CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

fd90, 0061, aac0, 4171, 414f, 00a4, 1b4c, 8ead, 728c, d8e7, ecaade2016_147z40, 57f5, bbb7, 4e59, 9702, 2c0e, bce3, 1970, sigradi2015_sp_4.388w29, 5d54, 5fa7, 296d, 8902, 5449, d7d0, 336b, cde9, ascaad2016_010s4, 5dcb, e4b4, sigradi2013_100i, ce23, 6ac2, ecaade2017_013oo, 5ca9, ecaade2017_059kk, b9a8, acadia14_125z, ecaade2016_040t10, 8f6a, 0fdf, 2274, 0d34, 83e6, 8a5e, 9c69, 7ae5, ecaade2017_198f, ecaade2014_141e32, ecaade2017_183dd, 7a4a, ecaade2015_336e73, caadria2015_213b33, 8a6d, dc79, d702, sigradi2015_4.219h7, 4724, 2b58, ecaade2017_041u, 5d38, c987, 7dcd, ff71, dd6a, c6f6, cac3, 18e7, c43a, a0fa, 5455, c21e, 7f39, acadia14projects_463ax, 2aca, daf3, 0dc0, dece, 279a, fe30, d917, bd7f, f1ef, a5cc, f4cb, 8b8b, sigradi2013_327u, 191d, d45a, 72ac, ecaade2016_tkoc67, sigradi2013_46b, 9de3, 0214, ecaade2016_216y54, ecaade2016_191i51, ecaade2016_182o49, ba6f, ijac201412402y4, acadia16_72w4, 42a7, acadia14_347ap, f469, ecaade2015_138g28, caadria2015_210i32, 83e8, 3833, 249a, bcd8, 8231, b584, 4304, f6ce, 3e5c, 3fce, b14e, c230, 4f7a, ec9a, 00fb, ecaade2017_155e, eda3, ecaade2015_118s23, 3a16, 4e37, e944, 9aed, sigradi2015_4.219y6, 7da7, caadria2015_078i11, 705b, sigradi2016_625ww, 93e4, dbf0, sigradi2016_571pp, sigradi2014_186f6, ecaade2015_297v64, 9cf8, 2c40, 818b, 8481, add6, 25ac, c183, 3315, 46b0, 93cc, e9e7, caadria2016_095m4, db7c, 75ba, c8ef, ecaade2015_119e24, 06b0, 763f, 6bcb, 0da2, f1f8, 9bf9, 2aec, 3f32, 5eaf, 80dd, 42d4, aef0, 9338, 9586, dffd, d1a8, 1746, ded4, b24c, ecaade2016_089d25, 5500, d1b0, bb0c, 2409, 438c, f6d5, sigradi2015_10.309l22, 1436, 534d, 6dac, b1ac, 6c20, c223, 5061, 8259, 6719, acadia15_232p9, 73e3, 2bf9, ecaade2014_187e48, 1ed8, e76e, 5e26, f449, 472f, b390, caadria2015_124v19, caf8, ecaade2016_185f50, caadria2017_081v24, d9d1, cdc1, 2cbd, cf6e, a1e1, 9cce, ecaade2017_122vv, 7b27, caadria2016_259o11, caadria2017_056d19, 41c4, 663d, ea27, a9a5, 8aa8, d68a, 9845, sigradi2013_243f, 9756, acadia14projects_167aa, 5ba6, c995, 7b7a, 80e0, acadia15_243c10, bec6, e5f9, ecaade2016_025l7, 5a9d, b187, e341, 3223, ced6, acadia16_62t4, 8551, 5d60, 35f2, ab53, 1350, 70ff, 5e2f, 5e07, 515b, 9f64, acadia14projects_531m, acadia16_332z19, 72d0, 3476, ascaad2014_033c1, 5aec, 14e7, 444b, acadia15_451s19, ijac201412403e7, ascaad2016_050x20, sigradi2016_515i, 0ce8, 1d9e, 561a, e011, b8ba, bc1b, c580, caadria2015_203e29, 3df2, fc7f, b8fd, caadria2017_145e38, 577f, 8e70, b7ec, f743, caadria2016_601l25, 7911, 7558, bf41, ascaad2016_014i6, b037, d46c, a04b, a101, d9f3, fa5f, 172f, 0161, eedc, 87b8, ascaad2014_033e1, ec4a, d83d, a670, 2114, 4ff3, 5fc5, 5f12, 68e2, ecaade2017_305g, a293, sigradi2013_244o, 1832, cdf7, da51, 168f, 0851, ad9e, 6b03, 4297, ecaade2014_042o10, 71f0, 76fb, 01e4, acadia14_453f, ad19, 63c1, 393d, ecaade2016_mrtb66, 2556, 6331, a372, c7fa, 8f64, 08b5, ecaade2015_229x51, 3bb1, 94cf, 97b0, ecaade2014_198l51, e3e6, 2773, 8f9d, e857, 9b65, ecaade2014_224r57, ba8e, sigradi2013_244, sigradi2014_345h10, 6d7b, ecaade2014_220j56, 1b1f, 4829, 0609, ecaade2014_138y30, a2e9, 4b6e, a546, 9b87, ecaade2016_230d62, 0180, ca28, 5693, fa5b, 0cc9, 8dc8, f1da, ecaade2017_155p, acadia14_219az, ddb7, ascaad2014_017l1, af41, 7449, fb48, e793, 5ab1, ecaade2016_162b45, 85d8, 1670, d091, 76b9, ascaad2016_038v14, 541f, 08bb, 741b, 1e65, 1701, fc7e, 1643, f6c3, 6166, e981, acadia14projects_237aw, 2168, sigradi2014_043z3, 11e3, 1d4f, acadia14projects_699s, ecaade2014_072l18, dd31, 3594, caadria2016_487t20, ecaade2014_176h44, 4fe0, ea52, ffae, 1197, 91ac, 66e2, ec41, 388a, 13b9, 03eb, bbaa, 21a5, dea1, b4d9, 46ab, ecaade2015_138b27, ijac201513205w7, 26c9, 8a2b, 18ae, 3a05, 2012, 6e95, 7e96, 4b99, 40b0, 6c37, 6c5e, 6b5b, 1c98, da53, 0c42, sigradi2015_10.307m21, 81e1, ecaade2017_026pp, 3952, 7ef8, 57ef, 57b3, e06c, dcf8, acadia14projects_101ad, e5b4, acadia14projects_145ad, ijac201614103d3, sigradi2015_12.107f27, d623, d6b5, f314, 01d4, sigradi2014_330j7, acadia14_357av, 0623, 3251, c4db, 6dc3, sigradi2013_364r, 36cd, sigradi2013_100h, 2cf7, fe48, a36a, 1099, 6ad4, 0fa9, c123, 4c00, 946d, dc6c, bad7, a3a8, 1ed2, ijac201412204f3, 6701, ecaade2015_18w2, 6754, 8030, 8635, e08c, ac83, 3708, fa7b, 0dbe, c7b7, c240, 9266, caadria2015_246x35, 5a2c, ecaade2015_230p52, d6e4, 3e48, e708, 4490, ecaade2015_280c61, 1829, 2bbd, 5f65, e31b, d824, 64bd, 1ef6, 0583, sigradi2014_291r4, c8d2, 67d5, 21ce, e81b, fe41, b9fb, 5158, 3130, 1e7b, 85e3, bfcc, a150, ecaade2015_196p42, b77f, 91d9, 80ba, 9234, d0d4, 56f3, fe05, 4c3c, acadia15_407y17, 5b98, 6297, 3e9c, 8e8b, acadia14_347ar, ecaade2017_143p, caadria2015_061k7, fb4a, dbd0, acadia14_237ax, f0f6, acadia14_101af, sigradi2013_303o, fe2b, 9546, e656, ascaad2016_049r20, 105a, 98a2, e285, 835c, ecaade2017_157oo, 947f, 4772, fca4, 3718, 9b82, ecaade2016_058a15, ijac201513102d2, 85ec, 024e, 0cb1, 7f70, 3690, 5fc8, caadria2017_110d29, 503e, b968, 0895, ijac201412408s2, 3726, f901, 7264, 8a17, 5fe7, da00, 1ad9, 5773, ca75, 1a9a, e8c6, 4f0b, caadria2016_579l24, 9a12, d735, 503c, ecaade2015_161m34, 5d45, 3413, ijac201614105t4, 672a, a8c0, febb, e9b3, f666, ecaade2014_215c55, feba, b243, 9042, 2fb0, 5d23, 1c88, 58b7, da8a, 846c, ecaade2016_175j49, 7338, 7fa0, a214, de60, 77f1, d660, 593b, 5e57, caadria2017_125z33, 4cd5, 6416, caadria2017_037c12, b5b5, a189, 986c, 8a8d, 4a37, 0879, 0963, a9f5, 4fd4, 02b1, ijac201412301u5, sigradi2016_809uu, 18e0, acadia16_470i27, 024a, 62b9, 609c, 96c0, 4237, b355, acadia14projects_375b, caadria2017_163g40, aa85, acadia16_98d7, sigradi2014_042o3, 4548, 1a1a, f63f, 18bf, 32c4, c5e6, ecaade2015_25n5, 309c, 3d5f, bd54, 6984, 8bcb, ecaade2014_153l36, ecaade2015_250f57, sigradi2015_8.239d14, 012b, a538, b3e8, 78bb, c786, 9750, sigradi2013_400m, da02, ad96, ecaade2016_185x49, 0639, bd2a, 5612, acadia14projects_317ac, a6aa, b0d2, f0d4, ef3d, 46fa, 6938, 5fe3, cf21, f80d, 0088, 845f, ecaade2016_ws-foldingu68, ecaade2015_329l71, 40ac, 1700, ecaade2015_110g21, 6462, caadria2017_051l17, 8cdc, ijac201412405r8, c4f6, 19e3, b9d2, a901, 36aa, acadia14projects_445ae, sigradi2013_100c, ecaade2013r_009x5, sigradi2015_9.168e17, 508b, caadria2016_611o26, 9f77, acadia14projects_487i, 37b3, 85af, sigradi2013_244p, 5af2, a8b5, 2e94, ecaade2015_229j51, 929f, ecaade2015_138z27, acadia15_407j17, ecaade2014_202r52, 3108, 8ec0, 1b89, c40e, 59ba, acadia14_473ag, a073, 602b, 58c8, d5ca, 1096, 132e, 98b4, a8c7, 420b, 825f, d6a7, 1f5b, eb8c, 2cb6, ascaad2016_017w6, 2ab7, b475, ecaade2015_235n53, 907c, e06d, 6313, 4c0d, ecaade2016_106g29, e93d, 1db8, b2a4, e017, 29b9, 4298, 17ed, 2a4f, cbfe, 2763, 1453, 5ca0, b650, 5b34, 709d, cc21, 42e0, 3c0e, 5c5d, 73f1, d574, f658, 9f11, sigradi2016_770p, 4c9e, 7633, e3c3, 2848, ec8d, 15ed, 11cb, 9d7a, e07b, 4e23, 5b7f, f1ab, 09bb, 4107, 0819, 6ae8, 5bff, 1319, 3512, 44e7, 884a, 463d, f195, d408, a48b, 732e, a75a, 8563, ab88, 0d3c, ecaade2017_052nn, acadia16_88i6, 0979, 0a16, sigradi2013_112f, ecaade2016_018a5, b1b9, 846b, acadia15_483x21, 2549, f98e, caadria2017_051z16, ecaade2014_173v42, f630, ac49, d733, 1bff, 8c0b, 4cf3, 7d43, sigradi2013_64a, e40d, ijac201412304u1, 7c7f, sigradi2015_7.184d10, ecaade2015_233g53, 7096, sigradi2016_614v, 0dc1, 2e06, fb2f, ecaade2017_053j, de6e, bbc0, 1450, a820, sigradi2013_359l, 1a28, a9f6, 6d21, acadia16_140a11, 20e2, 22e6, caadria2016_589x24, fbb5, a2ae, a997, acadia16_440y25, ecaade2016_168i48, sigradi2013_289n, 84a7, ijac201412301r5, 3f88, 1986, a22e, caadria2017_123m32, c730, 2475, sigradi2013_200e, 7968, ecaade2015_206y45, 2c03, 49e4, 5550, e0dd, 36ca, 2e18, 5e6b, 0aab, ecaade2014_092f22, 916a, 6ed0, 991f, ecaade2017_164w, caadria2017_058k20, ecaade2014_191u48, d85c, 1c89, 3166, 394c, ijac201614207b12, acadia14_177ae, ecaade2017_048y, e18b, d6ca, 5c26, ijac201412406i9, 2374, af18, d80e, d636, 445d, a482, ecaade2014_173t42, b02c, acadia14_565k, d311, 84fe, f167, ecaade2017_052hh, c06b, 89fd, 9229, 7d83, 6c77, 8af4, 2a32, 6e88, 6af0, 9ca6, 216f, bc12, a151, ecaade2014_177t44, 508f, ascaad2014_031j9, acadia14_709am, caadria2017_163k40, 994c, ecaade2016_197w51, 0be6, 22c7, ee43, 5ded, d64d, 65f2, 49b8, ecaade2014_038a10, 3316, 829e, e534, c4a7, 203a, caadria2016_851o36, 3418, da6c, 3c28, f148, ca3c, ee37, ecaade2015_207f46, 767f, b64d, 3471, e4ec, acadia14projects_311s, f16c, ecaade2014_066n15, 85ae, f160, ecaade2014_226d59, bc45, f5b1, 2d53, f7d0, 61c1, 9fd2, da89, sigradi2015_11.222n26, 3ae8, acadia14projects_699c, ijac201513201f5, b3a0, ecaade2016_073a21, 95c6, ecaade2014_156d38, d695, 5c1c, 5185, 94ec, 4340, ijac201614201f7, cdb7, 029e, 3542, ascaad2016_014g6, a9bc, 0175, ecaade2016_058x14, 54bb, 8db2, 4265, f02c, sigradi2013_386t, 7cdc, c909, ascaad2014_005g3, a63a, 56fd, 81d8, c933, ecaade2017_208b, b23f, 3138, c3d9, e752, ecaade2017_117y, 2999, c5ba, ecaade2014_225t58, e4f7, 2033, 7460, 7cf9, acadia16_12f2, 3fed, fbe9, 9356, ecaade2017_079x, db5b, 5d44, fa12, 0c2f, 8c3a, ca69, 7bdf, 665e, 168e, 2d18, sigradi2014_263y9, ecaade2017_054ss, bc29, sigradi2015_6.183n8, d872, ecaade2014_138n30, d807, fe4f, 6349, b4a7, ecaade2015_130k26, 1d1f, 3f6f, 69a2, fd45, 1ac2, e7b6, ecaade2017_269uu, b49f, ecaade2016_130o36, 085c, 1af4, 0f31, ijac201513201j5, b446, 809c, af50, 3900, 9097, 651c, 66c6, sigradi2013_274, ab61, ecaade2014_186c47, a668, deec, d3ba, 6b0d, caadria2016_797n33, 5ad3, sigradi2016_450qq, b5d9, 27b4, 6d1c, ecaade2017_192ww, 0000, 66ed, 4a97, ecaade2015_196u41, acadia15_57u1, ffbc, afb8, 8536, 19fb, 4ca0, acadia15_211x8, 32ba, 28c2, caadria2017_029o10, cc2b, b178, 7625, 4a02, 7624, 5d06, 09a3, cbeb, ecaade2016_217i56, ijac201614105k5, 82e6, 3647, 05c1, dfd6, 9e8a, e358, ascaad2016_029y11, 0011, b6bb, sigradi2016_467u, c449, c99a, a80d, 3101, acadia14projects_333au, 20a6, sigradi2015_3.221n4, 278f, a345, ccea, 142f, sigradi2013_189k, a93a, 7637, 8a4a, sigradi2013_342, acadia16_362l22, 8ef0, 7475, sigradi2013_28p, 2c12, a126, 136f, caadria2015_122h19, ecaade2015_297b65, a72c, 7865, 59c8, 0f9d, 8e21, 5b3b, caadria2016_281g12, 1896, b612, b7a4, b6ac, 2827, ecaade2014_233n60, cb60, 82a5, ecaade2016_217b56, sigradi2015_8.81y11, 8bdf, 8241, 5c23, 5ff3, caadria2017_048z15, cb93, 4c99, e0e6, fe01, b105, caadria2015_084z12, 2bc8, b095, 9e9c, 955c, 00e9, f4b7, 56ee, fafb, ecaade2016_144f40, a96b, f612, e98f, 17c8, ascaad2014_016c9, ecaade2016_ws-intelligenty68, 510a, e575, bb4b, 5d51, acadia14projects_229f, df05, 9ae5, 45fd, c833, 630b, a2cd, sigradi2016_408dd, 9197, bf6d, e378, e394, caadria2015_061a7, caadria2016_333a15, 1161, d8c1, ijac201513105b4, 5bb6, acadia14_291am, 951d, ed17, e5c6, ascaad2014_017f1, 768f, ecae, ecaade2017_029w, 7e27, 1110, 0c86, 4fad, fee6, ascaad2016_001e1, c97c, e5a2, cff0, e88b, e2f4, a45b, ecaade2017_293rr, ecaade2014_180b45, 87c4, 2526, f969, 5760, 67aa, 9384, b3ba, d51c, 2045, e49d, 1a9d, 5794, 1ab7, sigradi2016_407t, 9aa9, 00bd, 4ff9, caa5, b238, f214, 6c5a, b38d, 1250, 09c7, 5897, bffb, c6fa, ecaade2014_015z3, 3828, 4897, ecaade2015_211w46, 4850, 0f5f, acadia14projects_589f, sigradi2014_128z9, ecaade2015_122r24, sigradi2015_sp_2.112o29, c6c6, 75d6, f094, 833e, 3aef, 278c, 10a1, f621, b4ee, c25d, ecaade2015_130d26, 840f, sigradi2015_3.43j2, 02f6, bb85, f73e, 00b8, 1bd5, 981a, b186, ad5f, 74f6, 5205, 6140, 2fe6, sigradi2016_382cc, 0bf4, 5533, fd49, 42a6, c800, sigradi2015_11.142a25, 7b2d, e398, caadria2015_096n15, sigradi2013_359m, bb4c, cbb7, 0f83, fc9c, acadia14projects_619az, ecaade2017_076aa, 3638, caadria2017_046z14, a2ff, 8183, caadria2016_735u31, a108, 1888, 399b, 7ff5, 5400, a2d3, df1c, ecaade2017_282t, caadria2016_797v33, 7509, a5ab, sigradi2013_117d, aca6, 5caa, a3de, 1534, 9449, 8ef5, ac8e, f439, acadia14_647au, 5552, 05ac, ecaade2016_mrti66, 231e, 969c, 2245, b9a1, 2db5, ijac201513302d10, 58ea, c158, a93e, ecaade2015_158m33, acadia14projects_23w, 5178, 7e05, 5aa1, ijac201412303s8, afbe, 8ae0, 8c8b, c33d, 8c3f, 8d14, 7ea6, e2a0, 0a21, 9868, 7fc0, ijac201412403d6, 7c69, 2cc5, bbe8, 40a9, 3746, sigradi2013_400o, 57e5, 0800, 0ec4, 963c, 0345, acda, af9e, 7760, 1cd8, sigradi2016_387vv, 331e, 337e, dfe8, 7d9a, 8c99, df34, 135c, fe2c, a893, 92d3, dd03, 867d, 45ad, 889b, a62f, 0469, 2ee6, fbc0, 53eb, ecaade2017_057gg, caadria2015_181w26, 3957, d0a1, ecaade2017_021u, d21b, 0ccb, caadria2017_015z5, acadia14_619at, ef01, b8cd, ecce, caadria2016_105c5, 351f, 3f2a, ijac201513201v5, 47ac, 978c, c238, 115d, 539f, ecaade2017_225c, 6ad5, da12, 594d, ecaade2017_076x, 2e7c, 5c97, 72dc, ecaade2014_169o42, 14dd, c0b6, 8d95, e386, 6c02, 803f, ijac201614405e3, f7aa, 58c2, bbf8, sigradi2014_042p3, 5ea7, sigradi2014_123s9, a355, ba02, ascaad2014_029y7, caadria2017_079e24, acadia15_110b4, bca5, 40e9, abeb, caadria2016_229b11, 5f97, 6487, 1f2d, 4349, 3cf7, 1417, e0c5, 8beb, 759b, f31d, b838, b43b, b26b, f728, 86cd, 7462, 8a65, 3ffb, sigradi2014_329v6, d908, 0391, 5998, 5cc6, ecaade2017_203w, 47b5, sigradi2013_183d, e728, bd32, c2d3, ecaade2017_309zz, 7e79, ijac201614207p11, f2e2, 7497, e09a, e6e8, ecaade2014_133t29, 7d4e, 3ed6, 8aa2, ca70, sigradi2014_341d8, acadia14_63ay, 434a, f6b7, acadia14projects_619ag, f142, 9010, f5dd, 1fff, caadria2017_124u32, f6bf, sigradi2015_10.144v19, 39ae, cfff, 41f5, acadia16_88f6, a2e0, ascaad2016_042t16, 0d48, 61dc, f30b, c72d, 5c5b, caadria2017_016g6, 1c1a, 50ed, d3f2, e936, 39fd, b418, b7d7, acadia16_124d9, d85e, caadria2017_072b23, ecaade2016_223h59, 9dca, 81e3, caadria2017_124d33, sigradi2014_176g5, ecaade2015_114d22, ecaade2016_038g10, d0c1, ec7c, bee0, ecaade2017_018bb, ecaade2015_136r26, e334, 5292, sigradi2016_636l, 6b5f, acadia16_344m20, 4e09, fb1f, ijac201513102l2, ijac201412403o6, c559, a2d6, 9478, 41a1, 5f35, 8fef, 970c, 9acf, 1f1e, ae04, acadia14_125ab, e6cb, ecaade2017_149g, ijac201614305i3, fb52, 4cff, 30f1, dd38, 4002, ecaade2016_006y1, 72f2, ecaade2017_026nn, 71c5, 8934, da11, c5d1, ee78, 9bda, acadia14projects_229m, 2583, ebc4, ecaade2014_140s31, ecaade2017_057s, 4ae0, 97b6, f2e5, ecaade2015_21s3, 3492, acadia16_372m23, 4676, ascaad2014_008m4, 2352, 2fbc, b11d, ccef, fef2, 095a, ecaade2017_277xx, b440, ca0a, 667c, ef35, b1d1, d943, afe1, ijac201614105a5, 6c8c, 155e, f9d4, c957, 6542, ecaade2015_83k16, 9e04, e5cf, baca, a475, b4fd, 65b6, b220, 35d8, ecaade2017_042y, 87a3, ijac201412304x9, ascaad2014_002m1, e81e, e131, 6f33, 0a45, ecaade2017_152hh, ijac201412405b9, 30df, 3fbc, 2ef0, 406b, 8c15, sigradi2013_414r, f86c, e1fd, 0a4f, 4d6f, 721c, 26e5, sigradi2014_201j7, ecaade2015_61r12, 456a, 5e9a, ecaade2014_173a43, d3d0, ascaad2016_045r18, 7c2b, 89b0, ecaade2016_123i34, 4c5b, a4ee, 7311, acadia14projects_291am, 5cc4, 134c, ecaade2017_151u, 9ba5, 2dfd, 94af, 2ba6, 7d8e, 2a5a, 0573, a693, ecaade2015_72z13, acadia15_185a7, ecaade2015_317a69, caadria2015_137k22, 44dc, 32af, caadria2017_069d22, 2630, ecaade2017_170xx, a207, 3208, ascaad2014_005x2, acadia14projects_619z, ijac201513101j1, sigradi2015_1.305e1, ce7a, f945, ecaade2016_203i53, 34db, e967, ffdd, f8a8, ecaade2016_140n39, 36b8, 1a08, 82d3, ad13, 1dc4, 4ef7, 0e88, ijac201614302m1, b81d, fb29, dba8, c5e7, 8af6, 6566, 8d80, dd20, 2081, 2542, b296, 5231, ascaad2016_057z22, ca89, f95b, c56e, 3559, 81b9, 6835, 6b13, acadia14projects_671s, eb23, ascaad2014_007x3, 6546, 9731, 31bb, 8f84, ijac201614306u3, ascaad2016_018n7, ecaade2013r_002a2, ecaade2017_170g, ascaad2014_007i4, cd17, 638b, 6cb5, ijac201614204v9, 371a, 7635, afd5, 3ac7, caadria2015_023b4, 3f50, 5463, c440, ijac201412401r3, 539c, 13fa, ecaade2017_053g, 139e, acadia14_301f, 7dde, ijac201412401f4, eca7, a37c, ascaad2016_031o12, 1efd, 4283, 3be5, 4f2b, 8649, 1cd6, 4852, 84c5, sigradi2013_407h, ascaad2016_038d15, sigradi2016_479dd, ecaade2013r_009i6, 2ba9, f35d, a80c, 1d48, b76f, a89c, 331b, 5598, ecaade2016_152r41, ac31, 8ee6, 75d0, 2040, ff39, 17e8, 5af3, b369, 2246, 8a15, b31c, 4848, d297, c59b, c751, 55ad, 22b0, a678, 04e9, c77c, c402, 46e5, ecaade2017_072a, 21cb, 864f, 68d7, 7581, 7761, 21f4, 1f73, f722, b04e, ascaad2014_004f2, fa4e, ecaade2014_214n54, 5f86, acadia16_432t25, 85fc, c0bf, caadria2017_070m22, caadria2016_673a29, cfdd, 621d, 2c64, 667a, sigradi2016_625kk, sigradi2016_777mm, fd81, ecaade2014_112j26, b135, a0ba, c665, 98db, 59d4, sigradi2016_710ff, e9b7, df79, 98a3, f547, acadia14projects_619ao, ac95, 1e22, cf02, f223, ecaade2015_53z8, cc4c, 379c, 4a60, 151a, 6734, sigradi2016_369d, 68ca, caadria2015_208p30, 9667, 134b, a002, 447a, 4aa8, 8ba3, 7562, ecaade2014_140n31, 5852, ecaade2014_145k33, 3fbe, de1e, 7bb2, acadia15_395y16, caadria2017_096y26, 637b, ecaade2015_181j39, 6bd5, 5241, 8bf5, 82d4, 6a73, d512, caadria2016_611j26, 6bb6, b67a, 490b, 0127, eef6, 658c, caadria2016_013l2, d1c3, ecaade2017_140dd, 833b, 4d30, caadria2016_745b32, sigradi2014_176a5, 4c60, 9cae, 3646, ecaade2017_213b, 894f, 48f0, 3141, 4a4b, acadia15_343m14, b0df, 4b56, sigradi2016_381o, da77, acadia16_24v2, 2bc4, caadria2017_163d41, e107, e093, d110, d22f, 5127, 4b08, acadia14projects_167x, ecaade2017_172q, de44, ecaade2016_167w47, caadria2015_081s12, ad93, 8fd9, 5313, 6691, ecaade2014_233p60, 19f4, ecaade2015_297e65, ef70, acadia14_601w, e874, 33d0, ecaade2015_285t62, 85ea, 179b, 35eb, f0ed, 1d25, 49b3, a4a1, 9709, 31a1, 27ab, d409, ecaade2016_071s18, 4d54, f3fc, sigradi2016_595ee, ascaad2014_017z9, 2ff2, 6084, acadia16_478i28, 8558, db9e, 4416, 3af1, sigradi2014_048u4, b574, 3c4e, 49c4, f377, 8ff1, 0e7a, 9993, a522, e7b7, a251, 5799, 3f31, ecaade2016_011h3, acadia14projects_291an, 2774, c08e, 3654, ijac201412302p7, 395e, ecaade2014_010s1, a247, 3b13, 0112, b2f1, 1c7d, e6c0, fd11, 0d91, c758, 203b, 4727, 79fa, ecaade2016_073w20, 11fb, f178, ijac201412403i7, 31a2, 442a, acadia15_451u19, d578, 4b31, 9209, acadia16_332v19, ecaade2015_73f14, 46b4, c1eb, 19ad, 32f9, 7d49, 684a, fe6f, acadia14projects_311z, bc35, 0bf1, d061, 6508, ijac201614102u2, acadia14projects_435ae, 08f3, 86e7, 4246, 8510, e235, 8656, f0ba, caadria2015_226j34, 9481, ecaade2015_217c48, fa4d, sigradi2016_590h, d647, acadia16_224e15, aea3, ecaade2016_065x15, 0d56, 6f1a, 32e0, b18d, 0726, 6e49, ae3d, 855e, acadia14_719p, 7dd5, 0cb6, 9d8d, bea0, 34f7, 4e64, 552f, 9720, 91b9, 6cc9, 2cb2, b817, ijac201412403y5, 4c75, 8a22, 7e8e, 9696, 0dc9, 2f78, 8df1, acadia14projects_79w, sigradi2015_sp_8.284n30, 3cb8, 4219, 866a, 7416, 7276, ascaad2014_012c6, caadria2017_023e9, 3522, 6bd6, 2e5d, 83b5, ecaade2014_065b15, f18c, 442c, 9155, acadia14_479i, ebe3, b483, fea7, 4a6f, ecaade2014_151y35, 0b84, 8990, 851a, 8cbf, 974e, caadria2016_819k34, 7297, 10b7, ecaade2016_042i11, 55ac, ecaade2015_155t32, d82d, 4074, b7b3, 7bb5, 584e, 7e1e, 2f21, e70f, sigradi2015_9.152s16, acadia14_43as, d0c4, 0f5a, acadia14_365ai, 6e7e, 00fd, ijac201412303g9, f9cb, eb67, ijac201614402y1, 640e, ca12, 1c7a, 5f60, cdcc, a58d, 4e0c, 7c7d, acadia14_101aj, 84e5, ecaade2015_115v22, 414b, 71f7, 09a1, e7ff, 9de6, a992, dc24, b36d, 76e0, ecaade2016_217d56, 49d2, 8ca2, d057, 1239, 4d83, sigradi2015_9.270f17, 7d2b, 51b9, 73af, d0b5, d21e, ascaad2016_003b2, d77a, 3d27, 2a69, sigradi2013_267d, caadria2015_067l8, ecaade2017_264a, 83a9, acadia15_110d4, a528, ijac201614208e13, c273, 4bcb, 9635, 7627, ecaade2015_61j12, edb4, 34e3, ee61, 3464, 4867, ecaade2016_216f55, 02ea, sigradi2016_420uu, 9b76, 1cf5, ecaade2016_113v30, 213c, b7a9, be0e, 3c8f, 6388, c913, e901, 60b1, f4e5, 1137, ae9f, fbf8, ff86, ascaad2016_056h22, f7b8, ecaade2017_174b, 528b, 98c3, ecaade2016_225j60, fffb, ecaade2015_199z42, 80b8, ecaade2017_294c, 021e, 4797, fe91, 7415, 64c0, ascaad2016_012t5, f9a9, 376f, 6bf9, b95b, f40e, acadia14projects_637ag, a08f, c09f, 516e, 03ad, ecaade2015_81p15, 679d, f748, 4051, 0df3, 4e5f, 5791, 40cc, 7cf2, 5b37, ecaade2016_217i55, c541, 799e, e932, 5d2d, 5347, bc2c, ecaade2017_032h, f9e8, 3d0c, 068b, 8cbc, 0027, f099, 4b22, fd06, 495e, sigradi2014_284e4, 9bfe, acadia16_470c27, 0415, caadria2016_383o16, 059f, 1cda, 3733, 93c7, a674, caadria2016_767s32, d385, 28ea, dcc4, ed29, 2f2e, acf5, 300c, 173d, caadria2016_321i14, cace, 289e, b455, ascaad2016_003s1, ecaade2016_136x38, caadria2017_074g23, 920c, cb61, 88fd, b3ad, 01b4, de49, 03b2, ijac201614208e14, 4027, sigradi2016_659l, ascaad2016_022l9, ecaade2014_096v22, 5a21, ba33, 098b, c73e, fdcd, 721f, ecaade2014_127p28, 2e57, 29ea, fb4c, 45b6, 5987, 1441, 6d20, 04e1, 8d25, d471, d293, f4bd, a0d4, acadia14projects_23x, 1f4c, sigradi2013_234j, sigradi2014_137j2, 43be, dfad, caadria2016_271z11, 6e7d, fce6, acadia14_247g, 1edf, 6c8a, 644a, 1932, b643, 4e7e, 3d88, ecaade2013r_003v2, cb6e, 738d, 30de, 4c28, edc4, 937b, d388, 1139, 8b36, 23aa, d35b, caadria2015_237p35, b39d, 9432, sigradi2015_11.166w25, d99f, 9f03, 4b71, d372, caadria2017_062z20, f3e6, 4fac, bda4, 758d, 8d97, acadia14projects_177ah, 9e3e, ijac201412303o8, bcbd, a7d8, e12c, b809, de2d, f025, 3ade, 19b3, 4bbc, ecaade2016_223e59, 24fe, 9b8f, ecaade2014_140r31, sigradi2014_345l9, 4806, 3b66, f7a8, sigradi2014_313e6, 9d78, ecaade2016_130x36, c3f9, ecaade2017_061b, 1d31, 8212, ecaade2014_194k49, ecaade2014_015s3, ecaade2014_015l3, ecaade2014_168f42, 6ac7, 09e8, acadia15_323b13, caadria2015_111n17, 34b3, ecaade2017_184mm, 99c1, f11b, ac8f, acadia14projects_479k, 4b58, b0d3, 2ce2, ecaade2017_006cc, 0d63, 19e9, 9121, dee4, 3e2c, 7d59, df43, 2867, e7af, 92c6, ijac201614207j12, 54bc, dd3c, b8e2, a4a5, ecaade2013r_009h6, 03fc, 38ce, 74fa, ff19, ad72, ea83, 89b8, acadia14projects_145s, 5851, 0642, ecaade2015_250e57, c5dc, caadria2017_145k38, ae0b, 5139, 746d, 86a6, 2267, 7dca, 388d, ecaade2014_072u17, 9fea, ijac201614206d11, ecaade2017_256u, ecaade2015_248m56, 5e18, 0257, 418a, 7891, ecaade2015_64o13, 944d, a4af, 9d91, e10e, 109c, 7da2, 72e4, 3bb3, 9ad6, 3de4, 7e1d, 1434, e7fc, 303a, 16c5, ecaade2017_244kk, ecaade2016_136p38, aa82, 4e0f, 5de2, 1600, eec8, sigradi2013_414e, bd14, ecaade2014_145n33, dd5e, 4480, 67f7, 3185, 24bf, c428, 4d60, 8b69, 0964, de1c, ecaade2014_163d40, 1190, ecaade2014_042r10, ecaade2017_164q, 6902, ascaad2016_017f7, caadria2017_027l9, acadia16_362u22, 7772, 8aaf, ijac201614303n2, b0e7, 09f0, 096c, 313c, a161, d398, ecaade2016_075j22, ecaade2013r_015l8, addd, ecaade2015_158a34, ecaade2016_mrtk66, 6526, 2b45, ecaade2015_221y48, ecaade2015_127w24, acadia14projects_101w, e9c4, f6e2, e912, db47, 82b6, c683, ijac201614201e6, ecaade2017_248vv, 409c, 28a3, 3930, ecaade2017_291m, d9e1, 7ed1, 8a41, 88d8, acadia14projects_267o, f360, b0f6, 81c8, 51d9, 9a60, 62ee, 626f, 7a63, sigradi2013_138n, ecaade2017_265w, 7ef6, daa2, 2d25, 4078, b45e, sigradi2015_13.316u28, ecaade2017_257tt, 1027, 86a5, de51, 6737, 40ec, 90d2, 3590, acadia16_98k7, 918f, 9900, 28be, fd50, 2324, 1d22, 64fd, ecaade2016_216d55, 7528, ijac201513206o9, e3b1, ecaade2015_38r7, 71d4, f2ff, ecaade2014_194p49, ecaade2017_032o, df45, 87ea, 27c7, d3a8, caadria2015_188w27, 9cdc, f617, 16a7, a363, a4c3, 4798, c94c, 6d85, 3bad, 0acb, a019, 727b, 076e, 60e5, 7657, 373c, 73ad, 6c75, 26eb, 0ee4, ac74, 4b7a, 5c39, 7737, c0fa, 9e2d, 2602, 69d0, 475a, sigradi2014_152r3, d5f0, 01b9, sigradi2014_144u2, a0ea, acadia14_517t, 7076, 87aa, sigradi2015_11.196m26, f479, cac7, caadria2015_172a26, 7678, 660f, 3c96, 6ae1, caadria2016_177a8, caadria2016_383t16, 8b20, 0e30, caadria2015_208i31, 89dc, 3663, e5b1, ecaade2016_139b39, 9f7c, sigradi2013_387, 417a, 317e, 9ff1, 6551, 10da, 245f, 73e5, acadia14projects_589i, ascaad2016_050w20, 3ffa, d19b, c7f4, sigradi2015_10.177y19, 5473, 5f53, 52ac, e23b, c1ce, 2232, ecaade2015_114s22, 79a4, ecaade2017_009v, abb6, ba1b, a979, b2d4, c7ce, 8cad, 14de, 6673, 6a94, 8452, cf13, ecaade2015_17l2, ed93, 9221, f255, ecaade2016_095x25, ijac201614207c12, 97d6, 07da, ccd5, 8d6a, 69e9, sigradi2015_8.27o10, 6c66, 800f, 2923, d403, ecaade2016_032s8, f33d, 941a, 89f1, b82a, caadria2015_072l9, 63a9, 0a81, 0413, cfbb, 6e9e, 3c79, 7a56, b6be, 300f, 4112, d33b, a44c, d53d, ecaade2015_55m10, 01c7, ecaade2017_028o, cb34, 7887, ecaade2015_38s7, ad3b, 6a80, c522, ecaade2017_140ll, bced, 1993, 4384, 0f65, 6c6c, sigradi2013_407b, 65ec, acadia14projects_145ae, d04f, c760, 258e, acadia15_469k20, ecaade2014_204w52, 2f45, 07be, 2c0b, b627, feca, acadia14projects_497ab, 6aa9, ascaad2014_018y1, 57d8, 3301, ecaade2016_163p45, caadria2017_029p10, 3a76, 6a87, 51cd, 38d0, f8a4, 1e6f, c300, d3c5, be15, ijac201614208x12, 4465, ascaad2016_021w7, ec2c, cdc4, 14b0, 074f, e503, 52b8, 093b, ef28, ecaade2017_212pp, sigradi2016_467m, d158, 928f, 4ccd, 59d2, 6f24, 0eb2, ecaade2017_032ww, 04de, a1f6, e458, dda5, ascaad2014_013w6, cf82, 067c, acadia14_619ak, 431e, 1b71, e82d, 57d0, 3dfe, bf50, acadia14_135k, 4de1, sigradi2016_363hh, 976e, ca52, 0749, 61fb, caadria2015_023v3, 40a3, ecd5, ecaade2015_81o15, 2649, cef5, f192, 8219, aea5, ff84, 11e6, e4a7, d5e9, 3ae2, caadria2017_142n37, 4e97, 4bd8, 5751, 2de9, d589, 8ad1, 6bda, 64e8, ijac201614402l1, ecaade2017_288x, ascaad2016_045v18, caadria2015_190m28, acadia16_488t28, d84c, 1df4, 0331, 61b7, feac, 04c8, 8752, adb4, 7e10, acadia14projects_365ak, be4a, 58e9, ijac201614201c7, ecaade2014_016i4, 0720, 5065, ijac201412205t3, caadria2017_040o12, 3539, ecaade2017_225zz, ed27, 0fbf, caadria2017_123l32, 5be2, 12df, 7934, 7c57, caadria2015_048o5, 4bed, 81c0, ecaade2016_162t44, 422f, fe7c, 51ff, sigradi2015_8.186k13, ecaade2013r_011d7, 70da, cc2f, 2198, acadia14projects_291au, d7b5, f4c7, 9f56, 9255, acadia16_140p10, fe08, dbec, f45a, fa17, f965, 6017, d205, fd8d, acadia14projects_177y, sigradi2014_303i5, 8a46, 5fab, 90cb, 237d, 22d1, c330, 6583, 3da5, 072d, 77fb, 2c23, b4fc, 9fad, acadia16_342c20, 5c7f, ecaade2014_112k26, d771, 4aa1, 0ded, 3f94, caadria2015_070i9, 913b, 2eba, e012, 53a2, 451e, 3e89, 375d, 2aa1, 6c95, b8c3, 5e02, 728d, aac1, sigradi2013_155m, ecaade2015_237o54, bb1b, ecaade2015_256d58, caadria2016_311w13, 75bf, 4470, 3942, a93d, 05ca, 46a6, 2dac, 0952, 3d79, d4eb, 9f8a, bf69, a568, 8aa3, ecaade2017_027e, 8be5, acadia15_357n15, 1857, f844, caadria2017_118i31, 4cb8, 4f04, ecaade2016_033h9, da67, 6726, 1ffc, sigradi2016_615q, 553b, 9b12, 50b5, f46d, 49f7, acadia14_375az, caadria2015_078g11, ae8b, sigradi2016_356d, ijac201412201l1, 09ec, ecaade2017_049vv, ecaade2017_023q, sigradi2014_265l1, 9f44, b8a8, 24a6, ecaade2017_208e, ca0e, sigradi2015_11.142i25, 0ff7, 783b, ecaade2015_64c13, 04c2, a92e, 04d0, d53e, 97a4, 9d11, 4c61, ecaade2017_201e, ijac201614208j14, fa64, 9a25, 03c9, b1c9, 7852, d819, c20a, 0cbe, c94b, dc2f, bfd2, 5dea, 9b7e, ee21, b97d, 5118, 98bc, 1302, e27c, 8561, sigradi2014_303e5, d35d, a0db, d92e, 188b, 40c1, 5b10, 59ed, d953, ecaade2015_164t34, ijac201412405e9, 414a, 9cd9, ad01, ff1b, f107, c9b2, dc97, 2210, f322, 22a6, 6ae0, 3a15, 86cf, ecaade2017_220tt, ecaade2014_225n58, sigradi2015_sp_8.6e30, 19d3, 2ede, 1a7b, 5915, 4763, 4c19, 1daa, acadia16_214j14, b99e, e7bb, ecaade2017_211bb, ecaade2014_224p57, 2283, eab7, 1fd7, 930b, 53d7, 2f37, ecaade2015_171e36, 392a, ecaade2017_305h, eff6, 5b89, acadia14projects_497aa, b049, 38fe, caadria2017_142g37, 1618, c84a, dd45, 68bf, caadria2017_033s11, 5b38, sigradi2013_343i, sigradi2014_214c8, 17f4, 7f98, aa65, ecaade2017_008o, dafd, f09e, 2ea6, 41aa, fe4d, 01c4, ascaad2016_057w22, e177, 5a52, sigradi2016_659s, 5a62, 88d5, bd94, dfe0, 8a30, 008c, bbc8, 7e40, 5234, 936d, acadia14_389c, 650d, 7b91, 9a84, ijac201412205m4, caadria2016_861e37, a4c7, ijac201513101g1, d6b9, caadria2016_683i29, 3fc7, a7eb, 004e, 0c48, d812, 8446, 961d, caadria2016_861z36, f0f9, 3ba6, 4038, 47c0, 561b, sigradi2014_074o6, caadria2017_107y28, f936, 7daf, ecaade2015_221s48, 3c4c, 21d7, 5662, ijac201412402s4, f3e2, acadia14projects_691ay, b2eb, ecaade2017_268ii, ascaad2016_012z5, efe7, 8405, caadria2016_829e35, 5464, 3fc4, sigradi2015_11.166c26, c810, cb9a, 5318, ecaade2014_109r24, acadia14_145aa, f4ce, ea2e, 08ff, caadria2017_174v42, f283, 7425, 8b70, ecaade2017_294ww, 28c5, 7a1d, 1e80, ijac201412304s1, 0247, bb59, f097, ecaade2017_156q, 0812, ijac201412403f6, f78e, 7f81, b78a, 0530, cef2, caadria2016_797t33, db64, caadria2016_177j8, ef59, ecaade2014_188p48, c592, ecf5, 3a0e, caadria2017_149e39, 4501, acadia15_95p3, 5e8b, 0a14, d3fc, ecaade2014_188l48, 1304, a667, cd32, 85c0, 97bd, 5213, 2a6b, 824d, ecaade2017_059jj, ce8e, 4efc, 8851, fd8e, f3b9, aee6, d0fd, sigradi2016_647mm, sigradi2016_479aa, acadia14_23af, ecaade2017_152oo, 704b, d8ac, sigradi2014_289h4, ecaade2017_079u, 697b, a0b6, 752f, 7066, a479, 510c, d1a4, a427, acadia15_343z14, acadia16_478k28, a263, caadria2017_033o11, c142, 0f4d, 259b, ecaade2017_009q, 9645, b06f, sigradi2016_409ff, f772, ecaade2016_077o22, c23f, acadia14projects_63ae, 57d9, d6df, 04f8, d4cb, 5b54, e5e7, 94b1, fb75, 48a9, a9de, 0b55, 0e32, 481d, 8210, 3687, 7a78, 0cb0, 0a99, a5b9, c17f, 4bf4, 8993, 15c8, cb62, f37a, 5c7d, 498f, 2f5f, 3903, 1615, 9693, d9bd, bf34, acadia14projects_719d, 0d65, c71b, 21d1, sigradi2013_41c, 7427, b5ef, ecaade2014_015t3, 47c3, 597e, ac4b, c0bc, b668, 87d7, caadria2015_012i2, ecaade2017_208m, 04b2, caadria2016_033w2, 4bba, caadria2015_033c5, 8fae, e59c, e214, 69e2, ecaade2016_104r28, ecaade2017_049uu, 41b0, ecaade2016_tkof67, 1e10, ecaade2015_280w60, sigradi2013_96u, 7b77, be92, 4d53, b681, 270f, d269, 1dcd, 2494, 3aa0, ada3, 981b, c6dc, e165, 8e81, 426f, 0b1f, b5be, acadia14_565w, 75cd, 20f7, 2f92, 1d79, 4af5, bfa0, 13a5, 7f5a, 8d8b, ecaade2014_139d31, acadia14_23aw, ecaade2014_214x54, 3585, cc60, 25dc, 47de, 1489, e664, bd8c, 5ca8, 71b6, 95be, 19af, 022e, c752, 6d67, sigradi2016_817l, ecaade2015_248z56, be3d, ecaade2014_153h37, 6f67, 0071, ecaade2014_053p13, 9fec, e3af, caadria2015_012f2, 8f61, fd7a, ecaade2015_155h32, acadia16_478b28, acadia14projects_375d, acadia14_719g, 6ddf, 0d90, 18c3, cf20, ecaade2016_083b24, sigradi2013_285b, 52a9, sigradi2016_382z, a05e, 7aee, ecaade2017_116k, 3367, 79dc, 2c5d, 7c59, ad5b, deea, b21f, 2337, 0aa5, dd50, 14be, acadia14projects_339at, ecaade2017_149h, ecaade2017_170ww, 4180, b8f8, 2f98, 5120, d9e4, 1c94, 44f1, 6699, da3e, 23dd, caadria2016_147l6, f0b5, db3b, 388f, 43a3, 9f3f, 20e8, 6c6f, 1eb5, ecaade2015_195o41, acadia14projects_153j, 91b4, 91f9, acadia14projects_479ay, a746, d294, 1c65, 0907, 7e14, deb7, a970, 8861, 17ad, 66d9, 2840, ba9c, 2ad4, ecaade2017_095x, 64b1, 1d86, 02ce, 9f92, e4a5, 19a7, 364d, 1f3c, acadia16_308w18, c6d7, 94d3, 9c1d, fe02, 7f58, b0a7, eef9, sigradi2013_289, ecaade2017_146hh, cad6, 301a, 0f49, 31dc, 81e7, 4ce8, acadia14projects_153al, ecaade2014_180e45, 0b25, 7f09, f47e, 1404, 49ea, sigradi2015_1.320i1, 668f, acadia14projects_339ac, db4c, 012d, acadia14projects_153a, sigradi2013_425n, 5cbf, ade7, caadria2015_090u14, 16d2, 4820, 8ae1, 4677, 5750, ac38, ecaade2016_163w45, 2c26, 9518, 7ca9, ecaade2014_224z57, 3376, sigradi2016_792g, ijac201412403z5, b0f0, caadria2015_156j24, ecaade2016_046d13, 803c, bad5, 29c7, fdef, fbee, f605, fa62, b4c1, 2909, ecaade2015_253x57, 5df1, 2191, 47dc, 5fdc, ecaade2016_077t22, d98d, 8d70, 46aa, f76d, 66b4, caadria2016_713e31, 0933, d364, 42ad, caadria2017_165k41, 31c0, f2c7, ecaade2017_194u, caadria2015_124h20, acadia15_469g20, f079, 6062, 47cf, c2a5, ecaade2015_22a5, ascaad2014_010s5, d2ef, 8d64, 6106, f9fe, 6385, 06c0, 5fd1, c8fc, 80fa, sigradi2016_621cc, fc0a, a421, ecaade2016_071c19, 04d5, ac35, 0578, sigradi2015_8.41r10, 80d5, f85c, 483e, 3b03, 18be, 9eda, acadia16_206o13, 2c6f, 3b6e, 518c, f923, 9f6e, e80d, 6f1b, ecaade2017_142zz, caadria2016_013b2, 9cf3, ecaade2017_170j, 842f, 8299, bbc5, 1f47, caadria2015_213k33, 2bdb, sigradi2014_250r9, ecaade2016_013k3, ecaade2016_018z4, ijac201614308y4, 3fb7, 459c, 884b, 4af1, 3d3f, 144d, sigradi2015_8.47i11, d3b8, fd0a, 3b90, 9da3, 7fc6, ebec, 7189, 13d8, 6248, 0f82, 1717, 54b0, caadria2015_099s15, 6cb0, 31ab, 19e2, 2368, 5bf2, 3862, b2b5, 6a79, 43ef, 02c6, 63f9, b0d0, 7867, cf2c, 00a2, e888, 34e6, ac72, ijac201614104v3, a3e6, c208, 0af3, c710, 9316, 54b4, 5fb2, 2017, 73ac, fe5c, e520, ecaade2014_019l5, e94a, caadria2016_311f14, 9c5e, ecaade2016_mrtg66, 0fe6, c30f, 965f, bb0f, 6a1d, ce9d, 1c38, f4ca, 76d4, caadria2016_187w8, c2f4, 21c5, 2c4e, sigradi2014_313g6, 486b, 2a23, 32a1, b65d, sigradi2016_517o, 9ecd, ecaade2016_045m12, 8012, 5031, 016f, dc1d, 2636, 38f8, 64bf, ecaade2015_278l60, 1e9a, ecaade2015_227o50, fe6d, 0911, f0b1, 2df9, 2996, sigradi2015_9.347j17, d15c, c5fb, e2a4, 01a7, 5467, 0fe3, e077, 90bf, e22a, 57da, f61e, acadia14_101ah, acadia14_699d, 2d85, e142, ijac201513105g4, a83c, sigradi2016_446g, 9ec6, 66af, dcac, caadria2016_177y7, c353, 1391, a287, acadia16_12s1, 06e2, 6f78, 8048, 7a07, edba, 3c16, 0335, ecaade2014_070k16, 816c, 9510, caadria2016_177u7, ecaade2016_013n3, bb68, 3a74, acadia15_311k12, d804, 270b, c0a3, 8380, ba6c, sigradi2013_425u, b529, 23ac, 8e31, 5445, 0cef, 24f7, 83c7, 24df, 0295, 4dfc, 1bd6, 3699, ab6f, sigradi2016_407v, ecaade2015_280d61, ba09, ijac201412408r1, 3d81, eee4, 1764, 3ce4, bc7b, eeb0, 722d, 5ab3, 0ddf, d51e, ef8b, dab3, 347c, d47a, 9358, 998f, caadria2016_301s13, 2d75, 5494, caadria2016_703p30, 0ccc, 1be3, c5ce, 525d, 9dfc, 8fc6, e172, b04c, fba6, e1b2, acadia14projects_267p, 347e, caadria2017_018y7, b07a, 4b40, e668, 9414, ea6b, ijac201513306f13, ecaade2015_94c19, caadria2016_395w16, ijac201513303s10, 7eba, 884d, ecaade2017_049a, c903, 4e69, 2d77, acadia14_167t, 5cc9, 9027, 09ea, 2026, 267d, ecaade2014_094i22, acadia14_565ai, ijac201513306w12, 4a8c, acadia14projects_75aw, ecaade2015_114g22, 3419, 10f8, c627, ijac201614201w6, acadia14projects_427ap, 648d, 0ac1, cf7b, 4f51, 57ba, b19d, ecaade2016_223m59, 9ea9, dc73, 2d16, 64f8, 0da4, d985, c9f1, 0da1, ecaade2016_094u25, 0226, a66f, 5575, 6a5d, 9c47, 72b4, c47b, a868, da3d, dc92, acadia14projects_317w, 08a1, 651b, a9a2, ecaade2017_155k, 99f0, acadia15_211p8, b258, caadria2016_497e21, 06f3, 1c57, 6736, ecaade2015_215p47, 7ac3, 1809, 8b88, 38ca, 2e22, caadria2016_445b19, 9088, f7f6, 8c83, efd8, ca36, 82e0, 01aa, 4acf, sigradi2016_590d, sigradi2016_592aa, bfba, ecaade2015_22m4, f1a6, e08a, 9891, d85a, 5c4a, 4ace, 0ec6, 4ac9, a873, baf2, 0451, fdfd, 3ba3, c70e, 7588, acadia15_343f15, e1d0, 17fa, 19b4, 4d0f, 798b, 4bf5, ede1, 6108, f896, 20be, e26e, ff37, acadia14projects_655ae, ecaade2015_91d18, d42b, 5214, acadia14projects_365ag, ascaad2016_058c23, b834, ijac201614303j2, 4e1f, 522b, be0f, 9ce2, b038, 111d, 522c, caadria2017_158b40, 8f8c, ecaade2014_104t23, e42a, 3fc9, 6f3e, ad55, 2ab2, 924a, 6b49, ecaade2016_023p6, 7c71, ecaade2015_237k54, 5ad6, 57b7, sigradi2014_345g9, caadria2017_069e22, f398, c38a, ecaade2016_025e7, fb60, ee31, ccd0, 4402, 90d7, 7310, d039, 814d, 49f4, ecaade2014_195j50, 17c7, 802b, 687a, 6f74, b407, 0105, 79c7, f9c5, 0522, 2e0e, acadia16_140c10, fdce, c492, 31e8, 1069, caadria2016_745e32, bf9c, cbb4, ecaade2017_023ii, 5a4a, f759, 710b, 67e2, 6095, a78b, c975, db96, 4651, 8629, 4a96, ecaade2016_129o35, 8a84, acadia14projects_145r, b03f, 610d, ijac201614208l14, 246f, caadria2015_073t10, 7165, ecaade2017_215q, sigradi2015_12.19c27, 2afa, 9681, 2acb, fbd3, acadia16_34a3, b2e2, 909f, f576, acadia14projects_153au, 77be, f87e, 4dcf, caadria2015_016k3, 94da, 5187, 253a, ecaade2016_058b15, c417, 2d05, c65d, c723, e82b, ecaade2014_016g4, ascaad2014_016d9, caadria2017_174y42, 0282, c157, ee7b, 8686, sigradi2016_484vv, 1050, caadria2015_142s23, 3898, 9bcb, ijac201412301x5, 3d5d, 6c97, d115, 9e71, caadria2017_052u17, 8e26, e5ed, 7bec, 632e, 899e, 6e76, 0e0f, 3c77, 502d, d907, ecaade2015_101j20, ecaade2015_285o62, cfa1, f066, af7a, acadia16_344k21, 7cbc, sigradi2016_363ee, e93a, sigradi2013_74f, 3fd6, 6043, 7a1a, ecaade2015_114w21, ecaade2014_044t10, 0130, 7d21, af95, f075, ecaade2017_164p, 44aa, eaa2, 6137, 01cb, b6e0, 72f6, 0f2d, 1ad1, 5b04, 4e38, b844, 3a3f, e061, ecaade2016_023z6, acadia14_339ak, 0ade, acadia14_189aw, sigradi2013_117o, 183c, d7f8, c0d9, ecaade2014_080j19, ecaade2015_176z37, 52f0, d232, acadia14_579ay, 2f9b, edfe, 3856, acadia14projects_601x, 69a6, f9fa, abb7, sigradi2013_54, cb7a, b0bd, 3344, f081, a2d1, c533, 739a, 95db, 4adc, 391e, e362, 4b3c, f83a, 605d, a9cc, 3943, dd9c, ecaade2017_116b, caadria2015_114d18, ecaade2016_063s15, fd53, a5b5, 7936, 5f57, acadia14_463ay, 5ce7, ecaade2014_145l33, 0e8a, b5ea, caadria2017_037b12, 0a78, 6781, d2fa, caadria2016_673w28, d432, acadia15_431k18, 9450, 85d2, e770, ed8f, 98ef, 2d7c, ecaade2016_071f19, 7cc0, sigradi2015_12.259x27, bd51, d062, c6f9, 9410, sigradi2015_1.288b1, ascaad2014_028r7, b343, 3b64, sigradi2016_522y, 109f, 64be, 92d6, caadria2017_005z2, 0108, d0d3, a608, fe0a, acadia14_291aj, ecaade2017_046ww, 3879, d79b, a080, 7344, 322c, ecaade2013r_001j1, a219, 21aa, a801, 82b0, 91c1, 7109, 7d0f, 8794, 0daf, 657b, 15f6, sigradi2015_9.347x17, c1dd, 0add, sigradi2014_085h8, 14b3, e833, f95a, 8514, f39e, ijac201614405x3, 26d3, 9277, 7e29, 9c09, 52af, 2ae4, 9c5a, e8a3, 4851, d3eb, caadria2017_190z45, 1451, cdea, 9405, 1d3a, sigradi2013_386z, 3d19, 397a, 3b87, ecaade2014_112c26, ecaade2017_079n, 526c, ecaade2016_166g47, 44ea, 420a, 3073, 3e30, ecaade2017_029cc, d7a8, 66a7, 587e, ecaade2016_130w36, da1f, 0c21, 5f5e, 37e2, d240, f0e0, b29a, f35f, 6d94, 5b36, c984, e413, 9af4, 4333, ef6e, fba9, 9a74, 3b82, ecaade2017_019ee, acadia14projects_463m, 8b3d, sigradi2015_10.377v22, aba7, 3689, 904b, de3e, 29f3, d9e5, sigradi2016_770o, 236b, c445, caadria2015_087c14, 10cc, 12cb, 09b6, 6541, 41bb, 533c, eb46, ecaade2017_257ss, ced3, ecaade2015_240r54, c919, sigradi2014_074y6, ecf1, 65c4, 7e1b, 277a, 6c05, ecaade2017_184ii, ecaade2016_038j10, ecaade2014_168t40, sigradi2013_212o, dc57, cc34, 0e26, 9b14, cd7e, 962c, sigradi2016_816ss, 9820, 36b5, b460, e0c0, caadria2015_084c13, 786b, sigradi2016_732e, b68e, d230, daef, ijac201614206w10, ecaade2017_021f, 8d49, 089b, 1614, ecaade2017_230mm, 8b87, caadria2016_405t17, 3753, cb36, a774, a5c6, db0b, 2260, c5e4, 2afc, c49b, 8b39, 5c74, c645, 4a17, 30cb, 83d7, 7b38, 3871, ecf3, b53f, 0d5d, edb5, aeab, cd86, ae6e, d6a2, ascaad2014_028m7, 8d0e, 39e3, e528, 3d2c, 80ca, ecaade2017_118ee, 48f5, 0c82, 7e28, 802c, 06d2, 35c1, 8a64, ecaade2015_194d41, 64b0, 3529, acadia16_34i3, dd53, 83ad, 8fbc, f3df, 5401, ceef, 3aa1, ecaade2017_164bb, 6b97, d8d3, 9437, 9872, b6cc, 941d, aa48, 6662, 3eaf, dd04, 6c44, fbe7, acadia14_497v, 782a, ee0b, 34bc, sigradi2013_112d, cc79, c140, 24eb, b17d, 5ced, 884e, d2a4, a205, e207, e700, d2e7, ecaade2014_153t37, ffc0, c384, caadria2016_517d22, 7a2d, ecaade2017_215p, ffd5, 51f7, bbb8, 07f9, 8cf4, 8e8c, ecaade2016_151m41, 574d, 01f7, 790e, 80c0, 5479, 7675, 1138, ecaade2017_271j, 5380, 4423, 4ad7, 3ad0, d412, ijac201614104u3, 1236, b193, b9f5, 5514, 6c6d, 5d16, a6f5, 550f, 6d8c, c40c, acadia16_372k23, a303, cb13, 131c, 116e, d81a, 1eae, e840, 21af, ecaade2015_329n71, 8050, 4ab5, 748b, d2fe, ecaade2016_223k59, 4e63, ijac201614203v8, ecaade2015_21w3, acadia14projects_247g, 0116, ecaade2015_317e69, 55de, 7653, e66a, 3bcf, ecaade2014_113o26, 4eee, 9331, 5652, caadria2017_029m10, 7ae7, f891, b35f, acadia14_435au, aefa, bdfc, 6688, db50, 7836, a192, sigradi2013_285, 4e08, a9c7, ascaad2016_059n23, ijac201412408m2, 73b8, acadia16_260s16, 9d5f, c322, aa47, 03e8, 6c76, ecaade2017_309vv, 5cd2, 3094, sigradi2016_659m, acadia16_244t15, 7cbe, 0b1d, 5c89, 1e06, 2d0b, f213, a02f, f7a3, ascaad2014_005e3, 9a49, 57c1, 1458, 1668, 395a, b2e6, sigradi2014_070w5, ecaade2017_228v, 6eb7, 24d4, eb1d, 73cc, 7dbb, 7f54, 3349, caadria2015_072s9, 5c2c, 6060, ascaad2016_021b8, e25a, a4b1, 798c, caadria2016_229u10, beb9, ecaade2014_187g48, 9fd7, 35d7, 9cb0, 2fdc, 6923, 7d58, c8b5, fb23, ecaade2014_016j4, 6b51, 5c51, b63c, 96d7, 9bde, 5096, 8c72, 7d74, caadria2015_070f9, 6adb, c185, fd7c, ffe8, 7010, a821, 5649, a880, b951, 5764, 5030, 4843, 7dff, acadia14projects_661c, acadia15_371c16, b224, ab83, b786, cf40, 801d, be56, c341, 9509, 735c, 0795, 90c2, 1284, 1442, f8b6, ee8b, de45, ecaade2016_067f17, b5df, ecaade2015_138r27, 3df0, acadia14_531s, 5506, 8ac9, e403, 3ab9, ecaade2016_tkos66, 64b3, 6368, sigradi2014_132u1, fca2, c12f, 0397, ecaade2014_173k43, 55a3, acadia14projects_473au, c8ce, d540, 5ab5, 4a84, ijac201412303t8, 2622, 8c66, c0f3, 35f7, 8ea9, 4b05, ecaade2015_139c30, e77d, ascaad2016_013d6, 7329, eac9, aacb, 456f, caadria2015_081i12, 7849, 140e, e2a3, 0ab6, 2675, 94a6, ecaade2014_089p21, 3fe4, acadia14_199ae, ijac201614404a3, c1d9, de21, 08b8, 4b9a, 499a, ecaade2014_070p16, acadia14_409m, b57f, 7e3b, acadia14projects_247u, d21c, 6684, 0bed, 7a9b, 4449, 729b, c8b4, sigradi2015_13.181r28, fff7, acadia14projects_101ai, 8519, 87e0, d757, 4519, b66f, 4f99, 8148, 22dd, 9879, ac32, 4e15, 7ace, cd72, ecaade2016_mrtf66, 6231, 1c41, 166d, ac6c, d0f6, 25a0, a79c, caadria2016_851k36, 41ff, a7b4, ascaad2014_005l3, ac00, f7ac, caadria2015_130o21, ba5f, b43e, 5417, ae7c, 17e0, acadia15_251o10, f194, 3e6c, d001, ae5d, e02d, 5ce0, 95fd, 7962, f2af, sigradi2013_28j, ecaade2015_127f25, bd69, ecaade2015_268z58, ffbf, dc37, 3d94, 0234, 4a59, 4d94, 77df, 3ac6, ecaade2017_053xx, 8d83, 1566, 932d, e0b2, 7cdf, ecaade2015_297z64, 99ac, b938, b68f, caadria2015_206h30, acadia16_140m10, ab99, ecaade2015_304e67, acadia14_445aj, baed, 204d, 4517, 0fee, 5817, 8e0b, 001c, b649, 0279, 30a6, ebbb, b977, 5792, a5eb, a683, 4d9d, 7d44, 9cd0, 9f20, a06e, b87f, ecaade2015_79h15, 8b08, 83df, 1201, 5711, ecaade2015_227d50, b3a9, 4cc4, 74f3, d097, acadia14projects_609aj, 7688, ijac201614201j7, d254, 9947, 58d6, f457, 3cf6, bdf2, 0853, caadria2016_157o6, ecaade2014_214u54, c9b5, ecaade2016_095k26, ecaade2013r_003l2, ae30, 5c2e, b4ef, eea3, ecaade2016_118y31, ee27, sigradi2013_429g, 25ba, 96c7, 797d, 8848, ecaade2014_145d33, 7f0a, ecaade2015_92n18, ecaade2016_106m29, 60b5, sigradi2013_281, ffcd, ecaade2016_223p58, f56a, 9420, dbf7, d687, caadria2017_051m17, 56f1, 7b05, acadia16_140b10, a1e5, cff1, caadria2017_132v35, debd, sigradi2013_359h, 46d7, 1009, 1886, sigradi2013_342r, ecaade2017_253w, 79a7, 6e0c, c39c, d8f6, 71bc, ade9, 0057, 0b2e, 3926, acadia14_291at, 7dc6, caadria2017_041k13, 2561, 8940, 2b87, 42db, 2489, 8f03, c01b, ecaade2017_151z, 1e40, e05a, bd2f, caadria2017_051n17, 26ba, 9b27, 050d, 66a2, ea9b, b16f, a32f, 2ef5, 065a, 50bd, 1f2c, 05c5, 1efa, sigradi2013_117c, e891, caadria2017_009o4, a6d1, b8d4, 2c9f, 545c, ec46, 76cc, 618a, 2dce, edc7, d66a, ecaade2016_217u55, ascaad2016_003r1, 1956, 4d16, 2420, 7175, 1430, 7bd8, 5137, 890a, 863d, a34e, 55a2, e26c, d357, 7ed9, 0705, ab0d, caadria2017_110j29, 260c, 65c9, 703e, da57, 9a11, d592, cd22, 9925, a2ed, d22a, ijac201412404w7, caadria2016_405f17, ecaade2017_192p, ijac201614402n1, 9458, 7713, 874e, caadria2017_009n4, 671f, ecaade2013r_018u9, 3843, ecaade2015_172c37, 8d58, cf32, 0e31, 6225, 003c, 1e54, sigradi2016_441ll, d742, ecaade2016_217t55, a095, a190, fb2b, 7a1c, sigradi2016_510yy, 4200, ecaade2016_018d5, ecaade2014_233b60, fc22, 1dff, e925, 24dc, 31f5, dc5a, 5804, 6820, edda, c9d5, 94b0, e0a6, e475, 50cc, d002, fe51, caadria2016_291z12, 9fc9, b6e9, 17ca, 26ec, f5dc, ecaade2015_129u25, fa2d, d821, f5ad, 5b4b, 4275, e92d, 02c2, 9da6, 9589, c01f, sigradi2015_sp_2.112k29, acadia16_140d10, 3c09, b01d, 0562, 5195, 78bd, acadia14projects_427al, caadria2016_477g20, a937, be21, 6ce4, ad59, ecaade2014_071z16, b81c, 752e, acadia14_347au, 251d, 5107, caadria2017_004i2, 1a64, ecaade2014_233k60, c211, ecaade2016_068l17, c9cf, 3404, ecaade2017_151s, caadria2016_651b28, ecaade2017_288aa, 3eb8, d6db, 1a2f, e1f7, 001d, 4534, b500, ecaade2013r_006r4, 6e16, bf2e, 08cf, b0a0, acadia14_53m, 23b1, beb3, dc2c, 1c5a, 5075, 4b6c, 3e66, a561, ecaade2017_265x, d27b, ddb8, 621c, e954, dde9, 143b, 03b3, a9d8, 3679, acadia16_88v6, 299a, acadia14projects_539c, 218e, ecaade2015_215e47, 9167, acadia15_443w18, ce66, ecaade2014_010u1, 2987, caadria2015_070g9, caadria2016_539y22, sigradi2013_135h, 7552, ed9a, 3c61, 99f2, 4015, a367, c8ea, df22, ecaade2016_073y20, fcf4, acadia14projects_189aj, 1ba1, 8ecf, 5753, 9ae8, acadia14_399am, de78, 6ecd, 9280, acadia16_234g15, ecaade2016_037b10, a989, db80, f9a7, 751d, 057b, sigradi2013_387h, 83d3, 6705, ccc0, bb8d, 6127, caadria2015_142k23, 7113, 8ce9, ecaade2014_168x40, c5b3, cc64, 8209, acadia16_352d22, caadria2017_183w43, 8a09, 54e6, efe1, 00c0, b384, ee45, 3a22, c868, e5a1, 07ea, b6c7, 9821, 17b1, 32e9, ascaad2014_035z1, c103, a13b, fc82, 634d, ascaad2016_025o10, sigradi2013_189i, acadia14projects_189al, 53e5, 6415, caadria2017_182z43, 75b3, sigradi2015_11.34b24, 63d4, cb5e, 61e5, 390f, 7797, 62b0, 84c6, a858, c80d, 4631, f7b5, 7647, e1ee, 9edb, b2ab, 7d51, 4137, 3ce2, acadia14projects_301d, 0c1d, e31c, c02a, 0f54, 17a0, 56a4, cb83, bc67, 2a42, 197f, 41af, 646c, 9f6a, a99f, 8d30, c55c, 088e, 081b, ascaad2014_005i3, 69de, 2be8, 30ef, e595, sigradi2014_345u9, 5ab4, 3c9e, 8b76, d93b, 4914, 6e56, 01a2, ascaad2016_030d12, 8518, 860f, 8cac, 5369, 16c2, ascaad2016_005c3, 413a, acadia15_211r8, acadia14projects_435au, 4d08, 7904, ecaade2015_228a51, 1dd1, 2806, cae0, ecaade2015_101d20, 532b, 9025, 88c0, faf2, 2a73, 6742, ecaade2017_085h, ad5d, ace8, 7201, 503f, fbb1, ecaade2016_068j18, 35ac, 67ac, 9722, fcaf, b4b2, acadia16_98s7, 014e, 5c9a, 3ca1, fdec, 1512, a4c4, sigradi2013_267t, 59e3, 9f2e, 71b0, fb51, 44b7, f0ce, fb45, ecaade2017_076ll, 477b, 5cf6, sigradi2016_636o, a315, ccc7, 29f0, 761d, sigradi2015_8.186x12, d206, 6c26, cde3, fe4c, 75c5, 8171, 7673, 4bd3, 3d8f, 2fc7, a111, af5a, 5735, 0115, c342, efae, dea7, 3e1f, ecaade2016_123e34, 0333, d5c0, cce4, eeab, ecaade2015_129k25, 00db, acadia14_487i, aa12, 8406, c044, a679, 2390, 9213, ecaade2014_186n47, ijac201614101d1, bcd5, a200, 17a1, sigradi2016_367xx, 61d3, acadia15_451h19, 4825, 18ad, sigradi2013_387c, caadria2017_124g33, ecaade2017_101w, ascaad2016_017c7, ijac201412401n3, 02ca, ecaade2015_59i11, 0341, 61c8, 3a0f, ecaade2014_084w19, 5cd6, acadia15_483r21, 1136, c58e, ecaade2017_146cc, sigradi2014_080l7, ecaade2014_109o24, ecaade2016_216e55, a82f, 73d2, 24ea, ce81, dc04, 0c44, 3e85, 228d, sigradi2016_710hh, 3d47, fce2, b091, 4a1b, caadria2015_185j27, ab81, 3a38, 183a, bd9f, e20a, 03b6, ecaade2015_17k2, 77d3, 977a, 890b, dc32, ecaade2014_111c25, c761, 81f2, 0a2d, 7a7f, 15e2, 9c08, 48e9, ascaad2016_005f3, ab1e, caadria2015_206z29, 54f3, 4946, 87de, c148, 429c, d2d0, 1fa7, b75c, edd4, c694, f416, 1d0d, 7670, 5d42, ac5c, 22f9, 682d, a77d, 822d, 9624, 71ef, e0e8, ijac201614403b2, d4ec, 5564, f930, 5249, eb76, 3069, bb76, 0188, 3b05, 9721, 2292, 7c6a, 21b1, 1130, 0edb, 96bf, 43ea, 0082, 4d5b, d793, b45c, sigradi2015_8.41a11, 2bb5, 407d, caadria2016_693b30, 6379, 04b6, ecaade2015_115c23, 8374, ecaade2017_061d, 238f, f8ba, 9ffe, 3910, 6450, a2e4, sigradi2013_397c, 484f, 5697, 687c, 12c7, c741, 748c, ecaade2017_061e, e0eb, ascaad2014_026w6, 7c47, d047, b0b4, 0513, 194a, be5f, 86e5, 34ac, c09c, 3945, 276c, deac, 39d7, acadia16_308x18, e6c8, 316c, 2d5f, de24, 1486, 1626, 2ca3, 96a9, 2882, fc74, 12ba, 8c09, 45b2, e37b, ceb3, ecaade2016_057t14, ffa4, 447e, 9ee8, 0b3c, b7a5, 771e, 9024, 5cf7, 5647, 2094, ba39, c7ac, 465c, 94ba, 0100, 3db3, c956, 2537, ea62, caadria2015_114a18, ec2d, 24ae, dcc9, ecaade2016_183u49, 564f, 62e1, 282e, dfc8, 0ff2, 2924, 34b5, be43, 5990, 4331, 4981, ecaade2014_149w34, 78b7, fd5a, 1ad3, ecaade2014_030k8, eade, ascaad2016_028k11, sigradi2015_10.267n20, 7cf1, ecaade2015_21x3, c7e2, d04b, ecaade2014_237w60, a825, 4f76, 8043, 62b8, ca81, 8d32, 1183, 89d7, fd8c, acadia15_343o14, 465b, caadria2015_014v2, ecaade2014_072h17, ascaad2014_023b5, 2986, 849b, b638, 06f4, ecaade2015_253t57, ecaade2015_53y8, b6ce, edff, 2817, 4044, 964d, caadria2016_383s16, 3bd4, 5db8, 5e11, acadia15_371m16, ijac201412302b7, 5f95, ecaade2015_144i31, 219b, ecaade2015_265u58, 623b, 5925, bd6c, e355, 6163, 5020, sigradi2016_602f, 92b8, ecaade2016_130b37, be6e, ecaade2013r_009b6, 19ef, ca51, fc23, 3a5f, a706, 9963, d229, b71a, b0c8, sigradi2016_647pp, 3cff, b31a, 5e7b, 35e4, ad49, 0bb5, e217, ecaade2015_329o71, 408f, 3b4e, 10ec, 9b6e, b4aa, c5b4, acadia14_111k, sigradi2016_777jj, 68d3, acadia14_301e, 404c, ecaade2013r_015n8, a010, 561f, c1b3, acadia14_53n, 4560, e830, cdfa, ecaade2015_155y32, 84d8, edf0, 9e17, ecaade2017_269pp, 2e2c, 25ee, b314, a7e7, ecaade2015_173j37, 9fe3, ecaade2017_072f, ed02, d3c6, ecaade2016_167o47, sigradi2014_313d6, ecaade2015_13l1, acadia14projects_671p, a0a9, 8230, c2ff, 62fe, acadia16_24o2, f024, ddd9, b59f, ecaade2017_302bb, 91bb, 0e7f, 298e, 074d, ijac201513304a12, 1ec3, 563a, ecaade2015_61i12, 9995, 3194, c3c8, 5e94, 54a3, 92c8, b272, 85cd, ecaade2014_220c56, ecaade2015_158l33, 8f6f, 5786, b6fc, 6831, bf64, 2f58, 20fa, ascaad2016_009i4, 332e, 7ee9, ecaade2014_157v38, 484e, 1e75, 1e21, e4bf, acadia14projects_327a, 9a43, ecaade2015_130y25, 5048, e5d3, 91a7, ec15, f2a9, f426, sigradi2016_732d, adef, c12a, 71e1, ebf7, 6ab9, 2e17, 21f5, b7f5, 92ec, 57d7, 1aa4, ijac201412307l3, 3f63, acadia16_12b2, 5c14, 6cad, be09, cdb5, dad2, c398, e765, 3af8, 7fbb, caadria2017_018s7, 6e74, d856, 9f09, 6a26, b745, a8bf, eb25, d5f2, ecaade2016_182r49, ijac201614201k6, sigradi2015_2.213u1, acadia14projects_229l, 2946, caadria2015_126n20, 50dc, 600c, a717, 958a, 7112, c251, 747e, fdc0, 9567, 9244, cf4a, caadria2016_477y19, 7e3f, 35c8, c52a, e976, ecaade2014_038o9, 34e1, 7340, fdbf, ba87, cbb6, ecaade2017_274t, b60a, 8fb4, db25, 8e08, 03de, ijac201513303c11, ecaade2014_024o7, 9479, ascaad2014_026y6, b958, 4630, 5088, 1747, afa5, 4a39, fcb4, e2c6, 117c, sigradi2014_232s8, 8159, 35d3, 7aba, c28f, ascaad2014_012l6, c1cc, 6344, 58ff, e2f9, 082e, d03b, 1f3f, ascaad2016_028c11, 45df, ce72, 961b, acadia14projects_531u, sigradi2016_781d, 3beb, sigradi2014_099s8, c93c, acadia14projects_619aj, 6fe9, ecaade2017_026rr, ecaade2014_052a13, 6032, 9bc9, 5ae5, 5fb4, sigradi2013_390f, 9b71, 5439, a29a, sigradi2014_109i9, ascaad2014_005m3, 321c, ijac201412407c1, 3a89, ecaade2014_127m28, 6bea, caadria2015_090f15, 07e4, 2de0, dbb7, 4634, 9c50, 8896, a26d, a58f, 3114, 45a0, 3478, caadria2017_124j33, ecaade2013r_003j2, ijac201614208c14, ae97, 1463, 1d97, 67e0, 2cb5, ce16, a5be, af10, 0925, 9eed, e395, 476a, ecaade2017_234m, ascaad2014_019m3, fa6a, 9263, dff8, 90a7, ecaade2014_163e40, caadria2017_135g36, 6dab, 3faf, caadria2015_213e33, 415e, sigradi2016_777gg, e946, ab28, d89e, 2291, e1cb, 6161, f306, ecaade2015_333c72, 1e20, sigradi2016_732c, 12d9, 59ee, sigradi2014_128h1, 1f62, d32e, 4d84, sigradi2013_289o, ecaade2015_202l44, 9383, 6469, b92d, caadria2015_078j11, 4463, a83e, acadia14_627am, efbc, 709f, 727f, 720d, afeb, acadia14projects_301h, 1596, 5ecc, 0683, ecaade2017_122b, 2870, 47aa, aee3, da47, caadria2017_057y19, d8a8, 7e4e, ecaade2015_138k28, 83cb, 6b63, 9bcf, acadia14projects_531l, 295d, 2635, 1798, 1206, a168, 6e05, d187, b793, f527, 3bac, ecaade2014_084e20, 8aee, 4dfb, a0eb, b1e2, c9fe, ecaade2016_046s12, ef45, 0ad7, a684, 0d2c, 283a, d45e, e563, ecaade2015_318r69, d1f5, acadia14_101o, 3dae, 9f93, 1b5d, a138, d745, 4c9c, ecaade2014_086m20, acadia16_10f1, c748, 7453, 3786, 4842, 05cb, 3424, sigradi2014_109h9, ffc5, c11a, 3b3d, 7c3c, de84, ecaade2016_047n13, 5092, 61f0, acadia14projects_655aj, 8c46, edef, eda9, 35ab, b3d3, 6d0b, 2db6, ecaade2016_216c55, caadria2016_641t27, 4069, dfe2, ecaade2015_158w33, 241c, acadia14_339av, b97c, caadria2017_035x11, 861b, acadia15_263z10, ceca, c898, fabd, b1ec, 17e3, ijac201412204o3, 3841, 9bd3, ecaade2014_085j20, 863c, ecaade2015_196v41, 3780, caadria2017_115i30, 3b70, 8070, c3ba, a118, e01b, dccd, 7875, caee, 58bd, 8205, ecaade2017_087r, fee9, 4d1d, 9fcc, 0635, ecaade2014_046o11, 3fdd, 6bb2, f9d9, b579, f69c, acadia15_333z13, eebf, 4483, 2a45, f815, ecaade2016_071t18, 9f33, a096, 17b0, 55aa, ecaade2014_180h45, ijac201412405y8, 2d1f, acadia14_219g, sigradi2016_450ss, 0496, 339c, 1c1b, a456, 8271, 0d83, 915b, 8ca7, ecaade2017_133m, 70a0, 0236, caadria2015_130x21, ecaade2015_180f39, d5fd, 9237, bc22, 63d3, ecaade2017_051dd, 9afa, 20d9, acadia14projects_555l, 9cd2, d6d6, sigradi2013_386g, 234e, 3274, 0717, ecaade2014_057c14, 4509, 7510, 6356, d4f0, 868a, caadria2015_114w17, sigradi2016_685pp, caadria2016_383m16, 8ec9, 9e1f, 9043, 7eac, 4cbe, cdfb, acadia14projects_565o, sigradi2015_12.19y26, 5dd9, caadria2017_029i10, 708a, 6067, 56e0, 1e71, 1662, sigradi2015_9.152n16, 7f7c, 8e19, ecaade2016_018c5, 069f, f1d9, c07e, 92d8, caadria2015_176s26, 3a2d, ecaade2017_108u, 30d5, ecaade2014_023x6, ijac201412402l5, sigradi2015_10.307h21, ab5c, 11e9, 3c3c, acadia14_601ad, ecaade2016_102n28, fc92, 9f55, ecaade2014_011e2, 9945, acadia14projects_609af, ecaade2016_095l26, 6467, sigradi2014_329b7, dc36, 28cf, 67a8, d60f, 2e6e, 0f33, be87, 198e, 7e87, d20c, 3d41, c165, f871, 2809, 46a7, sigradi2016_752qq, 90d8, 2b5b, c589, ijac201412204g3, 92dd, 09fc, d2be, 8250, e2b2, 8e65, ae5b, e545, b524, ijac201614402w1, acadia14_357ap, 28ec, ab0c, ec11, sigradi2013_243v, 83e3, e7ad, 8cf1, 40da, 88dd, a4ba, f858, 557c, ff78, f584, 66b7, 9ba2, 2e63, ecaade2015_319b70, affb, 594f, d9a3, ecaade2017_264h, cce2, ijac201614208n13, 0c5f, ac76, 4aaf, 48f8, 3e96, ecaade2016_072k20, e99f, 8586, f3a2, f595, f027, 42b6, 1963, 9235, ce47, 83a0, 587d, sigradi2013_342k, 0bb8, 2c66, caadria2015_016r3, 60be, 877f, f78c, caadria2015_213t32, 4b28, sigradi2014_345i10, ascaad2014_026e7, bc48, ecaade2015_77s14, c089, 0dd5, ijac201412303n8, 5bb7, be45, 26bd, 8a3a, caadria2016_291b13, b5e1, ascaad2016_057n22, b713, 7fd7, 4cce, 1583, ecaade2015_17e2, 27f0, c007, ecaade2015_27p5, 2dc7, 8544, c24f, 7c0a, 8684, 3963, 9844, ascaad2014_023x4, sigradi2014_289i4, ab10, 5fed, ecaade2015_333j72, b931, 8a79, 580c, acadia16_352f22, aecb, 2444, 1a8c, ecaade2016_055i14, 8662, cee9, 0e58, c0e4, 1afa, 0ab7, 241e, 610b, a651, 3b0e, ecaade2014_233o60, 8633, afae, bb7a, d686, ascaad2014_025o6, 3ec6, 93d4, 6126, ebcd, d8fd, 9663, 5885, ecaade2014_057d14, 5a37, aacd, ecaade2017_291c, 4c2b, 73cd, c005, acadia14projects_199ab, sigradi2016_814g, 27e7, ecaade2017_170i, 6981, 6dda, ccf5, 51b2, 15d7, 121a, ecaade2016_225p60, ba6d, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2015_278s60, 3fb3, 7470, b117, sigradi2016_592q, 6d9f, 0613, ecaade2015_11b1, 9bd8, 519a, 7369, 9e20, 750c, 0d9f, b6e4, 568c, 4dbd, 8137, 7d78, 4181, 866d, cf36, 9977, ef55, d7f7, 002e, ascaad2014_008u4, a559, 2380, 322a, f291, 94db, ec4e, 0281, ascaad2016_007p3, sigradi2016_817p, ecaade2014_080f19, 0d0a, e21c, sigradi2016_407u, c8ab, b51f, c47d, 5e55, ecaade2017_184oo, ascaad2016_054z21, 3fcf, 26dc, 6f3b, c38e, c22d, 15df, 1833, ef2e, ecaade2017_077rr, caadria2017_163b41, e118, 09f5, sigradi2013_30i, 153c, 99dc, d424, 27f8, 60cb, cfc4, caadria2017_048m15, 4270, ecaade2017_294a, 26c6, 67a6, fc31, e2c2, acadia14_101au, 0ac6, 8e93, 61e9, ecaade2017_007b, e420, 66ab, 3ea9, ecaade2016_167s47, e649, sigradi2013_212s, f21d, fa83, 5286, d3b3, 4573, b449, acadia14_339ag, acadia14projects_389aw, ecaade2014_128t28, acadia16_98c7, ijac201412301j5, 6f4e, 34f9, 7f0f, acadia16_450k26, cc86, baba, 8831, d96b, 61b5, 3c4a, 0798, 97b7, 7d19, 0d7d, ecaade2017_101u, a927, caadria2017_008v3, ec5a, 2b74, 087c, edf6, 4963, ecaade2015_225r49, b1b1, ea9a, 981f, ed7c, 4aa7, bd82, 6c2c, fb10, ecaade2017_152b, 5b33, 6de0, d4df, 0dce, ed5a, b351, a1dd, e7c2, fc91, 93c0, ecaade2015_113k21, 5468, 6951, 7952, 97a7, 5f9b, 8292, a47f, acadia14_409o, d8c5, 9096, 3121, 993f, sigradi2015_11.34e24, ecaade2017_054nn, 29e2, 57bb, 17eb, c13b, acadia14_75c, sigradi2015_10.309x21, ecaade2014_240m62, ecaade2013r_013b8, 6ac9, sigradi2013_117t, sigradi2016_534nn, 3306, sigradi2013_194o, f287, 4883, 7088, ijac201412407b1, ae85, d05e, d98c, 4cc5, 2d36, 3334, ijac201412203f2, a386, d67b, e820, db7f, d500, 39ea, c2f3, ecaade2014_138i30, a239, ba59, 5bce, efeb, 699a, 07a4, acadia14projects_43x, df76, da64, ijac201614105v5, d530, ecaade2017_098mm, 6a62, caadria2016_095n4, 9ce9, 882b, acadia14_473ah, 653f, 6c61, 2ce5, caadria2016_197j9, a4f1, 917f, 4da3, 3305, b82e, 9729, 656a, caadria2017_104f28, 5a98, sigradi2014_041e3, bd28, 6fd4, ijac201513203b7, sigradi2015_8.186g13, 86f7, 86e3, d1ff, 4de7, 01da, 9b46, f843, a15d, 6c29, d0d6, 2186, 15e9, 25f0, 4f78, sigradi2013_387v, 9158, fe7a, sigradi2013_414f, d78c, 267b, 83e4, 4876, 27ec, 8d3c, ascaad2014_007j4, 8ed7, b928, 30f8, 5291, caadria2015_237u35, 9afe, ascaad2014_015u8, acadia15_173s6, c656, 22b8, 86c1, b6d6, fa8b, 10a5, 9997, 48c5, sigradi2014_232p8, 10fb, 14c2, ecaade2014_019c5, dde7, ca18, sigradi2015_10.381h23, ecaade2016_222c58, 45f7, cc12, 6d14, 4be1, sigradi2016_814j, b200, ijac201513104u3, c39f, 512e, a58a, d3d1, 2ac4, caadria2017_127f34, d572, ab06, c373, 1769, 84db, d332, 0c38, 681e, acadia14projects_247v, ecaade2014_019g5, 43cf, 08d8, 5e1b, 48c2, 5c8c, eeaa, d0bb, 77af, 482e, 6816, ecaade2015_109a21, be3e, sigradi2016_400i, ijac201412303f9, 7381, 2951, 5958, 73e1, 9a2c, acadia16_424g25, 6209, 080d, ecaade2017_274bb, 44fc, 1228, 8b1f, a938, 319f, 65e6, caadria2017_041l13, 9144, a136, a58b, ecdc, 0721, abb0, f444, a154, sigradi2015_3.65r2, caadria2016_713s30, f346, 2841, ecaade2014_140w31, acadia14_365ak, 9126, ecaade2017_269oo, acadia14projects_619v, 6ebb, 1949, 08b4, b963, da0b, 041a, b112, 757a, sigradi2015_3.111c3, c070, ecaade2014_233m60, 4075, sigradi2015_10.378e23, 3bef, 8f98, 20a7, 3d78, a4bc, cd6e, acadia15_451w19, caadria2017_069x21, 588c, f7c5, fb0f, 675f, 2497, 8aa7, 5432, a55d, 47a1, bfc5, e722, 3821, 45a7, 112a, 3a19, 5b3a, 4c3d, ecaade2016_154z42, bb93, sigradi2016_814qq, 086b, ecaade2014_140d32, 1813, acadia16_308e19, acadia14_627aw, b573, c1bd, c7d5, 5428, 42e5, 07a0, 4adb, ecaade2014_123i28, 0198, 2170, sigradi2014_097k8, 28b8, 535d, 56f8, 18d9, 5cde, sigradi2016_407r, 276d, a878, 1124, b9cc, a450, 0b48, 6f96, 9b2a, ecaade2017_203jj, 53ad, f38c, 0c81, acadia16_78r5, ecaade2013r_005l4, ascaad2014_014f8, 4646, 447d, a3a0, c485, 6beb, 32ce, caadria2017_124p33, f5ee, bee4, 9bef, 4247, 7403, ecaade2017_156bb, ascaad2016_059m23, ecaade2015_17f2, 6a14, bd73, c5e0, a50c, 2bcc, e775, 9dec, 731c, 936f, acadia14projects_445ac, 50ba, 0787, e312, ijac201412405j8, cc4b, 564a, 34c7, ecaade2016_169m48, 810a, 9f9b, a435, e3bb, caadria2017_008c4, 8331, 3e29, e41e, 4485, 0c47, 82c7, 3ad1, 8844, sigradi2015_10.74t18, 180b, e753, cbd3, caadria2017_163i40, 2a0e, ijac201513101t1, 4ef6, sigradi2014_047i4, a6ca, 6255, ascaad2014_008r4, ae75, caadria2017_028g10, 7133, acadia14projects_177x, 8c9b, c226, fa4b, 8a5a, 494f, b33d, 7e3c, 68f2, 6c80, 0d39, 3af7, ecaade2016_152y41, d6b4, ecaade2017_152tt, ijac201412303m8, f9f1, eb6a, 283c, ecaade2017_273r, 7cea, 9469, 17d4, caadria2016_373k16, caadria2016_651w27, caadria2017_163j40, ecaade2014_086s20, 4ee2, 38e1, fddb, 7d30, 2f9d, ecaade2017_305i, 893b, acadia14projects_281w, c5f5, d90c, 5afe, ed4d, 4029, 388b, a6bf, 1daf, a21c, 77bf, bbb5, a8b0, 4756, 0657, 3198, 1ab9, 9800, acadia14projects_619au, 864a, d5a2, 3e72, sigradi2015_3.370y5, 09aa, ba22, ecaade2017_011ii, 5dbe, ed0e, 11ca, 2bc7, ff93, sigradi2014_049n5, 8ba5, 25b6, 58fb, ecaade2017_203ss, c1d5, caadria2015_208z30, caadria2016_197h9, 144c, 1972, 1df2, 63cd, 77a5, 1041, 8286, ecaade2016_108y29, 9610, bc16, b608, 735e, ebbe, f555, ecaade2015_318s69, 222a, 355f, acadia15_57o1, d06c, a899, 5eee, ecaade2015_18x2, ac91, f92b, 8528, 3bd1, 1315, 372c, be8d, 3f7a, sigradi2015_9.152d17, caadria2016_621x26, 507b, 599a, b3d6, a62d, b06d, 00ad, 8295, ecaade2016_136g38, ec07, 585f, f5c3, ecaade2015_256e58, 9832, caadria2017_095i26, 73f6, 0278, 3018, d5f3, 0aa4, 2c88, ecaade2013r_001k1, bb7f, d007, b1a6, ecaade2016_037y9, caadria2015_032v4, cffc, 7198, f95e, a6ac, 02d4, dcd4, 6e8c, ecaade2017_grif, 40dd, acadia15_95n3, 7861, acadia16_424h25, f08c, 2d73, acadia14_579m, b2aa, 3b56, ijac201513203o7, 6d53, 51f4, 3de3, 73f9, 8119, 342e, 87fe, a724, d69f, 6933, 9b3c, ea78, 174b, 7476, 8d56, ecaade2015_103m20, sigradi2013_135g, ecaade2014_157x38, acadia14_47h, d553, caadria2017_095e26, 125a, ddb3, 10e6, 5b35, sigradi2013_195, 48e2, ascaad2016_057t22, 441b, 0c8d, ec3a, c87b, 6e3f, 0ff0, 292a, 7be0, cf44, d059, cf29, 4689, 9f0b, 6df5, sigradi2016_803aa, 67d9, 048f, 6802, b59d, ecaade2017_105mm, c36d, d881, a870, ecaade2016_006j1, ecaade2016_bkog65, 104a, 5b7b, 3cbf, ed09, 435f, ecaade2015_230m52, 4e11, 9142, acadia15_483i21, ecaade2016_154m42, 7043, 2f07, ecaade2015_100v19, 37f6, b11f, aec6, 939e, 7247, cf7e, 68a2, 7819, a80f, 8875, 3715, 8f63, ecaade2017_149n, 0796, 598d, 1cb5, b9af, sigradi2015_3.190o3, 9200, 3740, 89de, 551c, ba32, ecaade2016_068p17, ca8c, 7012, 7c16, 3596, 1c8c, 0625, 0232, e502, 44b5, eaac, sigradi2014_144w2, sigradi2015_11.136o24, 86f4, 6c5b, ecaade2017_163g, 36d5, acadia16_154f11, acadia14_691as, acadia16_12w1, acadia14projects_589b, acadia14_435d, ab2d, e9b9, e351, c161, caadria2015_108r16, d720, acadia14_291e, 29d0, b5cd, f424, 5820, f7ed, c826, a97d, ecaade2017_124o, e5ac, 26b5, acadia14_531k, 8004, 0005, caadria2015_156r24, e7ef, 5cd5, fdae, 34f4, d76a, caadria2016_167o7, b069, f526, d259, acadia16_260f16, 79ef, e7cc, 5e83, 212c, d562, sigradi2016_467p, 6df0, ijac201614405f3, 9301, cd6f, 41cc, cf24, 6c4b, acadia14_719n, 6cf9, f764, 8dff, sigradi2016_625ii, 4d59, ddac, acadia14projects_281r, 819d, e61d, e85a, 81f5, d443, 98f9, sigradi2013_43b, b15e, 45d3, dad3, 3893, cf2f, f8a7, be8b, f222, bef3, acadia14_463z, 037c, 524a, 978b, 0034, 33f6, 9e00, acadia14projects_111l, 58be, 8268, 25fe, b2f4, fc7c, acadia14_167z, b7e1, 66b5, 0adf, 6aba, sigradi2016_764f, ecaade2014_182c46, 5bcc, 72ff, 2f08, 4525, efba, e60d, a8df, 97d4, 187a, ecaade2016_158k43, caadria2016_095o4, f012, sigradi2016_443uu, caadria2017_132j35, 3877, f2a4, 9274, ecaade2017_116qq, sigradi2016_517s, caadria2017_003g2, 1255, 327b, 3b38, 1a6d, 7f42, 3a81, 9428, 3b86, 5435, 6a67, cdbe, acc0, b499, 0e93, 330d, ecaade2016_040p10, e0df, c41a, 0e92, 6c7f, f0a4, eeeb, a844, 6868, 3db0, b81b, 2527, ijac201412408a2, 3adb, c1ca, 2e71, caadria2016_187t8, fc56, 0383, 33b8, 39fb, 3327, f986, f6ef, 4fe7, d473, 922a, c1a7, f349, a4c6, e8eb, sigradi2015_10.267o20, ea87, 3685, 509a, b65e, 1bfb, 9467, 0c57, 81e0, 8490, 423c, ecaade2016_006k1, a05a, a09f, 1bde, 9c4b, caadria2017_118j31, ecaade2016_152w41, 66cc, f5b0, b8d9, 6cda, 5979, 5db0, 7adc, a119, 4d89, ac5d, f6cd, 8f52, c075, 03a0, 3426, 1c35, b273, 5c84, 5255, 6d4b, 41cd, ecaade2016_102g28, ecaade2015_91i18, acadia14projects_709ar, 063d, ecaade2013r_002d2, 694b, 53c4, 6226, c87f, 67ca, ecaade2014_140p31, caadria2016_045j3, 3d4b, a523, caadria2015_130r21, 794a, 1283, 2ae5, 954c, ecaade2017_048nn, 16f9, d46b, 97c5, 8145, 7cef, 3c64, 8856, 65f8, 4abf, 47ca, 52ce, ea84, 515e, 52ab, ecaade2017_052rr, 4c1d, ecaade2015_248s56, 2463, caadria2017_189e45, 7e8c, 4cc9, sigradi2016_356g, 9d9e, sigradi2014_074n6, cab8, 1519, 9d65, 987c, ecaade2016_223f59, 2bad, e4d9, ecaade2017_265o, caadria2017_185y44, 58af, 104d, ab12, caadria2015_246c36, sigradi2013_280n, 2f3f, acadia16_88x5, f92a, ijac201412301i5, 9b8b, 62dc, 9880, fb28, f52c, 136e, 43d9, a885, 7504, ascaad2016_051c21, 6511, 7a38, ecaade2017_198i, 29a5, 0f29, sigradi2015_8.264k14, b3a3, 6dbb, 9a0a, 3493, sigradi2015_9.347z17, 075e, ecaade2014_016c4, 5e76, 8d7a, 1e9b, 9651, 1300, c2ea, ecaade2016_118e32, b434, ecaade2015_35a7, acee, caadria2017_145u37, acadia15_123i4, 5cba, c48e, 1f88, 5bd0, f41d, ascaad2014_003t1, d7e6, 3054, 4f6e, 5396, c37b, 268f, 02c7, bf1d, 5802, 62c9, 8df0, acadia15_57d2, e014, 0601, f789, c96a, 05d7, b3b8, faf4, 0ff6, a94f, 9cd8, a323, ecaade2015_309v67, fcdf, 0bcf, e8e9, 01f8, sigradi2013_158d, 3261, e3cc, 80d8, d526, sigradi2015_10.309a22, 7d07, 1375, 2e45, ecaade2016_091i25, 6a8d, caadria2015_069r8, 3721, 9e6e, ecaade2017_308aa, caadria2017_174f42, 1634, 8ebf, 5fe2, 24aa, 7716, caadria2015_213c33, 164d, 7b72, 572d, caadria2017_046l14, caadria2016_405h17, 76aa, 6461, 00ca, bb95, f8bf, 4ae9, 562c, 049c, ecaade2017_140rr, 96ea, sigradi2013_303m, 609b, 7a02, a1e8, 4245, 39cd, 9d8f, 0638, 4b32, sigradi2016_807nn, f7de, acadia16_184j12, 92c7, ecaade2016_094o25, ecaade2015_55d10, e048, 2c9a, 46cb, 59fc, a23c, 60d5, 4731, ecaade2014_111h25, 23f9, e348, bf6f, 2a30, 6a0f, ecaade2016_068r17, 4aa9, 15c7, 2fee, 7909, ecaade2016_213o54, b9a3, 0b62, e0a9, ecaade2015_92t18, 890d, 7622, acadia14_327a, d730, 4cf1, e4f0, ace1, 671d, 4046, c9c1, bddd, 5d9f, 5e58, 45a3, 3e71, 60d2, 6a6a, 6755, 4415, d4c2, 0080, 43a2, 0df0, ascaad2014_028n7, ba91, 0e1c, 4d0e, 5282, a1e0, sigradi2013_364p, acadia16_270f17, b8b7, eb0d, ac1b, 5fcb, a339, 7735, 0cf9, acadia14_627az, 291b, 5f93, ecaade2014_168i42, cdb8, 4e70, a9ed, 16b4, ee0e, 59d9, ecaade2017_163k, e51e, b0da, fd86, a579, ecaade2016_111m30, 2b8b, b324, 1948, 2ba3, d7f6, b830, db0f, bd47, ea63, 0757, 7568, bab8, 2bbb, 4068, e0cb, ecaade2016_217w55, 4c2c, sigradi2016_737w, ecb9, ecaade2016_210e54, b762, 227f, 68df, f836, sigradi2014_074c6, db85, a245, ecaade2016_126t34, fdc2, ecaade2017_042q, ecaade2015_17m2, acadia14_247i, 1966, 076c, 3043, sigradi2013_131f, ecaade2015_271w59, acadia15_284x11, caadria2015_014u2, caadria2016_457m19, ecaade2016_162e44, ecaade2017_008e, bd4d, acadia14_539a, cca2, 5cbe, b45b, ecaade2017_057cc, 6530, ecaade2015_84z16, 20cd, 9678, ee0c, 31fb, ac47, 1dbd, b6b1, 0c01, 0d71, 019e, a06f, b86c, sigradi2016_367yy, ecaade2016_222i57, 3214, 2466, ecaade2016_136h38, d8d2, 6567, 5aca, 7957, sigradi2015_6.387g9, 971f, f423, ecaade2014_113x26, aa3e, ba5b, 496e, 0172, ecaade2017_108h, ca34, 58fa, 33ae, c285, d666, 2950, 3c3b, 7aac, 2945, 22c4, 7989, cd36, 6918, 7348, caadria2017_145c38, 05e2, caadria2017_070l22, 6c14, bddf, 3878, ecaade2016_208z53, ecaade2017_194w, 0660, 6928, 58c7, ijac201412402g5, 5447, acadia14_125v, 5805, 4e2a, ecaade2014_198u51, 1573, c866, sigradi2016_381p, ecaade2017_172t, acadia16_244o15, 5271, 51c9, 14a9, b2bc, d5a0, 7644, 5e9d, e72a, 19cf, 2503, 0592, 13e4, c718, sigradi2016_636n, sigradi2016_814n, 8448, ecaade2014_015m3, 3a07, sigradi2016_441kk, d45d, ecaade2017_215ggr, b281, acadia14projects_375h, a2f9, a97c, ed18, 6d3f, 0f75, ead3, ac5a, c4b5, ecaade2016_222u57, 79a2, 62a6, 3263, 8838, 5605, 82e7, 839f, ed75, fcfa, ecaade2014_020n5, d825, e151, ecaade2017_140jj, sigradi2016_647nn, f659, 1917, f5ef, b78d, a8e9, 4511, 48a1, 346a, c7a4, 3743, 2d44, ijac201614208f14, acadia14_291f, 55f5, sigradi2016_625mm, d74d, ecaade2015_86n17, 8c10, 72ea, ecaade2014_104p23, acadia14_43am, d2f6, ec9c, 63dd, 3c31, cd1c, acadia14projects_101ao, 2648, 4073, sigradi2015_13.316z28, b235, 7c13, 0488, bf20, a55e, 5539, f860, ff41, caadria2015_190l28, caadria2015_087r13, acadia14projects_671x, d525, 2ad6, 47fc, b571, ce2b, 166f, b55c, 9040, acadia14_619az, ecaade2016_067a17, e6dc, ecaade2014_127o28, 7355, 0e9f, cd0b, e8a2, fc2c, 5aee, e945, ecaade2014_057r14, f6b6, 9e01, 121d, fe21, 1443, 33fe, 89db, 32b7, a9dc, 7742, 4060, ecaade2014_089u21, 67c1, cb9e, 2766, 2c3f, 01c5, ecaade2016_185w49, b10c, 25ce, acadia14projects_291f, 897c, b829, 36e1, 8cd2, d3cf, caadria2016_673z28, acadia14_435ay, 2360, acadia14projects_75ax, 8046, c26f, efdb, 5683, a3c3, d1b9, acadia16_326r19, 9c1b, b24a, ecaade2017_094e, acadia14_427al, caadria2016_529u22, cff8, 35e6, b982, 475c, 2939, ecaade2017_213j, e2cf, 66f7, e64b, 9fce, caadria2017_086n25, acadia14_531x, f109, 3a82, 1440, 8829, 4b0c, e3ae, ecaade2017_208h, af44, 6f4b, d0ad, b259, ecaade2015_265o58, 5190, ecaade2015_235z53, 2da2, 38b5, 6214, d4e9, sigradi2013_390v, afd3, 5f67, c684, 9628, 6f5c, 1209, 7ad7, 28e2, acadia14projects_619af, af65, fa59, 4c39, 956f, 5a66, caadria2015_069s8, 9425, 1193, b780, sigradi2013_260k, a354, f933, ascaad2014_020u3, 10c2, 12ce, 308e, 8d4b, 5e31, d2c2, c35d, ecaade2017_054ii, 8d40, dd67, ijac201614104i4, ed57, 69d4, 9e2f, 396a, 2169, 6bba, a18d, acadia16_298j18, sigradi2015_11.165n25, c6c3, eb3f, 93e9, 9c01, 455e, ecaade2015_100y19, 6e03, 4120, 332f, 6d06, 41ee, ecaade2014_112f26, 9426, f791, acadia16_394h24, 6230, a70b, 6495, 8ddb, f91f, a448, ecaade2017_170c, 692e, caadria2017_015f5, bd20, d207, 8da7, 1ac3, e297, b5dd, 7070, d884, d709, 407e, 70df, d65c, 03ee, 7f27, e354, 4c2d, da97, 682e, a0b0, e45e, 09c4, 1fc3, eb41, e6e4, 52c2, e04f, caadria2015_178v26, 4065, 0405, aa88, acadia16_184z12, ecaade2017_301o, sigradi2013_359i, 4c55, 425d, 3f9f, f9d1, d149, 9a8d, a898, caadria2015_067g8, 6cc0, 063a, 55ab, fab5, acadia14_655ad, f070, 34ff, 0e61, ecaade2016_072e20, 5e90, b34b, 23d0, 7932, 4674, ascaad2014_018a2, ebff, 0c3f, 8f2a, caadria2016_467r19, sigradi2013_343j, c99d, f28c, 3dd6, caadria2017_004n2, acadia15_123m4, ecaade2017_006zz, caadria2017_107z28, fda8, ac29, a6f4, caadria2016_125u5, 5669, 7e4b, fbad, 33fc, a07e, 9a3e, a6cf, 13bf, edbc, f062, acadia14_427ak, ed45, 13ed, 4855, c4ff, b782, a8bc, ecaade2015_127z24, 3bd0, ddde, f820, b94a, 5d33, ecaade2016_ws-foldingt68, 29c2, fe72, 0823, 96b0, ecaade2017_309rr, ijac201614102r1, 5b57, 928e, abbb, ecaade2015_332t71, 280a, 2757, 0c54, ecaade2016_161v43, 9a6a, d251, 9a16, caadria2016_663p28, 528c, 949a, ecaade2017_108q, 9989, b530, 001f, sigradi2014_103w8, ee36, ec4b, c3fb, dc03, f268, f8a6, b828, 3e3b, 21ef, d6dd, e581, ecaade2015_175r37, c136, acadia14_219ax, d909, 7de2, a14a, a704, bfde, 2bcb, sigradi2014_041d3, ab02, caadria2017_047c15, bde3, 1ebd, 29b8, b808, 8a0a, bad1, a7a6, 26ed, 8fc8, 230e, d2de, 74a3, ecaade2016_tkoe67, sigradi2016_507uu, 39ac, 66cd, 3e40, acadia15_137d5, 8d5a, c1e4, 3266, de3a, 934e, c032, 5f1d, 17e1, 6c40, 81a2, caadria2016_115j5, af3f, 9245, f484, f1af, 8f3c, e952, ecaade2014_151d36, ecaade2017_253x, 97e0, 1b9c, f5de, f0a5, ecaade2014_232v59, 2e02, b827, ecaade2014_057l14, c598, ca25, f9c3, e9c7, 2014, a33f, 428f, b816, caadria2015_209e32, ecaade2016_126p34, sigradi2013_326, fffd, 30fe, 0666, fc64, 715c, 6020, f72a, 4ea4, 9b34, c7c5, f0fa, acadia16_62o4, 334e, fbd1, 464c, sigradi2016_550i, ecaade2014_111s25, 11fe, 6dc6, 52c0, e18d, c255, 1f86, dabd, 75b2, 263b, 4561, 7143, sigradi2015_sp_8.326u30, 0ab8, ecaade2016_118h32, 2693, ecaade2017_240z, 6fe8, 6ad9, ecaade2014_195w50, 91b2, 3819, ab03, 6a08, acadia15_251k10, d35e, ecaade2017_108a, ecaade2017_003m, ecaade2013r_006z4, aa3f, e46c, 1f52, sigradi2016_801y, 840e, 03a2, 3234, 0b58, 4540, e404, acadia16_24x2, aa7c, sigradi2013_400z, fcee, a1ad, 42f2, acadia16_308t18, acadia14_23ab, caadria2016_611v25, 0388, d8e6, 6e6a, 0217, 2d9a, 106f, dee2, 81fc, 00a0, 1f51, 8cc7, sigradi2013_158e, ac1c, 5f83, a415, 5961, acadia16_460a27, 5a07, b30c, c27e, 23f2, ecaade2015_230f52, 4e16, c33a, ecaade2014_052t12, 258d, a82b, sigradi2015_13.181t28, ef27, fc61, 0c00, sigradi2016_659v, 023f, 01a5, 9bdb, 0f20, 8be3, 8ac2, ecaade2016_025n7, 3b7b, ecaade2017_071nn, ebb3, acadia16_362k22, 2372, ecaade2017_134o, ecaade2014_168u40, dbe5, 61f3, 2ce4, c12b, a9db, 4204, ecaade2014_176b44, d27d, cefe, 06d0, caadria2016_797y33, ee41, 9ea3, 8211, bda1, sigradi2015_10.220i20, f452, dce0, acadia16_382p23, 79cb, df52, 4421, f08d, 5de4, acadia16_432p25, a6a5, caadria2015_081f12, 5953, 658f, aff8, 6050, afc7, f353, caadria2017_015n5, ijac201614104l4, ecaade2015_64h13, 96c3, 60a9, 4f14, 0d3a, ijac201412403j7, 5184, 6ca2, sigradi2015_3.11f2, 79a1, 84fb, 49cb, 62c3, 8ac6, ecaade2013r_011b7, 1c17, c49d, ascaad2014_019g3, ecaade2016_225y60, 2c41, ecaade2016_018t4, ecaade2017_108m, c5db, 9f60, fb5f, 91fc, 85ff, 14f1, b41e, 1bf2, 59f5, 7f9a, d112, e9d1, 8729, caadria2016_249j11, c5ae, 03f5, 5ffb, cdd0, ecaade2015_297a65, f618, cfb4, caadria2017_058e20, 0ead, 7601, c7aa, 789f, 12e1, 6402, 7bf3, d715, 15bc, acadia14_399ak, 6ea8, 7450, 487e, ef6f, 9f0d, 9ffd, d459, 714b, ecaade2017_149l, e56b, 1d38, e721, 1380, fd72, eca3, 7d0d, ecaade2015_271x59, 88fe, caadria2015_010w1, acadia14_43ap, 2f3e, 8b09, 9604, f29d, 1ee8, 80b3, e371, ddd6, 6caf, b0c1, e5e6, b417, c7b3, 2e0a, a658, 9d52, 6607, 64ff, b2f7, 32f1, 0f36, acadia14_125ae, e33c, 682b, ecaade2016_130s36, ecaade2016_120d33, ecaade2016_073e21, 50af, 5270, 71f8, 7378, 61c6, ec37, ecaade2017_077xx, caadria2017_009r4, b773, 6fbb, d4c9, d394, d255, acadia14projects_101ak, ijac201412301y6, ecaade2016_154o42, ecaade2016_077y22, dfce, ecaade2016_033y8, 1e70, 7caa, a40b, e8e2, 32fc, ascaad2016_009k4, ecaade2015_278p60, acadia14projects_609an, b4d8, 1efc, eac4, c2fa, 654d, 9659, 2722, acadia14projects_219aw, de50, 3331, ecaade2017_255xx, 7df3, ecaade2017_006rr, 654a, sigradi2016_659x, 1c83, e774, 31a5, e453, 0c0d, ee7d, sigradi2015_12.215r27, 4317, ecaade2014_014b3, 4208, 84e9, ad02, 8221, acadia16_214z13, 7c7a, b175, 1c9e, caadria2017_016g7, e63c, 59c2, bdd7, 7a5f, a62c, 1a0c, 957a, d6c8, acadia14_339aw, 7190, 75c6, 0dea, 001a, 7fe3, fea5, 547d, 746f, 8dcd, sigradi2014_201f7, d3fa, 8d47, caadria2017_124f33, ascaad2016_033g13, a4ec, 6ffc, d981, 9b3d, 4f0d, a468, 111a, caadria2015_087z13, 3158, f8ce, 8eab, 5d15, 0e79, b644, 4667, ecaade2015_202j44, c224, 8bd2, 73b2, ecaade2014_031u8, sigradi2016_814d, 52dd, 6031, 52d3, 192e, 769e, 6c6b, 6703, caadria2017_047j15, acadia14projects_135w, 24f5, d72e, ecaade2015_320k70, 7b57, fe69, d9b1, e8e7, c8a0, sigradi2014_114n9, adfb, 970f, ecaade2014_113b27, 5635, 71c4, fe4e, a9d5, ecaade2013r_005h4, 540f, sigradi2016_592s, 036b, acd3, caadria2015_114p17, a444, c1d3, abe5, caadria2015_194s28, 48f4, ecaade2016_018y4, 636e, acadia14projects_549v, ecaade2016_058w14, 7723, e0ff, bb17, 716f, ecaade2017_199ss, c0e2, ecaade2015_164r34, dd4e, acadia14projects_719p, acadia16_88j6, a4b0, d836, caadria2016_539c23, 893a, caadria2017_027t9, sigradi2013_54l, 7f35, ijac201412403u6, 9f1d, 8776, 7525, ecaade2016_073z20, 7fae, caadria2015_081z11, 0ada, acadia14_589c, ijac201412404d8, f136, 5ff2, 393e, e106, f62b, 1f69, 2581, d262, 1569, ecaade2015_215u47, ecaade2014_240c62, 90ac, f27a, 64ac, 9873, 7892, 236e, 2d8d, e9ff, d49e, 1d14, acadia14projects_365aj, 3c62, ecaade2017_157yy, caadria2015_015e3, fbcb, c30d, sigradi2016_431z, acc6, d329, sigradi2015_11.165x25, 4feb, 8846, 6811, 64cf, f3a8, ecaade2017_069cc, 5688, 1ada, 213b, 5864, a814, f1d0, caadria2016_003c1, cdb4, dcff, sigradi2014_047k4, e920, 9e97, 6b96, cf1d, 7fcf, 02df, 30ca, 7731, b915, f778, d996, aee4, be5e, 3369, fbdd, 9e86, 8604, f2f0, acadia14_699e, ecaade2014_089x21, 113c, 2937, aec1, a29b, c813, 1953, 7721, ecaade2016_094m25, 4a5f, 09ee, 7127, 340d, b9c3, ecaade2017_091zz, 5287, f565, 9a34, d173, ijac201513206x8, sigradi2015_sp_8.6f30, ecaade2014_157h39, 71ca, 1c75, b907, bbab, sigradi2013_381l, 425c, 021b, c7e4, 8874, aa1d, acadia14_247o, e3c4, sigradi2016_364kk, ecaade2016_241i64, ecaade2014_232u59, eb64, 4c17, 6335, 4b64, ef82, 5a0e, acadia14_661b, sigradi2015_11.222v26, acadia14projects_75d, f910, 03a3, 1c07, 95cf, 19aa, acadia15_284p11, 1884, ecaade2014_052e13, sigradi2015_10.177a20, d5a4, 4ab6, 73d0, 9ef9, 8bef, b48b, 11e8, 2f44, sigradi2013_98, 0ba0, acadia15_483w21, 7584, e4d5, 7158, ecaade2015_81v15, a0df, 5226, bf8b, ecaade2016_130m36, 7dd4, ecaade2014_052f13, d492, 82ea, b796, 138f, ecaade2016_071v18, ecaade2013r_002v1, 61bd, f0fe, d955, caadria2016_055o3, sigradi2016_614u, ecaade2013r_020r10, 2d98, b0d7, bb41, a05f, ecaade2015_268h59, sigradi2014_271n2, sigradi2014_347p10, 0fff, acadia14_549u, f4b3, acadia14_291g, ascaad2016_023z9, ijac201614207l11, 3976, f898, acadia16_164y11, 680e, ecaade2017_255o, 7375, b6b0, 6233, 7814, 8693, 2423, 6f09, 0243, 71eb, ascaad2014_019u2, 71a8, 9f45, 342f, c965, c7a7, 515c, 3ee1, sigradi2015_9.141d16, acadia14projects_435ag, d690, acadia14_347al, d480, 1fec, 1ee6, 0e55, 7a84, sigradi2015_6.387o9, e62a, ijac201412402l4, 5962, 5acb, 537c, 64f2, 0c66, bc2d, d8ed, 1f8f, 70d1, e59d, 71df, sigradi2016_483ii, 2167, 459b, 7c19, caadria2015_233f35, ecaade2016_162v44, 891b, acadia15_371g16, acadia14_627e, ascaad2014_026f7, 5ccb, 15d9, afd4, 7a15, 1f1d, f208, 926a, ecaade2014_072x17, 0b8b, f5e2, 2666, 6265, ecaade2017_309tt, acadia14projects_479ap, c18c, f40b, 7f66, 9670, 5ebc, 6668, f776, ascaad2016_028h11, 5a25, sigradi2015_11.136u24, 0b96, f5bd, cefa, f02f, c80b, ijac201412402h5, af49, ab2a, caadria2017_185w44, ef80, 6e65, d3cc, 8dda, f23f, 5745, e45c, 5e5b, ecaade2014_015v3, sigradi2015_4.219z6, ijac201412305d2, efc6, 0444, f63b, 6718, a406, 7495, 1bb1, 52b4, 572b, 6f9a, 6b11, 4de6, 689e, 9173, acadia15_513v22, dcda, 3812, ecaade2013r_018i9, 6363, 0185, 51ae, 1d98, e919, 0ff4, 0e07, ascaad2016_028i11, acadia14projects_435ac, 85ca, e788, 7051, 6789, 14aa, 8f11, acadia16_140w10, 4b9b, 4f8c, e400, 3eee, ecaade2017_149j, 4c6e, caadria2017_031i11, 29c5, 1e74, 91b8, 11f7, 41e5, acadia15_263w10, fcc2, 6d12, d495, 2079, ecaade2013r_017a9, 742d, ecaade2015_82c16, c5a6, ascaad2014_005n3, 1401, a518, 4ecb, 67b1, caba, 5c7a, 7806, 76cd, 16ab, 8e38, c769, 7599, 4091, 1f8b, 0923, 8afc, dc1b, 75ff, f2db, cb43, ascaad2016_018l7, 65d4, ec95, e8de, a1bf, 503d, f0ae, 9b1b, 14e2, e22d, 6444, 988c, 68fe, 4ea1, e55e, ca44, 4613, dc81, ascaad2016_005a3, ffb6, 44f2, 12e6, acadia14projects_177w, dfa2, 4a2b, acadia14projects_375o, 2177, sigradi2016_781ww, c249, af60, 0b59, 6b07, 3eb9, ecaade2014_144c33, ecaade2016_167z47, ecaade2016_033d9, 4009, f7ec, a721, ecaade2017_066u, 985c, 11aa, 36f9, 3797, 6028, 577d, d5ce, 3bab, 58d3, 0a17, ee5a, ecaade2015_130x25, acadia16_326u19, 1e92, sigradi2016_669bb, 35cd, 88a6, 96e3, ac16, c012, 46be, 10c5, acadia14_63ah, d0e8, 15b7, caadria2017_015p5, 3932, ecaade2016_223k58, sigradi2016_448q, ecaade2017_144q, f704, 2b1c, 10b8, 15a2, 1324, cee8, 5995, 01dc, sigradi2014_291m4, 3844, 653e, e916, f01f, 4326, bf3c, ecaade2017_071gg, caadria2016_517i22, 0e5f, a505, 71af, ecaade2017_028l, acadia14projects_435d, ed35, 0135, e477, c4e3, 6085, 1514, caadria2016_871m37, 8382, a780, c9d2, sigradi2013_411l, 5f27, becb, ecaade2015_169e35, cba9, 8bdc, 29c9, 64a2, 9368, acadia14_135v, b392, ecaade2016_072l20, abe0, ee46, aab6, b586, 214d, 00c1, d188, 7e06, e096, e90a, e6ed, f218, 4ff8, 8b24, 393b, 5f22, 097b, 4bf0, sigradi2013_414, sigradi2014_266j2, abed, 1aec, 9eaf, caadria2017_132l35, acadia14_63az, fcf7, a8a5, ad31, b1aa, fd4c, caadria2016_529m22, 53d1, 9d4b, ba7e, 5811, 127d, 2f0e, 1b93, d2b8, 3830, df4b, fc67, e8e4, 8537, c7e0, 9830, sigradi2013_184, f725, ecaade2016_043x11, fd6d, 487b, e854, ab9c, ecaade2013r_005n4, 6200, 29e4, 583e, 8f0e, d1bb, 1f27, 5028, 61f7, 6d76, 1e60, cc17, ecaade2014_010x1, 9665, 1309, caadria2017_129m34, 8315, ec28, eca6, d243, ecaade2015_169f35, dd78, 8cf0, 8ae2, 0807, a9b1, ecaade2015_116p23, 5bb1, ascaad2016_047w19, caadria2017_021k8, 3f18, c70c, ffd2, 0e22, sigradi2015_8.264f14, 554a, fae8, ijac201513303s11, f4b2, 0f2c, 9f5f, 6a66, d450, 5c91, ascaad2014_012i6, 7ba8, 715a, bc44, ijac201614207v11, 62e9, d65b, 6539, 64f7, acadia14projects_339ar, ecaade2013r_009j6, ecaade2014_151c36, 0014, ijac201614201j6, caadria2017_113u29, 456e, sigradi2013_117i, 201d, 308d, d29f, 3a6a, bf7b, ijac201513303f11, d0a9, 194e, sigradi2016_655k, 1d34, 0871, acadia14_117i, 002f, 5fa4, ascaad2016_035u13, 7522, 1605, 98eb, a4ce, 67b8, 3a08, d1ab, caadria2016_209t9, caadria2016_013a2, sigradi2016_408x, a37e, d8b7, 9503, b1d4, caadria2015_210k32, 10f7, f23a, a68a, 79b6, f286, c8fb, bba7, 5d28, b38c, 1eb7, caadria2017_110f29, 7a35, 2c3d, ab79, c105, 316d, ecaade2017_042hh, 1508, 7f63, 37eb, 0fba, 86fb, df51, a2ec, a107, ijac201614205k10, 95d8, 0e0e, c3b5, 68b2, e27d, 862d, 1297, 8ab1, ee8f, caadria2015_124a20, c72c, 497a, 90c4, efa9, 9b68, ea4b, d90b, 88c5, a91d, 4aa0, eef2, b955, 774c, 2483, 5edd, 80b9, cdca, ecaade2017_049ss, acadia14projects_445ag, acadia14_619v, 87b9, 6c2a, acadia14_81n, caadria2016_229s10, ijac201412202u1, e376, ae5e, 1ef3, c2b1, f06c, 232d, acadia16_432o25, e97e, 15b1, 598a, 8386, 1e45, sigradi2016_637t, ffdb, 4ffa, sigradi2015_3.11c2, 321e, 3ce7, 817c, ecaade2015_48k8, cba1, 121e, caadria2016_271w11, 6568, b18c, 8c0f, 3906, c3d3, acadia15_57b2, 9b84, d809, e791, c5dd, 91d2, 27cd, 6ceb, 3ae0, sigradi2015_11.222r26, e454, cb07, 7a22, 82d0, ec8c, ecaade2016_072d20, 5a51, 015f, sigradi2015_3.65u2, cdbd, 1114, ecf4, caadria2017_086m25, af24, cd84, 948e, 165d, d179, ecaade2017_264f, ecaade2016_161b44, 6e75, d1a9, e57c, 1ae4, b063, d972, 5fb7, 9284, 5944, f74c, 2f7d, acadia16_154d11, ae8c, f154, 948d, 5405, c5d5, f740, b230, 1bdd, ecaade2015_18h3, 98fa, caadria2017_096s26, 6418, c486, 9d0a, 9f3c, cc89, 0d29, ed1e, 12ef, c37d, a0f1, 7b9d, 59e1, d7d6, 34a2, cd77, acadia14projects_199ao, 10c7, f4b0, ecaade2015_309w67, 59d6, 5e54, 2964, ecaade2016_027c8, 04c3, a512, 8c94, fc43, e34e, 107a, c73c, f987, 01c8, 2d6d, 0914, 3f70, a722, 24ba, caadria2017_016z6, ddf8, acadia15_497i22, 1a06, 3d30, 3575, 25f3, acadia14_23z, f05b, f46c, 2fc4, b722, a39f, 7667, bfd9, 09f4, 94cd, 70f8, e759, 5873, 4585, 11c6, ijac201513103s2, ecaade2017_290vv, caadria2017_055l18, 8522, 92da, b9b9, eaa9, ce36, 8dd6, sigradi2014_265n1, 9248, 6a84, 03d9, 653b, 4012, 32db, ecaade2015_115a23, 9e61, acadia14projects_235s, 43c2, ecaade2016_241h64, ecaade2014_143s32, 6d34, c289, 0618, 5b74, ecdb, 2d64, 6dcf, e960, a55b, 2ac0, b802, 5b90, sigradi2013_100e, 51ca, a6cb, 8e16, ecaade2016_071p19, 16bc, d751, 33c7, 80b2, sigradi2014_266c2, 99b7, 332d, ab62, ecaade2014_052k13, ff56, ecaade2017_249b, caadria2016_517j22, 6a91, b32f, 1b39, 52ad, 529d, c19e, 4323, 5784, 5bb0, 224a, e090, d906, ecaade2016_139a39, fd61, c2d8, ecaade2015_297u64, 2117, 5d24, ee6e, acadia14projects_531s, 6c13, 96f2, d1b5, 59d1, ecaade2017_jgol, be19, sigradi2015_11.8m23, b917, 98ce, b0bb, ijac201614202c8, 5883, ecaade2014_029x7, 26d6, 64df, a41f, acadia16_460w26, 7c82, a1b5, ff73, 39dc, 29ef, 8169, 2eae, ab3d, sigradi2015_2.213w1, a1ba, caadria2015_233g35, 4337, d73c, 9d76, 881e, ec58, sigradi2016_685nn, acc9, caadria2017_016f6, ecaade2015_21b4, 9d93, 2438, 64cd, d723, 0134, 1fc6, a56c, ba3e, 3eef, 5d79, ecaade2017_051m, fd3d, ffed, 17bd, d3aa, 6858, b7f1, ecaade2013r_004f4, fb6f, ecaade2015_83m16, sigradi2016_479ee, ecaade2014_239z61, f897, b5d5, 181a, e102, 2866, 4316, d367, 6ba9, 166e, fca1, 97d7, d022, ecaade2014_100i23, d976, e734, 2c82, ecaade2016_018v4, ecaade2015_114j22, fc5b, a064, b5fb, 1235, ecaade2014_226i59, 1464, 070e, 78f1, 0503, 8c7b, d100, f177, ce02, cdcd, 8dca, 8c6d, 3997, sigradi2013_244t, 8e2f, 095e, 0adc, 5189, c10d, cbf4, db7a, 310b, e79f, fcaa, acadia14_317y, 5be5, ecaade2016_237f63, ecaade2014_016h4, 2e54, ecaade2015_115x22, 6fb2, d71b, 1a74, fa68, 092f, 0abd, 431f, 4675, ff4f, a19e, 6130, 13b1, ecaade2015_155j32, 996c, 0889, 3fd7, ca88, 42a0, c8c5, sigradi2016_431v, 34d1, ecaade2014_038d10, 9e18, 6665, 3cb1, sigradi2016_369ww, ecaade2014_138j30, fdbb, bad3, ecaade2017_080dd, 842b, a8bd, d01e, sigradi2013_405v, 7ebd, acadia16_244n15, caadria2016_229a11, ecaade2017_048mm, 4522, c90b, 1cec, d1ea, 6448, fc42, 36e0, 493a, 5003, c357, fa84, ijac201614208i13, 9b50, ecaade2017_095u, 1f11, bbfb, 4523, 118e, ecaade2014_072d18, 424f, bb65, bd44, sigradi2016_382aa, ecaade2016_136f38, 4943, 3a8a, b9cb, sigradi2014_155y3, 11b2, b511, 3628, 7ea2, dd28, 3f55, 0f26, eeef, 1e41, a689, 3804, ecaade2015_53b9, 6618, 31b4, 488b, 1145, 2f93, a01d, 1712, acadia14_125af, ecaade2014_111n25, 3683, 2614, acadia16_470k27, 5814, 3e92, 2afe, 2525, 5aea, sigradi2016_534mm, 71cf, 2dea, acadia14_339ab, ecaade2017_017x, 2bca, 7bc7, f6ab, 230a, ecbf, 4223, acadia15_123p4, 6155, 82d9, 0e1a, fe4b, ecaade2017_277jj, ecaade2016_217m56, 12a8, ac13, ecaade2013r_008h5, 460d, sigradi2015_8.27l10, ecaade2017_214u, sigradi2016_431r, 56da, b212, fd5c, ecaade2014_012s2, d94e, 51c3, 2307, 94b4, bfd6, d406, 75b8, ecaade2017_033t, 46ec, caadria2015_072n9, 8d8a, 74c4, ecaade2016_043c12, 6d8b, 8e6f, ecaade2017_257uu, ijac201412404p7, sigradi2013_138s, f893, 3af2, 2921, 8283, 62b2, caadria2017_132u35, 7a9f, fe8d, 53d5, 4810, ecaade2015_22r4, 2731, 31ee, 704d, cd08, ae20, 1f3b, dfca, ijac201412201j1, 3491, fb20, c0cf, fc3b, sigradi2015_10.138b19, 15a5, 083f, f049, e6c1, 2c4f, d8cd, 7f96, acadia16_72j5, sigradi2015_6.42a8, dd24, 5bb4, 43e6, bbe6, caadria2015_226a35, 6ee7, 4ce4, 5951, 4fa1, eebb, 4747, 0b5d, 9b11, 2486, 29b0, 56c8, f87a, b490, caed, d160, 7199, 42c0, 4439, e12a, 87c9, 2786, 9724, acadia16_450m26, 1282, 7461, 1aba, 7dbc, b44c, 5b1e, 0ddd, bb48, 57cf, f913, d226, ecaade2017_268gg, b7e5, acadia14projects_267g, ecaade2017_066l, e054, 0a40, c606, sigradi2014_186i6, ecaade2017_301x, ecaade2016_217h56, 85cb, 5a1d, b137, 8859, 85e6, 456d, 0ba3, cf9b, e1e9, 235f, c1c6, 57b4, 383b, 725b, 31a7, eb50, 143e, ecaade2017_017b, b925, caadria2015_168k25, ee1b, cfc8, 217e, 70b4, 2400, 955b, 2b20, 7912, c828, 606b, ecaade2015_230g52, 3a0a, ijac201513206m9, 5c01, 78ce, e1c0, a35e, 109a, b3b7, ecaade2013r_003n3, 6506, caadria2015_064u7, sigradi2013_131, ecaade2015_237c54, 881b, ecaade2014_152f36, 8fe9, 1186, acadia15_311n12, ca5a, ecaade2014_140i31, ascaad2016_045i18, e84c, af34, 5976, 662f, d2e3, ecaade2015_285r62, 3055, 1e9d, 07ef, db57, 2c2f, 368e, ascaad2016_038n14, e32d, caadria2015_145t23, caadria2017_074f23, a53b, 15e5, sigradi2016_484e, ecaade2017_077b, 6cb9, ijac201513206a9, adb6, 04fa, 1574, 83aa, b28c, a2eb, 51a1, b467, 26de, 16dd, b119, b549, d143, 4169, 7ce4, ecaade2013r_002w1, a4cc, e544, c39d, 6b24, ecaade2017_122tt, ecaade2015_285n62, 88b7, 0f10, 0377, sigradi2016_383ee, 7053, 7541, 54dd, 0b53, cc9a, 7908, efc5, dd0c, 4aac, fc10, 52d4, acadia14_479av, 929e, ijac201614405d4, 8fc2, 1ddd, acadia14projects_229h, e066, ecaade2017_014qq, ecaade2014_143k32, 4acb, 8294, aeb3, 8ff2, 499b, 6d73, a7b2, b1ba, ijac201614104z3, ecaade2014_012p2, 6d5b, 5f40, ce9b, 5620, 4f68, b976, 9062, 8f5a, 2295, a092, 30a9, bfc1, caadria2017_190l45, 458d, 8ae9, 57e2, 890e, 7ccf, caadria2016_045b3, 27b0, 1d42, c419, 3829, eb59, ecaade2014_080i19, a913, ascaad2014_036h2, 1205, c8f7, e717, ecaade2013r_002e2, ecaade2013r_003e3, 9b9a, 6866, e940, f276, sigradi2013_111r, 2eaf, a08d, 4244, 0d4a, ff92, caadria2017_015m5, 1ad8, a9eb, 0afd, ef71, 88b8, 3ced, 0d3d, 4db8, b8a6, e30e, aeb8, bcf9, acadia14projects_147am, caadria2017_046m14, be8f, 9b03, 9587, e549, 0db4, c1f7, 1cb2, 5a71, ecaade2014_086w20, ecaade2014_233e60, 1b9a, 591d, 0bd6, 0365, 97fa, 5ed0, ascaad2016_035o13, 7c23, 7aaf, d49a, 30cf, sigradi2016_817f, d602, f22d, ecaade2014_202n52, ecaade2016_139h39, 323f, cdbc, ijac201614205h10, eec0, 36ae, ec33, 05c7, 2d22, 21cc, e0ca, 5a30, 16a0, ecaade2014_157l38, c41d, 5035, 6c4f, 23ee, caadria2017_085w24, 8821, 9caa, 0aeb, 4d0a, ecaade2017_265p, a0cc, fe7b, ecaade2013r_007a5, bc3a, 51d3, 5b73, 525c, b142, sigradi2013_295b, efa3, ecaade2015_114o22, 968f, ecaade2016_223g59, c43e, 93e5, d49f, ijac201412405x8, 1c69, caadria2015_108t16, ecaade2015_207d46, 7a61, 85ab, 3b8d, sigradi2013_342p, 55ce, 92b4, 9222, 011e, bcb3, 7617, sigradi2013_10b, ecaade2014_194l49, 4dfa, f608, ijac201614403c2, acadia16_440g26, bb6b, f028, 1d6c, b5b1, 2fe1, a64c, f561, 9d0c, caadria2016_703k30, ecaade2015_284z61, 2835, b166, 3c86, sigradi2014_157c4, 2b2c, ccb5, ecaade2017_006hh, 0540, ecaade2015_285d62, ecaade2014_140m31, 98bd, e842, ascaad2014_019w2, 77c9, 6ec1, 3ca5, 496a, a53f, 1b0b, 8cce, 379e, caadria2015_213r32, e5e1, 3e26, 9a85, 2791, 179d, 719c, e00c, f61a, sigradi2013_326g, caadria2016_881w37, ascaad2016_038j14, da0d, 705d, c757, 48cb, acadia16_424j25, ecaade2016_063t15, 98cd, 4515, d969, 6e4b, 0b87, 1ebe, dd79, 1e7d, a19d, sigradi2013_263n, 9d4d, 8810, 84a9, acadia14_91u, caadria2016_301v13, a146, ecaade2017_108o, c107, ascaad2016_022t8, da6e, 066e, 73c4, ijac201614405h3, 98f0, 8588, acadia14projects_317r, bf54, ecaade2015_273j60, ecaade2016_102w27, sigradi2016_431aa, ecaade2014_052n12, a644, 32d3, a85e, 6ff3, 4b11, 70be, ijac201412408s1, caadria2016_517g22, c2bf, acadia14projects_81l, f42c, 7ede, 9662, cb4c, 09a8, 1992, 56e2, a0f5, acadia14projects_507ae, 1221, ea74, 5217, ad6a, b143, 2943, acadia15_57z1, 219a, 7e85, 70e5, ecaade2017_031jj, 5251, b3b6, 159c, ecaade2014_010h1, 9e25, 66b0, 6625, ecaade2016_072m20, 335b, 56c9, fefd, ecaade2017_214v, 1bc7, caadria2016_157t6, fb57, 1244, ef6a, 762d, 2297, acadia14projects_219ax, f116, 0d5f, 70a6, ecaade2014_198o51, acadia14projects_347ah, 6652, 5e0c, ab46, 9de9, 273d, 9906, 3a63, 5541, 80e5, bc40, 81f7, 0cc0, c872, f0e2, 3ddb, b954, ecaade2016_071y18, b5ae, 01db, 95b2, 6ce8, 0f07, a31f, ecaade2015_207s46, 17bc, e276, 103e, 4dd5, caadria2017_190r45, acadia14projects_117aw, 63a7, a00f, b541, 5bfe, a97a, 02dc, 4cdd, 27a2, ecaade2017_220kk, a626, 777b, ba35, ef65, ecaade2017_099a, sigradi2015_sp_11.303r31, 01bd, acadia16_308b19, caadria2015_014z2, bb56, 2310, f31c, 3947, d5db, 01d0, b540, 403f, 0085, acadia15_81s2, 70cd, c47c, acadia14_219ay, a653, 679e, 99fa, ecaade2014_042j10, 0b60, cc38, 60fd, 84c0, d27c, 36ea, 150d, ca3e, caadria2016_693a30, ecaade2017_053f, f9a1, b419, fe80, 3e58, 02fe, d848, 29a0, 8cfb, 9407, 7e32, ecaade2016_224z59, sigradi2013_342o, 7007, a42c, d9cb, 2ddb, cabf, ascaad2016_042b17, 449d, a62a, 806d, f9c2, 8f28, 0297, caadria2015_032y4, sigradi2015_12.259a28, e665, ecaade2017_017e, 352e, b257, 00d2, sigradi2013_387s, 6503, 12bc, 3cf3, bbfe, cc48, 22ab, af4a, 12c2, 677c, ecaade2017_288ff, 0262, 9c7e, 500000000, 7237, f0ab, a025, 8676, 3dc3, 0903, 9fd8, df65, 7631, sigradi2013_389n, acadia15_483g21, caadria2015_150c24, 0173, b7dc, f87c, sigradi2013_183c, 5d7f, ef5a, 8fda, 2998, 207c, 287a, caadria2016_745w31, acadia14_479g, 2fb6, 108b, ecaade2015_314l68, 7894, caadria2017_113p29, 8063, ccbf, c731, caadria2017_056g19, ecaade2017_212hh, 6649, 70d9, 4b0a, ijac201412303k9, 8269, b85a, 43f7, ecaade2017_198vv, 3cc1, 56f4, ecaade2017_202m, sigradi2016_816yy, f2bd, 48de, 03ae, b8ad, ecaade2015_273g60, a931, c08c, 3177, 18d8, sigradi2016_430p, 1208, e580, b702, d1df, sigradi2014_015h1, 0ebd, efbf, sigradi2016_592u, 0fc8, caadria2015_226u34, c141, 3f9e, 5c1e, ecaade2016_048v13, a845, faa7, sigradi2016_534yy, ascaad2016_005d3, sigradi2014_347t10, acadia15_483c21, e44f, 158f, 1a71, d9a6, ce3b, ede7, 4070, 1c8a, db3f, c6a9, e5a0, 51fe, 61f1, ecaade2015_143m30, 38c9, 0f8b, b129, 2294, sigradi2015_10.381g23, cc18, 18df, c076, 5412, d86d, 3b4c, ecaade2016_230s62, 3df6, 7ed2, acadia14projects_709al, ed1d, 2577, 9da0, f68a, 08bf, 8d93, 8781, 2539, ecaade2016_242k64, 2ce1, ef95, ecaade2017_052mm, bb24, c733, e65b, e5fd, e6bf, 48e5, dfdd, b464, 5f7c, ecaade2016_091k25, 91f0, 0e0c, e3c6, 4df0, 51ce, ecaade2015_324z70, 579c, d70c, cb03, ijac201412301j6, 7e26, 2412, f180, 652c, acadia14_101ap, e60a, ijac201614402v1, 0b8c, c63e, sigradi2016_817o, b890, acadia14projects_43ap, 1f74, 2d43, 5077, b783, 6177, fbaa, b0a9, 6bac, 49bc, b7b2, b4ae, sigradi2015_8.186h12, 0d04, fe04, 476b, 31b2, bdf3, f2f4, f383, ecaade2016_222f57, 88e2, de7a, b6de, 4c72, 26f4, 741c, caadria2016_291w12, 2b94, efa6, ed3b, 8dc5, 761f, 4bfa, cb38, 430d, sigradi2016_568oo, 5f98, 982f, dfa8, ad0f, ecaade2014_133o29, ecaade2017_133g, ecaade2017_305xx, 9c04, 9dc3, d89b, 042f, 3876, ec54, ecaade2017_048hh, 1038, 25d3, d619, ijac201513206u8, 8303, 8357, ecaade2016_147x40, c10f, 90f6, 4691, 5f2f, 084b, bc25, 3eba, 94ce, ecaade2017_302ee, 2252, 2fd8, 41d8, 6a8b, 8ca5, 79b8, 442b, sigradi2016_803x, 9e0e, ecaade2016_mrta66, 9bf4, 29bd, 9f63, 05b5, 88db, e4b2, b14c, 1455, df41, cf2b, 3b79, fd1e, sigradi2013_280k, fa38, 13a4, ecaade2017_033w, 2dec, c46f, 12dd, sigradi2013_303g, a5f2, 34dd, ecaade2016_130a37, 7bed, c7f0, af72, cc7b, 53f3, caadria2017_070o22, cafb, 73b3, f095, ascaad2016_054r21, 0453, 5dc0, 4f3c, 98be, 0843, ijac201614203b9, ecaade2016_011t2, 9657, acadia15_497h22, caadria2017_004p2, ijac201412403o5, 3dbc, e408, 1690, sigradi2016_407y, ecaade2015_155d32, fa35, b33e, 1242, 8603, 976b, 38db, acadia15_407z17, 37a0, a058, 3f20, 9647, 0d14, 3aa3, 410f, c443, 9c53, 0ca9, 2c85, ab71, 6338, 41ce, ecaade2017_213a, 1a6f, 8dde, acadia14projects_247p, ac22, 6952, ba1c, df48, 7f73, ascaad2016_028o11, 2a40, 7567, 9c15, 28cd, 4d33, efaa, ijac201614303h2, 1f48, ecaade2015_122o24, ecaade2015_324x70, ed73, sigradi2016_814s, ab47, 5bec, cd6d, sigradi2016_710ee, b9b6, 4aef, 694c, 8f8d, ascaad2016_007w3, 5c4e, 3717, 6e22, sigradi2013_342s, caadria2017_040r12, d6b7, d05c, acadia14_237az, 059a, 3acb, 1e1c, 854b, e149, ecaade2017_085l, 268c, 3a8d, 678f, 9eb8, 634e, sigradi2013_155e, 4532, ecaade2017_032n, 6cc2, f1f5, f293, 9fa3, f86a, 7170, 2aeb, caadria2015_172e26, e7d6, c418, 9348, ec76, 7554, ecaade2015_130i26, 2ff4, a25c, eb2c, b5c9, 331a, 35b1, ascaad2014_017h1, ecaade2016_025g7, ecaade2015_180u38, 8884, ecaade2015_227r50, 4437, cd3b, 302d, acadia15_223d9, caadria2016_333r14, sigradi2016_512b, efd9, e87b, acadia14_671k, ecaade2015_248o56, ecaade2016_158c43, acadia14projects_91t, a1ca, 36a2, 1db9, 208b, 2c25, 3548, 5c7b, 4bd7, ecaade2015_158n33, b322, c3fd, f686, affc, ecaade2016_225a61, 6707, 28cb, 8052, ijac201614305w2, b19e, ef06, 0026, f829, aacf, 34c1, fc03, 0204, c5a1, bf7e, 297d, 74eb, a06c, ascaad2016_031i12, 5448, e0b1, ecaade2016_068t17, b598, caadria2016_435s18, 0d24, 5d32, c448, 09f6, 5399, a9fe, 5725, d43f, 1edd, caadria2017_096m26, d1cb, 5d43, 6d91, cdd4, 1013, 66b8, 1280, ecaade2014_035y8, sigradi2015_10.307l21, 50a9, sigradi2015_6.42p7, 1fc5, fa02, 452c, d7f9, 12ff, 8ca6, acadia14projects_647au, caadria2017_003f2, ecaade2017_041v, 899b, 4dc0, 0a4c, ecaade2016_118j32, 162c, e9d5, ecaade2016_132r37, b916, 8aad, 7478, f298, 2b67, 1783, 9924, ecaade2017_215zr, sigradi2013_42o, 4eab, 69cf, caadria2016_611s25, 136c, a671, c509, 6cb3, acadia14_267p, 8e09, 4b86, 6b64, 8a23, b79c, 1589, 06e6, ecaade2013r_011f7, 88f2, 11d4, 9540, 6916, e6b0, c92e, ecaade2014_023m6, 6e08, ecaade2013r_014d8, c8a7, 4537, 8817, ijac201614201t6, e35f, 2e9d, 39be, ecaade2017_215xr, ijac201412404x7, b6af, 552e, 0c2b, ecaade2017_091xx, 1607, 4365, 0f28, a60b, 22ec, b170, sigradi2015_10.307b21, 780b, 9ef6, 50fd, 519e, 593f, 6df6, sigradi2016_659y, f950, f057, 1199, 34dc, ecaade2017_268dd, eda8, dc34, 640c, ffaf, 800b, 08d4, 1103, aa70, ecaade2014_072s17, sigradi2015_3.370w5, e201, c207, ecaade2014_138x30, d8f9, d6ed, ecaade2014_169p42, acadia14_135ab, cf0f, cd98, ecaade2015_164p34, 9a44, ecaade2015_307n67, 1b9b, acadia16_478y27, 5d92, d26e, 293e, sigradi2016_449mm, f6e1, 5850, acadia16_280s17, ecaade2014_140v31, ff4c, 2cdf, b605, c8cf, 2530, acadia16_298m18, caadria2015_126z20, f19c, 3188, a498, 6480, acadia15_251i10, 38ac, d741, ecaade2014_191t48, 088f, caadria2015_156i24, sigradi2016_732l, sigradi2015_4.219w6, 9f7d, 5192, c275, 7da3, e564, 176a, dd2e, sigradi2016_695s, 6a57, ecaade2014_201b52, dcef, 3e43, 8f1c, acb1, 3b44, 8af3, 3203, b95d, ascaad2016_041f16, 420d, d2db, bd9d, a9dd, d8f7, 1e1e, sigradi2015_8.264e14, 93e7, 6f21, ecaade2016_215z54, 5caf, 8512, ijac201614408g5, a74e, 86df, 7037, 6a46, 0b0f, d498, f336, 7471, 8801, d481, acadia14projects_565j, 1f4e, 526e, bc00, caadria2015_190k28, 67d6, acadia14_661f, 9446, 1933, 5988, 9c1f, 8e15, b5d6, 2fc3, 9f6d, caadria2017_104z27, a8e8, 05eb, 6f58, ea34, 5626, d17f, sigradi2015_3.268m5, dfcd, caadria2015_033d5, 6e6e, acadia14projects_339au, c3bb, ecaade2016_152v41, f23e, 1fe0, ecaade2014_072e18, e29d, 794b, 133d, 7553, ecaade2015_194u40, ijac201614102j2, 083b, 3e3f, 3225, 51c4, caadria2016_797u33, ecaade2017_059yy, 953e, 3111, 5a97, 6e64, ecaade2016_067b17, e992, ecaade2016_019n5, a7c2, f560, 3907, 367e, 4b6a, ecaade2015_143h30, 30db, 12f8, ee1a, 4636, acadia14projects_53p, 0a6b, ed44, 7947, 4722, 6be1, e1d1, 7db4, 6d13, ecaade2017_108i, 26ee, 8973, 865e, caadria2016_497d21, 31c7, 76ee, 8f1a, 2e81, 1936, e3bd, ada2, ecaade2016_185y49, caadria2016_177h8, 2c77, ecaade2017_211aa, 1e94, 09a7, acadia14projects_453f, a23a, e3b7, b8e3, 27d5, ecaade2016_007m2, 11bf, acadia16_140n10, 45a1, d087, acadia16_72h5, ijac201412403r6, sigradi2013_259h, 124e, b62a, 5a88, f3ac, 20ba, 3428, 91e6, e1aa, ca2e, 07d2, 4a9b, b581, 4f16, fb5c, de92, 757b, ijac201614405k3, acadia15_137r5, acadia16_196i13, 9c0b, 342b, f5d7, a493, fcd5, ascaad2014_018w1, 08eb, 6c54, 0d1d, e263, fba2, 2c5a, ecaade2017_244hh, 5a59, 4bf3, 15a7, ecaade2013r_004b4, 704e, 80da, d89f, 72f0, 0d9e, 4295, 2d1b, 0b73, acadia14_435al, f6fa, 1eec, sigradi2015_10.377z22, 87a6, 6286, 788f, sigradi2016_550k, 2dbc, ecaade2015_261l58, 4c7e, f7db, 9e55, 6a9a, ecaade2015_77b15, 59b6, 65cd, c05a, 60e7, bdcc, c98d, 7b2a, d52b, efb6, 7dc9, d079, f1d6, ecaade2014_015r3, 8f82, ecaade2017_184jj, f453, 620a, 5fc7, cf86, eba1, 08af, 75a8, sigradi2016_559u, fc94, 7c97, bb01, acadia14projects_311x, 1a04, 1fbb, 4979, a8f8, f81d, 07fd, 7029, aa05, b5f6, 4f12, 8830, 1c5f, ecaade2017_173ll, 4641, sigradi2015_9.347p17, a903, 9013, 338e, acadia15_443a19, 45d5, acadia14_517p, 3bd3, ecaade2017_212tt, fd69, e6e0, fe2f, 9cfd, dc82, f196, acadia15_203n8, ab77, 5a68, 6d65, 7b41, ecaade2015_227m50, 2b4a, 7379, sigradi2015_8.41b11, 9958, 8bbd, 7c99, e527, 377f, 35bc, 660b, dc8d, 2990, 92a8, ecaade2016_ws-dleadz67, 237f, 5574, acadia14projects_189aw, ecaade2017_148yy, 2346, 4564, sigradi2013_44, 5838, f72d, acadia14projects_579c, 3c04, 0ad9, 10c4, caadria2015_030i4, a85b, ecfe, 19c0, a809, 8036, ecaade2015_233d53, ecaade2016_057l14, cacb, caadria2016_045h3, ecaade2014_182w45, 660a, e6c6, 8b64, acadia15_203l8, 6f7f, 6b9f, caadria2015_185k27, sigradi2015_10.307c21, ecaade2015_318u69, 7e33, 4688, eb86, 40f0, db05, ijac201614207m12, 175a, b5a0, 12ea, ijac201412303j8, b04b, bf57, 102b, 6624, 6f36, a218, e0bc, 94ad, c561, 91e3, sigradi2016_805ff, 9619, cb55, ee07, 066d, 9014, 817b, f5ab, a586, d464, e546, a2f6, 3a0c, 34c4, 7a05, ijac201412402j5, 469d, 6a49, 1c84, ecaade2015_59v11, ijac201614206a11, c8e9, a69a, 24e3, ecaade2015_317s68, ascaad2016_048b20, b7b5, 49ef, 0f34, 7b06, 5327, 386a, 11af, 16dc, c081, caadria2016_809b34, 3c3a, 467c, 694f, 2e58, ecaade2016_002b1, caadria2015_208f31, 38eb, 5bd9, sigradi2013_138p, 8a03, ecaade2015_87v17, 5691, 84d6, 0c09, c196, f554, 3496, ecaade2014_201e52, cecf, ecaade2017_047t, aff6, 98fb, 1a32, 2364, e078, be1f, eafe, 0f4b, acadia14_609av, 8bcc, 5bf4, 613b, 94e2, 9bfd, 835a, c0fb, 7ce5, 6660, 0b57, 7fb1, e127, 9b88, f7a0, d42d, caadria2017_040i12, 2f39, d289, 1298, ecaade2014_214j54, 11e4, ecaade2013r_009o6, 2fd6, 1b5f, ijac201513101m1, 7411, ecaade2015_246y55, b118, 25c9, b979, 6da6, 8c84, 756c, 73d5, ecaade2016_164k46, b1b5, bcd6, ecaade2017_053ww, 1b25, 42b4, 751f, 13ef, 6347, e5db, e69b, d129, 1266, 0993, 4076, e755, caadria2016_755p32, 1698, acadia14_579c, caadria2015_237t35, c622, de70, 25af, c7ba, ecaade2015_33f6, 9b98, abc4, fe46, ba38, 1c79, 6f50, 6956, ijac201614302x1, ecaade2014_072m17, 25b9, d61e, e509, sigradi2014_151i3, 5f8d, 9fa9, 1510, ijac201412203h2, caadria2016_013s1, 0a73, 2fcc, c4b8, sigradi2014_330e7, 647c, def4, 02cf, acadia14_63ax, ascaad2014_019g2, fbae, f781, ad27, 585e, e695, 200b, 210c, 9fe4, b7ae, acadia14_463t, 2b95, 17da, ecaade2015_61x12, acadia14_229i, c6d0, 35e9, caadria2017_048t15, 2b17, ecaade2015_37d7, 92dc, 8645, ecaade2013r_015r8, 3031, e619, 606d, caef, f3bb, ecaade2013r_012m7, da78, 44c6, 2906, 3341, 645c, 0b51, acadia14projects_145aj, aa94, 6f68, 27d8, 28dc, edac, 3728, 2f97, 7df6, dec1, b727, 890f, ijac201513104p3, 0f67, 647a, 1ea5, ecaade2017_140oo, 37bf, 7313, c788, cec1, c2f8, acadia14projects_33aj, 523e, 1f97, 04af, f9a0, 8c62, 852e, 810e, b9f7, dd99, 0abf, cfeb, 5e5a, 3956, ascaad2014_014z7, ascaad2016_049z20, acadia14_317s, afc4, 1602, 0408, caadria2017_155p39, acadia16_470m27, ecaade2017_089u, 938f, 2551, 2303, caadria2016_167l7, 3c29, ecaade2014_138k30, 5b80, 6391, ecaade2017_053o, 6eb2, 7945, ecaade2017_003n, f11f, 5ccf, eaf9, 2673, 67eb, 7afb, ea2c, 7580, e902, 586a, ascaad2016_002l1, b40c, ecaade2017_215dd, ecaade2017_071xx, ecaade2016_166e47, 1e38, 463f, 5920, 091b, 53a5, 707d, f41f, a3d3, sigradi2013_244i, ijac201614102r2, a22b, 9a3f, 8736, 2c7b, cf6d, 7a76, 798d, 23fc, caadria2015_087o14, 2304, f773, acadia14projects_153an, 636c, bd46, sigradi2016_659p, febc, e771, acadia16_432n25, d19e, df2c, ecaade2016_190z50, caadria2016_085k4, cfe1, e600, ecaade2017_243ee, 8fa3, 4b72, ecaade2015_180d39, e2f7, ecaade2017_056vv, acadia14projects_435ar, 5e37, b7c5, f818, ecaade2017_146dd, e1c2, 7e6f, b54f, 7196, ecaade2015_248n56, c3f1, 565a, 0d64, 83cc, ce96, 1f77, 078e, f69f, 33ed, d333, 0ac4, db42, cbd6, f4a1, eba2, 760b, ecaade2016_154s42, ecaade2017_213h, 0d0d, c270, ecaade2017_294d, ecaade2017_087p, ecaade2017_019ww, 0bbe, ecaade2017_199s, d185, 31d1, caadria2015_181d27, 971c, 5171, bc36, b033, 05cd, dc35, d040, 9767, 00f3, acadia14_473ai, cb7e, caadria2016_539z22, caadria2017_035t11, 435d, acadia14projects_655x, 50f8, caadria2015_190i28, 98fc, 4df9, ecaade2017_291dd, dd41, sigradi2014_021v1, 31a8, 8659, ecaade2016_222b58, fccf, 2ff3, 167a, sigradi2016_816vv, sigradi2013_390a, 1456, 07d6, 6ac5, f79e, 6472, 614a, 02c9, 18f7, 053c, 0f41, a329, 6db0, ea98, caadria2015_126t20, d322, b84a, dbe8, 67d2, 3de0, ae86, 2680, d71f, 580f, ecaade2017_053l, 3cfb, sigradi2016_484oo, f4b6, 864e, ecaade2015_138y28, 80bd, 75ab, 8c1e, ecaade2014_014g3, cb67, b0d1, 55bc, caadria2017_009w4, b17e, aaf0, ascaad2014_012e6, f9f7, f66f, ecaade2017_215k, 4206, e3bf, 9de8, 512a, 0315, b485, e08f, 49be, 1a79, f8d7, sigradi2014_052p5, 95d9, 8fc1, d493, 4d7f, 824e, 6599, acadia14projects_497r, 36b1, 269b, 448c, caadria2016_477b20, 4eac, 06eb, ecaade2014_138h30, ea1d, ascaad2016_031n12, sigradi2016_408q, 45a2, 4461, 58c5, ecaade2017_049yy, 275c, f2d7, ecaade2015_59x10, 1eda, dd7f, b2a8, ijac201614204z9, d1fa, 12fb, 1ef2, 0b47, 0628, e170, 5d17, ecaade2017_124j, 3325, 2b16, 63a8, ded3, cd4b, 866b, 7a3f, 4441, dd84, 90bc, 39d2, e62b, 4dc1, c834, a4e8, 820c, f894, 0c2e, cebe, 7159, adfa, 1c95, caadria2017_017h7, 08a2, e746, 7677, 84f6, 64b5, ecaade2017_047v, 3bbc, e23e, 0ebc, sigradi2014_018n1, ascaad2014_032o9, 97c1, 95a5, f130, 9ce0, 353e, 204b, 1576, b3ca, b470, d12d, ascaad2014_024k5, ecaade2017_031uu, ecaade2016_089y24, edb0, c6f8, c2b9, db37, acadia14projects_53j, b575, c68b, aaeb, 41a7, 1084, 5766, 06d4, 066a, b217, 1646, 61eb, ff1f, 6886, 1d33, 6da2, 7069, 786d, bdd0, ce25, acadia15_323c13, f406, 3e65, 2005, fc00, caadria2017_021j8, b493, c950, 95d1, 1bbd, 0c23, d532, afbb, bc60, 4b20, b772, 08e4, acadia14_601v, d180, 9fa6, 6123, c023, c9fb, 7f13, affd, e6da, 208d, de12, 3aab, 1665, e8f9, 7cba, 9170, fbba, 2a1a, fbfe, c4df, 265f, 87cf, 2903, 06ea, 2c8c, bf4b, caadria2016_569h24, 767e, 3f77, 302b, c7cc, 9b6d, 993e, 4175, sigradi2013_117n, 983e, b030, ijac201412303b9, 23d4, d737, 6f5e, 100d, sigradi2013_184z, ecaade2015_319c70, ffc3, 4a25, 0d66, ecaade2014_151a36, 47b8, 8cbd, fbbd, 9853, 2ea1, 9e60, ee71, f824, cd23, 545e, 023c, 1d65, caadria2016_641u27, 055b, f995, ecaade2015_196c42, da32, eaf1, f275, 5b08, caadria2016_631g27, 14e0, 1750, 98c4, b98b, ecaade2017_097ee, 6f6b, ecaade2017_255m, 500f, 0059, ecaade2017_109aa, 2647, 3d92, 5be1, acadia14_311u, b708, fe54, 2bf0, 834e, ecaade2016_042e11, e2c4, 89b1, da4a, acadia14projects_247k, c017, caadria2016_259r11, 8984, e101, caadria2015_185i27, 542c, 352d, 51ad, ecaade2014_226a59, ijac201614104a4, 6e14, 5aa8, cc09, 219f, 10b4, f622, ecaade2017_199z, 6115, b4b6, 9787, 1b43, f57a, sigradi2015_3.201v3, ijac201513205n8, 528f, 43fa, eb54, 4354, e028, 0b86, d66e, 5e0b, c0b4, 1fd5, 348a, 0dc2, b216, 63b7, 8bad, 347d, f3f3, 0820, 29fe, bce6, c6b8, 49b5, e8f5, 0d16, sigradi2014_144v2, b373, aed1, ed83, a10c, ijac201412402i4, 70bd, acadia14projects_291c, 580e, baeb, 6b34, 947e, d3f9, 56ba, 2344, 98aa, 3eda, 72a4, ee94, 010e, e8e6, ecaade2017_071mm, dd69, ijac201513103z2, bcdc, 8f35, f262, sigradi2014_314o6, ecaade2015_301y65, 772f, f63d, 76e3, sigradi2014_041i3, 08a3, c241, acadia16_54u3, b6cd, ecaade2017_172ee, e024, 3e0c, ecaade2017_198tt, ijac201412205b4, ascaad2016_022y8, ijac201614207g11, 58c0, ijac201614308w4, 9ee5, 4b23, 399c, sigradi2014_074s6, b567, 3b76, 409e, 628c, b718, f511, d0ce, 854a, caadria2017_009l4, ecaade2017_095q, ijac201513302j10, bd70, 0120, d48f, 223a, 626c, sigradi2014_291p4, 9f75, ecaade2014_188m48, dfd0, ijac201412402m4, 88c4, 1ad5, acadia14projects_101t, ecaade2013r_009l6, 49b6, 6398, a71a, acadia16_214d14, d065, c654, ijac201412402i5, cd75, 5312, ecaade2016_063m15, b1d5, b9f0, ecaade2016_147t40, a541, bd5c, sigradi2013_160i, 1d8a, 8bb7, ecaade2017_265t, acadia15_232v9, ecaade2015_127u24, ecaade2014_188n48, 2b35, 8e28, ecaade2014_030j8, acadia15_483d21, acadia14_43af, 29be, sigradi2015_2.137j1, 4071, ecaade2015_138k29, 058e, 96f5, cef3, d4fb, 1144, ecaade2015_225j49, a63b, caadria2016_281c12, f974, 4e3f, 70e3, bef0, dd5b, 6236, 50ef, c776, 8d52, 472d, ecaade2014_067b16, 0543, 99ea, ae65, 86ec, 5275, 946f, a892, 0753, 7c4c, 19e0, 8b13, 9852, 9a0b, 339f, d0c5, ijac201513205u7, 2847, 3b1b, ecaade2016_222g57, 02ad, eadc, 1926, 6f7a, 0e54, 487a, 2df2, caadria2015_081x11, 21b9, b101, sigradi2014_279a3, 24ab, 298f, ijac201513101d1, ee93, 1a25, af75, 5f63, ijac201412203c2, 0904, dec5, 7eb6, ecaade2017_253z, 9cff, 5269, 8f39, caadria2016_861c37, 5ff1, ecaade2017_195cc, 79a3, ca7c, 7571, 75ea, c1ef, a5a6, 4383, 4453, cc88, 0f3f, ecaade2014_230p59, sigradi2016_356e, a5d7, 0e19, 52fe, caadria2015_119y18, 9c8f, acadia14projects_565k, 5d57, c3b8, 682a, 4928, caadria2017_015h5, f220, caadria2017_067o21, a221, ascaad2014_022m4, 61e0, 30d9, acadia15_407i17, caadria2016_713t30, ecaade2015_18g3, 6b7a, 81ea, sigradi2015_3.221y4, 8316, b7c8, 87c0, acadia14_111l, 90da, ac18, d4af, 67d7, ijac201412304k1, ecaade2017_142uu, 2bee, ecaade2017_144r, ad37, acadia15_232z9, ecaade2015_139w29, 3dff, 667d, 8a3b, d222, 348f, e009, ijac201614302o1, 6e97, ijac201412304r1, 88eb, 3411, 3149, 5724, b4f0, af52, 77b3, 2b0a, 223b, 1495, 2de6, 301d, 50a5, e3f7, 82aa, 7758, 1c6f, 8aeb, 8c23, 0dde, 8f3b, e78f, ecaade2015_170w35, ecaade2014_167l40, 8fd6, 07e0, 5c5e, acadia14projects_435ad, 7abc, ecaade2015_228w50, 464d, 281c, 2e2b, fd31, ecaade2016_223g58, 01ad, ecaade2016_068x17, 09c8, 2d8f, 6305, dbf2, 8ff6, 5563, a2a0, 3275, 6044, baf3, 9536, 3ef8, 02a1, caadria2017_028z9, acadia14_709al, 6870, d0d0, 5f2a, caadria2016_487z20, c424, 5f78, 48ca, 2f30, c6a8, d39a, sigradi2013_429m, 7ed7, ce2c, e8a6, sigradi2013_347u, 4f52, 4b73, a84b, ijac201513101b1, 49e3, ecaade2015_55s10, 9ff4, aafa, 4c8c, df19, 6745, 7871, ecaade2014_084m19, 507c, a60d, 6144, ecaade2014_202p52, 177e, acca, 0c19, 57a8, 596e, 7ae0, bc1c, 14c4, b06e, 1cca, acadia14projects_445ad, ecaade2016_217k55, 6f16, sigradi2014_151e3, 1704, 1a00, 96e1, 1dd7, 4f0a, acadia16_106d8, 4d0d, 8f93, 80fc, 4bb9, ecaade2016_087v24, 3ca4, 9021, 4ed4, 1b16, dae5, b09d, 04ec, 0d45, 4d8f, 05a4, ecaade2016_163a46, 7f48, 6eca, 8d62, 6c59, 0fe9, eef1, 7d03, ecaade2015_297t64, a8d4, fb34, 9118, 65bc, 230f, acadia14_101u, b91f, caadria2016_861f37, acadia14_153b, 553d, 9854, a1a2, 3c12, f09f, 0664, ecaade2016_203l53, df10, 6c1d, c715, d97f, a8d2, sigradi2014_041k3, b765, 2b63, 4117, ecaade2017_148qq, 1617, 742b, 2d00, acadia16_260t16, abee, 96da, def0, a2c2, c87a, 28dd, ecaade2016_162k44, 8757, 660d, acadia16_154j11, fe9e, ecaade2015_53f9, 84e1, ecaade2014_163h40, 7c95, 81c5, ecaade2016_067l16, ecaade2016_110b30, 4168, caadria2017_005k3, c843, 0ad6, 559f, ed12, 68ae, 052a, c33b, 69f8, ed01, 3dd8, a93c, 82ef, 9a04, 04d4, eb7c, 5148, 711b, e3d5, 7edf, 373a, caadria2017_069v21, 491d, ecaade2016_191w50, 13de, a98e, b4d1, 3e2a, 76a9, 6805, 0b2a, 40ae, acadia16_174h12, f69d, feaa, 5633, 0bfe, 9c42, e153, f699, b611, fe93, e3b4, ijac201412403r5, 91b3, 8935, 1585, dc51, a54c, ijac201614201x5, 9737, ecaade2016_199a53, 5789, 01c9, 8476, ascaad2014_020t3, 9d87, ecaade2016_224h60, e14e, 3603, 9864, b944, 55ea, e1de, sigradi2013_112, 5e4d, 6d41, sigradi2015_8.41u10, a945, ecaade2014_011w1, 76c0, 454e, 7ef4, acadia16_470r27, ascaad2014_026s6, 0c60, e40a, ecaade2015_314a68, sigradi2013_95, 2041, sigradi2015_8.264l14, 877a, ce82, 8712, b138, bdce, d797, aae3, 2376, 725a, cd38, 32cf, 97ff, b90f, 662e, f8b8, 744c, 5aad, 0271, cbba, 683a, sigradi2015_10.7k18, f1a5, 25fb, 6ee2, 0031, a4c5, c2a9, 23c5, ff59, 8d44, 130a, ecaade2015_110i21, 7b89, 07e9, 3808, 631b, 1490, c1cb, a661, 4e12, 053f, 6451, 6633, 3be9, caadria2017_005d3, e8d3, 97b8, 38d2, 52c7, b8db, ijac201412301u6, b7a3, dd60, 7eec, ed9b, 9a30, dd54, ascaad2014_032p9, 0a37, 0ca3, 7afe, 526f, 412b, a612, aecc, a6b7, acadia16_372e23, b93c, a826, 6f65, 25cb, 3fe5, 6dca, 2575, aafe, b071, 64ca, acadia14projects_473ak, f5f1, 4496, 6117, 6653, 14db, dc12, ascaad2014_019n3, 4df5, 099c, 9798, 7543, ecaade2014_049z11, 3317, c46a, 3e84, 81a9, 16a4, 25de, 3528, 3a53, 0da3, 97dd, acadia16_78n5, ecaade2014_180f45, 668c, 5fe4, 8203, eb2f, 68ed, sigradi2015_3.212k4, ecaade2016_098a27, a2dd, 5198, ecaade2016_073f21, ecaade2017_053h, d707, acadia15_274i11, sigradi2016_356a, acadia14projects_189ar, feec, 681d, ecaade2017_148a, 9d86, sigradi2014_075d7, caadria2016_301u13, 2e37, fa22, ascaad2016_010r4, d8bb, ddc5, 7e09, 54e1, ecaade2013r_003p2, dc5d, c0ef, e2f3, sigradi2013_238, ecaade2016_091j25, ecaade2014_149i34, 05bf, 7bac, c5b7, 0901, ec24, 5717, 2432, acadia14projects_479m, 2dcb, dd56, 816f, c693, 7798, ee3d, e110, 9073, 35fb, 2ceb, c69d, acadia16_140h10, ab72, 7ea7, 5af1, 70e6, 9318, 17ba, 3c42, d228, 0fc4, 911a, 7212, 570a, bc10, ecaade2017_101r, b330, f53f, 82cd, 8d02, e114, 76cb, 7a89, 0de3, f6b1, eac1, 7926, 27e8, 3425, b3d4, 29f1, 7560, df15, 29ff, c85a, ecaf, 81b8, addb, e01f, a67d, 33d9, 2782, 6e9f, c8e6, 6c04, ecaade2017_023bb, 0829, f82d, ecaade2017_026oo, ecaade2016_166w46, sigradi2016_490gg, c729, e076, f7e8, 4665, 3ef1, sigradi2014_074j6, 4931, bc5e, 81bf, ecaade2014_143u32, acadia14projects_549u, ecaade2017_228w, 04d6, acadia15_137a5, 4bb4, ijac201412403z6, 2f47, 18a9, 5698, 990b, 9b08, ecaade2017_033u, 3619, caadria2017_185p44, 56e9, 55eb, ba1a, bf49, 0826, 3c36, 3e5d, 9150, c603, d6c0, 1dea, 19c8, cf48, 11c2, e2d1, 9a6b, acadia14_63as, 4bab, 4362, 772a, dd55, 8de8, acadia16_270w16, sigradi2013_401n, b283, 55be, 140a, bc4f, 1a7d, c401, e5a4, 370b, eba5, 1ad4, 84d2, acadia14projects_699g, a7ea, 582f, 54b6, 652e, 3d00, 8657, 93d5, ddf6, d9ff, 9350, 89a1, 0cdd, c8d8, 0a41, 6bf5, 2578, acadia14_655z, 8501, ecaade2016_ws-masshousec69, 3b8c, bc14, 32df, 0384, ecaade2017_017c, d47c, d088, 378e, ecaade2016_tkou66, sigradi2016_654tt, f591, a9b7, c92c, ecaade2015_193l40, ecaade2015_222c49, 33bd, sigradi2013_387e, sigradi2015_6.151f8, ecaade2014_194m49, acadia14_699l, 9ab2, 68b1, ecaade2013r_020s10, f244, c7eb, a2b0, ascaad2016_003y1, sigradi2014_084c8, ijac201412407d1, b6fd, 2616, 7650, 3a7e, ecaade2017_268ff, b8a9, 823a, 00da, fa70, 1f55, d0da, f272, 8df9, 5b3f, acadia16_62g4, 2783, 6f12, acadia14projects_281z, acadia14_101ar, d075, sigradi2014_303g5, 621e, 85b1, 6258, de38, 67a5, 64a6, d0bc, acadia14projects_153b, dd9d, 2ab5, a003, 2481, 5c5a, 1f13, ecaade2017_230qq, 8cd0, ecaade2016_136r38, da40, ecaade2016_071w18, ecaade2017_046g, 3a6c, 9391, 9da9, a056, 9d07, 5ee7, cc39, ecaade2017_169pp, ecaade2016_015a4, sigradi2013_304z, b3c0, c7bb, ecaade2016_063r15, ijac201614207w11, 4e27, 7bae, 2dd5, ff69, 4e88, 20f0, 897d, f994, c932, 2080, a6d7, d6e9, ijac201513104k3, caadria2016_611b26, 8753, 9d6a, 51aa, ascaad2014_022n4, f9dc, b7f3, ecaade2016_023o6, 9493, sigradi2016_564hh, daa0, 39a7, bae2, b24d, caadria2016_147i6, 18ed, sigradi2016_357m, 59ad, acadia14_347av, 455a, a8ed, 4004, c3ad, acadia16_154k11, 6597, 9a86, sigradi2014_021r1, acadia14projects_497z, 1cba, 3df9, c951, 1211, caadria2016_435o18, ecaade2014_072o18, 8ae6, 2777, ijac201513203y6, ecaade2017_133f, a0a8, 6875, ascaad2014_028p7, e152, ecaade2017_277ii, 730e, 841d, 8414, 9708, 073f, ecaade2016_mrtl66, 82b9, 8679, 836c, cf70, bdc1, a439, 6079, 2a09, 615a, adbe, d80c, 1a6c, 3aa2, ecaade2017_059vv, 20e6, 5c98, 78b5, bd35, 55dd, b474, ascaad2016_045g18, 2255, 33cd, 97b9, 3227, d514, b45a, 6f04, ecaade2017_294b, 66db, ecaade2014_104s23, 65e7, 0d94, 599d, 5943, 596f, sigradi2015_sp_8.284l30, 1729, ecaade2016_040z10, bc06, 4db5, 1bcd, acadia15_81u2, acadia14_647av, e628, 2617, 768a, 77f8, fd09, 7d86, af21, b565, ecaade2015_333y71, acadia14projects_589d, 16b7, adf2, 711d, d3e1, caadria2016_291c13, ecaade2017_253u, 654e, 2437, ecaade2016_bkoi65, 94ed, f875, 70d2, ecaade2016_225s60, 5c69, 8878, 8b86, 6e09, sigradi2016_814t, 598f, 317b, f538, ijac201513205v7, 50d8, 047d, ecaade2017_309ww, f3fd, fee3, da3b, 29e9, 576e, 8337, 8dfe, d3a4, c0ed, 840c, 1ff0, 1cef, 89bc, 3b28, 37a9, a284, ecaade2016_037a10, ecaade2014_206i53, d788, 4066, 7c10, dd19, 57f1, 5f02, 65b7, 1cc8, ecaade2017_083kk, 6fae, d43e, e726, acadia14_327c, c02f, e0f2, 3b5d, e2c7, 4205, e3bc, a500, d588, 8057, 70fe, 9760, cf95, a1a0, b4c5, a8c3, 61d5, 8af8, 911d, 757f, acadia14_23ae, d53c, 4512, 40c9, ecaade2017_215aa, 99d5, 11a8, e7a1, caadria2016_135c6, 0bd8, caadria2016_229o10, ecaade2014_180s45, 38fb, 06fe, fed9, ecaade2015_175s37, 0300, 3869, 976d, c4f7, d75a, 0791, 83b0, bb5b, 2c9c, 3104, 43fd, 4ba4, 7652, f103, 791c, 0e95, acadia14projects_125p, caadria2015_181f27, caadria2017_107u28, 126f, f4e3, acadia16_140y10, 1f18, 01ef, ecaade2016_015b4, 755d, 9044, acadia15_407k17, fcb0, sigradi2016_592x, eff1, db99, 3d8a, 152c, caadria2017_124z32, 7851, ascaad2014_005o3, 38a0, badc, sigradi2013_400c, 416d, 7503, acadia15_137o5, sigradi2013_64, 67ef, 1393, f20e, 7ae4, ascaad2016_015o6, 95c9, 61ce, 72e0, ijac201614308x5, 9af6, acadia16_196g13, 77ed, ijac201614104j4, ecaade2016_071t19, e282, 5d7c, 2220, sigradi2016_544c, ba97, de3b, 9c26, 3be3, efcc, eca1, 9e37, 4f53, 5f23, 7389, ef8c, da76, caadria2015_087m14, 3387, dc7f, 94f7, 5708, caadria2016_167c7, 7eb0, 9711, 922f, f8c5, ecaade2014_224w57, f53d, 3a94, 7f04, ecaade2017_229kk, 7618, sigradi2015_10.7e18, caadria2017_005n3, f4b8, 7172, ecaade2016_167v47, sigradi2016_455h, 6fb7, acadia14projects_219d, d017, 1eee, b7d4, ecaade2017_277mm, 4546, 7a09, acadia15_185g7, acadia14projects_565z, b98f, 1225, 004d, sigradi2016_467r, fd9e, sigradi2014_281k3, e37a, de54, 6a4c, a2d7, f87d, 249e, a38e, dce9, 0231, aade, 2585, caadria2016_343p15, 43e3, ecaade2017_085b, ecaade2015_17i2, 4c18, ecaade2016_098b27, f988, caadria2017_003c2, c0f1, e1a3, 3036, e46b, 0141, 9d6b, 6e42, 7464, 8d24, d2cd, 3edf, ascaad2014_026z6, 0ce2, 1cdd, c420, c202, 2208, cec9, 6314, a054, sigradi2013_164, e956, ecaade2016_147p40, fc41, 492b, 32ed, 8371, ecaade2014_121x27, a8b2, ascaad2016_029z11, ecaade2016_108p29, d951, 029f, ecaade2017_134u, ecaade2016_011s2, e96a, 196e, 2ba1, ba66, a16d, e254, a991, d9af, 6637, 790a, e783, 702c, 9075, 72f5, 8242, bdd1, ecaade2017_071uu, 6985, sigradi2013_263r, da45, fc9b, acadia14_445ah, 6e23, a22d, b1d2, 9e48, sigradi2013_155l, 2a34, ecaade2015_269o59, sigradi2014_347r10, d7a1, 0e27, c717, ecaade2015_336d73, 87fa, d2ae, c801, 3011, 41e6, c444, e671, ascaad2014_028v7, 56be, 889c, ed85, 256b, bf03, bed3, 71b9, 750f, 1e89, 3b25, caadria2015_220h34, ecaade2015_271z59, dc02, caadria2017_017o7, 19ba, f0fc, ecaade2016_225o60, 2d59, a5ad, ddfc, 144f, 3ea6, b8b6, 9ec8, ascaad2016_028a11, 1470, c650, 0aa3, a1c3, 8158, 9823, acadia16_270g17, 50d3, sigradi2016_522z, 5235, dff1, 4b68, 9ec5, 40b9, 1c6b, 0576, b22c, 1424, 32ae, 3dcd, caadria2017_163u40, f696, acadia14_463a, 72b9, c848, 365f, e7cb, 8b4b, 1400, 84c4, b288, ac14, 7eeb, 0924, 98c9, caadria2016_663v28, ecaade2014_024c7, sigradi2016_360s, 3d21, b9ce, 850c, ijac201412205o4, 5ba0, 57f7, sigradi2013_401e, c97f, 8826, ecaade2016_038k10, 4de4, b0b2, ecaade2017_199mm, ecaade2014_159m39, 29fc, 41f0, a4da, 172d, ecaade2015_27u5, 7ac7, 73d3, bec0, 3324, ab1d, acadia16_98l7, 17f1, bedd, 8ae4, 7108, 5116, 415a, 2ee3, b9c9, ecaade2014_180c45, 2825, 223e, dc99, a0ec, 86ff, ecaade2016_047k13, ecaade2017_111vv, ecaade2016_162s44, b92f, 33d1, 1b6c, 68f9, acadia14projects_339ax, 57fa, 9532, 93d1, 40e5, e382, a879, 9236, 41d6, d783, ec90, d055, d421, 460a, 769d, ecaade2014_151p35, d3d5, b122, sigradi2016_654c, ecaade2017_057f, 8baa, 983b, 9933, ecaade2014_152g36, 79fe, 6fbe, 4dc4, 4c4b, 1666, e84f, 28f7, 53d6, 234d, ecaade2015_278t60, 1a03, 0170, ascaad2016_038o14, acadia14_125ad, a87a, 656b, caadria2016_851p36, cd46, sigradi2016_777ll, fb4e, 7f64, caadria2017_031k11, ecaade2016_238r63, caadria2016_507g21, ebe8, 05d6, 09c5, 3cbe, 27e9, f1e0, sigradi2016_815u, 799b, ded0, sigradi2016_560aa, 9ae0, acadia16_260o16, caadria2016_507j21, ecaade2015_59u11, 1e64, ecaade2014_080d19, b074, de66, fbda, 3028, fd75, 0314, 5cfe, 47f3, 1f24, 077a, e63f, 6f5b, 3be1, 81dc, 4906, 98e5, caadria2016_003j1, b655, 0bd0, 4452, 632b, db77, 0cd7, 20cc, 286d, 960e, 3510, a564, 9373, f9df, ecad, 55fb, 2b39, ascaad2014_017j1, f335, 4783, bd64, 0edc, a547, 4281, 808b, b593, 4ff7, c9e6, 0dc5, f82e, d400, 7fad, sigradi2013_212p, 407f, b37b, ecaade2016_162f45, eaf2, 8aa1, 8139, b94d, 3c53, 19d4, 8079, ijac201614305a3, 8ea1, ef0c, acadia15_137l5, 7955, eea0, 9303, c3d7, 746c, 6555, 1831, ea7b, 9728, 3552, 53e9, 65fb, 0732, ecaade2014_168m41, dd88, 5dc4, ecaade2016_123k34, d8bf, 2b18, ascaad2014_008y4, 32e5, fd38, ijac201412303h9, ecaade2015_205z44, 1503, 5c9f, ca62, ecaade2016_222s57, 123a, 067d, cf98, 00d1, ecaade2016_241j64, c5ef, 921c, 4ef5, 1ac8, acadia14_479n, be07, 4d56, 1b37, acadia14projects_153as, a6fb, eb15, 8482, 6071, e713, 2053, fe62, ascaad2016_042d17, ascaad2014_005b3, c844, 2af6, 6e52, b536, 71bf, ecaade2017_116g, d84e, f86b, b0ea, sigradi2015_9.270h17, acadia14projects_479ax, b814, ijac201614303g2, fbb6, 8da8, c82c, 4df6, acadia15_431o18, 4bc5, ecaade2015_304f67, 3531, c236, ecaade2015_336w72, 74c8, ecaade2014_042l10, cbd8, 1a56, ecaade2014_208e54, fbcd, 832d, bb80, 23a5, ecaade2017_302ff, 3133, ecaade2015_114h22, caadria2017_107x28, 15b3, de19, ecaade2017_172s, ecaade2015_77u14, caadria2015_130u21, ecaade2017_108p, d383, caadria2015_164i25, 5416, ijac201614303d2, d883, 2524, ijac201513303u11, ecaade2014_195n50, 1a57, 5c4f, 94fd, 8116, ecaade2016_011b3, 5b13, 8665, ecaade2014_111e25, 7223, b2c3, 7bf5, 03ba, 3ddc, sigradi2016_484c, 2c96, f6a1, d721, 3105, c1bf, 8911, caadria2017_107p28, fa26, 6ace, 7280, 7801, ecaade2017_199dd, 73fe, ijac201412303w8, 4a55, d3bc, 6ce7, 2b54, 5dc7, cecc, cedb, 6482, 3a9f, e230, 4239, ecaade2017_048ii, 41d1, acadia16_196c13, 15f2, ecaade2016_224v59, e54d, 7c02, 851f, e493, acadia16_318p19, ab67, 2956, 31ae, caadria2015_078h11, f43b, e829, 7ad4, 349f, ecaade2015_215h47, 67b0, 8e20, acadia14_565ad, 5d59, 51ab, 6b8b, ecaade2017_175j, 5774, acadia15_451o19, caadria2017_051h17, 8eea, 4a52, b792, 575b, 16e8, a68f, 6d96, bc47, ecaade2015_113j21, 4d1e, 19a8, sigradi2014_232n8, 7c29, f3fe, 73ea, 7ae9, 0318, ecaade2016_152u41, ecaade2014_214v54, 79d9, c9a7, fe92, 547b, 7dec, 6dad, 50ff, ecaade2015_53p8, bcae, e1fa, 4448, sigradi2013_400r, d4a2, bdf6, d005, 836e, e93c, ecaade2014_015x3, a1a5, fb58, acb5, a869, sigradi2016_815kk, sigradi2015_9.141j16, acadia14_177o, e58c, 75a9, e228, a4ca, e67d, 573f, ecaade2014_052j12, 8422, 6968, e1c6, c036, acadia15_95f3, 10cf, dff2, acadia14_81p, 3b2f, 92b3, 8b37, 5bab, 80c9, ijac201513205g8, be9e, 7f3b, ecaade2017_309a, ecaade2015_227j50, afef, sigradi2016_393ww, 4403, 4429, 14b4, 06e7, ede8, 3662, 697e, ecaade2016_067y16, 1978, 6595, 9b35, 391b, 618b, 578e, 9c7a, db14, caadria2016_507r21, 54f4, 474c, caadria2015_130j21, bad9, 30e1, ea3a, 0742, acadia15_223i9, e7e0, f042, 62b1, 72aa, 2e1b, 773d, 89f3, ecaade2017_085k, 6686, b7cc, 4f90, 6818, c9da, 0c1e, 9332, 365a, acadia14projects_463d, 5715, sigradi2015_4.219d7, bf3e, b7c3, 7683, ascaad2016_038l14, 4f4c, 3f44, 896f, 5b91, efd1, sigradi2014_339c8, a44d, 5812, 1a44, 015c, 7dab, c7ab, 8ea4, d67d, 8584, 6711, ecaade2016_151n41, d347, caadria2017_110e29, e136, caadria2015_031s4, 7fcc, ecaade2015_284b62, 9580, e875, b596, ecaade2017_252g, sigradi2016_694k, caadria2017_115p30, ecaade2015_235t53, 3a44, 13ae, dcbc, 13ca, cdb3, 7a90, de29, c42d, caadria2015_213l33, fab8, 5e36, ab4e, 0651, ascaad2014_017t9, a4f0, 7346, a232, a4a0, 5cd0, caadria2015_188a28, 745e, 128a, c792, a8ab, 5085, d444, aa5c, e7fe, f8cc, 4954, c926, 7f56, 15bd, 8d13, b0e9, 9fdd, cae3, 01f2, 974d, 3364, a772, 0961, 7d42, 8914, 9c3f, 7ad0, 6034, b8e8, 9757, eed6, ecaade2016_027x7, 99a2, 6504, ecaade2015_229c51, acadia16_184s12, caadria2016_457n19, d427, 6254, 81c4, ecaade2014_138r30, 0a5b, ecaade2014_079u18, 1bae, 6d58, 24e8, sigradi2014_075w6, f9ba, a580, acadia14projects_619at, acadia16_184u12, ecaade2015_177a38, 5d2c, b1b4, 3398, 6664, b4a9, ecaade2017_149o, 496f, 55cf, 012e, 6bc6, 371c, caadria2015_124x19, f812, 464f, f82f, 3659, ijac201614302g1, 7eea, a633, 3c34, 9962, 394b, a046, f635, 9973, acadia14projects_671v, 8943, b2ed, 2b7e, 1c44, acadia14projects_53s, 6645, 63fa, sigradi2015_9.152w16, d533, 2e89, 5d3b, 67de, sigradi2015_12.19x26, 7858, sigradi2014_345z9, 0a3b, acadia14_627ao, 5183, c4a2, 6c94, aef2, ecaade2015_158x33, 41fd, 2d5c, bbe2, caadria2016_683m29, ae74, 8da2, c1cf, e9df, 9b26, 870c, 9193, acadia16_290e18, 7a79, caadria2015_065a8, c555, 8cc4, a663, ecaade2017_175m, 28db, 14b5, 4162, ffe5, 864c, sigradi2016_590p, 132a, ac4f, 7408, e5e4, 7db5, ecaade2016_223u58, ascaad2016_022s8, 5365, caadria2015_099p15, 0708, ijac201412207e5, a61d, bf5c, sigradi2015_12.297k28, ascaad2016_001g1, ecaade2015_296p64, efe5, ascaad2014_008o4, ijac201614404v2, 19f6, ecaade2014_132f29, 24cd, 58d8, ecaade2014_186w46, c0b5, acadia14_531t, fd30, 6f54, 3bb4, ecaade2014_153n37, f661, ascaad2014_024c6, d1fd, 197d, ecaade2015_103l20, 9ecf, d582, 1310, sigradi2014_314n6, be50, 83ed, f031, 8854, f7bc, 7130, bb4f, 20ca, 5d61, 339b, 192d, 0d41, ecaade2017_215g, caadria2017_149k39, 7f2c, 1b55, 4210, acadia16_72i5, cddf, 83da, d3ca, ecaade2014_169r42, 8818, 26f1, 6f34, 82d6, 95a3, ecaade2015_317b69, e56f, d649, d027, 31a6, 0b39, 0fd0, cd8f, f828, b1bf, e61b, 2d4f, sigradi2013_222h, cc44, b029, acadia15_57e2, 8281, sigradi2014_266w1, 1262, e156, ac4a, 8e4d, eafd, 6b9b, 561e, acadia16_470n27, da2a, 91a4, dc06, a978, 36e6, 2f8b, ecaade2017_100l, sigradi2013_425o, 8f01, d40b, 163b, a0ff, 9c44, b5f9, c0f7, b6ae, efb3, 929a, 630f, 8fce, ecaade2013r_001g1, 2ad0, 2345, 3bf7, 02db, ecaade2017_230xx, b46d, 06a5, 3447, 0930, 956a, f4c2, 7df2, ecaade2016_105f29, c600, 60bc, eff8, 9843, sigradi2016_399g, 7080, 6864, caadria2015_122p19, c2c4, f892, 4ded, 81fa, ijac201412303e8, 72f8, 4b2f, 0eae, sigradi2016_417kk, 5b15, 7cd0, 45e1, 7998, c724, ecaade2015_185r39, 1467, 60d6, 68b7, 8de9, a093, da83, dd0a, 6e46, bc1f, caadria2015_203g29, c1ec, caf0, acadia14projects_357an, c759, 19a0, ef50, ecaade2017_101bb, 64a7, 52d0, 9ba6, c8a8, 6033, ecaade2015_206v45, ecaade2017_282m, 89e5, cb68, 25e7, a4ff, 436a, e65a, 4481, fdd2, 9a13, ecaade2015_122g24, ijac201614309r6, 53c2, c495, 5039, 72de, c570, ijac201614309v6, e37d, f7f1, d4d5, 385d, 8fb3, sigradi2014_048y4, ecaade2017_181y, 7ee4, sigradi2013_391i, 41f9, 4b7e, e007, a0c8, 86d1, 96f9, 6396, 5fad, d12c, 70d6, 0330, sigradi2013_414d, c512, df13, 5d1e, c60e, 2335, 5f2b, f4f5, fb89, sigradi2014_080m7, 0604, 2003, 033b, b1e7, 9372, ecaade2016_163s45, a10b, 49a5, f313, 45c0, 7faf, 9dde, 5d7d, sigradi2016_686yy, 9b4f, 8449, c1e6, 33cc, db28, 2a7c, 84ff, 8739, 62d2, 521c, 97d5, d07d, ecaade2015_302k66, sigradi2013_158b, 216d, df0e, 1d2d, sigradi2015_12.107i27, 46e6, e015, ecaade2014_239y61, 9e99, b428, 59a2, 03b5, d9bc, caadria2016_085f4, 92e4, d81f, 761c, sigradi2014_303f5, cd9c, 9a15, c052, ba41, 682c, a106, 7b19, dda4, ascaad2014_029f8, 3e5e, 8438, 12cc, 10b6, abcb, 4aca, 8d66, acadia14projects_719j, 0107, 337b, ecaade2014_185s46, 866f, 21a0, 7d02, ae77, f1de, 3d89, ecaade2014_024u7, acadia14_327b, c740, 3ba1, 1c0d, ecaade2014_149x34, 2843, ecaade2014_080k19, 4992, 3aff, 02cb, b6ea, ecaade2014_146t33, c789, d439, sigradi2016_601zz, 9b06, 3652, 26bc, ecaade2015_148m31, ea47, ecaade2017_169vv, ijac201412305o2, f4de, ff3d, 606c, ecaade2017_142yy, ijac201513206v8, 2b78, 7916, 13a9, 2940, 4d8b, sigradi2016_695v, c701, 033e, 7775, e86d, 4a0e, ecaade2016_017r4, caadria2017_043c14, 1a3d, e092, 67bc, af1d, c40a, ecaade2015_138n27, ecaade2017_021g, 536d, ed62, 0b14, ecaade2015_205v44, 7ce6, 951c, 0a2b, 1f67, 5ecd, 2312, fc29, 5d8c, 9c16, 5dab, 57fe, 0b7f, ecaade2014_218x55, sigradi2014_293w4, ecaade2016_074k21, 9807, edf9, c292, 22db, 9c3a, ef30, 265b, caadria2015_139e23, add1, b932, 5c8b, df60, 818c, b97f, afb6, ecaade2017_011ff, ecaade2016_013p3, 7a0d, ecaade2017_215bbr, 4ea8, acde, f753, c0de, 1f36, e55a, 28fe, ecaade2016_074z21, sigradi2014_252u9, acadia15_483b21, 340e, 7f06, 5b58, ca65, caadria2015_208a31, ecaade2016_167r47, 252f, ascaad2014_014m7, 6ba6, caadria2016_819r34, ecaade2016_095e26, 9a5d, ecaade2017_019c, ecaade2016_208p53, 8847, 0d25, f3cb, c6b7, acadia14_43ac, 2b8f, 70b2, ecaade2014_133m29, d301, 8387, 21e5, caadria2017_163t40, fbf4, d309, 2110, d66f, ecaade2016_057u14, 0450, 947c, 5044, 7c94, 4a90, ecaade2017_198d, ijac201614105s4, 8601, ascaad2016_045a18, 7e13, cc1c, 8669, 700c, 55a6, ecaade2017_174qq, caadria2017_023g9, 44f8, 0ce1, ae03, 4669, c9ca, 0177, ecaade2017_146ii, caadria2017_023i9, de8c, a1be, 0f51, bb13, 58c3, 6182, ecaade2014_159o39, e548, sigradi2014_329y6, 7430, caadria2017_079z23, 5672, af0c, sigradi2016_614z, b97a, ecaade2015_17t2, cb82, 21c2, c282, 1669, 3012, 55f7, 49d0, b6fb, caadria2017_142y36, 3c81, f9e4, 0379, acadia15_47m1, 86e4, 3357, c5a4, ecaade2017_079i, d9e7, 18ca, 39f0, 456c, 505e, 5e61, 634a, ecaade2015_235k53, 1d47, 2c99, eede, cbd7, ecaade2016_036m9, 640d, 3c30, 513f, 1678, c7b9, 8bff, 18fe, ijac201412305e2, caadria2017_029k10, 3908, 0528, 52a2, c602, ecaade2017_203vv, 9f5c, 70e4, acadia16_362t22, ecaade2017_108w, d0cc, ddfa, aaba, ecaade2015_177w37, 69b5, f9b7, c06d, 8a62, caadria2017_115k30, ijac201614306y3, d3b0, f446, sigradi2015_8.47n11, 1a93, a4f7, b697, 7c89, cc87, 6098, a64e, 21e1, 63a5, 39b5, 4fd3, ccc1, 272f, bedc, ecaade2016_083f24, 92a4, b7ad, acadia16_244y15, 0813, 3211, ebb7, 8054, acadia16_184x12, acadia16_254b16, 0e38, a1b8, acadia16_412z24, ecaade2014_138p30, 523f, 9c9c, f2d4, e264, da18, a861, ed88, a49c, 0c68, 9bf7, ecaade2016_121p33, a23b, 7431, d39d, be01, 6a7e, ccdf, ijac201513203m7, caadria2017_081t24, 85a5, 601c, efe8, b4ba, a963, 05e6, 7f6c, f904, ed0a, 9226, 3676, 3169, 0cdf, a960, 818f, e192, ecaade2017_291e, sigradi2016_814yy, cd55, e8b8, sigradi2013_303h, b210, d527, 36ee, 83d5, e30c, 104c, a149, ecaade2014_066v15, 9bc6, d1a6, 1c77, 40ef, d7e7, 2eaa, 5a0c, a2c9, bcad, 4b95, c135, 7b1b, 7cde, 0aaf, f9f6, c657, adcc, 6d52, 2f60, ecaade2015_324u70, ecaade2015_248x56, 2535, 35a2, adfe, 7d33, cce1, 05d8, 8700, c0cc, d9b4, 0a3d, 5264, bbe7, ad66, acadia15_95a3, c94a, d83a, ijac201614101h1, bdca, acadia14projects_63an, ecaade2015_148l31, 65a8, ijac201614407c5, ecaade2015_87u17, b02f, acadia16_298n18, 61c3, 89c2, ecaade2017_256v, d0c3, adf6, f6fd, 1446, a20c, 25e2, 8b00, ecaade2016_tkor66, c3b4, ecaade2015_304y66, 96d4, caadria2017_030y10, 4c58, 1387, ecaade2015_294l64, b9e3, 2f91, 7c00, 2592, 68a9, d011, 6836, 1f22, 46f2, 2dc4, 946e, e50d, fbc6, 22c5, 6f17, ed50, ijac201513206y8, 4ce1, a848, 4d65, 4a19, 2ffe, e57b, 0a8e, 2d81, acadia14_291az, caadria2017_158y39, f33b, sigradi2016_446ww, 57a4, acadia14_549v, 644b, caadria2017_081u24, 38ad, 77e8, c4a3, caadria2015_208m31, ba5e, 8a91, ab44, a6dc, 52a5, 247e, 9462, caadria2017_057w19, a8e2, 7a6b, 4ddd, 83ca, d1fe, a925, a998, f694, 0b41, b304, bd07, 8ee5, e229, ccd6, 939a, 2dca, fddf, 485a, a94a, sigradi2016_385tt, 490c, f914, 8ef2, ecaade2017_032p, 135e, 6f23, e0d5, e96c, 8ec5, ecaade2015_155f32, 18ee, 3f4d, 8372, ecaade2014_066z15, ad4d, 78c0, aa5a, 896b, af3d, cb5d, 40ce, 0392, fa7f, ijac201412204k3, 9b53, 2768, 45f0, fdd0, sigradi2016_611n, b2ae, 533a, 18b3, 78c3, ijac201614101k1, e6fe, c587, 3ad6, d3a5, acadia16_124i9, 953c, sigradi2014_042u3, 5a72, 47e4, 6795, b55d, 7dd2, ecaade2014_120l27, e3d1, 7ce0, caadria2015_032a5, ecaade2015_278u60, 19e1, cfb1, caadria2017_147z38, d9ca, b15b, 2820, fa07, 6ef7, 985d, e7db, 9492, 6fd6, e555, 3486, d482, 02ef, 0891, acadia14_719c, bf36, a866, 2254, a592, ace7, a356, 59aa, 2bfd, a2ac, 052f, 94dd, ecaade2015_303u66, caadria2017_142w36, ae01, 3fb5, 7615, f24e, 9715, c1da, 4ad6, 6cef, caadria2016_311b14, ab93, a6a6, ecaade2014_105w23, a57c, 964a, 7e7e, caadria2015_114r17, 1d68, 3b74, ijac201614102a2, ecaade2017_130xx, faa0, 3555, 4b8f, caadria2017_048h16, 89bd, 6bdc, 1b85, 1c29, 25a7, 1308, c480, 92e7, acc5, ecaade2014_168d41, 4dee, 7565, sigradi2015_10.309r21, fb37, sigradi2014_279x2, 2d47, ecaade2014_177r44, 0ed9, 5001, sigradi2014_345s9, aea6, sigradi2013_387t, bc95, acadia14_117ax, 3653, 2b2d, caadria2016_013u1, a7bd, 66fc, ecaade2014_085i20, sigradi2016_560v, 17a5, 0763, ecaade2015_83i16, 43df, 2044, 8717, 67fa, 8c98, f132, ascaad2016_043g17, 5e8a, acadia16_270h17, ba0d, caadria2015_069o8, 0681, sigradi2014_212k7, 08d1, a0e4, 8e27, 03cd, 9499, e3a5, d1b1, 2f74, ecaade2017_255h, ecaade2016_079r23, 29b3, ecaade2014_100d23, cc58, e31d, 7d4b, 689b, 8e48, c19a, caadria2016_415w17, 2d4c, sigradi2015_10.377y22, b8f5, 0458, d23b, e6d7, a56f, 0ea1, 5331, 510f, 3b9b, ff9c, f296, 4c32, f8d8, 49cc, 7a33, 2cd0, 9f42, 780d, 8555, 47b3, 7621, 2905, 8296, 26f6, ecaade2014_014x2, ascaad2016_028p11, 7271, acadia16_382r23, 5cfc, 249f, 3cc7, 3fa5, ebaf, 0074, 00bc, caadria2017_027r9, sigradi2016_773y, 112b, 86b2, 7520, bf33, 3c2a, ascaad2014_007e4, ecaade2017_143f, caadria2016_045g3, 3ed7, c3aa, acadia14projects_327c, 7538, 8acb, fb92, 37e7, 30b6, f2cd, 2326, ecaade2017_057x, caadria2016_755n32, caadria2016_851e36, e1e2, 0647, 18fb, 6070, 5654, d202, 1075, 50c7, 1525, ac80, caadria2016_259n11, f3f1, 314b, 2ebe, c5b1, 8fcb, 1bbf, 2e1e, 883e, 76db, acadia14_43aj, sigradi2013_343, 28c8, 2925, 8904, acadia16_12n1, e19c, acadia14_153aw, ca76, 6380, 96a0, 4039, acb7, 69a7, acadia14projects_389b, ecaade2017_290nn, dbba, 341a, ecaade2014_186a47, 9780, 8b75, 3795, 73ba, b4c8, 7eb7, ijac201412408o2, 4d91, 5644, 40b7, 0520, 717b, 5bee, 07d5, b7a2, 4640, ecaade2015_155r32, 2869, f064, 2884, bf97, e3b5, ascaad2014_029p8, 756f, eaba, 881f, 83f4, ecaade2014_192w48, f001, fb03, dc60, f5ca, 2cc1, 895b, 211c, 9360, ecaade2015_92r18, ecaade2016_221x56, ac11, c3fc, 5cf8, c60d, ecaade2015_83o16, 14bf, ecbb, 3d6d, cf91, 5c35, 6a3f, adc2, c8db, 47e7, caadria2016_851z35, d06d, 8640, 6023, acadia14_281r, 716d, caadria2015_016h3, 2fd2, 56fa, 383e, ecaade2015_229g51, 7a94, efe4, 8d63, 8d84, b590, cc35, d33e, b3ab, 2d9e, 9116, 480f, de88, 6088, 42e9, ascaad2014_028u7, ijac201412303d8, fbf7, ecaade2017_083ss, 5723, acadia16_402s24, f1be, be1c, ascaad2014_012k6, 9723, ecaade2015_109y20, 4737, c9e8, d499, fab0, 361a, fc83, ecaade2017_157ll, 8a1f, 742e, ecaade2015_248l56, 2901, 4c1a, 0476, caadria2017_182s43, fc02, bfaa, acadia16_478l28, ascaad2016_003c2, f9c9, 4ff0, 50cb, ecaade2016_ws-dleadg68, 9898, 27b6, 9917, 9a96, d4a1, fcf3, ecaade2015_241s55, 8853, ecaade2017_085ww, 2d5e, acadia14projects_389d, f7e0, caadria2016_851s36, 3cd3, sigradi2013_30b, 06d8, 97bc, d513, c681, ijac201614403r2, 9eb6, 9968, 1c8b, 732d, ascaad2016_045c19, ea3f, dd51, ea16, 3da9, a4b9, ascaad2016_040y15, 310f, ecaade2016_158d43, a69c, 892d, bd52, ecaade2015_207t46, 9ab9, bb47, b016, 957d, ecaade2016_243y64, 9753, ecaade2015_53g9, 8e75, 57f2, 1b02, b454, caadria2015_139c23, caadria2016_497b21, fd67, ecaade2014_024j7, e2e9, b53a, ecaade2013r_004e4, bdda, ff91, 0443, 01fc, 0747, b65c, ecaade2014_149b34, 7583, d0b0, 57d6, ecaade2015_171r36, ecaade2017_269zz, c129, 74a8, a1fa, ecaade2014_052l12, ee53, acadia14_719r, c539, 0d6e, 39b9, caadria2017_067i21, sigradi2014_132k1, b632, f8bb, 6eb9, 6267, 7418, a591, 0de5, cb2b, f1dc, 7537, fc57, 50cd, a6c7, 5b43, ecaade2014_010r1, 15c6, 9b10, 2c5b, 693b, 7b1c, caadria2015_004i1, bb7b, e8bb, 26b2, caadria2017_048r15, e020, 7bbe, 6207, 0561, 29e0, a6e9, e70d, sigradi2013_248z, a8ae, a5e1, 9e02, 6779, 9bac, e442, 2e35, 08e7, 68fa, dc1e, 0221, sigradi2013_429l, sigradi2013_397h, 9f85, eae2, acadia14_111m, 16d0, sigradi2014_283u3, 5e63, 86a9, 1842, 2c50, a07b, ascaad2016_045f19, 6d5d, e3d2, 746b, 470f, dee9, ecaade2017_090gg, 7f25, 8f3a, fd29, ecaade2015_287f63, sigradi2014_263h1, bdef, caadria2017_136m36, ascaad2014_005w2, e060, caadria2016_777d33, 1aee, caadria2017_079a24, d8fe, 2a7a, 7966, 6e72, 3759, eb16, 14cd, 83b7, sigradi2013_28o, afe6, acadia16_244x15, 9726, ba2a, ecaade2015_287n63, b769, 3139, 8017, be04, 0041, 36d9, ffbb, c2c2, ecaade2015_196h42, ijac201513303r11, 9e21, sigradi2013_411o, db3e, 5cb8, ecaade2017_023gg, 917e, sigradi2014_080p7, fc3c, 7cc6, bce9, 568a, 64c9, bb97, 88de, 8991, 15b6, 5a3e, 6ab1, ecaade2017_071ww, cde0, sigradi2016_592bb, 2b60, ee9a, sigradi2014_345s8, 2c87, 7805, 2a3e, fecc, ijac201614208u13, acadia16_88e6, a641, 7fa4, 181f, f6c9, 0c73, a0a2, 4350, 79d7, ecaade2016_170z48, 6db2, 802a, 4598, ecaade2017_282o, 4426, ecaade2015_21n3, e8d7, 6fa4, 5180, 3a39, 2600, 01fa, sigradi2016_443vv, 7ecf, 9258, 39e7, ecaade2015_318x69, 1c16, 1c20, 23e7, 3017, ecaade2014_023z6, 5d6e, ecaade2017_008k, 6bb1, sigradi2016_690qq, f541, ab9a, 3929, 0915, a5b2, caadria2017_041a13, ea2b, a990, a48a, 15e8, ba9e, ecaade2017_017d, sigradi2016_484g, bc37, 8cb7, 510b, ecaade2016_167c48, ecaade2017_054y, a008, acadia14_549o, acadia16_72d5, b91d, 5e73, 2dab, 8f2f, 664a, 8661, a9f0, 18f4, sigradi2016_590l, cda5, 22d5, ecaade2017_140hh, c090, b451, 03e7, 784c, ecaade2017_252j, ecaade2017_215ddr, 69f1, 051e, 396d, 92cc, 3aa4, ijac201513205m8, 995a, 2125, 8675, c1f0, ecaade2016_230p61, 3197, ecaade2014_108f24, ecaade2017_046m, 5026, acadia16_88k6, c953, sigradi2013_215, ecaade2016_154c42, caadria2017_149d39, acadia14projects_153ar, 0d53, ijac201412404r7, aa27, bec5, 50c0, a4a7, 50eb, 986d, 907d, 89a4, 615f, 2473, efce, 7c0c, 856f, 1a41, 5465, 4e71, 6405, 11b3, 1c4a, ecaade2015_286a63, 977f, 8652, 963a, 59b5, 7ca3, 5dca, 2e96, c8d9, 2c6e, 8d2d, 6c8d, b4b9, ff04, 0be3, 7863, 4ce3, ijac201513302a10, caadria2017_096b27, acadia14_609ai, acadia14projects_339am, 940c, ce59, 2f23, 22c6, a496, ecaade2014_072g17, 1171, ecaade2017_291n, 10a7, sigradi2014_140n2, f00b, caadria2017_016l6, 0264, 693d, 5eba, 38c6, ascaad2014_029h8, ecaade2017_203ll, b270, ecaade2017_230ww, 004f, 4224, ecaade2015_17g2, caadria2016_881b38, d670, dd11, ab59, ae51, 11b5, 257d, sigradi2016_490bb, 1d66, d508, 6cf1, f70e, abfd, c77f, ecaade2015_59y10, fe58, 87f2, a4fd, ecaade2013r_003t2, ef2a, 20a2, ef07, 08db, 208f, ecaade2017_308hh, 5fb0, be13, add9, 3b26, 0f93, e78b, c83b, 2e70, 94ef, 1170, 4ed8, dfc7, ecaade2014_078t18, e694, a182, 90eb, 28d5, 2baa, b870, 6529, 420c, f29f, a241, 0653, 1b19, ascaad2016_024h10, caadria2016_301j13, 8232, edc1, 86bd, acadia15_203i8, e1a6, b0cb, 81fe, sigradi2016_583xx, 540d, bc74, c7f1, f232, ecaade2014_089s21, d135, f839, 58b9, cbfc, caadria2015_114z17, ecaade2017_118gg, sigradi2016_517r, 737a, sigradi2014_045c4, dfdb, c4f9, a265, ecaade2016_243r64, ecaade2017_124p, sigradi2014_330d7, 95f0, 0ea9, 2b3d, b09e, ijac201513306g13, c790, ecaade2015_48e8, 1b73, 38c0, 33a9, ebc6, 42d7, 24d1, ijac201614203p8, a02d, e07f, caadria2017_043d14, 3b6f, c04a, 3625, acadia15_343r14, 22c1, d732, e3f6, 5555, 6f71, f6d2, sigradi2014_155w3, 1efe, ecaade2016_154d42, ijac201513102n2, ecaade2015_21v3, cf4f, ecaade2014_022b6, cda7, bec4, ecaade2016_006v1, 66c2, ecaade2016_140k39, acadia14_81j, 5776, eb36, 9ea2, 8c7f, ecaade2014_149i35, facf, a611, db5d, dc59, 355c, a46d, 3269, 666f, 9a09, sigradi2016_741ii, 544e, 2236, d610, acadia16_106x7, ecaade2014_084d20, 1cb1, 541d, acadia15_185m7, 61ae, 8320, 087f, acadia16_88m6, 9a38, c1cd, ecaade2016_ws-dleadd68, 0032, 06e8, 8b30, sigradi2015_6.387f9, ccc8, ecaade2016_018x4, sigradi2016_695t, 87d4, 7f00, f149, ecaade2015_215s47, 4fe9, 811d, f817, ce34, 8ffe, 639a, fa10, ecaade2017_019qq, ecaade2014_044k11, 3a73, c316, acadia15_232n9, ffc9, ecaade2016_095w25, 9ff2, a7e5, 21a2, ecaade2016_190u50, caadria2017_004v2, 7803, 50e5, ecaade2016_166f47, cb92, 57bf, 6e99, f8b9, 1ec2, caadria2017_142b37, ecaade2014_052h13, ecaade2013r_011w6, 0c2c, 00b5, 07cb, 7839, sigradi2013_194g, 3d13, caadria2016_457e19, aaec, 358e, acadia16_206n13, ecaade2014_196b51, a43e, 418b, 0e62, 169c, c8de, 518e, 9f96, 7c6d, acadia14_177s, 3b1d, d00a, sigradi2014_164k4, ecaade2014_224a57, 5900, acadia14_681ap, e4c8, 0cba, acadia14projects_479n, 87f3, 8db1, sigradi2014_155z3, 19b1, 62e6, ad41, 5238, caadria2015_086j13, daac, sigradi2015_9.347l17, 2df0, 0f44, 08a6, ce62, 1e8a, e8d4, acadia14_549p, 062d, a0d8, sigradi2016_777hh, 47ab, sigradi2016_484h, e1c7, e1be, caadria2017_035y11, ecaade2015_206t45, 997f, 06c1, 64fe, d945, 328d, 370c, 34ad, ecaade2017_032k, efe3, acadia15_110a4, 0054, 9e7f, caadria2016_871r37, 84f5, d6bd, sigradi2016_522v, cc04, 77d9, 9fde, acadia16_98r7, 2221, 6dc2, 2b73, c327, 8d09, ecaade2014_149d34, c96b, 3ba5, sigradi2015_sp_4.275v29, 9d73, 10c9, b67c, f4d5, ijac201513206w8, 898d, ac42, 5553, fcd1, 94f9, 2a92, 9bc0, acadia14projects_479g, caadria2017_046v14, 9ff5, 9f69, 1de4, ascaad2014_014l7, 0f2a, 0faa, 92aa, deb4, 35fe, 667f, 2de2, fa48, ecaade2014_218u55, 7fca, ijac201513101f1, cf45, ascaad2014_014u7, f3b1, 595f, f2c9, cf1f, ecaade2017_013pp, 6f6f, caadria2017_127d34, ecaade2017_184hh, 3b55, 97ea, 395b, ff26, 57cc, 677b, caadria2015_064l7, 0c15, fc59, 4c8b, d223, cbd1, 7162, ecaade2014_157k38, 0498, 43b1, 202d, acadia14projects_339ay, 87ba, bc81, c3a1, d470, ecaade2015_287g63, caadria2016_187a9, 4c08, 4ba7, ddec, ecaade2014_206s53, caadria2017_142j37, 99a8, 354e, 5dbf, caadria2015_188e28, 565e, 3ff3, 6ce2, f465, 2cb9, e58b, c4c5, 9878, 590f, 92d9, sigradi2013_393n, fd2f, b431, b011, sigradi2013_268f, sigradi2016_360y, fbb3, f834, 169f, 776d, sigradi2014_345b10, acadia15_371a16, f568, 3178, ecaade2017_052ll, 0b6f, ecaade2017_199pp, 17a6, 5a87, 483c, ecaade2014_067e16, 7fa2, c643, 939f, acc3, 1694, 89c3, fca5, 205e, ccf8, 0a23, ecaade2017_056xx, a46b, 575c, 1e44, fcf6, 2eac, 4aad, 4c3f, sigradi2013_400s, 6bd7, 224b, 209e, 7b01, 29a6, ijac201614102m1, 1810, 5ef6, eb12, b06c, 4aae, ecaade2015_227g50, ecaade2017_269b, 84c9, fde3, sigradi2015_3.345v5, adbb, 3420, 0b22, 4280, ecaade2017_122a, 450d, 6ed1, ce68, d397, 4bc1, 8b44, 7eaa, ijac201412301b6, 381a, c459, 63b9, 3ef3, 2bb7, a9a1, b737, 94df, sigradi2014_074r6, 6ee6, 7c88, ascaad2014_014a8, 1adb, 4f6b, 4444, 4609, ecaade2014_078p18, caadria2017_058s20, 62c5, efc8, 26ff, ascaad2016_044v17, 03f9, 0e40, 1017, f83d, ijac201412202s1, e437, 7bda, 5dbc, e0fe, ad50, 6eb6, acadia14projects_117d, bbb2, 45d8, caadria2015_109c17, fac8, 688a, f62e, 182f, ee34, 573a, 58f4, 9a03, 1224, 538d, 906b, sigradi2013_401k, a988, 6f29, 74b0, 6310, 1bf8, 515f, a6a8, d95e, ecaade2015_100r19, 489a, ec8e, 1913, 9341, 9ddf, 1381, sigradi2013_200c, cad5, bbae, caadria2016_871l37, 88be, a4f2, 345f, d349, d3af, 20db, 8ba7, b352, b512, 3538, 2748, 5837, ijac201412403b6, ecaade2014_018x4, 8486, e46f, bbaf, 1104, e00f, 8bb5, eea6, sigradi2015_8.186w12, 6c47, 4698, ecaade2016_095f26, sigradi2015_9.347v17, sigradi2016_375j, fd33, ef3f, ecaade2017_091tt, a0bd, eae1, e4c4, a09c, 5bba, f2f1, 6533, ecaade2014_196a51, 28ce, e530, d46a, caadria2017_041e13, 0cd6, 1649, d3e5, 1095, 63c8, 1b33, fb4d, 7576, fd91, c23e, e2ba, b3ce, 9856, 9e54, 7f78, c4cf, 18b2, ecaade2017_213g, 35df, 67b9, acadia14projects_627au, cc3f, af96, 3ac1, bacc, 8572, b553, 9b7f, 9f40, ecaade2016_224p59, b0bf, acadia14_479ax, ecaade2013r_014e8, caadria2015_185o27, ecaade2016_127y34, ecaade2014_194o49, 7c83, sigradi2015_11.8k23, 07d0, sigradi2016_484uu, acadia14projects_601y, 33a2, ad40, aada, fc33, acadia14projects_317y, fd57, fd6b, efc0, e1c1, 7880, caadria2015_213z32, ijac201614103g3, 37bb, d633, a333, ijac201513105u4, f199, 00cd, a843, dee8, sigradi2015_6.387s9, 8d45, 76d1, caadria2017_145y37, 8c61, ecaade2015_152w31, bca0, b160, 509f, 24bd, 9183, sigradi2016_490hh, a654, 2bf7, 6b0e, caadria2017_054c18, cc6a, f442, c982, aadc, c764, sigradi2013_183, 8d76, 0efb, 27fa, 686b, 1d96, beca, 8b05, cb3f, caadria2017_185v44, 5c19, b1cf, 3541, 3ead, 3959, 0cfc, e1ab, 4f31, 182d, 2aa5, 50f1, caadria2016_673y28, 968b, 2363, ce8c, 81b6, a8f7, d01b, caadria2015_188z27, cb90, ecaade2015_114z21, 00ed, 626d, 73a3, ca47, 9bd7, a1ec, 4f5a, c088, c7fd, a5fd, 4e8b, ijac201412304j1, e14f, 2e47, 4df8, 6cb4, e392, sigradi2016_534oo, d734, 79af, b3c3, e60f, 75d8, 36af, 0cc5, e14a, 5016, 0456, 4431, 132d, 0b65, 95da, ee99, 041f, 7a28, 6764, acadia16_184l12, ca13, b723, 3ea7, 1b1a, 90f3, be52, ecaade2015_138i29, 3cd2, caadria2015_102d16, fb85, f8f9, acadia15_343k14, 3e24, b95a, 93ee, e0d0, 0fc9, caadria2016_321k14, 9fac, 591f, 0046, ascaad2014_019l2, 421a, ecaade2017_282u, sigradi2014_074m6, 0ce6, 2cae, 2895, d283, ecaade2017_308dd, ecaade2016_057o14, 5a82, 5e71, 462c, 6196, 3970, ijac201614208t13, f3a3, 49a0, ead5, 2b06, 529e, 0a36, e758, af6b, 272c, e9a3, 2060, e8ff, caadria2017_145x37, acadia16_270c17, f8c8, dbd4, c86e, a841, cce7, 603c, ecaade2017_255c, 5160, 77a2, bedb, ebd7, 7e7d, ijac201513103x2, 7a1b, 4553, c32b, 0430, sigradi2016_448w, ecaade2017_225k, c838, e6ff, 621f, a211, 726f, ecaade2017_211ee, cf8d, 1167, b6a1, cf77, c106, sigradi2014_267m2, 879b, 6ed2, e73e, fa73, 2a72, 9243, 26c4, 8634, ce54, caadria2015_081p12, 05c8, 09dc, 865d, d539, ecaade2015_334v72, 0ef4, ecaade2014_215f55, ecaade2015_53w8, ef98, acadia15_443c19, 2d2a, ccd8, 6570, eb19, 6d2f, 9666, d54a, ecaade2015_127v24, sigradi2015_11.34u23, caadria2016_311a14, 8dd7, 2be1, ascaad2016_018m7, caadria2016_105i5, 49ee, 7302, ecaade2017_277hh, ascaad2014_032r9, b5d0, 8a01, 32f0, 2a60, f656, ecaade2016_016c4, 82fb, eed5, 982c, acadia14projects_167t, fc08, a76e, 7ab0, 8816, 98da, f583, sigradi2013_135, 0900, d8d0, 5bb5, ecaade2014_052p12, e51a, b9fd, c6c1, 3920, b875, acadia16_382t23, 9617, 5353, 0044, 75f8, acadia14projects_247i, cdc5, a322, da31, ecaade2017_066k, 60d7, sigradi2014_339a8, 4152, 09bd, 7547, 9dc1, 0a08, d620, 569d, 44bd, 1089, ecaade2016_068d18, sigradi2016_431cc, 6aff, 2ed3, fa81, ecaade2017_308w, c2d9, 8404, 7dfc, sigradi2015_6.42b8, b88e, 63a2, ecaade2015_235j53, 1b28, 5090, 9eae, 72e5, ecaade2016_011o2, a085, af58, 0f52, b005, b735, 4a1a, 3fea, 1035, caadria2015_015a3, 1e5f, af7c, ijac201412307h3, 2511, c33e, f2d1, 8272, d603, 5fe6, 5c95, 1263, d9db, 48b3, dad9, 13c7, 9590, eeaf, c162, c2e7, 73f4, 27c9, 06b3, sigradi2014_330r7, d0bd, ae2e, 026d, acadia14_435ap, ecaade2017_184ll, 2a89, ijac201614403j2, d749, 7cda, 84c8, caadria2015_213j33, 0b82, caadria2016_559a24, caadria2017_096a27, d560, 5b09, daa3, 0662, 6fba, d713, a4a2, 8321, a465, ad9f, fb8d, d652, ecaade2015_72u13, 2af2, 3597, 33a1, 990e, afc1, ccbc, sigradi2014_282l3, 9441, 0f0f, 2f28, 5b56, ecaade2016_040v10, 8454, ca40, db91, ecaade2016_002a1, sigradi2013_401o, acadia15_161f6, acadia16_270y16, 4b10, 9dc4, 7f94, acadia14_435at, 40f4, 3c2c, 1901, sigradi2016_364jj, 3737, 6132, d5df, sigradi2014_273r2, sigradi2016_490ll, 0fcf, e257, 5fbe, 5fdd, cf7c, ecaade2015_21g4, 1636, ecaade2017_108y, deeb, 43b3, 18e5, 62a2, d5bd, 8151, ecaade2015_235p53, dafb, ecaade2017_255b, acadia15_381o16, d750, acadia14_53k, f9d0, 44a4, 8166, ecaade2014_180l45, 1cc3, bc41, fb6b, b087, b56b, 5201, 2733, caadria2016_819m34, d577, ecaade2017_220vv, ecaade2014_024i7, 3e11, 5a0a, acadia14_555l, bba2, e0e9, 6edd, ijac201614207m11, b6eb, d2b0, caadria2016_745d32, 1781, 8b4e, e9b1, d196, ecaade2016_057s14, ecaade2017_301z, cc0f, acadia14_339ae, 74f2, d041, e881, d607, 1638, 21b2, 7c78, 2d87, a6d4, 5a4b, 5874, 5d8f, 1de6, ecaade2015_181k39, e175, cac1, caadria2015_156p24, bbf1, sigradi2014_214e8, 1de2, acadia14_189ak, 2b29, a5f4, 557f, 9006, 9824, 566f, ecaade2015_333k72, 8de2, ecaade2015_265r58, 2fcd, 93ae, fc47, 1ae8, ecaade2015_82z15, a1dc, ecaade2016_102o27, 9d59, sigradi2016_615w, ecaade2014_092e22, 10b3, 8dd5, ecaade2015_138j27, e985, 1830, sigradi2013_30d, de41, ad21, 285b, acadia14_579i, ecaade2017_208j, bb03, dbaf, f79f, caadria2015_162x24, 7869, efda, ecaade2017_122pp, ecaade2014_024t7, ecaade2017_021i, b202, e0d8, ab96, ecaade2014_226w58, e25d, 9c81, cf9c, caadria2016_703i30, 4762, 2976, ecfb, 4bf6, 69f9, 45ab, sigradi2016_764j, 6b93, 1487, caadria2015_066d8, 72ca, 1b7a, 94b3, 1054, e58d, ecaade2016_072t20, 6941, 64b9, 9326, 4ad8, 8815, acadia14_565ag, fa2c, 21c9, 9c31, 38ef, 2781, 2f14, 105f, d9cf, 096e, b5a6, c381, 71f9, ijac201614102a3, 0102, acadia16_130l9, 1a0f, 4b0f, acadia14_43aa, 915a, ecaade2015_59e11, dc1a, 1e0a, 0da0, 1dbc, 7914, 7f7d, c915, sigradi2013_28k, a48c, acadia16_12c2, ecaade2014_226b59, bbde, ecaade2015_53j9, acadia14_565ah, 3ad7, 6715, b824, baa1, d8aa, caadria2016_601r25, caadria2016_383n16, 59a0, 1890, acbd, 655f, 7811, 3dfb, c62b, aae7, 87e7, caadria2016_881a38, a70e, b3e2, 1cc1, 63ea, fe88, acadia16_488w28, e9b8, a89e, e5b9, ecaade2017_097dd, ecaade2015_195p41, sigradi2014_345m9, 658d, 2caf, a540, db4e, 7b45, 2f62, 4136, e743, 74b1, d7b6, 882d, 3e64, 47e9, ijac201412302h7, a968, f9bd, 9656, a863, d3d3, ea5e, sigradi2014_313i6, dccb, 4cfe, d098, 3093, caadria2017_051x16, 6ece, db3a, 38e5, ijac201412204y2, 7bfa, f6d4, cbc9, 3150, ecaade2017_215oo, 4ffc, 3e0a, acadia14projects_627av, 094e, 7bab, 6827, f6a0, 788e, 84cd, 9b22, fe17, c8d3, ecaade2015_268e59, 8a5f, 68a1, 7db7, ijac201614402t1, ffa6, 489f, 3d8b, 0020, 3ce9, d411, 5740, cb39, 18de, 5b02, 4f3e, ecaade2017_149p, acadia14_435ai, c858, 8c2a, ecaade2015_286c63, sigradi2016_654uu, 575d, eb38, caadria2016_167g7, f1d4, 6076, 2c30, b9ed, 2467, 2544, 75de, 26be, 4a27, ef9b, 8af0, db78, 16f6, 14a7, d91a, 92c9, caadria2015_170n25, c99e, af07, cbb1, ecaade2014_224g57, 3e4d, a5a9, 4114, 1fb0, d691, 57b1, acadia15_137b5, 4035, 79c3, ecaade2014_224z56, b877, f23c, sigradi2016_470z, bb2e, 4db7, 2a03, a733, 41a8, caadria2015_048n5, 1e76, 578a, 73f7, 1b77, acadia14projects_375ay, 6a86, f4da, sigradi2013_158s, 24c7, 408a, ecaade2014_201g52, c9d0, 0ffd, f00f, 2a28, b4b4, 625e, 9d71, 726b, b01e, 1447, 4222, 5d9b, sigradi2015_3.221z4, ff2b, 1a13, acadia14_101m, 0489, a8b1, ecaade2017_003h, 5b44, 4ca4, 261d, ecaade2015_100x19, cba0, 4706, ijac201412304g1, ba50, ascaad2016_057v22, caadria2015_126u20, caadria2016_745x31, 0148, 3944, 158a, 0c7b, 72b2, 6f4f, ecaade2016_068k17, e83d, acadia14_453g, 298d, sigradi2013_10f, ab3c, e4bd, fa6c, 3433, acadia14projects_339as, a2c8, e6f3, ecaade2014_044x10, e7d3, aec4, 70b0, d090, ijac201513102f2, eb8d, 83cd, f0df, e19e, caadria2017_051t16, a9fb, a18c, 89d3, d0a8, 5a81, ecaade2017_232i, ijac201614307s4, a1d8, sigradi2016_729ww, 360c, 9fd4, 5f16, ee8e, a490, ecaade2017_076s, 4c12, fddc, 0560, ecaade2014_198z51, c557, bf05, 0727, a79b, 0e33, 9e2b, 30f2, 175f, ecaade2014_121s27, 7715, 236d, 036f, 76de, d528, 95d3, d4c3, 6cae, 7fa6, 0f68, 8d6b, ddca, 0c49, 3b85, 4595, 6c50, 8194, 60dc, 564c, 3b58, 74e1, 480d, caadria2017_018p7, ijac201614204o9, 240f, ef14, bbac, 0973, bc0b, 733d, 05a1, 3678, c5c6, acadia14_281y, b69a, 368c, c9bc, fbf0, ecaade2016_164o46, ecaade2014_175o43, 2b00, 2b01, e0e4, e45d, bf74, 57a9, 4f01, ecaade2017_053yy, ecaade2015_304b67, 8be6, 26fa, ecaade2014_030i8, 5d11, 4794, 5f09, 189d, ecaade2014_153x36, f8d5, 65f3, caadria2016_363b16, cfda, 4910, 7f6d, ecaade2016_197b52, d380, f073, 17a4, sigradi2016_426f, 4e2e, sigradi2015_7.203f10, b5e7, 9f59, f4f3, 8aba, cf62, 8125, 2625, ascaad2014_020v3, b660, b466, acadia16_344c21, 5582, a077, 767b, c680, 7791, a2de, 1cd5, ecaade2015_158d33, sigradi2016_408cc, 90d9, 10a2, 0ef9, 41d4, 6c16, e469, 1a99, caadria2017_016e6, 7049, acadia14_699u, 619f, d25f, caadria2016_767t32, c70b, 0478, 3c25, caadria2015_208v31, b010, caadria2016_373j16, 0b5a, ecaade2017_282f, 8fba, ecaade2015_336c73, 3a68, acadia14_177af, be6a, f735, a5f8, a3f9, 4748, 9568, 4805, bbc2, 514a, 34ec, 1e4e, 745f, ecaade2017_051t, 58b4, cfd5, 7287, a20a, caadria2015_181h27, 12c4, b3eb, 4e0b, ecaade2014_240k62, 5ef4, d0b3, ecaade2014_197f51, c01e, 3f73, 047e, ad3e, c24c, 4740, 7cc5, ascaad2014_037m2, 7ff0, b450, b035, 0c07, acadia14projects_317u, ecaade2015_248r56, ijac201614404y2, acadia15_284v11, 4ea9, 78ef, ecaade2015_227p50, c3f5, 1bab, c521, 1876, 804a, 14d2, 1f9f, d94b, 53b5, 653c, ecaade2017_215wr, 5ce1, caadria2017_074p23, f71a, 7961, ecaade2016_072r20, aff2, 1984, 5d78, fa0a, ad6c, acadia15_263x10, b20b, f567, sigradi2015_2.137k1, ea09, ea22, ecaade2014_176k44, f47c, a682, 395d, 0efe, e47e, 90d1, sigradi2014_345y8, bac1, 8bfa, ijac201614307l4, ce8a, f8fe, cb97, sigradi2013_304d, 03f0, 83f5, 6ea3, 9fb7, 53fe, 0fea, a07f, 8ede, 7236, 3384, 3bfa, 7c06, 25d9, b1df, 8548, sigradi2013_359g, 0251, 7aa0, ecaade2017_151y, 8726, 42c8, 3d8d, 573e, a639, d2ff, dbb6, fad8, 3c92, fecd, 7f88, 9ec4, 5c3c, a53d, 04ea, sigradi2016_417oo, caadria2015_099r15, 4e78, ijac201614405a4, bcc5, caadria2017_124c33, 0a9f, 27ae, c1b2, 5dd4, d835, f32e, 5441, 0093, 172e, ecaade2016_154f42, sigradi2015_13.316a29, 4f9b, eb63, caadria2015_208n31, 68f6, de06, ecaade2017_253dd, e191, ecaade2015_169y34, 6427, 8fa8, caadria2015_130e22, 53ed, 7964, 7d29, d10e, 6dd8, 4f10, caadria2016_045i3, 28a8, 03ff, db79, c23d, c360, caadria2016_579u24, 4682, 5d80, sigradi2016_815pp, dbef, 83b9, 3a42, df88, 21ff, b921, 7643, ecaade2016_127g35, 4080, b6e5, 0477, acadia16_244p15, sigradi2013_117j, 931f, 68d4, cebf, 1641, 7992, acadia15_483a21, f5ec, bd66, ecaade2014_057k14, caadria2015_203b29, ecaade2017_033z, cbb2, ecaade2017_151v, ijac201614103s3, ecaade2017_230uu, d245, 0aea, ee12, 741e, 9ab6, 4a8b, fa00, 7390, 608b, b2f3, sigradi2015_11.136r24, 808a, 31fd, 7535, 509c, 9ba9, 5867, 3e2b, 65ff, 2d31, 4b1d, f3a6, c433, a7b1, cb6d, caadria2017_048i16, acadia14_23az, acadia16_224u14, acadia14_565t, 0a68, caadria2015_049w5, d015, ecaade2015_138s29, 0f8d, ascaad2014_022d4, c58f, d11c, 3b91, 1142, cbf1, f888, sigradi2014_345i9, caadria2015_087p13, 8c5a, sigradi2016_595gg, b177, 5d05, c9dd, f3b4, 2240, 614b, 88fc, b8ac, c7a5, 17f5, 2a9c, 00fc, ecaade2017_085m, 86eb, 8d60, eae4, 77d0, 7b33, acadia16_402t24, 2566, acadia16_432l25, d635, 9639, d5ac, ecaade2016_071i19, caadria2015_130l21, 0ad1, acadia14projects_427an, 2f50, caadria2016_343i15, 1c0e, 098e, c48d, b2e7, 2204, bfb8, bd90, 8be0, 3fa8, caadria2015_081w11, a8b4, ecaade2017_229bb, 8bf0, ascaad2016_022v8, 64e7, 0822, df18, 9892, 92f1, caadria2016_861d37, d654, 8cb8, acadia14projects_699o, 7a5a, ijac201412403t5, 780e, ecaade2017_152a, 7df5, sigradi2016_426g, 1154, 1f33, 6201, da27, decc, 0ee8, caadria2017_131f35, acadia16_270u16, 3f52, 261b, 68ab, b036, 1fc0, 32cb, 9b47, b3b5, b687, 17b7, 2ce0, acadia16_402u24, 6d8f, acadia14projects_719l, 29da, 42f5, 8ac5, ae98, 95d7, ecaade2014_186c48, 2290, b939, 7fd0, acadia14projects_681au, 449a, 4d13, dd9e, sigradi2015_11.71f24, 3517, ascaad2016_047u19, cc93, 5556, 0874, 80ac, ascaad2016_009p4, ecaade2015_116e23, d174, 0248, 2550, 8fd8, fcae, acadia14_661e, 8e94, ecaade2017_052ss, sigradi2013_62u, caadria2016_839j35, 8451, dcee, 9e5c, caadria2015_150e24, 256a, 649a, sigradi2016_732j, 1abc, c233, 4813, 8c59, 7ed0, bae4, 58f2, sigradi2014_172y4, acadia14_81o, ecaade2016_182m49, bad8, 6430, 36cb, 1f9d, 5059, 5c86, 7b39, d77c, ijac201614102y2, 46a1, f486, a2f4, 9307, 954a, 1e84, 0366, caadria2017_096j26, 7c1d, e529, 0987, ecaade2015_73g14, sigradi2013_117h, cd09, ecaade2016_151g41, adbc, 501f, c014, f407, a8d9, 12c3, e810, c5f1, 2b6b, d40d, eca9, 53b7, sigradi2016_792i, 4a9a, dc3f, e1f1, f64a, 989e, 99c5, 50fb, 9549, 1ed4, 5e5c, 9ec7, 089c, 98af, d9f5, 8509, d131, ecaade2017_152dd, c083, 674b, ecaade2016_132j37, caadria2016_611e26, 0a48, 359a, 9598, ecaade2015_171j36, d0f0, 7f41, 0b26, caadria2015_190o28, 4d7a, sigradi2015_10.309m22, c640, 34cc, a8ad, b3e6, 9a8f, d9fa, 4e05, fcf5, 3ab3, a795, bb2d, 8b38, 6d25, 73a9, 3dcf, b113, ecaade2015_169d35, bdb1, ecaade2015_143l30, 7e02, 51db, f953, dde0, 288f, caadria2016_229p10, 74fc, 3c41, 6aef, 0ebb, ijac201614305f3, f870, ecaade2015_205a45, 5a1b, 549a, 50bc, 51e6, a1f9, 66bb, 8aa5, e3ac, sigradi2013_183r, ecaade2016_095d26, ecaade2017_006pp, 68ee, 21c7, b686, 137b, 6e5c, acadia14_301aw, f85d, c569, f9b0, 120e, 15e3, 291c, fd60, 712d, b196, 5941, 2fa2, 1264, d428, sigradi2014_284z3, b33a, bc0c, acadia15_483j21, ecaade2014_072p17, 5b06, acadia14_167u, 951b, 32bb, 2126, 7bb3, ijac201614103j3, 9d22, sigradi2014_213b8, ecaade2017_053n, b2df, b696, acadia14_709ar, 79d3, caa9, 53b4, 3487, sigradi2016_426e, d0d9, ea28, 64ad, 6165, ijac201513105f4, ecaade2015_206n45, de0b, 0b40, b9ad, ecaade2014_046p11, e9e3, 2d2e, da25, 4c63, 2116, 24ac, ecaade2016_162w44, bdd5, 97cf, ecaade2014_240l62, b8b0, ade5, ec25, 6772, ecaade2015_130c26, 1f61, 777a, ecaade2017_169nn, ecaade2014_016y3, ee5e, 7612, 843b, 0101, 4568, 462e, 5456, acadia16_164s11, 9355, e17d, 3d14, cdac, ecaade2016_077p22, 5bef, d5a3, f983, 5164, acadia16_24p2, 9fe8, bb75, efd0, b0e5, 853e, 9e45, 9747, 7472, ecaade2014_199y51, 9256, 8946, c0e0, 889f, c293, ecaade2016_106o29, 88d2, 5db1, sigradi2016_695z, 03ef, 0c5a, dfd1, ecaade2016_048d14, 3098, sigradi2013_183s, caadria2015_176m26, f973, d7b7, 6822, 336a, acadia15_69m2, 9e8f, bfdc, 7954, 60b8, 38b9, 394a, 324f, 6036, 9857, acadia14_177r, 4f8f, 0b28, caadria2016_073y3, a47a, sigradi2014_084w7, ac25, 5a10, 67d4, b8e6, f999, 6492, acadia14_579aw, 99d7, e576, c2c6, b7f0, acadia14projects_549o, 5cbc, e1c4, 65d6, ecaade2017_140ff, a228, d8f0, caadria2016_115n5, 2d1a, e2d2, 921a, d0f3, acadia14_33ag, ce4b, 9bb0, ecaade2014_163z39, c57e, ecaade2017_192n, 3067, 3b50, sigradi2013_244j, 369e, ee39, ecaade2017_027zz, f5c6, acadia16_140w9, 3230, ebee, sigradi2015_8.276y14, ecaade2017_051ee, sigradi2013_311j, sigradi2015_3.345t5, 2a1f, c996, d995, ijac201614207i11, 0c6e, 05a9, ecaade2015_21p3, sigradi2014_048t4, f3d7, e91f, caadria2015_170u25, ecaade2017_133d, ecaade2013r_002u1, 6851, sigradi2014_281f3, ecaade2014_018n4, c6d4, caadria2017_190w45, ecaade2016_128i35, 6d23, ee8d, b38e, f879, adaf, ed78, caadria2016_105f5, 903b, 93da, 4419, ec71, 3409, 7de3, 0b92, 99b1, d328, 629a, 8e1b, 635b, 967b, 261a, f98a, 9f70, 887e, 4ebf, e626, de2a, 9999, 28ca, 5583, 10d4, 64eb, 8bb4, 9b0d, 6003, ecaade2016_068n17, acadia14_445al, cbf7, 95a0, 72, acadia16_460s26, 922d, 7a26, 09e4, 7a6a, 8153, ab7c, fd40, 980d, 5f92, c0af, ecaade2016_163i45, fc1d, 93d9, 2619, 07bb, e415, d7bd, 23e9, 3982, 68be, 07db, c72f, 0022, 2885, c187, ecaade2016_217n55, 8fec, 62be, 20c6, acadia14projects_609av, c91c, 148f, 6f2b, 7ada, 355e, 3edc, b265, 7b4a, cc3e, 78f2, bdab, 538c, ecaade2015_280f61, acadia16_344n20, ae41, 42c9, 3701, 3635, 1329, 36be, 1a1d, 7456, 2803, ecaade2015_227y50, 15c2, b36c, a3fc, 8eba, ecaade2014_153p37, 5eb5, d77e, sigradi2015_10.262k20, 612d, acadia14projects_247x, 851e, f9c7, e797, abe8, 7879, 785c, 2b57, e9f8, bfa9, 0574, ecaade2015_127y24, c1f3, 1343, caadria2016_085h4, fba4, 0165, sigradi2013_304c, ecaade2015_59m11, 80c8, ijac201412304n1, d640, 4659, c63a, ecaade2016_077v22, 95a1, sigradi2016_686rr, e34f, ecaade2016_230r61, 5254, 2e74, ecaade2014_023c6, bf1b, f0c7, 2fca, 9884, acadia14projects_627aw, f0bf, faf7, dd75, 1c6a, ecaade2015_319e70, 839a, 5491, 5032, 1549, 9730, d9ba, 709a, d339, ecaade2016_119u32, da1a, b61b, 9ca4, d5cc, d2e6, 5807, d31e, ff7e, caadria2015_086k13, 35b7, afa1, ecaade2017_140pp, ecaade2017_026kk, 995f, a368, ecaade2015_109z20, 8f9b, 3f5c, 8598, acadia16_280j17, e609, 8975, 186c, ecaade2014_220b56, e736, 9a10, e1e0, b0a2, 4ceb, c9cb, e278, 8879, ecaade2013r_001t1, 6aaf, 731e, ecaade2017_122d, a7b8, 7f97, cf88, 0835, sigradi2016_446h, 97ca, 1053, ecaade2017_234k, f3ee, sigradi2014_074u6, ec5b, a7f1, 42e3, 965d, ecaade2015_333g72, 4c4c, 6885, dce2, ascaad2014_025h6, 8193, 4d81, 60a6, 3511, bf66, a634, caadria2015_030h4, 65c5, 7fce, 8347, ac77, 0ea8, ijac201614207n12, 3951, acadia15_137j5, ecaade2015_118a24, ef93, 2450, ae8a, ascaad2014_001b1, a02b, ed8c, 4920, 0bf7, 4258, caadria2017_185o44, a06b, e724, 7e8d, 318a, b23c, 4ed7, 45ec, 530c, fa57, sigradi2016_515m, ba99, caadria2015_054k6, acadia14projects_357aw, f267, c6fc, f3c5, 1d24, 73fb, 583f, c40d, sigradi2015_10.307o21, a0a7, e8c2, 13ac, d14f, 6fab, 7596, a673, 47b6, 974a, 80c2, be40, 0001, 6b1b, 6942, e99d, caadria2015_145u23, acadia15_483t20, a0aa, 4026, ecaade2013r_003s2, d2ac, fda0, c81f, 9c17, 5360, ecaade2014_133w29, ascaad2014_019k3, c47f, 4ba0, acadia16_12o1, 1e72, 7a70, caadria2016_621a27, a274, 7e1f, b8c4, c44d, 97f5, 5070, ec45, ef09, 7eef, 06ad, 6b29, 916b, 1663, 45d0, bd26, a629, b5f8, acadia16_372y22, 2fba, ecaade2016_128k35, 7515, 1241, 765f, c9bd, 065c, f411, ecaade2016_221p56, 6454, ecaade2015_229m51, 427e, 441f, ecaade2014_206n53, 4cdc, c5b2, 96ec, ascaad2014_022f4, ecaade2014_224t57, e211, 3b52, d6c5, bd1f, caadria2017_015d5, b27b, c463, 4a81, 05f2, ecaade2017_146ee, 1ba3, 31fc, ecaade2017_256jj, ecaade2015_55e10, 5dd7, caadria2017_051p16, ecaade2016_123c34, a983, acadia16_414b25, 186d, 4efe, 027b, sigradi2013_244m, 47fa, e1e5, 494a, ecaade2015_22y4, d79c, b3e5, c40f, a495, 79ba, d095, 8ceb, 62af, 16e5, sigradi2013_342t, 62cb, f59a, 4808, bdbc, 7422, 8e06, 8dc3, 89d2, 6b8a, 5eb0, e986, 3db6, ced0, 0da9, 13fe, caadria2017_132r35, ecaade2015_74p14, 6839, 0577, b3e9, 1e66, caadria2015_114o18, ecaade2017_073n, caadria2015_030j4, 6f40, f03d, b8eb, 60e8, 54e3, 1f38, b0d9, 3913, ecaade2015_116o23, acadia14_339ap, ec97, a212, ae38, e27e, ecaade2016_190t50, 7e21, eef4, e389, ecaade2014_184m46, 0a65, d9b0, caadria2016_445z18, caadria2017_023z8, ecaade2014_038w9, a89a, ee72, 8814, 170c, 0a50, 53f7, e72b, b401, ecaade2014_137c30, 5153, 1a73, e144, 3d9e, 2559, 3d3b, ce1b, ijac201412205g4, 89d1, 1e2b, 76ff, 8e3a, 723e, acadia14projects_681at, 8cfd, 6328, 781c, e1cf, 058d, 3d73, 4b1c, d8db, 134a, ecaade2015_200h43, 3ce5, ijac201412302a7, 2370, 349d, acadia16_260r16, caadria2016_045k3, 92d5, 9c94, ijac201513203p6, ac55, f3cd, ascaad2016_022r8, 88a9, 6a4f, ecaade2014_157f39, caadria2015_105i16, b73f, 688f, e941, 5e7f, 9ac2, 83ab, 28df, 23c3, ijac201614308i5, 16c0, 2c8b, ecaade2017_244mm, 4a1f, acadia15_95l3, 04dc, sigradi2016_801z, fef3, 520a, ccd4, 22ce, ecaade2014_204f53, b6e6, caadria2016_819o34, 7744, acadia14projects_681ao, caadria2015_114m18, c469, 8805, a34c, fbd0, 902e, 46c0, 4c3b, c5ab, 9196, sigradi2015_6.183k8, e19b, caadria2015_220i34, 671c, bb0d, f33a, ascaad2014_023w4, 1151, f332, f0b0, 9172, 5703, f88c, ecaade2014_192j49, sigradi2014_109f9, acadia14projects_23ac, caadria2015_030m4, acadia16_224b15, b2e9, d286, caadria2015_081b12, c44a, ab0a, ecaade2015_158c33, 0ec2, 4830, 9942, 582a, d12e, sigradi2016_530ee, d873, 3249, 1fdc, 22cc, 183e, sigradi2015_4.52o6, 5b8a, 6d28, 7a4e, a2e2, 5225, 1ccb, 83cf, 0fc1, 9f6c, afc0, 78c5, 705a, df8c, 8a88, 8565, fe79, 1034, 95f6, 85c2, 6401, f0a7, 1823, f4fc, ecaade2017_079bb, sigradi2016_641ii, e4dd, 0512, d962, 4c27, f7c2, 5ea0, ecaade2015_171b36, 4b92, ijac201412401b4, 91c0, ecaade2015_211b47, e769, bf04, ebca, 4bc4, c579, 7793, 7be3, 69b2, e3b6, 579e, 6646, 6e60, ecaade2016_139c39, 6420, acadia14_531r, 8201, 3087, 810b, e218, 0d9b, ecaade2016_162g44, ascaad2014_030d9, ecaade2017_148ss, 65b0, 691e, 76fd, e691, ecaade2015_55b10, ecaade2016_123z33, 79b2, 4e7c, 99ed, ecaade2014_072w17, c20b, 9f15, ecaade2017_029ff, 1b66, 6b8f, 7a30, caadria2015_081g12, 819b, f92f, 1025, 4527, af5c, 8e82, 1a4c, 07a6, ecaade2016_087u24, ecaade2015_217i48, ecaade2017_083ll, 3466, 38b6, 02fa, 2453, 653a, ecaade2016_140i39, 13da, acadia14projects_473am, d253, 2565, 7d06, db16, a016, 06f1, c1b5, ca1f, ecaade2017_194s, fcb6, 13db, d5d7, 5cd9, ecaade2016_118c32, 4ac4, 62e2, ijac201614207i12, 314c, abce, ecaade2017_308x, ijac201513101i1, 779e, f96a, 6f27, ceda, ecaade2017_155o, c9c0, 59dc, 7def, e0e5, sigradi2014_021t1, 0c96, sigradi2015_10.138a19, caadria2015_072r9, ef4d, 2e00, f1b6, d8d8, 1887, acadia16_12g1, ecaade2017_265q, 9f7e, acadia14projects_389c, ea43, 0544, 4718, d111, 7bd4, 1b95, ecaade2017_026ss, d1a3, 57de, 8041, 13ea, 7cad, bebf, c242, acadia16_280z17, 63c6, 0c6c, f54b, 295c, c519, 07f1, acadia16_12e2, cce0, acadia15_195w7, 9340, acd8, d5e2, 86f2, 6be2, 61a1, acadia14projects_153d, a31a, 39cf, 8253, dcea, 7c2a, 642c, fec4, acadia16_424d25, acadia14projects_719k, cd78, ecaade2015_113n21, 0de4, a244, 481a, 98ae, de7e, 1bc9, acadia14_619aj, 4442, ecaade2016_099l27, 8285, acadia15_47g1, 95b7, 6574, 567f, de46, 3451, 0e1e, c50f, 0830, a132, 11ee, d503, 338d, 2102, 3f9a, 9f4f, 885f, cbb5, bf6e, ec6c, ijac201614203y8, 808f, ecaade2016_065w15, 2c1e, 6f57, caadria2017_048b16, 4e68, ecaade2013r_011i7, ecaade2015_200u43, sigradi2016_415ii, dbfd, b07b, 933f, 2a96, d705, 854d, 481f, 8e8a, caadria2015_049b6, 6834, caadria2015_142j23, 2e93, caadria2017_005a3, caadria2015_073d10, caa1, 6a90, ascaad2014_005s3, a9f7, fd44, 750e, 17fb, 422c, 1047, ecaade2014_030m8, 49dd, ascaad2014_014d8, ascaad2016_046j19, c988, 8f67, 1ce7, 567d, b4e9, e927, 7c4d, 4e93, fc4a, ascaad2016_033y12, f6e4, bf65, dbdc, 63e7, e735, ecaade2016_ws-dheritager67, f25e, 787f, 12f2, 66e3, 47fe, 8f0a, 1c45, beb4, acadia14projects_63c, 7613, f747, b801, caadria2015_150a24, 528e, caadria2016_301n13, 6b52, b03d, 516b, c6ed, 8d90, 4d11, e35d, 10f2, 6ddd, 03d1, sigradi2014_080k7, db72, ijac201412301m5, 8260, 0467, 0ce7, 075d, ecaade2016_234a63, 3c70, a2d4, sigradi2016_590r, b0f1, ascaad2014_033f1, 9946, ecaade2017_156v, 7002, caadria2017_003z1, 2c38, 0018, ascaad2016_003t1, 793c, 3f38, 01af, 26e4, 766c, 2462, 93ba, a942, b698, d282, c9c4, 2f2a, acadia14_75aw, 6f56, 1e3c, 296b, 91b6, 5a64, 3b62, b6e1, acadia14_81l, c1d4, sigradi2016_431bb, acadia14projects_479o, bc07, 28b0, c058, f8fb, 5557, 2422, 85db, b0e4, 6b2c, 6419, 6f11, cf47, 168d, 92b9, ascaad2016_038t14, 17e6, aa32, 33e1, f8e5, 2fef, 7db3, 84ab, 0067, 21a7, da4c, bb38, 9bb4, e676, faac, ef9c, 79c9, 9eac, 4ab0, 25d5, ecaade2014_176j44, 6d49, 2e5e, f0be, f603, b533, 56dd, acadia14_63c, 57e7, df75, 8d20, ea29, 9f27, 5830, 3dd3, bde6, b70a, 6d57, b35e, b153, 679c, fdc5, 6445, e584, 0c4d, 3fda, b52c, 4ef3, b6b5, caadria2017_009p4, 64a5, fb08, bf60, 698f, 18f6, e6c7, 35e3, ef69, d4ee, ace0, 7854, f9e7, 8e90, 5d1b, 8d87, acadia15_195a8, eab9, 2009, f3bf, acadia15_173o6, 5094, 534f, ecaade2014_010z1, e03a, 2276, a36d, ab39, 7ba2, 1eaf, 534c, ecaade2017_071ii, 8e03, 78cf, acadia14_101s, 323c, ijac201513201s5, ecaade2015_314h68, ba5d, 4a00, b37c, 781a, 8f40, 65f7, d6d1, ecaade2017_271k, ecaade2016_063k15, 44d3, 6c1f, 7cc1, 3c24, 4e1e, acadia14projects_291ay, cf50, acadia16_308p18, ecaade2016_154l42, c191, 04b0, e387, b736, 94e0, 268b, caadria2015_206m30, 921b, 2ed2, 784a, 04c7, 79cc, ecaade2014_138v30, 9859, 5bc5, acadia14projects_177aa, 2ffa, caadria2015_012g2, 7629, 22ee, ce31, 9b20, b9cf, 4c94, 3400, 2d0e, 479a, ecaade2014_128s28, effb, 5bd1, ecaade2015_285z62, 2570, 3788, 27c5, 48c7, faf8, ecaade2017_152d, 5055, 6bf0, 1438, 4f05, 76f3, ijac201513105k4, ecaade2017_101q, d5ba, b183, ijac201412407a1, 00b9, a41d, sigradi2015_1.320h1, eca2, ecaade2015_13n1, f948, c691, acadia15_371i16, caadria2016_693y29, 755a, 652f, ecaade2015_170o35, f3dc, ecaade2014_108c24, c749, a8e7, 50a6, 8931, 6439, dfb9, b052, 9268, 508a, acadia14_247t, sigradi2013_386u, 82c9, 69a1, 4c3e, 4185, sigradi2014_252s9, c531, 192f, 588e, 077d, c7d6, 8f69, bea6, f131, be2c, 3f1d, f01c, 9b75, acadia16_270e17, caadria2015_004m1, 5908, sigradi2014_345n8, d8ca, 6122, caadria2016_477x19, 3b11, sigradi2015_7.146w9, 314f, 837e, 731f, ecaade2017_098oo, 47a9, 69ae, 1899, 4408, 4c65, a83f, 7bdd, 8944, ecaade2017_291w, ddf1, f6ec, ecaade2017_225e, sigradi2014_042l3, d644, caadria2015_114c18, 3752, e426, c0ad, sigradi2013_117s, caadria2015_096j15, 52ae, 1497, 4617, ecaade2016_243o64, 9c55, ecaade2017_305f, 63a0, sigradi2014_314p6, 76d5, caadria2017_190t45, e430, a1e4, 9e7e, acadia15_417w17, 26c7, 9648, 4ad4, ce45, 3d1e, fdb2, fed2, 53c6, a83d, e0ba, 6fc6, ecaade2016_223c59, ecd9, de1f, 8a9a, d4e0, 0885, sigradi2016_367vv, 1595, 5abb, ecaade2017_157ff, ijac201412301f6, 0906, 680d, 536b, fe7d, e3e8, caadria2017_142z36, 8628, 9336, 4d6b, ecaade2016_217a56, dcf4, ecaade2016_007e2, 7107, 1ba4, sigradi2013_111p, 8791, sigradi2016_364oo, 3c0f, f5d6, ecaade2017_013vv, 72b3, ascaad2014_014k7, d69b, 567e, 40af, ff01, 2dc0, a6dd, 5f15, 1e12, 6203, 293b, 4000, 82fa, dd17, caadria2015_081u11, ecaade2015_164s34, 24fa, ijac201614308t5, 1e4a, acadia15_223j9, 224d, c87d, c9b6, e5d7, ea1f, e1b6, acadia15_274k11, bf6a, ecaade2017_008r, 5b60, 3173, 3056, caadria2016_333w14, 78aa, cd7a, caadria2015_213u32, ff17, c0b2, c7da, 14ce, d140, f44c, 6acd, ecaade2015_138y26, 8233, ecaade2016_167x47, a71b, ecaade2017_083uu, d1f9, ab09, sigradi2013_390, acadia14projects_101ab, be67, ecaade2016_068u17, sigradi2016_512c, 74ae, 27dc, 416c, df97, c77e, 75f9, 0931, ecaade2014_086y20, sigradi2014_314k6, 9a75, cbdd, b409, ecaade2016_142a40, 61e1, sigradi2016_360v, 1f26, 4aeb, 9291, dd93, 3167, 614c, d24b, e34d, 0b88, 3159, 4328, ecaade2014_224t56, 5bd6, ecaade2016_208s53, 30ea, 53e2, a7fe, ascaad2014_034j1, c2bb, 2c45, 37ae, 3a29, 6039, acadia14projects_63ap, c14e, 33eb, d76b, sigradi2015_11.165r25, fb0e, 1851, 35aa, 32f6, sigradi2014_330l7, bfa7, d6fc, 9538, 6955, 6f49, sigradi2016_815dd, b856, 20b8, ecaade2017_050k, c841, 0aef, 8f33, 31bf, 3f3f, fcda, ecaade2015_180v38, 0133, 7bcf, ecaade2017_229hh, 7c36, fea9, a9b0, f5c5, fa32, acadia14projects_497u, caadria2017_058f20, 60de, 919d, dd5d, 972f, 0ef5, e9f7, 7d27, a8c5, 8eb2, 13d2, 1c18, 7b69, 91ef, 3578, 5027, 0852, 303c, dbea, a4cf, 68c8, f1cb, c736, 39c2, a932, 4401, 6596, 3534, 2322, 9ce6, 8ac1, 0252, a4b7, 9342, c96e, 880e, f79b, 3865, 64de, 44d7, c64f, 12e7, cc57, sigradi2016_515k, 1a6e, 3562, df61, f00d, abf1, eba7, 3459, b051, caadria2016_343k15, 2608, 1c9b, acadia14projects_579l, d782, 9b56, b3a7, c5ff, d13f, e3be, ascaad2014_024e5, ascaad2014_015x8, 5632, d5d0, b892, d415, c4bd, 7660, b328, 8208, ff85, 8b03, b9aa, 32a0, 89f6, 3ee7, d567, 1473, 7277, ecaade2017_256hh, 719a, 0d9d, c093, sigradi2013_41e, 955f, 22df, f041, ecaade2014_226f59, sigradi2013_303t, a6a1, 59a4, dac8, fb66, sigradi2015_sp_2.112e29, cade, a864, 3fbb, 6306, 8543, 683c, caadria2015_081n12, f691, e65c, c968, 0d85, 58ab, 94fe, 83fb, 7edd, 6b48, f811, acadia16_88b6, 2cda, 9393, bf3a, ecaade2016_047g13, 6749, sigradi2015_4.219v6, 7092, ecaade2014_230r59, 02e3, 58ed, b9c1, fdff, 7b47, 4083, ea92, ecaade2014_044g11, ijac201412408e3, 3489, ecaade2017_254mm, cac5, ecaade2015_241p55, de6f, 5472, acadia15_123z4, 8740, 9017, 33b1, 1fca, 6877, 8edf, eeb3, 5ac4, 13a8, 6b19, 990f, ascaad2014_001k1, ecaade2015_122l24, ecaade2017_089dd, fed7, sigradi2015_12.297j28, 1709, 1331, 42e1, 524f, b59a, 3c84, ijac201614105p5, ab70, sigradi2015_8.81a12, acadia14projects_311r, 3444, 8c2c, 23af, acadia15_371b16, b61f, e65d, 3019, 16be, 8ffb, 4d44, 4bff, 0d8f, caadria2015_073o10, abfa, f343, 73f8, 4a15, c410, 1593, b2be, 5257, cd00, caadria2016_187r8, 547e, d01a, 9e06, 8755, 19b7, 4193, 6e54, 7eff, 10bb, a696, sigradi2015_8.186i12, 78ee, 156d, 377a, be8c, 8d01, acadia14_247z, 361c, eda2, ecaade2015_92z18, b3d5, 4267, 68e5, ecaade2015_158t33, f14e, be9f, 3582, e8ec, f0fb, 3955, 3923, 1c59, sigradi2013_414a, 4c43, c414, 898f, 763e, 36a8, 5a24, 06a3, ecaade2014_144a33, 9c76, 22b4, ecaade2016_119l32, 2037, 5ba5, e8d5, 8a56, dac2, 96b2, ecaade2017_029ii, 0860, ecaade2016_127d35, ecaade2013r_017x8, cc40, 61b2, ecaade2015_38o7, 6dd1, 6a45, 8fe2, 25fa, ece4, a048, 7bb1, 6f98, caadria2015_213x32, 62a9, c6d3, 738e, 7f3a, e33b, bd06, 9cba, 6346, 8297, 0f55, a986, ecaade2016_097u26, 427c, aac7, 7a45, sigradi2013_327r, b315, ecaade2016_040m10, 3b4d, ascaad2014_009d5, 295e, 6ffa, 5abf, b8fa, abbc, 1f46, 97a6, fccd, 7b66, c35a, 4b53, 68b6, f1dd, 6a69, caadria2016_055n3, ijac201513103t2, 2eb6, 6e0d, df9f, ascaad2016_007u3, 2dcc, sigradi2013_41l, f38d, 2a36, 0b54, bc4b, 81ef, 43f3, ab6b, 26ce, 2543, aa46, 1c68, 4811, 0d86, ecaade2014_194v49, a9f8, 3ff7, 8e57, acadia14projects_627am, ff0d, 192b, 850a, eb9f, 06b7, 1ab4, eed4, 52bc, 38f9, ecaade2014_121o27, acadia14projects_655ah, ecaade2015_155o32, 02a8, ecaade2017_143n, 94e5, 112c, 450a, eb3d, e6ac, 167d, 51a5, e0a3, 8b67, acadia14_145l, 785b, ea6f, e6f2, 2f40, 448e, acec, 74bb, 7726, acadia14_339ax, 8e54, 3f0b, ecaade2014_199x51, 92d0, 311f, 1c42, 368a, 522a, ecaade2017_049zz, 33ee, 2807, 7815, 0630, 1b04, sigradi2013_400p, f7c8, acadia15_343w14, 89aa, b0eb, ijac201412402r4, dc8e, 25f6, a18b, f64c, b634, 92e3, b694, ijac201513203n7, 47df, 7ad2, ascaad2014_008x4, 8fe7, 788c, b294, e3e1, ecaade2015_61e12, f695, b1ed, 249c, f39d, ecaade2017_199x, 51de, ecaade2015_171c36, 438d, c808, 28fc, ascaad2016_057a23, 65aa, 8643, ecaade2015_138m29, ddc4, f7b1, acadia14_291as, 3e28, 8156, ecaade2015_317p68, acadia16_402v24, c18a, 24b8, 18c6, a1c5, 8663, caadria2017_123t32, dbdf, 294c, ec96, 2bfe, e3a6, cd29, a6f8, ecaade2016_118t31, sigradi2015_sp_12.402u31, ca56, 8ea5, f39f, e991, e690, 8aff, 0fed, cf1a, a7fd, 867f, b707, 0f90, 9c7b, 397b, acadia15_137e5, 5d76, caadria2017_113r29, 3e0d, 546c, aac4, 60fa, 39db, ecaade2017_253v, 473a, 46de, ijac201513203e7, 5c87, ecaade2015_114c22, 4528, 2377, e117, ecaade2013r_013u7, 4fde, 2ddc, acadia14projects_375n, 16ca, 6474, ijac201614205s10, 2123, acadia14projects_655w, 0bcd, a610, da5c, 839c, ijac201412203l2, 0eb1, e731, 53ac, ecaade2017_059a, 44f6, ed84, e332, fc2a, 7604, ijac201614102u1, 7bad, sigradi2016_440ff, ascaad2016_042y16, 0a1d, b558, 782f, 01fe, sigradi2013_205i, b83e, 204f, 8c1c, 5e64, 7755, 3595, acadia14projects_177s, c7ae, fd3a, 9249, 7900, eeac, b770, sigradi2013_194z, abae, sigradi2013_315a, 089f, f445, sigradi2014_213n7, ecaade2016_068g18, 10ea, ascaad2014_016g9, 2788, 89cd, ijac201412302n7, cda8, 13a3, 30c9, 2af5, a756, ecaade2014_184j46, 93bf, a4d7, c700, acadia15_483z21, f46a, 1399, dcb8, adcb, sigradi2016_479ff, be30, ascaad2014_012b6, a133, a429, ascaad2014_032m9, d954, 72c5, 961f, b080, sigradi2013_215d, e903, 4013, acadia15_243y9, 7874, bbb3, 04a7, e9a5, 8654, 7fdf, 953a, sigradi2014_172z4, 0be9, e9a9, ecaade2016_047l13, 56a9, 3ffc, 7161, 40a7, b51c, 61cf, acadia16_372z22, 9b95, cc26, b0b5, 79da, 5deb, sigradi2015_12.297n28, 23c1, 1a53, 6065, acadia16_254d16, 5fdb, 88a7, 0344, ee1c, 113d, 1805, 5cfd, ijac201412303n9, caadria2017_027p9, 5ca5, 923b, 9ecc, ecaade2014_120i27, 7686, e93e, 19ee, 96de, 95e7, 366d, a29f, 93ef, ecaade2017_027qq, 899d, 04ac, ecaade2013r_001c1, 3a60, ecaade2016_057m14, 374e, 361d, f684, a961, 6ca9, 9b40, 84e4, f19e, 24be, d104, 8560, ecaade2016_225n60, 72bf, caadria2015_218p33, ecaade2015_269k59, acadia14_699b, sigradi2014_052o5, ecaade2017_059rr, 4df1, ecaade2014_202l52, c5fa, ecaade2017_164s, acadia15_47a1, acadia14_473af, ecaade2017_146ff, caadria2017_113w29, ascaad2016_033z12, acadia16_478c28, 0d8b, ecaade2015_211x46, ad69, acadia15_185h7, 3c0d, cf6c, 40fb, 3b3e, f08b, ecaade2017_054ee, 999e, b4e2, e04e, acadia14_117ay, 82fe, 6f07, ijac201513305e12, bd5b, ecaade2017_105ii, 9986, f9d6, 7d28, ijac201513103r2, a98d, b29e, 4fa5, 0824, 9fd6, ecaade2017_265u, fed5, ijac201412303z7, 81b4, 02e0, 7a73, dfd2, c086, 1582, a7e3, 20ed, 91ec, a835, caadria2016_569g24, ecaade2016_130p36, 0af1, 54b7, 6a4e, a7a1, acadia14projects_111k, 51f1, acadia14projects_311u, 28d4, caadria2015_090p14, d6f6, 1616, ec9f, caadria2015_126e21, ijac201513305s12, ab17, de09, ba1e, 981d, d054, 5718, e61f, c726, f15f, 17d3, d63e, c962, ef10, 93fb, 0d0b, 4085, 610e, bcce, ecaade2015_180l38, ijac201614207j11, f7a2, 66b9, caadria2017_041d13, sigradi2016_602l, ijac201412204j3, 1d32, 0521, 8f26, ascaad2016_007m3, 010c, 17fd, ijac201412406h9, e31e, c547, 35c2, de6a, acadia14projects_565ai, bdb7, sigradi2016_815jj, b719, c70d, 495f, 2801, af19, f883, caadria2017_086o25, 362a, ecaade2017_090mm, ecaade2015_301v65, 3c6f, 3076, d8e3, ba92, ijac201412303a8, b7e8, ascaad2016_011i5, 75f3, 11ce, 84e0, edcf, 0e53, 46e0, 5803, 1ea0, d298, ecaade2013r_005p4, ecaade2016_bkoh65, 0d1a, a923, 581f, 2b53, 72f3, fda3, 46ba, caadria2017_118w30, 22cf, 12fc, 2de7, sigradi2013_359k, bd3b, c3ee, ecaade2016_118s31, 97ec, caadria2016_611n26, ecaade2017_277uu, fc76, 3572, 70d7, b8e4, ecaade2017_225m, ecaade2015_280e61, 7bcd, ae14, fe97, df1e, 8dc7, 6690, 5c81, 8440, fecb, 0582, fb93, ecaade2016_163v45, sigradi2014_045e4, c917, 0702, 6e2c, d358, 625d, ijac201614105n4, 785d, sigradi2016_467t, 025c, 12d2, 274a, 6e8e, 571c, sigradi2016_431s, caadria2017_142r37, 3bbe, 8d7f, 5bbb, 1cb9, 0fd9, af8b, 09da, 7f8d, sigradi2015_sp_4.275t29, ecaade2017_054z, b410, caadria2017_135e36, ascaad2014_024x5, sigradi2015_2.137l1, 2fb8, ijac201614306b4, ijac201614403f2, 14a1, 9744, 3f08, bb6a, 3c51, a3f2, b6aa, acadia16_488z28, 5025, b62f, 2452, 3ad2, ecaade2014_168e42, a6c6, 6ac8, d2f9, ecaade2014_221k56, sigradi2013_194b, ba7f, 1e4f, 28ad, sigradi2015_11.136w24, ceac, 43b5, 6d80, acadia14projects_117a, 6c49, caadria2016_851t36, 3a57, ecaade2017_019gg, 06da, f83e, c8f9, caadria2017_043w13, 665b, 49c5, 52f2, ecaade2014_224d57, d00e, a65d, acadia16_130u9, ijac201614102t1, 63bf, acadia16_98h7, 14c8, e2bb, acadia15_211s8, acadia14projects_375aw, cb06, 27f5, acadia14projects_699m, 0944, 5ba3, caadria2017_174n42, ecaade2015_55p10, 869d, c11f, c5d2, 7f80, 5744, 4ef8, ecaade2015_161l34, caadria2016_487s20, 5f77, 8149, 779c, 0f0b, ascaad2016_037f14, a75b, acadia14projects_237ay, 5237, 77de, d2eb, 4801, aa67, 5d9e, b50c, ijac201412206x4, 2628, 04bc, c84d, acadia14_479at, ecaade2016_198t52, 4816, 751c, 0870, sigradi2015_12.297m28, 74df, 3832, 5616, caadria2017_118r30, d6e8, a489, 0773, fff8, ecaade2017_009cc, 531f, ee9d, 142a, 7d57, 7f2f, 2cfa, afac, c793, 8e7e, 33b2, 99a1, f5ea, dae9, caadria2015_246e36, c7a9, caadria2017_113n29, 9205, 8db7, 12e9, e057, 7e60, 3ee4, cffa, 95ca, 63f5, 1a91, 356c, 885a, ascaad2016_030h12, f2c4, c4cd, 15e0, 2779, 5ec0, cae2, 4945, f50a, 260d, ecaade2016_048a14, 94be, 96b6, 544c, ecaade2016_225v60, sigradi2013_167l, 6634, 0216, f1ff, 7dc4, c1c7, 5a3c, caadria2016_735v31, e00e, b799, acadia14projects_531n, ecaade2014_218t55, d47b, e7e6, ac5b, e021, acadia14projects_427ar, 8600, c8cc, 7526, 36e4, 271b, 3c7c, e8e3, 5430, fd36, a6e4, 34d8, ecaade2017_175e, ijac201614402p1, ba80, ee9b, a33b, a6c0, ecaade2015_83t16, afd2, d8f4, 7a0f, bb71, 05b4, 6f92, 41fe, 0e18, e329, 838d, 86fc, 518b, 87b3, c03d, ecaade2016_213r54, c8ae, ecaade2014_121p27, 328a, 7c17, d137, 399f, afdb, acadia14projects_117az, sigradi2013_289k, 95b5, 58d1, 629c, 5f30, b4b1, f5d2, 8fd2, 3948, caadria2017_129s34, a789, a1b9, 911f, ff6f, 326a, 5eae, d42f, b4bd, 1cfb, ea5a, 751b, 1fbf, 8f37, 06ed, ascaad2014_013x6, 7c9f, 2a8b, 50da, b552, 4bc0, 94bc, ecaade2017_105vv, ffb7, cdd1, 8c74, acadia15_137i5, 2b44, ff36, afaa, 3aad, 50d7, d565, d8bd, 1800, ascaad2016_044w17, 3475, 1bea, 40be, fbf1, 49d5, ecaade2014_206r53, 0a89, ecaade2017_032d, 379f, acadia14_247k, ecaade2017_146kk, 8771, 69d7, bc49, d34d, 0303, 44ab, 6774, 5295, acadia15_123k4, da72, 5b2a, 4575, caadria2017_047b15, edc0, b887, da3f, f553, d763, ecaade2017_124l, ascaad2016_023e10, 1b05, dba2, d7fc, 4109, db1f, 7e9f, 940b, 77bd, 4d67, 7c45, 0d5e, acadia14_463u, ascaad2016_022j9, f980, caadria2017_016c7, 7f30, 9d30, ecaade2014_088b21, 12f3, ab51, bd4e, 6a6c, db70, 39fa, sigradi2015_3.268b5, ecaade2017_099uu, bf4d, 08b2, 3da4, ecaade2014_208y53, sigradi2016_636m, 6cfc, eb10, b3e3, 7946, sigradi2015_11.136t24, 0084, 9fe0, 905e, 6f62, 4dd8, 9be2, 35a7, ecaade2015_155n32, 234b, ecaade2016_074r21, 4e95, 34fe, 04fd, 4d2a, ecaade2016_132m37, ecaade2014_176w43, sigradi2014_084d8, 6eda, fa65, 4cec, 6012, c95f, b297, da9f, 18cc, 5da1, 7bd6, 5256, 9b66, 23a8, b8c6, 1a68, f11e, ascaad2016_022h9, acadia14projects_117ay, ijac201614307e4, ascaad2016_003u1, ecaade2014_050b12, bd3e, 3bcb, 0bea, a81a, a5c2, 8e6b, c9cc, ijac201513202h6, ae62, 54dc, 06a9, 4983, 1ef8, 8488, a8d5, 5ea9, 1f28, 36ac, acadia14projects_347ai, 5298, 2ae3, 4370, 1101, d3c1, 99ce, 103a, d2c1, 783c, 64e5, f851, acadia14projects_301i, 5967, 5f31, ecaade2015_297y64, fa75, 6bef, eaa8, b742, 6136, a3a4, acadia14projects_281aa, 719e, 7ae8, 4433, acef, 2bf1, dcb5, 8f36, 113e, fa43, d1af, 98d0, 9bf1, 5370, c336, a5db, 7a6f, 8769, b182, 8589, 66d8, sigradi2016_732v, ijac201412401d4, 77ec, aa18, b287, d871, e6ec, 9054, 6571, caadria2015_181a27, a67e, b64a, cc9e, ecaade2017_073r, f284, eaeb, 935d, 2228, 0cfa, caadria2017_074l23, caadria2017_104e28, 3dba, 85d5, add7, acadia16_244j15, 9e64, edc8, bb8e, 1677, cfab, f938, 7587, 877d, sigradi2013_326m, bce7, 88c8, 09e9, b924, 5349, b426, 3319, ab75, b2a1, ecaade2015_28y5, 9483, 20c7, 8fdf, 699c, 1889, ecaade2015_306j67, e441, sigradi2016_815q, 6724, d8ea, 2896, fc34, 6066, 011b, cf3b, ecaade2014_173j43, 84d1, 9dbd, 5673, 9473, 10b1, ecaade2017_151q, 7350, sigradi2015_4.219l7, 6d9b, sigradi2015_8.289e15, 943c, 9b37, dc72, 7484, e185, 6312, 735d, 1a8b, 2737, acadia14_153as, 4ea2, 2b1f, 45cb, 1a19, 0e7d, cfcc, 82b4, ef5c, 3143, 210e, 2bef, d842, sigradi2013_234, 0912, ijac201614407x4, 9578, ec68, d52e, ecaade2015_170i35, caadria2015_073i10, c3bd, e739, 97b3, 7c4f, 1d3c, 8b9e, ab3f, 9c2c, 4520, ijac201412408a3, 17c1, 6d51, fb3f, 4b9f, 46eb, 433a, fc89, 3467, 2e67, 2833, d2c4, 627f, 3dbb, ijac201412305r2, 11a4, 8367, 540c, f384, 9697, ecaade2016_105d29, e30d, fd99, 9534, 267f, cf8f, ecaade2015_303p66, bfed, b0ae, 5df2, f2cc, 43d4, f9d5, c80f, eec9, aaf9, e7a9, acadia14projects_647az, ecaade2017_133k, ecaade2017_019pp, ecaade2014_096x22, dd5c, c68f, 4566, d60d, 1502, 0db0, f308, 32b6, 4c2a, 1bad, 0cb9, cea4, ecaade2015_233w52, 2d2c, 233d, e725, ecaade2014_152j36, caadria2016_683t29, 00eb, sigradi2013_46c, 0d18, 9c2e, df6f, 7ee6, acf9, ijac201412205s4, f458, 0d23, 7334, e993, dd40, 09d0, 4036, ab76, 3456, acadia16_214u13, 66e6, ecaade2017_094f, 3e81, 247c, 2984, 39fc, af84, cdbf, b9ef, caadria2017_175j43, 1b52, 2bd9, acfc, d5bf, d609, ecaade2014_144x32, f288, 2b49, babe, 631e, d34c, ecaade2017_143c, sigradi2016_490y, sigradi2015_8.41t10, bd9c, ijac201412403y6, 7efb, a77a, f2f7, acadia16_54x3, caadria2016_579n24, bd65, cd69, 35d4, 1a3a, 8c07, 1df3, e0dc, b679, 8b19, 3524, 0286, 4cfc, 57f6, acadia14projects_539d, caadria2017_135h36, a662, 85e9, c6b6, 8cc5, bcf6, 08f0, 24d7, 571e, ecaade2017_050f, a1ed, 3118, 63a6, 5f39, e729, ascaad2014_029k8, ascaad2014_035s1, 79b5, 6aa1, caadria2015_226c35, 454c, ijac201614204j9, 0eba, 3727, 8c80, sigradi2013_111t, 83d6, 1eeb, 5ae8, 0736, ecaade2016_230n62, ijac201614203x8, 2571, caadria2017_094x25, b4de, f68f, sigradi2016_814c, 62f2, 1f3a, d87a, ecaade2017_080ff, 7514, 5f6f, ijac201412405u8, acadia14_135l, 4b66, c5ea, ecaade2017_038tt, c30e, ecaade2015_230d52, sigradi2016_732n, ecaade2015_114e22, ecaade2017_203pp, 5c90, 754e, f874, 35e8, 5cb0, b1c3, 3c67, d7ef, 0d78, a34a, b9e2, 15ad, 50dd, 75d9, c816, 33d8, acadia15_47c1, ecaade2017_117x, 688e, f207, 33b0, a369, acadia16_344p21, 12b6, fb02, b0d6, ba8f, acadia15_57j2, ijac201412408f3, f886, 3d95, sigradi2016_561gg, sigradi2013_347t, dd4c, 1707, f1d3, ecaade2016_043w11, 351a, 94fb, sigradi2016_655h, 3993, a483, b8d2, ba94, 8f38, 4312, caadria2015_109a17, 2971, 260a, ecaade2017_155g, a76a, 60cc, 041c, ecaade2014_232t59, 5e4a, ecaade2017_225a, ad78, def1, acadia16_12h1, cedd, fa5c, f269, 8019, a3d1, 88a4, ee42, 67ff, 2aaf, 103b, ijac201614204p9, eb1e, sigradi2014_189m6, 0d8e, 1374, 80b7, e69c, 6623, d2e2, a440, ecaade2016_096m26, 13ab, caadria2016_197s9, f3b0, afec, 212a, acadia16_280d18, ecaade2016_129d36, 40ff, ecaade2017_116d, 2f27, sigradi2013_400n, bd5f, sigradi2015_6.42y7, 9e43, f4ae, cac6, 11fd, ddaa, cae8, sigradi2015_8.186h13, b618, 4784, 34ed, 1b34, 781b, 4967, ae33, ecaade2017_071vv, 8786, acadia16_352c22, d6ce, acadia16_478s28, 7137, 3280, acadia14projects_531r, ijac201614405c3, 33d4, c213, ecaade2015_333i72, 9ab1, 7193, 0285, ba2b, sigradi2013_42n, acadia14_473am, 2157, ecaade2017_003e, 3739, ascaad2014_014j7, b669, 24ee, 6f3d, sigradi2014_049m5, cee0, 4588, 354f, caadria2017_002j1, 5b5e, e75a, 32ec, aef4, ecaade2014_180j45, 748f, 88ac, caadria2017_070j22, 7609, e599, adce, b197, c779, afa4, b9e7, 3d43, 28fb, bac3, ecaade2014_143p32, caadria2017_147x38, 9700, 38f4, ecaade2016_154b42, 2f69, ecaade2014_226e59, caadria2017_041f13, 76f5, ecaade2015_64a13, 664c, 61db, 3d3d, ijac201614201d6, 9d4c, 111f, ecaade2016_074o21, 7fb6, b147, caadria2017_009i4, 38f5, 48f3, 5825, acadia14projects_619w, 20ec, ecaade2014_163a40, sigradi2015_10.307e21, 6b4c, ascaad2014_024w5, 5f50, 581a, bdb0, 5ffe, caadria2016_651h28, 2ad1, 4643, c8a3, 145a, ecaade2015_48i8, a02a, 5e00, e71f, a80e, e42b, 8b31, 70c3, d0f1, c3d0, ijac201614205r10, 4e21, 9cd4, sigradi2016_805gg, 6b2d, 5d69, cd6a, ijac201614308s5, 4f28, b7b8, c173, 770f, 906d, 0258, 6fa9, 7c31, 35da, sigradi2016_752xx, b878, ecaade2017_192qq, 16e6, fd6a, sigradi2015_8.276x14, ba96, ae80, bec3, caadria2016_549k23, 2ce8, 96eb, 520b, 4cbc, a5aa, 4edb, c22c, 7d7a, e1d5, ascaad2016_028t11, acadia15_483m21, ecaade2017_255f, 1f4b, caadria2015_203r29, dcf6, caadria2016_013k2, 3aae, fd34, 65f4, ddeb, 3460, fe73, ijac201614207d12, sigradi2014_186a6, 47b0, d73b, acadia16_478h28, 153a, acadia14projects_655aa, 6d9e, ecaade2014_163c40, caadria2017_051y16, ecaade2017_143l, 176e, a9c6, 46e7, 435b, 163d, 041b, 773b, 5a8b, 558a, 5e8d, 9b4c, 7cb6, dead, 6e5d, 9cbb, sigradi2014_239d9, bc4d, 1d6a, ecc7, 815e, ijac201412407h1, 4052, 5098, 9ee3, 3da6, 97cd, ecaade2014_214r54, e1d7, 5c0e, 0c74, a17a, e856, ijac201614102v1, 30e0, f915, d402, 293c, ecaade2014_023h6, e591, 17d2, 12ab, e60e, b30b, caadria2016_839o35, e81c, 19fc, 9b9b, 866e, 2c11, 2850, ascaad2016_035v13, 0dcb, 9227, 5f20, 7e7a, 1bd3, acadia16_318m19, ecaade2016_110i30, ded7, 8bc8, ecaade2017_254pp, a73b, ecaade2015_129s25, b752, a940, 0fdd, d026, caadria2016_177f8, ijac201614306w3, ecaade2016_123h34, e646, caadria2016_725h31, a6e3, 9526, 6a25, acadia14_291al, 26f8, bf98, b7d1, aca0, 7b11, 5c43, ac62, f8f8, dbc8, 81d9, 549f, f690, cc0d, ecaade2015_130w25, ecaade2014_041g10, ecaade2017_230vv, af03, sigradi2015_6.366c9, 0dfa, 9809, a601, a42d, 485e, acadia15_57r1, 6366, ecaade2014_111l25, 4e0e, 2874, cbe8, 8525, 71d6, 13aa, sigradi2016_426a, 90b1, 0e50, 269a, ecaade2016_144e40, 0aa0, 1d5b, 22be, c072, 706e, sigradi2013_386, f91d, cf39, 7692, 7773, 1c8e, 54f2, ecaade2015_33i6, cf14, 9d34, sigradi2016_809rr, f4d9, 015e, ecaade2015_129p25, 5e51, ecaade2014_218v55, 3cf1, 5842, 3daa, ascaad2014_026u6, 7079, b88a, caadria2015_087f14, ecaade2017_215m, sigradi2016_564jj, acadia14projects_357ap, 0d1c, 1a26, e006, b7e3, ecaade2016_042z11, 1687, 9324, ecaade2016_042m11, c74f, 77c7, 0195, f655, cde4, ba5c, 7857, 42ab, efa0, 14d6, 200c, 326d, 0b5c, 8a73, sigradi2016_815bb, acadia16_214s13, 01f4, d199, 1555, ecaade2014_144b33, 56c3, 673f, ecaade2015_199w42, ascaad2016_030g12, 600b, acadia14projects_589j, 5d55, ecaade2017_046e, 6b62, sigradi2016_448l, 0dd4, abcd, 895e, 0770, 9599, dba5, 5259, c437, b9dc, 3e4e, 258f, 0e7e, 17a7, fcf9, 5e29, fab3, caadria2015_213n32, 00ff, caadria2017_027n9, 8e76, aaff, cbc6, f847, 4238, ecaade2015_158b33, 1b8a, sigradi2016_814l, 8c82, de58, 4f2e, 915f, 1767, 2685, ff3f, fb27, b559, 6bfd, ecaade2017_124e, 83c5, b48e, ecaade2016_bkou65, c89a, c60c, ecaade2017_080hh, 42c3, acadia14projects_301a, b96b, ecaade2016_094n25, sigradi2014_042r3, ecaade2016_175k49, ascaad2016_043n17, ecaade2015_285e62, 655c, 3f78, a19a, caadria2017_051o16, dd3b, 6de4, 2f77, 54af, 8423, d991, ecaade2017_214s, c009, 739d, 5e4e, 69b9, 8e88, e799, ecaade2017_151t, 3d31, 7c0b, sigradi2014_263c1, 92ea, ecaade2014_224x56, 2cd4, 0586, 44e2, dde1, dd6b, 0761, 73a5, ecaade2014_092d22, c9b3, caadria2016_529n22, 74cf, ijac201614208k13, 33e3, c68d, 3a7d, 4a98, 9397, b7b1, caadria2015_130w21, 1b26, 486f, 80f4, be78, sigradi2014_075b7, 39f9, ecaade2017_129rr, cb1d, d9b9, ecaade2015_293a64, 93ec, acadia14projects_565t, 3dd7, b215, 2d2f, a95a, a359, 3611, ecaade2014_024g7, 2d52, 6e9b, 3022, 91ea, 37aa, cafd, fc87, ascaad2014_033i1, sigradi2013_194n, ecaade2017_269xx, c795, 4de9, 287d, 9aaa, a257, 3c40, 55a4, c080, 0a82, 0663, c60a, cca3, 0bcc, 9777, ecaade2014_180t45, 5e33, 1528, 4ca1, b124, 105b, 5911, dbfc, 75c3, 7412, d1e9, 9bf8, sigradi2013_42p, 53d4, 85e1, 85d4, acadia16_270d17, e50e, 279d, ecaade2017_215f, 6604, c95b, 0225, 018c, 5678, 10ac, acadia14_247h, 15f3, e8b7, 31f0, 2842, ecaade2016_080w23, 940f, ascaad2016_043l17, e5dc, 42d6, ecaade2015_158o33, 7872, caadria2015_067m8, ecaade2017_152xx, a2fb, cfe8, 3c59, 3884, 3ed8, f117, a128, dd97, 6afa, bc82, 4a6a, 5b8f, d57a, 8351, fe49, ecaade2016_198m52, 9d4e, ecaade2016_118p31, bc31, fcd4, 05b1, caadria2015_124s19, ecaade2014_151z35, 456b, 2ff6, e78e, 9a02, a935, sigradi2016_590m, a0da, 7284, a114, 95b0, ecaade2015_250i57, acadia14_531n, d17b, 0c16, ae93, 6184, 7253, 4a7f, 23c9, efb9, 0ef3, b83a,