CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

3a8a, c2b8, ecaade2017_189rr, acadia14_101t, c7d3, f871, 525f, 353a, 648d, 72e8, f0ae, 12d3, ijac201614401c1, 3bc7, f7d9, cfc2, 0b68, eccc, 6572, ascaad2016_028c11, 94ab, 5201, 1591, ecaade2015_77x14, b0c1, fad3, fa09, a327, ce62, 458b, ecaade2017_164z, sigradi2013_401s, b7aa, e4bc, acadia14_177r, 4436, c9ea, 849d, 9baa, caadria2016_457n19, debf, caadria2017_030e11, 50cd, 7cca, bb01, 1ba1, 9bc2, ba65, 4991, 7d3c, ecaade2017_011ff, d849, 09dd, 9341, ascaad2016_010z4, d154, caadria2015_130u21, 7163, ecaade2017_194s, 0da8, 2ee8, ecaade2015_227n50, c0f0, a418, a48f, 7572, acadia14projects_167y, ecaade2014_023r6, ecaade2016_123v33, 2137, ecaade2015_279y60, 7739, 14f6, acadia15_483u21, 356e, ecaade2015_73d14, cfdb, 1841, f794, 6c01, 7b52, 80f8, 6753, f34c, 82d1, 6eac, cc56, 555d, ecaade2014_149c35, 6098, ecaade2016_190z50, 0c05, efd5, 28d0, 31ae, c02b, ecaade2015_83n16, 207b, e5fb, d4ba, acadia15_149x5, 173f, 5d58, 7ad6, a259, add8, 7348, 25eb, sigradi2014_169u4, 3acf, dade, 9f6a, ecaade2015_233b53, ec95, 31fa, 1c97, 0c07, acadia15_185y6, d891, caadria2015_078r11, 3a5a, 39f1, caadria2017_063a21, ccb5, ecaade2015_38o7, f272, 94cd, 9b60, caadria2017_145b38, acadia14_647av, 5012, d4a1, sigradi2016_654uu, d39d, df1b, e502, 638d, 99e4, acadia14_43af, 4792, 7c87, 24c6, 70ab, acadia14projects_699u, 1edb, acadia14_135u, sigradi2013_217, 93d0, c2f4, c26f, d04f, sigradi2016_467n, d9c6, bf3b, d2cd, ca5e, 36cc, 3cf3, 038c, 1892, ascaad2014_019h2, ijac201513303a11, 74df, a866, a144, ca18, 7b16, 1d47, caadria2017_023j9, 720c, 7d0c, 2a72, ebba, 7766, d414, 6dcf, 0ccf, 6afc, 0534, f72f, ecaade2016_106h29, acadia16_344i21, 06a5, 7822, 44ab, ecaade2016_tkoh67, 67f9, acadia16_214f14, 1d02, 6b82, 25e6, 2ab6, ecd6, ecaade2014_086x20, ecaade2017_199t, 9d6e, sigradi2016_364pp, 97d8, 56d3, dc62, 85f7, 6e38, 65fd, 041b, b3ca, 1ba3, ac2d, ecaade2015_100o19, 90ac, ecaade2014_130v28, e769, 3381, sigradi2016_470q, ecaade2014_194l49, 2513, f9fb, 93e5, ef73, 9ed6, 04cc, 581a, adf9, 9df5, a373, 3b9a, 855c, 5970, 9877, f432, ecaade2016_223m58, 4578, acadia14projects_63ar, 1364, eecb, b7ec, caadria2016_819v34, d5b3, b4e4, 0865, sigradi2013_359k, 6c3a, 8e00, ed48, 3120, 6811, 4519, b4ad, a4f4, 5671, caadria2016_797p33, 662e, 948d, 1fac, 0041, 04b5, 37be, 2c4d, 2a93, sigradi2014_329v6, 7320, d77c, d921, e41f, 13e5, b2b6, caadria2016_713t30, ecaade2015_73y13, 2de8, a255, caadria2017_004u2, 57f9, 16c1, ecaade2017_133l, d982, c99a, 1135, bb5b, e479, a6dc, b537, 36c5, 4a34, ecaade2017_059nn, 34f9, 5461, 3451, 7256, ecaade2017_076s, fe50, 2e16, fd86, 7e4c, 9855, ccc3, e074, 9b5d, 6555, ecaade2016_087n24, ba17, sigradi2013_327t, 3881, 6ef9, f9c8, 7cda, 783f, ascaad2016_038i14, 6fe1, d698, 9cbd, 3039, 8963, eae7, 959d, b298, 2d09, bbd1, 9a86, ijac201412303f8, caadria2015_213s32, a51a, caadria2015_070f9, 7e89, f063, acadia15_497r22, ecaade2017_023aa, c4df, 453d, cc94, e0cc, 4188, d7ef, b9c8, d901, 4579, 26e0, 8f67, ascaad2014_019u2, 759d, 98df, ecaade2015_11a1, ecaade2017_230tt, c0c6, 7666, 19db, 3397, 0e14, ef20, 0897, 7d6b, 190e, 8f47, f910, 1b19, 5c3a, 8075, 48b1, 44d2, 5fbd, 1c6a, acadia15_243b10, caadria2017_124r33, 030c, caadria2015_213x32, ecaade2014_237f61, a49d, dedb, 717f, b070, 39cc, d1a8, sigradi2016_448s, dee0, ecaade2017_124o, caadria2015_124d20, a2f2, 9a60, cdfe, 09f2, 213b, a042, 98c4, c40b, 43c4, b93e, 2219, d8ce, 0491, 9116, 49e1, ecaade2015_229z51, 1a8e, caadria2017_142z36, acadia14_177ae, caadria2017_003g2, ijac201614202e8, ecaade2017_255a, f52a, 5c0c, 8d56, 8331, e7ff, 643b, ecaade2015_28z5, ijac201412201o1, sigradi2013_386j, ecaade2014_066p15, acadia14projects_339an, 809b, f45e, 948a, e000, c278, 0866, ijac201412406p9, 3819, 6e82, 528d, 3623, ijac201412203m2, 20d7, 9050, cfc5, 3f0e, fc26, caadria2016_013j2, 937b, sigradi2015_sp_11.278m31, 26b3, 4d62, 2b19, 44bc, c349, 6fbb, 6cc4, 8a52, 1725, d912, sigradi2015_10.309u21, 8dcf, 75dc, 5dec, ecaade2017_152vv, ecaade2015_25h5, ecaade2014_147y33, cafd, 46a4, 5e57, 53c7, 92e8, 401d, bc16, c863, c9aa, ecaade2016_011y2, 0d41, caadria2017_043h14, ecaade2016_033w8, caadria2017_096l26, f413, 837e, aef0, ee72, ecaade2013r_006v4, fbcc, ecaade2015_333e72, ffa2, sigradi2015_11.136t24, ecaade2014_192a49, 6f70, 1b07, caadria2016_023s2, 1cdb, 00d7, da5b, 96ce, 315f, f3d6, 8ec6, 5f7a, 8a68, ecaade2015_271v59, 93ce, b811, 24b0, e7ba, a40c, 5720, caadria2017_183j44, ec7d, 22ad, 1298, e342, ecaade2014_168e42, f2a9, acadia16_352e22, 6a61, 46da, caadria2017_016p6, 5f15, 19a6, d058, 1938, 6ba6, 5e23, df6e, 2792, e87e, cd91, 351c, d7a8, caadria2017_016d7, 8e41, 81c7, 393b, 7ae8, c3b4, 4b79, 2396, 21a5, cf03, ecaade2015_285n62, cf51, caadria2015_081d12, 5d4a, bb8f, 0fbb, ecaade2017_057aa, 40e6, b489, e8a7, 7290, df50, 7b30, 324e, a1e5, c6c4, cd5f, 5752, 0614, ijac201412408w2, b797, d67b, 61bf, c9d1, ecaade2016_225z60, e294, 77ce, 5ff7, 0299, b01d, ad56, f1ae, acadia14_347ar, acadia15_431p18, 35bc, 28ab, ecaade2017_291b, 489c, caadria2016_517i22, 53a2, 07d5, 6221, 1217, ecaade2017_048aa, 4568, 65c8, acadia16_362j22, 6357, 099e, 52b9, ecaade2017_273o, a391, c752, c3fa, c6ac, 8c12, 9674, 9617, 1751, 37b2, 0eea, c8ae, caadria2015_069s8, 92a3, 8fed, d84e, a525, cf49, e6dc, 64ed, b70d, 280c, ecaade2017_100g, 0422, 31d2, 3605, 92f4, d0c1, f463, acadia16_12h2, c6c5, 4bc1, 5eaf, ecaade2017_184gg, 936e, c888, d903, 6c75, 504d, 11ef, 12bc, ecaade2016_190u50, 8443, ddb9, 2a14, ecaade2014_071c17, b480, 857e, c504, 279f, ab36, acadia14projects_347an, 1547, b259, f937, 13eb, 5612, 5824, ecaade2016_028m8, dd29, 1124, 52a3, 6e18, 962e, ascaad2016_059o23, acadia14projects_445aj, 6462, 7a8a, 64a0, ded7, ebf9, 1599, 4ebb, 8338, 6018, 6a04, 2d4b, 6ae1, 0ff0, 8ddb, ba55, b37d, f723, 1406, ecaade2017_129ii, 92fd, 875f, 918a, 73c5, 85f8, 8a9a, acadia16_478s28, acadia14projects_565h, sigradi2016_637q, 7618, ecaade2017_094m, 7101, c572, sigradi2015_8.81x11, 6c33, 752c, af69, ecaade2014_214j54, caadria2015_014o2, fdf3, 0d20, d9af, ccdc, ce71, 9e95, ddb1, acadia14_609ao, d1b2, 0fe6, 2800, 4d76, caadria2016_249l11, sigradi2016_724tt, b4a4, 3e21, 07d8, 1659, 0356, ecaade2016_230y61, 6c26, caadria2015_119b19, sigradi2016_690h, 3981, b165, c2c5, 307a, e37e, ecaade2017_079f, sigradi2013_347t, 1575, 9b32, 413d, 595e, 8ed9, c413, 41da, 1ed7, 8337, 32ba, 77ae, 59da, ecaade2016_114f31, sigradi2015_9.270g17, ac06, acadia14_487h, f4a2, de94, bed9, 84ce, ad40, 277b, 7387, 15d3, 495c, d98e, ecaade2016_197a52, 8a2c, f551, bcdb, 28af, 8534, ecaade2017_021h, 0bcb, ecaade2017_210s, e1f7, sigradi2013_342m, 8939, cb51, ecaade2017_108g, 53b9, 7004, 41e7, e31f, 195f, acadia16_164z11, 67e3, ac5d, ed91, d37f, a8cc, 7ae3, acadia15_311k12, 0638, 0f7c, fb63, 3d25, ecaade2016_215u54, 8312, acadia14_375e, acadia14projects_435ad, 64b2, 6d5e, 5d5f, f10c, ascaad2014_013a7, 99c7, ecaade2017_291x, d73d, 33f2, 20a7, 1097, b676, ijac201513303p11, a787, 0824, 140f, a01f, 85d4, caadria2017_142d37, 642b, ecaade2014_133n29, caadria2015_114b18, f0c8, 3e32, 1643, 40e8, 01c8, 139e, d1ce, acadia14_153b, 027b, ef96, 1cef, 0319, a8de, ascaad2014_034m1, 58f4, caadria2015_185p27, acadia14projects_619ag, e559, ascaad2016_003e2, acadia14_445ac, 576e, 3b96, 99d9, ecaade2017_156y, ascaad2014_019v2, b097, ecaade2015_200i43, a364, 3164, ijac201614405i3, aced, 2066, 91bf, acadia15_274n11, e299, ecaade2017_257nn, 7720, 7517, fc38, 5040, ecaade2017_175o, c073, 5b56, ad4d, acadia15_395b17, 1fb0, sigradi2015_10.177y19, 2bef, sigradi2014_263k1, ijac201412402z4, fde8, 0baa, 4c40, 8c50, 8b01, 6a29, 9d6a, 71ed, ijac201614306a4, b6a8, 6f5f, d0a9, df3f, 321b, f3bb, 0e79, ecaade2014_072n18, sigradi2016_448hh, 8c6c, 38d9, 2835, ijac201412404o7, 97bb, 0790, df9b, 72d4, sigradi2015_3.111h3, ecaade2016_190r50, 9e2a, aeb3, cd36, c434, 7f54, db7a, 706c, 82af, 4049, 0b39, 34b8, sigradi2014_141s2, ab2c, 93e9, c985, 032a, acadia16_88l6, c219, 0a66, fdcc, 9815, f2ca, edc7, 69c1, 0f57, caadria2016_611x25, caadria2015_170o25, 4d65, b36c, 100c, ecaade2014_011k2, dcbb, sigradi2016_737cc, f51c, 3f15, 9042, acadia14_497ac, 66be, acadia14projects_479l, caadria2017_094y25, ijac201614201t6, fa32, 27d3, 0c24, 88cf, 1f61, ijac201614104g4, 385f, e329, ecaade2016_108a30, e993, 545e, a0cf, 1b2b, db8d, 1ae9, 524b, ecaade2017_306p, 5235, 1d93, 9d92, ecaade2016_223s58, 4439, 3e7d, ee62, 26b7, b24e, 393d, c40f, 21cf, 649c, a17b, 5d36, f235, 35e8, ijac201614402t1, caadria2015_208b31, caa9, caadria2017_052p17, a825, ecaade2015_241t55, 9d24, c6fb, 1c51, ascaad2014_035r1, 68ef, 3e85, cfbf, ff53, caadria2017_029j10, 878b, acee, sigradi2016_654tt, ffe4, c058, b9fe, 32fd, 5646, b2e6, c635, ecaade2017_091yy, 64bb, 4396, 134a, a9db, 904c, ecaade2016_083e24, ecaade2016_033i9, sigradi2013_315, a0d0, ec60, sigradi2014_291r4, 296e, 10c6, eefc, 85d1, ijac201614308k5, 190f, 4f98, caadria2017_041z12, ecaade2015_209u46, 63c0, 61bb, 73b8, f524, 17d3, ecaade2017_257tt, d41b, b58b, 6dfc, 66ec, d957, 2274, 80fb, sigradi2014_239b9, 49bd, a899, ecaade2015_138g28, 5281, 0b08, 2716, sigradi2013_42n, sigradi2016_484oo, 2165, 3870, 40f9, ce42, 1ad2, ecaade2016_199b53, cefb, 9667, ecaade2017_199bb, ijac201513203a7, abda, 12b3, c703, e06d, f4ea, c184, 2ca5, 4d96, b3be, 4de9, d7a2, ijac201412304j1, a1b0, 0931, 38be, 61b0, 53db, 8e69, ecaade2017_101p, 7497, 72a5, ijac201412403k7, ecaade2015_144x30, 8093, 1638, 84a9, 9f4d, 0653, c656, 051e, da2c, f17f, 150f, caadria2015_157s24, 3e33, 22ae, 69ee, 3942, 3bd3, 8823, 2d1c, ecaade2017_142uu, 8faf, acadia14projects_301i, c438, ec87, 6318, e363, 4b29, c8a2, ecaade2015_114i22, ecaade2015_195i41, 5d17, 6b99, 63d3, 6dae, 64f8, a579, 6ee1, ecaade2014_024g7, 55c6, de18, 94f3, ecaade2017_215b, 10e3, ecaade2015_297w64, 74ac, d28b, e18a, 32f6, ecaade2014_127o28, 9ffc, a85a, 1e0e, 4373, ecaade2015_284x61, 31e0, 0bf2, ijac201412403u6, f9bb, 1854, cce7, 674e, ijac201614402a2, b72e, e258, ad48, 4fba, 789a, ijac201412306d3, ef15, ecaade2014_014h3, 764d, c28e, 1606, d2f2, bd5d, sigradi2015_10.267u20, c9db, 40bb, ecaade2017_057ff, 71f0, d76a, 952c, e8bc, 94e0, 4831, fd6b, 4c01, 8aa2, ijac201412408l1, bdad, ecaade2015_302g66, caadria2015_213u32, 5436, 801c, 0415, 6b61, 95c2, 977c, sigradi2016_636o, 8fab, 93e1, 82ab, ecaade2015_318s69, ijac201614201b6, 6b3c, af6d, sigradi2016_752zz, 36d8, ijac201614305k3, 2f93, b456, sigradi2016_564jj, ba1d, 6aab, caadria2016_735m31, 07cc, e838, eed9, ef5b, 11b3, ecaade2014_044d11, 9d98, 0b17, 1102, d971, e4ac, 8b33, 0eb0, 19ca, 46b7, sigradi2014_247j9, e92d, 156f, ascaad2014_008w4, fac9, caadria2015_170u25, e6d9, c8d4, dfd3, 58a9, dd9e, b486, 2e87, acadia14projects_619av, 880e, ecaade2016_216e55, a7d2, a605, d5ac, cc10, 14ba, acadia14projects_317u, sigradi2014_032d2, dc38, 2d70, caadria2016_085k4, 7ae7, a5e6, sigradi2013_393s, 83dc, 1691, 0af1, 925b, 3634, c994, ecaade2014_138z30, ecaade2014_080i19, f1b3, fa51, 5cde, 4744, 01d7, 8d72, be51, sigradi2015_sp_8.326t30, caadria2017_021m8, 977a, ecaade2017_282t, e91c, 08ef, 16d4, fe8e, f700, f8ba, ac60, 5629, 685c, ac89, 4788, 771b, 8667, 489e, de13, e8a5, 9080, acad, ecaade2017_248tt, sigradi2015_sp_10.16e31, 4098, e304, da85, 449d, f42e, f744, caadria2017_070r22, cfaa, e300, 5922, 37a8, cdb1, a0f9, ecaade2014_206h53, ijac201614407u4, 82a3, fccf, 94cb, 7b14, caadria2017_015k5, 8e34, 0095, ecaade2017_023gg, 8f0c, dc8e, fc89, 51a3, 9541, bbb8, 267c, 792b, ijac201513102c2, 8551, 6b6f, 56a2, 7aec, ecaade2016_063v15, ecaade2014_163a40, 82b7, 8c84, ecaade2014_120m27, 902e, 7016, 8f27, ecaade2014_145j33, 9d10, d5ca, 14db, 2904, b588, 2bf3, b6a2, 9d65, 7011, acadia14_399ah, 4636, 8f1b, fb4b, f8f7, 69eb, ecaade2014_012s2, 042f, 419b, caadria2016_457l19, 283d, 6a31, 4566, sigradi2015_3.221v4, 0694, ascaad2014_017i1, d836, 9f09, d08f, 1006, 0ce0, 9837, 7f9e, 7648, 8461, ascaad2016_010x4, ae61, b6f5, dfe4, ecaade2014_072f18, f6d0, 9a81, ijac201614208d13, 62cb, e5a2, 1a42, 4fcb, d8cf, caadria2015_130b22, 1e33, d602, 9e2e, 427f, acadia16_298o18, d070, 20b3, 62ff, ecaade2015_61j12, d6f7, aada, 7b69, 501e, ecaade2014_224i57, dedd, 04fa, 44dd, f0f6, 7f35, acadia15_469l20, 37d5, 23d9, 6e66, b5f4, 6413, ecaade2014_153m36, 4fa4, 4215, a26c, 83fe, 1095, 3a37, ecaade2015_284m61, sigradi2016_382bb, ecaade2016_191b51, 5985, cdc0, 416f, 6bdc, e3db, 3d98, ecaade2017_140pp, cbb0, 12c4, bff5, a27b, 2a2e, a534, 38a6, 36b7, b25d, dd8b, ecaade2014_162v39, 9223, 6648, acadia14_153ao, 46a8, be07, fd8a, bc7d, ecaade2017_149i, ecaade2017_098ll, acadia15_110c4, 44d8, ijac201412302i7, 823d, sigradi2014_137k2, acadia16_344j20, ecaade2014_144x32, 24fd, 6fec, a127, ccc9, 3b37, d1cb, 2711, 5814, 56f5, acadia14_619aa, d9e9, acadia14projects_291b, dc12, dc4c, a289, ecaade2017_072g, 7f90, ec09, acadia14_267g, sigradi2015_8.239y13, cf1f, acadia15_297c12, 802c, 03f5, 6582, 0f83, a062, 1361, 2272, d8a6, 6aac, ca6b, sigradi2014_186w5, aff8, 23f0, de89, fb89, ecaade2017_302tt, 1fca, 44aa, 5460, caadria2016_549j23, 6d44, 7973, sigradi2016_440gg, ad42, ecaade2014_163b40, 7422, 25f6, ijac201412307l3, 8ecd, 11aa, c8ec, a37a, b54e, 2dd3, 0965, 6cf9, 012e, caadria2017_072a23, 91e8, 6a33, ascaad2014_023v4, bc12, 6626, ecaade2017_076jj, e379, 31ed, 8e5f, 650e, ecaade2017_282m, 61da, 3f9a, 29c7, sigradi2015_1.320f1, 6bfb, b78f, ecaade2015_211b47, 89d5, 0b55, e909, 4456, 65ea, 713f, 6b23, 3539, ecaade2014_184m46, acadia14projects_579d, f59e, d23e, cbbf, b039, f99c, sigradi2013_401n, 6ea5, a01a, acadia16_224a15, c173, sigradi2014_032h2, 65f9, b3c6, 4718, 9ada, 95e3, 5159, 216b, ecaade2017_138v, 508c, fa11, 4f59, caadria2017_081t24, ecaade2014_143v32, 5f7f, acadia16_88k6, e1c6, 3dc7, 682d, caadria2016_177c8, ascaad2014_007y3, abc0, 4c29, e731, sigradi2016_803q, 2785, ascaad2016_007k3, 05e8, 7a37, be11, acadia14projects_281w, 550b, 5bf1, ecaade2013r_011g7, ascaad2016_032v12, 33be, ecaade2016_075g22, sigradi2014_128f1, a99a, bdb3, 34fe, 7fb1, 9256, 4465, ecaade2014_153d37, b37c, b1d0, b6df, 043f, fd0e, 2e15, ecaade2015_138f28, 450a, ecaade2015_193e40, 23f9, acadia14projects_339ag, ecaade2013r_004f4, fce9, 315e, acadia14_135m, ecaade2017_301u, sigradi2013_95, 2e63, deaa, ecaade2016_040y10, ecaade2014_224x57, 9c19, ecaade2014_152h36, 687e, 9f7a, ecaade2017_291d, ecaade2014_224u57, 3274, 4bdf, 4070, a2a1, caadria2016_735p31, 66c7, fc51, d370, afed, 27d7, ijac201412201d1, acadia14_479l, 8e70, 4fb0, sigradi2013_62t, 03b4, caadria2016_703o30, a883, f867, ecaade2014_065a15, 39a0, ecaade2017_305d, b525, a699, fe4e, ecaade2017_032c, 3a11, d2b0, ecaade2015_202n44, e6a4, ascaad2014_021y3, 5a5a, acadia16_236i15, 8957, 4e18, d207, ascaad2014_012l6, ijac201614208y13, 2554, 5923, fa55, b995, cc44, 5222, acadia14projects_101ab, 1c72, ef44, 27f7, b6bb, b029, e59c, 407a, beff, 5941, 8f8a, ecaade2017_050c, 832f, 8e56, sigradi2015_12.215u27, f009, b7c0, sigradi2015_8.186x12, 1a41, acadia14projects_333av, c12c, 5076, ee91, sigradi2014_023z1, ecaade2017_083rr, caadria2015_070v8, ecaade2013r_002h2, 0dfe, ecaade2015_103k20, f8a1, ecaade2015_215d47, 1f41, 10a5, ijac201513105a5, 7476, ecaade2015_92j18, ecaade2016_046o12, a63c, 2bd8, f61c, 44c4, cb93, 6772, 179b, ecaade2014_185v46, f039, 0593, ea5e, c9ac, 5151, 39bf, ecaade2017_288aa, ecaade2017_117cc, 2aff, 3882, a451, 3097, 2b96, 6fbc, 8ee4, ee15, acadia14projects_339x, 9b00, f6c8, 166d, acadia15_469o20, 6512, 1a3f, 60a4, 2c86, 908d, aa25, ba76, 3a0f, 57d5, 6696, acadia14_53u, 7dd1, caadria2015_016l3, 8074, 921a, ecaade2017_091qq, 3e34, acadia14_125ae, ae8c, 6ecb, ba5b, ecaade2016_077z22, 81d2, ecaade2014_173w42, caadria2017_163r40, b4a5, d931, bf41, ecaade2013r_009i6, 7212, 3303, d6a2, 1d73, b2dd, 6273, 7512, 9d88, af1f, 45ef, caadria2017_122t31, caadria2017_072z22, 0da3, ascaad2016_043g17, f921, 53ce, 2f9c, c19f, 1f02, ascaad2016_010s4, ecaade2016_074z21, f6cb, 4dab, f8ca, 7613, acadia16_124c9, c33e, ffec, c3da, 7b20, 9b9f, 03b7, 7c6d, 0ae8, efff, ecaade2014_208e54, 7e58, 1cd5, db74, b367, ce93, 042e, 3969, 187b, b528, 8e21, ascaad2016_040d16, b277, 36dd, caadria2017_175d43, 352b, e484, 0dec, 6589, e31c, 3695, ea08, 6c9c, 1282, 1119, acadia14projects_497s, 6cf2, 7605, 3fe0, abb3, 973f, a64d, 92f3, eed0, 5b83, 4793, e516, ba6a, 7eb4, ecaade2017_098nn, c29b, 44a4, 67c6, 2334, 2e44, dc53, 7547, 9078, 060b, ecaade2015_285t62, 1b37, beb3, aee9, 5711, d78d, a31e, 7e7c, 1b5a, 8e4f, a95e, 0497, ecaade2015_261m58, sigradi2016_534uu, 8c9d, d9b2, 25bc, 2b42, ecaade2017_grid, 3e6a, cbc9, b3f0, 1b7a, 99a4, 3914, 899b, b26c, 0837, 8291, a39f, d00a, baf0, c8dc, 8979, ecaade2016_191a51, b487, acadia14_375g, a6e6, acadia14projects_479i, 189b, b1c2, ecaade2015_25f5, 0977, ecaade2015_205u44, 6352, ecaade2016_111n30, caadria2016_631c27, 6676, cee0, d79f, d920, ecaade2016_032p8, e427, f53d, ecaade2014_015k3, sigradi2016_534rr, 5065, 5ee7, 1ed9, acadia16_12j2, 7848, 5077, 5395, 129d, acadia16_24p2, 69de, fca8, 8d17, sigradi2014_186d6, 3173, 3db7, ea32, acadia16_372o23, 96fd, 06c2, 736c, a6f0, caadria2016_115n5, e6ab, ecaade2016_104a29, 4d69, sigradi2013_381, b213, ecaade2016_170x48, cfe9, 8315, 15a6, dcfa, acadia14projects_101v, 2dfb, 77ff, sigradi2014_345w8, d7f5, 3392, 4422, 3629, 6176, 9d85, ecaade2016_089w24, ea22, 3c04, acadia15_123p4, e38e, 0f04, 09ce, 5c29, ecaade2017_169uu, 7c8a, 5776, acadia14projects_53s, 37fe, 2090, aa08, 8cfa, 9c92, 9bc4, ecaade2017_306m, c6e1, 0e7e, 1510, sigradi2016_814c, 3e51, d49b, acadia16_298h18, e6f1, 2ad1, 1ead, 132a, 286a, 7507, f852, abde, d60e, f28f, ecaade2014_226f59, 80cf, acadia14projects_487g, ecaade2017_069dd, 229c, 2b3a, sigradi2015_3.212m4, 8b6a, ab56, b807, a150, ecaade2014_088h21, ecaade2015_17h2, 174e, caadria2017_132h35, bc7e, ecaade2015_33h6, 1776, 9bc6, bc65, 9ffd, ecaade2015_152c32, e6a6, d054, 12a0, 8fe1, 2d39, 9314, f5be, 7113, bd88, ed89, 03d7, 0caa, ascaad2016_045c18, ecaade2015_28y5, 5e6c, a689, ijac201412201b1, sigradi2015_10.377z22, ecaade2014_019f5, ijac201614309d6, 1e51, 95ce, 2006, 8b09, 6c53, e861, ecaade2014_128t28, e1b6, ddb7, b38d, 5986, 62b6, a145, 1908, 61c0, ecaade2017_079h, 0546, acadia15_371i16, 8904, 9fe6, 0c85, 4f09, 57ab, b032, a226, 1e2d, ecaade2014_214k54, ac6f, d234, 1edc, 7668, 7633, 3d16, 9969, 7d63, 24fe, ecaade2015_35a7, 9fad, 3555, 4bb6, d312, ecaade2017_175m, 51a0, 5c6e, acadia16_44m3, 6008, ecaade2016_198p52, 4d4c, 2571, 5d85, 8268, abcf, cd0f, 19df, caadria2017_182y43, 36a4, e703, c059, acadia14projects_43ak, 7315, b036, 157b, 67fe, 7e9f, 8dca, d2eb, ecaade2014_111w24, 5d9e, 4ccd, ascaad2014_029g8, 63f1, 75d4, sigradi2015_10.140r19, 50c0, caadria2016_777c33, ecaade2017_077d, acadia14projects_473ai, 40e3, 2769, ecaade2016_071f19, ecaade2015_13l1, 07dc, 9c5d, daa6, fe9a, 602d, f884, caadria2017_052s17, ecaade2017_199gg, 1fba, 637b, 50ca, 1e90, 5f25, 1038, 353c, dea4, f623, 3e5d, sigradi2014_181t5, 3386, e1b2, 7fc4, 19d3, 7acc, 8058, 1dfe, 152d, 20b1, caadria2015_122r19, bb81, ecaade2016_140n39, 0400, sigradi2016_764j, 683a, 2036, 3259, 3758, 43eb, aa0c, a467, caadria2017_081p24, 363a, sigradi2015_12.215p27, e179, cf3a, e032, 0446, b86f, caadria2015_073r10, d7a4, sigradi2014_345b10, cd4a, 3d1e, a489, 97f9, dee8, 9768, 50d4, 1593, a843, 4cdd, 27f6, 1457, 0499, b67c, 9f90, d6d9, sigradi2015_3.65y2, 2587, 04d7, 522a, acadia14projects_117i, ca83, 336b, ccc7, acadia14projects_189a, 88f6, 6528, 6bf2, 0f62, sigradi2015_11.142c25, 852c, a8a6, 42de, ffff, d835, 11fd, badf, d199, f833, 3011, ecaade2016_191x50, caadria2017_134x35, b248, 9ace, a561, addc, acadia14_199ak, sigradi2016_550k, 2829, ea5a, 4275, 4ab7, ea6b, ed25, c5a4, ecaade2015_225h49, ecaade2016_170y48, d740, 9b5e, caadria2016_147j6, 2b39, eedb, dc13, cbe5, 1f32, 491e, 8e6c, ascaad2014_016d9, 4a88, 4528, 4bb9, 20d6, 843f, 6ec1, d7bd, ee20, 744b, cdc5, 5214, sigradi2013_387z, ec67, 2890, d9e3, 2b1e, 29b0, 0e07, 90c9, 93e6, 1f37, 483f, f790, 0402, 493f, sigradi2015_sp_11.278n31, b571, 9a1c, ecaade2015_269n59, 6e6b, eae6, 4b5e, b553, 686c, 3a1f, ijac201513303s11, ecaade2017_038kk, f8b1, 6969, fd03, 378c, ecaade2014_199w51, 6a6c, 7381, 5e3e, b03a, 6757, 80db, 53e0, 4a22, 7b91, 8b17, acadia14projects_301a, 088d, ee56, 41c1, 0650, ecaade2014_123d28, ddef, 1e48, caadria2017_094b26, 9f7e, aad1, 4a86, ecaade2016_040p10, 7b41, acadia14projects_539b, ecaade2014_157c39, 32c7, 360c, 7c60, acadia15_185b7, 8f17, 6b54, 834e, acadia15_274o11, 3546, 6936, fa0a, 6dbb, 4647, acadia16_224l14, caadria2015_208f31, caadria2017_037f12, 754b, caadria2017_155r39, ecaade2017_164r, ecaade2014_016j4, ecaade2017_253ff, 8d43, be17, 327f, 5804, e7bb, ijac201614105n5, ijac201412303b9, ecaade2016_011b3, ede6, de9a, ecaade2017_056e, b65b, 0b95, caadria2015_108o16, 7edb, ecaade2016_170r48, bc95, 83c4, b831, 1461, 3a7a, 21c6, b09b, 40bd, 65e0, 508d, d304, 1cd6, 3b63, 0921, b639, 98fe, acadia14projects_199ak, sigradi2016_814f, 5b73, c981, 25bd, 7456, a7d1, 8e33, acadia16_460z26, 9315, ecaade2016_119v32, 9e55, acadia14projects_517n, 341b, ca38, ecaade2017_118gg, b5b6, e871, b5ff, caadria2017_096t26, f301, ecaade2016_119s32, ecaade2015_100x19, 8918, c0a2, sigradi2016_814l, cb0c, d7ee, 09fb, bf7a, ee27, 3041, dbd7, 5f5c, ecaade2013r_018l9, 5302, b72d, 52a0, ecaade2016_071n19, sigradi2013_155e, 9657, 6faf, ce29, b474, sigradi2014_151d3, 0123, acadia15_323m13, 841c, e79d, b7e4, eaa3, 5bf2, 456d, sigradi2015_10.140e19, 3310, 2f38, 931f, 21da, 1b97, ijac201412401d4, 8bba, 8763, f9e6, baf9, f428, b970, 835a, 0fc7, e7c4, a483, adee, f8dd, bf75, caadria2016_457d19, a7b0, df5c, 02f4, 36c9, ijac201614403s2, 7209, 733e, e445, 3e5b, 2d93, e5e5, b827, ascaad2014_001a1, sigradi2016_559t, 70fa, 1010, 6123, b4ab, 9679, 4982, ijac201614105u5, 5225, bd3f, 9dbc, f9f2, f8be, sigradi2014_284b4, 40cc, e9e2, 87e0, 32eb, acadia14_281ad, 7afb, 61ed, acadia16_214h14, 0b7a, cf1a, sigradi2014_314m6, 7f48, sigradi2016_801z, e632, 143b, 6bb6, ecaade2014_089z21, bcbc, sigradi2016_816ww, 3f5c, sigradi2013_248v, 3010, 48d3, ecaade2013r_004z3, f4a9, eb93, 5322, 7c79, acadia14_257aa, ecaade2016_118e32, dbca, 7817, sigradi2014_047m4, acadia15_173p6, ecaade2013r_011c7, e46e, 1fb7, 0147, ce86, 1624, 1f80, b71b, 0a7d, af7a, 0f82, f54d, 985b, 3c7e, ecaade2015_327f71, 5fa5, acadia15_47b1, 0f37, acadia16_352b22, 3ff8, 51c5, ijac201614308n5, 6274, e366, c556, ecaade2016_223f58, d818, eb26, 60dc, cdb4, dcc7, acadia16_12i2, 7106, de1e, ab77, 5fc6, 364d, ecaade2015_319c70, f4f9, 2766, ascaad2014_019j3, 47d9, 7c4b, sigradi2014_330o7, 25ec, ecaade2015_196p42, e6aa, ecaade2016_224d60, acadia15_451m19, 0f31, acadia16_98c7, 1859, ebe2, 3b17, dac1, ecaade2017_164ff, ae9a, 5686, 0113, 1c61, 937d, caadria2016_517h22, 0673, 8181, sigradi2013_259i, 983c, b892, ecaade2017_164bb, f7fd, b254, 9908, efca, 4ff7, 769d, 7e99, c64f, e5a7, bf3e, ecaade2017_257pp, 72a1, 710e, 914b, cbd5, 0d4d, 294d, 6d24, 3720, ecaade2017_306j, 2c28, e270, aee2, 3c03, 5309, sigradi2013_390t, sigradi2014_339z7, 0c33, 2b18, a27f, caadria2017_027v9, 8b0e, 86e8, 3006, ascaad2014_024p5, acadia14_671l, 5c8e, acadia14_473ah, caadria2017_127g34, 4149, a7a9, acadia14_267p, 62be, d00c, c246, 3e61, 80a8, 3f5f, 3728, b617, 8e74, 46bd, acadia14_281r, ijac201513305e12, 7fec, 99b9, ecaade2017_144t, acadia14_63ah, fea0, 3b0e, a9c1, eb08, ijac201614403m2, cdfd, caadria2016_861d37, c088, 806b, 2ec2, 8f59, ecaade2013r_003p2, ecaade2017_109ll, ascaad2014_014i8, ce25, bebf, 9edd, d64e, 90d8, f9f7, d8c6, b684, 6411, 676b, ecaade2016_154z42, 4ea1, 71cd, cf4e, ecaade2017_009bb, acadia14projects_53k, 9b64, acadia14projects_375i, 69dd, sigradi2016_537a, 2ef4, 71c0, caadria2015_084t12, b96b, ecaade2015_301d66, 643f, 398a, 1f53, 4cda, ecaade2015_17r2, ecaade2014_197i51, f40f, ea37, de0b, 406d, 6851, acadia14projects_153g, 6b2c, 4b59, 87b0, bd58, 7d0b, 32e6, 9ff3, sigradi2014_103a9, 5297, 6f34, 3698, 3416, acadia14_517p, 15c9, sigradi2016_803x, c256, 9ef9, acadia16_470b27, 78d6, 77b0, 5271, 029a, sigradi2016_560y, 8a50, 3e0a, c0f7, 6f62, 9281, 3f14, c202, sigradi2013_275a, caadria2016_851w35, 0a5c, 755b, edda, 49f8, dffc, 703c, bda9, 890b, ijac201513203x6, ce90, 4cee, caadria2016_851z35, ecaade2015_138v28, 6a82, 4f30, 7359, sigradi2013_41, a1eb, 4a1a, 1483, ascaad2014_033h1, ijac201614308f5, c55f, caca, ecaade2016_013s3, caadria2016_579r24, cf6d, ab97, dc42, aa1c, 2e50, accf, d6bc, d7e4, ecaade2016_015v3, 91f0, ecaade2016_075c22, 44a3, ee24, 8818, ecaade2017_008s, 519a, 32c2, 41ab, 4762, acadia16_78r5, b7bc, caadria2017_174j42, 37e4, sigradi2013_43u, sigradi2015_8.339w15, 8e8f, 4d23, bb79, 55cf, 7da8, ecaade2016_036p9, ecaade2017_212ff, 3fd3, 3a4c, f126, bd84, ecaade2017_071qq, 3256, 61f2, b1b4, 660a, 4949, bf4c, caadria2017_004k2, ccaf, 21d1, 3de7, 333a, a656, eaad, 347e, e7e1, 25d5, 98ab, ecaade2016_144d40, acadia14_357au, ecaade2017_149m, 3e9f, d621, 836a, 0b76, dbbd, ecaade2014_143r32, a2a2, ecaade2016_241f64, 61ab, sigradi2015_11.34d24, d67c, f613, ecaade2015_211a47, bcda, b812, f3c6, 97f3, 8e0f, 767e, d092, 8a48, e278, c58e, df97, ecaade2014_206j53, ecaade2015_253z57, 8541, a42d, a6b8, ae28, 2afb, 42ac, caadria2017_067j21, f232, 1029, 721f, c11d, ecaade2017_175h, 4218, bb95, 5011, sigradi2016_817c, c475, ecaade2016_230c62, 3fe1, 64cb, 857d, caadria2017_135e36, eadd, fef6, caadria2017_016k6, sigradi2015_6.151h8, b643, 9ec2, 41a1, 9e7f, acadia16_450k26, ascaad2016_042v16, 7109, a81c, c574, 9c4f, d7a5, ca7e, a2ef, 23b0, 70fd, b542, 481e, 181a, 34d3, a270, sigradi2016_659n, eb83, 43b2, b91f, 0a48, a668, 1655, ecaade2016_162m44, b5dc, 3545, ascaad2014_010m5, ecaade2017_144q, ecaade2015_172d37, c92d, 38df, 99e0, 4dc0, 8339, 0aa6, 3ed8, 9868, 09b0, d864, 4d28, 9048, 8aa9, 8755, caadria2015_139p22, 28d4, e6c4, e93c, ecaade2015_61u12, 68de, ecaade2015_127e25, 5bd6, 6b2b, e82c, 9e8f, 978d, 533b, dc0d, sigradi2015_6.387l9, c114, sigradi2015_6.387e9, acadia14_691a, 8e9c, cecb, 5bc5, 5778, caadria2016_435t18, sigradi2016_385oo, ecaade2015_158b34, 6912, 228d, 97a5, deb3, d692, 9cff, ecaade2015_83r16, aaf7, ea73, e506, bfd3, e3d9, ecaade2016_132m37, caadria2017_028y9, 90b8, ecaade2015_138m29, 7608, a353, 2877, a3be, 1d25, ecaade2016_217r55, f6d3, bd77, 435a, ecaade2017_053c, acadia14projects_101s, 5098, ecaade2016_114g31, ascaad2016_010e5, 8ff3, acadia15_69n2, ecaade2017_240q, d4f0, 25f9, 6d43, 7cf9, cebe, 206c, ecaade2017_079e, 9fa7, c88e, acadia14projects_539a, 909c, cb30, 061f, ca00, 7d36, eb85, 07c3, sigradi2016_654zz, 6335, sigradi2013_222, a284, sigradi2015_sp_11.303s31, ecaade2017_277ww, f88f, 8499, ad1b, 008b, 9dd8, fa99, 6358, e6ea, ecaade2016_129z35, 5b23, d525, c393, ec71, 1aae, e6e5, 0fd0, a2d9, 4a31, 4cbe, 5f43, 6b9c, 749a, 99d6, a340, 7244, 66e6, caadria2016_725j31, b7f1, d541, c5cb, a126, ef45, a609, 9872, 29bc, 7d30, 6b1c, 1d7e, 4b6e, f988, 3350, 0181, 54b8, be8b, caadria2015_032w4, acadia14_473ak, a7cb, 59cd, 41a2, 8325, 7c2a, 1bf3, 871a, ecaade2016_068o17, ecaade2014_011j2, 8439, sigradi2016_431q, a915, ecaade2015_21o3, 3687, sigradi2013_30e, 3306, 18d5, ecaade2017_302cc, 9283, 2031, faae, 01be, acf0, 049b, 2d0f, 0732, 1baa, d830, acadia16_372y22, ijac201614309g6, b8fc, 67bb, 0f28, 8bd0, ecaade2014_175t43, 5f0d, 0e0d, b5d8, sigradi2013_303s, ecaade2015_265r58, 0f71, caadria2015_070g9, cdf5, 0564, caadria2017_145w37, 0a11, 8d44, c40a, ascaad2016_008h4, ecaade2017_046d, 4757, 27c7, c75c, ecaade2015_297u64, c3a2, acadia14projects_555g, 769e, a538, 651f, 9bcd, 0d7a, 5821, 1b11, cfac, 180c, a954, 3014, 5f1b, 6c9f, ecaade2017_282r, acadia14_375a, 39bc, ac4d, 7dd8, a93d, abd6, c04f, d72f, 1b44, ijac201614208l14, 3aee, 68e4, 553f, ecaade2017_198f, 933c, ecaade2016_199d53, 866e, b9a5, 3b7d, a7dc, 6ce6, adcb, 7412, 0551, 9987, ab45, 6dbf, ecaade2017_173mm, dd24, sigradi2015_8.81v11, eaf6, ascaad2016_014g6, edc4, 7d39, 6ad7, ecaade2014_085k20, 8f0e, 8765, 1912, ce64, 42c0, b87d, 15bc, 4ad7, 8fb3, e4ee, 46f0, eb7e, a87c, 207e, 1932, ecaade2016_017n4, f3f3, ca33, e47f, 39c6, ecaade2016_017o4, 9eeb, b6de, 53f6, f119, b95a, bcf9, afc8, 5c52, 9663, dfbc, 0159, 4318, ecaade2017_240u, a59d, 01e9, 2b86, 0dc1, 8a3c, 5830, bfb8, 103f, 522b, 1db3, 0f8e, af55, 8580, 69cb, bb58, sigradi2016_673dd, sigradi2015_3.209f4, 532e, d30f, 4075, 02b2, caadria2016_559a24, 45b7, acadia14_601af, 9346, acadia14projects_601af, 658e, 6ab3, 1d7c, d2c7, ecaade2015_11g1, 7015, a9cc, sigradi2014_132l1, b39b, d990, 8623, d0f9, 3c87, 6eb0, b454, c257, d7b1, 7184, 6c4a, fe94, d9d3, ecaade2017_271k, caadria2017_003w1, 17f9, 837a, acadia14_375m, bca9, 659c, ae82, caadria2015_185j27, 3e10, ecaade2015_269m59, 5503, aa58, dfe5, 08d2, c31c, 5052, ecaade2017_290yy, f363, caadria2017_145p38, e724, 3aff, f031, 063e, ijac201412304b1, 2d56, 0ef7, ecaade2014_012m2, ffa3, 9dda, dafc, sigradi2016_625pp, 1ecb, caadria2016_405l17, d44e, d52e, cb11, ecaade2017_032r, 5cbe, 2fac, dea9, sigradi2014_345i10, 9653, 5f35, caadria2015_048v5, 5779, 9270, caadria2016_881y37, e0aa, 62d1, 1af4, sigradi2016_363ii, a463, 500b, 9792, 2c61, acadia14projects_135t, f0ee, 6db3, d065, ascaad2014_025k6, b19c, acadia14projects_691au, 8219, ecaade2015_206t45, 424d, acadia15_357o15, ecaade2016_078d23, 3d9e, e200, 7a60, sigradi2013_10, acadia16_106w7, f24f, ecaade2017_109pp, d82d, 0566, 0282, 403b, 8246, 27c0, 55e5, 41f8, 6867, ecaade2016_199y52, 798b, 5047, caadria2017_115o30, da9a, 111e, 604b, e3cf, ecaade2015_205x44, 7333, ecaade2013r_017w8, dcf6, acadia15_137a5, 64d3, b2aa, ecaade2014_044g11, ecaade2017_273m, sigradi2016_809ss, 40dc, 9f93, e7d7, caadria2017_094p25, 6737, 001b, ascaad2016_007v3, 7371, e814, 5be0, 0632, 63d6, acadia14projects_389az, d222, 245e, acadia14projects_111g, bb04, f9da, fa42, fad0, ijac201513305m12, 05c6, ecaade2017_059a, ea18, 5bb3, a1c8, 020f, 4ef4, c90f, 62b2, b612, 5a77, ff98, b55a, sigradi2016_685pp, 1acc, b12b, 135f, b3fb, 47fa, 31cd, f78e, 4337, ff40, sigradi2016_443ss, fb4c, d031, 4c7e, acadia14_699k, 48b8, d51e, acadia14_479ax, ecaade2015_110g21, df1e, db49, ascaad2014_014r8, b1d5, dd89, 9d5c, acadia14_117a, acadia14_357ao, sigradi2013_42, caadria2017_035u11, 9dd5, ecaade2016_152p41, 5d2e, 2630, 140a, f500, sigradi2016_421xx, d989, 8389, a02a, caadria2016_229z10, 062f, 0fa9, ecaade2017_042x, ijac201412302h7, ecaade2015_35v6, 959b, 067b, 06d6, a06c, c084, 04a4, 407d, bb7b, 3c5a, d8b0, c145, ecaade2015_127z24, d5c1, aba4, 0d17, ecaade2015_143t30, 8ed2, 75f7, 0ae4, 2d9b, 952e, ebdd, e959, 6294, fcb2, 0f73, d5e5, 70cc, ecaade2017_129oo, 6e28, ijac201412303j8, b802, 36c1, f46c, 091e, 3d66, acadia14projects_291an, 88d4, 3de9, acadia14projects_473an, 6644, caadria2017_051v16, 5a37, ec55, 59ca, 7ed0, 65c0, sigradi2015_11.34a24, acadia14projects_153j, caadria2016_631b27, f48a, 33f3, ijac201614308w5, bed6, ecaade2016_163r45, adf5, 46c4, 7167, caadria2017_029i10, 2f12, 2f3a, ecaade2016_077p22, f091, ea45, 73bd, 84ca, b371, b4d3, 7e85, dfb5, 09c3, 09dc, ce75, caadria2015_084b13, f182, acadia16_478k28, cca4, 9718, acadia14projects_43x, e78f, 3f6b, 0b32, 3d3d, 8f9a, e7d3, 0be5, 9aad, 030b, 6081, a73e, 2ed6, c7ab, ecaade2017_138z, 879f, d0f4, b0f7, acadia15_173t6, 234d, ecaade2017_254kk, 79e0, sigradi2014_250r9, f374, a9de, f55f, 56ec, ecaade2014_239s61, 2d66, 7fc3, ecaade2014_036e9, ecaade2014_072y17, af79, ecaade2017_225h, ecaade2017_013oo, 9f02, ascaad2014_001g1, 203d, a906, 4671, ecaade2017_291y, 8b76, caadria2016_651f28, 54a4, d3a3, 0f23, e9b6, sigradi2016_383ff, ascaad2014_036b2, 4b3e, 0086, 013c, ecaade2016_243y64, caadria2017_028a10, c641, f35a, 5a7f, b932, acadia14projects_699m, ijac201614202a8, 87d1, acadia14_219b, sigradi2013_74c, 692e, ecaade2015_319i70, aa15, 8450, 37e7, 4968, 3315, f692, 12e7, 2c63, a587, 2a51, 268d, ecaade2017_130yy, acadia16_344z20, d629, ascaad2016_002i1, sigradi2015_8.186l13, e55a, e08c, 214e, 255e, ecaade2016_074u21, 5d29, sigradi2015_10.7e18, 8b0d, 332c, 1584, caadria2016_839k35, cd39, de6e, ecaade2015_11h1, b407, ecaade2017_041t, acadia14projects_327c, 0e50, ddf1, 6c95, 77b8, ecaade2016_079o23, 6c59, 8ec5, ijac201614404x2, ba99, de65, 76bf, ecaade2017_256ii, ecaade2017_277ll, acadia14_619as, 52b8, f517, 3e00, c23c, e2e0, eaf2, ecaade2017_095u, acadia15_381t16, ascaad2016_017e7, 8413, 9378, b706, 8f7d, 7f39, a6a5, ecaade2014_194d50, e25a, sigradi2015_9.347m17, ecaade2017_019qq, 70ae, caadria2016_641s27, c7d6, ff43, fc93, 057f, dd93, 1d39, d48b, 0408, ecaade2017_143c, 2a08, 9810, d43c, f0c9, ecaade2017_041s, c60b, ijac201412302l7, 91dc, 2248, 5449, 8434, caadria2016_259o11, e4f1, 783e, 22fa, c79c, ecaade2016_096o26, 5aea, 7129, caadria2015_054m6, 6686, b18e, ecaade2016_140i39, caadria2015_016r3, 1199, 49da, c16e, a2aa, f7ce, cc79, eab2, e508, caadria2015_213n32, 081f, 85df, acadia15_223d9, 6f32, 14ce, 2df1, 36a5, 5a2a, a841, ecaade2015_317r68, cfa0, 8b90, acadia14projects_81o, caadria2017_052t17, 636a, 4e9b, sigradi2015_12.19a27, 9be8, 42e3, ecaade2015_119e24, 5a9b, caadria2017_096k26, e414, bb8b, 40be, c926, 76d2, e5c7, 874d, 0d82, sigradi2013_117n, 0d23, 7cf1, 5cd5, 09a6, ascaad2016_040x15, caadria2016_003m1, ascaad2016_042c17, f6ef, 6958, ecaade2015_268d59, 5305, 5dc0, ijac201614303s2, e2d5, 356d, c099, 2251, 2dcc, ecaade2017_079s, 54de, 5755, e965, caadria2016_003l1, 1cca, ecaade2016_ws-dleadm68, sigradi2015_3.221z4, a6f9, caadria2015_070b9, ecaade2014_030m8, ecaade2015_22e5, a003, 2663, f466, 58c0, 7e97, 73c0, cc29, 7610, b918, ijac201614208g13, f6b6, ascaad2014_019z2, 7f92, caadria2017_142k37, 5ea7, b370, 126c, ecaade2014_055v13, 2210, 5429, 4355, 61f3, ecaade2017_008m, ca87, sigradi2014_164k4, acadia16_34g3, b8e6, ecaade2017_019dd, 699b, 99c0, aa99, c603, fd34, dafd, 454c, 41f9, acb6, acadia14_517o, ecaade2014_176c44, dcc3, 120a, sigradi2014_041d3, dafa, ecaade2014_184f46, 6f52, 0914, fc68, da3b, eb1f, b76d, 1a0f, 5cae, 9770, 6189, ijac201614404z2, 03f3, 0fa8, 724a, 53c2, 07f0, df63, ecaade2015_314g68, 4103, 45dd, caadria2017_046m14, ecaade2017_059tt, ecaade2016_028k8, b2bd, 9e80, acadia16_224y14, acadia15_333e14, 4554, 14e0, a3ef, sigradi2013_111r, 782e, 1b10, c1d1, sigradi2015_10.307w20, 6e99, 59aa, fbee, acadia14projects_463t, 9400, 268a, b770, caadria2017_003u1, 6b65, 21c4, 8f39, cc1f, 95e2, dc5c, ecaade2016_222b58, ee6b, 1cc8, a3a3, 59f0, 43f3, 6054, c138, 7bf8, 06f7, 968c, acadia14projects_101x, 6b39, c801, 0fbd, 3865, 909f, 5c47, 292c, 9451, sigradi2014_018o1, sigradi2013_111v, e04a, 15b5, e0c1, ecaade2014_237d61, 908e, ascaad2016_018m7, ijac201513101c1, ijac201513104n3, 3ee6, be0a, caadria2016_839n35, c283, ecaade2014_038u9, d164, 8ecb, f80b, ecaade2015_287j63, sigradi2015_3.221o4, dd6f, a0c5, 6eb1, 1946, 7b5f, ef3c, ecaade2017_146kk, 0e9c, caadria2017_142i37, 4ad2, bc13, ecaade2017_098jj, 85ba, 5001, ecaade2016_238m63, ijac201614102p1, 6788, f879, sigradi2015_8.264o14, caadria2015_226b35, sigradi2015_8.186n12, caadria2016_851v35, 4362, 97e0, caadria2016_333a15, 1574, f3f7, ecaade2015_113l21, 31bf, 6124, ecaade2015_301s65, e5e8, ijac201412204z2, a28c, 70d2, ecaade2015_237w53, ae9e, ecaade2016_057p14, ecaade2017_006xx, acadia14_479p, 9d00, ijac201614403r2, ecaade2017_046l, 4641, ijac201614105l5, ijac201614208g14, 5727, 5f08, b94a, ecaade2017_027xx, ecaade2014_112l26, 9609, sigradi2016_467p, 81b6, 6be4, 65c3, b8a6, 6b88, 52e9, 8aba, caadria2016_147h6, 3e1b, de79, f0f5, c8e9, a262, 35a5, 37d2, 9331, 00b8, 3c62, c1a5, 324c, caadria2015_016p3, caadria2016_311c14, 5ebd, 028d, 9692, 3366, 5dd6, c908, b011, 6d89, 0b5b, acadia14projects_479b, 5dbe, 62e1, 3e20, 6e73, 91c1, bb30, 5aba, 9a13, efac, acadia14_463j, 987a, 9c52, 78b1, 65d7, 24b2, 5330, 69c7, ac0c, 9a45, e493, sigradi2016_602yy, sigradi2015_8.186m13, 93bb, 5de8, 07b1, e1df, 11b4, 2374, ecaade2015_81r15, ijac201614308o5, b242, e658, c862, 4ee5, b4b8, 6d86, caadria2016_611d26, acadia14_111n, 02e4, d27a, eacb, 840a, 292e, 11b2, 6ff3, 796c, 118d, d118, caadria2017_123f32, 4c36, e87b, 7bc5, 876d, 722e, f6e6, 86f7, 264b, 0167, d46a, b8e1, 11d1, edc2, fa3b, ecaade2014_218m55, cc77, a09d, 8cf7, ad70, e75e, c9cc, 54b7, 271a, b475, 4a76, c1cc, d607, ecaade2015_11e1, ijac201412301d6, ecaade2014_094l22, a012, e458, 5978, 2365, ecaade2016_042l11, 0725, ecaade2015_18g3, 56c9, f4cd, 293c, ad59, afe6, 217f, 0298, ecaade2014_168z40, 522e, 13ff, 6180, 5329, 6d8e, sigradi2014_189k6, e2ae, 2c76, ecaade2015_53m9, ecaade2015_172a37, 0ec0, f61b, ecaade2017_212kk, acadia14projects_301g, 16d0, af57, ee97, e14a, e1b5, 50df, 7a13, 422d, 3d7c, ada4, 4f75, 600f, 3cc5, 13b9, b083, ecaade2016_006w1, 23e5, 70a3, 2b07, ecaade2016_162o44, ecaade2014_130y28, ecaade2016_006z1, 57c8, 52f6, 666e, eddd, 1114, ce88, ijac201614407j4, dec9, 3d29, b81c, ae21, 84d9, 8e18, caadria2015_188t27, ea63, ecaade2017_014ww, 9231, 9945, 3015, 05a9, f909, 6d5f, 6e69, 145f, e9fa, 0975, 8266, 4f0c, caadria2015_124f20, 6065, d642, e6f9, 6a97, 748d, ffb7, 03a2, daf1, 1427, 3d63, 42b2, ecaade2017_085ww, ascaad2016_022v8, 0861, 2ed0, d3c5, 4d9a, 6e64, 909a, ecaade2017_090kk, 56eb, 2207, ecaade2014_066h15, 0c27, ecaade2017_294a, e17c, 0daf, ascaad2014_020p3, c83f, sigradi2014_045g4, a516, 1ed3, d5b0, 4238, acadia15_407p17, 58e8, ecaade2016_193u51, ecaade2014_029x7, acadia15_95i3, a375, acadia16_244r15, f550, 1d18, 0ead, 1f1a, 1578, 3e72, b191, 1dc3, c8d1, f523, 898d, ecaade2014_224a57, 2015, ecaade2017_215k, sigradi2016_710mm, ecaade2014_140n31, 4721, df8e, acadia14_565y, 79f0, 3f3e, 0a15, caadria2015_203o29, sigradi2015_sp_10.311l31, e0d4, 05e3, da9e, d66c, 6f18, ac5b, c5d4, 6910, 894c, 2529, 40bc, f305, 0fbc, c3d8, 79d6, 08fb, 313b, 7ec4, 2363, 28df, 9f44, 609a, 13f6, 4f2b, ecaade2017_053h, b64f, 803c, d816, 8b07, ec01, b094, 01b6, 61c9, 7f89, 5bcc, 82c8, 3c66, f26b, 83b3, bb40, acadia14_609az, 795f, 1d8a, da50, acadia15_137w4, ascaad2014_014x7, e525, sigradi2014_347p10, d994, 4c5f, ecaade2017_080gg, dc6a, fd82, de34, ecaade2016_099j27, ijac201513303x11, 60b1, ascaad2014_014m8, 5d7d, d0ed, caadria2015_073o10, acadia14projects_463g, acadia15_57u1, 1048, 3630, 4c75, eece, ecaade2016_068m17, 7913, 7d34, 3b71, dcfe, b529, bc87, 89a0, 7dd4, cbe0, f402, e5ff, 2c7e, f28b, ecaade2013r_012o7, ae6b, e0f8, ecaade2017_072b, ijac201614204a10, dccf, cace, b709, a521, 3913, 209c, c178, 9b4d, ecaade2017_268hh, caadria2015_206t29, 277a, 1c9f, a9ba, 6223, c806, ecaade2017_095w, 1ed2, 9fe8, 5100, ad39, 4b85, 7b6a, acadia16_116y8, 8bd5, 77a1, d192, 7161, 69bf, d72e, c594, d656, 0d5d, dd7d, e65e, acadia14_463t, fa56, caadria2017_174e42, fcef, 431a, ecaade2015_21k4, acadia14projects_609al, 71ab, fe40, a2d4, c0cb, c55c, d869, 1492, d623, 396d, 1d2c, 20d3, 38b4, 2944, ed6c, 351a, 2aa7, cb3a, 883f, sigradi2014_178i5, ad52, bc29, caadria2015_208y30, a8df, bf59, 1153, a31f, 81a5, 1bce, ac27, fdaa, 63da, 167e, 79e7, b88c, ecaade2015_180g39, bf8e, 4b7a, ecaade2015_206z45, a385, b731, 49fd, e5f1, 3e07, fd45, ecaade2014_111f25, 52e6, f637, f810, bb72, ee9e, 247b, d572, ijac201412302g7, caadria2017_067t21, 795a, af9a, 4254, ecaade2017_198n, db02, 29d6, ecaade2016_234v62, ecaade2014_065f15, e4cb, 92c6, 5ee4, ca4d, ecaade2017_253gg, fe2d, 6157, 1a47, 8fde, 605d, sigradi2016_803bb, 7a3d, 5036, d38f, 3d10, e8d7, ijac201513203l7, 09bb, 88a2, 3131, acadia16_424g25, caadria2016_851p36, ecaade2016_067w16, e6d3, 9efc, 14b4, cdef, bb69, 9056, 9b6e, ecaade2017_017u, e349, da2d, 2ccc, 7ab9, 8e3f, ecaade2015_17s2, sigradi2014_151m3, 1629, ecaade2017_009y, sigradi2013_194m, c54f, b1c3, sigradi2016_627h, 2d83, f677, 9c71, 39ef, c345, sigradi2014_032c2, 4327, c7b5, c527, acadia15_185n7, ecaade2017_077tt, ebb2, 6f3f, 79da, e9ef, 02c8, c487, d3e6, 5ea3, caadria2015_012d2, ffb9, 3a58, 551f, 4c72, ecaade2017_277pp, c3ea, 5e06, ecaade2015_227t50, 2b8f, 5fb2, 2726, 5890, caadria2016_415a18, fa76, 98e3, ecaade2017_199ii, ecaade2015_253x57, f32b, 1536, 9f58, 9c6f, 12e1, 302b, ea00, acadia14projects_637ah, caadria2016_477y19, afe9, 6238, 5509, d3c3, 10e5, 6f3b, ecaade2017_293ll, ecaade2014_197g51, ecaade2016_tkoe67, caadria2017_105i28, c041, ff6a, 2cd0, ascaad2014_022o4, ad6b, 7cc3, 5ea1, 6679, acadia14projects_473am, 7efe, 0152, 60c9, fcf5, d383, sigradi2013_386m, 2ef7, fdd2, 79ff, 9f54, d499, c016, d847, f3ad, ba88, ijac201412405a9, 782f, f2d0, 7dc2, ae34, eaea, f650, d9f2, 2ddd, sigradi2013_184z, af21, 69b9, 2f33, dbb8, 86de, 5946, b4fa, 7021, 890e, 92ce, 5b13, b2ab, acadia14projects_199ag, ba20, 5cc0, 6abd, 3bbd, ecaade2016_162y44, ijac201513304b12, 7b59, 85fa, acadia14_135y, 48e9, 0acf, 2eb6, 1a94, 71ac, 4fc5, 4ec7, 6678, 20b7, c4a1, 2420, caadria2017_155u39, f48d, 7935, d5d4, ecaade2014_168i41, ecaade2016_210b54, eb03, ecaade2017_208r, 7017, sigradi2016_602h, 15e4, ecaade2015_248y56, 1625, ecaade2015_164o34, 9e90, 7f16, 3b8b, ecaade2016_223u58, bd9e, ijac201614206b11, 0454, 1ba2, 75a6, 7969, 7562, acadia14_281t, d5ed, 5ded, 8526, ecaade2014_173n43, 7ca6, ecaade2015_309u67, 7272, 3735, 3c31, cc47, 308c, 7d7b, ecaade2014_196c51, 9eb7, 86eb, 576d, d3cf, ada8, ecaade2017_050f, c9ed, fe4d, f455, 2409, ascaad2016_046s19, sigradi2016_635k, db6f, caadria2016_147i6, 269d, c05a, b9ea, 7759, acadia16_62i4, be2a, f294, 0270, 5d6e, d62d, ecaade2015_38m7, 38cf, 0336, caadria2017_072b23, 5c7e, 81b2, ecaade2017_014xx, ecaade2015_317h69, 31d4, ecaade2016_091j25, 1eee, 6854, acd9, b42e, 7f93, d5ec, 8a0f, caadria2017_101k27, 141c, 1391, ecaade2017_051x, 1d53, 4017, 2358, 2c29, acadia14_375h, 583c, 3221, d0b7, acadia15_333b14, e4c4, b3d5, f140, ecaade2015_279z60, a6c7, caadria2017_125y33, b2d2, 61ae, ecaade2014_218o55, d8d6, 6afe, ff01, 958a, 455b, 9bd8, b16a, 7e8c, caadria2015_233d35, 31ff, ecaade2017_195mm, a47a, 9487, bd80, 7ec6, f31d, ecaade2015_110e21, 3585, ascaad2016_021w7, dedc, 146b, 0cc7, ecaade2015_138h27, ecaade2016_078f23, 5dff, ascaad2014_017r9, ecaade2015_230i52, 43a3, 29b4, 3402, a5ba, bab1, 3581, 57d7, ecaade2016_118c32, ecaade2015_200k43, caadria2016_641p27, ecaade2016_166c47, e2a1, 1e10, a630, sigradi2016_446b, 3066, ecaade2016_162j44, ecaade2015_250b57, 4d99, a005, 282b, 15bd, acadia14_135z, cd87, 308e, 9b8e, 3f37, caadria2015_156i24, a08d, c868, acadia15_211u8, 4178, ecaade2014_198r51, 7538, caadria2015_015b3, 9977, 7586, c577, ecaade2017_021z, 6895, b2d6, d9cb, b44a, bfeb, caadria2016_229o10, cb8b, acaa, 3eab, 0ef9, b7b1, f0d3, 6606, 8a71, sigradi2016_654b, 476b, bd53, ijac201412305w1, sigradi2016_602k, 19cc, eea0, sigradi2013_212p, aebb, 75a9, ascaad2016_012u5, 51d6, 0f60, c3fb, acadia14projects_117b, 6e8a, 5d45, cbf4, b067, 7399, 4212, ecaade2015_55h10, caadria2016_013s1, c0f4, f533, a778, sigradi2014_159g4, f69d, 5ef2, c348, 7b0f, ascaad2016_057p22, fa46, 2f24, 2d29, caadria2017_005i3, ecaade2016_106l29, 7b55, 83ff, aff9, ec1c, caadria2016_713y30, ecaade2017_031mm, d782, ecaade2014_072u17, caadria2015_139v22, 312c, f508, 32ca, f221, b105, 2da7, ecaade2016_140p39, ce91, 39e5, ecaade2017_157vv, 907f, 92f7, 7d79, de0a, 55c4, cabb, ecaade2015_333m72, e027, d2ab, c597, ea1c, c0d5, 19ba, 13f4, 1144, 46dc, cd10, eb9e, 8297, 6052, ecaade2014_226x58, ecaade2014_031r8, ecaade2017_189tt, 09b5, cf33, caadria2016_095t4, 8475, 386e, edb5, 88d7, 8f99, acadia14projects_63av, 9482, 8b1f, 4461, cfc3, sigradi2015_3.111f3, ecaade2016_230e62, bf7b, 3a52, 2d5e, 48e1, ascaad2014_013u6, 9cca, ijac201614201i7, sigradi2015_4.52l6, 51c8, 9f73, 772e, 35a1, e45e, fcd9, acadia14projects_627az, 4e05, 6a5a, b386, 5e0f, 1b2f, 06ea, fc46, ee28, caadria2017_028b10, c718, b5ed, 2c38, 6e1b, 9e28, 63c1, d675, 66ff, acadia16_440c26, e21f, d932, 5ac7, 6bf4, acadia16_478o28, dfe0, 2279, sigradi2015_10.307b21, a19e, 2bc2, caadria2015_087m14, 923d, ascaad2016_003t1, 4a5d, a432, caadria2016_229s10, e5d5, 256e, 5116, 2d41, ijac201614201j6, 918d, sigradi2016_690d, 284c, ecaade2016_230t61, 6f0f, b00c, ecaade2017_101m, 6f88, 9e22, 732c, 93ea, 0744, c01e, d3ab, 850f, 12a5, a4c9, 9ea2, 2f45, caadria2015_060v6, ijac201614402j1, 3fe2, acadia14_267m, fe62, 30c5, 9275, c119, 3ed3, 6f06, 7cf4, ascaad2014_014w7, e013, 009b, 33bf, ecaade2014_149x34, 9114, ecaade2014_218v55, caadria2016_477d20, a254, 747d, a313, 4f12, 55d8, 8ddd, 28bb, fbeb, 5528, 6280, 7b05, e51a, sigradi2016_710gg, sigradi2013_183b, ecaade2016_127w34, 1292, 3a98, 56fb, bb84, d8ac, c43f, de63, 2674, 7604, 2c26, b85c, 2bea, eda7, c158, 0a1f, 402b, ad5d, 360f, 9f6d, acadia14_655af, 8185, caadria2017_002m1, 314d, 96b0, b855, ecaade2017_308ee, 5676, bbef, 04b3, acadia14projects_145ae, 24ab, b402, sigradi2016_524aa, 0ce7, ecaade2015_158x33, 128c, 7b90, ba9a, 8ac0, ecaade2015_230l52, 711e, 96cb, 29b7, b294, ecaade2016_102k28, d37e, c5c4, 87f7, 18aa, 91d3, 3d5d, 5945, 2dc7, f96b, 9673, 01ee, ec70, 6f7b, 42e9, a4d2, 5f20, b985, d6c7, 0a14, 0786, b2f4, 9ccb, 9793, 84cc, 0ef6, c78e, b7a5, dc76, 1071, 056e, 517d, 5f1e, 7f3d, 678d, c937, 7665, bf45, f5d2, 7208, dc91, fa72, sigradi2013_267d, 3d5a, e5a8, f4e6, 35d6, e78d, ijac201614207k12, 094d, 2543, acadia14projects_365af, caadria2017_110j29, cd4d, 75d7, 5e49, f89e, 2ad9, c85b, b4cf, d297, 8048, sigradi2013_189, 1ae3, ecaade2014_224u56, 837d, c194, d5e0, dd61, f9d1, d029, 9eae, 300f, 9c43, 4b84, 8372, 35c7, sigradi2016_595oo, 9262, fbb3, 29eb, ecaade2014_080c19, 106d, 3e3e, 93fd, acadia15_483a22, 9c14, 96ae, sigradi2013_41z, 38c2, 81f1, 34e0, sigradi2016_360w, 332f, b905, 2fc6, 7c16, e301, fbc3, 054a, 55f3, ijac201513104u3, 4df0, ecaade2017_047u, 6258, d2c0, 2c1a, a613, 1db6, 0406, d82f, 9a26, 493a, acadia14_145ak, 9086, 429a, sigradi2014_151h3, c995, 975d, 29f8, 6e9a, 902c, ijac201513105d4, a837, d8f9, 0941, f22a, 008e, b64d, acadia16_140i10, 2143, c73f, be3f, 6370, 8bc5, 8f05, 726b, 5a49, a23e, sigradi2013_414a, ecaade2014_155a38, ac91, ea3b, a786, 5918, ecaade2017_038mm, 66d6, 5478, ecaade2017_032p, a6fb, 274b, 79d4, ccc6, ascaad2014_027i7, 4498, 97e3, ascaad2016_004n2, 1c74, ecaade2016_042h11, 54ab, fe71, b205, 896f, dbeb, 21fe, 1a49, ascaad2014_019c3, 522f, b241, 34ff, c3df, 7e5b, 770d, sigradi2016_484f, 2c2e, caadria2015_060x6, ecaade2017_009t, 7071, acadia14_619ak, 64fa, ecaade2017_019cc, 7acd, 0088, 68b5, 8ec7, e911, ac55, 5a61, a1c0, ijac201412403f7, 2ab9, 2653, b70f, caadria2016_343k15, 86f2, 90e2, 8d76, 35ba, 457d, acadia14projects_655ad, 1971, 3e2a, 6b94, caadria2017_051c17, e1d1, 4225, 75fc, d2e6, 3ca0, 6497, 7a8c, ascaad2014_022e4, 07e0, acadia15_297d12, 1316, bad3, ijac201513306b13, 116e, 8647, 5902, 5f06, 0bee, acadia15_431r18, af54, cc03, 025c, 69ef, ecaade2016_015b4, 3eee, ddda, 03a5, 034d, d857, 7492, df48, ascaad2016_014k6, caadria2017_017i7, sigradi2015_11.8m23, a006, e4a6, 38fd, 0012, b7d5, a1ea, 1876, caadria2015_032a5, 1318, caadria2015_213h33, acadia14_565m, ascaad2016_022g9, c607, caadria2016_013k2, sigradi2015_11.165x25, 9f7b, ea66, ijac201614207i12, 823b, 6278, caadria2017_056n19, cd4c, 9150, caadria2015_181a27, ef71, 2861, 74a0, sigradi2014_176c5, 2b03, 484f, 36d4, ecaade2017_053vv, ijac201513203d7, 1c73, 659d, 63bb, 57b0, 4119, acadia14_199aa, ecd1, 0b03, 628b, 8d52, 6957, b318, 6eb4, 8da3, acadia14_709am, ddc1, 123b, ijac201412405e9, ba0f, dce5, 6d6d, 7fcd, 3a41, ecaade2015_25k5, bce0, 2fff, 84cb, sigradi2015_11.165k25, 3e14, a110, 8f8c, 4c3f, 5e81, 33fe, bf3f, ecaade2016_043b12, 0676, 8dcd, ecaade2017_255zz, fd88, 81c0, 3bb3, cbf1, cf9e, ecaade2016_158p43, df29, dd8e, 7228, 57c5, 6200, ecaade2015_21i4, 6966, ijac201412408s2, 6d8f, caadria2016_851m36, 9d27, 5213, 9b2d, ebf8, 01fb, ascaad2014_005l3, 2b0b, 1dea, 4d0a, 2130, 4cd1, 6466, sigradi2016_530hh, 60be, e4a9, e955, 4739, 7b77, d436, fb95, ijac201614208w12, c328, 3013, 39af, 1b81, 5b98, ecaade2016_tkos66, 76a4, ecaade2016_118r31, 579c, 8b94, fa03, ecaade2014_057o14, ijac201412304t9, 0748, caadria2017_048w15, a6b1, ce8c, 2784, ecaade2014_186v47, ecaade2017_038ll, 04ed, a60e, 49c6, f2a5, 3a9b, 3ec6, 844f, 85e0, 7d3e, 0026, d80b, 79f9, 6775, 8a14, 64b7, f993, fe56, 07f3, f4c7, de62, 3fb0, caadria2015_142o23, caadria2016_209v9, 7035, f56a, 9517, 2b7e, 5acf, de77, 1aca, 8702, d390, 879b, bd4b, a967, a06e, 9414, caadria2016_579k24, 45a9, 9480, ascaad2016_038p14, a870, caadria2017_110d29, 91bc, 9cf4, cfe6, 554c, 50b5, e7ea, a366, ecaade2014_240o62, c970, 4916, 9a3b, 71b9, bea2, ijac201412204w2, caadria2017_035x11, acadia16_140x10, 386d, f4b6, fcc5, 55e9, acadia14_619ad, f1d2, 94dc, 52ca, 000c, e48a, b592, f801, 1abb, a648, 40de, 9019, 4767, 5aae, 1ec5, caadria2017_136o36, sigradi2016_647pp, 1c98, 1a77, 00be, a896, caadria2016_589b25, 159c, fdc3, ecaade2015_285h62, d1dc, bd68, ecaade2017_008p, 2ab4, f191, 0262, c9dd, c9a5, b897, 3508, 4d3b, d5a8, 42f6, 6dda, 182f, 91f5, 487c, 3a29, 2e2a, 3530, 8cde, caadria2015_185m27, 600d, caadria2017_005e3, bd52, 8151, bfa7, 1684, ecaade2014_175u43, 0f64, 49b1, b3ce, ecaade2015_333j72, ijac201412302m7, 72d2, 95fd, cf0e, ecaade2015_118x23, 0612, acadia16_214i14, bc35, ef08, d9fe, sigradi2016_407u, acadia15_343b15, bd22, 22d0, cde3, f3e1, 9781, 74f1, 54fb, 3061, e426, d6e9, adeb, 18fb, 9825, caadria2015_233f35, d7c5, ijac201412303w7, 7f50, c3ed, 067d, acadia15_451e19, c90a, acadia14projects_719e, sigradi2016_592s, 0b40, 4645, 59ff, 32b1, 56e6, f1e5, 344f, cc54, sigradi2015_8.328o15, c4e6, ff3a, aef6, a4bd, ecaade2013r_001a1, 79f4, sigradi2015_8.189p13, 593f, 152c, bd11, b13d, d55f, ecaade2016_068p17, 1f1f, ascaad2016_021i8, 9a24, 8b95, a198, cd14, 0d30, 2a9a, ijac201513104l3, acadia15_195d8, acadia14projects_463au, ecaade2014_111v25, da2b, ascaad2016_022d9, a2b4, 627c, d2b8, e178, b66a, 2144, e921, 3558, ijac201412403d6, 631e, e405, 5708, ascaad2014_008l4, ecaade2016_095h26, caadria2015_081f12, 260d, acadia15_311m12, f81c, f8eb, d4be, 59e7, f6b2, caadria2015_033e5, 8063, caadria2017_030v10, 3af4, 36a1, 6843, 4939, 5228, f978, ecaade2016_213l54, fc2a, e501, caadria2017_190o45, 4933, acadia14projects_555k, 10fb, sigradi2016_655g, ecaade2013r_010x6, 6086, e582, f055, ecaade2015_115t22, sigradi2016_694j, 7e82, sigradi2016_592w, 882b, caadria2017_147c39, bff4, fe00, sigradi2016_752vv, 5e1e, acadia14_199ai, c2de, 2534, 88fd, caadria2016_735t31, e83b, 9b81, cc87, acadia14_453f, 29c8, 775b, b92e, 9595, sigradi2016_369d, 695e, 405e, ecaade2014_220d56, 8412, 396b, 987f, caadria2015_032u4, 3cd0, a13d, 5eb9, 6730, b81e, 54ce, dfa6, e17e, 3d21, 3b0d, 0aa7, d4a4, 7863, db32, 75e0, 300d, acadia16_88y6, 14a3, be77, sigradi2013_342p, d001, 8b5b, ecaade2017_280b, cadf, ecaade2017_156aa, ecaade2014_085h20, 1533, ecaade2016_151j41, 1e61, ecaade2017_157mm, ecaade2017_066s, ecaade2017_290ww, ed40, 2cd8, ecaade2014_023f6, 394c, 8621, d886, 21b8, d4c3, 5e67, ascaad2016_023b10, 2c3e, 809c, a986, f5a5, 7c88, 77f7, d9c7, a105, 9416, ecaade2016_126t34, ijac201614206z10, ecaade2015_314j68, caadria2017_048j16, ecaade2013r_003m3, b5e2, 1855, 7ede, ecaade2016_102s27, 30c9, ecaade2013r_009c6, 885c, acadia15_123i4, 7c76, acadia16_440j26, cee5, ecaade2014_105y23, 2827, ecaade2014_226a59, fb16, sigradi2014_108e9, 2292, 9cd8, ecaade2016_118g32, 1885, ecaade2015_332u71, caadria2017_051n16, 9ec7, 7f41, 3eff, 83a5, ecaade2014_018n4, 3a99, 6236, f73d, 7971, f93d, fe8b, f0c7, ecaade2013r_014i8, 7849, ad01, f522, 179d, ecaade2016_147s40, caadria2017_107p28, 860f, 99be, d512, 92ff, c77f, ascaad2014_014g8, 1c38, b098, e580, 78b2, f483, 9018, ea0e, fcee, 8ddc, ab22, d604, 8cb2, ecaade2015_235r53, sigradi2013_342t, 6c6a, 6135, acadia14projects_101o, ijac201614101i1, 2696, ecaade2017_149k, 7975, c5a1, 5fb0, 8b96, b46f, 54cf, acadia16_478f28, 530f, 5a1b, b58f, ecaade2017_230rr, 0479, 88b5, 6821, ecaade2014_088f21, 7967, ascaad2016_046k19, 34fb, a0c0, e642, 441e, 34a5, ecaade2015_64n13, b6d6, 3ab9, 1f31, 0e24, 0a44, 0c0a, 7bf9, 2ed3, e728, 5340, 8484, caadria2015_096l15, f620, ijac201513102g2, 0d38, c132, ecaade2017_215ss, b383, f6f1, c353, ecaade2016_118b32, fc5b, ecaade2015_227u49, 4f35, ecaade2017_029z, f865, e4b3, 9dff, 4ae8, caadria2017_079c24, ecaade2013r_018e9, ecaade2014_168k41, 4edd, caadria2017_142a37, fb17, 8b93, d5a7, ecaade2014_023i6, 4798, caadria2015_210m32, b06a, c517, ijac201412408e3, 6731, ca62, b2c5, f734, 29d1, ac9e, 7669, 3a1a, 5eec, 829d, 83b4, 030d, c9a6, 9776, 70ec, 3363, ecaade2016_067i17, ascaad2014_022j4, ac9f, 7efa, 9af8, 42b7, a558, 6071, d752, caadria2017_085a25, ecaade2015_55t10, 199d, 9174, a3c7, 47f5, 97cd, 1bcb, 2a4e, a926, 9888, ecaade2014_092g22, ecaade2016_047g13, cefe, e9e6, ijac201513201j5, 9a9a, d270, sigradi2016_490kk, 40fb, 0c4f, ascaad2014_010n5, 50e4, 0735, e0c4, 0716, 7322, 5032, ecaade2017_054w, ecaade2017_273s, d35c, db7c, a4d1, ecaade2015_91h18, ecaade2016_158t43, 71ba, 89cf, b9ed, c43d, cf86, sigradi2013_152, 55b8, 5717, 0db1, 4b4e, be7d, 091a, 41d2, 75ce, c8e0, 96f9, 1014, 8880, caadria2017_142e37, 3225, ascaad2016_020z7, e2f4, 3e8a, a49f, 4796, 2cdd, 6e02, ijac201412205o4, ecaade2017_108e, 2171, 8d0b, fc8f, ijac201614104l4, e95b, 21e1, ecaade2016_198l52, b746, ecaade2017_048bb, 2310, e335, 2b87, ascaad2016_054z21, caadria2017_145c38, ecaade2016_113x30, 43f8, cca8, 3d07, sigradi2015_11.34x23, 46c6, sigradi2015_12.297g28, 333e, 986e, acadia16_372m23, ad69, ecaade2017_124q, 9620, 493d, 5839, 90d7, 3ca1, b092, ecaade2016_210a54, 9bc5, daa2, 29f0, 28a9, ecaade2017_203t, 2dac, 6570, 0a9e, dfff, bdb4, 6725, dd74, 1db8, e3b0, caadria2017_023d9, ijac201614403c2, fb42, b154, ecaade2015_261f58, caadria2015_004i1, sigradi2013_46b, eeec, 064e, 96c8, f224, ecaade2017_067z, fe48, 0174, f2a7, ecaade2016_ws-foldingv68, 9fba, 6ae8, 2cbb, ecaade2017_017m, 73be, c83c, 6328, ijac201412404y7, 3213, 7681, 55d7, ea15, a209, 1ce3, 8c19, caadria2017_095i26, ecaade2015_273g60, ecaade2016_222k57, 479a, sigradi2015_10.378f23, b0f8, acadia14projects_365ae, 83db, ijac201614105g5, be3b, d240, ecaade2015_13k1, 1b1e, 8592, dd5c, ecaade2013r_002d2, 44ea, 495f, c2a7, d113, 7539, 0d0c, ecdf, ebff, 08b8, 619b, ecaade2016_tkop66, acadia15_343d15, 3db2, 43a7, 9d16, b45b, ecaade2014_015l3, dbf9, de5b, caadria2017_062y20, 7cd9, 2463, c31d, sigradi2016_602a, 0ef3, sigradi2014_085i8, 53d9, bcb9, 32f1, acadia14_555k, 93c7, ecaade2016_239b64, sigradi2016_815nn, e823, ecaade2017_229jj, 381a, bc7b, 4008, 7b15, dbf6, 515f, ebd1, 8200, f4aa, ijac201412408y1, caadria2015_150w23, 6f8b, 9f57, 29b9, ecaade2015_318p69, e957, caadria2015_087d14, caadria2016_829a35, 8860, 6c5b, 5c80, d5c7, ecaade2015_233v52, ecaade2014_215y54, 4dcc, 896b, ecaade2014_138l30, sigradi2014_132k1, 80eb, 60d0, 3a0e, d753, 0797, 93b2, ecaade2017_189vv, 2933, 3dc9, 5070, 472e, 45d8, sigradi2013_397f, 62cd, 3e8c, ijac201614407d5, 695c, ecaade2017_031xx, c2ab, acadia15_443y18, 5194, cf2f, 2573, bbbf, 4c26, 1bbf, 8ddf, 6585, aa53, 258f, 9a82, ecaade2016_169k48, f1df, 2bb4, 298c, 35f5, 81d7, 3396, c397, b05d, 3184, 7270, sigradi2016_756c, 59d8, caadria2017_104t27, 0e16, f44f, 230d, 0acb, ecaade2016_075e22, 4616, f9e7, 4604, caa2, 9e66, c1f0, aee6, a5f6, de22, ijac201614202d8, 2b8e, 14a1, 3ad5, af6b, d268, ef0f, ascaad2014_031j9, 7824, 4f41, 5b24, 960e, c5a0, 248e, fb55, cd3d, ea02, sigradi2013_30j, b052, b46e, 6bb9, b9f6, 090b, fb46, 5f42, 4e45, ecaade2016_163a46, ecaade2017_164l, 06f3, 513f, 1d19, sigradi2013_238, ecaade2016_040w10, 439c, ijac201412408r2, db2b, d14c, eeba, 1f1d, 67fb, acadia14projects_463ay, 4800, ecaade2014_191v48, 8d1d, 6a0c, ecaade2015_17p2, sigradi2013_100f, 2fd1, 15e0, 9469, fe19, 01e6, 34cf, a17d, c660, 3772, ecaade2017_228u, f754, cf11, 6315, 6b7a, 82cc, ecaade2017_091a, 4efd, f907, 12cd, dee7, bce4, d6bb, ecaade2014_224b57, 75c8, 3689, 88aa, 5715, ecaade2017_017g, be3e, c468, 36ec, 7064, 6859, be9e, bd5f, 1ed5, ascaad2016_016t6, ae9b, 2694, 7891, 0bea, d726, 691f, acadia14projects_661d, 1b30, 7b89, ecaade2016_110i30, b27c, 18a9, 7389, 2ea7, sigradi2015_12.215n27, ecaade2017_054pp, 3e4c, ab94, caadria2015_208j31, 2081, 71ff, 7a07, 9637, 5f0a, 2979, 3048, 35e4, efd9, ecaade2016_089y24, 7376, 1ee2, 5887, 9b67, 8719, 304c, 0833, 0137, 6f37, ecaade2017_194aa, c9f8, caadria2017_057s19, a518, sigradi2015_11.8k23, 4126, ecaade2016_021u5, 0756, beda, f35f, 167a, ecaade2015_180a39, cea9, 9273, 0318, 5f53, 9a84, 41db, ijac201614105o5, 6971, ad25, 4427, f564, 4d34, ecaade2016_230m62, ecaade2015_304c67, 9c1d, 4315, ascaad2016_054c22, b5db, 4a2f, d00f, d443, sigradi2014_284v3, 5ae5, 275f, acadia14projects_479g, ed70, 2250, 52ee, a460, caadria2017_048i16, 643c, 30f8, 3854, b885, 59cb, d6ce, d1bd, 32aa, 186f, ecaade2016_151b41, e060, 1fad, c799, ijac201412201m1, 04db, 36f0, b5b0, d18b, ecaade2014_133r29, e442, 6acd, 7af5, 4028, cb9f, 11ad, ecaade2016_038k10, 0cc3, ecaade2014_153a37, 892f, ascaad2016_039o15, 8df7, c1d8, ecaade2017_083oo, 7e4e, 1a00, acadia14_399ai, acadia16_24n2, 3bed, 26ae, b7fb, acadia14projects_23ac, ijac201614101g1, 9a6d, 810d, 143d, fe75, ecaade2016_161w43, 454f, ca8f, 18ba, ecdc, ecaade2013r_004t3, 8b10, 25f0, e5cb, dfed, f7c4, 0498, 733b, 4e53, 3144, 26f9, ae8b, 9883, 854f, acadia14projects_655ag, be45, 02b4, 6c08, acadia16_140p10, ecb0, dff0, 2709, d42f, f96d, 0c6d, 7c80, faf9, 342d, 5823, b99b, 07f1, 4cac, caadria2017_051w16, 20c1, bee4, 1337, 81b8, 96d2, ecaade2015_171v36, sigradi2015_11.142h25, ee5c, e89c, eb5a, 6d3d, e1cc, 4f73, 7d04, 095a, f48e, f98d, b30e, 2c5f, ecaade2017_008k, caadria2016_517x21, 7aa5, bec1, 1313, sigradi2016_375e, ecaade2017_099c, b852, cfc4, 42cc, bd5a, 081e, 795b, 84b2, ecaade2015_59t11, bdf3, ecaade2017_061g, caadria2017_142r37, caadria2016_673x28, be4d, ecaade2015_325y70, ecaade2016_230n61, ecaade2017_215x, faf4, dc15, acadia16_12x1, af0c, ecaade2015_155k32, ecaade2017_019d, 99ed, sigradi2015_10.74r18, fee4, afdc, b575, 83e0, ecaade2016_198m52, d150, 5f1f, ijac201513306g13, ecaade2014_195t50, d92d, 9c86, 587b, 6f40, bbea, 3e42, e09f, caadria2017_030b11, sigradi2016_592q, 39f3, e4fe, 77da, ecaade2017_215tt, ebbb, ecaade2017_302bb, dc6f, ecaade2015_229y51, 4121, db75, 3d52, 7875, a2a0, sigradi2016_446g, 57a9, 44de, fac7, acadia14projects_435au, 3d32, b0ce, 41d1, 370c, sigradi2016_752tt, a2d5, 9f59, fba8, acadia14_311u, b5bb, 8326, 7175, 6e1a, 87df, 98e0, a924, 286b, 2a36, b1ea, acadia15_469h20, 52c8, ecaade2016_139c39, 55df, cb97, e541, 6045, 3024, 4c10, 3884, acadia16_308w18, sigradi2016_773v, 93a8, 50f7, 539f, sigradi2015_8.47h11, ijac201614203s8, 57d6, b477, 2d45, acadia14projects_177w, ab2e, 62fd, ab61, b990, dca2, 76fb, ecaade2016_018u4, 74a1, sigradi2015_9.347t17, fa53, 622f, 9f53, a3e5, 84f9, fbc4, 8019, 6403, 4d8d, ascaad2016_038u14, 654d, 7ebe, 127c, f45d, 62ac, 30e0, 884d, 7e0e, ascaad2016_018n7, 4e65, caadria2016_177k8, 3da5, dc7a, 19e4, e103, ecaade2016_130t36, ecaade2014_157f39, 4497, 8989, 1d9e, ijac201513205d8, acadia14_609ar, 3b40, 31ea, 59e1, e851, a2c4, ascaad2016_028a11, acadia15_333r13, 385c, ea26, 9839, 85a4, 97c2, d398, a22f, e163, 167c, dd34, f688, sigradi2016_364tt, a55b, 8a03, 96f6, 1634, 1d9c, ecaade2017_029cc, sigradi2015_3.345v5, 9772, 0791, 6aa8, b9a2, d466, caadria2016_487m20, ecaade2016_171g49, caadria2017_015l5, acadia14projects_435ao, 2d15, ea69, ecaade2013r_018d9, bbb0, 9942, e60a, 129f, 94d7, bbf8, edf6, 22b1, ecaade2017_215mm, 8b4e, bf24, e015, 2a56, 7fa7, ecaade2015_237f54, 7126, 5b02, 4975, 3b4f, 2845, 36d1, a077, 4ce0, cc14, 1d50, b40a, 1a10, 23e8, 7922, b8c2, aa57, de84, 71d6, a9ad, 6cb6, 6e9b, f85c, ecaade2015_177b38, 4be7, d498, 7156, acadia14_63ap, ijac201513303m11, 589e, 4d9b, 68a1, 49d7, 8143, 206f, c824, 9cc9, efdd, sigradi2015_8.186i12, b164, ecaade2017_006ll, cf8d, a41c, cc7a, 464f, 32da, caadria2015_081t11, ecaade2017_256ll, a667, caadria2017_058g20, f0a2, caadria2015_208n31, 75ba, 8d98, a7b5, 2380, acadia14projects_579l, caadria2016_745y31, acadia14_75ax, 1cad, acadia14projects_565r, 8073, 8fbd, bedd, ecaade2016_102n28, d54a, 1247, ecaade2016_bkoh65, 7738, a583, 3c3b, ijac201513206y8, 7ab2, e48b, 190b, 1520, facf, ecaade2016_162b45, 10bf, d4e2, 7014, caadria2016_013b2, acadia14projects_619au, f071, 701d, 0f99, 35b1, aa5e, e804, 1e9f, ecaade2015_138e27, caadria2016_073v3, ecaade2015_38r7, 82b0, fdf7, 1c2f, ecaade2015_33k6, ijac201614405c3, e04b, 63d4, 969b, 9a40, 91df, 3788, 9011, 9641, a1e3, ecaade2016_075d22, 3141, 6d72, 3da6, 8944, 492c, c54e, ecaade2016_237b63, 03dc, 5cdd, b3f6, 5241, c7dd, ad23, ascaad2016_043e17, 4d24, ascaad2016_041n16, ecaade2017_198i, 46c2, afab, 10d7, 2ab2, caadria2015_048o5, de68, caadria2016_861h37, acadia14_619af, 933e, ccd0, d4df, a660, 967c, 8a90, d292, ecaade2013r_003d3, acadia14projects_709an, 2f90, 3674, 1a85, 996d, ecaade2017_199zz, 6787, 1b52, 30b0, acadia14_699g, 6e68, 15a5, 64a1, e6f6, 63b6, ca3e, 6993, acadia14projects_681af, acadia14_627ax, 08c1, 4217, 66a0, caadria2017_005g3, ijac201614204z9, caadria2016_755o32, 1e66, 428e, 7540, 8a3a, acadia15_343c15, c7f6, acadia14projects_627a, bd9d, 992b, 6311, ba85, 2a79, ac4f, 9ef2, a3f8, 037c, 1e94, ac81, caadria2016_569g24, b24c, 6f99, 4036, ecaade2017_140cc, acadia14_23ae, ijac201513306y12, acadia16_290e18, d4bb, 421a, d194, 8969, 8ad3, 02c3, d30b, 03c6, ecaade2014_029b8, 4a5f, 83da, d1b3, 8f12, ecaade2014_133o29, 2df4, f25e, 4287, c8db, 97d1, b405, ascaad2014_012p6, ba91, 5424, 0229, 1368, cb2b, ecaade2016_063n15, bef6, ijac201614203o8, bfce, f2da, ecaade2016_129o35, 7707, 75ac, 07b7, 85c0, acadia15_81r2, e639, ad81, 2810, e617, ecaade2014_168w41, 4dd3, 2ee7, 52b2, caadria2015_172i26, 8409, 2156, sigradi2015_3.345t5, 242d, dd38, f8df, 8a6b, 8c47, c071, 022c, b054, 58d7, ecaade2016_057s14, 2d5b, 81ab, 74b5, ecaade2016_154x42, ecaade2017_142xx, 505a, 799c, 684d, caadria2015_081h12, ecaade2015_318n69, 579f, acadia14_479x, 9b7f, 097e, ea35, 9295, d7c1, 2510, 6cb0, b01e, sigradi2015_3.65z2, 61b8, acadia15_497g22, 8483, caadria2017_163i40, aecc, sigradi2014_137j2, f8a0, fd35, 7d7f, acadia14projects_43af, b6f2, fde1, ascaad2014_022m4, 8094, acadia14_435b, 575e, 0ad1, bbb4, ecaade2014_138y30, d2bb, 53c8, 8112, acd7, a369, 0554, cef0, 0221, 660f, ca6f, sigradi2016_642kk, 49a8, 630e, 7746, 3ba7, 0939, d05d, ecaade2016_132a38, 6c45, bef8, 3f7a, e619, ecaade2017_051z, e3d5, 7638, fa9b, acadia14_601ah, 53d5, 08b2, ecaade2015_227x49, 98bc, sigradi2016_741ii, b8a9, 28cf, 5e35, d986, 8e80, 7821, ecaade2016_118u31, 517f, 8b02, 6203, ijac201412203j2, aece, 806c, 4e03, 4b7e, caadria2016_045i3, 5cf2, ecaade2014_232u59, 76dd, 74f2, b6e9, 9b5c, 9d89, da69, 81a0, 1c34, aae0, 7e25, caadria2015_130m21, 39fa, d236, a4a1, afe5, 480b, f880, 6d5c, 0bf1, 3957, fcaa, sigradi2016_448t, 3ab0, ca32, 486e, 350f, 4741, 03ab, ecaade2017_118hh, e177, af17, ad1f, 51c4, 4168, 929e, af32, 666d, e01f, sigradi2016_686rr, 2525, e37d, 0758, 8c92, 0754, ecaade2017_201e, c751, 1032, 300e, 441b, sigradi2014_197u6, d103, 002c, 48d7, 4309, ecaade2016_238i63, bba0, acadia14_671n, ecaade2017_021n, 2807, 68bb, 2a68, 2233, sigradi2013_381j, a07c, 9f01, caadria2017_163k40, 4a57, acadia14projects_619al, 05ef, 8757, ascaad2014_033e1, ecaade2015_194d41, 77b5, acadia14projects_43at, 679a, c9a8, 677a, 6c6e, 1327, ecaade2015_333f72, e3c8, 03c3, ecaade2017_254ll, ecaade2014_067a16, 1de8, 5405, ecaade2015_61r12, ddaa, 6322, 653e, 6571, 24cc, 2b9e, b1a6, 7c39, 56d6, a96a, 565a, 7263, b8f2, 917d, 641e, 36e4, 7dc0, b390, a319, adac, 5888, ijac201412203h2, 41ee, caadria2016_135x5, 2870, a1c2, 35c1, acadia16_88e6, 5957, 3d3f, b09c, 5bc3, 66ba, da3d, f3a7, 5e46, sigradi2015_11.165m25, 88f2, 5f7e, 3f0c, 68f0, e65b, 3614, 8be3, 773e, acadia14projects_63al, 51c9, ecaade2014_157l38, 058c, acadia16_164t11, 94e8, b830, 7f76, af3f, ijac201513101a1, d3ed, 7819, ascaad2014_017y9, ecaade2014_072h17, caadria2016_033w2, 84fc, 555e, 3086, ecaade2016_032v8, 41dc, a002, 136f, ecaade2017_302nn, 82f6, 2c75, f78a, 1108, 1d4c, b207, 037b, ed3f, 30c3, a6f8, 99ba, fcc9, 9a2e, ecaade2017_277ss, 4463, df39, 69c0, 3f95, sigradi2015_sp_3.85r29, e8ba, 9e75, ecaade2014_168i42, 1cfb, f4e0, abcd, 158c, 9b0b, d280, 3e4a, 69e5, 0beb, 38ed, 1929, bc60, 4879, b473, ecaade2014_071v16, def9, 5be7, 38bb, ecaade2016_ws-dleada68, acadia14projects_589e, ff2f, ecaade2015_233a53, 65eb, 5f36, 9739, da22, 2382, 0fe9, 6532, 94e3, 99da, e49f, 14d3, fc7e, acadia14_435aw, 24b7, e94c, 7f40, a9f1, 92f5, 18d2, 587a, 8b3c, acadia15_173u6, 7deb, 1c37, 14ab, ecaade2015_79j15, c692, ce87, 2a8e, 9f4e, f710, 9a3c, 60b4, 42c8, 1084, ijac201412404a8, caadria2017_048y15, 2e17, 9add, 2456, ecaade2016_224g60, ecaade2015_246b56, acadia14_257ab, c04b, caadria2015_114u17, c416, 8217, 25d3, 910d, d673, 3b6d, ascaad2016_021l8, f717, bd09, aa70, caadria2017_040n12, b16e, 07db, sigradi2016_490oo, 6293, 67aa, 1910, 6d70, caadria2016_611w25, 91c7, 5e5b, 5ab7, 866d, sigradi2015_10.74s18, 0d6c, ecaade2017_195ll, 068e, acadia16_236h15, e8b4, a7ea, a1ce, 2657, 326e, 0e6e, sigradi2013_400m, 824e, b77d, fd3f, ijac201614102f2, 995a, acadia14_63aj, 8766, 8ce0, c8df, df1d, ecaade2014_070k16, ecaade2016_151h41, ecaade2015_215h47, ce61, 5983, f3e7, 9239, 0f2f, ascaad2016_031k12, 48a1, 4bf5, sigradi2014_279y2, ecaade2016_113d31, 729a, sigradi2015_8.41c11, caadria2016_177w7, c500, 80cd, ijac201513103v2, sigradi2014_015c1, 3ce7, f69a, b7d9, 51ca, acadia14_681ag, 812e, acadia16_298l18, ecaade2014_085f20, ecaade2017_211bb, caadria2017_174p42, 997f, 8775, ijac201614305o3, 771d, 3fec, 8cf0, 1423, dfd2, ijac201614303o2, 29bf, ecaade2017_274v, 8de5, 0d3e, 10eb, 1e4c, 073c, f6a4, aa56, 474f, d4f8, b97b, 7099, 2c3b, sigradi2015_11.166c26, sigradi2015_6.387y9, d8b2, 7347, 4fbd, 62c5, fbc0, 9958, eb7a, 63a6, 6b9f, a665, 33a1, ijac201614305g3, ascaad2014_012k6, 3377, dbe6, ascaad2016_022f9, 7132, 49e8, 9272, da59, 48af, 9797, 0cee, 2a34, d045, f5b1, f1ed, a895, sigradi2016_614t, a1f0, de78, ecaade2014_180d45, b31d, ijac201614303g2, 92ac, ijac201412306v2, 8518, 4411, 0b44, 0759, 1528, 33dc, 283b, 204a, a0e9, caadria2017_001d1, ecaade2016_134c38, 07ca, ecaade2017_083pp, 18d0, 5473, a0e2, ef7d, ecaade2015_127d25, 8ebf, acadia16_280u17, 6b34, 5ae1, 0dcc, caadria2015_119x18, ecaade2016_144f40, d358, c88d, c46a, d3a1, 4150, ecaade2017_050i, 465a, 03d8, 61f5, 4071, 3a4f, e2a7, ecaade2016_tkoc67, 973a, ecaade2017_116g, cd44, d429, acadia14_579g, 94f7, 37ab, acadia14projects_445aa, 54fc, 77c2, sigradi2013_268g, acadia14_619ac, ecaade2014_149f34, acadia14_375d, a098, e58a, b90e, 8b7b, 5353, a890, 6a00, 2489, b819, 2f28, e38c, ecaade2017_183cc, bb55, a683, 7e92, e54a, 75ec, caadria2017_070h22, ascaad2014_014f7, 3a88, 862c, 3edb, 2caa, 6fb5, ecaade2017_006x, sigradi2014_345t8, 0cf8, d189, caadria2017_051m17, 6f71, f2d2, acadia14projects_389e, 2abf, 1236, 88a9, 6cce, acadia16_478c28, 24f6, caadria2017_101m27, 7a46, 6bd1, 9e65, ee0b, e0dc, f660, e643, 009a, 10aa, ab75, 0509, e820, sigradi2015_3.11e2, 0e66, sigradi2015_3.65m2, fefd, ascaad2014_013v6, 5b4f, d9e2, 8985, dd9c, 8c51, ecaade2014_113d27, a627, 0452, acadia14_479c, 40e1, acadia14projects_473al, ffe9, 2ba0, caadria2017_142b37, ef0e, 0745, 9d23, 3bf7, ijac201614102n2, ijac201412402k5, 60fb, 3b3a, bfdf, ecaade2017_146ii, 84dd, 8e19, 6227, 0c0b, e9ce, bff7, 8205, 5a8c, ascaad2014_033x9, 1293, 2f1a, 19a4, a522, 67fa, a6cc, 41c7, ff8e, ecaade2017_264h, e30e, ebac, eb46, a90c, ec8f, acadia16_488a29, f77b, c021, 35c5, 46aa, 47f2, c592, 8c2b, d4e6, a1cd, ascaad2016_013c6, 3a16, 7178, c037, caadria2016_405a17, 8ba8, 7c59, sigradi2015_10.307i21, ecaade2014_153k37, caadria2016_487i20, 5066, sigradi2016_729ww, d624, b751, 8452, ijac201614202w7, 6af7, 9e24, 603c, 92b8, b136, 6465, f75f, 6bfe, sigradi2016_732s, 742d, fd0a, 5018, e219, ba6c, 65c2, ecaade2013r_007a5, 2217, 8dbf, 3248, c874, bfe1, ecaade2014_070l16, caadria2015_084e13, ecaade2014_149i35, df7a, 19b5, acadia14_101ao, ac1b, 9132, bcc3, 10f2, ffbb, sigradi2014_347t10, ijac201614306x3, sigradi2015_11.166f26, 443e, 7451, e268, 503a, sigradi2015_9.347u17, d465, bacf, 8c98, 604e, sigradi2016_400j, acadia14_339ay, 4e95, 1314, f4bb, 761e, 7d3b, ecaade2015_206b46, 7137, caadria2017_047f15, ecaade2017_050d, ecaade2015_181k39, ascaad2014_024x5, 09b9, 1170, 2255, b9d2, 7ae0, 83d0, bfcd, 58b2, 878d, f220, sigradi2015_8.186p12, a604, 6a7d, 857f, 1fbb, ijac201412205s3, 4415, 8677, 7987, ecaade2014_163f40, 8427, a8a2, 140d, 67b1, 0073, 12de, df2d, 81af, 954c, 1d65, 8430, 1aee, 6131, f32c, 9c59, 066b, 355a, c58b, caadria2017_031f11, be53, ijac201412301m6, 3853, 5474, 7673, ecaade2014_151c36, d9fb, 9e13, 5017, 346a, cac9, 7ef7, ecaade2017_067y, c364, facc, 0611, ascaad2014_019k2, 4df2, f5d4, a033, a022, acadia16_470c27, 16d2, 6377, 92bf, dfcf, 4a05, 3fea, 35b0, acadia14_435aa, d1fe, sigradi2016_814g, 4116, e2a9, 624b, 182c, ce7c, 68cd, 5543, sigradi2014_132t1, 331d, 74c5, a4e9, b8a5, 5a7a, d332, 01cf, 8a1e, 582b, 1a65, cf89, ecaade2014_024r7, 9b6f, 41bf, 1f0f, c781, 783c, ef8d, caadria2016_861a37, acadia14projects_111l, acadia14_333au, a704, sigradi2013_421k, f0ed, acadia16_344r20, 5e07, fbec, b24f, 32fa, 403f, sigradi2015_8.328i15, e2a3, 2024, 4504, b3c2, 65f5, 8a98, caadria2016_187v8, ce46, 5df0, 3a1d, a2e1, f6f6, c427, ebf2, 3a04, 81df, ecaade2014_185u46, e569, 2cfb, 7c3c, ecaade2015_22o4, 7f3b, a6ab, sigradi2014_074z6, a7f2, sigradi2013_311k, 80df, acadia14_589h, 4833, 2bdc, 2113, 0025, 7575, bdd1, d919, acadia15_195b8, sigradi2015_10.307z20, 4a5e, 20c6, 4d5a, 8e8b, ascaad2016_052h21, 1136, 5261, a6c8, 31b6, 48b9, 2ac0, 4fca, ab1b, 2a35, ascaad2014_024f6, 5fa8, 9ddc, 2eab, a2a9, 4152, 3a8e, ecaade2015_144y30, 29c9, ecaade2016_118y31, 386a, f06b, b166, afbd, sigradi2016_392xx, ecaade2017_208e, 8b72, d60d, caadria2017_040i12, 337d, 0c0c, ecaade2015_170t35, 03d9, 9822, c208, ecaade2016_123w33, 9fe3, 1462, 49de, f392, 4359, 241e, acadia14projects_479ap, 9d07, 3adb, b07a, sigradi2014_049k5, 3a44, deab, 1496, 4a7a, 09f3, f097, 4ff1, f9ab, fbc2, ecaade2014_195u50, ced8, 606c, d298, 99ec, ef3a, 049e, b069, ecaade2016_126p34, 7139, bd55, 72aa, 193d, 9020, 2fde, f7fa, sigradi2015_10.144v19, 150b, 730e, 7d4f, 46d6, d183, 75c7, ecaade2015_233g53, sigradi2014_157c4, ijac201412201a1, f3d8, effa, 4911, bdd5, acadia14_719k, e451, sigradi2015_sp_8.326x30, d123, sigradi2014_084w7, 78e2, 5111, 0a42, 3de8, 3482, f208, 7093, fbad, 7907, caadria2016_187n8, aef1, 7dae, b682, e0be, 8c1f, e3e7, 858c, a661, c7dc, 815e, acadia15_333x13, 5693, 06e3, e910, d743, e672, 48da, ed1d, d99c, acadia14_101y, acadia14projects_365ai, 990c, sigradi2013_194r, 03fc, caadria2016_177y7, acadia14_479ar, acadia15_251i10, fadc, ff38, 3f6c, eb95, 3146, 27b7, 28a3, ecaade2015_309v67, c5f6, ecaade2017_215ggr, ascaad2016_059k23, 200d, aab3, ijac201412401g4, b4f2, sigradi2015_10.267p20, 80ea, 6cee, 8e11, acadia16_196a13, 155f, d5f9, 88ef, ecaade2014_092e22, 47ae, 23b1, affa, e2da, 647f, caadria2016_085g4, c361, cea5, bee2, 3502, ecaade2014_046n11, sigradi2016_752ww, ecaade2016_ws-intelligenta69, c849, 393e, ecaade2017_302hh, 84ef, b23b, 38cb, 0e18, e4eb, 4add, 55c7, 7db6, 841e, 438e, ascaad2016_028g11, b337, c8d3, b0ca, 1160, a9f6, f013, bd95, b4e5, 7906, ecaade2014_070f16, 3ba8, ijac201614102o1, ijac201412408s1, a8d5, efd4, e139, b81a, 4845, 13f8, aeb9, 6e13, 4c4d, b68a, caadria2017_051o16, 636e, ea3f, 84a0, edb3, a4c8, d0e7, sigradi2016_400k, 19f5, 940f, 2e1d, 789f, a797, ecaade2016_224c60, 6962, 3f71, bd0a, 94ae, 7c06, caadria2017_174k42, ecaade2016_016h4, 9a3d, ecaade2014_070i16, ecaade2016_190v50, sigradi2016_488p, 4160, 51e7, ecaade2014_010z1, 1c7c, e94d, e880, fd78, 9325, f299, 4887, ecaade2017_184oo, b1bf, 3029, 8bf5, caadria2016_819w34, 4df6, 73e3, 7a32, f0ab, 06b3, 40fc, e656, b29d, c0fe, 9121, 8a6c, 827c, a429, ecaade2016_223t58, 989c, 4ffd, 3aac, e931, f8c6, ijac201412301a6, 4096, e104, ee38, 4e21, 3b70, 01db, ecaade2015_64c13, ecaade2017_249qq, 97d2, 5a38, 2ac9, e034, 8efc, b70e, 9422, 4af6, efa7, 086c, df84, 8f9c, 1888, 30d0, a6fd, 450f, sigradi2016_448u, 9854, 7d5c, c0f6, 9e81, e5d7, 9ce4, 729e, 7cdc, b245, dc74, 2e7c, bf84, 5dac, 598c, 6458, 4c86, 67c9, bff0, 541a, ac41, acadia15_274i11, ecaade2014_141e32, ecaade2016_203e53, 766a, 4ff6, acadia16_62f4, ecaade2014_046r11, 3c4b, 7cc1, 91c4, sigradi2013_62, 8b70, a2f4, f4da, a6e8, b65a, b314, ecaade2016_230a62, fc94, sigradi2016_625a, 0c21, 8bf8, 6b0d, ed9d, 4987, 3b92, caadria2015_126a21, acadia14_117i, 585b, 161e, 726e, ba9e, ecaade2017_047t, bbc9, 30c1, 9d3d, 4b4d, fa9d, 6412, cc84, 83af, bb52, 010a, ecaade2015_333g72, 2df6, 9091, d303, caadria2016_301i13, 224f, 745d, 93bd, 4440, a6ba, ab07, 249b, e9f7, 7ddd, ecaade2017_085qq, 42ae, b656, 579a, d89f, d6b1, 8491, 0290, 06f0, 373c, acadia14_145m, ecaade2015_74n14, 85ef, e4e9, 3132, 946b, dac3, d0c5, 9e9b, 9ba1, 00f9, 384d, sigradi2015_8.186b13, a18b, 94a0, ecaade2017_269uu, acadia14projects_115ai, b599, 0416, c78c, c9da, 86ae, d4db, 640a, caadria2017_165s41, ecaade2014_084l19, sigradi2016_814t, acadia14_111f, caadria2017_027s9, ecaade2015_206p45, ecaade2015_195h41, fa9e, 1c96, f0d1, 485e, c137, caadria2015_226r34, 94c3, 2ee4, sigradi2014_176d5, 2fa5, d9ec, 0afa, af03, acadia14projects_699d, 3bf8, 4c2b, caadria2015_208d31, sigradi2013_343f, d6d4, e860, 0511, 8f7c, e0cb, sigradi2013_400l, 1e4f, d34e, acadia14projects_53t, sigradi2016_625e, 953d, 90ec, d678, cf96, 00ce, 4df3, dbf8, 5393, acadia14_655x, cfda, dd25, sigradi2015_sp_4.275t29, 8cc2, 4efc, b7da, b4f8, df33, acadia14projects_229i, ef51, 2c87, 16a0, 4489, f6d6, 14d5, 6667, 062a, 5ba2, eaa7, 2eb9, a2fc, 48a0, ecaade2015_35w6, 88bd, 8a9b, 5759, 30e8, 0138, ascaad2016_049z20, ec89, 4df7, 706b, dedf, 3238, eda0, 0abd, 1dc2, bfac, d968, ecaade2016_190s50, 90d9, ecaade2016_084i24, c49b, b14d, 3b33, ad38, d7d3, ecaade2016_036m9, 5747, 6b0b, e969, 061c, c6b0, ascaad2016_012o5, ijac201513101s1, acadia14_101ag, 674c, caadria2017_023h9, acadia14_671y, 76d6, c1e8, 8cc3, caadria2017_051b17, 1db9, 150d, 63e5, ecaade2014_155w37, ecaade2017_254oo, e573, f0a4, dae1, ecaade2015_221s48, caadria2017_001g1, 482b, caadria2017_023y8, 95bc, 0a23, 1bdc, f816, 3fcf, 4e2b, sigradi2013_194b, 42ef, 5e95, d87f, eca6, 1ded, 2ff7, ecaade2017_105yy, ecaade2017_198uu, ascaad2014_022i4, sigradi2015_3.394e6, 4960, acadia14projects_153ay, 7998, 8c95, 1b61, a397, acadia15_323f13, 8238, af36, 2af0, 4e3f, f229, 2a33, de2f, 982e, 366f, d1aa, 1bba, d900, cf09, f88a, 0160, 2eec, b7a6, 8c40, 8e2f, 187c, 601c, 1c03, ceeb, 016a, 02de, 1cd0, b1ca, b9e1, d11b, 3b07, c758, ecaade2017_130tt, a26e, ecaade2014_014x2, b921, sigradi2014_075c7, 8c1b, f725, 4ab9, 0205, b507, 659f, f1a6, cd4e, acadia14projects_101au, f239, sigradi2015_sp_4.388y29, c319, bf07, 08b1, 3232, ecaade2017_039a, acadia15_451n19, 2070, e0a0, 5d9d, caadria2015_126l20, acadia14projects_23af, 63db, 8829, d08a, 9a76, ascaad2016_004o2, acadia14_339at, 0515, c666, 5c1a, 8f1d, 5e45, 8aac, 5e62, fc55, ce28, 75d1, c29d, ff0a, ebf6, d86e, 7095, 0bd2, 5bbe, ascaad2016_021j8, c0f2, f2f3, ee50, acadia14projects_375o, a495, c699, 1190, 107e, 8768, e07d, fdb7, fd92, 23fc, ecaade2014_168z41, 3cca, eee1, 2f14, f784, dbfc, ecaade2016_011f3, f7a2, 0423, 8ea3, 1f77, c5fc, 075a, 05b0, 862f, 05d2, ijac201513305g12, ecaade2017_033w, 5ed8, a080, ecaade2017_057z, f332, a573, 3dd5, ecaade2015_333d72, 6f31, 84f5, ecaade2014_023j6, ecaade2016_071a19, acadia16_424j25, ecaade2014_052w12, sigradi2015_10.267n20, caadria2016_559w23, 957e, f144, dd17, c37a, b9d6, 626f, 84e3, b858, 54b0, 6dd8, 7e52, 9b57, f056, 388e, 5807, caadria2015_015d3, 48e7, 1680, 1836, 5be5, b1c8, b339, a62e, 9a7e, 6cbb, ascaad2016_025r10, 11cd, 9900, ab1f, 2a0d, caadria2015_122h19, ijac201513306c13, 834b, ijac201614308y5, 79c9, 017f, e295, 39f7, ef5c, 55db, caadria2017_056h19, ijac201614102w2, 3f3f, 3f6e, da90, 380a, caadria2017_145i38, c14f, 20d8, 240f, 0dee, 18dc, 17ee, 3b35, 07ec, ecaade2015_130m26, aa6e, ecaade2014_197j51, 6a86, 6976, acadia14_655ag, sigradi2014_048u4, 894b, c311, 671e, c541, ecaade2016_006k1, cc3a, ecaade2015_176z37, 1a3d, 961b, caadria2015_176n26, 1f5a, acadia14_281ab, b270, 3cb1, 0877, c543, 3664, 8c58, ijac201412405z8, 0780, 77ab, c04d, 2c0a, 7054, 2ade, f2d6, sigradi2016_515h, acadia14projects_681ao, 95c4, ecaade2015_138s28, abe6, 5a40, 0662, 355b, 561f, e662, f5b2, ascaad2016_018r7, ecaade2017_264ww, 9682, 8dce, ecaade2013r_005p4, 0cd7, acadia14projects_699l, e711, 5deb, acadia15_343y14, acadia14_81l, d4a8, ijac201614201d6, de33, 89ff, caadria2015_031r4, 1b25, sigradi2016_490aa, caadria2016_229p10, 5149, 3472, 1a7b, 63f9, d744, ecaade2014_137b30, 5259, f025, 3285, 5549, 9b5f, 41a3, 023b, b3c0, 936f, 65f3, 689f, eff5, 677c, 0555, 6446, 86d8, 16c7, 3785, caadria2016_559x23, d92b, b8d2, ijac201614307f4, 3507, b7fe, 7e0b, 7f12, 24bf, bc5e, 495d, d9dc, dd28, 93a1, ijac201513305k12, 036c, dbdd, ijac201412205h4, 2194, 87b4, 563c, 2ae2, 37cc, sigradi2016_550i, eeb7, ijac201513105v4, ecaade2014_046o11, b78d, 4371, a9b1, acadia14projects_145k, 34ba, caadria2015_105h16, ef61, sigradi2013_400a, b8b9, b384, caadria2017_057x19, caadria2017_086l25, 2f77, b53b, 5832, ecaade2017_108h, cda7, fb9e, 244c, eba5, 03d3, acadia14projects_145v, a0ba, 9fc9, 5ab0, sigradi2015_11.166e26, c39a, 1a93, 79ed, 5eff, acadia15_57h2, 4799, acadia16_424e25, 5742, 6dd9, 9d13, d0c8, 191d, f04e, cf68, 8fd7, 41d4, 4cc1, ijac201614307u4, ijac201412403k6, 7ba9, 0411, e020, 4632, 04a3, 21ac, ecaade2017_181u, a842, ce81, 3128, 5be6, 5665, 42d6, 5c36, c05d, caadria2015_060s6, 235f, 88c8, 3ab5, ijac201412205z3, 301d, d61c, 16e6, 02dd, a088, c263, acadia14_117e, 793d, 269e, 12a9, a7f8, acadia14projects_247l, 0fce, 8ab8, d1ac, b511, d9f3, 073b, acadia16_196f13, 2e60, 7c98, 3bcd, 78df, 3be0, ascaad2014_017o1, 7672, caadria2017_001e1, caadria2015_114r18, 0fe0, 8c8a, 5b69, 99cf, b54a, ijac201412301c6, 53a4, a93f, caadria2017_008y3, fa7d, ijac201614104u3, 6c8d, c08e, 11db, 2ae4, 5346, ecaade2017_220uu, ecaade2015_53t9, caadria2015_185i27, f985, sigradi2016_515l, 658c, 7579, 13f2, d4bd, caadria2016_611h26, 22dc, 81f5, b1f8, caadria2016_693w29, ecaade2013r_016u8, a744, 2b60, 3016, ijac201412303n8, acadia14_479h, 8423, 73b2, cd41, acadia14projects_463as, e6b9, ecaade2014_173h43, ced6, fb71, d9b5, da16, f38f, 7d66, 0b72, 8226, ecaade2015_38t7, c2b5, 8686, b5c3, 237e, 1a29, bff9, bb61, ecaade2014_095s22, acadia14projects_91r, 1a05, 26f6, b119, bbcc, 3c6b, c01b, 4115, 8679, a3b8, 49d9, b580, b911, 954d, 5a46, acadia14_699m, sigradi2015_8.41v10, c6f6, sigradi2016_450ss, 0890, 4948, eab5, 7108, bed0, 0bfb, ecaade2016_217k55, acadia15_497e22, c483, 59b1, ffbd, dbc0, 5d5a, b118, ec81, 5262, cb7e, df06, 1535, 4b80, 05a2, f2e8, bc8d, 894d, 6521, 87de, 8352, 78db, 81ed, cdae, sigradi2016_446qq, ijac201513103w2, e743, 75c1, fe6c, 9c22, e396, 2e8c, 4346, cf7f, caadria2017_042r13, 98e8, 08ce, ecaade2016_130k36, a824, ecaade2013r_001h1, c4de, a3a5, 1477, 449a, c92f, 3a55, 30d3, ecaade2014_226h59, acadia16_382v23, caadria2017_165z41, d91f, ecd0, fd64, 1458, 9771, 64ad, 8d1e, fa01, 343b, caadria2017_113r29, fe6e, c8c3, 5dda, 3a1e, a1e7, 1b0f, 2cf9, cfb0, 717c, d77d, 8a87, ecaade2017_208l, 95ed, c0d7, 17cc, de42, e623, 5838, ad62, ecaade2016_023j6, e61d, a02e, 70f8, b1bd, 93af, ecaade2016_104r28, 1983, 8c4c, 2ab7, f4ad, acadia16_432t25, e11e, 815c, 0d21, c4fb, ijac201614305h3, ecaade2014_169s42, 05fc, 8999, a81a, ijac201412205j4, 5ed9, a550, 627b, sigradi2013_393r, ecaade2017_230b, 972f, 7e91, 2051, 26d7, 3f7e, 5e80, 1609, 417d, f768, 9e64, ecaade2015_265p58, 25c1, cf63, 63ec, 4d7f, caadria2016_177j8, 39e4, sigradi2016_490v, 69d4, 2866, 3486, ba5e, ecaade2016_110h30, acadia14projects_117h, 3c4c, ecaade2016_073c21, 758f, acadia14projects_637af, 510a, 68d1, 4bec, cd56, ed12, 2e1a, ecaade2014_220h56, 060a, ijac201614202j8, c8d0, ecaade2016_139a39, 16b4, 536f, 515c, ab50, 603e, sigradi2014_313t5, caadria2017_035w11, 4321, 5284, b660, sigradi2013_189g, 1f0b, 7f0d, ecaade2013r_002g2, 6e88, cf4c, 5f98, 2cb3, e4c7, d286, d260, cd04, ecaade2016_067s16, 18ae, ecaade2017_124s, b53d, a11c, 244a, 12f8, 82d0, 47a5, f625, 8377, 8ce4, dcac, be6d, 4c43, db67, a15a, ecaade2015_59k11, 670a, fb02, 2f86, bed4, d4b1, 41b1, 99f2, acadia15_407u17, acadia14_291f, ecaade2016_007i2, e334, ecaade2017_089ee, e273, 591a, b730, 28c7, 42b5, ecaade2015_202m44, ecaade2015_130l26, 768d, ecaade2017_198j, caadria2015_066f8, ecc9, 288e, bf37, ascaad2016_043n17, 0e81, sigradi2016_777jj, ef1e, a5a4, 4609, caadria2016_023n2, b722, d8e4, c10a, af41, sigradi2014_151f3, caadria2016_631f27, bc99, 2c39, e655, f1e8, ecaade2017_215dd, 4074, ecaade2017_007c, d72c, 5ec8, c4f5, 95b6, 74b9, sigradi2013_267a, a024, 62f5, 06e8, 9760, acadia15_211o8, 093a, 2e66, 90b9, sigradi2014_099u8, dc72, 1621, a39b, ijac201614305c3, a3f4, sigradi2016_426h, dd98, 0617, 0ac7, ecaade2017_208j, 9eaf, c2dc, 7645, ecaade2014_070u16, 92a2, eb6e, 3fbb, 1a5a, 49a9, b44c, ecaade2016_199z52, 0e1a, 244e, ijac201412301j5, 7bcc, d9fd, 7546, 54ba, acadia14projects_661c, be71, acadia14projects_453g, 0d91, fb14, 4d7d, sigradi2013_386d, 02a9, acadia14_177x, ecaade2016_222d57, 8de4, ecaade2017_215m, 4c88, 4c67, ecaade2016_144e40, 5211, 1a1e, acadia14projects_135ab, c4c8, c7d2, c1bd, d483, caadria2017_004l2, 6ca4, 341d, ecaade2017_073o, 3d77, ecaade2016_163d46, 248c, 8cfc, d84c, d6a7, 5c02, bd63, 13bd, ecaade2014_224o56, 19ec, 9847, 37d8, caadria2017_174m42, 172f, 4838, acadia14_555g, ad17, ecaade2015_86i17, c6eb, 13c0, fb9f, b6c0, acadia14projects_219f, 2177, ee77, f527, 0f4a, 01bc, 156e, 04f1, ce7f, e55b, ecaade2015_176t37, ecaade2017_117v, acadia14projects_671j, 6587, 497b, 1c8e, 7ff4, 6171, sigradi2014_281i3, ecaade2015_314a68, 8e9f, 124f, 6890, 68f2, 0a63, 3c72, ascaad2016_039r15, 573a, sigradi2015_10.377t22, 751e, 4be9, 64bc, 2088, fe9e, sigradi2014_232o8, cefc, d453, sigradi2013_289l, b25f, c19d, acadia14_53r, 22f0, 3869, 7b8c, c29e, acadia16_432n25, 98b1, e6a3, e3c1, ea2b, b7b2, 250f, b482, d4c9, f856, e06a, 31e8, 2013, c03c, 8119, 8daa, 5635, caadria2016_611e26, 5526, 5533, ca43, ecaade2013r_009g6, 4cd2, e906, 8078, eaa0, c12b, cc48, c3a0, 09c1, sigradi2014_345v8, caadria2015_067g8, 9f0b, 2089, ecaade2017_264xx, 1145, ascaad2014_001k1, 6ac4, 64a6, c9f1, 2025, b66d, ffd1, baf6, 57df, d202, cca3, f233, 74a3, a4bf, 0c62, 81c5, 159f, e865, caadria2017_048x15, 1b16, caadria2016_405s17, ecaade2017_199hh, 4067, 6ea4, 317d, 4d54, ecaade2017_008l, f3c2, 398d, 17bd, d8f0, 17cb, 28e8, 0c34, cdaf, 00b5, 21fb, caadria2017_145x37, c402, 4c1a, 6d69, 318a, daf4, f92b, 9892, be05, 9e20, d282, caadria2017_004n2, 30ff, 4713, acadia14_473aj, 8845, d27c, b013, fb28, 7ff8, 4444, b41a, b4af, ecaade2017_085h, 5444, 8e47, caadria2015_061d7, 5059, ecaade2017_225m, 9ea4, ijac201412402e5, 8ffc, d39e, sigradi2013_30g, ecaade2017_038nn, ecaade2015_261h58, 2a2d, cb9c, c56a, ascaad2016_056f22, 4f33, ascaad2014_005s3, acadia14projects_189am, c7f1, de05, 6874, a351, ecaade2014_163j40, ascaad2014_005n3, 9411, 4ce9, 14f7, 4502, 788e, ecaade2017_090oo, acadia15_407z17, 1ab5, sigradi2016_752xx, d2fc, ecaade2016_026z7, 1676, a309, 8ad5, 410f, de03, 5586, 5d8f, 58cb, d6aa, c741, ca45, c0f8, 0339, 0275, caadria2017_009t4, dff1, ascaad2014_014b8, 684e, bcc0, 9dc0, 51dc, a326, 46ca, 03be, sigradi2013_194z, 8308, ascaad2016_045y18, c5e9, 5360, 6717, 27b9, 3a4e, caadria2015_226z34, c771, 300c, ecaade2016_183u49, 4a19, b93f, 1f28, 5c11, 6a07, 99fe, b3d9, 8e98, 7ec2, 8804, ascaad2014_029f8, caadria2017_107z28, ec12, 4e92, 4a7c, c115, 88e6, f01f, 5786, caadria2015_119y18, d1a4, ecaade2014_240t62, ecaade2017_054cc, 92c3, 45f6, ca6c, 5aee, 2426, 54fa, ecaade2017_052jj, sigradi2013_303g, 2319, d0de, c762, 9509, 02e8, 68d8, 64d4, sigradi2013_401p, 265c, 8a16, d256, c89d, 49f5, fc18, 4af1, 95b4, 3fbe, 171e, 5336, ecaade2017_265n, ff10, ecaade2017_006pp, f84c, bd16, d09c, 2c7c, 9b9b, af8c, ecaade2017_jgok, 0bb6, 95ff, 60d9, 9518, f120, sigradi2015_8.276x14, sigradi2016_381o, c144, 10ee, ecaade2014_224l57, ijac201614402m1, c140, a0b9, adc8, bffc, ecaade2014_206i53, a125, ab41, ad6e, acadia16_402n24, 5bf7, 4eb3, c573, 93fa, fbac, c40e, 38b2, a6b7, ijac201513203u6, ijac201412408f2, fd08, e119, 92e2, 3703, ff54, 8f6e, 1c64, ijac201412407t9, 437a, f1cd, cd62, sigradi2016_595nn, da11, 65ec, c017, 1c76, 1f5f, ecaade2015_317k69, caadria2015_170z25, 3305, 1c50, acadia16_344f21, sigradi2013_343g, fbe8, 3b6a, ecaade2017_194bb, 896c, 34f3, 5859, 18d8, eae3, b64b, 5f6f, add2, d3c2, 0be7, e419, 1f83, dbd1, bdc2, 5cd1, 8c82, 4c6e, dd2d, 5852, bbae, acadia16_174a12, 532d, 610c, dcef, 054c, caadria2016_663l28, ecaade2017_026oo, c713, sigradi2016_375i, abd8, acadia16_478e28, ecaade2015_13p1, sigradi2013_52e, f324, sigradi2015_9.347w17, e770, 07f4, 52a6, cb15, acadia14_627g, e463, acadia14_63au, 3919, a1e4, 03e5, acadia14projects_281s, acadia14_189al, ecaade2017_017x, e6a2, 013a, e011, 9580, cc64, sigradi2015_4.219e7, acadia16_174g12, 5ad9, b518, 3f8a, 7336, 0485, 21bd, sigradi2013_43v, ecaade2017_023dd, 1ea9, 4f28, ecaade2014_015z3, ff8f, ijac201614208c13, a21f, b30d, 1ac5, 72eb, 6bdd, d939, caadria2015_213k33, ecaade2017_243ff, a8d8, f64c, aff1, ascaad2016_011l5, 57d2, 9af1, c555, fe4a, 7add, 5f99, ecaade2015_241h55, a399, b8da, b336, abba, caadria2017_055k18, sigradi2015_10.7g18, 97c5, 62ca, 499c, a223, 8ae2, cb5f, 8613, ijac201412401b4, ecaade2014_168x40, 009c, 0a1b, 2170, 85d6, b05b, a9f8, 4695, 0c6b, ijac201513205e8, ascaad2016_045f18, 6588, f43f, ef0a, 11bb, e76c, 29b2, 452d, 5b61, 95bd, sigradi2014_075d7, f284, 1e11, 5b26, 280e, ee53, 237c, 78e3, c47d, 10de, be03, ecaade2015_271z59, 95a5, ecaade2014_143n32, 9650, 8b5a, c80f, ecaade2014_145h33, 1f38, caadria2016_703j30, 2277, c918, 3245, 5c7a, 04e1, ijac201614207s11, afac, 0782, dbff, 8fee, 1bb2, ecaade2015_241e55, 0b24, 589c, 7d33, acadia14projects_365ao, ecaade2014_139d31, ecaade2015_138r28, 22b2, 2140, cf5a, e56a, 63f2, 9bb9, e1d9, caadria2016_641u27, ecaade2015_202i44, e828, 364c, a69f, 9e29, 030f, f9e1, c0ec, ecfd, be09, 68c5, dfca, ecaade2015_122p24, 42d1, f926, b784, 92ec, 74e8, 83d3, ecaade2017_244jj, ecaade2017_249ww, f29c, caadria2017_168a42, 6661, d1ab, 2119, acadia15_223g9, efc3, ecaade2015_229i51, d70a, acadia14_435ad, 24c0, e6d8, 99d1, 8035, cb5d, 67a4, 1ab8, 4774, ecaade2017_108w, caadria2015_203p29, 127b, 2e36, 1338, ecaade2016_077n22, sigradi2016_595jj, acadia14_555e, 2905, 88f1, 1ac3, bca1, ijac201412304i1, b22f, 0681, e395, acadia14_497p, 560a, aa64, ecaade2017_116m, ecaade2016_154o42, 96ef, 2df3, 0857, 943a, c1c5, sigradi2014_339v7, 2ebe, 60d4, ecaade2017_264b, a084, 98b2, 16bd, ecaade2014_046u11, ecaade2014_188p48, bbe0, fa84, a852, bc01, caadria2015_213w32, 208f, 6cc6, 0960, 689c, sigradi2013_326k, 22bc, 1c29, e16e, ecaade2016_158l43, 174a, ecaade2015_119d24, 041d, 310f, 4b2c, f671, caadria2017_080k24, a34a, 3a5b, 9a02, 8fe5, c738, 4602, 2d3a, 36f5, ecaade2016_094p25, 6251, 6372, 4fd9, dcb0, 0ebe, 2786, 7e34, 85ad, ijac201614401a1, cf24, ee5b, acadia14projects_619w, 03c9, ascaad2014_008z4, 15a7, cb1e, 66f9, 3aca, 971e, 48e3, f156, da67, fd94, f2fd, 14cf, 487f, 1544, a325, ecaade2014_057h14, sigradi2013_160i, ecaade2014_089w21, b52a, 324b, ecaade2015_61e12, 8e55, 0fb9, 6e4f, 1de1, 3feb, 2175, 4936, ijac201412304s9, 1215, ascaad2014_005r3, caadria2016_871n37, caadria2016_601h25, 6f38, e787, 8d5d, 5370, caadria2016_177l8, e595, 5d03, b593, ecaade2014_201d52, a03f, 4f47, 4aa2, 8589, c31b, bc9c, 9b05, sigradi2016_817n, 1307, ecaade2017_ws-hybridlabee, 54f4, ae1c, 52c5, 32d8, 046c, fe9c, a9d7, e4dc, 816c, 1083, 8dba, 6e65, ecaade2017_041z, a804, f79c, 7087, c7bf, f26e, 2313, 0828, a4f1, 183b, b9d5, 73a4, 0297, 1e34, b857, afb7, 10b0, 7f7f, d26b, f194, 34c0, sigradi2013_386f, 1c09, 928f, 2abc, 851c, acfe, e3e5, acadia14_81n, 8f46, ijac201614202u7, fbb5, cd52, 0918, b871, ecaade2017_053zz, 5d15, 058e, d10f, 6440, sigradi2015_10.7h18, c8ce, caadria2015_072p9, ecaade2017_021r, ecaade2015_11i1, acadia14projects_531o, 0af6, 8525, 14f0, c519, 3b12, 564c, 9537, 569c, a529, b082, 45c4, 2e37, 14ee, d1fa, acadia14_655aj, 0087, 1312, 2e5c, 662d, 1f6e, 2f31, acadia14projects_357au, sigradi2015_9.141f16, ecaade2017_049pp, e2d3, 80cc, 85ff, sigradi2016_564hh, acadia15_284t11, fd76, ec61, 407b, ijac201412303v7, ecaade2017_213i, 5d1d, 938c, ecaade2017_164ee, caadria2016_663k28, sigradi2014_263z9, e5df, ecaade2017_053f, acadia14_531n, bb22, 6db9, 2ff4, 609e, ecaade2017_079n, a5eb, 3a0c, 7743, 77b7, cce9, 0223, f9f6, 6573, a8d9, 4f08, 3165, cbf8, e050, d7eb, ecaade2014_167o40, 7964, sigradi2016_357k, 8031, b3ba, sigradi2013_389j, fe68, ca9e, 2995, ascaad2016_005c3, bf1d, caadria2015_023u3, 7b45, 47e5, 0417, acadia14projects_531w, f891, a29b, ef7c, d8e1, 06a3, sigradi2013_62v, ecaade2015_114x21, ecaade2014_104z23, 46ea, 060f, 113a, cdeb, ecaade2017_252l, 18f3, 794e, ffe6, caadria2017_107y28, ecaade2016_016e4, a766, 337b, 930d, c44c, 4eb9, 7505, f38d, 82d8, 4448, 13df, sigradi2016_441nn, 69ec, f502, 3f5b, 3353, f5e9, a6ca, 0c65, 2612, 55e3, 92c0, 3c99, 192f, b15f, da23, e423, 4768, c877, b5d2, dadf, ecaade2015_152x31, 9362, c6a3, a39e, sigradi2013_401f, c74d, ecaade2013r_014c8, c98f, d09d, ecaade2017_003p, ijac201614104z3, 2e30, b8d6, 6fe3, c663, f9d8, acadia14_609ag, c043, 81d5, 6ed8, ecaade2014_195x50, 46bb, 1bfc, caadria2016_487p20, sigradi2015_4.219z6, ecaade2016_071w19, 6aa2, e4c9, sigradi2013_330d, 5fa6, e166, 2d75, 8e63, ecaade2016_162w44, 64fe, 26e6, 26a3, ecaade2014_182v45, 15fc, ijac201412402w4, c922, d905, 8802, caadria2015_023b4, d378, 7cce, ecaade2014_206n53, e943, b90b, 079d, c671, ecaade2014_030n8, e8f5, 63e6, ecd2, 6655, caadria2017_149k39, bbe2, 9dc3, 8c9c, f3a4, 41ec, 86cb, a3b9, d215, 0798, 3a76, 7bce, 91d1, bed8, caadria2016_333p14, sigradi2015_3.201s3, da2e, 704a, sigradi2016_659z, ecaade2015_27u5, 9290, e317, 33d1, cfee, 8af2, 4adb, bf14, 4339, d171, 4b25, 4ab4, ecaade2017_156q, acadia14projects_435ah, ecaade2015_155m32, ecaade2017_214o, 8c97, 5315, cc73, b648, 40bf, acadia16_318p19, dfeb, sigradi2013_223o, 21c0, b427, d700, 6bc2, 8323, 5dfd, 16da, bb7e, ecaade2015_73a14, 71fe, 4a84, 8096, 9e2b, b215, 8913, 4769, 555b, 0031, 0817, caadria2015_014y2, 97c8, bfed, ecaade2016_068l17, ecaade2017_282y, sigradi2016_637ee, 66e2, sigradi2015_8.41x10, 1d58, b6b9, e689, c36c, 0ef1, f25b, 0bb4, 45b9, e23c, 94d8, ecaade2014_220b56, a991, eb29, af35, 41ac, 0b38, ecaade2015_320n70, f73c, 6ad4, 91d0, 8b92, db98, ascaad2014_014s7, ecaade2017_037cc, 24ea, 89ae, c352, ce20, acadia14projects_145aa, 477f, sigradi2014_345a10, 9553, 999a, b28e, b135, b627, ecaade2014_194k49, 6cd9, 1eb1, 34dd, 00fd, accc, 9f8c, 455e, 846b, dc6d, 67a2, 9437, d097, caadria2015_031p4, fbb6, 64b6, 44ff, 2a5e, 6791, 0a55, e0a7, ecaade2015_178e38, e056, ecaade2017_172bb, acadia14_589b, 0bf7, ab5f, 9b1a, acadia14_43ab, 80d8, c0a1, ecaade2017_053o, ecaade2017_282f, 8fa0, 3e40, 8df3, 46b9, 7c00, c53e, ijac201412404e8, sigradi2013_42o, 9166, 12e0, ecaade2017_288dd, a8b2, caadria2016_157p6, 0a5f, 9c82, 2546, a882, e5f5, 5f86, 34d6, 5217, 94c2, acadia14_389f, 8159, 56a7, a2b7, e00e, 042a, 7296, 0056, 1670, ecaade2017_085f, b9ac, aaa1, b3a7, ff51, b91e, 1de9, df92, caadria2017_086g25, 6ba7, 03e2, 8bce, fdd7, eb30, ecaade2015_317b69, a871, 696e, f8b9, f16b, acf2, 4174, 290f, f6ab, 63cb, 6482, ijac201614403l2, ffb8, c261, a17f, 46e3, acadia14projects_409o, sigradi2014_263i1, dd58, ba29, a963, 95f2, ijac201412401o3, 39d1, a0c7, 0904, 105a, ecaade2015_324x70, b0bf, d8ae, 4487, 9d77, 38f7, ee1c, 6591, 93a4, 20b9, 2bb8, 680e, 4aef, d157, 905b, ecaade2014_104s23, ecaade2015_59c11, 163c, 876e, 08a1, 2fdc, c033, 339a, b52b, ecaade2017_254mm, ed71, sigradi2016_803dd, ecaade2013r_006x4, f209, caadria2017_058l20, dff7, efa8, d9bd, ascaad2016_022r8, d090, f434, ecaade2017_252d, bed3, c052, ecaade2015_77e15, acadia14_655ae, acadia16_342c20, 4f5e, f709, 7594, e57c, 3d2d, 1551, ecaade2016_ws-dleadc68, 47ba, 529b, 8590, cf6a, ecaade2015_138u27, 225f, acadia14_347ao, 4202, 9498, 43ad, e898, ecaade2014_012p2, afd4, ijac201614302a2, 0cf9, ecaade2017_053yy, caadria2017_054d18, b737, 78f2, ecaade2017_129ll, ijac201614306b4, 0fb3, e2c0, e8a8, ijac201513206u8, 45a3, d86a, caadria2016_851t36, 146c, sigradi2013_390a, 87a9, 7341, 292f, 56e8, d6f9, caadria2016_343j15, acadia16_206n13, fb09, 6d79, d2c1, 1baf, a4be, ecaade2015_86n17, acadia14projects_549s, 6ed6, sigradi2015_sp_8.284l30, 7f2e, 2e0e, 2be5, 3724, 53ef, bbc2, ecaade2017_155r, 90eb, fce3, bdbb, ef05, 2078, ecaade2014_204w52, 4666, caadria2016_321l14, 392b, 4c98, 3873, 484b, sigradi2014_049l5, 13b5, 4124, 1ff0, sigradi2014_186c6, 5962, acadia14_627h, 4093, ecaade2017_031kk, 807d, 102a, 7d5d, 7142, 0251, sigradi2013_226s, fa75, 9d41, ijac201412304u1, c8b1, c7ce, c980, a107, 0e45, 7413, c679, 290e, c168, 47c3, ecaade2014_145o33, caadria2016_219h10, d646, 9c1f, sigradi2013_294z, e32d, ecaade2014_192i49, 7c7a, fc52, 7e8f, 7788, a8f8, acadia14projects_357as, bab2, ecaade2014_018p4, f38c, bde3, acadia14projects_247t, 5782, 7daa, f424, caadria2017_030z10, de36, ijac201412408t2, 40ed, 047a, 79c5, sigradi2015_sp_2.112n29, fdf1, b172, 3e28, 15de, 7117, c64b, 9ecd, 2842, e59f, e9fb, 7fde, b416, ecaade2014_086n20, 0750, 0072, ecaade2017_230qq, 2f96, ijac201412303v8, 6350, caadria2017_057d20, 7763, 1cc4, 59a9, 2e5a, cc4a, sigradi2016_792k, cdcc, 62bd, 77a6, 2720, 55b3, 4414, 7a87, c820, 5647, cdf8, caadria2016_539f23, acadia14_53j, bb9c, eb45, 55c1, e6c2, ecaade2015_195g41, f252, 214a, 5240, 3e15, c819, 55d1, sigradi2016_814s, a86e, 0d53, ecaade2014_044y10, 2805, fa89, d535, 3eca, 6d00, f1e3, ascaad2014_026e7, d71d, bf49, 0b29, beee, e503, af2f, 415d, fd0d, 9613, ijac201614309k6, caadria2016_713a31, 7eeb, 4e38, acadia14projects_365ap, 9494, d8a5, 13c6, fd1b, e2d9, sigradi2016_636m, 4be2, 59ea, sigradi2016_450xx, 42b0, 9dcf, 69d3, 106e, d647, 1660, 5356, 2872, 80c6, 4319, 7473, b417, 6b0f, caadria2015_208u31, 1f7e, 617e, 8e08, 1573, cc2b, eab4, e667, e5f9, 18d4, b77e, 4659, 0764, acadia14_219e, 2d68, 0d25, 853b, 7533, 2252, acadia14_523ap, 7c1f, da03, 160f, bad7, sigradi2013_226, caadria2017_051y16, da61, 3b4c, 65e1, 7f4a, af71, a47c, 2b9c, a093, 9b2a, 404e, ecaade2016_238v63, 0ea6, a0df, b3e8, 6bda, 6ab5, ascaad2016_038v14, da39, 7234, f5a8, d4b0, cb76, f188, bf9f, caadria2016_271a12, c973, ecaade2015_217m48, a398, ijac201614208n13, b414, ef97, ecaade2015_22v4, ecaade2016_036s9, 39ee, d03a, 69c9, b5da, 9f79, 1b46, 08aa, 6fd1, caadria2016_105b5, sigradi2014_197t6, fa19, 370b, sigradi2014_313u5, b9f3, d97f, 3750, d53e, caadria2015_226j34, ff81, ecaade2015_21a4, sigradi2015_13.316c29, a349, 4b72, 8889, 5196, 13f0, 28c5, ecaade2015_332s71, 1dd3, ascaad2014_018z1, 5af3, aa20, faad, ecaade2014_220f56, 2ce8, f0c0, acadia16_344f20, b28b, 7b11, 8f40, 531a, c765, d076, 757d, c8c8, sigradi2016_484xx, 22e7, ecaade2016_ws-dleadn68, 1c93, ecaade2014_192x48, ecaade2017_073n, 8cb6, 98ea, ecaade2017_214m, 69c2, sigradi2016_571ss, 084a, 6af1, 9417, f099, acadia14_229f, ecaade2017_256ee, ecaade2017_108s, 5ff8, e8a4, ecaade2017_212oo, 39f5, caadria2017_003f2, 83bc, e24a, 6055, 786d, 4d9f, 70ff, 4afa, 3739, 239f, 47eb, e949, 845b, 0fa7, b170, c9b0, 3f9c, 35b2, 7bb1, e2dd, ecaade2016_119m32, 41cc, 23eb, ijac201412405d9, de27, 8583, 2345, 924e, dfec, sigradi2014_141r2, a9d0, e343, a395, a791, 8d19, caadria2016_197k9, 742c, 49a2, ecaade2017_280a, sigradi2014_074e6, 92cd, 7744, c6b8, 34de, ecaade2015_196c42, sigradi2013_101k, aa01, 5aa7, 1651, 06c8, fc0e, acadia14projects_549o, 59c6, f158, 89d1, ijac201614205s10, 711d, sigradi2014_128d1, 17eb, 5232, ecaade2014_168b42, sigradi2014_266k2, ecaade2017_144z, caadria2016_291y12, cbb1, b438, 0445, 0a38, 4899, c567, c52d, 1871, 904a, 14ea, 85ee, 7d85, 2aa3, 7f6f, 3f1b, 6af3, a923, 545b, c9b1, b3da, ascaad2014_015z8, 1073, caadria2015_209c32, ecaade2016_018k5, 81aa, 37ae, 75e6, 67d5, 8671, c621, bcf0, 5b64, cd6d, 1f2b, 5a9e, 4e2c, 28ba, 4a6f, 19f8, sigradi2016_484vv, 9fb7, 1954, 849c, 0b51, 3e01, d0c6, 98f3, acadia15_110x3, 8ace, 5cf0, caadria2017_094x25, 06fd, 95f8, 5173, sigradi2016_381m, 3f21, 5592, 7980, 63c2, 222f, e9b8, a216, ecaade2014_140i31, d71f, sigradi2016_375f, 126d, ecaade2017_jgom, 5c1e, acadia15_47f1, 90af, caadria2016_187x8, 4366, sigradi2013_414, 3f5d, 723c, c75d, 6e87, fe6f, caadria2016_725i31, f633, 98c7, sigradi2016_732k, ecaade2017_079g, sigradi2013_226v, bce6, 6da0, 3c1b, 351f, 09b8, sigradi2013_205i, 2294, 3f34, ecaade2015_233f53, ecaade2016_bkot65, sigradi2015_6.42t7, 37e8, ecaade2017_054ll, 0f80, ecaade2014_188j48, 6096, ascaad2014_029i8, ecaade2017_076bb, e84a, 8718, 612f, 3d34, 7b51, fb27, sigradi2015_sp_12.402v31, ecaade2014_072b18, 5d00, 006e, ecaade2015_161d34, 6624, ecaade2016_154p42, ba5a, 6f50, cde8, dcd1, 6531, cc5e, 32a8, ecaade2016_230j62, 0715, 0d22, 6077, c2f0, ecaade2016_162f44, 7461, 91d5, 66f3, fbbd, 3625, db11, e868, ac68, 34bc, 092c, a344, a9c6, 073f, 5c28, ecaade2017_019hh, 6c65, 2906, ecaade2015_199w42, caadria2016_745c32, cad0, 5ad3, ec77, ecaade2017_090ii, f874, 650d, 1072, f360, d456, ecaade2015_11b1, 2f29, ecaade2014_010u1, 8157, 346e, 7a95, 1656, 57cd, 176b, 154d, e9c2, f864, d080, caadria2016_157y6, efb2, sigradi2016_614z, caadria2016_333x14, db50, 6805, ecaade2015_64i13, 8bc6, acadia16_470d27, 4da6, acadia14_671x, 16fd, dabf, 42ff, 21c7, ec5d, c4f4, 1da7, sigradi2014_282r3, f649, caadria2015_142n23, db99, b1ab, 4b2e, b024, ecaade2014_049x11, 96b4, 2751, 65cd, 425a, 838a, b9f1, 97b8, 67a5, aefb, c6d5, acadia14projects_229n, 565b, acadia16_184v12, 1f98, edae, ecaade2017_192d, d983, b03e, 0404, e386, 2a31, caadria2015_061h7, ecaade2014_198u51, acadia15_123j4, 3cf2, sigradi2015_4.219u6, 7ab0, 690a, bd46, dc02, ecaade2014_132k29, caadria2016_851l36, ecaade2015_138m28, 8d61, caadria2016_023r2, 59bd, 4573, 84e7, 839d, 01f3, 0490, 9b9c, afc7, 33c0, 38c1, f39a, f50b, f420, 5b8a, 7db8, 66d2, 64ab, ascaad2016_014m6, caadria2017_174y42, af1d, 2ec3, a06a, 9fee, ecc3, c415, 6fa4, bff6, 6a8b, sigradi2016_448q, 686d, a19d, 8f6b, 1495, ecaade2016_230l62, sigradi2015_sp_8.78k30, 9d62, sigradi2016_815z, ecaade2014_176a44, a1e8, ae4e, 046f, 43ae, d612, 3d8e, sigradi2015_10.309m22, sigradi2016_654xx, sigradi2013_243d, caadria2015_067i8, ecaade2015_333b72, 9c11, 175c, 2dca, ce24, 9a21, caadria2016_353r15, sigradi2014_042l3, 6d2b, f635, 7dbe, acadia14projects_257ad, 75d6, 9914, 0397, 2c06, 7c1d, 3c89, 4980, e090, 78b3, 5722, e7e5, d4ac, sigradi2013_401r, eecf, ecaade2014_066i15, 0252, a10d, f499, 7b56, 91e9, e97a, ecaade2016_213t54, ecaade2015_302j66, 41e4, a028, caadria2015_150d24, 329e, caadria2015_109w16, 6042, c228, d64f, 16eb, daed, ecaade2017_256s, b228, 47b1, caadria2016_105i5, e38b, d6d2, 7be5, 6075, c931, cfc1, c355, 0649, caadria2017_165y41, a096, 5062, 1c7f, c195, 98d7, 652d, c1ac, faa1, d6c5, cf28, b12f, ecaade2017_083ss, c1a3, 1f94, ecaade2017_269a, 8215, be44, b8af, ijac201614102r2, ijac201513205h8, cc71, acadia14projects_135p, ecaade2016_163p45, ecaade2017_077ww, 99b2, c07e, ecaade2014_138d30, a593, 6ec8, 63b1, 8f34, 9a85, c721, 5279, 8041, ecaade2017_124cc, 32e4, 955f, fc34, 85fb, acadia16_432m25, f07f, 0053, 2ee9, b047, 8f42, de2e, cb36, 4b96, c8fa, b093, f575, 0964, 1b47, c25a, 51fd, 59fc, 62af, 5709, 273a, 1d78, 7ee7, edc5, 3bd7, e77b, d546, c9c1, 8468, ecaade2016_015t3, 1116, 2a2a, be14, a8cf, b57e, 5a75, 6837, 422f, b2bc, caadria2017_163e41, 7c19, ecaade2015_171x36, acadia14_23au, bac8, b3b9, 11e7, c2eb, f687, ecaade2013r_013w7, 5c46, e57f, 6852, c7c6, f486, sigradi2013_155j, f23c, e6ed, c6c6, a169, acadia14projects_389d, 8f88, ecaade2015_17n2, 3454, c8e8, ac9b, 85bf, 3de4, 845e, 7061, 3111, ecaade2014_108c24, 3d41, 24e4, e64b, e82d, 3992, caadria2016_373j16, 11b6, 8307, ecaade2014_030h8, d6b8, ecaade2017_124y, db6a, dc7b, 0912, sigradi2014_213n7, 382a, a034, ijac201614302s1, ecaade2014_038l9, 95b2, 9956, 4723, 8ef2, e1a1, 6295, efdf, 5a8a, 30b1, 1d27, caadria2015_237i35, 7e45, 528c, b8ef, 79ab, 17ec, 1fd9, b22e, 32b4, 7da2, e603, bc74, 9af2, 96ff, ijac201513104m3, sigradi2016_470w, 5b77, 665b, 8e71, 2333, 74b3, 2ab0, 6c03, 707f, ecaade2014_173v42, ecaade2015_143m30, 7bb9, 25b7, ecaade2017_201d, 7154, 06cd, 816b, b8f5, ecaade2014_144b33, e48e, e722, 3316, 396c, ijac201513305p12, b0ef, 0ed6, 11e3, 3955, ff32, 760b, caadria2016_209z9, a5de, 1a52, 7b46, ijac201513102w1, f283, dab1, acadia15_57e2, 72fc, a545, 3524, d307, 3616, 6bb2, 9abb, 77cb, ecaade2016_055f14, 5f8a, 8a8b, 82e2, 84af, e67f, b435, af04, 1b6e, efb1, a239, acadia14_531r, ecaade2017_277qq, ijac201412303y8, 25c3, da3a, 93f2, b1cc, 737c, 1620, acadia14projects_589i, ecaade2017_244ll, ead0, ad95, 833e, 8408, 6041, 0675, ecaade2016_071r19, 88ee, da49, 18de, caadria2016_683r29, 1834, 736e, 0292, caadria2017_051k17, 88c7, eda9, 77a9, 2dd0, 80ad, cf5d, a16e, b8ff, 248d, ecaade2017_021o, c3f4, 467e, b558, 903c, ecaade2015_25j5, f8d4, a535, 362f, 3228, 4198, ijac201614203e9, 3f1f, eed8, 855d, ab98, a6a9, 1d6e, daac, 5be3, caadria2016_321j14, e942, 6cc5, ecaade2017_253o, e636, acadia16_34f3, 6a90, fa47, 2ad5, a969, 332b, b5ec, 727d, ee00, 6c96, 06da, 7b58, ecaade2017_229bb, b719, 4ba1, bc46, ecbc, a406, 5547, e021, 8e45, 45ce, 798f, acadia16_12n1, 82a4, 12d7, 4b8a, bf28, 8ebd, 40ac, sigradi2016_358o, ecaade2017_203x, 1e38, 90a0, 82f5, caadria2017_163w40, 59f4, 82d7, fd9e, c320, ascaad2014_029a8, f615, 70ac, 4b81, ijac201412205r3, 6dfd, 2a3b, 3c4d, 0a4f, bb00, 37ed, 4ff2, ijac201614204b10, c753, ecaade2017_101s, 3542, 4a3c, ecaade2015_318r69, sigradi2016_515k, 274c, ecaade2016_mrtj66, 733c, 7e2f, 6ccc, ea48, 849a, 785c, ecc7, ascaad2014_025p6, ae63, 15c6, caadria2016_445b19, d7ea, f451, 50d9, d159, f716, 5770, cf87, 3e73, 5c04, 7aa2, acadia14projects_479s, 08ee, e557, ac19, 5e03, 91f7, ecaade2017_048mm, 285d, caadria2017_015a5, 8954, 4f1a, 1ebe, c614, 83cf, 22c8, ecaade2017_133h, a3d9, 60b8, 829b, 7c9b, ecaade2016_221v56, 33d4, 9dc6, sigradi2013_393v, ecaade2017_290vv, 456e, acadia14projects_301c, ce39, sigradi2015_8.47j11, acadia14projects_339au, af1a, ecaade2014_145d33, 8327, 6a59, sigradi2013_425o, ae48, 3b68, 9257, 5f3c, caadria2017_104e28, ecaade2016_087o24, 88b0, 311e, d3ad, ecaade2014_204z52, sigradi2015_9.141a16, 8567, 77e6, 88c4, ecaade2016_ws-foldingz68, 8a1f, ecaade2015_173j37, a2e9, cd70, ijac201412205s4, 94d0, a055, 5058, 9b3b, 934a, d7ad, 19e7, 8aa6, 5267, ecaade2014_194f50, sigradi2016_601ss, ecaade2014_233p60, f8c9, 0804, eead, f25c, 7b38, af0f, d769, 4564, sigradi2014_082r7, 88ea, d217, ecaade2014_237h61, 41a0, ecaade2017_152jj, 776d, 3e3a, cdc7, caadria2015_170t25, 3e02, bd48, f019, sigradi2013_41u, a7ed, 6bf3, dccd, e7d0, 4f94, 4066, 976d, 0707, d75b, a7ef, e590, 1714, 0fec, f429, 9aed, 8235, sigradi2016_420uu, 4a1e, ecaade2016_182o49, 6f2e, ecaade2016_072k20, 138a, caadria2015_172g26, f386, eadb, ecaade2017_213g, a996, 0e26, a376, fcec, 84e1, sigradi2014_114o9, ecaade2016_170z48, 89c3, 3129, ecaade2017_215t, 7c96, fb6d, 7b17, 1663, b9ce, 7b9f, caadria2016_405f17, 3291, 3647, ecaade2015_72x13, 4b49, ea79, 9845, 352f, 1658, ecaade2017_003k, caadria2015_178x26, eebc, ijac201614402v1, a7c2, ascaad2016_013f6, 3af0, f8c7, 299a, 0e6b, 911f, 212e, e96c, 0823, caadria2015_061f7, 62fa, fb1d, ecaade2015_207t46, 4648, 903b, a8f0, 1d1c, d55c, dbcf, e1dd, c93e, 4897, cb42, bdf1, abbb, c564, 2bf2, ecaade2016_011g3, e903, 701e, 3ae6, 71e9, 6b7e, ecaade2017_215ll, caadria2017_189e45, 6eeb, ijac201412303i9, 9f41, 951e, a562, 90d5, e114, f979, acadia15_110h4, ecaade2015_173i37, sigradi2016_381s, e246, b55d, ad6d, ecaade2017_225i, caadria2016_819y34, a439, fb9b, 4c0d, 500e, e358, 2e20, bf13, b6e7, 0e27, 18d3, 1c30, b2be, a5dc, ecaade2015_206s45, f00c, 981d, da37, 00db, abb8, 8dc0, 3ced, bed1, caadria2017_135h36, caadria2016_579p24, 1f14, 84f6, ascaad2016_059r23, 2540, acadia15_311g12, caadria2017_030x10, 5dfc, 8f01, 672b, c8f5, 0b90, sigradi2014_314k6, d865, 510e, 1dd7, c175, 3313, 76af, sigradi2013_28s, bea6, 8d6a, bb1b, acadia14projects_627am, 3cee, 83d2, a094, ecaade2014_195o50, de3f, 790f, acadia14projects_229j, caadria2015_004g1, df0e, 93cf, 1d41, ecaade2015_185t39, a074, acadia16_412z24, d330, 1b21, 3786, 5e76, 8856, 64c3, caadria2017_048a16, 9171, 1197, 0b86, sigradi2013_189k, sigradi2015_12.297o28, a1c9, ecaade2015_55u10, a8ac, acadia14projects_339ak, 880f, ecaade2017_038yy, sigradi2016_815ii, 3254, 1c7d, 833d, acadia15_451x19, 5418, ecaade2017_117bb, 8a55, 33ba, a599, f7d5, acadia15_395a17, 75df, a644, d2df, ijac201614303i2, ijac201513305t12, e04d, 29e5, 278c, 7ee6, 62a9, sigradi2013_212, 998e, 1e65, a0f8, 1965, 3162, 0a33, f067, 29dc, 5705, 35d9, 1ffb, 1485, 2b45, 0d9b, 79a5, ac57, ijac201614207b12, 170b, cbd7, e24b, ascaad2016_022j9, 2600, 371a, b9de, caadria2017_104c28, d72b, 47ed, d8d8, 6bbe, sigradi2015_4.219f7, 0888, fd8e, b8e8, caadria2017_048g16, 8959, 6cbc, 0df4, 9087, 8203, ecaade2017_143m, e6bf, 3820, b413, fac1, 1d9b, edd4, acadia16_318i19, 3baf, 7e12, d141, acadia15_407i17, 47ea, cb4a, 8c0b, 9842, 9126, sigradi2013_393p, sigradi2014_232z8, 0a3e, d91c, 48ac, acadia14_463i, fc08, ecaade2016_123z33, acadia14_357av, 9f36, e71e, 4a90, sigradi2013_189f, 2851, b431, b008, 595b, ecaade2014_168e41, ecaade2016_190o50, 1a2b, b249, 6cd7, 2cc2, 7ad0, 2e6b, 0776, c783, 6069, c7db, 2740, 5d4c, 9471, 7217, 7d0e, b600, 122d, 9b8b, 27ee, f173, 1b43, fd77, ecaade2015_318w69, caadria2017_118g31, 9204, 916d, 0d5b, ee29, ecaade2016_161b44, dfbf, 793a, 50cb, 080d, 2910, ijac201412305a2, 9b65, bd5c, 0b75, 23a0, caadria2015_188x27, 3784, 3d22, 53af, de7d, b1e6, fed3, b647, acadia14_189au, c6fd, 7d2f, 2c89, 015e, sigradi2014_047l4, e5d0, 4a71, f20b, 996c, 9038, acadia14projects_555e, ecaade2016_018c5, ee26, 60b7, 7694, 8aaf, 0257, 65d4, ijac201412408j2, d447, acadia16_352x21, a5f5, bc7a, sigradi2016_816yy, f5a4, 4b9b, acadia15_211y8, ecaade2017_072j, 5084, ba25, 3bf6, cbdc, 8050, 9f34, 0771, 9cd1, ecaade2014_201c52, ecaade2017_105kk, 2530, 02db, 7384, 6f6a, 95dd, f4a4, 9bba, 05bd, ecaade2016_002d1, 9f9c, ecaade2017_302mm, b521, 0f8d, 75a3, ecaade2015_185p39, acadia16_244k15, 4a58, 1047, 8e40, 9d22, de81, 7032, a40d, cb71, 6cba, caadria2017_081n24, d5e2, ijac201614103j3, ecaade2017_148d, caadria2015_114m18, 0f8a, f9e4, 1fe1, fb26, fc8c, bca8, de40, 14e1, 5d8d, bfd7, 2bfd, ecaade2014_188l48, 88af, 67e4, 6fe9, sigradi2014_176e5, caadria2017_047b15, acadia14_301j, 6628, 3e50, 47ce, cc61, e889, 9618, 088a, 409d, 6601, caadria2016_115l5, 4a73, sigradi2016_367zz, fb4f, ccb0, 7a5a, 87d7, caadria2015_150c24, d5d9, 1026, 0aa4, d58d, 1b32, fcba, acadia15_203i8, e892, 7e2c, ijac201513303h11, ea76, 8dee, 10d0, 5301, dcc0, a1b5, f416, sigradi2015_10.74m18, cff1, 52aa, 3481, 7a82, e7ef, ijac201412401m3, caadria2017_031i11, 56ca, ijac201412403e6, ecaade2014_153f37, 1369, af80, f174, acadia14_43al, a823, 70ba, 50b1, f811, ecaade2015_285l62, c351, 2002, c494, a040, c370, 28c0, adf8, 6400, 05ad, 2f54, e8f7, 0f6a, c881, efe1, 49e5, d2be, 35b8, d00e, f4a7, a220, ecaade2014_151z35, 7571, 8db5, ecaade2016_190p50, 5131, 022b, 2634, acadia14projects_79aa, acadia14_189ax, c07b, e7f7, acadia16_106d8, fb20, 39dd, 21d6, b7be, 0e58, 8a54, sigradi2015_9.152t16, 182b, 99ab, f2c9, 80bb, 4f0e, 1890, 6419, ecaade2013r_001m1, e84e, 109d, fd75, acadia14projects_291a, ad36, 65ad, 7e2a, d13e, ecaade2013r_004w3, acadia16_318j19, 3bcc, 064a, 849f, be6c, acadia14_655aa, e988, 81e2, 159a, d205, acadia14projects_115ak, 1808, 6a23, acadia15_185k7, acadia15_223c9, ecaade2016_068t17, ecaade2016_152r41, f616, 0e0a, ecaade2017_122vv, 177c, 5453, ecaade2016_223y58, e7cc, 8988, 0148, 8301, 31a4, 4a2d, caadria2017_016l6, edc8, 5874, 9e2f, 9b78, dafe, 37f5, sigradi2014_157d4, a0a9, b459, d9e6, cdf3, 53c9, 6188, caadria2016_651g28, 85fc, ecaade2017_198c, 5f6e, ac9d, e902, 2079, ecaade2016_136f38, 2ea9, ecaade2017_192h, ecaade2017_027zz, f38a, 2d4d, caadria2017_028x9, b68c, e3bf, bf6b, dd71, d751, 0bb9, 2988, sigradi2016_659y, aadd, 7bf3, 73b6, 47b6, 650a, 04c9, f1ff, ecaade2014_198m51, 3ad1, 8042, ff71, ca41, acadia15_161b6, ascaad2014_011z5, c57f, 8202, 54d2, 9b55, sigradi2015_9.152d17, b65e, 1f8b, 7aac, cf8c, bd40, e9f3, adc3, 0d35, ed0b, 4bad, d360, ecaade2015_164z34, 575b, 1f76, 9e36, acadia16_154p11, 2d1a, 81c8, 467c, ecaade2015_92z18, 7091, 11b1, ecaade2015_140f30, 633e, a4a0, 5903, sigradi2014_095j8, 8907, be34, 981f, 3317, ecaade2016_123b34, a0b5, 2db5, 79b0, 2e72, ecaade2015_130x25, b7dc, acadia15_483b22, 9ab7, fc4c, a5c4, b859, 2d0a, 3159, 74d6, 4ccb, 3355, 0f33, 4a8a, a4db, a1d4, 62d7, caadria2016_177z7, 8e93, 966e, 09af, 813d, f0bb, fdb8, 4f77, 9ed1, sigradi2013_244i, 1355, d5d7, ecaade2016_018f5, 6d9b, b368, 94e2, acadia14_53n, de24, 0f1a, c757, 5d77, 0569, 10c3, caadria2017_080i24, 50af, caadria2015_081u11, 04a7, 27f3, 025f, c551, 755a, 4725, 553c, ecaade2016_222n57, 9393, 1ab7, 9aca, 9c6c, 7737, ed55, bfe5, acadia14projects_219av, ee34, 68d6, sigradi2014_136e2, 8c67, 1f4f, 64c5, ec69, ebe3, 1ef0, ecaade2014_226i59, f415, 6897, c754, sigradi2014_213x7, ecaade2014_011g2, 384b, 5e53, 7489, 72c8, ijac201614204u9, 222a, 01d8, 2b54, ecaade2017_079j, 9d50, caadria2017_056y18, 305a, caadria2017_004s2, caadria2016_405e17, 746a, 08a2, e286, 94c0, 59db, 93be, 513b, 885e, caadria2016_673y28, 111f, 7cdb, caadria2015_208o31, 20ec, 72f6, b8c9, e700, ijac201412301l6, b267, ijac201412402s4, cf7a, 4f04, 542e, ecaade2017_053uu, ecaade2017_215i, acadia15_407r17, 8fc5, 4700, b319, ecaade2017_169hh, sigradi2016_817j, 8a5d, 8a63, 67ff, 7484, a878, 4c1f, 93b8, c968, bfdb, fd55, ecaade2016_222o57, df4a, ecaade2013r_019k10, 2bc1, b727, 3516, 4b04, bdc5, 6b25, 60f0, 1b6b, 587f, 915f, ebc9, 386b, 2509, 8812, 7689, be9d, ijac201513105b5, 0493, 1da5, da8e, 69d5, 3099, 8ed7, 7089, 3593, caadria2017_127j34, 9232, 14c5, 4ec5, 2fe0, 87fa, acadia16_214z13, acadia14_507ae, 8843, ecaade2017_277oo, 3fbd, ijac201614201u6, 9e51, 94c1, 0e9b, ecaade2014_173a43, 11f4, caadria2016_415z17, 3198, 943b, 299f, 2d24, 4027, 8e39, 4faf, f86d, 6ad0, 43a5, caadria2016_045g3, 087a, bdf8, 37fd, aa85, 3113, 9b30, 17ce, 17e6, ecaade2013r_018s9, ijac201412403h6, e398, 84de, ecaade2017_149g, d74d, acadia14_699f, ef26, acadia14projects_111h, 079e, 4b4a, ccbc, ee60, caadria2017_190w45, f1f5, ecaade2017_203nn, ecaade2015_161i34, eda1, 095d, sigradi2015_sp_2.112g29, 1c11, 3c05, d061, 9af4, d9c1, 9be6, ecaade2016_127g35, 074f, d6ac, 7ffb, 4d60, b312, c34b, ecaade2014_130a29, 0ca6, 161a, 69b0, ecaade2017_059kk, f87d, 11d3, 5cc6, d494, 38bc, 3797, 1969, cf43, 003d, 48f9, 306a, 0231, bc34, fddc, 8173, e840, e94a, ecaade2015_298j65, 8056, be76, 2126, 6502, 7be2, acadia14projects_479f, 18cd, cf00, 8653, d251, 705f, caac, 67e0, 1091, caadria2015_016n3, fc40, 7740, e188, 8b5d, 2688, 3175, 7b3a, 09a3, e19e, aacc, 5117, 5785, acadia14_43ao, d92c, caadria2017_101h27, ijac201412304r1, 78a9, 6dc1, 5bec, acadia15_185f7, ecaade2016_217g56, ee9f, a7bf, 5ec4, 8715, ecaade2016_198u52, f976, e518, ecaade2017_240s, 467b, 90e4, a758, caadria2017_122s31, ecaade2014_120j27, 1664, 445a, ecaade2015_332p71, 68c0, 194f, 98cb, 48d8, ecaade2017_213zz, 46e9, da53, 0cf3, 4c33, 8de1, a8ee, sigradi2015_9.347c18, 2758, 499e, 928a, e88a, 1422, 814c, e765, 1539, 6aaa, 0d84, badd, 5dab, cbe1, 756b, ijac201614105x4, 6947, 5ff4, ecaade2017_023ff, fcfc, 6f86, d4cb, e761, 328d, 3774, 98ae, a5fc, ecaade2017_291v, ijac201412403m7, 4349, e467, b4ba, 5080, caadria2015_102v15, ab63, f19f, ecaade2017_143k, 31b5, b5c6, f24b, 8af3, acadia14projects_189au, c239, d30c, 7a1c, 288f, 9206, 679e, 66db, ecaade2017_008d, eddc, sigradi2015_8.339v15, 0aff, ecaade2014_149i34, 2803, 6ee0, 5d0b, sigradi2013_271, 92b2, 0b47, 0767, 0a6e, 0216, caadria2016_281f12, 97db, ascaad2016_059i23, dcea, 5f13, b3d1, 625a, ijac201412403c7, caadria2015_090y14, 7097, 133f, f7ec, 10f4, caadria2017_003z1, 3553, 0b92, ecaade2017_152uu, acadia16_402l24, 3bee, 30be, 7564, a6a7, sigradi2013_400p, 4d03, aa0e, a7c5, 51d0, ascaad2016_057t22, ecaade2015_185o39, a2cd, e96d, 4665, 56e0, c216, bc71, ecaade2016_132p37, ijac201412204d3, e2df, a3fc, 769c, ijac201412405c9, 0059, e0b6, 2114, 7d77, b3b4, 33fc, 94a2, bee7, 157e, 82ee, 3977, 713e, ecaade2017_133d, 782a, 140e, 7bda, 70c0, bd20, 2a99, 2fed, 37b1, b1b6, 3dfc, 7a6d, ecaade2015_202r44, df1a, 05ac, 034e, 9dfc, ecaade2017_152c, ecaade2016_071h19, d40e, 752b, 5f49, 09ba, b581, 8545, 054f, c998, caadria2016_125o5, caadria2017_048b16, 7955, 4f5c, ad49, ijac201614201m6, c520, ecaade2016_074j21, 3ad6, 5792, 873a, eaee, 0308, fa73, 6448, f1bc, 4d3a, 4d46, caadria2015_010a2, 8814, b05e, eae0, 56f4, a3bd, 5999, 7560, sigradi2013_215z, a21a, sigradi2013_342u, 9a23, a502, 8457, 88ec, 41e3, a9af, sigradi2013_271s, c8c7, 31f2, acadia14_549o, 007d, fc66, bdbf, c9fb, 45cd, bdea, 8497, 9c30, ecaade2017_291a, 2f73, caadria2015_114j18, f245, 690c, b8f1, acadia16_62k4, 10cb, caadria2017_107n28, 6be0, f01a, d872, 8da5, acce, ecaade2015_138z26, e9b4, 009e, 8f8b, 7afd, 7055, f956, 37a3, 00c6, bbe4, 665a, e7e7, fd50, caadria2016_651x27, d2c5, f9cd, a942, e4ed, 4959, 7503, de9f, 5555, ebd0, ecaade2017_116i, ecaade2014_018w4, 8d05, 2a25, 4a8f, db15, 4dc8, ecaade2014_168n41, a1b4, 3a7e, e530, db2d, ecaade2016_071b20, 34f6, a4cb, ecaade2017_156s, 6244, 0f61, fbdc, 2897, 1d9d, caadria2017_086i25, 3453, ecaade2016_239w63, 3124, d5de, ecaade2017_130ss, ecaade2015_318v69, 3079, 163a, c2b3, bd3a, c28b, ascaad2014_001j1, db9c, b619, caadria2017_129z34, 8ee2, ijac201614103r3, 63a3, ecaade2015_309y67, 3c32, 1f5e, acadia16_62m4, 1960, 931b, 63e2, aaa0, ijac201614302y1, 7b27, 0224, 9f8a, ascaad2014_019h3, ecaade2015_64g13, a900, 68d3, ijac201614403o2, ijac201412205b4, b457, acadia14projects_339af, 0cba, ascaad2016_054p21, e3fc, 36e2, 67ba, fe12, ijac201412406n9, f0f4, 4841, a6dd, fabd, 9f51, ecaade2016_221w56, 91a0, ecaade2016_118d32, a607, f6e2, 0aa5, 7258, 2e08, ecaade2015_171g36, 0587, ecaade2016_002b1, ecaade2016_130c37, 768c, 220f, 14b9, 54e7, ecaade2017_309xx, b801, 9c39, feac, caadria2017_085w24, faed, 34ec, 77ac, acadia16_124f9, 56a4, 749d, bc24, 22da, ecaade2014_224s56, b209, 5638, b0d8, a997, 9265, d071, 5e91, b9b2, f1b0, 65c5, 75f4, 7b5c, 9831, 0f48, b43a, fff2, acadia16_402u24, caadria2015_090c15, 52eb, 24ed, sigradi2015_10.138c19, ijac201614207p12, ecaade2017_143o, 26bf, 7b6c, 8d8b, 096c, 0c08, 30ee, 04c5, e80e, a9b8, f440, ascaad2016_014h6, f199, 041c, 0b7e, 2760, ascaad2016_002k1, caadria2016_651y27, acadia14_339aj, ba14, 422e, b1fa, caadria2015_032y4, e28d, d732, ecaade2017_117u, ecaade2016_077t22, e77c, 008d, ec23, 8897, acadia15_251h10, 303a, 7d62, 55bf, 3212, 4062, b66f, caadria2016_003i1, ecaade2015_139b30, c6f8, 0fee, 8931, e6fc, bd0d, sigradi2015_3.209b4, sigradi2014_329w6, sigradi2016_383ii, 8494, 3c82, sigradi2015_12.19b27, ab79, 98a6, 7df9, 8547, dbe7, 242c, ecaade2017_265i, ascaad2016_023f10, c6a5, 034b, 7086, 69da, 757a, 8f58, acadia14projects_167x, ecaade2016_217c56, 613f, 144a, ecaade2017_170qq, 4e8a, 8182, 1237, 359a, 626b, 059e, 5520, 917b, ecaade2016_104o28, 2054, 3a87, 48ea, 4317, 9fd0, cb94, 50ef, ecaade2017_073r, be0f, e648, 8962, 9b9a, 925a, sigradi2014_176b5, ecaade2017_157kk, ecaade2015_314m68, 2929, 1b82, 2f69, b346, c479, afc4, c421, c0ae, 5fde, 7232, d35e, sigradi2014_339y7, sigradi2016_732f, b26f, 74a5, da01, ascaad2014_009c5, bd81, e9d6, 86fe, 5ace, 50d3, 0c31, 5086, 20f3, ijac201412203y1, cd89, b3bd, ecaade2014_188o48, 11dd, 26f3, 55bc, ecaade2015_247e56, 75b3, 8a7f, 28cc, 6b4e, 03aa, sigradi2016_414hh, acadia16_72d5, 7c1a, b5d9, 6409, sigradi2016_448gg, 859e, acadia16_270b17, a57e, f5d7, ecaade2015_100v19, 97cf, f373, 71e1, bc53, caadria2015_048t5, caadria2015_170r25, d5c3, 3431, caadria2017_118r30, caadria2016_363e16, caadria2017_041t12, b3aa, 5c57, 60cd, ad83, a5bb, 0ec4, 88d2, 3b8e, 211b, ijac201614104k4, acadia14projects_463az, ecaade2017_291k, 1f90, dffa, 8dae, 4beb, 5e7a, ecaade2013r_008o5, 3a39, 6d6f, f77d, 26cf, acadia15_57l2, caadria2017_017m7, fc85, e76d, 487d, f22d, fa45, ecaade2015_82c16, 31c6, 4e47, 89cc, 36e0, 5525, ecaade2015_53s8, 1030, caadria2017_021l8, ac65, 0b1b, 72d7, f912, 617d, a0d4, 4c84, sigradi2015_6.42s7, acadia14projects_357av, e428, caadria2017_086f25, ascaad2014_013b7, 7ea3, ecaade2016_221t56, c3e3, e510, ecaade2017_046a, e8ac, sigradi2013_52j, c09f, acadia14projects_301j, 9765, 3f1d, c4d2, 7c67, b028, cd76, sigradi2015_10.140h19, bc28, 3cc0, b2cf, ecaade2014_218x55, 9717, feb2, ecaade2014_044z10, caadria2017_072d23, ecaade2016_033y8, 24e5, 1eff, dd9b, b48b, 0a0c, db26, 12a3, d271, 09bc, ascaad2014_028s7, e18b, acadia14_435ax, 9f66, bbd0, aedb, 632c, af8b, e1bb, sigradi2014_169r4, f4a3, d2c6, 754c, 0a0d, caadria2015_124e20, cf75, 826e, 35d0, e7e2, 8da1, 7e05, a3bf, 2347, caadria2015_102x15, 78ef, 4b11, aead, 05ee, 8f91, 6c93, cb57, ee69, b669, ecaade2014_153l36, acadia16_440a26, sigradi2016_408q, 6d0d, d418, be68, ecaade2015_201z43, 944d, 6cdf, 3bf4, sigradi2016_590j, 6758, 36ab, sigradi2014_178p5, 900c, 8e5a, 77a0, 09de, sigradi2014_041f3, f535, acadia14_153ap, ecaade2014_168t41, 07cd, 68c7, eaa5, 8cf6, ecaade2017_jgop, ecaade2015_18c3, caadria2015_208a31, acadia14_709an, 4372, ecaade2013r_018p9, f074, ecaade2015_115b23, ed7f, e6f3, acb8, 2744, 956b, 40c6, b93b, caadria2016_641t27, 480a, sigradi2013_117h, a202, f277, f64b, 4b6f, f8f5, caadria2017_142u36, 93b0, b5aa, 6d63, acadia15_343g15, 8c6a, caadria2017_127c34, 3536, f5ce, cf3d, cbce, efa3, b523, b6a0, ijac201614207o12, e77a, dc2a, 1b08, sigradi2014_144w2, ascaad2014_011x5, 4d52, 038b, 26ec, fd2c, fdb9, 3692, 6f92, 7a0f, 3673, f34a, 5c94, 9756, acadia14_101ak, 0c26, 91f3, 29cd, 7b48, 3619, 08d5, d8c9, ascaad2016_008g4, 4f93, 3fa4, c6b3, 6405, ascaad2016_028m11, 3464, aab5, bf48, d218, 77b3, 5926, 2ee6, 5516, 03b5, 9483, f95d, caadria2015_220i34, 8148, 655c, 9ef5, ijac201412404u7, 0dba, c840, f7cb, acadia14projects_145ag, 621f, a9e8, 8333, ecaade2017_056qq, acadia15_357t15, bf30, 8c74, 23d2, 9d18, 89c9, 9504, 50a8, a14e, 3880, 3bef, ascaad2016_010v4, 3f51, 7a71, cf41, 6d65, 629a, ecaade2015_25l5, c095, 3fee, sigradi2016_534ll, 29f3, f97f, 6184, 7395, 37f9, 1918, ada5, e121, 650c, 7f4c, 0bd7, 52c1, sigradi2015_11.8o23, ef43, ecaade2015_53r8, cd15, 781c, 4756, 807e, ijac201412408k2, 4db9, f8cc, 9179, e520, da31, acadia15_263e11, ecaade2015_91d18, ecaade2015_303s66, 3cbf, 2127, 6d90, ecaade2017_051y, a6b3, 1d62, 85a8, 6f45, ecaade2015_130c26, ecaade2017_302ii, acadia14_427al, 3776, b3cf, 2a0c, 9f8d, ee8a, cf65, ecaade2016_099l27, e607, aaf4, acadia14projects_389b, 5d6d, 5e09, sigradi2015_10.309n22, acadia14_145af, ecaade2017_029gg, 76ae, caadria2016_819x34, 2dc2, 0992, b8a1, 52ec, ascaad2016_012z5, d9f9, 8543, fcda, d104, 2f59, 29e6, acadia14projects_647as, 5198, 53d2, 47f6, c9be, bf3d, 8fd2, 2340, 3836, bbfc, 0eca, c37b, caadria2015_206l30, 730d, 4d38, 24a4, ca20, 81e3, 5496, 8612, 94a7, acadia14projects_565u, a505, 3b72, acadia14projects_647at, a3e4, ba48, f7e5, 4f2f, 73ef, 363b, 09e9, sigradi2015_12.259w27, 9ad0, 3ad8, 9227, 446c, sigradi2013_343, c988, a783, sigradi2016_779vv, ca12, 6b77, 695a, fee3, 6f69, ba44, ijac201614305s3, b5d3, 9049, 8c7b, 1cd8, d9a2, 577f, feee, aa89, b449, ascaad2016_002m1, 1357, 2f82, f2b5, ecaade2016_078b23, efe7, 91ab, c0eb, 8fe3, acadia16_478p28, 88a5, bf66, 0b5f, caadria2016_073a4, a44f, ecaade2015_35p6, b341, acadia14_609ad, acadia14_435ar, 2225, 0691, 0293, ecaade2014_016h4, acadia15_469n20, 3f3b, 185a, aa48, 1456, 3be6, 6a08, f621, b771, 4b42, a1a6, 1b2d, d2a5, f36a, d012, 1be4, 3cb7, c565, 9ba2, 0173, 9b79, 293a, 541c, 9160, 9a6f, sigradi2013_117, 55f8, 9e5b, 7979, caadria2016_363d16, fcdf, ecaade2017_198pp, 1c45, ab43, dbfd, 82d5, f545, add4, a7e2, bca6, ecaade2015_171h36, b723, 9364, 9df6, sigradi2016_369ww, 3996, 0f3b, 6c12, caadria2017_070p22, d3b7, 181c, a1d7, 30ad, f102, 3b0c, 16e3, 7bee, 0dc4, e9bf, e380, c1c1, 2e98, 1823, 5d12, d5d5, 6a1e, 10a9, sigradi2015_6.329v8, f746, b9df, eebe, f4c3, ascaad2014_017u9, a9f2, 7e74, 1771, 5efa, 230f, acadia14projects_497y, 055b, acadia14_719m, 726d, fec6, ecaade2014_202n52, 9032, 5ffc, 96c9, e4ab, 2a75, 92c9, ecaade2017_308cc, 652e, 4bf0, d341, 8638, acadia14_223a, ecaade2014_086u20, e762, 3a43, 9afc, b764, 8459, f558, ecaade2015_55c10, 1b62, 9bbf, 1da2, 79b4, 46fe, ecaade2014_139g31, ecaade2013r_019h10, 70c5, ecaade2017_140aa, 84c6, f60e, 7356, sigradi2014_042r3, 7361, 472b, ecaade2016_237d63, 7807, fa6c, f30f, e32c, 0544, bf51, d927, c6b5, 6e7f, 5365, fb72, 2b64, ade0, 91e3, caadria2015_067k8, 7559, 2fba, acadia14_43ad, f442, 475f, 7667, b239, b2d8, ecaade2014_191s48, 5f07, 73ca, 941c, 3496, sigradi2015_sp_8.284o30, ecaade2013r_003e3, 5b48, ecaade2016_130p36, a118, 8b23, 6fad, ecaade2013r_013b8, caadria2016_249m11, acadia14projects_445ai, 7589, sigradi2015_6.387s9, 9fe4, 7590, c7da, 6c40, bda0, 6fc4, 0478, 0db8, ecaade2017_181v, 1ee8, a2d6, e9b0, ecaade2014_169o42, ecaade2015_286w62, 8c9f, ece5, 432d, 2939, ecaade2014_230n59, 35b3, 263e, 8c0c, 417f, e09b, 91cc, 18f9, e985, ecaade2016_113a31, e649, 3d55, 193a, caadria2016_435s18, d71c, caf5, 4ad6, ecaade2017_047z, ecaade2017_202k, sigradi2013_158u, fb29, b605, ecaade2017_129ff, ef5f, 2e73, fe3a, aab6, 7f2c, ijac201614204w9, 9e14, 1ac0, f629, ecaade2015_155y32, 080a, 17b6, ecaade2017_152tt, acadia14projects_579h, ascaad2016_012v5, 1dde, 7937, ecaade2017_148ww, 850a, bec3, 0a82, acadia14_619v, sigradi2016_449kk, 2a84, 18a8, caadria2017_041k13, ecaade2015_143s30, acadia14projects_661i, aaea, 9353, 0c1f, caadria2015_023v3, sigradi2015_11.136u24, 108a, 24d0, 343c, e257, e758, 2f88, ef4e, dbb4, b4f5, ecaade2017_049a, 4b0a, 7c82, a06f, d5bd, a92a, 0016, bf70, sigradi2013_263n, e7a9, 2b25, ee12, b62c, 92c2, 5b86, fe26, 9798, 8b36, 0c5f, 2733, acadia16_270h17, c84f, 7c4f, 7c05, 1893, fc43, 8c91, 356f, acadia15_483p21, 6a77, ascaad2016_023z9, 057d, acadia14_317u, 5cff, f370, 0a10, 30d7, fd58, 9a5f, 51de, a92e, 89df, 972d, 415b, f9e3, 26c8, acadia16_12y1, ecaade2016_239a64, 9a7d, sigradi2015_8.264i14, 30e5, 9492, sigradi2016_801r, acadia14_435au, ijac201412405p8, 50dd, f497, 11d9, 4961, ab06, ascaad2016_010b5, caadria2017_055m18, 25a5, 674a, ee44, 778f, sigradi2014_032i2, 9c6d, 5c51, ascaad2014_013t6, e0eb, ecaade2017_194w, 9ee4, 8eb3, sigradi2013_117o, 09d4, c850, ijac201614408i5, cba8, 87e3, 0ea7, 102e, 8471, 1ee4, 0a06, sigradi2014_339a8, 4f5f, c458, 8abf, f7e0, ecaade2014_070j16, e352, 4398, 253f, ed39, fdb6, 9759, ef21, 0a1a, 17a1, 9d42, 3787, ab4d, ecaade2016_223e59, ffd3, 5855, d134, 31d7, 4bd3, 3226, 520e, d899, 93cd, 37fc, 6a6b, f491, sigradi2015_8.189r13, ecaade2017_031yy, caadria2015_156j24, 2106, ecaade2017_053e, acff, fbf7, sigradi2013_10f, 1277, 0c6f, acadia14_479t, a602, 449c, c8ad, 4f1e, 9168, ecaade2017_101aa, acadia14_435am, ecaade2017_214p, sigradi2013_359c, 7260, sigradi2013_359e, 4fc0, c68a, 5326, e995, 27a7, 84a4, ecaade2016_ws-foldingt68, sigradi2014_074x6, efef, da9b, 1fdf, 81a8, 110d, 5df3, 0239, d72a, e5dc, d44b, sigradi2013_400, 249e, 21a4, f5c3, 89c4, e3f4, c8b7, 9b63, cc4f, f197, sigradi2013_359l, 8abe, 7377, 5a8e, a2e4, fd8f, ac2b, ecaade2016_075h22, f74f, 10b2, edcf, 63f3, ijac201614202l8, 84f0, 060d, 4720, d302, 22aa, 3af6, ecaade2014_218z55, ecaade2016_191w50, 78d3, ecaade2017_210v, 6938, caadria2016_445y18, dec1, 3579, 171d, ijac201614105b5, e16a, sigradi2015_2.162m1, 613b, f61f, caadria2017_070n22, 2b5c, 2c21, 5acb, b1d3, 719a, a016, 9f1d, acadia15_483m21, 323e, 8004, 5ab1, 3903, ijac201614103f3, c997, 82a5, ee3d, 9fb8, 35ed, bea1, acadia14_63d, ac77, 2246, d9d9, ecaade2017_105ff, sigradi2014_313i6, c028, 19be, ascaad2016_046t19, 9ef3, 20f6, 4462, cecc, 4b62, acadia14projects_463aw, ad2d, 322f, ascaad2016_057k22, ecaade2017_087t, 0b02, e3ee, ijac201412201g1, a475, 86d3, acadia15_513v22, 008f, b057, eef2, 725c, 01df, d4c7, 958f, 3dc4, ecaade2015_268v58, ijac201614302p1, 985d, 2b52, c1ca, 735f, f66a, b633, 917f, ecaade2017_253aa, 93fb, 87e2, acadia14projects_565aa, 51d4, 4aa3, a4ae, b552, ecaade2016_072n20, f5c5, 58f6, c8d6, 2030, 8bd1, e67c, eaff, 7a01, acadia14projects_375k, 51da, f358, 1f4d, 012f, efba, 5773, 7255, sigradi2015_6.387z9, caadria2015_188c28, b58e, a734, 31b7, 68f3, cc3d, d6d0, b3a5, 7521, 8ac7, 83b0, 4365, ijac201614206v10, 6285, fd25, 609d, fd19, 150c, 679f, d016, sigradi2013_28r, 3809, ccf6, ecaade2014_044b11, 2e9e, 6981, d81f, 7802, 0d4a, acadia14projects_291am, eea1, 5fd8, caadria2017_004i2, 8d2c, 853e, acadia14_473as, 6d0c, ff7f, bff8, 72db, 1eba, dadc, ecaade2014_149h35, 986b, b8a4, 873d, caadria2015_114z17, c3b3, 3182, 9287, d335, 89be, ba0d, caadria2015_213f33, 2dcb, 2c97, 4c6d, 5a4c, ae43, ecaade2016_147r40, 83f3, 913f, eba0, 3fa3, 9125, 75bc, f5f1, d6f3, 4046, ecaade2016_208s53, 4286, e37a, 322b, e0df, f603, c87b, a38d, 1560, b2f9, 8e95, ecaade2014_066s15, 3a40, c51d, 07e8, ecaade2017_213d, 3d5c, 197b, 3556, 7894, e35f, 53fd, aa1e, 391f, 06ba, 0b7b, 4ba7, 9a6b, ecaade2017_144u, 92b6, ecaade2015_138i27, a632, f844, 669c, a83a, 7d45, ecaade2015_175n37, sigradi2013_359g, a245, c4c7, b902, 0c94, 6d42, a1f4, caadria2017_047e15, ecaade2016_162n44, caadria2015_237n35, 1d16, 7d10, 55c5, 8e85, 421d, 482f, 346f, ecaade2017_254rr, 7769, sigradi2015_12.297e28, f1ac, 7536, 205b, 5d30, 77d3, d14a, 8055, 77ec, 4b0f, 6d4a, 74ef, b98e, d819, b468, ecaade2015_158i33, b04d, 906a, a36b, 7e14, b0a5, b80e, bece, ijac201614207n11, 70d3, 2455, 88eb, ff36, bdd4, 582c, 7275, f932, de28, 3b8f, ecaade2015_143i30, b62e, caadria2017_051d17, 8e61, 0ccc, sigradi2015_11.165r25, 144b, a946, sigradi2013_46c, 32d4, 3b39, 5b78, 650f, ca39, c4dd, b2f7, 754d, d6d5, aa80, acadia14projects_125p, ecaade2017_198r, b780, 256d, 036e, f588, 0575, 13b0, 9ccf, 6e76, 9d45, 2972, 4f4f, 98b4, 9e47, 276d, acadia14projects_145m, sigradi2015_11.8j23, a104, 1a2c, ecaade2017_240p, sigradi2014_192r6, 2e99, d56f, 8d31, 79b9, ff6b, db00, 80ca, sigradi2015_3.221t4, 9b35, 96e3, 81bd, ecaade2017_046k, 258c, caadria2015_164g25, 4206, a4ab, 286e, 6306, 584a, 361a, cd71, 2637, 74d4, a011, f82d, 6e7d, 08d1, d701, ecaade2017_254ii, ecaade2016_120h33, ecaade2017_164u, 2174, 3591, b9ff, ijac201513206t9, 53bd, 2005, 2e49, 1a76, caadria2015_060z6, caadria2016_809h34, eea2, 96ab, 06b2, c701, 1747, 7dbc, 1a0a, 0316, 5e90, 829f, f9bd, 7a7c, aeab, 9af9, 157f, acadia14projects_317ac, a358, c368, sigradi2016_446j, ecaade2014_104n23, bb24, 7f62, 93dd, ea53, c52e, 9bae, 41cd, 094e, ecaade2017_170l, ecaade2015_138b28, 1a1f, d1d0, 4d8a, b66b, 4ab8, ba73, sigradi2015_4.52i6, bff3, 6155, ddcf, ascaad2016_041k16, 4360, b26d, f14f, 6499, 1757, 11f5, dd0c, 3c3a, caadria2015_048r5, 58e7, cd47, 9ec5, ijac201513201k5, ascaad2016_045p18, sigradi2013_208l, 59ae, d52a, ecaade2014_168t40, a6db, de29, 270c, e420, cbf2, 2a8b, acadia14_291aw, sigradi2016_781a, ecaade2015_158w32, sigradi2013_135, sigradi2014_266j2, fc24, 0b6b, 2672, ascaad2016_009p4, 7d4c, 29c1, d162, sigradi2013_386u, f355, ecaade2014_010y1, d83b, 2392, 89a1, aeb0, acadia14projects_317y, 47a4, 9108, 3485, 52d0, 53a8, f9e2, 70fc, 0c51, 6577, 1c1c, 8baa, f21e, c118, ecaade2017_013nn, 905e, caadria2017_015e5, bfb7, 2f0a, 6e9e, 7c32, c629, 7eb5, 4b99, c85c, 1b5d, fb39, c987, 390c, ee32, 2516, 2e31, sigradi2014_018k1, e029, 47e3, f831, 2eee, 85f4, 1677, 31c9, 516d, c6b4, b3d6, caadria2015_073d10, bc1a, 60ac, 31ac, 7bbb, sigradi2016_363ee, df7c, 628c, 9678, 6c27, 7625, 5781, a053, b31c, sigradi2016_367yy, c1cb, 1736, ca86, 5e27, 7169, c21a, 81e0, 0cf0, f02b, 9f64, ff03, 68a8, cd5b, 94ca, cafb, 11de, 79e6, acadia15_232o9, d6c2, 78ff, 66b3, f924, f94b, sigradi2015_10.262k20, e287, 243d, sigradi2015_11.165l25, 2bd4, 69af, acadia14projects_247i, a295, 1284, 31ab, e98c, 97ef, 22b6, fde7, e260, 196d, 2874, 06c5, a317, 045c, 51ea, 1e43, bb62, 8d88, 960b, 1c67, ecaade2017_291ff, acadia14_627ay, ijac201614204y9, caadria2015_054l6, ijac201412402o4, 561a, ecaade2016_018e5, acadia14projects_531p, f8fd, 68fc, 7785, 2999, acadia15_407h17, ecaade2017_116c, 4a98, acadia15_417a18, f9d9, ecaade2017_094d, ecaade2017_087s, f280, bec9, 5f83, a90a, 96e2, 907a, ea41, 1bda, 7fdf, ecaade2014_195i50, d037, sigradi2013_212o, afd8, d235, 7f86, 204f, 2980, 683d, a97b, 5b59, 58ab, 97a0, sigradi2014_213a8, caadria2016_167o7, 7ecc, caadria2017_135i36, 1847, acadia14_125s, 6ba3, ecaade2017_309ww, 18a7, 5fce, dff3, ecaade2016_002f1, c547, 17b4, 4c34, 16f7, ecaade2017_094h, 3376, acadia14projects_435aa, 397b, 15f6, 61c6, 8bea, 0eba, 1aab, 0909, caadria2016_197l9, e652, dddc, sigradi2016_654vv, 8c49, b1ee, 7162, 1248, 863e, 484c, dc82, d200, 2ca1, 37e6, 5f59, sigradi2013_400u, f259, ecaade2017_042hh, 72f8, ecaade2014_168c42, acadia14_247i, e543, ecaade2016_164j46, 321e, 4d8e, 79df, ecd8, 8416, bc4c, 8116, ad68, ecaade2017_215ff, 8351, ea61, 96e6, 015d, 06e2, 050b, dc97, sigradi2016_710bb, 10fd, 70b0, f21d, ecaade2015_251o57, 0ee8, ecaade2015_114b22, acadia16_224e15, acadia14_655y, a424, 3ebb, 2157, a000, acadia14projects_63ac, 0d5a, cd1b, 0811, 9f62, ecaade2016_208r53, 48ba, defd, 8aa0, ecaade2016_217w55, 28a8, edb4, ijac201412201p1, 4175, e4cd, ascaad2014_029x7, sigradi2014_074b6, ascaad2014_006v3, ced3, 6978, 941f, c210, 336c, eeb0, 5f74, bc43, acadia14_719j, 78cc, acadia14projects_479n, 7468, ecaade2017_215pp, 48e4, 40e7, c8b8, 087b, caadria2017_185t44, 67af, 82a2, 97dd, d85a, 86d5, f2e1, 7a7d, db1a, caadria2017_028d10, a7f1, 6f19, ebe8, ecaade2014_187e48, ebc4, f002, 072e, ijac201614308m5, 5972, 10b9, ff8c, 42eb, ec45, f53f, 305c, 676f, dce6, 3c28, 8831, 2882, acadia14_247p, ecaade2015_170h35, caadria2017_074h23, b412, 90b4, ascaad2014_006z3, 2615, c48e, af7e, fe90, 9d21, 38d3, 68a0, 77e5, 6f67, 6634, 7e9a, b42d, 647c, caadria2015_150b24, 1fa2, 6e2b, ca50, ecaade2017_164n, eebb, d1bf, 7285, b828, 737f, 99bb, d039, ijac201412205c4, f8b2, 2909, 3ecb, a423, 102f, 5ba6, 72e1, 51ba, 2155, ijac201412205f4, 1451, 9274, 5422, 53b0, c68b, df17, acadia14_237at, f67d, 8445, 607a, 4b78, 8942, 20ac, 23bc, 55fa, ecaade2014_057t14, 2b66, ijac201412402f5, e1f0, e237, c4e3, 02fb, aa3a, d83c, 5508, 9775, 9472, bf6c, d75d, 4d53, 40b5, 1d3e, acadia14_43ap, ecaade2014_194h50, 42c6, caadria2015_168k25, 2724, e232, ecaade2014_240i62, 60c3, c3b7, ce8e, b306, 326d, b60f, ascaad2016_022m9, ecaade2017_140bb, a25b, cdbd, ascaad2016_037g14, b5f3, ecaade2017_146dd, 5cc3, 53fc, cefa, 18f2, 82c2, 3dc6, 2662, ecaade2014_038x9, bd85, 818d, 1c07, cfbb, 6175, e8b6, 993b, ef47, afff, 9590, d8fb, acadia16_470n27, ecaade2016_tkod67, acadia16_130n9, 8be0, e8ab, 98be, f4e7, 8d7f, b0e6, ecaade2017_117y, d0b4, ee8d, 4485, 73d5, 5067, e473, 38b5, fe41, 245c, sigradi2014_037y2, 24c2, 2b79, c6be, fecd, 8f10, 6dc9, c1f3, 17c2, 4d92, be1a, 4821, be16, ec39, 31c8, 747b, ecaade2015_205c45, ecaade2016_118o31, 7189, 3f27, acadia14projects_609ap, 0e29, 7d96, 20fd, 41de, 9a6e, 25c0, dc81, 0c59, acadia14_63ax, f4bc, 3c52, 0a83, 7a0a, caadria2017_118l31, bfe4, 7235, e235, acadia15_95b3, 389c, 9577, 3328, caadria2017_023u8, d6d8, dfbd, 0274, 897a, b732, 1ae5, 3f9b, sigradi2014_178h5, b86c, 6ec3, c6ba, ecaade2017_268ii, bd4d, ijac201614402w1, acadia14_609aj, ecaade2014_121s27, 3702, 8e9a, 0db0, 19e0, 74f5, 2e7b, e956, 12cf, 4358, ecaade2016_043x11, eccd, 20b5, 8f90, e7aa, ecaade2017_213qq, 0a58, ijac201513105y4, a90e, d1cd, fd91, fbed, fb0d, 4246, 5733, 30b6, 6035, 168c, 2073, abf1, 2097, 5704, cf98, 6664, 105c, a988, 843a, fa4e, sigradi2013_226r, 331b, sigradi2013_387h, 3b30, 2d3c, ecaade2014_149b35, 27ed, 6f95, a9e2, 30af, 3777, 4247, 4ede, 0158, 6997, 544c, ecaade2016_130b37, d2da, 108b, eec5, 003e, e688, 2202, c63b, a11f, 0bbc, ecaade2015_268x58, ecaade2016_036l9, sigradi2013_138, acadia14projects_33ao, db27, 5409, 3ba2, e01d, 1758, 9ef0, e709, cf52, b189, a887, 93db, 66b1, 80e7, ecaade2017_152xx, 9927, caadria2015_126d21, ff88, acadia16_154h11, b6ad, ecaade2017_129mm, acadia16_24v2, fc81, 8e8a, 3709, ed3b, 21a1, ascaad2014_019a3, d01a, f923, 86b7, acadia16_344k21, d762, 5efc, ijac201513105z4, fe2e, acadia14_33ai, 082b, 5a96, cb20, f8d1, ecaade2014_182y45, 84d5, 1753, 2388, 5c3c, a6f1, cecd, f179, d02c, 98a3, 4e4d, 8af8, 552c, 497e, acadia14_435aj, 7029, 8968, 1188, 6d2e, c885, ecaade2013r_003s2, 0995, d0fe, ijac201412404d8, 1fb8, 846d, 8366, dd08, 06b7, 1359, ecaade2017_116h, 6254, 2f10, 7308, ecaade2013r_019e10, 08ed, b433, 33bd, ecaade2016_167o47, ijac201614204i9, 0517, 9136, e1ef, 637a, caadria2016_013t1, 26d3, 8517, e192, 514f, 7ff0, a794, a845, 6a73, caadria2017_183i44, 77d5, e780, 7b3b, ecaade2016_166h47, f4f4, acadia14_33am, 6144, 925d, ecaade2017_291ee, eff0, ijac201614204v9, 0e0c, 3308, f2ac, b705, f2f8, 7de5, sigradi2015_11.166a26, c953, 24b4, 6593, caadria2016_673a29, sigradi2016_590g, f00a, a7f0, 617b, ascaad2016_057m22, 049c, 457f, ff18, a13a, 5f51, 49a5, 162b, caadria2015_172w25, 6da4, 5c4f, 73e4, da41, sigradi2014_042n3, d2b9, 2e18, d0eb, e3a3, c6ea, 1ddc, c816, caadria2016_861f37, 7a49, fade, 8166, 7185, 2200, 50c8, sigradi2014_080n7, e9b9, 3d74, 031c, caadria2017_174u42, c530, 2083, ff4a, d8c5, 47f3, 74dc, 5cc2, acadia16_12h1, 31ef, b4ff, 7e5d, 1ed6, 8012, sigradi2013_194g, 6c04, d880, 031a, 0cc6, sigradi2016_484j, 8dac, 62c8, 6415, e727, 2023, 862b, 69b6, d1a6, e81f, caadria2017_163h41, caadria2016_579o24, 0b99, ecaade2017_181t, a4d9, acadia14projects_347ah, 28e3, 8b28, ijac201412204e3, 6921, caadria2015_226y34, 7ad4, ecaade2015_118w23, 4f96, 5b93, 45eb, ecaade2017_143b, a580, 9122, 5c25, 11c5, caadria2015_126n20, 1230, 356b, caadria2017_081m24, b5e8, sigradi2014_330i7, acadia14projects_357ax, 2f06, a474, a536, caadria2015_084u12, 51c1, eee9, caadria2015_073h10, 450e, cd50, 39f0, 899a, 36a7, 525a, cb74, a9a8, a5e5, c4d9, 42c1, 84bb, 3d6e, a2f9, ijac201412403b7, ecaade2014_145k33, 8ff8, 12e4, 96a4, ecaade2016_217j55, 45c0, e7dc, 2721, a01b, e0bd, eb4b, 8b1d, ad02, f5c8, 0fef, 5296, ascaad2016_004i2, 3ac5, ca06, 57fe, fad5, 3676, bf6a, d950, 2e84, b2ca, 51c6, 006f, c1e2, bc47, 8788, acadia16_140e10, 5c3e, sigradi2013_289k, ecaade2017_215aar, 2b38, ijac201412301r6, 7057, 68c3, sigradi2013_327v, caadria2016_187r8, 0ee4, ecaade2015_138d27, 4c38, ecaade2015_152y31, 3643, f0ec, ascaad2014_026y6, 1db4, caadria2017_104b28, 5cb0, 6659, 8fcf, acadia14_473au, 97e1, d2f9, ecaade2014_122b28, 01e1, 4707, 89eb, 751f, af02, ecaade2014_146u33, 136d, acadia14_81m, e482, cfaf, 4159, 9ae7, sigradi2016_637y, 05d9, d51a, 5180, 9dc7, caadria2015_014n2, 3fd0, 8c38, 3eb4, ascaad2016_010d5, 2eda, a34f, 85f1, dcf1, ecaade2015_248s56, acadia14_317z, d315, 703e, 1aa8, 60b5, caadria2016_539e23, 2bcb, ecaade2014_208y53, 122b, ecaade2015_53k9, 42d4, acadia14_281x, f658, 9a8a, 9d7d, b15c, 8a6e, 67a8, db92, sigradi2013_215, 26a2, 91e0, ecaade2017_210y, caadria2015_162y24, 3037, 2f71, 58fc, 96e4, acadia14projects_101ag, 4f6f, fc4a, 0b10, 8d8a, sigradi2015_8.239c14, d6e5, 45a5, e409, 8bcc, ecaade2017_192a, caadria2015_032z4, d906, 1ca0, 29d7, 9d3e, b08a, f638, ecaade2016_048r13, 718c, caadria2016_003a1, 58e4, 6619, bdfe, 5cfa, 0f14, 6554, ed9c, 43c9, ecaade2017_054u, 4805, ecaade2014_084w19, 9f8f, 4ea2, f161, 3850, sigradi2013_194u, bd37, ascaad2014_024u5, 2e59, 4de6, ijac201412205g4, 3e11, a278, 8eb5, f2fa, ecaade2017_215nn, 1e87, ascaad2014_005z2, 9a7c, ecaade2014_180x44, ee88, 0a78, 4153, 29d0, caadria2015_119w18, sigradi2013_315v, d474, e21a, caadria2017_149l39, 77eb, 2e41, c1c6, 656f, 626a, 3e52, 6277, 6940, 8662, f018, 3163, 43a0, c9f2, ecaade2017_080ff, e505, 5095, ec28, 6297, 69f7, e794, e7b4, d6c3, b94e, ascaad2016_001d1, 99c9, 5f4f, acadia15_123k4, ec40, 2714, sigradi2016_590p, 1f40, eabf, 4688, a02b, b761, ae0d, 7128, caadria2016_797m33, 7269, 0803, ecaade2015_178j38, ecaade2017_071uu, 5c2d, deba, 61f4, 1130, e63d, 7499, cff5, 3123, 2435, 0b6c, ecaade2014_072c18, 3f3c, ecaade2016_203i53, 3ca7, 26fd, ecaade2017_071oo, 4350, f13d, 0a28, 81a9, 3b66, 2111, 22bd, 8060, ecaade2013r_003h3, 0355, 078c, a76d, acadia14_101aa, acadia14projects_445ag, 12d0, 0c11, acadia16_308r18, 6552, c8f0, caadria2016_321i14, bccf, 7e3c, 256a, 2f5b, 5e2b, ijac201614307o4, db23, ecaade2014_016b4, caadria2015_218s33, 3215, ecaade2016_023k6, 774b, aee4, c4cf, 27af, bcc5, acadia16_414b25, cea4, sigradi2013_155k, acadia15_483k21, b1ec, 2fbe, ecaade2015_115a23, c66f, 130d, 0dbe, 865d, 7118, sigradi2016_490cc, ad92, 17a2, acadia14projects_247s, cbf6, 0080, 656a, c2cf, 9084, 3a6a, a0b6, d47d, f9ad, 33e7, ecaade2017_006v, fec7, 1743, 624f, ecaade2015_248a57, 72bd, f19d, ecaade2016_102x27, 8a7b, 881b, 4d6b, c340, sigradi2013_400o, de7c, b291, acadia14projects_497r, 620c, e485, 0ce2, 91c2, ecaade2016_bkoo65, 9fed, 5e8d, d693, 557f, caadria2015_190n28, c5c9, d62a, 55fc, b3dc, 9a67, b203, 4c0c, 5b2f, a640, e228, 2808, d0a5, 7530, f296, 42e8, ca90, c901, acadia14projects_565ac, ecaade2017_269oo, 51d3, ecaade2016_238k63, caadria2017_070o22, 995f, f760, 2f94, 590e, b222, ecaade2016_098a27, fdf8, sigradi2014_284c4, 2d32, 3600, fd97, acadia14_589c, acadia14_375b, sigradi2013_64, 9159, bb6f, 2434, 2f65, ae50, ascaad2016_010y4, 5e42, 4faa, ecaade2016_185e50, bcf3, 0669, b578, faf1, eda2, 5d4d, 058f, fee7, f060, 905f, 1dc7, ba32, 3b6f, b560, ab8f, acadia16_72h5, 2ca4, fe64, ecaade2017_265p, acadia14projects_719m, 7636, 0ad2, 0ec7, ascaad2016_042r16, e78e, a4b5, f6dd, d3b8, 21cb, 5f17, ecaade2015_206i45, ecaade2016_ws-dheritages67, ecaade2014_038i9, caadria2015_096o15, 4311, 5a56, sigradi2016_815bb, d4e5, e1a0, 0fcc, sigradi2016_517n, 86a8, b7bf, b6fa, 0359, acadia14_167t, b91c, 7ca9, 3038, ecaade2017_gric, caadria2017_023v8, 3e22, 6e19, d3cc, 4aff, 15c7, 4ea3, 562c, ecaade2017_184jj, c388, 0a2d, dc48, 8b2b, 76ab, 7877, cc75, 781e, 51be, caadria2017_057t19, ecaade2017_134t, f462, 7993, 07b9, ae7f, caadria2015_004p1, ecaade2014_038t9, da09, ecaade2017_129ee, 87d2, caadria2016_819p34, a617, ecaade2016_217f56, 2ae6, 418e, e452, d9cc, ecaade2014_206u53, ecaade2015_314h68, 7afc, dcff, caadria2016_291a13, 8f5f, 4b48, c2a3, ba1c, 6284, caadria2015_087x13, 3867, 180a, ecaade2017_044kk, 3c51, sigradi2013_167l, c375, 7bd5, 6709, ecaade2015_194t40, e9d8, e8a9, e597, 87c4, 423e, 4937, ecaade2016_121p33, sigradi2013_202, sigradi2016_637p, caadria2015_122j19, 3050, 7526, ee9a, 83f6, 83a3, 7a26, 2f41, 979f, 7927, 1380, sigradi2014_345r9, ecaade2015_180y38, sigradi2016_814o, 16ac, 0b2a, 4251, 7298, caadria2017_123h32, d63a, 1225, a42b, 760a, 9c47, acadia14projects_375m, db61, 7072, sigradi2016_814xx, d86d, 9fac, 793e, ascaad2016_056g22, ed84, 78dd, f4cf, bd7c, 91b8, 408b, b173, 8edf, e7c8, d2af, 014b, 4ba5, acadia14_125r, 6ef0, acadia15_203g8, a07e, 3143, 4fd8, 98aa, dc01, 8b0a, ac43, 02af, f04c, ecaade2015_127x24, faa4, b06e, 6d35, 5fc9, e0ca, b488, 20a9, 9caf, 793f, acadia16_332v19, sigradi2016_639ff, c272, caadria2017_074m23, sigradi2013_295d, 93d8, 101a, 13ab, 963d, 25b8, 8d24, 720b, 93a0, 939b, 82cb, ecaade2017_031rr, 06fc, 016c, acadia16_34w2, 7e61, d408, 438c, 5b0b, 3d36, sigradi2015_2.137l1, 94ee, b4d5, a520, ecaade2016_071x19, 432f, ec97, e6de, a374, fdab, f838, 037f, fcfe, 54cc, caadria2015_081b12, sigradi2015_3.155k3, ecaade2015_221a49, ecaade2017_268ee, f7ab, 4fb3, 16ff, 5f91, 3160, ijac201513105w4, 82b6, 7ac0, dcf4, 777c, 3681, 6fc8, ecaade2014_220g56, 38d2, 27d5, 8d32, caadria2015_206h30, a7a1, 2099, acadia16_308v18, 970f, f316, e6eb, 0b18, b293, 29da, ef0c, 60ec, ijac201412303l8, 693f, e0d7, 08f7, 0394, 2394, d5b9, sigradi2015_7.203f10, caadria2017_009v4, ascaad2014_020s3, 1928, d79d, ecaade2014_023c6, 360a, 1cdd, 0013, ijac201412205e4, e26f, e745, a6b2, d571, 53d7, c3a3, d6e0, 6748, 2b94, 0076, c30d, 2df9, d3b4, 15f3, ecaade2014_019i5, c0e2, 6abe, 04df, 81b0, 2263, caadria2017_115i30, 443a, 4f9d, 971f, b7c2, 3a21, a6aa, b4ac, cdbc, ecaade2014_168u40, 1764, caadria2016_445w18, 81fe, f13f, ecaade2017_059pp, 72b6, cf1c, 9e67, acadia15_251p10, 6d5b, 90de, sigradi2016_450pp, b7a7, ec4d, 1933, acadia14_445am, 83b6, 5a30, 9418, 47e8, ecaade2017_232e, 0e49, 4571, 0c9c, 2182, 4b32, 0011, cf70, 413c, c65a, e2ed, 65e3, 8486, 2300, c52c, e759, 91c3, eb4c, 1822, 465b, b1d1, 60f1, dee5, 5bbd, 478a, 13de, ef9f, 12c6, 3ccc, ecaade2016_147o40, b06b, 317a, 49ca, 2973, dfcc, 0aae, 1507, 2f2d, f1d8, 341e, caadria2017_048t15, 194d, caadria2015_096i15, ascaad2014_010s5, acadia14_699d, ec7c, 4fec, f9c6, acadia16_280s17, d793, e3fd, 95aa, 9162, sigradi2013_244t, aee7, 8c4f, 5645, acadia15_232p9, 2f91, ijac201614104c4, 0fe7, a519, ecaade2017_083jj, 1152, acadia14_365ak, c4fe, 6ee7, ascaad2016_059n23, f08c, acadia16_332a20, b115, 40a4, 975c, 90f1, acadia16_174w11, 44a6, 08c7, ecaade2015_248i56, e208, caadria2015_162w24, 9863, 59b7, c58d, sigradi2015_10.140p19, ec75, 2a9f, f166, 17f0, b7ff, 8153, 2ce7, b628, 8961, 18a4, sigradi2015_10.378a23, caadria2017_015h5, 3a32, caadria2017_124p33, ecaade2017_203uu, ecaade2016_140r39, caadria2015_048n5, e682, acbf, e79a, sigradi2015_10.74n18, sigradi2013_342o, b4c1, ecaade2015_114z21, acadia14_463h, 947a, sigradi2016_455g, 295c, 9158, b835, 289f, 873e, 6369, ecaade2015_319g70, a7e0, 37e2, d882, 0ac2, 120c, ijac201614204x9, 5fad, 920d, acadia14projects_267k, acadia14_579i, 6289, 7d22, fd93, sigradi2014_345t9, 4e20, a211, df5d, 5c44, 80b5, 85a5, de95, e2c8, 0679, acadia16_344m20, f3fc, e2f9, cac2, 3497, 67f0, 06fa, 1b1c, 6d8a, 9164, e045, 8e6b, fa6e, 1577, f770, 0d8e, acadia14projects_691as, 58c9, ecaade2016_185y49, 1bdb, 61b3, sigradi2016_428l, 01e2, 0253, ecaade2014_127k28, sigradi2014_042p3, 27a3, ecaade2017_129nn, acadia14projects_661a, c712, 1c27, e3a2, ecaade2015_72v13, acadia14projects_627f, ecfe, 7e59, aaa4, 8bfa, 3c29, c6ff, acadia14_579e, cc9d, sigradi2015_9.152l16, 508b, sigradi2016_817a, sigradi2016_752qq, ecaade2017_026mm, 89af, 05fa, dd06, 667c, 7143, 3d5b, ecaade2015_241l55, c830, 959f, sigradi2014_186e6, sigradi2013_311j, 7043, ecaade2016_217l55, c03d, 0a7a, 6c4d, f6f3, 6d4d, c0c5, ecaade2017_170e, aadc, caadria2017_136p36, 4da0, 3886, 60f8, a6b9, c25f, ce68, 5a10, 3cf0, 3b1e, sigradi2015_8.186e13, 8a24, 7963, 451f, acadia16_12u1, 374d, e15e, 994b, b153, 7a6b, eed3, 5ac0, 56ce, f7b9, 857a, ad0d, 0385, 73fe, 0878, ecaade2014_084n19, acadia14projects_589g, ad7c, acadia14_365aj, 83e5, 58a6, sigradi2013_77i, 07da, d015, acadia14projects_579i, ecaade2017_076v, ecaade2016_094r25, c6ec, ecaade2014_100f23, e061, 8204, caadria2016_631i27, ee8b, ecaade2017_009u, f995, 1c56, 4b28, cba3, 5ce4, 99e8, ce2b, ascaad2014_017n1, 0ada, c359, 9917, 682e, e190, fb70, f29a, c32c, c96c, b89d, 2ba4, cd2a, 8732, 1831, ecaade2014_079u18, 05f9, f9b3, 47a9, eb73, 2f2b, 1410, a77f, 9c9c, 23ce, cb62, ffed, sigradi2015_sp_8.326b31, 9efa, ascaad2014_017b1, 7719, ecaade2013r_020u10, 440a, 414f, 3aed, 47b8, 5f0b, 09d0, 1a21, 5e3b, sigradi2014_186f6, 8132, 9526, 48cc, 0245, ecaade2017_048jj, ascaad2014_026b7, 35cf, 0029, ecaade2014_112x25, b297, ecaade2017_183w, ecaade2015_79f15, 58cc, c45d, 6cac, a5f2, 5851, ecaade2014_052z12, acadia15_395d17, 5078, b526, 34b5, 43ba, acadia16_402o24, a70e, ab76, 504c, 245b, 17b5, eccf, 052f, caadria2015_077x10, 571b, 9163, 311c, 6f5d, 4aa8, acadia16_206l13, bb42, sigradi2014_021p1, 783d, bd24, 83ef, 01c5, e3f3, e875, acadia14projects_463d, 3084, 0fe2, acadia14_247j, 026e, dad7, 3dff, c3e2, 6d7f, 2163, fad4, 09c2, 6416, 4511, 79db, ijac201412303i8, acadia14projects_479u, 47a0, sigradi2015_6.329x8, acadia14_145ad, b31b, caadria2015_172c26, 46f4, fb6a, acadia15_47c1, 1fe2, ijac201412408j1, ecea, ecaade2016_068i18, b7af, 64b0, 7d42, 6eb5, 9ac7, ecaade2016_095g26, 76a5, 5d0f, acadia14_101at, 972e, 54ff, 2337, a571, 339b, ab6a, a039, a1b8, a53a, ecaade2015_237j54, ecaade2015_129p25, 496d, 6b22, 7a53, 8521, 1942, eec1, sigradi2016_732e, 6084, cf32, ecaade2015_177w37, acadia14_219av, 38b0, 586d, 0ef5, ascaad2016_038c15, ecaade2017_195kk, 03fb, ecaade2017_220mm, ecaade2014_052h13, 3f66, fdb5, caadria2017_134y35, sigradi2015_7.184c10, 1cf6, 0505, caadria2017_122n31, 9cf5, 74e3, d8c8, 08e1, 826b, 2bc4, acadia14_237ay, 8448, f16a, f639, 0dd2, ce3a, b8db, 7b01, 5366, bae8, 53dd, fd85, caadria2015_172e26, sigradi2015_3.65v2, 2c91, 9e74, 9edb, 1a5f, d668, cc2f, deb6, ad65, 0deb, 6c47, sigradi2015_6.329y8, f8f0, caadria2017_023k9, 1abd, b844, acadia14_327a, ecaade2016_079v23, 3877, 206d, ecaade2015_241j55, 1aec, ijac201614105o4, 102c, 1728, caadria2016_033u2, 366d, 65ca, ecaade2014_109u24, sigradi2014_097l8, 30a6, 37ce, acadia16_224x14, sigradi2013_327, e0d1, e897, 8080, 7d43, c983, 75d8, 850b, 8ae1, ecaade2015_250f57, beef, sigradi2015_10.177a20, ecaade2015_230f52, 2764, ecaade2016_074k21, ecaade2016_mrti66, 2638, caadria2016_713e31, 2376, 7bde, 1b68, 213c, 5584, 4032, 1dc6, ecaade2015_222d49, 8135, acadia16_72w4, 3a28, acadia14projects_247k, 9474, 01c9, 8340, d0cc, sigradi2014_213r7, 4773, 2c5e, cfe8, ecaade2017_017k, b638, 8d4d, caadria2017_175e43, eb5f, sigradi2015_7.146w9, caadria2016_013g2, caadria2017_145e38, d685, e20f, 59c4, 31e4, sigradi2014_305n5, 2712, 693e, a4cf, acadia14_601y, 747a, 0689, 7466, 14c1, sigradi2015_8.47e11, a8e8, 5810, acadia14projects_517r, ed64, d40c, c534, 85a0, 3d70, ecaade2015_332v71, 80be, 3faa, ecaade2017_198e, 95eb, 311b, ed8d, e346, 1ff2, 4f3f, c38d, caadria2015_108p16, 5d62, 3868, 271e, a793, 9d35, 5f7c, sigradi2013_359f, bfa3, f14c, 6ea0, 1ada, ecaade2015_269r59, 6f1f, c2a0, da38, 59d2, 6f08, 1278, 1cb4, 48c4, 31ec, ecaade2015_100b20, ijac201614405r3, ecaade2014_072v17, 73bb, 029b, abd7, e97d, d6e6, 577c, caadria2017_058r20, 2a7e, 8d6e, 7af8, a0a3, 9508, sigradi2015_sp_8.284m30, 4cba, 48d6, 20f9, 3ac3, sigradi2013_10g, ecaade2016_123e34, 04dc, 41dd, caadria2015_246w35, 7bfd, ascaad2016_059m23, a7c4, ecaade2014_121t27, 0b50, 348d, 8fff, 0937, 6094, caadria2015_124u19, ecaade2016_106n29, acadia15_483v21, 4de8, e444, 5ff5, ecaade2015_114c22, 4322, d6cf, 44b8, ecaade2017_214v, 2bc5, acadia15_407o17, d7d6, b92d, 8da4, b65d, 1085, 0cfd, 84f3, 8051, ecaade2017_199w, dd69, 65d0, 30a8, d1a3, 0ac1, 85d2, ecaade2015_230m52, b1be, e9fc, sigradi2014_032k2, e2d1, 3e5f, ecaade2014_133y29, 8632, 0f52, ecaade2017_124k, e189, d47a, 1cc7, 247c, bfbb, e31a, acadia14_101ae, 90f2, fbb9, e6a9, 7fee, sigradi2015_6.183l8, 1a91, 8b56, fd4a, acadia14projects_661e, 170e, sigradi2015_13.316x28, 4015, 9505, ecaade2016_171c49, 72da, 5d07, 7a1b, ecaade2017_129rr, ea97, 8e31, 93f3, 5e3f, ecaade2017_269yy, b5c8, acadia15_263t10, b2c8, 781d, 09c4, ecaade2017_161a, c3ef, ecaade2014_186u47, 5d3b, 558f, 3c2a, 1640, c165, ecaade2014_122w27, 4c2a, af39, caadria2016_219k10, 118f, sigradi2016_659x, a46f, e5b6, 7319, ecaade2017_229q, d3f4, 79c8, 9258, f253, 5e82, a868, 0f9a, 7316, 940b, 28eb, 0feb, 6bc6, ecaade2016_151d41, ecaade2014_168p41, 1bd7, 0916, 4e0b, c130, ecaade2015_18w2, acadia14projects_147am, ecaade2015_273f60, 5605, 04f0, 1bfb, d7e6, f46b, caadria2015_130i21, sigradi2013_326i, dd62, caadria2017_021f8, ijac201614202o7, 3e0b, 931a, sigradi2013_226t, 9c49, ijac201412301x5, 4b6b, cb7f, 203c, 2d7f, 2a76, 2c41, 8800, ecaade2017_071zz, a305, 2c8a, 04e9, ecaade2015_103n20, acadia14projects_409n, 5ea2, a3af, 3c9f, 6827, 57e7, ecaade2015_250e57, ecaade2017_023q, caadria2017_145j38, b3c1, 65f4, 1f88, ecaade2017_213vv, 4102, 0e13, sigradi2016_356g, f338, 4144, sigradi2014_045a4, 21ce, 2397, acadia14projects_43y, 4e98, 0198, 9040, acadia15_95l3, b7c8, 805b, 6f61, 8032, 99f1, ecaade2017_309mm, sigradi2013_343e, 2e65, 978b, afa3, 2445, e18c, 4353, d493, ascaad2016_045s18, 5153, sigradi2015_11.166y25, d513, 82ae, 4114, sigradi2013_155m, dfc0, 6b51, ecaade2017_164v, 68af, 74d2, fda5, f0ea, ecaade2014_214z54, a58a, 894e, ascaad2016_048m20, 5191, 559a, 58d9, 273d, 85aa, ascaad2014_004g2, 01c3, b17d, acadia16_478a28, 4f19, ecaade2015_329n71, ijac201614309i6, 0094, eb7c, acadia15_203m8, bc91, ecaade2016_094l25, 34d5, b81f, 791f, 1007, 5427, sigradi2016_817g, 118e, sigradi2016_611o, 934e, 25e5, b216, 5aef, a506, ecaade2014_042n10, 7529, 087d, 1189, 3c8e, 2c6f, 37a2, e3e0, ecaade2015_207p46, 6125, 061d, 922c, 06a1, cad9, 6472, c07a, ecaade2016_027b8, sigradi2016_484uu, 8593, ee61, 7d7c, 2146, 1eae, 1411, 6024, 1a95, 360d, 87ef, 1c5c, 9b27, caadria2017_182n43, c3fe, b331, 9dca, ae5b, ecaade2017_105oo, 6442, af07, a7b4, 5765, 15fd, 2ef3, ecaade2017_268aa, 1ac2, 1078, ecaade2016_ws-intelligenty68, 1ccd, fd6e, 1fa1, caadria2016_529s22, 887a, 34c4, 72f2, 2134, acadia16_124i9, 13e7, c48f, acadia14projects_565aj, 0177, 2761, 10ae, a1d3, 0b23, 5d57, 4da7, 7362, ecaade2017_203cc, 2a07, ecaade2015_327g71, 0539, 8f2b, acadia14projects_601ag, sigradi2014_293x4, 06ce, 4761, b387, ecaade2014_145i33, 4bfa, 6151, caadria2017_041c13, f9f8, 2485, a9fd, c0a5, 25cc, a306, 8d03, 02fe, ecaade2016_213k54, a553, 5f2f, 5407, 840d, fd5f, 7e00, a35e, b72f, c31f, caadria2016_333w14, e629, 14d6, d39a, 26cc, 3bc8, c5f0, 1f87, acadia15_469r20, f74b, b512, bc04, 1d3d, 7871, 9d76, sigradi2016_490ii, af5f, af13, d86c, a855, c88a, ce73, d107, ecaade2016_132x37, 913c, 6bcb, fa83, 5fe9, acadia14_627as, 3649, 45c7, 3d4d, ecaade2015_164p34, c1f1, 2179, caadria2015_043h5, ijac201513206j9, 3e43, d8f8, 429c, f828, ad00, c3c7, dd44, d05a, 5260, ccf1, ecaade2015_178f38, d0d3, 6926, ecaade2015_61l12, acadia14_63ai, 868e, 09d1, 83c8, ecaade2016_144m40, 242f, 395f, a8e7, d455, 8e4c, 3661, be39, ijac201412303z7, ecaade2016_140u39, eaf9, ba23, d674, 7f31, 0753, 5e38, 6aa4, 922f, 73ba, cb27, adc6, d3f2, ecaade2014_157u38, sigradi2013_389p, 1140, 8f49, 207a, cbfa, 7498, 3c42, 24be, fb2d, 4fce, acadia14_619am, ed35, 8b54, 8190, ecaade2016_113b31, ecaade2017_140ll, 6427, cfe4, 73d3, 85fe, 3f58, sigradi2013_268h, sigradi2013_95s, 0808, acadia16_470l27, acadia16_130o9, caadria2016_311e14, ecaade2014_168c41, f1b4, caadria2017_142j37, 2f7a, bd2e, a8c4, a16f, be87, 71a6, d7d9, 034a, db39, 7658, 8282, 8762, daf3, sigradi2016_483jj, d096, 7c02, acadia14projects_375n, c190, 02b1, 7753, afcb, 34eb, c076, ecaade2017_023jj, sigradi2014_266b2, 4c13, 974f, ecaade2015_180l38, a4ff, acadia14projects_145y, b055, 5ec2, 9264, ab62, 5976, 439f, a0bc, 62e7, ab3b, ee54, sigradi2014_217f8, acadia16_478b28, ascaad2014_033d1, 86da, 6a63, 790c, 6a85, 4b8b, 461d, ff4b, 62f4, 4f5a, 0fcb, df04, 8764, sigradi2015_10.307c21, 6fcb, ed81, ecaade2015_278t60, 65b3, 9a55, ecaade2014_060y14, 8b13, d851, 2104, a143, f4bd, 25ce, b9a6, bba5, fbea, 8b37, ecaade2017_215p, 7c9e, ce50, b2f1, ijac201412404z7, 006a, caadria2017_003a2, 00b7, dbb1, ecaade2016_067b17, a59a, 1673, caadria2016_157w6, 2a59, 906e, ecaade2015_139w29, 16fa, sigradi2014_169p4, ecaade2016_006a2, 7ed5, 37a5, a760, de02, acadia16_470r27, acd5, ecaade2014_086o20, 0184, 7b68, 6c3f, caadria2015_164a25, c503, ecaade2017_213a, 2586, acadia14_247o, 802d, 53da, cc3b, sigradi2016_449jj, sigradi2016_599pp, ecaade2016_071w18, ccbe, 4e4f, 426b, ecaade2016_132w37, e8ee, 6a9a, 28c2, sigradi2015_10.377u22, f45b, a2dd, d3f1, e10d, sigradi2013_268, 86ba, sigradi2014_303h5, 19ac, 9a25, 7fac, sigradi2014_213z7, ecaade2017_057g, ecaade2016_067g17, sigradi2016_382x, c952, adb8, 77f2, 4f13, sigradi2015_8.41y10, 04a0, ea46, 9d79, 4921, 81e7, c1f7, 9c46, 77ef, 51c2, 425e, 213f, ecaade2014_198o51, e064, ijac201614208o13, 321a, sigradi2015_12.259x27, cb9e, b7f3, 5678, sigradi2016_625d, ascaad2016_005y2, 7784, acadia16_318k19, 56dd, 35a8, sigradi2016_770n, 8eab, dd64, 2646, acadia14_539a, efe3, acadia16_124h9, 78a6, acadia15_57o1, 52e5, sigradi2015_11.136k24, 78f0, 6d34, 4a87, e527, acadia14_681al, 7557, a433, caadria2017_041a13, 7056, 0ea3, 182e, f122, ascaad2016_045h19, 09df, sigradi2016_546g, 3200, ecaade2017_291p, ascaad2014_030v8, 2ee3, f540, 2249, 6651, c22c, dcb5, fff7, ecaade2015_138v27, caadria2015_049c6, 122a, caadria2017_190r45, ecaade2017_097cc, e1fc, 6b89, 5419, ascaad2014_008a5, af99, acadia14projects_79w, ecaade2014_237a61, 7867, 6d2c, ecaade2016_130d37, 191c, b941, e816, 9a9f, 5273, 07a3, acadia14_291am, 1b3e, 17ab, ecaade2014_233s60, 8eb7, 3bce, 0f2e, bc2e, 7885, bfb6, c82d, ecaade2015_298m65, acadia16_318m19, a5cb, 0d79, c30a, f19e, 002d, sigradi2016_431u, ecaade2015_169b35, cf10, ecaade2016_188n50, efae, 0d70, 462b, 54f0, 1042, de83, 2598, c063, e952, b4fb, acadia14projects_145ab, ca68, 81c1, 87a2, sigradi2013_400s, ad8d, caadria2017_115l30, caadria2016_333o14, c690, 611b, c1e7, e82b, ecaade2014_014y2, 7038, 2987, e7df, 651e, e963, 6342, 57b3, e448, 8ef6, 663e, 5a44, 5ff3, 3cb5, 8e4b, 96bd, deec, ascaad2016_048n20, 2dab, c644, 39ab, 585e, 7dec, ef38, 4303, dca0, 42c7, c011, de6d, 5b4d, ecaade2017_215u, ecaade2014_057d14, 0a97, d600, ecaade2014_046p11, caadria2016_321k14, sigradi2016_441kk, 0097, 2804, ecaade2017_164x, 9523, 8540, 7d7a, caff, cb75, 452f, 2b0a, acadia14_189ap, e657, 8209, 6e86, 6c2c, ca49, daf5, 4cdb, da94, ijac201412304o9, d155, c569, a442, caadria2016_105e5, ascaad2016_045t18, b773, efc2, dc98, ff23, 34ee, f8ad, 2f1f, b79c, 58e9, 2cb5, 950e, 5db8, caadria2016_881c38, 92eb, 04bb, 086e, 3b31, dfb1, 69fb, 3c24, 5495, adff, 44ba, 5f97, 5f3b, sigradi2013_397c, 2e6d, d2c8, 7dbd, a1ee, bdb6, ecaade2017_271j, bc5d, a038, 7225, 58a4, f25a, e008, caadria2016_291t12, 2896, 2c93, 101b, caadria2017_008v3, dd13, ijac201614105p4, d168, a1d9, 397d, caadria2015_114t18, 776f, 20d0, f498, e2b2, 2cd5, 7b60, 418c, cb02, 5b2d, ecaade2016_191i51, 7f43, b729, 06a4, bd7b, 10d8, 6365, cf15, ecaade2015_13u1, 7282, 7a35, b986, ecaade2015_243v55, 83cc, b6f6, e578, 37ec, ab47, a5c3, e02d, 0d95, caadria2015_090p14, 5bb9, ae18, sigradi2014_036r2, 6af5, 7619, aa26, ecaade2016_025w6, ecaade2017_169jj, ecaade2015_248x56, caadria2015_012f2, 66bc, ee17, 616e, sigradi2014_265v1, 1d79, 20bf, 1499, sigradi2016_781zz, 14ca, cc32, 52ce, 29c2, ecaade2015_333w71, 3e7f, ca24, de45, b4cc, d577, 75cf, ac03, a482, ee65, ecaade2016_193o51, ecaade2017_212rr, ecaade2017_301j, b5ea, 71f7, 4281, 4235, caadria2015_119d19, c2ca, 6195, ijac201513303d11, 8f5e, 23ba, caadria2017_122x31, 1f51, acadia14_75e, cc8b, f0e0, b5d0, 1367, 09c0, ecaade2015_18a3, f756, 1eac, c2d0, 8ce7, 3d1f, 818a, caadria2017_124t33, 8283, 9eb1, b7f9, 7cbd, 081b, 90df, sigradi2016_695t, 0310, 3ca9, 6f1b, 9261, acadia14projects_339am, d4ff, 1175, b3a4, 9173, 191b, 715e, 1fce, b867, c124, e093, 786e, 5512, 0594, 06dd, c505, a333, ed5c, 69e7, ecaade2013r_003k2, 389d, d0af, ascaad2016_049u20, ecaade2015_171a36, bbf4, 6fac, 6c4b, ecaade2014_149r34, dc1f, acadia14projects_189ay, a805, 0efa, 2588, 15c2, 18e0, sigradi2013_28t, 5041, 1db5, bd06, ced9, becb, caadria2015_208w30, sigradi2013_248b, 9218, bd7d, 2d58, 9214, 18c2, 54b4, ecaade2016_108t29, c307, ab8a, a82a, caadria2016_383t16, ecaade2017_290pp, acadia16_88u6, 05be, 397e, acadia16_478u27, ff73, 26fe, ecaade2014_057b14, 1b54, 21b7, 2521, 65ba, a6d7, 3178, ede3, cc4c, 516c, 9e8d, 3663, 8d67, ecaade2013r_005l4, ecaade2016_199a53, 6bb0, c79f, 11eb, ijac201412301e6, 68b1, ecaade2016_154i42, a4a6, 4087, 6263, e9cf, ecaade2017_301y, f3ec, 3f61, 6bc3, 590a, caadria2017_118j31, 2fd0, sigradi2015_10.309y21, 9f87, 3cc7, a081, acadia14projects_463n, 5613, 3b1f, sigradi2014_347l10, 3080, 7bf7, ce9f, 7ce6, 2850, 5dc8, 7b02, 56e3, 7f03, 996f, 61fb, sigradi2016_360s, 316c, sigradi2013_347r, b7db, 8288, caadria2016_507m21, df58, da91, 9a74, ecaade2017_172s, e57d, 712a, 2fe9, ad5e, 6264, 19c4, f356, b92c, 32cf, 0d03, caadria2015_077w10, 07d6, ecaade2014_023z6, 19b6, 2e8a, 5b70, 8c3d, acadia14projects_479v, e92e, 24dd, sigradi2014_151l3, f263, ac88, sigradi2016_369c, 241f, ecaade2016_016c4, ecaade2014_225i58, 165f, bf8d, 4e69, acadia16_402p24, 83c3, 6201, a87f, 0b88, e8a3, fe89, bba9, 5c61, 2548, 1134, 81ff, 354f, 5622, ecaade2016_072t20, f460, acadia15_203n8, 3725, d92e, 5a26, a286, ecaade2017_077oo, 02c7, 1a6a, 2b30, d845, caadria2017_183h44, b6c8, ascaad2014_030a9, 4305, 59e0, 69b3, ascaad2016_058f23, 3875, d936, 6a8f, 7ae4, 9dab, 8b74, aa62, 730f, 7222, 6a16, 2d8e, caadria2016_167g7, 5b62, d66e, 2311, 3bfb, aefe, 388a, 76f0, 374f, sigradi2016_455c, 56f6, f6ed, 4640, ascaad2014_023u4, ecaade2015_152u31, 2049, ecb8, 1548, 7dde, 6776, ijac201614405w3, 0631, da40, 439a, 8ca7, cda8, sigradi2015_11.222o26, caadria2015_208v31, sigradi2016_685ll, d504, ecaade2017_089w, 85a3, adec, ef80, 2cd6, 234e, 79e5, 22a9, ecaade2015_139c30, dac7, 3196, 210a, f939, e747, 0df0, 07d1, f6fb, 33b6, sigradi2016_560v, edc9, b3b3, ecaade2017_203pp, caadria2017_086m25, be9b, 6390, 06b6, 8a7d, ecaade2015_227i50, e606, 2622, 8ab1, caadria2016_177f8, ecaade2015_284t61, 2098, 551a, 9c7c, e978, 95f4, d12c, ed4b, 5c3b, 5462, d9a4, 9094, ascaad2014_005b3, db13, ijac201513304w11, 780e, 6f8e, 9f48, ddee, 86bb, 34d0, 67be, da42, ascaad2016_045c19, caadria2016_003d1, 43ce, 0d90, 1050, 9260, 4298, 6218, 99eb, 5e39, 6d8b, e54d, ecaade2017_280c, 6ab8, ecaade2015_235o53, 62f1, d440, 619d, 4fe3, 6255, a625, sigradi2014_329a7, ecaade2015_196d42, caadria2016_797u33, 2cc7, caadria2017_132i35, ecaade2015_320m70, 4855, caadria2016_683k29, 166b, 661e, 7809, 78fd, ecaade2015_301z65, 182d, 5aeb, 44d5, 3fc2, 1cea, 5b8b, fa97, eefe, bda5, ascaad2016_038k14, d8c2, 9488, 8cff, 4826, dae3, 8e64, acadia15_284r11, e6cb, fe4c, ecaade2015_237k54, 7d69, 2df8, 3382, 3332, 218d, ce67, caadria2017_043x13, 6bd0, d4ab, b2a1, 49dd, 89c2, 8ca2, 17f7, 0bc3, acadia14projects_565z, a82b, ecaade2016_ws-dleadi68, acadia16_318l19, 247f, 2c9a, e082, 2269, 286d, b503, 26ed, db41, ebd3, cfb4, f249, 2fd4, 03c1, aea9, ac51, 0d06, ecaade2016_025m7, a626, 5cf6, c58c, ijac201412402p4, 25dd, c113, ecaade2014_078p18, e587, ecaade2016_072m20, 150e, fc57, c1da, 9b21, sigradi2016_383kk, acadia15_469m20, sigradi2013_135i, 28e7, a386, 96c1, 50aa, 065b, ba52, c777, e605, ecaade2017_017t, ijac201614309u6, 0429, ecaade2017_152gg, f2c3, 9015, 832d, 1982, 17e4, bd70, a7a6, 72d5, 4108, d7c4, 3c21, caadria2016_055p3, c693, ecaade2017_006y, acadia14_409o, 2629, 0cf6, 0cbe, sigradi2015_8.289w14, 540a, 5021, e131, ff62, 8359, fcff, 6e77, 0536, ijac201412404x7, 6c37, e6b3, 9d57, e9dc, ecaade2017_265u, 4703, ca3d, 21ef, sigradi2016_364oo, d148, ascaad2016_027y10, 8826, acadia16_72j5, 4f6b, sigradi2014_266w1, 77ca, 7883, af45, 1506, 80d2, 37bc, 7138, 76a7, 81b3, 8fac, e5cd, 7314, 7c92, 4df8, f7eb, ecaade2015_27r5, 3322, ecaade2017_105ss, caadria2017_158e40, ecaade2015_268f59, 7f0e, 210d, c7f4, ecaade2016_210c54, f51a, 48ff, ecaade2017_057i, 0bdc, 6ed7, 7946, caadria2015_145v23, e71a, ecaade2016_129f36, caadria2015_084z12, 0cce, 6d04, afc5, 61f9, b9cd, 7a73, e309, 0250, 574c, d975, f7e9, 4f3e, c20c, 1f04, 058d, 89d8, caadria2015_016h3, ijac201412202u1, 604d, 8d22, caadria2017_107v28, 6211, d28d, 4479, 0fb4, caadria2016_229b11, 297a, 7220, c72d, 290d, 661c, a1b6, 34be, 6d88, bf67, 7597, acadia14_311v, 0431, bf8c, 0836, b879, ecaade2016_018b5, ecaade2016_021b6, acadia14projects_463b, 5fe1, caadria2016_281m12, ascaad2016_022e9, be2d, sigradi2016_408bb, 6b31, fe31, b01b, 549a, e88c, d5ba, ecaade2013r_018r9, 4e91, 735b, 7007, acadia16_382y23, 6cfa, 4572, 9c3e, 9e49, 1e71, cb86, sigradi2013_337, 148b, sigradi2016_601tt, 1c60, 697c, 5c48, ascaad2014_031i9, a468, c02c, fe21, a83d, sigradi2014_239c9, 8862, 0c64, 1b35, f507, 7950, 35de, bbf3, 67d6, 2d4e, 0856, 4b97, da51, 9333, f163, ed2e, ecaade2016_191j51, e981, 8d7d, a3dc, 3ebc, 6640, 8502, 7eae, acadia14_555j, 4bdd, caadria2015_073x9, a0e7, a8c8, 46f9, e592, sigradi2015_sp_2.112d29, 1383, c909, 03ba, fe80, ijac201614201o6, 0c2b, caadria2015_087r13, d521, caadria2015_108l16, ijac201513105n4, ecaade2016_228k61, 2465, 7306, 5481, sigradi2015_11.34v23, ecaade2017_170h, 8537, c509, 762b, 3af5, bbdd, 3f19, f080, 1723, ecaade2016_021h6, 4cd5, ecaade2015_194s40, 1a90, 713c, 8018, ecaade2013r_015l8, caadria2015_130r21, 4600, a070, 78c6, 522c, 724c, ad45, 8020, 962a, 0648, c7ed, ecaade2014_233m60, 9c4c, ijac201614204k9, 618b, 762e, ijac201513102l2, 03a6, d5f1, ac3c, 097a, a60f, 20c3, 75d9, d85d, ecaade2017_053s, 86ed, ecaade2015_229w51, e4ec, 52a2, ijac201412305o2, 7047, 164d, caadria2017_142g37, 171a, edd9, fd61, 6493, acadia16_280l17, be1e, 361b, ecaade2016_132o37, abd0, 6e01, 8891, f7bf, 54eb, acadia16_124g9, b7f4, ecaade2015_317v68, a5fd, fc75, aaaa, 452b, c5ae, ece1, ecaade2015_15w1, e168, 6d22, sigradi2016_710kk, cf8a, 2841, 1f5b, f8f4, 89ab, caadria2017_115m30, a971, caadria2016_291n12, 10ca, 0e3b, 2011, ed2a, ijac201412202s1, d951, 4433, 27e0, 4c9f, 2d20, acadia15_483t20, 3b5e, acadia14projects_257ab, 8ee0, f61e, ecaade2017_054ee, caab, 3af3, 3ca3, b695, 4a7b, 5a64, 9993, d7d5, ec19, a58e, 92b3, caadria2016_383m16, cfbc, da08, 4219, ijac201614403t2, d787, acadia14_177ag, acadia14_189ao, 6c7a, 5093, sigradi2015_9.347v17, ecaade2015_180x38, c80e, 40b8, 1e1e, ecaade2015_21t3, ba86, d2e3, 8265, 23d6, 0d12, 9012, b95b, 6747, 55a9, 56ea, 7911, 727c, 7640, 2b80, e03e, acadia15_232m9, e913, 35bb, cc2e, 4ed2, 2447, 3c10, 9735, ijac201513306w12, ijac201614101f1, 41ad, acadia14_647au, ascaad2014_014e7, f8e7, caadria2017_155n39, bbb1, 9e3f, ecaade2015_301c66, a4a2, caadria2017_070u22, a0be, caadria2016_013w1, bcec, bebe, c217, acadia14_311y, ef70, b63d, ascaad2016_033d13, 549c, 3136, 4370, 6f12, 7bae, 6684, acadia14_291at, 7e57, 3047, 39a8, b62d, 644f, sigradi2016_778ss, 6563, ecaade2016_147x40, d048, 1576, 6c9b, caadria2017_096x26, 2a42, c106, 240e, ecaade2016_223k59, ecaade2017_044vv, 777a, ecaade2013r_010v6, 61fd, ecaade2015_278l60, d618, acadia14_347aj, c0f3, acadia16_140g10, 0f8f, b7b6, ecaade2016_152x41, 4aab, 1aa5, 5e18, e540, 23d5, 0602, 1d3f, 81ef, ecaade2013r_009v5, 2473, a480, caadria2015_126r20, 9edf, 9e12, 5845, 6838, 751b, b6e6, caadria2015_069r8, dae0, 4af4, 1909, 2405, 602e, ab53, ecaade2017_052gg, sigradi2016_363gg, 3a08, ascaad2014_009h5, f493, acadia15_81s2, ecaade2016_132y37, 466e, 2141, d867, 3804, 1642, acadia14projects_531m, 7d4a, 8a8c, ffc0, ecaade2017_013uu, ecaade2015_319d70, b1db, ijac201614101e1, caadria2015_087f14, acadia14_167y, 9654, 82a1, sigradi2016_381r, 4f9c, caadria2016_147g6, c695, 436d, d4b2, cd33, 7c70, 7bfb, f78f, ecaade2016_167x47, 0c53, ecaade2015_109a21, caadria2017_047a15, ijac201412204s2, 93f0, 62b4, df96, f149, e2e8, 23a3, b9eb, caadria2016_045e3, acadia14projects_435ay, f878, 8ab5, 556d, ecaade2015_48g8, acadia14_445aa, c4f2, 128d, 71c8, 33b2, ecaade2015_55o10, 4bca, 9a89, 9d80, 0870, ecaade2015_55g10, eb37, 8418, b1b3, 8f3d, ecaade2013r_001f1, ecaade2014_086s20, 2c34, 32a9, 24e0, 22cf, ecaade2016_048x13, ascaad2014_019j2, c5dc, d7f0, c4cb, 5dbf, ecaade2017_225k, 2f57, 5438, 4567, 4ca4, 169f, 13aa, c8c9, ca3a, e523, f97c, 2c45, 501f, ijac201614307r4, d041, 9348, caadria2017_145y37, 9200, 73d1, ecaade2016_119z32, 1e74, a8cb, 7ad1, 3f0a, ijac201614202n8, ascaad2014_020z3, 0edc, ecaade2013r_002i2, f1e9, fdd9, e44b, 451b, 92ae, 9221, 0616, 6db0, 01b5, 7bc0, 718a, 675e, 8791, caadria2016_343p15, ecaade2014_066k15, c66c, bec6, 131a, caadria2017_021c8, c0ba, c61f, 29bd, ee39, ecaade2017_013ss, c103, 1518, ijac201513101m1, ijac201513306d13, 0fb8, 4e71, caadria2015_139y22, 0117, 9c8e, 365c, sigradi2013_183s, 1884, 8435, sigradi2015_sp_8.6e30, 1c6e, 70e3, 02a4, ecaade2016_bkoj65, 41ca, 2852, 6b42, 14df, dd1c, caadria2016_415u17, 9193, 3efd, 58ce, d829, 6822, acadia14projects_479c, ecaade2016_167r47, 6ff5, 36b4, db6b, 3f4e, 91e6, 7496, a296, 9219, sigradi2015_3.209y3, 781f, ecaade2014_198z51, 5e43, acadia15_469i20, ijac201412403s6, d5d3, 50c1, 9757, bf96, 3b3e, b3f5, 700e, dbc6, 5010, 243b, 5398, ecaade2014_224n57, f06a, 33f9, 76d3, 227c, 194e, eac6, 3249, 132e, d1f5, sigradi2013_425p, d21a, 3a90, 44db, f925, bd4c, 53c4, d2d7, acadia14projects_565j, e18e, 87da, 3b4e, 508e, 5949, 0a71, f86b, 2dc4, 24ac, acadia16_414w24, acadia15_211p8, 6db8, 37c7, 5ae4, f02a, 252c, 3bc2, sigradi2013_117l, f646, 2d51, e26c, 8e44, 2172, 11c4, 15b0, acadia15_185t7, ad3d, 4c4a, caadria2017_023x8, sigradi2014_252s9, 6c0e, b304, db7d, 3b88, 5b25, 1eca, ijac201614104w3, ccf3, caadria2016_651e28, e351, 6367, acadia14projects_153f, ac96, sigradi2013_425s, 2e01, 93e3, ijac201412408c2, f570, ecaade2014_176w43, 2068, 24a9, 0002, fea4, 7d48, bdcb, ad4f, 8745, acadia16_88r6, 8591, d120, 480f, cc04, 0102, ecaade2014_140a32, caadria2017_124x32, acadia16_54s3, f155, a52e, fd13, 092d, ecaade2017_172p, 82b8, 586b, 7f55, sigradi2015_12.107g27, b994, 7b26, 4c73, ea03, d462, 28d8, a419, sigradi2016_387vv, cab2, sigradi2015_4.219w6, 730a, 21cd, ecaade2017_049uu, ecaade2017_271f, aee3, acadia14projects_365al, 192c, 0799, 7a51, 00cc, bc94, 4535, 5cab, 7617, 37e9, 0ebb, 91e1, fc92, 00f3, 8b05, caadria2016_457i19, acadia14projects_327b, 7b6b, 677b, 5a13, 312b, 7d53, 06b9, 57f2, ba95, 585d, 8d3b, c3c8, ijac201412403o6, 83d6, ecaade2015_35c7, 2cd2, e5da, 7080, 699c, 12c0, 6fc6, f980, 295a, 18f8, 451e, 0091, d569, e0a1, 96a6, 3ba1, 5631, 1efa, 9b2f, caadria2017_056g19, 5a73, edf3, ijac201412206v4, cc99, 9e8e, a222, 95c7, 5cc5, d9bc, afdd, 2115, 80f1, 27d1, 22e9, c0e6, 0607, f05c, bcfb, ecaade2014_175p43, ea11, caadria2017_142o37, caadria2016_187a9, acadia14projects_339ac, ecaade2015_231s52, 03a3, a7e6, sigradi2014_299c5, 5c82, 5d44, 63ef, ijac201412207e5, 65f6, b3c3, 0c8b, b890, 1395, b447, f72a, ecaade2014_128r28, 0c43, 5035, ed14, 8441, 35bf, dba0, 2384, 071e, c5c1, ba70, d4a3, 0093, bcaa, 8685, caadria2017_118c31, ae4a, 2dbc, 436f, 4426, ecaade2015_114o22, ijac201412403n5, 9079, ecaade2015_53n9, 68a2, 36c6, 0d50, 82ec, 4b89, 0c3d, 834f, 61fc, 0c03, c726, ascaad2014_026d7, e5e7, 4bfd, 7d5b, ijac201513103s2, 9bda, b631, 5b7a, ecaade2017_140oo, b2f5, f24e, 5176, ecaade2015_193y39, e85b, 843e, 45b1, sigradi2013_304e, e54f, c561, 56f7, a021, ijac201513103z2, 113c, 87aa, ecaade2015_53v9, caadria2017_118k31, c768, 4b94, ecaade2015_114n22, caadria2017_031h11, 02a6, ad5b, aaef, sigradi2013_158a, caadria2016_003b1, 3900, 9484, caadria2017_003e2, 862e, 45dc, sigradi2013_386v, 0fd1, d1e1, 9dc1, c5da, 6299, c809, e1b9, ded4, 29d4, 5053, d65c, 3953, sigradi2016_695p, 6e5f, c86f, 25fe, 3791, a9c9, 7584, ecaade2016_225d61, e1c7, 82c4, df3a, 6c25, 37c3, 1ca8, sigradi2014_047p4, caadria2017_113l29, caadria2017_190x45, c513, ecaade2014_202p52, 15f7, 003b, acadia14projects_117f, acadia16_34b3, 11ba, f311, sigradi2013_280j, a5f0, acadia14projects_473aj, e32e, 5289, 0955, f1fd, acadia14_145ab, 47df, a13b, ea38, 893c, af9c, ecaade2016_225y60, 2314, 096e, 251c, 70b8, ad4b, ecaade2017_172o, 7eb8, 70aa, e640, 8df8, c950, d0f1, 99a5, d2a1, 799d, 6b5f, 22eb, 29c6, 7cc0, 1911, c1b9, b0ab, ecaade2017_184hh, 698a, 4677, ecaade2014_018l4, sigradi2014_201d7, 79f8, ecaade2017_157ee, 47a3, 662c, ecaade2015_83m16, 8ac3, ae67, 0cd1, sigradi2016_446i, 5569, ecaade2014_092f22, 5e6d, 4930, 2cba, 8beb, sigradi2016_417jj, sigradi2016_534kk, d7f6, sigradi2015_8.189o13, d12d, ec51, ecaade2015_196w41, e035, 1820, ecaade2016_063s15, fd56, ecaade2015_229s51, acadia14_375p, acadia16_478y27, 8792, ecaade2016_063t15, caadria2015_111h17, 606d, 3acb, ijac201412204m3, d9c5, 0287, 1cbf, e3e2, ecaade2014_024l7, ecaade2015_307p67, sigradi2015_13.316z28, f1a1, caadria2017_190k45, aaf6, a688, caadria2015_237v35, b078, ecaade2015_246a56, 74c6, cddc, a490, bfdc, 615f, 7e19, 809a, b689, 38fc, f740, 9f3f, acadia14_399an, 3005, 4f6c, f315, 06c0, sigradi2015_12.259b28, 8189, cff8, sigradi2015_10.267t20, 23b5, 1498, fb69, ecaade2016_063m15, acadia15_47d1, 284a, 3cdb, ecaade2014_220e56, 9efb, 6e5b, ecaade2014_186a47, da1d, ecaade2017_117n, 47e0, sigradi2016_448aa, 7663, 415f, sigradi2016_816ss, 200f, sigradi2015_9.152r16, f84b, c419, e55e, e054, d7cf, f579, 8740, 71a3, 2467, caadria2016_819n34, 073d, acadia14projects_539f, b396, 0d47, ecaade2017_277yy, 3755, acadia16_362k22, 0d0a, fbae, sigradi2015_12.215z27, e99d, e46c, 6fbf, 716e, 898c, ecaade2016_129s35, 0a76, caadria2017_052r17, 7bdf, a732, sigradi2015_11.222u26, 83eb, 1f27, ijac201412403g7, 1715, 7870, acadia15_203k8, b6da, caadria2017_101f27, b32e, 8160, acadia14projects_219ax, edcb, ecaade2017_090pp, 6100, acadia14_311t, 5083, 21b1, 1570, 6c21, 4599, ascaad2014_014o8, 087e, 476f, 0ba3, 14e8, 80af, 1ece, fa7a, e35b, 19da, ijac201412304d1, 10bc, 567c, b509, deae, 5dad, 71d7, a2d8, caadria2017_142n37, 6486, 3bc6, 8b89, 397c, f03f, 7890, ijac201412402t4, 79c1, 6a2a, 2515, 9e88, 98dd, acadia14_389ay, a588, 9217, 3e3d, e798, e9e5, 3928, 7309, 1e76, efc8, ecaade2016_223k58, 83e2, caadria2017_142y36, ecaade2016_028l8, sigradi2016_443xx, ascaad2014_014t8, d9a3, ecaade2016_154g42, 9123, 6e05, bc37, c0b8, ecaade2014_186b48, 7a93, 0b85, d1e3, ecaade2017_108j, 13a0, ecaade2015_237a54, d1d1, c254, acadia14_549z, abfa, 114d, 47c7, df81, 7e9b, sigradi2014_164j4, 3651, ecaade2016_065z15, 87e7, sigradi2013_389k, 8144, ascaad2014_005t3, b444, 3d78, c484, 740e, a9bb, caadria2017_174l42, 7701, 97b3, 1c80, bd3b, d43f, 5c21, acadia14projects_177v, 9b0d, acadia14_145w, cbe3, 6719, cd40, 7a45, 2c4b, 8ccb, acadia14_219f, cf0a, d5b1, ec47, 978e, daca, d7e1, 6109, sigradi2016_507vv, ecaade2016_ws-dleadj68, acadia14_661, cc82, b5f6, c54d, ascaad2016_043p17, 37dd, caadria2017_003b2, a07a, 78d0, b001, 1bbb, 9254, 02f7, 1503, 06ed, 21fd, f448, 03d1, bcb8, bf32, c237, 0ce8, dfea, 5f80, caadria2015_013j2, acadia14_237au, 3c93, de97, caadria2016_373l16, 496b, b302, 2b7f, 3375, e096, 57dd, 9e1a, acadia14projects_627ay, 94d2, ascaad2016_045a19, 28a2, 5e88, 1396, 45f7, ecaade2016_119u32, sigradi2016_534nn, a473, f4ba, ecaade2015_94j19, ce0c, 7c46, acadia16_196g13, caadria2017_067k21, ecaade2017_133k, db94, c0ff, acadia14projects_609ar, 4155, 1346, ecaade2017_039f, 1a3e, 236d, 5d37, ee55, cbb5, e97f, caadria2015_002e1, 05c5, 08dd, 83fa, ada9, acadia14projects_375j, 0ab6, 0902, 3eb7, 229a, 77cd, 53aa, b957, 5ae2, a748, ecaade2014_168j42, ecaade2016_158m43, 90bb, 490e, 2d8c, a5a5, ascaad2016_010a5, 23bd, 8919, ecaade2017_265r, b5f8, 0dd0, a569, 3a84, 70c2, b19b, 6d95, 0265, 619e, 966d, 4ec0, 86bc, 27c1, 446b, 6fb1, 60de, c84e, aa2d, acadia15_343n14, 27d8, 6a99, 8871, b97d, bf38, 3057, e5dd, ecaade2015_207i46, caadria2015_096n15, 6691, ccc1, ecaade2015_138j29, aca8, a574, 1229, 4f54, 468a, b6ca, 30ab, 9496, 7e0c, b282, 1cb3, 8df6, 29ad, c2f2, caadria2017_185y44, d47c, 9970, 466d, 57bd, 0908, 088b, 0388, acadia14_117aw, 8d5e, 6df6, d5dc, ecaade2014_084o19, 5192, sigradi2013_304c, 0eb7, 25dc, 5d90, 1f30, 39a4, 5b97, 9af7, fa9f, 4fc8, d6b6, 161c, 52de, b86d, c7a4, 7b96, 9915, ba74, 2ee5, ecaade2017_273p, 660c, d43d, d0a1, ecaade2015_17z2, d277, ecaade2015_127a25, d562, ecaade2017_099tt, 0ad9, c2ac, 740a, 754e, a007, 0e3c, acadia14projects_199aa, 8400, ecaade2013r_007g5, caadria2016_663n28, 5452, de37, ecaade2014_159l39, 8062, e4c3, 6338, 96b8, 0615, 8b43, sigradi2015_8.334u15, 6750, 2125, 0a0f, 980d, 765b, 1d3b, 30fd, 4ccc, ecaade2017_026uu, 2b05, 2ac1, ecb7, d38d, f887, 89f0, 033d, 9ced, 800f, 9a65, acadia14_463d, b945, sigradi2016_801v, 5924, sigradi2015_10.377r22, fdbe, f73b, c3f5, ecaade2017_156w, 36a2, 5a34, fb64, caadria2016_333r14, b55b, 8908, acadia14projects_619an, a717, 4c12, ecaade2016_154r42, sigradi2014_252t9, 7a1d, bea3, sigradi2013_54m, 67ed, 8a66, abb1, a274, 5e9d, 814a, acadia15_149u5, 0ede, c6cc, 9923, ecaade2016_068g18, 3ff1, 1221, f3c1, 6810, 6209, 879a, 4a69, efbd, acadia16_62h4, e279, 1d81, sigradi2016_770r, 9a7b, 5518, 8384, ecaade2016_139e39, ea9b, ad0e, 8e87, f57f, 2f7e, 269c, ecaade2016_158o43, ecaade2016_023r6, e736, 3aba, 62aa, c15b, 983b, acadia14_63ao, 54a3, ae49, aeaf, ecaade2017_076x, fb60, e9c9, ecaade2017_291f, a62a, efd6, 36d0, sigradi2014_314s6, ac7e, 1c7e, bc49, 983f, e1d4, 6e55, 50f9, 8f89, 9a04, d0ba, ascaad2014_037o2, f042, 4ab1, 4956, 929b, a7f3, 4d27, ef65, 2969, 28f1, 0812, sigradi2016_686tt, 359c, ad37, 134d, a8fb, 1d9a, acadia14projects_101ak, c41e, a3c0, caadria2017_149i39, e60e, 8424, dcd5, d913, 8c08, f50a, ecaade2017_203s, cd1c, 3665, a7a3, 750f, 7a15, cf14, e7a0, 11c2, 7b5e, 8512, c276, 9a87, ecaade2015_211w46, ascaad2014_019m2, 0f63, f023, b798, c94b, 333d, acadia14_427ao, 6a40, ecaade2016_104z28, 2d44, 6abf, cd9f, 255b, f2f5, 6ba5, ac86, 0d02, fa27, 991c, 1e8e, 7970, ae2d, ecaade2017_013pp, acadia14_453h, 38af, 7d8c, 284f, a816, c7b4, 2599, c25d, cceb, 7334, a9bd, 3e0d, sigradi2014_276v2, b120, fb9a, c4fa, a62b, 9d52, 505e, 8600, 7de4, c883, f525, 2536, beb6, 379e, fe4f, d272, caadria2017_124k33, 9df2, c068, 9581, ecaade2014_153h37, 107a, 3b25, 1f8a, caadria2017_113t29, caadria2017_142p37, 6adf, 0c1b, a0f2, f261, 5da9, e247, aea8, ecaade2014_050c12, caadria2016_703m30, 6e2c, c984, 48ca, f966, ecaade2017_049ww, a84e, 3909, 8bcd, 7c1e, 5316, 3025, b987, ff12, ecaade2016_191k51, f256, 0350, 80e2, 68a3, fd7c, 58a1, 37f4, acadia14projects_339ao, caadria2015_099s15, cf56, ecaade2014_149t34, 2703, 0a5e, d3d5, 5993, 8ae7, 4a4c, fdd5, d19e, 4ce3, b50f, ecaade2015_79g15, dcd0, b9f2, 6f0a, e811, a600, 35c9, acadia14_91r, ecaade2014_021t5, 4b40, aca1, e112, a753, caadria2016_197s9, 1f9a, acadia14_229k, dd79, e64d, 9d06, cd80, caadria2016_353x15, caadria2016_611t25, acadia16_174h12, caadria2015_208t30, 0807, 00f4, 45f3, ascaad2016_017a7, 92d1, 1ae6, ed5a, 6754, a277, fc02, 9f13, ecaade2015_152a32, f344, c533, 8261, caadria2015_124a20, 5c62, c51c, 6e00, 328c, 0140, ecaade2017_203dd, 82f0, acadia15_311h12, sigradi2015_3.345r5, dc4f, 67c4, f79e, 2c0f, 03f9, sigradi2013_280l, 0bb8, e5b8, 6c02, caadria2017_030w10, 88c6, 2271, ed09, de46, ded3, d5c2, ecaade2015_103s20, 620e, ecaade2015_332x71, ecaade2016_063u15, ec59, 0d07, 45ca, ijac201513104v3, 51aa, 5480, sigradi2016_756b, 6901, a507, 9912, ecaade2015_284r61, 4c7c, a04f, a763, ecaade2014_018v4, 957a, be59, 1280, 7729, 4d8c, 2727, cd9d, 4aad, bccc, acadia14_237ax, ecaade2014_029f8, 46ad, 484a, ce08, e4d0, 9f46, acadia14_101aj, ecaade2017_089bb, ecaade2016_025j7, 230c, acadia14projects_247p, acadia16_224b15, 2215, 96ba, 4bb1, 3683, 2bab, 5749, ecaade2017_148oo, 193e, ecaade2016_068x17, 0b8c, 93c2, ecaade2017_046b, 9fbe, ecaade2015_293z63, df2c, 46ed, sigradi2016_781qq, 419c, 3349, 11ce, caadria2017_015s5, ecaade2017_184ii, 1ecc, a8b6, 0843, 4976, caadria2016_405h17, 1c85, 0b14, fae7, 45de, 3149, sigradi2016_732c, a5e0, 38f3, 87cb, ecaade2017_170zz, 2361, d2fb, b12c, 401e, 4aba, 9430, sigradi2013_366d, cd27, ijac201614403k2, dd19, 0e88, 971d, caadria2017_081v24, 3b04, 4af8, e5c2, ijac201614405f3, 6dd7, 88e3, 2b51, ecaade2017_249b, e8e1, sigradi2013_98z, 7710, ijac201412403w6, ecaade2014_214x54, sigradi2014_213p7, 3bea, 404d, sigradi2015_8.186w12, 5730, 8fa8, 38e3, 60f7, caadria2017_047g15, d731, ecaade2014_186j47, 97b6, 8de0, ac76, ce23, a956, c030, f3d4, acadia14projects_347ag, caadria2016_105g5, acadia14_555h, 33ca, 3420, acadia14_463u, 7806, d172, 7dfe, 835d, ecaade2014_072o18, e585, 4545, 21d2, 9380, 6eb8, c7c9, 6cff, 9546, ecaade2015_307r67, fc23, 432c, a282, ad34, 04d2, 77f8, ad4e, acadia14projects_479az, 1c9c, 17da, b80d, sigradi2016_393qq, 7eb7, 2a29, 6631, 9adf, 7af3, 742f, 427e, 80dd, da6b, 8557, 017c, 1741, ecaade2017_290ss, 1ff5, ijac201614307h4, 7d98, 21c9, 51fc, sigradi2014_074m6, 2ac5, e4bd, 9f28, d746, bd74, ecaade2017_ws-hybridlabdd, ecaade2015_87a18, 1c35, ijac201412203b2, b201, ff0e, f707, ea56, cec5, d27d, fd5a, b35c, 1eaf, e6a8, caadria2017_016g6, cfe3, 58a0, b061, f79d, 2c94, acadia16_106y7, 37d1, 7339, d4eb, ecaade2017_268kk, 823e, 5ba4, acadia16_206r13, acadia14_589i, eaae, acadia14_291au, 036d, caadria2017_168w41, sigradi2015_4.219i7, sigradi2016_517s, 1b6c, ascaad2014_033y9, a5ca, 471f, sigradi2014_263y9, bd92, ae62, e6a7, ascaad2016_006h3, 1857, ad4c, 0e87, a346, 6c92, 2cb2, e231, ca57, e248, c407, 6914, 35eb, 580f, 8f95, 25e2, b6d0, sigradi2014_314r6, 6460, 5475, e5cc, 11bc, 2b9a, sigradi2016_522w, 5db0, 0000, caadria2016_249k11, a500, e0e2, 47f0, af59, 09be, ecaade2014_122c28, 8397, e70b, eb02, 03ae, ecaade2014_151a36, 949e, 32a7, 7b21, 31b2, ecaade2014_070t16, b961, a014, f90f, 6549, f644, 6ae4, 5ce6, ffb6, 78c8, 5468, b395, 33f7, 80da, 7ece, bd66, acadia14projects_479d, 6c29, ec20, e25e, 6526, ab13, e733, 9aea, 4e79, dd41, 2b77, 35e6, e3c5, e783, c9fe, ecaade2014_079v18, a575, 69dc, 0ca5, 509e, 2fa7, 757f, f040, 966a, d435, 37dc, 368f, c049, 7e11, ac14, 8ff9, 6187, cba6, bc92, 17c3, 2f47, b7e6, ec06, 7aca, 2961, 540f, 5842, b3d8, 6d92, a363, 9347, sigradi2013_195, 4972, 1d89, 27de, ecaade2017_253bb, acadia14_565ab, caadria2015_031t4, ecaade2017_079r, 7846, ecaade2015_138w28, a8af, 0a3c, d3be, c52b, ecaade2015_240t54, acadia14projects_627h, 9ca8, b566, ecaade2016_013m3, 442d, 323d, 86a4, adb9, 3b43, 2735, 3645, 9464, 0f68, ecaade2015_287t63, edf4, 86fc, ecaade2017_028o, a0d8, c67f, sigradi2016_655k, e1ae, ecaade2014_141g32, ecaade2016_163f46, ba78, 277f, aeb8, 2c57, sigradi2014_282o3, 1555, e0dd, 6f53, c536, caadria2017_005p3, bf94, 9dad, ijac201412206w4, acadia14projects_671z, 3457, 90ef, 910e, fe74, acadia15_483r21, 3091, af4c, caadria2017_051l17, 66a9, 9d03, d6ae, 55a8, 1177, b999, 61a2, acadia14_357ax, 2180, acadia14projects_81k, 4943, b9ba, 390a, 49d8, d2b4, bb9a, ecaade2014_055w13, ijac201614201h6, eb14, 5944, acadia16_280v17, 0952, 851b, 3f26, ecaade2014_023x6, 68ca, ecaade2015_200u43, c13e, b57a, ecaade2016_mrta66, 25fc, 0c9f, caadria2015_124v19, 0f56, 0f0f, sigradi2013_189p, 1363, 52ef, 049d, 18c5, 9ed7, 8a27, ba81, ijac201513205n8, acadia16_440b26, ijac201412402i5, acadia14_339ac, e9ba, c61e, 4bc5, ecaade2014_072a18, 7634, ecaade2015_100m19, 2c2d, aec8, ecaade2017_033t, c778, 391e, 3f65, ecaade2015_170p35, 0731, a396, 822a, 7861, 7e70, ea81, f515, ecaade2017_jgou, ebcd, a137, sigradi2014_047n4, 490d, fcb9, cbcb, 9143, acadia14projects_71u, e46b, 4192, 1948, d948, caadria2017_123l32, 7b94, e66d, 11af, 4c5e, sigradi2015_11.165u25, 92c8, ad7d, sigradi2015_3.190n3, 7b47, 9034, cc1b, 74e4, d45a, e720, ecaade2017_155g, c013, 855e, 0ae1, e773, a74a, ecaade2016_119a33, cfff, 0d1f, 4394, eeff, 5016, 9b04, 1543, acadia14_531p, d064, d0d7, 48b5, 64e7, ac42, c083, 88c3, 364e, b2ac, ca30, 828c, 2124, a88b, sigradi2013_295c, a47b, e9af, a729, adf4, e7d6, sigradi2013_194c, 36d3, bf2f, f8b5, ff99, 3b7f, 920a, b2ea, sigradi2015_3.65u2, caadria2017_056t18, a128, 7405, e0f4, sigradi2016_400l, e72c, 29df, c40d, 5b91, ijac201412201j1, feea, 947e, 6acb, 5b34, 1a6f, d5ce, 4cf4, 6481, 8e6d, bdee, 095b, fc91, sigradi2016_550l, 3370, 2315, 90a2, 1f39, b936, 7dfd, 2c13, 714f, 4fc3, 7e07, 4e01, a949, fe65, 0183, ecaade2017_032h, ecaade2015_155v32, 86b9, 72, d44f, 4b98, 986a, 94d1, 4c8c, 83cd, 7b2b, b399, ce33, e456, acadia16_62e4, cac4, sigradi2016_522x, ecaade2016_102l28, ecaade2014_012t2, ijac201513105l4, c2f6, b962, 60aa, 6ead, d54d, 69d9, 8438, b9a9, 7e71, 9e60, f7aa, 6a28, a89f, 71f4, 24f4, 9d14, 2658, 4c09, 4da4, d60f, 2169, ecaade2016_243c65, ecaade2015_116l23, aa78, e760, ecaade2015_18e3, ijac201412304g1, sigradi2015_10.140j19, 20a5, 167f, sigradi2013_275c, ijac201412305p2, sigradi2016_690c, 1815, c1fd, 397f, acadia14projects_531l, a2c7, 63c4, cdad, c643, 4c3a, eac8, 4d77, 2eb0, eb41, 520a, ecaade2014_023v6, ecaade2015_83f16, 3bc3, 3639, 71e3, dfb3, 2faf, 64d8, ecaade2015_116j23, 5d8c, 4740, aa44, 8154, 7aae, 30fc, 1b64, 4a2c, cf9a, ea84, 1ec6, ijac201412201k1, 18b9, caadria2015_246c36, 0da2, ijac201513104y3, 0746, 8c00, f526, 02ab, 61e1, 5ad7, c26c, bf61, sigradi2015_8.186f12, a1d5, 9a35, c655, acadia14_33ag, 35da, ee47, dd7b, ecaade2016_162t44, b1d2, a3f0, 0770, c708, ijac201412201c1, acadia14_445ak, ecaade2014_094h22, 7fe0, sigradi2014_097m8, 4b3b, 751a, 1a46, 56f9, 523b, acadia14projects_681ah, 3e2c, ecaade2015_33a6, 49e2, 13a9, cb4d, ecaade2017_291h, c549, 1b7e, 9d0d, 33b5, e65c, 4813, 7daf, d7df, 07fa, c428, caadria2017_069c22, 008a, eb04, 9b2e, 8460, bd19, 9716, fcd0, 0193, b8b5, 4038, acadia15_483c22, be54, 223b, sigradi2014_265z1, ecaade2017_172aa, ecaade2014_204c53, 7e31, 3532, de70, 0b56, 4854, 0f36, 247d, 71ea, 2004, c98d, 3796, eb97, d606, 013d, c8a7, b307, cd38, ecaade2014_180o45, 0d76, caadria2015_220g34, 0f7a, abc1, 893e, 3a20, bbe1, ijac201513103t2, 7f49, d714, df98, bb6d, 8a72, f35d, 5247, 8072, ecaade2017_140ii, e40e, ecaade2014_132e29, 1c08, acadia14projects_619ap, d9f5, 778d, 581b, 955a, 3923, 6a87, 8e26, 5177, ecaade2016_021z5, dd54, f2d8, ecaade2014_233w59, sigradi2016_421ww, 4ce6, 880d, c4b0, cb12, ecaade2017_234m, ijac201412401p3, sigradi2014_345x9, 49ff, a455, ff50, ecaade2015_61b12, 286f, acadia15_469s20, 0d8c, a869, 3c74, b8fb, 0e35, 0dfb, acadia14_565l, ecaade2015_138b27, caadria2017_107m28, sigradi2015_sp_11.303o31, 1832, caadria2015_032x4, f4b4, 78b0, acadia14_125x, cb28, bdf9, 281f, a0de, acadia14_699n, 821e, 2833, ecaade2015_265o58, 9b1b, e835, 3773, ijac201412306b3, a876, 5e61, d23d, 4260, ff92, e638, ecaade2015_230e52, 452c, 6c77, 68c8, 83e4, f367, 6cc7, efc4, 23b7, 5147, a100, 732a, 3063, caadria2016_809d34, 4329, f853, ff78, 46e2, a898, aa76, ecaade2017_140mm, d78e, 5d86, 4765, 883d, 7dee, 6126, sigradi2014_330e7, acadia16_88g6, 7558, 0b94, 38e4, 07c7, 65e6, b716, c1fb, e153, d687, caadria2016_147l6, cdf1, 563d, 4fa7, ff63, 8be9, 04cb, 7ba0, cef5, acadia15_357p15, sigradi2016_431t, cf3b, 9a33, af78, 3c94, d3bd, ecaade2017_146cc, 72df, 2a9b, 22de, 81f6, sigradi2014_075w6, 4a60, ecaade2017_111rr, 465f, aa88, sigradi2016_408dd, caadria2017_051k16, sigradi2013_375, ac7f, 6887, 8ccf, f6a7, b856, f0b1, eaaf, 51f7, 2ca9, a551, ecaade2017_122xx, aa27, ecaade2017_071jj, 84d0, caadria2017_041v12, e653, ecaade2016_198k52, sigradi2016_710dd, 3346, ecaade2017_192ww, 02f2, 500c, d8fd, b8b8, 9b7b, sigradi2016_654yy, 16d8, 5958, 985c, 3103, 96db, 12f5, 779b, 0f32, 7bc9, 93f5, e4e7, ecaade2015_193m40, f89f, 136b, caadria2016_033a3, afee, ecaade2014_139f31, 76f2, 3f7b, 2e53, ecaade2014_198t51, 3fb6, acadia14projects_497ab, c20a, 95fe, caadria2016_477a20, 3e1a, f258, 58fb, ecaade2014_143l32, 059d, 7188, ecaf, 1e70, 9ef4, 8877, 2f97, acadia16_424d25, 2f4c, 0fb1, 45e5, b920, 0c7e, 3118, 313c, e5b2, da0d, 4c89, dd33, a75f, 3f9f, 219c, acadia14projects_79y, caadria2016_435u18, 6b3e, 8122, ee48, 2854, e3b1, 7427, 2c58, 4593, 78f3, bc3a, ascaad2014_024d6, aeed, cfdf, 9088, ecaade2015_138w26, b569, 2eef, caadria2017_135d36, abed, 9802, caadria2015_226a35, 85f3, bffe, 16fc, 3a0a, ijac201513202l6, aa65, acadia14projects_365ah, ecaade2017_021l, acadia14_189az, ecaade2015_161h34, 3286, fe6d, 26b6, 154f, da74, 52f8, 86fb, c8cb, 0fa4, 8d46, 22d5, ecaade2017_199vv, 70b9, c664, 178d, sigradi2015_8.339z15, acadia14projects_33am, ecaade2015_211c47, 5701, 6c54, 9cdf, 7a83, 2c1e, acadia16_270a17, ecaade2015_294j64, 6ba0, ecaade2017_027d, e45a, 25af, ecaade2016_217t55, 1ffe, 5fd0, sigradi2013_407g, 9dd4, acadia16_154l11, 5446, ecaade2016_221x56, 40a1, e3cd, 0c13, c067, 81f3, acadia15_451g19, acadia14projects_619v, e36a, bdd7, 1004, 7adb, ascaad2016_003s1, 9796, 0afc, a3e0, ijac201412203c2, 355d, 2ad3, c616, 5486, ecaade2014_010f1, caadria2017_123n32, e9bc, cbc8, 21c8, acadia14_589a, ef00, 993e, ddf0, 813c, 1f3d, 51e6, caadria2015_072v9, 5b7f, 7c90, e115, ecaade2015_173h37, 7c64, 19fc, 20ad, 7fc2, ea6d, 41bc, bcd5, ecaade2016_042t11, 4052, 9eee, acadia14projects_627g, 3e86, c6a1, 2dae, 9c55, caadria2015_111g17, 9827, 5d05, acadia16_140z9, e5b7, sigradi2015_sp_8.326z30, caadria2015_208l31, 8e83, 06d3, ijac201412305m2, 22b7, sigradi2013_243s, 73ed, 121b, 2e0c, 4844, ecaade2016_083f24, f23d, ae42, ijac201614103g3, 47d0, f9f5, 18fc, 3ece, e12a, e624, f7df, ecaade2015_35s6, 79f2, sigradi2015_10.7j18, 8d74, 8114, a389, 3a6d, 683f, fdfd, acadia16_344e21, sigradi2013_425t, 4a1d, 98ec, ecaade2014_226d59, c9ae, aa2e, sigradi2013_390c, 8a5b, caadria2016_187z8, 8a61, acadia14projects_637ai, 3611, b8b3, a812, 3eec, ecaade2016_208t53, b4b1, 8851, 797b, cf64, 4ba4, sigradi2014_314p6, 4ba3, ea65, 5db2, 8d7b, ecaade2014_071z16, ee63, ijac201412402k4, e8d4, 5428, sigradi2013_117v, 07ff, caadria2017_104x27, ecaade2014_057k14, 5cc4, acadia16_54v3, 2b26, 2eca, a50d, sigradi2013_387b, ecaade2017_172n, e40d, caadria2015_209b32, 3be9, caadria2015_203l29, ecaade2014_046s11, 2bcf, ce4f, caadria2016_507j21, a099, 0c45, ecaade2014_143u32, cda0, 9906, eae4, f183, ascaad2014_007b4, 52d3, 111c, 2ced, 36a3, caadria2017_048h16, ecaade2017_146jj, 3088, be20, sigradi2014_265s1, 6da9, 1b77, 26e8, 2a21, 8345, caadria2017_033o11, 7a9f, d4f6, ecaade2017_071pp, caadria2017_002i1, 2511, 3ae1, d581, 66fc, 5573, f619, 9d73, sigradi2014_169n4, ecaade2015_11f1, ecaade2013r_001t1, 4c9a, a1a0, 6fab, 154c, caadria2017_163h40, 0838, sigradi2016_655i, 5fc5, 5ccf, cd48, ddeb, ijac201412404i8, d90f, a921, caadria2016_725f31, sigradi2014_345x8, acadia14_517s, ecaade2015_286c63, cf94, 3290, 8136, 9dd6, 65c6, c537, d044, 7da3, 85d8, 3ded, 819d, 3478, 2647, 0792, ecaade2017_017l, caadria2016_229c11, af4e, f6ce, ecaade2017_038vv, 96e5, a1d6, c14e, 5a31, d2a6, 75cb, ascaad2014_024i5, a742, fa7c, 15ab, 5374, d798, caadria2016_395w16, ecaade2014_149p34, ijac201412201n1, 1330, ecaade2017_148pp, 0e60, 50ab, a73c, ca7f, 4940, 28bf, caadria2017_003x1, d78b, 9d70, ecaade2014_208b54, 58bd, c221, 8bd9, ijac201513206v9, 2d9d, 9138, 2d6b, 4661, 4b41, 0c9a, 643a, dae8, 1281, 70f5, bd1f, 5234, 211c, 8b4c, 2a2f, 5bfc, 8f3c, ecaade2017_309kk, 2f15, 3872, ecaade2015_64a13, b59a, 749e, 32a5, 989a, bbf1, 15ed, ae99, c811, ecaade2017_215eer, sigradi2016_381u, 7874, fae8, f33f, caadria2015_126f21, ecaade2014_057l14, ascaad2014_022k4, ae7c, 7677, a4a3, 0571, ecaade2016_162l44, 774d, 573c, 096b, 5979, 2d87, 2e4c, 5fa0, 8bdf, 30a4, acadia15_110v3, c0b9, 2838, ijac201412303u7, cd49, 7025, e4f8, acadia14projects_63ap, 8cda, 9e3b, caadria2015_145z23, ecaade2014_104m23, caadria2015_124j20, ecaade2016_167t47, b551, 8df1, sigradi2013_347u, 681d, 1120, 36bc, ad2f, 6b55, sigradi2016_408w, 1f55, ijac201513302c10, c471, 512a, 33a9, ecaade2015_113t21, 6aed, f30e, sigradi2016_655h, ecaade2014_233h60, a999, 21d0, ecaade2017_046m, caadria2015_067l8, eb8c, 569d, ecaade2017_108x, sigradi2014_293y4, 6738, 0ec5, 3339, ecaade2017_071hh, 47a8, 8652, 8dd2, fbd7, ecaade2017_227r, ecaade2013r_002u1, 2996, c7b0, ecaade2014_199y51, f559, 161b, 831d, 64e3, sigradi2016_356f, dc63, 0f0d, b5be, ecaade2016_102t27, ecaade2015_293c64, 2a5a, 37b4, 0923, 0315, 1ddf, 9276, acadia16_460w26, e2e5, c08a, 33b7, acea, 1347, 0ef0, 8405, caadria2015_073c10, 9da4, ecaade2013r_011h7, 7d41, 9d99, 2589, ascaad2016_025p10, bc67, f41c, d735, f773, 8373, acadia15_323h13, d8b8, cb81, sigradi2015_8.334s15,