CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

5ffc, 38d9, 361c, dc4e, 5d47, a4d8, caadria2015_067j8, 971f, ecaade2015_83g16, acadia14_229j, 5ee0, 12a8, ecaade2014_188o48, 4596, 894c, 7b0e, acadia14projects_375g, 7895, caadria2015_210g32, 324c, b74f, 851f, a68e, 8e30, 1e3f, 2b87, acadia15_311h12, 202b, 6e60, c4f5, 8d98, 8b4d, 425c, c326, acadia14_347ar, acadia16_318h19, ecaade2014_157l38, c780, 4ba5, acadia14_479ax, 49c2, 0b19, 0740, a862, 9e47, 51c0, 030e, ecaade2015_205f45, 1792, 36ed, 110d, acda, 5002, 2a20, de0d, 3179, 5f15, f80a, f986, 39c4, 5211, 7ec8, 4bbd, 2f3f, 12a4, ecaade2017_089ee, 561a, 3527, e98b, ecaade2014_225m58, 24ac, eca5, bad3, 2fad, 0656, sigradi2016_814m, ecaade2017_105gg, ee30, 7157, a3cd, dfc3, d919, 97f0, 1a32, 7aed, sigradi2016_590d, 1278, ecaade2015_317e69, 627d, 723c, 40b2, 6178, acadia15_123n4, c9c5, a695, 6656, ecaade2017_305c, b5c0, 142d, 6869, 6fd0, 3982, bc06, 1548, be8d, c625, b19f, ecaade2014_214n54, 4da3, a222, 4c3c, ec95, 30bf, ce56, 3aaa, ecaade2015_178d38, caadria2015_111h17, d2de, d78e, sigradi2016_602a, acadia16_244r15, ecaade2017_097dd, 7f0e, 9d86, 46a7, 4398, ecaade2017_254ll, 5764, acadia14_327a, 4dff, 6faa, 2aaf, ecaade2017_048ee, 67ff, ijac201614407j4, 186e, d862, ecaade2017_053l, acadia16_72b5, 201c, a47d, b614, 4617, acadia14_117i, a6e0, d2ef, ecaade2014_015t3, 4432, 53f6, 18a9, ecaade2014_009c1, e0ff, 27b5, 964d, 06ae, ecaade2016_118y31, 1ebf, 8c6a, 3abb, 4c2f, a5b1, 50f9, 47db, 81ce, sigradi2016_659y, 3d3a, sigradi2016_358o, 54cd, 3fbd, 73aa, bfdd, e818, 6ebc, caadria2015_004p1, caadria2017_096b27, 77a3, 23be, 348c, 1009, 8a66, ecaade2015_38r7, 1ef7, 33ff, 95d8, 542c, 51f6, ecaade2014_194f50, 8052, 1bff, ecaade2016_222n57, sigradi2013_268h, 2577, ecaade2014_089m21, acadia16_24n2, b0f1, 88c4, a419, abdb, 276f, 9807, b544, a558, ecaade2015_158f33, 22d7, caadria2017_048e16, 88c2, 9b62, c741, 8e0c, c45f, 211b, a529, sigradi2015_sp_8.284l30, sigradi2013_54l, sigradi2013_260k, 9009, b46a, 03fc, 5c4f, 041e, 9219, 1ea7, 8b0d, f1e0, 76d2, f203, e255, 7955, 712d, ecaade2017_277mm, f6d9, ecaade2015_229l51, 9aa7, aec4, 0e56, 51c8, ijac201412307h3, 8d8d, acadia14_365ag, caf2, sigradi2016_524q, ecaade2017_143ww, a668, 2089, 51ca, 2d4b, 6af2, acadia14_699r, abde, caadria2015_226a35, dd4b, d807, 87d0, 1ea0, e70b, ecaade2017_301x, 4bbc, sigradi2016_546g, b38d, ba47, 72e2, df12, acadia14_619ac, ecaade2016_011g3, 1dab, 9500, 9f68, 8882, ecaade2016_120e33, 4969, ce47, da5a, 39a7, ded1, ecaade2016_118k31, sigradi2013_234l, f58d, ce20, f067, 5d5f, 353a, ecaade2016_102d28, 48d8, ascaad2014_005o3, 83aa, fe61, 4bb9, 29eb, ecaade2014_239s61, caadria2017_113z29, 365e, ecaade2015_196v42, 0685, e43a, 090a, ecaade2016_136n38, 6292, 3afb, 6023, c2de, 7b9e, 7991, 5f53, 5390, 8a63, 702b, 706b, 8db7, sigradi2013_386m, bb91, 7ab2, 990f, ab09, ecaade2016_132x37, 3f6a, 263b, defb, da9f, 12da, 3445, caadria2016_767u32, 4d88, 153f, 7eb6, 2a04, sigradi2015_11.34z23, caadria2015_031o4, acadia14_153e, c133, d558, 32b9, sigradi2015_3.209w3, a2be, dda3, efa6, d49e, 2d8b, 75a8, 39de, ecaade2015_237c54, 4560, 7797, 1611, 5bfd, 2fb9, caadria2016_725k31, caadria2017_142f37, 03b0, 77d2, 0704, 1543, a5bf, 56a0, ecaade2015_241r55, 5fa6, 5b95, f1d0, ijac201614302a2, ebdb, 3f3b, 4a21, f135, 17fc, ecaade2013r_008h5, 3ef7, ecaade2015_21i4, a6ee, f60a, ccda, f1cd, d4f7, d844, b336, 8332, ac7a, a875, ijac201513303z10, f090, be9a, 2da5, sigradi2016_408ee, 2b58, 4161, 1c47, 9659, 93b4, ecaade2014_139a31, d6b8, 1e54, ascaad2014_009h5, b7ea, 36fe, fdf5, 4b48, 7563, acadia14projects_145k, 0f86, c3c9, sigradi2013_117d, d12e, bb4c, 071c, 19a5, b033, 77b6, sigradi2015_9.141a16, sigradi2014_075a7, 419d, b244, 952b, d881, caadria2016_045f3, 0b7f, aa9d, 0c88, 0e59, 88be, ecaade2014_147w33, ascaad2016_045c18, 1828, 297e, 98af, sigradi2013_95s, 95ee, 106f, 76cb, acadia14_549o, 238b, 8d14, fb99, 91e7, 28fa, af2c, 476c, 97ce, ijac201513203e7, ea42, 30d7, de17, a46a, ijac201614308x5, 4b61, ecaade2017_152ll, 3d89, 581d, acadia16_488v28, ba8f, 8949, fb39, ab67, ba3f, a28d, 47af, caadria2016_651z27, 2f85, f066, 526e, b2d6, aa6e, d7c3, ecaade2014_023g6, b22e, 6f71, 0f4b, 8b05, 1da4, dd0f, 287e, 8306, 5cd5, b19e, acadia14_365ae, 8714, e871, 74c5, 5c84, f4c1, 1711, ecaade2015_64d13, a2b9, caadria2017_175a43, a872, ecaade2015_309t67, 36aa, ijac201614201e7, acadia14projects_637af, 0052, fb5b, ac04, b79d, ascaad2014_019p2, 7376, 61cd, sigradi2015_3.268i5, acadia14projects_479k, ace0, ecaade2017_256dd, afa0, ecaade2016_239b64, caadria2017_125a34, acadia15_371f16, e7d5, d021, 859a, d527, ecaade2014_023x6, 24cc, c9a1, f082, d209, f24c, ecaade2016_139c39, ecaade2014_121z27, 2191, cdd7, d4d1, 4e32, 1f28, 7b66, ecaade2014_021v5, 7aa5, c418, a2ec, a30b, 18d9, 38c5, 2d0c, 7ce9, 79d5, 8ca4, 976c, ecaade2015_21h4, acadia14projects_75d, ecaade2016_151n41, 75e4, ac0f, 3366, 4f46, b0f6, 7c12, 0a35, b1f4, dd17, 10b8, 8811, c4e2, 3caf, 9d2a, 0564, 0d45, 2cd7, 39f7, 49a0, 7d59, ijac201412303t8, d69c, f3e6, caadria2015_087p13, 607b, sigradi2015_4.219s6, ed33, d1ec, sigradi2015_9.152w16, 38ac, caadria2015_203i29, acadia14projects_473ar, b471, acadia16_78o5, caadria2016_281e12, 7516, 3b80, adbf, 85b8, 74c4, ff14, ecaade2015_25n5, ecaade2016_106n29, b516, 5d79, fc3b, c72c, 7e87, ecaade2015_284t61, sigradi2016_446i, ecaade2014_072o18, ecaade2017_301t, ccf8, 26f9, 2529, b8e3, fe67, c2ad, fbf6, 794b, 45a1, cb44, acadia14_531n, ecaade2014_111h25, ef0a, 2115, ecaade2015_247g56, 7354, 5507, 7ae5, ec27, 39fa, 1f09, 659e, 16be, sigradi2014_128b1, e235, e151, d9f3, b759, 933e, bd82, acadia16_352v21, ecaade2015_332u71, ecaade2015_251m57, 4a18, d4d0, 1dc2, 6dde, e771, f499, 09eb, sigradi2016_383ii, 7cf6, d17f, af3b, dc7d, d4b5, caac, 7a2c, 9b12, c388, e81b, 6423, f5c0, b978, 572c, ascaad2016_045h19, 19d8, 7c9e, f3b1, 7c3d, ecaade2015_201a44, c982, ecaade2017_290rr, b884, ebcd, e4f5, 271e, caadria2016_229w10, a57f, 7dc9, d8d6, 5439, 6c3b, 665a, 9b21, b7d7, a5c1, 8a71, caadria2016_033a3, 86e6, 6efc, acadia14projects_573aj, acadia15_232s9, 8edf, b920, 6a7b, 9642, c8ca, b492, 741f, 7b19, 6434, a2cc, ecaade2015_27p5, ceca, ec0b, 5d3d, caadria2017_015y5, 4523, ecaade2015_148r31, ca18, 2b8a, 6c28, sigradi2016_625rr, ecaade2014_111s25, ecaade2015_307o67, 9764, 988c, da60, 7b86, 95fe, caadria2016_321i14, 3488, 74d9, 7094, f863, 4d4c, caadria2016_013l2, acadia14projects_661k, acadia15_57l2, 6ca8, caadria2015_185i27, b2dc, 893f, 64ce, 1938, ab35, 4b7a, 5428, eac7, f557, 4a1a, 7ee2, aa59, 127b, 6342, c55c, 61e3, 7b57, sigradi2015_sp_2.112n29, ee77, df9f, b12a, badd, 42bd, 62ea, eb26, e9c7, 2911, 6585, 306c, f20e, 7145, 8e39, 6c57, 3412, 8522, c7ec, ecaade2016_071l19, 1581, b180, 8aab, bcee, 7263, 9a3e, a3df, f88c, 5622, ecaade2016_222g57, cb35, 11f7, eda0, 3b21, e41c, acadia14projects_79ac, 73da, 4f94, caadria2015_014o2, ecaade2016_102k28, 5e9b, 7cfb, 41aa, 5061, a13c, c9cb, 4d9f, 2839, ecaade2017_134p, dba1, b068, 28d1, 169d, ecaade2017_301z, ecaade2017_229ff, 5b11, 48eb, 1b13, ecaade2016_140x39, 8107, 380c, e459, 8a73, ba70, 1f2a, 5593, ecaade2015_202r44, 3c20, 233a, fabf, 759c, d886, acadia14projects_145m, 0887, 75a9, 0576, a47a, ecaade2015_74l14, ecaade2016_095l26, 994b, 5883, sigradi2015_11.166d26, 22be, sigradi2014_345l9, acadia16_432v25, sigradi2013_275c, 8293, cfcb, a394, a868, ec19, 08df, a276, ecaade2017_002c, 76fb, d62c, caadria2017_190z45, 29fe, sigradi2016_381o, acadia14_219ax, 26d0, 9686, 4b65, acadia16_140i10, 5e0e, 8c1e, 693b, 8cf1, 5c54, 1841, a7da, 7ad4, ecaade2016_118o31, ecaade2016_139y38, 947d, sigradi2013_189j, 4d85, 5c4b, 490e, 6120, 1bc7, 857f, cd81, f491, 1b87, 564c, 94bf, 3955, sigradi2013_271l, 33eb, a03c, 58b1, d7e9, 06f7, c61c, 8121, b51e, sigradi2013_407, a4e8, 7f5e, 692e, f3b6, 1088, deb0, bbf4, 3403, e8f4, 2d9c, ecaade2015_206n45, b083, 0c6c, ecaade2014_155w37, sigradi2015_6.341w8, ecaade2016_161z43, 5c28, 8155, caadria2015_014l2, ddad, ecaade2016_bkon65, 70e9, ijac201513101o1, bd16, 1276, 8c6c, 9a39, 7c57, df7c, 3632, ecaade2015_18c3, ecaade2016_216d55, 0992, ecaade2017_066o, 537d, 326b, cc97, a670, ecaade2016_199a53, 6e1a, ijac201513206t9, cd4f, ef7c, 2348, d908, 55c5, 9f69, def4, 5db7, acadia14_301b, sigradi2013_326f, f7a5, a05d, 907c, 35e0, 67c9, af55, 740e, 45da, 9382, 67a8, 9aa9, ecaade2017_215hhr, 7e2f, dd0c, f789, b929, sigradi2013_280t, 01a4, a41a, ecaade2014_046n11, d335, 93d9, cfff, 9eb3, 6261, ecaade2014_140w31, 4534, 764e, 45b7, e131, c42a, 6f36, 88b9, acadia14_661b, f522, 47b7, 7984, ecaade2016_139b39, e483, ascaad2014_028t7, acadia16_62h4, 2031, 0ac9, e37c, 241a, c75f, caadria2015_130u21, ee8a, 8552, ecaade2017_116m, 5f29, e251, ecaade2015_229m51, 42ef, eec8, fcda, 5787, 882b, 5e67, 740a, b60d, 4892, acadia14projects_375d, f573, 700b, 01e1, c907, 2155, c965, b8c5, e9d6, 5d7f, a2fa, 2875, c681, b77f, 3b1b, c2fa, 9a60, a88f, aba2, 0123, acadia16_140w9, d4b6, da8c, 99a9, a92a, 559c, 324b, 9e20, 5590, d1d8, 27df, efb5, 1e5d, 78e3, de81, ecaade2014_202k52, 07bf, 699b, c86c, c137, 4008, 55b1, 7009, 6197, caadria2017_041z12, a220, 5b17, 58a8, c7b0, deac, f5e6, a5f3, 7287, sigradi2014_197z6, cd37, sigradi2015_11.136y24, 7af7, 59ea, 81e3, ecaade2016_084h24, 02ef, 9cd6, 91c4, e58b, ecaade2014_214h54, e89d, bbe5, fb55, caadria2016_197o9, ecaade2017_048kk, b375, caadria2015_206i30, caadria2017_051c17, 831c, sigradi2015_10.307c21, 297f, d2d3, 827d, fde4, 8bdb, 7099, ijac201412304f1, 82f4, d382, b81f, 519a, d92c, 9617, d4fc, 61f1, 2a01, 0ab6, 76d0, 5ecd, bfbd, acadia16_318m19, 73f9, 5ea7, 62cc, ece4, cccf, 2499, acadia14_357a, 24a8, 77c5, a8e0, 145f, 2ff5, a628, sigradi2015_9.141d16, caadria2016_703r30, 078a, acadia15_417e18, 0402, ijac201614207h12, a9b9, acadia16_206o13, ecaade2015_193g40, caadria2015_145z23, 53d0, b751, sigradi2016_807kk, e6a9, f36c, 071f, 611e, 48c1, ecaade2016_161b44, 2eb3, 04c6, d7d2, 5d89, ecaade2014_230r59, ad3d, 425b, 4881, c266, ff79, ecaade2014_149w34, 4fb4, 97e3, ijac201614405x3, 37c0, 2280, 037b, caadria2017_074k23, cfb5, ecaade2017_029w, 3ab4, caadria2015_164i25, ecaade2016_130t36, d4c5, e39f, fd28, fc7c, fec2, 9915, aa82, f795, be08, 8ac7, 7ab1, a365, f59e, ec05, 1feb, 0e1a, ecaade2014_016i4, 89b4, b1df, e6a0, dde7, 4263, e6f6, f971, 7e4f, d526, 9bef, 5f2a, sigradi2014_151p3, 05fb, sigradi2014_214c8, ad82, sigradi2013_390e, ecaade2015_293e64, f25e, ca9e, e5e2, bebe, 3437, de5f, 57b2, ae7d, fba7, 83c6, ecaade2014_029w7, 401a, acadia16_244l15, 65df, sigradi2013_234h, 724e, 08be, d1eb, 3ce1, c15f, f3fb, f8b5, sigradi2016_426b, acadia14projects_167v, 3bd7, 8098, d015, dc8e, e12b, ijac201412408d3, ascaad2016_035z13, 61bf, 3b85, 5350, 548d, 07ee, aa96, 3c73, 9554, c51c, 78b8, 5586, 73df, 43a7, 4742, b03c, bfac, ad0a, 90bb, sigradi2014_103y8, ecaade2017_076ee, ecaade2015_53x9, 5426, d1df, caadria2015_130j21, 0cea, ijac201614303i2, e0fe, e2dd, ecaade2014_014z2, 63fd, ecaade2017_140ff, acadia14_655x, 54ab, b39e, 6933, f610, ecaade2016_028h8, 2b3a, ecaade2017_037bb, caa6, 388a, c38f, 4503, ad4a, 30ee, 9bb2, 0a76, acadia16_12u1, d39d, e968, 4572, ijac201412206a5, ecaade2015_172a37, b0fa, 6360, 21c0, 6e67, bc41, 89dd, 8d6c, c2f4, caadria2016_187z8, sigradi2013_414, e521, ascaad2014_022o4, 1ff5, 0d49, a7cf, 70cc, c00d, 7e5d, 02d4, ecaade2017_122qq, ecaade2014_237a61, b7cf, 80e5, 2035, abfa, c19e, f0f8, caadria2016_507o21, acadia14projects_375o, 8707, c803, 901f, ecaade2016_163a46, 7be1, 835b, 46a9, 28b0, acadia14_565p, cd4c, 3529, dd57, 999d, b919, ijac201614403m2, e63c, 62d3, 5be6, 9699, 1dca, 85d9, sigradi2013_77, 9e39, 1c0c, 3a82, c568, 5676, ecaade2014_147a34, d8c5, 5368, caadria2017_054g18, c0a2, 79f2, 72a0, ae0e, 2e93, bdea, d786, 41b4, ecaade2016_068a18, fbf9, 3c7c, ecb3, 6103, d06b, cf74, ecaade2016_129e36, 0ec0, caadria2017_174m42, fef4, 9c36, 6e49, 688d, 0bf7, sigradi2016_484j, a7c6, sigradi2014_213z7, 0838, 0e94, sigradi2016_522w, a9d4, 5de5, 441b, ijac201614309g6, 9834, 471d, 895a, a366, 75ad, 6925, ecaade2014_204v52, b43e, 2cd1, c16b, 41b7, 1d63, acadia16_318o19, 6f9c, 664e, 1e1b, 4376, 7070, 2774, 300c, 99d2, 21f2, 0d3b, 0439, acadia14_267k, a380, 3a06, 49b3, 5554, sigradi2016_686tt, aff0, 8e5c, ijac201513201a6, e6bc, 485f, 0e22, ecaade2014_184i46, 2176, 7aaa, b490, 08db, 8deb, 7e3c, ecaade2015_248z56, c9d7, acadia14_281u, 0a24, 1873, 0705, 6cd6, ecaade2014_092f22, 9e4e, 69fe, 5815, af6b, ecaade2017_057h, ecaade2014_023r6, ascaad2016_008d4, 3602, d795, 2bc9, e207, ecaade2017_057aa, ab29, 9ea6, 27a6, aae8, bc39, caadria2017_004o2, 80a0, 6990, ascaad2016_034l13, 7466, 49ca, acadia16_432k25, a634, ecaade2016_224w59, ecaade2015_285s62, f7e0, 46e8, 0be3, 97fc, d3f4, 55e7, caadria2015_209b32, 1bed, c515, 4461, 61fa, 9b57, 63fa, ijac201412403d7, 8af3, 8fa6, e1ce, 125e, 9488, 2f4a, 742c, 1e13, 97be, 76af, 1495, 8fa5, 8ecb, caadria2015_081b12, 59e3, b552, f329, 59f7, 6765, d891, 78a1, sigradi2016_522v, bd27, 0883, f3f2, 0bc6, ecaade2016_011t2, 720f, ecaade2017_244jj, d345, 5d1c, e75a, 1f00, ecaade2014_072o17, sigradi2015_8.186l13, ecaade2016_162m44, 1547, 1a41, 5382, 9e16, 2b33, sigradi2014_313a6, 68b9, e50a, 7ef2, c145, 3890, c487, de98, 6ae1, 542e, ecaade2017_184ll, 3b61, 1c83, 56a7, acadia15_483c22, sigradi2014_201g7, cb8f, fffb, 1dd5, bec0, e22f, 07d5, 7721, 8f4b, f48e, 237d, d9b0, 42e6, ca47, 16d7, ecaade2017_013vv, 79d9, b021, f6af, ecaade2017_302mm, f02d, a135, caadria2016_167m7, 343f, cebe, ecaade2016_191k51, bd56, dbf1, 585c, ascaad2014_019m2, 83ed, 3f9b, c3f0, fee0, ecaade2017_181z, ecaade2016_171b49, e7eb, 594e, 623a, 62ba, 27be, 327c, 8d90, ee97, 6a0e, 90cd, b662, 8808, acadia14projects_357ax, dcb8, cb59, 0e3e, caadria2015_202a29, ascaad2016_040b16, 62cb, 3558, e72a, 6de1, caadria2015_049e6, e878, 502d, 104c, fa2c, sigradi2013_386r, ecaade2017_021j, 71e8, 60f3, a2fe, 48dc, f36f, ecaade2014_224e57, fdfd, 916f, 54ec, 60c3, acadia16_154o11, 6897, 2368, ecaade2014_195n50, caadria2015_015e3, cac3, c3dc, 875f, b40d, c106, dd93, 2fa2, b4f8, acadia14_43al, caadria2015_117v18, ca12, caadria2017_165o41, 7ccf, 838f, 2f54, 2a71, 9082, 178e, a2ac, e2b6, ecaade2015_231t52, eded, eda3, 1178, ascaad2014_008t4, sigradi2016_814ww, fb85, 2ce9, acadia16_154j11, 0b51, f42b, ecaade2016_144l40, ecaade2015_317b69, 2714, 6680, 2db2, 247d, 9357, acadia16_478j28, 593e, a727, ascaad2016_028d11, a3c6, 9843, 5cbe, 5a20, e92b, ecaade2016_132w37, sigradi2014_176f5, 1465, 1516, d32d, d4d2, acadia14_389ay, 19cc, ecaade2014_070m16, 3095, b02a, e6f9, acadia14projects_497s, 114d, fd2c, 35f9, ab14, 67be, dfcc, ecaade2017_161qq, e31e, 1dc8, caadria2017_057y19, acadia15_497r22, f609, dd2a, 61d4, 9ee6, b53e, 4675, ecaade2017_059pp, sigradi2013_401k, 4516, 5185, sigradi2014_070a6, e066, 7886, d1dd, c4d2, 5486, 4b0d, caadria2016_693a30, 74de, acadia16_106h8, ecaade2016_222v57, c6f7, 9201, 5ae2, ascaad2014_019k2, 7587, e792, acadia16_478p28, 3200, 43f7, 07b2, acadia14_691ay, a175, caadria2015_010x1, eeb8, acadia15_371b16, df55, 6959, a2f5, 008e, 87b4, 52e1, 1c5f, 1a60, c7df, a5dc, 8b3c, a5ad, ecaade2017_301h, ac7f, 4e7d, ecaade2015_241t55, 71c2, e26c, 7dca, c071, 1c4d, sigradi2013_222, f5e9, 090b, 8f51, 8a89, 052c, ecaade2016_230s61, 8771, c802, caadria2017_074s23, ecaade2016_119s32, ecaade2016_140r39, 64ca, 5672, ijac201412204u2, 87e3, fd27, 5628, 163d, 1bea, 23f2, ecaade2013r_001t1, 2d6d, f407, ecaade2016_114i31, fabb, f113, 32ad, fe2a, 8bdf, 6b75, dd77, acadia16_424h25, acadia14_453j, 88ea, 0436, acadia14_125w, af07, e420, 55f1, f7b5, acadia14projects_167y, fd53, c0fc, 8508, 3707, 8df6, fd7e, sigradi2014_145b3, bd7d, acadia14_479y, ecaade2013r_001f1, 2d88, caadria2016_435t18, 1cb1, ecaade2014_151r35, c9b2, ecaade2017_208g, 67e4, b27b, 361d, b810, 0116, 81d9, ea18, f9e4, 0f80, sigradi2014_074i6, 8456, 516f, ec6a, fb71, 64c3, 6dcc, f30d, 1a79, bd0c, b160, c54c, 9213, 78ee, df6c, 117e, 71d5, 918f, ecaade2014_132g29, caadria2015_010v1, e67c, 6ae7, 69c5, 2e87, 7933, 002d, a7b2, ecaade2013r_001i1, acadia16_372y22, 1c7f, caadria2017_047h15, acadia15_211z8, 85f9, acadia14projects_619af, e8c3, 17cd, sigradi2014_345r8, 4d73, 2ece, a1a8, 8f71, 9b68, 923c, a31e, 3046, aa85, 6850, ecaade2016_208t53, f45a, 41c8, c630, ecaade2016_048x13, d97d, acadia15_483y21, caadria2015_090d15, d28e, bfc4, 8b7b, 05bc, 3837, caadria2017_037e12, e3d2, acadia15_451j19, af56, ecaade2014_153r36, acadia14projects_237az, f307, caadria2015_067h8, 024c, 4d4a, e0c9, f3a1, 9dbc, 481e, acadia14projects_445ah, ijac201412402s4, b0b1, 0e6d, acadia16_372d23, 7769, a90d, 2657, cb40, ijac201513104x3, cf76, 5ac8, 3b5d, ecaade2016_175i49, d8a8, 461f, f639, cefe, c48d, 3c4a, c536, 301b, 8850, 9d58, ecaade2014_196a51, caadria2015_015b3, 55ea, 002a, bad0, 68bd, f6fa, ec6f, d190, cfd3, fe8c, 1b46, 39c5, 4d93, caadria2015_090e15, 5093, sigradi2015_3.209b4, bc8e, 3f64, 6832, dce0, acdf, ascaad2014_014f8, b59f, 6254, 2ad0, caadria2017_190t45, e99f, 5d1d, c204, e97f, 8c1b, caadria2017_129x34, 6151, d3a7, caadria2016_683u29, 8f61, acadia14_63ai, e454, 6490, e40a, 08ac, e54b, fb58, b373, acd6, 64b8, 96dc, 18ef, sigradi2013_327u, d25a, 0a58, 8cf5, cc34, 495f, df5a, 171a, fbea, 7452, 25dd, 9f2d, 50a1, 8695, 706e, 7396, a5cb, ecaade2016_042u11, ea3b, 1c69, ee46, ecaade2014_089l21, 9fd4, 3a25, caadria2016_197j9, 6703, sigradi2013_387a, b39b, 0bce, sigradi2013_167, cf4f, fd66, 009e, d777, 0ef3, 6279, 0840, caadria2016_529v22, 940e, 4107, 6c48, caadria2015_069s8, f149, 12d4, 6374, 00a5, 4077, 3688, 8bd7, 95d1, b4e2, 696c, 474c, 7bbe, 97e7, sigradi2014_213b8, c154, 2207, 66e3, 2a25, ed40, 3887, sigradi2014_079i7, 101e, 29ac, 2a9b, b453, 9bd7, caadria2017_107n28, 2d16, acadia14_63an, ecaade2017_294a, 625e, 389a, aaff, 8813, 89fe, 652d, ijac201412306v2, edc9, 9ee4, ecaade2017_029hh, sigradi2015_6.183k8, 47d4, e9e5, 8b71, 1221, 65c6, 2a37, 2ec6, 61f9, 34b6, acadia14projects_549v, 10cc, 5c81, 2515, f8bb, e05c, 0fe8, caadria2017_004l2, 7ea3, 5c62, 44d6, acadia14_125t, dc9b, 80e0, ec5c, 0a13, 2943, b696, 885a, 8fdc, 07f6, 8859, ecaade2017_109nn, acadia14projects_291e, ecaade2016_147v40, a63f, fb54, 7e47, 34ec, e2e0, 6d73, ddaf, 103c, 099c, 35c5, 3345, 4935, fe8d, 0204, 7458, 5f1a, 4b3e, 13f7, db65, 4e6a, f435, 9ffc, 8127, 08b1, f02e, 1854, 03af, 9df7, ecaade2017_291ee, d5da, 8217, ecaade2015_83p16, ca7b, ddb2, 5e0b, ecaade2016_217o55, c40d, e277, 834a, 7d07, 32c8, ef3f, 0b52, e472, ecaade2015_253u57, ecaade2016_199z52, 4bae, ecaade2016_158p43, a315, ijac201614404x2, ef92, 4567, acadia14projects_627ar, 883e, c0c0, 3036, ecaade2016_230t61, 2a51, cd89, dea7, ecaade2014_151u35, ecaade2017_008g, bce9, 07b7, 0205, ecaade2014_109s24, 8a06, b4b2, dd0d, 044a, 1bb3, f87d, 9155, 5e05, 8b44, caadria2016_703f30, 5948, 1f35, e5ce, f9f0, ecaade2016_071w18, caadria2015_124c20, a994, acadia15_251p10, ecaade2015_127y24, ecb5, 11cb, 19e1, caadria2017_015j5, 3f99, 10e5, a48f, sigradi2014_099r8, 84f1, sigradi2013_400l, caadria2015_124g20, ef72, 7705, 6595, ijac201412204m3, a0ee, c629, 434a, ecaade2014_202o52, 61de, 70fb, 808e, 89b6, 55e5, d33a, ecaade2014_104s23, 57f6, 5c53, a2dc, f705, 368c, ec6c, 4d30, 54e3, ecaade2014_133n29, 4bac, 78c7, 60c5, 9db5, ijac201412203b2, ecaade2015_138z28, 2509, 78a5, ecaade2014_206t53, d06e, 4696, 45f9, sigradi2016_801y, 4868, fd75, caadria2017_174v42, dc1a, b768, 668c, 7f0c, 5338, 0166, ijac201614407r4, c7fa, aa64, ecaade2015_304y66, cf27, e12e, 1a92, ed0f, 5f45, 9d82, f718, 3a94, c5fc, 83a9, aa4c, sigradi2013_260, 7d01, d4ca, df37, ecaade2017_044ss, a44f, ecaade2016_185e50, caadria2017_132r35, 3451, a49f, ecaade2016_077u22, b3ca, 478d, b1a9, fec9, ecaade2017_140ee, 61e8, d90d, 084d, 09c0, e30a, a53b, sigradi2013_285b, 0255, acadia14_223a, 1695, 1cf0, ecaade2014_015u3, 5484, 4bf5, 49bb, caadria2016_579r24, 8149, d8a6, 6fc5, ed5d, d5d2, 2117, ecaade2015_196b42, 142a, 3422, dff6, 56e7, 440c, sigradi2015_11.165r25, acadia14projects_589f, 3457, a69a, 4be8, 7c43, sigradi2016_770p, 9dea, cff9, ecaade2015_301v65, b7e5, 1b57, ascaad2014_007d4, 34cb, 74f9, 616a, 240b, 8fcf, 2eb8, sigradi2016_752oo, 0296, ecaade2014_072k17, 9648, 5e90, fcf3, a22f, 63bf, a487, caadria2016_641r27, 6775, 9085, 7f33, bb71, 94c5, c115, bb66, 52cf, 2947, caadria2017_048p15, 786e, d0c0, 92db, bcf0, 8b9f, b564, 21ba, 043a, 83a6, caadria2015_061i7, acaa, 4dca, 2e6a, c184, 3785, ecaade2015_138p28, 5ed4, 32fb, 00cd, 7c38, 9edb, 86b2, aaf8, 74f0, b597, ecaade2016_073z20, cd2b, eb84, 7731, 40f4, 9d98, b531, sigradi2014_036r2, 98c5, caadria2016_177j8, 09ac, ijac201412404x7, sigradi2014_144y2, fd81, f8ab, 5868, cdac, 361f, 1d33, 6c7c, ecaade2016_230i62, 0125, fb8d, dfc7, 4ec0, d7bc, 7d3f, sigradi2013_28i, a77e, d7b8, 0d89, 1613, 6baa, 6ba5, 4c1a, ecaade2017_253gg, 7652, 59ab, 9b73, fe9f, 4d1e, c66b, 79db, 38a1, c091, 30dc, fcf9, 3629, 6418, c5fa, cdab, 4bde, 1356, fa41, c0bf, 8654, 0b32, 3960, 1053, 6d3b, caadria2017_016h6, 2cae, acadia14_589h, 0563, ecaade2017_048cc, b1bc, d559, d290, sigradi2014_197w6, b269, 5722, 6927, b1e8, ee19, f9a2, acadia15_185a7, 5d26, 9a5a, 4e9a, b418, caadria2015_105i16, 5d81, 806d, d849, 20ca, 22a7, sigradi2013_387f, 6466, a62b, eeb4, 070c, c8a4, ecaade2014_175v43, ecaade2016_158f43, f6dc, sigradi2016_387yy, 9a69, 5081, f968, caadria2017_051a17, sigradi2013_117p, acadia15_333a14, 6cd5, 738e, 3d91, ecaade2014_018n4, b04e, 4641, ecaade2015_155v32, 1791, a65c, sigradi2015_3.65y2, 842e, 45b0, b573, 3acb, b3b7, sigradi2015_8.186i13, ee36, caadria2017_142e37, ecaade2017_163e, 6696, 5def, ecaade2014_023h6, ecce, ebb4, 09e0, ecaade2015_317g69, 576b, 161d, 3e51, ecaade2016_129u35, caadria2015_073t10, 886f, 9344, d056, dcaf, 75e9, adb7, acadia14projects_691as, 77d4, ecaade2013r_006v4, daf3, ecaade2016_121p33, 4cea, 69f9, a990, aff2, 1dcd, ecaade2015_180s38, 112b, 4b88, cdf4, 790f, 6240, ecaade2015_206c46, caadria2015_078m11, 3f8f, 447f, f4e7, 45c4, 1382, sigradi2016_467n, 31ab, 8772, 6fd9, 881f, b9ae, ecaade2014_024i7, 4517, d75c, b2d8, a938, c435, 7785, bcba, beb3, 1067, 3079, sigradi2015_8.339y15, 4633, 0e3d, df95, 2ee4, 6c42, ijac201412305k2, ijac201614207t11, 4d41, sigradi2014_316u6, ecaade2017_006uu, 22bc, b646, 33af, 33dc, sigradi2013_74e, e70e, ecaade2016_222l57, 005b, acadia14_479ar, 3006, cf6d, 1763, b4ae, c2c2, ecaade2017_229bb, acadia16_78s5, 7e0f, de3c, 6035, 6320, 2d82, 92dc, 2c8a, caadria2015_054k6, 98a7, 3856, 1457, 1798, d004, 2265, 57a6, 3f39, 73c4, 111b, ijac201614105e5, 43ca, d18e, d992, ecaade2014_149n34, 0b63, 7ff9, caadria2015_090p14, 770e, afc9, ecaade2017_151y, c29d, 0324, d1cf, e091, sigradi2013_391, f62c, ecaade2017_215eer, dd73, a977, 5df8, ecaade2015_73f14, d18f, 0edc, e15d, e311, ijac201614203y8, 7dd5, ijac201513105y4, 5d95, ecaade2014_009b1, 206a, 7b58, ff82, ad15, acadia15_333o13, acadia14projects_555f, acadia16_352x21, 7c5f, 08c2, ecaade2015_333i72, 522e, 5be2, eed5, 9c04, fb1e, a1c5, 5104, 0c80, sigradi2015_12.215z27, ecaade2016_023l6, cde8, ecaade2017_057g, 13a2, sigradi2013_326d, 1752, f878, 28d9, a648, 4483, ecaade2013r_004s3, e469, 299b, 3f08, 1c92, 537f, 9e11, 95f5, 78d0, 1a66, ee2f, d0bc, a64b, c358, a745, e7a9, ca16, b8c3, b6a4, acadia14_101p, d0f8, 0000, 5f83, caadria2017_016a7, 192b, 4fd6, e853, de3d, ecaade2015_55d10, 611b, cf15, ae30, 2522, b289, ecaade2015_22v4, 2959, b48f, ecaade2016_129v35, aad7, cc7e, ecaade2016_182n49, 535b, 0e45, a1cb, c7d0, acadia14projects_153az, 7491, cdbe, 4c32, ecaade2014_204z52, cdc9, ecaade2016_046d13, ecaade2014_113v26, ecaade2017_264qq, b44e, caadria2015_010w1, d3d5, 55b6, a9cf, 9dcb, 37c5, sigradi2014_305k5, acadia14_237ax, 5762, 1339, caadria2017_149l39, acadia14_339ah, 049d, 1379, ecaade2014_019h5, 17f9, 19c1, d2ae, 6199, bd8b, 3edc, 8eb0, 9596, e562, 2854, ascaad2016_059o23, ecaade2017_044oo, 53c6, b395, 1d0e, 6d89, 5ab8, b24f, 2821, 260f, 0320, e622, 3149, 68b1, abeb, 029d, sigradi2016_363ff, ae85, 3025, caadria2016_809h34, 1349, 2caa, ecaade2016_168h48, dab8, 3db5, sigradi2014_045a4, 3cac, ecaade2015_196o42, a537, ecaade2016_243b65, ecaade2015_314e68, 4663, 7fb4, fc8a, 5db2, 16b9, b03a, 558a, 377e, 6395, sigradi2013_366, cc19, 9835, 43c7, 8605, a50c, 1cab, 3bf0, 1af2, 86d9, acadia14projects_609ap, 1e4e, ecaade2016_198v52, caadria2016_819r34, ecaade2014_163k40, d651, sigradi2016_560x, aa68, db1c, 8234, afa4, fba9, 340e, ecaade2014_055y13, dc23, 0182, ee00, e803, 5dbf, ecaade2014_088f21, caadria2016_435j18, 2022, ecaade2017_051cc, 9bc3, ab91, 23ca, sigradi2015_sp_12.402t31, 85e1, ecaade2017_302ll, da16, ead4, f1a3, caadria2016_003d1, 3efd, ecaade2014_224h57, 9580, 298b, 2c84, 97d5, d61a, 0fca, acadia14projects_237aw, 3bcd, 82b8, 82d9, 910a, sigradi2016_592aa, 251e, 7d45, d212, bbfa, acadia14projects_101m, 36bf, d200, 86fa, 7d32, caadria2016_517b22, ascaad2016_031j12, d9a6, e947, e1bf, caadria2016_209z9, acadia16_382s23, 3fe1, 82c1, sigradi2013_342u, 44f6, c872, ed22, ea67, 743b, acadia14_531m, ecaade2017_170xx, 0539, 40d8, 9105, acadia14_101ar, 486a, ecaade2017_130yy, 9ede, 246e, acadia15_469m20, f35a, ecaade2014_035y8, daca, cc9a, ecaade2016_075b22, ecaade2017_208j, 88a2, 32cb, acd3, ecaade2015_269n59, b421, 8593, e71b, 9c4e, faa0, b1b9, 531c, 0a67, 0bf5, ascaad2016_041f16, 8d77, 262e, 1ced, 6a4f, 969c, a522, 32d2, 206b, ecaade2015_61s12, 0824, sigradi2015_10.309z21, f4d5, 7b11, ascaad2014_019t2, 2409, ecaade2016_021o5, f422, ijac201513201g5, 91ec, sigradi2016_461j, ea41, b7b1, 80dc, 79c0, 1698, acadia15_469g20, e58a, eed1, efd2, 0615, fcb3, ecaade2016_006y1, bec2, af9e, 01d7, cbda, sigradi2015_3.212i4, 9dd6, cec7, 7fb6, 11db, ecaade2017_039e, 9e04, ijac201614207n12, 7deb, 7ccc, 0800, e002, 0073, acadia14_589e, 0d0f, acadia14_357ar, ascaad2014_017e1, 3515, 7642, 4cf6, 44c7, f574, f45e, 9d06, caadria2016_405k17, a780, 2c67, 847f, 444c, 95ea, sigradi2013_386s, ecaade2017_172gg, ijac201614305c3, d14f, caadria2016_839i35, caadria2016_477y19, b548, d1d5, sigradi2016_714oo, ecaade2014_079z18, b82a, b935, 789b, f575, ijac201412403i6, 32a3, sigradi2016_465l, sigradi2016_686zz, a7d3, cf02, 6d52, ffa5, bcca, 57dc, 8854, f897, e20f, sigradi2013_421l, 4f28, a35a, e35b, 40ca, c17b, ecaade2014_145k33, 8feb, e7cd, 0485, 3752, c8ea, a10f, 3be7, 76a7, sigradi2014_045h4, fa18, acadia15_69n2, 3811, 9aa8, ecaade2017_155o, acadia14projects_53m, ascaad2016_035p13, 04cb, sigradi2016_455i, 5475, ecaade2014_113c27, 479b, fc32, cdf3, 7068, ijac201412301t6, 1bc2, a414, ijac201614306c4, ecaade2015_286y62, 6bc3, 0d77, caadria2016_871k37, 0277, caadria2017_063f21, 4aa9, 395b, sigradi2016_773v, e8bc, 2b23, b019, 4613, ecaade2017_173uu, b6f2, e94e, ef55, ecaade2013r_011c7, caadria2017_115f30, 3993, ecaade2015_227r50, 8512, c044, d3cf, ecaade2016_198s52, 0bb1, caadria2017_051d17, 410a, 21e6, 8821, ecaade2016_078a23, 48e0, 0793, 1d4e, b4c1, c000, a047, ecaade2017_302rr, caadria2015_210j32, 7ac4, 54be, f21a, 0bdd, 818a, 57b0, 604c, d062, ecaade2017_099xx, a942, caadria2017_118d31, 6a05, f11c, 01a5, b54e, 3901, 9268, 73e4, acadia14_435aj, 51ec, ecaade2017_109jj, f09b, ee56, sigradi2014_339a8, ecaade2014_217h55, 4cc8, caadria2017_129c35, 1fc0, e000, 957b, 19d7, 99c3, 902f, b624, 05f7, ecaade2015_196h42, sigradi2016_571zz, fe5d, fda3, 7ef7, 1250, ecaade2016_210j54, ac4c, caadria2017_124l33, ecaade2017_071ww, b3f5, b70d, 6c45, 6408, 19d9, 914f, acadia14projects_177v, 7e20, 536d, c6e7, ijac201412201p1, sigradi2016_636m, ecaade2016_102t27, cc88, ijac201513303j11, 61f8, 2568, d846, ec9f, ecaade2015_199a43, 4e55, f788, sigradi2013_393s, ecaade2015_72v13, 93db, 9bfb, 6b2f, 3fdd, 2feb, 0807, 7881, 7f1b, 4fa8, 621d, 2044, d15f, a2df, 482e, caadria2016_197n9, 7063, 0fb3, 8674, caadria2017_046o14, 53fe, ecaade2014_194s49, fd2b, ff76, b6d7, ecaade2016_158r43, dada, e6db, 8125, e9f2, 634b, 14ca, f780, 8c45, 0caf, e442, 1369, 04e9, acadia14projects_189av, 125a, ad12, eae1, acadia16_98m7, 4778, ca5d, f2e0, 8406, b5cb, 5950, b7b5, 1d67, acadia14projects_549t, 1517, 7aa2, f6e1, b69d, bd08, 2a9f, 6d3a, acadia14projects_671o, ff94, acadia14projects_699p, cd30, 69c7, sigradi2013_117b, 7459, 628d, c341, 4923, da51, a1c9, b59b, acadia14_523at, ce6e, sigradi2016_776w, 0c4a, f690, acadia16_78l5, 64fc, 95f2, 3e7b, c2a7, ecaade2017_021h, d00d, acadia14projects_463ax, ijac201614309v6, 8e7c, 445b, ascaad2016_045k18, sigradi2015_10.140f19, 76e5, 8730, 74da, sigradi2015_11.165n25, 8c70, ecaade2016_164s46, 37bc, 356b, ecaade2016_007h2, 2e32, a73e, caadria2015_030l4, ecaade2017_041k, sigradi2014_339v7, ijac201412405o8, 3def, bf6e, f6b0, caadria2017_003p1, e3a7, 2a41, c8c3, fb62, 95be, acadia14_719c, 4639, 6777, e7dd, acadia14projects_445ak, d6d4, ae43, 154f, 0dae, 6b01, d7d9, 7ca4, beb0, sigradi2013_263r, e8fc, sigradi2015_6.387n9, d801, a250, 1823, b55a, a884, a548, 3712, ecaade2015_194d41, 3761, 6d30, caadria2017_015x5, 183d, 5a69, c7c7, df98, 515e, dcc0, 7324, 230e, ecaade2016_151l41, 6d4f, 8856, ecaade2017_048hh, 9942, 6bc2, af98, 8ffa, b6db, acadia15_161g6, e0cb, a639, cefc, ac00, 5da6, c0e4, 09d1, fc4e, acadia15_161l6, f874, b309, 38ad, 1fcb, ecaade2014_151c36, caadria2015_087i14, bb70, ab81, 6da9, e7c0, 72a3, 9f1b, 1c7c, 006a, c909, 39d6, sigradi2015_6.387e9, 4023, 78cc, d19a, 6daf, 48db, ecaade2015_114j22, 788f, 287a, bda2, sigradi2016_592u, b2be, 08ca, caadria2016_249g11, 8286, 8132, 3259, 13ef, bd80, 949d, d01e, 2a24, 8f28, 3ba8, ecaade2015_333w71, b80c, caadria2016_301u13, 684d, 5b8e, 1425, 6f26, 8ad5, fe7a, ascaad2016_056j22, 2d9d, 5d28, e2ab, 1405, sigradi2016_710ll, ijac201412201e1, 961d, 94cf, ecaade2015_194t40, f545, acadia16_280p17, caadria2016_631k27, 6a97, 4cd8, eb59, 1191, efde, 2a6d, 8f5a, caadria2017_158x39, 89f4, caadria2015_023c4, ecaade2017_031ss, 5dc7, e790, a7b1, 1730, 5cd2, c3eb, fb4d, sigradi2015_sp_11.303p31, 8796, 655a, 1220, 5b18, a8e2, ecaade2015_21l3, ecaade2015_77u14, b082, ecaade2017_057hh, acadia15_81x2, ecaade2017_048gg, 90f6, 55fb, d115, aaaf, 1d6c, acadia16_298i18, ef99, 9d02, da91, 3d3f, 23e3, f84f, 1147, caa9, 2d00, acadia14_565ab, ecaade2015_170g35, 5995, 6827, ecaade2017_087s, 8aec, b593, 5140, 6004, 8cc9, 3809, 5c2f, a017, 6820, d7b4, 858a, ecaade2016_mrtc66, ebbc, ecaade2014_111r25, 0aa6, sigradi2016_729qq, ecaade2014_185z46, d3cb, 273d, 9bb8, sigradi2013_381k, 6ada, 3c9b, 611a, 9584, b9f1, acadia14_497ac, 131c, b571, d74b, fde6, ffe8, 7e10, 6a01, ijac201412403f7, 44ca, acadia14projects_81p, aed4, 0ad7, b8a4, 432c, ecaade2016_027c8, 5d3f, 703a, 80b3, sigradi2015_sp_4.388x29, e1cc, 999f, 91c2, ecaade2016_130y36, 4fc2, 4eb7, 4fbe, 067f, 9a27, b9a4, 24bc, ecaade2015_158v33, 2fe3, e78f, ecaade2016_158c43, 360e, 20b2, 9faf, b852, dad7, a951, 580f, ecaade2014_113d27, b656, c901, cf42, 2a8c, f77b, 1433, ecaade2017_163k, d455, ecaade2016_134b38, 630b, 3ce0, b73f, 20c3, 82b1, ecaade2016_078g23, b7ac, dc56, 75f8, 64c8, 955e, ecaade2017_017g, a53e, 60d4, d9db, ae57, 9258, 7929, db1b, 7625, eef0, e062, de23, fa43, ecaade2014_188m48, 7251, 9138, ascaad2014_024l5, caadria2017_163p40, 08b3, sigradi2013_429a, 0eb4, 24b8, 2138, f5e5, 591f, acadia16_352y21, 76c1, 8cc7, b785, 871d, ecaade2015_74p14, e30e, f07c, 5062, 1eba, 699d, 20e8, e76b, ecaade2016_068g18, a7c2, 15e8, ecaade2014_012p2, 5c4e, e152, 4b83, 2a59, ea10, affc, 17e1, 44e3, c86d, 5d58, 192a, 6575, acadia14_549r, 196c, ecaf, e42c, 0620, caadria2016_457d19, caadria2015_188t27, ecaade2014_120f27, 2e66, ecaade2014_023p6, 1f18, 2d83, ecaade2016_154f42, b2d5, 0eef, ecaade2014_233y59, c977, 1e80, ijac201412403v6, ecaade2017_038jj, eae7, 096e, c05f, efab, be06, cf58, 99aa, b280, ba2f, 5d87, 6351, 551c, d2c5, 45fb, 8389, 1071, 497f, 892c, 5be4, ascaad2016_013b6, 9eb5, 04bc, 3439, d02e, 783e, ddda, 9f21, 2d94, ecaade2017_264b, ecaade2017_073r, 50c5, acadia14projects_247r, 774b, ecaade2016_238r63, eb76, 1dc0, ecaade2014_204y52, acadia15_395w16, 0723, 8ff6, acadia15_137c5, 7b85, 27b7, bd12, sigradi2014_178h5, ecaade2014_015s3, d14a, ecaade2014_060z14, 4bf7, 87fd, ed1e, 6346, af15, a979, 1b61, 6b27, 44b1, ascaad2016_022m8, 2636, 5ab7, f86f, 1a01, c05c, ascaad2014_026t6, 9247, 091b, debf, f8db, e01a, 818f, aebe, af66, b1ae, a341, 14e5, c824, ecaade2016_078w22, 2df7, f52f, 5f4d, 61f4, 467b, caadria2016_745c32, f7f2, a71a, f9b6, caadria2015_102c16, ecaade2016_120b33, 509a, b58a, 8f66, f638, 4601, ecaade2016_mrtd66, 0ee7, edf6, 9381, 10ef, 59be, e62b, 76d6, ecaade2017_056qq, 9e98, 68c6, ecaade2014_168a42, 1731, 7662, 4f73, 7caf, fb24, de86, ecaade2017_049xx, caadria2017_185a45, 62c2, f6c8, ecaade2014_108j24, 08d7, fd70, 2dce, ecaade2016_224g60, 7d50, sigradi2014_305j5, fb40, 9dac, ff86, 48e1, 47a8, 7c4f, 50b8, ecaade2017_026ss, 5043, 9a54, acadia14projects_473at, 15a7, caadria2016_549s23, 5d78, ba94, 5b54, acadia16_478w27, 144b, be33, 8137, 1c9c, acadia14_479g, b81c, 42f0, b131, ecaade2015_286x62, sigradi2014_074j6, b94e, 26e2, acadia16_12i1, sigradi2016_490aa, e7d4, 8a55, 1b80, 95dc, sigradi2013_189n, 8e6f, 34b1, 98fa, acadia16_88i6, 2758, cfc9, acadia14_539aw, fcfb, 0432, 6922, c018, 046e, cf31, f3a6, d18b, ea6e, eb82, 315c, caadria2017_158a40, 16ac, c47b, ecaade2015_61x11, a8cd, b6fa, 34a4, 4241, 0410, 4bbe, acadia14_609ad, d447, ecaade2014_226z58, efba, 6ade, sigradi2014_265n1, ebde, 19a3, ed3a, b9c8, sigradi2013_326h, 58c0, b058, ab99, 55f5, bb13, ecaade2015_53g9, sigradi2014_281b3, 258a, 78c1, 2921, cab6, 086e, 303e, sigradi2016_440gg, ecaade2016_102r27, ijac201412408l1, acadia14projects_199ad, fe95, 2c61, 39af, dfe7, 2edd, 2e8d, ecaade2015_35p6, e187, 84a2, a9c7, 8e7f, 1f98, 7566, e49e, c6a8, ecaade2013r_004y3, 37e3, ecaade2014_192h49, ecaade2017_019ff, sigradi2013_359h, 8a30, b806, acbd, acadia14projects_115ag, cae4, 56d5, fc75, d369, c330, 1919, ecaade2015_48l8, 8b00, 7d1b, f0fc, df25, 1c38, ab85, caadria2016_611c26, b56a, ecaade2016_077o22, 44c3, 7040, eca0, 54d0, 3e82, bdc3, 2833, 16ca, e9b3, e8c9, sigradi2013_386v, c9d5, ecaade2016_188n50, 2fb2, ecaade2014_224t56, 1010, caadria2015_084b13, ecaade2015_319g70, c682, 1fcf, 80e3, sigradi2015_8.339v15, 9fd9, 220e, 1a87, f3ed, 7f50, caadria2017_046t14, ca22, acadia14_267g, sigradi2016_583yy, 9d7d, 968c, f22a, 592b, ecaade2017_008o, f665, d04b, 68a0, ecaade2015_284l61, d4d6, 6349, f1d4, fa68, fac1, de29, cf6c, e677, c918, 8cb3, sigradi2016_770r, a1a7, af94, 3391, c99a, 820a, 2730, ecaade2014_186h47, 2e58, 2c45, 6184, 18a5, 06ff, d26c, 9d36, 6460, ecaade2017_288aa, caadria2015_181a27, sigradi2015_4.52i6, acadia14_619at, 75aa, sigradi2015_8.189v13, 18dd, 9b9d, acadia14_453e, c79c, 11f8, 05c7, 8746, e656, bc47, ecaade2017_169hh, 1bce, ecaade2016_175h49, 8f25, a390, a7d7, ecaade2014_182z45, ecaade2014_186l47, 249c, 12f4, 0ccd, 320c, 3c3d, c7b5, 58a4, acadia14_339af, ecaade2016_217n56, df68, b871, 3413, 84a0, caadria2015_072u9, 3876, caadria2015_060x6, 046f, 66f2, 92bd, b13e, 5a0a, 0d9f, d2b1, cc6d, ce86, b1b4, d649, ce11, 3f69, 3598, c2b7, 8e9b, 9f65, bf5a, 91f9, e164, 9205, 0142, 2cd9, 9217, ba90, ede9, e238, f658, 77b4, f819, bbad, 4647, 2d90, ce15, 5294, 6441, 49fb, 3c43, 2266, ecaade2014_044d11, c97e, b128, 18c4, c08c, b1fc, ecaade2016_152u41, caadria2016_333b15, 9123, 7100, 1f3f, ijac201614401f1, ecaade2016_128l35, 2d1b, 3a78, 237f, sigradi2013_397e, 56da, db56, 41fa, c304, a512, ecaade2016_136j38, a89c, df89, e4c7, 5f5b, 8174, 83e5, 1f48, sigradi2016_621ee, acadia14projects_63e, b1f8, a725, 7ac1, 7180, ae94, ecaade2014_015r3, 4210, acadia15_149u5, a008, 0114, 7b75, 620a, 4c10, 20a4, 7fc7, 364c, 5127, ea71, sigradi2014_345k9, 1f60, 1e98, 566a, 4812, e465, cec5, 45e4, 5d29, acadia14projects_145ae, ee63, ecaade2014_086y20, 06b5, 2cac, 2da3, 0985, eb21, f1e3, 833e, ecaade2015_152v31, 395e, eace, caadria2015_168l25, a13e, e4b5, acadia14projects_23ae, 4ad8, 3b65, d3af, 3af9, ecaade2015_138r27, ecaade2015_319f70, 18b4, sigradi2014_041f3, 2861, ijac201412304a1, e725, 47c9, ecaade2014_019c5, sigradi2013_330e, 021b, 680a, ecaade2016_021d6, acadia14projects_589d, 5cde, a55f, bd87, ab27, eb8a, 6f64, 34ea, ecaade2013r_006r4, ecaade2017_212jj, db5c, 37f0, e7ab, c029, e344, ecaade2015_211a47, ecaade2015_61x12, sigradi2016_564hh, caadria2017_147u38, sigradi2016_590k, 9a3c, 2771, ffbc, 338c, 3c04, 7f04, 6abd, 693d, sigradi2014_159f4, 7ae8, sigradi2015_10.140s19, ecaade2017_208e, 160e, ab6c, 9aa6, 6ec3, ed63, d21f, 964a, 1e04, c962, c4ac, a6a5, a791, f4a8, 6c00, 2d29, f1e4, 8748, b754, sigradi2016_729xx, caadria2015_209x31, 8130, 73ce, caadria2015_069o8, f464, b674, ecaade2014_038i9, a515, 1252, a854, sigradi2015_10.267u20, e86b, 7ae3, c4e8, fda1, f2f8, d2f1, ecaade2017_129ff, 34c8, ecaade2016_162w44, caadria2016_683m29, 66eb, 8aa8, deca, 8d32, 9cdd, 5dc8, 8e5a, c170, 150f, 4d14, ecaade2016_197w51, 723e, 7ca2, a107, ecaade2016_063n15, 3518, bf2d, 8e64, ecaade2014_111t25, 20f4, c9fd, fac7, 9639, 7215, fad0, e767, ecaade2015_35u6, 0706, a3e6, 74eb, 2a9a, 5466, 947c, 8f07, 2440, db84, 134f, 797e, a711, 1995, 3180, a741, acadia15_110y3, 8839, caadria2015_078d11, 7520, 37f7, 33e1, 95c0, 2bb0, sigradi2015_12.297i28, caadria2016_611w25, f1e9, 9328, 2cb7, ee22, 995c, ec98, 3985, 8f53, fbd9, 93c2, ascaad2016_034k13, 0c41, 853c, 0882, b3a4, 4cf2, ecaade2016_163d46, bdc1, 4b21, 96ca, 817d, 1c42, d07e, fd89, f3cc, caadria2017_094p25, 8833, 329c, caadria2017_183d44, cf23, 75c1, acadia16_478a28, ecaade2017_269c, sigradi2015_4.219z6, sigradi2014_313u5, 140e, 321b, 116c, 3b40, acadia14projects_531x, 2025, 387b, acadia14_637ae, acadia15_451z19, ecaade2016_154s42, 8ebf, 7da4, 8394, 6ce6, 2252, e4ab, 3eb2, bb60, 973d, 05ae, sigradi2013_285f, 56d9, 127c, ce23, 2c13, e7af, 42ed, ab88, ca5f, 7c71, ecaade2017_249a, a64f, d3b3, 41ff, 2705, f24a, cac7, ecaade2017_ws-archieduq, 9c63, f1d7, b4c4, 713e, 31a9, ascaad2016_001c1, 7fe2, 21e7, 6bc4, 0848, caadria2015_172e26, 29bb, ijac201412403m5, fe4e, 1b7a, 7fb1, 2082, 0cc6, 0e98, ecaade2015_35x6, 7fa1, ijac201513104m3, 3171, caadria2016_311c14, 919f, e758, 74a8, 1a40, ijac201412305d2, f952, f40d, f519, 3350, c0f5, ascaad2016_035v13, 556a, 9822, 1d02, c295, 76d4, c9f5, f8e0, 2336, ecaade2014_072x17, 2ec7, 53a7, caadria2016_559w23, b534, a7a0, 7793, cb9d, 42c6, ad5a, ecaade2017_033z, 648b, 7f06, ecaade2013r_003s2, d378, acadia14_63aw, c7cc, 1a4c, e533, 7df6, acadia15_343c15, 16ab, d7b1, b33e, ba78, c20c, 93f8, 041f, cee7, ijac201412301x6, sigradi2016_431y, 4426, ca5a, e991, 5ce5, sigradi2015_12.107h27, a84f, ecaade2015_241a55, 62cf, 8010, 649e, c94c, bf04, ecaade2015_287p63, 8297, acadia15_431j18, sigradi2014_347s10, caadria2017_057d20, 36ba, a762, 3dbc, 71c9, sigradi2016_560cc, b7df, 7681, 684c, 2ab3, 99d7, 4c67, ecaade2017_008h, 510d, 6471, 09ae, 13dd, a6cb, ijac201614307v4, 1965, 9c01, 9f1a, 334a, 364f, 4dc1, ijac201614203c9, 132c, a7d2, 844c, 63f1, 495a, acadia16_432x25, ecaade2014_022b6, 27c1, ecaade2014_067c16, 8dde, 9986, 7539, 0468, 783c, 6686, 15eb, ad9e, d64b, ed27, ecaade2013r_013u7, acadia14projects_153aw, de85, sigradi2016_814g, ecaade2017_117w, a892, sigradi2016_407y, 8ccc, acadia14projects_627b, 3ecb, 4255, 5ffa, ecaade2014_149d35, 52e5, 9f25, b74b, 918b, 3215, 11f9, ff2d, ecaade2015_297w64, 59ec, 7b0c, ecaade2015_91f18, b3d8, d5ad, ecde, 29a0, ed87, 4d9a, 7226, 5f58, caadria2017_145u37, 5232, ab22, ecaade2014_010t1, dfff, ecaade2015_115t22, ascaad2016_038r14, 6c85, 7897, a4a4, ecaade2017_302oo, 7c1c, d1c9, ecaade2017_268ii, ecaade2017_029ff, afb6, 9bd1, 3922, acadia15_469p20, 9431, e1dc, 1916, sigradi2015_10.7h18, 412c, ecaade2015_233w52, 04f4, 158d, 8d31, 46e4, sigradi2014_108b9, ecaade2017_076cc, bf33, acadia16_344u20, 5947, acadia14projects_339y, 50c0, ebf9, a828, 15de, ecaade2016_071z19, a67b, 0c86, ecaade2016_185h50, ecaade2017_042ff, 208f, acadia16_224t14, 0d60, e8b0, a8cc, f185, acadia14_435a, b974, 68af, e70a, 25b0, 042a, a68c, e733, b4d5, 111f, caadria2015_220c34, 5c99, f9cd, 6735, ab4b, be57, 8e8d, b916, 9c5f, 4bca, 21ab, 0a01, ecaade2017_083mm, 81c6, 7098, d986, acadia14_219c, sigradi2014_234x8, f414, a1d7, 25e5, b811, 9c6d, ba0a, f394, 7bd4, 695f, a7ed, sigradi2016_615bb, 157d, 8b4f, 2e02, 0d6f, ecaade2016_065g16, 1f2b, cc4a, 30bc, b883, ecaade2015_185n39, d6a1, caadria2017_054e18, acadia14_347ag, 17f7, acadia14projects_153ar, ecaade2013r_018f9, ascaad2016_056g22, 8c82, 317b, e3ff, a590, sigradi2014_186a6, a5f4, e106, d8fc, ecaade2017_071pp, ec56, c7be, 2324, 5460, ca3f, d051, caadria2015_218y33, 450e, 465a, 7ef0, caadria2015_246e36, sigradi2015_10.7k18, 309a, 87dc, b966, c797, sigradi2013_54o, 7da1, ecaade2016_108v29, b9d2, c1d9, 66e5, 7abb, 538c, 9343, 2f12, 2abe, bfae, 5c77, 92fc, c7c5, 4bf2, 2db4, f65f, b164, efca, e2a2, f826, 1a58, 656a, acadia14_463v, 7664, ascaad2016_039l15, d94f, 0956, ijac201412301c6, bbde, 43e9, b504, 931f, 29e7, a986, 2b77, ecaade2015_332s71, ff4d, d7df, ef95, 627a, 39be, 820f, bd81, 618b, 0a31, 54ff, sigradi2014_197u6, 9829, 1aa9, 40ab, ascaad2016_030h12, a9b3, a8b4, b2a1, 46e0, 0825, e783, ecaade2017_048x, ecaade2015_196g42, 1dea, 7206, acadia16_78m5, 7bf4, 848e, dfd0, 0779, 48cc, 626b, a8ea, 250b, 7f62, b94d, 765f, 8698, 61fe, 1456, 911f, sigradi2014_047n4, sigradi2016_737ee, 689c, acadia14_111h, 69cf, e695, fc81, bd5c, ascaad2014_024n5, fdc2, sigradi2015_13.316v28, 4214, 39aa, b85e, ecaade2016_077t22, a9c1, 3665, 921c, 300d, ecaade2014_185t46, 06fc, 8111, bc5d, 9c6a, e9d2, 5106, f534, 29fd, 2aa2, 1bb0, 5b6b, ed47, 8080, 3177, ecaade2017_301g, b5d7, 498f, ecaade2017_018aa, b325, acadia16_24o2, caadria2017_080l24, b319, 52d8, 82e9, 8ff2, 8e8c, ecaade2016_197e52, c467, e9e2, acadia16_98g7, caadria2017_122u31, ecaade2015_286e63, acadia16_54v3, 11ba, sigradi2014_084z7, 5a3b, c4d7, ijac201412204e3, 9ced, ecaade2016_108t29, 0155, 932b, 90cc, 1a20, a0a2, e2c3, 2202, 42f5, 7c3f, fddb, 2378, 3c8a, a4b0, 8769, 74b8, 9394, cec3, 0446, c4c0, 0e65, 0d76, ecaade2017_057y, ecaade2014_050f12, 160d, d758, c49a, ecaade2016_075m22, 9bb6, 60b5, 8982, ijac201513206f9, caadria2016_559x23, cf1e, caadria2015_130o21, 4cb4, b583, caadria2016_395u16, acadia14_43ac, acadia16_140y9, 2468, cf78, 02f5, ecaade2015_122h24, 74ec, 311f, caadria2017_015c5, 3f32, sigradi2016_764k, 569f, 9e7e, ecaade2017_076ff, 71b6, ecaade2016_243y64, f956, sigradi2015_11.166b26, 4ea8, fe3f, 6e0d, acadia16_344g20, 4d47, 884f, e90d, 43fe, df9c, cc05, fc12, 1fdd, eb5b, ecaade2016_ws-intelligentb69, ascaad2016_042a17, 7ac7, 8180, sigradi2016_490v, acadia14_257ad, e3cd, 4cdc, 2eaf, dd99, a4da, aa56, a74a, 9c8a, b5a0, fbf2, ecaade2015_317x68, 5bf8, ecaade2016_203h53, 4b43, e40f, c655, a340, e82f, 3280, ddaa, 0ca1, caadria2016_333x14, ascaad2016_041l16, acadia16_154g11, d064, d545, f3d9, bc87, caadria2017_165z41, 05ce, 1b89, b731, 59e5, 41d0, acadia14projects_619at, b46e, a286, 35ff, cc96, ecaade2017_230vv, 5aec, a7c1, 3dc5, ecaade2017_085ww, 7163, 6dfe, 3f73, d315, ecaade2015_301n65, acadia15_223j9, cc62, a36d, 6491, 8e89, 5a7b, 7d31, 2d63, ecaade2016_163n45, ijac201513303f11, d0e0, b98f, 353b, 5e33, sigradi2013_386i, e61c, f38e, 5c6e, e3d1, 52de, 2e6c, b46d, 24c1, c507, 4725, 49ed, ecaade2015_207d46, d0a9, 83ce, caa7, b2c9, 0e26, acadia15_323y12, 5650, ecaade2014_044w10, f8b2, ed17, ecaade2013r_001c1, 5b38, 9613, 1df4, 5af8, d7ee, c3c4, ecaade2016_162a45, 8f9c, b4b6, ea13, 5d99, caadria2016_663p28, 853d, 0a49, a230, 0256, afc7, 851d, caadria2017_033s11, 7d14, ecaade2017_023gg, 0c77, 08ab, b604, af28, 92c1, bff4, 33b5, 3886, ecaade2014_240h62, acadia14projects_719g, 39ea, 32de, b5a3, 4276, 9a4d, 676d, 86c1, ed11, d428, 5270, b869, sigradi2015_12.297o28, 18eb, b474, ecb4, 6e8a, ijac201614104u3, 4d69, 6ca5, d5d0, caadria2017_048f16, ef71, 5ed8, 226c, acadia16_488a29, 0569, b934, ecaade2015_158h33, ecaade2015_302g66, 791f, b745, ecaade2017_293ii, 6ddf, 77f9, feec, f1a2, 7f66, 9110, ab78, ccb3, ab08, ecaade2016_067n16, acadia15_81y2, 73b6, a13b, fc9f, acadia15_203f8, 4817, a976, ac55, caadria2015_124s19, 753d, 69e9, 8a9c, ecaade2017_225m, acadia14_135s, 12be, 32e9, 1015, ecaade2017_048bb, 64f2, ebcb, b0d3, 33d2, acadia14_479b, sigradi2014_345v8, 5541, 31e8, 8e59, fda6, f7fe, de4b, b06f, caadria2015_090x14, 4a66, d84f, 62dc, db32, b75c, 81cb, 22ca, 86f5, 8c30, ff38, 7e6b, 7ebf, 6cf8, cbeb, ecaade2015_217z47, acadia14_445al, 0186, 9a0c, 80da, 55d3, ecaade2017_101dd, ascaad2016_022t8, 7543, f496, c873, 6378, b63c, 2134, c730, 5a7e, 09de, c2ea, ce25, 3055, 0e4a, b619, ecaade2015_18x2, ecaade2016_042t11, ea19, 777e, 5008, ecaade2015_73i14, d437, ecaade2017_028g, 9189, d854, c130, d7a7, ef50, bee2, 4ae2, 7bae, 4b28, c491, ecaade2017_301u, e314, 35c6, aab1, 5aa5, f53e, 4f33, caadria2016_301j13, ee29, bf08, sigradi2013_364r, cb0e, e426, 84a6, acadia15_483k21, sigradi2014_137h2, a9de, b79b, 2999, 376f, 9be1, daad, 7f00, 3f57, 2104, caadria2017_015f5, 45e2, dc38, 55fa, ecaade2014_201f52, 6d4e, bcd3, ecaade2017_175f, cc0f, a7f0, cfe2, 4386, 38a7, 104d, ecaade2015_334p72, a08f, caadria2017_067j21, f366, c52b, d9e2, 8e74, 9719, 0fa6, 7b91, b465, ecaade2017_048aa, 7f95, b415, 112f, ab0f, fc7f, sigradi2016_448x, 37cd, ecaade2016_040s10, acadia14projects_111l, 19fe, b85b, b162, 46a6, ecaade2017_133d, 2fca, cfde, fb63, 7012, ecaade2016_191w50, 3d97, 3895, 16c3, 15fd, 31e1, eb6d, 8842, d1b0, 654c, 0562, 0f44, 1342, 86bb, 35e7, 5d88, 097a, 66b4, 4e09, be85, a7b3, baf8, 5a9a, f26f, 0ebf, 9baf, ca69, eaed, sigradi2016_669aa, 6c3c, 7c62, c2e3, 11ea, 0628, 775f, 3ca1, cdee, aeca, d67b, 015b, b21c, 7bd7, 8447, 6b2a, 6ff3, a161, a4b8, ijac201513203m7, ecaade2017_085g, 712f, ecaade2017_215i, sigradi2014_192p6, dc2e, e8a9, cdc7, 5d4c, caadria2015_078k11, 0631, eeea, caadria2017_158e40, cdc8, ecaade2016_130j36, f1f6, ecaade2014_214p54, ecaade2015_53x8, 7b98, 90cf, c50a, ecaade2017_156bb, ffc6, d367, 1c16, 24ef, acadia14_281ad, b04f, febc, ecaade2016_018g5, 00b0, 5ace, ecaade2017_248rr, c4ad, 9e55, 55ab, ac2c, c91c, 97e8, 20b4, ascaad2014_011x5, 36e4, 520f, 36e3, 2d7f, b09d, 0d7b, fc38, 6502, 923b, cbcf, caadria2016_157w6, 9667, caadria2017_085w24, 71ff, 8dc4, acadia14_699c, sigradi2013_343f, 0ba3, a359, e280, 0f3e, ebf2, ascaad2014_004o2, ecaade2016_151m41, a24c, 68c7, cb30, bbfc, 360f, c919, 19c3, c345, 2521, ddb6, caadria2016_095o4, 72e3, 204e, ecaade2016_221u56, 2aa7, df18, acadia16_362t22, c208, e863, f27e, 5e52, b80b, ascaad2016_038g15, 8388, 2c1b, 5726, acadia16_154f11, a958, d88d, caadria2016_239e11, 7edb, 8b40, 89b8, 45d6, 6951, 09d4, 1745, sigradi2013_30c, 3e27, bd25, 3738, ecaade2016_132t37, 530f, f714, d280, sigradi2014_075b7, 226a, 3943, 5261, acadia14_463ax, 710e, f2bf, d587, acadia16_460y26, ecaade2016_147t40, caadria2016_611h26, 95a0, daee, 3cad, 9351, caadria2016_125o5, 2cc0, sigradi2015_10.267o20, 859b, 6e27, 6641, 0314, ecaade2015_27r5, f6ed, 4d5f, d2e4, b440, effb, ca75, 60d8, bd2f, ce96, fc55, dcf4, 64ac, a8e5, 5cf5, e685, ecaade2015_318u69, 3dc9, bcdf, d092, 4de2, ecbc, 9e2a, 9ec4, caadria2017_174r42, 711a, ecaade2016_062e15, 59b3, e201, 5eb0, 5064, 0132, 124c, ea57, 843d, d3a3, 6fb0, ecaade2014_138n30, 2055, d500, 9199, ee7f, cddb, dfb1, 16e5, 7473, ecaade2015_35y6, 3998, f18b, c653, 6a34, 1b2e, 0e52, ecaade2017_109bb, caadria2016_187a9, 3fb8, 006e, 7521, 588c, ecaade2014_224y56, d374, e05e, 0ac2, 65d7, 5fc2, c355, e650, 6e13, 90c0, f579, sigradi2013_429l, ca8e, 2f50, acadia14projects_619ad, b98a, c585, 2e10, a855, 6945, 5225, bda4, ecaade2016_068u17, cc43, d1e2, 1f7d, 5c52, 3c0b, ecaade2014_157y38, a61e, 0cd2, 6f16, bed2, bc71, 51df, ecaade2014_239w61, ecaade2017_053e, ijac201513303a11, db45, d755, 6b00, 972f, acadia14_619ab, caadria2017_165j41, 2d53, 4355, c229, ecaade2016_217e56, 5bc0, 31c0, 8373, ab77, e982, 35f1, f9cc, 45e1, caadria2015_114k18, 8d60, 52ea, f008, 9b59, a40a, ecaade2014_145i33, acadia14projects_23w, aa03, 9a97, 31b8, 981a, ce33, e253, 7fce, ecaade2015_207g46, caadria2015_060t6, sigradi2014_045x3, 3e77, ecaade2016_222k57, d270, f0e2, 9681, acadia14projects_43aa, 7b70, 6db1, 2e5c, af23, ijac201614405j3, 0165, a3b9, acadia14_479d, 9b1f, 6474, ijac201614102s1, dc58, sigradi2015_8.328m15, fd09, 2a2a, 85a7, b2bc, 02c9, 9084, cf75, 6b23, a342, 025e, b507, caadria2017_123s32, 7cc8, 88e4, 3c16, d061, 9a2a, 2b72, 0792, sigradi2013_189, 0a14, 62e3, 9e91, caadria2016_311d14, c380, 33a3, 102a, a967, f8be, cf91, ecaade2017_172y, 688b, cd94, 01bb, e43d, ec4c, caadria2015_114f18, 86d3, 12a2, b02b, 3e69, 8083, c16f, ecaade2014_168z40, 6363, ecaade2014_138t30, ecaade2016_191a51, 18fe, ba03, 2a4f, sigradi2016_448w, 389b, 8355, d68d, db60, c5c8, defd, a721, 0a46, 1237, 13ab, ecaade2017_199w, caadria2016_157m6, c23e, adab, 04f0, 3b04, ba8e, 3da6, ecaade2017_201g, 8637, 4cfb, ecaade2016_018u4, 2222, 8f76, 1409, 140a, 5746, ijac201412402h5, e3f7, 1424, caadria2016_673y28, caadria2015_126s20, ecaade2017_181t, a079, 5543, caadria2017_057u19, ecaade2016_046t12, 6f0b, 348a, sigradi2016_602k, ijac201412301n5, bf58, 0173, d96a, 6483, 549d, 9475, 9f7e, 84d4, ecaade2017_268gg, f71b, 6616, ascaad2014_031f9, 2beb, e1b5, a001, f16b, 3836, 24db, a984, 1b1a, ea02, sigradi2016_710gg, a083, ecaade2014_066v15, caadria2017_135h36, 89cf, ae6a, dc4a, 383c, acadia16_214s13, 2490, 8d7d, 2479, 5f3d, ijac201412205r4, c080, 9656, sigradi2016_602b, acadia14_637af, ecaade2017_255j, 146d, 1e90, a797, d417, ecaade2017_129ii, 704f, 1194, cb49, 5760, 18cb, 5a21, c804, 4717, e035, 5f2f, acadia14projects_145ab, 8399, ijac201614208n13, acadia16_12a2, 1eaf, ecaade2016_058w14, 5e99, 7585, ecaade2016_144k40, 5f30, ac50, ecaade2015_317z68, 6c24, acadia14_375l, 4d87, ecaade2014_053o13, 2847, 2271, 02a5, 8ba4, eeca, ecaade2014_184n46, d39a, ecaade2017_049uu, cef3, 3e2b, 0644, 6ece, a565, a13a, da2e, 8d73, 457a, 9eaa, 00c3, 05b8, 0237, aef4, 7177, efdb, ab49, d944, 9e26, ijac201412404z7, fc4c, a2a9, ecaade2017_019mm, 8c83, 2e1a, ijac201614204j9, 0dd8, acadia14projects_311w, a909, f925, 3cee, b093, 82b3, ecaade2017_023q, 9485, b2ea, cb95, ecaade2014_052i12, ecaade2017_057k, 3d0e, 9688, 52e4, ca41, c8ba, aef6, bb4f, 2fe9, 44db, 1f59, c584, c468, 2f03, e3c4, 7770, acec, c033, sigradi2016_407z, bad4, 1374, ecaade2016_078j23, a328, 59ce, acadia14_101aj, ecaade2016_043y11, 7437, ecaade2015_138w28, acadia14_189ar, 0332, 4908, f235, f7f8, 768e, caadria2015_060o6, afbe, 97a5, 11e8, c61d, cade, 9dde, 9c07, 411e, f8c8, ecaade2013r_001p1, 777b, 017a, a0c8, 9598, 3a1a, caadria2017_163n40, a17c, e485, ecaade2017_210v, 9899, ee78, 533f, ecaade2015_215t47, 54b3, 01b4, b6aa, 58f2, 544a, 8832, acadia16_12l2, ecaade2014_052k12, acadia14projects_135u, 20da, 2d8f, 8766, 0048, caadria2017_015s5, 3c4c, sigradi2013_342l, bbe6, d44b, 0aed, d5dd, caadria2015_213t32, f78d, acadia14projects_389c, 3059, 2344, 64d5, ascaad2016_057x22, 4c2c, 3cf1, sigradi2015_12.167j27, ed97, da93, ecaade2017_215ll, 6be3, sigradi2016_621dd, 23c5, ecaade2016_136i38, 6bda, c504, caadria2017_163s40, 9ab1, ijac201614306w3, bd61, bf5c, 1212, c75e, 9422, ad53, 587a, caadria2017_023f9, ijac201412302k7, 04c7, 9e0c, 03d2, 4879, 8aa0, 096f, 048a, af77, 8595, c0a3, 2545, ecaade2014_086t20, 58ca, 4570, 3b34, ecaade2015_155u32, a039, ecaade2017_133n, a180, caadria2017_017k7, cc9f, f318, ijac201614305a3, de4d, 805a, db52, 0638, 6527, 908f, 1fa3, acadia16_78z5, ecaade2017_199z, ce42, 6a18, f635, 63f3, ecaade2017_037cc, d825, af6f, 6526, acadia14projects_101ad, ecaade2017_181r, a697, c96a, 8438, 8f67, 8541, 27ee, 5a49, 7213, sigradi2013_294u, 9eb6, aec9, 519e, ecaade2013r_018g9, ecaade2016_193u51, sigradi2013_429f, 5148, 5844, 0f34, ascaad2016_003w1, 61c7, 97fa, 979e, ecaade2017_291m, ecaade2015_278p60, f8df, c761, ecaade2017_210t, 55ce, 28c2, ecaade2014_232u59, 4259, ecaade2017_118jj, acadia16_450o26, caadria2017_018z7, sigradi2015_3.9b2, sigradi2015_8.239b14, d41d, sigradi2013_414v, 6a58, ecaade2017_252g, b5ef, d5cf, 5326, c66c, 2717, ecaade2014_224s56, 5f2e, 040f, sigradi2016_382q, 3be1, ecaade2016_028k8, ecaade2017_220vv, acadia14projects_219e, ffc2, ecaade2014_180e45, ecaade2016_222a58, dac8, ecaade2015_202s44, ijac201614102u2, ed37, 5993, bc0f, dff5, acadia14projects_153ax, e60c, ecaade2014_146s33, 48c7, 8142, f35c, 55ee, d7a4, c10c, ef42, 47b0, 620e, 6f53, 3afc, sigradi2014_169t4, 5abe, acadia14_339ak, 2469, caadria2015_237v35, 5e72, 797a, 745d, a4bc, e512, ecaade2016_070p18, 94af, ea03, sigradi2016_560q, caadria2017_046s14, ecaade2016_197a52, 90da, e6c1, 9bd4, 0aa7, 28d8, 1458, acadia14_333ax, 0639, 8995, adb5, d521, ascaad2014_026u6, 9b8d, sigradi2016_515k, 6f54, ad8b, cf61, ae35, 8a9b, 64ee, 0f3b, caadria2017_104s27, b746, 062e, 8002, e058, 102d, ee55, 7706, acadia14projects_339ad, 35a8, 362a, 1a6f, ecaade2016_021r5, 60ef, af4a, 12b4, 7962, f745, acadia15_483m21, 8fcd, 9ff6, 15ef, e928, 8ab6, 4c9a, 6f09, sigradi2014_345i10, caadria2016_497x20, 374a, 35bd, 5021, 50e9, f2c6, ecaade2016_042f11, ecaade2017_164u, fdc1, sigradi2013_41v, 81f3, caadria2015_130i22, a362, 273a, 241f, sigradi2016_637q, d833, ijac201614309l6, 875c, acadia14projects_135o, caadria2017_163t40, 448a, 8089, 5aa8, 487f, 9981, f92f, ecaade2015_319a70, 6f02, fc77, d83d, ecaade2014_180w44, 557c, f1fd, f57e, 2110, 15ea, f262, 9246, 6559, sigradi2014_292s4, ecaade2016_074l21, 174c, 7f2a, 67d4, 2c4b, c110, f378, caadria2016_445z18, cbaa, sigradi2013_183u, b5d2, b2e3, 8873, 196a, a79b, ijac201513201i5, 5129, 8b58, 01cb, 43c9, ecaade2017_031zz, d54c, 4681, 9e89, ca5b, 7e24, ijac201614207k11, 3a69, cde3, 7072, 61ed, c3d6, 5be5, c012, 3c00, 6838, de1a, 6a10, 547f, 4471, 9efd, 414e, 5749, ecaade2017_079m, 66e8, 6f0d, 117d, 7e14, 1466, 14ce, caadria2015_188y27, caadria2015_130w21, 64f0, 8e45, 2952, sigradi2014_169n4, caadria2016_703i30, acadia14_101x, ecaade2015_100v19, 53b3, bfe0, 002b, ecaade2015_268w58, sigradi2014_132v1, 5925, caadria2015_049z5, ed60, 0b2c, c74a, 4ac3, 6518, sigradi2015_10.267n20, 3794, acadia15_333e14, caadria2015_122p19, 8a3f, 7b1a, ecb8, 434b, d4cc, b2a6, sigradi2015_8.47m11, sigradi2013_303u, c7a1, sigradi2016_814s, ijac201513105d4, 9d96, 28f3, b060, 472e, e9e7, 5c02, c9d4, a9a7, 4a7c, 3c37, caadria2015_087m14, db81, ff03, 6a08, 2982, 8fa9, 91ab, 87ef, ea84, e1d0, 1e3c, ce3b, fad2, f3b3, acadia14_497p, 1760, d9fa, 489f, a39d, 9b7a, 9a30, d27b, f2d6, 6e7d, 45e3, 5821, sigradi2016_659n, caadria2016_177i8, 9a33, 6b6b, acadia14projects_549p, b34f, 0973, ecaade2017_192a, 7b17, ec3f, e1ae, ecaade2016_230x61, c020, ijac201412405v8, 8051, 0d35, 1a50, cee0, 00ae, ijac201513303x10, 9f53, dd01, 7608, 9a16, b3f4, e52d, 8fbb, ecaade2017_140dd, ecaade2015_285v62, a134, caadria2015_208e31, 1a96, ijac201614408i5, 9545, c6fe, 4f15, 04dc, ff99, 1eee, acadia14_473ar, 08d9, fec6, ecaade2015_279x60, c575, aaaa, 2954, 0ca8, dc97, caadria2016_405b17, ecaade2015_155d32, 56f7, 5a94, c7f0, d0c8, 7282, c7e0, 0889, ecaade2016_094u25, 0667, cab1, 93e0, 7e6c, 41d3, ac47, 94f4, f374, a993, 4b59, 838d, 6bd4, be6b, 33b3, 9b71, 612c, b323, caadria2017_101f27, f278, f460, acadia15_483s21, 1db6, ecaade2015_61m12, acadia14projects_153h, 02c8, b8b9, 1ae8, 76e8, 2fef, 5560, 8b84, 9b03, 54b0, sigradi2015_11.142c25, ecaade2017_215rr, 5fd5, 3e7a, f3ca, d1a8, 57e0, 7d9d, 45d0, ijac201614303d2, 9fce, cac9, ecaade2017_164z, acadia15_95o3, f67c, a5de, cff7, 7f80, e480, acadia14_709al, b2cd, 27b6, fb97, 3e6a, 903e, b21f, 0d36, ecaade2014_186z47, c69a, caadria2017_051g17, 73f0, cd64, sigradi2016_585ww, ecaade2014_169p42, 631e, cc12, 4201, 543a, 445e, d099, 20ea, d4ea, 53ef, a5fb, 0c0e, cb39, 0a2b, acadia14_479i, f7ec, ecaade2014_111m25, b8f1, cffd, ecaade2015_317y68, b449, acadia14projects_719m, d151, 7eb3, 384a, c211, 83ae, e1ba, 0749, 48bb, 5f98, 17c2, 654f, 3da3, a3bd, acadia16_72e5, 7665, 0393, c42e, acadia14projects_671y, ecaade2016_223h59, c1df, 1c50, 6323, 6ee2, ijac201513105a4, 1aac, c0e8, 5b00, sigradi2014_314p6, 066b, caadria2017_056o19, caadria2017_085a25, 009f, 56fc, a7f8, f78b, 1850, 89b3, caadria2017_096d27, 7dd2, 706a, ecaade2017_142xx, ea91, 286c, a28b, a5c7, acadia16_174g12, b48b, ecaade2015_222e49, ecaade2017_072a, caadria2017_042z13, ecaade2015_314k68, ecaade2015_195m41, 12c8, 6193, 6d74, 4f8a, 81fc, 2811, 7483, 864b, 0dde, df60, d804, 239e, 0478, 6310, b3a7, caadria2017_047k15, ba66, 3ddc, 7542, ecaade2017_032j, 83bc, 735d, 7de8, 016b, bb96, caadria2017_163h41, d766, 1a65, 0010, f2c5, 13d2, e07b, fc2a, sigradi2013_375g, 06c5, ecaade2015_114f22, c5cb, 0aa1, 9911, ijac201513206v8, ecaade2016_170x48, 0234, ijac201513302g10, 73b0, ad33, f380, f5f4, 1ed0, ecaade2017_269d, ijac201412201r1, a2e9, 42fe, caadria2016_435k18, ecaade2014_072y17, acadia14projects_339au, d901, 0e0f, c008, e51f, sigradi2016_568oo, a799, e793, f769, d01c, e354, acadia15_431o18, 1c78, ecaade2015_243u55, 32bf, 00c0, 4478, acadia15_57a2, ecaade2016_073e21, acadia15_311n12, 7ba3, 14c9, 5c49, df5b, 1437, acadia16_106e8, f337, 52ca, 5875, f75b, 080a, 6588, f606, 118b, 2ef0, 2ef4, ijac201513102h2, 7c2d, sigradi2013_389j, 248e, 5434, 45fa, 4025, dad6, ecaade2017_079p, 460f, 7cfa, 3d93, ijac201614309o6, 3bec, 5fed, c4f2, 3ff1, f7b3, acadia15_469h20, 6d7b, ecaade2015_83l16, ca24, 3f27, sigradi2013_42, 54f9, f83a, 285e, 5e1c, db05, aa1e, 7de2, 0ca4, e198, 3c9e, sigradi2015_12.297f28, 2c11, 3ec7, sigradi2016_773x, 755e, 42ec, 9291, ff7e, 460e, ecaade2014_176w43, 9dc4, 18c0, 8c8e, a75c, ijac201614102j2, 2bc8, 926c, 57be, 6458, a0d7, 3c06, 2cdb, 6fdb, sigradi2013_243e, 258b, ecaade2015_86l17, 7a27, 662b, 1e39, 1a00, fa51, 6813, 94ac, e067, ecaade2016_025o7, fb10, 1075, ecaade2017_029x, a33a, f0f2, 8ed1, 36f5, 1284, 5328, 4aa3, ff81, ecaade2013r_003m3, ecaade2017_157kk, aefb, 6390, e698, ecaade2017_061d, f807, 3e78, 9ec3, bc79, 3d01, 8946, ecaade2017_041p, d43d, acadia14projects_601w, 28df, 6063, 60df, 6072, 8ecd, 6a8e, abc7, c812, e9e1, 6e90, a67c, ijac201614307z4, eba8, e141, dc27, f189, c0ea, bfa2, sigradi2016_805hh, d39b, 381e, 1bd1, acadia16_12h2, 18ac, 7870, caadria2016_477a20, 7695, 243e, ecaade2014_195k50, 127a, 3949, d7c9, fa87, caadria2016_013z1, c531, ecaade2016_118v31, 3746, 1f9e, aba0, 75ae, 66f0, caadria2017_124h33, cf5c, 9034, 7946, ecaade2017_257pp, caadria2016_713x30, 7b61, de26, 6991, 0515, caadria2015_070j9, d5f3, 7951, 314d, ecaade2015_284n61, ecaade2017_057z, 12ff, 6751, fbbb, dcdb, 381a, ba1a, 8d36, 642a, d1cc, e0f7, 6a80, fdd1, 6032, d91f, d08c, 1806, 45d3, c2da, 64df, abba, df96, ijac201614207l12, ijac201412402h4, 19fc, eb0d, c2ff, ecaade2015_116l23, bf85, bc99, 02a7, ecaade2015_114p22, 8ad9, 0f9a, 9c03, 8496, f31a, 5ccc, 5ce3, sigradi2016_764i, acadia16_478x27, 4e89, acadia14projects_565z, b823, 869a, a989, b07a, 4298, 2c52, caadria2017_021m8, ecaade2015_273i60, 1c6c, a1d5, sigradi2016_357l, 8f72, sigradi2015_9.152y16, acadia14_671s, 9133, 787a, ab24, ascaad2016_022n8, c99b, 2dc7, ecaade2014_237x60, 1777, ijac201412402d5, bab4, b1e3, b263, 1c34, ab25, ecaade2014_194w49, ffdc, 9f85, 7e37, 4277, a20e, b7b9, e114, 14b7, ff91, 3cfa, 7c51, 7318, 8a95, 707d, 9c2f, 2dba, 5b9a, 31da, 3b8a, ec71, a7db, 563b, ijac201614208f13, 6f77, 4b0a, 1eed, bec6, 04d5, a7a3, ascaad2014_036x1, acadia14projects_375e, 5e9d, cb05, 556e, sigradi2015_2.213t1, daef, 8dc1, 5310, 9742, 98bf, 250f, acadia14_75ay, 77e6, 26ba, 279c, 8c3a, c7ad, d424, 888a, c7e1, 8033, fd2f, b101, dd54, ecaade2016_234z62, 1117, ecaade2015_158y33, 7f97, ecaade2015_53o8, caadria2017_145y37, e847, fd2d, b18c, f892, 4fc5, 54b4, ecaade2015_205w44, ascaad2016_033x12, ecaade2015_86e17, 7369, d01b, caadria2017_163a41, 7256, c14f, 8dc0, sigradi2013_111t, f697, 1654, 6139, caadria2016_713d31, ascaad2016_059l23, ed50, ascaad2014_033h1, 8209, e501, 042e, 64eb, sigradi2013_386, 0b4f, ecaade2015_25h5, ca6a, a961, ecaade2017_249qq, 810e, ecaade2017_056d, caadria2015_203p29, ecaade2016_185f50, sigradi2015_3.370b6, caadria2015_072t9, d0af, c4e5, caadria2017_003s1, 9895, e85c, 970d, e782, 433c, 56c6, b8f4, ecaade2014_153w36, 28dd, ijac201614102f2, 8df0, ecaade2014_226e59, af3c, 784c, ea95, bfff, e4c1, 643d, ec0f, cb03, a5e5, df84, c379, ecaade2014_042o10, 3105, 1536, 2287, 9670, fe5b, 5024, acadia16_98r7, a689, 1506, d9ac, def7, 4896, sigradi2014_085g8, e1c1, f60c, acadia15_284t11, ecaade2014_204d53, 98c1, caadria2017_069v21, 8523, d698, ecaade2014_145n33, ecaade2016_147r40, cd9f, f676, 7ec4, 1300, ef9f, ed67, 9b2f, sigradi2013_155e, 2ac1, 775a, 455e, 19ac, 76e7, ascaad2014_011a6, sigradi2014_313z5, efe5, 9100, 9224, ecaade2015_64r13, 86b5, ecaade2017_072i, c67c, af6e, 8da5, sigradi2015_8.264t14, caadria2016_229o10, 4f5a, ecaade2015_180c39, ecaade2017_173mm, 9b8c, 3a65, b1ce, 5491, c192, a3d9, 107b, ecaade2016_079u23, b1d3, a0c9, c706, 8a36, 7e62, d57a, faca, a36a, ijac201513206r9, sigradi2013_189i, 13c4, d399, e4d7, ijac201614405c3, 33f8, d7fc, 8e5d, 40f9, b240, caadria2017_080k24, bd1a, 6ceb, 40b6, caadria2017_063c21, 3121, ecaade2017_208p, 8806, c61a, 58cd, aa18, 6c02, e2ad, 5565, a809, df64, fdb0, daa4, d08b, 4a49, f060, 403d, ecaade2016_166d47, 82cf, acadia14_63ay, 91d4, acadia15_173r6, 8007, a959, 9492, ecaade2016_163l45, de73, 98ff, c1de, e986, ascaad2016_022i9, 5af3, 09cb, ecaade2016_225t60, a2ab, d8db, acadia16_224e15, 449f, f708, 5201, 3fce, ecaade2015_200g43, ecaade2015_248i56, sigradi2014_021u1, f4b9, d16f, 8e92, caadria2017_016i6, ecaade2015_155t32, ecaade2017_156aa, cf85, 7d51, 54e6, 9dd1, caadria2016_829f35, caadria2017_190x45, 9275, ecaade2014_086o20, dd1c, 62c6, b3ff, d71a, d610, 8334, 3147, ecaade2014_169r42, fcb5, 052e, caadria2017_052u17, 30cb, 6837, ijac201412303y8, 5a73, 02d6, ecaade2017_146jj, 2a88, ca06, a71e, 65f7, a7e3, 840f, acadia14_609au, b7c0, ecaade2015_248j56, 39d9, c657, sigradi2013_30b, 1aa0, 9299, 4b12, fb3b, 58d5, ecaade2015_100w19, 905c, 2020, sigradi2013_267b, e9b5, 48be, 28ad, c5e1, ecaade2014_112i26, 85f6, f4c2, d0bd, 11e1, d3de, 30e4, 754b, ecaade2017_199jj, 0853, dc95, 88fb, acadia14projects_189ao, 910c, 4293, 022a, 26c8, 88f8, d947, 82bb, 6fb5, ecaade2014_085g20, ecaade2017_155h, ff2e, ebae, 39d3, e6c2, ijac201412304x9, c4a1, 94ad, b722, ecaade2016_225o60, d3d2, 5a5c, bdbc, 50b9, 2da9, 9179, 680c, c3fa, sigradi2013_397j, ecaade2015_229j51, a93a, 5717, 7b2d, ec55, caadria2017_028z9, 35b5, 1fee, 0d3a, debe, 1e92, 2c63, ijac201412303o8, c19c, ecaade2015_138s29, 0059, 7388, 096a, acadia16_116y8, 5ed9, 04bf, 5436, 36c9, ecaade2014_163f40, a155, 21b5, 1440, 91db, 28ca, sigradi2015_sp_4.275v29, f83d, 7b06, a246, 6d9d, b0dd, 4dc5, dd40, 09bf, 2f5e, acadia14_23az, 3b15, caadria2017_145r38, e6c8, 35d3, caadria2017_051b17, e4c4, 0060, 3cf9, 766e, 0157, acadia16_470f27, ba4a, 82de, 7641, caadria2016_291x12, ecaade2014_186y47, a480, ecaade2016_130u36, 5703, 389d, ecaade2017_023hh, 1b54, c117, 447a, acadia14_101ag, ijac201412401c4, acadia15_263w10, 73f6, 3d83, a939, 2014, 11b3, 90a2, 5fd2, 40f3, 561d, 23ee, 3966, b538, d8ff, a9ab, ecaade2017_157ee, ijac201614208s12, 2128, 89e9, b0d5, caadria2017_145p38, 1b17, 2ce1, 63c1, 13c2, 6bdf, 1a8e, sigradi2013_248e, 1d8a, caadria2016_683o29, 2795, 50ef, d6bb, ecaade2017_057w, bc60, ijac201412301p5, 140c, 2a54, caadria2017_052p17, 0ad8, 9e7c, aac6, ecaade2017_291ff, 2b25, 9eb4, df49, bbce, sigradi2013_155f, b018, a02d, f18f, 90e5, 9ad0, 722e, 6b59, 36c8, c9f6, ijac201412302f7, ad54, ba34, ijac201412205p4, cb41, 41c3, 3aa7, 4744, 7b5d, 6bce, ecaade2015_237a54, 9ba7, cad2, 8a5a, 3bb2, d8e5, 18ce, ecaade2014_195j50, caadria2017_182l43, 9674, 5a8c, 36fb, f5be, 2b7e, 5345, daf4, 3aaf, e145, fd13, 3875, acadia14_339ax, 3631, 4dab, 8503, 36d4, 6ccb, 2d2e, acadia15_137d5, b2d3, dbbe, ace9, bdff, f9b5, 7748, 6141, 0dc9, 4ae5, 9abc, 0c79, sigradi2016_752vv, 60d9, 8cbb, efb7, sigradi2015_8.339z15, dd0b, 8398, caadria2017_035z11, 2a43, 1e7d, b51a, 80a9, a53c, ascaad2014_016c9, ce72, sigradi2016_647ss, 1f8d, 0586, a865, ecaade2017_095y, 256f, 508a, 6c70, ecee, 770c, 6934, efc5, ba8c, 9646, a784, ca01, 7052, 68fe, 269c, ijac201614201k7, ecaade2014_035w8, 3d86, 26bb, 3c8e, cac4, ecaade2015_158a33, a033, 1106, 41e8, 842b, 6937, b6dc, 6c0b, 436b, acadia14projects_135i, 8d2c, b987, bca3, ecaade2014_159r39, cf4a, cb5f, ecaade2016_021c6, d782, acadia16_140f10, ecaade2017_152uu, 255a, acd7, sigradi2016_426h, 3438, 394f, 0ce6, bc6e, 0f14, 670a, d1a0, 7c68, f57a, 65d0, 7afe, c740, f12b, f7e3, d761, f96c, d10e, 49e9, ecaade2015_202b44, caadria2017_145g38, 1a4d, ascaad2016_046m19, 9890, 28ac, b72f, 29b7, 210e, f937, sigradi2014_041j3, b540, fd90, 10ee, ecaade2016_132f37, 356c, f529, 7be2, 6a06, 856b, caadria2016_425d18, 8827, acadia14projects_229f, e228, 640f, 8f59, 193c, d1db, ad5f, f147, 2071, 1a71, 02e0, c592, 571d, d0ff, acadia14projects_719i, sigradi2014_252s9, 9d8d, 9d8a, eca8, a2c5, ecaade2014_153b37, 8565, d7e7, 1948, 4a2e, 124e, e03e, aa3c, ecaade2015_114y21, b359, 65bc, 768f, 0fcd, ef0c, ecaade2015_293g64, cf3f, eca1, abab, fcf5, ace6, a0a3, 35df, a436, 888e, 89b7, a687, 8a5f, acadia16_352r21, b524, ecaade2017_071ll, 5290, a79c, b549, 5b22, 1005, b1eb, dc74, 3af7, ba73, ef47, 1d40, 21db, f6e5, 0aa3, beee, sigradi2016_522z, de72, 4729, 8891, ijac201614307n4, 628e, 3452, 8472, 2af9, cd9e, 9892, f453, de27, ijac201412207f5, 3010, 49f9, 6031, e0aa, 71e6, 544f, ecaade2017_048q, 31e3, 1098, 6cd0, bc82, 7898, cc94, 08e8, cb85, 6fc2, acadia14_291au, 93b9, 0b60, b364, caadria2015_126y20, 08a9, 35f0, sigradi2014_212k7, fb75, ecf0, 18c3, 685b, e292, 1a94, 4a00, 0589, ijac201513303s11, 013d, ecaade2015_237h54, 37ba, 8276, c2df, ecaade2016_158m43, caadria2017_051i17, ijac201614308c5, 36cf, f355, 86c3, b7a7, acadia14_145x, ecaade2017_213k, 7a6b, 5eaa, e500, ecaade2017_215aar, 8589, 437e, 2227, 0dc5, sigradi2013_234j, ijac201614201a6, ab52, 2fcb, d609, 35d1, c444, caadria2017_101i27, feca, 811f, bee8, fe40, b8cd, 6cc7, 6ea2, 9f0a, 3a77, bc86, af47, 9790, 6bf9, dd44, sigradi2014_185x5, 05a0, acadia14projects_43x, 53b4, 09d3, 41f0, 3698, 00f9, 7dc0, acadia16_72j5, 0d4a, e3d4, 7bb9, caadria2017_107o28, f57d, 0897, f6c2, d017, e936, bf09, d4f8, b381, 0ef8, f044, 96e9, fb3c, caadria2017_027v9, b2da, c65f, 2d7a, 07e3, ijac201412301p6, a87e, 6a0c, e94a, 2d41, 5cc0, a8f2, sigradi2013_28k, 0dbc, ecaade2015_116k23, 0e7f, e1e8, a47e, 5fa9, d987, ecaade2017_047n, 2f97, fc98, 37f4, 692a, 7ca3, dfac, 9fbe, sigradi2016_417kk, 6525, 0795, c6f2, caadria2016_003l1, e2bd, fa96, ijac201513306a13, 32bd, ecaade2016_129a36, 8780, 3e94, aed1, 89d2, ae02, ddba, df8a, 42e0, 6203, e1d4, ecaade2017_291b, ecaade2014_120g27, sigradi2016_751ll, 5037, c985, 2613, ecaade2015_92x18, ecaade2013r_019l10, 4e46, aa02, ae6b, f98f, bf9f, sigradi2016_560aa, 650a, ecaade2015_61o12, 49cc, caadria2016_517c22, sigradi2013_62t, 49cd, ecaade2015_314a68, dae8, sigradi2014_074o6, ecaade2015_271a60, e718, 9ca1, 0262, 8bd6, 2a47, 6bae, 4082, 83c9, ecaade2015_211w46, 6e00, bcf8, f2b9, ca1f, 5c59, 59a0, 65a6, e669, ecaade2017_152ss, 311e, ac42, 9921, 33f9, 40c6, 3bff, sigradi2016_484uu, 77fd, f54a, eec1, 6577, e423, a723, ijac201614207z11, e7d8, df5f, 908b, caadria2015_142p23, d563, ecaade2017_032ww, 3ece, acadia16_478m28, caadria2016_229l10, bede, d0d8, 5132, 0a1e, 586a, 4e95, caaa, 97c8, d501, 47d8, eccd, 6555, e1b1, c3da, b4b7, 429f, a099, edf2, ijac201513203a7, 1438, b6b9, sigradi2015_10.378e23, 5986, acadia14_63ag, ecaade2015_53t8, 7d9c, 6129, d0a0, 449c, acadia14projects_655w, 98c6, bdaa, ecaade2015_284w61, 72d0, 041b, acadia14projects_445ad, 7dcd, ecaade2015_17u2, ecaade2015_180y38, 9af1, cd93, f87a, a7e8, cfa9, f91b, 567e, 2ea7, ecaade2014_072u17, ecaade2017_254uu, 7af9, ecaade2015_138s28, 8a69, 8b42, 891a, ecaade2014_086n20, 20ae, b4d4, caadria2015_108m16, 8265, sigradi2016_602m, 3873, 142f, f0c1, 28f7, be24, 5fa3, 3f1d, f7b0, ca52, 22b8, 6999, 13f0, 7042, 03ff, caadria2015_172y25, 58e2, ijac201513102g2, bf9b, f0e8, 3127, 23d1, 133a, 6dac, 083f, 3fe7, 91b0, 3745, 7aac, ed1c, ijac201513304a12, 660c, ecaade2015_15a2, ecaade2015_118v23, a12e, caadria2015_213f33, a326, 5f3b, ecaade2015_193h40, ascaad2014_020v3, 1022, 7c4e, ijac201614405t3, caadria2015_064s7, 8a68, d449, b2de, 90b5, fe9e, 4711, 0e7c, fa3b, sigradi2014_263k1, ecaade2017_203oo, 8864, b086, ijac201614203z8, a686, f130, 328e, 9f13, 099f, 7782, 73a8, acadia14_291am, 6b10, e900, 80d6, a32e, ecaade2016_222r57, ecaade2017_198l, 97ca, 3815, bde4, 7684, 2c5d, acadia14projects_389ay, 52b8, 394a, 00da, 5ec6, 70ac, 4f09, sigradi2015_11.165m25, 43ad, b9e7, acadia16_34c3, 884b, 2630, ecaade2015_86h17, 27c3, acadia15_57b2, 4938, ijac201513104s3, 509f, 7567, 9d62, 5b5e, c21a, f2e8, sigradi2014_042u3, sigradi2013_342p, ecaade2016_102c28, 11f1, 151b, cda8, 3a5d, ecaade2017_230uu, 5197, 308c, f065, dc28, 9c90, 5dce, ijac201412305h2, abcf, 1504, 6a91, ecaade2015_92j18, caadria2015_061f7, 5da5, fbf0, 4bea, fb84, c637, ijac201412404d8, c727, 3b29, ecaade2017_203xx, 4e3a, af16, 75ab, 1950, ijac201614201c6, fa42, 3bb1, 71a9, 6d01, 305a, a54b, 6447, 42d5, acadia14_111l, 5335, 8a2a, 2285, acadia16_98k7, 1043, 9dd7, dfd3, 79bf, 2e9b, c72f, 6a9f, e2a5, ecaade2014_214i54, ecaade2014_095u22, 1dda, 5a03, 9611, e169, 6ea9, 1624, ddbc, acadia14projects_479l, db2c, ascaad2016_043g17, 2a19, 928a, ecaade2015_143t30, 90ef, c9ee, 97a7, b376, 3533, bce3, 512e, 7d33, d6af, a01e, a48a, 173c, 4e61, 74e8, 06f3, acadia14_463r, 54ad, 7598, acadia14projects_219aw, 5344, ecaade2015_265o58, caadria2017_015a5, 8c6f, f05e, ff88, a430, d82d, ddd2, ecaade2014_204x52, 202e, 96a3, a04a, ecaade2015_227y50, e25b, f04c, fb90, 852c, 956e, 333e, ecaade2016_129m35, f934, 2683, 107e, ijac201614201m6, b052, d208, 31b6, 6783, f423, 9b24, 8162, c067, e8c2, 65b0, 80a3, c958, 6f27, sigradi2015_9.152t16, ff21, 24b0, d9dc, f8d8, 8e21, ac51, caadria2017_051n17, 46f3, cbf2, 2512, 83fb, f695, sigradi2015_10.177b20, 3aab, ijac201513205b8, 07c3, d7e3, be03, a016, c881, cbd4, 6c17, acadia14_555c, bf0a, ascaad2016_038k14, d622, 31a4, 33ee, 83bb, 48a4, d802, sigradi2016_385nn, 2fe8, 19aa, c48f, 5243, 1c17, caadria2017_118e31, 58dc, ecaade2014_225o58, c4a4, sigradi2015_8.27m10, 48f2, ecaade2017_101q, a58d, 20f9, c7a4, a35b, ecaade2016_126s34, 4ee7, sigradi2015_11.34c24, bcb2, 0a9c, f619, 2571, b4ef, 3a7d, 2f20, 0ea8, 7447, c84d, 0ad0, 4388, adcc, fd74, b4a6, ad23, 942b, 8721, 2bdb, f04b, 00df, 2f47, 00a4, 6b11, 7557, 0e61, 21b0, ecaade2014_218a56, 2ec4, 6481, 6835, 51cd, ecaade2017_213qq, abe3, caadria2017_062u20, e269, ff4a, acadia14projects_435ak, fc49, 7237, c2e6, caadria2016_167s7, 59f0, d261, 5051, ecaade2015_144x30, 1047, 7766, 9b6f, ecaade2014_151o35, b6e6, ecf4, ecaade2016_238x63, 0c53, 1b37, 28da, 23e5, 9e19, a240, a707, 45b9, ecaade2016_089a25, 28a4, 5e88, 02b2, 5bab, d039, d196, 9e09, bdda, 0591, 5f07, ea7d, 0c33, 25d5, 3efa, 9a91, caadria2017_163m40, 9469, 4b8c, 4408, cab8, caadria2017_125x33, c5bb, a93c, ecaade2017_290ww, 23e4, ijac201513305u12, bd22, 082d, 468c, a4ec, f56c, be98, 13aa, fcc8, ecaade2016_203e53, sigradi2015_12.19b27, e8ca, 57d0, 57ca, cf0f, 8b98, 9757, e3ed, beb2, 3701, 9b14, a954, 3dd5, acadia14projects_53s, 8e08, 73d2, sigradi2016_817r, 9f7f, 464d, 34f1, ecaade2017_032f, 539a, 3ad5, 22fe, 240c, ecaade2017_305i, ecaade2014_230l59, sigradi2014_032f2, 9622, ijac201513206a9, 3626, sigradi2013_100c, a296, ecaade2017_140jj, 9416, e80d, eba4, cf94, sigradi2013_117u, 0c2c, ecaade2014_112a26, ecaade2017_170qq, a84a, 0f99, caadria2017_016e6, 2e29, 6ca3, ecaade2014_143r32, 6288, caadria2015_203m29, 44ea, bdf8, sigradi2014_144t2, sigradi2014_075c7, sigradi2016_710mm, 6b0b, 2241, 63c4, 2a0b, aeb8, c4eb, 6394, e2f7, 81ca, caadria2016_333z14, 1758, 363c, c5ce, acadia14projects_671n, fce4, abc2, fad4, ecaade2014_120k27, 6fc8, 2123, aacc, 46d8, caadria2015_090v14, 7fd6, ecaade2013r_010x6, efef, ecaade2016_127c35, ec76, bc11, bed1, a92f, 2d1e, 8213, 89f2, d1e7, sigradi2013_194i, c292, 39e4, ecaade2015_241l55, 9f28, 562d, 20b3, 1c9b, 4449, 9771, acadia14_655ab, 96b8, ecaade2016_140p39, bf12, 33aa, 9002, 1bf9, 65dd, cbce, 80a1, 907f, d0eb, 8c8d, ecaade2015_138h28, 11ab, ecaade2014_206u53, b2fd, 4b27, b4fb, 6ce1, 9e93, 6e4e, bc4e, 44e5, acadia14projects_291at, 0c5d, sigradi2013_343, 9457, 7089, ecaade2015_227y49, ed8c, sigradi2013_10a, 2863, sigradi2015_8.47n11, 49fd, acadia15_483e21, 2d0d, 6a2d, e268, 6396, 666e, ecaade2017_291bb, 9a2e, b667, d37b, ecaade2017_108l, 5058, caadria2016_579j24, 399d, 0169, 570f, acadia14projects_333az, c70e, 8b09, 20ad, bf54, 7e00, 9846, ecaade2014_057i14, e5ab, 33b1, 0bb7, acadia14projects_555c, 9eab, ecaade2016_023p6, ec14, f340, 5d69, caadria2017_021f8, ba77, sigradi2013_390a, 8a90, 679c, d9e8, f9ae, sigradi2016_448aa, 0f91, cb6b, 129f, d106, 9813, 8285, caadria2016_735v31, 540b, 99f6, d866, ecaade2017_148xx, 41e4, edcb, 0358, acadia14_555l, 5c97, acadia14_347ai, 4067, e29b, 7196, 9427, 4f8b, 0e68, b360, ascaad2014_007e4, 3494, sigradi2015_6.151d8, 3fb7, 289a, a40b, b2f3, ecaade2017_195mm, e3d9, c367, caadria2017_005p3, fae6, 2d02, 196d, acadia15_263t10, e2bf, 02e5, e9fc, b0e2, 030f, bcc2, ecaade2016_208v53, 3883, sigradi2014_123r9, ascaad2014_037l2, ascaad2016_031l12, f25b, ijac201614208a14, b5e2, 1750, 5680, ecaade2017_jgot, ijac201614405e3, 0df5, sigradi2013_202, 66f7, 5b88, ascaad2016_010u4, 9520, ecaade2017_184hh, e111, d211, 14d6, bc00, 5d68, 2831, ecaade2016_113c31, 11d6, 63d7, c656, c34c, ab55, ecaade2016_028l8, 7c47, 660f, acadia16_140p10, ff62, 0129, 3a3f, ef8b, 2eb5, acadia14projects_375f, acadia14projects_601x, 3175, 2fd6, acadia14projects_63ao, 506c, 81f0, f9a5, 7b3c, acadia14_699s, 2bfd, 0220, 4335, acadia14projects_135y, 5ffb, caadria2016_641p27, 73ab, b0bf, c98a, efe2, ecaade2015_82z15, bd5e, ecaade2017_163f, fbc8, acadia14projects_311z, 0adb, cba1, cfa5, ecaade2015_109c21, f157, 2394, acadia14_199ab, sigradi2015_10.309u21, 19f7, d1a7, caadria2017_067n21, e7be, 2513, 1f1c, e41f, 83c0, ascaad2016_021f8, 56fb, e619, 9e2c, ascaad2016_028p11, c57c, caadria2017_015d5, 5bae, a364, 9481, 938e, d6e7, 3287, 8f80, 55da, 3f63, 1e0a, ecaade2014_180j45, caadria2016_601g25, 400f, ijac201614102c3, 53c4, c2b5, 1679, f420, 10be, 8559, caadria2015_210i32, 77fc, ecaade2016_139e39, 335b, ecaade2015_307n67, 63cd, 956b, 8dbf, 9e0e, ecaade2017_046a, c709, c298, ecaade2017_149r, caadria2016_373i16, 5648, 7e28, d0ec, 209e, 746c, 2bf3, ecaade2014_143s32, ecaade2014_023l6, caadria2016_073b4, ecaade2017_007b, b343, a617, acadia16_78k5, cbfd, 3fcd, 0f7c, ecaade2015_176v37, 25e0, 2f37, 1c04, 9f61, 598a, c240, ecaade2017_170c, 2e4c, ascaad2014_029b8, d0f1, 2582, 5e5c, d537, 8bc4, 5b6a, 64f6, 674b, ecaade2015_64t13, fc22, sigradi2016_625gg, be31, 385a, fca6, ecaade2016_102z27, ijac201412408o2, 42da, 73b8, fc87, b7f7, 1714, 7187, sigradi2013_359c, 295a, 52c1, ea11, 8c46, ecaade2013r_009j6, 2ed5, acadia14projects_177af, 9b83, ecaade2014_224z56, ecaade2015_273h60, 0a20, 08aa, ecaade2017_017q, 8cfe, a541, e4a2, 45b8, f29a, ebf8, sigradi2014_172w4, 07e2, 5ac7, ecaade2016_168j48, sigradi2013_387e, 81e7, fa03, 4af4, caadria2015_102d16, d6c9, 590a, 326e, e93d, 88e1, f58e, 0236, a520, 3810, e0b5, b5f7, 69f2, 8a29, 32f0, 23b0, c7ca, 678b, 0394, 26b4, 1e87, acadia16_106a8, ecaade2017_240p, cde5, 8f2d, ijac201412403b7, 52df, ecaade2017_019pp, 1f83, d63b, 5ea9, 35b9, 71a8, ad38, 17e8, b253, d284, e7e1, 2583, d95b, sigradi2013_194k, 2f09, ijac201412304s9, 8474, 8b8f, 6c37, 5854, 3182, caadria2016_777a33, 96c9, d548, 9144, caadria2016_105g5, 5003, e924, ecaade2015_127d25, b4a5, 9e21, 7322, 610b, 2567, 69fa, 70c8, bc1f, 6a38, ascaad2014_020z3, e614, a3fb, 95f9, c56a, 0eeb, aa66, acadia14_177af, 685c, 5563, 8e90, 7cd4, 856c, 3827, ecaade2017_230c, 5a76, sigradi2015_11.8t23, 25cf, d88b, 9960, 14ad, bbaf, 5d8a, ecaade2017_019d, 2918, e5bc, ecaade2016_104o28, 4200, e120, 8309, 5892, 2752, c24a, d515, 78bd, 66fe, 5f88, 10ce, 97c7, 148e, 085e, 143e, 0346, 9491, f552, 5437, b041, caadria2015_109c17, e248, ecaade2016_154k42, 2c4a, 6064, 15ee, 4333, a08d, 059f, 894a, 773a, c887, caadria2016_673a29, ecaade2014_122w27, ecaade2015_193l40, acadia14projects_473as, 076c, 6dbd, e227, da6d, e959, 8ae7, caadria2017_132m35, caadria2015_233f35, b075, 5929, acadia14projects_53l, a9bd, 9855, 4ed9, 0f6e, 3070, d1c4, caadria2015_061k7, 8e81, sigradi2013_111s, ecaade2015_248o56, e599, e7db, 7fae, bfe9, 3e55, 3dff, 313c, b84b, 9a62, d645, 242a, 8283, 3360, 4ca0, 7150, 128d, ee84, acadia16_164y11, d109, f74c, b971, 19b6, 5ce6, sigradi2015_sp_8.326z30, fba8, d122, 08ae, ecaade2015_180w38, 5956, ecaade2014_140v31, 8167, cd68, 6c83, 5ea0, ascaad2014_014h8, 5f8c, sigradi2013_386z, f003, acadia16_62k4, sigradi2013_303j, 94b1, sigradi2015_10.267p20, 2845, acadia16_140h10, c4ed, f75d, 869c, f9af, 8612, e64e, 5,7e+10, 6fe0, 8fa3, ijac201513306x12, a65d, b64b, bba3, 306f, sigradi2016_400h, 57f4, 1432, b554, 31c3, 7ba1, d65f, fe07, a402, a71b, d9cd, 1344, ecaade2017_079i, f00f, ecaade2017_019rr, ecaade2013r_001l1, 842c, bf34, ascaad2014_005k3, 1ded, 1083, 5163, ecaade2016_002h1, ecaade2014_015x3, d65e, 6140, 0592, ae34, 3110, 92f7, 7b92, ecaade2014_204w52, 4271, 77ee, 7570, caadria2016_177h8, 46c3, 2e0f, e24d, caadria2015_156g24, babe, f879, ecaade2017_175e, caadria2017_123f32, sigradi2016_814f, ef8a, 6c31, 5f97, f541, 71fb, 3957, d917, fdde, f994, 9101, 039b, ecaade2016_130h36, 11ec, ecaade2016_025g7, 175a, 78be, 5a23, eb9c, 4e56, sigradi2014_097p8, 7d2e, af2e, 315d, 7b03, faec, ecaade2017_156v, 678a, 0c34, 48b5, ded6, bd9f, acadia15_483n21, d546, fb1f, ad86, ee27, 4a2a, ecaade2016_224p59, f9a4, 59d5, b500, 2e92, ecaade2014_220g56, ascaad2014_028n7, 9cdc, 4b1d, 9284, ecaade2015_61n12, dcf0, 2cf5, 9766, 673a, be30, ec65, ece6, 04af, df75, 8a72, ijac201513303y10, f3e4, ecaade2016_118c32, b598, 0200, ecaade2016_027d8, 4776, ecaade2013r_018s9, f134, acadia15_195w7, ec87, f659, cfc2, 203f, 802d, 4e42, 1c3e, ecaade2016_132u37, 2dd4, caadria2016_023r2, 8231, 021e, a369, 426b, ab70, 9a64, 207b, acadia15_431i18, ecaade2016_071c19, 3872, ecaade2017_215wr, 895d, d009, 5b6c, ecaade2017_071vv, fc20, be2e, 0acc, 18b2, dc4f, 7ff3, fa49, 4749, ascaad2016_026s10, d510, c5e4, sigradi2015_3.268d5, 6f80, 6066, 967d, ascaad2014_017s9, ecaade2013r_018y9, caadria2017_101k27, ijac201412404p7, cc8c, f47e, dbef, 987b, bfb5, 46ad, ecaade2016_140w39, 7302, 54de, 30b6, 7bbd, 9734, ecaade2016_011u2, 8ad6, sigradi2013_52j, acadia14projects_531u, 50c1, c201, b783, ecaade2015_200m43, ecaade2014_186a48, 4f81, 2685, 00ef, bcd6, caadria2016_871m37, bd41, d47b, dafe, sigradi2016_484m, d070, 20c5, 6227, c434, 2b83, a6b8, 3d88, d31f, ec25, 80a2, 65eb, 0a00, sigradi2014_123v9, ba84, acadia14projects_257ab, 8195, 5f8d, 03f7, 4b20, 8c5e, c54f, 7548, 865c, d078, 63e5, 990e, b467, 22b3, sigradi2015_10.220f20, acadia14projects_347ak, 8b60, 594d, a290, 603c, 8724, f108, e4cc, ae61, e15a, bd7e, f1c7, 5bb8, ascaad2014_014x7, 6275, caadria2016_683x29, 65e3, fb9d, 4b01, 7977, ecaade2016_025e7, 782c, 8067, 1615, ee59, dcf2, sigradi2013_183s, b870, c4a5, ascaad2014_018f2, 02ab, bbb9, eada, ecaade2014_057b14, 4763, 649b, caadria2016_013o1, a116, 7515, ecaade2015_130h26, 2d91, e723, 5eac, 99fc, 146f, ecaade2016_043w11, 1b6e, d6ef, ec3e, acadia14projects_473ap, sigradi2016_637cc, 52f7, ascaad2014_034k1, ecaade2016_140v39, 713b, 9257, 0548, 437d, ecaade2017_203z, 743a, 2f95, 6305, 3716, db85, 8461, b86b, d57f, 6969, 5376, 512b, 14b3, a526, e38b, ca2e, 3d8c, 43c8, c2b4, cb4c, d898, 8f50, b730, 7c92, ef6f, 734e, da39, ecaade2015_48u7, 24b3, be8e, 758b, 50cd, sigradi2014_052p5, caadria2017_042r13, ascaad2016_041o16, aa78, eab1, f482, 8775, 0dea, 146b, ced2, d42a, 3b6f, b489, 1d42, 5a9c, 88f5, 9022, ecaade2014_159k39, 9ef3, f29d, 9874, ecaade2015_250j57, ecaade2015_73j14, 552a, 46ae, b9d1, ascaad2016_045b19, 4d7e, bc93, 509c, 3332, de1f, ijac201412407g1, c675, 46a5, 7fda, dd65, caadria2016_861u36, acadia16_124c9, cb7e, eb8b, 0e60, 867e, 021a, 2896, 7d91, acadia14_135r, 8c9c, e43c, abdf, 0413, 65e8, ecaade2017_109pp, 5a50, 7e5f, a065, 3272, cb22, sigradi2016_375f, 850f, 6cb5, ecaade2015_115v22, 363f, ecaade2013r_018l9, e3ae, 2b78, 955f, ecaade2017_163j, 79c1, dbd9, 1441, a78e, ecaade2016_120j33, d1e5, bd3a, 68dc, e144, 5281, 147b, 0679, 0caa, bb6a, 2b08, 91ac, f230, 0062, fd9c, 0bdc, 909d, sigradi2014_063v5, ecaade2015_110f21, 5e26, 4f8f, e672, 2e0e, aaf2, ecaade2016_062g15, e3b9, a212, 9c35, d267, sigradi2015_8.47f11, c60d, sigradi2016_484ww, 3591, 4a75, acadia14_619aj, acadia16_78u5, a22b, 5818, 619a, 514c, sigradi2014_132y1, acadia14projects_601v, 75f7, ecaade2014_230k59, c163, 8eff, ijac201614104j4, b6cb, 2a00, 71f7, 7759, a05c, 63c0, ascaad2016_045g19, 629e, 6523, 5fae, sigradi2015_12.19x26, ecaade2015_229o51, 1c06, a681, sigradi2016_777kk, b387, 94a5, 4a72, 8cc1, cf08, 8cc8, 65ed, 2162, 46cb, 4ee0, acadia14projects_75c, 3fd2, af52, 21a2, 34af, becc, 4d0f, acadia14_357b, fd87, ecaade2015_319b70, caadria2017_031f11, e25a, 1e36, 447c, caadria2015_084v12, caadria2015_209y31, 412f, 1ac8, 5009, d8b6, ad1e, 121f, 9478, ecaade2013r_015o8, 3c05, 7014, f3d7, ecaade2017_213c, bdef, ecaade2016_129z35, 4a3d, sigradi2013_429d, 3fcc, fbc3, d727, 2bd1, caadria2015_226p34, 6295, cd66, f4e2, ef03, b6c8, 3187, sigradi2014_345n8, b821, bb2d, caadria2016_851r35, 87b7, bb82, 386b, e09f, 55aa, 9bd0, ecaade2016_077r22, 20c0, 2105, 50a3, 71d7, ce9b, 06c1, b122, f8cb, ascaad2016_004h2, 3c7d, b69c, a063, 8433, 6377, 4f4a, b35a, d206, 9bc7, 9820, 60e9, d80a, aa8d, 7132, 2b96, d283, d5d3, 10a4, 75f3, dbdf, 34c9, 505f, 0664, ab2d, 7743, 732c, dce3, 46f7, 211c, e62d, a424, f51b, sigradi2015_3.111h3, f761, caadria2015_237u35, sigradi2015_9.347o17, 2d56, 24ab, f1f7, d264, 11e4, b629, 82c0, sigradi2016_695n, ab84, 924c, 39b2, 5954, a597, bde3, a277, 2c9d, d2bf, 87e2, caadria2015_208u31, acadia14projects_339an, 2fea, 3968, 13e2, 0160, 2e78, ce58, 667f, 857c, 4955, 9f46, a45c, 5fbb, ecaade2017_021s, d3c9, acadia14projects_409n, 1223, b2a0, b08b, b04a, 3087, 38de, sigradi2016_814r, ecaade2015_317v68, fb6a, a376, 7843, ecaade2015_248a57, f055, sigradi2016_673ff, 19f3, acadia16_174d12, 931a, 3576, f99b, f395, 82fc, d6e8, 4ea9, 7a60, fb11, be4d, 2bff, ecaade2017_101t, e9ff, caadria2017_136n36, 8c64, 5125, bfc9, aae7, 8d4d, a105, 63ca, da55, 3314, 0939, d77b, 9cf3, e8fe, ecaade2014_022y5, ecaade2016_016g4, ecaade2014_066u15, a141, 1819, acadia16_224a15, caadria2017_021l8, 078b, c36b, c993, 118f, 0858, b137, 6d6a, 2d5e, 046b, 494f, d9c5, 1ba3, caadria2017_163w40, sigradi2015_9.347l17, 58fa, 3650, caadria2017_016f7, a1ef, ccc0, d7d1, 690e, 813d, caadria2015_004r1, ecaade2016_033e9, ce92, 76b8, e8e0, 0f09, db69, acadia16_372j23, ecaade2017_183cc, fa59, 3e25, 07bd, b422, caadria2017_134b36, ascaad2016_018o7, fcd5, 29d8, 0670, sigradi2015_10.307i21, 68f4, beed, 25e9, ijac201412405e9, 0e80, ceb4, 06ba, a924, b6d4, 8041, bb72, 39b9, 4143, f5f0, ecaade2017_066s, e040, 5234, 422a, ccef, sigradi2014_049n5, 97d0, ijac201412303f9, f825, 1a84, 9285, 52cd, ecaa, 2dbc, e20e, a6ba, d811, ecaade2014_138w30, b7ef, ecaade2017_148tt, 2ac7, 7001, caadria2015_139e23, d87f, acadia14projects_661a, 2652, 6e3a, 9336, 2dde, 03ee, 522d, 63a7, 76ea, abcc, 9aef, acadia14projects_281y, 2bcf, sigradi2016_408q, c579, 7d37, c0eb, ecaade2017_203kk, caadria2017_158w39, ecaade2014_156d38, ecaade2016_162b45, 8367, 4e37, acadia14_247o, ecaade2017_170e, d188, ascaad2014_015u8, ascaad2014_008s4, cfd4, af11, 346f, d0f6, f34e, sigradi2013_226v, caadria2015_150e24, 51b9, df36, e657, ascaad2014_013c7, a2cd, 2377, 81bb, ecaade2014_233x59, e852, 3ca2, 2ddc, 9533, 46bc, 9c75, sigradi2014_151c3, sigradi2015_8.328l15, 4933, 6587, bfc0, b54a, 0604, 9ba0, 3b45, 50bd, dce6, be9c, 9c9e, 5a9d, 3e5d, ecaade2014_163e40, 99b8, ecaade2016_006k1, c626, ascaad2016_054p21, 63c3, fcd0, 8c91, 4b8d, ecaade2014_072f18, 979c, 1206, acadia16_460a27, 8c88, a349, 8bc6, f381, 7259, 8322, 070d, caadria2017_118f31, f7a2, acadia15_57r1, 5c30, 7c7e, 695b, e90c, 8da3, 4bc5, 3525, a3fc, 58b5, 85d2, 07eb, df77, af75, caadria2016_425f18, 0bde, 5a7f, sigradi2013_194m, b265, ecaade2016_102f28, c3e5, 2ced, ijac201412403n5, b47a, acadia14_565s, acadia16_362n22, ijac201614306b4, 1052, 2439, 9a65, 0e01, be95, 03f4, cd79, sigradi2015_6.42s7, 3462, 9172, 451e, 6f8e, 31d2, 506f, 9159, 4dbb, 1ade, 4629, caadria2015_130t21, ascaad2014_004l2, 7dce, e958, c3c6, ecaade2015_301z65, f56f, b734, 402b, 200d, 8f95, 1d95, ecaade2017_215ddr, 83b2, 8131, e284, 8980, 2f1e, c8f7, 2445, 5b83, a536, 97c9, 16c6, 90ec, 4c2d, 1924, dee8, ecaade2016_166i47, bddf, 588b, 2331, ecaade2015_161h34, acadia14projects_565x, ea1c, ecaade2015_180z38, sigradi2014_345j9, acadia14projects_531l, cb3f, ecaade2017_038zz, 6511, ecaade2016_080a24, caadria2016_797r33, 91dc, fe21, caadria2015_105h16, 9aad, sigradi2016_792k, 921f, c068, caadria2017_163y40, 33f7, dc20, 0c96, ecaade2017_214t, 222f, sigradi2015_9.152m16, 5381, 7e9c, 8924, 63e6, 0322, sigradi2015_3.212j4, sigradi2014_099s8, 81d5, 9d6a, sigradi2013_243r, 0811, ecaade2016_163f46, caadria2017_008y3, ecaade2015_53p8, e3f4, 4b25, fc0f, a821, sigradi2016_484zz, 64ff, 8592, b9cd, 62f6, da8e, sigradi2016_710ee, 7645, 8f00, 4589, ecaade2014_240f62, 11d9, sigradi2015_11.8o23, d573, 5aa6, adae, sigradi2013_326m, caadria2017_031i11, 1bc1, 6828, ascaad2016_009i4, 0509, acadia16_62e4, a8bb, sigradi2016_448z, 23a3, b689, 1fdc, edd9, caadria2017_174g42, 4fe4, caadria2017_043b14, 7299, b251, 894d, 2304, 6766, ecaade2016_197g52, 1f2c, ecaade2014_224y57, 5cd0, 703d, 3940, 6c1b, d7ac, 3663, 986d, dd2b, a599, af1b, e293, 0776, 7f78, ddd3, 96d7, acadia14projects_681af, e7ee, b536, 6540, 5b29, 3f66, b7fb, c692, 7343, f7f6, ecaade2017_029dd, ecaade2016_ws-dleadf68, caadria2017_142g37, ecaade2015_309u67, cff5, 2d32, 1fec, ijac201614405s3, ecaade2016_221w56, ecaade2017_170j, b61b, 0629, a1d1, f885, 8b1b, ecaade2014_176m44, 94e6, adf4, a3b5, 42d8, f530, f1de, ascaad2016_020x7, cdda, 69ca, a3f1, 27e4, 3bf1, d1f2, a1e4, 115b, acadia14_375k, bece, sigradi2015_3.155k3, 6af1, a325, acadia15_95d3, 5a6b, 7b4e, 2541, 757f, ecaade2014_151p35, fc9d, c119, ecaade2016_045h12, ecaade2013r_001m1, c566, 2d33, acadia14_375h, df13, 4e71, ecaade2015_327h71, 90a9, 8400, 69ec, 854d, cdb6, bc03, 33dd, 21f1, b0fb, 0871, ecaade2013r_002v1, caadria2016_517g22, 5d2f, acadia16_244w15, ecaade2017_083yy, 5740, 1962, caadria2017_145f38, acadia14projects_671m, 1b35, ec44, acadia14projects_267l, ecaade2017_031mm, caadria2017_129t34, 4158, ecaade2015_100o19, acadia15_371i16, 40b8, 6486, cdd0, aa2b, 37cf, ecaade2014_180b45, ecaade2016_007g2, 282d, b712, 2695, 369d, 0f59, 5cf4, 5cfe, b31e, 1d3f, 7a52, ecaade2015_200i43, 7904, 3706, 16b3, c71c, ecaade2017_255ww, 7f1c, e52c, 52bb, cd13, 2c34, 4789, ff12, 4527, ecaade2017_122kk, 2b9e, 93d0, 2942, ecaade2015_110g21, ecaade2017_116l, 997d, a88a, eac1, caadria2017_041f13, sigradi2014_057t5, caadria2016_013j2, acadia14_671n, b659, sigradi2016_625d, 41cd, 7d65, b7c3, c321, bc94, de20, 02b8, 6c5e, caadria2015_139g23, 3eb5, c2d4, eb4d, c89e, ecaade2016_018e5, 414a, 5abd, b259, ecaade2016_230p62, 9d7a, ascaad2014_014p8, 3d65, b970, da6a, ijac201614104a4, 1e5e, 77c0, b5d8, 918d, 97f7, a383, 0aac, 9f80, b5a2, 8c07, 6921, dfa9, e5d4, 0305, sigradi2013_77j, ascaad2014_018y1, 024a, d227, 81d1, ascaad2014_032u9, 7c67, d108, ascaad2016_036b14, ecaade2017_277oo, f765, ac07, ae07, 8948, a1ea, 67a6, 383b, 3b98, 0622, 7d28, caadria2016_713a31, 26c0, 4243, e361, 440d, sigradi2014_282r3, 97c6, acadia14projects_589a, 7535, 32c0, bbdd, 99a2, acadia16_344o20, 2e39, 8ce7, 51dc, caadria2016_229u10, 87a3, 6018, 21f7, acadia14_479z, 4518, 5701, 34d1, d33e, 7562, ecaade2014_019e5, f740, b924, d624, ascaad2016_033e13, sigradi2013_286, 8d0b, ascaad2014_019e3, sigradi2016_435dd, 7771, dfdc, 5699, 6345, 25d6, sigradi2016_807ii, 9cbe, ascaad2014_035z1, 4115, acadia16_382d24, c902, 50bc, 7e45, da5e, caadria2017_004r2, c6d7, a152, 3a00, ecaade2015_196a42, 5b60, 7c2f, 75b5, 0473, d806, dfb7, 2578, ascaad2014_005p3, 7c73, acadia14_247r, 08c9, 8145, ecaade2016_222c57, fc85, acadia14_671p, acadia15_483a21, 5332, 4bd8, b301, e0c2, bdfe, 0b08, sigradi2013_429p, 969b, caadria2016_621u26, ecaade2016_123a34, caadria2015_015a3, sigradi2013_275e, e4e1, ecaade2016_057m14, 89e1, 3c47, bbff, 987e, ecaade2015_230k52, 6ad3, 05ad, 942f, 3c42, caadria2015_213i33, acadia16_440b26, 26ff, 8260, 6cd3, 1bb5, 23a6, 385d, 4e17, d502, 2c0f, 8360, c897, 017f, 77f3, 6bbb, ecaade2015_319e70, ecaade2016_104u28, 18d0, 40dd, dee6, 4510, 0649, 763f, sigradi2016_356g, 30a3, d2b7, 08b9, b81d, ascaad2014_024b6, acadia14projects_135p, 91fb, 17db, ecaade2014_016a4, 560c, d24f, b303, 9e07, 90a7, d184, cdbd, 27d4, e27a, ec8c, 03bc, f794, 7bcc, 5238, bd0d, 37a4, acadia16_394g24, d6b7, 7410, c232, 9090, caadria2016_281h12, 886d, c156, 99ea, 832e, 998c, d019, sigradi2016_778pp, feae, 1cbd, 8c0d, 7b18, ecaade2017_079e, 1ff8, fdf2, caadria2017_132u35, 04b7, acadia16_244s15, c9d8, 3597, 0033, d3b1, acadia14projects_111m, 25e6, ead6, 15d8, ceaf, caadria2017_142t37, ecaade2014_233c60, e5eb, sigradi2015_8.186f12, caadria2015_206x29, sigradi2016_530ee, sigradi2015_10.309s21, ecaade2017_100e, 756e, d4e9, 5d1e, 2fe2, 87d9, fcb9, b1ea, 10d1, sigradi2016_414gg, d34c, 5dd0, 9b72, 3a95, ijac201412201l1, fce5, c296, b9a5, 15d6, 4947, acadia14_339ay, caadria2016_425g18, 4edf, 8c95, 98e5, b741, 9ff0, sigradi2016_431z, 7869, 1db4, ecaade2017_234n, 0b65, d06d, caadria2017_037d12, caadria2016_013c2, 71b5, 2819, 0035, 7555, 83e9, 8acc, sigradi2013_41r, 5f17, 0084, ae08, ed2f, ab3d, 2edf, ed7e, 296e, 7b0d, 599a, 0c62, 6809, sigradi2013_280k, acadia14_435ao, d9a5, sigradi2013_46c, 5a54, 47c4, 372e, f6f5, ed78, 252c, 5b51, 02fd, 3dce, 922b, caadria2016_601o25, 6453, 11a4, ijac201412408g2, b173, 8edc, ijac201513102x1, c390, 9549, 02c2, ecaade2016_222c58, ffd3, c1f5, 5c1c, 5ce1, 4185, ed4e, ec83, 1d97, a8ec, b1e6, 1df7, cb15, ecaade2014_194r49, acadia14projects_63au, f237, 0545, ecaade2017_244mm, ba74, 99b7, ecaade2014_066p15, 5945, f4d4, a478, a89e, sigradi2016_490gg, fd04, 870d, f99d, e2cd, b63b, c488, cd43, e2fe, 88c7, b76d, ijac201412303k9, 551f, ecaade2017_301o, 4f9b, ed6d, 2e3d, ecaade2016_040x10, db9e, 5a85, a747, f133, 197b, d2b9, c640, b44b, 772a, d17d, 272e, sigradi2014_032g2, c2c5, sigradi2013_212r, ad80, 97da, e8eb, 173e, ecaade2015_55l10, ecaade2015_164r34, 515f, acadia14projects_453k, ecaade2017_122oo, sigradi2016_385ss, d4bc, beec, e667, acadia14_565n, fc83, caadria2015_078b11, b703, caadria2015_031t4, bf0e, d0c9, ce48, ecaade2015_193m40, d7e1, 7b39, ecaade2015_61l12, 0e18, 0a7c, caadria2017_104w27, 2524, 5c20, sigradi2014_313v5, 0310, 621c, caadria2016_435n18, 2579, 6953, 2786, 0f3c, sigradi2013_370, f7f5, b349, f722, 95da, c131, 5196, acadia14_435ad, 2230, bfb0, 68b6, be71, caadria2017_058m20, a363, 4f3c, 1445, 90d9, 14a0, efbd, e680, 1616, 5b47, ecaade2016_017n4, 6ed6, ac6d, e158, 14c7, ef5e, 530b, ecaade2016_152y41, 05e1, caeb, feb1, 0517, 57b1, e762, 76ad, a8d0, ddc5, 0deb, 733f, 4557, 5897, ecaade2015_161e34, 6bb9, bf8b, ecaade2017_013ss, eae2, sigradi2014_341e8, 3e4d, 0809, 1723, acadia14_609ar, 5ba8, 8214, sigradi2016_817l, dea1, f5b4, f127, e87c, 21ed, 7cfe, c22e, bb4d, d411, 65a1, f200, 2ade, ed7f, cd53, 7003, ecaade2014_194u49, 9062, 6b6c, c210, 890d, a355, 237e, 9432, ee6b, 1def, ascaad2014_008o4, 28c0, ecaade2014_184e46, bc13, aae1, f620, e3bb, 49ba, ijac201614102b2, 3d60, e1da, acadia14projects_339x, caadria2015_208i31, caadria2017_182t43, 83e7, 99cd, 7774, ecaade2015_196t42, c9d9, b7a8, 88d5, f268, d2a0, 722d, caadria2016_157r6, acbe, 73b5, acadia14projects_115ah, 5546, acc8, c912, 8339, 9acb, 5206, 644c, a8de, f253, c4de, c54e, 2e3b, 74af, 2ad3, f353, 4c50, e0eb, a72f, d93c, 7c35, 3466, d58c, a02a, 20e5, 740c, 83e1, c4c9, 69d6, 7d92, ecaade2017_006nn, f883, 1606, 4e4a, de0e, 09d0, 17d0, e6a1, b6c6, 0969, 998e, 5602, 7954, 61a8, 76bf, 4e0a, caadria2015_114b18, ce0b, 75b2, cde7, d30e, ac49, 3310, bd84, 21d2, 658b, a5c9, 27c8, f3f5, b5bc, sigradi2014_047i4, a8a1, 3928, 937a, 5c96, 4354, 419f, 51d7, d023, 6f2c, 3eb3, 6a4e, d55e, baf0, 52b6, a3d0, 4759, c6ea, 04f1, ecaade2015_294h64, 77c8, f6a6, 435a, ecaade2015_229v51, 4bf9, 1dae, d3d3, ecaade2017_203w, ascaad2016_059i23, ijac201614306x3, 179f, 1ac2, ecaade2014_226i59, a447, a3f3, 0cb3, fdc3, 9733, ijac201614208m14, 1786, c1b2, 5d4b, 0d98, sigradi2016_364kk, 044d, da7f, ijac201412403d6, ecaade2017_003n, 8156, bf62, 5320, c698, 52c9, 70bd, fe56, a013, 1d79, ecaade2014_186n47, 8f32, b915, bf9c, sigradi2013_390f, 2200, sigradi2016_816xx, acadia14_177t, 851e, f9bb, 58ed, 4853, 6e04, ecaade2017_053qq, 4147, ef35, 5592, 5641, ecaade2015_143s30, a2ea, 8425, 8404, caadria2015_114a18, e4a0, acadia15_223b9, edeb, e146, 29ab, e25c, 07f2, 30f3, 6a40, 7f48, ecaade2016_ws-intelligentw68, b22d, ijac201513104z3, 642c, c59a, d677, 1eeb, bee1, caadria2017_028y9, 99da, 45c9, db21, 1eb1, af6a, b01d, 020a, 498a, fc15, ecaade2017_164cc, 5cf3, caadria2016_611d26, ascaad2016_038c15, acadia14_117h, a8fd, 8966, 0943, 468d, ecaade2014_180m45, 6e09, da0d, fa52, 1fb0, 0a99, caadria2016_767s32, 4b64, ace5, c20a, sigradi2014_048v4, ijac201513103b3, 3885, 48fa, 19a1, ecaade2017_003l, 0752, acadia14_135w, 36eb, 77c2, caadria2017_017o7, sigradi2013_401n, 40da, 02bc, acadia14projects_389aw, ecaade2016_042d11, 6eb6, e83c, 1aea, d1bb, f39a, 1f0d, a5da, sigradi2015_8.41w10, c9ff, 3c51, c8ab, feee, 96cf, 336c, ascaad2016_013c6, e061, c8c6, 0b61, 5330, f916, b986, 164e, 6366, 5bca, 45ce, 8a40, 3c6b, ec81, 1171, ecaade2017_143e, 625b, 0661, 5e61, 376b, 99d0, 9c7e, 4775, 1ebe, a660, 2244, 1860, 251a, 88a3, 9ef0, 1d1a, 68fd, 483b, 7f6c, 5496, 58ea, 6913, ecaade2015_227p50, acadia14projects_33ao, ddf0, 7dbe, ecaade2015_201v43, 4bd0, b494, a2e5, 5501, ea30, 7e41, 0c36, 07cb, 03d4, b09c, f6f0, sigradi2013_313, acadia14_101al, d8fe, cd1a, 3fff, acadia15_451p19, sigradi2013_223n, 6e3f, 2828, ecaade2015_169w34, ecaade2017_254tt, 63c8, db19, 39d1, caadria2016_839o35, c65c, caadria2016_745f32, ijac201513305m12, caadria2017_041v12, caadria2015_054n6, 5489, 30bd, d922, c555, beeb, 6d80, c318, f4a0, 57ef, 5169, 6038, e466, b7ab, 5666, 7b2f, f1e7, e401, 06dd, acadia14projects_101ar, ecaade2017_017h, 801c, 5a1d, 4b1a, bdde, 4b5f, 49bf, 1632, 5c3d, 22d9, 3804, c3e7, 56a1, ijac201614208i13, f734, 48fb, 6052, ecaade2017_057f, e211, ac9a, dcb3, acadia14_339av, 4937, cd00, a96b, 6105, 7c7c, ecaade2014_052p12, 5f1f, ab68, acadia14projects_463z, caadria2015_130r21, 7409, 2e69, 8cc4, caadria2016_559a24, 346e, acadia14_153g, db8e, 0a4e, ecaade2015_269r59, efa0, acadia14projects_479u, acadia14projects_145p, 18ab, ecaade2015_271v59, sigradi2015_sp_8.284n30, 2e9e, adfb, 535e, 900a, 4ec2, bfd0, ecaade2016_144m40, 0c5e, be61, 4777, 14c0, c48a, 37c9, sigradi2015_12.259w27, f2ad, acadia14projects_627az, 604a, b886, 0dca, acadia14projects_655ai, 49a3, e2c6, 3470, 37b8, 6bab, 21ef, f5ad, ijac201614405l3, 75e5, 2606, 4a4f, ecaade2017_048w, c46c, sigradi2016_449jj, 5b8f, fde1, 9ea2, 5377, ijac201412305b2, eb01, ecaade2017_172cc, 3c25, 0298, fa8c, ddbb, d007, 1093, 78d7, 1577, 0984, 35ae, 70c4, 0690, acadia14projects_435b, f6ba, d7af, 1c0d, 7842, 1ef2, 32a5, ascaad2014_014m8, caadria2017_142k37, 87b1, 45b3, ecaade2016_ws-dleadj68, 72cb, d6cd, ecaade2016_193n51, 03e1, 4b3d, 3bca, 4acd, e781, caadria2017_124j33, ijac201412203a2, 88b2, 89ee, 388d, 2b5c, 9cae, 31ad, ecaade2014_015v3, c93a, d48e, 5645, d5a0, 1486, cdf0, b926, 2a3b, acadia15_343k14, d361, 48b4, 39a8, ecaade2017_048ff, b939, a2fb, 0edf, 9512, 6684, a5e4, 4b1c, 7f69, 8bc5, 3db3, sigradi2016_686uu, 28a0, ascaad2014_019n3, cec6, 0f78, 1a37, b7af, caadria2016_631b27, 6ce5, b31f, 6478, 68db, 5ad5, 74ad, 2c0b, a4a8, d1c1, cdb1, 62d5, ac65, 2daf, 4e15, 9f35, ffcc, ijac201614103s3, 53e2, 8555, c2b1, 3b01, eee1, 647a, 3a1f, 428e, 7a74, 81b3, 1cd2, 03d7, 705c, ecaade2016_072i20, af21, 83b1, ijac201412403f6, 9af0, ijac201614201x5, ecaade2015_148n31, 7397, ijac201412306b3, 53ab, 6887, d66f, cca6, b18a, a82a, acadia14projects_117ax, e34a, 9a94, f812, caadria2016_229b11, cd9d, ecaade2013r_004f4, c5f2, ecaade2014_024r7, da76, 131e, 810d, caadria2017_145x37, ecaade2013r_015r8, 48ad, edad, 6ced, caadria2017_165u41, 0af0, sigradi2013_52h, 601a, 2e85, b705, 2c69, 1df2, a1ae, 74a7, 7894, c157, 9d89, de7b, 662f, 0a9e, e66e, 15bb, 4709, 04a3, 8f2c, f261, sigradi2014_291r4, ascaad2014_029o8, ca14, a812, 2007, ee98, ijac201614205k10, fcaf, cbec, ecaade2017_157vv, ecaade2015_158s33, a0d1, b1f5, fca3, sigradi2013_28p, 9099, ce7e, edf1, 1455, ascaad2014_022k4, 661c, 36ab, caadria2017_110i29, 70ad, ecaade2014_019k5, sigradi2013_400m, sigradi2014_132p1, a04b, bf63, bce7, e646, 4437, 04ec, 6335, db86, c022, caadria2016_611z25, acadia16_478r28, 8804, 1f91, 448f, sigradi2014_330r7, 7afb, f259, ecaade2014_226b59, 224b, 1407, ecaade2016_072t20, b995, 81f9, aa20, ijac201614405o3, 2067, ecaade2016_067e17, 919a, 343b, ecaade2017_230nn, 256a, ed0a, e9cc, d052, ec88, 41b5, ecaade2015_15w1, a744, 4ed0, 4fa6, 4ce2, 7fe9, 1cc7, da34, 6ec8, 3bf8, 3611, 4522, ijac201412304r9, ce9c, caadria2017_129l34, 43c4, a580, sigradi2014_314o6, c39b, acadia14projects_327b, acadia14_445af, 2a33, 6e30, 065e, 5d43, e021, ecaade2014_050d12, 5d2e, a92e, caadria2017_129b35, 405a, fca9, sigradi2014_136e2, 8bab, ijac201614208v12, ecaade2017_046b, ecaade2015_143p30, bdf5, ijac201614302b2, c6d3, e097, e078, b29c, 4bee, 6539, 1a68, acadia14_565z, 4a29, 2ff4, 72fa, 0e06, ecaade2014_133v29, ecfb, ecaade2016_026u7, 8802, 53c9, d8cd, d232, 8d5c, sigradi2014_284z3, 4ab5, 01d8, 2723, 8c85, 07b5, 8681, 9755, 7c27, 29c8, c24c, 1f9d, c238, 9dee, bd34, ecaade2017_215b, 4d24, c24b, 4964, 0738, e748, 1ea9, 0d5d, 884c, 3c13, a115, f384, 4699, sigradi2014_152u3, e4c9, 166b, acadia14_409m, 1249, 210b, 0cc8, 89cd, 92d8, b801, 037a, 2d4c, 2ce2, acadia15_357p15, 3563, 46f6, 1de4, b15c, 84fa, 35ad, caadria2016_809e34, 9729, 4930, sigradi2016_595oo, ee1a, 21e1, 5a5b, sigradi2015_11.34y23, acadia14_81j, acadia14_601ae, ascaad2016_025n10, 8eb4, ecaade2015_130k26, 5e4d, b444, cab5, 5e51, 0d31, 9cc3, 0b6d, 6f9f, ascaad2016_038l14, 7435, c12b, debd, ecaade2017_199u, ascaad2016_045i19, acadia14projects_43ar, ecaade2016_011e3, acadia16_402l24, b899, ecaade2014_052l12, b27f, acadia14projects_63at, sigradi2015_11.34d24, 9398, ecaade2014_218r55, 9197, sigradi2015_9.152l16, a790, ecaade2015_287g63, 0a90, 42ca, 251b, 7b49, 4199, 9510, cc39, b26e, 3a28, 5906, 3a20, f1f1, 595f, 2a58, 0251, dfa8, 601b, 0dc4, a5a1, 6a25, f179, 530a, e5cb, 00bb, e400, 049e, fbd6, 39c3, dfe4, 4952, c466, b5a6, acadia16_362j22, 644d, 0bf9, acadia14_229f, e30f, ecaade2014_149s34, sigradi2013_271s, ecaade2014_173d43, a98c, sigradi2014_074t6, e1b9, d2cf, 0a29, 82e0, a577, 5011, 90a1, 9400, ijac201513105c4, 341c, 2620, 4bfd, dfa3, 85f1, ff17, fa7d, 42e5, acadia16_24z2, bd72, 6079, 54d1, fd9b, ecaade2015_64n13, 2721, 1f52, ce3a, 35d5, db63, acadia14projects_555g, c91e, sigradi2013_414d, caadria2016_187m8, 43f6, d25d, 79be, ascaad2014_014n7, ecaade2017_047u, caadria2015_078g11, e9e8, 4e8e, 9a98, ecaade2015_301x65, db9a, 7fcf, 641a, 6695, 4e1d, eabb, 7523, 75b0, ecaade2014_120i27, 7fb9, feb4, a66f, 0835, c5e0, sigradi2015_sp_8.326u30, 735e, b6fb, ecaade2017_302zz, acff, f3e7, 88d4, 7f2f, acadia16_332x19, 26e4, ecaade2016_243e65, 3109, 4624, ijac201614408g5, a67d, ac30, 7823, ccd3, dcab, 3c40, dee5, 7a9f, 310a, sigradi2015_9.270g17, da63, b9a0, fbd8, ecaade2016_068x17, 6144, 6cc5, f5bb, d4da, caadria2015_203f29, 5c2d, acadia14projects_627an, 2388, caadria2017_015i5, 2bea, ecaade2014_149z34, ecaade2013r_009t5, 8a65, ecaade2015_59k11, caadria2016_187d9, 9f29, 6d08, 3c07, 56bc, sigradi2014_329w6, b0d9, e0e5, acadia14_589i, sigradi2016_801t, 9129, f7e8, ecaade2016_046s12, 80e2, caadria2017_021i8, b7c1, ecaade2017_215xx, ecaade2014_184m46, 59d2, 1807, b485, ecaade2017_134u, ascaad2014_014t7, sigradi2015_4.52m6, 986b, sigradi2014_041c3, 3585, 7a13, d35d, 8f6c, cbb5, 68cb, 7a3e, 33d4, f3c4, 78a0, d2b5, 0f04, sigradi2016_492pp, 11c4, sigradi2016_636o, sigradi2014_213u7, ijac201412301z5, 1f2d, ecaade2017_066l, 0d1e, ecaade2017_282e, 1492, 2bae, 2e18, 8652, a43e, 6aac, 4108, 19db, d183, 5fe9, ba39, 1ca4, 5ba4, 27c4, 1fef, ijac201614405p3, cc70, 5d4d, cd69, 93de, 8f29, 5a98, 6791, sigradi2014_282m3, 8535, ecaade2015_152c32, d5be, 1b2c, 10c2, 4b95, e2a0, ba4f, ecaade2016_080z23, 1a4e, 91d9, afe8, 5e4a, eea5, f1ac, c957, ecaade2015_55o10, c431, caadria2017_174n42, 333d, 3a7c, 919b, fdfb, e92d, ef44, 9f51, caadria2017_051u16, 8291, c141, 27d5, 10c8, e523, 3230, acadia16_412z24, 410e, dd37, fcde, fe5a, ecaade2017_085c, 3b93, 9163, 7110, cbbc, 8cbf, df76, 24ff, 18cd, eea9, 5028, sigradi2016_659r, e381, 5c93, 71f5, ecaade2013r_003b3, 4ce8, c104, 32e3, af10, 09fc, 93c6, ijac201513203y6, 8a41, 3672, 181e, ecaade2016_ws-dheritager67, caadria2017_070o22, 32a6, ff15, sigradi2013_285z, 2aff, 1f08, 47b1, b697, 7986, e1cd, d114, ecaade2016_217c56, e90e, caadria2017_055o18, 6c91, e03d, acadia14_531v, f8ff, 335c, 8faf, fede, 9f47, 7998, c9df, 0a21, 3e0c, bf5e, cd3f, cdeb, 5c9d, caadria2017_096p26, e931, 2817, 6d48, b720, 8e1b, dae3, 03be, ecaade2015_21r3, a2a0, 1a83, 29aa, 225f, acadia14projects_43am, ac86, ecaade2015_250d57, 8abb, acadia15_263c11, acb0, 82a9, ad85, ecaade2017_019qq, 90bf, ecaade2014_104m23, ijac201614403r2, 83d6, 4ef7, 3080, 826f, e4f1, a842, 6e2f, c6f9, 07cd, ecaade2017_227n, ijac201412303l9, ecaade2015_333b72, 2ed2, 8d6e, ecaade2015_333k72, ascaad2014_019f3, ecaade2016_136m38, d65b, 7967, 2ab2, fc59, c989, 1bac, c29e, ecaade2016_074k21, c83f, 7adc, edb9, ijac201412304r1, b996, bfab, e894, acadia15_323t12, 4a74, dcc5, 68fc, f4f6, 38dc, ecaade2015_138a29, 733a, 10e8, da86, cd7c, 8294, sigradi2014_289i4, ecaade2017_013tt, 457b, sigradi2015_10.309e22, e3fd, 6a86, sigradi2016_752zz, 6304, caadria2017_009v4, 2c50, d785, d391, e78d, ecaade2017_277dd, c8d0, ecaade2014_122c28, 3bce, 645d, a8db, ff08, 85ed, bf2c, 1199, fa66, a3c8, c801, b2f2, c420, caadria2016_713z30, faed, 8ae8, ecaade2017_048nn, ijac201513104j3, 06f1, 12c5, caadria2016_861a37, 76fa, acadia14projects_627ao, 16d1, 5723, fdea, 751c, 85e6, acadia16_224m14, ecaade2017_052pp, 0ffd, 2184, ecaade2014_156c38, c028, acadia14projects_565n, 69bd, b1b5, 9fa3, a956, e5e4, cf18, acadia14projects_147am, 414d, 26fa, caadria2017_069d22, b642, e4fe, a0b8, 627e, b5b0, sigradi2015_sp_8.6f30, acadia14_145m, e8ac, 5071, 4b1e, 499b, da89, 13e3, c506, acadia14projects_579g, caadria2016_797k33, fb29, 6ab0, ccc5, 1238, acadia14_153ar, 8585, bf6a, ascaad2016_025m10, sigradi2015_3.43l2, 7690, f92d, ijac201614405w3, ddc1, 5df1, 2a4d, ecaade2017_105mm, 6166, 7c34, caadria2017_122b32, 5c94, ecaade2016_120i33, 4fbb, afb9, bf72, 1b06, 1dd7, 492c, ecaade2014_052h13, 38d4, 06b2, 49fa, caadria2015_208k31, d5d5, e2e5, ea08, 7d2a, 3b3b, acadia14_301j, 13e9, 602d, b434, 800f, 806e, ecaade2015_302f66, 6af9, 86f1, 2cd2, ecaade2014_112g26, b0a7, 14c3, 05a5, f641, caadria2017_056k19, 0561, ascaad2014_037m2, 319f, caadria2017_163v40, 7a02, 2192, 1e4c, 2be6, dcc7, fb32, 7592, f67d, ecaade2017_046f, 656b, 7c36, eb52, a2c2, 6830, 8168, d276, caadria2016_045l3, fa07, caadria2015_164a25, ecaade2015_237e54, 8efc, acadia14projects_291as, d86b, 70f3, 023b, ed9a, 1a0b, 68f5, b4dd, 8c99, c1bb, acadia14_317x, a4c9, b247, 85cc, 095d, 5df2, caadria2016_363e16, 6338, sigradi2016_694l, f40f, abee, bd01, 6e43, 7864, 78dc, 3fe5, e907, 9490, 7cc6, e7ff, 330e, 4a5c, 5b96, 34e3, b4bb, ecaade2015_206o45, fbce, 7bfd, 79d2, c06a, caadria2017_040m12, 1f76, c925, ecaade2014_188i48, b330, fc0d, 74f7, 1351, 9f71, 2928, 30fd, sigradi2016_654ww, 8665, caadria2016_497d21, 0b3a, ecaade2017_255l, ecaade2015_309s67, a4d2, 446a, edce, f3f1, 1fab, ad79, 33ef, caadria2017_113w29, ascaad2016_022y8, sigradi2015_10.250j20, 67d3, acadia16_130r9, 8a9f, c78e, acadia15_95n3, 6fcb, 9d1b, 1f3d, 79cb, fd9f, 1a42, 1e20, f071, d10f, ff93, ecaade2015_230p52, fb81, 7f5a, bfc2, fe9c, 1a10, sigradi2015_10.307a21, 3f75, 8e23, 92a4, 0d44, sigradi2016_517o, cad1, 42ad, ecaade2014_233h60, 653d, b241, 97c0, bd42, fd48, ecaade2017_302ii, d117, 1a9e, f74b, 3835, ecaade2014_120h27, acadia14projects_79ab, ecaade2015_317j69, 0dfb, caadria2017_040k12, ecaade2015_194z40, 7239, f389, 7ac6, dda8, 4d25, 0287, 60b3, 1544, 6592, d71e, dd64, 6b74, b1b0, 6b14, b168, af04, 7582, 6b62, c15e, 8855, 6537, bfeb, 26f2, 22ad, ascaad2014_014b8, sigradi2013_280m, 554b, 7fe8, 797b, ecaade2017_255qq, be93, 907a, 2981, f42e, a877, 18f6, 4fc8, ecaade2017_265u, dd43, e375, caadria2017_047j15, 7be3, 3fd5, 95f7, efa2, cdf1, d356, 1ab7, 5a96, f1c3, 0590, 074e, e6f3, a437, cf9b, bcb0, a41e, ijac201412301a6, acadia15_123k4, 48cb, f457, 24dc, 28c7, 8dbc, 2872, ebc9, 986f, 70e8, af9c, sigradi2013_42o, ecaade2017_306n, ddd9, f9bc, ecaade2016_ws-dleadp68, c54b, 791d, 5940, bd3b, caadria2016_703o30, 4b8e, ascaad2016_007v3, 9982, ascaad2014_037n2, b925, a6ef, d403, 8f03, ascaad2016_015o6, acadia14projects_487h, 6d95, f137, 5eb4, a824, caadria2015_130g22, 3b92, aef5, ascaad2014_010o5, 1d7b, 568f, ascaad2014_005d3, a8a5, c7f7, f124, acadia16_88z6, 1ea2, sigradi2014_330c7, 6ec9, e0f1, 383d, sigradi2016_805ee, e600, cf2e, ecaade2015_265t58, 4448, c2ab, adfa, acadia14projects_453f, caadria2017_052w17, ecaade2017_194w, 8d5d, 9e7b, 6211, ecaade2013r_012l7, fe97, ecaade2014_010v1, 28e7, ecaade2015_109y20, 593d, 6409, ijac201614402u1, 8602, 5a08, 89fb, 62df, 591d, 403a, 36b2, be00, 6ca4, 2aa0, ecaade2017_189uu, ecaade2015_138e29, ecaade2015_317u68, a26e, ecaade2016_083e24, 6797, 35c3, 1189, fb77, ijac201614303f2, 320b, caadria2016_395w16, 4233, 050e, 3d49, 9bae, ecaade2015_100r19, 53ed, 6251, 6d20, c4e7, 35c7, ecaade2015_27t5, 401c, ecaade2015_169f35, sigradi2013_189k, 070a, f132, 33ed, ecaade2015_113u21, sigradi2013_386t, 4b62, ascaad2014_014g7, c956, ecaade2014_084x19, 4ee5, 6359, 4ff3, caadria2015_220f34, 092e, 0c6d, caadria2017_062x20, 24a6, 268b, ef28, af99, b1db, 5935, 1f05, caadria2015_084w12, sigradi2013_194a, 7841, 63c6, 9462, 0a44, 7a1a, caadria2017_003e2, d93b, ijac201513205x7, 1f82, sigradi2014_189m6, 7a93, 8f5e, ecaade2017_143h, 3221, ecaade2017_302yy, ecaade2017_256bb, sigradi2016_534tt, c7d3, 1f7e, b43f, f8a6, 5793, 4a87, 2d42, 1c25, ijac201614201y5, 340d, 4dad, f109, be2f, 55a0, a178, b52c, 3814, ba56, ecaade2017_215h, ebb1, 6e24, 88dd, a6d4, ijac201614303u2, 52eb, 8391, 07ec, 8d4c, 43b4, 675f, 6c77, 73ee, 6f3c, 9f30, sigradi2016_673gg, 9a8b, ecaade2015_235z53, c8fc, eb15, 4a47, ecaade2015_253s57, 0adf, ecaade2016_104w28, e794, 5387, 5165, ecaade2017_073m, 6d90, aea6, d54f, a2dd, ecaade2016_013n3, 8d88, b848, 7525, 9c77, caadria2015_130x21, sigradi2016_446j, c44b, 445a, bb3f, sigradi2014_313y5, 96c0, e266, b9ea, ca86, d3ab, bd05, ad8a, ecaade2017_301y, 795f, 8263, 7637, 4d6f, 4b47, sigradi2015_8.186a13, sigradi2016_803q, f5a1, a07d, b820, ecaade2016_055e14, 2baa, 8407, 2c6e, 19a2, ecaade2017_057t, caadria2016_157u6, e653, ab54, 9fe1, 9ce9, 2adb, ecaade2017_021p, ijac201614105t4, 1334, b2f9, ecaade2016_mrte66, 9cb9, caadria2016_343o15, 68ed, 04ff, 9dd9, ijac201513206s9, b522, 85c0, 879a, bf8f, 7df0, f0f1, acadia14_219e, ecaade2016_036r9, be66, 0ffb, e68f, d8fd, 82dd, dba6, c0ed, ecaade2017_170yy, f156, d935, caadria2017_113r29, 0c8f, a399, 5ea1, a158, ecaade2014_071e17, ecaade2015_317c69, 7e34, 7aea, ecaade2015_38t7, 4e3b, 64e4, 0be4, 06ef, b2bb, 0aa9, 3ddf, f440, c8aa, f021, ecaade2016_023k6, 0e29, 03fb, acadia14projects_517p, 18e9, f818, 8516, c125, 527d, e215, 9594, 71a7, sigradi2015_11.8m23, 2b53, ecaade2015_271z59, 24b2, ecaade2015_48b8, a288, 738a, acadia14_117g, b59d, 9220, 0487, sigradi2014_015i1, 4def, c347, f673, ead2, acadia16_280z17, ecaade2014_092g22, 8257, da33, e48d, d946, 0f12, f08e, 9f17, sigradi2014_293w4, 2195, 93e6, a92c, e53c, 859c, 3548, e953, 050d, 00e8, f293, ascaad2016_009n4, 75be, ecaade2014_100h23, sigradi2014_128f1, c019, ecaade2015_230n52, ecaade2014_233f60, d120, sigradi2013_359d, ddd5, acadia14_699f, sigradi2016_814i, 0c70, 696b, ecaade2016_bkoj65, 27f5, aa0b, sigradi2014_041b3, ecaade2015_21o3, 30af, ecaade2017_201f, ecaade2017_143b, ff4c, ac08, caadria2017_004s2, bef4, ecaade2016_047l13, c5d8, ecaade2015_304a67, ecaade2014_195s50, 2151, 30e6, acadia16_8c1, d83c, f8aa, 5711, 1c4f, 4664, 2846, ecaade2015_207n46, 085d, e85e, fd69, 38ce, 1c6e, e74f, cede, fb01, ijac201513205z7, 74ae, 256e, 9a3a, 2931, 06b8, 56d3, ecaade2015_77x14, 2d73, caadria2017_027o9, 3555, sigradi2015_10.317p22, ecaade2014_123f28, ff45, 91fc, 0cf7, acadia14projects_719n, 5f35, dadd, ascaad2016_023w9, b0a5, ca4a, ijac201614405c4, 4a83, 4c30, 0a05, sigradi2013_155k, 24d4, 91d1, ijac201412304d1, ba0d, 81a5, f234, caadria2017_046n14, ecaade2017_079w, ijac201614308i5, 6fda, caadria2015_190k28, 5ed7, 3181, ijac201513101r1, 4532, 7ff5, ijac201412408t1, sigradi2013_155i, 6831, 4a8e, 2768, 799e, 742f, a87c, ascaad2016_018n7, 3d76, 6f40, 3554, caadria2015_220d34, aadb, be10, 4a0c, e7f1, a9f8, f5cb, 2018, b794, 82ef, 93a6, 9d42, ecaade2017_229ll, ecaade2015_302n66, d2f2, d2b8, 7cef, fa9f, d239, e3ec, 5c22, 1be1, 11a0, 8e43, 4337, 58bb, a8e8, a5e6, a6b3, 4b80, acadia16_140l10, 03a4, 31d8, a579, acadia14_135o, 81d0, 8739, 9566, a338, e8e8, 5de6, f009, b91a, 90db, 2fed, 15b3, ab7c, 2888, ecaade2017_146mm, a562, sigradi2016_595dd, f166, 0c51, 93f1, af38, 8740, 84b3, b00f, 70d6, 3692, sigradi2013_42p, ecaade2014_052n12, 6f92, acadia14_627al, 10b5, acadia14_579i, 69fb, 56cc, f0c3, 924d, 5cf6, 6aaa, b55b, 852b, sigradi2016_450zz, sigradi2013_43u, 7757, sigradi2013_342t, 757c, 5bfe, 844b, a509, 11f2, 6bad, acadia14_375b, b587, 400d, 0cef, 8392, 2e1e, d2cc, 53cb, 7992, d7dc, 5413, acadia15_371n16, cc1c, ijac201412303e9, sigradi2014_232p8, be80, 2c59, ecaade2016_102j28, d376, sigradi2016_408x, 59c2, 387f, 92ce, ee2d, bf4e, d6f1, 4014, ecaade2016_057s14, ecaade2015_33e6, 47f4, 6c21, sigradi2015_4.219e7, sigradi2016_558r, 7606, ecaade2016_bkou65, ecaade2017_019tt, caadria2016_157v6, e47c, 367f, 839f, ijac201614405d3, 565f, 1181, 1641, ijac201614406h4, ecaade2015_306h67, 2c36, a612, feab, caadria2017_115n30, 73e7, ce79, d56e, acadia16_184m12, 9b2c, 021c, 9dad, ecaade2016_002b1, sigradi2013_200c, 5a0d, d86f, d364, caadria2017_118y30, 9f26, 39ab, ecaade2017_077tt, b698, 3053, ascaad2014_029z7, sigradi2013_407c, 5371, 43ce, e87b, ecaade2016_006t1, e1fe, 67ab, e7f3, ecaade2016_043b12, ecaade2017_140aa, 1e6d, 46a4, 1b67, 4654, 1ce2, ijac201412407x9, 155c, caadria2016_851a36, sigradi2014_201f7, ecaade2017_112ww, ecaade2017_117y, 6e46, d12d, ecaade2017_268aa, 76db, 6209, 0855, 9b8a, ecaade2016_198t52, ecaade2015_237l54, bb59, ijac201614402k1, 68d8, d2ad, 04d0, 5073, 965b, 2c2c, 2830, 59db, 4541, 4e47, 966d, 365f, e861, d2be, 564f, e8c6, 8930, 8adb, f4bb, 2b9a, a60b, b9c4, 4578, 28b4, acadia14_497y, 990d, ascaad2016_037f14, 4eae, eb94, 99f1, 7aa7, 5747, e065, 6a27, d348, 76a6, 778b, f168, cc4e, f951, 18fb, 46b9, sigradi2016_602l, ijac201614401i1, e532, 7283, sigradi2015_3.111c3, 40a1, 44ec, ecaade2017_008j, 36db, 8207, caadria2017_107x28, b0d4, d969, 240a, 2bc3, ecaade2015_38l7, acadia14projects_619as, caadria2015_213l33, f90f, ijac201513201d5, b4f4, 3b81, 6a9c, 73fd, 1b56, cc1a, bf6f, caadria2015_087b14, 5689, 99a6, b4ec, ce1f, b3ac, bcf7, c549, c3fe, 1cc6, acadia15_451i19, 5fbe, 3d7a, 1193, acadia14projects_671u, df19, acadia14_145ae, c4b5, ad3f, 3e8d, 01d2, fe23, 9c70, 848a, a38f, c5aa, ijac201412404a8, 0341, 5f40, cacd, cec0, efa4, ce63, 6459, ccfc, 81a9, d2fe, c39c, cc32, a83f, 4732, 6f5b, d4fd, 1d45, sigradi2016_816rr, ijac201513306h13, caadria2015_130v21, ecaade2013r_007g5, 9074, caadria2017_142y36, 96ea, d3fe, f49f, e1ab, a084, e3d5, ecaade2015_92o18, caadria2015_226b35, a1a5, f70f, ff5e, 4d71, 7af1, ecaade2013r_004g4, a609, 10bf, 7a1f, 78fa, 3728, 235d, ecaade2014_086z20, aed7, 3b03, ba83, 7944, eb6f, 3da1, ecaade2017_008p, beb6, 7329, caadria2016_167g7, c224, 5f0f, 342a, adcb, 66b2, caadria2015_185l27, d074, 0300, 1059, 3cde, 0904, 87be, f6f3, 338e, 7554, ecaade2017_003r, c479, a99f, 485c, acadia14_627b, ecaade2015_222b49, 67b7, ecaade2016_134d38, 7b5b, acadia16_244k15, ecaade2017_194v, 7647, 4565, 16a9, ijac201412305i2, 04a7, 155f, f7d9, 9d1e, 678c, 4d7d, 82f7, 2b8c, b503, b8d7, cbc9, 555c, 1135, 73a9, d64c, aeb2, 19b7, 1e50, sigradi2014_074y6, 51be, e8e2, 9b79, d1d1, sigradi2016_387zz, ijac201614305p3, acadia14_479p, ecaade2017_189vv, caadria2016_673z28, ec21, d39e, aa4e, acadia16_308p18, caadria2015_030g4, caadria2015_126b21, 05fe, 0e23, 8113, 8133, b65c, c6dc, 6d7e, 8998, 4a02, fc06, 3967, 54f1, 8328, adcd, 3ea3, b124, 04c4, 9eeb, acadia15_185k7, d4f1, acadia14_719p, ecaade2017_017o, 10c1, ecaade2014_055a14, c055, ecaade2016_208p53, e5f1, 439f, aa2f, a1cc, fc90, 8c47, 4dc3, e9fa, e643, a434, e0da, 0893, f1ed, 810f, ac7c, 31ca, 9f57, sigradi2013_401h, 57fa, 5efa, 9743, 4992, sigradi2014_265o1, 7330, af79, 227d, 947a, 3402, 77ba, 2efa, fea7, a075, ecaade2016_185g50, 7b7d, 1482, acadia14_247v, 33a9, 9b22, 76c0, 4379, 2cf7, e18b, fefb, 5166, 7a6a, 9035, b429, 7a4f, d40e, 452c, ecaade2014_173l43, 7d90, ffb6, 5472, 0dee, 1fed, acadia14_463ay, 5dd8, ijac201614403s2, 1f70, ab5c, caadria2015_185j27, e9dd, 1b6a, f982, 0d81, f975, 3aa5, 7912, 22cc, 7e61, 50bb, 01de, ecaade2017_019yy, ecaade2017_302uu, 3247, a334, 2432, 5ad7, e3a4, ecaade2014_214t54, d4a3, ecaade2015_13t1, 28f6, ecaade2015_53u8, 827f, 1623, 9236, 8f4c, 00b7, caadria2017_056h19, e117, 585e, 4eef, a9bc, 3581, a19a, aff7, caadria2017_122v31, 71d1, a153, 1129, 06dc, 7078, 3d34, caadria2016_177v7, 0789, 821b, 3ee9, 720b, c766, 0cc5, e461, 4dbe, 8644, 8afd, ascaad2016_027x10, 8319, sigradi2015_4.219g7, 4d72, sigradi2015_3.394g6, 9b86, e832, f37d, ed7c, b062, f67a, 8b74, 64d7, d05f, bfdf, 65ba, bcc5, sigradi2014_128h1, 4691, 906c, a0aa, 492f, b0e8, 606b, 2210, a823, c188, 58b7, fd99, 63e0, 2843, sigradi2013_41k, acadia16_214g14, 8d09, 2434, ecaade2016_047p13, 5c9b, bf3e, ecaade2016_067b17, fe0b, acadia15_513u22, a492, sigradi2014_339w7, de89, f940, 6d84, 5e64, caadria2016_301p13, efe7, 1f55, bdec, c138, c409, d830, ijac201412404u7, aeae, d7e2, c96f, b4df, 6730, 6276, 7903, sigradi2016_777ll, dccd, caadria2015_181g27, sigradi2016_382bb, b760, f2c4, ecaade2015_28z5, b2e5, sigradi2015_1.320f1, f4da, 11df, 4df9, 0a4b, 2ba4, 8102, addd, acadia14projects_579b, e064, e48b, cc3a, aa5a, ecaade2013r_013y7, 2781, 6fe3, 37dd, 8690, d1ab, 46e9, ecaade2016_042p11, 8d22, fb45, 8b6d, 8d53, 1c0a, c828, 7931, 3063, 6b07, 0bac, 3e8a, 58a5, 5147, 5f65, ca6e, sigradi2014_284g4, b4e9, 2686, b355, 1e3a, d1de, 03d9, 92a3, sigradi2014_082u7, ecaade2017_105nn, 4918, ebda, 0a47, 5ec9, 673e, acadia15_110z3, ecaade2015_324x70, 3a1c, caadria2016_147j6, acadia14_311w, ecaade2014_072l18, 284b, acadia15_57y1, 3700, b849, 19b4, e708, 7412, 37b7, ecaade2017_008i, caadria2017_015p5, c2c6, 80d4, sigradi2016_814p, bac5, sigradi2015_sp_2.112f29, 0161, 725d, ecaade2015_284b62, 9165, 33b7, 9ff9, ecaade2016_006a2, 75ea, 154e, a1c3, ca31, 6900, 5f91, ecaade2016_025i7, b611, b2ed, ef4d, 0ab5, 02d3, fc3f, 2f5f, 82f3, 5e40, bf4f, 4634, bed7, 2240, 2501, 764d, ijac201614303g2, e0d9, caadria2017_030z10, 6bff, 56be, a718, 32e2, 0091, 8299, de54, acadia14_555j, 612e, ascaad2014_017r1, 1aeb, eb97, fadb, 011f, e869, ec43, c86f, 6596, 62ec, 0fe0, fd21, ff53, 866d, c728, a950, 0f57, d796, 83f3, 1509, 2ae2, ecaade2016_018y4, 0dfc, acadia14_237as, sigradi2014_263i1, c4dc, 238c, 1f4b, ijac201412404n7, b519, ecaade2015_138y28, 9013, 23f1, 576e, 1eec, f770, 2e22, acadia14projects_661f, 6497, 97cc, 3252, 9bbd, ecaade2017_144u, af5f, 1bbf, b283, 4ad4, caadria2015_015d3, fb20, ba86, ecaade2015_233i53, a55c, 277f, dbe0, 7c3a, 22e6, acadia14projects_177n, 499a, 0d01, bade, dfa6, 74d8, 1bf8, acadia14_101ae, d6f6, sigradi2013_54m, 3e34, ecaade2017_017s, ecaade2017_133f, 4f7c, ecaade2017_032o, db6f, 2772, c941, ascaad2014_014s7, 6892, sigradi2013_303g, 4e1c, d8f3, b294, 341b, a8a8, 62eb, b38c, e8a3, sigradi2015_10.140e19, ecaade2015_94i19, be17, 7284, 740b, fbc1, d903, sigradi2016_815z, ascaad2014_021w3, f59a, 8763, 9a10, caadria2017_175h43, acadia15_323n13, bfc5, sigradi2014_084w7, 1fb7, d62f, 211f, 4496, 2c53, 1593, acadia15_110d4, ffcd, 7f6f, ijac201412301s5, 81b1, 8f81, 8621, 59c0, 3a22, a0e9, a26a, ecaade2014_159m39, 4e35, caadria2017_023a9, 6731, 2341, bffc, fedc, sigradi2016_637x, 12ab, d1c0, 1e95, c820, ecaade2016_071u19, 831e, a737, d646, 725b, e04a, 31e6, ascaad2014_019k3, fb79, 9850, 9a0b, 0431, df34, 4346, aef3, sigradi2015_3.65x2, a2ce, 6002, 1bc0, 6750, 0e3b, 25f8, 9973, ad4c, ecaade2015_170j35, da06, 193d, 2631, c4ca, 0bbb, 5179, 4913, 18ca, 673c, ecaade2016_078n23, ecaade2015_144g31, ecaade2015_317t68, 8bbb, 9cc1, ecaade2015_286w62, fd86, 2d70, 26e9, 992a, 3273, c222, ecaade2017_026uu, ecaade2016_118g32, 075f, 95fd, 38f2, 03b8, c09c, 07d3, 7123, dc75, caadria2017_074h23, 8a04, 6484, b3d6, 50b5, c098, caadria2015_073r10, 3af6, 4ca4, 2c7c, ecaade2015_287j63, ecaade2016_119p32, ddf9, 6fad, 20b1, f2e4, 16e9, 34e2, a0b0, ecaade2016_015v3, d9e7, 968d, 63a0, ecaade2014_208e54, 8301, ade3, e24b, dc1c, afac, ijac201412205s4, ecaade2017_152oo, efd8, 1bae, 1004, caadria2016_651i28, 1be2, 6c9e, b346, sigradi2013_267u, 6fd1, acadia16_214y13, dc59, f4ef, 2ad1, ecaade2016_165t46, 507a, 16a6, ecaade2016_222d57, 9498, 54f4, 98d1, 899f, caadria2015_176u26, fa6a, 1a3c, ecaade2016_040n10, 7cb6, e338, 3089, 4890, 075d, ijac201412305w1, ascaad2014_008a5, 0a3c, cfb6, 3d26, acadia14projects_189aj, 0ef7, ec2b, ab5b, f622, ac13, ijac201412301l5, caadria2015_014u2, fce7, 17f5, 5e92, caadria2017_005m3, fc2d, a2cb, d359, 2735, 497d, 6d3d, sigradi2013_117i, 4eec, fe38, acc1, caadria2017_110j29, caadria2016_477b20, 66c4, a203, 97b7, ecaade2016_193o51, 9b10, 4342, 6932, 359f, ijac201513202j6, d7f8, 0641, f2b2, a83e, 6392, 13f2, eb7d, 8ff5, 45a7, d14d, 6b73, c844, f97b, 9183, 8963, 6ebf, 1b49, 325f, sigradi2014_303g5, sigradi2014_015d1, ba98, dd03, 79c9, 73d6, 3ffa, 81c5, 347b, a43c, ecaade2017_161c, bc40, 60c1, 0e71, e9e0, sigradi2015_8.334u15, acadia14_445ah, e664, 021f, ijac201513102f2, ecaade2017_173nn, 9047, sigradi2016_534uu, 3f3a, bd90, 9f82, b1ef, 6590, 7ef3, 1280, 1ff3, eec0, c50e, acadia14projects_291av, 5968, e45a, 224f, 64b9, 6456, 43ab, 4526, 6b33, 1cea, 67c0, ijac201412301r5, c228, d8d5, 618f, 7e95, ecaade2016_087t24, acadia14projects_497ac, 6d17, ecaade2014_149y34, 25fc, b620, 4d45, f153, acadia14projects_357av, 147a, c856, caadria2015_142o23, ecaade2016_084j24, ecaade2017_111tt, 855a, 04a6, 91c3, 737a, 9ac4, 9b89, ce12, 0510, c42f, ecaade2016_217u55, 7e75, ca79, e232, ecaade2016_006o1, 203a, sigradi2013_41g, f1f5, ecaade2016_017l4, e799, 9796, 9985, a659, 1307, caadria2015_016i3, sigradi2016_807nn, acadia14_463s, ecaade2015_140e30, 791a, 633c, c1bf, 5e8c, caadria2015_190g28, 22b7, 78ff, bb86, 46c7, 8275, 8d20, ecaade2015_94j19, acadia14projects_375aw, ff1f, 3994, b905, 8afa, c5e6, ecaade2015_253y57, 0e91, 553d, f5c2, 5886, e76f, ijac201412301h6, 2a5d, 2350, b43a, 352c, 1426, 235e, 4f66, ecaade2015_241s55, b07b, 6d82, e034, 843f, 46f0, 331d, 4963, e27d, 610a, ecaade2016_108a30, d373, 5b7a, 909a, 417f, caadria2016_683k29, d1ea, 6e56, 2f8e, ecaade2014_153s37, sigradi2013_10e, 2cd8, f637, 038b, ecaade2015_194u40, 0371, ecaade2015_113k21, 6c03, 9bed, fffd, 450d, 32a9, 5731, 5edd, 2e8b, 17f3, 3cbb, ijac201412403u5, 5829, 5889, 997f, 8ce3, c12c, 34ce, 6995, 80b2, ecaade2016_167a48, 0e9e, 0aa0, ddbf, sigradi2015_10.307x20, 4a60, fe29, ecaade2015_37e7, be27, ijac201412402k5, 9609, baa1, d21c, 4ca7, acadia14_177r, 5861, 153d, fa22, 52b3, 012c, 1755, ecaade2013r_003f3, f507, caadria2016_797l33, 5f10, 8b46, 1172, 0303, 5fcf, 7b44, 2b82, ecaade2013r_008m5, 208b, 16b7, cabc, c09d, e4fc, cb9f, 062a, 406f, 2c89, c386, 1b33, 525f, 8783, c382, 6479, 6789, 7765, 5d2a, ecaade2017_130ss, ecaade2016_033b9, 755c, 86d8, ecaade2017_144aa, a55d, f68e, 6ba8, a7b4, b911, fc9c, 1355, 3951, 794d, e329, 109d, 1659, 0d85, 92f0, 386c, c63b, 8284, c52e, ecaade2013r_014c8, 97a3, 41f1, e077, dd52, 8e34, 7eda, 3060, 12ad, e971, ee01, 9687, ecaade2015_164t34, 4eb5, 7940, da77, 2470, 1451, sigradi2016_635k, cfc5, 6562, 01b7, c35d, 5a33, baeb, 028d, 8abc, 7cba, 4d1f, a275, adeb, caadria2015_012d2, 8656, 7ce3, 7b60, 71b7, 7871, 06aa, 0218, 8774, 1638, 4308, 01a0, sigradi2016_637v, 700c, fe01, sigradi2015_6.366d9, 3684, f347, caadria2015_209d32, 16e3, f4f3, 597d, 2e8e, acadia16_154i11, 2533, af89, f756, acadia14_655w, 7b02, 1211, f00b, df21, f893, 9e03, 32ff, 0050, ecaade2015_127e25, 5a5e, sigradi2015_3.268m5, 0ee2, 78c0, 0844, ecaade2017_116e, d907, a682, f2c3, ijac201412204y2, acadia14projects_267g, d2a8, 251d, 9905, 862b, 33e2, ecaade2015_225o49, 5782, c784, caadria2017_029m10, cc23, fc5d, 73d1, 5e74, 1a43, e6c7, 23d8, 7a07, 2a09, ecaade2016_230v61, 4d00, 7303, 1155, b130, e809, b3bc, edde, f4be, sigradi2016_400l, 3e04, 5895, ecaade2017_023y, ascaad2014_007i4, d38a, 4551, ascaad2016_007p3, 0e43, acadia15_343l14, 4f86, 7b1e, f3ee, 3209, 1ec8, 126d, 039a, fa1a, da56, ecaade2016_168f48, 0f92, fd05, e3a1, 4fde, 6306, f2f9, e86f, c007, 4b7b, 2026, 11bb, ecaade2017_085e, acadia14_53o, 1814, ecaade2015_240v54, 0401, 6632, 430a, 9b8e, ec17, 59de, a00a, f5e7, 56c0, ecaade2015_269t59, 08d6, 3a8f, 4f7a, 3339, 6612, ecaade2017_195cc, eb10, ecaade2015_297e65, sigradi2016_382aa, 8af4, ecaade2017_072h, a071, 9d15, bd1e, 6fe7, ecaade2015_61t12, b20f, bd31, f7cd, bb04, a4a5, a76f, edb2, 0107, 20fc, 7fdf, a608, 3b02, 8ae5, 55fc, 8aef, 4e54, 9d17, 4e7a, 6cfd, 1a59, 2ead, 781e, d709, caadria2017_069a22, 9106, ef19, 8978, ecaade2014_030m8, 40f1, 41a9, 69d7, fce6, 2f8f, caadria2017_056y18, cd56, 2ef3, 8000, 0583, 1864, 4966, acadia16_440h26, 1489, 01ff, 8976, c1b1, ecaade2017_059zz, 5199, 72b8, b3d3, 190f, b2a9, 191e, d9c3, 6452, dd95, 0771, ecaade2017_148a, 955a, 9b82, 1861, 3a5a, c84c, 26e0, 8dcc, f4af, 5813, 9c92, 50de, 8b2d, a9d7, 23f0, 9745, fe4b, 2cdf, ecaade2016_130c37, 80ac, sigradi2013_303n, 73a5, 25f1, ecaade2017_076mm, c53e, 6aee, ecaade2015_207r46, ecaade2016_129r35, ecaade2014_022z5, ijac201513101j1, 8172, dfad, 9012, 786b, f978, ecaade2015_202i44, bf68, 5651, ecaade2014_089u21, ijac201412304s1, caadria2016_187u8, cc1d, 9623, 2937, 4211, ascaad2016_057t22, 3539, 99f8, e246, 48a6, 6d32, sigradi2015_2.162r1, 87cd, 69f6, ecaade2014_168n41, faa4, sigradi2014_074h6, 85d3, 8989, 40c9, 7eef, 003a, ecaade2015_271w59, acadia14projects_153g, c4bd, ecaade2017_277xx, acadia14projects_317ac, caadria2015_072z9, 6790, 337f, caadria2017_124s33, 76be, dbea, a067, ascaad2016_010c5, acadia15_110x3, a592, e2e9, 04ee, 54c9, f824, 2c28, 0967, 1b98, caadria2015_145v23, ea2e, 928e, 2337, 72cd, a12a, 7368, 0e8c, sigradi2016_585qq, 29ba, 3d51, acadia15_483w21, 2c16, 660e, a3f4, 1208, 8e17, ab39, c1b8, bf9a, ecaade2014_157z38, b291, 19ce, cbf3, 6d2f, 0ae6, caadria2017_018a8, 934e, aa92, d2d9, c87b, 955c, afb4, acadia14_479ap, dbee, 5a2e, e80a, ascaad2016_048b20, 835f, caadria2017_158z39, acadia14projects_479m, 2c85, 042c, 06c3, caadria2015_203n29, c56b, 50cf, d853, b750, 8e9d, 998a, ad91, ecaade2017_230ss, 1056, a996, ee7c, bb5f, bf7e, f15f, 3de9, acadia15_343x14, 9403, 286f, 26af, c0cc, b572, fadc, ecaade2015_297t64, 8e8e, 1c49, 9b94, ccfa, da5f, 1539, cf47, ecaade2017_133l, 8898, d312, ecaade2017_134t, a053, ascaad2016_019t7, 3acf, b699, caadria2017_067m21, a782, caadria2015_181f27, caadria2017_052r17, 115a, f715, caadria2015_210m32, 1939, 7620, acadia16_280n17, 8a88, acadia14_267i, cd77, sigradi2013_41b, 0e3c, 3d5d, 459a, acadia14projects_199ae, a995, 6aea, 2785, 07f1, ecaade2017_173tt, sigradi2016_446qq, ecaade2017_057cc, 167a, 634c, ecaade2016_223t58, ijac201614201s6, a743, ee6a, c7bb, a074, cfe4, d8a3, acadia15_371j16, e1bc, d945, 65c2, 953d, ascaad2014_032r9, 266d, a2da, 2574, ecaade2014_010s1, ijac201614402j1, 6cec, 3628, ecaade2016_217y55, ecaade2016_032z8, 8c57, ac01, a980, 5b5a, 182b, a5cc, 7813, a313, 2d11, ecaade2017_017l, ecaade2016_158g43, e385, 99f5, ecaade2015_118x23, e334, ijac201614302v1, 289c, ijac201614105u5, ecaade2013r_001n1, c6c4, ijac201614403n2, e2ff, ed2a, 3d2c, e55d, caadria2016_073x3, 0f5c, 9c24, 9430, 0812, 1b4e, ec75, c4ba, 7522, e39e, 8a54, 265d, d29e, 4f7f, 9c51, 3bc4, 406c, ecaade2014_127l28, caadria2016_353r15, 07ab, 0ca7, 683c, 2258, ecaade2015_333g72, 71c4, ae3e, 2fde, 69e4, cc48, 4d94, ecaade2014_237d61, sigradi2015_10.377t22, acadia15_47n1, 3938, 8058, ecaade2014_044u10, 1780, sigradi2014_032b2, 86c4, 7a3b, b36e, 38f0, d508, 734f, e55e, c31a, e743, 5a71, ecaade2017_269qq, ascaad2016_047w19, d9b7, 3331, b951, 6bd6, 66a4, 98e8, 420b, 24de, 4e08, 5364, 3f43, ascaad2014_032l9, d2f4, acadia14_23u, ecaade2015_314h68, acadia16_164s11, 1f24, 06d9, 56af, 7e08, 77dc, 6814, 8e3d, ae7e, 28c5, 195b, d9f5, 39d5, 4d64, f3b4, ecaade2016_006p1, 219d, 69e6, fbcc, ddc8, caadria2015_070w8, d44f, 29e2, 0c1d, 7261, 6a51, d17c, 0d62, 65d4, 10c3, sigradi2013_194z, sigradi2013_326k, 9b02, 1868, fd88, 9e53, 2d48, 00aa, 3b08, b9a7, 46d3, a0be, 76f4, 927d, ecaade2016_230u62, 93e9, 759d, caadria2017_074m23, 70a2, 27e1, ijac201614301e1, 8fc6, 18bf, acadia14_189an, dd2e, a79e, caadria2017_107u28, cf35, eba5, 0a95, 9a76, ecaade2014_138u30, ba1f, ecaade2017_037ii, f1b8, 13d9, b657, b6ae, e37a, c4c2, ijac201614101k1, 7c39, sigradi2015_11.136n24, sigradi2013_259i, ecaade2015_215l47, 9658, c348, dd21, 514b, c5c5, 43de, 7250, sigradi2015_11.34v23, acadia15_185o7, 66f3, acadia16_254a16, 4055, 3d2e, ecaade2016_223m58, acadia14_473ao, 5679, 0211, d425, 0d7f, 25d1, ecaade2017_220uu, ecaade2016_175k49, c0f1, 0c84, 95a2, 769b, 4331, a8fc, ecaade2015_55c10, cb7a, 6781, caadria2016_073a4, 60c8, sigradi2013_386p1, 099a, 2ef9, caadria2016_147g6, 5373, f8e6, 7a95, 7abf, 6666, 7bbb, ecaade2017_164o, 2ba7, 722b, 1c54, sigradi2016_741kk, ijac201412408i1, b8dc, fee1, 9387, a822, 79a5, 54a8, caadria2017_005w2, 0cf3, a9ff, ecaade2014_049a12, e08e, 68ac, ab40, 352d, 70b4, ecaade2014_078p18, 3a64, 2675, 0f67, 5f1e, ecaade2015_53t9, f864, 0347, f4b6, ef93, ecaade2015_301o65, 6369, fae1, d29f, 5f36, f2fa, 9631, db75, 8889, a0ea, ijac201614302p1, 12ec, 7d2b, caadria2017_028a10, ijac201412304v1, 8cfb, sigradi2013_215, ascaad2016_021h8, 4285, 8a39, 401f, ascaad2014_024a6, 8a2f, ecaade2017_252e, 7b46, 0599, faa3, 0c6b, 33c5, caadria2017_070g22, 345f, e79e, f7ab, be9f, 6516, caadria2016_871n37, 10a5, b5b8, f6cc, ecaade2016_144n40, d175, fccc, c608, bf4b, 1a3e, fd9d, ecaade2016_144h40, 62c9, b861, d78c, 3e02, dbb2, 519b, 2f3a, 4eb2, acadia14_281v, 5fd4, c94d, cdb8, ecaade2017_038mm, ecaade2015_185r39, 1fe9, f783, 9bb3, 916b, bb93, 603e, 1aaa, 9825, ecaade2015_48a8, 7161, sigradi2013_183c, 191c, acadia14_555f, ecaade2017_215qq, acadia14_347al, 2437, ecaade2017_309pp, ae48, 9102, 31b1, ijac201614307o4, 8316, caadria2016_003e1, sigradi2014_132z1, ce00, ecaade2017_122uu, 44bf, 0e58, 9345, f199, 87bd, 9193, 199c, 00b1, 7e0e, 4acf, a85b, 3784, ecaade2013r_004b4, c769, ascaad2014_023v4, b1a5, 2b5d, eab9, b713, 9ef6, ecaade2015_139w29, a3da, 6aa7, 2bf4, 7ce1, a11c, 1418, d3d6, 480c, ijac201412403x5, 67bb, sigradi2015_6.183l8, f486, ecaade2017_253y, 1421, f66d, sigradi2013_267, 13f1, 849f, 11d5, c462, 188f, ecaade2014_157c39, ecaade2017_203u, ecaade2017_174qq, 119b, 41b6, 5d20, ecaade2015_27s5, caadria2015_069t8, abf1, 5ff7, acadia14projects_655ab, 6841, ecaade2016_102g28, e1c8, 453c, ecaade2015_11d1, 4016, 0823, ecaade2015_21w3, ijac201614407w4, ad5e, 6771, 963b, 019e, f6da, 8c16, 42e2, 0938, ecaade2015_261h58, 3b2f, d134, 1dc9, c1ae, cbdd, ab16, 7703, ecaade2014_221l56, deff, sigradi2016_443yy, 1226, 9bca, 055c, e63a, 6606, 0328, 7ec6, 9e3b, sigradi2014_345j8, sigradi2016_777ff, sigradi2014_330k7, 3b3d, 8a70, be9b, a458, 5ccd, 0e2f, acadia14projects_357a, 6142, d8f5, ascaad2014_029u8, 0ae3, acadia14projects_177p, eb34, 1f8f, 21c7, f633, 4e8f, acadia14projects_601ab, ecaade2016_164p46, 40af, caadria2016_819j34, ecaade2016_151k41, e89b, f935, ecaade2017_076x, 8aa2, 9dc8, ijac201513206y8, 26cb, 9940, caadria2016_343k15, 2ee9, 5f0e, 8c33, 8920, ijac201614208l13, ecaade2015_152w31, b025, 6697, ecaade2014_057f14, f254, acadia15_343r14, ascaad2014_004h2, 4b03, 4f70, 9706, fb3a, d125, d0fb, 500f, fc26, 78b2, 481a, ecaade2015_181k39, 9334, d6e6, 1c7d, 804b, ecaade2016_033f9, 1d81, caadria2016_395x16, caadria2016_683j29, 7aca, f0fa, 4ce9, 354f, 6875, b991, 2a3f, d8aa, ecaade2016_113a31, 88c0, sigradi2014_172x4, fb02, 6c44, acadia14_619x, ecaade2016_188j50, 50e4, acadia15_395c17, 5258, ecaade2015_100u19, 18a3, 11c0, a8fa, 2322, ecaade2016_199y52, 12ee, a9df, d363, ab32, 8d3d, ecaade2017_009t, sigradi2016_590e, f624, 1395, 11fa, d72e, a125, ecaade2017_157hh, a72d, 0ecf, 84da, acadia14projects_435au, b5c4, 1551, 1ad2, 3b09, 1214, 9576, 36a7, acadia14projects_549o, 0748, 5790, acadia15_483o21, c7af, 0617, ecaade2015_53o9, ijac201614204y9, e23d, b221, f550, 3578, 0c48, 520d, 4f87, 5e73, 13b3, 1a3d, c2a4, 02f9, cec9, ecaade2015_77w14, a012, d2b0, f2d8, acadia14_357as, 7b67, 2148, 1319, c9dd, 00af, ijac201412408x2, a63d, 9211, acadia15_417f18, acadia14_101af, 286e, ecaade2015_303r66, 1c11, a1c4, 9922, caadria2015_096n15, sigradi2013_391h, ecaade2014_031s8, acadia16_332a20, 1660, 6aef, 406e, 7836, c864, 200f, b115, d8e2, 7cf5, cefd, 8cb4, 81e0, 8ede, db25, 018b, sigradi2015_11.392z26, 20b8, 21a6, d306, 24eb, dbdb, ecaade2017_184ii, 3267, d69e, ee66, 016d, 149f, ac7b, 9164, 28ab, sigradi2014_155z3, 233b, b664, 0315, f276, f83f, ecaade2015_241p55, aaa8, eac9, cd5d, ascaad2014_001f1, 05d9, b118, ecaade2016_118t31, ecaade2015_158c34, 0da2, caadria2015_203j29, 5b7e, 473b, ecaade2017_175i, sigradi2016_490ee, 9a9d, ecaade2014_144a33, 470d, 132a, bcc3, 5283, ecaade2014_176g44, acadia14_135x, 6494, sigradi2016_420vv, ad7f, c8ac, fef2, 41dc, 8288, 92d3, c2aa, d918, 98a3, cef0, 894f, 09be, 5e0d, 313f, 41e7, 8951, 1bba, 7471, 587b, dc12, 88e5, a2f2, 45f0, 073d, 90df, ae95, 4131, 7328, 5fbf, e527, 9c44, ijac201412403e6, d011, 7271, 4d23, sigradi2015_11.8k23, bb11, c9a4, 37a8, sigradi2015_6.387p9, c0f4, c0a9, 63a6, 9571, 11a3, 48f6, 2c2b, ecaade2017_044uu, ae46, acadia15_185b7, 8c4f, 08a4, 95cb, f816, d642, f8d2, 102f, caadria2017_183j44, a215, f390, d2dc, c253, f37b, f98d, sigradi2015_9.347s17, ae12, a58f, 989a, 077b, 5a0b, 2985, fe60, caadria2015_073m10, 9079, 0668, ae50, acadia14projects_601y, 6d09, 960a, 50af, 46d7, 9e1f, 3603, c2d1, cc76, cf0e, 3e42, 92c4, 3051, 374e, 29d4, cd63, e46b, 6f6e, b431, 1be0, ijac201412301w6, acadia15_185d7, 2ab8, 6170, ijac201412306z2, 8331, 6280, 2809, a661, ecaade2013r_011h7, ecaade2016_bkop65, e91e, b650, 3aa8, 9306, 96d1, 4c09, 9876, 89c0, 3fa6, bd7a, 1034, c7f2, 3dd0, 91f4, ijac201614104v3, acadia16_326u19, 8cb2, 4c6f, sigradi2015_3.155m3, caadria2015_213y32, 4b9f, a452, sigradi2016_382x, c4be, ecaade2017_274v, sigradi2015_6.327t8, 357d, 3f46, 37c8, ecaade2015_87w17, 447d, 48ec, acadia14_23aw, caadria2017_080j24, fe53, 2ccf, c7bc, 2c4c, ecaade2017_164s, 2bf8, b97e, d8b8, 78a7, ecaade2017_225d, 7cb2, 406b, 73d4, f46e, f531, aff1, ecaade2015_15x1, ecaade2017_155g, 1eb7, f367, 5ff5, 6b86, ijac201614302x1, afd9, 4231, 6807, db2e, 37b9, 1e60, acadia14projects_257aa, 364a, 26ae, 9a61, caadria2016_445w18, dcc4, 9391, ce28, 6cf0, 9ae8, 6cc4, 7107, a3bc, e8b9, 36d2, b01f, 9c69, 4aa0, fce1, de8c, 8ab2, d014, 214d, 4df7, ba69, b390, ecaade2014_218z55, 8a49, bebf, ijac201412403z6, 5db1, ascaad2014_005j3, ijac201412302g7, c56f, ecaade2017_255r, dc66, ad89, ee9c, b75b, ecaade2015_118t23, 5ca7, ecaade2017_051s, 4a34, d318, 2dfd, 34b5, acadia16_88m6, eecf, fcbc, acadia14_531o, caadria2016_085h4, e9da, 6e16, ecaade2015_73k14, 5967, 0e6e, 1f39, a454, 12e9, sigradi2015_sp_2.112h29, 4b1b, ecaade2017_184jj, cde4, ijac201513204t7, sigradi2016_515i, aa30, e47b, a019, b1af, acadia14projects_589b, 1a76, fb0b, ecaade2015_87u17, bf2f, ecaade2016_217v55, 7b6a, sigradi2016_448v, 0886, 8de1, ijac201412207g5, ee03, 4edb, 5f62, acadia14_339al, b931, e57b, 6c10, 929b, b4ee, sigradi2015_11.222n26, 4e20, 0044, 1fdb, 7574, acadia14_135ab, 762c, sigradi2014_045y3, db90, 9efe, 7689, b3be, 13e8, ecaade2015_178g38, fc91, 315e, acadia14_347au, 9afa, 0911, c4d3, db98, ff54, 61be, 51a7, 821f, acadia15_497g22, 7b4f, 57c6, 1633, 2904, 0e38, d47f, 04fe, 6a28, 6300, ijac201614302n1, f640, sigradi2016_448gg, 9a1e, 4536, ecaade2015_171d36, 3662, b9a6, 7381, 22eb, 1c9f, ijac201614204a10, 97e0, ecaade2013r_011g7, 676c, 609e, a992, c423, 0877, cc37, 834f, 2900, 4244, b042, 568e, 72bc, 1ce8, 4576, 7254, ffb0, ecaade2016_164n46, 93c9, 1fb1, 5953, ecaade2015_229u51, ecaade2015_207t46, 3e7f, 2a7d, 32ae, 97d9, 35c1, d0d6, caae, 41fb, ba19, e554, d486, 3ce6, acadia14projects_177s, sigradi2013_243, sigradi2013_303s, 4eea, 8fdb, b8d1, b412, ecaade2014_214l54, cfed, e387, 5c4c, 8ee3, 5fcb, ecaade2016_225p60, 6f5a, 81d8, caadria2015_150x23, c50c, 30d0, ascaad2016_013y5, f99c, 2afb, 9019, ecaade2015_180v38, 3d11, 751e, 8a1e, ecaade2017_215ss, caadria2016_135x5, f806, ecaade2015_152b32, 02b0, 0e07, caadria2015_081l12, 8f68, 47ff, caadria2015_111o17, caadria2015_218r33, ea0e, 4d1a, 6372, 92ed, 228d, 4ff6, 6d56, edbf, cb75, sigradi2014_151d3, ee85, 3a9d, 2cce, 6beb, cafa, 5af6, 1c9a, b72d, ecaade2015_53n8, 5273, 395d, ecaade2017_152ii, 4488, d259, caadria2016_819k34, affa, caadria2015_087o14, e74d, 2c29, b652, 49e7, a715, 2a7c, adf3, 313b, 24c4, adcf, ecaade2015_268g59, 19d6, e6cb, f169, fba4, caadria2016_487z20, ascaad2014_019j2, 6cb4, 21f4, cfec, 327f, 6c1d, acadia15_161e6, cd18, 942c, b6ad, ecaade2017_229ii, d59f, 7121, caadria2015_130l21, ecaade2015_81n15, 18b9, d256, 099d, ecaade2015_35t6, 6472, f44f, aba3, acadia16_244v15, ecaade2017_108p, ecaade2014_168f41, 42c3, f22b, 6afa, 31ce, be49, acadia14projects_177x, c700, d4ae, ecaade2017_048y, acadia14projects_347au, 804f, caadria2017_023r8, ecaade2017_098jj, b397, b29f, 572d, bb5d, 67d9, 9548, 5cfa, acadia14_479c, b25a, ce52, ecaade2016_006u1, aaf9, caadria2016_085e4, 1f88, 531a, e0ba, sigradi2014_232t8, 3e5a, acadia14projects_281ad, 1610, 6ef0, acadia14projects_661i, acadia14projects_565ae, acadia16_12k2, acadia14_101s, 0071, b181, c843, b0bc, ecaade2014_138r30, b481, 1a2d, ecaade2015_61r12, 2e98, ecaade2017_057n, 3460, 9cd5, a662, 12a9, ecaade2014_109u24, ecaade2015_59h11, 94ee, b589, caadria2017_165k41, d815, d3f1, 16f4, c6a5, e666, 9470, ascaad2016_011j5, 1cb2, ascaad2014_029n8, acadia14_389b, 1acc, 98c4, a301, 2cb9, ecaade2017_071nn, 28ff, 753a, 7c97, ad4f, 626d, b73a, fc74, 1054, f3e3, ecaade2017_046xx, 16c8, 4833, 9903, 7e38, 3354, 0c37, e74e, ecaade2017_225xx, 8e3f, dbbb, b6b5, acadia16_382t23, ascaad2014_019v2, 0b79, 345c, 57ac, cefb, ecaade2015_268h59, fd4a, ecaade2017_109aa, ae9f, ascaad2014_007f4, ecaade2015_217f48, be52, 289f, f125, ecaade2016_007f2, 2aa3, 0501, adde, 968f, caadria2017_113y29, sigradi2015_8.264k14, 96f7, sigradi2014_084y7, 6bbc, 92c8, 580d, 62c8, 7245, e119, 1ad4, ff95, dacd, c273, a607, caadria2015_203d29, 7f1a, 758c, f1da, ed51, 7f8c, 2f4c, 34a0, e8d8, 70d8, ecaade2015_225k49, 978e, acadia15_371g16, 3929, 4216, 337e, f7e4, e5c5, a25a, ecaade2017_042hh, 26a9, ijac201614305g3, 5ae3, 05c1, 3ac5, 82cb, acadia14_43ao, sigradi2015_10.177w19, 4b14, sigradi2016_814o, 4e9b, 3df2, ecaade2017_301m, 6b7a, 850c, 1b0e, 8df5, 911b, ecaade2017_280b, 84c8, ecaade2017_301j, b7bd, 7d41, f793, b952, 75fe, d902, 7e31, 5893, 93d3, 7faf, ascaad2014_033i1, a031, f255, d324, 9d95, 3033, ff47, d913, d666, b57d, 96b2, 37eb, 057d, acadia15_483i21, 8135, 6204, 4c8e, a912, 31ed, caadria2015_073a10, 236a, 7307, 7691, 2ae4, ascaad2014_024c6, de44, 366f, db17, f043, 0afb, acadia14projects_375h, 919d, ijac201412307k3, caadria2017_070i22, f20f, 29b5, 54fb, bcad, ecaade2015_221x48, 58cc, ecaade2016_224h60, fe36, c639, acadia15_185y6, 1e7a, 6610, fcaa, sigradi2015_12.19y26, ecaade2014_186b48, 1a2f, fffe, af3a, c53a, fc36, a832, c287, 5404, 051c, ecaade2017_116j, b1f3, af41, f9d0, d88f, ecaade2017_046g, abd5, 29ca, 5f8f, 6a02, sigradi2015_10.307n21, caadria2017_189h45, cb82, 1c4e, ascaad2014_028m7, 0378, acadia14projects_619ak, 4222, 0e95, fb7e, f357, ijac201614402z1, a227, ijac201614207x11, f74a, 8350, 256b, 51a6, caadria2015_156p24, 7f09, 8f17, ecaade2016_111n30, b8fa, 2c27, ecaade2015_195g41, ijac201513205i8, 76f3, dcb1, 54d5, 8c53, 4502, f0d2, f71a, sigradi2016_614y, 0459, 18f0, a2ff, bdc2, 602f, c25d, 9599, ecaade2017_199zz, ecaade2014_046t11, 5a31, f049, 4a24, 0bfb, ecaade2015_233z52, 2d6f, sigradi2016_601vv, 59e4, 04b1, 77dd, 1bfa, 3327, b2ff, 4a79, ijac201412302c7, b989, caadria2016_457l19, 1eb0, acadia14projects_199ak, e964, ecaade2014_052w12, 2656, 3c0f, 4e83, e7cb, sigradi2013_234i, 7f46, sigradi2015_10.307o21, 0c3e, f85b, caadria2017_031m11, 8414, acadia16_372c23, abec, 7443, ea0f, 6ddb, 034b, 6819, acadia14_473af, caadria2016_003m1, 91ba, caadria2015_218u33, ec38, 20eb, caadria2015_122r19, ab0d, cf81, a1d9, 501c, c13b, da9b, 5459, d74d, e33f, 57e6, ecaade2017_152yy, 02a4, 17d6, 1133, de75, ijac201614302k1, 0ec6, 05b1, ecaade2017_051u, cb6a, e826, acadia15_185m7, deaa, 38cc, caadria2015_067m8, 5768, 16b4, sigradi2014_159g4, 94dd, 86cd, fed2, ecaade2016_057n14, 0b80, 2186, 77ff, caadria2015_226l34, d8b4, ecaade2016_136t38, d148, ecaade2014_095t22, d5bf, 8ed6, 9579, f059, ecaade2014_156g38, sigradi2014_284d4, af3e, 7922, sigradi2013_41t, 09c7, f358, ecaade2015_202m44, caadria2017_009t4, 8d3a, a638, ecaade2017_097aa, caadria2017_142i37, ef3e, ecaade2014_113t26, 71b1, 2f6b, 5fd8, 9534, 566d, acadia16_394h24, 4ffb, 5843, 95fc, ecaade2017_253n, acadia16_12t1, 79bb, 518d, acadia14projects_347ap, b297, 694c, b681, 32fa, 9369, a5a3, ecaade2015_73w13, ecaade2015_235r53, 3f19, 1587, 2bd6, acadia14_153au, 6de5, 7c4a, c459, 845e, 5ac4, 0ea3, 8345, 68bf, b10b, a1e9, ascaad2016_054u21, 7d1c, acadia14_609ap, c45a, 3271, dc6e, ijac201614303o2, 4cdd, da71, 108c, ijac201614204m9, ecaade2016_tkox66, f52d, 224c, dc84, aff8, c3a4, 8f70, 27c6, 50f0, 8b6b, sigradi2015_3.221r4, 8b53, 560f, 5005, 2ba6, 4072, sigradi2016_522x, 9bc9, acadia14projects_189an, fbec, acadia14_435ay, sigradi2016_369d, 7294, c14e, 8c6d, 80bd, 6208, 697a, 2f04, 285c, ijac201614202d8, 790c, 896d, ecaade2014_132b29, c535, acadia14projects_661o, edf8, acadia14_291ak, ff5b, f6df, 54ca, cbe1, 3dfd, 30a9, a0c1, 26c5, b37f, a5f6, afd1, 64ba, 4454, 5c33, 848b, f648, ff39, 7c81, 29e0, a800, 00dc, ascaad2014_010n5, 373a, da8a, ecaade2017_203dd, 5ba3, 7712, 5a3e, c896, eab2, dc69, 0e2c, 496b, 0d7a, 4163, a928, sigradi2013_226u, sigradi2016_690d, 055a, 953c, ecaade2015_129h25, c603, sigradi2013_226a, acadia15_232m9, 9b60, 19ed, ecaade2014_014f3, b12f, acadia14_655ad, 4fe7, b8a6, 4a2f, 7fc8, 48ce, 1ba1, 26a3, ecaade2017_149o, 1636, 0552, ecaade2016_071b20, 9237, 2357, 825e, a6a9, e85b, bbd4, ecaade2015_86d17, dd66, ef29, ff74, b5cd, 82fa, 8959, acb9, d350, 7a4e, 5ff8, b50a, ae9d, d0a4, 4c7b, c455, 305e, 2075, acadia14projects_145o, ascaad2016_003c2, 8ee7, 28be, 64f4, sigradi2016_771u, e972, 7621, d5d6, 9223, d285, b70f, sigradi2014_075f7, 5bde, f1b1, ba44, cfe1, 0820, 6b3b, 0213, acadia14projects_589e, caadria2016_425c18, 680e, 93b7, ascaad2014_033x9, d397, 4cfa, 4020, acb8, b0e5, 6bec, c980, b4af, ecaade2017_014a, acadia16_344b21, ecaade2017_140oo, 44cf, acadia16_402m24, caadria2016_281f12, 74c7, 860e, 399c, 5b7f, 71ba, ecaade2017_072g, 5840, 4fa3, 5513, aedf, 30c8, da4f, 23d9, 0ace, 067b, 2b52, ijac201614208w13, 3d47, 2dc6, 1a2b, c552, 0ab9, f7a1, aecf, ecaade2016_144d40, a80f, aea4, a327, 5965, f222, ecaade2017_309a, caadria2016_487s20, ecaade2016_217j56, 98e7, c059, b9a8, 5dcd, acadia14_473ad, d561, 4f56, b89c, c07d, ecaade2013r_011a7, 01b1, 79ae, e6d9, ea53, acadia14_357at, 50d0, ecaade2017_129hh, acadia14_247j, c2cf, f774, ijac201513201o5, 52bd, 1ab6, 1840, 2e8c, 028a, 47d7, b34d, 7c9d, ecaade2015_161l34, d65d, acadia15_123x4, caadria2016_013i2, 607a, 5d2d, 36d1, 07b9, 6dca, d832, 4e84, 0681, ecaade2016_152w41, sigradi2013_234e, 7413, 9559, 0031, 2b81, a99a, 3eaf, 72fe, 5c68, 2ede, 08f0, c867, 61d2, 5678, sigradi2016_732f, 4321, acadia14projects_609am, 9ac0, 0e9c, a195, 32e0, 6c4e, 956f, 4d70, 89e0, 4093, 6cda, f4e8, 99d9, ce8e, 97e6, 01f8, acadia14_357au, ecaade2016_068c18, 8d28, 2f31, 443f, b46f, ijac201412207e5, ddd6, sigradi2014_114m9, caadria2016_229p10, c7da, 3733, caadria2017_158c40, 9a75, d703, ba82, c997, ecaade2014_111x24, 35c0, aa05, ecaade2014_199w51, cbbe, 8da7, ede2, a748, c54a, ad67, acadia14projects_145w, ecaade2017_013jj, 275a, 2ba8, 9191, 0c52, bc9e, 8591, 6e9b, 524b, 80bf, 5afd, 8494, caadria2017_062z20, 737e, 815e, ecaade2015_21u3, eee0, 4768, 5402, 11c7, 5e4e, 4d13, 96d9, 8233, ac3a, acadia14_565i, 67cb, caadria2017_129e35, a3d1, e05d, 6f4a, d3b0, f412, 6ea6, ecaade2017_302hh, caadria2017_005u3, acadia15_211x8, efcb, 16a3, 14eb, 0f38, 5f46, 0818, 25ea, 709a, sigradi2016_550j, 3e1b, f54c, 0596, db2f, 9cd1, daa0, ecaade2016_158h43, sigradi2015_2.137l1, ecaade2015_170r35, 3b8d, 3d58, 337d, c05e, caadria2017_129d35, d98e, ecaade2017_097gg, 7f6e, c1d3, caadria2017_118r30, ecaade2015_35r6, bed5, b9c6, e407, ecaade2014_153j37, a4d0, 6da0, dcb0, eaec, c3a6, ef49, 7ac8, b6e7, 3baf, 433f, 022f, 82f2, ecaade2017_109cc, 87fe, ec53, 20ee, a273, 35bf, f089, ascaad2014_022r4, ecaade2016_018w4, 362c, 476a, faa6, 3530, 1a67, 90d7, 245c, f8ef, 25c3, 5cc5, ede5, 61b8, ijac201513201c6, 0a63, 5b20, 8792, 11e3, 273c, a6d0, acadia14projects_281x, 5fcc, 0b64, ecaade2016_223l58, 80b6, 0917, 4839, ecaade2016_134e38, ac6b, 50ac, b832, ad1b, ecaade2017_076ii, 0465, 3620, 6bfa, 65a5, a630, 6ea7, cf17, 1b3d, 4a70, 7288, f603, b8e0, f349, 9c4c, 58f0, d76a, 6f37, 5d5a, 101b, 5596, a3dd, ecaade2017_212tt, ce30, 46ec, 6509, 8a00, e540, f762, 0201, b9cc, dbcd, acdb, fc21, b515, 513a, acadia14projects_339as, 6536, 19e3, 467f, 5092, 3427, 9caa, 9e9f, 36ca, b9a9, bddb, caf8, 0024, abc9, e507, 3b19, 9eee, bc57, 5db9, 4ae3, 6061, 9832, 5c44, acd8, acadia14_609am, ecaade2017_203nn, 07f3, ebd1, ecaade2015_122j24, acadia16_244p15, ascaad2014_019i2, 7afd, 16ff, be4a, ce2b, 20b0, e9be, 00d2, d680, 5917, 5810, b69a, 79a9, e489, fbb3, ca40, a1b3, sigradi2014_345a9, 7375, 5652, 4ee1, 71f9, ecaade2017_268jj, 27eb, e6ff, ecaade2015_309y67, 1332, c729, 8f24, 2001, 94eb, 99d8, acadia14_487h, dbc0, 59a4, bc1c, 3342, ecaade2017_017k, ecaade2016_006v1, de7c, ecaade2013r_001e1, sigradi2013_327v, bd83, a426, ecaade2017_202n, sigradi2014_265l1, f6a9, 26e3, e72b, f212, 9a6c, 466a, 4ced, addf, caadria2017_058j20, 081f, c043, 9444, 231c, 419a, fdef, 6b16, e1bb, 12b6, acadia14_23v, 1cb3, 9e6e, 4a13, acadia14_81l, 068a, f930, e368, db0b, a907, ecaade2017_129rr, a0ad, 38f4, ascaad2016_035r13, 41bc, 0db5, 4138, b5c5, acadia14projects_339ab, 0909, a030, 85cf, dd3c, 520e, be7f, f015, caadria2016_135d6, 4914, 2b97, 4ccd, 415f, 36d6, sigradi2016_360bb, 3ce2, c2a6, 2de5, caadria2017_105j28, ijac201412408t2, 390d, f7d0, 0b5a, fd58, 0a39, 0f82, ascaad2016_023c10, acadia15_451h19, 123a, 451b, 5edb, ecaade2016_208u53, e7d9, 25fe, 250a, ed6f, 1eaa, bb33, c707, ecaade2016_154j42, 0455, 9ca2, caadria2015_194z28, ecaade2014_208a54, ecaade2014_233o60, 3cec, 6e1b, 80d2, ecaade2015_83i16, df14, c114, d6d7, ecaade2015_235n53, 35cc, bc90, d045, dc14, 9b40, 23a1, 1c08, 98ae, 2fa3, 1cae, 817b, sigradi2016_550k, 206d, fd43, 67c4, fb48, 8578, a2ee, ecaade2016_072j20, ecaade2016_023r6, ecaade2016_123x33, 398d, 2c47, sigradi2014_265r1, 75d3, ecaade2014_057o14, f805, 7bed, 69a8, 19b0, f14c, 8cd5, 5b40, c456, a421, 1871, 9508, ef1b, d229, 31b5, 1ac9, 64d3, 8e99, 1f2e, ascaad2014_009c5, 5bb3, e813, ijac201614105p5, 4425, 01ed, acadia15_343i14, 92bc, 5b86, ab3a, 31c2, 65f9, c7ac, 4b36, 62ed, 1e65, b250, 505b, 902a, 7cb3, e06a, ijac201513201v5, 6b76, 708d, ef73, 7c46, 3cc8, 77b1, d431, ecaade2015_333f72, 7b14, acadia15_451r19, 597f, ecaade2016_154c42, b692, 06d2, 40ed, 0b99, 0f2c, ascaad2016_023x9, 6810, b9d0, a968, sigradi2013_295c, 1c3a, 52fe, a96c, bec8, acadia14_339ac, 9f41, 95bd, b985, dd5f, 9a59, 7ba6, 111e, ijac201614302z1, 7476, a838, ef09, caadria2017_104b28, 9411, f2e6, 190d, caadria2016_477v19, aea0, ec4e, ab0e, e980, 44a3, a966, 06a3, ebfe, da67, 0d79, acadia16_308s18, c0a6, b012, e557, 6f52, 4256, 776a, acadia15_57k2, ecaade2017_009u, aba6, ecaade2013r_013v7, sigradi2016_729a, 5fee, efd1, sigradi2016_654c, f1fa, 01d0, 5b48, ijac201513205u7, 54c2, a3f7, 3648, ecaade2017_jgou, 682d, 927e, 2c7b, d747, 48f9, ecaade2015_103l20, ascaad2014_026h7, f052, 80e6, f5e3, 0036, 60e2, 3710, 1946, b6ee, 8bf2, 8016, caadria2015_122i19, acadia14_479az, 4181, c628, 03ab, 579c, 3d00, acadia14projects_531r, ijac201614406i4, 8ae6, bb9b, be23, 1185, 142b, d799, caadria2017_127d34, a56b, ff9c, f13c, f264, c04f, 47cf, e3f6, 8510, ecaade2017_148e, sigradi2013_10f, 7f79, 0b3c, bf01, 4066, 4cfc, 728a, c42b, edd2, ascaad2014_014e8, d4dd, 5796, 1976, 91c7, ecaade2015_280b61, cbd0, acadia16_382v23, ascaad2014_007b4, 83cc, 636f, 2489, e2aa, 1863, 69b9, f5bc, 7607, 6a03, 8de6, caadria2017_123t32, 42ae, ff66, b7fa, 12c4, bcb8, 0435, dc5f, 55fd, ecaade2017_129kk, 1851, 9a96, ecaade2016_217b56, 5d53, ecaade2015_287u63, 2414, sigradi2014_281e3, caadria2017_115g30, 000c, sigradi2014_232u8, 63b3, caadria2016_819m34, 2b01, 0117, a6c1, 945e, 2293, 7bad, 277d, 9e51, f6f8, 6cdd, sigradi2015_13.181s28, d142, 229f, 7117, 39b1, 192e, 49c6, 6214, e966, ijac201513205k8, 9cba, 53af, 95c3, acadia14projects_63aa, 7c93, d71d, dba8, 00ee, 77d9, 9841, 31c8, caadria2015_188a28, ecaade2015_21l4, d8e8, ca50, ijac201614205g10, 3f33, eaaa, 69b2, ecaade2015_251o57, ceaa, 2f94, ijac201513105k4, b50c, 0aec, 9e5a, 1889, 34ca, dcd8, b85a, 10b1, 33bb, cb3d, 6d31, ecaade2015_64a13, 6dc5, 4784, ecaade2013r_005j4, efd9, ecaade2014_157o38, c9c2, sigradi2016_615q, 8b1c, 44a9, 3a8d, f559, 8203, 7a1b, 91ce, 63fc, f4d0, ec45, 977d, ecaade2017_203tt, ecaade2017_006z, ecaade2016_213l54, 7725, sigradi2015_8.328r15, 5b84, 9641, 0263, 6a85, ecaade2015_53y9, 76a1, 396c, 4a65, c5f9, e6b0, 9fff, 881b, bb30, caadria2016_023o2, df1a, 85df, ecaade2017_290tt, 585a, 85a0, 1046, 2f76, 1b24, ed7a, 9f08, ecaade2017_225j, 2842, 0625, 9dfb, 52f3, 8378, 33f4, 5972, 1f73, b86a, 48cd, f2d1, a126, cb80, 522f, caadria2016_291v12, ab95, 45af, 10cf, 10c9, sigradi2016_399c, c9fa, be3d, ac24, 3021, e69d, ecaade2017_169ll, 94df, 7b12, ecaade2016_224t59, 4aa5, ascaad2016_047u19, f17f, ecaade2015_83j16, dd71, 86f9, caadria2016_589y24, c710, 6fcd, dae5, 82aa, ad7e, 3b53, a3ef, ecaade2016_185a50, 38e4, b004, c643, sigradi2015_9.270h17, caadria2016_725g31, caadria2016_291a13, c2fe, e44c, ecaade2017_017e, 98a9, 53de, a431, 08c4, ecaade2015_217w47, 6b9b, ecaade2014_196e51, 964b, 79ce, 2d45, ef8e, 06d1, c0fa, acadia15_57w1, sigradi2014_341d8, d7a9, da15, 5be9, 3297, ecaade2016_120m33, 645a, sigradi2013_91m, ijac201614207s11, 65b5, caadria2015_090r14, d822, dc1f, d81c, 9c3d, f000, 2005, ecaade2014_168c42, e301, 9675, 7533, dbd7, dbd4, 499f, 2db1, c17a, ecaade2014_224v57, b3ad, dfde, caadria2016_013w1, ecaade2015_202c44, 0e4e, ecaade2014_149j35, 4459, caadria2016_529n22, 7ce0, adea, d6f3, bf73, 738c, 5ee8, b874, 6267, ijac201614207v11, ecaade2016_123y33, ca27, 1d7e, 68fa, ecaade2017_066m, cbee, 5c27, c94f, sigradi2015_2.162n1, f1a0, f2dd, 6467, bc19, ecaade2016_099g27, d51a, 2c8b, c791, sigradi2015_11.165s25, ecaade2015_246y55, caadria2015_031p4, 60fe, ecaade2017_101u, 134e, 9a80, sigradi2016_756a, bb18, ecaade2014_168b42, aa50, eaf0, 1c88, fea2, caadria2017_163k40, ecaade2017_215p, acadia14projects_75ax, 1941, ecaade2017_089z, 2ecc, ascaad2014_028s7, 16e4, e26a, ecaade2015_161m34, 026d, 84a4, 77ad, cdbc, caadria2017_142v36, 3ebb, ascaad2016_028f11, 92e1, 261c, 14cc, 098e, 334f, a7dd, 26b9, caadria2016_611j26, c1dd, b40e, f814, 0253, ijac201614102b3, fa25, 2794, acadia16_154h11, acadia14_579j, 27fe, 2f34, acadia15_95l3, a306, 8024, caadria2015_188u27, 126f, 771a, ecaade2015_38p7, 8983, 05ca, 41e9, 1a0e, dd31, ca7e, sigradi2015_3.221o4, 47fa, b864, 18c7, acadia14_375o, efc8, ac02, ecaade2014_105x23, caadria2015_156h24, 83e0, 4ee8, ecaade2014_145g33, 3eee, 0ea0, 1651, ijac201513105o4, caadria2016_373l16, caadria2015_114c18, 3128, 9c0a, 1c68, 2217, sigradi2016_363dd, 5b30, 09b7, 487d, b6f1, ecaade2014_080i19, sigradi2014_266f2, fcad, 2c2e, 1658, d1bf, 8101, 4707, 8715, e13e, ecaade2017_027d, ecaade2014_240d62, 9b91, 0567, 5f94, ijac201614105r5, 5f61, 0914, 6297, c187, sigradi2015_sp_8.78j30, 53d4, sigradi2015_2.213z1, fe3c, e019, 1cd7, a885, 903d, 6070, 6a7c, b09a, aa8b, 5c7f, d060, 7d20, 8f6a, fa74, 7a46, caadria2015_072p9, ecaade2017_129oo, 6548, 397e, defc, 2ddb, sigradi2015_8.289c15, 4dcb, 7609, c12f, 6733, a207, 1262, 7e52, 8e51, ecaade2015_209v46, d6df, 60ed, 4479, 6147, ac5f, 5b55, sigradi2015_13.316w28, 05ff, daf5, sigradi2016_363ii, 8bb9, d368, sigradi2016_467m, f05a, ecaade2015_136s26, ecaade2017_117t, 66ac, 6380, 0aab, db03, sigradi2013_238, 8c43, e4bb, sigradi2014_293a5, 067e, 0409, 0884, 493d, ecaade2016_007l2, baf1, db5a, 74a6, ijac201412305u2, f83e, 3ed2, caadria2016_517v21, c3f5, caadria2015_114w17, 548e, 7fb8, d997, 1890, cf67, bb29, 1afa, f867, ecaade2014_018z4, sigradi2015_8.186w12, ecaade2017_105rr, ecaade2017_032qq, 974c, d244, 14e2, 1216, caadria2015_081o12, ef6c, d848, 5643, 6dd1, b54c, e61d, cb43, 8453, 0003, 6f42, ecaade2017_244ii, 07aa, bbcf, e203, 4a4e, ecaade2017_265y, 79b9, 01e0, 941d, sigradi2014_155x3, 1505, a95a, acadia14_647ay, ecaade2014_237w60, ecaade2017_282i, 815f, 8039, 367c, bc01, 069e, c3fc, 54af, a068, cb70, eb7f, 794e, 4ccb, e9c4, 80bb, a5ea, sigradi2016_595kk, 595d, ecaade2015_217l48, c392, f2c1, 7e25, 68f1, b565, da37, 2938, c512, 91c8, f94b, ecaade2013r_009y5, 1b30, 0d00, b79f, acadia14_229n, 6928, acadia14_145z, 701a, 7bc0, caadria2015_092g15, 3f24, 48a9, ascaad2016_058e23, e76d, d2d5, c819, ecaade2013r_009x5, cf2d, 925f, a62a, 0cd6, 9671, 471e, dc83, 0acd, caadria2017_017l7, 822d, 30e2, bd0f, ae64, sigradi2015_4.52n6, 14cd, f252, 672c, 25a4, sigradi2016_360z, ecaade2017_269b, 5a19, sigradi2016_595ee, 10e4, 5fe3, 7a14, sigradi2016_752uu, c0e2, 475e, 61fc, c82f, 4401, 1099, 15c1, 9c2a, 9231, 7eb4, 9e99, b0b7, a8f5, e05b, acadia14_399ah, 0c54, 3337, ecaade2017_053zz, 67a1, ac71, 8382, fd19, c277, be7b, 1521, 67a0, 2f16, 091c, ed43, 3e3d, 8e7a, sigradi2016_714rr, caadria2017_043f14, 49b7, eeaf, c618, 716e, cfcc, acadia15_395x16, e8cd, ecaade2017_228v, a0c0, 4b78, f591, ijac201513201l5, c89b, b2d1, f006, 7004, 34fe, 6a13, a1c7, c853, 8867, 1b66, afa9, b0e0, eb1b, caadria2015_176s26, ee74, 4142, ecaade2015_227e50, 3e3b, a108, 6557, 557a, acadia14projects_177ah, sigradi2015_12.107e27, c4af, 8525, 0851, 3f44, sigradi2013_387d, 0004, d194, b36d, acadia14_101u, b105, 5453, 75c9, 9873, 38ec, caadria2017_132p35, acadia15_443x18, sigradi2013_280, 1dd1, c567, 1727, 7dae, aa11, 3270, 5579, 21f9, 7dd8, 9b50, aa2a, 5fc3, caadria2015_126a21, 80c1, 95d5, ijac201614205n10, 09b6, sigradi2016_417nn, 9cb7, 77ab, 2a39, ecaade2016_163w45, 052a, ecaade2014_195x50, 2760, ascaad2016_043o17, 2181, sigradi2015_10.309g22, c1fb, ecaade2017_051y, a058, 4ab0, 281f, f514, 3888, f433, a4b4, ijac201513306c13, a69f, 9471, 9d01, c926, b427, e5b1, da85, ecaade2017_306j, sigradi2014_330h7, ce49, 06b0, db61, 9f32, 7f6a, c6f5, ccfd, b84a, 1001, 6294, caadria2017_051h17, 79d6, 074f, 3041, ebd9, 643f, ijac201412205z3, fe66, 6a5b, e457, ecaade2015_227s49, 1c58, 0dbd, b95c, 5674, 0ac8, ascaad2014_014d8, ada5, bb41, 78e0, bf9d, d75d, ecaade2017_069ff, 66b1, 3a57, 3f59, 943f, 90d0, 393e, 77cc, 0e2a, ascaad2016_049z20, caadria2017_009s4, sigradi2013_74, 17eb, 4132, 949e, c480, 7524, e6fe, 45d4, de41, bb98, e553, 3beb, acadia14_53n, 3be3, 3c6a, ec22, 60f4, 19ae, 6e4f, ijac201614201h7, 651a, bee4, 2bec, 1737, c2d3, 2ccc, 82f0, ebc0, 377a, 98a6, 91e6, 469b, f232, 0718, ijac201412203j2, d300, 0070, acadia16_478k28, caadria2016_621a27, 983c, d3f7, ff69, 3cc2, fcb7, ebf0, 8922, a644, 517e, 8b24, f188, 1513, ecaade2015_48c8, 3106, ecaade2016_067r16, ecaade2017_071yy, f3c8, sigradi2013_343g, b38e, acadia16_206j13, 90dc, 21e9, 9dbf, caadria2016_167p7, 69ba, 00e7, ec4d, 95b6, 5a32, ecaade2014_149l34, ff6f, 4528, 342b, ee2b, ascaad2014_017z9, 75ed, cea3, 6237, ed62, 8f2f, 1820, c328, 443e, 2837, 5aaf, 8c09, 7454, 3262, 7511, ecaade2016_068h18, b8a0, 16fe, dac3, 38e5, 45c7, d5c2, ascaad2014_030z8, 2989, b335, a2af, 0493, acadia14projects_177z, 0507, c183, 0020, b9a1, 077d, acadia14projects_435ad, a26f, d7a6, f69b, caadria2015_114o18, ascaad2014_017d1, 1b02, e2bc, 09ea, caadria2015_086k13, sigradi2015_sp_8.326x30, 7e09, ecaade2017_066j, ecaade2016_169l48, sigradi2014_080j7, ecaade2017_169tt, fbdf, f97d, 6d9f, 73d7, 22c7, ecaade2017_083jj, f083, ecaade2015_180t38, c830, 0e8e, c215, 8701, 41d4, 3bfa, ea4d, 33fc, dfdf, 2ebb, caadria2016_611m26, be45, f28b, e6e6, 4fee, cce4, acadia14_719b, acadia14projects_565h, 54ed, c84a, 4e41, cc3f, 93f0, c906, 6d71, e91d, 9702, 2225, 8794, cf63, sigradi2013_379, d141, 64b5, c694, c841, e012, 6a30, ecaade2014_169m42, 46cf, aff9, 0f47, be41, 2fc4, fd55, 9270, ca1c, sigradi2016_781zz, d570, 63ce, a1da, sigradi2016_792i, 1734, b86d, sigradi2014_345x8, 7d04, 6823, 5457, 439b, 935d, 26a7, 4da1, ecaade2013r_018e9, 94dc, d2e2, acadia14_317ac, ecaade2015_205v44, 2369, 61c4, a11b, ijac201513102y1, 457d, ecaade2017_308w, d26d, caadria2016_197s9, 2246, 40dc, ijac201614207f12, 7aa4, acadia14_365an, 2a77, 75e6, 699a, 5d01, 89bd, acadia14_627an, 8493, ecaade2015_55m10, 02bd, ecaade2014_114e27, cc14, b945, ecaade2014_072h18, 1485, 5d8e, 77bc, 1603, sigradi2016_686yy, acadia14projects_291ay, e1f4, 60f1, 69e3, sigradi2015_8.47o11, f5c5, f921, a0ac, 9d12, c647, sigradi2016_399g, 7e9f, 70df, ijac201614304x2, bc85, 8d1f, ascaad2016_025l10, 30a0, caadria2016_589x24, 33cf, 625a, 1c8e, 1809, 88df, ijac201614208g13, sigradi2014_030a2, 9888, 7ca9, acadia15_57h2, e6f5, 8c35, caadria2017_190u45, 918e, ecaade2014_224f57, bf56, 3705, a07c, caadria2016_301t13, a946, caadria2017_101m27, 087f, sigradi2016_443uu, acadia16_140o10, 3abf, ijac201614202p7, b67b, 3e46, ab57, ecaade2016_238u63, 1d8d, 6784, ce26, 3f26, acadia14_101ap, e7b9, bc97, 6fd2, e3da, 7c91, 6047, a650, 793d, 6cfa, d562, ecaade2017_213d, caadria2017_029p10, 0b36, 1d76, 2bb7, 9437, 4fe6, 5597, ee13, 8176, ecaade2017_232d, 7ae0, abd8, 3ee0, 7a62, 6309, d88a, 86b7, ad9f, ffa3, e408, ecaade2014_014w2, 1966, ascaad2016_040a16, 2049, acadia14projects_199aj, d518, 3f7c, c073, 665b, 9421, 23ef, ecaade2015_202e44, caadria2016_651y27, b59c, 1f62, 3bc9, ascaad2016_052h21, abef, 3df3, df63, ecaade2017_293ss, e838, 4133, f6c1, 0d91, c1ac, 496c, 5951, b322, f101, 05aa, ascaad2016_004m2, 9da0, ecaade2015_206u45, fec8, 9c1a, 36d8, ijac201513201n5, ae8e, ecaade2015_230e52, ecaade2014_072f17, e350, da26, 53a5, 44b2, a767, af08, c357, 5e80, 5dbe, ecaade2014_240m62, 83c2, sigradi2013_390z, ecaade2016_013l3, ab6b, 980d, 826e, abb6, 8029, 8d8e, f3a2, e051, e702, cb3b, 3d55, 3e08, caadria2015_130h22, sigradi2015_8.328o15, sigradi2014_263h1, 1264, baae, 538a, ecaade2015_241j55, a0b4, 0e96, 1160, f963, ascaad2016_041p16, ae88, 4c76, ecaade2014_112c26, f382, cb58, ijac201412404t7, b126, 07a8, c469, sigradi2013_393v, 3c5d, 282e, ecaade2013r_019h10, 0a11, 7f49, ba4d, acadia14projects_117i, 1768, 9f1f, 32cf, 9d03, caadria2015_060w6, ecaade2014_226y58, ecaade2015_180h39, cf8a, d0a6, 4954, 8f46, 9fbf, d331, e278, 4ef8, 08c7, ef32, 2c01, 3083, 3eeb, 26be, 7c00, 633d, 09fb, sigradi2013_400p, caadria2016_839p35, ecaade2016_026v7, df99, 728f, 94a0, caadria2015_203o29, ecaade2014_157a39, caadria2017_051k17, 41a3, c035, da6e, ascaad2016_059r23, 9f6e, ecaade2015_201w43, caadria2017_134x35, 1232, 0b00, 56a5, 46b6, 7c37, 62d9, b997, 4f9c, caadria2017_023w8, 4286, 14ac, f5a8, 67aa, 241b, 217b, 45bd, 591e, ecaade2015_336b73, acadia14projects_435d, 1256, caadria2016_187b9, ecaade2015_196c42, ba88, 03e5, acadia14projects_43y, 4a15, 8221, 3f6e, 2fe1, 0f4e, 35e4, 1d54, 2e06, efec, dfb0, f7dc, a2bb, a96f, d60a, 22e1, 93bf, fa88, dd08, ebeb, bd64, 48e9, a247, ecaade2017_077xx, da04, 3916, 3b68, a39c, acadia14_291d, acadia16_88h6, ecaade2015_113l21, 3b38, 8ee5, 7ca5, ae54, dd9f, 37c6, a0f8, fe24, 838c, f6fe, d72a, d252, 98c9, ecaade2017_290uu, 96e0, ecaade2016_102l28, acadia14_531w, ff34, ecaade2016_077v22, ecaade2017_164y, 65e0, ecaade2015_87b18, 0053, c7b8, 660d, 21a1, acadia14_189ay, 0df3, 2a1a, ascaad2014_025l6, 904d, 75a1, b66f, ecaade2015_138f29, fd76, a88e, 8ba7, b1b1, ascaad2016_049u20, 10aa, caadria2015_081g12, acadia16_260h16, 6de3, sigradi2016_356i, sigradi2016_484a, 747b, bb7c, ecaade2014_186d48, 42b5, 11b7, 6520, 695d, 3482, f542, 6464, c9e4, ecaade2016_208r53, 3a60, b8ed, 0376, ecaade2017_253v, 6e45, acadia14projects_357au, ecaade2015_17m2, 209f, 8141, sigradi2013_289, 8f7b, 6cc8, c19f, f7eb, 2272, c0d9, 4ac2, acadia14_177o, 1b8c, sigradi2013_195z, 8bd8, 14e0, 2be8, 0758, af00, 5677, f33a, 370c, 24be, 1b12, acadia15_211t8, bae1, fd39, fad9, 33b4, 7401, caadria2017_067h21, 8df3, fd60, 14b9, 10a1, 3e14, acadia14projects_453g, ecaade2015_228w50, 6109, caadria2017_001a1, f8a7, ascaad2016_013a6, 9bbe, ecaade2017_214r, acadia16_352t21, 586b, c325, a005, 7830, ijac201412402c5, 0fe1, df0c, fdbd, acadia14_709ar, fb0f, 9c3b, acadia14_637ag, 9a77, 7a3d, 5060, acadia16_382b24, af2b, c31f, 9a29, 70ea, acadia14projects_327d, caadria2017_081s24, 627f, 2c3a, 031b, c6d0, ecaade2015_287h63, acadia14projects_301a, ecaade2016_033c9, 612b, ecaade2014_138j30, e97c, 1576, ecaade2016_ws-dleadg68, 0cab, a63a, acadia14_507ae, 8fbf, 5fe4, a035, ascaad2016_043j17, acadia16_488z28, 5ec2, ecaade2014_132k29, ijac201412204a3, d5e7, ecaade2015_110i21, sigradi2016_647nn, sigradi2015_3.201s3, 276c, 81ad, a4dd, ef6e, acadia14_167aa, fe79, 6e65, 6cd7, sigradi2014_345h10, 054d, 6573, 1d39, 8d83, e46c, fce8, ecaade2017_079j, 8713, 02b4, 1a47, 11e0, 14c5, 835d, 6025, 675c, 73cd, 356f, ecaade2016_089f25, sigradi2016_431t, 600c, c8c9, 8ad8, e2d7, ecaade2014_111b25, d3b7, d7b9, d1a4, 9be0, ecaade2015_241g55, d2ce, 4d59, cfa2, 4cc1, 2f4e, 8ebc, 17b8, ecaade2016_015u3, e069, d504, 44dc, ecaade2017_214s, df74, c0c3, 6795, ecaade2015_158m33, 44f5, e8da, 16ec, ecaade2015_86p17, 3759, f064, dd8b, ascaad2016_054d22, ecaade2015_28y5, 529a, 455d, aab3, b1ab, 1a7d, 3eb7, sigradi2014_109f9, acadia15_343b15, 818b, 4fa9, 2dc1, 34f4, f98e, 630f, fb4f, d6c0, 8890, 30de, f88e, 02f1, 59bc, 9cfc, ascaad2016_045e18, d528, f1d5, a39e, caadria2017_123m32, 50d6, 3263, ecaade2016_120n33, caadria2017_132o35, 3c9c, d2e0, 6a3f, 8fd5, caadria2015_194u28, 7b80, bb35, 63da, ecaade2016_224u59, 9ca8, 8e37, c932, a429, caadria2017_086k25, 02d2, a74c, 6533, ccc7, 8f1a, ecaade2015_81v15, 5da9, 6982, d877, 8754, abbf, 5427, 5b39, 644f, 3fd0, b214, c168, a75f, sigradi2013_343d, bd9d, b6bc, f748, 7174, 203b, 3dc1, d240, c461, aecc, a572, 953f, acadia14projects_479at, 0475, acadia14_63ad, 9c09, 7e64, sigradi2015_sp_11.303r31, 431a, 12ed, 46cc, 0edd, 9633, caadria2017_051k16, 7d62, e0ea, 061c, 3c48, fd59, 10df, a6b0, e475, a29d, ea89, 28e2, c35b, ecaade2017_019vv, ecaade2015_233u52, 71bf, acadia16_372i23, ecaade2014_240b62, 8d7a, 00d6, a8f6, 3a84, 8869, e2d2, acadia14_655z, d09a, 846b, 161c, 387e, caadria2016_881z37, fb83, 4f9d, ecaade2017_215ii, db5d, ec89, 99f7, 9ea0, c371, ecaade2014_192c49, f3cd, 959c, cee6, c7b7, 8c79, 9666, 9b34, cee5, caadria2017_113p29, b9ca, 5802, 90af, c529, ascaad2014_012h6, d739, 9dff, 5cee, b3c2, ecaade2016_166c47, e08c, 3e1a, 35a2, 45f2, e031, 87a9, c0ec, 8a7d, ec0a, cfce, 4172, 95d4, eb07, 8c52, 7e5c, 4ef2, 9900, ijac201513201t5, 4473, 8f36, caadria2016_851v35, 7ff0, e5f8, ecaade2015_158z33, 503b, 5ba9, 9bc0, ecaade2016_210a54, 1da8, eccb, caadria2017_005i3, 4883, 9919, 95f1, 20c6, ijac201614201f6, f2ff, ecaade2013r_007c5, ad0b, ed8f, a68b, d38d, ba5b, 2700, 1bfe, b818, 5ff6, 5a62, ef8c, ecaade2014_149h34, 7082, 454f, bda1, 2dda, ecaade2016_163z45, 4fb0, ab15, a87d, 53ce, c09b, a6a0, 48d3, 666a, 4b57, ascaad2014_008x4, ae4a, 6b8e, d931, 7e0d, acadia14projects_627c, 677f, 60a3, 29ad, ef4c, 30b5, 21b4, 9f99, f6b4, 08c0, 9df3, sigradi2015_12.215u27, 107a, 77c4, 9939, 6bc8, e76e, 78d4, 0e40, ecaade2017_017y, d8d1, 19cb, 0630, 5dee, e840, 36e8, 7306, 0a92, 5a93, 7b95, c6dd, sigradi2013_429j, 27d1, cef2, 1782, acadia15_371e16, eab4, 2f39, 2a74, 61a4, 0ca6, 9df0, ecaade2014_088b21, 96c1, a0c7, 52fc, e652, caadria2015_194t28, ccb9, 9043, ba5a, 797d, ecaade2016_208z53, sigradi2014_172z4, 167b, ecaade2016_222x57, ascaad2014_024g6, 1935, 6834, sigradi2016_534nn, ecaade2016_243a65, cc0d, 185d, daf8, ecaade2014_109m24, 46f9, 57d3, 0d8c, 71b9, 9f77, bc08, 2c60, acadia14projects_435as, 5f0b, 5931, a517, 9301, acadia16_12r1, ascaad2014_014k8, ecaade2017_282u, 824e, e879, ecaade2016_063u15, ddc7, ecaade2015_38s7, 0d57, be7d, 5341, a375, 3164, 2d0a, 1aa7, 2c54, a307, ecaade2015_301s65, dee3, 358d, 17f1, 4315, d5b0, 577c, 5415, be51, b3bb, 8ea9, 51e0, caadria2015_066c8, e4b7, ecaade2015_171a36, ba7b, e82b, 1d7d, c0b4, cf4e, de06, b5a4, eb2f, sigradi2016_385ll, 6b8a, 1802, 78b3, c39a, 9974, 9277, 52a0, sigradi2015_sp_8.326c31, 8b2e, ecaade2017_098ss, 5716, 631b, b290, 20e9, bfd6, 602c, ijac201513101i1, 24fe, 184e, fb27, 0172, d205, d172, 1c89, c13a, 54fa, 0694, ijac201513203r7, 7790, 5fef, 6acc, 1762, ecaade2015_180m38, 1b5b, 982b, 71e5, 30d3, 614b, 4b63, 4ba7, 1caa, ijac201614105a5, sigradi2013_387, ecaade2017_257uu, sigradi2016_448r, 9f4e, 7601, 73f2, 9cbd, f24b, ijac201614208z13, ad22, 09c1, 0d24, 23ad, 8222, sigradi2015_8.189n13, 7c45, sigradi2015_10.309r21, ecaade2015_284h61, caadria2016_819p34, 27fa, 3014, 0b0a, f36b, 2a91, 895f, 2669, c4a9, 16e1, ce68, 836b, sigradi2015_11.8p23, a43b, 3ab3, 8888, 3bc2, f6d0, 9ac2, aed2, 0a6b, 9a23, sigradi2016_517t, b51c, ca15, 422d, 4f59, ed44, ab8f, b771, ca2a, sigradi2014_213w7, c7f3, 064f, 6dc4, 6e9d, acbc, 34a8, ebce, ecaade2014_182v45, 796f, a24a, 1116, ecaade2013r_006u4, acadia14projects_479w, a094, 38bc, f907, 1fe6, ecaade2015_261m58, c340, d687, 9340, ecaade2014_237i61, 4ce5, sigradi2013_429o, 95f4, 48e4, ecaade2014_010d1, 2d2c, baea, 1475, acadia14projects_43ap, sigradi2016_627h, 91dd, 6fef, 8886, 0b85, fade, 4ae8, sigradi2014_265s1, 9a6a, ijac201614402p1, 8108, cb25, d3a0, cb68, caadria2015_081f12, caadria2016_683s29, caadria2016_725f31, ecaade2016_058v14, 06a0, 353c, 435c, caadria2016_549t23, e5af, sigradi2013_359n, 3c27, 8991, ecaade2014_060x14, c6c7, b8ce, caadria2016_321n14, 9141, caadria2017_003r1, b329, f377, 20cf, 45b4, b954, 8ffe, 72f3, 19f8, caadria2015_139t22, f62f, 7f5d, 9c17, c3a5, caadria2017_052v17, ed89, sigradi2015_8.81w11, 199f, cceb, ec1f, 0cc3, caadria2015_124e20, c13c, a7fc, caadria2015_157v24, ccd4, 278b, eee8, 35ef, e3ad, 3d1d, 8198, 68bc, 56b9, ecaade2016_123h34, cc86, ecaade2015_302h66, 3a11, ecaade2014_111v25, ecaade2016_045f12, 19c7, 0e35, c010, 3678, 0453, 67b4, 9c55, 1219, 1c1f, 715c, ascaad2016_036c14, caadria2016_797w33, 54ee, d030, sigradi2013_275g, 1df0, e05f, a564, 9a1a, 3f0b, fef0, 798c, 3c0d, adc8, 4756, b53d, 6f62, ce60, 39d2, ecaade2014_143l32, ascaad2016_034j13, ecaade2015_265r58, ijac201412408c3, aa43, 89a2, 71fc, ecaade2017_087r, 726c, caadria2015_206d30, sigradi2015_10.307e21, caadria2017_113s29, 0c83, caadria2015_164b25, 25b6, acadia15_149s5, ecaade2017_174a, a4cc, caadria2016_281g12, ecaade2014_168h42, sigradi2015_11.34x23, d91d, a5c3, 78b7, 9006, sigradi2014_041d3, a0da, f454, 733c, 2fd5, f4a7, 6fe5, 2c00, acadia14projects_317r, cb9a, 4a57, 3448, b539, 087c, 325b, caf3, 5f63, 4bec, d3c6, ijac201614302c2, sigradi2015_8.47l11, acadia16_62z4, 1478, ecaade2015_235p53, 5b2d, c55d, 237a, 3758, 45f8, 90b4, 848c, bcef, 1893, ecaade2015_205b45, 4c83, abf0, 78de, 4843, sigradi2016_659l, acadia14_177p, ecaade2013r_020o10, 18e3, 0c4f, 08d5, 75c4, b495, 2db3, 5988, sigradi2015_6.341a9, bf3f, sigradi2013_366c, sigradi2015_11.222s26, b914, 5698, 25be, 4f0e, ecaade2017_164aa, ecaade2017_057j, ecaade2016_167s47, 6f10, 8876, 2b73, 06b3, 548a, 16df, 8f30, caadria2015_073y9, 8992, 0941, fe5f, afa2, 09cd, b27a, 4eb4, 9ef8, caadria2016_809a34, 7212, ijac201412305t2, 2421, ecaade2015_87x17, 96ec, 9e7a, 9cfb, 5f3a, 40e6, 6d27, 856e, 1243, ecaade2016_042j11, 0817, 76d7, adc0, 2ac5, 2c6a, cae2, ecaade2017_194s, 119f, 4434, caadria2017_183g44, 6954, c053, 3b57, 1da3, fa2d, e054, ecaade2013r_004x3, c037, 1b1b, ascaad2014_014l8, 08c6, ijac201412204r2, ijac201412207h5, 6115, 950c, 86c0, 7ea8, ecaade2016_071t19, 07fa, eae5, caadria2017_123l32, cc6e, caadria2015_156r24, 3651, ijac201614407p4, 7af8, cf66, 8020, 6a81, sigradi2013_303r, 735c, acadia14projects_131ap, caadria2017_123o32, b658, 9bda, caadria2017_163l40, 289d, be1a, 0b3b, 71ac, 2d9f, e1e9, 0524, 187c, ecaade2016_217j55, ecaade2014_053p13, dd96, 931c, efac, a22d, 4305, 5f78, 4ddc, 5890, 810a, eb58, 764c, b885, 14db, ecaade2015_138d27, 5928, 18e1, sigradi2013_303t, 9dca, 778c, db15, 884a, caadria2015_032v4, be20, 65c9, acadia14projects_189ak, a4c3, acadia14projects_661p, 2b0d, ecaade2015_280f61, ecaade2017_164n, acadia15_137l5, 4915, ijac201614102t1, f543, e5c3, 887c, 517b, 6bd9, 9bf7, a999, 6571, 7361, c4cb, ecaade2017_202m, 1b73, 12ea, ccde, 5e43, d72c, 1ce9, c677, 307d, f5b6, b185, 900b, sigradi2014_132w1, ecaade2015_21g4, af32, 0609, a24b, 5fad, acadia16_432m25, ecaade2015_94d19, 83db, 2b56, 16dc, 73e3, 5556, 962a, 8e1d, 0b4d, e16f, 54a5, 01f3, ecaade2017_133e, 677c, caadria2016_601m25, sigradi2015_8.239c14, 43e5, caadria2016_549l23, 78f1, 41f3, 5c26, 2ffe, bc2c, 0176, ecaade2017_229aa, 217f, d9f0, ee87, caadria2016_219j10, af44, acadia14_517m, af71, f7f7, 10b7, 5235, d678, 2681, ecaade2013r_007e5, 79dd, 2cb4, 138a, 4173, sigradi2015_sp_8.326y30, sigradi2014_329a7, d24c, 7203, 2159, f08c, ecaade2014_020p5, 4db6, fc23, 0869, 7f2c, 7eca, 7f88, ede0, 163c, d750, ecaade2015_314b68, 0bcc, 9a5d, 8699, ascaad2016_012r5, c323, 4ab2, 9a41, ecaade2016_140z39, ab0c, 7e6f, 6b5b, ecaade2015_246a56, 3512, 0c09, 336b, ecaade2015_206t45, 33e4, d086, 41ad, e66a, ed05, ecaade2016_102i28, 8f5f, 5a4f, 5097, 0098, 97a2, 12ca, 5168, db3c, 3547, 1788, sigradi2016_590c, c3ef, caadria2015_246y35, cee9, 2326, badf, 8d26, 96c3, 407c, dd94, sigradi2016_534zz, 6387, cc3d, 6f1c, 7a4c, 1ba8, 886a, a25d, 3163, b392, e9ab, 281e, ecaade2014_122a28, ca2d, c45e, 0f1e, e5bf, 46fb, e948, ad78, sigradi2013_294z, 56cb, ef26, 7f9f, fb17, acadia14_199af, 9ae4, 8e33, 9837, e2ce, cc45, dc6c, caadria2016_809c34, 4f85, 7359, ac9b, ecaade2017_208o, f42f, 2b06, 4a7f, f192, ecaade2016_129g36, 9cf5, f44a, 0640, 6d1f, e921, 4363, 64e5, 7dc4, 63df, caadria2016_197p9, acadia15_47e1, 1364, 75cf, b555, acadia16_344w20, acadia16_8b1, d4a7, bfe8, 1110, 8ee6, a08b, caadria2017_023v8, 6cd4, 9496, df53, b196, c1ed, 6445, 548f, 913f, f004, ecaade2017_269e, d6e0, 2566, 69e8, 004c, 4328, 1747, 1e24, ijac201614207e12, sigradi2014_266d2, 992d, a56a, c07e, c5c4, bb73, 4af0, ecaade2014_159p39, sigradi2014_036p2, acadia14_365ar, f717, caadria2015_030m4, 095e, ecaade2017_277gg, ijac201614102p1, 5068, ijac201614205i10, 8dc8, 5eef, 5a01, dd19, 6996, bad2, 0103, d644, 1984, ecaade2014_225f58, 2b95, 6940, d296, 42c1, ecaade2016_119o32, 02c3, d7ea, sigradi2016_363gg, 81b0, e0e3, 8e9f, ecaade2016_119a33, eae8, af92, b54f, cd2e, 6428, sigradi2016_356d, ecaade2014_195y50, sigradi2015_10.309l22, ijac201412408i2, ecaade2016_042g11, a965, be13, bf7b, ecaade2016_068s17, ecaade2017_228x, dde5, 49ea, 0f97, 93b5, e1ec, ecaade2015_74m14, 87a5, 7ac5, b6f4, 13c1, 309e, 3bd2, 540a, acadia14projects_389a, c7b9, cb23, e884, 84e9, 977f, baf3, ecaade2017_071gg, sigradi2016_360aa, b71e, f4b3, fcea, 42a5, ecaade2015_180u38, 4c3e, f33f, 5fec, beb4, 71bb, cd1d, 1f54, 9d5d, 952d, 5539, cda1, 457e, ascaad2016_033d13, 57e8, 2f9d, 9171, caadria2016_383r16, 6bd1, 79ac, 6e40, eda5, 9472, 1f9f, 365b, 6b2c, 60e7, caadria2017_185v44, 8f41, fc88, ecaade2014_038v9, 83eb, edd1, 8e36, c97d, ecaade2015_17p2, 6b6f, e740, ascaad2016_045a19, 9a0a, 0860, ffbe, ecaade2017_108u, ecaade2015_155p32, 4e29, 1196, f241, 863f, caadria2016_683g29, 2198, 1b25, 7c3c, fdb6, d8d7, 44bb, 6a09, 8d69, 6770, ijac201614105z4, acadia14projects_135j, 1969, 8680, acadia16_140a10, 1383, acadia15_161n6, aeb9, fcb8, 6fff, bb25, 6136, 2604, d24b, 20a6, 153c, a736, d602, c0ee, 74ac, 8e9a, 7988, db74, 4e97, 080d, 0b93, ecaade2017_309oo, 4584, 2f2a, 0cd5, ee52, ecaade2014_168y41, c723, 0ac5, ccd5, fdca, 83c5, c6b8, 963a, 05b2, 7430, sigradi2016_450rr, e1c7, 9e6d, d299, b868, 4c45, f6d1, 57ba, sigradi2015_9.141c16, fa00, bdeb, a9f5, ecaade2017_302jj, 3a50, e439, 5c17, ecaade2017_291a, 9f5a, ecaade2016_047f13, ecaade2017_220kk, 2906, 04d9, 6974, 15ae, caadria2017_124k33, 9ea9, 599f, 907e, 0b9e, ijac201614101j1, 563d, 0fdb, 2b49, 7e18, c01c, ec86, a888, 6da2, 252b, 4a92, 59dc, fe85, bc10, d757, 3a0d, 8a4f, ecaade2015_53v8, 4275, eb7c, 965a, caadria2015_208t30, c959, 4d31, df8d, 8f10, 0aea, e7b6, 013f, e1e5, 1b3c, fbdb, a4fe, c28d, 2646, sigradi2015_11.222o26, b79e, eaee, 8266, acadia14projects_565aj, 415e, ecaade2017_133j, a688, 5ca4, ae0c, 28ee, acadia14_435av, 8c04, 8b0e, caadria2017_104d28, ijac201412302s7, 0252, aa29, 1fb2, f198, 8d0a, ecaade2014_224p57, 844e, 9166, ecaade2017_109hh, acadia16_432p25, ecaade2015_293a64, 3845, ea0a, 39a2, ecaade2017_079cc, 3bdf, caadria2017_058h20, 2dbd, e080, sigradi2015_11.165u25, ecaade2014_029b8, d0d1, ecaade2015_92n18, 49a9, 13b1, cbca, 3ffb, e629, ad7a, 553c, a02c, 4153, acadia14_177y, ecaade2017_009bb, ecaade2015_227x49, sigradi2014_330p7, acadia14_317r, 0c32, d45b, ascaad2016_043h17, 5b08, sigradi2013_54p, 698a, f998, d787, sigradi2014_339b8, 41a4, d566, 20ec, d710, ijac201614206z10, 1696, 48de, 631a, 4324, ac0c, ecaade2017_021i, ee35, d621, ascaad2014_029s8, b314, 71ea, acadia14projects_291d, 8658, de08, 948d, 27d8, 640d, a90f, ddbe, cc99, adc5, 84d9, f839, 5977, 6580, ecaade2014_072t17, 614c, 8247, 1c41, 5d71, f597, 5d11, sigradi2016_448y, caadria2016_829e35, 6780, ecaade2017_098oo, 4912, 4b32, 8b83, ecaade2017_240aa, 22b4, bca4, a8c1, 3a98, 03aa, 0eb0, d4fb, 5d34, 0da9, 922e, a7be, 4b6e, 0f76, af48, e478, ecaade2014_070t16, dfe8, 6152, 85d0, acadia14_365af, 7a20, 5292, d5e1, sigradi2016_560z, caadria2017_057x19, ecaade2017_008f, 73dd, 12f3, 9b9a, ecaade2016_162x44, caadria2017_029l10, 4eac, 6efe, 4c3a, sigradi2016_421qq, 521a, acadia14_145ad, cd33, a9fa, 8d85, f4c3, ecaade2017_048ii, 18ea, 5cec, e516, c8be, 78ea, 2a94, 0e72, defa, c525, a3a5, a0bd, 76c2, ascaad2014_005v2, b462, b0b2, 8734, 94d3, 32fe, fbb2, sigradi2015_sp_8.284m30, 32dd, ecaade2017_170f, 82ec, 4f1d, d763, b186, cdd2, 9798, eb12, 0fba, aa0d, b8e9, e855, 55b9, 813a, 60eb, ecaade2016_185b50, d6e3, 2b36, d704, a57e, ecaade2016_072d20, ef17, aab2, 94ce, ce32, f682, 3866, 6c29, 5efc, 751d, 5182, ascaad2014_010t5, bf2b, d821, 4cd3, 78c9, 5280, a314, ecaade2017_169vv, 5c23, ecaade2015_53m9, eb6e, c493, bb6d, 230f, 55d2, 3514, 3551, d34b, 7acc, b08f, sigradi2016_399e, acadia14projects_145l, df97, de6e, 2a2c, sigradi2013_111o, 5059, ecaade2016_190r50, 0f27, ecaade2017_054t, 2871, 173a, ijac201412302e7, sigradi2015_11.71i24, ecaade2017_008m, 3a13, e93f, ecaade2015_35n6, 3d0b, 8eb2, 53da, 65f0, 6746, 2958, 7204, 264f, 40a2, ceba, sigradi2014_084x7, ecaade2015_250b57, 663e, 4bcb, acadia14projects_53p, 30ff, f2f3, a3d6, 2a69, a283, 7f2d, 7bd2, ecaade2016_036j9, 8d1d, ecaade2015_114d22, acadia16_12v1, ba1b, 4511, c3f4, 393b, e780, fa37, 1d08, sigradi2013_313p, 3203, 44ab, 84be, 08a0, cfe5, 8b75, 28cc, ca48, c738, 5f5c, c264, sigradi2016_568mm, 7f47, ac11, 12fe, 500000000, d2e8, 7c4c, 8d94, ecaade2015_333a72, b9bc, caadria2015_130b22, ecaade2017_059tt, ascaad2014_014n8, fbfa, 21b6, 29b3, 72a6, 6e63, bc8a, ecaade2017_215g, 98e6, ijac201412401s3, 02eb, 3fe3, 4866, cbb4, ecaade2017_215aa, 719c, 4e2f, ecaade2016_163h45, bddc, ef1a, sigradi2013_303i, 4877, a059, ascaad2014_005t3, 622d, f724, 6881, 8dd7, 8134, 9484, 46b4, 8d4f, sigradi2016_369b, 2430, caadria2016_105b5, e768, caadria2015_014v2, ecaade2015_73h14, ecaade2017_057p, ecc3, 48b3, f9f7, 062c, 369e, ecaade2016_182p49, fa2e, ecaade2016_042v11, 12e6, 73a4, 5139, afbd, 6179, 5642, ed15, be3e, 9544, 51c6, 7ff6, 7d0e, ecaade2017_122xx, 44b5, sigradi2016_399d, sigradi2013_100b, fad5, ecaade2017_248uu, 3cb2, caadria2015_172w25, 8572, e597, ecaade2016_038k10, 7656, 8529, acadia14_177ae, d73a, b9f3, 2382, efe1, 34a7, caadria2017_163f41, 3f1b, acadia15_451a20, acadia14projects_145aa, 5878, 75dd, 610f, 3bc7, 38cb, 2640, d8ea, 7a9e, cd4e, acadia14projects_435al, ecaade2014_225t58, 14a6, f352, b21a, ijac201614402y1, ecaade2014_151v35, cc08, 07fe, 7db8, 2cab, af91, 314c, 5e68, 0554, ecaade2017_225h, 9be2, c308, 04b4, 75b7, caadria2015_194s28, ecaade2014_066m15, ecaade2017_203jj, acadia16_12o1, caadria2017_016x6, c71b, 84f6, 3306, 727a, 02b5, 4e60, e8c1, ec5a, 0aee, ecaade2016_071a20, ea86, 6efd, acadia14projects_43ak, d281, 24d5, 2f89, a6ce, 3708, 896b, 5a95, 626e, afeb, be19, acadia14projects_463g, c631, 82b4, sigradi2016_814a, 5b43, sigradi2015_11.136v24, 1103, c80a, d4d7, 3497, f7a4, ijac201614402o1, a9b7, c594, 11b5, 84b0, 0da8, 3100, 7d5e, da3b, 5e02, 62d6, 50a0, 2c90, sigradi2014_082v7, ecaade2015_113p21, 7873, sigradi2015_3.268l5, 47ab, 26b7, 2cdc, sigradi2013_414z, c383, 25d4, d4e2, 8ae2, 71c8, f3be, ecaade2016_mrtb66, caadria2017_027n9, b3ee, 0cc1, 3913, eb88, 7e8a, fab8, b807, 82a1, 15b7, 7ae6, 4a69, 146e, b26f, 49e6, bb1f, e31c, 4677, c860, 869f, cc82, ecaade2016_094n25, ijac201412202z1, ecaade2014_176b44, 38b0, ecaade2014_192x48, caadria2017_015n5, 89f5, 951e, sigradi2015_3.209h4, d699, 3b7d, 9ab7, 99b5, ecaade2014_015z3, acadia14_627d, 4f75, ecaade2016_ws-dleadx67, caadria2017_123c32, 83b5, 96f2, d36a, 3d21, 3cfe, 8d55, 480f, 5c5e, ecaade2017_288q, 6abe, 266e, 5379, 7c5d, 228c, 4bcc, c06b, 66c8, ascaad2014_014w7, 7dec, ijac201614308b5, 9ff4, d3d1, 671c, d9b4, ijac201614208r12, a6e8, 6aa5, sigradi2016_537b, 1bb2, sigradi2016_428j, c6ff, ce45, ecaade2016_042i11, caadria2017_185o44, 00b3, a88d, ecaade2016_224s59, acadia14_589k, ecaade2015_138d29, d4c8, 5734, c336, d395, 2aad, f625, 7a3c, 97b1, 3902, ece7, sigradi2013_366a, 08b5, caadria2016_517w21, 07f0, dc41, ecaade2016_224o59, 8320, e039, 5d90, 7b7b, b9b8, 8eba, 9323, ecaade2014_052l13, 4005, sigradi2016_625nn, 5974, 8cf6, acadia15_407z17, 6e4b, 3cc5, d3c5, 5ba5, ascaad2016_046p19, 018a, 356a, 3d63, sigradi2015_sp_8.6c30, 7ceb, b1e2, c3a0, b80f, d83f, 7982, 17ab, acadia14_565aj, 62e2, ecaade2014_141f32, sigradi2015_11.196j26, 8b9e, ecaade2014_046v11, 5777, sigradi2013_52g, acadia16_88a6, ascaad2014_023x4, fb95, 0e0c, 40f0, da96, ascaad2014_024k5, cbed, 972c, 6157, a1f1, 1835, 68b4, acd2, 8e77, ecaade2016_047n13, e383, 25a8, 5e2e, acadia14projects_409l, 996d, 52a2, d512, ecaade2014_169l42, 1d1e, e9c5, f4a4, 9ae7, 8964, sigradi2013_425r, 5230, 8c59, c829, caf5, ecaade2015_169c35, 9f4f, ijac201513201w5, ecaade2016_167u47, b8c0, 5571, 5e19, 72bd, 4194, 6738, bc6d, caadria2016_259s11, ecaade2017_122vv, caadria2017_183m44, ecaade2014_218w55, 8034, a407, caadria2016_569c24, ef51, 48cf, 28e8, 58cf, cda7, 31a7, 3475, 8429, 5227, ijac201412408f3, ecaade2016_228k61, 9200, sigradi2015_8.239a14, sigradi2013_359m, 6162, f6a4, 8c68, 13b4, bc7a, 8a97, eb53, acadia14projects_661b, 1068, bf74, 21c9, 7aa9, 968b, f3c5, 4d04, ecaade2015_196d42, 22a8, ecaade2015_317s68, 3481, a12f, ijac201614202i8, 3f34, c47e, a53a, d094, acadia14projects_117f, 48e7, e3e1, 4dd7, f0b7, caadria2017_027p9, f984, 9f2e, d3c7, 5389, 6da4, 94fd, 6086, 6341, b3a0, ecaade2014_086x20, c970, 4a52, c6fb, 3c86, d511, fca2, db6b, a443, 9365, b5ab, adba, b660, ecaade2017_249xx, 6029, 23d0, 8684, b653, 836d, 9466, b132, eeeb, caadria2015_218o33, 98c3, 77cf, acadia15_95m3, 5405, 1b31, cdb5, 9542, ecaade2014_094m22, a14d, 7319, ecaade2015_22p4, cb2c, e270, cbe7, 9ab5, 4e70, 8c51, sigradi2016_601zz, acadia16_488t28, acadia14projects_609al, 6762, 7f76, 8814, 4689, ef15, 72cf, ecaade2017_255c, f1ff, dbb7, b1c9, 45c8, ecaade2017_152rr, 0143, f980, caadria2017_030e11, 32a4, 7c4d, fd67, 6ee0, 3eb4, ecaade2016_170v48, 8d37, 5f06, acadia14projects_681aj, 59fb, c789, ecaade2017_144s, 02de, ascaad2016_039k15, acadia14projects_699b, 7c87, 0888, 68e3, abd0, f820, 84a3, a3b3, ecaade2017_044pp, efa1, b308, caadria2017_016e7, ecaade2013r_003y2, b29d, 0c9a, 9ab6, 5ec1, 2016, a412, cb29, acadia14projects_479r, sigradi2013_414c, 2376, 8f20, ecaade2017_083uu, 54ce, 29d1, d9ca, a904, caadria2015_072n9, 77a2, sigradi2015_9.152a17, sigradi2014_345y8, 9337, 3de2, 7dcf, ijac201412408k2, 3936, dab0, f74f, ecaade2017_071qq, 01c5, acadia14projects_291ao, 329a, a384, caadria2016_839k35, ecaade2014_072l17, 7198, 30f0, d323, bc52, 2b6d, ea1e, 6736, f341, 3a33, 1f56, ee4c, c960, 2818, 448e, 5dbd, e5bb, 0658, caadria2016_819x34, acadia14projects_539c, 52c7, f02f, 7c94, a9b4, acadia16_308f19, 9a9a, b0f3, ecfd, acadia16_88k6, 6552, ecaade2015_332v71, 67a2, ecaade2015_138y26, 9f60, 3072, a5ba, ebf7, cd40, sigradi2014_181u5, f2ba, 68f9, e9ed, ijac201513201k5, 1032, 1de5, ecaade2015_116f23, 3686, a860, ascaad2016_018p7, e4ad, 404b, e568, b815, 83b9, 0222, bb94, 6057, 0b6a, 65fa, 4d80, bda0, 0a62, 1b6b, 3a4f, b9b1, 9e83, 2550, 6e9a, ed9d, ecaade2016_074m21, 0c64, 1081, aa26, 0f22, caadria2016_353u15, 2b14, 51ba, b95b, f8a9, ed71, b0eb, 31cb, b602, c810, 1b68, 201d, 4a19, e842, b3aa, 8184, fb5e, ecaade2017_282j, sigradi2016_639gg, caadria2017_185p44, 88db, a479, 595b, 5c7c, f14e, 4ea4, 3e88, sigradi2015_10.309j22, ecaade2017_006oo, 8764, c046, a5c8, c89a, 8610, 165b, 6324, 1c6d, 6747, ecaade2016_221x56, a423, 1853, f7d7, acadia14projects_709al, ff24, 9aa0, b999, 8add, f80b, 5ddf, sigradi2015_8.47j11, sigradi2015_9.141f16, 9eda, b4fd, acac, 94e2, ecaade2017_143c, 482f, ecaade2014_029z7, ecaade2016_147s40, cfbf, 853e, 0d3e, acadia15_81s2, e69b, 81bf, 993e, sigradi2014_047l4, b4e0, caadria2017_104r27, 2a5c, 5d03, ascaad2014_005s2, faf5, sigradi2014_281f3, 046c, 1bf2, df87, acadia15_57v1, b1ad, acadia14_23ac, c6f1, sigradi2013_326j, 0c92, sigradi2016_732m, ijac201614305e3, ijac201412205d4, f69d, e506, 8788, 789c, 7dfc, 409d, 9582, 679d, ecaade2015_114e22, acadia16_234g15, 7201, e65b, aade, sigradi2014_282s3, 7153, 3c5e, 5a43, 2ca3, sigradi2015_10.7f18, sigradi2016_592t, f988, 24c8, 5b63, 1c26, 4117, e2b1, caadria2016_797s33, 36cc, 3d35, 7fc5, f80d, sigradi2016_455d, 5313, 172f, 68ad, f584, 7bde, eb70, f5f2, d5ce, ecaade2017_006w, 2afa, caadria2015_064m7, 8c49, 56f3, c9da, a242, eaba, 2487, 53f5, 3f8b, 8dea, b9df, 673b, 6a56, 02e2, 28f0, f61b, e02e, 3a53, 748f, ecaade2017_202j, 090f, sigradi2013_194u, 63b6, 6015, 4c6a, 670d, 0367, 33f2, 1111, b276, ecaade2015_158u33, 1213, 4d9d, 0b1b, 8152, e422, 3d9d, dc89, sigradi2014_152v3, 6101, d53e, f373, b918, 5839, 1eae, 1b39, ecaade2015_77r14, ijac201513103z2, 97a4, acadia14_473aj, 6ae6, 42d2, 1303, 72de, 99ee, 3724, acadia16_244j15, 27d0, caadria2015_213c33, ecaade2017_302bb, ea61, ecaade2017_053p, ec31, 5f4b, 025f, 9f54, 8b3b, 7806, bd7b, sigradi2013_100f, 5932, 4046, 0e86, 253d, d3d7, f84b, ed55, b70a, d7f0, caadria2017_174d42, e3bc, 790a, 7054, ecaade2015_297z64, d3dc, ac1b, ecaade2015_294m64, 6afd, ecaade2017_067y, sigradi2013_43b, 8ca5, ecaade2017_277cc, acadia16_308r18, b562, d98a, cbb3, ascaad2016_030c12, 8ad1, 404c, b57c, acadia15_469r20, ecaade2017_080hh, 50e2, 6fd5, 1f34, 738b, 22f5, e5c8, b882, 4219, e2fa, 9def, 830f, d81f, fd61, c40f, ijac201513206j9, 9c5d, caadria2017_056e19, c834, acadia14projects_101af, 6a37, 2095, 8c22, 9c1c, 8981, c015, 6fce, 5e07, 03bf, d731, acadia14_339ap, acadia14projects_145y, sigradi2015_8.264o14, a4b3, 84d1, ecaade2017_122c, 2e77, 3924, acadia14projects_565ab, 2aba, 5202, acadia14_301ax, 007b, fd10, 863a, ecaade2017_066k, 094c, 331c, f3c1, ecaade2014_023s6, 978b, 49a4, 0168, 578f, eee7, 5578, acadia14_43x, 3f7e, ecaade2017_164r, sigradi2016_383ee, 538d, 8791, 95e3, 1f3a, 1b71, caadria2016_333u14, 76e2, acadia16_352h22, aefe, 46de, ae1c, b0ce, 8f2e, b5d3, acadia15_483c21, 3b77, d737, e0c8, bf60, sigradi2013_183z, 0966, 674f, a140, acf6, 9fe3, a9e1, 7dfa, 8fa2, acadia14projects_63aj, 5029, dc3c, ijac201412305y1, 737d, a29b, 82c2, 3ad7, 8081, 89c8, bf77, 7060, 4a40, 63a8, 00c9, sigradi2016_449nn, 1109, cf30, ijac201614308f5, sigradi2014_097k8, sigradi2015_8.239d14, ascaad2014_035o1, 5026, 1837, df4c, ecaade2017_071mm, 115d, 1e55, ba9d, 5f2c, sigradi2015_6.42y7, 85bd, fff3, b469, caadria2016_529o22, 5aca, sigradi2016_809ss, ecaade2016_230u61, 502a, b0ea, f466, a834, a21d, 6f9a, 4027, d5af, 1f16, 3911, sigradi2015_3.65p2, 6c60, 949c, 2756, ecaade2014_173j43, ascaad2016_028k11, bd54, bea6, 57f2, 31e0, 67ad, ecaade2017_172ii, ijac201412303z7, acadia14projects_219ay, acadia16_470p27, df93, 7d7d, ce44, fccb, 65a0, 11ed, f1b5, 55ca, caadria2015_126p20, 14a2, f642, db4d, 5222, 830d, 3d46, 1e4f, sigradi2014_347o10, 03a5, 98aa, b6c0, c685, 3b99, 1b14, f37f, c3e8, 134d, ecaade2016_191y50, def6, sigradi2013_184a, 89a5, cc16, 1df3, 1c28, ecaade2017_195nn, ecaade2015_127w24, 4d3d, 0c26, a85c, f6b9, ecaade2017_243ff, 5306, e58d, abbd, 0d9e, d36e, 1402, 058a, f653, 5bb0, 2142, 55e3, e96e, a210, a1e0, b833, ecaade2014_024a7, ecaade2015_241o55, 4ebd, ijac201614308s5, 2029, 35c9, sigradi2015_sp_10.16e31, ecaade2017_003m, sigradi2016_443zz, acadia14projects_189az, 9f11, ab7a, a560, 72f5, f4dd, 4fd1, 136c, fa57, 226d, a603, 7ab9, 1c5b, bb5c, caadria2016_333s14, 9692, caadria2015_137j22, caadria2015_108v16, 3ade, 9696, 0796, ecaade2015_217o48, c3f9, ecaade2014_067e16, 461d, sigradi2015_8.41b11, ecaade2016_183t49, 0cd0, d9f6, 813c, c811, 51af, c0b8, 4a17, 8795, 2ec9, acadia16_298j18, 417c, ece5, 6d7f, 32ea, cd48, db46, sigradi2013_234k, 2ce4, 9a15, 277c, sigradi2016_450ww, 1a70, 843c, d633, 4562, f399, 4f44, a23f, sigradi2015_sp_8.6g30, 7b63, acadia15_47c1, f408, 3a14, 88a5, 656f, d550, ascaad2014_018d2, 72d9, 0b3e, 796c, ecaade2016_139a39, ascaad2016_003v1, ecaade2015_211c47, ijac201412404i8, 4101, ecaade2016_011c3, 28cb, cd5c, f2ca, b52d, ecaade2014_127n28, 0d83, 1596, 4917, 1725, acadia14_317z, 6582, ijac201614303j2, 4412, 41a2, 1e43, e917, caadria2015_122o19, 916a, 8267, 5380, caadria2017_021p8, acadia16_332w19, 6e98, 3a86, 6bb2, 8ce0, 8e91, 405e, caadria2015_004f1, cc4d, d1ac, aa74, f397, acadia14projects_153a, 7ed9, sigradi2015_8.47d11, c3b0, fd0d, ecf9, ascaad2014_026f7, 0a8a, 4cdb, 3170, f3f8, 4999, 60a6, 24e6, caadria2017_129v34, 0156, 0daf, 7924, caadria2015_170t25, caadria2015_208l31, 7750, ef82, 135b, d7b7, ac22, deec, ecaade2014_044x10, 890e, b65f, d049, 4575, caadria2016_435v18, fd32, 5b73, 0cdd, 7304, 5fd6, 0a2e, 7d34, 8dfb, 94b8, 9a9f, caadria2017_147y38, 1d7f, 0dc7, 79f1, 46fd, ecaade2017_094p, acadia14projects_145af, f2dc, 69dc, 7cce, 0b30, ecaade2017_090rr, b8ea, fcc6, e82c, 1efc, 56a3, ijac201614102u1, ecaade2016_132v37, b48c, f7fc, acadia14projects_619an, 78f8, e52e, 6258, 70ca, sigradi2016_637w, 0c45, cbd1, 6e14, 63de, a4b2, 792a, 7688, 1d1f, acadia15_223l9, 2dd1, 078e, 9208, 27f6, 4ed5, 0c2e, 63d6, 5327, caadria2017_048d16, ecaade2017_215u, 163a, 43b8, 51d8, ecaade2017_203t, daa6, a728, d752, c617, 6111, ed6a, 3816, 8a3e, 7448, 8139, a3d2, 4fda, 3654, b66c, 01e5, f443, f2f0, 4ce4, 2719, c0bd, 6a5d, 67a7, sigradi2015_2.162o1, a9c9, ecaade2014_070f16, ijac201412401f4, dc55, acadia14projects_147an, e99b, 4857, 4506, 87c2, 7494, afa8, acadia14projects_347ah, ecaade2015_202o44, c5d0, e1d9, c0c2, 27f2, 3562, 7ec0, ascaad2014_019s2, ecaade2015_185o39, sigradi2013_117l, 6618, febd, ecaade2017_124o, a2b7, sigradi2016_448bb, 376d, acadia14projects_549r, 7ffe, 509d, df52, 6302, 6236, 73eb, b756, 0199, 6000, d47e, c28e, f319, 9440, 0fd7, ab07, e720, ascaad2014_005z2, 2af0, 1ca0, 9caf, f8c2, 4848, 04f7, 6404, 7cd6, b3e6, 13a9, a16a, 5ae9, 67b6, ascaad2016_039p15, fe33, fa12, b0a9, 03f0, fe6b, 1db2, ee1e, 89a9, 6cf1, e2db, b839, acadia16_44m3, 49f8, 6f8d, d1f8, 8d00, b757, ecaade2015_229b51, a3be, 763e, 1855, 2160, e3dd, 2696, sigradi2013_303k, 6028, da7a, 832a, 1233, cda0, 9a40, sigradi2015_11.136l24, 0a8e, b4aa, 334d, 6c82, 5e94, 490d, def9, 7744, 0926, 8ae1, 5030, acadia14projects_199al, acadia14projects_699u, 4099, d178, 4dc4, 6b24, 4245, d966, b671, 8600, 3dd6, f2a7, 9731, 0306, 9684, ecaade2017_253r, d6f0, 2801, ecaade2016_037x9, 71e9, 0c0f, d89a, 6098, aae4, cd36, acadia16_260g16, be0d, 1525, ee5a, 310b, 2d69, e369, 3d9f, e997, ecaade2014_011b2, 8212, f53f, c5ae, caadria2016_301r13, 2e13, ecaade2015_61e12, ecaade2015_114a22, 6e51, 8e96, 83ab, 5a1b, ecaade2016_tkor66, 6b84, 0090, da68, 1097, 5629, ecaade2016_023y6, 419e, acadia14projects_655z, f9da, 2e74, 0e79, 8305, 90e4, a15f, sigradi2015_5.384m7, 9157, 42f7, cbc8, sigradi2015_10.378c23, 625f, 40d2, 222d, 2f66, d781, caadria2015_114g18, 2eff, ecaade2017_085f, d954, ecaade2017_198p, 8ee1, sigradi2016_446e, sigradi2015_11.165x25, ecaade2016_104a29, caadria2017_047g15, e335, ijac201614306u3, fc11, caadria2016_467t19, e8fd, 9521, d8d9, e342, 3389, b617, f445, caadria2015_033d5, sigradi2016_490w, 3764, 36d3, bfe3, 9a8e, 8ea5, ecaade2017_017j, sigradi2016_448q, ca02, acadia16_254c16, e47e, 4ab3, e965, 1f50, ecaade2013r_009o6, bb69, f1d1, ecaade2017_059ll, caadria2017_145s38, ecaade2017_054z, ecf7, c7cf, 3ec6, f1ba, ecaade2015_333h72, 26b5, acadia14projects_619ab, f4ad, caadria2017_074e23, 6682, 80ce,