CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2015_127b25, caadria2017_134x35, b06c, 04e1, sigradi2013_31, 7b92, ecaade2013r_009u5, 4970, sigradi2014_132m1, 5634, d6ba, 74da, ecaade2015_287u63, caadria2016_487v20, caadria2015_072p9, ec52, b75c, 9ad2, abb5, ijac201412408y2, 559a, a4b9, 35bf, 7623, 3c43, 8b34, b2d0, 0bea, 2c91, d515, db95, 50fd, ecaade2017_129mm, 776c, d5b1, acadia14_247o, 4eb6, 3375, acadia14projects_145p, bfa2, 7516, 2726, ascaad2016_054v21, 0baf, eb91, e17c, 5026, ecaade2016_163z45, 490f, 0a2a, f2f8, a0b5, c541, 1bcc, 81c8, 41ab, 3235, 9f22, e811, 3f61, ecaade2014_206k53, 8cb1, 450c, c764, d66b, b654, b95b, 4b51, 213d, sigradi2014_080o7, acadia14_291ar, eecd, 309f, 69fd, 9334, ecaade2015_314m68, 3e89, 9017, 38d6, caadria2017_005w2, c2db, 8ba0, caadria2016_517x21, 2113, ecaade2014_230k59, 01f9, 815a, 58fa, 2e65, ecaade2016_152v41, 5923, 0ebf, 0871, 0962, a7a6, ecaade2015_177y37, ijac201513203f7, 3e1f, 3822, ecaade2015_129i25, 0303, e8ce, ijac201412403c7, acadia16_424i25, 2480, ecaade2014_187g48, caadria2017_067p21, e6e5, d04f, 5c05, 097e, 75ac, sigradi2013_271m, ecaade2016_040v10, b1c1, sigradi2013_386o, ascaad2016_021w7, caadria2015_156r24, caadria2017_074n23, 6392, 3c5d, 04b4, ce20, eda9, sigradi2014_108d9, caadria2015_203j29, d2c9, ad54, 4cf4, 1ad3, 5b19, 6e34, ecaade2014_072r17, c10d, ae0d, caadria2017_043e14, e08e, 2c4e, ecaade2015_127a25, 069d, ab07, e293, 3148, eac3, a757, sigradi2016_382dd, 79da, 0f95, 3e44, d2fe, ecaade2015_53a9, ecaade2015_230l52, 7471, 9b33, ijac201412205z3, 9f33, 2e70, 804d, daa4, ecaade2016_ws-dleadp68, 03c6, 9a95, b699, 7df6, 1a3d, cb48, ecaade2016_065z15, da2d, 7af4, 642c, 30a0, 0ede, 1524, 7f6e, fa9c, d345, a2d6, 6469, dc8e, cad7, ascaad2016_028n11, d26a, cbf7, 6fb1, ecaade2014_168v41, sigradi2014_281d3, bc6c, 052e, e1eb, 5a6f, ae34, 90f1, 642b, aac1, 00a1, fc64, dfae, 529f, 2ad8, e573, afe5, 479b, fca2, ecaade2016_139y38, 344e, sigradi2014_159g4, 1423, ijac201412408b2, 341a, b3a6, fdd0, ecaade2015_180u38, 5051, 4a46, 2765, c29c, f1f5, befb, 5937, 4f4c, ecaade2015_86l17, d6ef, 2ebb, 7adb, 1df4, 690a, 7b1d, 6ee6, b5db, 4efa, acadia14_699o, a43a, 074a, e175, 13df, sigradi2013_358, 6d41, acadia14_479c, 9cf8, d358, a867, 6ef9, sigradi2015_4.52j6, 40d9, 9a74, 461e, 130a, c0f8, e6b3, d269, d451, 15ef, 11c8, caadria2016_579v24, c7d1, 789d, 3d00, 8d9a, d477, b7d1, ascaad2014_014d8, 442d, 5f17, a4de, d23d, acadia14projects_375c, ecaade2016_074l21, 51bb, cb88, 7781, f6e8, 6423, bb5b, 79c1, 74eb, fb37, 1a4f, acadia15_203h8, ecaade2016_140j39, ecaade2016_tkox66, e13a, ecaade2016_006a2, 82ab, 5f9d, 8283, ba15, acadia16_432o25, acadia14_229f, 363b, ecaade2017_220tt, 6c9a, ijac201513304y11, acadia15_483v21, 5e26, caadria2017_094a26, 8b00, a8d7, ef3e, cc4e, ijac201614402o1, 2f9c, 41f9, acadia15_195e8, sigradi2013_400n, 32a1, 5b9d, ec60, sigradi2013_155e, 139d, 2171, 4aa0, 5bc0, acadia14_555i, 6bc8, a987, a68e, eedf, ecaade2015_138y26, 5b85, e9a5, 02d8, 088c, 267c, 7d85, acadia16_62e4, f641, df62, d02c, ecaade2014_202r52, 1025, ec4c, b2b2, caadria2016_177b8, ad12, f954, 2886, f36c, 0542, aa29, fae6, sigradi2014_263e1, c025, 380e, 7674, 728e, 84b9, sigradi2013_10g, caadria2015_150y23, 32a6, ba38, caadria2016_425b18, b1d7, 3aff, ecaade2017_230zz, aacb, 540d, ascaad2016_022g9, 810a, 1d74, 2a32, 6cd5, acadia14projects_637af, caadria2015_176o26, 7a83, fc14, ijac201513206v8, 03d9, eec9, 9cdc, 237a, 5b33, 86a7, 2901, 3103, ea36, 74de, 57f0, 5f99, 7eb9, ecaade2017_308z, ecaade2015_100s19, 0589, d93f, d399, ecaade2017_170i, ecaade2014_036e9, 1a68, a76e, ecaade2017_076y, a3ea, 7cbc, 545e, 6dfb, 9d2d, ecaade2017_290ww, sigradi2014_266e2, f23a, ecaade2015_180r38, b08c, ce2e, d056, ecaade2015_127t24, 5bea, 767a, 2ae0, ecaade2014_141g32, ecaade2015_92y18, 2d42, 5122, be88, 31f8, 1fe2, 6657, 4371, ecaade2016_223h59, eb0f, 6228, 1aed, b5bb, sigradi2013_343d, 4156, 8611, ef5b, 8ee1, acadia14projects_435az, aa6f, caadria2016_663m28, 5308, ecaade2017_143e, ascaad2016_042z16, 4267, ijac201513104i3, 2cc1, 1c50, a9ed, ecaade2017_046f, ecaade2016_102n28, 029c, eff2, 6b2c, b932, 9114, 06f4, 92f4, 6f53, b0e7, cb01, 7f8c, 6cfc, c072, 4fff, 7eec, b5e6, d03c, aeca, 135d, fa46, 63ea, da5f, c30b, 928e, f710, acadia14projects_153at, 6ec7, cd2d, caadria2017_008y3, caadria2015_043g5, 6ddf, 672a, 0f0f, 8ecb, 5eb4, acadia14_23av, 1842, 246f, 96ba, 97b0, 06ee, 2d0c, acadia14_609ad, sigradi2016_381n, ecaade2015_235k53, a900, acadia14_135ac, 60f1, ecaade2017_087o, ecaade2017_021k, ijac201614208v12, 9f5e, e05d, 533e, caadria2017_027o9, b508, f4c2, ecaade2017_146kk, caadria2016_073z3, 4374, ecaade2017_183dd, 4263, 4e6c, ec5e, acadia14_627ak, ascaad2016_030d12, 120a, 5f1e, 0375, 3806, e205, f096, 9f40, caadria2017_145h38, sigradi2016_817h, 314c, dccd, 64d4, 8cf8, bef6, 694a, 1b70, 1940, c270, c92d, ecaade2015_130z25, 7c9a, 257c, aa98, 4254, 953a, afbe, e189, ccc2, sigradi2013_342m, caadria2016_301i13, b42e, acadia14projects_473as, b361, fac0, 1e86, ecaade2017_215eer, 3240, 74f5, 713d, caadria2015_185l27, a664, cbc7, caadria2017_023u8, 60d9, 32c0, 55e9, 15e9, ascaad2016_048c20, ecaade2014_132j29, 58c9, d7ff, 6751, f8d7, ascaad2016_039s15, 8d0e, caadria2016_167p7, ecaade2015_269u59, 8433, a002, 732a, 7541, ascaad2016_059k23, cb24, 9693, ecaade2017_101v, 5b4c, f027, 750c, caadria2016_851d36, 3aa9, 7b66, ascaad2014_024s5, ce4d, acadia14projects_435an, acadia14projects_301i, ijac201513201w5, be47, 9a02, sigradi2016_741hh, 9f53, 56e1, 336e, caadria2015_031n4, 8239, 7a50, dedb, 4ebd, 2436, ijac201614303h2, 7f9e, 0f86, 4fe6, ecaade2014_111t25, d96c, ascaad2016_017x6, 0085, ecaade2015_241o55, 4abc, 8809, 6c9d, 761f, 6387, 76fd, 57d0, 1077, c0eb, acadia15_483t20, 64a8, da49, ecaade2017_039ww, ecaade2015_53y8, 122a, a53e, db07, caadria2016_861v36, 3a54, 9405, 08ad, 7c9e, ad0d, f2e5, 7a22, 9a9a, 2c93, f98f, 3eb0, caadria2015_070h9, ecaade2014_019c5, edfa, 94ab, 1e99, 1063, 6fc5, acadia15_407m17, 0049, 490b, 8eaa, 7ca4, b809, 8d80, 4cd2, 0663, c640, 270e, 6b8a, e9ff, ecaade2017_243ff, 2350, 1e85, e4a1, 613c, 6bf7, 9eb6, aea7, 7f66, a2a4, 62c1, 0cb1, a3d1, c5e4, 41b6, ecaade2017_129kk, a8c3, e620, acadia14_101at, 040f, acadia14_81l, 0e5d, 613b, cf4b, a1b2, 3498, 74b0, db9b, e4a5, 54ba, 48a9, ecaade2016_151k41, 0368, 06ff, 07e8, b8e0, ecaade2016_216b55, ecaade2017_265z, 4f7b, ab3a, 8691, 234d, e4d5, f2c1, 63ee, d7cb, 6e11, ecaade2016_032u8, 383f, 7f76, d448, caadria2016_819o34, 9971, b1b3, b5b5, 2c1f, 044b, 5a56, c890, caadria2015_090v14, 9571, ecaade2016_087u24, 1979, c220, ecaade2014_023x6, 5cfb, e4c0, 9190, d526, aa9b, ijac201513104p3, 0840, 888e, 64fe, cb40, caadria2017_051o16, cc45, 68e6, 01a6, caadria2016_157o6, f148, 723b, 1242, ecaade2017_277mm, c927, 76b2, c771, e807, d745, c524, e9dc, f063, 431d, 7b9f, e267, 6ee4, cd99, 7409, f765, ecda, sigradi2015_12.215l27, 866c, ae2f, 90d0, 919c, b574, acadia14_539aw, 1acf, 2c07, 4642, 9553, ascaad2014_005t2, 76a4, sigradi2013_30, bd0f, a7ac, 0c55, d718, 5bef, c108, 312f, acadia14_237az, 210f, c8f8, fe72, ecaade2017_172ee, 6891, 845a, 0ab5, ascaad2014_032v9, ecaade2017_008e, 6afc, f95f, a72d, f89e, ee1e, 555c, 0911, c59b, 60fb, 2245, ascaad2014_014g8, ecaade2016_239y63, 91fb, b8d8, ecaade2016_221t56, 3fc9, sigradi2014_075d7, 687c, 874e, 0d59, c439, c5c6, 9f8a, b91c, a9ad, d78b, 41ac, sigradi2016_449mm, 5400, 6d8a, 38f7, acadia14projects_427an, 079a, acadia14_357as, ecaade2016_221v56, aa61, 35b6, d9f5, 4613, ac69, ecaade2015_53p9, b328, 7c59, 8478, caadria2017_104d28, 5394, bbde, cf34, 0de3, d466, e4e5, ecaade2014_139f31, sigradi2015_sp_2.112h29, 609b, sigradi2016_524cc, ecaade2013r_011f7, fbb3, bc1c, ijac201614208h14, 8ce5, 73cb, 2354, 411b, ascaad2016_004l2, 6e36, ascaad2014_019o2, ecaade2016_144l40, caadria2017_122z31, 3b95, acadia15_483c21, 8c03, sigradi2013_386d, f575, ff4f, ecaade2016_162n44, cbab, ecf0, caadria2015_090p14, 4cdd, sigradi2015_6.42t7, sigradi2016_490gg, 1d70, e350, 9e8d, 0590, ecaade2017_184oo, a8ac, ascaad2014_035v1, ecaade2016_043b12, ddcc, 81c4, ijac201614208r13, 4ce1, e06e, 382d, acadia15_185d7, 3012, 3a87, ad1a, 26ea, 0972, 854d, 19d0, e483, ecaade2015_81u15, 5461, ecaade2015_195p41, e9d4, 34ff, caadria2015_145t23, 6404, ecaade2017_294d, acadia14projects_339ad, a66a, 2568, 2864, 752b, eced, ijac201412303b9, e803, 05d2, ecaade2017_254vv, e0a3, acadia16_352z21, 4061, 1448, a9e8, a1cb, a8b5, ed0a, a88a, e4c6, b770, e19e, 90f3, 0107, 9ba0, 6e28, ecaade2017_253y, 151c, d12f, 8be0, fdc5, acadia14projects_291am, 6c3a, 1a50, c112, 76e6, acadia14_661k, ecaade2016_129r35, 5fd5, c404, ecaade2017_214p, 9ce7, sigradi2015_1.320i1, 8171, db59, 71df, 7693, c30c, 8858, f65c, 239d, beb4, acadia14_719n, 77e0, 9b61, 9fb8, 4ab3, 04d8, 4f3b, ed48, ecaade2017_255c, 2d2a, ecaade2017_076z, c1f4, 8d08, b03a, 9a87, 9153, ecaade2014_065a15, acadia16_140m10, 1045, ecaade2014_016c4, e840, 50f4, acadia16_140z10, 25cd, e441, a04b, 155d, ecaade2015_318z69, 0fa8, 8ec7, b6e9, ijac201513306w12, aa6d, caadria2016_755k32, 3f7e, 3781, 6b70, 584c, ecaade2016_025j7, 8438, 4889, 3198, 5125, cb4f, 97d7, 4fa5, a95a, 1ef0, 0cef, 9269, ecaade2014_113o26, 5d54, c37c, sigradi2014_263h1, 3c89, a470, acadia14_565s, 4925, f2c0, ecaade2015_287l63, ijac201412408w1, ee8e, ecaade2017_280a, sigradi2016_590e, eb05, 6da6, 267f, ca96, b872, 044e, 1056, 5789, 3332, 4d79, 91d0, ecaade2014_184p46, 1e13, 7c65, 0523, 6f7d, 8da6, 51ca, 3d8f, 3915, acadia16_62j4, 2433, f244, d992, 01e2, 5ff6, 041a, caadria2016_311a14, sigradi2013_414z, 94a0, aea0, cfa1, 9846, 3b08, d065, b9e2, 8749, 3a57, c7e1, b3c3, 00e3, ecaade2017_003i, a069, f63b, 150d, c204, 7330, 651b, ecaade2017_243cc, be55, 8004, dbee, fe8b, ijac201513306a13, aba4, 71de, ecaade2016_036s9, 8428, 8f8c, c1b4, d4f8, caadria2015_213x32, ecaade2015_74o14, 77ae, 71c2, 7a59, 3561, ff96, 90c7, 5a29, 4d7b, ascaad2014_030a9, acc9, d24b, 02ff, e8bc, c44a, 9a46, 09be, 10ee, ecaade2013r_019c10, e521, sigradi2016_685pp, e33f, a856, 5315, 041e, 95a5, 3f44, c08e, ecaade2014_204w52, acadia14_375ax, caadria2016_777d33, 78f0, 9d70, ecf3, 6048, sigradi2014_186d6, c1c1, d264, 0cbb, 70d9, sigradi2015_5.384n7, 0cb4, eacd, b30c, 93ab, 6e3f, 285a, 4fd6, a1b9, f342, afe1, 9e0d, b072, 6c3b, 5d39, a045, 802e, 96f0, a7a5, 279c, ce6e, d613, 14d8, ecaade2017_253aa, ecaade2014_240l62, 61a4, 82e2, ecaade2016_mrtf66, 1b26, bdc5, f56c, ecaade2016_108v29, 54fb, 4c86, c99c, 330c, 32ca, 9adb, 0131, 3dce, e251, caadria2017_046t14, caadria2015_072v9, 0dfb, 9bac, 9241, 4d02, 2dec, feaa, fcde, sigradi2016_637x, 34c8, 89cc, ee4c, 8c72, c73c, 75e7, caadria2017_115m30, 35d2, acadia14_531z, 4c60, 1de9, 04dd, 8576, b601, aaca, f4d1, a90a, 0156, 9cb4, ecaade2014_052x12, 9854, 5bf7, ecaade2017_140gg, 2f48, acadia14_167v, 213a, ijac201412304u9, 7be2, ecaade2017_288jj, 06ef, caadria2016_435u18, 85a8, 25ee, c6dc, 5e5d, 71ba, cd0f, ascaad2016_039m15, 856b, 956b, b852, 7cfb, 9b97, 601c, 4d5d, 2927, caadria2016_383o16, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2017_108h, acadia16_260i16, 539a, 9c35, ecaade2017_105nn, adad, 1474, ijac201412407z9, b7cc, 8c7c, c193, ecaade2015_73h14, 0f1d, ijac201614401e1, ee73, b268, 9403, 31cf, 8821, ecaade2014_186t47, e15c, 670c, 3534, c6bc, e117, 01d8, b9c3, 8b2b, 785b, fa42, caadria2017_094y25, b8a9, ecaade2014_066k15, 515a, 1e3f, ecaade2013r_019l10, caadria2017_147u38, 2cc4, acadia14projects_117i, ecaade2017_269e, ecaade2013r_009j6, 7964, 6578, caadria2017_190l45, a428, c0f6, ascaad2014_018c2, 454f, ecaade2014_035y8, 14af, 052a, 9a5c, 7417, 0145, b959, 3ed4, 5b80, fb12, sigradi2016_602c, caadria2015_226b35, 05f4, e9d5, ecaade2015_155d32, b966, 34ee, e298, 3263, f7d6, sigradi2014_037y2, caadria2015_002a1, 98c4, f1f6, 2b62, 3fdf, 7d13, d32e, fcd0, eb41, 5084, 046f, c6fe, f74b, c3dc, baa7, 1fa4, 22e9, 0aff, 79a9, ascaad2016_010e5, 3f1d, 8297, 766c, sigradi2016_625gg, 0087, 1eb3, 628f, caadria2017_129c35, ff97, fcaa, 2108, b785, 967c, f9d4, 6441, d4c6, 76c5, 5dcb, ecaade2015_114w21, acadia16_106x7, 64a5, 0bb9, ecaade2014_140j31, 7d63, ijac201614206w10, 74d6, 3af7, 85d8, 24cb, 5334, 5bf9, 54c3, 1bc8, aa2f, e570, 9cb8, caadria2015_090r14, 294f, 2599, 9416, 2c11, ecf5, acadia14_145af, 9bc3, 134e, ecaade2016_130w36, acadia14projects_427al, e697, 4a6d, 8cee, ecaade2014_016w3, 8f01, 5e83, f4b8, 1fab, caadria2015_170p25, sigradi2013_303t, cf6e, 81d7, 4aa6, 50ab, b16f, 995f, caadria2016_539f23, afc5, cdbf, bdd3, 9b71, d55f, c395, 4abb, ijac201614404x2, 41b8, ba39, 7d9f, d4ae, 53a0, sigradi2014_021r1, 72af, 6bd9, 32c8, d1d7, 3df8, 5598, 81dc, a562, 9abf, c046, 8ac5, f6ac, ec0e, d2b1, de88, ca5e, f85f, f319, 4071, 15c1, 5392, 728c, d280, 169a, aac6, acadia15_357k15, caadria2015_208b31, sigradi2013_41r, 322c, ccaf, 7fae, b99c, f372, 4072, 2f0f, ecaade2014_100e23, ijac201513201r5, 63f8, 4628, 5e67, acadia14_145m, ae67, 8f09, 701c, fcff, 2476, 9fa0, d257, sigradi2016_690b, 908f, b8f2, b246, ascaad2014_016i9, df95, 67bb, fa40, 151d, caadria2016_539a23, 2324, af4b, d4c2, f831, b2a9, caadria2016_651c28, caadria2016_579z24, 258e, ijac201412403n6, 35f2, ijac201614203p8, fd64, 0fe7, 68cd, ca58, 9474, 3742, 9772, d091, a432, 78a2, sigradi2014_265x1, a09c, e46a, 3b79, 398c, ecaade2017_077pp, 2545, ijac201412205o4, 8b51, 68c2, ecaade2017_308x, 49ab, 6721, 318d, ecaade2015_279v60, d830, 7030, 44d8, d3d2, ecaade2016_140y39, f0f7, ecaade2015_285s62, c5a5, 5d0a, 4dc0, 06da, 266a, 6248, 4a38, c46b, caadria2016_281i12, ecaade2017_256w, 0e87, acadia16_78o5, 1ba5, 438f, ecaade2017_225h, 774e, dd2e, 4013, eaf3, 7698, dbd0, de5f, acadia14_357ay, 5793, 8b4d, 0eab, 8dce, 2455, 939b, 2da7, 35cf, 03bd, ecaade2013r_010u6, cdab, be91, 58ae, b9bd, 96d1, ecaade2015_278o60, ecaade2014_109v24, a215, 6c4c, 41ea, dd89, a77d, 8c42, 6f70, 0b40, 8fb2, 4a78, 81f7, 03bb, d322, fed7, 2617, 1773, e04a, de28, 5f78, 0afd, ascaad2014_008k4, ijac201412302p7, b664, acadia16_440j26, b278, 6bce, ijac201513105a5, ab47, 5f00, 6903, ef4b, 8e4a, b023, e45a, f776, e9f6, a5f8, 54ed, 51b3, 79eb, e131, 66ab, 9c2c, ef83, 4bd2, 0044, d954, e5a9, b9e3, 1ab1, 184b, 6803, ecaade2017_203v, 11e6, 6dcc, 4b07, c902, ea92, ee9e, c2d1, 1cd3, f2cc, 98e0, e163, f8b9, d7e2, d19f, 6822, a3bb, sigradi2016_595nn, c757, 3aea, caadria2016_663k28, 5809, e5de, 6cb9, 1fbe, sigradi2015_sp_10.179j31, 7ea7, fe2c, 6b47, 5d5d, caadria2016_507n21, 436f, d540, sigradi2016_408q, 4252, fef5, 69dd, 7129, 73ab, cadd, 39b5, ecaade2014_198n51, ecaade2017_302hh, 422c, caadria2015_102v15, 1ebf, ecaade2017_085f, ecaade2017_215a, 22ea, 85a4, 4d5c, 7f7a, acadia14_487f, 6c3e, 9040, f720, 55fb, 0f2c, ecaade2015_21e4, 12a8, ecaade2017_163h, 5528, b375, ecaade2017_268gg, ebf8, a9be, 0bae, efa8, c847, 353f, acadia14projects_647au, ascaad2016_002k1, 596a, ac7b, 4e58, 3b3e, b845, 58a2, ecaade2015_11d1, c352, 6ee1, c4a0, ef09, ecaade2017_170xx, 8a83, ace8, ijac201412204a3, ecaade2015_301b66, 7a2d, 568e, 4ef7, 700c, 91b2, ecaade2017_057gg, c238, 88e1, 1e9f, 1d25, 439a, cf0f, 45e7, 8eb4, 53d7, 3839, sigradi2016_428l, 2ea3, 97cc, f96e, caadria2017_070k22, 35b2, b3be, ecaade2015_115b23, a584, ecaade2015_320m70, 3ca0, be84, sigradi2014_032e2, f28a, ecaade2016_114h31, f19e, 4ea6, 9487, 74d0, 1964, b596, 683b, b802, 220f, ecaade2014_084a20, 448c, ef76, de0c, caadria2017_104c28, 3f2f, 2fbd, 6ef1, 1c3c, 666f, ba5e, d6b0, 554a, 1301, 7b63, 8c9d, 317c, ecaade2014_024n7, 5630, f115, fa4e, 8fed, 8f14, 6885, 2a3b, 3e3f, df14, ecaade2016_223i59, f5b7, 2e32, 7117, ed1e, ecaade2013r_012r7, ascaad2014_008v4, a61d, acadia14projects_189am, sigradi2013_289k, cc4f, 8753, ce4e, 66c8, a8b0, 7f29, acadia14projects_291aw, 31ff, 93fd, 5855, 33ac, ijac201513201n5, f50f, ecaade2017_215u, 4a51, 6a9d, 5872, 2410, b0d5, 1406, 9fe9, d82c, b252, 61b6, 6e71, 207d, ecaade2015_247g56, f302, a5ae, c501, a490, 0277, ba16, 8624, cc8d, 9827, a62c, b736, 9313, 2b98, 57ee, 8b29, c469, e995, 4085, 94e6, b878, 8437, 770f, 4a30, ecaade2014_206p53, 90e9, 047f, 0053, 985f, 5128, ecaade2017_155e, sigradi2013_117u, ecaade2017_130zz, c290, e5d0, 51f3, c554, acadia15_195c8, 6fd6, 7fc1, cffc, ecaade2015_53f9, 3286, 0253, 9f94, caadria2015_139u22, 43ac, 9071, sigradi2014_084b8, 0c7f, 1626, 76e8, acadia15_95d3, d07a, e932, a133, 1c70, a6a9, 1ae2, 96c0, c64e, ecaade2017_ws-hybridlabcc, e4cd, 4e96, c628, d434, 1664, 403c, caadria2016_755i32, d612, 8507, 643a, 7b47, 54b2, ecaade2015_199z42, 0345, 366c, 46a4, 0a5d, ecaade2016_139w38, a87a, 5cf1, 900b, 3788, 6cdd, ada7, cec6, fbc7, b50c, ijac201412301h6, 0100, 7add, fba4, 82f0, d9ac, ascaad2016_035r13, ijac201412303c8, cbc4, d543, ecaade2016_bkol65, ecaade2015_55i10, f700, ecaade2016_bkoi65, f7f6, e628, caadria2017_058e20, 36b7, ijac201412403l6, caadria2017_023k9, 672e, 2c2c, 3845, 54d3, 6f6e, 44a3, 5b1a, caadria2017_047w14, a6be, af58, 698c, 797e, 5f3e, ijac201614101j1, acadia14_347ao, b823, 01e9, 9d46, 20ba, d42e, ecaade2017_201e, ecaade2015_241k55, ecaade2015_304d67, 6937, 27d4, e153, b16e, acadia14_229k, acadia14_125aa, 4ce7, sigradi2016_484vv, acadia14projects_101aj, ecaade2014_046o11, 8c0a, 3e2c, c07d, d9b2, sigradi2014_265t1, 49a5, 6c7a, sigradi2016_450qq, f7e3, ada4, 2493, caadria2017_040i12, 764a, 9d1a, 4ef6, 2dbf, b197, 3eb9, 2ac4, c98c, d38a, ecaade2017_146bb, acadia14_609av, 448b, 1da4, ecaade2015_25g5, b56d, 387d, acadia15_211u8, d98c, caadria2015_237v35, acadia16_344g20, 3571, 2e85, 9047, 1b69, 1c8a, 12a1, f2f9, 3373, 7545, f85a, a9ce, ecaade2017_215nn, 0e70, edb5, 283c, 5e84, ascaad2016_044z17, 6bfe, 9449, 999e, ecaade2015_113r21, 036c, 5f6f, ecaade2017_027ww, sigradi2013_183r, ijac201614403l2, 066f, sigradi2013_400v, 272b, 4baf, f1ba, b170, ecaade2014_012o2, ecaade2015_139z29, 6dd8, 7bf0, fc73, c3bd, b743, 1e1b, 3568, ae04, 5fdd, e9fa, 5091, 9d1d, 913d, ed87, b266, sigradi2015_3.268c5, acadia16_352c22, c3fc, ed10, e9cc, 7ad5, 71c8, 78c9, d1eb, 13a1, ddf3, 73be, ecaade2014_226z58, 940f, acadia14_311w, 27af, ecaade2014_149v34, ecaade2016_147p40, sigradi2015_2.162m1, 5c02, fde7, 4e1f, a8b4, ecaade2014_060x14, 2235, 9ed4, f9d5, ecef, ae8d, a727, caadria2017_107p28, 4d8a, caadria2015_185p27, a1ca, 436c, ede2, ecaade2016_139b39, 331c, 6f08, 968b, ecaade2017_170j, 830c, 93b7, ecaade2017_164v, a6c8, ecaade2017_203x, f816, 198a, 6d02, bd67, 93f1, ecaade2016_099h27, d21c, e134, 99f2, 64d0, ijac201412408o2, ijac201614208z12, 74b1, 6fcc, 5dc9, sigradi2014_176g5, 2af0, 7a19, 787f, caadria2017_094x25, 3f1f, 8e67, b3f7, ijac201614404a3, 9759, acadia14_145n, ae26, 2203, 6c8c, 7b59, b68c, e77c, b412, b41b, ecaade2016_bkou65, e4dc, 779e, 6cd1, acadia14projects_661o, 6127, 8b59, ecaade2016_018c5, c6d4, acadia15_243x9, 93f7, caadria2015_157v24, e447, e814, 427d, 01c9, fdcd, 6dd7, a2b9, f859, c483, 4073, 7cd5, e921, 44a7, 03e5, a255, 0842, 8668, 69c8, acadia16_34c3, e30a, acadia14_463r, 31f2, 3190, 3d0c, 200c, 87f4, b10b, 907a, 8abf, f67d, ecaade2017_288hh, ecaade2014_086t20, f8b4, acadia16_432p25, dd14, acadia14projects_189an, 1786, 2d64, 89c7, 67ee, 255d, 8ea9, 3b51, bf30, sigradi2016_417mm, ecaade2014_233a60, 1b61, 604b, ecaade2016_073a21, a6b4, acadia14_101ak, f48e, 8f1e, caadria2017_042v13, 2d6d, ce52, 23a5, 6c81, ijac201614203v8, ac06, 56eb, 424f, 518f, a820, 19d8, db18, 3959, acadia14_619ag, 7fde, 33ab, ijac201412201i1, 95f3, d0d5, 0025, 98ef, ecaade2015_202h44, 4d27, 0d81, 795c, 03a5, 32be, 2bb6, a1c1, 9d54, 0667, ecaade2015_333k72, 86ce, 39e9, adbf, bbf0, 5b86, caadria2017_041p13, 8b0a, 6ecf, b519, 30a8, 1c4d, 3549, ecaade2016_tkoi67, 75eb, c262, 8c10, d431, 6f34, caadria2015_072l9, acadia16_62b4, f88d, 83b8, caadria2017_035u11, dec7, ecaade2015_230f52, 984d, ecaade2016_mrtl66, sigradi2015_12.215u27, 86b1, 5c1f, c673, caadria2015_049z5, c9fd, ecaade2015_248o56, f78a, 65ac, c8b2, a7f3, e09c, 661a, b725, ecaade2015_118z23, d38c, b124, sigradi2016_690a, 886c, ecaade2014_191t48, 240e, ab1c, acadia16_470p27, ecaade2016_099m27, 2b74, bc14, b511, 6254, 5cf0, acadia16_154e11, 8a59, c0c7, ecaade2017_056b, acadia14projects_463c, ecaade2014_156g38, ac84, e24f, fb78, 6f1b, acadia16_184l12, 055b, e818, 2aee, 2977, bd3f, d119, ecaade2014_044b11, e1bc, dd20, 1f89, f345, 5aad, 0d95, a219, sigradi2013_194z, e2b0, e6aa, 4012, f728, ecaade2016_071c19, 5c0b, 98b5, ecaade2017_255yy, d48a, e5b5, 667a, ba68, 802b, 0477, acadia16_344j21, sigradi2016_507rr, 4ab0, ascaad2014_024f5, 4323, 7e51, 459d, 802a, d852, cb49, acadia16_140r10, 233c, eb2f, 5f64, acadia14projects_281ad, 8141, sigradi2013_267, 0d43, 76c1, 921d, 46ac, 1f9a, 424b, af44, acadia14_399aj, 59db, 43f2, b41f, acadia14_463o, 706e, sigradi2015_10.377x22, 0baa, a733, caadria2017_190t45, 91b1, ecaade2014_149g34, caadria2015_109a17, 7fd2, 24a4, 1354, fdf1, ecaade2016_224n59, ff1a, f454, bf1b, ecaade2017_291s, 2d12, c956, 3f51, ijac201614408h5, 9e40, efb3, ecaade2017_282t, 917a, e326, 1b7b, 7fe9, bde5, fdb5, aa38, 0455, 8555, acadia16_234g15, f1a3, b624, ecaade2015_138f29, sigradi2013_390t, c920, ijac201412201l1, 45e6, e96f, 5df5, 8779, 860a, fd34, afba, ccfe, ecaade2017_229ee, dfe9, e018, 3bcc, ecaade2015_82c16, caadria2015_108z16, 1670, 41bc, acadia14projects_339ar, sigradi2015_8.339x15, 9d4a, 4ed1, 37ca, fac6, ecaade2017_208e, 075a, 7e14, 74c0, 493c, 71bd, 5743, 1f47, e3c6, 07f3, 3e7b, 7e64, 62cf, ecaade2016_167w47, ecaade2015_109x20, fc4c, 8c86, 8a7d, acadia14_101as, 3e01, ijac201614407e5, 2116, ecaade2014_157i39, ecaade2017_071xx, acadia15_371j16, d5a2, ff5b, 47bc, ascaad2014_014u7, 72cc, ecaade2015_73c14, 5dd4, a77c, 458f, 1065, 8921, 87a5, 178e, ascaad2016_045h18, 7f10, acadia16_140n10, caadria2015_043l5, ad2d, 0ed6, 6cba, ecaade2017_255l, b0a2, ascaad2014_026r6, 664d, sigradi2016_467n, sigradi2016_599rr, 83ab, ea2d, a9c9, acadia14_399am, ecaade2017_215wr, ascaad2014_003p1, caadria2017_048p15, e0e2, ijac201614207k11, f725, fd5b, 4588, cd31, 77b7, 8ce2, eed0, 5e05, 1925, 4aa8, 245e, 837e, c27e, 6b58, ecaade2015_317d69, 4bde, aeb4, f0ff, 2ec4, 30b8, cebc, caadria2016_735v31, 2a6c, ecaade2014_012n2, 620c, sigradi2016_408x, ijac201614407a5, ijac201614302g1, bfb0, 9a6f, 27da, sigradi2016_770n, 1562, 7904, 51c5, 8e79, 18d3, 8de3, 9e99, b330, ecaade2016_046w12, 3968, 7b2f, 7b75, f503, 189e, bfef, 3dbd, ecaade2013r_005j4, 23a3, ecaade2014_157u38, 913e, c610, acadia14_473ai, acadia16_54y3, ecaade2017_007a, a9b0, ijac201412405z8, 3b55, 529e, 05e9, 7285, ecaade2015_64i13, 3e33, 3bfd, 4ef0, ecaade2017_256t, 6ae8, 3c90, 6898, ecaade2016_067i17, ecaade2015_143h30, 32c6, c579, 49c6, acadia14_531t, 68b5, ijac201412408p2, 4bdb, 0e83, cf5f, ac1d, ascaad2016_003t1, 1ad4, 5d7e, 6867, b380, 6780, sigradi2016_515i, 62bd, 9cc2, 50da, 8f22, 6812, 969f, 3446, ecaade2016_046s12, ecaade2017_155o, 44bd, da06, sigradi2016_369a, ecaade2017_008h, 7443, ecaade2015_320r70, b4ec, f751, 4693, 1854, 64d8, sigradi2016_714rr, 2868, 89f3, 3eba, sigradi2014_074o6, a938, 62f9, 0820, ecaade2016_110h30, 80b7, 6024, 4a0e, b2ca, 3a5f, fbfd, ecaade2015_196v41, a8d6, d0bb, 8f5a, fd18, 8848, 121e, ecaade2015_118x23, f4a8, 8632, 8e8c, 4c07, 468d, 2b45, 77dc, e1e7, ecaade2013r_002z1, ascaad2016_007m3, a857, bddc, 232e, ca09, acadia14_153az, a1f9, 2a1c, caadria2017_070r22, 6060, 3af8, d12e, 6831, 2284, 368b, acadia14_609ah, caadria2016_177g8, b2ab, bce4, acadia15_311n12, sigradi2016_367zz, 4f1b, 57a7, ecaade2016_182p49, 7065, 5967, 3862, e6a2, 8082, acadia15_343f15, f7f2, 6486, 6c0f, ecaade2015_241m55, 10af, 71e8, ascaad2016_043f17, ascaad2014_011a6, 465f, c061, 7a90, 8ed0, c0c9, 3ce1, ffde, 93a6, 5d31, 544c, ae66, dcf0, ijac201412305g2, 0d9d, 1db4, 4e39, ecaade2017_098ss, fcf9, b9af, 5dba, caadria2016_219i10, 6a8c, e17a, 86b2, 80ec, 54ac, abde, ecaade2014_195k50, ijac201412401e4, sigradi2016_383ff, 5047, acadia14_409m, b3dd, 9128, f3aa, d752, ecaade2014_198v51, 8bef, 00ee, ab5b, 7bbd, 6c46, 1e44, 03a9, b85b, 88ea, 986f, 510c, 85be, ecaade2015_59n11, 348f, 4f68, 51b8, caadria2017_056d19, acadia14_219a, 62fb, a7e7, 75b7, de3f, caadria2016_373i16, 8701, 2512, cbf4, 021d, 7a8b, cd51, 8fef, b467, sigradi2016_595oo, 5341, 4f8a, c5e8, 10ff, 5840, 428a, 0081, 814c, f49f, 8eef, 2f6e, 3c0e, sigradi2013_158v, 17a1, f6e6, ecaade2014_104s23, 9819, e6ea, ecaade2015_217i48, 29c9, sigradi2015_8.264f14, fdfc, c584, 170f, a807, d724, aa5b, 6af6, c770, 54e4, d81b, 81b9, cc63, acadia14_671w, 86fb, 84c9, d158, 4fca, sigradi2015_8.186m12, ascaad2016_023f10, 901d, sigradi2016_522w, 690d, 1e41, caadria2017_085e25, ecaade2014_226b59, ecaade2015_138a28, acadia14projects_609az, 2221, 3192, 40b9, b537, 423e, ecce, c435, f225, ecaade2015_138o28, caadria2016_383n16, 56b4, 298b, a785, 0180, 06d6, a106, a0d6, e463, sigradi2016_636n, 4f19, 8c2e, acadia14projects_199ak, acadia16_478j28, 1e15, 6919, caadria2017_183c44, 3476, sigradi2013_274u, 9b47, accd, ijac201412301p6, 6177, ecaade2016_193r51, 0340, ecaade2016_166k47, c009, 34ab, d98a, acadia15_483j21, ecaade2017_195kk, c414, fce6, e149, 7857, f3b6, b854, dc8f, 2a52, 61ca, ecaade2017_215hhr, dc69, b7bf, 6a80, ecaade2015_103s20, a76d, ecaade2017_018bb, df2b, dcc6, 1865, fb21, b2ac, 6c0c, 3708, 4bc3, 2652, 2f95, 22c7, ecaade2017_109nn, f8dd, 167f, 3394, 332d, 2158, ijac201412407f1, 5d56, 59e2, fe3a, acadia14_445ak, 7511, da23, 9437, 32fa, b4e5, 7582, 5197, ecaade2014_208y53, 32a5, 172e, d96d, bede, b028, e28e, 8708, acadia16_224l14, d5ee, 0097, 3251, 9a59, ecaade2013r_005l4, 1ecf, ecaade2017_256s, acadia14projects_435d, 1baf, adb8, ecaade2016_078e23, 5159, 37f6, 61a5, e49f, f5ae, ba7d, 1021, 4026, caadria2015_032v4, 5ebb, ecaade2015_59z10, ecaade2014_094m22, f4bb, ab33, dee6, 0b0a, 91d5, 72ff, ecaade2016_083e24, fb22, ecaade2016_243a65, 3c2e, b808, 70dc, acadia15_284y11, c18b, acadia15_223j9, 2cc9, sigradi2014_289j4, 64fb, 8ef4, 3c72, d228, 4119, 8937, 3dfb, 68de, ecaade2015_251p57, ecaade2015_64e13, 7a1a, 998f, a912, 0c15, cdd5, 3a88, c13a, caadria2016_457d19, ae33, ebce, aaf7, ecaade2014_214o54, ecaade2013r_004w3, 9727, 10bb, b440, 28a2, ascaad2014_008l4, 0ed0, 9be0, acadia14_389f, acadia14projects_153i, sigradi2015_10.309n22, 1750, c197, 8ba5, 75cf, 1f10, 6760, 3f09, e906, b76a, 0b77, 5e3c, f868, fa34, f5bc, ce95, acadia14_101t, a860, 78f6, 91f8, 4344, 87ee, ijac201614207s11, 6c30, cfc1, 01ec, 68da, sigradi2016_815gg, ecaade2014_015r3, abaa, b5b7, 1085, f64c, ba1f, 2357, caadria2017_074r23, 11b0, ascaad2016_059j23, a68d, beed, 94df, 0418, 2c2b, e31d, de13, b95f, cbe8, f661, ecaade2014_224o57, 0691, ecaade2015_196w41, c81d, beb9, ecaade2017_085d, bfc3, fe2f, 61b1, 95bb, 20ec, fcbb, 7668, 476a, 0649, sigradi2015_3.345r5, ecaade2014_084c20, a8b1, 6464, f9b6, c0ab, e35c, ecaade2014_173b43, b139, 17bd, 79b5, f80e, ecaade2014_233f60, ecaade2016_045j12, f308, ecaade2015_207o46, 4977, df04, acadia16_280o17, 14c5, 9ffe, ijac201513206u9, ecaade2016_058y14, b133, ecaade2015_196s42, fa44, f6d5, 18db, 7cb8, 4e08, 4de1, 9c68, 84ae, c6e9, f6f8, 538a, ca1d, caadria2015_208k31, 1510, 5e92, d6c1, ac27, b111, ecaade2016_078w22, ea67, 104f, 0a10, 0a67, 62d7, 848d, ecaade2014_113w26, 5139, c55c, 6f64, 1013, ecaade2016_129g36, ascaad2016_039l15, e89f, 34e1, 798f, 9795, 1873, 919f, 8855, da02, 883f, 2ad6, 6c75, 5ee2, fc32, ef3d, a447, 5704, ceac, a33b, 2a26, ff26, ecaade2013r_003n3, aa8e, ecaade2016_215x54, 244c, ecaade2015_158m33, f59e, 745a, 0e66, ecaade2016_075j22, ecaade2017_017j, acadia14_671m, e633, sigradi2013_28i, 6a1d, 42f0, 08a6, ijac201614202e8, e386, caadria2015_073s10, 34b9, 8562, ff0f, b3c6, b255, 9958, e775, 1a60, sigradi2014_266d2, ecaade2015_241e55, 27e5, 2047, dd01, 02d9, 3871, ada6, 9c73, ecaade2014_128u28, 7109, 29ce, fb23, sigradi2014_266i2, b25b, 2bbf, 9080, caadria2016_321g14, cbbc, ijac201513102h2, a40a, 938d, e14f, 2c4f, ef56, 76f4, b91d, 85c8, 7b8b, 6fc6, ac87, ef29, 2891, ecaade2017_grif, 214c, f480, 9eac, b6aa, 1a3b, fe1d, 73ba, a5d1, ecaade2014_157r38, eea0, caadria2016_197p9, ecaade2015_237d54, fbab, ijac201412204n2, 2c44, 5677, 3e72, f87a, e95c, d65d, e7d2, 2e2d, 914f, ecaade2016_079r23, ecaade2016_147r40, 3638, 89ad, bae0, ijac201513101n1, ecaade2015_235p53, d073, acadia14_463u, ecaade2013r_014k8, ca49, acadia14projects_247n, 5b3d, ecaade2016_071x18, c72c, 5366, acadia14projects_111m, f18e, ecaade2017_255zz, f7cb, 65ff, c7fc, ecaade2017_143f, 70d0, ascaad2016_018m7, a314, cda5, df6b, 2af2, 3925, acadia14_189aj, 5387, 6968, 1172, 7574, 9cba, d085, acadia14_153h, 6f13, 2f2e, 0a01, 4a43, 94fa, 35b8, aaa2, 0eff, 7bb2, dd87, 5f83, 5467, 3a6b, 8072, e525, db53, caadria2017_040r12, f0ee, 9a4f, ecaade2016_073f21, e069, e0bc, dcff, 1b35, 7f92, 9a36, sigradi2014_097k8, 5095, b2f6, ebb4, db69, db28, 7d32, d01b, 7466, 2f53, 3261, 2491, 6b72, 979c, 2afa, ecaade2017_124v, ecaade2014_023h6, 7faa, 5760, 26f3, ee40, ecaade2015_333d72, 4c3c, 655f, 81d1, 8cd0, 5e6d, 7cce, d705, 264a, de27, 68fb, 2acf, 47df, 6daa, 663e, 4133, 8db3, d4ac, ascaad2016_007u3, 8b93, caadria2016_405n17, f167, c659, ecaade2014_038n9, 1a63, fc15, sigradi2016_534kk, 916e, dfc9, 3d7a, 4abd, ae01, 1c97, 9054, ecaade2016_078b23, 8ba4, acadia14projects_445am, edc1, cfa3, ecaade2017_133b, 1462, 8220, 5786, 62dc, f39a, 1696, ecaade2017_023w, b26a, ecaade2016_110b30, 8783, bc87, 88bd, 46c6, 9816, 6763, 323f, caadria2015_081d12, 7d42, ecaade2014_224n57, cce7, b3d0, 0963, a624, acadia15_451e19, 6674, 4be1, 045e, 5c87, 1206, 0fce, 7b65, 9cfa, 8067, bfc6, ijac201614302h1, 6286, 9d95, acadia14_229l, 162b, 7b31, caadria2017_029p10, 6967, 99ca, 7b38, e91d, 39e2, ecaade2014_113p26, 4337, bbdb, 1682, 53de, 1d52, 0554, ded2, a8cc, c434, 3e8a, b98e, b6c3, b2e0, ascaad2014_017m1, 168e, bda8, 91e8, fe26, 263b, ecaade2015_118b24, 7cae, 5960, 8c40, d7c5, 1e28, 0c0f, 23f2, 736c, 9130, ecaade2016_033i9, 4497, a1b7, 46e0, b3d3, sigradi2015_6.387u9, 2c3a, d940, 9364, d5b3, ecaade2015_171b36, 8ad7, 8805, ecaade2015_334t72, 690f, 8d06, 8713, ae42, sigradi2015_10.307e21, 2c3f, 080c, 562d, 2691, ascaad2014_033z9, a968, 70fd, ijac201614303e2, 677f, ac5a, ecaade2016_067a17, c53b, caadria2016_569h24, 50bb, ecaade2015_48j8, acadia14_435ah, e727, ce47, 69b8, ecaade2015_268g59, 05c2, f3de, acadia15_407p17, 72aa, 6b1a, ecaade2013r_007e5, 449b, 7d5f, c5f2, 0af6, 9b7d, 5d9c, sigradi2016_752rr, acadia14projects_699l, e006, 6a49, 4877, 6e61, 95ed, 43e5, 5c7a, 2303, 8326, 0d2b, 0b92, 32fc, 8aa7, 75dc, 0af0, a36d, 5cbb, 75bc, 184d, 8c28, b6d3, 0a65, 9d61, f39e, 14ea, ecaade2015_193e40, 398f, ecaade2014_010f1, 7819, caadria2015_108n16, afa5, acadia16_62o4, b399, cc83, c3c3, fbe5, ecaade2016_011z2, cb70, 4d49, c109, 11fd, c6a0, 1fe4, 4dac, caadria2016_497d21, 77d2, sigradi2014_045f4, 0295, ecaade2017_006v, ecaade2016_071u18, e430, fb1f, f52c, 0989, 772f, 5643, 8532, 9244, 676d, 9b9d, e294, ecaade2014_138u30, sigradi2016_430n, cfc6, b30f, fb97, ecaade2017_032k, ab8c, 35de, e27f, c55e, 84f8, d80d, 7cd6, 86cd, 7206, e623, 9c3d, 91a2, 7397, 833d, 3c1b, 1920, a573, c846, 5e9e, 77bb, bdc8, 9fcd, 88c2, fb00, ecaade2015_114k22, 744c, 6594, acadia16_12k2, caadria2015_096n15, 8756, ecaade2015_175n37, caadria2015_208s31, bce8, ba3c, 656f, 5b2f, 99c8, b61d, 271e, ecaade2017_049zz, bc7a, a044, b96e, 8378, c6fa, 6b84, acadia14projects_487e, acadia14_145t, 6f57, c540, 2cdc, 81dd, ed2d, sigradi2013_304, 4ff8, 1d10, 48c2, 1eaf, c375, 2482, ecaade2017_175g, 4d46, ecaade2014_038m9, acadia14_63e, 5cc1, ce59, acadia14_427ak, ecaade2017_003j, 6227, 8533, bb0c, ecaade2014_071a17, 77a1, 4b29, 2b88, caadria2016_787h33, 40af, 6fa8, 5b61, 6dc8, 07b0, 5b55, ff03, fd83, 2f43, 7381, 0199, 0383, sigradi2015_11.165t25, cf87, ecaade2017_099uu, ecaade2016_166b47, fe95, ecaade2015_217x47, 75fb, 2ed5, 1a6d, acadia16_260s16, sigradi2016_488r, b3b6, 5771, f549, 5585, acadia16_88a6, ecaade2014_055x13, 5127, 15e6, ecaade2015_217m48, 6d74, fe75, ecaade2014_018v4, 8977, 392d, e56d, 9ca8, f7d5, 34ba, 9bc0, 6f2b, 1f44, c5cf, ecaade2014_237x60, 2991, 7859, ecaade2015_222c49, f03d, e97a, ecaade2016_104z28, 3b8b, ascaad2016_038r14, 62ad, 0bf7, 0556, 988b, acadia15_47l1, 2a64, 1695, 3572, 59d6, 2d1f, 23b7, 209b, 40ad, 8943, fb1d, 917c, ijac201513105z4, 0ffa, 3049, f7ef, 9990, 8301, b52e, 0b98, bddb, 25ad, acadia14projects_333av, 281d, b17a, 4f82, ecaade2017_051w, 7f80, 4c08, 97c8, ecaade2017_076s, e561, 40b6, c7f4, sigradi2015_8.81w11, ijac201614305k3, b235, 7ea5, caadria2015_013j2, 6452, 31da, 5243, a590, acadia16_124h9, 9bdc, 5c41, ec0f, d11f, acadia14projects_237av, 6b5f, 4b60, 5571, de05, d46d, ecaade2015_265u58, caadria2016_851g36, 8349, a137, 80fe, 8e83, sigradi2015_10.377y22, c871, e634, 6a0a, ecaade2016_225z60, 5db4, 7804, ff2d, 86d2, 907d, 6a58, sigradi2013_112d, e937, 9e3b, 46a2, 47a8, ecaade2016_023z6, c997, sigradi2016_590d, 6cf0, acadia15_381s16, 5669, caadria2016_663o28, 4b83, c502, e27e, 5011, ecaade2014_176p44, fae3, ascaad2016_001g1, a278, b662, ecaade2015_83h16, 21cc, 36d3, 1b7e, e1e5, e1fd, f0ae, 669d, 9f25, e0e3, fb0c, c2b4, ed73, 7e7e, bf80, 9f67, ecaade2016_073h21, cc4c, 0bcd, ea83, caadria2015_014u2, 53eb, d6d6, caadria2017_016g6, 1ff8, cd83, sigradi2015_8.27n10, 2ab5, d29a, ecaade2015_173e37, ecaade2015_303r66, 3e0f, ecaade2014_186w46, acadia15_323d13, e996, 6837, 1864, sigradi2016_399b, f656, b315, 8fba, 0036, d656, e0ef, 7375, 80f9, dafd, 3ae0, 7b85, de8f, 2559, ecaade2016_043w11, f81d, acadia15_333e14, 580e, 04e9, 45fd, 4d0b, d27a, 6841, 1f8c, e773, ef14, 29bd, 5b88, c3e6, 924f, 9e32, b69c, 0ab1, ecaade2016_028h8, sigradi2015_1.320h1, 6a5c, d06f, ecaade2016_098w26, ecaade2017_195dd, 4eb8, 1b73, ecaade2017_080gg, c0ff, acadia15_161b6, 951b, 36bf, 9b15, ad5d, 92e7, a96f, c50d, ecaade2014_018w4, ecaade2015_285o62, e4e2, 2e28, sigradi2016_364uu, ecaade2017_039qq, 2686, ecaade2015_173g37, ad43, 3dfd, 8df1, 8d76, 4a18, 8e57, ecaade2015_221w48, e9c7, fbd8, dc7d, 1a59, fe42, a5e9, b8ab, d4a9, ecaade2017_271h, sigradi2013_41c, cc3f, f608, 89ae, 71f1, efa5, d2f3, ecaade2016_171f49, 02f6, edb6, 58aa, 5000, 7b8f, ecaade2016_230x61, caadria2016_809h34, b325, fc6a, f00a, 1fc2, b0f6, 2b03, eaf7, 6663, acadia14projects_311r, b3d9, 5521, 48b9, 7924, ce0a, acadia14projects_199am, d9ae, 1ed1, b5f1, 418a, caadria2015_070x8, f561, 40d4, 109e, 3f25, 820b, b892, e80e, caadria2016_301h13, sigradi2016_426d, ecaade2017_152jj, a5bf, 591b, 32e1, ec47, a2be, 7bb9, ecaade2016_091h25, 9d8d, e9e2, 1119, 9c4b, 0828, 5cfd, 7a68, 4b6f, 0bc9, ecaade2017_213c, 3489, d652, 8a30, fd41, 323d, 7075, f8e8, ea8d, d9ad, 9af1, abfe, 1322, 4507, 04c5, bdc9, f758, 79f3, 4460, aa18, 5df4, f4f1, 6287, 4c41, fc28, sigradi2014_345i10, c793, 922f, c747, 41c7, acadia14_135m, e35a, 40c1, 1c45, 48b4, 7ace, 1a32, fd1f, 60b6, 7b72, 3723, 9f4a, acadia14projects_267p, sigradi2015_10.307f21, a2fb, 2f02, ecaade2014_019h5, 78fa, sigradi2013_167, 974e, d02b, sigradi2014_197y6, acadia15_47c1, 3837, 7e45, 2f69, cee2, 8b0d, sigradi2013_342o, a9b3, f630, c156, 88da, d33b, caadria2015_077x10, caadria2015_108o16, 3047, 5bb1, 87f5, 6ec6, bbaa, 5476, 5da0, 7e50, c663, 9c41, a0b3, bef2, ecaade2014_215b55, 9c2e, acadia14_167y, f001, d389, c5ed, b0a0, acadia14_219c, 94b9, 5240, caadria2015_086h13, e064, 162d, fd94, cfb9, 09dc, 66b3, ecaade2017_161qq, 1342, 48cf, b4c4, 69ce, f71f, bf71, e14a, 8214, caadria2016_445x18, f366, 51d8, 6700, ecaade2016_099k27, sigradi2015_9.152t16, 1b14, cc96, 83a6, 63b9, caadria2015_073n10, b4e3, 3db6, sigradi2014_108e9, ecaade2014_072x17, d663, ecaade2015_55g10, af03, sigradi2014_189n6, 7ae3, 7eb2, 81d9, acadia15_263c11, 6a35, dcf3, fa15, 7378, 894a, ecaade2015_164r34, 3b6c, d009, ecaade2015_301o65, ecaade2015_15w1, 960f, cf3a, 9891, caadria2016_167o7, 68f1, 2925, c74a, 64b8, acadia14_445al, caadria2017_070n22, 1d56, 0e88, 8d61, 4953, acadia14_145aj, c99e, 420c, 9a37, 2d11, 87cc, bebb, 554c, 37a2, fb8f, 6172, 87c5, 7251, 6fb7, ecaade2016_167t47, c0e5, 80ed, 5cc9, 3625, fa38, ec44, 0803, 31b6, bb78, dc08, 660c, 0263, d875, 0007, 19b9, acadia14projects_135n, 0a7d, f554, b5e1, acadia14projects_301g, ascaad2016_052j21, 8627, f95a, acadia14projects_589c, f5c2, d59f, e75f, f940, ecaade2015_246y55, 373c, 5550, beff, be3f, ijac201412303r8, 7467, 2d5b, 7e27, ascaad2014_017p1, ab20, ecaade2016_033d9, ed5f, 7ea0, 0769, fe47, 82b8, b03e, 5dea, 627c, 91af, ad45, d1b8, 370b, b0db, caadria2017_085w24, 3430, 3c58, 64d1, caadria2016_197l9, ijac201412403i6, f798, a02e, ecaade2014_080c19, f293, ecaade2017_006kk, ad6e, 3681, sigradi2013_414e, sigradi2015_3.370a6, 0101, c8de, 70ce, sigradi2014_265r1, ecaade2014_221m56, 2de9, 97d6, 619e, b562, 069e, 30bd, 0473, ecaade2017_244jj, 73cc, caadria2017_048z15, 4b47, c17a, d99f, a0eb, dc33, ecaade2017_009u, 6f71, ee5d, 02d2, 080e, ee00, d94c, ecaade2016_161z43, fb18, 52df, 9266, 80da, b0fc, 3f8f, 6b1e, 87f1, 786e, 35dc, b9a1, dc90, 6804, fdfe, bee3, ee3a, ecaade2017_ws-hybridlabdd, d2eb, 6c65, 629d, fb2c, ee26, 2f58, 2017, c6df, 6d93, ijac201614401i1, 24ac, 9dea, 4fad, b846, 9316, 0aec, 3ff2, 98d9, 2258, caadria2016_539c23, 5e1c, 1978, f2fa, 28da, d1bd, ae53, 7a0d, caadria2017_005p3, acadia15_161k6, acadia14projects_565u, 2898, 9735, 2192, 99bd, 1408, b995, sigradi2016_357j, 39c2, 6a0f, 3e70, 0701, 0bc3, a3f2, 6a1e, b8d1, 3ddf, 6d4c, dfdd, c4de, 9c59, a1b8, d149, a99c, 489f, 40ef, 966b, 64e5, b9c4, dd96, ecaade2017_148tt, 2d4c, 26ad, d1ad, ecaade2015_171z36, fa83, 271d, 3f91, 534c, d46e, 6631, 82c8, a621, 655d, 3da8, 269b, caadria2015_060s6, a440, f166, acadia16_280d18, 863c, 4116, b2a4, ecaade2017_170c, d784, 222d, ecaade2016_065w15, d14e, e0b4, 6034, 9a64, 8484, ecaade2014_224f57, fab2, 2b65, 5fbc, caadria2017_147t38, 2ac9, d099, 9a4b, 7594, 48fc, e239, cdfd, 7218, 0fff, bbce, ecaade2017_257tt, 6705, 64ff, acadia16_244y15, ecaade2014_149k34, d40a, 9ed3, ecaade2016_210e54, a309, ae5a, 6553, f56d, ce18, acadia16_140a11, 4dd9, 9916, a47f, 84e6, b142, acadia14projects_219ay, ecaade2017_108r, sigradi2015_10.309t21, e2d3, 7a88, 02a2, de4e, 6db5, b3ab, caadria2016_281l12, ecaade2017_032d, f7e6, c180, 4c35, 5fb9, decb, 5d7f, 9aea, e3f9, ade4, sigradi2014_330m7, ed47, 09f5, 3395, 1ea7, ede3, 93e0, 37fc, dac3, 5a69, sigradi2013_205, e97e, 7414, 66b5, d184, c9d1, 84a6, acadia14_267l, sigradi2016_484b, 87ab, cdf9, ascaad2014_024e5, bda1, fbe4, ecaade2017_173nn, 9282, caadria2017_118e31, c4e7, 2588, 6c24, 932b, ac76, 7da0, acadia14_153al, 39fb, e692, 2b8e, 6d61, 8919, bf31, ecaade2017_099zz, 5c67, 35d5, ascaad2016_045p18, sigradi2016_770o, 44a4, 6d91, adbd, 423f, d392, 170e, b2ea, sigradi2016_455d, 6e0b, ecaade2017_105jj, e52c, 185d, 9eb1, 6d56, 8e6b, 6ab6, sigradi2014_099s8, sigradi2013_429a, becd, ecaade2017_282l, 0558, 6848, 5745, 122c, 8dae, e4ff, eaae, 4be5, 687f, 825c, 30f7, 4229, sigradi2013_238, ecaade2017_192i, 04d1, e42d, e428, 3f4c, ijac201614202w7, 6e8e, acadia15_297w11, sigradi2015_3.212i4, a1b3, 99e7, 820f, 99e8, 3272, 6e60, e551, acadia14projects_627ao, ecaade2016_006w1, 6971, sigradi2013_393u, acadia15_357w15, 3c97, caadria2016_579p24, 7e4e, fab8, d4d2, 592c, 5fcc, 0091, sigradi2014_293v4, 550b, e258, 5c0d, 128d, b1cd, 521c, 148f, 79a7, 2369, 5e1d, 3604, acadia14projects_117c, be70, ce14, 6225, 07cb, 6e9c, c144, acadia16_488y28, ijac201614208o13, a6e6, 92d1, 7497, 7348, 9274, 0d75, a148, c6e8, 1bc1, 08ed, 0809, 88a1, 8cc4, 30cd, c39c, sigradi2016_356a, e6e0, 65e6, 3705, 4db5, ascaad2016_045w18, f71c, caadria2015_070a9, 97f0, f036, 25e7, acadia14projects_627ar, 28be, 8594, ecaade2015_127z24, ecaade2017_ws-archieduv, 0f14, c1ac, b95d, caadria2016_601h25, e272, dd6f, 4ee2, 3edf, 7a1c, 045f, ijac201614307u4, e21c, caadria2016_003m1, 8e6a, 0452, 0561, 5396, cab1, 87c9, dd8e, 1916, 3e1c, f1dc, 299a, 05b5, b62c, ecaade2017_048gg, acadia14_699t, c7a2, sigradi2016_732d, 54c9, 3270, e858, 27a2, ecaade2017_027qq, 1847, df97, 793f, 0cc5, 32f9, 13af, 6c6d, 4899, ae60, 8671, b7b3, 9ecb, 2be4, aec7, sigradi2014_201f7, 9067, 6bde, f384, a383, b143, 791d, cb51, 7f08, 4c84, caadria2017_168w41, 4bf4, 589d, a079, 9ad9, ecaade2014_029c8, acadia14projects_365ah, acadia16_308r18, f839, a9ca, 64a9, 4095, ecaade2014_149m35, 670d, be9d, 885d, 6c85, 5529, dd90, 791a, db64, acadia14_479z, 53be, 9374, 035e, 54e3, 0a4e, a070, acadia14projects_365ae, ce4b, 22af, sigradi2014_289h4, a391, caadria2016_395u16, 49e8, bb28, afe7, 703a, 4f00, 30f1, ijac201513103w2, ecaade2014_194d50, ijac201614204m9, 8ffe, c5c7, 74cd, 41a5, 1b2f, 0db4, acadia14projects_473ap, e817, 1619, 3d89, 3b14, 9bf1, caadria2016_343p15, ijac201614308n5, 9b96, 3620, ijac201513305v12, 67b0, ecaade2015_307l67, d6d4, d68a, 6927, ijac201513206l9, c8a6, 4134, 7050, 2d65, ecaade2017_046ww, 5d5a, 5d62, 346c, sigradi2013_54r, 4142, 19a4, caadria2016_125r5, a39b, 92b0, ecaade2016_234y62, ecaade2017_133m, 57fa, 86a5, f9fa, ecaade2016_tkog67, sigradi2015_6.387p9, 8aa1, 92c2, dc30, ijac201614408j5, ecaade2016_123a34, 193b, 356f, e9d8, ijac201614104f4, 2363, f1ec, 6066, 96ed, bf65, ecaade2017_054jj, 9c56, ec2e, 9687, f178, ce3e, df27, b356, e13e, cb03, a08e, d6f1, 5454, dc40, caadria2017_095g26, 421f, 7a37, bc62, 08ab, 6c63, efd6, 3097, a351, 0e85, sigradi2016_585qq, 1089, caadria2016_477u19, 8b5d, 3e22, 0353, ecaade2016_083b24, 5672, caadria2015_014x2, 5526, acadia14_531s, eece, 3210, 2044, 5bdb, ecaade2017_301p, b652, 3392, cc13, 577f, 3875, 5c23, 58e5, 2833, ed88, sigradi2013_343f, ascaad2016_045a18, 47f6, e591, ed4f, f4f7, 72da, caadria2015_114f18, 6a47, c8f6, afb1, acadia14_247y, bbcf, ff25, e96c, b105, c0c1, 1e6d, sigradi2014_185x5, ecaade2017_077rr, 9a15, bfaf, dea2, 6ab8, d6bb, 9438, e761, da59, efe7, 593b, caadria2017_132r35, caadria2016_259r11, 0297, 1c9d, cb9a, 45a0, c155, c3d8, ijac201412204m3, d342, 8de0, 0098, sigradi2015_10.377z22, 5c54, acadia14projects_135y, 55a8, ecaade2014_132h29, 6321, ea7c, acadia15_323h13, e2f4, ecaade2014_012m2, ecaade2017_225e, caadria2017_052r17, ecaade2017_089ff, ecaade2014_218m55, 32cd, 6017, c863, e049, 5d9b, 725e, 6777, ecaade2016_042v11, 2b9f, 5b2a, 76e3, 6576, e2c3, 23e9, 58fc, ecaade2017_192a, sigradi2016_420uu, 5f91, f889, ecaade2017_053xx, 21e2, 1893, e46c, 1748, ecaade2015_287h63, ecaade2017_066v, 4aee, daf4, c90f, 1105, caadria2017_127d34, 9fac, a1ad, 5a60, 1593, 0cb7, 4075, caadria2017_165x41, 0b70, efc0, f12e, 3c65, c81a, 24f7, 27b5, a6d2, d403, 97f3, e976, 9371, acadia14_177n, a11e, ecaade2014_163d40, sigradi2015_sp_2.112p29, a233, cf13, c6f1, acadia14_177ac, e682, 4b6c, ff93, e9b3, a574, 62fa, fe9e, ecaade2014_220e56, 5236, f716, 8186, 5f01, fe9f, ecaade2016_067c17, da9e, 7022, 1d5b, 17fb, ecaade2017_277uu, 8980, 9481, 9b11, 3b96, 31de, c639, 4719, 5941, 41c5, 8430, 2889, 82a7, 8c4b, 336d, 85ee, 7313, acadia14projects_199ag, ecaade2017_170e, caadria2015_156k24, 53f0, 1092, 104e, acadia14_619ap, 5ee1, ecaade2014_140m31, 3543, ascaad2014_036f2, 4ae7, acad, e108, 0fe8, bc73, 80d6, fde0, 575d, 10e9, caadria2017_005d3, 24b2, 9b40, 3d5d, ecaade2014_071w16, c70a, ecaade2014_240u62, b3e5, 2736, 4fb1, 30da, ecaade2014_184n46, 9dc3, 5fae, 4eb0, ca5c, bab1, 1819, f476, 51ab, 51db, 875c, d7a6, ecaade2014_023r6, a44c, d6d0, aafd, ecaade2015_122h24, 0ea5, ecaade2016_130j36, 3937, ad0e, 8e4d, 4670, 5109, 41b7, 25da, 2d0d, e3aa, b0af, facb, 034f, ecaade2017_302tt, f4ec, ecaade2017_067z, caadria2017_118u30, a050, ecaade2017_273m, 8997, 931f, 4fc5, 042c, 8256, 3e08, 8727, e246, f249, ijac201614403h2, 057e, 1541, ascaad2016_045c18, 2417, d9b9, 9f85, d3c2, 57c0, 53b3, 2ca8, 488c, 0027, sigradi2016_440hh, 148e, 6de6, caadria2016_033a3, 64ca, 23f5, 628e, 64cc, c459, 8744, 404c, 7489, 8e1c, ijac201614208i14, bd55, 38cf, 23f1, sigradi2016_592u, ascaad2016_038y14, 7a38, a214, a94f, abdb, 6c1b, caadria2017_041j13, 053f, sigradi2013_117c, 7dfd, 4411, f6d8, d829, ac33, sigradi2015_11.136u24, ijac201614402t1, ijac201412301t5, ecaade2016_025f7, 6ce8, 9737, 0c42, sigradi2015_sp_8.284m30, 3e82, 4466, 0e3f, 8e8f, 3a46, caadria2015_081z11, 53ce, sigradi2016_590o, 7321, 6e27, ecaade2017_309xx, da1c, 427c, 76d3, 9df8, c81f, 0678, a74a, 3a78, acadia15_284x11, ecaade2016_119l32, 76f6, b1b9, ecaade2016_199w52, 826d, 2ecf, d3b4, e196, 93c7, 04f1, a21a, ecaade2015_86j17, 4b98, ecaade2015_307m67, acadia14projects_199aa, c042, 62d9, acadia14projects_219a, d8b9, acadia14_479h, b318, d9cc, 494d, 2b8a, ascaad2014_014n7, 9464, adc9, c205, eed7, ecaade2017_071ww, c454, ecaade2017_003o, 8e0c, 805b, fb09, 3992, d8f1, d926, 455c, ijac201412307j3, 80f3, caadria2017_182n43, 1c69, 8020, e830, ijac201412307g3, acadia14projects_81k, sigradi2013_194r, 5acf, bfd9, 02e4, 672c, 1c60, 1bc4, acadia14projects_479au, 74b3, caadria2016_115l5, e70f, f748, acadia14_117a, 865d, d2b0, 711b, c580, ecaade2015_325b71, acadia14projects_301f, ecaade2015_143o30, abf6, 7ca3, 6b1f, e3a9, ecaade2014_233c60, 81e1, acadia14projects_357an, 7045, ecaade2014_237d61, 5d3b, a882, c8f0, 8203, acadia16_164s11, e728, 1914, ae7a, acea, 22b1, d9f8, d2c3, c446, 88c3, f094, ed80, eff3, 532c, caadria2017_182u43, 13ef, 7d30, caadria2017_135e36, b388, aa41, 0d47, a58d, 1d73, f8f8, caadria2017_070l22, 9533, 9855, d64e, 2a58, 3bbd, fc45, 96e3, acadia16_140y9, 5229, f896, f2c5, ecaade2017_215ww, f4ae, ascaad2014_014a8, 5df9, a57e, 01ca, b609, caadria2017_057s19, 9bc1, f2c9, 78e5, aa73, sigradi2014_042p3, 8d9d, ecaade2015_158r33, be20, ecaade2015_38r7, ecaade2016_225d61, ecaade2015_25l5, f64b, 7afe, 1830, e474, ff84, 27ba, 0865, bf56, c549, 442f, caadria2016_405d17, 76f3, 5a5d, acadia15_211s8, 44ff, b860, 0808, 95f9, sigradi2015_10.309w21, acadia14_347av, ecaade2014_113v26, 6888, 8ae0, 685f, ecaade2014_201e52, 2963, 7d66, a140, acadia14_565r, ijac201412303n8, 4f79, 46f0, ecb9, ecaade2015_229h51, 1500, d59e, sigradi2016_729xx, 6929, acadia14projects_33ak, e3a1, c355, acadia14projects_145y, caadria2016_549t23, ecaade2017_163k, 098a, ecaade2016_225c61, 7d33, 2a09, caadria2016_829a35, ceee, 1f56, acadia16_154n11, 6e17, ecaade2017_306m, sigradi2015_11.34c24, ascaad2014_035p1, 4a6a, f24e, 56b9, ceb6, 896f, b179, ecaade2014_038y9, bb75, sigradi2014_099u8, 3e29, f560, f3dd, 344c, 27b8, caadria2017_074i23, f4c3, c669, dbaa, ascaad2014_033i1, 89b3, ecaade2017_220uu, 62e5, caadria2015_114d18, ijac201614307t4, 8f36, 246e, c38b, 2dc2, 93e9, 741c, caadria2017_005c3, 6b08, b6d0, 1bef, d347, 1058, caadria2015_092h15, 0f08, 62e4, acadia15_357p15, 0358, 08b3, 8015, sigradi2015_sp_4.388x29, 4544, 7223, caadria2017_017j7, 51f8, c333, 4891, 4060, 480c, 8cf4, sigradi2013_212p, 294e, 87a6, ecaade2017_101aa, 1d76, ijac201614403u2, 09c3, 92fd, a96e, cf27, cfe0, 63fd, c31d, ecaade2016_190p50, 3058, 7ec4, ijac201412307f3, 1a97, 9478, ecaade2017_017x, sigradi2013_429m, ecaade2015_196f42, f9a2, e4b8, 8117, bdce, fcac, c88a, acadia14_63d, dba3, d53f, 2d6f, ecaade2016_ws-dleadg68, 1e03, 8db6, 6c45, 1472, 7ad6, 8157, 9dce, ascaad2016_039n15, caadria2016_589b25, e898, 1adc, sigradi2014_213a8, 9c44, 17cb, caadria2016_085j4, e808, 186a, caadria2017_136n36, 8b3e, caadria2017_086m25, f191, 6c2e, ac9d, ijac201614307f4, sigradi2013_411o, 5225, 5d4f, sigradi2014_345j9, 0495, 6b60, deb7, sigradi2015_3.201v3, ecaade2015_84c17, 1a2d, 96d7, bc78, f9a0, 7349, 3eeb, e6e7, 6e76, e1c9, 9ba6, ijac201614203a9, ecaade2017_jgop, ecaade2016_tkoh67, 0a9a, a4be, ecaade2017_021h, sigradi2014_263w9, bc03, 5aed, 89ca, a446, ecc1, d0bf, 9336, aaf5, c629, 6f82, fb9d, 20aa, ecaade2016_127f35, 785e, 3f1e, 0fb6, 5102, 154c, 5756, ea35, acadia16_106f8, 999c, 4109, 59c6, 91f1, 1b3f, 5733, sigradi2016_686uu, 2fa5, ecaade2015_55u10, 291c, ecaade2017_094f, b019, b50d, c974, 8e3d, caadria2015_109d17, 2bef, ecaade2017_117v, ddea, 2e2c, sigradi2016_807nn, ascaad2016_049v20, 1b9a, b5cf, 484d, caadria2017_081t24, ecaade2016_113d31, d65f, ecaade2016_037a10, ecaade2014_204x52, f37d, e88a, 0f96, 6c70, 8107, f00d, e949, a022, 7c72, d7b8, 5dac, 0ce2, acadia15_431h18, 74f6, cc02, b8bc, 7990, 06b0, 57a9, 6684, caadria2016_435s18, sigradi2013_421l, 7be0, cadc, 4a5a, d0ed, 9a28, ecaade2016_223s58, 3bd3, 07d6, ad11, 1ccd, 679d, 84fe, sigradi2013_41a, sigradi2015_9.152p16, b5cc, 3119, 85a0, 12cf, 5655, e96b, a31b, 04ab, d8e6, ecaade2015_59h11, 3bf7, b25c, 985b, b5c8, 5486, 1f0c, ca1f, 000d, 0c6e, 3caa, 7406, b221, 60be, 033d, 831e, 134b, 8ce4, 0fa5, ijac201412207f5, ascaad2016_002m1, ecaade2015_116o23, ffc0, caadria2017_035t11, 20a0, ecaade2017_048bb, c626, 68ca, acadia16_280m17, 51b2, caadria2016_611a26, ecaade2016_070o18, db99, acadia14projects_111k, ascaad2014_026e7, 76ec, 09de, 03ac, fe22, 2e15, ba53, 9dab, 3c12, aca3, db46, 7d26, 2c09, cc03, 98f3, b15d, 75c1, acadia14projects_153ak, 50f3, 4143, 357f, 9412, caadria2015_176s26, 0c82, ba83, c89a, db37, caadria2015_172w25, ecaade2017_041s, ae70, sigradi2016_517o, 3c5a, ijac201513101f1, sigradi2013_401g, 63ac, 27c7, caadria2017_081n24, 4e24, 007e, e20b, 1ed6, 90ae, 1b4e, 9851, 3b0e, bafe, ecaade2014_239s61, 6e5e, 2186, e28a, ecaade2014_133p29, 0e21, f647, 718b, c823, 9ad8, ijac201614102y2, e330, 4f93, 8a3a, 9705, dbdc, e75e, 9b83, aef8, acadia14_555c, ecaade2014_208f54, b8d9, 0015, 3d08, 85bc, sigradi2015_10.7f18, 7a33, 648b, 8e54, f985, 40c6, e012, 1c02, 6907, 078d, 4f6a, f24a, 54b8, ba0e, 8466, sigradi2013_387d, e821, acadia14_719o, db40, sigradi2016_737bb, fd0d, bdd5, 2ac2, 4f07, eb81, acadia14projects_281v, sigradi2016_770m, ce0c, 6535, d246, 1e29, 907e, cac5, f556, 7153, acadia16_382y23, 0ad4, f4a7, a812, 7113, 19fc, 69cf, ce86, a811, ascaad2014_014l8, 91e5, 16be, 7f59, 6666, f974, db3c, df7a, ecaade2014_094l22, 1a18, 6ae5, b09c, 0250, f15c, caadria2015_108p16, caadria2017_033p11, 0e28, ecaade2017_031tt, ijac201513103c3, 50a5, ecaade2014_168a42, c520, 635a, 8881, sigradi2016_484rr, acadia16_394j24, ecaade2016_119v32, 946b, 9109, ecaade2014_021t5, 1a8d, sigradi2013_150, 97e4, 7f22, 6447, 9d7d, caadria2016_177j8, 37bd, caadria2016_073c4, 95cc, eae7, 185c, 4350, 6754, aa4b, 6dae, 82ba, sigradi2016_381l, 97d1, 6226, fc13, a551, 95f6, ecaade2017_073k, f371, 00d6, 50c9, acadia14_473ak, f250, 5305, c774, a329, f226, 531d, e438, 74e4, b3e2, caadria2016_405k17, caadria2015_209y31, 175d, caadria2016_457k19, ab7b, fc79, 32b5, f10c, 178d, 3155, e53f, 00b4, ijac201513102x1, 1226, 17b8, acadia14_63ah, 8d0d, 55de, acadia14_601ai, 4b5e, 7ead, 63e2, 4604, 2018, 73ca, 7224, 7d0a, bd6f, 81e8, 137d, 6354, e045, d7ab, 8b58, 4494, 0fb2, d7db, caadria2016_735s31, 4f20, e541, d2bf, 5231, 0642, caadria2016_851k36, 523f, 5494, caadria2015_208u31, a084, b588, 1c54, 932e, b3d6, 37aa, ccfd, 9a26, 062e, a400, 0497, caadria2016_809a34, 0e68, e0af, e198, 645e, f6e5, cde0, 1fd7, caadria2017_058p20, ecaade2015_206j45, sigradi2013_294u, d449, ecaade2014_143l32, b120, 1874, 793c, e9ad, 131b, 689a, a1ef, b971, afdd, acadia16_488c29, f988, c0fc, 9649, caadria2016_601n25, 3565, 8c41, ascaad2016_018i7, 66f3, bf43, b536, 3418, 48d6, 74f3, d615, 177e, 1c55, d53a, d68d, ecaade2016_110k30, c7ae, c887, fc99, dc6f, 73a5, 01c8, 7352, d61e, acadia14_291an, c656, bc97, 0bfc, 3626, 32da, e7ab, 0ec5, 11cf, b16a, 0859, 163d, c36f, sigradi2013_259, 2c8a, e07e, a79c, ecaade2017_156bb, 6d86, 3a66, 4e2c, b7d5, 33b0, 99c0, a3a5, 4309, b4a2, c5e1, acadia14projects_555l, ascaad2016_057m22, 3e47, 8877, ecaade2017_144v, 6f73, 30b4, ecaade2017_194t, 7844, f3ff, df86, 9c49, 9ceb, e7b5, 1b16, 53dd, eb61, 1000, f9bb, d87f, 24a5, ecaade2015_261g58, 786d, 9c5f, sigradi2014_238y8, 6910, 0eb3, 7e62, 5716, 2e51, 8936, 13ba, fe77, de60, 07d9, a698, b7ff, c33c, 5eda, cf15, sigradi2015_12.215r27, ecaade2016_095i26, 29bb, 9223, ecaade2017_101y, 522d, 6a6d, ad8b, ecaade2014_112z25, fb1e, 8a4a, e00a, sigradi2016_814m, 2249, e7a6, caadria2015_130r21, e36c, 6eaa, a356, sigradi2013_393r, 73a3, 1c5c, caadria2017_016e6, fc9f, 0ffd, ecaade2015_130k26, 0acf, 6665, a765, 69dc, ecaade2015_185r39, 7169, 011c, sigradi2014_015h1, 94c2, 90b1, c4ae, 4a9c, ba0a, a1db, ecaade2014_180o45, ef28, 5844, 109c, 910a, sigradi2016_817d, ecaade2017_008j, b35d, ecaade2017_057k, ecaade2015_193z39, caadria2016_819w34, ecaade2017_152ii, 108a, 5d28, sigradi2016_484yy, ijac201614403e2, sigradi2016_602j, 8984, abe6, 6e94, a7d7, 168d, 7556, 1b3c, ecaade2017_213i, 9bee, f7a0, 5fed, 626d, bf1d, 95b4, 1fb2, 3daf, ecaade2017_111tt, ecaade2015_237f54, 0e5e, caadria2016_229z10, sigradi2016_781c, ecaade2016_113x30, 88f5, 9ecc, bbf3, 0ee8, 7d8d, sigradi2014_313y5, e66b, f63e, 363d, 0889, 2773, 9844, 58bc, 81fd, b6c2, 1b31, e615, 98ae, 21ce, 3f55, ecaade2014_010d1, d3ca, b319, f978, cca1, 4d28, b847, 423b, d65c, 7f50, ecaade2017_294b, 4cc5, 612f, acadia16_270u16, 458d, 4126, 2c7e, 52e7, 2569, 77d3, 2c92, fdec, 1f1c, ijac201614105o5, 84b1, daa9, ijac201614104c4, acadia14projects_91s, 8884, 3dec, 127a, cddf, 5d13, c896, 4651, caadria2017_070j22, bf38, f9d1, cd13, sigradi2013_397c, 9fd9, ascaad2016_047y19, ecaade2014_224v56, acadia14projects_63az, ecaade2014_201f52, 3471, 1463, 2ecc, sigradi2016_777hh, sigradi2014_103y8, 6e20, ecaade2017_291ee, e32c, ecaade2017_079cc, 5952, ecaade2016_065g16, 4c7e, 820c, acadia14projects_565l, ecaade2017_091zz, ddac, 9d8e, 102f, b303, d76f, c587, sigradi2013_243f, caadria2015_048r5, ascaad2016_015o6, 3e74, a73e, 0d7f, ae9b, 942c, e7c9, f8e4, 788e, 99af, 3ce3, 2a9d, 8634, 9ef5, ab5d, sigradi2016_381o, 12bd, 1130, 9ff9, ascaad2014_022k4, b1e2, ecaade2014_194g50, 86ca, ecaade2016_118z31, da34, 2368, 8959, 6444, 6157, f13f, ecaade2014_186x47, a8b2, 9d6e, 65d3, c84d, b980, c933, 8dd2, b4d5, 9607, 2704, ecaade2017_202i, 6c68, 3ff9, caadria2016_343f15, 2b1f, 85d1, 2a33, eeed, 2062, 7a77, 0c29, ijac201412305i2, 82da, 495a, ecaade2014_225i58, ecaade2016_040t10, 8327, 0cbd, 2e3e, 6bb0, 2b87, f071, d0b2, sigradi2013_386s, bc7d, 0c69, ijac201614208k14, 8d6a, 183d, dbed, ecaade2014_133s29, 82c7, 93c3, f292, 29fc, c2c6, b01c, 984b, f596, ecaade2016_068g18, ecaade2016_164r46, b4f3, d975, 9b5e, 262b, ijac201614201z6, 5dfd, 838a, 3867, 6c09, 26a1, 453e, sigradi2016_781a, 2a3c, ecd9, bc64, 24cd, ascaad2016_058f23, 16f0, 3041, 09c2, f541, sigradi2016_625c, 19ca, 0b65, ecaade2016_042m11, 74e2, ascaad2016_040e16, e709, ecaade2014_044y10, sigradi2016_530ff, 0756, ecaade2017_083kk, c833, 3657, ad5a, caadria2017_009v4, 3ce6, f207, caadria2015_102a16, 2295, ecaade2015_287k63, ascaad2014_003y1, ecaade2017_076q, 3835, 63b8, caadria2016_631k27, d995, sigradi2016_590h, ecaade2014_071e17, 7d06, 8a43, 24ad, acadia14projects_565af, e8ed, e7dd, 6f0e, ecea, acadia15_69m2, 38ac, a135, caadria2016_197o9, f44f, ecaade2016_224g60, 31ce, 7b3f, 0389, e144, 0d89, acadia14_719e, 3f2e, acda, ijac201513101o1, e3fd, 053e, fb4c, sigradi2013_30z, 981c, ecaade2017_140bb, 3020, 2b22, a3a2, f956, 615b, fc3d, b15e, acadia14projects_565ah, dc74, ecae, baf6, 6f58, a397, 8247, 6636, 05c7, 0abb, 3f98, 93d5, 5573, f68d, 44ed, c707, 402c, ecaade2017_003l, 0b5e, 5cdf, 6905, 6f24, acadia14projects_479y, acadia14_247j, 2b05, 509c, sigradi2016_356f, 9a85, ac6f, sigradi2014_347m10, 0fa0, 7583, f477, ecaade2017_051r, e07b, 6203, 573c, 7d98, d40c, ecaade2016_191k51, c248, ecaade2015_230b52, 83f3, sigradi2013_330b, cf4d, 385c, 9779, 5d12, d06d, ba2d, 28c3, f96d, 59e5, 98a3, 45b2, 5075, ac25, 288f, 0abe, b392, 029f, 8665, 39e5, 5b53, be21, caba, dc7e, c8db, ecaade2015_269s59, caadria2015_124z19, 7385, sigradi2013_401t, sigradi2013_194t, bd96, sigradi2013_41i, 9dfc, 63f0, sigradi2013_359i, 6624, ijac201614306u3, 7a95, 3cb0, 1898, 78f3, 493e, ijac201513205i8, fbc3, 46bc, 27ed, sigradi2015_sp_10.16f31, sigradi2016_510xx, sigradi2013_138s, ff38, 9c84, e81f, e802, 8077, abac, 6a04, 69fa, 5652, 6954, 8934, b1e0, caadria2017_027p9, 3cf2, 8a89, 1481, e669, e030, 97a3, ecaade2015_240r54, a603, 9d7b, 6c6f, c50f, a32f, ecaade2015_138l29, 874d, 725c, b4a6, ecaade2017_072h, 0f3f, 25e5, 8d43, ecaade2017_255ww, 3156, ijac201513202i6, b94b, b976, 2e11, 3cb6, 476c, c5f1, aa8d, 06e2, 825f, 9d60, 64c3, sigradi2015_9.152u16, ecaade2015_53y9, acfc, cdc0, 66c1, 06c3, 0ce5, e8ec, e20d, ascaad2016_015p6, e17f, f1b5, 367e, d062, sigradi2016_382y, ecaade2017_023gg, e86a, e9d3, fdcc, be2e, bf21, beda, ijac201614207h12, cbcc, 504d, 9167, b1e7, c742, d29e, 4401, e5e1, ecaade2015_53o9, f2b2, 6883, 4224, 0789, e046, ecaade2017_041u, d382, f91a, 206e, f626, 2d95, cd96, ecaade2017_051l, sigradi2016_408aa, 56b3, sigradi2015_10.177b20, 59d5, 9ece, acadia16_140w10, ecaade2013r_001e1, sigradi2015_10.309v21, 25c3, 84d2, 9497, b1e8, d0f9, 6ff5, f997, 5d53, 1780, 7ffe, e542, 76e9, ecaade2015_25n5, caadria2015_206d30, 5180, ecaade2016_127y34, 4543, 85a9, bbe3, 39ec, b2d2, 0b06, ee86, 887a, fbf2, bdfa, 3d73, caadria2016_767s32, 25ab, 2dcb, f877, 6c01, cc90, a7cc, aebb, c011, d781, 434a, 61fe, 29dc, 0a82, 22f6, caadria2015_014p2, 1576, 636c, 619c, ecaade2016_073u20, 3737, ecaade2017_142yy, a858, e673, 5846, 8366, d79b, c6b7, 424c, 4316, b83b, 87f7, aa1e, sigradi2013_294s, 9291, ijac201513201y5, ea77, d79a, sigradi2013_155, 8b5e, 8268, ee8c, fe20, 41b9, 876f, 82b7, acadia15_251p10, b677, ecaade2016_110e30, 1f99, 412d, aab7, 5e1e, cfa7, 8591, c8ae, 1a74, caadria2017_023x8, ecaade2014_218o55, 676c, ijac201614401h1, f1d6, cb58, ecaade2013r_014c8, 357c, 16d3, a05c, 031a, 558c, sigradi2014_345k8, 662e, 78de, 8d27, caadria2015_016g3, 400e, ijac201614401c1, e827, ecaade2013r_012k7, 80c4, 474b, ascaad2014_014k7, eb83, 73c6, 8b75, fe4f, 8eb0, 37da, ascaad2014_012f6, ee46, 0643, 38a5, ecaade2017_087n, acadia15_469k20, 9eeb, f535, 287d, 47e6, ecaade2013r_008s5, 4ab5, ascaad2014_030x8, sigradi2015_10.138b19, 5801, 1d1d, 1b96, ac05, 3851, b25d, d511, acadia14_589b, ecaade2015_100z19, caadria2015_012h2, f4d7, 8c87, e4fd, a00b, 5005, ecaade2015_82x15, aa50, 5d4d, ecaade2015_324v70, d9f3, 4ba4, 02b3, b65e, f2f2, bd50, 2d74, 9391, 1551, 5efd, ca3b, f550, b8a1, ed70, c486, acadia16_270v16, 504a, sigradi2013_271, 933f, 6886, fe2e, 6caf, c41e, 2d72, ecaade2016_006y1, a492, cb60, 4df1, 7533, 3521, acadia14_111f, ecaade2015_109z20, acadia14_507ad, 3445, sigradi2013_215, caadria2017_149j39, 8450, 8098, 7f94, 4b71, 9e2f, 7651, 70ba, sigradi2013_401n, 4dd7, 37d0, 086f, 3f18, e790, de4a, 6540, 10dd, ecaade2017_152ww, acadia14_347au, 9aec, caadria2016_777y32, e1e9, cab3, 8cc7, acadia14_409n, 0f7b, 2030, ijac201412402e5, d1ef, bdbd, defe, d6b7, b0ab, 3789, ecaade2015_307n67, 5338, c9cc, c975, 9577, 717d, f1df, 34d6, dc0f, b237, ecaade2016_047o13, 6af9, sigradi2013_280r, acadia14projects_177ai, 5f60, 0b1f, ascaad2014_028o7, 3943, 3292, d4dc, 4e9d, acadia14_339aw, ecaade2016_238m63, ecaade2017_057y, 749f, 1c7c, ecaade2016_057n14, ecaade2015_280w60, 40dd, 5605, 09f7, 5a37, ijac201412305d2, 2c66, ac4e, 5af8, 2f0b, 7029, d033, f0e1, f0b7, ecaade2016_078j23, 3203, 042f, 52ab, 5e64, 6a68, 80be, 70bf, a963, ascaad2016_049p20, f019, 023f, 2db0, de2d, cf2d, ecaade2015_306k67, ca19, 6fd8, 985d, 5021, 32fe, sigradi2015_9.141g16, cab4, 158b, ca10, sigradi2014_123u9, ecaade2015_94c19, 6445, ecaade2015_301v65, 5912, 98a5, f714, aacf, 5cb7, 7870, 8266, ff95, ecaade2017_229jj, d408, e786, e9af, bf25, caadria2017_085a25, e375, f03b, 3575, 6cfd, 23bb, 0ca9, acadia14projects_601v, 27df, 7dc0, sigradi2015_12.19b27, 716e, a638, 091d, 360e, ded1, ad68, ecaade2015_196u41, ijac201412301r6, 9b14, b7b9, 129e, 0c7c, 79e1, e50e, e99a, 451d, 3d88, 1ae3, 065d, aaaf, 0b7b, 8bcf, 3f0b, 4f5e, 218d, eeb0, ecaade2016_208x53, b813, ascaad2016_049z20, 4852, acadia16_488v28, sigradi2013_135g, 9d66, 3afd, 4ad8, a54f, 9d5e, 69b7, 9a8a, d7dc, b9e1, 4733, acadia14projects_619ab, c074, 1974, 0d3a, 483b, 60d3, 1761, c4dc, sigradi2013_386k, 2a2c, e4eb, c8d9, 4fe1, 9093, e27b, 16ec, 17eb, 8b1e, 143f, ecaade2017_grii, e84c, caadria2016_281c12, 0588, acadia14projects_589k, a70b, e716, ecaade2016_163u45, 582d, 8639, 9a45, e93b, d7be, f1a2, 1aae, 1d0f, b1b1, 9c93, afcd, abce, 28aa, sigradi2016_635i, e178, fa9e, 1ddb, 74ae, 5e9d, b960, ecaade2014_140w31, 0549, 442b, sigradi2016_448u, 9d7f, 42d6, sigradi2016_602b, 359b, aeac, 6cef, 2289, ijac201614407v4, 5e7e, 55ff, 0888, b452, 113f, ecaade2014_239z61, 05e5, acadia14_125ad, caadria2017_101n27, eeb2, 6646, 0970, 8f9e, fc23, 6a29, a5fa, aa6c, ecaade2015_101e20, ascaad2016_057y22, c886, b37e, 8ced, 69e1, 3d87, 04fa, a28a, 09d7, 7e9d, 4367, ecaade2014_072o18, 0405, 22f8, 5d87, fac9, ecaade2014_176g44, b127, 0c81, 3362, 27ec, ad44, 8680, 5563, eb9c, ascaad2016_048j20, 881a, 07f4, d0e0, 2414, be60, f051, 46b1, c1ab, 71c9, d8c4, 3786, ijac201513206z8, ecaade2015_185t39, 99ed, ijac201412408i2, 4204, acadia14_435ae, 18eb, acadia14_531y, ac4c, 09e9, 9941, 796b, 5517, 202a, 5946, ecaade2017_021l, bcfe, ijac201614309c6, b99b, 0306, 70e3, 45cc, 1d11, a0fb, 1195, ba66, 1407, 3ff1, 02e7, d6b9, 8cfb, 0cff, bfde, db49, 85f6, bc9d, c4a1, 4342, 97fd, 3b94, c4fd, fc26, c700, ijac201513105w4, 5bd1, 7017, 653f, 56f6, aea4, 607a, 1477, caadria2017_163f41, 45a1, b1da, ec12, a82a, 7ea9, caadria2017_110h29, 5326, ecaade2014_217h55, ecaade2017_053uu, ascaad2014_016d9, fa6e, f2d6, e6a5, 54e2, 671c, ed28, ecaade2016_118b32, d290, 3d78, acadia14projects_235r, bd58, ecaade2014_239l61, d52f, 84f0, 29ee, ced3, e7ef, acadia14projects_347ar, ecaade2015_314a68, 4b68, 1e69, c28a, acadia14projects_317aa, ecaade2017_151t, 5665, 37fd, caadria2017_051j17, 5cc5, acadia14_479at, 26b3, 4a45, bec8, 958f, ecaade2016_123e34, 3537, 28ca, aacd, 184c, caadria2017_132k35, 0b7a, a58e, ad04, 4a75, ijac201614103f3, c2e9, acadia14projects_229m, 45dc, 293e, de26, 0f6d, ijac201412405l8, ijac201412304i1, 75aa, aa26, 707c, a0f3, 1a6f, 4656, 7b11, aeb5, acadia14projects_101an, 6429, 9f92, 2f8f, d1ab, 65dc, 3cd3, b6db, 59bd, 0446, eeac, 4be6, 4124, 4540, 5ac5, 46c3, e536, ed0c, ec49, ecaade2015_171f36, ijac201513101s1, 686c, ecaade2016_079v23, ecaade2017_031vv, caadria2017_042z13, d1b6, 28f1, acadia14_435ac, 569a, sigradi2013_248, acadia14_291h, 3a50, 64c6, ecaade2014_184e46, acadia14projects_153h, ecaade2015_170i35, c29b, caadria2016_621x26, caadria2015_102d16, acadia16_34w2, f953, sigradi2013_189o, 51a2, 8026, ecaade2017_253dd, e894, 624b, 5baa, e631, ecaade2017_199nn, aa97, 2696, 4351, bed7, a2f6, 8d79, 0abf, acadia16_140l10, caadria2016_611f26, 574e, b7ed, e11f, 4c65, a881, afec, 996c, 4748, b3d1, 406e, ijac201513202j6, 3b75, ascaad2014_017l1, ecaade2015_113n21, f069, acadia14_63ab, ecaade2017_046k, d418, a448, 043f, cbcb, 4eae, f13b, 1f14, 8801, caadria2016_621p26, bc0c, fd1b, ascaad2014_022e4, acadia15_343s14, 47fb, acadia15_203i8, f02b, sigradi2013_226, 2873, acadia14projects_153ar, f5ed, faea, acadia15_513t22, ascaad2014_029u8, a425, sigradi2015_11.8i23, 0627, caadria2016_209a10, dc9e, e2d9, acadia14_627am, 608a, caadria2015_208o31, db29, 6659, 507a, 0800, 3bde, ecaade2015_130b26, b02e, ecaade2017_152ll, 6e45, 7c35, 9721, 18e3, 6be1, 134a, d28f, d9e0, 0462, sigradi2016_654vv, 2bc2, 0e54, e683, 94b4, 8c73, af33, a3cd, e3ce, 196f, 02a8, 3f62, 82ed, sigradi2014_097p8, 7c70, 7754, ecaade2017_061f, 7fa9, 1d6a, 93c8, 840a, a56c, acadia16_12m1, 0658, fe4a, caadria2016_373g16, 5489, ecaade2015_37g7, cf23, 5381, ecaade2017_108z, 208c, caadria2017_163d41, ecaade2014_197i51, de4d, ecaade2014_104l23, 23df, sigradi2016_637cc, caadria2017_047g15, c99f, 560f, 63c0, ecaade2015_103r20, 00fe, 1143, 9ad5, ecaade2014_018y4, 2874, 63ce, ac8f, ecaade2016_213s54, sigradi2013_315b, b8eb, a252, 69c0, ef0e, sigradi2013_315, a88c, ecaade2017_046zz, ecaade2014_044k11, sigradi2015_3.345z5, 8347, 0d04, 0a88, f008, ascaad2014_013v6, 8be9, 49ae, 3a9a, ecaade2017_116h, bafb, 73d8, 111c, 3b06, ceb7, sigradi2013_400r, 2e82, 9155, bd24, 17cc, acadia16_236i15, 40da, 43fd, 59c3, 1c41, 9013, b8c4, caadria2017_009u4, ecaade2015_130d26, a591, ecaade2016_077z22, 6ff7, 43bf, 5065, d2ba, f850, a65e, f101, b5ea, 5891, caadria2015_233e35, 52a8, 6a0b, 729d, 6c0e, f824, 293a, 1b53, 6fbd, acadia14projects_219az, 5345, caadria2015_190o28, 4a0d, 7210, 0248, ascaad2014_005j3, ecaade2017_076ee, 4491, 8d18, 150e, 8d84, a978, acadia15_381o16, ffcc, 0afe, ascaad2016_017d7, 9a2f, cfb0, 90ca, b109, ecaade2013r_003a3, 3a0b, f686, 2e3d, cdcf, 3f26, 4b52, a923, d171, 4791, caadria2015_114u17, caadria2017_096n26, 891f, f18a, 1244, acadia14_619aj, d221, b683, c67d, ecaade2017_077yy, 4211, ecaade2017_006w, 853f, 6701, 35bc, 4da9, ecaade2016_mrtd66, ecaade2015_284t61, ecaade2015_169d35, 2548, b031, 7957, ijac201412303v8, sigradi2015_10.138z18, 8777, ecaade2016_021t5, ascaad2014_030v8, sigradi2013_98z, f66f, b9ed, 9d8c, 61e1, e443, acadia14_189av, 6d4d, fc9e, sigradi2016_417kk, acadia15_185w6, 21ed, d35b, 5b27, 0ce1, 4bf8, 0fdc, f7ad, 31e4, 7c54, 0694, 79d7, e025, d602, ecaade2017_291n, ecaade2017_183q, df17, de6b, ef67, a256, e376, 2d0b, fdcb, f7b6, ecaade2015_118t23, 9b2b, 5eb5, ijac201614305c3, a1fd, acadia16_440c26, 35ec, ba05, 66b6, ecaade2016_102c28, 0dfe, caadria2016_507j21, caadria2016_851x35, 43f9, 6c5c, 2951, 5030, cc51, ascaad2016_013a6, b387, 9467, 7ec8, sigradi2016_484h, 45a2, ea03, 1224, e4b4, 7bcd, caadria2017_165v41, caadria2015_213z32, ecaade2017_006jj, caadria2015_190g28, 4db7, 69b1, acadia14projects_63aa, 06ad, acadia16_460z26, 7d36, 41cf, e200, f502, 51fd, 6513, 1745, 8f82, 631f, b585, 4633, caadria2016_861a37, dae9, 979a, 2c4a, 1cf7, ecaade2016_047g13, 4546, 5c37, ecaade2015_284y61, 92db, acadia16_44m3, ecaade2015_250i57, e84d, 6e75, 3ef7, 9644, cebb, bc8c, sigradi2013_407e, sigradi2013_393z, 1f95, ecaade2016_136f38, a9fe, bb56, ade2, 5bdf, ebc2, 26f5, 370d, 587c, 88b2, 9466, b48d, ad24, 93fa, ecaade2016_147z40, 890c, 1e17, ecaade2016_ws-afuturel67, c393, d581, 1b6b, f4db, acadia16_62x4, bf73, 5ac0, 9770, a3ca, ecaade2016_208t53, bab9, d057, 1f24, f231, 9164, ecaade2015_251o57, ce25, 3671, ijac201614309k6, 166d, acadia14projects_81n, ecaade2017_028k, 6dff, ecaade2017_038zz, 327c, 644d, aebd, 1329, 9ba1, 0ce3, acadia14_135aa, 5a4b, ijac201513206j9, 4c13, 58c3, 4f8c, a936, sigradi2015_11.142i25, 946e, 2b8b, 1d27, ecaade2016_040m10, 1229, d182, 405b, ecaade2016_130a37, 29e2, ecaade2016_067o16, 0ff0, 128f, ba7b, 7c5f, 195d, efaf, 96b9, ecaade2016_042i11, 1339, 145b, ecaade2014_149j34, 49af, 20a7, 0ebe, acadia16_106g8, ecaade2014_202k52, 4d10, cb2f, 2e2b, e214, 253d, ecaade2017_170f, 98e2, e91c, 4f9b, ecaade2014_024b7, 87bd, 43a5, 5403, acadia14_579e, 4699, ecaade2017_301f, 5b51, 6da7, 8046, ba61, 47cb, 6fb8, ac94, caadria2016_271z11, 7edd, cdb3, 172f, 21b8, 4d20, acadia14projects_199ac, f38b, 4b35, ecaade2016_023x6, 3710, 18df, 57f2, sigradi2016_488p, 5836, fccf, 926c, 43fe, 775e, 53d4, sigradi2013_275d, 5175, ascaad2014_034k1, 5cd7, cb5c, ijac201412403w6, 7f45, 8c62, e2b8, ascaad2014_023c5, a125, c1bd, 5eac, d48e, 71dc, f301, 4cd1, ijac201614208c14, 23a9, ecaade2017_053b, ece1, b570, f685, 39e3, a920, 36e4, ecaade2017_229ii, ijac201412304w9, b24f, 41a8, caadria2017_016c7, 00af, 5120, eb35, 3f63, ee05, 61b4, 6e12, 94b6, acadia15_57b2, acadia15_469n20, 8b96, caadria2017_067h21, sigradi2013_390v, 4963, aa76, bc51, b6f0, 879d, 47dd, 3107, 2153, 76c7, 3bee, 8da3, ecaade2013r_003y2, 684a, acadia16_196b13, 77bc, ca55, eb68, e985, ecaade2016_075d22, 69a2, 83e1, ascaad2014_023b5, 8945, sigradi2016_602i, fbd0, 85d2, ac3a, ijac201614105w4, acadia14_63ax, bcf2, 7783, 8e58, e741, 0073, 5590, 5a55, ecaade2017_170b, ecaade2015_82z15, ecaade2014_109r24, 9f0d, 4f95, 480d, 6944, c657, 664f, 3f05, 227d, 8a1a, d908, 1ccf, 75da, 6e0d, sigradi2013_414b, fe3c, ecaade2016_096r26, ca5f, abcd, b0ac, c806, ecaade2015_170p35, 4ead, acadia14projects_257ab, 08c2, 0e4b, caadria2017_021f8, bb1b, 1464, 4dcc, c57d, ed02, 251b, 100f, 474e, 7314, 6727, 6ea9, 4a90, 029a, ijac201614201j6, bfad, ecaade2016_223g58, acadia14_619az, ecaade2014_192b49, ecaade2014_138i30, ecaade2017_215ff, 9a25, fea7, 529d, aa55, ecaade2014_085k20, ecaade2015_215j47, 24fd, 7f5b, 8e62, 2ac1, a68b, sigradi2016_522z, 3c00, 4bd1, 4b18, 799d, d9b4, d34c, c0c2, fe1c, f1e1, 8a45, 1624, ae5d, 1681, b5c0, 0d30, 691d, caadria2015_069o8, 748f, ab82, sigradi2014_084z7, c1db, 2206, e766, 3d8a, 6092, 498c, 6331, 66c3, caadria2017_163k40, 9984, 8a2e, 2bce, 8705, cb1f, 0d8c, a4d2, 490d, 7e1b, ecaade2017_094t, 6ff3, 3f72, 6300, bafc, c041, b553, a831, acadia14_311s, 73ce, ecaade2013r_008i5, 1691, 4f8e, 534f, ecaade2017_108n, ec54, b87a, 89e6, 8552, f246, 0c04, 2f89, ecaade2015_229f51, d767, sigradi2013_327, da76, 8c3e, ecaade2014_194k49, acadia16_10f1, caadria2017_163f40, ecaade2017_192c, f7fa, 5667, 2858, 74f0, acadia14projects_719b, 7d34, 574b, 2b33, 75ed, 8e98, 3d1d, 0229, 4c90, fdb7, b441, f2a0, 9520, 7f68, 153a, 80df, 2146, ecaade2014_080a19, b557, 32aa, ecaade2016_006l1, 22bb, 8556, 6407, d91e, ijac201412304r9, 9e6a, 7455, cfbd, 0927, 2cf6, d983, db7c, ecaade2014_232v59, 2c5f, ecaade2014_152i36, 8843, 58c4, 960d, caadria2015_099r15, 3f40, 7bfc, dafc, 6205, 3e0b, d23b, 2d3d, caadria2017_096x26, c9d4, 15c0, ecaade2016_225i60, caadria2016_125o5, ac4b, 1daa, sigradi2015_10.140i19, e34a, 8d09, 847c, 01d2, 05dc, aa8c, acadia16_78l5, 83db, ascaad2014_011z5, c7c3, 4120, 9922, sigradi2015_10.309p21, a423, be76, 5c77, e355, f3f2, 6756, b08b, 6d64, 71e3, ecaade2014_218r55, sigradi2015_9.141a16, b56b, fdc0, 2266, 0ae4, 23ca, sigradi2013_400c, ascaad2016_004g2, cdae, d360, ecaade2015_113t21, fde3, 6c4b, ecaade2017_293kk, 02a4, ecaade2017_021t, ecaade2017_071ll, caadria2017_069d22, acadia14_699i, sigradi2014_213p7, be03, 67b9, 789f, e091, c087, ecaade2017_122tt, caadria2016_013e2, c050, 5d49, fade, 5c15, 1a82, c153, be5c, 3f57, 441c, sigradi2016_360x, 6374, ea0c, 3c0f, 5b49, 97aa, e886, 0b01, 4def, sigradi2016_369d, ecaade2014_204g53, 8332, fa7f, 32cb, ecaade2014_085f20, 329f, sigradi2015_4.219a7, e1b0, 7b88, 350d, e855, caadria2016_055n3, 5f45, sigradi2013_425n, 771b, de25, 3b35, cbfa, caadria2017_158z39, ascaad2014_024z5, 675f, sigradi2014_345g10, 7074, ijac201513101m1, a266, caadria2015_150d24, cff5, 1dc6, sigradi2013_280t, cc8c, 0ef5, 5de5, ecaade2016_083c24, c815, caadria2015_213f33, caadria2015_233d35, 3e23, f02f, ijac201614403k2, ecaade2017_105oo, 9f14, eccc, sigradi2014_266c2, 85e2, 9643, a1e0, e2d1, 3064, 3e45, eb5c, acadia14projects_115ah, afb9, 45bd, 6ea8, sigradi2013_41, f655, 56ff, 71d3, 1fc8, bf5d, 2768, 75b6, b990, 9ba3, cf65, 579f, ecaade2013r_001i1, a119, 1dd1, c22f, 1e84, 2045, 97af, sigradi2013_303s, 3633, 78ad, ba40, 5c4c, acadia14_487i, b961, 13e9, 69f6, 3a08, f12f, e0bd, 2586, 3758, ecaade2016_123u33, 2d8c, d9de, 4ce8, ecaade2014_088i21, 1e50, 6d85, b6f7, fab4, 7e15, ecaade2017_046xx, 1384, 850f, 892c, sigradi2014_232t8, 013e, ecaade2014_096z22, 9ebc, 71ec, c6f3, d0fc, cf61, faa9, 262e, cb28, ce2c, b93d, e657, acadia14_479e, 01a9, f860, 069f, f897, ijac201614308l5, 050d, ae65, a776, 1596, a334, acadia14_655ac, sigradi2016_407n, 9668, 774c, sigradi2015_6.327u8, abe4, 8aca, ecaade2014_089o21, 8548, 20a5, a12f, sigradi2016_450ww, 2abc, acadia14projects_601w, a0ca, sigradi2016_534pp, acadia14projects_463i, ecaade2016_108r29, 28ef, dcd2, 4487, 165f, e072, sigradi2013_155f, 83b6, 51dd, acadia14_445aj, caadria2016_045c3, c1b9, 7e56, 45bc, ecaade2015_301t65, e796, 6296, 803a, 0fcf, 7b6b, ecaade2016_018g5, ijac201614302n1, 59c5, acadia14projects_317ab, ecaade2017_203xx, a0c3, d3e2, caadria2017_015j5, d8e1, 8655, f591, 4f7a, 9895, d6a6, sigradi2013_390d, 1ec7, 7822, a3c4, 5da7, d36e, 8097, sigradi2016_815ff, c899, 1b0f, 4673, b560, 778c, a880, sigradi2016_777aa, ijac201614306a4, b06b, 70e2, a989, 868e, ecaade2017_181u, 8cc2, acadia14_589d, 9c19, 8304, 2f92, ecaade2014_224m57, 4d2f, acf3, 0810, acadia14projects_199af, 0400, 3eb5, 1559, dbac, ascaad2014_024t5, 1d40, caadria2016_549r23, caadria2016_611m26, f421, c4ed, 6293, 16a9, 9e19, de1f, 1f0e, 3b8a, 23bf, acadia14_517m, 8d9c, 2b60, sigradi2016_669bb, 22f3, 26d9, 202e, ascaad2014_019f3, 26b4, adf4, c965, 85b2, sigradi2015_13.181r28, a2d8, 0e06, sigradi2014_284z3, 8b33, sigradi2014_213l7, b12d, e574, ecaade2015_217z47, 995a, bd4f, ecaade2014_194r49, 375b, a59a, 4646, 3379, 8b18, sigradi2014_239f9, 42f7, ascaad2016_048d20, 1818, ascaad2014_025n6, ecaade2017_215jj, caadria2015_213s32, sigradi2015_3.221r4, 6ab1, 7227, 16d9, 0b0b, 7d61, 40e5, caadria2015_209a32, 6b38, ea34, 03dd, e59f, f706, e25e, 5867, 6344, e73d, 0d31, 0b84, e968, sigradi2016_737w, 2132, 6507, 6b4e, 6ba7, 95a4, d9c9, 945a, 1c2b, 23cd, 89b1, 3d8e, beeb, acadia14projects_23u, f380, 3dc3, 117d, 5f47, acadia15_57d2, b446, b623, f531, fd77, f743, aaa4, bed0, c0ed, 71ca, 6a73, ijac201614208s12, 4cd9, f4eb, 888c, fcca, 255c, a3e7, 2ba4, 8526, 6a2d, ca4a, ecaade2015_329i71, 8286, ecaade2016_210y53, ecaade2015_53z8, 556e, acadia15_483h21, acadia14_75aw, acadia14_517o, 88fe, a6a0, ijac201614308w4, cb8e, 18f0, 247b, a9db, e73e, 31d4, sigradi2016_360cc, ecaade2015_304w66, 4e18, 9b79, 6728, 5880, ba84, 5b3c, a28b, d406, 95e9, 36a2, fd32, 78ed, ijac201614403m2, acadia14projects_453e, 7db8, e0ad, 2a15, 5803, 1b30, sigradi2013_222h, sigradi2013_244o, 151e, ecaade2017_265k, ecaade2016_193v51, ecaade2017_048nn, a95e, 6174, 0e6e, ecaade2015_332t71, 6ca4, 8d46, a753, c7a0, 2785, 1fdf, 7ed1, b188, sigradi2013_303o, d957, sigradi2016_642kk, 8c76, a7cd, ecaade2014_237t60, 8fab, eb77, 2137, ijac201614308x5, sigradi2015_3.111c3, 45df, ef0a, 640c, d23c, 7cf3, acadia14projects_435ak, 3c2d, b754, 8257, ascaad2016_057k22, 72fa, 2706, 08a2, d50e, 8b3c, f41e, 81a1, aeec, acadia14_189ak, 5b09, ecaade2016_006s1, 3aa6, 6430, 1e97, de04, ab3c, 160e, 163a, 74ad, d68f, e4b1, 2f71, 4a95, ecaade2016_123j34, 6f0a, 8497, 6ed3, acadia15_185l7, 51ae, 0a6d, 4410, bcf5, dca8, 937d, d7c6, 3512, 4258, a786, ecaade2014_143v32, f487, b4fd, 9b1d, c6b4, acadia14_247k, 560a, 1c8e, ae0b, ecaade2015_287s63, acadia14_609ak, sigradi2016_484uu, ecaade2013r_015r8, 10eb, 3036, e307, ecaade2015_21p3, 9683, 206b, 5864, sigradi2014_201i7, ecaade2014_060y14, acadia16_152c11, 2dc7, 8172, b8cf, 5c1c, ecaade2015_256a58, 45ae, ecaade2016_225g61, bf8f, 6ed5, bcc5, caadria2017_127f34, ccfa, c345, 72bd, 1c71, 8a5e, 940d, 5b44, c8e0, 6bad, ascaad2016_023z9, efc8, a0e4, 900e, 05e0, 2c99, 167e, c8c9, 81cf, f532, 86a1, ecaade2017_029bb, a0a9, a97b, 369c, bfcb, ecaade2014_088j21, 0ce6, caadria2017_115g30, 7f42, caadria2016_725i31, 6f25, 392e, b51b, ecaade2016_011t2, 9e3f, ecaade2015_195n41, 243f, f7ae, b777, ce1c, 8c17, 332c, 4fbc, 0998, b0f5, f667, 7706, ascaad2016_052i21, ecaade2016_154k42, d51b, bf9b, 768e, 305e, fb63, ecaade2016_118t31, 6311, ecaade2014_198m51, 4ac4, 95fd, ecaade2016_132g37, 6ad8, ecaade2014_233g60, ascaad2016_043j17, a3dd, ecaade2016_111s30, sigradi2014_263f1, f3c0, f400, ad33, 107f, 2aef, 8175, a2e0, ecaade2016_085l24, caadria2017_041w12, caadria2015_054l6, 6baa, 6317, 4409, ecaade2014_195i50, 4250, 426c, ijac201614402a2, 18b7, cad3, 1988, d2db, d187, 5f9a, 2055, bdc1, ijac201614105x4, e62a, 4d59, caadria2016_291t12, ca18, sigradi2016_732b, ecaade2017_198i, fa6b, ae94, ijac201412403h6, 145f, f676, ea1a, b573, 8d63, ascaad2016_059p23, ecaade2017_192m, 72e7, ecaade2013r_002d2, ecaade2017_076jj, 1ca2, 7797, c5bf, ecbf, 321e, 3d0a, caadria2017_055p18, 04cf, 8d42, 34df, d2e2, a8da, 6b18, acadia14_91u, 79d8, 9462, a539, bb93, 1e91, 0c75, 7529, acadia14_435ad, a016, f848, 442c, d4fd, 2b42, e8e0, 7d19, acadia14_247n, 28bb, 2af5, ecaade2017_203hh, acc2, d4f0, a150, acadia16_424e25, 266d, 60d5, 7977, 37e8, 525a, e5ab, a2d3, 7af3, dcac, cec0, 064d, acadia14_681au, a2e4, 7a96, f432, caadria2017_029h10, 47ec, 984c, 49f7, 939e, 11ec, b3f4, fcab, 1b42, caadria2017_028c10, 11c4, 7614, 30c4, 73f4, 3182, 7103, 5d51, 2b86, 1a33, 5a65, 2528, 6b79, b287, ecaade2017_268ee, e5e8, ecaade2016_164i46, 05c9, 661e, ecaade2014_049y11, 881e, ijac201614203y8, 830d, 3643, 69a0, caadria2016_353s15, 1f4f, ecaade2016_025g7, 837f, sigradi2015_8.47k11, acadia15_211x8, 5709, d40b, cc3a, acadia14projects_339at, sigradi2015_9.347a18, c585, 2026, 348d, 9072, ecaade2014_052h13, 8d38, 443f, 349a, a53a, cdb9, c5c2, 995e, 344a, ad96, 56d3, caadria2016_641r27, acadia15_149x5, a563, d5de, 4d99, d66a, 7cfa, sigradi2016_360v, 1cb2, 65da, 13fb, 2387, e66e, ecaade2016_217d56, 7532, c266, 323e, fe6a, a47c, 7ab1, 67b8, 0b3b, caadria2015_032z4, ecaade2015_17h2, 1488, 0149, 79b3, acadia16_414c25, acadia15_451l19, ee02, 6610, acadia14_427ap, 7e5b, 9872, 9ace, 8153, acadia14_219az, 9588, ecaade2016_224z59, f522, 9a3a, ijac201412304h1, 291f, 4df2, b7d9, f4e4, be1f, ecaade2017_118ee, 0878, abf8, ecaade2014_121v27, bba3, 2fbb, ijac201513104d3, c318, 521b, acadia15_149y5, 0a06, c33d, 5bfe, 4a2d, acadia16_88k6, b5cd, 5f49, ecaade2015_284n61, 2a8a, 7f1e, 9b1e, d9fb, 88f9, ecaade2016_223e59, f02e, acadia14projects_473ae, dcdf, 0164, 96f5, 715a, sigradi2016_611s, dd51, sigradi2014_303f5, 1949, bbbf, 0163, 443b, sigradi2016_752vv, 1213, ecaade2016_221w56, ascaad2014_001f1, caadria2016_703l30, 388b, d3e3, 7882, caadria2015_130l21, ae40, sigradi2016_690h, c3f9, 5963, c2ac, 16f4, acadia14_125z, 43e2, 6e7e, 5b77, 4947, f095, 8ec5, ec02, caadria2015_188t27, f6dc, ecaade2014_071z16, 4356, 7802, 3b7b, 0659, ecaade2016_016j4, acadia14_699f, bb5d, 620f, 78d5, 10bf, a0ff, 4094, 8f80, 2c9b, 62bf, d1dd, 24d1, ijac201614302o1, ac09, 1c98, ef99, dfec, 0272, bbc4, caadria2016_797x33, d217, ijac201412205c4, 54f9, f55b, 862a, 8ce1, 427e, 4b13, ecaade2015_138y27, c588, 7b6e, ecaade2014_100g23, caadria2015_130j21, 37c5, 0605, 998e, 0562, 3d38, b1aa, 4044, 3470, cfaa, 8e78, ecaade2017_189xx, 0a98, ecaade2014_143o32, f994, ijac201513305z12, 8da4, d469, 1a9a, 2406, acadia14projects_153ap, caadria2015_087k14, b6a7, 0682, 867b, 47c7, 0dd9, c4fc, a893, acadia14_609ag, 2140, b66b, e5db, caadria2015_078r11, 1d84, af60, c371, cc8f, 395f, 675d, 1e94, e852, acadia14_101w, ecaade2013r_008r5, 8abb, a2e1, bbea, 243d, 396a, 7658, fde6, 30e8, c36a, 2b79, sigradi2013_259h, acadia16_244n15, 6b27, caadria2015_114e18, sigradi2013_326l, ff0c, d188, sigradi2013_315a, ecaade2016_102i28, cdfc, ijac201513203o7, caadria2017_056e19, 19ba, ccf3, caadria2016_187n8, 4e74, ecaade2017_249c, e877, 74ea, 6ca2, 710b, 3e92, 81ae, ecaade2016_074p21, 6bbf, b825, 79c8, 17d2, ba1e, ecaade2017_268dd, fe80, 846c, 5226, bcf9, 6daf, ca64, 700a, 4170, 0c52, e83e, caadria2015_185m27, bd03, ijac201614405c3, 59de, sigradi2016_407t, ed29, 7259, 1739, ab0d, 2880, 9ae7, ea6f, ab29, 26fd, 2532, f11b, 8b47, 04cd, b6c7, f964, 3993, 5133, 0f9f, 91b9, a34b, 805f, 6653, ae5b, 7e66, 15d1, 1435, 9e3e, 6e97, bb7a, 091b, 9709, f5c9, 5f65, e0a1, 5cf4, bca6, d2d1, d3af, 8146, 0230, 07f9, 588d, d0a3, sigradi2014_136c2, 586f, acadia15_284p11, 4fe4, f929, 2a71, sigradi2014_213s7, f903, 3709, 66b9, 7070, ecaade2016_043c12, 15c3, caadria2016_135e6, caadria2017_185p44, 2009, 506f, sigradi2014_036p2, 055f, d361, af47, c9c4, bc36, d836, 1c9e, 7fc2, 9193, 7d8f, caadria2015_060v6, 38ae, 5fff, 126b, ascaad2016_022a9, 1146, sigradi2014_151k3, 8f18, cfc0, fa53, ecaade2014_208c54, 799b, 1f25, aa01, eebe, caadria2016_713c31, 4a9d, 082b, 36a9, e090, ecaade2017_215ccr, cf5b, 0169, 29b2, ecaade2014_138p30, ecaade2017_152tt, ecaade2017_172x, 4b17, 1d21, ecaade2016_074v21, ascaad2016_010t4, ef93, sigradi2015_8.186a13, 96e7, 3b5c, dd7c, 4b11, acadia15_311l12, 8729, ca04, 73fa, 1bb3, 8a15, 10a1, 4474, f1a1, e40f, f5d6, sigradi2016_615bb, fc30, 696c, a19a, de4c, 868b, 7d9c, ecaade2017_282n, 6f4f, 9ffd, f2e3, ascaad2014_017s1, 8a96, 90e3, 6d0f, ijac201614206y10, 7b9a, 9488, bbe5, 4da3, ascaad2014_003o1, ijac201614305o3, 9e36, da8f, 1424, 40ee, 4f75, ascaad2016_010r4, f5f3, 3e5b, ecaade2016_127d35, 5c16, f8aa, 96c6, 42a5, f283, ecaade2017_192j, f56e, 8f33, 533f, 977e, bd07, 8113, 0133, 4533, 663b, 609d, 2d81, 9a0a, 6ee0, acadia14_435ag, 5966, sigradi2014_155y3, ee1c, 2bf1, 4a44, 5d34, 1ef2, df2e, 6437, cdf6, 6551, dc89, f6e1, 5bf4, e51b, sigradi2015_10.7g18, d86f, 1a3e, 3c2f, e48f, 48d2, 5bd6, ascaad2014_026u6, 2bb0, 0628, d244, 3466, b90c, 2217, 3239, 7177, c413, 850b, sigradi2016_530gg, 696a, 87ac, sigradi2016_484tt, d6c0, 837b, caadria2015_213g33, 44b0, 0219, acadia15_161e6, caadria2016_663j28, 9746, 365b, db68, ascaad2016_018l7, 43ca, 7b7e, ecaade2017_017w, 33cc, c4ca, 41eb, 1131, d7fb, ecaade2017_215x, c24e, 7c92, ijac201513103r2, 10cc, 99b6, 4de3, ba9f, 09ab, 6a86, 2a55, 5dd0, 9c05, 5bd7, 1506, 1759, ecaade2017_274v, 5ef7, 55ea, 98e8, 7992, ffd3, 08fa, ba6b, 97a2, e5d7, 8963, caadria2015_126s20, f6ca, 8c5f, ecaade2015_59e11, ecaade2015_181l39, 8cfc, sigradi2016_611o, fbbe, 85ea, 81fe, 4ba2, 1460, 26ce, 467f, bf07, caadria2017_005n3, 115b, f6de, 4d0d, sigradi2016_428j, 652a, 11d7, 5416, 2015, c15b, 46eb, 0e96, caadria2015_087u13, 43b8, ecaade2017_050j, 6bfd, a0a8, 7ee5, 9476, acadia14projects_63ap, 1c2d, 679e, 85f4, c142, caadria2015_077a11, 2b63, 32b4, d317, 78c8, fb3a, fbc9, e0f0, acadia16_224s14, acadia14projects_517p, 0fc6, fbe6, 81d2, 33c2, sigradi2013_313s, c268, 0e9b, 396e, 2c61, 1b66, 26ba, 9053, 108b, 0203, bf92, 61d7, ascaad2016_022d9, 1d80, 2fcf, a183, 6857, 9c72, 5a26, f6b4, e12f, ba4c, ae28, e44b, 1284, ecaade2016_011e3, 03e9, 515b, ecaade2017_140mm, a6ae, d2b2, aa5f, f0d4, 3ceb, 6ac2, 3419, 57a0, ae5e, caadria2016_363c16, 6c03, acadia16_402u24, f7af, 29c4, d528, ascaad2016_010w4, ijac201412204o2, 27ad, e052, cc5c, ea27, fe86, 5775, acadia15_263v10, 926a, ecaade2014_151z35, 7b24, 3931, 2b44, 2ec2, ecaade2015_138d28, c733, 77a4, 71b9, fe78, e23b, 0f05, ecaade2016_tkod67, d164, b0b2, 6792, 4e26, c161, b3cf, 930a, a1c7, 415a, f346, sigradi2016_534rr, 81d5, 7cf0, 6e6e, 7cd7, 411c, acadia14_691aw, b6ac, 344b, 680a, 3c1c, ac9c, 988d, caadria2016_033t2, cb07, 6774, 3a95, f11a, 13a3, b5f6, d818, 25b5, 5473, ecaade2017_230rr, acadia16_88y6, 4e81, ae43, dbd2, 6dce, ae18, ecaade2014_186s47, 265d, 29d5, 066a, acadia14_91r, 663c, ijac201513203d7, f325, 3998, ascaad2016_021y7, 357b, f413, cf79, caadria2016_311f14, e60f, a288, 3a5d, caadria2015_114s18, ec06, 2300, 3ad1, acadia16_164r11, ce80, ecaade2015_116g23, 2f70, ascaad2014_035n1, adab, 0e1b, f9a9, 75a3, e893, da4d, 5e79, ijac201614408k5, fc67, ce5a, 27f6, caadria2017_174i42, 02e6, 662f, 0e50, caadria2017_118a31, ecaade2017_013nn, e983, 986b, 1951, 4d34, 925c, 8f3e, 0c09, 867e, ee63, 700d, 9c34, caadria2016_115n5, 3154, acadia14projects_463o, 234b, 1af0, 92de, ecaade2016_033y8, ecaade2016_129y35, ecaade2015_196k42, df06, ascaad2014_007f4, 1552, e3c9, 5002, a14f, 67fe, 1725, a31d, sigradi2015_8.186e13, 1016, 6bec, 18bc, c928, ecaade2017_116k, 26e1, 641a, f2bb, c780, 58e6, 1c15, af23, 4ac7, 0b6c, 551b, 7510, acadia14_479aw, 1c86, 150c, 1b92, ecaade2016_013j3, 7be3, 786b, 54d7, acadia15_161n6, 15e0, acadia16_184r12, ecaade2015_230g52, ecaade2017_252h, ijac201513305f12, acadia14_549u, 362d, 0fdf, 58bd, 45d2, 292e, 8785, a3d2, 6e40, 56ef, da37, 66fc, ecaade2017_021f, ed71, 2612, d895, acadia15_263x10, a29d, 8441, 6899, 74d7, sigradi2014_330o7, 0f9c, 5256, fa5b, 49b2, acadia14_117i, 4d06, 2e9e, 6466, a055, 03d3, b831, 9938, 9522, 6011, acadia15_47n1, b36e, 3d69, dd3f, 38fd, 010f, caadria2016_425g18, ijac201513105v4, f116, c508, 5de8, af73, fef8, 0c4e, 6b7d, 0fbd, b0fb, 3027, ascaad2016_028l11, cf6d, caadria2016_435i18, 97ca, ecaade2013r_005h4, sigradi2015_4.219v6, 444a, f49b, 3747, 4b92, 7600, 3370, 263e, 246d, 799e, 9cab, 51de, 4679, c39a, b9fb, ecaade2015_113p21, 0782, a7b4, e382, bd3c, ded3, 42c8, f9e0, 0a29, 8f50, b7b6, 3176, 0f2f, 13f4, 8542, caadria2016_819z34, ecaade2016_027a8, 1d63, sigradi2013_342r, caadria2016_683u29, acadia14projects_609ak, 76a5, ecaade2017_143qq, befe, ijac201614308o5, 3a3f, 04df, ecaade2016_036m9, a9a0, ecaade2014_022z5, 147e, 2598, e8d2, 15a2, 2340, sigradi2016_431x, 96a7, 1e36, c9de, 68ce, 12d2, ef92, sigradi2013_183v, 31e9, 7115, cf10, 5f54, caadria2016_435v18, 00bd, caadria2016_487k20, 578f, 6fc7, ecaade2015_221p48, 1f96, 3169, ecaade2014_198r51, fba1, 8fff, 1690, 7656, a257, ec4b, 2b47, sigradi2016_737y, 328b, acadia14projects_291h, 79cf, a981, acadia15_69p2, ecaade2017_198g, caadria2015_190h28, 3a91, a68f, 0bd2, 0360, 4556, 9957, ijac201513105a4, 2d19, 8bc0, caadria2017_118x30, 01f6, a04a, d513, 2006, sigradi2015_12.297l28, 2968, b2d3, 747d, a5a5, c7e9, 48b0, 9a33, 7757, ijac201614104w3, 3e25, 5149, ecaade2014_149d34, 53df, acadia14_229i, c85c, 53c8, e552, 2ae8, sigradi2014_137g2, caadria2017_135g36, d60b, 6ab5, bbd6, 466d, f143, ecaade2015_118s23, 3759, 5763, 1a90, ecaade2017_056c, e931, 2e22, ecaade2017_174b, 7b10, d7e6, 0b89, f570, 3672, c861, cd30, 1ab3, 8154, d54f, 3647, 1841, 0124, 978a, 2358, acadia14_497ab, acadia16_372y22, c83f, 6b29, ecaade2015_21s3, fcc2, ijac201513202m6, ce0d, 5c40, ae88, 9996, 9f37, 2177, acadia14_399ak, ec32, d7ca, 3836, ijac201614201p6, baae, b073, cb90, 324d, c67a, a8c0, 974d, ee0c, 7ce1, b202, fa8b, dc14, d93a, 0c71, ec90, 2d61, ecaade2016_007f2, 958d, ecaade2015_155g32, e8d7, 53a5, 1ec8, 763a, e213, 1d51, 08a7, ecaade2015_33k6, d0cf, 391b, c6eb, f8f9, 7d65, caadria2016_333b15, 0ddb, 42fe, ecaade2016_077v22, b2aa, ijac201412404p7, ecaade2015_161n34, ec23, 02e3, bb35, f0f8, 528b, ascaad2014_005g3, ecaade2014_184h46, acadia14_699e, ijac201513203p7, 0dc6, sigradi2013_327t, ec8d, acadia15_513z22, d1af, 6ae4, ecaade2015_227v50, 82cb, a262, 2d1b, caadria2017_048a16, caadria2017_104w27, cfe5, ecaade2014_046n11, 3b44, c3d2, acadia15_274m11, ada0, f042, 64bd, d85a, 5206, 24bc, ce7d, 4cbc, b51c, ff01, 42a6, ecaade2014_180l45, ecaade2015_33b6, af68, sigradi2016_360q, ecaade2016_223o58, ecaade2014_188o48, ecaade2016_094z25, ecaade2014_206o53, 1294, e507, f90a, b955, 0287, 9cc0, 8fa9, sigradi2015_10.267p20, 954f, b779, bee0, adca, 7efb, ecaade2014_041i10, 65fd, f6ba, acadia16_270g17, 05ce, sigradi2015_sp_8.6c30, 7144, eb26, f317, 9bc6, 859d, dfef, 611c, 6bcd, ba3f, 4a7b, 6336, d4d7, be43, acadia15_323n13, 5384, 2005, sigradi2014_265p1, 1902, bda7, 997b, f32a, sigradi2016_659r, sigradi2015_3.209f4, 7081, 6d75, 1d34, b898, 8a7c, d6ff, 41fd, e753, 355d, de66, sigradi2015_10.307l21, f462, d1f8, e1f7, b55d, 792e, 3c76, 55ba, 4c6f, d453, 388d, sigradi2014_330h7, ecaade2016_136k38, 7ff0, 764e, 2796, ecaade2016_021r5, 0cd3, ad0a, 1634, ecaade2014_055y13, 12a6, f026, 7a3f, 9b2a, 3e69, fe25, 5861, d0b4, a908, caadria2016_693c30, caadria2017_056y18, ijac201513205h8, 906b, 8fcd, 8cef, e18c, 9050, ed20, e66a, sigradi2014_330r7, 7888, 1c1f, b2ae, 3019, sigradi2016_792j, 39dd, 99e3, acadia16_98e7, cfbc, b22c, sigradi2013_421j, 353b, caadria2015_139z22, bd1f, 21e8, a8de, e717, a3d3, 969c, 2fe6, b935, 0973, c285, 8536, 049e, ff34, 4bd7, 04e0, 4b2f, acadia16_352w21, b86f, ff31, f28b, 4c0f, e666, cac3, caadria2016_115m5, sigradi2015_10.309l22, 462e, acadia16_98d7, caadria2016_477a20, 8514, 3d52, ijac201513305m12, 3719, 1930, cae3, ca48, da6a, 561f, 9d25, b368, bb38, e3a0, c954, db33, 4e57, acadia14_365ar, ecaade2015_48x7, dd21, 26b0, c25a, 7d38, ascaad2014_021x3, 5cde, 592f, 9ac5, 22d8, 2ffa, ecaade2017_227n, 80d8, 7973, d890, dca7, caadria2017_175b43, 77ea, b0d7, a0f0, 6b16, 5c51, 227e, 8798, ecaade2014_156i38, 303a, acadia16_460x26, caadria2015_023z3, 0aa7, 2405, 1ba7, 238a, 6a22, 4d83, ecaade2014_151y35, 44d1, 3440, ceec, acadia16_12m2, 5b50, 4046, f0bb, cd6a, ecaade2017_202m, 371c, ijac201513206t9, d811, 3391, 3500, c59d, 9393, bfa1, 2095, 280b, 0317, 7d5b, 4b08, ecaade2014_080f19, ca65, 7c0e, caadria2017_009j4, b9e5, 7f12, 2aa7, 03ef, 819d, 2437, acadia14projects_301a, 84ba, 5c36, ecaade2016_055i14, ecaade2014_018k4, 7d27, ecaade2017_027c, 1aee, ijac201412303a8, 932c, ijac201412403d7, 0ba1, c277, a167, 4041, d4bf, 676b, 9b1b, 4e73, d2f0, c004, 5fa9, b8bb, b020, 0a89, 481e, fbbc, c6e4, 4023, 4d8e, 3079, 3b88, caadria2017_046z14, 8d99, 5ea8, b6d5, 81b7, 5d20, 0bf0, ascaad2014_019n3, sigradi2016_382z, 6bbe, ba11, ecaade2015_271z59, dc5f, 05fd, cef8, 0b5f, e82d, 83ae, 45b6, bf0a, fec3, 418e, sigradi2015_9.152b17, 16c7, 48f6, 89fa, 02e5, 8829, sigradi2015_10.309r21, 4b3b, 3760, acadia16_450m26, 75cc, 4053, be7f, 3e6b, 7638, 4e22, ff1c, ecaade2013r_019b10, acadia15_57k2, 573b, addf, 6ff8, d2b6, 6a12, 56c6, 4c54, acadia16_382u23, ce48, 5a36, ac00, 1102, fd7b, 7114, 26d2, 714c, 4fb5, fc9a, sigradi2014_345l8, ecaade2014_177v44, acadia15_443a19, 6da4, b466, 151f, c4df, ijac201513102y1, d55d, b140, 0992, 316a, dc68, a4f4, 79d6, 2a1a, 9838, ecaade2016_tkou66, d5bc, 2a45, 11d4, caadria2015_237o35, acadia16_224x14, 9f70, ecaade2016_ws-foldingv68, 2572, 8769, ijac201513104j3, 12c8, e587, ecaade2017_077ww, e671, e70b, 134c, 7991, 3e8f, 0538, efda, 92ef, 8a40, 5eaa, 621f, 552c, 2afe, 616a, 7950, 8f99, ecaade2016_167d48, de5e, caadria2016_703g30, 3c4b, 067c, 7513, 8bdc, acadia14projects_101x, a935, ecaade2014_072k17, a48a, 03eb, b4ef, b155, ba32, ecaade2016_048z13, 90b2, sigradi2014_313e6, 15eb, 4daa, ecaade2015_287i63, 0e24, 8ff3, 72a2, ecaade2014_018m4, a41c, acadia16_332z19, ascaad2016_014h6, ascaad2014_018u1, dd48, 389c, 72e2, 9547, 4dc1, 6585, 0c34, 91ca, 4548, 8042, ascaad2016_059l23, 1d05, aa87, c460, 025d, f079, 6393, sigradi2016_515m, 9e28, b4cf, a4eb, 0220, ecaade2015_118v23, 736e, baef, ab83, 8faa, b886, f9d2, 62eb, 1317, bbad, 3038, acadia14_347an, 9c32, ecaade2014_215y54, 2990, 7676, be6d, de96, acadia14_375o, a643, f5ea, 68bd, f059, 4d16, 1955, 10c0, 5fea, ecaade2017_215h, 551a, 0bb4, ecaade2015_273f60, 1dd8, f746, sigradi2015_10.74o18, acbf, b460, f358, 60a2, a565, 4715, 9baa, d367, e34b, 2564, 760e, a594, 2a90, b522, 8952, b5e2, 44d5, a6d4, b2fa, caadria2015_170s25, c3f5, 4a9a, ijac201614204l9, 5694, ijac201614307i4, ecaade2014_052v12, ecaade2014_130a29, ecaade2016_193p51, 9b46, e247, 73f7, sigradi2015_12.19y26, ascaad2016_048l20, 37fe, 89b9, ijac201614205i10, caadria2015_109b17, 4f81, ijac201412301f6, acadia14_145z, 1c59, acadia14_281ac, d1c7, c711, b33c, ab4d, d4c4, e0e8, b0cf, 6113, ecaade2014_121n27, 2f4e, 3126, c2f7, b9ba, aa57, ijac201412406h9, 86c4, 81bf, d127, 7e57, ecaade2016_154i42, ijac201513102b2, 45f6, 7ca9, 07fc, fac2, caadria2017_113a30, eb8f, 3f9e, 1ead, 36f9, a37d, acadia16_478u27, sigradi2016_764e, 556b, caadria2016_177t7, 6c98, bcd2, 0e57, cef4, ecaade2016_037z9, 9005, 66c5, ce62, 1c57, d22f, cd44, acadia14projects_507ae, 3ab7, f9a8, 6b9f, 3b19, df65, bb3e, 7d39, faa7, a374, 0575, 4cf3, b9f2, 7c30, 15f9, a6f1, 905f, 1710, ecaade2014_108l24, caadria2017_149i39, 3a15, fcc1, ecaade2014_113z26, a589, 4c63, 89c9, c7f8, 561e, 07fe, ffea, 743e, ijac201513205r8, 6b3e, a52b, acadia15_110v3, b62f, ecaade2013r_007g5, sigradi2016_637q, ascaad2016_038h14, 0dbf, ecaade2014_157x38, 07c7, acadia16_130j9, 0d64, 9f4c, 229e, sigradi2013_386v, 9a43, f423, 7d24, db66, 012a, ecaade2016_168g48, 97f4, cf50, caadria2017_008z3, acadia14_23y, ad6a, caadria2015_073i10, 2894, 5c7b, 8aac, 128c, ijac201614309u6, caadria2015_226r34, 7b7b, fcef, 5a90, d1a3, 7a01, 80f1, ed54, 2727, 5ad7, 03cf, b708, f7ac, sigradi2014_271o2, ecaade2014_019i5, ecaade2016_114f31, 0f53, c7b7, ecaade2017_152gg, 9aa1, sigradi2015_10.138a19, d9a5, 32d7, 9c2f, ce84, 36f5, 0299, acadia14_399an, 8470, 37d9, 32f2, f442, 9998, 0a14, a18e, 56a3, 474d, 5749, e400, e222, caadria2015_170n25, f5a1, sigradi2014_048w4, bca1, 0fab, 1241, 749d, 462d, 4a60, 0bf4, eb10, c9d0, 7948, c4bc, 4e7f, 2feb, 706f, 032e, ascaad2014_024e6, acadia14_719g, 088f, f41d, 8aea, ee95, caadria2017_051h17, 472b, 5414, 4dd2, 0179, ecaade2016_224t59, 12fa, 238b, f22e, f9b3, 6de1, c09b, 8380, 6ade, 0d94, 7fc9, 377b, 0707, 88ee, 7c42, 8ebc, sigradi2015_11.71f24, c9db, acadia16_24p2, ecaade2015_22o4, 524, a18f, b16c, 06e3, 724b, 4755, 56b6, 5c6d, d958, 3f06, 19f5, ijac201513105g4, d7a9, acadia14_117g, sigradi2013_263p, 0e89, d95f, 2be9, 5684, 0f57, 6d7b, 7d2e, b162, caadria2017_051n16, 0d84, fd95, 98ed, 0cf5, 5b62, ecaade2015_61l12, 7758, 8a13, ecaade2013r_006x4, 6eda, 42fc, 9e05, 20bb, acadia14_229m, 8340, cd88, sigradi2016_710ee, e9a7, 9b13, 1297, f8ba, df8c, a801, 880c, 8e7d, caadria2015_081i12, sigradi2014_284f4, 20f1, 4080, 56d8, ef05, a44d, 1352, 736b, ea76, 35b4, acadia14_435av, ijac201412405b9, f942, ecaade2017_198d, 3d60, 810f, 16e6, 32a7, ae87, 213c, a576, 5a3c, 9fb2, caadria2016_157p6, 4a39, 22cd, e989, cffb, 401e, ecaade2015_206g45, 5f2b, ecaade2017_277jj, 695a, ecaade2017_066l, 2ee8, 3f13, f1be, 47af, 68a4, sigradi2013_222i, 8a74, ecaade2017_291j, 0814, acadia15_123r4, 9ce4, 33aa, 9733, d58b, ef6c, 2ed0, bf04, f611, d5d3, 9cd8, 4cec, 4194, a5a7, 29ca, ecaade2013r_020o10, 4365, ae1d, ijac201614405x3, f4ab, 7ca7, ascaad2014_024o5, ecaade2017_184mm, 29af, 89dc, b1c9, bd5e, ijac201614206v10, ijac201412203y1, ff05, acadia16_470f27, 1bd4, f92c, 8525, 38c0, 3f0d, 2f83, 602c, c081, acadia14projects_655y, 61f2, 9aa4, 3390, e207, ecaade2016_163v45, a4b2, f35e, 06ca, acadia14_365ap, 8ce8, caadria2016_861w36, 6bc1, caadria2017_018a8, bd70, 524c, d47a, f6fe, 83ef, 0905, f5a7, 82b2, a7e2, 6a08, 5583, 3694, af76, acadia14projects_145ac, a091, e836, 22ce, ascaad2014_019l2, 9b59, 64ab, fdbf, fd5e, d574, 26cd, caadria2016_497w20, ecaade2015_318y69, 9e78, b61c, 157b, ab76, ijac201513303v10, 4a0f, 553b, 2e25, 1ec1, c630, 754a, 1d37, 516e, ce33, caadria2015_218v33, 9909, 4c91, da8d, f390, f42e, d370, b269, ascaad2014_014h8, 778d, ecaade2014_109p24, d10c, acadia14_609al, 637d, caadria2017_054h18, 3530, 2799, f2d7, 3a25, c4ef, acadia14projects_357au, ffe8, d8ba, db04, 61f6, 04b2, db5a, 160f, sigradi2014_074i6, ijac201513203r7, b972, bb2d, cadf, 3138, 5c50, 0ce4, 9791, 645d, 8582, e0f8, 0767, 980f, f624, 3697, 6f98, 3ca8, 8b0f, db06, 6675, e7d3, bc45, 2d34, ea7e, fa49, 9e4c, sigradi2016_400i, acadia16_214t13, ecaade2017_023q, a16a, 30a2, f5f4, f17a, ecaade2017_094h, 2c86, b534, 893b, 31b4, af5f, 16cb, ca66, 76d6, 4655, 1d4e, ecaade2017_009dd, 8684, caadria2017_004i2, fa5d, ijac201614303u2, 5d64, 099e, 73b0, 5079, ecaade2015_222e49, 0bd6, acadia14_63ad, 9004, 53d8, 6f8a, ed3f, 1687, ijac201513303t11, f305, ijac201513302h10, ecaade2017_192h, 1d9b, 4a02, ecaade2015_138o29, ede1, 3e2d, 8a10, acadia16_206p13, ascaad2014_009h5, acadia14_647as, caadria2017_005m3, 71f6, ecaade2015_61w11, 0d26, 0419, 283d, a71a, ijac201614302m1, d377, aa15, 9725, 8689, db91, c8b7, 7bfd, ecaade2016_091j25, 7968, 5a6d, 87ff, caadria2016_631h27, ecaade2014_015t3, 93fc, d7d4, ecaade2017_257ss, 9e8b, 10db, ea1b, ijac201614208w12, 562f, 0ce9, 824d, d385, f27e, fe31, caadria2016_209b10, ecaade2016_047l13, d126, caadria2017_041b13, 2605, d813, e8a8, be3d, caadria2016_549j23, caadria2016_819i34, ijac201513105t4, eaee, 0352, 0a26, 0646, 8269, ijac201412402x4, ccba, 3b52, ced7, 545b, cf00, 575f, ecaade2016_ws-foldingt68, caadria2017_124g33, e35b, d988, 1a8e, 0b43, 1b57, sigradi2016_805ee, 7e9f, ecaade2016_011v2, caadria2017_005a3, 5a00, dfa6, ascaad2014_024d5, ecaade2016_013k3, 1a1d, 4105, 8489, 9781, ecaade2015_200f43, 5d96, ecaade2017_095y, 7946, 00e2, 39ee, 9887, ijac201614102d2, 17c2, 7f95, 7ee3, fbdc, 3967, cb8a, eef0, 6023, ecaade2017_215i, a977, 7fac, 96da, e035, 9de1, 0142, d098, d44f, eb3b, 14dc, acadia14_661p, c777, e57d, 18b4, e12b, cbec, e5a4, 131d, f32d, c938, f722, ecaade2016_021y5, efbc, ecaade2014_015n3, edaf, 386f, sigradi2015_10.138d19, 899c, 3b9c, be19, 51da, ecaade2016_002g1, 0012, 5748, ecaade2015_21i4, eff4, 6f4c, 8d02, ecaade2017_184ll, 956d, 7326, 8fcb, 95cd, sigradi2016_737x, f651, 7a4a, ecaade2014_168d41, c842, bd8e, adfd, 98bc, 5e2e, acadia15_497s22, 155b, 7793, 382e, sigradi2014_103x8, cca6, 238e, 3973, ecaade2015_202i44, 6e3b, 58d9, e321, 3481, ae0f, a324, baec, ecaade2014_011a2, ebc4, 1892, 669c, 5f9c, ecaade2015_217k48, 4295, f8ee, caadria2017_142b37, 64d3, acadia16_432z25, ecaade2016_045i12, 7b73, ecaade2015_158c34, 2178, 37c0, 023a, ecaade2015_334r72, fe4d, 3bd4, 4423, 0fa3, f555, acadia15_297c12, 08ac, 2809, 5ded, d328, 98e5, 7c7f, 3e49, 042b, 5a9d, cf35, d902, 5380, 9507, b906, 6a90, 1658, a773, 8177, bb6d, 7634, 4b54, f373, 25cb, 0806, 6159, fad3, d3dc, c40e, cfbf, ca7a, a03c, ijac201513203r6, ecaade2015_11b1, ecaade2013r_001j1, 9fb3, 3af1, b044, 33e7, 1fe7, c655, 694f, acadia14_311t, 8447, e592, b477, 0c9d, 09a1, ecaade2014_195z50, 2b0e, bc46, ascaad2014_006u3, acadia15_431i18, sigradi2015_sp_8.326v30, 3cd2, 2efb, f9af, e003, c689, d08b, 6249, ecaade2017_148b, caadria2017_003a2, 149b, 7439, ijac201614105r4, c781, 5dbb, 7baa, 0dac, 4ee6, 03b5, 2931, ecaade2015_100x19, 23cc, 451b, ecaade2017_138v, ecaade2014_023c6, 1da3, sigradi2015_3.268g5, f05d, 41bd, 1d48, 641c, 5d24, ecaade2017_225k, d542, ecaade2017_056yy, ecaade2016_157b43, 128b, 98aa, 00d5, 5c3d, c150, a74b, 3a6e, ijac201614204j9, 6367, 4885, b0e1, 3584, 13ed, 0d90, 0856, ae02, 1c43, caadria2016_013n1, ecaade2016_224p59, ecaade2014_149d35, 82e5, a043, eefa, c0b2, 4d1c, 63ed, ecaade2013r_012p7, a8fe, caadria2015_087n14, 4c1c, 0d86, 9ff5, b46d, 9730, ecaade2017_048ii, 9cef, fabd, acadia14projects_647at, 1dbf, f68a, 50c3, 1a58, 827d, 093f, caadria2017_052u17, 98be, b5dd, 90c1, ecff, 0622, ecaade2015_158c33, caadria2016_187c9, 7914, b749, acadia15_274h11, f81f, 6c05, ascaad2016_022x8, sigradi2014_137l2, 8db1, 3726, eb5a, 9c4f, sigradi2015_8.47o11, 187e, 818d, ecaade2014_176n44, 5001, 4921, ijac201614308h5, e87f, 58c8, cf1a, 815c, 337c, 9bf3, 6b42, e91f, 05a4, ijac201614102l2, 8a93, 8093, aadd, b0a4, 9f54, dc1c, b1e4, c235, 82dc, 59ac, 2101, 9a0b, bdac, 5f12, ijac201412402j4, 24ae, e799, 08f6, 8127, caadria2016_621w26, d351, ace6, f565, 44e5, sigradi2016_364oo, sigradi2015_11.165s25, edb4, 3fcf, 7e3b, 6c56, 3b07, 4713, 7926, 8bc9, 3201, e63a, eb15, ascaad2016_041l16, 8b43, ecaade2015_11g1, ecaade2017_309nn, 79ff, 7d7f, 2449, fd2a, c8ad, b717, 4146, 8b86, cdba, b478, a5ed, ecaade2014_086m20, d297, 75d9, 794b, b0ce, ec3d, f49e, ecaade2016_087n24, 6408, ijac201614201d7, ecaade2015_332r71, 39de, 719c, d39a, fa2d, 97e0, 811f, 834b, ba71, ecaade2014_176h44, ecaade2015_193i40, 081b, bd84, f597, d08f, efd7, caadria2017_017i7, 11d8, 85ca, c5b6, ecaade2016_016e4, 299f, 8ebd, 9250, a220, 4274, bad2, 3bd6, ea61, a138, sigradi2013_366, 1375, 61e0, 6a24, 8af1, 578d, caadria2017_046m14, 67c1, 9e0f, acadia15_343o14, ef58, 6db0, sigradi2016_801v, 38c8, 5e07, 748c, f3d1, acadia14_681ah, af4a, 2a92, 84d0, 524a, 7b53, ecaade2014_057f14, 5b42, b022, d302, babe, 8181, b91b, e656, 96f4, acadia14_589f, 6b3a, 6c42, 9ae6, 17b4, sigradi2015_3.221x4, 3d58, 0675, 81ea, bdee, 06ae, b561, sigradi2015_6.42y7, caadria2015_172k26, 3207, ef42, 95e6, 4949, fa60, dbf4, da14, 648e, afbd, 0270, 5cf9, 8501, 7e2c, f95c, df18, acadia15_311m12, ecaade2015_92p18, ascaad2016_041h16, c45c, f505, 1729, 6ec3, sigradi2015_2.213u1, c4d9, 1501, acadia14_435ap, 6930, f95d, caadria2016_579i24, 7d91, ecaade2014_029x7, e250, a5d7, e694, ecaade2014_010h1, sigradi2013_194g, caadria2017_190m45, ecaade2017_090rr, f0cd, 8951, d0b6, a6a8, f53a, 6432, 829b, 5fe6, ecaade2015_61n12, f40a, 88f8, 3d95, 5a49, 38d2, ijac201513102m2, ecaade2016_057s14, 85b8, sigradi2014_281b3, 3fc8, b250, 3d4a, 1ecb, be81, 953b, 2ed1, 5825, accf, acadia14projects_63at, 8e08, sigradi2014_345s8, 8c2a, ecaade2015_302n66, 0e33, 2ce9, 600c, ecaade2017_203s, 078a, 73e7, 6581, 8eac, sigradi2015_12.259a28, 9b93, 61a2, e0b1, c430, c342, 3328, ecaade2014_182y45, 3754, 9c79, 7dbf, sigradi2015_10.140l19, e8d9, 51e4, a9f7, 0c73, b965, fc1c, 2134, cb00, 5157, a52f, caadria2016_033z2, d5bf, 8d07, 46fc, 5e80, 89d6, 3e5a, b939, fa78, 29de, ee4a, 6f33, 8200, sigradi2014_015e1, fc37, 64db, c24c, ecaade2015_13t1, 019f, 715c, 26bd, ab9d, c0b6, 2208, ascaad2014_003r1, 1584, 15f8, ecaade2014_018a5, ecaade2015_215g47, 3ad0, 24a9, 30fd, 2e7c, 9d5a, e81b, edcd, 1bf6, c0ba, 043e, 6463, df12, ddda, ijac201513104m3, caadria2017_043f14, 2b80, 9fc8, ecaade2014_151a36, db08, 6fdb, ecaade2016_191h51, 5323, ff91, 5928, a7c2, f7b8, ecaade2016_065b16, 0193, 0cdf, ecaade2016_118u31, f1e6, fc4d, 8ef3, 30e4, 8726, 7901, 2bf4, 3e7a, c2ce, 9494, 7749, 0df2, 86c8, ascaad2016_033x12, 46ec, 89af, 9ecf, ecaade2014_145g33, 8549, acadia16_106w7, b4bb, ecaade2016_132r37, 8fb5, acadia14projects_389aw, 7e4a, 0d0b, 6d17, ijac201513205n8, 58e4, 4923, acadia14_497aa, acadia14projects_101as, ecaade2017_228x, 5b30, 0bd7, acadia14_671o, 8a49, 467b, c8ab, caadria2015_054j6, fb30, eaa9, aad8, 4ca9, 6042, 7287, sigradi2013_91m, 1c64, f105, caadria2016_135x5, 18ac, 8458, 0766, ecaade2014_024e7, ecaade2015_55h10, 9400, caadria2016_549m23, 9f23, aaff, 8ab6, ascaad2014_005z2, b7a4, 0e4f, 06ed, ecaade2015_273j60, dc4d, ecaade2017_071nn, 3150, ecaade2015_227j50, 45da, 4f03, a913, ijac201412301t6, 78da, 7ad7, e655, d0f5, 2bcd, ecaade2017_006u, 9e3a, 747c, ceb9, 9e67, ba2f, a768, 0da4, caadria2015_176l26, e529, 6c6b, c0f5, d723, ecaade2016_230p62, 7d82, ecaade2015_317c69, sigradi2016_815mm, 23fd, 5723, 15e2, ecaade2015_172c37, ecaade2017_008o, 3d0f, 2145, acadia14projects_347as, 843d, 39a5, f3ce, 9574, c3ec, abfc, 88b9, 7ea8, d568, fb9b, 5869, c2b5, 0df4, f55d, 9cc5, 91ec, 9b80, sigradi2014_097n8, 8896, ijac201412408f2, ascaad2016_048f20, sigradi2015_10.377r22, 1288, ijac201614203c9, sigradi2014_282n3, 1b55, 4fd2, 55c3, 5af3, 4bac, a49e, ecaade2014_057s14, 9c62, caadria2016_651a28, 4190, 9cb5, d346, d12c, d879, 4df3, 4eab, 9848, 5735, f867, ecaade2014_177r44, d3a7, b03c, ee5e, 604e, acadia14projects_111n, 0238, ecaade2016_158r43, 5566, 4cb9, ac8a, 0db9, ecaade2015_180h39, aca5, d96a, 4770, b58d, 0eb8, acadia15_95i3, 1fc9, ecaade2014_138m30, d29d, ea49, ecaade2015_171v36, 8b2e, 071d, 879b, c35c, fe64, ecaade2016_132v37, 7617, ccda, d56e, 001f, ea5d, a350, caadria2016_507h21, 12ff, acadia14_301f, e9ec, 86ba, 0e1e, c211, d567, ecaade2014_044w10, ecaade2015_61b12, d5fd, 8431, ed31, 381c, 8dee, cc20, 65f5, ae51, 4249, ecaade2015_138c29, f947, 4225, e52e, caadria2016_229l10, 9a8c, acadia14projects_135x, b862, 5cf5, a0dc, 8e2d, d0f6, 074e, bb04, 5792, ascaad2014_008w4, 26c2, caadria2017_041c13, 2fa9, c5d8, sigradi2015_10.74n18, c5bc, 8a69, sigradi2014_282l3, 0f3a, c9b8, 866e, 4b55, b8d5, fdbd, c601, c5bd, ecaade2016_185h50, 0b42, 5e21, ascaad2014_029a8, 5b47, acadia14_153ax, fe58, 4e65, 806b, 60d1, 4939, fdbb, 537f, 9007, f406, acadia15_333a14, a163, 67d8, 4152, 5a15, fa72, e2f7, 5d3a, 2013, 8673, eb13, 8a48, 1c2a, 8f28, 888d, fdc7, dfc3, c2b9, e9eb, a1d2, 058b, ecaade2015_225h49, fe9d, 4efb, f270, ecaade2015_136t26, 25d0, 9ab9, acadia14projects_479d, 8797, 7239, f635, caadria2015_023c4, sigradi2015_8.334t15, 6d35, 3ae2, 2a36, caadria2017_056n19, 26fe, fa7e, 351b, 80d3, 1855, 35ce, 5300, d17a, 31c1, 7682, acadia14projects_79w, d9ed, caadria2015_070v8, sigradi2013_405, ijac201412305j2, ecaade2015_73k14, ef89, ijac201614306w3, caadria2016_745h32, 8a0b, a755, sigradi2014_197w6, c457, 4fa8, acadia16_352y21, 87f0, c2de, ecaade2017_051m, 73c4, 4513, ecaade2017_198pp, f337, e5f1, 42b2, dab9, 6094, 061b, 9bf7, f63f, baba, 5909, 6791, da1a, ab7f, 33ce, 15ad, 0b51, 2fdb, caadria2015_126y20, e2dc, 73e3, dafb, ecaade2016_241e64, 40bf, ecaade2017_152mm, a34f, 4669, ecaade2014_237f61, 9b60, 3298, ecaade2017_049vv, sigradi2016_815nn, c7ab, sigradi2014_263y9, sigradi2015_8.264t14, 3bb4, 3bb7, e4b9, 4484, 2f90, 11ee, 790a, 28a1, aff9, a713, ecaade2016_067k16, 354f, 1f3b, sigradi2016_490ii, caadria2016_105f5, 242c, ecaade2017_116l, sigradi2014_186w5, sigradi2014_015f1, a82f, 33cd, 2342, 0508, 280f, acadia14_579a, 7e82, 5081, dc3a, ascaad2014_014t7, fd8f, ascaad2016_004n2, ecaade2013r_002x1, 421d, 891e, b885, f33b, 914d, acadia14projects_463av, 60a3, a51f, 1828, 5017, 101e, ijac201614404b3, 704b, 3fe7, ce87, 93f2, 8f56, 6e59, ecaade2017_213yy, sigradi2015_sp_8.326c31, c70d, b8fa, caadria2016_239d11, 2573, 183b, ijac201513206a9, ecaade2013r_009n6, 88bb, 9ae5, acadia15_483m21, 6d2b, e385, 8ebf, ecaade2017_175m, ecaade2016_040z10, ecaade2016_132l37, b136, 27cc, 836a, 397e, da8a, a766, a0a7, ijac201412305t2, c57e, 9881, caadria2017_183n44, b054, 34f9, 45c8, e8e7, f453, 5871, 5d0c, b660, 3b49, f136, 2125, 1e57, 629e, fad0, sigradi2014_132o1, 194b, 7886, acadia16_196f13, 6453, 38fa, a78f, 74d2, f9f7, sigradi2014_042m3, 9246, 0616, 30f9, 35bb, d74e, b21f, e6cb, 4504, ecaade2017_032l, ecaade2014_072f17, e54f, 407d, f807, a687, d69b, 8aba, b6ff, 833c, caadria2015_117u18, 3469, ecaade2014_018p4, daf0, ecaade2014_192d49, b1dd, 3212, 3581, 555a, 9af7, 2774, 3cc7, 8c54, ecaade2016_221x56, ijac201513201z5, 595c, ecaade2014_163a40, 23e2, b6de, sigradi2016_814c, 7b60, c3fb, 6d55, 9f95, d253, 3479, 7e9c, ecaade2014_049x11, a9b2, 81d0, sigradi2015_10.7d18, ecaade2016_225o60, acadia16_260r16, 3f8c, 3ddc, 4a76, sigradi2013_43s, 345a, d49d, c0c4, ecaade2016_140r39, 72cb, 4392, b6dc, 445a, 8793, c518, 8480, caadria2017_047k15, 4817, 8918, bedd, 59b0, ecaade2017_101n, ad97, 1de3, 5428, 1455, bb2f, e3f5, bc57, b1f0, 687a, 3f92, 099a, 6d83, a081, 7776, 71b3, 84dd, f944, 3ffe, 1cc9, 721d, b569, b429, 841d, ecaade2015_250k57, 9787, sigradi2015_8.186k13, acadia14_473an, 68f2, c8b3, 4049, 47a7, ecaade2017_244pp, b712, ab74, 76b3, 0925, 1d6f, 1597, f017, 8240, ed27, 1d8c, 9089, 66ad, 97e8, 8c36, sigradi2013_30i, 8c20, 85f2, 1788, 6625, edf8, 575b, 7cdb, 08a4, 3e41, ecaade2015_314e68, 35b0, 0e09, 9ed0, 4ebf, 84e9, ijac201513302y9, 00f3, ecaade2014_226c59, 0b2c, 8008, e1f3, e769, 4301, 4cd0, 19a9, caadria2017_052y17, ecaade2014_145k33, d721, 8ad6, ecaade2016_ws-dleadj68, 21d8, 2cba, f836, caadria2015_073p10, ijac201513305e12, 8a06, 6683, ea8b, 6982, 59e8, 4087, 6147, 56da, ecaade2014_175r43, sigradi2013_407d, 4c09, 959e, 4819, 9cde, bb6c, c824, 3926, 7eeb, 6b45, f4af, bdb5, ee39, 84bf, 7159, c72a, 2eff, 5777, c4f5, 7c1b, acadia14projects_619at, a65b, 8d75, ecaade2016_224w59, 6eba, 0c5c, 7fdb, 52b7, acadia14projects_339ah, 78e4, b9ca, 146b, ecb4, sigradi2013_390u, db92, 55fd, 715b, c05a, ecaade2017_116j, sigradi2013_100e, 1522, f8fc, a855, a6d3, 5a98, caadria2017_016z6, 4598, 68e5, c5d0, ca9b, acadia14projects_357ax, e241, 6201, efe8, 7276, sigradi2014_239a9, ascaad2014_028s7, 9333, sigradi2013_74d, 6425, 67b2, ecaade2015_35u6, 157e, 1c14, 0ee2, ae8b, ecaade2017_172aa, 66f2, caadria2016_311y13, ijac201412303x7, 27b4, ecaade2015_171r36, 53bd, ecaade2017_255h, fb5d, 033f, ecaade2015_86f17, ecaade2015_83r16, c416, 1d20, 7cb5, 20cf, ecaade2016_077p22, b1b0, 5a73, 3ec9, 96a8, 203b, 9076, acadia15_451m19, 740b, e054, edf1, 68c5, 6111, c593, 1c01, ijac201513201v5, acadia16_12g2, 7311, 6574, ecaade2014_168i42, sigradi2016_732i, d310, ce4a, 06f6, ecaade2017_229kk, 7d2b, f379, 7c13, 6998, acadia14projects_53u, 0499, sigradi2015_8.264u14, sigradi2015_sp_12.402z31, 142b, a0f5, 42a7, 8dfd, 3339, ec24, sigradi2014_266k2, 0e23, aa80, fc97, 612b, ecaade2015_319g70, e92d, 8af3, 5c17, 235f, 3f75, e78e, d17e, 191e, 5f8a, ecaade2016_mrty65, 6067, 5c85, d56b, bb42, sigradi2015_8.339z15, 2930, 5b5d, 0576, ecaade2016_025l7, b17b, eb0b, ascaad2014_026t6, 7a6b, 95de, 336f, af59, 7a5e, sigradi2015_9.141e16, 7546, bf8d, 010d, 57ff, 4583, e0c3, 02ad, d701, ecaade2016_197w51, 8b11, 12d6, ef8f, 770a, eac5, ecaade2017_173oo, 2e8d, 3614, d51a, d5be, 9eb7, ecaade2017_146dd, ecaade2014_023p6, 1ce6, e7a9, ijac201614407w4, 5548, cccd, ecaade2017_302bb, f1f9, sigradi2015_8.289f15, 7346, c190, 4793, a609, ecaade2016_132a38, d186, 9b3e, 70e5, be6f, ecaade2016_025a7, ecaade2014_143m32, d353, 960c, ecaade2015_170s35, sigradi2014_266w1, e379, c2fa, acadia15_343v14, 0143, c3c4, cb19, acadia14projects_365ag, caadria2017_016a7, d46a, 8819, f0ec, 52e3, 9d0a, acadia14_445ad, 768d, 1c40, 2dda, 8e10, 3765, 9df6, d14f, 154a, caadria2015_139g23, a665, 2323, 8f05, 4b2b, 5e8a, 50a3, fe05, ecaade2017_108qq, caadria2017_118y30, acadia14projects_619as, 13c4, caadria2017_096s26, 9dac, ecaade2014_085i20, a3e8, 1959, 5fa0, e866, 5736, 07cc, 3ef2, c750, sigradi2015_11.136k24, ecaade2015_138p28, 0c4d, caadria2017_182v43, 2b69, 7f0c, ccdf, 005c, 869e, 6128, 6388, 454a, a476, 8d81, da33, 9826, c5a7, sigradi2013_222k, ecaade2013r_007d5, caadria2015_190i28, 783d, ecaade2016_046a13, 8a28, acadia14projects_317t, b645, 46b0, 459c, 1240, d90b, sigradi2013_337h, 4ec1, 603e, d087, ecaade2017_288ff, ba6d, f9cd, ecaade2017_122vv, ascaad2016_021f8, sigradi2016_408w, 1a62, 9d38, sigradi2015_8.189z13, acadia16_478o28, caadria2015_012f2, ascaad2016_047u19, 0442, ecaade2017_252l, ecaade2017_277oo, ascaad2014_008p4, d4e0, 60e3, 7b1c, 8e3a, d4a5, 10ed, f930, sigradi2013_271s, 4d2b, 9d89, b048, 52bb, 58db, df70, e427, fb7c, ce98, ecaade2014_237w60, ef9f, aadf, 7aeb, 90ba, 1ed4, ecaade2016_046t12, a216, 82b9, caadria2017_051b17, e1d6, a2bb, e74d, b0c9, b6e6, 9039, 31a8, 7935, ece4, 4e92, 2033, sigradi2016_639gg, ecaade2016_243s64, 9fce, ijac201513105h4, 16c5, ecaade2017_008l, ecaade2014_224s57, caadria2015_049g6, 1824, 2e20, ac60, c9b5, fa59, cf81, ecaade2014_111o25, df7e, 414e, 0824, 9845, d4fb, 0cc6, 10b1, 702f, e652, 3022, 0804, de9b, acadia14_347ak, d102, 673a, d5a1, 369b, d3bd, b9fc, 6025, b728, 6073, sigradi2013_111p, acadia15_195x7, 28d5, acadia14projects_219c, ascaad2014_016e9, e957, 5dd3, 67ea, ecaade2017_175k, fd55, 992f, ecaade2015_83e16, 9d09, 39d6, 5432, caadria2016_611k26, 0ee3, acf5, b7de, 8766, 04ce, caadria2016_507o21, 66c9, d9c2, 1b80, e9d7, cdbe, 2503, c126, ecaade2017_198xx, 00f0, ea63, 1dd9, b153, 0825, ecaade2017_215m, a20a, 9e31, ecaade2017_057g, e665, 8800, c80f, ecaade2017_288kk, 3a55, 1a00, cc2a, 9e52, fe29, 26c7, ecaade2017_265w, 5383, acadia14projects_339ax, 9368, fc35, 49d3, cd6b, fe15, cf04, ef1d, 5921, e3b6, a3ab, aace, 13d2, ijac201614405f4, 82b0, cf0c, acadia14_523as, b2fe, 2ea5, af72, c598, f5ba, ecaade2015_297d65, ecaade2015_229d51, 927d, 78f9, f6ad, 9ea4, ecaade2015_202o44, 975f, 8731, ecaade2017_152vv, sigradi2013_183s, ecaade2015_225k49, 9bd9, 6991, ecaade2017_308bb, 875a, 9775, ecaade2014_023v6, 428f, ecaade2015_87b18, f51b, a729, d72e, f128, sigradi2016_599pp, 1a26, a479, f150, 5234, 027a, d015, a2a3, 5ab3, 943c, acadia14_565ad, f7a2, acadia15_357l15, 44d6, 5c3c, e442, 98eb, caadria2016_073u3, 82a4, 1d6e, ed5d, ecaade2016_042l11, sigradi2013_268j, 0c45, f256, 9baf, 1dac, 4966, fd59, c5a9, ecaade2015_196r42, 4f98, 6530, 6232, caadria2016_033v2, 2523, c5fe, 9210, caadria2015_016h3, 77cc, caadria2015_111h17, c594, 9f49, 6382, 854e, ascaad2016_045h19, 1bb5, 74f1, c84e, a3dc, d45d, ecaade2015_211w46, 2c3e, 4fda, 52dd, ecaade2013r_008h5, 4a52, ecaade2017_291aa, d7b0, ecaade2015_304f67, 86fe, ecaade2017_017p, a1de, 58e2, a9d6, 3579, 50b6, 8f1f, 3089, 5e81, aa82, 0123, d139, 9e62, 2e86, 5048, abe8, a0a3, 5a38, 40e2, 3472, 4798, 8a0c, 9ae2, ascaad2014_017w9, 3ec4, 5574, ecaade2017_301h, 5945, ecaade2014_024w6, ecaade2017_173pp, e7b0, b407, 1516, fff4, 16a8, 39bc, 44e2, caadria2016_579l24, 1776, 47b3, 854f, 0d3c, b4bc, caadria2017_163x40, e5ea, ec3c, f5a8, 0269, 7955, 5a7e, 7446, 870d, sigradi2014_128w9, b2e1, 03be, 2a6e, 4dc6, e6f6, cd21, 2461, ascaad2014_012e6, b28a, 0bd5, 4ef8, a424, 2e57, ee2b, 8c99, 52d0, 6313, 48bb, 3a96, sigradi2014_282s3, 32e6, be72, 1923, d967, e03d, sigradi2014_037w2, deae, 7ec9, d074, 50d4, c36d, 0e16, ecaade2017_046h, 4248, a8e1, ascaad2016_047a20, sigradi2013_195v, ecaade2016_045l12, acadia15_451c20, caadria2016_819r34, f5f5, 88e8, a9c8, 2694, 7994, df4f, e07f, 0318, bb07, c360, d620, sigradi2016_621ee, 5c43, a875, 12d8, sigradi2015_12.19x26, ffe2, 1c17, a186, c0c6, 3db8, 0515, 8e34, 203a, 0883, c5f7, acadia16_106h8, 5d72, ijac201412408a3, 73ed, bf1f, b81e, sigradi2016_815kk, a8ba, cc15, 22de, sigradi2016_537b, ecaade2016_068k17, cbf8, ca13, ecaade2014_120i27, db2d, 8a9f, fb98, 8e0f, 0efe, 409c, a6a5, afe9, bc52, fa1e, c03e, ecaade2017_067q, 6600, 4a28, 68f3, a5da, ecaade2017_083jj, sigradi2014_347l10, 0431, f986, acadia16_214z13, d1bc, 3b66, b1ad, db0e, d427, a79e, c654, 9450, ecaade2017_282o, 12ba, ecaade2015_77y14, ecaade2017_jgol, 763d, caadria2017_023d9, ff7f, ijac201614303n2, d684, d8dc, 5bba, 83c0, d0de, 5539, 05a5, 51e1, ijac201614201l6, acadia14_117b, b483, b41e, 8e69, c3ce, ijac201513104x3, ecaade2014_024u7, 2aaf, 09e3, 693f, e89b, 4361, 6b36, caadria2017_124r33, ae84, e2ed, 5cc2, c059, ecaade2017_240r, 78d4, 2241, sigradi2015_8.186f12, 0db8, 2d2e, ecaade2015_280d61, ijac201513203y6, 379b, sigradi2013_289, 0489, 28ad, 7846, 7647, 1443, ascaad2014_007b4, 7de5, af4e, 8961, 1fcc, acadia14_153at, 5a72, 72a1, 2bbb, b0f1, 2ef0, b5ca, ecaade2016_158s43, bb81, 6364, f8ed, c22d, 2ae5, abe1, b95c, f0a8, a5b2, d262, f1b7, 94bd, ecaade2015_205w44, 3b18, 0c76, 5083, 6ebf, c3f4, b675, bb9a, bc6b, 2dc8, 7c38, 390f, 9b50, c77e, 60c5, ecaade2017_029ii, acadia14_619au, 6c92, 12eb, 08ba, ecaade2014_168u40, 529c, 03c4, ecaade2016_147o40, 72f0, ff19, a891, 6e79, ecaade2014_086a21, 3be5, d0bd, 9a65, 3556, 0357, e2db, 0b22, 1d17, 3646, 14a0, ecaade2015_22b5, f8a1, 951f, caadria2017_189j45, ecaade2015_91d18, c330, a5be, 3756, 9fed, e426, acadia15_451o19, 5c42, acadia16_116x8, 2cbc, 5202, 5d09, 1bf8, 475d, 3084, 8069, 2ca2, acadia15_95j3, 4738, 4429, 004a, ecaade2017_148c, 5bd3, acadia14_671j, 5fd6, 16bb, 97fe, 8f93, 911c, ecaade2017_097bb, caadria2016_445b19, caadria2016_353r15, 2117, d6a0, d58e, sigradi2016_407v, 92ab, acadia15_343d15, 8486, 5a6a, ecaade2015_317p68, ee82, 8d15, 8699, ecaade2017_203ii, d2da, ecaade2016_230o62, 07f8, sigradi2013_189p, b6ab, d991, e013, 8287, acadia14projects_445aa, ecaade2017_109cc, 8657, caadria2015_119f19, 2fc1, efb7, c5a3, 8f52, 9fa6, 0b9e, 3baf, 1f60, d71e, ijac201614405b4, d1a4, 5080, caadria2017_018z7, 52d9, ecaade2015_138t28, 45ed, acadia14projects_117ax, 3e30, sigradi2016_752xx, ecaade2014_156c38, 1e90, 0b30, 8996, 287e, 9921, aa12, c58f, 07e3, b01f, ecaade2016_166h47, 0e7b, 5879, e680, 5de3, acadia14projects_671n, c8dd, 1785, 63a4, 6291, caadria2016_777c33, 0fd4, f332, 8b97, 48f0, ecaade2014_010t1, ecaade2014_225k58, 7900, 6028, eee2, 2678, ecaade2015_319h70, 9809, a54a, 568a, 1697, eaab, ecaade2017_090nn, 6c0d, df9e, e7f9, ecaade2016_147u40, 104c, aec1, e3ae, ascaad2014_004p2, 4395, 514a, fc4a, eb69, 0162, 5302, 5676, 40ce, d87b, afb2, 4c9b, ecaade2015_278p60, ascaad2016_057l22, f779, 6694, 67f1, d461, e306, 0dd8, 63b1, e4e0, 88b1, 836f, 235b, ecaade2017_061h, acadia16_332w19, caadria2017_074g23, 9d8a, 4c57, ba3d, acadia14_453i, 27d1, d7b3, 9294, a223, 3eef, acadia14_43af, 24f1, b8b5, abd1, ecaade2015_207f46, ecaade2014_123f28, 1ef6, b24d, e71c, 98de, f144, a86d, de92, 1685, abae, 0266, eaf1, 9e6b, dad4, d4c9, 4bd3, 68d2, 38a0, ecaade2017_118gg, f737, b151, 50ae, 4389, f5d1, a8cf, e450, 6d37, ijac201614202u7, sigradi2013_303j, 4c02, ijac201614301e1, ad9e, ecaade2013r_005i4, 2463, 2cb3, acadia15_251o10, 62bc, 894e, e1fa, c740, ecaade2017_019ss, 1252, c314, 4662, cc60, bd28, b788, cdb8, e403, 6e44, bd93, ecaade2015_317k69, caadria2017_063d21, ecaade2014_038s9, 2c48, fd7f, a3eb, 9ed5, 0a32, 9c27, af6d, cce5, f23c, 2d3e, 63f1, 31c5, 056c, caadria2017_123o32, 19a5, 4d03, a1e8, ef44, a8ca, ecaade2014_140y31, c1ec, 14f4, ecaade2016_033a9, 22ca, 4b63, acadia15_173s6, 9a2c, sigradi2014_032f2, 8a0e, ffc2, 55ad, fd54, 045d, 7635, f25b, ccd9, ecaade2016_040n10, 11dd, 9a7d, ecaade2015_227s50, 543f, 431e, aac3, df54, e5ae, ascaad2016_045a19, 7e7f, 2382, 7873, 0564, 7e41, 739d, 4927, ecaade2016_162i44, 8285, 3226, 74c7, 6089, 3fc6, ecaade2016_163w45, ed12, 1fd6, 3d9f, d384, 6239, 7766, caadria2017_028f10, ce43, 6426, 860e, d7e9, 4cee, 0bee, ecaade2014_224a58, 83ee, 676f, ecaade2014_155y37, caadria2015_030g4, 31ad, d1f2, 3e13, 0d35, ecaade2017_021e, 06c5, 17f9, bd41, ecaade2017_225c, 8d6e, ecaade2017_140hh, 3fa7, 9642, 03fe, d072, 640a, 9874, b870, df9f, 9d68, 2a3a, 2106, d080, cf97, ecaade2014_057g14, afe2, a208, 6a19, 2862, a4ff, bd8a, be3a, 64a6, 8176, b02c, 0ab8, 0e52, 7b79, 20b6, 9d5b, sigradi2013_95, 1e06, c8b4, 6f56, 364b, sigradi2013_200e, 5238, 11b3, ecaade2013r_009d6, ecaade2014_133z29, sigradi2014_339z7, 4f4a, fce8, 7c8f, ijac201614208d14, ea7f, caadria2017_086j25, 9513, aa5e, ijac201412406s9, 6c2a, 3b03, c54e, f1ea, 7c57, 61be, c850, 606c, 1bd0, acadia14projects_101t, ascaad2014_014s8, 4831, befd, 2391, 6443, ascaad2014_027j7, 7e19, 1fa5, c7c0, ecaade2014_186x46, 1a8c, cfef, acadia16_62k4, c660, caadria2017_086f25, acadia16_72y4, c5cc, 5035, 272c, 4ff4, b1fc, caadria2017_072x22, caadria2017_079x23, 28cf, ecaade2015_138m28, 5973, d7b1, 3c81, caadria2015_122p19, bbb8, 88ad, 4ac0, d610, 26c3, 71a3, ecaade2017_029ee, acadia14projects_565z, 2448, 6361, ecaade2015_304y66, 37f2, 0798, cd7c, 25d2, a271, cfe2, 810b, bfb1, acadia14projects_291i, 60cb, caadria2016_353u15, 3cb9, 4dcd, ecaade2017_225j, sigradi2015_11.142f25, c23b, d943, 269c, caadria2017_182s43, 0726, ascaad2014_005v2, b6b3, ecaade2017_277zz, acadia14projects_365aj, ecaade2017_050e, 067e, f713, 1383, caadria2016_477b20, de41, ecaade2016_047j13, c259, sigradi2013_400z, fc6b, 97c4, 1adb, d827, cdee, ecaade2013r_003s2, 71a6, 3c71, ecaade2016_224o59, 6351, sigradi2013_234, a30f, 54e8, b529, 6e1b, caadria2016_651y27, eac7, ac68, 4c9d, 3662, d5ab, 1f5f, ab2e, a390, b94a, 6ee8, 0fd0, db4f, 710a, 980c, 5af2, ca3d, bf47, 509b, dadf, acadia14_661j, 58f4, 8da9, 7ac8, 1924, 7cdd, df2d, df3a, 7eed, acadia14projects_463g, caadria2017_016l6, ba21, 45f8, 380f, sigradi2015_12.297h28, 66ef, 6ef5, fcaf, ecaade2016_129x35, 18ae, 07b9, 3cb2, 732e, ecaade2015_180n38, ecaade2015_309y67, 9861, 2aa8, 21cf, ecaade2014_014c3, f2a6, acadia15_57h2, 5,9999999999999999e+83, c5c1, f261, 7b94, f7f8, ecaade2017_308cc, abf7, ecaade2015_296p64, 0ba6, 6418, 9c21, sigradi2014_347t10, ecaade2017_006dd, 9f28, bc4d, ecaade2017_089u, 7563, ascaad2016_032u12, ascaad2016_031o12, 6079, 724d, 2eeb, 5781, 44db, a07a, e7e3, 6031, 58b7, a083, 99b1, sigradi2014_178l5, 1446, bb16, ecaade2016_222a58, 15a6, ecaade2015_333e72, 0c06, 5ed7, 52a7, d805, 6c96, 3c88, 5b00, acadia14_365an, 912d, af71, f66d, b820, d499, 8906, 6620, 667e, 6b2a, 0b4d, 2312, 8a82, afd5, ecaade2016_078m23, d172, ecaade2014_038p9, 48c6, ecaade2017_173tt, d8d1, 5a05, 596b, 893f, a3af, 2a2d, f29f, 6915, caadria2015_030d4, 5f48, ecaade2015_158b33, acadia14projects_619ad, fba2, ecaade2017_253w, 9601, f668, 8fe5, 4fb2, ascaad2016_038i14, 8f60, 0eb4, f254, 5739, d84c, ecaade2017_210v, af4c, c4cc, 7c08, acadia16_72b5, 9ee8, 0c90, ba4a, a323, ijac201614407z4, 4785, e903, 964d, b66e, 095f, 8768, 2c51, ec33, 78d1, 1bf2, 3284, ecaade2015_18c3, 633f, 9d51, d471, 9e0b, 999f, 8a0a, a799, fea1, ecaade2013r_001b1, 0e64, acadia14_579i, 85b7, ad7e, bac1, 33d7, ecaade2014_055w13, ecaade2015_230p52, 4463, 471c, 0b6b, acadia14_539c, ac2a, 0dfa, ecaade2015_59x10, 0995, ecaade2016_238o63, ecaade2017_008m, d229, ef5c, ijac201614405o3, 97eb, caadria2015_172x25, 84e4, ecaade2016_018h5, a4c3, 69f0, 2962, sigradi2013_366d, 22ed, a99d, sigradi2013_425t, 048b, aa65, 81f0, 7778, c0b4, ecaade2017_253r, f3cb, acadia14projects_327a, bf7f, e359, 837c, 3cf8, sigradi2014_049n5, de3b, 7298, d4e7, caadria2017_155n39, e319, e5f3, 6a8b, 3a7d, 4812, 3ba9, 264f, ecaade2016_225m60, 0413, 61b3, c649, af06, 791c, 54c8, f557, 12f5, 9f8e, acadia15_407z17, 2cc2, 1f97, 583f, ecaade2017_094c, a39a, fd76, f90e, 06a6, 316f, 8007, e7f4, acadia14projects_463z, acadia14_479r, b270, bfab, 68b7, acadia16_344e21, ec2d, ed6f, 8c08, c2ea, c125, dd8a, 9e34, ijac201513102k2, 797c, acadia14_565j, 1b02, c420, a714, 900f, sigradi2014_345x9, 3526, 71ce, ijac201412408m1, acadia14projects_53s, 1ccb, 6b56, ecaade2017_164ee, 699b, ca33, bda6, 8fee, 3da7, d91d, 65a1, ecaade2014_180b45, ecaade2014_153s36, 07be, 6fd0, caadria2016_425h18, 3c37, 97b3, sigradi2014_151j3, acadia14_375l, ecaade2015_138w28, 9037, caadria2016_517z21, 0854, 57e4, 0a7f, 204c, 9ed8, a2db, f30c, abf1, 57e9, 8971, bf62, f492, ecaade2017_017d, e887, ecaade2017_214v, cede, 3b65, ddfd, 3145, dfb9, ecaade2013r_019j10, 73a2, 50fe, 5144, acadia14projects_63w, 973f, a634, ca88, 7b69, 53b5, 0f8b, f1fd, 7f9b, de48, ecaade2016_129s35, 8606, ecaade2015_269p59, 301c, a673, 4932, ecaade2015_237a54, 28ea, 542e, sigradi2016_360w, e04b, 1061, caadria2015_157t24, 11aa, 8290, 0057, ecaade2015_222f49, dca3, ecaade2014_014i3, ascaad2014_028u7, 1870, 1cf6, 6b49, b465, 3230, ijac201412303z8, caadria2017_163u40, acadia14_145ag, fac7, 2bed, ijac201412301m5, 277c, 9122, ecaade2017_033x, 9511, 6081, dd49, 270a, 5af6, 788f, 6dad, ijac201412204w2, e562, ce7c, sigradi2016_512d, ecaade2017_044vv, c667, 6ea3, ascaad2016_003r1, 4273, c405, 1d0d, 9fe1, 7cc3, fa25, 300f, 640e, 1cdb, 7099, caadria2016_271a12, 17a0, 0c21, caadria2015_142j23, 8b8a, 60b4, e992, 706b, ijac201614405f3, ecaade2014_204z52, 21a3, 5b6a, 1eda, sigradi2015_10.378b23, 0fc0, 00c6, 2ace, 01af, e77e, e25f, 284b, 66fe, 121b, cfd9, 6cc1, ecaade2016_224v59, 5654, 0adc, 1170, c905, ecaade2017_215ffr, d8de, b996, 4236, 5564, e6c4, 2ca5, deaa, 8e09, ecaade2014_052t12, acadia14projects_445ac, d9e7, fafe, 8e8a, 6e90, 8619, ecaade2014_072z17, 1b95, a97c, cd9b, 3bc9, ecaade2017_157nn, 7b37, 52f6, 3810, 10b5, 8bc7, 7a2e, d93e, f769, c361, ecaade2017_029s, 62fc, 6672, 1227, d993, ecaade2015_301p65, b79f, b165, caadria2016_497b21, ascaad2014_025p6, a5ff, d81c, ec9f, 0b72, b661, 8612, sigradi2016_490nn, sigradi2016_595ll, 47b5, 882f, a653, dca6, bfe7, a9d3, 5e89, 6860, 0894, 743b, 42d9, 197c, 0936, d0ee, 6a4e, f1ac, e282, 8acd, 3e4c, ecaade2014_214j54, acadia15_223k9, 7a03, ecaade2017_026kk, acadia14projects_719i, 0337, 580d, daa8, caadria2015_209c32, c891, c481, 53d9, 8c23, f93f, cece, 4b09, adb3, 8830, efab, 31ac, dcc0, 1665, ecaade2014_194c50, ecaade2016_162p44, 10c5, 9398, d930, 6e73, ascaad2014_005y2, e05f, 24dc, 5ac1, 7b91, ecaade2017_003p, 50d7, 474f, 0e55, ad84, 0736, ceeb, c3cb, a64e, 5c2e, 4bb8, 03d1, acadia14_347as, cb77, c326, acadia14projects_655w, acadia16_54w3, 0db1, ef47, 5c4d, 0f64, 644f, a9a1, acadia14_427ao, aad6, 1fb9, 152d, f91f, acadia14projects_347al, c396, db11, 05b0, sigradi2015_3.201s3, 29ef, 2003, 0cb6, a17a, 748a, 23f3, 8f58, 32a0, caadria2017_123l32, 9e65, 1207, 211e, 331f, 03d4, d88e, ijac201513101j1, cab6, ecaade2017_054v, ecaade2015_202r44, 1b98, caadria2017_147w38, e511, f9ae, ecaade2016_095l26, d289, 1794, ecaade2014_240i62, 5e9f, 2c28, f775, caadria2016_767t32, caadria2017_107v28, ecaade2015_193v39, 3cae, 5cd3, d516, de38, 8968, acadia14_219aw, 89b6, 7b45, d8ae, bf70, ecaade2015_201y43, 5f5c, 3684, ecaade2016_111o30, 2b96, 14da, 5efb, 2e4d, 248e, a2ba, 70aa, sigradi2013_387t, 15cb, 2ef5, 1001, 418d, 076d, 5de9, 0b59, 02e9, 0f88, 4edb, dbeb, 0029, ascaad2014_024r5, ef52, 0968, 6d49, a335, a11f, ecaade2016_154t42, 24aa, ecaade2016_tkoy66, e7e6, 91c7, 7c10, acadia15_251i10, ecaade2016_013n3, ijac201614206c11, ecaade2017_061e, 6e14, 4c93, 40cf, sigradi2016_636m, sigradi2014_232v8, 717a, caadria2016_851s36, 1ade, cd8c, be87, 5b87, 57dc, 85dd, ecaade2015_25k5, ba86, 79f5, 3366, 1770, 7389, a19b, 5c44, ecaade2015_152y31, b8b6, c687, 0c8f, 80a1, 7820, 69bb, 946c, e76b, ecaade2015_278m60, ijac201614407c5, eefc, caadria2017_057u19, 881f, b211, sigradi2013_52g, 2e33, 30c0, ffe4, 7dda, ecaade2017_108q, acadia16_174c12, 5d15, daf3, ecaade2015_195o41, 7b0e, 4871, b439, 328c, acadia14projects_247v, d969, 1190, eb28, 254a, ecaade2015_195l41, 779c, sigradi2014_345v9, 2228, 5971, 3fcb, ecaade2016_191a51, f121, ca24, ac0b, d0b3, d3cb, 795b, ecc7, ecaade2014_127p28, 613e, 5d2a, 51c1, 4bbd, d5c1, 9a39, daa1, ecaade2015_314n68, 6f67, da47, ecaade2014_155w37, ecaade2015_231r52, 5dcc, 2257, 0f30, caadria2017_175j43, sigradi2016_484a, 05ed, 328a, ecaade2014_053m13, ecaade2014_186v47, 8f8a, b033, b7c9, 7a16, 9fc6, 0005, 98a7, 88c8, b4da, 4c3a, 40b5, 6b75, ce41, fdc9, caadria2016_703m30, acadia15_57c2, 71f2, 3a13, b620, caadria2015_226v34, acadia14projects_247t, 94d5, 9fff, ecaade2015_113j21, 0dde, cf46, 8a70, ecaade2014_024m7, 49fd, ascaad2014_013z6, bffa, ff43, 1986, ascaad2014_010m5, e48b, 5b21, 7a87, ae29, acadia14_671x, 4d5a, 9d2c, 279f, 9f97, 5f23, 9cac, ded6, dcd9, 9f80, d125, edc0, acadia14projects_189al, 824b, 40d2, ecaade2015_261k58, 3f7a, af6b, ecaade2015_240v54, ecaade2015_269i59, 77f3, 2827, f0a4, acadia15_381p16, 2c68, c6d8, 20e5, 2b18, 477f, 4aa9, d110, 5913, 26a0, 2df5, sigradi2014_048z4, ecaade2016_037v9, caadria2015_156m24, c63a, 8cb3, c29d, 4fc6, sigradi2016_470x, ijac201614402v1, 4b96, 3aec, 404a, bd1a, 35f3, 496b, ca52, 889e, 9b45, 5228, acadia14_177af, 9506, 6055, e027, a5d5, 4a96, ijac201412305u2, 34d8, 544b, acadia14_291d, 48e3, ecaade2017_210u, f391, c768, 48f4, 7e93, 78d2, 3714, 42d7, sigradi2015_11.8p23, 388e, 4cc0, 8b74, e6b6, 50e3, 2f76, caadria2017_124k33, 90cf, 3e18, ascaad2014_036g2, b67b, d7b2, acadia16_332v19, ecaade2015_294m64, 8000, 9918, fb3d, 8722, eb0e, 1b2c, 4e80, 338c, caadria2015_237l35, 8197, ecaade2016_162c44, 64b7, a622, 380b, 5471, ecaade2017_156v, 0a1c, c713, 577a, b2c4, ff7c, 61c6, f69d, ecaade2016_089x24, sigradi2016_360t, 8341, dfc7, b46b, d13e, a5b7, 64da, bfc4, 5a2e, 7afb, 7937, caadria2016_529o22, d67a, 3674, ijac201614105p5, 9279, d371, 89c2, 75e4, bf06, 9fea, fd36, acadia14projects_145af, 87da, e4ad, 9b44, ecaade2015_199d43, 643b, acadia14_479m, sigradi2013_243v, 5ba9, 8ec0, sigradi2013_259i, e102, db02, ijac201412206v4, cf84, 1b88, 69df, 1a47, a63e, e772, bbc3, 4e5a, 068e, 5bda, 37be, b163, sigradi2016_385uu, 4e45, 694b, d524, e888, ecaade2016_068a18, b38a, 4e6e, 28c4, e90d, acadia14projects_145ad, 64f2, a93b, f361, a85c, ecaade2017_072f, sigradi2015_4.219h7, 80bd, d8a2, a104, c8c3, f318, 7464, 3bd5, f156, 0f0c, 5313, ecaade2014_149z34, b884, 1bf0, 7db3, d751, 0a99, ecaade2014_010z1, ce78, fbd7, 1652, 46b6, sigradi2015_10.309u21, acadia15_417b18, ad3e, c11d, 47c9, 5be0, 99ea, 106a, 4cf7, ecaade2017_274bb, 4ff5, f695, 4ced, e84e, eb6e, 9712, 7a69, e166, b4e0, f797, acadia16_184j12, ijac201412408e2, 3f8a, 1c32, 0e60, d514, d8f2, ecaade2014_130z28, 0545, ijac201614104a4, abb2, 238d, 0823, e389, ecaade2014_070t16, sigradi2015_10.267u20, ecaade2015_229j51, 3c29, sigradi2016_592bb, e491, ecaade2016_025i7, f0c8, 6bd1, ecaade2015_73a14, 19d6, 3cba, 91a1, ca6f, ecaade2014_072b18, e185, 0864, 806d, caadria2016_683n29, 6267, acadia14_589g, cbb2, a9b6, ascaad2016_010d5, 005f, 0813, 1564, ecaade2017_101z, ed21, 5e35, 7fce, a2f2, ecaade2016_072e20, 1688, e187, c71f, 473e, 8f86, e831, f846, ac51, 85cb, 3a0f, 1a12, 6681, acd1, 618f, e779, 9f35, f430, ijac201412402t4, 6ae3, 01fe, 7329, ijac201412301x5, 6ba5, ac49, 9a84, c0b8, bd45, 6d04, db77, c91c, 91e1, sigradi2016_448gg, ecaade2017_173mm, 0af9, 13b4, 4cf2, acb0, 9995, 3342, acadia16_214s13, b647, 197f, acadia14_145s, e3ab, 549c, caadria2016_125u5, ijac201412403u5, sigradi2013_267d, 84c3, 54dd, f06b, f69e, da8b, e1a9, a9b9, ascaad2016_047v19, c158, 967b, 626b, f49c, 4d58, 7a60, ef1f, 2604, c5e5, c493, c959, e454, acadia14_357b, c7ee, 6f80, 89e9, a696, 2adc, ecaade2014_201i52, 25c0, ecaade2017_008i, 2d50, 0526, sigradi2015_8.328k15, sigradi2014_345f9, 2fe3, 9e59, caadria2015_157s24, d5d9, ecaade2017_213b, sigradi2013_311i, be7b, c998, d0b0, ascaad2016_003v1, ecaade2017_268ii, 88f1, 2507, ascaad2014_021w3, fcb8, caadria2015_049b6, caadria2017_004t2, 1ec4, ecaade2017_308q, f3cd, 7027, c6e2, 5f34, 451a, b129, f71a, aad1, sigradi2016_407p, 2ca6, c7d3, 826c, 192a, ijac201412204v2, caadria2015_190l28, e6ef, sigradi2015_6.387s9, sigradi2014_186e6, cbf9, 1beb, cf28, b8f9, 896d, c296, 3939, 07d8, 59a3, ecaade2017_051z, c34e, e9cd, c3e2, aab8, 318f, f9b9, 1167, ecaade2014_140i31, 5dc8, dfdb, db1b, eb42, ecaade2016_063p15, 0f52, 4ff1, c1f2, acadia15_451j19, fe07, 6bae, bfa4, deeb, 325a, ecaade2015_196i42, 20c8, 86cc, c95d, af2a, 950a, 6c2d, 8c4e, 19e9, 70a8, e254, c49d, ecaade2014_192y48, da00, acadia14projects_517n, ebaa, 4de6, 645c, c16f, 6846, f923, 0a9c, ecaade2017_109ll, sigradi2016_467o, ba01, 6c9c, 9277, sigradi2013_117o, 2265, 0301, ijac201513302e10, 5d0d, b6bb, 4268, sigradi2015_8.289h15, a231, c212, sigradi2015_9.347o17, ecaade2017_124s, 3953, e9e6, edc9, sigradi2015_6.329v8, 2f4b, 4616, 9a79, 6f4e, b71d, 082e, e5f4, ascaad2014_036y1, ascaad2014_025k6, d525, 9cd9, e3a5, 6144, 20bf, b5fa, cce2, 5cd8, a42d, 1db5, ce1f, 991c, fd49, 8147, 5512, 5a21, ecaade2017_244nn, 15fc, 5c8b, ddc2, b449, 6068, ecaade2017_021r, 530c, f62c, 65e0, caadria2015_145z23, 8f81, 2c2a, 7cfd, acadia14_301a, ijac201513102j2, 2867, e3b8, 1a04, ecaade2014_180s45, ecaade2014_182a46, afc9, 09ae, dda1, 3b32, b9f1, ecaade2015_152c32, 4724, c301, f273, 5ec8, c178, ecaade2017_009y, ijac201614105p4, ijac201614201w5, 758e, 3666, f0c3, 8359, 0c79, 42b3, b600, a232, 9f4b, f4bc, ecaade2013r_017w8, eee4, 70a5, 1ac7, 7288, c8fc, 61b9, ijac201614102o2, bd13, a793, 9260, 21fb, 48a5, sigradi2015_11.136r24, c675, c3c9, 3cc0, a5a4, 1da2, b244, b099, 832c, 279a, 26cf, 3d92, 6fc0, acadia14_709ap, ijac201614309t6, 887c, ecaade2017_302yy, 3b90, 235a, ef38, f0e0, ecaade2014_011d2, ecaade2017_041j, 498b, ecaade2017_023x, 7f00, 6cdf, 86dc, 012e, ee15, ecaade2016_036p9, 5732, ecaade2017_169kk, 2856, ecaade2014_226f59, ecaade2016_167v47, 6bfb, ecaade2015_209u46, ecaade2016_171c49, ecaade2016_228i61, caadria2015_188r27, d85c, 328e, f06e, 4cbf, 8468, 2e58, 59d1, 7bcb, 2a12, 18f6, caadria2015_185k27, ecaade2015_284k61, acfb, acadia14projects_555h, caadria2017_131g35, f586, 443e, ecaade2015_230h52, 7612, d46f, cb50, 6720, 24d9, fa95, 0265, 23d4, 6537, 5a8a, a308, 4e4f, c64a, 7d93, 00c8, 3562, f47e, 2d8d, d94a, ascaad2014_008z4, 7e43, sigradi2016_360s, bf4a, 2893, 60d0, 47c2, 6fdf, ece6, sigradi2015_8.47d11, ecaade2017_213vv, 4d7c, 75d8, 8509, a1d1, 3731, d31b, 8e9f, acadia14_281ab, 1a05, 28f8, e2e5, 8fbc, 9f9c, e070, 1bea, 2e53, sigradi2016_450rr, ecaade2014_194o49, 100d, ascaad2016_007y3, 9350, 9907, ecaade2016_217l55, 7bc6, 39ce, 2919, 9de7, acadia15_343w14, acadia14_33aj, abb6, e9b5, 68a2, c7cb, 78d3, 8954, b55a, caadria2015_126d21, sigradi2016_363ii, ecaade2017_277ss, sigradi2013_100i, 0fe1, caadria2015_048s5, d855, sigradi2016_803x, cd97, f855, eb11, 0984, acadia14projects_135r, a477, 88f2, 3582, ecaade2015_100n19, d3ba, e15f, cc67, 716b, ecaade2017_256q, 1700, bc20, b29f, acadia14_339af, 13cd, b069, 6e5c, 05ab, ecaade2014_151r35, f967, 08f7, 0e94, ecaade2017_072e, a3a9, f182, 8c6b, a1cd, 0869, d141, 9d59, sigradi2015_sp_11.303r31, ebff, 5453, ecaade2016_tkos66, 0394, be41, acadia14projects_145ab, ecaade2015_206z45, 1531, 06fa, 5c68, ecaade2016_132p37, ba9e, cd65, a11d, 834f, caadria2017_163b41, 3886, 1637, 4385, 015e, 1c7f, 010c, b716, 23e3, 4310, f973, 9d0c, ecaade2016_055e14, 31d1, c9d3, ecaade2017_091uu, ijac201614305w2, 8570, b404, 118c, caadria2016_415y17, ijac201412303h8, 3248, 972f, b22b, d853, 21b9, ecaade2016_018y4, ecaade2017_gric, ecaade2016_190u50, e356, b29c, ecaade2014_140x31, a1f1, 76f7, 4341, 125e, 6fd3, 92d2, aef0, sigradi2014_157b4, acadia14_609aj, e874, 78f8, bfd8, f82e, sigradi2013_359k, c7aa, 8d88, 1fe6, f3fc, 46f8, 129b, 8377, e65c, 8d65, 1cd4, 7d1f, 6339, f6e7, 51b7, 70b6, da56, 6e58, f7c6, c767, f415, 83d2, 6552, ecaade2017_029dd, a738, fff1, 08de, ca9d, 99e6, efa7, ecaade2017_052ll, a813, 8ad8, 1fd2, ecaade2016_046y12, sigradi2016_815aa, ecaade2015_59b11, 6d8c, bc08, 9b77, acadia15_333t13, sigradi2015_10.138x18, 3ee0, 9789, ecaade2017_041z, 0bab, 9102, ecaade2015_241d55, ijac201614309r6, 4f40, 5e90, 0aaf, 6fab, af15, c293, cb61, 6dfc, 756d, f3fe, eaa2, 11d1, 817e, 2b41, 4542, 0b1c, 56b0, sigradi2013_234g, 69c9, c883, sigradi2014_313b6, ecaade2016_078f23, acadia14projects_531y, ecaade2016_230y61, 2967, b8b2, 6dbe, 2a8f, a899, 7913, sigradi2013_215z, acadia16_62t4, 3814, a50b, d05c, db6f, 3fc0, 9d16, e349, caadria2015_172i26, 718d, 1563, ijac201614202b8, e1f1, 9954, 5be2, 7762, 8e32, cdfa, f60a, bdc4, d5b0, a7ae, 01e3, 21be, 8e2b, ascaad2016_043g17, 6878, 785d, cec2, 3df6, ea56, 1653, 9db9, 4552, eca6, 5ba5, a8e5, sigradi2016_399d, e339, 2f3b, 51c0, fc3c, ecaade2014_072v17, f1cc, 0058, acadia15_123m4, b8ef, 8e23, sigradi2013_359c, 7980, ecaade2015_180p38, 0ddd, ijac201614205r10, 2fe2, 4f48, d6f8, a7d8, 19fe, sigradi2015_9.141j16, 4338, 1b11, 671b, bacb, acadia14projects_479w, 2bba, sigradi2013_386a, 6e48, f5d4, f26c, ee9c, acadia14_189an, b7df, 067a, sigradi2015_1.320f1, acadia14projects_339av, 0d88, 5460, 9218, 4181, e21f, 8bc4, f142, 049c, ed74, bc90, 10e5, f960, ecaade2014_194z49, 063b, 366f, caadria2017_028b10, sigradi2016_448ee, 577e, 492d, cca2, ecaade2013r_017y8, 5c70, bc23, baa1, 0ee0, ded7, sigradi2015_8.47m11, d27b, ecaade2016_225u60, caadria2017_081y24, sigradi2015_sp_8.6i30, ijac201614102c2, 41e9, 79e0, 2f66, e492, dda2, ecaade2017_124l, ecaade2016_mrtg66, 4e9e, 6808, bd5a, ecaade2013r_003o2, 96e2, 871c, acadia14projects_145u, sigradi2013_286i, 38f9, acadia14_291aj, ecaade2016_015z3, ecaade2014_239j61, 2f0e, d7a2, 682c, e328, 7b35, ijac201614301d1, 4aac, da2a, 9d08, 21d7, fb5b, 4cff, caadria2015_203l29, ecaade2017_019qq, 6efb, 2804, 80cd, 6965, 4a8f, ijac201614208w13, eb72, aa1d, d5a0, 3061, 5407, sigradi2014_084a8, ff27, ijac201412305h2, 05e6, 8dff, 3b8f, 072b, e8cb, f414, sigradi2015_8.41v10, 381e, dd41, caadria2015_004n1, 091f, cc6e, c4f6, 903b, 8f4b, eb0a, caadria2017_008b4, 28b1, ac9f, sigradi2016_383jj, ecaade2017_192d, 45dd, d6cf, d61f, ecaade2017_133n, e736, e664, c040, 27c6, acadia14projects_115ai, f09f, 4808, 6660, dee9, d019, af70, a9cc, ba52, 1990, f0ed, b866, 3bb1, b13a, 3883, 7724, 3f49, sigradi2015_3.65s2, f32e, ecaade2015_129t25, b009, f5a6, sigradi2014_313u5, a1a5, af01, 8084, 4294, b732, ecaade2017_257zz, 2719, 14d1, 0190, 552b, 3d82, 0916, sigradi2015_6.183n8, a064, 0acd, ecaade2015_314j68, b432, acadia14_601ah, 28b0, e147, 5ca2, caadria2017_048t15, e815, e3c3, ijac201412303i9, f15a, 6a67, ascaad2016_002n1, ascaad2014_019j3, 7dea, 45e2, acadia14projects_579m, cdcc, 06cc, a771, 6b65, 61dc, 6827, 0d22, 5646, ascaad2016_005a3, 2fcd, sigradi2016_764f, 2f39, d9ba, ea98, 3ee6, be6b, f2fe, 60f3, 38cb, 41ae, 3824, 26be, 829d, acadia14_463av, 7138, 57a6, 73b7, caadria2015_124t19, ascaad2016_021i8, 8bf5, acadia14projects_389e, sigradi2016_590a, 521f, 7bfe, 4e0e, acadia16_88b6, 6fbc, 4028, sigradi2015_10.74s18, bd88, 0949, sigradi2015_8.264j14, 1a27, 4c3e, a430, db6d, af3f, e2d2, 60b3, 524d, c1ea, ea1f, ascaad2014_037l2, 1ddd, 3af4, caadria2017_158y39, d6e7, 989b, edf6, caadria2016_405m17, ecaade2014_080j19, 67e5, e407, c6fd, b8a4, 8770, ecaade2016_067t16, 1bc2, 0a5c, d9c8, af4d, 87ba, f916, 2a30, 647a, ecaade2017_302mm, 2c89, b89e, a384, 9715, 8187, 639d, 38b8, 2d44, 5480, ecaade2014_016e4, 6987, eb59, acadia16_78n5, c864, cb26, e9f3, d0f3, d446, ecaade2017_302gg, 9806, f509, sigradi2015_12.215m27, ecaade2017_079e, 2380, sigradi2014_201j7, bca0, 6503, d9ce, a9ef, 016b, 5c9e, 0e13, cc47, acadia14projects_33an, 9116, d81e, a55b, 713c, 3cd9, 17b3, acadia16_174g12, caadria2017_021k8, d822, 3f84, 3ee8, 4377, 3146, e0dc, d339, fdd3, de6a, d0b1, 841a, ad57, 112a, caadria2015_208f31, 712d, f6a6, a212, 96f7, a0f7, 159d, f6bc, 410a, ijac201412303k8, 2dd2, 52da, 39c8, 0e53, e0d5, 779d, e24e, 10ef, f87e, c305, ecaade2015_201w43, 3be1, 0733, caadria2017_101l27, 327d, ecaade2017_305h, ecaade2017_183cc, 8efa, d14a, 2d9c, 26a9, 6033, caadria2017_123h32, e6bf, ijac201614207o11, 6bb9, fbc8, f179, 085b, 6740, acadia16_44p3, 0ebd, 92dc, acadia14projects_389a, 2776, ecaade2014_195o50, 3519, daec, c320, sigradi2014_313t5, ad58, 2090, d980, 278e, 4cd4, 00c7, 330b, 3fc3, 1b58, 7bef, a2b5, c9ae, ecaade2017_203mm, 96ce, 6d4a, 6dc9, caadria2016_881x37, 95d5, caadria2016_045g3, bb22, ijac201412303j8, ebe2, acadia15_395c17, 0890, 1e37, 50df, d498, 781a, 6c2c, sigradi2013_421k, 8c45, caadria2016_333r14, 5f71, b658, caadria2017_016j6, 667d, 776f, 5d8d, 4a9f, 47fe, ascaad2014_035u1, ecaade2016_223p58, 908a, 4854, ac7f, caadria2017_183f44, d1dc, e8ba, ecaade2016_063r15, 7b96, ecaade2015_114i22, 78f4, 67cf, sigradi2014_345v8, f6a0, 3ccb, ac3d, acadia14projects_479ay, acadia14_365af, bf50, ijac201412403r6, ecaade2014_011w1, acadia14_135ab, af12, 4183, 038e, ijac201614105b5, sigradi2014_313x5, 70d4, d3b2, f5e3, cbb5, 808f, caadria2016_851o36, acadia14projects_609au, b63f, 8916, 846d, 1d19, sigradi2013_390s, b8a2, 61a6, acadia14projects_627f, a107, caadria2017_132m35, ecaade2015_200n43, 9f42, 249a, caadria2016_187b9, fd1c, 0e72, 4415, 09af, d250, 899a, b4f1, 6029, 4cac, 42dd, 5fcf, 4f8f, b688, fbb5, d008, 1fa2, cf0b, c78e, caadria2016_187t8, 8adf, d218, dc06, 7225, 5b45, 5918, 1555, eca5, cf8b, ecaade2015_333w71, caadria2016_187r8, adc3, sigradi2014_284w3, ascaad2016_041j16, 46a5, e860, 5802, 4767, 0702, 3c84, 99d7, sigradi2014_151i3, 280e, 34b0, f4fa, acadia14projects_79ab, sigradi2015_11.142a25, 4a3e, 96ca, b59d, acadia15_381u16, d8e0, cc0c, f2aa, 91ac, f028, ecaade2017_051t, 50ac, sigradi2014_047l4, aa83, 699e, edd7, c6d1, ascaad2016_003z1, 91ce, c20f, 37ed, sigradi2014_345e9, e206, 0e91, acadia16_270z16, 4fdb, ecaade2017_033y, acadia15_431o18, e1c0, 9b21, f478, caadria2016_095z4, ecaade2016_198u52, da6f, b8af, sigradi2013_194u, ecaade2015_215u47, d643, adb2, d1ae, 1403, ecaade2017_157uu, a532, 9163, a364, ijac201513304a12, bcc3, acadia14projects_167ab, acadia14projects_145ag, 771e, 7f40, ecaade2014_162s39, ecaade2016_223b59, f87c, 12a3, 2535, 5b54, ascaad2016_005c3, b3b5, ecaade2016_140k39, d1ed, 090c, bb45, 9cea, 388c, ecaade2017_170d, b8ae, 51f1, 9df3, ecaade2015_55w9, 5dd6, e517, fa03, ecaade2017_142uu, ecaade2015_336b73, 43d7, 6d1a, ab53, cf88, fae1, be11, 24a3, 7801, acadia14projects_43at, dbf0, 7f04, 9992, sigradi2014_032m2, 23b5, 3aed, 7c90, 925b, ecaade2016_077r22, 6a83, ecaade2015_227t50, ascaad2014_032o9, 4a50, 252a, e0b2, 79e6, ecaade2017_203q, 1cb3, 2412, 0652, b47d, 0ff1, 6198, acadia14_463d, f67c, 8201, eeff, 539c, caadria2015_073j10, bb68, 3d83, cd0c, 008e, sigradi2013_421h, 0555, ecaade2016_105e29, 5bec, 727a, add9, a98e, ecaade2016_089f25, e9f8, 6563, ecaade2017_269yy, 189d, ecaade2017_134s, cd6f, 3467, 9ed1, 69e0, sigradi2015_sp_10.179h31, 4220, f8f2, ecaade2017_098jj, 157f, ff67, 24f3, 9bb6, e425, fe18, sigradi2016_426g, ecaade2016_046b13, 192f, 66d5, dc00, e73f, ecaade2017_052jj, ecaade2016_154y42, 2012, 096a, 4bfe, 5c5c, 7c7b, 9c1b, f57f, 789b, 13fc, ec3e, ac6c, 938a, 2eaf, f7ff, 5e51, e162, ijac201614207g11, 440f, a0b1, 32cf, 39d0, 54e9, ce35, 39d2, 49f8, ijac201614102b3, edc7, 96fc, bf0e, 1b25, ecaade2017_067y, ad3c, 5e11, d3c3, ecaade2017_027xx, 734e, a16d, 719d, dc9c, f26a, ecaade2013r_014d8, f4a5, ec38, fede, 90c5, 2d73, 3898, 7bc5, ecaade2015_202p44, f5f8, b44b, 610f, b796, e9b0, a1ae, 960a, 660f, sigradi2015_3.111f3, ijac201614208k13, 798a, sigradi2016_385pp, ecaade2015_293z63, 95db, 4782, e3b1, caadria2017_118l31, 383d, ddc5, caadria2017_028g10, dc25, 825e, ad23, sigradi2016_550k, 5679, 2da4, 923c, 1e38, ascaad2016_011k5, 3960, fea2, 58de, 2676, 5a18, 19ea, 5099, e93d, 2fa2, 156e, ecaade2015_314h68, e398, a45e, e7ce, ecaade2016_033h9, 0fda, ecc4, 7297, ff32, 1303, 5f72, 6748, 90ad, 561c, fb96, 0a3c, 4902, 5674, 8fc1, 998a, bcfd, 0a0b, fc89, 8aab, c4e4, e3b2, caadria2015_130i22, 3135, 5932, b275, ecaade2014_112d26, b1f9, c4d1, c7f2, 1e5f, 7beb, b061, sigradi2013_222l, f245, caadria2015_092g15, ef33, 65c5, 7e0a, 970e, c56c, eaa5, a84e, 59f7, 801a, c269, b6b2, c877, c1fa, b159, e424, 7101, e195, caadria2016_871s37, 92cd, 71a4, 4945, fe81, caadria2017_163g40, 7d16, d779, 2de5, 6986, cc49, ed79, 41f0, 63d8, ascaad2016_021b8, 645b, 007d, 59dc, d368, 33e4, 4952, caadria2016_611n26, caadria2016_301k13, ecaade2017_117o, 5648, 02b0, sigradi2016_592w, 161d, 8563, fa2c, ijac201412306x2, 4639, 9d36, 62f3, ecaade2017_033z, d812, c838, 90cd, 1265, 9a44, 9808, e32a, c94b, 2e8f, b230, 7dff, ecaade2014_159k39, 89ce, 6427, 7c4f, 3c48, sigradi2015_3.268b5, 49ea, ascaad2014_026y6, b606, 28c2, ead9, 6746, 415c, e7bc, caadria2015_124e20, acadia16_402r24, 3463, be40, a0e8, 987c, fc58, sigradi2014_045b4, c7b1, acadia15_284r11, ecaade2014_195v50, sigradi2014_347j10, ecaade2016_123k34, 96f1, aef9, ecaade2015_170u35, ecaade2016_130s36, 44df, 5b63, 4380, ijac201513303d11, e945, 2dac, 8d82, 101b, 94a9, 4088, 5449, 27dd, ascaad2014_010s5, ecbd, acadia15_323f13, 10bc, 5ba6, 1b00, 9edf, 3a59, 856d, caadria2016_229o10, f328, ecaade2015_287g63, fcf1, caadria2017_005o3, acadia16_344y20, a684, 328d, 1d50, c9e6, acadia16_450k26, 53ed, d3df, 725f, f0b6, 4045, 141d, a30e, 60f7, 91f0, c813, 6686, 1118, ecaade2016_243b65, ec71, ecaade2013r_009v5, 97ce, 71e7, sigradi2015_6.183i8, c969, 9245, a46f, 9a82, 9d72, a1cf, f8bb, 2d57, b702, 9bf6, 72a4, 7267, sigradi2015_2.213t1, fcad, 64e9, acadia16_344p20, 2e3a, 0e75, 62d0, ecaade2017_192e, b173, sigradi2015_8.163d12, acadia14_339ak, ecaade2014_168b42, acadia14projects_281ae, acadia14_655y, caadria2016_631j27, caadria2017_115k30, 003c, ed24, a6f4, ijac201614405a4, sigradi2013_32n, d4d3, ecaade2014_031s8, 4d38, 1370, 22ad, d710, 8703, ecaade2016_002h1, 6ad6, 672f, d8ed, 4f10, ecaade2015_235n53, 2ba2, 08ef, 72b6, ecaade2017_133c, 9ac0, cc17, 1192, df1c, 0795, 5abd, acadia14projects_291ay, a979, caadria2017_081v24, 7fda, d98e, 2b5e, d2b4, d739, ijac201513103s2, ecaade2017_203cc, ecaade2014_121x27, c47b, ecaade2014_015x3, ijac201614303f2, ecaade2015_230c52, 92da, 2034, ascaad2014_015a9, 93c2, sigradi2015_12.107h27, 1f17, 7ac4, 3236, ecaade2017_129hh, 47c4, 4cca, 0c11, ijac201412408b3, caadria2015_213c33, bbb1, a3f5, b50f, ae09, a412, ecaade2017_048aa, ecaade2017_164s, 190b, sigradi2014_151n3, 894f, ecaade2017_083yy, a6fa, ecaade2014_237a61, sigradi2015_10.220e20, 75f7, ae06, 7ab6, e0ca, 7c9f, caadria2016_405e17, d726, 874a, ecaade2014_088h21, ijac201412304o1, 53fe, ascaad2016_022b9, 6a05, 5890, 4686, 2841, 203e, 21d5, 0c40, 2b15, ecaade2017_041l, 6a5d, cc99, 3ebf, c280, 891d, sigradi2016_815v, ed9f, ecaade2015_202s44, b25e, 7f82, ecaade2017_220vv, a056, sigradi2015_8.186z12, 1a03, 87e3, d365, 7b02, 502f, 0bbc, 1995, sigradi2016_636o, 375f, 9de3, 0b79, sigradi2016_448q, a741, 03c9, cfca, ecaade2015_195r41, caadria2016_809e34, 40cc, ea05, e7e0, 83d8, ijac201614101d1, a8f0, acadia16_318k19, 7cd2, 566e, 3f02, 5e2d, b21c, 627e, ecaade2014_202s52, ijac201614103s3, acadia15_343c15, caadria2015_233f35, ecaade2015_172b37, a404, ecaade2016_158m43, 1305, f397, dc6e, 8a80, a34d, e026, 77b4, 3509, d41c, 454c, 04f0, caadria2015_114t18, 4ca5, 48ae, 0c64, fcf3, 78ca, ascaad2014_029w7, ef57, 6738, acadia15_483a21, 92ca, b8ee, b7a9, 136a, 3f76, 2fa0, ijac201614101k1, f755, 2eae, caadria2017_086g25, ascaad2016_029z11, 7d5a, dc45, bda9, e832, c432, 58b2, c127, ijac201513203w6, e73c, sigradi2016_695t, cdd2, ecaade2014_224s56, 3729, ba55, ijac201513102g2, ecaade2017_268aa, daf8, acadia14_473au, 5826, ijac201412305a2, 94f9, 5ecb, ecaade2015_164s34, acadia14_453f, a611, ae44, 10dc, ijac201513202k6, 5e73, a38d, f3ee, 86f8, d6a8, 90ce, cbc5, 7b43, ijac201614203d9, ascaad2016_050b21, 17f5, ecaade2017_054ff, acadia14_23v, 78a5, d593, f677, ecaade2015_248u56, ecaade2017_037bb, 6ae7, 586c, 3d90, 33f5, 4da8, c3d4, acadia16_124b9, ecaade2017_203z, 30b5, e2ba, 891a, sigradi2013_414v, f6f1, 342a, bff6, caadria2016_683j29, sigradi2016_592x, b3b9, 9e27, ff2b, sigradi2013_280, a865, 4b8e, 6f6d, 5177, d553, sigradi2016_515k, sigradi2013_117k, e812, ijac201412403j7, 4333, 57a4, 41fe, 63a3, 1a1b, cd89, dec4, 4920, b1c3, 3017, ecaade2015_61r12, 5a1f, b4d9, caadria2016_157s6, d0a0, 6149, caadria2016_589a25, 685a, ecaade2017_172o, cbd3, 8b45, e963, ijac201412402w4, 95ab, 1c88, 8c13, 6bed, 46bf, 721c, 2aba, caadria2017_104b28, caadria2017_046r14, ecaade2015_92z18, 3bc5, ascaad2016_045c19, fd9e, 549f, 6d89, acadia14projects_291ap, dd85, caadria2015_033d5, de9c, 153c, 6c77, 1031, 5f5a, 36b5, sigradi2013_52e, d405, 5ea5, ecaade2015_139x29, caadria2015_130z21, ea9a, 6917, d076, ecaade2016_136j38, e9cb, ecaade2017_203ee, 9a1e, e04e, d1aa, ef78, 7c6d, 9046, d906, sigradi2014_249m9, caadria2015_108u16, e958, acadia16_450p26, 0ebb, 047a, bb1a, caadria2016_301p13, 97a5, ccf9, 8d9b, 69d8, ecaade2017_019pp, 970d, 5b23, 0da1, 8109, 0069, ecaade2015_334n72, 6476, ecaade2014_240c62, c957, 2035, 8e30, 8c47, 3ce0, 9835, ecaade2017_061d, caadria2016_579j24, acadia14_463c, 99a3, 61ec, f39b, 36bb, ba74, fa5c, 5c21, ecaade2017_210s, e6e8, ecaade2015_25f5, 132d, 91e2, sigradi2015_4.219s6, 2e5c, e9dd, ecaade2017_042bb, ascaad2016_014m6, ascaad2016_054o21, d7b6, caadria2017_023h9, a3f7, 2786, 98c8, ecaade2017_019a, e702, ecaade2017_214s, 7dbe, 2c0f, caadria2015_208i31, bcee, b84e, 9f36, 41d5, bdb9, a60f, a371, d017, 755f, ecaade2016_163r45, sigradi2016_446j, d672, aea2, 319a, b66f, ecaade2017_097dd, ee83, e74c, ebd5, 1b9b, ae6c, caadria2017_118w30, a0e5, acadia15_451f19, 2909, ecaade2017_073o, f849, sigradi2013_387a, 1bd3, 9773, 5d5f, 3720, 0016, ccf2, sigradi2016_710bb, c831, acadia14_719b, 527c, 120f, 8ee4, 2d6e, def1, 9337, f7c5, e8db, f6f2, 2088, ae08, af1f, 3dd8, 3ca5, sigradi2013_100b, 5a2c, caadria2016_135b6, acadia14projects_479m, 59b3, 469f, 5857, ab94, 333c, 67b6, ec09, da31, ecaade2017_144z, acadia16_12s1, e167, 65f9, ijac201614406h4, d842, acadia14_473ap, b7e3, fd74, 2f81, 9ea7, 3a1d, 88d8, ijac201412403m6, 550a, e854, 86b4, dea9, 37a5, 3d15, ecaade2017_302dd, 25fa, f652, 1439, 561b, a756, 7c9d, 2e87, acadia14_691as, acadia14_167ac, 7d7c, ecaade2017_122qq, ecaade2016_043y11, caadria2016_861h37, 3623, 17c5, 2c60, 53c6, ecaade2016_046x12, f27a, acadia16_470n27, ijac201412404z7, 5ad9, a310, acadia14projects_63au, 5b17, 3f66, 9b08, e2a4, 2c98, ecaade2014_100j23, ascaad2014_012l6, ecaade2015_229n51, cde7, d82d, caadria2017_145p38, 0819, 3813, 909d, 0582, 3609, 8010, 282a, 12e9, 6d45, ecaade2013r_004y3, 0b49, acadia14_601af, 79bd, f427, caadria2017_057b20, 54c1, 3abf, 66c6, 77f1, affb, 2fac, 9243, cfc3, 0c96, e1f2, sigradi2014_305l5, 400f, ecaade2015_79m15, 43d0, ecaade2017_117aa, 953c, b64b, a22d, bfcf, 651d, 42d1, 9f3e, caadria2017_168a42, aa4f, 578c, ecaade2015_229l51, dc9a, a962, 772e, 2fcb, 29d2, 6534, a146, 5a1c, caadria2017_051a17, a802, sigradi2016_710gg, 2b51, caadria2015_084d13, b7bc, ecaade2015_230d52, ijac201412303h9, b669, 1eea, 5eae, 737e, 26c5, e795, e0d4, ecaade2017_142zz, ecaade2013r_019h10, 7068, 8b17, ecaade2016_136n38, 5de6, 8ea8, c160, 92b8, 831f, acadia14_609ao, f6ed, f82f, afe6, c854, 09f3, b0f4, f5e2, d1e4, ijac201614404z2, 8ef6, 40dc, 373a, 8c57, 6691, afc4, f158, 1ece, 1fb5, 5aaf, a367, ecaade2016_028l8, 22f5, 3b64, 4131, 36b8, 7734, 43db, 9262, 16d6, d2a3, 545c, 1d07, 8b39, 94a8, ecaade2016_152r41, 45ca, 79b6, ecaade2016_210c54, 0348, cc05, 80c7, 74e8, 8427, ecaade2017_144t, d9a7, 8de6, 6894, a8b7, 19d4, 7736, 7d4e, f893, ijac201513302l10, acadia16_206j13, 1592, caadria2015_209x31, b9c9, 85db, ecaade2016_063l15, af7c, acadia15_203l8, sigradi2015_13.316v28, sigradi2015_11.165k25, caadria2017_145w37, 165d, 8b02, ea09, ac31, 87d3, ecaade2015_72u13, 239a, ecaade2013r_009k6, 802c, 82d0, ascaad2014_036e2, ecaade2017_305f, a8a0, 9db5, 218a, acadia14_339x, 7d37, 60e1, b6e0, 80f7, 2ef2, 80af, ijac201614305f3, 776b, d9c4, 38e3, 4b74, c98f, 7847, ecaade2014_122y27, caadria2017_123f32, 97d9, sigradi2016_367xx, 27e8, b5be, c048, 5687, eaca, b82c, caadria2015_208r30, ecaade2017_234o, 59e3, affe, af28, 1f34, 3a52, 5068, b141, ca01, 429f, 84ff, 27f4, 26ff, e6e4, ecaade2017_083ll, sigradi2013_303u, ae4e, ecaade2014_220b56, ijac201412306v2, e6ba, 87a7, caadria2015_060r6, b3ee, 9e80, sigradi2013_303n, ascaad2014_035r1, d744, 39d3, ecaade2017_052ff, 35d4, ecaade2013r_009a6, ecaade2017_256dd, 4717, ijac201614101a1, 6614, 7e69, 762b, a617, ecaade2016_223w58, 3e4e, f30f, 97ec, 8aa2, acadia14projects_347av, 7c02, dd63, 850c, ecaade2015_28y5, ecaade2017_264g, efc4, ffdc, c51d, 7388, a991, b096, 625c, ijac201412404h8, ijac201412204j3, 4954, c0a1, 233d, 76dc, 367c, ecaade2017_129gg, b7d2, d1ff, dbb5, 67d3, 35fa, 667b, 8f03, 4d93, 03a6, ecaade2015_155z32, acadia14_125t, 5995, 1ae8, 0d40, e62c, c8e7, 907b, 7c78, 55c4, sigradi2015_10.307i21, ecaade2017_101m, 7a05, 6119, 73e1, sigradi2014_217f8, caadria2017_041a13, ecaade2015_297a65, 4b43, 2eea, 2336, sigradi2014_074m6, 60ba, 94a7, ecaade2014_186p47, ecaade2016_108p29, cacb, 545a, 2715, fe0a, 4165, f48d, c450, 6189, ijac201614104h4, 777a, 8103, 7e6b, caadria2016_601i25, 99a6, 2087, ad8a, 2388, 499c, af87, sigradi2015_7.146w9, 6d11, 8720, ijac201614307n4, 50a7, sigradi2015_8.41r10, 3761, 28b9, 8d4c, ecaade2015_271c60, ff90, caadria2015_210i32, 4387, 226e, f02a, ce3a, 41df, 721a, 8af8, 7408, caadria2015_064s7, 91c4, sigradi2016_515g, 1fd3, 7e24, f5aa, 6e05, caadria2015_119e19, caadria2017_127k34, ecaade2017_017y, 4957, acadia15_451w19, dd34, 2276, 18a6, acadia14_579d, 0fd6, 8170, 7cca, sigradi2014_192p6, 5eb9, adce, bde4, acadia14_153c, dccc, 2852, 2922, 912a, d023, ecaade2016_038g10, 6b7f, b962, 1961, ca11, d375, ijac201614207f11, 3ab8, 9232, 4005, ecaade2015_206r45, 24da, 461b, acadia14_453e, ecaade2017_029ff, ecaade2017_079h, c666, c4e2, 6deb, bd0e, e1a4, 0ebc, c200, b4fa, dee8, c9f0, ecaade2016_163c46, 210b, ef2c, ddef, 343b, df98, 4366, 9428, 5f37, 3034, caadria2017_079c24, caadria2015_087b14, 7226, ff30, e051, caadria2015_078f11, 3166, bf51, 4209, ecaade2017_057x, ff07, sigradi2014_074c6, sigradi2015_6.387m9, 345c, bbd3, 2496, 60fd, eb4d, 955c, 432b, 0b15, 9c8a, 2f9e, caadria2017_004v2, ijac201412403m5, 6283, 553e, 76b9, 976d, 6a10, 1074, e023, 74ee, e8e5, 7ed0, caadria2017_056u18, caadria2017_037a12, d1de, 8e64, 3aa5, 2173, 1720, c3aa, 6bdc, ijac201513103y2, 0106, 5adf, 3eda, 4863, d429, sigradi2014_037z2, c5d3, 3cb4, f8b1, c798, 5faf, 7e75, a8a1, 15e1, 30e1, 9015, 7a97, 7abd, f03e, 9366, ecaade2016_068h18, ecaade2014_014y2, f170, 8924, b410, ef0d, acadia14projects_627a, 9501, 614a, sigradi2013_313n, 7f7b, caadria2017_118b31, sigradi2015_3.111w2, 9ded, 8051, 599a, ecaade2015_169w34, b72e, a359, 2cf8, 50ad, efe1, ecaade2017_042cc, dded, 12d7, e7cf, 1f1a, f749, sigradi2015_4.219e7, sigradi2016_817f, 63c9, ecaade2015_138r28, aab6, fd88, fa57, b0bd, ade5, ecaade2015_59t11, sigradi2016_558p, 6212, 96fb, acadia14projects_357av, 9199, 4d1a, 4e3c, 5482, caadria2015_081p12, 6a4f, 43ad, ecaade2014_089n21, 9630, 06e0, 80ff, 1b4f, ecaade2017_023y, 9237, a411, sigradi2013_117m, 1e9d, 2bf3, 7c37, caadria2017_136p36, 2da5, d7c1, ecaade2017_087s, adb1, ecaade2017_098pp, 1b60, 9b0f, ecaade2017_059nn, a64f, 0f42, sigradi2015_sp_2.112d29, 7780, f917, ijac201614208y12, db51, 3636, 05af, 2e16, 8c7f, 93cf, 2b5b, d594, e8b6, 33fa, 60ec, 0b62, sigradi2016_601tt, 0a7e, ba46, 625b, 0910, ecaade2017_213uu, 6f69, 8ca2, a0ef, c970, acadia15_451z19, dcf4, c989, f766, 35b5, ed92, cb4b, caadria2016_167k7, ascaad2016_035o13, sigradi2014_049l5, 7500, 0784, caadria2015_210f32, sigradi2016_524dd, a730, ef91, acadia16_270x16, 0b74, ecaade2017_274u, 3d17, 8c68, 1808, ecaade2017_098kk, sigradi2013_183c, ecaade2017_134t, 4c33, ba1b, 8f2f, sigradi2014_305m5, caadria2017_145z37, ecaade2015_180a39, ecaade2016_158i43, b090, 1ff9, b2af, 79ec, 347e, 1631, febe, a2e8, ecaade2016_023l6, 3d3f, c75a, 421c, 9348, ce32, ecaade2015_205a45, caadria2015_069s8, 7737, c007, 9308, adec, 9f17, a89b, d0d0, 7aba, 6bd4, 597a, a15a, 4652, 1f0d, sigradi2013_100g, ecaade2014_145i33, e951, ecaade2016_185d50, c75d, ascaad2016_045z18, a52d, 66f0, a6d5, sigradi2015_10.377s22, 38e2, 599e, 4c3d, acadia14projects_117f, 1c3f, 4e2f, 8105, 76b6, 1326, c683, 0d7c, 0e1c, ijac201614408g5, cf02, e429, 7e04, 882d, ecaade2014_113r26, 09c9, 588a, 9710, 6399, 1018, ecaade2015_73w13, 2a60, 36cc, e5ec, 8336, 141e, ecaade2014_065f15, c075, e2dd, 0e81, 2421, 141b, acadia16_280j17, e5a0, acadia15_47a1, sigradi2016_467r, 4869, d970, 374e, c65b, 58f7, c8f5, 4768, ecaade2016_078d23, 8c1a, 83ad, acadia14projects_573aj, adff, 0818, fdb6, ecaade2014_111d25, ecaade2017_169ii, 76bc, 1a80, 5357, cfcd, e265, 72a5, fb01, 42e6, 33f6, 9e5e, 1d49, 5cbd, a71d, ec03, 75a7, a83e, caadria2015_213h33, 1c39, ecaade2015_48m8, e984, 28a7, db35, cd8a, c8e2, ca42, 7ae2, ijac201614402n1, 9c8b, 414c, f840, 5dfb, 12e3, e09d, f60f, e2b3, dcaa, c735, 3206, 7981, fc57, a9c6, 686e, 3b2a, e749, b92d, 5c8e, caadria2015_203i29, 6f65, 622d, caadria2016_797w33, 1b17, 86ed, a00a, acadia14_601x, ecaade2017_301i, ecaade2014_144c33, 453f, 4b45, 7cef, 4e4e, 8a6b, 36be, dc39, e9ee, 17fc, eaa7, 01c6, sigradi2016_601vv, f3c5, 9614, 3c6a, 4004, a472, c9d7, sigradi2014_041f3, feb1, 816c, d3f1, 73c5, 2280, 600f, 3a75, sigradi2016_635k, 5fe8, 2a06, 8885, ecaade2016_225b61, ascaad2016_046l19, ee36, 9b29, ab93, fed9, acadia16_244z15, ecaade2014_214u54, 38cc, cc58, e3e7, b500, 8878, b10c, caadria2016_281g12, cc74, 5927, 6171, 4457, ecaade2016_213r54, ecaade2015_200k43, 4a72, ijac201412205r4, caadria2015_190n28, 32f8, ecaade2015_35b7, 391e, ijac201614207e12, 1c19, aca6, 0662, d3c9, 73aa, sigradi2014_049i5, 36ab, edd1, 5bc3, 4443, 7293, b883, 0f8e, 26f9, 644c, caadria2017_003r1, d7a1, b59c, 2d2f, caadria2017_058l20, 0b38, cea7, 45aa, ecaade2015_138x26, ecaade2014_149g35, ecaade2016_216e55, acadia16_78v5, ecaade2014_237i61, 6fc9, c0dc, caadria2017_185v44, e4b2, 799f, f1bc, f1ce, sigradi2013_215c, 9442, 08e5, e4e3, 2939, 7f31, 61da, 0964, ecaade2015_64y12, d32c, 71c1, 45ab, f82d, bacf, 5397, b3e3, 5199, ecaade2015_302k66, ecaade2015_155j32, f972, e059, 997e, 447c, 3721, ecaade2015_38s7, 42ad, d6ce, 8bcb, d60c, 0853, 90b9, c1ee, 6776, bafa, 8789, daab, 4153, caadria2015_114i18, sigradi2015_12.215s27, 3f65, ascaad2016_007l3, caadria2016_861d37, 4680, ecaade2013r_015t8, acadia15_431v18, 84c0, 193e, fbeb, 31f5, ecaade2016_071g19, 3b4e, acadia14_531l, be09, ijac201412405v8, d520, 519a, 1390, 01e1, beb0, ecaade2017_309mm, acadia16_478s27, 1160, ecaade2016_166d47, bbd9, 285e, caadria2016_405j17, ascaad2014_019l3, sigradi2015_10.267t20, 9acd, e668, 5497, cf0a, 1e2f, 2e99, ecaade2014_095t22, d7fc, 18ef, ecaade2017_306l, 1ccc, ecaade2017_006ff, dee4, 2f3f, ecaade2016_120d33, 67a7, 0630, caadria2015_208n31, 7451, 72f5, 876a, df31, sigradi2016_490ff, ecaade2017_302q, d0ff, d3eb, d047, d394, ascaad2016_017c7, 7678, acadia14_627ao, acadia15_483f21, ecaade2015_285f62, ad9a, 0469, ecaade2014_182d46, acadia14projects_375h, ecaade2015_92u18, 6df4, 513a, 8818, 8a8d, c8c1, 4d64, e0fd, 5399, 5aff, 40ae, e4d1, ecaade2014_088f21, b2ed, acadia14projects_167t, f3ad, efb6, 44b4, 771c, ijac201412408a2, 03ae, c0ec, 37e7, 2a80, 8fc8, acadia16_308w18, a407, 880b, acadia14_101o, d2be, f3dc, 1b86, caadria2017_080l24, c471, 14b0, acadia14_53m, a0cd, 9e3c, 5a1a, ecaade2014_167o40, 6aa8, ecaade2015_83f16, ac92, acadia16_280l17, d150, bdf3, 3e66, 68ee, ecaade2014_169s42, 2fa4, df4d, 8cff, sigradi2013_390, e24c, 2fde, c11e, 3a02, 34ec, 7803, ijac201614405y3, 5d04, 7906, 9faf, caeb, 0c7b, 3080, f7ed, ecaade2016_104t28, 7ea2, 478d, 1df8, ef0f, dd9b, c5d7, f109, 62b7, 2798, 8e2a, 307e, 4cd7, b803, 0430, b47f, b5e8, 43bd, sigradi2014_134b2, 7413, ijac201513303x10, 3583, e9d0, ecaade2017_215d, c87a, ecaade2017_007ww, 05de, 38df, 4bf5, 5e3e, ecaade2014_109o24, 41fc, 42b1, dd84, da4a, 44bb, 1672, a130, ecaade2017_073p, 51f2, a1ea, b681, 60c6, caadria2015_220c34, 2ff9, 3195, 4786, caadria2017_017l7, 5f3c, 2680, cd43, ijac201412305f2, d49c, fa5f, 334f, 4a10, c9c9, ecaade2014_029f8, 271f, fd6a, ecaade2015_227m50, sigradi2016_642jj, f98b, ca57, ecaade2014_218u55, 03ad, 8b77, ecaade2014_153f37, b294, 3683, ijac201614102w2, e708, d638, ecaade2016_217a56, a6b1, 17c9, c1e2, 3a28, ecaade2017_101cc, ascaad2014_027k7, 1b5c, 82c4, be04, 2683, ecaade2014_121r27, e01d, b316, ecaade2014_030o8, acadia16_98n7, 0f98, 613a, ecaade2014_149f35, 0d29, 7534, 716a, d6eb, 52d5, 2e93, a0a2, sigradi2016_484f, b82b, 505b, ascaad2016_028t11, sigradi2014_080l7, 90f7, ecaade2016_098d27, ijac201614207o12, caadria2015_081o12, c513, ba37, 8cc9, 24dd, 5b03, b39d, e440, 5040, 9824, de0d, a8f3, eeb4, ecab, ecaade2015_196b42, acadia14_63aa, 7742, caadria2017_190p45, 6af8, e9e1, 147a, d28a, 6d15, 0c54, caadria2015_043f5, 5e86, 958a, ascaad2016_023c10, 1c2c, 8eec, 3ae4, a662, d01e, 9d1b, 988a, 12c9, sigradi2015_10.307o21, a8ea, 8a21, ascaad2014_012g6, c78b, caab, 691e, ecaade2014_176c44, a023, acadia14_75d, ecaade2017_256u, c4f9, b97b, acadia14projects_445ad, 8c0b, caadria2015_109w16, 5d08, 72cf, f04c, aae0, acadia14_43ae, 8e66, d0fa, acadia16_344a21, a803, 3013, 7d67, 4e76, 0d72, 56a4, 28b2, sigradi2013_311k, f14a, 35e4, sigradi2013_117v, ecaade2016_151c41, 62e8, 2981, 00f4, ijac201412408j1, 4f80, 42af, 59b7, ecaade2017_129ll, 65ae, 6c54, 33e3, ecaade2014_096v22, 482b, 2714, 4994, 71cd, sigradi2013_54m, 3b1a, f3a0, c3a1, e96a, 0677, dd5f, 7971, 2ca1, acadia14_247z, 365d, 41ff, 3f41, 374d, acadia15_274l11, 041c, sigradi2013_95s, 77e7, 241f, fd09, aa71, 662b, c4cf, ecaade2016_mrtb66, c551, 0e10, e4c3, 2d00, 801e, acadia14_101ab, ebe9, 3d74, caadria2015_208c31, 74c8, f2d9, ff94, ecaade2016_119p32, caadria2016_663l28, 3488, 714e, 7686, d854, 7390, 3acd, c897, d86c, a95f, a2f8, ijac201412401x3, 766e, 48b3, ecaade2015_229m51, sigradi2013_248b, acadia14_347ag, ecaade2016_217y55, acadia14projects_647ay, 7e87, acadia14_153f, ecaade2014_021u5, 80e0, 6abf, cb85, ecaade2015_113u21, 6438, 87fb, d58d, 1629, ascaad2016_038u14, 2cf2, 2263, 4cf0, 9c1a, debf, ijac201513202h6, caadria2017_107t28, 17ed, e58e, ijac201614303p2, 3796, ijac201412403b6, ecaade2017_066p, 3e9b, 2847, acadia15_323v12, 0ab3, 0a5b, 9107, 7c00, 1a13, 66a1, c715, 1216, acadia15_223l9, 5dc2, 9e68, 4462, 4eb5, ecaade2016_158d43, 452d, 5cb4, fe5c, fd4a, afca, 6223, e86d, sigradi2016_621cc, 7fb0, 11ac, 5260, cb68, 7e74, fdb0, 2ffd, eea4, 0f93, 9dcd, 15b0, c6ec, a25b, ecaade2014_151p35, ecaade2017_051n, bcae, ecaade2017_124o, ecaade2015_92s18, ecaade2013r_002u1, acadia14_517t, e41f, fa27, 2b1a, b7aa, df9d, ecaade2017_071ss, ecaade2015_139a30, a3e1, 4d37, e84b, sigradi2016_484qq, 9df2, 6a60, ce1d, ca3a, 91ff, 5c88, 6d05, 4ca8, ed08, ecaade2015_230n52, ecaade2015_334o72, 13a6, sigradi2013_194n, acadia14_473ao, ecaade2015_222d49, f3a9, fe14, 10f0, ijac201412302m7, ecaade2013r_018g9, 4052, 61a1, 94da, ecaade2017_026nn, f108, ecaade2017_108s, ffe9, sigradi2016_428k, ijac201513303v11, 23be, a333, b2b7, 39f1, b7f9, 15c4, ad47, caadria2016_529s22, ecaade2015_136o26, 9c83, 89ac, 44c6, 7bca, 6fae, 68cf, ecaade2016_002c1, 7fe3, 60c2, 70f2, f0b2, 3a27, b85e, 0c6f, 2505, e2a1, acadia14projects_301c, sigradi2015_11.165l25, 07c2, caadria2017_056s18, 2070, e129, b33e, 48e4, ecaade2017_032b, 9e49, 1f06, ecaade2017_264d, 81ab, 5cec, sigradi2014_181v5, ddfc, ecaade2014_139d31, ecaade2016_mrtn66, de91, 2071, e2f1, 8cd6, 3aad, 448a, 1644, 4c77, d72b, 57af, 713f, acadia16_298m18, caadria2016_621t26, 1d6b, 092e, 181f, 1afb, ec6f, ecaade2015_207h46, 3e07, 63b0, 7fa4, 5bb4, ecaade2017_108j, 864f, 4216, 353e, sigradi2014_345x8, ijac201614305h3, 1d83, 0740, dd24, 1c38, 989d, f44a, sigradi2016_571pp, 667f, 04f9, 098b, 5c8a, ecaade2015_139u29, acadia14_681ag, 6ead, 1bec, d84e, ascaad2014_010l5, 15fd, 6813, 0b81, ecaade2017_152d, 2b25, ascaad2016_016r6, 6978, a8e4, 7194, 44f7, b8c7, caadria2015_208v31, 72b3, 25ae, 4e12, 6d8b, 943f, 954a, f552, 33e5, aeba, e015, 2534, 6ea6, 4ab7, ecaade2014_078p18, b684, caadria2017_005b3, ecaade2015_130g26, ecaade2017_212hh, 103a, d19d, b811, 609f, 44b1, ecaade2015_200u43, ecaade2017_152cc, acadia16_54x3, ascaad2014_017j1, 3652, 7619, ecaade2013r_014g8, eae9, acadia14_199am, acadia14_63au, ae39, 4ca7, f2b9, d775, ecaade2015_138i29, sigradi2015_8.47j11, e2b2, sigradi2013_347o, b331, c94f, a0cc, aa02, 5ebf, 7673, 103e, caadria2016_467t19, ecaade2014_111c25, 289e, 00f6, fa04, 6cc8, cec3, dae3, fd5d, 757f, 1fc1, 1039, caadria2016_003g1, 5c99, 32b3, 8c21, c19f, cac9, sigradi2015_sp_2.112n29, 7b84, acadia14_473ad, 0387, 506d, 04d9, caadria2016_291y12, 6dcb, 3069, b667, 1833, 101f, fbd5, 273a, d0c9, e0eb, 819f, 11ca, 9014, 0827, e05c, c54b, 1fcf, 3112, 1858, ebb6, 68dd, 7a2b, 9ee9, 233e, b34a, ecaade2015_332z71, 9c91, c304, 0e01, 685c, caadria2015_150f24, ecaade2017_124z, 25d6, 6590, 905c, c3ff, f643, 6e3d, 7b39, eeb7, 1ae7, 35dd, afd7, 686a, acadia14projects_463m, sigradi2014_330g7, efd8, ecaade2016_222t57, e1ac, 1eb7, caadria2015_077z10, ee96, faeb, cb54, 5aee, sigradi2016_414gg, ec26, 6d9a, 7d10, 7501, 0c4c, ecaade2016_197e52, f0ea, 4066, c708, a8dc, 42e3, d874, a36a, 1956, ecaade2016_118c32, a0c8, a4bd, 3074, ijac201614202p7, 368a, 01ed, ec3b, ecaade2015_298l65, 5708, 5165, caadria2017_145k38, sigradi2015_8.186g13, c187, d386, ad4e, 2cf4, 6a21, 732f, acadia16_88m6, ecaade2013r_020s10, 77c6, fac8, ecaade2017_152nn, 58cb, acadia16_254d16, 697e, 2a29, 96c3, 88db, ae2d, 594c, 4360, 5105, 53c1, ee0d, ddf9, f628, ecaade2016_113y30, 11e0, ecaade2017_293tt, ecaade2014_149h35, cb35, a3ff, fe12, 9637, 5977, 4731, 7ac9, 7af5, ecaade2015_27o5, sigradi2015_8.186g12, sigradi2016_583xx, 78ab, 6ec1, bb27, f3d2, 1be1, 2dea, ecaade2014_180r45, ecaade2015_148l31, ascaad2016_050w20, ascaad2014_032l9, 25f1, 46f5, a8a8, 2944, 8831, 68f7, ijac201412301j5, 40fc, 4277, sigradi2015_11.34z23, caadria2016_373l16, sigradi2015_10.250j20, 2e48, 2c22, 5d67, ecaade2015_138e29, f5fa, 821f, 371f, 72bc, 54f3, ecaade2013r_018d9, c986, sigradi2016_714oo, acadia14_153an, d782, f58d, 85b0, 1c3b, sigradi2014_164j4, cb44, ecaade2017_054rr, sigradi2016_803dd, c428, ecaade2015_334u72, e23c, sigradi2014_341e8, 3d2c, ecaade2016_243y64, ecaade2017_148yy, ijac201614103j3, caadria2015_208m31, 3787, 5bfa, 23ce, daf2, 353c, 0ab9, b411, c279, f263, ijac201513105d4, 390a, sigradi2013_364, ecaade2017_195nn, 08fd, d681, 9b67, 4bf9, 802f, ijac201513205u7, eec3, sigradi2013_386h, 0eac, 17e9, fac3, ba2c, d5d8, 6fc2, 2c6e, 482f, 4354, 465c, 03bc, 56cc, 061e, 2539, acadia14projects_135l, ascaad2014_005c3, 777b, 13da, 8e90, 3c11, 5c1b, ecaade2017_019xx, 5959, a2af, 8371, 4512, acadia14projects_539f, 48d5, 9723, eeb3, e3fa, 359e, f19a, acadia14_125ab, 8e6f, 851b, 4048, 2561, 43c5, sigradi2014_213u7, c9fe, 5fad, 6e2f, ed7d, 5038, 8d86, ecaade2016_222p57, 1796, f8ec, 1820, 8de8, 1aa8, acadia14_357aw, c499, cd11, e994, c198, e2f9, 39ab, a7f9, ff41, 9035, 7905, 7ab5, da84, a373, acadia14_145l, 8b84, acadia14projects_627aw, 02f9, dfcc, ascaad2014_022j4, caadria2016_229b11, 6100, 0535, ecaade2017_199y, 33c5, 8121, 352b, 5c75, 624f, 4844, c15d, 80a0, 6db2, 2d7e, acadia14_317v, a5f1, b13f, sigradi2015_8.81v11, a43c, 034a, b2ee, 00df, 3475, 645f, 5829, 99d6, 47a1, 903c, 604d, bdf8, 638c, 186c, cea3, 2a02, a8f6, 6eb4, a982, bb80, ecaade2017_079l, ijac201614306d4, aa24, 387c, 28a9, c0a0, d92e, ijac201614207p11, ecaade2017_094d, 881d, b223, 9c92, 444c, 621e, ecaade2017_157xx, 6c55, bc18, ecaade2014_224c58, d240, dde8, 92f3, 014f, 293f, caadria2015_226s34, eab5, 1674, f278, 067d, ecaade2017_079u, 60c4, c5d2, ijac201412403x6, a579, ecaade2017_019dd, caadria2017_104t27, ba8a, acadia16_344n21, 0688, f80b, c8fb, caadria2017_190o45, 4e23, b881, ecaade2014_109u24, ba59, f7b9, c8a7, 0aae, acadia14projects_497ac, 1b87, e2c0, 4f39, 52ef, fc8e, d143, 3970, 93be, e9b7, 4d22, 261d, 3438, 0848, b2e8, ecaade2015_161g34, fdb9, caff, 1011, caadria2016_839i35, 9b98, d2cd, 7462, 585d, 1b0d, ecaade2014_153l36, acadia15_47k1, 739e, ef15, ecaade2014_057h14, ddb6, ijac201412406o9, 13f2, f247, 2400, f335, ecaade2017_302uu, 1a8b, f928, ecaade2016_175i49, ecaade2016_119s32, 5d55, 5c62, sigradi2014_186f6, 16ad, 4327, de49, a13b, 2da6, dc0b, acadia15_137b5, ecaade2015_100t19, 25fc, f559, ecaade2013r_018z9, ascaad2016_034k13, 6d84, 661c, f645, ee27, ecaade2016_040u10, 8987, ecaade2016_222e57, 9c1c, 7a9d, acadia15_357y15, 628c, ecaade2017_255b, 95af, 82f7, 2a69, 12af, ec9d, 7360, a723, 8265, e577, cfd7, 63db, a207, f2c6, 5b8e, 7c8b, 6edd, acca, 5ae3, 41ec, 7b0f, acadia16_140a10, d9a6, 7718, ab12, ecaade2014_086u20, caadria2017_055j18, 9604, 21a1, 2fd4, d270, 24b8, 9f08, sigradi2016_637aa, b1a0, ecaade2015_180e39, 1d46, cfe8, c219, 9e0e, 2671, 24e6, sigradi2016_360u, 3330, 3420, 047d, 8c94, 2563, ecaade2017_254nn, e824, b225, caadria2015_178y26, 05c6, 46d4, ba60, b671, 5bc2, 8ddd, ecaade2014_215f55, 88d4, 7119, 49f1, 4a09, 2e62, ecaade2016_154d42, bf52, f233, 3de9, ecaade2017_017q, 051e, b337, ecaade2014_139e31, acadia15_263y10, acadia14projects_661m, 936d, 22d2, sigradi2016_561gg, 9196, 7a72, caadria2015_208s30, 2167, d649, acadia16_88d6, b369, ecaade2016_225n60, 2565, acadia15_211t8, 9078, 91c9, ecaade2017_195gg, 6c97, 5ef0, 8baa, ecaade2014_224y57, 49ed, 13b2, b539, 9e75, 937c, d679, f4c9, 3df5, 7880, fc6f, ecaade2017_071yy, 2bcf, b800, ecaade2015_215m47, 89d1, ecaade2014_194v49, 08c0, 4601, ceb8, 459b, eacc, ed43, 119b, b68b, 7fa3, sigradi2015_9.152a17, acadia16_270w16, ecaade2013r_011w6, 58cd, ecaade2016_072n20, a217, a36f, 400b, 2648, 8123, sigradi2014_289i4, 11f1, f1f7, c271, 519f, 2bf0, 7255, acadia14projects_479t, acadia16_344l21, 3c8e, 1771, caadria2015_096i15, 3bec, ca4c, 89c4, 47ad, 54f1, sigradi2016_484m, 48dc, 05ad, 75a5, b550, 1797, 43fc, ee97, b614, 7669, 76bb, 92cb, 1103, d115, ecaade2017_056ww, ecaade2015_318p69, ijac201614105u5, ecaade2017_140ll, 9912, bd9c, ee3b, b8d4, d08c, d003, caadria2015_114r17, 3686, ijac201513203m7, a8e0, 9ddb, aaef, 506e, 0b4e, 8531, 187b, 800f, 34f1, 03aa, ecaade2015_200j43, e004, 8e7a, 2039, acadia14projects_463ax, acadia15_185m7, ecaade2017_265o, ac45, acadia14_291am, ecaade2016_102y27, 0364, 5d65, c472, sigradi2013_400o, 291b, caadria2016_549u23, 5f11, 0764, ee69, d19c, 0507, 4006, 4324, c8ce, 120c, fcbf, acadia14_681af, d50c, fe19, 9300, 1829, ecaade2015_11a1, 81f6, sigradi2016_781yy, fbd4, 3e1e, 327f, sigradi2016_426c, f16f, 2558, 77b8, sigradi2013_28m, 83e6, c1e6, 563b, 6df7, caadria2015_139v22, e58c, be7c, 2d8b, ad62, 2356, ac70, 1b78, 5b41, 12b4, ecaade2016_243z64, b5a5, 51f7, 1494, 0b56, ecaade2017_048x, ascaad2016_058g23, 8f8b, 7486, ecaade2017_122d, a362, 48b6, 097d, f8a4, 9f59, c550, 359d, ascaad2014_031j9, dd59, 8c1f, c110, c563, e544, sigradi2016_443tt, e0ba, 172a, 6737, 3c16, 5bfb, e45b, ecaade2015_237j54, 5173, eeb5, ijac201614203o8, 08cd, e901, 3000, 988e, acadia15_243b10, caadria2017_067m21, c255, 3a72, 043a, ecaade2017_169uu, 6662, f833, e122, 9565, cfff, 2616, 9096, caadria2016_851n36, 2060, 641d, acadia16_254c16, 78b5, e5b6, 0be6, ecaade2017_094k, 6ee2, 58cc, 90fb, 62f7, 22be, acadia14projects_177w, 08eb, 8e93, 26e4, sigradi2016_356e, 3615, 4e36, ecaade2014_185s46, 2ff8, ecaade2014_084y19, 182c, b572, df0d, d6d2, sigradi2014_265m1, ffa5, ecaade2017_271j, 3160, a8c6, 325c, ba65, 7667, f8b3, ijac201412403v6, c6bf, 7b2d, 063e, 2f05, aeea, c59e, f0d1, 2dbd, ascaad2014_024f6, 1124, a6a1, b218, 3a41, 4ae9, 0454, sigradi2016_801u, 1a77, ecaade2017_124x, d541, bf4c, 90ee, d199, ff71, 801d, sigradi2014_176d5, 073c, ae6a, f5df, ca9a, d83f, b766, c281, caadria2015_117z18, 756c, ijac201614308u5, 92aa, sigradi2016_764j, 569b, d2e0, f048, 636d, fc85, ecaade2017_255o, 6215, ecaade2014_168g42, 96f9, 9813, 5dfe, b80e, sigradi2015_8.264n14, ecaade2015_221z48, b220, 185a, 94cf, 89b8, 5d4a, a3c8, ijac201614205s10, 0490, ecaade2016_080a24, 39a2, ijac201614102j2, ecaade2017_044tt, sigradi2015_7.146a10, a779, 18b3, 1e8a, 0276, 5ad4, c62e, ecaade2016_127z34, 08e6, 532a, 7579, ec35, 0c9b, 3a82, sigradi2014_123s9, 4d89, 7419, 8a1f, 9c43, 17d6, f0b4, ecaade2015_55c10, 181e, 72a9, 4aed, e77a, f778, aaa3, 7071, d677, 7620, 9c20, 3a4a, 518b, 0c83, ijac201513104w3, ecaade2016_132y37, ed8b, 70ea, cb2e, c66d, 0f73, 4c36, c008, b4fb, d44a, 24ed, 4625, f759, 1376, 9cdf, caadria2015_014k2, sigradi2014_345t9, 22ee, 59b6, 2d20, c582, 6f09, 864a, 0ec2, ecaade2015_55e10, f92e, acadia16_478d28, ecaade2014_240o62, bcc2, 7c98, bb98, 45a8, c796, dd74, 14ae, ef87, 9ec2, sigradi2016_815x, bc93, c574, ecaade2017_003h, 75ca, c146, c967, ecaade2014_225r58, sigradi2015_11.136v24, 74ec, eee9, d6fc, sigradi2016_710hh, fbc4, c78d, bc9f, b1b8, 8a77, 3f2c, 9dc4, f632, 6dd2, 18a5, 7598, ijac201513203x6, b354, c054, ecaade2016_217c56, 1cf0, ijac201614102y1, 3e9d, 36ae, ee6f, e548, 4abe, 3e31, 6262, acadia16_344k20, ecaade2014_186y46, 6b8d, ea52, 7370, 9c55, 73e4, sigradi2016_686yy, f992, dd82, c895, f085, 51e8, b5c2, ad85, 00b8, 7997, 6a3e, 8fbe, 8d57, 16cf, ecaade2014_094n22, 4082, 6f9f, 4f3f, 5e36, c885, ab8f, 4059, 0039, e45d, bc92, sigradi2014_265z1, 9e7a, 2fe9, cb32, c75b, ecaade2016_208v53, ecaade2015_278s60, 9514, 398e, 233b, 3b0a, a03a, 987f, ecaade2016_152y41, 2bfb, 11fc, 0dc2, 2114, ecaade2017_202o, 9939, 3056, e47a, 725b, 219f, 1732, a2a1, a20c, c822, caadria2015_014v2, cee5, aedd, 6b77, b615, 35e0, f3bc, 3ebb, ecaade2017_050f, 1476, b3ba, ecaade2014_233m60, acadia16_382e24, 3ac1, 4103, b88e, 9257, a52c, 240f, sigradi2016_777q, 818b, bce6, caadria2015_226z34, caadria2015_004h1, acadia14projects_565ab, 5d1c, 71a2, c476, 3748, caadria2016_333w14, 9ac9, 1081, 2a5a, fc90, 5d66, 3676, 2cdb, 47ce, bd0a, 7740, c7e4, 22e0, 42f4, 2d40, 8d22, a11a, 7476, 409a, 61f0, 7377, b31d, 39c0, 00cd, 9c48, fc51, 1738, 425f, ef64, caadria2017_174d42, 81f8, fe9a, 115f, 08a0, 30c5, 26d4, 89e4, f4bf, 0234, acadia14projects_291an, ecaade2015_194p40, 7b52, 560d, 80bb, fa3a, 5955, b4dd, 9320, b176, 41bb, 0895, 58c6, aecc, ascaad2016_038a15, 19c5, ijac201412303w8, bb50, 866d, 8ae1, ce36, 3208, 2f5f, 12f9, baa2, 735a, acadia14_125x, d167, sigradi2016_408ee, e17b, f1d2, 6c79, 62ff, 0155, 66e5, 2bab, 2454, 72e8, a0fc, bd06, 7b54, 9ee0, 742d, caadria2017_190x45, b711, 827a, 80ca, acadia14projects_479k, 9195, ecaade2015_59i11, d563, 9175, ijac201513305i12, 177f, e8df, 8981, 641b, 2787, ijac201412302n7, caadria2017_122b32, f2dc, 08d5, ecaade2017_143b, 5fc5, 8461, da9b, 2a2f, bdd7, acadia14projects_53m, 6ee3, 7ed2, b4d6, bc6d, 760d, acadia14_153ak, ad8c, ijac201513105j4, 0955, 3a14, 3e3b, ecaade2014_072d18, ac80, sigradi2016_625yy, f9da, 322e, 05be, e2a5, acadia14_661n, 0ac4, 03d6, b11e, acadia15_483n21, c001, ddee, 3f24, ecaade2014_111i25, b604, ecaade2014_112e26, 5e9b, 560c, acadia16_332y19, 6213, 4b41, 0601, f180, f3bd, caadria2016_611h26, a70c, 3d5a, 7038, 3f60, c7b0, acadia15_195z7, ecaade2015_170r35, 9aa8, acadia16_54t3, e4ae, 0f7d, dc99, 2b99, 47d3, ecaade2017_111rr, 1ed8, sigradi2013_268h, ecaade2015_37f7, 708c, ecaade2016_065e16, ecaade2015_130m26, 0475, bb61, 37ff, c2a0, 83cc, 20e3, ecaade2017_073n, 4896, bdff, d955, 3afa, 2c45, sigradi2016_752zz, 131a, c14a, 7d70, db19, 37bb, 0791, 9843, e83f, fa3e, 3a0d, 9e53, acadia14_199ah, da38, fab6, 30c1, 2e44, ijac201614308p5, c6bd, ecaade2015_17s2, acadia14projects_87ae, b947, fc16, ecaade2017_006tt, a3ee, 2ea8, fde2, 79a4, sigradi2014_015d1, 69b9, caadria2015_087t13, ijac201513205d8, b322, 1939, 494c, ecaade2014_113s26, 5d01, ijac201614202i8, caee, ecaade2014_149s34, 9757, 0bef, ascaad2016_011j5, a6e7, ijac201614206b11, 1648, 8d62, 0606, ecaade2017_056e, a99b, 114c, 646e, 9340, 9910, c575, 51ce, caadria2016_457h19, d935, 49b6, 33db, 233f, acadia16_164z11, d8b2, d090, ecaade2015_138s28, 61b0, 9c06, f329, ascaad2016_045o18, e053, bbba, ascaad2016_058b23, ecaade2015_129o25, acadia14projects_655ai, 49cd, 99aa, db82, 5cb9, 0623, e720, 2f23, a05b, 7d35, 0d15, 8c8f, 71fb, 9557, ecaade2014_011e2, caadria2017_069w21, ascaad2014_016h9, 19bf, 017e, 065f, 0fde, 4406, 546e, 8e3e, 7d1e, 8e22, c8cf, ijac201614103g3, caadria2017_021h8, ecaade2014_041h10, 0543, f00c, 09b8, f957, sigradi2013_200c, 26b6, 4386, 43aa, ascaad2014_005w2, ijac201412403p6, c84a, e3f6, sigradi2014_186y5, dfd1, 35aa, 6d2e, b469, 8ca7, 668c, acadia14projects_681ao, fe98, e43d, ecaade2015_278l60, acadia14_291i, 6035, b476, 8a8f, 9764, ecaade2016_208s53, 7a1f, 56ca, 18bd, 5782, ecaade2017_072b, b738, 62a5, d4bb, 5fb1, 0b60, 8d5c, ecaade2014_149k35, acadia14_301ay, 468a, a8e7, 8f8e, b5b1, 307c, 456d, a4b1, ea47, caadria2017_027n9, 1c16, acadia14projects_291ao, b880, 7dae, e5a8, 05fa, ijac201513303y10, a75f, 2a13, caadria2017_118s30, a0a0, caadria2016_311w13, 94ac, 3306, ec9c, 784b, b30d, 1159, 2b35, 427a, caadria2017_149h39, 300c, 6b34, 7072, ecaade2015_233g53, 928a, 8685, sigradi2016_446c, 1cbf, acadia14projects_661e, 1b7f, 3f01, ecaade2014_070k16, ed44, ecaade2017_091xx, ecaade2015_17i2, 9018, c217, 746b, b18c, 920a, 965c, d03e, 3117, 7c1e, 6433, 883c, 67ad, b934, 822f, caadria2016_881w37, b1d9, 6ea5, 50c8, f862, 5835, 996d, 1d0e, 4db0, 9b7e, bf7c, 6838, ecaade2015_193g40, 99d1, e118, acadia14_647at, 5c9b, bf28, bffd, 2172, 8c0d, 6302, ecaade2016_067g17, c6d7, 3f20, ecaade2015_94b19, dbe7, 756e, 8e65, 70a7, b0d9, 1860, f838, acadia14_317t, d007, a537, 6fed, 6103, ecaade2016_038k10, e0d0, f739, 5219, b123, 04aa, 7bb6, 5675, 62c5, e002, sigradi2016_685nn, ecaade2015_138a27, 7743, 00b0, sigradi2015_12.107e27, b205, 6ef4, ecaade2016_119y32, 803e, ecaade2014_084v19, 6604, fe11, a613, 1575, 2553, ecaade2016_216w54, 6bb8, d2f7, 7ebf, 40e3, ecaade2016_ws-afuturep67, 7c31, 29ea, 394d, ecaade2017_189vv, 5ac9, 1cf3, 0046, e4f8, d66c, dd45, cd12, d33e, ced4, af9f, 14be, 6643, acadia14_281ae, a732, c4ab, 5364, 059e, 13e1, 9a9e, b7a6, ecaade2017_212rr, c0f4, f3e7, 9fa4, 5874, 2dba, 7bfa, 8dc9, ecaade2015_317v68, f0d5, ecaade2017_277ll, 7e28, cefa, ecaade2015_143k30, ecaade2015_230j52, 0778, 0332, 0b7f, 3e0a, 412b, e10d, 7161, f795, 3ad6, 9ef1, 4773, sigradi2013_189j, 9ab5, 3bc0, 4139, e06d, f881, 8c25, f8be, ffce, 1ae9, 18bf, 44d3, 6019, ca0f, 2c1a, 5c2b, 2a25, fc2a, 87c2, 09e6, 19e4, ecaade2015_114f22, 7152, 29fa, acadia14_43as, e6d6, 0de8, 4169, 6253, 1e34, ecaade2017_269ww, 53d2, bba6, 3b46, 404e, b828, dea3, acadia15_323b13, 1bed, a78c, 725d, 6b7b, ed34, 617e, ecaade2014_046m11, c7cc, ecaade2017_282k, 5e66, d2d3, 5dfc, 584b, 9650, 94ff, da04, f870, 8709, 531c, f91e, ecaade2016_006v1, 475e, caadria2016_219d10, 4739, ecaade2017_044pp, 20cb, a928, b5b8, 42c6, 024d, caadria2016_343k15, 5210, a8f2, 4123, 1094, 5894, 9bf5, 6e80, ecaade2015_61x11, caadria2017_182p43, ecaade2017_079f, 620b, 9519, 8a57, 2f84, a13e, 1521, acadia14projects_609as, 00cf, sigradi2014_082u7, 39b4, 30af, 8a36, c74f, a57a, 9401, d557, 21de, ecaade2017_080ff, 6e03, 2f37, 38a8, aa4a, 5e18, 31d2, 70e6, 9cae, ecaade2015_130e26, ec08, bbf5, 47de, c9f4, ecaade2015_286y62, 03e7, 59ec, 2dfb, 473f, sigradi2014_128f1, 8b6d, caadria2017_125z33, acadia14_199ag, 75c2, 3acf, ecaade2017_099ww, a9e5, 5039, e44c, 1c68, ijac201513101h1, 42da, c929, d373, cf9b, fd27, ecaade2013r_019f10, 4965, 4f52, ee30, ecaade2015_53i9, 5b40, 393e, 3807, 851d, 7601, f539, 0109, 2723, fb76, 9f20, 9cd6, 462c, ijac201614303i2, b695, acadia16_280i17, a91f, ecaade2015_227x50, 3732, 1d03, b329, 84ce, 6974, 677e, ecaade2016_161a44, f895, efbb, df4a, de8b, e61a, 50f1, 7437, 3bea, a5d2, 7b2e, 0d3e, caadria2015_206t29, 0c24, ecaade2017_124k, 3a68, 6fda, 49e3, ecaade2017_099qq, acadia15_343f14, ecaade2015_171c36, 64bb, 035a, acadia14_101u, aec2, 38d4, d09c, caadria2017_023w8, 7d46, 4728, caadria2017_015r5, 83a2, 2197, e46b, fc5e, 7358, 2f60, fbe7, ecaade2017_248zz, 5a08, a9e2, e747, bbe0, 4b4e, 59b5, 51e3, 65bd, b42d, 9a12, acadia14_177p, caadria2015_126z20, b8f8, 45e0, f0c0, ecaade2015_297w64, e4e9, ecaade2015_269o59, 7b9b, 10bd, ascaad2014_009c5, 4fd4, 828b, 7521, dabb, bc6f, 248b, d87e, 7491, acadia14projects_531n, 68cc, acadia14projects_531z, 9811, a157, 3369, caadria2016_713v30, f6c3, 027d, 9db1, ecaade2016_006u1, e59c, 87b7, 693b, sigradi2016_426h, 810e, sigradi2013_401k, 8360, sigradi2016_737ff, c4ff, 74a8, 7eca, 93ea, 426a, 753e, 0904, 1520, sigradi2014_132w1, f43b, c0d8, 5e6e, 73e5, sigradi2013_131f, e905, 1958, 97c3, 823e, 95da, da7b, 5899, 6fe2, ecaade2017_302ss, bc4c, sigradi2013_271l, 0b90, 1dcd, 34a7, ab42, sigradi2016_732z, 9043, 9c90, 29ac, ed05, caadria2017_023b9, 1022, ecaade2015_37d7, 852c, 890f, d589, caadria2015_102x15, dd2f, e409, b693, 1d9a, 7bf9, 6d14, 5770, a7d1, 14e4, c444, eec2, ecaade2017_047n, 0a4a, ecaade2015_158g33, 66db, acadia15_407k17, d3f4, 65d7, d26e, 7217, 0847, acadia16_470m27, sigradi2016_534mm, acadia14projects_79y, d669, fb79, 23ee, c13e, 8fb8, 7fd8, acadia14projects_661i, caadria2017_054a18, 4369, 384d, ec59, sigradi2015_3.221o4, be38, sigradi2016_752nn, c973, dd6c, 8e5d, acadia16_470g27, e7ee, 886b, ecaade2017_117dd, f4d5, b391, c0e2, 4d6b, 763b, 4e87, sigradi2016_792l, 14c0, 0d9e, b2ec, 1d82, cde6, 46d2, 7171, 5282, sigradi2015_9.152r16, 229d, c8b6, 1fbc, sigradi2015_3.65r2, 3be8, ecaade2015_329k71, 6cd7, ecaade2013r_003j3, ascaad2014_005x2, e432, 8fe3, 8485, d366, ecaade2014_144w32, 823b, ecaade2016_217o55, e65b, fe04, a63a, 615f, ecaade2017_264ww, a976, 1533, ijac201614208c13, a168, caadria2017_041t12, 1cf2, 2860, sigradi2015_10.309x21, caadria2017_030x10, caadria2015_142o23, 8236, 9cf6, ecaade2017_240p, 2077, a059, e2d0, acadia16_382s23, 3425, a4dc, 5d8a, f466, 6357, a616, 3063, 130d, d732, 106b, 433e, ecaade2017_029v, 30f8, 403a, ecaade2017_031uu, 89ab, ecaade2015_205d45, e598, 8405, 0811, caa9, 0de5, f9f0, 8dfe, d961, acadia14projects_177p, acadia15_333y13, ed95, sigradi2013_243u, 0b4a, f367, 2a5d, d94f, 3aca, ecaade2016_102m28, 2935, 8131, 9b7b, caadria2015_208d31, sigradi2014_263z9, ca92, 40f6, 3f17, f2f0, 5549, fe35, aa39, 23b8, ascaad2016_039v15, 4b79, a098, c8df, a006, b83d, ddb0, 3c32, 3ffa, 8f66, b556, 0d0d, fbbf, 369a, 5721, ecaade2016_113e31, 9463, 9c76, ijac201412205a4, ecaade2014_019d5, 525f, sigradi2016_602l, acadia14_357ap, d89f, 404b, 1189, acadia14_23w, 0884, 8245, abb3, ecaade2014_020n5, b036, 34ea, bd6a, d8cb, 84b0, caadria2016_579u24, 8dac, 6874, 97e5, 45ac, 15a3, baed, ebc1, a805, 44e9, 305a, 142c, bb44, 0709, a947, dc5b, 3be6, 1017, 6742, 982e, acadia14projects_473ao, e72c, 7048, 0021, b097, 38ef, 7fcd, ecaade2015_119d24, acadia14projects_719g, e2af, 2b97, 882a, 1467, ecaade2014_149c35, ed17, c0fb, 59a1, 4d71, b2cc, ecaade2016_095j26, 1650, 1e4e, 6d2a, 7341, 7286, 8642, f707, 70b1, caadria2016_487r20, b913, 58f6, 7f47, 04b8, ecaade2017_032h, caadria2017_063a21, 35f4, 96b1, 6a98, 223a, a200, ecaade2016_154v42, b18b, 9d26, bfd2, 0198, 425c, 6d8d, fb6e, 6a16, e283, ecaade2016_224d60, ijac201513303i11, 9cbe, ecaade2017_203zz, caadria2016_559z23, a6ec, acadia14_43an, ecaade2014_105w23, 9b8c, ijac201412304e1, 84f4, ecaade2015_38t7, 6644, 1c91, bfcc, acadia14projects_339w, ecaade2015_33g6, 5441, c00c, e56a, b8ec, 9bc8, ijac201614208m13, 028f, ecaade2017_129jj, 74a0, ijac201412205e4, bd43, c0df, 0fa1, caadria2016_621u26, 67e2, ecaade2015_227e50, c2ab, e8d6, a1fa, acadia14_317s, 9281, acadia15_110a4, ecaade2014_044u10, ecaade2017_215ss, bd04, acadia16_140u10, b829, 5de4, 8b6e, f343, fb1a, f6c8, 13e6, 6ed6, 6935, ecaade2017_002c, 31fe, 52ff, 0697, 01a8, 3f70, sigradi2014_232r8, 42ba, 75ea, ecaade2017_122xx, b4b7, ecaade2014_016i4, 120e, 759a, c5ae, ecaade2015_250d57, ca2d, 309b, 79f1, c7ec, 9544, caadria2017_074p23, ecaade2016_025p7, acadia14projects_655ad, bcf0, 93c1, caadria2017_086k25, 8964, 07a8, 4ef4, sigradi2015_9.152m16, e826, a5a9, aad7, 7369, 7c86, ascaad2016_046j19, sigradi2016_816ww, 982b, 0144, 99dc, ecaade2016_198s52, 7d23, b54d, de37, 7f17, ff5e, ijac201513105n4, 5f46, 7db5, c1d6, 089e, e95a, ecaade2015_79j15, ecaade2017_013mm, f103, e36b, a33f, 155c, sigradi2013_375g, 8e86, 5860, ecaade2017_089y, c552, 771f, acadia16_352s21, fda4, 6767, c686, ecaade2017_230c, ecaade2014_220h56, ecaade2014_173a43, 432f, 5c0c, e564, 8f4e, f615, 352d, ecaade2017_052rr, 426f, 767d, 13fd, 9331, c6b5, 537e, ad70, 3b5d, caadria2015_077v10, ecaade2014_084l19, 75b2, ecaade2015_38o7, 42ae, c07b, 9ff8, 4091, ecaade2014_112c26, sigradi2013_248v, c8ed, f76d, ff11, c4b2, b96d, a279, sigradi2013_260, cd92, acadia15_203j8, 0b33, 89bd, ceba, d95d, 97d5, sigradi2014_213w7, 63eb, 9404, 73dd, acadia14_281t, sigradi2016_816uu, 219e, ab8a, 80b6, 4975, 5699, 7fab, 0c80, 979d, sigradi2016_732n, 8bfa, caadria2016_683k29, dbf7, c284, c276, ecaade2014_149y34, ecaade2015_196d42, b4aa, 2253, 24a1, sigradi2013_173o, 71f4, 18c3, 40a0, ecaade2016_140s39, 9dc1, caadria2015_190k28, a67f, ab5a, f2ea, 3557, 9100, eb97, 3661, 750d, fc6e, 4d76, c20c, acadia14_101ao, 7509, 18ce, caadria2015_054m6, 1eeb, c39b, sigradi2015_6.327t8, d675, 58b1, 17c8, ijac201412404c8, d950, bcef, c1c5, ddc7, 7088, 1404, ecaade2016_198i52, 24cc, 38aa, c611, d41e, 1e77, 7ae9, sigradi2013_30j, 601e, 0251, ab51, 70ae, ecaade2016_032p8, 14fe, 6391, 3ed7, fd3a, 5db7, d2a4, 3963, 4928, 51cb, a4bc, e939, 186b, 1a7b, 7d48, 0504, fb17, 6030, 7e26, d90d, fd75, 4a34, caadria2017_127i34, ascaad2016_051d21, sigradi2016_814d, baa6, 6749, 8513, 1651, 65f1, 59af, 9045, 227a, 7feb, c699, 5429, b80b, f546, ecaade2015_227w49, f5f6, ef7a, 26ab, f040, ascaad2014_026v6, ecaade2015_94d19, 2f1c, 2af9, 0843, bd61, 64d9, ff82, 452b, 69c5, 4112, 57a2, ecaade2015_284x61, sigradi2013_267t, 813f, e1d4, 98f8, 8495, 734c, 26bc, eeb6, 44d9, 2259, 2c75, ead1, 7320, 0ee6, f4d0, 4bc0, ecaade2014_204y52, fe88, 82c3, acadia14projects_487f, 9bc4, 20a4, 5a39, 02bf, 1811, 16c2, f298, db54, sigradi2016_592s, 6ccf, ecaade2016_074z21, 33f1, ecaade2016_038l10, ced2, 609e, 994c, 2275, 4a70, ecaade2016_130l36, acadia16_280p17, bcbb, 3d6d, caadria2017_072a23, 9efe, 031e, 364d, f452, ffe5, f20a, c0a8, d4e4, f30d, a5f9, d4e3, f9db, caadria2016_745g32, 9684, ecaade2015_200t43, 4cd5, 05bc, a4e5, 0cfa, e722, e220, caadria2016_395y16, 6a32, c1b6, b2f2, b00a, 9000, b6eb, e0fa, 07f0, f9ca, da51, cdec, 60f5, 0d80, e2e1, 502a, bfbb, ea3a, f9ed, 3cec, a842, e3c2, 097b, d0ec, 261b, ecaade2017_134u, cee8, f79f, 306c, 2ba8, ecaade2017_256ff, d931, 02bd, 42b8, 039d, caadria2017_185r44, 3502, d163, 30ea, 708a, 83c9, c1c2, 9f6c, f4c4, 54d6, 7de0, 9615, 8eae, b836, f200, 9ce3, ef24, 244a, 4ca4, ea2e, 8511, e1de, 36ad, 67df, a874, sigradi2015_9.347y17, sigradi2015_6.183k8, b530, sigradi2014_164l4, dc2a, ecaade2017_017z, ecaade2016_139e39, 7bf3, da52, 4d2d, 38a7, c07a, 4459, f349, 5bd9, ecaade2017_152yy, caadria2017_079e24, cc4d, ecaade2016_222c58, 1eae, ecaade2015_261h58, 0f61, ecaade2017_033t, d0b8, 707b, eeca, 18b2, d635, efae, ecaade2015_237b54, ecaade2016_079p23, 119d, acadia14_281u, 9fc9, 7f61, e1c7, 69e5, ecaade2017_293mm, 0514, 8384, bee5, b73f, 20df, d2fc, sigradi2016_724tt, 82f4, ascaad2016_056f22, d1c9, 9f2b, 8f2d, 10e2, sigradi2015_11.34v23, 552f, sigradi2016_686xx, d489, 4983, eca9, sigradi2015_10.378f23, d655, b02b, 70e9, f8ac, 49b7, c0f1, 55e4, 69eb, a3db, 60a4, ea3c, 1ca0, d8f5, 2d5e, 828c, 73bc, efcc, af41, sigradi2014_213n7, 6bf4, 73f1, ebdf, 7cdf, 6a53, 87ca, ecaade2016_bkom65, f875, ba6e, c658, ecaade2015_233v52, c13d, 06a2, 06b3, acadia15_137c5, d11e, dcb3, a511, ecaade2014_020s5, 4473, 22e7, ecaade2014_145m33, ec3a, ijac201614207d12, 21ac, ecaade2014_186u47, 7b56, e5e9, caadria2015_069p8, 4ddb, ecaade2017_225zz, sigradi2016_431t, 30e6, 5568, 3cc3, 9bea, b527, ecaade2017_291ff, b43c, 8643, 0110, e132, 0483, acadia16_432u25, 29ed, 3654, 2a66, a4cd, 115c, acadia15_483i21, sigradi2013_285a, 137a, 861d, dd40, be2f, f139, 85ba, 0311, 2863, 1a72, ecaade2015_205e45, 156d, 589e, 8900, 8bed, b546, 869d, b639, bb9b, fbad, 5dbe, fa82, dfcf, aadb, b48c, 0e39, 64f0, 7e25, ec7f, ijac201412204s2, sigradi2016_590m, 4c00, bc68, acadia15_263t10, 458c, 4eca, 2052, 8718, 32f6, caadria2015_081c12, 3bcd, fdee, 347b, 0cf8, 7296, 0d5f, 0e8c, 3b9d, 863e, 0df5, 2e45, e1af, cc28, 1e09, caadria2015_031r4, dbe5, 9647, 8293, 02a9, 9535, e32e, 4405, acadia16_98b7, ecaade2017_124g, 23a2, 447b, 1b4c, d4f1, 58b9, ecaade2015_287f63, sigradi2014_042u3, sigradi2016_590g, 87f9, dab7, 64dc, 008b, ecaade2015_248p56, 160d, 6eee, b47a, 194e, a91c, 4a27, ecaade2016_230n61, 115d, fbf1, 5cd2, 4744, f355, caadria2016_291z12, 8d7e, bf1e, 144d, a862, 4606, 7746, 7577, 9524, 7a98, caadria2016_829b35, caadria2017_142w36, d917, caadria2016_517a22, 4d9b, caadria2016_177f8, ada8, ecaade2016_217s55, be0c, 86a0, 5f63, 9d03, aa40, 0f50, f331, 167b, e184, 4566, 60e5, 2c84, ecaade2016_230m61, 2574, 3ed1, acadia16_44l3, 7bb8, 6689, 9667, 1686, acadia14projects_63ak, 9ce1, ede8, 39a4, b21b, ecaade2014_079y18, sigradi2016_559u, caadria2015_070u8, ea0b, 1abf, 393f, eb9a, f27b, dfa8, 4f99, 8914, 6b9b, 040d, caadria2017_174e42, dc94, e19a, caadria2015_111l17, 69f1, d4d1, 581d, fa2f, sigradi2014_279x2, 3477, 8d55, 8d69, 5e6a, 5d6c, d790, acadia14projects_43ab, b9e4, 8599, 6154, bd79, 22d6, c703, sigradi2013_366c, de81, e1d8, e6bb, f3b4, ce7f, ab6e, 16b0, c9e1, caadria2015_014o2, d603, 1b23, 8d7f, 1c27, 4d4d, 77e1, 31e0, f1f0, ijac201614103t3, ecaade2016_168j48, 58c1, 9e4d, 352f, 6790, 1cea, 65fe, acadia16_24r2, 681a, a60e, 5ae1, aee1, 50e5, 3308, 5a14, 8683, 00f8, sigradi2015_8.186i13, 60cf, b47e, 10d5, d425, 6f8f, ecaade2014_010p1, d185, sigradi2015_6.329y8, 4f9d, 134d, 6559, b400, 5e78, b8f7, a80b, ff89, 7c71, 5344, 6f07, ecaade2016_198t52, ecaade2017_172t, ecaade2014_128r28, a2eb, 41d4, 7340, fe7e, f4a0, 58d8, 94ca, 78c2, efd4, ecaade2017_249a, aee2, ascaad2016_053l21, sigradi2016_440gg, 9908, c18d, 7039, abcf, 2b2c, ecaade2016_224c60, 94b7, 77c3, fb28, e842, da8c, 7738, 57b4, 322f, 7611, caadria2015_226a35, 13a7, 9234, eddf, 6aa6, 1f82, ecaade2017_116b, d776, f4e5, sigradi2016_817a, 04fc, 565a, 5404, 5d3c, ce70, d096, c085, acadia16_140h10, acadia14_565ah, ecaade2015_17f2, caadria2016_373k16, f8a7, sigradi2015_11.142c25, 856e, d0d2, a814, 080b, eadf, 54e6, acadia14projects_531m, ecaade2015_100m19, ecaade2015_284m61, 96d9, 0019, 020d, 350b, dfb0, e3d4, 8c67, 2dfc, b58a, ijac201614204z9, 9016, c753, ad4a, b62d, 4d30, e000, a4a7, 5bae, c028, a331, ascaad2014_026g7, acadia14projects_375b, d355, 37ac, 924a, 7810, 6a74, 7262, 09df, ijac201614203r8, c091, 04ba, c557, eba4, 55a2, 0629, 66b1, 5279, f15d, ascaad2014_027l7, 21e5, 9ef2, ecaade2014_138s30, 6d6c, 4a1e, 505e, 7639, cf51, 0f94, 9aff, e5a3, 4aba, ecaade2016_217l56, ecaade2015_87v17, 0793, 7dca, 6396, bdd2, 8899, eb9b, 43a6, 34c2, 11bf, 25dc, bc3a, ce04, 26b2, sigradi2015_8.186m13, 56de,