CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

acadia16_244k15, ascaad2016_004p2, 77ae, acadia17_27s, d362, sigradi2015_sp_8.284l30, 7c47, 8cb4, 2613, c5d1, 2eea, 3ae9, ecaade2016_130v36, caadria2015_218t33, 14fe, acadia15_263w10, caadria2015_054l6, e344, a308, 42c2, 9ddf, ecaade2014_232z59, 6e74, 0660, ecaade2016_119u32, ecaade2015_64d13, 88e3, caadria2016_105x4, ecaade2015_205d45, 27c8, dac2, 88a8, acadia14_565k, 45b7, bef6, d5e7, ijac201412402l5, 93f1, 9c5b, 6fb9, ascaad2016_022c9, 2ea4, caadria2017_189b45, acadia17_382yy, c2a6, ecaade2014_149j34, 31a9, acadia17_650ww, acadia17_581ii, 94f2, aa98, 2293, bd25, 1d6b, fecb, ecaade2015_225m49, acadia14projects_63ay, 7f72, 87fc, sigradi2016_809ss, ecaade2014_023d6, f3b8, af65, a17d, sigradi2016_450vv, 642c, 1789, ab3e, acadia15_343e15, 127b, 7e6a, b087, 955b, ecaade2013r_018h9, b7de, 0bdf, f0f9, adaa, acadia17_283ss, ijac201614309f6, 323c, acadia14_153at, ad54, bd48, acadia16_164v11, aaa5, 67ce, acadia15_185j7, 6307, f3c7, sigradi2016_611p, acadia17_308tt, ascaad2016_022s8, 7ecc, 9495, a519, 0497, 9edc, sigradi2014_214d8, 0ca0, dff2, 350a, d6d0, 821e, 5a87, ecaade2015_241g55, 3af3, b19c, 0b74, 228e, 76a8, 65bb, aae8, c4ad, b4dc, 2f13, 80f9, sigradi2013_271p, d0c2, 9c3d, df93, ecaade2014_239a62, 7fe2, sigradi2015_6.366c9, 626b, 72b0, fe8f, b573, ascaad2016_001a1, 1dbe, ec66, 9f7e, 9b19, 7273, 16dc, 0631, d0b0, b7d1, 8cb9, acadia14projects_101aa, 4687, 03c6, c9bd, ecaade2016_118x31, adc9, 8520, 91c4, e6d6, 4834, 0986, de7f, be53, 7182, acadia17_366u, ecaade2016_140x39, 25de, ecaade2017_091qq, ecaade2016_152w41, ba68, d81f, 1c9d, 682e, 129b, acadia17_170k, caadria2017_189h45, f818, 827a, 79c0, 6437, 7b34, d823, 9969, e674, ec84, ecaade2015_109w20, ecaade2016_104x28, 7861, 2347, e805, 55e5, f6e8, e00d, 94e9, 3a80, 9db4, 741a, 848e, acadia14projects_63ap, 6fb2, 0faf, f251, caadria2017_009x4, 6d7c, 11d1, c97e, caadria2016_291n12, 8756, 9e35, 4bb9, 8300, d68d, ecaade2015_100t19, 23fd, ecaade2016_002d1, ijac201715105e, acadia17_188w, sigradi2014_234x8, 9433, 28b4, ecaade2015_91e18, a8c5, 8c22, ae5e, ecaade2015_18y2, c1d0, acadia14_609au, acadia16_140u10, b24d, 687e, ecaade2017_037cc, 1314, 2c5c, e8ff, 8138, acadia17_572ll, 0c48, 10fc, ascaad2014_001k1, ef35, 9634, 0a63, 9e57, 6aca, 05f7, ascaad2014_019j2, acadia14projects_311v, 528f, 2195, caadria2017_047i15, da67, ecaade2015_138n27, 8d43, 41e2, b96e, 367b, 47f7, 72fd, sigradi2014_213b8, 77fb, 4acc, 8256, 20c6, ecaade2016_075k22, e253, ascaad2014_029y7, 0047, eb01, ijac201614309k6, 2202, 48e8, ecaade2016_147r40, 73b9, 480d, 9138, ascaad2014_029o8, acadia16_236h15, 47cd, f875, 9f7c, 41b7, f686, 4cc1, 2c8c, e6de, ffc1, bc78, acadia17_128nn, 6ed2, c871, 6eb2, acadia16_12m1, 2b63, 8990, 07af, e170, 98e1, 2b65, 8e20, ac92, caadria2017_070l22, 7c0e, eebf, b1e9, aab3, de1b, e30a, 86fa, ea9b, f9f9, 7a16, acadia14projects_389b, acadia14projects_153ar, sigradi2016_440gg, ca3e, 7cfe, a369, eff4, 4338, 406b, 1433, 3368, ecaade2017_057k, be17, 73a5, d3d7, ecaade2017_044nn, caadria2015_032a5, ecaade2017_094p, aa63, 6040, 8a77, 53ba, 33e8, f329, 30b5, e188, caadria2016_497w20, 30e1, f524, ffe2, a6ed, c1a0, ecaade2014_085g20, e597, ijac201513203u6, ecaade2015_306i67, 81a0, 2a19, 4956, ecaade2013r_012j7, 3f1e, ecaade2015_193a40, 0d02, 50b4, c2e5, 67da, fd91, 47a6, a56b, 998a, caadria2015_168k25, f89f, df2a, acadia17_598yy, e095, ba84, ijac201513205l8, 2c3a, 0259, 2523, ecaade2015_22r4, ab35, 1292, 8e8f, 9952, 204e, 4d29, ef86, 5165, f4ae, 2fb7, 3af6, ecaade2014_018s4, 5a74, 513f, a60e, 9a00, ecaade2014_084x19, 4370, sigradi2015_sp_10.16e31, 3f13, 87da, ecaade2017_071ii, 1fa5, sigradi2013_138l, b90d, a8cd, ecaade2015_318m69, 7416, 7903, feab, caadria2016_477d20, b0eb, ad4e, ecaade2014_022a6, 2ecb, 2767, aafe, dcc3, caadria2017_107y28, ba71, 3baf, acadia17_221gg, 0c49, dc76, 04e2, 4ac4, sigradi2016_625xx, 5000, a2c7, 2de2, 620c, da9d, 4d5b, 113c, acadia14projects_487e, 39c9, ecaade2015_138c28, eab0, 1468, 71d8, cb61, 2b4e, 0651, c572, 53b1, d609, 3e18, c0eb, b2a1, ijac201412307g3, acadia17_648m, ecaade2016_071a20, e6a7, 6341, sigradi2013_243r, 5adc, c82a, d4d0, e902, 1935, ed9b, 88c1, b557, 095a, fc95, b6f6, 008f, 2280, ed56, 05be, 3505, c6f1, d0b2, acadia17_339nn, ascaad2016_017z6, 5fe0, 811f, 7795, de42, 1d80, 0730, 9c10, acadia17_82bb, ae9c, a41b, dece, 4b73, 7752, caadria2015_061j7, ijac201614203y8, sigradi2013_289n, 2ce1, 433f, bc16, 994e, bef4, a009, 33a5, f558, eb48, acadia14_681ag, 2220, ascaad2014_018u1, 660a, e5bf, ecaade2014_130w28, c724, ee6f, d2c2, caadria2017_095c26, cab3, 9522, 611a, 1cb5, acadia17_650g, acadia16_214w13, 8b27, 69be, bae0, f80d, 0df7, sigradi2014_063z5, 49b5, ecaade2016_213p54, 6269, f4d4, 2d3d, acadia14_33af, d85b, e7d5, d217, e255, d256, 163f, acadia14projects_189ar, a846, da6a, sigradi2016_814r, ed14, acadia17_178vv, 8fea, ee58, 659f, bf4e, eb77, f39e, e4b7, 39b0, 41cf, 2546, 4249, acadia15_311l12, f9b7, 743e, ab61, 494f, 676b, 894e, f7bb, ae6d, ijac201412401s3, 0d42, d46d, d4e5, 51c0, 9086, 4f85, caadria2016_023s2, caadria2015_203n29, ascaad2014_019g3, 3242, e643, 00d1, 9b68, 149e, 0f60, e9ef, caa7, 51c2, 581e, 0e34, bceb, ascaad2014_032n9, ecaade2016_171g49, ecaade2017_157cc, ecaade2017_192l, sigradi2013_267v, cfaa, e7b3, bb2b, 4447, 2066, fd32, 1c54, acadia14_565z, 9b41, sigradi2016_695o, b0f2, sigradi2016_524dd, 2fec, ae4d, ecaade2017_301t, aad1, 7e32, acadia16_280r17, 3cdc, af11, 740e, ecaade2015_199x42, acadia14projects_347ag, acadia16_88e6, acadia14_145x, 1e2d, de39, e10e, 2972, 92fe, ecaade2016_105d29, fa07, 1c98, c5e4, 468c, d7cc, 9d48, ecaade2017_215c, 770d, bc48, 864e, 93b6, sigradi2015_sp_2.112n29, 99df, 7e84, f397, ae11, d627, d564, 981d, cc4f, ascaad2014_033h1, d026, a180, 83a5, 37dd, 9eb6, b920, b284, d1a2, 3440, c839, ad15, bfae, 7b51, 4ae6, 053f, ecaade2014_188p48, 4bca, a114, 74f5, d2b5, 3e58, 9af6, ba9d, 558a, efe7, acadia15_343s14, b310, 062b, 2a92, ecaade2016_018j5, 222e, ff63, ijac201412205o4, ecaade2015_25j5, 6fda, acadia14projects_655z, 0438, b807, sigradi2016_484a, 2474, 858d, eb24, bb41, 5062, ecaade2017_051dd, sigradi2014_221i8, 5256, 4c1e, ecaade2017_095z, e5aa, 380d, 885a, 2df1, 426e, sigradi2015_12.215z27, ecaade2015_138r29, dede, acadia17_482w, sigradi2016_625pp, be54, ijac201614308r5, 2478, 93dc, ff95, sigradi2013_429j, d9f9, ecaade2014_157r38, ecaade2014_145o33, 1eac, 3efa, e572, b029, ecaade2017_051m, aadf, cd30, 6bdc, 2d33, ascaad2016_003a2, 4e40, 07c3, e395, caadria2015_048v5, 67d9, 1968, 932d, 1eff, ee1f, 6f03, c11c, ba33, acadia17_248qq, 51ff, c1fc, ecaade2016_222c57, a154, ea12, acadia14_601ae, 3c37, 5b7a, caadria2017_122n31, 1bb7, 7623, 0f54, acadia17_404q, 62a5, acadia16_432r25, fb10, 56d7, 84bd, efec, 628a, 97ae, 0fb8, aa6d, d8a5, acadia17_570cc, 5955, aba0, 14b3, ascaad2014_025m6, f153, acadia14_125r, 7352, sigradi2016_655f, 428f, 3718, a3af, 0c2b, 4112, bbf6, 05f8, ffad, ecaade2014_067e16, caadria2017_149i39, 7228, 2af5, b17c, 9d34, 3f8c, caadria2015_145t23, 274c, 9436, acadia14_229g, 874d, caadria2016_589y24, bc21, c167, 56f2, a012, 2070, e4e9, ecaade2017_057g, d7b6, 320a, 8750, b94c, 6485, cb86, 0421, 8717, d50f, sigradi2015_sp_2.112e29, d21d, b8d3, db9f, 550b, dd60, 827f, 9a7d, 3828, 7307, 437a, a5b8, acadia17_413cc, a028, ecaade2017_050f, sigradi2015_9.347c18, fcbf, caadria2016_405l17, 21c0, 52b4, 4222, caadria2017_182y43, 0ea6, aa51, sigradi2015_3.209e4, b432, 4aa4, 4653, ecaade2016_040p10, dd20, 11f0, acadia14_301i, 2022, 0ad9, 6f87, b58d, 401d, 6cea, de09, caadria2017_132n35, 75d0, 608a, ecaade2014_206s53, 456f, e342, ec37, 5a8f, ecaade2015_233a53, f824, dbc7, acadia17_542tt, e427, b731, ea94, a7bd, acadia17_308vv, e7f4, 6200, ad8b, ijac201614102c3, b650, caadria2017_107s28, c671, 6117, 787b, 3f5a, ecaade2016_067t16, c651, 38a0, sigradi2016_441ll, ecaade2015_81t15, 3de4, d0cc, a1a5, c3d1, d3d2, 0ca1, 380c, bd66, b8ea, c6b2, acadia15_243a10, ebda, c0d7, 506c, e84c, 97c9, 8a9d, 9b8b, acadia14_43ar, 0750, ada8, 0181, 43a5, 57a8, eb1c, caadria2015_015b3, 61f6, ijac201513205z7, de2d, ae76, 3598, 2509, ascaad2016_035o13, ecaade2016_067g17, e0ae, ecaade2014_239s61, sigradi2015_9.347o17, 0cc4, 279c, 8242, ecaade2017_215ddr, sigradi2014_137g2, 428c, acadia14_497y, 81ac, sigradi2016_515l, acadia17_492rr, ecaade2014_096y22, ecaade2015_237k54, caadria2017_058o20, d9dc, sigradi2016_777kk, c8fc, 0668, 2e13, c965, b036, 74be, a5fd, fb4a, 1ad8, sigradi2013_401p, 7e2d, e3c7, 3c2f, ecaade2017_052mm, 8ba1, 242b, e003, acadia16_24r2, ijac201412304h1, ac56, 9bfe, ecaade2016_217k55, 9595, caadria2016_383m16, 0112, ecaade2015_53n9, e341, 511b, ecaade2015_127t24, 392a, 3b67, 8528, fcbb, 1dc2, d16e, ecaade2017_003g, acadia17_248c, cdbd, 580f, c08e, sigradi2016_732f, acadia17_590pp, 095e, caadria2017_021p8, caadria2016_467p19, 81a5, 7c05, 3eef, 1755, c60a, 4a70, ascaad2016_027z10, 600e, acadia17_404cc, 6fa4, ascaad2016_032p12, 3b41, sigradi2014_189n6, 9aae, 23a0, 4b63, ecaade2015_61f12, ecaade2017_198tt, bbe0, ijac201715103tt, bb26, ecaade2017_094f, 1200, 9eee, 5a21, sigradi2013_117b, d2de, 30db, 7442, caadria2015_162w24, acadia17_221ii, 5cce, 3868, 6b46, 567d, 8482, caadria2015_087d14, c516, caadria2017_189g45, cf7e, ecaade2015_116p23, 61ef, acadia14projects_43am, 39ee, 4bde, fc64, 4e07, 07a2, fff2, ijac201614307i4, ecaade2016_ws-foldings68, ijac201614208n13, b100, deec, c6eb, ecaade2015_230m52, 9257, 7c0b, 5464, 9469, 3b5c, 342e, ec91, 0969, a4e1, 4816, ecaade2014_044u10, d461, 2993, b168, da5b, 4345, c157, sigradi2014_345s9, acadia14projects_365an, sigradi2016_590a, e3d5, 6107, 4800, 07f3, 22ed, 7981, 7830, acadia17_678y, ecaade2016_062i15, sigradi2016_781c, caff, b293, e868, sigradi2013_387e, ecaade2015_301z65, 6c48, f2b5, caadria2016_333w14, ecaade2015_304c67, ca14, c9c4, d3f7, 0b21, e528, 15b8, e8dd, 042f, ascaad2014_035t1, ecaade2017_203zz, d321, f4fd, ecaade2015_103n20, fe56, ecaade2017_042gg, ea3c, 45e8, 2dd9, 3a01, acadia17_648cc, acadia17_101u, ijac201715203uu, c804, 60f0, 3364, de02, 7df5, ecaade2015_144z30, abe4, 826b, 1b0a, f7a4, 599d, 1e8c, b475, f58f, 2955, 6125, ecaade2017_146gg, f24c, ecaade2015_205u44, caa0, bbf9, ba47, 928d, 933b, caadria2015_164a25, 0261, a999, 87ed, 8d4f, sigradi2015_9.141h16, ecaade2017_048q, 947b, acadia14projects_131ap, aade, b237, 54ea, 3b33, df98, acadia17_52o, ecaade2014_224l57, 7ca9, acadia16_140g10, 94c8, acadia17_463jj, 92b9, c007, 252c, ascaad2016_054m21, 4b34, ed95, acadia17_72i, a903, edb3, ecaade2016_019n5, aa0c, 16ed, 2e29, abf2, 35cb, sigradi2013_41a, ascaad2016_049r20, eb7a, 11f3, 9dd4, 023d, 0abc, 892d, acadia14_291h, sigradi2013_280k, 3bdf, acadia17_162r, 5d3e, ce5c, acadia16_424g25, ascaad2014_036x1, bf49, sigradi2013_421i, sigradi2016_426h, d5ce, 1f73, 012b, c5da, c463, 722f, 5681, acadia17_463kk, 98fe, 40ca, 2d4f, aec4, b20d, 560f, d309, e1d7, 87dd, 9e09, 132b, eb88, acadia14projects_609ai, ca69, a7b4, ecaade2017_164t, 6157, ecaade2017_302kk, d190, 11b1, cce1, 5110, caadria2017_043y13, 96f5, acadia17_598c, 57b9, ecaade2016_067s16, sigradi2014_140o2, 1156, caadria2016_819n34, b03c, 2568, 112c, ijac201614208o13, e935, ef2c, 9a0d, caadria2017_003u1, 0b1f, sigradi2014_048y4, 20e0, 41e0, 7098, b86b, 4241, sigradi2015_6.387m9, 7cc8, f56b, ee15, f7ce, 7b7d, f139, 67cd, cb09, f036, 01ff, 9a88, 0c93, fad4, 02b3, a232, b608, 88a7, acadia14_153al, 7c50, f237, 01a7, a9e3, 5cd6, 003a, 51da, 562d, c9c2, acadia14projects_719f, 9fe8, adde, 4f5e, 64b7, ad93, ecaade2016_075x21, ecaade2016_243b65, 9e62, 6a1d, 8b8a, a3b2, caadria2017_067i21, 0be9, c95f, 8d0a, 1112, a3ec, acadia17_248m, ascaad2014_024b6, d0d6, aff5, 9e8d, b749, 7bb9, 7fdc, 045f, ecaade2014_186m47, 63aa, 9b04, ijac201614105k5, acadia17_413z, 542b, a246, acadia17_364vv, c5ab, d035, acadia17_154ii, acadia17_630j, ecaade2015_314l68, 26f6, 8bea, ec27, 9720, afc0, caadria2016_787g33, d987, f845, 41fe, acadia14_177ai, 5b93, ecaade2013r_020u10, 1942, 9875, 016d, ae1a, e955, 9091, ecaade2014_153p36, ijac201614201h7, 03ec, 38ae, bf5a, d732, c401, ijac201513206u8, sigradi2016_732b, f70f, acadia14projects_719i, ijac201412406f9, acadia14_53l, c913, 8fbe, 75ed, 3450, caadria2015_077y10, 0162, 808a, ecaade2013r_004u3, 7d7b, dfba, 0e7b, ascaad2016_006i3, d293, 7e8e, 1ca3, 57d3, 5bd3, d760, 06b8, caadria2017_052y17, f421, 9cb4, 53ea, sigradi2013_397g, e689, 5930, c4b7, f36c, 197b, 2c84, c50f, da79, 0930, 272c, acadia17_101v, caadria2016_301t13, 37ec, adf1, ecaade2016_ws-afuturem67, b346, 6ec0, 979f, 9ada, 8605, 2acc, acadia17_60bb, a6f4, 5f9c, acadia14projects_539c, 54e1, 92ee, 3785, 0818, 0c05, acadia14_531k, acadia17_323p, ecaade2016_120l33, 74c1, ijac201715106f, ccb0, ecaade2016_158u43, 8b10, 173f, 2f1b, caadria2015_108n16, acadia14projects_237au, 3049, fe21, f7cb, acadia14_347ak, 38c4, d18b, 036a, ea74, 9611, e9fa, ijac201614102w2, a459, 61e9, ecaade2016_142a40, 1487, 61da, ff26, fd0b, af53, acadia14_365ae, ecaade2017_059zz, 5afb, 2801, ecaade2015_177b38, e824, ecaade2016_230f62, ecaade2017_309kk, cd67, 9933, 0a2c, ijac201614306v3, 2e1c, 9e8f, 7a8e, ecaade2015_73y13, ecaade2017_143b, 9f9b, 11ea, caadria2017_021i8, 4b9c, e63d, e9e5, ecaade2014_030p8, ecaade2016_140p39, e65e, ecaade2015_21c4, 50c3, 7bca, 9b25, 5c32, ecaade2014_233c60, e128, b63c, 91dc, d8f3, 764a, ascaad2014_035p1, 243b, ecaade2015_268x58, 9573, 6456, e6e7, ascaad2016_023o9, c88f, a763, d1db, 164f, sigradi2014_015e1, 8765, e13b, 4a37, acadia14projects_609ah, d9d3, 4527, 04a5, 0d68, sigradi2014_097n8, 03c9, a3ed, 9abb, d1c5, 5a75, be62, 3c4e, cace, c480, 64bd, 094a, d354, 6e30, a148, 4f24, 7ccb, db71, ecaade2017_042w, 4974, 3476, 672f, sigradi2014_151n3, 31be, acadia17_202s, a912, ef5f, caadria2017_165i41, 65eb, 3b8d, caadria2016_229s10, ce5a, d232, 21e7, 4d84, eed9, da49, b455, 4afa, d038, e2f1, f742, 14aa, 7de7, 334f, ijac201412303f9, f022, 0058, c7fe, ef81, 1212, 7781, b75e, ecaade2017_194z, f158, bc4b, 8a71, cfde, 06a2, 457e, 1c36, ecaade2017_041s, a289, ijac201614201e6, caadria2015_124c20, 5a01, 1cfd, ecaade2016_132g37, ffba, cec0, 28e1, f121, 9bc9, 5d84, acadia17_324x, ecaade2017_291q, ijac201412301l6, 7b10, e6a9, 2fb6, ecaade2016_016j4, 3546, 4c4e, 6cdf, 09cd, 2335, ecaade2017_105kk, d75c, b8d4, 724e, db76, 212a, 0ab2, f72a, acadia14projects_317s, ecaade2016_163r45, 5bee, 71ac, ad47, caadria2016_507p21, 3cb5, sigradi2014_079i7, df49, f8c8, ecaade2015_64r13, ecaade2017_203gg, e452, 7b25, b0e8, d2fa, 9f11, ecaade2016_216y54, 296f, b31e, f009, c642, 8c15, 454c, a3ba, 42c0, ab4e, 4df9, 87d6, 6c75, fc3d, 0b01, 8ffe, 6413, 7add, a10e, a3c8, ca2f, 6c61, a4ab, 66e2, edd3, acadia14_627c, e3eb, 569f, 8742, 38dc, 7f38, a7ae, a1d1, 3a2a, ecaade2017_124m, 8260, ijac201513102z1, 3d92, 8760, e089, 9024, ecaade2015_27s5, aa71, ijac201412403i6, sigradi2014_313s5, ecaade2017_089w, d1b9, ecaade2017_280c, 7f6e, baad, caadria2016_539b23, ecaade2016_128l35, 1294, 5aa1, f8d1, ebec, 9d04, b74b, c4a9, caadria2016_281i12, 60f5, c63a, 9a34, adf3, a0fb, e7b9, ascaad2016_025m10, 0cf9, 58c2, d2e9, acadia14projects_497r, a60c, da08, bd51, acadia17_650qq, 0189, ecaade2015_207i46, 8675, 1867, ecd0, 962f, 3dbe, 5e54, 716e, adeb, 5aea, ecaade2015_206j45, f1e8, ecaade2017_309pp, df74, b556, acadia15_431o18, 5a46, e62d, 72ab, ijac201614105r5, 0772, ecaade2014_057j14, ecaade2017_181z, b408, 68bd, 6dad, 8784, c4db, 89b1, aaeb, ecaade2017_234l, 8c60, 4ae5, ecaade2017_213b, 86fc, be36, ecaade2014_157v38, 1ea2, 22d1, ijac201715105n, 41c5, 81e2, 375b, 437c, 462c, caadria2017_009w4, ecaade2017_076cc, f479, bf61, f8fa, 6017, f29b, 7407, fa25, ccc0, 2c31, ecaade2017_173tt, ecaade2016_067o16, 61c5, b187, 01f9, fc0d, caadria2015_090a15, 737f, dc27, 0384, 09f3, 6c19, ecaade2014_138n30, ecaade2015_286x62, 0ab6, ijac201614201f7, ab82, 114b, 7cc4, 8e4a, b150, sigradi2016_420uu, caadria2016_777y32, d1bf, e36a, 48a9, 2d93, e645, cb28, 7fbd, eadd, 2815, ecaade2017_174qq, 0c4a, acadia16_290e18, 23c4, 7fd6, 73be, 62fc, 3129, acadia16_372n23, 0e25, ecaade2015_139c30, d05f, 4e90, 0b39, ecaade2013r_009t5, 9738, 6217, 8ff3, 590a, d0b1, 4f6f, 6ae0, acadia14_177ab, acadia14projects_487h, eedd, 14df, 7f0c, 9a4b, 0b07, sigradi2013_429a, 5c83, 1080, 7060, fb48, ecaade2017_029x, c282, cae7, 51ba, 0014, a350, 0126, c31c, sigradi2016_561gg, ijac201614402x1, sigradi2013_243c, sigradi2015_6.42b8, b1d3, 9b70, ab53, caadria2017_004h2, 6a84, acadia17_318s, d0d4, 2a83, a788, ecaade2017_291t, 31d8, ceb0, 3a19, 9866, acadia17_446ee, ab94, ecaade2016_147u40, 1670, 0164, ecaade2014_233e60, sigradi2013_397c, e9be, 4ac7, acadia17_542zz, 5184, ecaade2015_207o46, 51a1, b751, ad6a, df7d, b0f7, 69a0, ecaade2016_223f58, 2bba, ecaade2017_175o, 44dc, c73d, ecaade2014_192y48, sigradi2016_409ff, 299e, 094d, ecaade2016_225p60, caadria2017_094v25, 94c5, 603d, 9aff, c235, ascaad2016_038p14, ecaade2015_215m47, b450, b16e, e43c, c873, 0326, dd7d, dfa7, 90e5, acadia15_483m21, 52ee, f6b5, 7508, ijac201513302m10, ea3a, ijac201412403x5, 9c69, ijac201614305n3, 1b65, a25e, ecaade2016_106m29, b143, ecaade2016_162w44, ae72, 8649, ecaade2017_198f, 0018, sigradi2014_151h3, 5c24, 15dc, 6d6e, 3d9f, 9f4f, caadria2017_023h9, 61f4, acadia14_229m, 5f67, ecaade2015_285s62, f0bb, 4d98, 7b09, ed0b, 968c, c557, 8804, 2e94, acadia17_522cc, 16f2, 38d5, c2c7, 84c7, cd87, acadia16_432t25, 8ffb, 22f4, 9023, df04, e2c2, 070e, fc6d, 476a, acadia14projects_517p, sigradi2013_386p1, 6bce, sigradi2013_295b, acadia16_196e13, acadia17_482s, ecaade2016_tkop66, 09d9, 9430, f30c, ff89, cdb6, 482e, d578, 4616, 616f, 1ead, 71f7, 48f9, 25a7, 993d, 058e, 368d, acadia14projects_135l, ecaade2014_052k12, ecaade2016_065f16, caadria2017_017j7, 888f, caadria2017_056a19, fae8, 24a6, caadria2017_105h28, b271, 2632, a73e, abba, 2c52, acadia17_473c, 8ac3, sigradi2016_522v, ddb5, d3bd, 624b, acadia15_371j16, f0d6, 5381, 45b9, fa6d, ecaade2016_154s42, 1be2, 93a3, 1bcb, eb30, sigradi2013_400l, ecaade2013r_015p8, 63bc, 58ff, fdc6, acadia16_478u27, ccb5, d77d, e3ae, 9476, d9b5, d891, 86b2, ecaade2016_023p6, sigradi2013_400s, ecaade2015_287u63, 84ad, sigradi2016_781xx, ecaade2017_164ee, ec52, f0dd, 89db, 2994, 746b, b2c0, 8698, ecaade2017_301j, 89dd, 25ca, aac8, df91, ef2f, sigradi2016_357k, 1350, ecaade2013r_001e1, e5bb, ecaade2017_291z, 0120, c69d, acadia17_532gg, 2a23, 446e, a02c, 93ea, ecaade2015_22e5, ecaade2015_74l14, sigradi2014_266w1, 0d34, ef9a, acadia16_140p10, caadria2015_048s5, ef9d, f6be, 9cef, cdae, fe3f, cd7d, 620e, c274, 58be, ecaade2017_077pp, f9e1, 062f, 2710, ecaade2017_254ii, 5ca5, 4d03, 6422, e72d, 7827, 3a65, b991, 9f07, 2b1b, sigradi2014_151k3, 42e3, ff51, ecaade2015_233z52, 4098, 443f, caadria2016_703k30, e7a2, e439, 3481, c23f, f675, 2737, acadia17_340p, c939, f806, acadia15_431n18, ecaade2017_029z, d3c1, 4ed6, 2080, 559e, 102c, 727d, e72c, sigradi2015_4.219d7, caadria2015_004l1, 5047, af96, ecaade2016_096s26, cd82, f35f, 8e68, 6d73, e937, 9382, 90ed, 4eef, ijac201614308f5, caadria2017_127e34, 1e3e, 04a1, 058f, 92bf, 586c, b6f5, 6022, 0270, ijac201513104v3, 2fb4, b344, eca5, 335b, dd6b, 5320, sigradi2016_490ee, c44c, acadia14_153am, 8ebb, 1086, ecaade2017_268ff, d501, 6e77, ecaade2014_024j7, e491, b6d5, ba6e, ecaade2015_268a59, sigradi2016_778rr, 292b, 9337, ecaade2017_282j, ijac201513202k6, acadia16_478o28, 125e, c3ea, b127, 53d1, e8ba, sigradi2013_183d, b761, eb11, 2f68, 5815, e05b, bcce, ecaade2015_301c66, caadria2015_002e1, 096a, 5219, 99ee, ce4a, 34b4, dace, 10f8, 2744, fc02, a8b3, acadia17_391xx, acadia16_478j28, 36a0, e50d, ca5a, ecaade2015_327g71, 81c9, caadria2015_078r11, 755c, ecaade2017_023q, 0966, 3145, acadia17_628ss, 966d, acadia14projects_609ao, ecaade2014_173t42, 9369, 864f, 542a, a024, e3e4, b0f4, 4319, 0de5, 488e, caadria2015_070d9, 5d80, 94f6, ea18, f07a, a966, 184a, c2b4, 7ac5, 8199, 75eb, 6f3f, 319f, 8745, a48e, 7cab, 6e36, 2d37, fe5e, ecaade2014_168a41, d1d6, 658c, 3a5c, 4593, 3a79, 2a95, 1c44, b30c, acadia17_551g, 2d5a, b705, d98e, 2af6, a3b9, ecaade2016_095c26, ecaade2014_089u21, caadria2017_185z44, acadia17_552h, 4c19, ce28, 7adb, 08ba, caadria2017_054a18, ea85, acadia16_280s17, 612a, ecaade2017_291x, 5aa6, d506, 18e9, 43c7, 076d, e869, ecaade2017_302dd, 9b7f, ecaade2017_057ee, dd88, 6498, 7def, da40, 5017, 8af8, afce, ascaad2014_024l5, 08cf, 55d6, 8d58, 883b, 9d37, 5905, a54d, 8a6a, sigradi2013_30v, ecaade2013r_019k10, 2e03, sigradi2014_330k7, 9e5a, 1a6c, 36d7, 664d, 69ea, 5352, 18f9, ecaade2015_64p13, f6b1, 9690, ffcc, 7b50, edf3, a58f, c6a6, 13eb, 881d, 716f, acadia17_542jj, ca9e, fa43, 4cfb, b064, 38ab, af24, 4480, ecaade2015_206v45, edec, 3bfd, 6558, 2997, 51b9, 6fb5, 40df, 141c, ijac201614105n4, 4f8b, 70a8, e479, caadria2017_023f9, e376, 5592, c583, 5585, 0db1, de4e, 93bc, 4a6c, 26b5, sigradi2015_13.316a29, acadia16_116s8, a714, acadia17_248l, b108, e6a3, 8f82, 6e37, ecaade2014_186x47, 6777, 76aa, sigradi2013_386u, sigradi2015_8.189z13, ijac201614402n1, ecaade2017_146ff, c2db, efc0, 4272, 8fb3, 0bc0, bf3a, de75, 1db3, a662, a843, 7816, ff83, 50f7, b640, ca46, 6e91, ab16, bf9a, ijac201513205d8, 4054, ascaad2016_024h10, dc72, ijac201513104s3, e2dc, 9d13, acadia14projects_177x, acadia17_436t, c2ca, 9341, 45c4, 3ee6, 119c, 4595, 1b41, 2576, 1f89, 654a, 1837, ascaad2014_014t7, 2406, 21da, ascaad2014_018y1, af6e, f60b, 528a, a48c, acadia17_273gg, 0c6b, 9275, 0185, aebd, 761a, a613, ecaade2014_221m56, 748e, caadria2017_104w27, 23c9, a1f3, sigradi2015_3.268n5, 2652, ecaade2014_014z2, 1678, 8e65, 021a, caadria2015_208h31, c199, ce2d, 34b8, caadria2015_208r30, ecaade2014_024r7, b3e3, ecaade2015_139u29, ascaad2016_040w15, 226c, d57c, 3bd1, 4eee, e570, 732b, a711, ecaade2014_121t27, 946c, f8e5, ecaade2015_100v19, 6a13, acadia14projects_579a, ecaade2016_127b35, 7927, d3ec, b25c, c48f, 6b98, 2147, bfaa, sigradi2014_032i2, feaa, ecaade2014_239k61, 32cc, acadia17_178tt, 9982, 7613, 4b22, c8bf, 6173, 4d61, e52c, 635a, 2a41, acadia17_222l, acadia17_127gg, caadria2015_203b29, ijac201412205y3, 31b8, 18c4, d9f3, f00f, sigradi2013_275g, 9e0b, 74cd, 2b02, 4f5f, 2f08, c23e, 57dc, 2a5f, 2ef4, acadia17_630k, acadia14projects_661d, 6be5, ecaade2017_095u, c3cc, sigradi2014_313a6, 6b07, 6047, sigradi2013_342t, b4f7, ijac201614206v10, 955e, fb11, 301a, fce0, 1603, ecaade2016_106n29, 22c2, ascaad2016_003v1, 9ae9, d535, 8a8f, 400a, 6ae4, ijac201614102m2, 151b, 5ddc, 9d36, 97e1, 5a28, 4051, eb51, 96b7, acadia16_344m20, 5ab4, 445f, caadria2017_048c16, df5b, 4fa7, 2b6d, 9fdb, ecaade2015_18c3, 55db, 028e, 4e3b, 65e0, 61c3, 4ed4, 64cc, 480c, 1633, 0e3e, 96c8, f2f2, ac3e, ecaade2014_092a22, 1ff1, caadria2017_118k31, caadria2015_176n26, acadia17_211r, ab30, sigradi2015_sp_2.112m29, 1958, dc6a, ecb3, ecaade2017_293kk, 9363, 341b, acadia17_37hh, ijac201715102z, 97e6, acadia17_435qq, ecaade2016_136v38, db90, caadria2016_703i30, ea9a, 7375, ecaade2017_230pp, caadria2016_631d27, acadia15_195d8, bb3f, fdbe, 9b44, acadia14projects_301g, b43a, 1c57, df45, ijac201513102h2, 4ed9, 462d, 30c0, 7cf2, d5b4, 5424, 6e12, 7bcd, f68b, 8408, 88c2, 5386, f486, ijac201614208w13, 8f53, 5b27, cc6f, 4a91, 9186, ecaade2014_044k11, 83f1, 5c49, ecaade2015_287h63, ecaade2015_118x23, ecaade2015_318y69, acadia17_248a, b004, ijac201614102g2, 23c8, 8b12, 3510, a796, 49d5, 597f, dea7, e2e9, ecaade2014_233m60, d32a, caadria2016_777b33, 29ef, d03a, a312, 3e1d, 31c2, e23a, ecaade2015_278t60, 685f, ascaad2014_008z4, 8c72, 212c, 3917, 8cac, ascaad2016_058b23, b37a, acadia17_648ss, ecaade2014_072d18, 703f, 2fde, 5c7e, 4bc6, d46f, 6ff8, 05f6, ecaade2015_194n40, e1db, d14e, sigradi2016_507ss, 9ab5, f2ef, ascaad2016_039t15, 409c, 4faa, 4a1a, 304d, 5a63, 8ca4, 231a, 9391, c770, e522, d852, 52ab, ecaade2017_054ss, c4e3, 266a, acadia17_38ll, 19b2, 7531, 9b12, 100a, 37af, acadia17_178mm, caadria2017_016f6, sigradi2016_417ll, 6e8b, 26dc, caadria2015_220b34, 54dd, ecaade2017_203xx, ascaad2016_041k16, 8d3c, 896e, e7ab, 2006, 0f9e, ijac201715102p, d472, 0d58, e8c1, sigradi2016_815nn, b417, 47f5, f348, caadria2017_046v14, da9f, caadria2015_069r8, 2b9d, 4b8b, 2290, 8496, 7d87, 9f71, 3259, a89e, 5e70, b57e, sigradi2013_117r, ec75, b140, ba10, e9d8, ecaade2017_080dd, 84d4, 63fe, d30a, 6745, 9432, cf9b, 5a10, sigradi2016_695s, faad, 278c, be6a, c34d, 8b97, caadria2015_156k24, 136f, sigradi2016_690d, 44cf, e8e8, ecaade2014_188l48, c42f, 15c4, bb74, ecaade2017_148ss, ecaade2013r_007g5, ef0d, 4889, dc1c, 3d73, 2b14, e848, c14a, acadia17_163aa, 2afc, 729c, 4e74, 051c, 4144, 398a, 00f1, f5f2, 1168, cb9a, 016e, c4e7, acadia14_445am, 77fa, d43f, b853, acadia17_82p, 422c, acce, 5a70, 3048, de9d, sigradi2016_590m, 4562, b0b8, e146, ecaade2017_057y, acadia14projects_357as, 7ee0, 0b34, ecaade2016_225g61, acadia17_72j, 7096, 8ebc, d220, 34c2, acadia17_138qq, cd63, 21b7, 3e56, 1f62, ijac201614104c4, 06d2, eb21, 8f70, 8ba7, 11ad, ecaade2015_284j61, c408, 7d67, caadria2017_042u13, ecaade2017_199rr, acadia16_116u8, 5ee2, 7921, e35c, 7347, acadia14_389c, 38cf, e47b, 01fc, ecaade2014_218r55, caadria2017_190t45, ecaade2014_044x10, 43df, 4513, a8a6, e115, fdf1, eb0a, sigradi2013_189l, 7f8b, c8fd, ijac201412403u6, acadia14_479n, 8925, 984a, caadria2016_157z6, c2c0, acadia14projects_609at, cc77, afee, ab12, 5957, b74a, 9a56, 9d0a, 1741, 3ada, ecaade2016_217t55, caadria2015_073y9, bd44, 6620, 79c2, b0b0, ea5a, 7353, bce0, c304, b59a, b794, 72bf, afd2, acadia14projects_479h, ecaade2014_018r4, 3b99, 9e71, sigradi2013_389k, ffc7, 5c50, b996, 3ba6, 1e7e, acadia16_308y18, 5dc3, ecaade2015_185t39, 668a, ecaade2016_106o29, caadria2017_048s15, 9d8f, ascaad2014_014p8, e2e4, b98d, acadia17_340l, 778c, sigradi2014_085f8, acadia15_417d18, 6b77, a532, d5e6, 9eea, 58f9, caadria2016_539a23, ecaade2015_180w38, f8e9, caadria2016_755n32, 6366, 0899, d0e2, ecaade2015_327f71, caadria2015_156o24, c7e3, c806, ascaad2014_001f1, 2ea0, 1bfe, 6568, e39d, 0e87, 3964, 6048, 31d7, bb03, sigradi2013_386o, c398, 1a44, ijac201715202rr, 03c7, 791d, ecaade2016_167a48, f50b, 32fa, caadria2017_129y34, 01a3, ecaade2017_213e, e62c, acadia17_658yy, 9ee2, ca99, 82d2, a9c2, 3078, b00b, 72a4, e627, ecaade2016_166f47, 7a38, 892e, caadria2015_117v18, 0765, 2499, acadia14_189aj, ecaade2014_163f40, 1123, fc10, 315b, 79b1, acadia15_211t8, fb7b, ecaade2015_59y10, bd4f, 61e4, bfeb, fde8, acadia17_630g, f0e4, caadria2016_301l13, b7b1, c10a, caadria2017_037b12, ijac201715102n, 8e3c, 88e0, 4a88, ecaade2015_33f6, e7e8, acadia17_28dd, 6ec9, f07d, d44a, e408, dc69, 6d03, b628, b1af, ecaade2014_071b17, 0656, sigradi2016_814h, cdd0, 2aae, d6e4, c67e, fc09, fd92, 4bb4, e606, 8e32, caadria2015_176m26, 9577, f659, c3fe, ecaade2016_071n19, acadia17_329u, 8442, e5bd, fbc2, ed44, acadia14projects_219az, ascaad2014_010u5, 90e9, ecaade2014_014b3, ea32, acadia17_201zz, 16d9, 659a, c37e, 807e, ca7c, 6912, 61c1, f759, a3a4, sigradi2016_364kk, 8475, ascaad2016_022u8, 7518, d5c6, ascaad2014_005t2, 661d, caadria2016_861e37, 2b70, ecaade2016_068y17, ca9c, bd9a, b2bb, 30ec, ecaade2017_073l, ec99, caadria2017_028f10, 6037, 445e, 2095, acadia17_512u, ca11, 5e5c, 97c2, b384, a4dc, 3f7e, dcd7, f5cb, 47dc, ecaade2017_138z, caadria2017_085a25, 9075, 2a52, 8d26, sigradi2013_243s, 046c, b16a, aedc, aba1, 17c8, 05eb, ecaade2017_051l, d39a, caadria2016_579k24, 84ce, ecaade2014_084t19, f190, 3b78, b742, d1ea, ecaade2013r_018e9, 7aa4, acadia14projects_53s, 8670, b27d, c0e9, b6dc, ascaad2014_028t7, 2ff1, ijac201715104ee, 4bc1, 152c, c4af, acadia14projects_655ai, 7b3e, 6f81, 4c32, 9543, sigradi2013_96, ac5e, a534, caadria2017_122x31, 25a3, ijac201614204c10, cdf6, 972d, d1df, 16ba, 1b1f, 760f, 18ee, 23f9, ecaade2017_054ii, ecaade2016_025b7, c9c3, 2314, 3d19, e025, ecaade2016_190o50, 7507, 647b, 3aec, ff1a, acadia14projects_63w, bae7, fd78, 421f, 852b, ecaade2014_072t17, 4c4b, 1364, 4aed, b70f, 859e, ab3a, 7b4b, ecaade2015_248r56, 33d2, c81a, d3ed, f147, ecaade2015_61y11, 6288, 1ae9, acadia15_95f3, 71c6, acadia14projects_487g, 514e, ecaade2017_291i, 9c86, acadia15_483t20, 564e, 5fa4, 8c71, d7c3, ecaade2015_17r2, acadia15_47f1, acadia16_362o22, 5cfd, 5b94, c273, caadria2017_046o14, ecaade2017_054dd, f37f, fde0, e218, c99f, a8d3, 31c7, a0f0, 5e33, ca1b, d836, 627f, 9603, b10f, 88a0, 2ee8, cb0d, 9373, 6aa7, fbe7, e0eb, 2cf9, 088b, f65a, b2da, 3031, 4139, 22f7, 0950, 873a, caadria2016_023n2, ecaade2015_318v69, 31df, f480, 2c8b, 91b7, 10ef, 035b, 9385, 5074, 4d23, 9d79, ascaad2016_004o2, cd18, 3eb5, e243, 03bd, caadria2016_105f5, a932, 77b3, 4d8a, 13c3, sigradi2014_239b9, acadia14projects_463at, 5dc2, 7a21, ecaade2017_053uu, 7446, 9bb8, c7e1, 951a, ecaade2015_21b4, 200f, ecaade2015_317t68, 2192, 4087, 9c03, 18dd, ae66, aee2, ed76, sigradi2014_329z6, 8abe, ecaade2015_18w2, caadria2017_142z36, 606d, aed6, ba87, ecaade2016_224z59, 40ae, 155c, 4ede, 5c85, edf5, caadria2017_132l35, 4ef2, 9887, 0068, dbd5, ecaade2017_077oo, sigradi2015_6.183n8, 56d2, fdaf, caadria2016_851i36, caadria2017_056c19, 6ae8, 9655, a4a5, 24a1, ascaad2016_045a18, 0a23, 3f34, 3da6, 9461, 56e5, 98f7, ecaade2016_087o24, abe0, 0170, ecaade2017_140nn, ab13, e08a, 538a, ecaade2016_241i64, fb8d, 9d28, ecaade2014_108c24, 8ee9, ecaade2017_271f, 8e84, 67bf, d38d, ff6c, c931, 34ec, caadria2016_281k12, 3350, 9076, acadia17_358cc, 71c9, 0453, ecaade2016_025l7, f1f0, 3cbe, d7ab, 0b75, 75b6, 14d7, 7ea0, 0e06, 61a7, ecaade2014_214p54, ac9f, 14ec, sigradi2016_534tt, bed9, acadia14projects_153at, 3265, bb30, acadia16_352y21, 6f32, caadria2016_861x36, ecaade2014_157d39, 83bc, d8e2, caadria2015_206w29, 3d4c, ecaade2016_123t33, a6ab, e592, ecaade2017_041r, ecaade2017_268ii, 3c2d, b399, 0eb4, ed7b, 31b7, sigradi2015_10.307l21, 3dff, dd43, 8042, 49da, 90d0, 7ba4, 4ae4, acadia16_402n24, ijac201412401v3, dda5, 884a, ecaade2014_010j1, 54c1, ac17, acadia15_173s6, e1e6, a75c, acadia16_206p13, ecaade2017_192n, 5466, b862, ecaade2014_011j2, e7b2, ecaade2014_195j50, 8c99, acadia17_231j, ascaad2016_038x14, caadria2017_109a29, acadia14_145z, sigradi2014_178k5, 78ea, 0fdd, sigradi2016_777ff, sigradi2015_12.297m28, ijac201715101j, 345b, 06a7, b94b, 804b, 876f, 8039, 0915, ecaade2016_037y9, ecaade2017_027xx, 0a0b, f76e, 271d, acadia14_365ar, ba3a, 5c8f, 8a39, 16d0, d70f, 28c1, 10d6, 6672, ecaade2017_291a, 18bf, b502, 9d3d, b590, acadia17_232jj, 1b0f, eb1e, 5d43, 5454, a2ee, b8c8, ebea, ecaade2016_238r63, b0c4, 5ba0, acadia17_350kk, acadia14projects_463p, 8362, e215, ecaade2016_238o63, 69a7, 3e9c, 6a48, cfc6, 2a87, d189, acadia14projects_565ag, acadia17_382hh, 47ba, c9e5, 4262, caadria2016_735p31, 7f7d, sigradi2015_9.152c17, b1eb, ecaade2015_113m21, ec67, ecaade2014_010u1, ecaade2017_202i, 1ad7, 2fd2, acadia14_479e, dcd2, f9da, ecaade2017_164m, 1841, 5d94, ecaade2016_048r13, a739, 9658, 5c9a, 2aea, a0e0, a24b, 6e55, ecaade2014_038z9, c043, acadia16_460a27, a285, ce18, 4ce1, 4ddc, e06d, 4254, 9340, ecaade2015_199d43, sigradi2014_289k4, 9b2d, ecaade2016_121o33, ecaade2017_006z, ecaade2017_105oo, acadia14projects_145ak, 688a, 5c76, acadia14projects_619ad, c0ca, c232, 00da, 5384, ecaade2017_293hh, a6d2, e46f, 2198, cbb6, a3e0, 8e88, 4cd9, 297d, 220e, c414, f538, d34a, 1f31, caadria2017_017l7, ecaade2016_144l40, 0078, 1c0a, 6adc, f696, f7bf, 135d, 9db8, sigradi2016_625ss, sigradi2013_160i, 52dd, 0cae, 493a, 8cab, 202e, 391f, f825, 945c, baba, 8b95, 1b7b, ijac201412302p7, acadia17_62ee, ecaade2017_172ff, ascaad2014_013t6, 008d, acadia14_655aj, 1ae6, b6a8, 59bd, 84c8, 05c1, 4fab, 1a33, 2b3f, 5f0b, 557e, a20b, d436, 1ca8, ef29, 090e, 6f89, 7bba, caadria2015_208g31, 9255, 811a, 99d9, d211, aaf1, 8f5d, 949a, 0f97, 5d56, 85e7, b821, 0b0b, 6ad9, 0696, 365d, 2243, bb82, 0ce4, 0092, dafa, 4651, 1f6b, 4624, da14, caadria2015_130y21, 2b73, 2861, 97ec, 3925, 97c5, ijac201513104j3, ascaad2014_004b2, acadia14_671n, 7c6d, f442, 6a08, caadria2016_673z28, sigradi2013_158v, ecaade2015_33k6, 0d51, 7e3d, 7494, a202, 7f5a, 13f9, 6d06, e27a, 1e6a, 84f3, 8e03, eb53, f2fd, ijac201412404n7, a9c8, ijac201412305f2, 137c, ff4b, acadia14_479c, 7f2f, ecaade2014_133s29, 1ed8, 8987, ecaade2017_031uu, ecaade2017_019gg, c6d3, 5881, 0fdc, 24de, 1708, 5342, 8297, e230, 659b, 887a, ea9c, ec62, 1b2f, d3ba, 339d, 0856, e21a, b170, 4780, e16e, 87c6, caadria2017_190z45, e61c, ijac201412408m1, ecaade2014_220b56, ijac201513303t11, 88cf, 524c, ecaade2014_168c41, b747, 1272, e10f, 2151, 5f43, 8c6a, sigradi2015_8.186k13, c815, 618f, 087a, 1f8b, sigradi2013_326e, 4d99, 05e6, 3b83, caadria2015_004j1, 6e98, acadia17_435m, acadia15_110h4, caadria2017_136o36, ef4f, e527, 898e, 7162, 5b73, a6cd, ef42, caadria2015_111o17, acadia17_163cc, ecaade2017_256ll, ebaa, sigradi2015_12.297e28, 0f29, f505, 69a5, 5a2d, 3914, da44, 4df3, 3f02, 3669, 9a41, ded2, 0bb9, 3be3, bdc9, 957a, d3da, 33c3, b8bf, e7bb, 797e, 6d65, 21a2, ecaade2014_168c42, ecaade2016_123b34, ecaade2016_111s30, fc67, a8bb, 13e5, 6d96, e6a5, 8e3d, 0e91, 4937, 2d88, 65ad, 9408, da17, 0b3c, 5e21, acadia17_36bb, 60a7, a35a, sigradi2014_249n9, f21f, 70ca, 2a3a, b8b8, 86eb, 1a14, 9176, 3269, f8e0, ff6a, 332c, sigradi2016_522u, 949f, 745d, 2dfc, aea2, ecaade2015_110i21, 7679, ecaade2017_210t, fee0, f162, 09a9, 56ec, f09c, 1a7c, 732f, d60a, 7db0, 9701, 45c7, 2755, f059, bdbe, 3f22, 7fee, 72e3, b27f, b27b, ce94, acadia16_106k8, b972, 4226, caadria2016_487i20, 61e8, 133a, acadia14_555h, sigradi2014_335u7, c8e6, b3bc, b17b, acadia17_231n, c487, 5472, ecaade2016_208x53, 75bd, 3be6, bfd1, df50, b41c, 2899, 312e, 32f6, f526, ecaade2017_066t, 220a, 9709, 3569, fccc, d3c4, f192, 662c, f09f, 1d4e, 1f51, 6af3, acadia14_63aw, afa8, 48a8, b1c3, acadia14projects_619at, b39f, 06e0, ded5, ecaade2016_221p56, 9ad9, sigradi2016_417kk, 652b, sigradi2013_158d, 371d, bf69, sigradi2015_12.259x27, sigradi2013_261, e019, f2c6, 57de, ecaade2015_53v9, ecaade2017_253bb, 11c1, 1e06, acadia14_647az, e533, 6f1d, 9fe5, 5212, 5857, ad87, 5129, ecaade2015_138v28, 0706, 6c58, 26ed, 46cd, a19d, ecaade2014_194t49, 5040, c7ed, ecaade2015_35c7, b743, ff87, ecaade2014_018n4, sigradi2014_114m9, acadia16_62l4, ecaade2017_257nn, 23b0, e4cc, 7aa0, acadia14projects_473as, caadria2015_060t6, c40c, d3c7, acadia15_443x18, 44b4, 0f33, dce9, 8ae2, sigradi2013_429g, c2a2, 51a4, 71f0, ea9f, 9406, 6193, 9808, 71e8, 0811, ad6d, baa5, 27d1, a657, 415e, c9f0, 827d, eef5, 8486, acadia17_127dd, 3a2b, 3b3b, acadia17_373k, 514d, 233b, 032c, 2773, ecaade2017_019d, 21c6, f78f, f54e, c505, cf6b, 72d8, f8c6, 7cda, 8786, 2d83, d9bf, caadria2017_145z37, 5987, acadia14projects_339w, acadia14projects_473am, ecaade2016_067v16, d054, 2086, acadia17_520u, ecaade2015_84b17, db12, caadria2016_819o34, acadia17_542yy, 5647, ijac201412301x5, b8a0, ecaade2015_185s39, f215, befa, aa8d, b453, 01ce, acadia15_57c2, 343c, 0fc1, f063, 11ca, ecaade2017_109bb, ascaad2014_033d1, acadia14projects_479l, 5e6c, f01e, cf3d, 8049, e753, ecaade2015_114n22, 4cbb, ecaade2016_068l17, 3622, ecaade2017_054t, f76d, 2c78, ijac201715102x, eb0e, 7606, 478f, dd5f, 96f6, 044b, sigradi2013_234i, 537c, 8ede, 5795, aead, acadia14projects_247r, 3739, 1489, 5773, b1f7, 6f7d, 0870, ecaade2015_246y55, 4aca, acadia14projects_101r, f8c7, 3daa, ecaade2014_197h51, 62a3, fd4a, 2852, 692b, 7bc2, db02, ecaade2017_254kk, ecaade2015_72v13, acadia15_417c18, sigradi2013_117m, acadia15_57w1, caadria2016_829h35, 4849, cab5, fbb7, e4fc, 30fd, 8b0b, 9c24, 39f7, ecaade2017_201qq, 63a9, 810e, ascaad2016_007v3, e4c7, bb9a, 4798, 9da3, 1a1e, acadia16_12a2, 595d, 5c09, fc88, c15c, 2fcc, 5285, ecaade2016_147o40, 09ca, caadria2016_045l3, ecaade2016_217x55, caadria2017_190o45, 2f25, acadia17_670ff, acadia17_145ww, 2d8e, dbc9, 702d, c028, 228b, 5756, efdf, 557c, 9468, d212, ecaade2015_171e36, ef7c, ecaade2016_158d43, f89d, sigradi2016_592x, sigradi2015_3.65y2, bb1a, b8a1, acadia17_670hh, 40ea, ecaade2013r_007b5, 2e08, 06f4, ecaade2016_063k15, 39ec, 9108, ecaade2017_173vv, f45a, ae64, 5f19, 6d0e, 8bb7, 14dd, 3dc6, 8fd2, ecaade2014_052z12, caadria2015_109a17, b639, 68b4, c209, acadia14_565u, b40c, b843, 2ed2, eb74, ascaad2014_032v9, ab83, ca93, 54c7, 7d8a, 3c62, 5235, ecaade2017_011ff, da59, 7f52, 33f5, a46d, 6fd1, e1a6, c40e, caadria2017_094y25, f4a9, 1dbb, sigradi2013_425, 2113, e532, dced, caadria2016_663p28, sigradi2016_777ee, ecaade2016_038f10, a813, fcbe, ecaade2015_122l24, 15de, cf8e, d5bf, 5100, 3ea7, 6d71, a32c, c091, 13e1, 0d70, 146c, 9db5, 0535, 864c, c911, 82b8, fa9f, 1b13, ecaade2017_079y, ff70, 849b, sigradi2016_659z, 0303, 9ba8, a81c, 71be, d730, f36e, ecaade2017_201d, b161, cd81, 5071, bbb9, acadia17_590m, 6ff1, 0592, d54f, 33c8, 169a, ecaade2016_078c23, f2d6, ijac201715103c, ijac201513303b11, 1b19, ed3f, 7c94, ecaade2015_114d22, 8afd, ecaade2014_237h61, 7640, 1c8f, f608, 6427, 62ef, acadia17_38mm, 2a98, 9add, 0099, 8de0, 89f4, acadia17_330uu, ecaade2016_191j51, c91e, d11d, 9bfd, 5f00, 52e7, 4ff2, 7fe4, b92e, 19f4, 1820, bae8, c56e, 0587, 168a, ijac201513206g9, af69, 57be, ecaade2013r_004y3, 0402, sigradi2013_112e, 22de, df8c, 7a4e, acadia17_154ee, ae59, b232, 50ba, acadia16_106x7, 26e9, 5310, 5f88, cb0b, b5c1, 3f36, 7608, ce2c, 060f, acadia14_517o, b8f7, ace5, 0e40, acadia14projects_375az, caadria2017_124c33, 6fea, 5dea, ecaade2017_203u, a03c, 8647, 3c25, 7fe3, 877c, 4e2b, 4f38, b9ce, ecaade2017_164dd, c51a, f314, 7be1, ecaade2017_195ff, 48cd, 20e5, 6aac, 4cca, f554, e646, 42fa, ascaad2014_024s5, 3f0c, e303, acadia14_153ao, cb13, 37e3, 14e2, 8ddc, cad9, b46b, fda9, 4b94, 2ea7, 7994, 78f4, 65e6, acadia15_251j10, f734, 27a2, a3a8, ijac201715105r, 4db2, da3f, 040d, ecaade2017_014xx, acadia14projects_565ab, 2331, ijac201412204x2, c45e, acadia14_375k, 5cf9, 3f65, db85, 2dca, 4894, aad0, a9dd, 2577, a115, ea39, caadria2015_213k33, c212, b123, sigradi2016_592bb, ijac201412204o2, c3c3, 0351, acadia17_290l, 022d, caadria2017_174i42, 957f, fe3b, c0d5, 414f, d5a0, ecaade2015_227v49, ecaade2014_084y19, ecaade2017_274t, 7497, 468b, 516f, ascaad2016_010d5, acadia14_609as, e54b, caadria2017_110g29, ecaade2015_144d31, 9ac3, 536c, 47e6, ecaade2017_038kk, caadria2016_013d2, 1220, dbc8, 6ce5, f713, acadia17_534yy, 6b5c, 03d2, 2a17, b877, 3de7, 03c0, sigradi2016_690f, 964d, ijac201513205o8, f39b, 3bec, 2300, 2810, sigradi2013_397, 9322, 09be, 2c18, caadria2017_131g35, 381d, 6d3b, 7ca4, 5307, 487e, eef3, ecaade2017_309oo, a891, aea4, 9756, d3c6, ecaade2013r_019g10, fa85, acadia14projects_365ae, f58a, 3837, 7d2c, ecaade2017_164w, 608f, 7741, ecaade2015_25l5, 4827, 6af7, 11eb, 5db3, 3c99, 556f, 1491, ijac201412306y2, db1f, 84b6, 6a7c, 7018, 4516, acadia16_116y8, sigradi2013_100g, 9405, ba45, 9e4d, 7339, 7c29, 2adb, 43e4, 9140, 6945, 6081, ecaade2017_089z, f00b, 37d3, ecaade2015_325w70, 1e62, caadria2016_507l21, ijac201614309r6, acadia14projects_365ao, b91f, 4f48, ecaade2014_168d42, ijac201715202u, ecaade2014_057f14, ascaad2014_020r3, ecaade2017_227n, 76ec, 4cdb, ae07, ecaade2014_157c39, 9aee, ecb8, f37a, 7717, 5322, bef2, 9d4f, aa80, 90e0, 9e3a, 8a97, d7c8, aa91, cd54, ecaade2017_111vv, 15ea, ecaade2015_79k15, 357b, 52f4, 33d1, 7617, 4cbe, caadria2016_301m13, 1629, acadia17_70gg, b110, e600, ecaade2015_195h41, caadria2016_559w23, 79d7, sigradi2013_226s, fa9a, 757c, 035d, 4999, 46de, 9c5e, ecaade2014_072n18, 78b3, 7f50, 8b08, 056c, ecaade2016_224h60, ecaade2014_112i26, 917b, sigradi2016_602h, 8854, 65c9, ecaade2016_048d14, ijac201513203t6, ecaade2014_070m16, 3ee9, 5dcb, 6531, e666, acadia17_590h, ecaade2016_085l24, dd15, a605, 04ae, 3d62, 8265, 2610, 2421, acadia15_137b5, 1996, 2138, ecaade2014_186t47, d252, 40cb, e89d, ecaade2015_269o59, f71a, 0d3a, ce4f, 120e, f89e, 16f1, caadria2016_003m1, sigradi2016_777ii, ecaade2013r_001n1, ecaade2017_052pp, sigradi2016_448t, 8e0e, 3564, b5a3, 6c5a, ijac201614103j3, 58a6, 1ac4, d045, c441, 8506, acadia14projects_153f, 4733, 2d4e, a73d, ff7c, c690, 3016, ea25, 9c5a, 1a11, caadria2016_167j7, sigradi2013_304c, 6f23, 0fa6, acadia17_202h, 921a, acadia14projects_531y, ecaade2017_148xx, 9fd9, caadria2016_611x25, 429b, 700f, 94a9, acadia16_12h1, 9c51, 7cd1, acadia14projects_463au, caadria2017_018p7, e3a5, 37b2, caadria2017_123o32, ecaade2017_129gg, 5649, daf4, 7690, 7750, f43c, 1648, a795, 1655, fbcf, 0b7a, 7c7d, 27f1, acadia17_283xx, ecaade2017_305f, af0f, a587, 18bc, af30, 0456, acadia17_37dd, 0b50, d10c, ecaade2013r_006r4, acadia14_23v, 692e, 9b93, 3fb8, cbd6, 9de2, sigradi2015_3.65n2, ecaade2017_003i, ijac201614206c11, eeaf, sigradi2015_10.177y19, d944, 25aa, ijac201513103y2, ascaad2016_018m7, 3eca, eeae, acadia17_190xx, f87b, 2d99, cb1c, ba1c, 8acf, 7126, 0e23, 60ce, 267e, 0b5d, 8db6, 972c, b3a4, d706, 85b9, 69e1, 13d4, 460e, sigradi2016_492pp, 19e0, 4c60, a652, 0172, c94f, e90f, sigradi2016_446a, 91a8, 689d, 03f4, a417, acadia14_117d, sigradi2016_455h, a141, caadria2016_445z18, 0b9c, 890f, ecaade2017_192e, 2835, 7179, 9832, acadia14projects_435at, 5789, 6ac6, a9b6, 42f6, ascaad2014_024p5, sigradi2016_815ii, 33cc, 7c15, 62ca, 89a0, sigradi2015_sp_8.6f30, ecaade2013r_019d10, 65ae, 6746, caadria2017_051k17, 03cd, b5d9, f0a0, sigradi2015_8.239a14, 1dde, acadia17_189oo, acadia14_291ay, de56, 82d6, 062a, ecaade2016_224c60, caadria2015_066c8, 5b03, 6f24, ee5d, ecaade2016_071u19, sigradi2014_265t1, 8421, 26a4, 595e, 13b8, ecaade2017_037ee, b482, ab5e, d593, 6abd, 5ea9, 9a0f, ba57, ee97, 8d4a, e3cf, 4ff1, 24d1, ceb5, 17c7, afa6, 7a18, 08ac, ijac201412405a9, 48df, 7332, ecaade2014_141j32, sigradi2016_602d, cc81, 5611, dfa3, ecaade2014_168n41, acadia16_54x3, acadia14projects_145ab, 5b3f, bb15, 973d, 8794, 3513, 5e1c, 39a0, 7c3a, 2434, 84bc, 5807, f7f5, fac3, ecaade2015_138o28, 24d8, 3943, 34c4, 21bf, 20d5, 696e, ecaade2017_042y, sigradi2013_41l, 21e9, ecaade2016_132v37, 8a16, f86c, a72b, 8ea0, acadia14projects_317w, acadia16_308p18, ijac201412304f1, c18c, ab3b, 146f, caadria2016_219h10, ecaade2017_301z, sigradi2016_592z, bfe5, fa89, ijac201412301j5, 9735, 1948, 22b1, 6b1d, 2429, 155e, 73ea, 9e1a, 86fb, ijac201614207p11, c342, 152e, caadria2017_142r37, ecaade2015_307n67, 9f22, acadia16_106a8, 8fe0, 34ef, 7828, bc4e, bbba, 060b, bc50, 09d3, 855c, bb84, caadria2016_105y4, 00c1, 0cff, c617, sigradi2013_244, sigradi2016_558s, 6a44, sigradi2015_9.347x17, b814, 1c52, 8176, 6bd4, 0e50, acadia15_451b20, ijac201614101f1, 652c, a4c3, ecaade2016_067i17, acadia17_349z, c85d, c481, sigradi2016_360x, a678, f9fa, sigradi2013_155j, 22eb, fe9f, sigradi2013_343b, 74e4, ecaade2014_055y13, edb8, ascaad2014_014r8, c32f, 3b1d, 8081, 292a, a4ae, 5dc8, 45bb, fed6, caadria2015_092h15, 8d79, acadia14projects_435as, fe6a, 5ee5, 5297, 32b2, 8626, edb2, sigradi2014_037z2, b7b0, 5170, 5895, c133, 1dc5, d0e5, 80f3, 552f, ecaade2017_124l, f8a6, 7d2d, 4fa2, dcdb, 915f, 1da5, f3f4, 6c1a, 917e, 2749, ijac201412304t9, e554, de9a, sigradi2013_226v, db96, acb3, 08e9, 75de, 13c5, 49b8, 5086, 321d, ecaade2015_169a35, 3b00, 75d7, caadria2015_142n23, caadria2017_185p44, f65f, 0a0f, ecaade2017_130uu, 1a50, cf59, acadia15_203j8, 50a8, ecaade2015_314j68, 0867, bd62, c8fe, a559, 0da4, 192a, 8a2f, ecaade2014_237f61, acadia14_111h, 1403, 6e19, 8f72, 5c9f, 3a84, dee7, 4360, acadia17_273z, 3dc9, ecaade2016_043w11, acadia16_214j14, 7761, 1e19, 4c4a, e160, 788b, 9e7c, a11b, ecaade2015_74m14, 5d22, 7724, c370, caadria2017_081m24, 7b8d, acadia14_435ab, 805e, d3b0, 9c66, 18e2, a353, 9283, ecaade2014_168w41, 9f4e, 476c, af45, acadia16_78o5, c162, 9600, acadia17_232dd, sigradi2016_510ww, 7150, c17f, ecaade2016_217b56, 91ba, 2b22, 9178, f528, a62f, caadria2016_851t35, 705b, ijac201614309c6, 98be, sigradi2016_441mm, 76ad, f031, 04e6, 05ae, 753d, ac1c, ecaade2015_333w71, e962, sigradi2013_41j, ab97, 20b5, ecaade2013r_005o4, b6ad, ecaade2014_226d59, 6674, 5a60, 5c38, ad6b, 497f, 13e7, fd50, e86e, fd70, ea29, 21d2, acadia14_627b, caadria2017_067j21, 4be6, bf67, 0a53, caadria2017_070f22, acadia14_291g, acadia14_579f, ae4c, c013, cebc, ca8e, 4294, 20dc, ecaade2015_303u66, 5327, 1cd4, 5584, f4cf, ecaade2016_094u25, acadia14projects_43aa, cc53, ea66, 67ba, 0072, 64a5, c1fd, 8d7c, bef1, ae58, aaf3, acadia14projects_445ai, 4a8d, 8661, caadria2017_004r2, acadia17_502zz, 3848, 288b, 507c, 4521, c1ed, 0009, fa0f, 880c, 0636, 4124, c221, 20fe, ecaade2015_115z22, 48f5, af7f, acadia14_101z, 0aed, ecaade2015_115x22, fc4d, caadria2015_061g7, ecaade2015_285f62, acadia16_270g17, e68e, ac28, e6aa, ijac201513302g10, 5ed8, ce22, d470, caadria2017_015a6, 5e7e, acadia14projects_281z, 076e, b299, sigradi2016_621cc, 5ad3, 6d4b, ijac201715101c, 88db, ab8c, 4690, c384, d805, 8334, 76d3, 0474, 3097, 65d9, ecaade2017_301p, 697d, f7fb, caadria2017_136t36, sigradi2013_155g, 8062, ecaade2014_060y14, 20eb, 120d, a755, caadria2015_119y18, ecaade2017_006aa, sigradi2015_11.142d25, b25b, 1bc7, e13c, de05, b780, d1ae, bd68, acadia17_307ll, ecaade2016_166a47, ecaade2017_152tt, sigradi2014_347j10, 04ad, 4fa1, ecaade2014_240o62, 6d07, 33ea, 7612, 27f0, 7cd3, 1010, 281d, d1f5, baf3, caadria2017_016w6, 7aec, e260, 3792, c7b7, 8ff8, 4329, ecaade2016_087z24, 2909, da4d, 5914, 015e, 656c, d6a8, 2f8b, acadia16_78z5, c21c, c902, 35fe, d92e, ijac201715104aa, 410b, 7e81, ascaad2016_039s15, 6dee, ascaad2014_012m6, e875, eff7, 3227, 2365, 5514, ecaade2015_206h45, 1524, 21e6, 5ebc, 576d, f16e, 56c6, ecaade2015_178i38, b5ef, 4aa6, ecaade2015_229d51, ca89, d00b, f2ee, ae34, 2abd, 5972, f4dc, 8e00, a056, d4ca, e46d, ecaade2016_158e43, sigradi2015_6.42s7, 19ea, 4152, ecaade2017_076aa, e9fb, 54c5, 565f, 377e, ecaade2017_087p, 9d07, acadia14projects_115ak, 75df, 4435, fe57, ecaade2016_098y26, 2408, ecaade2016_ws-dheritageu67, 69d9, 6d3a, bd06, 0cbb, sigradi2016_641ii, ecaade2014_157b39, 428d, ecaade2017_173uu, c10b, 7d98, b016, a5af, c267, c344, 0f0e, 9e2d, ijac201412304k1, ecaade2016_170o48, ijac201412205s4, 1a6b, ecaade2015_21e4, 2ce0, acadia17_38zz, 1def, 3dc5, caa5, 8584, 7118, e69a, 8f6b, d0f9, caadria2015_066e8, 9205, 1914, 5444, 6ddf, acadia14_531t, b210, b266, 3532, fd56, ea4f, 2fa4, c757, 834e, 88e2, 51f4, abb0, 1e83, c21f, 1203, ecaade2017_017v, acadia16_414b25, ascaad2014_017o9, e0a2, 05a4, 02d1, 4718, 0ea7, ecaade2017_014ww, 9861, a0cf, 2e6a, 1d02, b7a7, 4b6c, sigradi2016_729ww, 2cca, a97c, d9bb, f6f7, e155, 3a0f, 76ae, b6e9, 2faa, ecaade2016_224b60, 35e1, 4306, ecaade2017_199ss, 41ec, 9864, a73c, c3b3, ee19, 2303, ijac201412403r5, acadia17_238tt, ecaade2015_115w22, 57f6, e82a, 1260, fe80, 2edb, 5fa1, def9, 40d9, 8d57, 75a0, 151f, 5f99, ecaade2017_172ee, c1d6, 6a40, 5629, ecaade2015_91g18, f14d, b8a4, 22a8, fe38, 1adc, 8d29, 2a3e, ecaade2015_103s20, ecaade2015_13o1, 0f70, 0c25, c23d, a7a4, b3f2, 2770, fe6d, e966, acadia14projects_79ab, 62c8, acadia16_140t10, d0c6, ascaad2014_024i5, 5f9d, acadia14_445ae, de49, 1804, 992f, 08c0, 351d, 147c, caadria2015_139c23, 3683, d1f6, ecaade2017_143m, 265b, ef25, 4caf, 1e74, ecaade2016_223s58, 33a9, f615, 9438, ecaade2015_170z35, ecaade2016_118p31, c765, acadia16_244n15, f4bb, 002f, be57, d22b, 349b, a3c9, ffb9, 5c6c, 294e, ecaade2017_006vv, ijac201715203yy, sigradi2013_194l, 723b, d1d1, e747, b69c, ijac201412302h7, bd45, 1928, 4ea2, acadia17_358ss, ecaade2014_168u40, ecaade2017_ws-hybridlabee, 8c76, ecaade2014_016h4, ecaade2016_129g36, b9cc, 8163, 3e65, 9994, 80bf, ijac201614307n4, acadia14projects_627at, a7c8, 7f2b, fecc, 9b85, 516a, 87a3, 2cb3, a619, 7054, 24be, 31cb, f22b, 2f0f, f71d, 3f98, 1548, d3d9, 510c, 29fe, ijac201614102a3, acca, ijac201513305u12, e44e, cbc7, bbd7, acadia14projects_153b, 23ea, cca8, a7ad, 6a65, fd06, 4079, ecaade2016_071e19, d939, a264, 03e6, 7626, ae94, ijac201614208k13, sigradi2016_815dd, ijac201412403z6, c3a2, 95e3, ad4c, d588, e34e, 027c, 6f51, 3c04, 93f2, 7df3, sigradi2015_10.307n21, 5e3d, b43f, 8b8d, 7e26, 49b7, 0ba5, 3a83, 28d7, 3b2e, 492a, 4352, caadria2016_395z16, 5a02, caadria2016_405r17, 22c7, 6bfc, f33e, cb8c, f5d8, 082d, 550a, 6faa, 8a0b, ascaad2014_014g7, caadria2016_517c22, ce52, fa30, d459, 0896, d011, 4fa4, 9351, ce88, 7c4c, c5ea, c348, 52b5, eb2b, 6fd4, ecaade2017_099qq, c922, 13ee, cdac, 1cc5, a5d1, 0478, db4b, f7b5, sigradi2013_158, e890, a81f, ecaade2016_079o23, bd93, ffc6, ba0b, de8a, 27d4, ecaade2017_282u, 0944, e615, d4f0, 64a8, 909f, caadria2017_129e35, ec5b, fb44, sigradi2013_54o, c0c0, a0d2, 377d, ae3c, afa7, c265, 29ee, 9fae, ecaade2016_106i29, b660, 37a0, ecaade2016_067z16, 021c, 19f3, caadria2016_611g26, 6cb1, cd35, c747, acadia14_655ac, 5775, 559d, 8bf4, e702, ecaade2014_196c51, 13a1, 34a8, 0e57, 7b57, 4c5c, 7252, 1ed1, 5d68, b816, 9ad2, c580, 4065, 5eec, acadia17_660n, 9218, acadia14projects_357au, ecaade2014_156d38, b9bf, a57c, 85b5, 7989, acadia16_332w19, 3c18, f100, acadia16_344h20, 517e, 619a, sigradi2014_047r4, 1c6f, 2d1b, 3359, 7a04, acadia14_101n, 0c16, cc83, 10c4, c6fc, bcb9, 7833, d5a1, b1ee, e8aa, ijac201412402d5, ascaad2016_012v5, 2e97, dd8e, ecaade2017_044ll, b3c2, caadria2017_145r38, 938e, caadria2017_062u20, 1904, ecaade2015_79g15, 8867, ae84, 8d11, a8ad, ecaade2014_070h16, bb52, 21ac, ea61, 001f, acadia17_658b, 974c, a01d, sigradi2015_6.387r9, 3e7c, 6026, 5db5, 8d8e, ecaade2016_118o31, ecaade2017_072d, f379, 8931, sigradi2014_273r2, 5814, 49ae, 99cb, 83ef, ascaad2014_014e7, bb86, 12c7, 8f32, bd9c, 52f8, 8856, db08, 8ada, sigradi2015_3.209f4, 94ec, 2501, ecaade2017_050d, d9d0, ascaad2016_045o18, 6af8, 72be, b3b2, 60c8, 6cb0, d768, ecaade2013r_015m8, a28e, 3781, d74d, acadia14_661n, 78de, 0fb7, 57e1, 13a0, 7002, acadia17_82b, d1a5, ec63, 20a5, 509f, 01e5, 210f, 2204, 28f7, e3bc, 0d30, ijac201614305b3, 0e07, sigradi2016_710ee, caadria2015_137m22, ac24, 4885, caadria2017_081t24, c998, acadia17_640oo, cdf1, caadria2017_118m31, sigradi2016_816xx, 9717, d413, caadria2017_080f24, 8ab1, cf05, 62a2, d9cb, e1dc, e9b2, sigradi2016_450xx, 0da7, c318, 59b6, 7ab2, e4d5, 94b7, ecaade2017_048cc, ecaade2014_084r19, a5cf, 129a, 93c0, 8279, b486, sigradi2013_62, b0ac, ee35, acadia17_163ee, 3609, 7fce, e961, 85ee, a5dc, ecaade2014_153i37, ecaade2016_062c15, caadria2016_601i25, ascaad2014_017t9, 3ece, 02b8, c371, 9145, ecaade2015_235o53, ecaade2017_214o, caadria2016_809h34, 9a20, ecaade2015_138d27, 4eca, eeeb, 17b4, 09a1, ijac201715202o, acadia17_127hh, 3bca, caadria2015_102y15, 722e, 0903, sigradi2015_8.186u12, 81dd, caadria2015_069t8, 13ad, 2264, 4d3a, 9fe9, caadria2017_124r33, a96b, caadria2015_208c31, ecaade2014_094n22, ecaade2015_172a37, ecaade2016_165u46, 9fbd, acadia14projects_681ai, fce8, d11f, f62b, cb04, bde3, acadia17_169b, bb29, 790e, db31, 0795, aa34, bc13, 7c93, 2200, 7f32, acadia14_111o, 446f, f241, 26a5, ab6a, d14d, 2ba2, c37c, 24ac, f411, 235b, sigradi2015_8.186c13, 2cb0, sigradi2016_467s, e88e, e52d, 67c2, 2e93, 4146, b076, 38d3, 19e1, b3e5, 8c3d, efd5, 4f2e, caadria2016_073d4, 6a0b, 9bdd, de72, dd3a, 1987, 9d4d, ijac201412408n1, dd30, 1a04, 814b, edf6, e1e7, 739e, cb95, 9531, 2315, 2c90, 2a5c, bb46, acadia17_62oo, 5723, 0af4, 8bfe, a650, 47ac, c524, acadia14_691as, 7e69, 40af, d78c, eabd, ecaade2017_105jj, a805, ecaade2017_080hh, f1db, 6e57, b294, 4e0a, d0c9, ecaade2015_280d61, 53db, d1ac, acadia14projects_267p, 3ac4, d786, ecaade2014_065e15, acadia17_189ii, 0527, def7, ecaade2017_156w, 5879, 02ba, 46a4, cc3d, 53a3, de86, 0493, ecaade2014_089v21, a737, 790b, 53e0, eca4, 92f3, ecaade2016_098e27, 0fe9, b835, 8ac9, 5d4f, a440, 2e90, 6679, 146e, caadria2017_037c12, caadria2016_415a18, 8175, 9a80, 7ac6, b358, ecaade2016_048v13, ascaad2016_058c23, caadria2017_003c2, 1e38, cd0a, 5d53, ff45, fb12, bd9e, 4123, 32de, 55dd, d7bc, 2569, b20f, d2aa, 107b, 6ace, acadia17_511yy, 945d, 1b6a, 286b, acadia17_648oo, ecaade2017_243cc, 9f25, ba3c, caadria2017_005z2, 30a0, caadria2015_176s26, 0d3c, ascaad2016_022y8, b371, acadia14_531r, 85ad, caadria2015_142l23, 92cd, 0fce, ad11, a4ad, sigradi2015_8.163d12, 18d1, sigradi2015_8.186z12, 2452, 5bdc, sigradi2013_10f, 02d4, 069d, ecaade2014_194g50, 808f, 2aee, 84ab, 6024, sigradi2014_144u2, b0e9, 529c, acadia17_640t, acadia17_542rr, sigradi2015_sp_2.112j29, caadria2015_070e9, 6aa3, a892, acadia14projects_167y, 98df, 5396, 08af, 79d4, ecaade2015_256e58, 761d, 58e7, 307c, acadia14projects_479e, 557d, 8ad3, d8a7, 3f94, sigradi2015_3.394g6, 5747, f77f, 8913, 7ca1, ecaade2015_83m16, 1536, ecaade2016_167r47, 570b, 671f, 2f0c, 1e9a, acadia17_212t, 92a3, fd16, 32d1, acadia15_263f11, 638b, ijac201715203h, f355, caadria2016_839p35, 545f, aba4, caadria2015_087l14, 0529, caadria2017_056m19, 29d4, 8127, sigradi2015_11.165l25, 86b0, 9ed7, 0a94, a0e1, f8c2, b41d, ecaade2015_101j20, d93d, 57ab, a656, e8dc, acadia14projects_167v, 509b, 73c0, 6a02, aea0, 1c88, caea, 4332, fc4b, sigradi2013_327r, caadria2017_101l27, acadia14_237av, 343b, 6cb6, 1622, f5b1, sigradi2015_6.42z7, ecaade2013r_011f7, ascaad2016_034h13, 0ad7, c1e9, dc24, 7faf, c0b8, sigradi2015_9.141i16, c0bd, acadia17_71ww, ecaade2015_200m43, 49ab, sigradi2013_326n, ecaade2017_293ss, 0c9b, 948c, 5638, 809c, ecaade2014_224b58, ijac201412205k4, 4191, 6c22, 2efc, ba7a, 8bad, acadia17_128ll, 1b1a, 98c8, e0e8, 62c0, 7651, a691, ecaade2017_089u, 593e, 3b7b, 15ed, 31a6, sigradi2015_12.297i28, f0e3, ecaade2015_171s36, bdd8, 9353, 923e, a020, ecaade2014_175s43, ecaade2015_298k65, 3c0e, ecaade2017_269nn, 9141, ecaade2016_037d10, 9d9a, cad6, ecaade2017_308gg, 08a2, 6958, caadria2015_156g24, ced2, 6786, 1528, fceb, d492, e49d, acadia16_8a1, ecaade2017_199nn, dd95, acadia16_78k5, efe2, b16c, c99a, ascaad2016_046t19, fb71, ijac201614303l2, b855, 1f45, f1ca, ijac201513205c8, 8240, 99b7, 4546, 1a1f, 59d6, a900, acadia14projects_479au, cc94, 17c6, 6f9d, sigradi2013_212t, 4331, dbb4, caadria2015_114y17, ijac201614205g10, 15a5, ijac201715106ww, 9e92, e144, 5fab, 7564, 83c4, 1965, a008, ecaade2015_229t51, f8d9, 02f5, 74c2, caadria2016_819i34, 40b3, acadia14projects_199am, 9cd9, acadia17_154p, sigradi2016_654d, ascaad2016_022g9, ijac201614103e3, 1dd5, 6133, caadria2017_067m21, ccb8, a576, e75c, 90af, 41a7, acadia17_426e, acadia17_36y, c3c6, de97, 0d11, 1bb3, acf0, d998, acadia17_138xx, 18a9, 4d17, 1ba7, ddaa, 9ac4, aeab, 4d80, f7ff, 176a, c35d, sigradi2013_244t, 5b34, 49d0, acadia17_600gg, 1224, 8e86, fe49, fd42, 5bde, 75b1, e274, 9f3e, ee00, 38c1, a97f, ijac201715104z, 7605, b710, 4cc2, 95a4, fd1e, fc7c, c812, a18b, 5e69, 8406, e375, eda8, b1d9, sigradi2014_152u3, bc72, bba6, 4f4f, sigradi2013_41g, ascaad2014_016c9, 3dbc, ecaade2013r_018d9, 7f96, 240e, 87c1, 2844, 7b5a, ecaade2017_133l, c4eb, acadia14projects_699k, 86ba, sigradi2015_3.345z5, edcf, ef2d, acadia17_164vv, 6d26, 5cf2, 3c13, 94fa, ascaad2016_038u14, b3ee, 223d, fc86, sigradi2014_293y4, c43a, 6a01, acadia17_340qq, 2525, 17f8, 1529, ecaade2015_233h53, 093d, 0a89, 4836, 4a1e, fa10, f28c, 019f, 3467, ijac201614303e2, 33b8, 9852, ecaade2014_233i60, b9fa, 97da, 8b87, bf57, acadia17_307mm, ecaade2013r_007e5, 86e8, 4776, 2be7, ecaade2017_210v, caadria2016_851r36, 374a, 1525, sigradi2013_28, fc12, 96bf, c826, sigradi2013_313n, acadia17_340i, 8b8f, 45cf, 3aee, dbbd, 6df9, ecaade2014_163x39, ijac201715106i, ijac201513302e10, acadia15_333c14, 673d, a3f8, 2b35, ijac201614101e1, caadria2015_206d30, 7719, 7715, 7f8e, f96b, 6270, acadia14projects_555j, acadia17_231v, 4c25, 8e66, a68f, caadria2015_139g23, 32d0, 2017, e2fe, 78fd, ecaade2014_149i34, d77f, ecaade2016_068z17, 4f2b, 149a, 9980, ecaade2016_119v32, 4289, 042d, ecaade2015_235j53, 7de6, ijac201614202h8, 91b2, acadia15_185i7, ecaade2015_230p52, 3515, acadia15_57h2, 7534, 3acc, acadia17_189pp, 8b57, f4f1, 563f, 2ce9, a376, a0ea, ecaade2016_095j26, ea8f, b736, 3559, 8bc3, c7cf, fbd6, 0d9e, a572, 2c42, b190, acadia14_281y, 3ab9, 86f6, ecaade2015_230l52, 4804, a9f5, e9b4, 6210, acadia17_137pp, d359, 1a8f, 596e, c349, 7000, 63c6, f467, db2e, 9077, ijac201715106w, 5bc4, cf4f, ecaade2015_59g11, cce3, sigradi2013_271l, 0ec1, 3e01, 286d, 6b9e, 59c5, 8eff, b2f2, caadria2015_142r23, 39a9, bb20, d4e9, ascaad2014_032o9, e9d9, 5aed, 432c, d203, b955, f95a, 75e3, 0998, 9f26, a038, 7d8f, ecaade2016_040x10, d6c6, 663e, acadia17_190c, baca, acadia14_473ap, sigradi2013_248d, 4006, ecaade2016_129f36, ecaade2015_200f43, 3845, 80ff, sigradi2013_155m, 4216, 1fc8, 29b7, 4ebf, acadia17_273bb, ijac201513104n3, f391, ecaade2017_228y, f536, 4e29, a7a3, 4565, f7fa, da4f, d7ee, c4d8, da16, 8713, 347f, e102, 5de9, 1e15, 22c8, 1225, 0738, ascaad2016_058e23, ijac201513205u7, 0609, 232b, 092a, ecaade2017_057x, ijac201513101s1, 81b5, d1a6, 4863, 227d, 9042, 6164, 2cc4, 2783, sigradi2016_690a, 6ce3, 7b8a, ecaade2016_013j3, e6f4, 5175, acadia14projects_153av, d1c4, 59cf, b2ca, ecaade2017_282n, f943, caadria2015_119c19, da99, 97f4, acadia16_260s16, ascaad2016_017x6, 8e1e, e4bd, ijac201412406r9, a557, 21d6, 60e3, 3529, ecaade2015_17i2, acadia17_349m, 19a5, 956e, ecaade2017_199aa, c3a0, ecaade2016_162b45, sigradi2016_364jj, 7279, ijac201513206u9, 2837, acadia17_678dd, 5ecb, e34d, 5763, sigradi2013_414z, 48ec, 9cc5, 3a4d, ecaade2015_284s61, 00ec, 0f30, 6e4f, 38f9, 32e7, 8507, 9249, 2e9b, ecaade2016_170w48, ecaade2014_169n42, ef46, acadia14_153ap, 4c22, aae3, c042, 250b, 40e6, a8eb, 9f1c, e1df, 5762, b464, 1065, ecaade2016_048y13, 9165, 17ee, 592a, caadria2017_149h39, ecaade2015_11a1, fec4, ascaad2016_030d12, b712, ijac201412408y1, ebe7, eee2, 0766, e0d9, caadria2017_124i33, 0284, 3ff9, 0069, 26e3, acadia17_164b, 78a1, 3ac7, acadia14projects_507ae, cb97, a414, 7376, sigradi2014_075a7, a6cb, bcc1, 9927, acadia14_463r, sigradi2013_194v, 6112, 035c, b0ad, fcda, 7f60, 177c, 48f4, d566, ecaade2015_114l22, 3376, ecaade2015_229z51, d079, b97f, 2e5c, acadia17_464pp, bc66, 1119, fa82, ijac201513201b6, 96a8, ecaade2015_155p32, ecaade2017_017d, ecaade2016_182p49, 44f3, f1aa, 92da, ascaad2014_018a2, 16b1, 51aa, e1a8, 756d, 0991, caadria2015_172a26, c2c3, bce9, 2614, ecaade2015_293g64, b912, d7ca, caadria2017_134b36, 710a, 1908, ascaad2014_004c2, eeea, 2fb8, caadria2016_085h4, 6787, 8f9b, ijac201614308s5, f698, sigradi2013_155l, sigradi2016_590b, ecaade2016_078l23, e1f7, b14c, fed8, 6500, 9e99, 53fd, acadia16_352t21, sigradi2014_345f8, f477, a0b9, caadria2017_149j39, 21a6, f811, 56b0, ecaade2017_021p, ecaade2014_024b7, sigradi2015_8.239b14, 7f39, acadia17_62zz, 6518, 7789, a864, caadria2017_165v41, acadia14projects_589k, d74b, 9b63, sigradi2014_281d3, ecaade2016_027x7, 6daf, c0b3, 7f8f, cd31, ccbc, ascaad2016_047x19, 7255, 04d8, 933d, 7ab1, 18f4, 4399, ecaade2015_138w28, ecaade2017_254hh, acadia14projects_229n, ecaade2016_023s6, 1705, 6418, 9374, fc91, b88d, ecaade2015_15z1, acadia14projects_565aa, 2548, c6b4, 046f, c2f8, ecaade2013r_002a2, ecaade2016_238v63, 30a8, ijac201412407g1, ecaade2015_196a42, 4aa3, 4b6e, c810, 17ff, b9b2, b15a, ff72, 77d5, 8701, d6bc, 8f84, fd99, 1a27, d089, 6a78, 0c02, bcd6, 540a, 7fc0, e135, 0322, ca21, 1d54, 3f63, 5fdb, 071e, 9a73, b902, 9630, 4e42, ijac201614208d14, acadia14projects_389az, 7354, d148, ijac201412301k6, 1d31, ecaade2016_048u13, 64dc, beae, ijac201412303j9, 65ec, 4a69, edb1, e034, 7381, acadia15_223h9, 7882, 5c1b, 2281, 8453, acadia16_106z7, 7108, ecaade2014_072u17, ecaade2016_217n56, 9eec, caadria2015_194z28, sigradi2013_295c, 1a55, 8f7c, 4115, ecaade2014_111b25, e802, ecaade2014_057e14, 4843, efd7, caadria2015_208n31, eea4, c187, 8f62, e5f1, dacc, 1f05, ecaade2016_123d34, ce64, acadia15_483r21, a748, be1d, ecaade2017_grih, e0dd, cff3, c725, ecaade2015_17s2, 14e4, sigradi2016_446ww, 21be, 49f5, acadia17_318d, 5fc9, fa8a, 7b82, aaae, e5ec, ecaade2017_271l, 38e5, 50a1, cbfc, 1920, ecaade2015_130b26, 454a, caadria2015_004n1, b80a, ce8f, bbd3, 3352, a445, 9f5a, 55de, 574c, 1a64, ecaade2014_168z41, b653, eba9, 4768, 38b2, ecaade2015_181i39, e614, caadria2017_129o34, 2101, c8ab, 5793, d937, acadia14_463z, 50f9, 793b, sigradi2016_724uu, 582d, d341, ecaade2016_108z29, sigradi2014_282s3, 4c71, 6fec, ecaade2017_056c, 7ded, ca49, c9f4, 3a02, 8705, edf1, b71d, 4925, acadia15_81r2, 2d25, e5db, caadria2017_015w5, 199d, 67e9, 53f3, d923, sigradi2013_234e, d84e, ijac201513101d1, f883, 24f2, ad91, 5bf7, ecaade2016_243v64, 8976, da9c, sigradi2014_345v9, 1863, 8ff9, f7e6, ecaade2014_139e31, b5d3, 83f3, 6dc0, f23c, 6a1c, dc6f, 88b1, acadia16_280w17, a955, 5213, 00ad, 5111, sigradi2013_389o, 8f46, ca0f, acadia15_161i6, 0613, f626, ecaade2017_170a, f9d5, 8119, ecaade2015_193w39, caadria2017_107t28, 10cc, acadia17_82s, 6db5, f29a, 1b0d, 9de5, 0f3b, d426, 2ed0, b824, 0e3b, 6c43, e510, 51e5, ascaad2014_003w1, 9c59, 1647, 434b, ecaade2017_008i, 5665, 12ae, ascaad2016_045e19, a8e3, a2e4, 4648, acadia14projects_565h, 07d6, b412, f87d, c38c, ecaade2017_274y, sigradi2015_sp_2.112f29, ijac201614305p3, 0a05, caadria2016_549r23, acadia14_101ag, fd31, 2e51, d6eb, af02, 6a76, f358, 3625, 992b, 13f0, 50fb, 7017, b896, c9be, 4e92, 2543, 4f10, ecaade2017_032j, 905b, 47d6, 8920, 20e7, 2233, df18, 03a9, 7ea2, bc08, fb0d, c299, 8384, 3b09, fad6, 7522, f8f3, ecaade2015_221t48, b71a, 6d17, 3321, 4ce6, ecaade2014_214k54, 0070, 5ee7, 5ce8, 3d8e, acadia16_12s1, e546, 5403, acadia15_232s9, 0e09, 176d, acadia14projects_267m, 153a, ijac201412403d6, 643d, bd0c, acadia17_137tt, acadia17_230zz, acadia17_201a, b038, ac42, 0afb, 8de4, caadria2015_087m14, 1d8e, ecf6, 7ec1, caadria2016_343l15, 8da5, 1cb3, ecaade2017_301u, 85d3, a898, ascaad2014_026t6, 140c, ecaade2017_203s, sigradi2015_10.377x22, 6719, 5593, 4e2f, 03e8, ecaade2017_044mm, ecaade2017_243bb, ascaad2016_048m20, ascaad2016_043h17, caadria2017_189j45, da45, acadia14_117ay, c4b5, ecaade2016_058y14, ecaade2015_222c49, 2638, 3e2c, 922f, acadia14_445ac, a951, a9d1, 712b, 5501, cb8d, c1c7, 6575, 2377, c3a8, 0db0, 8523, d69a, f8cd, c01c, 1395, daad, ecaade2016_033a9, 56e8, 29ff, c788, c2ce, 8d0f, a0d7, 3b93, 07c4, 716b, acadia17_590rr, 7c85, 7a46, sigradi2013_74f, f46d, 0ee5, ecaade2014_108j24, ecaade2015_285p62, 0b9a, ecaade2017_213f, ab0d, ijac201412403p5, fb09, sigradi2013_28t, dbce, ecaade2016_073u20, e399, acadia17_298hh, a08e, db62, c05e, b73c, 229a, ecaade2014_151p35, 67ec, 9874, 8b40, 028c, 9c11, a16e, 56ac, ijac201614302n1, 564b, c6b9, ecaade2017_021s, ecaade2014_050d12, 8595, ecaade2015_33l6, sigradi2014_099r8, 483e, cde2, ecaade2017_152qq, 93a6, sigradi2015_3.345v5, 5df0, 189b, bf74, ecaade2013r_005j4, 09ce, b755, ecaade2016_045j12, 1af2, a5c0, ecaade2017_253cc, sigradi2016_602j, ecaade2014_240n62, f67c, acadia14_63at, 4ddb, ff52, caadria2015_078e11, e741, acadia14projects_267l, acadia17_71ll, sigradi2013_212s, acadia14projects_579l, 8f4d, 90b7, 26c9, df48, 2669, 5c81, 27d0, 2cc2, ijac201614307g4, 78d3, 17de, sigradi2013_195a, 5f97, ffb3, b1e4, sigradi2016_809tt, f15b, f9dd, cc73, caadria2017_054c18, 49ee, c34c, cb60, d651, f027, d6a9, a4f1, ee75, caadria2017_016v6, b958, 349d, 346b, ecaade2017_124w, 288f, 1333, fee9, d6dc, 5efc, f6a7, 5dd9, aec9, caadria2015_087w13, d32b, 539a, acadia17_658xx, 7e49, sigradi2013_390f, sigradi2015_11.136n24, 7b2b, 4a38, bffa, ded7, ijac201412306c3, e34c, 2f8f, eeed, ascaad2014_037p2, de10, b233, caadria2015_114b18, 6705, ijac201614204l9, fe55, a9f3, 6607, 9b94, 1f42, 1cba, 0575, 5904, 33cb, fd5e, edd9, 19af, baae, acadia14_357ax, 9a33, ce95, 6678, a181, ecaade2014_029d8, acadia14_655x, 5ce7, e11f, a70f, 0ee1, a086, ed6d, 9678, 273d, 2726, 9542, dbf4, ecaade2016_217z55, ecaade2014_023o6, 388e, 891d, ea06, 09b5, ff37, sigradi2016_724vv, 27ac, ecaade2015_136p26, 57c8, ce0e, acadia17_512g, ef59, 4ece, ecaade2016_123k34, 33c0, ascaad2014_029z7, a216, 12a2, fc87, d168, ecaade2016_243f65, 07f9, 7956, 8ed7, 615d, fd80, 8a24, acadia17_358hh, 6c5f, 960f, ee01, df44, 3d56, 467a, f02d, 92fc, a41e, ecaade2015_72x13, ecaade2016_230h62, 7dc2, ecaade2014_112m26, sigradi2016_571tt, ecaade2016_120k33, ecaade2017_215nn, 8ee8, de0f, acadia14projects_691ay, ecaade2017_301m, be80, cad7, 88f6, 2764, 6c4d, 28a9, ecaade2015_136r26, 25c9, 67a2, ef36, ascaad2016_031k12, add6, caadria2017_043x13, 0861, caadria2017_005w2, ab39, 83d2, 2ba7, ecaade2014_111h25, cc69, f8cc, d2d2, acadia14projects_91r, 551c, 806f, acadia14_637ag, 3855, 3629, ecaade2015_248v56, b771, 5458, 205a, d186, 5cfe, 0dd5, ecaade2016_080z23, ecaade2015_230n52, f941, a2f2, 433e, sigradi2016_479bb, cea9, 0702, 88f3, sigradi2016_592u, 68e5, ecaade2016_074z21, e85e, 3b5b, sigradi2016_625d, ecaade2015_227k50, bd61, 687a, 5ef0, ecaade2015_333f72, d785, ecaade2013r_002h2, ab59, 78da, 38ec, 7d83, b1e7, 65dc, 57db, 419d, 70ab, ba4a, 8a6b, 6977, ecaade2017_215zz, 58cb, 8970, caadria2017_008a4, ad69, 4a82, 4fc0, 4638, b2ad, 5b24, 72c1, 749e, 2e0c, c069, 3e4f, b3e6, sigradi2014_266f2, sigradi2016_654c, 9f17, 87ae, acadia14_153as, 85a5, 76dc, 3eeb, 1b55, 295a, be75, sigradi2013_387d, a95b, a7c0, acadia14_43ah, db94, 2000, d4b7, acadia16_344p21, 6243, b797, 36e8, 918f, 5f92, f095, 4991, b415, acadia17_27o, b8f9, 5519, sigradi2013_189j, ec3b, e3d0, f3af, 36fb, 7c31, f06b, ecaade2015_18x2, be64, b28b, 5313, a721, 590d, de1f, 0b38, cfa9, 1a38, f217, ecaade2014_163e40, 4d42, f6f1, b224, ecaade2017_052ll, acadia14_339as, ascaad2016_022l9, ef50, 5b0c, ascaad2016_007s3, 47fa, ecaade2017_061g, acadia14_101as, c09e, f350, ecaade2017_ws-archieduy, 3789, eb63, 5e89, 53d3, 5dcc, 7a73, 768f, b444, 1821, cb34, 01d5, ascaad2016_015o6, 2e2b, 1b86, 60be, sigradi2015_3.268o5, e61f, 7c1c, 527a, c5ae, a467, 98cd, 59f0, 0d10, acadia17_590d, acadia17_211l, 28fe, ecaade2014_168j41, ecaade2014_128u28, caadria2016_631c27, ascaad2016_011f5, 26ad, 1af1, 7399, 00dc, 1d99, 86a4, 7d47, 3fc9, ecaade2017_181y, fb72, 385f, ece9, caadria2017_155s39, ecaade2016_ws-dleadn68, sigradi2013_326, af50, 91e7, ecaade2014_104m23, 81fb, ef11, 323e, f837, c579, ijac201614105o4, sigradi2016_815v, 7889, caadria2017_016e6, e1a0, a0ec, sigradi2013_263r, 6589, 19ca, ec49, f39f, 82db, sigradi2014_252t9, fcf4, ee59, 7e5a, ecaade2017_230c, b44a, ecaade2015_195j41, d16b, f859, 7fb3, acadia16_244w15, cb96, ecaade2015_200n43, 91ea, ijac201513105r4, 31de, dc4d, 54bf, ecaade2015_176u37, cbbc, 0b48, 17e7, 319a, 701e, 958c, ecaade2016_099k27, 5ef6, caadria2016_725h31, 3648, e26e, 5b1d, 8458, 89a5, cd3f, 56f8, acadia16_116v8, 4140, a2fa, caadria2017_175j43, 55f2, 30da, acadia16_470p27, c89f, f743, b5e7, 0c1e, 91df, ijac201412402o4, ecaade2016_121r33, ad9a, 0a5b, 13e6, ascaad2016_014j6, ad04, a933, dd26, 697c, ascaad2016_003e2, bc39, d9d5, 4678, 5114, 303b, 9829, 7da8, 70d9, 75b4, c2f2, caadria2017_033o11, 1f8e, 5e79, 5c6b, 8ab6, ecaade2015_301d66, fdcf, sigradi2016_807jj, acadia17_90dd, 7900, 25ec, fed1, acadia15_69m2, acadia17_491y, 9fc9, 5433, f517, 62e5, 40b5, c473, dd10, ecaade2016_016f4, 506b, caadria2017_008y3, 892a, e356, f6a5, 394d, e0f9, a6fc, ba83, 5ae7, f232, ecaade2014_057k14, a5d8, 660d, ecaade2017_208b, b4bd, ecaade2014_010e1, 18b6, 9cf6, acadia16_54t3, ascaad2014_025p6, ecaade2017_201b, 6bb3, acadia14projects_339al, e889, 9dd7, 516d, 276c, acadia16_62m4, acadia14_619ac, 76f2, 765e, d691, ecaade2016_129u35, 177f, a729, ca0a, 3284, ecaade2014_132i29, 5ff5, 82ec, 61d6, b891, 546c, 4b61, b5df, 44c6, acadia15_251l10, b790, 554a, 2b26, ecaade2017_203z, 2b74, 1452, f9de, 4177, cc56, d102, a2db, d7ba, 41fb, a35e, 38ff, ecaade2016_047l13, acadia17_600ee, 7a86, ecaade2016_021e6, acadia17_590b, ascaad2016_017y6, ecaade2016_199z52, ece2, cb17, e145, caadria2015_124h20, ecaade2017_170qq, ecaade2014_038l9, acadia17_324bb, e56c, ff6d, 5ce5, 19ac, ecaade2016_126u34, 9917, 731d, ecaade2016_119w32, 829e, 530f, acadia17_211n, ascaad2016_028p11, ecaade2014_100d23, 474c, 4ccc, 3831, 7e09, 5f96, ee28, acadia17_598d, 459a, 1250, c9a7, 7853, 501f, 9a77, 2628, 37dc, caadria2015_016j3, 1e75, d09d, fa80, fa6b, 50b0, sigradi2016_816tt, f1d7, sigradi2016_714ss, c4aa, 4b53, bc4d, d994, caadria2017_021e8, 8273, acadia15_333a14, 0568, 8939, 884e, sigradi2016_515e, acadia16_88y6, 8690, da29, 6b41, 935c, 01cd, d981, 9f79, ijac201614105r4, 9857, ecaade2013r_019h10, b595, acadia17_38rr, 5fd3, a04b, 717d, f052, dc48, caadria2016_861c37, 075a, e280, d9fe, 65aa, 2916, 8f47, 4f3e, b8e3, caadria2015_066f8, 8c31, 8b2a, a633, 66fa, 8d00, 8405, 81ff, 7d2e, ecaade2017_083tt, 3673, c708, f59a, 726c, f6f5, 955f, a20e, 0081, 41b2, acadia15_185x6, ijac201412201d1, 5c71, 7695, sigradi2013_342s, ascaad2016_022m9, acadia14_153az, 191e, 85f2, caadria2017_118z30, 3eb8, 263b, 75ca, ecaade2017_090mm, cdd7, 0d3f, 4cc7, 7062, 8704, 2237, 6482, 6da7, ee65, acadia16_470m27, 0593, 44b8, 2a65, ascaad2014_005f3, 34b6, 83a7, f6ae, 7702, 21cb, ccbb, ecaade2016_068m17, b426, 4358, c8b1, c77e, ecaade2017_268aa, 4eae, 2389, acadia14projects_135o, 97a4, ecaade2015_152z31, 39c5, dfe6, 1c13, sigradi2014_345z9, 04d9, cfba, 0bf4, f0aa, ecaade2015_251m57, ascaad2016_007p3, 85b4, ecaade2015_136u26, 9528, ecaade2017_067w, ecaade2015_243u55, 1dce, 1b1e, caadria2015_237m35, 24ca, 2d23, 9a8c, acadia14_497ac, 3934, aa21, 8489, 1970, 1be0, 7aef, 38ac, 1bfb, acadia14_219g, 059a, a6e0, 0647, acadia15_451u19, de16, ce40, 970b, b4f5, 43c1, 3c5c, sigradi2016_534mm, f66a, 3169, bb7d, 6519, 7419, 94cf, c9d2, d4bf, 9a01, e393, 8e4c, 8b7b, 7f84, 7b26, 49e6, 101a, d677, 3267, ecaade2015_304b67, acadia16_478f28, f1ab, ijac201614404v2, a431, 8674, 0c6e, b366, ecaade2016_136h38, acdc, 4c29, 247a, 1a3a, ecaade2017_203hh, 0800, acadia17_403l, ecaade2016_224n59, 9ead, 783a, 280f, sigradi2016_360w, 2b7d, 5be7, 53c1, cf4b, acadia17_678cc, d38a, acadia16_184y12, b0fe, 9230, dd06, ecaade2015_130d26, ebf4, e3e8, f591, effe, 5df8, 63e6, a6ae, cdc5, ecaade2017_302q, 5ab1, 0c31, 8072, caadria2017_056n19, 3b4a, sigradi2016_490jj, 7134, ba8e, acadia17_212jj, caadria2017_017i7, a1b3, acadia17_90rr, d0f3, da7d, e46c, 63c0, f4e2, 34e4, acadia14projects_627ax, 12c1, b583, a747, 23fe, ebad, acadia17_464i, faff, 0be0, sigradi2013_243v, ecaade2013r_009e6, ecaade2013r_003x2, acadia14_135i, c37f, 6bed, 9e67, ijac201412408k2, 00e1, 5da1, sigradi2016_625c, 56cd, 71b6, 2fca, 8866, bfcb, 6f5b, 1fed, c389, ddde, 1600, 0b0a, ecaade2016_152t41, 34e9, b40d, sigradi2016_431v, 2168, 6974, d908, e8c4, ecaade2017_194x, 2e45, d390, ac01, 5602, 8ccc, eee3, 9f2b, b848, c4c0, 04b0, 4789, 0fc2, ecaade2017_277gg, cf00, 9ecd, 29bc, sigradi2015_1.320g1, 3841, f9db, sigradi2016_602g, 0d7b, acb5, ad73, 448a, 30f8, ed8e, 3a18, sigradi2013_234l, e239, d175, c807, c983, 3803, ae0d, 3f61, 673e, 6ae2, ijac201412301t6, 721f, ecaade2016_241g64, e064, 0a7c, 0197, ecaade2015_92p18, acadia17_413ee, acadia14projects_479av, 777b, acadia14projects_219a, acadia17_364zz, 779d, ecaade2016_095a26, 745f, 8229, 4c2d, 578b, 6197, 3293, c6d2, 07a6, caadria2016_187c9, e618, a1f8, 7e91, ascaad2014_012l6, 1324, 484b, 2a45, c996, bf63, 0410, 6ca6, 5968, f284, 5d83, ddc3, d3d4, ecaade2014_065w14, 3ccc, 6a72, 50f4, 9e6c, af95, e0b8, dc9b, 5294, 061e, ecaade2015_73c14, 056f, 47c3, f2fb, 6342, sigradi2013_397j, acadia16_488z28, 255e, df2e, d643, cbac, 28d2, 4c7a, eb8a, 4e71, sigradi2016_488t, c3ee, 2c33, a3f0, ecaade2016_223z58, 3c76, da00, acadia14_339ak, f383, acadia14_301g, 4590, e453, ecaade2016_222m57, fa90, d60f, 87c2, 2b85, 91e2, f2b4, 8907, ecaade2014_108e24, 1243, b999, 621b, ijac201715102dd, 7225, ijac201513104p3, cc8c, ecaade2016_193n51, 0601, 0c52, ecaade2013r_019c10, 5059, d97f, acadia16_88x5, acadia17_82pp, 849e, caadria2017_107n28, ecaade2016_170s48, 4ec0, caadria2017_145a38, 5f64, 76f4, 0128, 0a1e, 9feb, bbc4, 2fbf, ebff, 5630, ecaade2015_332t71, d68a, ascaad2016_035t13, ecaade2016_006k1, 6426, 2b6c, b2fa, 49f9, 9233, acadia15_57a2, 75fd, 4f20, e0fb, 1623, 65f5, 5ab9, caadria2017_185y44, ed64, sigradi2015_8.264z14, ecaade2016_171e49, e1eb, ijac201614105t5, acadia16_106y7, 249c, 4ac2, 93bd, e963, e964, 7d0c, f9eb, 52f2, acadia17_257f, 206b, acadia17_284b, a1de, abf6, 5395, d777, 1ff4, ecaade2014_132k29, 5dc9, 07b7, ee5b, b680, 3fa5, 8df4, 4b7f, acadia14_145ac, 0063, c969, acadia17_502b, cac8, 3a4e, acadia16_270u16, 95cf, d4a9, acadia14projects_463c, 2537, c9e6, 7ecd, 379d, db89, ecaade2017_014zz, ecaade2014_162t39, ijac201513202o6, acadia15_451y19, acadia17_274rr, acadia14projects_145ad, eaa6, sigradi2013_285z, sigradi2015_7.203h10, caadria2015_130u21, 2afa, e3c2, 3a9c, 9972, ad07, a835, 75f7, ecaade2017_056vv, 1809, d078, 5dfc, ecaade2016_190u50, 4069, ecaade2016_170z48, 4b20, f966, ecaade2017_163g, e9c3, c8ae, 510b, ijac201412403h7, e64a, 6c20, ecaade2016_083e24, a1dd, sigradi2016_595ff, 083b, 5830, d723, 8b7c, 5a2f, acadia16_382v23, 3d21, ijac201715205qq, 8737, 70d3, 0d93, a602, acadia14_365am, 0b70, 7df1, 0edf, acadia14projects_691ax, d344, 4887, 7254, ecaade2015_138x28, 0277, ijac201614401a1, 94d4, f8ce, c711, b523, c09a, 47f3, 6bf4, 53a0, ecaade2017_195kk, acadia16_130n9, 12cd, 2daa, 1fdc, 6887, 33e1, 3774, 2476, ecaade2017_105xx, ecaade2016_075e22, ecaade2016_057t14, c3db, 928f, 88f1, acadia17_154u, 67a3, ecaade2015_171v36, faf4, ecaade2016_tkof67, 2ccf, 489b, 8911, 1e7f, f45b, a6e1, faa1, f78d, ec24, ijac201715105tt, 39f2, c2cf, 5c92, 6fef, e4f7, 18b0, 6376, 1fbf, 0bba, 0b32, 78a3, c218, 7ca0, f7d7, 0d87, 080a, 5fbb, 0b94, ijac201614402o1, 8d15, ijac201513303x11, ecaade2016_047p13, f5ca, a421, d701, 6f09, ecaade2016_210b54, 8815, 32a5, adef, af0e, 35e9, 2602, b8ed, 0414, c53a, caadria2017_109c29, 7ff2, 98db, 586e, ecaade2015_227p50, f077, ijac201513102y1, 0de6, 7e0f, caadria2017_163x40, caadria2015_137k22, a4e3, 3ec4, acadia16_116r8, ascaad2014_003s1, a12a, 0c24, 48d7, b9eb, 1dff, 6a0f, ecaade2017_208h, 5eb3, df6d, 75dc, ecaade2016_033i9, sigradi2016_809vv, 00d0, acadia17_170p, 4405, sigradi2013_425t, c427, acadia14_291d, 6878, 590e, a692, ec8c, ecaade2015_222b49, 40bc, 4bdc, 88b6, a09c, caadria2016_631h27, 2f35, 0e78, caadria2017_107z28, 2efd, 1b5d, ec4c, a808, 8a17, b1d8, 4b96, acadia16_62b4, 8400, b708, 9448, acadia14projects_375ay, 38fe, dffb, ecaade2014_123h28, acadia17_222w, 1632, ce6a, 2780, cf2e, ecaade2016_130e37, abaf, 1deb, ecaade2017_170i, b956, 4515, fc5c, d20d, 371f, dad6, 4ba8, 28e2, e391, 8500, f984, a3f5, 48a0, b548, 7a4b, 0717, 1739, f836, d066, caadria2017_009j4, ecaade2015_138g27, 04be, ecaade2016_140u39, 7a3f, 7088, 7438, sigradi2013_131f, ecaade2016_065z15, 3f74, ecaade2017_269yy, ecaade2017_017g, 0f69, ab0b, sigradi2016_814xx, 0fa1, ee7e, 4e9c, db9c, faea, 238f, caadria2016_003i1, caadria2016_651w27, f2cb, fe8a, ecaade2016_tkoz66, 7b5f, ae36, 83ce, 7e1d, 2eba, 47c0, 0cf0, db17, 1c69, a1d5, cccf, acadia14_223a, 98b2, 5aef, 77de, dae2, 2e1f, 7b9c, sigradi2013_386g, 3cf8, 05ba, d14c, 004a, b3f1, 5302, 9a5e, e3fc, 91bb, c228, 52e2, db09, ecaade2017_027d, 055f, acadia14projects_719o, ecaade2015_21f4, 6145, b3ad, 31af, 40f9, 0be2, acadia14projects_135i, 0931, c5c8, ac1e, 7e9a, 894c, acadia14projects_565l, c87c, 4d68, sigradi2016_490nn, caadria2017_048w15, caadria2017_125x33, ecaade2017_306r, d244, 5720, b605, 5e72, 4111, 2561, c764, 10eb, acadia17_340ww, 8dc5, fa16, 0c36, 8fab, ijac201412205g4, ecaade2017_048jj, 13df, 7a8c, 3317, 553b, ef03, 6a2c, bb97, caadria2017_017n7, 68e4, acadia17_283yy, eb1b, b9fe, 45e0, 037f, 9eac, e101, ijac201412408p2, 886d, ecaade2017_077ss, a6f5, f559, acadia15_407m17, 3005, dab9, e650, ecaade2014_108g24, ed5c, ecaade2017_215hh, acadia14projects_719d, 4694, a5d9, 23a6, fd96, ca65, 2c44, 8c1c, a865, 80d6, 6927, 88dc, ecaade2013r_003g3, f1c7, 7708, 4663, ascaad2016_042y16, b49e, 423d, 4dac, cbb5, fabf, ecaade2017_144y, 3abc, f0d7, acadia14projects_619ag, sigradi2013_401l, acadia14_497t, 2836, 6888, 98d8, sigradi2015_sp_10.16f31, 5118, 0e61, sigradi2015_sp_8.6h30, 9051, 7038, a0fc, 4ad1, ca7d, sigradi2014_305n5, facc, 9342, 00c5, 0747, 3c90, ecaade2014_014h3, 4519, 956b, d47c, 6012, 5910, bfbf, 9224, b40e, caadria2016_579v24, ascaad2014_004o2, ed5f, 479f, ecaade2017_009u, 2734, e8b7, b42b, 720a, c6be, ecaade2017_067q, 4940, caadria2017_063b21, a3c7, 7821, 4e6c, 794d, ceb4, 5836, 09fa, acadia16_244l15, 5e88, 4b12, da28, 41d5, df3a, 46e7, 5d30, f25f, b4f2, f432, 7b12, 7979, ecaade2017_017y, d1a7, caadria2017_001g1, ecaade2014_113s26, 9f78, 987b, 036b, sigradi2013_400m, 5008, ecaade2017_252g, 2699, 1916, f1d0, fb56, f93b, 5cef, ecaade2015_161e34, ecaade2014_218x55, acadia14_671k, ijac201715103yy, f9a4, 2327, 1366, ecaade2014_145f33, sigradi2013_303n, 70c0, 7e61, 9105, 5282, caadria2016_125o5, 3283, ecaade2014_220c56, ecaade2015_287t63, ijac201412301w5, a7ed, bf38, 9395, 1553, ecaade2014_191s48, 47ed, 99d2, 7041, 2397, ijac201614307s4, 90ff, d2ee, 48c8, 610f, 7d8e, eade, f42b, 8db0, 70bc, 28af, b3ae, 777f, 06a6, ecaade2015_241i55, 9926, da37, 352f, 7d8b, 36d3, 4476, 00df, f111, afd9, 310e, b610, 6062, acadia17_590tt, 1754, 8b22, c88e, 7df4, ijac201412408y2, 1a70, 4f3f, caadria2017_070i22, a589, 3a30, ecaade2017_129nn, ecaade2014_057o14, c0ac, sigradi2016_732m, ecaade2017_grif, 563a, 56ee, 6c70, 5e73, sigradi2016_601tt, 406d, 5f86, ca3b, 027f, bc8e, acadia17_392h, 3d40, 7bf3, ecaade2016_225t60, 637d, 4e4f, 4761, 28e6, be5c, b6f1, 7e8b, ffc2, cf65, ecaade2014_046s11, b166, ecaade2015_92n18, 1b01, acadia15_69o2, a15a, 252d, 9ff0, 359f, 5923, 3f9c, 8f99, b8ee, 7a35, ecaade2014_143l32, 8055, d05c, dfee, acadia14_153d, ec76, 66cb, ecaade2014_020r5, 542e, e8d6, bbdf, 2868, ecaade2017_007ww, 8d59, 6588, 8492, ecaade2016_016c4, 417d, 2d60, 4b2c, 6c88, da74, 4587, acadia17_178cc, acadia16_478i28, 9aac, 6a9c, fd9c, 7b40, 04a4, c1e7, 85d7, 7468, ecaade2014_121v27, 54c0, baf2, c79a, ecaade2017_230b, 3915, 695b, e35b, 870b, 9fcd, 0ef1, a412, f53c, cebe, baee, acadia17_154dd, caadria2015_246c36, acadia15_371n16, ad8d, 53b0, 1f3c, 8a21, 4f98, 780d, 1bf4, df23, acadia15_343o14, dce5, ecaade2017_215v, 39d8, 253a, 05f0, caadria2016_579m24, 30fc, f27e, 8b44, 08c7, bf95, cd65, 6eae, cc9a, 41a6, ijac201513203l7, 3db2, 45f4, b752, 215e, eab4, c8d6, caadria2017_001a1, acadia14projects_33ah, ijac201715205d, ad0f, ascaad2016_039u15, 94c1, 1fda, 4aa1, 92b4, ecaade2016_191f51, ecaade2016_067c17, 81f6, sigradi2014_293w4, 35fd, 01b9, 33ec, acadia16_12p1, 0387, 8f0d, 02e7, 2425, f628, eae4, aaea, 3a3a, 1ba9, 1695, 2cf2, ecaade2017_019qq, 30ba, 8719, b34d, cddb, acadia15_57u1, b578, c0bf, caadria2017_182n43, 1715, 9c19, b60c, e9f7, c27b, acadia17_374dd, d5df, 6890, 8a4c, b834, c208, acadia15_407z17, d150, 5fd8, 0762, 2206, acadia17_660m, 8efc, caadria2017_030u10, ecaade2017_256s, d2eb, 90cd, 7880, 8f16, c1c0, ac02, c27c, 71ff, 272d, acadia17_600x, d731, b3a7, 79c4, e249, 3441, 6d4e, d6d1, 03ed, ecaade2017_013nn, a76b, 8dd5, f882, acadia17_222aa, 6525, cfa1, 754c, ecaade2014_146p33, caadria2017_030e11, 7650, d47d, 860a, caadria2016_713x30, 86e9, ba74, acadia14projects_661e, 0ad2, 42df, ecaade2015_73e14, ecaade2016_073f21, acadia14_579g, 2b0a, 46e4, 24c7, d573, 86d3, e41f, caadria2015_194r28, 2d0d, 4984, ecaade2016_171f49, sigradi2013_173, b47a, 64bb, 1420, ae9d, 6de8, 949e, ecaade2017_195dd, 8f56, ascaad2014_014c8, b43d, 5d65, 71c1, 6d75, 8af3, 09f6, f137, d371, ecaade2017_169hh, 58ee, b492, f49a, 120b, 9953, fe59, sigradi2015_12.215l27, 6161, 0fe3, sigradi2015_9.141e16, 9c6f, ff91, 564f, ccf2, 61bd, a9dc, f85f, 5119, b732, acadia15_137g5, 90e4, caadria2017_183j44, ecaade2014_218l55, ecaade2016_162h44, acadia14_601z, 3d65, ecaade2016_108u29, dfbb, 61d8, ecaade2015_61u12, 69a6, ijac201715104l, 777e, caadria2015_096o15, cfe4, 0e74, 4f72, 73a3, 277f, acadia14projects_357an, 9a68, 795f, acadia14projects_445ak, 2f67, 4eb2, 68ad, acadia17_329cc, ijac201614207i12, sigradi2016_770o, 0993, 03fe, 637a, 0a17, 4bd7, sigradi2014_048c5, 9b56, c0dd, de9e, acadia14_435ag, 3f58, ecaade2015_21k4, c540, 4c86, 251c, 99eb, ecaade2017_047t, 9589, acadia14_691ay, b54c, 567f, caadria2015_086f13, abc2, 00a8, caadria2017_004j2, ecaade2017_152rr, sigradi2013_330f, 01c4, 8ab2, febf, 4f3b, 1394, ecaade2017_301g, e8d4, ed4d, 0225, acadia16_224b15, ecaade2014_168f41, ecaade2015_139v29, 1d66, 687d, acadia17_330ll, acadia17_435g, 7dca, 7157, caadria2017_040o12, f3d3, caadria2015_208f31, cf89, 48a6, e94f, 21dc, ecaade2016_006p1, ecaade2017_208i, caadria2017_016j6, 0ed3, 5b61, d0a2, fb00, caadria2016_631e27, acadia14projects_339ay, 5f9b, ecaade2017_046g, b355, 4bab, 3fb4, 0314, d897, 4dcb, sigradi2016_484c, ecaade2015_205f45, 094b, aadb, d8c2, a28c, 7ad6, 33b4, 27fb, 6f0f, 83e4, ee3c, cd49, 7611, ijac201412203a2, 1d62, 06bb, d3b5, acadia14projects_647av, sigradi2016_695v, d851, 8738, 7ef6, 6da2, 73c6, 50e6, 399a, f96f, f4ef, 1906, acc4, sigradi2015_13.316b29, 22b4, 3d3e, 4de9, d779, ijac201513102j2, 8932, 2dc3, ecaade2017_265u, dade, ecaade2015_171b36, acadia14_189ax, acadia17_60x, 7b0e, 748f, 06f0, acadia17_502vv, c1d4, 7dbb, 0c1d, 7cbe, 33b2, ecaade2015_301r65, 427a, 4cbf, 204d, e70a, caadria2017_067g21, 911a, 99e0, acadia16_154p11, 2b27, 740c, 5193, 8965, 4142, e8bd, 0fd1, acadia17_678ii, 547d, c82c, 3d4b, b4ce, ecaade2017_038ss, sigradi2016_484g, 5bba, f792, ecaade2016_ws-intelligentx68, f7e0, 68e7, fc1b, 9950, 887c, ffcd, 8170, e8a4, c21a, cc85, 5151, 90f0, e550, 0258, 817f, caadria2017_163o40, acadia16_440j26, caadria2015_213w32, acadia17_52l, acadia14projects_479n, acadia16_362j22, 0f07, 20be, d666, ecc2, d55f, 65a2, ecaade2015_64m13, b9a1, c86b, 4cb2, b5b4, ce77, 217d, sigradi2016_426i, 84be, acadia16_8e1, 67e3, 0e14, e079, e730, 9c29, 96c2, ijac201614207g12, sigradi2015_10.309s21, a435, 1124, 376c, 02c8, ecaade2015_302h66, acadia17_350ii, acadia14_365ah, d61d, be5d, 4beb, 9ac0, 35f8, ec2f, 1354, 86f0, d31a, acadia17_308oo, 1918, 304e, sigradi2016_694j, 5e5d, acadia14projects_589b, 51b0, acadia14projects_247v, 92ad, caadria2016_683s29, ascaad2016_045s18, c709, ecaade2015_194x40, sigradi2013_131, 7efe, 252a, acadia14_427am, ecaade2016_170t48, d1f4, 04a2, b6c8, 6c24, caadria2015_226r34, c792, ecaade2014_198o51, 4eda, aa78, b034, f9cd, 5d21, 3996, sigradi2015_11.165m25, 5bb7, ecaade2013r_009u5, ecaade2015_82y15, ecaade2016_158m43, ecaade2017_006uu, c668, ecaade2016_215u54, 995b, 1fc1, sigradi2014_313i6, 86c1, 0873, ecaade2016_198i52, ijac201513105n4, ijac201412403c7, caadria2017_127k34, d5a2, ijac201412407v9, 5eb1, 0547, 89cf, 5ef9, ecaade2017_098rr, 9945, acadia14projects_497p, cab0, 68c1, d098, aec8, 3644, 832e, acadia17_231p, acadia17_678zz, 83a0, 01e8, 65c6, ecaade2016_042d11, acadia17_658a, 223a, e93a, 1a82, b8b2, cdca, acadia15_333x13, 3918, b118, ecaade2017_230a, f616, 3767, cf50, 1894, 0cca, 3887, 8732, eb90, d74c, acadia17_90aa, 3de3, 0267, 4715, fdc4, sigradi2015_8.186f12, d7bd, 9452, 18a8, 8668, 703c, caadria2015_172x25, ijac201513206y8, 8fe9, 925f, 204b, 0b27, 87c3, 9915, 5751, acadia17_330kk, 58e5, 9cc4, 61fc, 16a1, b0d4, 33a0, ascaad2014_032s9, 5841, ecaade2016_119t32, e152, 0095, e80a, ae48, acadia17_648ii, 164a, f977, 71ad, ecaade2016_042e11, 0ee4, ecaade2016_tkos66, d465, 75d1, 118c, 1f35, b9fc, 3200, acadia14_333az, 161c, f737, 70cb, ec39, caadria2017_015a5, acadia14_167u, 5950, 8fdf, acadia14projects_691at, 5fd5, c856, aa6f, a0b7, ef88, f53b, sigradi2014_232z8, b6bf, 9114, 9a25, dc7f, 1873, caadria2017_058f20, 9c22, acadia14projects_619ab, b5ba, e053, acadia17_492oo, 592b, b084, sigradi2015_3.155k3, 2ca9, caadria2015_209x31, 4adf, 89f6, 4e36, 8740, 005f, 8e92, 3c23, 03b5, 289e, 4ec9, sigradi2016_534yy, acadia16_344z20, d2d6, 33c2, ascaad2016_050a21, ecaade2017_254ss, 7311, 1df3, 0a6e, 269e, 0a46, ea72, 8f4c, ijac201715203f, ecaade2014_057m14, 9061, 7d1c, e7d0, 5b9b, 91bc, c322, 2e9e, af73, a0f9, f4f3, 6451, 9f42, ijac201412401t3, 3bac, a111, 8116, caadria2015_016s3, 74ce, a3d3, 4471, acadia17_51qq, sigradi2015_8.239y13, acadia17_491q, 615f, 40c3, ascaad2016_025o10, 656a, 833f, 624f, 556d, defe, 8d63, 5226, ecaade2017_051bb, ecaade2016_139w38, b4e7, acadia14_199aa, ecaade2015_129l25, 4557, d11c, ascaad2016_004h2, 5097, 5a89, ca13, 07bc, 5d5d, 7976, 48b0, d153, acadia17_590yy, 6629, 27bf, acadia14projects_627b, acadia17_60r, sigradi2016_512qq, adb3, ecaade2016_161x43, 46a7, 76fc, ijac201715202c, 9054, 4676, 134f, 4c40, 823b, 5348, 6647, 75b7, 3acb, sigradi2013_194s, 42a3, 1750, 30b9, dcda, 0079, ecaade2016_040s10, fe5d, b005, db44, ecaade2016_102t27, 2ece, a5d5, e6a2, 0fd9, dacb, 5912, 1ca5, e518, 460d, ecaade2014_072e18, 7706, sigradi2014_345c10, d59e, 536a, 3037, 2c6b, 2650, 566e, 7a9a, 62d9, 0c74, eb67, 6f8e, ecaade2015_180n38, 6b45, 9ab9, f3cd, ee81, 15bd, 49f2, 2b8e, d282, d513, 1b36, 943d, 2b4a, c6e1, 198c, 72de, 5f8f, b302, ecaade2014_138t30, 119d, ecaade2017_079e, b381, 4738, caadria2015_078g11, acadia14projects_199ag, acadia17_318l, 22b5, acadia15_137d5, acadia17_640v, 9598, ecaade2014_233r60, ecaade2017_085j, b101, d490, ed4c, ecaade2017_288aa, 2989, 3987, 971e, acadia17_340s, 482f, ijac201715205vv, 19da, 84f1, 9a49, 8fd4, 4541, 3f9f, 53aa, acadia16_224p14, acadia14projects_573aj, 4824, 74c6, ijac201412403b7, 2024, f6b8, ecaade2014_233k60, acadia14_565y, 3033, c266, e8cc, sigradi2016_773y, 97c1, sigradi2013_366c, caadria2016_579p24, acadia17_231s, dfc7, d78e, ecaade2015_138c29, 1421, 00d5, 4318, 7bec, c553, 1ed4, 4492, 7bdf, ccd2, sigradi2015_10.307v20, 9e90, 2a7a, 1280, f49e, e210, 09e8, 4062, ecaade2015_143s30, fcd7, 452e, df80, 1843, 7f48, aff4, 9345, f0a5, a6b6, a50e, 5280, b104, 0255, 24a2, 407c, 0fb5, ascaad2014_026a7, b116, c7b1, fe2a, ecaade2017_220kk, ecaade2014_049y11, 8367, 6695, 87e1, 8115, 3860, dfeb, afff, cc65, 6463, sigradi2016_367vv, d66e, 5e1b, 8956, 77e3, 0704, 17a5, 1aa3, ab2d, 6eca, ba0f, 6f9a, f865, 8db3, caae, b2c9, sigradi2013_74e, 23fc, 8be6, 18fd, 22cf, 5c59, 4121, e70f, 95ce, acadia14projects_63ao, 9961, acadia14_347ag, 48b3, fd7f, 238b, ecaade2014_111c25, 43d0, ijac201715106vv, 909d, 6219, acadia14_579l, cc4c, 63e8, 6496, sigradi2014_335t7, e69b, 3f54, 1025, ee1c, ecaade2017_091zz, f3dd, 7bfb, 5f52, 4597, 9ed0, acadia17_520f, 0786, 71e1, f937, ecaade2014_092d22, 84ee, 08ee, 3fcc, 363d, 558e, d388, 20b6, 9bc5, 9bad, 099c, ecaade2014_201h52, 9f0f, 4b57, 7542, 2956, 0cf2, de15, 3112, abc4, 8bce, acadia17_640hh, 83a8, ecaade2016_208u53, 5960, f86a, b2ef, 12f2, b3a1, 93be, sigradi2015_11.34y23, 4e38, 6d9c, 4160, ecaade2017_256ee, 7092, ecaade2014_155y37, f360, a032, 9127, ff0e, 9c14, f69e, 95f6, ecaade2014_139f31, e815, 1fff, b6b1, 1849, a073, 22b2, 7876, d313, fa71, 0492, caadria2015_084d13, e6ce, 10cb, e5bc, ecaade2017_053qq, 9071, 00bd, 0767, ecaade2015_53n8, a149, 27bc, 6d57, d33b, caadria2015_178z26, d66b, 0511, 9d70, ecaade2017_253z, bfdd, acadia14projects_291ay, 132e, 620a, 6728, ecaade2016_104z28, 0cad, 6acc, ecf3, fe2d, 93f5, 7078, de2e, 7757, ijac201614104k4, ecaade2015_248l56, 841f, 962e, 8a4a, fac6, 6c0a, c3c4, 2a33, 3640, 51d9, 8627, cea5, ecaade2016_007d2, 71bd, 7b31, ecaade2016_068d18, f98d, caadria2017_079v23, 3fd4, ecaade2017_044pp, 1c4d, a5fc, aa2c, ac8f, 18f2, 84ec, f523, ijac201614307f4, 5826, 1913, acadia17_153l, de7b, bb90, 7be2, 2f34, 1905, acadia15_395e17, faed, ecaade2016_038i10, a9e1, 462f, acadia14_531z, b149, b508, f678, ecaade2016_162p44, 0561, sigradi2013_275c, 07e0, 0394, 5478, 5ec1, ed39, d9e4, 2f46, 3cb6, 29b1, acadia17_660s, 7369, ijac201513102l2, 8bde, acadia17_670w, ccc8, 29c8, ecaade2014_233a60, 793f, 303c, 0049, ecaade2014_111r25, a453, 99c5, 1275, ec2d, e939, bfa6, 536e, 4612, 96a7, 113d, 44de, 59d5, 95f0, ecaade2015_87x17, b027, 912f, acadia17_137nn, 2716, ascaad2014_032t9, bc70, 73cf, ecaade2017_232d, 36fc, d1a1, 514a, be99, e4c5, 68f7, 6dec, ijac201513103a3, b1b1, d1de, 5bd6, 3070, ecaade2016_165t46, 9110, be06, af74, ijac201614307k4, sigradi2016_814qq, ac9a, sigradi2015_10.307w20, add1, 37f5, caadria2017_124n33, 61cb, c41d, 8e95, 7ac7, caadria2016_559z23, 0e2a, 537a, ac34, 177a, 416c, 0c87, 7aaf, b445, 53a5, acadia14projects_655ab, 9679, sigradi2015_8.334s15, c6f8, aee4, acadia17_630i, b260, 0f9c, f14e, 94c3, aea3, 5b4e, a223, caadria2016_713z30, feef, c475, cd84, a7e6, 0137, a842, 140e, b838, 6760, 6e03, sigradi2016_484n, sigradi2013_77, dfd4, 2384, ecaade2015_164u34, cd72, ecaade2017_109ee, caadria2017_142f37, acadia15_95p3, c568, 3562, 5d14, aaa1, 1a9d, 6cc0, c58a, 9d8c, e644, 2585, ecaade2015_139d30, 3d0c, 3730, caadria2016_219i10, 730f, acadia17_292x, acadia17_414hh, 6f75, acadia14_177p, b0e4, d1be, 080d, 09bb, ecaade2014_011i2, 5abf, a080, 163e, caadria2015_015f3, 0c71, sigradi2013_364r, ecaade2014_138e30, 2903, e1b5, acadia16_478w27, 49c0, faab, 9521, acadia17_590j, 2020, 274e, 2e43, a5dd, acadia15_185f7, ascaad2016_032r12, a8b7, 50bf, acadia14_53p, caadria2017_163k40, c8e1, fd7b, abe1, ascaad2016_010a5, 002b, 4ebd, 65f3, ac08, b619, c941, 87cd, caadria2015_139v22, acadia17_360ww, 8b8e, c0cb, ba8f, 95d6, 66e6, ecaade2016_045l12, 6664, be79, 08ef, 7280, e1cb, a1d8, acadia14projects_375k, 16ff, dbf8, eaf3, acadia14_601ac, b274, ecaade2014_141e32, 5328, 5034, 6789, bc01, caadria2017_015x5, 6d38, b452, a160, 51cc, bf2c, 0f91, e57a, sigradi2014_284g4, e717, 255a, 7fca, 7a3e, d76b, ascaad2014_022i4, 2c6f, 447c, sigradi2016_777gg, 5af0, acadia14_445aj, acadia17_640aa, b663, cbdb, a904, acadia17_330pp, acadia17_284p, 3d07, ecaade2015_35r6, 9130, sigradi2013_358a, 7521, acadia14_63aj, ecaade2016_168j48, 6efd, 8385, 3bbf, sigradi2016_484rr, acadia17_670uu, sigradi2016_560z, ecaade2017_302mm, 72b7, 4411, ecaade2015_82b16, sigradi2014_169o4, ascaad2014_010p5, acadia17_373s, 55a6, ecaade2015_237e54, 0247, de7d, ecaade2017_271g, acadia14projects_229h, 374f, 60d8, 0333, 0ada, 8b89, ecaade2017_122ss, ecaade2015_301b66, 93f8, 1788, 43c8, 268f, 49ac, sigradi2014_345z8, 4b30, e59c, acadia17_348e, a3e7, 6708, ecaade2013r_001t1, 32f2, ba42, 6e2a, acadia15_47h1, 085a, ecaade2015_138y27, ecaade2015_302m66, 461c, 8c7c, ijac201412303m9, 600d, 2560, sigradi2013_326m, 60b5, 3826, acadia16_470b27, eec5, 9778, ecaade2015_18i3, 61eb, acadia15_333o13, ee0e, aa46, f5f1, 80e8, ecaade2016_087p24, 2943, 14cd, 6e9b, ee5a, de1d, 1643, aa3b, ce91, sigradi2013_54m, 247e, ecaade2017_130ww, 5678, 7643, 2a4b, ad30, fab6, 16f7, 6c59, acadia14projects_681ap, e159, ecaade2017_208g, 2ae2, ba3e, ijac201614407m4, 5b10, 5f7c, acadia14projects_43ae, 10bf, f264, ff2f, 2ba5, d7e0, d687, 0067, caadria2017_163f40, caadria2017_190k45, fedc, 6a92, sigradi2013_100, 6442, ecaade2015_136t26, ecaade2017_301v, caadria2016_507o21, 2fe7, a710, sigradi2013_215a, 0361, 1262, sigradi2015_5.384n7, fdbc, 82af, 0ae5, 5cff, sigradi2016_595ll, a543, ecaade2014_156g38, 43aa, 0d09, a368, ijac201513302l10, acadia17_189ee, 0159, 1186, 0979, 7b2c, 5759, 3667, ijac201412305a2, 0269, c6e9, e050, 06e4, a4c9, c485, fa96, ecaade2017_151q, 30f1, ecaade2017_051cc, 244a, 08be, 78ad, acadia17_590zz, a61d, ecaade2017_264b, f7da, 2de4, ecaade2017_007b, 975f, 04ca, ecaade2013r_009n6, 3834, 965e, caadria2016_197k9, c9b6, daa0, 7ae9, b178, 8501, d526, b159, sigradi2015_6.387v9, 5d89, caadria2017_142s37, 17d6, sigradi2013_194m, f60e, 7bf0, 5f05, ca91, b5a2, 266e, sigradi2013_359m, fc5f, 7b93, fdd2, acadia14projects_43ap, caadria2015_164i25, ijac201614302m1, sigradi2013_243b, 570f, 31a7, 5818, 8934, d10d, f395, 5319, ecaade2014_038b10, 820c, ecaade2015_280a61, ae1b, 967a, caadria2017_118i31, ecaade2014_044t10, 6920, b591, 7858, ecaade2015_317u68, 8d17, 5696, 627b, 8a79, df22, caadria2015_213e33, 6007, ijac201715204cc, ecaade2016_130r36, 2158, e69d, eb56, bb91, 6097, 2224, ecaade2016_072k20, b7cf, caadria2017_018s7, acadia14_339ao, c2c1, 2b7e, acadia14_339az, 81bf, df0d, 98c0, 5e38, ijac201412403j7, 4d9c, acadia15_343a15, d750, ecaade2015_91d18, 1dd9, 39ff, bebd, 2385, 25ef, 9550, caadria2017_028y9, e2df, 0982, acadia15_185c7, 6381, 66cd, 1df6, 8ccb, 20c3, f466, 67a8, ascaad2014_026z6, sigradi2016_647ss, 18c8, d9bc, ijac201715205zz, 36c4, a13b, ijac201513306x12, 12bd, 57e7, cbc2, acadia15_185e7, 7bbf, 520b, 296a, 9632, 8f87, 5783, ecaade2013r_012m7, 06a3, 7fb5, a3bc, 5da9, ecaade2015_138p28, acadia15_407v17, 4252, fb7a, e2bd, 74aa, dcbf, 09c8, acadia14_135m, sigradi2013_429e, 947e, sigradi2015_11.34c24, 5670, 1b50, 7667, sigradi2013_343e, 86a8, ecaade2016_073y20, a614, f389, sigradi2016_364mm, 1bbe, 346e, d70e, 7d3f, fe10, ecaade2014_046o11, 9f6a, b73f, 12bf, ascaad2016_059p23, b4ee, 302f, b0b6, 12a3, 53e6, 12e8, cc9d, 2b87, 8b01, 01e0, 71b1, 5d32, 6dbe, ecaade2014_239z61, 46e6, e25f, aeef, db3b, caadria2017_001e1, caadria2017_003b2, c37a, 73f1, acadia17_154nn, ecaade2015_21h4, acadia16_106l8, 2d40, ecaade2015_202j44, 992d, sigradi2014_284e4, 2816, acadia14projects_311x, f18b, 344f, f69c, 94d2, 6e50, 7a8d, 3bb3, 5c1d, ijac201513303y10, 818c, 178e, 417a, 81cc, 3685, 633a, e8fd, c6ca, f62c, 09a5, ijac201412204n2, 9a36, 72ac, 3535, 6ac1, cd73, 929f, 3399, 3c71, 690f, ef7b, d9c6, cb3c, 17cf, 9922, 3243, c3a3, f33c, 9c84, f80e, f973, 16b8, 6a5a, 70e4, 2f12, 6083, a30d, 6321, 2d28, 02b1, ecaade2013r_010p6, aa5e, 931d, acadia17_423jj, ascaad2014_020s3, e7ad, 27cb, baff, sigradi2016_484ww, e7b8, 3643, 5f26, caadria2015_111n17, 824b, 2489, 6710, 646e, 5da2, 7909, 37b7, fa70, 399e, 3ca4, 0d4b, ae6f, 9367, 25e8, ecaade2014_186l47, 403f, f8d5, 398b, ecaade2017_ws-parametricdesignff, b27c, 1864, ea8c, 839d, 3e6a, 9c21, 07f7, f34a, acadia14_63au, 3db8, f294, 7058, 4a97, ecaade2013r_004r3, a1fe, 5b87, 6deb, 6136, sigradi2016_450ss, ecaade2017_098jj, ijac201412407x9, 1589, fee5, sigradi2016_741hh, fbee, f3e1, ecaade2017_157ll, 1842, acadia14_281ab, eaaa, b23a, ecaade2015_325a71, 6dfc, 83f0, edb6, cf7d, 5cbb, e035, 10b6, 8326, acadia14_291am, 2e81, 2cfa, a43b, 4224, c892, fc5d, 34d2, 5398, ecaade2015_169b35, 46c9, ecaade2017_006ll, 61d7, 6207, sigradi2014_281k3, 6e95, ecaade2017_215j, 7a2b, 85f7, d741, cfc0, 7682, 5a1e, ecaade2015_268c59, b05b, 9884, acadia14_125w, 3890, f1e0, 2fee, 3d70, 7c40, 9f3d, 0666, caadria2016_703f30, a2fe, f2db, eb9e, acadia17_170h, sigradi2014_201f7, 627c, daff, sigradi2013_303k, 81f1, a8ac, 3a15, 62ec, 47b2, 624c, 3163, acadia14_435c, 23eb, c66e, 9209, acadia15_173z6, 4d1c, 1fd3, 1281, aecb, acadia17_18k, e621, 6c28, 9ba5, 9898, 3111, 9d81, caadria2015_084v12, ecaade2014_104o23, ecaade2016_011b3, cd08, 99af, a888, 78a2, sigradi2014_279y2, ba04, ecaade2014_139h31, f74e, 38a5, 3e89, caadria2017_028x9, 4a63, f7a6, caadria2017_174y42, ecaade2017_079k, 6292, 405c, 152f, ecaade2017_111tt, b586, 3d09, sigradi2016_448v, caadria2016_013x1, 8572, 9b46, 8022, 9b49, 2498, acadia14_247g, 8131, 282f, acadia14_655ah, f968, caadria2017_132p35, ecaade2015_114h22, 60de, a7c1, ijac201412203g2, 3764, f829, 5430, 582f, 45d8, acadia14_357ay, dd7c, 5002, 3ac9, efbb, ijac201412404v7, cd0c, 9370, 6406, 8877, 7971, dca1, caadria2015_130r21, acadia14projects_427al, sigradi2014_048u4, 4029, ecaade2015_17p2, 5290, 276e, cdff, afc1, 6682, 89bb, 2bfd, 0a16, 8eda, 8c13, ascaad2014_019a3, 1bde, 9b1e, sigradi2015_sp_3.85r29, d71b, e2a2, 21ff, ecaade2014_019g5, 9d5c, ecaade2015_161g34, b0c6, ecaade2017_122kk, 2a85, 1619, b6e4, 0844, ascaad2016_056f22, acadia17_274zz, ecaade2017_269oo, eec8, 80ce, 49de, 47e3, 5e92, ijac201412401z3, caadria2016_013b2, 35b8, b62c, 4464, 9434, e8d0, e957, ebcd, 2422, acadia15_284r11, 9fa2, ddc7, f7c9, acadia17_298kk, 036c, 0cc8, 0521, ecaade2017_189uu, 345f, acadia14_189am, 9b51, 7793, 3253, 2f26, 2f2e, 92d0, 9f49, 1ac5, f73c, 0801, 2271, 9804, c88d, 84b1, e927, 2932, 0246, 03e4, 12ab, 8c29, sigradi2014_137k2, 7cd4, 19ba, 8383, sigradi2016_625qq, 59ec, bcfb, sigradi2015_10.309u21, 1ef9, bf70, sigradi2016_446d, 84b7, 92ac, acadia14projects_235r, b6ba, sigradi2016_792e, 4abb, 6a62, a1e6, 8157, ecaade2017_170g, d028, 4661, 70ff, ijac201614402p1, d389, 4c16, ab9f, a09a, 30ee, sigradi2016_534xx, 0133, 5244, b50f, 2818, sigradi2014_128y9, f32e, 521d, 0a68, caadria2015_208j31, b89b, sigradi2016_507rr, 91e1, d250, e13d, 4f69, ec19, sigradi2014_128b1, 7aa1, c03e, 1515, 833d, b7bc, ecaade2015_248n56, 35ff, c049, cd56, 87ee, fcae, caadria2017_174j42, ijac201412304v9, ecaade2015_21z3, 1f9c, 8a8d, d023, 066b, f8fd, f2df, 8629, b2ba, bd60, sigradi2015_8.47g11, 1625, 5222, 9c99, b63b, acadia14projects_517n, 5568, a023, 29d0, acadia15_407o17, 43ca, 7571, 3548, 591a, 42fb, c361, 799d, dc0b, 094f, 9c6d, 6308, f853, b997, 3ec7, 0ad0, edc9, 2806, ecaade2014_206n53, c1af, 75e9, 5b02, bddc, dc91, daa1, sigradi2014_108e9, 35d2, eccc, a73b, 0990, 6fb7, ea0a, caadria2017_018a8, d8ce, caadria2017_124b33, caadria2015_226s34, 2cdf, c76c, 7f33, 0994, 14e0, 6325, 6b1a, 189c, 191b, ijac201513302n10, 7808, 4cee, b597, d7d9, a9d5, 4c8b, ijac201412203y1, c61c, 4b56, ecaade2015_61l12, fd0d, ecaade2015_221r48, e0a9, 5719, 2250, eb84, a106, c54e, caf4, 3543, a718, 0ea4, 7737, 4a22, ed09, 6638, 1d82, acadia17_340f, 21c8, caadria2016_797v33, ecaade2017_255h, f0bf, sigradi2014_316u6, ecaade2015_229s51, ecaade2015_173i37, acadia17_164c, 3808, 703d, ecaade2016_106h29, 1e73, c1ba, caadria2016_517e22, a568, d3ce, 3414, cceb, 004c, caadria2015_203h29, b02a, f85e, faf5, 9b0d, 3337, caadria2017_123l32, a143, 69e3, 07fa, 39d6, ascaad2014_001a1, ecaade2017_122yy, 0bb7, 0a1a, fe1a, 63df, 5c2c, 5ffc, 853b, ecaade2015_206m45, 4f30, acadia14_719s, ecaade2016_167e48, 475d, 4a9b, ddd9, 2a39, 0eb3, c0c7, 53cf, ecaade2017_291v, 794a, caadria2017_056k19, a483, cef1, caadria2017_009o4, 7c72, a938, ijac201513201w5, 5de5, 655d, ecaade2016_073h21, a5f9, bbcf, c20b, 2c07, 7351, caadria2017_016d6, c738, e6ae, 1373, ecaade2017_308w, c688, 0d41, 7c0a, 2733, ea8e, caadria2015_078c11, acadia15_343b15, 9581, c442, 5204, caadria2015_142m23, 3fd7, acadia14_167ac, be7e, 6591, f619, f7de, sigradi2016_814d, 828a, c962, ecaade2015_169w34, 9d27, caadria2017_124d33, c929, 0494, ecaade2015_306j67, 1a98, 7568, 09c6, 2fce, acadia14_189as, 5690, 2538, acadia17_423gg, 49a1, 2b6a, 70ae, 115c, 67b6, daea, 65a6, 5f8b, adf0, caadria2016_425e18, 0113, b558, 63dd, 4d91, 7b55, ecaade2015_193b40, ijac201614101j1, cca6, d6c8, 1117, 7e79, 2570, 02b7, 7780, 45bd, ecaade2016_bkoj65, 276d, e503, sigradi2014_330d7, 4e27, ecaade2016_037b10, cc78, 6fb0, ecaade2016_023y6, c34f, d523, 783c, e259, ascaad2014_019z2, d18d, 4f7c, sigradi2016_560x, 1508, 7ac4, a77e, 3146, c3da, 2e46, 2c60, 7c04, ijac201513302d10, 5cb0, acadia17_202k, 21f5, acadia17_82mm, caadria2017_046k14, 64aa, ecaade2016_043a12, 83b7, 4f14, e59f, a43f, a7ea, 4837, 9812, 8dc0, b66f, sigradi2016_387zz, 0244, 107d, f605, 6d02, 6e9c, 8f00, ascaad2014_017e1, d8a9, 95df, 543e, 57f7, fe14, acadia17_154x, 3637, 271a, 463e, d9c8, 2782, 1919, 02aa, 88bf, b3fa, 5a47, ecaade2016_075j22, ijac201614309i6, caadria2015_030f4, 5366, 500d, ecaade2015_61s12, 758d, sigradi2014_144w2, 97e9, c83f, acadia17_290h, e74d, 1a80, 9fa1, caadria2017_056z18, d485, b6fd, 4c73, a09b, dbe6, d0b8, acadia14_247j, 5e40, ijac201614305c3, 6b27, b148, ecaade2014_224x56, fa23, ecaade2013r_018z9, aa61, 29b9, bb0c, 9acd, ecaade2015_48x7, 4044, 6e88, caadria2016_601j25, ea56, 2898, 846b, de67, ecaade2015_180l38, 5fe8, acadia14projects_81n, ecaade2015_320r70, ca63, f038, 78dc, b6c7, bb08, sigradi2015_sp_10.311l31, 17bf, sigradi2014_157a4, acadia17_128mm, f669, ecaade2016_221t56, cc18, 92ef, d3f3, 8617, 5bd0, sigradi2014_313w5, fdfd, 7fd7, 0ed0, sigradi2016_407p, 1b69, acadia14_637af, 8f29, e542, b89d, ec06, 82b9, 0422, de70, acadia17_349s, 3237, 765c, 6f42, 36b6, a64a, ba8c, 7425, 8a3a, 969f, eb97, 815c, ijac201614204k9, f5b5, ecaade2017_116a, dbe0, 91a4, 6246, 6349, 9f65, 9cf1, 812f, 61ea, 3bb6, ecaade2015_251n57, 9eb7, 6b2a, 5d1b, d745, acadia16_164z11, sigradi2014_085g8, c435, 75a5, 5ebb, fc50, acadia17_446q, 2193, 088e, e671, ecaade2017_234m, 0770, acadia14_487g, acadia17_426h, ce8c, 3358, bef8, 0dd4, 401a, fb07, 42c3, fc41, 15ac, da43, e897, 8a65, 6254, 205b, acadia17_562q, ac27, 0bbb, 541c, ecaade2016_118y31, ecaade2014_066v15, ecaade2015_285v62, acadia14projects_589f, acadia16_344x20, e9a5, 0019, a89d, ecaade2017_252i, 6450, sigradi2014_048d5, 0348, 87f9, 0bb0, 145a, caadria2016_477v19, 7915, ascaad2016_022m8, 3e74, a87e, ecaade2017_255k, 1c6a, ecaade2014_186y46, 809e, ebf2, acadia17_492ff, 89ab, a198, fdc8, a4ce, acadia17_339ll, c1ac, 19de, 2d4a, fcba, 1ac8, 84da, caadria2016_209y9, sigradi2014_265x1, 5ffa, 1323, 02b4, 055b, c295, 89af, sigradi2016_710mm, 6dcc, 8c88, 8a59, c034, 0cc2, 99fe, d767, 5d85, 88cc, acadia15_381o16, fea8, 3dd2, c51f, a82f, sigradi2014_276v2, 16ac, ascaad2016_045y18, b1c4, acadia15_497i22, acadia14_101ao, 0763, 8cda, acadia15_323z12, da91, ecaade2014_152k36, ecaade2017_170l, 6477, db47, 0d43, e002, caadria2016_187t8, e58a, ecaade2014_121n27, fb0f, sigradi2014_345u9, 1b8f, e7ae, 1ad5, 0fb6, 0afd, faae, acadia17_435e, 920c, 0b89, caadria2017_165n41, caec, 227b, 305a, ecaade2013r_010r6, ecaade2015_194d41, ae27, 39a2, 2d36, acadia14_565ad, bf75, ascaad2016_021h8, 1bf0, 7c8c, 06c1, ecaade2016_ws-afuturek67, f53d, ecaade2015_229f51, 8a6e, 49b0, e233, 1f57, ecaade2017_244hh, da7c, fcfb, c0af, caadria2017_168w41, 0a99, 92c8, 6997, c22a, 91b1, a4e4, 8db1, b656, b5af, ecaade2017_161c, caadria2017_051k16, 767c, 58fa, fc31, 96f9, 9263, 3c89, 54aa, a5e9, acadia14projects_681af, a58c, 83e7, aca0, dec9, 151d, dcd0, 3181, 99be, sigradi2013_285, fe0a, ecaade2015_81r15, 4bc0, 4437, ced5, 56a6, e3f7, 6637, acadia14_479ar, sigradi2015_11.136o24, 2f3d, a6b0, 8001, 4d9e, c305, 3616, ecaade2017_302aa, 4fd7, 4d5a, 616e, 711c, 3824, 3a40, 10b5, d4ff, 0b6e, 9376, e9d1, ff9d, 0e9e, f04d, a053, ecaade2017_309tt, ecaade2017_256cc, f9b0, caadria2017_005h3, e4f2, b92d, acadia14_549p, sigradi2013_77j, b2b3, ecaade2016_006y1, aa08, 48ed, f94e, 4e60, 057e, e985, dd29, 5ba1, acadia17_637qq, a2f4, cbba, 908c, dae7, 4d5f, 3811, f2ba, 92b0, ecaade2015_170w35, 9d16, a6ad, 950d, bb8f, 4ad0, 82f6, ecaade2015_64y12, 911f, ecaade2014_042k10, ecaade2015_327h71, e464, c046, 275d, sigradi2015_10.140h19, 59be, c4fc, 09c5, f352, cd8b, 5e6e, caadria2016_861z36, 7076, 96af, caadria2017_002n1, 77ce, e8a0, 60b9, ijac201614205o10, ecaade2015_100s19, ecaade2015_22b5, 64ea, 04f7, caadria2017_028w9, acadia17_211i, d9f6, f2f9, 6921, f916, f828, aa1f, 174b, 0fb0, d582, 0066, 8129, 7e21, b8a7, af91, 8b7a, a5ee, a4a8, ijac201412402k5, dec0, eacb, ijac201715106ff, 002c, d538, ecaade2015_15b2, e335, d73b, 5ff8, b477, 8983, ecaade2014_015s3, 07ef, 552a, 48c7, 09de, 5a88, 3858, b6b7, cb80, bcb6, 1f43, sigradi2013_117s, 3fde, c121, 5a33, b6ac, e42e, a849, ecaade2015_229l51, 58c9, sigradi2016_814ww, acadia17_60s, 39ed, 3950, 1d87, 3835, ecaade2014_237d61, caadria2015_081r12, ecaade2015_21p3, caadria2015_218z33, 77a6, ecaade2017_202n, 5e05, acadia14projects_301ax, ijac201614204t9, 0fa2, 4ea7, 9b39, 0fa3, bc05, ecaade2016_217e56, 03a3, 9f29, acadia17_81i, ab3d, sigradi2016_360cc, 8e80, 8291, f08c, 3c9d, fb77, 34cb, ecaade2015_246z55, ascaad2016_028o11, 5c0a, 9c8b, 28ae, 6634, a8ab, ea0b, 58c0, 481f, acadia17_189uu, 5f31, ea03, ecaade2017_033s, 4712, ecaade2015_116h23, acadia14projects_589c, dbc1, sigradi2015_10.309a22, 0dfc, 3b23, b09d, 526e, ecaade2017_042ee, ecaade2014_133n29, 1531, 5f89, 80cf, 6328, acadia15_195y7, f62f, 44a7, acadia14projects_101af, 1f4a, acadia17_473b, 46da, 8011, 91bd, ecaade2016_bkoo65, ecaade2015_152c32, a984, d518, ecaade2017_170xx, 8cff, e7ed, e9f1, 5dc4, 69d7, ba29, 067a, 4483, eac0, ecaade2017_199jj, e97e, b26f, 46c2, eccd, 072d, 077c, 575c, acadia15_395f17, d834, b063, 655b, 32cd, 4c3e, ecaade2015_61j12, a39a, 22cc, 9d6c, e4c2, 4ef0, d838, ecaade2017_184ll, ecaade2017_293xx, d45c, ac3d, 70b1, 4491, 80c4, ae8b, acadia17_648u, ecaade2017_192d, 6019, 32e6, 0927, sigradi2016_430p, 04c2, acadia14projects_145r, 0836, caadria2017_021c8, 5563, f09b, acadia14projects_375l, 81ee, ecaade2016_136i38, 0cd4, 203c, sigradi2015_10.309f22, ecaade2017_199bb, sigradi2013_135j, 6535, db7b, sigradi2016_625b, 55ab, 5a86, a234, 0d9f, 0b30, 9160, e2d5, c3ef, sigradi2016_814t, a347, sigradi2014_049n5, 7c9b, ecaade2014_157k38, f890, 39de, 95e2, c974, 8d96, 48af, 07b4, c2dd, 651c, caadria2017_074r23, 2219, 9549, ecaade2014_163g40, caadria2015_111f17, 57bb, a042, 5f57, 09f8, 2f70, 5c73, 4f0d, sigradi2016_807kk, c7f0, acadia16_184i12, 2aa0, eb8e, acadia17_502c, 7ef5, 89f9, fc9e, ascaad2016_013y5, d31b, 84ac, cddd, 66bf, f278, 30f2, 7904, ijac201412302i7, 3e17, d416, ecaade2016_037a10, 97bf, ijac201614307l4, 3ffc, c19b, c8cf, 1121, 6886, ea55, acadia15_223c9, 9bd8, e06b, 5869, ecaade2017_288gg, 4d1f, sigradi2013_268i, 0add, ecaade2017_033y, 4e4d, caadria2016_187z8, 494c, eed2, 715d, 7556, ecaade2016_067p16, bd8d, 23ef, b687, 8b8c, 5715, 71eb, efcc, ijac201614201r6, e9ad, c718, abdc, 36da, 6fe6, ijac201412304g1, 472f, b21f, 4ca2, 8a06, a473, 4e99, sigradi2014_330f7, d656, 8f9d, 4181, sigradi2013_295, caadria2015_102v15, 48e2, f1fa, f990, a05a, d367, acadia14projects_43af, ecaade2016_223g58, b574, 650f, 9ab6, 45ee, dae0, 8e28, bad7, 924f, d99b, 52f3, ecaade2014_151y35, 0dd2, 7d55, 27dd, 966c, e8b3, caadria2017_182x43, 8a00, 896d, 46ad, ecaade2014_240k62, ecaade2017_048ff, 7a34, d645, ascaad2016_036b14, 4614, e154, 1e45, 5982, f78b, b4f8, 0187, cc7f, d219, 50f2, 236d, ascaad2014_008m4, 2e4e, ascaad2016_003b2, 873c, ccdf, acadia15_407i17, 29e6, caadria2015_096j15, e396, sigradi2013_155h, 0b8a, bf33, b130, 684e, f0be, 781e, d275, e3c1, 0f25, 59f2, d61c, caadria2017_051i17, 7668, ecaade2014_149g34, f443, 8adf, 57a4, acadia15_323d13, 7d93, e66b, 15f8, 2e67, 7c6e, 3dde, 2283, caadria2017_005t3, 0fa8, acadia16_362n22, c433, 46e9, 03a6, acadia17_374aa, d07e, 87f5, 2074, 60ed, 69f8, 77c6, sigradi2016_801y, 39c4, 4cea, de37, ee4f, 91fd, c17b, af72, d185, cb9f, ecaade2017_232h, 49cb, 5677, 18c7, 2c6a, ijac201412403l7, 5f8c, acadia14projects_311s, ecaade2014_224o56, 9aa3, acadia14projects_479at, 78d4, 9dff, 36d6, 48d0, 7ce2, c6c0, 72ec, 7b1d, 9a86, c534, caadria2015_087o14, sigradi2015_10.307x20, 2d39, fd2c, b57b, 16a8, acadia14_199aj, 4960, ecaade2016_072e20, e7e2, 79b7, 2936, 1e13, 3c4c, ecaade2014_018m4, c074, c03c, 09b1, 54ca, ecaade2015_271x59, 2a27, bfe4, cce9, 2390, caadria2016_301p13, 8c0d, c005, 21f4, 7e2f, ecaade2016_139a39, acadia16_140f10, caadria2017_023k9, b0f0, 421e, 42f7, 4950, sigradi2015_3.394d6, 38ad, cc07, f7e9, 16e2, sigradi2013_268g, 0da1, fa5e, acadia17_52j, 0819, 977d, acadia14_145l, 2c74, 3ff5, 46c8, acadia14projects_339au, fc4e, d65f, af5d, 3a7f, a04a, 6c8b, 68ef, ebc8, 9dce, fa04, 0a20, ecaade2017_257ss, 2ce3, 50cc, f7fc, ecaade2016_067d17, 8252, 1e71, 934e, ecaade2017_208m, caadria2015_139z22, 9175, caadria2017_031h11, 32a4, 93dd, cf96, caadria2017_009v4, d70b, f40a, c69b, 3ae2, 0951, 57d4, ecaade2014_153f37, acadia17_637j, 0e3c, b26e, 29a7, 6d1d, ddb9, 8b1d, a9b3, c020, ecaade2016_198v52, a315, 8696, 719a, acadia17_163ff, f960, 362d, acadia15_297d12, 2f30, 0c96, 2fd6, ecaade2016_025o7, a0ee, 9b9c, ecaade2016_164h46, 2fe1, f57e, f63f, 6d05, 0e70, ecaade2016_170p48, ascaad2014_008t4, e4fd, fcef, d006, 5149, ecaade2017_148zz, acadia14_709ar, 8a61, 685e, 8735, ecaade2015_217d48, 7cee, ecaade2014_168w40, acadia14_317w, 8a37, ascaad2016_036d14, 8d95, 124c, 0b03, acadia16_344o20, sigradi2015_12.297l28, acadia17_222x, 33c7, b132, 3b91, caadria2017_047y14, ecaade2015_278n60, bd26, ijac201513302w9, c0ae, c135, 4cb4, 6d2c, 3084, eceb, b9f1, 6f00, db4e, 1241, ijac201614201a6, 59db, 5cdf, ecaade2017_252m, cae1, a140, 2882, acadia17_381cc, 505a, 2906, ascaad2016_009n4, caadria2015_142s23, dd46, b3d4, 9b62, acadia17_492jj, d81a, f0d4, ascaad2016_056e22, 9c13, da10, ecaade2016_230b62, 048f, 391b, 73d8, 9dca, ecaade2017_008m, 0942, 9965, a066, f995, 6e2d, 6d25, 6c35, 8abf, 22da, 5aec, ecaade2014_201c52, caadria2016_745g32, a1a8, ecaade2017_029aa, 84ef, 5e0d, 9718, ecaade2016_120e33, 20e3, a204, 08d5, a786, bf6c, a0ac, sigradi2016_792m, caadria2017_132m35, 680a, ijac201614307v4, a9b8, 0676, 2724, 541d, 8a91, 9cc0, sigradi2014_281h3, d83b, ecaade2015_138s28, 98a6, 59ff, 2f20, 8aae, dae1, ecaade2017_301n, fdd7, 1c40, 6e49, ecaade2017_215ss, c315, acadia14projects_619az, ijac201614307p4, sigradi2013_267b, c27f, f903, 0343, d141, e887, ecaade2016_208v53, 861d, ecaade2015_317f69, 5f91, acadia17_338gg, d6a4, caadria2015_023b4, 7c10, 7a2d, caadria2015_061k7, 4ca3, 4f27, b54d, sigradi2015_9.152a17, sigradi2013_41i, 8e9e, ecaade2016_071w18, 9593, ecaade2015_246a56, b07f, acadia17_266bb, f967, aca8, d31c, ecaade2014_111d25, 5ff2, d7ae, acbe, 5d34, ed97, 7d88, cd70, 440b, df1c, 443a, d1d2, 8f3c, 3c84, ijac201412405u8, d09c, 11cc, ecaade2015_268z58, 365c, 7277, ecaade2016_047k13, acadia17_101s, 6859, 6d63, fed7, ascaad2014_016f9, bf2b, 8355, c20f, 7d9e, 02c5, d297, 1216, bfef, 7c7b, b75c, ascaad2014_010r5, 3a88, acadia15_323k13, sigradi2015_11.165p25, acadia17_404aa, caadria2015_114x17, 630e, 0020, fdcb, cee4, caadria2017_096w26, fef2, 932b, 107e, acadia14_257ab, 871c, d84b, b7a1, ecaade2015_94f19, d4fb, 62d2, d26e, 3fd5, a600, f132, bcc7, c54d, ecaade2014_186b47, 184b, 887b, caadria2015_066d8, ecaade2017_099ww, 50e1, 1d67, 35a8, ecaade2016_238n63, 73f6, 908f, 9904, 82ad, 1f20, ecaade2015_53t8, 9846, caadria2017_002m1, sigradi2015_10.307f21, acadia14projects_565t, 2b03, ac40, 3c5f, 31b3, c2f3, a24c, 10c2, 8bfc, sigradi2013_343c, acadia14projects_619as, 462b, 1094, sigradi2015_6.42y7, bf97, bc1b, 1595, 3d37, 5399, bc09, c5f8, acadia14projects_549t, 34ad, d137, 3ef9, d206, acadia17_307ee, sigradi2015_6.387g9, 214f, 350f, 27a8, ecaade2015_194o40, e797, ecaade2014_184m46, acadia16_280t17, a601, 2b08, caadria2016_517u21, 3bd4, 8cf8, ijac201412405n8, ijac201412304y9, e707, ca8c, a0a5, 196e, acadia17_670ww, 9d57, dcb6, 20b7, 9b9f, 8d80, f1f6, 5558, 6343, 9e25, 138a, acadia16_12o1, f19e, 850f, e175, sigradi2014_132o1, sigradi2013_194h, 58ed, e1cf, 0fae, ea60, c552, acadia16_106v7, 52d7, 22af, 35c8, ecaade2016_129d36, 125f, adf7, 2a88, d052, 3f47, aed8, 0281, 0ee7, a452, caadria2015_064u7, f333, e720, 197d, 8a96, 907b, 0f1a, 7796, 3a6a, ecaade2015_87z17, d333, ecaade2015_61t12, bf87, c7ae, ijac201614405t3, 2b4c, 047e, acadia14_579i, b3ce, 5144, 9311, 9af3, ae3e, 9e96, d899, 8a0e, ecaade2014_138l30, 2a4c, acadia17_290j, 8604, 6e5c, 5be4, 75bf, 3b43, ijac201614405d3, ad13, ecaade2015_211x46, 45e3, d5da, ecaade2017_073k, acadia14_47h, 408d, ccd4, 8fa3, f247, 15d9, c3fb, a25b, 50cd, 665c, sigradi2016_524cc, da58, a50d, 8564, 97b9, ecaade2016_238x63, ecaade2017_117o, ecaade2016_077o22, cd99, cdd5, e685, ef92, 80d8, ad76, 61b0, f61e, 34d4, f3c5, 7aae, 8f65, 19df, 94e7, 2d85, 54eb, 5bb9, 5653, 105f, 9b87, acadia17_248k, dd1e, c6fd, 21f1, 11aa, 1879, 143e, f1c9, 7ed5, 185a, 34be, sigradi2013_52i, ijac201513302p10, sigradi2014_314k6, sigradi2014_164k4, acadia16_196g13, caadria2017_037g12, 8988, 475b, 6f9f, 6b24, a548, 26ab, fd38, 557f, 88c7, ascaad2016_059r23, 3968, 4031, ecaade2015_13l1, cc87, cddc, d5de, 641c, 9409, ijac201614201c7, ecaade2014_180h45, b7e9, acadia15_161c6, acadia16_12y1, 832d, e26b, 1c31, a37b, 480f, 8770, ijac201614302p1, 1be7, ee07, 4994, 30d4, 356f, ecaade2017_268ee, 9d2d, 57eb, ef74, ecaade2014_237i61, 50e4, acadia14projects_135t, bac9, 2f79, ac2d, ascaad2016_017e7, 5a7a, 6bf0, 9768, dc3f, 942e, 060d, 1dcb, c58e, acadia17_308pp, 9fc8, acadia17_82ll, 631f, a539, fcc5, 1bb0, 1ed7, 1f98, 725a, ecaade2017_100d, ecaade2015_171d36, 5de4, 7936, acadia17_455aa, aaba, a14d, acadia14_539c, e7fb, 2f6f, 4923, ddad, 08ff, sigradi2016_659s, 7e41, 2ca1, ecaade2017_100f, ecaade2017_021f, 5819, 1081, 65ed, d4b9, ascaad2014_030b9, fc72, 7785, 0fc6, a9a6, 6c55, caadria2017_004o2, 1bd8, ascaad2016_057k22, 9fcb, 4b6d, b02f, 9747, 8c8d, c39c, 4832, ecaade2016_ws-dleadp68, 9b20, 919a, 2720, c038, 7fa1, 7d9c, c953, 07ec, acadia14_445af, 1ab1, 0bf6, 5a07, ecaade2015_193h40, 4d19, 18a7, ecaade2015_194y40, 6066, f4fa, 3b76, 4640, d95b, 15b6, a9ed, 25f5, f29f, 5c39, 4995, ecaade2017_291m, 8eb9, caadria2017_021o8, d57a, 24d0, 06c0, ecaade2015_261i58, 9c55, 701d, 37cd, sigradi2015_3.111d3, 31f3, 08b5, caadria2016_529p22, 861a, a30e, cdea, d2d5, 24ef, ed4f, 4b8c, sigradi2016_440ff, 400b, e8c0, bcc3, acadia15_297b12, 5b2b, caadria2016_301h13, 7b42, 2f45, ecaade2016_166b47, ecaade2015_94g19, sigradi2014_048t4, 74d7, c2ec, 0b0d, a996, 6c2f, 6d54, 927f, 00ee, fb17, b5a8, 2252, 58ac, 5308, sigradi2013_289l, bb28, 5b15, 6eff, caadria2016_839o35, ecaade2015_28y5, caadria2015_090z14, acadia15_357x15, 8681, acadia14_101x, ijac201412302a7, 2b75, e2c6, ijac201412408x2, ac06, 4901, 7dd4, eaf8, 668b, b565, b117, 6ffc, sigradi2013_52g, 9670, acadia16_34c3, 2f6a, 27cd, b478, acadia17_153h, ascaad2014_035o1, caadria2017_104z27, 9c0f, ecaade2016_042g11, 43cb, ecaade2016_241e64, 8792, af98, fd87, acadia14projects_135s, dfaf, 5553, 2441, ecaade2015_103k20, caadria2016_529k22, acadia17_212aa, 1113, b845, ijac201715201o, eb43, 335f, e00e, 7948, acadia14_699t, sigradi2016_560cc, ijac201715204s, bacf, 2391, 933a, ecaade2017_240w, 2c2b, cee2, 0486, 0ed4, e1ab, 7879, 74d5, ecaade2015_250i57, acadia17_324cc, 1e0e, a1d2, 3d75, 182a, 7034, 27f2, 9467, 2ab0, ecaade2017_199ii, 83d3, ecaade2014_023r6, 291c, 7b0c, sigradi2015_3.201r3, cfbb, sigradi2013_401j, 6e60, 156d, acadia16_224m14, 462e, 5541, 10be, 4c47, ab5c, 48c2, 9801, b0ef, 104b, caadria2017_040m12, 79e7, caadria2015_170r25, 23c0, acadia17_455gg, ef7a, 102a, e63b, 1413, ea92, acadia17_436o, 3876, acadia15_243c10, 63f8, a6d5, 8d25, f74a, fe94, 7bbe, e6d9, 6999, 6efe, 769b, 8ed8, cbaa, eb10, 7be8, 361c, 00c6, 56be, 7c81, bf73, 8dc7, fbec, ecaade2017_143j, sigradi2014_109h9, cda8, 254f, ecaade2013r_006y4, 9db1, 02d0, 1d88, 477c, ceb2, 490c, fc2f, ecaade2014_149h35, ecaade2014_240u62, ecaade2015_92s18, a651, 2e15, 8974, 27ea, ae88, a9de, 118a, 6f47, 5f8a, ecaade2015_209v46, acadia14projects_565s, 69ad, cbcd, 6b3f, ecaade2016_198l52, 3a00, c5e9, 8bbe, 3aa3, 6ed5, 37eb, 21fb, e858, 3cda, 357c, 67a0, 981b, acadia14projects_589e, caadria2016_177k8, fdfc, 1ac2, 6f0d, acadia15_483u21, 0889, acadia14_691at, ecaade2014_046m11, f897, fd0c, cfed, 6a35, acadia17_360xx, 0884, 3c17, 81b0, 8b45, 7b03, 96f1, 0475, 1c41, 4cab, 79ee, a1d7, 61b6, 91d6, d372, ijac201715203kk, acadia14_117i, 5a20, 8679, fef5, ecaade2015_248s56, c86c, 801e, ae5a, 5a6a, ecaade2017_215kk, a7f2, 26f0, sigradi2013_244r, 9ae6, ecaade2014_180g45, acadia14projects_281ae, 070b, 42b6, acadia17_648nn, acadia14projects_531m, 4a06, ijac201412408o2, 7b3c, ecaade2016_127e35, ecaade2015_138t29, 794f, ascaad2014_036a2, sigradi2015_3.65r2, 9c50, f122, caadria2017_029p10, 6dc5, 2b9f, ecaade2016_136k38, 17e1, b002, 6bcb, ascaad2016_034l13, 392c, 5de6, 69f5, 7a44, 8d38, 4df4, 6a55, 2ea2, 8a29, 3783, sigradi2015_3.221p4, ecaade2016_188l50, 6fba, 0aa4, 9e81, ae2b, 7958, 027a, 4d4d, 11f8, b21d, acadia16_214k14, acadia17_660u, 6267, 90a7, ecaade2014_140i31, 5bcf, 1710, 0a73, 9b91, 3b8b, 9bec, 3680, c347, 6ccc, 96ec, 210a, 0c46, acadia17_464vv, 957d, 6111, 2308, 87ea, 4d52, 53c0, 505b, ca51, sigradi2013_347u, 67c9, eaa3, 65fb, 4e59, ijac201614203w8, e2fd, 191c, 184d, e271, bf55, c499, 3945, sigradi2014_281c3, 4407, ffc3, acadia17_511a, caadria2016_425f18, 0545, 512f, 0c73, 96cd, caadria2016_819l34, 64ad, 2645, cce5, 00db, da2a, 452d, 1ab8, 75c6, sigradi2016_673ee, 4904, 62bc, 1317, caadria2016_281h12, d306, b3fe, 2ae3, 44fd, ecaade2017_013rr, 7d24, 5504, sigradi2013_74g, sigradi2015_11.165t25, ecaade2017_017n, 64b2, 24cc, 32c6, d26b, 3c00, e018, 7a85, 0c3b, 7722, d647, ascaad2016_046m19, 1088, 422d, acadia16_98f7, 79df, f31b, 8ae7, d2e7, e836, acadia17_491u, 5cec, c61a, ecaade2015_296p64, 081f, acadia15_110v3, 1d3f, 8095, 0f23, 1547, f93c, afac, 9561, 0209, 9d2e, ijac201513103o2, sigradi2016_801t, ecaade2015_237l54, 76ef, d920, 9276, acadia17_162x, d726, 4782, 1992, acadia17_162u, b2ee, 5a26, 106c, c92e, 4803, 1f7b, fdf4, ecaade2015_17k2, 89ed, e8a9, 0f63, c77d, acadia17_324v, 2361, c04b, 6c50, acadia14_33ao, 5850, ecaade2017_053i, 061c, 6e48, ecaade2016_036l9, 4ce7, c139, caadria2017_123j32, cdee, ecaade2017_grid, 228f, 85a0, 0e85, 9f88, abd4, 6e89, sigradi2013_303, fbb5, 07e9, fd05, 534a, dbd6, 7e6b, 124f, 9da0, d951, acadia14projects_125p, 6749, ed99, ff3e, 271f, f97e, ijac201614104g4, 34aa, acadia15_357l15, 5c60, d2bb, 2472, 7320, 4171, 5aaa, 5ecf, 54ff, ecaade2017_071oo, 9570, sigradi2014_305m5, 443d, 4499, 3063, fe22, 42b7, f512, sigradi2013_389l, f0ad, 839e, acadia17_163hh, ijac201614401h1, 638c, 6b3c, 10f4, 491e, 15d3, ijac201412403f7, 874f, 3f82, a92b, 3e4e, 089c, 6ee9, acadia17_403p, 6348, b49c, 2c45, f261, 551d, 8cc2, ecaade2017_240r, 66b3, 0eae, ecaade2017_211cc, b69e, ecaade2016_140j39, 71ef, ecaade2016_139y38, 8c5d, faa2, sigradi2015_1.288c1, c778, 3b77, 13b2, 6f94, 8301, ecaade2017_130zz, 471b, 605c, 6eed, 1af3, ecaade2017_048aa, 8c7e, 6b9b, 03ce, ecaade2016_217c56, 3dd7, 23ad, 69bd, 1cbd, 4632, e8fe, 9c0a, 1950, 774d, a94b, 1988, 4449, 2c0a, ffd0, 0d0a, 848d, ecaade2014_010s1, ecaade2017_170c, c845, 2f1f, 91d5, a05e, 2888, 1827, c25e, 2b5a, acadia15_513u22, ecaade2016_223k58, 3c1f, ascaad2014_012n6, 9d99, 5b71, 688b, a330, sigradi2016_381v, 86c3, caadria2017_035t11, 10b0, eca6, 1978, 634a, 09bf, ecaade2017_052rr, acadia14_435am, ecaade2017_085xx, 558f, 0582, ccea, ae16, 4766, a19e, 5eb7, 068d, 6f10, d191, ecaade2014_226g59, 68b6, 6f7b, sigradi2015_8.289b15, caadria2015_078f11, fa7b, c1c5, cf78, ecaade2017_240p, acadia17_500ll, 9640, sigradi2016_732g, 95f9, abf5, f876, caadria2015_188y27, e055, ecaade2016_078e23, ecaade2015_109d21, 5d75, caadria2017_041h13, 3a35, 50df, 66b2, 7305, 71d3, 0055, a8dc, ecaade2017_042bb, acadia14_153au, 2b81, adee, db60, a290, acadia16_12r1, 10d8, 05ef, 2646, 7443, 25a1, e2ab, caadria2017_118r30, bf23, a256, ecaade2015_27r5, ecaade2016_084g24, 3fac, 2629, c62d, f9f5, 00fa, 50b7, 98dd, 5e62, 5c77, c29e, 90f9, c6a3, 2ce7, c362, c35b, 59df, a8c3, sigradi2013_138, c331, 2775, ab7e, 5b91, c202, ecaade2016_083c24, ecaade2014_175z43, 629c, 84fb, 984c, ecaade2016_239w63, 758e, 11dd, 876e, 91ff, 7c18, 6d53, 63b8, 947a, 3880, 24c6, 2965, 2536, f9f7, ecaade2015_199c43, ec81, 5bc7, sigradi2014_314t6, ecaade2017_091yy, ecaade2013r_003a3, 8caf, 024a, a612, 878d, 8e48, 863f, d30e, fd1d, 53c2, 6458, ecaade2017_053vv, c75c, cec7, e1c7, db0b, 6e04, aafd, 1609, 25e7, bbee, b847, d0af, 986c, bb8a, 5009, 8e74, 5c9e, 66e4, 46c6, 194b, acadia17_648ff, c536, 4219, 3395, acadia17_163jj, 630a, eb5d, 698d, 5027, dcf9, ijac201412304u9, acadia15_57d2, 2ac0, ecaade2017_228x, acadia16_382u23, caadria2015_206e30, 3db6, 578d, 68c3, d608, d56f, 669e, ec5e, 5fe2, cd52, 0812, ascaad2016_038n14, ijac201412408r1, 6ab4, fe92, c512, 0004, bd5b, caadria2017_115f30, 7a67, ecaade2017_085g, 49c6, f9e8, fd3a, 5c05, 6015, acadia17_648jj, 24a9, 455e, 4b38, acadia14projects_619af, ecaade2015_320p70, 534f, 6c8e, ecaade2017_101ee, acadia15_483d21, a075, ecaade2014_201i52, d2a9, 8eec, 2be1, 47ab, ecaade2017_028j, acadia14_43ae, 687b, ecaade2017_172jj, b8d9, ijac201412204m3, 9494, aba5, 5d5b, 5470, 8038, bebc, 81c4, fcb3, 196c, f002, caadria2015_070u8, 865a, ecaade2016_071v18, 5eee, 2a8b, caadria2016_735s31, af87, acadia17_562cc, 8aa6, d8fa, 929b, 8a14, sigradi2014_109f9, ascaad2014_018b2, 7cb2, 5621, 7c97, caadria2017_056i19, 6541, 9624, ecaade2015_100b20, 6892, 226e, sigradi2014_289j4, fb2c, 5f1e, 525c, de92, 64f5, 716d, 67c3, 89c4, ca25, sigradi2016_381m, 3c8c, ef6f, d439, bcc2, a471, ecaade2014_140l31, 29e9, ee33, 2a71, sigradi2015_9.270g17, 8243, fa1d, sigradi2014_099u8, ac10, 0aea, acadia14_101ar, ascaad2016_022t8, acadia14_53k, ecaade2017_116l, d95c, acadia14_365ap, 79bc, d28a, 2d96, 6542, 121f, sigradi2016_685nn, 4fd9, 1494, 455c, a8bd, 661e, e57e, ecaade2014_218p55, 121b, 6316, b84f, d3b6, e715, b503, d17a, ecaade2017_290ll, f295, 6e44, e5e2, 8b84, ecaade2014_157a39, a848, acadia17_296t, 5571, ascaad2014_014f8, 3298, 3486, acadia17_445t, acadia15_232u9, 710d, 9ff3, acadia14projects_301e, acac, 7822, d9e7, caadria2016_579u24, ijac201513205e8, 0f7f, a3fa, 1e81, 0e0e, acadia16_344f21, 0ab1, acadia14projects_135r, acadia17_648w, d231, 0ebc, ecaade2016_167p47, ecaade2016_217s55, 0d63, acadia14projects_101v, ecaade2014_052r12, acadia14_219az, efc5, fff1, caadria2017_070s22, acadia17_570ff, fab9, 3156, ce84, 0bbc, 3143, c8e9, 0096, 15e0, fa8d, 250e, d3f9, 305c, caadria2017_124h33, f852, ecaade2017_152c, ecaade2015_200l43, 65ac, acadia14_389f, a017, 4e44, caadria2015_233h35, ecaade2014_199w51, c95d, ecaade2016_161w43, sigradi2013_405v, sigradi2016_560dd, e2cb, 2477, ecaade2016_203h53, ecaade2014_052p12, ecaade2016_108v29, acadia17_91qq, 00e8, 50c8, acadia17_62a, acadia16_344t20, 8a4f, 1cd6, 9b9a, b262, caadria2017_142t37, c7c6, bab2, 3b2b, e6fc, 665b, 614f, ijac201614405c3, ecaade2016_036s9, 8673, sigradi2013_100c, cff4, 42a1, sigradi2016_803aa, f69a, fff8, 6191, 6fc2, 94d5, 859a, 8894, d287, c1e2, 7333, ecaade2015_53k9, aff7, f019, bae4, 96e2, bdd5, acadia14projects_719p, ecaade2014_084b20, c722, 7983, 0288, acadia17_26c, ecaade2017_071ll, cda6, ecaade2015_138j29, b713, 3da3, 06ac, 1cb9, sigradi2014_045c4, f0f1, 73e8, ecaade2015_148o31, 0d24, ecaade2014_016f4, acadia17_522gg, 1a35, 62b5, ecaade2014_180s45, caadria2017_081u24, e9d6, acadia14_247s, 01a5, a66c, ecaade2017_032p, 5945, e167, 17b6, e5a1, 4ceb, 4455, e4ba, 62db, 6d52, ecaade2017_203ii, 9745, f428, 6ffb, c1de, f94f, 0960, acadia17_52x, 9a99, 4454, eb35, 8bd6, 6e58, f5a8, db2f, c025, 3924, 466e, 69b0, b1c1, 373d, bd7d, ba7b, acadia14projects_81m, c599, 6860, e91e, acadia16_318o19, 4c2a, fecf, 1628, dc92, ecaade2017_215t, c901, 5833, ab99, ascaad2014_022o4, ecaade2017_124u, caadria2017_113e30, 0cf6, sigradi2016_592aa, caadria2015_102a16, a217, acadia17_423kk, e7f1, 936b, ecaade2016_021p5, 5732, caadria2017_055o18, 8ca3, 95be, e786, c13d, ijac201614105b5, acadia17_640z, caadria2017_124l33, acadia17_82h, d978, 99ea, sigradi2014_030w1, 6441, 43b4, 318a, dbde, efd3, 3ec6, 2a6a, 4858, 2d89, ecaade2017_274u, 1014, becd, a392, 007a, 0f66, ecaade2014_071z16, ecaade2014_089l21, 40cd, 0f64, 71db, da7f, 713e, e5e8, f582, ecaade2014_111a25, caadria2017_029o10, acadia17_670ss, d9c3, 79d2, d105, 8d9a, 5b48, 5113, ecaade2014_138d30, be5a, 127a, ecaade2016_mrtk66, de0a, ecaade2015_87t17, 1f53, b15f, 6c1f, caadria2015_031r4, 760b, ecaade2016_142c40, dbf0, ddbc, 54de, 081b, acadia17_630e, acadia17_188x, c7e6, fb2a, 4b83, 9260, 3e69, ijac201614101g1, 8c28, b82b, ee7b, sigradi2016_360y, b50a, ecaade2013r_008p5, ecaade2017_157uu, acadia15_137f5, 3942, 6d2a, 2b21, effa, acadia14projects_153al, a05b, 86d6, ecaade2016_223e59, e492, df90, d5e3, 71fb, 73ad, ecaade2017_199gg, 4c83, 42ee, b7ec, 2a4a, 6778, 202c, 56c0, ae30, 3378, c8ef, bbb1, 3ce4, 80fd, 9c20, b18b, 90a9, b871, 0c7b, 3861, ecaade2016_217r55, 5215, 04ff, 8b42, 712c, c75e, ecaade2015_287p63, ecaade2014_168b41, ce98, 933c, a325, 4cf3, ecaade2017_076v, a682, 974a, 6db1, caadria2017_067n21, 7294, 8c87, acadia15_417g18, f71b, acadia17_338jj, 70d2, ad7b, 7995, ascaad2014_001h1, 0ff6, ecaade2016_243w64, e338, 66f3, 843a, 1767, d176, a38e, acadia15_47j1, e7ec, 6050, 3ce6, b722, caadria2017_009n4, 0335, b671, eda5, aac5, ca22, 3480, eab2, 64b3, f6af, fea7, ijac201412304l1, f611, c452, c907, caadria2017_134z35, caadria2015_081c12, 50ca, 4c67, ecaade2014_111i25, caadria2015_114z17, ijac201614207l12, 8092, 802f, eb33, da88, ecaade2016_072p20, 7fd4, 2790, ecaade2017_052kk, a381, ab77, 2b55, ecaade2016_095e26, caadria2016_229z10, 14d4, cb0f, ijac201614105z4, 682a, da90, ascaad2014_001i1, ebc5, b868, e78b, 06ab, 7f00, ecaade2015_35u6, 3429, 0d65, d3bf, 28ff, c0a1, acadia17_257e, 686c, 7825, 44d4, 4df1, ecaade2014_176y43, sigradi2013_343i, ijac201513105y4, ca7f, c10e, 9b4d, fcd3, caadria2016_703o30, 7a88, e058, 1557, a9c3, 7d6a, 9020, ecaade2014_215a55, f933, 02e1, 7a93, acadia17_670pp, fd6e, bc86, 3ca2, 5400, 2c67, 06b3, cde1, cc09, caadria2015_064p7, acadia14projects_671y, 96fb, f172, b6a7, 7a4c, 5c42, 4e83, 8508, 4189, ecaade2014_225h58, 6370, 1770, ebab, ecaade2017_076ee, 10d5, 7f5d, dd55, caadria2015_073f10, 06e2, 1308, acadia14_33al, fbc7, 08ea, 532c, d7b1, b917, e254, 1707, 676e, 986b, 6139, acadia14projects_189at, acadia17_82jj, ecaade2017_101o, 5937, d75e, 37a2, 7284, ce93, 339f, 5fb1, acadia15_431l18, 39ef, ascaad2016_004i2, 4770, aa45, c5c6, ecaade2015_205v44, caadria2015_084u12, 6949, acadia17_560p, 6bfa, ba23, 9b5c, 44cb, ecaade2017_047u, 4302, caadria2016_435u18, 8ac7, 8205, d654, 748b, c60b, 51ee, ecaade2015_129t25, c498, 7902, d889, 7555, sigradi2016_568mm, 27b3, sigradi2016_781qq, 0586, d775, 2c9f, f569, faf7, ecaade2017_157oo, b6f9, 585a, 8e70, 7908, b0b5, c2ed, acadia16_352c22, 3973, 4730, a98b, ecaade2015_59l11, 8b37, ecaade2017_172q, ddac, 8361, acadia16_78v5, 62b7, 2d3f, ede2, 240c, acadia17_128ss, acadia17_92r, ecaade2016_018f5, acadia14_43ad, 13f4, ab40, caadria2016_073z3, 9e05, 92ab, c9fc, 3a50, d64a, ab1e, 6d1b, 54c9, 6202, ecaade2015_109x20, 1b82, 6a71, 2f64, ecaade2016_068w17, 0b4b, 98ab, ad36, d460, c76b, sigradi2016_685mm, d88f, ijac201614208p13, 78cb, 0acd, 6f3c, e440, 3fb9, 192d, b45c, 3be7, ecaade2015_227y50, 1ef8, 6df0, afb2, 9bb6, 9729, caadria2017_046m14, 6769, 5b04, 8928, 0e8f, e470, acadia17_491z, 9416, eb60, 8f20, f55a, 74b1, e898, 8648, a4c1, 82ca, 49e3, ecaade2017_017w, 47c1, 7cb5, 8d30, caadria2017_015l5, 7d05, ecaade2016_084j24, 4fb1, 38a4, f65e, 7295, caadria2015_126n20, 4377, c9bc, e237, 4869, 400f, 9419, d50c, 2166, 642e, ecaade2017_046m, sigradi2014_042r3, 3bcf, 1cf5, dcc6, acadia14_479t, caadria2017_015v5, 9703, ecaade2017_122qq, a3ee, 8b11, 8d2d, caadria2017_047d15, ecaade2017_213i, cbea, acadia17_608dd, sigradi2013_359e, 268a, 393c, ecaade2013r_009g6, 02ce, e29d, 630d, 444e, 7655, ecaade2016_072o20, ecaade2015_138c27, d2f6, sigradi2016_426b, 8d97, 5731, fc73, 1fa8, 7a91, 94cc, 676c, fd41, acadia17_237hh, ecaade2016_127y34, f889, acadia17_324aa, sigradi2016_407v, b357, 21d3, 6a43, dd8d, ascaad2016_042r16, 0bb4, 614b, caadria2017_182m43, f51b, acadia15_311i12, sigradi2013_200c, c9e9, b001, a99b, 8212, ecaade2015_195g41, acadia17_138d, cd3b, b88a, b9e4, acadia16_214h14, 4d12, ascaad2014_004d2, fabc, 6edc, 9a7b, 438d, acadia17_426k, 9174, ecaade2017_175f, 3949, 7935, 88b7, a055, 18d0, b7f1, d02d, caadria2015_208o31, ecaade2016_162d44, ascaad2016_019s7, bd00, d41c, 7b36, 020b, 26fc, 709e, ecaade2017_079m, 3391, 63f6, 6de6, caadria2016_507i21, 26be, a883, 6ca1, fb4e, ecaade2016_006n1, 2789, caadria2017_067l21, ascaad2016_054x21, a12b, acadia14projects_661h, 7515, ijac201513305k12, f9bb, caadria2016_321g14, ecaade2014_153m36, 2e73, 50b9, 8cf5, bb61, 3dc0, dfe9, 6273, 6480, d64c, ascaad2014_014w7, ascaad2016_006j3, 7d75, f0b2, a167, ijac201412206c5, acadia17_608v, c9c6, 18bb, ea8a, acadia17_520q, ecaade2014_214m54, ecaade2015_309s67, 5238, acadia17_296z, e032, c38a, ecaade2015_196p42, 4f59, 1746, 5f07, 0e73, 0c19, 9f77, sigradi2016_602l, 4726, 5f1d, 4fd2, e0c9, 62ee, e647, d86a, a63d, sigradi2014_137h2, 7491, d56e, f7c1, c06b, cbb7, b9c7, 4813, ece7, dc93, adf4, b15c, ijac201513206t8, ee73, c7ac, ecaade2015_207r46, 96df, ecaade2015_81p15, 5a94, 5261, a3ae, ecaade2015_278s60, baa4, acc1, f89c, ba36, c5aa, d680, bcff, 6872, 9066, ecaade2016_028j8, 826e, f98f, c4b9, 9511, 260a, b191, e388, e577, e059, b7db, ascaad2016_050w20, ca77, 1f28, acadia14_117av, acadia17_630l, d898, ecaade2015_227n50, 1fe5, 4290, 5279, 4db7, 036f, 7b24, 49e7, 3289, 3138, 00a9, ecaade2017_118ff, 50ff, acadia14_709am, 712e, 95d2, d7ea, 126c, 8d8b, a62a, 5195, bd1f, a110, 751a, bf66, 13c8, sigradi2014_284c4, 1300, a462, sigradi2015_11.136r24, 2885, 1e3f, ae99, 22d7, 2c3c, a597, cced, caadria2016_229n10, 2879, b770, 0f09, 384e, acadia14projects_375j, 8d92, ecaade2015_240u54, a3f7, acadia17_230ss, 9001, ad16, 8c30, 4833, ecaade2014_157z38, b612, d2f1, ad45, 6cc7, 180a, 73b2, 632c, ebbf, b14a, acadia17_404dd, df2d, sigradi2016_595oo, 23da, 01c9, a801, cdb0, ef09, 93b9, 65fc, 6d49, ecaade2017_305qq, 1fd2, acadia16_424h25, 8801, bcb8, da75, da5f, 81d3, a975, dd85, 0f00, c81e, 0174, 3fc3, d8ad, 1e55, dffc, e75e, c886, c0d2, 539c, caadria2017_115n30, cfcc, 9f6f, 3e3f, daaa, 85bf, f7cc, 8ca8, bea6, 8a1e, 7439, ecaade2015_155j32, d6c3, 2fc6, 3174, 0a64, ddc9, 1c30, 7e60, a815, efee, caadria2017_070p22, 213d, acadia17_91c, 3593, 3a9f, ijac201412204p3, a2f1, ascaad2014_014m7, e12e, caadria2016_517z21, 16cf, 88b0, 5605, caadria2015_210j32, 48fe, 32c1, 4d1d, 3d15, ee1b, 5358, 4be0, 14f9, ee9c, ed48, 7987, cd26, ecaade2017_253x, 4df2, dff7, 8cd8, ee0b, ecaade2014_052i13, 15d6, 591f, ascaad2016_023d10, 0105, ecaade2014_145e33, d2c7, acadia17_455dd, d906, 7513, 2673, acadia17_414pp, cdbc, 28d5, d4c5, ecaade2017_047s, e8d7, sigradi2016_382w, cfb2, sigradi2014_108c9, ba65, 861e, 660b, ecaade2016_mrtd66, 5ae3, ac2b, ijac201412207e5, 1365, 7397, caadria2015_114g18, 98b6, 650e, 68e8, f7f2, ecaade2015_35z6, 673c, acf4, 333c, f48e, 7720, 58cc, 3b68, 6011, 98eb, 2349, ecaade2017_254ll, d533, b198, f999, sigradi2013_414d, 6baf, b9ba, 85fa, 9d1b, c04f, 3820, ecaade2016_197y51, caadria2016_829c35, a867, caadria2015_213x32, f431, 0bfd, 717a, 24ff, 23f2, 00d2, d2b4, sigradi2013_327p, 84f4, acadia17_117q, 3efd, d560, 0350, 08d1, caadria2016_549o23, 30f0, 4463, 6794, 5479, acadia17_177p, 40f3, 87d5, ecaade2015_222f49, ecaade2014_224u56, ascaad2014_029l8, bacd, 5b1c, 2240, 7e3b, 9859, 3362, 26cc, 9f3b, 6f80, 2d18, 6039, 84d9, sigradi2016_801s, a1b1, ijac201412303p8, 4e58, 2e47, sigradi2016_809rr, e596, sigradi2013_407b, ecaade2016_104p28, f3a3, c995, 22dd, 2e40, 22db, f1e3, d448, 6be2, 1adf, 5ea5, 96ad, caadria2015_210k32, ecaade2017_184ff, 9c00, 4c2c, 6338, 29e0, 8afb, 5c57, acadia14projects_497x, 5fcc, 2c15, cdb3, ijac201513101t1, 2112, a1fd, cbb2, 0e66, 3cbf, 28c2, ecaade2014_010h1, acadia15_311j12, ecaade2016_167y47, 329b, 1682, af0c, 5e07, 81b8, cc1c, caadria2017_015u5, 31f5, ecaade2013r_018t9, 0e5d, c9d8, b37f, 73e2, 314f, acadia14_619az, 4f2d, c164, 5287, ecaade2014_016c4, ec92, b291, ae70, 9121, acadia14_101ap, ecaade2014_196a51, cc57, ff28, ecaade2014_224r57, 5cad, caadria2016_851j36, a586, 7bda, 47eb, ijac201412204v2, 61b2, c1b1, 194a, acadia16_12e2, ecaade2017_142yy, 5b5e, 20aa, c2eb, ecaade2015_61k12, 63b3, 65b1, 323b, a780, 69f0, d77a, caadria2015_157v24, 3c59, sigradi2014_128a1, b26d, caadria2015_114d18, c027, 9970, 0683, 3409, c544, bd7a, 5a78, caadria2017_163h41, 6f8f, acadia15_57f2, acadia14projects_219f, 850c, ecaade2014_239t61, f4ed, 1510, 202f, ef4e, aff3, ascaad2016_040e16, ijac201513302o10, 5dc5, 7c7a, 95ba, 08d4, 2d8b, ecaade2016_017p4, ecaade2017_244ii, b2bd, f321, ecaade2014_194w49, ecaade2014_139g31, 9ce1, e2e2, caadria2015_218x33, 0114, 7a74, 9117, ecaade2016_222u57, 0dc6, 4242, 4959, 37b4, dec1, ecaade2015_250j57, caadria2017_096j26, 8121, 6eb8, 4a23, ecaade2015_82x15, 439d, 5ffd, 49a0, 06ae, 4026, ecaade2016_025a7, sigradi2015_3.385c6, caadria2016_881u37, 53a1, b734, fad1, dd36, ecaade2016_140w39, 1484, dfa0, 0da2, f055, 988b, ascaad2014_014j7, db3c, 3ba8, caadria2017_016f7, f1f5, 3a34, fe6b, 6bec, d1c8, d7e9, caadria2016_507s21, 0784, e3b4, 2093, c2d8, 8cbd, 7dbe, 49c2, ba7e, d4c6, 44f9, 06fc, 9b0a, 4d4c, caadria2016_819j34, b8b7, 46bb, 7f25, 030f, 5919, 91e3, 5a65, 4174, 00f4, b348, ijac201614403u2, 77da, 8e3e, fa66, ecaade2016_040m10, 98af, sigradi2013_100d, 61d2, 34d8, 7c4d, e063, a320, bcbf, 9ac9, ecaade2017_199vv, e657, ecaade2013r_008l5, 1159, 9a93, ijac201715201r, 9389, ecaade2017_109hh, c692, sigradi2015_10.267r20, sigradi2013_138p, 48d3, ecaade2015_138j27, 878a, 7783, d3cc, a744, 6ca5, a32d, 4f77, ecaade2013r_012t7, ecaade2015_196o42, 1030, 36f0, 3903, f29c, 9eb2, 6ac5, 24a3, 078f, 6662, 45ce, 6469, 3fee, 1367, caadria2016_013v1, cb0a, de31, 6e2b, ceda, a374, dc87, 37e6, ecaade2014_145h33, b176, 5d6f, 8747, ascaad2016_016s6, c6aa, cfa2, dcfe, caadria2015_070i9, caadria2017_080k24, ecaade2017_013kk, 92f0, 2eab, 4f5c, a56d, f17a, ijac201614204n9, e4e4, 94d0, f2ca, d1c3, 8a02, d557, c245, b488, 2856, a486, e1d2, acadia17_628rr, caadria2016_819v34, acadia16_196f13, f470, aedb, 19dc, 59b9, fc3f, 378f, 64a3, 491c, acadia16_260k16, 4b3c, b23b, 7a1b, 9604, sigradi2016_381r, ascaad2014_027i7, 31c0, ecaade2017_130ss, f6f6, 7a59, 44a2, 9ea9, 9f4d, ded9, c5e2, f7df, b1ea, sigradi2016_741ii, ecaade2017_057bb, acadia14projects_531u, 80fa, cd37, ijac201412402v4, b9a2, bca2, af0d, 0a70, 873b, ecaade2015_22y4, c0d8, 4403, ecaade2013r_017y8, 8c8c, 4e08, ecaade2016_023u6, sigradi2013_112a, 8d60, d6e7, ecaade2017_117r, 4204, b360, e0b1, 40d0, ecaade2017_021v, bc31, 34a3, 34e0, a83d, c9f2, d12b, cadd, ecaade2015_194v40, 6522, sigradi2016_816yy, 4e01, 2edf, f07b, 5bcc, cb14, ijac201513201i5, 5d57, b48c, 3f4a, 50d8, 390f, ecaade2013r_003h3, ecaade2017_039b, 22a5, 8206, bc6d, ecaade2017_006q, d55b, 0bc9, sigradi2015_8.81t11, f177, 0d0b, 556e, 4095, 5260, 88c6, 5063, 43a0, 8b2b, 8580, f76c, 069e, 594c, f2ed, 090d, 8b82, 24c1, 235d, acadia17_52c, acadia14_375g, 0efb, 796d, ecaade2017_029hh, 3ad5, 1dcd, 1ea4, ecaade2015_317d69, e3dc, f12e, 05d7, ecaade2015_287k63, 011b, a3bd, 7b43, ecaade2016_139g39, 5a90, 2410, ccc9, 39a6, ef8c, da62, 2c7a, 98ea, b04e, 0916, ecaade2016_018u4, 59d1, f091, 476e, acadia14_375b, c116, 1190, caadria2017_029h10, acadia17_308uu, ascaad2014_017z9, 74a4, sigradi2014_164i4, ed00, a0da, 8b52, 978e, f7b2, e35a, sigradi2016_805ff, sigradi2013_347o, ac82, ead7, f957, 5782, fe17, ecaade2017_013oo, 965b, 72a8, 17ba, c8c5, 89ad, d74e, ecaade2014_121u27, 675f, bcd4, sigradi2013_286, 39a5, fa39, ijac201513305f12, 57ae, d276, sigradi2015_11.142b25, ecaade2016_058a15, ecaade2016_072r20, 6ce8, 9e28, b1ac, 2a8e, eb25, af05, caadria2017_094u25, e221, 6b3d, ecaade2016_191h51, aea5, 71da, 4f5d, 9c38, 2488, acadia16_54u3, 3b14, 803c, ad85, acadia16_164u11, a21e, 1b90, 1133, e5ee, c85c, 3f27, eea9, 679d, a7df, 589f, ecaade2016_230n62, db5b, sigradi2013_364u, 0542, f304, c8c6, 8dce, ecaade2017_032a, 377c, 636a, f8b3, f4c0, 3c87, acadia14_409n, ecaade2015_175r37, 4c96, f44b, 24d7, 6962, acadia17_71qq, 8397, 7faa, ecaade2015_287g63, aa26, ecaade2017_027c, 2438, ecaade2016_111l30, 1d46, 45b3, 4238, a593, acadia14_565v, sigradi2014_197t6, acadia16_12h2, d130, f171, 1160, sigradi2013_212r, ascaad2016_031l12, 9c65, 898c, 0482, 63cd, 8d28, f005, acadia15_81u2, cc51, d6fa, 4260, 187a, c227, 2108, 0751, c831, 2fa7, dee1, 9a54, a837, ee13, d04d, a2ab, sigradi2014_084x7, 825c, 1e96, 0741, d241, ecaade2016_238j63, 4550, 0852, ecaade2016_021w5, fc7a, 0c59, ecaade2014_132e29, c2ab, 1ada, 2436, ecaade2014_186r47, c754, c3a4, 5a5d, 76ac, 4a55, 928b, 6758, 468e, 488d, 6a77, 2540, 7d7a, 6b97, ecaade2017_029q, 9643, e0b3, ijac201614301b1, 8ebe, c782, sigradi2016_805gg, 6287, 3fc0, 51af, ecaade2016_095f26, d847, 94c9, sigradi2013_391h, c146, sigradi2015_10.138v18, c193, 9bcc, ecaade2017_173zz, f96a, acadia14_125ac, 41dd, a6a6, ddcd, 4c74, 5cf7, 20a9, a66f, aaa4, sigradi2013_386b, ad9d, acadia14projects_23aa, 1fa1, c229, 0241, 2b25, 472a, 1e46, caadria2017_057t19, f0d0, sigradi2014_345i8, ijac201614305s3, acadia15_161l6, 8c63, 13a5, c7ee, 6a5e, d91f, ecaade2014_035d9, a12d, ecaade2017_199cc, caadria2017_047j15, ecaade2017_293uu, 3f1a, caadria2016_003d1, 3a8e, 919f, c2a0, 5440, sigradi2016_792o, 56d9, 1875, fb1c, caadria2015_213f33, 7bb2, f70c, 7d29, 382d, 1f6e, ecaade2016_164n46, 645e, 5a9b, 2e1e, beea, caadria2016_395u16, df0c, ec95, 034b, caadria2015_226l34, 3e5b, acadia17_323m, b1d0, 9ed8, 4011, bdaa, a109, sigradi2013_234g, 39bb, 159c, 9ab3, 1e6b, acadia14_43al, 2352, 6ede, bc47, a554, 35e5, ecaade2015_94e19, 5b1f, a890, a734, fe7c, 18a4, sigradi2013_243z, 3385, ecaade2017_134u, ce8d, 6622, da94, 7d6d, 454f, 047a, 9ad7, 674b, acadia14projects_627ay, b45d, ecaade2017_288dd, e246, 9f24, 850d, 2dcf, ecaade2014_204d53, 7980, 6253, c19c, 22d4, e912, caadria2016_725i31, ecaade2015_21y3, sigradi2014_263v9, e77e, 4f34, acadia17_350w, sigradi2016_817n, 3bf4, e69e, 3e2f, f5ab, 9520, 0543, 44ea, acadia16_62c4, sigradi2015_6.42v7, 7bb0, 8db9, bc97, 6b8f, 0bd6, ecaade2016_164s46, 7490, acadia17_189gg, 3415, 8e5d, caadria2017_081y24, d1af, bec8, 2b57, fb75, ijac201614405l3, d7f3, f427, ecaade2014_173z42, ecaade2014_149d34, 5b45, 4b2d, sigradi2013_263o, ecaade2017_306k, sigradi2016_710dd, c014, a4fb, 1de0, c2a1, 6b91, e1b9, 804d, 78bd, 02e2, 8795, c83c, d2b9, a3c0, 3635, 8e25, b5e4, 065c, 3ffb, 12aa, e549, 3212, 0f9b, caadria2016_529t22, 11d3, 05bd, 1701, caadria2015_049h6, 269d, e840, 139b, 18ff, 051f, 0a22, cc1a, 6828, caadria2015_061a7, acadia14projects_153as, acadia17_59d, sigradi2013_286h, d340, 3296, 0bb1, ecaade2017_094k, ecaade2015_206o45, acadia17_110q, 4347, ecaade2017_046qq, a570, 207b, ecaade2014_185r46, 295d, 4e63, f64e, c61b, sigradi2016_430n, b61f, ef49, 306f, af9a, f9d1, 200b, 1fae, ascaad2014_026x6, b34a, 983b, c73b, ijac201412306e3, 008b, 38c8, be0e, ecaade2013r_019b10, 3100, ecaade2016_055f14, caadria2017_132u35, acadia14_463a, a16c, 186b, ff0c, a2cb, 811b, ea4a, 150a, 5a0d, bf3f, 8d3a, ijac201412201l1, 4577, sigradi2015_11.34b24, b440, acadia17_59i, ac2f, 5e14, sigradi2016_781a, 06af, 2da0, cc9e, ascaad2016_044t17, 1fbe, 2d62, ecaade2014_224r56, d8bf, 1027, 1f2b, c92b, f896, 9033, 1fe4, 73ab, 942d, acadia16_352v21, da51, ecaade2016_111t30, 4d71, ef1e, acadia15_274n11, caadria2017_134a36, ecaade2014_104z23, 5a42, 712f, c94e, 2c55, 0bff, e85f, 023f, b8c0, 72b4, ecaade2016_018z4, dc5f, acadia14projects_291al, 551b, 68e0, 769f, ecaade2016_098f27, sigradi2015_7.184c10, e08b, 73fc, a584, ascaad2016_001b1, e5ff, caf8, 68f2, 7b88, f996, f7a9, 0ba0, c2ba, acadia17_296v, 1028, caadria2017_005k3, 0424, 93ce, ecaade2015_200p43, ascaad2016_044y17, 33ee, 49c8, 5805, ecaade2016_199b53, 7c64, acadia14_177y, d47e, 8d32, ascaad2014_023z4, ecaade2014_084a20, de5f, ijac201614303h2, 83a1, 58e1, acadia17_230qq, 8266, 7264, eaee, acadia17_211p, 605b, ccb7, 3d9a, b7c6, ijac201715106q, ecaade2016_158s43, ecaade2017_006t, 6146, 78ba, ca27, ea0d, c75d, acadia17_435i, a1c9, 3534, bd27, acadia14_189a, sigradi2016_815u, 2372, acadia14_53r, acadia14_619y, 0895, 3581, caadria2016_013i2, 2043, ecaade2015_118r23, 12b3, f731, aeb6, 3f5c, e57b, 6bae, be91, 5cf1, 71a8, d508, a3da, ecaade2016_077n22, c9aa, caadria2017_174h42, c5a3, 9667, 0563, acadia17_390kk, b89f, a3b6, ecaade2015_269j59, 5e82, f74f, 3a11, 6c9d, f9c7, 4755, 6aab, sigradi2013_375g, 940c, cb11, 3875, 1f1b, 93cd, e7ee, ijac201614105c5, 20f4, 0057, d859, 9a03, e7d7, 4246, bad6, ddd1, ijac201513103c3, ffe7, 8f76, eb31, 5d6d, a85b, caadria2015_073c10, f708, acadia16_140i10, 2b1c, c5e6, 6ee7, da54, 6feb, ascaad2016_043o17, acadia14projects_637af, 3586, acadia16_344p20, acadia14projects_565z, sigradi2014_279w2, d9a2, 3c93, f446, f3c9, ecaade2015_158p33, e00f, f871, 4eb1, 93ec, sigradi2016_695u, acadia17_18e, ecaade2016_225n60, 257e, 1a5c, caa2, acadia14projects_619ar, 23f6, 7daf, e406, 2004, bbe8, 9305, ecaade2016_tkog67, 4edc, caadria2017_113t29, 52c0, 240a, b8ce, caadria2015_213h33, 0469, 3a3f, 89e9, ecaade2016_132f37, ecaade2016_234a63, 24db, 8ae6, 8873, ecaade2015_202g44, a9fb, ijac201412404b8, 9a91, ijac201412204k3, 6655, acadia17_258l, 3ebc, da60, acdd, 750f, acadia14_167w, 0ecc, 9e9d, a6a7, f19d, 3c53, 352b, 9dcf, 0a9a, 33be, f8ca, 59e6, acadia14_101at, 88ac, f622, 25c6, 9f54, 868c, c663, ecaade2017_225ww, aa50, 5ae0, 5bf8, d318, c7d8, caadria2015_126a21, 2a0c, 8c56, f106, 9761, ecaade2016_071c19, c6e6, 3ab0, 55d4, 04ee, f24a, 95ee, caadria2016_281e12, d446, f8a1, 311a, 23bc, 6a47, f6e9, ecaade2015_53s9, b3f7, caadria2017_105g28, ff92, cae5, 3ad9, 9fbc, 1c47, 02cc, ad02, acadia15_211z8, caadria2015_049z5, acadia14projects_473aj, 2754, d922, 5d86, sigradi2015_10.307a21, 3f29, ea86, ecaade2015_77c15, ecaade2016_ws-afuturel67, 2420, 9c41, 5c30, fd2a, a09e, 2a40, b76f, 3a5d, 3882, 11f7, b497, 3c9b, f2da, acbf, f683, 0266, 0000, ecaade2016_230m61, fad7, c42b, 1a8b, bc8a, ecaade2014_105x23, ad08, acadia15_371l16, b9d8, 4400, 0864, 1e78, aaa9, c925, c1b3, 0a65, f9f3, ecaade2016_119a33, ascaad2014_029f8, sigradi2016_690i, e485, 0d88, cbec, 68f3, fd3c, e333, 89ee, caadria2017_072d23, 4b64, e99e, 1237, caadria2017_052z17, 9c8a, 52b9, 9710, 0fda, sigradi2016_814g, 9ee4, 425f, 65c4, ecaade2017_087t, ab64, f67b, 4635, 06f6, ad00, acadia14projects_463z, acadia16_98o7, e9ec, 03b4, 1513, 7d95, acadia16_244z15, 2795, 42e4, 99da, caadria2017_058m20, 9381, ecaade2015_103p20, ecaade2016_165z46, 9447, ecaade2016_067n16, ecaade2014_060x14, a1ea, cf45, 5ef5, ecaade2017_023x, 83b9, sigradi2016_440ee, acadia14_539e, 01ca, 7cbf, 5c25, sigradi2013_425s, 78e3, f135, 4fb8, e15b, acadia14_91u, ecaade2017_019tt, ecaade2015_144e31, 88da, 34e1, acadia14_63an, de93, 7d13, sigradi2016_381u, ecaade2015_73j14, 48b9, e430, acadia17_512n, dd0b, 2d75, 7f2e, a829, 1d94, a196, df81, 8d23, 6108, ecaade2016_217o55, 196f, d112, ec0e, 05c0, b221, 229f, acadia14projects_199ah, ecaade2014_232v59, a719, ecaade2013r_004z3, d6c7, 86dc, caadria2015_220f34, 4545, 43f1, acadia17_324dd, c8e3, 12c4, 0f62, ijac201715203ff, sigradi2016_659v, 8b4a, 6e13, 7a62, af9b, 3d80, acadia14projects_301c, edbe, 7d14, 3e93, ijac201614205l10, fac1, 9943, 7829, 3b7a, acadia14_145w, 38f4, 9193, 0694, 70c7, ecaade2013r_007f5, ef95, ca66, caadria2017_041x12, acadia17_382ww, ijac201513101o1, 2baa, acadia17_590t, feb3, acadia14projects_479t, 9ee6, ecaade2014_214l54, cc64, ecaade2014_067a16, fee1, 784d, c9f9, acadia14projects_627c, 13a8, 9357, 9137, c87f, aef8, 3e66, a403, ecaade2014_024o7, 2cd4, c531, 8972, 9c61, ecaade2017_023y, ecaade2014_140z31, a3fe, ce08, 4426, e90a, sigradi2013_223, 5f30, 495f, acadia17_202l, 0f74, 13cd, sigradi2013_326j, 6b7b, acadia14_167z, e638, 259e, 3a68, cbc1, ijac201715101g, caadria2017_005u3, b6fe, 80a9, 48f3, fc1d, a694, 6a90, ad5b, a119, 5bff, b177, 6914, caadria2017_174g42, b3b0, ecaade2015_38t7, c35a, 043d, be0f, db72, e2f7, 8abb, ecaade2015_302l66, dbb8, 952c, ecaade2017_252k, acadia16_196b13, sigradi2014_123u9, 61d3, ijac201412408f3, 5e04, e48e, 988e, adb2, caadria2015_124a20, 038e, 89d3, bd50, b1dd, sigradi2015_10.74m18, acadia15_123m4, 7619, c484, f73f, 531e, f080, 053d, e0d3, e17a, 3551, 7c6f, 20f0, 653c, 1a72, caadria2017_124s33, 85f9, 3f72, 7a41, ecaade2017_053e, c7aa, ecaade2014_176i44, 3ac0, caadria2015_015e3, 1106, 6e84, baed, 7cdb, ecaade2016_217i56, bb68, 8c0a, ecaade2015_114o22, 3d49, acadia17_678q, 77fd, a659, debf, 2542, ecaade2016_210w53, dea1, f4d7, ecaade2017_253n, 6cec, 40e3, ecaade2016_158t43, 78d1, 5197, aabf, ae2c, a653, 73e0, sigradi2015_12.297k28, caadria2015_084b13, acadia15_431r18, ecaade2015_304y66, 4d5d, 8848, acadia17_220t, 39ad, 1ff8, c581, 99b9, 5e3a, 9752, 0ba2, 6923, a248, ijac201412401f4, e381, a158, a407, 4344, 1c25, 053c, acba, a8a1, 4a19, a69e, acadia17_500ii, ecaade2014_079z18, acadia17_138e, 76cc, 66eb, bb27, b254, 14a9, 48b6, ecaade2017_151bb, acadia15_123l4, acadia15_123p4, aa86, 2a43, 6d7d, 3c57, 41d9, acadia17_435c, 6855, 0bde, e3b3, 0a78, 98d7, 8278, a84d, ad9e, e499, sigradi2016_430o, caadria2016_105g5, acadia15_483z20, ecaade2014_038p9, 6a2b, 80e5, 39bd, 2fbe, a3dd, acadia16_196h13, 6713, af8f, 7382, bd64, 58c5, 48d5, sigradi2015_sp_8.284p30, 10a2, 7cdf, d0b4, ed7e, b3f4, 602b, bae6, 69ce, 5339, 7c67, b63e, acadia17_154z, bf02, acadia17_118hh, 2c66, a709, 1726, ecaade2017_215zr, 9513, f16b, e511, caadria2015_185l27, f548, cd33, 8a19, 9654, 9826, 33fb, d76c, 0618, ascaad2016_041p16, ecaade2017_117u, 0a32, acadia14projects_347ah, ec29, 6cfc, b837, b3cb, d789, 73ce, ijac201614102n2, acadia16_62h4, acadia14_565ag, f069, 84a2, 5f5e, 1f52, a1c8, 749b, c9b2, b599, acadia14_125t, 2f48, 74dc, ddec, 13d6, 343a, 3007, 2475, 5d7b, 59c3, acadia17_500dd, dc37, 02dc, 894b, 3742, acadia17_392p, 2bce, 72e2, 4b1b, caadria2016_343k15, acadia14projects_167u, 16d8, d494, 3b11, 3545, 79f9, 7fa5, ce53, sigradi2013_407g, 257f, 0eca, cc5d, 9d42, 54d0, e622, 5aa7, 496f, 16e5, 6e0e, 9ddd, dd82, cd93, 10e5, 43b1, 05cd, fbe9, 2d14, 6cab, f81d, 4814, acadia17_365h, 8fd5, ijac201513303g11, 6113, 1fa2, a5ea, 490f, ceb9, 5471, 20a7, ee11, e209, 2d57, 525d, 7155, a390, ecaade2016_152s41, 9c32, c039, f75f, e0e7, 2f7f, 4fad, 457d, ijac201412408o1, f4de, 1615, 6b8b, 1546, 1fea, ecaade2016_118k31, 7c2b, b9c6, 4e5a, a9ef, 7f97, f418, 0dae, 6716, c3ad, 98e9, 9a31, caadria2016_851s35, 3334, 8645, c1cf, 5f17, 7ea6, 61a2, c614, 59eb, 717f, f566, 7734, acf5, 1c51, 7d0f, ecaade2015_101e20, b857, d804, f680, f324, 008e, cefa, 4048, sigradi2014_015c1, sigradi2014_042p3, sigradi2015_12.259y27, fede, sigradi2013_184, f692, caadria2016_105c5, ecaade2015_229n51, ecaade2014_225m58, ecaade2013r_006t4, 185b, 3bf6, 6597, 7044, 7178, 9928, caadria2016_249g11, 1c1b, 8511, 1f97, 6462, f15a, 5790, 48ee, 7422, 2f51, sigradi2013_64a, c4fe, f704, acadia14_507ad, b268, 70cd, 216d, ecaade2014_014x2, ea7f, d737, 6642, 0173, 9eb8, febb, b5d7, 41a5, 3fe7, c29b, ecaade2016_215z54, f344, 4b1c, d380, sigradi2015_11.136x24, acadia14_81n, 8e7a, 456b, a66e, ecaade2016_193r51, acadia14_153e, caadria2017_067k21, ijac201412408c3, 2081, 8a92, 99ac, 0ade, 8558, a404, sigradi2016_443zz, 2cdc, sigradi2015_11.222n26, a644, ascaad2016_048k20, 421c, 3722, 5eda, acadia14_101ae, a15c, b559, 13e2, 7a31, acadia16_88i6, ecaade2015_61z12, 3e4a, b5cd, 76e8, c79e, 6c34, b624, 5f12, 11e4, e9c5, 3324, acadia16_352b22, ae35, 1774, 29d6, 96eb, 60fe, ecaade2017_277rr, ecaade2015_279v60, d8e9, 21ab, 92c0, f4e1, caadria2017_118b31, 53ff, 9f40, b0fa, ecaade2016_132t37, 368a, f1ff, d124, 0e59, 68a2, 441d, acadia14projects_247y, 6608, 9336, fe70, 767b, a9f6, 3b69, ecaade2015_241e55, fddf, 8b39, ecaade2015_55e10, cfd0, abca, sigradi2016_585qq, ecaade2016_217u55, e106, 0bc4, 894f, b6dd, be85, 3d94, 99fc, 8cbf, 1f82, cae0, b547, caadria2016_177h8, 2e30, ecaade2016_046d13, ecaade2017_155i, 894a, 1b80, 89cd, 784c, 9126, 65e4, 4b9d, 66fd, d574, caadria2016_157m6, 2963, acadia14_719f, 0cec, 8588, 38b1, ecaade2015_144b31, caadria2017_124t33, cdfe, acadia14projects_145ai, 4114, d4b6, 8e98, c6cf, 0fb4, 0ec0, ecaade2015_217l48, 8c2e, 98d9, ecaade2017_264e, 4def, c8fa, 0305, d882, 1940, 7247, 1315, ecaade2017_277qq, 8bc8, acadia16_88o6, 4c52, 2d63, 753e, sigradi2016_611r, f0b8, 8c0c, e5b3, 147a, 1254, 0e4f, 123a, acadia17_560j, 13ac, sigradi2015_sp_4.275u29, 8342, 10f9, 706a, acadia14projects_375i, ecaade2014_194k49, 0b46, ecaade2015_317a69, 7da7, 0ebe, 0f34, caadria2016_105a5, 26cb, 7401, 268d, aaa6, d568, f3e0, acadia17_38uu, f63a, cf15, sigradi2013_393n, 2123, e20f, 8c04, 998f, 1407, 3247, 87ef, 2c30, 1eb2, 3686, ac61, 53a2, ecaade2017_029s, acadia14projects_539e, caadria2017_118e31, 5d55, 3f59, 57b0, 208f, d765, 7dfb, 8fa9, 509a, b96f, acadia17_455ff, ijac201614204o9, 198d, sigradi2013_112f, ecaade2014_094h22, 5fee, 37da, 9329, ijac201412403w6, ecaade2016_223i58, d000, acadia14_627ax, 3105, 014f, 2226, ecaade2014_208f54, ecaade2016_040o10, a530, b0e3, 6c2b, sigradi2016_443ss, 7acb, e54f, 1a95, d01a, acadia17_50oo, a7b6, c609, 463a, 1c1c, bdfe, 5d90, c72f, 4918, c94b, e458, d893, d747, 08f1, aa14, acadia15_483t21, 74f8, 8b56, a84b, df14, 97cc, e4b8, 9109, 9a78, ecaade2015_185p39, c8dd, 2a94, 2251, d2e3, 842b, acadia14projects_145ac, 528e, sigradi2013_390c, 5b09, ecaade2017_044vv, a4c6, 1b5a, 57f3, 1e32, ff78, caadria2016_851v35, 44a6, ecaade2014_011g2, e3c9, 0cb4, acadia17_534pp, 87aa, ecaade2017_229ee, sigradi2016_450pp, 3047, ascaad2016_038v14, 1b87, 0037, c09c, 07ce, d0bb, e111, 208d, 457f, cf12, ecaade2016_191l51, 8e01, 2b9b, 6d4c, acadia14projects_43ak, de0e, bcb7, f948, 8c69, 45a7, sigradi2014_018j1, bdf4, ecaade2013r_001g1, 3dc7, ecaade2014_018p4, a50c, acadia14projects_135u, 8f97, d9b8, ecaade2016_203e53, a887, ecaade2017_099uu, 4734, a945, a2aa, ee25, 5152, caadria2017_018v7, a7e4, ea31, ascaad2016_043i17, acadia14projects_189aj, a081, 4540, 1a69, 66a2, ecaade2017_264xx, b540, aaa2, 3159, ecaade2015_303z66, ad2c, 498d, 3430, caadria2015_049x5, acadia14projects_445ad, 0e93, 3f57, ccd7, c8a7, 484d, b72d, ba11, 2b07, ecaade2015_138d28, 464d, fe98, 24fc, ecaade2014_180n45, ascaad2014_017x9, 696d, 883d, 9619, 3b62, ce58, fd03, 8d73, c98e, acadia17_274tt, caadria2016_549i23, 7a87, 608d, ecaade2014_149i35, 7c44, 295f, ed93, 74a6, e08d, b674, 6a0c, acadia14_189al, 3ac1, 3ec3, 298a, f0fa, 85d1, 9c12, cb57, f1ee, 496d, sigradi2014_085h8, 8886, 0b62, caadria2015_081n12, ecaade2017_294b, 69dd, 6d89, 3cee, 997e, 41fa, 3641, ecaade2016_210e54, 3a33, sigradi2016_729yy, f084, e17c, 7493, ff75, sigradi2013_342j, 4b5f, 4cba, 3def, 5c4a, ecaade2017_301k, 4a77, 574f, 56cf, 34dd, f881, e5e4, caadria2016_663l28, d0bc, 3cea, c598, 699b, 85d4, e574, a00e, 424b, 0340, 3023, 42b0, 59b4, 47a9, 88c0, 915d, 950c, 4b10, 921c, 5088, db69, ijac201513203n7, ijac201715102nn, 8168, 637b, c336, b6d1, 2f5a, d37e, e872, 7318, 5f59, 2b92, ce99, c283, 9c08, 6110, 378b, 1e2e, 8202, ijac201614401i1, ecaade2017_021j, 9565, ecaade2014_010y1, ecaade2017_201a, 1ae0, a029, ascaad2016_033y12, ecaade2017_225h, ascaad2016_057a23, ecaade2017_151u, 2221, 124b, sigradi2015_10.309e22, ce5d, 6fce, d262, 17b1, 4fe9, 300f, acadia17_628uu, 17e5, caadria2017_127i34, 93bf, ecaade2015_86j17, 2106, ecaade2015_86d17, 9cb0, 4e0e, 5598, 3777, 8329, ec2a, 1043, ca3c, ff1f, ecaade2015_253y57, cce8, 5f81, 7e07, ijac201412203l2, 7448, 27c3, 6ee3, c65f, 2111, acadia14projects_219b, ecaade2016_128k35, 5126, caadria2017_096x26, 8daf, sigradi2013_401f, acadia14projects_327b, 6959, acadia15_357y15, f6c3, ecaade2015_116f23, caadria2016_621u26, fcc7, 73d2, 036d, fe26, d0ba, 3eee, 69d2, 99b1, acadia17_492ii, fcaa, 9da2, acadia14projects_281t, 4c18, sigradi2014_099t8, ijac201614104i4, 3ac3, bc1e, 06f7, 40a4, ascaad2014_005u2, b964, 0d6c, 1153, 2343, b240, 75b2, 6caa, 436d, ecaade2013r_018x9, 62e0, ac7b, 22d8, ascaad2016_023v9, ecaade2014_157t38, 614e, f033, c91f, 9cc8, sigradi2013_10c, 9a1d, 900b, ascaad2016_008f4, f38e, 4f57, 7eed, 1102, fbdb, ijac201412304o1, sigradi2015_10.378a23, 1cf0, 6d30, caadria2016_363c16, af4a, acadia14projects_339az, acadia16_78n5, 5200, 2644, 09a0, 8e0d, ecaade2016_238z63, 9295, a906, 78f6, a53c, 458b, c76a, e686, 5ea0, 901c, 5cd3, 038b, c428, dabb, ecaade2017_192ww, 8bfd, c83d, 5871, ecaade2015_92o18, acadia14projects_699d, 1289, ascaad2014_036w1, 192c, 63c1, ed89, sigradi2013_268j, 4d25, ascaad2014_029d8, sigradi2013_217, d500, f1a9, 56d5, 76a2, acadia17_640q, 5925, 20de, caadria2015_073h10, 5afe, 0f2b, 179f, 539e, fdc9, 4a8f, cff6, a875, cb47, db5e, cdbb, acadia17_658g, ecaade2015_269r59, f213, sigradi2015_11.165x25, 6dde, ecaade2017_031yy, 4286, c55f, 4413, fc68, ecaade2017_301s, 91a5, 8b14, 995a, 8d14, sigradi2013_429p, 8c6c, 408c, b966, 3f56, 594a, 2eb8, 784f, f760, ead8, 2675, be98, 248a, a926, ecaade2016_223y58, 0080, 65e2, ecaade2017_057w, ijac201412306z2, 6eb1, 284b, 927d, 165f, d6c9, 0d35, c02e, 2b6e, 60d5, 8c81, b48a, cd1d, 8b59, 7265, 3017, 962c, 0699, fa29, 5e31, e58e, 0b3f, sigradi2014_155z3, 449b, acadia14_339ae, ecaade2014_224o57, 1f60, ecaade2015_155k32, 9e36, bbd2, 2393, a939, acadia14_691aw, ad90, cc1b, bf88, 8555, 77c7, f959, 5582, a159, 1c9a, e6e9, acadia17_266q, ecaade2016_087u24, a92a, 3c3d, 7c33, ecaade2014_120l27, ijac201513102e2, d23b, 3dd3, 3993, ff7e, 2979, a685, ecaade2017_282h, 9d72, 967d, ecaade2015_25m5, f024, 107a, d1b6, 4a7e, ecaade2016_223d59, d49d, e943, eed0, acadia17_669h, 3edb, caadria2017_051o17, acadia17_403v, f3aa, c0b1, 0d89, f671, 92ff, d3ff, d049, a7fd, 900c, caadria2017_021n8, c106, 6d8e, caadria2016_777a33, caadria2015_190g28, acadia17_145zz, sigradi2013_425n, 057b, aef9, 49b1, e80d, 61a4, ecaade2014_133w29, a73a, caadria2017_016d7, 63c7, 83b6, ecaade2017_094m, acadia14projects_219av, c8f0, 49c4, ecaade2014_055w13, bf31, 04b3, d378, ecaade2015_38p7, 5383, 686f, d449, 5efa, 2878, c99e, 7cb4, bcf5, caadria2016_425h18, 6428, e2bf, ecaade2015_286d63, 97b0, caadria2015_109c17, 4a9d, e1c0, 0cab, b1de, 7cd6, d384, 79d6, cd71, 5dd1, 4043, 33f7, 1bb2, e25a, ba64, acadia16_402s24, ab05, 08a7, 601c, ecaade2015_109v20, caadria2015_087r13, acadia17_154bb, dc9a, a91a, caadria2015_023z3, 8b2d, 6829, 58bc, 04c9, a8d5, 9dcd, acadia17_534ii, acadia14projects_435az, 5e2b, 62d6, 9bbf, 1436, de21, 97fd, acadia17_403g, 7032, ascaad2016_045a19, db99, 029f, 73b0, b069, c38f, d385, ecaade2017_019ff, 3f86, c603, 37c0, c0cf, fd76, acadia16_24s2, 4f75, f3a5, ecaade2013r_019i10, 7fd3, cb5a, b1bd, c794, ijac201715104w, 9fc1, c5ed, ascaad2014_033w9, ascaad2016_019t7, 6e39, b63d, bca3, 4746, 1bef, 8204, 7b85, 616c, sigradi2015_8.81s11, 5a83, caadria2017_040k12, b815, 2d78, 00b7, aacc, 63ba, 4d4e, 7f77, c360, caadria2016_569g24, b3b1, db51, ecaade2016_102i28, 62be, 7342, 00d9, 7389, sigradi2016_614y, abec, 16e6, c05d, 175b, d04c, ascaad2014_017p1, 10c9, 7bd3, caadria2015_073k10, a517, dd9e, 380b, acadia15_47n1, bd5a, ab8b, e2a7, 3674, a778, 4349, 2319, ecaade2014_188j48, 9536, 8f91, 6a06, 0dd0, caadria2017_054d18, ecaade2016_152y41, 21c7, a498, caadria2016_333o14, f805, 122f, af2d, a9b7, acadia17_670ii, 9264, acadia17_501nn, ecaade2016_094o25, ijac201412403o6, acadia14projects_375f, 6b2e, 4d39, ijac201412408v2, f3cc, 8576, 851a, 5760, acadia17_435j, 2f6e, 860b, ab19, ae71, d327, 892c, caadria2017_105j28, ecaade2015_217v47, 1d5b, 4c14, acadia17_38oo, 6d80, d719, ecdf, ecaade2014_226e59, cf9a, acadia14_339ad, ecaade2017_265x, 28bc, 6dfa, ed8c, 542d, eb92, ecaade2015_297s64, 8e6a, 9788, b048, 8a52, c95e, 5013, 0792, c982, sigradi2014_103x8, ecaade2015_130j26, f3a6, 1a42, 71cc, 64c5, 199c, e5a3, d839, ef45, f45f, cc42, 5153, a775, acadia17_212ff, acadia16_130o9, 8c97, ecaade2017_290yy, b08a, b0fc, e493, 20ae, sigradi2014_291n4, acadia15_323y12, 9aef, c058, ecaade2014_023h6, bddf, 6871, 0dc8, 1b14, ce15, acadia15_323g13, cf7a, d6b0, f2b8, 5da0, a23a, ascaad2016_013b6, ecaade2016_213n54, ecaade2014_041g10, a797, 5832, sigradi2015_6.387k9, ecaade2016_074n21, caadria2017_030x10, caadria2017_009u4, 3caf, 3682, 71a2, 6148, f850, sigradi2013_285b, 257d, df4b, 8741, 7cba, ecaade2014_180t45, f0e5, 5476, 3665, ecaade2013r_009f6, ecaade2015_171z36, ba02, ecaade2015_143o30, ecaade2015_269n59, 9fb2, sigradi2016_737ee, 9393, 9de9, c799, 4b15, 3a67, 37c7, dbc3, acadia17_637xx, a95d, 194e, 6948, daf0, 8244, a2ae, 80e3, 0086, e628, 4569, 443c, 0a19, 6260, 3f8a, ecaade2017_133b, ecaade2014_019c5, e6f6, ecaade2015_225n49, 99f0, 3245, bee8, ecaade2016_042k11, e217, 6481, acadia16_124d9, b365, 80f6, ecaade2014_218s55, 2a84, b727, a1cf, 3ed3, 50ab, 5c69, 9c1e, 041d, 3f8f, 00fe, bd08, c1ce, e0ed, 475e, 1b97, c0a3, ecaade2017_199pp, 4642, c645, ecaade2016_154u42, effc, abfa, a003, e589, 0cf8, dc18, 79d5, 1d81, ijac201614405i3, ijac201412406s9, 08d0, 63b4, f2ea, b98b, da82, a142, ijac201412303y7, b9d1, 5658, 3e54, c353, 16eb, 8978, f84a, 0c77, 49ce, 2fdc, 2791, e71e, 5d4b, db27, ecaade2016_017o4, 4857, caadria2017_149k39, 6657, ba53, 670e, bab9, 03cb, ecaade2014_029c8, ecaade2017_142tt, sigradi2016_430m, 182f, 8462, f65b, ecaade2015_158v33, d370, 73c7, 24d3, caadria2015_014n2, sigradi2016_448cc, f989, ascaad2014_019u2, 6092, 1d3e, 4182, c450, ecaade2014_022z5, 43d7, ecaade2017_041m, acadia15_323v12, ijac201614105s4, ba4d, b3e8, 4f42, e138, acadia15_483v20, ascaad2014_017p9, a375, 673f, ecaade2015_261j58, 3ea8, 0548, 36bd, b5b5, acadia17_360b, 44d7, 4300, 396c, 224d, 4fec, ecaade2017_079g, 46d3, e4b9, ascaad2016_023t9, 3a5f, ecaade2016_047o13, 576b, 395e, ijac201614202c8, 3056, 98a4, d87e, 0d39, ecaade2015_158w33, 0be3, 59ee, 17fb, 0edd, ascaad2014_024c6, 5954, ecaade2015_28x5, ac37, 4316, a832, b28c, a792, ecaade2016_230m62, e4ea, b2b2, 7009, 0b8f, sigradi2014_345j8, ee54, ecaade2014_208b54, c8c2, sigradi2013_243u, 0b4c, d80c, a3b3, 1b67, 8dd7, 67d0, sigradi2015_8.186o12, ijac201412401e4, 7418, acadia16_260h16, 8a11, be8a, b8d1, ascaad2016_018i7, fd97, 3929, a2cc, a8d8, f200, a769, ecaade2014_163y39, acadia14projects_609av, a1ee, 292e, 94f4, 34cf, caadria2017_015i5, cf1d, e132, sigradi2016_561ff, f706, c24f, 185c, 0661, b330, acadia14projects_627az, 3608, ab70, 2623, c2b5, caadria2016_445b19, ac15, ff43, d924, 3025, 24ee, 2b90, 5959, 9239, 998c, ecaade2016_011h3, acadia14projects_53t, 5847, 41cc, 6dd3, 2a14, b86d, 740a, e401, 5c9b, b9db, 0e05, caadria2016_611j26, f092, edb9, 8716, c2cc, 4bb1, 5abd, e8b0, ce44, f570, d728, adae, f71c, acadia14_117f, a2d1, ecaade2016_023v6, a39e, ecaade2016_139d39, 6edb, 986f, e9cc, ecaade2014_029x7, 39bf, sigradi2016_450a, acadia17_358ff, 3aa6, e0d5, 7fea, ed84, acadia15_497m22, c990, 1ac3, 8a2e, 9aca, 2f76, 576c, acadia17_500ff, sigradi2016_637r, 1cab, 91ee, 56ad, f511, ecaade2014_149x34, f461, 7392, 425b, b633, 4e48, acadia17_307kk, 0cac, dba1, 067b, c224, f974, 2f7d, 5030, 1e05, 3482, ecaade2017_192o, 6df3, df95, ff50, 8173, 8534, 0f1e, 23d0, ecaade2015_284o61, ea78, 03de, ecaade2015_122o24, 7e4c, a76e, 314d, 2acd, f7ed, 1a8e, acadia16_488w28, fd22, a015, ffa5, 3b3e, 7c75, f5fe, b4eb, e49b, ascaad2014_014h8, 21ee, sigradi2016_817j, 4dba, d7fc, 6e33, b994, f843, 2139, bac0, ecaade2016_136u38, 14da, d115, 5cfb, d688, caadria2017_016x6, 8bb0, 1cc2, b282, 23aa, sigradi2016_792n, caadria2017_142w36, 2aeb, 07d9, ecaade2015_237a54, b51b, 4c6d, 8f90, c988, 3f1f, 27c9, 9079, 104d, sigradi2014_271o2, bac8, a8f5, 1fb0, e1a4, caadria2016_651c28, ecaade2016_075a22, caadria2017_155p39, caadria2016_003g1, caadria2016_229p10, acadia16_470e27, 77ff, sigradi2013_326d, 269b, be45, ascaad2016_028t11, sigradi2016_595kk, ecaade2016_011z2, aaad, a97b, ad3c, 19f5, 0650, a7dd, dafd, 12b9, ecaade2016_ws-intelligenta69, 939f, cbfb, 3904, sigradi2015_6.151h8, caadria2015_072v9, f423, sigradi2014_052o5, 84e7, 2bbc, 2b40, c14c, 3278, 9292, d024, f3f9, dfb4, 05a9, ecaade2016_021y5, ee18, 88fb, ecaade2015_164s34, 033f, ecaade2014_149n35, 3ce1, e2e5, aaf4, f364, ecaade2014_052g13, fb06, 75da, ecaade2017_215wr, ecaade2015_17d2, 1e4a, caadria2017_004i2, 5462, acadia14projects_291b, 9b7b, 391a, 5b0b, 381c, 3c3a, efd6, 62f4, ijac201614302o1, caadria2017_135j36, e062, d5bd, 78ef, a268, ijac201513101f1, 7d26, df69, a7ef, 3f3e, 77ed, 4a61, caadria2017_175f43, 49d7, e7b6, c16f, ecaade2017_203kk, 533e, 3014, acadia17_358tt, 022a, b947, sigradi2014_339v7, ca4b, 45f9, 734d, ea43, 37cb, 3d81, b7cd, b534, 7cf0, caadria2017_016y6, bc6b, 4d93, f561, a2f6, 1c5d, ecaade2013r_014k8, ecaade2016_018h5, 2874, sigradi2015_3.268k5, acadia17_60t, 1838, 6ba9, caadria2015_061c7, caadria2016_517i22, 60c5, 24cb, b937, eff2, 7059, sigradi2016_484ss, cb51, acadia17_463ll, acadia15_232z9, 6fdc, 01cf, acadia16_72d5, 2323, 75fe, 5d3d, ijac201412406n9, 126e, 8478, 0cdd, acadia14_43ag, 31d3, 1844, 36d2, acadia15_251k10, bc7e, caadria2016_735r31, f1be, 2e37, acadia16_342c20, caadria2016_589x24, f30f, bf98, ac79, ca47, ijac201513206j9, 0223, 0065, 3756, a555, 73fb, 9d9e, sigradi2013_271, 0936, 1d41, c8bb, 8a01, 13f2, 9441, 0fd7, 7c88, 7ba3, acadia16_362s22, ecaade2016_129m35, 9706, ecaade2016_169n48, caadria2016_611f26, ecaade2015_202i44, 2bcc, 5bf4, 1c01, 98fa, 9cae, ecaade2017_192a, acadia16_470f27, 8203, db00, b4a9, e70d, 5e96, acadia14projects_579aw, 5421, 8fed, 03f3, c37d, 7fe5, 7348, ecaade2014_232t59, e807, 0541, caadria2016_497y20, 9677, 3a0b, b562, 3fe8, fcd9, 13d7, e352, 459d, dcc9, e5fb, a7ec, acadia17_164uu, cc22, 685d, 7ab9, ecaade2015_64l13, 37ff, e0ab, 1bf1, ecaade2014_066l15, afb8, 0015, b533, acadia17_364qq, 65d8, caadria2016_601k25, caadria2015_209b32, ecaade2015_301p65, ecaade2013r_020p10, 281b, acadia17_266gg, 8410, ecaade2015_237x53, f5cf, 99d0, ecaade2017_184kk, ecaade2015_227u50, 3277, acadia16_154o11, 62b8, 5435, ecaade2017_255g, b889, d162, d626, 0f89, 2bb6, 4601, f18a, 3a2f, 35c1, bdd3, be2b, 8ece, b4cf, 647e, c952, acadia14_267m, 362c, ecaade2014_096v22, a3a0, 3f3f, 72d7, 1683, caadria2017_067r21, 61a3, c275, e837, a98f, acadia14_237at, e2c7, 2f36, af00, 5f13, 5f5b, ecaade2017_054uu, 40a9, 8730, acadia14projects_111n, acadia17_212q, ace0, b0c2, fe32, bb1d, sigradi2015_8.186t12, eeb6, 4be9, 6d8f, 199e, fbc1, 545b, caadria2016_187b9, d867, ascaad2014_014s8, acadia14_365al, 03d8, 31a8, acadia14_339an, 9424, ecaade2014_146r33, ab29, 8bb3, 8029, ac8b, e634, 4b41, 1ce7, df7e, b1a3, 68c7, 0da8, 9759, sigradi2014_132n1, 0997, b4e5, b9ed, 3d52, caadria2016_851k36, acadia14projects_301aw, b3e1, acadia14_479o, acadia17_247nn, f5ce, f2d0, 0c6f, a524, ascaad2016_046r19, 2a26, sigradi2014_018l1, cf04, 285a, 13da, f89a, 8e11, d644, sigradi2015_11.34d24, acadia14projects_189am, b94f, ecaade2015_201x43, ijac201614102w1, 8a36, 78ca, 7abc, 236f, acadia14projects_357aw, 82ea, f32c, 4811, a3b8, e878, 5df1, 051d, eec3, 5cac, acadia17_59h, ascaad2014_005m3, 6d19, 0d76, ascaad2016_048b20, 78c7, 531f, 5776, dbc5, c9a1, ea57, 920d, sigradi2014_214e8, ijac201715101a, 8c85, ascaad2016_045g19, 2e86, ecaade2017_291c, df73, sigradi2013_275d, acadia15_123j4, 5d26, 6186, ascaad2016_038a15, ecaade2015_87a18, ijac201715204gg, ecaade2017_122vv, aa62, 5c33, 9a0e, ecaade2016_011x2, beb1, 0f57, 10e6, 9e02, ecaade2014_038c10, cd59, dcbe, f08a, sigradi2014_313x5, c58b, 9be7, sigradi2013_387v, acadia17_82ss, 117d, acadia16_440w25, efb2, ec9f, 57bc, b707, 5474, c9fd, sigradi2016_815x, 7f3a, 86a2, c96f, ijac201614405v3, 9318, 2eda, 799a, 8b1b, ecaade2017_023gg, a1b0, a79c, 105e, 467e, 942f, acadia17_189nn, 4183, 6ea9, 8497, 3577, 119f, cce7, 9e39, c1a2, acadia17_598b, dbad, e4d2, 61a9, 0330, 0d3b, 84a3, 6537, 70b0, sigradi2014_036t2, ecaade2015_15x1, 1967, 0278, acadia14projects_117h, ecaade2015_271b60, d871, 2f47, 0c26, fdab, 0dc5, e468, d623, 4b16, effd, 297f, ecaade2015_233x52, 1214, f5e8, a179, e269, 37a8, e462, 3c74, f28d, 3dd6, 62ac, acadia14_699s, d14f, 62bf, ecaade2014_084v19, ecaade2015_169d35, acadia17_600jj, 3927, 2a00, 9449, a814, caadria2016_291v12, 417f, 0f73, b99b, 9715, 8746, efd2, cb24, acadia14projects_601w, 60db, 702a, acadia14projects_539aw, acadia15_497o22, ecaade2016_129b36, a0a8, e5cc, bdb6, 52ed, ecaade2016_223w58, 4abd, e02e, a0c6, 6bd3, d53a, 694d, 6b62, f767, 8ef4, ecaade2015_206c46, 07e8, aa06, f381, bad5, cf57, sigradi2014_291m4, 3106, acadia14projects_627g, 780a, cb6d, ecaade2017_032o, e3bd, sigradi2016_732u, 5d4d, 1989, ecaade2016_151i41, 8634, 9d03, ded3, 865c, b81c, e84d, b9ad, eaef, e75b, acadia16_402o24, fe05, 9fed, beb3, acadia17_598t, be43, 93d0, 6e11, 986e, f439, 5284, c28d, caadria2015_004h1, 85f0, acadia17_60w, ca48, acadia14_609az, 4fb0, d71d, ijac201412401p3, 2a37, 7a08, 63ed, e873, 98fb, c857, efa6, 714b, acadia17_82ii, 157d, acadia14projects_311t, ascaad2014_010n5, ecaade2014_057u14, ecaade2016_182m49, fcca, ecaade2015_217g48, ijac201412301u5, 64e7, ecaade2015_21i4, 6e15, 78af, fc16, c814, 3cb8, 6e61, c2ff, 04df, acadia17_154jj, caadria2017_118d31, 1da6, 09c2, caadria2015_073e10, 47d4, 87ac, ijac201513101b1, 22fd, f8a9, caadria2017_047b15, 71b7, 1a56, 991c, 60ea, 1372, 3419, acadia16_402p24, 4cff, ed1a, 8c16, ea22, 6623, dcfd, c00e, 4287, dad9, 0240, debc, ecaade2015_143t30, 17a7, 4d31, 3751, 0ff8, 48d9, 0fe0, e999, d16c, sigradi2014_267m2, 63d7, c62b, 075c, sigradi2016_590j, ecaade2017_149o, 80cc, 36e6, 2487, d629, bfa5, 079e, f368, ijac201412305o2, d527, ecaade2014_157o38, fca0, d11a, fd15, acadia14_117c, a6dc, 450f, sigradi2015_11.34e24, acadia17_637d, sigradi2013_189h, ecaade2016_185b50, ascaad2016_048j20, 5df2, a6db, f1ac, ecaade2015_33b6, ijac201715201z, acadia14_579d, caadria2017_055p18, 039e, 9614, sigradi2016_732k, fcdc, b71e, ecaade2017_161b, 652d, 44f1, 6c66, 3827, a4eb, acadia17_330rr, 1230, 8691, ecaade2013r_001h1, ijac201412405d9, 3908, ascaad2016_042z16, edd7, acadia15_274j11, 0858, caadria2015_122m19, ascaad2016_036a14, cbf5, 485d, 1041, 2ac5, be00, 04c8, 8c9e, caadria2017_051s16, 6a52, 9196, acadia14projects_177ai, 8143, 5434, f684, 5aeb, acadia17_511e, 14f7, 7fdf, 2ce6, ecaade2017_105yy, caadria2015_030l4, f920, ecaade2017_009aa, 6c82, 93d5, b2b0, sigradi2016_484l, 796c, 6fe2, caadria2016_291s12, 5ead, ed0d, 0e55, 61d1, 5ddd, cc2a, 5dd3, 8020, 140d, e30c, 7271, cb49, ijac201412205c4, ecaade2017_302vv, ecaade2014_201a52, f6bf, sigradi2014_132i1, acadia17_366l, caadria2015_176p26, 0462, 9d85, 2127, c3e5, e8df, d81d, 292d, acadia16_224d15, acadia17_640ff, sigradi2014_128g1, 8ec8, ascaad2014_001d1, 73bc, 64e1, 7f18, e6a1, 90a6, ecaade2016_223p58, 0cfc, bf62, f4aa, ecf5, f51e, 5de7, 013c, ijac201412401w3, ecaade2015_233u52, 1e29, e6a4, ec22, ijac201614105s5, 6153, ascaad2014_024x5, 6cf0, 8304, ecaade2016_166e47, 190b, 7cc5, acadia14_247u, ecaade2017_214p, 5106, ba22, bf2e, 759e, 2f44, ecaade2017_225f, 3a6e, cf0e, 0c41, e07a, cef5, 0b02, ecaade2016_136o38, 41f7, caadria2016_611m26, d0c1, d3d1, 8428, ecaade2016_157a43, 685a, f233, 2a06, 8433, 6336, caadria2016_861a37, ecaade2016_216w54, 7232, 3f03, acadia17_292bb, e1ad, 172c, acadia15_407y17, ecaade2014_180m45, 1ee4, ijac201614205t10, 6444, 84c5, 9e65, ecaade2014_072m17, ecaade2014_137c30, caadria2017_037d12, ed52, b38a, ece5, b959, 37c2, 7aa8, 1d95, f607, acadia14projects_177ad, sigradi2015_sp_2.112k29, a79d, ca19, 26d6, ecaade2014_155z37, c5b9, 5948, 55f6, b44b, 9036, 130f, a967, 3da9, 0a79, 681b, d97b, 80f2, a991, 84e9, 5899, e9ca, 2a09, 6d58, 0734, sigradi2015_3.209g4, 705d, ef5a, 57a2, af83, da35, 3846, 7188, 1e85, d636, d29e, 5052, 93ff, sigradi2015_sp_4.388x29, 1fce, fda2, acadia17_413w, 63b7, 2661, caadria2016_435t18, 706c, 9ba9, 91a7, ecaade2015_215f47, acadia17_177i, d948, ecaade2014_145k33, 62f7, ijac201614308d5, aa69, 6925, ecaade2015_77y14, 7149, caadria2016_881c38, f8c5, e9d4, f6ee, ced4, acadia14projects_291g, 0f48, ecaade2014_127m28, 309d, ecaade2015_199a43, 0002, 3bc1, cdc1, ijac201614201y5, ecaade2015_286y62, feff, 23a5, 01f3, f2c4, ecaade2015_293b64, ecaade2015_138n29, 1e7d, c7bc, acadia14_317ac, sigradi2016_595cc, 3291, 7f12, 87b5, 2285, ijac201614204e10, sigradi2015_10.267s20, caadria2016_703j30, ecaade2014_122y27, 9cca, bc28, ca39, df00, 4e96, f508, 0b36, 0732, ascaad2016_043j17, 81f4, caadria2017_072y22, 9b64, fcc8, ecaade2017_291k, 388b, ecaade2016_168f48, 1405, 97e8, cded, b374, b55d, 90d3, 5c3a, 9d4b, 102d, ea11, f51d, 6aa5, e0b4, a0f4, d8c5, ecaade2016_224g60, d0a6, sigradi2016_467o, caadria2015_109b17, ascaad2016_012t5, ecaade2014_078s18, ecaade2015_320o70, ecaade2015_139w29, 0838, ecaade2017_203oo, 9e86, 42a5, 7d78, 4cd5, e373, sigradi2013_158e, caadria2015_014v2, c419, 28ea, 3c58, 1a53, acadia17_201yy, 4509, 8ba0, 6593, caadria2015_030d4, acadia14_619ap, 50d3, acadia17_282ii, ecaade2015_237i54, 277d, ffd2, 12d7, 42d5, acadia15_469s20, 3e05, 2028, sigradi2015_6.329z8, 6fbd, acadia14projects_539f, ecaade2016_bkor65, acadia14projects_199ak, 1f3b, f912, 3cb4, b813, 3530, 16cb, c310, 3102, 35d9, 2c85, 64cf, 46d0, 9034, 1dfd, e2c4, 7a17, 7c39, ecaade2016_ws-dleadi68, ecaade2017_291cc, ecaade2015_152a32, b33b, 8fd9, acadia17_360qq, 617f, ijac201513201o5, 857e, caadria2016_383t16, 0b1a, b748, e1b7, 9f64, dc16, 3081, 4f63, 2374, sigradi2013_330e, ecaade2013r_006x4, acadia15_407x17, 292c, 9efe, 7429, 6262, 2bd9, eee0, 8441, 9ad1, fbcb, 3196, e1e5, 8258, 1a93, acadia17_329ee, 572c, a3e1, 6ead, sigradi2015_13.316z28, 2e0e, 92d1, acadia14_661p, d3e6, 8125, caadria2015_226v34, 6104, c67c, 0ad6, 5709, aa55, e975, ecaade2014_023i6, a628, ijac201513303w10, acadia17_392c, 5633, 71dc, 90fc, af07, sigradi2016_448aa, ecaade2015_110g21, caadria2017_041f13, efdb, 07eb, 5639, 5187, ecaade2017_124r, 2dde, ecaade2015_77b15, 5687, ee67, acadia17_650f, 6c41, 31e1, sigradi2015_10.309i22, 1797, b5ca, c422, 0d83, 9ce3, caadria2017_051f17, e539, sigradi2016_695t, 6c09, sigradi2016_814n, 8d4b, bcbd, 1283, 4c6a, 24a8, caadria2015_124i20, 410e, ecaade2017_220tt, ecaade2015_202o44, acadia14projects_291ax, 56d6, 61bf, e9f3, ijac201513102k2, 9caf, c3bd, e085, 35a0, 6044, sigradi2015_4.219x6, 26fa, 12ba, 20d4, 8515, acadia15_357t15, 5e19, 2bc6, 937b, acadia17_552l, 7eca, 972e, 38af, 9b1d, f502, ecaade2015_200j43, a001, 0163, 693d, 514c, fc5b, b1ab, a62b, 4f39, acadia17_464f, feec, b135, 3d14, 057c, 3470, ed4e, a6bb, b227, 9888, 063c, 4236, acadia14_177r, ab95, 1b0e, 8adc, 4732, c715, bda8, ecaade2016_038l10, ecaade2015_173k37, b6b2, a740, fe87, 4d77, acadia16_62k4, 0e75, c447, 0d95, 7588, c8cc, 595a, acadia17_82x, af51, acadia16_244v15, e6e0, 36f5, e03c, f263, da70, bd88, dd17, 3921, d6ca, acadia17_608jj, ecaade2017_256v, 6c47, sigradi2014_082r7, 3b3f, acadia17_52n, afe3, a34f, 6c5c, d958, dc19, ecaade2014_188n48, 1885, 3efe, 007c, e0c7, 2d9e, 895f, sigradi2013_275b, ecaade2015_196c42, f687, 46c1, 1eb9, 916c, 7222, 697e, 1a03, 5367, bfc0, acadia15_81v2, 5dd2, 2a1d, 4f64, 434a, 562e, acadia14_473ag, ee26, 6172, ecaade2017_170b, 2b1e, ecaade2015_211y46, 1e98, c20d, edff, ijac201412403o5, 3fa3, caadria2016_013j2, e05c, e68d, aed0, 7db2, acadia16_12j2, 1351, 0064, 299b, 1481, 78f8, fab1, ijac201513102d2, acadia16_24x2, fcde, 9afd, caadria2017_080h24, ecaade2016_238p63, cb5d, caadria2015_073l10, ascaad2016_048f20, 05a1, ijac201412306a3, 2f0e, 2756, sigradi2016_694l, ecaade2016_018v4, 1ca4, 5099, acadia14_219a, 2466, 3bd9, ascaad2014_017s1, 1d28, fa64, 8ff2, 83b5, 8bc0, 52d0, ecaade2015_48d8, ijac201412408m2, ecaade2014_188o48, 85b3, 7b9b, 2962, caadria2016_249h11, dadd, ijac201513203p7, 5036, 1e7b, a4c5, 0bfc, 2040, 2866, caadria2016_871r37, ecaade2015_230i52, c8d1, 18b5, caadria2016_045k3, f64f, e761, 8b54, 9384, ecb0, acadia17_391vv, ecaade2014_239n61, 02f8, 63c3, a3ff, dbef, fffd, 7e83, 0c8d, 6b1b, 771c, c94a, ijac201412405v8, 46d7, 2ec9, caadria2016_301j13, e15c, 7ec2, b80c, ecaade2016_042h11, a74c, c825, ecaade2017_175k, caadria2017_041v12, dd07, ac11, 4973, ccd8, 5ec3, 987e, ecaade2016_073x20, 015d, db5f, 0d52, a24e, acadia14projects_671n, e083, bd18, caadria2015_087p13, 639e, d312, 9635, fe88, ecaade2017_148f, 3659, acadia14_237az, 715b, 3fd0, ecaade2015_139a30, sigradi2016_777mm, 6570, 90e1, 3d5a, a67e, af49, deb2, 84f9, ecaade2017_059qq, caadria2015_002d1, 12ad, caadria2017_174d42, 21d9, 41bb, 5bcd, 21a8, 3cd1, 4d0a, a3a1, 17c1, 7a54, 8955, 9b11, b4e9, sigradi2014_345h10, acadia14_609an, e2fb, ijac201614204s9, acadia14_247z, da48, 2d1f, 3319, 320d, b965, ascaad2016_007x3, ba38, f886, ecaade2017_277zz, e814, ecaade2016_139h39, 6cf2, caadria2016_147j6, acadia17_36aa, ecaade2017_144r, ecaade2015_324z70, 5acc, 0a3f, acadia17_520g, acadia17_650xx, 681c, c5c7, ecaade2015_250f57, e065, 7153, ascaad2016_054a22, sigradi2014_213n7, 0df1, a6b7, a935, ascaad2014_027l7, 82cd, 6e5b, 16c7, acadia17_650a, ecaade2016_021d6, 6201, 3231, 661f, c022, ecaade2015_199b43, 06fa, caadria2015_246w35, acadia17_237ee, 0147, aba7, b584, 6cc4, 980d, 7e37, 46a5, ecaade2015_195f41, 0697, caadria2015_070w8, acadia14_473ai, acadia14_531o, dc2f, e576, 8378, dce4, cda5, 1c83, ecaade2017_152ee, caadria2016_135z5, 108b, sigradi2014_074l6, 346c, 3611, caadria2016_085j4, e012, 03a0, 07ab, 2fc9, 3411, a2d8, 89e4, e9dc, 10f0, acadia17_178ss, caadria2016_435o18, ecaade2017_189rr, ff02, a04d, 88d9, ee79, 1f93, 4d72, ijac201614102e2, 58a4, 8b77, acadia14_301ax, df5d, 57fd, a53d, 217f, db81, acadia14_565ae, 7ef7, sigradi2013_390e, 80e4, e529, bd5d, ecaade2017_124i, 5b35, sigradi2013_138r, 8480, 87d1, c652, fc5e, 432a, 75f1, 3e21, c648, 486b, 8c0b, acadia17_36cc, 149d, e190, 3416, ecaade2017_140pp, 2a7f, 1a31, 79eb, 9e9a, a329, e405, 1c04, 4506, 5bca, 3475, 3c1c, 96c5, 63f2, b3c3, e688, 8427, ecaade2014_239o61, a57f, eaea, 1b49, 111a, 35a7, 768e, acadia16_206j13, ecaade2014_052t12, 51d5, sigradi2015_11.8t23, 6c42, ecaade2015_152v31, 7408, f30e, 3e44, f34f, b6f2, ascaad2016_030c12, 12e7, feb8, ace9, 713d, d511, 5b36, 6db2, ijac201412201m1, 3de9, 513e, 1196, bf82, d9be, 104e, b6a6, 43d5, 01cb, 2999, 674d, 03ff, fc66, be6b, ecaade2014_015z3, acadia14projects_229k, c935, ecaade2016_230u62, cdc0, ecaade2017_291j, 24f5, c80b, 7884, 9532, ijac201513303a11, 88d8, 41ed, 6502, bbf1, 5082, ijac201513104k3, acadia17_92m, 8104, ecaade2017_148a, 74eb, 158e, d9ff, 7519, b9d6, ijac201412204t2, df34, bc84, acadia14_601ai, dae9, d668, d546, caadria2015_012e2, 80c6, 1232, 64e8, f124, 6323, 511c, ecaade2013r_013z7, sigradi2013_195z, 625f, ijac201513104o3, ecaade2017_195mm, ecaade2014_137b30, acadia17_670q, 4f65, caadria2016_651y27, 74cf, fd2e, acadia15_343r14, ecaade2015_143j30, 4ae8, 09f5, 25fd, 06a5, sigradi2014_345h9, 3737, 28ef, 958e, ecaade2017_019vv, 6a85, 91d0, caadria2017_057r19, 6259, 9909, a05d, ecaade2017_130xx, sigradi2016_483ii, aaef, acadia17_316tt, caadria2017_145w37, 7131, 15fb, ecaade2015_205t44, 5c7a, ff10, ecaade2015_171j36, 2c71, 6780, ce72, 25e2, ecaade2013r_011w6, d184, ecaade2015_35p6, 75d8, ecaade2016_032z8, sigradi2013_244m, d707, 1c5e, 8248, ecaade2015_158x33, 8909, 0bf3, caadria2015_156n24, 2258, 19a1, a70a, a273, acadia14projects_145af, ecaade2016_123u33, 8dfb, 6bab, 8ed2, 1f29, 130d, a6d8, ae1d, 8cb0, b53f, 23f5, fab4, 1e65, 73de, acadia14_699o, 3f14, 047d, 4bcd, 8662, fbcd, a442, dec3, 36ac, 1497, c70d, 0b49, 66da, 31ad, 8d46, b1d4, sigradi2015_9.152m16, 72eb, 6ca0, 3e48, ascaad2014_001c1, b340, e754, ascaad2016_022e9, ee7c, 617b, dc8e, sigradi2013_386r, ecaade2014_206k53, 1da2, 3054, 75af, 9350, c98b, 26cf, 527b, sigradi2013_194i, c623, d811, 774f, 5ab2, acadia14_719d, ecaade2015_21n3, 7185, acadia17_534ll, cb19, 4f76, 4336, 961a, 5131, e36e, 8fbc, 2f21, acadia17_274jj, 20a0, 50a7, 8be7, acadia17_266aa, acadia14_357as, b3f3, acadia14_565m, ecaade2015_333a72, 0d18, a660, 90e6, ba70, f531, 5fbe, be9f, acadia15_47d1, 7cd9, 044e, 8c68, 7a32, ecaade2015_233g53, sigradi2013_366d, b69a, cfa7, acadia17_189rr, 74fe, acadia17_560o, acadia17_544f, 40d1, 77cd, 1c09, 3225, 6ef8, ecaade2015_196v42, c94d, 44c7, b47f, 5816, 65e7, ecaade2016_047f13, sigradi2016_685ll, dc38, e505, acadia17_26h, 9118, d249, c556, 8f64, caadria2017_096l26, a408, 8a48, caadria2017_134x35, 30aa, ecaade2015_27t5, d9f4, b5e8, 3a47, 811d, 38ed, 437f, 67a5, a1f1, acadia15_57o1, a00c, 9dee, d9fa, ecaade2014_066m15, 6d09, acadia14_719c, 9cc9, 8692, 2211, sigradi2015_8.47m11, 9d71, sigradi2016_595mm, d840, d2fc, 5ff7, acadia16_344b21, 83ad, caadria2016_713c31, 8350, 1f6f, 27e7, b667, 0bea, ascaad2014_030y8, 34bb, d063, ae7c, 9580, 13c4, 8cfb, 2d3c, 249b, 1687, 0825, 7e1c, sigradi2015_8.264r14, 8665, 1418, acadia17_472oo, 12ce, cb4d, 252f, caadria2017_041m13, sigradi2014_074s6, f776, ecaade2014_168k41, 92c5, 4c54, ecaade2017_089aa, acadia16_478n28, 009c, 3ba1, 035f, dab8, bbb0, ecaade2015_180o38, caadria2016_851n36, db1d, ecaade2016_033w8, 51d4, f1b6, ecaade2015_215u47, 8ff1, 459f, 054e, a333, 9b72, b805, 0e94, 45dd, 7872, d2b7, 430d, ce38, ecaade2015_319i70, 9c46, 6aba, ab10, 2d6b, caadria2017_015m5, acadia17_258t, d7e1, caadria2017_174w42, c0fe, fb08, 397e, 2b0d, e55c, 6158, be26, 68ac, 914c, 9e9b, sigradi2016_814a, 6850, acadia17_329aa, sigradi2015_4.219a7, f534, ecaade2016_147s40, ecaade2014_149e34, f253, d55e, e383, 3fdb, b05c, f80b, b2f1, 9905, 558d, a6d1, ecaade2017_146ll, 8068, acadia16_24n2, de71, sigradi2016_383kk, 1ff5, acadia17_358y, ijac201614204y9, d198, 04cc, c495, 2ebf, sigradi2016_764h, ed1b, b2c7, 045d, 9a52, 4c3c, 6533, ijac201614102a2, 9e33, c61d, 830f, caadria2017_174p42, sigradi2016_724tt, 305d, b4b8, 72ea, f52a, sigradi2016_777jj, ecaade2015_202f44, sigradi2016_446f, 5542, 3817, ecaade2016_163a46, cd6c, adaf, ee05, 2d74, 7aa7, 26d5, 169f, 099b, 08ca, 36ba, 877d, c701, ecaade2017_149k, 430e, ecaade2013r_016v8, 2e06, 6ba2, 8875, acadia17_71ss, 5b55, ascaad2016_054u21, 62a6, b485, 86a3, ddcf, a934, 2e78, d99d, 5b0e, e0a6, 472d, 6b33, 95bd, 24a7, 1fb7, e856, be12, 4c56, c1a5, ecaade2017_079cc, 1096, 0f65, ecaade2015_100p19, a701, ff2e, ijac201715202mm, acadia17_660r, 8808, e6f1, caadria2017_003e2, a79b, 7721, 3257, sigradi2016_814b, bd16, 5d0f, 2798, sigradi2016_484i, 32b6, ijac201412408t1, e431, e365, 0e33, 88df, 2a8a, 53fc, ecaade2015_202s44, sigradi2013_401h, 6af0, acadia17_456hh, 38fc, ecaade2015_48z7, b2e9, 9485, ecaade2015_334u72, 8a5e, sigradi2014_265r1, 8413, 609c, caadria2017_072x22, 51de, 162e, 9907, d316, b5a9, acadia17_502e, acadia15_57y1, 2257, 85c1, 47bd, acadia17_392r, 446b, deb3, 7ef8, b581, 72dd, ecaade2017_090nn, acadia14projects_719s, ecaade2015_61h12, ecaade2014_218w55, 6600, c26c, 341c, 50dd, 55fe, sigradi2014_263g1, f563, a9c0, 04d7, ecaade2014_239l61, acadia14_117aw, d73d, fdb9, b409, caadria2016_187p8, acadia14_339ag, d5f6, 3cba, acadia17_678uu, 1743, 02bf, 8221, sigradi2014_345l9, sigradi2015_10.138w18, ijac201614208s13, fae2, 7f5c, 285e, fe1d, 8667, be14, d9c4, 31d2, c01b, sigradi2015_8.143c12, acadia17_590o, 3e26, e86c, 874c, e40f, c294, e37f, ecaade2017_215ffr, 578a, sigradi2015_11.34w23, 56cb, sigradi2014_128h1, f9f8, ca32, fd2f, ecaade2014_085j20, b84c, acadia15_223j9, sigradi2013_289o, 3fb2, 91f2, 247b, acadia17_390hh, ecaade2014_194r49, b59f, b986, b3e0, e12c, 006a, ecaade2016_013o3, 77a0, e5e7, e8a5, bd77, 8eb8, 3381, ijac201715202zz, acadia17_382mm, 4c78, 89f1, e82e, 0fd3, ascaad2016_007z3, caadria2015_114p17, b62f, 1eb1, sigradi2014_070w5, 2dc5, sigradi2014_266k2, 1fd7, 1f48, cd0f, a212, b072, 7fe0, 9714, f5dc, 3689, 1773, 8844, f55c, 2701, 09ed, 2bae, acadia17_137kk, ecaade2016_130b37, f3ad, 7abd, caadria2016_735z31, 7928, 0dc3, 51ad, caadria2017_127j34, 997f, d6df, 7d5d, 6501, e013, 4686, sigradi2013_101, acadia17_110x, e8f5, sigradi2014_151o3, sigradi2013_390d, 70cc, 929d, 2f04, caadria2017_145s38, 2935, ecaade2016_099h27, 360f, 4b2a, sigradi2013_303i, 1f39, f150, b724, 50da, f5f7, 4297, a76a, e970, f343, acadia15_251m10, 8197, e5e6, 5540, ecaade2017_108x, 48ba, 8d6c, 32c5, daec, c7c5, f801, acadia14_135aa, eb0c, ecaade2016_152z41, ascaad2014_017l9, ecaade2017_301f, e727, 3444, f3de, ce8a, acadia15_407h17, 5376, e2f6, 0d62, ea2c, e03e, b52b, fdca, 0782, caadria2016_517d22, ecaade2014_052j13, acadia17_38xx, 504a, ecaade2017_255a, a9f1, 139f, 0fbd, bec1, 63c4, 5d2c, 3969, 3bb8, 7afe, d54b, ecaade2016_tkoa67, 3fcd, 4dd9, dd57, 63e9, 3dfa, ecaade2015_309u67, e81f, caadria2017_118h31, 75ff, d850, sigradi2015_11.34u23, bcb3, 2637, d383, sigradi2016_448m, 6532, 13ae, ijac201412303d8, ascaad2016_059l23, b7e0, 5e7d, sigradi2016_637u, 1f0c, 2128, de13, acadia17_18r, acadia15_431i18, 9be0, 1d49, 0279, 92b2, c9d4, aa12, 1c61, ecaade2016_163w45, 7636, de52, 8878, cfe0, 80a1, 346d, 452a, acadia17_153j, sigradi2013_41s, f288, ecaade2014_177v44, ecaade2015_273g60, a550, 327b, 05f1, 643e, de87, ijac201715104dd, acadia14_549v, 10c3, sigradi2014_347t10, 10c8, ecaade2015_81o15, 6d59, 51cf, 85eb, 23c7, 952d, 1686, e65a, ce7c, 675a, ijac201614207k11, ascaad2014_005n3, ecaade2014_151e36, 8ad8, 1183, 0b09, ecaade2017_044uu, sigradi2014_232p8, 9508, caadria2017_080j24, ae40, ecaade2017_047r, 9e29, 4420, 1e30, 6823, acadia14_63w, ec69, d7b9, acadia14projects_531n, ijac201614309j6, 4458, ba14, b8cf, 9271, 383a, 1fdb, 0df3, 7171, 4e37, ecaade2016_129e36, 3d28, 13d0, ascaad2016_057z22, acadia17_26f, 0db8, 5f09, 3b40, ecaade2017_220ll, ead3, 9edd, 6b53, 7f1e, ecaade2015_285e62, a579, 7e10, 540f, dc0d, aaf8, c465, 8612, 82f8, sigradi2016_571ss, 85bb, f27b, 19d8, sigradi2016_805hh, caadria2015_202w28, 6506, caadria2016_023o2, 272b, ecaade2017_152dd, acadia17_472nn, c60c, 648f, a426, ascaad2014_017w9, 8f9e, 2030, f1e7, 0558, ecaade2015_314k68, ecaade2016_078j23, d106, df9d, 99a9, 9fa4, 1e7c, cc72, 6509, ecaade2015_285k62, caadria2017_016i6, 7ccc, 9053, ecaade2017_098pp, 3576, ecaade2016_158c43, sigradi2015_8.186d13, 05ca, caadria2016_415v17, ijac201513303z11, 65df, acadia17_392d, acadia17_60z, d1a8, 7b58, e36f, ecaade2014_194d50, a2b8, ecaade2015_164v34, 270a, 9d59, 0b5a, 8257, ecaade2014_206r53, 815d, 6499, b3d1, sigradi2015_12.259a28, 2007, acadia14projects_327c, 9b71, acadia17_678w, 3770, c559, ecaade2016_007l2, a08a, 548d, d5aa, 404b, sigradi2014_282l3, 6617, 2bed, e7f0, fa5c, 9fe7, 2fba, 0723, 40a5, acadia17_598e, ascaad2016_050x20, ecaade2017_172v, ecaade2015_318z69, caadria2017_096u26, def0, 301d, 108a, caadria2015_084x12, c2f5, 57ea, b26b, 3d76, c93e, acadia17_62dd, b00f, 1961, 0ab8, b02b, ff76, d9ef, 6056, ascaad2014_030d9, 6f6c, 74de, a084, fb97, 8b02, da2e, f8f7, c45d, ijac201614202k8, 917c, aac2, f35b, 477f, 2279, aacd, ecaade2015_227v50, 5bfb, b799, ecaade2016_188n50, e692, 489e, 6439, 3e29, 689b, bba8, 7e03, d1b1, 7c52, 7510, ecaade2015_100x19, 3230, de47, 83aa, a9b0, b385, 04ab, a95a, acadia17_178hh, 718b, aec6, 9825, 5c63, c8c0, cb0e, 6a74, sigradi2014_176a5, a65b, 9d0c, 77f7, 2eb1, 5482, acadia15_431m18, 24a5, e06f, ed58, e296, fcbd, 9274, 28a6, caadria2017_142v36, 5095, 40e0, caadria2017_118x30, 056e, sigradi2015_11.222p26, 653a, cde6, 8340, b978, 788f, f716, 3d06, 3b9b, ijac201614302a2, c120, ec46, ascaad2014_036g2, ad6f, 4965, 607e, 776b, e93e, 4f0a, 1012, 8505, bc40, caadria2015_162y24, 0a81, 7899, 2b7f, acadia14_435ae, d1b8, 45d3, acadia14_691av, 6fb1, cf46, 8cfc, c100, 388f, 68a1, d7f7, acadia14_317aa, 906c, sigradi2013_359c, 23e8, sigradi2014_239a9, 30cc, caadria2015_078j11, ascaad2016_040a16, 9ea4, ijac201614102u1, e4f3, ijac201614305w2, b4bc, fe34, 66ff, 36ab, 48c4, caadria2015_213d33, ascaad2016_038s14, ef91, acadia15_333d14, ijac201513201z5, aa2a, ijac201715102hh, 0227, 7913, d854, 1343, 19bf, 9202, 45e2, 2f56, ecaade2016_033e9, 75cb, 485e, ecaade2017_079i, caadria2015_203c29, 9191, c9e2, 5f4d, ecaade2015_225r49, 7cfd, 8d47, c33e, ecaade2017_108b, 6994, ascaad2016_044s17, 3ed8, 6168, d5b7, 5315, 45e7, ca7e, sigradi2016_450yy, c14f, caadria2015_012d2, ecaade2013r_019j10, f649, 3549, a18c, 3167, f56d, d2b8, 8f48, 950b, ef87, 0eee, 3bda, ecaade2016_162t44, 13a7, caadria2015_016n3, dd25, dca4, 87b8, 5022, 6c67, 8259, 445c, f9ce, 69c0, ecaade2017_048y, sigradi2016_642kk, 77d8, ecaade2017_019yy, 84a5, acadia14_619v, 9991, e9de, 04e5, ijac201412408s1, 7ba7, 3c0b, acadia17_446aa, ecaade2014_225t58, 3375, 6772, ecaade2017_133f, acadia14projects_671u, ecaade2015_196j42, ijac201513101n1, 67c1, d274, 7713, a2e7, 9bc2, 5311, acadia17_511c, 4c68, 9be8, 1aef, acadia16_12t1, ecaade2014_023t6, ascaad2014_005w2, 3df2, d983, ecaade2014_151b36, 3fb5, 54ba, f0b6, ed62, 7fc2, b2a0, 772c, 7e57, dcd9, e8ab, 8ef0, 8923, 1784, ecaade2016_096o26, ascaad2014_015a9, cca9, 1f91, d00a, caadria2015_081t11, b4b0, 5cbc, ffa0, 6460, 3df6, 5766, ecaade2016_118g32, 86ab, ijac201412402e5, acadia14_75b, eadf, 202a, ad89, 50b1, d3c9, 8003, eae1, fd6c, acadia17_348k, caadria2016_435n18, 83f5, sigradi2015_10.138b19, bee1, 58d2, cca7, 7968, caadria2016_755j32, 9a9f, 9e49, a493, 958d, 6fd8, a278, ecaade2015_207n46, 8711, cf0b, cc4e, ecaade2016_132k37, 33ce, f6d4, sigradi2016_729a, c4d6, f545, 0377, 6881, 16b6, d36e, f7ab, ijac201412402h4, ecaade2014_153u37, d8b8, 65cf, acadia17_512k, 80c5, 184c, 2a34, acadia17_230rr, ee68, 2970, 4bf6, ea13, sigradi2016_490kk, a46f, 2b5d, 123b, sigradi2016_512a, ecaade2014_014v2, ascaad2014_031j9, 55b7, cd05, fe6e, eb3b, acadia17_202j, acadia16_184j12, 10de, caadria2015_206j30, 2f43, 4909, caadria2017_052t17, 288d, 14bb, 4c7b, ecaade2017_301o, acadia17_231r, cfe6, 19ad, 50d5, 472c, 9c63, 0b61, 1cc0, 01a9, 6cd8, 577d, 9245, c111, 5360, cce4, ascaad2016_035v13, ef8e, 23ae, 1575, a323, 7791, 0f58, 0de8, 111d, 0882, f2cc, 031e, 1a23, 5712, 0036, f15f, ecaade2017_255yy, 5a59, ijac201614302k1, 39db, bb5a, 25da, 1d6c, 6549, 562c, 6b49, baf9, 5a3b, 376b, b607, 914b, acadia14_153f, 3bf7, ecaade2013r_009k6, 7bd2, cff0, 31b5, a33e, caadria2017_145u37, 253e, c126, 16f8, e2a9, d8bd, d06c, e9d3, d7b5, 2cf1, c078, abde, ab46, a1ff, caadria2017_054h18, c1f8, acadia14projects_281x, caadria2016_569e24, 8e61, ecaade2015_155x32, 6445, d094, sigradi2014_232v8, c119, ead6, 9ea2, b35f, ecaade2017_117p, 2959, 4da1, 915e, ecaade2016_028g8, ecaade2014_197g51, 13dc, a52e, b7fb, dc8a, 810c, 9c2e, b64e, ijac201513203x6, ijac201412401y3, ecaade2015_241k55, cf6c, ijac201715202jj, 8e7d, sigradi2013_425o, a226, 5fb8, ijac201715105s, sigradi2013_280j, 3f88, d18e, af64, f53e, 46b5, c8c1, ecaade2017_149i, ecaade2015_194u40, f6e2, a049, d876, ijac201412301v6, 3900, 4f6b, b28a, 25db, a774, 3652, c92f, 7b32, f8d8, sigradi2016_637w, 038c, acadia17_365f, sigradi2014_307o5, ijac201412201j1, sigradi2015_8.328j15, ecaade2015_227e50, 7a71, 25c4, 8dfa, ff8e, 6a5c, eef8, fb1f, 2b18, ecaade2013r_012s7, 5ac2, d5f0, 6a75, 9b5e, acadia17_648q, 80c8, d695, d8fd, e149, ijac201513105f4, ecaade2017_116h, b5ee, 043e, c18f, ecaade2016_237b63, ae79, dab3, eadb, 81bd, 8005, f54d, 022f, 90de, 002a, bb7f, c3c8, d080, 93b8, d662, ecaade2014_157u38, 534b, 4e9b, 7287, 9b59, 3428, 4f8f, 4c12, caadria2015_090t14, a55a, ed1c, 61e5, cf3a, 58db, ecaade2015_250c57, da3b, 4301, 43b9, 57f5, 09fc, 1fde, e74f, c8c3, c5df, e4ae, a186, c446, 825b, f4e9, 05a0, 18e1, 790a, c74b, ijac201513306e13, 162d, 48fd, ad4a, 48ff, 6c0c, f366, 35c3, 77aa, a46a, 451a, 559b, caadria2015_122o19, 48f8, df8f, 2572, ijac201715202d, bdf1, d8f4, ijac201614101i1, acadia17_91ww, e459, 3eb4, 56f9, acadia17_72g, 631c, ecaade2016_139f39, caadria2017_086f25, ecaade2015_86f17, 74e1, b526, 9358, 6279, 6576, 835b, 918d, 17b5, 859d, 0176, a046, acadia17_542uu, 6a91, d420, 9298, a228, a992, 9124, caadria2017_001c1, f804, acadia16_44o3, b4a5, ecaade2017_033v, acadia14_435af, 6761, acadia17_72m, b988, sigradi2015_6.387z9, 4537, 08b9, edbd, 5b6d, 4f02, cf34, ac63, 3f85, acadia17_52g, 7383, f763, 8c44, ca3d, 4ade, 25f4, dd9d, 047f, 9501, cd07, ecaade2017_213a, acadia17_670ll, 9ceb, 164e, caadria2017_048a16, 1cae, c449, ecaade2015_265p58, ecaade2014_185t46, d6de, 3bd2, a90b, ecaade2014_072b18, 6699, 64c9, sigradi2014_097o8, 86ed, sigradi2013_429d, a021, c3be, d26c, ijac201412407t9, d73c, 301b, acadia17_414xx, sigradi2015_4.219c7, 5ae2, 290b, 69e2, 0ed1, 9147, 052c, acadia17_648x, a4fa, 389b, 9a7f, c30e, 6810, f8ad, 06b4, 168d, d016, 97a9, 620b, 2418, d0fa, 16de, 65f1, 609a, e79d, ecaade2014_149r34, 970f, caadria2016_383o16, 05c6, acadia14projects_317v, 29c9, 33bf, cede, 9782, 0c33, 7a45, 9d53, ijac201614105i5, 3681, e7ba, ecaade2015_138k27, d29b, 9c54, ecaade2016_210y53, 2c09, ecaade2014_206j53, 13f3, 554b, 818a, 7bb1, e2a0, 5549, acadia14_199an, 2473, b8da, c785, caadria2015_023u3, 61e6, 89b6, sigradi2016_484zz, acadia17_70ee, 2a11, 29e2, 38c0, a8c4, ecaade2017_305a, ecaade2015_127x24, 1b1d, 0238, 9797, 25ee, 6507, 46db, 913b, fd04, fd20, acadia14_111n, 16bd, 7fff, ascaad2016_031i12, d0bd, sigradi2014_341e8, 407d, be6f, 7d9f, 1fb3, 8e12, acadia16_130u9, 9182, 3d11, 7aed, ba4c, 0ff5, 401b, b494, ab26, 61c4, ecaade2014_024d7, caadria2015_081z11, sigradi2013_386p, ecaade2017_253p, cee0, ecaade2016_018y4, 96ce, ecaade2017_282m, 073f, b4a0, cef3, 34b2, caadria2015_126y20, 88fc, 38ce, ecaade2016_021c6, acadia16_140j10, caadria2017_021g8, 1226, 8b19, 2d02, acadia17_520l, ecaade2015_18h3, 26e4, b479, 076f, 46f7, 0d6d, 5056, 7e71, sigradi2015_3.345t5, 8a93, 4ecc, 57d6, ecaade2016_136f38, acadia15_274h11, cf8c, a399, acadia17_640dd, 3ffd, 34ca, ecaade2017_013tt, 81f7, ca30, sigradi2014_330r7, 317c, 65e3, 1bdf, 4561, 9aa2, 7f91, e913, ijac201614202n7, 9e16, 0953, b78e, sigradi2016_766l, 29df, 9378, 8a43, 714c, e2cf, 9f5e, 2c1b, 5066, b6c0, acfe, 65fa, 39f8, sigradi2013_189g, cd8d, acadia14projects_23x, 6960, 61aa, acadia17_90ee, 7fb4, bed2, 504d, 4afb, 8614, acadia14_709ao, acadia17_492pp, 8239, b10c, 53e7, ecaade2015_217o48, cc5c, fd33, de6a, 4b1e, 26f7, c993, ce3f, ijac201614408g5, d15c, d2dc, 6f5d, d818, 0dea, e8e9, 5648, acadia17_520p, 7d3a, aff1, 1d09, c766, 76fb, 3b9f, 7efc, acadia14_101aj, 95b3, 75ad, ecaade2017_051s, 7ec6, c6c4, 2e7d, ecaade2017_220oo, 7d27, 118b, ascaad2016_045f18, d193, ecaade2014_035y8, ecaade2017_277nn, ascaad2016_028j11, acadia17_445s, ac26, cf31, ecaade2016_163x45, d4d8, 6556, 1836, 02b2, 8e4f, 7ee3, c1bc, f5be, 7cf5, sigradi2013_393l, ecaade2015_158y33, f648, 236b, e1ee, d4f5, e1e8, f243, dfff, 3085, 69b2, 4cb7, d621, ecaade2017_157dd, 73e1, sigradi2016_752yy, aeac, 2b60, c4f0, a8db, ea41, d4a4, acadia16_206o13, 907f, 5d61, 18a0, 14b1, caadria2017_023v8, ecaade2014_052u12, 6dfd, ijac201412408i1, 4ee2, 5e0b, fb45, 5def, 5ac1, 7594, c07a, 28cf, ecaade2017_172r, ecaade2015_144i31, 2dfb, 281c, 6274, ecaade2015_285t62, 8503, caadria2015_190j28, 8e60, 82d9, caadria2016_033t2, ed96, f50d, acadia15_395a17, 2de6, 3bfc, ascaad2016_042a17, c364, fb91, acadia15_357r15, 0f6d, caadria2016_157n6, 34ee, 95f2, 7e1f, b07e, acadia14_145u, ecaade2013r_003n3, fc7f, acadia14projects_479p, 5983, 59c6, ecaade2017_184ii, 1909, 7c83, cc0d, db2c, ecaade2017_094e, 0a15, 8474, 5f01, a1b2, 1b18, 115f,