CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

a13b, f443, caadria2015_218r33, 61c5, 9721, 4337, 3ada, 3aec, ascaad2016_059n23, ce06, 98e5, 594f, 08d0, d8c5, e067, acadia17_544c, ce00, ecaade2017_302tt, 386d, 3d76, cf8f, 8457, 2da1, f4d2, 4fe9, 6ae5, e368, c3b2, 9e0c, 5f4d, ecaade2017_291h, ecaade2015_48x7, 77f6, sigradi2016_690f, acadia14_101ac, d497, 1496, acadia14_125y, sigradi2014_021r1, sigradi2013_244p, acadia15_343g14, 866d, deb5, 2194, 5252, b173, ijac201614105v5, b18d, 4f88, ecaade2017_244nn, 7373, 7042, 0e64, 26f4, 9602, ecaade2016_222c57, 9400, 1db0, df3c, 8032, sigradi2015_sp_2.112j29, bf1d, sigradi2014_292s4, ecaade2017_130ss, 30c0, b2f5, d0a3, ecaade2013r_009h6, acadia14_579d, ef2e, abdb, 3135, dffb, caadria2015_213x32, a713, a9bc, ecaade2017_046c, 29c1, acadia16_196a13, caadria2015_014p2, acadia17_90ss, a362, sigradi2015_8.264v14, 7114, 07cc, dac3, f874, ascaad2016_039k15, acadia17_628pp, ea75, 01f4, acadia16_62x4, f7e3, 0d4c, c6f3, 2572, f6a7, cf85, 066c, ecaade2014_104n23, ijac201614208k14, sigradi2013_95p, ascaad2014_025k6, 601f, 79d1, sigradi2014_152s3, af28, 1d60, ecaade2015_48i8, f1d9, 1af1, e38b, 28ca, bd25, 4d68, ee20, 1268, b441, 63f3, caa2, sigradi2016_817c, ecaade2015_309w67, 902e, 0994, b843, 9756, e798, acadia16_372z22, 07df, c989, acadia17_382ll, f742, 08df, caadria2015_124g20, 556f, b8dd, ecaade2015_64e13, 27a2, acadia17_358pp, ae25, fc4f, a753, 2f34, 84fd, sigradi2013_400c, caadria2015_208b31, ecaade2015_181k39, 46d2, 5e6b, 9de1, acadia14_23ac, f1d7, acadia15_343k14, 62f1, c454, 62fc, 4c57, 53f0, ecaade2016_217h55, 3ad9, 7c16, caadria2017_072a23, 6093, ecaade2017_240r, 873d, 8bf3, acadia17_360a, 2a6a, ecaade2014_038r9, sigradi2013_421k, 60f2, bb13, b4c1, 6503, d24b, ded3, 4164, de3e, a4c4, 0b85, sigradi2015_sp_2.112l29, 8ef2, 789b, 0301, 0a3a, c26e, 3709, 1787, ecaade2014_088b21, 71b5, ascaad2016_039t15, ijac201513206u8, caadria2017_016r6, 6e7f, b7ee, ascaad2014_017t1, 8337, 8038, sigradi2016_407y, sigradi2016_431aa, ecaade2017_152pp, 5664, af6c, b249, acadia14projects_247p, 927f, ecaade2017_109hh, b20d, caadria2016_333u14, sigradi2015_9.347b18, 06d3, ascaad2014_005m3, 1040, ecaade2015_217d48, e6a6, e455, ecaade2017_079h, ecaade2016_242k64, ecaade2015_207n46, ecaade2015_53t8, ec7f, 92fa, ae02, 336c, ee90, 33a6, 97b5, 7c2d, a5f0, 34e5, c65a, a4c9, f680, sigradi2013_386p1, f9bb, sigradi2016_659w, 4a4e, 136c, ijac201513105t4, 50ca, 7008, 8334, 7e13, 2e38, ascaad2014_028n7, 5d81, 0fe9, ecaade2015_33k6, 8b0d, 3937, d473, 876c, acadia17_391xx, 909f, 0c7a, 6e3f, 3d82, 9470, a582, 5b72, caadria2017_136s36, a301, acadia14_445ad, fc7b, e9ea, 4580, acadia16_308y18, d9eb, sigradi2013_401, c87f, 55fa, bca0, de37, 78ed, 995e, a83e, 9aae, acadia14_135u, 5e40, aea7, be1d, ijac201412401u3, f3ff, f235, caadria2017_101i27, df9c, caadria2016_477a20, c806, 89ad, 7256, 2d3a, 2a8f, d6c0, bc12, 8614, baac, 7687, c621, 8ce2, d323, 1957, 8e9a, ijac201614305g3, ecaade2016_208m53, 0697, f484, df4e, cc00, bc58, 3918, 4484, 0822, 47c4, 64f1, 0362, 4a21, 40f5, 6530, ecaade2016_132o37, f3bb, 7ce8, ecaade2016_095j26, 6cf7, e84c, ecaade2016_154b42, caadria2015_130i22, ecaade2015_320s70, caadria2015_054l6, ecaade2016_162x44, afb7, 1659, 8898, b442, 9699, acadia14projects_63b, 4d98, f4ed, 02e3, a932, d5b4, de6f, acadia17_266x, ecaade2017_282s, 326e, ee17, 8c54, acadia14projects_347ak, 0546, 5d61, e714, caadria2017_027r9, sigradi2015_8.47g11, ijac201412303f8, b2cb, 1519, f51c, 248d, acadia15_443x18, acadia17_212ii, df6e, ee7c, d653, f1ce, 959e, 518e, acadia14projects_43w, caadria2017_118t30, 8439, ecaade2017_146cc, acadia14_389ay, bf0e, sigradi2016_446b, c647, 4a08, 1bf5, caadria2017_016d7, 0926, 5055, ecaade2017_003n, 27c5, 3db1, caadria2017_155s39, acadia17_247ll, f0da, 1b38, 00a6, acadia14_565z, 1d4b, caadria2016_405h17, 9323, 2bf4, 7618, acadia17_542kk, sigradi2013_289, ecaade2017_170h, df58, ef87, 45a1, 486b, caadria2017_149h39, bcc8, db75, 481c, d1c2, acadia17_177v, 29c0, ecaade2014_072m17, c5ad, 211f, 443c, acadia14_435ae, ijac201614102o2, acadia14_463s, ecaade2014_140j31, sigradi2016_417kk, ecaade2017_054w, cba7, ecaade2014_214u54, acba, f9f1, 1751, acadia17_163mm, 6c20, 4542, 005a, 1199, d302, f65c, acadia17_82yy, caadria2016_135b6, 078e, 888f, c3a5, a87c, 13e4, acadia16_308s18, ecaade2016_152t41, 235a, 484f, 5b35, 265c, d06b, 1e35, c14f, b683, d227, ecaade2015_77a15, 0363, 120d, ascaad2014_018d2, 998c, 9d78, cbc6, e4a7, ecaade2017_277ww, bb19, a6aa, 7e8e, c910, cf9f, 5cd4, ea92, d7d2, 4aa7, 9fb9, ecaade2016_237c63, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 4512, acadia17_162q, e01c, cbdf, 1940, 3c29, 829b, caadria2016_641n27, caadria2016_735t31, 634d, d5a3, 5d89, aa7c, e416, b140, f424, 3d9f, dd42, 4a56, 93a4, acadia17_37gg, acadia14_445al, d4aa, 8764, 4bb7, 3807, 51e7, bac2, sigradi2016_710mm, 7ff1, acadia16_62j4, b92a, f098, ijac201614101d1, 361e, 4c42, acadia14projects_291i, ecaade2014_011b2, cd2f, 4adf, 6fab, c1ec, 328a, b85f, 4850, 90eb, 4169, 6170, sigradi2016_809oo, 9b07, 8ba4, cb07, acadia17_381cc, acadia17_366o, caadria2017_132u35, 51a2, e5ff, 9778, 87f5, 2c8a, 5c63, e353, sigradi2013_222l, bb02, f81e, ecaade2017_302nn, 8f04, e747, ef2b, dcc1, 8ff1, 0d34, 669e, 934a, 88f6, caadria2015_072p9, bb1b, dfd2, ijac201614104k4, 6384, acadia14projects_347as, 29eb, 0354, 9c1f, 0bec, 0353, 9dd6, ecaade2014_201a52, e4bf, 6bff, 2636, 28a0, 7a18, acadia14projects_719s, a77e, 42fc, 9c3d, ijac201715106j, 62d7, ecaade2015_332s71, af4e, 4416, a149, 064e, acadia14projects_627ar, ecaade2017_ws-archieduq, 5dde, 7d68, caadria2017_124l33, d039, sigradi2016_686ss, dbaf, b0b8, a230, bdd9, ecaade2016_018d5, b026, 54a5, 10f6, 7c53, b899, 2f1e, 401d, c429, 6456, acadia17_358cc, 9851, 7e95, 2d40, 45d9, c045, ijac201715201x, 5c52, fdfa, ecaade2016_132x37, 2398, ecaade2016_016c4, df95, ee3f, de81, 9438, 0b52, 8ff9, 1e1e, eaba, d72c, 8f78, d725, 8382, 66e1, e39f, 6b5b, acadia14_111h, 2c35, acadia17_189dd, 95ee, 31e4, b88f, bea2, 4de5, 6402, 0e7c, fa32, acadia14_601y, ecaade2017_192g, 2ed9, 2de2, d3cc, 3498, c5c6, sigradi2015_3.268h5, ef83, 85e9, ecaade2014_173h43, ab86, f747, 900a, 480b, 13d6, 60e8, acadia14_117ay, 7ea9, 6a13, cd4c, acadia17_92r, sigradi2015_sp_3.85r29, 545c, d7cd, 5819, d52d, 3d69, sigradi2013_400r, 5ece, 94ff, b0bb, 58b9, ecaade2016_057p14, 6c6d, sigradi2014_132m1, 03b4, ecaade2015_227z50, 3156, 022e, 44ed, dbe6, ad91, feea, 2198, 3653, acadia17_511b, 3aa9, caadria2015_142l23, d7c7, 5b32, 463a, 2a08, d62d, 91b7, 3049, sigradi2016_732z, 3935, ef7b, 3f6c, 38e3, cc03, ce03, bea8, 43a6, ea30, e002, 686e, e980, dd8f, 61c1, b88a, ca45, ecaade2017_071xx, acadia16_270c17, ecaade2017_225f, 7db2, a593, 1b75, 0e75, sigradi2016_690c, 5567, 916d, 3168, dc24, 0a06, 5bdd, 91e9, ecaade2013r_003m2, 613e, 98d6, 3dbf, acadia14_479c, c2e7, fb24, 8edd, 05ba, bcf3, acadia17_392m, 6418, 5b02, 54e5, acadia17_404ff, 20b2, ac40, sigradi2015_8.186m13, bbcf, a85d, 11e5, a0da, acadia17_552o, 0413, ecaade2017_254ll, ca25, 14ae, 2074, 3233, 8b71, 7f09, acadia17_330zz, 3d18, 9915, 4c45, 1d70, ee00, acadia16_308u18, c339, 23a3, 8374, 9914, 72d8, f890, f45d, acadia17_222g, d35b, 8a92, ecaade2014_151b36, a4f1, 0f69, d256, 5741, cb10, 069e, d836, ecaade2017_029gg, e769, 4a01, 1c95, 187e, acadia14_189aw, 8d7a, e24b, 0cd5, ed3d, 1674, ecaade2017_244hh, 7593, caadria2017_005u3, 0a9f, sigradi2014_284v3, f3d6, ecaade2016_224x59, ecaade2017_048x, ecaade2014_052l12, e843, 4a0f, afe8, 3bca, ecaade2017_277gg, ecaade2017_225b, 289f, 9b5c, de5c, ae80, ee28, ijac201412408y2, 38f4, 6b5f, 99f8, caadria2017_127c34, bf24, 0323, fdec, ef09, caadria2017_174t42, 8a42, 9163, e80f, caadria2017_057x19, 5b91, a352, acadia14_647ay, caadria2017_069u21, a622, 19a9, sigradi2014_339z7, 32ba, 2efb, sigradi2013_429d, 2754, 2564, d62b, ijac201715104v, 2528, acadia14_435ac, 2c12, 4a0e, ecaade2017_057aa, caadria2017_190a46, 2961, acadia15_469o20, 3884, b52b, acadia14projects_43aj, cbbc, ecaade2017_208d, feb8, 9adf, 3822, d88f, 688b, c5e3, ecaade2014_108i24, 48f3, caadria2016_333p14, 3f46, 715e, ascaad2016_003b2, 09da, c660, ijac201614104c4, 12c0, f250, dd8c, 752a, ecaade2014_057s14, acadia14_101an, sigradi2016_777kk, 485e, a49c, 2ee5, 5d0b, ce1c, 345c, ecaade2015_35u6, caadria2017_096z26, e806, 2b0b, 5c47, c3ea, acadia17_572jj, acadia17_512t, b7f4, a585, 3a2c, 9061, 56c7, eed0, ecaade2016_222s57, ecaade2017_309uu, 3a3d, d183, 664c, 9ab7, ijac201513205m8, e2b9, f59a, e022, ee75, c57e, sigradi2014_132t1, 67ae, ijac201513101t1, ecaade2013r_003p2, 1348, 840b, bc6a, caadria2016_539z22, d312, fa95, 0eda, 7a12, 0ef8, ac8d, 8e2d, b8fd, ascaad2014_014m8, bb67, 1cfd, ab79, 1623, sigradi2015_10.267l20, 1574, acadia15_343r14, b8c5, 07c5, 94f3, 4df4, 7c92, 0091, 8d4a, 490e, 73c5, aa2b, 97b8, 4a00, 07a9, baef, a464, a7b8, sigradi2015_sp_8.326y30, 99aa, e7c1, f770, ecaade2017_046b, 1012, 4b08, sigradi2016_690ww, ab87, fd88, 4103, 40a3, 7ad6, 05fa, a8bc, 0d89, 50ed, caadria2017_163s40, daa5, 1561, 457f, a978, 4ae7, d6e8, c71b, ecaade2015_248z56, ecaade2016_140l39, caadria2015_105j16, e68a, addc, 72f2, 6a09, 16ac, 4777, 40d4, ebbe, a5c4, 0496, fa29, ecaade2017_302gg, f1a8, 0687, acadia16_184y12, bae9, d0ea, 66cf, 6d8d, 04ec, ijac201614306c4, 8b54, 60d9, 3b58, sigradi2015_9.141g16, 371a, sigradi2015_6.42z7, ecaade2017_054x, caf8, d252, ecaade2017_017g, 5ba3, ecaade2014_214z54, e5f8, ecaade2016_147p40, 8303, 6d81, ecaade2016_111n30, c845, 9f58, 2ad7, 3cd2, a67d, 0841, e55c, 4aee, c917, f160, e754, 1e11, 7de8, 5400, b837, 932e, c97b, 3c36, a628, acadia14_699u, 9d05, a05b, ijac201715204y, a158, dca4, 3adc, ijac201614303l2, 7015, 6d4b, ascaad2016_045o18, 4d51, 98f1, ascaad2016_043l17, ce18, b2cd, bb3b, f6c3, 656a, f3e9, sigradi2014_281k3, 267e, acadia17_481k, ecaade2016_129e36, b102, acadia17_307ii, ea63, 30cd, 0c16, 60ec, 23ef, 1f82, f0db, acadia17_231w, 4e65, acadia15_211w8, 67a2, c6d8, ab26, d87e, 7db4, ecaade2016_132k37, bab8, c262, ecaade2014_153g37, e5d9, f81b, f0b3, 1ccc, 0715, 5a28, ecaade2017_008l, ecaade2014_180c45, e4d3, 2277, 1664, 9da4, ecaade2017_253r, 573f, bba0, 9852, 0088, 2555, 9f4f, ecaade2017_215bb, f825, 48e4, ecaade2016_074t21, 870d, 9456, 3520, a4fd, b0fd, cf39, 1faa, acadia14projects_281v, sigradi2014_157b4, 5fac, acadia17_190yy, c735, ecaade2016_097v26, 2878, c402, a682, 3a79, 5ccb, 2f48, 7413, 7b1a, 9c49, e2b0, 5881, 0d9e, 8965, a6f4, 99ec, dbf0, sigradi2015_12.259a28, acadia15_469n20, 67cd, caadria2016_405d17, c182, 3aa3, d8fe, cbdd, acadia15_47l1, b969, 4109, bc3c, afed, aa72, f617, a026, caadria2016_507h21, c982, acadia14projects_291ax, ee4d, 96d8, ecaade2017_056e, 866b, acadia15_443z18, ecaade2015_100b20, 70b1, 62ef, fb39, 3a4c, bcbb, sigradi2013_117z, 9e76, acadia17_669o, bbfd, f80c, 50fc, 7905, 5f7c, a87d, 1fdd, acadia14_609ao, 817c, 9018, ecaade2014_163a40, acadia14projects_375l, fb3f, sigradi2015_3.111i3, caadria2016_291y12, 0739, ec3b, 6352, ecaade2017_044vv, acadia14_357ax, ijac201614208j13, caadria2016_445a19, ca3a, ecaade2017_199aa, 065f, acadia15_497j22, 590d, 5237, a870, ecaade2017_066m, c77c, 23c1, 7ed4, 0577, 4bf9, sigradi2013_390d, 85f9, 9997, e2fb, de64, 0424, 4ad1, 32d1, ascaad2016_054t21, 8393, 98d5, d034, ee49, 836d, acadia14projects_339y, 46ad, c837, acadia17_231l, fe22, 7e09, 2200, ecaade2017_201qq, 62d1, d372, ecaade2017_105oo, a80f, f87a, 4097, 08af, 21f9, 5706, 34ad, sigradi2016_484nn, ecaade2016_114i31, e287, 7a65, 5257, sigradi2013_280p, 0a05, 1ae0, 8812, 8512, 9577, 7e2f, b966, 61be, ijac201614102j2, 1eec, caadria2015_090v14, 3ca8, 6662, ecaade2013r_018t9, c5f6, d7d9, 9c85, acadia15_371h16, sigradi2013_96, c179, 3bc1, bd26, ecaade2014_186e47, acadia17_322f, acadia15_284u11, caadria2017_104f28, ecaade2016_068k18, 9c2a, 9790, f063, 5b98, 2010, a287, caadria2017_056i19, 0158, 93c0, 9b62, 0d4f, e847, ecaade2017_172ee, 1b01, 84bc, ecaade2015_100x19, 51de, a07b, ecaade2017_271i, 988e, fdff, 1f28, dd52, 9228, c7fe, sigradi2014_291n4, 88b8, 5b7d, ecaade2017_215x, 54c0, 4557, bc18, 7bf3, 586e, 23c9, ascaad2014_019h3, 8e79, acadia15_483u21, f9a1, 29f6, sigradi2016_792j, 31ad, 64d7, 0eb0, 2991, 35fe, 3740, 9d5a, 8912, 2701, 988d, 751a, 9ff8, 6174, sigradi2014_282m3, ecaade2015_79m15, 2053, sigradi2016_602l, 31da, 1ac2, cb8b, 1feb, 9298, ecaade2014_182y45, 8538, 5abd, 8e60, ecaade2016_111r30, acadia15_185u7, ascaad2014_032m9, 0b14, a65a, acadia17_542yy, ad43, ecaade2017_148a, caadria2015_208o31, acadia14projects_601ae, a13e, 5c9e, acadia15_323s12, c43e, ecaade2014_155w37, acadia17_231q, 48ca, 5500, ecaade2017_ws-archiedubb, 65a9, ecaade2016_071w19, 641b, 7ee8, ae79, d3c0, ecaade2017_215qq, 9380, bdd5, a0c5, 54c5, 9a1b, 4eb6, ijac201412204a3, c4df, f364, 2553, d9a8, b560, 5e94, ead8, ecaade2015_113p21, 346f, a8d9, c20b, caadria2016_353w15, 07c1, cf42, ecaade2017_277mm, 46e3, 6465, ascaad2014_004e2, acadia17_59j, 3de9, 663b, e024, a266, 4e68, 9800, f45a, aeb6, 503f, 19da, 0b96, 80b0, a9e4, 932b, d145, 3c8c, ecaade2015_138s27, 1a90, ecaade2016_048s13, ecd9, deb7, 80e1, ijac201412307l3, 5475, 2a89, 2720, d6c3, 97d9, 5276, ecaade2016_242m64, ecf4, 131f, dd73, 95f9, 77b5, sigradi2016_816vv, 798b, 699e, 6ce0, 443e, ff1a, 1f32, 0b01, 2cd0, 97c0, a9de, 845f, 405b, e53a, ecaade2017_253x, d31b, ecaade2014_173u42, 80c9, acadia17_473d, acadia17_365b, 551e, a491, cd6a, ijac201513303y10, ecaade2017_026oo, 7499, 4ee1, 348e, 1727, 797a, 0f4e, ecaade2017_052jj, 59de, b404, acadia15_123s4, 2cf3, 2f43, ceec, ijac201412301t6, acadia14projects_681al, 5fd5, fb14, b7b3, 62b6, 2abb, caadria2017_142x36, b398, c8d3, 024a, 047c, a23e, a242, 0fcd, 1254, 2839, acadia17_222vv, 6f50, 145c, 1dfb, 46d1, 4700, f231, c21b, cf66, 9fdf, acadia14projects_719i, ce6e, 9b9f, ecaade2014_011a2, a1dd, bf52, ecaade2016_018e5, 52dd, 9d14, 5981, 11d7, caadria2016_343f15, 7a0b, ecaade2016_108s29, ijac201513303v11, 5227, cb30, 86a4, 60a5, 097b, acadia16_140d10, 0a97, a6af, fa3a, a400, c0fc, caadria2017_054g18, f611, 6587, ecaade2014_237a61, 04a9, sigradi2016_381u, ascaad2014_017j1, ijac201412401n3, 568b, caadria2015_208w30, b136, 7428, 04ed, 1fe5, dc2b, dc56, 8934, ba20, af8d, sigradi2015_10.7h18, acadia17_648gg, acadia17_426ww, ecaade2016_043d12, 7845, f255, 04e9, 90f2, dd19, ecaade2017_130qq, ecaade2015_241b55, 08ce, daa3, c651, 3b40, e403, 2f90, b78a, bbbe, 5cbd, 2a36, 684c, efeb, da04, 3db8, 577b, d968, 2a06, c81c, 4e5c, 52fc, 1287, f18f, 7e1e, 3cda, c130, c80e, 57fc, acadia16_424f25, 1f01, 2113, 8326, 5af0, 03dc, 361a, c21c, caadria2017_001g1, 4b1c, 4697, 9d48, ca62, ecaade2016_098f27, 3e1e, 063b, 74e3, f54a, ecaade2014_180g45, ascaad2016_042v16, fae7, 55ef, acadia14projects_365ar, e591, b2ee, 1bf3, 67ad, 6033, 32b4, 6278, f4ff, 2595, 4be5, fbd3, b808, 623f, ecaade2017_309xx, cc86, 34c1, 3f86, 8946, 76e1, 4bc2, 8d0c, 88a1, 6054, ascaad2016_010t4, eb57, 8068, b6a6, 57fa, 2f29, 173d, 3fba, ecaade2014_191u48, 859a, 90b1, abdf, fe42, 4a46, caadria2017_147y38, 951a, a7ac, sigradi2014_074c6, ffd7, f333, 0d5a, acadia16_270h17, 9320, ecaade2017_169jj, 11f0, acadia17_274mm, 71ff, f8b2, 5cc5, acadia16_130o9, acadia17_511yy, f85e, 925d, 6102, 7801, 359a, ecaade2016_011z2, acadia17_669k, caadria2017_174y42, fb2f, ijac201412204e3, be5f, ea9c, caadria2015_213o32, ed74, 279a, ecaade2016_068r17, 524d, ecaade2017_029ee, 469c, 1caa, acadia14_301g, 16dc, f717, 36ec, 98e7, ecaade2017_199s, 3d67, 133f, 524e, sigradi2015_3.65p2, ecaade2017_052pp, 57c4, f9a6, a5eb, aacb, 3c66, ascaad2014_017g1, 422d, caadria2017_048n15, 1534, 1303, ecaade2017_208l, ecaade2017_149o, da77, 4ae1, 09ff, 73c9, 8e21, 797d, sigradi2014_263j1, acadia14projects_291az, 390a, acadia14_627e, ecaade2017_091xx, acadia17_660s, a4ea, acadia17_190d, 1b3a, ijac201513203r6, f4d6, acc6, 4d25, 6c70, ecaade2015_278r60, 4a07, a563, 44cd, fd95, c27e, acadia16_478o28, cc3e, 1cb0, 8f43, 416f, ecaade2017_006vv, 0343, c6c3, ecaade2016_130l36, 673d, a811, ecaade2017_129oo, 8a9a, ec70, 4f6b, ecaade2014_184h46, 5ff4, 1785, 3262, caadria2016_291n12, 3745, 54c2, 1fdf, 072a, sigradi2013_111o, 8254, ecaade2017_053l, ecaade2014_055a14, a1d1, ecaade2017_277tt, 1316, 1cb9, ecaade2013r_011f7, fdef, 7161, c1cf, sigradi2014_043z3, ecaade2015_221p48, e984, 7034, b6c3, c068, ba45, 5a67, 8dd2, b22b, 5331, ijac201412301m6, 969e, ascaad2016_057k22, acadia14_365ao, acadia17_403m, 6d11, 4ced, 2541, 79fe, 19b1, 96d1, 457b, 879b, a3db, 20b7, bdb0, ec29, acc2, c1e6, 18b4, caadria2017_052u17, f328, ecaade2016_144l40, caadria2017_124v32, 6f09, 2a53, 4665, 9cae, 8f19, ecaade2016_129r35, d52b, 1a74, ecaade2014_140x31, 1a19, 810c, 48c4, 8e7d, fe52, 62b9, 3249, ascaad2016_054c22, 8fda, 3892, b203, ijac201715202kk, caadria2016_249k11, 588b, 4d07, 4b34, ijac201715205e, 569b, 41c9, ascaad2016_037e14, ecaade2015_171o36, 4088, ijac201614205s10, 7465, bfff, 9bd0, 4e82, 6244, acadia15_357k15, sigradi2016_625pp, 60f1, sigradi2016_595jj, caadria2016_405t17, acadia14projects_33an, 2bb4, a12e, 2df7, acadia14projects_435c, 5d72, sigradi2013_189l, 4cf7, a56e, cf14, 73aa, acadia16_154g11, 8587, 483d, 4529, caadria2016_713s30, 7e35, b94b, dc38, a83b, sigradi2013_194n, acadia17_59g, 3fa3, 8e78, acadia15_343g15, e671, 2d3c, acec, acadia16_78u5, 6dc0, 2b57, 47ab, 8d25, 1cce, 36e2, caadria2017_057r19, acadia14projects_517p, ef25, 0b33, b481, b9a1, 4e29, 7e06, 9d5e, 8083, e9d0, f54e, sigradi2016_621ff, ecaade2016_166d47, ecaade2017_228v, 8e87, 3142, 75ac, 49f2, acadia14_101ah, ascaad2014_001g1, 437a, 2c06, ecaade2016_083c24, ecaade2015_92m18, sigradi2016_801v, acadia16_184x12, e481, 5c33, caadria2016_157v6, d9ac, 8f09, 0e05, 9f87, 26c1, bbf5, d048, ecaade2015_206c46, acadia17_62gg, ecaade2017_006yy, 2b17, 72e8, 0145, daf0, df65, 8a6d, 3a63, 7e4d, bc62, acadia14projects_601ah, ijac201614402v1, 3f4b, sigradi2015_8.289d15, ca7c, 6c72, 41c2, 87bc, 45df, b5c8, 6a60, ea8c, f3da, 7d8e, 8988, sigradi2014_047o4, 28c6, 4a89, 215d, efa9, 623c, 89ff, caadria2016_745d32, 329a, caadria2015_043i5, ascaad2014_025n6, 9897, c8e5, 3623, 6d10, 6d64, 213a, 683e, caadria2015_119e19, b204, 1d57, 7e0f, a59d, a9b1, ecaade2016_238x63, 6157, b2d2, ea6b, 1566, 7deb, ijac201412302e7, ecaade2015_118u23, acadia17_82w, 6342, 5f1d, 94d1, acadia17_127ii, ecaade2016_021t5, db67, ecaade2016_025a7, e83c, 223d, sigradi2015_10.250j20, a195, acadia14_339aw, 796b, 1bd1, 490d, 3e4b, 6462, 8bf2, 010a, bbb4, caadria2017_155p39, 4468, 2f77, c9dc, d4f1, sigradi2016_792h, 6a5a, 907c, acadia14projects_167y, 48cd, ecaade2016_067x16, 6a4b, sigradi2015_8.289w14, ecaade2015_227t50, debb, 52e8, c69d, d967, caadria2015_073t10, a04e, e280, 5b2e, d933, aba4, acadia16_318m19, 6414, ecfc, caadria2015_206l30, db69, ecaade2016_102w27, 8376, caadria2015_226l34, e078, sigradi2014_049f5, 6393, ecaade2016_234z62, 01f7, cb67, acadia14_347ap, 8372, 4563, f726, 6cc2, 7bd2, 733b, 4949, 0635, b9d6, d4d6, e187, b3be, ffc0, f8be, 4245, 2e4e, caadria2017_055n18, 416e, ae94, e6a1, acadia14projects_589e, 4099, b67e, 6d7c, caadria2017_056z18, c40f, ecaade2017_039h, 8978, 0ea7, ecaade2016_015y3, 6494, 43b6, e67b, 8165, ijac201614305o3, 8de7, 0cd4, 3d4c, 0669, 016d, 1a59, 7a77, 49a5, aa23, 07e0, f15e, 3c41, caadria2016_343g15, fd9e, ee58, 95fd, ecaade2016_105e29, fc17, 78a0, 5f85, faee, 058b, ecaade2015_138m29, 0326, acadia15_483w20, 865a, 16f5, ecaade2016_032x8, d888, 8824, caadria2016_435t18, afa8, 9d4e, 4eed, 5a58, acadia14_347ag, 8c90, caadria2017_051l17, 2672, 8f95, 4f8c, 2eae, acadia14_63as, 089c, 46bd, 48d5, ff94, 8141, f172, 439a, 3300, f437, a9b3, 4181, 540f, 6b94, acadia17_348ww, 3d56, da8d, acadia14_53s, 1f22, af1c, 940f, caadria2017_051b17, 9ae1, 4151, ecaade2015_48d8, c367, sigradi2013_194r, e27f, 612f, caadria2015_078p11, 8099, fbc8, ecaade2015_127f25, sigradi2013_215c, e76d, a1ad, 15d3, 95f8, 5b31, 2c7d, caadria2016_177t7, f958, c067, b62f, fba1, bd10, db5e, ecaade2013r_010p6, ijac201412402w4, 55c4, caadria2016_239f11, d7dd, 6b24, acadia14projects_365ao, ijac201614207k12, 01b7, 5366, 8f32, c420, 9b1b, 91e1, dd4b, caadria2017_174o42, d6ce, 49cf, 3403, ijac201715102ff, caadria2016_579u24, 275e, e7f8, 71a2, 37de, acadia14projects_219ax, 166d, 12c6, ecaade2016_017l4, caadria2017_003r1, af64, a90a, 396a, e7aa, 150e, ffd9, 8ead, bb05, e10e, ecaade2017_038uu, acadia14projects_177y, 2950, 25da, 03de, 7aaf, 629c, ecaade2013r_006s4, 1610, ascaad2016_020z7, fcd2, 7db7, acadia17_318e, 4d85, b670, 7df9, cd4b, sigradi2015_6.42u7, 50f7, 8d22, bf22, 617d, fc91, sigradi2013_343h, 26f5, ae82, 3e15, 8b7a, 39e0, 9bcf, dc0c, b55c, ffd0, 3a17, 9f3e, cd49, b676, acadia14projects_709ao, sigradi2014_075a7, ecaade2016_025e7, 93ff, ecaade2016_002b1, acadia14projects_63ar, 50d2, 6b8a, 4473, ijac201614202k8, sigradi2016_815u, 1a01, ascaad2014_024c6, 9fd7, 0d0a, ijac201715104o, e165, ecaade2015_148m31, 0437, ecaade2016_011e3, ecaade2014_149v34, 0352, 4b4f, 6e60, sigradi2015_12.19x26, 53ef, 0df6, fefa, 4a3f, 1f41, 4d9b, e6bb, 7223, a269, caadria2015_130u21, 1e66, 4686, 3ab4, 68ec, a27d, a781, 0b5e, 108a, 3cb7, 18c7, sigradi2015_sp_11.303r31, 5c4e, 1fa6, 698a, 0039, ecaade2014_053r13, 1a7e, 38c1, 4898, 3120, a334, 8f36, 987c, caadria2017_055i18, 30b3, 63bf, 03dd, 61e5, 7366, 0a6a, acadia17_51ww, ecaade2014_070r16, b700, 820c, dba4, 3d0f, 9d54, 378e, e225, ecaade2017_116j, d381, 7c0d, b5fc, 34ef, sigradi2015_11.136y24, f403, caadria2017_015e5, 367b, f444, 252f, ea32, sigradi2013_41b, 7d42, 36ff, 75ba, ijac201412402l4, 961d, ecaade2017_175m, 086e, 432f, acadia17_358mm, f4e2, b139, 1061, acadia14projects_339an, ecaade2014_120k27, 81a4, 0856, acadia14projects_389ax, 0ef9, sigradi2016_770r, f7da, ecaade2017_140ff, 90e8, ecaade2015_138a29, b1f3, fcec, 915d, 61c4, acadia17_169b, b182, 71c6, 3a8f, f1b6, 4269, 91dc, 70b8, ecaade2017_255a, 80cd, 0265, 9dce, caadria2017_055r18, dd40, ijac201614205m10, e4d8, 53d6, ijac201614305j3, ascaad2016_057u22, 94dc, 6d57, 9daa, 977c, caadria2016_621u26, 2b29, ecaade2014_240l62, 308f, 7e49, fb91, 9231, sigradi2015_sp_4.388w29, caadria2016_167o7, cbfd, 681c, 6718, acadia15_431s18, c10c, sigradi2014_041b3, d64c, acadia14projects_589d, ecaade2017_050b, ijac201412404g8, 45d3, 690c, 9682, 29b4, 2297, caadria2015_188c28, ijac201412303y8, 841c, 4020, sigradi2013_280m, 8863, ascaad2016_045x18, caadria2016_507n21, a66d, 1f9a, 237f, a342, 53fe, 37bc, 0df7, 99fa, af0b, 22da, 2412, ecaade2017_038kk, b3ac, 2ee7, d89f, a8f8, 64ca, acadia17_89t, a855, 47f4, 5051, 2b7e, ijac201614105s5, 0f35, 5cd2, 955e, 3318, d161, 0193, eb55, 13d1, acadia14projects_565r, 208d, a433, 6d47, 8508, 48ef, cd6f, 03a7, 418b, d539, fbec, 3cc6, 017e, c765, sigradi2013_155j, 472b, 355b, d019, 7dae, acadia14projects_435aw, 43a0, 5373, 4957, bb79, 8411, ijac201614302g1, 98ea, eeff, 5479, c2be, d70e, sigradi2014_345y9, 1ca9, 7ee0, 2456, b7c9, sigradi2014_042t3, efe8, 5d4e, caadria2015_126f21, ecaade2017_143e, be72, 74ec, sigradi2014_085e8, 46d3, ecaade2016_198p52, 411b, acadia14_661c, 9893, 87db, f442, f125, 71de, bbe6, acadia17_358y, acadia17_360zz, caadria2015_077y10, d4de, 924d, 2c1f, 133e, ecaade2014_224a58, sigradi2013_158, 4047, 1f42, 3d7c, 094b, f5b1, ijac201614105p4, 662f, 92ed, sigradi2015_12.259c28, 987d, ascaad2014_014u7, 33ce, d436, ecaade2014_070i16, 2e8d, 45e2, 281c, b91b, 1847, 2738, 39a6, caadria2017_122p31, 334e, acadia16_88e6, c0f0, caadria2016_829b35, 66af, b510, acadia17_678oo, bcac, 2426, b2b0, acadia17_364ww, ba60, 4392, 7868, caadria2017_079b24, 8198, acadia17_177j, caadria2017_124j33, 1d6a, 2aaf, 1f1b, acadia17_474p, 0c39, 2edd, 004d, 2eac, a3a2, 5319, bfe9, 35e8, 451d, 5249, 7cb6, e9aa, da62, 1720, 267a, 1132, 5923, acadia17_403i, 54cb, 3494, 8e83, cb93, 2530, 11df, 6df6, ac9f, 2ec7, 3ca2, 185e, 1494, a621, db0b, a590, caec, 05d9, 2d89, ecaade2015_235v53, f7ac, a959, ce59, 67eb, 0bd0, 4cca, 9d74, 9753, 3629, 6878, 2306, 53b1, 8102, a776, ecaade2015_21e4, ecaade2017_163g, 74e2, acadia14_555g, 1941, a235, 4fc0, ec66, 6348, 5262, 87c8, ecaade2017_142vv, 3b5a, ecaade2015_53g9, ecaade2014_221n56, fac5, 8b26, c528, 8af2, 36e4, 0584, db36, 7682, ecaade2014_011f2, fb8d, 9bc8, ecaade2014_086t20, acadia14_101u, ecaade2015_248y56, 9db0, 6182, fd67, sigradi2015_2.213v1, f7aa, ecaade2015_173h37, sigradi2016_490v, 37ee, 34fd, 5c43, 1743, 43bc, 8702, sigradi2016_815ff, e6ab, 8387, 04f0, f5fd, ijac201513205h8, 7904, ascaad2016_022m8, 6940, sigradi2016_537qq, 5e62, ecaade2017_grib, 0318, c2b8, 94f0, c6a3, ecaade2014_052o12, acadia17_637e, dfd1, eb2f, 54ee, 6834, 3e2c, sigradi2014_345i10, acf0, acadia15_185o7, a57c, 63ad, 7e05, ecaade2015_48g8, sigradi2015_1.305d1, 0911, 9120, f390, acadia15_81z2, ijac201412303r8, 76ca, a0b9, af3e, ijac201614202v7, e28a, 290e, 522c, ecaade2015_287u63, cc6f, 2d28, 26fe, 9c33, 4cb9, fa47, ecaade2016_036s9, a5de, c2fe, 3aac, ecaade2014_030n8, 127b, acadia17_424rr, c040, 85df, 2f3b, c8bb, 1d93, acadia17_170d, sigradi2016_816uu, d321, f06f, acadia14_517t, 6d2a, cb49, acadia17_307gg, sigradi2014_178h5, 6a15, c4cc, a8c9, e587, acadia14projects_317ab, ec06, sigradi2015_8.41b11, fe61, 619d, ijac201715105i, 2beb, ijac201412204t2, dfb0, f7db, 00c0, 0c2b, caadria2015_126m20, 11ee, d316, a964, caadria2016_693d30, 8e28, 4aef, de34, 7cc8, a038, 2a3c, 3cbe, caadria2016_881b38, 0727, f991, f971, f155, 156b, fe6f, 8177, 7894, ecaade2017_230tt, acadia14projects_199ac, 3fda, 8c85, 7bf4, 7487, 6232, sigradi2013_381, 3cab, acadia17_640p, 9a20, fb6a, b70a, ijac201412407c1, 49ef, 76a4, 43e0, 34f7, 93d8, 7464, 90d4, ecaade2015_172b37, ascaad2014_019p2, f703, 6f55, 321a, ecaade2017_037ii, ecaade2014_175r43, sigradi2014_281j3, 8353, sigradi2016_815q, 56a2, 1c3e, c9da, 86eb, e184, 3326, e1b6, 92a7, acadia17_669j, 0af4, 9bbc, caadria2016_435j18, 3e4f, sigradi2013_429l, cbac, 23ea, 136d, aff3, e397, 9367, caadria2015_087g14, a4ee, sigradi2015_13.316w28, 1459, ecaade2016_228l61, 3746, 929b, 87cf, 0796, acadia17_70hh, 795d, e6a0, 6412, 1d84, 4966, 782a, 0695, 0b6f, acadia17_178mm, d9dc, ecaade2016_129z35, caadria2017_132h35, a35b, 0a57, sigradi2014_345x9, 1bb6, 8e18, 968a, 46be, 35a4, ijac201614308p5, 676e, 55a9, sigradi2015_12.107f27, 230a, 710a, 4565, ecaade2014_157j38, 8fd7, c124, ecaade2015_194v40, 321d, f1be, sigradi2013_280t, 3adf, caadria2017_132o35, 6473, 9f85, 142c, 1c35, 7558, ecaade2015_265o58, 0ef4, ecaade2017_061b, df39, acadia14_301aw, caadria2015_210f32, adbc, 0197, f1cf, a0e9, caadria2017_135j36, c083, ffb8, caadria2015_209w31, 50a8, afc6, 19cc, d925, d8db, ecaade2017_054u, ijac201412301z5, 8a24, ee6b, fc67, 5b66, 0175, d993, 3883, 1997, 3bff, 184c, ijac201513105c4, b1d7, da8a, sigradi2016_426e, f312, 6698, ecaade2017_051v, 8360, 1c2f, 15ed, 2294, acadia14_565ag, ecaade2017_026nn, acadia14_691ax, caadria2016_301v13, 9845, 8491, ddf3, c923, 8845, acb6, 69e9, acadia17_178ii, acadia15_223d9, 3e98, faa8, 5308, 5e1c, 0cd0, ijac201715104y, 00ef, acadia17_630k, 7c38, 0169, 6225, 0ed3, 6bf6, ijac201614102v2, 27c8, 6a3e, sigradi2015_8.186z12, ecaade2015_248i56, ijac201715105e, bc51, e989, acadia17_542uu, a55d, ecaade2015_205v44, 637b, a175, bd90, caadria2017_003y1, ecaade2014_202n52, 626e, fd5d, ascaad2014_033g1, ecaade2014_173a43, fa7f, 7f5d, 1e38, ijac201614201d7, acadia14projects_199aa, ecaade2017_240t, dc49, 0819, ca18, aea4, 54d4, ijac201715203l, 5ba7, 7713, 4417, ecaade2014_120i27, 22f4, 91f4, b888, ddf8, ff23, afda, a7dc, d2ad, acadia16_98o7, acadia17_154cc, 9382, 3731, 51d1, 3c01, acadia15_323j13, d5c6, 1929, ecaade2014_024p7, ascaad2014_029i8, ecaade2014_079v18, 747e, e16f, c1db, 1c8c, 4710, ecaade2017_264qq, 21fc, 7b70, caadria2016_631c27, ecaade2015_229w51, 4ff4, acadia15_57p1, ijac201412304z9, 30c9, 3eef, 8828, 0ac5, e66b, ijac201715204rr, de09, 4e37, e7fc, caadria2017_074l23, 5064, 5843, f70b, a041, ae8f, 342b, 89e1, 6b95, effd, ecaade2014_153i37, ee4c, 4316, 991e, 2108, 8e27, caadria2017_104p27, 35f2, 67e1, 802b, e3ce, sigradi2015_13.316b29, 1bf6, 9ab9, ecaade2017_269a, 2b1a, a4db, caadria2015_081p12, caadria2016_321m14, 4a8f, ecaade2016_102e28, 4e9e, 0d8d, 8399, 4dba, 2091, 5629, d207, d24d, 91b0, 301e, 1fce, 2d35, 43e9, 51bf, 539a, a658, c394, e813, 3855, 6b99, 6ff0, acadia16_72d5, 4c2e, acadia17_62ff, 02a7, e653, ecaade2013r_004b4, ijac201614203v8, 8dc2, 1139, acadia15_110d4, 7dd9, sigradi2016_815kk, 82b5, 798e, 56e6, caadria2015_016o3, ecaade2015_21t3, 29dc, 86d1, 8072, ascaad2014_032n9, 3ea9, caadria2015_213c33, ecaade2017_208f, e939, ecaade2017_089bb, 408d, e2a8, 15d9, cd34, c7bc, acadia17_318h, 20d4, ecaade2014_153u36, 9853, 0325, 8656, acadia17_82aa, 8c1a, ijac201513203e7, 1c94, f978, 7254, 9aaa, 3a49, ba62, 03c3, 4c44, c67b, 995b, 2eb3, a171, 4519, e7d5, 56f3, 8c9d, eba1, b5da, 86cf, 2a47, 2661, f670, b2b5, a57a, 4c7d, 918f, 1086, ecaade2015_194x40, acadia14projects_719j, 5259, f27e, dbfb, sigradi2016_455i, caadria2017_134a36, 7766, ecaade2016_067d17, 58bd, 0b3d, 947a, d87b, d6fc, c66a, 79dc, a2f1, 404e, dba9, d9ea, sigradi2013_212p, 4d5f, fbe2, 0084, ecaade2015_118a24, c856, ijac201715106ff, 1d31, 7657, acadia16_402t24, 2a95, 15e0, caadria2016_851x35, acadia14projects_435d, 00f0, f407, 986d, 06ca, 5207, sigradi2015_3.370a6, b535, d04a, 47c6, cd77, ecaade2016_095w25, a474, ijac201412207d5, 82d1, c698, 1f1d, 8369, c9f8, 2b1c, 9ccb, 40e1, e147, 4741, 84f2, 6e15, 49aa, ecaade2016_110e30, b300, 27c1, 3a22, 9735, a2cf, de0b, fc15, 71ef, caadria2017_182v43, acadia14projects_301j, bff2, 6941, 4280, sigradi2015_8.27m10, 6358, 5497, sigradi2015_10.140l19, d766, ecaade2016_230v61, 3e92, 7757, 83a8, 6e30, bb78, caadria2015_048o5, ecaade2017_265x, b177, b6c5, 0ae7, 7aa7, dedf, 2931, 01d6, 1d89, acadia14_637ae, 592e, acadia16_308a19, acadia17_590t, ecaade2017_077pp, d95e, aa44, fd57, ecaade2017_157ll, acadia14projects_145ai, sigradi2014_347m10, caadria2015_012d2, 2706, sigradi2016_407u, 4b65, 5b61, a716, e7af, 3387, 584b, 5f69, 16bf, edfe, 0931, b5ec, ecaade2017_203t, a370, 35d5, 4c89, cf53, 0eca, 8ac4, 6195, e3d7, 6482, 9b92, fd35, 1a10, 7fd5, 5e3e, 3979, 30b9, 0dc4, 5a16, 4efa, c23c, 9f1e, ecaade2016_108a30, ecaade2013r_002e2, ecaade2014_217i55, 48c7, ecaade2017_256dd, ecaade2014_186s47, sigradi2014_074n6, ecaade2014_112k26, 2295, ecaade2014_052l13, 64dd, cd9d, 9245, 4438, caadria2016_177b8, ae73, 2b69, 5668, 286a, ab06, ecaade2017_220kk, bd93, 740f, ijac201412205n4, 1711, 2c89, a355, 2225, 1c50, caadria2016_135c6, 479c, 8d70, ecaade2015_194a41, 95f0, 5e93, 7a4c, 52a3, sigradi2016_778nn, 16e0, 07bc, d6c4, 528b, 58ed, 8700, 3d8a, caadria2017_189h45, ecaade2014_188m48, b83a, 780d, 80cb, 879f, 11fd, c153, ecaade2014_014h3, f5e4, 460a, 4e77, 6f2b, 22c6, acadia16_382v23, 8a8e, 21f5, 04b3, c2f7, sigradi2015_8.339v15, d298, dd11, 738b, 76d4, 484a, a011, 2d8d, ecaade2015_130d26, ecaade2017_083yy, 2dc0, d979, 6a50, 9374, e9af, sigradi2013_386n1, 7c9f, ced5, 9d36, acadia17_274tt, 9e87, faef, d76a, ec03, acadia17_128mm, ecaade2016_068e18, 0b51, d0b9, 3cff, 85a8, edce, ecaade2015_87r17, caadria2017_009u4, e41f, d4c6, 1c8e, ecaade2014_224e57, 7e55, 35fb, 17b6, 96fd, 7f11, ecaade2016_154g42, 0aed, b212, ad7c, 0f02, 69b7, acadia17_222a, d358, 87f0, 20a1, 4c94, caadria2015_226j34, caadria2015_081j12, 6bcc, 9e9f, e2eb, 85ba, 8a40, d8af, be8c, ecaade2015_61z11, 6714, cbd7, f9ce, 6ef3, 0e3b, dbbc, e141, 090f, be3e, d64d, f33a, acadia16_470r27, acadia17_36z, 99af, ecaade2016_223f58, caadria2017_190u45, 8975, cb47, d1b9, e22a, ecaade2016_089g25, ascaad2014_023z4, ecaade2014_121z27, 6d99, 84b8, sigradi2016_530gg, acadia17_392f, cae6, 8256, 0c02, 84c3, acadia14_487f, 96c4, ecaade2016_198j52, 24b7, afb4, ecaade2017_133j, 8954, f0a5, 6c03, caadria2017_067k21, sigradi2015_11.142b25, bdb8, acadia14projects_699b, ijac201412203k2, 341d, ecaade2015_248j56, acadia17_364xx, fde3, ecaade2014_100h23, b60e, 3107, 56a3, 3589, 627d, ecaade2016_167z47, 6694, 1710, 1d26, abef, 88a3, sigradi2014_345i8, 9e10, sigradi2016_807nn, a9a7, b56b, b3b8, ecaade2015_15v1, ecaade2015_48e8, ecaade2015_320o70, d21f, 1275, 7106, 5a1e, 04b2, ecaade2017_101cc, acadia14projects_189av, caadria2016_725j31, 7551, e2ae, caadria2017_021e8, bf76, 912d, 2837, d82c, 99fd, 82cd, sigradi2015_4.219v6, d32d, 5bc9, 722d, 4c5e, ecaade2015_235k53, ijac201513104n3, ascaad2016_047y19, e1d0, ecaade2015_302f66, ecaade2013r_010r6, ecaade2015_109z20, bbb7, 1984, bc20, c782, d4e7, ijac201412403a7, ecaade2014_175o43, 0439, 44e8, 786b, 92cc, 810e, 0333, c6b4, 27d7, ecaade2017_133k, be2c, 2098, da81, sigradi2016_420tt, 9571, 08fa, 10ca, acadia16_24p2, 7a67, 4d23, e2af, b5d7, 8979, 79a9, 8bf4, ff91, 3035, acadia16_116p8, ijac201715203d, a50a, ascaad2016_031l12, 5db2, acadia14_167y, ecaade2017_111uu, ascaad2014_030b9, b95e, cb99, 8e20, 420d, 85e5, df02, sigradi2013_135g, 7eea, aafd, 2b1e, caadria2017_023d9, 95da, 0e74, ba9e, ascaad2016_042c17, 3386, 89bf, 74b6, 360d, sigradi2014_176e5, 469f, c585, b852, d963, 5cde, aae4, ecaade2016_203f53, e3a7, 4dc7, ecaade2014_127l28, caadria2017_174c42, ea6f, 8310, ecaade2017_090hh, f7d3, 1a57, 4127, d1d0, 9edf, 98b3, 217e, fece, ecaade2017_098jj, caadria2015_048p5, accf, 1dff, b9ad, sigradi2016_360z, cfa5, aa33, fbc5, 7f16, 6e88, ecaade2016_042z11, 8c61, e64b, e209, 5152, sigradi2014_313u5, d95b, 2884, 6582, 0b79, 0f7f, 9016, 5ad1, 9ab0, b5c0, e9c6, ascaad2014_020u3, b259, efb0, f2fd, 8af4, 7893, 8116, d695, d388, acadia17_552m, ecaade2017_067w, 6fda, c857, 7f73, f7d7, 6279, acadia14_189ar, 0605, ed56, ecaade2014_109v24, caadria2015_108m16, 02b8, sigradi2016_550j, 3c1d, f367, acadia15_297a12, acadia15_263g11, sigradi2016_385ll, 8ed4, c93a, 924e, acadia16_478r28, e083, 582d, 0f28, d849, 6bf9, ecaade2016_118z31, ijac201412304h1, 7bf0, acadia14_135ab, d2a4, c890, ac42, 3a19, 307e, 7d35, fe6d, e011, 0807, 4daa, caadria2017_110i29, 0dd1, caadria2015_156o24, 8f08, 8a9c, 2982, ecaade2015_138y27, 4b79, 7e9a, f724, ecaade2015_202n44, 1daf, 19f1, 3e69, 5967, acadia17_247nn, ecaade2017_195ee, 324d, 66e4, ijac201513302k10, 2deb, 23a1, db6b, 4fb4, 63db, 083c, 30d6, ecaade2016_152o41, 69e6, f3b6, f28f, 08fb, sigradi2014_186g6, acadia17_72m, 5173, ijac201412302h7, ecaade2014_052k13, 764a, 175f, ascaad2016_018r7, d6c7, caadria2015_049f6, 8ba6, edee, 28b7, 7fb9, 9e51, 9eac, ijac201614201a6, 7335, 44e4, acadia15_137y4, 498c, f7ae, caadria2016_611c26, acadia14_111l, cbf8, d041, 613f, 72ae, caadria2016_209w9, ea46, sigradi2013_393r, 4796, ecaade2016_230k62, dab0, 6379, f517, 6cc5, abaa, 8fc3, 915e, d408, ecaade2017_148nn, 0036, ecaade2015_25n5, 90cb, 7293, acadia15_223a9, 39ef, 6fbe, ae8e, edb7, d39e, sigradi2014_074b6, f98d, c196, fa12, 887d, c6c4, ecaade2014_153m36, c3aa, 2e6c, 99d6, 456a, ecaade2015_273j60, c32b, e3b8, ecaade2017_265w, 7a6c, ijac201614102u2, 1760, fe05, 40cf, 6110, ascaad2014_014y7, 688c, 90cc, e5e5, 3c6e, 269a, 8fbd, 4367, 5b28, ascaad2014_024g6, 7b26, acadia17_18h, 0e24, ecaade2017_230ss, 8948, 83b5, 538b, 46ca, acadia17_360h, 4de8, 5510, 94dd, 806c, ijac201412304s1, e839, bc2e, e18d, c693, ecaade2015_250b57, 9f2e, ecaade2016_140m39, b8b0, c1be, 0bb6, 8fa2, 26a0, b07f, 0282, 858a, 2bbb, 7ac0, 15dc, 0ebd, b315, b209, bea3, 4776, d400, 02a8, 04d9, 5e81, 6b19, caadria2015_117v18, d6a4, ecaade2016_mrth66, 87bb, sigradi2016_764j, 6136, 6702, ijac201614401h1, 3fb6, e1b5, 1a5f, f221, da8c, acadia14_23ay, d8b3, b47d, 3f6a, b5e8, 227c, acadia17_436u, 986e, 9bac, sigradi2016_637q, 2cdb, acadia17_92s, 5cb0, 1d17, 30e2, 30ce, 034e, 581b, caadria2017_033r11, 51c8, ac28, 7003, ecaade2014_072j18, 45b7, acadia17_190zz, dcf9, acadia14_555c, 8086, 46c4, ascaad2014_010l5, ecaade2015_53s8, 1280, d1e7, 33ae, 948c, 552b, d633, be6c, 598b, ff67, 2ed5, 1b5c, 3232, 7e0b, acf7, acadia17_36v, 716f, e8bf, ecaade2017_215c, d18c, 4897, cb27, df2e, acadia14_339an, 5351, 9c15, a21e, fa42, d966, 2bd2, 0d5f, 3354, 00c6, f7d5, ecaade2017_215o, a2e1, 9cc4, bda9, ce9e, 111f, acadia17_257ww, acadia14_43ak, 1694, 8c95, 4bdb, 04e2, a070, 5fc9, ebd7, 9746, fbbc, 7715, 81e2, dd3b, sigradi2015_9.347s17, f4fe, 3b2e, 0840, acadia14projects_589b, 013c, acadia16_372f23, acadia14projects_627as, aad2, afb8, ecaade2014_112m26, ijac201715103ss, 61ff, ecaade2014_111m25, ecaade2015_130k26, 0887, acadia14projects_619au, 6d92, 69ed, adea, 87a2, b109, 008e, ff1b, 8de4, a796, 0ab2, 4eb9, e623, df0f, acadia15_110h4, ecaade2016_042o11, 0120, 11cc, f5b5, 75f0, 1395, 456f, 5375, sigradi2014_345f10, ca30, f5da, 358d, ascaad2016_048c20, 962a, 196c, e259, caadria2017_037a12, 00ea, b5ca, 9dad, ecaade2014_023c6, b252, ecaade2016_198s52, 9c1c, aa4d, 21ff, dfaf, 8b31, ecaade2017_079t, 6b09, sigradi2016_363hh, caadria2016_797n33, ef7c, 7384, 6581, dd5c, acadia17_435m, ecaade2014_151r35, caadria2015_130e22, caadria2017_056e19, sigradi2016_595cc, 2de3, bf3b, ecaade2015_25l5, 3e05, bd38, 2827, b421, ecaade2017_026ll, ecaade2015_86p17, ff46, ijac201614302c2, 68e7, acadia16_460x26, 504b, 1251, e812, c20c, 80d5, f229, d634, 21a0, e907, 57b1, caadria2016_333b15, caadria2017_110k29, 63f9, d91f, a1a8, 58d6, 339d, 1389, acadia16_98i7, ecaade2014_112f26, a5ae, d7e8, ff9a, ecaade2014_225m58, sigradi2013_366z, ecaade2017_048mm, 5f37, e66f, e032, caadria2015_070u8, 0245, 2329, fe55, ecaade2014_239o61, 334f, 9050, 088d, 5361, b21d, 9d1e, a78d, aa68, 45ba, 9d83, ecaade2017_181r, 3cf9, ecaade2016_mrtc66, ecaade2016_165t46, sigradi2016_777bb, 2684, f177, ecaade2017_143l, 1110, dd61, sigradi2016_815y, c613, f73f, d873, fc3c, 2093, 1924, b0b1, 6c5a, 048d, 7782, 3f05, 9d0f, 3046, ffb1, ecaade2015_309s67, 8e6d, f722, de0f, b8c1, sigradi2013_425, 989f, b24a, a9e3, 4f6e, cd68, 5cb9, 9947, b5ac, f466, 506e, c4e0, caadria2017_016w6, 3362, ceaa, 2ef1, caadria2016_641t27, caadria2016_033x2, sigradi2016_590k, sigradi2013_414c, 3e13, dbe4, b840, acadia17_670tt, 0d2d, c7a2, 3be3, 2629, 6a9e, acadia16_318h19, 4782, caadria2017_005s3, 242f, a401, 7d3f, 40b9, 2b06, ecaade2017_014qq, 7e54, a9a0, 6251, acadia16_244j15, c0a9, 8bd2, 714e, bdcb, caadria2017_043c14, be51, 96cb, sigradi2014_169n4, 6ac2, 11a7, 1484, acadia16_214i14, 99dd, fe09, a8f3, ecaade2017_048gg, ca75, e599, 6d8f, 1c6b, ecaade2016_191f51, 2f4d, 0776, ecaade2017_039f, 1009, be67, ecaade2016_203l53, caadria2015_208v31, ca9f, 2ce5, 8df6, 72b7, 5c5b, 9775, 05a4, 51a3, 61d1, 676b, 225f, c78e, 1100, 0ce8, 28ab, a5d2, 3205, c855, ecaade2015_271z59, 3043, d75e, a65b, fa9f, 9eb6, 72bb, 97aa, 1f7b, 7381, 2fa2, f5f7, 2646, 6e2d, c480, acadia16_270f17, ecaade2014_072j17, 8862, 19d5, 1aea, cd14, 34b4, b7fe, 3356, ec22, acadia15_371i16, 9cc1, ecaade2014_072z17, ecaade2016_089y24, 791b, 008a, 3317, ascaad2016_027v10, 8597, 3faa, 96f9, ecaade2017_170j, sigradi2014_123u9, c827, d224, acadia16_164x11, 7a41, 9fe0, 4cdb, 1363, sigradi2016_615aa, sigradi2014_232t8, caadria2016_745b32, 9065, 9a29, 1d0d, 9696, 0fed, 10bb, 3d2a, 6f81, 5d1d, 66bd, 678a, 1b74, caadria2017_015p5, 0865, ecaade2017_143a, ecaade2017_173rr, ijac201513305n12, 2169, bcfe, 7b92, b870, 0a87, 6032, c44c, 6a58, beeb, 5d43, ascaad2014_008x4, bef7, dab4, d674, 4ed5, 8282, acadia14projects_145v, b87a, sigradi2016_382w, 2141, ijac201412301w5, 6306, 36ef, 9c0e, ca2d, 3b0a, ijac201715101i, a1f3, fc58, 7341, 4d13, sigradi2015_1.288c1, 1dde, acadia17_500ll, 80ea, ca91, 42b4, 44f3, caadria2017_124u32, caadria2016_353y15, dcf3, 8b33, 5ab1, ecaade2014_084a20, cc21, 97cd, cd4a, 7f6a, c033, a1d5, d947, 3f49, 0f1b, 3f56, 808d, 2e10, e2c7, 1e82, 048e, 199d, 874d, 0c12, ecaade2015_180l38, 77dd, sigradi2013_215, c263, f053, ecaade2014_138i30, acadia14projects_445ac, ijac201614403p2, b996, bc53, acadia16_402o24, 5015, ff32, 2149, ad19, acadia14projects_579l, 70cf, d65e, 8059, 595b, c0ff, ecaade2015_194s40, d09f, 8264, acadia17_349m, a676, 5eb3, c32e, 684e, 5b94, f8a5, a1b8, 5c0a, b310, 05bb, 43e2, b0a9, 4117, b8d8, 035d, cd21, ebd9, 1b22, acadia17_630xx, e357, 5c29, ecaade2016_067i16, 5823, ecaade2015_207m46, 7881, sigradi2016_375e, 95ed, ecaade2016_mrtk66, 38a4, e218, 468a, 1549, f771, acadia14_145af, ecaade2015_37g7, a3d2, 1369, ecaade2014_224d57, 6930, acadia16_44n3, caadria2016_621w26, 3c19, 50ea, 03d6, 44c2, 1fb8, 249c, 09e1, f453, 437d, fa50, 07af, 4826, acadia14_627ar, 2834, 6904, acadia15_195z7, eacf, 73ef, 5dc7, 4026, sigradi2016_695v, 9b4d, 0edc, ecaade2016_132t37, 101f, c6e7, 3b25, db44, sigradi2016_685nn, 54f7, 5fd4, 18e0, caadria2015_070w8, e7c3, e947, a3d5, ascaad2014_034m1, ecaade2014_024b7, befd, 8db2, ecaade2013r_007b5, 5b85, 63bb, 8d58, acadia17_329v, acadia17_274ww, c27a, ff05, d325, 3acc, b598, bc07, ecaade2016_042b11, acadia17_90w, ded0, 9911, caadria2017_175i43, ecaade2016_083e24, sigradi2015_sp_12.402x31, b1eb, 8784, sigradi2016_592bb, 2402, acadia14_637ag, 07b6, f19b, 9c77, 02eb, ecaade2017_099uu, 9475, d2cf, sigradi2016_426h, 3e34, b817, acadia17_670ff, b0d5, 4015, 73cb, f58f, a24a, 98ee, 663d, 0901, fea7, 1ce7, sigradi2016_385uu, 133c, c317, 7056, b712, 2a9b, 55f1, 6471, a55c, 2a8b, 0c6e, 326b, 2a85, 765a, 049e, 3a83, ecaade2014_214m54, acadia14projects_579aw, 9166, caadria2015_168k25, 8d6e, 538c, cb26, 740c, d6d3, 0c61, acadia16_270y16, acadia14projects_473ai, e1b1, ecaade2013r_003h3, 58c9, sigradi2015_11.165j25, ecaade2017_056zz, ec56, acf9, bf66, 5540, f8d3, acadia16_214s13, 722a, ascaad2016_049t20, acadia14_291av, f8ac, 97da, acadia14_375b, ecaade2014_156e38, 5617, caadria2016_321j14, ebbf, cfa8, cd40, 0569, f8e7, 3094, a197, sigradi2016_602e, 6b06, 363b, 31d6, 8856, b11a, fcb1, 2740, acadia17_360vv, eb22, acadia14_709al, 0cbb, 1ffc, 7759, ijac201412304s9, e5f1, 0e97, 157a, caadria2017_190n45, 64bb, ecaade2016_102v27, a044, ecaade2013r_002i2, f194, c5e1, e5ef, 1448, 52e7, 34ed, 479f, 6123, 77d7, 8c64, ebb2, bf96, ijac201412401c4, 7338, e24a, 8ab9, 82cb, e417, a580, b05c, 36de, 94b5, 66de, 92a3, ascaad2014_024j5, af01, 0a74, 5ebe, d78d, sigradi2014_276u2, acadia14projects_63an, 2e04, cb4a, d3da, sigradi2015_3.370w5, 6255, 4bfd, 7e46, caadria2015_139w22, 7911, 67a5, caadria2017_122b32, 32c2, 8e52, 10f3, 7c89, b2e8, 41de, b3ad, 1e57, sigradi2015_2.213y1, bf92, eee1, 9825, 0b05, sigradi2015_10.267r20, ecaade2015_25g5, 67a7, 5f86, acadia14_609ar, 8396, ec26, sigradi2015_9.141a16, acadia17_500dd, 6c82, c1ed, 27da, ecaade2017_105ii, c053, be91, ecaade2017_198ss, bf14, 74a5, 0081, 3b27, sigradi2014_032b2, 3027, ecaade2015_138f29, cfc0, c25c, caadria2016_797k33, ecaade2016_085k24, acadia14projects_681aj, 9476, 899a, sigradi2013_397h, ecaade2015_233g53, 019d, 4b6b, sigradi2016_710cc, acadia17_669r, 4e10, 1e7d, ascaad2014_019b3, 307f, 2d32, e1d8, 56e8, caadria2017_018v7, 6105, 7662, 8262, sigradi2016_807ll, fe18, b796, a3f9, ecaade2017_155p, 339f, ecaade2017_232d, ijac201412201a1, bdc6, 8142, sigradi2016_484m, e5ac, 8cd6, b5c6, ijac201614307e4, 67ab, 7674, 02d3, 06e7, ecaade2015_325e71, 0b9d, acadia14projects_199ai, 2655, e942, 5f81, sigradi2015_6.151h8, 6e64, f3c0, cae3, ea98, ascaad2014_005c3, ecaade2014_214p54, ff02, c0dc, acadia14projects_479au, 959c, b6d0, sigradi2013_42o, bed2, acadia17_211n, 2035, 12a3, 69f4, ijac201715205a, 14f6, 3ba4, bebf, 6849, ecaade2017_041v, a218, 0849, 5dda, ba34, cf1a, efd0, caadria2017_124u33, c0ad, d2cc, c694, cb15, ff6c, ecaade2017_098mm, 3ff2, ecaade2017_215bbr, acadia17_318d, 3e88, 58d1, 3a9a, 3501, 7c77, ecaade2014_038l9, acadia17_274zz, caadria2015_209c32, 502c, 91c2, 0e7d, ecaade2015_82c16, 746c, 93d3, caadria2015_194u28, 294b, 6242, ecaade2017_152ww, 86d3, 536e, c326, 42de, e506, ecaade2017_101s, 2dbc, 7847, 6f3c, a851, 264a, c9d1, a24c, 9b19, b36e, 0441, 6534, fe72, ijac201412405n8, acadia15_497o22, a2c5, 96ab, acadia17_178ee, 0d55, acadia17_348a, a9c1, dc4d, 5a32, 2dc7, 4083, 0d31, 8f64, 2836, c8aa, 807f, 7e01, 71b4, 8df3, b860, ff15, ecaade2016_118p31, 3045, 7cfd, 9c89, 73df, sigradi2014_097o8, e6df, 901d, 1d22, sigradi2014_347k10, 6383, ecaade2014_104u23, 59b4, e3e9, ecaade2014_053n13, 67d7, caadria2015_070d9, ijac201513104j3, sigradi2013_28k, acadia17_92t, 0b04, ijac201614105d5, 86e6, acadia15_263f11, 7c4c, 6ac7, ascaad2016_048o20, acadia17_154dd, baa1, ascaad2014_029o8, a07e, 43aa, 15d6, ecaade2014_157o38, b7df, 7bc8, 8ebc, 3511, acadia14_63ak, sigradi2016_559u, caadria2017_043y13, b554, b21a, acadia14_247m, ecaade2016_217g56, 07a2, aedf, 0a4f, dcf6, 7dff, 2ea4, 0182, 54f3, 1bcc, b254, 56f7, sigradi2016_467u, b9ae, deee, 8b4a, ecaade2016_221a57, 6a84, ecaade2014_019e5, acadia17_534uu, fd2c, b8e1, cb1f, 9bb0, ecaade2016_071t18, 8694, ecaade2015_284z61, 02d4, d999, ascaad2016_011j5, c749, 94ad, 3640, acadia17_154n, 8d5c, 06d0, 573d, b348, 1465, dcde, 00a0, 2444, 1b09, 4d61, 0ee8, caadria2017_070k22, 51ff, 85c3, acadia14_473ae, a3af, e104, acadia17_298hh, 3e45, 8b6a, 15a2, 25db, 2867, 0482, caadria2016_703i30, df5f, d0ee, 8dfd, sigradi2015_9.270f17, fa23, af07, 2163, ac6c, caadria2015_032a5, e3e0, f289, 982a, ascaad2016_025r10, 68e8, caadria2017_122n31, 50ac, dd01, f924, d026, 40c0, c9af, c08f, f557, d2bb, ee67, d223, ijac201715105l, f044, 55e6, f906, 00e6, c2c2, 4e7b, 9451, 0490, 5489, 89d4, 2d7a, 5654, 4177, f543, acadia17_237dd, ecaade2017_293kk, acadia14_291aj, ecaade2015_155y32, bfd1, f21a, 22a5, caadria2015_087z13, dc0b, 4e7a, 1041, 4626, sigradi2013_401s, 32be, 9745, 7fc6, 699f, ecaade2016_151k41, 2892, 44e1, 8610, 4388, ecaade2016_057r14, ecaade2017_129nn, ecaade2015_170w35, 63ca, 05fe, d752, 74d1, caadria2016_713b31, 1e15, ijac201412203e2, acadia14projects_647ay, sigradi2013_189n, 4ef4, ijac201513103u2, acadia14projects_365af, fca8, cc18, caadria2017_048c16, acadia15_451j19, dfd5, ascaad2016_017w6, sigradi2015_8.186e13, b329, 4355, 4db3, 2afb, 7b37, 66a9, 68aa, b155, acadia17_80d, acadia14_125af, 53ba, 77a3, 17ec, 1a42, 69aa, e6c8, 34d5, 5891, c5d9, 4607, 7194, 96a6, 3c72, f984, 64c5, e60b, 5aa0, a54a, ff66, 54f6, e444, ecaade2016_072h20, 1b46, cb40, ef08, 5591, ecaade2014_038c10, ecaade2017_044rr, 0832, 92d4, caadria2015_092g15, 2061, 2195, 6853, 92e5, sigradi2013_263p, c799, 1e51, 39c8, 5251, ijac201412403y6, b7ff, 3219, 4449, ijac201715105oo, 77a6, caadria2015_099r15, a7ae, aacd, 901c, 6f64, 6f5c, cadb, 4352, 2f7d, a9eb, ae45, efb2, abee, 3458, ecaade2015_207l46, 1b32, a2b2, e3ea, 9cf4, dc08, 5e98, 87f9, 93b7, ba73, fddb, efc8, 18f5, 180a, acadia14_281s, f0c9, c5a3, 9309, acadia17_145zz, 2213, 4521, 7f44, 68b4, 9d1f, a19b, 8c79, 12b8, 9fd3, ecaade2014_132f29, 086c, cdb5, ba40, 3c6b, a0a4, 0835, 57a6, 3550, acadia17_511c, 0988, 1b82, 13ac, 9a39, sigradi2016_408aa, 3735, b29d, caadria2016_033z2, acadia17_230e, 7fa7, ecaade2017_291a, fc73, 7702, e663, db90, acadia17_18n, 4303, 07a8, d01d, e5b8, 8084, 3c68, ecef, a0ac, 9da2, ba83, a5d6, sigradi2016_534tt, d078, 1407, 16d3, d866, 44cc, ecaade2015_181i39, cbe9, 68ff, sigradi2016_568mm, 8dc5, a8a4, ijac201513105u4, e636, 4fba, 20c1, 9170, cd06, acadia16_318k19, 9887, ecaade2016_027b8, 3349, acadia17_660v, 3dba, b5ae, 63e2, 490f, ascaad2016_004n2, sigradi2014_103z8, ecaade2017_079p, a377, 80d7, 8eff, e71e, 3c2e, 2ccd, f633, 0aff, 89c4, 6806, ecaade2016_203h53, ijac201614203b9, 0741, d70f, 837b, 030f, 3ed7, c2cd, ecaade2016_171g49, 6041, 169e, 8a2d, acadia14projects_463ay, 0fc8, 7216, ac0f, 6dd9, ecaade2015_92v18, 2a81, 8424, ff6a, c241, a0a2, ecaade2014_113r26, e728, 5bd6, fbc7, 278e, acadia16_244s15, de0d, 7f32, c6c1, dd54, 557c, d031, 84e7, a187, 2725, 1849, ccea, b25b, d827, 4a22, 8203, b3e0, ecaade2015_302j66, 1c79, 18e3, af7b, 88d4, c5b8, ed3a, ff30, c0db, 2a71, ecaade2014_094l22, 4590, dd68, 039c, ecaade2016_169n48, 40d7, 318b, 22f3, sigradi2013_364t, 5b44, 9a25, e0d9, acadia17_202s, ad31, c9c5, sigradi2013_401h, fc10, 4d24, 3c5f, 76be, 5ad4, sigradi2013_303m, d786, sigradi2014_345g8, b694, 71f0, 0597, 4ca9, ecaade2013r_001i1, e56f, bfde, sigradi2015_sp_8.6h30, caadria2016_013f2, ccc6, de99, 034c, 6f3e, f869, 7aac, ecb7, c8b8, d545, 054f, 0335, fd1e, acadia14projects_145n, 4208, sigradi2015_12.297e28, acadia17_100j, 746f, caadria2015_096l15, ecaade2015_21a4, 1737, ascaad2014_001h1, acadia15_371e16, 04a5, acadia14projects_135t, f9af, 4159, 5e42, ecaade2015_35a7, 6143, 20aa, ijac201412406j9, 22de, 067e, 7432, caadria2016_601f25, d7f4, 797c, a434, ecaade2017_306p, 55d1, 786f, acadia17_82cc, ascaad2014_007w3, a623, a20a, 0632, 743f, 87e8, fcc4, aa21, 4351, 2dd4, 30c8, 4a69, ad5e, acadia16_174e12, d97f, e2a5, ascaad2016_010z4, acadia17_660h, ae4d, ebc2, ecaade2014_145i33, sigradi2016_534nn, db92, caadria2015_202a29, ecaade2017_076kk, d5b0, aa47, 023f, 0a8d, 8425, fe3c, 27c9, e0a0, 025d, 3e03, d02c, a0fc, 6bf3, ec93, ecaade2014_104t23, acadia15_185h7, caadria2016_003h1, 83f6, dffc, 8672, acadia17_404cc, 984c, e6cc, 05e4, 54d7, e00b, e547, acadia14_445ak, ecaade2016_166i47, b5a5, ecaade2017_017w, f518, 3773, 4b9a, sigradi2014_169p4, 2a55, c55e, ascaad2016_038l14, 500b, acadia16_270v16, 6124, c8ba, 075d, 07a6, 9d24, ecaade2015_53r8, c701, 6eb6, 7bab, 11b3, 8105, ijac201614204y9, acd1, d919, 3933, 179c, 063c, 57db, ijac201412202s1, ecaade2016_130i36, sigradi2016_625a, 1c0d, f49e, a32b, 4236, 0658, a2be, 1330, ecaade2015_138b29, 8e75, 546e, 1675, caadria2015_208a31, 4508, 1c7a, 4b1f, d5a1, fab0, d18d, 455b, 12bd, c15b, 34d3, e099, cebb, d975, de9e, 2a5a, e829, 1ee7, acadia17_648t, 6eaf, b332, ecaade2016_ws-intelligentx68, ecaade2017_203zz, 588a, ecaade2016_002g1, ecaade2017_143f, 9f61, ecaade2014_225h58, ijac201513205b8, acadia17_660m, ecaade2015_59n11, 5f71, 1c76, ecaade2015_199w42, 837d, acadia14projects_327a, ecaade2017_208n, d3ad, bb96, sigradi2014_045x3, d747, acadia14_145t, 1ef7, 3d28, fc61, ad36, 6a44, ecaade2017_008s, 468e, 2df0, 2238, 356e, 1680, f421, c0d3, 7243, 2eb4, e767, 3544, c3c1, 4965, 9683, 9c11, 735d, ecaade2017_029z, 99d0, 0202, sigradi2016_431s, 1d74, acadia14projects_473ar, e0fd, sigradi2013_183v, sigradi2013_135h, acadia14_347ah, acadia17_340g, ijac201614405b4, ecaade2014_029d8, c3cd, 404f, ecaade2014_168f41, ecaade2014_224r56, ecaade2013r_011e7, 8d84, caadria2017_023h9, ecaade2015_221w48, 74b2, acadia16_488b29, 869c, ecaade2014_127m28, 0e4f, sigradi2014_266g2, 4f91, e51c, c04e, a3c5, 3b2a, fa92, 766b, 56da, 0cf6, sigradi2014_345n8, 1a7b, ab51, e7c8, a183, 8fb9, ecaade2015_320m70, ijac201715204s, 59e4, 8a55, af95, 4b1b, b15d, acadia14projects_565x, 034d, ecaade2017_017j, 2611, 5f58, 090d, ijac201715204tt, a64e, caadria2015_226m34, 3e30, 3af6, f9b0, eee0, acadia17_231n, 0e00, sigradi2014_151d3, d661, 8b32, c1a1, ijac201614305c3, ijac201513206t8, 3521, 97f2, 2b02, b2a7, 5552, ae78, efe2, caadria2017_058g20, 4dbb, fff7, 263b, 996e, 53a8, 000d, e8fd, 9289, 6531, 893e, 91af, 5d53, ecaade2014_143s32, 2418, 39ce, c27c, fe31, 11c1, 8f98, 5e0e, d0ff, caadria2017_101o27, 7ab8, 0650, 02fb, 1770, 6a1a, eec1, ecaade2015_86d17, acadia14_43ae, 4d2a, 42a9, 71e4, acadia17_323t, cbd0, 99d9, a913, 1387, bb4f, 1a91, bbb1, aace, 09f7, 4bae, 36b6, 3c07, 1750, e697, acadia15_185j7, d233, 0135, caadria2016_663n28, f278, acadia14_145o, caadria2015_004l1, 095d, aca6, acadia16_24v2, 5106, caadria2016_197h9, ea5d, 6aeb, c41e, ijac201715203cc, 58a7, 633b, e5df, ijac201614202d8, 8ffd, sigradi2013_194p, cb2d, 86ca, 9325, 57ce, 8d08, 3ce2, a5d7, 04c4, caadria2017_122r31, 9691, bfbb, d148, 247c, 12e9, ecaade2016_015w3, f3c6, ecaade2016_158l43, de36, 0af5, 4b91, 33d5, dc12, ijac201614201b7, 1068, 43f6, af9b, ecaade2014_151a36, 6c17, 90bb, ecaade2014_192x48, ecaade2016_136f38, 611f, ascaad2014_014g8, 0626, e95e, b6d7, 609c, c6a5, ecaade2016_238p63, sigradi2016_367vv, df1c, 8e04, 73f6, 4e79, c272, 5fb2, a00b, ijac201715202t, bb09, 4202, acadia14projects_691as, 9f13, e0c7, 403a, b5f6, acadia17_446v, c967, sigradi2013_117h, ce2a, 6817, a5c6, 8ed3, 9576, 6e6a, ac83, ba36, ascaad2014_015u8, 4f5a, 7743, ecaade2015_317v68, 5ce6, caadria2017_096a27, e1ce, 1ec5, a072, 48c5, 35c2, b525, sigradi2014_299c5, 4844, c107, a6c5, ecaade2016_163u45, caadria2016_777y32, 62bd, 892e, 8e82, 744b, ascaad2014_035o1, acadia14projects_53o, ecaade2014_176e44, caadria2016_115n5, b1bf, ecaade2014_162u39, 1e4c, 6651, 056e, 472d, 7c3c, 61f4, acadia14_199ai, c6c8, 8a28, acadia17_348i, 8c67, caadria2017_043e14, caadria2017_003v1, 675a, 84a8, acadia14_145aa, 5c9d, 7dea, 744e, caadria2015_066c8, 56ec, c165, 4b3c, 6194, 6fb6, acadia17_648rr, d1af, sigradi2015_sp_8.78j30, e1d3, 0939, 37ce, ecaade2014_195z50, dce4, da6a, 6629, 2cc4, c33b, 2c10, 15c6, 4933, 42d9, 2217, sigradi2013_30c, 41ca, 9d30, acadia14_101ae, 604a, 397d, 44b9, 6055, 6a2d, bbf2, 673e, 407d, 1909, be84, 4cd1, caadria2015_073b10, bfe4, b2b7, ecaade2015_178i38, 3ca9, 3f28, ecaade2015_205w44, 74f0, ff8d, 415f, 2664, 27cc, ijac201513302o10, b994, sigradi2013_189g, ecaade2016_045m12, ecaade2016_164s46, ecaade2017_256aa, e28f, acadia17_464tt, dff5, ecaade2017_130uu, acadia14_627d, acadia17_201g, sigradi2013_425t, ecaade2015_233c53, 47b9, c7d5, 7e03, fd0a, f595, f23e, b11f, 1df0, 9e54, ecaade2015_221s48, e5a2, 0935, 5b4b, acadia14_479au, 45aa, 0246, 75b3, caadria2015_109b17, b94f, 49b9, f039, f81c, e613, ecaade2017_199z, ecaade2016_163o45, 9fcb, c8fd, ecaade2017_037ee, ascaad2014_029g8, 03b8, ae15, ecaade2017_184hh, a4b7, 0018, 1cad, 434f, e206, caadria2017_081v24, ecaade2015_172a37, sigradi2014_232o8, e17c, 2f4a, 38fc, 9af1, f8bb, 4b98, 0d71, 7818, 1313, acadia14projects_691ax, e45f, acadia16_244u15, c2e4, 5fed, ecaade2017_046h, 71ee, ascaad2016_038p14, caadria2015_126g21, 9ce7, 926d, 1150, ecaade2017_306l, 9ab8, acadia14_317aa, 9044, 661e, 8fa4, 9a24, 1a2b, sigradi2016_448ii, dfb9, ecaade2017_192r, acadia14projects_153ay, 1023, acadia14_601ad, d663, 1897, b710, ecaade2015_240u54, acadia14_589j, 91d0, 0996, 1dce, cfc8, 64b5, ecaade2014_010g1, 4c07, ecaade2014_237d61, 1481, 30c1, 5059, f0fd, ecaade2017_215p, sigradi2014_305n5, 4588, 905c, 3d72, 011e, 7e5c, 1e9d, 9c39, 9866, acadia14_111n, 7668, fca3, 6fdb, 66ea, 8460, ijac201513103v2, 2e51, 2207, acadia14projects_699g, fb68, ecaade2017_291r, acadia14_43at, 895a, 79ef, ecaade2017_301v, 80ce, 8a27, bb0c, sigradi2016_488u, bec0, caadria2016_105d5, dda5, ff8a, 4b25, 38c5, ba84, 1a2c, e9fc, 581a, 428a, 666a, ecaade2014_173c43, caadria2017_027v9, sigradi2013_295e, 5468, c4ef, b4ce, b48f, acadia17_382qq, f7ec, acadia17_350dd, 392a, 3b97, a283, 929e, ffc6, f3ec, sigradi2014_036p2, 2032, sigradi2016_592z, 0b26, a648, e5e7, cf99, dab7, 6d45, 8c99, acadia14projects_601y, 7ab6, ijac201412403s6, ecaade2015_158o33, acadia17_329x, 96a0, b674, ijac201412306a3, 718d, 23fb, 2855, 71e1, 1d4f, c9b1, 8950, 0210, 37b7, a505, 4e81, e7b7, caadria2016_219f10, e615, acadia16_460y26, edbb, 2f3a, 3e1f, 47a0, aa2a, 7246, 0382, ascaad2016_023f10, 29e6, 30db, 051f, d875, 25a2, c336, f63b, 9c81, acadia14_523ap, ecaade2016_224c60, 9898, ecaade2014_195k50, 42eb, 7c20, 7d9b, ecaade2015_180a39, 9814, bf6b, 6c5f, 4ff7, 27e0, 360e, caadria2017_043h14, e977, ecaade2015_317f69, 4027, caadria2015_108v16, af18, 6c7b, sigradi2016_714ss, 80a0, d9f9, c21a, fd68, 5c6f, caadria2017_057z19, ecaade2015_227y50, c615, cfb3, c643, fa03, 3f87, 6cfd, a282, ecaade2014_151z35, edc7, bb25, 02a5, 1728, c4ed, ecaade2013r_005i4, ecaade2014_052e13, f48d, acadia16_98s7, acadia16_24z2, 530a, ecaade2017_129mm, b95b, caadria2015_081h12, ecaade2017_026rr, 6c1e, 4eeb, b7c8, 452d, 3c12, 86ab, 3682, 838a, ascaad2016_022d9, 81cd, 3f10, a6cb, 2d49, 1fb3, 07f5, de65, bbdd, acadia14projects_311u, a0bf, acadia17_339rr, ecaade2017_302yy, b88c, sigradi2014_303g5, 3a46, 7db8, 9efe, 6458, acadia14_63ah, 1bfd, ecaade2013r_007a5, fed4, 25d8, b1af, 0503, 6266, caadria2015_226y34, 1ee8, 3427, 77a4, 1f6c, ecaade2015_293b64, sigradi2016_686xx, 25a3, 0f52, ac41, 0bfe, caadria2016_073b4, 460d, acadia17_648bb, ijac201715202uu, ecaade2017_032b, 24f8, fa2c, sigradi2016_381r, sigradi2016_655e, 77db, da91, 2f98, 438f, 14e8, ijac201715105m, e501, caadria2017_079e24, ecaade2015_298j65, 246e, ecaade2017_255qq, 3f04, 9918, 0d25, 7c06, 485f, 8bbf, ijac201412405s8, f019, 4924, 35e4, ijac201715202l, caadria2015_226p34, caadria2015_078d11, ecaade2014_176f44, ec83, acadia15_357i15, a3f4, ijac201715202xx, a47e, 403c, ebfe, c69f, c72f, 7e9f, d6e1, 6112, 6d38, 8023, 56b9, 9285, a5a4, acadia14projects_63az, 5d98, 897d, 6772, 6648, 2626, sigradi2015_3.221x4, caadria2015_117u18, sigradi2016_421xx, ecaade2014_095s22, 3d5b, b184, 5f8d, d132, 17a0, 4144, 3b80, 5e61, ecaade2017_146ff, acadia14projects_655ac, 2984, 3d9e, e8c9, caadria2017_051d17, ba54, acadia14_33ag, 73ba, aee0, c2af, 56c6, ecaade2014_194h50, ecaade2016_134b38, b520, 6189, 8668, 2576, ecaade2015_194d41, e3b9, caadria2015_126z20, ecaade2015_176t37, ijac201614308f5, 5d5d, c76f, ed21, d882, f23d, 2416, 7ad0, f166, c933, 85af, 262b, 2f61, f92f, 1abe, ebf2, 56b8, a1fb, ecaade2017_199hh, efa2, ecaade2014_176g44, acadia14_463au, ijac201412408f3, ijac201715102nn, 5356, eeee, acadia17_237gg, 31ec, d051, 498d, 6196, afdf, 429c, 22fb, 81a5, ijac201614104j4, f8e0, bcf9, b8bd, sigradi2016_490bb, ecaade2014_152k36, acadia14projects_75ax, 5ceb, sigradi2014_345e10, ecaade2017_101r, caadria2017_047a15, 9ef0, 0d0c, 3486, 2ce7, 8f97, 6bc8, 196e, ecaade2015_116h23, e0d3, 1c2a, ecaade2016_128h35, 40eb, caadria2017_127i34, acadia15_483o21, 81f7, f9b6, 5b14, bf3d, ecaade2016_136r38, 0e99, 937d, ebf0, 5920, ecaade2014_168a42, 376b, 91c7, d88c, 4ccd, ab0c, 9c97, ecaade2016_230n62, ecaade2017_240w, c68c, a2a9, 6f20, acadia17_365i, caadria2015_172f26, 2abd, ecaade2014_206x53, 6c04, 63c0, 0389, 0536, f40e, ecaade2016_152u41, 264c, 497d, 7c9d, 5c5c, c3e6, 098b, 2030, 5032, cd25, 7ddf, 11c2, 353a, 1069, ca71, 05e3, e5af, 4240, 1b28, sigradi2015_4.52k6, ecaade2013r_002d2, 5fdb, cd57, 7159, c258, 53e7, 9b34, ddbc, e6b2, e352, ecaade2016_222a58, 038d, acadia14projects_435ai, 38d2, a612, acadia17_52h, 8250, c19a, 04bb, 3f0f, b6fb, ecaade2017_057t, ecaade2017_243bb, ecaade2016_007l2, f96c, d7c6, e374, ecaade2014_024e7, c13b, a77c, dc58, 756f, de9f, 564d, 4ba1, de3d, 1f2b, ijac201614204r9, 4cce, 74ea, 81e8, f967, ef81, ijac201412305y1, 2efd, ecaade2014_240h62, ecaade2015_87t17, 61bc, 5029, 9040, aaef, 43f4, e082, acadia16_372c23, ecaade2017_203rr, 066d, 4360, f907, d950, 974b, 8174, 215a, 2d6c, 2090, ecaade2014_092f22, 5a0e, 5834, eb4a, c9de, 3779, 288f, 5779, c3f6, 6722, ff74, ijac201614303r2, d3eb, acadia16_402m24, f327, b233, 1a83, 2ee9, ab73, 77df, 5bb5, ecaade2017_108l, 9632, 794d, ef01, acadia17_600ff, 664e, ecaade2015_320n70, 5d27, ec88, f6d7, 4fbe, c065, 8d57, ca2e, acadia17_435ww, sigradi2016_420ss, f103, a603, 5cdb, f1d0, b709, 344a, f710, 1200, 7bd5, 5c61, a5bc, 38f8, acadia14projects_445ab, 7a4b, 2afe, ijac201614101g1, 7863, 03b3, c7c6, 0163, 6082, a06e, ecaade2014_168d41, 176c, ecaade2015_15w1, c3db, acadia17_163bb, caadria2017_030x10, 85cf, 43eb, 5966, 6bac, ecaade2017_071ii, ecaade2016_139f39, ecaade2015_138r28, ecaade2014_042j10, ascaad2016_047z19, d78a, ecaade2017_059qq, 1840, c2b6, 8ee8, 6697, 88a2, sigradi2016_777cc, ecaade2015_77v14, 5209, ef3f, ascaad2014_019k2, ijac201715202e, 7530, ecaade2017_085l, acadia14projects_479v, 831e, 3ed0, d97d, 0060, 089a, deed, f962, d64b, 5aea, b98e, 127c, 5e78, 8cbb, caadria2017_056t18, 1583, c595, 2182, ecaade2016_230f62, 551f, sigradi2015_9.141e16, 4319, ecaade2015_227v50, 7ff6, 23b0, 4013, 53cb, 4d88, cb0e, ecaade2017_051l, ecaade2016_065z15, acadia17_26k, aa31, 9448, 13c6, 65e1, acadia14projects_339al, fbb8, 32bd, 0bab, 1a35, ecaade2015_144z30, 2666, f66f, fb00, 2494, 3e38, 66d4, d467, 4861, 4711, fcca, 695c, 64fd, a4e1, dbdb, da5e, 5158, ecaade2017_192a, ba7f, a18f, 3aaa, d10f, acadia14_589b, 1e60, 2a3f, 9383, 167d, acadia17_581ll, 2072, c268, 52ed, 57d9, 2a48, 6b9e, 39c1, 3ea7, 9fd0, e193, 8e7a, ascaad2016_021j8, 5c40, 9bb1, 6162, 562a, sigradi2013_243b, 2afd, 4fc3, 71ed, 1fee, 0563, f84a, sigradi2013_135i, 7285, 33d4, 0880, acadia14_301b, 7d5b, 718b, ecaade2014_030h8, 9805, 4044, ad24, sigradi2014_036u2, 6e49, ef05, ecaade2015_202k44, 9b5b, 3b46, bba8, 3977, 760b, fadb, f748, 0efd, sigradi2016_686yy, 3d1e, be03, cd03, 63ea, caadria2015_233f35, e742, a7f0, e262, 4c62, 32b1, 88be, caadria2017_123g32, 4561, 8592, a55b, 8e2b, caadria2015_014m2, caadria2017_096n26, ee8a, 99e3, 17dd, c386, sigradi2015_2.213u1, f2b7, 8785, 8a9b, afcc, 92e2, d4c8, sigradi2014_330f7, 368a, 98bb, da05, ccbd, 2229, ecaade2016_167c48, b437, 76fa, 8163, 7e61, sigradi2016_590e, 2492, 1de0, acadia16_344i20, 5191, 5217, 2b70, caadria2017_183g44, 1bd8, 5627, b94d, 2873, caadria2015_087k14, 4f27, abd2, b5c3, ecaade2014_052h12, sigradi2015_sp_10.16f31, ecaade2017_090gg, 6f7a, e7b5, acadia17_581kk, ecaade2017_213i, 9e52, b085, 4ec7, e69f, acadia17_473i, 7324, ba0e, b8ec, ae48, 3a60, e83b, d4ac, c831, 47fa, 27f5, 76a0, e84e, 6781, 5ed7, ecaade2016_222j57, ecaade2016_080z23, 4f2b, cecf, c3c2, acadia14_291i, bf16, 19c8, 9841, f334, 2f85, c819, 22ff, 02c5, be33, 5e7e, 6e45, 97e8, ecaade2017_308z, 53e6, ecaade2016_038f10, ecaade2017_grih, 4fdd, dfd8, acadia17_560j, eba0, 8b53, 0226, b162, 63b8, 8c63, fa39, cb08, b52f, 5784, acadia14_549v, 72da, 5a2c, acadia14projects_661j, 715d, acadia14projects_627an, 79c8, sigradi2015_10.377z22, acadia17_72l, f3a4, 42e8, d78e, 936e, 3d40, 513a, ecaade2016_144i40, 5632, c966, 9490, ascaad2016_045n18, 2766, 79c0, ecaade2015_336e73, ff54, 8f30, 538d, 47a6, ecaade2014_014b3, 76a3, 8722, ecaade2016_072k20, 0220, 8aac, 6852, ecaade2016_224z59, 67ef, efac, 6876, sigradi2015_10.309t21, 26e6, 0ddd, cd24, 5c30, 271f, de3c, ecaade2014_038o9, ascaad2014_024e5, 5f3c, b15f, 2f0d, caf2, 22ab, f7e1, acadia14_339ar, ba05, 3911, 0f30, 2863, ecaade2017_169ss, sigradi2015_3.221o4, 0987, 8cbc, 8d9f, e4d5, acadia17_381bb, ecaade2017_291j, 9efc, 6c40, e222, ecaade2017_054cc, 8acd, 4ead, af88, ecaade2017_308gg, c1fe, acadia14projects_199ae, 4019, a99e, f751, 1ec6, ecaade2016_027a8, ascaad2014_014z7, sigradi2015_12.19b27, a63b, bc1a, 5c24, d574, ijac201715205c, 26c2, ee56, acadia14_101at, 50a0, bfb4, 1a8f, ecaade2014_237z60, 72cd, caadria2015_190h28, c2cf, 3b6c, 1600, efa0, 9ef3, 859d, bf1a, 15c3, 002e, 588c, ijac201614404b3, 53d4, 088e, d69b, acadia15_443b19, 29c6, 0e1c, fcf4, c71e, 789a, 2573, 88ff, 0392, b45f, 4f70, acadia15_47h1, 651b, 0ae4, fd94, da7c, 1ba1, 9fab, 2f16, 0f34, sigradi2015_3.209x3, ecaade2014_240s62, acadia17_154nn, fbbf, 6ad6, 6996, 6bf7, f846, d972, sigradi2015_8.189u13, fc23, b81d, 0c3c, 5bf0, acadia17_598tt, ecaade2014_168y40, 7185, sigradi2016_428k, be71, sigradi2013_304b, ijac201513202l6, 903f, fcdb, 8b94, 18e9, b369, c543, ijac201412303s8, sigradi2016_484oo, acadia14projects_101ar, 0573, bf4d, 8f5c, ijac201412408t1, 6dfe, acadia15_211z8, fc97, 23c2, c32c, f6a0, 108b, b10e, acadia17_128nn, cf9b, e060, 29ea, e647, f4f3, cbd3, caadria2017_057w19, ijac201412204d3, ecaade2016_169l48, c04a, f588, 4053, bb7e, 0809, sigradi2013_386j, caadria2017_142v36, e614, acadia14_719l, e95d, 740b, b1e2, 6cf4, 3899, 13a0, ac3f, 3652, 0c33, sigradi2016_383ee, ascaad2016_010e5, 2f86, 4712, 50f8, 7b2e, 3136, sigradi2014_305l5, eb39, 3942, 522f, ecaade2014_176k44, a7bd, ecaade2017_059oo, f5b8, cc82, acadia14projects_479y, bcea, acadia14projects_671u, 0881, 712d, 900d, 7f22, acadia14_117c, ee4b, cc4b, d299, 763f, 83ef, 3152, sigradi2016_752zz, 0b7c, 5ba5, 60aa, 2c49, 734d, c293, 2b74, ecaade2016_132m37, f119, ecaade2015_307r67, bd1e, 1961, 895e, sigradi2013_244k, 39cc, d7bf, e36a, ecaade2015_248r56, a5ce, ascaad2014_022i4, e6e2, 0c3b, 1ec8, c686, 77c5, fd54, 4969, b44b, 153a, 2fae, acadia17_178oo, ecaade2014_155v37, ccb0, d206, 3c5b, 0ad6, 5ea5, 4d00, 19b7, e1ad, 1271, 69ec, ecaade2017_051dd, f2c6, a17d, 064a, 385f, ecaade2014_057d14, 88e2, 029d, fb20, aa6d, 55a7, ba2d, acadia14projects_101au, dc2d, be3f, 9698, b26f, 3714, 20b3, 614e, 1264, c31c, f4f6, 2727, ijac201614208x13, ecaade2017_257yy, b069, 4699, acadia17_464oo, 447c, d996, 533e, a154, acadia16_394j24, a94d, adda, sigradi2015_9.270g17, ecaade2016_243n64, 0153, 3c64, ijac201614101b1, 18c6, 3378, affb, 326c, 9c57, ecaade2016_130s36, cd2e, caadria2016_819k34, 4cb2, 864e, 7fb6, fdd2, 9f8c, d844, ed49, acadia14projects_117b, 6356, caadria2017_134c36, 97b3, d8a6, 365e, 1a58, 1536, 202b, 3601, ecaade2017_152yy, a7c7, 2385, 1908, c4e3, ecaade2015_269m59, 07aa, ascaad2016_021e8, ebe6, fcb8, ecaade2015_77x14, 1d6b, e8b3, ascaad2014_001a1, fda4, 0bbe, e1a6, ecaade2015_217h48, a7d0, c3ab, ecaade2015_233u52, c162, a240, 3e07, ecaade2014_214v54, 7b10, df94, ff7e, 19d8, 0fba, ecaade2015_22z4, 757e, 12c3, e3e4, 778f, a2eb, ijac201513205o8, 89a4, 1cdb, ecaade2017_249c, ijac201513303m11, d33b, 9b5e, 4f93, ecaade2016_217o55, 119f, acadia16_78p5, 19d3, 2d7e, 882c, ecaade2015_278u60, ef95, ad60, b89f, a797, ecaade2015_247d56, 63e8, acadia17_650xx, acadia17_491bb, acadia17_318o, 8940, 175d, 0f48, 5ad8, 8902, ecaade2017_051p, acadia17_324w, a685, 087a, 67f9, d570, 4aae, 8be4, 386c, 1fbe, 5f6d, 0672, 100f, 4b63, acadia14projects_517t, acadia14projects_145ab, d637, d027, ecaade2017_198e, 116f, 1d5f, acadia17_373o, 6627, ascaad2014_035v1, 45cc, f8ba, a743, 0381, ecaade2016_042n11, 556b, 7dc7, 33eb, ecaade2014_112w25, ecbc, 0a34, dc6a, 58a6, dff4, acadia17_640nn, acadia14_589l, 3555, dcfa, 625d, 40cc, ecaade2017_140rr, sigradi2015_sp_10.311k31, 0c34, 0f17, d1b4, ascaad2014_008l4, 3116, c67d, b363, 2ebb, 5a4f, f138, f251, 67d1, 7ccd, 5ddb, ecaade2015_227e50, ac43, acadia17_658g, dcab, d0f9, 0693, ecaade2016_104p28, 8af7, ascaad2016_001a1, 0aa4, 6bd2, sigradi2014_189m6, 8e90, 6dc6, 680d, caadria2017_175f43, 08d1, c568, d9d4, 6fe9, 785c, 1656, acadia14projects_365ah, e407, sigradi2013_294, c708, 2310, 017f, 4aca, 3861, ijac201412405k8, 7345, fcdd, 6c7a, ee51, 621f, c628, 0f0d, ac88, 9495, 3ff9, 5824, 351d, 6ba2, 274d, f90c, a248, 16b8, ecaade2017_083zz, ecaade2017_173pp, cad6, ascaad2014_004r2, 3754, 43e3, f339, 0520, 4f3a, 4436, caadria2015_176n26, 60a3, caadria2016_135x5, ecaade2017_085k, ecaade2014_128r28, acadia17_82rr, f11c, ecaade2015_84a17, 4a80, caadria2015_246a36, 8c82, 2613, sigradi2014_282l3, b508, b8d9, sigradi2015_13.181r28, 59d1, e3b1, d395, c5e4, sigradi2015_10.7i18, d455, 8501, c88c, 3baa, 4cff, f0c3, acca, 146e, 233b, d02d, da25, cea4, ascaad2016_045z18, 92d7, 2b95, e07c, a402, a108, cd5f, 95a9, ecaade2015_248k56, 48ed, d668, 7453, faf4, ecaade2017_198f, a1c5, ecaade2016_217n56, 34dd, e2a3, 7978, acadia17_648n, caadria2017_190z45, ac56, acadia17_137ll, 16a1, 7b8d, 6355, 1889, d798, 9e19, 0a1d, 0416, 6312, 9b1d, 230e, 1ed6, b8dc, acadia16_244l15, 0d69, 2804, 9520, f048, 8ea7, 6dbb, ecaade2017_072b, acadia17_296x, ce7b, b5b8, 58f2, 0c84, 028f, cb91, ascaad2016_058e23, 5ed4, dc3d, acadia17_669u, f297, d9bc, 7c36, 767c, dbac, 599b, ecaade2017_230ww, ecaade2017_229jj, 2c3c, sigradi2014_213t7, d57a, 38da, c073, 6131, c54f, dfc3, f133, sigradi2013_243r, ijac201412206x4, 0230, 7caf, b6ca, acadia17_292w, acadia16_270e17, ef8a, 9ee9, e243, 918c, 7ce6, caadria2016_725g31, ecaade2015_285k62, 5412, ecaade2014_196a51, bdf4, 3f15, dc55, ascaad2016_057s22, 3041, af76, 846a, 1ff2, 9a78, 548a, f0ee, c416, a32e, 7baa, b5d6, acadia17_211o, 3c90, a44c, acadia15_69m2, ecaade2017_225qq, 0d76, fb83, 84ab, 5f00, decb, 8993, 0da4, 3338, 59b2, c101, eb7d, 0a0b, 6707, afb2, e297, f304, a28d, 35de, acadia15_371l16, ecaade2014_086y20, 9d15, 370d, 6ccb, fe24, 6dc9, a440, 11e2, 1477, be8f, ecaade2014_044i11, 215e, 3f0b, daf2, ijac201614308j5, ascaad2016_028o11, b35b, 353c, 48f6, ea13, 88c0, c7f4, caadria2015_190k28, d7ea, 6211, fdfc, f309, ba2a, 6daa, 8ac9, ecaade2015_138a28, caadria2015_213d33, 290a, acadia17_38ss, ecaade2014_024u7, ecaade2014_085f20, sigradi2016_724vv, 5058, f705, 116d, 48ec, 3d5d, 6c16, d39f, 0a79, b436, fc9d, b25d, d1d7, 9816, ecaade2015_77z14, 3137, 290b, 86f5, 6ff6, c503, 82ea, ijac201715201y, caadria2017_149j39, 5b6b, 59ef, sigradi2014_345b10, e4f8, 8d90, e5f4, 4ff1, fe76, dc86, sigradi2016_817g, 9bb3, 357d, 7406, 3155, 449c, c13a, 56ee, ecaade2017_198ww, aaa0, 80f4, ecaade2014_113u26, c5e6, e48f, f5ae, 5df6, f62d, d7b2, ijac201614305m3, ascaad2014_008t4, 6c68, 7979, ecaade2016_068a18, 0c11, cc32, db16, acadia17_350gg, 35f5, 542e, 192f, 5140, b294, 33db, 3302, ecaade2017_027b, 72ef, 3da3, 8727, ascaad2016_041m16, 9769, caadria2015_023a4, 633c, ecaade2016_165v46, 078a, 494b, caadria2015_218z33, ecaade2016_183s49, sigradi2015_10.307n21, ecaade2016_098a27, ecaade2015_130b26, e921, 1221, db88, 1814, fe69, a4c7, sigradi2015_11.8k23, f0c4, 8ee7, 8080, 8f24, d5f5, acadia14_101v, e483, 0bc1, 6c7f, 8bc2, e7df, 8cfe, sigradi2013_243d, ec99, 8ee9, 6f0a, 1fe3, b079, c1a6, 7203, 1d68, f012, 49cd, e98f, d974, d528, ecaade2017_152nn, caadria2016_819m34, 79b0, ecaade2017_169ii, 7dd8, c8f6, caadria2017_094u25, 9fe2, 0f90, 9322, ecaade2015_207g46, cd63, acadia14projects_147ao, ecaade2017_019a, 041c, 1dfd, 36cc, 5a4c, 0126, d511, c75d, 51c3, ecaade2015_138z27, 656c, faa5, 345a, 1ef5, 455e, 44b0, acadia14_375l, cdbf, 182c, 6d96, cfeb, 5ed6, ecaade2014_156i38, 6d03, 661b, e5b0, ecaade2017_134s, f81a, fdf3, 92f7, ecaade2014_016w3, caadria2016_693c30, caadria2015_031r4, ijac201513303s11, b25e, ecaade2015_82a16, 2e3e, fcf0, 1709, bf9f, ecaade2014_122y27, bfe7, c77a, 4cf2, 9e99, 1c08, sigradi2016_752oo, decc, e6e5, 0b0c, 32e2, 29dd, 72a3, d41c, ecaade2017_124bb, 6438, ecaade2014_014i3, sigradi2013_155g, ascaad2016_033z12, 2f04, 9a1d, f578, 8dc8, ecaade2017_301m, b61d, 0d20, b519, 40d1, 17bd, caadria2015_002a1, 4264, 7b7f, 514e, 54b5, 08aa, 983b, ascaad2014_005d3, 9f00, acadia14_609ai, 1f30, 6a34, ecaade2017_277jj, sigradi2013_313n, ecaade2015_144v30, acadia17_222l, fd11, bc8b, 7ea6, fc49, dec9, b8b4, 4849, 5b60, c354, 1008, 7d4e, caadria2017_003b2, 7395, 21e1, 00d1, 13cd, acadia17_570q, acadia14_463a, caadria2016_745e32, caadria2017_005g3, f054, acadia16_470e27, 1ccb, 9ced, df72, d54c, 5d30, 9a60, ea5a, acadia17_340e, ecaade2017_157nn, 107f, 7efa, 7a62, c0d2, fb40, 1da3, b0bc, ecaade2015_280f61, a503, sigradi2014_157c4, sigradi2016_431bb, acadia14projects_601v, c510, ecaade2017_138y, ecaade2014_224a57, acadia17_590c, c734, eac7, ecaade2016_105b29, ad52, c04b, 84f4, 3ff7, caadria2017_002m1, af81, 46fa, 8f85, 9dc1, 7038, 4e57, 287b, acadia17_512i, ecaade2015_180d39, 2853, acadia14projects_81k, 88f1, 883f, 8fac, 1474, 9e04, ecaade2014_112x25, ecaade2016_bkoj65, 6aad, 6c32, 1a02, 89d5, ecaade2015_241i55, b94a, 7750, 120f, 2c5c, 5b24, 200e, ijac201412207f5, c930, ijac201412205o4, 03be, 3ab0, a68c, 2fcf, 1d5d, 4b9f, 1fd1, ecaade2017_255b, 0f4c, ecaade2014_100i23, 3409, caadria2017_085w24, 4247, b42f, sigradi2015_8.186g12, fa7d, 4ebb, acadia17_650a, acadia14projects_661i, acadia17_391a, acadia17_117x, 7b5b, 40fa, 65e6, c81a, 59f1, b32d, e7ed, 8d80, 5f4e, sigradi2013_414u, 2fe1, 68e4, 38b0, ecaade2017_085xx, bd43, 9e7f, 0890, f478, ecaade2015_324u70, 9c6d, d751, a6e2, e963, bde0, 21c5, sigradi2015_10.7g18, 7dad, 66c5, acadia14_91s, 509b, 1ac6, 64b3, d2d4, caadria2015_156h24, 1a5b, a8d1, 8777, caadria2016_601m25, 0d37, cf8d, 6b0e, f89c, 177e, ecaade2014_159o39, 22ec, 2ce8, 8a29, d073, f529, 1d32, ecaade2015_73f14, sigradi2016_550k, a16f, efbf, acadia17_154rr, 040b, 5590, caadria2016_477e20, 5a7b, 1d4c, f85f, b897, 7dab, a48d, 48d0, 5476, 28c4, ecaade2013r_001s1, faa3, c560, 8f2e, b6ed, 5fe9, 53ee, 8436, cc5c, 3d7d, ecaade2017_282y, ecaade2014_237x60, 291d, acadia17_349s, ijac201614204z9, 18af, ecaade2016_042j11, 65e8, 508a, bfc4, 2106, feb3, af33, 9fde, 93de, 98af, 487a, a3eb, a61f, 0317, 147f, ec34, 2ef2, 7d27, dbbb, acadia14projects_235s, e4c9, 82f3, c41f, a46c, 5731, acadia17_340d, fae2, bdf7, c700, 0123, 9db4, acadia15_343f14, f1ef, acadia17_650e, aac9, cd45, sigradi2014_137j2, ec7c, ecaade2015_18y2, 87aa, 3599, e22b, 3eea, ecaade2015_143r30, 56b4, acadia15_263s10, f534, acadia17_358uu, 6983, c4b0, af09, fdcb, ecaade2014_168h42, d2b2, 98b7, 580e, 0222, 989c, 88a5, 82ef, cfba, f6ea, fd3b, efd9, 9780, a141, 8b73, e02a, ascaad2016_021w7, ecaade2014_014c3, ff13, 1ae5, 7ac2, cb62, ecaade2016_027f8, ijac201513302m10, 7fa9, c6c5, a3dc, caadria2017_105k28, 001d, acadia15_469r20, 1fe4, a9fe, 32b6, 3425, 1bc6, d437, ijac201412301n6, sigradi2016_695n, 0feb, ascaad2016_024k10, bc0a, 1899, acadia17_212ee, ecaade2015_53z9, 2aa3, 70ec, ijac201614201d6, c36b, ecaade2014_052g13, 22c1, 9dc0, 0abc, 6604, 4191, a34c, caadria2015_069n8, 1ba9, 86dc, caadria2016_579p24, 320c, b2d9, a20b, 024f, aa97, ecaade2017_293uu, acc4, 6427, 0390, e22d, 3b2c, ecaade2014_019i5, fff9, d0e0, bd09, caadria2015_237s35, ecaade2017_053g, sigradi2013_407c, 7f51, c42c, 3529, e790, 7409, d537, 9a69, ecaade2016_197x51, f037, 7837, 1ea3, 090e, e35c, b260, 91ff, 6e25, 0f39, ebad, 5052, ba90, 2cc6, 75d3, 6958, 526f, 1df7, 6417, 537e, 665b, ecaade2016_225r60, acadia15_311g12, f2f5, d363, 4394, 7851, f39e, b5de, 7253, 8aff, sigradi2015_11.34c24, caadria2016_343e15, acadia14_473au, 02b0, ecaade2015_250i57, ecaade2017_050k, ijac201715202r, e9b8, e5ae, d27f, d493, bc1b, ecaade2016_065b16, 0a6f, f384, 8efa, 95ac, a29e, 283e, acadia17_382uu, 3c4d, 36d3, db34, 84cc, ijac201614208h14, d99f, 9186, f638, 318c, 3a7e, 1896, 08a7, ec61, ecaade2016_047l13, c7ce, 3b7f, 9496, 6f01, ecaade2017_172n, bf57, acadia17_511d, 7e34, 9237, 07f0, sigradi2014_049j5, ijac201412201p1, 92dc, a52a, 9009, 2681, ecaade2016_197w51, 306c, df5c, 6491, 7328, 6822, 44d8, d093, d509, 00e4, 8c5d, eed3, 0ea4, 7d0d, 8db0, acadia14_681af, 39fd, 477d, ecaade2015_33f6, 83be, 8bde, 3414, ecaade2014_143p32, d4d8, 152d, ecaade2016_230t61, c255, 7834, 13e1, ecaade2017_215ggr, 8405, 794e, cdf3, acadia17_248b, acfd, 047a, ecaade2017_087t, ijac201715106h, e639, acadia16_62g4, 8759, 141e, 5b8c, 153e, e7c9, 5050, 917f, 2e18, 965c, 5d6f, f32e, 6290, 4ac4, 132c, 24ad, d864, cf82, 9390, 18f3, ecaade2016_047k13, 6147, 2503, bf79, eeed, 8ea2, 6d3d, 8dea, ef34, 28b2, 91cd, 0c8a, d231, 88fd, acadia14_435ab, d930, d538, 81f1, 721e, cd35, b0c8, bc01, 78d3, cd2c, c8c6, 5948, e7a2, ecaade2017_124h, 899d, 3d16, f1c3, a51d, 2e11, 36d4, bae6, b50e, b1fa, b273, e425, ffbe, 6415, acadia16_78r5, 5b96, b36c, ecaade2017_301u, 771b, e20f, 25bd, 92dd, f8a0, a2d9, 79af, ascaad2014_021a4, 2262, 57d4, ecaade2013r_011a7, 3913, 3ef0, ecaade2015_53o9, fd46, d092, 6f88, fa90, b1dd, ac01, ijac201715104aa, 76bf, 5142, 5392, 9d61, 86a6, 2bee, c1d7, 1af7, ijac201614407k4, fac7, 884b, sigradi2016_801y, 93d0, 1dd4, 5d32, 68ac, 6490, 34bf, d7c0, f088, 9dbe, 60ae, 0c28, 9091, ecaade2015_200i43, 88ce, d7e2, 1537, sigradi2015_10.140n19, 1371, 00c5, 28c7, e25f, 5272, a3ac, dc94, f9b7, 9326, 6c11, e6f8, c811, db70, 4089, 837a, b3fc, 6dd2, ijac201614201l7, 1b59, c1cb, acdf, 5441, 6509, c52a, ecaade2017_124m, d9fd, 63cd, d430, 5633, 11ad, ade1, 837c, e250, acc3, ijac201513205y7, 2de6, 2874, de53, 9f0a, 9176, 5959, 2c2d, 62fd, 0702, 908f, af61, 159e, f1d1, ecaade2014_071e17, b183, bc64, fe30, 6d0d, ecaade2017_042w, b8ed, efb4, 0f01, e469, 852a, ecaade2016_221u56, b350, 3e2f, ff0d, 422f, e68f, 6d6f, 432b, 5312, 6f48, 6d1b, acadia17_637a, ecaade2014_194z49, a409, 7e23, cc33, 0abd, ecaade2017_059nn, 22bc, c4dc, ecaade2017_203s, 56f0, f2d5, fa05, a8d3, 3d37, sigradi2014_180s5, ebb9, fb75, 5219, abda, acadia16_98f7, 93fc, d2c4, 8a50, 3d27, 1775, fabd, c4f2, 529b, sigradi2016_771u, sigradi2016_654xx, b6f3, caadria2016_713d31, f63a, 31aa, e9d7, f78e, ecaade2017_215l, e211, 5d9c, 75f5, 8308, acadia17_648mm, 8605, 606f, acadia14_719m, ecaade2016_067r16, 3359, caadria2017_067t21, acadia16_318l19, 1921, c8cd, 723c, 2fa8, 2423, b4b8, ecaade2017_021m, 8e65, ascaad2016_045k18, 6252, c0ce, 9f77, 8ed6, a299, 83ff, 7fca, ecaade2015_269r59, 457e, 4d33, sigradi2014_082r7, ecaade2016_042m11, ecaade2016_217m55, 4e0a, ba0a, ijac201614407u4, f9d4, acadia14_699r, 1de6, 3a6c, e233, f85b, 677b, 0888, ebce, sigradi2016_777aa, 360f, 6d16, c624, ecaade2016_167e48, 42ba, ecaade2014_052v12, sigradi2013_117b, ecaade2016_130n36, c0da, 4a74, a5d9, 99fb, f23b, 24c3, c4b5, ecaade2017_073o, 6e14, ecaade2014_018n4, acadia17_463jj, acadia17_201b, 5d50, eeb2, ea83, a088, 2c97, f3fb, b146, 94c8, ecaade2014_224m57, 07d9, ijac201614105i5, ecaade2015_25j5, 1180, ee73, db2f, acadia17_307dd, 1871, 8333, ab2a, 85d1, 6574, 32e7, dd56, ecaade2015_201x43, e1c6, sigradi2013_387e, 7348, ecaade2016_095h26, b8d6, 3c38, ecaade2015_138d28, ascaad2014_015a9, 43db, 5dc2, ecaade2017_052ll, acadia14projects_101ab, 4eaf, 90d8, ijac201513303b11, 5b8f, 64a8, 9d39, 46af, ecaade2016_099j27, a715, 8f6a, sigradi2013_189f, 8fbc, 4abc, ecaade2016_094o25, 8ef8, 8ca2, acadia15_395z16, 9e4d, acadia17_177u, 23d6, 0190, caadria2015_114r17, 7d8a, acadia16_12l1, 489c, 4879, adf5, 85fc, ffc8, 644d, caadria2015_004k1, ijac201614405d3, sigradi2013_337h, 95af, 01d7, caadria2016_249m11, 911d, 73fc, 5cd7, acadia14_199ao, 69cd, ecaade2017_309qq, 6848, db39, 4121, 57e4, ecaade2015_314n68, b21b, db95, 05c2, 08b8, b70e, 3553, b8b5, 210e, eb76, 9801, acadia17_248vv, 68a5, 08b3, sigradi2015_2.213x1, c758, e3f0, a1cb, 3364, 2321, 4803, 01ca, caadria2016_383m16, 3336, be50, caadria2016_157t6, caadria2016_003i1, 964a, c64a, sigradi2013_43v, 9b9d, 305a, 4d8a, 66fc, 1866, 976d, 987b, 459e, c181, 1df1, ac7f, e6db, cc1e, eb92, 0c27, ecaade2014_159n39, ddeb, a08d, 46e0, caadria2016_851w35, 2405, e706, 3be7, ecaade2014_226i59, b681, b250, 430e, ecaade2015_53u8, sigradi2016_702w, 079c, f612, ea17, f6a3, b403, 66a4, 6ce7, 030e, 12fb, c2e2, 2289, fee4, a2a2, 3811, 0bf3, c2d3, ijac201715104ee, ecaade2017_041p, 98aa, acadia14projects_347ap, 8992, 87e1, ecaade2016_037y9, 1ebf, 4e00, ecaade2016_215z54, caadria2015_014n2, 2a09, 5309, 036e, d709, 57da, 402f, 9a90, cde0, ecaade2016_132u37, ecaade2017_174a, cd2b, sigradi2014_265o1, 6d3e, ac51, 56a6, ecaade2017_108b, aa5e, 42ef, acadia17_608dd, caadria2017_052r17, 3f1f, 7789, 8100, 19cd, sigradi2015_8.328l15, sigradi2013_347s, 9fc9, daa7, ascaad2016_047u19, adef, f718, d69f, a831, 9833, cf0a, ecaade2014_133u29, 1c99, f22e, fe0b, 505d, acadia16_450p26, c4fb, 01b4, 4b58, e0d0, ascaad2014_034k1, 1cec, acadia17_678q, 0736, c51a, b251, sigradi2015_3.209y3, 7550, c52f, a361, 10d4, 9cff, 44d0, caadria2017_142s37, 740e, 0af8, 30f2, a1a9, 678c, 8acc, d887, ascaad2016_038u14, 0666, 7bec, ecaade2017_164cc, d765, 06e9, 5e77, acadia14_531n, bcd1, 8d13, 971b, sigradi2015_6.387m9, 8007, 27f6, acadia14_517o, 6592, bacc, acadia14_435aa, 6e1e, 2a2a, fcbc, 5777, a0c0, caadria2017_042t13, ijac201513305k12, edb0, d33f, dcef, 4d36, 2cab, 163b, d32e, ad67, df96, ae05, cb52, 56d0, 3d98, ecaade2015_92s18, 91be, 87f4, a07c, 25b1, bd82, 18ee, 0777, ecaade2016_154d42, 2c25, 1890, f43b, 9880, 8e1b, acadia17_318s, 5e2a, c35e, f354, 4f63, 56dd, ecaade2015_61j12, 7bf6, 1f10, caadria2015_049x5, caadria2016_147f6, ace4, 00a3, 736e, 17b7, ad6f, ascaad2014_005r3, d642, 56f2, 2a14, b5a4, b107, 3fb4, caadria2016_055m3, ecaade2014_204d53, 8756, e9de, 46e1, ecaade2016_154f42, 4b5e, feb7, ecaade2017_290nn, b3f6, 38f2, c8e0, d86d, 8452, a637, eaf0, ecaade2017_077xx, a43b, 956f, caadria2017_041c13, 42fe, 99e0, ca28, bb84, fd86, 53e5, 963d, d25b, 593d, acadia14projects_473ak, acadia16_140w9, ijac201614102h2, ff7f, 54f9, e0c2, 67a0, 2293, ecaade2017_129pp, acadia14projects_627am, 2b30, 8b56, ed05, 7d1a, a626, acadia14projects_565y, f908, 3c8d, bc54, 6cf6, ecaade2014_016a4, 594e, 4c40, ab70, 51d3, ecaade2015_185s39, a5b9, ecaade2016_238z63, e6eb, 702c, a00f, ecaade2017_215jj, 4da6, 6bae, 85de, acadia14projects_153am, 8e91, c5c4, d498, dfe4, ecaade2016_147r40, bd3a, 7b30, acadia15_497r22, db0e, 5541, 85a5, b33c, 17cc, 6868, sigradi2013_327t, 264e, 575e, ijac201412403l6, 6b7a, dad2, 389c, cfa9, 37ba, 8f07, 7ce7, 56c5, 2cc5, 3aa4, ba77, ac89, eaf2, sigradi2016_517r, ecaade2017_112xx, 7c30, beca, e3b7, f35e, ecaade2015_235s53, db8d, 5f82, 4c5c, 7ee2, ce34, 8afc, b7ba, 0d9b, bc9a, 1042, 10e5, 4482, 8e51, ecaade2017_014zz, ee42, dbcc, 8207, cb6f, a9dd, cabe, fa4d, ae0e, 7b61, 7c12, 9c08, 64a9, acadia14_661l, 734c, 553c, caadria2017_145m38, fdaf, 72ce, fef5, 5101, ad49, 70df, sigradi2014_341d8, caadria2017_094b26, ecaade2015_269s59, 76da, 95ff, e46a, 71ea, e296, e8d7, 2ea5, 1585, ecaade2017_006zz, acadia14projects_135w, e564, acadia17_28bb, 7a93, e16e, ab81, ecaade2013r_002b2, ecaade2016_222i57, a85f, 7ad4, e569, 4182, e90d, caadria2015_114r18, ffc1, ad90, f340, 6a8e, d558, 7655, e69d, acadia17_164yy, ebb3, ecaade2014_138j30, 1708, 98dc, caadria2016_177e8, ee2d, c0ab, b07d, 1619, 5949, ecaade2015_177b38, a0f3, ab31, ae04, 9b12, dbaa, 37dc, 22ac, 0698, acadia17_339ll, acadia14projects_671r, ecaade2015_235l53, acadia17_81i, 3755, 8932, 7244, 0817, ijac201513305e12, b9b6, 115a, sigradi2015_6.341a9, 81d8, 7450, acadia17_82y, 2569, e895, 4a43, 5904, 8d1c, f387, 3490, f7a4, 632a, 79ee, b954, 9053, 9a3f, acadia17_37dd, e52a, caadria2017_118b31, d365, 63da, 486a, acadia17_189mm, 90e7, ijac201715106jj, 3e82, sigradi2016_367xx, dd95, 3710, 7002, afde, ecaade2016_230j62, ff0e, 16e7, ecaade2015_18h3, ceb6, ecaade2016_tkoc67, 9b3b, dfae, 4547, 0b1e, sigradi2015_10.138c19, 24de, 0dfc, 0579, 2fc4, 7f30, 04ce, 0ba3, 392d, ecaade2016_223c59, 16fb, 217c, f607, 2f35, ecaade2015_92x18, caadria2017_079u23, 21a7, 1093, e2a7, ecaade2017_019nn, 418f, ecaade2015_279y60, 6925, 7b14, 5b3a, ecaade2016_075m22, acadia16_344k21, 2403, ecaade2015_17d2, 1392, 9257, cac5, a556, 5eba, dcc3, ab65, 2d60, caadria2016_445c19, c4bc, 0ce4, 0128, ca73, 6489, 9556, 2dff, f3c3, 3663, f00e, 07b2, ijac201412307f3, 721f, ff2d, 021c, sigradi2015_3.394g6, ecaade2016_025w6, 8f17, caadria2015_172b26, be1c, 9871, de82, 5271, 65f2, 2a28, acadia15_431i18, f3e1, ecaade2014_096v22, ecaade2017_051n, 9d44, 47e2, da68, 876d, c5c9, acadia14_63av, 704e, 8191, 86a1, caadria2015_069o8, 19b8, b0c4, 21c4, 5bd4, 233f, f7b0, 2ec8, cf6d, e5c9, d881, b2ef, fad3, 8a6c, f86b, 45bc, ecaade2015_13r1, acadia14projects_555h, acadia14_549t, eebc, ecaade2016_074k21, 648e, 7dbb, sigradi2013_327, 725c, afb9, 06dc, 60f0, 5310, 3294, ecaade2017_049a, 0de4, caadria2017_142n37, b49e, acadia17_128ll, 3fdb, ecaade2015_53p8, a9f8, 74b5, acadia17_435i, sigradi2015_11.165v25, 27e6, caadria2017_058f20, 89c3, ecaade2015_110f21, acadia17_273aa, ecaade2017_265z, da45, caadria2015_084v12, 466b, b70d, acadia14projects_681ao, eea5, 5f98, e3e6, ijac201715104i, 382f, dd20, sigradi2014_128d1, sigradi2015_3.65z2, ecaade2015_194c41, 84a1, 3ebe, ece8, ecaade2017_302bb, 4bcf, 4726, 3797, e2cf, sigradi2015_11.136w24, 7dc4, 00a2, 7375, 2206, bc56, 533d, 8cda, 102a, fb61, a4c1, 21a5, fab7, acadia14_33an, sigradi2014_084z7, b075, 1527, 2c5e, d67c, 06d6, 7e48, 7134, 3afc, ecaade2015_314f68, 9171, 84e9, 8732, ecaade2015_114d22, ascaad2016_022i9, acadia15_243f10, bde6, ijac201614207o11, 76bb, 9080, bba4, cf69, ecaade2017_051x, 355a, acadia17_392n, ecaade2014_157x38, caadria2016_457n19, acadia15_203i8, 3bcf, a320, c972, ecaade2017_059a, 769a, 1791, a57d, b3d2, 63a4, 127d, 24d2, 584a, b679, 0ca2, 46ae, 9276, 480f, f167, e31b, cade, ae2f, 045f, acadia16_106k8, 62de, cf3e, 5e86, 8db7, ecaade2014_157g39, f509, ecaade2017_282r, 7964, be78, 9d72, c865, ed80, cf11, ecaade2017_269e, acadia14_435aw, 4091, ecaade2017_044uu, 84d6, 596d, 38e6, 68f8, a226, ef02, caadria2017_124s33, 8f99, 1a34, d6f0, 221e, 1f05, e6f7, acadia17_608x, ascaad2014_028s7, 8f37, c754, ebfc, 05de, a6b8, e1f2, 4867, ijac201412302n7, 6b38, sigradi2016_695r, dd5e, 21b7, caadria2017_104d28, e6f9, caadria2017_056o19, e53c, 625c, sigradi2015_8.186k12, caadria2017_124e33, c018, c6ee, be7b, d1c8, acadia16_344h20, 9cd1, 5e7a, a5cd, 86c4, sigradi2013_41f, c59c, 817a, 4daf, d687, 7304, 1e02, 04d8, c69b, 3858, e8e3, acadia14_647au, cacb, 8283, b74e, e6c9, ad0b, acadia17_348xx, dd3a, dfea, 1e41, de50, 7281, 4f51, ijac201412203m2, f23f, acadia14_91u, f9a7, 4962, ascaad2014_001f1, 0d94, sigradi2016_484h, ad74, b855, sigradi2015_sp_4.275v29, ijac201715105r, e578, 6b12, 6c5e, 86ef, 61f9, bbd4, ecaade2016_045n12, 5046, sigradi2013_401t, f5d4, ecaade2014_140d32, b564, 7d89, 282a, 571b, ascaad2016_018h7, 7d20, a291, acadia14_125aa, 0369, a10f, ecaade2017_253ff, 59ac, sigradi2016_817a, sigradi2013_271l, 83a7, 20a6, 6d8a, 2fab, ec79, sigradi2015_4.219u6, 42b8, caadria2016_683k29, 47a8, ecaade2017_023w, acadia16_440d26, ecaade2016_223i59, dc44, 3b45, 128c, b95d, f30b, 5a7c, 3311, 897c, ba6c, f7b3, c5dd, 0b7b, caadria2017_051m16, fd9d, 2279, ce92, 5b3e, ecaade2014_208f54, 8903, acadia14projects_153an, 3013, 8b2b, caadria2015_064r7, d83e, 57aa, 32fe, 69ca, 3f3a, 20c8, e5b1, 3e91, ecaade2014_140m31, 6605, 5380, ecaade2017_129ll, f2d8, c187, 0950, 7eb1, ecaade2017_175h, ecaade2017_017b, 5384, ce7e, acadia16_318o19, 038b, 03ea, caadria2016_023s2, ijac201412306x2, ascaad2014_007a4, 8a5e, 9798, d6f8, ecaade2017_265u, acadia14projects_619af, 3904, acadia16_344o21, d923, acadia14_627ak, 6406, sigradi2013_303h, 78ac, 5ecc, acadia16_130v9, a2ef, 4b62, acadia14_399ak, f6f8, db00, f7bc, e572, d655, ecaade2017_057ee, 3379, 261d, 683a, 3e8d, 8b80, 5d99, 9ea7, 5594, e194, 1813, b285, a51e, 1ac1, acadia14_189au, 6ca6, b7dd, ecaade2015_103n20, d7c1, eb07, 67da, 0cb2, 2782, f4dc, cf71, 3b93, ecaade2017_023ee, 05a2, sigradi2016_590b, acadia14projects_53s, ecaade2014_133y29, 29f4, 1320, 1a05, 8af0, f5e9, ea82, ecaade2015_319a70, a53b, c93d, acadia14projects_549r, 1f3e, 0045, caadria2016_003f1, 09c1, d165, acadia14projects_281ac, sigradi2016_803dd, ecaade2017_282n, 2838, c5d3, ecaade2015_59j11, ecaade2016_096p26, a70c, caadria2015_069r8, d5f3, a1d9, bbf4, c362, ecaade2015_27r5, ijac201614306b4, ef42, f567, 1ed4, a1f0, ecaade2015_206v45, sigradi2013_243z, ecaade2015_217c48, 15ca, sigradi2015_6.183n8, 49d0, c24a, 7d91, e028, e709, ecaade2014_086s20, 2615, dd1a, 3a5b, ecaade2017_277zz, 64ab, 0606, caadria2016_601n25, efb8, 93b1, e136, caadria2015_209b32, abd3, b188, acadia14projects_627ap, f4b6, 0509, 29c8, ecaade2013r_003b3, ad4c, de0a, c0ef, ecaade2014_233h60, sigradi2013_305, 999f, b5cf, 14e2, caadria2017_174d42, 1f74, 65f6, sigradi2014_057s5, caadria2015_233d35, dffa, bc49, acadia14projects_365ad, 7f3b, 1ddc, acadia17_26h, 00cf, 7937, c776, 2a6e, e7d4, 74c5, 99b2, 3ec1, 07f8, acadia17_454z, caadria2015_237t35, acadia16_424e25, 49a2, ecaade2014_140p31, caadria2015_226z34, fea9, 1185, acadia14projects_339aa, f87b, f02e, b675, sigradi2013_222, 760d, 994f, acadia16_362k22, ecaade2013r_013v7, a571, c70a, c468, 4ee3, ecaade2015_35z6, ecaade2014_046n11, 7d7f, c572, 39ff, 3f08, ecaade2014_038a10, b240, fa25, acadia17_544g, acadia17_154bb, 13fa, c9ff, a81f, 546d, b362, ecaade2014_173y42, 3986, ecaade2017_255j, d928, 7a91, sigradi2013_390a, 3615, caadria2015_122p19, acadia14_627am, 1eca, 2708, a3f1, 4e96, d364, d308, aa09, 9f91, 2392, b4de, caadria2017_016a7, e5c2, 4c5b, 73bd, 15a4, 1b71, b99a, f575, ascaad2016_022b9, 8ef1, acadia15_333w13, 51c1, 1485, 3c0a, 7410, 6007, acadia15_123k4, sigradi2013_54n, 0ed6, 7e25, 9da5, acadia15_57j2, acadia16_116y8, 5fc4, bdcd, 4e76, 54e3, 7e1f, 9716, 6736, ecaade2015_129s25, acadia14_43ag, 1486, 198c, 2d57, 67d0, 45c5, 75d6, 8adb, 9a34, ascaad2014_029d8, 28ae, f317, 52a9, sigradi2013_189j, 8b16, acadia14projects_189ar, ad2f, ascaad2016_009o4, d4f5, f1fc, a6c1, c39d, be15, 9b21, 8eb1, acadia17_211k, ab00, caadria2016_187d9, acadia17_669s, 66e5, cdbd, 10f9, 6628, a875, 3321, 1715, c6e3, 7518, fbde, ebe3, 617f, a847, caadria2015_190f28, 1d2c, 4476, 27bd, sigradi2015_sp_4.275t29, 0a52, acadia17_570bb, 9180, 6915, 273d, a1bc, 453f, cbcb, acadia14_671j, 8e6c, ac1e, 2c2a, 30ea, 64ff, 356f, acadia15_497e22, 3afa, acadia15_110z3, 39dc, e2be, caadria2017_009z4, e6a5, 4ae4, 9a2a, 9207, 4a73, c679, cab5, ecaade2017_256v, 4486, 4d5d, 0733, e0d1, daeb, c08d, 0f6c, b724, ae0f, 5b20, sigradi2013_248z, 9030, caadria2017_054f18, sigradi2014_030a2, 4211, 61ed, acadia17_89s, e07e, 9ba5, 0b38, ecaade2014_230s59, ecaade2015_53e9, fb33, 722e, caadria2017_040l12, sigradi2013_212r, 1a33, efe6, b32c, 861f, 0aaa, sigradi2016_512d, 2b88, 93a1, ascaad2016_057x22, cf8a, 0340, d3a5, acadia16_280c18, c369, caadria2017_035v11, sigradi2016_801z, dc78, ecaade2016_185d50, 2129, 3621, bfa4, 80c6, 3651, 195b, 951f, 8260, 73f3, d162, 1523, 80f0, 41fc, ba49, acadia14projects_565l, 23ff, 941f, 3ef1, 5db6, 8ff8, 60e1, 119d, 2d78, 2fd5, ijac201412304g1, 957a, 195d, 99d1, 26d3, e4f0, a611, 2858, 65e4, 3eaa, 1939, c3d7, 7763, abe1, 945f, 04d7, ecaade2017_054ff, cc59, acadia14_189ak, aaa2, caadria2015_084x12, 3b3f, e0c9, 8eb6, cfb8, sigradi2014_164k4, ffc2, 71fa, ascaad2014_014l8, 9052, 9032, 7eb8, ijac201513303r10, bf50, 78ad, 6158, ecaade2015_319e70, 0948, 33fa, 8908, aed7, 589f, b54f, 0532, ascaad2014_004d2, d8d2, 14c5, b967, f55f, 833b, 822a, ecaade2015_285d62, 0aa7, 364f, e8b4, cb9d, caadria2016_507j21, sigradi2015_sp_4.388z29, c670, e521, 19be, 412f, a97a, 3c3e, ecaade2015_138j29, 0cbc, f50f, d640, ecaade2014_010s1, ecaade2014_095u22, c325, acadia14projects_661b, 44d3, 9999, 4cba, caadria2016_621r26, 8c53, 6f96, c47a, e873, aaaa, 09c9, 953f, 8f0e, 68d0, 0df0, e8a4, d715, 44aa, 1f37, 2ee8, acadia17_248k, ijac201412303n9, 906c, cf81, ae3b, a133, 2cdd, ecaade2015_248n56, 577c, dc39, e609, sigradi2016_809ss, 0224, f765, 4494, fccd, a965, 1b65, cbc5, 35f6, ascaad2014_030z8, 57d7, ecaade2016_046v12, f8b6, c839, acadia17_511a, b628, ecaade2015_200o43, 2c1e, e9c4, 04c2, caadria2017_018y7, 9a17, 72c3, cef0, 008c, 3574, a871, b512, 5898, 0e26, 9d94, ecaade2014_011j2, a1c8, d7b4, 1d9a, ecaade2014_224b58, 83fb, sigradi2013_135j, a5d1, f225, a710, b473, e6c3, f077, acadia16_478k28, 4532, acadia17_660p, 9710, 207c, 521b, 5675, f775, 90e4, 6657, 6fcf, ecaade2014_072f17, 453a, sigradi2016_659u, d57c, sigradi2015_11.165m25, afa7, 1e4e, 93fd, 50f5, acadia17_522ee, 6363, 1adf, d557, e527, e124, ecaade2015_309y67, f78d, ba32, 44c6, 7b66, 239e, 0c0f, ec50, acadia17_374dd, 42dc, 24b1, 65a8, acadia16_130n9, 5810, caadria2015_210h32, 266d, caadria2017_018z7, 325e, 466f, 7d6f, 6ea7, ecaade2015_38k7, caadria2017_145d38, 0846, 8d8a, ecaade2014_016f4, 94b3, 0a77, acadia14projects_487h, b4e2, 3c70, eccc, 1043, ecaade2014_221m56, caadria2017_155n39, d615, d25c, 8048, 5e37, acadia16_98c7, 281a, acadia17_582nn, 9155, acadia17_365h, 5ed8, 3c80, bb41, caadria2015_096j15, 79b7, 5ccd, d154, ecaade2013r_018r9, acadia14projects_301i, ecaade2014_052j12, ecaade2015_193d40, f1f0, d32a, acadia17_222o, 6825, 86dd, f1f6, ijac201614403k2, ccb3, bdfe, acadia17_534rr, b8b2, ecaade2015_35n6, ecaade2016_037v9, acadia17_248g, 1c8f, 7d12, ecaade2017_208i, a9c4, ijac201715202ff, a75b, 5bac, sigradi2016_732n, 49eb, ecaade2014_010t1, ecaade2017_053n, ff96, caadria2017_041d13, 4154, 86bf, 338e, e879, 5735, ijac201412304t1, 4bea, 9651, 1aa6, acadia17_522cc, fde5, ecaade2014_029f8, acadia17_358bb, ecaade2015_248u56, b3a7, 1e18, acadia14_565p, c2de, sigradi2013_414d, afce, e1e2, caadria2016_539w22, 854e, 15ff, ecaade2016_191a51, acadia17_678xx, 6ee8, ce3e, caadria2015_064z7, ecaade2017_172m, 7a21, 084b, 96c1, d9ff, 8d71, 6d07, 936f, 793d, acadia14projects_609ah, 113f, b90e, acadia17_446gg, 15b1, 6c14, b999, acadia17_52g, 3691, 5890, 01e5, d65b, d446, ceba, 6052, fa0b, 291b, 38ca, caadria2016_851k36, ec19, ecaade2015_38l7, f73b, 8e10, ascaad2016_034i13, c5a9, ecaade2016_071u18, ecaade2015_53s9, ascaad2016_021c8, ecaade2015_138a27, 33ac, c327, ecaade2014_173b43, 1c15, 74d9, fb23, f79d, f2ad, 2453, ecaade2014_168r40, 8275, 6b04, bb32, 448c, 29b8, f4c5, 203d, effe, 0680, 20b1, ff43, acadia17_373l, 87b2, ecaade2014_128s28, 7a11, 8b7c, sigradi2014_213y7, b34a, ijac201614201b6, f767, 2794, f3ca, 6e18, dc98, caadria2017_023x8, 08a9, bf29, 3deb, 6345, ecaade2017_306o, ecaade2014_121r27, 6fd2, 49df, ecaade2016_068m17, 34c7, 277d, 730b, ecaade2016_046u12, ecaade2015_209u46, 738a, ecaade2017_122kk, 49ca, cfca, 2a97, caadria2015_090c15, f7d8, 0031, 3bc4, 3b82, 3cbb, ecaade2014_052n12, c9bb, 078b, 72c1, 6a11, 6835, dc3e, ascaad2016_039j15, 4559, b96d, 4608, 0170, f7f1, 0ab3, sigradi2016_448w, d303, 8860, 9360, b29b, sigradi2016_625c, b8e4, ecaade2017_071yy, 42b7, ecaade2015_55c10, fe33, 5bbc, 1e87, b1de, 917c, 16f1, acadia15_343x14, acadia17_232ee, f9e9, ascaad2016_039z15, ijac201614205i10, ascaad2016_042s16, 7b31, cbe6, ecaade2017_214s, 2870, ecaade2015_206s45, 2b91, c494, 366e, aa90, b640, aa89, acadia17_27t, 05fb, 8b97, 714c, b4a3, c960, f28e, 6d51, 7143, 282e, acadia17_382ss, d442, d910, caf5, 7e6b, 23d3, f19a, edf2, a0cb, ccfe, a08e, 0855, 5415, a008, 833d, cfbc, 4222, 9141, 9971, cbb0, c9c2, 9618, 9de4, 5d52, 3c56, c95d, b792, ce15, b4b3, 4bf0, 53c7, sigradi2015_sp_4.388b30, 323b, acadia14_247n, ecaade2015_273g60, ecaade2015_138o27, 39ea, 90f7, 32cf, 6ddf, 1a24, b6fc, 8551, 41ea, 7bf7, 827f, bf1c, 75cc, c087, 3661, c286, ecaade2016_224u59, 73b8, 137c, b2e3, caadria2017_001e1, 3c8f, acadia17_162w, 36c0, ab57, ecaade2016_102r27, fe97, acadia17_81f, eb86, ecaade2017_195cc, 205a, af40, 1900, 5a03, 9dd9, f663, acadia14projects_691au, 0f8e, caadria2017_163l40, f8b0, ba2f, sigradi2013_226z, a6b2, acadia15_451c20, 4a19, acadia15_469j20, e9c2, ecaade2016_036p9, 285e, sigradi2015_11.165n25, 7dce, 2383, 711b, be65, a35e, b542, 689b, sigradi2015_8.81s11, 525c, 1ac7, 1126, 3270, cb39, acadia17_60u, ecaade2017_047r, ascaad2014_017k9, ecaade2016_018l5, ecaade2014_218s55, 7326, 702a, eded, ijac201715203zz, 3408, 724d, ea0b, 4719, ecaade2014_140v31, caadria2015_016k3, 54a6, 8b7b, 907b, a3e7, 2f3d, 97fc, 24c9, acadia17_414kk, caadria2016_539h23, ascaad2016_028j11, 18b7, c691, sigradi2016_484pp, e4cd, 7cca, 96e3, 2953, ecaade2017_212ff, acadia14_339aj, 35f4, caadria2017_122o31, ae98, ijac201614402l1, bab7, 6b77, f64c, 226b, 16df, ecaade2014_153u37, 4298, 7e31, a5a2, ascaad2014_029h8, b60b, sigradi2015_2.213t1, 3293, 0bce, d79b, 398a, 6903, 74c6, 8212, ijac201412303j9, ecaade2017_302jj, 527b, d33e, caadria2017_062u20, de06, ecaade2016_026r7, 1fe1, 3b6a, sigradi2014_266d2, 3083, 27d1, ecaade2016_tkoe67, d771, 978f, 054e, acadia17_70ii, 7f7e, 8c2d, 1147, 570a, 979a, a848, ecaade2017_174qq, 77bd, 4370, cc7b, e679, 9e5f, f545, bd24, ijac201513205w7, acadia16_344f21, bb24, ecaade2014_196d51, caadria2015_208y30, 8c4e, acadia14_117g, 2ce0, 5c1f, b3f4, 8896, b2a2, 3cf7, acadia14projects_63e, 8a82, 7353, 8916, caadria2017_048l15, 5e6e, sigradi2016_647nn, 0ca3, 31dc, 6778, 0c43, caadria2015_054m6, 701f, 9b5a, 4e5a, d43e, 6a74, sigradi2016_625oo, d061, 35ba, ecaade2016_021e6, 4c6b, acadia14projects_177ah, 2137, 6f71, sigradi2015_6.42a8, 954f, ecaade2017_192m, 6e35, a9da, e12e, af13, 45b4, 623b, f441, 1cb1, ecaade2014_052r12, 2284, ijac201513201m5, f0d6, ecaade2017_211ee, 2bf9, 4ff2, fec7, e4ba, sigradi2013_30k, 8a7a, 980c, 9ed0, 9a3c, 6aa8, e110, 790f, fff0, ijac201715106q, 12b4, acadia17_464yy, ecaade2017_309rr, c55a, c487, 0f92, 0a31, 16e8, fc64, 82e7, 565c, 51df, 2fb3, 1cbd, 7c81, 6de4, 983c, 9e6f, 9736, b80b, ecaade2016_223u58, 3687, sigradi2015_9.152y16, 1189, 6669, 92f1, e46b, 7a0f, 42a0, 51fe, 32d0, ascaad2014_015z8, 2be7, 09e7, 10fd, bab9, 5636, 388b, bc4e, d6f4, bde8, b78d, 8c22, ddbd, 4a44, 204c, acadia17_382b, sigradi2015_11.166d26, ijac201412403w5, 8be3, 7ebe, d086, caadria2016_281j12, a383, ascaad2014_021x3, sigradi2014_214c8, d514, ascaad2014_024y5, 97e1, 4041, 11f7, 6318, e951, 1d55, 0afb, 9d3f, fde1, b8a2, 53c6, ecaade2014_038d10, ijac201412204b3, bcad, caadria2016_549p23, 1201, a43e, ce6a, 1a1e, 0229, ijac201614407v4, 3882, 5fe3, 7e67, 8dd8, ecaade2017_181y, 49db, 9612, ce38, ecaade2013r_003s2, 82a4, e7e4, e1f0, 2ca7, 0b71, a22f, ad45, ecaade2016_123x33, 1472, sigradi2016_737w, 79a3, 64af, 20e4, 930f, 602c, acadia14_229j, 09d2, b964, 16f8, 7e15, 18f6, 6b05, fd6a, b64a, 62e4, 65b3, ecaade2017_101u, 97e3, acadia17_670ii, acadia17_598qq, acadia16_470o27, c01b, ecaade2017_202p, 7b25, e19f, 0657, acadia16_432l25, 0434, a305, ecaade2017_220ii, 26a4, f0f3, c1e4, 09fd, 4823, 4676, 05ac, 14a3, 3801, aac4, ea76, 582f, ecaade2016_mrtn66, 4c0c, ecaade2017_116l, sigradi2016_815hh, f496, 236f, 6119, c0cf, 0db3, 93c9, 2d82, 4577, 6719, 76a2, 28d3, acadia17_455ff, ijac201412304r9, 05c6, sigradi2013_425p, cdcc, 252b, b50c, 5bb2, 0e4b, sigradi2014_152u3, fe53, ecaade2016_068f18, ed36, 6181, caadria2015_102z15, acadia17_222yy, 1e62, 2cec, acadia17_403p, eaee, 47cf, ecaade2014_092d22, 8d62, sigradi2013_386e, 0c82, acadia17_308pp, ecaade2015_200h43, ded4, 00b2, 9c70, ecaade2014_140n31, 7d51, 87a1, 2aa8, 0414, ecaade2016_118j31, 86fc, 77a1, caadria2016_683r29, 1a38, acadia16_72e5, a7da, 9cb7, 03b5, 41aa, b4bf, 712f, ecaade2016_063n15, acadia17_358jj, 690e, adc4, 5ac2, e89b, acadia15_211v8, d291, 695b, 500a, fe3f, f728, 6570, fc1e, 406f, 55b4, 03c2, a61e, d8d4, ecaade2017_211bb, bcd5, 3207, a736, 7207, 077b, d503, 7baf, 8406, 17cb, 1740, a96c, 56e9, 639e, ecaade2017_215aar, 7968, d5de, f033, e3a9, ad15, ecaade2014_070l16, 66ab, ijac201715203p, e119, d6bf, 1818, ecaade2017_308y, 1c49, 4669, 1ccf, 0a8b, 569c, 7425, 595e, a43f, c3cc, 72e3, acadia14projects_601z, fe7e, 719a, ecaade2014_111l25, ascaad2014_017x9, 67ce, ea89, acadia17_382ii, 0910, d282, b49a, 41ae, 92ae, ecaade2016_063r15, ecaade2017_269b, dd3c, 5c85, f787, 9034, f9a0, f10e, ecaade2014_188j48, 12cd, 3ce9, a886, da9d, d912, 75c2, acadia15_323t12, 1bd4, faaa, acadia17_455dd, 3ccc, 65f8, ecaade2016_118k31, 299b, acadia14_189ay, ecaade2015_94i19, 2854, 302f, ab72, de8a, b833, fee2, 24a4, ecaade2017_076v, acadia14_339aa, 9eb2, caadria2015_048s5, a2c2, bde1, acadia14projects_111n, de1f, c4b8, 8fa6, 5ef2, 8cac, a642, ae49, 2e35, ecaade2016_043y11, cf93, 92e8, 5fc5, ijac201614205k10, 8906, 714a, c356, 2efc, 7226, ecaade2017_143n, ecaade2017_203ee, acadia17_190c, ecaade2015_82b16, 3bb1, dde9, d8c6, 2c9f, 57e9, 7481, 285a, 105c, 5f90, 73d4, ed32, d70c, d31c, b6e7, d5c0, 243b, 0cf5, db76, sigradi2013_62t, fc62, 51d2, 48e7, sigradi2016_710hh, 692a, b305, acadia14_117e, 0cb0, ecaade2014_156g38, ecaade2017_053e, 341f, ecaade2017_054dd, 92c2, ecaade2016_018z4, 8adf, 76bc, ea7f, 2001, 24af, 80a3, 20f9, 40c1, acadia14_655x, 2f28, 8139, 12ad, b46a, 9692, 16a2, f35f, acadia14projects_691a, acadia14_549o, ijac201513103b3, 02c4, e675, ecaade2015_250e57, bf6e, c18f, 39b0, 56c2, cea2, b7e3, acadia17_237hh, afa0, acadia15_137r5, acadia14_637ai, 9022, 5e72, sigradi2015_12.297i28, ecaade2016_128l35, 2d9a, 8e54, 22dd, ascaad2016_016s6, b016, 07c0, caadria2015_086g13, acadia14_75c, a764, acadia17_374aa, 4cf0, 62b2, 0395, b454, 3d3d, ec3f, 4e27, acadia17_202h, fcaf, 3e93, 8e76, 63e7, c5bb, 101a, d6bd, ecaade2017_124aa, acadia14_333az, 5323, 9abf, ecaade2015_253x57, 3c5e, 334c, ecaade2013r_006x4, ecaade2017_029hh, d99e, 0859, 5177, dc97, c67f, f34d, f715, d249, a668, 4eb3, ea14, 1b89, 6dec, 28d0, 19bb, 5994, 84af, 2ddc, c4d5, 0066, 3cdb, db31, f17b, de44, ebd0, e3b0, 55f2, caadria2016_301g13, ecaade2014_186h47, b62c, 7622, bc4d, 3181, 4520, fb54, 731e, ecaade2016_154y42, e88a, 4163, 8fc9, a82b, 7db5, 734a, 0c3a, ijac201412402i4, 8dda, 1588, ac8a, 8da6, 9b91, 29f5, 4c86, caadria2017_124y32, 9b75, 1831, ed4c, a4e9, fed3, b67b, 7ce5, 10c7, ecaade2014_201f52, c3b1, ecaade2016_078d23, 3695, acadia14_281ab, acadia14_619az, 1554, sigradi2015_8.186w12, 7cec, 5d47, ascaad2014_012l6, 4b7f, 4fd0, ecaade2015_171s36, e347, caff, 3291, 9f63, 10ee, 6687, ecaade2017_122oo, e9a4, caadria2017_129e35, f4da, 4b88, ecaade2016_114f31, 73c8, 976c, 328b, ecaade2017_234o, 1255, 95a2, 5a65, 6c69, 980b, ca46, 07e3, caadria2015_014w2, 1049, e57e, ef5e, 00f4, d28f, acadia17_637l, 5dd7, e252, aa80, acadia15_284r11, cd3b, 7133, f040, da03, 5086, 7cb4, acadia14_291ao, caadria2017_051o17, 6895, 12e6, ascaad2016_032t12, acadia17_91xx, ecaade2016_139g39, d6a0, 7be0, 3103, ecaade2017_148vv, 9acc, 0466, 5801, 2641, sigradi2013_112b, 3ec0, fc40, ascaad2014_019z2, 0e30, caadria2017_027l9, ijac201614206v10, a0d6, e87a, e192, 0350, acadia16_164y11, c0b2, ecaade2017_013kk, a1b3, caadria2015_157v24, 9c46, 1971, 44be, 2361, e4cb, cf26, e2d9, 0ee5, ecaade2016_110d30, ascaad2016_057w22, 473d, 512a, acadia15_407s17, e08b, 258a, acadia14projects_43ao, 8869, 412e, 062e, 4633, f461, sigradi2014_347n10, 81b9, sigradi2015_sp_2.112d29, a0d2, caadria2015_073m10, 3cad, 732a, 38fe, 0a50, 7155, 0e9a, bf08, f22d, a314, 8a41, 0943, ff7d, fd96, 5c3a, 8183, b63a, 409f, acadia17_630h, 17a7, 4e9c, fff6, 9db8, 06de, 56fa, 63b4, 0d3e, 306e, 58d5, ecaade2017_138z, 447f, 0b64, 2ae2, fc35, b50a, 0bc3, db33, a951, 40d3, 27c4, b118, 5f93, 7c1b, 7ace, e11e, 1fd4, ijac201412402c5, 408f, acadia17_145e, 0ed7, caadria2017_168a42, d460, d96a, 16e4, 314d, 9519, b0ab, ecaade2015_180c39, 582c, 3503, b933, 48a9, 34fb, 1451, ijac201715203g, 043d, 06ef, 945a, caadria2017_005m3, ca70, 66f8, ascaad2016_028h11, b465, cd75, f2a0, ee9b, ecaade2014_138p30, bdb2, caadria2016_683h29, 7a1e, 2c32, 9c45, daf8, 3e56, 856a, 4696, d733, f61c, e28d, fd1d, sigradi2014_239w8, a394, a369, sigradi2014_284b4, 7006, d960, 6d7b, bbe2, 4835, 68e3, 9ed5, fc56, 64de, acadia14projects_671p, 308a, 613a, ecaade2017_073n, af1b, 60a2, 62e9, ecaade2016_075f22, 4c14, 0ffd, caadria2016_611o26, 2591, sigradi2015_10.7k18, caadria2016_259r11, 5548, ascaad2014_018e2, abf5, d5f9, 59e5, 7bd1, 7747, 6f58, f01f, eb03, 605c, ascaad2014_011z5, ecaade2017_027c, 2b00, 591b, 9029, 0746, 6ce9, ijac201614403s2, ijac201614201y6, 1dae, c2fd, 8c39, a1ae, caadria2017_145j38, 69a0, df08, acadia16_174c12, 95bb, 5aec, ca9d, 56f1, f976, 9355, b800, 6f6b, 60de, 7492, 4d7f, 04c1, ascaad2014_014l7, 8942, 2865, 26ad, 55f7, 9f2c, sigradi2013_158c, ac08, 8323, 94aa, e533, 786d, c154, f1d8, acadia14_43x, 8e58, e3ab, b138, 18ef, 1217, 433c, 11c4, eb30, ecaade2017_274z, 0d98, ba82, e851, 2534, 43ba, acadia15_284p11, 3469, acadia15_323w12, a730, d3a9, 6b0f, db04, b40d, ijac201614204s9, ijac201715106i, caadria2015_032u4, 9564, c8cf, sigradi2014_281g3, feb1, 2aec, acadia14_565y, 2791, 5f0f, caadria2016_157o6, 2825, ad10, 69bb, 05b1, 50f6, 34ff, eadd, ecaade2014_041f10, sigradi2016_816ss, ecaade2017_244ll, acadia16_206n13, ecaade2014_108k24, sigradi2013_138s, acadia17_637g, a56f, 29c3, db55, 5be0, a0f0, 0b3f, ijac201614202s7, 66b2, ec65, 395c, 8c49, ecaade2016_ws-dleadm68, d2c2, 251b, 4730, 941b, 970d, dc95, b4ca, 90e5, 4e69, 46f7, 5ec1, c627, 5299, 8e01, fcc6, f355, caadria2017_030c11, ecaade2015_286x62, 6b68, sigradi2013_343a, ecaade2015_38o7, 4786, baf8, 3161, c995, 3274, 2510, sigradi2016_815jj, c5bd, 3132, 5c21, 8af8, 12f4, 3e71, 8bff, 62b3, 8063, e727, 54da, ecaade2014_100k23, 30d1, caadria2017_008c4, 10cf, 1b05, 6e80, acadia17_92v, sigradi2015_9.152t16, 5851, be93, c1e7, caadria2016_497w20, caadria2017_142a37, 4f98, f8aa, 5711, dd7d, c401, caadria2017_101g27, 9afe, 8582, sigradi2016_382cc, 4c04, d573, ascaad2014_026v6, f11b, c546, b8af, 6224, e570, 063f, 0204, ecaade2014_157f39, 829e, 7a81, caadria2017_145z37, 3b5f, a192, 1af3, 93bd, 1cd3, c1c1, 7731, bdcf, a75a, 4841, ac87, 65f0, b536, ecaade2015_241e55, b141, 9e1e, 3a55, 292c, ascaad2016_041f16, ba24, c451, ecaade2016_113a31, e62d, 7566, ecaade2017_294b, ac82, 1058, 95bf, b5dc, 44fe, acadia17_292y, fc13, ecaade2017_101ee, f349, 5e38, ijac201614102m1, f699, acadia17_322c, e9d9, acadia17_51qq, 1d78, ecaade2014_204z52, 9c09, 96c3, c10b, ecaade2017_174d, 83ae, 3dca, 9551, c665, f114, 6c35, f6de, a76f, ijac201513304y11, 7aea, acadia14_681ag, bb0a, sigradi2014_330o7, 3cdf, cce0, 9752, d426, a91a, c050, 952b, 24cd, f701, ecaade2016_011y2, dbf5, ee02, d1b7, 0215, 2ea7, sigradi2013_294t, c603, da27, 008b, e4f7, a8f9, ijac201614304y2, acadia17_189nn, 8331, 321e, 56bf, 7ff8, 30bb, a9b2, 224c, 1457, acadia17_60w, 2a34, aa0c, b17e, cbae, sigradi2014_329a7, 7e77, 1190, acadia14_23av, 2dd8, ecaade2015_122p24, 1ad5, b033, 0a39, bccd, 45cd, a887, 4c5d, 0257, 574b, 0981, ecaade2017_170k, 3c25, f604, 355f, 374b, 8d24, 494f, sigradi2014_015a1, 0311, d390, 51e0, cb7d, cdd3, ecaade2015_59a11, d838, 9f47, f8fc, f7d0, 5db5, ecaade2017_212pp, d3d8, ed16, 6fb9, caadria2016_861i37, ecaade2017_256z, acadia15_223b9, 844c, 6478, 5b37, 32c9, ecaade2017_148d, ijac201614102s2, c7aa, ecaade2017_116e, ecaade2016_217i55, bcfb, c6d5, 0d33, 5fd7, e9ae, aab9, f02f, e532, 8b5b, 9616, 2743, ab97, acadia15_333u13, f6fc, 4107, 21b1, 4fdc, 26fc, 9165, 136b, ecaade2014_024g7, 22e1, 3377, c38f, acadia14_497y, c569, 4aa2, 70d8, ca19, 6936, 255d, 95c3, de00, c6e0, 5da4, 58c1, 8a38, e93b, b57c, c9b3, 9d99, 78f6, c6ba, sigradi2016_443ss, f83f, 0102, c752, 7d7a, ecaade2015_333w71, ascaad2014_014e8, 7e9e, cf17, b6d4, acadia14_281z, sigradi2015_4.219j7, e310, sigradi2016_561gg, 06be, ffa3, acadia17_127ff, d67a, acadia17_91f, e7e3, 5baa, ecaade2015_336f73, b91a, f4de, 03e5, f170, ecaade2016_058a15, acadia17_552l, c028, 4ad0, 537b, acadia17_620zz, 4845, 27e2, c98d, 4c87, acadia17_127jj, 486e, 2acb, 5667, 11d2, 6921, sigradi2013_200, cfef, acadia17_284e, 6650, 1e73, 3c63, c116, caadria2016_673z28, 6b14, acadia17_168uu, edcb, caadria2016_259p11, 76d8, 2a54, 7195, a1bf, acadia17_403k, 8867, 872c, 0041, sigradi2014_047j4, ascaad2014_003a2, b4fe, 6369, e82a, b7ce, 0959, ecaade2014_204g53, acadia14_75d, b1f2, a31d, 519c, d0c3, 2b81, c473, aae1, 1f96, ab21, ecaade2017_256gg, acadia17_658a, f960, ecaade2015_38s7, fc3d, acadia16_440a26, e784, 66be, 702f, 251d, e6fc, 2d2c, caadria2016_415x17, cb76, 4cea, ecaade2015_170i35, ad06, 4921, ecaade2016_198h52, 34b7, 1e96, caadria2016_197i9, 1fa8, acadia14projects_247k, acadia14projects_479at, 0c6d, b054, 2849, ascaad2016_045g19, sigradi2016_737q, d9cd, 1ecb, ecaade2015_143o30, acadia16_12j2, 81c2, 1a03, eaa6, bbcb, 3e1b, fe35, 3dfc, 9a10, 1b1b, e3c4, c1b7, acadia14projects_199ao, caadria2016_517b22, caadria2015_139z22, acadia14projects_301b, ed88, 8680, 4309, 6bb9, 57ad, ecaade2016_007b2, acadia17_238nn, ascaad2016_042a17, d2b7, 9b27, 52f8, e632, sigradi2016_360s, cfac, c7b6, 3bc8, 9f81, eca4, c840, acadia17_520v, ecaade2015_138n28, ecaade2016_068w17, 7f4b, fee6, a2c1, 8156, ecaade2014_084p19, c3cb, 93ca, 6109, ijac201715103d, b0c5, ijac201412304i1, 298c, 2a13, 4f97, 0d99, 9ae4, ecaade2016_025d7, f690, ecaade2016_168j48, 7d77, 43a9, 1aeb, 7c22, 8b22, eacc, ijac201412408v2, b917, 6de5, 251f, 2f68, ecaade2017_192p, ecaade2014_023n6, bf98, a937, 61b0, acadia16_352e22, 75f2, 3358, ascaad2016_009i4, cb60, acadia14projects_189ax, acadia14_463ay, 6405, bbd2, 89d9, ijac201715106e, 8fb5, 6141, 59a4, 3c26, 4a9d, ecaade2015_11i1, ijac201614402n1, 8895, 7f23, 4afb, 8df7, c334, 9321, 051c, acadia14projects_177ad, e157, acadia16_382p23, e0ca, 103d, acadia17_284h, 8380, 21b9, ecaade2017_066o, abfc, b60a, 4cfb, 8daa, c762, 2221, ecaade2017_194v, 2428, 56c4, b4bb, e265, 6399, 1ff7, 74e8, 2fc6, 28cd, 8094, ecaade2014_143t32, 836f, e565, d14f, ijac201412403r6, 00ae, 63b5, feb5, acadia17_446x, 4713, f016, 4da3, 4d10, 472f, 2ae3, 9f79, d31a, caadria2015_087r13, ecaade2017_264h, 3f4f, a866, ijac201715203tt, acadia17_221gg, caadria2016_517x21, ecaade2015_61p12, b10a, acadia16_12h2, bed5, 7127, fbc9, cb8d, caadria2016_271z11, 9008, 8f6e, ecaade2017_152hh, 1dd7, acadia16_106j8, 01eb, a3bd, 1fb5, 7d9e, dcb6, afec, fbc3, ecaade2014_111y24, b07a, 8c33, 1115, a23d, caadria2017_037b12, 88f7, acadia17_212nn, 9a8b, 177d, d88a, c988, ecaade2015_22x4, caadria2016_045d3, 98ec, 20b5, c1de, 156d, 1fab, 1c1e, 8c01, fec0, 269d, acadia14_579j, ijac201513201u5, 3d24, acadia14projects_135k, 47a2, 03ce, 43a1, 8b4b, 153c, a08f, a88e, 9730, acadia15_451z19, e3a1, ecaade2016_182o49, 2d8a, 261c, 140e, ijac201614201f7, 76a9, ecaade2017_140oo, caadria2015_114k18, 686a, acadia17_423ii, ecaade2014_113n26, ecaade2014_157a39, acaf, da9e, f04c, caadria2016_819o34, 0bb8, c9fd, a749, 442b, 10aa, b280, 8d33, ecaade2016_224n59, 3fe7, 4b68, ecaade2014_018y4, sigradi2014_178k5, 2d29, acadia17_292s, ascaad2014_022o4, 6552, 8891, ebbb, 37fd, 3cd6, acadia17_89z, 06e6, 54c1, bc9b, 438c, 0f84, 90f6, 29e1, 11d4, f4d0, caadria2016_797p33, 79d4, 4f04, ec46, bf99, 96b2, ecaade2017_309pp, 66e0, 6631, 4024, 95dc, fdce, 9310, sigradi2016_637y, sigradi2014_345v9, 8beb, 77d0, acadia17_318xx, sigradi2016_695o, 328e, 6185, sigradi2013_386, acadia15_284z11, bd45, dfbd, 0bc5, d699, 2753, 26dd, ecaade2017_029cc, 0a14, 24ec, caadria2016_229w10, 3689, 2a6f, 49b1, 4e1f, 365c, 18d6, 4aa1, efc2, b51b, ea7a, d61b, sigradi2013_234k, ecaade2015_152s31, 38d7, d8ce, acadia15_311m12, acadia14projects_63ak, 5986, 8eae, ecaade2016_123u33, ascaad2014_005k3, caadria2015_010y1, ecaade2017_057f, 4813, ff37, f365, 54cc, 9996, fb34, 1048, 67ed, acadia17_248n, 4709, be36, b63e, 39f0, caadria2017_174j42, 17c9, 4900, ecaade2017_202n, sigradi2015_10.220e20, 5a51, 8daf, 93c8, 6ff5, c51b, eac8, acadia14_311x, 2f5f, 8eb7, 621d, 3d4e, caadria2015_124b20, dec3, 5702, bc4a, ecaade2017_301l, cb74, 7424, 34cf, 4479, 9703, 9e25, caadria2016_105g5, ecaade2015_221y48, 7a31, acadia14_135s, 1caf, e8d6, 070a, a449, a513, 0c24, sigradi2013_289o, 8115, 0c0d, b782, 3e11, ecaade2015_285j62, 2c1a, f25f, sigradi2016_659z, 9da3, 345d, dcb7, 18bc, dbd6, 1347, acadia17_658f, sigradi2016_814t, acadia14projects_101as, 64c0, ecaade2015_202p44, 0614, f9d3, caadria2015_073l10, ecaade2015_92o18, 4206, 1fcb, caadria2015_108r16, ecaade2015_301n65, d971, 86b0, 9a97, a78c, acadia14_267l, 05b6, c976, acadia14projects_375b, f941, 4690, ecaade2016_080y23, a58b, 5296, 88de, 92e9, 34d0, 5d08, 3271, a176, ecaade2015_256a58, 53b9, 8474, 042e, 2dad, acadia14projects_301g, f9f5, 3440, 32ee, ed24, sigradi2015_3.111b3, fe91, caadria2016_663k28, sigradi2014_291r4, 1cc2, caadria2015_092h15, b268, ecaade2015_113n21, ddd5, sigradi2014_293v4, d34c, 22b2, 9848, ecaade2016_163e46, ecaade2014_071z16, 8957, ecaade2017_013uu, 939d, 867d, f77a, 4642, 80a7, ascaad2014_004p2, 9c4b, 7eb2, aa37, b1b9, c2a7, c9be, c504, acadia14_555k, acadia17_28hh, b18c, 1fac, 49a7, 412c, 0631, sigradi2013_194k, da73, acadia17_512g, 2647, 5866, d1c1, 44ae, ecaade2016_tkox66, 0023, ecaade2016_042r11, db2c, 411f, ecaade2014_024l7, 6bb7, 66b9, ecaade2014_149c34, cc85, 1a54, 33ba, 3c86, ecaade2015_215n47, a54b, ecaade2016_ws-intelligentb69, a1c3, 5e52, 4a0a, f4bc, ascaad2014_011x5, 93df, 77d2, bad8, a994, 4087, 258e, acadia14_531v, 9368, fdc3, 32cc, 89a0, ddb8, b32f, 7aaa, 198b, caadria2016_819j34, 488b, 774d, ecaade2016_ws-afutureo67, a0bc, 11a8, 82e4, 15b0, 1f00, 57a1, a897, 5680, 0dc9, 2dbf, 31a4, acadia14projects_463l, e6d8, a26a, sigradi2013_311k, 1bba, 4324, 2e1f, 63a7, bea4, 20c0, acadia17_670mm, ecaade2014_023m6, bebe, 0a24, 3417, caadria2016_073u3, caadria2017_023g9, sigradi2013_294s, 4d21, 8dfc, 06c4, 21e8, 372e, b20c, bb4a, ascaad2016_022y8, 1a12, ijac201614207i11, acadia15_203j8, 0e71, acadia14_479av, c47b, 78ab, 6b3f, ea08, acadia17_322ww, 2c72, c4ad, ijac201614102m2, acadia16_54x3, 1ed9, e28c, acadia14_101r, 3242, sigradi2013_414s, 00b1, c639, ecaade2017_061d, e7a4, 1f98, 5d34, 5cb4, 5171, 4359, 5c8b, 7b29, 28e5, 222b, 3d93, 9aeb, dfaa, f4c1, 8d3c, 70ce, c16f, acadia14projects_699f, ecaade2013r_009x5, 1dda, f3a0, acadia17_339nn, ecaade2017_003p, acadia17_464ss, acadia14projects_619ah, 1c85, a36b, 3549, 402a, 1820, 6e8a, c596, 77fb, sigradi2016_694k, 234b, fbaa, 5279, 8f20, 5306, 84bf, f63e, ecaade2016_221v56, 8608, 5c2b, b692, f3db, acadia16_244w15, ecaade2014_113o26, 55a8, acadia14projects_237av, b67f, ijac201715202n, 0512, ascaad2014_005b3, f7cd, acadia14projects_709an, 518b, 9d66, 868a, 391c, e644, ba3f, 9bee, 3835, b2ba, e3f2, 0481, d07a, ecaade2015_217w47, ce22, 7f90, e5eb, c68d, a150, 21c6, 64fa, 7b0f, 1004, ecaade2016_118d32, acadia15_357s15, 1891, ecaade2017_057j, caadria2016_445y18, 676f, caadria2017_070j22, sigradi2015_10.377x22, ea4a, 0e29, 9eb5, 5ade, 9a37, 4597, fedf, 91ad, 7031, b30f, acadia14_435a, acadia17_163ee, 3307, acadia14_63ay, 3d35, dc85, ascaad2016_001d1, 102f, acadia16_478h28, 869a, sigradi2016_450pp, 580a, f451, acadia14projects_43ab, 1e58, fe4a, 2b78, 8c11, bcc0, sigradi2016_417oo, a538, 0839, fa55, sigradi2016_440ff, 6c24, b75e, d30c, a790, ecaade2014_111n25, f844, 6688, 9242, f468, 16ec, ijac201412403o5, 1326, 91ec, 87ad, 0cb7, 18e8, ascaad2016_042y16, 70b7, 52ee, a7c5, 9275, 8e62, 730d, a39d, d171, 0842, ascaad2016_007a4, 600c, 91fd, 67cf, da31, 67e0, b575, 2f5d, 2000, d480, 7ab9, sigradi2014_048y4, 2b09, 1763, 1cf8, ecaade2014_022x5, 8c4b, acadia14projects_445al, 35a5, 099b, acadia16_260n16, 0255, fd61, caadria2015_090a15, ecaade2017_041k, 9600, c44f, 4281, 8c86, ba55, sigradi2014_134a2, bc50, 7dc9, 1304, 2730, db52, f2c3, ee93, ijac201614403c2, acadia17_670pp, 0604, b886, acadia17_350tt, 3010, b7f1, acadia16_106a8, c459, 6c5d, 777e, 380c, 155b, 913f, 6b7b, 4471, b5f4, 7993, c598, f750, 8674, 9c56, 9cdd, e998, 7813, 1bdb, f394, 2699, ac1c, 896e, a4d6, caadria2016_167g7, 3ea0, sigradi2016_385tt, ecaade2017_157mm, caadria2015_176t26, acd4, e21f, ecaade2016_217w55, ijac201614102z1, c1ac, 17fc, b23b, da5a, 1dec, 52cd, c8ec, da21, e95f, 5b92, 4475, 10b2, 123f, 377e, ijac201614104a4, ec4e, sigradi2014_239b9, 293f, 737c, 1262, 6b74, 049d, b4a7, 36e1, 21e6, ccc0, bdae, d93c, ijac201715102w, b59f, 4974, abcc, 4bb6, e893, ecaade2017_085ww, sigradi2014_132l1, sigradi2016_448z, ecaade2014_014z2, dcf2, bb0d, bf46, 946b, dfda, 1161, 7d82, sigradi2015_10.378f23, ijac201412407d1, 7e18, 8284, dde1, 63ed, 53ec, cc61, ecaade2015_94j19, 767d, e1a1, ecaade2015_293a64, 7c5d, 3ce1, 4774, b54b, 3355, bdbd, ijac201614105w4, sigradi2014_293a5, 7d5a, 1ad9, 6aa9, ef23, ijac201412402i5, fdc2, acadia17_90ii, 7625, 3bbc, d553, 4f6a, b429, 5f2b, ecaade2016_191j51, 1c81, 5534, 1974, 979e, ascaad2014_008m4, 2ec3, acadia14_601ac, 7bc7, e6c5, 89a5, ce17, 1714, acadia17_154v, edc1, b152, b5c5, f652, d500, ijac201614208n13, 7821, 89e9, sigradi2016_414gg, 2339, 5699, ijac201614201c7, acadia17_118gg, 441a, 720b, caadria2016_147k6, 6c53, 4716, caadria2015_130a22, 38ef, 5063, ecaade2013r_003n3, 1504, c064, 3078, f0f0, acadia15_297w11, ecaade2016_140u39, 8cbd, 01c2, d773, ijac201715102cc, 055c, caadria2017_122u31, 7334, 44f8, 3c11, c2b7, de95, d8ee, afee, 37a7, 7c98, f4ad, 693c, acadia14_389az, ijac201614207f12, sigradi2014_048s4, acadia14_63az, a673, 106c, 1833, 60e4, 0fab, ecaade2015_61c12, 0f97, 4bdc, f44b, ecaade2014_111p25, b6c7, acadia14_589d, 4bf8, 73e2, 4033, 777c, 3552, ecaade2017_163e, 2b47, acadia17_426d, ecaade2014_226w58, sigradi2016_448hh, d796, 9271, ecaade2016_136v38, f55b, caadria2016_405l17, ecaade2014_147w33, 37b3, 97ff, 178e, 22d5, 936b, 379d, 6e53, 6e2b, ecaade2016_136n38, f78b, c348, fc8b, a09c, 12c7, 3677, 293b, 3ce5, ecaade2015_193l40, ecaade2016_ws-afuturep67, 7d58, sigradi2014_307p5, 4f23, 10a2, 0c66, caadria2017_123l32, a986, caadria2015_124u19, f021, 27e7, 1d12, 4f12, a712, ascaad2016_049r20, 06ad, d9d7, 2b1d, 42c0, 11ae, 28e4, 50f9, acadia17_414rr, 442e, ecaade2014_140a32, ijac201412302f7, 9e05, acadia17_423kk, ascaad2014_029x7, 5cda, 9430, 666b, acadia14projects_463k, sigradi2016_484yy, 5b97, 9df2, 4fcf, fe4f, 7f74, 44bd, 7e0e, 6090, 9265, a1e6, d29b, 80c3, 3b7d, e685, f8c2, 2a50, caadria2017_104s27, 9685, acadia17_52b, ad08, cac4, sigradi2016_465l, fddd, ffc4, 1870, fcd6, d187, cd87, 3472, e06b, ecaade2014_010p1, ecaade2016_075g22, 2d87, f1b5, 1202, sigradi2016_792e, 7c17, fade, ecaade2014_159m39, d31e, 3af9, a6c3, c102, 5ac8, acadia17_145f, d685, 1359, 91b2, 44e3, 9edc, 78e0, 2b99, d729, sigradi2016_737bb, 0ded, ecaade2015_286c63, ecaade2017_174c, ee8c, acadia15_81x2, 920b, 5180, 9167, c5c7, 1cf0, e371, 11a9, 107d, ccff, d058, 9606, caadria2017_047e15, ecaade2017_212ss, 31b7, caadria2016_819r34, 6022, 46ab, acadia16_344g20, 28ed, 1224, ed5f, sigradi2016_641hh, acadia14projects_375h, d1cf, caadria2016_425c18, 7cde, ascaad2014_001b1, 44f7, a174, e15b, ecaade2016_071h19, 16f3, 9c0b, 6a35, 11b7, a1d8, ijac201614401c1, 8fb3, 51e6, ff51, 6073, 4fa2, c3bb, ecaade2017_211dd, b2a9, 76b2, d7ab, 8d79, ecaade2017_256t, 2b84, 2237, 891b, 3728, d6b0, d246, 0241, ecaade2017_087n, 49fe, 2143, ijac201412408o1, sigradi2016_479ff, 40b1, acadia14projects_619al, 6baa, 9ad7, f499, acadia14projects_565p, 5922, ba3e, acadia15_407n17, caadria2015_002b1, b9b1, 58b7, 59cb, ab1d, acadia15_185s7, 6b9d, ecaade2014_024r7, 31f5, acadia14_375g, e31f, ecaade2014_057t14, 424b, acadia17_110x, acadia17_322i, 7774, ce37, 9bcc, ijac201513102v1, 2594, 78de, 7e8c, a2ab, 7ed9, sigradi2016_440ee, f92b, caadria2017_182t43, 5d79, 3819, ijac201614105j5, acadia17_258m, 4ad2, acadia14projects_435ax, 02ba, 46c6, sigradi2015_11.136l24, ecaade2017_105ww, ba7c, 3e68, acadia14_531u, 1cbc, 12f9, 5bed, 916f, 4920, d208, 130f, 26bf, 4431, 4b59, a4ce, fb4b, 7bca, 8bae, 81b5, 8a3c, de8e, a043, ecaade2014_215f55, 41f2, ecaade2014_052t12, 0321, b5a0, ecc8, caadria2016_135a6, 1a39, 9c5b, 81a1, da10, 1478, 049f, sigradi2015_3.9b2, 04e7, 99f3, 7f25, 2138, ecaade2017_077zz, ijac201715101h, ecaade2017_080hh, dabf, b976, 5c3c, caadria2015_096o15, 8317, ecaade2013r_010x6, a8e6, ecaade2016_mrto66, 7cdf, ijac201412407z9, 6a7c, ecaade2014_187e48, ijac201715106ss, ascaad2016_038w14, 550f, 82d2, acadia17_454v, f40c, 9be3, 439c, acadia17_212x, 1f63, ecaade2017_227n, sigradi2014_345j8, caadria2017_132k35, a13a, c983, 4076, 7944, 2a12, b427, d9b1, d04f, d814, caadria2017_056w18, 5543, c50e, c711, cf5e, 149e, acadia17_230uu, 7074, 14c0, bddc, 8f02, 9846, acadia14projects_153e, 7529, 64c8, 9885, 1fc8, f9e7, acadia15_137e5, 0bee, 1e2b, acadia15_149t5, ec8b, 1646, 8b75, ecaade2013r_002g2, acadia14projects_463h, 72c9, ijac201412305o2, caadria2016_487s20, e21b, acadia17_364zz, 795b, 2e9a, ede6, cac7, e6c7, caadria2017_145e38, 96b5, 4747, 1cd1, c533, e495, 8062, 1e3c, ascaad2016_042t16, c426, abff, ecaade2016_183u49, add2, 6bf5, 6e52, 9bd6, 5599, 78d4, caadria2016_787i33, 554d, caadria2016_415u17, 9945, ijac201614208d14, 0f2c, 89f0, e329, ecaade2017_090pp, sigradi2016_550n, acadia17_358tt, 46d7, bb95, dfdc, 1ed3, 35a2, cde2, fafe, 4953, 8441, 8545, acadia17_339kk, df11, 935f, 375d, 6d59, acadia14_153aw, 9f82, 240b, 0f38, 4a96, aff1, ecaade2014_020o5, 688d, a592, d3ee, 3799, 391b, d929, a675, 3054, 4413, fee5, 7658, c6ab, ae87, caadria2015_190l28, 64f0, ecaade2016_048d14, a0f1, 5df1, ecaade2015_48k8, sigradi2014_314s6, 2a6d, 26fb, c9f6, acadia14projects_627c, bc1e, ecaade2014_094o22, 30a9, f62a, 6803, fc0e, 5925, sigradi2013_138p, 4122, 8a69, 4093, cba4, 9734, 5c14, f70c, c913, 5696, 5e5c, 1acb, 8ef3, ascaad2014_027j7, 765c, 2acd, ddba, caadria2016_641o27, 8c47, a95a, b90d, 6aa3, 22fd, sigradi2016_407s, 984a, b490, 171e, 6a95, a19a, b6a0, 9546, 5b43, sigradi2013_131f, 0052, c486, 1f60, 6a8b, 4cfa, d6cf, 05b4, 3a38, sigradi2016_814m, 2c48, a34e, ce86, 0f5b, 9ebb, 85ca, 0798, 338d, 12fc, acadia14projects_219av, eca8, d6f7, 5aba, a387, 89fa, 08a0, f065, sigradi2014_263a1, 910a, 97c1, 2341, f8d9, 9291, f7b5, sigradi2016_381m, acadia16_106z7, f73d, 041d, 2017, ecaade2013r_012k7, 3ce0, 7189, ecaade2017_215g, e016, caadria2016_187s8, eafd, f0e0, 664d, ee7a, f33c, 19a5, e683, ecaade2015_240t54, sigradi2016_815gg, 653d, 3a16, 985c, ecaade2017_134u, ecaade2017_098pp, 69f2, 1237, e255, 18ce, 110b, ecaade2014_072r17, def6, e4b1, e03c, ecaade2017_003j, 4b36, dad1, 8539, 7f59, acadia14projects_23w, 2c91, ecaade2016_028i8, 1892, f202, 45fc, b983, 23ec, ecaade2015_100o19, d036, ecaade2017_083uu, 205b, ijac201513104h3, 83ed, ecaade2015_53x9, 4eff, a03d, dee5, a17e, 8f3c, 91a3, c912, 8be7, 44a6, ccfb, d0d8, 3372, cecb, sigradi2013_311j, 9cc9, 8e30, ascaad2014_019t2, 5154, acadia14projects_317y, 5445, ecaade2014_149t34, bbea, 689c, b1c8, ecaade2016_239b64, e59c, sigradi2016_814ww, b0b5, 3459, sigradi2013_243v, f22f, sigradi2016_381o, d58f, sigradi2015_3.190o3, 5fee, 92e6, 63e9, acadia17_648tt, 4d2f, 9078, 1af9, e2e3, d447, a0e7, sigradi2014_114n9, 4040, ecaade2017_049pp, ascaad2014_020r3, c09e, fba0, ascaad2016_046t19, 25a1, 64fc, da1f, 87c2, acadia14projects_101ag, 5962, 1c6f, 4d78, ecaade2014_085h20, 6ba7, 31d4, 763d, 4fd2, 1e5e, c755, sigradi2013_28o, 74dc, acadia17_52q, ijac201412408c2, cae7, ba6d, acadia17_329q, acadia16_12y1, 26c0, sigradi2015_8.47o11, ec4a, 904c, fb6c, ecaade2014_042k10, 2b6f, 2216, acadia14_91t, bc71, 10dd, 7983, 13a3, ecaade2016_158r43, ec2e, acadia15_137k5, sigradi2015_10.138w18, 3f8f, acadia14_463n, 9c76, ecaade2017_151w, 28a9, 597e, 53f5, 4381, 2e21, ascaad2016_040a16, 98c2, b0db, 3b3e, 0463, c131, 1bff, sigradi2016_364jj, daea, 116c, 8f7c, e475, 7976, sigradi2016_399b, 29df, acadia17_247ss, ecaade2015_304c67, d60b, ccac, 0b2b, 5aee, 7b93, 1a22, acadia17_212q, 34a3, a1b4, 71da, b561, 5ff3, 5cbe, a2a6, 8510, 151b, 01dc, ecaade2013r_009u5, 2197, b1c1, 63e3, 6339, 1bed, caadria2016_881x37, 3526, 1ae6, b38e, 410d, ecaade2017_308q, caadria2017_183n44, 18ac, e1cc, ecaade2017_144aa, 94e7, a966, a3fd, 9218, e421, a3a9, f6a1, ecaade2014_225i58, df27, 89ed, ecaade2016_067i17, 5c18, 59ff, ecaade2017_008n, 1615, ecaade2016_023v6, bcc3, 46b5, 62c7, f163, 99cd, c2e0, 53eb, 9410, acadia17_640y, 5206, ecaade2015_229y51, acadia14projects_267p, fa67, sigradi2015_8.289a15, e6ad, ijac201614201i7, ecaade2016_164r46, acadia14_145u, 0a81, 4d52, ecaade2016_199w52, 62c6, 1986, afd9, f7bf, b690, 8027, 35b4, caadria2016_829c35, 033d, a86a, ecaade2014_071w16, caadria2015_203e29, 1c4f, caadria2016_383n16, de88, 94f7, 642c, f4c0, bec2, ae9b, caadria2016_549k23, 09c4, acadia14projects_601ab, 9921, 956a, 7952, 0435, acadia14projects_565ai, 8110, 2126, 5a68, ca8a, d737, d78b, 3fbc, cdb8, 431e, 1738, 10f8, da72, 002d, 1b13, f479, f40d, d5ed, 1ea4, f9de, 7d84, ecaade2017_212nn, 2b03, 3518, 6366, b6c1, ca09, b86a, 7991, 0a48, 54b7, ecaade2014_113z26, 8024, 3e55, acadia17_364qq, 6aa4, 0a0a, a38d, 0924, sigradi2013_111r, caadria2017_127e34, acadia16_382c24, e33a, 3510, 189b, 5559, 8f35, acadia15_431k18, 4336, 3fe4, ijac201715104kk, 225c, bd21, ecaade2017_212rr, ecaade2017_044ll, acadia17_373r, 825b, 38dd, 1abd, 9c3e, 29cc, ecaade2016_167d48, caadria2016_517d22, 2e46, da9b, acadia14projects_75c, a49f, 2afc, ffea, sigradi2013_212, ascaad2014_019a3, c97c, bd7f, b555, b0ef, ecaade2016_071f19, cc58, cf79, 3180, 8deb, 8a61, b1c6, 1218, 2506, f5fb, ecaade2013r_012r7, f266, c390, ecaade2015_317a69, dc43, 1000, ecaade2017_017e, ecaade2015_221a49, ecaade2017_288gg, 08eb, fec1, 63c4, ijac201412407u9, acadia14projects_357ay, 04f4, sigradi2014_085f8, 255a, 63ee, 6eb7, 8da0, 6df4, 4689, af45, 9689, ecaade2017_054z, ae7a, e00d, ecaade2016_091k25, d772, 2b3d, sigradi2016_590d, de9b, 060d, 10b1, 186d, 263a, e1be, 40ee, 478f, caadria2017_113t29, c2b3, 3c6d, 9e50, acadia17_221bb, acadia17_340t, ecaade2016_tkoh67, a3aa, 0e91, 32d5, 6015, 02fc, ecaade2016_213r54, 0d0e, 00e9, 6ad2, ecaade2015_17i2, 30b5, 36d6, 3cc1, bdc1, cb1a, 6146, 0c70, c288, c186, eabd, 3f39, c830, 8132, 0bca, 6a37, 7a19, fc6c, acadia17_212gg, b1a7, b9a6, ecaade2017_008k, d5f7, c9a1, 2f47, sigradi2016_817s, af06, 12cc, caadria2015_170o25, 152b, f5f9, 6d34, ab91, e82f, c76d, ijac201513101m1, 8050, 3150, b037, 66dd, e1a2, f8d4, f208, 54ea, 3d25, f16a, 6e9b, 990b, 8774, a7f5, 3184, c649, ascaad2014_032s9, 1ec4, acadia17_220t, 28b8, sigradi2014_075c7, ecaade2017_309vv, 4e28, 3620, 1374, e200, sigradi2015_sp_12.402u31, 72e2, 2656, 6ebd, 56e1, e933, 8e9e, cba5, 2596, d0cb, acadia17_520aa, 76c4, ijac201513102d2, 519f, 28f7, 05d4, 96a7, 78af, dc61, 3ceb, 2aeb, acadia17_38pp, acadia17_323s, 8769, sigradi2014_108c9, 9d53, 0ccb, dc7c, 62dc, 905d, b04b, 7ccc, 79ff, 9f4b, e9c3, 5dbc, acadia17_391ss, bac1, 23e1, 9815, d681, 2276, 9dbc, ecaade2017_164s, 5f5b, a5c2, fdfe, c9eb, fbc2, a328, c844, 2476, b194, sigradi2015_3.9a2, acadia15_451p19, f1aa, acadia16_184n12, 6ca9, 33c3, 30de, ecaade2017_105zz, c43c, ascaad2014_001k1, acadia17_265u, 9d0c, 7744, bbc2, 4e41, a116, ascaad2014_017h1, ecaade2017_009cc, 8b01, e528, de1d, dcb4, 6a8a, 4226, e5cf, e92b, f55e, 7942, 55d3, ec01, f9c3, sigradi2016_817b, ijac201513102h2, 4bac, 2504, 7296, b606, f97c, ec55, ecaade2017_076mm, a5ef, dce3, f63f, ecaade2017_269vv, acadia17_248t, 87e2, ecaade2015_13m1, ecaade2017_118hh, f3b9, 0e3e, b088, 9592, 45db, db72, ecaade2017_146dd, a73d, c075, b161, 5cb1, caadria2016_517e22, 0b21, a860, af15, 25ce, 6e6f, ecaade2014_149j35, 4592, be4e, 1d9b, 7bae, 7d43, acadia14_247r, acadia17_390ii, 4abe, 6cab, 0b0a, 5597, b81e, e687, a8ae, 7035, b231, 2793, 81fd, 61e2, acadia14projects_671w, cbee, sigradi2015_3.345z5, aa1d, ecaade2017_117dd, ecaade2015_261j58, e133, acadia17_630a, 3f07, ad42, 2877, 039a, sigradi2016_537ww, 7dba, 83e0, ecaade2017_002c, b5df, bcb3, 5cf3, acadia17_60y, 5f13, dbdf, 474b, 0fa2, ecaade2015_195k41, 3faf, a8b9, caadria2016_013s1, a68b, fa4a, f649, 75d4, f841, 9670, b034, dbf2, af5b, 9b43, ecaade2017_203gg, ecaade2017_124w, 7148, fb47, sigradi2013_194a, 01de, fdf5, ecaade2014_089v21, sigradi2014_330d7, 0556, 4435, c04c, d02b, acadia17_426i, sigradi2015_11.34b24, 0659, 57b8, ea6e, ijac201412204y2, a84e, 5941, d992, 8d96, ecaade2016_164p46, ecaade2017_089ee, faea, caadria2016_157w6, b9ba, 733e, 7f46, ecaade2015_333d72, sigradi2016_510xx, ecaade2017_151s, caadria2017_072c23, 8d61, 637d, ecaade2016_210c54, b923, 89f2, c2eb, ff14, ecaade2017_052ff, 79c9, 303e, 0d2c, 5715, acadia14projects_167t, 22d7, 8959, 4f1a, b435, b962, 15cc, ecdc, ecaade2015_307o67, 996b, d916, acadia16_352c22, ca90, a976, 269b, sigradi2013_289n, f6ef, 654a, 4fc4, 9339, 1950, 6e72, 8efb, f7dd, acadia14_333ax, 400b, 76d5, d486, c9c1, 7eac, ecaade2014_127o28, c07f, 6652, ecaade2016_017n4, sigradi2013_347u, f2e8, 77bc, ijac201715105g, ef53, ascaad2014_030y8, a448, 91a7, acadia16_344y20, 6319, cc5f, ijac201715203k, ed72, ecaade2017_230uu, a163, 8eed, 0566, 1712, d4a3, acadia17_581ii, ijac201513203f7, 5011, 1b2a, e97f, a88a, acadia17_290e, ascaad2016_017y6, 555d, 1c02, 55eb, 0655, 3715, d924, caadria2017_105j28, 72bd, 32b3, ecaade2017_130ww, e732, ecaade2017_028p, 5ec8, ecaade2014_173n43, e3d1, ijac201715101a, ijac201715102kk, 13f9, 9fc5, fd31, ecaade2014_140z31, e345, 359f, ecaade2016_126v34, acadia15_431n18, 4323, c834, da9f, e164, 8bc8, acadia17_247rr, f0b1, a1b7, 6ebb, 80f6, 59c5, 5bf5, 35aa, 8974, dd4e, d926, caadria2016_683t29, 0fb5, 9e7a, ascaad2016_038f15, d577, 8096, 669f, cb14, ecaade2015_91h18, 9628, f564, aa00, ab64, 37db, sigradi2016_484e, c65d, d52f, 1886, ijac201614303j2, ecaade2017_049vv, 152a, 5d31, e456, c22d, caadria2017_003c2, 38ed, 57c1, 1569, acadia14_601aa, ecaade2017_094c, 749f, 5996, acadia17_500gg, 0c29, ecaade2016_170y48, caadria2015_114b18, bd1a, d8a2, 741e, caadria2016_435u18, c80d, 076f, 3eda, 2f25, b841, 18a9, 71d2, 4d0c, f9cc, 895d, 5728, sigradi2016_431r, 5e4c, edd2, sigradi2014_128f1, 8a30, acadia14projects_81m, 874a, b66c, 64e4, 45b3, f13f, ecaade2014_239l61, 022f, bc61, caadria2015_016n3, caadria2015_145v23, 1cb6, ccc2, ecaade2016_102z27, b112, b759, acadia14projects_719f, 31a5, 6af3, 5b18, bc78, ecaade2014_218v55, a030, acadia14_339ab, a59e, 7fb5, 0275, 2dc8, 76f5, ijac201715105c, ecaade2015_48m8, ecaade2014_151u35, 2741, 2078, e0fb, 9f72, ecaade2017_288w, acadia17_464vv, ascaad2014_023y4, acadia14projects_347at, acf2, eb1e, acadia17_648u, c53f, f494, 54d2, ecaade2016_ws-dleada68, 6991, 6c8a, 8384, 4eb2, 29d7, b52d, 222f, 6ba5, efd4, ecaade2017_023hh, 00e1, sigradi2013_194l, f41d, 5a86, 0cb5, 0c95, b9b8, ab8a, 6b5c, ecaade2014_072g17, caadria2015_122l19, ecaade2014_225p58, 4f07, ecaade2013r_019a10, 9b36, 14a7, c2aa, acadia16_352v21, 0897, 138e, caadria2015_185l27, ijac201513105l4, acadia15_483u20, 5d16, 8bb3, b2ad, 097c, 5fe2, ecaade2015_246b56, acadia14_81n, sigradi2016_764g, acadia16_34k3, ecaade2014_149h34, cc5b, ecaade2016_002h1, a4f6, 9f06, 1657, 3770, ecaade2017_291t, 9838, ecaade2014_070f16, 54b9, 1405, 7dec, 92d8, e4c5, fe4c, sigradi2013_226u, ecaade2014_024k7, f178, ecaade2015_273h60, 8f0b, ed2f, 67d3, 03cf, 4dc4, ascaad2016_048d20, f002, 0bcd, 5838, a1a4, 7bc3, b213, 2857, ijac201513206m9, 1239, 12c4, ecaade2014_067a16, ecaade2015_84u16, e73c, ecaade2013r_008s5, 5c49, caadria2017_113a30, be4c, 213f, ascaad2016_028u11, fb4f, b707, 753d, acadia17_414pp, 5cb3, d783, eb04, acadia15_185e7, 23c0, 8190, e88c, ecaade2016_068j17, 5293, bbc6, 9f9c, c0c7, 116e, 7ea2, e14b, caadria2016_725f31, ecaade2016_021c6, ecaade2014_214h54, 0c3f, cb88, sigradi2014_074l6, 2e05, acf3, 1039, acadia14projects_339as, 7afd, acadia16_116z8, 32d9, d741, 4285, a7c3, caadria2015_060t6, e1f7, f38e, c5f9, acadia14_23y, ascaad2014_017c1, caadria2015_157t24, b2dc, 7ca7, 4507, 11a5, 22bb, 7be1, 50b5, 6b48, c51c, 0f73, bca4, 83c7, ascaad2014_031f9, addd, 9cc8, acadia15_395v16, acadia14projects_409m, c139, 5be4, 7699, 6f24, f2b2, c825, ijac201513105g4, 808f, 7909, 6bd1, b839, c866, ad70, b36d, 9ba6, ecaade2015_161j34, 7c09, ecaade2017_079q, 65fd, caadria2016_851t36, 3cfa, f0e7, b65b, 4a34, ec1a, f608, 4c6e, sigradi2016_443rr, 2107, acadia14_497w, 0a30, acadia14_601af, 35b3, ijac201715105p, caadria2017_185t44, 03fd, ffb7, 6884, f2e1, ffdb, fad0, 459f, acadia17_110bb, 8dd3, 80e0, 3066, ijac201412408v1, b541, acadia15_123x4, aa5f, af08, a936, dbb9, 17c1, ecaade2017_291g, f169, ascaad2016_045g18, be96, ecaade2017_203ll, caadria2017_004m2, a2e9, b619, 505e, caadria2017_023u8, dc51, 5da6, 706e, e4a8, 56b1, fba2, 6c0c, 7187, 0a80, db87, c94f, acadia16_214e14, ecaade2015_317z68, 5357, 8221, b7b5, ecaade2015_138t28, caadria2015_081r12, 0a47, d340, b951, 7802, e96c, 6870, ecaade2015_92u18, b0fa, 4877, ecaade2016_006o1, e21a, caadria2015_170u25, 6a36, aadd, bd2b, d757, 4bcd, acadia14projects_301a, 4d43, sigradi2013_212s, 8029, 0bbd, acadia14_517p, acadia14projects_435az, dafb, sigradi2014_247j9, 2086, 545a, 1022, b9dc, 83a3, ed2a, 6331, 5f11, b916, d1fc, fd4d, 3a14, acadia14_609av, ecaade2017_248vv, c21f, c80f, ecaade2014_067x15, a185, acadia17_390kk, caadria2017_003x1, sigradi2013_280i, b4c8, 9582, d6d9, e42c, ijac201715203h, a54d, b7a2, 51a1, 3578, 3314, 26f1, ecaade2016_071v18, ecf0, 975f, caadria2015_048r5, bb20, 23c5, acadia17_338jj, 0aaf, f358, caadria2017_123h32, ecaade2015_73b14, 32dc, e6fa, acadia14projects_435ay, 2ff3, 57f1, 566c, caadria2017_163f40, 273f, ae6a, acadia14_167w, 3588, e43d, 272e, bcd0, b6cb, caadria2015_108s16, ecc7, 0bf8, 413f, 5626, 0d45, acadia15_161w5, 9150, 85ec, ijac201412401a4, ecaade2017_288ii, 70c2, 1e8f, 2147, acadia17_482aa, 91c0, e49a, 5ee8, acadia17_551ww, ascaad2014_019i3, 1c7e, 083d, bb14, 0fc0, 87e0, 4b60, sigradi2014_330h7, 63a3, d704, 6f4f, sigradi2013_234m, acadia17_637d, 7ffb, 550a, 5ad3, 69e5, 7637, ijac201614308w4, 1533, 9432, ecaade2017_192n, aefc, ecaade2014_157k38, 525b, 2449, eae1, aade, 9db3, 43e8, 83dc, acadia14projects_681ah, 990d, a3b3, 0e8b, 37c0, e02c, ecaade2014_053s13, 8bab, 1d86, 702d, 1bb4, caadria2015_139x22, 2531, b704, ed91, 5b03, 8e2f, 4b0c, 9ee6, caadria2015_087s13, cf72, caadria2015_226o34, 071d, 7020, a523, acadia17_90jj, 771e, 37be, ecaade2016_040v10, 751f, d4f8, e64d, 2b28, 0580, 5282, fc19, ecaade2015_227p50, ecaade2016_070p18, sigradi2015_3.65s2, ca64, 0622, ascaad2016_048h20, b8b3, 9ff1, caadria2017_016l6, dc9e, be0d, f555, d56b, 471c, 523c, ddcf, 6f5d, 6942, 8a77, 663c, 2345, ecaade2017_094t, caadria2017_086i25, 4664, 26b5, 99da, 90fb, 2940, 4cd5, ecaade2016_mrtl66, fe54, acadia14projects_719o, 32f1, 5363, ad2b, acadia17_221ii, fe13, ad1c, cd91, acadia15_57d2, ecaade2017_054y, d664, ecaade2017_071ll, 74f1, ffe2, 0f0b, 491c, 9ed4, 8f1e, da4f, 4be9, 20a4, fda9, cffb, 8ff3, acadia17_608u, cc13, ecaade2014_072l18, 8ee3, acadia14_229h, 6c7d, fd41, b85b, 8648, d3dd, abe8, bee8, sigradi2016_590l, b37e, ae61, 8711, acadia14projects_43ah, 13f0, e0bb, 504a, sigradi2016_446a, 6fc9, 1a95, 45af, 832c, 0f11, caadria2016_683u29, sigradi2013_343i, 944f, ijac201614309v6, 0801, e9bd, 5cc1, 69f1, caadria2017_074o23, 9bb5, acadia17_26f, ecaade2014_016y3, 5bc8, 1278, sigradi2016_522y, dad7, ecaade2017_148ww, ecaade2015_87s17, 81cc, e7cf, b5bc, ecaade2016_130h36, 9fcc, bf41, e148, ccbb, 9842, b391, acadia17_18d, ecaade2017_253z, 84f7, 6f0b, 5225, f223, db05, acadia17_365d, bf38, ecaade2014_208w53, 86db, e5fd, 75a3, a358, a50f, 6c1d, dce1, 37cd, a3a3, 06c7, ecaade2017_203y, ffbb, 8763, 1bce, ijac201715202c, 8fbe, 2c56, 3614, 439b, e122, 517e, a2a8, ecaade2013r_003l3, dae8, 72a0, 7da8, 2af1, 79db, caadria2017_046t14, de48, 074f, 87f6, 6c33, 6c87, sigradi2016_408w, c013, 7451, 62e0, dab2, 1c25, 0166, 3607, ae0b, 556e, 4252, 35e0, 1916, 9cf2, ascaad2016_048l20, ca3c, acadia16_140l10, c8ee, acadia17_542ss, 729c, caadria2016_259o11, b7f2, ecaade2014_024w6, 6baf, a2c3, 6035, caadria2016_177x7, 96d2, 7fe5, 12c8, 9096, acadia17_560o, acadia16_352z21, 245f, df8f, 57f4, 13d5, 89fc, acadia14projects_43ap, ecaade2014_140s31, acadia15_451k19, caadria2015_033c5, f332, 43a8, e2fd, 7d37, 1953, caadria2016_167m7, sigradi2016_781qq, ca03, 386a, 8311, f6ae, acadia17_590xx, 0683, 6fec, 7a3a, 055e, da9c, 8e89, 5fd1, ijac201715204bb, c183, be6e, d178, 13a6, 41ab, b207, 64ef, 07cb, aa9f, 3643, 506d, 4b13, 7812, 3f19, 67e7, 1bc3, f90d, acadia17_500ii, 04f6, ecaade2016_224f60, 1402, ecaade2015_138r27, 32c3, 3eb8, b79e, 9b54, 03a0, 30b6, 5a47, 22f9, ijac201412302l7, 6e62, 85bc, 4a8c, ecaade2016_108x29, 5c74, acadia16_280o17, 3f16, 8164, 29d6, ae1e, 7be3, sigradi2014_265n1, acadia14projects_339af, ijac201412403g6, 1828, 1409, 4a7a, 7a7b, 344e, 8388, acadia14_339y, ecaade2016_158e43, ecaade2017_170f, 3dd2, sigradi2015_sp_10.179i31, 9641, a318, 5212, ijac201715104s, caadria2017_047x14, ecaade2015_138m28, caadria2016_487k20, ecaade2017_290uu, c5ca, acadia16_260t16, fdba, 2335, 109e, ecaade2017_118ff, 30d8, 98cc, d4bc, acadia14projects_719r, 6012, b5a2, 11ef, d74c, b4b2, 9027, sigradi2016_564kk, c934, 8bc4, ecaade2017_230xx, 62c9, 8bc5, 7c67, d9af, 7a50, acadia16_140b11, a7a0, eee9, 096f, f109, 6d17, b3c5, e293, 517a, a5a1, 31a3, 8d77, cfb2, 3767, b399, ecaade2015_247f56, 70c4, e05a, b34e, 0790, sigradi2016_382x, 565a, sigradi2013_411m, 1d5e, a961, 7532, 6ccc, 2697, 5f1c, f47e, 898f, acadia16_362i22, acadia14_311s, sigradi2016_369b, a6a1, 2151, 30bd, 9937, caadria2016_033u2, 9a80, 2bfe, 4f36, 1c8b, ijac201412403m6, 5b7a, f05e, sigradi2015_3.111j3, 0087, b1b3, ecaade2015_324t70, 96f6, 2fe4, d593, 0884, caadria2016_871r37, ee7e, c222, ea91, fd7a, 6d37, f8ad, sigradi2016_752uu, 1c61, caadria2017_115o30, 1285, 33ea, ascaad2016_030d12, 863b, acadia16_344n20, acadia17_38xx, 6d4a, caadria2015_078f11, 168f, ecaade2016_126o34, 4bef, e610, 85a1, sigradi2013_41h, d3d1, ecaade2013r_004g4, d0a0, 18ca, ecaade2016_191e51, e2f9, ijac201715106x, e1f5, 07d3, f95d, ecaade2017_jgok, ad59, 31c0, 45be, b789, 916b, ijac201412401w3, e52e, 45d8, ijac201513203i7, caadria2017_142e37, ecaade2014_240j62, 4447, ba19, e01d, cffc, c7d9, 4fb9, b751, ijac201412303h8, ecaade2014_144a33, 203c, e946, 3a3f, 6643, sigradi2013_243s, cba1, 4828, ec04, c90e, 3ca5, 0c58, ecaade2015_55j10, ecaade2016_237e63, 1414, caadria2015_130k21, 5127, aa53, de87, 9517, 2866, 34cd, adfd, 3713, 61e7, ea18, ascaad2014_036d2, c7c7, sigradi2016_792g, 0b07, 1861, d5ca, b687, 738e, 8b8f, 68ae, 94a7, 0b7d, 608a, 6659, 576f, 1f5f, ecaade2015_64f13, acadia14projects_153d, 1381, 2751, caadria2016_797w33, 8479, c9a8, 4253, 4c8f, acadia15_483e21, ecaade2017_061f, 4571, d292, 321b, dd22, 0982, ijac201614203x8, 654c, fab9, 38c4, ecaade2014_239y61, 7053, b603, d419, f497, caadria2015_048u5, 748b, caadria2016_529v22, aeb8, ecaade2017_208r, dc03, e544, 2094, ec9f, c7c9, c121, 5902, 2859, 2bd6, d6e3, 58dd, sigradi2016_512qq, 4333, e8e2, 5f38, d45a, a04d, ascaad2014_012k6, caadria2015_119c19, 225a, 967c, sigradi2013_359n, 14a0, 99ba, acadia17_382jj, ecaade2017_079i, 9584, caadria2015_030d4, 3f91, e304, fe9f, 145b, f865, b01c, cdd6, ascaad2016_021b8, baae, 9b0f, d033, 0ee7, 22e6, ecaade2016_230c62, 52b8, ecaade2016_193v51, ijac201412204g3, ecaade2015_158k33, b18b, 3708, 833e, ecaade2015_13j1, 55a6, sigradi2013_401k, 15df, 25d3, eca0, b1e8, ecaade2014_086u20, 41e9, caadria2017_081m24, 2d88, e0e9, sigradi2016_583yy, 039b, sigradi2016_515h, 9840, 3190, f84e, ecaade2014_055z13, e6ac, 176d, e3fa, dba8, 6a72, eb5d, f5cb, 195e, 8530, 5cc4, ec1e, 55b7, adfb, 634f, 98f7, caadria2016_579s24, ecaade2015_81n15, d3bf, 09f6, fd2f, caadria2016_611y25, f801, acadia17_282jj, 3309, 8b1f, ijac201614206a11, 1f3d, 012b, ascaad2014_028v7, acadia17_502ww, 580b, ecc4, 21aa, 4d7e, 1f6e, 667e, 18b2, acb1, 9b69, 32c7, f4c3, 5047, 464e, 3df9, sigradi2015_9.347m17, ecaade2017_032ww, 66a0, sigradi2015_3.221w4, acadia16_54s3, acadia14_463ax, sigradi2014_047i4, acadia14_719o, e7fd, sigradi2014_266k2, 444a, f772, da4e, f8e8, caadria2016_871p37, d0e8, sigradi2015_6.151g8, 43cc, ecaade2017_129kk, ecaade2016_tkov66, sigradi2013_359g, 7b28, ea51, 99a3, acadia17_137tt, 692c, ecaade2016_079u23, ecaade2013r_010s6, d438, 65c2, 54a4, 7963, 4199, 5b5b, a06a, ecaade2014_018w4, acadia14_375f, ecaade2015_193z39, 6522, e18e, d5b7, 47ae, 8ec5, fa07, sigradi2016_381p, 92b3, sigradi2014_049l5, 1c9a, a719, ecaade2013r_004w3, ec63, ecaade2016_118i32, 3ccd, ecaade2014_163k40, fd55, 43e4, 470e, 119e, ecaade2017_170i, 6b43, ecaade2017_203q, a7e4, 1a26, 7e47, 6edc, caadria2015_188x27, d35d, 9164, 6d75, 122c, 9a74, acadia17_162s, 504c, 3659, b426, f7c3, ecaade2014_011e2, 559f, fc72, caadria2017_085e25, caadria2016_291p12, 7b68, 118d, sigradi2013_243c, 031d, c6f0, b66b, acadia15_69n2, a161, e50a, 3c74, c3cf, a2b8, c137, 1c9c, 326d, 4130, a92b, 8c35, sigradi2016_654vv, 281d, acadia14projects_365ae, sigradi2013_138m, 82ed, a3d3, ijac201715106uu, e6a2, sigradi2015_8.264l14, d6af, 5b10, ae42, 14b8, aa9b, 086d, ecaade2014_187f48, 5c10, d01b, 6bbc, 5e03, acadia17_551c, d5aa, ac57, sigradi2015_11.136o24, adb2, ecaade2017_152oo, 28ee, ce65, ecaade2015_138o28, acadia17_590i, sigradi2016_560z, b270, b4be, 58a9, 933f, dd02, ecaade2015_17m2, a4b9, acadia16_460a27, 5d5e, 5e49, ecaade2016_224s59, 36bd, 28f2, 8dbe, cbd8, 4a18, 6057, a8e7, 67f1, acadia14_375d, caadria2017_081x24, 6cbc, acadia17_190g, 6193, caadria2017_123n32, acadia17_570y, 3809, 0df5, e566, e088, 3ee9, 32ab, ece4, e7a1, e551, 2c8e, 06ec, sigradi2014_276v2, 8127, e02e, 5beb, d89e, ecaade2017_199cc, ee1b, ae59, caadria2015_226n34, ijac201412207e5, 9149, eaf7, ff80, 3920, d964, sigradi2016_446qq, dd1d, 8ea0, 6d79, c83f, 5b1f, 22d2, c063, e8f4, caadria2015_170z25, 7fec, ae46, 84df, 4dac, 2f0b, 5eae, 18f4, aa99, 6205, acadia17_266gg, 3ba9, 1072, ecaade2017_254nn, acadia14projects_153ap, 0dfd, 1438, caadria2016_353r15, ecaade2014_184n46, a754, 068b, aa46, 9b48, ecaade2017_122yy, acadia15_497g22, b2a1, 7b15, 5433, ecaade2017_189zz, caadria2015_190m28, 9083, d3f7, 0076, 1f8a, 5450, sigradi2014_074p6, 2cf4, 95a6, e35a, 06ea, 98c6, ecaade2014_072h17, ebe0, db27, edb9, acadia14_199ae, 11e8, 549b, 4c66, ecaade2017_282p, 1aaf, c561, caadria2017_113x29, ascaad2014_023t4, 5eb1, ecaade2017_122rr, 424d, b74d, 11ac, 5ad2, ijac201412304r1, c617, 0161, 22b5, 620a, acadia14projects_53n, fe1f, acadia14projects_101o, 5d36, 029e, e48a, 4cfe, 86e8, 29d5, acadia14_365ag, 5679, 3f0c, ecaade2014_194d50, ecaade2016_132h37, acadia15_311o12, 707d, ecaade2017_215ee, 4be3, 8ee1, bd60, sigradi2014_186d6, sigradi2016_817e, b4e3, dbd2, 9fe3, a3f3, f1c9, sigradi2016_654d, acadia15_483c21, 1d43, ijac201614104z3, 74a6, sigradi2016_450ww, 928a, 57b5, c77d, 92f8, caadria2015_213p32, caadria2015_181g27, 5e8a, 3139, 4886, f0b9, ecaade2015_317y68, 5637, 0bae, 4e0e, acadia14_719n, 83bb, 3e01, 3db9, ecaade2015_118x23, aa15, 3fc9, caadria2015_060v6, 2a01, f4ac, 7a69, sigradi2015_9.347a18, 60d5, 492b, 9b67, 243d, 6639, fd70, f8fb, acadia17_52s, acadia17_340f, d236, 62bc, 685c, 4a1e, 7cdd, acadia17_464a, d953, eade, acadia14_435ag, caadria2017_095d26, ecaade2015_201z43, 9922, 3947, ecaade2014_133r29, 7a17, dd0e, 0358, 70be, da19, ecaade2015_33g6, 5b65, ijac201614402o1, ecaade2016_127f35, ijac201614203d9, cab2, 3748, sigradi2014_213a8, acadia14_63c, cbe2, acadia16_12u1, 0e38, 120c, 386b, 1244, fc38, d1ea, ecaade2017_019ss, acadia14projects_153aw, 819a, 7ead, ijac201412408l1, fe62, 557f, ecaade2014_218l55, ecaade2017_029y, sigradi2014_109j9, sigradi2014_132u1, ecaade2014_029w7, 4b64, d7bb, 8280, bc32, c33a, 21d1, 7f15, d7c9, 0028, ecaade2014_149m35, 1b53, sigradi2014_074e6, ecaade2015_268v58, acadia17_392g, fefb, 111c, 5878, 9c6f, 4a68, ecaade2017_053o, 9878, 553e, ascaad2016_035z13, df3f, 83ec, cd9b, ecaade2015_205a45, sigradi2015_12.107g27, c0e5, 2373, acadia14_301f, 6af6, ecaade2014_046r11, 7ec7, acadia17_37ee, 7997, e22e, 301d, d626, 51e3, acadia17_284m, fc85, bd22, 7273, 03d5, sigradi2013_43, 152c, ijac201614305r3, ecaade2017_211q, dc68, 800d, 6b8f, 07be, 464d, b5ea, 8c2c, bd4b, 15ec, ecaade2017_021l, 85c1, acadia14_565u, 0acc, 3c5a, 7fed, f1db, 0ea3, ecaade2016_046d13, acadia17_350nn, de68, ecaade2014_072g18, 7032, dd9a, acadia17_71ll, ijac201614201j6, 3bbf, 6e7e, c18e, 8d1b, ecaade2014_180e45, a43d, f521, ecaade2017_282m, 0540, d0cc, ijac201614307n4, acadia15_137c5, 6ffa, b3fb, 6293, ecaade2013r_003r2, ascaad2014_007e4, ijac201715102mm, ecaade2017_099a, d0c9, 6e24, acadia14_601ag, ecaade2014_186v47, 345f, ijac201614202p7, 2f11, ecaade2015_271a60, 7b2b, c802, f766, ijac201715106gg, f48f, 35d7, f6bf, sigradi2013_117m, c6ac, acb0, 2b33, 0e92, c7e1, bd5c, 0ca9, bc22, bb57, 5865, fced, f4a8, acadia15_323z12, 46fb, b971, ecaade2014_140y31, eba4, acadia17_291r, acadia14projects_699t, a4bc, ecaade2016_047m13, ed8b, ecaade2015_253z57, 6f98, ijac201412405o8, caadria2016_271u11, 3e10, acadia17_221x, sigradi2014_267m2, 5083, c876, 0ea9, acadia14projects_463p, d259, 0874, 1215, 1cda, a5ca, e17e, d7fa, 4ec4, ecaade2015_324v70, 07a1, 8208, 539f, a347, caadria2017_047g15, b816, ecaade2016_224h60, 5fbb, 683f, d136, 791f, sigradi2013_389j, 833f, d20f, acadia16_62t4, eb9a, 3869, d3ce, 54e2, e768, 3d6d, ijac201614104f4, e380, f65a, ddf7, ecaade2016_217k55, 9d38, sigradi2014_074z6, 3c14, ecaade2017_232g, de93, f4a9, 6e42, aca0, d5cb, edc9, fb6f, b7c0, 0375, 842e, acadia17_482w, ascaad2014_031i9, a482, 08ee, 51ed, sigradi2013_173o, a3bb, ea81, f686, b636, 5e3b, c6a2, ecaade2014_218n55, 4b17, 1f0d, 5e68, ecaade2015_21o3, cc93, 6e95, ff01, ascaad2016_035n13, ed26, 6c49, 2eb5, 8528, 3596, acadia15_323l13, sigradi2015_11.165k25, caadria2016_693y29, 2c42, b5a8, ecaade2017_073k, ecaade2017_047v, b754, 1878, cd0b, b6b1, ecaade2015_285m62, 8046, a0eb, ascaad2016_045p18, 9b42, 963f, d590, ecaade2016_223j58, ijac201412305k2, 1f93, 378c, 504e, 77e7, 6d72, df13, caadria2016_249j11, sigradi2014_303h5, d6ec, b2bf, fa45, c730, sigradi2014_314r6, d564, ijac201513205s8, bb93, 1355, 5a63, 3813, d336, 57f5, e434, 9595, ecaade2014_030j8, d0f2, aeef, ecaade2015_33i6, 384f, 7b33, caadria2016_529u22, ecaade2016_073w20, 90f5, acadia17_349v, 0ba4, 0db9, ecaade2017_032p, 7f77, sigradi2016_544e, ecaade2017_109ee, d63d, bb9c, 61c6, 7585, ada6, a2e5, dc18, 1b0d, 4b3a, acadia17_318c, bb36, 5739, ascaad2016_007z3, 2128, 94cd, 150a, 58f4, 82e9, 74bc, a61b, sigradi2014_201g7, ee48, 1c0b, e8f2, caadria2017_051y16, 6b90, caadria2016_405c17, e12c, ijac201614403g2, 0898, 94bd, 0e6d, e04e, b3b9, ecaade2015_64w12, caadria2017_163i40, ca44, a019, caadria2016_405k17, 9af3, 864b, sigradi2016_385oo, c6b6, 021d, ijac201412303i8, acadia14_81j, c716, 9de8, 3678, 2fe7, ecaade2016_021i6, 2b4a, 1766, 5d2b, ijac201715106ww, 7f4e, dbda, ecaade2016_154k42, 1fa2, 7f61, ecaade2017_098oo, sigradi2016_732m, 9ea0, ecaade2014_010d1, dc0d, dcc5, 2f27, ecaade2014_122w27, ffe3, a06f, ecaade2017_017r, ecaade2016_127g35, d71e, 5043, 8324, 46cb, sigradi2015_9.152b17, d38d, 42b2, fbbe, ecaade2016_191y50, 92e3, acadia16_280v17, 9e8d, ed3c, caadria2017_183b44, 42ed, f191, ascaad2016_038h14, eebd, ecaade2014_153f37, 0e9b, 3075, ad61, ecaade2017_077ww, ecaade2017_044oo, ecaade2014_206j53, 701b, sigradi2013_101l, 297c, ee86, 7ba4, 482a, 1aed, 9f59, sigradi2015_3.111a3, ijac201412203w1, ecaade2014_016b4, c5e5, 83c8, ea02, ecaade2014_153n36, bbe3, a4c2, caadria2017_163b41, 3b47, 626f, ecaade2017_215s, 570d, 92d5, 7af2, d9b3, 4cf8, caadria2016_301n13, 5c1c, 25c8, ecaade2014_180f45, a26e, ecaade2015_155h32, 874e, ecaade2017_170g, 6076, 6e59, b56e, 61ae, c3b5, sigradi2016_369c, ecaade2014_153r37, 4df2, 317c, 0db1, 5846, ecaade2014_217j55, 27d8, c5fb, ecaade2014_105w23, 981a, acadia14_189aj, acadia17_232bb, c173, 8ae6, 8bda, ad41, 192c, f0f6, 42b3, da65, 4dbe, d4b7, a6d1, dd25, ecaade2014_094j22, ecaade2017_101dd, e473, 6f6c, 2e32, ee26, 3c92, 2ea8, ed90, 20ae, 0644, 0e72, 70aa, 98a5, ecaade2015_22r4, 5ea2, acadia14projects_573aj, 27e4, ecaade2016_136m38, ecaade2017_061c, ba63, 3f37, bd4a, 78c2, acadia17_177o, fec6, c8f7, 05d2, 1781, 1956, 2936, b1e5, acadia16_344r20, 813f, caadria2015_130j21, d768, ecaade2016_216w54, sigradi2013_41p, 1cd9, 8de2, ecaade2015_61i12, e318, 5e9b, d243, ab2b, b3c4, 0fa9, a9d2, fcb6, bda5, sigradi2013_359c, cfc7, acadia17_247kk, fc48, 0a19, 7349, ecaade2016_038i10, a3fc, 7294, 8586, 4d8e, 863a, sigradi2015_11.142f25, 752e, cbd1, 2e9d, ecaade2017_265p, 14e1, ecaade2015_53h9, 3fd5, c093, d860, 54ec, 7857, ecaade2017_142xx, 6e00, caadria2015_065w7, a722, acadia17_296q, a824, 79fa, fdda, 922b, acadia14projects_145o, caadria2016_085g4, a587, 2891, 36b3, 9bcd, ee8e, 2b67, cfe7, ea49, 1be2, 105f, acadia14_453g, 7d33, 4c85, 34bb, caadria2016_135d6, d221, sigradi2015_10.74s18, 394e, e922, acadia14projects_435a, sigradi2015_11.222n26, ecaade2015_196m42, caadria2015_246y35, 4b31, 6fd7, ecaade2014_139a31, ecaade2014_157v38, 8e0d, e91a, 0d66, acadia14projects_565h, 0d19, sigradi2016_690e, caadria2016_353x15, caadria2017_051g17, sigradi2016_421ww, 2b07, sigradi2016_602i, 9ed6, 5e0c, a7fe, adcf, ecaade2016_ws-afuturel67, 0bbc, 4052, ascaad2014_031e9, a9ab, 7d70, acadia17_511qq, 824e, acadia17_340ww, 9b20, ecaade2017_grig, sigradi2014_330j7, 34a2, cda4, 5b80, 5de7, acadia17_414jj, acadia17_329u, ecaade2014_120m27, 7c76, 9ed8, c732, caadria2017_109a29, ijac201513303t10, ecaade2017_170c, ab6b, c76b, 6264, 74c2, c727, acadia14projects_517m, ecaade2016_094s25, 245a, 3c65, acadia14projects_317u, acadia17_137rr, 026e, 0c9e, 0057, dc69, 2f9e, 617a, acadia17_403g, acadia17_222b, 2f97, caadria2017_002l1, ecaade2015_206w45, df09, 1729, ecaade2014_168l41, 75c6, 658a, d4ee, bc26, ijac201513105z4, sigradi2013_112a, b1f6, ebec, ascaad2014_003x1, 5bbe, 0ada, 7078, c110, 5302, e321, d7ff, a89d, 32d3, af0c, 10e1, acadia15_47c1, 98d4, caadria2015_096i15, 8344, a59c, e24e, f440, ccf6, ca78, ecaade2017_172dd, f5e1, eb5f, 288a, ecaade2017_194s, 81bd, 6af2, c1ef, 62ff, c785, 3a13, ecaade2016_223l59, sigradi2013_387c, 015c, f29c, e30b, 2377, 876f, c6a9, 1a3f, da33, ecaade2017_079f, ecaade2015_155u32, 2e85, sigradi2013_244, ijac201614101f1, 61c2, b201, sigradi2016_421yy, ijac201715101f, 0e6f, acadia14projects_63as, 8f3b, 1446, ecaade2016_011i3, 56d7, aea5, 3951, 29a1, 1687, 3662, ecaade2016_203j53, c2ec, c849, 674b, 5141, acadia16_344s20, acadia14_327d, 392b, sigradi2016_590g, 376d, 56d5, eb19, ecaade2015_268y58, c9e3, 106e, 8d26, acadia14_63au, 4a5c, e9e9, f107, da7a, 6f7b, caadria2015_185n27, caea, ecaade2017_213e, 42d0, c251, 3b92, 9aed, 61f5, 6434, f452, 912e, ascaad2014_017t9, ecaade2017_277oo, 8356, acadia16_124f9, e616, ecaade2014_078p18, caadria2016_209b10, ecaade2014_133x29, 9650, 7db1, f9a9, dbb0, 5c25, 279f, adb7, 604e, e331, ecaade2014_010e1, 47f0, 1669, 61c3, e535, acadia17_620oo, acadia15_284v11, 8287, ecaade2015_155j32, ascaad2014_037l2, ef9d, ascaad2014_036w1, acadia14projects_479g, c7ca, ed01, ecaade2014_152j36, e07b, 408a, ecaade2014_237u60, c8ae, ijac201412301e6, ijac201513101d1, fda8, f0f8, de25, c112, f9ec, 14a5, a10d, acadia17_72k, fba6, 24c6, f1b3, 7728, 0124, 2c47, 34e7, e908, 88cf, 45ea, 4038, fd04, bb5e, a06b, 570e, e375, acadia17_502e, 4eec, 4f81, 5a22, d63b, dd1c, 9240, caadria2016_487m20, acadia17_100p, 1440, 65b5, dbd7, 548f, 1490, c0eb, 2bfb, acadia15_57l2, acadia14projects_237au, 45b5, ijac201614402p1, caadria2015_233g35, ecaade2014_176i44, ecaade2013r_011d7, 4c91, 0111, acadia15_211t8, c02d, 89c1, d24c, 463b, 69e8, 1037, 9768, efca, acadia14_145y, acadia14projects_177s, sigradi2014_330i7, fe93, 0171, 1d95, 6d69, 229a, 9875, ecaade2014_042m10, caadria2017_132r35, 0def, b3ec, 9064, 938c, cec5, af3f, 0977, fd45, acadia17_190ww, 0970, 954e, 9aa9, 4477, 06fc, 96ec, 94a1, 69c6, ecaade2014_149e35, 5e1d, 7f27, ecaade2017_046j, 6565, 8f7b, 4e4a, e3dd, c71d, ecaade2014_057h14, 579e, 0407, b595, aa4f, 25bf, 6bd0, 0742, caadria2017_016e7, bf20, 1d9e, 2ba6, dd2c, d20a, ba8d, 6de3, 238e, 5e44, f4c8, 4c05, cb4b, ijac201412301o6, caadria2016_229p10, acadia14projects_389b, 034b, 0ce3, f0cc, be9d, 6bf0, 904f, sigradi2016_426b, acadia15_357m15, ijac201513206f9, 32ff, f951, 40e3, 1dc5, bc1c, 3240, f1ff, 084a, f8ab, 0511, 4b51, 63d6, acadia14projects_357a, acadia14_301ax, bdc4, b71c, 71bd, d94b, caadria2015_209y31, f1fe, ecaade2015_193b40, 7525, 9333, 3f64, 06bf, 68b6, 1c31, 8e2e, 03a6, ecaade2016_095x25, 8750, f321, 158c, ecaade2017_301r, 5383, ecaade2017_181x, dc19, caadria2017_009x4, e56e, cbbf, c496, ecaade2013r_018u9, 1002, c3fc, e97a, fa35, 9d86, 0a16, acadia17_366m, 5583, a113, 0c86, caadria2016_013d2, acadia17_648z, 77ad, ecaade2015_178d38, e50f, sigradi2013_52h, e819, caadria2016_425f18, 11f8, 004a, ac47, c759, caadria2017_009l4, acadia14_531w, 62a4, 3d2d, 90a0, caadria2017_125y33, ecaade2017_282e, ecaade2014_128u28, 546f, a389, 42f7, 132d, f36c, cf34, bede, acadia16_254a16, d3de, ef11, 62c1, caadria2016_013a2, 0d2a, e008, 8548, 6f5b, 1a7a, b364, fdcf, 5d49, ecaade2017_grie, 9cf3, 992a, 5698, aed8, a6dd, d20b, 3285, c119, 30f1, 8e71, 79a8, a0c7, 51fc, 9dd7, d7af, e0dc, bcaa, d94c, 192b, 69f5, a854, 3163, acadia15_95c3, bcdf, 9525, ff9f, 03d7, caadria2016_673a29, d3c6, ea04, b070, 233a, 14ec, ac31, 9dbf, 3610, 6f57, 8839, 1e8a, bdd4, caadria2015_086j13, sigradi2014_265s1, b1c5, 55c2, 296a, bf55, acadia17_403s, 249d, caadria2017_158y39, d122, caadria2015_048t5, b0ba, 3aa8, f126, 85b1, b6e8, ecaade2015_53o8, 4fff, caadria2016_013w1, d05e, 2fc5, e809, ffe8, ascaad2016_013w5, e1e7, a878, ecaade2017_274y, 61d8, 2260, c136, ecaade2013r_014c8, d7de, 3164, aebd, acadia17_90rr, caadria2016_249i11, 741d, a5d8, d071, 25ec, d7a7, 5d2f, 4104, cde8, ecaade2014_132e29, ceda, acadia14_125x, 7672, e091, ccab, ijac201412303u8, 5cee, e78c, sigradi2013_400o, adc0, 010b, 1a94, ijac201614308i5, c47c, 9136, ea38, 541e, 85a3, ecaade2014_084r19, 5c81, 1b33, 9763, ecaade2017_152tt, ecaade2014_035a9, c5b6, 6c85, 8383, 33ab, 5178, caadria2016_405r17, d788, b702, caadria2017_056f19, b53e, 9e4c, d5b8, 382c, 50a7, acadia15_137m5, 8935, f2a8, fc02, ecaade2015_298k65, 9b97, ff12, acadia16_440h26, ecaade2017_199y, dafa, f2ac, ac26, d3f6, c52c, acd7, 38db, 2812, sigradi2015_8.264o14, ffbf, ce3a, c93c, 49c9, b96c, 5dc9, f8f4, cd94, ecaade2015_265r58, 45de, ecaade2017_116a, c53b, 3b75, f398, ecaade2015_64a13, 1345, 93ce, cb2f, 8c04, 3785, a599, 88d9, 8c9c, d11f, ecaade2014_168u41, 9a56, 8f9d, ed77, 800a, 543e, f228, ijac201513206i9, c60f, aab4, acadia15_431l18, b605, 587e, caadria2017_185x44, 9190, 0a5b, 12f8, ecaade2017_161d, 50e4, e0ae, acadia17_340u, e5a1, a791, ecaade2014_202o52, caadria2015_203n29, acadia14projects_43ak, bb10, 6a51, e665, 1a4e, c935, d451, sigradi2015_11.196g26, b080, 2f94, 0bc0, 107a, b04f, 6795, a79d, 2b36, 62db, 301f, 0522, c12e, caadria2015_084t12, f77e, fc14, sigradi2015_8.41w10, ecaade2015_92n18, a6d6, acadia16_344f20, 5006, ef32, c76e, 8809, sigradi2013_375, ddab, cb1b, e13b, f6d8, ecaade2016_021d6, 7654, ecaade2015_13n1, ecaade2013r_004u3, 715b, 5e56, 2c82, sigradi2013_200e, 1722, ca1f, 84ff, bb16, 8622, acadia14projects_539d, acadia14projects_247z, 426f, 27ea, b1a5, 066b, c6fd, 4059, 07f4, ecaade2016_210y53, 3e51, ff1d, 1b84, 1845, 7835, acadia16_244m15, 9c12, 898b, 5958, ecaade2017_256jj, acadia16_414c25, c452, sigradi2014_339w7, 1ede, ec90, 56b3, d0d9, ecaade2015_303v66, 7227, acadia17_291o, 7875, 0b62, ef29, ae03, d245, ecaade2017_077nn, 300d, ecaade2014_138n30, aef5, 8004, a0b2, 210c, 76d0, d597, sigradi2013_359d, 4b20, ecaade2014_220j56, d9d5, 1b4f, 2d1b, 2239, b806, ecaade2017_208p, d48d, sigradi2013_343f, 6f76, 1430, 7157, b9a7, sigradi2014_015e1, 72a7, 1167, 5326, 386f, sigradi2016_814yy, ecaade2015_287f63, cb43, caadria2015_014l2, 98f4, 04e6, 57ac, 1d4a, 0042, ed4b, acadia16_344p20, 9f0f, acadia17_177p, c705, 383e, a5fb, d965, ecaade2017_057ii, acadia17_570ee, 088a, 37a1, 4410, a64b, 2042, 5176, 6937, 6c25, sigradi2013_327z, f630, 5069, ee39, 0179, 977f, 0b0b, sigradi2015_8.186o12, 505a, ecaade2014_065g15, sigradi2016_817j, d517, 628e, 893a, acadia17_163kk, 8ea4, 4ac9, 4fab, fe6e, cdd9, b59b, fc0d, 81ad, 2e7c, abfd, d698, 8c06, acadia14_135p, fbcf, caadria2015_208i31, b4cd, a262, 6e06, ecaade2013r_020m10, 6987, aa12, sigradi2016_686rr, 53ca, f83c, 1ba7, 73d1, 4fa5, 52c8, a198, e4bd, ecaade2015_48b8, ascaad2016_003x1, 1595, d8ec, 28a3, 2e77, 3a9d, d226, 8c4c, 64b2, 81ab, d53e, ijac201412205s4, acadia17_512x, 33c5, d705, ecaade2016_130r36, ab05, c1d3, caadria2016_095r4, acadia17_339ss, f61d, 9214, ff44, 424a, 8799, b283, fad2, ecaade2017_007ww, sigradi2016_685pp, 30cc, 238c, 22b4, 9215, a64c, caadria2017_081n24, 24a6, ecaade2016_011f3, 3079, ddd7, ecaade2017_089u, 6ed1, 32a4, 00e7, ae93, a16d, 4674, abf8, bc83, 38e1, d1aa, 599e, 798a, 42a4, sigradi2015_sp_2.112f29, ce5f, 4eaa, 1c21, 0583, e3b2, c83d, d97b, caadria2017_113y29, b3f5, 01b8, acadia14projects_479n, 0ebb, ecaade2014_113c27, aa3e, ecaade2017_048dd, e96a, ecaade2017_142tt, 7ff9, 7a0e, acadia17_284k, ecaade2014_144w32, a4fe, 90f9, de3b, e94e, 4b3d, sigradi2016_537b, b4ea, acadia14_463g, 2aaa, f1d4, ijac201614104l4, 7fe1, caadria2017_079t23, c9d5, 814d, dbba, 3f98, acadia17_248h, 8267, 8214, e8dd, 949e, ascaad2014_009e5, 7c46, 7180, 5606, af7a, caadria2016_861h37, 63ef, 9793, 94db, 48b7, 059a, caadria2017_174w42, ecaade2017_255e, 5b3c, ff16, 094d, d578, acadia15_343c15, 454d, caadria2015_114p18, f1e2, 5119, f3fa, 2af4, b19c, ecaade2017_273r, 5e4b, ab9a, df74, 8823, 983e, a43c, ecaade2015_21r3, 1736, 8cc3, 1876, 2ff6, ecaade2017_164o, 257a, acadia17_382pp, ecaade2017_265v, e283, 7cad, b42d, acadia16_280u17, 6c86, b8e6, ijac201715202h, sigradi2014_021u1, d72f, c85c, af92, acadia14projects_435ao, 961c, sigradi2015_8.81y11, bbb9, 0e32, 9ac6, cf4b, f02d, 4aa8, 5757, 370b, 610e, 8304, sigradi2015_13.316c29, 25df, ecaade2013r_020p10, acadia14projects_357an, 487b, fc3e, d880, acadia14_445ab, ecaade2017_089cc, 47c9, ecaade2015_185t39, 16f6, acadia17_329dd, 55e3, 7580, f9e6, accd, f31c, ascaad2016_051c21, 936a, ff57, 0a23, 62cd, 9f35, 09df, cc51, ijac201614204t9, a638, 8b77, 48cc, 701a, 79d6, acadia17_36y, b463, 13f6, 5748, 862c, acadia14_719r, c037, sigradi2015_3.111c3, 143c, 10a3, 690000, a332, 8b19, ascaad2014_032r9, 5f2d, 6c21, dbf1, 7e08, acadia17_637c, ecaade2015_225l49, d0a5, acadia14_365aj, ijac201412304b1, sigradi2015_12.297h28, acadia17_201e, f139, 851d, acadia17_340h, 4dce, f7ca, 8a13, 64b8, a6c0, 7ff3, 0483, 6c46, 1c14, 77d1, 20ed, c60c, 1735, e3d4, f576, ded9, caadria2016_085f4, a7cb, 655a, bc8a, 161f, 4221, 9558, ecaade2015_130a26, 5755, f60b, cc97, c5e2, sigradi2014_345h9, ecaade2015_18b3, sigradi2013_244o, 4619, 0837, acadia15_323m13, f5a2, ecaade2014_030p8, c826, acadia17_316oo, ecaade2017_282f, 31f4, 4eb7, 02ef, e737, b5ed, db5b, a473, 308e, 8e22, ba1f, 295a, 865c, 2898, acadia17_90oo, 93dd, acadia15_431j18, caadria2015_206c30, acadia14_219ax, 5b01, acadia14_219a, b20a, 49d3, 0df3, 5666, 3283, 395f, 622d, ecaade2016_140i39, sigradi2013_267c, 6207, 1257, 08fc, ecaade2015_118y23, bb48, 6e44, caadria2015_181d27, caadria2016_291t12, sigradi2016_714rr, bddb, 092d, 3950, de8f, ed39, 0faf, 940b, 7b32, 2963, acadia14projects_531m, ec96, 7045, d218, ecaade2014_030i8, ecaade2013r_010y6, b8bb, 22c3, acadia17_189uu, 658e, f731, 055f, ecaade2016_140j39, d842, 8fb6, 2bdd, e72a, 2eb6, 40ce, caadria2017_074h23, 0376, a99c, 7d76, sigradi2016_400k, 0e42, ecaade2016_098b27, 843b, sigradi2016_446h, 3c61, ecaade2017_057s, b0cb, 1367, ab4e, ecaade2014_169p42, 39bb, fe0e, 2dc6, e023, eee4, fa75, dc4a, 8d92, ecaade2014_224l57, 7bdd, 4131, a3b7, 02ce, 8ae5, e208, 204e, 7948, 95ce, d90e, ce2c, ecaade2016_067m16, cc2b, e0b0, a205, 299e, 0548, d33c, ecaade2014_226a59, acadia17_28ee, d2c7, ecaade2015_17l2, c12b, 5e26, 13c0, 27ad, sigradi2015_9.141d16, 9174, 2f2b, caadria2017_005r3, 7ebf, 9cd3, 9428, ecaade2017_305i, ecaade2016_224a60, 7e65, 9e93, cec1, 1ad6, 7d79, f008, e77f, bef2, ecaade2016_ws-dleadz67, 3c7b, acadia14projects_549z, e093, 47d1, f7f2, 71df, ijac201715104bb, ecaade2015_100n19, 667a, 3f44, d10c, bdf2, 05cd, ascaad2014_005h3, 9e28, df2a, 2851, 2508, 99d3, a1be, 5a36, acadia14_339as, 6c97, 5482, a605, ec16, 187b, 86c6, 8014, 1d50, ecaade2015_251n57, 6026, acadia16_402l24, 889b, bc41, 720e, acadia17_436t, ecaade2016_111o30, 6adc, 6800, 13a8, sigradi2016_375f, c1c6, 240f, ecaade2016_128k35, c3fe, abce, 6fe5, d98a, c763, 1938, 180b, ecaade2014_239r61, 6a88, cba9, 471f, f0a8, 2609, 7760, 8f7a, 881f, 1c63, 6a6d, 52e6, de45, ca5d, 4ded, 12a2, ijac201715102n, ecaade2016_tkos66, caadria2017_056x18, 2261, ecaade2014_067w15, ecaade2014_031z8, 4790, ecaade2016_073c21, 8d02, ijac201614203z8, 54a9, e5bd, c9ca, f904, ecaade2016_222r57, 1ae3, sigradi2016_490aa, 0a36, 444d, 1dc8, b91e, 5d07, ad1e, ecaade2014_194f50, 756e, b3ea, 6f70, ecaade2017_203hh, 06f9, 92df, ascaad2016_019t7, ecaade2017_133e, 98f9, acadia14_479g, acadia14_153ak, 6e54, 13c1, a69a, 4994, 025e, 1e26, aecd, ecaade2014_021u5, cf80, e29d, 84e1, 88dd, ddfa, 3674, 2690, aa3f, 54e0, 664a, 3c03, 9b16, a084, 8914, f88a, sigradi2013_42, a72f, f9ef, 73fa, d2cb, 6704, f181, 789c, d934, d1f2, 3817, a55a, 4604, 5303, 5dc6, 9425, ab2c, 1f6a, 0411, ecaade2016_042e11, 5ca7, 758c, f488, 9521, 5dc1, 7023, f0f2, 330b, ecaade2015_83f16, 3e83, 38ec, 8b0f, 02c0, c00a, b431, 9c13, ecaade2016_058v14, 1a5d, 2e28, sigradi2013_347p, a37e, e231, ijac201715202k, ecaade2013r_018n9, 2d4e, 2ea2, caadria2017_104v27, b157, aecb, f15a, 8a94, 6b8d, eede, 1f24, acadia17_562bb, a777, bb9b, ecaade2015_144h31, 009b, 12e7, 3de4, acadia17_273y, 650a, cdd4, acadia17_481m, 1d77, f6ff, c28a, ca66, 6042, ecaade2017_293rr, bf3a, caadria2017_021o8, 80cf, acadia14_145w, d8da, acadia15_407y17, ecaade2017_199jj, ecaade2015_158f33, a0b6, ascaad2016_003w1, ecaade2015_211c47, e6ed, acadia16_106i8, sigradi2014_048v4, caadria2015_111g17, f25b, 8a15, 1ac9, 1521, 17e1, acadia17_534mm, 57ff, bad2, b478, caadria2016_851s36, 0280, ec3d, 5a00, ijac201614305a3, 23b3, 6a57, caadria2017_004u2, ced8, 50a9, b299, d4ba, 6543, 737d, acadia15_185f7, ecaade2013r_009n6, a44b, d3c7, ba8c, ascaad2014_006u3, acadia14projects_199ah, sigradi2013_173n, ecaade2015_246x55, 24c0, caadria2016_611f26, af9e, sigradi2014_137l2, acadia17_28v, sigradi2014_075e7, 7291, c3d0, ecaade2015_87x17, 8644, 8dd6, caadria2016_819y34, 25b5, acadia14projects_117ay, 213c, 4119, 764c, ed7a, 88bc, 73e5, ecaade2014_182v45, 070d, fa19, bbfa, 3037, ce9d, 9cbf, sigradi2014_074s6, 9b31, 5bc4, 8a22, f412, 86d9, 5a59, ecaade2015_194p40, 2698, cd7d, f6b6, a4e4, 6871, c2ef, 18ec, dc57, 7215, c4ff, a3f0, c283, b014, ecaade2015_21j4, 5aac, fb2c, ecaade2017_215zz, 9629, 6410, ecaade2017_077rr, 78bd, 5344, ecaade2015_319h70, a94e, 6b4f, dc48, 6389, f7e8, 2199, ecaade2014_122a28, 17e3, c64d, ecaade2015_297e65, ecf5, 1e1b, bd5d, c93b, bdb9, ecaade2015_173g37, 8104, ecaade2017_097aa, 68e2, ecaade2013r_014j8, f73a, 354a, 0e9d, ecaade2014_018u4, 46da, 6f10, ascaad2014_003r1, 9544, 66c3, 3121, 5d05, 2b14, ff08, sigradi2016_441ll, 55ad, acadia17_284g, b4eb, 6e68, caadria2017_131g35, ecaade2016_222h57, 5a3d, fafb, ascaad2016_005f3, acadia14projects_101aa, caadria2015_078r11, 1688, 6a4c, 1fb7, acadia14_531p, ecaade2015_100s19, 0b6d, dad5, 0a66, ecaade2016_091h25, 20ff, 54b6, 1176, c784, 9e20, 6233, d0af, acadia14_43ao, ecaade2017_051aa, 3887, 7ecd, 55d2, 7aab, 31f8, 173f, 9236, acadia17_60aa, sigradi2016_358n, dfdf, c26f, 2806, 943c, 9d4d, 5b26, acadia14projects_627ax, ecaade2015_306k67, sigradi2016_595gg, bfd3, 0b1a, 3376, ecaade2015_155p32, c3fd, e749, 8c4a, 1f8b, dcca, e743, sigradi2013_100f, d81e, 151f, 47a5, 144d, 89b8, c1f9, 5e75, 9b00, caadria2015_111i17, 2cac, acadia17_258j, 836a, ac06, 8738, sigradi2013_10e, 1297, 6a9a, 7269, 4e24, 7417, 4714, 4ba9, 649b, sigradi2016_817i, acadia14projects_445ae, 94b0, ecaade2017_048bb, fa74, 1114, acadia17_456ii, 4fec, f882, ijac201412405c9, 52a8, 5bca, 5e60, sigradi2015_11.196i26, 8930, 67e2, ecaade2015_304a67, e47c, ffb5, 790b, 90e2, 007d, 4bf4, 668d, ecaade2013r_003m3, ecaade2015_318t69, sigradi2014_347l10, 977d, ijac201715105j, 2f87, 032f, acadia14_445am, ijac201412203i2, 858f, ecaade2015_217a48, f046, ijac201513306a13, 6b0b, 8b0b, e7f7, ecaade2016_099l27, ecaade2017_198o, 6eab, 8cd5, ef75, sigradi2016_470q, afba, 1035, 56a0, 80ad, 29ff, 3cc8, 316f, ascaad2016_007x3, e7db, f46a, 1273, 08e9, 52d8, 52c0, acadia16_344o20, 2156, 2cf9, ijac201614303n2, cb48, e9b4, 75ff, 7fd1, sigradi2016_611r, af48, cc9b, 39f2, 81aa, 881c, f79b, 34c0, 497e, 6caf, ecaade2014_086m20, 0765, 7a79, 9966, feb4, ecaade2013r_019h10, ecaade2016_094u25, caadria2017_113o29, sigradi2014_218g8, 2588, sigradi2013_397j, f5bf, 13e9, 6298, 5f9e, c1c2, ecaade2017_133b, sigradi2016_815dd, d970, 5c0b, bda7, 1e2a, ef79, 58b2, d5bc, 7b12, 193f, 0103, bbab, 78ce, ijac201513201f6, b089, acadia17_552j, 2b71, c61c, 5bc6, 8228, a95d, 214e, 15db, 1f07, 547f, 52a1, c96a, 8feb, ijac201715102ee, ijac201412204h3, 5dbb, a68a, daa0, 8549, 610a, b8a1, c505, 84c9, 7c18, 3076, b90c, 7b47, 31e3, acadia14projects_565aj, 7351, 099c, 992c, bb6f, sigradi2016_805ff, 6894, da41, 7029, caadria2015_081s12, e633, ecaade2017_199ii, ecaade2016_023p6, ec5e, 19c6, 8ad7, ecaade2016_167a48, sigradi2015_3.370x5, 54c6, 456c, 6ef9, 1051, ffe6, 3f3d, acadia14projects_43ad, 37e0, 3463, 7ce4, c6bc, 05d3, 3d92, e9dc, 2663, 68be, b5d2, ijac201614308v5, d812, cff5, c58b, 8d87, acadia14projects_117f, 5f9c, 9a5e, dcd5, 38b9, sigradi2014_250r9, 2c30, sigradi2015_3.394d6, sigradi2015_10.177a20, d409, cb7c, 6b67, 1e0a, a930, 4d6d, 2749, 8b67, d876, 2696, 2cba, 017b, 9397, b61c, f095, 9466, 080d, caadria2015_213i33, a0f9, 0f05, acadia17_82c, c081, 177a, ce09, ecaade2014_168z40, 5647, ce82, 2606, ecaade2017_257uu, 4390, 84dd, b2c4, 22d3, ecaade2016_132a38, d097, 0a00, ecaade2015_72u13, 9fb8, dc02, 9d76, acadia14projects_357au, acadia17_220u, 9b76, ecaade2016_224t59, 3f85, 51f8, 4543, acadia15_357j15, 221a, 38d5, 5eed, ac60, ff65, dd00, 77ec, a6b0, 3040, fa1f, sigradi2013_330e, acadia14projects_229h, 2c71, b697, c01f, 4f79, e762, 7231, 7754, 3b38, 7f69, 7826, 6fd3, 6203, e668, ebdd, 3c00, ecaade2015_136s26, ijac201715102y, 2732, cc20, 9e0e, 945b, aba5, 6f04, 1e43, 09c2, 76ad, 97de, 9488, acadia14projects_619as, eb27, dff9, 880d, 7387, 5419, 1f31, sigradi2015_sp_8.284r30, cf92, 4c17, 13f8, cef9, 04ad, da48, 2e06, 5cca, d344, d1c9, 626b, 6cba, e669, 8b38, 4e13, 20ab, 01b6, fd59, 43a3, caadria2015_012c2, 444f, acadia15_137l5, 236d, d0c5, 9bdf, 0d81, 9c3f, b9f3, ascaad2014_009g5, 6441, 84d0, 113e, c273, aa38, d804, 7578, 43b2, ascaad2016_006h3, ae23, 2726, 2dcc, 858e, 1169, ecaade2015_202m44, a6d7, e919, caadria2016_383s16, 5218, acadia14_199ad, acadia14_125ac, 2762, b88d, caadria2017_182n43, ecaade2014_089n21, e0c5, b8f6, 23a2, 3fa4, 61cd, c57a, b43a, 0c04, caadria2017_016k6, 273b, d468, cc02, 8b29, d862, 2d3e, sigradi2013_30z, 5d4c, c65c, ffd3, 8a2c, 75bc, 256d, 5ca6, b244, acadia17_512l, 0097, 0737, 0a63, caadria2015_206t29, acadia16_352a22, c135, 3ba1, f538, acadia17_62rr, ecaade2017_117v, ec98, fbfa, 8ecd, 8e59, 7b64, c9a7, 34b1, f58a, ab80, ecaade2014_113v26, bc5e, 119b, 81fa, 0478, ff97, ijac201614307v4, 3165, acadia17_52e, ecaade2017_037gg, d4ea, 0d36, 78fb, 99f9, ece7, c7f7, sigradi2016_585qq, d606, 864f, f3be, d114, 7b81, 5360, sigradi2013_313, 039d, 95d2, d6e2, acadia17_318qq, 185a, cf2c, 1261, 8ca5, ecaade2017_108j, 5c4f, d6cc, 37c7, 048a, 984f, caadria2015_015e3, sigradi2013_138n, fb32, ecaade2015_33l6, fb1e, d47a, ac1d, sigradi2015_11.8t23, sigradi2015_8.264k14, 668e, 6d6e, 206b, acadia14_531k, caadria2017_003u1, 0575, acadia14projects_333av, d99d, acadia16_140e10, caadria2016_415v17, e2d7, 5e8e, 4e8e, 447a, 4dc9, f1ea, 5da1, acadia14_609as, 8515, e00e, acadia16_12f2, ascaad2014_009c5, 0daa, f794, ecaade2014_201g52, acadia17_426k, 2e0e, acadia16_214u13, 3df0, b698, 98cd, 8781, 7a4f, sigradi2013_223n, 6f63, 872f, 103e, 6a52, 5126, 6dba, b090, sigradi2013_244s, d08a, a7e6, acadia15_497i22, acef, ee55, ecaade2015_143u30, c6f5, e903, ed54, ecaade2016_073e21, a4c6, 16cd, 77a0, 5145, aecc, f1bb, 65e2, 31e7, 48c1, acadia14_445af, fa0c, ijac201614104v3, f87c, 0bef, fc74, 0ae5, 80ff, 1670, 76cd, bb8d, sigradi2013_96u, a794, 4e46, 1bc2, sigradi2016_530ee, fd16, ecaade2015_22d5, a298, 35b5, 57fe, ecaade2017_023y, 60ac, b499, 6056, 38a0, 704d, c9c7, b31c, ad85, 58a0, bab5, sigradi2016_560x, bb37, fa4f, 1ad3, 0e7a, 1d87, acadia15_417d18, e201, sigradi2016_655k, a193, acadia16_440j26, 3f2a, 2219, 8e4c, 745e, acadia14projects_63a, a826, 1d7a, sigradi2015_9.168e17, a8ef, ad6b, 7e7e, cc49, e6f0, sigradi2013_386u, ecaade2017_202k, 4ebe, 4c3e, cdad, eefc, 56cc, acadia14projects_101z, d4cb, 5c54, ecaade2017_101w, 65cb, 1603, 831f, ec07, cd95, a13f, a942, acadia14_101p, d92a, 8124, 6911, a3ee, 21df, 20f7, 0185, 520a, ed64, 8543, caadria2015_210j32, ecaade2014_072c18, e71d, 9ee1, e1f6, e33d, aaf4, caadria2015_168l25, caadria2017_048j16, ascaad2016_046r19, 4141, 6e1c, c9ae, 3ade, 92b8, acadia17_600q, caadria2015_139h23, 64c7, 7ad1, ba2b, ijac201614407p4, caadria2017_052y17, 0761, fe1b, e593, sigradi2016_659p, a17f, 3a34, 247e, 1de1, ecaade2014_031v8, 2b87, 3959, 9a4e, 212c, 5ef8, 4249, acadia14projects_671j, sigradi2013_226, 2ec2, ecaade2014_079z18, sigradi2015_8.186h12, 003e, 2c19, ecaade2017_017z, b9de, ecaade2017_008p, 0bb7, ijac201412207h5, ecaade2014_031t8, 7c29, 9896, f69e, 8fd4, 6317, 19d6, sigradi2015_10.7l18, cf6f, sigradi2014_045h4, 96eb, ijac201614207e12, a541, 2a02, 4168, dfdb, 8e6a, b159, 746e, acadia17_600dd, d2fc, efc9, 5f15, 93a0, 708f, 65d5, e789, cf55, 2adb, 0ec0, 7c6c, cd74, 7bf8, caadria2016_301i13, acadia14projects_531x, 2778, b574, de55, 8a08, 22ba, 3130, 5166, sigradi2016_446e, b309, a574, ecaade2014_186b48, f16e, 56af, 3325, 2aa1, sigradi2015_10.309d22, caadria2015_203g29, d007, 4875, 03f5, a2b7, 875e, caadria2015_004h1, c276, 2d6b, 2f23, e1b2, 2eca, 019b, 361c, 73e3, caadria2015_078m11, a155, 3225, 6908, 50a4, 8c65, 1c84, aaf8, 2875, 8840, 1d7f, ecaade2016_106i29, b7e0, e162, ecaade2017_002b, ecaade2017_220nn, afc1, faad, 5e8c, 001a, 85a6, 9fef, c8e4, ecaade2014_011g2, e2f6, acadia14_661b, 5fdd, de2d, 47dc, ascaad2016_050x20, baed, 59fb, c37c, bd91, ecaade2017_181t, ec1c, 07a3, 4eb5, 9983, d4f7, 1e45, sigradi2016_815ll, bcc9, ijac201614302a2, 6bde, ecaade2015_172c37, 2bf7, ascaad2016_010y4, acadia14_671w, e64e, acadia16_280b18, f280, 1980, c0c2, be14, 0195, ijac201614105v4, d7d4, acadia15_343y14, e0eb, 4a5a, 798c, acadia17_273w, ed07, 0b94, dbb6, 6ae4, acadia14projects_619ao, 7e83, ecaade2016_162i44, de59, 5307, a846, d4c4, 2f19, 95e1, 1289, 49a8, f56a, 66ca, aedb, 5723, ce01, 56d2, aa77, 7fa0, 97a9, acadia16_224e15, 0bfa, 387b, c346, d195, 5f6b, c4a2, b2e9, 7e9c, 91d3, 644c, ijac201614302j1, 1a0a, sigradi2014_281i3, 30a8, 15d1, 7c58, sigradi2014_330m7, acadia17_637k, c425, ecaade2017_076t, 30e7, d0ab, ascaad2016_014g6, ecaade2015_227m50, acadia14projects_135r, dfe0, df33, sigradi2015_4.219a7, 5af3, 8c7a, c8ef, 1d92, ef07, ea2f, 600e, 3871, f408, fe4b, 5f8b, 6acc, 4f0b, 790e, 62d2, 271d, caadria2017_096o26, caadria2017_158x39, caadria2015_185o27, 6642, 3508, c406, ecaade2015_130f26, acadia14_135m, dacb, 909b, caadria2016_147i6, 70dd, ef77, 1696, bce3, a536, c674, 0882, sigradi2015_11.165t25, sigradi2015_3.11c2, ecaade2017_057bb, ecaade2017_039c, ecaade2016_ws-dleadr68, af2b, 71a7, fde6, 9beb, ecaade2017_229kk, ecaade2017_019mm, a8a8, sigradi2015_7.203e10, 0a0d, caadria2017_030b11, 3be1, acadia17_502c, 311a, 3c1e, 13db, 2d16, 096b, ecaade2013r_009l6, 425f, sigradi2013_280, ascaad2016_035y13, acadia14projects_661f, e3ca, 5010, db7b, caadria2017_048z15, 0752, 7501, 68a2, 0af2, acadia17_292aa, 6e2c, 9a84, a385, 965f, b987, 8c1e, de61, c63c, c208, 4dda, ecaade2017_007c, e4b4, 240c, 26ed, 2ecd, 7945, 56ef, eb4c, b3bd, 5edf, 58af, 8cdf, 809e, 6935, f9cd, 23d4, 0b19, f006, caadria2017_018w7, ae84, ae21, 75cd, ascaad2016_043n17, d74e, 8dad, e972, 26d7, caadria2016_477f20, 0660, e426, 5ae1, 6567, 76ac, 0295, c302, sigradi2015_12.215l27, e596, 75a6, d1b8, fd4a, 7d52, ijac201614305t3, acadia14projects_435b, 7733, 95d8, ecaade2017_053zz, 1a37, f872, 9ea6, 115e, ecaade2015_18f3, 38c0, 50b4, ecaade2017_033z, sigradi2015_3.111e3, c0ee, b178, e5c7, caadria2016_797u33, 4948, e055, 2bd3, ecaade2017_140hh, 6004, sigradi2014_313z5, 8261, acadia14projects_375g, 3f75, 2378, e2bf, b960, 1665, 5d38, ijac201715106tt, 6d4c, e898, c282, c338, ed5d, e12d, 95f3, 3bb6, f600, 861c, 7570, 8123, sigradi2014_157e4, c410, acadia15_110t3, 3f52, 2946, caadria2016_673y28, caadria2017_101h27, e825, f980, ecaade2017_057n, ascaad2016_002h1, ecaade2017_109ff, 7a9c, 841e, 0d8c, 5d4b, edf5, c576, 5743, acadia15_243c10, 8f93, 052c, b0b6, 00c8, bd7b, 5b58, a0d9, sigradi2016_695s, 983a, d8cc, 9ce1, abc4, 7f7c, ba91, acadia16_154l11, 309e, ecaade2016_tkoz66, 606e, acadia17_202l, ade2, 7ca0, 1439, sigradi2016_490oo, 9f37, ecaade2015_48w7, 38be, 745f, b6db, 952f, d17b, a412, caadria2016_559x23, 2846, 1beb, acadia17_100m, 8770, ecaade2015_94c19, 8a00, c1ca, 138d, acadia14projects_219a, 4dec, 399e, 488c, 2f44, 83ce, ecaade2013r_004r3, caadria2017_030d11, f2a6, 7cfb, b148, f2d6, 4760, abf7, ecaade2016_163i45, 9646, 9499, 4056, 5464, 83b0, a977, sigradi2014_282s3, 82ff, f675, f314, 4c5f, b05a, 11d3, db86, 4ea7, 5111, ac77, ecaade2015_127z24, ec00, ecaade2016_147x40, sigradi2014_048d5, ecaade2015_332r71, 1026, 11be, 1d2f, 9622, 5ae0, de62, 9c36, ecaade2016_028l8, 3fde, ecaade2017_148b, ecaade2014_149f35, cd7e, caadria2016_579z24, ecaade2017_308ee, a727, 5071, d488, 2304, a0a8, ecaade2017_199ss, 46f8, 233e, 3166, 790a, b381, 232c, 6121, e467, 939a, 65f7, 0387, ecaade2017_085j, 8c0a, 3b6e, 30c5, 75f3, 25e3, acadia14projects_153a, 4c61, ecaade2017_210v, eddd, 6dd8, 9c19, 4e74, 18d2, 4f5e, e45a, 0500, 89ab, 8e68, sigradi2013_275b, ecaade2015_261m58, 1306, 00e8, 2e99, 14ca, ascaad2016_059r23, 3301, 5d75, 25b0, ecaade2016_228j61, caadria2015_190i28, caadria2017_189j45, 679e, d098, 78f5, 7a76, 3ecc, 989d, acadia16_394g24, ecaade2013r_020s10, 42bb, e6ea, ascaad2016_013b6, 2ca8, 1ff9, 0380, 5513, 88d7, 071b, 01e7, 9329, acadia14projects_479b, ddc2, e8ec, f71e, 2f8e, ecaade2017_198rr, 4c08, ascaad2016_045j18, c274, f5f1, b87e, 303f, c3f4, caadria2017_072w22, ascaad2014_010r5, acadia17_82i, 31e9, 229b, 4da8, ijac201412403s5, acadia17_648uu, ecaade2014_180y44, c3b7, ecaade2014_221k56, ba59, caadria2016_703r30, b076, 0c4c, acadia14projects_101ai, 6cc0, 95eb, ecaade2015_83p16, 2a9c, ecaade2017_111vv, f01c, caadria2015_208z30, ecaade2017_017i, c65b, sigradi2016_673gg, ecaade2014_153s37, 7596, 4606, 9dff, 2ad2, 3042, 8b34, d5b3, 2337, ecaade2017_240z, 75db, sigradi2013_327p, 79e6, 7354, a01a, 6645, ecaade2017_203aa, ecaade2017_308x, 3c84, 7cdc, 2735, ecaade2017_053s, ecaade2015_18i3, 032b, sigradi2015_12.259d28, sigradi2016_611p, fe82, ecaade2016_077r22, acadia17_392s, 1f58, d70b, c4c1, ecaade2017_129ee, 59e8, acadia14projects_247n, 93a2, acadia17_62b, dd35, acadia17_36w, ecaade2015_59d11, ecaade2017_133i, ijac201412408d2, 4bff, 28a5, aab7, 47eb, 28b4, aeac, 85d4, 9b11, caadria2016_819p34, ecaade2015_240s54, ee2a, 4540, 93ae, 4493, 9f54, 677c, acadia14_619ai, 77ed, acadia16_130s9, 20b8, bad3, 7090, 1cc8, 5560, sigradi2015_13.181t28, 5025, 8e70, 45c2, sigradi2013_226r, 927c, 0a0e, fae5, cfd2, 6144, acadia15_243w9, ecaade2017_282o, fd4c, 35e7, sigradi2015_6.327u8, 7ea1, 8189, ae8d, f96e, 2223, ecaade2017_029r, 4467, d808, 8844, 56ba, d275, c2c3, caadria2017_029l10, 1238, ded8, 7895, 4ae5, 6197, caadria2017_134y35, c7f3, 9ce4, cc53, 848e, 234f, 6827, 5258, ade0, caadria2017_155m39, 2d68, 0cc2, 5e5a, c224, c2a3, 1f64, 4b2c, ijac201513203y6, c00b, d750, dbd0, 3e02, caadria2017_163w40, d60a, dc47, fe70, ecaade2016_075w21, 16af, fe15, b86f, 65bb, ecaade2017_172t, 543a, 2784, c301, c6ed, acadia17_38yy, ecaade2016_089f25, eec7, 5908, 84d7, c2fc, 3465, b8a4, 2da7, 30f3, bd42, b4cc, 7e17, 547b, caadria2017_031h11, 4fd7, 3e09, ecaade2015_196n42, a67c, 6988, 11f4, 2a4c, d61a, a955, 55f9, sigradi2016_602f, a07a, ijac201412303d9, sigradi2014_345c10, 6011, sigradi2016_356g, ecaade2016_167w47, 02ca, 616c, c874, 2322, 3432, dfcf, d95c, dfa5, abf3, ab20, 23b5, 57b0, 4407, 171b, 07fb, caadria2015_172h26, e6d4, c744, 8c1d, ecaade2017_129ff, 00f7, ecaade2014_071y16, fd6c, b5b9, 356a, 5,9999999999999999e+83, 7838, ecaade2014_153w36, de96, 0979, 8718, 0f96, 0fa6, ecaade2016_208v53, dece, 29c4, 36a4, acadia16_12h1, a6d3, acadia14projects_267n, 3c04, 1488, 5f42, 01fa, f9d6, cac9, 39db, caadria2017_074f23, 4870, f4e6, caadria2017_016b7, 213d, ffb4, ca86, acadia14_589a, 84ca, ecaade2016_018a5, ascaad2014_010p5, 4de1, 4c69, fedd, fe6c, 90a7, 1a70, 80de, sigradi2015_10.220i20, ecaade2015_293v63, e4da, 7896, 964e, d4ec, ecaade2017_228y, ecaade2017_099tt, a3e2, caadria2015_108p16, e3b4, 9bc6, 0da3, caadria2017_052z17, acadia17_640r, ca36, 3252, c46d, ecaade2015_309u67, ecaade2016_015b4, 8f72, 1382, acadia14_267i, ecaade2016_104a29, 57c7, acadia14_219b, ecaade2015_243u55, acadia17_62pp, 16f4, 5ef4, 0cfb, ecaade2017_156w, acadia14projects_23af, a92e, ijac201412303h9, 78dc, 6f9b, 6c1f, 5161, ecaade2017_097cc, 97d8, 948b, e7b8, 61a3, 3fb5, caab, 4006, 64f3, 25fb, ecaade2016_161v43, 3ee4, 1443, 7c56, d6bc, 7f10, e651, 0b17, 11b4, d3d4, ecaade2017_199yy, be70, edec, caadria2016_301j13, 9973, 2f05, f279, 40af, ecaade2016_162v44, caadria2015_185p27, eb09, 848f, f0e6, 2b92, acadia17_101v, cc9c, acadia14_23aw, 5a85, c1f3, ecaade2017_302uu, d80c, 7eeb, d330, 9d6b, d529, 9a6c, caadria2017_058n20, 648a, 33c4, ecaade2017_053a, 2cf5, fd99, 1db3, acadia17_628oo, 298b, ecaade2014_153j37, 98a9, 4023, 9b57, caadria2016_177i8, e4b3, sigradi2016_408q, 50e1, f812, 9c04, ijac201513105b5, a70a, b23a, acadia16_414y24, ijac201715203mm, sigradi2014_263x9, 5e69, 8621, ijac201513303i11, 7162, 64ce, a6cf, e174, 573c, ijac201513101e1, 1a96, e213, acadia14_627av, 06a9, ffbc, 2b89, fcc9, ecaade2017_046m, 22f6, 28d1, c768, sigradi2015_8.189o13, cb0f, ce10, 5ed3, 3c1c, c3d6, acadia15_417a18, 0e12, 5687, 5b06, sigradi2016_732f, b9c4, 0e52, 81b3, 416b, 716e, fe5e, 3b88, 1759, 2ff7, a300, 4b35, 7930, fca7, 76b0, caadria2017_057a20, 5c1e, acadia17_308oo, ecaade2016_132i37, e78f, ecaade2015_211b47, ecaade2016_198m52, cee5, 9509, sigradi2016_399g, 1995, 93f9, d0df, ac6b, 0ba9, sigradi2016_488t, fdbc, b4f8, 49fb, 8c0d, ecaade2017_215kk, 4e9f, ijac201614407a5, acadia14_43aa, 61c7, 302c, 2db6, 0e50, b9f5, 62ed, 0f3e, acadia14_555i, ascaad2016_012n5, 8678, 8f49, 98da, caadria2017_127h34, caadria2015_237p35, d9c4, b9c9, 1bad, 6cf8, df9f, 05aa, ecaade2017_194u, ecaade2014_038j9, 881a, 00f8, 2471, caadria2017_072b23, 725a, 28be, ba8e, 6d1a, f2d3, f79a, 5c59, ijac201614407l4, c482, b72c, a993, b6d9, e712, 3e00, acadia14_709ar, 0291, 79b6, b8db, aa17, 5265, b8b1, cd78, 5b2d, caadria2016_177g8, ijac201715202a, c70e, 1ca8, c761, ac2a, acadia16_450m26, 9356, 5944, fc11, ca65, fca6, a2ca, sigradi2014_345n9, 21d6, ascaad2016_010u4, 08a3, 2820, a8f1, ecaade2015_301d66, caadria2016_125p5, 68a6, sigradi2013_390c, 34ce, b53c, 0929, sigradi2013_155k, 9447, c783, 557d, d407, 8343, ecaade2016_164i46, 3a58, 4691, 9e84, ecaade2014_015u3, 4f54, sigradi2014_063z5, 783c, 701e, sigradi2013_294r, 9dbb, acadia17_82g, 167e, 7b3c, sigradi2016_792p, 19ec, ecaade2014_044b11, 94ec, a69f, d9e5, c1ff, caadria2016_003m1, bfb2, 3750, 2608, acadia17_82o, 914e, 23f3, 8b09, ecaade2016_075j22, 45a7, ecaade2015_122i24, e751, 1703, ecaade2014_226y58, 25ab, 9bce, 3e3e, e8bb, ecaade2013r_003c3, 0dff, d997, c223, 4022, 9e3e, eb68, 7b87, ef39, aaac, ijac201614208r13, ijac201412403h7, 83d8, f147, 4267, 4f28, 4d0d, 9f60, 408b, 8fc5, ecaade2017_049ss, ecaade2014_123g28, ascaad2016_044u17, ecaade2014_198l51, a6be, 0fd5, d82b, ecaade2015_127t24, 9b86, 547c, d1d5, fc98, 15a5, sigradi2014_132v1, 7b09, 7e73, ijac201412304v9, sigradi2013_234h, 1637, cc9d, 180e, ecaade2017_169hh, 4ecd, caadria2016_425d18, ce61, 2be4, 2919, f110, cb0d, ecaade2015_53u9, caadria2017_094p25, 681a, dac9, ecaade2017_288aa, 3b60, e6cb, 5a4e, 7839, fa5d, 2c54, 7482, cf31, acadia14projects_531y, 97af, ijac201412303v7, sigradi2016_524bb, f5dc, 556a, 28fc, 3bdb, d16a, f2a5, 7e6f, f099, aa2e, 7043, sigradi2015_8.264s14, sigradi2013_138o, caadria2017_175h43, 36bf, ijac201614208a14, 53b4, 1aa9, 8ebd, caadria2015_016h3, caadria2016_683z29, sigradi2014_213o7, caadria2015_126b21, 9795, c9a9, 9f23, c9a4, 83f2, 84ac, 9413, 6cae, ijac201412408j1, ijac201513304c12, 92b0, 5e33, sigradi2016_595oo, fd7e, 43e5, caadria2015_246x35, d6b7, cd8c, 8a95, acadia14projects_699i, 730e, a398, acadia17_610nn, ecaade2015_74o14, ecaade2017_042ff, f015, c692, fb89, e701, 497c, d21e, 7fb1, 9477, 23a4, e3f1, ecaade2016_bkon65, 770d, ijac201614105m5, 83ea, b82f, 5eda, cc7e, b79b, 0816, d01f, 1b47, 18d8, a456, a62a, ea21, ecaade2017_244oo, a4ef, 4442, 3f9b, 90a2, acadia17_404y, ce24, f52a, 3d00, 0a9e, 3a1d, bd72, ascaad2014_029r8, ee36, 548b, 3996, 1e80, 1c6c, 023b, d118, 6c0d, 91d8, acadia17_366w, ijac201513305h12, ecaade2014_225s58, 0fce, af1e, 0ca0, 1f46, 692b, 7dc0, 7448, f93e, sigradi2015_sp_8.6e30, ecaade2014_065w14, f05a, 02f4, 657d, ecaade2015_170p35, ecaade2015_92t18, 579b, b25a, 9216, b622, ecaade2014_192y48, 58ac, b400, f404, 9133, 0a1b, ascaad2016_030f12, ecaade2017_214t, acadia14projects_463b, cff1, 9093, 23b2, f16f, 1b8f, 31f6, ascaad2016_026t10, 28e3, e807, caadria2017_046o14, 38f9, 206f, 68d4, 46a1, ef6e, f356, 2be9, 7cf4, ecaade2016_007i2, 7afb, f559, c54e, c67a, de20, f17d, 5ef1, 72c4, d011, 0878, ecaade2014_084m19, ecaade2014_052s12, 9f5d, acadia14projects_549u, 860c, 96d4, 02f8, b128, ecaade2015_83o16, 07b8, 07b3, d279, fbd6, sigradi2013_184, ce1b, 00f6, ecaade2014_112y25, 0062, 77f1, acadia17_640o, 6f61, ascaad2014_029z7, 4514, 3f0a, fbb2, 4cd2, 1312, 660f, dcd6, 1776, 535c, 450e, 9074, acadia17_534ss, acadia17_660k, 00ba, acadia14_579h, 71ad, d853, 4c09, caadria2016_445b19, af41, d01a, 14bf, caadria2015_130h22, 5f14, ijac201513104v3, 29fa, 73d3, 6183, e872, caadria2017_005c3, a759, 80eb, 352c, acadia16_362n22, 3b2b, 31e6, acadia14_719g, cc65, ecaade2014_173g43, f923, c940, fc53, ecaade2014_023x6, 10e8, 6b00, eccd, aa4b, 5342, 425b, acadia14projects_435aj, 1aee, fc7e, 6b88, d8aa, ecaade2015_229h51, 1003, acadia15_185l7, c5ac, 712c, e344, 6c0b, 3b3a, 74a9, 35ce, acadia17_322e, caadria2017_183k44, sigradi2016_816xx, d7dc, cc47, acadia15_137p5, 407b, ac73, 7385, ecaade2016_071a19, acadia14_317z, 5485, 71aa, c366, 58e3, ecaade2014_024c7, sigradi2016_595mm, 6b82, 93d5, sigradi2013_167l, acadia14projects_229j, 1858, 8db4, afd7, d2a8, sigradi2016_732s, 40a1, 29b6, 4956, ecaade2017_199t, 9eff, c285, 9223, ecaade2017_213a, c73b, ecaade2017_213c, a7fb, c1bd, 36c9, 901e, 0f65, sigradi2015_10.7e18, fcb4, e499, c141, d1b5, 2ad5, b1c3, 517d, 17e6, 79be, ac07, ijac201614103i3, 4afc, 6ddc, 8319, 5143, 239d, acadia16_184t12, 4446, 2e5a, a006, 7315, af51, ecaade2017_059jj, acadia14_101y, 2650, aec9, 66ba, 5b09, 6b56, sigradi2015_sp_8.326s30, fc0c, sigradi2015_3.370y5, 911e, ecaade2017_302aa, 2ffe, 12d4, c6f6, ed9e, acadia17_62a, ecaade2014_079u18, acadia14projects_579e, 9c7a, 9f39, c8b9, d68b, 913b, ecaade2014_035d9, d4a5, 073d, 6888, e477, acf4, 677a, ijac201412401r3, 423a, c747, db1f, 3c17, 454e, sigradi2016_517s, c95c, 73e7, caadria2016_457m19, ijac201614204b10, e9a7, b242, ecaade2016_095k26, acadia14_365af, 7c82, e782, 5e3a, d7fe, 8d6d, ecaade2014_015z3, ecaade2017_ws-archieduaa, 2fb1, 3a45, 2a1b, a724, ecaade2017_038nn, 48d8, bad6, b33e, acadia14projects_357az, ecaade2017_089dd, a63a, a255, e1ea, 56b0, 75a4, 2c43, 351f, 6281, ascaad2016_028p11, cf4a, f368, ce3c, 7091, 2c27, 2c38, bf51, cc46, 6596, 18e6, b673, 4452, ed6a, ddd0, fa94, acadia15_161f6, 63ac, 8778, ecaade2017_305e, acadia17_464uu, eef5, ecaade2017_308ii, ijac201412401g4, 28b9, ijac201412204s2, 7005, 54d0, 7c84, 1d41, e32e, e5f7, 0725, ecaade2016_130b37, 2765, fea4, 461f, a1fe, c5f4, 098d, ecaade2014_038p9, acadia16_342b20, e1d5, sigradi2015_11.71f24, ecaade2017_253o, d784, 67e6, beae, e934, caadria2015_213n33, 38d9, e40c, 0349, 55b8, 0d26, 2af0, a6bd, d522, 9bbb, ecaade2015_333l72, ccf2, ebfd, ecaade2014_086p20, caadria2015_105h16, a5ea, ijac201614101j1, acadia17_297bb, 9e06, acadia17_128ss, 9951, 4d0f, 6889, 37bb, 8d30, acadia14projects_609ad, c377, ec58, e326, ecaade2015_303z66, 3445, ijac201513201p5, 8fa3, d219, acadia17_298mm, sigradi2015_3.65u2, 838e, f1a1, 9241, f7fa, 2df3, d9a0, d817, ecaade2014_225r58, 1f4d, 9b78, 5a2a, 0393, acadia17_138e, ecaade2015_253y57, eec9, e90c, sigradi2014_047r4, 5c48, 29e5, acadia14_531r, ecaade2015_329m71, 93cf, ecaade2014_195y50, ijac201614302z1, 74ca, ecaade2015_325b71, 37d2, 3d63, acadia14projects_23aa, 28e6, 13ce, ecaade2017_220pp, acadia17_37hh, bb4c, ijac201614102f2, 35e9, cbfe, sigradi2015_8.334t15, 41dc, 14a8, eaa8, d07f, b99f, caadria2017_079y23, sigradi2014_137k2, b167, ecaade2016_223e59, 4c76, 5809, f122, 7a7e, 426a, 6aec, 0f47, e4e4, b970, ecaade2015_241l55, 81df, 6990, ad5b, bca8, 5b9e, 9f01, sigradi2016_814b, e7d3, 387a, 8ac8, b30a, 3dfe, 6a48, 2b31, fc83, 61c8, sigradi2015_12.19y26, 166f, 4704, d722, 4acf, sigradi2013_387u, sigradi2014_048x4, a85c, 9b2c, acadia16_450r26, cd7a, 7197, 7181, acadia17_640uu, 79c6, a6ef, ce35, 0f53, ecaade2014_218z55, acadia17_404aa, 44ff, 5aa3, 6284, a97e, 44da, caadria2017_005w2, 2ea6, 1809, b229, cc99, f977, acadia17_463ll, a9a1, 584f, ecaade2017_198r, ecaade2014_049z11, acadia17_38mm, f52c, d22f, d269, 58dc, ijac201513101j1, 56fd, 0486, 36a1, 47e9, ecaade2017_291m, 105e, 39e9, 3429, 1300, 0016, 2fdb, 6591, 3a7d, c696, c911, 7313, 6980, ecaade2016_166g47, acadia17_52f, 6b4d, c3b9, 3e26, c32a, 139c, ee2e, 39f9, b4a5, 6096, caadria2017_015i5, f100, bb38, ecaade2014_113b27, ecaade2014_072y17, be95, d253, a5a8, d533, acadia14_23ab, aa27, cd59, 3dd7, acadia14projects_365aj, acadia16_34w2, 7636, caadria2016_611a26, c2bc, e59a, 1e27, 197d, a0dc, eada, sigradi2016_770o, caadria2015_124t19, ecaade2017_054tt, 4e04, aa6e, sigradi2015_10.74m18, a929, sigradi2014_097k8, caadria2016_621x26, ff7b, caadria2016_683v29, 8a62, 03a5, b58c, 08bf, 5374, 3f6e, dfa8, acadia16_372a23, dbbf, c7f0, 6559, 7ac5, 19fb, 5651, b376, 69c1, d8f2, e976, 1ce3, 80d6, 64aa, 17ce, 3d4b, acadia14projects_609aj, e449, 5190, 4cc7, acadia14projects_327d, 9b17, d1c5, 9837, 9fdb, 638c, 5760, 8e2c, 1f61, e5c3, cf62, 0137, ecaade2014_239u61, 6617, 07c9, 4d6f, 1ae7, sigradi2016_399d, 501f, 3639, 160d, acadia15_195y7, 642e, 6e8f, f473, b569, sigradi2015_8.81w11, c9f1, 535e, 6c66, 01d1, 990e, 465f, d359, fc68, 4ed2, a12f, 6ab3, 5033, 1e0d, 3e25, ecaade2016_062h15, 1959, b4b0, caadria2017_016p6, acadia14_145l, c905, 0d70, 68d8, 8bcb, f249, e8be, 4e49, f503, 6a92, a931, 6094, 2c6a, 6fbf, caadria2017_096s26, c19b, df3e, 3876, a1cf, 907e, ecaade2017_202h, 2c14, 8033, 28c8, ac2b, af49, 2914, acadia14projects_311v, caadria2017_136m36, 9579, b238, ascaad2014_008n4, 2dca, sigradi2014_172z4, 7df3, acadia14_125v, 04bc, 837e, 9f92, d05f, ecaade2016_167t47, e224, 1e2e, ff42, 1789, 1767, sigradi2015_8.41a11, 6b64, ecaade2017_142zz, 199b, 896b, 5940, 316d, 34ec, fdc6, 5c5f, 87b9, 3527, ascaad2014_008y4, ecaade2015_144y30, 30a4, ecaade2017_203nn, ca21, 5239, d43a, 50cc, 9f6c, 545e, bce2, d4b8, acadia15_95p3, a41f, 9f08, f347, 8c1b, ijac201412301a6, 1de5, 0fd8, ce94, 1cfe, 2999, 23b7, 397b, ijac201715203f, 0c46, ecaade2014_112j26, ae29, sigradi2014_345p9, acadia14projects_237az, caadria2016_291z12, 4fc8, a54c, f0fe, 4544, 1cc7, 492f, 84b6, a1e1, 5150, 7935, ed1f, a40d, sigradi2013_215z, 882e, dd9f, b0c6, 7a7a, fffc, caadria2017_004t2, fa5e, 50ec, ecaade2017_029s, 00fa, 3224, 294d, acadia17_318r, cb5c, dfcc, caadria2016_579n24, 2eee, 48a1, acadia17_62ww, acadia14_237az, 9f8d, caadria2016_487h20, ijac201715105h, 553b, 044b, fbf4, b7e6, acadia17_414ll, ea42, 5147, 2cea, 42c2, f993, cb3e, f086, f0c5, acadia17_323n, 4d90, 760e, sigradi2014_132o1, acadia16_460w26, caadria2015_114w17, b73d, acadia15_323x12, acadia14projects_531z, sigradi2014_042p3, caadria2016_157p6, e366, caadria2017_182z43, caadria2015_090d15, ecaade2014_201j52, 343b, 424e, 3fb7, 3c16, 77c7, 5cfe, 6585, ecaade2015_114l22, b06e, 6f47, caadria2015_016p3, 5562, 231f, bf95, caadria2017_190p45, ecaade2014_215e55, f2d7, 1555, ff84, ecaade2015_229o51, 834f, b03d, f7ed, f084, 2e0d, caadria2016_663o28, 7870, 6a71, 1d62, a696, 033c, acadia14projects_317z, 42d2, 49c8, 9a4a, 62fb, 9020, 874b, 802f, 9072, 6f82, 5c71, 4add, dc4e, 896c, 1a2a, c8ff, ecaade2014_224g57, ebc5, 78b5, 37eb, 891d, 1bcd, 850a, db2d, ijac201715103h, 8514, 5f33, e6c4, b0de, 3267, fbed, 2bdc, aaa8, caadria2017_051l16, 5b2a, ad77, b4fd, 487e, c6c6, ff0f, caadria2015_124i20, ecaade2014_204f53, 1c71, 7e3f, 906a, ecaade2016_102s27, bcd9, 8611, 141d, ef50, 579c, 18b5, 4326, 33f2, 21c3, acadia17_237cc, a808, a2fb, 1725, d1a1, acadia17_435b, 5c11, 4183, ijac201412404v7, 2417, e300, ecaade2016_199c53, eb79, dca0, ecaade2016_126n34, d413, d8ff, 3cf6, be98, ecaade2014_233x59, a38a, caadria2016_033v2, 38d6, 4797, sigradi2013_342o, 5cdc, 0649, 25ca, ascaad2014_020s3, d761, 6886, ecaade2015_158t33, sigradi2015_1.305e1, 7d7e, bacd, 4853, 6c9d, 246c, caadria2015_114g18, a674, adb9, e404, acadia14projects_655x, c04d, 170d, ecaade2017_047p, e827, caadria2016_517c22, 6df0, ecaade2017_006oo, acadia17_232jj, sigradi2013_41s, ccbe, 319c, fd00, 67d9, 5544, fada, 081a, f99d, fb19, f2e2, 51b8, ad2d, ijac201614102p2, ce58, 3573, 5bf1, d12c, 966a, 7da5, 1a9b, 1a85, 87ee, 3fcc, d443, 836b, a2ae, 0cd2, ascaad2016_033w12, 2959, 97cb, dcb8, acadia14projects_427ap, d2f2, a9c0, b691, ecaade2017_071tt, c924, acadia15_371c16, c5a7, caadria2015_031o4, acadia17_51xx, 74d2, 82d3, acadia16_62o4, caadria2015_078l11, 1092, 5e67, ecaade2016_190z50, 159a, cd0c, sigradi2016_809vv, 64d5, 36b7, 8550, acadia15_311p12, 633f, 11bf, acadia17_128rr, 4e62, acadia17_307ee, 1ab3, e6d7, 16ae, f71b, 3422, ascaad2016_017a7, 7543, 7030, 1f49, caadria2017_028a10, ijac201614308r5, ecaade2017_293yy, 0e09, c6d4, ijac201513205i8, acadia14_601w, 190e, a4f8, ijac201614303f2, a6a4, acadia14_539f, 4b71, 2710, e061, ecaade2016_217p55, d57b, 1436, 1dfa, 6548, ed66, 8779, 9a45, 71fb, afc2, ecaade2014_137a30, acadia17_350w, 2e93, 43c2, b422, 9d69, ecaade2014_065c15, acadia16_432s25, d225, a6f8, 5ee3, ijac201614309l6, 61de, 767a, ce76, 1f45, 946f, 675e, caadria2016_735m31, 3ac8, 41f4, sigradi2014_084a8, 9346, a6c6, bcfd, sigradi2013_243a, fc59, acadia14projects_79aa, 2b79, e92a, 5a66, 797b, de1e, 0131, 9fc3, 1cb5, f2ce, b64d, 18fe, ecaade2017_290oo, acadia14projects_579b, fa70, e257, 2df1, 8269, caadria2017_085c25, 3cb9, 7889, 4e45, c24d, 22f7, c0f6, ecaade2015_61k12, c900, 0c78, 68d6, 70e0, a481, 8b9d, 3b9e, e93f, f21c, f743, 7914, 1920, f2f1, 88a6, f843, 9ec1, e5ec, 521c, ecaade2014_151e36, db18, caadria2015_099t15, ijac201513306x12, 14f4, acadia17_170u, f4cd, 9c79, 6e47, 4de0, 2180, 7e1c, sigradi2016_420pp, d6a5, 407e, e5fc, 2e45, acadia17_366u, ijac201715103a, d69a, 5081, ecaade2014_153d37, acadia15_333s13, 7be5, ecaade2014_111w24, 696a, e2b4, 808a, 9bfd, sigradi2015_10.309i22, b444, 2457, 1b24, b16c, acadia17_290b, ecaade2015_138h28, dd9b, 1c56, 1577, ijac201715103c, b49c, sigradi2016_448ee, acadia14_291h, ijac201513206w8, de5d, 3948, 68c8, 9ac5, 75d9, caadria2016_003j1, ecaade2016_055f14, 02a6, 82f7, da90, 5c53, ijac201513101g1, bc35, ecaade2016_198u52, 3273, cb7a, 418e, 8f77, 1a28, 1c57, 0721, 70a7, caadria2016_405s17, ecaade2013r_004x3, 33fc, 69af, 4260, 2a60, 9178, 5267, e5f9, 5317, 6d67, a688, caadria2017_051k17, sigradi2015_10.140o19, 9063, ce9f, a397, 9865, f14a, ecaade2016_191g51, 9474, acadia17_284f, 75dd, acadia14projects_375a, 7725, 837f, f3ee, ecaade2015_55h10, 61fe, 59b5, 04ee, 0d1f, 7173,