CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

9ee2, 630c, sigradi2016_625xx, 15ba, 1e68, f546, 2caa, caadria2015_124h20, sigradi2016_448n, b783, 2f7e, dda7, ddd8, ecaade2015_61d12, d800, 2aa8, adc1, 928d, cfa0, c019, 9e52, 0051, 2c36, 8002, ecaade2015_138w27, ecaade2015_273d60, 997e, ecaade2015_256a58, sigradi2013_261, 75a7, caadria2016_135v5, caadria2016_861v36, 5d3b, 28ff, 481a, 7b31, 8fc5, 721e, 6142, ddb5, ijac201412402o4, sigradi2015_9.347m17, 6571, 1dc8, 728d, ecaade2014_218x55, e01a, 4895, cd02, 99a5, 2888, ecaade2017_053yy, ecaade2016_224n59, 92db, sigradi2016_430o, 4f95, f294, ea88, 58d2, 1b2c, f881, 75da, 0d6b, 664f, a85b, ecaade2017_215t, acadia14projects_699h, ecaade2017_254ll, 287f, 6997, e2d2, 3e9b, 3f1b, caadria2017_094z25, 4ab4, 051e, 44e3, 014d, 49e7, caadria2017_016j6, dddb, 6add, 0f88, sigradi2016_752ss, 96b3, 8467, ecaade2017_085c, 13bc, 5b3c, acadia14_549p, caadria2016_839o35, 97db, acadia17_110bb, dbd2, 8eef, 9525, de47, ecaade2014_100g23, 9325, 9697, 6beb, 6217, e036, c0c0, b488, a91a, c2a4, 31ee, 7702, caadria2016_797t33, 09e1, 8a76, dddf, 52a8, 50f7, abde, 0195, d9fa, b296, a927, caadria2016_871m37, 2c04, 7b52, cb8a, ijac201412204u2, acadia14projects_43ae, 5daa, sigradi2016_483jj, 6475, 1a12, 5488, 46fa, 166a, cd83, a127, caadria2015_150a24, f031, 663c, 0fe3, ef4a, c4fb, sigradi2014_151n3, 6823, 234f, a921, dd0e, e3f7, 7d6c, ef44, 836d, 9ded, ascaad2014_037l2, caadria2015_130h22, 57c1, ecaade2013r_013v7, 175a, 1ccc, 425e, 81b4, dc66, 61c5, c36b, 09f9, ecaade2016_222t57, 0733, 7a91, sigradi2016_627h, 55c7, sigradi2015_6.387x9, a484, 4e7e, acadia16_106h8, 6d0b, 3963, 2320, 3af0, acadia14_145u, ecaade2015_127v24, ecaade2017_257ss, 5f27, bd80, acadia14_453j, 22bb, 9bb8, 804c, 5bbf, d215, 0df5, adce, 2d79, 4ab9, caadria2016_507h21, dc17, 07c1, 4f45, 712f, b273, 1eb3, 6633, fe0c, 667b, 9cbb, 1ebe, fd3e, acadia14_479v, 2134, 77b3, 4169, ecaade2017_152mm, 9d89, caadria2016_693a30, ead2, ijac201513303z10, 0833, b6c5, 232e, ecaade2014_121o27, ecaade2015_129s25, c732, 049f, a227, 6626, 5a8e, 5f7e, 9cf2, 7b5d, ecaade2016_087u24, ecaade2016_077s22, e86c, acadia14_311u, 3136, e541, ecaade2017_254ii, ecaade2013r_003d3, ecaade2014_138p30, 0694, caadria2016_425e18, cf2a, 4ace, ecaade2016_106l29, b2da, 25a9, sigradi2015_8.41s10, fe51, ecaade2017_027zz, 0d8f, ijac201715102cc, 9f03, f9e6, 3a0c, ecaade2016_102j28, acadia14projects_145aj, 461d, 52e3, b79f, 8dcf, bbf9, 4abf, 794e, acadia14projects_627ap, c525, ecaade2017_144aa, 2189, 1005, 8f97, 8043, 7e4b, e397, 68b5, b78d, ecaade2014_173a43, 8380, d69b, c05f, 73d4, sigradi2016_448dd, afa7, 7858, cced, 96a6, ijac201715203hh, b7e8, caadria2017_174f42, ecaade2017_038nn, c69e, 92c9, 8bef, ecaade2015_196z41, f7a4, 695e, eef6, cc5e, ecaade2015_158y33, 5219, 01b8, 6e71, 1cdb, e7ab, 7d46, 17e5, 8c76, caadria2016_085e4, 4bdd, 1537, 1369, sigradi2013_386g, 7eab, fc65, 0437, sigradi2013_100h, c557, 0233, 5198, acadia16_470f27, d79e, ecaade2017_054rr, ecaade2016_102r27, 8f94, sigradi2013_381l, fe67, ca2f, 052a, 9db6, 73e8, 2550, ecaade2016_084i24, ecaade2017_255k, 02c1, 9a53, e686, 2450, acadia17_212z, fcc1, 64ed, acadia14projects_497w, 7fd8, a581, ecaade2017_017u, 21a6, ecaade2014_143r32, 220b, 2f29, f256, 1e90, abcb, 9672, 6cf0, 98d3, ae1d, 714d, b73b, dc9f, 6f61, ecaade2014_184h46, ijac201614206b11, 4fb8, ecaade2017_192n, ecaade2013r_008n5, 91d7, 13c6, 0b28, 193b, fe70, caadria2016_851i36, 3386, ecaade2015_317a69, 4255, 6d61, f23c, ijac201715105u, f40c, 137b, e953, d171, 0f3c, 649e, sigradi2016_363ee, acadia15_185h7, 9292, 7bfd, 8982, 13ab, cf24, e29c, 0270, a783, 8ee1, caadria2017_056j19, 1e10, a623, 2ec2, sigradi2014_347l10, 74b8, 262b, caa3, ecaade2016_163u45, 6bf5, aaa9, 33df, ijac201412404a8, 8ef3, 04af, 3eb2, ijac201614406h4, 73ad, 40c2, da6e, 764b, sigradi2014_347n10, 3ee4, 1385, 8c16, e5fd, sigradi2013_391, 7f44, ecaade2014_168k41, 2d83, 4014, ecaade2014_038t9, ee0a, c25a, 4094, e425, d44b, a7e6, 690000, acadia16_140b10, sigradi2014_345i9, 03cd, f49b, 9ebf, ecaade2013r_005n4, d0e1, caadria2015_208s31, 1a39, e096, 6637, acadia14_473aj, d888, sigradi2014_265t1, ecaade2017_198vv, 9ee4, ecaade2016_230f62, ecaade2016_217h56, f014, 07b4, 20c2, 7e5f, 07b7, a694, e4f9, acadia14_435ac, e893, 1314, 65be, 01f4, 56c7, 5522, 28ec, 51df, caadria2016_055p3, 5614, a50d, c9ec, 9552, 61a7, 309f, b5e6, 92a6, 41dd, acadia17_164uu, 7b3d, ijac201715202h, 4a7b, b2bc, acadia14_53k, 6ddb, 29aa, e704, de26, 4407, c60b, 40a2, 5719, b68f, ecaade2017_140ll, e5ac, 93d6, 469a, bf9b, de09, 4598, 082f, a25f, dd50, 2e22, d6a0, bb6c, df20, da54, ascaad2016_022y8, ijac201513206p9, d0b7, 0fd5, 0a28, c800, 28e1, f18a, f757, be4a, f2d7, caadria2017_072z22, ecaade2016_108r29, 0ac9, 753c, 3072, acadia14projects_357av, acadia15_203g8, 518c, 57ed, ijac201614205g10, e7e7, 0e60, 7f10, 5b1e, sigradi2016_488t, 394b, a7f5, caadria2015_015c3, 0bb6, 7729, 5ee8, bc45, d55d, 2b96, acadia14_301ay, b0e1, 7eba, 33a3, aebc, decc, 5668, acadia16_224d15, d50b, 82d8, 3c3b, 74af, acadia17_128ss, ecaade2016_068w17, sigradi2013_390e, 0049, 890a, 9d95, 0324, 0007, 1024, fa20, e449, acadia17_81j, ea7c, 9d57, 1d60, 876a, 2493, sigradi2015_11.165o25, 4778, 2841, caadria2015_124f20, acadia17_608u, 83e5, caadria2016_013z1, d0cd, acadia17_435qq, 51c9, 3e17, cd34, 8162, ecaade2014_105a24, f338, 25f8, 2a32, 4a2d, 263a, 9c1a, ecaade2016_067y16, f6a4, 5b94, acadia17_426m, 3831, 9ebb, 8e2d, caadria2017_056y18, 218f, ecaade2017_199rr, 4607, acadia14_117ay, 79d1, d828, 9dbf, acadia17_70ee, ecaade2017_097ff, a1cf, 2dbc, 32c0, 23d1, 2533, 2629, sigradi2014_084d8, 6edc, 02a7, bd3b, acadia14projects_63ar, baea, acadia14projects_199aa, ecaade2014_218v55, 2681, 9496, ecaade2017_080ff, 65ac, 5b3f, sigradi2016_490ll, dc86, 681a, dcb6, ecaade2014_220h56, sigradi2013_429p, 720a, ee65, 08e1, acadia14_479ay, da8e, 7755, 3ca3, 3a20, sigradi2013_304b, a15a, 3498, bf3c, 0f1b, e66d, 59c6, 7b41, f4fa, ecaade2015_138v26, f4e0, ecaade2015_205y44, 0a30, 14fa, ec5f, 93c0, 71f6, sigradi2014_201j7, b289, 83d7, 51f0, 1a9b, 345c, 3fa0, 565c, b385, 4606, a455, 0c26, ead7, afe0, 24a4, 590d, ecaade2015_271c60, fcbe, 2a82, d897, f75a, 8b5b, b06e, ea28, f670, 2a86, ecaade2016_123y33, 39c7, 365c, 8ce1, b51f, 51ad, 2ad1, 9636, 5a88, e66e, ecaade2017_157tt, ascaad2016_054b22, ecaade2016_158l43, ecaade2014_096z22, 0cdf, c0a9, 99c2, f70c, caadria2017_096c27, acadia14projects_565ag, 653e, be55, ecaade2014_112e26, 9145, 0632, 8aa5, b2e0, 641d, ecaade2017_291r, 68ca, d776, e0d4, caadria2015_188t27, 116f, ecaade2015_113m21, 2d53, ecaade2014_133r29, acadia17_481p, 9f0b, f6d6, 2640, acadia17_290j, f6b0, f47a, 58fa, 7ed4, 7c0c, 97be, fd70, b5a5, 021e, 7d86, 8bb6, d8ca, 5a71, sigradi2016_484mm, d674, ecaade2016_191i51, ecaade2014_022b6, acadia17_154aa, 260b, sigradi2013_194t, 7237, ecaade2017_jgok, 56d6, db6e, dcd7, 4d94, c564, 9ffb, acadia17_660k, ecaade2017_225m, 6f2b, 1766, 3854, 20a5, caadria2017_009p4, 7986, 51d3, 3536, 1055, sigradi2015_11.136s24, e3ed, 0918, cf3b, sigradi2013_386t, 051d, ecaade2014_224y57, adc2, ecaade2013r_005i4, 4d56, ce4d, bdaf, ea15, a5db, 7f35, ecaade2017_252i, 150d, 118e, caadria2016_187d9, 7dd0, 467d, 9578, ccee, caadria2017_004t2, 6981, e547, ascaad2016_023s9, sigradi2016_449ll, ec02, 5f2e, 3460, 496f, 4126, d1d4, ecaade2017_044kk, 5eed, edef, 4fd1, ecaade2015_261h58, ascaad2016_043j17, 342e, 2462, ecaade2014_089t21, 5fc7, sigradi2013_401p, 7776, 7c51, a0b2, 198e, 222b, sigradi2015_8.264f14, 4a08, 851d, ecaade2017_095x, fb45, f661, 35d7, 0568, acadia14projects_43al, 514e, 5666, 13a6, 6305, 387c, 436d, b93c, 7118, acadia17_170m, ecaade2016_042s11, 1f59, 4bd6, 2dc3, c705, ecaade2016_048b14, caadria2017_080j24, b97d, 83f7, d66f, acadia14projects_237ay, 8307, 3b6e, 2be9, d23c, f57b, 5279, 2260, 5159, b532, f3db, 0f12, a5df, 5afd, c518, acadia17_237cc, ecaade2015_136s26, sigradi2016_778nn, 7062, 8fd6, b351, 55a1, 0117, 4c08, aaa7, ecaade2015_116p23, 93fb, ede8, ecaade2015_206m45, 700d, c7a3, 6316, 1cae, 9930, 4dca, b0b8, c593, af25, 4300, 080b, acadia17_230vv, f4cc, 2918, c591, f775, 4e47, caadria2017_085w24, 6b1b, ecaade2017_309zz, f3f4, ecaade2015_171m36, 80aa, 831b, cbb4, acadia14_589a, 2f8e, 8fcc, eb8c, acadia17_542ii, 82a7, 1413, sigradi2014_281j3, 9bf6, sigradi2014_176d5, 7af5, 62db, 786d, e9d1, 426c, ac85, 47da, ascaad2016_045a19, 7b0c, 8095, 0316, ecaade2015_317d69, 9dd9, 1886, 28a4, 369c, 9d26, ecaade2017_073o, c2fc, d99b, 5b0f, acadia17_290m, cf35, 9213, d99f, a1b8, f91a, 83ed, 1cf0, acadia14_435al, 9cd5, 6b85, sigradi2013_263o, a405, dacf, 4727, e207, ecaade2017_031ss, bcb7, acadia14_125af, 99d7, df31, ascaad2014_005x2, ecaade2014_023j6, a904, 036a, c00f, deb7, d2bd, ecaade2014_177u44, 11f5, 00de, 7ce5, de89, 6f36, ecaade2017_105rr, ddb1, 13ae, ea8f, e967, 385e, df1f, 426a, caadria2016_631c27, f846, acadia17_257f, 8715, 8dad, fe41, 998d, 4758, ijac201412408m1, f547, sigradi2016_484ss, 9e72, 36a4, 1335, ecaade2017_148zz, a149, 34b1, 311d, ecaade2013r_004c4, caadria2017_182p43, acadia14_479a, e4cf, bc6e, acadia16_184m12, ec3a, ascaad2016_050w20, 85c3, 9a3e, c252, 0971, a329, acadia17_590f, 5c02, 5e77, 4c48, 7076, acadia14_637ae, ca25, c7f4, b54b, cd09, 03a2, 0e15, 4247, 4c4a, ecaade2017_198i, 425d, 8859, 3b54, e39c, 7230, a6c9, 830a, 909a, 6421, d0c4, 25cd, acadia14projects_655ab, fce5, acadia17_145c, 6d55, 0799, 798e, 5c25, 9fbd, 01f9, 01e8, acadia16_106v7, d0f0, f270, 0e95, 99da, c790, caadria2017_046s14, ecaade2015_110h21, ecaade2017_282v, 4753, 1d33, a4d3, 5a6b, 21ac, f91e, ecaade2016_230y61, acadia15_343r14, ce40, a68e, e5d9, caadria2015_108r16, b6e2, ijac201412205z3, 41a8, 5bd3, ecaade2014_010r1, ecaade2014_155w37, 5cd0, 3921, 27be, 9872, b404, 7c24, ecaade2016_152a42, bea5, caadria2015_081n12, acadia16_344a21, 7c00, sigradi2013_117d, 93a2, ecaade2017_248zz, sigradi2016_659n, bfd7, ecaade2016_071g19, 945a, ecaade2014_023x6, b3df, 907a, 3622, f3a7, 22a5, 2307, 2803, ed86, ijac201412403d7, a981, e150, 2c48, caadria2017_031f11, 3702, ijac201715201x, f45a, ecaade2015_37d7, 498b, 8e7d, 1c20, 278c, 745e, 647b, fb08, b994, 56a0, 3583, 7db3, c97c, afa8, fb03, ijac201614404x2, 0184, 2301, 1a37, d088, e9f1, fb0d, 0f7a, 0af1, b8f0, 24d3, f856, 9847, 3d0a, 9b22, ca9d, ijac201412304r9, f176, e066, dfcc, f876, 7cd2, ecaade2015_336f73, 662a, 843b, 53d7, f55c, ijac201715201s, acadia14projects_479av, 9da0, f384, 6c5b, 615c, b688, 0e1d, 9997, ecaade2015_110g21, 9ee3, f2c4, ecaade2014_072w17, a501, a7c5, ab96, 6dc0, 3adf, 0212, eeb2, 94b3, ff41, 930f, 7296, 3789, caadria2017_041f13, 6c89, e384, 02e0, ad5d, bf68, ijac201715202m, 5c51, dc32, ijac201614207e12, sigradi2016_448l, caadria2017_031i11, c2bc, 40cf, ecaade2014_066u15, ecaade2016_123t33, 12ab, fb3f, 49a9, 85af, ecaade2015_332r71, 6458, d472, acadia17_620tt, 587d, f1b9, caadria2016_579o24, caeb, 28b9, e103, 057f, c228, a78f, 7dce, 9946, abf2, 9e69, d43c, sigradi2016_695t, bf1f, ecaade2016_238t63, b1d8, beb4, ebcf, acadia15_203j8, 4d2b, 399d, 11b3, caadria2015_226n34, 45e3, cd89, 06a3, ecaade2015_84v16, 49ef, c188, fb96, 9d00, 232d, ecaade2017_225b, c61b, 56ba, acadia15_497s22, 131a, ab50, 4869, 83b3, 10ec, 5512, fb8b, ed60, 2586, cd41, ascaad2016_033b13, e655, f18e, 0680, ijac201614307e4, b8be, 2a46, acadia14projects_435ah, 4a4e, sigradi2014_345n8, c20a, 6573, ecaade2017_083jj, ijac201513206s9, 982c, e396, 5deb, e659, 67c7, 845a, e63b, 493d, ecaade2015_21x3, 093f, b168, c4ad, 17f8, 9b8a, 8bf2, 83cb, ba38, dfd0, acadia14projects_153ay, ecaade2017_170a, b58f, a973, ecaade2017_051w, aeb3, sigradi2013_234k, sigradi2016_448ee, 2761, 70ac, 6331, 2e94, ascaad2016_010a5, caadria2016_291t12, 9051, 91c3, c5a5, caadria2016_663m28, 440a, ecaade2014_089u21, 1033, dfd2, ab28, acadia15_323h13, bf4d, 6d08, 9833, ijac201513303u10, ecaade2017_264g, 0afe, b9a0, f28f, 2d71, f282, 43b8, d58d, 9a24, 7bbe, sigradi2013_411, ijac201412301y6, acadia17_60w, ijac201614206x10, ecaade2017_143i, faa9, 9646, d534, 68a0, faf9, d891, 6b03, caadria2015_054n6, 4615, f306, 9928, 3d59, 00e1, sigradi2013_397h, 461b, ecaade2015_265u58, 0a79, b8fd, 4db5, 3649, 591b, fb9f, 407b, 1d3d, d30f, c71d, ecaade2017_302ss, 4ed8, c78a, 3ed4, 86b8, 0422, 4db2, d6ba, 139c, 00f3, df5e, ecaade2017_044jj, 7857, f901, 9733, sigradi2013_400a, bd1f, 1cfa, ce82, ecaade2014_086z20, 44ef, acadia17_358dd, 25f5, e573, 8779, 3ef6, ecaade2016_230m61, f28b, a00b, 1a4e, 934b, caadria2016_353x15, 4c7b, 6e93, 1e87, a705, acadia17_534vv, ecaade2014_162t39, a86e, 98dc, 1963, b53d, d3d0, 4a8c, 4e42, acadia14projects_357b, d6ed, ijac201412301m5, 94b0, caadria2017_005a3, 5dc3, acadia16_280b18, 7d2c, acadia14projects_117av, 33db, 7919, f373, 02cb, 5dff, ecaade2017_083oo, caadria2017_118m31, cbb5, acadia17_382b, b8d6, 28d1, 5e78, ada4, ecaade2017_031rr, caadria2016_507l21, 5b43, 2f0d, ijac201412406k9, 6885, be90, 427d, 2a94, ecaade2014_195w50, 754a, 51a8, de46, 294e, cc9b, 7117, d70d, de39, acadia17_660i, a739, be8d, acadia15_57d2, e9ad, 3db0, acadia15_47j1, f191, 4044, bd75, acadia15_223k9, 473e, a306, sigradi2014_266j2, 163d, f38d, 2830, f043, b900, b59f, a74a, a60c, 9875, 2123, ascaad2016_012n5, 110a, ecaade2017_215bb, 56be, ecaade2014_202m52, f2e1, f732, 1cf4, f67d, b4a5, ecaade2015_138l27, 5bc4, sigradi2014_057r5, 9efc, e9d6, 9ccb, 35e7, 3944, sigradi2015_3.370b6, 422b, ijac201513203v6, acadia17_464qq, 77fa, 996a, bafb, efff, 9e80, f154, c99d, 6f1c, 1f7b, 5439, 38c5, 7eda, e8be, 3da9, f482, e21c, ab9b, 73ba, b2db, 50fa, ecaade2017_042gg, 30c6, a7d1, d5a8, e974, ba37, ecaade2017_023dd, acadia17_202i, 86bd, caadria2016_259n11, ijac201715203mm, 6b58, 6606, 33cd, ecaade2014_024d7, 39ec, f0eb, ecaade2015_138j28, 1542, d052, fb55, ecaade2016_224x59, bd27, f6bb, 5ad6, c5c3, d040, bd60, ecaade2017_108k, a410, acadia17_273ee, 7cb9, a2f9, sigradi2013_194r, ddd5, fd42, b2ba, 4b31, e9ac, 170c, 003f, 53c3, caadria2015_124w19, cd58, ecaade2015_101f20, fee2, 681c, acadia17_648ll, caadria2017_122x31, be62, bfb0, 378c, 2e4b, ecaade2014_067e16, ecaade2015_333w71, 0b6e, 3978, 3aac, 2fac, 96b0, c5ca, 8220, c90c, 9350, 5cb9, b6e9, beba, fa19, 0bdb, ecaade2017_265w, caadria2015_010v1, 67f9, f0bd, 365b, ecaade2015_17o2, fe24, df25, 34bb, bf33, dac0, 0e3a, 9e1e, f39f, 3fa5, b57e, 0c03, 4aa7, c94d, 45bd, f04e, d0d9, 1517, 87b8, 3efc, 547d, 69e6, acadia14projects_63ap, f569, f352, 7bb0, acadia14_409n, 73d0, 047f, 0756, ijac201412205j4, 393c, 4c32, acadia17_366u, dada, caadria2015_226v34, ecaade2013r_002y1, sigradi2013_271r, c9ca, 00f5, sigradi2014_214d8, fd40, d90a, 8b60, 3f28, 9b41, 2175, 005d, 800e, sigradi2013_286i, 9280, 8770, 4168, f5db, b26b, 69fd, sigradi2013_386p, c15d, 9e9d, ecaade2014_086a21, ijac201513203a7, 8938, acadia17_81f, 3bb0, da5b, 8751, ed3c, 8bb2, c1ff, 74cc, 77e7, ecaade2016_104v28, acadia17_318b, ijac201412405d9, acadia15_251k10, d956, 32a2, 229a, 3143, acadia16_280w17, 00cb, 09f6, ecaade2013r_003g3, ecaade2016_210b54, f697, 66ce, ecaade2017_031yy, cc1d, 8022, 2c25, acadia15_371j16, 137f, 8c1b, 8825, f006, caadria2015_122k19, ca94, ecaade2015_101i20, ad4f, cc69, e53b, ecaade2014_187f48, 2049, acadia17_340qq, c020, f765, 5e83, c671, ecaade2017_220oo, 173c, 6e96, 6629, 057e, 6175, 97a6, sigradi2016_455g, f921, 6895, 96b4, c370, af41, 2185, ijac201412305c2, a9d3, e1ef, sigradi2015_12.297k28, ef4b, sigradi2015_10.307h21, cc3f, 586e, 079c, cbc9, 922b, 418e, eb20, ecaade2015_251m57, ae55, sigradi2016_778ss, 5a4a, 27dd, dffc, 0b77, 4913, 0e50, 2d04, caadria2017_040k12, 4e06, dd45, 5f13, ecaade2016_071u18, 5f67, e3e2, ecaade2014_089l21, a070, 012f, acadia17_491bb, 5931, ecaade2016_011v2, ecaade2017_269b, 6991, 7a1b, 1f6b, 2cad, 7bf1, 24fb, 67de, 3abc, ecaade2014_149u34, c156, 8074, ecaade2015_118v23, e8c0, 6929, 55b8, c85a, ecaade2016_190t50, bb54, c61f, 9390, caadria2016_157z6, 29ab, 1892, 80a7, 7e4f, 350f, 9d04, 809d, 5851, e3f8, 3b2d, 75b7, e381, acadia14projects_115ah, acadia14_125ac, 7ebe, df04, 8fad, c3ea, acadia14_33am, 05af, ecaade2015_18c3, 823d, eb63, sigradi2013_313m, d166, eceb, fec1, 0a8f, f729, ecaade2017_094c, d83a, a910, 9888, 769c, 1920, 2ba3, e062, 9e55, ee95, 0018, ff9b, 3cbc, 71db, fbfb, 43f9, 2df3, acadia14projects_435ae, 1783, b799, c2df, 6696, ecaade2017_230xx, 6d29, c97e, 6216, 85ab, sigradi2015_8.186h13, 5678, acadia16_478s27, 5142, 735f, 3e68, 1411, f1d5, 0e3e, fb18, acadia14_219ax, 5d6b, 89e3, sigradi2014_144y2, ijac201513105h4, 82aa, e96c, 9f99, 0820, ecaade2014_197j51, 0570, 8734, 4d50, e7aa, e64e, acadia16_34a3, b276, c8ae, 6724, caadria2016_549r23, ecaade2016_021b6, 22b2, caadria2016_301j13, ae93, acadia17_598a, 30cc, b737, 7fe9, 3668, 7452, d25b, ead6, ecaade2016_104o28, ecaade2016_182r49, caadria2017_023t8, 795b, 51a1, caadria2017_016v6, b399, 811b, ecaade2015_61s12, fe46, 5cbd, 3911, 9f75, 4cc9, acadia17_492mm, 02b1, 7eea, 11a7, ce4c, ijac201412403m5, 89e6, ac1d, ee22, 4e92, 0ba5, 8025, 1dca, 8d63, acadia14_555f, 26a0, caf8, 0426, 77c2, caadria2017_129w34, 06e3, 9b5a, 6736, 7060, eb83, sigradi2015_1.320i1, fcf8, a024, 7d8c, 52cb, dec9, eb2a, ecaade2017_201g, ijac201715102aa, 2efa, 9a29, c749, 8f1f, 1dc1, bb37, 81e3, 2e9d, acadia17_221pp, e594, caadria2017_031h11, d941, caadria2017_165t41, ijac201614208a13, 5180, sigradi2013_386c, 4bf6, 4f6a, f11a, ecaade2015_215p47, 3938, caadria2015_061i7, caadria2015_208v31, 0581, ecaade2017_282f, fdcb, ijac201614101f1, db34, dd82, 3e5e, bf97, 5a8f, ecaade2017_253z, acadia15_95i3, caadria2015_208s30, 4765, af51, a11c, 1162, ae61, d130, caadria2016_621p26, f26c, f52e, 1b49, 27b0, 24f3, 1071, acadia17_59f, sigradi2015_8.186d13, ecaade2015_92t18, ascaad2014_002m1, 1915, bb68, 05ae, ecaade2014_123i28, ijac201614405e3, 8895, 86aa, b231, ecaade2015_59d11, acadia16_344z20, f230, ab4d, b408, acadia17_90kk, 72dd, ijac201513101p1, ijac201715203o, 1a34, a467, 69f6, 8a83, 54d8, 1d99, 595d, 5953, 8852, e7ac, 8dc7, 8aef, e477, 6e2d, acadia17_436o, caadria2017_037b12, 455f, sigradi2016_732f, sigradi2014_345f9, d303, acadia17_501nn, 0b9b, acadia14_671l, ecaade2014_153s36, ijac201715202aa, 8c13, ecaade2017_199ll, 7484, 9940, c4bd, ijac201412304u9, 659f, 2a3f, 2352, ecaade2016_tkou66, sigradi2014_266g2, acadia16_140x10, dec6, 658f, ea9c, 7e66, fb8c, 0b5e, ecaade2015_100r19, 7b6a, dbd5, ecaade2017_076gg, b828, 3de4, f382, cb96, bc75, 4395, c566, acadia17_232dd, ecaade2017_134r, de33, f371, c329, 741a, acadia17_366m, 07bf, c071, de8b, 2cfb, 02d0, 7a61, f56a, 78c7, 482e, b6dc, ijac201614208z13, 12f1, ecaade2017_105ww, 5600, 3a15, 868c, 1231, e78a, e199, f34c, 1d07, e8b9, dbd9, caadria2015_067h8, 2816, sigradi2015_11.165p25, 0a41, 2fa7, acadia14projects_219a, ace2, c1d9, acadia17_128rr, 7174, 4477, ecaade2015_324x70, 5041, caadria2016_777x32, ijac201412302s7, 9407, caadria2015_033b5, e89b, ecaade2013r_001h1, ijac201614201i6, a4e8, sigradi2016_737gg, 82a0, e045, acadia14_601y, sigradi2016_807kk, ijac201513102b2, 27a3, b910, a6b4, 2643, ce6c, a1ac, caadria2017_057u19, e588, 78e5, ffe0, 0e00, ecaade2016_164r46, 169d, 932e, ecaade2016_ws-dleade68, 5ee2, sigradi2015_12.297e28, fc1d, a815, acadia15_137d5, d2e5, 0248, 86e8, 67b8, ecaade2016_068r17, 6173, 29a7, 0c08, ecaade2017_046a, b8fa, ecaade2016_225v60, 6a76, ecaade2017_203aa, f91f, e86f, 266f, ecaade2014_157w38, 6861, 0df9, 745a, a9e1, de0a, acadia17_678ww, a28e, ecaade2015_233y52, ecaade2017_173mm, ijac201614308a6, e49d, 733f, c651, ebe4, caadria2015_069p8, ecaade2016_238n63, db07, 4fd4, f42d, ceea, a28d, d7f4, 0e37, ecaade2016_063u15, c1ac, 977b, ecaade2014_038e10, 21c5, 42e8, 6947, 4ff8, b757, 3adb, e350, bd77, f5c1, f812, 56e9, acadia16_372g23, 7892, d4ef, 12ed, b2e8, sigradi2015_12.259a28, 3c3a, 485c, afdf, 39ff, acadia16_280d18, 3273, acadia14projects_647at, 32f8, 672b, 5c45, ecaade2017_265s, 9ba4, ecaade2015_193d40, d201, 8f54, ecaade2016_025c7, 06bf, c783, bdd4, 581d, ecaade2014_138f30, ecaade2017_271j, 47ea, acadia17_248vv, d045, e178, ecaade2017_003p, 8207, c5b1, 8339, 8466, 1a53, b7bb, ce52, 7f54, 7d5e, b319, 25ad, caadria2015_086f13, 4f57, 320e, 9d48, 6365, fb0c, f1b8, caadria2015_096j15, sigradi2016_369b, sigradi2016_737q, caadria2017_095f26, ecaade2016_075b22, 42bb, 54ef, 8390, df86, 966c, 22e2, e07e, 12bc, sigradi2016_792f, 4219, ascaad2014_009h5, acadia14_619aj, bcec, ijac201715104p, c9b3, b03b, caadria2016_281l12, 7783, e56a, 1606, 9866, 8239, cd9a, 3812, 264d, 6b7c, 12cc, c9bd, bac0, fd05, caadria2016_621v26, ecaade2014_149j34, ecaade2015_217g48, d648, 8979, 50bf, acadia17_90cc, acadia17_542ll, 33c9, acadia17_52t, 2b60, f5c4, a4cc, dfca, ecaade2016_037w9, 22c9, bb60, 535d, 3d9b, ijac201715202tt, bbeb, 2bf6, 439b, sigradi2013_173, f2f5, 7640, 1107, 18da, 2cec, acadia17_366n, 2e54, sigradi2014_132m1, 2fd0, ecaade2014_095u22, 0a2a, ecaade2015_53a9, ac92, 9465, 19be, 9c61, a1d0, 2bde, 51fe, ea64, ecaade2015_202s44, f28e, 09c7, acadia16_224r14, 96f8, 7c2f, 61b5, c677, 18c4, 2703, 9c55, ecaade2017_019pp, f2ed, 1716, 4565, acadia16_432m25, 582a, 2f65, 1ae8, c34b, 148e, 8143, ecaade2013r_009w5, 80f5, 0cbf, 9d58, ecaade2017_090oo, ecaade2016_046z12, 8d39, ce89, 5c19, ijac201513306e13, ecaade2015_172c37, e5f2, b453, 22f9, 585e, acadia17_582mm, aee9, 7ce4, 5eca, 78e8, ecaade2016_058x14, 0045, e22f, 4dd0, e810, a119, f415, 0cff, dc8b, caadria2017_107n28, afa4, sigradi2015_8.47e11, 0acf, acadia17_339tt, 500f, 1d6b, ijac201715202z, 1eef, e8ee, ff19, d7f2, sigradi2015_8.328r15, ca1d, 04f6, b1e0, ecaade2015_284s61, ecaade2017_057s, caadria2015_213s32, 2bf4, 9659, ecaade2016_191e51, d705, 9bf2, 697e, sigradi2014_103z8, 5ef3, 0e40, ecaade2013r_019l10, 364d, 1881, 02b2, 7b59, d4df, 416f, 6db9, 6684, 003c, caadria2015_014y2, ecaade2017_049yy, 642e, f4a5, 7cfd, 5c2d, ijac201412408t2, ecaade2016_078b23, 175c, 9bdb, 2bb4, 925a, b701, sigradi2014_015c1, acadia14_661h, 00f7, acadia14projects_63ac, 504c, 78a3, ecaade2015_103n20, 81f5, c8e2, 32e6, ecaade2017_203ll, acadia16_24u2, 70c7, acadia16_478s28, 0358, 1486, ccde, abc1, 28c8, 719b, 0e10, 306e, 1adb, f87e, ecaade2014_052k13, 8c62, b61a, ijac201412405n8, defa, dcc7, bc6d, eabe, 074e, ecaade2014_044i11, 581c, 7d6d, caadria2017_094b26, 6cca, 011d, 5506, 3eaa, aecf, 7d06, 41d9, b805, e111, sigradi2013_387h, ee12, 6415, 443d, 00da, 5d6e, ecaade2015_18b3, acadia17_71c, 9916, caadria2015_002a1, edb5, 5126, 4cc2, acadia14_531m, 9795, caadria2015_130m21, cb2b, db70, caadria2015_087i14, 1b26, acadia16_224b15, acadia14_523ar, 06f7, 21e3, caadria2015_043g5, caadria2016_851z35, db47, 7765, eae2, 8b82, acadia16_62r4, b636, 06cb, a525, a75d, ba1b, ba96, 4359, caadria2017_023a9, 1c19, d965, a9e8, 5898, 3705, acadia15_451z19, ijac201614201k6, 5203, 57d7, acadia17_202m, cb0a, 9d34, bf8c, b7f9, 8a6e, 1d19, a02c, 52d9, 16e1, 1052, 7424, 00c6, ced2, 0e09, 33a2, acadia14projects_589l, 9cf4, acadia17_52r, 7f92, ecaade2017_265o, caadria2015_077x10, 6f57, caadria2015_060y6, 62c9, b30b, 5418, 9f9a, 2a60, 01dd, fe3e, acadia14projects_539aw, 8705, e2d3, dc50, ecaade2016_077r22, 6eef, 2102, 7fd6, 71a5, 97a2, acadia14_357as, 2707, 7372, 428a, 7337, 04cf, a804, ebf5, 47ac, ascaad2014_030b9, 24b0, ascaad2014_005h3, d880, dc3b, d918, ef83, sigradi2013_138r, 0f75, bb39, 8213, acadia14_609ar, 7c04, d219, 22a6, ijac201715203nn, 9d0c, 558f, 4357, ecaade2015_196n42, 3034, caadria2017_183b44, 38fe, eae1, 4e00, 5f26, 6108, sigradi2016_571ss, 0ec5, 65ef, caadria2016_477u19, e38d, 62af, 1300, 4086, ce3e, 6ee3, 80f8, sigradi2013_304, bee4, ascaad2014_001h1, 50f0, e98c, a626, ecaade2015_170o35, 9530, 2e2f, 6e72, acadia17_590rr, caadria2015_213w32, bdf6, e7d9, 00f8, 33b8, e620, 7b15, 4345, 449b, 3a08, a9f1, f9e3, 545d, ecaade2013r_019h10, c41d, 54b3, 5704, baf3, 537e, 26c9, e3aa, acadia16_88l6, ecaade2015_138s28, 4733, df3c, caadria2016_713w30, ecaade2017_228v, 2358, 2da1, ascaad2014_018w1, ijac201614405y3, d28f, d6d7, e2d7, 0c48, f2bc, cf20, 7786, 3a4a, acadia14projects_153a, 17a5, 4eb8, 7971, 1fc0, 24a3, 9fa7, acadia14_445ae, 4452, e165, 8a2d, 3c0b, 1a43, a891, ecaade2015_64b13, ecaade2017_038kk, 1ef7, ecaade2015_92n18, sigradi2014_284z3, 1e73, 14fe, d96b, 5e3b, 0008, caadria2015_065a8, f9c8, acadia17_360e, acadia14projects_357a, f8da, 79e0, 7a5e, e091, 88d2, 3c81, 9988, f9a1, d5fa, sigradi2013_243c, ecaade2015_194o40, 0097, sigradi2013_62, 84b1, b237, 9dd5, ecaade2015_230g52, 8649, d785, 20c3, 3ce2, ecaade2015_100u19, b2f6, ecaade2017_046i, bcb2, 6a89, sigradi2016_400m, c55e, b1ea, b9e0, 2c3b, caadria2016_333p14, 5706, ae92, ecaade2016_102m28, 379b, acadia14_681ar, 3966, fa09, dcf6, 5dbd, 0788, 73eb, b759, 081e, 0601, ecaade2016_110g30, d9a6, facf, cf42, e175, ascaad2016_007o3, df6c, ijac201614207j12, 22f7, 7a59, c538, 4af6, b270, 366e, 9f97, ebd4, acadia14_291av, c80b, 72f9, 63a5, 1d7e, 59ee, 69af, 92ae, e192, 45ed, 4f73, 7ac1, 5a92, a8e5, dca0, ascaad2016_036a14, 33ec, 7f59, 0f9d, ecaade2017_230pp, 53ba, a9e6, 708b, ecaade2017_305ww, 9115, 101f, 3e09, 2a98, 489b, 59fc, 4015, f79d, 7dc9, 24e4, 885c, 7633, acadia14projects_199ao, 359e, 62f2, 5676, caadria2017_056t18, 4c42, 220a, ijac201614207p12, 408d, 3f82, 3176, 21ed, 7289, d069, eeae, 99d1, ecaade2015_37i7, 7a2a, 8fda, b3fa, acadia14projects_497s, 5d78, 8e3a, sigradi2016_443uu, acadia14_135j, ecaade2016_018u4, 1d01, ecaade2017_240z, 3edf, 7531, 274b, 5464, sigradi2016_571vv, c9d0, 75ce, 3b3a, 4859, 22d1, fa89, sigradi2015_sp_8.6i30, 0bc9, ecaade2013r_002v1, 78a2, 448e, 1db3, 3d83, f653, cb56, ecaade2016_230s61, ecaade2017_301m, 350c, ijac201614102i2, 4600, ac23, 5228, 7218, 4fdd, 8145, ecaade2014_149f35, 8d6b, b2ff, 660e, sigradi2016_814i, 75f2, 370f, 310f, 8cbf, ecaade2015_235r53, d13b, ecaade2017_229jj, sigradi2015_10.140j19, 25d0, ecaade2016_243u64, ecaade2017_271i, a16d, acadia16_72e5, acadia16_106f8, acadia15_431v18, 81b1, 3a74, c56b, acadia14_339al, 865f, acadia16_460a27, d31f, ec7e, 8eb1, f4d2, 3346, 616f, e369, b5ba, ba61, 2087, 4528, 445c, 7e43, ff90, fef0, eaaf, 0b5f, ijac201412203j2, 8ce4, ecaade2014_089p21, e38a, aa2b, acadia17_582nn, 9b87, e033, 6092, ea4b, 44c7, ab16, ecaade2016_018b5, 4902, b0b9, caadria2017_016e7, 02f3, ecaade2014_113w26, 788c, f9db, df1c, 0979, 5a2c, ecaade2015_115b23, acadia17_308pp, 7896, c97d, c604, caadria2015_185m27, 7420, 5188, 17e0, caadria2017_037g12, caadria2017_118w30, b372, 6793, 7450, ijac201715202vv, ecaade2014_057l14, 5442, cc9f, 40af, 4c9e, ascaad2016_022a9, c3cf, 317f, a6bd, caadria2016_631j27, a224, 903d, ecaade2015_81s15, 835d, b6ab, 21cc, ce76, 6d9e, 07ea, 15aa, acdd, ecaade2015_114i22, 2fc8, acadia16_440f26, fcb4, dbe8, ecaade2015_138h28, caadria2015_213p32, ebb3, 9026, 82ba, 4e49, bdf0, ijac201614308z5, sigradi2014_293w4, a515, acadia16_12p1, caadria2016_105e5, 6ce0, acadia17_231v, 1bdb, ecaade2016_166c47, ecaade2017_031jj, ecaade2014_140v31, 2c2f, 1d56, 6eac, 990f, 6035, ijac201513203t6, 3d55, ecaade2015_324v70, d094, 3975, 7b7a, 9c83, 4e12, f5d1, a61a, 408a, a88e, d19e, a389, 66bf, 04ca, ecaade2015_144x30, 6da0, 1a6c, 2870, acadia17_640oo, 15d4, acadia15_185w6, a222, d836, 4abc, c47c, 9f20, 8e88, 3f3e, 33f3, 9629, 51ac, f58b, 4638, 7fa5, ecaade2017_213l, sigradi2013_289m, abe5, d026, b3ac, fb6c, 80a0, 560e, ecaade2016_223b59, b74d, a883, 4d41, 20fc, 6507, d528, cb74, 332d, ecaade2015_138n28, 6442, 3d89, 21e4, f0e9, a492, b51c, ecaade2017_164n, 67fa, acadia15_371d16, cad0, sigradi2015_8.81v11, 6967, 88c0, 5090, acadia17_60cc, c9db, acadia17_350kk, cb75, 990b, 4fc1, acadia14_339aa, 5466, ad60, 852a, acadia17_640y, 32b2, acadia17_608ff, acadia17_190a, caadria2015_102z15, ecaade2015_247g56, ecaade2014_149l35, 7b3e, caadria2015_220h34, 31a8, ascaad2016_032p12, e729, sigradi2014_152u3, 38e0, dea2, ecaade2016_ws-dheritageu67, 5b2d, 70aa, 0250, a2f8, ee79, 2f0a, 9e65, fdf6, c683, ecaade2015_268e59, ecaade2015_53i9, 43c8, caadria2015_065b8, 708a, sigradi2013_268, e54c, bd12, dc25, 8a5a, fdc8, c868, sigradi2013_95r, 1e93, 1dcf, 0a73, 0dcc, 448a, 6c74, 8586, f990, 7d39, 5af6, 2dc1, 4804, sigradi2015_3.201z3, sigradi2013_304a, d6cc, 543b, sigradi2016_714pp, 423a, 1a8e, d4dd, 89dc, ecaade2016_095i26, 7005, 30b3, 5ccf, 1a8b, 6334, bf89, 3221, 0122, d9c4, d220, e227, 53d8, 4809, a95d, 180d, ecaade2017_273r, dccf, caadria2015_190m28, 55d7, ascaad2014_019b3, 8b51, ed38, a873, ecaade2015_227e50, 77a0, 2289, eb95, acadia14_699i, 2805, d8d6, caadria2015_060z6, 244c, bcbe, ecaade2015_180t38, 35cd, b4ea, ijac201412403z6, sigradi2016_674jj, 0c24, ecaade2015_268w58, 76f7, caadria2017_016z6, 873c, 9e26, ecaade2016_074o21, 1584, cdd4, a2e0, 8e63, b08d, f03f, 0ad7, ecaade2017_069cc, 158d, 47ae, 02a3, 0b58, 51d8, 5bbc, c10e, 0ced, 4f32, 11f0, 5103, sigradi2013_42, 3c9f, 07c0, 322c, ed57, sigradi2014_136f2, 8114, 623d, ecaade2017_252g, ecaade2014_084t19, 0672, 6f87, 83df, acadia17_402f, c8e8, 5ed6, 31f5, 0c45, 2a84, 31bd, 3015, dda2, ecaade2014_130v28, dd1e, 7554, 0c78, 1047, acadia17_324ee, 4e1e, acadia15_110s3, ecaade2014_133n29, acadia14_365ar, ff0d, 2c28, sigradi2014_330f7, d2ab, 7d90, 5028, 10b7, 1cab, fd39, 38d6, 976f, ecaade2016_046d13, 7ea6, 6da9, ebac, bc28, 67df, 292f, 7627, aaf4, 35e2, 4ef9, 5908, 0333, 6179, e084, ed7d, acadia17_339rr, caadria2015_032a5, 3acf, acadia17_414xx, a97a, 825c, 9dc8, 4cc5, 650a, e296, 3390, 4697, e709, 6b73, 99cb, dd3c, f272, 5b2a, ijac201715203h, e0f6, 5524, 75d5, a526, 5c98, 6461, ecaade2014_240u62, sigradi2015_3.201p3, aa50, c5d5, 4af9, 3203, 4f91, 1c11, cdb0, d922, 27e5, 190b, e586, b5f8, 7408, bfe8, ecaade2014_067x15, c77f, cdf7, 7d3c, 0d4e, fc0d, 5e1c, acadia17_392d, 231d, f02b, 5821, 8075, 67ac, 7036, 8e6f, 0372, 0951, acadia17_144uu, 3de5, ecaade2016_216y54, f108, cb1f, c8b9, 580d, 1641, 482a, 06bd, e300, acadia17_590n, 1dbc, b579, 3217, eaca, ijac201614408f5, 4d22, fc1e, 5a32, ecaade2016_045m12, cb4c, 0db6, f5b3, 1e2b, 51f9, ascaad2016_031k12, 6127, 4469, b748, ecaade2015_241n55, acadia14projects_281y, 5127, 32e2, 65c3, ijac201412403x6, acadia14_53l, ecaade2017_049zz, df75, e407, 56c2, 94d5, 8581, ce2b, f840, ecaade2017_049tt, c385, c9dd, f101, c00e, af3b, sigradi2016_625ll, 7232, acadia14_609ad, b997, 3db8, caadria2016_735o31, 8d50, a789, e61f, 6400, 0a38, 2bfd, 8377, 2f93, sigradi2016_636n, c954, 353d, a9a8, d4b8, d943, 8989, ecaade2014_149b35, 4267, c91b, 5e02, 7e21, 0d76, caadria2017_051x16, 3a9f, 7114, 5e00, 0730, acadia17_82g, 5061, 13b4, 2f81, b417, 344c, 6d93, 5ba2, f817, d9ff, 5804, c5f6, 28d8, a57d, caadria2017_094v25, acadia17_551g, ec09, f50e, 9d88, 3877, a429, sigradi2013_183r, bbc9, 93f6, 3306, b0e4, 2f54, ecaade2015_317z68, 6a9b, 3ea7, 3848, cf38, ijac201513306g13, 5b7d, ascaad2014_014u7, c3f3, c4b3, 7e25, 0ad2, c496, 6943, ca64, 738d, 4e16, c179, 8b9d, 0572, c049, 98ae, dadc, 55e3, caadria2017_094a26, 5bf2, ec93, 4fa2, e123, 395d, a6fa, c9b4, 9f40, caadria2016_373g16, e7e3, 7ad0, d101, 67a8, 5204, d2b0, 0325, ascaad2016_045b18, 6002, ea72, 4810, d3f1, 2af3, acadia14_111f, ca3d, 2a99, 2910, 01a0, cd07, 075b, caadria2016_321m14, ijac201715205d, b627, 5412, 3ac1, 5a4e, c986, 7446, caadria2015_070b9, acadia14_125w, ecaade2014_168n41, 347e, 3c94, ecaade2016_216d55, dff8, ecaade2015_178h38, d906, a413, 3448, sigradi2016_621cc, acadia14projects_479r, ijac201412303b8, 010c, afe8, a5ae, bce9, 9f06, 0a96, acadia14projects_101ak, ecaade2014_186u47, 520c, 5d44, b089, 6f7f, 8b17, fafb, d8e1, 8a15, caadria2017_048z15, 0ae8, 4cfe, acadia15_451f19, 8c81, 30e0, e426, dbff, 9a32, fdf8, c7b4, e8d7, c9dc, 2e21, ecaade2013r_003m3, caadria2015_185k27, b89d, de37, dc48, caadria2017_163n40, ecaade2017_183aa, acadia17_670oo, 9f76, 50d0, 3ddb, 38fd, f461, 29fd, ecaade2015_118s23, caadria2015_130p21, 1f1e, bebe, c312, bf1e, db7d, acadia17_542zz, 835a, ijac201412204h3, caadria2017_041a13, bc90, b314, f956, 8eac, 3e31, ascaad2014_036a2, fbbc, d252, d172, 927b, 1670, 543d, 3df3, 9e60, 7648, ijac201614408k5, ecaade2014_066z15, ecaade2016_021i6, 5504, ecaade2014_180i45, ecaade2015_55l10, b3bb, 568a, caadria2016_229y10, 0acc, 781a, acadia15_343z14, 2e7c, acadia14projects_63au, acadia14_589l, f5a5, ijac201412403w5, a7d8, 90c3, 684e, acadia17_628rr, ab69, 5f0d, 6db1, 69fb, 6235, 5f71, ae6c, b74c, ecaade2014_152k36, ff52, acadia16_62m4, f374, 0098, fc54, dea7, e330, 487a, acadia17_36y, eb30, d4ae, d500, c7d3, ecaade2016_068b18, 4324, d0ed, 73b0, c1f3, 58ac, d21f, 5040, c0b5, acadia15_407m17, 376c, ecaade2016_104y28, sigradi2013_173n, e77b, cc0f, ecaade2016_158f43, 6153, 7649, 6730, 2cd9, 640a, ascaad2016_020u7, 0bc1, 0850, ddfd, 1389, 91c7, 2c0d, 655e, b8dc, acadia15_407z17, c295, e861, 105a, ecaade2014_194z49, 8360, 2f80, f396, sigradi2016_522z, 69d8, 7490, ecaade2014_206i53, 3d68, 9114, 774d, 3989, 1b8b, 24d0, ecaade2015_171k36, e8ac, a399, ijac201412402n4, 396e, fce7, e6c7, 4f89, 973c, 1531, sigradi2016_686ss, 673b, 822b, c5f8, eee0, 5012, f98b, ascaad2016_057v22, ijac201513203r7, acadia17_520z, 2cc9, sigradi2016_673ee, acadia17_350ss, 652d, 7c03, 938c, fb13, 6029, 125e, 2e1e, e624, caadria2015_073s10, 1ea3, 769b, 0204, b960, 70ec, d524, b209, 3df5, 4604, cc50, ijac201412204p3, fc98, ecaade2017_017b, 6420, ecaade2017_195dd, 65a5, 74e7, ecaade2013r_018e9, 9f11, 7ed7, sigradi2016_777dd, 0d75, 0193, ecaade2017_085xx, b0c6, eb9c, ecaade2015_217z47, sigradi2016_674kk, 6877, 82c2, sigradi2016_710ii, acb7, f37a, ed17, acadia14projects_53m, 832f, f005, f433, ebd0, ijac201412408z1, 870c, ecaade2014_049x11, caadria2015_108s16, 7a2b, 117d, d7e0, 54d3, c871, 532a, ascaad2016_049p20, 1732, 2b5c, 4691, eb02, fad1, df97, ffc1, ecaade2014_020r5, e5e1, 823b, df85, 3e4c, b4be, 4d20, 95cc, 0b3e, acadia17_38nn, 300e, acadia14_435ao, fd20, 2ff9, 67b2, a327, acadia14projects_463a, c70a, 1d9a, ecaade2016_045f12, 1bf7, 4fde, acadia17_38oo, 8039, 9285, ecaade2014_143t32, acadia14projects_445al, sigradi2016_560dd, acadia14_311z, ascaad2014_033g1, 10f6, sigradi2014_048v4, f663, 9f8a, 5a4b, ecaade2017_215pp, 3b0a, caadria2015_114t18, acadia15_284p11, 04f1, sigradi2015_8.41c11, ecaade2015_196c42, dc06, 6381, 5d89, acadia14_601w, f121, 944e, b139, e259, c974, 237b, caadria2015_206v29, acadia16_8c1, d6b8, ac7e, ecaade2015_82w15, ascaad2016_040e16, e8cc, a2fc, f3ff, c01a, 5e9a, ecaade2017_152uu, 4fbd, d9a0, ecaade2016_129b36, acadia14_719f, 94f2, 2c16, 516c, 85a9, caadria2017_070j22, 7328, sigradi2016_407r, 32e9, 00a7, 804a, ijac201614105r5, acadia14_301d, b0f2, d4fc, 58a1, 766e, a1cd, ascaad2016_002h1, f410, 82ac, d929, ecaade2016_163h45, 8c29, 0c93, e4c9, 6846, ecaade2017_273n, 07dc, 0ccf, acadia17_118gg, 66de, 2d74, caadria2017_003a2, 8cd5, caadria2015_061e7, sigradi2015_10.140o19, 5f4b, 1135, d195, 3328, 728e, ecaade2016_130m36, caadria2016_663j28, 61a2, caadria2016_467t19, f92c, ecaade2014_204b53, c75d, b194, 2af9, 9b2b, ecaade2015_114m22, c6b5, 3ada, be2a, 4066, 30b9, caadria2016_851r36, ad8a, eb6d, caadria2017_174p42, 1a15, ascaad2016_042d17, ecaade2015_332v71, f032, 2fbc, ecaade2015_285l62, a774, 6949, 0003, f8b3, 91aa, 1597, ac5f, ijac201412404w7, 4ba3, 8131, caadria2015_150w23, 7311, 0ab6, ebd3, ecaade2017_277rr, b6aa, bace, f785, acadia17_258s, a5a2, ijac201513305e12, fe1f, acadia16_124a9, ijac201614207m11, 52d0, caadria2015_176s26, 64c8, ijac201715101l, 67c0, ijac201412305r2, ecaade2015_138w26, c69d, 2496, ecaade2015_199x42, ascaad2014_033i1, 4b67, cc48, 40c0, cca7, 586b, 464b, 91cb, 4daa, aeef, 1b02, ecaade2015_109x20, ecaade2016_147o40, 4f69, 084f, 8846, f6d8, sigradi2016_431s, 469e, cc65, 4c0a, ijac201513304d12, ecaade2017_053o, cf40, c28c, c2ce, d974, 2192, ecaade2015_38n7, 359d, c76a, 4e0a, 67e8, 9feb, sigradi2014_263j1, c239, 8a63, e22d, 8fa4, ecaade2017_181s, c19d, 9174, 1a7a, 5805, cfc2, ecaade2014_168d41, 0393, ecaade2016_147v40, d620, f518, 3e27, ecaade2017_028m, 0f9c, 4fc8, a4b5, da61, a554, acadia17_522cc, 1da7, e30c, 275d, ijac201715104bb, 7448, 78b3, acadia17_60z, 41aa, 6c81, sigradi2014_176c5, fcaa, sigradi2015_11.222s26, bc70, 5145, ijac201715104v, c833, 250b, cfbc, a488, dbf5, 78f7, 194e, ab8a, cf05, 6f46, fb01, 784e, 4a42, 82ed, f6ec, fb25, 3796, 302f, c73f, 508d, 33a4, 66f2, 9642, ecaade2017_170g, 317c, ecaade2015_155k32, f0e2, acadia17_318i, 1383, f9da, 7458, sigradi2015_8.186f13, c931, 3a69, cc92, b7c1, acadia14projects_473ag, 59de, 8117, acadia14projects_153ap, 6ba1, 29c6, 3b28, sigradi2013_330e, 4888, caadria2016_549t23, 91e0, caf6, 6f15, ffa8, 3c5e, bb51, acadia17_455x, 6cf7, acadia17_678hh, b857, f29f, ecaade2014_023i6, 36a8, ed53, a30d, 2ea2, 8094, 8177, c038, acadia14_445ai, 21d3, 9e7c, 00d9, ecaade2015_87s17, 1432, ae3e, 58e6, 4127, 8801, ecaade2015_237o54, sigradi2014_082v7, ecaade2014_057m14, 5dab, c393, ecaade2016_129t35, caad, 2988, b4c1, 146d, a8f8, ecaade2015_61v12, sigradi2016_816qq, 8984, 3b99, sigradi2013_343g, ijac201513303o11, 8a4d, sigradi2016_647rr, 3482, b8b4, fe3b, 4f1d, dbad, 7d76, aff0, 0b54, 57ca, caadria2017_086i25, 6faf, f821, 69e9, 97f2, ecaade2016_123a34, ae44, a933, e492, d925, ecaade2015_130z25, ecaade2017_069dd, 113b, f202, 22a9, ijac201412303k8, 2b7c, 2a6f, 9d45, 230b, acadia14_339ak, 7e04, 26f5, sigradi2014_197x6, d6b4, ecaade2017_077pp, 86c4, 0724, 44e1, 5e85, 3178, ecaade2015_217o48, ecaade2014_204w52, 6d91, 2925, e59d, 91c1, ecaade2017_240u, ecaade2017_213xx, f643, fc43, ecaade2014_230l59, acadia17_38ll, 6818, f488, 699b, bba9, f01e, ecaade2014_112x25, ecaade2015_205e45, a225, caadria2017_057b20, c404, 48d8, ee70, 5696, ecaade2016_123e34, ba13, a274, 7fbe, 67b4, 3f72, 8c07, 9c18, e96d, 9621, ecaade2016_222b58, 833e, 9dad, d117, d825, b7fa, sigradi2014_284y3, 879f, caadria2016_105f5, 302c, af2d, 06f3, 9068, 695c, sigradi2016_602m, acadia17_492ss, sigradi2013_259h, d49d, acadia17_330ii, a7f6, 4b5a, 5def, a918, 6dbc, d962, acadia17_348c, 0bc3, ad98, 293a, 4825, bb17, sigradi2015_9.347i17, 0536, 855d, 3d2e, 5333, 3d78, 3df2, 3b1c, eb67, be3f, 6a9c, 59d2, 57c5, 07ab, acadia17_26c, 293f, 2930, sigradi2013_390s, sigradi2016_385tt, 50c5, c43f, dfd4, ecaade2013r_013y7, ijac201614202k8, ecaade2014_155a38, 141a, a458, 593e, d36f, be7d, d8ff, acadia14projects_435an, caadria2015_070k9, 517a, ecaade2017_198d, sigradi2014_239f9, ecaade2015_206j45, 74ea, 7e6e, 1c43, acadia15_81t2, 38c1, 44e9, 9658, 3904, acadia17_608dd, 33f2, 8569, 1b90, a531, 4250, 57d6, 04c9, 6d84, acadia14projects_317r, caadria2015_087x13, cb93, 489a, 9865, ecaade2017_181y, 371c, f33d, e7a2, ascaad2014_017l1, cb05, 7243, acadia17_560o, 7d2d, b62b, cbef, acadia14_43am, sigradi2016_817s, acadia15_211o8, acadia15_203h8, caadria2016_301o13, ecaade2016_021o5, sigradi2016_635i, 3e71, db89, caadria2015_004h1, 3c49, 570c, ijac201412303w8, 054b, fc74, a3d9, 70ee, 7d95, 2dd2, c08f, 6b08, 4930, b3f1, bea4, 2a55, acadia15_333e14, ascaad2016_015p6, acadia17_426d, d03f, 6f8d, 2f53, sigradi2013_194s, afe6, 7c4d, d12a, 3124, fe27, 30d8, sigradi2015_10.307j21, 2c9e, ecaade2013r_005m4, sigradi2016_455h, af71, 0315, 4080, 37c0, 9bea, caadria2015_172x25, f316, acadia17_648ee, 3e12, ac25, ecaade2014_224j57, 3b2b, 6f5f, 9ee0, sigradi2015_4.219d7, acadia14_223a, 755c, 8599, e7f1, acadia14projects_327c, f8b6, ecaade2017_122pp, d470, ecaade2016_011c3, sigradi2013_295, 5ceb, caadria2015_090u14, 5b98, 7395, caadria2016_611j26, 9c29, 1575, a0c5, ca75, dff6, b265, 79a4, 6d65, ecaade2016_048d14, ead0, 9668, cfe8, ecaade2014_016c4, 92a1, c676, 93c8, cfea, 876d, 4b30, b435, 7e1d, acadia17_660z, 3a66, 3205, acadia14projects_347an, 8fe1, ijac201412206w4, 9759, 093d, acadia16_280a18, a7c8, 0b8e, 3b92, bff5, 1183, 4a93, sigradi2015_10.381g23, 3825, b8d7, ijac201614405u3, b352, 9168, 6980, d852, acadia15_443c19, 25e3, 2150, 29a9, ecaade2016_071i19, 219e, 1155, 9a76, ecaade2017_192k, 5d31, d0f9, b629, sigradi2015_sp_8.284m30, 4aad, 2d6f, 9002, ijac201614303d2, ecaade2017_006ee, 06eb, de88, 847d, ecaade2015_116d23, 7839, e3a3, 7a23, acadia14projects_435al, 509f, c0e9, b1ca, b3cc, caadria2015_086l13, caadria2016_755l32, 04fd, ecaade2016_130p36, 4f7b, 0432, 15f2, e3c3, ecaade2017_268kk, ecaade2015_180z38, 1dd2, ec92, 3c72, cd2b, ecaade2017_164p, 8c89, ijac201513102a2, e4c1, 8d0a, ecaade2014_186y47, d73b, sigradi2015_8.289c15, ijac201412403k6, a890, 0863, b7f3, 4877, acadia17_590c, aea7, 67c5, 9090, 18b6, 0fc0, f210, sigradi2015_9.141b16, 925e, decb, ecaade2014_233c60, ecaade2016_234z62, 75dc, 13d9, 6969, f2c5, 83ff, b3f0, 22fd, 626e, 16cd, aad5, 7226, af80, 0866, 2c00, 717f, 90a0, ecaade2017_041s, d14d, 3ceb, 44da, b5a6, f07a, caadria2017_096o26, 2861, f540, ecaade2016_ws-intelligenta69, df5c, 6f23, ecaade2016_217s55, ecaade2014_010j1, d3cd, e272, caadria2015_188w27, f8b1, ecaade2014_233i60, 77aa, 9de9, d1e6, ascaad2016_054a22, 63ec, 37b9, f02e, caadria2016_353z15, 1e69, caadria2016_291s12, 2b79, b08a, b18a, caadria2017_057c20, ecaade2015_301d66, 6dfd, 3ad6, 8a4a, e6a6, ecaade2014_066l15, c26e, a48c, 907c, acadia15_357u15, 8e89, d142, fc8b, dbda, 73c5, ecaade2014_225r58, ascaad2016_027v10, 4786, acb0, 9906, 78e7, 96a3, caadria2016_683u29, ecaade2015_248u56, ecaade2017_046f, 11c9, ca4d, 648e, c274, 1aa9, c16d, a25a, 0ee0, 9fb6, sigradi2016_568ll, acadia16_478h28, bc84, caadria2017_124l33, caadria2016_579j24, bc31, df23, 5726, c806, f746, acadia14_531k, ba68, caadria2017_174z42, ecaade2017_089y, 14df, acadia14_167u, 0ad3, c9b7, 6379, aa61, f8a8, acadia14_63ac, 2dbe, 9469, ijac201614205j10, caadria2015_176l26, 2fc3, 12a6, ecaade2017_215j, 0b2b, d71e, 83e8, acadia14_145t, d4e8, bb48, cf69, sigradi2016_512d, 697b, 6a9e, af72, fc4c, sigradi2016_655g, bfec, ecaade2014_185z46, f276, de64, sigradi2013_267z, 2ef5, caadria2016_517x21, d003, 1119, 163b, 47c7, f92a, 5b92, ecaade2017_309rr, b0b4, acadia16_260k16, acadia17_70dd, acadia14_473ak, 77b9, e099, ecaade2017_140gg, ecaade2014_138n30, 5825, eff6, acadia14projects_647az, acadia14projects_627e, ecaade2015_240r54, 2a8a, sigradi2015_10.378e23, ecbc, 34a0, 8bab, 147d, acadia14_23au, ecaade2017_006aa, d9cc, 3e0e, 8f2b, ecaade2017_079n, 379f, acadia16_24x2, fb90, 4f13, 56b4, ecaade2017_198a, b8ed, acadia14projects_661e, ijac201614202n8, 32c3, 429e, 2fc4, 1854, e843, 423f, 15b0, ascaad2014_003s1, 5a6a, 465d, 7647, ecaade2015_100v19, 874e, af31, 04e4, 348e, 11a1, acadia14_365al, 7e95, b95d, acadia17_62mm, 3a6e, 8b4b, ascaad2016_044s17, ijac201614405e4, ecaade2016_170y48, 67f4, 6f3f, b36f, 9326, 9756, c3c8, b81a, b6a7, a3fd, e856, 34ed, b3d2, 154e, 111e, acadia14projects_479d, 1e91, 67ce, dec3, 6345, 0a19, acadia16_116p8, 0024, edf0, 6f8c, aeeb, 42d2, caadria2017_174d42, 21d0, 57be, af9d, acadia17_162v, b8af, 161a, ijac201412205b4, 8737, b398, ecaade2014_029a8, bd0d, 9298, e664, a4d4, ecaade2016_132l37, 36f5, caadria2016_073v3, 3aad, 39e0, f3c2, 4933, 39fe, a322, 5e08, ijac201412303e8, 03d1, sigradi2016_534zz, ijac201412204n2, 45c6, f1fd, ef70, 227f, caadria2016_477w19, 81a4, f8c6, 6087, 3ec8, 0c0f, e22e, acadia17_512w, 9083, c5f3, ee32, b999, 293e, ecaade2016_118o31, 1ceb, a7ea, cdfc, ijac201513305o12, ecaade2015_79l15, acadia16_140d10, 772e, 557f, 134f, 4f46, ijac201412204f3, 0dff, acadia17_382ii, ecaade2015_233d53, f851, 3fbe, 0516, a49c, 2ad3, ecaade2017_169pp, f511, 8474, 9141, 970f, 6267, 060c, bb7c, c4ed, 583d, add2, sigradi2013_386i, acadia16_344i21, 5cf0, 4426, ecaade2014_066s15, ecaade2017_053f, 2dea, acadia16_12y1, 3b83, acadia16_12n1, ecaade2017_294d, 03e7, cbd3, d1ee, ascaad2014_014m8, 1c9a, caadria2016_549p23, b6e0, af16, 493c, 709b, ecaade2017_122yy, 10f4, ijac201614309h6, ecaade2017_192i, 48c2, ecaade2017_240x, 31df, aafc, 64ca, ijac201614302a2, ecaade2015_158e33, 9cc9, 03a6, 6c52, cbde, c5b4, 7dea, 2dc7, ascaad2014_014s8, ascaad2016_004i2, 2c08, ijac201614105t4, 8cb6, c1da, 1a0d, ecaade2015_61n12, be4d, ecaade2016_006x1, 6557, 7fbf, 4922, bbe7, fe53, 9439, 111c, ffe2, e918, 9c84, acadia17_669l, caadria2017_182z43, 0296, fc5b, 33d0, 1e6d, 644b, 4193, ecaade2015_144f31, 864f, b9f1, b530, ff17, 333e, cc84, cc28, 41ad, caadria2015_194t28, ijac201614308h5, ecaade2017_089ee, 3d75, d18a, ddab, ecaade2015_55e10, 05fd, 7aaa, b6b5, ecaade2014_035c9, 8871, cc7f, 7ae3, a1a7, caadria2015_033d5, 557d, 71a8, caadria2016_353y15, a0ce, 6253, 2f02, 8cb1, caadria2016_219e10, 1544, caadria2017_113m29, ecaade2016_036k9, e702, b71e, 0cf1, 6d42, a709, ascaad2014_027j7, acadia14_565h, 3740, f7f3, e14b, 69d6, c36f, e4d5, f497, acadia14projects_627al, acadia16_308u18, a633, 2fd4, 23bb, c79f, c803, 5782, 9b7f, 2404, a746, 8d09, 2bff, 2f75, 2d4a, 2010, sigradi2015_9.152r16, ecaade2015_284h61, ecaade2014_215d55, 2a97, e8c8, 8708, 0b5b, ecaade2014_240j62, 949c, ea5f, 9fcd, 23f8, d0cc, 817f, 4d38, dcdc, 6b43, c814, acadia15_483f21, ijac201614307x4, 909c, sigradi2015_10.309m22, cf3a, f95c, 1d9b, 6678, 4783, ecaade2016_bkos65, 8f3c, c2bb, acadia17_373m, 401a, 9f8b, 32af, ecaade2015_61h12, 03c3, 6604, acadia14_609ai, 289d, ascaad2016_047y19, 7ddb, a61c, 56c8, 1e75, 7e5e, d061, caadria2016_435t18, f841, 37e3, 2a66, 9d82, 9e33, sigradi2013_387e, d3f2, ecda, 672e, b354, 0878, c5bd, b2fe, 5348, sigradi2013_74, ijac201715103xx, caadria2015_087j14, ab3e, ab8c, 2989, 3fea, 60ad, ecaade2015_196u42, e12c, 88ea, 8e06, 610d, 3943, c4b0, e865, ecaade2014_132f29, 2456, cfad, ecaade2015_61b12, a00a, d463, 316c, e92e, 52fc, acadia17_520l, 3fa1, 69e1, 9fff, 06ed, fd89, a5af, 957b, 3353, ecaade2017_291k, caadria2016_177d8, ecaade2017_003h, ecaade2015_33w5, sigradi2013_260, 2a0d, acadia17_482y, 66ba, ijac201412201f1, de4e, cfcd, ijac201412204j3, 30c2, caadria2017_124a33, ijac201412408j2, 0cb5, 6956, db9d, f94a, caadria2016_229p10, 64c5, caadria2015_206l30, 3924, a745, 4321, dfcf, 0683, 735a, bf2b, 8e87, 9001, 45dd, 6505, d833, 9627, 71f9, 0a3e, acadia15_57v1, ecaade2014_053o13, 988c, 3d4f, fcf2, acadia15_469f20, e671, 043e, ecaade2014_030k8, 371e, ab11, 8543, ecaade2016_127w34, a724, 075e, sigradi2016_732d, sigradi2015_11.165t25, 0674, f3b8, 2405, 7621, bac6, 3c8c, acadia17_598h, 4b80, 39df, c933, e2b1, a96f, 956f, acadia17_162y, 9d4e, d280, ijac201513105c5, dca5, a7e8, aeb9, 40ad, e532, ecaade2017_019rr, 549e, ef06, 83eb, 217c, 63e7, ijac201715202t, ecaade2017_014zz, 224a, 3465, 5505, ecaade2015_53s8, 5732, a82b, 64ea, 9967, 92d3, bd9b, 6b01, 3593, 0011, e33a, b92c, a5b8, e2a9, 794b, eff0, 424f, ascaad2016_003c2, 3179, 090e, e0bd, f06d, caadria2015_073h10, 636c, 6e16, 8353, eaae, e4d4, ecaade2015_38r7, 2a29, fcff, ecaade2016_222v57, a23c, 59c8, 24e3, 2cb8, ecaade2016_217h55, abad, sigradi2016_534pp, e571, f163, bbac, b177, 8804, 538c, caadria2015_208y30, cc25, 532d, ea78, f779, sigradi2013_289, acadia16_478t27, 8a67, f5a6, 854c, 5ab8, 7d8f, 1ae0, ijac201513203u6, 73ff, af82, 8dd0, 6886, aea6, 9ce0, 5f6b, ecaade2016_104x28, acadia14projects_135w, 6257, b05e, a50b, d733, ecaade2015_81n15, cd5c, 94da, 35a0, fbfc, 16e2, 5257, 09bc, dc3f, a81d, 22f0, 36fd, acadia17_274yy, a733, 6887, acadia17_316ss, f522, bc78, dd5a, bd36, 98fa, 3d70, ecaade2016_038g10, 35fe, 9966, 840c, 471d, acadia15_161g6, ec9b, ijac201513201g5, 48c0, 3932, ea32, d581, c8a9, 2796, caadria2015_209x31, b7c3, 9d55, 20e4, ecaade2017_308u, bce3, c1e5, d823, sigradi2015_10.7k18, c628, ecaade2015_11d1, c657, d2ae, f077, 25f4, aaea, 6ef9, ea18, sigradi2013_41, acadia17_163cc, caadria2016_579r24, ecaade2017_118ee, sigradi2014_186h6, sigradi2014_047m4, b846, acf1, 9bbb, ecaade2015_233w52, 1f30, 6605, caadria2017_009n4, ba6e, 0be3, acadia16_214t13, sigradi2015_8.27p10, 597c, 723f, 559a, 88f8, a2cf, fe4c, 6b5d, 0dbd, fd61, caadria2016_529p22, 1d84, 3514, ijac201614402l1, 51ca, 45a1, 98ce, 23a7, 6268, caadria2017_033p11, 5001, acadia14projects_357au, 1835, e9d7, caadria2015_203j29, 2856, d11a, b09c, 1f38, ecaade2016_106h29, 6a09, 8ae5, e29b, e9c5, ecaade2017_009v, 714b, sigradi2013_263, 60de, e1c4, d25a, c973, 1deb, 4614, 4d8e, 004d, 2f86, b988, d8b5, 77ce, 1039, f578, 2ecf, 2a47, 0793, sigradi2014_074s6, b6b9, 7861, 2484, ecaade2015_333m72, ffbf, 89f4, bd34, ecaade2016_119t32, bd3d, b6bd, cea7, 60a8, 7ade, acadia16_184u12, 7033, acadia14projects_655z, be8e, 523d, e131, acadia17_273z, b301, 6dcf, sigradi2016_686rr, sigradi2014_063x5, e308, acadia15_343v14, 5e12, 0856, 25bf, ijac201715102n, 71f8, 48da, 73c9, 982e, 72a3, b452, caadria2017_094u25, caadria2016_851l36, acadia16_214x13, ecaade2017_049vv, ijac201412303t8, 62f5, acadia14projects_565s, e926, b963, ascaad2014_014c8, ad64, b3cf, c827, 1167, 0236, aca6, dd70, 3e36, 7b38, 711d, 67b1, ascaad2016_022z8, caadria2017_033s11, edaf, ijac201412403b6, e3a9, 838a, acadia14_339at, 5e42, caadria2017_104d28, ecaade2014_057h14, caadria2016_187w8, acadia17_472oo, acadia14_357aw, a618, ecaade2014_186j47, fef5, ecaade2015_268a59, d494, 1640, ecaade2016_224u59, c3ed, 6ad8, eb7e, 1303, ecaade2014_194l49, 9a0e, b62f, caadria2017_001c1, 8760, caadria2016_013x1, sigradi2014_155x3, acadia17_608v, c60f, 72b0, 115e, acadia14projects_199ae, a9ae, 16ff, caadria2017_074h23, 7ad2, 3c1c, ecaade2017_071xx, sigradi2013_111r, ecaade2014_173w42, f7b0, 4205, 5604, 8d34, c4e5, dd1d, 0b67, ecaade2017_198h, ecaade2015_138c29, 9aa5, sigradi2014_284g4, 9bcc, 57e0, b464, 7807, cffc, 725c, 6330, 4349, sigradi2015_11.222n26, 021b, d4cf, 83b1, 1acc, f9f2, caadria2017_048h16, 7a7c, ecbb, 83b9, 06ec, 7f7a, ecaade2014_016a4, e73d, ecaade2017_118ff, acadia17_230h, ecaade2017_133k, 38dd, 5e4f, 73b7, sigradi2016_710kk, ecaade2016_048s13, a627, acadia16_318n19, 1152, 5a04, bd17, 2cc3, de65, 67cc, d969, 2ab5, acadia17_37gg, a394, c0be, 6b9c, acadia14projects_63at, 80e6, 5210, ecaade2015_114n22, 6f0f, acadia17_366p, 1503, 1efa, 7fce, ecaade2016_217c56, acadia14projects_435ai, ecaade2016_065z15, acadia14_627au, c2c9, ecaade2017_288jj, acadia14projects_339at, acadia14projects_435ab, ecaade2017_265j, 40c1, ecaade2017_057p, b6c2, 3fac, ecaade2015_286w62, 720d, acadia14projects_619al, 448b, c9ce, 01c5, e0d7, 3ade, caadria2016_663v28, 021c, sigradi2014_045b4, ijac201412301n5, a435, 24e9, 8072, 8bb8, acadia17_296aa, 9018, 1dad, 81a7, caadria2016_073d4, acadia17_551c, 900f, ecaade2014_138k30, 4d60, 15a7, 235e, 2bb7, 6b00, 030f, 606e, 0240, ea09, 9baf, dfa5, 42be, 135e, 3b89, eb62, 079d, 26d2, ijac201614308s5, 6b28, 4242, 7a79, ecaade2016_139w38, 9c4b, 7faf, a06d, ecaade2017_164l, 162a, e2ee, e03a, a4ba, acadia17_340d, 34e4, e7d0, 97ef, 0d80, 450a, 65c2, caadria2017_043d14, b12a, 0274, aaf0, 3559, caadria2015_170o25, caadria2017_035z11, ecaade2014_169r42, ijac201614403d2, ecaade2017_054mm, 41dc, ca61, 0870, b9d3, ecaade2016_167r47, acadia17_230uu, 1810, 5d23, 66b7, 85d2, 8600, b906, a20f, ecaade2017_133f, acadia17_237ee, e451, sigradi2014_137m2, a4d6, caadria2017_123r32, 7374, ijac201412205s4, e95f, 957a, e9d5, 18fd, 3039, 59d6, 7f25, ecaade2017_007c, ecaade2014_066i15, 7e71, c1f0, 92e9, 5a59, 91be, f325, e09f, 253f, e3f4, 107b, 2a8e, 4a23, sigradi2014_347m10, caadria2016_851a36, 02e8, acadia17_648dd, ace8, 47d6, aa37, 73e3, 929c, c9f9, caadria2017_046t14, 14da, d40c, 36b0, d499, b555, 4bc3, ecaade2015_18e3, ecaade2017_027c, 0976, sigradi2015_8.186r12, 1691, 8607, c3b7, ecaade2015_21w3, 5190, caadria2015_208t31, 74a8, 1118, 8959, f3d8, acadia14_517n, 3064, 87e0, 48c9, ac2e, 98f9, f0f8, caadria2016_539c23, 6ca5, a466, fb5c, ee27, f08a, 82cd, 4bd0, 2f61, b359, ecaade2017_067q, dff5, acadia16_196b13, 746e, 399a, sigradi2014_032j2, sigradi2013_267u, 3819, 5868, caadria2017_183g44, bac8, 4412, e977, ecaade2017_155g, 7830, 62dd, 44be, 2017, 82b9, acadia14_479h, caadria2016_487m20, 2984, 7821, c844, ecaade2017_109gg, 7727, caadria2015_117v18, ecaade2016_237c63, 2157, 27d4, sigradi2014_063v5, 8534, 570b, acadia16_478o28, ecaade2015_22b5, 77b1, b10e, 3991, 8b88, sigradi2016_450xx, fb64, 1a8a, 44d6, caadria2015_172j26, e980, 40b1, 486e, acadia16_478b28, sigradi2015_9.152m16, ecaade2016_154j42, 0db4, bc37, ae58, 015b, be94, 44d3, b8d1, 935a, sigradi2013_189p, a637, 31f1, cd75, 5d0c, 6536, d9a5, acadia17_598m, ea68, 74f8, 0b52, ecaade2016_013p3, dc20, 9b57, acadia14_339ag, cf03, c572, a14b, 93d0, c590, 8f8d, 0054, fe07, af96, 8563, ecaade2016_223o58, 9c16, 647a, acadia14projects_53k, 9df2, 0c30, sigradi2013_311i, c6e9, 56d1, ecaade2014_215w54, 65e3, ecaade2017_080ii, 60a3, acadia14_427an, 4068, eb29, 7dad, 6fab, 948a, d83f, cc46, b868, 4ac7, d5a5, ecaade2016_tkos66, 3838, ca27, e1f8, 635b, acadia15_69m2, 4506, ed41, 75fc, caadria2017_046o14, b8ba, 5ec9, f253, 691a, c521, ddf4, bfaa, bc00, ecaade2015_144g31, ecaade2016_230p62, f7e3, 1261, 680b, bdee, 9b37, a073, sigradi2014_330k7, ijac201715204q, 23df, a899, 0617, ascaad2016_007m3, 5c09, 6a1c, ecaade2014_052s12, 701b, 51d5, 9e74, acadia17_38yy, 4950, 4eee, 8542, acadia17_82x, edc2, 5d7b, a270, 8f77, 57d2, ecaade2017_271f, acadia15_431l18, caadria2017_175a43, 8e2c, abb8, 8f2a, 1c7b, 1136, 2ffd, 6bee, 4912, 41fd, ecaade2013r_006r4, d5ed, 30f0, 5db2, d16a, a593, ecaade2014_036f9, 8541, cd3c, c876, acadia14_497aa, 15e2, 6529, c57b, 661d, 8f53, 0837, 8746, ecaade2015_114c22, ijac201614402x1, ecaade2017_213zz, ecaade2014_180w44, bb90, d308, 2041, 1b10, 69c0, e3c0, 7ebb, 5605, 3a99, 9360, d59d, 56b5, ecaade2016_074l21, 58a7, ece7, ecaade2014_055a14, 34bd, 7cd9, 156a, 13eb, ecaade2014_186k47, 5097, caadria2017_104z27, 0a94, 88ee, 9030, 8003, ecaade2016_095x25, 2952, a489, f05b, ecaade2016_068z17, 5fae, acadia14projects_311x, 7924, ecaade2017_172s, 017c, 25e5, 657f, aed0, 93b5, caadria2017_142y36, 0969, 10e1, 0b42, 9f88, 4f74, 1000, caadria2015_070v8, 9436, acadia14_291g, fa55, caadria2017_056g19, 6307, fdbd, ijac201412404v7, d75f, 974d, acadia17_230yy, 4eeb, 2b51, 5e38, 1d20, 72f8, 4675, b0c1, a734, 41c9, ecaade2014_149p34, acadia15_407x17, 2f8a, 67dd, aac6, 9e0b, 9633, 798f, 728a, 7006, 09e4, 7bea, 2834, 5c15, c867, 3110, 4f03, c114, 9791, fd91, a2f6, 326f, ecaade2015_261g58, ijac201614102v2, caadria2017_048l15, acadia15_395a17, a7d6, beed, 555d, acadia17_201a, acadia14projects_189az, bc06, acadia17_382kk, 6452, 1244, 43cc, fad7, b2b5, 9f5c, 4a6f, ascaad2014_014x7, b710, acadia14_445ac, 82df, b283, acadia16_130t9, a877, caadria2015_213u32, 9830, f43d, aa92, c0d2, b117, cd0e, d512, 3b9f, ascaad2016_020v7, ee5d, ecaade2017_173ww, acadia17_628yy, ec2f, b40a, 1c2a, ecaade2015_284u61, ecaade2017_009dd, dc85, b1b3, ecaade2015_301c66, 608a, 1e9f, 6552, 6c7e, 2a1f, ecaade2014_230m59, 3f74, 082e, caadria2015_206d30, ecaade2016_018z4, caadria2016_819y34, aebe, 7606, sigradi2013_28p, f615, ab6f, ecaade2014_133w29, 6641, 3781, acadia17_38xx, 6be7, e31d, 78b9, caadria2016_777b33, 01cc, 75c9, bce7, 06d1, ecaade2014_225g58, acadia17_678kk, cbd0, 6bbb, 4729, c9d8, d14b, 857a, ijac201412305m2, ecaade2017_019gg, acadia16_478v27, dc92, fe66, 1edf, c107, bf4b, 8f1d, acadia16_130p9, 88c3, caadria2017_005d3, abb6, caadria2017_079z23, fe65, 492b, daba, sigradi2015_3.268l5, ecaade2015_144i31, ascaad2014_004j2, acadia14projects_23x, 3319, 8710, caadria2015_032x4, dd7e, 9df7, 301d, caadria2015_073g10, ecaade2015_11e1, 4ece, 2199, 1899, 2ab7, 0b7d, cec0, caadria2016_147g6, 5593, 2f5a, caadria2017_147y38, 93b3, 6b50, acadia16_78z5, a63a, acadia16_88o6, 00c0, d7d3, acadia17_350pp, e642, 95b8, 0c2c, ecaade2014_151y35, da2e, 1bfc, 9c22, 9a2e, d71f, ascaad2016_059n23, ijac201412408h2, 2b68, b52e, 2aef, acadia16_88a6, acadia16_206j13, 2e52, 22bd, caadria2016_621r26, sigradi2014_293x4, ecaade2016_071s18, sigradi2016_446j, ecaade2015_86m17, 6212, e031, 277a, 1114, cf4e, ecaade2016_bkou65, 6161, caadria2015_015f3, 904b, 7e2b, e3e4, acadia14_23w, ijac201412304z1, 50ef, 18fe, cd7b, 315f, acadia14projects_153c, 33bf, 8745, 0f68, ce42, cd6c, 7c06, ebf9, cf06, bbc6, 52da, 7528, ecaade2017_098jj, f7bc, 8a28, 432b, 3e1f, 663d, ecaade2015_86p17, acadia14projects_43ah, 1329, a86b, c934, 2535, f7d5, ascaad2016_059k23, ecaade2017_175l, ecaade2014_176p44, e9c3, ecaade2014_072t17, 7908, 2df2, 32c4, 2a74, 9f19, ecaade2017_052rr, 4901, ascaad2014_036w1, 4006, ecaade2016_tkoc67, d1f0, 701e, 79ba, 0aae, 9c70, 203a, 46fc, 75db, 4574, 2fdd, 782f, 9a1a, 7b4c, 10d0, 0334, f323, 4215, caadria2017_104b28, acadia14projects_531r, 9534, 6587, 57aa, 2fab, caadria2017_027m9, ecaade2014_177s44, sigradi2013_194u, 3fe4, acadia14projects_479t, ecaade2017_148qq, 5de9, dd2a, e910, a847, ecaade2016_057s14, b521, caadria2017_067j21, e463, 0f17, ecaade2017_077qq, 8bd6, ijac201715202gg, caadria2017_142a37, 0839, b6da, 06dc, f1a3, f52a, d914, ijac201614208j13, 0915, 022a, sigradi2015_11.165n25, 8f9b, ecaade2016_063o15, 29b7, 5df2, 382a, ecaade2016_185f50, ff39, acadia17_323o, 4ec2, 0488, a2e9, 0e9c, 7038, 70c4, acadia16_116u8, fa51, 5448, ff1c, f89e, 791d, sigradi2014_049i5, 08aa, 9a7d, 2844, acadia17_403m, 63f3, 160c, sigradi2016_360q, ecaade2014_239z61, 1a9f, 9aab, 663a, 333a, sigradi2013_267v, caadria2017_174k42, 2457, caadria2016_497y20, f1cf, d5c1, 7e73, ecaade2014_224r57, eb6c, 2a43, 38ba, f87d, cdb5, 971f, caadria2016_291r12, 93af, 3826, ecaade2013r_019b10, a097, 086f, 5be3, sigradi2016_710dd, 4991, 928b, ecaade2016_163t45, aafa, 7058, 7ebd, f319, 5a03, 11a9, acadia14projects_101al, acadia14_609at, acadia17_640s, a8f0, aa24, 0dcf, 732f, cd13, 26fc, c323, 7088, 06d8, 234e, sigradi2015_9.347z17, sigradi2016_654d, 20e0, 9cb6, ijac201412401c4, sigradi2014_213l7, ef12, 9e58, ba1e, 3d72, a9f7, 209f, c163, ad75, ecaade2016_113z30, 8376, b41a, 3191, caadria2015_054l6, a867, 17f7, cfc3, 5a37, b51b, 892e, ecaade2014_120f27, c5ce, e0a3, ecaade2016_230r61, 3bba, acadia14projects_627av, acadia14_33al, 791e, 801b, f03a, 5517, b9be, bada, ff11, 02f1, ecaade2015_237y53, ecaade2014_239w61, c746, fc95, 60e9, 34ef, fde1, fe1a, c191, f41c, ecaade2014_157r38, d5d7, d458, c3d7, bb11, 95b4, ecaade2014_111w24, 4483, 412c, b0cc, 3300, 0ff8, ecaade2013r_011h7, ca7b, 7426, 6785, 2a14, 6a2b, 5b72, bf7e, 0b62, 9e0c, acadia14_339ai, 5cdc, 66a1, sigradi2016_773x, 572a, c2c1, 1045, f401, 5751, 76db, 6ef0, dee7, f583, 90fa, d125, 8257, 1743, ecaade2014_049y11, 72ea, 4b6b, a750, 0cba, 708e, caadria2016_209z9, b81b, 424c, acadia14_479o, 4c53, 4699, b694, 4834, e8a6, d2f3, 4629, 0084, 1a24, 0132, 6fad, a0f2, 8844, 2b02, 5b7b, 6a18, 52c4, 8197, b271, ebe5, 45e7, 652f, f699, d6e3, de96, ijac201513206c9, e217, 1589, sigradi2015_12.19c27, sigradi2014_074l6, a8c7, b7d9, ecaade2014_186s47, 0521, 9554, sigradi2013_41g, ce35, 9ba0, ecaade2017_195jj, ecaade2015_314l68, 826b, d002, sigradi2016_431x, d8e8, 59e2, 1956, a436, a7fe, ecaade2017_057gg, 1ae3, 6cd6, 9216, 6e2c, 6c0f, 4d40, 5ef6, acadia17_350hh, c0bd, 6bd5, 4ff2, b73e, a32a, 6dd1, 6725, ecaade2017_256gg, 3ecd, 7f8b, e607, acf6, c351, ecaade2015_231s52, ijac201412408l1, e1bb, ascaad2016_028i11, c259, sigradi2015_11.196h26, 7db1, 2a07, 2630, cbbc, 0014, 948c, f5b6, acadia16_344l20, ijac201513303b11, 0e36, c714, e70e, 6843, 335c, f618, f255, 684b, 729b, 3af9, bdeb, ecaade2017_129kk, 3c0d, f993, ijac201412304f1, 8552, b4c2, aa09, 368f, d8d4, 3ca9, 4174, 8861, 53a5, b832, 8489, 41fe, 2a36, 948f, 2755, a60a, 4a27, aa9c, 79a6, 6323, 04d1, 35c2, eaab, 94fe, ecaade2017_019kk, acadia14_357ax, 48ff, b038, 87bb, 5002, a75c, ecaade2015_202p44, dfc4, acadia16_124h9, sigradi2016_407v, 1a7c, ecaade2014_173i43, f138, cfc4, caadria2017_023g9, 9d25, dcc9, 3b71, 9cd9, ijac201614303v2, cc18, 1d1e, d944, 9915, 7513, 5be5, 0044, b43e, caadria2017_003e2, 9b2d, ascaad2016_024k10, ecaade2014_065f15, acadia15_343t14, 58c0, sigradi2014_164i4, acadia15_469o20, b0ef, 50a6, 649a, 433d, 1dc5, b8a9, 16d9, ascaad2016_050y20, 2216, fdd7, 2892, 112f, ecaade2014_218z55, caadria2015_208n31, 0035, 3204, c035, fe71, 80d9, 13bd, fd56, 8867, sigradi2014_329z6, 0e97, a3a8, 3a6a, ce07, d4a2, 2f9a, 7bde, d27a, f025, c83d, ecaade2014_147x33, f233, 3092, f4bc, 6273, 1614, 246b, 0677, 698d, acadia16_244u15, f4c6, ecaade2017_203gg, de73, ecaade2016_225i60, ecaade2017_201ww, acadia17_590m, 0909, c210, c48d, 53fd, 3694, 4092, fddc, ecaade2017_079o, 14f0, sigradi2015_11.34c24, 38c8, 0f24, caadria2016_787g33, b7d0, ed5f, acadia16_470m27, c8d3, acadia14_23aw, acadia17_339vv, caadria2016_871o37, b569, ecaade2017_164x, 9ca8, 9066, eec0, bc36, cecf, 320f, c0b7, c92c, ab55, d277, ecaade2016_097t26, 14bd, ee4d, fa04, sigradi2015_8.289f15, ecaade2016_154g42, a061, 7d28, 145a, 342c, 098e, ccaf, d2a5, 9bcb, 95f8, ecaade2014_086o20, e72d, fb04, ijac201412202v1, 813d, 1ba7, cd54, 4884, a1e5, 37f6, 0e14, 8f74, 8a09, 126f, eaa9, 690e, f79e, ecaade2016_016g4, 6f7a, 9afc, acadia14_111g, cd96, ecaade2014_024r7, c51d, ba7c, 4b1f, 1ac8, b536, 5423, 06fe, e7ae, afb9, ebe3, 923a, ecaade2014_147w33, 25e1, 72be, 1aae, 1333, 9a25, c6b9, 0453, 7dcc, f83e, c10b, 3eda, acadia17_221z, 6589, 6374, ecaade2014_053r13, fb29, 5fb1, 6135, sigradi2016_383kk, 744f, 3bf4, 84e6, f65a, 8d4c, 24da, 18b0, bff6, acadia14_167aa, cb16, ecaade2015_202j44, d1d7, c63e, f723, 3491, acadia17_669t, a631, 3b58, e76b, ascaad2016_028n11, sigradi2016_669bb, sigradi2013_10c, 2608, c680, 519a, 3b27, 2bbc, 2da0, b245, ff09, 0e1e, ijac201412406n9, 51c6, 290c, 3a75, 36e0, dda0, 0f11, acadia17_28cc, caadria2016_507j21, ee13, b01f, 85d7, caadria2015_061k7, 063e, 88f5, ijac201715202x, 0155, acadia14projects_655x, ecaade2015_116k23, aac2, 3907, caadria2015_077y10, 152a, 2f1d, 2ee3, 4d0f, acadia14_399am, acadia17_283tt, 2db4, sigradi2016_637cc, 955c, 3d98, acadia17_248r, b137, b594, 1c1e, ecaade2015_28y5, 5bd6, 73db, 9c05, sigradi2015_10.309y21, 3a94, 7438, 5fd2, ecaade2014_168w40, 9c76, ff88, 0ebd, 09c6, ed70, acadia14_53r, 64fc, 4fe1, d9c2, eea4, d9fb, ecaade2015_138y27, 4248, 2632, ad8b, 6bb4, bb7d, 7e8c, 714f, ecaade2014_112j26, 3736, 11cc, sigradi2014_075c7, 89f7, 575f, b3d1, 9903, 8526, d87c, ea2c, fdbe, 7913, ijac201614103p3, 25ac, 7914, caadria2015_070c9, 009f, 30b0, df34, fcab, acadia16_470g27, 0fb9, caadria2016_467r19, ecaade2013r_011w6, 3220, d150, 4049, 2996, 22d2, 1ecc, 1456, bc19, 65b9, 8de0, 0041, 00b2, caadria2016_745a32, acadia14_661f, a19c, 4526, 6dc5, ecaade2014_159j39, 26b9, 44e0, d6e7, faeb, ecaade2017_129hh, dd56, sigradi2013_400v, 32a7, b96f, 226e, 8809, f1fe, 7432, 2c32, caadria2016_301s13, 8d4b, acadia17_91qq, a9af, 2e42, f123, ecaade2015_222d49, eda1, 9d3e, aa4f, acadia17_572ll, 3634, caadria2015_077z10, acadia14projects_375ay, 5a80, 81b2, ecaade2013r_003b3, e034, acadia16_124c9, cce9, 165f, acadia17_238oo, 08e5, f1ee, fbf2, ecaade2014_140j31, ijac201614201j6, ee10, acadia17_620zz, caadria2015_206w29, ascaad2016_039m15, ijac201412201d1, 7c5f, 413c, 549b, aac4, ef16, ijac201412303s8, sigradi2013_138, 7bb3, 10f5, acadia17_212dd, b235, c492, 3444, 8bdf, 740f, acadia17_436p, ijac201412303l9, 02ca, caadria2017_056f19, d82c, 4c43, 08f9, 965a, ascaad2014_026t6, acadia17_670zz, 9982, 2eea, f15f, bd2f, ecaade2014_094k22, sigradi2016_484j, sigradi2014_265l1, 81c4, 747f, fd06, ca01, 9baa, c08e, 5334, fc32, f292, 10da, fea5, 3fba, e681, 22c4, e7d5, acadia17_491z, 3044, b5fa, 6314, sigradi2015_8.239a14, acadia15_137p5, 8c53, 18c1, ecaade2015_333e72, f8af, 170e, acadia17_670ww, 366f, ebea, caadria2015_090w14, 4566, 48cd, 75bf, 828d, ecaade2015_301n65, e8ea, 16c7, ef61, sigradi2015_8.264e14, ecaade2014_185s46, 7f78, 3958, 031e, a5d5, 8a0d, f159, ac44, acadia15_123s4, sigradi2016_467v, ecaade2015_122i24, da04, 5e1a, ecaade2015_222e49, ecaade2014_121x27, ac43, caadria2015_114f18, acadia17_660o, 4054, sigradi2015_4.219v6, ascaad2016_056f22, c9f3, d369, 0e8a, 60ac, d9c0, a938, sigradi2016_777ff, c2b2, 28a2, 1d68, a123, ecaade2015_320n70, dd7d, acadia17_178cc, 5380, sigradi2015_8.186f12, ecaade2016_216e55, 83ce, ecaade2016_171a49, 8a12, acadia14_555i, 75cf, ecaade2015_314f68, 9dab, c4c4, 765d, 529a, 29d5, bbb4, 2077, e100, aff3, 4179, 22a7, a7aa, b40c, 8258, f7c0, sigradi2016_364tt, sigradi2016_441oo, 9e90, 4bdb, daaf, 3941, 5803, c04f, ffab, acadia14_365aj, 2d72, ascaad2016_022w8, 8dc9, b46a, e01c, caadria2015_069r8, 269c, 80ec, 2c0b, acadia14projects_237au, e0a0, acadia17_570hh, c755, 0d96, 2590, 09b2, 105b, 35cc, 9ced, ijac201614104b4, 383a, 4a33, 8db4, 31ce, 612a, 705f, 4749, e89d, 3352, b2f0, ijac201513205x7, b9dc, fce6, cfd8, a84a, ecaade2017_079v, 661e, 6b8e, f1c0, 9c81, 62bf, 1c12, 8bf4, ff8c, caadria2017_079t23, 6c97, d959, 402a, fe6e, 1074, 7e33, 73a2, ced6, a9a5, ijac201513201s5, 6cf8, ecaade2016_198t52, acadia14_435ay, bc6a, 5963, ascaad2016_011k5, acadia14_699k, 1a50, ecaade2017_243ee, 2f21, 57e5, aa8d, 6285, sigradi2016_655k, 7b82, 421c, 8580, c4bb, a7b2, 418d, 71a2, ijac201412301w5, 7ad4, 638d, d001, 5844, e110, 3f9b, 5121, 97b9, 1ab1, f516, caadria2015_030g4, cd33, c9d4, caadria2017_174e42, acadia17_163aa, 731a, e06a, ecaade2017_052kk, b084, 7a18, 14f1, acadia14projects_565y, ijac201715101e, 0586, ecaade2014_149d35, d950, 73b5, c39e, ae76, 825e, ecaade2016_032t8, 4ced, fe8f, 2308, 4623, e0fd, caadria2017_048n15, 06bc, cb17, ecaade2017_254tt, ecaade2017_264ww, 94fb, sigradi2015_3.385c6, ascaad2016_022e9, bdba, 4147, 9313, 27c2, ecaade2017_194v, f2b6, 8e8c, 1d1a, 7d16, sigradi2014_307p5, 6f08, 6511, f00d, ecaade2017_306l, ecaade2017_053e, bd54, 71c3, 0f58, ff2f, 02b5, e925, ijac201412303i9, sigradi2016_441pp, acadia17_360f, e97b, ecaade2015_171p36, a494, a086, 3d05, a281, 2ef6, d1de, 6891, 5de2, 5359, 30ab, d1fd, ecaade2013r_009l6, b8eb, db31, 9c4e, 2165, dc79, 6410, d65b, af1d, b10f, aead, ijac201513203c7, a1e1, 1bc4, ca53, acadia14_479w, bddb, 148b, 11dc, c980, 863c, 3f26, 6105, 8e6a, b909, 95c9, c512, sigradi2016_637ee, ba01, 40e8, 2e2d, 7a17, f52b, c75f, 4df3, 2b2d, caadria2016_713s30, 8a6d, 2c3d, 3985, b37e, ecaade2015_73j14, 6141, 102b, b7b6, 0769, ijac201412203k2, ecaade2014_071y16, 12c7, 5321, ecaade2016_188k50, 8e54, 8c94, 9714, a56a, 3bf7, 3ccc, 9753, ecaade2017_146cc, acadia17_373z, 9294, 1467, 4db4, c930, e779, b853, fced, caadria2016_095v4, ef0a, 70a7, 2700, ascaad2014_027i7, 9a5b, e489, 5fbe, abfa, c01b, ecaade2014_024k7, e6ed, 2fe5, 6ced, 61aa, 64bc, 3833, bf6c, 8596, caadria2017_155o39, ecaade2016_002b1, 7812, a638, d56a, 5d82, 9bef, acadia14projects_189ax, 9e5e, sigradi2014_266w1, d068, 68c8, sigradi2016_490w, dc9c, 8dba, 2b80, 647c, bb56, b155, c8b7, ascaad2016_048e20, e3ac, b3b8, 7652, ascaad2014_005f3, acadia14_555e, 40e6, ecaade2016_163e46, 3c31, 691c, 2fcb, d31a, 64a7, ffbe, 187f, 9b26, caadria2016_663n28, b7e6, fd1b, baf2, 20f2, 9a2a, be95, sigradi2014_281h3, 0ed1, ecaade2016_006a2, 0562, 7ee2, b1bd, e956, cb15, sigradi2015_sp_2.112j29, caadria2016_311d14, fad9, ddd2, 40d2, ecaade2017_215z, fb59, 191b, 4d6a, 1d57, b9bc, ecaade2015_180w38, 75d1, 454d, 90ee, 9b84, bc2f, 45eb, 2f91, acadia14_389a, 4f6e, 44a3, ecaade2017_108a, 1d35, ecaade2017_109bb, 28c6, 72a4, ecaade2017_277nn, 1054, acadia17_62vv, 4a4f, c3f1, ecaade2015_84w16, 3f05, c102, b6cd, 7f81, ecbf, 085a, acadia15_343e15, ijac201412305t2, ecaade2015_297b65, faac, 82fc, 1b27, 8ac3, 204c, acadia16_460s26, cdf5, sigradi2013_208, acadia17_231z, b13b, dc39, caf9, sigradi2016_408w, 0901, 15c8, 993f, 8237, 96ab, ecaade2015_119e24, f749, 0847, 661f, f913, 73ac, a4c3, ecaade2016_193s51, sigradi2013_400b, caadria2017_035v11, c29c, 2a9a, ac99, sigradi2014_151o3, ascaad2016_002o1, sigradi2016_385nn, a818, dc5d, caadria2016_013c2, 27eb, 360d, caadria2015_073a10, c763, sigradi2013_30j, sigradi2015_12.19d27, ecaade2017_042y, 875c, fcdd, 922f, sigradi2016_450oo, ad2c, c4db, 0fc2, c368, ecaade2016_167s47, 073a, de2e, 229c, f740, 0818, e7f2, acadia17_670vv, 99f7, af68, 3637, 43a1, 99ff, 7ec5, acadia14projects_101an, 0947, 1fab, ecaade2016_238o63, 08cb, e1a2, b3c1, 8818, 27c4, a4db, 594c, 54f5, acadia17_82b, c452, 39d2, 4e13, de1f, 968e, e32b, 21f7, 0518, 4c09, 7d01, 4841, 3e38, 8bb5, 7da6, a0ad, 8810, a8e3, e97d, sigradi2016_732s, b661, a344, c429, da09, ecaade2015_77u14, ade6, af11, d711, 4295, 47a3, eb31, acadia16_342e20, ecaade2014_036g9, aa01, ecaade2014_066t15, 120a, 3069, a4bc, 613f, 44af, 1313, 0bb1, ecaade2015_72z13, 13f5, 00d0, acadia17_222vv, 25aa, fb66, 53f4, acadia17_678vv, ed1a, d6b5, 8328, 4e62, acadia17_348xx, ecaade2016_224f60, sigradi2015_11.142c25, 247e, 7c1b, 75cc, 9547, d95b, 1216, 3f00, 1fe9, caadria2015_157t24, caadria2017_142u36, 399f, 7348, 976b, e2d5, 9d5d, e964, 9d9c, ecaade2015_269i59, 97e8, ecaade2015_233g53, 27d1, e275, 64de, 8858, 42b0, cada, fe74, b872, 6afd, 5209, acadia17_201xx, b0b5, 587c, 8105, 835e, ea70, 4ac2, db01, 3169, 2437, caadria2015_137l22, 9ccf, 78f5, d812, 9ec0, 10f8, 6ba9, c81d, 3885, acadia14projects_627an, 269d, 7d41, b7d2, 784c, ijac201412201r1, 1f91, 8ffd, ebd6, 2e81, ijac201412306v2, 1b6b, 7db9, 0a4b, c154, acadia14_655ab, sigradi2016_450tt, 7e9e, 51f5, be32, 3ce4, 2e45, 8b62, acadia14_375ax, ascaad2016_039l15, 299b, ijac201614105u5, caadria2017_005r3, 5f5b, sigradi2015_3.212l4, 32ed, ecaade2016_097v26, b5b7, acadia14_167v, caadria2017_021g8, 244f, a7dc, caadria2015_061j7, 0859, a3a3, 17fc, d7de, 6ba5, 011e, 2c1a, 1dfd, acadia16_124d9, f0c4, acadia14projects_375a, c8d0, 26e4, 2ced, 8193, caadria2015_114i18, ecaade2014_010o1, sigradi2016_814f, fa43, 9f79, ff58, 8b33, caadria2017_052v17, 9cc2, caadria2017_110i29, 98ed, 433c, 4575, b548, d6fa, acadia14projects_347ao, 022e, 4415, ecaade2015_251o57, ff16, ecaade2017_253dd, acadia14projects_627as, 8096, 82e4, ecaade2016_223u58, c3e3, 9ead, acadia16_478y27, 1579, acadia14_463l, d487, bbb5, d7ce, 2f05, 69d7, 3d6a, 41de, 1d11, ecaade2016_063s15, 0e0f, acadia14_33ai, a9cb, sigradi2015_10.307a21, 375d, a180, ecaade2017_091ww, fde3, 8c15, efeb, c90b, 83c5, 3844, caadria2015_081s12, eb15, ccfd, 9510, 108a, fa87, ecaade2015_194b41, 6fe6, a291, 3b46, ecaade2017_071oo, a954, 6e83, 2cd2, 5e13, 7975, b4a9, 18d4, acadia17_266gg, 898d, acadia17_473ww, f4bf, ecaade2016_223t58, 0a95, caadria2017_028y9, 14e6, f570, 89f5, d415, 4448, dad6, 1d45, 8a41, cce4, 2296, acadia17_82bb, cea8, 76a8, ijac201412205u3, eafd, b9e4, ecaade2015_181k39, 2c13, ecaade2016_106g29, 8891, ae4d, 32d6, c67a, 8f25, 4ccb, ecaade2016_163s45, d2fb, e173, 8874, 4058, ecaade2015_138z26, 9f89, d208, cc32, 33da, 355f, cc0a, c3dd, 811a, 4083, sigradi2016_483hh, ee1d, 7014, 09ce, 572d, a690, ccd6, 3e6a, acadia17_201f, e0c0, da77, acadia15_195z7, 5c4c, ecaade2015_17z2, eb08, b49e, 20c6, 7363, caadria2017_142l37, 4a16, cd20, af38, 0657, acadia17_274ll, 3741, 67ef, caca, 74fc, cd46, cccd, 2e2c, acadia17_340e, ijac201513305i12, 848f, 4b8d, ecaade2016_013o3, c7fd, 02b3, 9eb1, eaf4, c702, 941b, 74ec, 8084, 9097, 2f47, caadria2016_271z11, 88d4, sigradi2013_393z, 72b6, d8a0, 3baf, 797b, 13f4, 813e, acadia14_479g, 97b0, 91c5, 7233, 9fb0, ecaade2017_277tt, b9d9, 80a2, aa99, b476, b365, acadia14projects_357an, f41b, 4e01, 18de, c8d6, bb50, b6e6, ecaade2016_105e29, 0bb5, acadia16_88g6, 11ce, acadia17_542tt, 6236, 3da7, caadria2015_010x1, 3779, 4647, eaeb, 2e44, acadia16_78l5, ascaad2014_001i1, 895e, 9536, 6913, c3fa, 2990, 5b64, 81c5, 8479, c49c, c425, sigradi2013_222l, daed, b05c, 370a, 2c96, cb95, ecaade2017_291l, sigradi2016_490ff, 9c38, ecaade2014_206s53, 5bc6, bfe0, e087, 8c17, ecaade2017_203t, 44e7, d900, 18ab, ecaade2013r_018m9, dc5a, ecaade2015_161f34, sigradi2016_421qq, ef8a, 496b, fa56, b188, 9db3, 29ea, b071, 114b, aeea, 8b3e, 90f2, caadria2016_353t15, 97fa, 4a01, a0c3, 3565, 8393, ecaade2016_222i57, 4981, 3355, sigradi2015_8.41z10, 9278, 162f, 1113, 5db5, ecaade2016_120b33, a800, ecaade2017_309kk, ace6, 2541, e04e, 91fc, f1aa, 7ea7, fe62, bddc, 22b5, a838, ecaade2017_213yy, ca20, 9d08, a88c, acadia14projects_81l, caadria2017_136o36, 1cd3, c084, f860, 786f, a7f3, 8d72, 512d, ecaade2017_277oo, 4189, ijac201715204w, b950, f686, acadia17_82jj, sigradi2014_239h9, 13aa, 5815, 1f69, 7692, ad2d, 88b9, b3b7, a884, ecaade2017_117q, caadria2016_819w34, 8890, e4d3, 2ae7, ecaade2017_181r, 2f2e, 9789, 50a1, acadia17_669h, d9e3, 48b6, b1e3, e060, 1c03, 2a41, ecaade2016_mrtx65, 6de6, 7c9c, bc65, 611d, 8761, 9beb, c083, c701, 4196, e2e7, 3e91, ecaade2016_017l4, 5770, 1c6e, ijac201614101i1, 48bc, cf75, 9db5, 3c90, b61e, 2ff7, 5a82, 3f46, 46da, c6f8, 3e3f, acadia17_52q, 986a, 98a4, 1147, 8f2c, sigradi2014_266f2, a4c2, af98, 1a82, 0d0e, sigradi2016_690ww, f1e7, 2dee, 5164, acadia15_243y9, 0e74, db1d, acadia14_531r, 2492, 4b7f, 94aa, sigradi2016_659t, fc93, 6351, acadia17_340g, 76c1, 9964, ecaade2017_157hh, 8c19, c363, fd46, acadia14projects_435aj, e429, 1129, 45b6, d1a3, 50a7, 13ec, ecaade2014_186a47, f363, 0d49, 8a57, c9b8, 8ab5, sigradi2015_11.222t26, 56d8, d8ed, d205, 06bb, 88ed, 0080, 8337, 4e4d, e3e9, 5aaf, a634, 0c9c, acadia14_91t, 49ea, 4f9e, 3540, sigradi2016_356c, 284c, 3d67, ecaade2014_071z16, 5d70, ecaade2015_273e60, 7dd3, acadia17_348j, ecaade2017_294e, 6979, 9e2a, ecaade2015_247f56, 6d5d, 6106, 3af3, 7ba6, 7e85, bf95, 8df4, 3135, d264, 3e04, bd9f, ba8e, f3a0, ecaade2016_121o33, 4050, caadria2015_122i19, 6919, ecaade2016_151f41, d17a, 3fe7, c491, ijac201412205g4, 2af5, f5cf, caadria2017_135g36, eb8a, 0548, fca9, 7c0d, ijac201715106uu, caadria2016_073c4, e501, 99fd, ascaad2014_026s6, acadia17_298ee, 6403, 59f6, b8c6, ecaade2014_094h22, c310, 10a5, 1659, 2764, af4d, 110b, 5e24, acadia16_440j26, 2122, 90b1, 8306, acadia14projects_719r, 692f, 0fea, 9ad5, f16a, b718, acadia14projects_699d, 2080, 70b0, bb8c, ff64, ecaade2016_104z28, 979f, ecaade2014_113t26, 4535, acadia14_507ae, sigradi2013_411m, 9d1d, 5b86, a231, 9ec3, ecaade2014_078t18, 4f79, ecaade2016_089y24, 8669, ecaade2014_224v56, 9e0d, ecaade2016_129v35, ecaade2015_301y65, ecaade2016_072l20, ijac201412302g7, 78df, acadia17_552p, 3100, 8c59, a094, 7c49, ecaade2016_147r40, 0b36, 42b6, 3c34, 204f, e1a7, 319f, acadia16_244j15, caadria2015_073j10, 7a10, ecaade2015_114k22, ae1a, 8081, a4dc, ecaade2014_144z32, 29d8, ef02, 03e3, 067e, acadia16_382w23, 5da5, 456c, 7086, acadia14_357ay, a82f, ecaade2017_050c, 258d, 6577, 76f2, sigradi2015_4.52o6, 2991, 7d9c, 3b10, ecaade2014_071w16, ecaade2015_115y22, a7d5, e543, a896, 8a7f, 4160, ddbf, ijac201614202x7, 2b15, 37ec, f379, dbc4, acadia14_125z, ecaade2016_017r4, ecaade2016_036o9, a7f9, 9c2a, c971, 6f9c, acadia17_640z, 1060, de34, 535f, caadria2016_851b36, 188b, 7216, acadia17_423hh, 826a, e5e0, sigradi2016_417ll, 48d5, ecaade2015_171l36, ecaade2016_042p11, ab41, ijac201412408w2, b981, 966d, a4e7, de27, ead3, 933b, d6d3, 84fd, 497d, f2f6, 818c, sigradi2013_414v, cd4a, db30, acce, 899a, caadria2016_487u20, dcef, e298, 6202, sigradi2016_779uu, 4b00, b037, caadria2017_016g7, f02f, caadria2017_129o34, ebb6, ijac201513104o3, 6196, e28a, caadria2015_202w28, 0147, sigradi2014_232n8, ecaade2016_077p22, ijac201513206z8, b1dd, d3d7, acadia14projects_229n, fa9e, acadia16_280s17, ecaade2014_237z60, 8073, bcd2, 76e4, 1b2d, d0fc, 9f7e, 6d16, 108e, d83b, 5377, ecaade2014_023u6, e9a4, caadria2017_134w35, caadria2017_057x19, acadia17_38zz, e447, 0a5d, sigradi2016_669cc, ecaade2015_319i70, 75f3, 5a23, e8e6, 0a20, 0103, e15f, 8b71, acadia16_154m11, dd42, af5f, 9395, ac57, 9096, 5b56, f3bd, ecaade2014_204a53, 827f, 08a2, d00b, b84e, 578f, ijac201513203k7, 73bf, 3cc1, c3cd, acadia14_375m, 711b, a084, acadia17_390oo, ijac201715102p, 42f4, 5c9e, ecaade2016_023m6, 6fc1, b59a, 3e0b, 059d, 04a8, ac90, f84e, 000d, 0e46, 3ffb, caf0, 1206, 3b07, cfde, 9693, ba6f, ecaade2015_38o7, 5b8f, 0c4c, 36b1, 2a34, e315, 2c23, cebf, ddaf, 4265, 590c, ijac201614207r11, baca, caadria2015_188u27, ecaade2016_099l27, ijac201513105r4, ascaad2014_003y1, 78d0, 86d9, caadria2015_015a3, ijac201513202g6, acadia14projects_101t, 46d7, 81e1, 2626, caadria2017_142c37, c409, 6f63, d184, ecaade2015_94c19, 5ff0, 0a77, 0de9, 3949, acadia15_357s15, c7e8, 0a71, 95b9, 56fc, 5db4, 7259, 909d, acadia16_478k28, fe01, 2531, 7a32, 44cf, ecaade2017_023ee, sigradi2016_590e, 370b, acadia14projects_101ac, sigradi2016_710ll, e650, ecaade2015_158h33, 6bf9, 6792, acadia17_608gg, 0975, 8ced, 19ed, 3eb3, f5c5, 8222, e785, bbd3, 5f2a, 5ea4, 69a2, 801a, b9f2, 2310, acadia16_224y14, 178a, 15f4, 80b4, e92c, f90b, sigradi2016_710gg, ba27, a28a, 8ce7, 7bf9, 3159, bc55, b1fc, 64cd, dacb, d75e, 8cc8, caadria2016_641o27, bb7f, ee2e, b94b, f674, 9511, 7b0a, c376, e0c8, 9f48, 40e2, ecaade2014_060z14, 0374, 24f7, b212, c1a5, 3084, ascaad2016_043g17, 9071, 7cf3, ecaade2017_157pp, b4d5, c650, e021, ecaade2015_294h64, 07ad, ecaade2014_144y32, 9035, 24fa, 2295, 54b5, 0ad4, 1019, 1889, 7a4f, d579, c717, acadia17_318d, 0f29, 0c49, acadia15_431h18, ecaade2015_217c48, 00bc, sigradi2016_560y, caadria2017_096m26, c48b, sigradi2016_792i, de5f, 090f, 8888, f88b, ecaade2016_016d4, 5f5a, caadria2016_239d11, 7709, acadia17_520r, 03b9, 294d, caadria2017_145l38, 0473, ecaade2017_305f, bf1c, acadia14projects_375n, 8a14, acadia14projects_71u, 5efb, ecaade2016_217m56, 281c, d683, cd21, ecaade2013r_001e1, sigradi2015_10.378b23, eeee, aefe, ccb6, 3021, a569, 307e, fecf, 8e1d, c29d, caadria2015_078j11, ff20, 68bf, 8adf, b588, d226, 3886, c65f, 8d05, e602, c854, fe16, 7f36, 5a50, ff9f, 4173, c453, 76b4, acadia17_318e, b8f9, a2cb, 1934, 1441, sigradi2016_590l, bf7b, 00ac, ijac201412205i4, c3c1, 3f8b, f561, a702, daad, acadia17_154v, e8c7, 25e7, sigradi2016_659s, f008, f640, 207a, 055f, e4bd, 58c1, ijac201513205s8, 4259, 9951, 5572, ecaade2013r_003k2, acadia14_539c, bea0, ad54, 367c, ef62, ecaade2015_325a71, ecaade2015_227m50, 617d, 3fd4, a1d5, sigradi2016_816xx, 865c, 8c97, 66b6, 8ffe, 4a81, 4bfc, 0337, a9b1, ijac201715105k, 2c50, caadria2016_839l35, 3769, e380, f4b0, 2c67, 9140, 7f1f, 19d8, aa51, b26d, 85bd, 93eb, 4966, acadia17_637i, acadia16_214a14, caadria2015_130v21, 2273, acadia17_154nn, acadia17_366j, 9dcd, acadia17_273w, 6fda, ba42, 422a, 48e3, caadria2017_101f27, 3ad9, cdf6, 25c8, c426, 7238, 7a14, 320a, dda9, 95d0, 020a, 5401, 307f, ijac201614208d13, 6961, e25d, ascaad2014_022j4, e144, 87fc, 2e83, acadia17_38uu, acadia16_88r6, b996, abc3, a8f1, acadia15_137h5, ecaade2014_153n36, e072, a511, f229, 5cf7, b754, ad94, 5fa8, ecaade2015_196d42, caadria2017_079y23, d9e9, 0fd6, ecaade2017_051t, e3e7, caadria2015_139t22, ecaade2017_152xx, f6b7, 3308, 7fa2, 7a2f, b327, 09ae, 9d37, aed5, acadia17_91xx, 7c32, 38b0, d134, 71ad, ecaade2017_282y, d87e, db29, b9b4, e5f1, adde, 198b, f79a, 2bf1, 051a, 7ad6, 1215, f767, fae5, 0743, b55a, caadria2017_118e31, ascaad2016_048d20, b9b5, de4d, df81, f7dc, 530f, 762d, 1bc9, 6ce2, 1351, e104, 25e8, 3547, a817, 7124, a521, 6a3e, sigradi2016_732j, 9cfc, 2bb0, 051c, 5a78, bb21, acadia16_280x17, 06a9, ascaad2016_004u2, ecaade2016_197y51, a911, sigradi2016_590m, 4190, sigradi2014_070a6, 869d, 3e7b, b56d, 9128, ecaade2014_201d52, 609c, 16dc, acadia15_297b12, ecaade2015_269l59, 53e8, 25e9, a2ff, 54f3, e2ec, ecaade2016_132g37, ascaad2016_035p13, 276e, 5162, sigradi2016_710ff, acadia14_531z, sigradi2014_045w3, ecaade2013r_020t10, 43d1, 6d90, ae8a, 210c, 4c19, a21d, 9f95, 2173, fec2, 69de, 499f, 8991, caadria2015_206e30, dd49, c6e3, 400d, c135, 5f02, 13e5, acadia17_330jj, ae10, acadia14_647au, eae9, 37d8, ecaade2017_151z, ecaade2015_233h53, 438f, 6e24, 5b71, sigradi2016_752rr, 8624, sigradi2015_3.394d6, eb60, ascaad2016_017a7, 285f, ecaade2015_237i54, ecaade2015_170n35, b713, cc59, acadia17_154bb, 5339, 3f7e, aaab, 024f, 84a4, d834, 6752, 3f5b, caadria2017_005h3, b3b0, 66ee, 759f, 8129, 934f, 8d21, acadia14projects_671j, d394, b405, 945b, acadia14_375i, 3671, 58b0, 4ef3, 214d, b27a, ecaade2014_204z52, acadia14projects_517r, ascaad2016_030c12, 6104, ecaade2017_140oo, 57f2, 83d0, 31f0, 8d3d, ascaad2016_057x22, bd3c, 554e, f061, a3c9, c29f, 7bf4, 5c4e, 84eb, edc3, c2de, e78b, 90c2, 7285, ecaade2016_129o35, 5b28, 5849, c4d1, d7b5, 614c, 1a1c, 3297, e97c, ijac201715101g, 169e, 3da2, b934, 2919, f172, 415f, ea6b, ecaade2014_153h37, d858, 2caf, b000, cb50, a03b, acadia17_231j, acadia17_552t, 8f3a, 1faa, ec0e, 07ba, ecaade2015_61c12, d332, ecaade2014_035b9, 301e, f3de, cb09, 41a3, cc74, acadia16_352w21, 7bcf, acadia17_318c, acadia15_57g2, 1d4c, 7e4e, a2c3, 248e, ecaade2015_296o64, 9444, 7e6d, 8b11, sigradi2016_448aa, c063, sigradi2015_10.7f18, 5598, 9445, 8b03, ascaad2016_033w12, 032d, 1893, ecaade2013r_018o9, acadia16_116w8, 2690, c606, d008, ef90, 80d0, acadia17_137oo, 6c75, ecaade2017_199bb, 3a4c, acadia16_214v13, sigradi2015_13.316a29, a143, c0cc, c54a, 479f, 3a25, f2c0, sigradi2016_417jj, 7b2b, a3d1, sigradi2013_303k, ee35, 1652, ecaade2017_026oo, 7483, f4cd, 1d58, 4525, 32a5, 2d38, sigradi2014_217f8, ecaade2015_48d8, 8594, 077f, ecaade2016_199b53, 1d4d, 71c8, 768e, 06aa, 5656, 366a, 08f3, 061d, 0716, e563, 59a9, caadria2017_058r20, ecaade2017_085h, faad, sigradi2013_194i, aa3a, c482, 2342, 0d5f, 70fa, b935, 1c3e, 305b, 2cd5, 95fc, ijac201412408f2, sigradi2014_043z3, caadria2015_209y31, 2958, d6b3, 64d5, 7a30, 4d83, 84d8, ecaade2016_198u52, 61e4, 0fc3, ecaade2016_074t21, bb2e, ecaade2016_152v41, 372a, ecaade2017_105jj, 3f59, 8f46, a876, 696d, 759b, caadria2017_040n12, caadria2017_056a19, cef7, a89e, acadia14_101ac, ecaade2017_053qq, 55ff, cce8, 7f17, fe75, 15e9, acadia17_590d, 0d19, ecaade2017_006ss, be3c, 045c, a9e4, d46c, ecaade2015_243u55, ascaad2016_035x13, 64dc, d505, d224, ecaade2014_215b55, ecaade2016_042r11, 3be0, 2154, fed7, ecaade2015_287l63, ecaade2017_083ss, bc85, 0b04, ecaade2014_049a12, d89c, 72fb, ecaade2016_167t47, 8a80, 457c, e28e, 202e, acadia17_50mm, 42fb, 7bce, 53bb, cb47, 0a4c, sigradi2014_074z6, 9f4d, sigradi2015_3.268a5, 863b, sigradi2016_400i, 428b, caadria2015_081c12, 850e, ecaade2016_067h17, bb97, 22a1, c7b5, b86e, 964a, 12c1, efbc, 390f, f51b, 0356, ijac201412402c5, 0a6e, e202, 4099, sigradi2013_347p, c1fb, 2c7d, 73aa, 882e, 67ab, af15, afd1, acadia14_671o, 8077, ecaade2015_206y45, 76c0, 47f9, ba17, 7e93, 5a10, ecaade2017_138x, 56f1, 332a, 87ff, a37e, 106c, 6519, 5faa, 589e, cacc, e528, 54c4, 2cd1, ecaade2015_261k58, 0ece, ascaad2014_024x5, e9ae, b9cd, d723, c218, dacd, 0b56, d52f, ec1c, 5275, d409, ed27, d991, acadia14_257aa, a679, sigradi2013_135, 91a1, 9eed, 197a, ecaade2017_059pp, c4f5, 4ebd, ecaade2015_250j57, ad89, fcd4, e911, 789a, acadia17_128oo, 6f75, a1a6, caadria2016_725j31, ecaade2017_172jj, 9eac, caadria2016_405d17, cf95, ecaade2014_153n37, bde7, d449, ec0c, 400b, 1da9, caadria2017_101g27, ecaade2014_180k45, 2c1d, 6b4e, b1d4, sigradi2014_080o7, 69b7, 04e0, 56b0, 7ee0, acadia15_185k7, caadria2017_074j23, 202b, ecaade2017_215tt, 7136, caadria2016_271x11, 2a80, ef96, caadria2016_023p2, 3797, 85ce, 802b, c4e6, f060, c223, ijac201412301t6, acadia14_23z, 142d, 5987, caadria2016_177y7, 89f6, 7b3c, e6fa, 8a02, acadia14_555k, bec4, d535, acadia17_211i, e6b4, d83c, e0e7, acadia14projects_365al, ecaade2015_240s54, df12, df88, 2664, 0be9, a730, ecaade2014_019k5, 6c3f, 026d, ecaade2014_023d6, acadia16_62e4, 7853, ecaade2015_138w28, ascaad2016_045e18, dfda, 449c, caadria2017_008z3, ascaad2016_016v6, ef99, 466a, 2c66, 398c, 5ae0, 79d8, 4627, 1d52, 071e, f0b0, 0bea, a155, e518, caadria2015_090a15, 7415, 9482, 357f, 34df, 0524, sigradi2013_401g, 9e04, 3845, 1ad3, sigradi2015_1.288b1, 79a0, d722, sigradi2016_814o, 5f1f, 0e7c, 533b, 73c0, 241a, 4372, ecaade2014_014b3, 5acb, 60ca, 6c55, 611b, a3c6, ecaade2017_215aar, 502c, 31eb, e638, sigradi2014_047i4, 6c07, f5be, 3752, 6868, 397b, 9463, c911, 3ac3, sigradi2016_724tt, 0207, 4c07, acadia17_360ww, 7651, 0326, 52fe, e87a, 7f2d, d1e8, b483, 6706, 3bf1, 02da, 4fe0, acadia16_352a22, 8333, ad43, ecaade2016_193m51, 0354, 816c, 08d0, 568b, 0255, sigradi2015_3.345v5, ecaade2017_175j, b44d, 2baf, acadia16_184j12, caadria2017_155p39, d216, 9662, ecaade2016_210i54, acadia17_637c, c287, ecaade2017_215q, 8ce0, bb1e, 0379, sigradi2013_117i, 26c6, f74c, acadia14projects_681al, ecaade2017_244mm, 2acf, b542, b65c, ascaad2014_008y4, ecaade2014_143p32, 541f, sigradi2016_385mm, ecaade2015_101d20, 9177, 3aff, 0673, 0bc2, 0d2d, 4be1, 4b08, 88e5, ijac201412407w9, 0b8b, cf67, c8cf, 57b6, fc66, 56ec, 1690, 9eb4, ecaade2015_205x44, f7f4, 127e, 3c9c, 5db7, e81f, acadia14_661e, sigradi2016_590o, 3f5a, 57f8, c59e, e684, sigradi2015_11.222v26, bd40, a0c8, 602d, ecaade2017_144r, 9ae7, bf12, caadria2017_175b43, a236, acadia16_382x23, c98a, 3dbc, 7ca8, e89c, ascaad2014_004k2, acadia14projects_565w, ijac201412407d1, b2fc, b251, ascaad2016_004s2, ecaade2014_094i22, 1a18, 64db, 8a26, f0a5, 3990, 57d8, 8cb3, sigradi2015_6.151f8, 02ce, d39a, acadia14projects_479e, 7741, 59d3, ca9c, 0d73, ijac201513103r2, b5f2, b59b, fcfa, ae35, sigradi2013_41v, acadia15_297e12, acadia15_323i13, sigradi2013_285e, 31dd, 5ce6, 77be, e3fb, ijac201715203bb, 7bfc, acadia15_81v2, 37f0, 7396, fe60, 51c7, e7b5, acadia15_263w10, 45cb, ecaade2014_240c62, feea, 5389, 361c, ecaade2015_59z10, 9ad1, acadia17_62ff, sigradi2014_042s3, e34f, 39b7, acadia14_655aj, 2b9b, 7d52, a115, acadia14_63ay, 9eab, 9ec9, 5f95, d39e, acadia14projects_147am, 0c82, c68d, 840b, ef57, acadia17_169c, ascaad2016_007s3, ded6, caadria2017_002k1, sigradi2016_773y, 35d3, ascaad2014_029r8, 287d, 74be, ecaade2016_223s58, db61, 544f, b433, acadia17_82mm, a803, ecaade2016_026t7, 48bb, sigradi2016_441jj, 6339, 2759, acadia17_670ll, 0ec8, 8014, acadia17_620yy, 5611, acadia14projects_609ad, 41ea, ecaade2015_35x6, becd, 00fe, acadia14_135m, acadia14projects_435ao, 8c4c, acadia14projects_601x, 0e07, 7df1, 0c02, ed3e, caadria2016_229u10, af01, acadia17_373v, f4a1, acadia17_648tt, f8c8, ecaade2016_047n13, 2ce7, 547a, ijac201614308d5, ebbd, f782, 9e1c, d8fe, 0942, d250, sigradi2016_781xx, caadria2017_110g29, 93ba, 34ce, 6fb5, 7565, d72c, f98c, e56b, cd9c, fed1, ab79, ddcc, caadria2016_539b23, ca55, 5ed9, 8d56, a949, c6fa, caadria2016_851p36, 82b8, 65d9, 568f, 5ec6, acadia17_598l, 4b29, ee63, f3fc, c960, sigradi2014_176b5, 7fa9, a396, be47, 7349, ijac201715104x, caadria2017_113w29, 42bf, 68c5, 52b2, e24e, c3de, ecaade2014_168e41, caadria2016_713z30, 44cc, 1b29, ecaade2015_318v69, a5fb, b7e7, 3e8d, bad3, f8c3, 0a04, bab1, caadria2016_135c6, c93f, 9848, ecaade2016_063v15, 1efd, 7849, 0217, 80a8, 3d47, 60d9, ecaade2016_037a10, 7210, ijac201412305k2, d663, 5b7a, ecaade2017_273o, f013, c5d8, 7dba, 2a8d, ascaad2014_008l4, 065b, 5395, f8c1, e10e, 83aa, 9e16, f0ef, 7aa5, 5781, acadia17_89r, 80f4, d6bd, a1a0, 0f5b, cc95, sigradi2016_625ss, f150, acadia14projects_719o, fbdf, df10, ecaade2017_140jj, 79de, b507, ecaade2017_031pp, 49f9, ecaade2015_207o46, f594, sigradi2015_8.41x10, 2e16, 7c86, dd2d, 6366, 5b27, 2d39, ascaad2016_056g22, 2dd0, 068c, sigradi2013_285c, ab21, acadia16_478g28, 84fa, f160, sigradi2016_382aa, e3a5, ijac201412301c6, 5e72, c29a, ascaad2016_002k1, acadia17_90gg, 90b4, sigradi2013_411o, 8d5e, 3b9c, c4ae, 171e, 1dd5, ecaade2016_221a57, 5bfc, d19d, 61bf, 1bf2, 7032, 1fd3, ce1c, 1efe, 1194, 25c0, 5822, acadia17_292bb, db2a, c1b7, ecaade2017_087n, caadria2015_137k22, ecaade2015_114f22, b23a, sigradi2015_11.166d26, ecaade2017_032d, ac2d, 8ddc, 3452, ecaade2017_006jj, f155, 9381, a67b, ea99, ecaade2017_264a, 2af4, acadia17_435i, a4fc, 1029, dc6b, 1d15, 2bcc, 1fb3, 819d, 5cfa, 6a80, 949a, 2232, cad1, 1f0b, adc3, 4529, sigradi2015_3.345u5, 8e3b, ijac201614207j11, ijac201715202o, ecaade2014_019l5, 1808, 65fd, 17ff, fd52, 0943, e37a, ecaade2015_22r4, caadria2016_725l31, ecaade2015_177b38, ascaad2014_029m8, 42a4, 4b69, f177, 2365, sigradi2013_194m, d953, faa1, ecaade2017_290ss, 3c44, 3665, 151a, 56f8, e184, acadia14_445ad, 133d, 05e1, 1b18, sigradi2015_sp_4.388b30, 3142, acadia15_323u12, ecaade2017_122oo, 03e0, 4f98, a0e8, 06af, 6e0c, a1f3, 83a9, f432, a280, 76f6, ae12, ecaade2016_130w36, caadria2017_037e12, 9260, e46f, 1543, bfca, ef45, edcc, 7ae9, ecaade2014_175t43, 7050, 5474, acadia14_153a, 7f01, d97e, 152c, 1caa, f82f, fb36, sigradi2014_123r9, 9548, sigradi2016_560w, caadria2015_073o10, 4ce9, 06df, f813, caadria2017_072a23, 2cc6, acadia17_349t, acadia17_212ee, ec1d, f853, ecaade2017_220ii, 410a, 9ace, 0188, acadia15_323c13, 77ee, bb04, ecaade2015_268h59, d253, caadria2017_115n30, 871f, ijac201614201c6, df6e, acadia14_655z, 8cf8, sigradi2013_364p, d1ef, ecaade2014_140b32, 007a, 93cc, 8da8, 967f, ab1d, e9db, 1c60, 9823, af29, caadria2015_096l15, ijac201715202xx, e653, 2798, ijac201513105k4, ab68, ecaade2015_155y32, 731f, caadria2015_208a31, f857, b77c, 4880, 6dfe, c2b7, ijac201715103oo, ecaade2016_162b45, acadia17_307ll, 169f, 0b46, 77d8, 9460, ecaade2017_129oo, b954, caadria2016_219g10, 412e, 7fca, 4d89, 1de8, f9c7, 0e2e, ecaade2014_195m50, 1227, fc04, e328, 376a, beac, b297, ce38, acadia14projects_311z, c1ed, d320, acadia14projects_619y, 0d07, 0cc5, acadia17_365f, 6dd3, d176, b9bf, ijac201715106pp, 4fe5, caadria2017_086m25, a3b2, 9da3, 36ef, f399, ef74, eeaf, 693d, 21d5, 85bf, fc84, e757, ascaad2016_009n4, acadia14projects_177t, 4c34, 8111, 8d02, 3e79, f6c8, 7bb1, 6c11, ijac201715106ss, ecaade2014_232t59, efaf, 0c97, ecaade2014_155y37, 8368, 9e96, acadia15_185c7, sigradi2016_625qq, acadia16_98u7, 8b58, c58b, sigradi2013_311k, acadia16_352b22, d513, 474e, fae6, bc47, affb, sigradi2015_10.309u21, 1a09, 9492, 2df8, ecaade2017_111ss, sigradi2015_sp_8.326w30, 508e, e48b, 245b, acadia17_237jj, deb9, 2a10, 3048, acadia14projects_301a, 9f5e, 071a, 46c5, caadria2015_168l25, sigradi2016_515m, 66c2, 77f5, ecaade2015_53z8, cb8b, ad6c, 1904, fe5e, 7de1, 42f8, 3fbc, 56e6, 7170, 2205, 402f, sigradi2016_809uu, 01e0, 1f35, 11b8, 2195, 2ca5, 45b0, 2a3c, 0e7a, d741, ascaad2014_007e4, sigradi2016_777cc, abbd, ecaade2014_151p35, e094, a57e, ecaade2017_ws-archieduq, 5886, 5734, ijac201412303g8, ecaade2017_019mm, 8772, 373a, b9c7, e03c, 99d2, 99a4, dc28, bf48, acadia15_483h21, dcc8, ecaade2016_167a48, ecaade2015_229z51, 6a5c, ecaade2016_230x61, 2370, ecaade2016_006l1, ecaade2016_150a41, 416a, 84e7, 1af1, acadia16_344g20, sigradi2016_817a, acadia14_145w, 1480, 2eb3, ecaade2017_048dd, b3f7, 551f, acadia16_196e13, d02d, b7f1, 4dea, 0b9e, 17fd, 8d83, 2e99, acadia14_281ac, 8692, 5c95, sigradi2013_194d, e5e2, 67a6, c4cf, 3d1d, 7634, 894d, caadria2016_311a14, fdc0, acadia15_343p14, 0c0c, 730e, 9a78, e140, caadria2017_185a45, b0c2, 777d, 1006, a017, acadia14projects_153as, c743, acadia16_12b2, edf5, caadria2017_118v30, 6133, ecaade2014_173l43, 5db8, acadia17_373u, 6081, bf4c, e301, caadria2016_023s2, 0496, bb05, be8b, sigradi2016_387zz, ecaade2015_200j43, 678c, 78a0, d587, 00ba, caadria2017_123n32, ecaade2015_35o6, 96d1, 63be, 5634, 984d, f701, dc21, a871, 005a, ecaade2016_230s62, f14b, bcf6, 840d, ecaade2017_244oo, 672d, 8743, sigradi2015_1.320h1, ecaade2015_235z53, ecaade2016_129n35, 2b3f, a99c, ecaade2017_215oo, 2388, 45fc, 8877, e5b9, 7bdc, 8e1c, db7f, 762e, 91ad, caadria2015_237j35, 84e8, 5fe1, 0d38, sigradi2015_7.203j10, bca4, 7dd8, 3060, ijac201412303z7, a8cd, 2b1e, 2ca9, ijac201614201a7, 697a, 8452, f510, cc0b, a272, d8fb, 1fbc, 23fc, ecaade2014_217h55, ecaade2017_183bb, dc8e, 1862, c618, 5ff9, e2f1, 8bee, c24b, 1431, 174b, 21b7, ecaade2015_143n30, ijac201715204x, da0a, 2948, acadia17_474k, ijac201715105n, ecaade2014_218u55, 52e8, 8893, 701f, 2c26, a3b3, bde2, 0e05, caadria2016_651z27, acadia17_590e, 8ce8, 366d, 4885, acadia14_219f, a809, c777, f647, 01ae, d483, b92a, d935, c892, caadria2016_095n4, b0f8, aa6d, eace, acadia14_23aa, f8a9, a4d8, 6bc0, a8e9, 0ff4, 0cdd, b728, caadria2016_405m17, ecaade2016_140v39, 39da, ecaade2017_056vv, acadia17_153l, sigradi2016_817b, 3265, 8d85, a5fc, cc56, aab8, b568, bf83, sigradi2013_390a, ecaade2015_287f63, 595a, 9a60, b93e, 7739, 85d6, 4ab2, 0e0b, 1d2f, ascaad2014_019f3, acadia17_358nn, ada0, 158b, 8d8c, f2dc, 584f, 55c1, ecaade2016_161x43, 36c2, 566d, 8997, d265, 260a, 8725, 68a8, ascaad2016_028e11, 2560, d1ec, ecaade2014_196a51, e8e0, 2419, 62ca, 249b, acadia17_373x, 4c12, f649, acadia14_619ag, 254e, acadia16_488b29, sigradi2015_10.220c20, 09a3, e801, 31f3, 6fb9, b445, d104, 5be0, 31fe, 550e, 4af8, fb49, 0780, fd8f, faa2, 248f, 52ba, ecaade2017_014a, a7e3, ascaad2014_013a7, ecaade2016_006j1, 7d4a, acadia14projects_691av, ascaad2014_005e3, acadia17_81h, 907b, e7cd, bdd7, f036, 0cd7, 3709, 9cdb, 3919, 1ebb, caadria2017_145p38, 874c, 1591, c138, c524, ecaade2017_039qq, 9576, caadria2017_101o27, c7d9, sigradi2016_512c, c3af, 3296, acadia17_162r, ecaade2015_285d62, caadria2017_185w44, 0fc1, 5f8a, f660, deea, 5d7f, ff8b, 51f8, 5852, 3e08, 4f5a, 46b5, 087f, c341, 6e8c, e377, 48bd, 2afd, 6a36, 8d5b, bfb9, 5dac, 09fd, 1917, sigradi2015_3.209w3, ijac201715101i, acadia16_244l15, f1bc, 4d27, 04a4, caadria2017_058g20, 5a98, b4c5, 5415, 3145, a7e5, 6800, 2a8b, caadria2015_181e27, 4110, ecaade2013r_009u5, 58fb, acadia17_292x, ecaade2014_044f11, 140f, f555, acadia14_101aa, b995, ac77, acadia17_26i, b980, a010, acadia17_18r, 1ed1, 39ad, a2fb, 63f9, ab77, c092, d831, 0120, 0928, 5986, dea5, 7c71, 302a, acadia14_699o, e596, 4430, 7e02, ecaade2014_173k43, 4736, b058, fcc9, 811e, db53, 694d, ecaade2015_22x4, 63f8, 8fba, 3459, d4dc, 5661, ecaade2014_187g48, 6e44, 5d55, ascaad2014_017o9, ecaade2015_195s41, 7267, 11c4, 3066, 97dd, ijac201412407u9, 5763, ecaade2016_046v12, 27d2, ecaade2015_164s34, sigradi2015_8.339x15, e319, 0636, cff7, 75d6, 3206, acadia14projects_281ae, 239d, fcf1, 4235, 08e4, 572e, 1aa3, d6bf, 6697, e920, 5ef2, 2312, 356a, 20d9, ijac201614102m1, acadia14projects_517t, 7445, 2088, 11f6, e20f, acadia14projects_565ae, 838b, acadia14_627ar, sigradi2013_111p, 9eec, 1fd1, acadia15_323w12, d126, 1edb, sigradi2016_360u, b268, 73dc, 8793, f047, 3b8f, sigradi2014_018n1, caadria2015_130e22, ecaade2017_149j, acadia17_678w, c4fd, b6e5, 5108, b444, b2a8, ecaade2017_249qq, 1343, c4ff, ceb8, 7da9, ecaade2017_098rr, 87f6, ecaade2017_052ii, cee0, ijac201614303i2, 0bfb, 2203, sigradi2014_345g10, ac81, ecaade2015_241g55, 9366, 54c6, 2ceb, caadria2016_851t36, 246e, 6c0e, 78d9, 8fc0, caadria2017_023s8, caadria2017_035u11, 3bea, 5498, 9f26, f695, acadia14projects_111j, ascaad2016_022j9, 2262, 8c9b, ccfa, e4fa, 5708, 2725, acadia15_469d20, sigradi2014_084x7, 9c78, 4e8a, b413, sigradi2014_103y8, 599e, e0da, 2537, 9b76, sigradi2013_243e, ecaade2017_066p, 22ad, sigradi2013_303i, a26d, 62d6, e10a, e8aa, 3539, 34f1, ecaade2017_071zz, 9ed5, aa32, 97cd, ecaade2017_215d, ecaade2016_163l45, 7d93, 5034, cd5f, d878, 45ad, caadria2016_281c12, ce06, 9f7c, 5da7, 6508, ecaade2015_314j68, 0087, ecaade2014_120g27, 5d21, acadia16_106z7, b8bc, 7cc7, f955, 2e68, 4667, sigradi2014_330e7, da29, e3f9, fe4e, c288, 2720, 325b, 1464, 3a41, d7ff, 92e5, ecaade2017_144t, 2633, 8f37, dcd5, 896d, fbde, b5be, f859, 2598, ecaade2017_054aa, 0a23, ecf7, f6e8, d8b2, 19ff, 8b18, 0c59, 0486, 228f, acadia17_473g, aac7, 22ef, caadria2015_004o1, 60cc, a9e9, ecaade2017_008l, 7722, bf03, sigradi2013_390, ecaade2015_22u4, ecaade2017_023aa, caadria2017_016f6, ecaade2014_202p52, 00e2, 85be, 80f7, acadia14_117az, acadia14_365ap, f772, ascaad2016_035y13, df7c, 7f21, b622, 85fa, 9095, b0dd, 60a2, ecaade2017_288q, 2e84, e214, 5376, 149c, 26c7, 8f10, acadia14projects_177r, sigradi2013_30h, e595, 9778, 8676, 88da, 7b25, 82f9, afd4, 091e, 5cff, 7f00, 69aa, caadria2017_158a40, dabb, ascaad2014_008t4, c6e7, 53c7, e613, 6d0a, 8e3c, sigradi2016_752tt, c06f, 27d3, ecaade2015_138r27, 7751, 30ee, 53a8, aabb, dce0, af58, c0fc, ecaade2017_257zz, ecaade2017_057m, 5068, b947, caadria2016_085g4, caadria2015_114o18, ecaade2016_083c24, acadia17_258n, 0e83, acadia17_426k, 4a63, a1e7, 210a, 8e79, 91b6, 172a, ecaade2017_288w, ecaade2014_224p57, fb6f, 5642, abfb, 37ca, ecaade2017_240aa, ecaade2016_bkor65, c27f, 7657, b40f, acadia16_344f20, 288e, d356, acadia17_610ll, sigradi2016_363dd, ijac201614404z2, 5a84, a8c0, acadia17_358bb, 37f3, 3757, 3c20, ecaade2016_169n48, acadia17_274tt, 3f27, e7fc, ea90, fd9f, sigradi2016_381t, 7d60, 81ce, 2f0c, acadia17_36z, 63df, ecaade2014_201h52, ijac201412304s9, ecaade2017_156t, ce62, ascaad2016_041g16, 5f58, 88c2, 3b5a, f122, 4443, d783, ecaade2017_044mm, fcd5, sigradi2016_383ee, acadia17_257a, 2c88, caadria2015_081o12, d9c8, 68da, ijac201513103s2, caadria2017_185p44, caadria2016_601o25, 6132, acadia14_339ap, 53b6, 75d9, 8d59, 7607, 3317, 46c8, 3c61, acadia14projects_497u, 5db9, a914, ecaade2014_038i9, sigradi2016_714oo, 8cc6, 42f3, d2f1, 384c, ec71, 334f, 211f, ijac201614204v9, acadia14projects_681af, 6324, 3640, ecaade2017_041k, ecaade2015_82b16, 818b, 161b, caadria2016_755j32, ijac201412306b3, acadia17_640hh, 4464, e65b, 474b, 7ee5, acadia14projects_63ah, sigradi2016_615aa, 5c3d, 58b2, fc6d, 4eb9, ijac201412301o6, a158, d290, ascaad2016_009i4, bb95, e287, acadia14_479m, 33b2, e061, f65b, ascaad2014_021y3, ecaade2014_195i50, 7ab6, acadia14_375p, d537, caadria2016_549v23, ab7f, d668, eb97, 2d1a, 5032, 61c9, acadia14_435au, acadia14projects_43ad, d46e, fab2, b964, 3ba1, acadia17_382ww, 1801, 7f96, ac69, 2dcd, 41c8, fe1b, 0bbe, 2bfb, 14e8, e8e2, ad9e, caadria2017_009t4, 56b9, da3e, 64ee, 1582, 36c5, dbd0, a220, acadia17_62ss, 701d, 2316, 91b3, sigradi2015_8.41b11, fd5c, ecaade2014_214n54, 555e, 52f7, d63f, 3bca, 5efe, 8f0d, 5ffe, 90ec, 587e, 39be, 0c73, fc1f, ae2c, fd0c, 1d72, acadia15_483p21, caadria2015_194u28, sigradi2016_690d, ad88, bf26, sigradi2013_158d, 446b, d4f5, 9721, 8343, 5feb, 65fa, ecaade2017_269d, b1c2, e9d3, 0455, 7744, 6e37, acadia14_177o, 1f46, d921, 0802, 6221, sigradi2016_367xx, bbf6, 4178, 0461, 0551, 3ab6, acadia14projects_463o, 8b80, d715, 6747, 76dd, 9615, 9113, 37d3, ecaade2017_112yy, 094e, 3fa2, ascaad2016_057k22, d11d, 5700, de97, 021f, dc65, ijac201513206g9, 72ed, acadia14projects_579d, f4ad, 5a0c, d40d, 037c, d746, 0108, 9fdf, fc9e, 31b3, cee9, 5e4d, bdad, 2e48, f369, ecaade2016_021u5, 959d, 81bb, 14c6, 7754, f72e, ascaad2016_047u19, 67e2, 23fe, b0a5, sigradi2014_293b5, acadia14projects_291as, 29f1, 9405, c35b, 7ab0, ed6f, acadia17_446q, 902f, 072a, f651, ecaade2016_119a33, caadria2015_090b15, 9819, 1507, acadia17_658qq, 25ee, 6608, ab58, 36dc, ecaade2017_212jj, acadia16_116r8, ijac201614102a3, sigradi2013_429z, b6a4, aeca, 0547, 12b1, 09e3, ae2a, sigradi2016_695u, eef3, ffda, a19d, sigradi2015_10.138v18, 3cef, 4b21, 076f, 78dd, 0ac6, ecaade2017_198xx, 6f09, ijac201412403j7, fd65, caadria2015_130r21, 3680, 0920, a6fd, 20b2, ecaade2015_285e62, acadia15_483g21, ecaade2016_136x38, 3d7b, 6914, 06f9, acadia17_560u, 5746, 8dab, acadia14projects_63am, 53c2, ea13, f63c, ecaade2014_153a37, c82f, ecaade2014_224r56, b5ad, af03, c9f2, 82a3, ecaade2015_235s53, 105f, 9338, caadria2015_206y29, 645d, caadria2016_147f6, 5b57, acadia14projects_219aw, 95cd, 20b6, sigradi2014_339a8, acadia14_655y, caadria2017_009z4, acadia17_82f, 2c46, ecaade2017_108g, acadia16_362r22, 7dc5, 8103, 34af, 8b1f, sigradi2016_641ii, c37b, ijac201513102i2, 4186, 7e2e, caadria2017_017k7, ecaade2016_113v30, ecaade2014_226d59, ce61, eb11, 33a8, caadria2017_149d39, 0247, sigradi2016_420vv, ecaade2016_033h9, f501, 2729, sigradi2013_32, 78ae, 1fe0, e509, d25f, 36df, caadria2016_157w6, caadria2015_130f22, ecaade2015_178j38, 0254, 108d, caadria2017_168w41, bbaf, sigradi2013_327u, 4e96, eb32, 268a, 4e21, ecaade2015_332t71, 0e64, 13ed, a643, 9c6c, acadia17_52e, c5c4, acadia17_648jj, ijac201513102c2, 20fe, ijac201715105i, bd3a, ecaade2015_171g36, 5214, f692, 0764, ff91, 0abc, 5192, 17ce, b16a, 4cbe, d78b, de7b, acadia15_263d11, 5537, 4a25, a5cb, ddd0, caadria2015_072s9, 95f9, ijac201412201o1, 5327, 6514, f303, ecaade2017_173tt, fb56, acadia15_357o15, 0bc4, ecaade2014_111s25, 6995, 79e3, ecaade2014_220c56, a037, 9671, 05eb, ecaade2017_124w, d170, 22e3, e6f4, a432, a101, ecaade2015_287i63, d149, 494a, ff42, 19c6, caadria2016_045i3, 75a1, d388, 0c63, 3067, 9d74, f9c3, 7b45, 59aa, ijac201715102y, 62a9, 128c, caadria2015_032w4, 6c5c, f95a, 6489, 032c, sigradi2014_164k4, ecaade2017_255g, 96f1, de74, ijac201614407u4, 8324, e490, e5f9, 48fd, caadria2015_081b12, ijac201715203e, 434d, 495f, 4d9b, cdb7, ecaade2017_129mm, 48aa, d517, 8ceb, 7dc8, 15d3, ijac201513302p10, ecaade2015_317w68, ecaade2017_079z, 3b56, ecaade2015_229w51, 79a9, acadia16_24z2, 7dbb, ascaad2014_017t9, ecaade2016_098z26, 1734, 7788, ascaad2014_024e5, 5737, 65f9, 1c98, c759, ijac201513206d9, 4af1, 0715, 50bd, acadia17_551xx, 4826, cc14, 4394, 5aa1, bb20, ascaad2016_043o17, 2d75, f564, 8c02, 2440, ijac201412304p1, 39f7, ecaade2014_046v11, 1214, 34c0, c148, 6d74, 6aae, 0376, 1f8a, ecaade2014_070s16, ascaad2014_029z7, ijac201715103yy, 91ea, c354, 1b70, sigradi2014_037x2, 489d, 90aa, ecaade2015_269o59, deba, ecaade2014_072n18, sigradi2013_390v, caadria2017_009j4, sigradi2013_155e, 6c95, a9c6, ecaade2015_293g64, acadia14_63aa, 946f, 16fa, b4f4, 9228, ijac201614404y2, 2fe3, df44, 62bc, 0a9a, b633, 47ed, ecaade2017_071kk, e7b8, 40fa, 2d41, ecaade2014_066j15, f465, 8671, acadia14_627at, 6e3c, 7656, f5d6, a642, f64f, f454, c22c, 849d, 209e, sigradi2016_484g, a756, 8dfa, acadia17_222i, ascaad2016_023d10, sigradi2016_446k, ca50, 153c, 9e56, 2391, 8a95, ijac201412408x2, 6376, 39c6, c98b, 0697, f310, e0ba, 0df4, b891, d44a, 16db, caadria2016_311y13, f879, daf5, 7838, be48, c359, 697c, 0527, c707, d38b, 1f45, f5fc, 6a4a, sigradi2015_3.209d4, 7a4a, 6b5f, 623b, 9fe1, 6ffc, 3f4e, 1529, 3bda, 4009, b20f, dbeb, ecaade2015_287n63, ecaade2016_217j55, 9922, acadia14projects_473an, eeac, 8d14, 4d98, 4071, 72ca, 08e0, 5f04, 8fc1, acadia17_482s, b01e, ecaade2017_214v, acadia17_101s, ecaade2015_298m65, 113d, 9864, ae1e, 3526, 3b5e, sigradi2014_213x7, 8ecf, 96b7, fc6a, fc25, 05a5, acadia15_195c8, 4416, e9d8, f926, ecaade2014_088e21, acadia14_655aa, 9913, bd1e, 23c6, 45d3, 315b, ecaade2014_197f51, 3f97, acadia14projects_681ai, fc5a, 4013, 94b9, 183c, ascaad2016_047a20, 6732, 8dda, 6444, ecaade2015_285r62, a5b9, aa6f, ecaade2017_148d, caadria2017_005p3, ecaade2015_53d9, 5994, ijac201614304x2, 28ce, caadria2016_405b17, 51fb, caadria2015_060p6, 95fd, 9e73, cdd8, a6ba, ffe8, 3c77, a444, 31de, f9b3, a29f, ijac201715203a, sigradi2013_393t, e6f8, f7ea, 97ae, caadria2016_435i18, d608, caadria2016_601d25, 3418, a6d1, 03b5, 519c, 34b4, acadia16_106y7, d1ce, 7254, da4e, a2eb, 301a, caadria2015_206n30, b39a, e0bc, 0ebc, 61de, 2fe4, 613b, sigradi2015_12.297g28, ascaad2014_007h4, cc12, f790, acadia17_348k, 6c34, sigradi2013_100g, 642b, 5f44, ea42, e0f0, e226, 15bb, acadia17_365b, acadia17_390nn, 3375, caadria2017_079d24, a01f, ijac201513103a3, 558e, c838, ab0b, aa0d, f4fb, 0e61, bc93, ecaade2017_026ll, e599, 1782, 6722, a45f, 5482, 5efa, ascaad2014_019y2, sigradi2013_391h, 0df8, cc4f, 9bdd, 70fb, acadia14projects_145z, 7706, 5ab6, 1014, 70a6, ijac201513205b8, ecaade2017_050g, c978, ec9c, 63e2, ecaade2017_277kk, 2b7b, a94d, 6918, c659, eade, f64b, caadria2016_673d29, 45ea, ecaade2015_81r15, 524c, fcde, 912e, 0651, 138f, 1bf3, 42d5, 3230, 7abb, 8b3a, ecaade2015_130d26, b941, f360, 3b32, cd8d, 0ee8, acadia16_270e17, ecaade2015_170z35, 2a70, ecaade2016_007n2, b7f7, a407, fe04, aac3, 6616, d87d, c718, e9e5, 8c6e, ecaade2016_084g24, d5e1, ecaade2017_133h, ascaad2014_019x2, 7b95, 2542, 8af1, a990, 756f, 21c4, 4089, b0a4, 621c, c957, e8db, 89df, 3864, acadia14_33ag, 88b8, bbfc, ecaade2016_095h26, 55f1, ef77, 8281, 84c6, 6090, 9aeb, 561a, 5241, ba70, sigradi2014_282s3, 47f3, a465, ecaade2015_225p49, 8d8b, c1b1, acadia14projects_517o, d6dd, acadia17_423ii, 9367, ce85, 674c, 98f6, acadia17_50uu, 4df2, bb31, ascaad2014_015x8, 7ee3, 3cd2, caadria2016_809f34, ascaad2014_007c4, 7252, e68d, 11bd, 8b0d, ecaade2013r_005o4, e530, 507d, 0dec, b88a, 41e9, ecaade2016_042b11, acadia15_343g15, 7404, 03bd, cb08, 98b8, 08d5, acadia17_482t, a56c, 738c, a07e, 540b, sigradi2014_214e8, 2909, ae85, 430c, 8539, 90a2, 1080, ec8f, 175e, ca8c, 2eb0, 99bd, ecaade2015_314a68, ijac201412408c3, 5e0e, 96ae, d64b, 1da2, d597, ascaad2016_054u21, b75d, b28e, 1ae7, caadria2015_023u3, 7c70, 6e57, 367a, e5a0, 16b8, e154, ijac201513201w5, 0864, 2add, ijac201513203s6, e838, caadria2016_343d15, f530, ecaade2016_071z19, 0309, 4e98, 8c5b, d595, eda5, 923e, ecaade2015_116m23, ecaade2017_026kk, 7189, 9cb5, fb33, c565, 0e2c, b684, cd91, fd4b, 9d70, ecaade2017_143p, ecaade2015_100y19, acadia15_137j5, ecaade2017_192f, d63b, 6c20, 01cb, ascaad2014_036g2, 8728, 7465, caadria2017_189h45, cd6b, ef66, c812, 510c, 525f, e6f2, 1004, 1fc1, ecaade2017_085e, caadria2017_115f30, 7c95, 4318, b5bf, e291, 15c1, 79ea, ecaade2015_195i41, acadia17_322b, caadria2017_107s28, 6862, 5500, 4fd8, acadia17_650b, 089c, 6640, 6409, d11f, caadria2015_049d6, cc7d, ecaade2017_277ee, 721d, 89b6, 4b76, 0e65, sigradi2016_408cc, 848b, 622f, d848, 8d47, acadia17_350q, ecaade2015_28v5, c5bc, 63ed, ad58, 96c7, caadria2015_070x8, caadria2016_209a10, caadria2015_170n25, b5d4, eefe, cb34, ecaade2015_101e20, febe, sigradi2015_10.138w18, 88be, 4d48, ead1, 8cb8, 3292, e8d5, 7b7f, 0710, 4e3a, 64d4, 1883, 2259, f9d8, 29bc, e32c, 4dd4, e809, acadia17_37ii, 3ad3, f986, b1be, e601, df33, b104, 5729, caadria2016_851f36, ffd4, 976a, 5909, bca8, ecaade2017_028n, a2ed, 3027, 6275, 4ae7, 20cc, 6ddd, 55e9, 1553, 2375, acadia14_247t, b499, 827c, 081d, ecaade2015_28z5, a798, 2115, 92e8, 6a8f, 2e4f, 2ea4, ad97, 6402, 74bb, fedf, 97c3, 69a6, 80e5, 4245, fb91, acadia17_366x, sigradi2014_305l5, 77ba, ebad, caadria2016_589y24, 87a7, sigradi2016_488o, acadia17_257ww, sigradi2016_815ee, 6f34, 0118, 5a44, acadia14projects_111o, 414c, caadria2017_190l45, 3f48, fb3c, 2b0b, ascaad2016_012t5, 4a3a, be1e, 7e06, 6ebb, ccd2, 48df, 204d, 3349, 7547, 4035, af4f, d337, ecaade2014_226v58, 88e1, ijac201412205e4, 4f47, 893e, ecaade2014_195k50, acadia16_12g2, 9a7a, acadia16_164y11, ecaade2017_277ww, 0d7a, f23f, 17a1, fa1f, 7479, e181, acadia17_340t, beb7, ecaade2017_057cc, 96b6, 927f, f419, a23d, efdc, 4c95, 4c20, f4aa, b134, 0c25, 6de0, e0be, acadia14projects_199am, ecaade2015_205c45, f99c, b6c4, ecaade2014_089x21, d9e4, 0d11, c21e, f2ec, 32e5, 1a7b, fb06, e24f, a447, 441e, a277, 7567, 7701, 7f03, 671e, 8fa7, ecaade2017_091tt, 881e, caadria2015_139w22, e511, caadria2016_651y27, b822, acadia14_347ar, ijac201614102o1, 1562, 5935, 7c91, ijac201715204t, caadria2016_651g28, 2977, acadia17_552l, 4b34, 94d2, 55e2, b7bc, 8481, 2c3a, 1c9f, 25c1, affd, ecaade2017_026rr, ffcd, 67ec, 8707, ecaade2014_014f3, 724a, a781, 000c, acadia14_339x, ecaade2015_87y17, d1ed, 5551, 53dc, f192, 0f40, 2aee, a654, 2453, acadia16_440c26, ce01, f404, acadia16_280r17, 4819, fe68, 1c13, 63c2, 87ef, acadia17_455w, sigradi2014_048w4, ecaade2016_225y60, sigradi2014_084a8, dbd7, caadria2016_611i26, b51e, b8e3, ca91, acadia16_382y23, a45c, f056, sigradi2013_215a, 4fd5, 5f29, eea7, c1cb, 9a64, 5d9e, 7063, ecaade2017_050e, e6ab, d2a9, b97f, 6f48, acadia17_145a, 3f2e, ijac201715202n, 6f3b, sigradi2014_189n6, ijac201614203p8, 2fa1, 37ae, dfa2, d1fb, ecaade2016_tkox66, 24c2, bf6e, 9dd3, ecaade2016_063t15, e6fb, d8a8, 1c39, ecaade2017_302w, 0592, 98f4, acadia14_111h, f8fd, 4ec0, 818e, 62cf, 329b, 05ba, caadria2016_569h24, 9fc1, f446, ecaade2014_023l6, 36c7, sigradi2014_186e6, bd63, ijac201614201w5, 7a40, edb4, sigradi2015_10.144x19, fae8, e43b, b8b0, c9a2, 85e7, 9129, abb2, 79dd, ecaade2016_183t49, 6cf6, 3326, b554, 6fa1, sigradi2013_30g, 0df3, e4f6, ijac201513306y12, 34de, bd0c, ecaade2015_59r11, 34ea, a50e, caadria2016_353w15, b9c2, eb0f, 0754, cbc6, ijac201614303e2, c574, 51ae, daf2, 6453, ascaad2016_022r8, 6774, 30a5, 6f95, 6e67, acadia15_232n9, de14, 348d, 3d87, ecaade2015_22s4, be53, 6652, 9701, a012, bb9a, b6f2, ijac201412407e1, e794, 0b60, 97af, 62e8, ecaade2016_073c21, 62e3, 49cc, 1189, ac7a, a157, ecaade2017_255r, 5451, acadia16_260f16, ba8a, sigradi2014_239w8, ascaad2016_023w9, f764, 2600, sigradi2014_192o6, 2164, ecaade2014_072i18, 7596, eae7, ascaad2014_030w8, acadia17_628uu, 7276, dbc5, 745d, 5940, 6074, acadia17_678pp, sigradi2015_12.215o27, cea0, 0f78, c29e, c9fa, e145, 21d6, c9e0, acadia17_360g, 9666, ae69, e52d, 11d7, eb4e, ecaade2014_215a55, bf41, 362b, ecaade2015_100o19, aa22, acadia17_81n, 4731, 4c37, ec58, ff0e, a3ed, cb61, 8f9d, 6244, sigradi2015_8.186k12, cde3, 13a2, d511, a26a, ecaade2017_269ww, 1b82, ff0f, 4b7e, ijac201614208c14, 38a7, acadia17_637xx, sigradi2016_777mm, c443, d244, 9824, 725f, da00, fff7, 65da, 55ca, a1cb, 80bb, ijac201715202d, acadia17_266q, 8e62, 36f3, cde5, 02ff, e997, ecaade2017_308v, caadria2017_189j45, ba18, 4725, f8d1, 3b18, 9b97, a35b, ad33, 77ff, ecaade2017_116j, fe82, fad5, ecaade2014_194p49, 18ae, 09d7, ecaade2017_099qq, b681, a72b, sigradi2015_sp_4.275t29, caadria2017_055o18, faf3, ecaade2015_55o10, sigradi2015_6.366c9, d3d1, ecaade2016_027f8, cf98, 4f56, 4ba4, df58, sigradi2015_sp_8.284o30, sigradi2016_659y, a76e, 0351, ecaade2015_241o55, 2061, 5962, d501, 6863, 88b3, 1b2e, c546, 4476, 9743, ecaade2014_192i49, caa7, 5f65, 3239, 3bfe, b7d5, 3255, ecaade2015_177w37, a7bd, 5318, 991c, 34b8, a2b5, 0676, 3257, d792, sigradi2013_429, caadria2016_497e21, 0299, f42b, 5b58, d43a, 369a, 5202, 346a, 047d, 7909, 4adb, f959, 4296, ecaade2016_098a27, f6be, 8b19, c8e9, bf96, 189b, 0575, 93f7, a8fc, acadia17_36aa, 981b, ea6c, 4a6b, b949, 7aa8, 797d, 4949, 499b, 0ce5, c27e, 1976, 1050, 2a9d, ecaade2014_157k38, 4143, 3513, 5fe5, 6501, 80a4, e517, 25c6, 7d17, 1e50, b7d1, 2d92, d74a, ad0e, 18ca, 404c, 3e25, ced0, d227, acadia14_229k, acadia17_365h, 8aed, eccd, f449, ecaade2014_157c39, 7a4c, 2697, 083b, 6f0c, d809, 6fb4, ijac201412404p7, 3746, 7ef6, 6d2e, 0fc9, 7fb7, acadia14_111n, ecaade2015_37f7, 6487, 1319, 4070, ecaade2017_301l, 0f06, 304a, d3a5, 60a9, ce93, acadia17_316tt, 42ec, 4bab, caadria2015_172y25, 5816, fe55, b873, 8a11, ijac201412403b7, caadria2016_839m35, sigradi2016_595dd, 7000, ijac201614204z9, a6bb, caadria2015_130d22, acadia15_311p12, 0c5c, 67d2, caadria2016_539y22, ecaade2015_138f27, 4dcd, 342b, sigradi2016_611p, 9a92, ecaade2015_309w67, 0c9f, ac9e, acadia14_291c, e971, e8e4, acadia14projects_63aw, ecaade2017_225qq, acadia15_251o10, 58eb, ecaade2014_194o49, ecaade2013r_006w4, ecaade2017_213d, acadia14_479as, acadia14projects_81p, 4bd1, 7a82, ecaade2014_168u41, 9780, cb88, 4ff0, cef4, 7887, ecaade2013r_004x3, 3309, da1e, caadria2015_237k35, 9f35, 14c7, sigradi2013_41b, cf9e, e960, 1ec6, 2eb4, 8029, 8fe5, 0bcf, caadria2017_015x5, 1132, d593, b591, ecaade2016_042i11, d714, 3eab, 8f50, a71d, ab2d, 83c9, eb2c, d36c, ecaade2015_180x38, f2a8, 8e65, acadia14_601ac, c3b4, 78d8, 45d8, sigradi2015_11.8n23, e2de, ijac201513102v1, 757b, ijac201412302a7, ecaade2014_233p60, 7046, cd81, a28c, b1ae, 3643, ecaade2016_221u56, 41c6, d6a8, e02c, 5419, 5082, acadia14_637ai, d520, 627d, 4559, beee, 0a58, ecaade2017_006w, 3616, 0ae5, 5990, 0ee6, 29ee, acadia17_358gg, f142, cdc4, afae, ecaade2015_100n19, ecaade2014_220d56, 297c, b2ee, 1f1a, sigradi2015_12.107h27, 7957, 2a59, cae9, ijac201614305l3, cb57, 296f, 9582, 8ff5, ee4f, fe48, sigradi2015_11.136p24, sigradi2015_8.334s15, 5428, 9d7f, ijac201715106yy, 7288, 39a3, ecaade2016_163r45, fb95, bfff, 1460, 2b67, sigradi2013_358a, 1285, a850, 412a, 4112, 8dd9, 44a2, ecaade2015_286y62, 2a53, 3a07, 5fef, 209a, ecaade2017_199y, 739d, acadia17_600bb, ecaade2015_319g70, 7daa, 9476, ee93, ascaad2016_046k19, sigradi2013_100b, acadia16_88b6, e88d, ascaad2014_014l8, fb24, sigradi2016_778rr, 7aee, 474f, 4bb5, 52c3, 6b89, ecaade2015_169f35, 9f57, 4562, 0a65, acadia14projects_365aj, 6edf, 91e1, 08e6, c8bd, 6e35, c893, e001, 6ed4, ecaade2017_152pp, ecaade2015_171b36, ecaade2015_116o23, d355, 7a89, 7149, 34b3, 40cc, b323, sigradi2013_100, sigradi2014_015a1, a030, d464, ecaade2017_108qq, 212c, 7d1e, 6bd3, e5d4, a2ef, 9d0f, sigradi2016_385ll, sigradi2016_621ff, fa01, caadria2015_078h11, 2431, 7b16, 47e1, 3f2f, 09d9, ascaad2016_022n9, 2268, eff8, d94f, e8c9, f041, 0c7b, cfae, e6a4, e21d, caadria2017_174n42, d4ec, b172, ba35, b6fd, 7c98, ce78, ad06, 2dec, bbb1, sigradi2014_021r1, fe94, 6668, 4187, ecaade2016_043c12, 33c3, acadia14_619y, 878c, ascaad2014_028n7, caadria2015_002c1, 633e, 9119, d5e8, 3603, ijac201412303u7, 0e93, 798b, e45e, 5038, 81f0, ec69, 53c0, 3890, 43e1, f703, ijac201513104t3, 7c84, 2e0a, sigradi2015_8.328m15, 4563, bb7e, a40d, a978, ascaad2014_014t7, fd8a, cd35, f457, 0d0b, b84d, 2059, 748a, dd29, ffd6, 8c33, 0285, ad2b, af50, 61fd, 53b0, 5d5a, f08b, 2736, a9b4, 458a, ecaade2016_119p32, c87a, fb65, 8083, 9293, 4ea5, a47a, e9f9, b011, 9059, ecaade2014_127n28, 6b90, ecaade2016_225u60, ecaade2017_291m, sigradi2015_sp_8.326y30, sigradi2016_450a, 62f3, sigradi2014_330i7, sigradi2014_271o2, 0aec, 9a6c, 9c1d, 2978, 762a, b676, 6eaa, ecaade2014_044y10, bba0, ijac201513102y1, 3f24, f512, ecaade2017_101x, 8ce6, d10b, 16b4, sigradi2016_777hh, 2668, b1e8, 30b1, 8e1e, b059, e24d, ef7f, ijac201614208e14, 9a7b, 3879, acadia14projects_463g, fab9, 46b9, acadia17_323r, a0cd, ecaade2017_083mm, 3926, acadia14_135i, 9cd4, 80af, 826f, d5f4, 3b34, fbc1, d1e1, be4c, 3d3c, a563, 81b6, 8632, acadia17_670q, 1959, f68a, 1b9f, ijac201614208o13, da25, 7694, 4a71, 625b, caadria2015_210g32, 511a, ee4a, 16b6, 0ab0, 1435, 5d0a, ijac201614302y1, 2cc2, 57db, 9042, b10b, f022, 8926, ecaade2013r_009e6, d5a7, 9c28, 731d, 332c, 280c, a63e, sigradi2014_314p6, d63c, 119d, e42a, bfc4, e3eb, e6ba, cd70, 945c, bf75, sigradi2015_3.221v4, 4f28, 7f49, 652a, caadria2017_135h36, f9ab, acadia14projects_101aa, 313c, 4572, aba2, sigradi2013_387f, 5828, 0bf5, 226b, 5c1e, 0c6d, 00bf, 5955, 40bd, d928, ef84, ecaade2016_017s4, 03dc, 1488, sigradi2016_490ee, a99e, acadia14projects_311y, 096b, 9fe2, a40c, 352b, 12c0, caadria2015_081g12, 4717, sigradi2013_411n, 8960, 3321, c3a0, 6aef, 875b, 417b, 9df1, e03b, eb96, 8420, ascaad2014_017r1, 7125, caadria2015_073x9, ecaade2015_336e73, 1773, b511, 89b2, 5e25, 40e3, sigradi2013_304e, 6581, ascaad2014_017y9, 8304, f8ea, e77d, 705c, c80a, 41ec, caadria2017_118k31, c14a, 9ecc, 6ee8, 2b49, sigradi2014_232r8, dc76, 014b, 5a2a, ecaade2017_215ffr, ascaad2016_010c5, db3e, f8de, 2c8c, 6165, 2e06, d0fe, sigradi2016_625c, 9cbd, ascaad2016_021e8, bfe4, c284, a6c8, 59fd, 1984, acadia14_497t, caadria2016_229b11, 1aab, 170f, f64e, cedc, ecaade2017_019uu, ecaade2017_230oo, sigradi2016_544c, c255, ecaade2013r_001a1, ascaad2016_026s10, d44c, d726, 290e, caadria2016_415y17, caadria2016_003f1, 6b7d, c9ae, 0826, sigradi2013_386d, 04f2, 6003, 123b, caadria2015_049z5, ecaade2015_138b27, 47c2, ecaade2016_144m40, ascaad2016_035v13, 0d9b, 2db6, acadia17_374cc, 0a56, acadia17_678aa, 7166, bd6e, eaec, 5086, ecaade2016_193v51, 3a8f, cbe0, 653c, acadia14projects_135ab, 8f4d, 6903, 7eaf, a0fb, 472d, 0e7b, acadia14projects_135j, 076c, acadia14_177p, 0c9e, 085b, 606f, ecaade2017_130uu, a58d, 7d24, 78b6, 395a, b34f, 7f50, 0e94, f691, afb8, 61f9, 0bb4, de13, 5949, 75ef, 08b5, 04b9, acadia14projects_375az, 8085, 2c75, 8133, 5231, 398e, 1ccd, 3bc7, 4e1f, 3628, a7dd, 68ba, ijac201614105l5, 9af5, 0bfd, 7351, 3b19, 51c0, sigradi2014_282t3, 3c27, 1ffa, 21fc, 66f1, 470b, 92ed, 6654, ijac201715103e, 9201, 19ef, 939b, a691, f119, 4bd3, aee7, f2ef, d9f6, cdd5, 793a, ascaad2014_024f6, acadia16_298o18, 83fd, ecaade2014_152g36, sigradi2014_345l9, edd5, c62a, 1729, 8df1, b72a, 6586, 1f78, 09e7, 9498, acadia14_601aa, caadria2017_132o35, 429c, 7bad, ijac201412403s6, ac6a, 357c, 40cd, acadia14_531n, d21d, sigradi2015_sp_11.303o31, 6f7d, 7b27, d15f, acadia17_413dd, 3248, 0c88, acadia14_655w, 2b17, b0a6, ecaade2016_130n36, 4b90, 34fb, 69c9, ecaade2015_256b58, eb81, 90a4, acadia14projects_339af, 9cbf, 1720, ecaade2017_305g, 8bc5, 4779, acadia14projects_473af, e458, 265f, acadia14projects_281aa, acadia15_451b20, 0ac0, acadia14projects_177ab, 5e64, ecaade2015_61t12, a85c, sigradi2015_10.307k21, 308f, db82, c60e, 8184, 0b34, 3555, 8939, 3563, a0f6, 74e8, 7cf7, ecaade2017_133m, caadria2015_033c5, d24e, 9569, 856c, 0916, 352e, 7a62, d51b, 8c80, e124, b2cc, 9ff4, 735c, ecaade2014_018v4, 47ca, f2f8, b170, 51d1, 6856, cf8e, d317, cf7c, bcf8, 523f, e493, 531b, 2d35, 6dab, dbba, 2360, 995c, e3fc, caadria2016_013o1, 1f0d, 8a9c, 5dce, ecaade2017_052ff, b1ec, ascaad2016_001b1, 34e3, ecaade2017_255b, 88bf, de16, e65d, 9ea9, ecaade2016_154h42, sigradi2015_sp_10.16e31, 779c, 001c, ecaade2017_282s, caadria2016_167e7, acadia14projects_101aj, ecaade2015_285i62, a6b6, ijac201614202s7, d141, ijac201715204v, 4c41, acadia15_223i9, bca2, sigradi2013_327v, ecaade2017_302cc, 2f12, 4c83, ecaade2015_143m30, 2415, eecb, 2515, 7780, 7ee7, 97b7, 89ce, ca7e, d0bd, sigradi2014_151h3, 9e83, f77f, 93c4, 064e, dc8f, ecaade2013r_019g10, acadia17_82aa, bef2, 54fc, 3770, 86ed, a667, acadia17_291r, 990a, 5088, caadria2015_067g8, ijac201614407r4, c514, ecaade2015_130b26, ecaade2015_138e28, b222, caadria2016_487n20, ce2c, 6d88, sigradi2013_222i, 3cc5, 9e61, ecaade2014_157e39, c21d, 32fd, 6406, c619, 354c, acadia15_57p1, adb0, 985c, acadia17_570bb, acadia14projects_145p, 3d8f, cc3d, acadia17_290k, cb30, sigradi2016_363ff, bb0a, 3d4a, 6ec1, dc62, ascaad2014_018d2, 14f5, e42c, 7ca0, 5d35, 29a0, 48f2, be2d, e877, bb02, f70e, 881d, ad44, ecaade2017_301p, b92b, 34be, fa00, 102f, fe6a, ae3d, sigradi2014_159f4, 4dc1, 118c, 054f, sigradi2016_431z, 5f85, abda, ecaade2016_tkoi67, 73f9, 6bf4, 7b05, 7c13, 7d08, 06f5, 4b7a, acadia15_161d6, a793, sigradi2015_10.220h20, 24fc, 7a5c, 2aab, 3f01, 6456, ecaade2016_168i48, 0249, 9029, 8860, 10ef, 33c4, 3714, a5b6, 1800, 3f50, b021, acadia16_206m13, 1401, 99ac, bfa7, 9a71, 81b9, 5b30, 282a, cdac, d353, 1ef0, 3b7c, ijac201412301z5, 225a, 2ea8, 777a, c05c, ecaade2017_291a, ecaade2017_169jj, ebe6, sigradi2014_151p3, d94c, 117c, acadia15_497k22, 71fe, a172, 67d7, caadria2017_047b15, b5e3, acadia14_43ai, ecaade2015_251n57, 53c9, 264e, 98ea, d38e, 7333, 7d32, 0e56, 0c2a, acadia17_168tt, ecaade2014_157l38, caadria2015_064u7, 7f2c, b94e, 6b7e, ecaade2014_046m11, b6e3, acadia17_146i, 43fd, babb, f2a7, 85ff, 6c59, ijac201614208b14, f8f1, 00bd, ascaad2014_012j6, 3edc, caadria2017_174s42, 31b4, 1f9a, 5421, caadria2017_015l5, e03f, ecaade2014_111j25, 593c, c78d, c9ad, ecaade2016_164o46, 60ce, df91, ecaade2014_044d11, fab4, ecaade2017_029w, 80b1, 041f, 8086, 1462, 9e21, eeaa, sigradi2014_282p3, acadia15_57i2, f4ca, 2afa, d509, 17b3, 90af, ecaade2015_55c10, ecaade2017_124i, 1da3, 9434, 4534, ecaade2014_198k51, a6f6, caadria2015_145z23, ecc4, acadia14projects_301e, 2aaa, 983a, ascaad2016_038g15, 657b, 9962, 9d8e, f246, 830b, 72ae, bb2a, d68d, fd24, 82d1, 6e76, 6fb0, d165, sigradi2016_602k, 5035, sigradi2013_212, d35a, ecaade2016_144j40, 7a33, ecaade2015_273k60, c171, a9fd, 618e, sigradi2016_732i, 66b2, 7b42, acadia14_167z, f199, 757d, a210, 124e, 8544, bcfb, ecaade2014_225o58, sigradi2013_386, 147b, 1ed0, acadia16_344v20, ecaade2014_044b11, 522f, b64a, 9b93, b99e, 83d6, af02, 410c, 6341, e162, 5391, d94a, fa2d, 9d43, ea39, 9ae2, f899, acadia17_188bb, 3b06, ecaade2017_202h, a862, 8c00, ecaade2017_308jj, e40f, acadia17_358mm, 57a3, aa73, 0adc, 4b93, 0865, 9ac9, 92eb, eea3, fbf7, 23ee, f0d9, 38b9, 5bb6, 4164, 5a9f, 9f01, 9ff8, f5b9, acadia15_451k19, 0807, 3202, ee77, acadia14projects_637af, ascaad2016_042u16, ab17, caadria2016_333o14, 66c0, 4b1b, ce20, ecaade2015_229m51, 1775, 0a51, a6d9, ijac201412403p6, ecaade2014_038a10, ijac201513201d6, 44bc, e685, 0015, e2fc, 7b68, ba92, 1947, 4a1b, 1cee, 0df2, acd2, c4b8, 5c10, 5137, 6d6e, 759e, acadia14_573aj, 7ee9, bbf4, ecaade2014_023s6, ecaade2016_028i8, 6f04, 18df, 612f, bee8, 39e6, cf73, 400c, 9d3f, sigradi2015_10.307e21, sigradi2015_7.146w9, 08d8, sigradi2014_335t7, e41b, 8fac, 734b, 6b38, acadia14projects_301ay, b880, c3c7, 0fa2, cb00, a263, c7ac, 6457, ae01, ab40, 9117, acadia14_497z, sigradi2014_239c9, 36fb, d8c8, f187, acadia17_542uu, 1219, caadria2017_189b45, 4571, fdfb, ecaade2015_325y70, 63dc, f020, ecaade2014_149x34, e6bc, c32d, sigradi2015_6.42r7, 5324, 3c23, ijac201614207k12, e280, cc57, 3645, sigradi2016_446i, 1b64, 1735, aa9e, f2f2, 4ee8, 37c6, ijac201513105w4, 44b7, acadia17_212bb, b485, aa13, 5d5d, f4db, 2359, 9987, a18e, a4fa, 6e6f, 36c3, f3c9, ecaade2015_73k14, 00ec, ad42, 270b, f39c, 0e0e, 9fc6, sigradi2015_11.222o26, 8c2c, bff8, 6346, e3c8, 205a, ecaade2017_293zz, 2e11, 1141, b70e, ijac201412301o5, 2944, 1665, sigradi2016_426c, caadria2015_078k11, d135, 033c, ce04, 6167, 6f00, 272b, acadia17_436n, 8b59, d540, 9ae1, dffa, ecaade2017_051dd, acadia17_598b, abdb, ascaad2014_018a2, ecaade2013r_003e3, 47cd, c962, c487, 1e5a, c6d2, 0f9e, ecaade2014_225k58, 9598, ceaf, dcab, b80c, ea3c, 3d73, 57e1, acadia14projects_463ax, acadia14_699g, aa53, 5f01, af3e, 0c17, caadria2015_233g35, sigradi2014_108b9, ecaade2017_282p, caadria2015_033e5, 5c0a, sigradi2015_8.186i13, 0841, 901c, 8c66, c97b, 91ba, 9f9b, c720, 2dde, sigradi2013_131, aa3e, 8251, ecaade2017_269rr, ascaad2014_036b2, da4a, 185c, 92ad, e798, 3a04, c16f, acadia17_127gg, sigradi2014_128g1, 130c, 1c0a, b781, b2ec, c2d4, ecaade2014_088b21, caadria2016_445a19, 2054, 22fa, ad73, ba79, 40c4, de05, 0a1b, ecaade2015_138m29, f1c6, 62b8, c587, f4e5, caadria2017_118i31, 39bc, ecaade2017_164m, 9276, ccc5, 7d88, 259d, 7860, ecaade2017_006ii, sigradi2013_234i, ee0b, b897, b482, acadia17_474o, 9c56, 0f03, 504f, acadia17_127ff, dd8a, 83e0, f866, 1e65, ascaad2016_021i8, 6769, e180, cf81, ecaade2016_230z61, abcf, 4d96, 17d3, ecaade2016_113w30, acadia14_473an, 8f82, 05a0, 55b1, ecaade2017_173zz, acadia17_560r, sigradi2016_590h, 61a4, ijac201412204n3, sigradi2013_326f, c639, 9958, 3a9c, ed2f, caadria2015_206s29, e86e, e18e, 672f, eb41, ecaade2017_212ii, 2a01, ecaade2017_051m, 7863, 1466, 8fe7, b6db, ecaade2016_071o19, a109, 1906, ecaade2016_136h38, a4b6, sigradi2015_10.307n21, 6d95, 86fb, 276f, 839b, b5cd, ec7d, ijac201614105o5, 78d7, f17f, 08f6, ascaad2016_049t20, 809e, 33f8, 19ac, e147, d78a, ecaade2017_291bb, f39e, sigradi2016_484nn, caadria2017_048v15, 5d85, 00e6, 734a, 3d36, 74c7, 7829, f1f0, 1117, 5a25, ecaade2017_116f, caadria2016_157y6, 241e, 39ab, ecaade2015_221z48, a578, 6ec7, 6b9d, acadia14_601x, c7f3, f9b0, acadia17_222y, acadia14projects_117a, 6f40, ecaade2017_174qq, acadia17_608ii, d76d, ecaade2017_170l, 3f09, caadria2015_170z25, caadria2015_012f2, acadia16_270d17, 77e1, 578a, 1a95, acadia17_221ii, cdb3, acadia14_463f, ba7a, 02c0, b574, ecaade2014_011c2, acadia14projects_117d, f55b, eee2, 6830, ecaade2015_241y54, ascaad2016_045m18, 6fca, 5133, 6c5e, a0c0, b582, ecaade2017_268hh, acec, a067, 0bbf, cfdf, 2ed7, ecaade2017_146gg, 28e5, e7ba, 3948, ab3a, 3dfe, ascaad2016_013c6, 1bc5, ecaade2017_006gg, 6836, 22ab, ff65, 53e4, 0e43, d0d5, ecaade2014_050b12, ecaade2015_221y48, 2167, acadia17_284l, acadia17_532ee, acadia17_117bb, 687c, ee5c, d99e, 54ea, caadria2016_167f7, 5e28, 4cd2, af86, 1624, 464e, acadia17_637e, 8fb1, b571, ecaade2014_113d27, b35e, 79b3, 7352, caadria2017_063e21, caadria2017_051h17, ijac201513306f13, b1c6, 2a72, 7004, 8408, 9f83, ecaade2017_124s, 8758, ecaade2016_068y17, 8f3e, 7638, ecaade2016_225z60, ascaad2016_045g18, bc32, 648a, 8dd5, 0c1a, a1c2, 4487, 71a4, cb5e, ff04, ef92, acaa, 282b, 02f5, ascaad2014_024d5, f7d3, ecaade2017_031xx, 364b, acadia17_365c, b098, 4ab0, sigradi2016_732m, acadia17_212jj, eb66, acadia17_350bb, 38a6, acadia17_128tt, acadia14projects_435aw, 6692, 8f6b, 38a1, acadia14_497u, 29c0, ecaade2017_282o, 27b6, caadria2016_291p12, 02cc, 37aa, caadria2015_124d20, c42f, 6af8, 0801, 11d6, caadria2015_124z19, caadria2017_163g41, c247, 8d69, 4d72, 4ffb, 8a9e, 9d98, ecaade2015_15v1, c4bc, f7cc, 3158, c76e, feae, 515e, 9261, acadia14projects_63b, 25eb, d4ad, c0e5, afde, a27f, 8f61, f998, 1eab, 93e0, d34c, acadia14projects_301f, 9b5b, 8ea2, 04c5, c0d0, 51ab, 79e7, sigradi2015_7.184d10, caadria2015_111f17, ecaade2014_113s26, caadria2017_085d25, acadia14projects_531p, ecaade2017_215a, ascaad2016_013e6, 3f57, acadia17_154u, ecaade2015_253y57, 6c6e, ecaade2017_023gg, 2027, ecaade2017_169nn, 81d9, ecaade2015_21v3, ae13, ascaad2016_003y1, eab4, 83ac, 6c0a, 79a7, a0bc, ascaad2016_017f7, acadia17_492hh, 0131, de5c, aec0, 0fbe, ecaade2016_164l46, e942, ecaade2014_015s3, b1a4, 69eb, 7281, acadia17_455ee, ascaad2014_029k8, b940, 93a0, 02a1, 5b8c, d5f3, caadria2016_045h3, caadria2017_105l28, 6368, 21da, ascaad2016_017d7, 7de2, 603c, f0b5, e30a, 3024, 8abc, 84fc, 9c73, d4ab, b191, a30c, bc2b, dafb, 1a42, a4d7, sigradi2016_695v, a9d8, e7f6, ecaade2014_015r3, 2357, ecaade2016_021x5, acadia17_177s, ecaade2016_123j34, 9fc5, c4f2, 85fd, 642c, 5c70, 0529, sigradi2016_421ww, ecaade2017_006uu, fd12, 40d9, fc83, 2920, ce13, ascaad2016_010d5, 6c3b, 12f8, ecaade2016_080a24, 7d50, ijac201412305i2, ecaade2017_256v, ascaad2016_023z9, 8f27, sigradi2015_8.264j14, e6dc, b409, 8057, 92da, c989, b921, ecaade2014_167l40, 6f02, 05ab, c612, a252, caadria2017_081x24, ijac201614302n1, 3c51, e0aa, 171d, acadia17_284o, 7009, 54f8, b382, fba5, 4bcd, c529, ijac201614308l5, d471, f1cb, 94cd, 1e4c, 1e4e, e4bf, ijac201614102w2, be42, ecaade2015_297t64, ecaade2015_61u12, ecaade2017_108x, 3980, sigradi2014_265x1, e958, ecaade2015_17p2, cbd4, 4d03, 62ba, 0ffd, acadia14projects_189as, 1352, 40f4, 16c0, 998c, 70ef, 67e4, acadia14_709ao, 4437, 8126, 125c, d43b, 45f5, sigradi2015_11.165u25, 78bd, 2ca6, d74e, da69, ecaade2016_067s16, 2b4b, c73a, 3c22, d323, 2580, fb12, 171f, 0a9d, 1e26, 6e86, e578, 2ed3, 466b, 103c, ijac201614105r4, 1cd0, caadria2016_013h2, 86f9, 720e, 3370, 91bf, sigradi2013_414a, 34a2, ecaade2015_196p42, 651d, ecaade2014_111c25, e53a, 15b9, daea, ecaade2014_168y40, 812a, 9359, c6ad, 7a3a, 4ade, ecaade2014_186m47, 2fc0, 2fdb, acadia14projects_589f, 5e6d, a354, 77d1, caadria2015_070g9, 89b0, caadria2015_210l32, ijac201412303i8, cc5a, d7c4, caadria2017_123m32, caadria2017_110j29, 6096, 6523, 5794, 1876, c11b, 9e5a, 7676, acadia16_318p19, 8651, 960c, acadia17_237ii, caadria2016_353a16, 3660, 6178, ecaade2013r_004y3, 0467, eb86, ecaade2016_163v45, acadia17_500ee, 080e, 38e5, 5a3d, sigradi2016_414gg, c002, 175b, 4e56, caadria2017_023u8, 0115, 964d, 8a54, acadia14_291aw, 7686, f491, afec, sigradi2016_814b, acadia14_565y, acadia16_298i18, 9d75, b53f, 3b49, fbc2, 99f2, 6596, 8a50, 888a, fb19, 6d8e, 9c04, ec17, ce1a, e869, fbc8, e265, ae7a, acadia17_212kk, 3139, 32e0, cf60, 9853, ecaade2013r_014h8, 9d42, 5a7f, 3625, 4a2f, 87d0, acadia16_140f10, a9f4, 19b3, f169, 8af6, ijac201614308w5, 3f19, 3e84, 7457, f81e, ecaade2015_301w65, ebe0, 1331, ecaade2014_184l46, 3bf6, ecaade2016_040y10, ecaade2016_199a53, ee2f, 528a, 0cd9, 7ff1, 31cd, c5b7, 8c0f, 6fbb, 849c, a529, ecaade2015_55h10, caadria2017_132s35, 6ba6, 552a, c34e, f712, ecaade2014_194y49, ijac201715103tt, ac5b, ecaade2015_18f3, sigradi2016_729qq, 9e94, afc3, 965d, 7384, 3114, 8533, 1116, 8336, b9c4, acadia17_349z, 7ad9, ecaade2017_253gg, 3305, e6f6, a469, e284, f797, cc34, 1607, 3cbb, b4cb, ecaade2014_111p25, 78d3, 721b, 2508, 787a, 6061, 3e29, fda0, 1f86, 532e, ecaade2014_198m51, acadia15_110w3, 6b9b, ecaade2017_028h, 3e66, a8b3, 2b77, sigradi2015_sp_2.112n29, 280f, 9617, bf44, 2f2b, 5d13, sigradi2014_313h6, 3c3c, acadia17_455q, 48e8, 938f, 8dea, b518, 7571, b54d, 3b42, ecaade2017_042w, 2eb7, 058a, 4aaa, dabd, b552, 4eec, ecaade2017_164t, b0b1, ijac201614101b1, 7cb4, d7e8, ecaade2014_070u16, 9fee, 8443, ascaad2016_014i6, 27a9, acadia17_500mm, bde6, a80e, 40ef, 7cc8, 2c05, d7d1, 3940, ecaade2016_166a47, acadia16_254d16, ac34, ijac201513303j11, ijac201412205d4, be1a, bdec, d7ae, 54b6, 90e0, caadria2016_797x33, 5912, ijac201513304a12, acadia17_491r, 526d, sigradi2015_6.42t7, 9f4b, 0594, 234a, caadria2015_181c27, fd8e, ascaad2016_028d11, sigradi2014_189m6, 74d2, sigradi2015_9.347l17, e811, d851, d0a1, e848, a3e2, a1c6, 48af, ijac201614407t4, 40ac, bdde, 1252, 438b, 551c, 3f76, 88cc, 6226, f2e3, 337b, 457d, af7d, ecaade2017_019oo, sigradi2015_8.47g11, adad, 05c4, b355, 7dee, e53d, a129, 67fc, 4d49, adfd, acadia14projects_347au, bc62, 2b82, c809, 6d60, ecaade2015_301o65, 564c, fce2, 0c47, df96, 1a6b, ca46, sigradi2014_045y3, 4d5e, 39dd, ecaade2014_092f22, 1ea0, 1179, 8fbd, ecaade2017_198e, 8712, ecaade2015_227u50, 7ec1, a2c8, c0b9, 544c, 8b55, 87db, ecaade2017_054y, c7cc, 6f78, be08, 21d9, 91d6, caadria2016_755r32, 222f, 689c, aae3, 7ba0, 7d80, a732, 142e, 981a, ac8c, 7762, eec5, 060b, acadia14projects_247i, 982a, ecaade2016_230t61, f2d0, 8873, 35e5, 617e, adb2, 6b69, 47d9, 5070, 30f5, 685c, d0f7, ecaade2017_076kk, ec7a, e020, 1e28, 8f16, d3e5, acadia14_311x, ebba, 77ae, ecaade2016_108w29, a7f2, a672, ecaade2016_129e36, acadia17_26e, 8f4c, 2552, dec5, 4b9a, eb92, 2927, ecaade2015_180l38, b315, sigradi2013_397, ijac201513105j4, 197b, ijac201412403c7, 585a, 7b39, b3f6, 84f1, 8b6d, aa56, cdc2, acadia14_117e, 7b2f, c6eb, ffbd, d365, 7440, ijac201412304n1, 80d7, 318b, 851e, acadia14projects_247l, 800f, 2c45, sigradi2014_074r6, d49c, bb35, 1248, acadia14_237as, c339, ea26, 0af5, acadia17_248ww, caadria2015_246b36, d202, ijac201614303k2, f012, ecaade2017_148b, b1c5, 1ee0, e842, c2db, 2dfd, acadia17_90dd, 1234, af62, 1b5a, d861, a523, sigradi2015_10.74t18, 0da0, 4e7c, sigradi2014_140p2, bdcf, 6088, acadia16_12k2, 0063, ascaad2014_019d3, e18a, ecaade2015_138b28, 313f, 4ad4, 9560, 732e, ecaade2015_155o32, 1d13, 63c6, e3fe, 8163, 6328, 44fb, 85c2, ecaade2017_229ee, 09c1, 1230, 78f3, 53cc, f897, e700, ea75, ecaade2015_38m7, 0279, 47f2, 17cb, 376b, e1f5, cdad, 932b, da37, 1a28, ecaade2015_38l7, 27d5, c6f4, 9945, 307c, ecaade2017_080hh, a01c, 7bf3, ecaade2016_078f23, ijac201614102l2, 3189, 54ff, c64b, acadia17_329ee, 2667, acadia17_658d, f685, 7643, 65bc, 28fd, ac97, 12db, ecaade2014_168h41, 3478, 2fae, e2b9, a977, 335b, 646e, 8e81, acadia17_414gg, ascaad2014_019l2, acadia17_18b, 3629, ce98, 3e14, acadia14projects_507ae, 0491, aca1, 3e6e, 150e, f5c2, bb74, caadria2016_229v10, acadia14_177aa, ab15, bd37, 46f3, 9ecb, da94, c3e9, ebc4, 8d31, 027f, 49d9, 6620, 2c5a, e89a, 70bf, 5a89, acadia14_497s, bbdf, ascaad2014_005t2, acadia14_375aw, af32, da1d, 8d13, 9f9f, b8a4, acadia14_627f, 4f05, sigradi2016_602yy, 3666, a0c2, e431, sigradi2014_284v3, b240, f57e, ijac201614201d6, ijac201412301p6, fdb3, acadia14_311v, ascaad2014_035u1, 2fda, 277d, acadia14_43ar, 0a0e, edbe, sigradi2013_260k, d29f, cf6e, cea1, 2bf0, 1349, sigradi2013_234j, ecaade2016_241j64, ecaade2016_224a60, caadria2016_641t27, 16ed, acadia14projects_699e, 1ce5, acadia17_600u, 177c, cb06, 191e, cf1f, cc58, 6a2f, ijac201614205f10, caadria2015_004g1, acadia17_50pp, 6146, caadria2017_129n34, cd01, caadria2017_063w20, c33f, 746d, 5194, ecaade2015_170i35, acadia17_247kk, 0d15, cb99, acadia14projects_435a, d846, 1896, 1dcd, ascaad2016_010x4, b790, 3dba, 6062, 0f8e, ijac201412407c1, ecaade2016_068u17, sigradi2013_407e, 336c, 8592, caadria2015_102e16, 9822, a226, 410d, cce3, eb42, 71d5, ecaade2017_282n, 657e, 6d3e, 3fe5, sigradi2016_381s, ecaade2014_195n50, 304d, e1b6, 98d4, b4bb, 3f12, ae8f, e71a, sigradi2015_sp_12.402u31, 4373, 3ef7, ecaade2017_021v, 88bd, 596d, acadia17_62yy, cd0f, ba9d, 49eb, e3e6, d978, acadia17_329u, 8b01, 20ee, a384, d3f5, 2cd6, 9f0e, ecaade2017_003e, 2619, abfd, ecaade2016_033i9, 575b, e80d, caadria2015_099t15, 040a, e7d8, a7b6, acadia14projects_565z, 1fdf, ijac201412408e2, 0d86, ecaade2015_246a56, a2ce, 7912, b415, b5e7, 6904, 2c33, 5c05, 015e, acadia14_281ad, ijac201412408o2, 35df, d235, f80d, caadria2017_127k34, b727, ead5, f76a, 8019, d93a, 0f76, caadria2016_157n6, 3dfd, 7c74, 7224, sigradi2016_764d, 70bd, f83c, 280e, f6e5, 60f9, 3b7a, 59ad, 8cbe, dea9, a3d2, ecaade2017_048ll, fb74, acadia17_464xx, 6837, ecaade2016_026u7, 8b52, 04a5, af2c, caadria2017_124d33, 6336, 5c87, 6971, 8bc6, 9ed2, d1bb, d5c6, 94c7, 0bf0, ecaade2016_238m63, 60c6, acadia16_460u26, ef50, fc89, c467, 75dd, 7a9d, acadia14projects_435at, e763, 374e, ad00, acadia14projects_81j, 44e5, 8e31, 6fa6, c4a3, 5ca3, f2ba, 3f7f, 1b99, 2e32, 8fdd, acadia17_100r, 73b8, ijac201614202l8, ae81, ff81, 0d30, ecaade2015_334r72, 1af2, f4d5, 40db, ascaad2016_001a1, b1a3, 5afb, ecaade2014_078s18, f778, 6c8e, 1ce0, acadia17_542vv, 7325, b72c, 8b96, ad99, 54f2, 7294, 2e1c, 51c4, 2fd2, 51bd, be0a, acadia17_118ee, dad3, 009a, e8d2, dc9d, f25e, acadia16_424g25, dbd4, acadia14_435aj, acadia14_531y, ecaade2015_202l44, sigradi2013_200e, d3ba, f2fa, 68e1, 58e9, e2f7, acadia16_244k15, b683, da4c, e0a4, ecaade2015_178i38, d4c1, sigradi2016_381u, 0ccb, eba5, sigradi2014_214c8, ecaade2017_130vv, 0c6a, f137, c609, ecaade2017_009z, 233e, 9728, e2c7, caadria2017_016a7, f9ca, 3946, acadia17_154jj, caadria2017_023i9, 0d57, cda3, ecaade2016_011b3, 1b1d, 46b1, 51ce, 3fdd, fdb4, 0f3f, d585, ede2, 6a68, e237, caadria2016_881z37, 892c, ea08, sigradi2016_773z, acadia17_90vv, acadia17_162z, 5d00, 0b76, c8f7, a111, cdcd, 2d2e, ed12, bdc1, ea0c, 05d0, 6fc6, 672a, d131, ba72, 8d35, 5236, 7cde, 8a9d, ecaade2017_122mm, 3d31, 747e, b40e, ba93, ascaad2016_028s11, 20c4, ea63, 4e37, 4bc7, 9d1a, c166, 4996, acadia14_63d, acadia17_630e, ecaade2013r_009y5, f5fd, acadia14projects_145ab, 65bf, sigradi2013_275a, 2765, f3d3, 09d2, 4117, ijac201412402j5, 9d4a, 713a, 35da, c449, 4e85, ee64, 3ba9, a607, 0043, 522e, 956a, f4f3, 6a85, eb65, 8744, 9965, ijac201715102q, 588d, acadia14_473ae, fbeb, 49aa, db62, b41b, f831, ecaade2016_095c26, e733, 7886, 9ceb, ijac201412207h5, e3f2, dfba, 316f, ad53, b0e0, 9424, 7efc, e7a8, acadia17_248e, 31b1, acadia15_343g14, be4b, e1c3, 6baf, 6f2a, d425, sigradi2016_770r, acadia14projects_291an, 75ec, ijac201614208j14, acadia14projects_637ah, b6ac, 0e79, ijac201614203f9, 74c9, b5d1, bb33, eb3b, c7de, 4353, 6e70, 1d05, 4057, f421, 6b95, 55ac, 6e74, caadria2017_069u21, d5de, b500, 11e2, 2b94, acadia17_222n, e5b6, 723b, 00a0, 1db7, b82d, c078, 81cc, a53a, ascaad2014_019n2, 351f, 5fbf, 747d, 3e52, 7077, 9221, 1dba, 385a, 9889, cb07, ea50, 88f1, f1a6, sigradi2015_3.9a2, 3b39, 7268, 7d38, ce81, fcec, 012b, 7c62, acadia17_640r, ecaade2014_014x2, sigradi2013_183d, 405d, e67f, f499, eb6f, aa5a, 009e, 93ef, b8ea, 67d1, 5174, 7bb5, acadia16_196f13, 36ba, caadria2016_177c8, 794d, 36b5, db09, ef14, 708f, ecaade2016_162t44, d476, d4b5, d1e3, 9374, c0cd, e26d, ecaade2016_038e10, fade, 45ac, 71ec, ecaade2017_008d, 8ac5, 33ee, a54f, 59ff, 1002, caadria2015_084d13, c377, 9869, 2521, 3865, 7044, 6f8e, 1891, dc13, ecaade2016_015b4, b8f5, acadia17_284p, 3a71, acadia17_189hh, 55c5, 0e85, 437e, ascaad2014_020o3, a64d, b9de, d9ea, ac6b, f6ae, sigradi2015_6.183j8, 8ff8, ijac201412404u7, ecaade2014_176e44, ecaade2014_226c59, be09, 5468, ecaade2016_241h64, ab24, ecaade2017_230ww, 5d57, dbc9, ascaad2014_017k1, 87c7, f77c, 2e47, 4b95, 0aee, dbd6, 2c5e, 19d5, 3086, 2676, e185, e6e4, b572, 30fa, 8137, ecaade2017_201b, 3e73, 274d, 22d7, 7976, a49f, ijac201614308a5, b508, 7747, sigradi2015_sp_12.402v31, f8d8, sigradi2016_602i, ecaade2014_163w39, b6b0, b831, 2193, ecaade2017_264e, 3f2a, caadria2017_015t5, 51d6, 0d66, sigradi2015_2.162s1, caadria2016_115n5, 7283, 5cac, sigradi2014_164m4, ecaade2017_085i, ad11, 16e7, ecaade2015_83s16, bae4, b7a5, 4b5c, sigradi2014_345e10, ecaade2015_92m18, ecaade2016_016c4, bb6b, e62e, 9332, 68d7, d2f8, a894, 214a, cb58, dd89, 0e7e, b37f, ecaade2015_91e18, c6e2, 579d, ecaade2014_133o29, 698b, 9a6f, acadia17_382ss, f922, c13a, 0873, sigradi2016_732e, 0421, 9317, ecaade2016_199y52, 261b, ascaad2016_059r23, a1e4, acadia16_214u13, sigradi2014_151k3, e900, 88ce, 8db9, sigradi2013_41r, cf96, 475b, ecaade2016_058z14, sigradi2014_293z4, 4414, 16c2, 3334, 3c4b, ba0e, 715f, 71f0, ecaade2015_227d50, d2fa, 3369, c3a6, 284e, 34a9, fd67, 53b1, 373c, 0277, 5b5e, 737f, ecaade2017_306n, 5d24, 0bf7, acadia17_162m, 9ac5, acadia14projects_43ab, 9f18, 14e4, 1bad, 1574, sigradi2016_443rr, ecaade2014_130z28, c1c4, f553, caadria2017_145f38, e27a, 158c, f7bb, ecaade2015_297d65, caadria2015_049b6, 825d, acadia16_308z18, caadria2015_237n35, 571f, 36d3, 7cdf, be71, 8508, 7dcb, 9ebc, 5aab, 5330, 3f69, 475f, c67f, 9130, 5707, ee89, ascaad2014_011z5, c1d4, 6014, ef0b, 7756, sigradi2015_9.347s17, 8391, 12cb, 316b, 8136, 43f4, 03f4, e981, 9f5d, 8231, 1719, sigradi2016_814l, sigradi2016_550i, 499a, caadria2017_104x27, 4df7, 0a3c, 6f74, ecaade2016_099h27, 44d1, 1d21, 7687, 2bf5, acadia14_681av, acadia17_230g, ede1, sigradi2013_280t, b192, d326, 4307, acadia17_62ww, 1d30, 70f4, e759, ecaade2017_203oo, 2409, ecaade2016_042d11, caadria2017_113l29, 6c36, 3d17, 3acc, ab70, 257a, d1a7, b187, 0989, bc82, 9893, 1f77, 6fdc, f062, 57a0, 1c95, 9b46, acadia17_62pp, 1921, aaa4, sigradi2015_8.186b13, sigradi2014_232z8, 888e, 2b0f, 919d, b8e5, 58dc, ecaade2016_129d36, 9623, e24b, ff55, sigradi2013_359f, ecaade2013r_018h9, ijac201412205v3, 1df2, 669c, a0ed, acadia14projects_445af, 0558, a4a3, 0a8b, 8de4, 4d90, ecaade2016_154k42, 57b2, 5cb3, b586, 67a7, 4420, 1092, c2a7, ijac201412204l3, 1cbf, 6759, ecaade2016_203k53, 94ec, d977, d94e, 0745, 5a58, acadia17_562bb, 884c, ecaade2016_027b8, acadia17_678xx, ecaade2017_264d, ecaade2014_072f18, sigradi2014_155w3, 94cc, 7569, 1bbc, ecaade2017_172bb, 2218, ijac201614308t5, 29e4, cf66, caadria2016_507k21, 9f53, 320b, acadia17_581kk, ecaade2014_159k39, 693b, acadia17_188x, 6569, e542, 3440, 59c4, acadia14_111o, 3ad0, ascaad2014_037n2, d271, 42e2, 7f9b, sigradi2016_710bb, ecaade2015_284t61, 2cea, 9f27, 4d79, fd09, caadria2016_187t8, 6387, acadia15_343s14, 0222, 9243, ecaade2014_014e3, 9905, ijac201412401v3, ecaade2014_239k61, sigradi2014_316u6, 08a9, 5626, 0b0b, 21ea, e239, 4994, d51d, 6cfe, 7775, 702b, 7d7b, 07ee, ijac201412306x2, 2e93, afa1, ffde, 2a67, 6ed1, acadia14_619az, 4726, ace7, aee8, caadria2016_787e33, 262c, bf69, 9c47, d3a7, 1525, 95f2, sigradi2016_690f, 1174, acadia14_699u, 6763, a47b, 5fd4, 7ae1, e538, c119, abdc, 42af, 977a, 5858, 8847, sigradi2014_048d5, sigradi2016_484pp, 30ce, 64cf, c1bf, 6db2, 9365, sigradi2016_801u, 2cdd, ecaade2015_200f43, dd9d, sigradi2013_138o, acadia17_392r, acadia14projects_601z, 7d3e, d7ea, acadia14_681as, 05d3, e27d, 67a1, 80e1, b406, 4302, ascaad2016_041m16, 5acc, 18bf, b9cc, 5282, 0604, f9a3, ecaade2017_215f, cfda, 95ce, dc10, ecaade2014_104r23, dc7a, acadia14projects_101as, ascaad2014_004c2, ffb5, 5919, caadria2016_085h4, sigradi2014_239b9, ijac201412301w6, 3e07, 3098, 5819, 2c4e, ijac201614104m4, f2a1, abf9, 5618, a99d, acadia14projects_43ag, 07ae, 5eba, 318c, a020, dbec, 7297, acadia15_95k3, e88a, 1cf3, 541a, 30d2, e855, f002, 8104, 798c, 24a0, acadia17_177f, acadia14projects_565aj, ecaade2016_021g6, sigradi2013_189g, 3d5c, 3f31, 920f, f80b, 6bcd, sigradi2016_443zz, ee26, e94a, acadia14projects_497z, 6151, caadria2017_070p22, ijac201412402k5, 7c63, a829, caadria2015_218z33, 2787, 1d81, 79a8, sigradi2013_44, 7ff6, dfd6, ecaade2017_100h, ijac201412204x2, ee1a, acadia17_581jj, 41e2, e383, 76fd, d4fb, caadria2016_125u5, 52be, 121c, ascaad2014_028u7, ijac201614306w3, 7d0a, d8a5, f9c5, cc8c, ecaade2015_200r43, 741c, sigradi2014_263g1, dfd3, sigradi2013_215c, 295a, 926a, f74f, 4167, a740, 9fbb, b2fa, 460b, d5f6, f78a, ascaad2016_050a21, 65a0, ffc6, 22ca, a2ba, 443a, acadia14_479l, 4236, caadria2015_188d28, 04aa, sigradi2015_11.34b24, 6525, ecaade2017_122d, 7d26, 400f, 7028, 35d0, sigradi2014_048u4, acadia17_512aa, e7ad, 1b95, daf1, 26aa, 7304, a7ad, bd7b, a15d, ed66, 124d, 8654, 0d82, 685f, 6597, f356, 9cac, b78b, acadia14_33aj, 7939, 6e77, 9c68, 8b64, 37cc, ecaade2017_108r, 5698, 5659, 66d2, 3910, 47c0, 98d2, ecaade2014_112b26, 8cea, ac56, 1a02, 702a, caadria2015_004j1, 267e, 19b2, acadia17_544xx, ecaade2015_241c55, 80b2, 6a8e, 83a1, ecaade2015_84z16, e08e, 2f04, 0b3c, ecaade2015_227x49, 0aba, 9459, ecaade2016_128l35, ba53, 5c93, 2ee8, 4da3, 6bfc, ecaade2016_011u2, f970, ascaad2016_008h4, 80b7, caadria2015_176n26, 8d4d, fe9f, ecaade2015_169w34, sigradi2013_414e, 893f, 19d1, c032, 7176, 18f3, 3fbf, sigradi2015_8.47i11, acadia14projects_145ak, ecaade2013r_011g7, 9605, 5eee, d83e, f7ca, 4e1c, daef, ijac201614309p6, f023, 5151, sigradi2016_805ff, 38b8, 7100, acadia15_431k18, a7c9, acadia17_170k, ijac201715205zz, caadria2016_683g29, 8208, acadia15_284z11, 1698, ecaade2014_108c24, 7d61, 7f48, 772f, 7962, acadia14_43ad, ecaade2017_073r, a441, e374, f1f2, 5160, acadia17_600aa, 2b95, 42c2, 5bc0, 3d11, ecaade2015_225n49, acadia17_464b, cbfa, sigradi2015_8.328o15, acadia17_582oo, 3288, 7df3, 731e, 50c2, caadria2017_051a17, 5a11, 2b65, 3da6, 257e, 526a, 7b93, acadia14_479z, caadria2017_183e44, 2568, e6de, 1970, b6a3, 5d65, acadia16_362i22, 1d31, 1da8, db46, sigradi2014_074e6, 4f49, 7c67, ecaade2017_164y, 8956, ecaade2017_jgon, ecaade2014_175u43, ec82, sigradi2015_11.196m26, 02c3, f320, caadria2016_197k9, 4d4e, 8087, db65, caadria2017_096z26, f865, c7a0, 416e, 9182, acadia14_53p, adec, sigradi2015_11.165l25, ecaade2015_55t10, 9440, acadia16_224o14, 8f8e, 2f82, 2d0f, e43c, ecaade2016_144g40, 92ac, caadria2017_002j1, b69b, 35fb, f0b2, f16c, a42d, 4539, 8ab0, cece, ecaade2017_077b, 403f, ecaade2014_072k18, acadia17_153h, 3a28, acadia17_72j, 918e, 5d25, caadria2017_113e30, 42ca, 92ef, 852d, 66c7, sigradi2014_345o8, f8df, acadia17_138ww, ef87, a29a, abdf, 237f, sigradi2014_345i10, cae8, ecf3, 24bf, b7c2, 9e2f, ecaade2014_168j42, 142c, 0ce8, ecaade2014_186w47, ef47, 7299, e705, 5540, acadia14projects_463t, e203, 1f95, da3f, 028d, 6098, 713d, 9a49, f9cf, 0b26, 8e5a, 457a, bc46, ecaade2014_214l54, ecaade2014_149h34, caadria2016_861h37, af53, 9291, ijac201614408h5, 498f, a87a, 897e, acadia17_482u, af08, cceb, de3b, e51a, b7b0, c826, 9827, e189, acadia17_178aa, b6c7, ecaade2014_202r52, 897d, 1ab9, 6250, ijac201412301m6, d6d6, 36ac, 9c1c, caadria2016_601k25, acadia17_520o, bc71, acadia16_88d6, ba36, 5072, c919, a4c4, 4a87, ad37, a375, 0201, 91fb, 0990, caadria2017_129l34, ecaade2017_244pp, 4274, 71b7, 3ad5, 4520, 09a2, cdc9, 18a2, 13ef, aedf, d9bb, 9456, af44, 5e9f, 8b9b, 5956, 643e, d419, d96a, 4d9c, 0004, 7526, ecaade2015_297u64, 0e42, b59e, 47ba, 4aac, 41af, caadria2015_061g7, 541d, 5c55, 52a2, 35ae, 8f26, ecaade2015_230j52, cc3c, 705b, 6693, 309e, ijac201614208m13, dd6a, 1938, acadia14_445aa, ecaade2016_070r18, 0ab2, fe18, ea7e, c0f1, 3e13, 0526, ecaade2016_094s25, 976d, caadria2016_703l30, 5ffc, a1d6, 8aac, 0fde, 5727, 3170, 0746, 71e4, 811d, 4802, 1b87, 30ff, ecaade2016_tkoe67, caadria2016_621a27, e4b7, 4523, 84aa, caadria2015_030i4, d2f4, ecaade2016_163f46, 4279, 6e3b, 7a22, 9e4c, a50f, e8bf, 86af, 2dca, e027, 234c, 5fc6, aee0, 9b33, caadria2016_745x31, 26b2, caadria2015_114p18, 49fd, 586c, d13c, ijac201412301a6, de59, 2a30, d20f, 2b57, 9ecf, ecaade2016_ws-dleado68, 67ae, f8f2, caadria2017_023b9, 5749, 002a, 00b7, 39c0, caadria2015_016n3, 5b01, e1d5, ijac201513203z6, b331, acadia14_389e, 911b, 5792, 49a6, 74bc, caadria2016_033z2, d6d4, abb5, aadb, 3b4f, ebae, fbc3, d635, ecaade2017_215r, 28d4, 6b86, da8b, 0a3d, caadria2016_229c11, ad18, 93d3, ecaade2017_198k, f731, sigradi2013_400s, f204, c2ef, 9f16, f03c, e623, f89a, 30e4, 9901, ijac201412201m1, b763, ijac201513201h5, b697, 0961, ascaad2016_028u11, 94bb, ecaade2017_076z, b8dd, 2336, ab12, 87df, cd00, da78, 1341, acadia14_691as, 7737, 6289, 2ab0, ce4a, ecaade2017_203v, c309, sigradi2016_483ll, 1c1f, ab7d, 1afd, bc4c, c4ce, de9f, d559, 64a5, 5239, b68d, c493, 0cbc, 455a, ijac201614405w3, ecaade2015_138l28, ecaade2015_48b8, 1f92, 5585, 042b, acadia15_483m21, acadia16_352y21, ijac201715103c, ecaade2014_128r28, 0f4e, 69a3, 9d77, e8e1, af0f, ecaade2013r_006z4, e9f6, f5ea, 6c9b, sigradi2016_815x, 5621, 0662, 8f21, 90ed, d675, 9bdf, 6d11, b8a2, 3617, acadia17_491t, d9bc, ecaade2017_201xx, bf28, 18ac, acadia16_62k4, acadia14_699m, aa98, 8119, 5bf5, 702e, 5ff7, 9fae, aec9, ecaade2017_017s, acadia17_82gg, a141, acadia14_339ad, ascaad2014_017o1, 3588, caadria2017_147a39, acadia16_12l2, c7e0, 10df, d98d, ea3b, ecaade2017_138v, de95, c307, ef58, e16d, 5888, ae45, 3c93, 872c, acadia17_89s, c9ee, 9c26, da6d, f35c, 04fe, fdd8, 0348, 82c4, 1f2f, 36e4, 4722, 0f26, ecaade2014_168s41, ecaade2016_078c23, 47fb, 3dd0, df41, bc7a, caadria2015_188c28, f0b3, 27e1, 89a2, 354b, ecaade2014_111d25, fbcd, 40ba, b051, c462, c600, ecaade2015_227s49, caadria2016_055m3, ascaad2016_008b4, ff86, ecaade2015_155t32, 15ec, d853, 77f9, 3626, f873, 09ca, sigradi2013_208m, 283f, 7b8d, 6788, acadia14projects_479u, 5cb6, 92b5, 67be, ecaade2015_79m15, 6076, sigradi2013_202, 8e98, sigradi2016_595ii, 779a, ac86, 059c, 5840, 725b, acadia17_340u, 8a70, 320c, 0cac, sigradi2013_289l, c740, ecaade2015_280g61, 16e8, 4c73, 1929, 5503, acadia14_167x, 4433, 4860, 515d, 37de, f1f4, 7d72, f2eb, 5c1c, 4995, 61a0, acadia16_402u24, 3bb6, 9999, ijac201614201m6, a5d1, c5f4, ecaade2017_215cc, efd9, 391d, dc0d, df8a, 2ffc, d9da, 380f, 2e28, dd68, 5665, ecaade2015_53j9, 64a1, acadia16_12i1, b91b, e255, acadia14_647ay, ecaade2017_291ff, d8c4, 07b3, caadria2016_167o7, 902d, 428f, c6ed, 974e, 0845, a8c4, 7ac4, e99c, 580f, a44e, 9f15, caadria2015_150e24, b959, ascaad2014_014p7, 894a, acadia17_330mm, d4b4, c031, acadia17_500kk, sigradi2016_621dd, 3261, 436c, 1cb5, 34fc, f742, 440b, f153, 54ce, a1f9, 1843, 9885, acadia17_290h, d22d, 2cf8, b74b, 4499, ecaade2015_53t8, 19f9, 56b2, 6c57, de7d, ecaade2017_124v, 58e7, 54a2, 79aa, 1669, 4dcf, sigradi2015_3.111b3, a00e, f129, ecaade2017_269ll, d5aa, caadria2017_081y24, 569b, acadia15_483a22, 9e6d, 905a, 052d, ecaade2017_077c, ecaade2017_056b, 75f4, da9a, 131e, ecaade2014_214z54, ebff, ijac201614203a9, c86d, 606c, 7ba7, acadia14_517t, acadia14projects_247k, sigradi2015_10.267p20, f9b9, 0c3b, 678f, sigradi2013_387u, 43a7, a7f8, af22, 17f9, a794, ddf0, 73af, 4435, a95c, fbad, d725, 7198, b659, 7c0e, 4cf6, b3b2, 174a, 5c11, acadia14projects_579f, sigradi2016_407o, a105, caadria2017_136t36, 8e27, ed35, 4f1f, 1c07, acd3, a567, b18b, 2917, deaf, a8c5, 987b, c8e4, 95a8, ecaade2015_74p14, 71ee, ecaade2016_040w10, 966f, 1279, ecaade2016_140n39, 29b3, 7cbc, c3ad, sigradi2015_3.209b4, f519, 6385, ecaade2015_55s10, ecaade2014_127m28, ijac201513203p7, 0c41, acadia16_382s23, 164f, 159d, 2454, d442, 745c, 3e02, 7644, b294, ecaade2015_86h17, 391a, c1fe, d375, dcb1, e6ee, ecaade2014_070m16, caadria2016_621x26, dcd8, ee4c, 44f5, 4387, 9dcf, acadia17_89p, 9ade, 2ca1, 3ea9, 8634, ascaad2016_011f5, ca89, 68c0, bb09, fa88, ab4b, ecaade2017_215ggr, 8606, ascaad2014_021w3, acadia14projects_691at, 4b72, ecaade2015_17n2, d1d5, 5f5f, 9c69, a27c, 15ad, 84a5, c266, 551a, ecaade2016_033y8, ecaade2015_284b62, acadia17_59b, a4bd, ffc2, b2e3, 64ab, 8df6, 76b2, f41a, ascaad2016_002i1, 9d33, 2591, ecaade2014_031u8, d69e, df9b, 9a3b, 847a, ff37, b8d2, 8fa6, 8161, 7508, 1587, 4ded, 0df1, b930, 5144, ecaade2016_102a28, ecaade2016_104u28, e51f, ecaade2015_64e13, acadia17_62ee, caadria2017_021p8, sigradi2015_10.140k19, 78a6, 2cff, caadria2017_016s6, 558d, 6819, ed03, 241f, 6d50, caadria2015_178v26, 245d, bdfe, acadia14projects_43aa, 2c2c, ce34, 228e, 5ca9, 4b25, 87fe, 97ad, acc3, ecaade2017_184ff, ascaad2014_011y5, 2f0e, f0d3, ijac201412302b7, 2b63, 6d6d, 845c, ecaade2014_225t58, ijac201412302k7, f206, f49a, e9ab, adfb, e69b, 748d, e389, 2153, c3ae, ijac201614407k4, cfd3, 4b04, e6fe, acadia15_137i5, fb88, ec47, 24dc, c477, 5954, 0bdf, 3fa4, 354f, d0b3, 61bc, caadria2016_445w18, 8c32, 1f6c, 468f, 4a57, ecaade2014_138i30, 7611, sigradi2015_sp_4.275v29, 2df5, 890b, 41f5, ee2b, sigradi2014_041d3, b225, 0b43, 036f, a3b9, 7f82, 4fd7, 97d0, ecaade2017_199vv, 5393, cb12, 1f5f, ecaade2017_083ll, e438, 0ba7, sigradi2014_132r1, ecaade2015_113r21, f3b7, ecaade2016_167b48, d8b3, sigradi2013_212o, ecaade2014_224u56, 9348, sigradi2016_484k, caadria2016_487r20, ba51, acadia17_26h, a582, 8f12, d4e1, e732, bd53, 0ea6, 039d, 87aa, caadria2015_213j33, ecaade2017_076q, b15d, 3b4b, 6685, ecaade2015_261m58, d939, ad1d, a58f, f118, caadria2015_114u17, 721a, ecaade2015_130j26, 4a26, 1322, 1c77, fbf5, 0f79, ecaade2016_210g54, 499e, ijac201614207h12, bac9, ascaad2016_034k13, de0c, 25e6, 6973, 4121, fffb, caadria2015_012c2, 0505, caadria2016_851r35, 9028, 024a, 9ec5, ecaade2017_076y, 463d, ca74, ecd2, ed4e, acadia17_145zz, 7318, badc, 8aa2, fd9c, 2937, 11d5, 5b63, ecaade2014_156f38, 0e8f, 8e72, caadria2017_048m15, 1a68, 272a, ecaade2014_168t40, 3677, 0e25, 4d18, 71ce, acadia17_265u, 42ae, d334, ecaade2015_304e67, 1f41, ijac201614207v11, 85b6, 6c7c, ef9f, 2dab, acadia17_426h, 09b3, 41b5, 56cd, ecaade2016_108x29, 62c3, acadia14projects_671r, 10d9, ecaade2014_094j22, 7cbe, fd84, 5999, a3b0, a44a, ecaade2017_042dd, 2f2d, d945, ecaade2016_097u26, 77f7, ascaad2014_013y6, acadia17_322j, caadria2017_174m42, 0684, 31c0, 1767, 6203, sigradi2016_816zz, ccaa, ecaade2016_225t60, ecaade2017_290nn, caadria2015_114d18, db20, 502e, 7b9b, dbb4, acadia14_199ao, d497, b6b3, acadia14_565p, 74b3, e01b, ecaade2014_173d43, 5458, d855, 899d, acadia15_323j13, ijac201513206u8, 2791, 5a02, 16af, 5039, ascaad2016_038b15, ecaade2014_192g49, 3ba8, fee8, 2009, 5c42, 02be, ad7e, cf0d, caadria2017_136m36, ecaade2017_069ff, 6232, 2bd8, b174, ecaade2017_256w, ecaade2016_120f33, bbd8, ijac201715104m, 9a04, caadria2017_028e10, d9b0, c070, a081, ecaade2016_105b29, df65, d86f, fb85, e1a1, ecaade2017_050i, 23e9, 298c, ecaade2015_195n41, 599b, 9e2b, b6f4, bebc, 0aa3, cf3f, 45f7, b430, 96a5, ascaad2016_040w15, b894, 3fae, f7db, caadria2017_005l3, e820, 0fda, e26b, e05a, 63b8, acadia15_185n7, ascaad2014_025o6, b60f, 6cbd, 40f7, 5c5a, cfc1, ed1c, 8409, aecd, d27c, 9fde, ecaade2017_006v, d5f2, 9f3f, 7926, 22c7, 7a3d, 25f6, 52ee, 29d7, 5cf4, 2396, f31b, 1270, 4386, 3515, 3735, 513c, caadria2016_321g14, 1e9e, 14ff, 1a62, 2f11, a84c, ecaade2014_153w36, f1f9, sigradi2016_431v, ba11, 531a, 79e6, 4ce8, fabc, caadria2016_797r33, 8a5e, 9def, 5e58, f9ad, 3cf2, b349, acadia14_135y, ecaade2017_256ee, e60e, ascaad2016_041l16, a122, caadria2016_013f2, 1d3a, 034f, 93c7, ecaade2016_130s36, 3279, caadria2015_023b4, edad, a641, 31bb, 04e5, 2468, d79c, cdfd, 3612, caadria2015_164c25, ecaade2016_168f48, 2f08, 7427, 8a73, ijac201513101g1, e961, 9dc1, fb58, e5f6, 9501, 199d, 1953, 41be, ecaade2014_149r34, 10a6, d45d, 5f1b, da50, 4987, 72ec, 3ddf, 08a6, e2d8, 2cc8, 0a35, 6258, d28c, 8384, b44e, acadia14_365ah, 79e1, 78cf, 03ed, 8334, sigradi2013_138n, 1fb2, 87c3, 2d1e, 62ab, b924, acadia14projects_479n, 2d97, b112, ecaade2016_013m3, caadria2015_002e1, acadia17_350ee, 660a, caadria2016_013d2, 3971, eac8, acadia17_257b, sigradi2016_737w, ecaade2014_194m49, caadria2017_003x1, 2340, caadria2015_218x33, 97bd, 886c, f245, c0d7, 10ed, ijac201513302i10, 0de4, 0ed8, dc3d, b5f3, 4d02, ecaade2015_138b29, acadia14_463n, 5736, 19e4, 5a17, 6e6b, 45bb, bef6, 7da4, 7317, acadia16_140y9, ecaade2014_121s27, af77, 656c, 8e35, c74d, ecaade2014_140t31, 8797, sigradi2013_135g, f6df, f8c9, de10, a3fc, 6f12, 7710, f22c, 66a5, 3867, 7968, 5312, 3fb0, d8c2, a7ac, 3c7e, 5372, 73f6, 291c, 4a88, ecaade2017_105ff, 688d, d818, 8560, sigradi2014_074i6, 122a, ecaade2014_113n26, 5e74, f12e, bfe6, f610, 6f35, efe1, ecaa, 1664, 9ee7, acadia14projects_453k, e0dc, acadia17_189ff, bd42, 7c79, c362, 9eff, 7594, 4659, 0dcd, 3daa, 0a13, e4ce, c58d, ascaad2016_046r19, 22dc, caadria2015_070h9, ecaade2014_086p20, acadia15_431r18, 0cfa, sigradi2014_345f8, 9555, 4a38, sigradi2015_8.289w14, 01da, acadia15_263g11, 7cd4, 28b5, 9595, ecaade2017_274q, 7390, 7a31, 1c73, ed58, b129, 6bea, acadia14_63az, 49c5, d93c, 74e1, 96d6, 3755, 9343, 9e5c, acadia16_382p23, e774, 5970, 9105, ecaade2015_334o72, 76ba, ecaade2014_108f24, a0f9, 4f35, 9ca1, acadia16_184p12, 5ae7, ecaade2017_256dd, caadria2017_009v4, 1e5b, 246a, dc34, 73a4, 640c, b154, caadria2015_208d31, da17, e077, bf05, caadria2016_167l7, 6dff, 6210, b30a, 09ac, a496, ecaade2016_158m43, ecaade2015_221x48, babd, 170d, 1785, 902c, b95a, caadria2015_010s1, 2401, cfe7, 7c4c, 30c5, d4ac, 4d45, d200, b56f, e866, ecaade2017_215xx, 42ee, acadia14_177s, 55b4, acadia15_57y1, 5847, acadia17_358q, e96e, 80b9, a598, 1443, acadia14projects_219az, ebe9, e6a8, 03bf, ecaade2017_274x, cd61, 9a46, 98a8, 00cd, 5d0b, 738e, 34dc, ecaade2016_119r32, 53f1, ecaade2017_073n, 8c8e, 41fc, 76c3, ecaade2016_208v53, ecaade2016_162u44, 84bf, d256, 9e9a, 7387, ascaad2016_021j8, 99a9, 8615, e2df, sigradi2016_752ww, 48db, ae48, ecaade2016_136s38, a02b, d59f, 66a9, 64d7, ecaade2016_038i10, 0b4a, fdf5, 8e8a, 8729, 0ab5, c21c, acadia16_332z19, fe29, 8d3f, ecaade2015_317e69, 4dc8, 5ac5, 49ce, 8185, 6eda, 4f2d, acadia15_443x18, 1d29, 5467, d3f4, 628b, ascaad2014_023w4, sigradi2015_sp_11.278n31, 84a2, 51ec, 57e3, 7a07, d66d, 6051, sigradi2015_11.165j25, e6c0, ecaade2017_249a, 02e7, 20d4, 15f0, c22e, ab87, b55f, 12e6, 0f6a, 1eb7, b812, 4deb, ad83, bccf, 1a93, a33c, a780, 9bfb, sigradi2014_314o6, caadria2016_529v22, 3cd1, a9b2, 3bc4, ecaade2014_168s40, 19a5, 7564, b652, 40f9, 44fc, c89e, 99cd, a528, 8bdd, ecaade2017_155f, 5612, ecc1, caadria2015_060t6, d082, a540, f945, a334, 4113, be83, 8cf2, 4aed, 947d, 1ff1, a0c4, e58b, 70f3, 8069, aa5b, ascaad2016_046j19, 9f65, d488, 4ca0, 4d0c, 9b6f, b249, 821d, 3b0c, ecaade2017_098mm, acadia17_678q, c1b0, b402, fc78, 93a3, sigradi2015_3.111w2, 5,9999999999999999e+83, acadia17_590g, 597a, bb7b, 0912, 748c, 1748, 4a69, ad2e, ascaad2016_048h20, f708, 5f53, 1cef, 734c, 33dd, b8ca, 6187, 7c08, 085f, ecaade2015_227f50, 188c, fb70, 4a11, 3d56, ecaade2015_81u15, f1cd, ecaade2013r_001k1, 358d, 97fd, 0bab, ecaade2014_153u37, 281f, acadia14projects_219f, sigradi2015_10.309j22, f7b8, 1e18, acadia17_492ll, 0e6b, 68f0, 5e89, c02e, 83f0, acadia16_326s19, 2983, d832, ijac201412401a4, 1081, 6fe3, d490, acadia16_12t1, c9a1, 8665, 3835, b302, 05d9, 91b2, 6d18, acadia14projects_333au, 9e42, e4f5, 7e10, sigradi2016_537b, fa7d, c703, 5916, caadria2016_829d35, 6567, 78b2, dd59, 32ea, c086, 8118, 2028, 42fd, acadia15_431t18, acadia15_81w2, a6ad, cd55, 6799, ce2d, 4385, 20a3, ijac201412304x1, 535c, 9908, caadria2016_683t29, c983, 7110, caadria2015_190f28, 85b9, ecaade2017_056qq, b0f4, caadria2015_226b35, 90b3, ecaade2015_22y4, 1e5d, acadia14projects_601ai, 2a75, e41e, f97c, 65b5, c730, f8d0, 3656, sigradi2015_8.186j13, eb2b, a083, a35e, c878, acadia14_177af, sigradi2013_195, 4be7, 08ff, f5ce, df7f, ijac201715202jj, 0d4b, 3676, acadia17_231s, acadia17_413z, ascaad2014_029w7, b7b2, 7a19, 3b37, f9b5, 94ef, acadia17_59e, 7758, b332, c177, b2e6, 901d, a712, 0a40, c46a, 389d, acadia14_63af, ecaade2017_210x, 16b0, 74c6, ec3f, acadia14projects_101ab, b81f, 38ef, 2884, ecaade2015_138z27, cc8f, 3f98, e02e, acadia14_347ah, e93d, 1860, 932f, 326d, 64e3, 386f, 52b0, 3b24, 590e, 7aa2, 6549, sigradi2015_3.221s4, 43fb, 4411, a24a, 395e, caadria2016_023n2, b248, 7c20, 2951, 886f, ecaade2016_037z9, ecaade2016_075f22, fc40, 0192, 9515, 2607, d035, ecaade2014_162v39, 1c91, 973e, 7462, ec42, acadia14_153ay, sigradi2013_155, 375e, deda, b951, e65f, 71c5, 8517, e41d, 2169, 8fa9, 362e, 4cdb, 0128, f412, 0130, 33d7, f710, ce6b, 1cd1, 7937, ab26, 969b, cdf0, 2390, d4cd, 05da, ecaade2017_157vv, ecaade2017_072i, ecaade2014_149f34, bd02, 774a, 151f, caadria2017_122z31, 1a4a, ecaade2016_136g38, ecaade2015_169e35, c455, 8174, 1ffc, ijac201715203b, 17ca, sigradi2015_4.219f7, ijac201614405j3, 22fb, acadia17_110x, ecaade2017_072j, d61a, 08c6, 5838, 2907, sigradi2014_281k3, 6da6, cf3c, ec46, sigradi2014_339y7, 11f9, 69f4, 201a, caadria2017_158e40, fc63, ea81, sigradi2015_8.289h15, d3ff, 792d, f48f, f1f8, acadia14projects_661m, 8265, 2b8c, 389e, caadria2015_209e32, 8fc3, b4db, f95d, d7ee, d81f, ff4d, ecaade2016_058v14, 2c18, 737e, db49, 41d5, acadia14_699p, ce84, 60f2, a3f0, e760, e72e, 4703, a3b6, 791a, 6308, d4d7, cc76, acadia17_373r, cb66, 4f37, 1f26, e286, acadia17_670ff, ijac201513203w6, sigradi2016_625zz, c0ee, 8d07, ecaade2017_109ll, ecaade2017_181u, b8c4, e016, ed90, 2068, 8881, ecaade2014_121r27, ecaade2015_194w40, 63b6, 53de, bf1b, 58d8, 93aa, fba7, caadria2015_213g33, 7096, b05d, a8eb, c229, 6358, b859, ecaade2014_173f43, 1fe4, 6f66, sigradi2016_564hh, a9e3, ecaade2017_140mm, 85bc, 12fd, d57c, 4c79, ecaade2016_078n23, sigradi2015_3.370a6, sigradi2016_777ii, 02e5, 56e0, fc50, ascaad2016_038f15, 820a, be00, be3d, 5a1c, sigradi2016_467n, 4e71, 2e82, 7a76, acadia14projects_427ao, 491d, 9aac, sigradi2014_108e9, c0e3, 2a0a, bf06, 3984, 1ecf, f6c7, 03a5, 78c0, 08fc, sigradi2014_074n6, 4fdb, ecaade2014_182b46, a747, 7dd7, 12aa, 1028, d3d9, ecaade2017_302mm, acadia14projects_229j, 5455, acadia17_511zz, 15dc, 08ba, acadia17_71tt, f0fd, ecaade2015_164x34, 2995, 2d78, c448, 2dbb, ijac201513105z4, acadia17_650xx, 91f6, b818, 29dc, c403, sigradi2016_771t, ijac201412406l9, a20b, 16a7, sigradi2013_248v, sigradi2013_43v, c30b, 0830, a25e, 60c4, ecaade2015_13m1, 65fe, 082d, 7d81, efd7, edd1, 15da, b01d, ecaade2015_77t14, ecaade2016_072s20, a9c0, 4982, c13d, 8e8f, 94b6, cfd2, 2c12, fbe8, 8225, bcdf, ijac201614102a2, 4ce1, 42e7, 3503, ijac201715105o, ecaade2015_284n61, f6a2, ecaade2015_100t19, 37a6, caadria2016_177l8, 097b, fd64, acadia16_382e24, ce6e, 63db, 2a02, ijac201513103c3, c3df, c20e, 3a5e, 4cd7, 517f, 1cbe, ca42, caadria2015_213z32, ecaade2016_048y13, 1f08, 593b, 264c, 0478, be89, 220c, ecaade2016_190p50, b0b2, e2a6, bfc2, 712c, sigradi2013_244l, 189a, e1d2, 074b, ecaade2017_203kk, sigradi2014_134b2, 4e74, acadia17_640v, 63a8, d1cd, 735d, a0e4, ecaade2017_105kk, 66a4, ecaade2014_168c41, ecaade2015_211z46, ee6b, caadria2017_021o8, ecaade2013r_001s1, e6dd, ecaade2015_333k72, cb67, f21b, a4a2, ea02, sigradi2015_8.264g14, acadia16_424e25, 2d30, acadia16_470o27, acadia17_60q, 8c14, 0b66, fcc2, aaed, 84a6, 337d, ecaade2014_010x1, 6dfb, sigradi2015_sp_11.303s31, 2e62, ascaad2014_014o8, fc87, 1bdc, 428d, 4e7d, 4662, ce09, acadia16_214k14, e86b, caadria2017_142g37, dbb0, 1f0a, ecaade2017_152ee, acadia14_601z, ascaad2016_035m13, 79e2, 1bd5, acadia14_463v, 6560, adbb, acadia17_482bb, 8ee9, b40d, 8caa, a13b, ecaade2015_59j11, 5583, 64d6, 4298, 02d3, bfb2, acadia16_130o9, acadia14_145ah, e4c5, d3f6, ecaade2017_199tt, 51a2, acadia14projects_199ai, a706, fe34, cd6f, c991, ecaade2015_199d43, 914d, 2b48, 9a9c, ab73, ffa2, ecaade2016_021r5, 7495, 484c, 7c10, b7af, ecaade2015_217n48, 52cc, 91e7, ebd7, 0f69, 1ba9, ecaade2017_170xx, 7595, caadria2016_373h16, 46bd, b015, ijac201715201o, acadia14_601ag, 9b92, acadia14projects_281x, sigradi2013_271o, ecaade2014_218l55, cb1d, 43b6, fa05, sigradi2015_10.309s21, e4a2, 5077, acadia14_347ag, a3e3, 66ab, 4986, 18dd, 16e6, e95b, caadria2017_118r30, ijac201412304z9, 9cd1, db42, 6c3a, 4a04, 0ac1, acadia15_469h20, 730b, af85, acadia14_565r, b971, 156d, 873d, be59, d623, cf71, 0f08, a83b, ascaad2016_003v1, ecaade2014_226b59, acadia16_62j4, c9f1, d249, d70b, 789b, f99e, 1274, sigradi2014_169n4, f2aa, sigradi2016_601zz, ecaade2014_149d34, acadia15_357m15, ecaade2015_319e70, c77d, 252c, ecaade2015_237l54, be6d, b27d, 35e1, 5417, 138a, df7e, a4ed, sigradi2014_099s8, 8d7b, 5761, c6b2, b4bc, caadria2015_226p34, acadia17_413ee, 34cb, 082b, acadia15_431o18, b18e, 6504, 1577, sigradi2013_212s, caadria2017_086k25, ecaade2017_228t, ecaade2014_109s24, ascaad2014_022e4, ecaade2017_195ii, 123c, c98d, d645, f91b, 5620, bfb6, 97d5, 5cc7, 5ce4, 7398, 7b84, acadia17_382pp, 9ac0, 7f75, 1bc7, 851f, f7de, af39, 322d, f3cb, c313, 6494, c14c, ascaad2014_015v8, 619c, e3a8, 65ca, e894, f835, acadia16_106d8, 5b0e, 81bf, a053, 114a, 0dc0, e771, 41c4, 4371, 7dc3, d237, 0384, ecaade2016_222n57, 55a8, 03e1, 7c7b, 0066, b3ca, c977, a404, ecaade2017_181v, ecaade2015_193b40, 5973, cc6d, c437, 99d9, acadia14_661i, 966e, 8731, d012, acadia14_555l, cc4d, a7cc, 7998, b1db, acadia14projects_389e, b755, 4e64, dae2, 2794, bed9, ecaade2015_280c61, fa80, ccd3, 5f59, 591f, b0fc, 903e, ae3f, acfd, 69c3, c6f6, 5fb3, ecaade2017_198ww, 907d, 5152, 5580, ecaade2016_033a9, 7aa3, ecaade2014_138e30, 4f81, a42f, sigradi2013_138m, fb44, 9695, 007b, e484, 75b2, dbd8, 0237, e2b6, a5c4, ce90, ecaade2015_103k20, acadia14projects_53j, 93f0, 6d01, 71d8, f826, ecaade2015_15y1, 7518, e567, acadia14projects_627at, 66b8, eab2, sigradi2015_10.309n22, d120, ascaad2016_028a11, 337e, acadia14_63au, e27f, 12e5, ijac201412301d6, e254, 2a49, 9703, 2760, 8dd3, 233d, 0914, 3d1f, bb22, 2779, a36b, caadria2016_487l20, 5b6f, 9458, caadria2016_105y4, ijac201513105n4, 856e, 9027, aa81, b287, f8ab, 4081, 3c21, 5add, a73c, ecaade2017_282r, caadria2017_129c35, 5bf3, ecaade2014_184j46, 7b34, sigradi2013_386l, acadia17_284b, b325, db94, 6466, caadria2016_651d28, 31a7, ecaade2017_006u, eb1e, eab6, 96cc, ascaad2014_034j1, acadia16_460w26, ecaade2017_083rr, acadia14_497w, sigradi2013_414u, 5e57, e731, 84f6, caadria2015_188z27, acadia16_12v1, 2f19, f208, ijac201614306v3, 5754, ac72, ecaade2017_052ss, 906d, 4bdf, eb7f, sigradi2013_390u, 0ffe, a7c1, c1ef, c6e4, caadria2015_124t19, 8656, 6814, e08b, bd4b, 81f7, ascaad2014_019i3, 4e86, f8e3, 6f5e, 0819, caadria2017_027s9, acadia14_647az, sigradi2013_280s, caadria2016_621s26, d424, c043, 4001, 1802, 9a74, edc1, caadria2015_031t4, acadia15_451t19, 263b, acadia17_598pp, ecaade2014_132e29, ba2e, caadria2016_085f4, 38ae, af49, 80dd, 8c1a, sigradi2016_357j, 960d, 783d, 3c79, 7cd8, 6af6, ceff, acadia14projects_681am, 2849, 9be1, 5305, 65a6, ecaade2015_201y43, 8041, b712, 001d, 6b4a, abab, 7fb0, 10d1, 4777, 426e, ecaade2015_61z12, 2501, 0b82, e9a9, ecaade2014_240k62, 73e0, 02d6, 6ec3, 8562, fa9f, a241, ecaade2014_111x24, d0ef, 7f4c, acadia16_154i11, ijac201513105x4, a5e0, ee6e, caadria2016_219i10, 820b, c162, c5ae, 95e0, ecaade2016_089b25, 3cc3, ecaade2014_168g41, ecaade2014_159l39, 4f11, 4bba, 1041, ecaade2017_291q, 473d, 4665, 82cf, 4b4d, 97cf, fe6b, ecaade2015_196j42, 7204, acadia17_630xx, 4ce6, ecaade2014_084c20, f62c, 3b12, 08e9, caadria2015_070d9, da48, 2921, dc77, sigradi2014_197s6, 03e5, 577a, 6a05, 5fb0, de45, 7bd6, 3216, ecaade2017_215o, d0d3, ecaade2014_084v19, 6cc0, acadia14_63av, 04e2, c94c, 5ad1, c6bd, 193a, ac3b, 2d5c, caadria2015_188r27, 3ab8, c998, 3338, 608f, caadria2016_135e6, e4e8, e02f, 38a2, cbc4, b972, f76e, acadia17_382ff, acadia17_307ff, a248, f299, 980f, edcf, 6230, sigradi2015_9.347t17, d4fd, 9d9d, ae6a, 62dc, a148, d45b, 91e5, ca49, 5e8e, 8691, 8524, ascaad2014_014k8, sigradi2014_151e3, 441a, 5502, 728b, aec3, ecaade2014_096b23, 1a08, caadria2016_013y1, ecaade2017_253ee, ecaade2016_197c52, 46e2, d4e3, 1f39, acadia16_12l1, eacc, sigradi2016_615q, sigradi2014_152r3, dbe6, ecaade2017_199oo, ec20, acadia14_317w, b90f, b1eb, caadria2015_054k6, 18bb, caadria2017_030v10, 7641, 865e, ecaade2017_079i, acadia17_230tt, 3e90, 3ccd, 47f6, 0b6a, 18db, 2f1e, b285, a324, caadria2017_067g21, a79d, 727b, c946, ijac201614206v10, ecaade2017_215ll, 3977, 9934, 5227, 3cc8, caadria2017_070o22, dce5, 5b8a, 7d3f, e01f, a0bd, ff2e, 0513, acadia14projects_33ag, ecaade2015_215f47, ecaade2015_138m28, bcca, 11a0, 3d42, 2730, acadia17_349v, f8d5, 6a46, e4df, ac19, 627e, e00a, 212a, 5562, c050, ecaade2015_297z64, 3869, c6cf, b788, 2e15, a0de, sigradi2013_393n, 6d2d, 6114, f542, 3e89, a326, 7f68, 5211, a3e8, b1a5, 9520, 85ea, acadia14_135ac, dbac, a80f, ecaade2015_176t37, 9895, ecaade2016_166h47, b126, 1955, 1834, 9cad, 90d9, 6349, abc2, 3a16, cdc5, 6c1f, 3957, 9a7e, 727e, 79eb, 03b8, 3cfa, 3fb6, ascaad2016_041n16, 08b4, c7ae, acadia17_562ee, beef, cef3, e7f9, 9202, 3fb5, ecaade2014_196b51, 07da, acadia16_478i28, e54f, 237d, 4633, c142, 1148, 8ad4, 3f9f, caadria2016_851j36, 20dc, sigradi2016_534oo, fdb5, 431c, b1a2, acadia16_62t4, 96f2, a761, e195, sigradi2013_381, ce7a, a8cf, 0f99, acadia17_403o, 40bc, 93e8, 3eba, 7543, ascaad2016_005a3, 2b04, 479a, 0622, ecaade2017_038yy, acadia14_23ac, c15a, ecaade2014_151a36, acadia14projects_661i, acadia16_260p16, ecaade2016_191d51, 8d92, acadia14projects_63ak, f126, 4e40, f3af, ecaade2016_147x40, 2a4b, 408b, f425, e618, 65df, 1e83, caa9, 627b, ef6c, ecaade2017_094j, 37cf, caadria2017_048b16, 8919, acadia17_600hh, bdd0, sigradi2014_339b8, 76c6, ecaade2016_217n56, e238, 215a, 3683, 32d1, 081a, 74f0, 1ed7, ecaade2017_256x, ecaade2014_016j4, sigradi2016_695s, ecaade2015_235v53, c9c7, acadia17_551d, 0f5c, 1f22, ecaade2017_172aa, ecaade2014_151e36, sigradi2014_197a7, 4d33, e92d, 06a6, ecaade2016_068s17, ecaade2014_052f13, 8aca, 22d8, dcf1, d19a, 9f2c, 61bb, f3b2, 8fae, 989c, acadia14_237az, 0519, acadia17_658a, 8783, 52de, 2f48, c670, caadria2017_040p12, ascaad2016_018j7, 7911, ecaade2017_155k, 346d, 26bb, 54a8, ce71, f0ee, 8603, 8e2a, c685, cd92, e662, 5dc1, acadia17_90ss, edcb, cbd9, 5dee, 983b, 1849, c607, ecaade2013r_018z9, c688, fc29, c011, c22f, a424, b221, acadia17_257qq, ecaade2015_318y69, 1d8d, ijac201513105u4, ecaade2015_25n5, f83d, d413, d4d8, 419c, 8090, f069, 27b4, 1368, c75a, ijac201614207i12, ecaade2014_184n46, 97f8, 2826, acadia14projects_43ak, ae8c, 6315, 0b11, 0ca1, 5841, 7084, 411d, aef6, caadria2017_016c7, ecaade2014_111a25, 9c15, 19c0, 3400, 95e3, 815e, 0bbc, 1570, 6e19, 114c, b506, cdf3, acadia16_382r23, 6b44, ecaade2014_141e32, 013c, 27bf, f203, acadia14projects_365ah, 363d, 6760, 6ca3, 727a, adda, 4ad5, 3ed7, 1fc9, 0f4b, 5201, ed5a, acadia17_248c, 6d45, 0d2f, cf70, 8736, ecaade2017_225k, aad8, acadia14_637ag, 5516, b827, 0371, acadia17_36bb, e138, acadia17_52s, d0c6, f62a, 5095, b544, ecaade2017_076ii, b36c, ecaade2017_172x, 5ce2, 49ed, 8426, 897f, b98b, 0881, acadia14projects_219b, 45c4, b0ac, ecaade2015_253z57, ae14, 5f70, 4d0d, d7bf, d7e6, 4d5c, 44bb, 6d7a, caadria2015_208c31, f193, 287e, b38b, 2abf, 4305, 0176, 4f1b, 5bb1, 6317, c9c1, caadria2015_077v10, ecaade2014_104u23, 2e1a, c6d3, 8278, 49c1, e22c, 0d8a, cf36, 806f, 23a5, 4c00, 087e, acadia17_590h, ef97, c15b, ijac201715202oo, ecaade2016_130j36, ecaade2014_015l3, ecaade2015_140f30, 1d36, c50b, 1b3f, ecaade2014_133p29, 57c3, sigradi2016_448u, 1434, acadia17_90tt, 9f9d, d735, a923, d5c3, e5f7, d2a8, 5ff5, 3ca4, acadia15_161k6, 0058, 8ad7, 8664, c065, acadia14projects_619au, e1f1, caadria2016_219d10, ac08, bb52, 5213, 9d81, 6cd3, caadria2016_487v20, caadria2016_539h23, 3464, 7b9a, 66e0, d090, a78a, ecaade2017_041n, bef9, 8a2c, ecaade2016_171f49, e6e6, 25d9, 0e45, ijac201715203ee, caadria2016_579k24, f365, 1359, f8d4, ecaade2015_103o20, d630, 5f20, c2fb, ijac201715101a, 14aa, acadia15_343j14, ecaade2015_17u2, b6cf, 2f41, ab6a, ecaade2014_143n32, 2510, 8784, 3d03, ace0, 931d, 4963, 7c1a, 64a0, ijac201614304y2, 511f, b5b8, 0dc4, acadia14_247l, 53a9, 5bd7, 5cc6, b3d3, 5a83, 94ae, b962, e525, fb84, ecaade2015_82a16, 2ebf, sigradi2014_152v3, 144b, d06f, 910d, 4b9b, 0451, eabd, a01d, 026a, acadia17_424ss, ecaade2016_bkop65, ecaade2017_023y, 3385, 0872, 2247, 32ac, 46e9, d428, 45d9, acadia14projects_609aj, add3, b96e, 4858, f1b6, ecaade2017_148ss, c837, 4a7e, acadia16_318l19, e92b, c928, c9b9, 0a70, e986, 6e97, ecaade2017_229kk, acadia14projects_53o, ascaad2016_025o10, 511e, 3163, 257c, 5843, 979e, 864d, 80c5, fcfd, 1e6a, a266, 5375, a1aa, c1a3, 998f, 81ac, 126a, acadia14_317t, 4ba8, 3f95, 0fe2, 2ba7, 4e88, 9a6b, 9011, caadria2017_005x2, 26a5, 793f, ecaade2016_166l47, sigradi2016_592q, 0cae, b5fd, 0c7f, 1ca0, 72a8, 6944, 482d, a9f3, 2b2f, a713, 8ede, ascaad2016_011l5, f164, ea1f, acadia17_670x, ecaade2015_77c15, 7d96, abf6, 8249, 838e, ijac201715203m, 43bf, 055c, 95cb, b87d, 1865, c147, cbe5, ecaade2014_113r26, acadia14_101ag, 150a, c582, dd64, ijac201614208h14, caadria2017_190s45, 4f9a, ascaad2016_038e15, b6fb, 427a, 3cbe, bd46, 4df1, e187, 6dc4, acadia14_389d, d53e, 222d, a5be, ecaade2017_090gg, 20f9, 2b0d, acadia17_358x, 205f, ecaade2016_123z33, cc31, ecaade2016_210d54, 4032, caadria2016_621y26, sigradi2013_194f, cf22, ce47, 2742, sigradi2016_673dd, ecaade2017_021e, ecaade2016_164s46, 6fed, ecaade2016_055e14, 93dc, 9397, d2e7, d01d, ijac201412406o9, 0435, e5ce, dd79, ecaade2017_130yy, 2238, 1e67, e8ed, c8f0, 23b3, b162, acadia14_579i, 4310, caadria2017_005t3, 1d49, 88b7, ecaade2015_61k12, ijac201614205i10, 5f99, a658, ecaade2015_64w12, 2ada, e5af, 76ce, 9505, fa6f, e951, 7894, a3a1, 5d73, b560, c8a4, ecaade2017_170k, acadia16_184z12, bd4c, 19e2, acadia17_463jj, 2d40, effa, ijac201614102b2, 4122, 67c4, 8a3a, sigradi2013_397j, 6b16, 36aa, 8b78, 2a0e, 6cd4, 92ee, 2044, 815b, 915a, ijac201513101i1, f50b, sigradi2016_694l, 749e, 6b3f, acadia15_185a7, 1f9c, 0af3, 9904, ecaade2014_133s29, acadia14_145ab, 79a5, 0aad, 6a90, 1497, 0618, d7c5, ascaad2014_015a9, 7538, 49f4, acadia14_445af, 0a07, b913, 275f, sigradi2013_155f, ac83, 4781, acadia17_257xx, bcd7, sigradi2016_441ii, 46fd, 4b17, 6cb2, 773a, sigradi2015_11.165z25, 8218, ascaad2014_019r2, ijac201412204g3, 146e, 6766, 65ff, 049c, ijac201715104u, 8341, 8c9a, 7aca, sigradi2015_8.27m10, f985, 285a, 29d1, 49fc, eff5, ecaade2017_172cc, sigradi2016_408aa, 5ada, 4a0f, 54f4, ascaad2016_021w7, 63aa, c1ee, 6941, fabf, e1b0, sigradi2013_112f, 1dc0, 67cd, 6e53, ea6e, 775f, ascaad2014_025i6, ascaad2016_023o9, a695, sigradi2013_327r, sigradi2013_386o, c134, ijac201614207h11, 8150, 92a0, 1171, 3f4c, ijac201513105b4, 4496, acadia16_424i25, 061e, 4b78, f9a4, 55e4, acadia14projects_75aw, a68d, a6e1, ecaade2015_73w13, acadia16_280l17, ecaade2015_138g28, 743d, d08a, 26db, a475, ff9d, ecaade2015_221s48, af3c, 46be, sigradi2015_11.165x25, sigradi2015_9.141f16, 8030, d309, sigradi2013_275b, 43e9, 3600, ecaade2015_230k52, ijac201412205k4, 26ea, 7b99, 4799, 4f52, fcbf, ecaade2013r_003a3, 7428, 184f, 9ee8, 372c, ijac201513302n10, 9d85, 8f44, cf6d, fc1c, f774, cdfa, acadia14projects_463i, d600, acadia14_63c, 7c40, abbf, 1c6a, 0088, b77f, 0016, 6e49, ce3b, 018d, f7e7, a480, 1156, acadia17_154m, 6227, sigradi2016_732r, ace3, 60fd, 4a73, 3377, ba41, b107, caadria2016_405e17, acadia14_339az, 692a, 1ca1, 1709, 15c9, ecaade2017_053uu, ffef, acadia17_446z, 3b16, 6c47, 1408, ecaade2017_050b, 4f66, ecaade2017_017y, a8f9, 0365, ecaade2016_119m32, d4e2, 160a, 9ff6, 06fa, f952, 071b, 5fd6, bafa, 56b8, 04cd, 7934, 2872, ecaade2017_053l, a7b8, 1c64, a1a2, df64, 38dc, f7a8, sigradi2013_343a, 0d3a, d18f, ijac201513206x8, 2dcb, 513d, acadia17_52g, 0380, 160d, dd4f, 953e, 0baa, d525, sigradi2013_135i, 48fc, 3972, 0d21, e5d6, 386b, caadria2017_174l42, 409a, ecaade2017_053d, ecaade2016_132m37, acadia14_565s, caadria2016_013u1, 72dc, 38f5, ecaade2017_277jj, 0a61, 2a4c, d02a, d9dc, 466d, acadia14projects_199af, 7d14, ecaade2015_178g38, 59a8, ecaade2015_297c65, 043c, c474, acadia16_332x19, 92f2, sigradi2016_590p, ecaade2016_006w1, a64f, ae43, 2d1f, ecaade2017_282t, 4240, e7f5, a5bc, 654e, b8bd, 76f8, c0f0, 95be, 3144, dd06, acadia17_360vv, 8021, bf94, fc57, 3312, 17a3, acadia17_71yy, 092d, 51de, c61c, ecaade2017_203uu, acadia14projects_661p, ffcc, acadia17_257c, 5bce, 2d70, acadia14projects_709al, acadia16_424f25, dd4e, ascaad2016_057w22, 9ec8, bcd6, 100c, 20fd, acadia15_311m12, sigradi2013_205h, 2369, 0456, 9303, 6aa9, acadia16_344x20, d7f6, e9b8, sigradi2013_131f, ecaade2017_054ee, 4f43, 1d4b, caadria2017_057z19, 9973, c306, 1d0f, ecaade2014_214x54, efe3, ecaade2017_099tt, 29af, acadia16_362p22, cb13, acadia14_291at, f7c6, 3899, 3362, acadia16_224u14, ec4a, d1bd, 2b1d, 0910, f7f2, 328a, 3413, ecaade2015_195f41, cf49, 8e4c, ecaade2015_64r13, sigradi2014_137h2, 6583, ba21, 2e92, a65e, f58a, ecaade2014_018b5, ecaade2017_032e, d631, 63ab, ecaade2014_012u2, a826, a870, ecaade2016_130i36, 5e2e, ce6a, 1e7c, 6728, 39e9, ijac201412305p2, ecaade2014_233h60, 3a3e, e2ff, 07b8, 41f3, 3263, 5993, caadria2017_023e9, 776c, 5735, 5553, acadia16_478m28, 3b26, sigradi2016_443xx, 813a, ecaade2014_052v12, 2dfc, ijac201513105b5, ecaade2017_268ff, ae68, bc40, 0808, 5483, ecaade2016_065e16, abc6, 7cce, b029, 3422, cd9f, acadia17_414hh, ecaade2013r_020s10, cacb, 853d, sigradi2013_95, ecaade2014_050e12, 4405, ecaade2017_097ee, ecaade2017_079k, ecaade2017_133i, 8b3c, 277c, 03b6, 6aaa, def1, acadia17_670kk, c211, ffea, 2ff3, ecaade2015_175o37, ijac201614207o12, af6c, 938e, 561d, acadia14_63ad, 99fb, f328, 3a8b, ijac201715106bb, 026c, sigradi2015_9.152s16, 62e2, a60d, edb9, 6ea9, 0996, sigradi2013_194b, 38c3, 3197, ef03, f9df, acadia17_82q, ecaade2014_088d21, 89f9, 5894, d492, 9826, db38, aec2, 35ad, 082c, 6bf7, e7a7, 2b97, 7ac9, 3a1e, 568e, caadria2017_081s24, a039, caadria2016_611t25, e9aa, 1815, fb10, 3d7a, a461, ecaade2013r_013w7, ecaade2017_277cc, 17d6, aedb, b161, dd0d, 5789, 5a9e, db37, 0b05, 3beb, 52e9, caadria2015_010t1, 405f, ecaade2017_076t, b9a2, acadia14projects_281z, 67a5, 37d7, 2034, ecaade2017_079f, 6d79, 1d50, ecaade2017_282i, 3e7e, fa0f, 5652, c56f, ecaade2017_269e, ecaade2016_213n54, 85db, d7d9, cdca, fbc9, 9a18, c112, 3148, aefa, c48c, ffa1, cae6, 4c05, 64e2, 988f, 0eec, 6bad, b889, b109, 8971, acadia14projects_375o, 5255, fbb9, acadia14_565n, f751, 1ce4, 33e5, 59b0, caadria2015_014v2, 80fd, a0dc, acadia17_502tt, 6503, b321, 711e, 3d66, caadria2016_013r1, ecaade2016_018j5, c9de, b765, 06e7, 0052, caadria2016_167n7, 4c86, 6fe2, b3e2, e334, 3274, 171c, 6413, 2b05, 0d42, caadria2017_070i22, 15b1, 435a, 092e, ecaade2017_048ii, 27b5, 9f24, 33ae, 2be6, 947a, ecaade2017_194y, ecaade2015_222f49, 084e, ascaad2016_008f4, 103e, 5bd1, 3ea2, d1a0, d3fc, f0c9, 56d3, e026, ijac201715105a, sigradi2013_222k, caadria2017_165i41, ecaade2015_196e42, b151, ascaad2016_013y5, ascaad2014_014v7, 6c58, 4fe3, 17f0, 54d6, 2146, 8e3e, a776, f9e4, 033e, 096d, acadia17_316uu, 129d, 3c2a, ijac201412204v2, dd86, acadia17_170d, 13f1, 22c6, ecaade2014_220e56, caadria2015_156r24, f870, e64a, 62da, d696, 55e8, 55f0, 6be8, ecaade2016_238i63, acadia14_389ay, c1d7, 06f8, c0c9, 351e, c2a9, acadia16_432l25, acadia17_70ff, 94df, 91d3, f336, 61e0, 4272, 7079, bd55, f78c, bb29, e922, ecaade2015_127b25, 10ac, 8b75, ecaade2016_104w28, 4c24, bc0e, 5e22, 6091, sigradi2016_781yy, 2467, 8afe, acadia14projects_237aw, 8d61, 2564, 1a80, b63e, ec8d, bb96, 750b, 9886, 73f7, ae0b, caadria2016_683m29, ecaade2016_223k58, 46a5, cc11, 1201, a701, 4209, 1685, 2d28, a03d, 51c5, 0ec7, f0bf, 139a, ecaade2016_046s12, ecaade2015_271a60, ecaade2015_199e43, dcf9, 54a3, 0992, 7c9e, 99b9, ff60, 07cc, sigradi2013_43t, caadria2017_147v38, ascaad2014_003p1, a253, 9284, caadria2017_003o1, 9518, f71b, f448, 8faf, ecaade2017_087o, 381e, 839e, ecaade2014_011j2, sigradi2016_625vv, 59bf, 2042, aaef, 10ea, acadia17_60bb, ecaade2015_205z44, c7c5, ecaade2015_235n53, ccd5, acadia17_562cc, ecaade2016_223r58, c8f8, bb88, 9bb9, d6ac, acadia17_590pp, ae31, 5489, 91fd, ascaad2016_038t14, caadria2016_055r3, caadria2016_219c10, ecaade2015_227l50, b8da, af48, 65f4, 3eb0, ecaade2017_203tt, 5b4a, ecaade2017_290tt, ecd0, 4cca, e7d2, 5e1e, 2b5b, 3367, ecaade2017_225i, a350, d7ac, a548, a595, 0f82, ijac201412404g8, 653f, 09eb, 6855, ecaade2017_122xx, acadia17_329y, 516e, acadia17_590k, ecaade2015_211c47, caadria2015_043k5, 451b, 14db, 9ea2, 88c6, ijac201614401e1, acadia17_464rr, 963b, 4831, ecaade2016_154o42, ijac201412404c8, ea49, bb40, bda3, 17b5, c076, 34eb, defb, 770a, df4e, ecaade2017_156bb, 15cc, 6cc6, 6e9d, acadia14projects_691az, a5ca, 28c0, fd97, 5c32, 409d, de75, ijac201715104ff, 4003, 169a, 7d47, bb83, 8d19, 5dcb, 942c, 601b, e67a, d3d8, ijac201513202l6, 951e, 2258, bb32, 9121, ecaade2016_175k49, 252a, 95bc, 23fd, e167, sigradi2015_8.339y15, 992a, 472b, f456, f8e8, acadia14_23v, ecaade2014_024y6, acadia14_681af, acadia14_43ap, 6e2a, ecaade2017_021l, ecaade2014_029f8, f979, ecaade2014_067b16, ecaade2017_006ll, ecaade2014_149k34, acadia15_469m20, 9f3b, acadia17_190xx, acadia17_324y, 101b, sigradi2014_314r6, eefd, acadia14projects_317s, 7359, 544a, 8c21, ed13, 5bac, 0bd5, 54fe, sigradi2013_46, ed4b, acadia14projects_43x, 2d3d, a4f0, ecaade2015_139v29, c8c8, f69a, 71ba, 7e9a, 214e, acadia14projects_153f, ecaade2017_291e, 58b7, d28b, 22b8, 8bfd, acadia16_98l7, d9ca, 1c4e, e8f0, 7d12, acadia14projects_655ag, acadia14projects_91t, bcdd, 4b2d, acadia17_163nn, f5f3, acadia17_72e, ijac201412403x5, b2a9, d1eb, fecd, f00e, 4b12, 4436, 0607, 98d8, ecaade2016_224e60, a729, 161f, acadia17_482cc, 37ac, dc95, ecaade2016_241d64, 01dc, 55be, 5d63, ijac201715202w3, 7bc2, 5338, d304, da80, aea3, 7af0, ecaade2016_238r63, ffcb, 434b, efee, acadia14_247n, c1de, c849, 47e0, ecaade2017_019jj, ecaade2015_180f39, c81c, ecaade2016_079p23, 4c66, 07f5, bae9, 0d5d, a9ef, cae1, a53c, 431e, 14e9, 4caf, c84d, 5f4e, 914c, dd85, af23, ecaade2016_225g61, acadia17_72g, 5ab9, afb4, sigradi2013_407b, b89f, 6fd2, 827b, e5c5, 18e5, 7106, 392b, 5fe9, a1a8, 7011, af21, 3e58, ecaade2014_046r11, 9fac, 7020, ecaade2017_059jj, 1793, 1c24, 0136, acadia17_52aa, 3050, caadria2016_405o17, 0b74, b603, ecaade2016_071b20, bf08, 40bf, f4c3, 513e, f109, 9e27, 6842, f877, a670, 7d48, c9e4, 3356, b32d, 6428, b2f5, 620d, 16ee, 5df1, 8e99, 5db0, caadria2015_226t34, f4d9, sigradi2014_345u9, db05, e68e, 1eac, 1106, bf76, df72, 25f9, 1a31, df32, ecaade2017_215gg, 18b5, acadia17_338ii, ijac201715106gg, 0628, 9d9b, 440d, acadia14projects_389az, d3d4, 124f, sigradi2013_117z, ecaade2017_174d, 3164, sigradi2015_11.8j23, 09c9, a1dd, ijac201412301y5, acadia17_560s, 9686, 5b81, 7c90, f16f, afed, fac2, sigradi2015_3.394g6, caadria2015_220g34, 8a16, 3be6, 9ecd, ecaade2016_079o23, 78da, 4a54, eb06, 91cd, 6d89, 870e, d1d9, c8a5, d553, 2b9f, 8bc0, sigradi2013_28r, 4f20, b4f0, d5ec, 3d64, cded, acadia14_445ah, ijac201614204a10, e747, 4418, 6bf6, 891c, 3d99, 7ee1, ijac201412305l2, 63f4, 008c, ff4c, caadria2015_060r6, acadia17_81k, 3ebd, ecaade2017_056yy, 0b15, 481f, 533c, c2a6, 33f4, ecaade2016_158i43, sigradi2014_132z1, 566e, acadia17_339oo, 8518, 190c, acadia15_357z15, ecaade2014_143v32, e126, 9455, 52cf, a486, 529c, a65d, ecaade2015_193y39, 4c88, a43d, af7b, a3f9, f577, 51be, acadia17_211m, ecaade2017_051y, ecaade2017_225ww, 517e, acadia15_47b1, b9e7, 8520, aac9, 19dd, c463, 6d69, f124, 2b6a, a0c6, 8b87, caf4, e551, 71ac, 048f, 903f, d8bd, 7090, ecaade2015_118c24, ijac201614203y8, a9c4, ascaad2014_008b5, fd55, 53ce, e859, ecaade2014_066p15, 6fc0, 6f71, ebf6, 20ec, c5de, acadia15_323s12, 7300, 8f47, 0f89, 6ed8, 3e56, 26d3, 1841, 98b4, 7898, 3e70, c724, ba9a, 026e, df89, d021, b6ba, 6c85, 5b91, 6028, 56c0, 64b1, ecaade2015_334p72, 7c3c, 418f, ecaade2017_046qq, 2bea, ed1b, df66, 3ce9, 0fb3, 0571, 8d71, 25ed, 29e0, 271b, acadia17_138e, 030a, 1faf, sigradi2015_6.327p8, ijac201412304p9, 8fb3, f459, ecaade2014_139d31, b9d2, 1417, 4317, d078, 3667, 8fab, acadia17_230b, ecaade2017_071qq, 2ed6, 85eb, b7e5, 94c1, acadia14projects_691ay, a065, ecaade2015_158l33, 0e59, ecaade2015_33h6, 36be, ecaade2014_182w45, a3f5, e800, cdbc, ecaade2016_222s57, ad84, eaf6, 10fb, 3672, 3721, e341, 2e07, 3bdf, b7cc, acadia16_72g5, acadia14projects_619ap, 136e, sigradi2013_400, a038, 187e, a57a, cecc, 0b73, 25fd, c829, 617b, caadria2016_611b26, b49d, sigradi2015_10.309d22, ecaade2017_083uu, 9f56, 6e0f, 2706, 759d, acadia17_154dd, caadria2016_383t16, ebca, 3da1, 7994, 2b26, 2455, sigradi2016_534jj, 9d15, caadria2016_395u16, 76bd, e3ab, ecaade2015_122h24, 4f2a, 395f, ijac201614402v1, 36e1, b99c, caadria2017_118z30, acadia14projects_291e, 778e, a893, 9056, 912d, 073d, 2181, c233, sigradi2016_635j, 47dd, 63cc, 04ef, 6f81, 54f7, 081b, 2b55, b33b, a7ec, b5f0, 50a8, e4af, 016c, a8d0, 043a, 8181, 146c, a6fc, 3010, acadia17_232ee, ecaade2015_171x36, 8883, 9f1b, c9a9, be29, a10b, 96af, sigradi2016_809pp, f8c2, a57c, 2130, 8ed0, ecaade2015_268c59, 315e, 2573, 9d68, cbb3, 6f6a, 7163, 53e2, 9679, d044, 23a9, ba86, ecaade2015_138d27, f34e, 8320, 9b5d, 231e, 7d6e, 53c6, 97f7, 0312, 699f, sigradi2015_3.43l2, 20d6, a034, caadria2016_507r21, fb89, 22a2, sigradi2014_283u3, 4af5, caadria2017_072x22, caadria2017_030z10, 74e4, 40b3, d6c1, caadria2016_333y14, ecaade2015_170j35, ecaade2014_113c27, acadia14projects_375e, 3b33, acadia17_473tt, 24ca, ebd5, 8db7, ecaade2014_226h59, 584c, 7449, 38db, 99e3, ecaade2015_59b11, f1ba, sigradi2016_450vv, cc4a, 47dc, acadia14projects_497aa, 5118, ascaad2014_007x3, e57a, 8685, 2090, acadia17_640p, 6563, 23d2, 47a9, 2376, 604a, sigradi2016_807ii, d148, 29c9, 4862, 7e5c, ecaade2014_022a6, 91c0, 5811, sigradi2014_178n5, 781b, ecaade2014_038o9, caadria2016_641n27, 9a14, 3185, sigradi2015_6.151g8, ecaade2013r_003h3, 7d29, ijac201513103p2, ec15, d642, ecaade2017_202m, ijac201412206t4, 81a3, fa5a, sigradi2016_732v, 1b38, 999e, ecaade2015_217v47, fc01, 2f56, 1490, ascaad2014_026f7, 293d, 405c, sigradi2016_364pp, 1d02, ce17, 91ed, a4b2, 9237, 8748, 4c82, acadia17_322qq, 2601, ecaade2017_195gg, 78c8, ecaade2017_059nn, ecaade2017_116g, 45f4, 7a0c, ecaade2017_199t, 361d, f0a4, 8e33, 62b7, ecaade2015_209u46, a2c0, acadia14projects_627c, 40c9, sigradi2016_792m, 9588, 2853, 1ca5, fd50, acadia14_53u, f944, 2a6c, 6bb7, 336e, bc8f, ecaade2017_027f, affe, 6535, acadia17_127hh, a98a, 8a69, db87, 343d, ec32, c23c, 6910, 2bc9, f1cc, ascaad2014_037p2, 0fff, 7caa, e0ad, 4dcc, e909, caadria2016_045l3, caadria2017_015w5, ecaade2014_100h23, acadia14projects_375f, acadia14_281u, 2efc, afe3, acadia17_630f, 9cd8, f509, fe1c, 15a1, 567e, 19aa, b7ed, 0d94, 3f75, 53a2, 3b63, 5d1b, c421, sigradi2013_400r, d562, f21e, 56d4, 217d, 0cfe, 86d3, c36a, acb1, 5f86, 7b57, d23e, b8fb, 9936, 672c, 88de, caadria2015_124v19, 9bd6, 4d70, c1c8, 80c3, 2305, acadia14_145l, e692, 6462, ecaade2016_098f27, bf7d, 9a22, f05c, f608, 4a84, 9109, 8a6f, 02dd, 3fdb, 380a, d9f9, acadia17_598g, ijac201614202t7, d421, 0da5, 35af, f6d3, f6f7, e73a, ascaad2016_038k14, 6afa, dcba, sigradi2015_6.329v8, 6a98, 8ab9, 5d4e, eded, 1a5e, fdd5, 1cd8, b647, 49c2, b7fd, e3b3, ecaade2014_176w43, 1e7a, 0555, sigradi2013_280m, d8d1, acadia14_23ae, cac1, 500000000, 3692, 666e, 2cac, 4b36, fb98, 512e, 33bb, ecaade2016_110e30, 2cf9, 1109, 15b2, df52, a3a2, eb0c, caadria2017_145n38, 1f68, 22d4, d64d, acadia16_372c23, ecaade2016_094l25, cc04, ecaade2016_057l14, 4b18, 872d, caadria2016_663p28, 29c3, ecaade2014_157i39, caadria2017_043i14, 888d, 502f, 2284, ecaade2015_59y10, b945, cb60, dc81, a4d0, 8af3, 75f6, cccc, 1e29, d6eb, 4db9, 84ca, 5fe8, 436e, cc99, 5f18, 3f47, cf80, 6948, caadria2016_013w1, fe26, ecaade2015_27r5, ecaade2016_217b56, ecaade2017_302q, 97e5, ecaade2016_243c65, 18cb, sigradi2013_343c, a7a2, c45c, acadia16_308t18, ecaade2015_240v54, 6038, c603, 0cc1, d33f, b5b5, 6d51, 7447, 2960, 71af, 13d1, 931a, 4ca9, ecaade2015_229n51, caadria2015_108l16, b9a9, 5920, e927, 67e3, 8e47, acadia14projects_281w, sigradi2013_347o, acadia14projects_365ai, f216, d4af, f5af, acadia16_254a16, ecaade2016_071w18, 9bc6, 5411, sigradi2016_695o, ecaade2016_238p63, 7772, 4edb, ca7a, efdd, d283, 505c, sigradi2013_243a, aaba, ecaade2017_192d, sigradi2016_654uu, a881, 728f, ecaade2013r_016v8, ijac201412403h6, 500e, 1fb1, 1f29, 5117, ijac201715102w, caadria2016_301m13, ascaad2014_028r7, ascaad2014_016g9, ca2d, 0737, acadia14_339ar, caaa, 6ab5, 836a, sigradi2013_41f, 33f5, ecaade2015_199b43, 7f1e, ecaade2014_010l1, ecaade2017_172ii, b7f0, 3357, fc60, f7ae, e14d, acadia14_619v, d554, ecaade2017_214s, 78d1, 60ee, cd04, 9e4b, f862, sigradi2015_3.201r3, 27f1, sigradi2014_097l8, acadia17_358ii, d103, 95bd, sigradi2013_303, 9d20, ecaade2014_188k48, ecaade2016_230v61, f165, acadia15_395y16, 81c6, 2a93, 68a7, a4e9, ecaade2017_291o, bad1, sigradi2015_8.143c12, be05, 0d8e, 288b, ecaade2016_042g11, 2750, 724f, ijac201614405g3, sigradi2016_766l, acadia17_590zz, 66fe, 74ee, 0e63, 240f, 200c, ca8a, 1adc, 6c9c, bcab, ecaade2017_041u, ascaad2016_009p4, acadia16_432r25, 75d2, ecaade2015_171t36, 1bdd, f116, ecaade2016_198k52, 1afb, 45fa, 3ed5, ecaade2016_223a59, 0d88, ac7c, sigradi2013_184z, 49a5, 26b3, 4e6a, 2b14, 4fe4, 9914, 671a, d69d, cd99, fa8a, ascaad2016_047v19, ecaade2015_86g17, 8f29, d90e, sigradi2014_063u5, 7ec4, 8fca, cb04, 89c0, d62b, sigradi2015_7.203g10, a32d, 4fc6, 651b, 29ec, 8c9f, 6251, ca36, caadria2017_096y26, ea24, a41e, acadia16_318j19, acadia14_671m, 3cdb, a4bb, ijac201715202ll, 6c92, 5683, ca3a, da57, dab4, a611, 803b, 26ec, 7fc0, 31c3, 93ed, ec9d, fa6a, fca8, 19c3, 83ad, acadia17_600x, c726, ef13, ecaade2017_007b, 9599, a4f8, 64a6, 329a, ecaade2017_192r, 3bc3, 5570, 5cc5, sigradi2015_9.347v17, e075, sigradi2016_441ll, f99d, acadia16_352u21, 0752, sigradi2016_448cc, fc14, ascaad2016_029a12, d5fc, 5b1d, 69b5, 36bc, sigradi2013_138t, 6e80, 7269, 435b, b280, acadia16_54s3, 4c78, 37cb, ecaade2016_185c50, caadria2016_249l11, a1ec, 0db7, 3341, 4911, ee68, ecaade2017_027xx, 40a7, 7b9d, 34e8, e249, ecaade2015_171w36, 5850, a782, 6976, 37d1, d669, 8640, 96a1, a4b9, ecaade2014_225m58, caadria2017_015a6, 6eb5, cc02, e051, 3f3a, 82d6, 8929, sigradi2014_041j3, 8513, 32ef, 53a3, 1e11, f9d9, 20f5, 6553, 09f3, 716d, 5e8a, 92d6, dd3e, 6a64, 846e, ascaad2014_037j2, 9978, 3f70, 82e8, d423, aa96, ecaade2015_196i42, acadia17_492oo, bb18, 34f9, 8be6, 2aaf, 9844, 0401, ecaade2014_187e48, be66, sigradi2013_117s, 58b5, 5e66, 9a6d, 8738, 7f4d, ecaade2016_077y22, ecaade2014_038b10, 794c, f829, 8549, ecaade2016_068d18, b344, 7774, c84f, 9c92, 9171, e317, 89b1, 6ab7, acadia16_154f11, c8d1, ccac, a55d, 30e5, acadia17_482q, ecaade2017_308aa, 0e1f, acadia17_82ff, acadia14_75aw, 143c, 58fe, ecaade2015_11a1, caadria2017_005f3, 60c2, 5073, 7b7d, e1c2, dde0, ecaade2015_207j46, 2577, acadia14_257ab, 94cb, 5c36, 27fc, 40d7, 8ace, 3dc3, 7229, fa35, 4450, 96bb, 8915, ascaad2014_001k1, acadia14projects_655aa, a434, 06fc, c2d2, 3079, acadia15_211t8, 0e4c, 6925, b322, acadia14projects_655y, 96dc, fc3f, ecaade2016_013j3, d8e6, caadria2015_014t2, 9aa8, 6600, 8245, d6c5, bade, f6d2, acadia15_185b7, e299, 17aa, 1e80, a857, ecaade2017_061c, 9c40, ecaade2017_072g, 3485, 930c, d6a1, 61ec, 863a, 0574, 3f25, adc8, ascaad2016_039u15, 65a7, d301, sigradi2016_467u, 700e, dd57, 59e0, ecaade2015_217a48, c2d9, sigradi2015_8.186m12, 6780, 8146, c412, ade3, 0a53, acadia14_681ak, 0096, e837, ca6e, sigradi2013_275f, b5c6, 43ff, 24bc, 5ca6, f6bf, sigradi2013_244m, 01fb, bd70, 5215, caadria2016_291x12, b2a5, acadia16_298h18, e1d1, 671b, sigradi2016_647oo, ascaad2016_026t10, 933a, caadria2017_005g3, 8e80, be9f, e6a0, d2b9, 5d2c, ae15, 17de, 8f81, e687, 039f, ijac201412402k4, f4e8, d16f, sigradi2014_099t8, d804, 7c12, 80ed, 5ea0, 74c3, caadria2016_507f21, 9d02, 1651, d5f5, 295c, ecaade2016_120e33, ascaad2014_017j1, 01c8, f77d, caadria2016_559a24, ascaad2016_038x14, caadria2017_058m20, ecaade2014_149g35, fd58, dae1, 8fa8, 070d, acadia14projects_435au, 8774, 2361, 0bf4, e3a7, fa29, c9f7, fc24, ecaade2016_238s63, 65f1, ecaade2017_048bb, ed93, a409, acadia17_238tt, 277e, fac0, ijac201614307o4, sigradi2013_74g, sigradi2016_737aa, 4454, ecaade2016_118u31, ijac201614105s5, 9fd2, f104, a647, 6702, ecaade2014_133y29, ecaade2013r_018n9, be63, ijac201614302m1, 5461, b5c0, 8ed5, ecaade2017_122rr, 7481, 28db, 2975, 9715, 5091, a131, fec5, 188e, acadia14_699r, 616e, 2503, f7a6, ijac201513101c1, 01e5, d2ee, 51eb, 889e, 6658, 962c, 8e08, e292, ea8b, 55da, acadia17_298gg, ijac201614105m5, sigradi2013_401h, 454f, 5bbe, 61dc, 4d0a, 37e0, ascaad2014_032s9, ecaade2016_068a18, acadia17_211p, ecaade2016_162c45, 0935, a497, 4ccd, 4a97, ascaad2016_038d15, 312c, ecaade2016_ws-afuturep67, 0276, 1672, 4b41, 7b22, ijac201513102j2, 3099, b620, 1fce, f69e, ecaade2016_144d40, 2a4e, a360, caadria2017_004u2, sigradi2016_417nn, acadia14projects_75b, ecaade2016_110f30, 4a3f, caadria2016_601l25, 4cc3, 28e3, 5f93, acadia16_432u25, ijac201614202i8, acadia17_59i, 3102, 90dc, ecaade2014_031z8, 52e0, 5ec3, acadia15_161a6, sigradi2013_271p, ecaade2015_48c8, f744, 6b75, sigradi2014_032g2, df0d, ac18, ecaade2017_172q, 39e3, acadia17_562z, acadia17_512r, 2092, ecaade2017_013jj, 3632, f346, e08a, acadia15_483d21, 46ed, caadria2017_001e1, 19fa, 960b, f622, f741, 279d, acadia14_671v, ecaade2017_108u, 5250, 0fac, bd8a, a65c, 2b8b, 57cb, 5248, fc7e, 6951, e476, 89c6, caadria2016_569d24, 536a, 35ba, 27d6, 1309, 8db3, dd23, 2d11, ae84, f693, 31e0, 21dc, 1837, ecaade2015_87x17, 2914, ascaad2014_021b4, ecaade2017_019a, be4f, ecaade2013r_004a4, 1ad5, 7a2d, 9057, 6cff, 950c, ecaade2017_215eer, sigradi2016_685ll, 5146, d181, 1b60, 8962, ecaade2017_019c, 7b61, fa71, 1084, ecaade2017_023cc, 9b6d, f6c6, 9532, 8648, 7b62, 31a3, caadria2015_213f33, acadia17_542yy, be26, ecaade2016_136o38, 8d5c, 6ab2, ecaade2015_59p11, caadria2015_117z18, 8878, acadia16_280j17, acadia17_464oo, b1e9, ecaade2016_102o27, 28bd, acadia15_407t17, 8538, 17ef, 0471, fa23, ecaade2015_261j58, f971, ecaade2017_308ff, acadia15_451a20, 0abe, c7be, bf7f, 4ad1, b9c0, 10a4, 6131, d76e, acadia17_350gg, 08db, 8677, 0ef6, 9fa0, 5bd8, 3f51, 7a35, 12bf, deb4, ascaad2016_003b2, 8920, f53a, eac2, df24, 580a, 24f4, c379, caadria2016_601j25, d037, ijac201715104s, 33a6, 3b21, 1ec2, a5c2, 7c2e, 8ce5, 1d44, dbb2, 5e05, ecaade2017_006tt, 5189, sigradi2014_313s5, 2125, b631, 7a24, 3eac, acadia17_491q, ecaade2014_015v3, caadria2017_041b13, d212, 84b9, 714c, ijac201412303c9, caadria2016_457n19, 62be, acadia14projects_463d, 404f, c2f3, ecaade2016_221x56, ff24, ecaade2017_122zz, 5b76, acadia17_52d, 6f1d, f9a5, ecaade2016_243p64, caadria2016_229w10, 8964, 1d9d, 1a0a, ijac201513303p11, acadia14_579c, 9ddf, 0517, acadia14_347am, 9477, caadria2017_051n16,