CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

d144, 886a, caadria2017_142h37, acadia14projects_23x, b79d, d392, 94a3, ecaade2017_032e, sigradi2013_101k, sigradi2016_659y, 4dde, 2b8a, 4d38, ecaade2016_234z62, 2442, 3918, b8a7, 39ad, ecaade2017_215q, ecaade2017_133n, 9347, ea10, 3b93, 1fe5, 3804, 3d0a, ecaade2017_038pp, 28fe, 9922, 3bdb, e757, 0ab0, 74fb, da39, f4f4, acadia14_153am, fd11, 1928, f148, sigradi2014_108e9, 5bbd, c62b, 6783, caadria2016_693c30, 09ab, caadria2017_165s41, a13a, 9cde, aaac, 3aba, e0a6, 73a4, sigradi2015_6.341a9, 63f8, 5284, d2da, 2ec4, 99b8, 7015, 18b1, ecaade2017_048dd, ecaade2017_077d, d153, d8a7, ijac201513104n3, ecaade2014_140l31, d94d, 373b, 432c, f92b, b4bb, 8d18, 6134, acadia14_153an, acadia14_655z, 2909, 63a1, ecaade2017_118gg, caadria2017_145h38, acadia14_333ax, bd40, 0e9b, b060, 4d95, 5d03, c497, 22fb, ecaade2015_59v11, 5895, 5d43, d7d4, fc29, 03bd, acadia15_497p22, acadia14projects_267p, 8485, fd5e, a0af, 56de, b115, ab38, ecaade2014_239n61, aa69, acadia14projects_647au, aa12, 2e46, 4844, b0bf, e825, 950d, ijac201412305h2, ecaade2017_220ss, 62c5, sigradi2016_507tt, 26f5, 93a8, 426a, 2969, 40c3, f3c3, 2e3b, b145, ecaade2016_078m23, caadria2017_127k34, b7a2, 5625, 4a33, ac5f, sigradi2016_428k, 822c, 973b, 3236, a604, ecaade2017_215d, ijac201614303z2, ijac201614202n8, 0c13, sigradi2014_289i4, 0cbd, ecaade2017_099c, acadia16_460t26, d24c, 11ea, sigradi2014_015c1, ab6a, e510, e27c, 01f9, 9a57, 14d3, ijac201412201i1, 7d18, sigradi2014_157c4, 26a3, 589a, ecaade2017_172y, 3226, ecaade2016_140t39, 8871, 2968, 244e, 19d8, 87dd, fcbe, 3fc4, f51e, 54fa, sigradi2015_8.47j11, 7519, 5e00, 830d, ce3f, aa49, e7f5, sigradi2013_386d, afe9, acadia16_214k14, caadria2016_539f23, ascaad2016_022r8, 0b4e, 9608, ecaade2016_238l63, eb12, 46e7, dcbe, 92f9, 5e66, 6032, 8b7e, ecaade2017_143e, 8ff7, 3f28, 4c8f, 2a66, 8943, 57cd, 17c5, ijac201513206y8, 2f5c, ecaade2015_37f7, 7f40, a066, 8415, 25e2, e561, 450d, 17a1, ecaade2015_72x13, c50e, sigradi2016_611p, ed45, sigradi2016_560w, c304, e75a, cbb3, 3ff9, 4977, 3ec7, 3837, ecaade2015_86i17, 20b1, ascaad2014_012c6, sigradi2015_11.8n23, 79d5, afed, ba18, 2457, 3b2c, 0c5c, cae5, 621d, bc02, 6fe8, ecaade2017_173mm, 43d6, 0db4, sigradi2013_342t, 616d, ecaade2017_175h, 7872, 3760, 84cb, 894a, 22f3, 1ae5, 3b00, 8ba2, 3d09, sigradi2015_10.7j18, f526, 6143, 3848, 3cfd, 3fc3, 64ab, e14f, 4ca0, ecaade2016_238j63, caadria2015_111l17, ecb7, 723a, 05a1, 4691, sigradi2015_10.377v22, d884, d177, ecaade2013r_019j10, 769b, dc3e, 1843, 0ee3, ijac201412304v1, e191, bcf9, 5d45, f13f, 0559, c11a, e1e7, 5757, ebe1, 3b2d, ascaad2016_040b16, f604, ijac201412403k6, f4ac, cd62, ecaade2016_011e3, 4c35, 6f94, ebc2, acadia14_609at, a702, 0a80, e319, caadria2016_611s25, 50e1, sigradi2014_155w3, ascaad2014_014r8, bb73, ascaad2016_007r3, e812, f38e, e133, 9714, caadria2016_663l28, f17f, 940b, b842, 318f, c4b9, caadria2015_114j18, 20ed, bfa2, 6e9f, 9322, 7b0e, a3f7, 47cb, a9be, 23d3, eead, e3d6, d1bd, ijac201412404n7, 06a5, 06e1, 0ad3, 868b, 1576, cfd8, ecaade2014_186g47, 53e2, 8462, fcd4, acadia16_98s7, 113d, a111, ecaade2016_241d64, ecaade2015_158w32, 51df, 458d, 1215, 7c4c, 1e21, 73b8, c2ec, b552, 47f9, sigradi2013_248c, c0aa, fba3, 729f, acadia14_375g, bc09, a91f, 7514, 4cec, 23fb, acadia14_565m, acadia14projects_473ak, 7b29, ascaad2014_029x7, ascaad2014_015w8, ijac201412203m2, 4ac0, sigradi2016_490ee, dea7, 904a, a53e, 7f45, 1437, sigradi2013_189l, c791, 0a28, b537, ecaade2015_286x62, 6800, 5b29, 3050, 5405, 636a, d4ca, acadia16_344i20, ecaade2015_110h21, 06d3, acadia15_497g22, a970, 982f, 26d1, 173b, e2a8, 31e6, 7359, d6a6, caadria2016_343d15, caadria2017_095d26, b869, caadria2016_105y4, 74aa, ff76, 5333, c558, dcc6, a093, 263e, ea64, 102c, be87, c563, 8649, 664e, 7d06, 0afc, e55c, d94c, fe80, e032, e7ad, ecaade2017_057v, ecaade2017_108e, 0b09, ecaade2015_173i37, d656, 6bb5, 8a8f, acadia15_137o5, b78a, caadria2016_777z32, ee4f, ecaade2017_029r, 7d35, c201, fd5d, 8313, cd9a, 5bc8, d3f6, acadia14_111k, f52f, ecaade2017_038ss, ecaade2014_109s24, 42c1, 7da1, ascaad2014_017e1, aac7, bb2b, 1d75, a93c, 73ba, ecaade2015_196m42, 6fce, 8ddb, ijac201412305e2, eefd, sigradi2015_10.138a19, bda9, 24cc, 8df2, 16fc, d906, 93db, c0c5, 5dd8, f0b4, ecaade2017_255o, 9001, d600, acadia14_167v, sigradi2016_488t, d9ac, ecaade2014_153o36, 2479, ijac201614103l3, 596e, 2917, 53ba, caadria2017_165k41, 4549, 1840, 6f1e, 8077, ecaade2017_211q, 8cd8, ecaade2017_215zz, ecaade2015_286e63, 97d7, 1d24, ijac201412408x2, cc93, aceb, 33e4, 4da1, 8990, caadria2015_060x6, 9f0a, 0c74, 6fbf, sigradi2016_615aa, 6b85, 7c84, 17ab, 42d6, 6fb1, ecaade2017_059oo, ecaade2015_59p11, 7cb5, c0e5, caadria2017_005x2, b5d7, ecaade2017_044jj, 5e3d, 766e, 3501, ecaade2015_284v61, b17c, 0c66, a61a, ecaade2016_102j28, 8437, ecaade2014_089m21, 5b4f, ba7e, 2392, 2e9c, ascaad2014_014j7, caadria2016_549t23, 2ba8, ecaade2015_127c25, 46ba, 1a63, 75e6, 26b3, sigradi2013_295c, ecaade2017_269ll, ccb0, 5488, ecaade2016_130p36, 49be, d232, 3c8d, ijac201513102k2, caadria2017_052s17, acadia14projects_375p, 34dd, 06ce, 3e71, ijac201614308o5, 8fd6, 6b81, b0fd, cfb8, ecaade2017_017c, 8642, 58aa, bc4b, 35f2, b0f6, 2265, 39b2, ecaade2017_021m, 82c8, 760f, ced7, e9de, f6c6, sigradi2014_345s8, 4caf, e73f, 5d53, ad00, cf84, 3795, b9a3, 96dd, f60d, 8031, 7196, c51b, 3666, b19a, c78c, e9f9, ecaade2017_255e, acadia15_483z21, 9cdd, 8280, sigradi2014_074c6, 8ea1, 5f28, ecaade2015_94a19, 5463, 64ae, sigradi2013_189k, 22ca, acadia14_33aj, 8e0b, 2096, 187e, 844b, 261d, ascaad2016_028f11, acadia14_333az, sigradi2014_178n5, 4428, 38cf, sigradi2014_084w7, ascaad2014_019w2, ecaade2014_088b21, 6c20, 4a5e, 8161, sigradi2013_359m, cbf9, ecaade2016_ws-dleadz67, c94b, 9189, caadria2016_219k10, bbb9, f162, ecaade2014_240n62, cfda, 9cae, ecaade2017_008l, b7f1, 4ebe, sigradi2014_345e9, edd3, caadria2016_271b12, 6a6a, ecaade2014_192y48, ecaade2017_050f, 3ef8, 793a, fca4, 9542, c3c1, 1c84, 4805, 494d, 76ae, acadia14projects_339av, 959d, ecaade2014_149n35, 41e2, 448d, 4792, ecaade2014_220b56, 4532, ecaade2015_138t27, d72b, 25d7, bcce, caadria2016_507f21, acadia15_323v12, 57e4, 0edb, ecaade2014_204y52, sigradi2016_431u, f410, acadia15_357n15, ijac201513205c8, ecaade2016_144m40, aa51, f20e, 99e6, 4c5d, 75a2, cfc2, b80c, 67b9, 9982, ce5f, 1fc3, b726, 8004, d90a, 5e9d, 2c0b, 65ba, b67f, ecaade2017_077uu, 5272, 4457, 1c3c, e2e9, acadia14_479ar, 8954, ae20, 0ed0, e2f7, ijac201412201a1, 37e6, 0629, 8916, e46c, acadia14_445ag, 5817, 1a69, ecaade2013r_003s2, 8704, 149e, 74b1, 11e9, 5963, 8d11, 0176, ad70, 2282, caadria2017_142v36, 5a79, caa0, ijac201614103n3, ecaade2014_214z54, ecaade2016_147z40, 60d4, ecaade2016_154j42, b96c, ecaade2017_057n, eb9c, 0cad, 5a00, 734c, ijac201412402g5, b265, 1a8d, 6816, sigradi2015_6.42v7, c3b2, 686c, 44aa, c48c, caadria2015_150c24, 7882, 775d, ecaade2015_196n42, ascaad2016_031i12, 9d5b, 2af2, b0ed, b924, e653, 77dd, edfe, bc0b, 5bd6, 7298, 7275, 99a5, a467, b12d, ecaade2015_158h33, f0be, 03a3, ecaade2017_027d, acadia14projects_145l, d1cf, 1d2e, ecaade2017_108p, 804a, ab7d, d4fd, 67f4, 236f, fa55, a0cd, ecaade2016_215v54, ecaade2014_020s5, ecaade2016_217g56, c801, caadria2015_203n29, 12c5, 8b72, c795, ecaade2014_021u5, acadia14_523ao, 9bcb, c1c7, 1945, 5259, a06b, ecaade2014_180a45, sigradi2016_448x, bd70, d43d, 2f32, ac72, ecaade2015_164o34, ac26, cb8e, acadia14_427am, 9c7d, e71c, ecaade2017_059mm, 5748, 511e, 5b59, 3552, b4f8, 95d8, d893, e9d7, c202, 5d65, sigradi2014_186w5, c258, d066, 9bf8, 51a9, 255a, 26c9, e3db, caadria2016_703m30, 4d30, e729, 9836, fda7, caadria2015_004r1, sigradi2015_10.309j22, cff1, ecaade2017_134o, 48c2, 3ac8, edc5, f760, 3c02, ecaade2017_grii, 725f, d94e, b43a, eda3, 5d3d, caadria2016_457d19, 15ba, sigradi2014_345z8, 5183, bb4d, 34ee, 75ca, c77b, acadia14projects_237au, 2ed0, ecaade2017_293hh, ijac201412306w2, e4df, 4bbf, ascaad2014_012n6, ecaade2017_026rr, 3311, d033, 92e8, 0ea0, eb96, 0077, 41dc, c465, acadia14projects_479ax, f324, 2f0e, ecaade2016_163t45, 47b4, 7631, e895, 483b, acadia14_601af, ecaade2016_142b40, ecaade2014_192d49, 72f2, 8e04, 39af, 6906, 97cd, e063, d477, 9423, c017, a1cb, 5103, 84ab, 6323, d1e5, dc80, 4d67, e7a3, ba73, 2834, dff7, 7763, ffbd, sigradi2014_178k5, e1b9, a9ea, ecaade2017_100f, 17bf, 55d2, c3bf, 41c8, bb1a, 435d, f489, acadia14_463z, ecaade2017_198ww, ddb4, 6d8d, caadria2017_081u24, 8fe4, f837, 0c0d, sigradi2016_449jj, 943e, 2fb7, 2567, 26df, a32f, 2af6, a6bf, ecaade2015_317u68, cfa7, ecaade2015_155p32, f848, caadria2017_101n27, a337, 7caf, 02f2, 22a9, sigradi2013_342m, 5581, caadria2017_183h44, ac3b, 9e1c, 2eec, cf5b, 6c13, 2170, 07f2, c7f6, 64d5, 578a, bac0, a5f3, 60f7, 73c4, d961, 208a, acadia14_565p, ijac201614401a1, 81ba, c894, 31d7, 50d6, ecaade2015_86o17, 049c, 76c4, 84d2, b574, b251, e3b7, 6cc1, b87d, sigradi2014_151p3, acadia14_153aw, bd9b, a0e1, ecaade2016_089f25, ca27, 060c, d8b2, ecaade2015_271y59, 159d, 3481, 1afd, acadia14projects_549p, 0155, sigradi2013_100b, 74c0, 546f, 9e03, 4c7c, f3e1, ecaade2016_223w58, 5648, 4134, bd02, d8cc, a6ee, ecaade2015_241g55, b46f, d1f8, 7d9c, 79da, f589, deae, ijac201614402r1, f1f2, 510e, 60fb, ecaade2015_144x30, sigradi2015_8.186j13, b661, 5348, 7914, cfc9, sigradi2016_441oo, 3bab, 4cc6, 5070, 79d3, 8a62, 7932, 2c22, 824a, 0396, 26b4, 41b4, 0f52, e0da, ascaad2016_015n6, 7041, caadria2016_135w5, 8bed, d7ad, b86f, eb58, 1f6f, 6beb, sigradi2015_3.345r5, f70a, 72e5, 61b3, 88a9, 5fa2, 0aa7, a423, df62, db95, 8037, b337, sigradi2015_11.166a26, ecaade2016_158p43, b57b, fa0f, e556, ecaade2016_067n16, 6c4b, 86a6, 08f8, e0f9, 50fd, 63ac, 9925, 50c5, ijac201614102p2, c445, a07b, a3cc, 4465, 7b06, ff12, 86de, 9373, 516e, 9fe5, ac58, ecaade2017_301u, c04c, ecaade2013r_015m8, 70e8, acadia16_24v2, dfed, d99d, 5225, 5ed1, a19e, 0290, ecaade2017_175g, 986e, af0a, bc63, 6a28, f41e, ecaade2014_230s59, 07ca, a43e, afd0, acadia14_497ac, a548, 0e76, ijac201513101o1, 9ae3, 5392, bd71, acadia16_470e27, d8cb, 66b3, 033f, 1427, d0e0, 6990, 4e15, d0b4, 8de7, 9e28, adce, ff35, 4b14, 1398, 3923, a1d6, ecaade2017_194bb, caadria2015_202a29, 30a7, aac0, d815, 5884, 171b, 724a, 222d, 65fc, dda9, f917, 4d60, 7056, 3a61, ecaade2015_261j58, 5770, 522b, fbbc, bb11, 5fae, d86e, 5a6a, 3a4d, d06c, 2f8c, cdd9, 0f45, 1ff7, acadia15_95o3, e727, 300b, acadia14_125af, 37d6, cd46, 4e6e, 49e3, 3ab3, 800c, b2b3, d690, 8bfe, 05bc, 0b62, ijac201513205l8, 8a1e, 88eb, 678a, 821d, d58c, 3378, f0fe, aa18, e8b0, fe01, 2b7f, 6490, 3c2b, bf77, ecaade2015_25m5, 59b6, e85a, c335, ascaad2014_014g8, fd41, sigradi2015_11.166y25, ecaade2014_176l44, f2f7, 8707, 3157, 186d, ascaad2016_048f20, 0804, f87d, ecaade2015_172b37, 1d34, ecaade2016_011a3, 9656, fc69, 6787, ecaade2017_208f, sigradi2013_234e, 58b6, cc61, 3db6, fb68, sigradi2016_534ii, 8c4c, 9dde, caadria2015_178x26, c321, 367f, ecaade2014_029c8, a96d, 0164, f795, b1be, sigradi2013_260, 6f6e, 2f52, ecaade2017_021n, caadria2015_226r34, fdfc, sigradi2015_8.328j15, ecaade2016_mrtw65, acadia14_153az, 6d82, 944a, 1240, 6492, caadria2017_016k6, ecaade2014_153t37, ascaad2014_017b1, e11f, 9020, b3c5, aa6f, 3884, 4d88, 3e26, ffbe, acadia14projects_75d, acadia15_211v8, ecaade2017_192e, caadria2017_136p36, 1025, acadia16_326t19, f5f6, acadia14projects_145ad, 3f0e, 34af, 04d3, acadia16_362p22, dec3, a3fa, f45a, c760, 91eb, caadria2016_713c31, e4d3, 6eea, f90b, sigradi2016_639ff, acadia14projects_317aa, ecaade2015_92v18, d49e, a3ff, 0cf6, 1384, 925a, ijac201614402z1, 73c2, 637c, bf59, ascaad2016_021b8, 7ef2, 317a, ecaade2017_023ff, cb0b, 02b7, ecaade2017_073n, acadia14projects_627a, ad6a, 9139, 275c, cc8f, 2f2c, ac6f, 3186, 0673, 8b29, ecaade2014_096y22, 23ad, 0825, 6b23, 1d16, 080c, af7d, 0646, sigradi2014_151h3, 538d, 655c, c756, a04d, ecaade2017_101q, ecaade2015_222b49, ecaade2017_046yy, ecaade2016_067u16, bfbd, 57a6, b114, bcea, 568a, c5a5, c703, 67b1, ecaade2016_136f38, ecaade2014_152h36, 853f, cef1, b6d1, 0ce7, 5eaf, ef28, 46fd, 74a9, ecaade2016_167w47, 9d47, c303, 21b3, 813a, 2c59, 32ce, 8bee, 2015, 3c43, aa20, 1969, ed6f, acadia15_451t19, f234, b2b5, ijac201412205k4, c7cb, ecaade2015_268h59, sigradi2015_11.165r25, 0751, sigradi2013_215a, 40fe, ecaade2014_175o43, 365a, 31a3, caadria2015_126d21, 3854, ecaade2015_237c54, 7d96, 18b4, 060f, 700b, e95d, caadria2015_188w27, ca67, 654f, 085f, 0d7b, 51f3, d072, 8cd5, 7764, 48f9, b9c6, 8e3e, 30c2, 51da, acadia15_232n9, 45f0, 38d6, 1598, 607e, 7fb7, 8659, ecaade2015_206z45, 3e9e, cd32, b0e7, ascaad2016_010x4, ecaade2016_011r2, 150d, 560c, caadria2016_631f27, 2fd7, 54f8, bd65, ijac201614305c3, 22fa, ccfc, cb8a, fd6c, cd3b, ecaade2014_198t51, 74ed, caadria2016_829f35, a523, sigradi2014_339c8, a1f6, ecaade2014_157e39, 5d0f, f785, ecaade2014_057e14, acadia16_244x15, 3c2a, 7b18, ad91, ecaade2016_ws-intelligenta69, 1f9a, d06f, acadia14_453i, ae28, ecaade2014_168b42, 2c54, ca86, ecaade2014_140y31, sigradi2016_446d, 8ec5, acadia14_317w, 1d11, f93f, sigradi2014_307p5, eea6, 2adf, 7554, acadia16_478z27, ijac201412302s7, a9bb, 8697, acadia16_478l28, 8ded, 22ee, acadia14projects_339ao, 7797, 2062, 22e6, ed78, e193, 44e8, df78, c157, 4970, ecaade2014_176k44, ecaade2014_239z61, 82dd, 14f4, ijac201614407e5, f027, d14d, 5e86, e84f, 3f1a, 4e34, e8cb, d3e5, 0179, 240a, b4cc, 90fe, b3a9, 6958, b58d, acadia16_332v19, 6d09, 1197, 8f2c, ecaade2017_076u, 03be, 9381, 253b, be47, 8a51, abd4, 540a, ecaade2017_257zz, acadia14projects_435ac, 2aef, 7834, 5d8b, 7cd1, acadia14projects_609am, 4377, 19a5, 2e9d, 7b96, 6dd4, ecaade2016_243t64, caadria2016_187b9, f389, f77f, 8aa4, b9fe, e2ed, f1f8, 9991, eabc, ecaade2014_186x47, 96eb, 10ee, f875, 644a, 2879, ecaade2017_257pp, 51ba, ascaad2014_012b6, ecaade2016_197c52, f420, b232, 4bd3, ada8, acadia16_352v21, 71d8, sigradi2016_408x, 623f, ccfa, 4f14, 3ead, de58, 1802, dfe8, ecaade2015_246x55, 9f3b, 95c8, 87cb, d2ab, 57fa, f4d9, ecaade2015_130i26, 4939, sigradi2013_194h, ecaade2016_078n23, 976b, d4ae, a7c9, ecaade2013r_002x1, a459, 77a8, ecaade2017_080hh, caadria2017_056g19, d4d8, 4d5a, 3a62, 3154, 685a, caadria2015_064r7, acadia14_357ay, 447d, 7eb9, ee88, bb1c, 94d7, af73, acadia15_185h7, sigradi2015_9.152w16, 71cd, 0783, ascaad2016_003y1, 8aab, 84b0, 5acd, 83c3, ascaad2016_058b23, 7c23, ecaade2014_204f53, 87f0, fa67, 72f8, 9fac, ecaade2016_110d30, 2de9, e16a, acadia14projects_23ad, acadia14_43ae, 9745, 118a, 289f, fcea, 1527, ecaade2014_038m9, e79b, 655b, d190, efeb, f801, 8399, cf86, 16ab, ecaade2013r_020t10, sigradi2015_8.289f15, da7d, 06fe, caadria2016_703n30, f63b, 040c, 9b8a, 1540, ac0d, 80ae, ecaade2017_184ii, fe7a, ascaad2016_033f13, d1ed, 6ed1, ijac201614401g1, d554, ascaad2014_022e4, 31cc, ecaade2013r_001g1, 2d34, 62b9, ecaade2017_108n, 6308, caadria2016_871r37, f143, f90c, fba6, ac32, 79c5, 5a1a, 16a0, 2759, ecaade2017_100d, 8dd5, ecaade2016_118m31, ecaade2013r_019k10, caadria2017_029l10, 79a5, caadria2017_004p2, 09da, sigradi2015_10.144u19, b65d, 008f, 7669, 4bcc, ecaade2016_073h21, f7f0, 31c5, 9609, c613, 5502, 0f04, 4fca, 435b, e786, 50a2, 9403, e3a8, ecaade2017_192d, b2d4, 5a89, b969, 27ac, ijac201614102l2, 8cc4, bbe2, acadia14_347ag, 4fcb, b825, 86df, c828, 5ee6, ecaade2015_207l46, ecaade2015_241e55, 0d25, bde7, f5db, 69ea, ecaade2014_224w57, bc75, ecaade2016_191g51, acadia14projects_79w, sigradi2015_3.201s3, acf7, ccce, 2baa, 169f, ecaade2017_142uu, fed6, 0d23, ff53, caadria2016_187f9, sigradi2016_490jj, 5cee, 30fa, ijac201614103d3, ecb9, 8f76, b469, 31f6, 229c, 3b74, e1b8, 9ab8, 8058, ea6c, b1c0, 456c, b743, 9ba1, 416d, 90f1, 581d, 0128, sigradi2013_280p, 60b3, ff6a, 07c4, a7a0, 9945, caadria2017_051k17, 141a, e53b, da98, e79e, 9cff, 771a, 7534, 7a37, af53, c818, a934, 931b, e9d3, 6608, d151, b113, 75ad, 2902, 5fb7, 0eea, 06fd, b095, d8f6, 8ee7, 263f, sigradi2013_244p, afba, ecaade2016_118v31, 77e2, 1204, caadria2017_023z8, sigradi2016_778nn, af7a, 0322, 0939, 450c, ecaade2015_235l53, cf93, d991, 33c4, d8ec, 2713, 482a, 6414, 27a5, 2d93, d100, 1c35, acadia14projects_189at, 0e7a, 1258, caadria2017_113n29, ecaade2014_112a26, 8af6, 91be, 4d36, d908, 2db5, ec01, b1b7, acadia15_343g14, 50ff, 2818, ijac201412407a1, 1546, 119f, 757f, acadia14projects_555l, 73c9, ecaade2014_169o42, sigradi2014_313d6, 5671, ecaade2017_230b, 818e, 738b, de65, a301, 0685, 38f5, 5175, 0dde, 0698, 09d6, b306, 558c, bdd8, ascaad2014_014s8, ecaade2017_215w, 5cb8, 5d92, 69d1, 24c6, 471b, 720c, c90f, caadria2017_074s23, 56a1, acadia16_184t12, efe6, d229, b525, bc66, a457, b0ac, 02e8, caadria2015_206g30, sigradi2014_048d5, 99e8, e741, c806, a3a5, d865, ecaade2017_089v, 928d, 41ba, 2f7d, 50af, ecaade2016_170o48, df17, 5909, 41de, 0e2d, 5453, sigradi2013_401l, 7927, 6dbb, df44, ecaade2017_144z, 0fab, acadia16_54u3, ea79, caadria2015_185j27, sigradi2014_137j2, c411, c762, sigradi2013_387v, 66f7, a39b, 87e2, 53b3, f2df, 04b8, 60c0, sigradi2013_342p, c265, 029c, 66b4, 54c1, 04e3, sigradi2014_263z9, 55e5, ecaade2013r_020s10, 5609, sigradi2014_157b4, 0cc3, db29, 5423, ecaade2016_139y38, 6828, ecaade2014_053o13, d8b0, 7dd8, ecaade2017_076hh, 9a84, caadria2016_157n6, 2b64, ecaade2015_87v17, 4cb3, caadria2016_135b6, caadria2017_047e15, ae25, ecaade2016_002i1, 2e5f, 0538, f973, 854e, bf35, b1ed, 26f7, 4855, 7e11, cd54, 3ee9, e77d, ad48, 06df, 330d, c557, 875c, 2646, 29b3, 6222, 1098, 99ca, 85e1, 2df5, 3345, 41f0, 7cc7, caadria2015_043i5, ecaade2016_217k56, 7552, 6fe1, 6dab, b6f9, 5613, ascaad2016_046s19, 81a5, 1a5b, 6ff7, 5a5e, 7b68, a792, 78c4, acadia14projects_291a, 2b4d, fc10, ecaade2015_59y10, ecaade2017_085g, f932, 1b78, 48f0, 3748, 06dc, fb11, 49ef, 3451, 50bd, c080, fc88, ascaad2014_027i7, 0a3b, 023b, b46b, fb9a, ecaade2017_006aa, b522, 001c, caadria2017_175b43, acadia14projects_43ad, 985f, 92f3, acbe, acadia14projects_719k, 8c09, 72be, ecaade2016_063m15, b90e, 06ae, e903, ecaade2015_207p46, 86ba, ecaade2016_095l26, 8c15, 6758, 86cc, 7c34, 50ed, acadia14projects_627az, a57f, sigradi2014_018o1, e4c4, 43c1, bb6c, 79b0, ee89, 7890, 3cab, 1cbd, sigradi2013_386p1, ff54, d5dd, 71b9, caadria2015_139t22, caadria2017_085c25, acadia14projects_247n, 9502, a911, 5c2c, a3b1, b761, 6fc1, 9e62, ab26, 7c49, f323, b99d, 75d3, e704, ff72, ijac201513303n11, acadia14projects_463a, 3a10, sigradi2013_244m, db06, 72fd, efb0, 52db, d30a, dde3, df56, 6993, 0cc6, cbbc, f3fe, 6612, d4a3, caadria2017_190y45, 05e6, 7abb, ecaade2017_232i, 259a, sigradi2016_517s, ijac201614404b3, b36d, 76cd, 4314, af31, d1d2, 9ed5, e146, 88d1, bd7d, 7fd1, 6e39, 13df, ecaade2013r_004u3, eb3d, b2a6, bdf3, 556c, fbe9, be19, f74f, ecaade2016_006s1, 9a88, 8d6a, f7e1, a341, 0cd4, ce97, ecaade2013r_011i7, e87f, ecaade2016_130b37, 8d01, caadria2015_077a11, ijac201614102i2, a368, 9be0, dae6, acadia14_473ag, acbc, 8ba9, e44d, 4325, ijac201614203e9, 6023, ecaade2014_023d6, e761, 6be1, 1d13, ecaade2014_149g35, aa56, 3359, e3ce, 50ee, be75, sigradi2016_484xx, b8bb, 9983, 3d3d, 8a6c, 1f63, 07db, ijac201614308t5, c008, 91d2, 7bc0, ascaad2016_003e2, ecaade2017_057j, 63ff, ijac201412301i5, caadria2015_086j13, d0f8, e095, ecaade2014_214v54, a766, sigradi2015_3.9b2, c594, caadria2017_074n23, sigradi2015_8.186f13, c3fb, aaa2, 32f0, 168b, 97ae, eb10, 0860, 33fd, ecaade2015_303s66, caadria2016_703p30, f57f, dae2, b20d, ijac201513201t5, 72d0, 9245, sigradi2015_sp_4.388b30, 6001, 07f8, 6625, ed96, sigradi2016_817h, sigradi2014_041j3, fe6d, fc02, sigradi2016_590g, d3f5, caadria2015_122r19, 3ed7, 0eb8, acadia14projects_339aw, 7152, 3829, 1167, 3731, e6ed, 03fd, ee2c, e703, a531, 1254, da9a, ab7c, a504, 8c6d, 51fb, c7e0, 2b59, fcb8, cde0, 4871, 8f1f, 2fc3, 37cd, a0c4, 2f8d, 344f, e414, 8255, caadria2017_174k42, d2de, e6ab, 76b7, 021f, 468b, 6ef8, 2d3b, 9f92, 4b0b, sigradi2013_43v, 9f5b, b040, cbda, sigradi2016_815ii, caadria2015_150a24, e76a, 4935, c78a, f6d0, sigradi2013_280j, 168c, 084e, ef96, 05c5, 2f30, 4127, b618, 0879, 3f37, sigradi2013_263o, 216d, dbe1, 758d, e420, ijac201513205z7, d92f, 7d7f, c025, acadia16_196e13, 7b6a, 2f26, b397, 45c4, e30f, ed7f, 0be6, c113, ecaade2014_132e29, ad82, 502f, 8057, b977, sigradi2015_6.42u7, ca1e, 75af, e317, 95da, 3053, bbc1, a7f1, d42e, 0392, ecaade2015_94i19, c836, sigradi2016_602ww, caadria2017_163g40, 4bf7, ac54, d008, 703c, c6aa, ecaade2016_068k17, 8ffa, bea5, a89a, a3f6, d2cc, acadia16_332z19, 1148, b37d, 85fa, 0343, 3737, ecaade2015_53u9, ff0b, f9c6, 9b62, f556, 7c7d, caadria2015_126c21, f559, 7cdb, 742e, 8184, 7657, 1ad6, ecaade2015_215u47, 18af, sigradi2013_135, acadia15_263s10, c5fe, 91c6, 3869, caadria2016_167p7, ascaad2016_008c4, c3c3, d609, ecaade2017_264h, 2ea9, sigradi2016_428l, 4160, eb0b, a622, 8b17, c753, 095e, 3663, acadia14projects_75b, ecaade2017_046e, 8c9b, 3acf, 8316, a498, fd97, 7332, eed7, e315, ecaade2015_205e45, 1d4b, d15f, d8be, 27f2, 4911, 2fa2, ecaade2016_230y61, 2728, ee16, c9cd, 59ee, d4d1, 2c6f, acadia16_140s10, d1be, 2839, caadria2017_101i27, ecaade2015_83o16, d840, c984, 48bd, c51c, 9e67, 9201, bedf, d076, 07b5, 1348, 79e3, 237b, da2c, acadia14_23ae, ecaade2016_224b60, ecaade2014_225u58, 15c6, 6544, d339, sigradi2015_10.138y18, f593, 936f, 46e9, b995, ecaade2015_33d6, cb05, c46e, ecaade2016_108r29, 725e, e95c, 9bbf, b173, b38d, 5d68, acadia16_224n14, 185b, 31be, 0f13, c728, d9da, b151, e654, 2efb, e265, 0764, 9cac, 9282, ff37, 4402, ecaade2015_306j67, 880d, 37ca, 1a03, ecaade2015_265s58, ascaad2016_050b21, 68d9, 3070, ecaade2014_173c43, acadia14_23ax, e608, ecaade2016_185g50, aba8, 749a, 021c, 219f, 83db, e988, 6d1a, 764e, 5d4d, caadria2017_030x10, 85e8, 9dce, c57a, acadia14projects_719r, a80f, fd8f, 346c, 25ad, ijac201614104e4, caadria2017_069w21, d38a, caadria2015_072r9, 9332, ecaade2014_151r35, 16b9, dcf6, c4c2, 7d1c, 9278, 5e53, 5bf5, 6eb1, 90c9, 9125, 003b, ecaade2016_105c29, a9a0, 9190, 6387, caadria2015_078d11, 6368, b54a, 55a7, b735, bd6d, caadria2015_156h24, df51, caadria2016_333w14, e7c2, f069, sigradi2013_158f, 09a8, 209c, b665, ecaade2016_118b32, d13e, cf68, 6ed7, 6f6c, 067b, bf3c, sigradi2016_636o, 021d, 973f, acadia14_619ar, d18c, 9f12, ecaade2017_039ww, c093, c1f5, 66d9, 4747, cf70, ecaade2016_006j1, 0c54, 8883, 06c7, caadria2016_777w32, 9c10, 3262, b449, d841, a5fe, db9e, acb4, 5b07, 1752, ecaade2016_132i37, 956e, 3411, e16f, 72ad, b746, ecaade2016_111o30, ba69, 628b, sigradi2016_674jj, ecaade2017_129oo, ecaade2014_133t29, 2255, 43c4, f7d6, 4cb2, c090, 7431, ecaade2016_217h55, acadia14_317u, c7b5, 62a2, da1f, sigradi2014_137h2, 1895, acadia14_531p, a105, 5c0b, sigradi2015_12.297l28, e6f7, 55d3, 3f71, 53ff, d18f, 36bd, ecaade2017_172jj, 9aa1, d565, 8adb, 70af, 94cc, 60c5, 2a84, 5d7c, ecaade2016_018i5, ecaade2013r_010v6, 9d1a, 0981, b03a, 3b44, ecaade2017_124dd, fe62, caadria2016_529v22, 7b8f, 892e, 1c5b, e4f8, acd4, sigradi2016_450qq, e715, ca50, 24b3, 55b4, 829c, 0c2f, baf3, 3934, 29de, sigradi2014_249m9, f252, 7858, 0f02, 6c94, 46fb, 4c83, 8c5e, ecaade2014_121v27, a951, 889e, 60af, d506, ecaade2014_188m48, 34c5, 10ad, caadria2016_167e7, c472, 00f2, 354f, caadria2016_177x7, ecaade2017_234n, ecaade2014_140s31, 4c16, 5c6d, b14a, 4b2f, 331d, 545f, bf8f, acadia15_223l9, 36ad, e23c, 28e1, e517, b0ae, 8a59, c343, 0d52, b9ee, 4462, 82a0, sigradi2016_695z, 3408, ef52, c3e5, f99a, bc49, ecaade2017_203pp, bd1d, 599a, 9329, ecaade2015_138f29, b18d, 904e, f1f4, ecaade2014_019c5, e61e, 32ee, 1ca8, 7daa, f36c, ijac201412204u2, 72d9, 5745, 2040, 9a58, ascaad2014_019l3, fa0c, 0649, 39fb, 343b, 165b, 4834, d8c1, caadria2016_281m12, 0d71, 9e6f, sigradi2015_11.165p25, 295b, ac1b, 00b4, acadia14projects_531z, f136, ecaade2014_055x13, ijac201614305r3, b9f9, ab1c, 0d11, ecaade2014_215e55, 69ec, 3df4, b3b1, 6836, ca59, 485a, 9f47, 9b8f, caadria2015_105i16, eeee, 62f7, acadia16_184i12, a452, 848e, e225, 49a2, bc35, b4a1, 2e49, 108a, 6b26, 98e9, 25c3, 3f86, acadia14_389ay, 81b5, 7446, aaaa, ecaade2017_195nn, 9659, 1ff5, 9374, 0fc0, caadria2017_016m6, 763c, b111, e828, 6db5, 835d, 3a24, ecaade2017_027b, bc06, 522c, 080a, bad2, sigradi2013_200e, a1f1, 050a, 826b, 4bdf, ecaade2016_074j21, 418f, a118, 1644, 2300, ijac201513303w10, 238f, 0a9f, ecaade2017_017o, f03d, 6b36, 0e81, e782, 0eb1, bfc4, 8e9f, 8738, 9673, sigradi2013_234c, sigradi2014_045f4, 710d, b6f2, ecaade2014_052s12, d040, cb7a, 2cdf, 361c, 7ef8, 51d8, 65a5, b3ec, bb0d, b6a9, a6fd, ecaade2017_252f, ecaade2014_080f19, ecaade2016_113c31, c4f5, 64f6, 7a26, 0505, ecaade2017_117dd, f558, 314e, ijac201614307g4, 0f46, c82e, 2367, c234, ecaade2014_016b4, acadia14_63b, f653, d2ed, d3c1, 1697, d8e4, caadria2016_445z18, 9e89, f22d, 756c, acadia14projects_637ai, d5c9, caadria2016_507t21, 566e, acadia14_135y, acadia15_483n21, 41e6, 7263, 085e, 70f1, 9bad, 860c, 36e6, cbce, ijac201614103e3, caadria2017_129a35, fee7, 686b, ascaad2016_005f3, e460, 1055, 2eae, ascaad2014_029w7, caadria2017_016s6, 40eb, 6040, 6dfd, f25e, f355, 8514, caadria2015_157v24, 9094, a3e3, 0279, e544, a13c, 790b, 6678, ce38, sigradi2014_144x2, acadia14_101ar, e104, f53e, 05b1, 6ce3, ecaade2016_067g17, b1cd, 3683, 004d, 72a3, a2c4, sigradi2013_158u, c929, caadria2015_060z6, 0029, c76e, b556, 00b1, b3d7, 30da, 17b5, 5958, 40ae, d11f, acadia15_173s6, 4f9e, 25bc, 7bfa, a24f, 5a49, 1acc, 16fa, 1267, f4e9, sigradi2015_11.8p23, caadria2015_130o21, 7a75, 9d3e, 323d, 7375, fb6e, 1e00, ascaad2016_046l19, ee83, sigradi2014_103a9, 39dc, sigradi2015_7.184d10, 0a98, f7be, acadia14_539f, ecaade2015_84w16, ee63, 2af4, 7a0b, 960c, fa5b, e66e, caadria2016_187p8, 5983, d324, acadia16_460a27, ecaade2017_037gg, e326, sigradi2013_280s, 2db2, sigradi2015_11.165k25, 11ac, dafa, 6f6b, f644, 10f2, 7a2c, ce87, ecaade2015_158a33, 9e1d, 32e6, 8131, caadria2016_311d14, ecaade2014_057d14, 0d2a, 9cc3, 56c9, cc2a, 5377, 1914, caadria2015_078g11, 4498, eaed, ecaade2017_215yr, 9369, 141d, e99f, ff18, 0a06, ea74, ecaade2016_047f13, abd5, e9e3, e89b, acadia16_362n22, caadria2017_033p11, cf5d, 802f, 02f3, acca, 90a8, 91e8, 0119, 5293, 45ba, ce76, cdb9, ecaade2016_006y1, 6dee, efdc, 3ebd, 14f1, 1ecd, 011c, a249, 7393, 4fa4, 49cc, 4cd4, a354, aecf, ade1, c7ab, acadia14projects_43ag, acadia16_460w26, fc08, dfb1, 3ab4, 19be, 2128, 217d, f829, ecaade2016_154r42, c4ec, ecaade2017_229kk, fc44, 2cff, a437, ba82, 337e, 7c5c, ecaade2015_103r20, dc2e, 60c7, 6419, 40d6, 0a07, bd35, 3e27, caadria2015_218r33, a29d, 0590, ecaade2014_224p57, 8dd0, d434, ecaade2015_285g62, 0bb9, acadia14_43w, sigradi2015_11.165l25, fda8, 9491, 52a5, 4c6d, 46f6, b64d, e590, d0e5, 0b10, 0c6a, 2409, d425, cb10, 11e7, 2a1d, dfb4, f6eb, ecaade2017_229q, b302, 0948, c4a3, a70a, 428f, 331c, 94ca, 896c, d558, dd1d, 6886, 8a41, 001f, acadia14_33ah, 32b2, sigradi2013_359g, 2f83, ecaade2016_073v20, b1c3, 7f91, ee0f, 2973, cf79, ecaade2017_149j, dba8, fe4d, 662c, be23, 85f7, acadia15_161j6, ijac201513305e12, c868, caadria2015_064m7, caadria2016_457h19, fcf5, acadia14projects_257ab, 7f49, acadia14projects_619ap, ecaade2017_117p, 630e, 640b, 77bb, c6c6, 55ed, dce6, ijac201412408f2, 7c0e, 52c9, c46a, 5b37, 87d3, acadia14_125ae, acadia14_655v, a22e, 9397, c43e, ca4a, 61bd, acadia14projects_619au, fe74, 052a, 5cea, c1bf, dcd5, ecaade2017_198uu, c215, 14ed, 6504, ecaade2017_203tt, fff2, cf98, acadia14projects_565ai, ijac201614201a7, c2ae, 6436, 2c35, 8150, 3ece, c79c, 3bb3, 0061, acadia14_565y, 2748, 3059, 3868, 184f, 4e08, 3d6b, acadia14_81l, b6c0, c6c9, caadria2015_078p11, 61a0, 3ef9, 76d6, 6495, b24f, 6676, b9ac, a701, 81e4, 852f, 7625, 9939, c138, 31bb, 2583, ae98, 7bf6, sigradi2014_186y5, f398, db15, a92e, fdff, 1414, caadria2017_190a46, acadia16_164z11, dcfc, e678, acadia14_75a, 8f85, 2b7d, ecaade2017_170ww, 27d3, 1f09, 44c3, acadia14projects_267k, 5b46, 621a, ade6, f25d, 6dfe, 7c69, 0c90, d029, 5a43, acadia14_117b, d295, 1a0b, ea78, ecaade2016_062g15, e1d6, ecaade2017_265n, ascaad2014_022j4, b86b, 4cae, 8b0f, 2ea1, 04c9, acadia14projects_101ao, c38d, b349, ad5e, 0e13, ecaade2016_157b43, acadia14projects_339ac, 96fc, d531, 2abb, 59a1, de32, ecaade2016_158s43, e92f, 32ab, c8f0, 759a, 645f, 6bd8, eaae, ccfe, 2052, 28d0, 89af, 0d18, b755, 699d, bff5, caadria2015_064s7, ecaade2017_019kk, 1096, 8ffb, 4f94, 0808, sigradi2016_659w, 901d, 22d3, ijac201614105e5, 7e80, 9957, ed28, 3f59, 665c, 547e, 5ecc, fd02, b7e8, 1794, sigradi2014_345i9, ijac201614208b14, 162c, acadia14_75b, 1ad4, ee46, ecaade2014_208y53, 7477, f926, a4e7, a7ab, caadria2016_703k30, ecaade2016_234x62, 0a69, 768d, fc1e, ecaade2015_202k44, ecaade2016_118l31, eb8d, 645c, 7c97, f7eb, ecaade2015_155t32, ecaade2014_111g25, acadia14projects_517s, ecaade2016_114h31, 084b, 3dc4, caadria2015_139c23, 5af4, e6e8, caadria2015_109b17, 2fcc, e8a2, 4b8e, 6f9b, 37e3, 561c, 1960, bbe5, 2fe3, 7006, aa54, ecaade2015_195g41, 0a08, sigradi2016_382z, sigradi2013_95r, d1c2, fc1c, d0ee, bc50, caadria2016_125r5, 43f7, e7f1, b179, 5797, 5332, 28e8, 3f22, ascaad2014_007y3, 756e, d074, ecaade2017_ws-archieduv, 6941, 8d6c, 107a, acadia15_57z1, 5bae, abaf, 06f6, 2557, fc8b, 1313, 2804, 5c20, e058, 89d5, 9752, 5f82, acadia15_333v13, 8248, d258, a761, ecaade2014_140n31, 62f9, 40b9, ijac201614309j6, 52f3, 1ebf, acadia15_343h14, 012d, ecaade2015_319i70, 2c10, 5634, cb63, 606b, 9edc, ascaad2014_029c8, caadria2016_529s22, 6b09, caadria2017_165x41, 1869, 88c3, cd4e, 1430, ee12, caadria2015_049z5, ecaade2014_010x1, eb65, ecaade2017_021v, caadria2017_127d34, 65a1, c438, 2b8f, 938d, e02d, daf1, 808a, fdea, 5d72, 3fad, e5aa, 80ee, a3b2, 09d2, faea, 2848, 29e0, 2a75, 0720, ecaade2016_021e6, ecaade2016_151h41, f814, sigradi2014_015f1, 5fbe, 2ccc, 5f7d, d682, 9b11, 4c91, ab56, acadia14_199an, 5edb, 6c53, e481, 6702, 20ab, 5d1d, 8915, 32fc, ef7c, 85eb, 60b8, 2b09, 5a9a, 9d1f, sigradi2016_455b, 2c1a, fd48, sigradi2013_414v, 6b08, 5583, 94e7, a0ea, 4174, 1f0c, ea95, 87eb, dc5e, 86db, cd57, 6597, fcba, 0ca5, d228, a9a1, d963, c07c, acadia14projects_237av, 2817, f6ea, c607, 1cc5, d2f4, 5eff, 8ec9, 9212, 9990, 7701, e6d3, a42c, sigradi2016_602k, 842e, caadria2017_094r25, sigradi2013_135g, 13c2, 2276, f9b6, d9a2, d709, 6578, 9ac5, fc96, ecaade2017_122uu, 57d6, acadia14_435az, ecaade2016_033i9, 2e7d, 2241, e282, 1a9f, d54f, sigradi2014_276u2, 1f98, caadria2017_048y15, f9e0, ecaade2017_017p, 30ef, b857, a59a, ded0, fce6, 0c9c, e19e, sigradi2016_816xx, ecaade2017_050i, 91de, ascaad2016_045c19, bdcd, b370, 9048, 493b, 1e53, edfb, caadria2015_172y25, 376f, 21c5, acef, 75b8, 6fb9, ecaade2015_273e60, 74f1, ecaade2015_74l14, acadia15_451b20, 01ef, acadia14_311r, 8377, 7928, e93d, 830e, 2469, 159f, b398, 4a64, ceca, 5ac6, a827, ed00, f865, 7165, 2f10, ecaade2016_018y4, 91e7, 5e78, 9735, caadria2015_081y11, ijac201614205m10, b5aa, 0cbb, ed12, 153c, 47dd, aef7, 53fb, d3bd, 4fd9, e1e6, bea8, 44ca, 407e, sigradi2015_10.317p22, caadria2017_118x30, 9b92, 81c7, 76f6, cc42, d926, sigradi2016_817s, 9cc2, ecaade2014_173b43, b45b, sigradi2014_155x3, fd77, d546, 90d2, 0af8, a1de, 76a9, cadb, ecaade2017_199hh, a265, cf75, 5a7d, ecaade2015_237o54, 6a96, c0e7, b51b, 4608, ecaade2014_186u47, c61f, sigradi2015_9.152l16, 03d6, b900, 7930, e68c, 1d67, fbe0, 1551, 5115, 3537, cc78, c0c0, c1a1, ecaade2014_041f10, 35cc, 12e6, ecaade2017_076w, 202c, e32b, babb, 4bbc, c3c4, ecaade2017_170g, 9065, 7177, aad7, ca92, abe3, 5e65, f396, acadia14_497z, d414, 88fa, ijac201412403m6, 8832, caadria2017_163d41, e721, 5680, 35e7, acadia15_95h3, ecaade2015_196h42, 0664, 95f8, c9cc, acadia16_382z23, fd4f, 6f8c, 5ef6, 3a0a, 32a9, ecaade2016_102f28, f710, 484e, 624b, 054d, 92ac, ijac201412205s3, b009, 4c24, acadia15_323y12, 8935, 6615, c01b, d0a9, 2218, ea85, 8d9e, 167b, 5435, 655d, sigradi2015_10.140l19, 5d08, cae2, ecaade2017_037ff, ea8a, 34a6, 2773, 338c, acadia14projects_681aj, b15a, a18c, 68b6, eba2, d847, 681a, ed6b, 8ffc, e2dd, 01fc, d43e, ecd2, sigradi2013_345, 7348, 52f1, 0ff8, sigradi2016_792p, bf5f, 37dc, 0ad6, f0e3, 9343, 112c, 0197, 4a50, 5c4d, 97b0, ecaade2014_159k39, 2ac4, 74b8, 2336, 44cf, 3942, 0acb, a285, sigradi2016_627f, 2141, 6175, 4f73, ecaade2017_grif, ijac201412304n1, ecaade2014_070t16, 6459, ecaade2017_006ee, 1cde, 94bd, ecaade2016_197f52, 2dd7, ecaade2016_171b49, 7810, 647d, bc12, de6d, 44f6, a343, 94c1, 0b83, 50e4, f9d6, 464b, b6e2, a5cd, 0d13, ecaade2017_151z, sigradi2014_018k1, caadria2017_070m22, ecaade2015_200g43, ea4d, f6f3, ascaad2014_013u6, f2b7, 02ab, d1a9, 6091, fb81, e655, 3587, 3122, ecaade2016_084j24, fd7d, 37ff, f716, 06a0, ascaad2014_020t3, f535, d920, 9662, 9004, a4fb, ed8d, 5d78, e971, acadia16_154g11, c5ed, f63d, ecaade2016_048x13, 7bd7, ecaade2016_102i28, ecaade2015_158r33, ecaade2015_325b71, beb0, 1017, f5df, 6231, ecaade2015_333w71, 7c99, ecaade2017_199jj, 15b5, c03a, acadia16_244p15, 388c, sigradi2016_752pp, a4cf, 9337, 5960, sigradi2014_178l5, acadia16_106l8, 4680, 09ad, ecaade2017_029y, c992, 3412, acadia14_601aa, a586, e8ad, acadia14_101al, 673f, 6031, ecaade2014_113n26, 8a93, cda9, 2365, 327c, e0bf, sigradi2016_408aa, 39bb, 317d, ebac, 1962, 50de, 38c7, db63, c0e3, ecaade2015_206v45, ee57, 36f8, f4ae, 1a1d, 753d, c248, 0aed, 316f, e6b8, fef6, aa57, ffe3, b6e8, ecaade2015_139c30, 7655, 56b4, 4d32, 1a0f, f5c5, ecaade2017_101bb, ecaade2015_241y54, ecaade2016_ws-dleadw67, 1ab3, acadia16_270b17, d04a, 5b40, bfb9, 4099, 9623, 524a, 250b, 1628, 9c93, ecaade2015_265t58, 6fe2, 1bb3, ecaade2017_033v, 07b3, 261e, 4c44, acadia14_531l, 2430, 281a, ae6e, b2f1, caadria2015_164b25, a1a6, 6088, sigradi2016_490kk, ecaade2017_164x, cbc0, 914c, e9b2, 36b7, f94a, 35b7, 83bc, 2bed, 02be, acadia14projects_247l, a2cc, f763, 66a2, 2fe0, 0a47, 3754, 15a0, d9f4, a6a8, 8333, d1ab, 890b, a0b9, ab96, a918, 237e, 0161, d85c, 12f5, 99dc, e476, c47d, 72a2, ecaade2017_163j, 0a5d, a6a1, 6f58, 3437, 1ba8, 18fc, 91c0, caadria2015_102y15, ecaade2015_241i55, 20e0, ecaade2015_91d18, 9677, bec3, 7f80, ecaade2016_215z54, ecaade2014_143t32, dbcf, 88ea, ecaade2016_238v63, debc, caca, caadria2015_206u29, 9cb7, ecaade2016_058x14, sigradi2013_167, 1646, 8595, a4e9, 8ade, 3e6e, cd6b, cd11, sigradi2016_602d, e05e, 50d7, b3d3, c089, adfc, ecaade2016_006r1, ecaade2017_089aa, 6277, ecaade2014_168p41, 2745, 1934, 59d9, 8602, 956a, 0a3f, d824, ecaade2015_53t8, b4f4, d681, ecaade2016_ws-dleadr68, ecaade2014_224y56, a72b, sigradi2013_389l, 2293, 2d46, 047a, 7754, cd8f, 0601, c6b7, 228d, ecaade2016_068x17, ca1f, face, 3715, 6126, 6eca, 6326, acadia14projects_301e, 970a, e98f, 7ff3, 3ad1, 8432, 73e4, 10c5, 7f54, c5c7, 2d3c, fdbe, sigradi2015_8.27n10, 40c2, 16c9, a290, e018, sigradi2014_108b9, ecaade2016_154e42, 6acb, 02f1, b897, 2ed9, 011d, 01d9, b273, ijac201412203e2, 8af3, 22ce, 0908, sigradi2016_369c, ad6c, db86, caadria2015_072s9, 4b2d, 239c, 030f, edf9, fdd5, 897e, 293f, eabd, de20, 2307, fb85, ecaade2014_214s54, a9ad, a8fa, 3e46, 5d1b, ecaade2014_052o12, 2102, 820d, ecaade2017_212jj, 5a37, f339, a7bb, 49d3, ijac201614103m3, c59a, dfd7, ecaade2017_111vv, 8a58, 6aff, 6f15, 2bd2, e583, e401, d0e2, caadria2015_002b1, 3560, b421, ebb9, ijac201614201f6, d740, fa6f, f93e, 9b0a, edb4, 713f, c181, ecaade2017_027qq, acadia14projects_671s, ecaade2014_038i9, c21a, 27fa, 96ae, c9e1, 5123, ecaade2014_224b58, ijac201412204e3, a1bc, c455, 8059, b308, 9cf9, ecaade2015_285c62, ascaad2016_022k9, sigradi2016_446j, 160e, cc97, 90a0, ecaade2016_046p12, 8213, 2d8b, dc07, sigradi2015_8.81r11, ecaade2015_253z57, 8fbe, ef87, 91e9, 318d, 23e2, ascaad2016_054w21, ecaade2016_015w3, 9ecf, 8c5c, 8c19, acadia15_137m5, acadia16_280u17, 8de2, b378, 965b, b14e, efbc, 08d9, ecaade2015_17l2, f416, b948, ecaade2016_162n44, caadria2015_213u32, 0c03, de75, ecaade2017_090nn, acadia15_357h15, ecaade2014_015j3, 78d4, f9ed, f674, ecaade2016_243e65, acad, 47a7, c8b3, 1b79, ecaade2014_173u42, ecaade2014_182z45, ecaade2017_108g, 7ea7, acadia14projects_565l, 7e71, acadia14projects_627as, caadria2015_139p22, 0df2, ecaade2014_199x51, sigradi2016_490z, 785d, caadria2017_037g12, 709d, aadb, c086, db74, ecaade2014_018o4, 56a4, 2ba2, ijac201614405r3, dd99, eb24, 9ed0, 7e2e, 2af5, c7a0, acadia16_164v11, acadia16_106z7, c369, 9beb, 3718, 4e0e, 0de2, c41d, a11c, 1d60, a44a, 3635, 5b3d, ijac201614206d11, 46f0, 378b, c43f, 625e, caadria2017_051x16, ecaade2016_147s40, 0f3d, 6276, 7e79, ecaade2014_226c59, 8507, cd53, 3fd5, d3f3, 0fb4, 9992, ee70, 90c0, c8e0, e170, 20ae, caadria2017_149l39, sigradi2015_8.189u13, 1918, 08c5, ecaade2014_167l40, 8401, ijac201614404a3, 3285, 4a0a, 4226, e256, caadria2017_189d45, e5be, 7b3f, 9119, acadia14projects_117i, 7900, bfe6, 0615, 2a94, 0573, 57de, d2d1, a471, 0bd7, 87e7, c620, 8c46, d1c9, 5187, ecaade2017_228u, acadia14_43x, bb0b, 4fe9, b37c, 2041, 46b8, fa21, e6bf, c65a, f122, 59ed, 128c, 4e67, a771, 42ef, d746, 396a, ea9b, 5f5e, acadia14projects_699m, ecaade2015_207n46, da20, sigradi2015_10.309c22, ecaade2016_089b25, sigradi2016_360cc, e13f, 34a4, ijac201614207e11, 1271, abc2, 803f, sigradi2015_3.345u5, ecaade2015_129k25, 44c2, acadia14projects_91t, b236, 10c6, 551c, c210, ijac201614102n2, 98b5, 7357, 2707, dda0, c98d, a0e7, 0635, 77b6, fc5f, e4f4, c5e1, sigradi2014_345m9, 4876, d0d7, 5a22, 93af, 7747, c4e8, 556d, 3c89, 5f53, ded2, 63d0, acadia14projects_63ad, ff7e, 9568, 2ed4, dbf3, 2bb3, c5b9, ade9, 86b9, 19e1, 934e, ecaade2013r_005j4, 00e0, sigradi2013_44, a4d9, c051, 41cc, 0ef1, 0686, 3952, 1192, 0768, ebf4, 5a4f, 8d23, ascaad2016_036a14, 6925, 8bde, 4868, 5147, 41ee, ebb0, ba76, afff, 530c, 14f9, 0cbc, fd23, 8468, 7323, 1fb8, aa58, ascaad2014_026s6, ecaade2017_265t, b973, 2618, acadia14projects_71v, fc2a, b1ad, f99c, 8a3a, acadia14_281ab, 9192, caadria2017_070s22, 8517, aa8e, c8d0, ff5d, b1bb, f792, bf29, ecaade2014_113a27, f02b, acadia15_497o22, 10ca, 6e7c, 7f2f, 7e8c, eb44, 34a2, d5cf, 8e8e, 0245, 007d, 38b5, 5a07, fcc3, 7239, 0837, b368, 1932, a906, ijac201513206k9, 26f8, 90f6, 910d, adad, ce4d, 7a98, ecaade2014_185u46, ascaad2014_007g4, ijac201412302r7, ecaade2015_248z56, sigradi2013_326, ecaade2014_105x23, 63eb, 3dd4, sigradi2016_777dd, 0fb3, c707, 28d5, 758a, 10d2, 632e, ecaade2014_196a51, 6aac, e335, e1d4, 4dd5, 2e05, 2801, 3c62, sigradi2013_183z, 8849, 6646, f370, 2884, 2be7, ae78, f445, b975, ff78, e787, 341a, e1df, 44eb, 93d9, 82ba, 3383, f7fc, bbe7, c284, 74d5, 5c3f, 6df0, 6d99, c781, f2e3, c774, sigradi2013_248a, 8cce, c0c3, 78cc, sigradi2014_293a5, c4a8, 729d, ecaade2017_157cc, caadria2015_014s2, fad0, 79e8, d5b9, e647, 276e, ascaad2016_010u4, d07c, 47a3, 076c, 3fa7, 1956, acadia14_63ac, fe2a, ijac201614302n1, 28ba, 30ca, f7d4, 2ba9, faff, ecaade2017_079p, 45ec, a55e, 728e, d627, b936, e246, e0a3, b096, 0baa, 0073, caadria2015_096o15, 340f, cc32, 184e, caadria2017_051u16, 0bea, 4ef5, ecaade2015_114j22, a92b, caadria2015_070w8, 40e9, 80dd, 7b19, fc25, ecaade2017_148b, a6b3, 36b5, acadia16_318m19, 8013, e072, f96f, ecaade2015_229i51, ijac201614406g4, ijac201513202h6, acadia14_463ay, ijac201513303e11, 55f9, 7938, c079, f88a, caadria2016_611l26, 9f73, cae9, dc00, sigradi2016_599pp, af5a, d49c, sigradi2016_484d, ecaade2017_201f, b08a, 6441, ijac201412404p7, 9960, a022, 69fc, ecaade2016_161a44, 6d92, 880c, f5c0, acadia14projects_229l, e0bc, 647c, 4ff0, b6da, 22c5, 8f84, 87e9, 6339, ascaad2016_004t2, sigradi2013_390d, 1d8c, 7402, acadia14projects_435ak, 6f91, febb, 40f9, eb46, bfef, 4570, 6017, d72c, 9caf, 8aea, acadia16_224l14, 88dc, 13b4, c6a4, ecaade2016_197b52, ecaade2014_112x25, 1ed5, ecaade2016_241c64, 188b, c675, acadia14_655aj, c474, acadia14projects_153g, 3235, 3c9e, caadria2016_851s35, 956d, ea49, ijac201513303r10, 4ae4, ac7a, 0e69, 5c98, 4f3e, sigradi2014_345m8, ecaade2014_233k60, ecaade2013r_003e3, sigradi2014_123s9, 52da, ecaade2014_023e6, 6184, 6560, e2d6, 3f16, a6c4, a08c, ecaade2017_105rr, 0ee5, 2e15, 4e5d, 327b, sigradi2015_8.289w14, fae4, b460, e495, b42a, 9a4c, 6934, 32e1, sigradi2013_390s, 50b9, 6563, 8f3a, ijac201513302g10, 42b2, 14f6, b535, ijac201412408i1, b233, 3891, acadia16_174d12, 8f61, 71ed, acadia14projects_517m, 0d50, 7570, f8c6, f624, acadia15_95c3, ecaade2016_119n32, bf16, aa22, dc39, 264b, 6633, b630, 937f, 1ec9, 6db6, f59c, d80f, ijac201513104j3, ijac201513101c1, 111f, f96e, e45c, 24da, 59f7, ecaade2016_158l43, 41db, b6fa, f1a2, 0a68, ecaade2017_071uu, 69dc, 505b, 8f98, 9940, ceb9, d68a, ecaade2017_048bb, 3b25, 4fff, 77b5, ijac201513302y9, caadria2017_190w45, ecaade2014_186d47, d0de, 4ab9, c323, ecaade2017_032b, 7848, bcaf, c80f, ecaade2017_009bb, ac08, ecaade2016_132l37, 54ed, 4b88, e3b8, cc7c, caadria2016_343n15, b322, acadia16_280o17, d6ff, dd13, d922, acadia16_372m23, ce36, fce4, ecaade2015_138l29, caadria2015_126z20, acadia14projects_63ai, 01f1, 31ac, 8b96, 8db5, 6ee0, e2fc, cff3, 9bd0, e0b1, caadria2015_072p9, ceec, ascaad2016_038g15, 43eb, 5592, ecaade2015_241j55, a982, 7784, ecaade2016_197z51, eeb3, 0571, 632c, acadia14projects_661n, ijac201412301c6, 6b40, 505c, 4e16, 709e, e147, caadria2016_333z14, 6b7f, acadia15_483a21, bd66, ascaad2014_032m9, 6862, 8440, 7839, 6f73, 7071, 15d2, 7b9d, ecaade2017_007b, sigradi2016_710dd, 4830, 84ad, ecaade2016_ws-dleadd68, ecaade2016_216g55, 9a7c, ecaade2017_048mm, 010f, caadria2016_457l19, eb4e, e07f, ce60, 9754, cfa4, f681, 6e12, 6b37, ecaade2014_086s20, 0925, cd7b, 5447, ecaade2017_047z, 2ce4, 7df4, 6165, 24cf, b2ab, d3ff, 8249, ecaade2015_271z59, 76fa, adbd, b87e, ecaade2016_191x50, 2c6b, 9727, 7a5d, sigradi2013_41l, 4f2f, e4e1, 5fb5, 3d98, b435, 858a, 748e, caadria2017_051a17, a6a0, ecaade2015_287g63, 2bd3, 7370, 2e24, ecaade2017_027f, d4d7, 37e8, ea11, 0cc9, caadria2016_301o13, ebc4, acadia16_88f6, ecaade2016_121p33, 4715, 6d6c, e267, 5209, f576, f3d6, a826, 3dfd, 591b, 5843, 38ac, 796e, a72a, ecaade2015_138y27, 0ff2, c685, fe6e, 3493, ecaade2016_011b3, ecaade2016_072i20, acadia15_123z4, cf9b, 6810, ecaade2014_151z35, 59ae, 147f, b1a6, caadria2015_043f5, e8d0, caadria2016_693a30, 8c62, 0e42, f97e, 3321, d29e, sigradi2013_96u, 3b8f, 843a, aab2, caadria2017_070o22, 1023, a84b, acadia16_12i2, def5, 72cc, ec18, 1a2b, c579, 352f, 195f, ab8a, bf91, ecaade2013r_018g9, 57f7, a686, 6e63, a651, 0ef2, e62d, 6be6, 65a8, ab23, f0c0, 978f, ec7d, caadria2016_301r13, 9ba9, 78fb, ecaade2015_22z4, 9b25, 582c, 40d5, ecaade2016_228h61, caadria2016_851n36, 4f57, 260f, 7c04, f199, 429d, ebed, b358, sigradi2014_266b2, 0a42, ecaade2016_074o21, 2299, 1847, ijac201412401x3, 187b, b7a6, a555, ecaade2016_104y28, ecaade2017_019gg, e94e, ijac201412306v2, 43a1, cfb3, caadria2016_829h35, 4df2, ecaade2014_239k61, 3cbb, 0145, ijac201614102u1, f88d, 1491, 9417, d142, acadia14_479w, caadria2016_281f12, ecaade2014_072z17, ecaade2014_187e48, d50f, caadria2015_218z33, caadria2015_130l21, 7e44, af5e, 7b03, ecaade2017_046ww, a7d4, d7bf, caadria2017_003v1, 22cd, c6da, 7b81, 9781, a596, b9ed, 033c, 3667, 7965, 1fb2, f010, d7f9, 05c2, 929a, 7f63, 9dc2, caadria2016_415u17, baf1, 47f7, eb3c, 83ba, cff4, 8c2b, 06b0, 8c0e, d7f2, 43b9, add8, 01a6, 3ae3, e54a, feb8, ae64, 0624, ecaade2017_122d, 0ba3, cc31, 798d, f35e, acadia14_199ae, 757a, f151, ecaade2017_jgol, 1093, bac5, 01dc, 1e9d, 659b, 3d51, 818a, 99ce, ecaade2015_72v13, b248, ad26, 8dce, caadria2016_851w35, 57d9, 766c, ecaade2017_271f, ecaade2017_094c, a7e7, 7da2, 7ff8, 24a8, 2b61, b419, cf24, b099, ecaade2015_138d29, ecaade2017_056xx, 55fa, 6342, 5d5b, 37e0, df9b, b32f, 5a75, 0a3d, 2601, sigradi2013_304b, ecaade2016_165v46, 0a83, 8c61, sigradi2015_3.221r4, aad3, sigradi2016_801v, 25a3, 0d32, f2f6, 3afa, 79ae, 5d1e, ecaade2013r_005p4, b59d, 96a0, 76d2, caadria2016_611j26, ecaade2016_007k2, 1514, 28dd, 0225, 4cf1, sigradi2016_752oo, 5d3c, 1145, 7488, 7be5, 0386, a4b1, b272, 4cd3, 5413, 4917, f6fb, 8803, 3671, e9a2, acadia14projects_339ay, ba63, 968b, ecaade2015_222d49, c430, ecaade2013r_010r6, 7710, ec0b, 1172, ee6c, 1047, de4b, e1c3, 8b78, 34d0, 9bff, caadria2017_163m40, be90, sigradi2015_11.222v26, 3a25, d7ff, 692b, 63e4, sigradi2015_10.7e18, 78d7, 1e51, 2868, caadria2017_124u33, acadia14_33ak, ecaade2014_215y54, e0d7, 16ff, 2c0e, e4bb, 46ee, 447c, ecaade2015_280a61, 3e95, ecaade2015_230i52, 6274, dd06, 2ddd, fcd2, ecaade2017_308gg, 838b, 6e5f, 399d, ecaade2013r_003r2, f752, cb46, e628, acadia14projects_579j, 09f7, 7018, bc4e, sigradi2014_305k5, ijac201513203p7, baab, da9b, aadf, 3871, daf8, ed5a, ecaade2017_192b, ea76, 7ea1, 0ec9, ecaade2016_071i19, 027a, 4466, 20a6, e257, 3178, ecaade2016_011w2, aa90, 85b9, c3a0, 7dd6, caadria2017_048z15, ecaade2016_119l32, ecaade2016_158u43, ecaade2014_057s14, ecaade2015_138h28, sigradi2016_534kk, 6123, a857, fe70, 159c, 4535, 1d4c, 496b, b01c, ab6c, c19e, ecaade2015_109v20, bfd9, ijac201412203k2, f28e, 6d05, caadria2016_073w3, d981, 85bb, 68d5, 23be, b958, ecaade2014_113c27, 5ace, 0756, b102, a0ce, e21d, 396e, de99, 6ff5, e1a3, ecaade2014_145k33, 2c55, ecaade2017_255yy, 8d7f, df79, bbaf, ecaade2017_254vv, 5a3f, ecbc, c041, ecaade2015_53y8, d538, c1d8, 7d84, c09f, e440, 63fb, 7870, acadia16_54r3, 6bee, a569, sigradi2013_414r, c643, ecaade2017_199kk, c6e5, 4600, sigradi2014_189j6, ecaade2016_079u23, 979e, 3606, 0597, 4123, 021b, 7b65, ecaade2013r_017a9, ecaade2016_230r61, 1c36, 35fb, sigradi2013_294r, ecaade2015_301n65, 55c6, ecaade2016_037x9, f0c2, ijac201614102s1, ecaade2017_271g, ecaade2015_94h19, 0518, a323, 9cf3, acadia14_219a, a694, ecaade2017_085c, ijac201614103g3, f1fa, 61d7, 4964, 699e, daea, 7db0, 60fd, c3e4, 7d2c, 9d2b, ae92, 1749, 11cd, 389f, 33aa, 15db, 26a1, 7e50, 220b, ecaade2017_031pp, 7a5a, e87a, 9603, acadia14projects_101n, ecaade2015_116e23, sigradi2014_345u9, 2034, 01b9, 71e5, 9d57, ec8e, caadria2015_023w3, da5a, caadria2017_063b21, caadria2017_067m21, a889, ecaade2016_230m62, bc10, ed52, 0a44, 16c3, e8a6, ecaade2014_042o10, fd18, ace1, 4453, caadria2017_041h13, 6722, 84cc, 0ad2, 2d00, 75b2, 6062, b2b1, 7bc2, cbe2, 8999, a7ff, caadria2015_202x28, 6c51, ca94, bbbc, 5cbe, 7896, 6d1e, 8d5b, 18b5, 8024, 5249, 669e, acadia14_153ak, 16d5, df36, b00c, 1a56, 6fe3, 0893, 2dd0, 1411, f69d, 2296, d837, c7ca, acadia14projects_63ap, 3d08, 8bc3, dd83, 46ff, de3e, 88aa, ff3f, acadia14projects_333au, f3df, 2ab6, ecaade2015_138d27, 9a16, 55cb, 2c48, 7c41, e6e5, caadria2017_052v17, sigradi2016_602qq, 4edc, acadia14_497ab, 858d, bbce, 0c34, 2087, 8227, f9aa, 8114, ecaade2017_112xx, 416c, bfda, acadia15_185a7, cc27, 945a, e078, ff49, f898, ecaade2014_206z53, 7732, 8c71, ecaade2014_182a46, 52eb, 9ad5, 07f4, 4e3e, acadia16_478u27, 2c7c, ecaade2015_250i57, f729, 2f3b, 8d96, a55c, sigradi2013_243e, ae01, ff00, d491, 1293, 014d, 0040, 93ca, ecaade2017_042cc, 71c4, 4f77, 3c14, 631c, f483, ecaade2017_048hh, ecaade2014_186b48, 0df4, badc, caadria2015_061h7, 09e0, acadia16_414c25, 0a18, ce15, c534, 0193, de2c, 176c, caadria2016_311f14, 9544, sigradi2013_10e, 3db2, 81bc, a782, ijac201513305h12, f1d4, 6d90, 2d1d, cb5c, 43e4, acadia16_130m9, 8ff1, sigradi2013_41g, e81a, c3a7, 4890, 8f1c, 92f7, 69f2, c4cf, 6dff, e30e, 4c39, 1531, acadia14projects_473ao, 2f9e, 3791, 43a6, c058, 34c3, b4f0, caadria2015_188v27, b387, a8f2, 4cc4, acadia15_47e1, e482, 142c, 47f3, ijac201412303u7, 01da, ea5e, 9586, f2a8, 2a08, ecaade2015_297b65, dce7, af2b, fc58, 6dfc, 6c8d, caadria2017_067s21, 09d4, acadia16_184u12, 9879, 2150, 1616, 6882, f0aa, f7ec, 73ad, 3d76, 5324, 727e, ecaade2016_057t14, 592e, 0aef, 6007, 25a6, 8200, 23d2, 9a5f, 5253, 7d9d, 70ff, a17a, beaa, 307a, 5378, ed33, sigradi2013_215b, ad9c, 3e7a, ecaade2014_094l22, b42b, 7f5e, ascaad2016_015o6, 81c2, ecaade2015_28v5, 26b0, 60de, ce14, 812c, caadria2015_010y1, ba0a, sigradi2016_364ss, a58c, 020f, 2cb4, ecaade2017_008j, caadria2017_040o12, c24f, db75, ijac201614306z3, 9604, c99d, ecaade2016_217v55, 2f3f, 5adf, 0ac6, ijac201614202f8, 50df, 4628, c04d, fcec, 821f, a3a4, b4e5, acadia14projects_53r, 7b12, acadia16_244k15, sigradi2013_100g, a54f, 5d7e, 8c08, ecaade2014_018z4, 4698, 94e4, 0db1, 15c7, 9d6c, 4770, 000e, 4acd, ecaade2015_139x29, 1ea0, b8c2, 2844, ecaade2015_173l37, 9d7b, 85e3, eaf8, 8f9e, 363f, 1f45, 9b3a, 7e77, ecaade2016_bkon65, 1715, e0eb, 25a2, 9e37, add2, ascaad2014_011x5, fd47, 2444, a7a4, 5b4a, 4b45, bc87, 2f96, e7be, 71c6, 7994, ecaade2015_127a25, 90f0, 4e03, ijac201614203d9, 1910, d3ed, d996, f7a0, 030d, acadia14_497w, 554a, c066, acadia16_140y10, 8146, 97e5, acadia14projects_365ai, 7e29, f669, 9d3f, a4ee, d37f, ijac201614303v2, acadia16_214t13, 446f, dd8f, 6e58, 1aad, 8a33, acadia14projects_357ao, ecaade2016_129r35, caadria2016_353s15, 86e1, a8bb, 9430, 37ba, caadria2017_101k27, b3d6, 4181, 2d1c, 5003, 02b0, ecaade2017_140gg, sigradi2013_208l, ecaade2015_55o10, b386, caadria2017_118l31, acadia14projects_671m, e2e3, e986, b3a3, e694, 90e8, e3e7, 4ac2, 7899, 2663, e66a, edc9, d867, bc9e, 54e3, caadria2017_055o18, e5f5, 1d2f, 5354, acadia16_470d27, 61ee, ecaade2017_108t, dd8a, ecaade2016_071j19, 6b0c, ecaade2014_180p45, ecaade2017_192l, 8010, e9a0, 47ec, d61d, 11c8, b108, 84e7, 0b99, 9660, eb76, 5363, sigradi2014_136f2, b8eb, sigradi2014_041b3, ecaade2014_105w23, d5e4, bcbd, 3cb0, caadria2017_124v33, 20b4, caadria2017_115i30, ecaade2016_224u59, ijac201412404f8, 5ad6, e8a9, 60f2, fa57, 6b83, ecaade2016_222y57, 1e72, 7787, a5b8, acadia14projects_671x, ijac201412405x8, 6a93, ecaade2017_124r, ecaade2015_324u70, fd7f, d374, 3d57, sigradi2015_8.47n11, sigradi2015_11.136n24, b676, acadia14projects_199am, f0fa, ab8d, 20de, f16b, 052d, b79f, 6b44, 5318, ba21, acadia15_203m8, 775b, f27c, db17, bf89, a2f0, a10a, 9216, 0ab4, 7270, c31d, acadia15_243f10, 02c3, 378e, 48ce, 281e, 56f3, f821, 16bc, bfce, a46a, 94b5, bc71, f868, ce21, 2ea5, caadria2017_142z36, 358c, 16c7, c460, ecaade2017_199w, 1aed, sigradi2016_611n, eb21, sigradi2016_737bb, f09f, a132, 273e, ascaad2016_023s9, bb94, e998, caadria2016_861v36, fcd9, caadria2016_683h29, 60fa, 75d5, 5276, 4272, e10f, c264, e2ba, a836, e318, a27c, b98d, 23ea, 1b02, 9037, e56c, 5668, 0731, b81f, 1a6c, ecaade2015_301y65, f937, ecaade2015_173g37, 3c83, cbd8, 3639, caadria2017_124i33, caadria2016_651c28, c6ee, ecaade2014_133p29, e187, 97a9, 2f05, ecaade2017_169hh, 2004, 64b0, f2c6, 50ce, 3399, e3b5, 1538, e5e2, 250e, db00, 6104, 322a, 9b9e, 4c71, de1a, ec4d, c871, 5df9, 80fe, ijac201412302b7, 6ce6, bc4f, ascaad2016_052i21, b19f, ijac201614105k5, ab4e, 8941, d51d, 7320, cad5, sigradi2014_345r9, sigradi2016_490dd, 2f13, 1d19, 2284, d7ef, f01a, 3410, 628d, cd27, f63f, ecaade2017_094j, e412, ecaade2017_291q, 128f, 13f3, d667, f647, f291, 4357, ecaade2015_53f9, dc0b, 7a44, 01df, 9abb, ecaade2016_128j35, f5f7, ab3d, caadria2016_073z3, b157, caadria2017_062z20, 9e93, caadria2015_114f18, acadia16_478n28, 6240, acadia14projects_589h, caadria2017_163n40, 4421, e359, 9f91, a900, 65f3, b482, 92d3, e835, ecaade2017_118ii, f72d, ceb3, 7d12, e32e, 3d8b, sigradi2016_420vv, af85, 78ae, 9e09, 0307, 8096, ascaad2014_016b9, 07a1, 8715, bf42, ecaade2015_158f33, 3c09, fd82, d379, a6fe, be1f, 531e, 842a, a5b2, sigradi2015_3.201v3, 3498, d01b, dffd, cdcc, 66e9, 1686, ecaade2016_033e9, c2ea, f298, 7467, fafc, 19d9, acadia16_72w4, 948b, 0156, d551, ecaade2015_250h57, ecaade2016_084h24, ijac201412408p1, ascaad2016_008h4, d61c, 5a90, ascaad2014_036a2, 41e3, fe90, f31c, caadria2015_119e19, 32ac, 8cd0, caadria2016_683j29, cc65, acadia15_195c8, 8661, ad41, 8b83, 6076, a129, 5d14, acadia15_357p15, 1e3a, 6b33, dcc1, ascaad2014_014p7, 281f, 7b6f, 10c7, 803e, 75d0, sigradi2016_816rr, 276d, 6d7c, 2609, ijac201614305d3, 97a6, c2da, 97db, 9840, 0362, 732a, 13d9, 7cbc, eb50, ascaad2014_004b2, 7e5c, 3706, 12a5, 6808, acadia15_469f20, 3302, 19bf, 5600, 0a6d, a8f8, f7cc, 8cac, 51f1, e16e, acadia16_470b27, 5611, 5366, a4d7, acadia14_339ao, 09ef, de3a, 1b60, c2ca, fbba, 89ef, a1f5, 458f, 4dac, ecaade2014_240u62, ijac201614207z11, de0d, 772b, e689, ijac201513206u8, 5b76, 6fd2, e13d, 8f71, 7153, 743e, a689, ijac201614207o11, sigradi2013_234k, 52fc, 24c9, ijac201513105h4, caadria2017_086n25, c8da, e545, 92c1, ebd9, 2135, ecaade2015_152c32, ascaad2016_045y18, 5a33, fad1, 2676, 32b7, ecaade2014_057g14, 9085, b566, caadria2016_249i11, 430c, 2281, 439d, 94ae, ce4b, sigradi2013_28, 8d8d, dbb7, ijac201412203d2, 0487, a277, 0123, fbc6, 72cb, d2c6, f51a, 7d50, 1b0e, caadria2015_213r32, 421c, 294d, ac93, adb4, d165, d46f, acadia16_206o13, sigradi2013_10g, acadia14projects_267h, 9ab3, acadia14projects_445aa, 45bd, ecaade2017_094e, a8d3, acadia14projects_435al, aa2f, 65aa, 1397, e7d3, sigradi2016_702q, 980e, ecaade2017_124aa, 5563, ecaade2017_169ll, sigradi2016_694l, 2058, ecaade2016_006u1, d2ce, 584c, 9353, d8a2, 74eb, ee56, caadria2016_861f37, b69a, 5ae7, b766, bb42, ecaade2016_045l12, ecaade2016_134c38, 11df, 14fe, ecaade2015_11d1, 1768, 891d, 321a, sigradi2013_391h, 6a24, b600, 30d1, ecaade2015_229o51, 61dc, ascaad2014_029j8, 9087, 8cd4, 1874, 535f, 99eb, 9cf2, c4ee, 83fa, efab, ecaade2016_021o5, caadria2016_579m24, da33, 5724, 4f93, ijac201614205n10, c2a2, b2ff, acadia15_274n11, 4552, 77c4, b2d7, d29d, e228, e29c, acadia16_62x4, 218c, fa28, d98e, f7f7, ccd5, 96a8, a2af, a9d7, cd3c, c6e4, sigradi2014_042l3, ecaade2014_066o15, 01ad, ecaade2016_144k40, 9545, caadria2017_147a39, 89ae, 4fda, 05a2, ecaade2017_026pp, 30cb, e3e6, 1917, 418c, 92f8, 7fbd, da3a, 02e4, sigradi2015_2.162s1, ad83, acadia14projects_539d, f335, bfdf, 49d5, 0ac7, 7f82, ecaade2017_220kk, d5ea, 4a22, fe11, d4da, 72d6, 09f6, e92c, eb63, 21fc, f927, sigradi2015_4.219v6, 5d18, f6ef, cdf1, acadia14projects_63an, 9d80, 36ff, sigradi2015_8.264u14, 0b1d, b8b0, 68d1, sigradi2013_243u, 041c, 15de, 6396, a617, 0509, de3c, 6f36, 4b97, ecaade2014_232z59, a4e1, f369, 19fe, 5bff, caadria2017_134z35, 8955, acadia15_357y15, db3c, 7716, 079f, 63af, ecaade2015_77y14, 8bcb, 4378, fe9a, ijac201614405d3, 19df, ce66, 8720, cfe8, acadia16_88n6, b6e9, ad04, feef, 04f0, acadia15_223e9, 4727, fd1b, b731, acadia15_263z10, 1077, ecaade2016_045h12, 5c6b, 1a40, ijac201412403h7, ecaade2014_072v17, acadia14_291at, caadria2015_137m22, d87b, caadria2016_291c13, aab3, ef57, 7287, acadia15_203l8, 8828, ecaade2015_248h56, 5459, d206, 0f41, ecaade2014_070k16, bc28, e345, 1e6b, ecaade2015_332z71, bc42, 1b2d, 9eb1, ecaade2016_185y49, 8e31, caadria2017_189i45, 1f96, 8cf6, a7ed, e3b6, 8dc9, acadia14_223a, d77e, e119, ecaade2016_127d35, 0d44, 7665, c478, 4675, acadia15_284u11, caadria2016_219g10, acadia15_357t15, ecaade2016_057o14, 5440, 1817, acadia16_88s6, 0d46, ijac201614303h2, da78, 8937, 9680, f9c8, 3fdb, sigradi2015_11.222n26, acadia14_479t, e9cc, 2c7b, 9287, b570, e9f6, 924e, ed57, acadia15_513t22, e48e, ddb3, f55d, bdfe, 7c2b, 88c4, 6c36, ecaade2016_154l42, acadia14projects_199ab, caadria2015_031t4, aba2, 4392, 5008, 358a, a78f, ecaade2015_329i71, b526, a672, b7cf, b9f5, 8644, 3bcc, ecaade2015_325d71, 3d53, sigradi2013_271m, 825c, 7c6a, c4bc, ecaade2016_071z18, acadia14projects_291ax, b4f1, d12f, 3916, e58e, 95ef, ba1d, 7044, d453, 5d4b, ab48, d25a, 225e, 52d9, e8ac, caadria2015_126a21, 9a74, f718, f8fd, 440b, 7885, bcd2, 6d13, 8cde, c6b8, 44a1, 9383, ecaade2016_118t31, 5c75, 310b, acadia14_453f, e93a, 1d1c, c60f, 0945, acadia14_445ab, 667e, ecaade2017_046m, 86fc, 3af2, 6959, acadia14_317aa, 246a, cd4d, 214e, 0e74, b7fc, 4d59, cc70, 563a, f058, acadia14projects_317s, ascaad2016_049r20, sigradi2014_345b9, acadia14projects_317ac, d2b4, bceb, 34fc, 414b, bc7e, ae45, 6610, 372a, 3232, c719, sigradi2015_9.347u17, sigradi2015_8.264z14, aa24, b09c, edf2, dc31, 80a9, a98f, ecaade2014_146p33, dba5, f4c2, 6690, ecaade2016_224s59, 8e8a, c070, 9811, c429, 4d7b, acadia16_140d10, 286e, fc22, daa6, 4763, 3e49, a465, 7434, 64a4, c457, ijac201412408c3, ascaad2016_020v7, d54e, 8862, caadria2017_015d5, 08d4, 2864, 9b9c, ecaade2017_254kk, 05ca, caadria2017_145s38, 7fda, 1e44, caadria2015_156p24, 5eda, 7530, 994f, 22d9, d194, ecaade2017_255j, caadria2017_018t7, f305, f524, f961, d741, e96f, caadria2017_048x15, d156, 8d63, 5964, 1f6b, 1e2c, 67ea, 8464, 685e, fbaf, 7319, c2d4, 0137, 3f95, e32f, dc2f, 4320, 41b0, 20da, 6bbf, 8570, 97da, e036, ascaad2016_002o1, 9c07, 669f, ascaad2016_016v6, 7e03, ecaade2015_138a28, b737, caadria2016_033x2, caadria2016_395v16, sigradi2016_515h, aec9, 2b26, ecaade2016_147t40, a184, ecaade2016_136m38, e05c, 1fbc, acadia15_263e11, 4731, ecaade2013r_018u9, 1142, 0a03, d6f2, ascaad2016_003x1, 63b0, acadia14_655ad, 56e7, 58ec, 057c, caadria2016_291f13, 2206, eeb2, ecaade2017_140hh, acadia14projects_719i, ddba, 2e62, ascaad2016_015p6, 18bd, 69df, 9c38, eef0, ecaade2015_230k52, ecaade2017_046k, 7b7e, ee42, 76e1, 4e4b, 6657, 0b90, 5b04, 4d39, 7d1b, 4650, caadria2017_063c21, d25b, b3a5, 0f0f, 6ae7, ecaade2017_172v, 007f, 0cba, ascaad2014_018a2, 9a85, c418, dcb2, ecaade2017_170k, ecaade2016_222w57, a03f, 3c1c, 345a, a8c7, 74ce, 79b9, sigradi2015_9.347j17, b56a, 31d4, 91d9, 2538, sigradi2014_293w4, acadia14projects_479n, ecaade2017_306l, e456, d846, b5a4, 9c9c, 85b0, 4ab8, 13a8, fe51, a251, cb56, acadia14_601y, 252f, 94cb, ecaade2014_192j49, fbca, ecaade2014_230o59, d63d, 8d0a, 414c, caadria2015_206x29, cfee, acadia16_124g9, caadria2015_014v2, f9bd, 2d56, 1dbf, acadia14projects_135u, 14f0, a96b, 5b2f, addf, f7b5, e268, 4b9f, ecaade2015_91e18, 9012, 89e0, 62f2, 5d69, cd86, 658d, caadria2017_009h4, 7765, dda2, 9af2, 0a62, acadia14projects_389d, 5d31, cfca, 8c53, 899d, caadria2015_206b30, 72df, 3fea, ascaad2014_029b8, 04e9, sigradi2013_390b, c088, ed38, b9cb, 6e4a, b093, be52, ecaade2014_111h25, ecaade2017_079r, 0347, 4e91, 6dde, 22ad, 224f, 3f58, acadia16_450l26, a52e, e641, 1f7c, 21b1, 9f31, 947b, 0f4a, ecaade2015_278n60, 909c, 96f2, 6927, fcf7, 2a3e, a0d2, acadia14_43ad, 20a8, 2a77, bbd4, 6fcf, d836, 0e2c, 3912, fc4c, 47fd, acadia15_81v2, a639, sigradi2013_407b, 65dd, 440e, dbff, f6e4, a2ab, ecaade2016_198h52, sigradi2013_32, sigradi2015_8.186r12, ecaade2016_065a16, d174, ascaad2016_028l11, 9c3f, c373, 89c1, 651c, ijac201412205l4, acadia14_473am, 0c2c, f49e, ecaade2017_jgou, 30b6, ecaade2015_84v16, fe67, b3fa, 48a1, b3c8, ecaade2014_112w25, ecaade2017_240p, caadria2015_172x25, 99b5, f7e8, ecaade2016_127z34, caadria2015_130z21, ecaade2016_028h8, 2109, 94a1, 5016, e948, 56c5, 74f7, a39a, f72a, caadria2016_177j8, 4929, b371, sigradi2014_265p1, a398, 4b3f, 0c65, c7e6, 4b65, ecaade2014_018y4, ecaade2017_090gg, e9c5, 4c12, ecaade2015_248w56, ecaade2014_149d35, ecaade2014_132k29, df8d, 3ee2, cd61, sigradi2016_814e, 42ac, e2d5, afd3, 544d, ecaade2015_83e16, 4425, 6de8, 135d, 0f47, ijac201513102u1, 2425, b16d, d2a1, 70eb, 3303, 14cb, 74f8, 4df5, e7fe, ecaade2015_25g5, d10a, 2cce, 82ec, ecaade2015_53b9, 791c, 2e87, 45f2, 514e, a43a, ecaade2016_230t61, df64, 416a, 9e0f, 575e, 0cfa, acadia16_344b21, e21f, acadia16_124b9, 0fd9, 17f2, 49c7, a272, 461e, 93f4, 93d1, 9e2e, a90b, 9d86, e692, 06fb, 615a, fea6, 571b, a8f1, ebc8, 2fdc, 60a3, 1826, ecaade2017_255i, acadia16_352r21, da49, 4dc7, 5830, acadia14projects_153i, ecaade2017_083jj, 90bc, 4947, 75bf, e71a, 1967, 9008, 7233, 251b, cb68, d035, dced, c399, caadria2017_043e14, d6a9, 651d, c1ec, acadia14projects_497u, 6645, e2b9, 258d, edb5, cec3, 25e3, ecaade2014_029b8, fa7e, sigradi2013_41z, 269c, 3c4a, f894, e1a0, 484a, 5a01, 109a, b488, 1338, a3ce, ecaade2016_091i25, c1f8, ced8, 02a4, sigradi2015_11.34b24, 8edb, acadia14_153b, d768, 77f2, a67f, 29ed, 77ea, 5d8a, ijac201513104u3, sigradi2013_386l, da66, acadia14projects_473ai, ecaade2014_084e20, e701, 3859, aaab, fe5f, c075, b0a6, 21d9, 5e60, cda1, f699, 238b, 402a, 4752, 1c6c, sigradi2014_048b5, 1ef3, fcad, ecaade2016_118s31, 675d, 1f05, 0c96, c1b9, bf8a, 26c3, 3533, e030, 1e8b, bfdd, 00a8, ijac201412408n2, 487f, 0877, a994, 5acb, 8918, bcbe, f3f1, ecaade2017_006cc, a282, c431, 409e, fcd7, 6daa, bb65, b58e, bd14, acadia16_24t2, ecaade2015_136t26, ecaade2015_155u32, 02ba, 7e33, 6dd9, 3946, sigradi2015_8.47k11, 2cf3, 8e09, c261, 7480, f8e5, dee4, 7db3, 82f8, 51b2, d4f4, cf95, ijac201614402x1, aee5, 86fb, 6939, acadia14projects_237az, 8365, a8cb, 8e33, 58fd, acadia14_627am, 4f3c, a840, e9fc, 3312, acadia14_601v, acadia16_352x21, ecaade2016_057u14, ecaade2017_230oo, e244, 2719, 963c, 0738, cf30, c226, dbc9, ecaade2015_202f44, 3251, ecaade2014_010d1, c39d, 0186, 50fa, sigradi2013_248b, f871, caadria2017_175c43, ecaade2017_038jj, 36a1, 718c, 682c, ascaad2016_035m13, a99c, caadria2016_829e35, 580b, caadria2015_126b21, acadia14_247g, ecaade2017_198i, b379, 3588, 6003, ijac201614208j13, 48ee, a0ac, acadia14_647as, ijac201513203z6, d6ac, ecaade2014_057c14, 0af7, 7482, f96a, ecaade2016_162u44, d988, 8407, 5e46, 1ca7, ecaade2015_314f68, 6a5a, 0761, 3675, a848, 9455, 52ae, ecaade2015_207e46, ecaade2014_163c40, ecaade2017_172w, ecaade2017_109gg, a440, acadia14projects_445ad, 8e8f, 0754, 2407, acadia16_12l1, 93ce, c1df, 0789, 7136, b645, e0e3, 819c, 3d7f, 4963, a80b, ba87, cac1, 674f, 480e, 526b, 46f9, aecd, ecaade2014_194p49, dd95, 0b5c, fafb, c25c, 457d, 8750, a6ac, 053b, b560, ecaade2013r_001e1, 0c85, 311e, 4ffa, 2162, de5e, 87fe, 5862, 6b47, 0605, dc3a, 9907, 178f, a808, 9758, ecaade2016_042m11, a730, 1df5, ijac201412303o8, a23e, acadia16_280k17, ecaade2014_198r51, d003, 96e0, 4598, ecaade2015_170x35, 2a25, 0779, d368, e8ea, 8ae4, f0cf, 6138, bf84, 0f29, ijac201614308p5, 807d, 76fc, e9f2, 7aa5, daf4, 02d6, 2a0d, 0d1f, 456b, 28cb, d9e6, ecaade2017_280b, 523f, eef3, b355, 631e, 6746, ijac201513103x2, 3bbc, ascaad2014_005g3, acadia14projects_619aa, ecaade2016_166a47, sigradi2016_752zz, 0ff0, caadria2016_819w34, 4c17, 2aac, 9164, a463, f78d, ijac201614208x13, ecaade2016_144l40, 90fa, ee81, caadria2017_057b20, 6d55, cf55, 6226, ecaade2017_230ww, a4e5, 6f67, ecaade2017_248uu, fe41, 2558, 95c4, acadia15_95d3, f403, a6f2, ecaade2015_87t17, ecaade2014_084x19, 7c00, 59ab, 8219, 1490, d8fe, 7a1e, 8bc6, c7ba, 2411, 543e, 8610, ecaade2015_177y37, ijac201412206z4, sigradi2015_sp_8.6d30, 829e, 67c7, 6bdc, b26f, 74cb, 3e7b, a5fb, 0178, 8b8f, acadia16_8a1, 1f20, fb2d, eff2, 5325, 51bc, d2b7, ijac201412302k7, eed2, ae9e, 1ade, 2449, 9241, 7bf0, d3fd, 1220, faca, sigradi2016_448p, caadria2015_208k31, 1dab, ecaade2015_284w61, 7849, ijac201412404u7, 72e1, 3778, 1b3a, ac56, efd8, f8de, b748, 646e, 9f08, sigradi2014_041a3, 4e7d, sigradi2014_075e7, f321, sigradi2013_244r, acadia14projects_479e, acadia14_531m, 8859, e4be, 1839, dc6c, ff3a, 06b2, 0690, 7197, 2e67, 1783, c011, 4196, 1cfe, a0ec, 7640, caadria2016_105a5, c79a, 0ba4, 5a68, 3061, ecaade2017_083rr, d732, b0cc, ecaade2014_012o2, 0eed, f10f, 6469, 74f4, 1dcc, ecaade2014_086x20, e2f5, dddb, 4154, ecaade2016_099g27, sigradi2015_sp_8.6h30, c1e0, 2e4f, a2b3, 0e1a, 7423, 1fa4, 7c46, 6fac, ad1d, 1784, d6b9, 8364, sigradi2016_732m, faae, 966c, 4e29, 6319, 9e85, 9b7c, ijac201412304o9, ecaade2017_085ww, 0963, 99a3, 3fb4, b656, 5706, acadia14projects_177ag, d501, d057, acadia16_234f15, ecaade2014_186t47, eba4, caadria2015_067m8, ecaade2017_053c, c4c0, ascaad2014_024v5, 0575, 0602, 3fd2, caadria2016_003c1, sigradi2014_189l6, 2d03, ecaade2014_186l47, c280, 8f26, 6b5a, ecaade2014_031v8, 425c, sigradi2015_8.276y14, 8d13, ca00, 6b98, c7e1, 5922, ecaade2017_210v, d1e8, 6c70, e8bf, 24bc, 5492, 8e2f, fbff, ecaade2015_278s60, 3eda, ecaade2016_221a57, 0079, ecaade2017_100j, 719a, 6d7a, 0e41, 3ce3, 99c2, 865d, dd3f, 74dc, 50e5, 254e, ascaad2016_041j16, 7da4, acadia14_661l, 9732, ecaade2014_194l49, 7911, ijac201614201e6, 51ac, e690, a49d, f55f, 063c, sigradi2015_8.186s12, 4b7c, 6972, 2631, 5edc, d2b2, ecaade2017_210y, ecaade2016_238x63, ecaade2014_014d3, sigradi2016_369b, 36e8, 8e7d, 0c8b, caadria2016_187m8, 02ec, 3a81, d2d6, 306a, 9026, 5c17, ascaad2016_048e20, a529, 4225, 51c8, 21d0, e3ba, ad95, d03e, 0dca, 8e56, 338d, 9748, f711, 68de, sigradi2016_417mm, 6bbc, 7ac0, ecaade2015_82a16, 60a2, 762c, fbcc, 472c, a69d, 3d6d, 9170, ecaade2014_072f17, f816, a828, sigradi2016_601vv, 4fb8, 8ad5, caadria2017_115j30, 0451, 1095, 47a1, 7a6c, 511f, 8bdb, 56df, 9eb5, 5996, 24df, e9af, e1e0, 0209, 09bb, 5126, ecaade2017_302vv, 6c06, ec36, e815, 79a7, 96b5, ecaade2015_293g64, ijac201614309u6, 7e05, d7e4, d595, 16c8, 4f8b, c95a, sigradi2013_327t, c39a, a82e, d1e7, adfa, sigradi2016_534yy, 5367, ae14, caadria2017_080h24, 0b0c, c776, 574a, 75ea, cc26, ae87, 4875, 4c0a, 161b, 11d4, f552, acadia14_681ai, 6be5, sigradi2014_329b7, 9b52, cbf0, b943, ecaade2017_291m, caadria2017_056i19, 44bc, 8b7d, 31e9, 0d92, caadria2015_073h10, ecaade2017_061h, b7bb, ea1e, bbf2, c97a, acadia14projects_177y, 4218, 7513, d95e, a09b, ecaade2017_157kk, 7046, f059, 6da9, 67ef, 6a3f, bb8e, b7f3, 6384, acadia14_681al, ecaade2017_282l, 7fdd, ecaade2017_234k, 892a, b9a1, 840a, 6ec8, caadria2017_015h5, sigradi2015_8.186w12, 041e, 958c, 0d8d, e07a, ffdb, 980a, 3fe8, 6cf0, dd3a, 6fcb, a9bc, ijac201412401u3, caadria2016_517v21, caadria2015_122i19, acadia16_140y9, e304, ijac201412202z1, a980, ecaade2017_039qq, 9312, 23b4, ff9a, 008e, a675, 5bf1, 0d12, caadria2017_113t29, ecaade2015_317b69, bdea, caadria2016_383s16, af81, d15d, ecaade2017_282t, f3cc, ascaad2014_012e6, 498c, sigradi2013_41f, 43b7, df97, f912, 2b84, caadria2015_156n24, bb1f, 2d06, sigradi2015_2.162n1, f88c, 30d2, 1fdd, bbd0, 5b96, 2223, 484d, 59ca, b74e, c0ed, 35d2, 4655, f591, ecaade2014_239s61, 7c9c, 1d90, ecaade2017_094g, d6cc, 7b2e, 13b1, ebbc, 8a2e, 7f61, 6548, ecaade2015_59z10, 0320, 9f90, 92fe, acadia14_229k, e9d4, 933d, be09, caadria2015_072t9, 166b, 9ed2, bacd, ijac201614207k11, 0ea7, 9b54, 8a18, 6955, 5e9a, ijac201412206c5, 19ec, eb37, 0bbd, 93e5, 5321, 73f2, 1a01, ecaade2015_48k8, 23c0, 8fa4, 82a4, a589, 7b94, 2592, ijac201412403c6, d9cc, 05d2, cd83, 9fba, 0e8a, bc97, sigradi2015_7.203i10, 045f, 0fa1, 52ff, sigradi2016_450vv, ecaade2015_195l41, 6470, 9548, 97f3, 518b, ijac201614202w7, 17bc, caadria2016_871k37, 4f54, e02c, sigradi2013_313s, d899, 62f0, f9ba, ecaade2016_027b8, 4133, 2d73, 5fa0, 9d74, a85a, d99c, a4bd, sigradi2016_655i, ecaade2016_118x31, sigradi2015_8.41s10, acadia14_565n, caadria2015_206n30, fb2f, b40b, dd8d, 2b87, ascaad2016_004r2, efbd, ec93, 6a6d, 0447, 2a13, 23aa, caadria2017_031m11, ecaade2016_223l58, 33d0, sigradi2013_268, efe0, c233, 7241, sigradi2016_815aa, d04b, e6c6, 1548, 5343, 946b, f63a, acadia14_619ak, 410d, e28d, b84a, bfca, 1343, db56, ce89, 20c3, 2114, dd34, e295, 970d, 7b3c, bc5d, 4735, 5c0d, 8a24, e8f3, 0db8, 2e0d, 8dfa, 1bcb, 2fdd, 68d0, 6eb3, 3aa4, 2200, 0979, acadia14_435ao, 7f0e, b1dd, dcac, df8c, 8cf1, 20c5, 47d7, caadria2016_755r32, bf5c, sigradi2013_343a, fdd4, e748, ecaade2017_152ee, 0651, c5ca, 257f, d4c5, c82c, dd1c, ecaade2016_164n46, 1d37, 0b1b, f886, 962d, c799, ascaad2016_050a21, 7d3a, 0bb3, b60c, ecaade2015_73y13, 032a, 4b50, bb5c, b959, 6b4e, 5370, 1ab2, caadria2015_237t35, ecaade2017_277nn, 5b09, 1403, ecaade2017_083mm, 90d0, b806, ea1b, 76b6, e1fb, 9f6c, 2137, 5c5d, 8e72, 7cc8, edec, af90, 96cf, 296f, ecaade2016_077x22, ecaade2013r_003l2, cb40, 810f, eedd, ecaade2013r_002v1, 0ad1, b025, 20e3, 2895, 08a5, ascaad2016_028i11, 380d, acadia14projects_333az, 8203, 5d25, ecaade2017_211dd, 697a, 8768, 3ae8, f3bb, 003a, 35a7, b5f8, 6509, 5483, f482, 551d, e870, e9dc, 3673, a765, ecaade2014_202l52, 403a, ecaade2016_098z26, 2c23, 8d6d, 9bc0, 3f91, 8112, 4816, dc05, d762, caadria2015_070f9, a3e0, e03d, acfc, dcd8, 63c5, 7560, 3707, 8db2, 5034, ecaade2017_230rr, d4ba, 925d, f8b9, a79a, ascaad2014_024x5, 7d69, sigradi2015_6.341b9, 343e, 1593, ecaade2016_163x45, ijac201412303v7, 37b0, a9d5, 8551, bb76, acadia16_244z15, ad75, c604, 31b6, 305a, 368f, acadia14_579h, 7333, ecaade2015_35p6, 67a3, caadria2017_063a21, d2ee, 727b, c9e7, 738f, ecaade2017_029q, 20c8, ecaade2014_224e57, caadria2015_119a19, 5cbf, 2d28, f91d, 35ce, 6cd3, 1827, efee, 6aca, d697, 28f5, ecaade2014_044z10, 1a3f, ecaade2016_067b17, sigradi2014_345o8, ecaade2015_285z62, 60cb, 3b75, 6d3d, acadia16_88w6, 0766, 3d7c, 2046, ecaade2017_077nn, f30c, 5c53, 8e51, 711f, 1728, e5d4, ecaade2016_071h19, 6f75, 8925, 5c3c, 500e, adeb, bb74, ecaade2014_195n50, 73b4, 38dd, acadia14_453e, 7d4f, bbed, c7bb, 70b1, 56d3, sigradi2016_801z, 4bcb, e73d, sigradi2013_243r, ecaade2017_269qq, caadria2017_142c37, 3902, b871, 2aa6, c36f, 2ece, ecaade2017_044oo, 82e1, a7de, cb33, 108b, 0990, 7d88, 8cf2, 0922, ascaad2016_054n21, ff0f, b448, 3fa5, bd1a, 9ec5, caadria2017_122r31, 9b7a, 94e1, e3c6, cc64, b728, 93e2, 6b02, 2ede, 9a20, ecaade2015_285n62, f6df, b328, 02e5, 0ea6, d714, 81a9, ecaade2015_144g31, 86ea, 8aa5, 4155, 4651, ecaade2014_168u40, d586, 968f, d59c, bd79, sigradi2014_265l1, 97fb, acadia14projects_145y, e290, b9a8, acadia14projects_655ah, 6010, 31f1, 45d3, f19b, 246e, e65d, 33f9, 66b2, 1239, sigradi2013_390f, a83e, 0f98, e411, 3085, ecaade2016_199z52, e41b, 5b63, 570e, 5312, b8d3, bc7a, 38da, 4bcf, c1d1, 2846, aab9, 3e2e, bf23, ecaade2017_293vv, d00b, 3012, 4334, 17a7, caadria2015_220i34, 2bba, ddaa, f512, f458, 748a, 5a57, caadria2017_145x37, ecaade2016_171a49, b0e8, dfea, sigradi2015_6.387i9, acadia15_47b1, 3e00, caadria2015_209d32, 3bea, c126, 9498, 52de, 98d7, ecaade2017_220rr, ecaade2015_155v32, 6961, 79df, b041, 45f8, acadia14_565l, 1503, 7f94, ijac201412304o1, 5176, 3b1a, sigradi2015_10.307g21, af04, ecaade2014_224r56, ecaade2016_119z32, acadia14projects_101t, ecaade2017_108z, 2ca4, caadria2016_477w19, ecaade2015_144e31, 29ad, 71a0, ecaade2016_071n19, ab2a, 1292, 74d7, ecaade2014_233d60, 9d45, 7832, 06d4, ecaade2015_209v46, d587, ccfd, 0274, 8f12, 65e5, 83b5, 6cf3, 6807, 106e, 0b03, ecaade2015_27s5, 326a, a98a, ed05, 89fe, 94d0, de5c, edb1, 062c, 9ba8, acadia15_451f19, ecaade2016_162c44, 2b44, acaa, a91d, 4631, ecaade2017_244oo, acadia14_23af, eeb6, 5e93, 32f9, eaf2, 5e79, ecaade2017_203hh, ecaade2015_175r37, fc41, 0b98, 8b57, e3f6, c140, c79d, 03cc, 1cdf, ecaade2016_223j58, ecaade2014_038w9, c844, e6e9, 3e0a, e830, f693, 7bd4, e9b7, 0ef9, ecaade2016_223g58, 40f1, 5db8, acadia14_33ag, 47af, 2abc, ecaade2015_302o66, 8c76, df1e, 5777, a78c, sigradi2013_41s, 7cd8, sigradi2016_602xx, cc54, acadia14projects_153ax, ecaade2017_071ww, 918c, 7cea, c5d1, fb76, bc86, 6289, 0fb9, ecaade2017_108b, ecaade2015_268w58, 29e8, sigradi2014_284v3, 7283, 4e40, ascaad2014_035r1, 525c, caadria2016_343o15, sigradi2013_401f, sigradi2015_6.387t9, 5485, af7c, 5892, sigradi2016_360t, 5e88, f17e, 8fa6, ecaade2017_164aa, fc67, b5a9, 0b24, 9439, 5641, caadria2016_167b7, sigradi2016_450ss, ecaade2017_033t, acadia14projects_219c, 29d7, e80d, 9bf6, e6d5, ecaade2014_080j19, 3443, 0f5c, 200c, 6ce7, bdde, d782, 2578, sigradi2013_28l, ecaade2016_071o19, f222, 0213, 08fe, 359e, d495, ecaade2017_049uu, ecaade2014_029x7, 8408, 5e94, 4528, 9668, 0c6d, 3565, 700e, 9e4f, 8cdd, 103a, acadia14projects_619z, df9c, 26c7, fd3e, 7b36, b88c, sigradi2014_281k3, 4aba, f913, d672, 170a, ecaade2014_123g28, ecaade2015_82y15, 8f3b, 6c8b, a391, 4d34, ab5a, 6572, e85d, 024e, 983c, b24d, 7d52, sigradi2013_364s, 3ccc, caadria2017_056v18, 67d5, 0b8b, 2f48, sigradi2015_8.239d14, ecaade2014_088d21, b961, 5194, c2e7, ecaade2015_61i12, 8f67, adde, ecaade2014_052d13, ecaade2013r_015o8, sigradi2013_194v, b5ce, b2cb, 2afb, cd91, b06c, bb6a, 57c2, ae19, 9b1b, ebf9, 11aa, sigradi2016_383jj, 6ba0, ecaade2017_257yy, ecaade2016_118n31, 82a6, 7c2f, a357, cdb5, fe79, f0b2, 597c, acadia14_111f, 79c6, a62e, ecaade2017_079k, 2ff2, 754f, acadia14_709am, sigradi2015_6.387z9, 9041, e8e8, b0af, 6005, 3ed9, adf9, 5d15, 0759, ac39, aeae, c74e, 384f, 791e, 9f22, 0b7e, ijac201412203h2, ca7f, f76b, 4f83, 3e7c, f6db, 7faf, 1aa9, ijac201412404h8, 808b, f4d7, 6111, 43f2, sigradi2013_43a, e8e9, sigradi2015_10.377s22, 11b1, sigradi2015_8.186c13, 0687, 7039, 5af9, ijac201614303t2, ecaade2014_233y59, 86ef, 652c, c28b, 3500, ascaad2014_012p6, 8d3b, da05, ecaade2015_173j37, acadia14projects_177p, 8f66, 69b7, e4f5, b991, 40d9, d2d0, da00, dd6c, 845d, 71a5, 574c, ijac201513203h7, caadria2016_539d23, 1013, be77, c073, 12c3, 4c3e, e79a, 2e4d, e778, 91d4, 0f74, 2b18, 717c, 2f80, 012a, ecaade2017_039d, c0ae, sigradi2015_sp_12.402t31, b674, 49bf, 60fe, d6c5, fb13, sigradi2014_049h5, 79be, b66c, 431e, 2481, ecaade2017_253s, a3b5, 1df6, caadria2015_213j33, 53f9, caadria2017_029n10, 79d6, 6f4b, 2133, d13c, fad6, 1635, 5c22, f555, sigradi2016_367zz, ecaade2017_018bb, 5e3c, ecaade2015_114z21, dc49, caadria2017_005u3, be22, 982d, 3e20, 0d84, 4853, fe5a, 70e1, dbe0, 88ca, acadia14_531r, 0108, 83d8, b843, 27c2, ijac201513205n8, 53e1, 4589, 3f3c, 0f1f, 6b8d, 6c3a, ascaad2016_016u6, 150f, 2d29, acadia14projects_531y, 24cb, cb75, 7c3b, 7b4c, ijac201614204e10, 7fb2, 5e52, b981, ecaade2014_155a38, 3b47, 5211, b7da, 2bd4, 4da7, 4b8a, fab1, 583f, cacb, 58e2, 9894, d67d, a1bd, ecaade2017_248rr, ecaade2015_336a73, caadria2017_190l45, 774a, f6da, caadria2015_170r25, 3c6f, a01d, bdf2, ecaade2015_237l54, ecaade2017_054pp, 8bc5, a8cc, 43be, 478a, 0d1b, ecaade2015_171f36, 2708, 00e1, ecaade2015_138i27, ijac201614202x7, ecaade2017_052oo, acb3, caadria2015_237o35, sigradi2015_sp_11.303o31, ascaad2014_008m4, b855, 609c, e194, sigradi2015_11.196h26, e579, b2a0, ecaade2017_149p, ascaad2014_019l2, 28e5, b0a3, ecaade2015_170m35, 2e40, 367e, db5e, 7ee4, 5a67, 101a, sigradi2016_385uu, acadia14projects_661l, 277e, ecaade2014_177u44, 0234, 7308, 6224, bc92, ecaade2017_039c, 8304, ijac201412302l7, 6332, ecaade2014_094o22, caadria2016_477a20, f34d, 2516, caadria2017_094y25, 3d00, ad0e, 6fb8, 4412, 8ab6, e24d, 851b, 99f4, e1fd, d4af, fe61, cc2c, 57d3, 263c, 6cad, 89d1, sigradi2013_411n, f8b0, 3f30, 96b4, 2342, ascaad2014_033x9, c4ed, 1a18, b2f0, ecaade2017_067aa, ea7d, caadria2017_145o38, 3b41, fd15, 807a, 5e73, 076a, caadria2015_157s24, 648e, e4c5, fa59, 2002, acadia14_189at, 5d02, acadia14_301c, 13dc, 0c46, e27d, fa83, 3cbd, acadia15_203j8, 0e0e, 2709, 5489, c97f, ecaade2014_011b2, ijac201513105f4, 6a9d, sigradi2013_286i, acadia15_395b17, 9433, a73c, 2a30, e093, 0ecb, ecaade2017_305a, d674, ecaade2013r_009e6, ascaad2014_005r3, 61f0, ecaade2015_271x59, ef84, sigradi2015_12.19b27, b9ba, b09d, cbe8, 55e9, 9edd, acadia16_470l27, 95e9, ae37, 2e3e, 2df1, sigradi2016_448u, b98b, adbf, 17da, 5e96, ecaade2015_317v68, 493e, 6e7a, sigradi2014_041c3, ca1a, a397, ecaade2014_139e31, a628, acadia16_382d24, 46d4, 7346, 198e, ascaad2016_010w4, f147, ecaade2017_091tt, 083c, ijac201513201r5, dbb4, 871a, b4d8, cdcd, be67, 8bd5, caadria2015_194p28, 9f62, caadria2017_016p6, fc09, 91ee, 3280, 5700, b8a8, fbd5, 9d92, 271d, 6c9e, 3de4, 7edd, 65fa, 5666, 29ff, 4b92, c562, 3887, 6251, 071a, 24b6, 44c0, 640d, e584, 37f5, a314, 4946, 4c78, acadia16_88p6, c7f8, 6491, 78f9, ecaade2014_201g52, cb1a, cd64, c012, a525, acadia14_101x, fac1, 3f1e, ijac201614403o2, 5090, sigradi2015_10.307n21, ecaade2017_301x, 111a, ecaade2015_176u37, a9d3, bee3, 3c4c, cd7f, 6077, caadria2016_663k28, 2ff4, ecaade2016_033w8, 42ca, ecaade2015_83d16, eb36, 2387, 1379, 45a6, 33bf, e01b, 1f36, 48e1, be70, 6ab9, de09, 3bf1, ef00, ecaade2014_072e18, 9e7c, acadia15_110d4, 0544, c8c3, caadria2017_030y10, de1d, ecaade2015_302h66, 382b, ecaade2017_037hh, 9250, 0a81, 9ecd, d39f, acadia14_281z, sigradi2016_639gg, 18e2, 0e21, ecaade2017_277kk, f1df, ascaad2014_024d6, ecaade2017_054ii, c0d4, c90c, 45f3, ecaade2017_308ii, 2a98, 8185, sigradi2013_184, 14a0, fcef, 8eb1, 8e3d, a984, ijac201513102g2, 97b9, sigradi2016_592t, 1f37, 6214, a954, 8216, 016a, ijac201614309d6, ecaade2015_181j39, 2bbd, 2a5b, ecaade2017_006vv, acadia14projects_63ae, ijac201412201j1, caadria2016_167d7, f19d, 648d, f2b8, c0f5, 31b1, acadia14_75c, 9a78, ecaade2015_138n27, af77, 9a36, b163, ecaade2017_052ss, c4fd, 18c7, a93b, 0d24, 328f, aa9c, c1da, ascaad2016_026s10, 876e, 46f3, bb89, 18b3, 3860, a0a9, 1e02, 913c, 4574, e464, caadria2017_074j23, 8fbc, 7447, 93d0, 16b0, d32d, c8ec, 1883, 8398, 743c, b664, e0c2, ijac201412304d1, ecaade2017_199uu, 3d81, d936, 46a8, ecaade2015_303p66, sigradi2016_524cc, ecaade2017_203bb, f30b, 4c92, 8a7f, b2e3, 254b, 8fc7, caadria2017_096e27, acadia14projects_389b, bdd7, 9b90, sigradi2016_450ww, 27b4, 9f63, 2746, 434e, aded, 86c2, ecaade2014_104s23, ecaade2015_181i39, fda6, 3823, 3406, acadia14projects_531s, 3e9f, caadria2015_170u25, bd47, df7b, 86b1, 0e3b, c4c7, sigradi2014_144u2, acadia16_298g18, d3a7, 5a92, caadria2017_096y26, 431f, acadia16_344t20, 8bb4, 6569, 5560, acadia14projects_317z, ecb6, b54c, b74d, fa92, ecaade2017_021t, d701, ad63, sigradi2013_268j, ecc9, ab9f, 3c71, fad9, 78d3, 080e, 9177, ac31, cefc, ecaade2017_240aa, b47a, 2cca, a18a, 9047, daa2, 25e4, 327f, 4430, acadia14projects_357aw, ecaade2016_079p23, db25, sigradi2015_3.201u3, ecaade2017_026kk, 0735, 6386, fb8a, 2b97, deac, 5914, 3e3a, b4a2, acadia14_473an, ecaade2014_023x6, sigradi2013_429e, sigradi2016_779tt, ee1c, f4ad, c479, baed, f789, 91d7, b57e, 8f91, ada1, b97e, 550f, 1de5, 9ea9, a89c, fb04, acadia16_344n21, ecaade2016_225j60, ecaade2015_118x23, c790, d7a2, 65bc, 1939, 3e68, c08f, 3a08, 5f74, ab39, 2cee, 9a6f, 0e59, 9ba3, 3989, 10c1, 88db, b9c8, 57ed, 9a37, 8d15, f5a8, acadia14projects_117d, da1e, 7898, 5e9e, a2ac, c057, caadria2016_405o17, 6304, 1a8f, 28c1, acadia14_555d, bdec, caadria2016_517f22, d309, 0258, 0450, 7b05, 2df9, 922f, 4e51, 0abd, caadria2016_539g23, sigradi2016_771t, d907, ecaade2014_105y23, a07d, 98d5, ecaade2016_217a56, 6f59, ijac201614302z1, ce86, 93bb, ecaade2017_044rr, sigradi2013_425r, 6108, sigradi2016_602l, 8607, 8b61, 44f2, aed2, 9c1b, ecaade2014_233j60, e2f3, fea4, d325, 2a7e, 892f, a7f9, acadia14projects_101ap, afbe, 2842, 0eca, 80cd, e360, de1c, c4e9, 0eb7, e323, b1a1, 035b, 4284, eed5, 4be0, 6b1d, ecaade2014_010h1, 1aaa, 561f, ijac201412301w6, 666f, 9c39, caadria2015_030h4, 881b, fd37, 167c, ab8b, 24f7, e3eb, 5ac7, 8b41, 4a29, eb26, 0803, 8439, ecaade2014_089w21, ecaade2016_077t22, 2489, a804, ee7e, eeed, 6200, acadia14projects_671u, e954, e7cc, sigradi2014_189k6, 51b8, acadia14_671z, 5337, 18df, 4212, ecaade2015_301z65, 5662, a348, ascaad2014_035n1, 9095, 0218, 4d3c, sigradi2014_042o3, b6c9, af30, sigradi2016_446f, db4a, 6385, 6adb, 15c0, 5bf0, bf6d, f940, caadria2015_054n6, a5c4, ecaade2015_193h40, 39c0, f1ab, 9985, sigradi2016_737w, acadia16_414a25, 3c7e, 69d7, e874, 8a98, ecaade2014_202k52, 4848, fafd, edab, 970c, d0c4, 2db3, 15c5, ff46, bf6c, 7ffd, 0fa8, 685c, sigradi2013_386o, 6661, ecaade2017_148ww, caadria2017_118u30, 4663, ecaade2015_193c40, 53a5, 2f90, 7c3f, f7a4, acadia14projects_479au, b754, 6a5b, be12, ijac201614102a3, ijac201513104r3, ecaade2015_178g38, 2ceb, 9883, 45e8, 0564, ecaade2016_023u6, d0b8, caadria2015_226p34, f013, 2f81, 51ff, ijac201412402h5, b01f, 5486, acadia14_327d, a885, ascaad2016_043i17, 1d79, 30c5, ecaade2016_032p8, a990, 5ea8, 0b65, 68bd, 9447, caadria2015_004l1, b15d, ef23, a641, 2929, d6c7, d734, 3682, ad89, ea5c, b267, 123e, ecaade2015_194p40, 469b, ecaade2017_057y, eadf, 5957, ascaad2016_039k15, acadia16_372j23, 3a16, a02f, 1007, a046, ijac201614405h3, bbd3, b660, 2fa0, ecaade2017_268jj, 7cd9, d3b8, 5ed0, 54c9, ecaade2016_132y37, 4dc3, acadia16_140m10, 8def, 9b46, sigradi2016_431cc, 9b61, 1627, ecaade2017_208n, ecaade2016_077n22, ecaade2015_301t65, c9b4, b647, 2097, dd7c, caadria2016_229b11, 46a0, fcf4, acadia15_333r13, 9467, 0be4, 0148, 440a, ecaade2015_122j24, 18c3, d96f, f313, ijac201513103s2, caadria2017_004r2, ecaade2017_215i, e3dd, ecaade2014_224n57, 0275, b2f4, d8b9, e24b, caadria2017_041p13, d730, caadria2015_084v12, 15ce, 2820, 1b67, f253, 35a5, 1587, 1c39, b71a, 3207, ccb1, ecaade2016_048b14, b792, 90ed, ascaad2016_048i20, sigradi2014_049m5, sigradi2015_11.136y24, ebaf, 684a, 734b, ff2f, fe8d, 3fcb, 052e, 2958, acadia14projects_389ay, d502, 9ab0, acadia14projects_237ax, caadria2017_142s37, 3daf, 3bd4, 46d7, c3f1, 40a4, c165, 399e, 406c, ecaade2017_243ff, 4cf4, 2607, ecaade2013r_010u6, 905f, 5dfa, 552d, 2a1f, f10a, 99ee, 071e, d27f, c58e, 2ded, 7680, ca0c, a44e, 80a1, 2890, 525d, 5a10, ecaade2015_206t45, 5891, bcfc, 15f6, 403d, ijac201513105z4, cd7e, 2972, e82a, a02c, 157c, 4ccd, 0d4e, 4ea3, 54f2, ascaad2016_045g19, bf3b, ef4a, 6191, 85f1, d1dc, 055e, ddee, 948d, 035f, ascaad2014_024n5, sigradi2016_590a, 7da3, ijac201614105w4, 2f07, 04c1, 51ee, 9b5a, bfea, 3998, 76f2, b1c7, d3b2, f9a5, ecaade2015_173f37, ba5c, ecaade2016_139b39, 0f1a, caadria2015_181a27, 9873, e594, fbe3, b161, e7ac, 0ebf, ecaade2017_308ee, 8a32, 1b05, 4941, ecaade2015_33g6, sigradi2015_3.111b3, 2910, 78c0, ea97, ecaade2017_017w, 7614, 9a98, 8036, 78ba, ecaade2015_113p21, 8049, ijac201513203p6, ecaade2015_200o43, 7bdc, 126b, 210f, 780f, bd4c, 2de6, 3654, sigradi2015_4.219l7, fdda, 193f, acadia16_344e21, c617, cc40, 0154, c09e, d6c1, 3d8d, f929, c735, f8ae, ecaade2016_243o64, 2628, f3ef, 4761, c034, d6d8, d7bd, cf4d, ecaade2015_298l65, ecaade2017_076ii, ecaade2016_185h50, a225, 84df, f8da, 6022, 3857, 4613, ea01, ijac201412203g2, acadia14projects_589e, sigradi2014_292s4, acadia15_497e22, 3605, d006, dbf7, b668, 6eeb, ecaade2016_048s13, 5e8e, caadria2017_023h9, 3a3c, 891f, e386, a35c, 118d, 92c4, ecaade2015_196a42, 3637, 7d27, 2f18, 7ed3, 9526, 1b96, c434, fbfa, 07ed, 0af0, af6e, 11b6, 1302, ecaade2016_036r9, f090, 9ad0, 9ceb, caadria2016_105e5, 6e6b, 3f73, 993b, a145, caadria2016_725f31, e8e3, ada2, ascaad2016_035p13, 78c2, 4b89, 7eb4, b020, fa05, 6921, d812, ce47, ecaade2014_024o7, acadia14_565t, 25f4, 3a38, cdd8, 4fb6, a0ff, aebe, 797d, a4de, caadria2017_016c6, d909, 95f4, 1a82, ecaade2014_015s3, 3f69, 4f88, 8e0a, 5e63, 6435, 8f17, ijac201412304x1, ascaad2016_054p21, 1ef9, eea0, 66c6, d856, b555, 936c, b059, acadia14_609as, 1159, 8409, 2931, e47d, acadia14_719j, 1419, 626f, 6f51, d06a, sigradi2014_213m7, cbd6, 0978, fef4, 91ac, acadia15_333z13, 5589, ecaade2014_133y29, eb39, d582, 1cba, ecaade2016_157w42, 4d1e, ijac201412306b3, 1688, acadia14_601ag, ca8f, a91c, 98c1, ecaade2015_206m45, 15d0, sigradi2015_11.166e26, 2b73, dcf1, ascaad2016_038k14, 5cfa, acadia16_470k27, sigradi2013_271l, ecaade2015_199c43, ecaade2016_154n42, 2049, bb93, 68c1, acc1, c1ca, f618, 6a20, 4509, c283, bb2c, 8652, 6b91, f870, 1429, sigradi2016_356a, ecaade2014_176d44, 274e, acadia14_389aw, e36f, bcb0, ijac201614204r9, 59d5, 47be, 1713, b757, 3b28, 2d19, a97f, f66d, 427e, fc05, 0241, 3827, afd6, 9fcd, d9fc, 12b9, 950e, cf06, dac3, 4dcc, b912, d77b, a553, 5fd4, ijac201412304e1, b9d1, sigradi2013_275a, d698, 9184, ac5b, 72a1, 9a8c, ecaade2016_040w10, a5a0, ecaade2014_112g26, 797b, 6052, ijac201614407k4, 064c, 84f9, 11c7, 24a6, bff8, 28ec, 03c4, d016, 5268, caadria2017_069x21, dd4d, 7d20, ecaade2017_053r, 006d, 6679, ab8c, 1b72, ee20, 285f, 47ea, 71a7, 8d4b, c309, ascaad2014_026y6, 4f47, 6df5, 574f, 0e55, acadia14_681am, 2f8b, 4d70, cc34, 4922, sigradi2014_314t6, ce9f, 9c14, 4b7a, 4037, acadia14_177ac, caadria2015_206o30, e5b5, caadria2015_048p5, 4ff2, 4da3, 7b4f, 6e72, 8b7c, e4a6, 5d76, cb7d, acadia14_589j, 1eca, ddaf, caadria2015_130v21, acadia16_116z8, de2f, a84a, 9ec1, ecaade2014_086y20, caadria2017_105j28, 6877, 6e33, 0ba2, 369d, acadia14_63av, 69a5, 0add, fb4e, aaff, 38d8, f2d9, 9923, 6666, 62e8, ecaade2016_165y46, a40e, d518, 79d4, c630, c082, 2159, be9c, de80, f22a, c097, 6cc9, 68fe, 0149, 077c, edb9, d569, acadia14projects_189an, b2f6, 6cc2, caadria2017_190k45, d7c7, 0e83, 9a7e, b07b, ecaade2016_mrte66, 356d, a236, 4ca2, 6002, c62c, 7030, ecaade2013r_006r4, ac1d, 3477, acadia14_23az, 1467, b7ee, ecaade2014_086w20, 4f7e, sigradi2016_815gg, d634, d6d5, e94f, 6b9e, sigradi2016_382y, 1549, caadria2015_070u8, b22e, 1e0f, ecaade2015_215j47, cb8f, 4b53, ee29, d001, ecaade2014_046t11, 58ad, 7d72, effa, b3fe, 7303, bf7d, f2d5, cbf6, caadria2016_291r12, 307c, fe17, 4184, ascaad2016_027v10, 36ca, 3687, 7a27, afa5, caadria2016_539w22, cffc, 6a49, ecaade2016_217c56, e728, sigradi2016_714oo, e3ea, 5820, 1eda, b681, 4803, caac, 55b0, 99f7, c35e, ecaade2017_057hh, caadria2015_213h33, acadia16_98k7, e2fe, 8a12, edb6, 9320, a442, 079b, d359, 3732, 8476, 2cc2, 87b4, 18be, 65da, 5042, 5877, da87, 0de6, f4e1, 5a4e, c29e, 91f6, 17db, e83c, 355d, sigradi2014_140o2, ca9d, 7c2e, 611a, 4dc4, 77bc, caadria2017_096r26, 3148, fcfe, 1b20, 1cb0, 9888, 8af0, 91ba, d566, 3cb2, 2b5c, 294f, 03c2, ecaade2016_016f4, 8e05, ascaad2014_029e8, 6b5d, caadria2016_851c36, 5979, acadia16_54t3, 2714, 13a1, ijac201614208n13, e393, 2297, ecaade2014_185v46, caadria2016_569d24, a84e, c0e1, 1fb1, 3992, cdc8, 516d, f0b9, db4f, 962b, ad99, 481a, acadia14projects_247m, aa7b, acadia16_372e23, 050d, 2054, 49c3, bacc, 5c2d, 9c29, 0cf5, a779, 1497, caadria2017_009z4, caadria2016_055m3, a32d, 2b01, a158, 85c4, 8cec, 7985, a34a, ecaade2017_006dd, daee, bd58, f96b, b918, sigradi2016_440hh, 94a4, 6f04, 2586, ea77, 375b, 6edd, caadria2015_226j34, 6e8c, e091, 371b, dc9a, e531, d73f, 09be, f016, caadria2016_415a18, 97c8, 4d68, 9643, 6aec, 4ff1, 07bf, 7f1e, caadria2016_249h11, aaa0, b6e4, acadia14_267h, 64aa, caadria2016_631d27, 152f, 781d, dbd3, 6124, a297, b8c4, 2dd6, ecaade2015_306i67, c7fd, a5d1, 58da, 0bc8, ecaade2014_016i4, 7c82, c2e9, a896, 904f, acadia14projects_43ar, caadria2017_163t40, d0a0, bcf5, 1544, ecaade2014_044u10, b8c8, ijac201614308r5, 3a2a, c467, c9dd, b699, 20bd, 1ee3, 747f, 9ae5, 9763, 676d, sigradi2016_625d, sigradi2016_737dd, 2e21, 6dfb, 6cb3, 72a5, 2943, d591, 40cf, 616a, 593b, 69ab, bb2a, ecaade2014_042r10, 268f, d3c6, 0710, ecaade2015_229w51, c25d, b00b, 6bf4, 7815, sigradi2015_3.65r2, acadia14_691a, e18f, 675b, d7d8, 9248, 6e4f, a0e5, 331a, ecaade2017_054ss, 3400, 4f24, 28fc, af28, 1d7e, acadia15_333p13, 7e0f, 1873, 698f, 19a8, 8d1b, ea3c, 3b46, c361, ijac201513102e2, ecaade2013r_009a6, a438, 7b4a, 6692, 89bc, 6a54, 0265, 15b9, 1b97, 421e, d3e1, ecaade2017_253y, 04eb, 6d53, sigradi2016_484ww, 3aac, sigradi2013_327p, 2836, a8d4, ijac201614105b5, ecaade2015_61h12, acadia14projects_699h, ecaade2014_184m46, 86bf, dcf5, 9bc1, 280a, 3134, sigradi2015_5.384o7, 4620, 57ef, fb5e, 85b7, 9631, d5d7, 2199, e55a, ecaade2017_098oo, 1328, 1b54, f9eb, e463, 74be, sigradi2014_239d9, sigradi2015_3.221v4, ascaad2014_036x1, sigradi2013_117, f5a6, 2c26, ecaade2017_019ee, ecaade2015_286y62, 70ab, 146c, 227b, ecaade2015_61c12, 4ed7, 2e86, c86b, 9a06, 3ce9, 07aa, caadria2015_016k3, db47, ecaade2017_215pp, 880b, ecaade2016_223n58, acadia14projects_619av, b423, caadria2016_693d30, 71b3, 0202, ecaade2015_138z28, daf5, ecaade2017_039b, cd0c, 49b0, 4dd0, 6e7f, 08ea, acadia14_555k, e248, caadria2016_023n2, 54e9, d631, a034, 9af0, 8654, 7f0a, 094e, 1669, d8dc, d75d, d78e, 60a8, ecaade2014_138e30, ecaade2016_170r48, sigradi2014_232r8, sigradi2013_111v, aaca, 10bd, 4790, ecaade2013r_015n8, 3dfe, c8e1, 9be9, acadia14projects_199ao, c9fb, 6e82, 96fe, ef61, 7b04, a1cc, ecaade2015_171o36, 7e6b, 0b6d, 9b8b, 6263, e61d, 2d8e, 107f, 9639, acadia14projects_357ar, ecaade2015_206y45, eeb0, c8e5, dc4d, 181f, ecaade2017_174b, acadia14projects_75e, a537, ecaade2015_64p13, ecaade2017_101cc, 4878, efac, b1ef, sigradi2014_185z5, a4b2, 7672, 6307, bede, 1834, 7261, ecaade2016_072m20, ecaade2016_072e20, 58fe, dfe3, e03b, dfbd, ecaade2014_130v28, cd8c, c907, caadria2017_047h15, ascaad2014_036h2, ascaad2016_049p20, 7e72, 62a4, f826, 316c, 9c31, 7a60, ecaade2017_009q, d50a, 8a5c, 8e7c, a9cb, 8e1e, eb66, d089, 987b, 8b85, 9ea8, 1278, ecaade2015_81u15, a0a1, 0e1f, 4944, caadria2016_713d31, fea1, bb32, 0e0f, 18c0, ee6d, 1cd7, d36e, 20ea, 40ad, acadia14_357b, 5b6e, f189, 3e6f, f743, acadia15_371g16, b528, 1440, df85, sigradi2015_sp_8.6e30, fc61, ca03, 0e5e, 4656, 542c, 76ff, 2cc6, c8ae, 3c5c, dbb2, sigradi2015_1.288b1, 3bbf, f119, 5ca8, caadria2017_017i7, 6e11, 1b11, 77b0, ecaade2016_132x37, acadia14projects_671p, ecaade2014_133m29, 755c, 1995, 41bc, abfb, 56a6, sigradi2013_52, c117, 1a5c, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 11a5, 599f, 38e5, 6ec6, 6cb1, 9cf4, caadria2015_181d27, 459c, acadia15_395y16, ascaad2014_021w3, 8769, caadria2016_229z10, 47cc, 168d, 5856, a5bb, 35a0, 4093, c9c2, 211f, 1225, ec53, ecaade2017_109ff, 5f52, 0c6e, 6d10, 78a7, 7606, bfa6, cf76, adee, 375a, 3bf7, 0305, 0c49, ecaade2015_200i43, acadia15_195y7, 3e4c, 5410, 34bf, ecaade2015_155f32, ecaade2015_206j45, 1201, ecaade2016_017o4, 2695, sigradi2016_399f, 92b9, d40b, 37e4, 0171, e086, ijac201412204r2, 6ad4, afbc, 37cf, dded, 37ea, ecaade2015_138l27, 8382, 373e, b35e, 688d, ecaade2015_237a54, cd0d, ecaade2016_028j8, sigradi2014_169o4, ecaade2016_223o58, caadria2017_069e22, 9862, 86f2, caadria2016_549s23, 4dfe, c4c1, f198, 7a76, sigradi2014_132y1, a425, a7ba, 8929, 11d3, ecaade2015_87z17, f6a6, e943, 6199, fc7b, ecaade2015_170h35, 4113, 46b9, 73d5, ecaade2016_154v42, 1855, 00d3, caadria2015_004k1, 5eb5, 3957, caadria2017_028f10, ecaade2014_201b52, 3bc3, 9f52, sigradi2016_590b, 572c, ecaade2017_039f, 5a19, caea, 28ca, 8692, ijac201412408b2, 9299, 80db, bdc1, 3b64, ecaade2015_200m43, caadria2015_049e6, ea6f, e328, 7779, ceb8, b20b, e0c3, 8a66, acadia14_317t, 1518, 5c23, 32a0, 4542, sigradi2016_430m, 6a68, bdcc, 4b00, ijac201513206w8, 257e, acadia15_483t21, 5263, 3dc9, 6a43, 984f, 124a, e368, 5af0, 5831, a2c9, 1705, c6f5, bc1a, b3fb, 7a73, 9bc4, sigradi2013_158b, acadia14projects_23z, 262b, dcf8, 6efe, 5a14, ecaade2015_53i9, be89, a932, bda4, sigradi2014_345o9, sigradi2016_550o, sigradi2014_152u3, 887d, acadia14projects_71z, 2007, 4c15, acadia14projects_177w, 1fbe, 0c52, acadia14projects_555i, 47c1, caadria2017_189f45, 4c8e, ecaade2015_217m48, 2ea6, e7db, e893, 7eec, ecaade2017_269c, 5191, caadria2017_124x32, bba3, 1a71, ecaade2014_224p56, 09e5, a593, ec54, 0277, d246, 3575, 22ba, 4164, 24c0, 9e70, 115e, d62c, 03a4, 8da0, 4445, 1ead, sigradi2015_10.309o22, e1d9, 804c, ecaade2014_186y46, caadria2016_343l15, 8109, aab5, 2f9d, 6819, caadria2017_104e28, 74c1, ecaade2014_070r16, 8ad8, acadia16_106b8, d81e, 27c3, acadia14projects_609ak, ecaade2015_271c60, 98f4, 73f7, e82b, c523, f320, b214, ecaade2014_159l39, 4a12, 7210, b3a8, ecaade2016_105b29, 4f6e, 3334, eca7, 98b7, caadria2017_009y4, 4189, 1bef, sigradi2015_8.328o15, 4b82, 3086, 30e1, caadria2017_132j35, 66ff, 2f6d, 74c2, 070f, edb7, 34b4, 41d0, bcb5, ecaade2017_203cc, ecaade2014_163d40, 84dd, 886b, 68fd, ecaade2017_101ee, 4fc5, 953a, ecaade2014_140w31, 0f67, ecaade2014_111p25, 42e6, 9557, 0385, 1e81, 51ed, 00c9, ecaade2014_169n42, d2eb, 5425, ecaade2016_152o41, 939b, 8855, 655f, 77f5, ascaad2014_030b9, caadria2016_589a25, acadia14_589c, acadia15_323t12, da8f, ea31, e85b, 2e98, fb1f, 87f5, 8151, c661, acadia14_125v, 70f3, a2ba, 23cf, 8a75, b62b, 3e24, ecaade2014_052n12, c831, 3847, 2730, 77bd, 5acf, caadria2017_185x44, ecaade2017_042ii, d7a1, 1bce, 2f01, 194b, ascaad2014_017i1, 27a0, db03, f367, fd2f, 9e53, 3f0c, caadria2016_745x31, b149, 87cd, b94b, 5da6, acadia15_417c18, 2ef7, 50e8, 0ecc, 76ab, fbdf, 60bd, 9350, sigradi2013_194e, a7c1, c510, 98bb, ecaade2015_171t36, sigradi2014_197u6, 0d3d, 2a15, b658, 73b3, 9772, caadria2017_048e16, sigradi2016_659r, ecaade2016_140y39, 1233, 8fd9, 1043, ecaade2014_180l45, 5f6b, acadia16_214c14, 7450, 1cee, 0f4c, ecaade2014_065a15, 24d7, 7aa3, ff55, ecaade2017_293jj, 677d, 4d49, 1e90, cf2d, ascaad2014_016c9, 380b, 1eb3, 6aba, 0c8e, b11c, c3c7, ebdb, b73b, 6e2a, faaa, 60c2, ecaade2014_113d27, 004c, 0229, 7fe4, ijac201412302t7, acadia15_513u22, b732, caadria2015_246y35, c928, 3d39, f0d3, sigradi2015_10.138z18, c78b, b23a, a0b3, e429, 04d7, 68b9, ce5e, 204c, a462, ae83, 1389, ecaade2017_124x, 84fe, 4a75, 8085, ecaade2017_268ff, ecaade2017_041m, dfcf, 52d0, 5c9e, 107e, d3a3, 521a, 77ed, 9acb, af38, c5e8, 514d, adf3, ab6f, aa4e, 6038, ecaade2017_172dd, d105, 4643, 62c7, c5a0, dc2b, 72c9, 7016, 6f3b, 4230, 9ee0, 45fe, 492a, 5cd0, ca77, ecaade2015_64j13, 9f65, defb, 77c2, sigradi2013_387g, 8d7d, acadia15_497j22, 4777, 600c, aed7, 027f, 2b2d, caadria2015_086n13, 99fa, edcf, c3cc, fa3b, 7dc8, db14, 6f97, fe83, acadia14_81o, 749d, 8d41, 9ca5, 275a, 4ca4, 972a, 35d8, f272, ac29, c05c, 6577, 9f69, acadia15_47f1, 4cca, e6ea, f4a0, 133a, 11fa, 7c44, ecaade2017_201ww, 2e0f, caadria2015_246d36, ecaade2016_075h22, 494c, ecaade2017_ws-hybridlabdd, ecaade2017_164p, beee, ecaade2014_096w22, acadia15_57c2, 5a8a, 9bb3, ecaade2015_251n57, ecaade2017_077rr, ecaade2015_158k33, caadria2017_046k14, edd4, 0012, a321, 2e44, c9f2, bcf0, 366e, 4679, 67ab, caadria2017_085w24, ef72, 8e10, 43d3, caadria2016_881v37, 447f, 3dd6, 4e3c, 971a, 2bcb, 1281, f3db, abeb, 3aeb, 0034, 9839, fd08, 791b, 5bc7, caadria2016_673x28, 691f, 5824, sigradi2016_400h, 7411, sigradi2015_8.47d11, caadria2017_004s2, 199a, ac41, 7295, 5141, b81b, b721, d2a2, 7c11, 9f03, 049e, ascaad2016_018m7, b360, 5446, 838a, 1867, 8349, 1cad, cb0f, 0e6c, dea6, e723, b58b, sigradi2015_2.213u1, c23a, 49e0, ecaade2017_023q, e5d2, 17fe, caadria2015_111f17, 5574, 51db, acadia14projects_43ap, 8e18, 9a8a, 6d5e, acadia15_497k22, 5d6c, caadria2017_029j10, 8581, ijac201513306y12, dfb7, d52a, a93e, ecaade2015_148o31, 1ca5, 89b5, caadria2017_185r44, 63b7, ijac201614105v4, 3f89, 3ed3, 3b77, de92, 25fd, 0935, cd81, e465, 8d2c, 670b, 8cbf, ijac201614304x2, 675e, 68b2, 4e92, sigradi2014_284e4, de8b, 9eec, dd56, 136f, 6fe6, 4780, 2bc3, 812a, 8218, e6be, 26ef, ecaade2014_157c39, ascaad2016_041o16, 866f, bc90, 83be, 711b, a187, dfdb, ecaade2014_010y1, 9df9, e93e, 732e, sigradi2013_280k, c6a7, ba16, 8fa8, b176, 90c3, 132a, ecaade2017_054u, df59, ecaade2015_115v22, 621f, ascaad2014_024z5, f98a, 1371, 34ed, 98b0, 5482, ijac201412303y8, 602d, c437, 5a7f, 56ce, 57d2, c698, 7e7e, f627, 0b9e, 2888, e938, 7afe, 1157, acadia16_344j21, 88df, caadria2015_130s21, 9f76, 3bd0, 158e, e14c, 12e8, c895, bd8d, c21d, 9ab1, 0c5f, 0d5a, 53c0, c06e, 068e, fee4, acadia14_91r, 5cce, bc04, ad4f, 6f70, 5342, ecaade2017_071ii, e87b, 7232, e538, ecaade2017_215ccr, 90ad, f1c2, af51, e62a, 1bdc, d88d, ijac201412303l9, ecaade2015_199a43, 0375, 1cda, dd4c, 7bba, a3de, a89b, 4070, ecaade2014_157o38, c638, 55ee, f9cc, 5577, ecaade2017_028k, c449, ecaade2014_206l53, bc7c, 5c09, 5a1d, f66a, d2ba, e172, 0f39, 98bf, 55ea, 7cc0, 35aa, 1bc5, f691, acadia14projects_189ao, a90c, caadria2017_046r14, 865b, 1c8e, 80ab, 0fd0, df6c, ecaade2017_229aa, 25dc, 00bc, a1bb, e35b, b6ce, 54a1, 9918, 58dd, 4ee8, c2d8, 8478, a81d, 434d, 741e, 563d, 10c3, 17a4, ecaade2014_145i33, ec35, acd6, acadia14projects_719d, 7218, ascaad2014_012r6, 8eca, ijac201412301n5, f4bc, cf7d, b7ff, 073e, ascaad2014_017p9, ecaade2014_173n43, ecaade2017_155h, e303, 6055, b561, caadria2015_092g15, 4b24, 1458, f66e, b22f, 23e4, d8bd, sigradi2014_132m1, bf41, 8c3e, ijac201513105v4, aef3, abfd, caadria2016_851t35, 2a65, d39c, a7f5, acadia14_365an, 4274, 4d86, e4e3, c92f, 58d7, ascaad2016_058f23, d808, 4a13, caadria2017_051d17, 5359, ecaade2016_094t25, ijac201614201p6, 32c1, sigradi2016_381u, 1a6b, d752, 91a6, ijac201412403f7, 8cc1, 6dd6, ed19, 8f50, 2d64, 4ea9, 1a68, 3283, 80ea, d2df, 48a0, 17f9, f00e, 1259, c02b, 937c, e059, 1e71, 10e5, a00c, 2b52, 83e1, 21a7, sigradi2014_192o6, 8cef, 53b4, caadria2017_079d24, c23b, ce6c, aa25, caadria2017_051f17, 8813, 119e, abb4, caadria2016_343h15, 88d5, 9b2d, 7f33, cd58, 3dbc, 6973, sigradi2016_426d, 42bb, 782c, 7773, f6d6, 21be, 1878, 5c95, 3509, acadia14projects_479d, 621e, ecaade2013r_007a5, ascaad2014_020p3, b9e4, 79ce, cbe5, ecaade2015_195k41, 14c7, 8b4c, 4fa3, ecaade2014_120f27, ecaade2015_94d19, 353c, 2d4f, 9c3a, 2b03, 0db2, da6c, f152, d59b, f49a, 5d59, ascaad2014_036b2, c7f5, 08d5, ecaade2015_194v40, 5e7c, sigradi2015_9.141j16, 2dbf, e3ca, 597d, ijac201614306y3, 84de, 6403, caadria2016_497e21, cfbb, c5c1, 3482, a8e5, 8479, 6ebc, 164a, 2d60, 451f, 3749, 37f9, acadia14projects_317x, 2a4c, 54e8, aeac, e1ac, 92e0, 12f2, f30d, sigradi2016_408dd, b99c, 5bfd, acadia14projects_463e, b3dd, 7637, 6b39, fe75, b195, sigradi2016_369qq, 4429, 964f, 364e, e6f4, f43c, c1af, caadria2017_002n1, 5349, 0016, b353, ec6f, f030, acae, c484, ab50, 48b9, ecaade2017_253bb, ecaade2016_027y7, 4359, 2108, ecaade2016_015u3, 5517, c58d, a216, 732b, 6a88, caadria2015_126g21, 3bc2, 87a8, 6428, 2f25, 679e, ecaade2017_098kk, acadia14_53l, 0be1, 6463, fa81, 2a2f, 11e1, 4437, db2b, 300d, 6030, abdb, fa4a, caadria2017_132p35, 54f4, 70ec, 7804, 083a, 0d35, 9ae4, ce28, 859c, 1b04, 7131, a502, acadia14projects_473am, 381c, b480, 09b8, b183, eea1, ecaade2016_121r33, 1243, caadria2017_070l22, 58e8, b29c, acadia14_699c, 97bf, 63cc, bff1, a3fe, e7bc, 341b, 9dca, f05d, c66e, b05f, 9f6b, 5c30, 75ef, 37c9, ijac201412301o5, 06d8, d375, 98d0, 1c74, d1b0, 1ec6, 1c05, c0ad, 9069, 7c54, 3651, 5aa1, acadia16_372k23, b740, cebc, caadria2015_114b18, 98b8, 94d4, acadia14_357a, e0c7, 142d, 3e62, d0a7, 9972, 519b, 15a7, b65b, d6fe, 377c, ce0f, 5902, 03d0, cfa3, ddff, 47d0, acadia14projects_427ap, ecaade2017_116m, sigradi2015_6.387h9, c3ef, 03a7, e1fa, dbfb, ascaad2014_035z1, 6456, 24a0, 61d3, acadia15_343p14, ascaad2016_059m23, ff84, ijac201412304p1, ecaade2015_64o13, eb2e, caadria2015_023v3, ijac201412305c2, acadia16_450k26, caadria2017_145p38, acadia16_78n5, 9d4a, deed, 5e97, 675a, cdd1, 7b43, ijac201614201h7, 31e7, 03b7, fdb7, 5494, 6d81, 66f2, 7fd0, 4c1a, 412b, 554e, 7e81, 1e85, b261, 9e02, d119, 0e27, a8fd, cc68, caadria2017_096j26, e669, ee58, ijac201412407z9, ijac201614303j2, acadia14_189am, 4b9d, 85a4, a987, 2d02, ecaade2015_64e13, 00e5, 6629, f95d, d98c, 509f, c0b8, d5ab, 71fd, 6d4a, 0708, 1494, caadria2017_127c34, 12f4, 78da, ecaade2016_224t59, 37a1, 8a57, 224d, sigradi2013_111, decc, 96d4, ecaade2014_038k9, ecaade2013r_001n1, 0011, 7c3e, fbea, caadria2015_108y16, 2fed, d1bf, 00de, sigradi2015_11.71g24, 2b2e, 73d2, 2e37, 6e37, 5ccd, ecaade2014_152k36, dc5c, 83c8, 8241, ecaade2016_077u22, 58f8, ecaade2016_033f9, 600f, 5391, ecaade2016_152x41, c921, acadia14projects_627ak, d8a9, b7a3, caab, 3386, ascaad2016_023y9, 07ff, ijac201412305t2, 50ea, 033b, 4767, 0b48, 3f9e, 1492, f46d, 003f, d2ae, 101f, 888f, e01c, ijac201412406l9, e449, b527, 4bf5, 76a6, 8c5d, 5a4c, 267f, sigradi2015_8.47l11, 0acf, 3f43, 3ef7, 45be, b298, 296b, 0306, d1ad, acadia14projects_347al, 3f4a, aec2, ecaade2017_089z, 6d37, ac27, 5582, 19cd, caadria2016_095t4, caadria2016_045j3, e5d0, 8981, ecaade2015_138z26, c542, 5ef2, c325, 0c47, 3fac, 9f60, 1787, ijac201614407c5, 0416, b7a4, 3caf, 11a3, edfa, 306d, f93c, 217e, 0e8c, f423, ecaade2015_306h67, sigradi2013_173, 9de8, sigradi2013_158, add0, acadia14projects_479ap, 5aca, a4f1, acadia14projects_63b, b858, 0bbc, cfac, c3e2, 05aa, 96a3, fe26, 3d9b, 0423, 593d, 321b, ascaad2016_040x15, ef8e, 3270, 498a, caadria2015_108n16, 753f, sigradi2013_386a, abbc, 331f, d94b, a7b6, 679d, b7a5, f435, ascaad2014_009c5, 1226, 3fbd, 773d, d7b7, b677, 2086, c4cd, 6f30, 6ac9, ascaad2014_023b5, 66e8, b636, bebf, dad3, 3cf4, be94, 4581, 2689, 265c, bf90, 5156, ecaade2016_162d45, da59, ecaade2017_059ww, ecaade2015_118t23, 9746, 588d, 6ee6, ef35, acadia16_344v20, f7f5, 39c5, 5ff4, 12fb, 9307, ecaade2014_180k45, 88d0, f129, e5ae, 7609, 258b, ca8e, ffc1, 77d1, 12d5, 45bc, bab3, ef3b, de4a, 3255, ae9f, 7176, 7c2d, ecaade2013r_007c5, e3f0, 26f3, a4a2, 10e8, ff25, 17f8, 2f67, 9e58, acadia14_135v, 7821, bcd1, 1c6e, acadia16_140o10, 2711, 55d6, 1241, 854d, cf50, acadia14_435ar, 93d4, ffa2, caadria2015_218s33, 55b6, ecaade2015_11f1, 5e4f, ecaade2017_255f, 4989, acadia14_347aj, ecaade2016_127f35, 84ba, 0955, 4962, 652d, ae91, 0604, 3960, a7cb, 6ab4, 4b5d, ecaade2016_163u45, cd39, 882c, d965, ascaad2016_003w1, d5a4, ascaad2016_004n2, 407d, a4ed, df31, 86d9, f72f, 2696, 5d49, cf4f, aa06, 6542, 0f58, 217c, 0399, 1a84, ecaade2017_291n, 0579, caadria2017_048g16, 443c, 218e, a6d3, d637, bc59, 792f, 74ec, c1a5, 843b, d930, f825, 9e04, 2baf, 9c77, 736f, 8b6b, acadia14projects_479at, cf85, ecaade2017_047t, 3e79, 656d, 36c8, acadia16_44p3, 0ddb, ecaade2016_ws-dleadn68, 8d84, a72e, 550b, 3aca, b1f7, 48b0, 4778, 7398, 01ec, da79, f75b, d4cd, 57fe, 1d21, acadia14projects_177r, d673, 14e2, c988, ecaade2017_277qq, 41f3, c837, 96bc, 2ebd, 9510, e76b, 7d8e, 6025, b21d, ecaade2016_097t26, caadria2016_683z29, cbb9, 5e42, 9444, 1290, sigradi2016_568ll, c89d, 8226, ecaade2015_261h58, bdbd, 1d1d, 17aa, 6bbd, sigradi2014_273r2, 8b8e, 419c, a6f9, 16a3, 16b6, 8ff5, 4af1, c262, d4ed, ecaade2017_085k, ecaade2015_194t40, e587, 9d14, b0f1, ecaade2017_jgot, c187, d687, 282a, acadia15_443a19, 74a2, 67ac, 62ee, f352, c133, 5635, c527, b1d2, 3463, 371d, e1b7, 4149, 89c0, 1b34, ecaade2014_104p23, 140a, 6da6, 8aef, 4187, acadia15_110e4, 9fb1, fa53, d1df, caadria2016_735u31, b543, 94ec, b659, d05f, 7ac1, 06cb, ba75, c857, bc16, b17a, sigradi2016_534rr, 60c6, 0f66, da12, bee4, sigradi2013_158s, 1902, 1386, 5a8d, acadia14_627at, 1c24, fefd, bce6, ijac201513302f10, f308, 4e4c, 6d22, a863, 1a31, deb9, 813b, 2685, 4aaa, sigradi2016_621ee, 67e2, 48ed, d8a4, acadia14projects_153ar, 028e, b209, 53cc, 02da, 17b7, ecaade2015_320n70, ecaade2017_192p, 5dd2, ecaade2016_111p30, e2df, ecaade2017_053j, a583, c18f, 29c7, 7b27, 1901, ecaade2013r_011a7, e3cb, 544e, ecaade2017_189yy, ca5a, a533, bd4b, ascaad2014_010u5, 5690, 2130, f721, caadria2016_819r34, bca8, ecaade2014_224c58, 1a9b, 9275, f2a3, 7d51, ecaade2014_194f50, 3f3b, be07, 4be6, e4ce, caadria2015_065b8, 1e6d, e5eb, 02e7, 32c0, 88b8, 4fb0, 9a76, 8f0d, d65a, 3ee8, c727, caadria2016_651x27, ecaade2014_138h30, b63b, b197, 0a31, acadia14_247s, 1e7c, 0368, 8523, 05e0, 6e83, e1ec, 35cf, 8678, ecaade2015_301b66, 33f1, caadria2015_156g24, ecaade2017_282i, a41b, fd5c, 984a, 5ad0, 081e, ecaade2016_130i36, acd1, 275b, sigradi2013_303i, 2fa8, 17e9, ijac201614301c1, caadria2017_048n15, 8dd3, 7058, acadia14projects_627au, c5c5, ecaade2017_203z, 251a, 12c8, 1832, ae61, b5ea, 873b, ecaade2016_185e50, 54cf, ecaade2016_210y53, ecaade2015_180o38, 671b, 093e, sigradi2014_329w6, 420b, df2c, 7bc4, acadia14_153ax, acc9, 056e, 89cb, sigradi2013_386c, 4ed9, 79a0, ascaad2016_032p12, b6fc, 3ad6, b289, a566, b7f2, 3ef5, f6c0, 74bd, f081, sigradi2016_356c, d323, ecaade2014_224h57, cecb, b9bc, 14bb, 8d67, cdf8, 9f79, 126e, d047, 6ee4, ecaade2015_227u50, 65c0, 1499, 7528, af37, c12b, caadria2017_021b8, 3f14, caadria2017_080j24, acadia14projects_317ab, fc77, 20b9, 46b3, 3571, 5193, d77c, d79b, 52bb, be57, 2aaf, 6433, df1a, acadia15_357o15, 4b19, 1434, cc9d, 869a, 3ffc, a339, c469, a2ff, sigradi2016_400l, 496f, 5687, acadia15_469l20, ecaade2016_102t27, bdb7, acadia15_251r10, ecaade2016_208t53, 69d9, 7886, 0750, 6d1c, ecaade2014_237t60, 3d68, 434a, ecaade2016_040t10, 3ee7, 95d2, c686, ce12, caadria2017_009n4, 65b6, ecaade2015_284h61, 0d7c, 5c8a, 4e32, 705b, edc6, 6283, acadia14_43ab, b56d, caadria2016_321n14, caadria2016_045l3, fb5a, 14de, 2df3, b5e4, 6c5b, e41f, ecaade2016_230o61, b8a6, a7c5, ecaade2015_293x63, dfd8, ascaad2016_033z12, 7727, cfae, caadria2017_183w43, 8783, 31f7, 86bc, 54fd, 5903, 7108, e502, 0bd9, 6d9d, ecaade2017_032f, 7734, 3c7c, 5f63, 665f, c072, 5041, ecaade2016_230r62, d8ee, caadria2015_048u5, 8f77, 9024, a48c, 6415, ecaade2015_235n53, ecaade2014_153u37, c01f, ccf7, d2b0, eec5, b5ff, sigradi2016_595dd, c1fa, 5448, e73a, 386c, ecaade2017_175k, acadia15_371j16, 8e47, dbaa, 0d1c, ecaade2016_071s19, 313a, 5867, 4569, e49d, ecaade2015_116i23, ca33, ecaade2017_124u, c5b3, 5aec, 96c2, caadria2017_051g17, b1d9, 44e1, 8169, 0ced, efc8, 2050, 59da, bf5b, ecaade2016_072j20, 9499, ef20, ba40, e210, e333, 35ee, ecaade2016_241e64, adb8, 6fd7, 51e5, 5db1, f71d, 3584, acadia14projects_531t, sigradi2014_305n5, b8a4, e20d, 3cc8, caadria2015_014w2, 22cb, 95a8, 6f4e, 32f5, 2350, 810c, ecaade2016_127x34, acadia14projects_247p, 16c2, 94e5, caadria2015_203b29, ff6b, 81df, dadc, ecaade2016_074k21, 239b, ec14, caadria2015_142o23, 0139, 21fb, ecaade2017_161qq, 1dfa, ddc3, 80c7, 9325, d065, 09c2, dce4, 9453, 3610, 1daf, ecaade2016_071w19, ecaade2015_177w37, ijac201412207h5, f8a8, ecaade2017_009aa, cc3e, 62ae, f333, caadria2015_181f27, 694b, 8d51, ade3, ecaade2015_217a48, 4924, d881, c567, f42d, sigradi2015_9.152r16, ascaad2016_034j13, d8ac, ecaade2014_173l43, d576, 02a9, ijac201614207s11, f74c, 2b31, sigradi2016_685ll, caadria2017_070r22, d441, 2616, sigradi2013_345m, 5c1a, sigradi2016_599rr, e1da, ecaade2017_256kk, 6ef2, 6bf1, caadria2015_049f6, 79c0, ijac201614405g3, 8b20, 86f3, 4a5a, 0511, 3d59, 4b5b, 8da4, 2ec0, 382a, fa9f, b589, ef8c, 2dfd, 8b22, 1e65, a801, 4908, 1a60, 0797, 4bef, 4f59, a416, 2153, 367c, cde2, 9a81, cec5, 64e6, sigradi2015_10.74m18, cb3e, 4afa, 3806, 9df4, e4e7, 30fe, 0f84, c1b2, caeb, dc92, 062f, f8ea, ecaade2015_185o39, b962, 45a5, 6408, d344, sigradi2013_342l, d062, d83f, d761, 3375, ecaade2014_094i22, b611, 1277, f759, a55a, af9d, caadria2016_881y37, 202d, acadia16_478r28, d76d, 2afa, 60db, 6f76, ecaade2014_014w2, ebcb, ef32, b834, 2c19, caadria2017_113o29, 4ca1, a5de, ecaade2014_084m19, ef1b, 11c3, 11a1, 0e4b, 6e2d, f766, 69c5, 061e, acadia14_497x, 37bc, 1e62, 84bd, bba1, 58b2, 1c04, ec30, 7c8d, 422f, 5005, 4da8, 97ba, 1a45, 2daa, bcd9, bd19, e352, 5b88, 41fa, de8c, d11c, a66b, aa28, ijac201614206z10, b28a, caadria2016_517x21, ecaade2014_031z8, 1e3f, 4220, 404d, b9da, bc52, 8017, ijac201513205d8, 950b, 1a81, 2753, acadia14projects_135r, 64c3, 6333, 0bbf, caadria2017_057d20, 6c61, 0e7f, 67d7, e7cf, eff6, 7c0a, 6a3d, 6711, ecaade2016_175j49, c635, 133d, 1748, 4a3e, 1d8d, acadia16_106c8, 277b, 15cb, caadria2016_851s36, ecaade2014_127n28, ijac201513303m11, b2aa, 8d3a, b5f3, f976, eacd, e8b4, ecaade2017_308q, 228c, caadria2016_271w11, sigradi2016_363dd, e068, caadria2016_777c33, 239d, ecaade2015_138c27, d257, 1517, e929, 08f1, d48e, 676f, ijac201614402o1, sigradi2016_625uu, 7310, sigradi2015_8.328m15, 8fd2, ecaade2014_149l35, 8a39, d3ec, 58c3, 73a9, 3f8f, 8095, ecaade2015_86g17, acadia14projects_33ah, 6902, 645b, 8412, e458, 0e29, acadia14_189a, b99b, c92e, a71b, 4ca7, aa6a, 1dbc, 8e45, caadria2016_569c24, 18fb, 2cf9, 5e95, 0f7f, bc45, 8f8b, b305, 45ad, 0c92, 56d8, sigradi2016_777aa, 514a, caadria2016_125o5, cc51, f8cc, 01aa, 5c81, acadia14projects_81p, 24d2, 2b76, 7d48, 8b10, acadia16_260i16, acadia16_106f8, 47c7, e3d9, fa98, 7733, c5ce, 93e7, ecaade2017_309ll, 0c84, f4ca, 330b, 630c, ecaade2017_306o, caadria2016_073c4, ce40, 67e3, 041f, ecaade2014_078s18, sigradi2015_3.209c4, sigradi2014_080o7, c69e, ac25, 2025, 220e, 4835, 8ac2, b23b, f004, 1f3b, 392f, caadria2015_126n20, 8f9a, ecaade2015_215r47, acadia16_98o7, 8a70, 3e98, acadia16_88a7, ecaade2015_77w14, ecaade2016_225p60, 478b, sigradi2013_158z, ecaade2016_025m7, 5898, sigradi2016_364mm, 6ec7, b4d3, acadia14_579ay, ecaade2016_234y62, e0fc, 9f02, 2f58, 7a7e, ecaade2017_302zz, ce91, caadria2016_003a1, 0ee2, ascaad2014_018f2, b968, 965e, 89fa, 56a7, 30ac, e39e, d39b, 6e05, sigradi2014_186f6, d306, 5597, 4a4e, 12cb, 1f49, ecaade2017_240t, 9db0, acadia14_445ak, f54e, 6ffd, sigradi2016_659v, 9109, 48e5, 38ee, cfed, eac8, 96f4, sigradi2014_176f5, bb9e, sigradi2013_259h, 9046, bf2a, 579d, d9a6, bbc8, ecaade2017_ws-archiedubb, ijac201412304f1, 39cd, a123, 1743, ec1c, 009f, 7f04, b1ff, 0a12, 613e, 5539, c749, 1bcc, 21dd, b5ae, a02e, ef41, 9ed4, c39b, e04e, acadia15_297c12, 9411, 16f0, c275, 757c, de6b, ecaade2017_008n, ecaade2014_224o56, 3d2b, sigradi2013_28p, 2a62, a7e0, daa3, caadria2017_023c9, 1f2e, ecaade2017_066r, acadia14_257ab, d2ea, 0d70, 75ba, 5993, deea, sigradi2016_635i, 031c, d383, 2c98, 67f9, e001, acadia16_164s11, ecaade2017_006y, dccb, a2b2, 3c3c, e0dd, dcc5, 212a, 80c9, 7088, c3af, 3377, 2438, ecaade2015_294h64, acadia14projects_111k, 360a, ecaade2014_111w24, acadia14projects_589b, acadia15_343d15, 2b5e, ecaade2017_044tt, e38f, 7f21, 4bb1, fb8c, 2ca3, 60b5, 9127, f65a, f4bd, bbd5, f0fd, 526f, 19af, 9820, ecaade2017_227o, 462c, a503, 1c07, 5afe, 3e4a, 058c, caadria2017_158b40, 02b4, c4de, 9f83, 5e48, 6f5d, ecaade2017_199ll, a190, caadria2015_077v10, f8ca, ecaade2017_057f, caadria2015_114d18, b456, ascaad2016_021y7, 1c11, d88b, 14db, 2cdb, dcae, 4fee, sigradi2015_sp_10.16g31, 6523, ascaad2016_051d21, ijac201614302u1, 28d3, b14f, caadria2017_041w12, 6aa4, de81, 1062, 267b, eca4, 8ad0, 0997, ijac201513304b12, acadia14projects_681ao, 47e3, 106c, 949a, ascaad2014_009g5, edb0, 0bb5, f930, 6ceb, ecaade2015_115t22, ascaad2014_017r1, fb7e, sigradi2016_773v, ecaade2017_101p, 7702, fd79, acadia14_661g, 3b4e, 6b54, 1523, 65fe, be11, b7eb, 55bc, d838, 1db3, ae06, 64cd, 1c72, 9407, sigradi2013_271p, 8308, 438e, 61ce, 974d, caadria2016_651g28, f861, caadria2016_713t30, a364, c677, 7ddf, 0b8e, e079, 72bb, 8745, ecaade2015_79m15, ecaade2017_157nn, sigradi2013_347o, 09ae, 85ad, c021, bb0f, f37d, 9734, 961e, caadria2017_129l34, 3b3d, ascaad2014_024s5, 3ed0, 3506, a3d6, 7a7c, ascaad2014_036w1, acadia14projects_53n, 811d, 0ec4, 88de, acadia14projects_601v, sigradi2013_100c, b953, ce0c, 7555, 1bc8, d93a, 63c6, 5816, 5455, b9aa, 0387, 3c9b, f231, sigradi2016_636l, ac00, 1283, ecaade2016_047k13, 171e, d1d8, 794e, 2b93, d1de, 6286, 7f39, e185, 51b7, 4e97, 8a15, sigradi2016_777ff, 10f7, 13f4, 0395, ecaade2016_185z49, b373, ecaade2016_151n41, 4ac3, a90a, 5572, caadria2015_014p2, c3da, 2aed, 6ad2, ecaade2014_168y40, aedd, 1b39, 0175, 8740, 554d, caadria2017_015v5, c3fe, 6b1a, ecaade2017_192h, 2805, dedf, 069d, 20e8, 0d61, a032, cd35, 5b8a, d6c4, 14b9, b065, 05c0, 325c, 8b4f, ecaade2015_230f52, a060, caadria2017_003a2, ecaade2015_86e17, 436e, ascaad2016_022d9, ecaade2017_028i, 8345, 763b, ecaade2017_291i, ecaade2015_61x12, c539, 455e, 8b5f, 870c, dc43, bd6f, ddf8, b70b, sigradi2014_307o5, 2fb6, c043, c15e, 0f86, 759e, 5df6, 87f8, sigradi2016_450rr, 25db, ecaade2015_196v41, eb3e, 2d6e, caadria2017_069a22, 8842, acadia14projects_627al, 0f49, f725, 3011, ascaad2016_018o7, caadria2017_174f42, a402, 3713, 8f22, 1378, bb79, c5d4, d657, 9805, 468a, caadria2017_174d42, 84e4, ecaade2015_227l50, ecaade2017_309tt, caadria2016_457i19, 637a, sigradi2013_421, 3c0b, 8794, 7397, 1942, 8565, ascaad2014_014f7, f4b6, 2718, 6e64, ecaade2015_268z58, 0dba, ecaade2015_298i65, 6ee7, fe77, d372, f02e, caadria2016_023p2, 9764, f050, ea24, cba5, 1cc9, 9aef, 39be, 849e, bd45, 50c9, ascaad2014_011v5, 3642, caadria2017_142f37, 45ce, ijac201513105j4, 2ad6, sigradi2016_430p, 165c, 1476, ef62, 25c6, sigradi2015_12.19w26, a551, ecaade2016_095w25, 086e, dd66, e765, 315c, caadria2017_023w8, fec9, c4a9, 0349, 36c0, caadria2017_122x31, 40d0, dd38, 44b7, 6fa1, c229, dcb5, caadria2017_163u40, acadia14_435d, 3acd, caadria2017_105g28, 274c, 8168, 3a4a, 6064, bde2, ijac201513305m12, 5def, 86bb, 6e84, ecaade2015_144k31, ec94, caadria2015_105k16, 869b, e8a7, ecaade2015_250f57, efa0, 8623, 4b85, ecaade2014_143v32, 74e5, 08de, ijac201412206x4, b80b, 4fe7, 9c4d, 2fad, 8739, acadia16_424j25, ijac201614303n2, 36d5, 5219, 50ba, 96c6, a15a, 64ec, e90d, ce2c, 1eed, ascaad2016_004m2, b930, 9614, 0bd8, 3e2c, 4a23, f0fc, 7496, 7d0f, ec46, 48a5, 24b2, ecaade2017_199vv, a2a7, 74f9, 6936, 0b74, 5ab0, sigradi2013_366c, 902b, 7ea3, 0888, a2dd, 03dd, 6c63, 36e0, 1507, a68f, 42c9, 4957, ijac201614105s4, sigradi2014_084d8, b0a8, caadria2017_165p41, caadria2017_074g23, 838e, sigradi2014_032b2, eaac, 1c97, 5a73, a281, f0c7, 455c, adc3, 792c, acadia14projects_589j, 138b, ba2f, b48b, 3695, a2aa, 6072, 6e1b, 009c, 9b8c, 0781, 0e32, c98f, 8ebb, cd87, b542, ecaade2014_173i43, ad5c, sigradi2016_690f, 1862, acadia14_43ao, 3c29, e96c, 6424, a333, 284e, b459, cd04, caadria2015_090y14, 7105, 2510, 2e8c, dd25, 4a1f, 53ea, ijac201412408k2, 828d, 1836, sigradi2015_8.328r15, 7fce, sigradi2016_737ee, caadria2016_435k18, c49d, 5c31, 8cae, ecaade2014_024w6, 54a6, c9d8, sigradi2016_637cc, a030, 8d44, 8b74, 6a14, 9ea0, 0944, 114f, e996, 6911, ecaade2014_208w53, 744c, 112a, sigradi2014_292t4, c24a, b2d6, 9270, 6a57, 22b8, 8563, 0991, c678, 03f9, 0d10, ecaade2015_109b21, 52b7, 5739, f0c8, 1562, 8277, sigradi2015_4.219e7, ecaade2016_021v5, ecaade2017_305g, af8a, 381a, ascaad2014_026t6, 14c3, 35e6, 5e59, ecaade2017_290ss, 63ed, 4e11, ecaade2016_021h6, cc4b, 8136, ecaade2016_162d44, sigradi2016_602b, 6390, 76a5, c18a, 11ca, 7efe, 0b2b, b9d8, caadria2017_051e17, 28db, 301c, 7b71, 1b31, 808c, 3c39, 67c8, ijac201614201d6, 8bcd, e5e4, 1370, caadria2016_291b13, ee67, c878, 766a, 4912, ba27, sigradi2015_6.327u8, 2e26, acadia14projects_463ay, f84b, b463, cdf3, e1f4, 5f95, ecaade2015_138r29, ascaad2016_033a13, ecaade2017_019tt, 2d07, 3553, 9810, 8c9e, 88f4, 7178, 9b3e, 843f, ecaade2016_203k53, 7e87, 16cd, cc1d, 6728, dca0, 9fe0, 55c7, 3308, dd02, f349, 353b, c389, fb0d, ecaade2016_027e8, 135b, 072c, 09fc, 0336, cbb2, 0920, d091, 059f, sigradi2013_285c, d99f, 046c, 3124, 6cc3, c985, acadia16_440j26, a5aa, 107c, 14a2, 1bd5, ascaad2016_046o19, 7f03, dc30, b7d0, caa2, acadia14projects_229f, 4fc1, acadia16_140f10, caadria2016_135c6, d0f1, aebc, d049, ecaade2015_171g36, 627b, 7a42, ecaade2015_61v12, a802, caadria2017_081v24, e747, 6351, acadia15_232t9, d8bb, 426b, ascaad2014_014r7, 7bbd, 57be, 8708, b4fc, ef0c, 5ccf, ea9c, a276, sigradi2014_103z8, 522d, c96c, dbd6, ijac201614302m1, 7225, bfa8, 039a, 48ca, sigradi2016_777kk, 252d, d94a, caadria2016_383m16, a47e, acadia14_601ab, d5a2, ebc7, ecaade2016_013k3, ascaad2016_003a2, ecaade2016_021r5, ecaade2014_057p14, da4e, f39c, 7cb0, b1da, 8f64, 6a58, 5014, 0d15, 7a14, ba08, 47f5, a2f4, dbd7, a6db, 7b5f, bb25, 91e5, 37da, ecaade2014_019l5, 22ab, ecaade2016_222f57, dc7d, ddf1, 65f9, 286b, cbc4, fb31, 86ac, a7a9, 4193, 9387, 75c0, a5e9, ecaade2017_199q, 9c3b, d8e2, 7c17, c1e9, ascaad2016_038z14, caadria2016_797n33, e613, c7dd, 23df, 87a1, 4081, 7b6d, 0ac9, aa1e, 6a5c, 2207, 85ba, 80fa, 13bd, a4b0, d647, acadia16_62v4, 399c, acadia16_402m24, 0efc, 59a0, sigradi2016_654d, e0a2, b3a1, sigradi2016_515l, 2f09, fe1a, b7bd, 680e, 0e24, ijac201513103o2, 0240, 0fbb, ijac201513303f11, 23b3, caadria2015_130c22, 7313, 9792, 2035, 2a9c, 3751, 6ac7, acadia14_301i, caadria2016_425b18, 5059, 6685, ecaade2016_048y13, 0bfd, sigradi2014_250r9, eea4, ecaade2015_309y67, 5fe7, 5e5a, d1a0, dda6, ecaade2017_006x, 7fb4, 67e7, 6e0c, 34df, a9c8, 7ffa, 0366, sigradi2014_234x8, dc97, acadia14projects_473an, 002f, 0f76, 9bdf, de2b, 9c4e, 95eb, 9e2f, acadia15_173z6, 51b1, 2272, da85, 8c8c, bbc5, 5232, accb, 56c1, bf11, 9132, sigradi2016_387vv, 2c0f, 1bb0, 172a, sigradi2013_387z, 5fd3, ebd2, 8189, f5af, ijac201614405v3, ecaade2015_15x1, 49ba, 369e, a3c9, 56c7, fb49, f9c1, b679, 41f2, 1b64, f830, 8617, 99df, 3e4f, ecaade2015_195j41, 869f, e4d7, caadria2016_477g20, ecaade2017_071zz, 903e, 917d, acadia14projects_609ap, d704, acadia16_450r26, 96bf, 0ddf, fe4a, 1ce2, acadia14projects_101z, ebcd, 922e, 31e4, sigradi2015_8.47h11, 7a72, sigradi2016_408w, 8d8b, 5373, cac3, 18f3, ecaade2015_304y66, b22a, 51d9, 7547, caadria2016_851x35, b563, 9293, caadria2016_621w26, a12a, c04b, af54, caadria2015_126f21, 6045, acadia16_470r27, ecaade2017_264a, 1453, 0c9e, 7926, 7fd7, df20, caadria2015_226n34, acadia14projects_291ay, c0d5, f5c8, ecaade2016_079t23, 22e7, 7b88, 0f65, bd95, 3cf9, ecaade2017_017e, 157b, ecaade2014_138r30, 4d53, 5cb7, 27ad, e2de, 8a69, d4e2, ba67, 6964, sigradi2015_11.166f26, 9f2f, ca08, 3162, ijac201614201e7, 5058, b514, 806d, 8cc9, 24b5, sigradi2013_43b, ascaad2016_009p4, caadria2015_203h29, sigradi2015_sp_8.326b31, 0cd6, 78e9, caadria2017_096x26, 26d2, c820, f1e2, bc9b, f9e1, a461, 9dc0, 587d, ascaad2016_054o21, 11f4, e559, c366, bf8b, 7d41, 7217, f8f9, e9c0, acadia14_435am, 06d0, 9281, bfeb, ee04, ecaade2016_166b47, ijac201412408b3, e08a, ecaade2017_215xx, bf37, ecaade2016_168i48, ecaade2016_228l61, 55cc, e777, 2e14, 5f65, 7862, 22e0, 8e95, 3d40, 064b, ece3, 4f42, ecaade2017_212gg, facd, 07a0, 38fa, acadia16_154h11, ascaad2014_026r6, acadia15_451c20, 08e0, 2790, cfa8, 2a2d, 08ed, b01a, caadria2016_507p21, d733, 2493, 160c, 0ca8, 0470, c427, f3a9, 40d7, e2e8, 3dc5, f70c, 606d, 25ba, 9c03, 3a90, 72b8, cebf, 585c, 5140, f034, 5b9f, ecaade2016_225w60, 60fc, 735f, 206e, 4758, 063b, ecaade2016_241j64, 9243, ecaade2015_202m44, fd90, be3f, 0de8, 39d6, dccf, ijac201412405d9, caadria2016_881w37, 4386, 5764, 4c95, ijac201412408t1, 3e52, ecaade2014_011a2, 4a70, 842b, 8daa, 1486, e8dd, 7315, ecaade2014_214h54, ascaad2016_013e6, 2b5d, ecaade2014_109n24, 8520, 3ca1, 783a, 5af1, ascaad2014_022f4, ecaade2014_072a18, 52a0, cab3, 15e0, 4db9, bcde, 0547, 1d07, 51b6, acadia14_445ac, c406, 5be2, 71cc, 489a, 0f9c, 63c8, ecaade2016_223r58, sigradi2014_213o7, ecaade2017_143p, 80b8, b4c1, 901e, ecaade2015_27u5, 49bc, 2e6c, 566a, 508e, ecaade2015_48x7, acadia15_371b16, 4aab, 321e, d617, ecaade2016_113a31, 7276, 9b91, e4ec, aa48, 7678, d13f, ef31, 5aa8, 9bf7, bcf6, 87b7, 6235, 3d3b, caadria2017_015l5, 28fa, 29cd, ascaad2016_028o11, ecaade2016_002f1, sigradi2014_176b5, cc58, 7174, ecaade2017_148f, d004, 5311, aa60, 2598, eb0c, dd4a, 3e93, 4754, 272a, f516, 10b5, f024, fd70, e162, ijac201412408k1, 15c4, 1842, acadia16_280i17, ef70, 721c, fbec, e18a, 27d0, 24a1, c541, 1639, d0bd, ec4e, af06, 7aee, fb2e, ecaade2013r_009j6, a075, d9bc, 9624, 6596, 76c8, ecaade2014_157t38, 0bd5, 11d5, 08f2, 5bd5, 7c1f, 68da, 253f, c60c, ecaade2015_271w59, 800f, 05cf, f78a, ijac201614309r6, 3e5f, 839a, f412, bc96, 0606, 4d2d, 8656, 9a11, 01c4, sigradi2014_201e7, 41f7, sigradi2016_817j, 6c1c, ecaade2016_083e24, c388, 9882, 853e, ecaade2013r_004f4, c660, e1ea, ecaade2015_248a57, 25e8, 6e1a, 42f8, cc37, a8da, beae, acadia14projects_229g, f521, ab3f, acadia16_280x17, d0cc, bc3d, 9fe8, 417e, a65e, ecaade2015_138k27, 6b57, d0ba, 10db, a01b, ecaade2014_180x44, ecaade2013r_001a1, ecaade2016_038i10, eab1, 0e22, e843, 4d9b, 5f0f, bebd, aeb8, ecaade2014_218w55, 6883, 92ab, sigradi2016_484n, ijac201614203s8, f262, 3883, 58ca, sigradi2013_194u, ecaade2016_104t28, bfc7, ad16, ecaade2016_018v4, 42a7, 421d, 66d2, sigradi2015_10.144z19, 23f4, 3395, 0723, 410c, 8896, cba7, 4aaf, 4463, fd3c, acadia14projects_347at, 3bc7, sigradi2014_252s9, 44b3, 4af0, ecaade2015_318t69, ecaade2015_193k40, 5a8f, ecaade2014_151c36, ecaade2015_205t44, acadia15_371k16, 913e, 982e, 740b, 3fcf, fb09, 82f9, e8ec, ecaade2017_212pp, 94b0, ecaade2017_057ff, cbb0, 6c3f, a22f, 9675, 2643, acfd, ijac201412407x9, acadia14_145v, 5520, 0072, fa2f, b071, 8d6b, 67ec, 8967, ecaade2015_138v26, ecaade2017_198vv, 04c0, e457, 60ca, 117f, 7a88, 82b1, ijac201513201j5, fe52, 2c49, 6d77, a168, e60a, caadria2017_030z10, 53f8, 4f9b, f035, 8c17, ascaad2014_012g6, 0131, 6e15, f34b, 2257, 701d, e100, 1e25, 4eab, c8ba, caadria2017_104r27, c327, dcdd, 0b20, 9f34, 90c8, 33a2, 35bd, sigradi2013_157, 1b12, db70, 3da6, 8dc4, 2431, df0d, a1af, 7476, 07c2, a5bd, ecaade2016_025c7, 43ea, 755e, 650c, ecaade2016_tkoi67, 120b, 1bb9, f9f6, caadria2017_046o14, ecaade2014_186s47, 9000, bee8, 2bf4, 4b81, eda1, 30f6, db50, 4640, 700c, ecaade2017_170f, 5ca7, 79e6, 5f47, 19ca, ecaade2017_181t, bd1e, ef8d, f42b, 5bcd, caadria2015_049x5, fd25, a86f, 21b4, 8dbf, 5a1c, caadria2017_136m36, d58b, 2d97, d5ce, 1868, 5bde, 491f, f6ad, e4eb, acadia14_125ac, e732, caadria2015_142s23, df48, a3d7, d6ed, e1c5, bb77, 78d9, 25e7, 9fed, b393, acadia16_270h17, 1c3b, 6de5, f581, ecaade2016_154u42, 9a04, 5396, 9d05, 5a2d, 1018, 152d, ce8a, a2b4, ecaade2017_031nn, 8d4a, e768, acadia14projects_719n, a7a1, ecaade2014_224k57, c614, c79b, sigradi2016_647oo, e391, 263b, 332d, ascaad2014_014n8, 9097, eebb, 36e9, caadria2015_188x27, 4544, ecaade2016_mrtz65, b351, ecaade2015_171e36, ecaade2017_264g, ecaade2014_052m12, 2c01, ecef, sigradi2014_047r4, 4ffd, 927c, 448b, f60a, ecaade2014_044j11, b46a, 781b, sigradi2016_407s, a993, ecaade2017_215uu, acadia14projects_167ab, acadia14projects_619ad, 8e03, 50ab, caadria2016_085f4, 164d, 65be, 483f, a9df, cc9e, 4d56, 99ef, sigradi2016_455h, d8b7, 3c5f, 6879, 4b73, 3d74, a047, d175, caadria2017_052u17, dd88, 6321, 3a9a, 9968, 81aa, da09, ddd1, acadia15_57y1, f933, 9d01, ascaad2014_029p8, eb7c, 069a, 7d3d, 3366, 8952, 31e3, e792, 7489, 1fc6, 79fa, 6e90, fa9a, 8de9, 5779, 4b67, 16fe, b744, db0e, 56d6, ascaad2016_036b14, 8a63, 99c6, 7ad0, 0a51, sigradi2013_359k, 9ff5, caadria2016_663p28, acadia14projects_247h, 3414, b7d6, 20ec, 19fc, 0431, a754, acadia14_247m, 4aae, feeb, 991d, c943, 612a, 545a, d8c5, f5ab, sigradi2013_401n, acb2, ae86, ascaad2014_037o2, 52a2, ecaade2016_163k45, c407, sigradi2013_138n, 764a, c99e, ecaade2016_068b18, 4eb6, a764, 2898, 57c1, caadria2015_218y33, d2b3, ef51, 1289, sigradi2014_074d6, 920f, 9a50, 55d9, 9938, 609e, 05c3, ijac201614403n2, c07f, 52f7, ascaad2016_048d20, f120, ff28, sigradi2015_10.7l18, caadria2015_206c30, 4069, ijac201412304c1, ecaade2015_222e49, 412d, 8782, a805, 14a3, ijac201412304x9, 8858, ca62, cdb8, caadria2017_183f44, 1dd1, 09fe, ecaade2016_132z37, 4a1b, 53a3, 837a, 2ff6, ecaade2016_048u13, c048, 5912, 3900, 134e, sigradi2016_467u, a5d9, acadia14projects_589d, ecaade2017_302ii, 3a2c, aec1, 2424, 16cc, b5be, 3a45, 3d90, dc2a, acadia14projects_389aw, a1a2, d4de, 24ee, cce7, aff8, c32d, ecaade2016_072k20, b25c, ijac201513205k8, ca80, a167, 702a, 82fb, 267a, 9843, dfd0, caadria2016_777x32, 4530, 4b9c, ecaade2014_130x28, 6dbf, 8a01, 34ca, 6e87, caadria2016_549r23, 0d66, 3ebf, 2d53, 14c4, acadia15_381p16, 669b, acadia14projects_609aj, da68, c108, 36da, a287, caadria2015_016m3, ba62, 07a4, bc88, 0bcd, a3a6, ecaade2016_099h27, c25b, a7d3, caadria2017_113l29, e5d6, d1a4, 15a3, 713b, 2693, caadria2017_142d37, ece8, ecaade2015_143n30, b54d, 8eda, acadia14_291ap, 0185, ascaad2014_003s1, ecaade2016_223i58, 9a56, 1ac9, 7983, 917f, ce94, 110c, ca21, a110, 96b6, 3834, 35a3, 1451, ee43, 2991, 3866, 975a, caadria2015_114y17, ea46, ecaade2017_091xx, ce82, 5b38, 33b3, ecaade2015_229g51, ecaade2014_050d12, 5154, ecaade2017_248tt, 121b, e875, 4cf5, 8e58, ea68, 7156, c2c3, 9dd9, d5b5, 512b, eb3a, f1d7, ea2f, 1b4f, sigradi2016_484nn, 65b5, 6fc3, 8048, 2090, ijac201614102y1, d3e9, a020, ecaade2017_155m, a740, aa95, 4343, d32c, 3159, d9cb, 537c, b974, 050e, 11c4, c902, sigradi2015_10.220e20, daed, acadia15_451n19, d5e5, 14ab, ecaade2014_192g49, bac2, 9b59, 1120, af98, 842d, 8bd2, sigradi2013_390a, 8bfd, cccb, ecaade2014_130z28, sigradi2014_128f1, sigradi2013_285e, d1f3, 69c7, a800, c51d, ijac201513105e4, 938f, 78bb, 56c3, 9ac1, acadia14_699l, ecaade2015_237i54, ascaad2016_051c21, b127, dc06, f13c, 5c0c, 4d33, a796, b523, 758f, 5e0b, b703, e5a9, c5aa, be8b, 5b8f, f105, b4a7, 5c67, d55b, 439a, fe24, b61b, ascaad2016_012v5, a12e, 0dfb, acadia14projects_453i, sigradi2016_524dd, 026d, 6210, 3d27, c28c, cbfd, cd72, 72, 429f, fff0, 7a81, a5d7, sigradi2016_625a, 2935, sigradi2014_291p4, f643, 3094, 0e39, ijac201513206t9, 6c7d, c2f3, 1086, ecaade2015_241m55, sigradi2015_9.347c18, 4cfc, 802b, 58b5, ef8a, ecaade2013r_003x2, 68ae, 8a3b, 985a, 500c, c68a, 04ba, acadia14projects_365ak, 0fb0, 2bd8, 4c9f, 07da, 1c45, a6ec, e8b3, 7ea8, a9d1, 49d4, sigradi2014_330h7, 9b93, f66f, ecaade2015_195f41, acadia16_344g21, 4dad, ec11, 0d38, 15b8, 7fee, e9b6, 82c2, caadria2015_168l25, a69e, 9d46, 3430, ecaade2017_066t, f12c, ecaade2017_094m, c9c6, 71fa, c39e, 6b8f, d781, f7a3, 571e, 0d5f, 8dc5, 0433, 3740, 0dbe, 2f2e, 75f0, 9c74, 53e9, ecaade2016_119y32, e49e, 9681, b750, f9cf, b66a, 38a9, de51, 0222, e864, sigradi2016_381p, ee84, ecaade2014_042p10, 3027, 279f, dc61, ecaade2013r_011d7, 746d, 7c9d, caadria2016_579j24, c3e8, c7b2, 704c, f3ca, 6050, 3531, 916b, f6c4, acadia15_357r15, c055, 5855, 2f74, 71ff, 9ad7, 4171, ecaade2015_83l16, caadria2017_142e37, acadia14projects_661o, 3526, faa9, 4592, 20a0, ecaade2014_143s32, 9313, ab5c, 19cf, f268, f522, 9451, 96da, 724d, f475, 487a, 53fd, 7f4f, e86f, 574d, ecaade2017_140ii, sigradi2013_189o, ecaade2017_003l, ebd0, e960, ecaade2016_120j33, 0fce, b788, ced4, be78, 2678, 8b01, f1cc, 78ac, 6f41, f27f, 3a49, sigradi2013_393r, dcd2, 467a, c4e3, 1c34, 136a, cdc6, b074, fbbd, ijac201614201w6, 736c, 0341, 522e, bd9e, ecaade2017_240s, ecaade2014_052j12, f237, ecaade2016_075y21, ebe5, bb33, e432, 13a9, 80e2, 6257, 1e8a, 5d83, 0e18, dce5, sigradi2016_375j, sigradi2014_080k7, 729e, c037, 4c7a, 9c24, b77b, ce4f, caadria2015_172a26, sigradi2015_10.140t19, ecaade2014_066j15, 21e5, b9a6, 30c6, dd4b, d063, 502a, ebfd, 40cd, 4c8c, ecaade2014_151x35, 11a2, e638, f2de, f213, 288b, 0045, ca2e, 3a6d, ecaade2014_065f15, ae8d, ecaade2015_92k18, e82c, d7f7, ecaade2014_122a28, ascaad2014_035v1, 8569, acadia14_435ad, ijac201614308i5, e908, 0a73, 7102, fe25, 81c0, 5fb3, 7e58, ijac201513205y7, 974b, 143c, 686e, 08b7, f83b, 220c, cda8, 6567, 7afd, 2ad8, 58d9, 0f6d, cf87, 03df, ecaade2016_175i49, 593e, 4c79, 6f1c, 993a, e77b, 0d95, b198, caadria2017_149i39, 6454, 9d4d, 0fd7, f019, b8ee, f992, ascaad2014_017g1, b45a, ecaade2014_014e3, c49c, sigradi2016_792j, acadia16_478p28, ecaade2017_172u, acadia14_609am, 62a1, 3c03, 070e, f620, 70d1, acadia14projects_565ab, ecaade2016_170y48, 6535, 577f, caadria2017_027v9, caadria2015_213i33, ecaade2014_010u1, 12da, 37c6, 7e40, a115, 6ed0, 067a, caadria2017_129d35, acadia14projects_375j, bd77, 4e65, 8a3e, sigradi2016_479dd, 65b1, f92d, c56e, 73c0, d333, c416, ecaade2017_198xx, 2562, 4019, ecaade2015_235p53, f284, 5d22, 6b0e, acadia14_189az, sigradi2013_31, 38b6, sigradi2016_615x, bdf6, ascaad2016_045s18, acadia16_440g26, ecaade2016_132n37, aaa3, ecaade2016_073i21, 83de, 3df5, ecaade2017_169uu, 2e41, 1649, acadia15_57t1, 3f46, 1741, 2b78, 751f, b8d2, c5c8, 9a92, 66f3, caadria2016_157y6, 5d26, 287e, sigradi2014_152s3, caadria2016_291o12, c846, 6ff9, c2b9, f357, 893d, 2382, 4e12, 5fc7, 34f9, 2bef, 2731, 619b, 942f, ecaade2015_114b22, 3b53, 59df, fae8, c44f, 6617, ecaade2017_046a, 0b27, 42af, f008, b2eb, caadria2017_079e24, 0188, 0bc7, 8b00, a7a8, ecaade2016_136n38, ca9c, 30b7, caadria2015_065y7, ecaade2015_230p52, ecaade2017_046zz, cf72, 9512, 832c, 3d11, 660b, caadria2017_142x36, caadria2017_145i38, 1c12, 9fa9, 54e7, 1987, 4b78, 1751, f6e0, 0fe5, 2a0b, ecaade2017_164ee, sigradi2016_558p, 3e67, fa68, 25d1, f3dd, a6ff, 1fb6, 1659, 4f4a, e271, 402c, sigradi2013_268f, df24, 6c73, 1deb, f587, 712b, 4b25, b6e7, 279b, 6ebf, c7c3, 14f3, 164e, da0d, 737d, f32c, acadia14_23aw, 7959, df72, 0a40, 0282, 1647, e22f, 0763, 75f7, ecaade2017_293pp, 4139, 212d, e574, caadria2017_124n33, 388f, 0288, 6330, 8f73, d7c6, 5b57, 303b, b0d6, ecaade2015_158w33, ecaade2015_138w26, caadria2017_125z33, ecaade2017_124q, 7d56, ecaade2017_059ss, acadia15_469r20, b054, ae88, sigradi2015_8.81s11, fa62, sigradi2016_673hh, a788, 3b50, 1c70, caadria2017_129o34, ecaade2017_105pp, 311f, 76c3, acadia16_488c29, c279, 74d3, 0b7c, 5127, 6079, 7acd, ecaade2015_333l72, sigradi2016_537a, 4f03, b0e9, f528, 306f, 261c, ecaade2014_152f36, 8961, sigradi2014_347k10, 0f03, f379, dff8, f827, b215, f3a4, acadia15_451h19, 735a, 4ba0, sigradi2014_085i8, eb8e, acadia15_483z20, 53b8, f346, acadia14projects_291ap, c2d5, 0f90, 26ad, 6b0f, 24a4, ca11, b1f4, 5b99, 5c56, 3df3, 9ca4, cd5b, ead8, 328d, f09d, 0a6f, 476d, caadria2017_185u44, 2599, 83c2, 12ea, d844, 5251, b686, ecaade2017_095v, ecaade2016_144i40, a847, 7c26, ca41, a5c9, b9b6, acadia14_135x, f230, 9949, 88cf, b4e3, fe93, 1fd8, 8460, e40c, 4a4b, ijac201614308c5, acadia16_470i27, c580, ed26, a8b3, 0ab2, b622, fcd3, 8056, ff58, 5cda, 9e3e, 3dc1, 5be4, 3016, 681e, ecaade2013r_020p10, caadria2017_035u11, 5b53, bcd6, d2cd, acadia14projects_479f, ca75, caadria2017_018v7, f26b, ascaad2014_025l6, 6fd4, 8a0c, 5723, 3899, ascaad2016_038b15, 6f48, 4886, 89f8, 777c, 47bd, acadia14projects_63av, ecaade2016_084g24, cde6, 9c09, caadria2015_156i24, 7441, ascaad2014_007f4, 28e3, 2cea, e9d9, d946, caadria2016_147g6, ecaade2015_73d14, acadia15_95k3, 8188, e712, 202b, fb16, d464, 9997, 993c, fdb4, 62a0, ecaade2016_198j52, 8128, d7c5, 6302, 44b5, ascaad2014_006v3, e4d1, acadia16_344l20, 2a7c, sigradi2013_286, acadia14projects_33am, 90a6, a554, e8c9, c231, d799, ijac201412205r4, acadia14projects_281z, 6464, 5c68, dac4, ecaade2017_109cc, 9155, 4002, 8ec0, acadia15_274l11, 7ed7, acadia14_23aa, e167, caadria2017_124t33, 5e0a, f952, 58fc, b3ee, 3ba5, aa8a, 867a, ed68, 8186, 4145, sigradi2013_364r, 6480, 8055, b34c, 166f, e76f, acadia14projects_463d, ceed, c1ab, bb28, 4e2d, 2492, f30f, ecaade2015_185t39, 25f9, e60e, dc7e, caadria2016_301g13, ascaad2016_038w14, ecaade2014_035x8, ecaade2015_268b59, 445b, 259c, 91e2, 587c, 4a26, 2649, b2bc, ecaade2016_074n21, 45b1, ecaade2017_244jj, e7dc, 824e, 8a4c, 246c, 945f, sigradi2016_637y, 5aa0, sigradi2014_266i2, 434f, 83e2, 4469, 44a6, 370f, 5bb2, ecaade2017_151s, acadia16_470j27, 953c, ecaade2017_277ss, ecaade2017_254jj, 0550, 5875, caadria2017_009x4, 0c0f, c74d, d485, 45b9, 238d, ecaade2017_057p, cfbf, ecaade2016_027f8, acadia15_57r1, b3cc, ecaade2017_198c, 0839, 32a1, 6a97, a1dd, 3684, 4eba, caa6, 3901, ba6c, sigradi2016_685mm, 001b, af58, 4750, 10ea, 36b2, 9920, f476, 098c, sigradi2016_446h, 0a05, f0bb, 5210, ijac201412205z3, 2ee1, ecaade2016_043w11, 0849, sigradi2015_8.27m10, 8e25, db3e, c21f, 5a5d, ede2, fd92, 72aa, 9367, cb39, 9ce9, 8aa3, ecaade2015_84b17, ijac201614201i7, ada6, 6461, f45d, ecaade2015_265n58, ef2a, 5ff3, 6ecd, 7808, eeae, sigradi2013_390c, 5a56, b438, 7019, a3b8, 65ee, 9dbf, 7023, b78e, 1f1b, ecaade2016_ws-dheritager67, sigradi2016_483ii, 4f45, acadia14_409l, ed5d, 5808, 0465, caa9, 3626, 7bf3, 5409, d69e, 6f03, f3f2, a2cb, 8d8a, 4447, 9205, sigradi2014_284w3, 6008, 5aac, sigradi2016_712nn, 21c2, af9a, d3eb, f639, 9485, d34e, 6cde, 7246, ccea, 001e, 21f1, 1c4e, beda, ecaade2015_185p39, 2550, ascaad2016_047a20, 0ea4, 0475, 9c9b, e06c, ecaade2016_225m60, caadria2017_056d19, 5631, 0757, 55ab, c347, 0410, 7beb, e6b4, 97c3, 0bab, ecaade2014_035b9, 490e, af3b, caadria2017_016h6, 4d48, ce7f, 8b56, 08bb, 1178, d2c7, 1b80, 81ea, cd63, 4308, a550, ecaade2013r_004d4, 15f2, ecaade2013r_007d5, ba52, 7e5f, 94b6, 5a9e, 96d6, 5803, acadia14projects_565ag, b91f, 99b7, 7a3c, ascaad2016_018g7, 57b3, ecaade2017_212nn, a4ba, ab74, ce49, acadia15_497s22, sigradi2016_448bb, 16ea, b516, 1d74, caadria2017_052p17, 61fc, d702, f66c, 0267, 3a0f, 9bf1, cd00, 1aba, d3ae, 3739, cfbc, acadia14projects_347an, f9b7, 1477, 1138, 1eea, acadia14projects_357ay, 7f27, ecaade2015_237w53, ijac201614407d5, fa3a, cdd0, 6bab, 8b02, 7cd7, fd6e, acadia16_460u26, 566c, 10f8, ce10, 3cce, 8231, 1770, e000, 958d, 3a93, 804f, aadd, 8fac, ecaade2014_197f51, 95fc, ecaade2016_058b15, 8b30, 60a0, acadia14projects_497aa, acadia16_440w25, 9f55, 4c3f, c53f, 0593, 9b1d, 6a62, 3313, acadia16_280y17, 7459, d654, da56, a3ca, sigradi2014_132j1, 1dbd, ecaade2017_003h, 091b, afd4, a455, 7a91, ecaade2017_108y, 8175, 3a5c, ecaade2017_059zz, 2eba, ijac201412205u3, 6e40, c1c9, ecaade2014_072u17, ca29, 94e0, 5de9, 7396, sigradi2016_792i, 13e5, 2b0b, 40ce, ecaade2017_252h, 0ec8, 7eaf, 5a0d, 16bb, acadia14_101an, 305d, 210e, 8b7a, aaae, 7af5, 4a80, c0eb, ed25, 3193, sigradi2015_11.136k24, ecaade2015_48b8, 5a65, acadia14_699g, 89ea, 31e0, 3d79, e37a, 926a, 50f2, abf0, b0a7, 2294, c9ed, cc0a, 71df, 34fa, 0cd3, 8efa, 879a, e8b8, 9393, 15f8, 1ab0, ecaade2016_028i8, 6b90, ascaad2016_047x19, a0b5, d14f, 76ce, ecaade2014_240k62, ff10, dd41, sigradi2016_637aa, 3b01, c0c8, 8e60, ecaade2016_129z35, 1fdc, 891c, 664c, 5113, 0fa2, c5ae, 0e07, 7f2d, e1c2, 90f7, b9fb, 813f, f677, 9d85, ecaade2017_203oo, b426, ecaade2016_071x18, 1970, e6d7, ecaade2015_297s64, 7535, 8e2c, 2d27, 2999, 2c8e, 7c51, a91a, caadria2016_507i21, 3ded, ce39, ecaade2017_026tt, f186, 61ca, 940c, 4af3, ecaade2017_023gg, e88d, 5dc1, ecaade2017_085b, 0689, caadria2015_064o7, b5b7, 115c, b60f, f2b1, b2f3, 2c52, 10f6, 3428, acadia14projects_317u, 2e8e, caef, caadria2015_087w13, ecaade2017_148pp, cac4, 1884, f01f, d6dd, 67fb, 4df0, 4c10, 0ce4, cde8, acadia14_709an, e5ff, 7617, 1516, ecaade2017_122rr, cd10, 4892, c87d, ecaade2014_163e40, ba92, e467, ecaade2017_098ll, ecaade2015_129n25, c6d9, 299d, sigradi2015_3.155m3, eafe, acadia16_244m15, acadia14projects_43ai, ecaade2014_092f22, acadia14_43ah, a1d1, acadia16_54a4, 3919, e97f, 0dc9, ecaade2014_018w4, 6125, f2fc, e47f, dcf0, 048c, 0e8f, sigradi2014_266d2, 18cc, cafb, ecaade2017_302yy, acadia14_135i, 92d1, 9f0e, 890c, acadia16_224o14, e719, ecaade2015_77v14, ed76, 8d59, 4515, caadria2017_015j5, 22bc, ce99, 6320, c6e6, 4fc2, 235d, d07a, b96b, d560, sigradi2013_111p, 38bf, b846, 1640, 4cb6, e140, 7f64, d298, c38c, a35b, ecaade2016_077z22, 4aa8, 1854, 84ed, 6a02, 59f8, ecaade2014_065g15, e272, ecaade2015_155i32, f076, 5e75, sigradi2014_313w5, 0853, f0da, 7186, f73a, 7904, 3216, b9e7, 17d9, 6c91, 3a28, 7bb5, 4307, 61cd, 2be1, c311, 2301, a079, 0ace, e819, 8e6d, 2f73, 6d6e, 6fca, sigradi2016_732g, abe8, 970e, 7b6c, 9f70, 78c6, bda0, 781a, c622, 14a7, 0ff4, ecaade2017_174d, e5c1, 0a67, 81f8, sigradi2016_484c, acadia14_507ad, acadia15_407x17, 5f3f, 0847, ecaade2017_026mm, b931, 89aa, 2944, 65e2, ecaade2014_011d2, 7807, 4e27, caadria2016_851m36, sigradi2016_490ii, 2d88, 515b, e711, 694a, 743f, 1594, 7c16, 3c97, caadria2016_467r19, 1df7, ecaade2016_006t1, f50b, edd9, 4ecf, c8d6, c2af, ec00, a3bb, 0ddd, sigradi2016_356f, a2b9, ecaade2015_221p48, 8d1f, 9814, acadia14_463b, ecaade2016_ws-dleadl68, 1325, sigradi2013_62v, 6d41, 6092, caadria2017_072z22, 00a7, a747, 5994, ecaade2015_140f30, 084c, sigradi2015_1.320g1, 1094, 2364, baa7, d94f, 4fd8, bd7b, bf19, cbe1, 1d97, 931d, edc8, ijac201513302c10, ecaade2016_098w26, a897, 66de, 069c, 89d2, ijac201513302e10, ijac201513205s8, df91, ecaade2015_301r65, 73cc, acadia16_106d8, 0ff9, sigradi2016_695t, 69f0, ac0b, acadia14_23z, ecaade2015_170s35, a620, 18bb, 79b5, 1169, ascaad2016_013b6, 8579, 299f, df16, 4bc5, 6423, 6eb6, ecaade2015_171p36, 7ec0, ecaade2017_039i, a696, 95ed, 9657, ecaade2015_122m24, bde1, ascaad2016_012o5, 3b83, sigradi2016_792n, c506, 5450, ecaade2014_121u27, ef0b, f9c3, ijac201412408f3, 3136, 0f32, sigradi2013_30d, acadia14_435ak, 5d46, 6eaa, caadria2017_069z21, f8df, ecaade2013r_019f10, f014, b0a1, ecaade2014_011g2, b4e0, c5c6, ecaade2015_59t11, 63b2, a03e, d03c, 18d6, aef5, 8a8c, ascaad2016_024j10, acadia14projects_247x, acadia15_343c15, fa73, 182c, ed21, 6cfb, sigradi2013_387s, 1815, a186, caadria2015_237j35, 520f, 5eb8, 6a0a, acadia14_565j, 0a63, a893, acadia14_473at, 0aa3, 0d54, acadia14_619av, 2ebc, ecaade2017_215kk, ecaade2014_057m14, 16bd, 17e0, 8b70, a0d3, 8d1e, df60, ecaade2017_050h, 63fe, 6ac2, 011b, ecaade2017_089ff, 64b7, a8c1, ab67, 58e6, sigradi2013_30j, ecaade2017_146ee, 8b51, 8908, cb4b, 5441, 78ca, 6923, 9334, a336, 87d2, 4ed6, acadia16_88e6, caadria2017_123k32, 7ce2, ece1, 2337, e307, 0e45, ecaade2015_199z42, 9b9a, 1fde, 20b5, 9b95, acadia14_267m, ecaade2016_188n50, 929e, 061b, 7f07, ecaade2017_301s, 2099, ed49, 70a6, e288, f845, 4cd5, b7ea, acadia15_431i18, a142, e6ad, 3eb5, a521, d691, sigradi2014_114l9, 04b4, ae82, bb18, 487d, 8e35, 191e, df87, e67d, 0070, 8b98, 3488, ecaade2016_108x29, e688, e7f3, ea72, d8b8, 29b9, ecaade2017_208k, f466, 0a5e, ecd9, b70a, d2d4, 3fba, sigradi2014_266k2, b32e, ascaad2016_034i13, ecaade2016_023l6, b022, d6e3, ce8f, ijac201513303b11, c59f, 9406, c022, ascaad2016_007x3, 4e73, 9aa2, acadia14projects_339am, bf73, 6956, eba0, fa5e, 4c36, b33d, bf51, 74ac, afd9, 19f2, ad7d, 74ff, e38b, ecaade2017_230mm, ecaade2017_048w, 8016, 6774, ijac201513303g11, 5f90, 981c, 50eb, c726, 2045, acadia14projects_43ao, 85a9, 2125, acadia14_719c, 363c, 565c, ecaade2015_229t51, 6215, sigradi2016_777ll, ecaade2016_098e27, c75d, f2ed, 8b5e, 295f, 9497, 4685, caadria2015_070z8, 62d3, 2de5, 3576, 3e92, b581, 2ad9, a21f, 0173, sigradi2016_507rr, a47d, 2df7, 7e1c, ecaade2014_060x14, 2260, 7ebe, c91a, bffe, ad93, 989a, 6ef3, 78a0, ecaade2016_095k26, b50f, caadria2017_056y18, b9d4, da84, 8366, caadria2017_052r17, sigradi2016_792h, 7801, sigradi2015_10.140k19, ecaade2016_127c35, 80e9, c8c7, cdaa, 62a3, ecaade2014_016d4, ecaade2016_136t38, 7485, fdbd, c7ff, ed31, ecaade2015_21j4, sigradi2016_443rr, 4c43, 7487, sigradi2016_614z, ee90, e674, caadria2015_208v31, caadria2017_004h2, a0f2, dc0e, ecaade2016_036o9, 5e69, 205f, 97e2, 5901, f375, aba7, 1d06, 292e, 6984, 3e04, f93d, ascaad2014_014k7, 364a, sigradi2016_732d, c2bb, e164, 46b1, 6a21, f71e, acadia14_219d, fcf3, 8693, 8dba, 80cf, ecaade2017_129ee, sigradi2014_292u4, 4e85, c73b, sigradi2013_183r, 31ab, acadia15_149v5, 5d96, bac1, 0d2f, 6788, caadria2017_040j12, caadria2015_237l35, acadia14_627ax, 8130, 5d61, ecaade2017_257ss, b0aa, fe8c, 1d6f, acadia14projects_53u, b5ad, 0c17, 92ed, 6154, ecaade2016_007e2, ea08, bebb, 2496, cf56, sigradi2013_164, ecaade2017_201d, 6ffb, acadia15_47g1, 5d2a, e34c, c82f, ecaade2015_248s56, caadria2015_072z9, 2b69, d022, c23f, 2a6c, ecaade2017_130uu, 2d3a, 498e, 6735, 9e5d, a4a0, 6398, e9e6, 1d3e, d625, ecaade2014_163x39, b0b8, sigradi2013_387f, af91, 0c61, f0db, 2fda, ccca, 68f8, caadria2016_539y22, ffcf, 831f, ijac201412204j3, 66ee, 5670, acadia14_435ae, c38f, sigradi2013_387d, d259, 4f64, c6dd, 66e4, f7a9, ab1d, ecaade2015_21k3, 4660, bb69, ijac201412408d3, 1bed, fcdd, 7c78, f0b3, 60ba, c869, db6d, ead3, 6391, f781, 4e1b, 8e86, ecaade2015_144i31, 7d38, 08e4, acadia14projects_539e, c0d0, 1e8f, ecaade2014_195t50, acadia14projects_145ak, cfcd, 809f, 2043, 0223, b5ab, dc27, e87e, 3782, 852e, 0c55, 5781, 3cf8, ecaade2016_158o43, d266, f0a3, a640, ecaade2016_162o44, be2f, ecaade2016_ws-intelligentb69, ea1a, sigradi2015_3.209g4, d900, 3c88, caadria2016_301l13, c5b1, 8683, 0dbf, 27e4, 2356, b242, acadia14projects_357ap, 872b, 2c14, ecaade2015_55h10, 03a6, ecaade2017_031vv, a9c6, a13e, ef88, 2348, ad3e, 137c, e7e7, 594b, caadria2016_787g33, caadria2017_008x3, 8aaa, 3263, db34, ijac201614202m7, dd93, ec6b, caadria2015_111n17, dc83, 4a94, e49c, acadia16_88i6, acadia14_247v, cfc1, ecaade2015_222f49, sigradi2016_560aa, 3e0e, 3dc3, dc03, 83a3, e28b, c459, 5e07, 7048, ecaade2017_213k, 626b, caadria2016_187t8, a1eb, caadria2015_096j15, 0133, 34bc, 6f2b, 3fed, 1de9, 5599, dff6, 21c4, 7c7f, f5ba, f1d3, caadria2017_142n37, 39d9, 2bd0, 348d, 2c17, 8fff, 470b, sigradi2014_047p4, afb9, 8f9f, ijac201614208e14, 8470, 49b9, acadia16_88l6, e280, 5196, 17a8, 9864, 02fd, b695, c696, ecaade2016_tkov66, acadia14_145p, b2b0, caadria2016_851r35, bc7b, ijac201614402s1, sigradi2015_6.387u9, ecaade2016_169m48, bd1f, b5c5, adc5, 7df0, ecaade2016_199d53, 8801, ea2c, 33bc, caadria2016_611i26, caadria2015_126t20, f04d, f9d0, 5cc2, c60b, b035, 8a9b, b4c6, 0eb0, 30b3, acadia14_549s, sigradi2014_103x8, df8e, c3ab, ecaade2015_22t4, caadria2015_004i1, ca5d, caadria2015_073x9, d235, acadia14_167aa, a157, caadria2016_611h26, 5905, 423c, 7a59, de56, ff26, ecaade2014_016e4, a781, 2163, eff0, 782b, sigradi2016_814n, 7d15, 698b, 6a2a, a40b, caadria2016_125t5, ecaade2017_041t, a1e3, bef7, caadria2016_713x30, 50c3, 2cfd, 9268, sigradi2016_710kk, 861c, b96f, ecaade2016_016d4, ascaad2014_026h7, ecaade2015_336x72, 8064, 9f7e, 9d96, 7565, ecaade2017_271k, 07ac, acc4, 5995, 2855, ecaade2014_019g5, c507, ecaade2017_077ww, 20e7, 3648, a01e, 989e, 3e59, sigradi2013_280l, da8d, 4517, f979, 5064, ijac201614202m8, ecaade2013r_012j7, 7e63, ecaade2016_091h25, ecaade2015_301c66, aa8f, 7e4d, 4ecc, b853, 0f5e, dc3b, 6849, 030c, 2733, 60df, e0dc, 990e, f52c, ecaade2016_130n36, 81e7, c6c5, 7c76, 32a2, 1961, 261f, 4606, sigradi2013_429g, 8314, a8fe, ab7e, 0e5a, caadria2017_080g24, d30f, 442c, 2c85, acadia14_199ac, 88cd, e922, bc55, e25b, caadria2016_311z13, ecaade2016_067f17, ecaade2016_152v41, c4af, 0ac0, e8f7, 0eba, caadria2016_167c7, bd00, ascaad2014_004d2, 72b4, dcbb, acadia16_62p4, 699f, 1adc, ecaade2017_100k, b70e, fbf6, be30, 6fcc, ae79, f16d, cca0, 3e5d, ijac201614104a4, caadria2016_003l1, c83a, 4814, ecaade2014_175z43, 2d0d, caadria2015_090b15, 1e1e, f391, 8846, e753, bed8, sigradi2016_714ss, 9daf, ecaade2016_021d6, 91c5, 8dec, 84cf, 1b21, a5ff, 1f26, e6b7, 7fc4, 040b, ae53, acadia15_223c9, 777b, ebd1, 4551, dad0, ecaade2016_123l34, b30b, 6f13, 3ce7, 3fd9, da95, sigradi2016_669cc, 5195, c204, df65, ecaade2015_293c64, afce, 4cce, a8f9, 5667, ef0e, c8c1, 2355, eb64, 6e4b, 7869, ascaad2016_011i5, sigradi2013_400l, caadria2015_213o32, 999a, 5d5d, 481b, e048, ec17, 9cc7, 78cb, 313f, 28f3, ecaade2014_010z1, sigradi2015_sp_4.388y29, 1fe0, 2b6b, acadia14_365ah, ecaade2015_114f22, 5c4f, 4194, f5e1, ecaade2017_163h, ecaade2017_143j, ecaade2016_163r45, ecaade2017_051z, 91c1, a0b4, a1c6, 83ca, 06a4, 6449, 20a4, ascaad2016_028t11, fa13, 8bf4, b691, sigradi2016_407z, 48db, sigradi2016_732l, 5ffb, acadia14projects_619ah, 9e55, ecaade2014_169m42, f21e, 1d40, 3002, 22af, 7110, e837, acadia14projects_671v, 85fc, d279, 27a8, a4a4, sigradi2015_11.392z26, ecaade2017_157zz, d7c9, 871c, 6171, 0d96, 6765, a245, e6fa, sigradi2015_8.289d15, f94d, aeb4, 7e76, 8aee, b00d, ascaad2016_043p17, be06, 9592, ebdf, e9f3, 47ab, ec31, c6fa, dd72, 2e35, ecaade2016_140k39, 8f92, acadia16_450m26, sigradi2016_360y, ad85, b9cf, sigradi2016_385nn, 6812, acadia14_317v, 85d8, 3bf8, 9607, d8ce, c470, 5f29, 3d88, e0cd, b77a, 254c, ecaade2015_229s51, acadia15_333o13, ascaad2016_023x9, 1ff2, cf21, da5e, 0d85, 38a5, 5c55, acadia14projects_153as, 2085, 520e, 8b65, sigradi2013_366b, 42f6, ascaad2016_059o23, fe9d, e993, 34f4, ecaade2014_052p12, d527, sigradi2016_595ff, 3037, caadria2017_165i41, 6c65, sigradi2016_669q, caadria2017_147v38, 155f, df30, d25f, 0bf8, 615c, 14d8, 7635, 8173, 5f04, 3674, sigradi2013_183c, acadia14projects_609au, 2efd, sigradi2015_11.136z24, e820, 1b62, ijac201513202k6, f787, 3f00, acadia14_671w, 2534, caadria2017_005r3, acadia14projects_247o, e5c2, c81c, d81b, 86f4, d3e6, ecaade2016_023m6, a1b9, 37d8, 10e7, 1e15, 6bb3, a42b, 6bda, 5ab6, 9ae1, 6f7f, sigradi2015_4.219k7, f3b1, caadria2016_073a4, 276c, c6ed, f21a, b4c3, ecaade2013r_004w3, acadia16_140w9, c353, 5697, a616, 3959, 5b75, ecaade2015_79h15, ijac201513105y4, caadria2015_014t2, 598b, 90ef, c55a, 6d78, ecaade2017_089y, 2fbd, ec4b, 7278, f5c9, 5ebf, 6432, acadia14_63as, ba24, 952b, 8e7e, 554f, 9c2e, 6d2d, 1655, d219, acadia14projects_565s, c25e, 8904, ijac201513102j2, sigradi2013_313m, 570f, fcb7, 8c9a, 9ee3, acadia16_106h8, f572, a534, ee2d, 413e, 4ae2, a676, ecaade2014_052g13, acadia16_88x6, ecaade2016_068t17, f8c2, 7b24, 3447, 7aaf, ascaad2016_022y8, 6e6d, ecaade2014_140c32, dc4f, 4746, caadria2016_735o31, ecaade2016_147y40, caadria2017_135i36, 57ab, 9507, 3d49, 2e51, 3249, 4b48, ecaade2017_155e, aa41, acadia15_483i21, f97d, ecaade2016_216d55, 9d12, e8fa, caadria2016_641o27, fc49, 0ae8, 559d, caadria2015_218v33, 4aec, 854a, 1767, 7f92, 64d7, b6db, e459, a682, 4925, ascaad2014_030c9, b4ca, 63dd, sigradi2013_52e, acadia14projects_117ay, cd6d, 6155, ecaade2017_215y, 68ce, 868f, 3da0, af6b, 22ea, 72fc, 476b, ecaade2014_182y45, acadia14projects_291g, 75e1, b217, 79f4, 644f, ecaade2014_201j52, a762, c5c0, 3bb9, e7ae, 3225, 8609, 29df, b2fb, 23a0, 651a, 68b5, 4406, c4e1, 7274, 6e42, 7939, ascaad2014_008x4, 8c25, d4c1, ecaade2015_206o45, 910e, cc66, 485b, ijac201614208i13, sigradi2014_045e4, 4acc, ff91, 3670, 932e, 05f8, f723, a647, 7649, ecaade2016_113y30, 1a0a, 1208, ecaade2016_224d60, a591, e2ae, a2f2, 70cb, c40c, e630, sigradi2015_3.268k5, acadia15_483x21, 8ae2, 036f, cc92, 344c, 9550, ef01, ec64, 7abe, b980, 2dab, bbea, 4d4c, 0263, 007e, 54d8, 95e0, 8560, acadia16_214w13, 57b0, eeba, 2694, db3a, aed6, c2fe, 9ca1, 312c, ijac201412403g6, 8a31, 110e, 075f, ecaade2017_051r, 0359, e30b, 75bb, 326c, 085c, 8093, 2d80, d503, 5e7e, 39b4, 8f2d, 07b7, 22b9, 71c5, 1508, 82e3, caadria2015_078f11, d43b, 0c79, 69b3, cd9c, 64c6, c77a, acadia14_655y, caadria2016_013z1, 1720, c5df, ecaade2014_066p15, a4d1, 1276, 4c86, 43d9, 55b9, ca65, d9f7, 01c8, 76e6, 3b37, ecaade2017_144s, sigradi2014_079h7, d57a, bb8f, e9fa, caadria2017_028e10, acadia14projects_339au, caadria2017_051c17, 38fb, ecaade2015_181k39, 749f, eac4, 0f19, 3bf5, 66e1, caadria2017_149k39, 40d4, 10f4, 20c1, 453f, 7374, 633a, 6634, 2bde, acadia14_719p, 705d, e18c, sigradi2013_183a, 87c5, 90a1, caadria2016_105x4, ccae, 84b5, eb7d, ee3e, 3716, 5ece, ijac201513103a3, 70f0, cdb7, ea0b, 0758, da2b, ecaade2016_216c55, 114b, ecaade2017_099xx, 68f3, 674d, ecaade2016_017m4, 6d46, 292c, 9c0c, 49af, c531, 5a7b, dc1e, 2d15, 771d, ecaade2016_094r25, c22b, ecaade2016_075b22, ba4c, 1663, acadia14projects_199ag, decf, ecaade2015_53j9, c21c, ecaade2017_254mm, 600a, b71e, 6d26, sigradi2013_429p, 38d5, acadia15_483h21, 2de8, 9cf8, acadia15_443w18, 4f01, 2c43, ebc3, ecaade2017_046c, 8bbe, 985c, f8b8, caadria2015_073g10, sigradi2013_326m, 6a15, caadria2015_081x11, ac43, 6cab, f251, cd2a, 54a0, 014e, d25d, ecaade2015_309t67, c70d, cab0, f3d1, ecaade2015_237h54, d4f7, ijac201412202x1, 9e68, 8334, ae0c, sigradi2014_266e2, ecaade2016_018l5, bce3, 2c42, 4857, ecaade2017_013pp, 10a1, sigradi2016_363gg, f730, ecaade2016_040v10, ecaade2014_240c62, ecaade2017_175i, b3df, 9de7, 7143, ecaade2017_017s, caadria2017_003f2, 4e10, 7e96, c3d5, 9e06, 1892, 8a21, caadria2017_021c8, 25b5, cb1b, ecaade2015_206p45, 1852, 5927, 5cc9, 5ddd, 5475, 49b1, ecaade2017_019uu, 4104, de01, 5e7b, ecaade2016_017l4, d371, b967, acadia15_110x3, bfdb, efde, 7420, 11fc, 8383, c63f, 9f96, b583, 4c54, ecaade2016_087n24, caadria2015_084c13, ef26, 7473, ecaade2015_304f67, acadia15_223f9, e834, 29e5, f3a2, 1022, 37b8, ijac201614207d12, 5590, 85c6, 419f, caadria2015_078j11, fb66, cebd, 19c9, dfa1, c2fb, cfd3, ecaade2017_148qq, b395, 0b0d, 774f, sigradi2014_252t9, sigradi2015_11.165j25, d1fc, e63c, bf33, ascaad2016_007v3, e3c5, e3c0, fe1f, 03d1, 7a16, caf1, ijac201412202v1, 07be, ea29, 0f9e, 8cb0, b596, 2ec6, 3c33, 38ef, acadia16_342e20, sigradi2016_450tt, d3c9, 3276, 183c, 8ba8, caadria2016_559z23, caadria2015_178v26, 84ff, 2d13, 89c9, 49e2, 7adc, ecaade2017_172ff, f4f7, 44d0, 4eef, d623, 370a, ecaade2016_099n27, 585e, 7192, caadria2016_861d37, 8f27, cbca, 57f1, acadia14_619ao, e4ac, ascaad2016_008g4, ae69, caadria2017_041k13, df74, 7e67, 2344, c14b, 9eda, b7de, sigradi2015_10.138b19, ecaade2014_225o58, 7e4c, 502b, ecaade2015_199e43, a099, 585d, 0cf0, sigradi2016_446c, 2b58, 639d, bef4, eb80, e1b4, 0e17, sigradi2016_602h, ecaade2016_025e7, b34e, 8727, ecaade2015_35o6, 85a2, f747, fc3c, 21b7, f3a8, 22e4, 5407, caadria2017_118s30, 0962, cfc0, 6942, 2a40, 8c3a, 6f22, 9b4d, sigradi2013_429d, fe92, 038f, 5ecd, a67e, 8ea3, 1757, ecaade2014_226g59, ecaade2016_130y36, 4aff, sigradi2015_11.136o24, 9340, 271f, 810e, 2b95, 2b6d, ecaade2015_84a17, sigradi2016_625ss, ecaade2016_110f30, 4476, 87aa, 6fd8, d8ca, c238, 0f8f, c8c0, ijac201614201a6, b724, ascaad2014_026c7, 0cf2, sigradi2016_483jj, fcb3, 7df6, a4c1, ecaade2016_087v24, d573, 0dbb, e347, ecaade2016_151i41, 0d08, 9974, 0022, 0126, 04c6, e7e6, 7ce6, 6c56, 9c5b, 1402, ffd8, 74b9, a66d, e8bc, ecaade2014_173t42, ascaad2014_026w6, 53a8, 2b4b, 8e48, 9561, ijac201513206v8, 1e73, 326d, 5159, efce, 3777, c4c8, c716, 5595, de9c, bacb, 1a62, ijac201513104f3, 4015, a41c, cb5f, 5328, 1f5c, 3301, ab44, 68c4, 2c5f, a4ec, 5ead, 2d9b, caadria2017_096n26, ecaade2015_196l42, sigradi2016_383gg, caadria2017_016n6, a06f, 28c0, 375d, a45e, caadria2017_005z2, f7e7, ijac201412401g4, caadria2015_070h9, b6aa, 70c2, ecaade2016_108s29, ecaade2014_218u55, caadria2016_013e2, sigradi2015_9.347p17, ecaade2014_078t18, 1816, 56f6, 7e53, 8964, 14b0, 8544, a853, ecaade2015_86k17, 9396, 44c6, 49c5, ecaade2015_55p10, 227e, 83a1, b02e, e406, 3f8a, ecaade2015_206g45, d27a, f235, e563, ecaade2015_178j38, acadia14_153ay, ijac201412404y7, ecaade2017_108i, be88, 8aa6, ef08, 78e7, 3d02, 11c9, acadia15_223a9, f8a1, 8b03, ecaade2013r_003k2, 633d, ecaade2015_237d54, 8a6d, 2c67, 3812, ecaade2015_173e37, ecaade2015_158b34, 77a0, ecaade2015_53v8, f4e2, sigradi2013_414e, acadia14_479l, f2ea, 80c2, 5072, c2e1, cc94, 3108, 4d4f, ascaad2014_005c3, 3190, 7e1b, 830c, 7698, 6465, ab45, d3ba, ecaade2014_208b54, 4a97, 2d2a, 22ff, 7bc5, 5334, ecaade2017_057aa, 5002, 7248, 85bd, cbc6, acadia14_291ay, ecaade2016_048r13, ecaade2017_057gg, ascaad2016_053l21, cf99, 3096, 0e14, ascaad2016_003f2, caadria2017_174g42, ecaade2014_072j18, 8613, dda4, 6aa8, 82d9, f285, 7ca0, a3f3, ecaade2013r_013b8, 2cdc, f003, 9404, 2779, 435a, d8f0, d129, 6c0b, 19d2, 92d2, 6037, acadia14_177ab, 04f9, 0d6b, 5ab9, ijac201614302x1, f6d8, ecaade2014_143n32, abbf, sigradi2016_479ee, 22e8, 28a4, 4e25, 2c36, ecaade2014_224z56, 5939, ae4a, b5b2, 895c, c412, 5d2f, sigradi2016_360aa, 5917, ea9a, 5c6e, eec8, 0aab, 334f, b0fc, ecaade2016_095x25, 2840, 88b6, ecaade2014_175u43, e871, 8ca6, ecaade2016_162e45, caadria2016_703j30, 8bf1, f487, 2c2e, 08fd, 0892, 03e5, b33e, f545, aef0, 9c2c, 7c5b, caadria2015_126e21, ijac201412206b5, 6b94, sigradi2013_315b, fdcf, 5f1a, 8d85, 31e1, ecaade2016_072o20, 1b1f, 308e, e9ba, ecaade2017_288gg, ecaade2017_201e, 3b2f, 3d01, d417, a147, 2f4f, ecaade2015_202n44, 7d49, f666, ascaad2014_024w5, d7f5, 0607, 89fd, ecaade2017_122c, 6ed3, 6a8e, c346, 6a03, ecaade2016_106o29, sigradi2015_8.186l12, acadia15_451o19, eed0, be49, 4a04, acadia15_211r8, 4ee1, 6627, 9f1c, 51a4, ff19, fbc5, sigradi2016_450xx, 3764, fd27, ca2b, 823d, 8d89, 3636, 407a, sigradi2014_048x4, 5de6, 7eb5, 5569, ecaade2017_054oo, 4eff, f4bf, acadia14projects_601y, b1d0, ecaade2016_mrta66, 4699, b812, c053, acadia15_263c11, f517, d341, 6920, bc23, 6024, 4cbe, 082c, fe82, 5b66, 353f, a363, caadria2016_703l30, 8672, eae5, f160, d67a, a56d, 884a, eacf, b929, ecaade2017_302rr, sigradi2015_10.140h19, acadia14_661f, 0e72, 5758, 3c1f, 73fd, ecaade2017_026ss, 643c, ecaade2014_010f1, b8a5, aa96, ecaade2014_088g21, sigradi2013_401s, 69fa, 2b7b, f340, 7a4d, a4c6, 5e39, 4584, 91dd, 1d39, 9ccf, a5f5, caadria2016_003b1, caadria2016_187z8, 077b, 3ae6, ce5b, fa00, de71, d59e, 0d8a, ecaade2014_104t23, da53, 4b5e, ea63, 7b2a, 6bfa, sigradi2013_96, 029b, 47ff, 2aa7, 9eed, d310, 96ca, 7632, e7ca, ijac201412302p7, 9d5e, 501f, 8d95, c9eb, acadia14projects_549t, 8928, c647, sigradi2014_299c5, dec5, eb11, caadria2016_529k22, 0208, 17f1, ef68, 782e, e920, acadia14projects_63au, 82f0, 7f8d, cc89, 12ba, ecaade2014_012p2, 223f, fde6, ecaade2017_220jj, bf31, 8cc5, 718e, f834, acadia14projects_167t, 1e2b, caadria2017_110h29, ecaade2016_083d24, 8c6c, c0ef, 3693, ecaade2015_64w12, sigradi2015_10.267u20, 687d, 3b65, 395c, 0652, 35ba, 87e6, 8824, ijac201412403p5, ascaad2014_030x8, 0600, c7d6, 0529, ecaade2015_118w23, 7bb3, caadria2016_003k1, 04e5, 73af, 7187, beef, 8d37, ecaade2014_147y33, 798b, 45f7, 24a7, 5e6d, 0364, 35de, ecaade2017_033x, ecaade2015_193j40, 701b, 949b, ea93, 401b, 3e88, 388d, 333c, sigradi2015_10.309b22, 4a37, acadia14_661j, ecaade2015_332r71, 6141, 4519, 1bc7, acadia14_479j, ecaade2014_049y11, acadia14_463p, 694c, 10cf, efb6, ascaad2014_026a7, 2a3a, 31dc, a6b9, b65f, acadia15_263y10, fe3b, c009, d63c, cf61, 4488, acadia14_555l, 5229, ab2e, 2131, a71a, ijac201513205h8, 451a, 2bd7, 46a7, ecaade2014_053n13, ecaade2015_193y39, sigradi2015_6.387j9, 6296, db8f, fb54, 5dcb, 146f, sigradi2013_117k, 5f89, 0e2a, 2c0c, 5091, f84e, 3cd0, 166a, 0097, 0959, 12f9, caadria2017_005n3, 5e3e, 2f11, c9e0, 1c89, 7524, 94f1, f4d5, 8b50, ee3f, acadia16_98n7, 3849, be24, e3f5, 3d19, 0cea, cceb, 7265, 7cf2, d3be, 8705, 2da7, 0088, 78b9, e581, ecaade2015_228w50, 8081, caadria2017_185v44, f07d, 3259, 96ed, af9b, sigradi2016_407p, 5ceb, 0b18, 4013, ecaade2017_032h, caadria2016_579i24, 08da, 5426, 1e58, 85d0, 7b22, ijac201412407e1, sigradi2016_387yy, 823f, sigradi2013_400c, 1974, be0e, a355, ecaade2015_158i33, f788, sigradi2016_778rr, ecaade2016_120g33, 6848, 6a01, 7893, 26ff, 1346, b169, cbab, 71ce, 795b, caadria2017_063w20, ba6f, a6cc, ecaade2017_230vv, ba39, a05a, f2b5, 9b42, a985, a124, 5469, 144f, ef65, dd61, ec3c, ecaade2014_149i34, b03d, 0d9b, c48b, sigradi2015_6.327r8, 14c1, ecaade2017_149h, 60d8, f8d1, bd15, 0412, ecaade2016_018t4, 0e36, ecaade2016_126o34, c725, a85d, 5cca, b3cd, sigradi2014_132o1, ebf2, 7500, sigradi2016_510zz, ecaade2015_248n56, 4500, 2eb0, ecaade2014_224b57, 374d, d2f7, 2761, 73f8, 36a8, a858, 952a, 05a5, 0351, ecaade2017_152uu, e831, acadia14_291c, acadia16_332w19, 137a, d348, 48d7, f7fb, 1702, 177f, b2a5, ecaade2016_018j5, ecaade2017_042ff, 95e6, 4eb3, 93e3, acadia14projects_177ad, 8dbe, 3b54, b2d2, d4fe, ecaade2014_217g55, f072, be15, 9dd1, 0ad7, ascaad2014_004o2, 93de, 3ecc, 0c68, ecaade2016_bkos65, 6395, 2075, ecaade2015_129t25, a31e, 7b9b, ascaad2014_010r5, 0035, 87d5, 9bec, ff48, ijac201412403j7, ecaade2015_319d70, 43a3, 2195, 753c, 41f6, 599c, 8c0c, a905, e7ea, e515, 1199, acadia14projects_237at, 13ab, 7553, ijac201614402y1, sigradi2013_28j, sigradi2013_206, ccdb, 04d2, ascaad2016_003d2, fd4c, b492, 66cf, ecaade2015_127v24, ce35, ascaad2016_007k3, ecaade2017_215bbr, aab7, 5df8, d28c, 4940, a8f5, ecaade2015_92r18, 5fb0, de77, ecaade2016_007l2, afad, b6d6, b4bc, 6c25, ijac201412303b8, 26e8, 507c, 1ed7, bc11, 3a67, caadria2016_683l29, 2c44, ecaade2016_136i38, 0498, fd64, ecaade2016_221x56, acadia16_344y20, 8e8d, de24, 2866, e4c2, 9773, 5b8e, f4f5, daf6, 7536, ecaade2015_114k22, acadia15_284y11, 1b25, 2cd9, c078, 49d2, c20d, 205e, ascaad2014_004m2, ijac201614201m6, 9790, c295, e1cd, 4338, cfdc, 2657, caadria2016_755m32, 4aa5, c22c, 6ed4, 89c5, 1108, 83d0, ijac201614408h5, dc8a, 80fd, 5ae5, 92cd, d137, 4b86, acadia14projects_75ax, 55dd, cbed, ecaade2017_140pp, fa06, 86f9, 6cb7, 5e8f, f2c3, 2400, 81a2, 92aa, d68d, ijac201614305j3, ascaad2014_009e5, 3a57, d534, sigradi2015_8.264t14, c9f1, 5a98, 66d0, 9fb9, 6107, 6b9a, sigradi2016_615bb, cbeb, 2fb8, 4fbe, 7dae, d01c, ecaade2016_123t33, 8e79, acadia14projects_81m, ijac201513303p11, 05e7, ijac201412306z2, d476, 5f2b, f2ad, b6c8, 60be, fbeb, c72b, sigradi2016_625b, acadia14_609az, ecaade2015_215l47, 9ced, b186, 601f, bbaa, ecaade2014_208a54, 680c, 0482, 2d51, sigradi2013_326e, caadria2017_016x6, 1de4, b413, ecaade2016_216w54, caadria2016_517i22, 819d, c064, 82e0, b65a, eabf, dace, 2e53, bec8, ff4c, 69ba, acadia14projects_63am, 5bc2, ecaade2014_015p3, 103e, 9889, c17c, 1912, ecaade2016_074l21, ae42, 3379, 6954, 1236, ijac201412303s8, 6696, 16ba, 9847, 6294, 96cb, 93f2, c8f8, f03f, 8593, acadia14_33ao, 3295, sigradi2016_695p, ee95, a2c8, ijac201614103t3, ecaade2015_92t18, 8359, ijac201513105a5, 88b4, 9725, ff01, d068, fd39, sigradi2015_10.220c20, 2427, 3d94, caadria2017_094t25, bad3, e08c, caadria2016_301j13, cfd4, f332, 125f, 27f7, afbb, ecaade2015_240r54, 4340, acadia14projects_375b, a725, sigradi2014_345y8, ecaade2014_149z34, faf2, 779c, sigradi2013_359i, e475, 1b22, 43ca, 2cc4, 406b, 4ae9, d41e, caadria2016_683k29, dad5, cb93, 81d3, caadria2015_108u16, caadria2017_021f8, 9ec4, ecaade2016_077v22, b8bf, ecaade2016_043c12, 4182, aa62, ecaade2017_198r, 1ec7, fe35, dbe2, 0fd3, 8a36, 36d8, 0904, 5265, ijac201513302m10, 5936, 4ede, 82da, 75fb, 52ee, acadia15_483a22, ijac201412402j4, af17, 6497, 4075, ecaade2017_255p, b510, acadia15_137c5, 62ba, caadria2015_150w23, 1893, 9b89, ecaade2017_129kk, a910, 16d8, 18f2, caadria2015_209x31, 3b4c, ecaade2017_027c, 5fcd, a119, 935b, ce2d, 8279, 517d, daa4, ecaade2017_041o, sigradi2016_408cc, 0684, 8628, f7ee, d5a3, 4b10, ed1d, e59b, 199f, 8e6c, 17bd, e962, c9af, 3788, 3346, 072b, 5d6f, acadia16_34c3, 32a7, ascaad2014_029n8, acadia16_488t28, 5fdb, 040d, 94f9, 3c8e, ijac201614207l11, 9eee, eaf6, ecaade2015_130b26, 41a9, 3ad3, 8376, 92dc, 2fc2, 2c2a, ecaade2014_085k20, ecaade2015_248x56, 3b1f, ee4b, 33cc, 2db8, acadia14_145m, acadia16_152c11, 9fcc, 43e8, sigradi2016_364oo, f26f, 7eda, 091f, 5dc6, 1ed1, 2bdd, ba55, b1b4, 436f, ecaade2016_067h17, f659, 15a9, f9a3, 1249, 9927, caadria2015_064v7, 4b3d, 0949, sigradi2015_6.327s8, sigradi2013_46c, bc80, sigradi2016_534xx, eab6, 466c, cd82, 4fae, 4e28, b283, 7a20, ecaade2014_146t33, 225d, 999f, ascaad2016_054r21, ecaade2016_223g59, 443a, c933, 55fe, ecaade2017_ws-archieduw, 5e68, 85ef, 70b4, sigradi2014_074s6, ecaade2015_314l68, af4f, 9c49, 3bf4, 329d, ecaade2015_130a26, c682, eb4b, effd, caadria2015_086m13, 21d1, a992, 16e2, f12b, 65e4, 58bf, sigradi2015_12.167j27, f5e6, c6e7, ade4, sigradi2015_8.186d13, 01cb, 8d04, b36f, 0cc7, 6ec2, acadia14_135w, 4339, 4166, 7c67, cb41, fa25, ijac201513306a13, caadria2017_055p18, 38e0, caadria2017_155p39, d5e3, acadia14_101af, 9b87, 55f6, 65d4, 9ff9, 00a6, sigradi2014_075f7, 3de0, f22c, babc, c860, 5b70, caadria2016_487h20, b237, d517, c060, 99e5, ecaade2014_052u12, 669d, ecaade2014_138o30, f64b, ecaade2014_071a17, d490, e266, 103f, acadia14_627e, ijac201412301l6, 1a4c, 990d, d5be, 2e68, 9ed1, ecaade2017_148xx, ecaade2016_127b35, 39f0, f087, 450e, ascaad2016_010s4, b0f3, f981, ecaade2017_156v, a75a, 6cf7, d86d, d37d, 25f5, dfcc, f9e3, sigradi2013_52f, ecaade2014_149e35, caadria2015_064n7, b5a6, 2704, 5d74, ecaade2014_046n11, 0f56, ba66, ecaade2015_155l32, c4c4, 280f, f3cb, ecaade2017_203vv, ecaade2015_320p70, 4658, 44ec, f799, 0a72, 13af, 6f33, ascaad2016_011k5, c888, d51b, 9c9e, caadria2017_142l37, ecaade2015_61w11, 57a1, ijac201614201i6, b57a, 6312, acadia14_23ab, 8a56, f331, cd19, sigradi2015_6.329y8, 76b2, 01ea, 1e7e, sigradi2016_537qq, 5598, caadria2017_070p22, e180, sigradi2016_360w, 4a47, 8390, caadria2015_188s27, c84e, ce0a, b632, cf15, dbaf, 35b6, 068c, ijac201614103i3, ecaade2016_055g14, ecaade2015_170w35, 556a, 04a1, 3976, ecaade2016_083c24, 5b79, ascaad2014_029t8, ce59, ecaade2017_199t, 2c9d, e231, acadia16_402o24, 04c7, 3dec, 6015, f1ba, caadria2016_445a19, a14d, a01f, f9ad, 7d82, caadria2015_049y5, 5580, 8889, caadria2016_529u22, e868, ecaade2014_196d51, acadia15_173v6, sigradi2013_315, ascaad2014_017r9, 8655, 4299, 4993, f1ce, 0890, 7c4e, db7a, caadria2016_477d20, 149d, caadria2015_208i31, ecaade2017_007a, fab4, c709, 8be3, ijac201412203c2, 33c2, 1149, 0406, 954e, 9750, sigradi2016_647mm, fa50, 29c3, 4f92, 9bba, 2569, 661c, ascaad2016_041p16, 0bbe, 0e1b, 7a05, 8b32, f330, 61ed, 4c38, 8758, caadria2015_087n14, 0716, 2eb4, 0821, sigradi2014_263j1, 8dee, 9878, c0f4, 9389, ecaade2015_319b70, ecaade2015_122i24, caadria2017_047x14, c5ba, db52, 0a0a, 3ca7, 1af8, 8a52, 15ad, 10af, 3ac5, d857, 9565, caadria2015_067j8, 5c5e, f707, f5a2, 95ba, 54d9, 4689, 65cc, fb41, 0ca1, sigradi2015_11.166w25, 1006, 4052, caadria2016_085h4, sigradi2013_131f, 1e27, caadria2016_861i37, 739d, f242, 7262, 7c5d, ecaade2017_143o, ecaade2016_038f10, a191, 7cc2, cfa5, caadria2017_069v21, sigradi2015_10.220g20, c17a, e0e5, 006a, 4aa2, ascaad2014_018y1, 4ec0, ijac201412406k9, 4f69, b4dd, 8e23, 1805, b914, caadria2016_373l16, 5605, 8cb8, c8b7, bf72, 267e, 83ff, 6c9d, sigradi2015_10.7h18, sigradi2014_114n9, e640, 00d1, ascaad2016_045e18, 3b58, ecaade2016_075i22, 988b, 0af3, ecaade2017_293kk, ff8a, 451d, d14b, ijac201513102v1, acadia15_451i19, 3ea9, ecaade2014_024a7, aeb6, acadia14projects_281ad, caadria2016_095s4, 8a4b, cf7b, 7124, acadia15_357k15, ijac201412303n9, sigradi2013_215v, ecaade2017_009y, 55ad, sigradi2014_232v8, ad6b, 5554, ce8b, c500, 35ad, 2809, eb34, ecaade2015_180b39, 8ce9, 7191, a0bb, 3bfc, 8ba1, aecc, 456f, 0e5f, 5,7e+10, eb67, e0a0, ac19, sigradi2016_771u, 84fc, 6780, 6b45, 67e4, 7ba0, befd, 954b, c16d, c176, 5149, 3188, ecaade2017_105oo, 486b, 4b69, 6fe5, 63ca, 4f43, 9f16, ed92, 06c9, 0046, 6d71, 8326, 3404, b865, ecaade2017_169kk, 24dc, 4144, d959, af27, 92a2, ijac201614102x1, ascaad2014_012l6, 4d5f, sigradi2016_560dd, ecaade2016_129x35, fb77, ecaade2014_030l8, ecaade2016_230k62, ecaade2016_228k61, 9100, 778a, be03, ecaade2014_065b15, 68c8, defa, 08c4, 77b2, 5aa3, f27e, 1194, ecaade2014_214x54, f8af, ecaade2017_079w, 6604, 74dd, db6e, sigradi2013_425s, 4e80, c593, 00cc, sigradi2013_41e, d277, 5c3b, acadia14projects_463j, acadia14_579d, 9239, a21d, f98d, e64d, 2eef, 819f, ecaade2017_215tt, ecaade2016_006v1, 976d, feb2, ecaade2013r_004c4, bbf4, a33f, 6861, acadia15_243a10, de9f, 2e99, e3d0, 5b41, 64df, 7584, 5897, 06a8, ascaad2014_024a6, ecaade2016_210b54, 61f6, 848b, 91ec, 6fc6, 76b4, acadia14projects_33an, 7af9, eddb, 8487, a5e5, 705e, caadria2015_209e32, 6e91, d045, 2acf, ecaade2016_123f34, 5275, 8922, 12e0, 8ee2, ascaad2016_046r19, df7a, 572e, d353, 9c8e, 3e1f, sigradi2014_099t8, 5626, ecaade2014_186w47, 84f6, e7d0, d86a, ecaade2016_119a33, 07cd, d7bc, 9b6e, db55, ef59, ecaade2016_018u4, ecaade2014_224c57, 9092, 7912, 748f, 1188, 864a, 96d7, 3a7c, 6275, 9e36, f497, ecaade2013r_008o5, c88f, ecaade2015_225g49, eb7a, caadria2016_601d25, d3d6, ecaade2016_073u20, caadria2016_259s11, c953, acadia16_88k6, de69, 2b02, ab98, b3e1, ecaade2017_077yy, 2996, ca88, 8e54, 5578, 578e, 6b4b, 95ca, 15cf, d642, 1aec, 15cc, c855, f368, baa9, 7541, 7afb, 4bd4, 9d1c, 865c, ecaade2017_215ff, sigradi2014_291m4, 829a, 98ce, 99fd, ea32, c6cb, b693, b191, 11f0, c8e3, b4b8, 2daf, sigradi2016_564jj, 6de6, d376, 650a, 4aea, 51bf, 3df9, d660, sigradi2013_234g, 48eb, 2a1c, b4ed, cc4c, 2205, ijac201614305o3, 7d1f, 3efa, 1cb5, f1d5, 0414, 8f14, c59c, c629, sigradi2015_3.190o3, eb16, 614c, b94f, 7060, 0055, 78e8, 35c7, ecaade2016_042j11, 903a, 8b59, 3bc5, b015, 8aaf, ffac, 0a7d, f270, ed1a, 7f96, 1126, 6c12, e22d, d307, 9620, acadia14projects_167ac, caadria2016_135d6, c01c, 81c3, ab14, acadia16_478f28, 4b3a, eaf9, bab5, ijac201412408m2, 912b, de8f, 57c3, caadria2016_819u34, db01, ecaade2015_114y21, 57bb, 15ee, 8b13, 9ef3, cfc7, ecaade2014_044k11, c4c9, b999, 139c, 41d8, 36a6, ijac201513201i5, caadria2017_129p34, f949, ascaad2014_016d9, e8e1, caadria2017_185z44, 6c6a, 3a0c, 7a8d, 7065, b782, ecaade2017_029dd, 55f0, 2f93, 7550, sigradi2013_200d, 2a80, addb, 4192, sigradi2014_132t1, 7f58, acadia14projects_709am, 3217, b756, 92bf, ecaade2014_184e46, 9a89, 2f3e, 014f, 6963, acadia15_195z7, f92a, ff99, dcc4, 59fb, caadria2017_055m18, sigradi2013_30, ecaade2016_158e43, 240c, 06b8, ecaade2014_031t8, ad06, 7b84, c359, 889d, 240b, 44fe, caadria2017_028z9, 1495, c9c4, 7e9e, caadria2016_497w20, 7993, c16b, edcd, 012b, 8c8b, 15af, e84d, 826c, ecaade2015_81s15, 2626, caae, 7282, d01f, 1e09, f756, 18ce, 3274, caadria2017_041c13, cfeb, ascaad2014_019r2, 8557, cd70, fb7d, 9255, 2119, 7b1f, ef90, ecaade2017_228s, b249, 95c7, 2d7a, f24b, f55b, 4c48, 926b, 5850, ascaad2016_050x20, c101, 7ecc, sigradi2013_189g, 01db, ff87, d17a, c782, 51c7, ef89, ecaade2017_199bb, 0f44, abe9, bd5b, d725, caadria2017_051m16, 8000, 690c, fda0, b9c9, acadia15_395e17, d5f9, 1bc6, 8090, f890, 6b59, 7162, fc43, e422, 6ad5, 8f4b, e927, 37a8, 4e26, ecaade2014_092c22, 5c5b, 1c10, caadria2017_079y23, 7f56, e5c6, 6bde, f454, 88ce, 62b4, ecaade2017_085f, 5c3d, 12de, 9fb5, bf2f, 8bc8, 8369, e0e4, ecaade2017_056zz, ce24, 4ddb, 484c, f5cc, 80fc, 3917, d63e, caadria2017_046n14, 4ded, 5c10, ascaad2016_058g23, ecaade2015_233a53, 35d1, fdf9, d1fb, 2011, cda3, 852a, 1c78, d468, 2542, 306e, c66a, f564, af55, 82b9, abff, fb4d, ab82, b0c6, d72f, ijac201412303f9, 00af, 51b9, f137, a43d, c8b9, 118c, 0dd3, e28a, ecaade2017_198ss, 9033, ascaad2016_050w20, 7bb8, 0030, ecaade2017_006q, fefe, c96d, caadria2017_048s15, 255f, d629, acadia14projects_699u, 979d, d876, 5069, a7e1, 0de0, 450a, 4461, fd3b, f7e5, e01d, caadria2016_333x14, c663, sigradi2016_637s, 2247, 1a3d, sigradi2014_281h3, 98c2, 4400, 1031, acadia16_8d1, 10ec, e2c0, 8980, 90e7, 8fcb, 0166, sigradi2016_470x, 9be4, 42dd, e00c, 75f4, f4cd, 79c1, 0249, fc89, 015f, d015, b52d, ecaade2017_294qq, b2cd, 1b3d, 27d4, bf5e, 96e7, 3c32, 8268, 55d0, d1d3, caadria2015_194v28, 1857, a582, 9e38, 04b2, 150c, 6d02, ce11, sigradi2016_470w, 0b07, 33a6, f1ed, 3382, 06f1, b4bd, 42b9, 1e1f, a902, f61d, 0c67, bafa, ijac201614402p1, 8635, caadria2017_008b4, 66ae, acadia14projects_719o, 1608, d592, f502, f07f, d738, sigradi2015_8.41v10, 127b, 680d, 1771, fccb, ijac201513306c13, b1d4, a286, cf34, ad50, ecaade2016_123j34, 64c2, 0627, fbb7, da63, 0961, 7a82, ecaade2016_073x20, 1975, 94b9, ecaade2015_284b62, 3d30, 1fed, beb7, d863, a8e2, 9695, 7688, a952, f87a, 788a, 8903, 2dd3, ecaade2015_207k46, 9f66, acadia14projects_531k, 178a, 533b, acadia14projects_63as, sigradi2015_10.140p19, ecaade2014_122b28, 4403, caadria2015_208z31, e221, acadia14_117d, sigradi2014_164i4, acadia14projects_257ad, b6b1, sigradi2013_194s, 9308, b347, ecaade2013r_019a10, da57, 8b68, a7fc, 8e62, b077, 3858, 9ccb, eeaf, a79c, ea42, 5c49, f811, 2ec2, 2462, acadia14projects_531o, 8a77, dc1b, 3f67, 0d6a, af80, b597, e512, ecaade2017_164v, ecaade2015_94c19, c34f, 4dbe, 4055, ffb7, ecaade2013r_002w1, 9771, 7432, bf58, a13f, b39e, bfaf, 9a24, 7564, 0709, ecaade2015_127g25, d1f2, e263, a188, 8343, 5b83, da10, 5326, 64b1, 98cd, sigradi2014_186i6, 0d0e, eb72, ff43, 151c, 446e, d15b, ecaade2014_240e62, 83e4, b1df, d763, caadria2016_621u26, 76d1, 5e30, sigradi2014_141r2, 87af, ascaad2014_021c4, 1c61, ecaade2015_221t48, ecaade2016_154m42, 5eb9, 6c10, fd60, f193, b87c, 449b, ead0, dd7a, baa0, 0695, 6e0b, e59a, 8982, 6212, 2c34, 9933, c578, d1ae, 9c1c, 9181, ecaade2015_152y31, 3a64, ecaade2016_040p10, 8c49, 10e3, 3231, caadria2015_064l7, sigradi2014_221h8, f724, ecaade2015_225p49, d164, d138, 34ab, e0e6, 32da, eaea, 5e4c, 207e, f261, 2443, 468c, caadria2017_134c36, 4b22, caadria2015_126l20, 7d01, ecaade2016_230s62, 423b, df02, 5baa, 4adb, 1b53, caadria2015_073m10, d09c, a01a, a3ae, 37fe, 8491, 4c65, 8018, 0552, 606c, 52d1, ecaade2014_220g56, b3db, 52e8, ijac201412307h3, 4ef8, 8890, acadia14_111h, 9640, ef38, 4206, b847, 1e78, 39f2, cb3f, 540e, 5142, fe69, 16d4, 17f0, ecaade2015_200n43, ecaade2017_194y, cd88, d8b1, 1cb6, 57c6, a891, sigradi2014_345p8, f0e7, 28ef, ab63, 87c4, ee71, d6bc, 760e, caadria2016_197i9, 355f, e623, acadia14projects_681au, sigradi2016_420pp, 390f, ecaade2015_129p25, 33ca, 22ae, ecaade2016_106g29, 2a93, a4ac, 9900, e1a6, 222a, 7e7c, a49c, 0b96, 1d72, 7a58, caadria2016_457n19, 5ade, 7d1a, 62f4, ijac201614102w2, a17e, 7919, sigradi2013_267c, 1cb8, 25da, sigradi2015_3.221z4, 08af, 5180, ecaade2016_230b62, caadria2016_045i3, 7c98, ecaade2017_189zz, 2624, 7b52, 4a49, ascaad2014_014o8, 32cf, 17c6, afe0, 67bb, f2f4, 9ab7, 5118, e014, e442, ecaade2014_240l62, 40b0, ecaade2017_173rr, 8589, 66d3, f32b, cc1f, 01e4, fe1d, ecaade2014_195o50, 0146, acadia14projects_409l, 0515, 04a2, ecaade2014_195y50, acadia16_124e9, ecaade2017_308dd, 262d, sigradi2013_386u, 9f4a, 9232, c420, 5080, 36bc, 0099, 222f, 1f4c, fa74, 0b3b, 130d, ecaade2013r_006v4, 875d, beeb, 5d8f, 0f5f, a2a9, 6faf, bade, 8a65, b17d, 1cb2, d405, dba3, 14da, ecaade2016_130c37, 1ca4, c69a, acadia14projects_291d, 2f89, 725c, bcb6, b454, 20a7, acadia15_110f4, 6b48, 73ae, 652f, d83e, d67b, acadia16_342c20, c67a, 1a86, 4322, 24e3, dd9b, ecaade2017_227r, 7341, acadia14projects_153an, 28b4, a070, caadria2016_033v2, bb59, dad8, 5daf, 0fa4, 00a9, a09a, 5e4a, 983a, sigradi2015_12.107f27, caadria2015_164h25, b2d0, ecaade2015_302j66, 9055, b85b, 9819, caadria2015_012e2, 9a90, 5d52, ecaade2014_038a10, 71ea, 4846, ecaade2013r_009m6, 5b52, acadia15_223g9, ecaade2017_134s, 4927, e919, 09cc, 7036, 8322, d340, d5d1, 69c8, 8038, acadia14_589h, 2971, de6f, a40c, acadia15_417g18, b3e9, c5f1, caadria2015_015d3, 35da, ecaade2015_139a30, ecaade2014_015v3, 6e9e, sigradi2016_792e, cc19, 48e7, ecaade2015_59k11, caadria2017_030u10, 1700, 809c, f632, 1512, 3a8f, d4d2, 2bdf, 9b2a, d41b, c102, acadia14_135o, 7cb4, 40ea, d289, 7e0e, acadia14projects_565z, 289b, 2bbb, ecaade2014_140a32, 7bd5, ecaade2016_111s30, 01e3, e1a5, 24f5, sigradi2016_805gg, ijac201412203b2, 5319, sigradi2015_8.289e15, 1358, caadria2016_301h13, 57b7, 1132, 5544, acadia14projects_81j, acadia14_375d, ecaade2015_285s62, ef53, ecaade2017_152vv, 8f8e, e367, ec19, 6a76, 2768, 1c7c, sigradi2016_448s, ijac201614302j1, 5591, b90d, feb4, eab4, 5ca9, 83b4, 16df, 6b19, ecaade2017_149k, acadia16_214y13, 3734, a487, 5ffd, a5db, db1d, ae6c, 903f, 473d, 5832, acadia14_497aa, 01d5, df80, d5d8, cef4, 3b3f, acadia15_243e10, 712d, acadia14_339ax, b663, f54d, f9bf, 4cbc, 722b, 68ba, f684, ecaade2015_195m41, 2e2b, acadia14_33af, 04f8, 451c, caadria2017_047w14, f6f7, b40f, 36db, acadia16_154l11, e0ed, c840, a8e7, acadia14projects_23y, 44d4, caadria2015_084z12, acadia14projects_601aa, ef2e, ecaade2016_019m5, ba9a, 8373, ecaade2016_129n35, c23e, 3783, f94c, 7949, ecaade2016_121s33, 20b0, 56db, ef4d, e022, acadia16_88d6, 66e7, 8232, de68, e807, ecaade2014_072y17, a623, 7151, ecaade2017_053s, 8eec, acadia14projects_691ax, ecaade2016_151j41, 02e9, ijac201614401e1, 8e29, 9e3c, de7b, 6e0f, 3ac6, 0921, 6473, acadia16_12j1, f020, ec7e, 7b30, 4c04, ascaad2016_009n4, sigradi2014_032o2, d4a0, c329, caadria2015_150x23, 149b, acadia16_298j18, 950c, 5b31, 5610, 4137, e6d1, 45d8, caadria2017_021p8, 4eda, caadria2017_175h43, acadia14_579m, 2148, ecaade2015_217i48, 02b3, cb28, ijac201614102u2, 2366, f3a6, a769, f101, c7b3, e529, 7860, 9b01, 7a18, ascaad2016_045l18, 2a8a, 8c10, 2b7c, e6ac, cbf4, 5ac5, 07e1, acadia14_579k, c185, ee80, ab4b, caadria2016_497d21, 985e, 363e, ecaade2016_203e53, caadria2016_405k17, 2324, 74ba, 79c8, sigradi2015_11.136r24, 8770, 0586, ff2e, 307b, acadia14_311x, 6c74, 638f, 8abb, b16e, 7365, 6f28, acadia14projects_339ap, ecaade2015_287o63, 5887, a6bc, e887, 3e17, acadia16_12h2, 824c, 9273, 6516, f87c, 19b0, d401, ijac201614407l4, 6a23, 3ecd, fa54, 6856, 7b7f, 2dbb, 06e5, 9691, 6c7c, b2d5, a572, ecaade2017_056d, 3a98, e2a9, 7200, 2736, 9b77, 494f, 7713, 760a, b52a, eb49, d478, aa83, b339, 70d5, 7ef1, caadria2017_015y5, 6cc6, 9cd2, 2517, 9970, ijac201513203e7, 7f7e, f4a5, 0e96, acadia14_75aw, b793, sigradi2014_284c4, b43f, 9cfe, d06e, fdac, ecb0, 329b, ecaade2016_ws-intelligentw68, 1541, 46c4, a7b9, ascaad2014_014p8, b0fe, 6094, c865, 0a2e, 9fc0, d9c8, ecaade2014_070n16, 7f73, 3194, 851e, 4934, 8e3f, acadia16_344a21, c3bb, acadia14projects_153c, c958, 07df, 1c9b, 8411, f007, ecaade2017_290vv, sigradi2013_327s, 6aa3, ecaade2013r_005i4, e869, 6520, f9b4, 45bb, 8b1c, d242, 9063, ecaade2017_105mm, 13fc, 78fe, 42d4, caadria2016_839n35, e3bd, ddf7, caadria2016_405f17, ijac201513103y2, ecaade2015_294m64, d49f, 0d6e, 1b3c, 2d16, c910, f170, c8b1, 080f, 22d0, 9296, a6e9, acadia16_270g17, 9081, c858, eb08, 7c6e, acadia14projects_111l, ddda, 5bd3, 80ac, ad53, ecaade2017_199cc, 91fd, 6cd5, ed34, 3c48, afc6, caadria2015_033b5, 687a, acadia14_375p, 4b0d, a49a, 506d, b3d0, ef16, 8df7, 24fd, d205, c99f, 3442, 4057, caadria2016_673d29, f908, c585, acadia15_483t20, 9419, 78e0, 1864, a6a4, 03c9, 2a19, 395e, ef64, e242, 5d97, b4f7, acadia14projects_281s, caadria2016_229c11, e50b, d84b, acadia14_247o, 8102, acadia14projects_655ad, f734, f005, caadria2017_096s26, caadria2016_435m18, c27d, caadria2015_181c27, 3106, 1a2e, bde0, bf6a, 7856, bd78, 5a97, d055, e027, ecaade2017_051o, 7cfc, ecaade2015_173k37, f59a, 7909, bee6, 42b7, 9341, 5004, c219, 414e, 6863, d038, 8cf5, 6fd1, 0047, a2f1, caadria2017_174h42, 0e44, a2e1, ecaade2015_17i2, fcc2, 98e0, 5760, 58eb, 0021, 85b4, 5ae1, fc73, b4fe, 0f59, 597b, 3097, ef7f, 9fd5, 105d, sigradi2016_446a, 7ca8, 9a47, c9b7, ecaade2017_202p, c6ea, ecaade2017_051dd, c939, 43fc, b2f2, sigradi2013_429a, ecaade2017_003m, ecaade2016_182m49, ecaade2015_73f14, 337f, f3eb, c8e4, dadb, 231a, acadia16_130r9, 9903, acadia14projects_579f, acadia16_98b7, 114a, f0ec, 9459, acadia14projects_301ax, 7ff9, 23de, ijac201513302a10, df8f, db5c, c44a, 557e, ecaade2015_241n55, acadia14_389a, ecaade2015_318z69, 2368, 26cf, ecaade2016_046x12, 20d8, ecaade2017_109aa, 4e89, ab22, e9d0, 157a, 3ce8, d1eb, ed2e, acadia15_81w2, 5f7f, eec2, ascaad2014_028u7, 5af6, f095, d58d, acadia14_247y, bca3, 3dce, e90b, caadria2017_047g15, 02de, 3051, da54, 3785, 3054, ecaade2017_072c, 588c, 9f4e, 0c28, acf4, ecaade2017_213j, 2925, 5d98, sigradi2015_4.219c7, c2fc, 3562, caadria2015_164j25, acadia14_145l, b154, 5705, acadia14projects_691au, 46d9, ascaad2014_005f3, e523, 6881, f737, 3a22, 6def, ecaade2017_069cc, d25e, e71e, 5231, 9c23, sigradi2016_777q, caadria2017_070f22, b4c9, acadia15_431n18, ecaade2016_017r4, sigradi2016_636n, caadria2015_030k4, 2668, 62d8, 5fb9, 29e9, f3bd, caadria2017_027r9, acadia14projects_219b, 846c, ecaade2014_180n45, 318e, 99d7, 8b5c, acbb, d268, 162b, 4847, 9887, 7e35, ee9f, 2142, ecaade2016_078l23, acadia16_10f1, f8a2, 9d3a, d394, 2666, 5026, 8fc5, e023, ecaade2015_53g9, c76f, df0b, 37ad, 0fa0, bc8c, ecaade2015_119f24, 55ec, 9a43, 12e2, 5809, 7369, e8cc, 7fd8, 9dbc, 1978, 394c, sigradi2015_8.276x14, 70dc, 6e03, 5f77, 769f, ecaade2016_113x30, 463c, c178, 34db, caadria2017_003s1, 723e, b608, 80e1, ff52, ea5f, 047f, ecaade2014_089o21, 8be2, caadria2017_051r16, bdad, bc8b, ebe8, 0e7e, 2681, 6e80, e1b0, 7184, cec8, 8f7d, f200, 8778, 655a, e70d, 316d, 7827, 56b3, c4d6, 06c8, acadia15_431h18, e35c, be68, 1658, 034f, 1547, f3f3, 10fa, bc31, c7df, ed14, 770b, ecaade2015_152v31, ecaade2017_225m, c4e0, 77c1, 4efc, 7230, 1521, caadria2015_126s20, 52fa, 0ebe, ecaade2015_136r26, 7a09, 9d20, 1652, 802c, cf1a, ecaade2016_224y59, fb01, f609, 34f2, caadria2015_119x18, e45d, 6c33, cf1e, acadia15_110y3, bbc9, dc41, 130e, 4d4b, 0baf, ed8f, 4d31, 26e0, 2dc2, 78be, 315e, 3204, fc50, ijac201412205o4, bfd2, f011, 8177, 154d, a507, e8f6, 84d1, 21d2, fb56, d91d, 2e75, 990c, 8061, ecaade2015_171b36, caadria2016_291n12, ecaade2014_070s16, e873, 3d5e, c36c, 200f, 7ca7, bc1d, 5801, ce63, 512a, ecaade2017_277ww, db04, ed87, 3811, 71f7, 805e, 03c0, caadria2015_130e22, acadia14_339av, cf53, 57db, e57a, 5ed4, sigradi2016_381l, 7d55, adf4, 7203, d5a5, bf2d, ee4d, acadia16_154d11, 87c0, 7478, 49a0, ijac201513205g8, 80b9, a456, 2d0f, be91, a180, 3897, bddf, 0cf8, ff6e, d590, eca9, e2a5, af56, d817, e1be, d5d4, 858f, a510, b5f5, b07c, acadia15_251p10, 1b8c, ab8f, ecaade2017_302kk, 4c3d, cfaa, ecaade2017_006ll, 58f0, 42fe, b780, 971f, 868d, ascaad2016_023b10, c6be, 6196, 9556, ijac201513305s12, ee55, 3ca5, 0887, 92e2, 1803, d480, 54bc, 61fa, dce0, dc4c, 5c51, 3821, fb74, 6e8e, e284, 6f1b, ascaad2016_052g21, sigradi2014_144a3, a296, 69a8, ecaade2015_268v58, 0f23, 0773, b590, 4e01, 742f, f23d, ecaade2014_233x59, e215, 12be, ecaade2014_130a29, acadia14projects_463t, 55e1, dfde, b7f6, d75c, 96ee, d31a, sigradi2015_4.52l6, 8b14, 3000, 0f3c, c3e9, 6e6e, ca9e, fdc5, 138d, 6f23, 72b3, c487, sigradi2013_234f, 946e, 0891, 5c63, 611b, 70d6, 16c4, ecaade2016_162j44, 078a, 1c51, dfc5, acadia16_298k18, 403f, cbaf, 5f00, c305, ecaade2014_089z21, ec51, fecb, 7c06, c8db, 9abd, babf, 95fd, 320c, 1b38, c2fa, 4e56, 2d55, 45d9, 5c2b, 9c71, 05ad, bd86, 4898, 472d, bc89, 7ac8, sigradi2016_544c, a26f, ecaade2016_tkoe67, sigradi2015_9.347k17, ecaade2014_168n41, acadia14_637ah, 393c, sigradi2013_200, 976f, f4f8, 7975, e261, acadia16_62s4, 7561, ecaade2014_042m10, 693e, 234d, 636e, 83f9, ecaade2015_317z68, acadia16_206j13, 4cb7, a5a5, ecaade2015_161d34, 3a79, d073, ecaade2017_013tt, 2082, 03cf, 93b2, ecaade2017_308w, sigradi2015_13.181s28, 1319, c124, acadia14_479r, 3b76, caadria2015_203c29, 4c9e, ascaad2016_054z21, fef9, 4a78, 42ee, 20a5, f9be, ecaade2013r_001c1, ce7c, ecaade2015_18a3, c35a, 9a21, 9a29, ijac201412204y2, 80f2, 9b22, 82d2, caadria2016_321j14, ecaade2017_089dd, b73c, 0106, 1ab7, 6359, sigradi2015_1.320i1, 6352, caadria2016_229a11, 022d, 7d19, sigradi2013_112d, f477, a298, 36be, 34bd, acadia16_308v18, sigradi2015_8.47g11, e4a7, d80d, 5b3e, ecc8, 55ae, 60f3, 3697, c485, ecaade2016_075x21, ecaade2014_035w8, 6740, aa32, 3358, ca04, ecaade2017_232e, 7011, a578, sigradi2015_sp_11.303r31, 54c4, 102e, a6dd, 7d92, acadia15_47l1, 35a2, 6bb0, 2dfc, 3ef1, acadia14_497u, e09d, 2dc7, 9150, acadia14_33am, 6bff, 58f7, 5d88, ecaade2014_195x50, b072, f3d4, 1300, 459b, ecaade2014_182w45, 5ed7, 8d80, 1b46, 229b, bf74, 9a1d, 8775, f4d4, b6f8, 8d3c, ad79, acadia16_372l23, 7de0, 911d, 4bce, 5150, ecaade2014_155x37, b567, caadria2017_124b33, sigradi2013_330, fe5e, 3d54, fa95, ecaade2014_009a1, f41f, sigradi2014_128h1, 47b8, c30c, 235a, 90c7, 257d, ecaade2016_168j48, 4382, 7f9e, c64a, ee25, a92d, b313, 7f77, ecaade2016_011f3, eb15, 5dfe, 8202, acadia14projects_589a, ceef, 285e, ea83, sigradi2014_152v3, ffde, da83, ac06, 2dcf, 1df8, 88c1, 458c, 62bf, 18ea, 9ebe, sigradi2014_252u9, 165d, abbb, b775, 2754, ecaade2016_037y9, 60f1, sigradi2016_564kk, da45, acadia14_517t, d139, caadria2015_030l4, cbb1, 2bcf, d6c2, c9db, a1ad, 0244, 4636, c779, caadria2015_203o29, sigradi2013_74f, b3a4, 6739, 1012, 7d21, 307d, 5e61, 8698, 4872, ad23, ecaade2015_265o58, ce74, cece, 7c25, 0eee, 21ea, af39, ecaade2016_169n48, bad0, sigradi2013_28s, d02f, ecaade2017_265k, 487c, cbef, 003c, 72ce, 03ea, 3bc6, 9a09, ae1f, 911a, bf25, 68b8, 5859, a5c3, aae8, 3a94, ecaade2015_158s33, faba, 1b9f, 28d4, sigradi2014_049f5, 3794, 1cab, 996e, 46cc, sigradi2013_238, sigradi2013_42, 41fd, 9853, caadria2017_040n12, c6df, efdd, 5dd9, c9be, sigradi2016_568mm, f809, 2d14, 05ac, sigradi2013_366d, 57e7, 72ab, 0440, 1f32, 5889, caadria2015_190l28, bde8, acadia14projects_609av, 5cad, 3b30, a2f8, 26cd, sigradi2014_330e7, ecaade2014_112l26, ecaade2015_200r43, 1831, ijac201412303j8, acadia16_470h27, caadria2016_713b31, e921, 4b6e, 0d4a, f153, 9ce8, sigradi2016_773x, ascaad2014_017c1, b75e, 01f2, f2b0, b478, d51a, b8b8, 951c, 3b5a, aba9, 5d23, 5a78, 54bd, 4b8c, acadia14_627f, f255, acadia14_135j, acadia14_463as, fe50, 8c93, ecaade2016_ws-dleado68, ijac201412401v3, 8cd7, 65d8, 6a31, 033d, ecaade2017_228w, f43f, 59bb, ecaade2014_138f30, ecaade2014_206u53, 0389, a869, 87d6, 6074, 4c25, ecaade2015_15c2, 094c, 74de, ecaade2015_261g58, sigradi2016_592u, acadia16_470o27, 1f83, caadria2017_145u37, a0ad, f3af, ecaade2016_222n57, 6fad, e530, 7aa1, a2da, 805d, ecaade2015_169a35, 062d, 2463, 90db, ae51, 4804, 80a8, de0e, ecaade2015_25j5, edc0, 7682, 63a0, ae52, b5bb, 3356, ecaade2016_047j13, b8f7, 33f2, 5b89, c18d, d064, d070, acadia15_284r11, f9de, 5784, 9d75, faee, 5f8e, 9ca9, c800, caadria2016_187n8, 8913, 486e, e4c9, aea1, 2850, b95d, 9921, 431c, e710, 69b8, sigradi2016_492pp, 3d9d, bc2b, fd35, 726f, f5bf, 4602, ebd7, 4003, 666b, 5039, ecaade2016_191k51, 84ce, 8dfe, 1662, a1b4, sigradi2015_3.11i2, c57c, 1756, 0f7b, 8f29, 3db7, fdce, ecbb, 70a5, f928, 7f3a, acadia15_57h2, df82, 5117, b45d, 47ed, 4794, ba31, 26a2, 4481, fdb9, 71dc, e8f9, b903, f478, d59f, sigradi2014_247k9, c885, f89f, sigradi2014_213p7, a03a, 988d, 1ecc, 4ab4, ecaade2017_129jj, ijac201614407t4, 677f, ijac201614408f5, 4025, 02bb, ecaade2017_155k, ecaade2016_126m34, daef, 4506, a841, e4f6, bbcd, 57e9, 394f, fcc7, ecaade2015_138v28, 7574, 1cd9, 1881, 3bac, f50a, 6dc5, acadia16_344j20, cffb, 24d9, sigradi2016_590l, 8436, 9f4d, caadria2017_086o25, 61e1, 644e, 8458, 17fd, 54b1, b828, ef04, a996, 48a8, 168f, 6a16, 124f, 5aa7, 1a9a, 7595, 4ab0, ecaade2015_136u26, acadia14projects_463g, 3d4f, d570, ijac201412302e7, ijac201614405p3, caadria2017_190s45, ebc9, 954a, 4fa8, 64a0, 163e, acadia14_627an, 6bb4, 1347, dff9, caadria2015_178z26, 6975, 4df8, 990b, 684d, 3581, 83fe, 9ae7, ecaade2017_309ww, acadia14projects_619ao, 1c9e, d30b, sigradi2014_141s2, 4480, 7e22, ijac201614202h8, ff74, a86a, a199, 6ce2, 82e2, 34b1, ecaade2014_145n33, d5ac, 1c5f, 0866, 342e, 9514, 52c2, ecaade2016_119u32, 5e64, 18da, 2d9e, caadria2015_213t32, 1061, cc81, 1f7f, 0983, cee3, 1671, d6c0, 521d, 97d2, 2189, acadia14_291av, 2bc0, 130f, a6e6, ecaade2014_145d33, cc79, ecaade2017_122ww, af48, sigradi2015_12.297o28, 611d, 0540, acadia14_627az, acadia16_140n10, d199, 533c, f903, c4dc, 3d10, 2113, sigradi2014_339a8, 7e26, ecaade2014_072m18, 2467, acadia15_395a17, 85e0, bc67, ed60, caadria2017_174t42, f33b, ecaade2017_044ss, ff1a, sigradi2015_10.220i20, fe44, 8b77, 6b6b, f813, 6768, 46f4, ecaade2016_063v15, caadria2015_190n28, ascaad2016_042y16, 2772, sigradi2013_243z, 498f, dc82, 6195, ascaad2014_030z8, 4a77, 8fb5, acadia14_63d, ecaade2015_21w3, 5e62, 2506, 539a, a6ca, 687b, 6b6c, 383f, 0abe, caadria2015_081g12, 9f3c, 0d60, f841, ijac201412402p4, b85c, 3890, sigradi2014_132i1, d9f3, db77, ecaade2016_129v35, af1c, 0e61, caadria2015_090e15, 480d, a16d, ascaad2016_038s14, 45e6, 7063, caadria2016_839l35, acadia14_339ah, ffb8, d381, c170, d64b, ijac201614101k1, ecaade2016_190t50, 5f34, 9acf, 86c7, 4e69, ecaade2017_ws-hybridlabee, a181, cd40, 0a1e, 4fd5, 8270, ecaade2015_303u66, aa67, 991a, 7950, fd89, ba60, ijac201412206y4, ecaade2017_033q, b019, b2fc, b42f, b2fe, caadria2017_023x8, 00b8, e396, f283, c341, ecaade2015_155j32, 7587, acadia15_185d7, 59d2, 454a, ee02, 06cf, b4f9, 12d8, ecaade2014_065c15, 3933, caadria2016_735s31, 1de6, 2bbe, 379c, 418a, ecaade2017_143b, ecaade2013r_005m4, 6f31, 72d8, 5338, f80f, 702e, e8ef, 1919, bb7a, d0fd, 2e18, 8a1f, ad22, af43, 0281, ascaad2014_022o4, 64d8, 3b2a, acadia16_236h15, ecaade2014_225i58, ecaade2016_045j12, ecaade2015_35b7, acadia14_101m, be2c, 27dc, c493, ecaade2015_193v39, caadria2017_005t3, faeb, 7531, acadia14_281s, d313, sigradi2014_151m3, b336, 98b2, 9dd2, 598a, 2956, 643b, da73, b11b, c713, 0dc6, ecaade2014_215a55, 86fa, ecaade2016_027w7, 22a5, ecaade2017_291g, 71a6, b2b8, 0fa7, cdbb, 91d8, 3925, b491, 68a5, fb32, d6cf, 661a, cc45, 38f4, acadia15_161k6, acadia14_719n, 34d6, eb05, 0dfd, 40f0, f72c, c4f4, b2e6, 0912, d7fc, 9fa0, 82bd, 5d17, ecaade2017_232f, ijac201614208w13, 7aea, f944, 9a22, ea84, 2e45, ecaade2017_213ww, 95b0, ascaad2014_019g3, 8ff2, 76eb, 9319, sigradi2015_8.47o11, 0a13, 7e60, 7918, e624, 4224, f303, 4229, sigradi2013_400b, caadria2015_030i4, a420, 1306, ascaad2016_023u9, 93b5, 8bfb, 95bd, ecaade2015_155n32, e705, 0446, 1e1a, 9c9d, 0ca2, 8bac, 887a, 0fe4, d70c, 36bf, caadria2016_115m5, 9c87, 0109, ijac201412205y3, b4ef, 5b14, eda8, 959e, 2ead, 6b07, 8178, 850c, eaaf, ecaade2016_078e23, c771, acadia16_478s28, e9a1, 6637, ecaade2015_297t64, 5aed, 4a35, 8815, d000, 7694, 5394, caadria2016_219d10, caadria2017_185p44, d925, e7d6, 3ca6, sigradi2014_045w3, ecaade2015_233h53, 7c1d, 4f38, ecaade2017_215qr, 3bcb, acadia14_399al, 6445, 50ac, 22d4, 0017, 28bd, 4aeb, 3ca9, 040f, 051f, sigradi2013_194l, f085, ascaad2016_056h22, cf65, 6da5, ecaade2014_153n37, 2f61, ijac201412203i2, 2081, ecaade2013r_014c8, 37dd, 25f6, 024c, 59e5, 58f2, eb01, 789f, caadria2017_086h25, a85f, 5d7f, adf5, da17, c1a3, fa3c, b09f, sigradi2014_313z5, f99b, ijac201513303o11, c45b, 0a7f, 6deb, 0da8, 9a94, 14fd, acadia16_280w17, 0a6c, f6d4, 592f, ecb8, ce31, 8d46, ecaade2015_230g52, 50f7, caadria2017_023u8, e9b8, ecaade2015_194n40, 9178, ascaad2016_022b9, ijac201412403n6, ecaade2015_318y69, 5234, bf17, 7183, ecaade2016_208p53, 291d, c313, d89e, ce1c, 1687, sigradi2016_382dd, 0938, d8d9, 3f8b, ecaade2015_48l8, 097e, ecaade2016_243d65, a309, acadia14_555f, db4e, 9a99, 03aa, acadia15_343t14, ecaade2014_038v9, 5fe4, 188a, caadria2016_085j4, f4ee, 38aa, dff0, 0f1e, 123a, 34f7, 4a95, 7141, 9ad8, 45dc, 08ad, a10e, 2d10, 6d85, dc52, 2094, ea5a, 9e18, 1203, 629c, 2dbe, b97f, ecaade2015_185n39, ecaade2016_158c43, f994, eb97, 0cde, 3464, 302a, acadia14_327a, ijac201412205a4, 3753, 4b32, 9908, 028c, 5323, de4d, acadia14projects_43aa, b2f5, 2c12, d4b1, 96bb, 9c00, sigradi2016_814k, 3de6, 90b4, 2f75, e1d2, 99fb, 8fbd, 9780, 298c, ab12, d9d8, ecaade2017_049qq, 78e4, acadia16_124i9, 7f44, acadia14projects_53o, 5839, 056f, ecaade2017_059ll, 4b99, b244, sigradi2016_392xx, 6776, 55c2, 8181, 1b07, 2ef9, 2a00, 1a49, 3657, 98fe, 09ea, ed8c, 9b64, ecaade2015_176t37, ff71, 4fa7, e985, 4885, 763f, acadia16_382c24, e61c, ecaade2017_202h, 9baa, cee5, a5d8, 0a97, 7cd6, 91fc, 6b7c, 8689, 9af4, 62d9, f686, ecaade2016_230j62, 45a9, 8ce2, ee27, acadia14_237az, cded, 9a3e, 92f1, sigradi2015_10.307k21, 3bfa, 539e, ed03, 52f4, af8e, 2033, 5b1b, 9722, 2312, b31c, acadia14projects_691as, e713, ecaade2014_226d59, fa6c, sigradi2014_314l6, 3e2f, eda6, 8fd4, acadia15_251o10, 6494, 247d, ecf4, e337, caadria2016_611w25, d6e9, 1b82, 14a1, 030b, fd8a, caadria2015_049h6, ec89, d653, ee40, 2812, 6c11, a417, ecaade2014_233m60, ec2a, 1452, 515c, 41a1, 1cf0, c417, 503a, ff20, 19c5, 96b9, caadria2015_087x13, ecaade2014_092g22, acadia16_372o23, bd56, 75bd, 71d9, 3d82, 2691, ecaade2017_149l, 04d4, caadria2017_174z42, cba2, 169d, ecaade2015_64c13, 3f0d, acadia14_177v, acadia14_339ak, e259, acadia14_463o, d75e, bea9, 564e, ff95, edc1, acadia14_619an, ijac201513201z5, 1e6a, ascaad2014_025i6, 2464, a6cb, 12a0, 569c, 899c, 5f30, 4a11, eec9, d973, c3b0, 4162, 6795, f309, e4aa, 2600, fe47, 7c9e, 3ff6, ecaade2017_173pp, 162a, ead2, 762f, fc5d, acadia16_106g8, 159b, cf40, d980, 9e1b, ecaade2014_214t54, 9003, 7a04, sigradi2015_sp_12.402v31, e019, ecaade2016_ws-afutureo67, 60f0, 9999, 217b, 8dac, caadria2015_176l26, 2c3e, 874c, 2f78, 8546, sigradi2014_314s6, 8284, ff2a, 20b8, ecaade2015_110i21, ecaade2016_mrtn66, 5bef, acadia14projects_565aj, c463, 1ff6, ecaade2016_087r24, d21f, 5b6c, ascaad2016_003c2, ijac201412204v2, 6651, 99a4, dc57, 0b45, 0d04, a6cf, e4c3, 05dd, ecaade2017_006v, ecaade2016_028l8, ecaade2015_301s65, dba7, ad28, ecaade2015_127e25, 7e91, 83cc, ecaade2017_288ff, ffed, 9dd4, 1207, 444e, cc04, 03f4, 4b41, b2da, a888, c26a, f0d0, sigradi2013_158e, d4e4, 24b7, 9290, ecaade2017_ws-archiedux, ecaade2017_053l, d86f, ecaade2017_071rr, ecaade2017_011gg, 4b58, caadria2017_123m32, 401d, 6af7, ecaade2015_317e69, a045, 5cdc, 8abe, ecaade2013r_001b1, be00, caadria2017_135e36, 114d, c959, acadia16_318o19, ecaade2017_183bb, 460c, 005f, 4d7c, 4c1b, caadria2017_132h35, 025d, 9628, ecaade2014_230p59, ac9a, 5a0c, f8ed, bcb3, acadia14_91t, caadria2015_014z2, acadia14_487h, 94ab, d281, 28a9, 9db8, 6514, acadia14projects_101ai, 1ff9, dc69, caadria2015_208x30, bb4b, f585, 7861, ascaad2016_023d10, 10a9, 6100, 7615, ecaade2016_238m63, a483, sigradi2013_375, acadia15_274k11, 7002, b3d1, 19bb, a9da, ascaad2016_026u10, 33c1, ecaade2015_271b60,