d4, 9977, 55e1, c5d6, bf1d, 19dc, 464a, 7c2a, acadia14_63ac, ecaade2014_012l2, ecaade2014_149c35, 181f, 4d56, acadia14projects_311u, 1b89, acadia14_647ay, c3cf, 3873, b180, cd43, aea7, 6145, dba0, 277f, e3be, 100e, 817a, 0e49, fbf4, c4ff, 062d, sigradi2016_814g, caadria2015_190m28, 8335, ecaade2014_225o58, acadia14projects_63ax, acadia16_78n5, ecaade2014_021u5, e33f, 16ce, 7d16, ascaad2016_012s5, c304, 6654, 08a8, sigradi2013_248f, 69e2, a585, f4c6, sigradi2013_41s, e59d, 2e3d, ad63, ecaade2014_149m34, 7ede, 7e76, 5553, ecaade2014_186a47, 4ecd, 8a00, 780b, 251b, 6202, 99e0, 4899, ecaade2014_139d31, 4c4d, 752e, f670, d10f, ecaade2016_164k46, 9700, 559e, 97d5, 8ed7, ea22, 97a1, ecaade2017_220uu, 36a2, 64fb, 02f9, 6567, acadia14projects_671z, af84, 040b, ec32, 5396, caadria2015_012b2, aff7, 6813, a9a5, 3e0d, f0e2, sigradi2015_11.136k24, 94d5, 8bf5, 7ebc, b2a7, 73ca, caadria2017_094v25, 73d1, 5871, sigradi2015_11.8p23, ac94, b9b6, ef8d, acadia14_311u, 29f0, 2b0e, caadria2017_041t12, 579d, 708f, ecaade2017_213f, sigradi2016_467r, ijac201614208m13, 379c, e0c1, 3a06, 6398, 5af0, ecaade2014_053m13, f846, ijac201614201j7, 7103, sigradi2016_777q, b790, 835f, 5163, 4acd, acadia14projects_267h, b887, cdc2, b867, 37e7, ecaade2017_033u, 02bc, 4fc3, e00d, a9e2, 3394, sigradi2016_382bb, 06c7, 3cbc, 3ffb, 631e, d6a8, 407a, 06ca, c30a, 8187, 3c2c, 0340, ecaade2015_109c21, d6eb, acadia14projects_291ax, ijac201412205i4, 46c5, aefe, 7467, 949d, ecaade2015_38t7, e1a3, caadria2015_049c6, 9ec5, ascaad2016_045a19, 4a43, b694, caadria2015_130g22, c5be, bbe8, 55e2, 5b4a, aac3, sigradi2015_10.307f21, 5dc4, ecaade2015_250b57, b986, 3c08, 6b3d, eee4, 1466, a181, a644, ascaad2016_045k18, 823b, 99d8, 2298, 07c5, 1fc3, 8ceb, 85b8, 561d, 59c9, 94e2, ecaade2014_184n46, 2a7e, e307, e909, 7854, 5535, 63a5, 2f4b, f84b, 9dc5, 5259, f721, acadia14_699f, 0577, 37a7, f4f9, 9c7f, acadia14projects_619as, 3417, 7327, e9ae, 7a06, b226, acadia14projects_347at, acadia14projects_145ah, sigradi2013_303g, 8a7b, 80f5, 85c9, 9346, 6447, f191, acadia15_195x7, 8d4e, ascaad2014_026x6, a9d0, 3816, ijac201412403s5, ijac201412301n6, caadria2015_190f28, acadia16_24z2, 9ab8, 0831, acadia15_243e10, 2398, ijac201614202m8, 1fa2, ff1e, da30, 78e7, c675, 6be4, caadria2016_085k4, caadria2015_210h32, 5300, 49bb, a76a, 0fc0, 36a5, d340, ascaad2014_028p7, caadria2016_209z9, 0f0b, c054, sigradi2016_448n, acadia16_62b4, d80b, 3d68, e129, 9bec, c2bd, 39c9, 3163, 66b8, ecaade2014_111n25, 7670, acadia15_251g10, 114d, 716b, 15ed, 35d7, sigradi2014_109g9, ecaade2015_317d69, d8b6, 5dc1, ecaade2017_085d, c762, 39e0, b1c8, 4af5, 5f4c, 7c78, ecaade2014_111z24, d3af, cb4c, db2d, 7561, 8fa8, ecaade2014_204z52, 5dc6, d270, 0184, b8d0, 668c, 4fe0, 0aab, daad, 4174, ecaade2014_132h29, f133, 18e8, 82e1, e45c, 0c4d, 8ded, a1a4, 28d2, acadia14_177p, e9a6, cc3f, 8f44, 03c5, caadria2016_187d9, 3078, fc12, 4113, 4531, 2f50, ecaade2017_009v, 30ba, 41b5, sigradi2015_9.347k17, c94d, fb3e, c9fe, a988, ecaade2015_196v42, 45fc, 0f70, 4a18, 9fa6, 1b73, caadria2015_096m15, b4e3, 9ead, caadria2015_078h11, 426e, 2395, ec6d, e1d2, c40a, 480a, 9c1b, c735, 24ad, aec7, efeb, e276, ecaade2014_036f9, b992, 131b, 252c, c04f, bf42, 243c, ccad, ecaade2015_171r36, a636, 3326, 0501, ijac201614407o4, 8050, sigradi2016_534uu, 0f1e, c9ff, 5b5b, f67f, a971, 0eac, 16ab, ecaade2017_032j, 942a, 0b54, e98f, ecaade2015_193f40, b4c3, 9c73, ecaade2017_099b, a1aa, sigradi2016_803q, 3f7e, 92f4, fd87, baa0, eaca, 664f, ecaade2017_077ss, ecaade2017_265u, 3418, e808, c036, ecaade2015_155m32, sigradi2016_674kk, 5be3, acadia14projects_247g, ijac201614208r12, 7855, 421c, ecaade2017_071xx, 4bf2, c121, c4e4, 18d8, ecaade2014_088d21, 464f, ascaad2016_006i3, e8e6, fabb, 7529, 901a, c2ce, 583a, 75cd, d531, 9f9e, 4426, caadria2015_188c28, f1ab, a55e, fa69, ed6f, aa6d, 2d96, ee32, 6bec, ecaade2015_181k39, 5e72, 0e0f, 57af, 070b, d2c2, 3c67, 29df, ecaade2015_241s55, 7a43, ecaade2017_215z, c723, a5ca, fc58, 3ce8, 715a, e1a5, ecaade2016_tkob67, a293, ced6, 4fd4, acadia14projects_609al, 31cb, 2a6a, ca07, 7881, 7b45, 3f1d, 8f1e, ecd0, fdca, 96f9, ecaade2017_017b, f759, 28ed, ebb7, 4f93, 09b6, 3956, 24ba, ecaade2015_180b39, 946a, 3758, 792f, 8ca4, c491, c7f1, 0fb3, 0a3f, ac5c, ascaad2014_014a8, 417c, c525, 2134, 457d, 7ef7, 41d5, ecaade2016_bkos65, 174d, ef8e, ea5e, caadria2016_579j24, ijac201412301f6, 6c97, dcde, dca3, 29cd, f039, 7f1b, ascaad2016_004g2, ecaade2014_197i51, 377f, ijac201513303v10, 6204, 59c1, 2642, acadia14_145o, ecaade2014_111h25, 87c1, 6757, ecaade2015_194o40, 9a23, 1233, 61b8, 6895, 9ec4, acadia16_140m10, dddd, 5546, dc8e, caadria2015_102b16, ecaade2015_53r9, f419, 6e01, cfbe, 5653, 404a, afbd, ecaade2016_147y40, 9b00, 1781, bc7a, 9919, f899, e7eb, 14d8, d68b, 31a4, ecaade2016_mrtl66, 9b88, 4156, 1f01, sigradi2015_9.270g17, ee77, acadia15_483a22, 8b31, b9ab, b009, 04d7, 0735, 0185, ecaade2015_271x59, caadria2016_497a21, 5605, sigradi2013_194o, a6d8, ee9c, ijac201412401m3, d267, d8f1, acadia15_81w2, f435, ecaade2017_003l, 027c, sigradi2015_3.370x5, 810d, a63a, 4355, 6693, 94c2, 7a21, 6c6b, 69c4, ecaade2014_100j23, 554f, sigradi2016_714ss, ecaade2015_61d12, 0c6e, ecaade2016_043d12, caadria2015_156r24, caadria2017_175i43, 22af, d2a3, 1518, caadria2016_569d24, 686d, acadia16_470m27, df8f, e656, sigradi2016_382cc, baaa, 7338, ijac201614102n1, 1e9d, 144a, sigradi2016_809vv, acadia14projects_357av, 8b91, baf8, caadria2017_109c29, 2772, b3f0, 629e, ecaade2014_105a24, 88cd, c6ce, 2cc3, e4e0, ca4d, be69, 3c39, ijac201513202m6, 4468, 0fcc, 1646, b387, acadia16_164x11, ecaade2013r_006t4, 8795, 3946, caadria2015_209y31, 990e, ijac201412403i7, f357, afab, e9fc, f5ca, 10a8, 86d5, cd08, 1d30, 9a0f, a75f, 7dbb, sigradi2013_414b, sigradi2013_343k, 21ae, 5d8a, 7490, e43d, ad7f, aca9, 39c7, 3dba, 857e, dd87, 46c4, 29b3, 4d83, b547, 1d31, 7cb4, 82a3, f0cc, 04c7, 4f63, 4212, a1bd, 89d8, 711c, 0901, sigradi2014_045x3, 388e, 2693, 9931, d8ba, 2f3d, c1d5, 23d9, f4cc, d6c0, 2b3b, 3e19, f62f, af2c, 8fe8, c3a9, 91e2, caadria2016_013y1, ecaade2016_111s30, ecaade2015_241i55, acadia14_23ad, a3f9, 2f83, d315, f725, 98d9, bcb5, f8d9, eb9f, a223, aa84, 979b, e71f, bb18, a10b, dbfd, 48a8, sigradi2016_431v, caadria2017_163f41, a01c, 4e91, 3968, 32df, 61a1, 43f3, 072a, f76c, ecaade2015_92y18, ecaade2017_056yy, aabd, 7263, c318, ecaade2015_296o64, fe6c, 0bd0, ac33, 9fdc, ff39, ec01, 0812, ffe0, 3e1d, sigradi2016_441ll, 9173, ecaade2014_023s6, a068, 5403, acadia14projects_709al, 768a, 5e6f, ccb6, 2c44, ascaad2016_019s7, ecaade2017_006x, ecaade2014_204d53, ecaade2014_168b41, 88f2, bed4, caadria2015_060z6, 138e, 177e, ecaade2015_229d51, 8cc8, 235e, f760, b26c, c504, f5cb, ecaade2015_109y20, 1292, caadria2015_142i23, 9bf3, d955, c35b, 959e, ecaade2014_066h15, 9274, 812d, aee4, sigradi2014_074o6, 4fc5, 961a, 96ab, 4647, caadria2016_725j31, 258e, d36b, 7285, d15d, 78e3, be19, b72c, d542, 8a7f, ijac201412204z2, 9367, ecaade2016_166g47, 135b, 63f4, sigradi2015_6.329x8, b5a6, 2da4, ascaad2016_031i12, fc16, ee4e, ecaade2016_217k55, de66, ecaade2014_030l8, f1e3, acadia14projects_291au, 2b41, f45d, 6d06, c368, 7a61, f1c5, acadia16_362u22, d29e, ijac201513303z10, 97bc, 815f, d903, cd2d, de18, ba37, f477, a217, ecaade2017_116m, d43e, 2f2a, 8b5b, 51c4, fe12, b825, c0f5, a28c, 5d52, 6fb7, ba78, 3a5f, 97de, ba8d, cfc7, 5a8a, 30a2, ecaade2014_214v54, 0edc, 19b3, aca7, 23f1, ecaade2017_155f, e891, cc50, c70c, 30a7, a314, 777b, 5404, 73d5, c0d2, ecaade2017_155e, 1ab3, 9aa4, 9bda, acadia16_106f8, eb9e, 95f8, e2ed, d437, sigradi2015_10.309a22, 3458, ab7d, 4d72, ecaade2015_217b48, caadria2017_132u35, sigradi2013_194u, ab9f, 8b95, caadria2017_107x28, 5c5f, d8c5, e370, 9d8f, 6381, 7101, sigradi2014_178k5, 2183, 9668, 2bf2, a6a7, 31ad, acadia14projects_189ax, b189, d8db, b2d5, 175e, ea30, 833a, a504, caadria2015_086m13, b207, 056f, ijac201412404g8, 6fef, da46, ecaade2016_ws-afuturek67, sigradi2016_568ll, ecaade2014_089x21, b0ff, f565, dad0, 04ea, 0f54, ecaade2014_089s21, 919e, 7bb9, 7740, e48d, fa37, bf9d, 0cb9, 975f, 5fef, 54af, caadria2016_651x27, acadia14projects_189ar, d85b, sigradi2013_429h, 3e6f, 4382, 2a95, d054, sigradi2015_8.264k14, 1557, bb6e, ecaade2017_277tt, 9979, acadia14projects_53p, f7da, acadia14_267p, 586d, 5eeb, 8539, ecaade2016_158s43, 38b6, 5114, fdb3, dfcc, ff8b, e2e5, 821c, ecaade2015_21e4, 41fa, 155f, ac0c, 9df1, ecaade2014_185t46, ecaade2015_17v2, 8aca, bb36, 221d, 2229, 982b, 5501, 4463, acadia15_284z11, 392f, 0d55, 74af, 5bee, db4a, b95f, 4b69, abbb, 87d4, ecaade2017_017t, caadria2017_115p30, acadia14_427an, 9afb, d833, f7a5, aa6b, 3eac, dbd4, aa48, 293c, ijac201412403m7, c022, 2a2d, 56e9, 8d6d, accb, d273, ac88, b091, ecaade2014_163i40, 067d, d3fc, 90c5, 4041, 45a7, ecaade2017_038uu, 6c21, edda, 9cd3, 7ec5, ecaade2015_116k23, ecaade2017_050g, 08ce, 9d3a, 34e2, ecaade2016_166k47, ecaade2017_056qq, sigradi2016_544e, 1d23, f7fe, a3f0, 68c4, sigradi2013_117m, sigradi2013_407d, f792, 14bf, ecaade2017_041n, 63ec, 627f, cf4e, acadia14_549v, 387a, acadia14projects_427am, acadia16_470p27, 2775, d6bc, e2a2, 2b35, 8c4d, 5863, ecaade2014_105y23, 65df, ijac201513203f7, c487, 274b, sigradi2014_313b6, 547a, 6172, 1b2e, 2f10, 60b7, 3ff1, 1e01, ecaade2015_237x53, 9f4f, 083b, 4d09, d5eb, dc3f, ecaade2016_025a7, a0e5, ecaade2015_284l61, a6ad, 761d, 99ac, adcb, 2eba, 48c9, 172a, 3d21, f738, 0fe8, cf85, 4bdd, 186f, caadria2017_031i11, c9a3, sigradi2016_364oo, 3266, 85b2, 9b5d, 0beb, 74f5, 8d18, c3b3, ce6e, beea, 6d5f, acadia15_431l18, 9422, dbb3, ecaade2016_185b50, ijac201614405f4, 6b32, 13f3, 8265, bf9c, b163, 2abb, ecaade2017_229aa, b27a, 27cb, 96ba, 3af5, sigradi2014_157b4, caadria2017_058p20, 6bf4, 614f, 529c, 0155, 5119, ecaade2016_095j26, 8dbd, ecaade2014_177v44, ecaade2017_026uu, sigradi2013_32, caadria2016_333x14, ecaade2014_240r62, 1c22, e995, 84c4, b434, 9fd5, 5655, a0f2, ecaade2015_35v6, 28b1, 8f25, 599e, dd30, b97f, 1e39, ecaade2017_208a, 5272, af66, ecaade2015_83g16, 00dd, ecaade2017_264ww, b8d1, 77d8, ecaade2016_136m38, ecaade2017_203xx, ecaade2017_069ff, d925, 6af7, 88be, acadia16_154e11, 85ca, 06b7, ecaade2016_038k10, ecaade2014_240h62, 4f13, sigradi2014_114l9, fc05, af2d, caadria2017_021i8, ecaade2016_162s44, b1b9, acadia14_75a, caadria2017_055k18, 089f, 4b3c, 0de1, ccdd, e839, 4853, caadria2015_108t16, ff44, 7e6c, ascaad2016_018r7, 6e7c, 6abd, f3be, 63e1, f661, caadria2016_579v24, 302c, 2c90, ed9e, 1c1e, 5568, acadia14_619ag, acadia14_463h, 7b5d, 3d57, 4181, ecaade2017_013vv, 98cc, 8d8b, 60e4, 3472, 75ba, 692d, e6af, a81d, af05, 5016, c7aa, ed97, 6aa5, caadria2017_149l39, acadia14projects_291c, 1523, 17a1, 1984, ecaade2015_196u42, 6cd1, 48ce, f34b, 508c, 8d73, f32a, sigradi2014_329v6, ecaade2016_130y36, 6872, 6651, 006b, ecaade2015_284r61, ascaad2016_002o1, sigradi2016_450pp, caadria2017_043e14, 463b, ijac201412407t9, 1f22, e0e2, cb65, sigradi2014_330e7, 9afd, 013f, ecaade2016_158r43, ecaade2015_332s71, caadria2015_176u26, 401b, d920, a633, ecaade2017_069cc, 92d7, dacb, a02c, sigradi2013_271l, a912, e79b, fcba, 7831, a16a, 5950, 09a9, f1b8, 563d, ascaad2016_026s10, acadia14projects_115aj, 2ede, ecaade2014_202r52, 322c, sigradi2014_345s9, acadia14projects_463ax, acadia14_291ar, ecaade2014_186c48, b389, 72d4, caadria2016_445y18, caadria2017_127c34, ecaade2016_102b28, b74d, ecaade2015_59g11, 95ee, 4edd, 7258, 109e, 3d1e, d0e8, e7b9, 9acd, 16f1, 764a, d6e8, ecaade2017_213yy, 520c, caadria2015_139z22, ecaade2014_049w11, 9f5a, 4815, cdd4, caadria2017_040h12, acadia16_54w3, 253b, 1323, a579, 9048, 4b20, ecaade2014_024p7, caadria2016_045h3, 42ee, 24fe, ecaade2017_265x, 9c33, ecaade2014_151c36, acadia14projects_101x, 920e, 7a9f, 0825, c8f7, e812, a989, 34ec, 75c0, 89ed, 8094, caadria2016_517z21, e5f7, 4c8d, 98e1, c413, 6d9f, ijac201513102f2, 1dc2, b512, f8e2, db1c, 1a9d, 403c, bec3, 28fb, 8b72, b780, bc1e, 0117, caadria2017_051n16, da4c, dc57, 3a85, 8e99, sigradi2013_305g, 9dd9, ecaade2014_112i26, ascaad2016_045c18, cea3, acadia16_344d21, ec04, 5888, a939, f63f, 6ae7, ecaade2016_033y8, 954d, beca, b01c, 0dcb, caadria2016_819p34, 8936, 07d8, b9e1, fdf9, 4162, sigradi2013_226r, 3322, ijac201614205s10, 2350, acadia14projects_237av, 4f5d, f2f3, a0dd, b365, 6d04, 5793, 1686, ecaade2017_089bb, a96d, ecaade2016_043y11, ecaade2016_067m16, 65e0, 8a53, f0a7, acadia15_149v5, acc2, acadia16_164r11, 6665, f516, fc51, 48d0, 9e86, f983, 9e9d, sigradi2015_1.288a1, 568c, ab1c, sigradi2015_8.189n13, 0836, 2872, d7c6, 0712, 899c, ecaade2017_095v, 3056, 4254, 28f1, acadia14_389ay, 4918, d67c, ecaade2017_122tt, 069e, c835, 6413, acadia14projects_609as, 29ce, sigradi2015_6.327p8, b070, d9b3, ecaade2016_167p47, acadia14projects_339al, ecaade2017_013jj, 2e81, 6292, 3011, bcc4, b492, e5dc, 009f, d07f, 2973, 2a71, 33e2, b25b, 606e, adfb, ecaade2017_051x, ascaad2014_021w3, ba59, sigradi2015_10.377y22, b330, d4d6, b341, f8aa, ecaade2015_37i7, 5f07, e3bb, caadria2015_130s21, 23a5, ecaade2017_214o, b2d7, caadria2017_104d28, ee1b, 34bd, acadia14_497r, 0f61, 935d, ecaade2014_149n34, 6b26, ascaad2014_036h2, f0ab, 812a, ecaade2017_054ii, acadia14_281s, 45e4, e647, b8a0, ecaade2017_122ss, 31b8, 0d37, c44f, 8b7e, b684, ee19, ecaade2016_230u61, f977, a44a, 3a2a, 887c, d589, 33ef, b0f3, 7d43, 84f3, ecaade2015_11e1, caadria2015_156k24, 07e1, 4467, dc18, 3656, sigradi2015_sp_8.326s30, 6c8a, 2273, d8a1, 9ec8, sigradi2013_387f, 7beb, 6e59, 0561, 0a7e, 1fed, b373, 52de, 50fc, 0156, caadria2017_113z29, 5e28, 01b7, 33f0, a75b, 4da8, 4373, e58f, f1f8, 1bd3, 49e1, 9329, ba13, 3cd5, d1d5, 9dec, 8cae, 7c08, 34e4, 36d4, e3f4, ecaade2014_192h49, 9c80, caadria2015_194v28, 8519, eaf2, ecaade2015_233c53, sigradi2013_359d, 1da3, 295b, ebe7, ecaade2017_050f, ijac201513203d7, ecaade2017_249xx, ecaade2017_192j, b2e8, d63a, a63f, df8a, 8f22, ecaade2014_168t40, 110e, 08b2, caadria2015_032a5, 7b67, ascaad2016_018j7, 0fd8, ecaade2014_019i5, ijac201412303y8, ecaade2015_122n24, f361, ijac201412408n2, ecaade2017_228u, af5b, 1c96, 6c55, 7c1e, f8c7, ijac201614303r2, 9d0d, 33b2, f306, sigradi2014_074l6, 27aa, 6548, d5c1, caadria2016_425b18, sigradi2013_400n, f480, 6800, ecaade2017_215i, 47d4, a10d, c5d3, acadia16_24p2, a958, 3fa9, 0fc8, sigradi2014_042t3, 1ae3, efbf, 2fb6, ed0b, ijac201412303c9, d546, acadia14projects_555i, 724e, db25, 89e9, 11cb, 3c6e, 468f, sigradi2016_815oo, c6ec, acadia14projects_199am, 12b9, 3467, d807, ijac201614407a5, caadria2016_735u31, b69d, caadria2015_176m26, sigradi2016_770o, ijac201513205e8, caadria2015_078g11, bf82, ecaade2015_302k66, 8245, 8f6b, 01ea, 0518, f60f, 428b, c421, 19bb, 0d8b, b6bc, f3fb, 914b, 11d3, ecaade2016_046o12, 1357, 140b, 938f, 376f, cf04, 212e, eb5a, 2094, 45c6, cf13, a63d, acadia15_483z21, 7407, ecaade2014_084n19, 61db, b2d3, 91c7, acadia14_327b, 36a3, d6d8, ecaade2015_64a13, sigradi2015_8.81z11, b643, 37e6, 1a1c, 8a70, 968e, 5cc1, ecaade2014_038x9, 375d, sigradi2016_564ii, ecaade2015_13u1, sigradi2016_714rr, cb0b, 3adb, afee, cb76, f6c4, sigradi2016_637u, 3fe7, caadria2015_246a36, ac2f, ecaade2016_032v8, 50cb, 2203, db72, 129c, 7983, ascaad2014_010l5, 5b52, 0acb, 5b6b, 1d1f, 3300, cec5, cc7d, 5859, 5230, ecaade2015_215u47, b7a2, ecaade2015_304w66, 13cf, 5f05, f10c, 48fd, caadria2016_003a1, 3ce1, 2fe7, sigradi2014_263e1, 16af, ecaade2016_025b7, 3950, sigradi2013_194k, 312c, e8eb, ca41, 7a68, 2acb, 7172, ef11, ecaade2017_257pp, d50b, 1b77, acadia14projects_339af, ff64, 6a4c, 4481, bec4, ecaade2015_324z70, 212a, 1d2e, ecaade2017_264a, b029, 49aa, a41e, e7cf, ijac201614201f7, e758, 8783, caadria2015_004f1, ae87, 1470, e032, e507, 4d1d, e0af, ca58, cd63, fc5d, ecaade2017_265p, 698c, ac5d, d427, c6dd, 537e, 2c0f, 8024, aa86, b852, 6b1f, fadc, 701c, ecaade2016_217i56, 0cf3, 8155, acadia14_357az, 8064, cf30, 3eb4, 31c1, 8c62, 033a, 3c06, 793c, dd63, 9954, 1dd0, f0cf, 238b, da5b, c222, d766, 1689, 90f4, d177, sigradi2016_441nn, a778, b085, 9620, a500, caadria2016_839o35, c293, acadia14_479x, 3942, b23e, b98c, 6380, c908, 7524, 9b40, fd0a, b8df, 6c52, 3ea9, d46d, ce12, 4e18, sigradi2013_400, ac42, ecaade2014_055u13, 0bc2, a026, acadia14projects_63as, caadria2016_291b13, 5a5b, b767, dbdf, 2db3, c48e, e685, c93d, ecaade2017_140ee, sigradi2016_659z, a8c6, cf2b, 5a06, 28af, e1b8, 3cdf, 7eef, 3cb4, 709e, ecaade2015_15w1, 8acd, 812b, 30d7, 61ce, 8b29, 2ea8, caadria2016_651f28, caadria2015_049y5, cd8d, 9930, sigradi2014_281k3, 0a8a, 117d, 35fb, 4c76, 032d, 4ed2, b190, 9c07, ecaade2015_138a29, c464, cf53, 15fe, 6e0c, 934e, a6e3, bf94, 5125, 0133, 1561, 3e26, 5942, 2233, 3563, d3ce, acadia16_440h26, 1d52, 5e2a, acadia15_232s9, a959, fd0d, e661, 1f63, ecaade2017_039i, fb18, b717, 1c3e, 0e39, 9c5e, ascaad2014_033w9, 1d85, 13ad, 604c, 368a, ecaade2015_195m41, b23a, e20a, ecaade2017_157dd, sigradi2015_8.264m14, f44e, ijac201513104z3, 1f6c, 226a, b31e, 4388, acadia15_323j13, 837f, ascaad2014_022s4, e0b1, cd5d, f9c3, ijac201614105o4, 600f, 0945, c50d, 2a53, 5f08, caadria2015_213k33, d821, sigradi2016_448gg, f1cd, 357f, 5c17, 4da9, d67a, 9a1d, 5030, 4ef4, 31a9, 06ec, ca53, ecaade2016_168j48, 27ec, 2cbe, 0d6e, 635a, d7ec, caadria2015_126r20, d578, 55b2, 2904, acadia14projects_135t, ecaade2016_170v48, acadia14_347ar, ijac201412306d3, 99c8, 54e2, 4586, ecaade2015_129l25, 8f92, 4c9c, ecaade2015_302o66, ecaade2015_237a54, 1e17, 1dda, 255e, 4b1f, acadia16_372h23, 71c3, 65a2, ecaade2015_127v24, fbd3, e74a, caadria2015_150c24, ecaade2017_183cc, ecaade2016_007l2, 249b, 48ea, a07e, ecaade2015_278r60, 964d, 6529, b219, 8277, e917, sigradi2014_249n9, ecaade2017_100f, a50a, ecaade2015_196r42, ijac201412402l4, ffb9, d3e1, 36a7, a063, 512f, 3d12, bcc8, 2b80, 6f9f, ccf8, f18f, f3c6, ecaade2016_007e2, sigradi2015_10.307d21, 6217, acadia14_257ac, e49f, 689a, ae21, ecaade2017_305d, daed, acadia14projects_291am, f02a, 895f, acadia16_362m22, 5666, sigradi2014_015e1, sigradi2016_777hh, 965e, 87ec, ecaade2016_118l31, ab45, 5d25, fafc, 3945, 5ca1, caadria2016_135c6, e8cf, 6073, sigradi2015_sp_12.402t31, d3f6, ecaade2016_045m12, 4864, c28b, ca7a, 087c, f013, sigradi2015_2.213t1, acadia16_224m14, sigradi2016_524dd, 1d87, ecaade2015_306i67, c0e3, 9426, 6f45, d1ce, 08d5, a1e8, 00cc, 8bdf, cd21, 4695, 80fc, ecaade2017_203cc, acadia16_478p28, 5b00, 149d, 307c, 24a8, 7bce, ecaade2017_097gg, ac13, 1717, f1eb, 3eeb, a15a, 45ae, c56b, 8f5f, d645, 9a4a, a637, ff5d, 67d3, a3b0, ecaade2014_044c11, 5fe9, fcf4, 4884, 814b, a513, c2e0, 3bb1, 98c5, c42c, 5fe3, 77e6, 0e93, 2436, 8d51, ecaade2014_044j11, b417, ecaade2017_101q, 5f16, 0b62, caadria2015_072u9, e6b7, d7da, d49c, acadia14_23ab, b77a, 4c53, caadria2015_226w34, 1453, e918, 63af, cff3, 2434, 241a, ecaade2016_228j61, 4fc1, 7387, 05fc, caadria2015_023u3, caadria2017_122a32, ijac201513201k5, 8039, 72de, b723, 30cb, abf1, caadria2016_713a31, ecaade2016_134c38, c218, 04ad, 2128, 1c72, fd0f, 989b, ecaade2015_170u35, 7e05, 0e98, 2d37, 765d, 67cf, dddc, af10, c1bb, 69a2, 4cf8, 51f5, 366d, acadia14_719s, 1743, 2288, cf15, ecaade2014_010l1, ecaade2014_175o43, 4efd, cbf2, ecef, 32fc, 4074, ecaade2015_173k37, 9264, 1de3, 695b, sigradi2015_5.384o7, acadia14projects_479az, caadria2015_124t19, sigradi2016_801y, 7763, acadia16_372m23, sigradi2014_289i4, sigradi2013_280k, sigradi2014_176b5, 16b6, ecaade2014_185r46, caadria2016_281j12, 9267, 0262, d5ea, 57a9, ecaade2017_306j, 0c12, a61d, 2d48, 47bc, ecaade2016_078d23, ecaade2015_233h53, 64e8, 7ae9, caadria2016_641t27, d7cd, 129a, acadia14projects_691a, 7c62, 36ca, b3a2, caadria2016_383p16, e983, 29d7, 13a4, b2b8, ecaade2014_018y4, bb84, 7f80, ecaade2015_202p44, 0ea1, 22c1, 33d5, f274, ecaade2014_185z46, 4040, 1bb4, d688, 2004, ecaade2014_224r56, 7b8b, 6e49, 8437, ecaade2017_138z, b750, 95ca, d3e6, e42a, 681d, caadria2015_220i34, acda, acadia14_111k, ecaade2017_254ii, 9ed5, ascaad2014_010k5, ecaade2016_234y62, 844f, ascaad2014_012d6, ecaade2017_255l, ecaade2017_175p, 8ac8, ecaade2016_243r64, ca85, e634, acadia16_298h18, acadia14projects_347ao, acadia14projects_267l, bb8a, ecaade2017_142uu, c087, c11d, caadria2015_087p13, 1652, 2ff2, sigradi2016_807kk, 88a1, 0c3d, 9e85, 5771, e18f, af85, 79ad, 67c5, f484, ed14, 57a8, 616e, ecaade2014_176n44, eb93, e4ac, sigradi2015_9.152c17, 62d2, 589e, caadria2015_126t20, ee4a, d9f9, 7d33, 6d99, d8fa, e451, ae93, aa78, a901, acadia16_318i19, 4152, ada9, b5ab, 3d53, ecaade2017_255m, badf, 9e96, sigradi2013_387d, 6e1d, bfd0, 9a3e, caadria2017_040n12, 64ce, 8610, ecaade2014_233j60, 05b3, 3b48, ecab, dcab, e16a, ba5b, 84fc, a1e7, fa32, 7334, be27, de44, acadia15_311n12, 35c4, acadia14projects_219f, 9645, 3d3b, dec0, sigradi2016_564jj, a7e4, d4f6, a980, b7c5, 03ce, ecaade2014_014i3, aa96, 70f4, 1379, 10b1, 5f58, 7d5f, 760f, acadia14projects_43aa, c512, d310, ijac201614101c1, f2e3, c6f8, ecaade2014_157h39, caadria2016_809a34, acadia14_153aw, 8b82, c023, ecaade2014_094i22, 4027, 5806, e727, 1f37, sigradi2015_11.196j26, 0ca2, caadria2017_109a29, ecaade2016_162e44, ecaade2017_184mm, dd97, 1de0, 109a, 1806, 3bb3, 5d62, b878, sigradi2015_10.309s21, 3ae0, ijac201614401b1, 9bb0, 9ad5, 96c5, f1dd, af54, 7c98, a05b, f60e, ecaade2017_019cc, aa47, 7c8e, ecaade2014_023h6, 642b, acadia15_47c1, 3cf8, 7735, e54d, 1c6b, bb07, 8c07, c989, 3456, 132a, caadria2015_014u2, ecaade2015_280g61, c96e, sigradi2015_3.394g6, 37ab, 359a, 927a, acadia16_440b26, sigradi2013_194g, caadria2016_797k33, ae7d, 1c10, 6a19, acadia14projects_609am, 8c9c, ecaade2015_336e73, 0e2b, 7b94, 2703, f794, sigradi2015_10.378d23, 1f31, sigradi2015_6.183j8, ecaade2017_157mm, 73d9, 602e, 4fb5, 44b3, acadia14projects_247n, 2562, 4ff6, 191e, 2633, caadria2017_104y27, edd0, 69db, 715b, 9d8a, 3f69, ecaade2015_118z23, 9ed7, cedc, 3b34, ecaade2014_138e30, eb1d, f2e6, 9014, 4b41, sigradi2014_345l9, 85a0, 7033, c7da, a472, a991, ascaad2016_038o14, 6458, 9ea0, caadria2017_142b37, 21bc, 9603, ecaade2016_213s54, cee5, 9ddc, b058, 43ac, sigradi2015_11.196i26, f52f, 76db, 0b7d, addf, 5576, 26dc, ecaade2015_297f65, ecaade2014_224v56, de5b, 784e, a55b, 65f6, bf97, 2828, ca81, 17e4, c6be, caadria2015_096n15, 3f76, 848e, caadria2016_529u22, 2de0, 3fe9, 5d40, 9cc1, e142, a466, c2ad, ascaad2014_015v8, 5f18, ascaad2014_007e4, 7695, 09f3, 44ad, 05a8, 72e1, f5dd, 87eb, 002d, a6d3, cf07, ecaade2015_284u61, caadria2017_147a39, f659, ecaade2017_163k, fc1d, aede, 27f2, c53e, 0f33, 999f, 5a2f, 3512, acadia16_62f4, b7aa, acc5, db47, ascaad2016_057p22, 24ea, ecaade2015_53s8, 7719, 7967, 3c45, b9fb, c415, 1ccb, 0fd2, ecaade2015_250e57, ecaade2017_087n, 0b6e, ab34, e4c7, 4b4c, 8c00, 95cb, 60a8, ecaade2015_61k12, sigradi2013_234k, 6bba, sigradi2014_080p7, 5d13, 6fad, 0dc6, 1267, ecaade2014_010o1, 9d68, 4a1c, a9cc, d829, 2dac, 0886, 4445, 9428, 8757, 29fa, 62af, f944, 9fb2, 1095, 70db, b7f7, b79f, ascaad2014_007a4, 04f4, 7e1b, acadia16_362p22, e3c7, 1eaf, 61b0, ecaade2017_256cc, da4d, e725, 286c, f5cc, c3f3, f3b0, 4627, f1ba, ecaade2017_291x, 5db6, 133a, cd84, fe09, e5d5, 1238, 05ed, 9aab, 1797, 6cb8, 91a8, 3cc0, 1c65, 344d, a3bf, 8a88, 8432, 3a64, bcab, ecaade2014_198t51, ecaade2017_170zz, d30b, 7b77, 65a3, 1ba9, 0b9c, 13fb, sigradi2014_080n7, 97ac, ecaade2017_109ff, 0306, 8690, 662f, ascaad2016_044s17, 4dfc, 167f, 75c7, ce65, 77cb, 5ce7, cc99, 9eef, 79b4, 227e, 69de, dd28, 3374, caadria2017_009t4, fe47, bf6a, ecaade2017_215o, caadria2015_108p16, ecaade2017_203hh, 6bdf, 94c0, a5d9, ecaade2013r_015p8, sigradi2014_077g7, ff86, 1e42, acadia14_281v, 08c5, 1227, 6ca5, a9f1, 520b, cc16, ijac201614402l1, 7aeb, 4312, f755, ascaad2016_039t15, e322, 1889, 3dc4, ecaade2017_072a, 63b1, 56b9, 8002, 9093, sigradi2015_12.297l28, ed59, 1551, 1263, 391e, 8b0e, c77c, 9f77, 713f, 4b7b, caadria2016_851x35, 4c5d, 4117, c508, 1044, 7a86, b896, 7268, 56ea, 1afc, sigradi2014_345b9, 8f3e, 826c, sigradi2014_037x2, 1a39, 1457, caadria2015_108n16, 7d65, ab80, 09d0, 0868, e9d4, 1285, 24a0, ab07, 2e85, ecaade2017_073k, f48c, 9c6a, 36e5, 2117, c7b6, f4cb, 370f, 5b8f, 6caf, ede0, 6cf3, 6d8b, ecaade2016_225s60, d9f8, fddc, 07cf, a9f8, 23a7, 5cc5, 20b3, 79fa, 72a5, 77fc, ecaade2013r_012n7, 3554, b6cc, e227, 7d67, caadria2015_203j29, 6e5d, 1aa7, 8d6a, 1191, b708, ecaade2016_087r24, 54ab, 79e9, 9595, 3a81, ecaade2017_059zz, 983c, cca5, 7015, 5d26, ecaade2017_202l, acadia16_154o11, 9d87, 49fe, 65ff, c329, 01fc, ba33, 8da8, 1e3c, fe5a, ecaade2017_277gg, def4, caadria2015_172x25, 9ee5, 618e, 01aa, 9747, 8fcb, ea47, acadia14projects_479ay, 8259, caadria2016_073z3, ccb2, 90d9, e78f, 37f1, ecaade2017_268kk, b0bd, 19df, 65e9, f62a, 282e, 0f74, ecaade2013r_011w6, 24c5, b3f5, 789a, 6b70, ijac201614201y5, 8744, 4e17, 4b36, a42c, 69d4, 5ac1, 004a, e64d, 9dc0, a0c2, 79d6, db12, 5357, e9a4, b49c, 9670, c51f, a3d8, 0721, b9c8, ecaade2015_205y44, a40f, 75bc, b73b, 7f39, 4a92, 38f6, d3dd, sigradi2015_8.186v12, 0c92, 2730, 0d2a, f2f8, aca4, caadria2016_755l32, ecaade2016_bkoh65, ad8b, b50d, f364, 775c, c375, 6c3f, ecaade2016_139g39, 539d, 44ba, bd1b, 5c7f, 93a9, d7d7, 9f1c, caadria2017_057x19, 60a1, 5b64, ecaade2017_302ff, 2347, bd84, 9942, d53a, ecaade2016_071z18, cf8d, 7f8e, 061e, 6509, 2ada, 119d, d71e, 986b, b981, caadria2015_084v12, 1db0, 2269, af47, 8650, ascaad2014_029k8, bce9, caadria2016_321l14, c061, 7dda, 99b2, dfb0, fe81, caadria2017_043c14, 245f, a638, d6e1, f442, 04d6, 12b7, fff6, e63f, 7c76, e4ed, caadria2017_003s1, 6998, 6bbe, 9232, bac8, 0222, 39a7, 041f, caadria2017_008w3, caadria2016_105x4, 17b1, 621e, f802, 4128, ecaade2014_149k34, 0e45, sigradi2013_30, ascaad2016_038r14, 8c84, 8cb4, 8b49, sigradi2014_263y9, f052, ijac201614105r5, ea83, caadria2015_014n2, 0bd4, c8a3, 909d, ecaade2016_071u18, 3e5b, 510c, e8f2, 9751, 91d5, 1bc6, caadria2017_018z7, dc36, 6ead, 9c75, 9101, c886, a58d, acadia16_214z13, ecaade2015_55f10, 88cc, f965, 4401, 7344, 1f91, 1d9f, a24d, 2e56, bd77, c8cf, ecaade2017_198ww, 9abe, f4f0, 4ebe, sigradi2016_637cc, sigradi2013_343d, 646f, 4374, 029a, 3b47, 358f, eeac, b6ff, 1e00, 427a, eeb8, acadia14_117e, aae0, d48e, sigradi2015_10.267l20, 14d6, c448, acadia14projects_565n, 6e37, 1aef, 8d94, 4648, 84cb, caadria2016_229c11, 9423, 6fb3, 97e1, ascaad2014_023w4, ecaade2014_153g37, 2063, ecaade2015_138v26, 9ad7, ecaade2017_140mm, 633f, 665b, bf71, a033, 8896, 1536, d481, sigradi2016_417oo, c065, 712b, 6556, 3833, ecaade2015_64p13, ecaade2017_146ll, ecaade2016_243x64, 1922, d791, f15e, f3d9, 46b3, 3028, 4be8, 3db2, 82ee, 8dab, ecaade2016_167r47, acadia14_619ao, 46d3, 734c, c02e, 0c15, caadria2015_109w16, ffa3, ecaade2016_243c65, 3a50, 0fb6, 2e71, 2564, 1ee8, 40a1, 0de3, b8c4, 61d4, a9a3, ecaade2014_080f19, 10a4, 8b8f, acadia15_137j5, 370c, 8298, fbe3, ecaade2017_199uu, 2942, ea2c, b107, 8aaa, 3229, 9d20, 5408, 0b98, ecaade2017_061f, sigradi2016_611r, a0ce, c5df, 61f7, 3daf, 088c, sigradi2015_8.239w13, b283, 8f24, a4c4, 5df5, d08a, b844, caadria2017_095e26, 22cd, 5669, aebe, df0f, f2b7, c058, ecaade2015_202m44, ecaade2015_205t44, 56d6, 94b1, e1d7, 733c, ijac201412403p6, 8455, 47a6, sigradi2015_10.378e23, a748, ecaade2016_136s38, 5e98, d797, 3c94, 01d4, 2442, e57c, 2d1e, acadia14_479h, 60b1, a889, 3cc5, 2ca6, 3996, 1c84, c71f, caadria2015_099t15, f9e8, ecaade2014_057o14, a57c, a60b, ecaade2014_018x4, bfbf, 11e7, eff4, 5e0b, 8b88, 5dd8, 91a0, sigradi2014_330o7, 5f04, sigradi2013_205h, 2355, c5c2, cef3, 4a22, 3136, caadria2017_008v3, 7e50, 4f06, ef9e, b695, 43b5, 18a1, cccf, 42a0, acadia14projects_565y, 9899, 600d, 9664, 6b82, 5406, 1b10, 4841, f311, 2c2b, ded9, ecaade2015_196m42, sigradi2016_816vv, 8f75, 4c44, 503f, 25a5, 158d, 6216, ad86, f95f, 64e6, 5466, bb8f, c954, e4b0, bcda, ecaade2016_074u21, ebf0, c06d, acadia14projects_267k, f8ad, 4e43, 5a14, e1a7, 0ab5, 98b3, 91ce, 0c6c, sigradi2016_492pp, 0d7a, 729d, sigradi2013_275b, ea2b, 9ac3, 7736, 5242, 0f96, acadia14projects_135ac, 5fd4, 2885, ecaade2017_057g, 13ff, ad2c, acadia14projects_565r, ascaad2016_007y3, 2b55, 7292, acadia14projects_291az, 23da, 125c, acadia15_173s6, ecaade2017_172w, bab8, 18ae, b148, 3451, 21d9, acadia14projects_301h, ascaad2016_003w1, c7ea, dec2, 8674, b9a0, 023d, a73e, 207c, acadia14projects_479av, 1fc0, 8eef, a3d6, 12be, ca21, 0368, 00da, a7f2, c146, 11c0, c02f, 86df, acadia16_116t8, 874c, 6c2a, 8d16, 7b1c, ecaade2016_023x6, 56f3, 43ae, 5db2, d34d, fcc7, 18ed, sigradi2014_176a5, e994, 732e, 9ac7, f46f, acadia14projects_549t, 8680, e178, 2a7b, sigradi2016_637s, sigradi2016_561ee, aa7e, cb08, 2dc5, 69d9, 912d, 6de0, 5150, d0c8, 6f9b, f008, a3db, 39d4, be6c, 77fb, 4811, b197, ecaade2017_308ee, acadia15_251k10, d0d3, 5d05, 5d72, 9962, d7b5, 63b7, 3987, f804, 50f6, sigradi2015_10.309l22, fc19, f96f, 12e2, 63f0, 7731, 6d87, 62c0, b8fb, f9a1, 14a7, 4a4d, 989a, 7796, 5e99, acadia14_619am, ecaade2017_255h, ecaade2017_083pp, ddf1, 9f59, acadia14projects_281t, sigradi2014_181t5, 4738, 0203, 533f, 6e8b, efbc, 74c0, c7bf, acadia16_326u19, 81d7, ascaad2014_036a2, d83f, 7982, b7e7, sigradi2014_263v9, 0e75, ecaade2014_011d2, cd89, 5643, 91b4, 493b, 9378, 7f4b, 7a74, sigradi2015_8.264p14, d6fe, 2f34, ecaade2016_018k5, 0055, a795, 2b53, f5fd, ijac201412303z7, caadria2015_208c31, ae59, 499d, 772c, ff75, ijac201614405o3, acadia14projects_627an, 1fe2, baa4, caadria2016_693a30, 739c, sigradi2016_805ff, 7eeb, d2bd, 548f, 1fab, 69ca, ecaade2016_068x17, acadia16_260f16, 117e, 5765, 77c1, ecaade2016_157w42, 93ee, 533d, 5ff1, bca3, 2bd4, debf, ad80, 3c13, 09f2, de2f, ecaade2016_tkoc67, 6f13, ecaade2015_336c73, 1d12, ecaade2017_175l, f78a, 3be4, 0063, 7c87, c71d, e155, caadria2016_641v27, 333a, caadria2017_048w15, bbd9, 721d, 908e, 9bf7, b3aa, 9725, 3ca6, 6ffa, 38ba, 1805, 9dde, b1bd, f656, 4149, 7e38, 4db5, 8a0d, 53d6, bb9d, sigradi2016_815y, ba84, 9a67, a4c1, d7fa, 8778, 6010, 2d27, c3aa, ecaade2014_015m3, ijac201614203z8, 4bd7, 6137, caadria2017_127g34, 03f9, 4476, d7d8, d516, ee4f, 1c02, 5ae0, 81c5, ecaade2016_238x63, caadria2015_109d17, ec41, caadria2017_118t30, f984, a91b, 13ce, 0b78, bbf4, 3846, 5e64, acadia14projects_619ap, a694, caadria2015_203p29, ecaade2016_222m57, ecaade2014_202s52, 21db, f112, 6e82, 6ef4, caadria2016_177g8, 4eeb, 95c9, 29a7, 9c47, 72, acadia16_140i10, 0f56, 486e, e342, ecaade2015_320p70, caadria2016_311b14, ecaade2016_102w27, 04d3, e96b, sigradi2016_449kk, 1f6e, 30e9, 8380, b864, b22d, 155e, ecaade2016_129n35, c0c3, efa0, ecaade2016_154u42, f7f7, ecaade2014_029b8, 1029, 6760, sigradi2016_814s, a2ba, 5cce, ecaade2017_240aa, 6356, 511e, ecaade2017_100l, ijac201614201a7, ecaade2016_037y9, b24f, a49d, 775a, caadria2016_003k1, bcc2, acadia14_153am, 31f3, ecaade2015_217e48, 7d8b, b132, a99d, e411, d6a9, 0bd9, a177, ecaade2017_052nn, 6e89, 9bc3, 9b9a, bf75, ijac201412401c4, 93dc, 39a2, c396, 33ac, ecaade2016_238u63, 95b0, 059d, b021, 5785, 0256, ccfa, sigradi2014_074i6, d3d0, 80e9, dcdc, 4559, 99ad, 5237, 5663, f98c, 2172, 9e74, ece8, sigradi2016_356f, 3d9b, b648, 7a92, 94c3, acadia14_637ah, ecaade2016_221p56, ecaade2014_149a35, bdef, acadia15_57c2, fac6, 5a4d, 3716, 8186, 9277, sigradi2015_3.65z2, d0e3, 0fdb, 963a, 5027, bccd, f206, ecaade2014_052a13, 5b33, 6a81, ecaade2015_227c50, 8348, 8043, 6d88, a139, ac81, ecaade2015_158k33, 4a97, b5b8, acadia16_394g24, 7c35, ecaade2013r_003l3, sigradi2013_30f, 8e34, c6a9, 564f, 1690, ef7e, acadia16_88a7, bf18, sigradi2016_627h, 3358, 7288, 5c5e, ecaade2014_185s46, ecaade2014_120h27, ecaade2017_254oo, c0e0, ff89, 9691, 3707, a473, 0c46, sigradi2016_815pp, ecaade2015_110i21, 7db9, 47f0, 4c81, ecaade2016_058x14, 25ec, 2fb0, f52e, acadia14_601w, 3d47, acadia15_223i9, acadia16_174d12, 8f0d, 1b03, 8c5b, 93b2, 1890, 0c4e, bdb3, sigradi2016_770n, 2f86, f33d, b741, 7400, f8f5, sigradi2015_3.65m2, 307f, ecaade2014_180b45, sigradi2015_12.215u27, d79e, ebf4, 5828, sigradi2013_112a, a12b, 9bf2, 6f89, 9338, 15be, e865, ecaade2015_27r5, 2b56, 22f0, 8f46, a202, fb90, fbcc, acadia14projects_647ax, fb7f, 5aa8, 6c79, f8d8, b9f1, dfdd, 740e, 73ee, 2ab2, fa13, 2fab, a8bf, 347b, af3f, 38d0, 6cbe, 80ec, da2b, 5bdb, cacc, 87b3, bf85, d5a9, f33c, 9d25, ecaade2015_87s17, caadria2016_405g17, c008, c4e5, a840, ascaad2016_049p20, sigradi2013_364p, c81b, 6e06, acadia14_125r, 28aa, c5b1, ecaade2016_083b24, a3b8, 352d, b101, 88e1, 90ce, 1fa6, acadia14projects_531k, a3c5, 9108, sigradi2016_414gg, 5a85, cb1e, 6863, a61f, e1b2, ecaade2015_64o13, a410, 397a, e5f2, 3435, 6a54, f4ae, 29d5, ead4, 7b3f, 95bd, d023, 34c8, b0b5, f825, ecaade2017_215aar, 131d, f64c, 82ae, 304e, 0aaa, ecaade2014_016j4, ijac201513206o9, 2c36, 2a1d, 0321, ecaade2015_38p7, 320e, c734, 3d65, 242d, 268c, e2a5, ijac201412303x8, ecaade2017_052jj, caadria2016_487t20, acadia14projects_627h, b103, c585, 2076, 711e, caadria2016_819w34, ebeb, 066f, 3c3b, ecaade2015_314e68, a284, 77f5, caadria2016_549l23, 5e8e, 1bca, 4a5c, 859e, dd78, 46ee, ecaade2017_234n, 6990, 06ba, acadia14projects_479ar, acadia14_531z, acadia14_539b, ecaade2014_072z17, 7cf3, 5ad7, 2798, c0de, 2b38, a2d0, 4343, 0581, fa1e, 6026, b3f4, aa75, fa09, ijac201513205h8, ecaade2016_019m5, ecaade2017_122oo, sigradi2016_710gg, ecaade2015_297z64, 7809, ascaad2016_058h23, ecaade2017_203ii, acadia16_62r4, ecaade2016_243z64, acadia16_344b21, 3f4d, ecaade2017_282m, ecaade2017_201c, 4f4e, a861, eb99, 0fe9, acadia14_43ao, ecaade2016_114g31, acadia15_407u17, acadia15_251j10, 8837, 650f, ecaade2016_067y16, 0cd2, 33c8, acadia14_655aj, d659, 60ac, be7c, ecaade2015_230l52, eee8, 4f5f, 25b0, 342e, ecaade2017_026oo, 5079, sigradi2016_625kk, bdf3, c766, d60c, e65e, 933d, ecaade2016_mrtb66, 3bff, caadria2016_851n36, ecaade2017_021j, b1ab, ecaade2017_124l, 3061, cbc3, acadia14_389a, ascaad2016_045c19, ecaade2016_068d18, ecaade2017_105hh, 528c, ba6a, 4d08, d407, 42bf, c9f9, 322f, 23b2, 3a2b, sigradi2015_7.184c10, cf2f, d9f5, 675f, 14c7, acadia14_375e, 94ac, 6223, 9100, b0a4, fe8a, 82d3, 4a03, fda0, 48f4, 9136, 0df1, a1ab, ecaade2014_168r41, 0637, a370, 7240, 89cb, e03f, caa4, ecaade2016_036m9, e89f, c258, 30c0, e11a, 9741, 2821, 55a9, 3468, bf86, 82a7, 290c, ecaade2014_023m6, dbf1, 3d60, ecaade2014_104p23, 6fc0, 3cb1, 605c, 7376, f667, acadia14_111h, ecaade2017_003o, 4b1a, acadia14_167aa, bc5c, ecaade2015_314d68, d10b, 0d4a, 054d, 505b, bdce, f9b6, 5e56, 923f, 5518, cbf4, cbc7, 5220, c731, a51b, 90b3, 0f97, 6952, 9c1c, 2f3f, ecaade2015_114r22, ecaade2014_175t43, 94bb, 8813, 856e, ijac201513105u4, a2b1, adfc, fb9a, acadia14_75aw, 49c3, 66b6, f5bf, 5c8a, 2f66, ecaade2013r_008h5, 7b79, 29fe, dda6, c83f, 3bcc, d506, ecaade2016_147w40, ecaade2015_325y70, 3f38, 2156, 8a6a, 5aed, ecaade2016_185w49, 3921, c918, 3d15, 46e6, 5cb0, acadia15_311j12, a4f7, 6a30, abe9, 1ee3, 6c76, c245, f963, ecaade2016_037c10, 919c, 93e9, 2790, 4d34, 4716, 0279, 8842, 86d9, 7494, d694, 24b9, 68f9, ecaade2014_030k8, caadria2016_497w20, 7936, f3d4, ecaade2017_124aa, 7b66, ecaade2017_199rr, 9764, eb65, 0fe1, 807a, caadria2017_001e1, 8ff0, ef86, d0db, 33c9, e6ce, 46f1, ecaade2015_246b56, 5be7, ijac201614402m1, b9cf, 5f15, 9021, ccde, 1e1b, acadia15_451r19, 477e, 3586, 9456, 9946, 9532, a244, 4393, ecaade2016_078b23, ecaade2014_237u60, c8ce, 4cb2, 0d52, dc0b, 8589, ae5f, f7e4, 71e3, caadria2015_087a14, bb42, d397, ecaade2017_230yy, 6f70, caadria2016_787j33, acadia14projects_117g, 5a8e, 0095, sigradi2016_537qq, 5fe5, 9902, 9030, 31fd, caadria2015_049z5, ecaade2014_224t56, 6279, e850, caadria2017_189g45, acadia14_365am, ascaad2016_057t22, ab1b, caadria2017_029o10, 5f7d, a974, caadria2015_145z23, caadria2017_142s37, e0cd, 8ea6, efaa, c9e9, 63a4, ecaade2015_237w53, acadia15_263z10, 81a6, 9a57, acadia15_95c3, 82af, 49b9, 7443, de6c, 7bd0, c4b0, 40d9, c281, sigradi2015_4.219g7, 06fb, 1537, 6273, caadria2015_064o7, feb3, acadia14_145ak, 6311, ijac201513102u1, c5d8, d708, b04e, ijac201614101a1, 306e, ecaade2017_047n, 338a, e06d, ijac201513104v3, b52d, a8a7, ad32, 0692, 36f8, 0326, ijac201513302o10, 3cfd, 5112, ascaad2014_032s9, 52ec, 108a, ascaad2016_028v11, 55ad, cf8f, sigradi2015_6.387x9, 6607, ecaade2017_111ss, ea51, ecaade2014_104n23, 7ed8, caadria2017_055i18, ecaade2016_230i62, 50f0, e976, c462, caadria2017_043a14, ascaad2014_012c6, 24cd, cd6d, ascaad2014_022l4, 8408, b38c, ecaade2014_092f22, 0d1d, 7ae8, f789, b08a, d225, ff42, cda5, 0887, 5485, 44b0, 7741, 85ac, 5040, 8f07, 29f7, 7e28, 3fc8, e476, 96bc, 2563, 3a70, 55eb, 3227, sigradi2015_8.186s12, 4aaa, 2226, 1229, 324d, 06e9, 81bb, 651d, ecaade2015_171i36, 68d1, 2242, 3544, ecaade2017_195jj, 82c9, d07d, sigradi2016_686tt, ecaade2015_303t66, acadia14projects_609au, c6bf, caadria2015_206a30, cec8, af4b, 2771, b0d7, 3e49, sigradi2016_685oo, 6ac7, 211e, c417, sigradi2013_41k, ecaade2016_tkoh67, ac0b, e0df, 190b, 2b0b, b0fc, e65b, baf6, caadria2017_008y3, acadia14_63ax, ceec, acadia16_106b8, c166, 67d7, 96de, 22fa, c898, e13f, 0137, e3fe, 3d3e, fd7a, 8049, 9175, b243, 2a81, caadria2017_155p39, d3ab, b9cb, c19e, 1362, d3c1, ad38, ecaade2016_199x52, 9082, c1e9, 974d, b64d, a83e, 0cde, da6d, 58c4, fdc4, beb8, 3e02, 10f5, b50c, 102b, acadia15_343x14, 60a4, 743f, 2ffc, sigradi2015_8.264r14, d491, ijac201513206d9, acadia14projects_177af, 7c82, sigradi2014_213b8, 23fe, ascaad2016_025r10, acadia14_479t, ac77, b38f, caadria2017_017k7, c7b1, 99ee, 08ac, b751, 5e8c, 72c5, c42f, a616, e51d, 3a23, sigradi2016_426a, 5e9b, 2648, 1058, ecaade2015_72v13, bac9, ijac201513205p8, 37f5, edae, ecaade2015_86h17, 33a9, ecaade2014_070m16, 8efc, sigradi2013_248c, acadia14projects_301ay, e7f1, 0813, ijac201614305r3, 5f89, 0407, 8bb8, 579c, afa4, e446, d68a, 0f66, d33f, a44f, ecaade2015_100u19, 1f35, f787, b269, 5e46, 672c, d376, caadria2017_052v17, b0fa, 9272, 3eec, acadia15_357m15, 0506, 7471, sigradi2015_2.137k1, 3281, 1ecd, ecaade2017_108k, 21f0, 234b, ecaade2013r_017c9, 9fd9, c3f4, 4a5a, 8f61, sigradi2016_627f, 9312, sigradi2015_sp_8.326y30, 7c2d, 5d93, ecaade2014_092d22, acadia14_153j, 034a, 5e6e, 4427, c599, d237, acadia16_88x5, sigradi2016_815cc, 6b02, bb45, ijac201412405x8, df1a, 8e77, 2d84, 3164, a273, 4601, 2a03, 3b06, a54b, sigradi2014_212k7, ced5, bb10, caadria2015_203f29, e798, ecaade2017_302bb, b2d4, ecaade2014_052y12, acb7, 2453, 03d7, ecaade2017_ws-archieduaa, ijac201614204v9, 98a0, 92a3, 9fde, 0ce5, ecaade2013r_005h4, 0fe6, 4868, cc29, c7d6, 728b, 5325, 08c2, 1675, 34c4, caadria2015_077v10, c6b9, 4a9a, c33c, 03b4, 08be, c30e, 92e5, feb0, 5ab3, 6e6f, sigradi2015_8.289b15, 6a9f, 2f8c, ad43, b2c7, 1773, 2b9e, 6537, ascaad2016_057k22, 5e08, 4cd0, acadia14projects_479o, ecaade2014_089w21, fad1, 1b76, 4b56, 81b0, b77b, 6a39, e180, de3d, 9737, e618, d9cb, d871, ead9, 50ba, e876, 0ad1, 04c5, 0452, ijac201614208t12, ecaade2016_140y39, c81a, ecaade2017_148qq, ecaade2014_041f10, ecaade2016_167o47, ecaade2014_149e34, acadia14projects_699k, bab2, 2d7e, cee0, e38d, 064a, 4856, acadia16_12m2, 5a3d, 897f, 2662, 25b1, ccc7, 2e47, ecaade2014_042n10, ecaade2017_201f, d96d, 953e, 5b95, e43e, ecaade2017_203vv, d55c, caadria2016_311z13, b593, acadia14projects_719c, ascaad2016_003r1, 5668, ecaade2017_011hh, 168f, caadria2016_187t8, sigradi2016_815ll, 859c, 7477, ascaad2016_030c12, ascaad2016_027v10, ecaade2015_200j43, f764, ecaade2015_158r33, sigradi2016_490jj, acadia14_281ad, b848, ecaade2015_113n21, e6be, ecaade2015_115a23, ecaade2014_085f20, 32cd, 7460, e7b8, fd3c, e044, 7ab9, acadia14_229g, 4080, 9807, a69a, 7191, 804e, 7aab, 872f, 5f9a, 2d8b, a56b, 47a0, caadria2016_415x17, ecaade2016_002b1, dba3, acadia14_199aj, fd18, 938b, 2af9, 78dd, f218, sigradi2015_9.347v17, a20b, sigradi2013_359e, ascaad2016_058b23, a155, 785c, a245, 616c, ecaade2014_015t3, 0710, 4d04, 3519, caadria2015_130i22, 89a8, 43c9, sigradi2015_11.165z25, 95a1, acadia16_344z20, e7f4, 16aa, 2b77, 2099, f13e, 1538, e82b, c62c, 5e1b, efd4, 9359, 7ebd, caadria2017_122p31, e238, 0914, b985, ecaade2017_077c, sigradi2016_659u, c4e9, 9d6a, df20, a306, 49a5, ecaade2015_273h60, 4557, e64c, 7fd4, d80a, f6be, de0f, ascaad2014_024d6, bf77, 5436, ee8f, 731c, af0b, ccdc, 1c5c, 1844, 15b1, 4fd0, be65, bf69, edb7, 8498, sigradi2015_9.347z17, e2f3, 3986, 87a0, 0eb9, 5f3d, d11e, a0b3, ecaade2017_244pp, d22c, ecaade2015_169e35, 18a7, caadria2016_589w24, 836b, 1115, acadia14projects_53l, acadia14_167ac, 56c7, 6309, 8755, ijac201412402u4, 1e58, 6c3a, ff2d, 15b2, c388, df53, acadia15_243y9, 1fd6, acadia14_101o, 782a, f3fd, e854, 61c1, 43e0, f87b, ijac201412303a8, acadia14projects_199ag, edaf, ijac201513103t2, 8ed0, ed85, caadria2015_078m11, d901, f0dd, sigradi2015_3.43l2, acadia15_274k11, ascaad2014_007h4, 54ca, 67b8, c3a4, ecaade2017_151t, 71af, 86bd, 6f64, 62a3, e5ea, 9b44, acadia14_247r, sigradi2015_8.264s14, 16f2, 9d83, b971, 28f7, 5d4b, 26ba, 0697, caadria2015_185p27, 748b, e273, ijac201412301o6, ecaade2016_110d30, 8efd, ecaade2014_042s10, 0de5, d9f3, 418b, c5ea, 69ea, c050, e2ee, acadia14projects_135u, a833, 38c4, c15a, acadia14_301h, ecaade2017_277zz, 89ec, 803e, a049, aed4, caadria2017_129u34, de3f, e339, 29de, ecaade2017_122a, ecaade2015_301b66, 220b, ecaade2016_067a17, 901e, caadria2015_102a16, caadria2017_067g21, 13e8, 3772, ecaade2014_195l50, 5775, 5050, ijac201614101e1, 1152, ascaad2016_054m21, 7a25, ecaade2016_046r12, sigradi2014_232u8, c9a5, caadria2015_126y20, 86f4, ecaade2017_grif, 925c, b94b, ca98, 6205, ebed, 053f, a4f2, 3aab, bfc1, d1ec, 12ad, 5ea5, 8c5d, cc25, 4b53, d831, 7b12, ecaade2016_027d8, ecaade2014_186d47, ecaade2016_119u32, acadia14projects_619an, 01c0, 1161, acadia15_95m3, 868e, aac8, 2c75, d359, f07c, sigradi2016_654uu, edbd, c62b, 37af, f3b2, ecaade2015_82x15, fd70, 1be1, 3927, 6c01, 6a38, a7a2, 0ea9, b599, 0df4, ed56, sigradi2015_10.309j22, 6c46, 5cfc, f6ec, ecaade2015_59s11, f69a, ijac201614307k4, 67aa, b12a, 7e4d, c2bc, 7f99, c312, sigradi2015_8.186g13, acee, ecaade2017_059nn, aee0, f93f, caadria2016_851z35, 2bc5, acadia16_196i13, 48c3, ijac201614102w1, cbb2, sigradi2015_10.138a19, c77f, d2fd, 34c1, acadia14projects_317u, caadria2017_080l24, ecaade2014_230j59, fabe, 2a5d, 0354, ecaade2014_079w18, 320c, ecaade2017_105gg, sigradi2015_11.71i24, 1130, b9a7, acadia14_43ak, c209, 393e, 9194, 5d01, 8597, eb2f, 28db, 7ad9, ijac201513203z6, 3eb7, acadia15_333d14, ecaade2015_22n4, 7833, 9ac9, ijac201412405z8, acadia14projects_427an, 3391, f719, 971b, sigradi2016_592u, aafd, 3c4d, 5c82, 9010, a465, ac8f, d9f7, db03, 8522, eea3, 4e6e, ce69, 06ac, 045b, cbaa, 4f21, acadia14_111l, 69ce, 14ac, d77f, ad2a, 8a91, b21f, 8684, ecaade2017_109ii, acadia14_145ac, acadia14projects_627ay, 47bd, 8d1e, 5c7e, sigradi2015_9.152l16, b437, b1a0, caadria2015_030f4, ijac201412307h3, 24d6, ijac201614308l5, a4d0, fafe, 1001, 2966, e704, ecda, ecaade2015_227x49, 38b0, 6997, 59b3, acadia14_681am, b3a7, ascaad2016_042x16, sigradi2016_595nn, 97d3, 0604, 122d, 35f8, f552, ecaade2015_293z63, 75a6, bd49, ecaade2017_282f, 4f9e, ecaade2017_172dd, caadria2016_539g23, 903b, 9799, d538, 113b, 162c, caadria2015_015c3, ffe9, 4f7a, caadria2015_111j17, 6adf, b616, cf39, ecaade2016_121r33, dae7, 3fe5, f6e0, ae72, 176d, f855, sigradi2014_021p1, 4c24, sigradi2013_327v, 29dd, a422, ecaade2015_284y61, 62d1, ecaade2015_241m55, d00c, 195c, ebad, ecaade2014_233e60, ascaad2016_003f2, ecaade2014_066o15, 22c2, ascaad2016_033y12, 8334, acadia14projects_79aa, 43bc, ijac201614305g3, 6d4f, a915, 2d12, f158, d19e, 2a46, 3bc6, ecaade2016_ws-foldingv68, f3e9, 9b6d, ijac201614104d4, 5791, ecaade2016_119t32, 2f20, 9ef2, 5054, c3bb, ae9a, 87d2, 6c62, b62c, e0fe, f761, a164, 94a4, 7319, aa89, caadria2015_126d21, 96c3, 7a6e, 9e1c, c1d3, cd55, 64a6, ecaade2017_117z, 4e96, b0ec, 6b7a, a5f8, acadia14projects_601w, f54e, c9f6, 967a, ijac201614105z4, acadia16_54z3, ecaade2014_066z15, ecaade2015_279y60, c211, ecaade2016_154s42, ecaade2017_308hh, e6f9, ecaade2016_166f47, sigradi2014_185z5, sigradi2014_266a2, ecaade2017_053a, ecaade2014_237f61, fe00, ecaade2016_175l49, 8200, 2305, eb2d, 00ae, 1437, 085e, 33c0, f3da, 109b, f10e, 88c8, 8b7f, 0eec, acadia14_579j, caadria2015_220e34, 04fd, 019e, ascaad2016_033w12, caadria2015_226o34, e24c, 2cd0, e13e, ecaade2015_248z56, d836, e1f7, 252e, 6c88, sigradi2014_266h2, 6f4d, 6551, 1e6c, ecaade2014_080e19, 5754, c249, 99a6, a8bb, 5da5, 29fd, 6789, 80f2, e47d, a452, 9cae, 76cf, 0b39, 3835, 87d7, 5f47, f162, 36dc, 957c, 9dd3, b4a9, 8f29, 1e91, 83ca, ecaade2014_152k36, 45b8, sigradi2013_200c, 8865, f4db, 4c2d, a689, 924d, a688, acadia14projects_281s, 9125, 5f1a, ae13, 49f9, ae06, 39e6, e82e, a8e3, c075, 490e, 511d, 19b7, 2c20, 40df, f61b, 1ae1, 3801, d391, 6666, 6439, 1c52, df7f, 4359, 8618, 44f7, 194c, 59bf, a5ab, 9d82, 993e, 87a8, 593d, ecaade2014_084p19, 22cf, 5c7c, c5f2, ecaade2014_065c15, d16c, c99f, 8bac, ecaade2015_113o21, c238, dd27, ecaade2017_007qq, 6044, ijac201412403f7, ascaad2016_017w6, acadia16_224e15, ab04, acadia15_161b6, 0e79, 7edf, sigradi2016_737q, 6f94, d8bf, ab2f, ecaade2016_142b40, f4df, e94c, 3e79, 8f64, 0caa, 6e96, 81d8, sigradi2013_407b, d609, 3dbc, 84d6, 522b, 622d, sigradi2015_8.328p15, dfcf, b3f7, 0908, 33ba, b6ab, cca3, 45d8, 5eb8, d00a, 97a7, 9726, acadia14_637ag, bc30, ecaade2017_202r, ecaade2014_240g62, ecaade2017_232g, d47a, 4357, 3f12, d244, f38a, 6ecf, 8029, 9ea5, 47c0, fd4a, sigradi2016_484f, 8e2b, 41ec, 459a, 3e09, ecaade2014_176k44, ascaad2014_014x7, 6c1d, 43f8, bece, d4d7, dbae, 173a, 6490, dc9e, 8959, caadria2017_057b20, caadria2016_507h21, 6ae2, 6088, caadria2015_072t9, 8403, 9f51, acadia14_709ap, 2a10, 2c64, de0b, 4944, 233a, a990, ecaade2014_085i20, d554, 565f, 9d44, 3262, ecaade2017_225l, 50a6, 93c6, 84da, e6c4, ce2f, bfe1, 9d79, 7d84, ecaade2016_225z60, 6420, 5ccb, ijac201614102n2, 6eef, 9a6f, 9769, 1c45, fa57, 64f3, ecaade2016_163y45, c1e4, 94dd, 8bb3, ecaade2017_156z, e065, 32ea, acadia16_402p24, 6759, 1968, c893, 6515, 9018, ascaad2016_028k11, b10d, f300, fb51, 814d, 9a40, 25d9, 6042, ascaad2016_022b9, 8037, f308, f7db, 3117, caadria2016_851t36, sigradi2015_13.316x28, 449f, sigradi2014_273p2, d4c1, c91d, c60c, 702a, 7ffe, 9c9e, a42d, eb23, e79a, 8d04, caadria2016_611g26, 2f81, 24b6, caadria2017_009r4, sigradi2013_267d, d41e, ijac201614208a14, 42f9, 2010, acadia14_681al, ce96, f240, b81b, 45cb, 579b, ec71, 6804, 3293, 8b9b, d8ef, 06a2, ecaade2017_244nn, d121, dd7f, b223, ecaade2016_018b5, 1d79, 859f, 6cb2, 956a, 0c89, 3120, 515a, 91fb, 022b, acadia14projects_87ae, 8c70, e9d1, e9b8, acadia14_539f, 3c75, 10aa, 0f17, 3827, 0a8e, 9adc, e548, 89d7, 9a03, 557d, 4220, ecaade2015_164z34, ecaade2016_023r6, ecaade2016_225o60, bcbd, 9298, 0226, 3d9d, f010, 42fe, ecaade2014_156f38, a55c, 6a3a, e3ff, d4be, eef9, a3aa, af7b, 2de8, 4f3f, df62, 1e8b, d5bf, 80a6, 665d, 485a, 1e50, 1811, sigradi2016_467u, 5470, 6f27, 9ffb, 9035, 8129, a358, 9c74, 4ab9, ecaade2016_038l10, 9a2e, 1fc7, fcbb, 829e, 0453, f103, ee87, 8a8d, d9ff, e75a, 18dc, 4ab5, 2fbc, ecaade2017_066n, acadia14projects_699t, 97e5, e68b, acadia16_34b3, 0cdd, ecaade2015_101i20, acadia14projects_589l, caadria2017_023w8, acadia14projects_445ah, 5268, caadria2017_118a31, ecaade2015_303r66, f036, 13dc, 0491, b48e, 1b7f, 7219, acadia14projects_111l, d020, b02f, a9d6, cd1b, 2260, sigradi2013_275c, 8299, 41a2, 2d0c, 59ce, ijac201614308r5, acadia14_53j, ecc9, c30f, 9535, f3b3, 9e15, 13d8, 7150, d3d8, 76eb, 19db, f7cf, caadria2015_084c13, 77e2, c092, ascaad2014_026r6, acadia15_333a14, 7bd1, bdf7, sigradi2013_54p, acadia14_135z, 9cb6, efd5, 1467, 950f, ecaade2014_140x31, c3f5, 8ef9, sigradi2013_429k, sigradi2016_792k, f56a, caadria2017_174n42, ijac201614303k2, caadria2017_165v41, 0911, 5ae7, f418, ecaade2017_230ss, b396, d628, 9395, 21a8, caadria2016_529o22, b916, sigradi2014_103w8, 8c28, ecaade2014_035x8, dda9, ecaade2015_173h37, adde, bf2d, 3d7a, 164f, 0a25, e81f, bd7c, 68bc, 3ebf, 3fd9, b2da, 70a4, 3fa4, ecaade2014_185u46, ascaad2014_014v7, 4ddf, a006, ecaade2017_013ll, caadria2016_559x23, ecaade2017_023jj, eda3, 0d97, f5d2, 5105, 90c8, 59e4, sigradi2013_194r, 1cd4, cf0a, dcee, 0e25, 2ffa, 0621, 15fb, 7729, 6167, acadia14_63ap, 2779, ecaade2014_195n50, a11b, 6bbd, ecaade2017_003h, 539e, ecaade2016_067b17, 9d86, 7b4c, 0022, 9055, 4147, 3366, 5ff3, c722, caadria2015_105i16, ecaade2014_141h32, ceb4, 0920, ecaade2017_157xx, b9a4, 2710, sigradi2014_048x4, 1863, ascaad2016_003v1, 0dd4, cb8b, 7969, 6f2f, 5e18, sigradi2016_515e, df12, 4801, 52ed, bad4, d234, 213e, ecaade2014_100f23, ecaade2015_138j29, dcec, 7f9e, ccd8, acadia16_414x24, 8210, ecaade2017_076z, 0437, 657b, 9322, 6b34, ecaade2015_35w6, 50f8, 1ed7, f4cf, fab0, 8431, 5a1e, a02f, a09c, 0253, acadia15_483y21, b90e, 4111, 8005, ecaade2015_114h22, 9383, 53ec, 648c, ecaade2016_114h31, 421a, 6d9d, 11f1, 3592, af8e, 104a, 86a8, ecaade2016_118m31, 9947, 9390, 74db, 4f95, ecaade2016_162z44, 87b9, f8d4, 176a, ecaade2013r_005l4, 6e90, 97af, acadia16_140t10, ijac201412402n4, ecaade2014_151r35, ecaade2015_114c22, ijac201412403k6, 54f0, ecaade2014_182x45, 5378, 86ba, c85e, a9db, 9340, 7149, 4792, ca23, 663d, a7dd, 649e, 22d3, 6104, acadia14_549s, d949, f4a3, ecaade2015_318u69, e9f0, 2f0a, 7cb6, sigradi2015_11.142i25, ecaade2015_173i37, 9e8a, 22ad, 207a, b5fc, acadia14projects_167aa, 8abf, ecaade2014_023d6, 6f85, d2df, 0f06, 336f, 52fe, sigradi2016_690b, 7d89, 80aa, 35ef, 77e7, 3850, 7316, cf50, e663, a86d, 1bfc, 1bae, 7238, 35c1, caadria2017_015k5, 376e, df33, 4f33, 3a3a, 00a5, 4f89, ecaade2015_227w49, 28a3, b5df, 1153, d4a5, acadia14projects_53t, f4c4, f235, ascaad2016_043n17, c83b, ecaade2017_211cc, caadria2017_145m38, 4072, ff15, f096, fe05, 4ee9, a84e, 7a75, ijac201513201i5, 9523, d963, 71fc, acadia15_469g20, caadria2016_611v25, d6ee, c390, 870a, 2763, 68a4, 7ad3, ecaade2013r_007g5, b0bf, fc63, 46e3, 0a50, b505, acadia16_382v23, d181, 6c93, 76ff, 06a0, ecaade2015_178k38, 4d17, 7956, 5d97, 851d, 5a8b, a112, ecaade2014_240j62, 09ea, 4cd3, c8b0, c79d, ecaade2017_124x, 5cef, 4c9a, fbec, 70c1, bca6, c4f0, 1e93, 52e5, acadia15_333v13, ecaade2016_bkou65, aeaa, bcae, 476c, ecaade2017_007ww, 296d, a7a9, 917a, e522, 3fe8, ecaade2014_113a27, 96be, 2d5c, sigradi2016_602e, 9393, 8b8b, cadf, ecaade2015_48e8, 01bd, 9973, 759c, ecaade2016_075x21, 7568, 4225, sigradi2016_673gg, a0ca, 9209, e4cb, ecaade2016_223g59, 1597, 8e31, b950, 2529, 8f5c, 6cda, 0d5b, 1312, 0254, da53, 6ae8, sigradi2016_590n, 76df, 4876, 2d1d, ecaade2015_73g14, 7b00, 597e, 2dfb, 5c24, 94d1, 09a0, ecaade2016_234x62, d3cf, fafa, 92b3, 52d9, acadia14projects_135i, f73f, 3339, 1f36, a7ca, 3d34, e30b, 5bce, da9a, 6306, a767, 96db, 900a, f2d6, 4cf1, 78cb, 43df, 3ad0, 5d98, 8a18, fa8b, 507f, 0442, f812, 7e75, bcc9, 1147, 3afd, a6db, c09c, sigradi2015_1.320g1, 0a9b, sigradi2016_522x, 64dc, 9914, caadria2015_208t30, 3d73, sigradi2013_46b, 7176, ecaade2016_162n44, 0976, f930, 5c4b, 5a13, c851, sigradi2013_43t, d5bd, 7087, 9432, 6f2c, 0684, d2cc, 1499, 9ec7, f100, 937a, a4ab, caadria2016_703i30, 85fe, sigradi2013_95s, 6e09, sigradi2015_4.52i6, 613f, 41ab, 9c02, 2498, 9bc2, 90c2, b4d4, caadria2017_016a7, 0ab7, ecaade2016_223f59, fffe, ca8d, e403, acadia15_161c6, 0b1f, sigradi2013_401e, 46cd, ijac201412304s9, 72f5, acadia15_323h13, f060, dbde, caadria2016_105f5, 60d9, 5b98, ecaade2015_18h3, acadia14_681ak, 6a58, fb74, 9462, aa88, 6f4e, 4394, 9f98, a933, c7f8, 2a64, 9445, ecaade2013r_015s8, 4c8b, 127a, 2401, c826, a981, 1116, c9c5, 9b34, b8d3, 3959, f139, caadria2015_168k25, 4e85, e9a0, 5227, 4727, caadria2017_113s29, 3b5b, 3226, 6ac5, 2d8f, e132, 0bee, 450d, d631, 71d0, 9828, aa0e, caadria2016_641n27, 0f3f, c9a1, 99fd, 56fb, 5745, 47ab, ecaade2017_306m, 9850, 7789, ecaade2017_155i, 5955, 7085, 32cb, 4a06, a0c3, sigradi2013_41a, 43e6, 1784, acadia14_699n, b195, bfcc, 1301, 604b, 6322, sigradi2016_695v, sigradi2015_8.264i14, ecaade2013r_007f5, caadria2015_188v27, ascaad2014_001h1, 199c, 78a1, 439e, 2617, ecaade2016_241e64, e7d1, sigradi2016_448l, caadria2017_079b24, 71a7, 8d8c, 53b4, e785, caadria2017_118r30, fda9, ecaade2014_180w44, 64d1, c879, acadia14projects_63ab, 6185, f5c3, 31ed, 4d91, 8815, 36c0, caadria2015_139g23, 18fe, f81f, acadia14projects_91s, 0c6b, f53b, 34c2, ijac201412201j1, 7d8c, ecaade2017_181x, 2df7, a4f6, 2eb0, 089e, 6005, 3a9b, d2fe, 5671, sigradi2016_673ff, 7b52, 779c, 67f3, 6379, 498d, acf4, ade4, 2e6f, 83ae, d845, ecaade2017_144w, 8e89, bd3a, 0a2f, 75d7, fe95, ecaade2015_280w60, 5095, 6175, 59dc, acadia16_224o14, c3bc, caadria2016_517w21, 03df, acadia16_124a9, 6c66, 1077, cad1, 355c, d410, acadia14_375o, 424a, 2b2f, 2dce, caadria2016_829a35, caadria2015_237j35, 7627, acadia14_229f, 4f14, 394a, f4f3, ffac, 36b1, c0bb, ijac201513303k11, 8629, ijac201614405w3, cb55, a3ec, 7e5d, ca3c, b6f2, ecaade2015_206y45, 3a5d, 6656, deb3, 3a2e, 5c4e, ecaade2016_089g25, b217, 32b0, e4ef, d9fe, 11da, ecaade2017_042ii, 98bb, fd94, cb21, ecaade2014_153j37, eaab, d77b, 0f62, ecaade2014_176i44, d4e6, ecaade2016_085k24, 92eb, b088, ecaade2015_92k18, ecaade2014_192j49, ijac201412302a7, ascaad2016_049u20, e527, 70dc, ecaade2015_129n25, caadria2017_046m14, 9256, 61e1, 215b, cfa3, 72a7, abdf, 3b58, caadria2017_002n1, 7650, bd63, b8e0, sigradi2015_8.27n10, e333, b48c, 6dfe, sigradi2016_815jj, 87de, 2c22, 38a3, b560, ecaade2013r_009f6, 76e2, 5803, de81, f61a, ca44, 7106, 1223, 9860, 172d, 08ea, d125, ecaade2014_072t17, ecaade2017_048mm, 86d6, 808d, 29ba, 12ee, 37a9, 387c, caadria2017_037c12, e72f, 5792, b462, 1934, 9025, acadia14_601aa, ab62, cd13, 2c2f, a0c5, bacf, ecaade2015_206n45, acadia14projects_627au, e5ab, 390b, bb2d, ecaade2017_170f, ecaade2014_113b27, 474a, ea21, ac78, 7868, 904b, dd51, 852c, aef0, acadia16_62i4, sigradi2013_112d, e916, bc8a, dbca, d18e, 7560, 1e0a, acadia14_565y, 5aa9, 2700, ecaade2016_062e15, 0a6a, b379, 5fc0, 2d33, ecaade2017_293hh, cfcb, ecaade2017_047u, 9556, 0af4, a015, 3909, a79c, ecaade2016_mrtm66, 6bcc, dc4c, 73d3, 64bb, cad2, 9af7, dcd3, ecaade2014_046t11, c3e5, bae5, b893, 6127, sigradi2015_3.268b5, acadia15_451y19, caadria2017_132k35, bb73, 0401, cd12, b918, d127, ecaade2017_212nn, 1f21, 951c, 33a7, 9170, acadia14_539c, 413e, 0b1d, 3eab, 274a, ecaade2016_223d59, ca88, ecaade2017_014a, sigradi2016_360aa, cda1, caadria2017_185t44, ecaade2016_225v60, acadia16_352g22, e2f2, b7d8, b4e1, 3a90, ijac201412303p8, bd4e, 25c6, sigradi2013_387u, 016c, cb57, d366, c668, 9765, 9917, ecaade2014_149v34, ecaade2017_140oo, 99f4, d442, 4be4, 0c10, 877a, b7ab, 82f2, 473d, 79e6, e061, d0f8, 427f, 6de6, sigradi2016_814qq, ecaade2016_198p52, 1ca6, 96ca, acadia15_223b9, ce42, b052, 3ed6, 9c89, 8de8, ascaad2014_029x7, 7aaf, fb56, caadria2015_086n13, b2b3, a3ba, cf37, 5179, 55f3, acadia16_224x14, a6f4, ecaade2015_211c47, 51be, 102f, d592, 8925, acadia15_451m19, 24f6, ecaade2015_196p42, 40c9, 1eee, 30cc, 3bad, 19f9, e94e, 0b03, sigradi2014_134b2, ecaade2017_290vv, f9d6, 514e, 28eb, b1a1, ce54, 4f41, cd92, sigradi2014_265r1, 3ad9, 91d3, 248a, e653, 168b, 42b2, 413c, 6e78, 54e0, 2cb4, 8956, 1c6e, 4797, 5e42, 6c64, 6b71, be9b, caadria2015_126w20, 092b, ijac201614201n6, 0e21, 014a, acadia16_478s27, ecaade2015_18y2, sigradi2013_425p, sigradi2015_11.142g25, 6aff, acadia14projects_709ar, b6e0, ce46, ea87, 061b, ascaad2016_042u16, 820e, db8c, 64d0, 3f84, acadia14_101aj, fd8d, 8843, 0be1, 14ea, sigradi2013_30i, c634, 004b, 7da4, 2586, bed6, f63c, ecaade2017_129kk, 2b44, 78a9, fe20, 4b03, e3eb, e5cc, c8e9, caadria2016_663t28, sigradi2014_201e7, 3978, sigradi2013_194d, ijac201412304r9, cf8c, 7472, fbbd, d02f, 65ba, 1821, b8b5, cf61, 7e4e, 1642, 3ae4, 0b8b, 7cbf, 0b7c, caadria2017_129c35, 400c, acadia14_199ar, ecaade2016_055f14, 3d04, 3cfe, a3a9, caadria2017_104w27, 332d, sigradi2013_183, 46ff, 4310, 2625, 2db4, 783b, ecaade2014_133p29, 9d3b, b602, a08a, e02e, 36b4, 3d9e, c38a, bff5, ecaade2014_198u51, e833, 0076, 8c89, d05e, eeb0, caadria2015_190o28, caadria2015_078c11, 3fd0, 0fbc, acadia14_53r, f1d5, 3cce, b36f, 965a, 9b74, 4ab2, f3fa, 88b8, 094f, d923, 9489, caadria2016_497b21, 3c18, ce31, a044, ecaade2017_051dd, d2c1, f999, cdbb, 0111, 4d33, 3494, 2716, 24a9, bbf3, ascaad2014_030x8, ascaad2016_035m13, 2493, e529, sigradi2015_10.267r20, 44ce, 46c2, 8469, f0e3, a9af, acadia14_681aj, 5155, ecc2, ecaade2017_164s, a3c7, ecaade2015_171x36, d9fa, sigradi2014_099u8, 2da8, dc19, 7819, 6cf8, bf58, cbee, d891, sigradi2015_11.136o24, 8ea2, acadia16_214h14, 2cef, bdc5, caadria2016_435m18, a2dc, 83ed, 3719, 5960, caadria2017_107t28, 7e3b, 4faf, 0516, c12c, sigradi2016_381p, b46e, ce39, ecaade2016_217o55, 49f6, 6ccc, 3e7e, 7d73, 0079, 6e65, 3dd9, 675c, 1575, b78b, 4923, fd8f, 84a9, 192f, cc3a, 4f43, faf9, 723b, 1a22, 2a40, 07b4, ecaade2016_065g16, 1360, 0545, e7d3, ed18, ced0, caadria2015_114i18, 0310, b667, 637a, 41ca, 030d, e5b3, 1f9a, acadia14_125w, sigradi2016_443yy, b7dd, e332, ecaade2015_307l67, 7147, caadria2016_735z31, acadia14projects_135x, 25f0, caadria2016_383t16, 47ee, e2a7, d884, f14a, 74de, 1049, f5be, c7ae, c1f8, 0ce6, bdad, ecaade2016_242k64, 6bd2, 5ff0, sigradi2013_91m, ac79, 42b9, 0642, 92ba, 1842, 4780, cf01, 0edb, d610, caadria2017_070s22, 7f8d, ecaade2017_143m, 05de, 8808, 43bb, sigradi2013_381j, 8318, cc7f, 216d, b586, 729c, 4ac1, 49b7, cb5f, 0fd1, 5bbc, ascaad2016_025p10, 8225, 9907, ecaade2017_157nn, 960c, e124, ecaade2015_114y21, ecaade2017_290uu, caadria2017_185r44, 3af9, 569d, ef8b, 9e7c, 5797, c9eb, ecaade2017_006ii, 4990, cad8, cf29, 5800, 2eb8, 2092, 9c2a, acadia14projects_43al, 223c, 9c03, 8b43, f1f1, a7c6, fadd, 610f, 8960, c247, 0a10, sigradi2015_13.316b29, e577, f2a6, c4a2, b45b, 3b29, 80ce, 9812, ecaade2017_031yy, 9151, 8aa8, ecaade2013r_020u10, caadria2016_871l37, caadria2017_070k22, acadia16_184k12, b140, bc18, 0bf1, 657a, c428, sigradi2016_488t, 6c69, 3b32, 1382, cfe3, 59ed, 8789, e3c5, a5ce, caadria2016_549r23, 5746, 8a59, ecaade2015_77b15, 35b4, 6441, b863, caadria2017_054b18, acadia16_88a6, 2fff, d277, sigradi2014_313t5, sigradi2016_817k, bd6f, 0c69, 4022, b205, acadia14projects_199ar, 7132, 6765, aeff, 0d9d, acadia15_343t14, ascaad2016_046j19, ecaade2015_138e29, 3cd7, ba62, ecaade2017_225h, e642, 36fa, 9987, b1b2, 4e60, 831f, 4c52, d455, 6069, f066, a8c4, 0db3, 5073, b803, d81b, 604d, 3fcf, b14e, 9207, edfe, cf05, f403, a792, ecaade2016_102j28, 32b8, 5cbc, 7fa5, e9a5, acadia14_661k, f950, e5c7, ecaade2014_096v22, 7c72, bbe6, sigradi2015_11.71g24, caadria2015_206u29, df39, ijac201513104p3, 99d4, e070, 24ce, caadria2017_029j10, ecaade2016_021x5, ecaade2014_169n42, 149a, f9e5, 1bc0, 4511, ee82, ascaad2014_036c2, 0736, fc8e, 95cc, a979, 162d, b3ac, c952, 52d2, eafd, 6e10, a744, ea64, 111c, sigradi2016_732f, f21c, acadia16_260o16, caadria2016_851s36, 8e7f, d26a, d4b3, ed1d, b95a, 3c0e, acadia16_214k14, 733e, ecaade2015_143r30, 64b0, 9963, sigradi2014_164j4, ijac201513203s7, c144, 8e25, f11d, ijac201614403n2, 8ce1, 03de, ascaad2014_018b2, f94e, cf6b, dab5, 87df, 6f36, 832d, ijac201614207u11, 56e0, sigradi2014_015h1, ijac201412206b5, 7a96, e875, 272b, 06a7, e7e7, 2295, 9ecb, 0a47, 899b, ea8a, 2646, 0331, 6eb5, a3ad, cee2, bc62, 4b90, 2daf, ecaade2017_072d, sigradi2013_222l, c004, 6ce8, bf76, f538, 1e08, e157, 03e6, 4857, 1eb0, sigradi2014_189j6, 938e, acadia16_308p18, ecaade2014_060x14, 8e30, 91c4, 0406, acadia14projects_389ax, caadria2016_157v6, daaa, 29a8, a39e, acadia14_479w, db06, d1c0, 9e9e, bef3, ascaad2014_006z3, fb2c, d321, 99d5, 41c0, a0f3, ascaad2016_012t5, 6708, 2a67, 9702, ijac201412204n2, 84c1, caae, 3424, 6df9, a919, dad7, dbfe, f70a, 428f, 93bd, 97fc, 01c9, 9bc1, a25c, caadria2016_777c33, cd80, 34fd, f97e, 7261, abdd, 848c, 8396, 75ad, ecaade2016_136h38, a268, ecaade2014_031s8, ecaade2017_149r, ecaade2017_083ss, 5df0, sigradi2014_345k8, 4bbd, 197f, 160e, 89fe, 5ba6, e0e8, 16bb, 358d, cd1d, 4f4c, c31e, c970, 33c7, acadia14projects_365ap, a213, sigradi2014_047l4, 946f, caadria2017_149h39, ecaf, 35c6, 3710, 5c06, f48a, 3903, 4206, 33c2, 57ea, 9c1e, 8f57, 385d, 1096, f93d, a6aa, 77ea, ecaade2015_297e65, acadia14projects_167ac, 51e0, 6313, 21cc, 46f4, ecaade2017_234o, 4ee1, 9c4a, dafa, 0789, ecaade2015_55b10, 7b75, 5e4c, 5903, 70ea, a07c, 802f, ecaade2016_042h11, a4b1, 08ed, 45fe, ecaade2014_149f34, 4fe4, ca7f, 374e, ijac201412205t3, dd7d, cc14, caadria2017_023k9, ccbc, acadia14projects_619y, 85ba, f422, 56a2, f8b3, ijac201614203o8, ascaad2014_025o6, d10a, 7157, 3dbb, 67eb, 00c0, 9a86, ijac201513303t10, ijac201412205c4, c45d, sigradi2014_021v1, ecaade2016_127g35, 9cd4, 5391, 58cf, ecaade2014_057h14, 47bf, 2c38, a29a, 2728, e6fe, ffa6, ecaade2014_113s26, 19b0, 70d6, ecaade2014_149l34, 8557, sigradi2014_266b2, c604, f2c1, 3221, 0af9, 5262, 4d5a, ed8a, cae3, 4238, d943, sigradi2014_252s9, e0e5, 9c21, 289a, 7cdf, e428, f5e2, af71, 8d67, aa3f, acadia14projects_589b, ecaade2015_237k54, ec9c, 8531, 3320, 4afe, 1208, fe29, ascaad2016_022p8, 1dc7, 24ed, 1801, dfc3, 8f37, ad34, sigradi2013_52j, ecaade2017_215mm, af26, b275, ecaade2014_138g30, fab7, 54c1, 7164, cb8c, 1566, 23a3, edf6, caadria2017_003u1, 38c3, ecaade2015_324u70, 2868, acadia16_12c2, sigradi2016_732o, 7b36, ecaade2016_mrty65, caadria2017_182p43, 5c03, 3536, 01ac, afe0, 2fd9, 03b8, d1db, 7bf0, sigradi2013_347u, 6f66, d325, 7501, 1552, 4d01, ce8b, 084a, 890a, c9da, 3637, d513, 3958, ecaade2016_166j47, a3cf, d8bd, caadria2015_203c29, 00ac, 3e33, 026f, 5cbf, 7a9b, 7d81, ecaade2016_163j45, ecaade2017_124s, 20c6, d42b, ecaade2017_006gg, 0fda, 0bc8, caadria2017_048j16, 3233, 293f, e7cc, 3bd4, 3f1c, cd19, ascaad2016_010u4, d892, 1af1, ascaad2014_010m5, 6298, 61b3, 7dff, 1d65, 6e71, 0623, e626, de4f, ascaad2014_013y6, 2d87, a3ea, 808c, ec0f, d31d, a4ed, bfe3, 7ade, cad4, a751, d14c, b8ef, ecaade2017_050b, acadia14_357ao, 4102, 4272, e6bc, e165, acadia14_145x, 9b91, b3c8, e1ac, 3690, 07a4, 7933, 7892, e7e2, 0cda, 9785, eaea, 0622, f5f8, bb39, 0f82, fc98, 44e2, 96aa, 7878, caadria2016_301m13, ecaade2016_193r51, be8d, 8638, d958, acadia16_470e27, 62bd, 97cd, db69, 21ce, 079e, d24a, 8698, 962c, 7fa9, 0ecb, 0e41, 773b, f1da, 3c92, e978, d1c4, 6f8e, ecaade2017_039a, 1d9c, bc8f, d14e, sigradi2016_732b, 5587, 7f7f, e0d9, acadia15_513t22, 556d, 2592, 66c3, ijac201412403k7, 095d, b402, acadia15_223j9, acadia14_531n, sigradi2014_140p2, 3440, 8aef, ecaade2016_147x40, 2850, bb9f, 674f, sigradi2013_43s, 3188, d099, cc65, ecaade2015_247g56, 49cb, a675, sigradi2015_8.264n14, 39f7, ffde, ecaade2016_132k37, a9be, caadria2016_487i20, d776, c50e, caadria2017_072b23, eb35, 828e, a58e, c016, 8eb5, 925b, ecaade2016_ws-dleadw67, baca, bb8c, 9aad, ecaade2016_151n41, 1126, d2d6, f644, 7be8, 215c, b5ef, 887f, b830, acadia14projects_247v, fd33, 291a, 2ced, c2f3, caadria2015_237n35, dd14, 6796, acadia14_487g, 46e1, a1cc, ecaade2017_077tt, e6f8, ecaade2015_193z39, be20, cca2, sigradi2014_345n9, ascaad2016_029x11, b00e, sigradi2013_429l, ad13, 83c2, ecaade2017_282v, acadia14projects_301j, a80a, b098, d848, 1582, 32fb, 4243, e565, bf26, 7fcd, 8c21, 3687, 29c6, d577, acadia15_161i6, 18c8, 890c, d236, 599f, bacd, 6dda, acadia14_479r, acadia14_111i, e1d8, caadria2016_477u19, ecaade2014_157k38, ce1c, 5d3b, a5fb, 5dba, bc58, ijac201614104z3, 53f2, 0274, 7b82, dfda, c11c, 5906, 6ba3, 094a, eff0, 1013, e980, 50d9, 506a, ecaade2014_044b11, 24c1, fdf7, 4560, c17a, ecaade2014_225e58, sigradi2013_189r, c2b3, 5109, ecaade2016_016k4, f4af, 91a4, e98b, 1d22, ecaade2016_013k3, 8958, a12f, 0eca, f5bc, 7ad6, 787d, ecaade2017_009dd, 7414, f1b1, bc00, cbdf, 2b00, 0861, ecaade2015_83l16, 8c6f, caadria2017_134b36, 5aac, 2b70, 4a3f, 128b, 06e1, 1217, ecaade2017_253gg, sigradi2016_614y, 0402, ascaad2016_041n16, 9caa, ascaad2014_007g4, 774e, 842d, ecaade2015_115b23, 8060, fa63, sigradi2013_234c, caadria2015_172j26, f873, b0b7, 7d8f, ijac201614308f5, e680, 1cb7, sigradi2016_426c, f8da, 5347, 94f8, c0cb, ecaade2016_142a40, 7110, ecaade2017_076q, ascaad2014_008m4, e7fe, 1aa4, da67, 1593, ecaade2015_48u7, ecfd, ecaade2014_168d41, 9641, 65db, de8c, f625, 49b5, ecaade2015_116l23, sigradi2016_817p, 0b90, 65e3, fabf, 5b2c, e1e4, 16d5, a522, 0ff1, 0c1e, 7384, d72f, c8e1, acadia14_135w, 6f3d, 27f4, baee, fb87, a79d, b167, ad55, bb61, caadria2015_072n9, 7712, caadria2016_301g13, 821e, fe1d, 75f2, e01a, 4c5b, ecaade2016_047k13, 9e6a, ecaade2016_215x54, 2a74, 4073, caadria2017_002k1, 7a09, caadria2015_194z28, c3e1, 95d9, 4369, a630, 4384, ecaade2013r_019l10, 3e12, caadria2015_233h35, sigradi2013_195a, ecaade2015_227v49, ecaade2013r_006x4, ecaade2016_007i2, 8381, 2b5a, ascaad2016_001b1, 7dbe, acadia14projects_531u, de0c, ed64, 89d4, d19f, 76ca, 88e3, 97c2, caadria2017_189e45, 3450, fe0a, e95d, e131, af2e, 0df2, c2a2, a124, 9fa7, 4590, eefa, b3c2, e6a8, bf8e, acadia16_24u2, a5ac, 9156, 3bf2, ecaade2014_157z38, ecaade2016_037b10, cb62, 76d9, acadia14_117h, 34a5, 70d8, 6f5b, ddb5, 0146, d022, ecaade2015_35n6, 6db6, 38bc, c563, acadia14projects_63aw, 289e, a58b, acadia14_43ag, e36a, 2a38, ijac201412403u6, d1df, 543c, 10b5, b376, acadia14_627h, 93c9, 8100, ecaade2016_018i5, a687, f425, 6aba, 9e2d, acadia16_270a17, 4d6c, e68f, 85ae, bb89, 5415, a15f, 258d, 76b9, ecaade2016_104u28, c3e7, d830, 5611, 3655, ec53, acadia14_339ak, a27e, 186b, c8a1, 0fb2, ff6f, ecaade2014_038z9, 59ef, ecaade2015_158d33, 88bf, 3e13, 6d8c, b638, 0017, 0771, c224, 66bb, e05f, d4e2, d138, ecaade2014_108j24, d12d, ascaad2014_029c8, 4fe2, 01d3, 265a, cc58, caadria2017_183e44, 7fe6, ecaade2017_269c, 839b, 6ac4, 8e49, 95b8, acadia14_145ae, e20d, f17d, 00a7, ecaade2014_186c47, da86, 82c8, a73a, sigradi2013_313m, 88b2, 2954, 93f2, a713, f4f2, ecaade2017_273o, 06f3, a375, 3f20, ecaade2015_237e54, 08d2, 2668, acadia15_185k7, a9e5, acadia14_671r, 55dc, be12, acadia14_445aj, d74c, caadria2016_871j37, ca4c, f6dc, caadria2016_517h22, 21ec, a60d, 8ef3, ecaade2015_158w33, acadia14projects_339aw, 2cb6, b7a3, acadia14_125ae, 40af, acadia14projects_609af, 0d84, ascaad2014_027i7, 335e, 9da9, 86f6, 730f, 280c, 3506, a323, ae12, 4b60, f6b4, caadria2015_033c5, 02ee, 922c, sigradi2016_381v, c3e6, f5fc, 54d6, c6e2, 6bff, 1e98, fd9e, c889, 5025, 734d, ecaade2017_194bb, ascaad2016_022a9, fe49, 7c49, ecaade2014_149u34, ecaade2015_61f12, 17f5, 3161, 92c5, c8dd, ijac201513104x3, b2a6, dd9a, acadia14_719n, caadria2015_090z14, ascaad2014_018x1, 7c0f, 8ad8, 5fff, 16ff, 1222, 1876, 785b, 87e3, aa36, ecaade2016_183t49, f881, a9f3, 7b3e, de0e, a537, d78d, acadia14projects_539b, ijac201412304e1, 478f, c733, fb7e, d13f, ecaade2017_183q, 4037, 8b96, d55d, 281a, ecaade2017_057ee, 53cd, 4d12, ad82, b0aa, fb3b, ed13, sigradi2014_222j8, 10f0, 9441, 3da4, 5f2b, d473, acadia14projects_555e, 8499, 474e, c74f, 4349, 5b2d, d179, ecaade2015_194e41, ijac201513305z12, 9d8e, ecaade2017_076hh, 525a, acadia16_140j10, f8a9, ecaade2016_230m62, sigradi2016_450ss, 69e1, bd79, 6565, 0290, 318e, 1b8b, eb66, 2830, df79, 78f5, ecaade2016_154m42, bc16, ef6f, 4690, 84ef, 6db7, cd78, ebac, a88b, 4849, 349a, 8602, 2154, 6ca1, caadria2016_301k13, sigradi2014_232v8, b86a, 82ff, 0a11, acadia14projects_389f, ijac201614105u4, 1965, 736d, sigradi2016_599rr, de38, aac4, 3912, ecaade2015_206z45, ijac201614203t8, ascaad2014_001a1, 29c1, 78bd, d3e9, 9b75, 4c48, 53eb, a9a1, d067, a37b, ascaad2014_005f3, 9e95, caadria2016_713y30, f068, 67ee, 045d, 444f, f2f4, 6429, caadria2017_070t22, 4871, 7ff5, 1a36, caadria2016_529v22, 9faa, ae73, caadria2017_094z25, c0b2, 7137, e277, ed91, ecaade2015_180z38, caadria2015_203d29, 6358, 6c77, 89b3, ecaade2017_129ee, 96f4, eee2, b056, 6d6c, caadria2016_487u20, 67a6, f723, ecaade2014_133v29, 1be8, acadia14_317u, 51fc, ecaade2017_252d, 083a, d5d0, acadia14_117aw, 3381, 4a35, 9ba8, 500c, 47ec, d614, 685c, a08d, 931a, sigradi2015_10.307v20, a95f, 8118, 526d, 74fc, 4c06, 1492, ed31, ijac201614402t1, d9e3, 288a, c1aa, 9709, 244f, 3cbb, 4d26, a2d1, acadia16_98o7, 220f, 87ca, a863, ad6c, f48d, 55fc, 257c, 3445, 4aba, 402a, 8197, caadria2016_249k11, 0871, ascaad2016_039s15, 296b, f6d0, acadia15_343n14, cc05, df98, 9818, 5ff9, ecaade2015_200o43, 60f2, 2a7f, e069, e0b0, 2e26, ecaade2016_071y19, acadia14projects_681ah, e9cc, 7ba9, 8b17, ecaade2014_204a53, ecfa, 27ca, sigradi2016_809rr, ecaade2016_215u54, acadia14projects_479l, 1a3a, acadia16_78p5, 3ab6, abd6, 74d1, 7f5d, f2e9, sigradi2015_12.215z27, e7a3, 9592, 45cc, ecaade2016_158o43, 3fb9, ecaade2014_018z4, acadia16_298n18, d4db, 368c, 3515, 353b, 7c17, 2a58, ecaade2016_129e36, ea0c, ecaade2015_268f59, ecaade2016_118w31, cf4f, 9452, sigradi2014_155y3, f95a, 13ed, a086, 6b81, cdd7, 04e8, 4ab7, sigradi2013_194c, 1d6b, 59fe, b548, 281d, ffb8, a89e, 57f7, 823c, 6ebd, 1584, ed3c, 0d41, 87f1, caadria2015_119w18, 60ae, ecaade2017_213h, ecaade2016_021t5, 7fc9, c046, acadia14_63an, caadria2016_539a23, b853, 4419, a896, ascaad2016_035n13, bfa7, ecaade2016_217d56, 29e5, sigradi2015_10.309i22, 5ac7, f2d7, ea27, 7ed0, cf74, 5796, e83d, ecaade2016_167e48, sigradi2013_215v, 40a8, caadria2017_081r24, 6612, 4c40, b1e3, 5297, 8dbb, dbe8, ijac201513103c3, 2c0a, f525, 78b1, 686c, 50b9, 10df, ac66, b3f9, 5805, sigradi2015_3.201v3, 3497, 15b9, 4567, 14a3, a996, 637b, ecaade2017_073p, 1d8c, 065b, 6df0, c38d, 9ae1, 1f4f, 5e6d, 641b, ecaade2017_277hh, a79f, 4e22, 984d, 39b6, b131, 5f1b, 1a89, 8b9a, 7f9c, a631, sigradi2016_673ee, 2609, 4a64, 50cc, 0417, bb58, 60d0, 1d48, eade, sigradi2013_305, 4ac5, 04b9, sigradi2015_11.34z23, 9354, caadria2015_114r17, 6ffb, dec5, df5b, ac17, caadria2017_123r32, 11cd, 363d, 9739, caadria2016_549o23, e95b, c4b7, 43c4, sigradi2013_400a, acadia16_382e24, 3702, 8a69, e6fa, 0b01, 2bea, ca73, f493, caadria2017_163k40, 5f11, 7458, caadria2016_135v5, 8935, df00, 98e7, c2fe, 9199, aff6, dd5b, sigradi2013_366a, 2d78, 5e49, caadria2017_081x24, c4f5, 8d4f, 94bc, acadia16_130t9, 071d, acadia16_318o19, b882, f62c, ijac201614103t3, b5ce, f040, ecaade2015_230c52, 5ac0, acadia14_153ak, a0ae, b531, 39b0, bc05, caf9, 2829, 9e32, ascaad2016_009m4, caadria2015_016i3, 4786, 3f3c, 8d95, ijac201412403c6, f47e, ascaad2014_012n6, 8649, 5a32, 3b39, acadia14projects_531o, d479, caadria2016_095z4, 2eb3, 249d, acadia14_301d, sigradi2014_213y7, 1555, 4432, d88a, 2ee5, ecaade2017_301s, 9ce3, ecaade2016_042v11, 33b5, b5af, d282, b621, 7ae0, 106c, ac0d, 5c22, 716c, 0240, c8b1, acadia14_549o, ecaade2017_294c, 1fff, b27b, 42dc, 8ebc, ecaade2017_308ii, cbc0, caadria2015_090b15, ecaade2015_35u6, f113, 3461, 3f7c, ecaade2014_052n12, 5fa4, 9276, 9752, 9069, acadia14projects_153ar, d898, ecaade2016_198u52, caadria2015_060y6, caadria2016_631h27, 4bb9, dfd0, 79fd, sigradi2016_781zz, 5641, 75e2, acadia14projects_177r, fef2, ecaade2017_208n, 6291, ecaade2016_198m52, sigradi2013_400o, 928e, caadria2016_861e37, 5abe, 1065, cdf4, ecaade2016_168f48, f09d, a5b4, 2438, eeb4, 3988, a08c, 46b8, ecaade2017_039f, 7def, 3640, acadia14projects_79ac, 8f13, fe76, acadia15_243w9, c0c1, 6f2b, 01d1, b1f5, 7c66, 0106, 007a, 6dad, acadia14projects_311x, a38c, 39d5, acadia14_237ax, 29b4, a349, ef67, ecaade2016_071e19, ecaade2017_157oo, baec, 8322, 7186, 03db, sigradi2016_781xx, sigradi2016_625ww, 702d, 0984, d60f, 5dbc, bb8d, af3e, 4810, 4602, 097e, ecaade2017_079i, 677a, 387e, 9c94, ecaade2015_307p67, f201, b68f, 01cd, 5b2a, ecaade2014_182d46, acadia14projects_619ak, 2458, 4dbd, ecaade2017_254kk, 0103, ccc5, ecaade2017_101x, acadia14projects_167w, 7457, b28d, sigradi2016_637y, dc1f, ijac201412406j9, a86c, c897, b0c4, 9c3d, 88d7, 3aee, 2faa, 7e8b, 36bc, 8010, e5cf, 4003, 538a, d860, d936, 2962, 7ea2, ab91, dcd2, a3ed, 21e8, 669c, 8532, 99af, ec11, 219a, caadria2015_114e18, 0259, b62b, f7bd, f154, bde8, 1a0f, d291, caadria2015_237u35, f3a4, 357a, c81f, f791, 01a9, ee2a, 4982, 670d, 8624, acadia14projects_327c, 1a65, 8656, sigradi2016_695r, cf4c, acadia15_395v16, ecaade2016_129x35, sigradi2014_045a4, 2005, sigradi2015_10.309k22, 6002, 3db9, 4fa9, ecaade2017_050k, c340, 0ce4, ijac201614202b8, ff40, 66c4, sigradi2015_9.347x17, f082, eb15, a69f, ascaad2016_050a21, 613e, 1a06, d1c6, 0216, sigradi2015_6.387n9, ae79, caadria2016_229s10, ascaad2016_038a15, 9c11, 8a5c, 4a09, 47f4, d0ea, 7fc8, 9f7b, c10b, 98ea, 5282, ascaad2016_050w20, 80d1, 837b, a78f, sigradi2016_363ff, 264d, caadria2015_069r8, 8c93, adf0, 4abc, 4fbb, 81d1, de6a, 06d9, 2f88, c4d9, 9a05, 7ccb, 78c6, 1756, b0ef, db4e, e778, 0738, ecaade2015_59d11, b29e, ba3d, 3f47, 2d17, 9429, 78c0, d208, ecaade2017_161b, 31e9, sigradi2014_074h6, 9768, 3954, 0ff0, 341b, b179, 771c, eb41, a81a, 9542, 71dd, 600c, 64fe, 56a3, 5c93, ecaade2016_072d20, 76b2, 387d, 9bcf, 975b, fc03, b951, ecaade2014_055z13, 9dca, 3373, 41b2, 7c10, ecaade2013r_002y1, edba, 83f6, caadria2017_104c28, 613c, cf27, 2115, bb87, ecaade2015_185m39, acadia15_333c14, 6c30, 4a21, 881a, 4a87, f83c, b57e, 3256, acadia14_565aa, caadria2017_094t25, 182d, 1a95, c503, sigradi2016_431q, 7545, 0e29, d323, c250, ijac201412205p4, 4c31, 0724, acadia14projects_91t, ecaade2016_074p21, acadia14_247i, ecaade2015_194b41, 270d, ecaade2016_119y32, 64bc, 2fe0, 6f3c, 8415, 41fe, cf2a, 74b2, ascaad2016_004t2, 69d2, b7fa, 494d, db49, 4322, 8545, 78e0, 6c84, e6e2, 31f4, acadia15_81t2, e55f, ecaade2015_28y5, 587c, ecaade2017_138v, cb17, 5a9b, bd71, a6cb, a494, be47, ecaade2016_162f45, ecaade2016_144i40, ec27, c347, 0309, c2d4, e955, 2360, 6328, f0d4, 571b, c64e, 2f90, bca9, a359, 9492, a23a, bc85, a532, acadia16_34e3, caadria2015_087w13, d088, aefc, sigradi2016_484d, ecaade2017_052mm, caadria2015_122h19, b271, caadria2017_015j5, caadria2015_246b36, f9c7, 8d50, 6054, bb9a, e6c5, e0d3, 7194, ascaad2014_010j5, cbe2, acadia14projects_53r, acadia14projects_71v, ac20, ecaade2014_168u40, 0261, e59e, fe32, 2675, 7463, 8f39, acadia16_164u11, 1bd7, 7630, 746f, be5b, c1e3, ec69, a8ea, a699, c7af, c6e4, 8244, 772e, d260, f91e, acadia14_579h, 242e, 110a, ecaade2016_007j2, f5b4, 40ea, 08ff, a3c0, 4d66, ecaade2017_215m, ecaade2017_006dd, b6e1, 2e20, d5d1, e83f, ascaad2014_005m3, 2e5d, c586, ijac201412201g1, 4475, 6f6f, ac06, 2f99, fe41, sigradi2015_12.19x26, sigradi2016_479cc, a93b, ecaade2014_140p31, 267d, 449c, 3d10, f4b8, sigradi2015_sp_4.275u29, 71c2, 98c0, d58f, 2f1d, c0bd, ecaade2015_158y33, sigradi2013_343e, 4e0b, sigradi2016_417jj, 10e8, aabf, 7eec, c093, 02b6, ecaade2015_73j14, 3915, sigradi2016_592t, ecaade2014_011e2, 94d7, ecaade2015_253x57, ecaade2014_202n52, 3863, c529, 8199, f111, f6b2, ec75, 14be, 627c, 8073, 0850, 270e, 8fde, 315a, faf7, acadia14_627d, 65ef, sigradi2013_138t, 182f, 976f, 005b, 79d4, 966f, acadia14projects_237az, 2a8d, e68d, 0ce7, caadria2017_134a36, d4fd, acadia14projects_699s, 74c2, 72da, 1845, 139d, sigradi2016_421yy, 1038, 3139, 294e, 064c, 9045, d4e9, caadria2016_177c8, caadria2016_611j26, sigradi2013_313n, b428, sigradi2014_217f8, db33, 25ab, 1ca9, aec5, acadia14_135u, 99be, sigradi2013_30e, 0163, sigradi2015_6.387y9, c67b, ascaad2016_010b5, eb4b, caadria2017_074g23, acadia14projects_291at, 9419, c61a, fa38, 3ad3, c1f2, caadria2017_079e24, 25a2, 71bc, e269, d658, 113e, 187a, 7ded, 8b23, ecaade2015_101j20, ba55, 0392, 70e9, sigradi2015_6.151c8, e585, 8dcf, sigradi2013_10g, e013, 843b, 234e, 9b9e, caadria2017_163i40, 7169, e096, caadria2016_435l18, eb77, ecaade2016_144d40, 2881, 9f73, 8336, bbce, 41cd, c58d, 717b, 1b3c, 5b07, 68f7, 3e90, 62ba, 8dbc, 1c36, 8afa, acadia14projects_497x, bb7b, d66c, 7c40, 3b14, acadia14_135n, 4d54, 0f75, 915b, acadia14_135y, f6ae, b311, e1ab, 24eb, ecaade2014_055w13, 2b68, f998, 7d63, 2d4e, c436, caadria2017_131f35, 7475, a87c, b3e8, 20bf, c454, ijac201513206j9, 19d5, ecaade2015_176t37, d73a, 55d0, ecaade2016_002d1, c5e0, 0405, ecaade2014_168h41, cd54, 5645, 9a43, efbd, 7a44, caadria2017_017m7, a73c, 3b57, acadia16_440j26, a9cd, b6f5, ecaade2013r_009g6, 5d0a, 13c1, ijac201614208z12, caadria2017_134x35, 509a, ecaade2017_199ll, 4d50, 1f11, a178, 83a1, ecaade2014_120g27, e3a8, 3482, ecaade2014_157x38, caadria2017_145v37, e017, 65f8, 6d5b, 717d, c035, b5e1, 0487, 9994, ecaade2017_006oo, 862b, 2a32, 6316, 09b7, ecaade2016_ws-dleadx67, 200d, acadia14_531m, ijac201614105p4, add7, 2524, 4e2b, 41a3, 1bda, caadria2017_004t2, 6ba7, 9d99, ascaad2016_009i4, 588a, c92f, 4235, c47c, ecaade2017_057q, dac6, 59f6, 1309, f88f, bd06, 54ba, d47b, 0c09, ecaade2015_314j68, 8d0a, e8e0, 63cf, e0b2, 6f8a, ecaade2014_113o26, 93a7, caadria2017_043d14, sigradi2015_12.297j28, caadria2016_333v14, 5968, 34b9, 0851, 4084, 23a6, 8664, sigradi2016_550m, 7680, f3ce, 2559, 65e6, ecaade2014_010v1, bcb6, d77d, 7981, 1558, d588, ecaade2015_199x42, ecaade2015_205b45, 902b, caa7, ecaade2017_029t, 6e87, ecaade2015_227d50, 0dbc, ed98, 34d6, 0d23, ecaade2016_126n34, 27d3, 4e1f, 2aad, 65d2, ecaade2014_127o28, 5392, 2a6c, 028c, 3f4e, ijac201614303n2, cfd0, 5898, dd90, ecaade2016_007h2, ascaad2014_003y1, 46d4, c331, 0fad, f23e, b5aa, 71b3, ad59, 5da6, ecaade2017_003m, 2306, 8728, ecaade2015_180w38, cebd, a57f, 25f6, acadia14projects_189a, 8e1e, ecaade2016_222c58, 8e8d, cc1c, dc4f, 6532, sigradi2016_484ss, d66a, a624, caadria2017_124u33, 78b2, 3aae, caadria2017_048u15, b895, f8ab, caadria2016_373j16, 8dfe, 0225, ecaade2017_031tt, sigradi2015_11.165o25, 1985, b713, f40a, 3360, 858e, 8c6a, fe3c, ecaade2015_59u11, d889, 6e6a, sigradi2014_070w5, acadia14projects_177ad, ecaade2015_171f36, ecaade2017_066u, 491a, ecaade2016_071d19, 9196, 8678, 3bdf, a868, caadria2017_149k39, ecaade2014_042r10, 03f2, 536b, 6dfb, 72e4, e746, 5ae9, d025, b931, 4001, sigradi2015_11.8o23, 7ccc, ecaade2017_265t, d03b, 22c0, c4f1, 0c3f, bfdd, 59a8, 1a60, cfd1, 86e1, ecaade2013r_007a5, 92b2, acadia14_63ai, 3f39, ijac201614204a10, aa20, 3600, fdb4, 770c, a6b1, 022d, ce2c, ijac201614307u4, ecaade2014_031v8, 2df4, 6a1b, 4836, 3ed8, ecd9, 381c, ijac201412408c2, 6edd, ascaad2016_033x12, bcb8, 21f2, a5bc, caadria2016_333s14, acadia14_565p, e1e5, a721, 0689, f4a4, caadria2017_096w26, f62b, abf3, 2aaa, ecaade2016_162p44, ascaad2016_042w16, d217, 4cbd, 155d, 22e0, 6f0a, acadia16_280u17, a1df, 5ec8, 2a5e, f367, ecaade2014_145o33, 1684, 7685, ea18, 4759, 440e, 2e66, acadia14projects_135n, ecaade2015_109x20, 0524, 4b26, 444a, 5836, e49e, 6e11, c5f3, 8a05, 16f3, 514b, 046d, 02c6, ecaade2017_021e, f943, f0ba, ecaade2014_071d17, 4d8e, 7257, acadia14_699h, f7cc, sigradi2014_137i2, e432, a207, 82e0, cfc4, 5d2d, 717c, cd16, ecaade2016_225k60, 3840, 148e, 2168, dde2, 1857, caadria2016_291t12, 51ca, 6e43, bef7, 7db8, 1103, 39a4, 8847, ecaade2014_153i37, 605f, ecaade2016_067x16, ijac201412205d4, a5e5, acadia14projects_145aa, 2fad, 7eca, d1e0, 4b40, f2cb, caadria2016_045g3, 8893, 37b6, 9cce, bdf2, caadria2017_129x34, 5d88, 42bb, ascaad2016_045v18, c2e3, 9f11, 8dc5, acadia14_333ax, ecaade2017_280b, e412, caadria2016_003l1, a347, 5895, 4d25, sigradi2013_189i, sigradi2015_6.42y7, 2efa, 14ce, f1ff, b104, eb72, 33f5, 2f9c, 68d7, 4494, 957e, 96ed, 8739, 556a, caadria2017_001b1, ec00, ecaade2016_223r58, 5bc5, bf3c, fbf1, ed79, 6b60, 987f, ecaade2016_110i30, 8e4c, c7e4, 5b91, ecaade2015_215t47, 7386, 549f, 4d0d, b64a, 18b3, 5210, ascaad2014_014o7, ecaade2016_023t6, 42c9, ecaade2017_143o, sigradi2014_330r7, 14aa, 8113, ecaade2015_217w47, f3ea, 0ba7, 3760, caadria2015_073g10, ecaade2014_096b23, 6fd8, 6289, 8f32, 9161, ab5c, acadia16_326t19, a5e6, 6f1c, caadria2015_162y24, b934, 7973, e23c, 0cf2, 841f, ecaade2015_271y59, fef3, 7d10, e92b, 68c2, 253c, acadia14_647as, ecaade2016_ws-dleadb68, 9203, 9ea9, 6bfa, b700, 100a, 5625, 5306, 775d, e74f, ab02, 9da2, ecaade2017_073r, ac8c, 71e1, 8697, 921b, e737, cb80, a95d, 3e8b, 63de, ddbd, ef73, 8672, ecaade2016_071w19, sigradi2016_360u, ecaade2016_068c18, d67f, 8a4f, 46e8, d4ab, 4492, fb15, 70dd, 5b87, ecaade2014_072m18, f5b0, ff8a, ed60, acadia14_347ai, ecaade2016_ws-dleadm68, 4ba0, 927b, 2cba, 1a8a, 56ce, 4e02, sigradi2015_3.221u4, 8a45, 2622, caadria2016_003b1, 20d9, ca61, 4d0e, 9554, 857f, e6a6, 0b04, 0328, 4992, 7723, 03d3, e915, 31ef, a24e, 6302, sigradi2016_363ee, 14d2, fd04, 0d76, 4631, 0bb1, a807, ecaade2017_215jj, ac16, d751, 1f25, 1c18, ecaade2015_61x12, c3c6, 26ad, f347, 840a, 2278, ef24, 16de, 01e9, 33d1, 69f1, 5969, dd7e, 89f0, acadia14_389f, acadia16_106j8, e397, 3f53, 31a7, e952, f1aa, 5298, 2bdf, caadria2017_047a15, sigradi2015_9.347a18, bb75, 863c, acadia15_311k12, acadia15_185s7, d6c4, 55d9, acadia14projects_479b, b763, 8541, 9cfb, d691, 2275, 38ad, 962f, e3de, 7198, 8df6, ed33, e3a4, 9430, 5ac3, 30f4, 34ed, b908, f205, 4197, 4a2e, f982, 968b, 7d0a, ijac201614201s6, 1d55, af22, 0313, 6ef7, acadia14_589h, 45ab, 6559, e62d, sigradi2015_8.189v13, 42af, 0251, f99d, sigradi2015_10.138y18, ecaade2017_308ff, 13f7, 9054, bc26, d320, eefe, a79b, 751a, 05ad, 6c15, 0583, 2148, ed53, 52ef, 266d, 8ab3, 4282, 7121, 4af3, 5165, f5d7, 9dcf, dbce, cfa6, f1b9, caadria2017_145u37, bff6, b4a1, ecaade2016_083f24, 283c, 53aa, 6b3c, 8d34, dbad, 8e08, 8f1a, 843d, 7610, cfad, 77de, 4e01, ae28, ecaade2017_053uu, c3fc, 7a7c, ca6b, 502d, 8018, ijac201513206e9, 828a, e6b5, 4a13, 6cb9, d9ee, c1c7, c9f3, 7aa7, ecaade2015_158a34, ecaade2013r_001j1, 1226, ecaade2015_81o15, f6da, 6a37, e3af, 01ff, b6c3, c3a7, ijac201614202y7, 6483, 882d, 3b01, acadia15_223c9, c796, 2103, da6a, 28c5, bc23, ecaade2014_208w53, ce00, dfa6, dff0, 85e2, caadria2016_249g11, dc80, 1fb2, ecaade2016_mrtd66, 044a, 70a6, d3da, 7ea9, 3535, 32f5, a6c7, 1ced, 2ffd, c799, 4931, a250, be41, ecaade2017_018bb, acadia14projects_647at, 949a, be34, sigradi2013_95o, acadia14projects_719g, 8883, 161e, ecaade2017_044mm, f7fa, 279f, d827, ecaade2014_078r18, 0026, ab7e, 0ed8, ecaade2017_294d, 06e4, 277d, 342f, 9541, 8ddb, bb9c, c387, d1e1, b588, d2ba, 318c, 154b, sigradi2014_239h9, 3ae6, 7e25, 75c1, 5402, 5afe, 51e6, 48c4, 5ca2, 78ef, d350, 53b7, 0a1a, 39d1, 19d0, 1a51, 2c41, 6324, 37fb, e885, e2fd, 27f8, ijac201513103o2, sigradi2016_614u, 8053, bdb9, b169, 7767, f461, ea93, bfec, 0c27, 6830, e0bc, ijac201614102e2, 9653, fda2, 91ab, 0228, ecaade2014_153d37, sigradi2014_074t6, 13e5, e47b, e720, sigradi2013_285f, 44a6, e093, ecaade2013r_003t2, ecaade2014_011j2, 568f, 0b20, ijac201614401a1, 91cd, 51b9, 3e37, ecaade2014_044v10, 6817, ascaad2014_006v3, a592, e1da, ijac201614207x11, ecaade2017_290pp, bdb6, ecaade2017_140jj, bd73, c1f3, e80a, 3398, 2620, c70b, 3edb, 1e03, 4247, 3763, f164, 595f, ecaade2016_013p3, bd51, fa89, f911, e88f, 0caf, db7b, 2941, 0881, ijac201614105j5, b81d, f960, b323, 79a7, acadia14_247z, f0f0, acadia14projects_601v, cde9, c9e4, 3de3, 3c40, eed1, b860, 0b93, dfc8, ecaade2014_016w3, sigradi2015_12.297n28, b230, 2ddf, caadria2016_651d28, 103a, 1653, 8eb2, 65a9, ecaade2017_019rr, 0c8b, ecaade2014_157c39, f256, 3c25, 8571, sigradi2015_8.339x15, sigradi2013_405, 29b0, 201a, 62aa, 6152, sigradi2013_425r, caadria2015_162w24, ecaade2016_040t10, ecaade2014_030m8, 57fd, 32ad, 665f, 0893, 4a8a, 7614, 4529, cf1a, 070d, ecaade2017_198xx, 1b1c, ecaade2013r_003u2, 2e11, 5e75, 5c39, 9dbf, 137e, d85d, 3c98, 7e97, d2c7, 40e9, sigradi2013_280l, c507, ecaade2016_129w35, sigradi2016_450oo, 27bb, 3fe0, 3e16, 5b92, 386f, 7ee4, sigradi2015_10.74s18, 8316, 9cb5, 8d66, 485d, ecaade2017_047z, 41d9, b67d, sigradi2013_183d, ecaade2015_206w45, 3d2e, 7af7, 4c17, 360d, 6e79, fedb, ecaade2015_169w34, 9a2b, 78fb, ce3c, 949f, 9182, 353f, d2d0, ecaade2015_143m30, ecaade2015_21b4, 7a97, acadia14projects_699e, 956f, c3b7, d2db, ecaade2015_11d1, 9a7a, 0b86, 52f4, 9112, e1fc, 48bc, ecaade2015_79i15, b7bd, c099, 6bf3, 3413, 66bc, 08d8, 5dc7, 722a, 9848, d826, efd8, f30d, acadia14_281y, 30ee, 7b5f, f1cf, d0b9, 6954, c6ba, ecaade2016_037w9, 6e92, 1f9f, d4ad, caadria2017_009p4, c6b4, a36b, caadria2017_189i45, caadria2017_080g24, 3aaf, bfed, 2c65, 9214, 169b, 4d96, b1c5, 82c4, sigradi2013_41e, d597, 4c55, 620e, 6a99, b614, 05e2, 1cbe, 6819, f208, 468d, 76a4, 504d, cf79, 9b6f, 896a, 9f1f, 39f3, 9c36, 0522, sigradi2014_047n4, 83cf, df47, e25b, ecaade2017_098ss, 75c6, 2234, 5517, ascaad2014_008l4, 2d2a, 0fcf, 2f27, 2a65, ecaade2017_291v, 3c1d, d1bc, 082a, ecaade2017_290tt, 095f, 674d, 3851, a051, 0731, c97f, 5f7e, 2dab, ecaade2016_002f1, cc30, ecaade2016_191x50, d82b, ecaade2016_040m10, c775, 21d1, 5b97, dcf8, b5b4, 159f, caadria2016_487v20, 9250, d804, caadria2015_073i10, 714a, sigradi2016_479ee, 5409, 2c1d, ecaade2015_115c23, ff95, 99e1, ecaade2017_256v, f4c3, 50f7, acadia14_311x, 0e56, b757, acadia14_627ar, acadia14projects_347ak, 6f9e, 59d9, 4b88, fe6f, f3a2, bffc, e00b, b6a4, ec08, ecaade2014_052b13, f968, 16d9, ab72, 36f1, acadia14projects_229j, 102d, 424e, bad8, ecaade2017_033t, 88c5, acadia14projects_627am, d504, 17c8, e6f0, 5680, ascaad2016_036d14, 7187, acadia15_483f21, caadria2016_177t7, 6fe4, ecaade2016_119m32, 5d92, f90e, ecaade2015_199c43, ecaade2017_156v, ijac201412401y3, c717, acadia16_234g15, bb76, 5d8f, d54b, 8ba4, ecaade2015_91i18, f75b, 17fa, 6c2b, e260, acadia14projects_473ag, 9856, ecaade2015_103l20, 55aa, e1a9, aad3, ef1a, 2dcc, 6892, 03c6, 7cb8, sigradi2015_9.152p16, 4d4f, 9f33, 985b, ecaade2016_033a9, 0ab2, b34a, 0790, 72c9, 4455, ffd7, 3ddd, acadia14_473at, 38a1, 18f0, a010, 3f23, 7ddf, 2560, b726, b5cc, 5d57, caadria2015_206j30, 46b1, ascaad2016_043g17, 768e, 3486, 2077, dd02, 18ad, 20ed, 23bb, 260f, caadria2017_052z17, 2285, caadria2017_134y35, acadia14_549r, 5a3e, 236d, ecaade2013r_008i5, fe19, e718, 3379, a535, 9af3, 3a1e, acadia15_311h12, sigradi2016_595jj, acadia14_487i, e7f6, 3fbd, b3a6, sigradi2014_032i2, caadria2017_163p40, 6169, d834, 3920, caadria2016_787h33, 494e, 4550, 25ff, 3e54, 0d7e, d56f, 1604, caaf, 8a80, 21ff, ec57, sigradi2016_524q, ecaade2015_59k11, 8d8f, 6cdf, c632, ba12, caadria2017_110e29, 0d75, 19c4, 58f5, 9a68, f6ad, 27a8, e383, ae56, a680, ecaade2017_215ff, 760e, caadria2015_004k1, 238c, acae, 0304, 0f25, 64b8, ecaade2016_007d2, 33e0, ecaade2016_151b41, d38e, e164, 35e8, d367, a59a, sigradi2015_3.11d2, 416c, 1704, 57c5, sigradi2013_429j, 705a, 62a0, 9f99, 0a34, acadia14projects_281r, d835, a308, d8d9, 8c0d, d870, 422e, cb4f, b631, 25bd, 3638, 49c5, f853, f324, e423, ijac201614207e11, a03d, 7448, ascaad2014_007b4, 28c1, b4dc, 26d0, 304f, 2619, ecaade2016_162o44, ecaade2017_169mm, ascaad2016_007z3, sigradi2014_049n5, ijac201513203r6, 88d8, 5a74, 6491, 58ce, acadia14projects_655ai, 41c3, 4e69, ecaade2014_072a18, 28fd, 97cc, bcf2, d535, 0df9, 44a7, 0e78, bb96, 2f00, 7fe0, e4a5, 122e, 9d62, 1b8e, 7d45, 35c8, 63db, f2f6, 9472, 8226, fc80, 914d, 49d0, 001c, 0200, sigradi2013_311k, 5a51, 37c7, 80b5, 216b, cb3f, 7cba, ecaade2016_239a64, 866f, ffd2, 55ed, c88e, 0b8e, fc8f, b489, 031f, acadia14projects_661m, 12aa, e738, caadria2015_130m21, 3088, 8d2d, sigradi2014_213t7, acadia16_124c9, 0c7e, c2df, ecaade2015_297b65, d00e, bee8, caadria2015_070v8, 3c9c, 2a19, ecaade2014_085k20, 8d25, sigradi2016_595dd, cecb, caadria2017_015b6, bc72, ascaad2014_004f2, ecaade2014_153w36, 4099, 7d72, 35dc, 40be, b633, e08a, 95d6, 0081, 6f1e, 4fe1, 58ee, ecaade2016_011y2, b1fa, 1962, 3c41, 1307, 5912, ecaade2015_319a70, cba1, 4364, 3cd3, 356b, 3d76, 4134, ijac201412405p8, acadia14_479f, be4c, 588f, 0635, ecaade2015_11c1, 4085, f906, ecaade2015_280d61, e715, eaad, 49d7, 915f, 3491, 8e51, caadria2016_219h10, 331e, 18d1, 99cf, 70a8, acadia15_483d22, 0a6f, 2ea6, de51, 7e24, 92b9, 02c8, a3ef, sigradi2016_637x, eb4a, 2fa7, ecaade2014_086u20, cf58, 4489, b746, 36d7, 06a9, 95fd, 9d15, 2bd6, 0ff6, b579, ecaade2015_59v11, f18d, ff73, 0101, 5256, caadria2016_851b36, e8d8, 56a4, 3940, 438c, c156, e40b, ff8f, d415, bded, f728, 32c9, 28df, 8b4e, 2a3c, ascaad2016_023t9, 3378, f2a7, 6a4e, 6631, e4af, 7328, 2f02, 10a7, c05e, 0a55, 9daf, a8a8, a138, caadria2016_167r7, 5110, 6a6f, acadia15_323l13, 7b06, fc0b, sigradi2013_131, ecaade2014_240c62, 196f, acadia14projects_81o, ascaad2016_028j11, ddda, 394f, 31a6, sigradi2016_448q, 0ece, d450, 76bf, 6ec2, 2c78, 99d3, cd5f, caadria2016_797w33, b4d8, 7ba1, 078a, 9732, 68a7, 26ef, sigradi2016_647oo, 35d5, acadia14_463b, d160, e849, sigradi2016_625ll, caadria2015_188e28, 57f8, 6573, b20b, acadia14projects_699n, 16b9, 8392, eb32, 668a, 423a, 9f09, 3485, caadria2017_124l33, a3e6, 24aa, ascaad2014_020z3, sigradi2016_625a, d53d, 825f, 5ae4, 5ae2, c764, 3752, ae3f, 8346, 3ac4, 4b47, 1efb, 70e3, acadia15_195e8, ad7b, a2f4, abda, fe98, 7d4e, b214, acadia14projects_247k, 4a73, 8b09, caadria2017_079d24, ascaad2014_016d9, 7f22, e819, 5675, 9b85, be40, c3dc, ijac201513104n3, d8ee, a80f, 315f, 1e75, 3a8c, f15f, eb83, ecaade2014_088f21, ecaade2015_11a1, c6c5, ecaade2014_096y22, ecaade2015_293d64, 9302, ffb0, ecaade2014_140u31, ecaade2017_203kk, ecaade2017_198vv, 0a01, 2a5f, 3884, 91c1, 958f, 23dd, 45c3, ijac201412206c5, c4fc, 5ff4, 5a49, 0af3, 2e0b, 74eb, 7d14, 9cdd, 6013, 48e4, a2c8, 538d, 71d5, ascaad2016_022g9, 5882, sigradi2016_690c, 89e7, f84e, cf9c, b1e5, 1bab, bca5, ecaade2017_130a, 4b75, 395a, 782c, ecaade2016_132s37, ec64, ecaade2017_090mm, c4e3, ijac201412403z5, acadia14_671k, 167a, 7359, aa14, 73dc, 5a29, 573b, d61a, 6866, a81b, ecaade2017_255o, caadria2017_142k37, 25a4, 521b, f85c, ecaade2014_184k46, 21a0, ecaade2016_216c55, d148, 93e7, acadia15_57e2, af2a, a208, f012, ecaade2013r_002w1, 4f49, 4712, c875, da2a, 867e, 0ce2, 9720, 9c44, ijac201513302a10, caadria2016_611y25, 3ab9, 3848, d042, 0538, b5c9, df1b, 9901, df50, a1b0, acadia14_339ap, 9007, ecaade2014_224a57, 37a2, 8568, ijac201513303z11, ecaade2016_166e47, de7e, ijac201412302s7, 9dc8, 0ea2, c54d, ecaade2014_233c60, 7932, c5de, b5d0, caadria2016_321i14, c755, 274c, sigradi2013_62u, 8a6b, 9582, 07ae, 239c, a813, 8ae1, c995, acadia14_435aw, 9ce9, cddc, ascaad2014_009c5, 590a, 3149, 3165, sigradi2014_289h4, d3eb, 8e54, 682e, 8b7d, ecaade2016_238j63, 8107, fbd0, c02a, 7901, ecaade2014_147a34, e6c7, 9bb5, bfd5, ecaade2017_184pp, 7a87, 9b17, ecaade2017_027xx, 3db0, ecaade2015_278m60, 454d, a5b6, 948e, acadia16_382d24, caadria2016_601l25, 660a, 8eee, acadia14projects_655af, adc1, b4ef, e1fa, 9df7, 8b77, 7167, dd8f, b785, b013, 9309, 43af, ad14, acadia14_167t, ca90, 10b2, 3550, caadria2017_023r8, f1a4, ca2a, 15ca, 5f59, 7a83, 097f, 54b0, 495f, 5c87, 6047, ecaade2014_168w41, f1ea, 383f, 18ba, d451, ecaade2014_042l10, cc81, 3a30, ecaade2014_120f27, e9bd, a106, a9d4, 8166, ecaade2016_018v4, c70a, fc2d, 54e4, 8c17, 12cb, ae0f, d25c, 7f42, 6a9d, 6019, bf67, 4f7b, e702, ecaade2016_154h42, b682, 33b3, c1d4, 5ef7, 52f3, 8585, acadia14_609ap, c2f0, 62a2, sigradi2016_431s, aaf7, ecaade2015_178j38, ecaade2017_149i, 2bbe, 24f0, a1b4, dc5e, f22c, d4cd, c3fd, 2e5f, 7e3c, 7e15, afcb, 8970, b8a5, acadia14projects_453i, 488f, 0d3f, cfb8, de39, 898e, sigradi2016_724zz, 20f3, a561, 7a1f, da50, ijac201614207h11, 0219, 2f7d, 041c, c5b7, 4682, 5755, 9504, ijac201614407n4, a7e3, 6b76, fbab, eb25, b54d, 3e4d, a05f, 5eac, ba45, ecaade2017_072g, 6994, 0bce, 2a90, b67c, ecaade2017_290ss, 6969, ecaade2016_096m26, 81da, 54c9, 1674, 2064, 0a87, f3d5, 30de, 8bb4, f1d1, ecaade2013r_014e8, 005c, ecaade2017_291aa, caadria2016_249h11, ecaade2016_075g22, 6e2f, ecaade2016_077o22, a94d, 8e48, c992, acadia14_719d, 26b7, sigradi2014_313r5, ascaad2016_016s6, b9c4, 6e8f, 4755, sigradi2016_814f, 84fb, 9ba4, e056, ecaade2016_105e29, 9525, 3c69, caadria2016_861w36, sigradi2014_284b4, 4734, 9a17, 3e53, 73f0, 5efe, 73ba, 7155, sigradi2016_737aa, f4ea, ijac201614101b1, ecaade2017_051m, 3808, e329, 81dc, 7252, c51b, 0447, 7add, 4249, b20a, acadia14projects_463f, 3cc3, ef52, cc56, 6af8, 3737, 8e0a, bfb4, d5ad, b70b, caadria2015_084b13, 5ad8, 7661, 6b69, 90d0, 06d3, ccf5, 7d6c, bad9, 3ed9, b312, fb47, 7c8d, 1002, 7bed, ecaade2014_168z41, 824f, ecaade2017_085l, abf9, 4228, 3364, 1599, acadia14projects_33ao, 4612, 2017, 36f6, 4e2a, sigradi2015_12.259a28, 2036, 48f7, sigradi2014_042l3, 2818, acadia14_357b, e4d6, 4052, 8c19, d67b, 9fb4, 7d44, acadia15_483h21, c1f1, 4a14, caadria2017_051i17, d82d, 1621, bea7, ijac201412302e7, 2335, caadria2015_237p35, ecaade2015_92w18, ee1c, c6ae, fba1, 6e7a, 0028, 7d5b, 276c, ecaade2016_ws-afuturel67, feb2, 9878, b020, b010, b36d, f4f5, f67a, b569, a65d, sigradi2015_10.309n22, 0ace, a931, e3a0, ecaade2016_224a60, 8db4, sigradi2016_431x, 5d6d, 4c5e, 664e, 0f16, 611e, acadia15_123z4, ijac201614206w10, f664, ijac201513104g3, 50e7, ijac201614405c4, 725c, 80e5, bdc4, 606f, sigradi2016_385uu, acadia15_57b2, e199, 0b2f, sigradi2016_729yy, 20a4, 4b82, 5a1d, c205, edc4, sigradi2014_189m6, b456, 0e76, 6c90, acadia16_62t4, c7c1, 1c0d, caadria2015_208k31, ee10, fc34, sigradi2015_9.347m17, ecaade2015_21c4, 8c76, acadia14_699d, a8cf, ad5c, a6c5, 9f57, ecbd, ecaade2015_200t43, 48b6, a910, 40a5, 8879, 024e, 61b1, 999c, 3f62, e182, 9e4a, 3821, 3881, a5ba, acadia14_463r, 6cf1, ecaade2015_155j32, caadria2016_693e30, 38cf, 0957, f9bd, 284c, c276, 67a8, ijac201412305i2, 6418, a1d1, ecaade2015_138y27, fea7, sigradi2013_62, ecaade2014_024m7, f401, sigradi2016_595oo, c49f, 6183, sigradi2013_183t, 3672, 79c4, eadf, 54cc, def3, acadia16_12z1, ff54, 9a1b, 3fff, acadia14projects_281ac, 94ef, 728a, f3de, d693, 7fc1, 22b1, ee8b, d6b5, caadria2017_079t23, sigradi2013_386d, ecaade2017_268ee, 4c70, 5e2b, b06d, a260, 4bea, 7753, ffba, ea1d, 5a3b, 81e5, e6d2, 0e52, fc41, 15a5, 8cb8, sigradi2016_537b, c3c5, 8e3f, 6b9c, 6da7, 0e6e, 0f36, acadia16_54v3, ecaade2014_132j29, dcc0, fe4d, 5364, 0a36, 74b5, b053, fd34, ce4c, b300, e163, e3c0, 2af7, c3e8, ascaad2014_037o2, ecaade2017_215ffr, 9b50, 3e3d, ecaade2014_089m21, 3c8b, f6c5, caadria2017_142v36, acadia14projects_339ab, fff1, 2869, caadria2017_113d30, 8b61, 3b11, acadia16_352y21, b0a5, sigradi2014_197v6, 0a56, ecaade2014_186r47, dc01, ecaade2017_277xx, 02fd, 29bc, 0578, ecaade2015_118x23, ijac201614302s1, 09c6, 97db, ecaade2014_140y31, 8841, 132b, 46a7, 1c66, fcbc, ecaade2017_199vv, ecaade2015_325e71, sigradi2014_213o7, 35d4, 1e61, e2e1, c071, 40bd, ffe4, 4b59, 673b, ec2f, caadria2017_085b25, a844, 859a, 80b1, e7ae, 3347, 0ada, ecaade2017_291m, f130, ijac201513305p12, 5158, e964, 48e6, ascaad2016_009k4, 8fbd, f1e0, 42a9, d4e1, ecaade2017_208p, 9d55, ecaade2016_223n58, acadia16_140r10, caadria2016_851j36, 4c29, 591e, 79e5, ecaade2014_180j45, e2f6, 0ec4, ascaad2016_027z10, 0da1, 56eb, acadia14projects_579i, 8caa, 3ac2, bbe2, 432d, ecaade2014_052f13, 4cce, 14cf, dc26, 20c9, a3d2, 68c7, 4aae, f9ad, sigradi2016_382y, ecaade2014_237z60, f11a, ecaade2017_301t, sigradi2015_10.7i18, 1a4f, e913, 7bd2, ecaade2015_287g63, 5437, caadria2015_108o16, 863e, 52a5, ecaade2017_232i, 1515, b9c0, fc20, sigradi2013_28r,