CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

07a2, 2d28, 35ef, ecaade2016_094u25, d4ce, abb5, 8ffe, 3977, ffac, acadia16_12e2, 1d3c, ce52, ecaade2017_032m, 3743, f7b3, acadia16_470m27, 4f2f, 2d3c, c1d7, e175, 2e01, ascaad2014_014c8, 557f, ecaade2016_136r38, acadia14_145ae, 5ed8, 83e0, e3ae, c10c, a3a0, c907, ecaade2015_297w64, bdfd, sigradi2015_sp_3.85s29, be14, cbd5, 7bd9, acadia14_135m, ff05, 6b3d, ecaade2014_226c59, 4664, ijac201614207v11, df48, 67f3, 86dc, 7fff, fe08, sigradi2016_530ff, 5276, sigradi2016_443xx, 05da, 4ef6, 30d0, c3ac, 7c73, caadria2016_281m12, ecaade2017_189xx, d1e8, sigradi2015_3.221w4, ecaade2017_163i, sigradi2013_194v, caadria2015_090w14, f92e, e7e4, cd88, ecaade2017_215wr, 2f62, 2fa8, 6ec6, sigradi2016_400j, f84d, 0d8d, ecaade2014_112d26, b2d3, 3dfe, 451f, caadria2015_150f24, acadia17_127ii, b392, 48ee, d9db, 3728, b774, 4cde, caadria2015_126w20, caadria2015_156g24, caadria2016_735p31, 61d5, 116f, 85c4, 4da9, 83be, sigradi2016_807ii, ascaad2014_001b1, ijac201412403f7, 8c71, 7f6b, 4eae, sigradi2016_659z, 2cfd, ecaade2016_ws-masshousec69, ce42, acadia17_381cc, 9749, acadia14projects_375az, 3d86, 98d4, 78c8, e98b, acadia14projects_229k, c430, 7395, ecaade2017_199w, 867f, 73a8, 1136, e769, ecaade2014_155w37, 9903, 5abc, d61c, acadia14projects_311v, ecaade2014_016b4, 9c32, ascaad2016_009k4, 480e, d302, 44b6, ecaade2014_195x50, ijac201412403p6, sigradi2014_132y1, 8906, acadia14projects_479j, 85a5, 0687, 0e60, ecaade2014_019c5, 93f7, caadria2017_052u17, 069d, a25c, 94b4, caadria2016_641o27, d500, d1ed, f71a, c4c5, acadia17_403j, 25a4, 3b79, cdb4, caadria2015_014v2, 78c9, 14ee, da35, 2a72, b89d, ecaade2017_195oo, 3d4f, ecaade2017_155h, f6eb, ecaade2017_090oo, bef4, e6bc, 40f9, acadia14_189at, 1808, 06f0, 63f6, d8e1, 6372, 27eb, f604, c20a, acadia14_63ag, 62a5, 2c21, 584c, 1686, 3a5a, c8a0, ac97, c13b, 3419, 41bc, 113e, sigradi2016_590f, 6f59, e909, 82d2, 3db5, 85aa, 8f94, 7550, caadria2017_051g17, acadia15_417d18, c229, ecaade2014_173e43, 4d91, ecaade2016_198p52, cb88, 174e, 2708, sigradi2013_401g, acadia14projects_33ak, ecaade2017_229kk, a58d, 42a4, d78a, dfcb, 365a, c3aa, 6243, e610, ecaade2016_068n17, ce91, 3a54, ijac201513102e2, 945c, a0fe, 6c35, ijac201513201b6, f885, 0063, acadia14_91r, ijac201614307t4, eb46, 399d, ecaade2014_168z40, sigradi2016_382y, ecaade2015_233c53, 87f6, 9e31, bb1e, 94e8, bcc0, ecaade2015_227a50, 8c61, 3ad5, ecaade2017_215xr, 27f4, f16f, 0da8, 4e67, 9666, 58d5, a0d9, ijac201614407k4, 9c26, acadia15_123v4, 3774, ecaade2015_211w46, df49, c026, 9c94, acadia17_221y, 5a79, acadia16_62v4, bd97, bf73, e9e9, ecaade2015_61v12, sigradi2013_429i, 312c, a8d9, 3982, 3767, 0e9a, 940f, bf5a, c8cd, d7e6, bb07, b478, 3836, 6619, d71a, 984e, ecaade2017_054ll, 6404, 4668, e77b, 4d64, 96e0, 6c87, d9c2, 665e, 7c6f, 8189, c71b, 8ca1, ecaade2013r_011i7, acadia16_174c12, e3a6, acadia14_555k, 6e14, 83f8, 638f, d952, acadia14projects_135z, fd14, 31e1, ijac201614104h4, acadia16_450l26, ecaade2017_079i, caadria2017_081r24, 1709, acadia17_373y, ae77, e84f, e0bf, 5959, e5b1, 8b3f, 80e1, 865d, acadia14projects_517o, e1f6, b8ac, 85ba, acadia14_153aw, a0d4, d573, ecaade2017_225k, 208d, d39c, a6e5, 1836, 2b2a, 2635, b8a6, 9f38, 3499, 0c9b, b3a4, b609, acadia16_12h1, 84cd, 0701, c3cc, 1fd0, f8c9, 8792, 9695, 1ed9, acadia17_80d, ecaade2017_157cc, 6e11, acadia15_81v2, acadia14_375i, acadia14_237at, d331, ecaade2016_077r22, 4760, ab25, 2245, b14f, ecaade2014_108l24, f17d, 7285, aec4, caadria2016_713s30, sigradi2014_339z7, af42, 3359, b4ea, ca65, be57, b44e, d4eb, ecaade2016_094p25, dba0, caeb, caadria2016_135w5, d7a3, a255, 8158, 12a2, 4b88, 0b37, a3c0, 38d4, 8577, 7f06, db04, 4ded, 4bac, 3d7b, 72a6, ecaade2016_130o36, sigradi2015_sp_4.275t29, f18e, 3a98, e506, adc1, c85c, acadia14projects_63ax, 7ba8, fe86, sigradi2013_425o, e941, ecaade2016_216c55, f321, 566b, e724, ecaade2016_037c10, 6977, 7aea, 1853, ecaade2017_059ss, d0c1, 4e03, 1a35, ecaade2014_086l20, a3c6, ec4d, 6e07, 15d3, be0d, ecaade2017_116qq, ijac201614105d5, d1c8, 960d, 204d, ecaade2015_92k18, ecaade2015_206z45, 068b, 9b23, sigradi2015_2.162m1, acadia14_43ab, d677, 42b2, d45e, d5f4, acadia14projects_71v, b49f, cc9c, ascaad2014_014j7, 9f94, 8757, ecaade2015_202d44, ad41, f5d2, 4fb4, 85f2, c9f1, 57bb, 90ad, db71, b8de, 6b83, 5ad0, acadia15_431p18, ascaad2016_051e21, a126, 4b68, ef61, ecaade2014_130z28, 4fe4, acadia16_308y18, dabc, 9333, 220d, fffb, 2420, b971, 4b5e, ecaade2014_086n20, 2dab, acadia15_57y1, 587a, ecaade2015_172a37, 14e0, 4f92, acadia14_101ab, c8bb, ecaade2017_053uu, 17dd, ecaade2015_77z14, 114a, 96f0, 2e63, fb75, sigradi2015_4.219b7, acadia16_352c22, ecaade2016_128j35, 6501, 7ebb, acadia14_517s, a70c, d206, e767, ascaad2016_057p22, f049, 1dbb, 55b8, 8374, a4ee, 82ab, 0396, 230a, 1bd7, f4b2, bcec, acadia17_500dd, 7233, caadria2016_797p33, a725, ecaade2014_233h60, caadria2017_021j8, dae1, 1899, 8830, 6baf, ecaade2014_072k17, acadia17_163ii, ecaade2017_124dd, 2398, 88e3, 2a6d, ad60, 6357, ecaade2015_94b19, caadria2015_087f14, 1dd3, 95a7, aae4, 2c45, 2477, a4fa, sigradi2013_226r, 3d6c, aaea, f0f8, fea9, 749f, 59f3, bea0, 9739, 8eb1, cd13, fc30, c925, ijac201513205n8, eaf9, 7523, bd15, caab, 259c, 9232, 440f, f7cc, acadia14projects_609ao, sigradi2015_12.297n28, fab1, 1264, 9774, 5b0f, c73d, f11b, 57b8, b50d, acadia16_130n9, acadia15_343y14, 7a96, c0c6, ad3f, e997, ecaade2017_164q, 6127, 1576, d54d, ecaade2014_012m2, 0c8b, f294, aea2, 56da, f6c1, ecaade2014_092a22, dafa, acadia14projects_517n, e5d2, afe1, 1de3, 83ad, c5be, ijac201614101g1, ecaade2017_181u, ecaade2016_018k5, 5f7d, 6ea9, 1042, 1b1f, caadria2017_168b42, 5c0d, dd65, 0be7, 26bf, 2d9c, 44c5, a737, sigradi2016_778rr, ecaade2016_023k6, a4e9, 6fcd, 4dae, bae1, acadia14projects_75a, 5d12, 25b5, ascaad2016_012v5, ijac201412403j7, ecaade2015_231t52, 0f9e, ecaade2015_180y38, ecaade2017_290uu, be67, e86d, ecaade2015_327h71, f39f, 433c, c45b, 2a37, ec10, e1a6, f918, dbea, d284, 6925, ecaade2013r_004s3, acadia14projects_257ab, 9d03, ff85, 002c, f2d3, ecaade2015_79g15, acadia17_658d, 5de2, c447, ecaade2014_240n62, 7a70, 45fe, acadia17_348f, 9260, ascaad2014_004g2, sigradi2015_11.34a24, 330e, 55f4, 7668, f550, 9bd7, fdf3, 128d, ecaade2016_042i11, b87d, sigradi2013_74f, 363b, 3ece, acadia16_342e20, ecaade2015_225n49, 86c4, b642, 402e, 9914, fa7b, e1bb, 45a8, b663, 2e80, 7ee5, 70b4, sigradi2016_381m, 73ed, 480b, acadia17_678zz, 812c, 19f4, d272, ascaad2014_011y5, 68c0, b4a0, 231a, 4129, ecaade2014_186g47, ec9a, 7ef7, 874d, b614, 1d65, 4ad1, acadia15_284y11, 05c5, 1302, sigradi2016_729xx, 860e, 4367, da46, 0528, b0ec, 115b, 7e5c, 4f17, e76a, 12ca, 3e00, 76e2, c703, ecaade2016_123v33, ascaad2014_014n7, 911e, 45b5, ecaade2016_162r44, 2e09, 745a, fb39, 7278, 1d88, ecaade2014_094p22, sigradi2014_263i1, caadria2016_033v2, ecaade2017_124o, acadia15_95j3, ecaade2017_198l, caadria2017_005r3, 3a51, acadia14projects_347ap, 9fe4, 12db, 8d14, caadria2017_190n45, ecaade2017_155r, beae, 6c81, a0c5, 7d2a, 15bd, 76ad, e980, 204c, ecaade2013r_003u2, 6aff, 0235, 1ea3, ecaade2014_157g39, 6dec, acadia14_655ab, a7ab, d067, f4cf, 9b9f, 5bcb, e5e9, 4e58, 084f, c040, 2f96, acadia14_291b, ecaade2015_18f3, c4dc, caadria2016_157x6, f172, ab01, 7b10, 7bd6, 9317, 1aec, ecaade2016_102w27, ijac201614308l5, cd66, acadia14projects_189aj, c250, 3782, f6ac, 0025, acadia17_189dd, da78, e093, 8590, 0007, caadria2017_031h11, a2a1, 571d, ascaad2016_010r4, sigradi2016_777hh, ecaade2014_173m43, 009f, 8ebf, ea45, 4a3b, 82f8, 027b, ecaade2016_072r20, 2dd1, caadria2016_735z31, 1830, 11d9, 6cc8, 16ae, 0c24, c8c8, 92d3, 4b9b, 53f2, ecaade2014_133r29, ac37, 676f, dc30, 9b66, 5636, bf83, 1624, 4f3d, 40fe, acadia16_24o2, 765b, acadia14projects_479d, sigradi2013_10a, 1b81, 0dfb, 10eb, 6098, 07c5, ecaade2015_138n29, 56fb, 813c, sigradi2014_339v7, 077e, bf32, 93e8, 0653, d5cf, 3ad9, b9f0, 4f60, 34c8, ecaade2017_008g, 03e8, ascaad2016_056j22, 46cc, a100, 5768, 8207, 7f79, b4be, 4683, 8e1b, acadia15_57v1, 0bf3, 6624, ecaade2017_059vv, 790e, 4740, 336e, ecaade2015_302h66, dbe5, 9f0c, sigradi2016_595hh, ijac201614308k5, c65c, 8b01, 6b01, ecaade2014_094l22, caadria2015_208l31, ecb4, 5518, 5ac6, 8de5, 0566, acadia14_463r, ascaad2016_042w16, 91fb, f4de, ijac201614308u5, ecaade2016_007m2, 0010, 54ef, acadia14_445ai, 5f5e, de08, 26a4, 501a, 24d4, acadia17_237ee, fde1, 22b2, 0f73, ecaade2016_007h2, 9065, 6e65, 4b69, 3716, c69a, ecaade2017_230yy, df87, 3ba8, 7a76, 79b2, acadia17_402e, acadia14projects_237au, c7cb, 794b, ab53, 2386, 40fb, sigradi2013_295c, b33e, caadria2015_084e13, dc9a, sigradi2015_10.74p18, 5ce3, caadria2015_145v23, caadria2015_203f29, caadria2016_457k19, 373b, acadia14_339aj, f7dd, 6a73, 1103, ecaade2017_148vv, ecaade2014_157e39, 77cf, ac83, 31fd, cc36, e579, 048e, c244, 3867, 5d2b, bacc, 92bd, 2955, 6e06, fa24, sigradi2016_801y, 7a66, 5108, f6be, 85f1, 19f8, 3fea, ecaade2017_116m, acadia14_101aa, 33ba, 1f07, 886e, 293b, sigradi2015_3.209y3, eac7, 1c76, 0927, 4b02, 8b5a, e3c6, 4fad, 64fd, 9ed9, 8e6a, 04e2, efa7, 2aa5, acadia15_251r10, ecaade2016_129d36, c028, cc98, 2909, 4f88, e015, 1c19, 2c67, 6bb1, caadria2016_487v20, 8c16, sigradi2013_359i, 76b4, ecaade2016_055j14, acadia14_135t, 5707, a1d7, a788, ecaade2017_291t, cbef, acadia14projects_267m, 1e5a, dd5e, acadia14_681ak, 0c07, cb73, 067e, acadia14_75a, 1211, 3ba5, d869, ijac201412306a3, 126a, 29f5, a670, e753, 5025, ascaad2014_028p7, b78c, 4e40, d771, 64fa, bf64, afe8, c27d, ecaade2017_071kk, sigradi2014_197s6, 02a6, 7b24, d398, 4af2, ijac201513105b4, ae96, da10, ab3a, a0bf, acadia17_435h, 2fac, 2530, sigradi2013_248z, bbcc, sigradi2016_770n, 4c61, a355, 00d4, f29f, 0bf6, 1d95, 1dd9, 4f1c, 2f09, 3aa2, dfe0, c27e, 3b55, 76c0, e5cc, 25f6, ecaade2014_168v41, 1a1e, bc01, 2019, 22b0, 3ae3, c3ef, d897, a633, 66fa, a408, ba2c, ecaade2016_154l42, 4fef, 1c5e, c839, be6f, e1fa, 4355, 2e2d, ad3a, caadria2015_130v21, acadia14projects_601ag, f49f, 531d, d077, c8bf, 5437, ijac201614203d9, eda5, 5280, 869f, acadia17_117bb, 9429, 2b32, 720a, c90f, b29d, fef2, aa13, a6b9, 9e90, 82de, a874, 6369, 6914, sigradi2015_8.186o12, 0d07, 3dc7, e138, d170, 316b, 3edc, b3c0, 5f77, baa0, ijac201513303s11, e0e0, acadia14_177z, 209f, sigradi2014_266l2, 3636, aa82, d5a3, ecaade2015_269r59, 68d6, e396, e910, ijac201614204c10, 30a5, sigradi2013_183t, 8521, 0d3b, 7235, ascaad2016_039r15, 0a82, sigradi2014_329w6, a54e, 8481, 958a, 258a, 1fc5, ad4a, d975, e865, 020c, caadria2017_063w20, 538c, 621b, 7c42, 68bf, 8bb7, a735, dfde, sigradi2014_283u3, df2b, 3f86, de10, c48b, 53e7, acadia17_358mm, ecaade2016_223z58, 37fd, 5121, 6ef3, ascaad2016_029x11, 9be6, b18c, 34b5, 2636, 4eef, d0bf, c98f, 7452, acadia16_214k14, 0072, b3eb, 0946, 922c, 12f1, c979, b468, 6b44, c5e3, 3313, e00c, 80f2, 4595, 8040, 4455, 65cc, e84d, 171b, b7b3, 20e0, 4af5, caadria2015_208j31, acadia14_153av, fc8c, 7e13, e119, 56a2, bc70, 8eca, 9c2b, 558a, ecaade2017_095z, d42c, 2587, 21d0, 8708, 5c94, ascaad2014_012f6, sigradi2013_386c, acadia14_365al, 3813, af11, 24fa, 1162, 8393, de98, f1d6, c92b, e26f, f18c, acadia14_75e, acadia14projects_619ab, c6cb, 373d, acadia17_247tt, acadia17_551a, 7a40, acadia14_435az, 6c02, 5601, 4f2c, 497b, 8c7a, 20b0, 311b, acadia17_323o, 1db1, 6ad0, 0e71, 3a49, ced3, ecaade2015_175m37, 2249, acadia15_223k9, 9629, 281e, c216, b90e, 3b75, 23f0, 1ed4, 2096, 01f3, 6999, bdbc, ecaade2016_080y23, 1e56, ascaad2014_034k1, 503c, c541, 36f3, 56c3, b2f3, ecaade2016_mrtc66, 0ddd, ascaad2016_005d3, fa67, 78df, sigradi2014_345a9, 7506, cd32, e873, 0800, b7a2, 7b3c, 8b21, 5ad4, caadria2016_353w15, 6aae, d69a, 05c7, fab7, a411, 1814, e694, 893b, ecaade2016_bkou65, cde8, 4d2d, 9173, d89d, f074, 38f5, 7bc5, caadria2017_041w12, dc2d, 690e, 2123, ascaad2016_050b21, sigradi2015_10.309r21, sigradi2015_9.141f16, e668, 8c7b, 60c0, bd87, a07e, c17b, bbbd, 84ec, a8c4, caadria2017_004p2, 8f5b, ecaade2017_215ii, 921a, a025, acadia14_267l, fd3e, acadia17_637e, acadia17_144vv, 407a, ecaade2015_72u13, cc25, 992e, 9c4f, 5969, 997e, sigradi2014_345y9, caadria2016_651z27, 350d, cb3f, d1f2, 083f, 344a, e494, ecaade2017_215mm, ecaade2016_102t27, 3b99, 8d52, f8aa, ecaade2016_033d9, 1a96, 9a3c, 8384, 70ee, f08d, b293, 1189, cc04, sigradi2015_10.309v21, e621, ecaade2016_241e64, cfe4, 2b64, ecaade2015_195s41, 4c06, acadia16_88a6, 35fb, ea73, 0b47, 9e89, 261e, 3222, acadia16_106v7, acadia14projects_601ac, 0112, 7c81, acadia14_531o, ab2b, f599, acadia14_53m, 2074, 2843, d03f, 7383, 414d, 067f, 5c27, 1dfa, d851, ijac201412203i2, e3fb, 8cbe, ecaade2017_108q, 92ed, ecaade2017_203u, 9fdf, ecaade2016_163k45, 92bb, 84d6, 3b0e, 16d2, 9f3d, caadria2015_208n31, 70f3, ecaade2015_195i41, 5e75, ecaade2016_ws-dleadg68, 5968, f077, a1cf, 4341, sigradi2014_128a1, 166e, 2bbd, 430b, 272d, sigradi2015_sp_4.275v29, fd41, 5bf6, 498f, ecaade2015_115t22, 1f27, 4b9c, acadia16_12g2, acadia14projects_63am, sigradi2014_345j9, b3ff, acadia17_637j, 712a, d33a, 5aca, ecaade2015_200n43, ecaade2016_154i42, ecaade2014_163g40, ecaade2017_006zz, caadria2016_259o11, 1aed, a58a, a3da, c758, 4527, 819d, 0751, 0d91, d4f4, caadria2016_787f33, acadia14_291at, 96ac, c096, b290, cdf5, af81, caadria2017_035u11, 8df1, ecaade2015_200r43, a7cb, caadria2017_069u21, 84b3, ijac201513202i6, acadia14projects_153am, ee8d, 1011, d021, b088, bfbf, ce6e, acadia15_243d10, ecaade2017_ws-archieduy, acadia16_478a28, 5c82, e686, a8c8, ecaade2015_171s36, cfb0, ecaade2015_221y48, 11c9, 2278, 375d, 9a78, ecaade2016_230u61, 9bdb, 6728, 7ff9, caadria2017_056f19, 216c, ee54, 6c18, e342, acadia17_296t, 3721, sigradi2013_304d, 6346, 62e3, caadria2016_045h3, 6873, sigradi2016_690g, 8515, daff, 989a, ea3f, ecaade2017_008j, 449f, 9d41, ad0e, 9ea7, aacf, caadria2016_445c19, sigradi2013_260, a79f, f6a2, 9d31, 06f7, 44ea, 8a69, 0315, ecaade2015_33h6, 2b1f, 8b81, 5692, 6a14, 5f2d, acadia14_399ah, 18cc, 3b91, 9afb, 5203, f0c4, 0ffe, d538, d00b, acadia14_177x, ecaade2015_21h4, 4306, dadd, c0b0, sigradi2013_271s, 5811, c075, 3ffa, 68be, 35da, 2f03, 30ae, d015, e20c, f34c, 271c, 70fb, 0524, 6dd9, ascaad2014_003u1, 189c, ecaade2015_55k10, 2307, f5a6, sigradi2015_9.347l17, 637a, d553, fc12, 290f, d784, 5642, de13, 8e75, 3c01, 2306, sigradi2015_10.177a20, 070a, 75d6, ecaade2014_038c10, ecaade2016_224t59, 7f9e, cd64, caadria2015_145t23, 943b, 3132, f579, c33c, 8a5b, f8d5, ijac201614102z1, 9ab5, 87b1, f206, ecaade2015_248i56, ascaad2016_028w10, 2c06, 291c, 40a1, 6ef9, fc6f, ecaade2017_013ss, f517, ceec, c714, d8cf, 0e32, 9720, 077b, 5409, 5ff5, f2f6, f4c5, acadia16_88b6, d6c2, fd0e, f54d, ea58, 7941, 21b6, 186f, fd59, 03cd, 2a50, acadia14_219d, d188, 5a65, f11d, ecaade2017_255b, 699d, 241d, 52ef, 419f, acadia14projects_145y, 3d34, 24cf, 7e35, 1546, fbf1, c90d, 3981, ca42, f72b, 8e4d, e12a, 9230, 3ad8, ecaade2015_176x37, 5299, 3831, 4201, 2268, 9f7e, 2d8d, 8837, e98a, 0dc1, c88a, ec02, c01a, acadia14_247i, dea3, a975, cc8a, acadia15_381r16, acadia14projects_145z, 4ffa, 9bf9, a008, 4d48, 17fa, c54d, 036a, 00d7, ecaade2017_215f, 74c6, ijac201412201f1, 0b58, 2512, 1428, 2124, a1b4, sigradi2016_803q, 5c04, 1e3f, c2e1, ab59, a82d, fb8d, e0e5, 143c, 4349, da17, 6407, 3d28, ecaade2016_047m13, ecaade2014_057i14, ecaade2014_149i35, c881, 1df4, 1653, ecaade2017_309tt, f897, ascaad2014_027j7, 11d4, f89b, 60cb, f95a, d722, 2b72, ecaade2016_213p54, 737c, ecaade2015_148o31, 8499, caadria2016_177f8, 94c2, 9d88, 0922, ecaade2015_250i57, 0a79, caadria2015_139b23, sigradi2014_265t1, 64ae, 1a2d, 73ba, cdaa, acadia16_54x3, 7cc2, c9fd, 5170, sigradi2014_080k7, 2972, 1e6a, 0c2d, 177f, 70f4, ecaade2015_317k69, acadia14_709ap, 8443, 7db8, ascaad2016_007u3, 362f, ascaad2016_016t6, ecaade2014_100f23, e892, acadia14_153al, e04e, sigradi2016_560aa, sigradi2015_10.144u19, acadia16_382a24, 0c5b, b25b, caadria2016_229w10, aa78, ecaade2015_13u1, 6138, 1432, sigradi2016_426h, cbe0, ff0d, 1d0a, b86b, ecaade2016_108u29, acadia16_140b11, 8ab2, 30be, ijac201513205s8, 83bc, f66c, 2982, f027, 752b, 6fab, 71ba, f842, 140d, 75e2, acadia17_413y, 425b, ecaade2017_042q, 18d7, 5c61, 3c9c, ef5e, 0c97, acadia16_140r10, a684, 6337, e92b, 450f, sigradi2015_3.370w5, 3d22, ecaade2014_138y30, acadia16_352h22, ascaad2016_022x8, e09a, 2dee, eae3, ecaade2014_084m19, acadia14_357b, 42ac, d463, ce61, ecaade2014_233s60, ca78, ecaade2014_149l35, ac11, caadria2015_084z12, eec2, 79e5, b082, 616d, 0d0f, cff4, fc80, 2458, 0f28, 5115, 8d1b, acadia14projects_177ag, b002, 9b65, acadia14projects_339ak, 987b, b541, acadia17_201g, caadria2015_157t24, 0ef0, caadria2017_095e26, acadia16_394h24, 10cc, feb0, 9466, 8b15, 1ca5, caadria2015_023z3, ef9d, 40ae, 98c2, sigradi2015_9.347b18, acadia14projects_177r, db0e, 9cfe, caadria2016_809h34, b97e, 163d, 3a91, 29ab, fe95, ab8a, 25c4, caadria2016_517u21, 99f4, 4d35, a7b0, ecaade2013r_001h1, ecaade2017_156aa, 358c, d95d, fd50, caadria2015_203i29, sigradi2016_441ii, bd6c, bfe9, 3cda, 18a7, ecaade2015_170p35, 2a44, ecaade2015_229s51, 3673, bb5d, 82d8, ed16, e3bf, ff07, ecaade2016_147t40, d210, ecaade2014_070t16, 90e8, 7206, 3d0b, b7a9, 617b, e213, e7cc, 4d57, 3ea6, a4cb, acadia15_47a1, sigradi2016_614v, ecaade2016_006j1, 5c78, ea59, eddc, c9af, 39c8, 41b8, ecaade2016_162p44, 8701, bc37, d3ce, ce8f, c9a1, ecaade2017_003k, 665b, 19ec, 21ad, 67a9, dcc5, b78b, d89e, 3014, 5555, 8e0c, 1fe0, 2fd0, f840, 03ed, caadria2016_611i26, 6303, 6dd8, ebc3, d1fc, 0889, 6683, 65e5, df60, caadria2017_051v16, 72ab, 37bd, 8db9, a0b4, ecaade2016_018z4, 6aa8, fb41, ecaade2014_104n23, caadria2015_114s17, e8f3, caadria2016_507s21, ascaad2014_026h7, e8cc, 24e1, bbcf, acadia16_72g5, acadia17_358nn, 70e5, 84ac, c8df, 2cb7, f2c0, 28b7, e0bc, sigradi2013_267, ecaade2015_129u25, 9626, e801, caadria2015_137o22, ijac201412303x8, 782e, acadia14_145ac, fc17, acadia16_450n26, 539b, 9b20, 4bab, 2e0c, 259e, 38d8, 84d3, 9942, b296, e123, cf13, sigradi2015_11.136s24, 2c53, d05c, f3d0, a0a0, ecaade2017_174c, ef69, 20fe, 3109, 26a1, 469b, 1a9f, sigradi2016_777jj, 413f, 3512, 9df2, 280f, sigradi2014_281h3, 376c, caadria2016_013g2, fb8f, 3b0b, c370, a9bf, f3d9, e3da, acadia16_184y12, ecaade2015_320o70, b8f2, ecaade2014_123f28, c6e3, 209e, 4c86, cce2, 7610, a2a9, ae73, 58eb, f2a6, 4068, 0e92, e7f3, b52f, 9bae, 7c88, 7d35, abd5, ecaade2015_28y5, sigradi2014_030a2, bc32, 6a62, 9303, 50a1, ce87, ijac201412303v8, 0c64, 632a, acadia16_8a1, 88d2, 59c7, 6f0c, 7dee, 10ec, sigradi2015_10.250j20, sigradi2015_11.142i25, ecaade2015_235u53, 2e28, dba6, ecaade2015_285v62, 0630, c0b7, 1af1, ecaade2015_333i72, ecaade2017_117s, e2ca, 787b, 9432, ecaade2017_085d, ascaad2014_013v6, a856, ecaade2014_188n48, df8d, bef2, 5e67, 61a5, acadia14_111o, d043, acadia15_357s15, ecaade2016_105b29, ecaade2016_190v50, e8fc, 32a6, ecaade2015_284a62, 2bd3, a319, 174f, ecaade2015_279v60, ecaade2014_010d1, ecaade2014_052s12, 4871, bb55, 654f, sigradi2013_347r, 2507, ecaade2013r_003e3, 6f8f, dac9, 5389, acadia15_333z13, 62a6, 7032, 4794, 7b9d, d364, f45a, c8c2, 8562, 7fa7, 8c8b, c39a, ecaade2016_113w30, acadia17_90mm, db6f, faab, dbd8, 0d97, bf6f, caadria2017_165v41, acadia14projects_463f, ecaade2014_084o19, 797c, 4db8, b2d4, 4d3c, 8bda, e64f, 607e, 124f, afb1, fc73, 2d3b, 9daf, acadia14_153j, fcb3, aa4b, 5d11, a5a8, da47, ecaade2017_208j, 2f1e, acadia14_63aw, c46a, ecaade2017_009z, 6c17, ecaade2015_173f37, fbd0, b1a6, 3758, d3c8, bedd, c21b, e81f, sigradi2016_408cc, f280, aeff, 5ebb, b669, ecaade2014_225e58, 88ab, 27de, f71e, 5d09, 2416, 6af8, 0769, bd2d, ecaade2017_067y, e922, 07f5, 8797, b88f, 348c, 4cac, 0d9e, 66ed, ecaade2015_64n13, c526, ecaade2017_192f, b778, 9339, 061c, 8186, 5b0a, ascaad2016_038v14, ef5a, ecaade2015_298i65, cb6a, 49fb, 9b1a, ecaade2017_013vv, ecaade2016_016j4, 83d4, ecaade2015_161l34, dcf5, e3e3, caadria2015_067k8, 6880, 0297, be60, 8e22, acadia15_195w7, sigradi2014_052p5, ab54, ecaade2014_044h11, dc7c, sigradi2015_6.42s7, 6dfb, fe70, da0c, be9d, 240e, 575e, 2704, 7aa3, a78d, 6e49, 0149, 7507, 449e, 200c, fdfd, 32ca, e6da, 76f6, f447, ijac201513101o1, sigradi2015_3.201u3, ecaade2016_079p23, 7699, 7a7d, aaa9, 6fe5, ascaad2016_032v12, 7aad, 00ba, 528a, sigradi2015_sp_10.179h31, ecaade2015_21r3, 757c, ecaade2016_ws-dheritaget67, 69c8, 0a99, e844, 2dc0, c899, fa3f, ecaade2016_067a17, f63f, 9ae1, 1ec6, d6da, dc5b, caadria2016_229o10, 84ff, 2dda, 32bc, 03ea, ecaade2015_309y67, ae9b, cc15, acadia17_188y, 6c7c, 691f, 5460, ecaade2017_240y, 86f8, e9c7, 1a95, ijac201614208u12, c523, bef1, 5797, ecaade2015_130c26, 2e1d, 8fda, 9617, fc83, 40e6, 5346, 59b1, 6d25, 424c, d7e8, 2456, 0fdb, 73c0, 097f, 0e6b, d61a, b270, 9e21, cb77, 0850, cd15, ecaade2017_117aa, 5892, ecaade2015_230n52, ecaade2016_139w38, e9d6, c182, 95a4, 931e, 2896, d1ea, c9a3, 0378, 79e3, ecaade2017_100g, f9be, 8d6d, 0849, ecaade2015_144k31, 5221, caadria2016_703f30, 3f69, 0a96, 9b16, 0435, a211, 45b3, acadia14_145ah, 7c6b, 76e1, acadia16_140v10, 7a5b, 1d87, acadia14projects_301i, a0c3, 185e, 9a26, ecaade2016_073u20, ecaade2014_132e29, ecaade2015_324u70, acadia17_231z, 4d0e, b053, 6616, 08b6, bd38, f711, acadia17_637h, 2724, 9e3b, b2a8, b465, acadia17_177m, 33ef, 38e1, 3c58, b07a, acadia16_62u4, ba89, b4e2, ecaade2014_145h33, ff37, d6c9, ca44, 77b1, f9b6, sigradi2014_084y7, ccaa, 1097, cfa1, de33, 3248, 5849, f890, 661e, sigradi2016_814qq, 9fa5, 4249, sigradi2014_345t9, caadria2017_023s8, sigradi2013_401m, 55c8, afb3, 6fd1, b234, dea8, d79d, 1078, 35b0, 8537, 06cf, 6c46, ecaade2016_015v3, 12e2, 6a82, caadria2017_003v1, ecaade2017_277qq, 0652, 428d, 1fb9, 658d, 1a2f, 0dd3, 3196, 2f18, 22ab, ijac201614104w3, 013b, 92d6, 120f, ef15, c16f, caadria2016_457g19, 29bd, 347f, 793e, caadria2017_001b1, ecaade2014_041h10, 1797, 2538, 61e8, f554, 3c16, 8130, ecaade2014_149a35, ecaade2015_144j31, acadia14_565o, ecaade2017_294a, ecaade2014_065b15, ecaade2014_050e12, 60bd, 82c0, 94c1, 7833, 6416, 835c, 9bdd, 2647, c089, f6ec, 9345, c897, acadia17_491r, fb7b, 2209, acadia17_71ss, cf12, adb7, 3dc3, 3f8e, 2f76, 0a74, 3dec, acadia17_273z, 583d, c607, ecaade2015_127e25, a654, 2850, 7b7c, c65a, 4bbb, 47ee, c498, caadria2017_023f9, 9740, 333b, cfcc, b194, af38, 3d5f, ascaad2016_022w8, c8af, 7dd2, bf3d, 388c, 4478, a09c, 98a9, 79b9, fd9d, ascaad2016_033z12, 2c71, 6d0f, 6da1, ecaade2017_009v, 0dad, 8ebb, ecaade2015_113l21, ecaade2017_094p, 4511, c1ef, d18c, ecaade2013r_010y6, 5e1c, 9d45, acadia17_90bb, 4be1, ecaade2016_098w26, fe1c, caadria2017_113d30, 4107, c3bf, 67fc, 363c, b33c, 2e0e, 6492, ecaade2017_006t, 2ac9, 17e8, caadria2015_194p28, 258e, ecaade2014_224i57, 03d2, f2f5, caadria2017_124c33, 04ba, 5c08, caadria2016_003l1, ecaade2017_076bb, 9917, 0d44, 83fe, 7f46, 0fb2, 0425, fd22, acadia17_391tt, sigradi2015_8.289c15, 7648, acadia17_678ff, caadria2017_016p6, 1427, cb0f, ecaade2017_291m, sigradi2016_399b, 5273, d2e0, 5521, e279, 8ea9, f7a5, 78d8, 5f55, 0723, ascaad2016_018h7, 88e0, 84a6, 5958, ecaade2015_138g28, caadria2016_167j7, 6793, ffb5, 0c04, caadria2016_003f1, 5264, a228, 8866, ecaade2015_196n42, 991f, 21c6, 4a38, 40d8, a5f3, 0400, 2586, 619e, acadia14projects_23ab, 6797, 18d1, 4352, fd0f, 2da3, ecaade2015_48k8, acadia17_608aa, ecaade2015_193l40, ceea, 6f61, e948, 30cb, 6aa1, 647c, 0280, sigradi2014_063v5, 267b, aebf, caadria2017_113x29, 5416, b110, 3a1f, 0b3c, ecaade2014_089w21, 4422, ba59, d87f, 6f28, 9d66, caadria2016_445z18, a0e5, 487d, 7c8c, c78c, 5bc5, 9886, ecaade2017_265t, 6b9c, ae93, df50, 2f86, c515, 966c, 12b7, caadria2015_119y18, 7660, caadria2017_009x4, 9b27, 8fc9, 099a, 6244, 3115, 40c7, ecaade2015_194n40, bef5, 6427, 8602, 7d4c, caadria2017_174t42, sigradi2014_293b5, ecaade2016_089e25, 89e3, ecaade2016_098d27, caadria2016_115l5, 78d7, b19a, be36, 48d3, b011, 1ae6, ffcf, 1c03, f8be, d6c4, caadria2016_809a34, f188, sigradi2013_289k, ecc5, ecaade2016_136x38, 7717, caadria2015_188a28, caadria2017_185y44, 62be, 8f60, 1dca, 07f1, ecaade2016_016f4, caadria2017_079t23, 9ea1, 4554, b0ef, 8f15, 9ab7, 0f5a, f3a1, f5e2, ecaade2014_218l55, sigradi2015_3.111g3, 1712, ecaade2015_251m57, 1ded, c298, e9ad, bb66, ecaade2016_018y4, 50ee, d494, 81e4, ca81, 0796, 8697, 3784, 47b1, c2aa, 47e8, 58ab, d49f, 83d5, 5c25, 2e60, 0b12, sigradi2015_3.268g5, 8524, 6957, a52e, 7987, 9c21, 34c0, c228, 5366, 4f98, c105, 4790, e972, 5902, ce57, 5688, 5168, 5ea2, a6cc, sigradi2016_654ww, 297f, 9593, acadia16_12f2, 03e5, a241, 564e, 7ea5, acadia14_531u, 8c76, ab98, 331f, ijac201614302s1, 8e0f, ascaad2014_036c2, 4142, db84, ecaade2014_224r56, 45ba, fd25, 1866, 0006, ecaade2016_091k25, 9d69, ecaade2015_318l69, 8594, b63e, c471, 5c1d, 8a01, acadia17_163aa, acadia14_479az, a591, df98, 7829, e4b9, a846, 4143, acadia14projects_177w, ae60, 971b, bcef, 674e, sigradi2013_401r, ecaade2015_318p69, bf38, 181e, acadia16_308v18, 0db2, a4d8, 4b1d, ecaade2017_097gg, 53d4, e92e, 1b49, ecaade2017_099vv, fed0, 4564, 0ca9, 3308, 3355, 3659, caadria2017_001f1, 35fc, sigradi2016_690d, b146, bf4d, e06b, bd7e, f883, 3cef, ecaade2014_031r8, 7d7d, 2320, ce85, 5844, a3ad, ca00, 92ee, 1947, ee72, 21b9, 676d, dcbd, f5df, 5b1c, e062, 7c2b, ecaade2016_210b54, 0cb5, 9250, 0fb5, 609b, a730, f695, eab1, 1ee6, 3a8a, ecaade2016_129r35, 953a, c09e, 7832, ecaade2016_075h22, ec1e, 1738, 3aae, ecaade2015_200m43, e1ec, 8d82, b2c2, caadria2016_517f22, 51fa, 523f, 1063, 79af, 9bd6, 0f63, sigradi2015_11.8l23, acadia16_414y24, 9029, 1058, 8f0f, 651a, b887, 56ed, sigradi2016_737y, 84fc, f047, 1287, 38f8, fd6c, 7023, b29e, 3666, ae2a, ijac201614404w2, sigradi2016_448t, d8d7, 9884, d03b, 8f38, acadia16_470g27, be46, 8d79, ecaade2016_162m44, ced8, acadia14_101aj, 750a, a866, 2777, ecaade2015_334p72, e317, 147f, ab3c, dea6, sigradi2014_345k8, 8fef, 94cb, 0f5f, fae3, caadria2015_073p10, 4fc7, ecaade2016_132k37, acadia15_263y10, b1ee, sigradi2013_41l, afc5, d83e, acadia14projects_517r, caadria2015_114e18, 10db, 820f, dbe6, cee7, 6093, 6996, 6ad8, 42de, ecaade2014_206k53, 95cd, fea5, 13f3, 8bac, d1b9, 2c89, ijac201614402k1, 725d, c636, ijac201412303b8, 1729, ascaad2014_024l5, 1c7f, f496, a3b4, b835, 10ac, 044c, bb26, 50c3, b2b3, cfcb, ecaade2016_ws-dleadi68, 42f0, 3207, caadria2017_003z1, 1f5f, 09a6, ff58, 5a14, efd9, df9a, 9e3f, a342, c163, f41c, acadia16_244y15, 4646, fb4f, 220f, bc07, e371, a358, ascaad2016_038d15, e458, 9574, 2a30, dedd, 8b7b, e3ab, acadia14projects_153az, ecaade2017_302aa, 9d62, caadria2016_861z36, 03e1, 4058, 4ef2, 9ed4, 9e58, 4d5f, f8ae, caadria2015_119b19, 9ff1, 756b, 36a7, 3a73, 9936, 75d8, 7398, 3bb3, sigradi2016_690h, d777, 086a, 97e2, sigradi2015_8.186i12, 76bd, 10fa, 9eae, 07df, 6d43, 0834, f535, 4b4d, 7efd, 717c, acadia17_598b, d628, 3526, aee0, 4c59, 9c4d, 7317, 3245, 87e2, caadria2016_105e5, sigradi2015_3.212m4, a537, ecaade2017_023y, 799b, 0d9f, ijac201614302i1, 9b0d, bf2e, ecaade2016_224z59, caadria2016_125p5, acadia14_153az, b679, ecaade2015_15a2, a324, a4c3, d516, ecaade2015_206t45, 2695, acadia14_247t, a5b8, bd30, ee64, 0bd2, 4c32, c8b5, 5bfb, ecaade2016_198u52, acadia14projects_101ag, 4a65, 61bf, 51f8, c032, fc75, 2395, d9b8, 8573, ascaad2014_021x3, caadria2015_218y33, edf1, 7ffe, sigradi2015_6.42x7, f973, 1c44, b094, a29a, c305, 1725, 26e1, 2e0a, f1b2, 97f1, 8f67, ae9d, ecaade2015_329l71, 5cc0, d3d8, 8403, 3d3a, ijac201614101h1, e639, 0c48, 30ec, 692e, beb5, acadia15_483b21, 78e9, ijac201614405d3, 1e41, da27, e747, 0cd8, 6162, 8909, caadria2015_188v27, 67be, bc89, c999, 89ea, 5b17, e0da, 607f, caadria2017_136p36, 1029, d4a3, sigradi2013_390a, de99, cc8b, sigradi2014_263w9, fc16, ddb6, 0761, 3844, 2592, 071c, 9381, 8c9e, 0b69, ecaade2016_074m21, d1fa, 4ea5, 1fd9, acadia16_140f10, 0d53, ecaade2014_044a11, acadia17_220u, df17, 2552, acadia14_339az, 03dd, 0dee, 38e4, e9a0, a853, ijac201614306x3, b187, acadia14_281z, 2762, f1e1, 0282, 4703, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2016_067t16, a265, 89b0, 511f, 9744, 447d, a5e6, sigradi2016_647oo, ecaade2017_173nn, 97f3, 1a0e, c4c1, 3095, 114d, caadria2017_107v28, 7f50, 8a11, 0ff7, d053, 6ed6, d7c9, 0547, f41d, acadia15_110f4, b38a, 074c, 1d00, ecaade2015_180p38, caadria2017_145z37, eb3e, b322, ecaade2014_052a13, 1b56, eba0, ecaade2014_123h28, 4cdd, a594, ecaade2017_268gg, 50da, 422a, a993, caadria2016_197l9, bfe1, d395, fa50, b7ab, sigradi2015_6.42y7, 4ca0, b226, f912, 371e, 20ef, 10f4, b04e, 3dfd, d4d2, 40fd, e5e4, b898, efba, ascaad2014_015w8, 0b20, 1fc4, 20c9, 2b3e, 28be, ecaade2016_102o27, ijac201513302d10, caadria2015_124j20, 914c, sigradi2015_3.65y2, 265c, 304a, ecaade2015_118t23, 236e, 7dcd, c568, ecaade2017_184nn, 1aba, 78c7, 1f28, ecaade2015_202i44, d3e7, f575, 5ada, 7fea, acfc, 97ae, ecaade2014_112m26, 0601, 577c, 8ceb, 11e4, b0fc, f4c9, c126, ecaade2014_230r59, 703f, 8fa6, sigradi2015_3.111e3, 7202, 465c, 8de7, d8df, ecaade2014_149e35, ecaade2017_198b, 1215, 4a94, ecaade2016_067i16, 4247, 8baf, acadia16_488u28, e424, acadia14projects_627b, ecaade2014_023o6, 070e, f075, 8dbd, caadria2017_189b45, 7273, caadria2016_539b23, 8896, 8083, ecaade2016_164g46, 7a0a, ad32, caadria2015_114z17, caadria2016_851d36, ecaade2016_127w34, a41f, ce72, 1a10, 6cbd, 434d, ecaade2017_116b, c395, acadia16_88f6, 48d8, 4498, 8017, acadia14projects_579e, cdc9, d480, 050e, sigradi2016_637z, sigradi2013_155l, 4076, d1ec, 0970, acadia17_137mm, ijac201614207x11, acadia14projects_237at, 43c5, b43a, ecaade2017_203cc, c652, f5f2, 3ab7, b313, ecaade2014_140c32, af8c, acadia14_333au, ecaade2014_049x11, 566c, 613d, 5b1d, ecaade2017_071uu, 6be5, 2efd, caaa, 9d53, 9794, acadia14_479j, 718f, ecaade2017_013mm, b1f7, acadia14projects_671k, 173d, 6e2c, 1595, 9dd1, d932, b562, 29f2, sigradi2015_sp_2.112h29, acadia17_678ii, fee4, 59a4, 5845, c68a, 05a6, ecaade2017_213vv, 659c, 26b2, 1b5a, sigradi2016_625ll, 6931, ecaade2017_291cc, e097, b7f0, 29d5, 95cb, 8b87, acc8, 1cac, 56b4, 7ca3, ecaade2015_241g55, d7cb, acadia17_560l, c894, 78a3, 5843, 691e, ecbb, 4ee5, acadia17_532cc, acadia17_598qq, 4045, 1f75, 4b98, c38e, 3ec4, ecaade2015_94i19, c79a, 2853, ascaad2016_054v21, 1c9d, 90b5, 64d1, caadria2015_109e17, 726a, sigradi2015_6.387i9, d550, 5c88, 5202, 00b4, ecaade2016_158i43, 8e01, 5f0f, 2ea6, 579e, 37dd, 56e1, 8ffd, 8d4b, a70d, 6ed1, 6f8a, acadia16_174a12, ed3f, 0cf8, caadria2015_061b7, c4d7, aede, db76, a810, 9375, 7d42, acadia14_579l, a46f, 6997, a3f7, 3f9f, f64b, 6fd5, caadria2017_081o24, bf40, 2fde, 9b4c, 2296, 67d3, ecaade2016_191j51, 7341, ecaade2017_033z, 4add, ijac201614303n2, acadia14projects_333ax, acadia15_371j16, acadia15_469p20, ecaade2016_017m4, ijac201614207n12, 8ded, 9578, 3aa0, 9bb0, f940, 416a, ecaade2017_105mm, 0ac2, f7db, 17b3, f796, cff7, 9400, ecaade2016_223m59, c43e, 776f, ecaade2017_271g, d1e1, a815, 92f5, a225, acadia14projects_435ae, 4fec, 15c0, 6d15, 9115, 8d5c, a09e, 9920, 487e, e01e, ijac201412303d8, d6ab, sigradi2013_155g, 4fe2, 497d, b349, 1c4c, sigradi2014_265o1, 5bd8, 90fc, 6073, 05f8, f99c, c3d4, a261, f91a, 94dd, fb48, 2691, 13de, ef57, e1b2, 5109, d3ca, ecaade2016_136s38, 6010, 9957, acadia14projects_117e, 0aa2, 923e, ecaade2017_198i, 1191, acadia15_137e5, ecaade2015_206p45, 5594, 5316, acadia17_169c, 7af0, b89f, ijac201614405j3, 208b, 10d0, 3700, sigradi2015_3.11h2, 7775, ecaade2014_144b33, 33dd, 15cb, 0e56, e851, a743, a61b, 17e1, ijac201412408v1, 3364, 7d0d, 23d9, 9e34, 2595, 9c0a, 9e62, 4d21, ecaade2016_140w39, a804, 8c6e, 5a62, 9543, f47f, ascaad2016_057u22, 162a, a6df, e3ef, 1764, 91d3, 4977, 957a, 61c3, e8e4, 544d, a699, 4ff6, ascaad2014_010s5, sigradi2015_sp_8.326w30, ijac201412408p1, cf30, ijac201614403l2, ecaade2014_014b3, c32b, ecaade2014_192w48, ecaade2017_215ff, 7fd6, bc03, a6e3, af4b, 563e, 4131, 2c9d, 7ec9, ascaad2014_017z9, 3a72, sigradi2013_407f, sigradi2015_4.219f7, ascaad2014_019e3, 7577, ecaade2013r_001s1, ecaade2016_079r23, 93b1, 393c, 1ed3, caadria2015_150c24, 64ca, ca0f, 5b0b, 8d4f, 192c, d8e3, a933, b8c2, 1531, ecaade2016_225s60, ecaade2016_158e43, acadia15_263v10, 6e8e, b89e, b895, 6b68, d734, 1936, 0a7f, cff6, 0f89, 87d0, ijac201614206w10, 2d99, c6ce, 3181, 70a1, acadia17_329aa, aad8, 3149, ecaade2016_018w4, 0878, 2148, 4efb, 84a9, cd2f, ecaade2017_085a, 5,9999999999999999e+83, ce3a, 7abe, 7bcc, dfc2, ecaade2015_229f51, f3c8, 5621, 8a9a, ecaade2015_22o4, 57a6, b69d, 0819, ijac201513205b8, d8a8, caadria2016_435s18, 55c0, c780, d7ae, 4a11, b915, 2f4b, ee25, acadia14projects_63e, 0e4b, 7a21, 010b, ecaade2015_171e36, 7633, caadria2015_130y21, d76c, 892f, 803e, d46c, 274b, ecaade2015_130k26, 7101, f831, 5d73, ecaade2017_288gg, acadia14_145ai, 09b0, 9dd6, d45c, sigradi2013_30d, fe61, dde5, 47c2, a3d6, acadia14projects_167aa, e7fb, 8c58, 6eeb, 8c35, 40a0, 6bbd, 19bb, ecaade2015_73a14, 1d76, ecaade2015_229m51, 83d1, acadia17_481m, ecaade2017_211bb, 2fed, caadria2017_142l37, 4c99, 988a, 0f76, be51, a240, f169, 722d, 3846, 04e9, caadria2017_051k17, 5359, 4b22, ee5a, 592f, e178, 7618, 6528, d2e6, ecaade2015_334s72, 6dc9, a8fd, 5545, e89c, 4253, 9199, 2763, 8510, 54af, eec1, 5a40, 0b56, c2e0, 17b8, 47bc, caadria2015_226o34, 35ca, 9c7d, 762b, c51f, 7c8e, fd35, ecaade2013r_017c9, sigradi2014_345a10, f784, bd43, c15c, e5e0, d6e0, 0695, acadia16_478t27, d37e, a123, c89c, 4d4f, acadia14_661j, dc59, 5ecd, 313e, 8ce3, e413, sigradi2016_382bb, fe32, 2227, 7905, d27b, 8ab1, ecaade2014_123i28, acadia17_445r, 3274, 80a3, 98a1, 1e94, acadia14_565ae, ab23, caadria2017_163g40, 94be, afa8, acadia14projects_719n, 028a, ea80, a3bf, f2ef, 41f0, 61eb, 7900, 36ae, 2daa, 6901, 0080, caadria2017_009o4, 171a, 1316, 9b41, 7b44, acadia16_344g20, ascaad2016_018l7, 13fd, e678, sigradi2015_10.381h23, 18de, sigradi2013_393r, d450, e7c7, a647, e46b, 3cfc, 3c80, caadria2017_127k34, sigradi2014_263f1, 433d, caadria2017_190p45, 12b0, ecaade2014_085g20, dab6, ecaade2017_100l, 6dd0, 9faa, 824b, 97ef, 59f1, 6dcc, ecaade2015_327g71, 4004, 33e4, 1df2, 1355, 810f, 2a07, 1f77, ecaade2017_208ww, 2700, caadria2015_061j7, caadria2017_005j3, 7972, 3bef, acadia14projects_327d, 633b, sigradi2013_41z, aa44, ec4f, 1520, 5449, d3db, af75, ecaade2017_198j, sigradi2015_8.289w14, ecaade2016_162a45, 75e1, ecaade2014_224z57, 6af0, ecaade2016_072o20, f313, d8cc, 4d43, 1fde, a3ac, 9503, 7af7, 1b3c, 6869, cf74, 6320, dcb6, 81f5, 6842, 5137, a428, 2070, f395, c667, 6016, 85a8, fcbd, 7cee, 9c6c, ebdb, 3ed2, f85a, acadia14_237as, acadia14projects_589c, ecaade2015_35a7, 5d5d, 2c78, 1fd3, ecaade2014_143p32, 434f, sigradi2016_732p, 96d2, 984d, 1422, sigradi2014_330k7, cb98, 1e70, 1d08, 5526, 1e35, 10d1, c175, ecaade2013r_018g9, ecaade2014_023i6, ecaade2016_047n13, 5134, a823, caadria2017_042u13, acdf, d368, acadia15_123t4, 2742, acadia17_658f, ecaade2017_046h, b5ac, dd43, ecaade2015_296r64, sigradi2014_070w5, b3fd, 8b35, 3ae7, c0f3, cbdc, dd6b, 045e, 37e7, a662, ae06, 42e2, 1ed0, bd92, 2388, 9ce3, d748, 57a1, 379a, caadria2017_027s9, c07b, 9892, c592, acadia14_565ag, c6d3, acadia14_453h, caadria2017_124v33, 4aba, 52ac, 3485, a863, ecaade2015_241n55, ecaade2014_046m11, ecaade2017_038uu, 4c91, 3ab5, ae2d, 0e4c, 0486, f275, ijac201614102x2, c11f, bed0, sigradi2016_814d, 6195, sigradi2014_074e6, 8f59, caadria2017_017i7, b1da, 96bb, ecaade2014_010x1, 70a4, acadia14_111j, ee5f, 7d99, 3193, 0e46, 9977, 29fc, fbfc, 63a0, 3f74, ecaade2015_237k54, d83a, ecaade2015_318u69, ecaade2016_230y61, 448e, ascaad2016_059r23, 1465, 56e6, caadria2016_787e33, 77e6, 5422, 3e54, 216d, ijac201513303m11, 9a32, 101e, 219f, 4a0c, 2406, 12ac, 3f22, eeb7, 152c, 89af, 3035, acadia16_318p19, ijac201614309k6, ecaade2016_191h51, fa40, c4cf, 1c9a, 6bee, c7af, acadia17_247uu, 354e, fe9a, 148a, 1552, c1f7, sigradi2013_400u, caadria2015_202a29, 7b73, c301, ff51, ca1f, 60d6, 4bd6, d691, 5cde, 6da4, 9278, 09c4, acadia14projects_291b, c08c, 87b2, 192f, ecaade2015_319j70, 7f7b, 06fd, 1801, ecaade2015_201y43, 2d52, ee19, 3efe, 3770, sigradi2013_386o1, 70ad, sigradi2014_151i3, ecaade2015_301a66, ijac201614208a13, 5c15, ebb7, ecaade2016_123e34, f86f, 4dbb, acadia15_497f22, 6fe8, 442b, ae46, 9c56, 89df, ecaade2015_194t40, caadria2016_851p36, e0cb, 265a, sigradi2015_10.138b19, 62a3, 9c83, 22cc, ecaade2014_198r51, ecaade2016_108y29, 7688, 4ee6, 2da8, fef4, acadia16_140m10, 10d9, e37b, 26b7, 3686, c1f0, 5c53, 4a98, 406f, ecaade2016_165t46, 36be, 44fc, d1bd, 42c2, ff5e, a425, e9b6, 5bf4, ebf7, acadia16_106o8, dd6e, bf76, ecaade2014_092f22, 2551, caadria2016_033t2, a651, 16ce, 6d1a, 9448, caadria2017_041a13, c8d3, 3151, 8dd8, caadria2017_168w41, ed1f, 997a, 80ac, 9234, acadia16_88t6, bdd2, ecaade2015_318y69, ascaad2016_044u17, 6486, 8169, d23d, ascaad2016_054o21, deb5, 197b, acadia14projects_339az, cb64, 35d2, 6644, 6fb2, aff6, sigradi2014_265y1, 25de, caadria2017_109w28, c6dd, 8799, ecaade2015_207t46, 7792, 0730, sigradi2015_13.316a29, c7c3, ef48, 91a4, f91c, 966b, ascaad2016_021d8, acadia17_473zz, acadia14_177y, 6cef, 4385, ecaade2015_293g64, 97a3, 39d8, ijac201412205w3, caadria2016_147j6, 666c, a88e, ecaade2015_113p21, 2099, 8342, ecaade2015_144a31, a806, d342, ijac201614307i4, ijac201614307r4, b7a6, cf70, b32f, acadia14projects_565ae, 5664, 0ac1, ecaade2013r_011b7, 6f46, 5aa2, a202, bc67, 0f90, ed3e, b9c2, ef13, b77c, 7ef1, 1870, 0f70, 7efb, 0433, sigradi2015_8.264r14, ef8e, e68d, 549e, 7e03, a3de, 6229, 05fd, c84d, e480, ecaade2015_109a21, ecaade2016_087t24, ecaade2015_53i9, ddfe, 3430, caadria2017_127e34, 1779, ijac201513203t6, 8d9f, c55e, acadia17_50oo, b490, 713c, f39e, ecaade2014_218m55, 0829, 3122, 8b0b, 6b53, sigradi2016_360u, 63c5, 388a, acadia15_81w2, 3ddc, ecaade2014_030j8, 7921, 5e81, 9639, ecaade2017_038rr, caadria2015_114x17, d443, c707, 027c, acadia17_201xx, caadria2016_611w25, sigradi2015_7.146w9, ecaade2016_071f19, 6ba1, ascaad2016_021e8, acadia16_352s21, 4445, acadia17_358x, e360, acadia14_365ap, d36f, acadia14_167aa, a9df, d936, 26c9, ecaade2016_222w57, ecaade2013r_008j5, 9175, ecaade2017_277mm, ecaade2017_164m, ecaade2016_140j39, 4359, b1d4, 5794, caadria2016_197o9, 37f4, db4d, f1f1, 4439, caadria2016_487l20, 25bb, ed7a, c81e, 6ef2, f27f, 09ef, sigradi2015_11.142h25, d4f3, 160e, 0661, fcd6, cadb, d5c5, f016, 8678, 85b9, acadia16_12c2, 1476, 25e2, a7d5, 5a44, 51e2, 4a8d, c283, acadia16_98n7, caadria2015_210h32, d102, ecaade2017_037cc, sigradi2016_637u, 15ab, ascaad2014_008m4, af0d, sigradi2016_592y, ecaade2017_077d, bf54, sigradi2013_401s, 1b8f, 83c3, da4b, 3318, ecaade2016_217m56, b9f3, caadria2017_185x44, acadia17_177n, 712c, sigradi2015_11.166w25, 9af1, d556, edb6, ecaade2017_017l, ad5d, 6462, acadia14_117ax, 6a03, 7384, 3a2e, 7cf5, ecaade2016_104w28, 747a, acadia16_164z11, f1b7, bb2a, sigradi2016_695n, acadia14projects_435ac, 6ef6, 2967, 75cd, 8e78, d8e7, 50c0, 842c, 8152, sigradi2013_389n, 17cc, 3094, ecaade2015_273h60, 0802, 753f, c25e, 50c1, ecaade2015_176v37, f94e, a6b8, 9922, fced, 34fe, 2ea5, de28, 027f, 67c8, caadria2017_031f11, 7aee, 4050, 938b, 8086, caadria2017_046j14, b5c4, 6e2a, 14c4, 75ea, ea4c, ascaad2016_010x4, acadia14_661c, ascaad2016_035t13, a0db, 1e48, 13a8, 465b, sigradi2016_479ff, 3f2f, 862a, 0754, 5f56, 72a8, ecaade2016_223o58, c18e, 6c33, ecaade2017_108v, sigradi2015_7.203e10, 0e7f, ascaad2014_014n8, ecaade2017_117p, 5b8f, dfc8, cf09, 31d1, 2308, 2b8e, be4c, ijac201614207g12, 0682, 2c70, 2c5a, b19e, 8451, ecaade2017_170f, cb70, caadria2015_156r24, 03a8, 5e5b, d0de, ed4b, 1151, 3a2d, 2d7b, 6bdc, d1e5, 3b47, cfea, 631f, ecaade2017_199yy, ijac201412205u3, sigradi2016_816vv, ac22, 500000000, ef2c, 7b6c, bec3, 24e8, e585, 95f3, caadria2017_163d41, 684d, ea32, c0c3, 4ec1, caadria2016_045b3, 36f8, ecaade2017_290rr, 9c66, 4df2, 513e, 9a18, cf11, ecaade2015_278s60, 00e7, 7c40, 8467, bea9, 077d, acadia14_199ab, e3d6, acadia16_98s7, 7bf6, 5515, fb97, 387a, ad91, 1196, 0b23, e9a6, ijac201412402l5, 5848, f08e, bd89, 0e57, sigradi2014_041k3, ad82, 6ba5, e74d, 8fab, sigradi2015_1.288c1, 103c, 9c8d, ecaade2017_039i, 705e, 362b, ecaade2015_138u28, caadria2016_219c10, ecaade2017_049zz, b87f, 55a8, 1cd0, 7b9a, 85f9, 4cad, 68f3, ecaade2014_029d8, ecaade2014_176m44, 1d82, de7a, ecaade2017_076y, 40cc, ecaade2015_293x63, 914b, sigradi2013_400b, 17dc, 952f, ecaade2017_112xx, e939, a706, 32d1, 3013, ecaade2017_199t, 4f21, ab16, 9c11, 3fcf, ecaade2014_052h12, caadria2015_031t4, fa31, 31c5, d64b, ecaade2016_132a38, 2c40, f70b, sigradi2016_752nn, 6b25, 3f21, bbe7, 96f3, sigradi2013_189p, ebbe, 9bd8, baca, ffc7, 4586, 7ff3, acadia17_648v, 3c86, ecaade2014_023u6, 4283, acadia17_177v, c5fc, 715a, sigradi2014_345r9, ijac201412205r4, a464, 9e59, 97f4, 9305, d8c3, 5a1e, c144, caadria2015_081i12, sigradi2013_386h, 27a1, 0a26, 0a08, 0f49, ecaade2015_114a22, db18, ijac201412405m8, ce8a, sigradi2016_441mm, ecaade2016_242l64, sigradi2014_057r5, caadria2016_271z11, b2ac, f96a, c28a, 3d50, 43de, 52dd, 0214, 7fdc, 334e, 8a38, bd2e, ecaade2016_002h1, acadia15_443a19, caadria2015_237n35, 510d, caadria2015_054l6, d8a6, 18a0, 36b3, 56d5, ecaade2015_118a24, 6c9f, 3ac6, caadria2015_061g7, 1ac1, 424f, ac8c, 2508, ecaade2017_212oo, 428e, cf8a, 34d5, 894f, b3fa, 79c0, 4574, e7e5, fcab, 1228, 8632, 3d76, 48df, 8e09, 97c6, 4a36, ff0c, 4659, acadia17_211j, 669c, ijac201614402j1, caadria2017_057s19, 7776, 5862, 0a18, acadia17_323n, acadia16_88l6, 8561, 76d1, 1b5f, acadia14projects_435al, a40f, 7182, ecaade2017_027c, ijac201614201t6, 6a4e, 62eb, 406b, caadria2015_208u30, bc54, 8b67, sigradi2016_737w, 6b45, 4fd2, ea0a, 8432, ecaade2015_233e53, 1d44, 7802, 7287, 43a0, a303, ecaade2017_301n, 9b54, 1ab6, a4ef, ecaade2014_225i58, sigradi2015_12.167k27, 16d3, 4403, dee7, d321, 2f58, 9604, c46c, 1dfd, 5b2b, d9c4, 0357, 5a21, f064, ascaad2016_047z19, 21ff, 6c73, 1904, ecaade2017_255n, 6815, 658a, 5702, ecaade2014_144y32, c14b, 840d, 06af, ijac201513202m6, ac53, 7d3e, 4340, 4411, 0e9e, 6a29, f3e6, acadia17_390pp, 6a8b, 91f0, 4931, b920, 0f3d, sigradi2016_534uu, 7c1f, sigradi2015_9.141j16, feec, 7e27, 19fb, 8edb, sigradi2016_777kk, 37d7, 4320, 4e51, 7cd7, sigradi2015_12.215m27, 13fb, 751e, ecaade2016_037z9, 11ab, 3d4e, b099, cc56, 8cf2, b8e0, 2f33, 85bb, fd96, acadia16_372i23, 0526, 3ff7, bf1a, ecaade2015_317y68, f882, a98d, 3ac7, fbc7, 21a9, 09d0, 3f54, 5b0c, 9dcd, ecaade2017_256ee, acadia15_497p22, e6b8, 55aa, ecaade2016_208s53, caadria2015_086l13, cbd4, 6f94, 50ed, ded6, 036e, e2ae, 6f22, 8166, d25c, sigradi2015_11.136n24, sigradi2016_443tt, 83ce, 4d96, 2c6b, be70, 2188, 4530, f238, aa25, acadia17_177r, 6dc5, 36e3, be20, ascaad2014_026b7, 03e2, 8fd8, d988, sigradi2016_625b, 9bd1, 2562, 9b79, e885, 539d, cedb, 9b1b, 5c45, 48c2, acadia14_497s, ba65, c448, ecaade2016_011a3, sigradi2014_313h6, bd05, 59d3, d7f6, a352, sigradi2013_183a, dd70, 7ffa, cbc2, cef2, 2a49, ecaade2017_264e, 23c1, 9474, d11b, 818e, acadia14_463v, 5f71, 57f5, 95f0, 3852, 17d6, 0229, dbd6, caadria2016_219f10, 64be, 100f, 4da8, ecaade2016_152a42, 8f07, caba, ecaade2016_243c65, b0f6, 515c, 285c, 7837, 5142, 1c6f, ecaade2014_226d59, acadia16_254d16, bcf5, f710, c802, 3f61, ecaade2016_170w48, ed51, e030, a82a, 5c58, de96, caadria2017_062y20, 161e, b85c, sigradi2014_032n2, 6fff, e0ce, 465f, 3af6, cf0e, ijac201614207i11, 0c2e, 7d93, 837d, c364, 5a51, sigradi2014_345i9, bb41, ecaade2013r_002v1, f735, 64e8, 0729, ecaade2016_197g52, acadia16_88h6, e9de, d025, 131c, caadria2016_457h19, 715f, 9415, c510, f3c7, ascaad2016_054u21, 7230, b801, 52f1, f9b4, 25a9, 1c7e, ascaad2016_027z10, 2b8c, 375f, caadria2016_507p21, d830, ecaade2017_173oo, ecaade2016_208r53, af21, aafd, c19c, ef9e, bc50, ecaade2016_108z29, a687, d230, 9021, ecaade2015_227y49, 940b, ecaade2015_155g32, ecaade2015_193a40, ebb5, 1f2e, aff7, ded5, 4873, f7cb, caadria2017_086l25, 1125, 80a4, e6c2, a1a1, cfd9, b45a, 3537, 657b, a343, 1115, 71a4, 287a, e62a, ecaade2017_091vv, sigradi2013_303t, 31ad, a8b4, 839c, ad40, 050d, d1d5, f323, c17f, b07b, 8c22, 3d16, acadia17_598h, cd24, 0ef3, 6d7a, a702, ecaade2015_194y40, 77e2, 1d1a, ef67, acadia17_163cc, ca3a, 27e3, 8b8f, 5059, a27e, e4c8, 6e85, a6d7, a825, ascaad2014_002m1, 6d31, d2f8, 7978, 0d82, 3b34, acadia14_487e, ea43, d416, ecaade2017_054v, 6bd0, 2c3a, ee95, 5e5f, caadria2015_203d29, 0f22, 8bed, 7598, ecaade2017_019cc, 41ad, 27f2, sigradi2014_099t8, 0b3d, 4f62, f78c, ad9d, f193, 250b, 0ed1, b8dd, ecaade2014_149g35, f7a0, 3b32, d718, dc2a, 622a, c92a, 3e46, caadria2015_010z1, sigradi2016_446i, acadia14projects_681ak, 1d3e, 75a4, b132, aeb3, d0a7, fdf8, 28a0, 7069, 9def, acadia17_364ww, 707a, 292e, caadria2015_016r3, 1238, c793, 9510, a775, 4471, 7801, ae3a, dafc, 32e3, sigradi2013_359g, ecaade2016_073w20, a91c, 8859, 5071, 9242, 413a, 516b, 8b95, f392, c5de, 1f45, ffd4, 81d0, 57fb, 81bc, af2d, 3fdb, d83f, caadria2015_081u11, 4c67, 443f, 8a52, 50f6, 4f13, 8be9, ec73, cd31, ecaade2017_301r, d8f1, ecaade2016_095d26, 1232, 3139, 520b, 030c, ecaade2017_039f, 84e2, ad1a, 86df, e7a5, f774, d515, cb0b, caadria2016_589b25, 4af1, 33a8, sigradi2014_085g8, aa0c, 840a, 7bfe, ecaade2017_282o, 6b18, 4d4d, d297, 0633, cc78, 513c, 7d5e, 8c1e, 642d, 0998, 2b89, 01b9, acadia15_513t22, 3c99, ecaade2017_091yy, caadria2017_016m6, 1324, ecaade2015_205d45, 883c, ecaade2016_007i2, sigradi2013_347o, e135, ecaade2016_222o57, a51d, 6fc1, sigradi2015_8.339z15, 91d4, c1c4, 15eb, 672a, caadria2016_395w16, a512, ascaad2014_020v3, c361, dc64, 4e56, 527c, caadria2016_177y7, 92f8, 74e6, ff39, 1a7a, 4825, sigradi2014_279w2, acadia14_691a, ecaade2016_147w40, c79e, 6722, 9baf, 3a24, ecaade2014_054t13, 059a, 033c, 1545, 9ba8, sigradi2016_356c, 3aaf, 7024, 104d, acadia17_373n, 6853, 6412, 1b9a, sigradi2013_267a, abdd, ecaade2014_180u45, 6330, 0d5e, acadia16_224t14, sigradi2016_815z, 16ab, 9061, sigradi2013_401t, 395d, aa32, 2461, 124e, caadria2016_197h9, faf5, c32d, c59f, a7f0, 5dd3, ecaade2017_255p, 7c98, caadria2017_001a1, 7d18, bad8, caadria2016_797u33, 40ad, caadria2016_663u28, 731d, ecaade2017_008m, f6fe, acadia17_137ss, sigradi2016_659v, 691b, ae29, 9113, 3da8, d0d8, 2e56, 9ee4, ecaade2015_227w49, 81ac, 11f3, 466f, 321a, c053, a395, 17e2, abed, 86d3, b78f, caadria2017_035t11, ebe5, 1b08, 67a1, ecaade2014_019g5, 45b0, 3b8a, ijac201614407o4, e1c9, 7260, df04, 9c54, 0e9f, 5ba5, ijac201513205h8, 8dbb, sigradi2014_252s9, 6e90, acadia16_332y19, 9138, 6608, f998, ascaad2014_033c1, 1bb6, 3859, sigradi2014_345z8, 4ca6, 8b0d, 2b54, 5155, 4316, ecaade2016_163j45, 3bae, b335, 544f, ecaade2014_029a8, 1ec4, 17ba, 1d59, d585, e33b, e7cf, a43b, dcc2, ea9b, caadria2016_809g34, 846c, b747, acadia17_455cc, 6cb1, ecaade2016_011e3, 1308, a97a, 69cb, 729c, ac4a, ecaade2016_191w50, 4389, b374, d67d, 5e9c, 251a, b9fd, 928c, e6e8, caadria2016_569c24, 535d, 8ca2, 12b9, 8b4e, f6bb, ecbe, 98ae, d8aa, 049f, fd4b, acadia17_402f, 2d7c, d3a1, a6d8, 2e05, acadia15_223d9, 2936, bd34, acadia14_531s, 8449, 2930, ee9c, 0252, f476, cf07, ecaade2015_202g44, 3097, cb33, ecaade2017_174b, b63d, ascaad2016_057v22, fa4f, c057, ecaade2015_180w38, ijac201614208j13, eaa7, 90bf, 4184, e0df, 6ba7, aabe, 09ff, 63c1, 46dd, ecaade2015_171h36, 9a68, 3f82, 36ba, 3c44, 2e69, ecaade2016_198v52, ecaade2017_215e, dc26, 63a8, 52aa, b77b, b616, 06b0, 4772, b06b, ecaade2017_199pp, 7cc7, d226, 8d12, ecaade2017_047s, 815c, acadia17_473qq, acadia16_88w5, 3624, sigradi2013_359m, 7a9f, 1b04, fae5, a8c6, e6cd, eac0, 0a27, 34bd, e950, 0a5b, 8fd9, ecdb, 194d, ecaade2015_251p57, 91f6, d2c2, 27a3, ijac201614208a14, d593, ascaad2016_035o13, 86c7, 2046, acadia14_199ac, 17a1, af70, baa7, b61d, d8ec, sigradi2015_sp_4.388b30, 2e87, 9769, 47c0, 2026, 31c8, b689, c4b0, 28b8, sigradi2013_386j, a8e7, 6949, 8e9e, ecaade2014_224d58, b37e, sigradi2015_11.34y23, f42b, 96f7, 2de2, caadria2017_042s13, de6c, 9e1c, 49dc, ijac201614405o3, caadria2016_333x14, 736c, a0ce, c91d, ec46, 242d, caadria2017_175h43, 59ca, 2fa9, ec01, 60e8, caadria2016_187p8, f123, 3b39, 29b2, ecaade2016_bkoo65, 9356, a33f, 245e, acadia16_154n11, 57e5, 0dfd, acadia16_414b25, 0087, b884, 7532, 081d, fc91, ecaade2016_130w36, fc21, a642, 4260, fb2f, 5c98, 5089, f2e9, d7d0, 236f, d119, caadria2016_601l25, 965d, b328, a264, d097, 8cfa, 95b9, sigradi2013_343b, aab4, 3f37, ijac201614202l8, 4cb3, 25bc, acadia15_431k18, 19be, 700a, 331d, f398, ecaade2016_230o62, sigradi2016_690c, 5253, caadria2017_107n28, 0b6a, ce36, 6ee0, ecaade2016_234v62, e19c, 71dd, b770, 6026, 8218, cece, acadia14_517o, 6415, a55a, 3458, 569f, 4168, 032a, ecaade2016_216b55, d010, 3de3, acadia17_373u, 9d61, sigradi2013_401k, 0ca5, fdef, 85e5, ecaade2014_175u43, f653, 498d, 437e, 2e15, ecaade2017_017o, ec76, b6f7, acadia15_333r13, 002d, 2138, 8729, 9889, acadia16_244l15, ec3f, 15ce, caadria2015_208x30, 5a0d, de17, c750, 5031, 93a6, acadia17_296u, ecaade2017_047n, 5f17, 5a99, 265d, 31c4, fa26, 642e, 8c8a, 3289, ascaad2016_025m10, 1f06, 32b0, 6858, 31c7, 843a, 4751, acadia17_322e, 9a5e, dabf, a525, ijac201513103b3, ecaade2014_044e11, 7aac, acadia14projects_565p, acadia17_608bb, 9e4e, 404e, 089e, abf8, 59c0, ccd0, d6a7, 467d, 7c38, 8add, ascaad2016_047u19, eda1, d214, e917, abda, a826, ascaad2016_039n15, bfe5, fd38, 60fb, d9b4, 20ce, sigradi2015_3.111h3, 243f, b004, e43f, ef04, 237b, db16, 180e, acb0, dd18, 7ed7, 2fcf, f400, 68d3, 58ee, 244b, 7f9d, 20d3, bc43, ecaade2014_127j28, 8db0, b765, 888b, 1464, 49fc, ed4e, cea1, 7328, 5a16, acadia17_570y, 708a, 269b, 6867, 2fff, a143, ecaade2017_172x, 28a4, 8d22, 399c, 06d7, acadia17_403g, 53d5, 8ba6, 9758, c1fb, 932b, sigradi2014_144x2, d52c, 63ea, ecaade2017_229ll, 404c, 3c61, acb1, 07b5, ecaade2015_53c9, 5eb2, 726b, caadria2015_114w17, sigradi2015_10.7d18, cbfe, ijac201513104d3, 1772, acadia17_162y, 54c4, 7da1, ebe2, 8ea2, d607, acadia15_431j18, 083e, sigradi2013_244h, 7309, 6f82, ec60, 8415, fffc, caadria2015_014n2, 293d, f3a7, d714, a0a1, 5f1a, edb5, caadria2015_218s33, 6848, 29dd, 6fb1, c864, 0fa0, 37cf, acadia14projects_357a, bde1, 5abd, e0ca, 2c2f, 8aee, b07c, e19d, ecaade2015_206g45, 0f9a, 530c, caadria2015_206c30, 5724, 7a09, 16f4, 86f0, caadria2016_851c36, d055, 1642, acadia14_311r, ecaade2016_tkod67, acadia14projects_101w, 9b60, 2400, 3e0e, 5f9e, 324c, 6b8c, aaa3, 38ff, cb96, f7c2, ecaade2017_309oo, 6bb8, 954a, 8c15, 6d5e, 5d2c, 4e91, bfec, 6b84, ascaad2014_003o1, acadia16_8b1, sigradi2013_10e, f13a, bafb, 7af1, 3075, ff08, 8e1d, 31c2, 34f6, ab42, d1a0, sigradi2013_347t, a111, 50f7, 5c4f, 69d8, ijac201614405p3, 67ef, 8d57, a22b, 26bb, ijac201513105h4, cbe6, b014, cc26, 2d65, ascaad2016_043k17, 3c27, 97b8, bc91, 74e3, 16da, 3663, caadria2016_435t18, ecaade2014_186p47, e503, dc68, ebd9, 4a8c, ebca, 19a2, ijac201412304s9, 9055, 4c30, ecaade2014_173h43, 30e3, 1a20, 91a9, 3556, 8727, 67e4, 5d68, 704a, 98c5, ad28, c697, 4a15, 3a26, 15c2, 6d9e, c481, 4d4e, 9af9, adbe, acadia17_403s, ecaade2014_018m4, 13bb, afc6, 10ed, b865, cfba, acadia14projects_365ak, ecaade2016_197f52, 61b0, 15bf, f2c7, 297a, 0755, 0631, efd1, bb54, 28b9, b138, e5bf, 39d5, a3d7, c1e5, 6411, sigradi2016_448w, 20e4, e757, 8b99, 1ab1, ee52, 2248, 8049, ecaade2017_146hh, c97e, acadia16_344t20, ef3a, 19b1, 5e1e, f669, db59, ff30, 0c44, bd83, faea, f13b, acadia15_371n16, 480d, caadria2016_457o19, ecaade2016_055f14, 5b67, sigradi2015_8.186f12, efb5, 5241, 55ed, ecaade2016_188l50, 073e, af7f, ecaade2017_203vv, 6a84, dd41, 7edb, fec6, 7b11, 850a, 5933, ijac201614104a4, 09a9, caadria2017_149h39, 4e5c, 201e, 7408, 070d, acadia14_619am, 4287, 4fab, ecaade2015_101j20, 7338, ijac201412303g9, 0cc8, ae74, sigradi2016_490hh, sigradi2013_43v, ecaade2017_172r, 3db4, 9289, f932, 96de, a085, cb80, 2f0c, ecaade2016_119k32, 8a86, b9d5, acadia16_98o7, c143, 492b, a9cf, e9b2, c7b1, aef2, 128e, 61fa, acadia15_251k10, acadia17_348i, 4419, 973d, 94d5, ecaade2017_027d, f785, ecaade2016_208m53, cbdb, 8351, a78e, fad1, 4eaf, 4545, f36c, e8d0, ecaade2014_020m5, acadia14projects_153h, e5be, 1ab5, 794d, 26d2, 9b95, caadria2015_087d14, sigradi2014_276z2, 06c2, 879f, 34e4, 5364, 203e, eb52, 318a, 5a56, 4b99, 7263, 59c1, d54a, acadia14projects_91r, a635, af19, acadia14projects_229m, c487, 73ab, sigradi2016_431aa, ecaade2016_073c21, 72f4, e9d0, 7ae7, ecaade2015_84w16, 0182, ea91, 393a, 47d9, d2e8, 169f, 4d77, c1e0, c572, 741b, 0090, 65aa, 78e0, sigradi2016_625ww, ijac201412405r8, f054, acadia17_59e, 8df9, c681, a9ce, 2c1a, 0c4e, caadria2017_058s20, 743b, 36ee, 9321, 1851, ecaade2015_193z39, acadia17_598k, acadia14_101ap, 99c0, 185b, 1c81, fd4e, 1480, 6772, 3910, 148d, 4a0f, acadia14projects_445am, acadia16_344j21, 3ac8, edef, sigradi2014_197u6, 2463, d66d, 4f7f, ab9f, ijac201614202t7, ecaade2016_025o7, 9a7f, ecaade2014_156d38, 141a, fd8c, 575d, c868, b530, a6ad, 351c, c8db, 23c2, 50dc, ea04, 5c6e, 94f8, ecaade2016_111s30, ascaad2016_017d7, acadia14_167v, 5e01, 9704, caadria2015_172h26, sigradi2013_205, 3b7a, 43e8, 0de1, c6e8, 3255, 3f6c, fd20, e2ab, ascaad2014_037j2, 650c, bddf, ecaade2016_071a19, 39e7, d278, acadia14projects_627aw, fad0, 641d, caadria2016_683m29, 4578, 37d2, 2ca5, d645, 051c, 52c8, a168, ijac201513105w4, 72b0, ijac201614202v7, 9b76, ef10, 6105, 2dd7, ecaade2017_133k, ijac201614202c8, aa27, 5a30, 42fc, 75de, acadia14projects_681an, 81d4, 0e9d, 4f5d, caadria2017_135g36, a1f3, d555, 88de, sigradi2015_4.219s6, ecaade2015_271c60, 5996, 3164, fac6, 6cc9, 9c5b, ecaade2016_040x10, 79d3, 2590, ecaade2014_009b1, ecaade2017_097ff, 2e90, b141, c1dc, 2548, caadria2017_067h21, c60c, 0ec2, 3ac0, 48b9, 0d3c, 3b71, 6bc8, acadia16_450p26, 8ef7, 1753, 4f14, d0db, 0f47, 747c, bdb3, a7fc, 4c79, acadia14projects_375d, 5383, 98f9, f2f7, 4556, 2428, caadria2015_014x2, ee59, 51e7, 0123, b2c7, 4019, c52b, 5a6a, acadia15_343u14, 38b9, d698, 4ea0, 9041, daa4, b2f5, 0689, ecaade2014_176e44, caadria2015_081w11, 0d8c, 0b0a, bdd9, 3206, caadria2016_013y1, ecaade2014_044w10, 3f45, 4038, 8aba, e618, fb51, 8634, sigradi2013_52e, 0509, 293a, ecaade2017_ws-archieduq, 944f, caadria2015_087c14, cd0b, 980b, d47d, 8300, 607d, 8bd3, 019e, 8ecf, 82b1, fbc0, aa96, d1f9, ab96, 961f, b815, c4fa, c977, a4bf, acadia14projects_291ap, 278d, 35b5, 9cbe, 2e4a, 8276, acadia15_185s7, 9c18, ecaade2017_079l, d99c, e427, sigradi2016_492pp, af31, 8fa8, 25ea, bd01, 5263, c350, ecaade2017_208i, 0483, 9e5b, c0d1, e292, caadria2015_114d18, 495b, 3894, ecaade2016_021z5, fbf9, sigradi2014_213x7, 9edf, a156, ijac201614102y1, a27a, 678b, ecaade2017_042aa, adca, e916, d6a8, sigradi2015_10.7g18, 6269, 5140, 9477, sigradi2016_801u, 7108, 6dee, sigradi2016_792i, a7ed, 3815, sigradi2016_752pp, ijac201513206r9, 8098, c134, ec1b, 0eae, 3c76, 9825, 73a7, 2be5, sigradi2015_11.196h26, acadia14projects_579c, 9008, 07f2, sigradi2014_197c7, sigradi2014_082t7, 8d0b, a0ef, 6838, 05bf, 577f, 37e4, sigradi2015_8.289b15, 5c69, 5396, 2c02, sigradi2016_792m, sigradi2014_048u4, 2525, a0a4, 0d55, d74a, 6b20, ascaad2014_009i5, acadia17_50tt, ecaade2017_038xx, ecaade2014_149w34, ec93, ff7d, 6879, a130, 7377, sigradi2014_313i6, e6a7, 720f, 3f09, 86f7, d2bd, e5dd, fe72, ecaade2017_006q, 3e0f, sigradi2013_244l, 58e0, cfad, 7af8, 8d71, acadia14_435a, ijac201614102u2, 4bf3, 65b8, 0321, 76a5, 0ebb, 6b79, caadria2016_611l26, 3aca, caadria2015_206n30, de5f, ascaad2016_003r1, f8e0, 7810, eaf8, ecaade2013r_011w6, 8763, a334, 746b, sigradi2015_sp_8.326v30, caadria2016_363c16, 477a, 27a9, 4768, a824, cd5f, e6ba, c423, 9928, 88bb, dc36, ecaade2015_59p11, b923, 615f, 41cf, sigradi2013_52g, 8fce, be80, 5b5b, 8dc0, d2d2, 393b, f334, 7546, 7f23, cf78, ecaade2014_239v61, d000, ed27, 0937, a3ce, 445d, b418, 19cd, 5e72, 45b8, ascaad2014_023t4, a27d, 73bb, b4dd, 6333, a841, ecaade2013r_003y2, f023, 5cb1, c0ad, fd77, df13, 6b21, ddbf, d58c, 593b, ascaad2014_023x4, d740, 4b5a, ecaade2015_94g19, caadria2017_096t26, 7ae8, ec37, 9187, 646f, e528, 2223, 4353, acadia14projects_145s, 70c9, ecaade2017_269c, 1cbf, 0b32, ac2e, 0477, 97f0, e041, caadria2016_539e23, d64f, acadia14projects_247u, ecaade2014_029e8, 7969, ecaade2014_180a45, fecd, ecaade2016_225b61, ecaade2017_083jj, e649, e044, 1e5d, 2882, 4d5a, acadia16_280c18, f662, 9f54, 03a0, 7cf0, 74ee, b0f4, 7b8a, 7f5a, caadria2015_032a5, acadia16_116z8, 0e1f, 2475, ecaade2014_035b9, caadria2016_839p35, 59ed, 5e48, b1c7, fb8c, ecaade2016_136i38, 8f73, caadria2015_049w5, 506b, sigradi2015_8.328p15, acadia16_372y22, b800, caadria2017_182v43, ebf0, 56a6, 69ae, 4983, 2680, a368, 86e5, acadia15_57b2, 14ab, 1331, 7858, cbaf, 1ede, fe22, 9a1e, acadia14projects_291ak, sigradi2015_5.384o7, 020b, effa, sigradi2014_074o6, dfbd, 4916, fd29, ea61, 2ecb, 24ad, db4e, 24aa, 0948, d8b1, f2f8, 8acb, e749, 191a, bec4, ecaade2016_021t5, 3b40, f04a, d582, caadria2017_067l21, fcd7, d5f5, fd60, 6910, 8e6f, 45a9, 8d41, d414, 0578, d18f, acadia17_473e, 2a79, 3685, 0bee, afd7, a17c, 8609, b3c3, ffbc, 1094, 10d2, f57e, 1766, dcff, 6c8a, 1f61, 5e46, 863c, 8330, 6371, 39da, bfc0, 81fe, e758, cb8e, 28af, 22a0, caadria2015_130x21, acadia16_44o3, ecaade2016_071t18, 416c, aa4d, sigradi2016_490mm, abf0, 181f, d1ba, caf1, ecaade2017_274bb, sigradi2014_157c4, fc3e, dcfd, bd7d, ca46, 9fa2, c064, 9e25, sigradi2015_11.166e26, ecaade2015_229o51, b9ed, 67cf, af52, 0f9b, 83cf, ac8d, caadria2016_839i35, 97eb, ecaade2016_097v26, cc90, 2073, f1a2, acadia14projects_691as, 96b0, ecaade2015_122o24, ascaad2014_025p6, 3aff, 4caa, 1d48, caadria2015_185k27, ecaade2017_215w, sigradi2016_407s, 33ff, acadia17_189ll, 8331, 58db, 4f42, 1ab7, f4d2, 3974, acadia14_145af, caadria2017_048s15, df90, b6d0, 96d8, 8567, 4b8a, a60c, 43b0, ecaade2015_194o40, b708, 19d6, f80d, 70d8, ecaade2017_282p, 8006, 9420, b240, ecaade2017_072f, df6a, ascaad2014_014b8, 21e8, 380b, e32c, fc15, acadia14projects_81p, 8e8e, b8a7, sigradi2016_807mm, f9b8, fe2d, c555, b864, sigradi2013_194c, 2913, caadria2017_183i44, 396f, f89a, e672, ecaade2014_140s31, 0b64, 6aa2, 553c, 77b3, ecaade2015_158y33, ecaade2016_144i40, edb8, 1e6d, 9c0b, 4ebc, a6c7, caadria2015_010y1, ccc4, f9cd, 9b6c, dd5d, a03d, 8e13, ba68, e5c8, caadria2015_067h8, 2481, 471a, acadia17_669v, b7c7, 7b84, 1a52, 4c09, cb74, c508, 5c8a, b82b, f161, e12e, acadia17_462hh, 6e0c, 9b21, 6087, caadria2017_190r45, 469a, ecaade2016_162u44, f58b, f89c, ecaade2017_149l, da07, acadia16_318j19, 9436, ecaade2013r_008p5, 469e, acadia15_407m17, 0dd6, 1ac4, 292f, 748a, 9d9d, 3db1, be1c, bd84, 3d0d, 912a, 2f65, acadia14_497v, 1a56, 0656, ecaade2015_196u42, 67e5, ascaad2016_002j1, 81b4, f2a9, db0d, 5bee, 0ef4, acadia17_221kk, f603, 900e, 760a, 5303, c264, 3281, caadria2016_673d29, cb62, caadria2017_005y2, 14c2, 2de3, a812, ecaade2014_224t57, 66b7, ecaade2014_016w3, 6ca3, 8185, 581d, caadria2017_052s17, 5aa4, acadia14projects_53t, cad1, b5e0, 05ae, ecaade2017_308w, 21e1, d537, c889, eb4b, fbb7, a829, acc1, d483, acadia14projects_389f, 0ade, ecaade2016_038i10, acadia17_413w, caadria2016_147k6, dbec, ecaade2017_199bb, 0d47, 6379, 4bcd, 5104, aa21, ecaade2015_201v43, efc4, acadia14projects_317x, 3213, 11be, caadria2016_281g12, de9d, 7e0f, d6fa, 4541, 1267, b68e, ed3b, 6a0a, d619, a3e4, sigradi2016_615aa, be93, 5b4b, 96ad, c74f, c318, 8793, e7e1, fb12, ecaade2017_203rr, 37b7, 3eeb, ecaade2017_288x, 5781, 44f1, cd39, ecaade2014_184g46, b4c1, 68a3, 490f, 5fa4, 5646, 03f2, sigradi2016_490kk, 89fd, 9112, f43f, db7f, e011, 8ccf, 9235, d09b, 9860, ecaade2015_21f4, ba74, 34bf, 0be2, 0ffc, ascaad2014_033z9, 0925, d40d, a055, 9f64, c828, cc07, de1d, 95bf, 24d2, ecaade2017_199dd, 045f, d9df, ecaade2013r_009m6, 0e26, cef9, 3377, 823e, 6a1e, b27d, 24f5, b5de, 9d38, 07cc, ecaade2015_64i13, 57b2, d6ed, ac23, 918e, e403, ecaade2016_144k40, 5b5a, bb61, sigradi2016_421yy, a27f, 7cb1, 6921, e0d5, ascaad2016_045w18, acadia16_362m22, f289, a15e, d60a, 4604, cb04, 8e98, 47bd, 4b1a, cf9d, 3cf3, acadia17_491q, 007f, 8c75, 76f9, 2de0, 3cc8, 9205, 1bd5, 6457, ee9f, 414e, ascaad2014_009f5, 59f8, c3ba, 4b93, ada0, ecaade2017_264qq, 3df0, sigradi2016_435dd, 9665, ecaade2015_314e68, ecaade2017_143p, ecaade2017_164w, acadia14_311x, ecaade2016_120l33, ecaade2015_82y15, 2571, 5f70, 67f1, d612, ae34, 7fab, ecaade2014_141e32, d0fd, f8ad, 787e, c472, ecaade2017_051s, 905d, 2359, 8326, 21e6, 46ec, acadia14projects_375j, ecaade2015_194w40, a021, f33d, 42d1, ecaade2013r_006r4, 672e, ecaade2017_026uu, b48e, b88d, sigradi2016_777dd, 7b45, 6ee9, f58a, 60b1, a0bd, 63ca, 8ed2, 60d4, ijac201614202d8, 8470, 822c, 9bb5, 0719, ecaade2015_200i43, ecaade2017_053xx, 0a50, 99cb, acadia17_588oo, 2d8c, 889c, acadia14projects_247i, 2206, 8022, 9f26, 6400, 891c, ecaade2014_133y29, 23c4, caadria2016_405r17, sigradi2014_212k7, 9f74, 8987, sigradi2013_366, a64b, ecaade2015_215s47, 9c6d, 1c90, c12b, a05f, c3f2, f6d5, sigradi2015_11.142c25, caadria2017_080h24, b5e2, a9b0, 99dd, 66ec, ijac201412402m4, 4e7d, sigradi2014_128w9, d16a, caadria2015_206m30, 18b3, de6a, f1ff, 8dc2, 6537, 76b7, 98e9, 55a4, 66b9, d655, 22dc, 4f16, sigradi2016_490oo, 4b8c, e94a, d998, d78e, 8c00, acadia14_637af, caadria2017_003x1, 70d7, d525, 6876, ac48, a79c, d855, ijac201412403g7, 6979, acadia16_12u1, 9c5d, 9809, d491, caadria2017_104u27, 5a95, e8bd, d547, 7c5d, caadria2017_057t19, 6bec, 6a99, f72d, 1e4b, sigradi2015_8.189z13, 4716, 3fb5, 4af4, bf79, ascaad2016_012o5, d7ff, acadia14projects_63aj, acadia14projects_43x, sigradi2013_275e, b798, eebf, ecaade2015_317v68, 88ee, caadria2015_048m5, f0b0, caadria2016_693c30, ecaade2014_072o18, 752c, ecaade2013r_005k4, 644f, 3daa, e500, 2b53, ecaade2017_038pp, 735c, 0692, 271b, 0527, caadria2016_641s27, e22b, 8ef6, 00df, sigradi2013_117r, caadria2016_611n26, ecaade2015_217e48, 67b5, c1d8, 5a6d, acadia17_316uu, cfef, caadria2015_139e23, 3b17, 6a2a, 5d34, c411, 2614, c5ed, b5e4, e0d7, ecaade2017_072j, fa02, ecaade2013r_018l9, c2c5, 481d, ecaade2017_282d, 46d3, 1e99, f2f1, ecaade2017_105ll, 4453, 9111, ecaade2017_023jj, caadria2016_219d10, ecaade2014_111s25, ijac201614308i5, 5aba, 4903, sigradi2015_10.220c20, ecaade2015_199w42, 931f, 71fe, cce1, 5ee2, f364, c631, 57ac, ijac201614305e3, ecaade2017_254nn, ada7, bd64, 16ff, ecaade2015_269u59, sigradi2015_7.203g10, a399, ecaade2015_53p9, sigradi2015_sp_8.326x30, 775a, 87d9, 1561, acadia14projects_63ap, b84f, ecaade2016_119t32, b3bd, ecaade2013r_001k1, sigradi2014_178i5, 908a, 8bd4, 5b24, ascaad2014_017l1, 737f, 5efb, ecaade2013r_002h2, ea1e, 8d53, acadia16_196d13, c588, bb16, 9ccb, fbb2, 7df9, fbd6, b3bc, 6775, aedb, ecaade2016_144h40, e52a, cbee, 8735, ed6b, 25a0, c95c, ijac201614308n5, 5868, e713, c544, 72b1, ascaad2016_015n6, e330, 0b45, acadia16_62l4, ecaade2016_163v45, 1916, ecaade2017_255j, acadia15_483a21, 96c6, ca3f, 2bf2, f6e6, b4a8, acadia16_154h11, 72d7, 0afa, 6bfb, 72fc, 4a08, b22e, 4fc9, 0442, 83c5, 38b0, 5095, daab, 841b, 3970, e735, 98f1, 1c25, 1972, c410, a11c, caadria2017_005n3, 0f48, 20fa, 4bf7, ascaad2014_034j1, d598, acadia17_247nn, e47d, 0753, cc51, 65a6, 5666, f465, df7b, c8a4, caadria2015_014r2, 9e99, a30e, bff8, 8d1a, 3b42, d75b, acadia14_101ah, 18ad, bc6d, 6c59, ecaade2016_011o2, 109e, 67e0, ecaade2015_287i63, e06f, 5b74, c888, fa6b, 80fc, 3476, ascaad2016_037e14, 50b8, 7f93, ce1a, 5da5, 9ecc, 71b8, 9140, 99d8, 5e8e, 1d72, 03d6, c310, ecaade2015_48u7, 2c15, 6967, acadia17_598t, 3027, e9fe, cf6f, 89c6, 0ad3, 32e2, acadia16_344s20, 6102, ed5a, 9405, acadia14projects_79ab, 2454, d596, sigradi2016_408w, sigradi2014_201i7, 8da9, ecaade2017_124l, 2d78, 1a24, a39b, acadia16_478l28, 7fee, 2950, ecaade2017_006gg, caadria2015_213f33, db11, 15d5, 3ed3, 01db, 6476, a3dc, acadia14_63af, ijac201614302j1, 4a42, 7300, ea1f, f7e4, beb8, caadria2015_203b29, 1eee, ecaade2017_023bb, d8fa, caadria2017_016z6, 0d30, 6684, 3201, 647d, ecaade2015_225i49, a397, 8b2d, ddde, 57ed, 50fb, 6888, ecaade2014_153i37, ijac201412401u3, 5494, d848, d603, 99ce, bb2f, caf3, 6e34, sigradi2013_111p, 1329, acadia15_483t20, d37f, 0609, 9e54, 49d6, c740, c833, 2203, 168e, c4b8, 7ecb, 9527, 5551, 32e8, 0d32, 5990, 82c3, ecaade2016_222r57, 160a, 24f0, 1dd1, 5069, 14f7, 97d2, 9ce9, 99d0, ecaade2014_038x9, ijac201614408k5, 965b, 41c6, c08f, 39c1, ecaade2014_239t61, caadria2017_080l24, ijac201614208s13, 73e0, 650b, f5cd, da29, 7bd5, 4388, 7f0c, sigradi2014_281j3, f06a, 740b, b496, 4bbd, ecaade2015_73b14, 8952, 6cf1, 7217, ecaade2017_023dd, 9c47, acadia15_483f21, 97a8, 4aad, bf89, 71cb, 6dff, 42a3, 8247, c50f, bbd8, 3d6d, b305, 0417, 5a4f, 3b4a, 4c7f, 44aa, e7f7, 00d0, ecaade2014_014c3, cdd7, c6ac, c9a7, acadia14projects_43ai, ede9, a6cd, e84a, sigradi2014_132l1, 666e, 30b3, d5f1, e73e, 9765, d8e5, e8cd, 5c4d, 9052, 22f5, a17f, ecaade2017_308jj, 60bc, 93a2, 8895, 8fec, b5aa, acadia14_63ak, 1bfd, 8c7e, 6ca0, d305, ecaade2017_302nn, 148b, d02e, ecaade2017_006jj, e4fc, 9cd1, 1530, d977, caadria2017_127c34, 1d89, sigradi2015_1.320i1, bb15, 2f7b, ce10, c1e4, d2b8, ecd7, ecaade2017_203s, acadia17_598m, ec88, caadria2017_070p22, ecaade2016_071t19, 80e6, 4c23, 56c8, 8ff6, sigradi2014_313w5, ecaade2016_162d44, 9ecd, ecaade2015_129v25, ed85, 9131, 6885, 2f35, 1b67, 56df, 644b, 022b, acadia14_219av, af49, 2a0b, 6cc6, 211a, 6493, f468, 6275, 3605, 7c02, bd32, ecaade2017_133f, 2eb8, 5480, f2ed, e893, 6410, acadia14_637ai, caadria2015_233h35, 27dc, 2f69, ijac201614203a9, ecaade2016_032o8, e532, ecaade2017_152qq, f6d1, 0857, sigradi2013_183z, 9f50, sigradi2015_12.19a27, 4f15, 0f69, sigradi2014_192o6, 98b1, a648, 5fd4, d6dc, ecaade2016_120d33, sigradi2016_441pp, 3747, f68d, 8733, 768d, 2045, 726e, ec9c, ijac201412303w7, 0862, ecaade2017_184ii, caadria2017_003y1, ecaade2013r_009n6, sigradi2016_686ss, b045, a68b, 9e95, 335b, sigradi2014_074d6, a798, 4182, d802, acadia17_435d, b821, c8c1, 5101, 4462, caadria2017_003e2, e8c4, 16e3, ea5c, 712d, acadia17_89u, acadia16_124a9, b213, dcb9, 76a7, 724c, df4c, 303b, da68, 6e26, f13e, 0629, 952e, a437, b5ad, 5563, ecaade2014_133l29, caadria2017_147b39, ecaade2017_293uu, fea3, f3ed, 939b, b91a, ecaade2016_047k13, ecaade2014_038v9, 83c4, acadia14_145n, acadia17_608gg, 9d0f, 8208, 50b6, 33b9, 0812, caadria2015_126c21, caadria2017_131f35, 7bc1, acadia17_322d, 9129, c593, 7632, ecaade2014_151v35, 1ad7, 35ee, a2ef, eb62, f44c, 6857, f225, ascaad2014_003w1, c034, d798, 143b, d10d, 14a7, caadria2016_569e24, 27df, 001a, 0903, 7eb4, 5911, caadria2015_208e31, 956e, 3a12, d065, caadria2016_105d5, ecaade2017_230uu, 51a5, 4ef9, ae70, acadia14projects_619as, 1786, 3b7e, f833, 37a9, 7793, 3f11, sigradi2015_3.221o4, 9218, d4dd, ecf3, 8031, 40c1, 5e49, caadria2016_703i30, acadia16_424d25, 1616, e958, 6bea, sigradi2014_266g2, 15de, sigradi2013_243v, acadia17_59i, cb87, 254a, 507d, 1c61, 7021, bb3a, bdf8, acadia15_395g17, bbf1, 0422, b2c1, 910d, 994c, ba21, ecaade2017_059tt, 07c8, caadria2016_693y29, ecaade2014_042r10, 6759, 00f9, c930, 5998, 11a7, 6f7d, a3b0, ecaade2014_046o11, 313b, caadria2015_073f10, acadia17_339vv, 2dfb, sigradi2016_484e, 4de4, 4115, abf4, 1224, ascaad2016_007m3, 2b97, acadia16_130r9, ecaade2017_213h, 6749, 96e4, 8ac3, d32e, ecaade2016_222y57, 4afb, 9aea, 57d8, e6e7, b0c0, 0131, acc6, eed4, caadria2015_030k4, ecaade2017_117t, 6056, acadia14projects_291h, 3ba1, ascaad2016_039t15, acadia16_12l1, 1b52, 7e31, 8a2a, 6f7f, e0e7, 160f, cc88, ba36, 783e, 82a9, c0a2, bd0b, 0f8c, 6826, ecaade2014_111t25, acf1, 570f, 5443, 5f1c, fbef, 6050, bee5, be41, 6843, 0fbc, 86da, 86e8, 7ace, 6cc1, dc60, f105, a9e6, b61a, caadria2015_208k31, ecaade2015_72x13, acadia14_301aw, 21d2, d5e0, ascaad2016_035m13, 7f29, d359, 56ea, acadia14_555h, 7570, ecaade2017_116h, cc81, ecaade2014_123d28, ecaade2017_215hhr, 27d9, acadia17_424zz, caadria2016_641v27, 1bfb, 0668, 74a8, e6f1, ac63, bc40, 8abb, 50a3, b0a4, e1f2, f337, 88f1, 0bd0, d8fd, 2029, ecaade2015_53j9, f51a, 89ec, a93e, 7fb2, ea17, 8035, dbde, 867b, 0824, aece, 67dc, 5c13, 128c, acadia14projects_81o, 4208, 963c, 0a37, f74f, caadria2017_175f43, 0b91, ascaad2014_019y2, 3f40, c380, sigradi2016_637x, cd54, caadria2016_023m2, 28d4, 073f, 580d, 1f37, acadia17_81l, 286b, caadria2016_249k11, f8e7, acadia14_365aj, 8c1f, caadria2017_018z7, acadia16_352b22, ffce, ijac201614206a11, acadia14_339ac, acadia14projects_463l, 682b, caadria2017_016e6, e029, 4f4d, sigradi2015_11.165m25, 8c99, 0af9, 34a8, caadria2015_012h2, cb4e, 887e, acadia17_59b, 5b29, 2184, acadia14projects_135s, b5d4, 0c8f, 0097, sigradi2013_62t, c036, 5cb0, c25b, 99f6, ecaade2014_089n21, 5e17, ecaade2014_233l60, 3f18, 1fb7, cf0a, 90c4, acadia14projects_681ag, acadia14projects_655ab, 7e87, 3e36, ddf4, 7b9f, 2632, daa6, 4413, dacc, acadia17_598g, c1e3, ijac201614405v3, e6f2, 4022, acadia15_497l22, e6b3, 590b, 12f7, 94e6, 350e, 2af9, d55d, dd6a, 15f3, 08bb, ecaade2014_044b11, 3c5e, 666f, acadia17_358ss, acadia15_323s12, 315a, ecaade2016_038g10, 514e, 62c6, 24c7, ecaade2016_223p58, a176, acadia14_43ai, 84ef, ac65, 7fe3, ecaade2017_305xx, sigradi2013_387a, bf78, 6efd, ba66, f1ad, d2d0, acadia14_23x, 3f73, caadria2015_124h20, 48ca, 2a08, caadria2016_177e8, 3cd8, 57e7, d405, sigradi2013_54l, ecaade2015_206n45, b8c8, f41a, ecaade2014_157s38, 0643, a0d2, 7d0a, cc16, acadia14projects_357aw, 55ae, 6992, 0f4c, bd4a, fc49, db77, 4cb4, c867, d9e9, ecaade2016_154g42, acadia17_145g, ecaade2016_225y60, 572e, 8ee1, f0da, sigradi2015_11.166b26, ecaade2017_122mm, ascaad2014_024w5, acadia16_12r1, 7b5e, 55cc, ea2f, acadia17_91i, caadria2017_041i13, acadia17_291o, sigradi2015_10.140t19, 6833, 87cf, 6917, 812d, ecaade2017_157zz, 6df5, 0eb2, 7f10, 2919, e07c, af85, dc53, f0d8, caadria2017_183c44, acadia14_473ak, 21ac, 7231, ee08, 5b89, 7cb8, a9c9, de0b, ba0d, ba77, ebf9, b80f, 87c2, dd35, 7c2c, 7712, 450a, d554, 1532, ecf8, 657c, cf44, ebbc, 5760, sigradi2016_702w, 105a, a58c, adcf, 4288, cf72, 6a31, 5da4, ece7, b96c, 3a27, 3a7a, 10aa, 266a, 80d0, b163, e8f6, ecaade2014_239r61, 3ac4, a79b, b8c3, c501, 1e72, caadria2015_213g33, d661, sigradi2016_655h, b61f, 2043, a6f1, df29, f701, 860f, 4d6e, 871f, 9990, a8a3, 8334, 92ab, e881, 125f, bc34, 8437, 6a1a, 2639, 4bbf, c50e, 49a5, 4b97, 1e15, 12d8, 5da9, 3e64, d486, 27b4, acadia17_358gg, 8161, f878, ef3f, ce89, 619c, sigradi2015_8.189r13, 3d3d, 6c88, caadria2017_015t5, caadria2015_122k19, 6bdf, sigradi2014_032i2, 59cc, ecaade2017_157dd, bcc2, acadia14_317v, acadia14_699k, d843, ascaad2014_010m5, 1fdf, 64c7, adb9, 6675, sigradi2014_347n10, 3bcc, 7c20, e06c, acadia14_135j, 5c9f, ijac201614207f11, a8e5, caadria2017_118t30, a8e8, e0d9, cdad, f3ce, 21e0, 891f, ijac201412303h8, ecaade2017_143d, sigradi2013_138t, 474a, acadia14projects_247v, ebe4, 2a97, cead, 1bfc, 9537, 5417, ecaade2014_014i3, 8ccd, 9734, 2304, ascaad2014_009c5, cb67, e809, 929b, 8faf, ee8e, ec12, ecaade2014_218a56, 442d, b156, a5bd, b5a5, b276, sigradi2016_751mm, b42d, ecaade2014_105y23, 2939, a177, 6479, acadia14_301ay, 9820, 0008, 77d9, 0da4, 9996, d32a, caadria2016_673c29, a6c2, 220b, 9c2e, 4692, caadria2017_158e40, 874e, 1394, acadia15_297w11, eec6, 02b0, 19d7, 1e8d, 55ea, 541b, caadria2017_135f36, 0b5f, dad9, 685e, df96, f834, ecc2, f4ea, ecaade2017_097hh, 48f6, d112, 880c, acadia15_185u7, 9a64, acadia14_189ax, 8468, 1599, 0cd2, 9c34, 2125, ecaade2015_229e51, 9c07, 884c, ecaade2015_227s50, b09d, 7868, ascaad2014_008v4, f5b0, ecaade2016_046s12, caadria2016_507h21, 71b6, 368b, 6403, ecaade2017_309kk, ba6a, 990d, 6074, fc60, acadia16_24t2, 932e, 70dd, ecaade2016_128h35, e1eb, 46a7, b242, 1e7c, 161d, d6e6, 07ec, acadia17_323s, 3d12, acadia17_37kk, f716, 0177, df1b, 67ab, 5298, 123b, bb51, 402a, dd66, caadria2016_197m9, f526, 96cd, e5d5, 7119, 543b, a6af, caadria2016_507o21, 6ab0, ebb1, ecaade2015_61k12, 7ff1, d1b7, 931d, ecaade2016_065w15, 5d33, ecaade2016_087s24, dd2e, ecaade2016_170p48, ecaade2017_072i, 2f95, 71ec, 86a6, 85c5, 60af, sigradi2016_381l, 4700, 2efa, 5c59, aca4, dcc3, e3fe, 222c, a16e, 1076, a50f, 0002, cc06, 03c8, 95c9, ecaade2016_074t21, 5903, 129a, 64ff, caadria2015_226t34, bb71, acadia15_185p7, a4be, 03d9, 9676, c9f9, 7b0b, ecaade2014_094r22, acadia16_72d5, 1815, d58d, f4a7, ecaade2013r_009f6, 097a, 15c1, b567, 6f13, 92d8, 1e7b, cc44, 1216, fe45, d192, ecaade2017_006rr, 525a, 947f, ecaade2017_189rr, 6600, 410d, ddba, b917, 6f9a, 14f6, 824c, a9dd, 75f2, bac5, 2e59, 137c, d6d7, babf, 99ec, b054, acadia15_81t2, 83a2, d9c3, 627f, ijac201513102i2, 9f18, c91f, fe29, 3bda, 707d, cbc1, 330b, f06b, dbc4, caadria2016_809c34, 8509, caadria2016_529s22, 0abb, ecaade2016_ws-dheritages67, eff5, acadia14projects_479u, acadia17_500gg, 0b96, 9d26, sigradi2015_4.52m6, sigradi2013_280j, ecaade2014_038y9, d132, 77ba, ecaade2017_009t, 2735, 35bd, ijac201513206h9, ecab, 30ff, ecaade2016_043x11, 90ab, eb34, sigradi2013_234h, 6223, 2c82, sigradi2016_517n, ascaad2014_026a7, 2f6b, 28ff, d542, e79f, b703, ecaade2015_13r1, 13ec, 6e3e, ecaade2017_202m, ecaade2017_111ss, 82e5, 11f5, f917, 9aa3, 6446, b218, sigradi2016_383ee, 688d, 7676, afa1, 1f21, ecaade2016_118b32, 84af, 472b, 6d3c, 4a63, acadia14_291i, 9062, 6721, 8fc1, 0a85, 3e50, 430e, 4bd9, 4681, acadia16_402r24, 75bc, d5ce, 100a, 9d01, f304, ef26, 98ff, acadia14projects_661c, 6554, 8124, 7e8f, 836b, 7354, ecaade2014_088j21, ecaade2017_032g, 5db7, b8fa, 9255, ee48, caadria2016_663o28, 11a8, 0d69, 4dd5, fccd, e74e, f26e, 449b, f271, ecaade2017_291n, sigradi2014_347j10, 6d34, ecaade2014_057l14, 1f6b, 7747, 085d, sigradi2015_3.201s3, 73fe, 62bf, 1478, caadria2016_395u16, 1dcd, 262f, ascaad2014_014h7, 107e, 0493, ecaade2016_154f42, dd2f, 6827, 8971, ecaade2017_052oo, ecaade2015_92p18, 7cc6, 3a70, d7bc, e3ff, 0c45, c3e5, b3cb, 228b, 90c5, ecaade2016_ws-intelligenta69, da05, sigradi2014_330f7, acadia14_339ad, f423, daf9, 1f03, ecaade2017_061h, ecaade2014_153l37, 1d19, ecaade2017_057h, 94a3, sigradi2013_54n, 8f93, 0642, e673, bda6, 733b, sigradi2015_3.370a6, e602, e467, ef2e, sigradi2015_8.186p12, 7647, 0099, caadria2017_063b21, caadria2015_206z29, f674, d3fc, c38f, 770b, ea7a, 8856, 298b, caadria2015_077u10, 31cc, c393, ecaade2017_089u, 8de4, bc2f, f8fe, 9f32, 8b1e, e10c, ascaad2014_019k3, f70e, 73e3, d3f8, a574, d87b, 0f9d, 2d71, b157, sigradi2016_534vv, ecaade2017_215xx, 75e8, ddff, 6bad, b347, a587, aab0, ecaade2015_138h27, 6d55, 1c0f, ecaade2013r_019b10, d1c0, 3bd3, 9313, ecaade2016_067l16, acadia15_451t19, 9a34, 6245, 8d7b, ecaade2017_214n, a570, 4209, bcf1, fb4d, 5890, sigradi2013_326k, caadria2017_028c10, 98fd, a46e, 36b6, ecaade2017_302dd, 7d01, 2f97, 138a, ecaade2016_025g7, caadria2017_018s7, 8edd, 45d1, 9848, ecaade2017_183dd, acadia14_619ao, cf5b, b31b, ac91, 4150, a133, acadia14projects_681av, ecaade2014_163h40, 7467, 54fc, f403, 5178, ecaade2016_230r61, 643a, f220, acadia17_648bb, 2139, 4228, 3579, b1bd, caadria2017_058r20, fb44, 5b42, c0a0, e59c, 8b56, 762f, 1f14, 3305, 27fa, 06a1, 3cb3, 17d7, e9c2, 88f7, aaf5, 9eca, c13e, 04ec, b79e, sigradi2014_263a1, 03c1, 1cbe, ascaad2014_026v6, acadia14_389d, d5cb, ecaade2014_206r53, 3f9b, 9d23, caadria2016_755r32, e204, acadia15_483u21, e768, 833d, d889, 3c02, ecaade2015_139x29, 3bad, 79ad, de9b, 1c67, 096d, ascaad2016_006g3, ecaade2016_238v63, 175d, sigradi2014_201f7, 73f8, ecaade2013r_003g3, a06f, 1828, 686b, 9e5a, 0b1d, 7ad3, ecaade2014_155y37, sigradi2014_330l7, 6cf0, 9f75, c942, 2f61, e9fd, cb0d, ecaade2017_308z, 807c, 4e0f, 69de, 5b75, daf2, e053, 6d2b, ab95, sigradi2016_710ll, ecaade2015_207l46, 902f, 2ba1, cc1d, b8bd, cee6, 826b, ecaade2016_102n28, ecaade2013r_005p4, bc93, d71c, 1cce, a700, e666, f4f9, a789, 1165, 0f1f, acadia17_258t, f7e5, ecaade2017_252d, 9aba, 6a08, e499, 0e11, d18d, acadia17_60w, dc39, ab1b, 11c8, 808d, de04, ecaade2013r_018r9, 9816, 7a46, 1192, acadia17_472nn, 8316, 65d0, 01ed, 9463, d9dd, 7611, acadia17_348h, 3fe5, sigradi2015_11.34u23, 313a, acadia14projects_145n, caadria2015_012g2, c6d4, ea30, ecaade2017_252g, c3c1, f27b, acadia14projects_435am, 7938, c957, ecaade2016_185h50, c6ba, d55a, 6459, 4911, c1fa, 58ca, ecaade2016_230i62, 5d25, ecaade2017_079h, 3f67, a58e, sigradi2014_075b7, 429e, 2be0, 60a6, a6ee, 9133, 0c90, b302, ecaade2017_301i, 6d1b, 3914, ecaade2015_206o45, acadia15_333o13, caadria2017_123f32, 59f9, b935, 6101, d708, 7e58, 2952, bd47, 5962, 73ff, 8a20, caadria2016_851n36, 8a9e, 8b2f, e715, e027, 82a3, 36c1, 50e4, 3ee1, 6360, 5a38, ab21, 4307, 50fc, 5162, 8cf3, 4d75, 1d6a, caadria2015_213a33, 00e8, acadia17_162z, ecaade2015_284o61, 65b4, a59c, acadia16_478z27, 5398, caadria2016_405o17, 5078, 374d, 4eaa, 60a7, acadia17_59j, e540, 8956, bc1a, 2834, sigradi2015_12.19y26, a81a, 7a1e, 788b, 185f, 3175, b53d, b196, e8c2, 1931, 38c8, acadia14projects_435ab, caadria2015_172c26, caadria2017_069c22, ecaade2013r_004a4, 2f78, acadia16_342c20, 73c8, d6db, 468f, 2112, e173, ecaade2015_180z38, 63f5, 14fe, 39f2, afdf, 8653, ecaade2016_170o48, ef5d, ecaade2015_138m27, f4fc, 3f9c, 6533, ecaade2014_159o39, b8d4, ijac201513105b5, cbfb, f8ff, caef, 0530, eea1, acadia14projects_719l, acadia16_318i19, f53e, ijac201513206w8, 70e9, 9f37, d429, 98c6, 3bc9, b899, ecaade2017_234m, 3071, f6ab, ecaade2015_268d59, 3406, sigradi2013_342t, ecaade2016_ws-dleadp68, 6d26, f076, 91c8, a55e, ecaade2017_140bb, ecaade2015_237a54, 4361, a3d9, ijac201412205t3, c3b6, e39c, 0ff6, ascaad2014_004m2, 32ee, 4ee8, 9336, 4860, a581, 557d, c7b8, 433b, ecaade2016_067h17, acadia17_358kk, 41f5, sigradi2015_3.65t2, caadria2015_015f3, 16fa, acadia17_177l, 6365, 3389, 0dbf, 8433, 27a6, 6dc8, e5fe, ecaade2014_143l32, 2032, 3661, c0d2, 6f51, ecaade2017_108b, sigradi2013_91, ecaade2017_175n, acadia14projects_619au, 784d, 0347, ecaade2017_142ss, cc61, 0340, 14bf, acadia17_71xx, 7474, 5bf7, ecaade2016_132u37, 8773, 294f, caadria2016_291c13, sigradi2014_284g4, ecaade2015_287o63, 1dde, b5fd, 9170, b857, ecaade2016_027b8, 5535, 0741, eff4, 7641, 3941, 03b5, ecaade2017_072h, ijac201513104u3, bcb2, acadia14projects_555f, c4c8, fad4, aeac, 7657, ecaade2015_278m60, 0811, c6d9, 1d0c, bcd6, 8216, 4fba, c417, sigradi2014_018m1, 81d2, 091d, 0e19, 7f8c, 7960, 0dd0, 95f5, acadia14projects_189at, 0d2c, 0e6d, 8a8a, fcd1, 433a, 96da, 7bd0, 9906, ijac201614402v1, d565, 1758, 2027, ascaad2014_006u3, 5cab, 7404, ijac201614407x4, ecaade2015_177b38, 32fe, b114, 5587, db70, a996, 9623, 1839, ebd1, ee85, ecaade2014_031s8, 722a, c860, f356, 9891, 5720, 7031, fcaa, caae, acadia14projects_301f, sigradi2016_590p, 2d00, 6c53, eaad, 4fd1, acadia17_70ff, 387d, ijac201412405c9, 12c4, b3e7, ascaad2016_010e5, 93d7, 2f79, 91fe, 6599, abf1, sigradi2014_345h9, 6db7, 8e82, 5c97, 41b2, aa5e, d8e4, ijac201513302i10, f719, acadia17_153i, 21df, 9651, cf2a, sigradi2015_6.387y9, efea, 05bd, 4ce9, 9bac, 569d, acadia14_81p, ad19, a5fa, 23ca, 2e7a, ecaade2013r_019h10, fa12, 361d, acadia17_211r, 1aea, acadia14_117av, fdbf, ee65, c03a, 8f7a, 14c5, 0e8f, 25f3, 5ec8, ecaade2016_167u47, b75f, ecaade2017_021e, acadia17_358aa, ac45, acadia14projects_347ak, fb6e, 5b90, 9a6a, 9e92, fadc, 6972, 853a, a676, 9d90, 42f1, 744a, ad65, 4808, e508, d027, f2e3, sigradi2013_101m, 84ba, c7db, ascaad2014_010r5, d269, acadia14_497r, 60ca, caadria2017_005s3, 5016, ecaade2014_011h2, d5be, 6477, 476c, caadria2015_208i31, d82e, ecaade2017_028l, sigradi2015_3.268e5, ecaade2016_222n57, 67c2, 8585, 243a, 3f05, 4ead, ecaade2017_282k, 1719, fce4, 7b16, 2ac7, e0a4, 1186, 273e, 4715, c806, 58f0, 153d, acadia14_463az, 6cb2, 17bd, caadria2017_003d2, ecaade2017_220vv, 382e, c9e0, 5c0b, 7dfd, 1683, 3a4e, 4a74, ijac201513105r4, d0ba, 3e88, bda1, ecaade2017_057w, 1b72, 7916, ijac201614305i3, 6419, 12e4, b637, 5995, 8841, d8d4, 5d22, ec63, 514c, 29ea, 8afd, caadria2016_085k4, 9688, ecaade2015_329i71, 4e83, sigradi2013_131f, caadria2015_226b35, bff6, 9b68, acadia15_483z21, c9a8, 258d, 8972, c8e3, f326, ecaade2017_054aa, acadia16_164r11, 7fbb, dbc5, a41c, 89bd, 7db9, 379f, ecaade2017_199ee, caadria2015_073b10, a910, fbfb, e1d9, da8f, 8cb9, 1bfa, 545e, 30f0, e587, acadia14projects_267p, ecaade2017_302jj, 0968, a150, 610f, a68c, 9b49, 5a5a, 12dd, d07c, c450, 7db6, 6d66, 3a6f, 1f16, 62ad, caadria2016_383n16, 02eb, a3fa, caadria2015_084u12, 4d83, e21e, b5d7, ecaade2017_203ff, ecaade2014_020o5, 0b42, c033, ba27, ecaade2016_094o25, d413, a5a3, d10b, caadria2017_124x32, db2a, 1d05, ab78, 61d3, 5762, 4afe, d8bc, 187b, 9a09, ijac201614208c13, bad6, ab74, 4aac, acadia15_343b15, f79c, acadia15_333a14, 208c, acadia17_290c, e1f3, 678d, 75c4, 7a49, ec83, dbf2, 8315, a1ba, ecaade2017_255zz, 93de, 8dcc, f09e, 56f0, e33c, ecaade2017_006bb, 6d6c, 0840, 8611, ecaade2017_029w, acadia17_257ww, ecaade2016_230r62, 85ca, daf7, ecaade2016_198l52, eb44, 19ba, ecaade2015_114r22, 631e, ijac201614204d10, caadria2015_066f8, ecaade2016_161a44, 8840, 45c6, ijac201614203t8, a53c, 10f9, 0d03, c421, caadria2017_122a32, 735a, c956, acadia15_483p21, b310, ecaade2015_195f41, 358b, bf5d, ecaade2014_186d47, b140, d801, caadria2015_233g35, ecaade2015_171y36, ijac201412408w2, 6709, ecaade2017_038zz, 380d, 7e6b, acadia15_47n1, 4145, a20b, 57a4, a1e9, e4f9, 46b3, caadria2017_027m9, f116, ecaade2016_210d54, 4a1d, e538, 7a5e, acadia17_608dd, caadria2017_142c37, 60f4, acadia14projects_63b, e89e, acadia17_71yy, sigradi2016_448m, ecaade2017_214v, 9a35, c4fc, a1de, c1e6, ecaade2016_157w42, 1665, 3eb3, acadia15_47b1, ecaade2015_138a29, 0c68, e250, e5b0, 4269, ee3f, 0ce9, 5a82, 9c35, 088c, 0ada, a427, ascaad2014_029e8, 451c, 6f11, sigradi2013_327v, b0de, 9355, ecaade2015_143j30, 46d8, 439a, 98be, d050, 4630, ca7c, acadia14_463j, sigradi2015_sp_11.303s31, ascaad2016_059p23, e5a0, ca85, caadria2017_067p21, e0a9, ac52, 3d5e, 4f44, ecaade2017_203ee, 6e30, 6e5d, bff2, caadria2017_190x45, b400, ac99, acadia15_417w17, 23aa, acadia14_487h, d0f5, ascaad2016_013f6, 4c78, 52f7, fbad, bd16, 871a, sigradi2014_232v8, ascaad2016_041o16, 0b18, 41ce, de9e, 315d, sigradi2016_673dd, 5647, 6f9e, 3ae6, f75c, 3b63, sigradi2016_431q, sigradi2013_248a, 553e, sigradi2015_3.212j4, caadria2017_056u18, 729b, 2823, caadria2016_435r18, beb1, 9663, e216, 3621, 858c, 8071, 51c7, ecaade2017_189yy, ijac201614204r9, 6455, 5fcf, ecaade2017_151q, ecaade2013r_002f2, 2b14, dace, 320a, ef83, ccc9, fcb9, sigradi2013_189l, ac0c, 1807, fbd8, ecaade2017_293kk, 9ee0, 92b5, 117d, sigradi2014_155w3, 3c47, 2aab, 758f, 5b5c, 246b, 051d, 0831, 4010, acadia17_520g, acadia16_260h16, ecaade2014_086w20, 7407, 9dea, f47d, 8e14, 9bd4, 88ca, f38a, 1c1d, ecaade2017_215rr, ecaade2017_017g, acadia16_98j7, 431f, acadia17_59g, 3876, 3f9e, 42f4, 8343, bdbd, 7d9b, 5e3e, 5333, e32f, ecaade2015_217x47, ecaade2017_124n, f687, ecaade2016_068u17, c177, 0b36, 5372, acadia15_343a15, a898, 22d2, 5655, ecaade2017_073m, acadia15_469j20, de9f, 610b, e8d1, ijac201412406n9, 0aa3, 85d8, ecaade2017_076s, 687f, 7b8f, be54, 2cc3, acadia17_435e, 32a7, caadria2017_074r23, acadia15_274n11, 01ad, 1297, acadia14projects_365ao, ecaade2015_253w57, f661, 7d70, 85ce, ecaade2015_100o19, e29a, 8df3, 2ae0, 8d28, 9054, 19db, ecaade2014_038z9, ca64, ijac201412302d7, acadia15_371b16, 6803, 7008, ascaad2016_001a1, ascaad2014_022d4, 5420, bbc7, 0858, 9748, 1a50, b1ac, 86a9, fda2, ecaade2015_196o42, 1800, 0266, 01ff, ecaade2016_161x43, sigradi2013_117k, 0d79, 4601, 74da, acadia17_50vv, 1180, 42d4, d960, ff02, 25ef, 7fc6, caadria2015_126a21, d98f, 40f6, fdd2, 1044, 3749, aab3, c912, caadria2017_041u12, 5d82, f8bb, ee5d, 03fd, 68ec, 4405, ecaade2015_265p58, 2e30, a81e, 1de9, 0db7, 0ab8, e16b, 3625, f6ea, sigradi2016_781a, 2411, bfca, 9728, 5049, b4db, b682, 3825, cebb, 7172, ijac201513203y6, caadria2017_040h12, c635, 40c2, ad3c, c4af, d9e0, cc4a, a5da, a7f7, 1f1f, 2b1b, a16d, 505c, 3b8e, dd8d, 1e7d, 6dda, 3b27, 6806, ecaade2015_280b61, 52d4, ecaade2015_287l63, 5a71, a6a3, 9548, 5005, 158b, 91b3, c1bd, caadria2017_145u37, 046c, ijac201412204r2, 0155, acadia15_284r11, ecaade2013r_005h4, 9f9c, df74, 8ce0, acadia15_357h15, 446f, 02dd, af10, d6ae, 552c, 9243, sigradi2015_3.268p5, caadria2017_163h41, 05d5, 97a1, ecaade2017_039h, ecaade2017_308aa, 437d, ecaade2015_241x54, bd1f, 4d8a, 0cf2, ca16, 1c20, 4522, e18e, b739, ecaade2017_079e, 94d4, 1e37, 2b74, 467b, c56d, 8a83, a95a, 013e, 426a, 76a4, ed13, fe9b, 05c1, sigradi2013_194d, ecaade2017_269xx, ecaade2015_176u37, 4786, 0c05, sigradi2016_430m, ed11, f894, caadria2015_114v17, c51b, 3093, b119, 6b8f, 7223, ascaad2016_059o23, cc4d, ijac201614305n3, 6760, c4eb, d911, 059d, e299, caadria2017_079a24, ec50, 3751, dca5, caadria2016_343m15, 54b2, fa1a, acadia14_399am, 8db6, 4bb6, 60cd, fe91, ecaade2015_27u5, ecaade2014_149t34, 6f15, 8a3f, f2bb, 6f7e, 69c1, 855b, 88c4, 1440, ecaade2017_089dd, 9f04, be99, ecaade2017_117w, fceb, 6a8d, 7a87, a66f, f461, ascaad2014_025m6, 53ae, ecaade2016_113v30, 13be, f0fe, 85fc, 1d57, 221a, caadria2016_291a13, f258, ijac201513303e11, 654d, 4978, bac0, 3c4f, ff25, 4347, 3106, fc28, e959, c3cd, acadia16_326t19, e8b4, 6fd3, ef4e, acadia17_290e, 826f, 3cf0, 0034, 983f, caadria2017_048o15, 79ab, 0e8a, 01e1, 337b, ascaad2016_046j19, sigradi2016_571tt, ijac201614102n2, acadia14projects_145o, acadia14projects_167x, 92ad, 0184, 807d, 2657, 02cf, ecaade2015_235t53, acadia14projects_655w, 0ccf, ecaade2017_172ii, 64c5, de2a, 1fe2, caadria2016_105i5, acadia14projects_463av, 7420, caadria2016_683k29, 3952, 60d7, ecaade2017_009w, 9475, 9eee, 5ee0, ecaade2017_183bb, b1c8, acadia14_463u, 3e87, ascaad2014_037l2, 22ec, 40b8, 627a, b592, f211, ijac201614201x6, 1e07, 72a5, ecaade2016_223k58, ecaade2015_205x44, 4226, acadia17_231aa, faf6, 3386, eefe, 84eb, 1f29, 7758, a726, ecaade2016_191b51, 5766, acadia14projects_229n, d663, ef18, 8fbf, 7f99, f488, 6d9d, 43b6, caadria2017_004r2, caadria2016_013n1, e802, 7613, caadria2017_005f3, 7e98, 9208, ecaade2017_301k, 3888, 4e2d, acadia17_60bb, f34b, 2d18, e42e, 5bfe, ijac201513206u8, 6aa7, 3802, sigradi2016_815y, 5240, caadria2015_150a24, 5362, dd51, f40b, c86a, 2f74, sigradi2013_421, 5548, ecaade2014_113t26, b863, 3ca8, acadia14projects_301b, 4358, 39d1, 2f5a, e897, acadia14projects_627ao, 9122, 0215, c2a7, 93fa, 5391, 714b, 141b, dec4, 9f3a, caadria2015_078l11, 8e62, e6ca, acadia16_184z12, 97cc, 6a69, 47e4, b2f7, 38ea, ecaade2017_269zz, 42a1, caadria2017_015v5, 4d67, ce86, 01d4, daed, ed2b, b343, 9231, sigradi2013_30a, 70be, dbf5, ecaade2014_066p15, ecaade2015_200o43, 0c27, 728c, 0e80, 72ff, ac07, c6be, 774f, acadia14projects_409l, 51e5, 5a12, e0a1, caadria2015_164f25, 6265, a99b, 1c95, ecaade2016_028l8, 8586, 3607, 040e, fa4e, 1288, caadria2016_549r23, 2f3b, bf08, acadia14projects_63ar, 7de1, 8f95, 41a9, 4460, 29f7, e7b7, c638, 289f, 641e, 04e1, eea7, c79f, 2fbe, 59cb, f740, 96eb, ef71, 093b, 4200, b0fe, sigradi2015_9.347o17, ijac201614201v6, 3963, d972, ecaade2014_204t52, caadria2016_177b8, df37, ade8, acadia15_311h12, ijac201513306h13, ecaade2015_113u21, e6ce, 1d2e, 247b, 4907, 49b3, acadia17_307kk, sigradi2016_484j, sigradi2015_8.27n10, ecaade2014_079z18, sigradi2015_12.259c28, f3a3, ae37, 0693, ab3f, f253, ecaade2017_108qq, acadia16_344e21, ecaade2016_078a23, ecaade2015_202e44, a1a5, ascaad2014_030c9, c24c, a94b, 9063, 9bce, 4c37, 713a, 5edd, a9d5, acadia14projects_709ar, fc8d, b1ae, 5805, caadria2015_246x35, ecaade2014_021v5, cb47, 0b80, 10a9, 3722, c865, cf4b, 02ea, acadia15_333v13, 3e18, 6331, acadia14projects_291aj, e391, e624, ijac201513203p7, d7dc, 77dd, b8a8, 10da, 3a6c, 41d5, d029, d35c, sigradi2014_292s4, c099, ecaade2016_222g57, e4b8, 0e08, 8618, 9a00, c726, 83ab, fb36, 7920, ecaade2016_140m39, e8bb, 1cda, f0b6, 4e05, 9398, 60b4, 9259, eab9, 0e66, f081, ecaade2015_21y3, acadia14_23z, bfde, 13d2, 8402, 0b41, ab92, 8ab0, 2177, 5923, da7f, ecaade2016_230m61, d743, caadria2015_060w6, f515, 6398, ba29, ascaad2016_028m11, 83eb, e20f, ca5d, 94f4, ecaade2015_138g27, a928, 4c77, f102, 0e6f, 9716, e381, 7ab1, c803, 4409, 3f26, a37c, bffc, acf8, caadria2017_127g34, ecaade2017_152dd, c1f8, 5b03, b1f3, 95e4, 3017, d774, 0cbd, 8fcb, 7848, e9aa, sigradi2015_12.215o27, efb6, ecaade2016_126u34, bf87, f874, 54eb, 8815, ascaad2014_017o9, a9f5, d8cd, 782c, 1052, 9987, 3b64, cbd9, ecaade2016_021g6, 383a, 81ff, 8d9a, abc8, 15be, caadria2017_048v15, 199e, 88fb, 6473, 5635, ecaade2017_268aa, 6362, caadria2016_861g37, 4086, 6a2d, e36d, 50d0, 93b2, bc9b, 1621, sigradi2016_448p, a08b, 53cc, sigradi2015_10.7i18, 5237, ae8d, ec5a, sigradi2014_282p3, f8a1, 8ea0, a76a, 6451, 795f, b177, acadia16_236h15, 979b, acadia16_174f12, 5c21, 07f8, 5701, 70ec, 5640, acadia14projects_81l, 27bc, b83d, d79c, 953d, c28b, 4ece, ecaade2015_17p2, 83ef, caadria2017_015o5, 98ad, e22e, acadia17_542rr, 0b7a, 6eb0, 8a2c, 16c0, 519b, 2be2, sigradi2016_590c, ecaade2014_220j56, fdb4, 006c, 3d97, a034, 4490, aff9, d388, 0245, 4d84, f015, 15ee, ecaade2016_071i19, 6db5, 411a, a72c, e402, 23bb, ecaade2014_167p40, ascaad2014_017l9, ecaade2014_111z24, 9a8d, 5ff9, 1895, 6b5c, ascaad2016_033b13, 9f86, 1db2, 5f8f, sigradi2014_172z4, 8891, 518e, ecaade2017_215zz, d59c, acadia14projects_301e, ecaade2014_072t17, ascaad2016_045c19, 3b08, 9108, ecaade2017_291s, 2382, 8553, d599, 1ad9, 8e47, 5ce8, acadia16_196b13, sigradi2016_803aa, e44a, 3744, 32ef, c412, 7332, 9eb9, 278a, sigradi2016_595jj, 115a, 3694, 8487, 670b, 9e4b, 2487, ecaade2015_301z65, 9b8b, 2957, 90bb, acadia14projects_111k, bc80, f507, ecaade2015_64d13, cd75, 4811, 6a01, a072, 77c3, b040, ecaade2015_86l17, d548, 9410, sigradi2015_6.366d9, sigradi2016_732m, ascaad2016_013c6, ijac201412405z8, 23ba, sigradi2014_114n9, b206, d71f, 3019, acadia14_473ae, 2f4d, 9ff8, 2a4f, b65c, 40a9, 150f, da11, 1244, b26e, 3d03, sigradi2016_690b, d320, e014, abcd, 787f, 8fe6, 91f1, 6eae, ecaade2017_041t, 619f, 7b68, f650, 6a2f, ecaade2016_199w52, f86b, e761, 8446, 784e, 52a2, 3d2c, 7389, 635d, sigradi2013_226, 0b34, 4451, aa39, caadria2017_057b20, 8f87, ecaade2017_220pp, 5b47, ecaade2014_153p36, a494, ecaade2017_195dd, ecaade2016_074j21, 3653, 1dd2, caadria2016_601k25, caadria2016_281l12, 0331, 708f, c4ac, decc, f6e2, acadia17_273gg, 1e6e, ecaade2015_100n19, 2964, 941d, sigradi2016_357k, ddc6, fb7d, 9d1f, a103, 86d8, d858, acadia14_453e, b4d4, ascaad2016_048i20, abfa, e967, 273d, 2504, acadia15_343g14, 8408, dab0, ed0a, 27b7, d1b5, c9c9, ecaade2015_53n8, 516f, fa3a, af9b, 8801, ecaade2015_202c44, a49b, cf02, 4264, 8498, acadia16_382z23, 00ee, b1c4, ed07, c58b, caadria2017_165u41, 23f6, 93f1, b833, 45f1, sigradi2014_152r3, ecff, 9d0b, ecaade2017_277ii, e182, 3bd2, caadria2016_023n2, d3df, 2f55, 8754, 79c9, 52dc, ecaade2016_132m37, 4f05, 7706, aa97, ecaade2016_046x12, 90d9, 1208, b6e8, 80c1, ecaade2015_297e65, d071, 88f4, f387, 4966, fbe5, 59ee, acadia14projects_101am, ecaade2015_297h65, b8d8, b95f, 0dc3, 61c0, b0c4, 408f, 148e, 7272, 78f3, 8239, 79a8, ecaade2014_120j27, dbb7, acadia14projects_43ao, 2ad4, d0da, 56d2, ceae, 0328, 4b72, 600d, 4e14, e17e, 5b69, ecaade2016_016e4, ascaad2016_018p7, a880, 7638, 91f8, 5265, acadia17_658a, 2a18, 0820, 8c69, 20d8, sigradi2014_339y7, 074a, 77ad, 90e6, b5e5, caadria2015_016s3, 713f, e7f4, 6525, 7c28, ecaade2014_015u3, 2532, a55c, 4f3a, 41f7, fd05, ecaade2016_071y19, 9971, ascaad2014_005s3, c1fc, 1148, ad78, bfff, 6645, acadia14_661b, acadia14projects_63ag, fd00, a398, a326, a5f2, 0377, ab93, e048, ecaade2017_134r, 30df, ecaade2016_089c25, caadria2015_124a20, c708, 459a, caadria2016_829g35, 6896, 3684, 5973, e69d, 5656, ecaade2017_018bb, acadia16_394g24, caadria2016_529p22, fc07, ad70, caadria2015_073a10, acadia14projects_619ac, ecaade2017_jgor, ecaade2016_073z20, 190c, d4f2, 5600, ecaade2017_038jj, 1e77, 21d8, sigradi2016_655j, acadia16_214d14, 2abd, f455, 55ca, 2c57, 6180, faa8, cf77, 43c7, 28dc, 3519, c4cb, a458, acadia15_395z16, 2ea9, 4a1e, 5c56, 78b2, 81af, 64a8, dc3c, aaf1, e943, 629a, 9251, 1a64, ecaade2016_154p42, c4a0, 1bc9, 7d1e, 1ad4, 32d9, 2729, ecaade2016_095c26, e3ec, ijac201513104m3, ecaade2017_013kk, b732, 2738, 56af, b3a5, 39d9, 62af, sigradi2015_9.152o16, 6121, 4f9d, c6d7, acadia16_24v2, 186d, 6468, 358e, 4caf, 4116, caadria2017_086o25, eaef, 4850, 18b2, 9ffd, 2895, caadria2017_094t25, 665c, 4e96, f49c, 88fc, ecaade2014_157o38, acadia14projects_375ay, acadia14projects_291az, e632, 827f, 2517, aa72, e05a, 46cd, 6168, 6156, 22e4, af5c, 67d2, 87aa, 5036, 8fa0, 0b1f, 749d, aca5, c49f, 3565, d937, 08ac, fab4, acadia14projects_463c, 1c60, caadria2017_113z29, ecaade2016_045j12, 41a6, fecc, ce96, 3032, cdd4, 580a, 5c09, c53c, e603, 7df3, d197, 43a9, 71f1, 2dfd, ecaade2017_164r, 633d, acadia14_291d, 1082, ijac201513101r1, ecaade2017_054z, b2df, 25a7, ced5, 3ee7, ascaad2016_002m1, acadia14projects_579b, ijac201412401g4, 33c8, 2a02, 6ec3, c4d6, acadia14_479a, 2349, 1e4c, 2bae, acadia17_322ww, 0f29, 9acc, cd72, 3d74, 8946, 10fe, 5243, ijac201614207p11, 01af, acadia14projects_347aj, 3a44, 94fe, 66eb, 7c74, 9ddf, d809, 6862, a066, 6eb8, efc2, 3224, b473, 6e3d, 62ef, 5f39, 2604, ce33, efa1, d265, 3487, 0696, a212, bc66, ecaade2017_054tt, 6ea3, 65e7, 13b5, 5075, 49cf, de84, c4e8, 2d9b, 1ea4, 5984, 8bf4, sigradi2016_625tt, 3854, ff73, 73a2, acadia16_224s14, ffd0, ecaade2017_129ll, fc98, 6d76, acadia15_263b11, b15c, 829b, a813, e822, ecaade2017_288aa, a005, 5eb9, 53b8, 7b9c, 5970, acadia16_298i18, d79a, 31f0, 8298, acadia14_389c, 7a0f, ee57, 7725, 6cd8, 7528, d765, 158e, 72c6, c6a8, 58c1, ecaade2016_011p2, acadia14_647av, 3833, ecaade2017_099xx, acadia16_470j27, sigradi2014_109h9, de4f, eabc, sigradi2013_41s, ecaade2016_167w47, 4f75, 2442, 8b5c, 9ebd, ddcf, e255, 7e23, 0a5e, f16c, f0cb, 800d, 9a1b, 96fc, e3f8, acadia14projects_671x, 8463, bd98, ecaade2015_227e50, caadria2017_129o34, 9531, a571, caadria2016_281j12, sigradi2015_2.213u1, e6ee, 4c89, c7e7, 8e12, 6e53, 1846, 4e02, d9cd, f8b6, 2893, a083, 3d9e, d5d4, 4bc6, acadia17_221w, 1130, aee7, ff45, 1bba, acadia14_47h, 3ae8, caadria2016_187y8, d329, caadria2016_013t1, caadria2017_118c31, 02f9, 205c, 338b, 8569, f61e, 7565, 3eb6, a2b0, b8ae, a252, 1565, ecaade2014_070j16, ijac201513304y11, 9eba, e23d, 86d5, 6f9c, ecaade2017_198vv, ecaade2014_052x12, bdc1, ijac201614207o12, 1ccb, fcf6, ijac201513201v5, caadria2017_086i25, ecaade2014_153t37, a357, acadia14projects_43ad, 0a06, acadia14projects_661f, 0863, c6ab, 1f7d, d1b1, acadia17_322h, acadia14_473af, 047d, bf7a, daea, e4ce, cf4d, 8669, cab8, dd2b, caadria2016_487k20, acadia17_491u, d6df, c0c5, ecaade2015_48l8, 5201, acadia17_390oo, ecaade2016_132j37, b4a3, 6eea, 3f08, 58f3, e34b, abd7, 86cd, 3a0e, 4d6b, 8a0a, 4d9b, 7d47, caadria2016_745b32, acadia17_273bb, f491, ecaade2016_068k17, 8530, ijac201614207e12, 4053, 346e, e636, 80c0, 7316, 8f70, 733c, 63da, ecaade2016_021u5, f5ae, bbce, 54f2, sigradi2016_510ww, ecaade2014_188h48, 678a, d86f, 472f, aaa5, bcc4, 1e87, 81ab, a538, 0330, d9e4, d2b5, c7ab, acadia15_195a8, caadria2016_363d16, 8ef3, dea7, 811c, 000f, 4cc8, a366, e57c, sigradi2015_1.288b1, 62cb, c465, 287e, 4c93, ijac201513303z10, b5cd, ef6a, 86e0, 898b, fb3f, ecaade2015_280c61, 7976, 2d09, 9562, e4a0, ecaade2016_mrto66, 0f7a, bb13, 52af, acadia16_62c4, 8a73, 72d8, 4d5c, 585d, 509d, acadia14projects_497z, ecaade2016_228i61, 5a6c, e5c0, d4e8, 45c0, f89f, 43e7, f5aa, e079, caadria2017_037g12, acadia16_470k27, f1ae, bceb, dbaa, ecaade2017_214t, 5419, ijac201513302w9, acadia14projects_655ah, sigradi2014_176c5, 0106, 77a7, f801, 142b, 448c, ee70, cf5a, ecaade2016_132w37, cca8, 52ae, e9f3, 7e4a, ascaad2014_008b5, 6491, 8517, 5b39, ecaade2015_15w1, a86b, ecaade2017_094j, 71d3, 8b37, aa23, acadia15_343f15, ecaade2014_233p60, acadia15_47m1, 07fe, ecaade2017_288jj, 58df, 42c5, ecaade2015_269o59, 1e40, 19a5, ce71, 445c, 7448, 75ab, ba03, 0402, 9139, 3438, cc58, 3370, ecaade2014_220d56, caadria2017_029p10, ecaade2015_114x21, da8a, cdc1, 118f, 987d, ecaade2017_208f, 9780, sigradi2014_048x4, afd1, 3ce1, e84b, sigradi2015_10.309p21, 46f2, 4cf6, a897, 66c6, ede3, efcb, 90dc, fad8, d96e, ijac201614202x7, d8af, c021, a3ec, bdf7, fc59, sigradi2014_284e4, fbf5, bf0e, ecaade2017_122ss, 887f, 68a1, f6b3, ecaade2015_144w30, 7ca1, b29c, acadia15_47d1, 919a, 7c78, 135e, dcb2, 51d5, 2eca, 726f, f970, ijac201412408e2, a44e, 1ace, 182e, 322e, ecaade2016_168g48, 8979, 19e3, b460, fb72, be06, 3c1c, 0e01, e527, 195a, caadria2017_094w25, acadia17_316yy, 46a2, 19e6, dff1, 20b7, acadia14_671p, f98d, d962, acadia14_327d, ecaade2015_247f56, ba73, caadria2017_163v40, 3490, 4a86, 0d3a, 47eb, ecaade2017_053r, 5731, 5c46, ijac201412404n7, 22a5, 425d, 2d66, dbe2, d956, fadf, 13fe, acadia17_50ll, caadria2017_145l38, ijac201412307g3, 66c9, ecaade2017_144v, bda3, caadria2017_081t24, ijac201412204w2, 5c79, c61c, 3791, ecaade2016_132g37, f737, f2ff, 9f56, 7c47, b620, caadria2015_004i1, 70f5, ecaade2016_216w54, bd09, 1d34, a1ca, 4171, 0ea5, e57b, ijac201412404z7, 2e3c, 40e7, 0690, ijac201614407a5, caadria2015_016g3, 0c4c, 531c, 9f71, caadria2017_004i2, 58d3, 9841, acadia14_145ag, ecaade2015_215k47, 3ed0, ecaade2016_217j56, bf15, ecaade2015_100y19, 4dc0, b45e, c917, ecaade2016_230b62, 7c03, 2ffe, 58f2, c8ab, 6351, acadia14projects_219ax, bb46, ascaad2016_047y19, ecaade2016_ws-foldingu68, b28c, 0791, 060d, db0b, 440e, b46a, b6ca, 71e2, b2d1, c72f, ecaade2016_mrtm66, 0e45, a197, acadia16_260k16, ecaade2017_jgol, sigradi2015_8.81u11, acadia17_402d, 3483, 42bd, ecaade2017_302bb, e4bb, sigradi2013_243u, 5a9b, ecaade2014_070o16, 60ea, ecaade2014_144c33, 81fb, 4857, 3189, f143, acadia14_565v, af43, b515, cefa, e3d4, ecaade2016_139e39, e4c5, 8281, a284, bf25, ae14, 04fd, 9c25, 7cb3, d29e, 2ab7, c167, de91, f25a, ascaad2016_058f23, f8dd, 0b2f, 7393, b416, 3caa, acadia17_307gg, 2a9d, caadria2015_130w21, 54bd, 72c5, 9344, ascaad2014_014r7, ecaade2015_158e33, ecaade2013r_006s4, ijac201614102c2, d5ed, 62e4, acadia14_153a, 0928, 5846, 82e7, cc5f, 1bbd, 9469, 54d8, 8b8d, d551, ad55, caadria2015_111o17, sigradi2013_429p, 8c5d, ascaad2016_044r17, 3f91, ascaad2016_051c21, sigradi2013_390, f4cb, acadia17_81e, ascaad2014_017p9, 8b0e, ecaade2016_140x39, c7e1, ef01, 6939, e5e5, 9de9, a75b, 346f, 65f4, 382a, 598c, a396, 87cd, e815, f4db, ecaade2016_199b53, 75af, 755f, a605, ae32, cfaf, d41a, ecaade2014_138m30, 642c, 9c39, sigradi2015_1.320f1, d06c, 019f, sigradi2014_303h5, 0deb, bbd1, 626f, d703, 16f9, b6af, ecaade2017_282r, f37a, ecaade2014_050g12, acadia14_427am, a4f3, 3fca, ecaade2015_173h37, a380, 6109, 47da, 3073, b33a, a07f, 5057, 61c4, b6ab, a38e, 7cd2, 0366, 9b2f, 1c5c, a360, 7fda, 1f1d, dbe3, caadria2015_130h22, d412, ab86, 8736, cf99, 1533, 58ed, 0073, caadria2017_040k12, d290, 6364, c51d, ijac201412305b2, eafc, 9970, acadia14projects_291ar, 061d, f7a4, 5cbe, 8c66, 9cc7, 06dd, 2a03, ecaade2015_158w33, af2e, 1db5, 9fa9, 65eb, 9182, be0a, 81f2, 0c6c, b911, 5a1c, dcfe, 8e65, ecaade2015_241r55, fcde, b5f9, 5dc3, 702b, 4c9a, 6294, 7ed5, 0cfe, 80fe, 77e0, ascaad2014_017x9, ecaade2016_ws-dleadf68, 746d, ecaade2017_274aa, 4dd8, adfd, f8d4, ecaade2015_229z51, 31ea, a955, 634f, caadria2017_040m12, caadria2016_477w19, 76f7, 8fd7, ff3f, sigradi2014_232s8, acadia14_43x, 6634, ascaad2014_008k4, dbb4, e9ed, cd40, ascaad2014_018b2, 367a, 8f21, acadia14_33ak, acadia17_117q, 3446, 7f47, 2b9a, af7e, ijac201412205d4, b647, ce25, 3545, 24ab, fdda, e1ee, 8659, 11c5, 7055, ecaade2014_133z29, ascaad2016_021h8, 72bd, 0ee7, bccb, d6ac, ea8d, ijac201614203o8, 528f, 1281, 94f1, caadria2017_069z21, 2f4e, 3269, 2362, e428, bcbf, d6f5, afbd, ecaade2014_066m15, e4cc, 25d4, 3568, 3e34, 769f, 2c76, 5004, 879a, 768b, 9158, 9395, f168, c1e8, 1fbc, 4b4b, c8a1, ca5b, 14a5, 13d5, dead, c1c1, ecaade2017_054uu, 8861, ebb2, 4913, ecaade2017_090ii, 8a91, 7e06, adba, ecaade2015_55j10, 6da2, ecaade2015_129i25, 0ef1, a893, 89d7, 7b3e, caadria2017_008z3, a446, 03ac, 071e, 9cf7, a758, sigradi2013_111o, 3775, 579f, bf31, 5d0a, 65f0, eebc, ecaade2017_264d, acadia15_284s11, e481, 5ac5, f9bc, ecaade2014_184n46, 1f3b, cdc6, 13b2, e235, dc70, 0d22, fb33, f88b, dd72, f868, 0e4f, 684a, af6c, 341c, acadia14_719d, c08d, ecaade2014_031u8, b987, f210, 55d9, sigradi2016_732l, ecaade2016_032r8, 4827, 9b34, sigradi2013_390t, caadria2017_016f7, b808, b4ad, f7d9, sigradi2014_164k4, 0ca0, d92a, bb0f, ecaade2016_167d48, acadia14_619ac, caadria2016_405h17, 5a7c, fe69, e2d8, 39e6, 47f9, 6171, 226c, sigradi2013_303i, 47be, acadia17_570dd, 67f2, a680, 62b2, 8d6c, 5cd3, 0d83, sigradi2013_274u, 527a, caadria2016_333w14, 6dab, ecaade2015_83i16, 4251, a92f, 44d4, ecaade2015_25i5, ijac201513305k12, 69e8, acadia14_33am, 29e7, b55f, 3f14, ad43, c6ad, 1449, 2c17, f597, 3d5d, 8fad, caadria2016_167o7, 42b0, ecaade2016_130d37, acadia17_100m, db1d, 9ed1, 6d28, c097, 26dc, 5d9d, 3632, 206d, c96c, 74ec, a3f5, fc99, 89a4, 74d2, 7e17, a479, 140f, 3277, 35d0, 094e, 9fdb, d43d, ecaade2014_055z13, 5d3c, 9004, 9778, 057c, 4c9b, 9099, ecaade2017_050c, 7228, 8f86, ecaade2017_057dd, b039, 3410, dae2, caadria2016_703h30, ecaade2015_114i22, ecaade2017_257uu, 71d1, acadia14projects_339ab, sigradi2015_10.377y22, efbe, acadia14_177r, b861, b529, 8cb5, 6071, e01c, 36e2, ijac201614208s12, caadria2016_579s24, d94b, ef03, 4686, 43f5, 3e05, fa4b, 2024, f75b, 0f4a, sigradi2015_6.329x8, 8bcb, 90a3, e8da, acadia14projects_339ax, 3560, 8b28, 3533, 74eb, 705f, 7d3b, 16d4, caadria2015_030m4, 2023, 6703, 6284, 89e6, db2d, 7d31, 077a, 28d7, 8b4c, c1fd, eac4, 2482, d180, sigradi2016_625yy, 1956, 658f, ecaade2014_112y25, 0d46, acd9, ascaad2016_001f1, 5b4a, 53d2, 5e71, d1af, 774a, sigradi2016_560cc, ecaade2016_bkor65, 1c18, 96a9, acadia15_137k5, 2503, 18a3, ijac201614208k13, ijac201614206v10, 1860, a600, sigradi2014_313d6, c059, 6799, ijac201513303v11, aa26, a657, 22c3, a3cf, 3e02, c885, af0a, 3bbb, 6dbc, acadia17_500ee, d5f8, f038, ae6d, 2dc7, 951f, 1868, 7ffc, cc66, f2ae, ascaad2014_028s7, c0d5, 9146, ecaade2014_044k11, bd76, 80be, fdd3, ec6c, acadia14projects_33an, 140a, e26c, a429, 9fe1, 6670, ecaade2014_052u12, sigradi2016_534ss, 1050, caadria2017_142w36, 1b4b, ijac201412402l4, c754, ecaade2016_144m40, 40f2, 3b15, 00c4, 93ac, 5c75, 1c65, 30a6, b70a, 7411, dde1, ecaade2014_050c12, dc51, 289e, 393d, 564a, c939, f6f3, 8fc7, 10e6, a054, acadia14_301h, 7434, sigradi2013_194j, 2685, 16cd, caadria2017_004s2, 8cea, sigradi2013_155, ijac201513303f11, fef9, 7c2a, fc23, 0f06, f4b4, 7382, ecaade2014_014v2, ecaade2015_318s69, b27c, 199d, eb69, ecaade2014_009c1, acadia14_531t, 31bb, acadia14_357au, 8cda, d12a, 7f57, a3a3, acadia14projects_43ah, 4580, acadia16_24s2, ecaade2015_207h46, eac8, bbc4, 55c4, ddbc, ecaade2017_293jj, caadria2015_109c17, 699f, 4813, acd0, 4e29, ijac201614201j6, f871, ijac201513102k2, 1f4b, ecaade2016_073f21, sigradi2013_414z, sigradi2013_74g, 3996, 3938, c7e4, 13fc, 1a26, b807, ecaade2017_143m, 7816, 9568, e9ae, 4771, 506c, e6d0, 6ca6, 0d8e, 2941, ecaade2017_230c, 0f10, 8a6e, 6b0b, 9fc6, c52d, 3067, 89ef, fcfd, c77d, acadia17_231w, aa3e, f431, eb9b, e98d, c40b, 139e, 0c2c, ecaade2015_318o69, 885e, ecaade2016_018i5, 24f6, e037, 078d, fd4c, ecaade2015_199e43, acadia14projects_153a, 5e4d, ecaade2016_019n5, 68e8, ecaade2016_046t12, ecaade2015_217n48, caadria2017_165x41, 7754, ijac201513206y8, 3501, caadria2017_058j20, sigradi2016_467m, 5e3a, ascaad2014_017v9, 94b5, 1471, caadria2017_028z9, 32a1, 0839, 432f, c8ec, 752a, 7d28, c6c8, 20b1, 2a0c, ecaade2015_138e27, 711d, 0287, 5ca4, 153e, 0e4a, ijac201614105p4, ec39, 4b29, 4018, acfa, sigradi2013_401i, c3cb, e556, 8f42, 29ca, ecaade2013r_005o4, ddb9, 0961, c3be, e875, 6b36, b41d, 23d8, c633, 205a, 1bb5, b6a6, d61b, f226, 08cc, ijac201614303t2, 3b04, c41f, sigradi2015_3.43l2, 5f41, eca6, 3eef, 0a48, f471, ce22, 3641, ff1d, 351b, 5ab3, 33d5, ef38, caadria2016_321j14, 1231, 0924, 3fc3, ecaade2015_329o71, c6af, 77c4, acadia14_117b, b85d, acadia14projects_671m, 2585, c86e, 6035, ecaade2016_132t37, 0bc2, 24af, b221, ijac201513104n3, 85d2, f813, 7589, cac8, c639, c331, ecaade2016_071h19, ecaade2014_014g3, a07b, a818, 52ee, caadria2016_641r27, de11, 6c19, 7322, e1e4, a517, ijac201412205l4, 5a6e, ascaad2016_039i15, 7277, ecaade2015_170o35, acadia16_236i15, sigradi2015_10.140l19, caadria2017_145e38, a543, ijac201412408g2, 4f58, ae7f, ce84, aac8, ecaade2013r_018v9, 9aa4, acadia14_479u, cbac, f679, c6b3, acadia17_36u, ijac201614401d1, faa0, 4cd6, 2128, cf85, ecaade2016_154h42, 7594, 2d01, 13f9, c16c, ascaad2014_035z1, be6c, f45f, ea98, 3ef1, ijac201412304s1, 9536, 07a8, acadia14projects_619af, ecaade2014_157p38, aba5, e444, 0fc9, ecaade2015_100s19, 7c09, acadia14projects_555l, 7aaf, 4a27, 249d, 628e, 7025, 8855, f5d7, fd88, b558, 2b70, 6ac8, acadia16_280b18, ijac201412203y1, 9fcc, 1659, acadia14projects_247j, acadia14projects_473am, a208, 6ae2, 4769, bae3, 7be8, 655e, 1b4c, 92aa, 167f, f21a, 98bb, ijac201412304r1, cee8, 13bc, 03df, ascaad2014_001e1, sigradi2016_448y, ascaad2016_019s7, afa2, ecaade2015_265o58, 18cb, bec5, 0fd9, 22aa, acadia14_497y, 62f1, acadia16_414w24, 51b0, 1813, be18, ecaade2016_225g61, ecaade2016_099g27, 2e71, ecaade2016_170z48, 904f, f204, eb1e, 18fe, ea05, 2a76, ac50, a511, acadia16_260i16, 064e, 9b46, ecaade2017_109hh, ascaad2016_050y20, acadia14projects_135o, 9eb0, 8b9b, caadria2016_517v21, 6aed, 7b65, 034b, acd6, 673f, a944, b21a, 349e, 972d, 277e, 2da0, acadia14projects_247r, 27a2, b91c, caadria2015_102w15, f34e, bc00, ecaade2015_225h49, sigradi2014_085i8, 306b, fbb4, caadria2016_497a21, ecaade2017_265k, ijac201412408t1, 0317, e47f, 7b56, 281f, 7a2d, f12c, af98, 614c, ecaade2017_023hh, 05cf, e4e9, f7c5, b9ad, fb5c, de92, 8f71, 9bcd, f106, 9fa6, bead, ijac201412407d1, 125e, 7238, c3c3, d11f, c2d7, acaf, acadia14projects_63aw, e140, sigradi2016_364tt, e2b2, c772, caadria2017_132l35, c24e, ad1f, f79a, d79b, ecaade2016_078c23, acadia14_291as, 6d78, 7dfe, 223a, ecaade2017_152mm, ed04, 3444, ecaade2015_139y29, acadia17_109y, ecaade2015_138r28, ijac201412401n3, 1233, 5dee, 3f2c, caadria2017_037b12, c909, c7f3, ecaade2016_bkoi65, acadia14projects_63az, 7b75, 2fb9, 7abb, 6697, 6289, 1b4f, 00d3, 90d8, caadria2015_114s18, acadia14projects_81n, 5852, a0b5, 5270, cc92, efd4, sigradi2016_642jj, ecaade2017_198o, 0552, 599b, ecaade2017_057s, 4c36, a18f, a158, b08e, 2bde, ecaade2016_222s57, 75dc, 88d9, ecaade2016_210h54, 42a7, 5bde, a256, d8b6, ecaade2014_078r18, ee0e, 4ba3, 1bdd, acadia14_53n, eb6a, a423, 8b65, ijac201513102f2, 7f35, ijac201412402v4, 5425, 4841, ecaade2014_237h61, 6b04, 19b4, 7980, f2f0, 2e8e, 9a8b, ascaad2014_016b9, 2295, feef, sigradi2013_330f, 39a6, dbb3, 91dd, 98f6, fc50, cc17, caadria2017_104v27, ecaade2014_221m56, b651, ascaad2014_036d2, 4be9, c567, a3e9, 31f5, ecaade2016_071s19, 6f0d, e40c, 4847, af89, e2b7, a632, ac55, 49ac, ee7b, ecaade2017_017z, 2cd0, d918, 83e5, 8099, dfc9, f9db, baf1, d426, acadia16_98g7, 22cd, e76e, 1372, f07b, a31e, 044f, 588e, ascaad2014_017p1, f0a4, 0394, a448, acadia17_71qq, 5926, caadria2017_015e5, ijac201614201z6, 54ae, ascaad2014_026z6, 7967, acadia14_473ao, 95ee, ccf6, 4323, ecaade2017_198r, caadria2017_042z13, 170f, ceff, ascaad2014_017h1, 3bdf, 77a5, d4e1, 2a1b, da16, db8e, 4a34, sigradi2013_117d, 4be2, ba1f, 5b46, 47a9, caadria2017_122o31, afd0, beab, ijac201513205u7, ecaade2016_217r55, 2448, acadia14projects_33am, fa78, sigradi2014_123v9, acadia17_329ee, 95fc, e0cc, ecaade2016_037a10, ca99, fd5b, 6267, 090d, 55d5, 5727, 826c, 9b80, ecaade2013r_013z7, 8390, 9418, 6c61, 4bf0, 78e2, edf6, 1dd4, ecaade2016_113y30, 8f5f, ecaade2015_61x11, a602, d326, 25b2, 3d02, ecaade2016_073b21, 59c6, b112, 2d13, c798, eb53, c2ab, c89b, e293, 442f, 817d, acadia14projects_601w, 9883, b4c4, 262e, ecfb, acadia17_403v, bf11, 6d83, ecaade2016_110f30, 5ae0, 3942, 22a1, 5d2f, 4eca, 0f9c, ccb1, 4c80, 88cf, c050, sigradi2016_815ee, 1185, d635, 630e, sigradi2016_814a, ecaade2017_291x, e378, f1db, ddd0, bfd0, 1b0a, 4192, acadia15_451a20, bce5, c12c, 6203, cdcd, ed35, 9d16, e91d, 004d, aced, d9ee, 23e6, af69, sigradi2014_082u7, d1c2, 876f, ecaade2017_122nn, 4989, 681e, acadia16_214e14, 782b, ascaad2016_038l14, 58ad, ecaade2016_tkob67, ecaade2017_253cc, 56bb, 8652, 29b9, acadia14_237av, 0941, caadria2017_017o7, 4df1, ecaade2017_203pp, ee8c, 8f69, sigradi2014_347t10, ecaade2015_230l52, 3c41, 7527, caadria2016_301k13, caadria2016_353r15, 1a5a, 660d, e10e, 9cce, 1c31, 41c8, 3403, 7fd7, 2dbc, e26b, 2c3e, e8f8, sigradi2016_561ff, 194e, 3ab1, 811a, e087, 6495, sigradi2013_397h, ae9e, 9cef, bba0, fce5, 2a26, 96a0, 4e7b, sigradi2015_3.268d5, ijac201412305h2, 26a2, 2419, ecaade2015_92j18, e09b, 5bfc, 2136, 323b, 4e3c, b4fe, 478f, db20, f137, 9cb1, sigradi2016_524q, 9727, 407e, ecaade2013r_003n3, 9acd, 24c5, 97ec, 1732, 409d, c26c, f671, 5e3f, 1a5b, ecad, f391, bcd8, bdc2, ebda, 96e7, 6e8f, sigradi2013_194e, ijac201614105u5, 263c, d602, 0f7b, 6e05, caadria2017_079v23, 4fda, 2625, 73c9, ecaade2015_79k15, db6b, ecaade2017_282j, 3812, caadria2016_229c11, 8c11, 0874, 9612, 2555, acadia17_189tt, 8f08, 93bc, ecaade2017_087p, bd57, ecaade2015_195r41, ac0f, d02f, 68fa, 4b9f, sigradi2016_484i, 67e2, 3e0b, ebf3, 2fd5, ascaad2016_048k20, 155a, 6e66, f748, a3b5, 7a23, 3b9e, acadia14_549r, 3219, 10a0, cd9f, c0e0, 1557, caadria2017_142j37, caadria2017_018x7, sigradi2016_356b, 8260, 9246, 72ec, acadia17_678x, 6012, 4318, ecaade2014_225t58, ecaade2016_045l12, c76a, dd46, 2fb6, 3d63, 3c08, sigradi2013_400m, f68a, d92c, 28a5, a078, 26c6, 1d98, 8bc1, 4625, ecaade2016_021p5, 349f, 9984, c016, ddd1, 5a41, ecaade2017_305ww, 2182, ecaade2016_120h33, 0020, 7bf5, 1647, caadria2016_589x24, ecaade2015_18b3, 8eb7, 7b08, caadria2016_549v23, 7981, c0bc, 3e86, ecaade2016_191y50, 7179, f481, 6520, 84dd, d744, 6b55, 120c, ecaade2015_110i21, c8f4, ecaade2016_139c39, 225f, 9f11, f595, a95e, ecaade2016_038k10, 899f, d51d, ceb5, 8845, 1f15, e487, 9f0a, e083, 1c8e, 23ce, 2fa7, 4b3c, caadria2017_015a5, ad25, 7e99, 8c45, 7205, ecaade2017_265v, 4b8f, e3a3, f66b, 8b94, 3dc8, sigradi2015_6.387j9, ecaade2014_057g14, 8267, bf9a, 6a66, 415d, e7b2, 95ef, d073, bb49, 69dc, caadria2017_016j6, a9e0, 9b91, 917c, 43c1, 1d8f, a5af, cab0, 2001, 82b5, 6aa6, 241c, ijac201412307j3, 1033, 82d3, ecaade2015_314i68, ecaade2015_53t8, 26f0, 8dc7, 1a43, 930b, acadia14projects_177ad, 21cd, 363d, acadia14projects_719c, 5bed, 335d, e6d8, 8af7, b412, 1303, ec38, 3a4f, 3928, f162, ecaade2017_152b, db40, f42a, ce7a, a0e7, fd11, ee82, 9d63, caf2, ascaad2016_028g11, 0386, d788, 9c85, 9045, 73e4, c6ef, acadia16_308b19, 7ba4, acadia14projects_237aw, ecaade2014_233r60, ecaade2014_072m17, 2be6, 4350, b007, 2814, d513, 4b66, sigradi2014_329x6, e4d1, fc33, e13f, 10b5, e7be, acadia14_365af, ef4f, 178b, bdf2, acadia15_451x19, 7191, 9a8f, 5d48, 4cc1, 2d3d, c7ee, 4ba4, 784a, 4782, 760f, 8aa5, b28d, ecaade2016_224d60, be7f, ascaad2016_042d17, cb6f, ddd4, ed78, 6ee5, 8338, dc46, ecaade2017_199hh, c0be, caadria2015_061h7, a62d, 7d7a, ecaade2016_021v5, ac36, ff67, 29d6, caadria2017_043a14, a5b4, acadia14_339at, ecaade2015_170j35, 996d, acadia14projects_145ae, acadia14projects_453e, 05cb, ecaade2015_229a52, 48d7, ascaad2016_035r13, b93b, d7a9, d2f6, d901, f888, fd40, 2cc5, 3725, 896b, 2fc3, ecaade2013r_004c4, 8b29, 9257, 71f4, 45f2, ecaade2014_010z1, 8a41, dddb, f975, b0dd, 5ea9, 48bf, ecaade2017_079t, ecaade2017_183w, ad5a, sigradi2015_10.74m18, ecaade2017_227o, 09a4, 08c8, ecaade2015_297s64, 310b, f506, 1f98, 7738, 5835, 9a9e, 5be1, ecaade2016_098b27, c2b6, b04b, 410f, caadria2015_070e9, 40ce, 76c9, 61ae, ecaade2013r_006t4, caadria2017_021g8, b1cc, 0ef6, 4949, acadia14_627f, efec, 8d34, 847e, sigradi2015_12.259x27, ecaade2017_254mm, c1b9, de38, acadia16_372x22, 4e18, a253, sigradi2014_097n8, 4e3e, bea7, caadria2015_072l9, fecb, 164a, sigradi2014_266f2, ijac201513203n7, f788, d39e, 464b, 1e0f, 766c, 320f, 8ddf, caadria2017_115k30, 9c4b, 18cf, f62b, 8352, f657, caadria2015_130z21, 9f41, acadia16_280o17, 4d9a, c01b, 790d, f031, 1b0b, 64cb, caadria2017_149g39, ecaade2014_121v27, ef4c, 6563, 3f38, c840, 49fe, 4d03, 2409, 87f0, cc96, 4000, f8d2, 5624, a38f, 2949, 0e54, ecaade2016_tkov66, ecaade2014_112h26, 6dbb, 618b, ecaade2014_024b7, f94b, ccb4, 499c, b61b, d9ed, 475b, ecaade2015_18h3, 0f16, cfeb, 6034, 5312, e2bb, 5e99, 46e5, 0418, 5b62, 9b4b, acadia14projects_219d, a871, 38e7, cea8, b426, 1246, 7b6d, sigradi2016_814yy, caadria2015_124f20, 1bf3, f539, 82a6, ecaade2017_083vv, 4b75, 50eb, 1416, 4a47, d570, f6d8, cfa0, afcb, 28e1, 5786, ecaade2013r_013v7, 3b89, e8ee, ecaade2015_77s14, 805d, 455d, 3347, ecaade2014_018t4, acadia16_130m9, 025d, ef66, ecaade2015_301o65, d589, acadia14projects_655af, 1f5c, da66, cc33, cd7b, 2d46, ecaade2016_228j61, e8f0, ecaade2014_201c52, af63, 4b7f, c6fe, 448a, 1142, 73d1, sigradi2016_484uu, 04a7, 65dc, ecaade2017_gric, 9e78, 786e, 9545, 0a60, acadia17_364qq, ascaad2016_058d23, 758a, f12f, 0ef7, ecaade2014_092c22, acae, 6299, c775, 7221, fcdb, 74de, 1afc, 05b6, 64c3, 5f67, cf21, 7dd8, acadia14_125r, fc04, 3572, sigradi2015_13.181r28, sigradi2016_732r, sigradi2014_313c6, sigradi2014_345z9, 5855, caadria2017_072c23, sigradi2014_151e3, 54ce, f67f, acadia17_669r, 09e4, ed75, a61a, cc01, d186, ascaad2016_010z4, caadria2017_051a17, acadia15_333d14, a71c, 202a, 1161, 8059, c161, f829, a7a0, 8223, ecaade2013r_017a9, 0f08, caadria2016_229z10, 51a3, e7bd, 37ed, 3ebc, b33b, b918, 7ea6, 04cc, ecaade2017_309zz, c506, 6315, 8e91, ba05, caea, d286, e349, c2da, e798, 839d, ebf1, 8e48, acadia15_223e9, b4c3, acadia14_389aw, 7fde, 4b2d, cfe9, ecaade2015_306j67, sigradi2013_101, 7c01, 29c5, 649c, afc7, 5427, 8b9f, 2993, b404, b73e, 75c9, 63b1, 83a8, fa27, ecaade2016_042r11, 9ca8, d90e, sigradi2013_411o, 57ae, 43af, 4e8a, ecaade2016_071v18, b3ac, 6f86, fa6e, 6302, b6c4, 6d1e, e495, fedf, af28, 103a, aa2e, ff12, fa76, c50b, ab7e, 0512, 8592, c77b, b4b8, a86f, b2ff, sigradi2014_015c1, 27ea, sigradi2016_428k, 4863, edbf, 9b1f, eb39, 34b3, 96f1, ecaade2016_119v32, 4974, 7b6a, 03fc, 7ce0, sigradi2014_085e8, ecaade2016_140r39, 9fd6, 24df, a8f8, 80b8, 7071, 0c83, acadia14projects_177ac, b59a, 11bc, 2bca, b6c1, sigradi2013_158a, 8983, 7464, ecaade2015_217c48, e3dd, c8f0, 0cbf, d935, ijac201614208k14, f9a1, 93ed, 2149, dde8, 7844, acadia14projects_619aj, a870, aeea, 51f2, b94b, eb07, c37a, 13a3, 93a5, 36d5, 1481, 8efb, da0e, 04bc, ecaade2015_53z9, 5051, f098, bd33, sigradi2016_654xx, 5f3d, ijac201614402l1, 64f4, 8c12, 7ebd, b993, 2906, 4869, ascaad2014_033b1, 0e40, 8cf9, 000e, f60c, de0a, efc9, ecaade2017_056d, 6066, f44a, 3c3f, sigradi2013_393l, f2a3, 8675, c68b, 7f36, 9b38, 674f, b65b, a76f, d18b, caadria2015_087o14, acadia17_608ff, 2ce5, 17f9, 6602, 42bb, 2234, acadia14projects_135v, f283, e450, b175, 6ab4, 97fd, fc96, b4e8, be68, d790, 29a3, 157d, ecaade2017_210z, d092, ccc5, ceb9, sigradi2014_032l2, 5e51, 9066, 095f, 9de6, b710, 0046, 0ebf, 6bff, d970, a414, 2c43, a21b, 7067, 2a4a, 82c6, afa5, caadria2016_569d24, acadia15_185b7, a26f, 0e1b, 67e8, d3ae, ecaade2016_222e57, d4d0, def5, c289, 2b43, 5fee, 659e, fbae, caadria2016_405g17, 7eb2, 5dc2, 7f78, d713, 6527, a5ad, ff09, bf4f, 452b, 1896, 4770, caadria2017_028x9, 4abb, 5bb6, 4080, ecaade2014_233k60, 142e, 66fe, 85fb, 13d4, 254d, c566, 3433, edfd, 6da9, 475f, 01f7, 351f, 9024, 389f, ecaade2016_198t52, ecaade2014_177s44, 0985, af87, 0d9d, 8bf0, acadia14_463au, 4c72, ijac201412408o2, b37d, sigradi2013_244m, 7b02, 6637, 723f, 18b1, 87fe, c9e8, b9e6, e6c0, 71e9, ecaade2014_149h34, 1601, 910c, sigradi2016_448hh, c45f, fd4f, ijac201412301y6, 1715, ecaade2014_225f58, 342d, a0d1, f52e, 77ca, f17c, 4ef8, 61a1, acadia16_88x6, e971, f1fe, caadria2017_041f13, 0fe8, f3cf, ascaad2014_010k5, acadia14_125z, 2817, c630, 09cc, 888f, 3b01, eaa3, dba8, 56c1, sigradi2015_sp_10.16e31, 984c, sigradi2016_592aa, 754b, sigradi2014_345w9, 7e0e, 2132, ecaade2013r_009w5, 2eda, ecaade2015_233b53, 8f68, 5dd1, 2898, 2745, 1ccc, 2478, 2337, ae6a, sigradi2015_6.387s9, 7f7f, 5429, ecaade2017_195ll, 8309, 524f, 970, ecaade2014_015m3, f171, ea67, 356b, b269, 23fd, 75cc, 933e, c850, sigradi2013_194o, ecaade2015_55r10, 4351, 8d60, 59d0, 1d91, 8513, ecaade2013r_019f10, acadia14projects_189ak, 6d84, caadria2017_028w9, 470e, sigradi2015_6.42a8, ecaade2015_33d6, feeb, d651, caadria2017_041e13, 8e05, be23, 0f27, 3d8e, 4429, 6c60, e3f4, ecaade2014_143k32, b900, acadia15_451v19, 8dd1, ae7e, ecaade2017_290xx, ac72, 5bc0, sigradi2014_345h8, 9cf2, e665, a640, 2bb0, ecaade2014_186f47, 814d, c58d, 5be5, 54dd, 7d8a, 12d7, f05e, 5943, b661, caadria2015_139y22, 5255, d205, e828, ef44, 398d, 8df8, 0392, acadia16_224r14, cdda, 984a, 2d6c, fc32, f187, 06ad, 6950, 7afd, 316c, 15a9, 9078, 7099, fe96, f7a8, ecaade2016_120j33, aac9, sigradi2016_450oo, e6e9, ijac201412403t5, e615, c020, a733, b069, ebb9, c96b, e1e2, 8b2a, ecaade2014_168t41, c330, acadia14_291aw, 957e, 5f7f, a132, f577, acadia15_137a5, caadria2017_189f45, f24a, sigradi2013_268, bb29, 62e7, 0be1, 5432, acadia17_231q, 8010, 24ac, 0b3a, c741, 8211, 2ba6, d345, c87f, 7e96, 2bb6, 7713, ba31, 423b, sigradi2013_30v, 45b9, ecaade2016_096m26, a181, fe39, f21e, ac13, c8c5, d763, 5421, a5c5, 58e5, dc3f, d1da, 965c, e455, a694, ecaade2017_215v, ed0c, ecaade2015_193i40, 1b30, caadria2016_787h33, acc3, 8e18, 9d21, b0e2, 1ef4, a3d8, bc09, 86d7, 0318, caadria2017_110d29, a447, sigradi2015_11.136o24, c1b0, 0a84, 39e1, 73ae, f6ef, ff2e, 6c72, ecaade2016_167z47, 4a0d, 4c56, b3b4, 8d29, 9362, 6ecd, 2e77, 1b9c, 1637, 06eb, ijac201513201u5, 0c56, 3028, 0dde, 15f4, b5a1, ecaade2014_195p50, e75a, ecaade2016_040a11, sigradi2013_387d, sigradi2016_534xx, 9eac, 46e0, 75e0, caadria2015_142m23, c9a9, b4de, 33b0, 8455, f3ea, ecaade2017_213c, f073, 7ed3, sigradi2014_345m9, 3969, f684, b237, a69e, 5332, 388e, cc80, ecaade2014_240b62, 07af, 13b6, 281d, caadria2017_129p34, sigradi2015_11.142b25, 3d9f, 2462, caadria2016_095m4, fd76, sigradi2013_41v, ff5b, b68d, acadia17_329bb, ecaade2014_214n54, b67a, 028c, 16ac, 1e6c, 1c55, ecaade2014_147v33, cb28, acadia16_460s26, 61e9, 3691, 31ee, a0d0, caadria2016_507n21, be44, 7334, acadia14projects_427ar, e96e, 42b3, d8e9, 9bc9, 66f6, 3dfa, acadia16_184p12, c319, 58bb, 2a55, ascaad2016_048m20, a8dd, 853f, 47c7, ccf9, f6b7, ascaad2014_004d2, ascaad2014_026s6, d9a9, 4141, 491e, acadia16_88v6, ef89, 9ef1, 73ea, acadia17_520k, ecaade2016_217i56, f596, 7655, 33f3, ffef, ed05, 28ad, 8b25, 5808, 20c2, 2214, 8414, acadia14_291ax, 344f, 213f, 1908, ijac201412403e6, c5b7, 3f36, fa6d, caadria2016_405c17, 8780, 6db8, 9ce8, ijac201412403s5, 9539, d09d, ddd9, 4319, 4268, 953b, 232f, 4c02, ecaade2015_256d58, fa08, 1f9d, 51eb, ecaade2013r_003l3, c95f, 3df5, 6962, 4290, c5c3, ecaade2015_35z6, 8db3, f721, df2a, 0eea, cc77, 66de, c9e1, 7039, 8825, acadia14_281u, ijac201614103p3, 6935, 1756, b2ab, caadria2016_333p14, 2a33, acadia14_375a, d6d3, b841, bf77, c5f5, dacf, 08d4, 49b8, 8904, 3555, e6f6, f893, a49d, caadria2015_081e12, ecaade2015_22s4, 1975, acadia17_648oo, e098, 65c8, cae6, 5f6e, 58e2, b063, sigradi2014_172v4, caadria2015_190k28, 4b2e, b06a, sigradi2016_483ll, 49ea, ca84, c1b5, 58fa, ijac201614202n8, eadb, 4f78, acadia16_402v24, 3111, df72, caadria2017_016v6, c1cd, 5df8, ecaade2017_079cc, 39ef, 6255, ac21, 6c00, 0585, caadria2017_057z19, caadria2015_124t19, 3eed, c528, sigradi2016_449nn, 6cb5, ecaade2017_240v, a033, ed0b, 87bb, 64e6, 4fbe, be7b, 83b4, ecaade2015_127b25, ecaade2014_113x26, 6e41, ecaade2015_284u61, 8664, e45c, 3faf, f22a, ecaade2016_098z26, 361f, acadia14_189av, c669, caadria2016_013l2, 3845, d1a8, 3b1f, 2f2b, sigradi2014_074r6, da41, acadia14_189al, 41f4, 771f, 7dd1, f67d, 6ecf, c85e, 239b, 7be5, 3d1d, a5fb, f0bd, b1c6, acadia14projects_101ae, sigradi2014_084x7, acadia17_221aa, a584, c7b6, caadria2017_122n31, sigradi2015_4.219x6, caadria2015_150b24, 8335, 5bdc, 71db, 5459, ecaade2017_133m, edb1, 4d49, 0c85, aac0, f2e5, ecaade2016_016d4, 7c54, 413d, 4c13, ee7e, acadia14_311s, a1ac, 6349, 6f45, caadria2015_031n4, c7b0, 085c, 2224, 534e, sigradi2016_816ss, f5ab, 5d77, a7ca, 49b1, 7937, 7ab7, 6d1f, sigradi2014_281g3, 3a0d, 8a37, acadia14projects_565ag, ecaade2015_171b36, 4c83, 1171, e5af, 4392, 3fbb, d9ef, a9f6, acadia15_407x17, c437, cce6, 6ddc, d770, db89, 78f6, 78b5, ecaade2016_166n47, ecaade2015_138t27, 01f1, afec, 23ff, ecaade2016_167s47, 6cfa, 16b3, dbd5, d98a, ecaade2015_11e1, c166, cd9a, 14aa, ecaade2014_221l56, 4e85, 8643, 9e83, 3fcb, e0c9, 7d69, db36, fec7, c46f, 9f65, ecaade2013r_001t1, 309e, a882, a35e, c966, ecaade2014_149r34, c223, 7b03, 588a, acadia14_365ag, 353a, 80f3, bacb, acadia14_43ac, acadia14projects_115al, de09, af57, fb64, 0a51, 15b1, d7b3, ecaade2017_ws-parametricdesignff, acadia14projects_63ac, 3965, ijac201513206n9, a116, e817, b01f, f08c, 6e36, 4b96, c0f6, 1431, e3f6, ecaade2015_196z41, 2f0f, 0267, eecf, 8f5a, 692c, ecaade2014_140i31, a23a, acadia15_57r1, a4b4, 4a33, 7a95, 6555, a520, 280e, af55, c1be, bc2c, 81ea, a420, caadria2016_405d17, acadia14projects_609ai, 9965, acadia17_163bb, feb3, 3fcc, 60ce, 770a, 5d66, 1f8a, ascaad2016_057w22, 5aa0, 4749, fd80, a7e9, ecaade2016_162i44, sigradi2016_803bb, 7496, ecaade2016_163f46, acadia16_116p8, ecaade2017_215dd, 5dc8, 9986, f4d9, a7bb, ecaade2015_109u20, fa43, sigradi2016_792h, a20d, 7e40, 92b6, acadia17_322b, 809c, 00ac, 5c7e, c847, 2709, caadria2016_301m13, da8b, ae31, d2cd, dc84, caadria2017_070j22, 774d, 498e, 0615, dd3f, 0f91, ecaade2017_031oo, caadria2015_122l19, 61cb, sigradi2016_385uu, 9154, 1037, d273, caadria2015_142i23, db54, ecaade2016_032u8, 8d96, 420f, d4cf, acadia16_372w22, 2e2c, 9c57, ijac201513203r7, 6232, e155, 8081, 1c12, sigradi2014_345d9, 6422, 54db, acadia15_451w19, c8c7, fb50, 2b65, ae85, a42b, 0714, 7472, 397b, caadria2015_190f28, 0c0b, 747b, 1086, 1dc5, 3e89, ad86, ef84, 5ffd, 7fd1, 2389, a14a, 4fdd, 88e9, 2849, 916a, fd33, 2d98, 4b32, 274c, 5392, 9e24, e9a2, ecaade2014_132j29, 2ff6, caadria2017_124u33, b67f, de9a, ecaade2015_217j48, c5f2, 50fe, acadia17_101u, 80b0, 28fe, 08d3, 352a, 0376, 397e, 3b30, bc7c, ascaad2016_045r18, ecaade2014_239z61, d8c8, c5e1, 581a, dc81, a540, 1f52, c7c0, 1d64, ec8e, 9dc8, 3ef6, ecaade2017_jgok, b2d6, 3d23, 9db3, 52d5, 5046, caadria2015_150d24, 01a1, acadia14projects_101o, acadia16_372l23, caadria2015_218a34, ecaade2017_157ff, c121, 9277, ff9a, 01cd, eb43, 9376, 56ba, 49c0, cee3, e0d0, 99bb, 0651, ffed, caadria2017_118y30, ff5c, 6585, 1983, sigradi2013_391, 9bf4, 4c60, 776d, 0eca, ed5c, acadia14projects_627au, acadia14_647ay, 0c0d, ebaf, 00b1, acadia17_598ss, 936f, 250d, a4a5, 8c18, 5ed3, ecaade2015_271z59, 6af3, ecaade2015_118b24, 1c0d, e2ed, caadria2015_108y16, 2402, d942, 69b2, a783, fc7c, 4f81, 4cbf, caadria2016_725k31, 9f99, acadia14projects_487g, ca59, sigradi2016_710ff, 2cd9, ecaade2015_333w71, 098d, d36e, aadd, 9925, b71f, ascaad2014_018u1, acadia14_555e, 2ff9, 4852, 64db, 4afa, c58c, 55b2, 5fff, d563, a6ec, 6548, aeb5, ecaade2017_225qq, d4bf, 358a, 8dd3, ascaad2016_045n18, caadria2016_725j31, 6bf6, acadia16_488t28, 2683, b344, d80c, e108, 3a76, 2cbb, ecaade2017_098kk, a64c, f6ca, 0636, 5966, fdea, 8007, ecaade2015_86f17, ac8a, 0a2c, 90db, 4303, f26c, f4f6, 5ad6, ecaade2014_072e18, 9127, cea6, 4a4c, 2038, 102f, ecaade2015_101f20, 9148, 76e4, ecaade2017_253gg, sigradi2014_314s6, 34e7, b1e5, 5801, 18c4, sigradi2016_420uu, 1f4f, caadria2016_219i10, ccd8, ac86, acadia14_347ak, 8743, aba0, c427, 3889, 3bfd, 8b3a, fee1, c0cd, sigradi2016_357m, 818b, acadia16_12g1, 029b, ef29, 3320, 318e, 780e, cfd4, ecaade2016_154r42, 8d99, 626b, 040a, sigradi2013_173, caadria2017_123p32, edfb, ecaade2014_237t60, fbe8, acadia14projects_317w, 437a, 3a2c, 96d5, 015d, b3a9, e5b8, fdca, c5a5, ecaade2016_040r10, aac6, 2caf, ijac201614201l6, 9b74, cf8d, 0e0f, e766, d957, 8e7e, 4186, acadia14projects_111n, sigradi2016_560bb, eff7, 7bda, ae10, ff32, 0df5, c99a, 22b4, 2589, 94eb, sigradi2016_537b, 3f3b, 6133, ijac201614401a1, 0869, 9cdc, ecaade2014_204f53, 3d17, 58ea, c3dc, c92c, 604c, acadia17_445t, 7174, bdb6, eece, 3c9d, 3c57, f3c4, f9ce, f0af, fb4e, caadria2017_048i16, f150, 2e14, f18a, d676, ecaade2013r_003l2, 614b, cb3d, bae6, d8db, b133, ecaade2015_48j8, 230b, a0cc, 0476, 09d3, ascaad2016_035v13, c76f, acadia17_454z, 1990, acadia14_125ad, caadria2016_301n13, 7fb6, ecaade2016_167p47, ecaade2014_197g51, eb3a, acadia16_394k24, 8274, 0bec, ijac201513101b1, cf7f, 9a1d, sigradi2015_9.347x17, 5c55, 47e1, 9444, 22bf, badd, 9939, 907d, ecaade2016_111o30, aee3, 91ea, 0e78, 1290, a03c, acadia15_47i1, ecaade2014_184e46, ecaade2016_170s48, sigradi2016_450rr, 87a7, 7caa, ee4c, df52, 80ec, 6a6d, cfe6, 6309, bc79, f0ba, 2820, 6204, e67e, sigradi2016_595ff, c197, 2819, ee69, 957c, 07ae, 289d, caadria2017_165s41, d0f6, 9672, ecaade2016_230s62, 8646, 900d, caadria2016_809d34, 1402, d767, 30d6, df25, 9101, cbb3, a59a, d51c, 386e, 7a8b, dc8e, 5687, dd60, acadia14projects_719s, e2e9, 764f, c16a, e308, ijac201412406o9, e172, ijac201412303v7, 2cd5, caadria2017_096k26, 90f5, b0ab, ecaade2016_013m3, 106d, 2fd1, bb9e, 3100, c5ff, f045, a857, sigradi2013_393p, e914, a39c, 5dfe, cb36, 7c00, 7cce, sigradi2013_390v, f5d0, afd2, 446c, 54f4, ecaade2017_032c, 99a0, 5174, d826, 51e1, 359e, ecaade2016_119a33, caadria2015_188y27, 4258, 9836, 20c3, 442a, caadria2016_291w12, 95ca, f902, b258, 2b2e, 8144, ad6f, d9e3, 09ec, e176, 2ff8, 88c5, b1b7, 8f65, e4dd, ijac201614307m4, 5e1f, a3df, 9076, 706f, fb19, acadia17_472rr, d908, 44b5, 4c3d, 123f, ecaade2014_089p21, ee4b, f65d, 1609, cff2, 32be, 9887, sigradi2014_045x3, 9b0b, 2578, ca82, f9ee, 966e, 7243, 987f, 881e, 1e1c, acadia14_589g, ecaade2017_047p, sigradi2014_015h1, 1bcc, c2b4, f6ff, ecaade2017_252l, 1e5e, 4a21, 2447, 6413, eced, d023, a304, caadria2016_457i19, 6f20, ijac201412303d9, caadria2017_129b35, 098b, eb92, ascaad2014_033w9, ecaade2017_076q, 4614, 3cdc, 89be, acadia16_372f23, ecaade2014_208b54, ecaade2016_123k34, 0c30, 542a, f55a, 3fc0, 1ea1, 52f0, acadia14projects_167v, ijac201412404y7, 1fee, 2a60, ecaade2014_010k1, 62df, cd83, d731, ecaade2016_243a65, f29d, acadia14projects_463m, ecaade2017_240w, acadia14_219e, da36, f72e, 8b1d, 8774, a4cf, caadria2015_060u6, 096c, 53df, sigradi2014_036v2, ecaade2015_73i14, 6470, d981, 7f66, a0c9, 9c42, cfc1, cb2f, 42c3, 694e, 62f5, 9731, 96d3, ecaade2015_195n41, d976, 78ab, acadia14_125ab, acadia17_201a, a77d, a36f, d3b2, caadria2017_113m29, b22b, b422, 7865, b300, 3adc, c0cb, ecaade2015_200j43, 7781, 1eb1, 38e6, ca02, c9e9, 55db, ascaad2016_057y22, ae8c, 0165, 460f, bae5, b201, a2b1, e3e1, sigradi2015_10.138d19, caadria2015_087r13, 8fb5, 5ccd, b6cd, 4c38, 20aa, 5876, fddb, 2885, a34d, e803, 28c1, 3f04, 26c8, fc53, 7ae1, ecaade2017_067z, acadia15_297f12, 9a40, 5759, ecaade2015_265s58, 10ce, 0608, 9074, 98af, 4bae, 42f7, 727c, 241b, ee88, a715, e813, edfc, e6c7, ecaade2017_006hh, 0b07, e54b, 0104, f1e9, d55b, cc94, 7f85, 8c52, ecaade2015_196k42, ecaade2017_053o, acadia15_333w13, af20, 02e1, ad7b, f6f0, b85e, caadria2017_163i40, ecaade2015_83l16, b189, d1d4, ba94, 62e1, caadria2016_311z13, sigradi2016_448aa, 9a74, da23, b71a, 41ec, 02fb, 139c, b006, 3002, f7af, c3fc, 3eea, f0a1, 5426, 49dd, caadria2016_767u32, ecaade2014_168k41, dee6, cb5d, 2d47, 5c89, aa3b, 05dc, sigradi2013_397e, 9d50, 004c, 3668, 5365, b5c2, 1158, c0bd, 2e41, e703, ab5d, ba11, 4505, eee8, 91b5, sigradi2016_450vv, ed57, b244, 2686, caadria2017_142o37, 50c2, d78f, dc9c, e979, acadia14projects_531x, 0971, 2098, ecaade2016_045m12, a67c, ae45, 04e8, 3702, 3cae, f4b1, cfd8, f1dc, ecaade2015_158k33, ascaad2014_014a8, 5b4e, c94e, 67eb, 7ff7, acadia14_53l, ebf5, 3437, ecaade2015_130l26, a209, 960a, caadria2017_129c35, b76b, 98c8, sigradi2015_7.203j10, e161, ecaade2017_041l, sigradi2013_42n, eee9, ecaade2016_222d58, 8dfd, a6ed, 885a, ed97, 675d, acadia16_382s23, 94b3, cd1f, 8137, 0368, acadia16_308s18, 030e, b767, 435a, 011a, d01f, 4c65, 23dd, c74c, 1fad, 5c6d, f30b, sigradi2013_359j, sigradi2016_455f, ecaade2017_269e, ecaade2014_010l1, 6994, 3b5f, 8b06, 98a5, ecaade2017_255d, caadria2017_124b33, 11b5, 89c4, e9b4, 9100, 8d3f, b2ad, d3b4, 77a6, ijac201614407s4, 1435, e7d8, 0042, 5b28, 96a1, acadia17_247pp, b23b, f02a, fb24, 5008, 2b92, 41c7, d5b1, 393f, 9d1b, 0d26, 0fcf, 0cc6, 970e, ecaade2016_018u4, 4cd3, f10b, 8f58, acadia17_316ss, ascaad2014_028v7, 4b42, 2fdb, 16c4, 2668, ddcd, 63b0, 30aa, 4612, 5d93, ecaade2016_208p53, sigradi2013_189n, 035a, b9c5, 9ffe, 2ef8, 7e21, 63a5, 4a1b, b706, 2b03, ec86, caadria2016_507i21, sigradi2013_289n, b53e, 87da, ecaade2017_308ee, 15a5, 48d0, 40ba, 7b46, b19b, ecaade2015_33m6, fa92, acadia14projects_627a, 7123, ae4a, edbc, bc0d, acadia17_201zz, ecaade2014_156b38, acb8, 055e, 4ac4, 4e74, 6f0a, 570a, eea8, 0795, 9b30, 9b3c, cb8d, 683d, 63e4, be49, ff7b, ee05, cb4f, 379c, a556, 4a07, 9df3, ecaade2015_61a12, ecaade2015_22a5, c603, 57d3, d50d, acadia14projects_453k, caadria2016_177k8, caadria2016_115n5, 7b2e, bf63, 091b, 92b2, sigradi2014_079i7, 500c, sigradi2015_11.222p26, 7423, acadia14_609ap, ecaade2015_318x69, ijac201412305c2, 4845, 01f2, acadia14projects_565x, 5a7e, 3225, caadria2015_176m26, ecaade2016_217w55, ecaade2016_158g43, 3c73, a3f3, 24e4, ecaade2014_206n53, 7edd, 6c2b, ecaade2017_031vv, sigradi2013_342v, caadria2017_008f4, 47b5, 3ec5, ecaade2017_146ll, ca95, ecaade2017_046j, acadia14projects_435ai, ae4d, 411b, 3165, aba7, 3c22, feaa, 3a4a, 6c80, defa, 920f, caadria2015_237v35, 4925, ascaad2014_009h5, acadia14_435ar, caadria2015_077y10, acadia14_145o, ijac201614204v9, 74a9, 068d, a607, e834, 70e3, cd8d, b948, 68af, 7911, 3ff9, ascaad2016_023d10, bf24, 9a59, sigradi2013_30e, 9365, 568d, 1d86, 9e5c, sigradi2015_1.305d1, 37ea, ecaade2014_186b48, 515a, ad80, c7c2, 6ed5, 879c, c464, sigradi2016_590m, e04b, 3325, 5cbf, a444, ascaad2014_014e8, caadria2016_259s11, 827c, 4824, 02ee, 36e6, 68c6, ecaade2016_191c51, e8cb, de54, 4e53, 286a, cba4, 1b34, ecaade2015_35x6, 4997, dc23, 6397, 72b5, a913, 938e, ecaade2016_223r58, 2a1a, ecaade2014_023t6, d97b, 4ecc, 238e, c953, dae5, f03a, 77b2, 252b, ce70, a6f6, ac5c, 69a9, 354b, dd58, 873a, 3bb0, 9fce, c832, 3750, 96d7, afeb, cf81, ec32, caadria2017_085c25, ecaade2014_121p27, caadria2015_220d34, 0628, ecaade2014_204g53, 25e5, 165d, sigradi2016_431v, c796, 06e9, f769, 3163, 2969, 61a0, 71dc, a709, caadria2017_104c28, cc21, 2541, adfb, 2ca3, cf92, 5a2f, bace, f41f, 4576, 1b4a, d21c, 81f8, ef58, 7d1a, 53fa, 396b, 2368, 6855, d24b, 251c, 6fd0, fbaf, 829d, 2f7f, ecaade2017_215ccr, 0fc4, 4cc9, ecaade2015_307l67, b79d, 2a86, 35ea, 026a, c93b, e669, 0350, b809, 5db4, ecaade2016_147s40, 3dd2, 245b, ff71, bde2, b7a0, acadia16_394i24, a73e, b79f, a313, eace, 3756, sigradi2016_360x, a369, 2111, ecaade2017_089w, f7b5, caadria2016_539y22, sigradi2014_282l3, acadia17_402c, 1cad, 28f1, 8acc, 21a4, e35a, 21c7, 1e2a, ecaade2016_164p46, ed06, b0eb, eda7, bc97, caadria2015_213j33, ae09, ecaade2015_243v55, sigradi2016_417nn, acadia15_263z10, ca50, 43a6, acadia14_117e, ecaade2016_058b15, 272a, cb75, 595f, 1811, f14b, b904, 58fe, 677d, e871, 08ad, b729, sigradi2016_446ww, 153c, fde6, bca6, 3a94, 11c0, 003a, c56f, e4f5, bf7b, ecaade2017_183ee, d60e, d5b7, f85e, da26, ecaade2014_173f43, 877d, cbb2, ecaade2013r_008l5, a81b, 576b, 37cc, ecaade2017_277rr, 37b8, f300, eaca, caadria2016_033y2, acadia14projects_117c, 3754, ecaade2015_317c69, a08e, d69c, ecaade2015_119e24, ddeb, be88, 876e, bb48, 7d74, 4133, acadia17_365f, 970f, caadria2015_208v31, ijac201614405x3, b50f, f1a4, ff13, 4ff5, caadria2016_777a33, 05cc, 4778, caadria2016_861d37, 6297, 8491, 1121, acadia14projects_463d, 5cff, 096e, 481e, 5462, 5898, 2928, acadia17_570cc, 9585, sigradi2015_8.81r11, 0f6e, fb5e, a76d, c7b7, 032b, 8065, fe80, 3f9d, d53b, 85e9, 034c, 1796, e1dd, caadria2015_137j22, b165, 3f1b, f078, 793c, b87c, d3cd, acadia14projects_579j, 56b3, 36b0, ecaade2015_87w17, 3787, 8b74, 7764, f018, caadria2016_517d22, 8d49, d323, 8fea, e793, 738a, ecaade2015_116h23, acadia16_214j14, sigradi2013_381l, 3326, ef86, ecaade2015_294l64, ecaade2015_256e58, afd4, 0623, 226d, 5d88, 0dcd, bd3f, c0ae, cd1c, 1caf, 4de6, 2a62, 1ef3, ascaad2016_045y18, 9da9, 5205, ac24, 6b3f, a258, 987a, 41c3, 734f, 999e, caadria2015_142o23, ecaade2014_046r11, ijac201614302h1, ad84, a0e1, d9a2, 29c9, ecaade2015_171k36, aaca, acadia16_214f14, 37ee, bbbe, 2679, c517, 71d2, acad, 10a1, ecaade2014_138r30, 5b9f, 7f68, ecaade2016_102f28, caadria2016_167n7, ecaade2016_015u3, 8c78, 0522, 1997, 5433, 67b4, 6324, 4b11, 9482, cb7f, f274, a0c2, 0612, ecaade2015_327f71, 2ac2, ab5b, 573b, ecaade2016_104y28, ecaade2016_033w8, d2af, 8c30, a674, 2c05, acadia14projects_317r, 3d4a, 242f, fe67, f4e6, 3055, 1266, 07b2, 2664, 8ad1, 7253, e08d, 3518, 231e, b86f, 3949, c367, 65bd, 91e8, 5b80, 8f45, acadia16_362j22, 46e7, a3d0, caadria2015_209d32, f93c, 90b7, sigradi2016_484rr, b3fc, ijac201614309c6, 0b7d, b6bd, 65c6, c4b4, 389d, e86b, ecaade2014_080k19, 6dea, e95f, 4e8e, 5d54, caadria2015_015a3, acadia14projects_719k, 2c42, 265f, c4db, 4b6d, 33c7, ae11, ecaade2015_278u60, 088a, d681, d5df, dc07, 958c, 41a2, sigradi2015_sp_8.6e30, ascaad2016_023o9, 702d, sigradi2014_197z6, 0cf0, 2b8b, abe5, b658, caadria2017_041l13, bb96, e5e6, cc3d, a294, 84b6, 0bea, 5f88, fb22, 7ab2, 2122, 4866, 2ac0, 6691, 054e, b6d7, 6022, 0581, 27af, 6b99, 68e6, 6182, d4ef, 8380, 4ac2, ecaade2015_103s20, 2f6c, 3228, sigradi2015_3.209d4, 57da, 8844, 3657, d626, 6e9f, ijac201614104i4, 7fad, cd12, caadria2016_819j34, 8bd8, c71d, 2e2a, caadria2016_425h18, ecaade2015_319d70, f4d8, c295, a934, caadria2017_051m16, caadria2017_163g41, f4cd, 49ce, ecaade2017_026tt, e237, d96f, f385, 6e83, dc96, 08e0, bb4f, ascaad2016_036w13, a92e, 3936, sigradi2015_13.316y28, b38f, ecaade2015_227x50, 0272, 856a, 74af, e08c, a335, ecaade2014_104l23, 2f31, c5ec, sigradi2014_144t2, b9d3, caadria2016_549i23, ecaade2015_273j60, ed22, c8a5, 1b53, ecaade2017_290ll, 27b8, ascaad2016_036a14, 5735, aa2b, 43ba, ecaade2016_167v47, 6cea, c25f, ecaade2016_185c50, ecaade2017_198ss, 31aa, 3204, 14cf, 5363, d8ef, 508b, a129, 4ad5, b0ca, 76ac, b9b9, 18d8, ecaade2016_222p57, caadria2016_003i1, ijac201513206x8, f9e2, 62b9, b652, 40f8, 9d35, acadia14_627g, ecaade2015_158c33, 4cd2, 90e5, ecaade2017_083ll, acadia15_497e22, 2a2e, ecaade2017_198yy, acadia17_257zz, df78, sigradi2015_11.196l26, 0d60, 271a, 69a4, 3091, caadria2016_601p25, df31, 25a5, b1bf, e640, caadria2016_187d9, 04c7, 6f56, 3984, ad46, 9d9f, d31a, ecaade2016_167r47, 347c, a0d3, ecaade2015_250d57, cf33, ecaade2016_083c24, fc0e, 4b5d, ecaade2016_222u57, acadia14projects_339aa, 4a03, acadia17_307ll, fe6f, 8adc, 84f7, 8852, 5b5e, 9589, eb9f, e53b, acadia15_513v22, dcad, 4986, f1e3, 2cb4, ecaade2017_122vv, 755c, ecaade2015_241t55, acadia15_323u12, c4c0, acadia14_63aj, 652a, b456, ecaade2015_13m1, 80cb, acadia17_26l, 68b9, e4c0, ascaad2014_014k8, 3c84, 3f7a, d5e6, 648c, ecaade2014_015o3, 5cec, db7a, 7a53, ecaade2014_153a37, acadia17_648x, acadia16_460y26, bfd5, 66c0, a317, 1bb3, c613, acadia17_307ff, 8136, 8497, d35d, a188, sigradi2015_6.387m9, 4bb3, ad4c, 21d1, 9a89, 5bae, ecaade2017_140rr, ecaade2015_285e62, 5893, fe89, db43, d505, ecaade2017_071gg, d257, ea11, 1337, ed68, sigradi2016_710gg, 4371, c547, ecaade2014_157x38, ea5d, f5a7, ecaade2017_007a, acadia14_463o, cbd0, cd3c, 0093, 48e6, ecaade2014_084w19, e127, ecaade2016_077p22, a609, ijac201614208f14, ascaad2016_006i3, 676c, e39d, 318c, 4031, 012e, ecaade2015_152v31, ecaade2014_198n51, 24e6, 7b13, 99ba, 522f, e134, 666a, caadria2015_213r32, 15e2, 392a, ecaade2013r_014f8, 499e, 923c, db9c, cfe8, b657, fd83, ecaade2017_212gg, c5f1, ecaade2017_026rr, 2383, 6ea5, 5249, 62d1, d9d4, a4d3, 948f, 65c3, 61f8, 48f0, 7ac6, 30f8, d253, 5a5e, d83b, f3a8, 2142, c3bb, 20e7, ecaade2014_010v1, caadria2017_040i12, 6c01, e9ca, 9f96, ecaade2016_045e12, ecaade2017_214s, cb7a, b028, 91e2, 4364, acadia16_326r19, ecaade2017_152ee, ecaade2014_173g43, acadia14projects_691at, d3ef, caadria2016_177g8, c859, ecaade2017_122a, 630d, 36da, b435, 76a0, ecaade2014_153c37, 3c98, 4127, 790f, da54, ecaade2017_252e, ac6b, 3405, acadia14projects_23w, 9985, 5696, ea2c, 4e30, af3e, 43b7, 604a, 2ad3, acadia14projects_681al, 2e9e, ca23, caadria2016_839l35, 99d9, a4ff, acadia14_699t, 70e1, f26b, 6711, d0e7, b7bf, 4baa, fc37, caadria2017_041d13, ecaade2016_223e58, 51c9, c5d3, f3f1, 92b7, acadia14projects_91u, 8369, ijac201513105l4, 54a0, 6d3d, ecaade2014_012u2, 7f6f, f1f8, e583, acadia14_281ac, 835b, e85f, b35b, ab8c, ecaade2015_314n68, f4ed, d0a9, ca74, 188c, ijac201614308t5, dfeb, 131a, 9a5c, acadia16_270c17, acadia14projects_435c, 762c, acadia14_671m, caadria2017_165z41, 5c63, ecaade2016_025i7, a7b8, 65df, 719a, b469, 1aeb, sigradi2015_sp_2.112p29, ascaad2016_005a3, 2de7, 321f, 7b4d, ad89, ecae, e4df, 2856, sigradi2014_266e2, 3998, e400, ecaade2017_208a, caadria2016_301o13, 49f5, 3541, ascaad2014_004i2, 4d29, ijac201412301u6, 6f14, d5cc, d6be, e50a, c9e5, d3c4, ecaade2016_221s56, caadria2015_170r25, 5457, 28c9, caadria2015_172g26, acadia16_106j8, d865, 47f7, acadia17_162u, 68b0, ecaade2017_100d, 3f2d, 50c6, sigradi2014_250r9, 5ea4, d1fd, 483b, 70f0, b2b9, 2145, 4f53, 0906, 50c5, a7e8, 7241, b46c, dd0f, a435, 39f3, ba33, e8d9, 0e58, 41cd, b88c, 9040, 3d9c, 0016, 926c, 4e7c, e781, a5f6, 5ac4, c4f6, 042f, 65d1, 51d8, ecaade2016_190u50, ecaade2016_021o5, 60ba, dce9, eff6, dc1c, acadia14_531k, ecaade2017_048bb, 48b6, 6900, ecaade2014_151b36, b74a, 7c0f, sigradi2013_429o, 34ff, c2d4, 2855, ecaade2015_325e71, 3be5, ecaade2016_158d43, ecaade2017_124i, 643d, 6b2c, acadia15_407n17, cee9, c06a, 2fa3, 8ee5, a87e, 5117, sigradi2013_212t, b64e, ecaade2017_142uu, 15b8, da6e, 497f, d163, ascaad2014_005y2, 11fd, 3d38, 9a56, sigradi2014_032g2, 50f8, caadria2015_206o30, 2c8d, 7912, 2be3, c6ee, 8588, ijac201513201y5, 6f44, b9f5, 70da, ecaade2016_198r52, 9c77, ecaade2017_294qq, 85cf, 17c3, 7b5d, 1da4, 5275, acadia14_347au, ascaad2014_029i8, acadia15_357x15, 85da, caadria2017_163u40, 6d8f, e663, e353, 1f78, ecaade2014_046v11, 05bb, f5f0, c4de, 587d, 5002, a3cb, sigradi2016_654c, 7b86, e9fb, 43d8, 9cb7, f9d5, 36b9, 504b, 652b, 014e, 8bfe, sigradi2014_265p1, ecaade2015_285f62, 96d6, caadria2017_005t3, aa22, 4fb8, 313f, af34, caadria2016_333t14, dedc, 18dc, ecaade2015_59t11, 7701, 6179, d14d, c219, 4bcb, 59a7, d7de, dabe, 3975, 15f8, e5f9, 6377, 00bc, sigradi2016_602yy, 3d26, 0105, 9697, b58c, c00e, bd6d, 1c37, 24ea, 9b72, f129, 0836, 9bef, sigradi2014_021r1, e14d, ecaade2014_072v17, 9a2c, bb78, sigradi2015_3.209g4, 8be3, acadia15_95h3, a991, 8d58, ecaade2016_095f26, f739, ecaade2016_230s61, ee99, 8647, f816, 15fc, 5789, 2905, 6328, 9791, 12c3, ascaad2016_048o20, caadria2015_081z11, 3c7f, 8b5b, 2083, ecaade2016_062f15, 6bc1, sigradi2016_430n, 056b, 4474, c521, 2875, a69a, faa7, 6e8d, a330, f4be, 437f, caadria2015_032y4, 87e5, ecaade2015_240t54, 474f, caadria2015_096l15, bd10, 8997, 0e44, f202, 137a, 65e6, e379, caadria2015_087x13, 76cb, caadria2015_164i25, f7b2, 284a, sigradi2015_8.239a14, e2a0, 5beb, acadia16_470l27, ascaad2014_024j5, 1650, 66b1, 2eb5, 2bb1, f7cd, 5f2e, ba63, be1e, f6a3, 229a, caadria2015_208g31, 17f4, 4af9, c4ed, 9c43, sigradi2015_sp_2.112m29, f75d, sigradi2013_366c, ca30, 4082, 8cd8, 76c3, caadria2017_030w10, sigradi2013_390b, acadia17_473d, caadria2015_237l35, b207, 4a85, a8e2, bf26, 327e, b0b8, 8f49, cd65, acadia15_497i22, 350b, d800, 4be8, 5994, 34bc, 915b, e386, d1a9, sigradi2015_11.71i24, d369, 26b3, 6b5d, dc76, caadria2015_087y13, bb42, sigradi2015_6.387g9, 43ef, be08, a71a, acadia14_247m, 03f5, 97c0, c65e, 282e, ecaade2014_014w2, acadia15_343x14, 4acb, dd75, e5f6, fabb, d669, acadia15_343m14, 236a, sigradi2016_777gg, 5572, abfb, e2ea, a60b, 9cc9, 121b, caadria2017_123g32, ecaade2014_010n1, 8bf3, ecaade2014_218o55, 33bf, f8e4, cf73, 3891, 2f85, bb5f, ecaade2017_301s, 5ca6, 555b, ecfe, d7eb, 7a97, 1108, 44be, 921e, bb9a, f6fa, ascaad2016_041j16, sigradi2014_049f5, 2d75, 02c0, ecaade2015_287g63, 74cc, 7889, 3087, 2638, 5f4a, c30b, 1e14, f750, 8921, 0429, 4b83, 0967, aa3c, e99e, a90a, ecaade2015_15y1, d202, e8ff, 7d8f, f39a, ecaade2015_138t29, a337, b230, 2f70, d250, 47d5, 39a4, ecaade2015_173j37, 32f0, aef5, 0de8, 3640, ascaad2014_001d1, be42, 54ac, ecaade2017_198f, e545, aa86, fa88, 1378, d9e6, c39e, b70f, 65a2, 085f, b538, acadia17_628yy, f85d, 7148, 5a0f, bebd, acadia17_403h, 1b5c, 1add, 81d5, sigradi2013_271r, ea34, 5b7d, 7f28, 0aa1, ecaade2015_317f69, f887, 23e2, ijac201513102a2, ab4d, a013, b56a, 97c8, c146, fdbd, de2d, c6d0, acadia14projects_661i, sigradi2013_304, 1bd2, e1de, 809b, 93ca, aa9c, 426f, 8262, 864b, 4c20, 9bba, 83a5, e4fd, acadia15_311p12, 5065, 1d9a, a9de, 1841, bd24, 489e, 0708, 9628, 4a84, e549, cfa9, 9f16, ecaade2015_13o1, da62, 4029, ad3b, 839b, 5714, 489c, ecaade2016_077x22, 70fe, ecaade2014_132c29, 1765, 3fbd, aa8b, 7dca, 5559, 6ded, a6e1, 9aab, 6067, 6a48, a9a1, 7477, ascaad2014_008z4, 0807, bca5, a2b4, b0db, a42e, c0e8, bfcc, 61c5, ijac201614203y8, 134f, a02c, 5f76, cd92, ascaad2016_034k13, 484a, ffa2, 791f, 46ad, c841, ecaade2014_111v25, sigradi2014_030y1, 23f2, d7ec, 3e38, b8ef, f941, 9c72, 8f11, sigradi2013_275d, 87c6, 36dc, 5085, d2b9, acadia14_681aj, sigradi2015_7.203f10, 81b0, 1aa7, e0dd, 2d63, cdbe, caadria2015_084d13, 9f62, 91e0, ecaade2017_002a, 32b4, ecaade2015_304b67, 2a80, acadia17_413x, 19b8, 84b9, acadia14_117i, 2069, a10c, 1307, sigradi2016_530hh, 982a, e37e, 5e37, 8e40, faaa, 0b2e, cce8, a94d, sigradi2015_sp_8.6h30, 9e43, ecaade2016_126v34, ecaade2017_230nn, sigradi2015_sp_10.311k31, 84ad, sigradi2013_407c, ab90, ecaade2015_171x36, 5f4f, 7307, 2489, d70e, c9ce, 8afc, f9f4, 8894, ecaade2015_138b29, b117, 5bda, 5c92, sigradi2014_070a6, 0289, da61, 7c1b, acadia16_24r2, caadria2016_115j5, sigradi2013_189m, f03f, 6394, ef59, ee68, ijac201412403r5, 716f, 4504, 0efe, 1ecc, ed34, ea54, 303d, fe09, 29f3, 2144, ecaade2014_111l25, 82a0, 6d7e, 0956, 06f1, 7bba, c5c2, 856b, 367b, f4f1, 082f, d435, aa65, ecaade2014_023p6, sigradi2014_151c3, f007, ijac201412304p9, b326, 53ff, sigradi2014_197b7, caadria2016_487n20, acadia14_647az, 3993, d5ec, 4e32, 1b46, 8413, f553, 2d90, 82cc, sigradi2015_9.270g17, ecaade2017_173xx, ecaade2014_030m8, bdf5, afda, 65e3, a0ff, ecaade2014_149b34, d079, ce3f, ecaade2017_124bb, ecaade2017_003f, ascaad2014_007d4, c646, 4b82, 349b, ijac201614309u6, ea55, 8e59, 89b2, acadia16_280v17, 71aa, 8d0d, ee60, c1b1, 52a9, c520, ecaade2015_109y20, 66f0, ecaade2016_074r21, ebe0, 2b5a, 9a05, a21f, caadria2015_168m25, a4f1, caadria2016_415w17, 6559, 2265, b1e8, 11c6, c8ca, 513b, 54cb, 0f3f, 9eda, 969a, a5d3, 96bf, ecaade2015_53a9, acadia14_479p, 12ed, acadia14_601ag, ecaade2014_057f14, a9bd, 43dc, 7b64, 33dc, c22f, b8f6, 81c6, 6fa0, 3d1f, d741, caadria2017_001c1, 9897, 5838, 2912, 89f9, 0404, ecaade2017_061b, 5d0b, 2103, e6ad, 04fe, ecaade2015_169w34, 8178, 9d28, e375, 34d3, ecaade2017_229cc, bdac, 9bde, sigradi2015_3.155m3, 686a, a06e, ecaade2017_169jj, af86, de64, e54c, 00c8, c571, caadria2015_073t10, 56b9, c5d0, 603e, 7604, 627e, ascaad2016_003y1, c21d, ecaade2017_148zz, afdd, ecaade2015_101i20, 4464, ecaade2016_147v40, 5525, 47a0, f2cf, e77f, a8b0, 8c36, ecaade2015_284x61, fe2f, sigradi2013_425t, 96ec, f559, sigradi2013_390u, acadia14projects_699k, 2558, ijac201412407t9, bf7c, c608, c7fe, 3c65, 8464, caadria2017_004o2, 0703, af7b, 902e, 3800, acadia14projects_267l, 18d2, ecaade2015_241j55, c213, 2347, ecaade2016_006z1, b16c, b6be, ecaade2014_022a6, c435, 54f3, ecaade2017_jgop, d4b9, bcd7, sigradi2016_659m, d9ab, c459, 326e, 0adb, 62f3, c0e1, 19a4, 980d, 7a13, 512a, 8948, e9fc, 673c, 4bdb, 0b6f, sigradi2013_407d, 74c0, 3e9c, 7424, 2f53, 4aff, cd21, caadria2016_851m36, b719, 09fc, ecaade2017_220oo, ascaad2016_043n17, ecaade2014_168s40, 6b10, 0576, 8106, 1e45, 4ef7, ascaad2016_025r10, sigradi2014_232r8, sigradi2015_4.219v6, acadia14_101ad, 7cbf, adf0, 1de2, 2863, 036d, 816b, ead0, ca63, 943d, sigradi2016_592t, ijac201412205h4, f99d, 2c77, c164, 463c, 1716, 1705, acadia17_153h, bf02, 185d, 6230, f2f3, 11e8, ecaade2013r_018x9, ea39, eb50, 307d, e79a, 1298, aaec, ceb8, 64e1, ecaade2015_138i28, ijac201412204n2, sigradi2014_284w3, ecaade2015_53o9, dd0e, 60e1, a4a2, 37d9, 11ad, 3e9b, c8fd, b563, ffb0, e64a, ecaade2016_164m46, 502a, 8eb3, bec7, 6a37, b752, acadia14projects_453j, 67b8, 0f83, 3428, 979f, 404f, 4335, bb8b, ecaade2015_336w72, 6354, acadia17_365b, ea9f, 5506, aa73, 0443, 17e6, 9843, bbb2, acadia15_110w3, d6cc, f44e, ecaade2014_188r48, sigradi2014_282n3, c292, 9197, c5c1, ascaad2014_032v9, 7bb7, ab6d, cf97, dcc8, 7ebc, 9611, ff21, 88a7, ecaade2015_314j68, bb28, acadia14_339ah, 7bf0, 117f, 50db, sigradi2016_431w, e005, c66d, d47f, a199, 8e19, 5b43, b1d7, ecaade2016_087n24, caadria2017_124k33, ecaade2016_241f64, c920, ecaade2017_256dd, 2b84, de7e, 6e99, 0474, 14fb, 08d8, 1ccd, acadia17_323p, ecaade2016_225i60, caadria2017_165t41, 7ad5, 4ed8, ecaade2016_197w51, ff84, 9d46, ecaade2015_81u15, c1e1, 238f, ecaade2016_068b18, 246d, 746f, 136b, d34a, 5f87, aac5, sigradi2015_9.141i16, eb91, e525, sigradi2016_685oo, f87c, 986b, ascaad2016_004r2, ecaade2016_237b63, ecaade2017_244oo, 9f01, 8e4f, 74c4, sigradi2016_450ss, 65f7, f4a8, 0cde, 8f92, 5d62, ijac201614105v5, e771, ascaad2014_025j6, 6d5f, 6e0b, 9cad, 42e6, acadia14_699b, d0e6, ijac201614202k8, e0e9, 7edc, 3a52, acadia14_101o, acadia16_260o16, 1090, a216, ijac201614403k2, a1bb, 8d6e, ecaade2017_046xx, 881c, 0f7e, d656, ecaade2015_178i38, ecaade2017_291h, caadria2017_009n4, 6c9d, c8b8, caadria2017_132h35, 723b, 21f8, af46, 4ccc, caadria2016_651d28, acadia14_719b, 8555, ecaade2016_091j25, e729, 11f2, a204, bd9c, 9514, 3244, fcc4, c929, aace, b21d, 0a1a, b2a1, 8dda, 456f, 6fa8, ceaf, 6241, 242a, 7286, 1f22, 29d3, e010, 8ffa, bfd2, 3bd8, 37c1, ijac201513201w5, 9520, 8869, d1db, ecaade2015_287t63, 0be6, 6b51, a375, b32c, acadia14projects_619ae, 76d5, 1661, fe16, 4d59, 5734, 2ddd, 062f, ecaade2014_153k37, 1f8b, 5508, acadia14_435ax, 87b7, acadia14projects_189ax, 0dac, b600, 50a4, 229d, 03c6, f872, 93fd, eca8, 2ce4, 3b07, 92ec, 3fed, b8fb, 1a54, e190, ecaade2017_268ee, 551f, 55d3, acadia17_162q, e37a, bcd4, 3040, 4de5, acadia14_487g, sigradi2016_752tt, d458, f5b7, ijac201614302o1, dddd, 9713, 5e03, d266, 8d19, e14e, ijac201412304b1, ecaade2015_100z19, 2c75, ijac201412408d2, 8572, ijac201614307e4, 4ac0, c416, 07b8, 916b, 03d4, a140, dc49, 51d6, 7210, ad92, e7fc, ecf1, 7ab4, 7983, sigradi2014_291m4, fc06, 6fb5, 66bf, acadia14projects_479p, a21a, caadria2015_126x20, 5376, 52e7, ecaade2013r_019w9, e6a3, 8e3c, 47ec, 8224, 118e, 563a, 025e, ecaade2016_091h25, c76d, 61b9, a041, 022d, 2e33, ijac201412303m9, caadria2017_056b19, cd17, ecaade2013r_020r10, ecaade2017_130ss, 7935, b070, sigradi2014_293v4, 665d, 10c1, 57a7, ecaade2017_302cc, 85b8, fad9, caadria2017_027r9, f6fb, fe6d, de3f, d182, b6ce, 95e8, 92cf, 8787, e46c, 496f, 51fe, 842a, e3dc, ae72, ecaade2015_25h5, 163a, 03c5, ecaade2015_138n27, 1359, 7857, 19e7, 5608, ijac201412304p1, 7bbf, ecaade2015_114j22, a418, fae9, 472a, 1787, 65f8, 1bdb, ec41, caadria2016_013w1, 4d62, 9f2f, ecaade2016_123h34, 9423, caadria2015_122r19, fa52, 7b80, ecaade2016_224n59, 5408, 0ace, 4393, 99e7, ijac201412205p4, fe25, ecaade2014_057j14, 324a, caadria2017_096c27, eefb, ascaad2016_047x19, ecaade2017_244hh, a93c, bb8c, sigradi2016_440ee, acadia14_619x, 3af4, 8876, 5510, f44d, 2137, f652, acadia17_678cc, acadia14projects_497v, 4d6f, 6f55, 1602, e74c, ecaade2013r_005j4, fe5f, 7ffb, 3c2e, 3603, 3ffe, 9249, ff23, a49a, 84b2, 3d8d, 61ac, 96fe, bbac, ceb2, be65, acadia14_671o, 973c, 321c, e09d, d7d3, 349d, f636, c0dd, d76e, 5030, 324d, sigradi2014_075f7, b742, 339d, 26f3, 2c7a, acadia15_371f16, bf56, ecaade2016_072h20, 1444, ijac201412408u1, c19e, 934f, 254f, 38f3, ecaade2017_054t, f2b4, 130b, 785f, c093, caadria2017_129u34, dbb0, 72b9, ijac201614201f6, d382, 643f, 9d39, 63ee, dee8, 7c55, c5a4, f843, 1a38, 50e5, 8cbb, 8529, 29db, ff4e, sigradi2016_602e, 3a6a, ad96, ff4d, 3d72, 6651, c88d, 69ce, c7e3, 64d8, ecaade2017_302hh, ba1b, f14c, 2f20, edb3, 7ec2, 4a13, 0bc9, 5411, 1a2b, acadia16_44p3, ecaade2016_071r19, caadria2016_477x19, 12fc, f817, sigradi2014_145b3, 4592, df71, 09fd, 6c5f, caadria2015_194s28, 54a1, 0284, ecaade2016_163r45, 2252, 5f6a, dc73, 7ddd, e303, e103, 084c, caadria2015_081o12, 6d4f, 3492, fb83, 04a6, ecaade2017_124g, d535, cebf, aada, cb07, caadria2017_069b22, 45d5, 5c8e, ecaade2017_019jj, acadia14projects_153e, ecaade2017_152ww, 180a, 6954, caadria2015_043h5, 0fdc, 98f4, db14, ecaade2014_194v49, 7c44, ecaade2016_234z62, d720, 0b0d, 3042, sigradi2013_429f, ecaade2015_286c63, ecaade2017_199z, 93bf, 5745, acadia14_463m, 9d82, 1681, 683b, 7732, 9c87, sigradi2013_407, cd91, 0ab2, acadia17_211p, ecaade2016_161v43, caadria2016_003g1, 6226, b0a6, db10, ecaade2017_293tt, a636, b939, 4aa7, d3af, ea7e, acadia14projects_291c, 287c, a297, b3aa, f560, ecaade2016_104x28, 30a0, b2d5, acadia17_231x, ijac201412408c2, sigradi2014_345l9, 18a6, a102, 59e2, 1a53, 10c4, ecaade2015_196r42, 212c, caadria2017_105l28, bbaf, 213d, d161, 247f, 721f, 053b, acadia17_648jj, 81bb, 3342, e537, d61e, 257d, ecaade2017_044tt, ecaade2014_156g38, 777f, e2c9, bc0e, ascaad2014_007f4, ebf6, 3253, sigradi2016_778oo, 16d5, 3752, acadia15_243f10, 308a, 8bb8, e383, 2870, 4f73, 99bf, 4e5e, caadria2016_333a15, ead2, f79b, b3ab, b37a, sigradi2014_345i8, c724, 3b78, 9e11, sigradi2016_741ii, af72, 1bae, 201b, 57c4, acadia17_637c, sigradi2015_sp_8.326c31, 8057, 1201, 42d9, ce32, 1390, fd18, 24d5, 80c7, ecaade2014_114e27, 2ab3, ecaade2017_053f, 60f8, 33b1, ff57, 60c9, 780d, f8a2, eb0b, 1020, 06c3, acadia16_478w27, ecaade2014_071d17, ecaade2016_190z50, ddaa, dc28, bcad, 7fca, 32df, ecaade2014_012o2, 5fad, 4a4a, e9cc, b877, cbda, 41f9, 79ce, caadria2016_105b5, bcb7, 30a9, 2e9b, e5dc, 97d4, c871, ascaad2014_021c4, ccb8, 9d0e, 9439, b7ea, 0894, acadia17_481k, ecaade2017_173yy, cc69, 86d2, ascaad2014_017c1, dcd0, 1a48, 9110, 2d8f, 11f0, 58d2, 0ccd, 047b, 58f1, ecaade2017_252i, 9424, acadia14_699f, fa87, dc7d, e78e, c8d1, 309d, 1f85, c9b1, 9915, ijac201513305j12, ijac201614105s5, 9871, c37d, 2c5b, sigradi2014_082v7, ecaade2014_104v23, b83e, 420c, b6a9, 6c50, db33, e888, 1320, f9f8, ccbc, 8aa6, ecaade2016_167o47, 800a, 1420, 81f9, e507, e6d1, a5ac, dd37, 5b77, 4711, cf57, 6490, a7e1, 1757, 4b24, f327, caadria2015_010x1, 9360, f463, b153, 4114, ijac201513102c2, 51c4, 50d5, acadia14_627an, 5795, 949b, 20df, b9be, caadria2017_145g38, 2cee, 4d1c, 701a, 4a61, 8973, ijac201614402r1, 9a30, e4e8, e32b, 5ff6, 5017, d580, 1ce2, e975, c8fe, 5abf, 212e, ecaade2017_057ee, 1373, 19e2, 30f5, caadria2015_164b25, ecaade2017_053vv, d1d8, 76cf, 554c, ecaade2015_194p40, ijac201614101j1, 2650, 69f3, e0a5, fe00, 7cf9, efa9, 4aee, caadria2016_881w37, ecb0, 1172, ecaade2015_178h38, cdb5, ffbf, f6aa, 9080, bc4c, ecaade2016_067v16, 7f84, 1e4e, sigradi2014_284c4, 5a73, 594c, ddfd, 27cb, f2c2, ecaade2015_177c38, acadia14projects_281t, 2351, 40ff, acadia14projects_479t, ecaade2017_215yr, fd7e, 0884, ecaade2017_157pp, sigradi2016_515e, e164, caadria2016_177w7, ecaade2015_55g10, 17db, 1338, 2bfa, eb96, ef41, 0405, f3b5, 6f6c, 9d59, c3ff, ijac201412301o6, 9d4b, 74f2, 977e, 5b0e, 08ef, ecaade2017_057i, b3bb, 833e, 25b1, 992d, 33d9, ijac201513101h1, 934e, 881f, c403, 4270, c8be, sigradi2014_099u8, 14c8, 4643, 9330, 99a2, 1f8c, e34c, sigradi2014_345c10, ijac201614403j2, 6ef0, 65fa, 927a, 312d, 323e, 0c62, ecaade2017_054cc, ecaade2016_230h62, acadia14projects_565aj, 43a8, caadria2016_135a6, 3f88, sigradi2013_280m, 6352, 0497, 1fb1, ascaad2014_024i5, 0909, a0a3, ecaade2014_233g60, 7196, 7e15, sigradi2015_8.186k12, a2a8, d327, 75a8, 4334, 26fc, ecaade2015_334o72, 8b33, d46a, acadia15_333t13, bafe, caadria2015_072s9, 013c, e87d, caadria2016_797m33, 504d, ed8a, 0ff1, caadria2016_861a37, c5bd, ecaade2015_199a43, fa0d, fd70, ec0c, acb7, 31d7, 609e, 1c0e, 2ab5, 0583, 46b8, 6bd6, ecaade2015_138i29, 5e8d, sigradi2016_724uu, d235, acadia17_628ss, 6519, acadia15_407p17, 7118, 14df, f11e, sigradi2015_10.74u18, sigradi2016_408bb, 1f2c, d274, acadia17_90q, 1c8a, b6ed, ecaade2016_002b1, 08d9, 5dc4, ecaade2016_120i33, 8b80, 6a00, 2c69, 93a8, 9201, e634, ijac201412408x2, f40d, 6b66, ecaade2017_085qq, de40, acadia16_424g25, 026d, ecaade2015_285m62, 4158, acadia14_267h, c818, 8942, 1a4a, 8838, b3ea, 042b, 59e8, 6c75, f7d6, b034, f0c0, b61e, sigradi2015_11.34w23, f07d, 945e, 43d9, 10fb, 9b39, 6c6a, 895d, eada, 0b02, 958f, acadia17_90kk, b5eb, e38f, 8fe2, sigradi2016_449jj, 72e4, ijac201412204o2, 62ae, cfe2, ecaade2017_122kk, 22e7, 99aa, 5851, c834, 04d7, f338, 18d4, 1e44, 5324, e516, 6eb9, 998d, 635a, 1207, caadria2017_095d26, 12c9, 6325, 853c, ed1b, d19d, sigradi2016_564jj, ascaad2014_036g2, 5c48, e982, de72, 932f, 3e7c, 4337, acadia14_435ap, f069, acadia14projects_671t, 2874, 72f2, 9109, caadria2015_030l4, sigradi2015_10.317p22, c93c, b571, 5ccb, a54b, c91e, 0316, sigradi2016_483kk, cce7, a91e, 58be, ed74, 0f14, e209, c010, 9a58, 4d34, 4fe1, a8f3, 639c, sigradi2015_11.136z24, dc98, 40b5, 5e14, a986, ecaade2017_032l, 25f4, 72f0, 9ee7, ecaade2015_17k2, ecaade2016_243s64, sigradi2014_036t2, 8427, 6e44, sigradi2014_074z6, 4dc5, 70eb, acadia14_75c, 29e4, cdd1, sigradi2015_3.65s2, caadria2016_735t31, 3416, e41e, 2bdc, ecaade2017_254vv, 272b, sigradi2014_292u4, 6197, caadria2015_012i2, 7664, 92c3, 6f93, 6dbf, e25c, 01de, 3195, 6971, d876, 1fd7, 35be, 5cb3, sigradi2015_3.221p4, 336f, bbd6, f574, 73c1, f4c3, cfdd, 2a0a, ce4e, ijac201412403f6, ecaade2016_223e59, b3f6, b2a0, c1d5, 5c4e, 6b00, 0acd, a771, caadria2016_569f24, f07c, 8476, acadia14projects_719g, 16a6, 2c0e, b68b, af2c, 0d4d, c0ea, cec7, fc57, 8a3a, 01e3, 9c08, 2ed6, adb4, 601d, f56e, sigradi2015_6.341w8, 7c5f, 1770, 1247, 5842, bc4e, 832a, 842d, 1867, ecaade2014_144a33, ecaade2017_108z, 92f7, af17, sigradi2015_10.177b20, ecaade2016_057o14, ascaad2014_014g8, caadria2017_147t38, acadia16_352z21, ebf4, ecaade2014_066j15, 0c60, 5ede, 5ac3, 07eb, 264f, b0bf, ecaade2017_198n, 08f9, acadia14_445am, 33ad, ecaade2017_229hh, 193a, be96, 2e52, 390f, 8289, 8d2c, 45a3, df9b, bb0d, bc57, sigradi2014_080l7, 3faa, caadria2015_114p18, cd19, ijac201614308f5, 67b7, sigradi2013_41, fdb7, be8d, 727d, ba8a, 69f1, 582d, c7df, caadria2016_435m18, sigradi2015_8.47m11, 37e1, b116, 8bb4, 3210, ecaade2017_249b, de94, a5b5, ad47, 34aa, acadia17_339zz, 509e, c975, 9918, 522a, 6d27, 5f79, 7b7b, 8623, a6bd, d6a1, 6cc3, ecaade2016_183u49, 19b6, ecaade2014_202n52, b42c, fb66, 4f22, 88ea, caadria2016_767t32, 5e57, 7ae0, 0141, 9ca3, ae88, 3e91, 551e, 67c3, 788d, ecaade2016_222d57, ascaad2016_002l1, acadia14_219a, sigradi2013_330, ecaade2014_066n15, 6edd, f5ec, 74d0, a0aa, 96f4, 47f8, sigradi2016_407n, sigradi2015_8.186l12, 8528, 9fae, bce1, b84e, cd58, 2a6e, 67a3, 7cfc, sigradi2016_685nn, 067d, 29a4, sigradi2016_779uu, bbb1, e5b7, ca91, ecaade2017_111vv, 458d, fccf, dd88, 17ab, 493c, 6e38, c198, acadia14projects_435aj, 9396, bffd, 7870, efab, a057, acadia14projects_517t, 12b3, 29b5, ecaade2016_037w9, ca9f, ecaade2017_172dd, c819, ec3d, acadia14_435ag, 2421, ecaade2016_223h59, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2017_280a, a6cf, e1b5, dc2b, ecaade2017_105xx, 01ae, 19d9, 4377, e376, 7236, 3600, a515, ddae, d29b, sigradi2015_8.276x14, ascaad2016_011m5, f749, 3f1e, 17be, 895b, 9873, 7cba, 6b81, 1ef6, 6f1b, 32d2, d5ad, 5b07, 09d8, 4533, 5a60, e65f, ijac201513206p9, d884, d751, caadria2016_683x29, d38a, c86c, 172b, d7b8, a6b4, a45b, 4cbb, 9da6, a40a, acadia14_627av, ecaade2014_163d40, 59e1, ecaade2017_189vv, 38cb, a78b, 0597, dd33, ab2f, 4a80, 016b, 0c5e, 9b4a, 14be, 4473, 96ee, 866d, c7c9, b693, c79c, ecaade2016_038h10, ecaade2017_256y, ecaade2016_118f32, 8770, 6e8c, d353, 1702, 1a49, 2961, 9be5, c387, 1c36, ecaade2015_297f65, ecaade2017_253t, ecaade2014_089t21, 1cdc, aa79, acadia14projects_237ay, ascaad2014_003a2, a8ae, a096, 4e34, ijac201614103g3, 9cb5, 577b, 3527, 48d5, 6b59, ecaade2016_tkoj67, 6953, 5f9d, 83c0, sigradi2016_550l, sigradi2015_6.327u8, 37a0, f6d2, 8d35, 6e20, 0ce3, d448, e052, 146c, 4109, 519a, 70ef, ecaade2015_206i45, ae8f, 157b, b52b, 7cf3, 3dc4, 0f53, 8f6a, 66e5, acadia14_153at, acadia17_445n, e1f4, e463, 75f8, a8d2, a173, fb90, ecaade2015_229i51, 5597, d44c, acadia15_185x6, caa4, 5e6e, acadia14_229n, b626, ecaade2014_084c20, 30fe, acadia15_223h9, 5763, c3f1, 1ff2, 41e8, ecaade2015_152y31, 6f8c, acadia16_206n13, cbbb, 64c0, c5d8, 70de, caadria2016_881z37, 2a6b, sigradi2016_814s, cb60, ijac201412303m8, 63e5, sigradi2014_314k6, 9f8b, ad98, 3db2, c302, 5b83, d2b7, d033, 31c9, ecaade2015_53h9, a0ae, sigradi2015_3.65x2, 91be, 4cda, d564, 6a6e, 817c, 1f81, bec9, 6543, ecaade2015_110e21, c3d2, b7c4, acadia14_589i, 529d, 13e7, caadria2016_135b6, ecaade2017_309vv, 3141, caadria2016_819u34, e6b6, c97d, caadria2017_074g23, 092b, c03f, ecaade2016_136k38, 922a, 7932, 2e8f, ecaade2017_028m, 1806, sigradi2014_042v3, 9025, e19b, 59d1, 7cf6, ecaade2017_008o, 78f4, 7255, f84b, 00fb, caadria2017_046m14, ecc1, 8048, e145, bb1b, acadia17_445u, 187d, ecaade2017_017k, caadria2017_051t16, dcd7, 43da, 1425, 534f, sigradi2014_097l8, ascaad2016_054p21, acadia15_274l11, 804a, e23c, 81cd, 0048, ea82, caadria2016_851t35, ecaade2014_144z32, a60e, 8e6c, 1433, e808, f21b, sigradi2016_431t, 0da9, sigradi2014_213n7, ijac201513104r3, 0169, 4879, e17d, 3da1, c091, caadria2015_126g21, 85e0, 6c7d, ecaade2017_100e, 230e, ecaade2016_225z60, bd6a, 0e7b, ecaade2014_127p28, f6f2, caadria2016_819m34, a5ce, 07c3, 5754, acadia15_263a11, ijac201614303z2, acadia14_579b, 995e, caadria2016_819n34, 8717, 8908, dc42, 9af4, 1d39, 1845, 883b, 8ca3, ecaade2014_060v14, acadia17_153l, 75fe, acadia17_491cc, ee2c, a92d, bb7a, dd86, 5c1f, acadia17_520j, f945, 16f8, 0f0f, cf8c, 9a02, dfc0, 29f1, ac44, 5bb3, sigradi2016_815aa, 69ea, d922, acadia15_223c9, 2abf, 84e6, sigradi2013_414d, 9ef0, 9607, 93d1, ecaade2017_038tt, 6ee8, caadria2015_060o6, 386c, 53f5, 7e02, 634a, 9e6f, 274d, 02d4, acadia14projects_375h, 6f19, 93cd, a951, caadria2017_124l33, df58, 41b4, 3dae, 80e7, acadia14projects_63ao, e741, 0704, 5473, a589, 3104, ca2b, sigradi2013_386r, 9134, acadia17_598p, 999f, ba52, ce81, f989, ecaade2014_151t35, e601, 2a9f, b885, c821, 89f6, 1d8b, 98de, ecaade2017_269yy, caadria2016_851j36, 83a7, ecaade2015_155i32, 4181, f895, 8ccb, 2064, ecaade2016_071y18, 584b, 8a42, 9f95, 2630, 625d, 2cbd, 911d, b745, 8adf, ecaade2015_229n51, ecaade2014_159r39, 9c4a, 2c9e, 59f6, ecaade2016_013j3, 84a3, 2897, 25dd, 6ec9, e203, efa6, d929, ecaade2014_030i8, acadia17_329cc, 3407, acadia14_601ac, 5a17, d68d, 9a0a, 615e, 31e0, ebef, sigradi2013_189k, 03de, ecaade2015_180u38, sigradi2015_sp_2.112i29, b7ff, 943e, 98da, 4231, 27a0, fe02, caadria2016_135x5, ead3, 9d95, ecaade2016_130i36, acadia14projects_135ab, 86f9, c41a, caadria2016_851h36, caadria2016_777b33, 16de, cf7b, 1e9a, 3a75, da21, ff06, 0833, 3e95, 4fe0, 7795, 6594, acadia15_311l12, 3c6c, acadia17_381aa, a8c9, 1d9e, d0d7, 635b, aea8, 3fcd, 1df5, 1aca, acadia14projects_479x, fa80, 5024, d15a, b7af, e14c, 3e6c, 1992, 540e, 69b6, ecaade2014_153z36, 0b6b, e53e, 65d2, a696, acadia14projects_479av, 399b, 0d40, bbff, ecaade2017_170zz, a966, 8cd3, ascaad2014_025n6, caadria2015_137m22, 276a, 5d5b, d1a5, sigradi2016_815jj, 11a5, 40bd, ea37, 6085, 495a, 6c25, 06fb, 55d4, dad4, b916, ee7a, 6a2e, 3b56, 9813, 351a, acadia15_110b4, 7f5d, c8f9, ce3e, ecaade2015_269t59, caadria2015_064z7, acadia14projects_445ad, 5b86, 85cb, caadria2015_206k30, 8820, 73aa, ac49, 0736, caadria2016_601e25, e57d, 36af, caadria2016_703j30, 15a0, e40a, 831a, ascaad2016_016u6, 7146, 47fa, 6c3b, cb03, 9db6, db90, ecaade2017_037ee, f9ff, 1b20, b181, ijac201614207y11, ijac201614309m6, 1c63, 6efb, 87ec, e2df, a9f2, ecaade2014_176b44, ecaade2014_113s26, df46, 4b53, 08f2, bb98, ecaade2016_243b65, db60, df76, ecaade2015_207k46, 3f0b, ad0d, f02c, ecaade2015_285o62, acac, 47fb, acadia15_343z14, bcea, cb97, bbdf, 1071, e6af, 70a0, 3c19, 3902, ecaade2015_284b62, eb5c, 3335, 852f, 92dc, 3cfb, acadia15_251g10, 07ef, 3814, ascaad2016_031i12, 14fc, acadia14projects_479o, 5dfc, 6ac1, acadia15_431m18, da9d, 7681, a518, a11e, 3fb3, 910a, 2a2a, 13b1, sigradi2016_590n, 2827, a12c, sigradi2013_280i, bb3c, 662b, 22c6, f14a, 19a8, 4d1f, 76a1, acadia14_135i, 76aa, 820b, caadria2015_081t11, 339f, 3be7, 56c0, ecaade2016_018e5, 6ee1, ecaade2017_201e, 9775, 0916, 2c7d, 4061, 4d33, acadia16_214g14, 132a, 0a93, ecaade2016_167c48, 2e72, 57b9, dc4a, 2062, 490e, 9849, c11e, ecaade2015_171u36, 0489, 1e06, 7139, ecaade2016_239a64, sigradi2013_10b, a9b3, b938, c14d, ecaade2015_250k57, cbca, 71f7, 0827, e6c5, b130, 593c, b9c1, 98e8, d2e3, ecaade2014_138t30, 21c2, 479f, aaf8, 8e29, b393, caadria2017_183n44, a551, 7a8a, 43bc, 36cb, caadria2016_045c3, ecaade2017_091b, f0ff, 984f, 122e, acadia14_699h, 7a05, caadria2015_086j13, ecaade2016_243r64, 4ca4, a546, ecaade2014_163c40, 2ca1, d362, 5ae9, acadia14_153am, b3ec, 039e, b6a7, 7e48, 46b6, caadria2015_086n13, b9a7, 37de, 3278, e44c, dbca, e2cf, 7923, 8d2b, 3076, 8bb6, f978, ijac201614303l2, caadria2015_064l7, a1e4, cf83, 510f, dc2f, e245, d59f, sigradi2014_345f8, fb4b, d870, 1759, d03e, b39f, c3af, 2cc4, fa49, 6c65, c215, ecaade2014_010f1, sigradi2013_401p, ecaade2017_269ll, eaa2, 45a4, 9487, e067, 532c, 795d, ecaade2016_025c7, 9bbc, 91c1, 9e28, cf61, b7b9, 8b9a, ecaade2017_033t, sigradi2015_3.190n3, acadia17_391b, acadia16_24y2, ecaade2017_057m, e83b, 2996, 7345, caadria2016_539x22, ascaad2014_008t4, 7de0, acadia14_267n, 5824, 1ad5, d845, ecaade2016_134c38, 8926, dcb0, 55fb, 478d, 42e9, c3e9, cd6d, ecaade2016_063r15, 4881, b171, 895f, 16b7, 766b, 20e3, ijac201412204a3, e8d7, 0810, 2923, b267, sigradi2013_429k, 807f, 708c, 3908, 418e, a831, d712, 1996, ijac201614206x10, ijac201614304x2, 795e, c717, da1a, 2150, 1d5e, a453, caadria2015_172y25, b0a2, d473, 2dc4, acadia14_347ap, b0a3, ecaade2017_170i, acadia14_365ai, ecaade2014_022z5, b840, e9e3, d091, 5fc1, e069, 58f7, ff68, dfe2, add4, 55c7, 90df, ec55, 2d59, 12f6, sigradi2016_484h, ecaade2017_215t, 99cd, 4faf, 6202, 85b7, e146, 61df, f6cc, 714d, c602, sigradi2015_11.165v25, caadria2017_070s22, sigradi2016_381p, 4723, ecaade2016_042n11, 94b1, 2068, bc19, 8f80, ecaade2016_011z2, ecaade2016_062d15, bf3c, 9f6b, ff98, 6715, f46c, 7622, 41ff, sigradi2013_263p, ecaade2015_138w28, e2ba, de00, c18b, 5612, d2a4, c15d, 8989, be24, abd4, 1f0b, sigradi2014_049l5, eb93, caadria2015_078e11, 17b4, acadia15_407k17, 8e30, a510, a1d4, 3b12, 40f5, 1cf0, sigradi2013_112, f68b, 26d3, 5992, 6fc6, 4579, acadia14projects_145ah, cbe4, sigradi2016_815oo, e743, caadria2015_226k34, 65fc, 99a6, 80d5, 154a, 1a9d, be8b, edd2, ascaad2016_045v18, 4513, ascaad2016_023x9, bade, ed45, 28b6, e336, e333, acadia14projects_145ai, a6fe, 0114, 4846, ascaad2016_042z16, ecaade2015_138p29, fbcd, 7503, e392, caadria2015_016m3, 5733, fc40, a09f, f486, ecaade2015_161n34, cd96, acadia14projects_549r, ff81, 3d95, be1f, 6d4e, f9a8, ecaade2014_060y14, 9f2a, ad37, a268, caadria2017_122s31, 5607, sigradi2014_273r2, 99ad, 72d5, e72c, acadia16_470e27, 5e8b, 3c59, c990, ffd3, 2ca2, sigradi2014_097p8, 09ce, ecaade2015_114m22, 0b25, ecaade2014_149e34, 5247, sigradi2016_399d, acadia17_339nn, d5f0, 7fef, 30b6, fc92, eb9c, bac6, acadia17_137pp, 5b76, acadia14projects_199ae, sigradi2016_637w, acadia17_349u, caadria2016_311f14, fb9f, 5bc7, 73b4, 3966, b1f2, 679a, ecaade2015_13p1, ascaad2016_052i21, ccff, 90ce, e41d, 99b3, def3, ecaade2017_059yy, f84f, 4f00, 876d, 1769, 8266, 4b71, 6080, 576e, 8eda, a5bf, 74ef, 1880, 0d98, caadria2017_056s18, 8720, acadia14projects_473ao, 7864, 15ff, caadria2016_589w24, 7d85, sigradi2016_602d, sigradi2013_285d, 48a7, caadria2017_048z15, 25c9, c890, b9c6, 49d7, 9223, 8818, ijac201412405j8, 85d9, decf, 1898, f3bd, 89a9, 3500, 3441, sigradi2014_267m2, acadia14_719c, 4e4d, 5f84, 6a50, 991e, ecaade2017_138q, ecaade2017_213d, 993f, ba10, 7cc3, b4a6, 6d01, bc2d, c6a6, d97c, fb0c, 0ec8, ecaade2017_214r, sigradi2013_208m, a77f, acadia14projects_189az, 102a, 0972, c324, caadria2016_549t23, 5b3c, c5f3, c882, 1be9, sigradi2015_3.11f2, 9c06, 47c1, d05d, 454d, 39f8, 09ca, 3d20, 5f9b, ecaade2014_024f7, 71f8, ecaade2016_ws-foldings68, 982c, 1588, ecaade2017_220tt, ecaade2016_048w13, 4ff4, b2c3, caadria2016_209v9, 54a9, ecaade2014_121z27, ecaade2017_152tt, 4bf6, f255, e082, sigradi2014_074m6, ecaade2017_021v, acadia16_478u27, 00ab, 9ba6, caadria2015_181e27, 1eab, cf2e, cb7c, 72ba, 7076, 5514, af44, 6ce7, 67fb, 6177, db79, 4d8b, e9a9, 1527, 7256, sigradi2013_100g, d147, 6cf4, sigradi2014_305n5, a219, ecaade2015_138y28, 756c, acadia17_283tt, caadria2015_208c31, caadria2015_090s14, 0bcc, sigradi2016_814l, acadia17_658xx, 950a, 9d4a, d408, 54a2, b70d, 0867, c29b, 3e6f, 6f7a, df2e, ecaade2017_282l, 1707, 8c49, 40db, ecaade2017_152rr, acadia15_263f11, 1ecd, 9484, acadia14_177af, 8b43, cae8, a795, 9d32, 233a, 5c3c, ce6d, bc44, 87ed, b05f, 3de6, 2ac6, 8ab7, ba58, f1a8, 8e20, ecaade2016_062g15, eac9, ecaade2016_058v14, 2860, 1eb4, b480, b4bc, c3ca, 88b3, acadia14projects_601v, 1e38, df0c, 38ae, c124, 35a9, ecaade2016_102c28, d1cd, 82a7, acadia14_479ap, 3f28, caadria2016_663k28, 3a02, 3cc1, 1685, 9ee1, 6b70, 2acc, e48f, 416d, 07bb, 50f9, dcf0, caadria2016_725l31, 8e85, acadia15_395c17, d67c, c02c, ecaade2016_mrte66, cb2c, d9b1, cfee, ff95, ef32, 7c34, ascaad2016_001c1, d1b8, c06c, ad67, 702e, ascaad2016_011j5, acadia14_627ao, ascaad2014_007i4, e0bd, 0f44, bd66, 4f7e, ce04, acadia14_445ae, sigradi2016_816yy, c0e9, d533, 54f6, 4cb0, c4b7, 2d0f, ecaade2017_157xx, 7d68, 4a9a, e210, 8f57, 0cf4, e2bf, sigradi2015_10.220f20, d3a4, sigradi2016_792k, sigradi2013_381k, ecaade2017_046l, 7f60, 3c9f, ecaade2014_112z25, ecaade2017_003j, f744, 082e, c4f9, 8167, fbd5, sigradi2015_11.222o26, 2080, acadia17_628uu, 035c, b6ae, 1db7, 1af6, c031, 2b55, d931, 4b3f, abab, ba08, 4454, ecaade2016_028k8, 18ca, caadria2016_457j19, 5385, cd7c, caadria2017_115n30, 08d1, 47cb, acadia14projects_153d, 6526, 6593, acadia14projects_719h, ijac201412307k3, 4623, a7e0, ecaade2015_209u46, 9e67, 087a, 71e8, d3c9, 33c1, 33ee, a959, a280, cba0, 2d84, 744e, 5dbb, 13fa, a0f0, f3ef, 0d54, fb0f, 7168, 5813, 7b5a, 3b03, f500, 379b, 941f, 1c46, a341, 5ff7, b6cc, d9ec, eed7, d4ae, caadria2015_033b5, dc35, be38, ecaade2016_023o6, bff9, acadia14_339ar, 1b10, acadia17_598d, sigradi2015_10.267n20, 6bb4, 450c, fde3, 98b2, a02d, ecaade2016_002e1, 4dcb, 0798, ecaade2017_049tt, caadria2017_033o11, db46, ecaade2017_212ff, caadria2016_383s16, daa8, 974e, 4a60, dc37, b5f8, sigradi2014_345f9, a2a6, ecaade2013r_003h3, dbb5, 5007, acadia14_479ax, a535, b301, 22de, 5590, 4472, 6955, e667, f4e2, 6f7c, dc6f, d54b, ijac201412204f3, sigradi2014_186b6, sigradi2016_585ww, ecaade2016_067m16, acadia16_254e16, 5873, 70c1, bb0a, 7366, ae1b, a1b6, f724, 1c0c, 480a, 8631, 6bf8, 38a1, e551, e825, 22ed, b50b, b373, df10, 138d, f74a, 06ae, 023a, da76, ascaad2016_016s6, fc11, 0abe, 0ee2, 21af, ecaade2016_042j11, acadia17_60t, ecaade2015_92n18, ijac201412404i8, 78be, 9ddd, d80a, ecaade2017_152xx, ad17, d7e5, acadia14_389e, 18ea, c89d, 521a, 9692, ecaade2014_121x27, b8d0, 48dd, 4229, 831b, d6ec, acadia16_62i4, 65e2, aa02, 6b69, ffec, c255, 159a, 4ff7, 6ca1, ecaade2016_074n21, adce, 25d5, ijac201412403o5, 60d9, 9df8, 2cba, 412a, 4079, 9359, caadria2016_187f9, sigradi2016_375f, d64a, 9081, df21, 8a50, ecaade2017_046i, f112, sigradi2016_534zz, b79c, acadia14_357ao, d96a, f58c, b0fb, 6c07, ecaade2017_301h, db61, 61e4, 3007, 7839, ad23, c257, ijac201412302p7, fc55, 844d, 2a98, 9328, 9dc2, bf98, 0757, 8e55, 556f, acadia17_473yy, acadia14_555c, ca11, 133c, 69ef, 2c91, c18d, c863, 3528, 4402, 8c25, f61a, afe3, 35f7, caadria2016_259t11, a612, f6e0, 7986, 83f7, c1c8, ecaade2017_164dd, 8d38, 2907, ecaade2017_255f, ba1c, ijac201513302l10, 1c32, caadria2015_073j10, 8ab9, fbcb, e571, ascaad2014_013s6, c60a, 736f, 6742, 1b0e, ijac201412404w7, 33f1, d5c9, sigradi2016_815dd, 0607, 808e, 49f3, abc1, 2a59, f333, ecaade2015_64l13, 3571, c551, caadria2015_209b32, f6ed, 4abf, 5908, f149, 88c7, 821b, dda4, 9ae5, acadia14projects_463i, 6ea7, 93d3, 55fe, ecaade2017_003i, 4970, ecaade2017_268ii, acadia14_565h, e795, 603b, 8225, caadria2016_219g10, 85e4, 0974, ecaade2017_195ee, f053, e8e8, f699, ecaade2016_077t22, 301a, 96f5, 519f, 534c, 2332, ae76, 2581, 14b9, ijac201614102v2, caadria2015_099s15, 3543, ecaade2017_212nn, ecaade2015_169d35, 786b, f1e6, ascaad2014_005k3, adc9, 05fe, ascaad2014_024o5, dd23, fa0b, e326, 1036, 3145, 9c63, 8833, ddd5, 5bc1, 10c2, ecaade2017_grii, ecaade2016_168f48, ecaade2016_033c9, 12e6, caadria2017_057p19, 36c5, sigradi2016_732j, c0b1, ecaade2017_173mm, ascaad2014_029x7, 4d85, 83b3, a5c4, a0b7, e55c, 6874, 2de5, ecaade2015_53y9, cac4, 7aa4, 9c3f, 0a04, bb85, 4876, d1ae, 237d, c656, 4ec6, 3f6e, f2fd, bc4a, 31d6, acadia17_329dd, ascaad2016_022c9, ecaade2015_64y12, 99c5, 911c, e6a4, feba, cea2, ae98, 2714, 1541, sigradi2016_448r, ecaade2017_046b, f373, 90fa, 9a86, 8977, 91b2, 0ad1, 926d, caadria2015_237t35, 6623, b0d4, 228d, d2a3, 9567, 4d8d, acadia17_511zz, 2e04, 9bcc, acadia14projects_699e, ijac201614207z11, 36ed, fa15, ecaade2015_170y35, 2345, 7c3f, e291, 2e83, 0254, 4b17, cb34, b831, acadia14projects_463at, ffd8, ecaade2015_91f18, ijac201513104p3, 87fc, ecaade2017_090hh, a729, a1ee, 1604, 3d32, a2b7, fd52, 340c, 61b5, 75bb, 5c70, ecaade2014_072h18, ecaade2014_071e17, d169, 51a1, 227b, ea74, 132e, 1618, 98c4, 13f0, 062b, 535c, c7c7, ijac201513205c8, ac1d, 6abf, 019d, c038, 3919, 6142, faf7, 7e18, c9c4, b340, 54b8, 4465, 8297, 866b, 22a4, ecaade2016_072e20, c23f, c6bf, 2322, 93ff, e077, 66d7, 40e1, df34, eb48, caadria2017_132n35, cdec, 2d67, 5370, 9978, ijac201412304h1, 2a0e, db94, 4e49, 46ae, 7d84, 0451, a564, acadia15_343t14, 2bb7, 6c41, 30af, ee32, 8de2, ecaade2015_202b44, 5c86, c24d, ecaade2015_155d32, ef3e, fb4a, 2211, c40e, ecaade2017_199zz, acadia15_483j21, a3d5, 8ac7, e1c7, caadria2015_070c9, 33be, sigradi2016_534ii, d914, ecaade2017_229q, ecaade2015_38r7, sigradi2015_8.334t15, ecaade2017_017b, 235c, 418d, d592, caadria2016_673b29, sigradi2013_386i, 4b9d, 6e3f, 6d18, 300e, 3e06, 725b, ecaade2017_008h, 656b, a505, acadia14_609at, ijac201614102w1, 66bc, 4705, eab3, 477c, af71, 7258, 35e4, d0fb, ecaade2015_59b11, 0b6c, ijac201614303j2, b9b3, sigradi2013_222k, ecaade2014_072r17, sigradi2014_345s9, caadria2017_051w16, fb6f, 11b4, fa46, c0ec, 9b24, sigradi2015_7.184d10, 400a, ecaade2015_253z57, ecaade2016_213m54, 65bf, 8bc5, 2e95, f5d8, d16b, 9e8f, d57a, b12d, 209b, db87, c6fd, 877e, ecaade2015_293d64, acadia17_296w, 3372, ecaade2015_253u57, 7ea7, 39fd, caadria2016_713u30, c384, acadia15_497m22, b378, 6e0d, b4bb, 5d42, 561c, 2767, 5c3a, 145e, acadia14_291an, caadria2017_057r19, 2257, 96e9, 7399, ijac201513101a1, 1406, ecaade2017_037bb, abe6, 9dc9, 12fb, fb68, 2c19, 24eb, ecaade2015_143p30, 6926, b528, f7be, 48db, 87dd, 154b, 919d, ef3c, 2d15, b5f4, 9d86, c3ad, 225e, 3233, 5c5e, 707f, ijac201614402a2, 5ea5, 0445, ecaade2017_257ss, e7c1, 90b0, 9fe2, 124a, ecaade2015_35v6, 72b4, 1dc3, ecaade2016_036n9, 18dd, caadria2015_078p11, ecaade2016_161b44, 9304, sigradi2015_3.268o5, 600c, ijac201513304d12, fed8, a09d, 5b56, sigradi2013_138, 2ff3, e3b2, ecaade2017_203mm, cfac, fbb1, 3f07, 5948, d1ff, c8ef, fee7, ba80, 6ea2, 9dab, 1ac9, caadria2015_114j18, 2a83, fe41, 7845, ba6c, 7475, d793, c297, a71f, 1470, 74d3, 4600, ijac201412303f9, 8456, 0752, 2f28, 55fd, acadia14_661, 78f5, fe06, b781, 1767, b543, 6163, 9854, f9a7, b8b6, b06f, 5358, 2ff7, 8661, 3e6a, sigradi2014_222j8, a27c, 6a0c, ecaade2014_019j5, 962a, 97e4, sigradi2016_816uu, 33a7, a572, d3a7, a837, 8cdb, 165e, e6e4, 4124, b70e, 2ec0, ec9f, 54ee, 17d2, ecaade2016_217p55, 5135, ecaade2016_068t17, 16b9, 1ab2, 6655, 3205, caadria2016_703n30, cea5, 8e8a, ecaade2016_198k52, f6de, 35b8, 0821, 1f34, 0589, sigradi2016_771s, a62b, 573a, 3257, afc3, e89b, ecaade2017_076dd, 11df, ecaade2017_277ee, 782f, 991a, d19c, 9a15, caadria2017_004u2, caadria2015_203m29, 331b, df80, acadia14projects_365ah, 5ecc, 6341, c3d0, 4147, ascaad2014_029m8, bd49, 36f0, 7525, 1ad6, 93c7, ecaade2015_314l68, dfdb, acadia15_284x11, 7720, 45eb, 22af, a6f2, 646e, da84, e41b, be4e, cae7, 4a30, caadria2015_164c25, dd52, ecaade2017_213e, 4282, sigradi2014_266b2, 741c, ecaade2016_106j29, ecaade2014_168w41, c763, ijac201412402o4, acadia14_453f, 71b0, b40f, 2bb2, 8280, acadia17_37ee, 3a2f, b0e4, 8f75, 8263, ecaade2017_148tt, 3f7c, 387f, acadia14projects_565ah, ce5c, 5bcd, caadria2016_611e26, e57a, d738, 900c, ecaade2015_115a23, ecaade2017_057n, ecaade2015_64t13, ecaade2017_069dd, c699, ecaade2015_82b16, 428a, caadria2017_040o12, eae4, 3909, 6beb, 600e, 66a7, dab4, 0c7c, acadia15_357r15, a6ff, 5d28, f194, 95ab, 2caa, b5a7, 22c4, 551b, d007, ecaade2016_162v44, d9a8, acd7, 4c66, a5a1, bfd6, 2f1f, 7161, ecaade2015_285s62, 8329, 37a7, 2706, ecaade2016_104z28, af37, 45bc, 12f9, 5d2e, ab29, 6e08, 218b, 336a, 5daa, ebb6, f493, a137, 58f8, 256a, ecaade2014_042j10, 3152, 6e73, c4df, ce82, 1ecb, 1d22, 4ad7, bef6, a5fd, 4e1e, bf01, a868, f266, 71f5, ecb1, 1780, 1003, 64ac, sigradi2013_30i, 5c5d, c299, 71e5, 8839, 1190, 74fe, 33cf, 63d8, d175, d0c2, be07, d46d, 3ea1, 0452, 5b9b, c8fb, sigradi2014_330g7, cba9, 22a8, ecaade2014_157f39, 42db, caadria2017_051l16, be21, ecaade2014_163w39, 2ed7, 32a3, sigradi2014_048a5, ecaade2014_163y39, 4890, ea53, ab18, ecaade2014_140w31, bde4, acadia16_372c23, e3a1, 1252, 9cbd, d423, 20d7, 5189, 6d2a, 982b, 68fc, ecaade2017_050f, 91d8, 37ce, eda2, acef, ascaad2016_007o3, d436, 3fe3, 6825, a79a, ecfa, 5331, 09d7, 063b, 3af5, 902a, 612b, acadia14projects_671v, bfbe, ascaad2014_019l3, 38a8, e7b1, ecaade2016_bkos65, 4502, 0412, ecaade2017_129jj, 80ad, b9b4, 6970, 662d, 8a2e, ea89, 99c6, ecaade2017_124w, 2e20, 7304, edbd, ecaade2015_256c58, 15da, 38ad, ascaad2016_046k19, 9c95, 59b4, 6141, 91ad, 503d, 60e2, ecaade2016_158p43, 5e83, acadia14_655z, 65e1, 51ac, ecaade2017_101m, acadia16_372e23, 0bf8, acadia14_375g, 9169, 692a, 2861, 4660, ijac201412203c2, be82, f05b, ecaade2015_171z36, d493, 7043, a5fe, ecaade2017_003l, 70f9, 81a6, f419, ecaade2017_009q, caadria2017_016i6, d10e, 2b88, df55, 0df4, c118, caadria2017_101k27, 5cef, ecaade2017_291d, 0de9, ecaade2016_239b64, sigradi2014_082r7, 3c40, ae55, 7cc4, 5186, 852d, ecaade2015_241k55, ijac201513201p5, 1974, d3f3, 5b93, 2d77, 0f3a, sigradi2016_695o, sigradi2014_313y5, 9091, 44ca, 6b67, caadria2015_206l30, 8a49, 2cd7, 2ea3, 3fd3, 37c6, fb9d, f30a, 8466, b1fb, sigradi2016_387vv, ecaade2017_083pp, caadria2017_018v7, 6789, ijac201412205c4, caadria2016_085g4, 064a, 7da7, 1f6e, e4ee, ecaade2017_105yy, 4c8d, 70a9, 1ec2, ecaade2016_018a5, acadia14_601y, e380, b75e, 39a1, a8de, 44c8, ff82, b75b, 46df, 3907, b3a8, caadria2015_010v1, 646d, e33f, cb3c, 2cb6, e441, 2dc8, ecaade2017_274q, ea94, cda8, 63a1, ed39, caadria2015_061k7, bec0, c07e, 8226, 3efd, 3bdb, 193e, caadria2017_189d45, a4ac, acadia16_62p4, 9fc4, sigradi2014_213t7, 832d, e8d5, ecaade2014_239o61, 31f6, 3a23, 1031, sigradi2013_375, 2230, 0d08, c11b, 3b13, caadria2015_078d11, 84e8, 5d04, ascaad2016_007p3, 15fd, 69fe, 4746, bb63, fc56, 2237, 08a7, 9ece, ecaade2015_202p44, 79e1, b705, a484, bbd4, 894d, 872f, sigradi2015_11.142g25, 60b5, 544a, 0271, caadria2015_032x4, 26da, d209, c473, ascaad2014_028t7, caadria2017_043e14, 06bd, sigradi2015_8.47h11, 80a5, ba7c, 4d39, 6c9e, e833, 7deb, ascaad2016_022e9, 06de, a1dd, d7d2, ce56, 63d6, sigradi2014_021v1, caadria2017_005z2, f2ce, 7358, e3e9, e05c, ecaade2015_268a59, fcd2, e301, ecaade2017_grig, caadria2017_107x28, f985, 569a, 2e7b, ecaade2015_317p68, 97a9, sigradi2014_197a7, acadia14projects_661e, e8e6, 43cd, 6b7b, 9a12, ecaade2017_213k, acadia16_106h8, ecaade2014_086y20, b1af, 9bbb, 1871, eba4, ecaade2014_023c6, 6956, 76d0, 6c97, 3cab, sigradi2016_387zz, e3c3, 8ecb, 6e8b, 99c4, 14ed, 5f07, f69e, 3236, acadia14_661l, 341b, 9392, cacc, 2772, 6726, acadia14projects_301a, 567e, ca4d, ada6, 06a7, ecaade2017_198k, sigradi2015_6.387l9, ecaade2014_010e1, 67e6, ecaade2014_218n55, 7fc9, cbe1, ecaade2017_264xx, 9435, ecaade2017_227r, de4a, 990e, ecaade2016_230x61, 9c49, acadia14_479c, 8f41, 0855, aebb, 3ee4, ijac201614201a7, 8f99, 2769, sigradi2013_64, bdfc, 5c9a, f845, 0dba, acadia14_655x, 0646, caadria2017_067r21, 848d, 1289, f8de, ijac201412301o5, b66b, 9096, 6686, 2ad1, ascaad2016_048l20, caadria2017_004m2, 47fd, 6918, aac1, 64e7, 20b6, e06e, ecaade2014_067d16, 1cdd, 332f, ijac201614307h4, b641, 2270, 0792, 6280, 49c7, 5974, 3a3f, sigradi2015_8.41a11, 265b, 669f, 8410, 78ef, c06b, 5d50, sigradi2014_042l3, f8d1, f7f0, 956b, 3ca1, 7c99, a242, 39d7, acadia17_59d, 9bc2, ecaade2014_194d50, 8eae, 6677, 6af6, 402c, 6fc2, acadia14projects_517m, 132f, f070, ascaad2014_029w7, caadria2015_078b11, c77f, bfb7, 6536, 2754, b621, df62, ecaade2014_112j26, ecaade2013r_003m3, ecaade2015_333c72, ecaade2014_177t44, 7d11, 848e, 72c1, caadria2016_003b1, 42da, sigradi2014_186i6, 9ef7, ecaade2017_256bb, aab9, 2b0e, sigradi2014_263k1, 9bf2, 7d7f, 5fe5, 753d, 8f7e, acadia14_339ao, 11c7, a379, 6b49, c5bb, fdd1, sigradi2013_343k, dfa7, ascaad2016_054t21, e5f0, 5755, 1c87, acadia14projects_145r, 07d1, 7968, 1d4d, f709, b4fb, acadia14projects_101z, a560, 7bc9, f837, ecaade2017_049a, e4a8, 1969, ijac201412402y4, b08b, acadia17_169xx, df5c, a61f, 99ac, f624, 8d76, acadia14_135ac, acadia14projects_301ax, 7c84, d26d, e3a7, acadia14_479x, caadria2016_477y19, 37f1, 0b54, a7e2, ef51, d4af, 737b, acadia14_247u, c66e, f594, 97da, 5c19, b103, 4fd7, b5e9, fbb8, 8494, 0444, 6cb4, fc69, caadria2016_343k15, db4f, 3ead, 198d, aab2, ecaade2016_136t38, acadia14projects_153ap, c343, sigradi2013_195, 10e2, ecaade2017_308u, 07e7, 86c6, 53c5, 086c, 384f, ijac201614208g13, b690, 66d0, ecaade2016_169k48, 5777, ecaade2014_053p13, 218e, edc5, e7fe, 9a10, ascaad2014_030d9, 1d97, d891, ecaade2016_222h57, fcfa, bd58, cb46, fab9, 01cb, 8761, b1f0, 63f3, 9524, 68dd, 2aad, 314f, ef5b, e453, sigradi2016_803w, sigradi2015_8.186m13, 3058, sigradi2014_189n6, 0721, bc18, 71df, 4118, f87a, 0a12, 1019, 17cd, 8cf1, ecaade2017_079w, 32f3, sigradi2014_345u9, a945, bcc6, f05d, 7e5e, 237f, 32c6, 4fcf, 7ebe, f55f, caadria2017_016x6, ecaade2017_220nn, 7b01, b14a, d834, 949e, bf20, 2fc8, 7c7c, b839, d662, acadia17_127ee, sigradi2013_414f, 768a, 32c7, ecaade2017_033w, 5467, a232, 5478, 611f, fe13, 4f9b, caadria2015_119c19, 9500, 2fd8, acadia17_127gg, 0781, caadria2015_218x33, ecaade2016_215u54, ecaade2017_148e, 71b1, 84f6, 3c71, 6aaf, 6bc0, c5d2, 3b3f, c1e2, 4398, 89b5, e031, a3a8, 778b, 2984, 4f43, 23f4, 2785, bbc3, e7dd, f9b1, 2b85, ijac201513206c9, 6ac6, bd5f, 4122, 8d21, f8b3, 87cc, 02c7, 8516, 25cd, d5d0, 0932, 7d78, 4677, ascaad2014_014m7, ijac201513303z11, acadia14_281s, ijac201412401r3, d3d1, bf6d, acadia17_532dd, 4583, 627d, 6639, acadia14projects_145m, 799f, 4493, ecaade2016_028n8, sigradi2014_128f1, dc3b, 2a56, a901, 1955, 6312, acadia14projects_177v, 96ff, b980, a97e, d8c4, cfb1, 4923, 32b8, ecaade2015_17d2, ecaade2017_006aa, a905, ecaade2015_13j1, 3c93, 936d, be83, a3bb, ecaade2014_024v7, b07e, acadia17_403m, acadia14projects_445al, 91ed, 4517, bc2a, 38d7, 2d87, e580, ijac201614407v4, 09ab, 4b61, dee2, a499, 280b, 50b5, acadia14projects_699b, f5a4, 9fc5, acadia17_373r, 63f4, ac1e, 9587, 2716, 586e, c564, ecaade2015_273e60, 7b34, 07d8, 15df, ad42, 543a, caadria2017_041n13, e1ad, ijac201614302l1, ecaade2013r_006u4, f3b4, 2976, 0de4, 477f, a048, acadia14_291g, 19cf, 1b23, acadia17_570x, c7bc, 749e, 9a67, a844, c0e2, ecaade2015_180e39, ascaad2014_014t8, 66e2, 72bc, acadia16_470n27, 7eb0, 40fa, 54a6, 9888, f920, ecaade2015_324z70, a5ba, caadria2015_078m11, c9dc, 12b1, sigradi2016_558p, 0b43, b274, 2d42, acadia17_339rr, 42c7, 85be, d249, 6eac, 16e9, f783, 8bd1, e880, ecaade2016_217a56, b390, 3e68, 117c, ecaade2015_248a57, ecaade2016_006n1, 9da2, 67da, ecaade2014_111c25, b0ae, 1eb7, 563d, ascaad2014_016g9, f89d, 6596, 6ce1, ab14, b8f1, caadria2015_208p31, ecaade2014_112e26, 56cd, 8c21, c3bc, sigradi2015_6.151g8, 6fe6, 2d36, caadria2016_611c26, 2cbe, ecaade2014_153o36, b5fe, 62dc, ascaad2016_007a4, 9912, ecaade2017_142xx, 419d, 4d7d, 842b, 3b37, bcd9, c998, 1482, e853, ece8, ecaade2014_018k4, acadia14projects_463h, e493, d67b, 8488, acadia15_161a6, 7280, 470c, 357d, 591a, 4773, a0c1, acadia14projects_609al, 5a8a, 1e73, 67a2, 7efe, 1bf5, 1c05, 4862, 11e1, 08b5, 45e6, 0545, acadia16_478s27, 36c7, 4e16, acadia16_12y1, cb8a, 73f0, be62, 219a, 639f, 11cd, ce8e, 8482, 4463, e096, e806, sigradi2016_546h, dc88, 6494, 6f04, cdde, sigradi2016_805hh, sigradi2014_048s4, 3223, dfca, 8bd6, ascaad2014_008y4, ecaade2017_152jj, feb4, cdef, 336c, 87b5, a2f6, 034f, 2a5a, 15ac, ijac201412302e7, ecaade2017_198pp, 5d18, ecaade2017_228s, 64b1, f5b6, c12a, 46d7, ecaade2017_308q, 3a50, e599, 1d5c, ecaade2015_82z15, 8009, 2410, 1ad3, ecaade2015_53u9, 634d, ecaade2017_066r, de93, 02be, c2fc, 3b59, ecaade2016_042l11, 8d9b, acadia14projects_681ao, e411, 3309, a603, 26e0, ecaade2015_200l43, ffea, 6b0e, f5e3, 8b2b, 36c2, 2fa0, caadria2015_208h31, ecaade2016_067f17, b5d8, ijac201614208i13, f7a2, 4acf, sigradi2014_252u9, c9df, 1bc2, 9968, 1374, 37c8, e7e0, 3c23, 5cc7, 330c, ijac201614208r13, 1c88, 97b9, 1d14, ecaade2014_111i25, 8116, c277, 7964, acadia17_127ff, ecaade2017_184gg, a531, ecaade2017_195cc, sigradi2016_817o, 463e, 77e9, ijac201513104f3, 755a, e3d8, b1fc, ecbd, sigradi2016_448l, e80e, 6406, c263, 4c4c, ascaad2014_024g6, 1193, 04a2, ecaade2017_133c, d63c, 3542, 6348, d6a3, 9907, sigradi2015_sp_8.326a31, b4bd, acadia14projects_479as, 7459, ecaade2014_089v21, 2ef9, 8b8a, ec72, 8831, 24c3, 0173, 97c7, aab1, 9a8a, f879, 980f, ijac201412403s6, 0b4c, acadia16_224w14, sigradi2014_273p2, caadria2017_136r36, b452, d15f, 89b8, ecaade2015_114o22, cb6e, acadia14_627aw, ijac201513206e9, ecaade2015_48v7, de77, a1e0, 6118, 59a3, 225b, ca7b, 03ca, acadia14_145aj, 82cb, a7b5, 1f86, 0694, caadria2016_125t5, 04cb, acadia14_63b, acadia17_81h, ddac, c0b8, 76c1, 17da, ecaade2014_224b57, 2752, 989d, 42aa, ecaade2017_264c, 11f8, ecaade2017_199ll, 41c1, ascaad2016_058h23, acadia14_301d, 2bd7, caadria2017_070t22, 00a9, 10e9, 9d1c, a862, 13c3, 2028, 6aa5, 9412, acadia14_317w, caadria2015_139r22, fd5e, baaa, a80b, c377, 60f3, 1a1a, 365d, 343b, 79cd, ecaade2016_015y3, 2c60, a1e8, ed67, d5e4, ecaade2017_089aa, a007, 6a8c, acadia16_34e3, 79dc, acadia14projects_497t, abe0, 43eb, 6c03, 4924, 9f5c, ecaade2017_215ffr, c3a7, e6c8, d6f3, 5244, 54c7, ba4d, 09c2, 1aef, ecaade2014_197f51, 423f, 8709, 2696, 1673, acadia14projects_23y, b77d, d12f, ascaad2016_046n19, 8445, ecaade2016_136u38, 066c, 4f29, acadia16_244k15, caadria2016_405l17, eb99, acadia14projects_389c, 73af, ce02, 57cf, ba37, 84db, e867, 760c, ebd4, 3901, 0a32, sigradi2015_11.34b24, 1f5a, 2018, sigradi2014_099r8, ecaade2015_247e56, 8f10, ecaade2014_138w30, 99a1, acadia17_211m, cc38, d13f, 9dce, sigradi2016_764h, 71b5, 7df7, 8c4c, ecaade2015_285n62, 3baf, 67d8, 6cf7, 861f, c274, 1a57, acadia17_520p, ecaade2015_73e14, ecaade2017_301z, 651b, cf65, ebdd, 558b, acadia17_230tt, sigradi2013_96, 2d39, 3413, ecaade2016_071u18, 1ae5, 1e60, 778d, sigradi2016_781qq, 1038, bad2, ecaade2017_302gg, sigradi2013_226z, 62f0, 89ff, e189, f39b, ecaade2015_319b70, d01b, df61, ecaade2015_122i24, e08a, a63e, 89fb, sigradi2016_483ii, 934a, sigradi2014_049n5, ed89, acadia14_463e, d042, 900a, ecaade2015_114e22, f237, 5e0b, 16a5, 96d0, fa35, fd57, 9d1a, 6cae, dcf3, a1d9, sigradi2016_641hh, 9851, 0b83, ddf0, 2a1c, 0a65, a493, 3c67, 01c3, sigradi2015_9.347w17, 4fc3, 7184, 14b2, ascaad2014_033f1, 06d5, sigradi2013_244p, 395c, ecaade2014_192j49, 71c4, sigradi2014_047j4, 0f61, 8e94, da33, caadria2016_095o4, e08e, ecaade2016_057p14, acadia17_60x, ascaad2014_024h5, 1069, e832, ecaade2017_057o, sigradi2014_263h1, 1923, 2a12, acadia14projects_71z, cd71, ijac201614402n1, 8448, 142c, 4178, 9157, ecaade2017_164bb, ecaade2016_118s31, 7645, 0c82, ecaade2016_047g13, bd65, c249, 6868, acadia17_390hh, 2519, ijac201412305r2, 4b3b, caadria2016_187s8, 2c48, 5691, 1be4, b522, sigradi2016_490nn, 0e13, b574, acadia14_189an, eb20, sigradi2015_8.328m15, 952a, bb32, b2e2, acb2, 40e2, 59be, 3956, 82c1, a3aa, 6915, ascaad2016_003z1, 52ce, ijac201614405e4, acadia14_389a, ca88, 9b8c, 0951, ascaad2016_021k8, 4ae2, b4a4, f6fc, 34fd, 8e16, ecaade2015_86o17, 3352, 6fbf, ecaade2015_170s35, acadia14projects_267h, 4820, 4b1e, d020, caadria2016_611k26, acadia17_91b, 70aa, c5c0, 3857, f00a, c5af, ecaade2015_237w53, sigradi2016_382dd, da95, ecaade2017_140aa, 8596, bde7, caadria2016_745e32, c704, 58a2, 9d94, sigradi2013_387h, ecaade2017_225b, 8050, caadria2017_046t14, caadria2016_693d30, 10ef, 7183, 9a2d, caadria2017_004t2, 70fa, caadria2016_281h12, a2dd, 5708, 913a, db37, 2d79, 8e02, 1fba, fde8, 5f32, c81b, 16c7, c311, a210, ecaade2016_013p3, b472, 1d9c, 2244, sigradi2013_30k, 7991, caadria2016_073v3, acadia15_185j7, b200, 1a9a, ecaade2015_53m9, 62d4, 47fe, sigradi2015_3.65o2, acadia14projects_71t, d4ac, ecaade2017_306l, 1af3, sigradi2013_222h, 4cee, 8c3d, e45d, 2225, 3b3d, b684, cbcd, bed2, fce0, ce6f, 7896, ecaade2014_144x32, 00fd, caadria2016_259p11, acadia15_274o11, 6f80, sigradi2013_387z, 4272, ec68, 3ca0, b31f, caadria2015_084c13, 7b23, 4ed7, e33e, 4bce, 8642, 1497, 8b59, a00f, 5671, 9c10, f976, 49e3, dab8, ee43, ecaade2013r_001r1, e869, 6d3b, d528, f2eb, 29b4, dc14, 639d, acadia14_81o, b4a2, ecaade2016_048z13, 3172, c875, 25cb, acadia15_333x13, e32a, 9441, 9a9b, 2226, 865a, f69c, eaae, dabb, 71d0, 3312, 3599, 96df, ecaade2017_273o, ecaade2016_077u22, 53fe, ca3b, acadia17_391a, 97c5, 8a7b, 345e, 531b, 8ff1, ascaad2014_016f9, 37af, 180c, f81f, caadria2017_048m15, caadria2015_170p25, 0c3c, ecaade2016_147y40, da5b, 3eaa, aee1, ascaad2016_023a10, 4b6b, c102, 6bd7, ascaad2014_024d5, 5485, 697e, f4b9, a2cb, 4ba9, caadria2016_477u19, 8c10, e0d6, ijac201513305t12, 2607, 440a, bc92, e7ab, db65, 61d8, d4ad, fa57, ecaade2017_255c, acadia15_343e15, e529, f07f, 9ffa, sigradi2015_2.213w1, 4c96, ada1, a8b7, 3427, 58c6, 2ec4, ecaade2016_118r31, ascaad2016_033d13, ecaade2017_291w, 7def, ecaade2016_127x34, eab6, ca79, 9cf5, 9000, ecaade2016_154n42, 7c87, d507, c540, sigradi2016_778ss, 2b16, 8019, 4d7f, 880f, f5fa, 27f6, 5aa8, ecaade2017_021t, fdb8, 542c, 4cba, sigradi2014_103y8, caadria2017_174s42, ijac201614309n6, dee4, ascaad2016_033c13, sigradi2015_8.186l13, 3628, bec2, ddd7, f4da, ecaade2014_109n24, 4a59, ijac201614305d3, 8785, 229c, 2671, ecaade2017_101dd, 0d5f, ecaade2017_184pp, 7eb8, 94ee, 273f, b5bc, 88cb, caadria2015_099r15, d6e7, 1333, 6db4, 5412, ecaade2013r_008m5, 9216, 0224, ef50, 5aad, 8c31, 4f68, f318, 0124, sigradi2015_10.140s19, f6b1, 3803