CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

a07b, 1d15, sigradi2013_285z, ecaade2016_067a17, 01dc, acadia17_562ff, 99a1, 7f68, ecaade2015_138j27, 81b1, 063a, c335, e33a, e128, ee45, ecaade2014_177r44, 971b, ad8f, 3f3f, 0a37, acadia14projects_565i, 8752, 72b1, b9af, 09bf, 9553, af6b, 36eb, acadia14_357ao, 957a, acadia17_620yy, 2aae, 60b2, 3d1b, f385, cc69, 626f, sigradi2013_215c, 1474, sigradi2016_770m, ecaade2016_095f26, acadia17_81l, ijac201513102x1, acadia14projects_63ab, d2dd, ecaade2015_101d20, b0a3, 7488, d1e2, be12, acadia14projects_565o, 90ab, aefd, 2438, acadia14_671t, 745d, 663d, 0a66, 4579, 9bdc, 7528, c452, 0866, sigradi2014_063z5, da35, e7a9, fa7d, 4df6, caadria2016_177a8, acadia17_81h, da65, d28e, d6c7, 97ef, 8b93, ijac201715204t, c034, e629, bbe8, 7c9f, 5b93, f12c, 2806, 56b7, acadia17_189ii, 588c, 54b9, b11c, ece1, 4f74, 378e, c1ec, 7967, 427f, ecaade2015_152z31, e353, 69e9, ecaade2014_240c62, acadia15_185c7, e0c1, caadria2016_703n30, 59b7, a767, acadia16_184t12, a07f, 56c9, b862, ecaade2017_101dd, bc12, ed38, 4725, ecaade2017_305b, 969c, 4478, 1075, 26ff, 2a01, c438, acadia14_199ai, e330, 6cb5, 261b, 7ad4, f174, acadia17_274vv, ecaade2014_169s42, 4b3b, be41, 62ec, 5b73, 5cbf, ecaade2017_076u, e303, ecaade2017_033x, e17b, sigradi2013_64a, ebb5, 6669, ecaade2017_133e, ijac201412304d1, b9cd, 2246, 0a1d, 9fc1, acadia14projects_63at, feff, caadria2015_226u34, a7dd, caadria2017_030c11, 5a61, acadia17_435qq, da87, 7276, d143, cc61, caadria2015_190m28, ecaade2014_044e11, 1f3a, 4041, 5e46, bbc8, 6b34, 1c22, f58d, ecaade2014_168h41, e581, e3a3, sigradi2016_637y, dcf1, sigradi2015_8.81a12, b084, 1e58, a754, 1e97, caadria2016_703j30, 714d, caadria2017_127k34, 5766, 034a, ae21, baa5, caadria2017_027l9, c284, 4998, ecaade2017_021z, ecaade2014_176k44, 856d, 23c9, 2a55, acadia14_531r, b79b, ecaade2014_163k40, ecaade2014_182v45, 5147, acadia14_473ap, b32e, b242, 75f4, d2a9, ed88, ecaade2015_268a59, ecaade2015_206h45, caadria2017_122t31, 8a01, ecaade2015_61k12, 432d, caadria2017_041x12, 5793, 45c0, c4b4, 0c57, ecaade2015_61z11, e9d2, c0e8, 0d47, acadia17_145d, ijac201614105c5, e5a9, b6ae, 25d5, sigradi2013_425s, 7c71, f197, ecaade2016_175h49, 5996, 4a9a, ijac201513103u2, 661b, d26f, 4f65, 653a, a37b, 5e8f, f817, ecaade2015_301e66, 9b3a, cc4b, a5a4, 76f2, 06e4, 0688, acadia14projects_479h, efc5, c492, 6520, acadia17_600ff, 71e1, 1457, b8ba, a902, a642, 8348, 611f, 4995, acadia14_655aj, d3e2, acadia17_637ww, cd66, e8f9, f5bc, d721, ecaade2017_264c, f352, 1710, 103b, ecaade2016_223j59, acf8, c689, b678, 65b7, fcc3, 3bf4, 43cc, acadia14projects_111n, 87e3, acadia14_199al, 94a2, 8e85, 8ace, eae9, f4e8, 1347, 6ecf, 648d, 7707, ecaade2014_014e3, b664, c6b1, 9002, 5503, 72be, 414e, 5ce4, e82b, 4053, 5acb, 9591, a61f, sigradi2016_602qq, 1f37, 3fb7, ea7c, 8868, sigradi2014_132o1, 6684, ecaade2014_206p53, b5ca, cf04, 1f9f, 5aa5, acadia14_357az, acadia14_43ah, ijac201412405p8, cd29, 4253, d805, ecaade2016_110i30, 217e, f8c4, 4658, f485, 1094, caadria2016_631h27, e5d2, 51ad, 1728, f543, af6c, 3042, bd95, ascaad2016_043g17, 43c0, ecaade2017_146ff, ecaade2017_170j, 8ebf, 4cb4, eefb, f5dc, 7549, 143c, ecaade2016_016f4, sigradi2013_327r, be57, ascaad2016_022y8, d1bf, 4428, 7b8b, cb32, 75ff, cb7e, acadia14projects_267m, fcb2, 4344, 1768, ecaade2016_078b23, ascaad2016_042x16, acadia17_445o, ca72, 0124, 4e75, acadia15_451a20, 9eed, sigradi2013_234, cc85, 0580, fd55, caadria2015_122o19, ecaade2017_031vv, sigradi2013_244, 3104, 29a2, 9442, sigradi2016_417kk, 78d9, 0de1, 036b, 05c1, 96f6, 9235, 870e, 8574, ecaade2015_74l14, 9bac, d856, 6c0b, 11a0, ecaade2017_268hh, 4b03, e3c8, b1e8, d155, 2866, d903, aee3, a56c, ecaade2014_195u50, 5516, bf8a, 041c, 58d4, sigradi2016_792k, ec31, sigradi2016_625ss, eaa1, ecaade2017_108t, 56f7, eeba, ecaade2017_143m, 30db, 2728, 41ac, 8bea, 359a, 00ba, caadria2015_114c18, ecaade2017_253cc, c51e, 4fe0, sigradi2016_592q, 4a4f, 6b1f, cc07, c85f, 65c2, dddc, 8e0f, caadria2017_051x16, sigradi2014_314t6, fdd8, a7b8, ijac201614407u4, 8357, ecaade2016_tkoa67, 9957, 31d2, bd7d, 36e5, 8661, 5192, 888f, 8d7f, 67b7, 0ad4, ijac201513206i9, 536d, acadia14_199aj, caadria2015_119f19, 11f9, ecaade2014_018o4, 3b4a, 0616, 86db, d0da, 0cd0, 272c, 324a, a035, caadria2015_213f33, 177c, 7c60, 8008, b106, e9f1, bddc, 3188, a984, 1ed8, c260, ecaade2014_052j12, 434c, 0c28, 5be2, e9fe, def6, 3cd7, ceac, ascaad2014_037p2, c16e, e654, ascaad2016_023z9, sigradi2016_590m, 1e44, sigradi2015_11.136v24, 0c56, 1b45, 71af, 3304, e4c9, 7c28, d043, a198, 2aee, 233a, a0f1, a81c, a308, 0428, 60aa, acadia14projects_427an, acadia14projects_177af, 5efc, ecaade2014_104v23, 6ec0, 3185, ecaade2016_068n17, 7887, 9fb8, 4325, 0d44, acadia14_177ai, a024, ecaade2015_87a18, 2557, 3bd5, 9f97, 2227, df16, ijac201715102cc, 2a00, 0528, 6b46, aad7, 84a6, f908, 5283, 5b0e, caadria2017_041y12, 0d53, ecaade2016_042r11, cd13, ecaade2014_198t51, f43d, fe9c, 31f6, 1911, acadia14projects_479ax, ca04, ecaade2017_256w, a53e, 3a51, 0132, sigradi2013_74, caadria2016_219d10, c32c, 6ac0, 3509, ec1c, cec4, 4dff, 3bf1, ecaade2014_149z34, dfbd, bd2b, 36b2, 2a1f, f46a, 638d, 908f, c604, 15ac, 6888, 8bf6, acadia14projects_189ay, add9, ea27, 0e7e, 7d7c, sigradi2016_524aa, 11d4, 60e8, 9291, 31d7, 5a1c, ecaade2015_199y42, 5ad4, 77f6, 4cba, acadia14projects_565l, 2e87, 2742, a424, 4092, 94d7, f3f4, 535f, sigradi2013_393n, sigradi2016_455b, ab74, acadia14_565p, bd54, 0612, 0dae, baec, 7c1b, caadria2017_046n14, 7b10, 690000, acadia14_699b, sigradi2014_181t5, db65, dea3, 2717, 92cd, c745, dca0, 9b3c, ecaade2016_225i60, 3adf, 4d45, 5430, 0072, d340, 622a, ecaade2015_248o56, ascaad2016_007w3, ba59, ijac201715202ll, 5866, fe73, c44e, c43f, 9b9b, 1d0f, 409d, 5a04, ba26, 680c, 19d4, d500, 2c08, 48ee, 51c0, 0e40, cd95, 3bdc, 17b5, 1e80, 7eb4, b329, ecaade2013r_003d3, 2cba, c3d4, 404b, caadria2017_096m26, dbbe, bc60, ecaade2015_79i15, d80e, 4511, acadia17_154dd, 7a5c, 202d, acadia17_542nn, 17da, 720f, 3369, 4745, 611b, 2ab8, 9b00, a5a7, 585b, ab17, 0467, 686c, sigradi2013_386n1, 5f0b, 462d, 4d75, ecaade2015_113t21, 20a4, 3c87, acadia17_350kk, 7baa, 8ed8, 7147, f0e6, 364b, 0bdb, 0b72, 57fb, ascaad2016_046n19, ad45, ecaade2017_255m, da9e, 2cf9, 7a0b, ccf3, 7de8, b7d0, 11c5, 0ed7, ecaade2017_230c, 2db6, d8a2, acadia15_243w9, e657, 3310, sigradi2013_271r, acadia14_601y, 61c8, 3330, cc1e, caadria2016_517u21, sigradi2014_281k3, 438c, ecaade2015_230m52, ecaade2014_157w38, 65ce, 0fef, ijac201614206b11, 2852, abf6, 0305, ecaade2017_094d, 3d58, 0ef2, c419, b731, 1b10, acadia14projects_619ar, 7ccb, 2e00, 0570, c8f2, 699a, ecaade2014_208c54, a118, ecaade2017_031mm, 6072, 9cd4, a20a, acadia14projects_177ac, ijac201412304n1, acadia16_196w12, fcf4, acadia14projects_479u, acadia17_248p, 23b5, c532, caadria2017_142o37, caadria2015_114y17, 1561, 2b1a, 2959, ea3a, 6c5d, 0f91, 8145, 1564, f7e8, ecaade2015_114l22, 9d5a, 4b9d, 6231, ascaad2014_007e4, e3f4, 2ac9, 1640, c5b4, fe49, 1724, ecaade2016_113v30, 3d41, 84b8, f921, 5460, 13fd, 3910, adbd, acadia17_581kk, 9476, 81ef, f840, ecb5, 10a4, 6756, 67d6, 2683, b58b, 6753, a8bd, 539b, 0461, ecaade2015_217h48, 7218, 2619, 1222, 5b6c, 3520, 6709, 2da6, ce17, 2fdf, 62c3, d2c2, caadria2015_014y2, f2ee, f864, bd36, 9327, ascaad2016_023t9, 66fb, sigradi2016_517s, a081, af04, 13c6, cd3b, ecaade2016_224f60, c5c4, ecaade2015_194o40, f819, 31ec, 06ca, caadria2017_079t23, 6b0b, acadia14_399ai, b090, sigradi2014_151i3, e351, f4e3, 4eaa, 1543, 7a81, ecaade2015_215k47, 2692, ecaade2015_114g22, e551, f83f, caadria2015_108r16, a61e, ec23, e6b9, aa11, a57a, bd68, 7461, d7a7, b9f6, acadia17_202k, f715, ecaade2017_157ii, caadria2017_124s33, 05f5, 62ff, caadria2015_077v10, 7830, ascaad2014_019n3, 195e, dc09, f84a, sigradi2013_286h, acadia17_138b, 60d4, 04da, 8e62, 6f19, 7440, caadria2017_055r18, d08d, 7799, 6077, 662d, ebb1, 911c, a5a3, 1ec2, 6385, 34f0, caadria2017_058f20, dc5e, caadria2017_051z16, 6ddf, ecaade2015_215j47, acadia14_619ac, c405, a066, b5e1, 75f0, ecaade2014_046o11, d948, 6443, 342b, acadia14projects_317y, 4c09, sigradi2016_781c, ecaade2017_148ss, sigradi2015_13.181s28, 1890, 8b3e, 0ca5, 3698, 8f33, 538f, 5401, 050b, c00d, dfdc, 607d, 5a3e, sigradi2014_084d8, 1e11, df2d, acadia14_347av, ecaade2017_143n, 2e36, 7d75, 9ef6, ascaad2014_014e7, acadia14_117i, ecaade2017_291h, ae53, 1a47, 3a23, sigradi2013_294u, 4a93, 531c, a938, 608a, 29c4, 9db9, acadia17_392m, 411d, 10c6, ecaade2014_138x30, 0a65, 4ea0, bc3c, sigradi2014_074i6, f76f, 602c, 5ed7, 622b, ccd1, 1de6, 801a, 0c5d, 7705, 9e10, ec79, ecaade2014_086p20, a875, 17e2, ecaade2016_132r37, sigradi2015_6.387x9, acadia14_619ao, 5e8c, caadria2015_210g32, 1a79, 10be, 4edb, 9d75, f528, 6301, f278, 7972, 12b4, ec83, c895, c0b2, caadria2016_871o37, 9a70, 6b87, ecaade2017_046a, ecaade2015_193x39, 6249, caadria2017_033n11, 966c, c7a8, 9fa3, 008f, 91d9, 22f8, 4ae6, sigradi2016_599rr, 3000, 5e95, 76d8, fd12, 0583, cc00, 1ad3, acadia14projects_365am, cf69, b87f, e3f6, acadia17_290g, 0e5d, 0238, 1912, 9732, 132f, d939, sigradi2016_615aa, 04e5, 1ba0, 6a24, 5f29, 150c, 637b, ab56, af96, 3480, acadia14_719f, acadia17_640pp, ab9d, f7d9, ecaade2016_225k60, 5e06, b8d6, 2b3b, ascaad2014_012f6, 7eb7, c54a, 6292, caadria2015_073o10, 735d, acadia17_350bb, 38d8, ecaade2013r_014c8, 74f5, 09ad, ecbe, 1ba2, 831d, 7779, sigradi2016_449nn, 58eb, 55a3, acadia14_661e, 2c0e, 3b52, 183d, caadria2016_663t28, 8ad6, 1128, 473c, ecaade2015_301u65, ecaade2015_230h52, acadia14_365ar, 2711, 53ff, 3c5a, 7dfd, ecaade2016_224b60, acadia15_284z11, caf3, acadia14_647as, 24b4, aff9, e769, 694f, 6cc5, 173b, 51c9, ecaade2013r_006z4, 63ba, 45d1, 4f3e, f6eb, 94a6, 1966, ijac201513105i4, 4594, ijac201513203y6, c2c3, ca38, ce4b, 959c, 51b3, acadia14_409n, 1fb5, 3630, b07b, 5545, b78f, a277, d7a9, 26c7, 45a7, 504a, d1cf, f160, 9613, 349a, sigradi2016_522z, ecdf, 757d, 684e, 3efb, d8ad, caa3, acadia17_72d, acadia14_719k, 2da3, sigradi2013_164, d42b, 7385, eb1a, 0fb1, f42f, caadria2016_445x18, 57ed, e42b, 8fa7, ascaad2016_023r9, 3b82, ecaade2014_096y22, 4505, 8f62, b688, acadia17_446aa, 8fde, 25d8, 0ace, a4c0, a3e8, 0a74, 2e74, 30e3, ecaade2016_042e11, 793f, e095, ijac201614302l1, ecaade2017_265i, f9bb, 87de, 3775, ecaade2016_203i53, 2dbc, e424, sigradi2013_194g, acadia14_565z, 8195, 9629, 131b, 67d1, acadia17_560l, caadria2015_081s11, 039f, b6d5, 2047, acadia15_343f14, 138f, sigradi2015_8.41b11, ascaad2016_021h8, 95dc, ff3d, 8e9f, 6ed5, be05, 3edb, acadia17_464g, acadia14projects_619ac, ecaade2013r_012j7, sigradi2016_448t, 4187, 6f0e, acadia14_661c, ecaade2016_132x37, 54d5, d0b7, 6cce, 3571, 9c9a, 6b93, e736, db66, 1947, 5ee3, 9736, c3de, d736, 5b22, 62ee, 8d8b, caadria2017_005g3, 2d92, ecaade2017_130zz, bdfb, e74e, a25f, 26b4, 42d9, 8539, fcf8, 8d62, 2c9d, 85b2, 7e86, 8386, 1c4e, b56a, 0c24, 0ad3, 3146, ecaade2017_228z, 887c, 09ec, 8607, ecaade2016_078f23, ab6f, 0b53, ascaad2014_014r7, 6e7d, 9440, 81f7, 6c2a, 578c, acadia17_414tt, 9ca8, 323d, d9c7, 82da, d3a4, ac9b, e272, bac3, 1c30, caadria2017_185p44, f16f, 1aa3, efe3, 7fe9, c045, a126, ecaade2017_288dd, dd32, ecaade2016_123d34, 8dc1, ecaade2014_111y24, caadria2015_130u21, c851, 2a70, ijac201412408b2, d1b4, sigradi2013_407i, e13f, a51e, ecaade2017_072d, b7ce, c6e4, caadria2015_016k3, caadria2017_096t26, 2873, af7d, 9676, 70d7, 51a7, 7fc9, ecaade2016_ws-dleadm68, 625e, 001a, 6245, ecaade2016_021p5, f719, 05bc, 2561, 45a6, b385, 9dbd, d037, 2dc7, a34c, 2b74, a1dd, e775, 87bf, ccf4, acadia17_92p, a56f, a906, fcc6, 66f3, f269, 384c, ecaade2013r_015o8, 03df, 8091, 5298, 72f7, 650d, cdee, 1221, 99f3, 419b, caadria2015_142o23, 71a1, 096c, 42fb, 20b2, sigradi2016_490w, 02bc, e77e, 7f4d, 1b7c, acadia16_344m21, 6f89, 2bfd, ecaade2016_087z24, c341, ce1c, 2884, 14e7, dc71, 668f, fc7c, 996f, 634c, 20d9, 1389, ca66, acadia17_511e, a5b5, 2f04, 4a23, 6f85, 3a3a, 1790, 8894, c2fb, 9de0, de53, d2b0, 3a78, a3cf, 9154, caadria2017_029r10, 7b3b, sigradi2016_360r, acadia17_640uu, 63f2, ecaade2016_243d65, 3d9a, fcd9, caadria2017_041h13, acadia14_63ar, fa60, 6021, ecaade2015_61x12, acadia17_231n, ba7a, ecaade2015_320k70, e91e, ac91, 7f7e, 2e84, ecaade2015_155p32, 01c1, f09a, 06e7, df56, d253, acadia17_162x, 375f, 3d85, acadia17_520l, d8c5, e848, a914, d2ec, a8cc, c793, f94f, ecaade2016_ws-dleadn68, 838d, e0e9, 3f59, e4d5, ecaade2014_157a39, acadia14projects_619ah, e1bf, 8118, ae2f, 000f, sigradi2016_417oo, acadia16_34w2, acadia16_470l27, 6ffb, fd44, 1a7c, 473b, b045, 8be3, 4700, 3201, 0960, 6551, 8df9, bbda, 21ba, 9ff6, acadia17_552n, 7a05, ecaade2014_151r35, b662, caadria2017_129l34, f6e6, 4f8b, f5ea, ecaade2014_042p10, sigradi2016_568ll, 30d3, c667, ffa4, 5f3a, ijac201715203tt, 0b8b, bc3e, acadia14_479w, b831, b2ac, a23a, 85b4, 23c2, a68f, acadia14projects_661a, 6651, 4e0f, ecaade2016_074z21, 7793, a71d, d0dc, 5792, 3ccd, a060, ecaade2014_127j28, 2900, caadria2015_218a34, b330, 4813, a585, d307, 1e2e, 972e, ecaade2013r_013w7, 3c82, b7e9, 9cc6, 27a1, ecaade2016_058z14, f164, 72fc, sigradi2013_421k, 0986, ecaade2016_102d28, d9c9, 205c, f2a4, 11bd, 9334, 5ca5, 305c, ecaade2016_130e37, ecaade2015_318v69, ecaade2016_067p16, bfbb, eecb, fbb8, da1f, 8ff4, 156b, 8497, 9521, acadia17_177h, ecaade2017_229ll, 0239, 63ff, 31d1, d7b6, sigradi2015_11.8n23, c005, e645, acadia14projects_247k, c7c0, 7687, a3bd, ef43, 2336, ecaade2015_53f9, 4c2c, a5a2, ab2d, 52f3, af5a, 1923, ecaade2017_215jj, caadria2016_291a13, caadria2017_030z10, acadia14projects_539a, 66ff, 6131, sigradi2013_189h, 8c07, 5658, ecaade2016_102f28, c63f, sigradi2015_7.146a10, 1ad4, ijac201412206u4, b003, ecaade2017_199jj, e759, 1941, f4e1, b537, 114a, ca6e, 6cb1, 53e5, ecaade2014_031u8, acadia15_185m7, ecaade2015_273k60, ijac201715203e, 35c5, 576a, a619, 31cb, caadria2015_188w27, 9835, 8c75, acadia14projects_681am, a609, ijac201412405l8, sigradi2016_448ff, ijac201412205s3, 9199, a240, 3628, ecaade2017_212oo, 482a, f09d, bd37, sigradi2013_222h, ba3b, d261, 62f9, acadia17_348k, 23d9, 64c3, 251f, e928, a79a, acadia17_298gg, 544e, acadia14_709am, acadia14projects_709ar, 7bf3, 6a46, acadia14projects_375m, ecaade2014_019h5, d5d2, d322, d9e0, 3622, f1d2, ecaade2016_075k22, 60ce, 80e2, 43ff, caadria2017_135d36, acadia14projects_619aa, ff7d, 4512, d8b5, ijac201412408y1, 438f, 45e5, 50ee, ace3, 0f12, 8a91, ee98, 3832, 18b7, ijac201614201b7, 6473, caadria2015_206i30, bc11, 99db, acadia16_140r10, a9ef, caadria2016_135a6, 7f34, 9b55, ecaade2017_230yy, d615, d443, 958d, 5b8f, 9cca, ecaade2015_233g53, dfa0, ascaad2016_057n22, aee6, 7287, 884c, 9622, 5a87, 0e81, f303, ascaad2014_018y1, a88c, 407e, ecaade2016_048t13, dd58, d127, ijac201715204y, 1a91, 95a7, 848c, 44bf, 233b, caadria2017_023z8, sigradi2015_11.71f24, 9df6, 8a96, f72f, acadia16_98l7, sigradi2016_560w, ed15, c862, acadia15_395d17, 2645, 1823, ijac201614204e10, caadria2017_145u37, c870, sigradi2016_815w, acadia17_211l, 92e8, b53b, b641, ecaade2017_172w, acadia17_340d, deb1, 2a3f, 8979, e30e, 9343, 24d0, f650, 76d2, 950b, caadria2016_851u35, 7c94, ae57, 7e33, c23d, 85c6, sigradi2016_483kk, caadria2017_041i13, caadria2017_058i20, ea52, ecaade2014_038a10, sigradi2013_425r, d756, 7ea0, eaa3, f26a, 7b55, 68a1, acadia14projects_291h, 8511, c3d6, fd09, b717, bc91, ecad, 8589, 09eb, 7c09, 668e, eca0, eccc, f985, 8041, f62e, 1e5b, 7ae1, 0962, caadria2016_861e37, d9ac, caadria2015_111l17, e179, ef6c, 9a8c, caadria2016_683x29, daff, ascaad2016_054z21, ijac201412401t3, a02d, 717e, 739d, 0bbd, ecaade2016_118r31, 4aab, b6d8, c995, d16e, 0ebd, da84, e554, 4c70, ecaade2014_188l48, d510, 359e, ecaade2017_201a, c393, acadia17_500dd, 37b7, fbe0, acadia17_348i, ee23, caadria2016_125o5, ascaad2016_050b21, f5b8, ecaade2017_017b, 93fd, ijac201715105m, 1557, 8598, caadria2017_142h37, 8dfd, 7365, caadria2015_124u19, 1132, 495c, 5899, ijac201513202g6, 1ca6, f9dc, ecaade2014_113d27, ecaade2016_136x38, 199e, acadia14_671m, 59b2, 6b97, sigradi2015_8.264k14, 782a, acda, 6ec8, 9219, c8e7, ecaade2014_052k13, ijac201614208d13, caadria2015_188y27, acadia15_297c12, 7da3, 255c, 0e91, 9eb8, caadria2017_074g23, e171, 86c0, 45d7, 4ebd, ecaade2016_040r10, acadia15_451w19, c90e, d9ba, acadia14projects_153f, 6432, ef73, 4ef0, ascaad2016_039u15, e843, c538, 32ee, ecaade2015_73i14, e020, acadia15_223g9, 05a3, 6a13, sigradi2014_213b8, 2ec4, acadia14_539a, 5544, ijac201614207h12, 4be3, ecaade2016_071n19, sigradi2014_186d6, d174, 63ac, 5186, 263d, a627, 5768, bca6, 7612, 7752, ascaad2016_045w18, acc9, 8af3, acadia14projects_199ae, cc5a, acadia14_33ah, f670, 5034, 8ba9, bff7, 6764, 276f, acadia17_137mm, aa3a, 6264, d3d1, caadria2015_078p11, a291, cbc0, 2bc2, 2958, 5d74, ef09, b595, bf42, acadia17_274pp, e7bb, f524, sigradi2014_097n8, c6ba, f4b4, 4410, 6877, c3a2, 2a92, 568c, ecaade2014_240g62, 5052, 5ab7, ecaade2016_152y41, 0378, ecaade2015_206r45, 0c0a, 4d4d, caadria2017_054g18, 5f08, 7d92, 3f22, ijac201715102m, 4c2f, 6277, 5ee8, f4ea, bb92, 9549, 446b, 467b, c93c, ecaade2016_071x18, 8c32, 23ac, acadia14_145v, d9ce, d8c9, ecaade2014_010x1, caadria2015_203h29, a3e3, 416c, 10dd, ecaade2014_214l54, acadia17_660u, 7403, 3d8c, ijac201715203g, ecaade2015_138r28, 1596, ecaade2015_332u71, 31a0, 0b0c, cccb, c480, e153, 496c, 3ef0, e157, 89dd, 644e, 21d2, bdf6, 9804, d2cb, acadia14_691as, 97f0, ecaade2017_269a, 4ced, acadia17_608dd, 14ed, 3973, 712f, ecaade2017_006cc, ijac201412304r9, 6481, dc8e, 1d60, 40d5, 4254, 9cad, acadia17_284k, 294e, 64c2, a78e, c3e8, ecaade2017_215rr, 9df3, 9417, caadria2015_150y23, d9fc, caadria2015_004l1, caadria2017_115l30, bed4, 8993, 8029, 0376, b903, caadria2016_539g23, 2c1d, 76d1, d951, sigradi2016_732j, ascaad2014_024y5, bda1, 311f, 9aa5, ijac201513202n6, f149, dbc1, 3c5f, 5fd1, 015a, ecaade2016_102u27, acadia17_600kk, 8eb4, acadia14_473al, 33b8, a32b, 9cd3, fa5c, 4a9d, 9166, 5227, 2e5b, 9d2f, 9ac9, ecaade2014_088j21, bf56, 0e9f, 3529, 9130, e821, 5196, dac9, ecaade2016_230e62, 7fa6, f5b3, 9767, ecaade2015_196o42, ecaade2015_130g26, 0196, ecaade2014_180k45, caadria2016_177k8, 98c6, 6f1c, acadia14_435az, 7bb6, cf3a, 2616, 221e, sigradi2013_117n, sigradi2013_41u, ijac201614201a6, acadia14_589d, sigradi2014_339a8, b40c, d067, a72d, 9d73, 2684, 4a45, 3829, 16bd, ascaad2014_028o7, 7a0c, 5c80, 288e, 4b31, de36, caadria2016_311w13, 175b, 9e4b, fef1, ecaade2015_181j39, c135, b4bd, e60e, da37, 70b2, db76, caadria2016_013s1, fe48, b991, ecaade2017_067aa, d4d4, 8cbc, 580f, e46b, caadria2016_045l3, 1dfa, a637, e55e, 7492, f307, f679, 0508, a0b6, 1047, a477, ascaad2014_035t1, 0df2, ecaade2016_048d14, ecaade2016_047p13, 3a5c, a0ea, cda6, 0a3b, ecaade2014_010z1, c65f, c49c, acadia14_565j, ecaade2014_173c43, a7dc, 48ce, c0c1, acadia14projects_473ao, 2423, 2e8c, 4a48, ecaade2017_215i, c883, caadria2017_174m42, caadria2016_219k10, acadia17_360h, acadia16_372n23, d739, 3b87, 24e0, b8e5, c640, acadia17_190yy, sigradi2013_96u, 4402, 23af, sigradi2015_3.11g2, ascaad2014_012h6, 7194, 2847, 32e8, 79b2, a3f7, 6c34, 3606, 1df8, 1f92, caadria2016_405g17, acadia14projects_463m, 7616, e31a, ecaade2015_161i34, 3784, 33c1, 62db, 5511, a61c, 42e0, 025f, 37d3, 409e, 6773, sigradi2015_11.222n26, 1259, ecaade2014_038o9, ef54, d110, 0135, 9f62, 89ec, 2788, 8b01, ead7, 203b, caadria2015_014n2, b9c6, 2e71, 40cd, aed5, fcf5, f2af, e41e, d671, caadria2017_016m6, 1bb1, acadia17_18d, d653, 1377, ecaade2014_153h37, 86d4, 2ae0, cc12, a267, ecaade2015_329k71, f668, 2de4, cd03, c988, bc99, ecaade2014_218r55, 9b98, 62fa, sigradi2015_sp_2.112d29, 6f51, 9d63, 0748, 7034, acb7, a497, b2ff, acadia16_88x5, 8309, babd, b12e, ascaad2014_022m4, 3a26, a316, 5814, fa14, cec0, b901, 232d, ecee, bedd, acadia17_414nn, 9f90, 9fce, ecaade2017_129ff, 9657, 4bcb, 7a55, 9d82, 41f2, 5c33, ecaade2017_077xx, 0200, 92d6, 3427, caadria2017_129p34, 7aaf, 32cd, 2703, caadria2016_405n17, 181b, 5f72, 2cc9, ec63, 4950, cafc, 9f2c, b76f, acadia16_106x7, 5812, 9c56, 9d3c, 9818, sigradi2015_11.8k23, 4b42, f8e4, 083b, 0c65, 2b84, 717b, 4286, acadia14_153f, 10c7, b47b, caadria2016_105h5, ecaade2015_205w44, sigradi2013_100c, 8a68, df09, d38f, d94e, 7fbb, 6091, f5ed, 4cb9, 9056, 22a2, ecaade2015_250i57, b35a, acadia15_57t1, acadia15_161b6, c8e5, aee8, 0c45, e954, 79e1, ecaade2013r_009t5, 9854, 7ccf, sigradi2016_417jj, 50fc, 2a4b, 0639, acadia17_212aa, 70c4, c671, ecaade2015_231r52, a9e2, sigradi2013_101m, 090f, 469d, 9f80, e669, e537, 0429, b616, ecaade2017_017q, 95d7, a5ea, 5efd, 306a, e06b, ca8a, acadia14projects_549u, 979a, ecaade2015_17l2, ecaade2016_238s63, b198, c5ed, acadia16_88f6, fadd, acadia14_671r, sigradi2014_299c5, c0a1, 5762, 79f7, acadia14_23ay, sigradi2016_695t, 15ad, 2174, cf70, ecaade2015_38r7, a97f, caadria2017_158a40, ecaade2017_148pp, ijac201513204t7, aeb2, ijac201412301r6, 6d25, 5287, c9f0, ascaad2016_024j10, beea, ijac201614201j7, acadia14projects_463n, c1ac, 992d, 738c, 0d7f, ea38, ecaade2015_221x48, 9f7e, acadia16_78v5, ecaade2016_071t19, 0317, ecaade2017_183bb, 0c9a, 9369, 27dd, a4c7, 4923, eef4, 5470, f335, sigradi2015_8.81y11, d0e7, ecaade2015_229v51, ecaade2014_113u26, 5fd2, caadria2017_009m4, ea0d, 2954, 3dcb, e001, fc38, 3a00, 88de, 90f4, 6333, 9610, ce81, ecaade2016_123z33, acadia14projects_219d, acadia17_28ee, c687, f3c9, 1bb0, 84d8, a865, 6c8d, 41d2, a40f, acadia17_590t, 9661, a19f, e616, f6e3, f071, acadia17_678dd, aaf9, 582d, c37f, 87da, f4cb, 1402, ecaade2016_075h22, 6a1b, acadia14projects_347ao, c930, f5df, 1199, 1e1f, sigradi2013_243s, ecaade2017_306o, 8664, acadia16_140f10, 8aea, eb23, acadia15_149y5, 0c2c, fb46, a611, 0449, e8ca, caadria2016_013w1, 8a2a, ab89, fb74, 7259, 81e4, b828, e73e, d125, cc47, efe5, acadia16_478s28, afdf, 8f38, 1bf5, ecaade2016_016g4, ca6a, acadia17_464uu, 2050, ecaade2017_308y, 1bd9, b328, 8193, 96ce, acadia14_101s, ecaade2014_186g47, b1cb, 6dd4, d975, cc3d, ijac201412404w7, 7027, 720d, 52b3, ijac201412403s5, d30c, ab6d, 5f23, 2a39, ecaade2014_010t1, ecfe, d53e, a1ec, a08a, 712e, 2ceb, 21c7, 7330, acadia17_52u, 7e63, 2d57, 0375, 3ceb, 6741, 76d7, ca81, 572d, d312, 6f42, 9e5a, ascaad2016_056i22, 9a26, 7b47, df83, 2f2a, 0b65, 6799, 7fb4, 140c, ac7b, 24b3, 6ae4, 3be0, c633, acadia14_339ac, ecaade2015_138l27, sigradi2016_781a, ascaad2016_027y10, 0805, 96c0, sigradi2013_391h, ba80, ee22, ecaade2015_318o69, 7f81, 5bd9, 098d, c5d1, 0830, acadia16_440y25, caadria2015_126v20, ecaade2014_066u15, 5e85, fc18, 4106, sigradi2016_550l, cfcf, 3750, 7646, 2a65, cb5a, 94df, 9128, acadia14_101t, 2ee2, ecaade2016_017o4, bc37, c57e, 8471, 4e13, ecaade2015_130j26, ecaade2017_jgor, ecaade2016_144k40, a116, c9c5, bcdf, ecaade2015_94i19, ecaade2016_mrte66, 7051, acadia14_473ar, caadria2016_177u7, 632f, sigradi2015_10.267r20, 4306, 0df0, 01de, b13c, a7d3, c8a0, e0a3, e8a5, ecaade2015_35s6, edd0, a6cb, 1879, 9392, 8a8f, ecaade2015_86n17, ccc7, 94d0, 4382, 4060, 5d8a, b7e1, ea9f, acadia16_224r14, 6819, ebd5, 330c, fe81, bcf6, 78e5, b1cf, 19f3, acadia17_154o, caadria2017_124i33, ed32, 466f, 420b, a366, 86dc, 64c6, 5541, b159, a0e9, sigradi2015_12.19y26, 0634, acadia17_436n, 8845, sigradi2014_345i10, fc0b, ascaad2016_014m6, 4e2c, 15ed, 61f3, 0789, 4c82, acadia17_630a, acadia17_598d, 4572, sigradi2015_sp_10.16g31, a8d9, 76e3, 2815, 8e0e, d813, 6cdb, 3c63, c30f, d84c, 605c, 4e1d, ecaade2017_118hh, a592, 04dd, 2dfd, 3eb9, acadia16_260p16, 3fa8, 0208, acadia14projects_699d, 52c3, dbff, 4927, 7318, ecaade2016_037a10, caadria2015_002b1, 42c9, e197, ef42, 7dc0, 2e61, 322f, e619, fa38, fa2f, 4082, 4c60, 0505, e997, sigradi2016_595hh, 732d, 02e5, ecaade2015_230g52, 52c8, acadia16_34c3, 0647, 1a2a, caadria2016_291t12, ecaade2016_002b1, a43b, sigradi2016_420vv, a803, cb66, 33eb, acadia17_598pp, 36a5, 129d, 124f, 2805, 8eb5, acadia17_231m, 89d7, 66a1, 5498, f90d, 4a0e, 35c3, 0ad6, 46b9, c36f, a3c0, 750c, cfa3, ecaade2016_123v33, sigradi2016_426e, e5d3, ee40, 7c84, ecd7, ecaade2017_268gg, dcc7, ijac201513206l9, caadria2016_435u18, ed2c, 2db1, 2b56, 227f, acadia17_339pp, fb5e, 0540, bd82, 4c7a, 3b36, ecaade2017_117cc, acadia14_177p, dd02, 2f84, 3fc2, 15ce, caadria2017_046t14, caadria2015_078b11, sigradi2014_145b3, 078e, ecaade2017_026nn, ecaade2015_138o28, 09f6, 8003, sigradi2016_490mm, 5351, acadia17_202h, 7a20, 4a30, acadia14projects_671v, 637e, f1a6, 08bf, 5e18, sigradi2015_8.289e15, d463, ecaade2017_051y, d657, e475, 3942, fd32, 4714, ceee, ecaade2015_193y39, 2b02, 6bf7, ecaade2017_091zz, 504f, 1682, abbb, ijac201614309o6, ecaade2017_140ff, 6626, 938f, acadia17_630i, 34d8, 2588, caadria2016_631l27, 94e8, cdcb, 59ce, b0ee, 9467, ecaade2015_100v19, 5eb2, 5c3c, 34bd, 3684, ijac201412405b9, 45c9, 64ed, ecaade2016_223h58, ecaade2015_180g39, 86cc, 0ffa, f8c2, 9656, 184e, a8e6, 3282, 1555, c67b, d43b, 5dea, d686, 69ee, e005, 6991, ijac201412201j1, 976a, ecaade2015_55l10, c8d5, 80f6, sigradi2014_186a6, ecaade2014_159o39, 1e55, aea2, d5da, sigradi2016_710gg, 4cd1, 0d50, ascaad2014_029a8, sigradi2014_021t1, 267d, 2611, 4a8b, 8f24, 8e89, 0af6, 8430, f0b7, 29c8, c3d3, de14, 91a5, 8da8, 4413, caadria2016_115l5, 34f5, acadia17_403k, ecaade2016_021c6, 1c88, e395, sigradi2016_537a, 2d32, 37c5, ecaade2016_074u21, ecaade2015_92x18, ee36, 22e6, 4499, 790f, b1ab, 090a, ecaade2014_177v44, ecaade2017_302yy, 2d26, e2a8, fda7, cd04, 002a, acadia14_63an, 093d, 89b4, 9955, b949, 5407, 3c85, 2456, 6e25, 3a42, ecaade2017_155o, 68cf, sigradi2013_226, a0a0, f054, 07a0, 055c, b01e, 7552, d22a, a3e5, acadia14projects_435at, ecaade2017_215ffr, e6d7, e83b, ecaade2016_007b2, a8ba, 74a4, ecaade2015_217g48, 1fd6, 2857, 6e99, 011e, ee51, a60c, cc24, c833, b41e, df48, 525c, c5a2, 95a4, dcd2, 755e, 3195, 8c33, 0ccc, 91db, 0fcf, acadia14_101ac, db56, sigradi2015_10.74m18, 36f9, c25a, e29b, acadia15_57f2, caadria2017_056e19, 2f8f, acadia17_292s, e801, 441b, 412b, acadia17_392o, e415, ab51, 3be2, 8dc5, 7390, 4dbd, 2cb4, 4c6f, 1c0c, e6ee, fac9, 3616, ecaade2017_097aa, 7569, ecaade2016_217o56, 7e6e, f10c, 9c1f, c46f, d36f, 17bb, 7de1, 56d3, 237d, ecaade2017_052ff, 8e13, 5d57, b1d2, f9c7, acadia15_371e16, dee6, ascaad2016_058d23, caadria2015_066f8, 609d, 1a4d, acadia17_258n, 8b4d, ijac201412301i6, 1178, e4ac, 39fe, 8548, 28ec, acadia14_579ay, dd9e, b155, a0ec, 8f91, acadia14_153az, f1b0, e8aa, c1d9, ecaade2017_053uu, fd6a, 87b0, 3ba6, 7494, acadia15_161c6, 6ab8, 864a, caadria2016_383p16, 8e95, a4d0, 426f, ijac201715103ss, acd6, 453e, 7522, ef7d, 7077, 47af, 8cc3, 0aca, fea4, cf33, ecaade2016_120e33, 7bca, da75, 9060, sigradi2014_176b5, 80e5, 1628, 2fbe, 1d61, af40, 28e5, 4005, acadia15_469g20, ba20, 6cb7, 9ed0, 910c, e385, ecaade2017_044oo, sigradi2016_756a, 0bf0, ecaade2017_157ee, ef59, acadia17_366y, 1b12, 63fa, acadia17_62ss, d395, 5b91, 99ef, 1aad, 4d13, 33cd, 2d38, ecaade2014_080a19, 0ea1, ecaade2017_009dd, 7f57, ecaade2015_334u72, 53a5, 79ff, b40d, b734, 2da2, f32f, ecaade2014_226g59, 1d4f, acadia14_655x, ceef, b997, f9ca, 621d, ijac201513201i5, 13c4, 4794, 876b, 29fd, 0ee3, 66b4, f590, cdc4, 9eda, a55c, 9266, c8a5, 833c, 4929, f2d3, 1097, 9b82, 3e9a, 3cd5, f275, 97d7, 54b2, 7b16, 4a5c, c7cf, 5fbb, 814f, 9500, sigradi2016_732n, 3b6c, 2363, acadia14_101ar, cba0, ae5e, 40a4, dca3, a38b, b4ea, 9cf1, ae95, 2016, ecaade2017_017w, sigradi2016_595ff, ba0e, 06cf, ca68, b313, 9cfb, acadia14_435ay, acadia14projects_291az, 03eb, 71da, 95b4, 91c3, sigradi2014_074m6, sigradi2016_381o, 4f61, 9487, 26ac, e546, ecaade2015_87b18, a5d2, b740, 516c, a4d7, a2fb, acadia14_301e, 06b3, 23e2, 6fc5, ecaade2017_041v, 3403, acadia14projects_189aj, 2569, 6d5d, ecaade2015_138u27, 1552, a941, bd0a, 539a, 5682, bcb3, 376a, ecaade2015_237b54, ecaade2016_118d32, 4acf, ecaade2017_305d, 421b, 7286, ecaade2015_144v30, 14c3, caadria2017_043h14, 20b8, fe86, acadia16_352e22, f348, cbd7, acadia14projects_453k, 20ff, d92a, acadia17_446gg, d2cd, 9ad5, ecaade2014_011i2, 4166, c49d, 08c2, 2122, 7a86, 7a9b, f7d5, ijac201614309r6, 0001, 372c, ce01, d71f, acadia14projects_135y, 9f5e, 3cd4, 7805, 1546, 1ee9, 5419, 3a9e, 3a34, ijac201513203u6, acadia17_90aa, 6ae2, 962b, 891b, 6bc0, ecaade2015_222b49, 1ca7, ijac201614308r5, 359f, ecaade2016_190s50, 0ee1, ecaade2016_123b34, ecaade2016_078e23, ijac201412205f4, 72d3, 66f6, acadia15_69m2, d6dd, sigradi2013_30d, 6746, 287a, d42d, dfff, c66c, ecaade2017_208n, ascaad2014_024p5, ff2a, 029e, b7e2, 0c06, 20de, ecaade2016_168h48, 6d9a, 80cd, 1a0a, 4fd1, sigradi2015_10.309y21, ascaad2016_045r18, caadria2017_145b38, e8ae, d19e, c9d6, ecaade2016_085k24, caadria2017_056z18, a104, acadia15_251n10, 63a3, de58, b4be, fea8, 0f5f, ascaad2016_035m13, ecaade2014_088d21, acadia17_413w, 9e62, 3631, 0cd2, 3dcd, d88b, 1529, ecaade2016_132y37, 3c41, 9694, ascaad2016_044w17, 6ef1, b955, acadia14_463m, eba9, 80c7, ecaade2014_240b62, sigradi2016_724zz, ae4d, c221, ecaade2017_230vv, 7893, ecaade2017_023y, acadia16_12k1, a58d, 444e, 8148, ecaade2014_070u16, 3e66, edfc, sigradi2015_9.152x16, d6fa, 5967, b7ef, 08a8, dc6d, 9637, f26b, dc6b, ijac201614105r5, 51cb, sigradi2015_8.264o14, e8e2, 5154, ad56, 14d9, a2c0, 1641, aca5, 2dca, ijac201614201s6, ecaade2015_22c5, 47fe, 58bc, fe5a, 5d1f, da77, aab5, sigradi2016_448z, dd6e, acadia16_98i7, ijac201412305s2, 7c07, bf79, ecaade2017_273n, 7e96, caadria2016_713s30, 31cf, 71b9, aec4, 58c9, c7c8, e2fc, 6ebf, 5e42, ecaade2016_190v50, ascaad2016_044v17, 0e85, 2a16, ecaade2016_223f59, 5532, sigradi2014_213a8, f58c, adc8, 1d78, ff5e, d750, b74c, 9463, b0a6, sigradi2013_425u, 7a3a, 6884, accb, d9b1, e2c2, sigradi2014_263k1, b1bc, 55ba, sigradi2013_326l, 55cd, 2e16, e75d, ecaade2016_223e59, d7af, a21c, 14f6, 6a20, 7086, sigradi2015_sp_11.303s31, c785, 837c, ecaade2016_237f63, sigradi2015_8.81t11, 0552, b8f1, 5d1d, caadria2017_104c28, ecaade2015_38t7, c0b4, 7dbe, 5231, 5a4d, 6ae9, f3f1, bf62, 9d58, acadia17_542ii, a854, 978c, 70a8, ccc1, a2c7, 2b06, sigradi2015_3.209x3, 6478, 6031, 3570, 4708, 5831, 5750, bad0, ecaade2014_111k25, b753, ascaad2016_032r12, sigradi2013_155, 8fa6, 2141, cf89, ascaad2016_040b16, bb78, caadria2015_096j15, caadria2017_043f14, 453c, 3a8f, 9861, 97b9, caadria2015_073j10, 2076, d7d6, f891, 94b7, 474b, bfc6, bdce, ef58, 15f0, 9aac, acadia17_38uu, ecaade2017_244ii, 6b64, 3760, caadria2016_651g28, 69b6, 1b4d, 6011, ecaade2017_183aa, acadia16_116x8, a231, 6406, 059d, b723, 7449, 9866, 2ed3, 2133, cfc5, caadria2016_167h7, caadria2015_049g6, a09e, 8814, 2545, c7bd, dce3, d115, ecaade2016_222g57, ecaade2017_071pp, 40ef, acadia17_248yy, d6b7, 3908, 173c, acadia17_491v, 3246, ecd6, 4396, e072, 09a6, ijac201513303j11, 9a3b, 8432, 52d7, b4c7, 641b, eac5, sigradi2015_10.7l18, 0894, dc2b, 99af, 295d, 393f, 44e0, d635, 721b, f826, b7df, ecaade2016_011a3, aa43, 3c34, caadria2017_027r9, 45b5, 54bf, de3e, 24db, acadia14projects_115ak, 69c1, f053, 8e1d, 3390, caadria2017_030b11, c46c, 18f8, 198b, d69a, c5f3, c25d, 6509, 4d23, 7a2e, 975a, 78b8, 5251, e74b, 808d, sigradi2014_282n3, 8172, bb66, 8157, c348, 40ff, 855b, 401c, 4150, e936, 7af3, bc03, 9247, 013e, 8d38, 9ae2, c48a, b4c6, ecaade2014_052i12, e827, ecaade2016_043c12, 14fd, ecaade2015_314g68, ijac201614202j8, ecaade2014_112a26, sigradi2015_3.268j5, a0a8, bd9f, 3ecd, 4e2f, ascaad2016_020x7, sigradi2014_330m7, 00e7, ijac201513203p6, ecaade2017_256jj, 7132, ecaade2015_164p34, 133b, ijac201614102s2, acadia14projects_463k, ef4d, 5fd8, 8fe8, fc34, ecaade2017_095z, a3c6, c038, 3da9, 0abd, e483, bd31, ecaade2014_035c9, 12e2, e17a, 3332, e7e4, af67, dfd6, f0bd, caadria2016_157v6, c684, 7c70, fbea, 586d, ecaade2017_198ww, a2b6, cdff, 622f, 3217, ecaade2015_61g12, 10db, 853b, 8085, afe4, 79b9, 11ec, 9597, acadia17_660z, 9ebc, 8c8c, ecaade2014_224s57, ecaade2017_288aa, 6dee, 0eb1, 3a9a, acadia17_222p, 0b3d, acadia17_551qq, efa8, 3f9f, 32ad, caadria2017_124k33, 5d0e, 84f9, 033c, sigradi2016_741ii, de79, a776, da28, 2682, 81f0, ecaade2013r_011a7, sigradi2015_10.177a20, 3d22, c491, acadia14projects_135u, 7fc0, ecaade2016_166a47, 5926, 3082, 82fc, ecaade2017_309ss, f7da, ecaade2016_111m30, 0a2d, f0f4, acadia17_637i, b2ce, b282, dc2e, 4199, ijac201614401c1, caadria2017_182z43, da0a, d016, ccd5, 98b6, c51f, 517c, 70fd, ba45, acadia17_188bb, 323b, d72d, c69a, b7ee, bb7a, acadia15_417e18, 410c, b698, 6a73, sigradi2014_074t6, sigradi2014_329y6, fedf, 06f7, 8aca, acadia16_72c5, acadia17_512s, ef4e, c582, 6931, 2cff, fd8f, ecaade2015_48z7, 21f0, 107f, 4288, d627, fba0, 55f3, 70c2, 8f3f, ed8a, 05ac, 21de, 94e4, a186, 1042, caadria2015_086n13, 3c9e, 80e4, df32, d47f, f9de, f684, 0846, 52bb, 43ed, 7d68, caadria2016_187z8, 0ec6, 520f, 8e31, ecaade2015_115a23, ijac201614102y2, 53d2, ff38, 1ef6, ce4e, fcd3, ijac201412206b5, acadia17_358gg, b37f, ijac201614202m8, a703, a8f2, ef79, 1a58, d17a, 94c3, acadia17_82bb, 531e, 57ff, fc77, ecaade2015_230b52, 4c07, ijac201614403p2, acadia14_463a, b81c, ascaad2016_022j9, 3a6a, e574, ecaade2016_230r61, sigradi2015_3.11h2, acadia17_18i, f7df, 894d, sigradi2016_455i, cc7a, ecaade2017_042dd, ecaade2015_195g41, ec07, 90f7, 373a, 7d42, ecaade2014_206n53, 0fdc, 77da, ecaade2015_206l45, ecf0, cff9, ecaade2016_033w8, ec6d, 6b12, 8c58, 9f74, acadia17_324v, 9018, 46bc, 8d4d, 0541, d278, caadria2017_145d38, 5510, 4907, ded2, sigradi2013_271o, d177, a80c, 8543, da90, 3fb8, ecaade2015_229a52, d0dd, 122f, 6862, e750, 8e2f, acadia15_311i12, 6c83, 5626, acadia14_579k, acadia17_284i, ascaad2016_056g22, 4165, 7d18, 98c7, b9cc, bc7d, 187b, 057a, ca84, 147a, 1154, 7efe, 59b9, 7e59, dc30, sigradi2013_425o, 7408, 4bf8, fe2e, f87b, 5c6b, 42ef, 956d, 27d8, caadria2015_164c25, 7409, 0a29, 30fb, 9e60, 56ab, ebd1, 2d58, b015, d171, 1089, 9d62, 49f3, a9fb, 40aa, caadria2017_056j19, 5a8f, 1531, 909a, 78ff, caadria2016_713x30, sigradi2013_275, 5501, caadria2016_631c27, 4fb4, b8c1, 143e, 9a21, 6f3a, 645b, b31d, ecaade2015_285k62, 4456, aa9e, e6da, 7997, 65c3, b43e, ecaade2016_166m47, 09a7, 08d3, 1c86, 0959, c3ec, 19ee, dda2, 2de0, f111, acadia14_281aa, acadia14_347ah, ecaade2014_149p34, 9b76, 29f5, b082, 85bf, ecaade2015_18e3, 81a8, 7bd6, 952f, 1f52, 800c, 1346, ijac201614404y2, 77c7, eb13, acadia14_619at, b35c, f64d, ecaade2015_185m39, 280f, 525d, 39a3, b024, 7728, 5fd4, 46bb, 4f16, bbdc, db0b, fe00, acadia14_719h, ecaade2017_293xx, acadia16_88t6, 008c, caadria2015_226n34, 57c7, sigradi2016_816xx, 4f60, af70, bd1e, b1fd, 0d24, caadria2017_127d34, f922, e206, ef02, 50f5, 51c1, ecaade2017_100g, 029f, 8183, 4057, ecaade2017_079k, ascaad2016_009l4, 8b06, ijac201412204k3, 1aee, d24b, f014, 8955, caadria2016_321m14, 36ac, 4239, 8ca8, acadia14_655ag, 0156, a925, dfe7, caadria2016_851x35, b387, 70aa, 3453, 9f70, ecaade2014_111c25, e36e, acadia14projects_655aj, d030, fbe7, d3ee, bc8f, adf9, 8721, ae30, sigradi2013_95p, caadria2017_124g33, 4577, e542, 219c, ijac201513205x7, cd77, ffc0, sigradi2015_8.264m14, f1d5, ecaade2015_170w35, 876f, 9b73, e60f, 5e6f, sigradi2013_280m, 5863, 4928, c122, 6ad9, 8a38, ecaade2016_132z37, acadia16_12o1, acadia16_280c18, d3ca, e863, 1312, 14f7, 4e15, 5c89, 5420, ecaade2015_130b26, 3ef6, 5adc, 0826, 89a6, 78fb, 0c9b, e2e3, b1c8, c27f, 994e, 7fbe, 2522, a9cb, 9565, 21d1, 9fa5, 477b, 7796, sigradi2013_397f, ecaade2015_246w55, 6e83, d76f, ecaade2017_133n, 1317, 38fb, ecaade2013r_009j6, 725a, f892, 65ea, 6f6c, sigradi2015_3.201p3, f490, acadia14projects_153a, 37c8, ascaad2014_005p3, 00bc, bf20, 1d5f, 3ddd, a258, 0979, 230d, caadria2017_147u38, 2c99, ecaade2016_216f55, ecaade2016_228k61, efbf, bd9c, caadria2015_073r10, sigradi2016_428j, 46cc, 4879, 69cb, ca24, 6dac, ecaade2017_077oo, 8ada, ecaade2014_070l16, d687, b023, 4251, 925f, caadria2017_016a7, 56fb, 4ac8, 3d0b, acadia17_358tt, 6103, daed, 0075, 31a4, 385b, caadria2017_069y21, 6ff6, acadia16_260o16, 767b, 3909, 0ea8, ascaad2014_033e1, 9441, 6957, 7951, sigradi2015_9.347t17, 3b2e, d22d, 1acc, 7cf2, d164, 67d8, 5d96, acadia16_450p26, a294, 5832, 2af9, 212d, 50fb, 5d53, 9c6e, 50d2, d6d0, 90e6, 76cf, acadia14projects_497v, 15a3, caadria2016_851d36, e533, a0b2, e6fd, ecaade2016_162h44, acadia17_82ll, 71ed, ijac201614207l12, ijac201715104ii, 279a, bcc7, 1258, 5a72, 8b05, 0770, 7143, b839, fabb, acadia14_699r, d62c, c29b, 0f20, 3f58, 5723, aa03, 0c16, e6cb, 0ebb, acadia16_414x24, 6cbb, 08de, 6c95, 4a54, caadria2017_185r44, ecaade2017_083zz, 7d40, 6f67, ac6e, ijac201412303x7, sigradi2015_8.276y14, e975, 68c5, 403c, c00e, 796e, 9573, c587, 5cbc, d6c4, ecaade2015_241b55, ascaad2014_024b6, cd1c, 4321, 4116, e13d, f8b4, c334, ac14, a4c1, eceb, 0519, sigradi2016_590i, 0eae, caadria2017_048c16, d3f8, 7a4c, 3735, e8eb, 2665, a8d7, ecaade2017_031oo, b391, 991f, 5dda, 06c9, 44f8, 9e89, d737, 2552, ecaade2016_071j19, 4cd7, 997e, 76a1, 2edc, ecaade2014_132e29, 76b0, 3a06, 2c32, a732, cf35, 1f12, d922, 3a13, 92cf, d91e, 1bcb, 5c2f, sigradi2013_429o, 942a, 455e, ecaade2017_220pp, da20, 730f, a5ee, 9f73, sigradi2013_212t, 97e4, 1435, ecaade2015_271a60, 6a1d, 8f8c, ijac201614402k1, cba6, sigradi2013_389p, 259e, 024a, ecaade2014_149w34, ijac201412403t5, 2b2e, b210, ecaade2017_291l, ab26, ca3c, 1230, a68b, fb31, sigradi2016_659s, 1ae7, be5d, acadia14projects_339ao, 448f, 56c8, caadria2017_158d40, ascaad2014_018f2, 3177, 83b4, 5208, 06b2, 5241, ecaade2015_73g14, 60a4, sigradi2015_2.213u1, acadia17_648n, ecaade2015_196u42, 2a05, 8e12, d8f6, 8fdf, ecaade2015_235j53, ecaade2016_006k1, 77bf, 6820, e75b, db71, ec59, 4493, d154, ijac201412301c6, e8ad, da11, 3126, 49ce, 461c, 2341, fa41, 9475, be73, 2a98, 371d, d3aa, d27d, fafa, caadria2016_477z19, caadria2015_114b18, 1161, caadria2016_601c25, 4889, 52c9, 0b4a, d38d, ecaade2017_208m, b2b1, 55d9, 325c, c879, 3e03, 8992, fd05, acadia17_464pp, ijac201614305a3, sigradi2015_8.328o15, ecaade2016_198r52, cfca, 302c, 2515, aa35, 92e6, 512c, a43d, cb6a, 1378, 5a03, dc23, sigradi2014_085h8, acadia14projects_671y, ecaade2017_029s, sigradi2016_393qq, 8565, ecaade2017_201c, abf4, 0930, 9091, ec67, f320, ecaade2014_169m42, caadria2017_005r3, ijac201715203xx, ecaade2014_038t9, sigradi2014_347s10, 335b, ba6a, d570, 05f6, de3c, 138a, 2b6c, ijac201513303g11, 0b56, 2b41, acadia17_562w, ecaade2016_169m48, 644f, 67a5, 328b, b70a, d149, 020c, 47f9, 1a31, 377b, caadria2017_163f40, 7908, caadria2016_797o33, d3f2, 4538, acadia17_590c, 036c, sigradi2016_779tt, acadia16_140n10, 3fb1, sigradi2016_695m, ecaade2016_225b61, 7511, ac25, ecaade2016_006v1, caadria2016_229s10, ecaade2017_189rr, ascaad2016_010s4, 81a1, 6df0, acadia17_330ii, adf7, caadria2015_072u9, 003d, ecaade2014_072k18, 4058, 1b42, 8de0, 06cd, c2b6, 84e8, 4de0, c278, e482, edf6, db34, 2189, acadia14projects_23ab, 6b4c, ijac201513201n5, d859, d833, c932, 10ca, a93c, sigradi2015_3.65u2, acadia17_455ff, 983c, 7e9e, 3521, fca2, ijac201412205z3, e74f, ascaad2014_008u4, 7558, 1b11, 9663, 1bdb, 022f, 44ef, ada6, ecaade2014_145f33, caadria2015_130y21, 6450, 5e26, 2108, 37be, 489f, 7a1a, a98a, caadria2015_070g9, d0de, sigradi2014_303g5, 2555, eb6b, acadia14_125y, fd37, 45cc, 3d69, 39b5, 7f33, acadia16_12d2, 9718, 81c7, ecaade2017_230uu, 7d1e, 3cef, 97a8, 7379, af6d, 16b3, b7d5, 2960, 1cc2, c2d1, acadia16_362v22, dba5, 2249, acadia17_650yy, 39ab, 7125, e3d4, e234, caadria2017_101l27, 16f3, 2422, 0ef5, f9a7, e8b4, 81cb, caadria2017_123r32, df77, 6e7b, 6f43, 1e98, 8aa0, 06d8, d0f3, caadria2017_155p39, ecaade2016_023t6, 392c, 38de, c0fe, 76f3, 533a, 9b81, 4421, 9481, ascaad2016_024g10, 6bc3, d131, fb0c, cc67, a76f, 3835, cce4, 22c3, 3f34, ecaade2015_332z71, bd76, 2916, caadria2015_190i28, sigradi2013_194l, 23f0, d978, cf40, a577, 6415, acadia16_12j1, 0e41, 68cc, f238, 069c, 1a37, acadia17_436o, 8158, sigradi2015_8.186o12, e76f, acadia14_199ae, b83e, 79e2, 5c90, d6b5, 4037, af20, 5900, sigradi2014_341e8, sigradi2014_265x1, 5c48, acadia17_308ss, ecaade2017_163j, ecaade2016_077s22, 00f1, a114, 71e6, 56e6, caadria2017_175j43, 57a3, 74f6, 702b, sigradi2016_625ww, 8947, 9c84, f82d, 79b1, ac84, ecaade2016_002h1, 66a3, 62a1, 3e9f, ecaade2017_215cc, 75fd, d759, 7626, 4b8d, ijac201412305d2, ff61, cc8e, 800e, 16b1, a204, 666b, 5bb9, 3b35, 78b4, ecaade2015_287k63, 992b, 9501, c600, 6896, 5494, 2063, c2f2, 182d, 6bb4, 3872, ab2f, e980, c372, a0a4, 5ef0, 9ca5, 1c76, ascaad2014_008t4, 98eb, 93f9, acadia17_620zz, aea6, 2a61, ijac201412401n3, e7fe, 2c94, sigradi2015_12.107i27, acadia15_497p22, d6db, ff8a, afc3, acadia15_243f10, a4f4, 6da6, 4338, 84a4, 3a7d, acadia14projects_145t, d401, 907b, 6572, 7cc7, 50c0, sigradi2015_3.201r3, 1527, ecaade2015_306h67, acadia14_565ab, sigradi2014_281e3, ecaade2016_087n24, d3c6, sigradi2013_234g, 30f3, 035c, f7f1, 5a45, a251, 4b3f, 24f4, b1f1, caadria2017_175a43, 8eb2, 4f14, 928d, 88e6, c987, c6fd, 0236, 547d, ecaade2017_122uu, 581f, 5a82, a768, ijac201715204z, 469c, 2df5, 4fe8, sigradi2015_sp_8.6e30, 9443, ecaade2017_097gg, cfd1, 3e04, sigradi2014_330d7, 118c, 102e, ffed, 77bc, db8a, ba38, acadia17_426qq, 0318, 6f8c, ecaade2017_302oo, 818a, dda7, d444, 1bdd, 2f7e, 3f5f, 77a0, 0dee, sigradi2016_659r, 0b3c, ca96, acadia14projects_497ab, f463, 8588, acadia16_72y4, ecaade2016_006z1, sigradi2014_144v2, 81fe, 989a, ab79, ascaad2014_011a6, 0918, 1562, acadia17_414jj, sigradi2016_530hh, ecaade2015_201x43, 8bf4, ecaade2014_086n20, ebdc, acadia15_211r8, 94bd, e634, ab1d, 2f51, 6b75, ecaade2016_042t11, 2283, e5cc, cd63, 3c9f, 0bba, 9d51, caadria2016_683g29, 9230, caadria2017_127j34, caadria2017_028e10, ca44, c5d4, c0f2, 8166, acadia17_640gg, sigradi2015_8.264t14, ff6c, sigradi2013_389j, acadia14projects_479x, 75ab, acadia14_435ak, 2c5d, 7868, sigradi2016_625ll, caadria2017_035z11, e419, ccea, ee1b, acadia14projects_555d, d405, sigradi2015_10.309e22, fc5f, 5265, cede, 78d0, 4a09, 3ce8, ecaade2015_164s34, 6311, d780, 9689, 07b6, ascaad2016_056f22, 33f2, dac8, ecaade2015_301y65, 4662, f8e3, ijac201715202kk, f31b, b911, acadia16_270g17, ijac201412304w9, 1375, 4ff2, 1e3b, 9a32, ea97, a9fd, acadia14_627an, 85d4, 92b5, e7b6, afec, sigradi2016_732o, 5370, 8828, 3592, 0083, ecaade2017_203uu, dac5, 2a2c, 04cf, sigradi2015_8.47g11, 82f3, c6e0, acadia17_36v, 5572, 8a49, e188, acfb, cf51, 8f10, c68a, d491, 1988, 620e, cea8, 00da, 0a1f, 448a, 3256, a555, sigradi2016_534kk, cf49, 2a13, 9f1c, 6130, be32, 84d5, ijac201715105t, 0e7d, 9bc8, 470b, d543, 20ef, 9fd3, 343d, 013b, 291f, b39a, sigradi2015_11.34z23, 486a, e31d, 5d20, e9fb, ecaade2015_318t69, 3e35, 15dc, 7200, a0ee, ecaade2016_bkom65, 77ac, bbd7, ecaade2016_169n48, 0283, ecaade2014_060y14, acadia14projects_681aj, caadria2015_226k34, 31bf, 1f20, c681, dcdf, e464, 7342, f3ec, 1263, acadia14projects_619w, 6bad, 65f9, a548, 1f25, 11d5, 3a27, ecaade2015_64m13, cbcb, d65f, acadia14projects_43ac, b6f0, 872a, 73ce, cfcc, acadia17_669p, c4c6, 3740, ascaad2014_014l7, 19d2, 7e11, e80b, acadia14projects_189al, caadria2016_881x37, 811a, sigradi2016_558p, acadia14_317r, ecaade2017_210v, 2969, b5e2, 0bac, sigradi2014_042r3, 84c0, 598a, 4c06, 51e9, sigradi2013_370, d46d, 3826, 4713, e8c8, acadia14_117b, 75ea, 069d, 502f, acadia16_344n21, ecaade2014_186c48, acadia17_390oo, e867, sigradi2015_3.221t4, d00f, 6abc, sigradi2014_266g2, f21b, 45ae, acadia14projects_709an, 8c11, af06, 70fb, caadria2016_797p33, caadria2016_003h1, 0aaa, 20e8, 25fc, ascaad2014_004l2, acadia14_145z, acadia16_270w16, 4979, ecaade2015_222d49, edea, ascaad2014_009d5, b043, eb69, 90c4, c779, c50d, ecaade2016_063u15, ecaade2015_83r16, 8399, 7ebe, f042, d6f0, ecaade2016_157w42, 7240, d0df, 7b3e, ecaade2015_64y12, sigradi2015_7.203h10, c02f, acadia14_719e, 1cda, 9adf, 1e88, 1c12, ijac201715103rr, 2ca1, fb7d, fe24, e69e, 8c1b, sigradi2016_363ii, 5800, c7af, b476, 0c52, acadia17_81n, acadia14_681al, caadria2016_177i8, 4c19, 1cb7, 55ad, caadria2015_168k25, 8232, 5a5b, b523, sigradi2013_215a, be53, acadia15_333r13, 33f0, acadia15_483r21, af43, ca8b, 4559, f178, a0b8, ed11, 3fcf, 745b, 3c1e, 14cb, 6ef8, 6a7c, 117e, 0518, b3e3, fe93, b4cf, 6849, ijac201715203f, ijac201614204a10, c6a0, ecaade2017_227n, e1bc, b5bf, 14e3, f329, 08be, 35f6, f60f, sigradi2013_411o, e47a, 088e, 8a1c, a2fe, e58d, ecaade2017_164r, eb47, 1df9, acadia17_598uu, 6330, c283, 4fd3, 613a, ijac201715203r, 55dc, 801b, caadria2015_033d5, 947d, 05c9, fbb1, 5e0b, ecaade2014_218l55, a106, 8169, 22ce, 2a51, 8daf, a52d, ecaade2017_203gg, b49d, 893b, acadia15_185s7, b8c5, ecaade2017_309mm, be33, 6d36, 6a90, b543, 659d, acadia17_455ee, e668, afeb, 7ab9, e8ab, ecaade2014_111i25, 0e89, 74e8, 02ee, acadia17_100j, caadria2016_579t24, b4aa, b61d, caadria2017_165l41, 070a, sigradi2015_7.184c10, acadia14projects_101r, 72a1, caadria2016_013f2, 19bc, d870, caadria2016_197i9, ecaade2014_182z45, e20c, 3d1d, 0536, 0347, 77a3, 861a, e1cb, acadia16_196d13, c070, 32ac, 3772, de5c, b2a0, 7823, 057c, f834, fb90, 4939, 1918, c2b5, dbaa, ecaade2015_13s1, sigradi2014_239a9, 5e60, ecaade2017_138w, acadia17_648p, 1c34, bf1c, acadia17_247tt, fca4, 08fc, 225e, 961f, acadia17_177v, ea3e, 19ea, e7cf, 8f22, 3a05, 7964, 0553, ecaade2017_051ee, ecaade2015_302i66, 9c93, caadria2016_197p9, 4dd7, 1a04, acadia17_37dd, 9d0a, 2e2f, ijac201715204oo, acadia17_248ww, 9f10, ecaade2017_215gg, 27c5, 5603, caadria2017_104r27, ecaade2017_098jj, 550f, cb6d, f3b0, 224f, 90b9, acadia16_124a9, d242, 7966, 5ac8, caadria2015_073p10, cf54, 5e2b, fa07, c408, 764f, e042, 8bb7, 7d3c, e0dc, ijac201614102w2, 90be, 1f77, ad28, 2976, c1ab, 3ab0, 32a3, a321, 6844, c70b, 71cf, 6625, 4fd4, f189, sigradi2013_42n, bc98, cb60, 84ef, ecaade2015_195m41, 528b, e44d, c104, 3238, ecaade2016_037x9, 8a9d, e7a1, 0079, acadia15_343g15, ecaade2016_144m40, a567, e298, edf1, c424, 4370, 35e6, acadia16_174c12, 73dc, 23d5, acadia14_167t, 596a, acadia17_464yy, acadia14projects_33an, caadria2017_017o7, 19b2, 19f5, 6c07, 0538, 4f11, 4b60, 22ec, acadia17_551d, 06a8, d51d, e4db, 0bfc, ce43, 33df, 757a, 3882, bf44, 382f, ijac201715202hh, bf5c, 181c, caadria2015_208v31, 5feb, e70e, acadia14projects_627b, 0698, 624d, sigradi2016_590p, 1706, acadia15_323i13, 0e99, bd39, cbb3, ff42, 8495, 9cd6, ijac201513303i11, 711b, ascaad2014_005c3, 5c20, 69ae, ecaade2016_126t34, dab6, 469a, 688a, b697, b5ea, 9a04, 4252, 6843, sigradi2014_213u7, 9882, sigradi2016_781zz, 3983, sigradi2015_11.8m23, ecaade2014_177z44, ecaade2014_225e58, f169, f384, 1e10, ascaad2016_033x12, 2785, b70b, 4674, 8d1c, ee84, 901d, 71d5, 001e, 92a1, bcb9, 6a76, 835a, 3c6b, c6d8, e667, acadia14_699c, cfe9, ascaad2016_045e18, acadia17_590h, 5563, 17d3, 9873, acadia14_661h, 6239, acadia17_324y, ecaade2017_198n, c523, 6b26, acadia16_478f28, acadia17_237cc, ecaade2015_235u53, caadria2017_124a33, 8e14, 83bf, efab, 7184, 37e5, 486f, a020, 35b7, e1fb, d660, ec44, ea7a, adc7, f9c0, 8f0a, ascaad2016_007l3, 2a72, b9a4, 2cf5, 8bad, 62cc, 7792, 42c0, 1c2e, 3952, 3aeb, 9e1e, d5bb, ca43, 127e, 5593, 6f28, b97f, 08f0, b3b8, aa4d, 1c65, 7cc5, 4588, ecaade2017_072i, ecaade2017_028o, 623c, ijac201614302g1, ecaade2016_046o12, ecaade2014_187g48, 5c87, 0db7, fce7, acadia17_18c, ijac201614207k11, acadia14_627ay, 7d64, fd57, acadia17_284m, 1d2b, c5f1, 47f3, 8e22, 4123, 005c, acadia15_185j7, dfb6, ijac201614301e1, c898, sigradi2015_9.347v17, 322a, cb22, 75fb, b655, 87e4, sigradi2016_441ll, 243b, 4aec, caadria2015_181d27, ecaade2016_102m28, sigradi2014_128w9, 8c65, 4a6e, 7d77, 94bb, 812b, b30d, ascaad2016_033y12, f707, d67e, 8f4b, 94be, f576, sigradi2016_625qq, bb4b, 60ac, fd4f, 75b2, ijac201412402s4, 90d5, 1231, acadia16_140v10, f257, ddee, ecaade2014_240m62, 38c6, 9ad0, d140, ijac201614208c14, 8674, 9a00, e333, caadria2016_333o14, ecaade2017_212jj, ecaade2017_143k, 5a81, acadia14projects_435d, e3f3, ec33, sigradi2016_534ll, a387, 809d, caadria2016_549l23, 6bf8, ijac201513302o10, ecaade2016_tkoz66, acadia15_57o1, 7e94, 8f07, caadria2017_003r1, 5223, 089b, f87a, ecaade2016_163f46, 874b, ecaade2016_094p25, 4395, f44b, 54bc, 8efa, acadia14_145w, ecaade2016_139h39, 67a3, 09fb, 9ac7, 4701, 1b52, acadia14projects_671s, bdfc, ascaad2016_048m20, bb74, 4311, 23db, 20c7, 2f0d, 9786, 06d2, 19e1, ascaad2016_004r2, 0506, 7aad, d82a, 709a, caadria2016_767v32, ddf5, c74e, b233, ab94, e80d, ascaad2016_059k23, df53, 57a7, e2ae, acadia14_365ao, caadria2017_107n28, d66b, 6e64, c843, ecaade2017_118ii, afaf, beee, 867a, ecaade2017_152qq, caadria2017_030u10, fd6c, 36a8, 6f55, 75ac, acadia14_463p, 2890, 89ba, caadria2015_061c7, 491d, 93e8, sigradi2015_3.209c4, c433, 9ea7, deef, 1d02, sigradi2015_9.347s17, 2d1d, 2072, c232, 28b0, be63, bcf0, 7926, 8507, ecaade2016_102v27, 80a5, ecaade2015_303r66, 03d1, a4cc, 44dc, 05b5, 4cf4, 9160, 6979, 4dc8, 5cb0, 1b7b, ecaade2016_042b11, 7f3f, 3600, 4727, c230, acadia14_699i, fa10, ijac201614105p4, c9d7, 0470, aba5, 25cf, 72e9, acadia14projects_177n, bc78, 6dfc, sigradi2016_710bb, ijac201614101d1, 00d8, caadria2016_851j36, sigradi2015_9.347j17, acadia17_542pp, ecaade2015_297v64, 9f55, 3707, 9fd1, ascaad2014_024v5, ijac201513105u4, 72f6, ijac201614204w9, ba22, adda, a95f, bf09, ijac201412408a3, 0917, ecaade2017_053j, 3658, 5581, 0a98, acadia17_230zz, acadia14projects_389ay, 640d, 7094, 6142, 1aea, acadia14_339ap, 5c14, 40b4, df91, c685, acadia15_395c17, e110, acadia17_551a, 02b6, 689b, d3a9, 439d, a12c, ecaade2014_071x16, ff0b, b4c9, 0932, a753, 2ce6, ecaade2016_038l10, c07b, b316, 8ab7, caadria2015_032u4, cfdb, 05d3, 0d0f, d86e, ijac201614201k6, e022, ae04, b16d, 2ebc, 7c61, 712b, c2ec, a710, acadia15_223l9, 5557, 131e, 79c4, b81a, acadia17_511uu, caadria2015_218o33, 94a8, 573a, 73a9, dc46, 033b, 77e8, 776d, 5cc2, acadia15_110y3, ascaad2016_015n6, b4ee, 0d46, 324b, 664d, aedb, a19e, d8ed, sigradi2013_429p, 156c, 842c, 9801, ijac201614206v10, ab63, 60ee, acadia16_424f25, 9234, ijac201715204ll, 3267, da83, caadria2017_080k24, cd5b, a752, 987b, 3118, acadia17_670xx, acadia14_153aw, ecaade2017_199gg, f4a7, 2676, 7386, sigradi2014_132j1, 644a, f1ae, 2973, ecaade2016_063n15, 4ee6, b28a, 78df, ecaade2013r_011i7, 0a5e, d8dd, 7e42, 772c, caadria2017_016v6, 5243, 03d0, 1b4f, 4aa3, f096, 8401, b892, sigradi2015_3.268l5, 661a, 9a63, caadria2015_213b33, ijac201614407t4, 8089, 326f, caadria2017_175h43, acadia14_125ae, 2a8b, caadria2015_218w33, 26af, a4fa, e230, f2c9, a934, 3997, ascaad2014_001f1, ecaade2016_217f56, c2ae, 085c, d4ed, e5de, 896d, 08d9, c46a, 350e, 7372, 0b59, 54d1, 318f, 817c, b7de, ecaade2015_333f72, sigradi2015_11.142e25, 5db2, f8e6, ascaad2014_021c4, 4f47, acadia16_372y22, ecaade2017_013nn, sigradi2013_311k, aa65, b15b, 32fb, 5f76, f615, caadria2015_172h26, 4c45, b489, 67c6, 26e4, 95d2, b783, ebba, ijac201412408h2, 00df, 11d9, a0b9, 0f61, 4139, 1fa8, 4026, 1d11, ijac201513203j7, f305, acadia17_26g, ceba, 13c7, acadia17_201qq, 28eb, 5bb4, 64f8, bb33, ecaade2016_063o15, 897a, ccaa, 6bb5, 0f53, caadria2016_363e16, 92ce, 18ca, 8a05, 375c, caadria2017_124m33, 2d95, ascaad2016_018m7, 9a54, d9a6, a8f4, 98f2, 5a54, ef28, a6ba, d097, f76b, 0274, 0e8c, 65f1, ijac201513201x5, fcd5, 2a94, 9796, 7aef, ijac201614309l6, 82ad, 1898, e8b0, ac61, ecaade2016_129v35, df07, 8d82, ascaad2016_016r6, 2e85, e8d2, 769e, a0be, 546e, f798, 4f07, 79c6, 9470, acadia15_343h14, 3bb0, 1e69, ce24, 79cf, 41e7, 9fa6, ecaade2016_225f61, ecaade2017_157vv, d7ce, 8786, d006, ecaade2014_123i28, 9065, caadria2017_003f2, ijac201614308x5, 12c5, 015b, caadria2017_023k9, ffc9, 22c0, sigradi2015_3.394d6, c761, a7f6, 59af, ecaade2014_225p58, 7e5a, 7ef6, 0f50, 4c7e, 7ebd, 683d, 4956, sigradi2013_194j, 8266, ecaade2014_168r41, ecaade2014_057e14, 6fbe, 5225, ijac201715201r, 3968, a01d, ecaade2014_044w10, 1db4, 95cc, 2f35, d4fd, 1846, e82e, 9df2, cb6b, 08c1, 30a5, 1fd2, b115, a280, 56ba, ea16, bc50, 9e0f, ecaade2017_079l, 2a95, 55d0, 399d, b4e0, 9807, sigradi2013_393m, ecaade2015_61w11, 6bc8, 31f9, dacf, 4a0a, acadia17_392d, acadia16_372l23, 9ddf, c7f7, acadia14_647ax, 2d8a, 9346, ijac201614103o3, 2b4b, c092, 90bf, 7559, ae1a, 4357, sigradi2016_641hh, 765c, ijac201412205c4, caadria2016_291r12, cd8e, e9bd, 21a3, b785, d42e, 7faa, 8a7d, 8669, ca9e, 55ca, 5da7, ecaade2017_225j, 87ec, 34c4, ijac201614206y10, c784, caadria2017_113r29, 8216, 2a48, 82c3, 72f3, 9594, acadia17_237dd, ecaade2017_037aa, de1c, 60b0, caadria2016_507s21, 8ecc, 1a21, 95f2, 51b4, 9404, c24d, c549, acadia14projects_375k, 3232, sigradi2015_10.267n20, e1d9, 3112, 1806, f855, 0028, 9c44, bf0a, ijac201412301x5, 6716, bbc7, 76ad, 6eb3, ed16, e41f, 3827, 3241, 699b, ecaade2014_204b53, 71f3, 50af, acadia16_332w19, 2dd4, 4580, ffc7, acadia14_435am, acadia17_600z, ecaade2014_065g15, ce88, 7f4c, ecaade2017_213d, bc88, sigradi2015_8.239a14, 7cfa, e398, caadria2015_081t11, 25de, 6ce9, sigradi2015_sp_8.284n30, 14dc, 4617, f05d, 8c44, d4b7, 14b7, f8e9, ecaade2017_021k, acadia17_340qq, bf15, 93cc, d373, f148, 5eaa, 5e45, caadria2016_529l22, d285, 0c7b, 87f8, c384, 117c, ecaade2015_217c48, ad6c, ecaade2014_175z43, 48b7, 471c, b211, caadria2017_113z29, acadia17_492ff, ecaade2017_026pp, 47aa, 6982, c859, acadia14_135l, e3eb, sigradi2013_226s, ec98, 34c5, caadria2015_208g31, db3c, 7013, ecaade2015_227g50, 403e, 1cc8, 4709, fb2c, ecaade2016_223b59, 97c5, 2b85, 4ce6, sigradi2013_389, 93f5, d120, sigradi2014_292u4, f99b, 3823, 37fa, 22a8, sigradi2014_271o2, 0264, bbcb, 5001, ascaad2014_019k2, fb06, 918b, sigradi2013_326h, 4fc6, ca0c, e182, 2067, acadia17_330tt, 8248, 12fc, 1c8a, acadia16_184v12, 1483, f7a8, 8eb8, 1acf, abcf, 2a14, 34b4, ecaade2014_184n46, 5d66, ecaade2017_215ee, 36fb, ijac201412408z1, 8194, 40e6, 212e, f23d, 0b6f, 1cc6, 6ceb, a1e4, 5550, 3969, dff2, 6c46, 95b0, d2df, 96fa, ecaade2016_163h45, 76a9, f347, 3650, ecaade2014_053s13, ecaade2016_167w47, 216e, 49c5, 9e2f, sigradi2014_305j5, e39b, c990, 605a, 9362, 68e3, 85dc, cfa9, ccc4, 72f0, 93d0, 14e5, acadia16_116t8, eb07, 509c, 0c46, f29a, caadria2017_104p27, b708, 82fa, e83e, c8dc, 4f94, 8d91, ecaade2014_086y20, b56f, ecaade2016_096n26, 95b6, f156, f51f, 7bc9, 2660, c085, d98a, acadia16_280v17, b769, 34bc, acadia14_435aj, acadia14_365ae, 372e, caadria2016_871t37, 284f, 7550, 3c59, cc2f, ecaade2017_094f, b8df, 466b, 7367, 55b0, caadria2017_107t28, ba8d, b625, 8174, ecaade2015_164u34, 2fd5, eb18, adec, 1ff1, ecaade2017_215l, 78a9, caadria2016_673y28, caadria2015_114f18, 2532, 27b3, b492, 306e, 4858, 146f, 7b69, b7aa, sigradi2016_571rr, 11b0, ecaade2016_243s64, b12d, caadria2015_176l26, 9e35, ecaade2017_grii, 455a, ab04, fea0, a099, 4815, 5d28, 2b70, sigradi2013_138r, acc3, 2bef, 2e9d, 686a, 307d, fb12, f409, 38aa, ecaade2015_319i70, caadria2016_013i2, 002e, f4cc, ad75, 49a7, 1815, sigradi2015_8.27p10, 1c98, 9a2a, sigradi2013_407a, acadia14_339ak, 09fa, dfbc, 1228, ecaade2014_044a11, acadia17_511qq, acadia16_10f1, 6f74, 5233, sigradi2015_3.190n3, cb07, 4b9f, ijac201614201l7, ed02, 99e9, ecaade2017_140cc, f2f5, 3cd0, acadia17_424ss, 1d75, 067e, d504, ecaade2017_108o, fc22, 6506, ecaade2015_17g2, ecaade2014_100c23, 38e8, ascaad2014_017l1, 0640, f5b4, 22e4, ecaade2015_302m66, e175, ascaad2014_014p8, bdc6, 5fac, e662, ijac201513103r2, cef6, caadria2015_111j17, ijac201412408g2, e32a, 2407, 123b, 6e53, ecaade2017_109ee, caadria2015_067k8, 3258, a86d, ee83, ac86, 2526, 278b, f184, 8b23, b0cf, ecaade2013r_018d9, acadia16_244x15, 9192, 9ac3, 58f4, ee6b, 567e, ijac201614206w10, sigradi2015_12.215z27, 4f50, 657a, ecaade2017_164v, eabd, 219a, ecaade2017_151u, 933d, 70cc, f284, 9860, ecaade2015_13l1, caadria2016_435n18, 6611, 82d2, sigradi2015_8.186t12, 5695, sigradi2014_271n2, b0f1, ec05, sigradi2015_12.19b27, ecaade2017_003n, f315, d247, ff37, a5fc, 9485, 2360, 3f90, caadria2016_259r11, d09c, 915a, 25fb, ecaade2016_230m62, 7b49, ijac201614308n5, ecaade2016_222n57, 1b71, fa4f, f0b5, 8d95, 5a57, d476, 1b76, 2484, 3b94, cde9, 5479, 3382, ecaade2017_094r, 6d63, a42c, 0c20, 80b6, f763, 6f4c, 9749, ijac201715203jj, f2e9, bd79, 24cb, a3a8, a6dc, 8ae3, 3ddb, cb40, caadria2016_809h34, ef2c, 9a2b, be98, 4e9e, 62e6, caadria2015_188v27, 1a38, 8cf6, ecaade2015_143n30, f8fa, 9458, 6955, ecaade2016_tkow66, 1967, 1bd0, bc22, cae4, caadria2017_070l22, 1171, 8cdd, acadia17_222s, bcbf, 4319, 7e1b, 7dd7, 267a, 04e9, 1141, e69a, 132c, 6c61, 7e85, 6515, 6759, ecaade2015_33i6, b700, 8720, 4a53, 257e, b48c, 170c, b932, e266, caadria2015_010y1, ijac201614307m4, dbf1, 8cbf, 59ca, ddb0, ecaade2016_142b40, 2840, 4385, caadria2017_005i3, f0e2, be86, 1d44, ecaade2014_041g10, f970, ecaade2017_208e, caadria2015_108y16, 497b, acadia14projects_435ay, 74e1, 10d6, 7651, 7d50, ecaade2015_129h25, 9407, sigradi2016_814p, 32b5, ecaade2015_113r21, sigradi2015_8.328n15, acadia17_552h, ecaade2015_301d66, ecaade2016_164k46, ecaade2014_095s22, 25ad, f12d, ecaade2015_284i61, b6fb, acadia15_323j13, ecaade2016_106m29, 7f1f, 778f, defe, 5c7f, ecaade2017_111uu, sigradi2016_407o, 6191, ecaade2015_55b10, a9f6, acadia17_71oo, acadia14_135x, f802, 24c6, 3e01, 9842, 725f, ecaade2015_152c32, 5222, 1f86, acadia16_318m19, d135, 087c, 9368, 439f, b866, ee3d, 44c8, 42be, acadia14projects_111f, ascaad2016_040c16, 78f3, c4f2, 2339, acadia15_513z22, e4a2, ecaade2016_132m37, 6bdd, a527, sigradi2016_484l, acadia17_153h, 2a6a, ba95, 7333, 7cd1, acadia14_463at, 3ba7, 4f98, acadia17_340ww, f6b7, 71d6, sigradi2016_686tt, ijac201412206x4, acadia17_60aa, sigradi2015_6.387p9, e07a, sigradi2014_074u6, 2b9f, 59e0, 7b0e, e0cd, 4c8c, ecaade2014_173v42, ecaade2016_026z7, 75a6, a14b, 18fc, f233, ed08, 0c58, caadria2015_139t22, a2b2, 295c, ecaade2017_101s, 97ed, ceab, 01b7, 31dc, 9b50, 7580, ecaade2016_108a30, 4ee7, 7a39, 9b4b, da14, 2610, f1bd, a234, 1db1, 63ae, 4360, caadria2015_016h3, 6f90, 2fed, 8263, f41a, 7db7, 06c3, caadria2017_074n23, 83ae, 0ef4, 2e82, caadria2015_077y10, ecaade2014_024o7, 331d, caadria2016_569d24, 1997, f49d, e082, c9df, c6aa, ecaade2017_108k, sigradi2015_9.152s16, 28cb, 60e1, c907, caadria2017_051t16, caadria2017_085b25, ijac201412204w2, 1a6e, c3f8, ecaade2015_53e9, 2ad1, ec02, ecaade2015_55d10, 05bf, 1a63, acadia16_12i2, 245b, b3f3, c527, ascaad2016_023w9, acadia14projects_43ag, 4992, 00cb, bf75, 0deb, 57e2, 2e7c, 072f, 845e, ijac201614303g2, 49b1, 3e50, ijac201412403f7, 6936, ijac201412403d7, sigradi2013_294t, eb17, 39a0, 176d, b449, 886b, 91fd, e0d8, 2791, 976b, cf16, 8b1c, fa3e, 5a5c, e0b4, b52c, 8ce1, ijac201614202v7, 9f1e, ecaade2014_186x47, acadia14_539g, 4b6d, 2a9f, 5ca4, 6995, d0d2, 1c14, d0e5, 38d9, 180f, 1584, 31b8, sigradi2014_186i6, 4d60, af0a, 1814, a7e3, f64b, ecaade2017_255h, 2ecd, f2b6, sigradi2016_815cc, bfe1, ecaade2015_21i4, 44d5, sigradi2013_366d, ba2c, d2f5, acadia17_560t, 2368, 8163, a6e9, 6c5c, f4e0, 7ff4, ecaade2017_290ww, a571, 3069, 2462, ecaade2013r_007c5, f5c5, 75a8, caadria2016_167n7, 1aa1, acadia17_424vv, 5c6f, 865c, c126, 1e4c, cfe0, 0383, 7fa9, ecaade2014_011w1, ascaad2016_022i9, 0cce, 85ce, 12da, 10fd, 976c, 5dcc, aae2, ecaade2013r_006u4, ecaade2015_241k55, 75bb, eb89, 3a7c, b907, 739e, 2947, 96e1, ecaade2014_123g28, e1f3, ecaade2017_061b, ascaad2016_010u4, c487, 0025, 7171, cc80, d1c8, ascaad2014_033f1, ijac201412403u6, 5942, c218, ijac201614202z7, ba25, 4649, 7f31, acadia14projects_75a, 6040, sigradi2016_627h, af09, fade, 236a, 4d69, ae14, f3ad, 3e5a, ecaade2017_006dd, 08e3, 797c, 036e, ecaade2014_204c53, 8c43, 3f6b, 6e5c, 2b5c, 619f, 5fea, 0e06, 5798, ecaade2017_042aa, 07b1, b442, 620f, 9d81, ecaade2017_101bb, 0b42, a8b9, eb0e, 2a28, de75, b397, 1cd4, ecaade2017_163k, ecaade2013r_004d4, acadia14projects_497u, 2c91, f579, c243, 8739, acadia15_371n16, 9174, 9b13, acadia17_598e, ba01, 8e6e, 41c6, ecaade2017_203nn, 2c98, ijac201412204s2, 74e4, 393d, 01f8, b7f9, 1cbb, acadia14projects_63ak, e5a4, caadria2017_009n4, bcce, ecaade2016_033h9, b175, c536, d888, 627a, b593, f9d5, ecaade2016_079o23, 2d9a, caadria2017_037d12, caadria2017_070p22, af5c, ecaade2015_269r59, 6934, dee5, a01e, 8b25, 8564, ce4a, 5fcb, e941, 1bbb, 3b5f, 3413, sigradi2015_8.163d12, 7e2c, 9808, e807, 120f, 8f0d, 42ad, b22f, ba1e, c436, ecaade2017_309ww, c1f0, 7aa6, 7537, acadia14_301ay, 4bd7, 7ffb, ijac201614104x3, 01f0, 9b6f, 5412, ijac201614103k3, caadria2015_072z9, 2633, ascaad2014_014f7, 0d14, 8f13, 30f4, caadria2015_188x27, 2758, 47c2, 0b8f, 52f4, 3f5a, 3ba2, 5605, f77c, 4f26, 7845, 2e55, 6d77, acadia16_98k7, a2bb, 1080, b05c, acadia16_214z13, caadria2016_477w19, a351, c6e5, 8bef, e5ee, de9e, d706, 52f2, e68a, b794, 6d72, ecaade2014_195t50, 51a0, ecaade2014_053r13, 665b, acadia14projects_487h, ecaade2017_173yy, caadria2016_209a10, 54f1, e8f8, 5f94, caadria2017_175e43, 047f, 904f, 558e, 584b, f50a, 67e0, 9bd3, d185, f8b8, sigradi2014_347p10, sigradi2014_132i1, dda3, e859, 910b, d245, 5087, 77c5, f381, 6a72, 84ab, b77e, d382, 10bf, 6c3d, f2fc, 7bb5, b119, 0802, 136e, b384, 99ad, ec27, bce1, a370, acadia14projects_627al, 70e3, a6b4, e842, ecaade2016_033i9, a13f, fbf2, 17c7, 3d86, sigradi2013_421i, 2bd4, 19bd, acadia17_221w, 4c20, 34f6, b525, sigradi2015_6.42s7, ecaade2015_21e4, baf5, a3cc, ijac201715204bb, 0d09, ecaade2016_018u4, acadia14_389c, 6668, 93df, df5f, 6e15, 5962, 9832, acadia14_101ae, bd6a, 7b13, af45, c66d, ecaade2014_224e57, 21d3, 52d2, 20c3, 1c4c, d43d, a614, 20f3, cbad, sigradi2014_284e4, 603d, d42f, sigradi2016_592z, f998, 6f07, 46fb, cc79, ecaade2016_123j34, 3cb9, 3368, 9891, caadria2017_054c18, 2768, 0b0f, acadia17_169xx, 69b0, caadria2017_037a12, 63f5, 801e, d112, 77ba, daf1, ecaade2014_186e47, b336, bacc, 11a2, ascaad2016_013b6, c40d, 7554, 21da, caadria2015_084b13, 0255, 79a8, ecaade2017_199dd, 558b, 7b93, 75d2, 3271, 1cd6, 185b, 1eed, 9980, d159, ijac201412402k4, acadia17_598o, caadria2015_090v14, f754, ecaade2015_336b73, 8a64, 043a, d945, 010f, 1f78, b29a, e690, sigradi2013_42o, d3b1, caadria2017_051s16, 37dd, 0278, 564f, 9a2d, c820, 4f3b, ascaad2016_054t21, ac48, ea22, caadria2016_445b19, c282, 7d74, 34de, b412, 6b15, c79e, d20e, 486e, 476d, 8bc4, 34d4, 9f53, sigradi2016_792o, 9f50, ecaade2016_106g29, 5076, feb9, acadia17_71ww, 5c09, ecaade2017_094c, 1229, 89fc, ecaade2015_48f8, 1b4c, 1f51, 0c6a, sigradi2014_097l8, 932c, 3ec2, 4a66, 4cea, 0f96, c197, 7bda, e391, c427, ecaade2017_039i, ecaade2013r_013b8, ijac201513101m1, 5af5, a7e4, b609, ecaade2017_253n, dd2d, da6b, ijac201513305h12, ecaade2014_072j18, 0cae, 22f1, 0029, 90b7, b0ca, 8040, 4b15, 1a46, 424f, 9ed8, 3de6, 0b5c, 3f8a, 6fe0, a1e2, sigradi2014_197c7, c877, dce6, ecaade2016_058x14, c211, ecaade2015_21u3, 0555, 96fe, 4d9c, 84fe, acadia15_110b4, 7d58, ascaad2016_028k11, 98af, 386e, ea45, cee1, 6aaa, ecaade2016_129o35, e86d, ffde, 9292, acadia14_23x, 926e, acadia16_440w25, b270, fe2a, caadria2017_016c7, a827, a8c4, 98be, ecaade2015_319f70, ecaade2015_241l55, fa70, 572b, e209, ee85, c010, 6088, sigradi2013_202, b454, ecaade2015_280e61, f45f, 45bd, f7ac, 8cf0, 7f78, 9b94, 9495, f4fc, eb8e, ddd3, ecaade2017_164q, ijac201614303p2, ad93, e107, 0096, acadia16_140u10, acadia14_247o, ecaade2015_118y23, 564d, 0f01, 1eea, 1c74, f13f, be68, 1b8b, 83a2, acadia16_24v2, caadria2017_030w10, ecaade2016_140m39, 61d6, e2f3, 8dcd, 8dd3, 5779, 5495, cb61, ed04, ecaade2017_105ss, ecc4, 2fe5, ecaade2017_174d, 2596, f237, acadia17_189ee, sigradi2016_590j, ad5c, 10d1, caadria2017_123e32, 771b, a8ac, 7e92, c0bc, 14a2, b750, 557c, c574, b83a, 8977, 4cd3, b4c5, caadria2016_673d29, 1c0d, f54d, ecaade2017_302pp, 773b, 3fa3, 2c74, 1d51, fd13, acadia14_627as, ecaade2015_285p62, 216f, d8e1, ecaade2017_009z, ecaade2016_210g54, 31fc, bcf5, 1af5, 1797, 96aa, 6729, 3e02, be51, acadia14projects_427ao, 9c97, 5ea2, bd3a, f74b, d049, 2627, 5eb1, 4313, 1ec6, f77f, 1af7, d8d6, 59ee, 9a55, 9c7a, sigradi2016_673dd, cac8, 2efa, ecaade2015_199b43, 088f, 8065, 500d, 7a76, ecaade2017_213e, sigradi2015_8.189r13, acadia16_140c10, 1800, c68e, de1f, d4af, 3045, 04eb, 9d74, acadia17_381aa, 779c, caadria2017_058k20, 358c, 8753, 1d97, fbdc, caadria2015_114w17, ecaade2014_224s56, 28dc, 4e47, ascaad2014_014c8, 3518, 908a, cd74, ecaade2015_304e67, ijac201715106ff, 3f65, ecaade2017_306l, c812, 9884, f3bb, c194, ecaade2017_118jj, ecaade2017_308jj, 4ba6, ecaade2016_074l21, 1e72, 0031, sigradi2016_400m, 02c5, 2445, 808b, c10c, 2be5, 9ab6, d2f4, e500, 59cd, 60f3, 819b, caadria2017_174k42, 7042, a141, ecaade2015_138y26, ebd8, 594b, 7fe4, 18ef, d360, a6aa, 691a, caadria2017_074i23, 7c87, 541b, 31d3, 0779, acadia14projects_117i, d614, 6c8c, acadia16_352h22, sigradi2014_085i8, f416, cd0f, 3c9b, 8636, e0b3, 9714, 7db0, 5c63, ecaade2017_215dd, 2da8, 993c, afd4, e4bb, ed97, 4864, 02d8, acadia15_185l7, 5070, ecaade2017_033y, caadria2016_249j11, c425, 0a27, 4363, d887, 97f3, c125, 2a5b, 709e, acadia15_161k6, 5abf, e2df, 88dc, 8c50, 1565, ascaad2014_029p8, 0a96, 1ab9, acadia17_18b, acadia14_317w, d276, ecaade2017_293vv, sigradi2013_386a, 0c5b, acadia14_555c, ascaad2016_042w16, ijac201715203aa, caadria2017_107o28, 2a30, 9022, c9e4, acadia17_532dd, 093c, 0f2f, sigradi2013_326f, ascaad2016_028b11, 0321, 975c, ecaade2015_114w21, 9fc2, 3eb7, 5e2f, caadria2017_109c29, ecaade2015_92n18, 6a30, 0d04, b5fd, a5f2, 3196, ecaade2017_253ee, 7ed2, ecaade2017_027xx, 908c, fc27, 6829, 1b3f, ecaade2016_074t21, 2186, 73d3, 719d, 0c70, 8d9b, caadria2016_045c3, 6585, acadia17_413ee, 22ad, d477, 82e0, acadia16_184p12, 14ae, 9030, 4174, fffe, dc26, 5aa3, 4d53, b293, a49d, caadria2016_735u31, f24f, caadria2015_064l7, acadia17_100n, 9f0c, acadia16_62u4, sigradi2016_595jj, 1388, fe3c, 81b8, sigradi2015_sp_3.85r29, fa0f, 50a8, ecaade2014_149l34, eb65, 5df6, 010a, ijac201513206s9, 4fab, 5e4f, e8e7, 7e7c, acadia17_373o, acadia14projects_601ae, e25d, 22b7, f775, 3e78, c5ae, 411c, ecaade2016_123t33, 7b25, a7f7, sigradi2016_792e, 88ff, 36f0, ecaade2016_068i18, 70d8, 0fbe, dc98, 0e68, e0ce, ecaade2016_068p17, ecaade2014_011j2, e0b7, 5137, 2d06, 2b28, f540, caadria2017_190o45, 81f6, ecaade2015_164o34, 8c5d, efe0, acadia17_257ww, 8c4d, 7767, ae69, ecaade2014_240u62, 6dc8, 5879, 28c3, d30e, ecaade2015_155y32, 8df0, acadia14_347ar, ecaade2016_126n34, 12db, e469, acadia17_340v, 7624, caadria2017_094s25, 96c5, caadria2015_070j9, 355c, acadia17_318n, 52fd, e5a2, 3b07, a54e, 77ae, f559, 2159, ijac201513206u8, 8048, 028f, acadia14projects_445ak, cefa, ecaade2017_253z, 29be, 118d, 37bb, acadia14projects_661m, 5eac, acadia17_360e, 1ce8, ecaade2014_038x9, c58e, 9077, dbf3, 0097, 9cd8, d7e8, acadia17_358ff, ecaade2017_152xx, ecaade2015_27s5, cc0a, 1cf9, 7542, ecaade2015_320l70, a51a, d4c6, ecaade2014_079z18, 4840, 3c80, 39fb, 3b5a, b924, 9006, e4a1, 9f28, ecaade2017_198a, d70f, ecaade2013r_012o7, c3a4, 9419, sigradi2016_732l, c3ad, sigradi2015_sp_11.303o31, ecaade2017_054t, caadria2015_078m11, 5589, fed8, aaa0, sigradi2015_10.7h18, sigradi2013_405, 8de2, 9ca4, 23d2, ecaade2015_171x36, df54, 02db, ecaade2017_054v, caadria2016_197s9, 7e53, 9409, 48a8, 6614, a1c0, 756d, 82b2, acadia17_403i, ecaade2017_091a, 3670, e0a8, c961, ascaad2016_046k19, sigradi2016_781d, 583c, ce51, 82dc, d67d, acadia14_497s, c1a3, b916, e884, ecaade2015_241y54, ascaad2014_033h1, e4ec, d68c, 51bf, 7d4c, ecaade2016_102r27, 44b0, f39f, 4436, e8dd, sigradi2013_238, b4d0, 5af9, ff58, 01a6, b392, 1e0a, 182a, 28d1, 03ce, acadia14projects_339ak, 08d5, caadria2016_085f4, a888, 1b80, a50a, acadia16_174w11, caadria2017_021i8, f4ad, f7e9, 3d3a, 0934, cdf5, 225d, 7473, 53aa, ecaade2017_215k, d9e6, 7bd8, ecaade2014_187e48, 87c3, 5abd, ae8e, e3fc, 2da0, a19c, ecaade2015_171o36, 1473, ecaade2014_232z59, 5343, 42f9, ijac201412305y1, abdc, 552a, ef87, 37a0, 7599, d1bd, 7062, 3c3b, a17b, 56a8, acadia17_283nn, ecaade2016_119x32, 5ce2, 6075, ef0d, 9298, 13ca, caadria2016_249l11, caadria2017_145h38, a665, sigradi2015_10.377v22, 3468, 4a86, ab67, d46b, b44e, 885b, sigradi2013_389o, ecaade2016_163z45, sigradi2015_11.8i23, f7d7, d924, 693c, 3475, ascaad2014_010u5, 973b, b3c0, 0863, cd7d, 0d2b, 412a, 51c8, e180, dad0, 6af6, 0a67, 6650, 1df2, 7ddc, 0c41, 95f9, 142d, 88fb, 53da, 3594, 549b, 4d86, 2944, e6e9, b990, 0172, 4e6f, 5085, d58d, 64d0, 7d62, 4323, acadia17_648vv, 162d, 3d4f, 8f0f, ecaade2014_191t48, acadia17_118ii, 089d, d4e0, 6757, f53d, 24ba, 474f, 7499, 89cf, 27cd, 464a, 345c, 8d9c, 2aed, a38e, ecaade2017_105kk, 0bd4, 26ea, ecaade2016_017m4, 8f39, b08d, ecaade2015_336c73, 5278, eb2b, 7963, 955e, 69eb, acadia14projects_63d, 5999, 3dd7, 7d4e, d883, d227, 47b3, 2d2e, a0a9, ecaade2016_191g51, 8eb6, 7718, 71e0, 380d, 5ecb, 738f, 29d2, e1e2, 1aac, 5901, b2a9, 786c, d73f, 2ee8, 63ad, 026b, 99c9, a1ae, 744a, 2bf7, ecaade2015_100z19, c09a, b689, 76da, 577e, 2499, 1166, 5fa0, caadria2015_004n1, dda5, 2734, 4f1a, caadria2017_081m24, 3e6b, e4e7, 79ac, ff28, 54e6, acadia16_254e16, b1c5, dfef, 6d8a, acadia16_88m6, bd30, 7b45, 483c, caadria2016_611c26, 792c, e161, 2180, 8108, a526, 49e7, 5127, a18e, 1a3b, fd91, 9b14, ecaade2017_003f, bd75, eb6c, 9688, ecaade2017_129hh, eac3, 864b, 8502, 8496, 1aa0, 366a, f6b4, 4bb9, ijac201412204y2, ee53, 79ad, ecaade2014_145j33, 9eaa, b94e, ecaade2017_101aa, 097e, ijac201715106g, acadia14projects_281w, 866b, fd1c, 17a0, 7525, 4afd, 30c9, 04d8, 3186, f496, d4bf, 777d, 9b49, 0220, caadria2017_051e17, 144a, e60c, fee2, 594a, 9542, 13fe, 9f69, cb65, 3bea, 180e, ecaade2014_177t44, 81e5, ecaade2014_055v13, 4cdd, d88d, 0424, 7085, 1b94, 3cb6, b12b, 59a1, a64f, b49c, acadia14_101r, 9347, f574, caadria2016_673z28, 8964, b542, 80fc, 9f20, 47e9, 2aad, caadria2017_174c42, ecaade2017_053zz, bac1, 3665, e070, b258, a5b4, ecaade2016_040n10, 7435, 0d4e, ecaade2014_055z13, 1eb2, 2749, cece, b853, be08, fd7c, afa7, ecaade2015_173f37, e989, 31ed, 5309, 1ed1, 0a85, fa0d, df0c, 197c, 3f69, 6c74, 5633, 8293, acadia16_98c7, acadia17_648kk, 3d00, acadia14_63ay, 58f8, 982b, c872, 0d07, 488d, sigradi2015_6.151h8, d102, 2a03, 0057, ecaade2017_073l, ecaade2015_209u46, d5e2, af16, ead2, b300, 902f, 6074, 9dd8, 70a4, acadia17_544c, 83d8, d13f, bf9b, 2f01, 8b8c, caadria2016_249k11, 6bed, 4724, sigradi2015_8.81b12, ad6b, sigradi2013_407g, sigradi2015_8.186g12, 3c79, 2817, 5e6c, 0a1a, f108, f831, caadria2017_001g1, ecaade2016_067v16, 9ae7, 6643, sigradi2014_045h4, ecaade2016_242m64, ijac201614208i13, 618c, d445, 613f, sigradi2015_9.347y17, caadria2015_102c16, cf96, ff05, 213e, 1286, 97b0, 8e68, 06cb, 966f, a144, 9b5d, acadia14projects_219f, 8a51, e9f0, 0294, 9185, 6398, 9ab3, 8fff, ecaade2014_127k28, b3bc, 2c36, c857, d204, 011b, caadria2016_271a12, 7548, 29cd, 1b83, c00c, e2d4, 311b, aafd, 9a01, e147, f6ae, 919c, 7956, 1b26, 24a8, 2bb2, 11a9, caadria2015_208t30, ecaade2014_230m59, caadria2016_611k26, 7249, ecaade2015_193i40, sigradi2016_363dd, e3ca, acadia17_201zz, sigradi2015_11.142i25, df59, 5a58, ecaade2017_090ii, c3c1, ecaade2015_118x23, ijac201412301u5, cb67, ijac201614305d3, 9b68, ba90, 762d, 994d, 7508, 2a52, acadia17_650d, 35e4, acadia14projects_177u, 85ae, ijac201715204pp, 5a46, 3989, 3f55, acadia16_140g10, sigradi2015_9.152p16, ascaad2014_022f4, 671f, acadia14_145ai, caadria2017_003y1, 911e, 1302, ec69, a67b, bf26, 1450, eca1, caadria2016_445a19, 9da5, acadia14projects_389ax, 03c5, acadia14projects_237au, 4ca0, fd4b, 8a46, fcaa, df52, 38ba, ecaade2016_113b31, be97, 4779, 070c, 1513, ecaade2016_163c46, ceb8, dfa6, ijac201614104c4, caadria2017_095g26, d121, 8c46, a978, caadria2016_497w20, bf04, ecaade2017_305xx, afc9, f0d4, 5641, 849d, caadria2017_067s21, a466, c837, 9878, 45bb, 56a2, 532b, f0a6, ecaade2015_221t48, b3e0, a46a, caadria2016_321i14, daf9, ijac201412406h9, dab4, 8278, 3336, 8604, f845, ba91, da13, acadia16_206o13, 7045, c4da, e826, deb5, 59c1, cfb3, acadia17_292cc, 454b, sigradi2013_359m, c90d, e52a, sigradi2016_585qq, 295a, 3615, 2271, 2aa5, 429b, d459, 3590, 28d3, a135, 1828, caadria2017_163d41, f2f6, 9415, fb18, sigradi2016_360w, d5c6, ed85, 55d5, ecaade2017_230mm, 8649, 158d, f2f9, 9623, cdb7, 73de, acadia14_357ar, 42ce, ijac201614202x7, f667, sigradi2015_4.52k6, ecaade2014_089x21, 6c96, 3127, 9d1d, 85c3, ecaade2015_240v54, 7a2d, caadria2017_129z34, d39d, ecaade2016_161v43, ecaade2016_065f16, 14e2, 1e15, a39b, 6afb, 2cea, fbab, f7b7, 2f09, 4267, dac1, 318c, 91a9, ecaade2017_014qq, 2321, 5f40, acadia14projects_247v, ijac201513303t10, acadia16_54v3, 9f36, d553, c161, 98c9, 7344, 5adf, 3f7c, e6dc, 6a87, d460, e823, 5b09, 034e, 6e8d, e5cb, cfaa, c5e9, 0dfe, 65ab, ecaade2014_146r33, 2394, 4212, b744, caadria2016_085e4, e010, e797, c8c2, 0482, 301c, ecaade2016_185z49, b705, ba8b, 5620, caadria2017_041l13, acadia14_435an, sigradi2016_515k, acadia17_154ss, 7774, 63cb, ecaade2016_065a16, b9f4, ecaade2016_120c33, 4c26, 7d17, 9dd9, a638, 5941, 3578, acadia15_431u18, 9c32, 8482, ecaade2017_133i, 0e2c, 65a1, 1fc4, 1364, 8858, 4231, caadria2015_145z23, acadia16_470o27, 6ec4, ijac201412403c6, caadria2016_539w22, 659a, a8be, a1ad, sigradi2015_10.309u21, acadia14_619ah, sigradi2013_375, acadia17_273bb, 48e2, 320a, ecaade2014_186y47, 2dd0, e140, 1603, efc2, ecaade2016_167z47, ecaade2014_133v29, ab40, ddac, 51aa, 740e, caadria2017_163e41, d2bf, 66d2, 6192, 737c, 4e85, 4056, 96b7, e4ea, ecaade2017_155n, e327, b321, a090, 55f6, d7bb, 3dc6, 5224, 8ea2, af7b, 9deb, sigradi2014_178r5, b280, 92c7, c728, f5ad, ecaade2017_282d, d0cd, ecaade2016_106i29, ba82, sigradi2015_9.152b17, caadria2016_725g31, ecaade2014_226w58, b1a8, ascaad2014_022g4, 7ac1, 1187, 9929, 0216, e5f4, 8e08, 4bed, 543d, sigradi2013_30, 3cae, 478e, f662, 0355, b0e2, d1b6, 1f07, ascaad2016_043m17, f886, e263, 3fe8, ascaad2016_023u9, 0092, 21d9, f4aa, 924b, b7f4, acadia17_491y, ecaade2015_138d27, caadria2017_016y6, 86f7, c606, b515, ecaade2017_273s, 457a, b53e, 80d5, a891, sigradi2015_10.138z18, f3d9, aa66, 3a1c, f17c, c0e6, ecaade2017_254pp, 84d0, acadia16_488v28, ca3e, b0f7, 08dd, 38d7, 27b6, a533, 0fc9, 8314, b836, acadia17_154ee, acadia14projects_291ay, 418d, 65f3, 8a69, 7eb8, sigradi2015_3.43j2, d0fa, d90d, b553, 56ac, ecaade2015_319g70, sigradi2014_074c6, 8670, ec97, 9ae4, acadia17_221z, ijac201513303b11, ce9d, ecaade2014_089t21, 143b, da1b, ccd2, cb5f, 0345, 1722, 8ff5, 559b, becc, 85ab, f639, sigradi2015_3.201u3, 6374, edc5, 7165, acadia17_404x, d654, e3d7, 1fb3, 21fa, d02f, b7b4, ecaade2016_065y15, 0b6b, 394f, acadia14projects_267p, ecaade2015_38j7, bf90, d99c, ecaade2015_296p64, a6f8, 16f8, ecaade2017_309nn, acadia14_709al, 8896, caadria2016_197l9, acadia17_358ii, 7206, 5839, sigradi2014_313f6, 19d1, fdcd, acadia14projects_365al, e784, 920c, d9a4, caadria2015_246z35, 9869, 494b, a54b, 44a8, 4434, b1d1, acadia17_648m, 2828, 7d5e, dfe8, d103, 9e1a, 43bb, e014, ecaade2014_239x61, sigradi2015_9.141j16, acadia17_512o, ab42, b131, caadria2016_373g16, 488a, 041b, c9db, 061a, 7e98, 49ab, 5e52, caadria2016_703r30, 88db, 79fd, 6026, d37d, 05f0, 4ddb, ecaade2016_162d44, 10fc, 5acf, ac66, 1017, b6e3, ecaade2014_163f40, a697, 5fd7, 7f82, sigradi2015_10.307d21, 3d9e, 3ce4, 715d, 7389, ecaade2016_243n64, ijac201412303n9, 8086, 6540, sigradi2013_390a, ecaade2017_213yy, ec8a, ecaade2015_172c37, 289a, 3af0, db03, c182, 5abb, 31c8, fd18, 0445, 8383, acadia14_237av, sigradi2015_10.309m22, dbb3, 9f66, dc2f, sigradi2013_414t, 6c4e, ijac201412301e6, fc41, 71aa, f883, 2faa, 9434, 686e, 16a4, ecaade2013r_019b10, sigradi2016_690e, fac8, ascaad2016_034l13, 3100, cf10, ecaade2017_049xx, 16c4, 3ddf, 9110, e6bf, acadia16_270u16, acadia14_375p, 3b46, b71e, f96e, 25e4, cf5d, 56f3, 3e6f, acadia16_344m20, ecaade2016_068r17, cfc4, c50a, ecaade2016_230l62, 17a1, 6f1b, f694, e8a2, 8ef8, a094, eba7, bab3, ad54, a87e, 2b36, 65a2, 3914, f1e3, 7474, ijac201614302j1, ijac201513101i1, 59d6, 8918, 4d03, 25dd, sigradi2013_347r, caadria2017_118j31, 761f, d83d, ijac201614302w1, bf6a, 0a69, 22c4, ijac201614407o4, 19ed, 7b12, 105d, 5393, ff69, ecaade2015_144h31, ijac201412303u8, f4b2, 170e, fae9, f405, sigradi2013_41p, acadia17_290l, 3550, 333d, 1751, ecaade2017_229cc, 30f9, ijac201715104l, 89a3, f230, ijac201412303c9, sigradi2013_313, 83c2, d8f3, 330d, sigradi2015_10.220h20, acadia14_497ab, ead6, 9d37, 87d6, 8dbb, 1566, 54ce, 928c, 971e, 0ddb, d221, 4c92, 1c62, b5e4, sigradi2016_360t, f6aa, e1b8, acadia17_26d, sigradi2014_164l4, 56ed, 6b18, 81c1, 3e26, ecaade2016_217l55, 6437, ijac201614302h1, 33a8, acadia17_598h, eebc, 7f3a, f0f9, c561, e4a0, ecaade2015_185u39, 5d7d, be66, ecaade2016_007h2, 6bf5, 07b2, 1551, ascaad2014_023v4, 7737, d72b, 1b2f, ecaade2015_48h8, 0059, 0c1b, 8a41, 6a25, 1a7a, d676, ecaade2014_141j32, d6e5, 8b32, a9a9, 0cb2, 2b73, fad3, 6373, e1ff, 29d7, 8a13, ff33, 05bd, sigradi2015_12.215r27, d024, 6486, c1ca, 48e5, c53a, 60e4, 5c24, 9493, ecaade2016_040s10, 6e09, b9d0, 88dd, sigradi2013_313r, f7f9, e964, f664, d484, ecaade2017_097ii, 7394, 3a43, a307, 523e, ijac201614207s11, aa0b, fee8, 4f4c, ecaade2017_032b, ecaade2017_149n, c4c9, 86c9, d564, b696, ecaade2015_246y55, 1ece, 54eb, caadria2017_005e3, 3cf6, 2d71, d728, 256b, 2347, b83d, 4887, ecaade2014_015t3, 1ff9, 7297, 31e8, 33ea, ascaad2014_029t8, ascaad2014_017r1, ecaade2015_138c27, ecaade2015_333h72, 9d4c, ecaade2017_054mm, 6587, sigradi2016_534oo, ijac201715106ii, ijac201412204n2, 1994, 4c7c, 8abf, 829f, acadia16_478p28, c18b, ecaade2015_180e39, ecaade2017_308gg, ecaade2016_bkop65, 3032, 2666, sigradi2013_100h, ecaade2014_177u44, 1ea5, 4e86, ecaade2015_207e46, 80f7, 21bd, f683, dbec, 387b, 6cdd, acadia17_640u, 03a5, faec, 17d4, acadia17_598c, ddc2, faae, f386, 62ac, 9805, 3e56, 6878, 87eb, ce78, ijac201412304z9, bd55, 17a9, sigradi2015_8.189o13, e26c, acadia17_201f, acadia16_270b17, 481f, b793, dd73, acadia15_110r3, 8821, 5d14, 8b52, 95d8, 2325, 4567, a83e, c95b, ecaade2016_mrtx65, caadria2015_078f11, sigradi2013_101, ecaade2014_185v46, 04b6, acadia17_221aa, 7674, de4b, ecaade2017_290xx, ecaade2014_055u13, b265, 83d3, b0c7, aa6d, d9ea, 4d56, a9cc, 1077, 4404, acff, edfa, aa96, caadria2015_181a27, 116d, 7aaa, f392, 5441, d9b7, 1699, 6479, 0ce1, sigradi2015_3.11i2, 600e, f337, 73d1, a06b, e375, ecaade2017_155j, acadia14_627ao, 8d67, ecaade2016_065w15, 4125, 9156, 04ed, f65e, cfb7, 07fe, caadria2017_058l20, 714e, ijac201513305r12, ecaade2015_229j51, b9d1, ijac201614303s2, e356, 89a7, 7e1c, a123, 3bbf, 93a6, acadia14_453j, sigradi2015_8.189n13, d246, 75bd, 0b5a, sigradi2013_347t, e876, ijac201715105mm, aafe, acadia17_678aa, 2a15, 2406, acadia17_650a, sigradi2016_448bb, acadia17_90oo, 4f68, 32d5, 99c5, 0632, 9b80, c68f, 8c6b, 423b, 6eb7, caadria2015_176u26, be3f, 3b74, f8f1, 64cb, 9c23, ecaade2015_180l38, 68ec, acadia15_381u16, ecaade2017_122zz, 33b7, db9b, a980, 28c5, bc2c, 68d1, caadria2017_003g2, 8e7c, 2f1c, 2160, 27a0, 3df2, 3d55, 17e7, sigradi2013_135g, 992f, 59f9, 79b5, 9ee8, c822, 161f, 1f2a, 19b0, ff3f, f6d8, 3572, 4fcf, c992, sigradi2015_8.186p12, 4075, d01f, ecaade2014_201j52, sigradi2013_100b, ed81, caadria2016_343j15, 12d6, a896, 6500, acadia16_362n22, ijac201412301d6, 1f9c, 48f0, caadria2015_087w13, 360c, 8316, ecaade2017_003p, 6434, ae0c, sigradi2015_8.186z12, c4af, 2179, b2b8, c889, ecaade2016_217i55, 6f24, d609, 13f8, sigradi2015_10.307e21, caadria2016_187b9, 6bd8, 11f3, a6f3, a7fc, 22ea, c55f, f092, 9632, ecaade2014_052v12, c1d3, fa32, caadria2017_122r31, 5c34, ecaade2016_243f65, ecaade2016_105f29, ecaade2017_028j, 8792, ecaade2017_039qq, ecaade2014_140p31, acadia14projects_375i, d788, b721, 4f5d, 9f0a, ef2f, e770, 99e2, a8ea, 5934, 9f6f, 5e57, f267, ecaade2015_91c18, 6c18, caadria2017_142u36, bdc3, 6d2d, 56b9, 2966, sigradi2016_592aa, 4ae3, f1dd, cd9c, acadia14projects_375e, fc32, 53bc, 4f06, 2262, acadia14projects_565p, ecaade2016_102a28, de7a, 9530, acadia14_63ax, 343c, bae2, a6ab, ecaade2016_221v56, 2a3d, 6de3, c2c9, ecaade2017_054q, ascaad2016_032t12, 3141, ecaade2016_167a48, ac11, ecaade2014_092c22, d508, 303b, 8fbd, 3817, 759b, acadia16_98s7, 9172, ecaade2017_172s, sigradi2013_327v, acadia14_435a, 0d76, 937d, 90a5, f786, 681f, 0144, 1e8b, 66b8, ecaade2014_053p13, sigradi2014_172v4, 6dcd, sigradi2016_571ss, acadia14projects_375g, 1c77, 7a4b, 5689, b93b, 868a, 24cd, 7358, d91a, 4e32, d346, b8f9, ecaade2015_73a14, ecaade2016_225s60, 7224, 0d2f, acadia14projects_177y, 966d, 1a25, acadia17_154kk, 2f6d, 6213, 087f, acadia14projects_445aa, bdba, sigradi2013_208, d8d9, ijac201412402g5, fd5b, 465a, 8f54, caadria2015_162z24, ac77, 4e17, 3d2e, sigradi2015_6.329y8, ecaade2014_014v2, 0f62, 765a, 0bca, 0a19, ecaade2017_202k, 9995, 3470, e894, 0f49, 86e5, 38d2, e68f, a2a8, ecaade2016_223p58, 746c, 0838, 6d7e, 3da8, 2e60, ijac201614403e2, 00a5, 5616, 687c, ecaade2015_237o54, 3349, db4d, ecaade2017_232i, 5392, ascaad2016_004l2, d81d, 423a, ecaade2015_278s60, acadia17_316zz, 15b5, 3409, bec8, caadria2015_190l28, 6d79, 0fd4, 5559, a843, 2f85, 71d8, 338a, 9f91, 0cf7, a7ff, sigradi2015_8.41z10, 0f44, 1adf, sigradi2013_243t, acadia16_196i13, 6503, 41a2, 5e4d, 1164, 2201, 924c, 401f, caadria2016_579l24, 87b2, dc21, d83f, 7db1, caadria2017_023v8, b2e8, b760, 36a7, 9efc, acadia17_392e, 9973, ecaade2016_025w6, ijac201614203w8, ijac201715106e, caadria2016_663s28, 58ca, 67a9, e1ea, 1cb2, 379a, a9fa, b1a9, 271d, c5f7, bc65, b94c, 3786, 13c1, acadia17_382jj, 926f, 3189, acadia14projects_189a, 0b66, 18e8, 20f9, acadia14_531o, d818, 14fc, sigradi2015_9.152o16, 3213, sigradi2014_136e2, 7551, 68da, 6ce7, 890f, 9471, 1f88, acadia17_455x, 19aa, 09bc, caadria2016_529m22, 3654, ecaade2015_48y7, 658e, caadria2017_163s40, ecaade2015_229s51, 3c32, 4ca2, acadia14projects_479g, acadia17_27s, 42ed, 381e, e14b, ijac201614102m1, 0276, ecaade2017_194s, 225c, sigradi2015_10.307o21, ascaad2016_021e8, 42c1, 0f34, ecaade2017_046yy, e838, ca2d, acadia17_170z, ecaade2014_011k2, 3ea7, 0939, 7221, acadia14projects_463at, f8d0, 3aa7, 6cd1, 2fb6, f24e, dac2, b72a, 41ec, acadia14_317aa, 2b90, ascaad2016_004k2, ijac201614207a12, 9840, caadria2016_861v36, sigradi2014_282r3, dbb1, 51c5, 26c3, 74a0, ad65, 3ab2, ecaade2015_79k15, 8cc0, 09b2, b580, 3f19, daa6, ecaade2014_197i51, caadria2016_579o24, acadia14projects_63ah, 89b7, 0952, eba2, 7338, acadia14projects_153b, b88d, a924, 78c5, ed0f, acadia17_52t, 3837, 5f4b, acadia17_138yy, sigradi2016_550n, 7582, d2d9, 66a0, 7482, 102c, 6bf2, e355, ascaad2016_047v19, ecaade2017_301r, ecaade2014_113w26, ecaade2016_085m24, cce7, 3e4b, sigradi2014_273r2, 7aa7, 2f24, ecaade2017_228v, 7c67, c0fc, 4a19, c270, 07a5, sigradi2015_11.8t23, caadria2015_206o30, 704e, 7292, 7e3c, 6e77, dd6f, acadia14projects_453g, 6b3b, cd2f, 1d6e, cbdd, dc62, 9232, ecaade2017_071gg, 1aed, ecaade2013r_011f7, b317, 2c16, ecaade2016_ws-dleadk68, acadia17_60q, 34db, b435, 9ab4, e9a8, caadria2017_051g17, caadria2016_539d23, sigradi2016_627f, b6eb, 3110, b76d, ecaade2015_180n38, d6a7, ea8c, acadia14_473ad, ecaade2017_198i, bded, dd50, a634, 41a8, ecaade2014_010p1, 0772, 22b6, 97f5, 5ce5, a3d8, a5de, 570f, c246, c141, 1bfb, d947, cd28, 4184, 1e16, 3e7d, b529, 0777, 166b, sigradi2013_160h, b8f4, 69f0, ecaade2016_074k21, 1680, bf3d, b21b, 0d85, d431, ca99, b1ae, 2b27, 9158, abe9, 6676, 3c38, 8985, ecaade2015_86p17, 0f2c, 1d29, b2f9, 988c, sigradi2014_144t2, 1254, caadria2015_185m27, d073, bdfe, 61d0, 3730, 4cd2, sigradi2014_345k8, 8117, ffe3, ecaade2017_079x, dc84, da89, a5d6, adb7, b9d2, 764e, b33a, 8881, 6f5e, df05, 590f, 8192, ecaade2017_jgon, acadia17_284f, c19a, cee5, e687, 995f, a612, ecaade2015_61r12, 0d9d, 6086, ecaade2014_182x45, acadia17_435ww, c7a1, 094b, ae38, 9496, 6b53, e94b, ecaade2017_019ff, bf4f, 766a, acadia14_699l, cbac, acadia15_513v22, ecaade2013r_003c3, ijac201614309k6, 7877, 6afe, 4e3c, ascaad2016_038s14, 5ef6, 6bb9, 6acf, f72b, 93eb, 54b1, ecaade2014_050d12, 1411, ecaade2016_183s49, ecaade2017_130xx, 47ae, 19f0, 8a73, 608e, 9062, 44cb, 37a9, 9f0d, sigradi2016_814zz, 9100, d9eb, 2d5f, d634, ecaade2016_002c1, ijac201614104j4, cd20, 9ba5, ce7b, 4496, ecaade2015_84y16, d556, ijac201614101b1, 7099, acadia14projects_719k, d941, ascaad2016_012u5, caadria2016_435r18, 6cd4, e7ab, 1034, 4d0d, d777, 250e, a1a5, ecaade2014_194u49, 8f19, d845, fccd, sigradi2014_178o5, cd68, acadia16_382z23, ecaade2016_241i64, b952, 55ff, d25c, 2b16, c674, 1591, c149, 7692, acadia14projects_549o, bfa7, 60e0, 986d, 7634, caadria2015_130g22, 9bfa, ecaade2014_109v24, dc37, ecaade2017_215o, 0e43, acadia15_407v17, dd82, eaad, 151a, 920d, 6fe2, 999d, c63d, 4ff9, 02df, 42b4, 8a3d, 3478, c5e5, ecaade2015_253s57, 20ee, 92da, acadia14_435ap, d91c, acadia17_670zz, 33e3, 2f56, sigradi2014_155y3, da93, be21, 1aaf, 8500, ef93, sigradi2015_3.201s3, caa6, 45ff, 38ed, f51e, 9b7f, cae6, e6cc, ab07, sigradi2015_8.81u11, 5ab2, 899f, acadia17_608z, ee32, acadia14projects_691aw, b43b, afc2, 27cb, acadia17_52i, b8a5, 6d1b, 8942, f8c1, ijac201412302i7, caadria2016_291o12, ecaade2017_172m, 29b9, 589a, a951, 37cf, bc9f, bd50, 2b8e, c2ff, acadia16_372e23, 1db9, 5d40, 4a5f, 1bf3, sigradi2014_084w7, ecaade2014_138u30, 3e72, ecaade2014_050c12, sigradi2014_045a4, cf1a, 2594, 187c, b27e, 7833, 92ed, b7a3, 2cce, 3daa, acadia17_247mm, ecaade2016_070p18, 3e2c, 56bd, d0d4, 2dd5, 68aa, a10c, 0521, 8cd0, 1624, 8f0c, 033d, b3da, 2f49, acadia14projects_115ai, 875e, 0fac, ijac201715102r, ecaade2015_138v27, sigradi2015_11.136w24, df64, a394, 0ad5, sigradi2014_305n5, 60a5, ascaad2014_028v7, 3845, d8f7, 5e73, 3bcb, 00e4, 1260, 88b9, ecaade2014_038z9, 448c, 019c, ceff, 2a0d, 5722, f0ad, ijac201513104i3, 3a16, 30b3, d593, 6f10, 645d, 8817, 97a6, c418, ecaade2016_216e55, a56b, 16e2, 6184, f260, 51c4, a2cf, c939, b98b, 396a, 3ebe, 735e, ac8b, acadia17_600w, 63a6, ecaade2013r_003b3, sigradi2013_280, acadia14_135i, ef3d, 35ed, ec99, sigradi2013_390d, 8a50, 7b6c, f454, acadia15_323l13, 3ddc, caadria2017_085a25, bf48, 9bb3, ecaade2016_198p52, 846e, e536, f80a, 85cf, bc13, b63a, 9aa8, f909, ad71, 0288, 884e, ad6f, a6a3, ijac201513201g5, 98db, acadia16_270h17, b87a, 7dcf, c957, 02d2, caadria2017_165x41, sigradi2016_655h, e030, 12ba, dfed, sigradi2015_3.221u4, 13b1, sigradi2013_248a, ecaade2017_164gg, 8044, c556, bdde, 98f3, a0ba, caadria2016_167b7, 3041, 2c27, 76db, 0e3f, acc0, ecaade2014_072z17, sigradi2015_10.144v19, ecaade2017_308w, 5bf3, ecaade2017_253dd, acadia14projects_145u, ijac201412301p5, f324, ebc9, b2c0, ascaad2016_028v11, sigradi2015_11.34w23, a304, b6d0, ee15, b356, 8db4, sigradi2013_54l, 6c65, b3a1, sigradi2015_8.189z13, 33e5, e8a9, ecaade2015_61t12, a05c, 2259, acadia17_154hh, fda2, ec8e, a566, cd48, 37d4, acadia14projects_101ac, 6caf, ecaade2015_25k5, 2554, ecaade2017_302aa, caadria2017_101i27, 7456, sigradi2014_234x8, a2cb, 90de, ecaade2014_173a43, 88ec, acadia17_542oo, 7d8e, 5c52, 5da9, acadia15_203n8, 81a7, 4ab2, 1f32, 3ab8, sigradi2013_117p, 35b4, acadia17_316yy, 1965, d28a, e6fb, acadia15_161w5, acadia17_542hh, 81b5, e2c9, a603, b7ed, acadia14_479p, d8c0, acadia15_123s4, be72, 1da4, 2932, 5083, ecaade2014_188r48, d0fe, 1c39, f255, 8f7a, 9ca2, acadia14_199aa, 84cd, ea65, ascaad2016_002i1, d555, a27f, 0c59, a5c0, ec54, 2c26, ecaade2014_168r40, c6a7, ca7a, 272b, e999, a63b, ff97, 8b86, 75f2, 5437, cc8b, a27e, 00e6, acadia17_212kk, a0df, da40, c8b8, 4d8f, sigradi2015_13.316z28, bc10, sigradi2013_263o, 49f5, 8f90, 905a, 89ee, ca8d, 87a4, f411, 9038, sigradi2014_176d5, a515, 74d3, 9e64, 5c7c, 6c5b, ecaade2015_136r26, 1b3a, 80c5, 7637, b579, 17fd, caadria2017_005b3, acadia14_317t, 65e4, f873, caadria2016_797x33, sigradi2014_181u5, 5cd7, ecaade2016_075i22, ecaade2014_078s18, ecaade2016_tkov66, f506, 7da5, ecaade2015_194w40, 1331, 0489, 7a7b, 2319, bd96, c56f, 23c1, acadia17_446cc, e6b2, a24c, b5f3, 0006, ecaade2014_010l1, f05e, fdcb, 696f, f206, af78, eafc, ijac201513102b2, 66f4, d165, 7382, caadria2017_080f24, 26f3, acadia17_640ss, ecaade2013r_020s10, 4c3c, acadia16_124e9, acadia17_382qq, 321c, 0213, 779d, 5b4e, cad4, caadria2017_086g25, ecaade2017_203kk, ff59, 8e3e, 82d8, 5d5a, dc4d, 2f4b, 7ca3, acadia14_43w, 7c0c, 2f9e, cf98, a4b8, fdfe, sigradi2014_345b10, 77dc, 35d2, 862a, da9a, f244, 2150, c38b, f1a5, 454e, 0900, ijac201412401p3, bf41, 08b8, ecaade2014_144y32, 1c45, acadia17_350aa, ecaade2016_073e21, 832c, e627, 65c1, ecaade2016_037c10, d898, 11b9, fd96, b5a7, 2440, 2521, acadia16_224o14, c97a, e257, 57c2, ijac201715205i, e0f7, acadia14_681aj, ecaade2016_043w11, 2100, ecaade2016_223w58, ecaade2014_112y25, 8c5c, acadia14projects_291aw, 44b3, 9a0d, 377f, 7838, cd69, c0f6, 5ff2, 3cce, 8112, acadia14projects_435ag, 044a, b5b9, sigradi2013_117j, a03f, d5d6, e396, f0d5, 836f, ecaade2016_162f45, 8da7, ecaade2014_186l47, 447a, d82e, d7dc, sigradi2016_450ww, 4451, 0371, bd00, acadia17_360vv, c476, aad2, 7e0c, ecaade2015_287g63, 7359, 23c0, 18dd, 1b63, 3f23, b98c, cb11, ijac201614307j4, 2c86, 8173, ecaade2016_216b55, 1827, sigradi2013_271p, 739f, bb05, ascaad2014_019k3, ascaad2016_022m9, 1359, e172, ecaade2014_060x14, d701, 1663, ecaade2016_mrtk66, c09c, 8fd8, sigradi2016_544d, 4dba, a27b, 53c9, ascaad2014_003v1, e7e1, a336, 9696, 56d9, 9fe6, 22b5, 084b, c677, ca9f, acadia17_365e, b013, 392b, 6343, f02b, dc33, 68de, 6223, e925, dd19, 9175, sigradi2014_339x7, c12e, f774, 76dc, 068d, bfd0, ecaade2017_225qq, ecaade2015_319b70, caadria2017_142n37, ecaade2017_255n, acadia14projects_479ap, f254, dace, 14a9, 68e5, 2b09, ecaade2017_071tt, e26e, a737, 9ba4, 484b, 99c2, 70dd, 5499, 72ff, 0b3b, 04e4, 8e1b, 18d2, 1a67, ecaade2014_086u20, f7a3, 858a, 9d28, ijac201412406o9, 9566, caadria2016_851s35, 8ea1, bf58, 1d14, 0628, 9f45, 9e48, a1df, 0a5c, ascaad2014_026v6, 1d5b, caadria2017_005n3, 28c1, c8b6, acadia17_329dd, 7181, 1c10, 3b39, ecaade2016_026r7, f426, caadria2017_042t13, e11c, 109f, ba4c, ecaade2015_61j12, 9ef3, 44b7, 0df6, 5902, 47bd, ad8e, 3e4e, dea0, ecaade2016_ws-dheritager67, 7c97, a4b3, caadria2017_149l39, f6bd, 365e, sigradi2016_470z, acadia14_339at, 57d6, ecaade2016_190r50, 06fb, sigradi2016_467p, 01a9, 3e5d, 41e8, acadia14_579a, c7e3, a272, caadria2016_177z7, 673f, ecaade2014_153d37, ecaade2015_202m44, f7a9, acadia17_403h, acadia17_89t, acadia17_222z, ec86, add8, ecaade2017_155m, 83b1, 0a54, c3f6, 3153, a869, ijac201715104r, acadia17_307dd, c37c, acadia14_199af, ecaade2016_042g11, acadia17_637l, acadia15_407m17, caadria2016_301o13, 4687, ecaade2016_043y11, ascaad2016_046p19, 41c1, caadria2015_206s29, acadia17_637xx, d94a, caadria2017_124c33, acadia17_230ss, acadia14_177u, ecaade2015_158y33, 4732, acadia15_497j22, 6032, e584, caadria2015_066e8, 2723, sigradi2016_357k, ecaade2015_193a40, d356, 930e, a6e1, 47b4, 99fe, 8030, 2c33, 9353, 15de, 97ba, 0d26, acadia17_392s, 6252, 4b34, 8a92, ecaade2014_180j45, ecaade2016_118f32, 0aac, 2359, 218b, acadia14projects_229h, sigradi2015_6.341a9, e45b, f03f, 63d4, fbf8, sigradi2013_401p, 32a2, c579, caadria2016_383s16, ecaade2014_052a13, 661e, 18d6, acadia17_340i, 47d9, 0a00, 8c66, 1420, 4bd3, e0c0, 4188, ecaade2015_152s31, acadia14_101p, 95bf, 79f1, a115, 0a52, 1bfa, acadia15_333s13, 0849, 56d6, ecaade2016_055i14, 9856, c52e, d6ed, 1953, 62a0, 725b, 71c3, a2a5, f8aa, acadia14_589j, acadia14_317x, de20, 84b4, 7961, 59eb, 6c03, 8a09, 562a, ecaade2016_123i34, caadria2017_123g32, 0150, cb58, 7f74, ecaade2015_81v15, sigradi2013_200, ijac201412306y2, d447, 55ae, edd3, cee7, daf5, 1fea, 9265, ecaade2013r_018j9, 461b, d338, acadia16_382a24, e79e, 6de6, d6a9, e04f, ef04, acadia17_274nn, 3527, ecaade2016_208n53, acadia17_482bb, 7679, ecaade2016_095y25, sigradi2016_803dd, ecaade2014_044i11, 57f1, 53c6, 851d, 45cb, 8fbc, 442d, a90d, ecaade2015_256e58, ascaad2016_038b15, 0410, 2f76, 55e2, 06b8, f867, caadria2017_175f43, 52c0, aab4, 8f04, 96df, ecaade2016_067w16, 5d37, 885d, 9d3b, 6cfd, 91c6, 0fd5, 02fb, ijac201412401m3, a8a3, 689f, sigradi2014_144u2, b05a, caadria2016_281g12, caadria2017_118h31, a716, 45b4, 6120, d18c, acadia16_214f14, 49de, 6f48, sigradi2013_195a, a0e1, ec26, c171, 9374, acadia14projects_681ak, 71c7, 1a93, 19fe, a682, db1c, 533e, 0e24, cf8b, acadia17_232cc, ecaade2016_191h51, acadia17_366p, ecaade2015_227m50, 7b57, f497, 78b7, sigradi2016_805hh, acadia17_36q, 3ad9, df93, 7d41, 0569, a8cd, 76ea, ec15, a64a, 9c1a, e5e0, a939, b1b5, 4b72, 8b7e, acadia17_38yy, eb36, e1de, ijac201614105h5, b9de, dd3b, 6eaf, 6c08, 85ec, 2bd3, sigradi2013_54, acadia17_189oo, 23d0, a0fe, 92b2, 7ac0, edcd, sigradi2015_sp_8.326w30, 90d8, b95d, ecaade2017_256q, acadia14projects_33ag, b0db, 96d2, 8d9e, sigradi2013_41r, a26e, sigradi2013_359, ascaad2014_007w3, 0ce2, 67b5, sigradi2015_sp_8.326u30, 268f, ecaade2015_225p49, 06ef, 8d6f, 77d1, 1b44, 91b2, d6fb, f7fe, 0214, ab7f, e226, 2912, b0c9, e80e, 4917, 3d07, 67e4, 49cd, 25fe, 2fe3, 1651, ff29, e56c, 9f81, c201, 8f4d, 5865, caadria2015_190g28, 883c, 7cbe, 4237, f421, a13d, 09c2, af97, a365, baf2, 8d1e, ecaade2017_215vv, 7834, 2984, 20cd, ijac201614402s1, dcef, e056, 4a5d, 6ea5, d8b6, 929e, 21d5, ddce, 56af, 7bfe, f393, 5128, 71de, ijac201412402l5, ecaade2016_114i31, dc3e, ecaade2017_038kk, caadria2017_190v45, 3302, 2c38, ecaade2017_066t, 67ca, ijac201412304s9, d387, ceea, d835, 3092, f7d8, ace1, ecaade2013r_018t9, 503d, 3b78, ecaade2016_191y50, 55f2, ecaade2014_015s3, ef34, 4fd5, caadria2016_569h24, 59e9, 9a98, 3799, 61de, 980f, a346, acadia14projects_247t, ea80, acadia14_463ay, 7081, 18f5, cb44, 56c0, fb0d, f467, 58be, 5ac2, 8f57, 070e, 4871, e992, 9d47, d4c7, 73fd, ca07, c704, ecaade2017_199ss, f114, c15e, bfa8, 1f9e, 96e2, acadia14projects_655ae, e791, f1fc, 7ab5, sigradi2016_724uu, acadia16_290e18, caadria2017_037e12, 4692, d5f2, 5c4a, acadia16_318h19, 388b, ecaade2016_140k39, acadia14projects_23aa, a8fb, acadia14projects_291av, c78f, acadia15_203h8, 5c7d, b068, sigradi2016_369ww, 4ef4, a883, 9d85, b347, 71b8, 670d, d5a5, ecaade2016_047i13, 830a, sigradi2016_470w, b44b, c2bb, caadria2016_219h10, 3a4e, f51d, eec0, 0eed, 3531, a16f, 5d5c, e5dc, c77a, c95f, 5657, acadia17_266ff, acadia15_110z3, 6000, 6160, acadia17_620tt, 7664, 86e7, 566e, 3fa4, 1008, 4bda, edaa, ecaade2016_162d45, acadia14_627aw, 946e, 9c6d, acadia16_270y16, ecaade2016_068l17, 3cbe, d7b0, 6aa8, bc77, 01bf, 42f2, ijac201412408v2, 5346, 84c2, caadria2015_126e21, ecaade2017_071jj, 4275, 8b59, ecaade2016_129s35, 2767, ecaade2017_099b, ecaade2015_206i45, 509d, fac7, c770, a63d, 5802, 664b, 64d4, 6620, 8c3e, acadia17_482y, 3be1, dc50, ijac201513305l12, c944, d28c, acadia17_177s, ecaade2016_147t40, ecaade2016_094m25, 629c, ecaade2016_032r8, 23e0, ecaade2014_100i23, 1bb4, b773, b15f, f08c, ecaade2016_091i25, aa93, 074f, b23a, 71a7, 373f, 760a, 6e7f, 2ec7, 2d1e, d5d7, e9c3, bf77, caadria2017_015z5, acadia17_511ww, 47cb, 7e57, 1c19, caadria2016_167c7, d5f0, db8f, ascaad2016_007o3, 4908, 299a, caadria2016_105c5, 9e2e, 6890, 66e5, a358, 9096, 5ade, 7839, ecaade2016_002d1, 2dc5, 1882, caadria2015_210l32, ed5f, b5bc, caadria2016_291w12, 6b8a, 60e5, ijac201513101n1, 860f, caadria2016_229l10, ecaade2017_048kk, 07c3, acadia16_344o21, dcb9, 3d3c, ecaade2017_140hh, acadia15_431j18, f1e6, 848b, 0726, a864, acadia16_308b19, b01c, 6149, 2311, 50ba, 6fb2, 9db0, 3787, 5e9b, 19b8, 3c1c, 89a2, 5417, bbf4, 80d1, cc22, 2353, ecaade2017_129rr, ecaade2014_138n30, a338, ecaade2017_199s, ecaade2015_230d52, acadia14_153at, 3950, acadia17_257f, ecaade2015_114k22, 0b35, 4a88, ascaad2016_003r1, b42d, acadia17_60r, 4ba9, 188f, dfc3, sigradi2016_625a, 5eaf, 06fa, ascaad2016_008g4, 9e96, caadria2017_118a31, 969a, 7d86, ecaade2014_018x4, d2d7, caadria2017_048m15, acadia15_311j12, ecaade2014_157r38, acadia14projects_167ac, 41bf, 2cb8, ecaade2017_019pp, bb00, ijac201614309u6, c14f, ecaade2017_184ii, ecaade2016_140n39, c8d0, sigradi2013_327z, 7031, 5741, a9b2, 186b, acadia16_88k6, 3736, 2f0b, c401, fcd1, caadria2017_057s19, af82, 9382, 9b58, f5d1, cdcc, 22a5, 2652, ecaade2015_11i1, 2278, bc8a, 2f5a, 8141, aa7d, 2fcd, 066b, e6c7, 67bd, d670, 25db, a834, dcdc, fd5c, ecaade2016_158s43, acadia14projects_463as, sigradi2013_326e, 4c73, 79a4, acadia14projects_463l, 2306, 38da, 1aae, sigradi2015_11.8r23, eabf, 085e, 3dc0, 71eb, 3c53, 6bae, 4c54, sigradi2014_018o1, e1e8, 8ee3, f65a, ecaade2017_199rr, 60ab, f606, 92ff, 807b, ijac201513306h13, acadia14_135u, 06d9, b1d4, ecaade2016_152s41, b4a5, sigradi2016_387zz, acadia17_202r, caadria2017_015s5, caadria2016_539c23, ecaade2017_134t, 8ad5, 8f03, caadria2015_090x14, 0269, 4b7a, sigradi2015_9.347o17, 2f7b, 4836, 42f0, d7dd, d917, d81a, caadria2017_122b32, ascaad2016_039m15, 5431, 6de9, 2431, sigradi2016_387yy, ed1e, ecaade2015_227r50, 408e, 82f6, 96ea, 9c74, 3485, bdd6, df1a, acadia17_330nn, 5930, 6eb1, 782e, 3b88, 5090, e7b7, 09c5, 5d6f, 1191, ijac201715203ii, ijac201614302y1, 43a3, eaca, ecaade2014_128s28, 2107, 7ffe, dd59, 3ec8, ecaade2015_194b41, acadia14projects_117h, ecaade2016_bkos65, ecaade2017_269uu, 6a08, 9ca3, d39f, c7b4, 906d, 0488, 0c44, ecaade2015_180m38, 2e28, sigradi2014_282t3, caadria2017_067p21, 4144, fdf9, 8e80, 3167, f113, 2584, 08f5, ecaade2017_013vv, 58e0, c2c0, 0823, 3402, 32e4, 9e5d, sigradi2016_695y, caadria2017_129n34, 265b, e8b8, 5aa6, 47c8, ijac201614101g1, 9abb, e493, caadria2015_233d35, caadria2015_178y26, 2de3, ecaade2017_041z, c8c9, 5e8d, f25f, 71f1, acadia14projects_565x, a878, 1969, 5833, 12ed, 6e88, acadia17_308yy, e550, 5ba3, cdc2, a2b1, c805, ijac201614303i2, 7e7a, c739, 92c4, acadia14_145ac, 69a0, 151d, 9e20, ecf4, sigradi2013_150, a5f8, 0926, d495, fbbd, 5a76, 0e2b, 134d, 8d34, a739, 8c8d, a96b, 7ef4, ecaade2014_024j7, 5385, 9411, 116b, ecaade2015_169d35, 67ab, c591, 5371, 60bc, b7f7, 4b6b, a623, 4473, 9102, bbb2, 1c13, 4522, 5f7b, acadia15_185w6, 3753, 3c37, a8ca, 1195, 2792, d894, 1b66, e490, 3479, sigradi2014_045e4, 4472, 17dd, de65, 4f0a, 740b, ecaade2014_020r5, 8300, 6004, b2b0, 716a, ijac201513203i7, 601a, ecaade2014_140o31, b144, a095, 34da, 0b4b, sigradi2013_112e, 218a, caadria2016_003m1, acadia14_661j, b53d, afca, 4c72, 65c4, ecaade2015_304y66, 6fe7, ce22, 38e7, ecaade2013r_002f2, ecaade2017_203dd, acadia14projects_463p, acadia14_479j, e8f5, 0c0d, 2303, acadia16_488b29, 5dee, 80a6, 70e7, feaa, 56a3, 481a, e2a6, 434d, 6ce4, efff, f97d, 49df, 3e14, 551d, 7446, c111, 0b74, acadia17_648zz, d60a, caadria2016_477b20, a325, ba35, b3a4, ijac201614405u3, 1831, 3bc9, 480b, f240, d603, caadria2015_081b12, 843c, 47c5, a402, ecaade2016_019m5, 8b57, bb54, 8917, 3ef5, f377, 5359, f2bc, ff12, e191, 7d9f, 1c69, 115a, da5d, 3893, caadria2015_114j18, sigradi2013_359k, 8d31, 6173, f30c, ddcd, e9c4, 157c, sigradi2016_710mm, 4e46, 10a7, 57a2, 1eba, 5fc5, 1ae5, e09b, b60e, 3d7a, 4d5a, edff, ecaade2015_301z65, acadia14_389aw, 1c44, ascaad2016_038l14, efda, 481d, acadia15_263w10, 19e5, f7fa, e0b6, ea61, 99f9, 4aed, eac1, a550, 19a8, 5442, 6f49, ijac201513205l8, cb7c, d1cb, 3f52, 6003, 2138, ecaade2016_129p35, acadia17_446q, dd5c, 49fc, ebf2, caadria2015_067l8, 983f, acadia14_145n, ecaade2015_246z55, c816, 89d4, acadia17_464tt, acadia17_238uu, b0fe, 3ec0, a95a, d1af, 6265, 7491, 66cc, 74f4, caadria2016_157n6, 19c9, f6ee, 4c7b, 63a4, 6898, 5b24, c2de, c0ae, a10e, 1aa9, 1b62, 69b4, caadria2017_051d17, acadia17_52cc, 0e46, 61ad, aaf1, 530b, 0e07, a3a4, acadia14_479r, caadria2017_009p4, 4adc, 8d88, sigradi2013_411, af2f, 1189, ecaade2016_042n11, ecaade2014_143p32, 1a1a, ecaade2017_257oo, e67d, ecaade2015_317d69, 17ac, ecaade2013r_002g2, ecaade2016_015b4, ecaade2017_057z, sigradi2013_315a, 15e0, ecaade2015_92v18, acb0, 9a43, 4b7f, 7505, 458a, 3377, 803b, 5825, 0c2f, 552d, sigradi2015_11.8o23, 347b, ascaad2014_037k2, c445, 7e79, 49a2, 1bc5, 40ca, ecaade2014_233p60, d269, 220a, e378, c942, b04b, c2b2, 92a3, ascaad2014_033d1, 548a, e61e, a054, 953b, aedc, baae, 86c7, bc4c, ecaade2014_153n36, ecaade2017_090pp, ecaade2017_117p, caadria2016_271y11, 8c4b, 7b81, 7d07, 6b9d, 2061, f4db, 345d, 2be1, ecaade2015_297h65, dd03, 7103, sigradi2013_189f, 862f, 5,9999999999999999e+83, 6328, sigradi2013_366c, 0315, d673, ecaade2015_35r6, 6ff1, 6d52, 9cdd, 3905, 09ff, 82f1, 6c3a, 5c76, ec0f, 20ea, 004a, ijac201412401f4, ecaade2015_143r30, 43c7, acadia17_560u, caadria2017_101g27, 57e8, aa9a, 1c51, caa2, f995, e388, 8c3a, 63a2, cc3e, d6cf, e264, 187e, 9a28, c926, df1e, ecaade2015_114c22, sigradi2014_330c7, ff79, caadria2017_029h10, ascaad2016_022d9, ecaade2015_92t18, 3688, 6850, f93c, 1cee, 6581, 93ab, 02ab, b950, ecaade2014_186j47, 5c73, addf, 0036, dead, acadia17_534mm, ecaade2017_157rr, aced, eb77, sigradi2013_303, 21dc, 4d94, acadia17_473uu, cb35, ee95, fcd8, dc83, caadria2017_002h1, 1e64, df55, 4ca6, 8971, caadria2015_119x18, 6a2c, 28b9, 05c3, 4d83, 0764, 8ee9, 2ae3, ecaade2016_015u3, c191, a079, sigradi2016_809vv, 43c5, cdc8, ascaad2014_034k1, 5006, 0349, 6ab9, 9770, 3397, e4af, 6467, ed5e, 59b1, 3637, 0ebc, 72b5, ecaade2015_74o14, acadia14projects_565ah, 8014, ecaade2014_140n31, 2371, caadria2017_070m22, 8921, f9b6, b69d, 999a, c4f6, caadria2015_203i29, 53b6, b8db, ecaade2015_237w53, 0c86, 186c, sigradi2016_724vv, c327, c8c7, fbad, 76c6, 6d9e, 794c, acadia15_357w15, sigradi2015_11.142f25, aea0, ecaade2015_138x26, sigradi2015_12.19d27, 7306, ecaade2015_217w47, e242, c919, 14ff, d0e6, d3c3, caadria2016_839o35, c155, 5f57, 05cc, f969, ecaade2017_133f, 7741, bb1b, f83e, 36b9, 36a2, bff1, 79a5, 88f5, eb0a, ascaad2014_026h7, 7b6d, 8258, 3450, 3e73, caadria2016_871l37, sigradi2013_194b, 2901, afe3, 3d12, 93d5, ijac201614308o5, acadia17_492ii, 14ea, 3fe4, 9833, ea25, e908, a127, 40ce, 7ce8, ecaade2017_302zz, ecaade2015_143g30, bd5d, 57c8, 9079, 5bd6, 8991, acadia14_75ax, f499, 051a, acadia14projects_375aw, f988, 382d, 828a, ae6f, 90f6, ecaade2017_152mm, acadia15_483z21, caadria2015_124y19, ecaade2014_078t18, ascaad2014_007d4, 0037, 544c, ijac201513105z4, acadia14_655w, f8ac, b5e3, f018, caadria2017_035y11, 2a7c, 43e1, f0fc, 3842, 9d29, 706f, ce42, 2f12, 742e, 63b2, acadia14_291az, 3d3f, sigradi2014_265o1, 9b21, 57b1, 3ccc, db50, ecaade2014_133x29, f0c8, 2572, 07b5, 90a1, 2b99, 4648, 28ea, 11ab, sigradi2014_108d9, e034, ce97, ascaad2016_046r19, eec6, acadia17_678ee, 2d70, 9965, 39cb, 4a83, 96d0, a305, c5fe, 0fe0, ac16, 9b3b, 08a1, sigradi2016_752rr, 6297, 4389, 1fbb, 8bc1, 450b, c589, a63a, 675b, f38e, a8fe, 24f8, 0d93, f967, 9c88, caadria2016_187y8, 3c10, ecaade2014_204u52, d438, caadria2017_047d15, dfe9, 949c, 4bdc, 93fc, a076, 05b7, ec7d, ijac201614104a4, 495a, 5d45, 5629, sigradi2013_131f, cd40, e892, 7bd1, f74a, 21fb, ecaade2016_132f37, 4c9b, fe76, ecaade2017_051p, c89e, 76c7, bb2e, dd0e, ecaade2015_82a16, c173, c97f, 1cf2, 4eec, 8b94, f365, ea0f, 72b6, 40b3, 1d65, caadria2017_046r14, da3c, 3de3, 07c8, 162a, acadia14_375l, 6fec, fb4e, 7111, b239, 0a03, sigradi2013_152, 3921, bbf6, ecaade2017_059xx, f45e, 67a7, ee18, da46, 6c25, acadia17_669i, f542, 04c7, fef2, af01, d9d2, 97ad, 5c98, d49b, 0b98, 8549, 88c1, caadria2015_218z33, 0b7a, 0094, a47b, acadia15_81x2, ecaade2017_085g, 7aac, d291, be44, ecaade2017_256cc, caadria2015_004m1, 67e1, acadia16_88x6, 884a, 627c, 15e3, d06a, 847e, acadia17_170o, c145, 6e14, 4690, f3b1, d558, 36c0, deeb, 31d6, ascaad2014_019r2, 3295, ecaade2015_17j2, ab20, sigradi2014_137h2, 8abd, ecaade2017_069ee, 7a99, eff5, 2deb, 23e7, 42b2, 4f7e, ecaade2016_154n42, ae23, 7bed, d730, 1f28, ecaade2017_220rr, ffe7, 1140, 06ff, f533, f8d2, ascaad2016_042y16, ascaad2016_049s20, 586b, 6b4a, ecaade2017_048dd, 8bf3, sigradi2014_330s7, c055, cb4d, a3d1, 7c4e, 7b54, ecaade2017_195gg, ecaade2014_173j43, ecaade2015_116k23, caadria2015_108p16, sigradi2015_7.146w9, cc7b, 7277, 5788, 5026, 5319, f6a7, 67ad, 0718, 424a, acadia17_570bb, acadia14projects_301i, d943, d461, c4fb, acadia17_404ff, 13a1, 3b9a, 413b, 99df, 763b, aedf, 33b5, a47d, a783, 02cb, ascaad2016_017z6, 61e6, 713e, aea4, 6f41, caadria2016_819o34, 31c9, 7a9a, 5cb9, 6b10, ecaade2014_084e20, b1d7, b859, ecaade2013r_018g9, 7c9a, df6f, 4f35, 2acc, deca, 77b9, sigradi2016_595nn, acadia17_307ii, 6c13, acadia17_552r, ascaad2016_057l22, 5cda, c237, 2abc, 96b0, ecaade2014_168w41, 3abe, 3d5c, aa57, 977e, 0023, 64df, 8743, 72da, 2049, 1e6e, 0dbd, 070b, b66f, d1db, 8aed, 523f, ascaad2014_012i6, af90, 836b, d5cb, caadria2017_129x34, b006, a486, f965, 5425, ecaade2017_152yy, 367f, sigradi2013_347u, ea8e, 6d62, 0dd7, 8e2b, d906, c006, ijac201614405x3, 2580, ascaad2016_040a16, 95b7, 5d6b, c8ca, cb71, 0366, 0f5c, 072c, 6f7d, acadia14_267m, 9448, 883a, 1baa, d48d, 0d48, f7f5, 0981, acadia16_62z4, d84e, cbb8, fc3c, 4016, 3e41, 00a7, 50e5, ascaad2016_009o4, 345f, f49a, 1709, 3a04, 7156, caadria2015_226l34, a53d, 01fa, 0c25, 650b, a1f0, 4f22, ecaade2016_055g14, ab9e, 79d6, dd11, 9c51, 6717, e931, c2e5, sigradi2016_659w, ae82, 82af, c322, 9dae, efd2, caadria2016_239e11, 7811, a80e, sigradi2015_6.42p7, ecaade2016_223f58, sigradi2014_239w8, b0d1, e0fb, 83df, acadia14projects_627g, 5935, 02ff, 6cd3, 113f, ecaade2017_048ff, f9b4, f36b, ecaade2014_089v21, a8a6, d45a, 66cd, 2297, ecaade2017_268aa, 548d, c0e0, 438e, ef92, 109d, 5f0d, a0d4, 064e, 3012, acadia16_298j18, 8869, d2ea, ecaade2015_196c42, 1e45, f34c, ecaade2015_18f3, bfaa, 9aca, sigradi2016_816ww, d934, caadria2016_517c22, 9f92, e5bb, ecaade2016_158m43, ecaade2015_138l29, 73d4, acadia17_52w, 75e2, ecaade2015_152x31, ascaad2016_025p10, fb37, 6e3a, b4a8, acadia14_637ag, 6fc2, 1376, 45b3, 46ce, fd84, a660, b18d, af3f, 875d, sigradi2016_448w, 11dd, 4e64, 03b8, 81cd, 78ef, 8713, sigradi2014_213n7, a28e, dd56, bab4, acadia15_57g2, acadia14projects_153as, cdf6, 6256, ecaade2014_195m50, caadria2016_851i36, 1fe2, cd7e, 0fda, 7c0f, 0ab4, acadia17_570y, a8c3, 8fce, 2147, acadia15_95i3, ijac201513304d12, 80df, ef2a, 4a52, ecaade2017_198tt, ecaade2015_161f34, 6fc3, 6a4a, a764, af5f, 9968, acadia14projects_237ay, fd8b, acadia17_608ff, 8b90, ijac201412404y7, sigradi2014_273p2, dea2, 9b19, 9da0, ecaade2015_170k35, cdd3, caadria2016_713b31, ecaade2016_102s27, ecaade2016_217k55, sigradi2016_659m, 6b39, e2ba, 0f69, 71c1, 5679, 292b, sigradi2015_3.221p4, f780, 665f, d5f4, 533f, 58e4, fd43, 65e1, acadia14projects_63ag, 9679, fdf6, acadia14projects_33am, ecaade2014_232t59, 5a4a, fa78, cdf4, acadia14projects_719s, acadia17_491u, a1aa, a49e, 74a2, 0ebf, aa1f, b886, 70e5, 5314, 9b64, 64d1, dc12, 42d0, ecaade2016_095d26, 23cc, d6ac, 8dcb, ecaade2015_286a63, 8d20, ab7c, ded4, 2b31, 1a74, 001d, bce0, ascaad2016_031o12, caadria2017_085d25, acadia17_71uu, sigradi2015_9.347i17, 3f36, 7b84, ecaade2017_019kk, 20d8, sigradi2016_814t, 922b, ecaade2015_143p30, e402, 9d91, fc7e, 9144, ff6a, ecaade2014_168a41, 4b66, a544, d953, ijac201614207e11, f02d, f40c, a050, d853, e628, 53d8, 65db, cf18, 0aa2, ecaade2015_307m67, 79a9, 1a3c, acadia17_532gg, 27ed, 8ab5, fe60, fd9f, 60dd, afa3, 608f, 7018, dc91, b103, da4a, 79c1, 280e, acadia14projects_647ay, 20bd, 6eab, 03ea, bf11, 454f, 7ea5, bb47, d207, 3e48, 6064, 145c, 7544, 2400, db69, a96d, 5925, ac3f, a8d1, 270e, 930d, 4c4a, 78b0, 435d, 17f5, acadia17_237gg, af19, ecaade2016_068y17, bd6f, 1427, ecaade2014_035w8, a3b0, 1265, caadria2017_016o6, 0138, caadria2017_016e7, ijac201614102z2, b0b2, acadia15_149s5, 2ad5, ecaade2016_223l59, 8c0a, 9387, acadia14projects_117ax, d1d5, ecaade2014_225f58, 9707, b7e7, 0316, ecaade2017_008h, ecaade2014_100h23, 298c, 2a22, caadria2016_073z3, e793, 397f, c2cf, 9966, 97b6, d361, 7f46, ijac201412405r8, ascaad2014_003s1, caadria2015_137o22, 29b6, 9246, 40a3, ijac201412306a3, caadria2017_043a14, 7565, 095c, 29d8, 0026, 5ed3, 33b1, 4dfd, d032, c5c1, sigradi2014_128d1, 97b2, eda5, 8ba4, caadria2017_124o33, 8fc3, 3caf, ecaade2015_261f58, e5f9, 0afd, 3445, e755, eaaf, 1020, cd6c, 4bff, 07dd, 7e05, 1aec, fa59, 2188, caadria2015_023x3, 49cf, 25f6, 4471, ecaade2014_218p55, ascaad2016_010d5, b194, fd81, ecaade2013r_001j1, f0db, 0716, acadia17_473f, 6652, 9b90, ijac201614201d6, ceed, ad13, acadia17_170e, ascaad2014_025m6, 27fc, 2a76, ecaade2014_138m30, ijac201412404n7, ascaad2014_005t2, 0971, ecaade2016_129e36, e94a, sigradi2013_205h, ef91, bd45, ascaad2016_022e9, 4616, 84da, sigradi2013_429j, c0d9, acadia14_479ar, e9b8, 59f1, ea94, 822f, aa70, 1d24, 813c, 36bb, 2eea, acadia14_661, 885c, 74df, 48f7, 8a58, 494c, 3489, ecaade2014_023v6, ad7f, 5466, caadria2015_142m23, db61, 9de3, ecaade2016_021t5, 6346, a87b, a5c7, acadia16_280a18, e656, 7a0f, 846f, fe56, 5fbf, b554, fbe2, 98d0, c084, bcb8, 1652, ecaade2017_046m, 709d, cb1c, 1c67, 873c, acadia15_297b12, 6570, 9169, sigradi2016_484rr, 435c, 494d, ijac201614208f13, 8859, f472, sigradi2015_10.381h23, 9cc3, 5358, 0bf1, 258f, 31fb, 6841, 18b0, 1a97, daf7, acadia16_116v8, 3f25, ascaad2014_032n9, caadria2015_102y15, 2af1, 2f19, acadia17_424tt, 5f2d, ecaade2015_217j48, c417, 6299, cde0, ecaade2016_230v61, caadria2015_206d30, 53df, 2875, 4ec2, 4cf2, ecaade2015_130c26, 683e, f9ec, ecaade2015_215l47, 85a1, bc38, a15f, a7b7, f31e, sigradi2014_313c6, 4cc8, 6426, 6ef0, caadria2015_172a26, 46dc, ecaade2016_045h12, bb0d, 5c78, ecaade2016_129a36, fc9d, 4383, c9b2, 8950, ascaad2016_017w6, ascaad2016_037f14, bd2d, ijac201513303u10, 93c2, b14b, acadia14_487g, 66d5, f3b5, 5f55, 5476, f571, 2167, 3aa6, 88cc, sigradi2016_440hh, 1932, 15ae, a26d, fdb4, c45f, c945, 513f, a69c, bc47, 4618, 1e1b, ecaade2017_046l, acadia17_37gg, 58de, d2fa, sigradi2016_369c, 759c, 846c, ecaade2015_196y41, e6c5, 5644, 4fb3, c7fc, ecaade2014_224f57, caadria2017_040h12, sigradi2015_10.378c23, ecaade2015_53s8, acadia17_404bb, ecaade2014_057j14, 3c57, 4884, e4a8, acadia14projects_43ae, f4ab, 06dd, dcc6, c80b, 5aac, ec64, f67f, acadia14_453e, 42da, 53de, 3741, sigradi2014_293a5, 8b31, acadia14_311r, 564e, dd65, 051e, ecaade2015_55r10, 2399, 2637, 7c12, 21cc, caadria2016_003f1, 0182, f755, 18da, dcfe, ijac201614401e1, 3f95, 105a, sigradi2016_446g, ecaade2016_230r62, c791, b95b, 60e7, 4e28, f611, b4ba, 1d82, acadia17_669n, f8f9, f60e, bc9a, 1039, 08ed, ede1, ecaade2017_309qq, 0098, ecaade2015_215i47, 3356, d9ec, 2245, ecaade2017_090ll, 7d0a, 8a4b, b18b, bcde, 1193, acadia17_582mm, 276e, 70a0, 3d33, 8501, 398c, 923e, 7070, d4e2, 6833, 7ac3, d5fc, 71bb, 3aa3, 1e1c, 5542, 878f, 3689, ijac201412205t3, 164a, cf4e, 15d6, 550c, ecaade2017_152vv, 71e5, 7217, efca, cdf7, ac4b, 3c1f, 3400, e12b, caadria2016_013h2, 998e, acadia14projects_609az, caadria2017_118c31, acadia17_435l, sigradi2014_189l6, acadia17_238kk, 1f4c, sigradi2016_814h, 7cdc, 2169, 8b22, f3f5, 0f5d, 0d84, fb48, 37d9, sigradi2014_197z6, ecaade2015_18c3, f857, a153, ecaade2016_151n41, 7ffc, sigradi2014_099t8, a04a, ecaade2016_147u40, 8bc3, 1740, 90f5, 9ffd, ecaade2017_256v, 0e1c, aec3, efa2, acadia14_609az, d339, f3ee, ijac201715106j, bb35, acadia16_62r4, 6b4f, b4c2, 5422, 7cc3, 46c2, aa12, 076f, acadia14projects_43al, ecaade2016_224s59, 3e10, d29c, 785a, a423, sigradi2016_470x, e253, c57b, 5d22, caadria2017_055l18, 3243, ecaade2017_244hh, 991d, ee68, 9ecc, f399, 60c0, 4e9f, 1744, c643, 5c43, acadia17_373v, 0a55, 0591, f57c, 990f, 2cdb, sigradi2016_702w, ef80, 1617, a7eb, ascaad2016_036w13, 2aef, 84cf, d42a, c54c, ecaade2017_151t, sigradi2014_132u1, 56cf, bfde, ecaade2013r_003l3, 31dd, ff08, ascaad2014_015u8, ijac201715203m, 9765, 1ad6, 7bae, 3e0e, ecaade2017_220jj, 2f72, ijac201614201k7, ef84, acadia17_570ff, fe4a, ecaade2015_13p1, cba3, 4eb8, sigradi2016_801z, acadia15_323x12, ijac201412204i3, 8fe5, 72d2, 6e76, adba, 1e21, 4753, 5730, d1ea, ecaade2016_203j53, 22ac, e805, b8b7, f132, ijac201614105m5, 326a, 1648, db53, 11e7, caadria2016_819m34, 96a4, efc9, a0da, 4516, 430d, acadia17_445p, 0b80, 2333, f3eb, c460, sigradi2015_10.307g21, 0a06, f563, 0775, 1226, 921b, c777, 2e54, 41b5, sigradi2013_342r, ijac201614102a3, ab4b, c047, b08b, 9bc3, 36f3, ijac201412303n8, 9afb, 857c, 1972, 72e7, d17b, caadria2016_045j3, b78e, 6a23, 4df7, 8274, 915b, ijac201412408w2, 1f0d, 71b1, 7a66, b10c, fa24, ecaade2016_083b24, 91e3, 2fdb, 95f8, 17e5, 3b81, a981, 181e, e41b, d35f, acadia17_109y, ecaade2014_010o1, 1e4a, 56db, 7fd7, 3f45, f8b5, 5438, 83f6, acadia17_534uu, 6582, 8d83, d31c, ecaade2014_029b8, acadia17_534yy, caadria2016_249m11, 339b, 5c95, 2bcf, 799f, acadia16_12v1, acadia16_344p21, ecaade2016_127g35, ecaade2014_011g2, ecaade2017_019d, sigradi2014_186h6, 23c4, c799, 4b1b, 4899, 1642, acadia14_189as, ijac201513206r9, 813a, ecaade2016_032v8, 580c, f16d, b109, sigradi2016_369a, f145, 14b3, 88b6, c7e6, 9a65, 2151, 34ee, ijac201513305v12, 7a26, 7bcd, 900a, ecaade2015_217d48, 974b, 32d8, 8cbd, c1dc, sigradi2016_815mm, 818f, 0ca1, cc9a, 45e8, 8ad0, c44a, 582a, f3d1, 2b01, acadia14_719n, 8024, caadria2015_150f24, c1e8, 3adc, 73c9, e79d, ecaade2017_054ll, ecaade2014_120h27, 6964, 4866, 9846, caadria2017_129w34, 7809, 30ec, b7c0, 2649, 4a2d, ijac201715104o, ijac201614309s6, 56dd, ecaade2017_046ww, afd0, 5b75, 47d8, ijac201513203d7, 871a, 413c, caadria2016_229a11, caadria2015_043g5, 5b68, e6c8, f1aa, ijac201614102x2, fae8, 46c3, 6360, a3f2, 8d12, bf2e, ecaade2015_109t20, acadia14_189ar, bcf4, acadia17_318h, ecaade2016_120j33, 4ba0, ecaade2017_129ll, 95d6, b6a7, b92b, ae3a, ecaade2015_48g8, f596, df7c, aa61, fd6e, b79d, 9df1, ecaade2014_157g39, 1002, 870d, 53ba, 6faa, acadia17_620uu, 7d53, acadia17_190e, sigradi2013_303t, 89b1, f933, cdc1, cbc2, e357, d8cb, f5d6, acadia17_678nn, caadria2015_220d34, 80fa, 1106, 3d38, caadria2016_851w35, 0a93, sigradi2013_414a, 5ea4, ad43, 328a, 5054, b67e, eac7, dbee, 67d5, acadia17_474l, 78c3, sigradi2014_281c3, d1a2, 743b, bfab, 9242, 31af, 12e1, d82b, ecaade2015_73k14, ijac201614402z1, acadia17_170h, acadia14projects_291ax, ebe1, 6286, 1c9b, 7748, acadia14projects_601v, acadia14projects_497r, eb6f, acadia14_463au, d2c9, 0eab, ijac201412404c8, ascaad2014_005b3, 7d6b, 1d21, ascaad2014_007x3, 6818, dadd, dda1, f20a, 1c29, d7ea, 8ffa, 7e8b, acadia16_382u23, caadria2016_651y27, ecaade2015_170s35, acadia14_497w, 9f8f, 0b9d, 9a96, c7e4, 87a2, 676b, acadia14projects_435ab, ecaade2017_039c, eea7, 973c, 3c13, 10b5, dd89, ac52, b69e, 4aa0, bf7a, ascaad2016_003b2, ecaade2017_046zz, 7bff, ecaade2015_127c25, ecaade2015_293x63, e149, sigradi2016_420uu, ascaad2014_019l2, ecaade2017_008d, c36b, 053e, 3002, 896c, 3b1d, caadria2016_013r1, fff9, 5d69, sigradi2013_184z, bd88, 31df, ijac201614405v3, 5c35, 7abe, 7193, 6d40, acadia17_247ss, 9bf3, 2032, f298, 835d, 77c2, f9bd, caadria2017_069d22, c404, 3419, 0984, b0dc, 1296, 3cfb, f6c9, e5f5, 1f9d, acadia14projects_317aa, bfd7, c10a, caadria2016_435p18, 0a62, 1372, sigradi2015_10.307l21, a0a2, acadia16_224b15, 8694, bddb, b036, 6af1, ascaad2014_017m9, 1713, ijac201614203b9, 2809, 5512, ff88, 10b2, 4a87, add3, ecaade2017_087t, acadia14projects_699m, 282e, ijac201513206x8, a489, 535a, 1903, 59d1, d707, 260d, sigradi2014_189n6, ac74, b2fa, ecaade2017_117bb, f37b, fab5, 5b54, ab2e, 8b17, ascaad2014_026e7, 8031, caadria2017_070r22, sigradi2014_263w9, 7754, ecaade2014_173w42, cda3, 1fe1, 0571, 1993, e937, d4fe, 1fb7, 5b85, 968b, 19af, ecaade2016_046b13, 8fd0, 4fcd, caadria2015_072r9, 2e83, acadia17_62rr, 0270, 87c1, sigradi2013_387v, c666, bf0b, a4be, caadria2016_601e25, d354, ecaade2016_026u7, a804, d695, 3e7f, 8381, caadria2017_033r11, a62e, 21cd, 42f5, 8dec, 5d4c, 0cf9, ecaade2014_194p49, 726c, daf6, 227e, d88f, 6bb6, 7341, 7369, a657, caadria2016_641v27, 0185, c9cd, caadria2015_218r33, 5a66, 3be9, ascaad2016_057p22, cd16, 7d01, ec7a, sigradi2016_816tt, c571, a958, 1369, 7ac9, 66f8, dbe7, c123, 997a, d21d, f4f2, caadria2015_069s8, 78a4, ecaade2017_293nn, b860, cda9, 3e1d, 6a63, 23dd, 3a3b, a8d6, f59c, 91c1, e291, baa2, be35, sigradi2013_183u, c89f, 1d8b, 8f14, 10fb, 6169, b850, 0a16, 397d, b92d, 5625, ecaade2017_170a, sigradi2016_467o, ff9f, ecaade2015_59e11, 7725, 497a, d27f, 1f65, ijac201715105vv, caadria2017_069x21, ecaade2014_175r43, acadia14_627av, 6835, 01f3, f19f, ecaade2017_146mm, 291c, 0049, cac5, 2dfa, b42c, ef7e, 7c15, 1901, 0886, 5d34, 39c8, 08ef, ecaade2016_ws-afuturep67, 3363, caadria2016_641u27, 167b, 2546, f0fe, 87b1, f90e, ee9a, 1320, 1985, sigradi2015_12.297i28, b19c, 8b53, acadia17_630b, ecaade2015_207l46, 04a0, acadia16_260t16, sigradi2013_91m, b100, 5997, acadia17_512l, acadia17_520m, ecaade2014_196a51, acadia15_243b10, 90f8, ecaade2016_191i51, e470, acadia16_414w24, ijac201614407d5, 4bb8, 7b86, caadria2017_132k35, 8477, f1a1, 07c1, f9a9, sigradi2014_074g6, acadia17_248k, 766d, 205b, ecaade2017_192h, 0ef7, dea6, 828e, d755, fec9, 37ca, 4c86, d4a4, ecaade2013r_009c6, 43da, 16a8, 0841, ecaade2015_53r9, sigradi2015_6.42a8, 7009, 2fe9, 4a58, acadia14_681ao, 00cd, 3e27, 31da, 9531, caadria2015_190k28, e284, 423c, sigradi2015_9.141e16, ecaade2014_157u38, 73ba, 3254, b3d8, 259c, 5cab, e1c8, 24f2, acadia16_124g9, 9125, acadia14_655ae, 9a89, ecaade2016_038f10, ascaad2014_017f1, 4e02, e90f, ecaade2016_130z36, ecaade2015_73d14, 6a52, af05, bbeb, acadia16_106m8, 86a1, acadia14_463r, ecaade2014_224r57, e930, ecaade2015_280a61, ecaade2014_016w3, 6cc2, e945, 51ee, bd42, a6d8, ecaade2013r_019c10, 6bb7, acadia14projects_189ak, 7b71, 2abb, ecaade2015_110h21, sigradi2013_294r, 9221, fa45, 8ac7, 4347, 5318, e8fa, 4a2e, 59c6, b627, c6ae, b6ad, a75e, 4d0a, 2681, 78e8, f10e, 9c28, 7bbb, 12d1, ecaade2015_329m71, 597c, 62f7, ae74, caadria2016_549m23, eae4, ecaade2015_77c15, f118, ad3c, e67c, 3c3d, 1a20, 6a28, ecaade2015_280g61, caadria2015_142j23, 6c97, 9b2f, 7e93, 94a9, acadia17_110bb, 5b38, 34ae, 73f9, caadria2015_218t33, sigradi2013_401f, 935b, 8fe7, 635d, 7672, 6a04, 72a7, acadia15_343a15, ijac201715203a, 0adc, 21b3, 6460, sigradi2016_515j, ecaade2016_032t8, 7f9d, sigradi2016_602h, 2051, ecaade2017_051w, 9edb, ecaade2015_138i29, acadia14projects_565af, ijac201513104k3, acadia14projects_247r, 9d66, acadia17_169ww, 36bc, 2cbd, e647, ecaade2013r_003s2, 755d, acadia14_81p, acadia17_212mm, 9e85, ecaade2014_192y48, c30d, b11d, 4424, 7311, ijac201513103c3, 1d86, 5fce, 62b8, e785, 4fee, 26ae, 4f7a, 269b, d6d2, 927f, ecaade2016_063l15, e27e, ecaade2015_217x47, acadia17_330mm, ecaade2017_019ss, acadia16_116r8, 742b, f989, 62cd, 2d97, 9bc5, ecaade2015_118s23, 07f8, 2bca, ecaade2014_109u24, 9669, 785e, 23f1, 815b, ecaade2014_094h22, 283d, 2b1e, 8b1a, fab4, 5a5f, caadria2017_052u17, 80b1, fb92, a92d, 9d9a, acadia17_282jj, ecaade2014_052i13, e03a, 5e47, acadia14_33ak, be8f, a312, sigradi2014_265r1, 0498, 9a59, 9cae, 672b, f723, 59b0, a4fe, c753, 931d, acadia14projects_681at, 195d, 3623, 8474, acadia17_189mm, 63c6, 3555, ecaade2014_023h6, 5858, 8f9a, 17ec, 2669, 5526, 50b3, f8e2, e009, 577f, 8442, b654, 7b90, acadia14_101as, 41fa, c249, 459c, 024e, 578f, 2472, 39e9, 0ef3, caadria2015_077x10, bc9d, 6d32, 3b19, aa3e, 3627, eb41, 5fe0, 1726, b9c7, 1813, b1f9, b38b, 31b4, 3166, da7a, ascaad2014_001e1, 26a7, 148b, ecaade2015_116j23, 03b7, 007d, ijac201412408p1, c4ec, 1ebe, 60c3, 17de, caadria2016_405b17, 5b69, db35, db85, ecaade2016_123e34, 2193, acadia17_91h, acadia15_483t21, 010b, 811c, 53ca, 08da, 8dde, 6526, db44, f4c2, ec4c, sigradi2016_448p, 8e17, 76f0, 905c, caadria2017_058n20, ijac201412408b3, 3460, 3cc9, a4f8, 5b28, d126, fe9b, 9bd6, 6ac9, 8075, ecaade2017_046j, acadia16_450l26, b75d, acadia16_244u15, 746e, sigradi2016_637v, b314, b522, 2503, 82ae, ecaade2015_158f33, ecaade2014_153m37, 8ff8, d988, sigradi2016_382aa, acadia14_153ax, b66d, cf97, a136, ac08, acadia15_251l10, ecaade2015_115b23, 6489, fa8f, 70ad, 8106, 73cd, b9ba, acadia16_372x22, 04d1, 6f16, e893, 725e, caadria2017_113c30, ijac201715102n, acadia15_381t16, 403a, be67, caadria2016_631e27, acadia15_123j4, f2b5, 1745, a001, 84ae, 48c6, ascaad2016_028c11, 20da, acadia14projects_153ao, 7829, fd0f, acadia14projects_81l, b2eb, 938b, 1b2a, ecaade2017_264ww, 416b, 959b, 5dce, caae, cbda, 139b, 37ec, 7383, df3a, ascaad2014_027k7, 458b, 9cb3, 7af2, f876, 116a, 4faa, 1497, cd82, 99fc, acadia14_281ab, e626, c7b7, 8bed, a439, ecaade2015_129l25, 0b0b, d25d, ijac201513104z3, acadia14_609av, acadia15_161n6, 654c, 270f, 8fb9, 152c, ecaade2015_64w12, 6263, 7e38, be82, 6e02, acadia17_640n, acadia17_598b, e1b7, 395a, 5d9e, ecaade2017_308bb, ecaade2017_046b, ecaade2014_168i41, 67ff, 7f01, edc0, caadria2015_226y34, d602, acadia17_231r, dfe5, acadia15_497r22, d506, d0b1, 023f, bc44, 0c1e, 0f63, 6803, dc6f, 1db5, 8129, fb3c, ad5d, 6a4f, e2cc, ac43, 6f06, 2fe4, 671d, 6a78, d7d7, 3b62, ecaade2016_023v6, b06a, 01ee, f6f1, ff10, ffca, ecaade2016_239b64, 4b1a, acea, ijac201513205a8, 1e1d, a044, 7d04, 1cc5, d854, cb23, 0f37, ecaade2015_25n5, a5e7, 3bb9, d7fb, 442b, 039c, acadia14_619ag, f9c6, ca61, f4e4, 5a05, bc1a, fd8e, 5afd, acadia17_436t, cf71, ecaade2014_066m15, e164, fcb9, b516, sigradi2013_30k, 3454, ecaade2014_012o2, c967, 892f, caadria2015_126x20, 2f79, 2654, acadia14projects_497t, 7686, a21b, 9686, ecaade2017_152ff, 39ca, d8fa, 071f, 5a13, 5b9f, c225, acadia14projects_53o, caadria2017_041o13, 5096, 15e1, 58a8, sigradi2014_063v5, 2065, 73f4, b758, e7d7, ae15, 9dd2, acadia17_71zz, ijac201614403n2, 908b, 8e29, b7ea, 4c30, sigradi2014_291p4, 5dbf, sigradi2015_4.219j7, 24ca, 25a0, 60cc, acadia15_274k11, c694, 0d92, a1bd, 23fa, cb27, 48dc, 4796, 9400, caadria2017_096u26, 91e9, 0f16, cf66, 559d, 7885, caadria2016_755o32, 0b86, b88f, acd3, sigradi2013_407j, b3b5, 9c4c, 7142, 2787, c1c9, f739, ecaade2016_071w19, f5f5, 1867, ecaade2015_53t9, a652, 0cc9, c9f3, b018, sigradi2014_213m7, 22ee, 5e31, 82ed, 118a, ijac201614309e6, 8e5d, a300, 43db, ecaade2017_076aa, 4040, 4f6f, b17c, 410b, acadia15_483g21, 7140, d9aa, ecaade2016_222e57, 8a07, 3f85, 8b78, 406b, da2d, ecaade2017_203z, ecaade2016_170v48, d036, a68e, 70ef, f561, 6f52, 435f, 4c9f, a4ce, cbf8, sigradi2016_737cc, c590, db6e, acadia14_661n, 543c, acadia17_404y, fa1e, 5c2e, 83a8, sigradi2015_10.377r22, 0673, de73, acadia15_311g12, 7005, 0c6b, b32a, 308a, acadia14projects_153al, ecaade2016_225a61, f68e, 5669, ef32, e507, 2be9, 1554, 8bfa, acadia17_491q, d24f, 28fb, ecaade2014_132j29, e9d7, f890, ecaade2015_227u50, 4fc2, sigradi2014_048x4, 7532, e219, 25bf, 3603, 2263, 6d55, acadia16_54u3, 5d3b, acadia14_365ak, 827c, 94a7, ecaade2013r_004o3, acadia17_201xx, 829d, 3b0f, 9e34, b324, 2033, b9f2, 702d, a92a, 1c1c, 4f36, 89d3, a6c7, f1e0, acadia17_82nn, 9c7e, c925, da7f, e426, ecaade2016_158n43, fa30, 0695, 1493, 8575, d434, caadria2015_108u16, a77c, 6fbd, a81d, ijac201513202o6, 39c2, 304e, acadia14_291g, 8ba1, c41c, 2a9a, 37eb, d160, ijac201614405k3, acadia14_479i, 7af4, b4e7, c287, 8685, ea53, ecaade2015_332v71, d9bb, acadia15_431l18, 0610, 92c1, 7d31, b03e, 42e7, eb81, acadia17_390hh, f256, e7c8, 9ffe, 547b, 8c06, 1762, 4c53, 03d9, caadria2017_115p30, ecaade2017_071nn, caadria2017_046p14, b9c8, 0cf3, 8202, a761, ecaade2017_291dd, 14d6, 5ac0, a518, c4b7, fbbc, 3618, 914b, 2bf6, a613, d569, edcc, a7b3, 6212, 362a, 7c1e, 8841, 7a72, fec7, 730d, 7ad0, 17a7, a6e7, 943c, 049a, 8082, 6044, 6e36, dbcf, ecaade2017_228x, 38c3, df95, e9f8, aece, aa8d, cf58, caadria2017_163u40, b48f, acadia17_170s, ecaade2017_172gg, a262, cfa1, 15f7, ecaade2014_010v1, eb5f, 96b8, 0af0, sigradi2015_4.219h7, 0b5e, b7fc, c9b6, 6817, acadia14projects_101v, 9784, 0339, 39c3, 8657, 9e55, c38a, ce3b, 8ed0, 5660, 6f39, 2b7d, 5374, caadria2015_078j11, 9fea, caadria2015_084u12, 5918, 4c78, caadria2017_047g15, 5367, 7eb1, ecaade2017_054dd, 2c12, 0d63, acadia16_106w7, ecaade2014_192e49, 33f3, 9d94, sigradi2016_560dd, 222e, caadria2017_051n17, f74e, 2d7b, ascaad2016_007s3, 89b0, 1061, ijac201513103z2, daa9, 7f94, 312b, 5335, 3980, 1c08, sigradi2016_507vv, ecaade2017_291w, 96cb, f72e, acadia15_203i8, ecaade2015_122k24, 0c10, 6894, ecaade2016_140o39, b213, faf0, 0b14, 753c, 46cf, acadia14projects_681av, db2b, 297b, acadia17_282ll, 7df5, 88a3, 4e7a, 72e1, 55a7, 1ab0, 0667, 2324, ede9, acadia17_678xx, 2935, 64e9, 39d2, 2e10, sigradi2016_621dd, 69e4, 404e, daeb, bd99, d895, f737, 854f, acadia15_483b22, 90e4, b1f3, 9dad, acc7, 3846, ecaade2017_118ff, ecaade2016_043x11, ee7d, acadia17_138xx, caadria2015_084x12, acadia14projects_33aj, 730a, fa90, caadria2017_002i1, 4f12, 030a, db4b, 6633, b0ac, caadria2017_145i38, sigradi2015_6.183k8, 9890, 89ef, 5cce, acadia14_549z, ecaade2013r_019f10, 4fb9, 6dba, sigradi2016_426a, d999, ascaad2016_007a4, f23c, 0457, ecaade2016_075j22, 7a73, ecaade2015_237f54, 9262, 4fbd, b963, c3c3, 7211, 0cf6, eab3, cde8, 2f74, caadria2015_164i25, ba76, edd7, 9013, ecaade2017_175f, eefe, e680, 0c8f, d7b1, e505, sigradi2014_339z7, 4718, 3e25, 3c86, b0da, acadia15_343x14, 9309, e90e, a354, ecaade2017_290yy, ecaade2017_215xx, f6ba, ecaade2017_028m, e48f, c107, e754, sigradi2013_389l, c429, 37ed, 3f86, 0b70, 6cf1, sigradi2014_265m1, 7778, c22b, ecaade2016_217j56, c6b7, 3c81, 8a5c, ba67, 1ac2, 679c, 94de, sigradi2013_41c, bf21, a042, 9b6b, 57f2, e509, acadia17_500hh, 565e, 1c1a, acadia14_609af, e678, d5fb, 8711, ffad, 8ab6, ff66, ecaade2016_167x47, 1f7d, 97dc, 4582, ecaade2015_114m22, b079, f2d1, 1725, ecaade2015_221p48, sigradi2014_314n6, f241, 4be9, c3e0, 1a6c, 4209, ae40, acadia14_339al, caadria2016_839p35, bdf1, b6b5, b117, 63e2, ijac201614103s3, 865b, f357, ecaade2014_176c44, f08e, 3ebc, ijac201715203ww, ecbb, d105, defc, f9fc, afb8, 351f, 507b, 9303, ecaade2016_072h20, ec24, acadia17_90tt, 8605, e2c8, 5961, acadia17_391uu, 1758, ecaade2017_057h, 41da, ecaade2017_037cc, a303, 1cfb, bdac, cc7d, ecaade2014_010s1, d4dc, 2a79, 517b, ecaade2014_237t60, sigradi2015_6.366c9, acadia16_164y11, 9bd0, caadria2017_174r42, 3d3e, 5245, cf83, 3035, ecaade2017_108d, 02fe, f674, aefc, 0f4d, dc5b, 0923, c3e4, 8dfa, b8e2, 3d24, 056b, cb8c, 8f09, c040, 49c6, ecaade2017_039e, 9a07, b4cb, 5fd5, 6960, ecaade2017_080gg, caadria2015_202a29, f186, caadria2016_797t33, ecaade2015_333j72, 2315, fd19, 2b50, 0f2e, 6a50, ecaade2014_188n48, b0eb, ecaade2014_168g41, d560, 7727, e7a0, 8877, 8820, acadia14_609am, e583, acfd, cd2b, acadia14projects_167v, 1d45, fb6f, 22f0, 73aa, 2091, acadia16_44l3, 3515, sigradi2015_6.42v7, 40a0, ecaade2015_230k52, d3f7, 5522, 1285, fc33, acadia15_357n15, 21c4, f460, a03e, 49c3, sigradi2014_103a9, bc7b, a647, ab03, f32d, 6bfd, acadia16_280n17, 46ad, caadria2015_033e5, a180, 59f6, d0eb, 1d88, 66c9, c227, 41ab, 399b, ascaad2016_024k10, ecaade2017_122qq, 9533, a9c6, sigradi2016_792i, 28ab, 7eef, ijac201513302c10, 65a9, c312, 197f, bd16, 9528, ec76, 380c, 05b6, acadia14_257aa, e586, 8967, be9d, ijac201412408m2, 0c00, efd1, 06af, ab7a, f71c, sigradi2013_275f, 99ba, acadia17_637k, d549, ijac201614205t10, 9a5e, e87d, 368b, 524e, a069, fc9c, 4aff, e8ee, 801f, caadria2015_237r35, e87e, sigradi2013_10f, 956c, 90ba, a5b1, bc74, 014d, 1014, 5551, 4f7f, 9d8f, sigradi2013_31, 4e0d, caadria2017_041j13, 7cfb, 017d, bbfe, 25c8, 9f09, 32fd, f3ac, 8cb8, 11f7, 3f7b, fa92, 19e2, 147e, 02b7, 1ddc, bce2, 64a3, 0cbb, 29a9, ecaade2014_123f28, caadria2016_105i5, f2e5, c095, 11de, 3c4d, d2de, a622, a3d3, edc4, sigradi2014_197a7, dd27, 8ae2, 8797, 20be, c6af, acadia17_153k, 0246, f843, ee58, ecaade2016_055f14, acadia16_270v16, c256, 9047, fe68, 80b3, 7d7d, e21b, ascaad2014_026c7, b807, 8e3a, sigradi2016_673hh, 0919, ecaade2015_22u4, 6a15, 3200, acadia14_555e, sigradi2013_54m, b1e2, 0265, 374e, 8562, 618f, da48, 3da2, dc9f, a674, 7109, sigradi2014_021u1, acadia16_280w17, 0446, c74d, e1a9, caadria2017_042s13, 39e0, 5471, 076e, 67fc, 4d16, 3a73, 5277, 8f9d, acadia17_230tt, e720, c5e2, 86b1, 0944, 4fe1, caadria2017_058h20, 35dc, 5591, 2269, sigradi2015_10.74t18, 432f, caadria2015_111f17, ecaade2016_080a24, caadria2015_049w5, 9b16, 7e4e, 7f59, ecaade2014_186y46, b388, 6916, 5fae, ac12, f296, bb02, 16b8, ecaade2017_170g, 160e, 21ac, ijac201715106hh, c878, caadria2015_203n29, 6ecd, ascaad2016_009k4, 430b, ecaade2015_230p52, 80c0, e63d, 5521, 4422, 32b6, ecaade2015_38k7, sigradi2016_809uu, b599, acadia17_212v, 6a91, 87c9, 1d68, d944, d314, acadia14_23au, 9daf, 6bf6, 066e, a4c4, bde2, e59a, f1f4, 6661, sigradi2013_387b, 428b, 22fa, acadia17_222tt, c8ed, 00ea, 6350, caadria2017_048r15, 2d6e, 0210, cddb, acadia17_232bb, ecaade2017_027ww, e19d, bb1a, 841c, caadria2016_301r13, 4876, f4f1, ecaade2016_129t35, ef3c, 161d, 155a, 522d, ecaade2017_019gg, a32d, 6752, 6996, 630d, 36af, 6d5f, c9c7, 5e11, 1874, dc13, acadia17_52o, sigradi2013_303r, sigradi2015_10.140j19, 0df4, ecaade2017_203oo, 235d, 38e0, 16a3, 4268, 8f23, b6fe, d59f, e958, d735, 57db, 3f39, 45f3, da92, 8ba7, 37ff, 52d5, 19b3, ecaade2017_051s, fc0e, f14d, db6d, 3926, 61c4, ecaade2017_105uu, ecaade2014_066p15, 9ace, a202, 2595, d15c, aed1, ecaade2014_011d2, ecaade2017_308q, caadria2017_027s9, ecaade2016_152v41, 806c, acadia15_483b21, ef2d, 4c28, ecaade2013r_012l7, e14f, ijac201513206f9, acadia17_62vv, ecaade2015_207g46, f4f3, ecaade2016_028k8, 47e4, sigradi2015_12.259b28, c649, a371, c497, sigradi2015_1.305e1, 67e3, c947, 4fd2, 84bf, a74a, 70c5, ijac201412303h8, ecaade2014_240p62, 37a7, 5d29, acadia17_501pp, dfb5, caadria2015_015f3, ba32, ecaade2017_169vv, ecaade2017_308cc, 3af4, feea, 8e30, f7fb, b453, e99b, 54e9, 2e12, caadria2016_373l16, sigradi2014_293v4, c27c, ecaade2014_218m55, e346, 689a, f01a, 3263, 1737, 6aee, 1d16, 6634, 64d6, 41be, 1490, c4ba, 24bb, c58c, sigradi2014_109i9, adb0, c6a2, 0861, 54b4, 9ec9, ef77, caadria2015_064s7, ascaad2016_022t8, 9da8, ecaade2015_246a56, 6a95, 6887, fbb0, fd23, ecaade2016_129m35, ecaade2015_237k54, 26d4, dfe0, acadia14projects_589d, ecaade2016_091j25, abc9, ebd6, c9c0, efa1, 4db7, 9d4a, 19ff, ijac201412205w3, 4e8b, f99c, f1de, 6162, 3313, 8382, acadia14_267g, acadia17_534nn, acadia14projects_111h, a9ae, caadria2015_023v3, ddf2, 0061, caadria2017_113d30, ijac201614205l10, acadia15_110c4, 0576, sigradi2016_801s, d4c4, acadia15_232n9, 976f, 2f97, 15d2, 359b, 9152, acadia17_71xx, sigradi2016_801t, c7fb, 58c7, e686, 0885, cbd8, 12cf, 04ef, 12a9, ecaade2014_016i4, 7e1e, add2, 5ac7, ijac201715106vv, 714a, f3fc, 916b, 5a73, 784c, c8b5, bde5, caadria2016_167l7, ecaade2016_182p49, ecaade2015_314i68, 8f7b, acadia15_263c11, sigradi2014_291m4, 790a, 5ef2, 9cde, aab7, 93b3, 814e, c458, d06c, ecaade2017_003j, acadia17_163kk, aeba, 0eea, 20d7, 3b5c, sigradi2015_8.81s11, 8ad1, 9319, 8c04, 4bb1, b1c3, e060, b396, ff4b, acadia14_281ad, 3c94, 0062, c19f, 6a8b, 3b80, f7e1, 1b91, 57bb, 66df, sigradi2014_169p4, 2de6, b160, acadia15_333e14, d6e3, 4e4e, sigradi2016_602ww, aaca, 3aaa, 9f7f, 49f2, sigradi2014_049h5, 1cba, 55c8, 418a, b745, d492, ff9d, acadia17_551ww, 6aec, f0de, 6052, 079c, ijac201412304p9, caadria2016_611i26, 5981, 6cff, 8364, 7f91, cb9b, acadia14projects_555h, acadia14projects_101al, sigradi2016_602c, 1f00, 4f17, 28b7, d89c, 1544, 2f55, d4e8, 9497, 4292, ecaade2016_228l61, 90d4, 37bf, ecaade2016_068t17, 9ccc, 9008, 678d, 49dd, 88ba, a3b5, 6495, 3c99, 0850, 32a8, eb88, 869e, 6874, ascaad2016_033b13, 5f48, sigradi2016_381t, ea84, ecaade2014_140r31, 5c56, acadia14projects_539f, acadia14_479au, ec2a, 4875, 0913, 310a, caadria2015_016j3, ecaade2016_102w27, ascaad2014_016j9, 3030, d6ef, acadia17_258t, 0b60, ijac201715103uu, a3eb, f96a, acadia14projects_357ax, 850d, f54e, acadia14_479s, 9ff1, b130, 3539, 2601, ecaade2014_113x26, b56c, 6772, fa5b, 50b7, 1f64, 529f, 1280, 0798, 6f5a, ijac201412408j2, 7bb4, sigradi2016_590g, dcd9, sigradi2016_655f, ff02, 471a, caadria2016_395y16, ecaade2015_227p50, d4fa, 3703, f019, 3e69, acadia17_273q, 64eb, 6c3c, ecaade2016_007d2, 2cbf, 20cf, 6f6d, acadia14projects_43ar, 13e9, 94fb, fb75, 16e9, 29f0, 6c66, f354, 91cd, 9bef, 7c69, a0cf, 97b3, acadia14projects_339an, 4ac2, 618d, ecaade2017_079f, d6c3, 0422, b29f, 6bcf, aef7, 7989, af2a, 831e, 56d0, 96e8, 9524, ecaade2016_102g28, ef78, 29e8, 9994, 686b, acadia16_280d18, 204e, ecaade2014_186k47, 90b2, 4e2b, caadria2017_028w9, e1ef, a714, 9428, 452b, ecaade2017_002b, 5d47, d4ba, ascaad2016_054p21, 6c2b, ecaade2015_22z4, b683, 22c2, 6eda, 11c2, ecaade2014_218n55, ac47, cb20, c30b, b5dd, sigradi2013_411n, 4d30, 5449, 66b6, 344e, a212, 6943, 62c4, ab2b, fe99, fc96, b5fa, 7586, 95cb, 7e66, a95d, ff64, acadia14projects_291ao, 17d8, 9f46, 1c55, ecaade2016_175l49, de18, 5dc1, 2d4a, a45f, 2428, c65b, 8f7f, 84d6, sigradi2016_777aa, c980, acadia17_560s, 8304, 7e7e, acadia17_238pp, 8d3f, 44b1, 73db, 4a70, sigradi2015_11.142g25, sigradi2013_54o, bd47, 5e0f, 7b11, 7892, 3bad, 1d3d, e67f, 76e2, acadia14projects_609ar, 121c, 110c, 3214, acadia14projects_435av, e8a7, b215, ca83, 8c78, acadia15_297f12, caadria2017_113s29, acadia14_75c, ecaade2016_132p37, deec, c31f, 243f, ecaade2017_192n, 1baf, d97b, 53eb, 1363, 1268, ce19, f213, ecaade2017_170h, 7864, ad52, b1c4, 659f, ijac201412202v1, 1b9b, c6a5, 04d0, 9e50, ijac201614208j13, caadria2016_209y9, a5aa, 1773, c394, a952, sigradi2014_305m5, c9f1, ff19, 0a28, ijac201715205qq, ecaade2016_078j23, ecaade2017_077zz, 5737, ecaade2013r_019g10, dc9c, e532, 81bc, bbe5, acadia15_417c18, eebd, ba4b, 57c5, 5b9c, acadia17_230qq, 0d4d, ecaade2017_146ee, 39b6, 0f71, 2f7c, e530, af4c, 19b9, 56a7, caadria2015_111g17, 3a2a, a67c, 4f2b, fb84, acadia14projects_63w, e58b, 41a3, aa3d, acadia14projects_101ad, a3d4, f157, f5ee, 621f, c86e, ecaade2016_028n8, acadia14projects_135m, d0b2, 490c, 3d7d, 832b, ecaade2017_083yy, 3ccf, efb6, d608, f7b1, d210, f756, 240b, f1c1, b1d3, 6d9c, 40d0, fb9d, ijac201513201l5, b9d9, 6157, d6f4, acadia17_640vv, acadia16_54a4, 3b57, acadia17_350rr, 133e, b904, e189, b915, caadria2017_185s44, 40e7, ecaade2014_015l3, 25f4, sigradi2013_393, 1abe, 5363, 7c3b, ascaad2014_008l4, e9df, a2d4, 5171, 2819, 6b2a, 1a52, 0c21, 26cc, e506, ecaade2017_215ll, 89fb, ecaade2016_118w31, d1e3, acadia14projects_339ae, ecaade2015_241d55, ecaade2013r_014g8, 3575, abce, 3b89, 1c7b, sigradi2016_450xx, 9c19, 9d45, 936e, 4ce8, ijac201412401d4, 1503, 00b1, 8751, f8f6, e8d5, caadria2017_183m44, 319d, bbc4, 1131, f42a, 2b6b, ijac201614201c6, 68fb, ijac201614309j6, d12d, f5cb, ecaade2014_220c56, a1b5, 2ca5, caadria2017_123f32, cb33, 0883, eef5, c7e1, ascaad2016_018i7, 0319, 853c, b7b5, 7790, ac81, caadria2016_085g4, 6db9, acadia17_318r, d50f, 615c, b91c, 51b5, ab10, caadria2016_405e17, d1f8, a2df, sigradi2013_194t, 0865, 5aab, c653, ascaad2014_014i8, fec5, 8256, 128f, cb0a, 4b9c, 7bb3, 158f, 658a, 90af, 9a3c, ecaade2015_211z46, ecaade2016_161a44, acadia14projects_177v, 24df, 5624, 6608, c360, a65a, a993, 5fbd, sigradi2013_393u, 536a, e998, 1391, 47a9, a625, 9a40, ascaad2014_014p7, sigradi2013_387, ecaade2017_021g, 1679, 5cd4, sigradi2016_814l, ecaade2016_221u56, 8e6b, sigradi2016_443xx, bd24, 5451, 3df5, ascaad2014_033x9, sigradi2013_222k, 0043, b5df, efdb, cab3, 29d4, 7b7c, ecaade2017_009y, 675f, caadria2015_014o2, 1563, ecaade2017_054gg, a587, 35c0, ecaade2015_101g20, ecaade2015_155x32, 571b, ecaade2014_224c58, 2fc8, c4cc, 2c60, edba, 7c19, sigradi2016_363hh, ecaade2013r_003r2, acadia17_154cc, 1299, b7ac, ecaade2017_170xx, 8fca, ecaade2017_116qq, ascaad2014_030b9, sigradi2014_232z8, caadria2016_045h3, 6a98, 109c, 1d0e, 9b93, 5de7, b8da, 5b8d, 6d61, ce2e, fec3, cae7, sigradi2016_592u, sigradi2016_560z, c856, beb9, 5706, 6507, 425e, ascaad2014_005s3, ecaade2017_140ii, 8ba0, acadia15_195w7, d1f0, ecaade2015_333a72, c84d, acadia17_381bb, ac50, c551, f49e, caadria2017_086m25, 5f51, fcb1, 75b5, efcc, 13fa, c000, acadia14projects_267n, cd93, ecaade2015_122i24, a306, 0cda, 09fc, 5720, 135e, 3cc2, f34a, 008b, 62dd, dd23, 0d7d, acadia17_678jj, 1622, 5180, 4ac9, sigradi2016_611r, 3602, 568a, 2507, a6de, ad87, 45ab, 48aa, 166d, ecaade2016_045i12, ecaade2015_253y57, 1c58, a523, ecaade2016_bkog65, 70f8, 8c87, 4c37, 339d, 44ba, 0181, 804c, ff1c, d321, sigradi2016_741hh, 4711, ecaade2016_071k19, 51f6, 66d6, d0b3, 2ed9, ecde, e65b, d70d, 9764, 4556, ed58, c73c, 5060, 0cf8, 58ae, ecaade2014_111p25, b161, 0228, caadria2015_072p9, 0bef, c375, 5aa9, 7f9b, ijac201614308a6, 7a3e, 01f9, d378, acadia16_88w5, caadria2015_233g35, 1c92, ecaade2017_291o, 879e, ecaade2016_074o21, ijac201715105ww, 5b56, 086f, 8f37, b0ae, sigradi2015_10.309h22, fb01, c5b2, 99c7, a388, ijac201614308i5, acadia14projects_365an, 5f6e, 4497, 6974, 619c, ae8a, caadria2015_246c36, ecaade2015_193f40, 7cd0, sigradi2015_3.201z3, 4841, ijac201412405t8, a543, d9d9, 2ecf, 6a6e, c2eb, 2b54, 667c, ecaade2016_075b22, 3449, 4ae4, 2c2b, ijac201614307u4, ecaade2016_089g25, 3dda, 3c33, a22a, ecaade2017_202r, ecaade2017_172bb, fd28, ijac201513104u3, bc05, ijac201614308w5, 8746, 8d0f, acadia15_263t10, 7038, ecaade2016_208p53, caadria2016_301t13, 6d2e, eb1f, d081, 6918, 0f4c, 2e06, d11f, 84a2, 38f8, 02d6, e14a, acadia14_125v, 0c3c, ab39, fcac, 05a2, acadia14projects_101aa, acadia15_123l4, fbfa, 2bd7, sigradi2016_448dd, ee2a, c4bf, 6724, ac90, ecaade2017_203zz, 2157, cec1, ecaade2016_123y33, 967e, 8907, 5d83, f5f4, cf82, e15d, 4da2, 08f3, 7076, 30d1, sigradi2013_400c, 4bc7, 9bf8, 79e4, ca60, 2695, 9939, 1ae4, 75c3, acadia17_670dd, 7016, 81a9, 6e05, 9233, b79f, 2641, ascaad2016_023p9, 09b1, 8bdc, a195, fe9d, caadria2015_213m33, 261f, caadria2016_167a7, 2b3a, a88a, 268b, ecaade2017_085qq, 6be8, 3194, 3101, 905f, 659e, 5bf6, 6d44, c797, e897, 1686, a7a6, sigradi2013_189j, sigradi2013_189g, c60b, b1aa, acadia17_532cc, 4976, c8b9, ecaade2016_023s6, ecaade2016_075g22, ijac201715106rr, e32b, caadria2017_175k43, ijac201614405f3, ecaade2017_280c, c11f, d392, 58f3, 79aa, 658c, 5491, a224, 2be2, 7ff7, 1781, acadia16_174f12, b3fa, d0c5, ecaade2017_265n, ac02, acadia16_140m10, ce71, 16c2, 9f75, 9212, ecaade2017_032e, bbb6, acadia14_435ac, 7df8, b2dd, 0f76, aff3, fc21, 4763, ecaade2016_046x12, caadria2017_129r34, 300c, acadia17_37ee, e874, c49e, ecaade2017_101o, ascaad2014_015a9, ijac201412306d3, 274f, e190, 2c3b, a1f8, 30ef, ecaade2017_291c, 7e1f, ascaad2016_021g8, 11dc, cecf, bc29, caadria2015_070v8, ijac201614203p8, sigradi2016_356h, 4d58, acadia17_59j, 5612, 994b, ce62, c4a9, 60be, 09ca, 4b2e, 3d9d, 71cb, 3e13, ecaade2014_066o15, 4921, ee2c, 5d8e, e6bc, ecaade2014_132d29, 2a41, a5e8, 9f30, 5752, 958c, 6285, acadia15_357v15, dea8, 0b1f, 29b1, c8c3, 7436, 208f, 9820, ecaade2017_169tt, 48b2, 807a, 77fa, caadria2015_109w16, acadia14projects_565aj, ecaade2015_35n6, c501, acadia17_274xx, 1632, ascaad2016_007x3, 4678, 3bdd, 29b8, 93a7, ecaade2014_072l18, ijac201412203y1, 1bc1, 17bf, c314, ecaade2017_076q, e51c, b514, 9ad4, 2539, 4a90, 964f, a93f, aceb, 1a5d, caadria2017_015v5, 9559, acadia15_343p14, aa95, caadria2017_074l23, 3810, a726, 9bb6, 6043, ca16, ddfb, bb98, 40d2, cd09, 18d1, 327d, 193d, acadia17_404dd, 9648, e138, 74e0, 1b16, 9061, 6fb8, 0ee8, 25a5, d88a, e000, d625, 4153, 7574, 4f46, ecaade2017_269tt, f412, fbc0, 2a96, 3644, 9b0a, ecaade2015_86d17, d42c, sigradi2016_420rr, f57a, 3e21, 9e37, 1788, 2f3e, 9d99, a246, 1f35, caadria2016_851h36, e6fe, sigradi2013_200e, efc7, 53a3, 388a, 2c24, 9b0b, ecaade2014_009c1, 3cac, 9ffa, caadria2015_064p7, caadria2017_142p37, 962e, ijac201614208e13, d50c, ijac201513203w6, 5cc3, 6e54, 5b3f, fe7d, c9a7, dfd7, a15a, 299b, ecaade2017_101q, 9d1e, 277d, 58af, f9ae, 2155, 654e, ecaade2014_224z56, caadria2016_851b36, ecaade2016_077x22, 6002, caadria2016_881z37, acadia16_460y26, 1643, d223, acadia17_266bb, 88d5, 53e4, ecaade2015_229e51, 7eb2, c059, 7ee3, 6852, ab49, 8e79, 9781, ascaad2014_025p6, 3912, b956, 6388, 6805, 7601, ecaade2014_067b16, 485b, 168b, ecaade2015_119e24, c2b8, 3259, d2ae, 09ee, dbce, ecaade2017_172cc, acadia14_479x, c8da, ecaade2017_019yy, dd1b, ecaade2014_127l28, da10, 4490, ijac201715104p, sigradi2014_313r5, 1e46, 5598, df6d, ascaad2016_007p3, e6bb, sigradi2014_345s8, 9574, dda6, 189b, ijac201715104n, 7f6c, 83bd, be49, 918d, 4406, caadria2016_023o2, 03dd, 3d92, sigradi2016_484f, c019, 99d1, caadria2015_142n23, a2e6, 2850, acadia17_258m, 075d, e921, acadia14_619au, c187, acadia14projects_63af, caadria2016_405h17, ascaad2014_022p4, afad, 9455, 26e2, acadia17_222k, 68b9, 0c89, ee09, 7202, 2170, 35de, 4293, ijac201614201i6, 9e8b, ecaade2015_309u67, 738a, ca11, ce64, acadia17_257vv, acadia14projects_479l, 0bc2, 6de0, f464, ecaade2015_110f21, 569f, caadria2016_579i24, 934c, sigradi2016_490jj, caadria2017_123s32, e3fa, 2e4c, acadia16_326s19, 6386, ecaade2014_010g1, ijac201412403g6, 7a80, afd7, bffc, 1050, df4f, b170, sigradi2014_042v3, efe7, c782, ab1a, caadria2015_070i9, 7232, 515e, 4595, 226d, f8dc, caadria2015_048n5, ecaade2015_55c10, 43c3, 5ec5, 05c0, ecaade2017_071rr, 768b, 1329, 4e35, 492f, 0951, b714, 7a79, b3be, 3c11, 9f0e, e394, acadia16_382b24, 88ae, 466a, 689e, 0649, 3814, ijac201412301s6, 20c2, f476, a7f1, fa52, f9d0, caadria2017_096j26, b101, 0514, caadria2016_839m35, acadia14_101o, 598d, 522c, 090e, 1856, 120e, 947f, sigradi2013_315b, 3ae3, 122c, 4b04, ecaade2017_256kk, 3e88, bf9e, fbe1, sigradi2016_815v, 73d5, 8ef0, sigradi2016_483ii, caadria2015_012g2, ecaade2014_224p57, 1d0c, 8731, 6e82, 99a2, 01be, 02ce, 337d, 5fee, d926, ccf9, 5cbd, 07d9, ijac201412404x7, 4b57, 238f, e1a3, 13f1, d0e1, ecaade2017_156aa, acadia17_82r, 0d7a, fa6c, 1ea6, ecaade2016_bkoj65, afd6, 8568, 1996, 707d, acadia15_333d14, sigradi2016_737ee, ecaade2014_224h57, acadia15_451m19, ecaade2015_193z39, 68e6, 5332, 1feb, ascaad2016_035x13, c894, 7abc, be71, b414, c0e4, f0b3, 44f2, ijac201614102c3, dde1, fd98, ecaade2017_253gg, baa3, ecaade2015_94h19, cebe, 3649, f04b, af73, 95b9, 03fa, a25e, f2cd, ecaade2017_053k, 3a4a, 9b7d, 48a6, ijac201614101e1, 1f0e, bbf2, a806, 10eb, 0f05, ecaade2015_92s18, 591b, b61c, f33a, sigradi2013_304e, 2cac, f3cd, 734f, 532a, da1a, 50b5, 28b4, c5c5, acadia14_523as, aa90, caadria2015_226a35, 8b58, 5837, a64e, sigradi2016_815jj, ecaade2017_194w, d195, cd0c, 249f, a77f, be3e, 0184, 882e, ascaad2014_014o8, acadia17_222b, dc85, ecaade2014_018b5, 0712, 6928, d001, sigradi2014_345c10, 8997, acadia17_36y, 4632, 2b95, 5d50, f509, ijac201412206v4, e3bc, 77c1, c434, 40c6, ascaad2014_017t1, 0a6f, 1d05, db08, ed0c, 7ebf, 4697, 8164, sigradi2015_8.328r15, 98d3, c518, a091, acadia17_92v, acadia17_669l, acadia14_709ar, acadia14_267j, ecaade2016_071i19, d67a, 6463, 6e8a, acadia17_62qq, 07bc, a22f, acadia14projects_219ax, cbb2, 4f73, 6248, 33d0, caadria2015_060o6, acadia15_47h1, a9f5, d6b4, 0c0b, 86a3, d95d, b586, 0e3b, 651c, 44fa, e522, ijac201715106nn, 9a4c, e981, acadia17_190ww, 71dc, 4c10, 2c81, 9fbe, f6ab, 1c2b, 98c4, sigradi2015_6.387k9, ecaade2017_ws-hybridlabdd, f346, 62f6, sigradi2015_10.140t19, ae34, 3399, b3cf, 6fd9, ijac201614405r3, ijac201412303y7, 09d8, c9be, 0f1d, 83ed, de11, 0209, acadia17_630k, e2d3, e561, 4ebb, 4e1c, d825, acadia17_637h, 7ff6, ecaade2016_068g18, 2402, caadria2017_027t9, d499, cdf0, 9af4, ecaade2014_230n59, sigradi2014_329b7, acadia14projects_301f, 62d5, ecaade2014_151c36, ee02, 505e, sigradi2013_28, 270b, ascaad2016_003t1, 904c, 6775, c6c8, caadria2016_487n20, ecaade2017_164p, 2ae9, acadia17_330gg, adcf, ecaade2015_225j49, 7a27, caadria2017_129e35, ac19, 23e3, ascaad2016_054v21, 1599, 821b, 5a88, 86be, ecaade2017_265x, caadria2017_030v10, 60a1, 1172, 53c1, ecaade2017_023bb, ecaade2014_138g30, 9744, df5a, ffd5, b040, 6903, acadia17_324z, ecaade2015_222c49, 75de, sigradi2014_247l9, 16f5, cc2e, 05ec, acadia14projects_339av, f860, e3c4, de55, 8064, 2911, a853, 8276, acadia14_199ah, f6f4, a6a1, 9664, b97a, cab9, ec8c, 6447, 9295, 0ad9, caadria2017_107u28, e1d2, e978, sigradi2013_41e, ecaade2016_036o9, sigradi2015_8.186g13, 42ec, 5502, 879f, acadia17_404cc, sigradi2016_817h, a7f2, ecaade2017_071xx, acadia17_512x, acadia17_82f, 44bb, acadia14projects_281ac, 7bc7, 10b3, 4911, b61a, 16f7, acadia14projects_609at, 100e, cada, 7dc5, 4c16, ecaade2016_121r33, eb8f, f47f, 3b8c, e409, 596c, 191b, e6e1, ec84, 72a0, acadia17_190c, ijac201412301j5, ecaade2015_35b7, 13c0, 049e, sigradi2014_048t4, ecaade2016_132u37, d5ac, acadia14projects_111j, 30fe, 3396, c235, ab50, acadia14_719r, ecc2, 4b3d, 7f83, d0ab, 3aac, 664a, 935d, 5534, f944, acadia15_173t6, 8be0, 6b3d, 9640, ecaade2017_199ff, 4e91, 2b59, 2dd9, e7bf, sigradi2015_9.270f17, 4d37, 611a, b3ca, ijac201614103n3, caadria2016_851l36, f0ab, 3346, 07ea, acadia17_435h, ecaade2014_214z54, 6d83, caadria2015_142r23, 1f40, 3639, ac45, 97ea, 3f48, 206b, caadria2015_130i21, ecaade2014_120g27, 238d, 90c3, f66d, 8f8e, b5f6, 4bce, acadia17_628uu, 8f95, e0b1, 7a6d, a67f, d753, a7a0, 1865, ascaad2014_014x7, f682, ecaade2016_071s19, 7bf2, 2b5f, ecaade2014_016h4, f8c9, d05e, cd0b, f40e, 5881, 6e37, d8c8, ceb2, 9ac2, 6588, ec1f, d1c9, aed4, 4afa, acadia17_137kk, 6a12, 2ea4, ecaade2016_046s12, dcaf, 9fcc, ecaade2015_180p38, 496a, 1e09, 3226, 601b, 38a1, 58a5, acadia17_82e, sigradi2015_8.186v12, fbc6, 7ade, afd5, d028, 2097, ecaade2017_306j, sigradi2014_048s4, 4134, 445b, d272, f77e, ecaade2014_168j42, 7e2a, acadia14projects_497aa, acadia14_579d, b9f9, b70e, ecaade2014_023m6, 3844, dc39, ac3e, 4126, a18b, f9a6, 4945, 13be, caadria2017_015l5, 14ee, 77b1, 315e, d27c, df75, 29e6, 8ac3, ecaade2015_237l54, c41d, sigradi2013_305g, 95c6, acadia15_251j10, 95ad, 4fff, 1181, e67a, ecaade2014_066h15, 26ef, sigradi2016_408ee, 7e99, 78f0, 895b, 94f7, 90e0, ecaade2013r_017z8, b8c3, e1fe, ecaade2016_027x7, b672, 67a2, ecaade2015_294l64, 9e7d, 6371, 4189, a2ed, 1b05, 4d31, f2ac, 734b, 1bd2, e5f0, acadia17_534ss, 4968, sigradi2015_11.196g26, c81b, 24ff, 8987, 780e, ascaad2014_001g1, 9922, ecaade2016_139b39, f54b, ecaade2017_277ff, 2131, e2d2, a2a3, aad8, ijac201715106tt, 60cd, sigradi2015_4.219a7, 19bb, ecaade2017_105zz, ae7f, 7f92, eb57, a169, caadria2017_054h18, acadia17_620oo, 88eb, 3374, 94a3, d3d2, 2e8e, 41bc, 083e, f3aa, b96f, 06c5, acadia14_709ao, 6968, 6c7b, aace, 1f1a, ef65, 1a2c, 6fd7, ecaade2016_065z15, 49c0, bf32, sigradi2014_052p5, f8cc, 28d8, f81e, caadria2015_072m9, acadia14_301i, ecaade2017_253p, ecaade2014_071a17, 0d60, a8db, 4fcb, 6be4, 2ae5, a248, acadia17_163gg, 7213, 8810, 7daa, 1962, 809f, 9724, 793c, acadia14projects_23ac, f6b3, b931, c5cb, 821c, ea1f, ecaade2014_132g29, f3fa, 75e7, 7654, acadia14projects_71t, 9546, 238a, ecaade2014_226z58, f776, e6be, b2ea, sigradi2014_314m6, 11d0, 8bb8, 0ba4, a1a0, 5404, b0ed, 8060, dac3, caadria2015_087g14, 7eda, 628a, acadia14_479y, ecaade2015_205t44, 9393, 02cf, c2ad, 6711, 25f3, 9514, 01fb, 57b3, a2f2, f7de, 0189, eca5, 2657, caadria2016_787h33, 86df, sigradi2015_sp_8.326a31, ijac201715202gg, sigradi2014_213y7, caadria2017_122x31, 8325, 0032, 8b38, 4b59, 1fdf, aaed, 46c6, 5100, a15d, f468, 6016, sigradi2014_266b2, 2c35, 41b6, ecaade2014_046v11, sigradi2015_3.212i4, 780a, ecaade2016_241f64, c2cb, 77c0, ae3b, a72e, b075, cb47, b5aa, 024d, ecaade2014_019f5, 0892, 7a68, 8922, 1305, 78e7, acadia17_71c, ee5d, acadia17_472rr, 6f38, 317e, ecaade2017_256ll, a6c2, a6d2, a2bf, fdb5, bba0, 9a90, sigradi2014_109f9, 1894, 9c87, 4158, db20, 463f, 8e67, e057, ascaad2016_025n10, 01d5, a470, c8d7, 8717, 3fa6, f2a7, acadia16_130l9, fa8b, aa09, 4291, d4a0, ecaade2013r_014j8, b635, c1b9, acadia14projects_619af, b872, ea62, bd85, 70ae, ecaade2016_016e4, 41e5, a05e, 2ef7, b031, e0ad, ijac201715103tt, ba1c, ecaade2015_64o13, c62f, 8a3a, caadria2017_175g43, 2214, fbba, f878, 458f, acadia14projects_153ax, acadia17_232ff, ecaade2017_212mm, acadia17_338ii, caadria2015_078g11, ecaade2017_215g, 10d8, e4c4, 1787, 971c, ecaade2016_073b21, eed7, b5f1, 930b, acbc, 4f9d, 2b17, f1d7, ecaade2015_114f22, e748, f86e, 1ed2, d2ed, 201f, 1c06, 9375, 77e5, 75a0, acadia17_231x, ascaad2016_035t13, bc5a, 3d89, 01bd, 99b2, sigradi2016_803aa, 44aa, e50b, b134, 8afa, acadia17_168yy, f904, 86a0, 3dbb, 2d99, 7860, 296e, caadria2015_077a11, ascaad2014_021b4, 3f3c, ba9c, c16b, ecaade2015_83o16, 1290, f225, e0a7, 06e5, 1384, 69fa, e115, 63a0, 843d, f1ce, ijac201614103j3, f050, c02c, 2c02, 0c4e, 9d09, 090b, sigradi2016_534tt, f5c6, 7dea, b3cb, acadia15_333t13, 3b4f, ijac201513104n3, d877, ecaade2016_073u20, 11cc, 6ca4, caadria2017_105l28, 215f, caadria2017_079e24, ascaad2016_030h12, 4b52, bbf9, 2145, 3ed5, 16bc, sigradi2013_267c, d39e, acadia16_308e19, 0607, 1cef, ecaade2016_067m16, 95c1, 1d17, ecaade2017_053n, d359, 65cf, d5c9, ecaade2015_173l37, 7d6f, 918c, sigradi2013_248z, c61a, 6014, acadia17_598zz, f1d6, acadia14_33ag, acadia16_470m27, 5143, 9945, 6b70, ec5e, 502c, 14eb, 3114, 2bba, ecaade2014_019e5, ijac201715202n, acadia17_178aa, f62c, 0d51, sigradi2014_137i2, 2ca0, acadia17_324bb, 796d, ecaade2017_252m, ijac201614208s12, 4535, 0941, acadia17_423kk, 1a9d, 7283, 860d, caadria2017_051l17, acadia17_358x, ecaade2013r_005j4, 0961, ascaad2014_017g1, f918, ba2e, a286, acadia16_98t7, 57c1, 6c87, b105, 80bb, d6cd, 54d3, e604, 9016, dcf3, 5402, 0f19, 91c2, 9a2c, acadia17_630j, a9c2, ecaade2017_057hh, a79f, 5372, caadria2015_043k5, cf9c, acadia16_184j12, c712, af10, ecaade2014_109s24, 3487, caadria2016_167e7, ba44, acadia17_90nn, 4038, 0751, 740a, ascaad2016_004h2, d605, 49e9, ed46, sigradi2014_345g9, c940, d232, bf4d, 8d8c, e204, sigradi2015_4.52m6, 7b03, 4249, 726f, 9f85, 3d14, a691, caadria2017_165u41, fed7, 0f56, c764, acadia14projects_229l, 207c, a516, 39c7, 899a, ecaade2017_049ss, 4208, 833b, caa5, caadria2017_147x38, b05b, a05b, 802e, 778b, f0f6, 7ea6, caadria2015_130h21, 91e5, acadia16_432p25, b360, cf06, acadia17_90vv, 2fb2, 3d9c, ecaade2017_181t, 2b21, eb9b, bb10, a425, e670, 2c0b, 7ce3, e2ce, 8a1f, c24c, c929, 50e6, afdd, fb41, 9730, 6ab7, c02a, ca35, 3502, a125, 2b45, b264, c0b5, ecaade2016_162t44, 6a34, e8c9, caadria2017_018u7, ecaade2016_151f41, caadria2015_206g30, ed60, ijac201513203n7, 6a06, 8a8d, caadria2015_086j13, 7093, 2726, 1ce1, bddd, 1780, 1d7a, cc7f, 150e, ijac201412205k4, ecaade2015_193d40, c1cc, 242e, ijac201614308k5, ecaade2014_018l4, sigradi2015_8.41c11, caadria2016_601d25, acadia15_431v18, c77c, caadria2016_713t30, a503, 7751, dcc0, a02b, acadia17_28ff, caadria2015_061h7, 8450, acadia14_473au, fa96, 02f5, caadria2016_871n37, 66c3, 3ac5, 5378, 3d27, 197e, 7ce1, 056e, 74ba, sigradi2015_9.141c16, 38c9, e468, acadia17_630c, ecaade2015_206o45, a24a, 24c7, 191a, 472b, 778a, b3b2, 2477, ecaade2017_212ss, b438, 1799, ecaade2017_199q, fb7e, 4906, 1e59, acadia17_678hh, 6b06, 1a14, 63b5, db49, 4aba, 4308, 919a, cfef, 4c7d, d357, ecaade2014_233h60, 23c8, 9a7e, ecaade2017_148a, c0bd, ecaade2014_159k39, 8656, 5030, 79e7, 251d, ecaade2014_168m41, ijac201412201r1, c8d2, 931c, ascaad2014_004c2, 8414, 9240, sigradi2016_450ss, 5a16, 7d12, 2e80, c87c, 4fa1, fe63, 80f1, 9c77, 1ef9, e055, d1ab, 72cf, 6474, acadia14_257ab, 7b40, 47b1, 6a7e, ascaad2014_003a2, cba2, 2d27, e67b, ecaade2017_027a, 5fb8, 9b5a, 0e3c, 34ad, 3a6b, 5587, acadia17_81e, acc6, ecaade2014_104m23, 007c, sigradi2015_10.138a19, ecaade2017_044uu, sigradi2014_074n6, caadria2017_155t39, f5f6, sigradi2016_770r, 68d9, 08d8, 03ba, 5631, sigradi2015_8.264l14, 1835, f356, aeb0, 0ff4, 7976, ecaade2015_327g71, 1c40, 7ed5, 7128, 37ae, acadia14projects_487i, 1f46, ecaade2016_223h59, cf5a, acadia16_440i26, acadia14projects_435ak, d769, acadia17_100l, dc38, ecaade2017_293rr, ascaad2014_034l1, caadria2015_004g1, 3b58, 33ca, ecaade2017_013tt, ecaade2016_071d19, 0e51, 99cf, 2ba4, 5dd7, cf23, e094, 48cc, c3e3, f5e7, aaad, c869, b5b7, acadia17_560r, ded8, 9c34, acadia14_63ac, 4b61, caadria2017_086l25, ijac201412206a5, b4ed, ecaade2015_229c51, 0c75, 3172, aea5, 40ed, c84f, c738, 335f, caadria2015_213z32, cef2, a66e, f704, dcc8, 2f3a, 9d18, 4d7d, c2a6, 8374, caadria2016_073c4, acadia17_266ee, 5880, sigradi2015_11.34a24, 0600, a67e, 1a72, a16d, acadia17_650ww, 04dc, ijac201715203ee, caadria2015_188r27, 7ab4, ecaade2016_140r39, 1ee2, 4f44, acadia16_298k18, 8c16, c90a, 60a6, daca, 616a, 1c4b, b0e6, f08a, 58ac, ecaade2014_152f36, eb04, ee17, 6d1c, acadia17_266y, b80c, 2254, c0c6, 3685, a6a8, b871, 1b0d, 164f, 74dc, fdad, caadria2016_871s37, ijac201614401b1, f3c8, 6c94, 3813, caadria2017_021m8, 69fc, 0617, 7ae2, 8b9e, ea19, abae, acadia14_671u, ab7b, 9b59, 4d38, ecaade2016_ws-afuturel67, 4018, b207, ed26, f410, 8895, 19e7, 24f1, acadia15_251i10, 4a61, 2bdd, dd79, ijac201412203w1, 8724, e93b, sigradi2013_189m, 9e2b, 5b23, sigradi2014_330p7, ecaade2016_ws-intelligenta69, 9b9f, ecaade2017_023ff, 5beb, eef3, d3c2, sigradi2014_045w3, ecaade2017_254vv, c0b0, bd73, sigradi2015_3.11f2, 496e, ijac201715105r, ecaade2016_157b43, d79f, 8ea0, 0a0e, 6630, 51f2, 22a1, 8722, a087, ecaade2017_198uu, ecaade2016_073y20, a711, 6bd0, 9149, ecaade2014_199w51, ecaade2015_241x54, acadia17_230g, acadia14projects_291as, 02a1, 3720, 5817, acadia16_12h1, ecaade2014_162v39, ecaade2017_ws-hybridlabee, d6b0, 9754, b7a7, ecaade2014_070k16, ijac201412405o8, 75cd, 87db, 1133, acadia14_627d, 64e1, cc36, 9425, sigradi2014_250p9, ecaade2014_173t42, ecaade2017_255a, 7c93, 2e46, 24fd, 57cc, f877, 2f0c, 534d, f658, f3c1, bfd9, 3a3c, sigradi2013_268g, 9df0, acadia14_347ag, 66b5, 23cb, 4009, 9211, 8025, ecaade2017_009w, 0753, 5637, f100, f453, ijac201715104ff, 3a8e, 596b, 9181, 460d, c42e, ecaade2015_138b28, 605f, ecaade2017_215s, ijac201614201x5, f306, ecaade2014_065w14, ff5a, 98a0, 8448, ea29, 08d7, 1d19, ecaade2015_21l4, 138e, 8205, 90ec, ae39, d478, acadia14_565ad, bacf, bdcd, 8860, e408, e168, aa51, ecaade2015_297c65, d32b, 3ea9, 4262, ecaade2014_168l41, b726, ecaade2017_151x, cdb0, ef25, dcbe, 9f18, ascaad2016_006j3, 925a, efd5, ijac201513205g8, ascaad2014_036w1, 4a1c, 0872, 1e53, c931, f444, 6ad0, c9cf, f950, 4e52, d2ee, cc4d, d6e1, 3bdb, 81c0, dc68, caadria2015_122r19, ecaade2016_136k38, 8527, 0084, ecaade2016_040w10, 36fd, 75ba, 4fc1, ecaade2016_170u48, 42fa, 3933, 7b9f, bc87, ecaade2016_216c55, 754c, 0f98, 606d, caadria2017_070u22, sigradi2015_13.316y28, 85f8, a688, e2dc, eea9, f180, 6c4d, 6488, 36d0, 0c4b, ea37, e14c, ijac201614101c1, b62e, b6a4, 2f93, 81a6, 57b6, c058, 4e5c, 14a6, 82ee, 27d1, e9cb, d017, 4dc4, 307f, c768, cb21, 4b0e, 3c96, 088d, 688b, ecaade2016_027y7, ecaade2017_192f, ecaade2015_83m16, cbee, acadia15_223h9, 6102, bc46, b09c, 8bcc, d37a, c954, 93d8, 8787, acadia17_118jj, 5cb6, ecaade2015_114r22, 69a2, ddc7, ecaade2014_138v30, 7ea2, 9b33, e49b, caadria2016_457d19, 9bae, a1d5, acadia16_280s17, 0767, 5bfa, ecaade2014_067e16, f8b1, bb9b, 120d, a28b, acadia15_497m22, 1a05, b67f, ascaad2014_023a5, ijac201614105n4, caadria2015_114p17, f2c5, b3cd, b6b4, 12c8, 2094, ec09, 32d1, 050a, 4bec, e36f, 379e, ecaade2017_254ss, ecaade2017_152tt, a678, 916c, acadia15_483a22, acadia17_628pp, da4f, d2d5, 5924, 0104, ecaade2017_256mm, sigradi2014_045d4, 735f, ecaade2016_221s56, 507f, de4c, 125b, 1717, ecaade2015_171v36, ecaade2015_81s15, d12f, 218e, 81da, acadia14_327c, 5608, ad6d, caadria2015_087b14, 4d90, 59e4, 7448, ecaade2016_102o27, 11ba, c9ce, 4bbb, 0e55, acadia17_456ll, b873, acadia17_231l, d19d, sigradi2013_342j, 33db, 6ba8, caadria2016_797w33, 1559, 10e9, 33ab, sigradi2015_6.387o9, ijac201715104hh, 2d66, ab02, bf49, ecaade2014_049z11, 1a39, e66a, 46b1, 251e, 0e59, caadria2017_081v24, 4886, b002, ecaade2017_253v, da39, acadia14projects_135p, 3e8e, ffba, e9a5, 7ed1, a133, dd26, 9693, sigradi2013_271l, 5cae, caadria2016_291c13, 6110, 7ca8, 3017, 477f, 45f8, 773f, 0478, 8ea5, sigradi2013_411m, 2d39, 2f1a, 71b4, cb76, 9e4d, 31db, 59bb, e1f2, ijac201614202i8, 2e42, ascaad2014_007i4, ecaade2017_269oo, 1ff6, a559, 977d, 459d, 52df, d1a4, 6a6c, 97ca, f67d, cc43, 8fb5, sigradi2013_184, eaba, 0111, caadria2017_051r16, ecaade2017_173pp, 33b3, 094f, acadia16_260f16, 35ca, 3465, ecaade2017_033v, ijac201412203a2, ascaad2014_011z5, d7a6, 9b39, ecaade2015_21r3, caadria2016_517d22, e672, d643, 18cd, 846d, 75ce, 48d8, bdcb, 4193, 5c18, b77b, 888c, 965b, da95, ecaade2016_132j37, 944f, 7326, 4051, e79b, b539, 30e6, 604b, a02c, ab3d, acadia17_163pp, d0c9, 624a, 2a4d, caadria2017_056h19, 0fd2, c1ce, d1ed, 46ec, 9f07, c28f, 1db6, 1de5, 412e, sigradi2015_11.196k26, e548, 7ce0, 5240, 0b6c, ecaade2016_057r14, 8441, a72a, d9c1, ecaade2016_026s7, sigradi2016_407v, sigradi2015_3.209g4, 425f, b81d, 8806, acadia16_244o15, 081f, af60, 8741, acc1, c5d0, caadria2017_037b12, fd7b, caadria2017_051p16, ff1d, adbc, ecaade2017_108w, 81e1, 067f, acadia14_301b, 171b, d209, 16e0, 40d3, 7c3e, c9af, 1739, de70, 4c47, ecaade2015_304a67, 613d, acadia17_26f, 4a69, ijac201412408d3, aa46, caadria2017_052t17, e84c, c36c, f717, 33ba, ijac201412204p2, 652b, 522a, 0b36, 83ea, 2bf1, 1e68, 52a9, bfbe, f13c, acadia14_291e, f1ed, acadia14projects_479o, e38e, 0a46, 9ff5, ae62, 7b5b, e0f6, 90d3, ecaade2017_grib, sigradi2013_28s, 4294, 6672, 2d81, cd17, e566, bfa2, 5654, b51b, acadia14_339ai, 0b2b, e8e9, 610a, acadia16_440h26, 812c, sigradi2014_080m7, cbc1, 77e7, 3c77, 7adb, f6a5, e0d5, 10a8, 1104, 66e1, ecf5, c188, 647f, 568b, 4c6c, 0633, caadria2017_056x18, e6db, b21f, f975, c87a, 3bc7, 2e63, ecaade2017_013rr, cff6, sigradi2014_103y8, cdcf, e728, ecaade2015_144x30, a530, 9e06, ecaade2017_105pp, 9588, sigradi2013_313o, ascaad2016_017b7, 7cd2, 263c, 8e90, 6d7c, eb27, 1233, 09cb, 587d, 2936, sigradi2014_345c9, 150b, sigradi2015_9.141h16, 0ead, aade, ecaade2016_063s15, b5a1, ijac201513102v1, efa4, bd4e, 762b, 53ed, acadia17_522cc, d394, 6fd6, a4e6, 73b8, acadia17_374cc, 5955, ad8c, ecaade2017_215uu, 0f7d, 249a, ef71, caadria2016_517f22, ijac201614102p1, acadia14_463s, 09ab, ee16, c093, ecaade2017_291aa, ecaade2015_35y6, 0ea2, bdf2, acadia14projects_531s, a4d3, 6549, 6b30, 4bcc, 6079, b3c5, f007, caadria2017_041w12, ecaade2017_108p, ijac201614403m2, ecaade2015_285o62, 41d8, 52e5, edb6, a778, acadia14_145l, 825f, d6d4, fe33, 7054, ecaade2015_139c30, 2dcb, ed89, cbb4, caadria2015_061e7, fae3, a09a, d03f, a0f8, 3405, a201, acadia17_177e, 6d0f, 00fc, f446, 48a3, 07b7, af91, 4b4f, 9f82, 4059, c53e, ecaade2017_057m, 2d4d, ecaade2014_084n19, 2183, b781, 7d8b, caadria2017_182t43, f08d, edca, acadia17_222aa, acadia17_512p, 17c8, ad3a, 336f, 75d9, ef62, 3b29, caadria2016_641n27, ecaade2015_241m55, b4c1, acadia17_307ee, 1fb8, e40b, 33d6, 8290, 40b9, edac, ecaade2017_054bb, a45c, ab77, 49d8, ee79, 73b7, c7b1, 0399, ecaade2017_174c, 3bf8, df2e, 9816, 3e23, ascaad2014_019o2, 44bc, be1a, a5da, 7017, 74b1, 9550, 4f03, db81, bc00, ecaade2015_81u15, c1bf, 5d9b, 1032, acd9, 5ad9, ecaade2017_172q, df66, c9e2, ijac201412402u4, ab01, ecaade2015_35c7, b39b, sigradi2013_95, 3151, 5bcf, ecaade2016_140i39, acadia14projects_555g, acadia14_101aj, sigradi2016_814j, 55d4, 4756, 7adc, 8c2c, d5e3, 8e02, 6122, 4b28, ecaade2015_241f55, 467a, 27d2, sigradi2016_635j, a877, acadia15_469n20, acadia17_358nn, ecaade2015_138f28, 9a1b, caadria2015_084v12, 5f02, c534, ef05, ascaad2016_031n12, fb26, 9d2d, acadia17_324cc, 7763, f8fe, ad95, 42b8, 0331, 5fa1, b3f6, 84f5, 9993, 9e7a, f69f, caadria2017_081o24, db2a, ecaade2014_153l36, 2ab3, ecaade2014_156f38, c27e, e0b5, ecaade2015_180s38, acadia17_391yy, 1f13, cea0, caadria2017_149k39, 397a, b27d, 82e2, ecaade2015_169f35, acadia16_88a7, e4b9, 2794, 2876, 1001, 5282, f9ed, e1bd, ecaade2014_225h58, 6051, 3958, 1327, 0924, ea82, 0523, dc6c, c811, ijac201614203x8, 23f9, 3ae5, d409, 7b34, acadia17_403o, 4131, ascaad2016_010z4, 5312, 95e8, 984e, caadria2016_197g9, c500, ac0c, acadia14_43ao, bd44, d2b7, ecaade2016_243a65, ijac201412302j7, 41c4, 3f42, 5065, 9363, sigradi2015_9.152l16, b958, 87a0, c9de, ecaade2014_218s55, b267, caadria2015_060w6, 1e05, 0820, acadia14_579f, 8155, 2a8f, a967, ff7e, sigradi2015_8.239y13, c00a, 0b08, acadia17_492oo, 5816, acadia17_413bb, 6514, ecaade2015_304b67, 0e6d, 948b, sigradi2016_484tt, ecaade2017_143j, 0daf, 6023, 02b3, ecaade2014_198l51, 1dd6, a8fa, 9c07, ecaade2013r_003i3, 00e0, bdaf, caadria2015_218u33, caadria2016_683z29, sigradi2015_6.366d9, ascaad2016_039t15, e2f5, 72c1, 52d4, 5e83, 40dd, 2fa2, b646, ijac201715205h, d1e5, 1e67, 1bcc, f56c, ab38, 1f6f, 9864, d437, ab5c, 18f9, ca0a, 855f, 2591, ecaade2017_079i, 8333, 64c7, a9a8, 6a35, 327b, 5fa5, 414f, acadia14projects_43ai, c4f3, fac3, 0feb, 1f85, caadria2015_124c20, 416f, 9a35, ba65, 5617, 5951, ecaade2014_198u51, c0a4, acadia14_223a, 2aa1, acadia17_89x, 7f30, 8cdf, ca1c, 47ce, 3ca6, 695a, 9b6e, 2c23, 060e, ecaade2017_214p, 4a20, 2fec, 5e6a, 5d4b, ecaade2013r_001m1, bb52, ecaade2017_291k, 7cc6, acadia15_395w16, 8f64, 8988, 6082, dc3c, 12a1, 465f, fe4f, 3299, ae08, 150f, f196, e816, 133f, a4b2, 4310, ecaade2015_268h59, ijac201614204m9, c245, 8b92, a452, 8560, 3693, c88e, 0d67, caadria2017_145z37, 17f0, 2f38, be70, f760, 59cc, 645c, 379b, abbe, caadria2015_077z10, ecaade2014_086r20, 8d74, 701c, a8e5, acadia17_307gg, d545, 55c6, 8d44, fba4, ijac201513206v9, cb50, e390, caadria2016_683m29, 6a16, 56e8, 040f, ecaade2015_233u52, 3732, 0756, be96, acadia17_473i, 4354, ecaade2016_136i38, 437d, 69e5, 0d87, acadia16_124c9, ae25, 84c1, ijac201715106i, bf12, c974, 1a02, 379c, 9358, 80f4, 1a96, 327f, 9646, caadria2017_134b36, d430, 1522, caadria2017_086i25, 1211, 5de9, eb2e, 979d, 5dc7, acadia14projects_257ab, 3e15, ecaade2017_282i, sigradi2016_435dd, c28a, 5007, 6919, 2199, d1aa, a487, e368, 99f8, sigradi2016_408w, e4a9, acadia17_349s, def9, 7c26, bd91, 07d5, fb28, 8c24, 58a3, acadia17_307jj, ecaade2017_213uu, e4f6, sigradi2013_138l, 9899, 786f, bea6, 96ac, ecaade2016_006n1, f0f8, caadria2015_246x35, e72d, 5815, 4272, 00f0, ecaade2014_173u42, 6451, ecaade2015_229f51, b7f0, 49b9, 86ea, 486c, 1b48, 128c, 14ef, d4ab, caadria2015_194t28, 09f7, sigradi2014_339c8, 6c26, 7303, caadria2017_118u30, 45af, d78b, 0660, 20eb, 9af0, ecaade2016_071y19, 7cba, sigradi2014_045g4, 1fc1, acadia17_117aa, b012, 2329, ecaade2017_265t, 3d01, 2782, 4a8e, caadria2015_117v18, eebf, c086, 29aa, ecaade2016_106k29, caadria2016_055o3, c139, ecaade2016_071t18, e216, ijac201412404g8, ecaade2017_232d, a3b7, acadia17_308nn, 0ed3, f155, caadria2016_013p1, d259, aa1e, 3b6e, acadia14projects_647au, ecaade2015_229y51, e4b0, 9850, acadia14_177ab, f93a, a6ae, fd2b, 21c2, a363, acadia16_140x10, acadia14projects_579f, ecaade2017_301s, caadria2016_477f20, 672c, 4195, 81d4, 0cc0, f159, 937e, 670a, 4d79, 2d4f, 75c4, acadia17_91e, ijac201715204gg, 5abe, ecaade2016_079p23, 02e0, acadia17_110q, 00e1, 1e7a, 385a, d53b, 765b, 5566, 32bc, acadia16_88a6, 67f1, d1c2, sigradi2013_414, 41fc, 4b23, efbd, acadia16_478c28, 622c, 34cf, 9df9, f4a8, ascaad2016_048i20, 951a, 5b05, 72ee, 6ed0, e447, acadia17_189tt, 15f4, d7d0, 27c0, ecaade2016_072f20, caadria2017_101f27, caadria2017_118w30, 3dad, 5ff7, f5fc, db12, ecaade2016_065d16, 80f2, acadia17_62gg, 44c9, 48bd, ijac201715204kk, 3c76, acadia17_92r, 26ca, 8071, 6784, 9a7c, d3ab, 67c8, f261, ecaade2017_052nn, 35a0, 10a5, e2c4, 970d, ba2a, 52c4, 96b5, 6a4b, ecaade2014_226d59, e68b, a314, bbb5, 957b, ijac201513306b13, 80ef, 43fc, ascaad2014_028m7, a191, 4a1e, acadia16_450r26, f390, 7a96, f914, 817a, 7ae7, c29c, e9e7, ecaade2016_217w55, a386, 5ad3, daa3, 4525, sigradi2015_sp_8.6f30, e7b0, 8455, 64cf, aff4, ecaade2017_161c, acadia14projects_517r, sigradi2015_3.65z2, 2ee3, a3a9, 3bf9, 2fd0, f759, 33da, 3009, 83ee, ecaade2016_046r12, ecaade2015_158e33, 1379, 4537, 4103, c202, 5d8c, 1af1, ea2e, 0b84, ijac201614309d6, caadria2016_003b1, ecaade2016_199z52, bbe3, ecaade2014_168t40, 419e, 204a, a5ff, 5b15, caadria2017_054e18, c31b, caadria2015_208n31, efe1, 7b33, bb40, 9851, 87ad, b2d4, fb52, bff2, 8bb0, 5c08, 3026, 903f, ecaade2014_225o58, eeef, 9b04, 10b7, ecaade2017_111vv, 9ae3, 062c, sigradi2014_041k3, d4b0, ecaade2016_104x28, aae8, a866, ad72, 6c62, f65d, acadia15_469d20, ascaad2014_020r3, 66d4, 00dd, e854, 80f5, 1d20, f12f, 8e4d, acadia17_324q, 7419, 93d4, caadria2016_517b22, ecaade2015_103r20, 1b40, 25e8, 4efd, be5e, 6d65, 970c, acadia16_98p7, 17e6, 19c5, 7987, 487c, c756, b20f, 8a31, 01c0, 40f7, dd1e, bb14, 0fbf, c1f9, 71d3, 462a, 5ed6, e328, acadia16_402n24, sigradi2016_807ll, ijac201412306z2, 47cc, ecdd, 7026, ed40, 912c, 7cee, a957, acadia16_298o18, d293, 055e, sigradi2016_778pp, caadria2016_013e2, f8a4, 174a, ef14, 7ce7, e6ff, 96e7, sigradi2013_194f, ascaad2014_019y2, caadria2015_105i16, ecaade2015_230n52, 2d13, caadria2015_070x8, 7881, ea54, a8f5, 6d20, e23e, cc54, fb85, 64a1, 88ca, 452a, d337, 14df, b037, d472, ijac201513206k9, ac63, caadria2017_015x5, 76f6, 777e, ecaade2017_195kk, f619, b3f9, ecaade2017_097dd, 449e, fd0a, e5dd, 4c08, be23, ae99, 1ecc, 2e8a, 55cf, ed35, ecaade2016_071r19, 14d5, 3d2d, c70e, ijac201513103o2, d296, ecaade2015_229m51, ecaade2017_100h, 92a8, 9536, ascaad2014_019c3, 9570, d458, cc76, 34df, d629, caadria2017_079a24, 48fa, bc8b, 0332, 6d3b, acadia17_28aa, ee9d, f302, 18aa, b5ae, ecaade2016_223t58, 5fd0, 2cdf, ecaade2017_018aa, a505, 07e6, bef1, 530d, ecaade2015_177a38, 0400, c04d, sigradi2013_271n, acadia14_53r, 2467, sigradi2016_479dd, ascaad2014_032m9, acadia14projects_691az, 7b02, efb5, ecaade2014_233s60, 2158, 0143, 3b76, bad9, 9c57, acadia16_130t9, fc57, ae89, 505f, a400, 3161, ca57, f7c9, 89bb, 0148, 3276, c347, 2e04, b8f0, 3c78, a49f, ea91, bf34, 1ab5, 3fd0, 28e6, c6ce, ecaade2017_008m, acadia14_463j, b606, 9b43, 72ea, acadia17_274zz, 0404, 8e9d, 98ac, ef24, 628e, ab2a, 56b1, 411b, e689, bb20, 32b2, daaa, ecaade2015_200h43, 54a1, 5237, 95cf, b992, acadia16_130j9, a349, e1dc, ecaade2015_261k58, 9961, 9ad3, bd98, ecaade2017_203xx, 249c, acadia17_164tt, 86eb, b208, caadria2016_507i21, ecaade2017_172n, ecaade2016_099n27, 0d6b, ecaade2017_077tt, 87d9, 334f, 2d98, 92d2, 114d, 30ee, f25a, de7b, 73a2, sigradi2015_3.111b3, 4dae, d8c6, 8343, 4702, b95f, 0391, 0845, 6d22, 7a18, a426, ecaade2017_067y, c0d0, sigradi2015_sp_2.112n29, 2266, ijac201614204t9, sigradi2013_414e, caadria2017_134z35, ab41, 2629, 6dfe, e6cf, ecaade2015_318n69, sigradi2016_673gg, 3d25, ecaade2015_241e55, caadria2017_123l32, ecaade2017_291u, b99f, a33b, 7238, bf25, acadia14_589k, ecaade2017_073p, 15ea, sigradi2014_074k6, 13d8, ijac201715106b, 226b, 2a18, acadia17_360g, fe6d, ecaade2014_173z42, 35ea, caadria2017_185u44, sigradi2016_467v, 4089, a228, ecaade2016_089a25, ecaade2017_105yy, 9c30, b23e, 3b6a, sigradi2015_8.264n14, 7478, 065a, 1f62, caadria2015_105g16, 05b9, a0a3, b049, ec2f, 32db, 7ad8, bb8e, e5d0, acadia14projects_135o, acadia16_260g16, ascaad2014_018u1, ijac201412403y6, d7ab, f2e1, b12a, 3970, ecaade2015_196v41, 5294, 22ba, f368, 3380, ijac201715105rr, 05f2, 223c, 7cef, 46aa, e96d, 32f2, ascaad2016_002n1, a63f, ecaade2017_302ff, ecaade2017_090hh, caadria2016_507r21, caadria2017_132t35, sigradi2013_343e, c0aa, 0925, 0d13, f1e1, 68c6, ecaade2017_101x, ecaade2017_108h, e74c, ecaade2015_265s58, 31ee, bc76, 329d, 1192, a3ad, ijac201412403h6, e4b7, 51b6, acadia14_63ad, cd34, f634, 3981, 0572, 8aee, 7ac7, 641a, 4829, 7676, c964, 5947, 5bd7, 1d04, acadia17_92t, afa9, ecaade2017_094k, fde0, 7f2e, 8c47, ecaade2015_92m18, 3384, b7d2, c3ea, 7029, f3b3, e318, 08e1, acadia14projects_473ar, 245e, c37d, cb94, 09e4, 795f, 0fd8, 6939, acadia14projects_199ai, 7fb6, 1948, 4f64, 2db4, c3c6, 5d73, 8600, 5eab, ecaade2017_048q, ascaad2014_029j8, 91af, 0e80, b40a, 5fa8, 0fed, 416a, 3303, deb3, acadia14projects_79y, d6ab, ecaade2016_072s20, 2077, 0e10, 252a, bb9e, feb7, 73a4, ecaade2015_116f23, 2478, a2fd, ijac201614208k13, dfaa, caadria2017_113e30, acadia17_364zz, ecaade2014_052w12, c1aa, 3beb, caadria2015_073g10, ecaade2017_051v, b0a0, ec93, 88a9, 70de, 5012, da36, dcac, 4365, acadia15_323u12, 6bb3, f0d1, 82f7, caadria2016_549k23, 6ca6, 0dcd, d6a6, f3da, c0f4, c364, 692b, cc64, acadia14_311u, a2b3, sigradi2015_11.34e24, 6508, 10c1, 96f2, 9a74, 0ef6, 3137, 1d59, caadria2015_070d9, ecaade2014_085j20, acadia17_138e, 5683, e287, ijac201614407b5, f78e, caadria2016_105e5, 8da4, acadia17_590ww, bc09, sigradi2013_280o, e97a, cf8c, fcc5, c466, a8c8, 50df, ijac201715202o, d891, c3b6, 9293, 1049, 0f40, f273, cc15, 54cb, 80de, 2a82, d26e, sigradi2014_032h2, 662f, 5a48, 5b3a, ecaade2017_057j, acadia17_163dd, acadia14_453k, caadria2015_139u22, acadia17_464e, bb0b, e688, 4c57, 289f, 6dae, 8ede, 2f33, 6cc0, 9d8e, acadia14_661b, ab92, b390, dfa8, 6d04, a651, sigradi2016_356a, ecaade2014_218o55, ecaade2014_153k37, f871, 7647, 2b34, ecd0, 9f3f, 9c76, dde8, caadria2017_002l1, ecaade2015_144b31, bd8c, sigradi2016_614t, 825b, ec70, d1ba, 73e0, 3745, 625c, e479, be3b, fb2a, ebf7, caadria2015_060t6, ecaade2015_284n61, 5b83, ec58, b424, bdc2, 3c7d, 6d94, 6870, 6061, 08d1, 8010, 0524, 5486, acadia17_640oo, caadria2016_105y4, ascaad2016_039z15, 3290, 8f66, 8aac, f6ad, 858c, caadria2016_589a25, 3d1f, 0f93, 9c3b, ecaade2016_048y13, 7402, d6aa, 8809, 1056, 4ed8, 5eef, d766, eb40, c806, 9c79, 97a5, 9119, ecaade2014_042k10, sigradi2014_197t6, ecaade2017_192qq, ecaade2015_161n34, 9967, 38a2, ecaade2017_046h, b123, caadria2015_084e13, 3094, 2103, acadia14_229i, a8ee, 2ec6, acadia17_562z, acadia17_590vv, 6e69, ascaad2016_028d11, ecaade2015_94j19, 43a0, 613c, df82, 488f, 62a3, ecaade2015_139b30, a148, c189, ijac201614401a1, acadia15_211x8, d44a, 4608, a89f, 9934, 40e9, ad21, ecaade2015_193b40, 8715, 112a, 4de3, ecaade2016_222t57, acadia15_137b5, 80e7, 2030, ecaade2013r_018e9, af24, bf98, 2af3, c82a, 1f6e, 2134, 3ae7, 40eb, e768, c96f, ecaade2016_ws-foldingu68, ijac201412401s3, 8d4a, cd5a, ecaade2017_169kk, cc77, fbf4, acadia17_340r, ecaade2017_053d, f204, 7c14, 9d5b, acadia16_54s3, c0ba, 5bd3, 8175, cb86, ecaade2016_102j28, 72e2, 192d, 2621, 1c28, f910, 1134, 563e, 011c, c875, 2cd5, f15d, 949f, 5416, f3d8, 94da, 8843, 762a, 07e3, 2cc5, e477, acadia17_27t, aa2c, ijac201412305u2, 1ac3, 3690, caadria2017_017n7, acadia14_655v, e932, 19f4, c316, d225, f52f, 5c65, a063, 7e17, 6d6e, 6351, 0f18, 8bd1, 3b25, e595, dfbe, b5dc, 2316, sigradi2016_490cc, e0a0, fada, sigradi2015_8.239b14, 0e96, 8961, 6d99, e5df, d81f, 6a0c, bbc0, 0cd6, ca1e, b4d9, b680, ecaade2014_121z27, b756, 053c, ascaad2014_022e4, 377d, acadia17_360b, 86ab, a809, ecaade2016_075a22, 9f5b, 0806, 0e6b, fe83, ecaade2017_003i, 4802, caadria2015_069p8, caadria2015_119w18, 70d9, 9aae, 7467, 4d17, d1fc, 56ae, 21db, 985c, 9653, 40f8, 5c40, acadia14_555l, sigradi2016_483gg, 549f, acadia14_627at, 623d, 0ae7, 6a97, dd4a, c831, 6f69, 3afb, acadia17_360ww, 9279, ijac201715104w, 6871, dc65, d5ec, ecaade2013r_008o5, ed82, 6563, 6e4a, 108d, f809, ascaad2016_059n23, ecaade2016_040a11, caadria2017_096e27, a9df, a901, ecaade2016_154h42, 8671, bf1d, 7c8d, acadia16_352r21, ce8a, 7003, 6d73, de12, 2856, 309f, acadia17_358w, acadia14_347an, caadria2017_132p35, 4682, caadria2015_096n15, 80b2, 7fbf, acadia17_340a, a0d0, f55f, ascaad2016_023d10, 0e94, 3ed6, a382, ecaade2014_149b34, 300b, 02da, ecaade2017_079u, 50bc, b419, f194, 20fe, ecaade2015_161j34, 8c80, 4f96, 82ca, 7052, acadia15_137l5, eea5, bcc5, 91e0, 3779, 6e01, ecaade2016_230u61, 8ae8, 7f2b, 8491, 84f4, 5d99, cf07, cbe1, cfb9, ecaade2016_230o62, 7a4d, f0eb, 856e, a3a0, ee8b, ea74, 12e0, 431f, fa27, caadria2016_301j13, 1930, d9f8, 4666, 371f, 5f01, b7b6, acadia14_531x, 480d, sigradi2015_3.221y4, 03cc, acadia17_82u, sigradi2016_512c, 72d0, d712, 7dbd, 98f8, ec39, 88bf, 7684, ecaade2017_290nn, a7a4, caadria2017_015a6, ijac201614105r4, caadria2015_032v4, 994c, 82d6, 33ff, d7f9, 50a6, 7123, 4393, c900, caadria2016_259s11, 145a, ecaade2015_235k53, 6423, ecaade2017_019uu, 23e9, ecaade2014_012s2, fba6, b9e6, ecaade2017_213c, b692, 18cb, d10d, acadia14_135n, 9a4b, caadria2016_219g10, c1bb, c731, f901, 1fee, 44b5, c3cb, 244f, sigradi2014_152t3, f55b, adab, 123f, 055f, 7d60, 1466, 4fe6, 1e7f, 5712, ijac201715105n, c564, e849, caadria2015_190j28, 9977, 5b19, 5266, 969b, ef13, 6092, d909, ecaade2015_296o64, b90a, 51c6, ddb3, 8737, 4b1f, c4e2, 5e32, 2d5c, sigradi2014_155x3, ecaade2015_207f46, b2b7, sigradi2016_637q, 4d6e, sigradi2013_275d, ecaade2017_108u, 3bcc, 5bed, 3758, 165c, 5607, b1dd, sigradi2016_807nn, 5a9d, 94c5, 2795, ecaade2015_233x52, ecaade2014_105a24, 70bb, eed5, sigradi2014_042t3, 1583, acadia17_38tt, 923c, 8748, e386, 2d3e, acadia14_135y, acadia16_402s24, 56b8, ijac201614207c12, 82ea, ecaade2014_152i36, a30d, ecaade2017_027b, 17f2, e8f6, 1931, acadia17_220u, ecaade2014_192a49, 4ecb, 7856, 226e, ecaade2015_314k68, d1e1, b2b5, 6785, 05ee, d060, 6847, 49aa, 3f8b, 060d, ascaad2016_050x20, c916, caadria2015_150d24, b026, 95a2, be61, 13c2, 109e, 3f00, bfe6, 4dfe, a70d, 3a47, acadia17_170k, 5d77, ecaade2016_062e15, ascaad2014_017b1, ba7c, 4fb0, 460a, ascaad2014_029i8, eae7, 5ad8, acadia14_601ag, ecaade2014_072p17, 0c4c, sigradi2016_732c, 3ec1, ecaade2016_222o57, 6fca, 77d6, e225, acadia17_590pp, acadia14projects_647av, 487e, 5aa8, acadia14projects_709al, sigradi2016_655g, ecaade2016_017n4, d04c, 1795, d4da, 914c, ascaad2016_057o22, e42c, 8563, ecaade2015_109a21, 87c6, ee1e, 5c0d, dca6, sigradi2013_248c, ad7c, 76d5, 0fa3, 8c51, 9b57, 5e76, 82aa, ijac201614203s8, 4ead, 4ce7, c212, ecaade2017_274t, ijac201513104f3, e935, acadia17_392l, 78a7, ecaade2015_286e63, a1f6, e2b2, 9b35, a4f2, c1a8, aaef, ijac201513205r8, c1f7, 57a1, acadia14projects_53l, c06b, 3a6e, 2542, acadia16_344h20, e478, ecaade2016_198h52, 434a, caadria2017_079v23, 677f, ecaade2015_317p68, 77a6, bda2, 2adb, 9831, ijac201614105t5, cbd6, cd18, 3620, 3404, 471e, acadia14_33an, fc2a, a52b, 3f1c, sigradi2015_8.264s14, 92b8, 732e, a5fa, f2a6, 8062, 939d, 98b9, acadia14projects_375h, 9e5f, c714, caadria2016_343f15, b92e, 2487, 889b, 798f, 2790, 2d45, 03de, 476e, ecaade2017_007qq, acadia17_366s, 7eee, ecaade2016_129u35, cd6b, de5e, d4bb, 6aa2, sigradi2013_117o, bd40, 6ce1, ascaad2016_001d1, sigradi2014_164m4, 468d, acadia17_258r, aed0, sigradi2013_195, fdeb, cbfe, 2814, 8052, 9e6d, ce37, 301f, ecaade2016_119y32, c845, 9231, sigradi2013_244h, acadia17_72h, 4255, ascaad2014_003n1, 9d2a, 2d77, acadia16_140p10, ijac201412406i9, e968, 0401, 27a2, ijac201412303m8, ecaade2014_070p16, acadia14projects_135v, 2f7a, b79a, sigradi2013_167l, dd74, 6f5c, acadia14projects_719e, 41cf, 5ea0, f2b9, f1f8, d6b9, 5b92, 662a, 1421, acadia17_590l, ecaade2017_032n, 1396, ecaade2015_273j60, d2c8, sigradi2014_249n9, 8fd7, 5369, 87af, b77c, e3af, cbb5, f5ec, acadia17_660v, 3cc7, 1ade, 0c1a, caadria2015_086i13, 784e, 9763, 532d, 0760, 1a29, sigradi2014_036p2, acadia17_82dd, e9ef, a036, 4635, 5046, 595c, cebf, c1ba, 7863, 5f91, 6dd7, f173, ijac201715205zz, ijac201412301r5, be4e, 4028, c9fa, 39f6, 27ca, 81cf, acadia16_154g11, 4894, b920, ec0a, 7d7f, 3e77, 58b6, 13a6, 3d36, caadria2017_095e26, ecaade2016_108v29, ecaade2014_141i32, 2ad9, 8b6b, b017, 22bf, 9848, ecaade2016_225l60, bdd4, 3659, b41c, fe17, 32c7, 2977, 4d88, 5ee0, ff40, c774, f97e, ascaad2014_019h3, ecaade2014_088h21, sigradi2016_803x, eb15, 4da8, d579, 2e91, ecaade2014_185r46, 2b26, acadia17_544g, e72a, acadia14_291c, ecaade2013r_018h9, bb77, d134, b7b3, b03d, ecaade2015_317a69, 7e28, e17f, a7d8, 2933, 288d, f038, sigradi2013_41h, cb29, ede6, 68b6, d3d6, ae5c, d8ef, dc0a, sigradi2016_621ee, d82c, 8067, f5f8, 1070, acadia14_43ac, 5b32, 1c38, 9498, 3f4c, acadia17_640nn, f56f, 7c11, 9bb7, 850a, b842, 2714, e44b, 5878, 8fd3, 040c, 6395, ecaade2014_078r18, c240, 91e4, c34c, e538, 0257, 3714, ecaade2013r_008p5, 5a7c, 9399, d526, sigradi2016_792m, aa89, f602, 0560, acadia15_232r9, acadia17_248f, 7bd4, 4514, caadria2017_185w44, a58a, 2556, 8cec, e2f7, 3fe5, 0d1c, 8927, a9b3, ecaade2014_122a28, 0868, e7cc, 8284, ecaade2017_269mm, 5862, e1f9, 2d4b, caadria2016_023s2, ascaad2014_031f9, a01a, ca30, sigradi2015_8.339w15, 0b28, b5a3, 83e8, b8e0, sigradi2016_751mm, 1a5e, ecaade2016_216w54, 0847, 272e, 6d42, ecaade2016_191f51, sigradi2015_11.142c25, ced9, 2615, ecaade2016_129n35, 4371, 2d9d, 1c7c, aebd, 8811, ec1e, 0d9f, 35aa, 5e3a, 4527, 1c54, 2c7f, f2ab, 8ae7, de21, 444b, 484c, ea56, acadia16_414y24, 369a, 7aa5, a8eb, ijac201614104b4, c588, ascaad2014_007g4, 6471, 1c4d, 7a9d, f2f2, ad7d, c4ac, 6d51, c4e1, 4db6, 09cd, bb63, sigradi2016_695o, 98cb, ijac201412202z1, ba5d, 6036, ceb0, 91ea, ce96, 51ac, 6e95, 7747, 770f, f1b6, c94b, 3c31, 08e2, 1249, 089c, aa56, 7f2c, 5d01, 8289, 0fad, 0be7, f789, caadria2017_067t21, ascaad2014_029x7, 8a7a, sigradi2016_507ss, cc46, dd14, 6f4e, ba24, 3a64, acadia17_178mm, caadria2015_170o25, 135a, d3f6, 1515, 691d, ecaade2015_33g6, f27c, 7044, ecaade2017_173mm, b0b5, acadia17_658ww, ijac201614201b6, 5538, f4e6, e650, 29a6, 26c9, bf8e, 60de, 0636, 9903, d6c0, ecaade2015_114n22, 7df4, 3dea, 5711, ijac201614307x4, d591, acadia15_47e1, c028, 7bd3, 5c7e, 3633, 3f1f, 50b0, 3f14, sigradi2015_8.186c13, 11ad, 35bf, 3892, 85d3, ecaade2015_206k45, 4c15, acadia17_500jj, 252e, c8a8, acadia16_106b8, 1ed5, aa7f, 9b9a, 86ff, 744b, acadia17_492ll, d2b6, c558, acadia16_280m17, b6ff, 8910, acadia14_291at, ecaade2014_088g21, 12ab, 1b9d, bc96, 8fd9, f248, ecaade2015_161g34, bdf7, c8a4, 7b23, sigradi2016_614z, ijac201412305m2, 17c0, d327, 1a80, e56b, cf85, ff39, 7205, acadia17_307mm, ascaad2014_012r6, f367, e08e, 835e, f3df, bbb8, a6b0, 5b2a, ebb9, acadia14_435ad, acadia17_82oo, 943b, c950, 7b1f, d473, cc5f, 490d, 6657, 7ec7, ecaade2017_021s, ffd7, 64f0, b92f, 6a77, caadria2016_435m18, 9cc0, 8438, 126d, b9c3, ecaade2014_094p22, 044c, e72e, 79c8, sigradi2013_359f, 415b, ascaad2014_031j9, sigradi2015_7.203i10, d71c, acadia17_608jj, 74b4, sigradi2015_3.209w3, 89e8, ecaade2016_222s57, ecaade2017_269nn, ecaade2017_164ee, 4f30, a5a0, c274, f0d2, sigradi2016_450vv, e675, acadia17_170f, caadria2016_167k7, bc25, 80e1, 29ce, 5f21, caadria2017_158v39, ecaade2016_223m59, caadria2017_123i32, 194e, e923, ascaad2014_029w7, 2b7e, 0902, 56f4, 46c0, bbef, dffe, e2b4, f2ef, 6365, ascaad2016_045l18, ecaade2014_104o23, 5c02, 8f56, sigradi2014_049i5, e50d, 84ad, 1d34, acadia14_153e, 9810, caadria2017_058r20, 88c4, 547c, e379, 361e, ecaade2017_057u, f3e3, ecaade2016_111p30, c2c2, fa8a, ascaad2016_039n15, 172b, fe4d, ed23, 6210, d8ff, d190, 1c8e, 1e94, 684b, 1778, 4b0b, sigradi2016_817g, 8d2d, f20f, e8f2, 9e81, 1fe5, f396, sigradi2016_625hh, ijac201614403j2, 98e6, f764, 8844, 6e97, 5e70, 5922, a9c8, bcdd, ecaade2015_205f45, caadria2016_631f27, 8fb1, 6380, c346, 30f1, 401d, ecaade2014_072e18, d808, 9e92, acadia14_177ad, ecaade2015_248x56, bc79, f711, 660e, 9c1b, e8e3, f224, 7c5e, 1062, e59e, ijac201614201g7, 5a97, sigradi2016_655i, 5d18, d5ae, a1e5, 7570, 42a2, a991, 35d9, ecaade2015_83t16, 3957, 5452, 1088, e8c6, b010, 77e6, acadia14_339aa, b936, 68bf, 3855, 0ce5, 4769, 6543, sigradi2016_375i, cf79, bba2, 06ee, 9a95, 4093, acadia17_329y, 62e4, 040d, 9e46, 94e9, ac57, caadria2016_105b5, d1d9, 4491, ecaade2016_025i7, 68c3, 08fe, c9b3, d4d1, 4561, 3dd0, c0a6, 357e, e5b4, c43e, e881, be6a, 98fe, 8a40, 04cb, f630, 7657, 2e5c, d9f5, acadia17_544a, acadia14_23av, d9d1, 9616, 2b60, f8c7, fd71, 8eed, e1e0, ascaad2014_026t6, 089a, 0e2f, 9072, e3e2, c63a, 2810, 35b1, ab1f, 61e5, ecaade2015_229l51, 9b65, 0f21, ffd6, 3924, 19f6, e9d5, 07e1, 0721, 3db0, fa51, 03bf, 5e5a, 4643, c050, dff7, acadia14projects_601af, ecaade2016_007m2, 4bb2, f729, f687, da09, caadria2016_725i31, 947b, 43c1, 997c, acadia16_362t22, fb54, acadia14projects_333az, acadia17_648tt, fb40, 874a, acadia14projects_101at, acadia17_177u, df67, ascaad2014_025i6, sigradi2016_686ss, 49bf, ecaade2015_13k1, 3447, ijac201513102y1, 1ad5, defd, 9bbc, 80ec, c702, 27ec, 0d5f, sigradi2014_152v3, a360, 99e5, 8fe4, 7713, 6533, a0d8, 0d66, ff30, acadia16_140k10, acadia16_154p11, 358d, b972, 59d5, 0e28, b124, acadia16_164u11, aada, sigradi2016_686uu, caadria2017_101h27, 3dde, ba19, b2ae, 07db, d9d7, ba40, 94a1, 91f6, fabf, 9c8b, 8ed5, 0199, 55b6, bd0d, 97c7, 0955, 8d01, e614, 8a06, caadria2017_163a41, acadia17_62ww, ea5f, ecaade2016_230p62, a5dd, f676, b402, ecaade2014_024e7, 48ca, ecaade2017_305i, 1da6, 0637, 3c6a, ea4e, 72c9, 947e, 3a89, ecaade2017_052tt, 7d5c, d230, 5f53, 1f43, fc8a, acadia17_348h, b45a, d8ae, 1fd7, ee25, 8d26, a630, 1efb, 5824, ce2d, caadria2016_487j20, 3f60, db77, d86d, ecaade2015_152b32, d2fb, ijac201614207m11, 38f7, caadria2016_135y5, 4e20, f138, sigradi2016_778ss, sigradi2013_32n, a546, a80f, 9a67, 0087, 6bf4, d3af, 35fa, ecaade2014_163w39, caadria2015_210j32, ecaade2017_085f, 4156, c5bc, 6fda, ijac201614208z12, 2ba2, 9e90, f4d4, a330, ecaade2014_233o60, aa10, b0b1, 7e07, 0df8, ijac201715104cc, caadria2017_028d10, caadria2016_003a1, ef1d, 49af, sigradi2015_13.181p28, caadria2015_226x34, ae61, 112d, e699, ecaade2017_152nn, f052, 00ab, 5dc9, dd70, 7e7d, af31, 8df5, e5e8, 077a, acadia16_424j25, 39e3, 4224, a7be, 8f1c, sigradi2016_515f, ascaad2014_026s6, 4654, 0ada, 442f, 2483, 111f, a94f, d568, 6a7d, f28f, b7eb, acadia17_127ee, b5b8, b354, acadia15_407n17, 0d8d, caadria2016_871k37, c62a, caadria2016_477c20, 1702, f6db, 1c3d, 4f0f, 9311, d260, 5733, eea6, e10a, 800f, 7897, fa43, 004e, 3edf, 4ca1, e093, 57d5, ecaade2017_194aa, sigradi2014_021r1, 8144, ecaade2017_002c, 2e59, ecaade2016_011d3, 795c, 13d7, 81ca, ecaade2014_140x31, b4c8, ec8d, 4bc1, e6fc, e32c, 97fa, 8120, 1dbc, 9958, dd05, ijac201513102m2, acadia14projects_565ad, 556e, acadia17_570z, c03c, 26d1, c281, 7759, b072, 9220, bc9e, b3dc, sigradi2015_10.378f23, 0281, 8d40, 217a, 6f9f, ded0, 5fdb, 27e5, b815, 893e, 127b, e747, f188, d61f, bc7a, 43d5, e90c, 42b3, 67b4, 0dd5, ba15, 5b62, caadria2015_073n10, 9033, 5517, fe9e, ijac201412407w9, 1775, 9660, acadia15_110u3, baff, ecaade2016_084h24, 86f4, 9834, 1961, acadia16_78s5, 9296, 11ed, 907f, ecaade2016_127y34, sigradi2015_11.222v26, ecaade2015_116l23, 89d0, 8c72, b0cb, ecaade2015_148r31, 74c7, 766b, ecaade2014_217j55, 4e51, caadria2017_058s20, 72b0, 0684, 486d, cab6, e782, acadia17_392p, 60f0, 2968, 158a, b469, 8ca5, c3bf, ecaade2015_173k37, 9073, 8d03, acadia17_511xx, e34a, f7b2, 3d4a, 65e6, 499c, bb60, 1352, 6f30, eb5e, b790, adf1, 0e12, 5cbb, ijac201614201y6, bbe0, 0cd9, sigradi2015_10.140g19, dbfe, d56b, 8a56, 29e4, cc1d, ecaade2015_83l16, ijac201412303i8, 513a, f35c, d9dc, 0bcb, ecaade2016_166d47, 2740, acadia16_382d24, 7251, sigradi2016_695u, d3a5, caadria2015_087i14, 0722, 1470, acadia14_43at, ecaade2016_011y2, a713, 26df, sigradi2016_375g, e3f5, 6ae5, e315, 0884, 4e31, ecaade2016_170w48, 052c, 6821, f823, 1fa5, 9188, fe8d, acadia17_630f, fd2a, acadia14projects_565ac, d6ee, c688, 7096, 0dd0, 8328, e049, 4f92, ijac201614208p13, ijac201513302m10, 2874, ecaade2014_038d10, 3542, 3db4, 4a6c, b36f, f264, ascaad2014_004h2, 7a50, 291a, acadia17_374dd, caadria2016_095p4, caadria2016_725k31, 05fe, 3927, acadia17_189rr, 0736, sigradi2016_729yy, ecaade2014_215e55, ecaade2014_010y1, 73b5, 7a4f, 3bd9, 3e16, a31a, d575, 2867, d611, dc74, b1b0, e440, 52f1, acadia15_123i4, 79e8, 6f87, ecaade2017_282u, ad1d, a3d9, 8506, 5167, 2952, 28b8, c7fd, 986b, 974d, c209, 8d7a, 250b, ecaade2013r_018l9, 0def, 2e37, sigradi2013_135h, sigradi2014_282o3, acadia14projects_347av, ecaade2016_025m7, caadria2015_213k33, ecaade2014_153p36, ijac201412404d8, cca1, e62c, 4100, 716f, d892, ecaade2016_068z17, acadia17_520p, c358, 8930, 87cd, 9f89, 18bb, 4503, a97d, 5487, sigradi2013_391j, ecaade2015_138m28, ecaade2016_147o40, ecaade2017_252d, 838c, acadia17_82w, ecfa, ecaade2014_138w30, 4ace, 569d, 7c18, d7c6, e498, 7cae, ecaade2014_036e9, 4975, 1ae2, f7ad, db7e, f23b, c486, sigradi2015_3.111j3, sigradi2016_659u, bbe6, ecaade2016_119z32, db38, 9218, acadia14projects_463c, db64, 8a62, 12fe, 1deb, sigradi2014_041j3, dbe9, ijac201715202tt, 55f1, 445c, ecaade2017_095y, 16f6, 00a1, df0d, 2485, ecaade2014_186m47, e425, 953c, 4792, 8b3a, 47e0, 804a, 7884, ad33, c63c, 2d69, 605b, 84b5, 2765, ascaad2014_035n1, 01d3, ecaade2016_067l16, 4c91, 7513, 5d15, 0e87, ecaade2015_127z24, 5dae, 683b, 46ea, 8ceb, e0c7, 7797, 7f64, sigradi2015_8.239d14, 86d1, ecaade2016_110b30, caadria2015_087y13, 731b, caadria2015_043i5, e8d6, ecaade2016_217m55, 58f7, f5eb, 173f, acadia14projects_63aw, acadia15_263s10, 7fd0, eab4, caadria2016_713u30, ed70, ijac201614105g5, 5f97, 28a7, c6a1, ecaade2017_003m, d578, aa99, 8ccb, 231e, f4bf, b096, 80a0, 1984, ijac201614308b5, 3d70, 736e, 98bd, caadria2017_016c6, acadia14_125t, ecaade2017_192m, ef5d, 4624, e51a, a6d0, fb20, c732, ecaade2015_113l21, caadria2017_048t15, 5698, 530a, sigradi2015_11.136j24, 4830, 6940, cc03, 465c, 1aa7, 4e7d, 5a31, acadia14_579b, sigradi2013_189o, 0d28, eee0, 952e, ecaade2015_250b57, acadia15_95n3, 74d9, 046a, ecaade2016_203h53, c9bd, e787, a0e6, 752e, 95e3, ecaade2014_072o17, 7e21, 62d1, sigradi2014_279w2, ijac201614208u13, ecaade2013r_013v7, caadria2017_016d6, 62b4, 9ae6, 9bf5, ascaad2016_008e4, e5cf, acadia14_479m, ce89, 1604, a29c, ecaade2017_grif, 3de7, 1980, 4a1a, 9f7d, f72a, ijac201614306u3, caadria2016_819n34, ecaade2016_068m17, ecaade2017_269qq, 53e1, 98a6, sigradi2015_3.345z5, b0e9, e451, 8f11, f640, ed05, e718, 64d3, acadia16_184m12, ecaade2016_mrta66, e142, f6f8, 8390, ecaade2015_317w68, 5045, b34a, 4dd6, ecaade2015_129n25, ae54, 02fc, bf8c, ea6e, caadria2017_107m28, acadia14projects_317ab, 38cf, 8635, 243c, ascaad2016_045o18, ee65, 1547, ecaade2014_009a1, effe, 5044, ijac201412403k7, d007, acadia14_427ap, be43, 104c, e275, 47a8, 5255, bca1, ijac201614303f2, 4b4c, 80e9, acadia17_581ll, ef7b, 60c8, 9304, ecaade2015_314f68, 84dd, b55e, 8ec4, 860c, acadia17_390ff, ijac201614103i3, 69f4, e947, ecaade2017_124dd, 8dad, 36c6, 3e39, 6cc7, c3bb, cc8f, 8f51, ijac201614202e8, acadia15_407s17, c651, ece8, dbc8, caadria2015_208p30, acadia14projects_43am, 42ac, 965a, 5e69, 98f0, ecaade2014_023f6, eff1, 8aa8, sigradi2014_134a2, ecaade2014_225m58, acadia17_660h, ad24, e254, d3fc, 27e1, 9a09, 4cc2, 6a1f, b6d4, 9666, 9631, 0311, caadria2016_787j33, cb05, eb80, ee14, ecaade2014_240r62, 22b1, c3dd, d2b5, ecaade2015_301p65, 4220, ecaade2016_216d55, 8b6a, 4064, caadria2017_041n13, ecaade2016_023k6, 4817, ceb3, 065d, 697a, c927, caadria2016_651d28, ecaade2015_285h62, 7220, 06c0, 2b0a, 2161, 26e5, sigradi2015_2.137k1, 9969, 8a60, ecaade2015_196m42, 7a8b, 3a74, 4df4, ecaade2014_168f42, acadia15_57p1, 1b5f, 0819, 91a4, f231, c5f8, f90f, fc15, caadria2016_755r32, ijac201412303p8, ecaade2015_21t3, acadia17_403u, 2fb3, 7efd, ecaade2014_194l49, d363, a5b6, 6acb, 56e4, 3312, 5cdf, d319, c498, fa72, 4121, 6054, ecaade2016_191w50, e2ec, dc69, ecaade2015_202n44, 18ce, ecaade2016_077r22, 349d, 775f, c087, b2c6, acadia14projects_219az, 8ab8, ascaad2016_038p14, 1606, 8b80, fee5, 39dc, 143f, d1d2, 46d1, 19da, bfa5, 9fed, f81b, acadia14_435d, caadria2016_353w15, 980a, f80c, caadria2017_129b35, ecaade2014_224w57, 97ee, 9564, 6a82, 961b, ecaade2015_199c43, e724, 1cd0, f88d, 6063, ecaade2017_148qq, 5c54, 276a, f75c, e133, 2939, 60ec, 1e0b, ijac201412303u7, ecb8, 1adb, 46d4, ecaade2017_029z, 3a2b, 8645, 39d9, 4ccc, ecaade2017_199pp, acadia15_371g16, 2c7c, f4e2, 40fd, 997f, 39d0, eee2, 48a9, 5b06, ecaade2017_079w, 32bf, ecaade2013r_010s6, 9f7b, ecaade2016_106n29, 0d30, caadria2016_291n12, 1cfa, 54c2, ecaade2014_184m46, 2b5d, 3f17, ecaade2017_017c, 3b1c, 0a11, 5b0d, 9c75, 5939, ea18, 2cb3, 1553, ecaade2017_302w, dd63, acadia17_82jj, ecaade2017_076v, a223, f58b, 4f8c, acadia14projects_579g, 477d, sigradi2013_386g, 06f0, ecaade2015_53x9, 1536, b4cd, 9ae9, 61ca, bf66, ecaade2015_122r24, 01e9, ijac201412301u6, dae4, cfa0, 5640, 65ee, 8bae, ecaade2015_227s50, 27e7, 4551, sigradi2015_8.239w13, ijac201513105h4, 9809, 2102, ecaade2014_187f48, ecaade2014_194e50, d1c6, 5360, f4d5, b9ff, 1838, ascaad2014_011v5, ecaade2014_132b29, 5fc1, a6bc, 7ec9, acadia17_349o, 77ee, 95e1, 7e0e, 16fd, c3cf, b5fc, acadia17_640v, f6e9, 8a19, 8296, 267b, ecaade2016_046v12, 2be8, ijac201614208o13, 3797, 2c28, 8251, 77a7, 35e3, 9071, 4447, 88ce, d66d, 6b99, 6232, 6364, acadia14projects_63ax, a720, caadria2017_048z15, 6f82, 1da8, ecaade2017_151aa, c99b, 80dc, 86d3, c121, c2f7, 21eb, acadia14projects_145ai, ce38, acadia14projects_347ak, acadia14_375c, e121, 1df0, 9336, c359, 4d33, ecaade2016_154d42, a628, 9bea, 5b8c, 2e48, 4bf9, 5f1b, 7a5e, 66a4, ascaad2014_007y3, caadria2015_108v16, 75b6, sigradi2013_386i, a080, 1a17, ecaade2017_305c, caadria2017_015g5, 3da5, acadia14projects_531t, 711a, ecaade2017_054nn, 26ad, ddd1, 896e, b799, 091c, 0cee, 12b1, sigradi2013_303o, 2ce5, 6f6f, e0c4, 8e86, acadia14_365aj, 7bf9, d965, 46a3, 135b, 83de, dc2c, e0f4, 1cd5, 3407, 4b12, a443, ijac201614202u7, 133c, sigradi2016_815pp, ecaade2017_046d, a9bc, 7e61, acadia17_237ee, 6274, 5cd3, acadia14projects_237at, 7f0b, daae, 18ec, 2687, f5b0, 49f1, 1dd7, caadria2016_311a14, 5c64, 7032, 537f, 8de8, ecaade2016_072g20, acadia14projects_199am, b8d5, ed3f, 4e3d, acadia17_339uu, caadria2015_145t23, ecaade2015_196s42, be5b, 7a2c, ijac201614201r6, fde7, ec60, 07f1, 31d5, 719e, cf4a, 5663, 59f8, e0db, a583, 64de, caadria2017_168b42, 1917, 6a19, e6f2, sigradi2015_3.43l2, 5908, 723d, 26c2, ecaade2014_237y60, 2a80, 132d, ed0a, 07d4, 5508, 1bba, ijac201412403b6, 391d, a398, 0bce, 9d8d, caadria2017_185x44, 3072, caadria2016_745h32, ecaade2016_042f11, f048, ijac201614302u1, 09ed, sigradi2013_117r, ac82, bc85, 3d4e, 7c0a, 8597, e0c6, 0082, 3b4b, 7f73, sigradi2016_449ll, 422e, 2c71, ijac201