CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

08de, dcc4, e0aa, 1437, 0e9a, 3254, acadia14_661, sigradi2014_032k2, 4f43, acadia14projects_83ad, 2712, 2d67, d27d, e22e, ijac201513303j11, 025b, sigradi2013_386n, acadia14projects_637ai, b57d, ijac201614407o4, 09a9, bb1a, 760a, sigradi2013_275, ecaade2015_73d14, ffd2, 9e39, 4468, 8a0f, ijac201412303r8, caadria2017_124z32, ecaade2015_72v13, fd06, 91d3, bf44, acadia17_660m, 2658, ee0e, 82b6, 73c8, sigradi2015_8.264f14, ecaade2017_021i, ascaad2014_029o8, ascaad2016_051d21, aa38, a2e9, 7d08, acadia14_479v, 04e3, ad5d, 1215, 93ec, 7503, c8d2, ecaade2017_164t, bf97, ecaade2017_054jj, acadia16_98i7, acadia14_435aw, 27ff, 821b, acadia17_221hh, 6004, d11c, a78a, 0b2c, 63b9, 7397, ecaade2014_066o15, cabb, 91a4, ijac201614401h1, 1925, 18d8, cdcc, ec90, 21b1, acadia14projects_375ax, ascaad2016_041f16, 7813, 2387, acadia14projects_661g, 59f1, sigradi2013_10g, 0de9, de55, a78c, 79cb, 9603, caadria2016_157r6, cf14, ecaade2015_211a47, 84c7, 3c0a, ab60, 936c, 7984, a715, acadia14_719e, 08f1, 6b80, 5f53, acadia17_145e, c705, ba5f, 52ca, 5d14, sigradi2015_11.142c25, cc02, 3021, 6844, 1cad, ecaade2017_201ww, 3d9d, 17b0, ecaade2016_ws-dheritaget67, 87cf, 3208, sigradi2015_8.41u10, 56c8, 8b75, 477c, 22d9, 71bc, sigradi2016_602g, 4570, sigradi2014_213b8, 1113, cef3, d082, ecaade2017_198k, 797e, ascaad2014_005t2, aa9c, ba56, 0acd, 8e5c, acadia14projects_111j, 2976, 3d9c, 0572, acadia15_223d9, 7172, acadia17_350cc, ecaade2015_53r9, 627b, 2c40, 11f3, 62ac, 4a34, d1a6, b499, 3f91, 0566, d73d, acadia16_62x4, bcc5, sigradi2013_100h, ecaade2015_209v46, ascaad2016_018h7, acadia17_390hh, caadria2017_115o30, 2304, f0b6, ijac201614302v1, 9be6, 0ef4, acadia17_248d, 7c12, 8a56, f85f, 3055, ece4, 6372, 5101, b7f9, 5b20, ecaade2017_017s, 6836, 5e5f, 3d22, b0f2, a868, acadia14_389f, e71b, 2727, 6a8d, 3c0c, 16ab, ecaade2017_124s, c3d0, b69b, 59ae, 53ce, 2a70, 113d, a645, acadia17_349l, 3a13, sigradi2013_244t, 8c7d, 2945, ecaade2017_085a, f4da, caadria2016_301u13, 0af6, 8290, 6f87, 7690, 8db4, caadria2015_226z34, 491d, 74b9, 22cc, 61a8, 40b8, ecaade2014_168e42, 5467, 6fcb, a2df, 873e, ff93, 1ab4, fc7f, caadria2017_142z36, 8d9c, c448, 5993, 54b0, ab4e, 2679, 8583, acadia14projects_101x, fc23, f0e6, 6e80, e8eb, ecaade2017_098jj, ecaade2015_118t23, f789, 6f6d, 2566, 6443, 3399, caadria2017_008f4, fa64, ba5a, 9bc6, 31e3, 2eb6, 7fad, acadia16_270c17, 6189, d40c, c9cc, 5e95, a30e, 0316, 8b9a, 2bbb, a610, fd4e, 782a, b949, dddc, 6297, ecaade2016_128h35, b5fd, caadria2016_157w6, ecaade2014_196b51, ecaade2015_158d33, abe3, 6195, ecaade2016_139d39, ijac201412301k6, ecb4, sigradi2014_080n7, 9f77, 8a7d, 88c2, 425b, 3e31, 39cf, d6a3, b393, f068, 4c2d, 21fc, 1885, 690d, 9fc4, ecaade2017_302mm, 02f9, acadia14projects_177x, 4fea, 3a72, bd55, 0a94, ecaade2014_024a7, ascaad2014_005w2, 6229, dd8e, 3953, b886, df23, 870b, 01f9, caadria2015_208u31, 9f5f, ecaade2015_285d62, ecaade2017_273m, 6f2b, 607f, a4d6, fab0, ascaad2014_019g2, c6d9, 4ab3, 8ad6, 9760, 2dd2, ecaade2017_198f, dea5, 3085, 73e2, sigradi2015_3.394g6, a9c8, 5d3a, 194f, a677, ecaade2016_154n42, 0f97, caadria2017_124u32, ecaade2015_205e45, 92e5, 3a76, 92e9, f480, c06d, 0fbe, 84f6, acadia14projects_291as, 5d27, e48f, 92d2, ecaade2014_157e39, 48e6, 6031, 321e, b835, f4be, d62e, 56fa, ad97, 8a5b, 1830, ec99, cd85, 7ff5, ecaade2017_288bb, ea71, 5a1f, 108f, b3d2, ascaad2014_017a1, fe7c, fb16, bee6, 9d63, 99f7, ecaade2015_27s5, 9f65, sigradi2013_401e, c34d, 21ea, dec4, 2ec6, 8c8f, 5a62, 4c30, 5830, fe52, d93d, ae34, 35a4, 6d21, 1972, dc64, aea4, ecaade2017_059zz, ecaade2017_265u, fae4, 9c6c, 567a, ecaade2015_268x58, c981, ascaad2014_015w8, 3a48, acadia16_106m8, 6415, f536, 13f7, 43e7, 5e14, 6252, ecaade2015_200s43, ascaad2016_005v2, acadia14projects_435an, 5206, 93da, 4662, sigradi2014_282l3, sigradi2016_544f, 761e, d612, aec4, ecaade2016_ws-intelligentx68, 8a39, ee3f, d373, 52d6, sigradi2014_345l8, 5505, a7e7, bec0, ecaade2017_079f, ee70, 5fd8, 96e3, edb0, 9454, f89f, 981c, ecaade2014_038r9, d9e9, 97f4, a6bf, 503a, 0a20, 6db1, 01e6, 8791, 2381, 06a2, 5bf3, a73c, 9d50, b159, 896e, ecaade2014_060x14, ijac201513201f5, 4f7f, 6e32, d8a9, caadria2017_113y29, 0733, 9662, 5df7, 5139, 32bd, 0b5c, 4bc4, ecaade2017_215q, 2290, 678c, a5bf, 9bba, 668c, 9bb8, e971, 938a, 2c08, a520, b25a, b5b8, a333, 89d2, 06e0, 26f8, 082c, 4ae0, caadria2017_056c19, fec4, ijac201412403o6, 06fa, fcd6, acadia17_501pp, 44ef, 0c01, 996e, 3c92, 44e8, f5eb, fe31, aeba, 81dd, ecbc, 6a2c, acadia17_340p, sigradi2013_54r, b032, ijac201412405j8, ecaade2017_094l, b7ee, b6c2, ba8e, 6cee, 11b0, acadia14projects_627as, 5c64, c485, 4854, 1e70, 508d, 0568, f340, acfd, 031b, c2ea, ecaade2015_161d34, 0fb3, 6ffc, 1f0e, c761, e394, 254d, 2345, eed0, e6ff, ijac201614208a13, 19af, ecaade2017_099c, ecaade2016_129u35, sigradi2014_169t4, de83, cc6d, ecaade2014_137c30, 53b3, 7f68, 94bb, d875, 91e1, 860f, fe77, dec7, 2a12, 67b4, ecaade2014_038d10, ecaade2015_114z21, 7adf, dcef, 8076, 2963, d96a, 653f, 0783, 6d63, 049c, 39cb, acadia17_283uu, 3cb4, acadia14_81l, edbe, 0684, 1310, 50bc, ijac201614104i4, sigradi2014_048y4, 4e20, 5741, dda5, ecaade2015_53r8, 46ed, 0af7, 451e, acadia17_82ww, fe6e, 0064, caadria2015_014n2, acadia14_237ax, ecaade2016_091i25, 2343, ecaade2016_ws-dleade68, ecaade2016_105c29, f738, 7510, 9ca6, ecaade2016_071b20, ecaade2016_068o17, ijac201614208r12, 2d2b, d8e8, ijac201614407u4, 33d9, 490d, c5f8, acadia17_292u, ijac201513303l11, eb18, 08bb, e88a, c413, acadia16_478s28, caadria2016_343i15, fdd0, 09f5, ijac201513305i12, 2bf3, e80e, f435, 50f9, 9ea1, ecaade2014_133w29, 3587, 29cb, 6363, 7e97, ijac201715105vv, 23ac, sigradi2016_360z, 6e4a, 9ecb, 2261, 9f91, ecaade2016_123w33, dcaa, 63a4, sigradi2015_6.42b8, caadria2017_096r26, abc2, 8f56, b639, e4ef, caadria2016_809c34, 621a, 2a09, 9393, 7175, 4288, 4259, 3a01, ecaade2017_117aa, c4aa, b4ed, e6af, d15e, 4af5, 5308, acadia17_90cc, b82e, 9bae, cbf0, 825e, 2d55, 62eb, a185, caadria2017_072y22, 909c, c55e, a17c, ascaad2014_001h1, acadia17_360ww, ecaade2015_170m35, 6e55, 5e6a, e49f, sigradi2016_814f, ac9a, 0f77, 394c, 94d8, 738d, ecaade2017_255k, f702, 778f, 742a, ecaade2015_230b52, 9653, ce85, 293f, acadia15_195x7, ecaade2017_174c, 3d64, 75a8, ascaad2014_014m7, 4d61, c66e, 6124, acadia17_110aa, 739b, 3cd1, a9dd, 67e6, 01b6, 6d30, 35f6, 517b, 3058, 73fa, 0976, a687, 8318, d0c5, sigradi2015_2.213v1, 34f1, 3529, ecaade2014_046o11, cdbb, 8116, 50ae, 56bb, 9de0, d387, 3517, 662d, f268, 4a30, 18da, 6bb8, acadia14_709ar, 0421, c228, 810a, 5745, 77c5, 1ef5, sigradi2015_sp_2.112o29, 618b, 0674, ceac, 25e5, 836e, ecaade2017_202p, 38d9, 1aab, ascaad2016_014l6, caadria2016_321n14, 5fe1, 3ed9, 183b, acadia16_224a15, 80bf, ecaade2013r_015s8, 048b, ecaade2015_59d11, f1cf, 6831, b699, sigradi2016_550n, caadria2017_074o23, b195, 0dd1, 41c3, 93bf, 56f1, d2c1, 6254, e801, ecaade2014_052n12, caadria2015_060t6, caadria2017_051l17, 372e, d5b2, 68d7, ascaad2016_048j20, f308, acadia15_371e16, 232d, 244e, acadia14projects_81j, ecaade2017_212nn, acadia14projects_257ad, 1f8c, sigradi2016_568ll, 5c46, 157b, 84d4, a236, caadria2016_735o31, 809c, caadria2016_085j4, d7f3, 318e, bb6a, acadia14projects_655ah, 1220, cb6a, e701, 3de5, acadia17_648nn, sigradi2016_615w, 3849, eec4, sigradi2013_358, ac4f, d04d, 40aa, 2a96, f451, 4451, 719e, ad39, ecaade2015_205d45, sigradi2016_710gg, 06ed, 0023, 8703, ecaade2017_144t, 95ef, 8524, 3c28, e196, cc10, 06d1, 1ace, caadria2017_040h12, b91d, 379c, 4bcc, sigradi2016_595ee, 89a0, 2aaa, acadia14_117f, 8771, 146c, df16, 2c18, f2c1, 1b63, 21f5, b780, 466b, ecaade2017_215v, ecaade2017_009dd, d825, 6385, 9bd7, ijac201412303s8, acadia14projects_463m, sigradi2016_777hh, ed97, 9049, acadia16_88t6, c4f7, sigradi2015_sp_8.6f30, sigradi2016_550j, 5e6f, f0eb, fbf3, 93cd, 272e, 547b, 3562, 0bfc, bc65, d647, 2053, acadia17_170o, ijac201412301h6, 68c6, d0f2, c072, 4228, 68ec, ecaade2015_129o25, 1b77, 9937, acadia14_719h, dce9, ecaade2014_086n20, e9ac, sigradi2014_345b9, 7a01, caadria2016_683f29, d3c7, ecaade2014_010d1, sigradi2014_313a6, 560a, 2498, 2620, 7c51, 0689, 210f, e8bc, 5560, f6b1, cff7, acadia14_579b, caadria2017_009u4, 3236, 15fe, 5742, 6f8e, d158, bafa, 5c73, 7bf2, 1c81, sigradi2015_6.151d8, 979a, 66fe, b7de, ijac201715202y, 6eec, 7a55, d5ba, 9904, ecaade2015_215n47, 5ab4, ecaade2017_042ii, ecaade2017_124u, 7af9, dc0e, 1064, 18bb, 129f, b01d, 84e2, e315, 3ec9, 416f, ecaade2015_158c34, 04ba, 22bd, 5f04, 4f60, acadia15_57v1, a7c1, da36, addd, 5e60, 5385, d035, acadia17_89z, 1995, 744c, acadia14_75b, bb91, 317a, 2e61, 7499, acadia14projects_87ae, acadia16_308p18, eaca, 43f8, 4d5d, 7b31, 4c3e, c784, 8f3a, ecaade2014_204z52, 4557, 4643, a456, be4d, 0a1e, 8e81, acadia14_463c, acadia17_637d, 169a, ecaade2016_216a55, 2a32, 38e8, 03da, e5f9, 0517, eb2b, acadia14projects_375g, e6bc, caadria2017_015v5, d16f, c9b9, acadia17_296w, 3f28, 72cc, ecaade2015_177w37, acadia17_511xx, b382, fb2f, bd1f, a801, 7ab5, 11af, f063, 4c4e, 243f, d3f0, 07bb, 8841, sigradi2014_330m7, bd8a, c760, 6f65, cdce, 4c6b, bf92, ascaad2016_021b8, 0e11, 608b, 70f7, sigradi2016_356g, caadria2015_208o31, ec1f, ecaade2015_229t51, a027, 25da, caadria2017_070l22, 10f7, 1c92, d074, ec6b, ecaade2017_059nn, af44, 8732, ecaade2016_168g48, sigradi2015_7.203e10, 61b7, ba80, ijac201513303e11, 8bdd, ijac201513203u6, d15b, 0fcd, caadria2015_014l2, 8a5c, f2da, 1135, a134, acadia17_560l, 1bde, 2300, b33e, ecaade2017_101t, 1df0, 18cb, ecaade2017_032p, sigradi2014_186c6, 4494, f78a, 0692, 507f, ecaade2016_230t61, f22e, ecaade2015_158r33, 08f7, 3de7, 0921, acadia14_699i, fa62, caadria2017_107z28, acadia14_445aj, ijac201513205c8, dbe5, 424d, ecaade2016_023k6, ascaad2016_046t19, 8c2f, acadia14_301ay, 644e, 942e, 49e0, bdbc, b3ff, 1d85, 5021, 96c6, ecaade2017_309uu, caadria2017_158b40, 0a88, 076a, 3c0b, efc6, caadria2016_085f4, 0bd8, c4b2, 7546, 3b50, 835a, ecaade2017_215nn, 1286, 0546, acadia17_340c, 1fd3, 4cdd, 517f, bcd5, 5d24, 366b, e364, 2c4b, affd, acadia17_670uu, 2151, ec03, 27da, acadia14_655z, 419f, sigradi2014_075d7, 7a0b, 1ce9, d447, b86b, 31d4, acadia14_247v, acadia17_640m, 761d, 8f5b, 0f87, ecaade2016_185b50, sigradi2015_10.138d19, acadia14_531o, acadia17_445r, 3caf, 3a53, fbca, ef28, caadria2016_487t20, 7d2f, de9a, 6a20, ecaade2017_053b, 3437, ecaade2016_144d40, e048, bdb0, ffec, 64fb, 93f5, 3a40, c21a, sigradi2015_10.267n20, 73ae, f017, 396a, sigradi2016_483jj, 0ca8, ecaade2017_198qq, 335d, 6c81, ecaade2015_181i39, d7e5, acadia14_661k, ee95, f004, d381, caadria2015_213i33, a6f5, 381e, bd2a, 6ebf, acadia17_324w, 6b90, 9ca5, sigradi2013_304b, c595, 1b8a, 39b1, acadia17_90ss, caadria2016_249j11, acadia17_473yy, dd63, 6a22, eaec, 0e7e, 931d, bdbe, 5f35, e04e, 0d44, b74a, acadia15_243a10, ac04, 3abd, ascaad2016_031o12, abf0, 8a6e, 4665, 4c0f, 5a3a, sigradi2015_9.347t17, ecaade2014_143n32, c2f1, cd4d, fea9, b177, a79f, 7ead, 8572, 4fd5, 09d2, 4947, 8e7b, 4087, acadia14_101af, 4d3b, 843d, eb99, c3e2, ecaade2017_076dd, a187, ijac201614308z5, 6bb0, 29dc, b45c, 73d3, 73ca, a113, acadia16_88x6, caadria2017_005u3, ijac201412304y9, 4f62, abc5, 335e, c83f, caadria2017_182y43, 3e49, ijac201614205k10, 2813, 1cc6, sigradi2016_560v, 9c50, cd3d, 2270, 341d, 39bd, 746e, 99a1, 1f1e, f1bb, ecaade2014_206n53, 9c10, d731, f46a, 2b95, f469, 17ad, bb34, 28e9, acadia17_511zz, b5fc, d2fe, 137e, ijac201513103o2, 62aa, f025, 08f3, sigradi2014_279w2, 5934, ecaade2017_038jj, ascaad2016_036b14, ecaade2017_116h, 02b4, f353, a417, caadria2016_497y20, 4735, 2d37, fed9, ecaade2014_176i44, 596e, d63f, a0be, ijac201614309g6, ijac201614202u7, ecaade2015_175r37, ecaade2013r_013a8, caadria2016_673d29, 5528, 1077, 39a8, 505a, 24eb, 8790, 37c8, c40f, c8fa, 7760, ecaade2014_100e23, 2cfb, a3fb, 4225, 10e3, b812, a172, e846, acadia15_343t14, 7a05, e33c, 9714, 965a, 44f2, 2b1b, 5cc3, 3356, fb5a, 41a4, ecaade2017_157tt, 2230, ijac201715202k, e7cb, 29e0, 9376, ec2b, f0c9, a7ad, 7823, 02d4, 9430, 9775, f150, 6468, 9298, 198a, f8ae, b53e, acadia17_168zz, ff22, 4663, 6d46, fb19, 7b1b, b596, 3cdb, caadria2016_703l30, a479, sigradi2016_417kk, dbbf, 1069, 8b69, caadria2015_114i18, 1275, 23e3, 360d, dfeb, 2b36, caadria2015_162z24, 430a, ea55, a9b3, ecaade2017_213k, 16f6, bd56, cb9c, f2e9, 8d00, cfb5, dbd4, 5448, 2bac, 68c0, d73a, 8e82, ecaade2017_202k, 141e, ecaade2017_038yy, acadia16_184o12, 0e1e, 2dd1, 4b63, f9b6, 23f0, ecaade2015_195k41, 94fd, a042, e936, sigradi2015_3.209c4, 5b28, fa00, acadia14projects_291e, 6964, caf9, f967, acadia17_424oo, 03f9, 57ba, 2bd2, ecaade2016_058v14, 023b, 2a4d, ecaade2014_224g57, acadia14projects_357a, fe9c, 9b99, e5ed, bdc4, caadria2016_631l27, caadria2015_114t18, ijac201614105o4, a72b, caadria2016_589w24, f5e6, ecaade2016_203f53, sigradi2015_9.347r17, ecaade2014_066v15, cd75, d382, ecaade2017_087t, ijac201614207b12, acadia16_140d10, 99b6, ecaade2015_59o11, 78bb, d57f, 055b, acadia14projects_229g, 9d95, 80d0, bff6, 23b3, 0f1f, acadia17_339mm, 63c9, 45c2, 81fd, 07c1, f824, 1541, 046b, ijac201614202b8, ecaade2017_101cc, 8776, 8a9a, 395a, 2174, 5152, 9856, 31b1, 98a8, 677d, f3d4, sigradi2013_337, acadia17_365f, 706f, 8e64, 117a, 7d1a, 3a7f, 080b, 0219, cac3, 5b66, 0763, 5109, c3bb, 436f, 69f1, acadia15_185d7, sigradi2016_636n, d9d9, 1d86, 8b0c, 19e9, ecaade2014_139d31, 65f5, ae13, 5255, ecaade2016_042s11, caadria2017_123s32, f79f, f5d7, 919e, 7be3, 8c22, db01, df5f, caadria2016_435t18, e3a4, caadria2017_052v17, c0cd, ijac201614408h5, acadia14_219c, 36a8, ecaade2014_111o25, 366f, 23d2, cdd6, 2fff, de4f, 5550, 9377, b018, 1f32, db37, ecaade2017_265o, acadia17_473ww, ecaade2016_045f12, 4509, 7df6, 445c, eecf, caadria2016_809e34, 2f16, acadia14_555e, caadria2017_134c36, 5acf, 1d5e, ccc5, 14d4, da3f, 428f, 72fb, a1aa, 4de8, ecaade2014_011h2, 7f00, acadia15_251g10, 0daf, acadia14_517p, 3b86, 2545, f7f8, 1c1f, abb8, 9930, caadria2016_507k21, 8d26, ec81, acadia17_154kk, 7946, acadia14_609as, 9481, 1df2, 658c, ecaade2017_jgom, d680, 2c9f, ecaade2015_227r50, acadia16_154m11, f857, 7fc8, ecaade2017_212pp, ecaade2017_105ll, caadria2016_291r12, 7dd0, ecaade2016_217x55, cdd0, sigradi2014_289h4, 19ef, 27cb, 704f, acadia17_100o, 4035, 296a, a9e9, 8484, 76af, ecaade2017_031zz, 1d59, sigradi2014_075f7, 0140, a9f7, 758d, 4696, sigradi2015_sp_10.311l31, 5ca1, ijac201614102m2, b157, 89d4, 1ee0, 708e, 9a0b, 665f, dfda, f389, 4380, 4c88, 946b, ecaade2017_006q, acadia17_154z, ea90, 8b81, e24b, 1887, acadia14_339al, acadia17_492ee, 7b23, sigradi2014_313d6, acadia14_531y, f624, acadia16_478p28, 9bbd, 5cf8, 3edc, 91dd, acadia17_464d, 8410, caadria2016_197r9, 7a7c, 87b1, dbe9, 811d, ecaade2017_116b, 9b05, 0419, caadria2016_829c35, acadia14_63am, acadia15_343o14, caadria2016_301h13, 62d4, 88e6, 0ae3, ecaade2013r_012t7, caadria2017_015t5, f4b0, 3590, 5c01, ae88, bf8d, 5197, sigradi2013_294s, 1a85, 2584, 5e7c, de53, 1305, 5562, 942c, acadia17_18l, 6f25, 7402, ijac201614408i5, 1fb8, 1034, d197, 863c, caadria2017_057c20, f113, ecaade2014_112d26, 310e, sigradi2013_330d, c6b0, ascaad2014_035o1, b5da, 3503, bba3, 1ba2, 03f8, acadia14_291a, e2cb, 7722, 940d, sigradi2016_426g, 1a4a, 9a21, 68d3, ecaade2014_180u45, 0a97, 6306, 568b, ae6c, 8247, 7206, 1581, c4be, caadria2017_134z35, f672, ecaade2016_065f16, 9974, 4ce6, e797, 8b0f, cec3, ecaade2017_203vv, c3c7, acc1, 5cee, 7211, ffe3, 8f0a, 6be8, caadria2017_174l42, 4a7d, 3c87, 37b6, 46ad, d29f, 679e, db7b, aa69, ecaade2017_170a, 5855, 1a09, 5995, 5238, 6d32, ecaade2014_044w10, caadria2016_611f26, ecaade2014_225p58, b6b4, b88b, cc05, sigradi2015_11.196i26, 5822, acadia14projects_43ai, 55a6, 17b5, a3f5, 49c5, 3fc7, 53b8, eb48, 926e, b7f6, 0440, de2e, 8c53, 3b17, sigradi2014_099r8, e607, ijac201412402r4, ecaade2017_048q, sigradi2014_266b2, 619c, c3e8, d973, 6c46, b51d, bd34, sigradi2013_397j, 8750, acadia17_27o, 3ef0, 7c3f, sigradi2016_625gg, 6ceb, 7b10, f40c, sigradi2013_28k, 17c3, 9797, f11c, 1dc3, 634d, acadia14projects_719j, 165b, acadia17_358gg, 45c6, caadria2015_077x10, 7f4c, acadia14_463d, 4337, fdff, d2f0, 5187, cc7e, 2b54, acadia14_601w, 2d79, df47, acadia14projects_199ah, 0c50, de5c, f9cd, 5414, sigradi2016_488u, ecaade2015_241i55, 5f18, 917d, 766f, a7e6, e0cd, 24ec, a2dc, 2801, b8a9, 3cf6, 8340, 351a, f829, 0fac, eb2d, acadia16_260h16, 296f, 456a, 01d5, dfb7, f5c1, b75a, 2825, 21c0, acadia14projects_601ae, ascaad2016_033b13, sigradi2013_100d, bb9a, 3dcc, c206, fbe7, 6b3f, 34d2, e928, a034, 85c6, 2558, 50d6, ef42, 4e0e, 5533, 4eff, 9d39, cbd8, bb39, acadia16_470b27, acadia16_54r3, fe01, 5363, 613b, ijac201614302u1, 94e1, b49b, 0734, 28ce, 6094, f85c, c1d2, acadia14projects_145s, 0a80, 88cd, d79d, 9ccb, 17de, 848e, 59d6, be2a, ijac201715102o, f749, c755, ab78, 2181, e025, 5076, f458, 4d5c, 7a5d, sigradi2014_247j9, 58b2, 3445, 9c1c, 2a17, c7d7, e5ab, 0e2c, ecaade2015_202f44, f04e, 75ee, 3f0f, sigradi2016_659p, ecaade2016_118a32, 55b3, 2c5f, deb7, acadia16_234g15, 6d44, 26ee, ecaade2017_199t, d230, sigradi2013_222k, 2257, 4d4b, b035, 6352, 61d6, 7945, 0acc, 2f22, ecaade2017_294c, acadia15_371k16, d269, 97a7, cc00, 8ad2, ijac201715202g, 14e5, fdf5, ecaade2014_054t13, a3ca, 2ca0, 75b6, 65ba, acadia17_232cc, ecaade2017_172jj, ec3c, db0a, 8a1e, 6f52, 81c4, 6af3, ecaade2017_274u, ecaade2015_92r18, caadria2017_147y38, 3c4a, cf63, acadia15_323l13, cacf, cada, c105, acadia14projects_53k, ecaade2017_309kk, 497a, adcc, d3fd, c16f, ijac201614207h11, 1d64, 513c, 6207, ecaade2017_023gg, bb0d, c2ca, ecaade2016_067i17, 0e5a, caadria2015_030d4, 279b, caadria2016_641s27, ecaade2014_151a36, e79c, 6fc0, 2f13, ed94, 0650, df2a, sigradi2014_265t1, ecaade2017_094j, 9be2, 3b23, 3f19, acadia14_153an, 6eea, 6062, 1879, 7f12, 0145, 2f38, eae4, 7b20, 9312, f0aa, df95, da8b, 6734, 9591, ecaade2014_233k60, f048, 00f7, bc5a, 46bb, acadia17_560m, afe5, ecaade2017_111ss, caadria2017_142u36, ddb1, fd2f, ecaade2014_095t22, ijac201715205a, 5086, acadia15_284t11, acadia14_445ag, b114, 9b91, 9784, 7cf1, ecaade2014_067c16, 79aa, 6211, a62d, ecaade2015_122l24, 332c, f0a5, 7cce, 3c95, 7d7c, b620, ecaade2016_243n64, db8a, 1c46, ascaad2016_045f19, 468f, 7d96, acadia14projects_655ac, d380, ecaade2017_172dd, sigradi2013_303j, d245, 4e95, 9aa1, 0d8b, 7883, 90f2, 7673, 46a1, 76b9, acadia14projects_589h, 4e22, a6d4, sigradi2016_815y, ecaade2013r_001r1, 2681, ascaad2014_018d2, db75, 7c9a, 46c1, a8f1, acadia17_446w, 3a11, 2a75, acadia14projects_619at, b69c, 18cd, ecaade2014_052d13, ecaade2017_116a, 557b, 9c36, d817, d7f5, ecaade2014_123i28, 90f6, fee3, acadia14_247m, d710, e47a, c348, 4233, 0bff, db9e, acadia14_589d, 029e, 2edb, ijac201614309h6, 7d27, d106, caadria2016_023r2, 1a4d, 75c6, ecaade2014_151o35, 3a80, a057, 3e71, 6acf, b634, ecaade2016_213l54, f9c3, fb93, caadria2015_206w29, 9dd6, ijac201412204j3, b2cc, f663, df25, ecaade2017_ws-hybridlabee, 0654, 5903, ecaade2017_019kk, 74de, 5a91, 5bd4, a734, ecaade2014_153d37, 4145, ecaade2017_089z, ecaade2017_gric, sigradi2016_400h, acadia17_424xx, bfe5, b552, acadia14_589f, 4b9c, b414, 5d81, 8112, 36ec, ecaade2016_241g64, 0702, ijac201614403n2, 362a, 7789, e926, a032, caadria2017_147u38, caadria2016_651d28, c7e2, b2de, 9484, ijac201412406s9, 32a3, bebc, 9720, 2575, 8f81, 1dd1, caadria2015_109d17, ijac201412205a4, 033d, 41b8, e5fc, e5b5, ecaade2014_128t28, d2ef, 2d17, 11db, acadia17_340u, ecaade2016_mrtf66, cdea, 1001, 3cc9, af3a, c2e1, 458b, ca71, 124d, df1c, 2159, 0fd7, df90, acadia14_691az, bccd, 2121, acadia16_12y1, d672, b1af, 05d2, 5e0b, 3f25, 47f0, 6652, c591, 20a9, sigradi2014_132x1, d3d0, 5e65, ecaade2016_118g32, af62, bf45, ae1e, 0553, e653, sigradi2016_571pp, 3f47, d02e, afa0, ee22, 21f3, caadria2015_164e25, bd00, sigradi2016_524aa, ascaad2016_038v14, sigradi2014_042s3, 4fe7, fba0, a7c0, 834f, 21a0, bf0f, e962, ecaade2015_196m42, 017b, sigradi2016_448n, cf73, 9cfd, 5377, acadia16_196e13, e082, ecaade2014_143l32, c1d6, 9e3e, 9d36, 934c, sigradi2015_11.136x24, 4a8d, 00dc, 1e89, sigradi2014_155y3, 330b, 1d0c, ecaade2014_071e17, c907, caadria2017_142j37, b7b4, ad84, acadia16_34c3, c831, sigradi2016_695r, 0aa3, ecaade2016_017s4, 4eb4, e666, ijac201614105r5, 5b4b, 2301, 7721, f1ea, a5f5, def7, c440, d270, ecaade2016_130n36, c726, 800f, 1231, ecaade2016_099k27, 1e4e, f432, d7dd, 6396, ecaf, ff60, 423d, dfef, 6abf, 140b, 8bc1, ecaade2015_303v66, 9e91, 7251, acadia17_170e, caaa, 0b2a, 5022, c07d, 369b, 8424, 96a1, 7816, acadia17_189jj, d18a, ecaade2016_210i54, dc25, b990, sigradi2014_197t6, f8aa, 1c18, acadia17_190e, 5824, 8225, 6347, 268f, 290a, acadia14projects_339ad, a654, 368d, sigradi2016_592x, ecaade2015_222e49, f20d, ecaade2013r_002u1, 2326, 5703, acadia15_243d10, ecaade2017_077ss, 2ebb, d234, e27a, c266, d5ea, cf81, ecaade2014_173c43, 924d, acadia15_483t21, caadria2015_181b27, c432, 58e6, bde6, ef7d, dc0c, 9508, e9a5, 0ef8, 6e3c, 2623, ecaade2017_203ii, sigradi2014_303h5, ecaade2016_127y34, 6412, 8a4d, caadria2017_079u23, 45f1, c052, c2f4, 128d, dca8, ebb2, ecaade2017_085m, 283e, a64c, 2be1, 1248, 9daa, 3c7a, ffee, acadia14projects_167aa, acadia14projects_671m, 797c, sigradi2013_43t, 646c, 78e1, 0c47, 5643, ecaade2016_120l33, cc62, ecaade2017_066o, 1ea5, 49ec, 5c84, 20df, 9c5a, caadria2016_373h16, 0b75, 3646, 5bdc, bb80, 79a4, 9acd, 8617, 7940, acadia17_62nn, 05df, 2488, b464, b36f, c526, 5999, sigradi2016_441nn, 0247, d53d, 1175, acadia17_560r, acadia14_357b, ecaade2017_203cc, ab24, 0eb9, c571, 0fa8, b21f, 1b86, 1c57, f13c, 64f6, d767, 9505, ijac201412305o2, acadia15_371d16, 9748, 7a59, acadia14projects_539g, f7ce, d89e, a07a, 60c7, 3b9b, 57bd, aee4, fd6c, sigradi2015_8.186b13, 0919, 0b63, 0799, 59d3, acadia15_161w5, 5dd3, acadia15_513v22, c396, 0924, 5ad5, 3506, b947, e164, 9b9b, caadria2015_124b20, 17bd, fcc2, 7da8, ad1e, 2aec, a498, a70a, 2187, 3637, 542f, acadia17_660j, 87f9, 9659, sigradi2013_364s, acadia17_212ff, ecaade2015_285e62, ecaade2014_072e18, ecaade2017_208o, ecaade2016_223n58, 3c79, 99e2, 3363, e5a2, 417e, b578, ecaade2017_290vv, acadia16_352e22, sigradi2014_109h9, 6988, 4fa8, 9801, 4ac2, ecaade2017_274t, b607, ecaade2014_214x54, acadia17_390ll, d86d, 3212, 5929, 58a9, 04bc, 947c, 5b12, 7817, c2f5, f6c3, sigradi2013_389k, 681f, b8c0, acadia17_360d, bb13, 700d, 7898, 5cce, sigradi2016_515g, feca, c72a, 5fc5, caadria2017_094p25, 4077, ecaade2017_079l, d072, acadia15_357v15, 4425, 879e, fe8e, 541c, cbd0, 84e4, 2e62, d437, sigradi2013_101l, sigradi2013_112a, 9875, 6891, f414, faee, 137b, a906, 6957, d8a0, 780e, 86aa, 9fb5, d667, c43f, cf21, c5bc, cfb1, ecaade2017_149p, 37b4, acadia17_163ee, ecaade2015_261i58, 03ba, b5b4, ascaad2014_026s6, 864c, 6949, d984, 6112, ecaade2015_35w6, 81ff, acadia17_52m, acadia15_137m5, 579b, 88ec, d159, f861, cd7c, a95a, 610c, 29a9, 67b6, 1893, dd46, e980, c382, ecaade2014_029z7, f94a, 6f12, d8ea, 8b1c, ascaad2014_019g3, 5ffa, acadia17_512q, 9da2, ecaade2017_164u, 9174, 9e01, 5079, 8f74, d40b, ijac201412201l1, acadia14_671n, f32d, 31e8, 4257, bf19, 1fe4, 3402, c677, 5e2c, aa62, 884a, dd77, 0339, 992f, 6d81, 4fa3, ca1d, cd01, ecaade2016_230s62, 6cc2, ecaade2013r_015r8, 03a1, ad34, 817f, a9ef, 3c96, acadia17_330jj, 86bb, 3c60, 5e52, 908c, f617, d4e0, ecaade2016_074m21, cdda, a5df, fa46, 8c85, acadia17_414tt, daaf, f122, d1b6, ecaade2014_038s9, 465e, e691, d084, 2e91, acadia17_464pp, 73e1, c39a, c05c, 1baa, 1c4f, sigradi2015_6.387g9, 607e, d04b, 9350, ecaade2016_162f44, ea2e, caadria2017_046n14, caadria2017_124x32, ecaade2017_097ii, a09d, acadia17_500gg, daef, ccec, 48f5, da72, 942d, 8bee, a4a6, 5489, 6875, 7037, 5c49, bef5, sigradi2013_195a, 9668, 105b, aef7, sigradi2014_335u7, 0790, 70dd, c032, sigradi2013_152, 7d10, dec3, 9672, 4436, 6dc5, d4e6, acadia14projects_681ai, ca04, e983, acadia14_435aj, 7268, 6379, ef97, eba6, f41d, 95cd, d2a2, acadia14projects_389az, 2ece, a963, 5f17, a7f2, 08f4, 8fc1, c4e9, 97b0, ecaade2015_138a28, ascaad2014_003u1, acadia14_619am, 76c4, bed7, 6b82, 4b06, f9e4, 5844, 6842, acadia17_189kk, 0c8a, 4168, 0928, e4b2, 4282, ecaade2016_057p14, 1564, 445d, bea4, da70, fc31, caadria2015_096j15, 5b13, d148, 61e3, fb2e, c462, 2d41, cbb5, 48d8, 0805, 2f19, 8bab, fee9, d2a4, 2af6, d222, 13a2, dd6e, 7326, 2938, acadia14projects_101aj, 8217, 1f08, ef0f, 221c, 6c69, acadia15_185j7, a46f, acadia16_308e19, 8320, ecaade2015_193d40, e14f, 1985, 5f13, 36c1, e29a, a8be, 90f9, sigradi2015_5.384m7, 925e, af7d, 33e3, 536f, ecaade2017_254ss, 4774, acadia16_224p14, 2ded, 4e2d, ecaade2016_223o58, 72d9, 5bbe, f005, 5348, ea4e, b7a2, d038, af84, 36bc, 9af6, 453e, 9c61, f253, 5218, ecaade2017_214s, caadria2016_125u5, 5cf0, 9ca4, 5a61, b8f4, 833a, 8506, f427, 3415, 1247, be44, sigradi2014_049m5, 08b2, ecaade2014_094o22, ecaade2016_mrtx65, 5cba, acadia16_62r4, ccad, 77ef, fdfb, 5412, 0c0e, ba7d, 214e, 98c0, acadia14projects_375i, acadia17_650a, 3c54, 607a, 7509, ecaade2014_084b20, ecaade2017_117u, acadia14projects_427ao, 5946, 1d06, ecaade2017_305i, d0a9, 76ba, 1614, 694f, 9cb9, acadia15_443b19, cd77, 3a63, 8cc0, 7f21, 68c4, 038f, sigradi2015_3.394h6, 2b87, 3b40, 7bcb, 386e, 461e, 42d4, dd82, ijac201412404v7, 6f44, 4206, 1975, fdc6, e74a, acadia16_402l24, ecaade2017_041p, 3103, ecaade2014_057i14, bd2b, ecaade2015_314g68, dc5a, 4d1f, 3496, ecaade2015_227z49, caadria2016_467s19, 90ca, ffc1, 59de, 3eb7, 66fd, 4657, 4ea8, 90db, acadia14projects_53n, caadria2016_125s5, 812c, 66ef, ecaade2015_144v30, caadria2015_064n7, acadia14_281t, 0d37, 0a0f, ba05, 19d2, acadia16_24o2, 30bf, 772d, 0044, ecaade2016_ws-dleadf68, 0321, 045b, 7256, ecaade2014_022z5, 8e2a, caa1, 3fd1, 9aef, caadria2016_425f18, 65e1, 6cea, ecaade2014_168c42, b547, 121a, 5925, 2ea9, ecaade2017_039h, a790, ae4d, cf60, 86e9, dae4, sigradi2016_710cc, ef40, cdff, 2456, cae4, acadia14projects_257ac, 24e8, 0b7a, b25f, acadia14projects_43ao, 1025, 46a5, b0c2, c568, b549, sigradi2015_sp_10.179j31, caadria2016_435j18, 59a4, caadria2017_142k37, 4028, a3c0, 9a67, adc6, ecaade2015_284r61, 2c44, sigradi2014_273p2, bc1f, 77e9, b51a, 1290, 2648, eea9, e9b9, a0c5, 4d80, 08b4, 74d4, 9625, ecaade2016_238s63, 61e4, 32ed, befb, acadia16_12j2, a6a9, 31cb, 9037, acadia14projects_565j, acadia16_12h1, a298, 55f6, e31d, 9793, df86, acadia17_296u, ascaad2014_005c3, ecaade2017_jgop, ijac201614202n7, 3000, 57e8, 8954, ecaade2015_196i42, 7c5e, 5e8a, d2c7, sigradi2016_431s, 2396, caadria2016_601i25, 13e7, 205c, ascaad2016_059j23, ijac201614308a5, sigradi2016_602h, ecaade2017_195oo, 17f5, 9c07, c7f9, ijac201412407f1, 6da4, 3b9e, cba7, ecaade2016_033f9, 99ce, 23f2, 70a1, 0362, 405c, c653, b3e5, 545b, 02ba, acadia17_90nn, 572e, 40ee, 69fa, 9340, b39c, e53b, ecaade2016_065z15, ecaade2015_194w40, 4756, cddf, ijac201614204c10, 9a1a, ecaade2015_217m48, 8278, 32fd, ijac201412404a8, 09b0, 7463, f04c, acadia16_280o17, e64d, 5e77, acadia14_473at, ae6b, 1445, 9bed, acadia14_153h, 416b, acadia14_589j, ijac201614202c8, acadia17_308uu, 9aaa, aa77, sigradi2015_8.264v14, f4df, ijac201614302b2, ecaade2015_53b9, f9b7, 3549, f593, c15c, b8d0, 69f4, acadia17_26f, b4cb, b729, 8774, 87ba, 72e9, d5a1, 70f8, 96cd, d55b, c1d8, e804, e075, 179c, 9189, 197c, 7b1c, f556, aac4, 873a, ecaade2017_105vv, 9239, 531d, sigradi2016_484j, acadia16_140g10, 7f44, caadria2016_187t8, d98e, ecaade2014_113z26, 9ff2, 1aee, 2076, acadia14projects_619ap, ecaade2015_286d63, ffe0, e072, 924a, 81cd, c287, sigradi2016_625mm, 96ef, 4bd6, ecaade2013r_001f1, 4420, 430c, fd4b, a160, e834, ecaade2017_008i, 404a, acadia17_274pp, 5a73, a893, 3b47, 15ee, 2cd5, ffa7, af75, e63f, 7c94, 71fb, 3a5e, d8da, acadia17_349n, 7b4a, 2edc, 54bb, 8f0e, 56ed, 3e7c, ecaade2017_094f, 1d40, 3797, ecaade2017_033y, 0aab, 02b9, ecaade2015_21t3, b360, 0cf8, caadria2015_208w30, sigradi2016_360v, cc92, 12d1, fa03, 5beb, f298, 1f5f, 71f1, acadia17_62uu, 9b2a, 51d8, 46ae, 25d7, c627, 9d20, acadia17_349m, b852, ecaade2017_143c, d3b4, 8143, caadria2016_713x30, 0ec6, 9c02, sigradi2013_400v, 45d2, 0876, 0160, 8b5c, a95d, 07ff, a203, a6e7, acadia17_365i, 4f56, f5ae, 5f80, f88a, ecaade2017_038pp, 0711, 5f97, 1e68, 4e30, ecaade2017_124z, ecaade2016_045j12, d577, ce99, bbfe, fde7, 2d33, aff8, b9a3, 5c2f, aa43, 7cac, acadia17_562x, 5ea6, adee, 1464, caadria2017_056w18, c12a, 2b88, 3488, ecaade2015_22e5, f4e6, 7765, ecaade2014_149e35, acadia15_469p20, e56f, 8334, a7e3, 2006, fbec, ecaade2015_202i44, c6f3, 4816, acadia14_619af, ecaade2017_264e, d435, 5066, ecaade2016_144m40, sigradi2015_8.334s15, acadia14projects_565k, 72bf, 5b25, ca69, 26d6, 9038, 6431, 3ec1, e0b8, ecaade2017_048w, ceb5, caadria2017_058g20, 8441, ecaade2015_161h34, ecaade2016_242l64, 39d8, 0efb, 47b1, ecaade2014_167p40, ecaade2017_169oo, 8827, 35ff, d7c2, e869, 70d5, ce45, 0bcf, 147f, caadria2015_016m3, 4cb1, 844b, caadria2016_507h21, ecaade2014_145g33, a792, 5d04, ecaade2015_59z10, caadria2017_096s26, sigradi2015_11.71g24, d89d, ae4f, ec88, ecaade2015_22s4, 84ef, 289d, dbfd, ecaade2017_047r, 4fdf, abb7, 884b, 5fad, 9645, 0a5c, c42f, ecaade2014_168d42, d16c, 09e5, a82a, ijac201513101t1, ecaade2017_213j, 71ef, dcff, 4868, 5818, 5087, 3c00, ecaade2017_108j, acadia15_371b16, bf18, e1d0, dd54, 1607, 64d6, 534d, 189d, 3ce6, 9451, 62fd, ecaade2017_105uu, 6014, aab0, 444a, 8bd2, 9db3, caadria2016_395y16, c202, e1a1, 1386, caadria2015_032x4, a92a, acadia17_637l, 45fa, 1556, d806, caadria2017_085b25, caadria2015_157v24, d66f, e14c, 2e0a, 510b, 6c13, f361, 318f, ebca, 3f17, aa1c, ascaad2016_027x10, acadia16_470l27, 1125, a866, sigradi2014_178n5, ecaade2016_040n10, 39a6, 3d40, 3b97, 46f6, 1bb8, 6fcf, ecaade2015_268f59, cf69, 5d8c, 984b, ecaade2014_192h49, ascaad2016_045l18, ecaade2015_287m63, d759, caadria2017_027l9, caadria2016_445b19, afdf, 180d, d13f, ecaade2016_119p32, ecaade2016_045h12, d7bf, fcfc, 6afa, caadria2017_145b38, 16af, faf4, a196, dfc9, 15b4, 7458, e917, 099c, 391e, 770f, 8687, 9b97, 18bf, acadia17_72l, c236, ecaade2016_033i9, 56a1, ecaade2017_090ll, 3108, ecaade2014_018k4, d134, ecaade2017_142uu, d1ad, 09d4, 00c9, c004, 6b0b, 8c06, a6b5, 57ae, a6ca, 9dfa, 2a30, 0729, ecaade2017_108k, 0d32, 0a1d, acadia14_111l, 5071, 4686, sigradi2014_345m8, 1099, 69b6, 5965, 8731, f140, afb1, 5381, 5fa8, 1cc9, 10de, ff4a, 5759, 57d4, 504e, 0ba5, caadria2017_005b3, cea7, d48f, acadia17_502uu, 5a78, sigradi2016_737bb, 6cac, caadria2017_094s25, fb4c, bdf5, 4440, 438f, fb2c, c177, 205f, 6ccd, ffad, ecaade2017_021s, eec3, ijac201715204w, a74e, ce08, sigradi2013_74e, 7b84, ecaade2017_046a, 65c4, 8a18, ecaade2014_149b35, d9c7, e1f0, 6aa9, ecaade2014_112m26, 8512, e7df, efea, f729, 9b64, b2a7, ijac201614308e5, 80b9, 2f9f, 461b, acadia14_145u, f3bb, 2e25, 3c81, 6aca, sigradi2014_313h6, ecaade2016_045g12, 98f6, acadia14_135w, b2b5, sigradi2016_710aa, ijac201412201i1, 7b18, caadria2017_124v33, ecaade2017_091tt, e06a, d747, e0d9, 9eac, a59f, c528, 7029, a8ea, 6e15, 506c, 4abd, 1f9f, 7c1f, ecaade2015_285u62, c706, 5b7a, c41d, f404, de64, caadria2015_194r28, 3ba5, caadria2017_046t14, 83e4, fb31, acadia17_296s, acadia16_12m2, 214d, 7828, 50ff, caadria2017_046o14, ijac201715204tt, b03c, b45e, ecaade2016_225n60, 77d3, 099d, sigradi2016_590h, acadia14projects_43w, 734b, b1a3, 4a7a, 76eb, d605, 77de, 1449, acadia17_570ee, caadria2016_003j1, ecaade2014_052i12, 3e2b, 2540, cfb4, a861, 6f43, 5be2, acadia17_590o, sigradi2013_138o, 2190, aa12, 4733, acadia17_360vv, d64d, 6213, f4b4, 7582, b105, ijac201614202k8, ijac201614105r4, 8bc5, c356, f58e, 0178, e389, abb5, b074, 680b, dc48, 159e, ecaade2016_243t64, ijac201412201o1, acb5, 0f79, 0d45, fc74, 4e69, 55d5, 605a, caadria2015_087h14, ab36, acadia17_581jj, e06e, f582, ijac201412402i5, 5cca, sigradi2016_817h, 7a64, sigradi2013_347s, e64f, c1f8, 2d11, 88a0, ecaade2014_123h28, 5bbd, b836, c757, 7d5d, 9891, c573, 5a6a, e363, 92f6, a7fa, 2aa1, acadia14_145ak, 9db4, acadia17_669r, 4972, 38bf, 0977, sigradi2015_12.259x27, acadia14_691au, 887b, caadria2017_027t9, e1a7, 1c40, acadia17_62vv, 2768, e485, 6f6c, dd5f, 98ed, 1f4e, ecaade2015_206n45, acadia14projects_167y, sigradi2016_803dd, ecaade2015_221p48, ba53, sigradi2016_441pp, 37aa, aeb7, bacb, 35df, sigradi2016_595jj, ecaade2017_109pp, c40e, cad8, 37e7, e51b, b0d0, f1f2, 0449, 8e17, e41c, acadia17_374bb, dd25, 183d, efc2, ecaade2014_217h55, 330e, 157a, f02c, 38ad, acadia17_89p, 8246, acadia14projects_81l, 2e2f, 85f1, fc68, 1bc0, ecaade2015_304w66, 0308, 129b, 093a, 4ab7, dfc5, 538f, c091, 2eda, acadia14projects_409o, acadia16_372a23, e3ae, sigradi2015_11.165j25, 54a7, cb40, ijac201614105t5, 4633, sigradi2014_021t1, sigradi2014_186y5, 2ce5, 2117, b135, da2e, 4591, 9335, 9c2c, ecaade2015_122j24, sigradi2014_041e3, 3c70, ecaade2014_149n35, 8b26, 8b7b, 05bc, ecaade2017_019qq, e1c7, 457d, 6ca5, e97b, ecaade2017_210z, ascaad2016_001b1, ee75, 5b35, ecaade2015_144i31, eb63, fe05, ac7d, ecaade2014_180h45, f60f, ecaade2014_014g3, b6a6, 054c, caadria2017_079x23, acadia17_678bb, ac54, 3f1c, 1154, a811, 32e7, 1199, a951, c6a6, 880b, 081c, 39d9, 2c30, f243, 6ffd, d258, 09b1, 2875, ecaade2015_129n25, baff, 17d4, e16b, ecaade2016_017p4, 9180, f768, 42a8, ijac201412302c7, caadria2016_073y3, 8fef, 9741, 35a7, ecaade2016_043c12, 47f8, 03bc, caadria2016_797t33, 77cc, c904, caadria2017_113c30, acadia17_512bb, 7dc2, ed55, 9ff0, 5e27, 4491, 4441, 8caa, 39b3, ascaad2016_056j22, 5697, 5acd, 3358, ecaade2017_037ee, sigradi2016_732k, b076, caadria2016_033a3, 2906, 3d57, bca3, 149b, 3d96, 6425, 872f, f36e, aa8e, 109a, f2c2, c07a, 6838, f6a1, 6132, 6077, 220b, 613e, 450b, 7ba8, 05ad, ijac201614307f4, sigradi2015_12.215l27, fdaa, caadria2015_126x20, sigradi2013_117j, b127, 250a, bab3, 679f, c120, 5d6e, acadia17_52o, 90e0, 4a3c, ecaade2017_264g, 9407, 402b, sigradi2013_275b, ecca, ecaade2015_206t45, 65e0, d69f, cf3b, 4ed2, 1d27, sigradi2013_381k, c6b6, ac11, 6a21, 82c2, caadria2015_139w22, 788c, ecaade2017_256x, acadia16_298n18, 8c12, 5521, 7a58, 854c, b799, sigradi2016_602l, acadia17_201d, 708c, c694, 30e9, acadia16_184r12, ecaade2016_114g31, 01a2, acadia17_365d, 9ebf, e702, 2688, 1638, d940, ijac201412202t1, 1383, ecaade2014_015s3, ecaade2015_253z57, ecaade2013r_004c4, 77f1, 8686, 8d20, 87a5, fe3f, caadria2016_219j10, d96f, 5646, acadia17_189uu, 0712, ijac201715105r, 34f8, 8571, ecaade2017_213a, ab72, eaf5, bafd, 64e0, 5171, 1fa5, 000f, acadia17_435f, caadria2015_126k20, 8675, aa15, b48a, 3962, 0038, caadria2017_054g18, 9bc9, d51b, 9cd7, 0555, 601d, a209, 29e8, b21c, c1dc, 874a, db66, 691b, 9166, ascaad2016_033d13, ecaade2016_225m60, ecaade2015_318n69, cc4f, e650, e089, e4c3, ijac201412204l3, 4b29, 83db, ecaade2017_095u, 7fe2, 9e31, 943e, 2835, acadia14projects_565ah, eb07, 8aab, 1276, 3aca, ceeb, 10e2, 652b, caadria2017_005a3, 7c35, ecaade2016_036n9, 5fa4, bb77, bb62, 77fa, 518e, 1920, 37dd, ecaade2015_53d9, cd69, ijac201614105g5, da8a, 68e8, d25d, 9042, 6001, 87c3, 96f9, 2f2a, 3b66, 4701, 0224, 66c1, d5ff, 9fd1, dec0, de26, 420b, 87d7, ascaad2016_022p8, 7ed8, c160, sigradi2014_189j6, 4f30, ab9a, 17f4, ecaade2015_38r7, 5c83, ijac201513104m3, sigradi2016_732i, 9fa8, 1cbc, b99a, caadria2017_074i23, e114, 63ef, c5a1, sigradi2013_280t, f691, d0ea, 552f, 12ff, 0751, ecaade2017_042ee, 7ae2, ecaade2016_129b36, 6cec, caadria2015_130r21, fad7, 0e4c, f6ba, 40df, ecaade2017_101m, ea0d, e11f, 0fb0, 0f0e, 94d9, ecaade2016_118i32, da3d, d06f, 1a3b, ecaade2015_194n40, 59ef, 55f1, 9f55, f06b, ecaade2017_057y, 3c66, 93c5, 26a3, 160b, ecaade2016_065y15, ecaade2017_008p, acb2, f29f, 7629, d587, 7db3, caadria2017_017k7, 593c, 4f79, 96ba, caadria2016_507n21, 060a, 1a51, sigradi2014_289k4, sigradi2016_673dd, bd46, d7b2, acadia14_479c, acadia15_323n13, 98dd, b9bf, caadria2017_118v30, 5bda, 8264, 6262, ecaade2016_224f60, be0b, e89e, sigradi2013_359n, e8f9, 2aad, a314, 127a, 1cf3, 6f2f, sigradi2013_375g, ijac201614407v4, 7cc4, 6463, 98a4, b703, ecaade2016_238l63, c7e5, 4ec0, 8c6e, 4d5a, e0ec, 3ff5, 2911, b132, acadia14projects_719k, sigradi2016_400l, b7db, sigradi2015_11.136r24, 4462, 5c45, fdae, 9a05, acadia14_339ai, 4617, 500a, 3c4f, 59aa, be47, 4172, f09b, acadia14_517n, a8de, 8d56, ecaade2017_019hh, ee83, 43ea, acadia14_75a, 1cbf, 051e, fa9f, 381b, 7472, 6a00, d61f, 39f0, a55d, e509, 8035, acadia17_28jj, bb23, 5f75, 1b3d, 7bb6, f162, e214, sigradi2013_260k, 279d, 6ec6, c0d8, c20e, 61ec, 92f2, 10c5, sigradi2014_282o3, 5b03, 9c91, 9a0d, 8c57, 086a, 9ccd, b75b, c23f, 7ef0, c079, f349, 2b72, ed56, 9a60, 86bd, caadria2017_047f15, a712, acadia17_414rr, 0aeb, 2414, f70e, acadia14_671l, a02f, 7531, e170, 3012, ff48, sigradi2014_213v7, 3561, acadia14projects_699s, 5046, d71b, 9169, 8aae, 720d, 3b2b, 64e4, 1c60, ecaade2017_079o, f5a8, sigradi2016_484e, 4b7e, acadia14projects_267l, caadria2015_142k23, 0628, ascaad2014_018x1, 48f4, e216, 8124, sigradi2013_183t, a1c6, ascaad2016_013x5, 951e, 1e8f, 3ecc, 3c63, 89eb, 220d, b28b, ecaade2015_261g58, e7cc, 78ca, acadia14_655ag, acadia17_403p, 5a30, 58aa, 62e4, af4f, 8489, 5e12, sigradi2013_407j, 4012, a39d, 666c, cb0b, b899, 3ead, 1b07, 5b14, eddc, 1d74, f5f9, caadria2017_149k39, f68b, fc14, 8e84, c89e, 891b, 6450, 870c, ecaade2016_166h47, caadria2016_383n16, f0f7, 9b7d, ecaade2016_047i13, acadia14projects_153f, 53ff, bc78, ecaade2016_132z37, 9646, 15ce, 6a51, 1617, 9ab4, 99eb, 6c66, 9006, 52c0, 2fc5, ijac201715105yy, 003e, caadria2015_213c33, a252, 487a, ecaade2013r_002z1, sigradi2016_732z, 7a1a, 626d, cfd2, 9b52, 3ffd, 8b59, 0112, 98ec, 14d9, 97c7, 7956, ecaade2017_054oo, 7ed6, dc8f, 7ac2, 8f92, sigradi2016_659z, 9fc9, ecaade2015_302j66, ecaade2016_075b22, ecaade2015_334p72, 7232, b10f, ecaade2013r_018z9, 9750, 8211, 5f0d, 818e, 970d, facf, 3f73, acadia17_27s, 82e7, 3639, ecaade2016_096p26, 6d78, 7c07, acadia14_579m, 419c, 91e4, 4a32, 40ef, 8d98, d3dd, ecaade2015_246a56, 1927, acadia14projects_531t, e66e, 092c, 0e82, 8cd9, 1bc4, e34a, ecaade2017_008f, fc93, 7c33, 7c58, b010, 1ae1, ecaade2015_227t50, 50d4, caadria2016_197p9, caadria2016_579s24, 4049, 8dc0, e888, sigradi2014_049h5, 3b77, 55ef, sigradi2013_248e, b8fc, 31fa, c01f, 4dff, acadia14_63ai, bfee, caadria2017_051c17, 4b60, 3e65, 37f8, acadia17_512u, b18b, caadria2017_052y17, 0f76, ascaad2016_045c19, 9a35, ecaade2014_072a18, 5167, caadria2017_132h35, 2497, aa82, fe98, a977, 3b60, 1083, 37d4, 4c57, fde0, 3dc0, 6998, ijac201614102p2, sigradi2013_429j, 8d18, e104, ecaade2016_091j25, 4828, 1664, sigradi2015_3.201t3, 2736, 2bad, ecaade2016_191j51, 6ce9, 13fe, 863e, 6abd, 96cb, sigradi2016_773y, 4f3f, d819, 84b1, ijac201513302l10, c948, a8f7, caadria2015_181d27, 4083, a6c0, fa7f, ecaade2016_110k30, ecaade2014_240m62, sigradi2014_082r7, caadria2015_206i30, fdfc, acadia14projects_43ah, 88c8, 0ad8, a469, 3554, 0f1a, b286, 718a, ecaade2014_019i5, ijac201412303y8, 6a5c, ecaade2017_019nn, e155, 07f3, c57d, 5303, c1ec, 89f1, 2bf0, 08b8, acadia17_648ii, acadia16_470j27, fc35, a312, 11eb, 727a, 3b99, 07c4, 936f, ca15, bfe2, acadia14projects_291g, 3cf9, acadia14_445af, 9b34, cb60, bf02, e582, 3d44, e4a9, ascaad2014_003s1, sigradi2016_655e, ecaade2015_64p13, c4f4, 7010, sigradi2013_400b, ecaade2016_068d18, 543a, 3940, 8277, 1c8f, 9ab2, 5c2d, c566, bf3b, 7f4a, caadria2016_281c12, sigradi2015_sp_4.388z29, e41e, 249e, sigradi2015_10.74p18, 0420, 43ca, 94d5, ecaade2016_217l55, 45be, 33b1, e552, dee6, ecaade2013r_010s6, 3dcb, 8330, c54f, acadia14projects_487g, ecae, 29d5, 2431, acadia14_339as, 6a5b, ab37, caadria2015_096l15, ed14, 57db, 8bad, 7c04, a1b0, ecaade2015_83h16, 3945, 8317, 2cd2, 292a, f7b5, 995c, 5621, f4e8, 5760, 2ab1, 0cc7, c1db, d685, 60a4, e375, fbf7, ecaade2017_072j, 5cb1, e57c, c2b7, 088f, c6e8, b784, ad1a, 96f4, 3673, 9124, ea23, ascaad2014_004m2, ijac201412403m6, ed2c, sigradi2016_550m, ccd3, e0d5, de25, 2ff8, b4b4, d6b4, acadia17_283pp, 3f00, 8e4c, bdfc, b8df, sigradi2015_3.345z5, e237, 5270, e233, 4495, acadia14projects_135r, ecaade2015_73f14, 73bb, a033, acadia17_137ss, e927, 4c4d, caadria2017_004n2, 4a18, ecaade2015_287i63, 2ae2, ijac201412306w2, 929e, d03b, acadia16_106d8, ecaade2017_050b, ecaade2017_038nn, 0d61, 0c96, ascaad2014_028o7, ascaad2016_048h20, e984, 059c, c274, ecaade2013r_013x7, d700, a43f, 36fa, ecaade2017_ws-archiedux, c63a, ecaade2017_170j, cb8c, 9413, 49f2, 348c, fa24, f644, e05b, 5d38, ab02, 9a53, sigradi2015_8.186e13, 8f7a, ecaade2016_136x38, ecaade2014_019k5, 1491, caadria2016_115j5, 6eb8, ebe8, 70d1, 061d, acadia15_57d2, 1cd1, a5fc, ecaade2016_123u33, ac09, 76a2, f087, dc7f, 4fbd, 78b0, acadia17_257yy, c6f2, acadia14projects_609ak, 6093, 8e5d, 9c3e, 6dae, 31c3, 1869, sigradi2015_11.222u26, caadria2016_529m22, 6d83, c581, 0f20, e7dc, acadia17_52c, 14cc, 72d7, ecaade2015_152x31, 5503, 4b33, acadia16_280j17, 87a3, e15a, d251, 73cd, bd01, eaa5, f58c, 735a, 7f27, b6d7, 72b4, f09f, ecaade2017_006gg, acadia14projects_719h, 9051, cdb1, 9349, f29b, acadia14_247i, bc03, 9b7e, 9455, 0b5e, 057d, 8e43, f7ed, 895f, 9952, sigradi2015_10.140m19, ecaade2015_38m7, ecaade2017_146kk, ecaade2016_095f26, b5bf, 088a, acadia14projects_101o, sigradi2016_714ss, 38cf, acadia17_59h, 68ad, 9085, ecaade2015_200i43, 4f07, 10bd, 0bb0, 572d, 1265, caadria2017_052x17, bfba, 06c2, 2297, 92f7, eeed, b897, 967c, 2b5d, 4021, sigradi2013_391i, 830b, c788, ab79, ecaade2015_73c14, caadria2016_745f32, acadia17_81n, 08b6, 0640, 24da, 0942, 973e, 1a07, cb7c, dfa6, 306d, ecaade2017_105gg, 524d, df49, caadria2017_190k45, 5e4a, f2f0, bd5f, acadia16_98u7, acadia14projects_327a, b591, 5930, 9396, caadria2017_067l21, acadia15_343v14, acadia17_502vv, f2b3, acadia17_52k, 62e9, 7842, abf7, ecaade2016_163d46, ijac201412304i1, 88d0, acadia17_230c, 1af8, 9c93, 2b6e, ecaade2013r_018d9, 2da5, caadria2016_601d25, e355, caadria2017_094u25, 78ce, 80ea, sigradi2013_248b, ecaade2017_230zz, ecaade2017_157yy, 652c, 1ac2, 4a5a, a1e4, e8b8, ad76, 34ba, 356c, ab9c, 51a1, ascaad2016_041n16, 2b64, e73d, 0eb8, 20b2, caadria2015_139t22, b958, 9b8a, acadia17_92o, caadria2015_048v5, 5e3a, sigradi2016_479cc, 99aa, 8d11, d4a8, 598b, 33fc, 3160, 5bed, ecaade2017_017g, f87b, 33a9, caadria2016_621a27, 703e, 7443, 076f, ecaade2017_076ee, bda6, 92af, acadia14projects_219aw, ecaade2016_026t7, 0cc6, e6a3, acadia14projects_647as, f117, 1f50, 95f0, aee0, 6864, 146e, 59e7, c3a8, ascaad2016_007l3, caadria2017_035t11, 789c, 92c9, e190, ecaade2017_017r, ecc0, caadria2015_218p33, 0301, e6f0, 5a7d, e35b, 0d75, 9991, ee9c, c12b, ecaade2017_208e, 07a9, 3b55, 80f9, ecaade2017_054x, acadia14projects_237az, ecaade2014_023u6, 1de3, ab85, 10b7, sigradi2016_360t, acadia14_655w, b4c9, acadia14_301h, c2ec, 113e, sigradi2016_571vv, 6489, 4a58, e030, ijac201614208r13, de58, a698, ascaad2016_057p22, sigradi2014_339y7, ecaade2017_057o, 5b3b, sigradi2015_10.144z19, ecaade2017_203x, acadia16_98g7, ecaade2017_117z, ecaade2016_161z43, 7b8f, 84c4, caadria2017_118x30, 09ff, sigradi2013_183u, e997, acadia14_145o, 3f94, 247a, acadia14_357ay, sigradi2016_544d, 59bd, 2fb9, ecaade2017_061h, deaf, 1a8c, 3968, 95a6, 5080, acadia17_678gg, 158f, acadia16_154g11, ee90, 0a82, 1cce, 8638, d2f4, 1cb6, ijac201614308w5, aea1, 9086, e6cc, 0b84, 8ac6, e120, 538e, ecaade2015_118c24, 3405, 51ad, 2c4e, 7def, 2349, 0330, 7edb, 1090, ecaade2017_049zz, d080, afc8, 26c7, b90d, c241, fcfa, 1a34, 107a, ff66, d5e3, ijac201715203n, 0293, acadia16_12x1, sigradi2016_544c, 26c3, e246, ecaade2015_333g72, d67f, f5d4, 9ee8, ijac201715103qq, 078f, 28c5, 6de1, e2db, 15ef, 25df, 3d71, 3eac, sigradi2014_345n9, 9bea, acadia17_403i, f8e8, 92ad, 386c, 643e, ee73, dee4, c0f8, 52b4, acadia14projects_579aw, cd82, e3ca, 28c9, 93d8, 87bc, ef4c, ecaade2015_114v21, ecaade2014_176w43, db11, 9696, f64e, 347e, efa9, f31b, 622d, 7b7b, 8f88, acadia14_357ax, a016, e69f, a47b, 1c6b, f34a, acadia17_650e, f32b, 32f3, caadria2015_072n9, b605, sigradi2014_197u6, ecaade2014_140m31, 14a1, cdfd, sigradi2015_8.264p14, d648, 51d9, ijac201715204gg, 3623, bb56, ab70, acadia17_570x, f47a, sigradi2014_281j3, sigradi2015_8.289e15, a58e, ijac201614307k4, 310f, 7933, fdad, 8c1a, 8a83, 1299, ab2f, 62a9, 0cfe, cd89, d1d3, ijac201412305n2, 233b, sigradi2016_595kk, ecaade2014_012m2, 4d47, 5be4, acadia16_78v5, d93b, 7aef, 50e4, b7d7, a726, c492, b351, 5216, eef4, 01f0, 7158, e00b, 78e3, 4607, ascaad2016_043p17, 4121, e3e5, 7b7e, 1a5b, e65b, 25cf, d84a, 3d39, 0b02, 33c1, ascaad2016_043f17, acadia15_110f4, ecaade2017_225i, 7655, bf7a, 2827, e38c, 5594, a60d, ecaade2016_106j29, 6933, ecaade2017_203ss, 6015, 16da, ecaade2017_130uu, 031f, b4dc, sigradi2015_4.219h7, 1e45, acadia17_660o, ecaade2013r_003a3, ijac201715104cc, 2a89, 8eed, 4dbe, f8b6, 1ec1, sigradi2014_176a5, 351e, f474, 7d01, 8173, 5de9, ae8d, ecaade2017_199uu, cb50, 5e3d, 4ca0, b223, 6e95, 3519, 9d07, 1479, d68b, 23b0, 428a, 5247, 816c, ecaade2013r_001e1, 8c48, 43b9, b734, 28b0, ecaade2014_176n44, f6e8, ecaade2013r_010y6, ijac201715106qq, 31a8, e39a, 50bb, f38f, 69d6, ecaade2014_120f27, c291, b9d3, 8b43, caadria2017_067j21, ecaade2015_205c45, ecaade2015_202s44, f16a, b331, acadia14_267g, 98a7, ecaade2014_147v33, 4315, ecaade2017_225qq, 4e1c, ecaade2014_168a42, c246, 3be1, c5af, 4bd8, 8f03, 755e, a8f9, de6d, 73d5, 131e, 15e1, d411, 9ee7, c3d4, caa6, caadria2015_209e32, bda4, ecaade2017_156v, f5f0, 139d, acadia16_24u2, c898, 4ca8, acadia17_163jj, ecaade2016_198m52, ijac201614407y4, 2ea7, 98b8, 2422, 6aa8, 4d0c, 5607, ijac201614101l1, acadia14_63an, 7128, 999e, 6cbc, e481, fc32, 8a58, sigradi2015_10.317p22, 5481, sigradi2013_215v, d820, ecaade2014_186f47, 7909, eeff, caadria2015_213l33, 052a, 11c5, caadria2015_004r1, 04e6, ecaade2015_138d28, c825, c79f, 0db1, acadia17_145qq, c78d, 883c, ecaade2015_109b21, ac67, 3bbb, 6e9c, 99e4, 7a14, 3c94, a07b, ijac201614105y4, ecaade2014_138w30, 0901, ecaade2016_140v39, a0d9, acadia17_590l, 05f7, acadia17_660k, bf24, 7fb6, 1aa4, 97a5, 4e49, a011, caadria2017_190s45, caadria2017_008d4, 4c54, ecaade2015_77r14, b63b, e002, sigradi2013_400o, 0d4b, 9736, d11e, 11a1, sigradi2013_391, edd6, b9c2, 5a41, b1d8, 25d1, acadia17_222e, d83f, 7e0e, ascaad2016_030f12, 72c2, 6fc3, d31b, 3ed3, 7f75, b882, ecaade2016_188i50, 26cb, c4c3, ijac201513104e3, acadia14_311w, 9ae0, 5a39, acadia17_532ee, acadia17_323o, cf20, acadia16_140t10, 70fe, f634, ecaade2014_071d17, ascaad2016_058g23, d0fd, acadia17_137nn, d87a, ecaade2017_090jj, sigradi2016_484xx, e5ef, 8c56, b976, b5c7, ecaade2017_309tt, ascaad2016_018r7, b29d, ecaade2014_023p6, d2e2, e894, e5be, 3e8d, 99a9, 4f95, b0ce, b12e, acadia17_373x, dfc2, fc0a, ecaade2016_243b65, 6f7e, acadia14projects_627an, c4b9, 4845, a377, 66b5, 1b1c, caadria2017_142a37, sigradi2014_137m2, ecaade2017_294qq, ad0b, 9c72, 37a6, 0188, 4d3a, 4ae4, 8a10, acadia17_221nn, 266a, 77b2, 45ae, e434, 5165, fd45, 5f1a, 763f, sigradi2013_244m, 9f69, ijac201412407e1, 326c, 6f7a, af81, sigradi2016_560cc, d017, 7fe6, sigradi2015_11.8i23, c619, sigradi2015_6.151e8, f503, 2ffb, 1874, 77b7, 35b7, ecaade2014_010g1, 4c04, caadria2017_129l34, 2c58, ijac201513101j1, 3d68, ecaade2016_102v27, 66e2, e00e, f866, c279, 70d0, ecaade2015_273i60, 21ca, ed03, e77f, 7ea2, acadia17_670xx, acadia14projects_317ac, 3567, 8f34, sigradi2016_363dd, c3ea, ecaade2015_82w15, 497c, 632e, 5667, caadria2015_208v31, d8fa, ecaade2014_094j22, sigradi2016_484n, sigradi2014_197s6, ijac201715106uu, 95bc, ecaade2016_013m3, 3717, b3d0, 2bdd, d20b, 2e2d, acadia16_394i24, 03e9, acadia17_178tt, 1f96, acadia17_511b, 12af, 3dfc, sigradi2014_109f9, 1e54, 5545, c658, e13d, e0a3, sigradi2016_639gg, dea3, 71f4, 6fb8, 2dfe, 5450, 5de8, cd24, 10ef, b62d, caadria2016_631k27, acadia17_190xx, ed4f, a921, 1a78, acadia17_298ee, ecaade2017_305d, 074d, caaf, 6b7d, 4b99, 847a, 5570, ecaade2017_031xx, 3b42, 7f55, 9dfe, 583c, ascaad2016_045r18, 05aa, d434, ab49, 4cb2, 5a72, f006, 7bf1, 4cd5, 027a, sigradi2013_359g, ecaade2017_215u, sigradi2016_815ll, bca4, 2537, 658e, d1fb, d6bb, 436d, fa3c, 035c, sigradi2013_386z, c668, 04be, dfdf, 126c, 078b, 28a1, ijac201614105a5, 67d7, e7cf, a2db, ddf4, ecaade2016_025n7, dc23, 062b, ijac201513205x7, 672b, 2d89, 4ee3, sigradi2014_157c4, 40e4, 0dee, 7184, 7fcc, ecaade2017_157ll, e381, f5f1, 7cd7, ijac201614302g1, af31, ecaade2014_175s43, b1aa, b4b7, bfc9, 9c32, ac86, e52c, 69c0, ecaade2017_288ii, 32e1, 8bbb, ecaade2017_148c, 9b31, 3466, 1e80, d03a, c1ce, 275b, 5dee, ecaade2015_319c70, c64c, 2833, ecaade2014_046t11, c114, 4e6f, 4d21, f9bf, ee86, 8f09, 47e3, b725, acadia14_357an, d0ae, 4916, 3a79, 9b04, sigradi2015_10.309u21, ea35, sigradi2013_330, 2126, 2680, d2d5, 31bb, 6cca, 84b5, f7d9, 03b8, 5ef6, c7a7, 0a4c, 629c, 1ced, 4f75, 6fb3, aa6f, ecaade2017_009v, af96, caadria2017_124v32, 2f31, 46d7, ecaade2016_216e55, 7273, ecaade2017_253aa, ecaade2015_271z59, 51b9, 8174, ascaad2016_039o15, ecaade2015_205a45, acadia17_38nn, 915c, 564b, 7df2, 6181, ijac201412402w4, 323d, 944a, e3ff, da34, acadia17_284e, ecaade2017_027f, 84f7, e988, 8060, 3a47, 62b7, d895, acadia14projects_291a, 1a6d, 3fae, 6c59, d357, fa38, 8ab0, 65ed, fce3, sigradi2014_103y8, sigradi2014_282s3, caadria2015_203d29, 4575, 865a, 073a, acadia17_630qq, cbbf, 2313, a7f4, ecaade2017_023q, caadria2015_108p16, ecaade2016_154i42, 1095, 5de2, 59e0, 3d10, 402d, caadria2015_145v23, 7b6c, ecaade2017_097ee, ea21, ecaade2016_241e64, d816, c483, acadia14projects_43as, 50db, 8d5d, ecaade2015_114c22, 0736, e143, 81d6, d7f4, dfcc, 3b00, 55ce, 2f8b, b07a, 1a9b, 98c6, 411f, acadia15_211y8, ae45, 90aa, 95d8, acadia14_145l, bbdc, cd43, aba4, eee7, dbeb, 6777, cdcd, ccd5, 4ea4, d47b, f0bd, 5f8d, 5f49, af29, 3c56, 1adb, 63e1, acadia15_513u22, a490, 098b, e831, ecaade2014_226b59, acadia15_333c14, 7d54, ecaade2017_076ll, df1a, ecaade2017_039i, 54f3, f0d9, 2854, sigradi2015_3.268b5, 0bc5, fa5d, ecaade2016_222y57, a51c, b9db, 3493, acadia14projects_555f, sigradi2015_10.140t19, acadia17_238rr, 2001, 2b18, a80c, c7a3, acadia17_72g, acadia17_258r, 5c2b, 03b2, 6084, 81f6, 6ece, 911c, f23d, acadia17_560h, bf5a, ca7b, ijac201715201r, 0857, e59f, 84cc, f573, eafa, b7cf, 6d74, acadia16_402r24, d5e9, 0d6e, 7110, ae26, 2430, 4642, ijac201715203l, cc24, acadia17_89t, 99f3, sigradi2016_732l, ijac201614302m1, de99, 07fd, ijac201614203e9, 6ad4, 6c8e, c1cc, d72e, 1a0e, 2344, abfd, c3ed, 5d4a, ecaade2014_240h62, caadria2015_004m1, 7b1e, 7c8a, 2185, bb9c, caadria2015_108z16, 435f, cf9d, c0a5, d054, 3e6d, ijac201715106ee, 8fcf, b88f, 4c99, 60f4, ffc8, 60c4, 396e, b24c, 9e66, f6e2, 46ee, 7cfb, c17f, 646a, 8d9d, a44f, a1a0, 303d, d2de, 8c8a, ecaade2015_61n12, 410b, 16d0, daa4, 88b9, 1687, ae2c, ce42, 47a6, eb5b, 5388, ebe3, 2645, 1f4d, ecaade2015_138t29, dd88, 9460, a18c, 47f3, acadia14_153ao, ed85, 0d24, 0a31, 3e58, sigradi2013_400l, ecaade2014_237x60, ecaade2014_215a55, acadia16_352g22, ecaade2017_033v, 0094, 275f, b672, a519, 4d2b, 1359, 8224, 9210, 603b, ijac201715106hh, 6905, 3feb, 04fe, 77aa, sigradi2013_44, acadia14_479aw, 3c20, a5ab, cd1b, 66d7, 063f, ascaad2014_003w1, caadria2017_174r42, ec60, b0fa, ecaade2014_070t16, 7c74, ascaad2016_032u12, 24f9, 2237, 4307, acadia17_38vv, 9716, caadria2015_064p7, ecaade2017_116e, 6f7d, caadria2016_177b8, 23fd, 3c45, 1056, efba, ijac201412306y2, 74c7, acadia14_167t, 61bb, 3980, ascaad2014_008y4, sigradi2014_015d1, ecaade2016_037d10, 2d66, ijac201715105u, 9e5b, ecaade2017_252m, 1875, 3b1c, f7c6, cba6, 78d4, c5f2, c1a1, b92f, 31c8, acadia14projects_101v, f97a, 07b8, 100c, 0abc, 0e00, dccf, d144, dce1, 2c3b, ecaade2017_006tt, b4ee, 9759, c184, a92d, 4d08, e6fa, 3a03, 4099, c866, aba1, acadia14_23aw, acadia17_292v, sigradi2016_426b, 2551, 4bab, 3bf2, 499b, 33c6, 51c1, acadia14_497v, 769e, de00, c36c, f467, caadria2017_027n9, cb06, acadia16_130v9, 67f6, ijac201412408k2, 10d4, ead4, 661f, 40fe, 3d2d, 731b, ed95, ecaade2016_147t40, e31b, 261d, 5cd6, ecaade2017_305ww, 2d01, d6da, e602, 7da4, 89a1, 05cd, ijac201412303p8, 1738, 0eac, a062, e956, 65da, 0250, c227, 4e25, sigradi2014_043z3, a850, 14cd, 88d2, feb1, 2bb1, 7a96, 7d95, 5025, ecaade2015_116d23, ijac201715204rr, 99e1, af1f, caadria2016_023n2, f4e0, ecaade2014_132e29, ecaade2017_017p, 47d7, e747, f6cf, 6288, d752, 7965, acadia14_565u, 1948, ijac201513101e1, bbc7, 9d94, 9284, d7c9, 754b, 9f26, 1b1d, 488e, a85b, fc43, 3763, ascaad2014_029x7, d301, 0e9c, 6618, 05e1, 6039, 9e42, 9dd3, 5541, f974, 508a, 31cd, 361e, 3ca2, acadia14_601aa, 3af7, acadia16_62j4, 9d6f, acadia15_251k10, 9e09, 8407, acadia14projects_637ag, d2f3, b456, 91f8, acadia16_98h7, 5585, 10c8, 7a0c, caadria2017_123h32, acadia16_326u19, 5f96, ecaade2015_170w35, 560e, 5802, 3bc6, 451d, caadria2016_881u37, ecaade2017_199jj, ecaade2017_290tt, 3fd6, bb3f, 0149, ecaade2014_066l15, 6a7e, eef8, 9fda, ecaade2015_83m16, ascaad2016_014i6, ijac201715201s, acadia14_177ac, 22c7, 2ccc, acadia14projects_473ae, ecaade2017_232d, acadia14projects_463u, 1765, acadia17_491bb, 9553, ead8, 433e, cf0a, aedc, 0739, 8482, f90d, 0c04, b3e2, fa89, 82fd, 29fa, f5b6, ecaade2017_029cc, 50a4, ea63, fb4b, acadia14_565r, b891, ad83, 5d8a, 99ad, caadria2016_405r17, b50c, ecaade2014_218s55, 2c06, ecaade2015_303s66, acadia17_348yy, acadia17_102z, caadria2016_839m35, c601, 7269, 7271, 592c, ecaade2015_332v71, fbaa, 7044, 5e96, 6cbf, 799b, 9d96, 2339, fdbf, b8a3, 25c4, 23c0, 59f0, 688b, d542, sigradi2015_6.387k9, ea5e, baa0, db8c, a53a, sigradi2014_345c9, sigradi2015_11.8p23, 7179, ecaade2017_044tt, 49c6, ijac201715102m, 82f2, 24a9, ecaade2014_140a32, ecaade2017_109dd, e34b, 78f6, f12a, acadia17_230xx, 8751, 34c4, d9bf, 0e34, fe9e, d822, 7645, caadria2016_881z37, 5205, 0a81, 25fc, 39ac, ijac201513102m2, 8d33, acadia14_189ay, d495, d4ca, d07e, 6230, b284, b1d0, 9a07, 3774, acadia14projects_339x, bcd2, ijac201412305u2, caadria2016_013h2, 7978, e01c, 32fe, ijac201715106rr, acadia17_590s, aca4, 9e5d, 47f6, 065a, 25a6, 3b0b, f309, ecaade2015_158b33, 1146, 11e2, a399, 9046, 87f8, acadia14_647az, d0a8, sigradi2014_201j7, 3d6c, 80a0, 7cf4, 619a, acadia17_154jj, da9b, c8b7, c0be, cc33, 6da1, acadia16_344t20, sigradi2014_291m4, 594d, 8ef9, 7ae0, 24cb, 5524, 0af5, b0f8, cc63, sigradi2014_137j2, 3d7e, 5116, b8c2, 4994, c6ad, 5b06, 405b, 2b03, 88c4, sigradi2015_6.327r8, 692a, ecaade2016_152u41, 1c20, 613a, 223c, 368e, de14, 09bc, ijac201513302c10, caadria2017_185v44, ecaade2017_133n, 6f16, fac7, caadria2017_016e7, ecaade2017_122pp, 9da3, 1235, 9e22, ecaade2016_225c61, 693c, 7b79, ecaade2014_084l19, f6a8, ecaade2016_102f28, caadria2017_147t38, 7020, 8b3d, ecaade2017_301p, 4597, 21a8, 90d5, acadia17_648dd, a33a, 64b7, 23a6, 75c9, acadia14projects_199ao, caadria2017_048y15, 5477, 8930, sigradi2013_30d, f93a, 93d9, b310, 674f, ddc1, sigradi2016_356i, a6ae, bec4, ijac201412205t3, ijac201412408w2, 539e, 7f2a, a3a7, 3409, aa8b, sigradi2016_484d, c06a, 332f, 0f9b, 817d, 7a92, d2c5, 1770, c327, e690, 7606, 4109, 1a6a, fbe8, 3bab, 0bea, acadia17_590c, 5d5b, b8e5, b945, acadia17_91f, 18ab, 8aaf, acadia14_23aa, 569a, ba6c, ecaade2015_81r15, ecaade2015_225r49, d75b, dcfd, 95e6, sigradi2014_213s7, 0793, d9fa, 3af6, 1ea2, e95a, ecaade2016_168f48, 8951, df08, 4bbd, ecaade2017_046e, 7c67, caadria2017_028c10, 064c, 0886, 8814, ecaade2014_138t30, 0837, 57c8, 0b68, caadria2016_415z17, 7f48, aba0, 7cf7, 0ec7, 03ee, sigradi2015_8.186o12, 5f29, 75cc, acadia14projects_291aj, 3893, 8a8a, ecaade2016_023p6, 5e26, ecaade2014_112c26, 5d7b, fddb, cc67, 6739, sigradi2015_10.177y19, ijac201614307t4, 62c6, 6c9d, 4d74, 03e8, f265, 7e13, caadria2017_021l8, 63db, b11f, 647e, bb65, d43f, acadia14projects_357an, db80, 27e8, 2885, ef8e, 808a, 6544, fb03, acadia14projects_167u, sigradi2015_4.219y6, 3558, 2a94, 920b, a6a7, cb88, 9b88, e90c, a98e, ecaade2016_162x44, acadia17_36y, caadria2017_016s6, d5e7, acadia14_699p, ecaade2017_095v, c84c, ff67, 6a64, a3bb, 0182, 329b, 265e, 131f, f6f0, d99e, a03c, acadia14projects_479x, 683f, 00f9, 68c2, aaa7, bc0b, fcd3, ae51, 550b, caadria2017_105i28, acadia16_318k19, 151f, ecaade2017_215y, caadria2017_023b9, bb45, ccb6, bacd, sigradi2016_814a, 4178, ecaade2017_033s, sigradi2016_625ww, sigradi2013_267d, 2aff, fcfd, a9b5, ijac201412303v7, ecaade2015_286w62, 4ddd, edfb, ad08, baab, 83ea, ecaade2017_230yy, 423f, sigradi2016_732r, 4dc4, 081b, acadia16_344i21, 6bd2, ecaade2015_84c17, b9bc, 0fe0, ascaad2014_008z4, 34a8, 8cb0, ecaade2016_011v2, 28ea, sigradi2014_132v1, 3d77, caadria2015_156l24, ba82, acadia15_371a16, 58b9, 3acc, sigradi2016_737ff, 3ed4, ecaade2016_070o18, 830e, 6c58, 611e, f74a, 4786, 421e, ecaade2014_143t32, 4a20, caadria2017_174k42, 68e2, 7b63, sigradi2016_484h, 5bc5, d613, 7a68, caadria2015_033e5, ecaade2015_143o30, ecaade2017_164dd, acadia14_219e, 93f6, 758f, 5c25, 2f9b, 614d, 616f, sigradi2013_294u, ecaade2017_100g, ecaade2017_023hh, c1ed, f07b, ecaade2017_214p, 42df, c399, 25e0, a776, f842, ecaade2017_jgou, 7eaa, 0e70, d27b, aaf1, 50de, ecaade2014_046p11, 8afd, ed8c, acadia14_327a, 777e, 90f0, c0ac, c0c3, 011b, 43ef, 6572, c598, a49d, 7d9b, a71e, acc9, sigradi2013_429i, 0965, 4cd7, 1577, sigradi2016_441jj, 917e, 7130, 0e6b, fb1e, 65e5, 545d, d1a3, ecaade2015_130z25, 7189, 29cc, a2fe, 5aea, 9b3d, ecaade2017_195kk, 2982, 8a7a, 8e99, 3d5b, 1165, 8a87, caadria2016_177w7, ascaad2016_019t7, 3191, acadia17_570aa, dbbd, acadia14projects_339al, 6273, 8e9c, 1fd9, 2c84, 2e59, 8cc2, 54d9, 3a3b, b32e, ecaade2015_171d36, 47cd, 03d0, 2868, sigradi2016_807ii, af68, ascaad2016_045w18, 5dcc, caadria2015_150d24, a4d3, ddc4, 99ec, efe8, caadria2017_174j42, caadria2016_167a7, de3c, fa3e, b896, b243, caadria2017_129r34, e041, 69c7, 28d4, 4fae, 4f2b, 6ae5, f1db, 6235, 3b32, 400e, ecaade2016_175j49, d845, c9b1, 90ff, ijac201412403n5, 030b, dfc0, 0c2e, 5288, ecaade2016_078e23, acadia17_71b, c43a, ecaade2016_163i45, 79e1, d12c, 6686, 2565, ef59, fa87, b9cf, ijac201715202h, fce9, ecaade2016_223v58, ecaade2017_109ll, b200, ecaade2017_143k, acadia15_173t6, 513e, 48cd, f454, e649, 0bc3, ab19, b6b8, aad7, 6068, b257, ecaade2015_138w28, ae8e, 4c0a, 3da1, acadia15_431m18, c735, ecaade2015_194c41, 5748, acadia17_492rr, acadia17_37ee, 999d, sigradi2013_117d, f1b7, 4c90, 7cc1, ecaade2016_190s50, 178e, 6d41, ddba, 63ce, caadria2016_631e27, 2a31, 71c0, acadia14projects_281z, c6db, a692, eedb, 6a37, f77f, 1338, e488, 0083, af5b, 6f40, f36f, ecaade2017_grie, b96d, 1915, b79c, 5e3e, 826a, 0748, 3ce7, 82a3, 2c70, f003, db55, 4dfd, ee0f, e710, a1c7, f9df, 095c, 90c3, bc32, ecaade2017_047t, ecaade2014_214r54, 51a3, 9101, e490, ecaade2016_102u27, acadia14_453j, ecaade2015_164o34, ecaade2016_108u29, ecaade2017_101bb, 2cca, 7c38, 268b, 5a20, acadia17_628oo, 02e9, be80, sigradi2015_3.190o3, 432c, acadia14_619as, caadria2016_851j36, 2406, 056b, ecaade2015_139d30, 2b42, 34a9, 9aea, a11d, 5af1, f652, c10e, e4d0, acadia16_8d1, 9f52, 4e2e, f236, acadia17_145b, acda, ijac201614306d4, ec24, b059, sigradi2013_429c, 199f, e16f, 20da, 24f8, 2ba9, 7889, ecaade2016_190r50, f8b4, ecaade2014_053o13, ecaade2017_151aa, caadria2017_124d33, 5c90, ecaade2014_109s24, 5c0a, ijac201614307p4, sigradi2013_342v, f935, 6e70, c5f9, 763a, f126, sigradi2014_192r6, 2382, 640f, 384f, e8aa, ecaade2015_148m31, 0792, c67b, ecaade2016_222f57, 7eb2, 7452, acadia17_423gg, ecaade2015_110h21, acadia14_445ah, 3664, acadia14projects_445ag, 0b37, d5fa, 99fe, 3fa6, 0138, 5dc7, 23b9, c6d2, 9c44, 2d7f, 464a, 1714, 0819, ecaade2017_203oo, eda1, 00c3, 3682, 1b45, 589c, c0ec, 4f11, e61e, d94f, 5ae3, 176a, 6256, sigradi2015_2.162n1, 3b7d, ijac201614405t3, 663e, 3dd1, 1d60, f65b, ade7, sigradi2016_814m, caadria2017_123d32, ijac201412406p9, c36e, bbcd, 31e1, 3fc2, acadia16_280z17, 97cf, cc6c, 71c6, 1e37, 9d0c, 10aa, 6742, acadia17_520m, 5986, 0b45, 9b48, 55b2, a4fa, 6225, ecaade2015_320p70, e954, a060, ijac201513203m7, 4158, caadria2017_062z20, 846a, ecaade2017_152kk, f1f9, 9558, b763, 716c, b8d8, a651, f520, 60f6, ascaad2016_041h16, 6c8a, 4ae8, ecaade2014_184f46, c5a5, 58bc, 39eb, 87a2, 1d41, 94ca, caadria2017_145v37, ecaade2013r_008j5, dc6c, 8a77, 2e9b, a510, eca1, 7d99, acadia17_153j, ecaade2015_319j70, ascaad2016_018m7, 81be, cefb, 24ab, a6d6, 962e, 3133, 1e7f, ascaad2016_048n20, 702d, 0b0c, caadria2017_110h29, c311, 4c38, acadia14projects_463b, c82d, sigradi2016_792g, ecaade2015_193b40, ecaade2014_030k8, 9986, dd49, caadria2016_777w32, 3d9b, 5188, 70f6, ed42, 96f3, 1728, ecaade2017_079t, 2e56, 2030, ecaade2015_333a72, 8b49, b07c, 75a5, 5468, 3248, 4dd6, acadia15_431s18, 365d, fbd7, ijac201614102n1, 21f6, c844, 601e, 9e6a, ecaade2014_192j49, 95b7, 4ec2, 4813, caadria2017_005k3, e75a, 020f, acadia17_648z, 0100, 40e9, ijac201614103e3, 4f64, 171f, 6e03, 2d32, ascaad2016_003w1, 0992, acadia14projects_699f, b66b, 1b38, 6a6d, c8cc, 170a, 4f00, e4b5, ecaade2017_155p, ecaade2017_198ss, 24af, 83f3, acadia14_339ab, 2753, ijac201412301p6, 9ddb, ecaade2014_053m13, acadia16_260k16, ascaad2014_014l7, 474c, acadia14_661j, a825, c884, sigradi2015_9.152w16, sigradi2016_732t, ecaade2017_041j, 12dc, 1958, ea15, 8535, c671, 3316, 8b2e, 18eb, a357, 201a, sigradi2013_330e, daa9, 8030, 4377, ecaade2016_191c51, b6ae, c034, acadia17_340a, 10c1, eead, fd63, fbb6, caadria2017_055p18, 21e2, 1f17, 6c9a, eeb3, 5f5a, 6e02, ecaade2013r_004y3, a6c1, sigradi2013_386p, f0ab, acadia14_167v, d9e7, 33bf, 83b1, acadia15_123u4, d489, 313f, a87b, cd72, b919, 3755, d8cf, 5ce9, ecaade2014_233g60, d0c4, d838, ascaad2014_017s1, ecaade2016_242m64, 4011, d688, 2160, acadia16_308z18, 852c, 3d7d, d7ee, b77a, ecaade2017_122ww, 805d, ecaade2017_066m, cab8, ecaade2017_220vv, sigradi2015_sp_2.112j29, acadia14_375f, 9683, bc53, 9744, acadia16_140c10, 057c, acadia14_619ad, cecc, 7532, f594, caadria2015_139u22, 468c, ascaad2014_005t3, 15a4, acadia17_522gg, 01f4, b36a, 2d12, 3923, ijac201412401a4, acadia14projects_619y, 5fce, a379, d6c0, cb1a, 7a0d, caadria2015_004o1, 03a5, d463, 70db, e374, acadia14projects_75b, 156c, acadia17_283qq, 67c0, a5cd, 1bcf, sigradi2016_490w, acadia14_167y, 5710, 3011, d696, 8e3b, 4d87, ecaade2015_113u21, d678, 5a2d, acadia16_478e28, e52e, 1c99, a982, 6ede, 0811, acadia16_44p3, ecaade2015_233c53, ijac201715204ee, e208, acadia17_463jj, ijac201715106z, ce9f, acadia14projects_145w, bbb5, 39ce, b094, 6800, 3450, 8b2c, 2d59, 8d32, 1bc7, 6492, acadia14projects_199ak, f8e0, 6bc6, 8418, 6de2, 46dd, ac0d, d50a, 45d9, 4719, 3bc8, cb29, sigradi2015_3.212i4, 5dc5, ascaad2016_007a4, 3eb2, b366, 4ede, c2aa, 21aa, acadia16_332w19, 7b36, acadia14_43ao, 1e60, ecef, 29e6, 01c3, 11ee, 4338, 34a6, ecaade2015_207h46, 4d9b, 5359, 030c, 8616, sigradi2014_266j2, acfc, caadria2015_130h22, 046d, ascaad2014_010t5, ascaad2014_012g6, 2213, 0aaf, 7fa6, ecaade2016_043d12, d051, 7fe9, 7171, 5d87, 2f75, 3d92, 2df4, b2f1, ascaad2016_022c9, ef11, e422, a990, ecaade2015_113p21, ascaad2014_024p5, acadia15_483o21, 3073, b62e, acadia17_71ll, d620, sigradi2014_015i1, 3219, 2ce0, 2db5, ecaade2016_108v29, 3f2c, acadia14_453i, fbd1, f836, acadia14projects_497s, eb19, 7683, f05d, 6883, ecaade2013r_009k6, 84b7, fecc, acadia14projects_23w, cde8, acadia14projects_565n, ceb7, 3e9f, ae65, c6da, 2734, b681, ecaade2014_233e60, b9af, acadia15_57k2, 77a2, 6d33, b14d, c13f, ijac201513205w7, 9599, a9e2, 8864, 49e7, ecaade2016_071z18, dac0, 6f99, f772, acadia17_520f, sigradi2013_248c, 746f, sigradi2013_389p, c8cd, 8b11, sigradi2016_673gg, 6a59, 4770, acadia16_440b26, sigradi2015_3.394e6, c4fd, ijac201614308o5, af46, 651b, acadia17_650g, 6ee0, e029, f499, caadria2015_090b15, 9125, f3ef, 0287, 59ac, 32c0, ecaade2015_101j20, acadia15_357l15, 8c50, 3d35, ecaade2017_194x, 39ee, fe63, 431e, c88c, ecaade2014_029y7, 92ac, acadia14projects_53t, 1f00, e680, 62b6, a1d0, e8a4, 00fe, 546c, 898d, 482a, ecaade2017_122oo, d824, bb90, sigradi2013_41j, 1f44, ascaad2014_022d4, sigradi2015_10.377x22, 136c, 2722, b1a7, 641c, c255, fcaf, 45ed, 6fa0, 18e3, d142, 8166, ff59, 2cd0, 2ee5, eeab, caadria2015_070y8, a0bb, a634, ecaade2017_130vv, acadia16_478v27, 95c5, ebcf, ijac201412201c1, a453, fac5, sigradi2014_164j4, ecaade2014_111i25, acadia17_28u, 02eb, a9ae, sigradi2013_41l, caadria2016_745a32, 29c6, 784c, acadia14projects_101au, 2157, caadria2017_107o28, 7641, f509, acadia14_531n, 9d31, ecaade2017_240y, cbf4, b3a9, 3b0e, 7e54, ecaade2016_011d3, e276, 12dd, 5eda, 4031, 9968, caadria2017_155m39, 2e85, eed6, 5f55, 88ab, 0dc8, 65ee, 467d, c5f4, cbd6, 15a6, f514, sigradi2013_117p, 7836, 76ce, cb70, sigradi2016_590b, b8a7, 260b, 3e7b, da4c, caadria2015_012g2, 3d69, f0cb, ecaade2017_288w, 24c7, 924f, 2b50, 3f77, cb61, acadia17_230rr, 43b8, 6744, 277a, ecaade2017_057f, ascaad2014_027l7, acadia14_199ar, 0d17, 4af8, ecaade2016_223j59, 3842, b3d9, 7747, acadia14_177ad, caadria2017_158x39, e4fe, 1533, caadria2016_177h8, acadia14_167ab, 920c, acadia16_184u12, 4961, fc73, 0867, 75b8, 221d, ecaade2017_050h, 98b0, 1725, acadia16_424i25, 4861, 952b, ijac201614103t3, 20eb, 82a2, d03d, 8226, 409e, 94b1, d5f8, 2783, a719, 3d6a, d22f, 6dfc, acadia17_618ll, caadria2017_017l7, cf6e, acadia14_199aa, 1117, acadia15_431r18, bdcb, 955f, 5b94, acadia14_63ab, 55af, 39be, 51e0, d045, 2f30, 9001, ijac201614303o2, e89d, 2b49, acadia17_598m, 5c44, 7845, 0a51, 3a5f, cfcd, ecaade2017_101y, c837, 04b4, 50f6, b953, 2996, e059, a604, caadria2016_343e15, 9370, 947f, 52a7, 5452, 54a5, d965, ecaade2017_009ee, ecaade2017_105oo, 6833, 0bc9, 88e8, 31eb, 27f3, 1e7b, 7441, e494, 7d59, ec85, ecaade2014_079y18, acadia16_344r20, ijac201513303w10, 78f7, caadria2015_170v25, acadia17_329dd, acadia17_670aa, fd82, ad89, a1ab, 9d2b, be3e, ecaade2017_172n, ecaade2014_186o47, 26bb, 15c3, 575d, 2b22, caadria2016_651h28, 95ad, 6d95, dda2, 3db6, ecaade2017_163k, 575c, 3681, 8444, sigradi2013_244o, acadia16_280m17, a29f, 8846, 587b, c766, b6f3, b90f, bbac, 62b9, ascaad2014_028s7, 9b85, 67fd, d093, 5dab, 1bcc, 75d5, 834c, ecaade2014_128u28, 69e9, 8bc9, ecaade2016_225i60, 47cc, ecaade2016_105e29, 584e, 5b9b, sigradi2013_117c, 8942, ijac201614303p2, b6a1, acadia17_414pp, ijac201614103r3, 8a66, 22c2, b907, 2747, sigradi2016_470x, ecaade2016_224e60, ae9b, 9017, ecc9, ascaad2016_046s19, a2e4, f9f7, 3f11, 11a4, d58a, ecaade2014_159k39, acadia14_145y, 74b8, 20d2, 1b1a, 0d41, ecaade2016_108w29, ecaade2017_305xx, 4da8, ijac201513303s10, e7f2, ecaade2015_158p33, ecaade2017_057q, ce74, ded7, 76a6, 6b5a, ecaade2014_044l11, d14d, ecaade2015_94e19, c56d, cc50, d3d8, 30e4, 09df, bc5d, fb12, sigradi2016_637aa, ecaade2015_72x13, sigradi2013_41s, acadia17_472rr, dd05, 0216, bc6f, 609c, ascaad2016_031l12, 3f78, e3da, 9626, 53c8, 05f3, ecaade2014_065d15, c655, b712, cf86, ecaade2016_234v62, 8dfc, ecaade2016_147o40, 80d6, 02d1, acadia16_184n12, 396c, 6eab, 5159, e2c2, 10f5, acadia17_534vv, ecaade2016_222n57, 8f1a, ecaade2015_297a65, 5ff5, 644b, ecaade2017_156u, adf7, 657d, 009c, c9ed, ecaade2016_023s6, df5c, 9a3b, c8a1, c11f, 0470, ecaade2017_290pp, c7ae, 3122, ecaade2014_128r28, ecaade2017_108f, ecaade2016_224z59, 4ac5, 969f, 278b, 4616, acadia17_464ss, a7fd, 82b7, 686f, 791d, 21d0, d90e, d8e0, ab1c, 04ff, acadia17_38qq, 30a1, caadria2017_043b14, acadia17_474j, ecaade2014_149a35, eec6, a0dc, a496, 6aa5, eb08, 8387, ecaade2017_183bb, 241f, b9f6, sigradi2016_441oo, a27f, 4d44, 1bf5, 8be5, acadia14projects_389ax, ed25, 7e89, 9c63, fb73, ecaade2016_021u5, 1081, 5c31, 7244, ecaade2017_155f, 2784, b696, 656e, ecaade2017_097ff, ecaade2014_086y20, 615d, 4e93, 3cd0, 8f89, f13a, acadia14_145z, acadia16_184l12, ecaade2017_257rr, 2075, ecaade2014_120l27, a697, adba, 3a05, acadia15_81s2, eb74, d0c2, 42de, caadria2016_197k9, a1cd, 0ccd, d0e4, acadia14projects_177t, sigradi2016_430n, ecaade2015_195o41, ac00, db6b, 439f, 9c82, ijac201513204t7, 3ca4, 3897, ecaade2015_38n7, ecaade2015_227v49, 8867, ecaade2014_199w51, ecaade2015_297y64, ecaade2014_149m35, 77c1, 6a43, 3680, 4880, 178f, e12b, ef60, 8a73, ecaade2014_157b39, c5b0, dcf3, b967, 09bb, 54bd, sigradi2014_169u4, 80dd, 3460, 6212, fc6c, 5922, e073, 7de6, acadia15_343d15, ce3a, dacd, sigradi2016_524q, 0e66, ecaade2015_199a43, 1b55, c913, 5b7b, eec2, ecaade2017_grig, caae, e0f1, c81d, d8f1, 3c03, ecaade2014_191s48, 0317, acadia17_28hh, 2ba3, 6aeb, ecaade2015_336y72, 5ff6, 28aa, ee4f, 2ca5, 3d61, 7da2, d4b6, 4344, a657, 02c2, 5f56, ecaade2014_139g31, 0d26, ecaade2014_194h50, c040, ascaad2016_057y22, 936e, 2ba4, caadria2017_182x43, c4f1, a08a, acadia14_339w, 4f10, ecaade2014_153c37, a2ec, 4d2f, 2ac2, 59a9, 83fa, fb17, ecaade2017_071ii, b789, 1213, 0fe7, dc83, 444c, 1f19, caadria2017_028y9, b38d, 49f5, da2d, caadria2015_218w33, 47ef, 8a5d, f55a, acadia16_318g19, 4a47, 7180, 5fdc, 1049, a8fb, 96c8, 2708, 2518, 7917, 2dd6, ecaade2017_277ss, 9c9d, d52c, 10f9, 1af2, ecaade2017_041l, 6a9e, 8c0f, 9815, ee59, 281d, c9dc, 0dab, e981, ecaade2013r_005o4, sigradi2015_10.307i21, 9975, acadia14_291b, 9b68, 58a0, 9d62, ebf5, a107, 36d0, acadia15_483y20, bb19, ecaade2017_124y, ecaade2016_038j10, 79e5, sigradi2013_189o, 2a79, 0e5b, acadia14_237ay, 047e, f1cc, 5c1d, af9a, acadia17_163dd, 6ae4, 23c4, 8417, 420e, 0863, ad4b, acadia17_230e, 3177, 8fc4, caadria2017_015a6, 46b9, acadia14projects_517p, 19e7, dedf, cfd7, sigradi2015_13.181r28, 7f23, e517, acadia17_512z, f502, 38d0, 1546, ecaade2017_049uu, ecaade2014_012t2, caadria2017_174n42, ijac201614205s10, af65, b066, f1ae, c691, 9df0, 7391, 3e52, 272c, b8fa, ascaad2016_032t12, 1300, f19f, acadia17_403s, ecaade2016_068r17, ecaade2016_067x16, c3a7, 83f9, caadria2015_237p35, acadia16_62f4, 929f, a354, b311, 85a9, 68df, de1e, 7743, 7074, sigradi2013_391h, ea70, 880d, c2e2, 2557, 908e, 9ff3, 84eb, 669a, b598, ecaade2017_076jj, f9f2, 9edf, be60, ca08, dd85, c75b, 1d7a, ecaade2017_027c, sigradi2015_sp_8.6c30, 9cac, d929, 0672, 9a24, c088, 34d5, 81bd, ecaade2017_044rr, 1500, f6bc, sigradi2016_450yy, a729, 05cb, 46b3, f7ea, 5a07, 2e7e, ijac201614407t4, b815, 7c3a, d0db, e443, 80cf, dfc6, ecaade2014_016f4, ae91, 43b7, 3967, e18b, 0009, 1e38, ecaade2017_129pp, 659b, 1507, 46f0, 2bc4, ca74, sigradi2016_417jj, ecaade2017_264d, 66b7, sigradi2016_752oo, ijac201614207e11, ecaade2014_140l31, 4a40, ecaade2016_191w50, cc03, 414c, e863, f7c3, 6320, acadia17_403l, d8e1, 66ff, 3029, c320, 5aa6, 26f0, 56d9, 20f8, acadia14projects_153ao, 03ff, f78f, fc37, ijac201412305i2, 53d2, 8713, e174, caadria2015_124h20, 7be2, 6631, cb20, 18b3, ijac201715202b, acadia14projects_333ax, 0cb4, ecaade2017_305e, 22ae, f310, e75e, b540, 96ce, sigradi2015_3.370w5, 5464, 8b12, ecaade2017_059yy, 2726, 8d92, acadia14projects_435au, caadria2015_190f28, ascaad2014_024o5, db63, 58b6, acadia17_598i, sigradi2013_295, caadria2016_333t14, 3627, ecaade2017_293vv, 4566, 5f3a, 6524, f5d1, 3fa0, ecaade2017_028o, e903, 5c27, ijac201412408m2, 3e95, ecaade2015_233a53, 1f88, ce8e, a428, a4d1, f540, 645d, 8479, 3870, 692c, ijac201412203c2, 72c5, 41e3, b6c1, 8b9d, 95a3, e25c, d1af, 2218, b95f, a0f3, e9e7, f44c, sigradi2013_304c, b2c5, 254f, 9452, 5546, ecaade2014_182z45, ijac201614308l5, 8809, ecaade2015_195h41, 7abf, 716a, cbc4, f683, ecaade2015_336f73, acadia15_195y7, 2e72, e851, 12ed, 799e, 962f, ascaad2016_045n18, acadia14_627e, da2f, ecaade2015_285s62, sigradi2015_12.297e28, ecaade2014_018s4, fb0f, 2e53, 05ec, fbde, ecaade2015_319g70, 3d95, 763e, 2901, 7e08, 90e7, ecaade2017_085i, 304b, 077f, 80f3, bd51, ae79, e6f9, f2a8, fbda, f360, af06, caadria2015_016n3, ascaad2016_025l10, ijac201614309f6, acadia14projects_115ah, 9e40, ecaade2014_220h56, 4cc4, be68, aaab, c6ce, 1191, 2ad6, 3930, 94f5, 309f, sigradi2016_654xx, 5687, ijac201715203h, c1fb, 8510, c473, 5375, ecaade2017_291n, 6d3c, 46a8, acadia17_366t, 887f, acadia17_648tt, a84f, af60, 098d, c22d, 0a57, ecaade2017_220nn, 7764, 0980, 1a84, dbf0, 0e51, sigradi2016_383jj, 14e8, 8c9b, 1707, 978f, ecaade2017_026pp, 0c2b, 4b8e, sigradi2015_10.377t22, e999, 2758, 555e, 2447, 5f0c, 2547, 7ba7, caadria2016_147f6, ff38, 6969, 678d, 855c, 6424, 0f6a, 94ec, 6985, 13f8, acadia17_222m, ecaade2013r_003j3, ijac201614201t6, 98ce, a0ee, 7741, fdcd, d560, d5df, a8aa, 74d3, 35cb, ijac201412202z1, ae5b, 7f54, acadia14projects_579b, 1157, b506, acadia17_266dd, 966b, ecaade2015_53p8, c0a9, 6ac0, a7b7, d5bb, 3b70, 3912, 2878, c846, ecaade2014_159o39, cf13, afe3, 208c, eae3, 7fbc, 6c2d, sigradi2016_659t, 3104, sigradi2016_564jj, dcfb, 1771, ab8a, aaa3, 2b74, 0051, 9ba9, 697a, 4cc9, 7cd3, 4393, 3f23, 5d46, 7f3f, ecaade2015_273j60, d36c, 6bdd, ecaade2017_101o, 350b, c6bf, 2fe6, 5592, ecaade2016_130o36, acadia16_382v23, sigradi2015_12.297g28, 3efe, sigradi2016_440gg, 12b9, 6c86, 60dc, 0148, 0ff4, a01c, 5b55, ecaade2017_225k, 9d86, sigradi2013_195v, 971a, e6f8, 60a3, 8bd0, 4ef4, df03, 2992, ijac201715205ww, 0ab2, ecaade2017_291f, b657, 3eed, fe47, sigradi2014_152t3, acadia15_284p11, f562, 7b02, 13b9, 79b5, ff20, b3b7, 4ead, caadria2015_064m7, 61da, caadria2016_517c22, ecaade2015_122o24, 5ecf, ascaad2016_028h11, 6023, 2f63, 9969, ecaade2017_071jj, 21e1, a467, caadria2015_139d23, d780, ecaade2015_233i53, e9f9, e283, ecaade2017_220mm, 1a7c, c354, ecaade2013r_003u2, e0bf, cac0, a193, c82c, 2691, ecaade2015_53o9, 1699, c4ae, cfe6, 6329, ae50, acadia17_284c, ecaade2015_251l57, 32b4, acadia17_340o, a84d, caadria2015_086i13, b0e0, 3139, efa5, 11ce, be75, fd20, 492a, ecaade2017_203v, ascaad2016_021j8, acadia15_263b11, 714e, 5596, 011f, bcb6, 1b80, acadia16_460y26, sigradi2014_281e3, 03ea, caadria2015_203h29, e973, ecaade2017_109kk, d6df, ecaade2016_158f43, 9241, 82df, acadia14projects_291az, e6f4, 0ed1, acadia17_512k, 3a8c, ecaade2014_023k6, ab40, c8ed, cd0f, 6e77, 5e4d, d8c0, 03d5, 4b92, acadia17_189nn, ecaade2017_056ww, 7238, ecaade2017_268kk, 9c69, ce2e, 542e, sigradi2016_560aa, 7438, ijac201412403j7, 7689, acadia14_339ad, e550, 02fe, 3c9d, a830, e5b9, 0c39, b368, caadria2016_861i37, 48e1, 7fe7, 1b85, 2f5a, badf, df00, e540, acadia17_670ss, ecaade2016_095c26, 48af, 21d4, fc36, b5f6, 3596, sigradi2014_186e6, ecaade2014_138j30, acadia17_154w, d74d, sigradi2016_803aa, ee18, acadia17_163ii, caadria2017_115h30, 4850, ecaade2017_077c, a415, d1de, ijac201614102k2, 2e7d, 67f5, 4505, ebdb, b50f, 8889, 0bb9, 4826, c811, e8ab, e0ed, ijac201513205y7, 7710, 4281, sigradi2016_770r, 9399, b7b7, 00e4, 2dfa, 2120, ecaade2015_241s55, 974e, 5569, aeff, acadia14_63ar, ecaade2015_61c12, 1309, 9507, sigradi2013_359, f491, acadia17_92v, 02e1, 8413, 13ca, 0592, 285e, a35b, ee28, ade6, 9fc8, acadia15_161l6, 1115, 33da, f15f, 3851, a633, 5f0a, ecd5, ecaade2016_018x4, c600, 359c, 7e5f, 4c23, 2d42, 79f0, acadia14_33aj, be3c, a41e, 2652, 0416, 95e8, 13cb, fbbe, 0706, d846, 01b4, b441, 8dc9, 935e, acadia15_263v10, 2fe0, ijac201614208d13, 0d46, fb8b, a133, 40b4, 79d0, 8415, 3a0a, 8e0c, 61b2, sigradi2015_7.146w9, 82e2, cedf, fc89, f27a, 7539, 3231, 84ee, 4d70, ecaade2017_208i, c52b, 76fa, 5fd3, 7bcd, 0074, 2e9d, ascaad2016_028s11, ijac201614407b5, 637d, c901, f06d, 0a24, 383c, 930e, b214, 757a, c640, caadria2015_016l3, ddd6, b0c0, acadia17_330vv, 883a, caadria2017_094b26, 7aac, sigradi2015_9.347k17, 0a95, 3a8a, d9fb, 9212, bc83, 4bae, 4f78, 4e1b, 5c6c, 3809, d677, f7fd, 0c72, cae9, acadia17_212pp, sigradi2014_249m9, 6947, 0027, acadia16_88b6, 742b, 69e1, b430, b977, ijac201715204oo, 580a, sigradi2013_98, 7d57, 9764, c650, d543, e7a1, 8da5, d474, f59f, acadia15_81w2, sigradi2016_515i, acadia16_244p15, 80b8, acadia14_199ak, 740f, 625a, ecaade2016_087t24, ecaade2014_157w38, caadria2015_078i11, 6488, bcaa, ecaade2017_280a, 06a7, 4465, 193f, ecaade2017_291q, 913e, 7ff3, afcd, ijac201513101k1, b32c, ecaade2014_168d41, 249f, f865, abce, cce1, c8a9, 2286, 3479, c9d8, acadia17_491r, faef, caadria2016_435v18, sigradi2016_431y, 18f9, ecaade2016_071c19, cc75, ec8f, acadia17_36v, ecaade2015_21w3, 14aa, 510f, a18e, a347, 8795, acadia17_358ii, 59a5, c231, 2041, a537, 67fa, acadia14_101u, 1984, a4d9, becf, acadia14_409m, 8335, 23db, 9dac, d3a4, 422b, 4355, 74ce, 32a4, ffa5, ecaade2015_261k58, 0238, ecaade2017_077yy, e359, 8dc1, dc2c, ecaade2014_145o33, 7c6e, b09f, ecaade2017_071rr, cb62, ecaade2017_ws-hybridlabcc, bcb7, dabc, ab0a, caadria2017_086l25, 0ea2, ecaade2016_062f15, 1a3a, e45e, 01e3, 6089, f56f, fea3, 28c8, e3a2, ecaade2017_290ss, 17b6, acadia14projects_101ao, 959d, d91d, ascaad2014_017l9, f0b4, ascaad2014_001b1, da94, 91a6, 8f61, acadia14projects_145k, e6a2, baac, 2cb4, ed17, ecaade2016_104p28, ae14, 482f, 3745, 2ec4, ff21, f18d, acadia17_71xx, be77, 8688, sigradi2015_4.219d7, 5ee8, b820, dd17, 5b88, sigradi2013_311, d436, 41b6, b68c, 7162, 906c, ecaade2016_166m47, 8677, 47b2, a8c5, caadria2015_213f33, 663f, ccb4, dfe7, ijac201412405o8, b585, 3203, 7867, acadia17_71nn, 9075, 874b, 0a1c, 282e, 54da, ecaade2015_206j45, 07dc, b89c, 534a, 8b99, a8a9, 92cb, 9019, 482e, 8102, a262, a15e, 9c7e, 8b82, d784, 511f, acadia14projects_671u, 1b78, acadia17_307ll, acadia14_357av, ascaad2014_022g4, e149, acadia17_590d, ad85, bf1d, 1665, b279, 1aaf, 8bd6, 92ef, caadria2017_118l31, e439, ijac201412204r2, ascaad2014_014r7, caadria2015_170n25, 7f9c, 9105, 2792, 4824, 9254, ecaade2017_155j, 63b1, 58af, 5c0f, ecaade2013r_003k3, 48c9, sigradi2016_777gg, 028d, 5727, sigradi2014_074s6, b327, ecaade2017_173zz, dec8, 1d91, 6ff0, ecaade2017_253s, 8281, 64c9, 2ced, ecaade2017_291g, 2816, d7f0, 729d, caadria2015_206n30, e4e0, b4e7, a716, 26d7, bda8, e179, 9494, d9c1, ijac201614102x2, dac5, ecaade2014_100j23, 72ac, 9ac5, 8ff8, 1273, 9d0e, 2894, ecaade2015_53a9, 333c, a5da, 36fb, a31d, 1551, 19d9, sigradi2015_6.183k8, ac5c, 25e1, a0a2, cb74, 13bc, b7d8, ijac201513302o10, f9a7, c180, 456b, 4930, acadia14projects_435ag, c7be, c3c9, 6ef7, 7cc6, fd67, b521, 696d, 1471, caadria2017_021e8, 5a90, ecf7, f988, 08d9, c9ee, c019, 1828, 199b, ascaad2016_002k1, ijac201513205o8, 481b, 54f5, 6b86, ad35, caadria2016_529t22, 1ad5, 0390, 609b, ecaade2014_198p51, ecaade2015_196t42, 8a61, sigradi2016_817d, 0dae, ecaade2017_050i, df89, 1c61, sigradi2016_764j, sigradi2013_425r, ecaade2015_293c64, ecaade2017_089cc, 4d33, 190e, c477, 2bc1, 11ff, acadia17_590xx, 985b, acadia14projects_111o, caadria2017_015b5, acadia14_33ao, 6802, ecaade2015_138b28, caadria2015_072o9, ecaade2017_163i, ecaade2017_129ii, ascaad2014_037o2, b9b3, d433, ijac201614208h14, ecaade2017_169jj, ec33, fba7, 3ab8, 3d33, 7d0b, b2ff, 2b89, 8121, 8519, 7004, f555, 5a92, 42fa, 5336, aab5, becc, 4d7c, acadia14projects_473ao, a5e4, 4daa, 46ce, 2693, e594, ac1e, 1323, ab45, ascaad2014_003r1, 641a, dfed, ascaad2014_036h2, 80f0, 1831, 7bde, beeb, c1ab, 393f, bbd0, 5e5a, ecaade2014_159j39, 6bd9, ee7e, 4111, dba8, 2517, b497, ijac201513303f11, 92ba, e637, f1c8, 6169, 1dbb, 8aa7, 4278, d638, eb31, 1fb3, 66b2, caadria2017_040o12, 1b50, d098, ecaade2014_014c3, 12b7, 8c54, ijac201412204o2, caadria2015_209a32, c03f, caadria2017_163k40, 9307, ecaade2015_17d2, e142, fe12, f7ee, acadia14projects_291f, 63ba, 1d21, acadia14_177af, 1e13, ea3f, 989b, acadia14_719n, ecaade2014_095u22, ecaade2014_199x51, 5434, ijac201412201r1, 62d6, acadia14projects_661j, 2cf8, 71fd, 1ea7, ecaade2016_071t19, cadb, 9f8f, 547c, ecaade2016_154t42, 00cd, 846c, a2cf, 95f9, ecaade2016_067h17, ceae, 7493, 243c, 8b27, caadria2015_194u28, 5be0, b009, 54ef, 0ddc, c908, 8028, 9be9, b9f1, b869, 468d, acadia15_123o4, ascaad2014_004g2, 1933, 5d76, 67ea, 68b5, 443a, ecaade2017_225m, 1fdf, ecaade2016_129g36, 369d, 84af, 97b1, 2244, 04d6, 7f3a, 2262, caadria2015_108n16, b2d8, cedd, 0c19, b3dc, 51d7, 139e, ff33, 1683, 57a0, sigradi2014_239w8, 4fbf, 2453, 7f18, d95d, ijac201715106zz, de0b, 1d34, 8ddd, f346, ijac201412408t2, bacc, 3a89, 2140, 507c, 5d82, 26a9, fa02, 180c, 79ba, caadria2015_016p3, caadria2017_003s1, 158b, 0d3c, 591b, a0eb, e9df, ccdc, ijac201614306x3, 231b, 5f4d, 86b1, c87a, 3c19, 6d02, 4899, ascaad2016_039n15, b983, 6248, 1f38, 7bbd, a263, acadia16_440g26, 4732, ecaade2016_036m9, ecaade2014_122a28, 3249, acadia14_699h, ascaad2014_028u7, ecaade2016_132t37, 5fc4, ecaade2015_77y14, ccb9, 99a4, bfcb, sigradi2016_382w, 50a2, 3297, ecaade2014_030m8, 11bf, 19db, 742f, 37db, f643, ef17, 164a, 6675, caadria2016_829f35, 2782, 3b1d, 67c3, 3d26, f75e, ascaad2016_046r19, 7e26, bd17, 55b1, ac8e, 9150, ecaade2017_155g, dc8a, ascaad2014_029h8, 0a89, 3f41, 6fe9, ecaade2015_229x51, 66b6, sigradi2013_407e, ecaade2017_230xx, acadia14_463ax, 77bc, f0fb, fabf, adbb, 8aed, 2024, e3a8, 313b, ecaade2014_010i1, be2b, bdaa, 9f27, d60a, ijac201715201x, ecaade2015_247f56, c69b, e1d1, 0ef9, 982b, 4a96, 4f98, ecaade2017_199hh, ecaade2016_040t10, ecaade2014_111g25, ecaade2014_240e62, 735d, 7366, 519b, a3ef, ascaad2014_024i5, ecaade2016_163p45, 7eb5, 63cb, 16ea, e897, 0055, 3045, ascaad2014_033y9, ecaade2015_235p53, ecaade2015_240v54, cb55, 2101, cb3b, 2a62, ascaad2014_031k9, caadria2017_118g31, ecaade2015_83t16, sigradi2013_387, 39b5, 273f, 8b1d, d43c, 72f9, c062, 7245, 29a8, caadria2015_188y27, acadia14projects_517n, 9524, 19ca, 46d6, 0962, fc99, 59eb, 5f5b, f569, 5619, 5888, 24bf, sigradi2014_347p10, d715, 954d, sigradi2015_10.138y18, 4a94, 914f, ascaad2014_014p8, 68ce, ecaade2017_021r, ecaade2015_178e38, 84dd, b5d6, f163, ecaade2015_138j27, 4463, e201, ae47, df8d, 1e1f, caadria2016_497x20, ecaade2016_126v34, 2d83, cd52, 105d, c1aa, 1ef4, 0821, sigradi2014_347r10, sigradi2013_238o, acadia15_483m21, acadia17_330mm, sigradi2013_117n, acadia14projects_427an, acadia16_62d4, acadia14_531r, ecaade2017_172ii, ecaade2016_072l20, caadria2017_122o31, 5ea3, ecaade2017_212jj, 4eeb, ecaade2013r_004t3, 529f, 5ac4, 0e1d, d3c0, e4a8, ijac201614407d5, ecaade2017_201f, 9d01, sigradi2015_9.347p17, f97c, ecaade2017_293uu, 9cb3, 963d, acadia14_33an, 102f, 2f03, c25a, ff9e, ffb0, bd0c, be1c, 24cd, 3ae9, fa30, ecaade2016_164r46, 3b7b, fdc5, b0b4, 7d13, acadia15_343z14, acadia17_169qq, af77, sigradi2015_13.316c29, 1ce4, caadria2015_190m28, 8934, acadia14projects_579l, eff0, df92, 3b76, 1851, 4a52, 74b7, 010d, 943f, 80eb, 1e18, d4c5, acadia14_125ac, acadia15_443x18, 853e, ecaade2014_240u62, ascaad2016_054z21, ab7c, acadia15_407k17, 2051, caadria2017_048v15, eaad, sigradi2014_114o9, eeb7, da01, e824, a150, c6de, 6432, ascaad2014_035z1, 25f4, 03e0, 965b, 2474, 0cd4, 6df6, 6a3f, 4eb7, a81f, sigradi2015_6.387h9, ijac201614303f2, 9334, b803, 0d9f, 2ce6, ac13, cfff, ab11, a9ed, d92b, a862, 803d, 834a, 64a7, acadia17_358pp, 6cdf, cb47, caadria2016_517e22, ed7c, ecaade2017_033x, ascaad2016_004j2, 50cc, adca, bcc2, ecaade2016_071y19, 4368, 7d68, 263b, 6720, 79dd, acadia14projects_281u, e097, d259, 0d4e, 92e6, 6bee, d6b9, eab6, acadia17_366z, a266, 8dc5, ecaade2014_206r53, 8a22, f657, 5090, 7b1d, caadria2017_183m44, bf20, ecaade2017_090pp, 0d66, d410, 48bc, acadia15_343c15, ijac201412205b4, ecaade2014_198s51, ecaade2014_225h58, 5c97, ijac201412408p2, caadria2015_073g10, 10a1, 9083, e308, sigradi2016_595mm, f430, 05ba, sigradi2016_737cc, 2855, 0c8e, cca7, d300, f8be, 6538, sigradi2014_213t7, ecaade2014_121p27, ecaade2017_201d, 57e3, bed5, acadia14projects_247x, 9d18, ed8e, bbad, f714, 17e9, f121, dd1d, edb8, caadria2017_124n33, caadria2017_030e11, d2d8, fe80, 6ca1, fb60, sigradi2015_sp_8.6d30, ed74, 0b9b, eb5e, 9873, acadia17_512f, 6b96, cdc7, ecaade2013r_020o10, 373f, e8e4, ea77, fe46, f5d3, caadria2015_142l23, 53ec, 3597, c67f, 8707, ecaade2014_015k3, ddcb, sigradi2013_386b, fc12, ascaad2014_035s1, 4d52, 7e67, 14b1, 8fb1, c927, c308, b595, ascaad2014_029l8, 0eda, eac7, 8a00, c545, cd63, 3f3b, ed10, 27f5, f26a, 0015, ecaade2017_097cc, ascaad2014_006u3, acadia17_348c, d053, 21da, 56e0, 1736, 23f3, ee23, d9d0, 1da7, 28c2, a42f, acadia15_483p21, ecaade2015_317d69, 02e3, d264, 5d4f, ecaade2014_100i23, 6554, 65c3, 780f, 5026, dce7, 6581, 39dc, b419, 61ad, d04c, acadia15_451w19, 5473, f7d1, ecaade2015_113r21, 988b, 0036, 693d, 84c3, 5cdc, acadia14_497w, 4095, ecaade2014_184k46, ffc5, b4de, b08a, 2931, 4624, 080f, acadia14projects_75d, c790, ascaad2014_017o1, b061, a06c, c358, c983, ascaad2016_011g5, 0286, c3ec, b5e5, 62e2, 8dcf, 6bcc, ce2d, ecaade2017_079w, caadria2016_445y18, ijac201715203e, ecaade2014_084t19, 6892, e150, 98d8, ecaade2015_118r23, ec08, b816, aa86, ecaade2017_215hh, caadria2017_142d37, 9b67, sigradi2014_263g1, ecaade2017_199z, 895c, acadia14_627as, b491, ecaade2015_235o53, ecaade2014_042r10, b597, 73e4, 9934, acadia16_214g14, a796, 9df2, ecaade2016_018w4, 451a, 666d, 35ca, 337a, ecaade2015_237f54, ecaade2016_032z8, e30c, 1af1, c94f, acadia17_520o, fa6d, 3879, b721, ecaade2016_129x35, 8bcc, cfc7, 53df, ecaade2014_186v47, 780c, 9e19, 3cff, ab6b, ca81, d2e3, 845a, 81b5, 0067, 0600, 36a3, ecaade2014_186k47, acadia14projects_601ah, 8daf, def2, 4f0f, a832, ecaade2014_138i30, sigradi2015_3.111a3, 6214, ijac201715203nn, caadria2017_113t29, 0dd6, cdaf, 2940, a983, caadria2016_861z36, 6221, a908, f50f, 5c0d, ecaade2016_225w60, a1d8, bd62, 460b, acadia17_560o, acadia14_333ax, 5f93, 3349, 6d7f, acadia14_63w, 1d94, 3a75, cfca, ecaade2016_027f8, 7097, acadia14_627ak, 9a26, ecaade2015_155d32, acadia17_648t, 840d, sigradi2013_421i, 80f7, ff65, a5f9, a105, ascaad2016_028l11, 84a4, d619, eab1, 5d02, 038d, ecaade2016_026v7, sigradi2016_781d, acadia15_311o12, 9eef, c378, 839d, sigradi2013_414a, sigradi2015_3.345r5, f2e1, sigradi2015_7.203g10, d63e, 78f0, fffe, e3c0, 69aa, e48c, e84d, ecaade2016_168j48, 7296, d594, c6be, 7488, 0481, acadia17_82rr, 62ab, a89d, 86f2, ecaade2016_063u15, c4b8, acadia14projects_463as, caadria2017_145p38, 7a7b, 516a, acadia14projects_375p, 4c12, 9c0a, caadria2017_047d15, acadia15_110g4, 96db, ecaade2016_028m8, ba6b, a54d, 3291, 9d6a, 6208, 3626, 4475, f0a4, 3ded, 43ba, ecaade2015_195l41, caadria2015_078f11, 467b, 4367, 0152, 2352, 07a5, 3a4a, sigradi2015_3.209b4, ce0c, 3bef, cf05, 3171, 0945, ecaade2015_278u60, 0cf2, 1c9f, 7487, e514, e559, 678e, e069, 9733, ee0a, acadia17_90gg, 3038, sigradi2015_3.268l5, a4bf, 98f4, 6e8d, 0e57, 5ae0, sigradi2015_4.52n6, sigradi2014_041a3, ecaade2016_197d52, 4517, 10ff, a3c9, sigradi2013_303g, ijac201614207w11, ecaade2015_178f38, 5a3d, ascaad2014_023c5, ascaad2016_028c11, ca4e, 7e5b, 65de, aedd, 8147, 14ea, 6cba, 7e96, ecaade2013r_018e9, 04f5, 00de, d69d, 393d, 0f5e, ecaade2017_013pp, 7948, 9773, 08cc, ecaade2017_061i, 18e5, ecaade2015_196e42, caadria2016_415u17, sigradi2016_455i, ecaade2016_065e16, afe6, 1890, 23ed, 17c9, d43b, 7fac, 80cd, ijac201715104r, c81b, 9bd2, ecaade2014_206h53, 4a8a, 9988, 134f, b1a5, df04, b2b9, ecaade2015_327h71, ecaade2014_096y22, 7f47, 99a3, dfd1, 1256, f844, f3ce, acadia14_619az, 4f06, sigradi2016_817k, b476, 6a3e, ecaade2013r_015p8, c8fe, 2f3e, ijac201614203u8, 5efd, 7de8, 1132, 74da, fd1a, f1e2, 4873, a49e, 1d11, 89a8, ecaade2015_206m45, cad5, 9177, 1cd3, dfd9, ecaade2013r_008k5, ecaade2017_112xx, d91c, 6de8, f20a, a920, 8953, 6a50, f662, 56c1, 0c0a, acadia15_263y10, caadria2016_611x25, 88e5, 4c53, ijac201513302e10, ba2f, ascaad2014_005f3, ffca, 0157, 381f, 17e3, 0aaa, 961b, 830c, d649, 5f23, e827, ecaade2013r_011e7, a153, 6a46, 6dc0, 7fd5, 3ef6, b4aa, ecaade2016_mrtc66, 972e, 9abc, b041, bd6e, b475, d26f, b76d, 96c7, acadia15_123l4, 04c2, 8d3c, 78ee, caadria2015_226b35, b95c, 7359, 116f, fe7a, acadia17_348xx, dab7, 59b5, 818a, 3541, ecaade2015_227t49, 2862, c79d, 3d62, 774f, 4b6b, 27f7, ijac201614309c6, b95e, ecaade2017_050f, acadia16_12t1, ijac201412304p9, d1cb, acadia14_463v, 53f8, ee4d, a0e2, b6f8, e9d6, 167f, 6927, 9876, 35ee, cc41, f2b4, a3f4, e8de, b9d1, 7249, ecaade2017_ws-archieduv, 0490, acadia16_478m28, e240, d573, 6894, 1142, ecaade2016_183v49, 1289, ed1a, acadia14projects_655ad, 37fc, acadia17_178vv, 1179, 1f3f, fabe, sigradi2016_381v, 535a, f16b, 3b1a, 3f9d, bf8e, d302, sigradi2016_515h, 0fc5, ecaade2017_108l, aca2, sigradi2016_625xx, c50a, ecaade2014_192i49, d326, 079b, df71, f489, 9541, sigradi2014_036t2, 8b4e, 8bb2, 9a8d, 9229, ecaade2015_74l14, 465c, ecaade2014_226z58, 8352, 0bca, 6f59, a989, ascaad2014_004c2, e590, ecaade2014_237w60, d7b7, bc85, 130a, 68ff, 3c15, 1e15, 3385, sigradi2016_655j, 3610, ecaade2017_046qq, 294b, caadria2016_517v21, sigradi2013_400z, 1c3c, 89b6, 869a, 337b, 49ee, d818, ecaade2017_203bb, c269, dde6, 73f2, ecaade2015_199w42, a43c, ecaade2016_224h60, b19d, e4ea, 67a4, 08e4, 0110, sigradi2016_381m, ecaade2016_mrtd66, 6de5, ed88, sigradi2015_11.166b26, a144, e818, 7fa8, aeb8, ecaade2016_065a16, 8fe8, e1e9, 26e8, 0542, 56d6, acadia17_455dd, ecaade2017_157ss, sigradi2015_9.152r16, 57f9, 1592, aa16, ecaade2017_052hh, cc2d, 31f1, 0026, 7310, 12e7, ecaade2017_215bb, 775d, sigradi2014_266g2, acadia14_647ay, sigradi2014_347t10, a11a, 5d11, f8ee, c159, 786c, 280a, 8efd, sigradi2015_4.219k7, acadia14_719m, 41f8, 225c, 7671, 20aa, 61dc, afef, 8237, ascaad2016_023w9, 9149, 4b40, c69d, 49a7, 1d8a, ca36, ecaade2014_085f20, ecaade2014_024h7, aa67, caadria2016_787h33, aae5, caadria2015_208a31, 545e, ecaade2017_170f, 5acc, 3302, ecaade2016_bkoh65, sigradi2016_756c, daf1, a25c, ecaade2015_206u45, 6509, 4b94, acadia17_273x, 729f, 4037, 2c99, 2850, 40d2, 4ea1, 3616, d481, 8aa1, sigradi2016_484nn, 3d4e, d925, ascaad2014_004k2, acadia14_627ao, 24f2, 35fa, f211, ab16, 5b9e, eacc, 83d1, da40, fea4, 1b89, f1b3, a3c8, 694c, acadia17_640x, 023f, df67, 5553, acadia15_243w9, 569b, cd0b, caadria2015_130v21, d81f, ce02, 5a9b, 5c80, 6f32, 1e27, 7ff4, 188c, dacf, sigradi2015_5.384o7, a012, 4c52, 8de9, a7bf, 1756, sigradi2013_347v, f3c1, acadia15_137d5, 806b, 3f0d, cf66, ascaad2016_054r21, 115a, 53cd, 4448, 9632, f33b, sigradi2015_9.152z16, ecaade2017_244ii, 5107, c1a9, 7dd8, 52be, 6609, 6e7f, ecaade2017_174d, acadia17_28x, acadia17_274yy, 950a, acadia17_648u, ecaade2017_202o, e024, 0851, fa90, e95c, 3d98, 232a, caadria2016_477x19, acadia14_177y, b4d8, acadia16_318m19, 6202, 06b8, 092f, 2ea3, 5eb4, 6e12, sigradi2015_8.189z13, sigradi2013_387t, f07c, sigradi2014_137h2, ef36, 547a, acadia14projects_63ai, 722b, 3147, 8db3, ea99, acadia14projects_609ap, e899, 623d, ecaade2017_282k, 883d, acadia17_670y, ecaade2015_215g47, ecaade2016_063r15, 9f4e, f3de, 312a, 1963, caadria2017_001f1, f779, 8c63, 888c, 2e16, 0b34, be65, acf6, 857c, ac2b, 9d78, 92a2, 690b, fadc, fbc2, 517e, d123, c69c, f252, acadia17_51a, 89a9, c353, 867c, 0185, c2c4, sigradi2014_018n1, f0ea, be87, 00b4, caadria2017_134y35, 97c4, ecaade2013r_003f3, 91b7, db0f, fc95, e137, 934a, 1463, 635d, ijac201614102m1, 11cc, 5ebb, f04b, caadria2016_013k2, d7fa, 441b, 6c96, ecaade2014_173i43, 7a73, 6390, 1f01, 44fc, 193b, 258f, 1ac3, 146d, 215c, 9600, acadia17_38mm, 5fd5, 5e25, 49d8, 1b23, cf27, 027f, c04a, acadia15_173z6, 8e3a, ecaade2017_085e, f355, 9942, ascaad2016_012n5, acadia17_177p, 6552, ecaade2015_59b11, caadria2015_194t28, 6098, 44d0, acadia14_691ay, c14d, f61b, e887, e133, ascaad2016_058e23, 801d, 45cd, 44a7, 3c6d, 97cb, b099, bbc4, 8045, ecaade2017_023aa, 696f, a9b6, ecaade2014_188h48, acadia14_101ac, fe28, dc2f, 1945, 0f3c, sigradi2013_111, caadria2015_122m19, caadria2015_111g17, fc08, dad2, b742, d772, ecaade2017_003p, ecaade2017_032e, 3484, 3e64, ecaade2014_057f14, 7a26, 285a, 742c, ecaade2017_302oo, 3240, f1e6, 66e9, eb61, d3e8, 54b8, bb9f, 7972, 63c0, 7627, 1fb2, 324d, ab3c, 7aea, 15aa, acadia17_222s, a16a, e83e, 623c, 53e9, 2d87, caadria2016_003k1, ca39, 9cb6, 91cd, 7ad3, d47c, caadria2016_045f3, 1222, sigradi2013_343j, 9d26, 990e, caadria2017_015m5, f422, c520, 9e77, sigradi2016_615x, ccfa, 4fa4, ijac201614309u6, 6685, 8321, sigradi2015_8.186x12, 78f8, 2a3b, dd8d, 4493, 232b, 703a, 9dad, 1f9a, 9519, ecaade2014_153o36, cb82, ascaad2014_029t8, 7ef2, 1b8e, ecaade2014_186y47, 64d5, sigradi2016_420ss, 95e1, 95c1, cd58, 0fe5, fdea, bec5, 631e, a392, 709b, ed1d, c163, 0b9f, 9a75, b409, caadria2017_070s22, ecaade2014_146p33, 537a, 2fa6, a62e, 4c80, cfec, 0151, ebd5, 0143, 76e0, acadia17_71ww, bb14, f7b0, cea5, acadia14projects_33ah, acadia17_90vv, e640, e5ae, 8149, caadria2017_136o36, 79e7, d246, 108b, sigradi2014_045d4, 052b, 5e79, ijac201412301r5, dec2, 45ec, 14f7, acadia16_88v6, ec7e, 6ff5, 6a25, ff5e, ecaade2015_143u30, 0167, acadia15_137y4, f65e, ascaad2016_042d17, a7f5, 35d4, 28d0, e5df, d54f, e36f, ecaade2017_116d, 3609, c226, eb9e, ecaade2013r_003b3, c0af, 16f8, 7826, ed81, 01cb, 2c43, c29d, fe51, acadia14_75d, ijac201614407r4, acadia17_481l, 68b2, 20e8, 9d66, caadria2016_851b36, c2b1, ecaade2014_130x28, e86a, b27b, caadria2017_163i40, 8603, sigradi2016_426d, 7204, f708, caadria2015_061d7, 8720, ascaad2016_002p1, ecaade2017_175h, cebc, acadia17_588oo, 7990, f177, 1250, 12a5, da08, 7259, 5c16, 9762, bb35, c6b1, ecaade2017_051z, 2d28, 502e, 831d, b548, 614b, b5c8, acadia17_72f, acadia17_100l, 9f64, 6d47, 3b90, 5aa1, 2999, 9de8, 97f3, ecaade2014_218w55, 7693, acadia17_648p, 84fd, acadia16_244w15, 44bb, dedd, 436b, 788d, 44e9, ascaad2014_001g1, 5a7f, 770b, ceb1, ecaade2017_255qq, 939f, caadria2015_016o3, d319, 074e, aa18, eb72, e55c, 043d, e638, 016d, acadia14_135o, acadia15_417a18, df30, 8671, f39d, 2d97, ijac201614103g3, 18df, 1cfd, 95f8, ecaade2017_129rr, sigradi2013_98z, ac3a, 30ec, caadria2015_043j5, 0a66, 4842, 7ad8, 6a01, 1d1f, caadria2015_061i7, 636b, sigradi2013_330c, ecaade2017_jgol, ecaade2014_152j36, 608c, 632f, acadia14projects_153at, 63e7, 4649, 48d0, c739, 2bd1, b9c3, 463c, 7361, e802, d15d, 0426, ecaade2016_193s51, sigradi2014_132l1, ascaad2016_005e3, 8be7, 3dca, ecaade2014_052b13, f423, 7266, sigradi2014_266k2, f3d6, d17e, 5e0c, acadia17_212ii, dbdd, 7a38, 4a0f, 7dae, 7770, 5728, 5537, 8d1b, ecaade2015_230l52, d2c3, 55ab, bc55, d22e, 613c, b738, 496a, b482, acadia16_106x7, acadia17_324y, sigradi2013_194f, 9bb6, ecaade2014_218a56, a620, 8e89, bdea, ecaade2017_061e, 4452, ijac201715203oo, 1452, acadia17_366l, ecaade2013r_011b7, 04ea, 2348, acadia17_127dd, 984e, ecaade2015_28z5, caadria2017_029t10, 5484, 8e07, 8618, sigradi2015_3.221t4, 5263, caadria2017_057b20, d087, 62fb, 1f06, ijac201715105qq, 2351, e6ed, 7840, acadia14_549t, e732, caadria2017_175g43, a32a, 16fb, ecaade2016_158j43, ecaade2017_133l, 2549, 65e6, 2f4b, 9951, 0b8a, acadia17_482t, d358, ecaade2016_120f33, d9cd, 0edf, 2f1f, sigradi2014_030y1, 93e4, c95f, 865f, 4b2a, 31f6, caadria2015_185l27, 666f, 27cd, ddc3, 6cc0, ea36, 2bb6, b87b, 3df0, bb1e, sigradi2015_sp_11.278n31, 60e5, sigradi2015_6.387j9, 330f, 3fe9, sigradi2013_41c, a7d8, c8b1, 27a9, ecaade2014_153t36, ecaade2017_215c, ecaade2014_057l14, a1e2, e8b6, 641b, 0813, sigradi2016_400j, 88ae, c3e5, 04e9, acadia16_224b15, 0061, 7679, 9058, c7f7, caadria2015_072z9, sigradi2013_261, 3689, 1c74, a177, acadia17_340f, acadia17_201e, 683c, sigradi2015_11.166d26, c7fd, 51f2, caadria2017_123i32, ecaade2015_301o65, acadia17_232jj, 64de, 1489, eb13, sigradi2016_571zz, 2091, 1269, 11ef, caadria2015_073i10, a75c, 4545, 9902, 4cb9, 5984, e0d4, daa7, c340, 394a, 78af, 9a71, 0c97, eff9, 106f, adc3, ecaade2017_053k, 018d, ee67, acadia14_555g, 319a, acadia17_562y, 0b4a, 52d1, 6b09, d3b5, 5427, 24ef, 04fd, a685, f664, 0db0, sigradi2014_313t5, cf54, a7f0, caadria2017_028a10, ecaade2017_052kk, 3881, c7d6, 0cb9, ef18, ecaade2015_237i54, caadria2015_060x6, 07e9, sigradi2016_590r, acadia14_111m, 8354, caadria2016_013b2, ac7f, 650e, d56f, acadia17_424nn, eb93, d736, 8d0e, 4ada, caadria2016_861y36, 7305, f8cc, 3400, 3cb0, sigradi2014_032l2, ijac201513203l7, 4fa5, bcda, 7218, e4c5, 9299, beae, 976d, ijac201614407w4, d00b, 1780, acadia17_71mm, d0d0, 489f, 17ee, b5ee, 777f, fb64, 9d42, ecaade2017_149h, dd31, ijac201513102d2, 0949, a9fd, e7f6, 38bc, 7481, c402, acadia16_450k26, caadria2016_105b5, 6fab, ed7f, 7d45, 6de4, d998, c3ac, 22df, ecaade2017_189xx, 0360, 91f7, b8d5, 053c, 4879, 3709, acadia14_661g, dd01, f283, b2f4, be1a, 4341, f923, 8c59, 9ea5, 84e7, c3fd, c4b0, a8bc, 561e, ecaade2017_031uu, a5d7, b41e, 299e, f942, 46e4, 5960, sigradi2015_10.378c23, 2916, 6b9b, f8a1, 5e92, f7dc, e86e, acadia14projects_681an, sigradi2016_771t, 098f, 6075, acadia16_450p26, 5ede, acadia17_340b, d3ca, 8bd1, 1b2a, e8e1, 462c, adbd, 306f, 9984, 5bd9, c2e9, sigradi2014_085e8, 575f, 48bd, c6e3, b020, 279e, 07e6, e36b, sigradi2015_10.377s22, d05c, c7a6, caadria2015_209b32, sigradi2014_299c5, 53ac, 30c8, ecaade2016_139f39, 0580, a388, 6513, 8d7f, ecaade2015_170j35, 008b, 11e6, ee7a, ecaade2016_140z39, e109, 97ad, acadia17_436u, dea6, c5d4, acadia17_36z, acadia14_463as, 9665, a285, 0f9e, abd5, 4d00, 3726, 53ef, 80c4, cc57, 3d2a, 3fec, ascaad2014_007e4, 827b, ecaade2014_018u4, 4bb1, caadria2017_008x3, f34e, sigradi2013_414, dd60, 08ca, 1e3e, 3003, ce20, e9f2, ecaade2015_84v16, 432e, f5a4, e040, acadia14_357az, 968d, c849, f763, 3df4, a3d3, d988, caadria2016_333u14, a239, acadia17_364xx, 2a97, f32e, b26e, 3c5b, 3e38, ecaade2017_054u, 4400, 0e43, b39e, a3e7, ecaade2015_161e34, caadria2016_569f24, ec0a, 803e, acadia15_95j3, 6c74, 6331, e440, bed9, 5bc0, 325e, ecaade2017_108r, 98fc, aaf3, c4ff, 0cbe, acadia16_24p2, 9bee, 859f, a34d, 75e1, dc77, ascaad2016_021k8, 2113, 899a, 8f42, ecaade2015_82x15, b377, 5051, 7590, 19c1, 9380, 7093, d36e, e21d, 9ad5, 14ab, 58c6, 1443, 3754, acadia17_502qq, af9d, 2571, caed, 52c3, 0869, ecaade2017_173nn, 6eb9, 5f57, de68, a9b9, sigradi2015_6.183l8, 5519, af1d, 28f8, 9c85, 6602, 1912, 483c, f6c2, ecaade2014_201e52, ecaade2015_73g14, caadria2017_131f35, acadia17_82hh, eed1, 7989, ijac201614206c11, 4802, dd7b, 1558, e29c, caadria2015_170t25, b84c, 9a85, e85d, ae85, a4ff, 55c4, c85b, caadria2015_139y22, b469, ecaade2015_74p14, 982a, 787d, c369, acadia14_619y, d8c1, 037d, 38bb, ecaade2014_011f2, 901f, aa6e, 8cde, 06a0, ecaade2017_232f, e08e, f41e, 8cfb, 02b3, 413a, 554b, acadia15_137g5, a268, 4914, 4be7, ijac201614104m4, ecb5, 2bc9, 07e1, bc25, af45, caadria2016_851d36, e5fa, 28e3, 568f, bc82, b3d6, 2954, b259, 127f, b8cf, 6e08, df4e, 9443, 91fc, d113, cf72, ab81, caadria2016_713s30, 0603, 6849, 149c, e533, 7b83, 2193, ecaade2014_044y10, acadia14projects_115ak, ecaade2014_065c15, dcba, ef3e, 6d04, 5c88, 1326, 521d, e345, 3631, 6ab1, 0466, 768c, db64, 7ef4, a959, acadia14projects_453f, ecaade2015_55w9, 142c, bd8e, 7b41, 485c, sigradi2013_194z, 54df, 3ab0, ecaade2015_109x20, a794, sigradi2014_045a4, 094e, ecaade2014_019d5, ascaad2016_029a12, 2d21, d33d, fa74, a37c, ecaade2015_94j19, 73be, acadia17_90rr, d88b, acadia17_373n, 4d8c, fa8a, ecaade2015_227g50, ed4e, a544, caadria2017_041l13, b30b, cad3, a17e, 4cda, ascaad2016_059k23, 70eb, af2a, eaa9, caadria2015_060u6, 253b, d192, 4498, 5798, 322e, 5c9c, a02a, f9d7, 39e3, ijac201513205i8, 5bac, bbee, c8d8, 14b2, sigradi2013_303s, ebb4, 548c, 1917, 7c9c, ad70, 3309, 62ae, 2a66, 0ab5, acadia14projects_357aw, ascaad2016_031m12, ecaade2015_73w13, 147c, 5f40, 5821, 4a01, 0d9b, 8f3e, ijac201412301l6, 50e5, c559, e05d, 0e6d, acadia14projects_219ax, caadria2015_119c19, 1b92, acadia14_479p, 5801, ascaad2016_005y2, caadria2016_135a6, d272, 3095, 6e0a, e44b, 4e51, 1f37, bdef, ecaade2014_072c18, ecaade2016_080z23, acadia17_630a, 5567, 697f, acadia17_222z, ecaade2015_287p63, 18cf, b039, 3354, 579d, d92e, 4b9b, b02b, caadria2017_158c40, ecaade2016_118d32, da9d, 56b6, ecaade2014_094k22, c31c, sigradi2016_695y, 7c6a, 5530, ab31, caadria2016_167j7, 6d12, ijac201412402b5, caadria2017_016f7, 317f, ascaad2014_022i4, sigradi2014_345s9, de56, f8cb, 08e3, 0909, 6b89, ca55, 6f31, a1f2, e8c6, e6b6, acadia14_531k, dfc8, a556, ecaade2016_190z50, d30d, 5662, 64c5, caadria2016_487r20, 4227, ascaad2016_042w16, caadria2017_055k18, 7e30, b69e, ecaade2017_072c, 1291, 9421, a06d, de27, caadria2017_035v11, 7c13, db48, 4820, acadia14projects_71z, caadria2016_373j16, 9dd5, acadia17_360g, e624, d050, fdca, b0cf, 4724, 3739, 8356, ascaad2014_010j5, acadia17_608dd, 6500, acadia17_232gg, 1483, 8ec3, ascaad2016_011f5, bb63, 8f9c, d866, c04e, 8802, b6fd, 3983, ecaade2015_180v38, 44f8, 37e6, 1494, c455, cc36, ijac201614202a8, 4105, f9f1, 03c2, 8cf7, 82ae, 6722, 264f, ebfd, 073b, bcb5, 2d38, 5389, 20d4, 2d06, fea5, 20e5, a2b0, e7a4, 922a, 4c1b, f35a, sigradi2016_364uu, 8123, sigradi2015_sp_10.179i31, d376, ac44, 251f, 8d4d, de29, a192, ijac201614407e5, 77f3, 318c, acadia17_323m, acadia17_189mm, 6713, 372a, c115, ba40, sigradi2014_151d3, da68, acadia17_373v, 6600, sigradi2015_10.309c22, ff9b, 35d8, sigradi2016_510zz, 5b86, 6e22, c4f6, a069, f136, acadia14projects_339av, 5f47, ecaade2016_037z9, 0d29, ecaade2015_271b60, sigradi2016_383ii, 576e, b85c, 55a1, sigradi2013_397e, 1f82, 0643, ecaade2013r_018n9, f4e1, ecaade2014_224d57, ecaade2014_057p14, 7707, ecaade2016_223f59, 43c6, bce9, ecaade2016_191h51, 1f33, ecaade2013r_011g7, 55a3, 0b32, 8511, 699e, d836, 4169, 919c, a8cf, ac60, ijac201614207f12, 9fe8, 568d, 647c, dd4e, acadia14_375g, ijac201412307k3, 5325, 112d, ac38, 4cb6, 9c4e, 9311, ascaad2016_034l13, 0773, aeb9, d985, c84a, a04a, e93e, 39f7, c449, 8fe9, 7a15, 2cb2, 8d73, 663c, ecaade2017_109hh, 5378, ijac201614208i13, 090e, 68a7, 8204, acadia16_54t3, 9554, 24b4, 8b98, acadia14projects_339ay, ijac201412301p5, 4766, 7307, c1f3, 0d60, 5232, acadia14_601ac, 0a6c, d07a, 9982, acadia16_206j13, 0bef, 71ac, 5eec, f89d, sigradi2015_10.7e18, 454f, 25bb, 49ba, 4f61, 717e, ecaade2016_241f64, 289b, ijac201412401r3, 4ad2, b6e0, 494b, ascaad2016_005w2, bd6d, a05a, 0841, e94e, 6a8e, 79b8, ecaade2017_090hh, e9de, ecaade2014_092b22, a0ea, 2591, acadia17_492hh, acadia14_101ar, ecaade2016_032o8, ecaade2016_tkob67, ed6e, 42b5, 5b8e, caadria2015_111o17, 8f62, acadia17_590a, ecaade2015_138c27, ea12, 307b, b9f3, ecaade2016_166k47, befd, ecaade2016_025i7, ecaade2017_028j, a45a, f831, 52cc, ee47, 457c, 80b6, 7be6, af0e, e262, 045a, ecaade2017_192n, 2d2e, ae23, 50b3, fe56, 7183, 2df5, c8a5, 30c4, 8365, ascaad2016_007m3, 8c1e, f372, sigradi2013_411l, fc30, ad24, ecaade2013r_018v9, db16, acadia17_658a, sigradi2013_194j, caadria2017_002i1, b83a, 5015, ascaad2014_021x3, fd0f, ecaade2017_033q, fb6f, 816d, 2fd7, d3b3, 9266, c9f9, sigradi2016_443xx, sigradi2016_490nn, 1e31, 56c0, d224, ecaade2017_225xx, caadria2017_182r43, caadria2017_046p14, 20fb, d4fd, caadria2017_030w10, 755c, ecaade2014_215b55, 17c7, caadria2017_004u2, bda9, 1e6c, 9ac4, ecaade2016_166l47, 96c4, 470e, ecaade2017_053g, a708, eadb, ee66, 0dbc, 31bc, acadia14_189au, 4a45, 109e, 9183, 3aa1, b267, ascaad2016_042u16, 660e, a632, a73f, e741, 332b, 97b5, cd99, caadria2016_013e2, d997, ecaade2015_318l69, d9e2, 61b0, 4c6a, ijac201513104w3, e5f6, fa80, acadia17_222ww, a8ed, 21cb, 3a10, 1907, fc4c, 1d62, sigradi2013_386e, a1ee, c002, sigradi2014_176b5, sigradi2016_417oo, aaba, 93a9, b1ec, c858, acadia17_522cc, 2e5d, dd29, 7c75, caadria2017_086j25, 6c0e, 418d, d59e, sigradi2016_741kk, 97ae, f9a9, 2b2c, 310a, 95af, fc11, d5ab, c6fa, 9614, acadia14_435af, c2f3, 470f, b54f, 161c, de71, 9e25, 2a82, 7688, 2be8, ijac201412203j2, 9a90, 1b9f, sigradi2016_431t, f52e, ecaade2013r_004b4, cecb, 49ff, a572, 559c, acadia17_71yy, cb65, c06c, 5cd1, fb96, 4a00, 1bd4, db58, 7f2e, ascaad2014_018f2, 082f, ijac201715205b, 792a, a967, acadia17_145d, ecaade2016_185e50, cadf, ed7e, 218b, 9306, e491, 0dcc, a9fa, ecaade2014_226h59, 772f, 70f1, 9af4, acadia14projects_117az, ascaad2014_014g7, abb4, 7881, 3f56, sigradi2013_30, 191c, acadia14_523ao, caadria2017_080i24, ascaad2014_017p9, d8cb, 4331, 7d1c, 5104, fd1c, ecaade2014_224v56, ecaade2017_029dd, f87d, d64c, ecaade2015_61j12, 65f1, 4606, 5980, f41f, 4b7c, ecaade2015_285r62, ecaade2016_042k11, caadria2016_851i36, ca28, ff8e, 059b, 1f3d, acadia16_352r21, acadia17_669i, 8c33, 5040, de3e, 2377, acadia14projects_63ad, a7f8, ijac201715105m, c15f, 8bc0, 9148, 3f51, 9391, caadria2017_027r9, 8316, 1fb7, dc8b, caadria2015_086h13, 5fe0, a224, e718, ecaade2016_mrty65, 7c98, 2367, 7e9a, sigradi2013_155m, da3a, 7090, db26, ascaad2014_029r8, 0747, 101d, caadria2017_190m45, ijac201715104i, 5dc3, 731a, f885, ba8f, 8b94, sigradi2015_3.111b3, 4ee5, 2aa7, ecaade2016_162w44, 61f4, 57bc, ce60, 180e, bfed, ecaade2014_019h5, 4c9f, acadia17_339oo, ecaade2016_130u36, ijac201614208i14, cdee, 7ed1, 7193, ae68, 69f3, 8feb, 2e17, ascaad2014_018e2, 185c, ascaad2014_013w6, sigradi2016_414gg, ecaade2016_077z22, ecaade2016_089f25, acadia14_23au, ijac201412407y9, 1c6c, caadria2015_176l26, sigradi2013_183c, 2b4a, c0ee, 11d8, ecaade2015_64w12, acadia14_463b, acadia17_402f, 4df3, 5afe, 7621, sigradi2016_781xx, ecaade2016_222d57, 528a, 2bf1, e986, 3fef, e52d, 3fea, 9efc, 2b91, 43c0, caadria2016_187x8, ecaade2016_163a46, caadria2015_164h25, 70a0, 868f, be27, 5c12, ecaade2017_309oo, ascaad2014_015x8, f6c0, ijac201412204f3, 9445, 5047, 75e2, 89cf, c30c, 7227, 9b22, ijac201412408x1, 40af, f411, 91de, 4fe8, 72e4, 8d3b, 752d, 488f, a499, acadia17_560s, 7e20, f61e, 32e9, fd44, 4a72, 51c2, c887, ecaade2017_044jj, 7075, 9285, ijac201412301t5, bfb3, 16d6, b219, sigradi2016_450uu, 9c2a, 3820, 4e5c, a431, 57d0, 8714, 1200, 565c, 98e5, daaa, 9fbe, ecaade2015_127y24, ecaade2015_229j51, d7b5, ijac201412204z2, bee4, f1c0, ecaade2017_051s, 5eab, 5b30, 4296, acadia17_308tt, 42ee, 9136, 9a9d, 62c7, 6fa9, e5c2, ff51, 4dae, 7ef9, 8817, 5166, 989d, acadia14projects_281ae, 9b5b, 951f, ecaade2016_193m51, 5c61, defc, caadria2017_096v26, db96, befc, bfaa, 4f4d, 45d1, 33df, fa56, 8ccd, 871f, 2d57, 922c, 9e5a, d7ff, ddfa, 1f72, 044e, sigradi2013_268j, 087b, acadia17_608jj, 3465, ijac201412405y8, ec7b, caadria2016_797l33, 2473, afc6, ecaade2017_215ccr, e51f, sigradi2014_063u5, 7346, 3e23, d697, ecaade2016_038e10, 8046, b137, cf2b, 05c2, 9b43, ecaade2017_228x, 8a4b, acadia14projects_627g, 4e3f, 3f50, 5181, 796e, 9a74, acadia14projects_389b, b946, 3a56, 81d5, 8794, acadia14projects_375e, ecaade2014_067e16, ijac201513206k9, caadria2017_185a45, cf80, 9d12, acadia17_221q, e768, de70, 8dd2, b4da, a820, abad, 1282, 7a3f, ddb5, f6f8, 600a, 48fd, 29e7, ac9f, 6b5c, 176e, a82d, acadia14projects_719o, 2ddf, 529e, ecaade2017_172s, 55e5, a346, e449, e301, d8a1, ecaade2014_144b33, 7efa, f106, 8970, 4ce3, 886c, 609d, 27d0, 5e9f, 4412, d30e, dda0, 4ed7, d42f, 58d0, fc49, 4014, efdd, b584, 4131, 096e, caadria2015_168k25, ecaade2014_168e41, a97a, sigradi2014_265n1, f6b9, 2f89, 34f9, 008a, acadia17_630g, 048c, sigradi2013_289n, defe, 6cf8, 3ce9, caadria2016_157z6, sigradi2013_259h, 49a0, 4a06, 8d7c, 054b, c5ab, b71c, 9153, ac25, ecaade2015_170y35, f2bc, b77c, 1877, 8f40, ijac201412303x7, ascaad2014_016c9, f008, ecaade2016_058y14, 8ad0, cef1, cd40, 0499, 5faa, 9003, 1b3a, a28f, 7a99, 688c, 52e9, 29d2, bc00, f892, ecaade2015_72z13, 10b9, 9e45, ecaade2017_069ee, sigradi2016_724tt, 5cf5, 5ef8, acadia17_154oo, 3560, 4707, sigradi2016_621ee, ecaade2015_200p43, e50a, ce30, 955d, fb04, f537, ecaade2017_173ww, 9f19, 6e25, ae3b, 75f5, 5251, ecaade2016_070r18, 2a0b, 899f, 08e7, 286e, fd7a, f653, 39bb, 91ae, acadia17_542nn, ecaade2016_222c58, ede5, ecaade2016_163r45, 12d0, 0cb6, 8219, cfc0, caadria2016_631b27, e0ba, sigradi2015_3.268j5, a567, ecaade2016_079v23, 105c, 28b8, 7e8c, 1955, acadia17_220v, 10d0, sigradi2013_295d, 9656, caadria2016_013j2, 7649, a50e, e985, ae0a, ea7d, sigradi2015_sp_10.16g31, 2275, db41, 0a05, 7773, 3b3d, sigradi2015_11.165n25, sigradi2014_239d9, df7f, e784, a290, 1d29, 3fc9, 2325, 6edd, 5005, 2a63, sigradi2013_303t, 053b, d3ce, acadia14_53k, ad7c, aa8a, 3f6a, 63ed, ad91, sigradi2013_222i, 82fc, 287b, b27c, 2af0, acadia17_284g, c77e, a4ef, 1bb1, 89ef, caadria2015_213n33, 167a, 7c34, 412a, acadia16_12f2, 50b0, b477, bd3d, acadia17_426i, 6f1d, c084, 27b9, 0198, sigradi2015_3.345u5, 3ab7, 8a9b, acadia15_123k4, 872c, ascaad2016_011i5, b376, 89b5, 0642, ed98, d8af, cfdf, 1de6, dd16, 1535, 71f3, a9d4, a5bb, 1df1, sigradi2013_10, 6e4c, 68fe, fab6, c597, 1cc3, f0bc, ecaade2014_220i56, 9f3a, 68e1, 05a5, acadia15_343f15, 1a3f, 003b, b7f0, ba12, ecaade2014_168f42, 8158, 7987, c683, ascaad2014_029f8, 1ab1, 7a70, 4184, 1d75, e2fc, d032, 35fd, beca, sigradi2016_602b, a68a, 25a0, 9aac, 4841, cbe9, bc50, acadia17_90ee, 8711, efd5, c017, ae1b, de65, ijac201412304w9, 6ad8, 66d4, dd7f, acadia16_470r27, 4e24, 2b19, ijac201513201n5, eeeb, c229, 95e4, eab8, b862, 85eb, a7ae, 25a2, caadria2015_246b36, ecaade2015_268w58, 8333, 3464, f93c, 4dd2, 9dbe, sigradi2014_305k5, a56e, f0c7, 278c, 1af6, 3182, sigradi2014_265x1, a27c, 0641, e30a, sigradi2014_178h5, acadia17_59i, 1901, 3d4a, d561, d3b1, dd6c, c024, cace, b33d, ecaade2017_008d, ecaade2014_100d23, 3112, 8cdc, ad44, db83, ijac201614405f3, f57a, cbaa, 8fd5, ijac201614201x6, acadia16_352v21, 472f, 8b18, 851f, c6e5, 77ab, 3d15, ed34, 5e94, a5e7, 1d3d, 5ceb, acadia14projects_81k, sigradi2014_313f6, 3da0, 8cf0, acadia17_570y, a054, e948, ascaad2014_037l2, sigradi2015_sp_10.16e31, 6eb5, ijac201513202m6, acadia15_343m14, 2081, 00b6, 7cbf, 7a02, sigradi2013_43b, b8fe, 3b04, 3e06, acadia17_138xx, a4a7, 02a0, 0232, 0102, ee87, 8c00, ecaade2016_185x49, 087a, 07c3, a58f, 7bb4, ecaade2016_158n43, ijac201412404t7, 5030, ace7, acadia14projects_33al, ecaade2015_319d70, 0762, acadia15_173v6, 584c, acadia14projects_219ay, ecaade2014_225o58, e608, 46e1, 3cd5, 2845, e5d7, ecaade2017_256mm, 2044, 5d36, eff8, 0948, sigradi2014_265z1, sigradi2015_4.219c7, 2e73, ecaade2015_129t25, 075c, 3e75, a857, acadia17_338hh, fc27, 2aba, c783, ijac201513205k8, 704d, ecaade2014_092a22, 12cd, 4654, 6818, eed2, 5aaf, 7ce9, 0d56, 0cf6, fa77, 8c20, 2de8, d604, 62e7, 4999, ecaade2017_052rr, b24e, 2add, f91b, acadia17_670bb, ecaade2017_252f, 1f63, 504a, 09a1, b6a0, de31, ce0d, 4dde, caadria2015_126f21, 6dba, ff1b, 6c6d, sigradi2016_805gg, sigradi2016_564ii, ecaade2013r_003m3, ecaade2017_ws-archieduz, 12d5, a972, 95eb, 19ea, 4fb6, e567, 0a09, 1572, 4700, 453b, 4da4, ecaade2017_202j, 358b, 996c, ecaade2015_215o47, ecaade2017_213qq, 3d3e, e8dc, 8172, e5f2, 3dd0, ad2b, 93ed, cbce, 5783, a0cf, d92f, 51d3, efa4, acadia16_196i13, 01ab, caadria2017_054d18, 43df, a45d, 6355, b46e, cfd3, 37fa, sigradi2016_484mm, ecaade2017_291d, b567, 907d, fd97, 85e4, 6913, 0f5f, 8c92, sigradi2016_710ll, bfbd, 4b79, c88b, 1b4f, 701c, 48b2, acadia14projects_487h, 8fa8, 4b09, 6afb, 53b7, ascaad2016_043k17, acadia16_8e1, 29da, 22c1, ecaade2016_tkod67, d1f6, ac28, acadia17_308zz, 0db5, ed67, 71fc, b606, 2fb7, fd48, 40c1, acadia17_491aa, c6c3, ecaade2017_041v, 9800, 703b, acadia17_404bb, b025, 52d3, 9a9e, 8183, f566, cedc, 4265, 4350, d7f8, sigradi2016_803x, c4db, 9248, 0a32, sigradi2016_369a, ffa2, 36c0, acadia17_373r, caadria2017_124f33, ad49, 953b, acadia17_520h, 3507, 270e, ecaade2017_059vv, eca7, b3b8, d170, 5bdb, 38d2, c1cd, 04af, ecaade2014_018n4, sigradi2013_386t, ed96, a1a4, acadia17_38ww, 85e2, ecaade2016_073x20, 02dc, 4192, ecaade2015_185r39, 9c7d, ascaad2016_033w12, 7bd9, 60d6, acadia17_82x, ecaade2017_054bb, ijac201715102ee, 2ecf, ecaade2017_293zz, sigradi2016_507uu, 8e33, 3929, 3efc, d9a8, 8d42, dbb6, 0ce1, f339, acadia17_391vv, 5717, caadria2017_069z21, e313, 3a94, ecaade2017_003j, 12a2, 77eb, acadia14_473al, ecaade2017_198pp, 5356, 7687, 9c4b, ijac201614305o3, a636, e45b, 9cf4, caadria2017_129y34, ce5f, 9d44, ecaade2014_180x44, acadia14_135i, 8e3c, c7fa, dc09, 38cd, 24d1, 8550, caadria2015_126s20, acadia17_500ff, d421, baf2, ijac201614308k5, 8b3a, b170, 4da1, 8668, 24de, dd13, a49b, 6b6d, sigradi2014_063v5, a5b5, 0f03, caadria2017_016o6, ascaad2014_032v9, sigradi2013_267u, ecaade2015_77x14, 7a7a, 6fa3, 33f5, acadia14projects_145r, ee85, cfcf, 9140, c139, 35ae, 1e5c, 906d, 0f2c, 6c0d, 0a01, 593d, 5d37, 844d, caadria2017_124o33, 2fb4, acadia17_464h, 76ea, acf0, 42ec, caadria2017_041e13, ecaade2014_149k34, ijac201513303n11, 1fdc, caadria2015_010s1, aaac, sigradi2015_8.163d12, 33f1, 103c, sigradi2015_10.309t21, 60a9, 0d21, ijac201412302h7, 55bb, 802a, 361d, 1b2f, 359b, 130f, 624d, 2d6e, 6c57, 603f, 584b, ecaade2016_237d63, 218e, acadia14projects_101w, ecaade2015_206r45, acadia14projects_189am, ijac201614205m10, sigradi2013_429e, acadia15_357i15, 455a, ecaade2015_246z55, abed, 19c2, acadia16_382w23, d129, 51b5, 5ff3, 7d15, 7f33, ba9a, 993b, 84bb, acadia17_190ww, 279c, e119, 92a1, 18f5, 4a75, b954, acadia14projects_267k, caadria2016_219c10, acadia14projects_435ao, be28, cf36, f73b, 49d9, 0dbb, 9bde, e8af, 6640, a1db, 41c4, ecaade2014_035c9, cd09, f630, ac59, ecaade2017_277ff, c494, 464c, 9e84, 06e7, 0c94, 9d29, bddb, c4c5, 0457, 23a7, ac51, ab04, e328, f366, 7950, 43bc, 1fec, 0385, ecaade2014_233n60, 4858, sigradi2014_137g2, 2b56, sigradi2013_215c, ebcb, fd6e, c79a, 0047, 3e2f, ecaade2014_153l37, cefa, e75d, ecaade2014_206i53, ecaade2015_193a40, 35e0, 8e49, f710, sigradi2013_194c, e0c1, 2d80, 9fa3, acadia14projects_291au, ecaade2016_230n62, 5c2c, 25ec, ecaade2015_194z40, 77e7, 4749, 3185, 0351, ecaade2014_111c25, 1219, c0eb, b7d4, ecaade2017_039ww, 8627, 5ece, 8b00, 0d0e, a122, e406, 70e2, 2424, sigradi2014_213a8, sigradi2016_817m, abdd, d07b, ede2, 0b2b, a71f, 5495, 05ae, 7d55, ae98, 0408, sigradi2016_729ww, 2413, caadria2017_142b37, ecaade2014_108j24, 1591, 4b77, acadia15_323e13, 37e2, ijac201614208e13, ecaade2015_130j26, sigradi2016_724zz, ecaade2016_142a40, f518, 8426, a689, 7818, 2e9f, 4be6, ab46, 5443, 1197, e7ac, 5d91, 7484, d888, acadia14_33ai, 88c9, a6ea, acadia15_185l7, f7d5, ecaade2015_171z36, 54ab, 0df6, 3378, 6788, 0b22, bdbb, ab6a, acadia17_212w, caadria2017_056k19, ec14, 9e78, c30b, ce59, caadria2017_009r4, caadria2016_559y23, sigradi2013_263, ecaade2017_129oo, b077, 7e04, acadia17_178cc, 0ec3, 5a64, 02ae, 4025, 3c8c, 0800, bde5, dfc3, 6086, a4a9, 5dcb, aa07, caadria2016_147l6, f9e3, 2f6a, acadia14projects_357ay, bcfa, f964, 73f0, acadia17_154aa, d6f5, e134, df8c, caadria2016_425c18, aec8, b5d7, ecaade2016_243e65, 266b, acadia17_648mm, 4f4f, ea16, d6a0, e703, ecaade2016_071k19, sigradi2013_389n, 69cf, f76b, d718, ecaade2015_285z62, 9754, ffdb, b8c9, deda, f075, 14d0, dd86, 8b61, a89a, ead0, c3a9, b4e3, 1068, 91ac, ecaade2015_110i21, 0b0e, e055, 10b6, acadia14_247u, 6e86, 2ec7, 32ef, ijac201412402k5, 90d9, 71fe, 647d, bfd0, cfcc, ebf9, 1167, f02f, 3dfa, f3f2, aee7, 5d72, 1539, c285, caadria2017_122y31, 3db7, 862c, acadia14projects_517m, ijac201513104k3, d6ad, f986, a29a, e78e, c430, acadia17_221gg, ad15, 41b2, 4b45, 5f10, acadia14_681au, 10ea, 8170, caadria2015_185o27, 5019, 8626, 0978, 71c5, 6b11, fd9a, 4ba6, ecaade2016_067w16, 8eff, 82f5, acadia15_451t19, 1d1c, ijac201614407l4, 02aa, ecaade2015_48d8, ecaade2013r_018p9, 1f4a, 1b2b, 580f, 3a07, ecaade2015_22m4, ec10, 756d, acadia14_479t, sigradi2014_045b4, caadria2015_220g34, caadria2015_102w15, 68fd, bd6c, f2f1, dd95, ecaade2016_221s56, 7119, ec3a, ascaad2016_030g12, 2021, f550, 8e2c, f370, 57ea, 07ef, e862, 94c0, d1f5, 5f74, 68cf, a26e, sigradi2015_12.297l28, 46b6, ecaade2014_138h30, a22d, 39d6, 67cb, ecaade2013r_002b2, b56b, 4041, c085, db4a, acadia16_174b12, 2a7d, da65, 890c, sigradi2015_3.268o5, 3690, b4f5, ijac201412204t2, ijac201412401y3, 4dad, d75f, 65d3, a5c4, 8411, acadia16_140p10, a939, ecaade2016_175h49, ee80, 9470, 295b, sigradi2015_8.186t12, 0a9e, ef4e, 5564, 1e52, 3ff6, 1249, 04ae, caadria2016_601k25, ecaade2014_084m19, 3620, ec27, f500, 0cbc, d714, 8ce2, ecaade2015_215r47, bd73, 98e7, 491b, ijac201715103f, ecaade2017_076u, d3f1, 1675, acadia14_435d, c6b2, 7f50, 0de1, sigradi2014_036p2, 19a8, acadia14projects_555d, 196c, 785c, acadia14projects_101ah, bbdd, b675, 768a, 6bcb, sigradi2016_654vv, acadia17_456ii, 72ce, 5ed7, 6962, acadia17_542zz, 2d7d, 2307, ede6, 6012, ecaade2016_067k16, de06, 9f89, 89fd, ecaade2014_084r19, c517, 37b9, ecaade2017_029r, acadia17_38pp, 4ba5, ecaade2014_070f16, b5c3, f803, ecaade2014_186g47, 0dc2, 946f, ecaade2017_032qq, b047, fb3e, 9c24, 5f51, d3bb, d456, 2c61, acadia14_339ar, e1fa, 8dbd, sigradi2016_777cc, 23c5, aede, ecaade2015_206g45, 267a, 4f32, 11dd, f1d9, 480e, 45f3, b873, acadia17_590g, 9b83, 7f53, 9783, acadia17_284n, 97d6, 6ce2, 5958, ecaade2016_074j21, caadria2017_081n24, 5eed, ae0c, 0b77, ijac201614407n4, b384, 7678, acadia17_247oo, 1348, d64b, ecaade2013r_004s3, acadia14projects_145ah, ecaade2014_086r20, 288a, 8cf5, 5795, 49af, bdb6, a2e3, 63de, eb6e, 658b, 9f3b, caa4, ijac201412205x3, 5ea0, caadria2017_081y24, 5a51, dcec, 3083, 8b37, 7ee8, bcfe, bb2f, 2b28, 84ec, caadria2017_058r20, 9c7f, acadia14_681av, 45e8, 02e2, ecaade2015_64c13, ecaade2016_068i18, acadia14projects_43ak, 53ca, fffc, ce6e, a020, 2201, 8055, ecaade2015_101i20, 529d, ijac201513303r11, a62a, d9ed, 6c99, acadia16_124b9, 4382, 49df, 47b4, ca38, 60cc, 4485, 08c5, ascaad2014_004r2, c2c5, ecaade2016_123h34, 2a3e, sigradi2014_015a1, 388d, cf68, caadria2017_001g1, d112, ascaad2016_022z8, bd59, 334c, 9bc7, f75a, 6855, 3319, fd5e, 4586, 66a9, 02b5, ef45, fd80, acadia17_600z, 72d6, 035f, 7f37, e1b5, 9ed3, 2f11, 7a6d, ecaade2015_206w45, 4aff, 8bf0, 93d2, 57ec, 3190, caadria2017_175j43, 9b4e, caadria2017_163j40, d38b, 47d4, d761, 81fe, f5ce, 5f2a, b3c4, be8b, d337, 015a, 51ac, 6dde, acadia17_248b, e775, acadia17_474l, e85f, e526, a97c, f633, 297c, ecaade2015_325b71, 2651, e80c, 6fc1, c900, f872, 189f, d72d, 5fa5, 5a4f, sigradi2014_345w9, 0e2d, 047d, 1048, 1d65, ecaade2016_130m36, 9fae, 1de7, ecaade2014_023e6, 5efb, b582, 86a3, 03cf, c644, 10a9, fdd2, 95a9, 88ef, c2a0, 078a, a993, 9f9a, f5e5, 6aec, e64e, b35e, sigradi2016_407y, 64ae, 80d9, ecaade2015_233w52, sigradi2015_3.11i2, f30d, 53a8, 1c19, ijac201513105s4, 5142, 6f0e, acadia17_637i, 7137, 7fee, 775a, aaa6, 3a28, acadia14projects_445ac, f21b, fe4d, fc28, 7a25, 5fac, bc94, 6405, 2900, ecaade2017_047n, 3670, 91b1, 6613, d798, ecaade2017_255c, ca19, 77fd, 3b18, d844, c965, ecaade2013r_004a4, ecaade2017_130a, 2c5c, 4b01, fe81, 748c, 86f5, a706, bb84, 44e7, d28f, 3bfe, 28d5, 96d4, acadia17_238pp, acadia17_648o, fa14, ecaade2016_136t38, ecaade2015_233y52, ecaade2015_138u27, 551a, caadria2016_333s14, 46d5, ascaad2016_028i11, 0299, acadia17_177s, ad55, 2e21, ec6e, c70b, 6aae, e47e, 9b40, f2e3, f76a, 389c, 8c61, c3de, caadria2015_208l31, 0c2f, acadia16_164s11, acadia17_391tt, b5ca, 44bd, 01b3, b25e, 3ff0, c674, ecaade2016_055k14, 2e14, 83e1, caadria2016_229u10, 2e46, ascaad2016_046m19, 2dc5, 158d, b92c, 1e7d, ijac201412307j3, 9ca3, 0c1e, c350, 509f, 07f8, f7b8, 38ed, 87cb, ce03, ecaade2017_302bb, 88e7, ijac201412304h1, ecaade2016_037c10, 3604, df2d, f578, a46e, 31de, 50da, cf2e, a114, bb8d, caadria2017_041x12, ecaade2015_302l66, fc54, c8e3, 1d76, e252, ecaade2014_133s29, 78c3, 16d3, 388e, ijac201412407h1, c5b9, be3a, 1951, 2a6b, eef6, ecaade2017_189uu, 98d4, sigradi2016_470y, 12c5, b72a, caadria2017_018z7, 364f, f242, 3f96, 7de0, 86c7, d8a5, 594b, ecaade2015_77v14, 22b3, 3e9a, e8e6, acadia14projects_145v, 56a5, ijac201412302k7, 00af, 28af, acadia14_125u, 3b3b, 63aa, 3a2e, bc4e, sigradi2014_192o6, ecaade2017_009u, eb9d, be49, sigradi2016_560q, d206, dd34, a929, 6d75, 4794, a62f, b587, 7ca5, c97f, aaea, ecaade2017_146ff, ac94, acadia17_18b, 679c, be62, 8c51, 7107, 5ee4, 1edc, acadia17_348a, f182, 2a16, eedc, 7e1f, caadria2017_048u15, a215, e709, 24cc, ecaade2016_157b43, 77a7, ijac201614207t11, a5c6, caadria2015_105g16, 3594, fc82, ecaade2017_053d, 1fae, 89e4, 9033, 070d, 3663, ijac201614305w2, a0a3, fd90, 6fc2, 580e, 3d84, e27f, 1ce0, 8e13, 382c, sigradi2013_28n, acadia14projects_167z, 5185, d1f2, sigradi2013_285f, 04ec, 324a, 3cc6, f6fa, b392, 8f59, c02d, 52b2, 166b, 4a14, 3bd7, 33cb, a704, 8f6b, 032d, sigradi2014_303e5, 0a4b, a947, cab9, sigradi2014_123v9, 6dfe, b20b, acadia14_43y, 644d, a376, 8450, ascaad2016_054x21, e68c, f84e, ddc0, e46e, 815b, 62ee, c4fe, b612, 9ed8, acadia14_699m, caadria2016_673y28, sigradi2015_10.378d23, f2ed, c412, ecaade2016_110e30, f526, e084, ecaade2014_052o12, 63c7, sigradi2015_10.309d22, 57a1, caadria2017_113x29, e692, 042d, ecaade2014_182a46, ascaad2016_038u14, 8313, ce4e, caadria2016_611m26, 2425, 8448, b3e1, 328e, ecaade2016_094r25, 45e4, 5bca, 73a2, 6c4d, 597c, 43e8, 0fd0, 743b, db1b, acadia17_231s, acadia16_344v20, 9ede, aa9b, b758, 2fe7, 03dd, c289, ijac201715106g, sigradi2013_375, d37e, fcd8, ecaade2015_48k8, 1ed1, ecaade2013r_008o5, 3ecf, 3b4a, caadria2016_147j6, sigradi2014_213o7, e81b, 379e, 9a40, 6f48, 71b0, sigradi2014_132y1, 34b2, b111, 3042, ecaade2014_186u47, caadria2017_016j6, fd4c, 7dde, ecaade2016_224r59, f531, d3d1, c0b7, 051b, ca64, ecaade2017_013uu, 3dce, 26e5, 55e1, 7947, 4ea0, ecaade2016_161v43, ecaade2017_308w, 4221, 6756, afd1, 3662, b0a7, 519c, ecaade2016_055f14, ecaade2016_151n41, b508, sigradi2014_213w7, 3151, cf22, 600f, c55b, 52b9, 38e6, 0d71, sigradi2015_9.152n16, 70c9, sigradi2015_9.152y16, ecaade2015_81u15, b79d, 4aa2, 3647, caadria2017_030a11, d9aa, 54ae, c47b, 96be, ecaade2015_172b37, sigradi2014_345d9, ef1e, acadia17_28w, f615, 319c, 6715, 1e3b, 9294, ijac201614201g7, 638f, 30f1, ecaade2016_bkoo65, c3b2, ecaade2013r_018f9, ecaade2017_181v, 3781, ascaad2014_032r9, bec1, a098, 4243, ecaade2017_271k, 67e9, 216d, cb3e, 55ac, 5397, efec, caadria2016_755n32, 8f79, 0bfa, c8c7, 0b7b, ba3f, 92a5, 7330, ecaade2015_320l70, 655e, 6ffb, fc8a, 4045, 3a7a, 361b, d132, acadia14projects_655ae, caadria2017_051e17, bfa0, 2764, 5655, 1018, 55db, a472, acadia14_479n, 0e38, acadia14_117av, e03d, 9198, ecaade2014_233w59, 5ba1, 56b9, a5ec, caadria2017_163w40, ecaade2014_044t10, c8e0, 438e, 4550, 2016, 9e7d, 4f6e, 9731, bd67, 4ac8, bd2e, caadria2016_457h19, 5391, 49f0, 37b0, ijac201513205g8, 3946, bb44, bb3e, d8ef, 3650, ecaade2015_241g55, 9847, 807e, 2102, a644, 05e2, 3994, 2d8a, 207a, 0eae, c3d3, ecaade2015_21l3, 9dbd, ijac201412402u4, 5e13, b64c, 3e5b, acadia14projects_357at, acadia14projects_463j, 5578, 3013, d815, ecaade2017_083kk, 8cb8, b130, acadia17_323p, 263e, sigradi2015_9.347b18, ecaade2016_161w43, 75aa, d4b4, 360f, ecaade2016_152y41, ecaade2013r_007c5, 0065, d5bc, 3ed8, 2476, a297, ecaade2014_138f30, ecaade2015_318s69, a1df, 39e6, sigradi2015_2.213t1, 7c65, 430b, fd76, 4b00, 09c7, 6872, 75a4, b920, de78, ecaade2016_129w35, c982, 7fa2, 849b, 94ff, 93ff, 9e1b, f0a8, 5d60, sigradi2015_8.186z12, 722e, 2a9e, 03bb, f59b, ecaade2014_130v28, caadria2015_233h35, caadria2016_663r28, 829d, 3062, 4a89, caadria2017_004m2, fe3d, 25a5, 3164, d46b, d8aa, ecaade2017_152rr, 0290, a46b, a292, e786, 13a8, 2b4b, ascaad2016_046o19, c097, d551, ecaade2014_225u58, d3a3, b088, 38a5, caadria2015_070f9, 1cb5, bc43, 30ad, 61e0, ecaade2016_028h8, 9a5d, c46e, 6029, 765b, f504, sigradi2015_11.142d25, 74e1, ca9f, 007f, d412, sigradi2016_450zz, 36a7, ecaade2017_142ss, ecaade2017_057ii, d62f, ecaade2013r_019b10, ecaade2016_087u24, f58a, cf26, 0b1d, 9257, caadria2017_129w34, a3a6, da7a, c183, acadia17_391a, f88c, 1a86, c24e, 7a7f, acadia16_308f19, d723, caadria2017_016a7, fa8f, c98d, acadia14_479a, 4ec8, 9cf8, 4e18, acadia16_244x15, 94e9, 3771, 4559, sigradi2013_189r, 56f0, sigradi2016_751mm, 9023, 7208, 5b17, 56bd, 81ae, a795, 1e2d, e992, c2bd, 9490, fa1b, ecaade2015_53m9, 17db, cb4b, fa1c, b746, acadia14projects_479az, ecaade2013r_007g5, 6c3b, 1e6e, 75e8, cd30, 7f99, a524, 9886, be95, 0d1c, ecaade2014_072t17, 1996, aa75, 06dd, 68ee, sigradi2014_345i9, fa7b, acadia14projects_463r, 034e, 16db, 0635, 851e, caadria2015_156g24, ecaade2014_188p48, acadia14projects_235s, 1956, ecaade2017_290ww, bd79, 72b1, 0aea, caadria2017_163a41, 1108, 2458, 73ba, fd15, 3f09, babd, ecaade2016_130c37, 04c4, fdbb, 55d0, 21a2, c67e, 21eb, 2ec2, ascaad2014_013v6, 1086, a8fd, acadia14_317r, ecaade2016_217c56, ecaade2015_114n22, a79b, ecaade2015_114y21, a02e, 8171, e495, b05f, 75a7, ecaade2015_336e73, 9130, caadria2017_086o25, 3d72, 8674, ecaade2016_123x33, 4d0b, 4628, ecaade2015_86e17, 8e6a, b04b, 953e, 7b8a, a753, 7b91, c9f1, ab58, ecaade2014_208a54, 3173, 5939, c624, 9203, cbb2, 340c, 6cc3, 6057, 3829, acadia17_350ii, 0272, ecaade2016_046d13, c068, 3e00, f2fa, 8a3d, 6b2e, bbdf, 4d13, 5856, 42d3, caadria2017_037a12, ijac201513105m4, caadria2017_056o19, 21ef, dc9f, 5bc7, ijac201412406m9, 618d, f384, acadia17_248xx, fc60, bf2e, ecaade2014_192x48, 8071, f7f2, 175a, 67d2, 8c37, 4671, b7f7, 07c6, 5893, ecaade2015_114s22, ea8a, ecaade2017_087o, 23e2, ijac201614208x13, caadria2016_229p10, 5c3a, c9af, e814, a140, 5353, ecaade2014_153m36, ecaade2016_087n24, caadria2015_203j29, sigradi2013_390s, b36b, 9655, caadria2016_767v32, 3ee1, 11c7, 7430, e27b, 4258, c72e, db88, 1b70, 3194, 83f1, ecaade2014_169r42, a0c3, e9b7, d56e, 3f7c, ecaade2015_273d60, b071, a8cc, 6585, f799, 7388, 2bc0, 67a6, 334b, caadria2016_871m37, 9095, ecaade2017_210t, 6b3e, eaf3, f387, sigradi2015_11.34w23, caadria2017_009g4, c4b7, acadia17_382nn, 89d3, 4fbc, 74ca, caadria2017_023i9, 8d17, 7877, 9b69, a01e, aa2e, ecaade2014_024p7, 227a, caadria2017_043d14, 6c5d, ascaad2016_007v3, sigradi2016_467o, c02a, 0690, 2b4c, e6b1, 5059, e1c8, 1324, 4cd6, ecaade2017_208a, acadia15_343f14, ecaade2015_103n20, d023, caadria2017_080k24, acadia17_426e, 72c0, fc34, ddc2, fc25, dac2, 7e2b, d7d0, 1126, 6ec2, acadia17_258j, f72f, 4466, acadia14_435ar, 9a44, sigradi2016_690ww, caadria2015_164c25, acadia16_344c21, 3f29, 2944, ecaade2016_243f65, bf90, 5eb5, d1ce, a8a7, acadia14_497x, 8742, 4b6c, 7b6f, acadia15_451s19, a94a, sigradi2016_385ss, ecaade2016_011x2, acadia16_164y11, ecaade2017_308hh, acadia14_311r, acadia17_71vv, 6406, caadria2016_611k26, 611d, ecaade2017_021k, 4c95, sigradi2016_615aa, 6400, 7028, 8513, b8aa, 4a87, d9bd, a584, 9f2e, acadia14_177ag, 326f, 061e, 643a, sigradi2014_128z9, 3705, e7d3, a86e, 641f, 0328, ecaade2014_035x8, 90a2, acadia17_81h, 5b64, 6f36, 8f32, efb3, acadia14projects_347ao, 2318, 8fe3, ef57, 8074, 487e, ecaade2015_215s47, 1801, sigradi2016_375i, acadia14projects_281t, 5a54, ecaade2014_180n45, 141d, 99ea, f1cd, sigradi2014_281b3, 9687, be97, f40d, ecaade2017_101r, 3313, 04dc, ecaade2016_095l26, 4795, c125, 1cee, f383, ascaad2014_024c6, a8d8, d00a, sigradi2015_4.52l6, f848, cb26, 9f02, 5892, 36b2, 349a, ee27, acadia17_257e, ecaade2015_227e50, acadia14_627ay, c041, acadia17_637h, 7480, 38a1, e0a5, acadia14projects_619ac, 0a41, 8f04, 5415, ecaade2017_151y, 2311, e484, cad1, b6c8, d712, d88e, 9a04, b479, db9c, 4792, af42, 09cb, acadia17_520y, 5d3f, d95f, ascaad2016_013b6, f512, 2ba5, 9147, adf2, f4e3, ecaade2016_165t46, c88f, ecaade2017_230a, acadia14_579aw, caadria2017_015f5, c1d1, d0ba, 6ccb, 8dcc, ecaade2016_tkoy66, 0507, 205e, ab65, 31df, 664f, 0d5d, ijac201513203n7, ecaade2016_071p19, 51eb, bce1, eeec, 0fe8, 75fa, caadria2015_178y26, 8bbf, 5690, e5f4, 2358, aae7, 19b1, caadria2017_165s41, acadia17_464ww, ecaade2015_48l8, ecaade2015_53z8, c4b6, 9d1a, aae8, a26c, 0e56, 2492, ijac201614305e3, caadria2017_118y30, sigradi2015_12.19w26, sigradi2016_815hh, eb57, ecaade2015_332r71, caadria2016_851e36, sigradi2013_267a, 0326, a9d6, 6e78, 9cf6, 9e5f, acadia14projects_229l, ascaad2016_004s2, 027d, caadria2015_139p22, 447c, 6a2f, sigradi2014_070a6, c4a6, c834, 80d4, sigradi2014_048c5, ecaade2017_277zz, db60, e083, ecaade2017_091b, acadia17_464g, 595e, 0484, cd73, 00c5, caadria2017_129v34, 7e4b, ca65, ecaade2017_108p, 6436, ijac201614302l1, 21f4, sigradi2015_7.203f10, 04d1, 7f91, f070, 7132, 879c, ijac201614207h12, 3bec, ba4a, acadia14_609an, 7925, 99a0, 86cb, f8f1, 36c3, e291, ascaad2014_024g5, 1ddc, d77a, c750, 85bc, e234, 9d73, d3c1, b911, sigradi2014_339z7, b860, 0ab6, 12b3, ecaade2016_021s5, 344a, f324, d6a5, af7f, dfdc, acadia17_640cc, 3339, b59c, 9404, ijac201715102v, ecaade2016_154d42, 734a, 7535, c637, b3f0, caadria2015_081m12, 06aa, 6cd0, 0fa0, 2b21, ijac201513303u11, 2077, 3798, be30, c6fb, 9d76, d51a, ea95, 543f, 7dcf, 9890, 16d4, ecaade2016_158d43, ecaade2017_215gg, 6bf6, 190d, ecaade2017_277uu, ecaade2014_224u56, dd03, 00fb, ecaade2017_230rr, b3eb, d240, f5b8, 2ce4, ecaade2016_091h25, 495f, 161f, 322f, 3af3, sigradi2015_12.107h27, b4f7, 8531, 301c, 08a0, fdac, caadria2017_040k12, c7cc, 9c92, c5bd, 9859, acadia17_360yy, 00ad, b387, 9b86, e2c9, e29e, ijac201513105c4, ijac201412405e9, 2168, 6743, e5b2, ascaad2014_034j1, caadria2017_182v43, 0cba, 34e8, acadia14projects_63af, 4b3b, 6ae9, cc4e, 93fc, 84c5, 87c2, 3bc7, sigradi2016_420uu, c6c4, acadia17_390nn, 0c48, 287f, ca63, e3cf, d41f, ascaad2016_040e16, ebf0, ecaade2016_063v15, 81c8, ecaade2017_243dd, 468b, 3bee, 4a95, ecaade2016_223h59, 44f0, 0be1, 306a, ascaad2016_028b11, 5f20, caadria2015_209w31, 60d5, 026d, 4f89, 8e40, 817b, a8d5, 78da, b90c, 2a8e, acadia17_669n, 296d, 7feb, 98b6, 2cda, 1078, 0ea8, ijac201513104s3, 94e6, 4db4, d9ff, 6641, acadia16_372f23, 7cd6, 2b4d, ecaade2017_056vv, ecaade2017_198j, e41f, b0da, b4d5, acadia17_170l, f6c7, 5606, ijac201513201e5, 0de2, sigradi2016_465l, ecaade2016_163l45, e774, caadria2016_055o3, adc2, 9834, caadria2015_073d10, 07d5, 4add, 42f6, sigradi2016_360p, 22b1, acadia17_62zz, f320, 21a6, ecaade2016_222i57, de17, 39d7, 7f92, 5daa, caadria2017_118u30, 07c9, acadia14projects_33af, ecaade2017_215oo, b9cc, sigradi2016_809ss, acadia14projects_463g, 8dba, 6c31, 959a, sigradi2014_157e4, 8bb1, 35bf, fb5c, f497, acadia15_451j19, 4c15, sigradi2013_358a, 8433, caadria2017_135d36, caadria2017_079d24, 15bb, 6f47, f590, sigradi2016_732b, ce41, ecaade2017_grid, 3bd4, 028b, 83f8, 685d, 6076, ecaade2014_111m25, 74fd, 924b, 60f1, acadia15_274j11, 994b, 9113, acadia17_349s, ecaade2016_221v56, 107f, dd8b, c7f4, 6d8f, e63e, caadria2017_016g7, sigradi2013_189, ecaade2014_232v59, ecaade2017_201g, 3a41, ca22, acadia17_678xx, 4b0c, a03d, ecaade2016_118u31, 0b3e, ecaade2017_046m, 49b3, d063, 027b, c437, ascaad2014_037n2, a4c1, 5a7b, e752, ecaade2015_206v45, 40c7, d292, f5ef, ecaade2017_208h, 7c4a, 6381, 1f53, 3043, c978, 9bc4, c130, b45a, e3be, 0497, 7db8, fc2b, 3eae, 6c37, ecaade2016_217m55, 19a9, 02db, 558a, 3d1c, sigradi2013_150, 1b22, f325, 7566, 2d0f, acadia17_62jj, b9eb, 00c2, acadia17_247mm, sigradi2016_440ff, d945, 0460, 5b27, acadia14projects_135aa, 754d, d55c, b60c, acadia14projects_91r, f4a3, acadia14projects_479k, b883, c76e, 904d, a27e, cfe1, 590f, 536c, eda9, 09da, caadria2017_058i20, a66e, 5945, dfa7, sigradi2016_490ee, caadria2017_017i7, d2d2, ecaade2017_291z, 4674, caadria2017_009m4, 2596, d7f6, ecaade2015_92w18, 31d7, f21c, 8564, 5082, da5d, 52cf, ecaade2014_072b18, ecaade2017_254kk, ecaade2013r_009w5, 9e7a, 8a6c, 28bd, 794a, 0371, bad7, ecaade2015_293f64, fb41, c0f6, 8d4b, 718f, ba8d, af98, 9a01, 6b8a, 9bf8, dbae, d406, ecaade2017_214v, ecaade2017_282n, 89f4, caadria2015_206b30, 61c5, ijac201412404w7, a97d, 0630, ecaade2017_029t, 6ba0, ac82, a4e9, e493, 5cf9, b2d9, ecaade2014_220j56, 6b79, 2180, ad27, f911, 96f5, 0787, 4460, 80dc, c2bb, 6e36, d6d7, 96af, f680, sigradi2014_247l9, afc3, ecaade2017_164aa, sigradi2015_8.47f11, caadria2015_061j7, 9630, 4244, 784a, 646e, acadia14_479l, 3322, 3773, ecaade2017_192e, caadria2017_183d44, b73e, 3f2a, afd3, acadia14_555d, 1d6a, deb5, ecaade2013r_013z7, acadia16_280a18, 0bfd, 1886, b163, ecaade2015_211x46, 4dce, 403f, acadia17_492ii, 43dc, 2e26, acadia14_565l, caadria2017_021g8, 25cd, ecaade2016_127b35, ecaade2016_040s10, sigradi2015_4.219e7, 893e, cf48, 9813, 2823, caadria2016_147h6, 05e5, ecaade2015_118z23, acadia14_523as, 20dc, 0d94, f09c, ascaad2016_044z17, ace0, 2f05, 67bb, ecaade2016_015w3, 34dc, acadia17_26m, be5e, ecaade2014_010o1, 2b23, 48d4, 42dc, e46c, 884e, fbe2, ecaade2017_172v, 67e3, dd18, 8349, 4210, 46f5, 35b3, cee0, a54c, acadia17_127ii, 38bd, 6728, ijac201614101j1, 6c02, d957, 995b, 2061, 7dc5, a03e, d0ef, ecaade2014_111w24, 8cd0, c5d0, ed33, caadria2017_069b22, 30d4, b974, ecaade2017_077qq, 6a29, 5b0f, ecaade2016_127a35, 8f36, 2b0d, acadia17_72n, 6d29, 8d53, 23fb, ecaade2014_140r31, d70c, 0b3d, ijac201513203r7, ecaade2014_168z41, acadia17_413x, 02bb, ascaad2016_045b18, 5985, 774a, 85fd, 67eb, 1979, 9cd8, ascaad2016_012s5, acadia17_329x, acadia15_513z22, fa82, 6c35, a2f0, bbe4, 28f7, b467, 4adb, ascaad2016_048b20, ecaade2014_071v16, a375, ecaade2017_184jj, 2184, acadia17_424pp, 60ca, dc38, f239, 1207, 4009, ecaade2014_175u43, sigradi2016_695s, 9b0e, 5,7e+10, cd67, 04d3, 6f94, ijac201412403a6, 79de, 8cb7, 44a4, b644, ijac201412304x9, ecaade2016_120g33, acadia15_417b18, 2f6e, d6e4, ascaad2014_025k6, d3f7, 2fdb, ddac, c179, 9d34, caadria2017_041i13, 7185, ad0f, ascaad2016_010c5, ecaade2013r_009f6, 15a3, f6e3, b224, b34b, c1c3, ad5c, caadria2017_043x13, c593, 0bde, a036, sigradi2015_12.297n28, 2fbf, 9061, 27d9, ecaade2017_124w, ecaade2017_173ss, sigradi2013_32, b24a, ecaade2014_151v35, b052, 01db, ecaade2017_099ww, d6f8, 107d, d71d, 4fcf, c883, acadia17_562dd, d854, 96e1, 9304, ascaad2016_041p16, f2a9, acadia16_124h9, 1b4d, ac6e, dfe6, 6ee1, 4f27, ascaad2014_017l1, acadia17_473vv, e005, cbd1, ea73, bdbf, 2808, 1a61, 2068, ecaade2015_269j59, 1983, ecaade2016_130t36, caadria2017_086h25, 1bdd, ijac201614405p3, 2192, 23d8, 6d08, 0e96, c144, bc41, 1020, cf1d, 1fde, acadia16_24s2, ed6d, d74c, dc44, ecaade2015_101d20, c426, 3dcf, ee97, 6c63, b232, sigradi2013_41g, d4cb, sigradi2013_271s, caadria2016_819r34, ecf4, 9671, 8faa, 753c, dbc9, ecaade2015_230m52, bcc3, ab64, 5c95, 0558, 7293, fda9, ac1a, 372b, ascaad2016_010d5, ed60, acadia17_164yy, 2501, 82ac, ecaade2014_023m6, 4384, ijac201715105xx, acadia14_199ai, ecaade2016_151d41, acadia17_170g, 0ea3, acadia14_691aw, ecaade2017_144w, 329f, eb0e, c88a, 79fb, 6d3b, sigradi2016_817a, c818, 3861, cb96, aebe, caadria2017_190n45, 85f3, 0154, 2b25, 6ba3, 2c5e, 3889, ecaade2017_201qq, 0550, 4a44, 13b1, 110e, d910, ce09, acadia14_177u, 447e, acadia16_236i15, 43be, sigradi2014_238y8, 01a7, e2f5, ea69, d41c, 79d5, 9231, aa53, b3a6, 9d89, a0e6, ecaade2015_64k13, ecaade2017_253cc, d343, sigradi2015_8.47d11, 11a9, 7468, acadia17_28cc, acadia16_402p24, 07b2, 952c, 65c1, 6bfd, 9dde, 81b9, 2037, 4b1d, 0358, acadia16_196g13, dd07, 5914, 3c01, 9297, acadia17_392o, acadia16_478s27, ecaade2016_210e54, 7c95, f166, 8ca5, ecaade2016_224t59, 87e0, 98da, 0fef, c987, e515, 7eaf, 6f98, f256, 19fa, 5fbd, caadria2017_023y8, 83ab, ecaade2014_052p12, 2619, b797, 25ef, acadia17_640v, 99d2, 4325, 9c77, 9a79, ecaade2015_138d29, 430d, bed1, ccd4, 1110, 9a8e, cb22, 4234, 83dc, b258, 893f, 7e72, d205, efbc, ca44, e465, f735, f528, ecaade2014_052i13, bf86, 167d, 8c93, sigradi2013_414s, 1318, 38e7, 7a50, ecaade2013r_009y5, 6307, 001f, 595b, da6f, 27b1, b64f, b395, caadria2017_185p44, b5c5, c00b, 0cac, 314e, ecaade2017_023ii, 391b, ecaade2016_163z45, ecaade2017_003i, 27bc, 49d2, caadria2016_851k36, 7ee1, acadia14_347au, b861, 1679, ecaade2017_282z, ecaade2014_030g8, bb54, ecaade2016_007e2, e1a9, a427, 55d3, 0433, 1542, ecaade2017_053p, c3d2, c8ad, ascaad2016_006h3, 6dbf, 182b, 8985, 1d28, ecaade2014_224y56, aad3, eba2, 86c2, ce57, 4e68, 5b05, acadia16_260f16, f48d, 6a4b, 0ac9, 2f99, 5ba8, a638, caadria2017_023w8, 42ed, caadria2017_174w42, 9843, acadia17_91xx, ac68, ecaade2014_044f11, 72df, d9ab, 3be4, 367a, ecaade2016_089w24, 429c, caadria2017_051p16, d116, c6ca, f926, caadria2016_013u1, 6f70, 1673, 8ee6, 6b5d, 2935, 42b9, 227b, acadia15_311k12, caadria2015_108m16, d73c, 6403, ecaade2017_213c, cd68, 74c9, c4ec, 09c4, a829, fa7c, 32fa, sigradi2013_117t, ecaade2016_128i35, da6e, 8117, acadia14projects_301i, 0e64, b8cb, 25e4, aceb, a3cd, acadia17_570dd, acadia15_333x13, 458d, caadria2016_219e10, 7de3, acadia14projects_291ay, 877c, acadia14_167u, bf1f, 8063, acadia15_497e22, ecaade2015_140e30, sigradi2014_070w5, 2cb0, d423, ff08, 9371, 6702, 1f2e, f46b, 2394, b210, ca9c, 27d4, acadia17_382xx, 9533, 90bc, a986, ecaade2015_77b15, acadia17_247ll, f24d, 446b, acadia17_392i, acadia14projects_719i, f862, 6d09, c131, acadia17_177e, d586, ecaade2017_059jj, ea25, 5aeb, b74b, caadria2017_096t26, 912c, ebf4, e6ae, 4e42, f4d3, 1953, 8ac9, 82ef, acadia14projects_671k, caadria2015_090c15, 2812, aa80, acadia14_145n, 6cfc, acadia17_52b, 8304, 4743, 55dd, dba0, 3b9d, acadia14_627b, 8014, ecaade2014_145l33, ecaade2017_256ll, c9c5, 0d04, 2a83, 4bc1, 45a8, ecaade2016_077x22, e8d3, f341, f560, d303, 1124, 1767, caadria2016_343n15, 98e9, acadia14projects_699u, acadia17_534hh, 1274, 00e5, 0cae, 2eb8, ecaade2015_13s1, 02be, 6d45, de80, 24b8, 5301, 73ce, 5a85, 4771, 7ff2, 62cb, acadia14projects_101ap, eb82, ascaad2014_026h7, 04b6, af40, sigradi2014_144a3, 01a9, c537, dca7, 7dd7, 54b1, b1b0, 59a7, ecaade2016_058z14, e398, 8435, 7eab, 1b37, 41ac, bbf3, a2f7, df44, 2b6d, fe1a, e43e, 8923, 9887, 4d62, 5f52, a372, db7e, 92ea, 2dcd, ijac201412207d5, ecaade2014_100f23, 39f2, ecaade2017_101s, 0f93, ecaade2017_066p, f455, f1fd, 7a1f, 0f98, 70b3, 81d1, b70f, ecaade2016_033h9, eeb5, 771c, sigradi2015_10.140i19, 3233, 385e, caadria2015_220i34, acadia17_648bb, sigradi2013_52g, ecaade2014_145e33, 121e, caadria2016_405b17, acadia14_257aa, 797f, 390f, sigradi2016_814t, caadria2015_043h5, d7a0, caadria2016_819v34, 06c4, 6846, 31fd, acadia17_435ww, 8163, 595d, ijac201614402t1, 51fb, sigradi2013_41, ecaade2017_264xx, d956, acadia17_62ii, 89fc, ecaade2015_284a62, 557a, ecaade2014_065a15, 10d7, sigradi2015_11.196j26, 3025, ecaade2014_224d58, acadia14_661i, 0b03, edb5, a97e, 8c18, d126, 79ee, e89c, acadia16_254e16, 3276, 33e1, b3b1, c6ab, 2986, c8eb, a56f, 226b, cce2, 2472, 4bc6, 1dcb, 150b, 7c5c, ijac201412303l8, e3dd, 689f, 277d, ad32, 640a, 6e9d, 989f, sigradi2015_8.41v10, bf78, 2983, 9057, 1ead, 10d6, acadia16_488z28, ecaade2014_180w44, 03f3, f8e1, 7f90, ecaade2014_132f29, ecaade2017_133c, f319, 9202, 04ee, 3e6c, 1837, 8ebf, 26de, 5d88, 447b, acadia17_296v, bea1, 6efb, a757, fdce, sigradi2016_382cc, 2f73, fd7b, b98d, 9afa, 26ab, acadia16_450n26, acadia14projects_565m, 4d2d, sigradi2015_6.151h8, 7588, 4446, 7001, sigradi2015_6.183m8, eba1, acadia14projects_135z, 9573, 6fdc, 29ad, ecaade2017_ws-archieduy, 5034, bc18, c80e, a13f, ecaade2017_046xx, 4544, 1804, b824, bb06, f812, ecaade2014_195o50, ijac201614403m2, acadia17_257d, dd0d, 1156, 5e8e, 993d, fffb, eefe, caadria2015_108v16, c375, d3f9, acadia14projects_339ab, ecaade2014_112l26, e7fe, 771b, c7ba, 8a8e, cdd7, 3677, dfb4, f781, 6330, 77b3, ecaade2014_127k28, 2f56, 4b7b, 819d, 798b, ecaade2017_057j, 3c02, sigradi2015_11.34e24, 198b, e6c8, 0be9, a700, 898f, 7598, c873, 3c0e, efe5, 2e7a, 08d5, ascaad2016_044x17, c185, 6258, ecaade2017_046f, 0830, 4b52, ecaade2017_302kk, 1c53, acadia14_317y, bf08, sigradi2016_408bb, 2468, 2942, 2770, ed06, da9e, ecaade2014_053p13, 3137, 63d8, 4a88, ecaade2015_248p56, afb8, acadia15_357y15, 1e21, sigradi2016_729yy, 1cba, sigradi2014_213y7, e0e3, 52d0, 7814, 9cd6, 31b2, e07d, 8cf1, b5f5, b570, aa70, 8325, sigradi2013_429z, b5fb, eb9f, 2da1, 049d, f312, acadia17_168tt, c97c, ecaade2015_215i47, 82c1, 1878, 50a9, 53ea, b9d2, 90d1, c1f5, 857e, 1fed, 72d1, ecaade2016_ws-foldings68, 7595, aadf, f3a8, c9c4, 6e2a, 821d, 19e8, aa01, 8127, 6aaa, ecaade2015_185s39, 3a71, 7161, a72f, 5055, ascaad2014_036g2, f371, 8c1f, 5e7d, 8cdb, 7d6f, ijac201513105v4, f83a, 3885, acadia16_206p13, 9527, 592d, ecaade2014_111p25, 3df3, e684, 8f9f, 4623, ecaade2014_023j6, ba65, b673, fab1, 7fda, 1f51, 55c7, b1a8, a430, 781d, 8502, bc0d, b971, a387, 9ae4, a784, e10a, ijac201412401e4, a889, 2e0b, 2ec0, 0e15, b7ae, 554f, ijac201614208z13, sigradi2014_018m1, 4e9f, acadia14_479w, 1de2, 09ab, ec87, acadia17_598zz, 0610, acadia15_274n11, caadria2017_023j9, b9f5, a28d, ecaade2015_64o13, beaf, 428b, 366c, eeb1, afc2, a96a, a26b, caadria2016_405t17, 3fa9, 8917, ecaade2017_201b, d98f, 8664, 56a9, 3e98, cb41, b274, 0099, ed91, 2ff3, caadria2017_118m31, 683a, sigradi2016_690g, 49fe, a40c, 1cde, 1363, 4a91, ecaade2015_332z71, 7f0b, 8f6f, 925d, 2752, 9f16, 2082, caadria2017_046u14, 6735, 9b0d, b3f5, dc3a, ffa4, 6e4e, f6be, daf4, 706c, 9e00, d1dd, 0fd2, ad04, bbb1, 2cc0, 9e15, a117, abf6, acadia17_82dd, f5cc, adaf, 6b77, e721, a475, 80ab, 132c, 0d3b, 0e62, bb5a, 12eb, 92c6, a4b4, 259c, 5ae8, d330, 4d8f, 91f3, ascaad2014_037m2, acadia14_177t, acadia14_53o, sigradi2013_183a, c99c, df3e, 7098, ecaade2015_248l56, 62a8, 367c, 06e9, 00a8, e90f, ecaade2017_019ii, c77a, 4d43, b1f7, 4cc5, ascaad2016_035m13, fd8c, ijac201715101i, acadia14_267o, ecaade2017_215n, 2000, 25b7, sigradi2013_52h, dbd6, ab38, 88c0, b6fe, 31c0, 1735, 0963, 768b, 6d90, f282, fde9, 76b4, ecaade2016_129c36, 8c3d, ed2a, caadria2016_105i5, 1ea9, b5f3, 7df4, 08e6, c16c, 90e1, 6747, ecaade2015_202j44, ecaade2017_269ll, b4b3, bb60, d782, 5953, 9c67, 9327, 2b6f, acadia16_260g16, 7490, acadia17_340l, ecaade2015_317a69, fa34, fe03, 75cb, 6995, 2b1d, acadia16_88n6, d0b3, acadia17_283a, acadia14projects_655z, 91c6, 6cbe, ijac201513103p2, 41e1, a8c4, 1853, caadria2016_477f20, 1b34, ecaade2014_224r56, ecaade2013r_003l2, dda7, b9ad, 504d, ijac201513206v9, ba25, 7bae, 31e9, sigradi2013_289o, 9598, a991, ecaade2015_332u71, bdb5, 7203, 63a2, fe58, d628, 231a, b5de, e045, 58c0, ca3f, d073, 3451, b34c, ijac201614202y7, ea4c, 2776, f16d, 4141, 4b4c, 8e8a, 0975, 55d8, cbb3, ef08, 1ea4, 5f82, 3398, cc76, 78c8, b5e1, cc6b, 1065, 2957, 30a9, d9db, 260d, c796, 7302, sigradi2016_690h, 3571, 0f41, 416c, 7b8d, ca00, baad, 0a90, 0e26, 01d6, cf8e, ecaade2014_156e38, 58d1, ijac201614407c5, 97ff, f7a3, 8244, 72c9, 27f0, f897, 0e0a, 1174, 02ed, 42cb, b793, 7fc2, 7758, f2ef, 47ee, f627, 9a3a, b52a, 7cb2, 33e4, 555c, f8a6, 1451, ef19, da7c, 7611, dab1, 0552, f4b8, 1e1c, sigradi2014_330g7, ecaade2016_158m43, 379d, e0b1, ecaade2014_162t39, ascaad2014_007i4, c014, a3bd, cb2c, acadia14_177ab, cfd1, sigradi2016_534nn, 74e2, 174e, a301, ecaade2014_024c7, ecaade2017_210u, ecaade2016_ws-intelligenty68, 8469, 4a51, ecaade2015_185t39, a815, 2a98, b56d, de2b, ecaade2016_217o55, f731, acadia15_333o13, 7389, ecaade2015_296p64, ecaade2015_22u4, 72c1, sigradi2013_268, 3caa, ba1e, ecaade2016_198i52, 25ab, 429e, 3e05, a76b, ecaade2014_195y50, 53a6, sigradi2016_792f, b256, d315, acadia16_352c22, 7b43, 9ddd, ec68, sigradi2013_389l, 8a09, 70d8, 770a, 3198, 7e15, 71cd, 9bfe, 1b01, 2a57, acadia17_534uu, 6a63, 21ba, acadia14_699f, a15c, 1e28, 7c7d, c08e, 74f7, c9b3, ecaade2016_230r62, 14d7, b1b3, 8e1b, 70e9, fe39, ecaade2017_009w, 6906, bf60, a86a, fa72, f3f0, 6471, caadria2016_095u4, fe00, 6155, caadria2017_035x11, d800, 70dc, f91c, ea8d, a5c8, ecaade2015_304d67, 6880, a650, ascaad2014_031f9, acadia17_163nn, 8e75, 029b, 7913, baa3, 1b0a, cc91, sigradi2016_385rr, 20ea, c225, 6175, ijac201513303m11, 2b9c, 242f, 4587, 0995, 9e24, 5129, e3ef, ecaade2017_037gg, ecaade2016_193p51, 34c9, a90a, 9f6e, 3770, caadria2017_165x41, 8586, 00a9, 73b4, 2d8f, 1e4b, 795f, ecaade2015_27o5, 5458, 4053, 25d0, 2e65, 08d8, 5bbc, 59c6, 4d11, ecaade2014_140i31, 783c, dcd9, d5f0, ecaade2014_052k13, 4cf1, acadia14_627au, sigradi2016_383ff, 6ffa, f4ce, 402f, 57f7, 9da5, a7db, sigradi2014_213r7, 2b8b, c332, ijac201412304x1, 8eb6, 286f, ecaade2016_210g54, 3bd2, f93d, c5b2, 72af, 2e0e, acadia17_162z, ecaade2015_171a36, ijac201715103ww, c36d, 21b5, dc4c, ecaade2016_136z38, dae9, fd81, b10d, ijac201412304e1, dc24, 22c6, ecaade2015_148n31, c0a2, cfac, 13ec, 5910, b341, ecaade2017_053j, 4b21, bfeb, 23b7, 12c7, 6dd3, 246d, 8ca1, 2f43, 590c, 00b3, c48e, 0bc2, b7e8, sigradi2014_037x2, da80, ijac201614105j5, fead, ecaade2016_225x60, ijac201614302j1, caadria2015_213p32, d9fd, ec2e, d99b, 617f, a0d7, caadria2017_174z42, e436, ecaade2014_168w40, acadia15_263w10, ascaad2014_017t9, 624e, 18bd, acadia17_59n, 35f5, 919a, ecaade2014_009b1, 2fb5, 3cd7, 7aed, af50, 5698, ascaad2014_012m6, 90e3, a24b, e73f, e563, c318, 01dc, 9e74, 8a2b, 429a, a6ee, 1395, 2ad3, 1f3c, 3390, 7bbb, a309, ecaade2017_069ff, acadia17_456ll, db99, ecaade2015_158e33, ecaade2016_224u59, ijac201513206u9, 6ad7, 7d84, 0ba6, 575e, 3f0b, 6520, 8bce, 7d66, fafd, c9bf, 6a17, 9c30, d4a2, ascaad2014_020t3, caadria2015_109a17, f189, acadia14projects_445al, 0427, d1f4, 2391, 6085, acadia15_57o1, 56cc, eaf2, 724f, f805, caadria2015_181a27, acadia16_352a22, c8ce, 64ab, 2c09, 677e, 3c3b, 998d, 2228, 98f2, acadia14projects_681ap, 3ec0, d4a6, 6b76, cbee, a2ef, 7954, a053, e947, 7298, 120e, 0bb5, ascaad2016_038h14, 7b2f, 4d27, 2d23, 0f4c, 417b, 33dd, d2f8, 14c5, 3614, 56cd, acadia14projects_671s, 5bb1, 7bea, 701f, dcad, 0952, ebc0, bf4b, acadia17_282jj, sigradi2013_390a, e85c, 84c8, 38fa, 58df, cece, 17cf, 71c2, ascaad2014_005s2, acadia15_357n15, 41b1, acadia17_598g, 84d3, eb95, 3c90, ecaade2017_017z, sigradi2013_189p, be0e, 7c1b, 6591, 937d, 4815, b984, 48d9, sigradi2016_561ee, ecaade2017_215p, 564e, acadia14projects_311t, 5f67, acadia17_91ww, 2209, c45f, 395b, 9fd0, df28, ecaade2014_186d47, 0788, 98fd, acf5, 20d9, 1bda, 7c71, 183c, 437f, a228, caadria2017_183k44, b991, ascaad2014_014g8, 3b95, caadria2017_016y6, ecaade2015_25j5, ijac201614403p2, e791, 8b5e, sigradi2013_96u, 017a, 179e, ecaade2017_169tt, acadia17_222xx, d313, ecaade2014_169k42, 8a37, c7d4, 6501, 57f8, 0ca0, 72ae, 9c29, 5404, ecaade2015_22b5, ecaade2017_100k, c09d, dde3, 634a, 41fe, ecaade2016_152p41, 61aa, a887, caadria2017_070t22, dc54, caadria2017_142l37, ecaade2016_011g3, sigradi2015_10.220c20, a238, 6648, 252e, 802e, 0570, ecaade2014_149c35, cdf6, ac5d, f1fb, ascaad2016_040y15, 3486, ac43, ecaade2015_129r25, ecaade2017_076z, 71ee, 887d, ac7e, afd6, 9ea7, 6fd2, aeae, 15ab, 03aa, b785, sigradi2016_595dd, 5d62, 43d0, acadia16_298o18, acadia14_189ak, 08bc, a6a5, f0e2, 6e20, 64cb, 159b, ba7c, 7348, 76b3, 7e05, c0ba, ad4f, acadia15_149t5, ecaade2013r_009d6, 0367, 7fbb, 3d6d, acadia17_222a, 04f7, 4a9c, 75f4, b46d, ijac201715203r, ijac201513105e4, 3d0b, c1e4, ecaade2015_158x33, sigradi2015_3.209y3, 654c, ecaade2017_116j, ecaade2017_008k, 2445, 5438, 8cd6, ascaad2016_013e6, acadia17_360e, e1ad, b415, 31c1, 0d7a, acadia16_98e7, b062, a363, dedc, acadia14_627f, ecaade2016_067l16, 5901, ecaade2014_086w20, 667e, ecaade2014_191t48, 1aef, 7c6d, a8cb, 3de6, 0ca5, 598f, 53d8, 6d28, c7d5, 9068, f127, 41d7, acadia17_640gg, 2ef5, 48d5, a86d, a933, 0e23, ijac201715106ss, a16e, b7cc, f125, 44aa, 68d9, 981a, 0cbb, 7d81, 7267, ffe5, sigradi2016_592t, 305a, sigradi2016_479ff, 6881, c441, 359a, ed9f, 3553, d8ed, 8d0a, 9044, 7e4d, 1688, b908, e09d, 6f3e, 3e0e, ba23, 1988, caadria2017_043y13, caf3, 22d7, d4c8, d0ee, ijac201513103t2, 622f, caadria2017_023t8, 1c50, 7021, 8283, 672f, a359, bb7f, d21f, ebb5, 1994, 0892, 3009, ecaade2016_102m28, 08fa, 1f8d, bf2f, 8cc3, caadria2015_126z20, c7b5, 642d, caadria2017_124t33, caadria2015_111m17, acadia17_364ww, 2cf4, 8adc, 7f24, 1387, 5fd7, bfcd, ecaade2017_256q, 02dd, caea, 86ec, caadria2016_353y15, 74f1, c2b2, df3c, 387c, 9ab8, cf02, 4ec7, ecaade2015_320m70, e2d7, ascaad2016_044v17, fd98, 5f7c, 5ec4, 5722, ecaade2016_221u56, 6d6b, 4714, c33e, 9ea4, ecaade2014_208e54, 7bf0, ecaade2016_072g20, 60da, 5554, b63f, 39ad, 5e19, 2f6c, 6dc9, b998, 6eb3, 00d2, ecaade2017_282d, e85b, e103, 58f3, 2ebe, sigradi2013_315b, caadria2016_405d17, a34a, 45a1, acadia17_590zz, ecaade2014_167m40, ecaade2015_286c63, f42a, 0207, 39ed, 3125, 5f90, 7400, 57a9, e58d, ijac201513303t10, 70ce, d3e3, 3542, 4b75, ecaade2014_111x24, e020, ecaade2015_21p3, ba88, 9f97, 3917, a565, acadia17_650ww, 1361, 68b7, c536, 7c57, sigradi2016_510yy, 01e5, c3da, 6861, 43f0, a530, bff1, 33ac, 5491, ecaade2017_083uu, 0e5c, 8f33, 3dba, f65c, 9af5, 9511, ecaade2017_151z, a42e, 9fa4, 5a56, ddd4, 15dd, 2633, e428, bbb0, 02f1, 4e11, 8d65, 7dd2, ecaade2016_223h58, a8c9, 50cf, ecaade2017_079aa, 0d00, a459, dc9b, 86cc, cc0e, acadia17_339tt, 765e, acadia14projects_479o, 4e50, 1c2a, 8c38, ijac201513105o4, 4399, ef5f, caadria2016_259t11, acadia17_59d, 5937, fd23, sigradi2016_560w, ecaade2017_202n, 8b8f, ecaade2016_078d23, de5d, ecaade2016_018i5, 7b3a, 5f8a, ijac201715106gg, a47c, 5cd0, ba85, 9a25, d19a, 13ea, 49c4, 4b70, 7adb, 8d0f, 4360, 6912, e9b0, cacd, sigradi2015_4.52m6, d041, ecaade2014_105x23, 78e8, ecaade2015_241d55, a199, acadia15_407h17, 2a04, e251, acadia17_188bb, 2dad, acadia17_248a, 4097, 5634, 6907, a055, caadria2016_167b7, e949, 269e, 8b1f, 1b56, 599c, caadria2017_046v14, 24a1, 8e45, 213d, 9b2b, ac01, acadia14_463au, 0701, 1214, 80d1, ecaade2017_042gg, 2c6d, 8663, e3e9, 3028, c53b, f05a, ecaade2014_197g51, acadia14projects_609ad, 1eb2, c950, 797b, 26d4, ca99, 4c82, 83d3, c500, 6f64, 7e9e, cdab, ascaad2016_005f3, 5118, f1ff, 2d27, 57ca, ecaade2015_286b63, caadria2015_233e35, 1a62, 79c2, ecaade2016_162h44, 308e, f124, c521, c6a2, sigradi2015_2.213y1, 2380, 3618, sigradi2016_637v, b902, 0563, a0f0, e9e4, e8d4, 63df, 354f, 142e, d5b4, ca84, 7ed2, 162d, 0e29, 4237, 165c, 8e42, ecaade2015_161m34, 5672, ecaade2015_230g52, 896a, 5eba, 3e0c, addc, a0f8, 1d83, cdcf, acadia17_620yy, a3e2, b877, ecaade2017_302aa, 5610, c3ef, 40e5, 5ccd, 6a8c, ijac201513205e8, aea2, 3737, a9f5, 1529, b386, 7a57, c8d1, 01d7, 62d8, f1d6, 722d, ecaade2014_020n5, caadria2017_147z38, 4553, 22c8, 09e9, b84e, 40e3, 174b, ijac201715104m, 3324, 0605, acadia15_483d21, df4a, acadia14projects_435aj, sigradi2015_sp_8.6g30, 8c42, 2cdf, sigradi2013_41f, d0d5, ecaade2015_61o12, dbb7, ecaade2013r_018x9, a74d, 2b6c, 8b0e, a65e, f315, 93e9, acadia16_450m26, e5d9, 391c, 0f35, 4073, ec95, acadia14projects_347al, a056, sigradi2013_212o, 3793, a4b7, ecaade2014_050g12, e79a, ijac201614207z11, 3847, 0695, a812, c8b2, 338e, c135, sigradi2014_330r7, caadria2015_086n13, 6439, ecaade2017_079p, ijac201513101r1, 3a5b, 15d9, 4284, af49, 3fe0, d09d, 5e7a, f70b, 85bb, 8df7, ijac201715202ll, caadria2017_168a42, 8d99, c104, 485d, bce3, 68f9, 0bf3, ascaad2016_039k15, acadia17_455gg, acadia17_190zz, ecaade2017_101n, e7bc, 1177, ecaade2014_180e45, 2ed8, a6ef, ecaade2014_138l30, e4b1, ecaade2016_111p30, 7d9a, ab20, e12e, 2828, ecaade2014_133l29, 0d64, 3148, e40f, 4704, 3c9f, acadia14_153g, ccc8, caadria2017_035z11, ee74, 6dc3, 16c0, 5bea, ecaade2017_173xx, c1ff, ijac201614201y5, ijac201412408j1, 64d3, ecaade2017_031vv, 0474, 9c31, caadria2015_043g5, 188f, 1584, a9a4, 7551, sigradi2015_10.377y22, caadria2016_683r29, 6ad9, 63c6, b4a0, 0f0c, caadria2016_281f12, 8f77, 251b, acadia17_178nn, 07eb, 60ff, d125, 668d, acadia17_212cc, 500b, ascaad2014_008x4, acadia14_601ag, 0bd1, acadia14projects_301b, e01d, acadia14projects_637ae, b64b, 4c2a, 4308, b701, c43c, 9a54, 6862, 33ec, sigradi2014_097m8, 3e9b, 3111, 14f4, sigradi2013_393z, 101c, be4b, sigradi2015_8.41r10, b4c8, 8b45, 422f, 7b2c, caadria2016_333z14, ab52, 3019, 5e70, 14f5, 478a, 9c57, dc53, b9e9, 0803, sigradi2016_507vv, 8bea, sigradi2016_695v, c810, f771, d0aa, e18f, e7e2, e293, 1182, a66d, c30d, ef73, 27e3, ecaade2014_153r37, ecaade2015_116g23, 41ee, 6928, a20c, 23fa, ecaade2014_224a58, a911, c038, ecaade2016_089c25, caadria2015_114l18, e645, bb03, dcc9, b813, 04a1, d80c, 8c24, sigradi2014_045w3, 703d, 7e50, 1d30, e028, 4711, 88f3, 8ee3, e73a, sigradi2014_123t9, 78ef, ascaad2016_039s15, ecaade2015_87b18, bafc, 6707, dc2d, e843, 4939, 9cea, 3ca7, ecaade2013r_004f4, 38f3, 2d19, cac4, d449, 4950, db94, 5e5c, 6727, ijac201614401i1, 2d6a, f395, cb21, 74b6, acadia17_373j, acadia17_284o, b40c, ecaade2014_239v61, 8f72, sigradi2016_655i, 475b, 1fdd, eed8, c275, ca09, 3753, ijac201614102o2, af11, 2799, 8256, cfbb, 31f5, caadria2015_066c8, acadia17_82h, 930f, c05f, 8215, 54a9, 3e04, 2d1c, sigradi2016_448gg, 0fda, 304e, 5394, c7da, bcb0, 8e1f, ff83, 558d, d194, 65b4, d0f7, 8a0d, 8f6d, 8684, ecaade2017_215b, d203, ecc1, caadria2015_124s19, 9236, 8e6c, 39ba, 4fe5, 457b, 29a3, ecaade2017_014yy, bd40, ecaade2016_075m22, acadia16_88f6, 02a9, dbaf, a435, caadria2017_142p37, 7f30, ascaad2016_035p13, b60f, 5834, 1046, ecaade2017_109ii, f9d3, sigradi2016_792p, ecaade2017_057s, d7d2, e280, 107c, 2e8d, 0075, 771a, 37eb, ijac201412204h3, d6f1, eeaf, 4c78, 2858, 9d51, 2742, 0741, 6f1f, e5a7, ecaade2016_119y32, c245, ecaade2016_tkoh67, sigradi2016_537ww, c618, 8107, 956f, 1de4, 7300, acadia17_80d, ecaade2015_293y63, ecaade2016_164i46, 58ea, 0e84, ecaade2014_163b40, 9c0e, ijac201412403c6, da00, ecaade2016_006k1, 40e8, ffab, acadia14_111n, 45f0, 4ef9, 9287, 5e0a, dba7, 6577, 2f97, 7615, 2499, b755, acadia14projects_145ac, bd60, acadia14projects_247u, 9639, ecaade2017_112yy, abaf, d911, ijac201715102mm, ecaade2015_59u11, ecaade2017_072e, 6c55, 849c, ada9, cefe, eea5, 2d91, d9bb, 7726, acadia14projects_189ay, 6b68, fbcd, aacd, 3afd, 7e06, 5e99, befe, b78a, a08b, 0639, 8251, cf64, 50c7, 590a, 5345, de1d, 7b57, 0ca7, 4639, acadia17_492ss, sigradi2014_172x4, cc65, 040d, a505, 7b80, ecaade2017_023ff, sigradi2016_381s, c310, sigradi2015_10.309w21, 68db, fefa, 5132, 6a4f, acadia17_144uu, 4b5b, ecaade2016_197f52, acadia15_161f6, ecaade2016_217l56, a75a, ecaade2015_35v6, eb58, bad1, e30f, b787, 8e74, 6152, 1949, 660c, 5064, 3b11, 4e01, ijac201715202x, 1d4c, b7a9, 7681, 712e, 765d, 98f5, c067, b3a2, ecaade2015_294h64, afcb, b77f, 759e, 151e, 7a71, ecaade2013r_018k9, ecaade2015_278m60, caadria2017_009s4, 5267, 9bab, 0ba0, 0932, 6e33, 3a8f, dd0e, 1440, e839, a165, 86ab, sigradi2016_369c, 87d9, e2ad, ecaade2015_248t56, 4be3, c80d, 2353, 6cc8, ecaade2015_94f19, 1c1a, 89cd, ijac201614202x7, b8c7, 29d6, dbc8, ecaade2017_277tt, d787, 101a, ba1f, 335b, 1e98, de1b, 3c2a, 6000, ecaade2014_139a31, a59e, 1924, de9e, ea86, 9e2f, 3581, ecaade2017_134o, acadia15_211u8, ijac201412402h5, f5cb, 708b, 5a4d, acadia14_229j, caadria2016_507f21, 0249, f6e0, 6280, 6366, a281, 444e, eefb, c909, caadria2015_073e10, ijac201412205c4, 8f2d, acadia16_78o5, caadria2016_851p36, 30f5, f39f, ecaade2016_197x51, 9a20, ascaad2014_024y5, ecaade2014_094h22, ecaade2015_268a59, 2444, a974, a9b1, 7c2f, ecaade2016_002b1, caadria2017_027o9, 9602, 1732, ff13, 9e0a, ecaade2013r_014f8, 747c, f2a1, f79d, 57a7, ecaade2015_253s57, c611, acadia17_463kk, 44c3, 0a2f, 4d81, b455, b500, ddf5, 9678, ecaade2016_015z3, 8397, 2bf8, sigradi2015_8.186l12, a92c, b603, 5957, b989, ecaade2016_203k53, a4f1, ec9c, 746a, 3be2, 67b8, cc53, c77c, acadia17_542mm, 39d1, 24b9, 5a4b, 5539, 76d3, b876, caadria2016_405k17, 497e, f441, 7eb0, ff81, acadia15_497i22, 5f8f, 9703, caadria2017_005g3, c6ac, 7860, 8bd8, sigradi2013_425n, d5b3, abc4, b042, 3e2d, 346f, febc, 5f72, acadia16_440h26, 61b6, 5e34, 807a, acadia17_91h, 68f3, ecaade2015_227x50, 5cfa, e356, fa06, c7af, acadia14projects_189av, dafc, abdb, da0e, d4af, 0a3d, 3ac6, ijac201715103yy, 4e3c, bbe8, af66, b3fd, 3d2c, f2a6, 041c, ecaade2016_132n37, acadia15_323f13, ascaad2016_030d12, d0d8, 1c6f, sigradi2013_243c, acadia17_350uu, fdb4, ecaade2017_056xx, 7a3e, acadia15_333u13, 685c, 2f8f, ecaade2017_161ww, c4a3, 9798, 8e8f, acadia17_274tt, caadria2017_123m32, ecaade2017_256ee, e23b, 7065, ecaade2015_196b42, 2cf7, caadria2015_202a29, caadria2015_087x13, sigradi2013_401j, 5158, b449, d6cb, c98f, b9f8, 8fb8, ebe6, db8f, e3d3, d37b, 82e5, 3343, b3ce, 5c5b, 3232, b9ef, 8786, c1fa, 8541, 689a, 66a6, 38db, caadria2016_115l5, bf82, 41de, daca, 7242, 6101, 138e, ijac201614202e8, e832, fe30, daa5, f7c7, ebcd, aba9, 537e, ba9f, 2e09, 55b6, e40d, 718d, 7682, ijac201715104l, ijac201715104s, ee7f, aed1, 6e73, 8288, caadria2017_110g29, ascaad2014_019m3, d6ee, acadia17_248m, 858e, d9b7, sigradi2016_358o, ascaad2016_028m11, ecaade2015_48y7, acadia14projects_619aj, 3b61, bdac, 40f9, ecaade2013r_005k4, 7a9a, 148e, sigradi2013_54m, 0e50, ascaad2016_047a20, 2cd8, ijac201412201b1, acadia15_47b1, acadia14projects_63ak, 24a2, 736b, abd2, 8088, 2128, sigradi2016_752ss, sigradi2014_330h7, ecaade2015_237g54, b765, e87a, caadria2017_048j16, 0b09, f33a, acadia14_719k, ea3c, 926c, ac1b, cb48, ecaade2017_076y, ecaade2017_203gg, f1a6, b80d, acadia17_290g, 74df, ecaade2016_079r23, 8557, 2b9e, 53a2, 43ed, 67f9, a513, cf07, ecaade2015_155g32, 5676, e55e, caadria2016_579m24, fe49, fe5b, e4fc, c8f3, b730, sigradi2015_12.259y27, 2962, 8043, 8bfa, 7614, ecaade2017_144x, d6b7, 5311, 476f, 4fb4, 2457, f51f, 390a, ecaade2017_213yy, a6eb, ijac201513201u5, fe44, 6203, f28e, cae7, d6f6, 27ac, 3f95, 5af2, 4c20, 2bb3, cb73, 3305, a1d5, e8a9, ecaade2016_217w55, 70a5, c939, 3f83, 201c, 9d64, b662, ijac201715203d, sigradi2016_512a, 12e3, ecaade2015_248w56, 4f84, dcb7, ea9a, 0623, baf9, b515, 7985, 2b52, ec57, ijac201614103i3, 8ea9, 04cf, c48c, 947b, ecaade2014_201h52, 5c5d, acadia17_231j, 4ee6, acadia17_348h, 8f9a, acadia14_627ap, 33f8, ecaade2015_227s50, 3396, 5dde, 39f5, ecaade2015_61g12, 99b5, sigradi2014_164i4, fc3b, 99bd, c662, d443, 82af, caadria2017_040l12, cb3c, 7f5a, 2ff6, ecaade2016_bkol65, 2a9d, c2b4, 2c0c, f165, 7f05, 300d, 1696, 95b4, ecaade2015_196a42, 18d4, 5b6d, ecaade2016_185z49, b174, ecaade2014_138u30, 620f, caadria2016_281g12, a2e6, 212a, c41e, 30cf, ecaade2016_223y58, bb55, ecaade2017_077nn, 1e3d, acadia14_473af, sigradi2016_654qq, caadria2017_017o7, dbf5, ijac201614308g5, caadria2017_023d9, acadia17_162q, 3db4, c465, 0e49, ascaad2016_002n1, 8423, f90f, dbba, f5db, 810c, 5852, b8b6, 1795, 25ca, e2a8, 654b, ecaade2016_193r51, b63a, 8540, cdb0, 11c8, 2913, f267, 6689, 9bfd, bb7b, d982, b24d, 9734, 8a45, ecaade2013r_008n5, ba6e, db2c, 9031, e33d, 6c06, bea8, ijac201513303y10, dfb6, c096, ecba, 9cbb, a60f, 1ff3, bc51, dfa1, 9e67, 2b48, d7ad, 85c9, ecaade2016_243x64, b436, 0279, 1aa1, ecaade2014_194x49, acadia17_82oo, 1c45, 97c1, df56, acadia17_348k, 4348, e5b1, b235, ecaade2015_55c10, d277, 06ae, 4a42, a8a3, 0752, ascaad2014_017i1, b005, c391, acadia14_609au, fcd7, bc90, 4c33, b471, 2489, 850b, 22d8, 0dbe, cabc, 8160, f7ac, df93, 8d2a, 88f2, acadia15_57e2, ecaade2013r_013y7, 85b1, ebec, 14bd, acadia17_82f, eb06, ijac201513305u12, a864, e2c3, 92b7, dc28, ecaade2017_089v, 25c8, caadria2015_126c21, caadria2017_048r15, ecaade2016_113v30, ecaade2015_61i12, ecaade2016_223e58, acadia17_403j, 24ae, f31c, 9482, fca5, ecaade2014_108h24, acadia14_177w, 7159, acadia16_270a17, 8c75, 28a8, ecaade2017_268jj, 7db6, 3f2b, bf64, bc7f, 9fac, 9d33, 5f03, 1968, 9d67, sigradi2016_455e, 1e59, 1eee, 72b9, 5dbe, caadria2017_124u33, 1f7a, aed6, caadria2015_190i28, 1b7c, ecaade2014_194v49, cc29, b3b2, a9eb, acadia14projects_619av, ecaade2016_095i26, 3387, sigradi2013_411n, ascaad2014_014y7, sigradi2016_659r, caadria2016_373k16, c5e4, 29d0, e2ca, 0394, 828d, d29a, ecaade2017_288aa, 315e, e6cd, ecaade2013r_018y9, 3707, ecaade2015_293d64, 92c0, bb6b, 5268, 7dd5, 0e3a, acadia14projects_479f, 823b, acadia15_251n10, fbf4, 515c, 726a, acadia14projects_473ak, 23f9, 682c, 4dab, 3def, cad9, caadria2015_086m13, a1f6, ae19, 408d, 6eac, e269, ecaade2016_158r43, ecaade2014_070k16, 5e90, c281, caadria2016_611w25, 6e8b, c46f, ecaade2014_096v22, sigradi2015_8.264s14, 3022, e210, sigradi2013_289, f871, a11e, ec16, ecaade2017_172bb, de6a, sigradi2015_sp_8.326s30, eac6, c3e4, acadia17_50uu, d31f, caadria2015_081y11, caadria2017_080f24, caadria2015_054k6, ijac201412306a3, 9332, 8b3b, 710f, 533a, e79b, sigradi2013_429a, 7f1d, caadria2016_013i2, 4ece, 12e8, 5d63, 593a, ijac201715102z, 976c, ffd8, 4af4, 32cd, 2f18, 8574, ec5d, acadia14_317v, 94e5, sigradi2014_284a4, acadia17_177r, e48e, 0b58, be5b, 0423, 177e, d0a3, ijac201412206u4, a869, d470, sigradi2015_10.138w18, 54ed, caadria2016_611i26, 7767, ae28, 5da8, e228, 6287, b4cc, e3d1, dafe, 169b, ijac201614403b2, 935c, b513, ecaade2017_157oo, 4d4a, 58c8, 7fa9, 5137, 49ad, 01bb, a050, e944, b19c, 6cd9, beea, 53b6, ecaade2015_38j7, c421, 6b72, ecaade2017_225j, 6067, cc20, 273c, fde6, f713, c234, ascaad2014_033i1, ea39, 420f, 0916, 6fc8, 3a0f, 66ba, 3693, e4aa, 1d7c, 3365, 617c, 1be2, acadia17_630i, eb6c, ecaade2014_072m17, 61e7, bbd7, 6264, 14b4, 9bf4, bb00, 67f7, fd50, acadia14_435ak, a5fe, d3ed, e4b7, afa6, 96a9, ecaade2017_039e, f9b1, 4fbe, ecaade2015_195f41, fb2a, 0af1, 1a12, 7613, 4d6e, 1597, 449d, 17ca, sigradi2016_446e, b49d, acadia17_178w, acadia15_211r8, 9e4e, 5904, ecaade2015_138n27, ecaade2014_196e51, 0d57, a1e7, acadia17_598uu, acadia15_451a20, ecaade2016_215v54, a831, sigradi2014_201i7, 715c, sigradi2016_814yy, 3d8c, 27f9, 5da0, acadia14projects_339af, acadia17_542yy, abbc, d23d, de75, acadia14_565ag, 408e, c252, ijac201715202j, 787a, aeee, ecaade2014_094i22, ijac201614207n11, 54fa, ecaade2015_138i28, f8ca, 6944, sigradi2015_8.47i11, 1f97, 3c5f, 95a1, 34db, eb35, 1271, bdda, 7975, e8ff, ecaade2016_102p27, e502, 5931, 16e3, ba2d, 2f3f, 1d17, sigradi2014_151k3, 9bc3, 3e53, ecaade2013r_007e5, 1e9e, efed, 4347, acadia14_101m, 2800, eb69, c33d, 9bd5, 9f7f, e543, bb94, d36a, 41f9, b15f, d755, 4a2e, 95a7, 1096, ecaade2017_066t, 6556, 4154, 3ed2, 4809, af89, sigradi2013_226a, e010, ecaade2017_203u, 44d6, caadria2017_028g10, caadria2015_218x33, sigradi2014_313s5, 00d6, d05d, ecaade2014_186b47, 0a6a, c270, a79a, acadia17_284h, 7ebc, e0e7, ecaade2014_151y35, sigradi2016_467v, ecaade2015_15c2, 8f05, sigradi2016_512d, 265b, ecaade2015_250e57, d13c, 5400, ba1d, ecaade2015_144e31, 77ca, ac9e, e46d, 5c8f, ijac201412205s3, a2ed, 7e57, caadria2017_118j31, ecaade2017_194u, 391d, 8855, 8ec7, 17b3, 871a, caadria2017_136s36, ijac201614201u6, 6a94, ascaad2014_010s5, cea2, caadria2017_118t30, bcc9, dfa3, bcba, acadia17_322xx, abc1, 7050, ecaade2016_ws-dleada68, dac4, 446c, ecaade2014_066k15, c661, 28dd, dc08, 31a9, 19a6, a54e, acadia17_274zz, 85b4, 128c, 8a63, 8c9f, 7780, ecaade2013r_001d1, caadria2016_683k29, 73cc, 2285, acadia17_137rr, ecaade2014_173x42, 031e, 7dbb, 9030, ascaad2016_017a7, 5e15, 8ebd, 8440, 9c53, aa23, ecaade2016_158p43, 662b, 46dc, 6b6e, acadia14_681at, 333d, 2690, d19c, 0a9f, 4c03, 1693, cd5e, ecaade2017_032l, a14d, df5b, cc19, 8b96, ecaade2015_230j52, d7bd, b636, 3268, 2e9c, ascaad2016_047y19, 256b, 35aa, 39a7, 6e89, 0199, acadia14_281aa, 6cf1, b3de, ab71, 5fe4, 267b, 484c, 23ad, a96c, 9194, 0db8, ef9f, f9dc, eb10, c6e9, 2f54, 84ba, 6008, a591, cc45, 8f86, ecaade2016_230s61, b54c, 24d5, be9f, 92c8, 13b0, 0a12, ecaade2014_111k25, 3382, 2aca, caadria2016_467p19, sigradi2014_345w8, df78, caadria2016_197g9, 4196, 27af, acadia14projects_365ak, 87ad, caadria2016_105w4, 0ae0, ecaade2016_068p17, a1c4, e822, 4f2f, 96fe, ecaade2016_118p31, ecaade2016_104r28, 246a, d473, dd12, 06a3, 2a60, 181d, 9785, ecaade2016_025k7, 4aca, ae95, ecaade2017_291ff, dcc3, 2496, 2c91, b14c, bd22, caadria2015_023x3, a778, 2ef2, 8633, acadia17_202j, 9224, d885, ef94, ascaad2014_015z8, 483d, bf3a, 17e1, sigradi2015_3.209e4, f2aa, 1a1f, 7f96, ecaade2014_206x53, caadria2015_048u5, dd38, b6f4, 30b0, ed72, 6b1d, 70f9, acadia17_26e, 42ff, ijac201412408i2, 9d16, acadia15_469j20, e5f7, c13e, ae2b, 4024, 14eb, ecaade2016_121o33, cb9e, 76a1, 21d6, sigradi2015_10.309h22, 607d, e91e, caadria2017_096e27, caadria2016_343l15, b8c8, d0f1, 7b49, acadia14_53p, 7e6b, 6183, 6ac4, f933, b7e6, 0936, ad10, d448, 8ae6, 64dc, 4450, 7ab9, caadria2015_124d20, edcb, bd88, e4e7, 5de0, sigradi2014_265l1, 9162, 2ada, abd4, ijac201412402o4, acadia17_274ii, af00, 2fce, 81dc, 56bf, 5a1a, d5cc, ccba, cbbe, f5e9, acadia17_391yy, 2b5a, dff2, acadia14_463f, cb95, ijac201513104l3, 730c, ff79, 0228, 4504, f4cf, 2948, bed6, 6699, c081, ecaade2017_124f, caadria2017_142h37, e2ef, fc17, caadria2017_105k28, ecaade2017_038ss, 1e0d, 6bdf, sigradi2013_117u, 6ee9, ijac201614208f13, b623, d21a, acadia16_24t2, edd7, cdc8, b2b4, f6c9, 68ed, 2050, d33f, 85d2, dbd9, af97, 8201, acadia14projects_555c, 28f4, sigradi2015_8.81y11, ecaade2017_198b, e6a7, 9878, 1598, f0e7, 45a2, ecaade2015_329n71, 063b, sigradi2013_267z, 3718, caadria2015_162x24, c76c, acadia14_427an, sigradi2015_12.19c27, 92df, 9362, 7d37, 8608, 9fad, f2b6, c4c6, acadia15_123m4, 3301, 05b8, ecaade2015_250g57, 8d0d, 9446, 9ced, 0505, 0738, 1789, c4e5, 7b3f, sigradi2013_234k, 96a2, ecea, 4956, ecaade2015_241t55, aa72, 8d50, ecaade2014_060v14, b8d6, 7381, d646, 13e3, b280, sigradi2016_530ee, 33a7, f4f7, 2c53, 2507, c45c, a1ef, ecaade2017_079m, ijac201412304r1, 187d, ijac201614101g1, 8eba, c325, 659e, 1b1b, e184, sigradi2015_10.309y21, b29c, 5912, e8d1, 5314, ijac201412404i8, b12b, f6da, 467e, caadria2015_114b18, 4778, 4ce4, 5196, e8fb, b935, caadria2016_663l28, acadia17_414jj, caadria2015_087p13, 4ac1, 5a10, a68c, acb8, 9c6d, 886f, 35a8, 1f58, ecaade2017_028p, 0dda, 8cea, aaf0, e98a, 080a, 4b39, ecaade2016_mrtl66, ecaade2015_130i26, 616c, 8dd4, dd56, 6628, ecaade2017_152yy, 981e, 5aed, ecaade2015_53v8, e6d2, 6942, 7b55, 8089, 2a67, ddd1, 805c, 7051, 6dcd, 8230, 3aea, acadia14projects_463o, sigradi2014_292t4, 4aab, 7d11, caadria2017_069d22, f1ec, acadia17_60v, 4497, 3344, caadria2015_206d30, b406, b4ce, cddc, c294, bff3, 546d, dbf4, ac22, e0f3, b851, ecaade2016_171b49, 6261, 38fd, 92c3, acadia16_382a24, 1516, 1114, acadia17_222vv, 3404, ijac201614105x4, 786b, 4dc6, 6277, bc98, 5707, 37a0, sigradi2016_625ss, 1d0b, 8ae9, 7a17, caadria2016_549p23, cd34, 9b98, acadia15_123j4, e154, a5c9, aa29, sigradi2013_389o, 157c, d229, 91c1, ecaade2014_224w56, 66ed, ascaad2016_024g10, 096f, 970b, 0c2a, 3572, 88ba, 630c, f580, 6fb5, fa1a, e856, 0535, 3032, 6d88, 9c80, 1bd2, f225, 89f6, 1c5f, sigradi2015_8.264z14, fe88, ce05, 4cb3, 8b5b, 5b59, 7f89, 42c7, ff4d, 104f, ecaade2015_181l39, ecaade2017_023cc, 36ef, 10a2, 8988, acadia16_12h2, ecaade2016_071v19, 1928, 66c3, 6e52, ascaad2014_014a8, e243, 2acf, 05e7, 4ed0, sigradi2016_590d, ff99, ba87, 7f2d, cd55, 8816, 8ec4, 9f2a, 7d46, acadia14_691ax, ijac201614308y4, 7dc8, c439, 5095, b571, c32e, 665b, 3830, 4cf6, ecaade2017_046yy, 83d6, 6e94, 9234, 382d, 2439, d6c3, caadria2015_226o34, b0d3, 29d4, 4001, ecaade2015_285i62, a527, 117c, 17a9, 72b8, c058, 26d2, 64c4, 5ec5, acadia17_426c, d2f1, ca97, ec07, 6e57, c1f0, 850f, f854, bd77, 8921, 81a7, 66e4, sigradi2014_345b10, c108, fbe6, b4cf, 172e, ijac201715102hh, ac46, 2730, d237, 57ac, 81bf, 17a6, 7ac0, 4b4f, bc1c, ecaade2017_305h, sigradi2013_425, ijac201412205i4, sigradi2014_314t6, 9612, 6df0, 4f77, 1bf3, 7759, b483, acadia14projects_281w, 5ffc, 5226, 842a, c2f2, bede, ijac201513306b13, ecaade2015_27t5, 1b4b, f9ea, 95ed, 3410, ecaade2015_180x38, fab4, 1ece, caadria2016_487j20, ecaade2017_019a, ecaade2014_226e59, 7680, acadia17_473xx, 59ce, 61e1, 1a17, caadria2015_156h24, decc, 66ca, 866b, febf, acadia17_52bb, 0030, 8394, 06fe, sigradi2016_534rr, acadia17_318k, 979f, 0dfc, sigradi2015_13.316u28, ecaade2016_040m10, 90a3, ecaade2015_202m44, 944e, 4ea6, sigradi2013_189m, 4c3c, fcbe, 1408, ijac201412303u8, 484f, e65d, 5d15, caa5, 3136, 4a1e, 30ca, 9379, 70e4, f997, sigradi2014_128h1, a5e8, 8585, 3719, 1b09, df29, 87e4, 389a, b9dc, 3431, b5d3, 5696, 7bd7, ascaad2016_019s7, ea24, 6ae6, 6a6c, ascaad2016_009j4, 80b4, 5a45, ecaade2017_265x, 785e, 00c1, sigradi2016_752ww, 68ba, 5f25, 051a, 58a3, ijac201614202r7, 395d, 83ec, 779b, 1be3, ecaade2014_038x9, f89e, 3928, 8ab5, 4ee9, 98ad, 99a7, d996, 56c4, 68bb, caadria2015_043f5, ecaade2017_152zz, 837d, 9d49, acadia14projects_339aa, 23aa, a9bf, 09d6, 1055, ecaade2014_173y42, ccb8, 0db9, 9ce9, 1257, 3e69, fe75, 9087, caadria2017_051s16, acadia14_479j, c795, 6c4b, acadia14projects_435af, b172, 8f96, 0db6, ecaade2016_208v53, ecaade2017_080ee, 0ebc, d5e1, 28d2, acadia16_106b8, 8f68, ecaade2014_186c47, caadria2017_015p5, 1ad6, 46e2, d87c, 71c7, sigradi2015_8.328l15, 2dbf, 0584, 4666, e5ec, 272d, b4bf, 59ab, ecaade2015_21h4, acadia17_50vv, 8b7c, afc1, 8bf4, 52f4, d10f, 3b38, f3e0, sigradi2013_215d, 4f28, ecaade2017_148yy, 4d46, sigradi2013_386, 5862, 247f, acadia17_360a, d754, ad03, b6d8, caadria2015_237k35, c13a, e3a6, a041, e935, e623, 9b8f, 2635, bf3c, ecaade2017_046c, 921d, ec26, ceb0, 703c, acadia14projects_531y, ijac201614405c4, edf1, sigradi2015_10.140j19, 17ed, ijac201614102a2, 0a5e, caadria2015_126o20, caadria2016_177k8, caadria2017_040m12, 2a5e, ed04, 9d19, a403, 3e54, 4e96, 6543, bba7, 091a, 1f62, ecaade2017_203zz, da53, c8ab, 4e2a, 3836, 25f6, sigradi2014_284x3, 6a07, c101, 4329, 6775, 0b35, df97, 8c2b, ijac201715106tt, acadia14_75ax, 0e42, ijac201412203i2, 5fe8, ba01, caadria2017_081m24, b18d, caadria2017_074l23, b3a3, 637e, 85dc, 8f47, 52e6, ecaade2015_314j68, a937, c975, ac2c, d9f3, 618e, e1b2, 8486, 721b, b53d, caadria2017_043i14, ijac201513303x10, b021, acadia14projects_435as, caadria2016_271w11, 7a77, 98b7, 9bcf, a877, 9a68, 5511, a4f2, 4726, 1503, ecaade2017_053yy, 95ec, 0391, eb3e, de15, e26f, fa22, 2029, 9baf, 07f6, 50c9, ebeb, 48ae, ecaade2016_006s1, e6a4, acadia14_63d, acadia16_362u22, 162a, ecaade2017_225c, 48db, 4422, 9292, adfb, 795c, 85bf, 41cb, sigradi2016_560z, 4725, 77f8, b7d5, caadria2015_078p11, acadia14projects_479s, 45f8, 719f, 32d3, ecaade2016_075f22, f6d2, 4fd3, 65ec, 92d7, 06ba, acadia14_101an, 041f, 15c1, fd27, sigradi2015_3.11g2, 297d, 5d40, 68a6, a2e8, acadia17_283ww, ascaad2016_021g8, 0262, caadria2017_051d17, 303b, acadia17_92p, 67bf, a9b8, be99, ascaad2016_048g20, 59ca, 44d8, sigradi2015_6.366d9, c8bc, 7d6a, f388, 05ea, eb94, e73e, 9923, a24a, 1889, ecaade2017_099yy, ee52, ae83, ecaade2014_239k61, ijac201513102g2, acadia17_202m, 986d, ecaade2015_217k48, ecaade2014_108l24, acadia14_497u, ijac201614204v9, 697c, 889a, fcbf, d02f, 01fd, ecaade2016_095j26, f5b4, sigradi2013_393s, caadria2015_172h26, 5f0e, ecaade2015_309y67, 4ccc, 08e8, 2805, f59c, b44e, bfd1, ecaade2015_227n50, e49c, 82b5, 5c60, 9caa, sigradi2015_sp_2.112f29, 09fa, a970, 99ca, 20c6, acadia14_681ao, caadria2015_065y7, ecaade2014_141i32, 233f, acadia16_184z12, ecaade2017_116i, c27c, b1c9, 0cb2, ecaade2014_078s18, ecaade2017_199tt, a9a8, 9146, ecaade2014_030i8, faa4, 91be, a4cd, 3d56, dbb4, 0341, ecaade2015_202o44, c57e, 7784, d052, 7ad1, 068a, 6592, acadia14projects_153an, 2904, bba9, caadria2015_119f19, f17c, 81ca, 3f8e, caab, f040, 8f7c, ijac201614207g11, 4f73, acd8, 3540, 643d, d809, e0ab, d909, ccab, 0634, 67a0, 8ff4, da7d, 3a2b, 8fa3, ecaade2013r_003n2, eb11, a8ac, 6f67, ecaade2015_241m55, acadia14_601af, cd10, 6065, 68bc, b03a, 418f, 2452, c3c0, a8d2, 0645, ascaad2014_014l8, 30b2, caadria2017_086k25, b49c, 59dd, a886, acadia17_231k, 6135, ad36, 4fd9, 2a13, 57e2, 2cd1, ecaade2016_102e28, 7803, 12b6, caadria2016_755m32, sigradi2015_6.387f9, 550e, d391, caadria2017_046r14, adbf, c499, 6793, 026c, 9fcb, 3643, 676d, 9fc0, d195, 165a, caadria2017_021m8, acadia16_224v14, ea6a, 8ef0, 6dbc, a2bb, e7af, 30c1, f490, 1672, 725e, fd94, 4e53, sigradi2016_627h, 16e5, 16f7, ecaade2016_ws-dleadl68, ecaade2016_171e49, df6e, 9a33, 25ee, be63, ecaade2013r_011d7, fd0a, 1140, ffd7, 1bff, 22d3, 9642, acadia17_307mm, b20d, 8c7a, 5295, 918e, acadia14projects_189ax, ecaade2015_227m50, 182c, cfc1, 1002, acadia16_140y9, ed9a, ascaad2016_052g21, 6d01, acadia17_348i, 3da7, dc92, 24a5, acadia17_38zz, 194c, 604e, ecaade2017_252d, 3e70, 7226, 2fac, 9d90, 36dd, ed93, 8ee0, 849f, 92b6, 7a35, 70fb, e916, ecaade2015_64g13, b98e, 636f, bf7c, 789a, af10, ecaade2015_235z53, 3188, 3c85, 7657, a0b0, e1b4, eb22, 1840, f1f6, acadia17_18i, c84e, 6b03, d6dc, c8a8, 473b, 5035, 51af, 6a80, 464e, 3f7a, 8d86, ascaad2016_038o14, acadia14projects_627h, 6c7b, ijac201715101j, d803, 60cf, b87f, babb, 5bb3, 5164, 2745, 6198, ecaade2016_161y43, 70bd, ecaade2014_138x30, 05fa, dceb, 5919, ecaade2017_053n, 845e, 1605, ecaade2015_171o36, 2e9e, 81f2, 19f9, sigradi2014_281h3, acadia16_372d23, ef2d, caadria2017_021c8, f92e, f61a, af6e, 05a3, 7fca, ijac201715103vv, acadia14_655x, caadria2015_070u8, ecaade2015_139z29, f1ef, 7ce5, 7c52, sigradi2013_46c, 1ef1, sigradi2016_385oo, ecaade2014_143m32, acadia17_322a, a45f, ecaade2015_195m41, cbf7, 55a0, ecaade2017_117r, 52ea, 6924, ea7b, 690c, 7829, caadria2017_079y23, ecaade2017_143e, 6210, b4fa, 6ddd, acadia17_212mm, 8462, caadria2017_101n27, e148, ecaade2017_138v, dca6, sigradi2014_128y9, ecaade2017_253y, 7104, ecaade2016_136h38, ascaad2016_031n12, ecaade2017_309xx, b8ba, 9622, f995, acadia14_539c, 0e0b, ecaade2017_192m, ijac201412202v1, sigradi2016_512b, 4954, a04d, 781b, caadria2016_125r5, acadia16_54a4, caadria2015_130o21, 66ce, ecaade2015_27p5, e915, c132, 5354, 9ec7, ecaade2014_226w58, ijac201715104gg, 7622, 3c21, 4a5f, f87c, f99e, c409, 6e53, ecaade2017_044pp, 3a52, 04e5, 6117, sigradi2014_042l3, acadia14_199al, 767d, bc7a, 2f21, acadia14projects_145o, 42ab, 73f1, caadria2015_073y9, 6a0a, a9a3, a694, 43bd, ecaade2014_215f55, ea80, acadia17_473f, d217, e4eb, 2d46, 4d10, 20fc, sigradi2016_356b, ijac201715105g, 9724, 5771, ecaade2014_022w5, 9b89, 2db1, eb90, 520a, a2f9, a2a5, 62d3, 9a7a, acadia14projects_497ab, 7b58, 004c, sigradi2014_141s2, 237c, 64f9, ascaad2016_041o16, da45, acadia15_47e1, df7a, 600d, 0b0d, acadia17_178dd, e63d, acadia14_327b, 0a14, ecaade2017_164r, caadria2016_621y26, 5dc9, ecaade2017_225b, 1513, c996, ijac201614405e3, 56d7, d8a3, 7991, 799a, 92cf, 79a9, ad2f, ecaade2017_124t, e676, 1978, c010, 5d69, 0d35, ecaade2016_162p44, 9fe4, a5de, sigradi2016_484ww, 962d, ijac201412305t2, 2264, 3063, acad, 2165, 94a3, sigradi2014_283u3, sigradi2015_3.65o2, 5df1, 6002, 643f, ecaade2017_122tt, 223f, acadia14projects_691ax, acadia16_440w25, caadria2017_124r33, 45ac, sigradi2015_1.288a1, caadria2015_048m5, 69fb, 4c89, c3ad, d7e7, ijac201513303b11, 92c4, 2895, 10cc, 9b33, 77ac, ecaade2015_293z63, c5f6, a7bb, 4314, 7833, b2f6, 34fc, 2235, 8128, 0685, 91d1, acadia14_199ao, 3333, 95da, b8db, c3e9, 5b1a, ecaade2017_032m, a12a, 4299, ae2a, ae67, a3d2, 656b, c415, bf7b, ecaade2016_166n47, f379, 4479, 13d1, ecaade2015_161g34, 064b, 6a4d, d4dc, 988c, acadia15_417f18, f8cf, 3632, 62f0, f1d7, acdf, ecaade2017_215m, 5906, caadria2015_206g30, 565b, d4cf, 9137, d6e7, 5ccb, d5aa, b47c, 3f30, 034b, 454a, e37f, 5d9c, acadia15_451r19, fada, b102, 75e0, 8ac1, 4020, 9233, 2756, 3ba2, f6ce, b39d, sigradi2015_8.189n13, 0513, cc5b, 5286, bbf2, ecaade2014_111u25, 0245, 03a4, 64a6, caadria2017_029p10, sigradi2015_11.166c26, f5da, 76d6, 91c2, 8d76, 22a4, c4df, 6f17, acadia17_62hh, d88d, ecaade2014_197h51, sigradi2013_200c, 7f35, ecaade2016_007h2, c751, dd6d, d8c2, 5c7a, f059, be7b, a8c2, b8da, acadia14_125w, 819f, acadia14_699r, 8c03, f625, 1381, a1b7, e569, 1726, sigradi2016_369d, d990, 4957, c814, acadia14_463l, sigradi2013_111s, 1d31, ijac201614105v4, acadia14_539f, 69ad, a9d3, e6da, 1e11, 2127, ecaade2015_118x23, sigradi2015_3.268e5, ijac201614202f8, c93c, 7139, 41d9, acadia14projects_497z, ab3a, acadia17_211n, df26, 05c6, 8e88, af5f, 1ce6, 421c, acadia14projects_691aw, 56a7, d160, 1e78, c6fc, ce9a, 6f8a, 41a2, ecaade2015_193z39, ecaade2014_018o4, 7f49, c932, ijac201412408g2, 16ca, caadria2017_142e37, 3611, 34b5, 07d3, ede8, 4119, acadia14_23ad, 2487, 86fe, 8a9e, e1c9, e5a5, acadia17_222f, 929d, ijac201412205s4, 4684, b4e9, 8929, a0b2, sigradi2013_243d, caadria2017_051t16, 297e, 69a8, f31f, acadia16_214x13, 03e1, 8849, 972c, 2316, 6ef8, b068, 30d0, 4387, ed5b, d0b8, ecaade2015_53l9, 5290, 8216, 46f2, e5e9, b602, caadria2017_017m7, ecaade2015_103r20, b54a, d891, 464f, 08db, c386, 0f44, sigradi2016_450a, 6de3, a8ff, d90d, db62, acadia14_589i, 8322, 53de, c1a8, b363, 2a8a, ecaade2015_284o61, 4392, 7567, 3c25, ecaade2016_007c2, caadria2015_073a10, 30f6, a19e, d82d, 6a45, 5752, 2f39, 1a88, ecaade2015_18a3, b682, c169, 40ec, a988, 7bfa, fbd4, 95a8, 8ce6, acadia15_357z15, ecaade2013r_018t9, 6efd, ecaade2015_87u17, ecaade2015_285p62, b9a4, 6f07, dc8d, 3d66, c3c2, 7df0, 648a, c3db, 4572, bae7, 82a7, 4626, 86a6, 8c9d, 42e6, sigradi2014_239e9, c41f, 8a7c, 02fc, sigradi2013_425t, bf0e, sigradi2015_10.307b21, 10e5, 9389, 9cd1, acadia17_542rr, 05ca, 5651, 8503, a7ff, 748b, 92d1, 4fd1, 03b9, 61ae, ecaade2015_171b36, 14e4, f4e7, 60c1, ecaade2014_138p30, caadria2016_881x37, 9d43, 9c40, 836c, ecaade2015_158a33, caadria2016_395w16, 2c62, 3cf1, 4f93, c46c, f0a6, 8940, ecaade2015_200m43, 34e4, a58b, ecaade2017_027e, 0ebe, 41c9, ef5a, d881, acadia14_435an, 79ad, 61a1, ba00, 73f3, 9056, 242a, ecaade2017_184mm, ecaade2016_167p47, ecaade2014_149f34, acadia17_90q, bc97, sigradi2014_085h8, b929, ecaade2016_217i56, ecaade2014_140t31, ecaade2015_77a15, acadia17_162x, 1905, 16b9, 2bd7, b872, 76f3, a764, a943, 09f1, d0e7, 5e05, d96b, 54c6, 284b, 0bd0, caadria2017_009i4, ecaade2014_066s15, faec, 6922, 0df2, sigradi2014_265o1, d5a8, ecaade2015_215m47, 9746, ecaade2017_157dd, ijac201412304p1, 935b, 66d0, ascaad2016_021f8, caadria2017_142y36, acadia14projects_79ac, ae20, ecaade2016_068e18, b850, caadria2016_229s10, ascaad2016_042y16, acadia15_483i21, e86d, b8bf, 9548, ecaade2014_140p31, sigradi2015_8.81z11, c484, ijac201614407s4, 8e66, b421, a441, acadia14projects_549o, a384, 826e, e5af, 31a7, 0587, acadia17_283nn, ca83, 6d06, ecaade2016_036l9, 5cef, 32cc, 80e6, 4eab, 6af2, acadia14projects_565ad, 014a, ascaad2016_026s10, acadia16_372m23, d6a2, ecaade2015_237c54, a6e3, 7c92, 3ed1, fd39, 1d90, acadia17_127gg, d942, 769d, ijac201614308n5, 6251, dd0c, eb78, cce5, c9ab, 48b1, 7240, ecaade2016_tkoe67, b191, acadia17_82bb, a9a5, sigradi2014_032b2, sigradi2015_10.220e20, 1cf4, 4715, 2c2a, ecaade2015_122h24, af0d, 9821, 40d0, 05af, ca98, ascaad2014_004f2, eae9, a6f7, 1bb0, 6d9d, 29ec, ecaade2016_ws-dleadx67, feb0, 0448, caadria2017_072x22, 491f, ijac201614102u2, acadia17_382ll, ecf3, 760f, aab3, 193a, caadria2016_755p32, 9199, 8f8b, caadria2016_851m36, 2c0f, 6427, 9b9f, 7aa6, ascaad2016_028n11, ce0b, caadria2015_073f10, 14f6, aad0, 0b4f, acadia15_47j1, sigradi2015_4.219i7, caadria2016_229z10, 522b, a84b, 9ef3, ijac201412401v3, 2efc, ascaad2014_022m4, 64b6, 409d, sigradi2014_048u4, 48b3, 22bc, 86db, d0e3, aa7d, 3684, e910, df07, dd4a, 9605, 4791, 0691, ecaade2015_158t33, e28f, ecaade2017_122zz, e2c7, 5e74, ecaade2017_014zz, 47bf, e1cf, 5e8c, 503c, 5a43, 2ca8, 6c42, c043, 8cd7, 36be, 7dd6, ijac201715104z, dea8, 839e, db36, a874, acadia17_340t, ecaade2016_018a5, 6cf2, 6104, 31ce, acadia17_72e, 7270, acadia14projects_167t, 0a3e, 92f9, 09e4, 9b18, f3d1, caadria2015_203k29, ecaade2015_55i10, caadria2017_047x14, ijac201513104n3, 4f97, bfb7, bd80, 6bfc, d91a, ecaade2015_248h56, b022, 61ee, 805f, 81d3, acadia17_90jj, 8072, sigradi2014_141r2, 1706, ff8a, ecaade2017_248zz, acadia14_479av, 083a, ecdc, sigradi2014_169n4, 1e92, 670f, ijac201513206z8, acadia17_491x, acadia16_224e15, 969e, acadia14projects_147ao, 18b2, e379, bb2a, 2ff2, 9fe2, caadria2017_095c26, ascaad2014_022o4, ecaade2014_072y17, 69c2, acadia14projects_101ai, e1b3, 1dbc, ecaade2015_302f66, sigradi2016_407v, acadia14_291c, a70f, 9690, cc04, ecaade2015_101f20, a607, a315, bb8c, 5085, 6a99, ijac201513206l9, 013b, 1abe, acadia14_389e, acadia14projects_463at, acadia17_50rr, e076, 54c4, c24b, 1973, caadria2016_579o24, 1cef, sigradi2014_345h9, acadia15_223b9, acadia17_482aa, 750c, 12ee, 7774, 1b06, d829, acadia17_648cc, 75d8, af59, 80b3, acadia15_232s9, 462e, f029, b036, b1f5, caadria2016_871t37, caadria2015_004p1, 1302, 2c16, 94dd, ijac201614207i11, 942a, acadia17_391qq, 2844, 974f, 410a, da75, 30fc, ecaade2017_220tt, 510c, 9bff, 0115, 21c5, ijac201715103zz, 6357, e69d, sigradi2016_534ll, 944c, f4db, 5b49, 591d, sigradi2015_8.339w15, ecaade2017_230ww, 8ae1, 51d6, 9c48, sigradi2013_390t, 65ae, acadia17_358bb, 2bfc, ecaade2016_018h5, 8c68, cc8e, cac5, ijac201412407b1, 1827, 5257, ecaade2017_198c, ef6d, acadia17_201qq, 480c, acadia16_342d20, f564, ae7b, d2f7, 32f4, 6b73, 1b48, c9a7, a6a2, acadia14projects_101aa, acadia17_231p, ecaade2015_61h12, d32c, f1c2, 004a, ecaade2017_013ll, 0ed3, acadia15_263z10, f400, 7393, 381a, 0b92, d766, 53f6, 0652, bb05, 9d9c, ed63, 7ae4, a74f, b403, 6d20, d76a, 18ff, ecaade2016_208t53, 5d39, 041d, daad, 1e58, 6e24, ijac201614102v1, 6b54, 75f7, 8666, 6bef, 274f, b5a4, 9abd, ecaade2017_282r, 6e16, 8f94, 3a66, b079, caadria2017_015n5, b2bd, ijac201614205n10, acec, caadria2017_056x18, e046, ad6a, 1942, 6fad, ae9f, 222a, sigradi2015_9.347c18, 5750, 6936, 39c2, f2f7, ecaade2017_042y, acadia16_214y13, d1a0, acadia15_185y6, 3bb4, 5fdd, 1026, afab, 27a3, acadia17_258p, df68, 96ec, 0618, 1ccc, c451, caadria2015_073o10, d948, ijac201412301u5, d1f9, 0cb8, sigradi2013_386a, 070a, acadia14_661p, 5a75, ecaade2015_314n68, sigradi2015_sp_2.112n29, faa7, e0bd, 02c1, fbf1, 8dff, d9ef, sigradi2015_9.152d17, sigradi2016_815ee, 2608, f0b5, caadria2016_871n37, acadia14projects_609ai, ijac201513302b10, cda6, acadia14projects_63aj, 4236, 7c99, 3d76, 6b4a, sigradi2014_329x6, e9e9, a0f5, 3197, a322, 7ac3, 2bcb, 3468, acadia17_648vv, e10b, 9a91, 1384, a09a, 6716, ascaad2014_024e5, caadria2017_115m30, e327, 07de, 8de7, 0a2d, 4f8d, 87ce, 4cd0, 0418, a536, f10e, 727d, 157f, ecaade2016_163x45, e98b, 94c2, 0c83, e259, ecaade2016_203j53, ascaad2014_019y2, 4ae1, 1023, c80a, 5b63, caadria2016_477c20, c61d, 5923, 44b9, 74b5, ascaad2016_045z18, acadia17_455ff, acadia15_451m19, a24c, acadia15_57c2, 7465, acadia17_316nn, 9781, caadria2017_009y4, bb8a, ecaade2015_333h72, a181, 49ed, a8ca, acadia14projects_167w, c154, 0638, 6b12, acadia17_60aa, f3e4, acadia15_483k21, 413b, sigradi2015_10.378f23, 70c0, ab32, 87d8, 01f3, 5859, acadia17_127hh, 9411, 0808, ad64, d095, a80b, c53f, f1de, 730f, a648, 75c3, cbf3, 1fce, b753, ijac201513206i9, sigradi2015_10.267o20, a2b8, sigradi2016_420pp, 7ce0, 9b0a, 8a96, acadia14_247g, ad7a, 44c1, sigradi2016_601tt, 1d1b, 2a6c, ijac201715103b, 63f4, 263a, ff6e, d4dd, 1e4c, 6f56, 344f, 9c8d, 48b0, 458c, e34c, 2477, 2bbc, 9a0f, bc56, 48e2, acadia14_375b, e28e, 7812, 24be, cfd5, 6888, f834, c774, b7c0, ecaade2016_183u49, acadia15_47g1, d572, 12a8, 31c2, ecaade2014_195r50, 6605, sigradi2014_345j9, 7f5e, ijac201614102t2, 76c1, 12e2, caadria2017_086m25, sigradi2014_276u2, acadia17_640r, 2fd0, 0dd9, c13b, bd24, 3727, 8202, 5fb7, acadia14projects_565h, e755, acadia16_372c23, 0686, 6069, f347, c8e9, 9b76, 01ce, b7b8, 93fb, 39dd, c876, 9394, aef2, ec76, 23c7, 7e4e, 8925, ea01, sigradi2014_048d5, sigradi2015_3.221v4, acadia14projects_327d, 050e, 5146, 95f7, ascaad2016_010w4, 89bc, cafd, 5498, 6341, b7bf, 2815, 9213, 8c46, 216f, 82e6, b8ec, 5542, 1f6f, 8b53, 4b86, 0e71, 9355, d3ee, 9964, f8ad, d4db, acadia17_231v, 55c3, 75ac, ecaade2014_186a47, 174a, 667a, 0ff8, acadia14projects_317u, 9bb0, 6a47, ascaad2016_018g7, c642, a665, 9099, d553, c181, 5e0e, 9857, sigradi2013_397i, 4fff, 13f4, f4de, 2511, ecaade2013r_003z2, f4c4, bab6, caadria2015_049w5, 7603, a3ad, ascaad2016_048c20, d20a, 5c2a, 9cc3, 8e38, 0859, ecaade2016_023l6, ed45, 3794, 927d, 556c, 3221, 2bcd, ecaade2015_285m62, ecaade2016_095h26, 49b7, b528, abb1, c70f, d200, 012e, acadia15_211x8, 87d4, eea7, 975d, 5042, 6783, bf10, 945d, 236a, b16a, ecaade2016_072h20, 5fe9, d7c0, 400a, ijac201513305z12, ecaade2015_225k49, 6e00, acadia17_350ss, 61cd, ff03, e44e, 9f78, sigradi2014_266l2, b2ba, caadria2017_142n37, 779c, 188b, 7f52, 269d, 856f, a663, 4543, 0f43, 66ae, 30f7, e765, a67e, be90, 4d88, 35d1, acadia16_362n22, 1986, ijac201412401g4, 311d, 8186, 9e3f, 0e92, ecaade2015_265p58, 3b06, e0e1, 3e46, c2d3, 4bfb, 39de, 47a1, b2ec, ecaade2014_044z10, ijac201513201f6, 1c59, 321b, 95d4, caadria2016_539b23, d665, 0e37, acadia14_281x, 5c5e, 704e, ecaade2017_265m, ac58, bb9d, 3e1a, c2ac, sigradi2013_158f, f6f2, 427e, a245, e739, a37f, sigradi2014_214c8, 7343, ee12, f3f1, acadia17_162t, df94, dfbf, 46bd, 4230, b040, ecaade2014_224b57, 8c81, 7f58, 0e35, 11ba, 6d27, 43c4, caadria2016_819j34, f50a, caadria2016_735u31, 40cd, 75dd, 326d, 1b42, ascaad2014_001i1, 3894, 2a99, 532d, e570, 109d, acadia17_318l, e9ad, c063, ecaade2016_027c8, 9604, 8884, f031, 6604, b36e, ecaade2017_173rr, eeac, a0a4, ijac201614208k14, ba44, fd99, ecaade2016_157a43, caadria2017_035y11, b940, sigradi2013_366b, 6b14, 2d74, 6c7f, 6276, 97de, 006c, sigradi2013_215e, 60c9, 523b, 054a, 6903, 0750, ea2f, acadia14_507ae, 81df, acadia17_282ii, caadria2017_118b31, 13df, 6cda, 0c16, ecaade2016_223w58, caadria2016_055r3, ecaade2017_056e, c675, sigradi2015_10.220g20, acadia14projects_33ak, 28b2, 98ab, 16d9, ecaade2014_218x55, 701b, a858, ecaade2017_152ll, 3d94, 69cc, d4ad, ijac201412402k4, 3438, sigradi2014_186a6, 5e09, 2c4c, f317, 3fbb, 9fd8, 5695, 6b20, 75f1, acadia17_52x, acadia17_473i, 7ed4, f28b, a0e9, a9f9, d5b5, 6fbd, 0edc, 42a3, 12ac, 8fcd, cb3a, 3113, a4ae, 4bfa, 194d, 4fc3, 3d36, acadia14_91t, f223, 90f3, bcd0, acadia14_531z, 2086, acadia14_43aa, ijac201412408u1, sigradi2013_304d, 4926, e475, c5a3, bf1e, 8f14, ef66, 535f, 59d7, 3947, 1ea0, 7b11, a85c, ecaade2016_230p62, 6393, 431f, fde8, 59d9, c733, 4de5, 379b, 8f76, sigradi2014_345o9, 4e31, acadia17_628yy, ecaade2017_143m, ijac201412302b7, ecaade2013r_019i10, f9da, 6647, 1ccf, f3f9, 8bc7, 6958, ascaad2014_007a4, ascaad2016_002o1, 1c4e, 0c7f, 99ac, 2830, 670c, caadria2016_579t24, 44a2, d01f, 775f, ecaade2014_010m1, 75ef, acadia17_296y, b45f, ed9d, 21cf, 6e84, 9159, 5210, caadria2017_067r21, acadia17_534ii, b10b, 4f7d, e564, 6047, acadia17_608ff, e349, ijac201412302a7, 7da3, f336, 2bc5, ecaade2017_061b, 9b71, ba64, acadia14_347ak, 78d0, b9a5, f0e3, acadia17_349o, 0f34, dd94, 19b6, f7e0, 437b, f6fc, acadia17_358jj, 966c, ecaade2016_038i10, acadia16_280k17, 1832, b14f, 3f6b, 562f, 9563, 91fa, d024, 2526, f207, 7835, ecaade2014_194s49, 2f66, bde7, caadria2016_095t4, 7169, acadia14_223a, acadia15_407o17, 3bb2, 90a1, 8ce5, 06f7, 729e, 604a, 8e06, ecaade2016_026s7, dc5d, acadia17_177g, 45ca, 952f, sigradi2015_sp_4.275u29, 0334, sigradi2014_037y2, 7f3c, acadia17_201g, 5e04, ddfc, ecaade2016_162k44, 6cb6, 578a, caadria2016_735r31, 7926, 68a0, 8067, 55be, 03d6, 4188, ecaade2014_169o42, da6d, 021e, 9e65, 1c4c, a8d4, 1106, 5351, 3b36, sigradi2013_28m, eab5, ecaade2016_118m31, e2e5, 54ce, ab28, caadria2017_062v20, ecaade2016_118e32, e593, e5cf, 16b6, 70e0, a9f2, dd83, c85d, f7a7, 74f2, 7944, 307f, e6c4, 98db, ecaade2016_225f61, ecaade2014_010z1, 90f8, sigradi2015_9.270h17, 14db, a558, ecaade2016_129s35, f29d, baf3, sigradi2016_654a, 91b2, 740a, ecaade2017_282p, ca0c, bb83, 363f, ijac201614403i2, 47a3, 59b1, 5d98, ecaade2016_113d31, caadria2016_611u25, 215a, caadria2015_102d16, f5a1, ecaade2014_023f6, c626, 3801, 5f8e, a004, e0eb, 12fc, ca79, 7b75, 7911, 9c83, f1b2, bc2f, b2dd, ecaade2015_21v3, sigradi2015_8.189t13, e461, 585d, ijac201614203p8, 0ea9, acadia14projects_247z, bc2a, e4cc, 6d57, acadia17_154ff, sigradi2014_047r4, dadf, acadia17_366s, 633e, e8c5, a1f1, 93ad, 6158, cfa5, edc0, 02d9, d1b4, 4bf9, b60e, ecaade2017_079u, 7fd3, 6806, ecaade2016_037a10, 3e5e, 2e13, a7e8, 6be4, 88a2, 0bb4, 021a, 0ed8, 0e2e, acadia17_534ss, 4df0, acadia17_37dd, 004e, 0380, ecaade2015_206h45, a635, c08a, ijac201614207m11, 66eb, 5ee1, 6868, df54, 38b6, d599, c82b, 068c, 86e5, 04eb, 12b1, 1d81, caadria2017_009x4, efb9, 41d6, 008f, f22a, 08c7, acadia17_292x, caadria2016_507o21, acadia14_709an, db9f, 7e1a, a8e9, 7000, 4262, c3f5, ecaade2016_tkos66, caadria2016_435m18, ecaade2015_122g24, 1382, f45b, f12d, 6496, 09a3, 0229, 0a9b, 755f, a24f, 12b4, 4b17, fa32, f5c8, 8ae4, ecaade2017_056a, caadria2016_673b29, ascaad2016_003f2, c336, d4bd, 0ab1, 4897, acadia16_352w21, 8bb8, 9565, 4f6c, 1fe3, d54b, 1be8, d6c6, cade, 9540, c2a8, b055, 882c, acadia17_678jj, ijac201412303n9, c237, fffa, 74a5, 4ff7, de05, 5a04, 4d4e, ee30, 04ad, 97d2, 3910, 8130, ecaade2017_133e, 104c, 0855, 62ed, sigradi2013_155, 122b, 5682, ecaade2016_213p54, 4050, ijac201614408j5, 6c79, b9d6, 23cd, ecaade2014_153b37, ecaade2017_003r, 56e5, 231e, ecaade2017_054uu, acadia17_640y, 62e8, 980f, d07d, b00f, 768f, ecaade2015_17g2, 7c8c, ecaade2015_193c40, 71a9, ecaade2014_038y9, 03c7, 5f65, 9512, caadria2015_087b14, bfb9, sigradi2016_383ee, 588a, 6005, ecaade2015_61z12, 8938, d535, sigradi2014_032d2, dc74, db84, c972, ecaade2017_095z, caadria2017_190r45, acadia15_243x9, b80e, 91b3, 04ed, 1576, 30ae, 0c41, 6821, caadria2017_145h38, ecaade2014_208f54, ecaade2016_118t31, 6d77, 76b8, 79af, ecaade2016_127c35, 268d, 8dae, ecaade2015_138b27, 3641, caadria2016_641p27, sigradi2013_30a, 4681, f1be, ecaade2015_94d19, ecaade2014_224w57, 5c50, acadia17_170j, ascaad2014_015y8, eb2f, ecaade2015_248z56, ijac201614202g8, c30a, f72d, ecaade2014_038t9, 7670, 7530, ecaade2014_121x27, 53d3, 6ca0, ijac201614303j2, c946, 906a, 18b6, ecaade2014_153a37, ecaade2016_102r27, fb08, 5ca0, 2249, a36b, 77e6, 4396, a999, sigradi2016_625ii, c502, caadria2017_055i18, acadia14_189ap, ecaade2016_224y59, acadia16_344i20, dc9c, bb02, d0d3, 5e56, 3a04, 89ac, be7a, 0987, eb09, a385, 64a4, 53bc, 4d31, 43ad, sigradi2015_6.327p8, c341, ebd3, cb09, 37ae, 435d, 358e, 1505, ecaade2016_241h64, 8de8, 94e4, 1631, 7c06, 62f5, 7a8d, 8945, 78c5, 9e9d, f31e, ab73, 5e33, 62bd, caadria2017_051o16, 5291, 958d, ecaade2015_307n67, 8aa9, fd56, 1d6c, 84e5, f4cc, ecaade2014_168r40, cc4d, 968a, 422a, bd93, 7c03, ad3f, acadia14_301ax, 4aef, b444, d851, ce6b, 97c6, ecaade2017_240z, acadia14projects_609af, 9278, 1183, 1861, 65dd, ecaade2014_168v41, d874, caadria2015_114t17, c93f, acadia16_62o4, 84b4, 9c65, acadia14_699o, fb3b, 1fb5, ecaade2014_089s21, d390, sigradi2013_405v, fd57, 962c, sigradi2016_448v, caadria2016_663o28, ecaade2015_334r72, af56, ecaade2015_171t36, a5e9, 5ab6, 6aa2, e542, cc3f, sigradi2016_625rr, sigradi2013_294v, 5955, 03e2,