CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

3c1c, acadia16_362r22, bafa, 5efb, 049d, 42a7, 0b95, d8a6, 5c5d, acadia16_382e24, 36bd, 8095, 6d50, 562c, acadia17_640n, 7b2e, 385b, ecaade2013r_019h10, acadia16_318l19, 8050, bc81, 8c01, b6e7, ea63, ecaade2017_225k, ascaad2014_010u5, 33e7, f235, b493, bc19, f27d, c9cc, 6add, b86e, 8850, 221c, a96a, c266, acadia14_579l, 8aab, ijac201614407o4, ecaade2016_078b23, 3efd, e274, 7a7e, b11a, 57b9, cb32, ascaad2014_003t1, sigradi2015_9.152s16, b975, 0186, 29ec, 50e8, 6a47, a530, caadria2015_213m33, 1fe8, 4d87, 8aa3, 8329, 3f15, caadria2017_118k31, cf0a, 4ce1, c568, 2c18, 2327, 841e, 5238, 0afa, 2214, 4886, f2d7, ascaad2016_038m14, cd74, e159, 0e09, 430b, ecaade2017_048nn, 46ec, ecaade2017_021p, ecaade2017_240w, f3c3, e4fd, cf92, ad28, 6f6b, 3fe0, 27da, ijac201412204h3, 73f8, ecaade2017_265y, 7534, 55f4, 1d29, cd81, b458, caadria2016_395y16, 8646, 0d03, 1f8d, 3d73, f1d7, e642, caadria2016_529o22, 421d, d3a5, a18b, 2feb, 4691, acadia14projects_565ah, acadia17_70hh, caadria2015_126r20, ascaad2014_024j5, bdc7, ecaade2014_140u31, b357, 7fb9, caadria2016_291r12, cb25, e7b6, acadia17_608hh, ecaade2015_115b23, f8bd, 439b, 76ca, 2345, 926c, ijac201513302j10, 5735, 13a2, fcc1, 25ba, 88f6, 8d78, 94ab, 5328, adc9, 5462, sigradi2016_695t, 39c4, ecaade2016_225d61, 8c9d, e358, 0f55, d905, 6145, ecaade2016_075b22, 1e44, ecaade2016_130m36, 6d55, ijac201412408t1, 70a2, acadia14_479i, a7b1, 13fa, 39f4, 4c47, fc7e, 6227, 2de3, ba8b, caadria2017_009o4, 9eb6, ecaade2016_084i24, f6ad, ecaade2015_109z20, 7cc8, 292b, 3cc1, caadria2016_703n30, 2b32, acadia16_280z17, a042, 919a, 7dc7, b53e, c925, acadia14_619z, fb45, ecaade2016_123u33, acadia17_630g, acadia14_463aw, ecaade2017_211cc, 86bc, a05e, 669f, ba7f, d211, 51df, 085f, 6c03, ijac201614204v9, acadia14_555g, ecaade2016_230n62, 1e15, c884, acadia14_291d, e035, caadria2017_005b3, 871b, 83b4, c2f1, 1704, c118, e8c6, acadia17_238ll, 7e77, 9d7c, dc7f, 2622, 46f3, 0d40, d3fc, 6639, a941, 137d, 17f9, 85d2, 0b29, caadria2016_745c32, acadia14projects_409m, 239b, 1a6f, acadia15_95c3, 0549, 856d, sigradi2016_817p, acadia14projects_609af, a5fa, faf5, ascaad2014_034k1, 1296, e5c2, ijac201614403d2, ecaade2015_199b43, 500b, 3ff6, ascaad2014_012d6, ff77, 3743, d9cd, ecaade2014_072l17, bae0, 7dc8, c0c0, 5a7d, acadia16_478x27, acadia17_358ss, 455b, ijac201412403m5, 2eaa, 690a, 3219, aaf6, 8dac, 6b9a, f535, 07d0, ecaade2016_tkop66, e0de, caadria2015_150w23, ecaade2015_18e3, d7e0, cf6e, 5aea, a02b, b498, acadia16_12h1, 656d, caadria2015_218z33, 9001, 3889, b593, acadia17_414mm, ecaade2013r_009l6, d8bd, 6ce9, 615e, ecaade2015_256a58, f932, ecaade2017_161c, 835e, 9163, 84ff, d66f, f1cc, 5054, a439, ijac201513103z2, edc6, 064f, a4d5, f1de, e68c, 8df2, ecaade2017_109cc, 092e, ecaade2015_116k23, 9ce2, a8b2, 7271, 6e57, ecaade2014_084v19, 052c, sigradi2013_62, ecaade2014_180m45, ecaade2014_088d21, ijac201513201l5, 7773, b444, 1006, 80a5, 2cfa, 117b, ea88, ecaade2014_140k31, 8466, fc74, 1b15, c161, d186, 6f9e, 4f1a, sigradi2016_602c, ca88, 7652, 5254, 5541, 6649, 86cd, ijac201513103v2, 94ad, a50d, acadia15_95m3, 89b9, bee6, 7446, 63e5, sigradi2013_138n, e40c, a7d6, fbab, 26c4, d1ff, ijac201614208z13, e107, 7a14, 0282, aac5, acadia14projects_229m, ecaade2016_162v44, ascaad2014_004i2, ecaade2014_133t29, 7d2f, 89ee, 4ec6, 5da7, e2da, 67fe, 4b17, dbc1, 046d, 8df3, c6de, 7371, 10c9, eb54, 12a5, acadia16_470g27, e1ac, ad1a, ecaade2014_225u58, 5b97, a540, 8593, ascaad2016_058h23, 6aad, b3f9, d147, caadria2015_170o25, 0d78, a1ed, c17a, 26aa, 2d3e, 4d3a, 9c65, 3040, 87f8, ef1b, e68b, ecaade2017_152yy, caadria2017_058f20, 9ff3, 3937, 07bc, sigradi2016_407p, c713, 2a2b, 4823, 4903, e2ce, fd5e, c844, 7356, fc9d, caadria2017_185t44, ecaade2013r_003u2, ecaade2015_144z30, caadria2016_745d32, 363a, c3f7, 2e8d, 5a8a, acadia14projects_145m, 301e, ecaade2017_003d, 5af8, sigradi2016_595ll, dd9f, f7ec, d2bf, caadria2016_187b9, sigradi2014_159h4, 4705, 566d, 007c, 12cb, d6a4, ecaade2015_196h42, 62dc, ecaade2017_138y, acadia17_292u, a714, d245, 7802, 0db3, ac17, 0154, 31ee, 699e, 1398, 159f, 0851, cb79, sigradi2013_429h, 4663, ecaade2017_268hh, caadria2016_197r9, 54c9, 2cec, ijac201715204aa, b9f6, 886e, acadia17_426b, d6d3, e682, ascaad2014_018y1, b3f0, c56a, 640e, 3028, 6ad2, sigradi2016_805ee, 0cfd, 6276, caadria2016_497x20, caadria2017_113u29, acadia17_71oo, ecaade2016_071z18, 9f89, sigradi2014_293z4, 8e88, acadia17_248qq, f5de, 2405, 628e, 599b, 33ff, af06, sigradi2014_239h9, 43f6, acadia17_38qq, c962, 053f, 5d0d, caadria2015_111j17, 3e72, 965c, 322a, ecaade2015_230d52, sigradi2014_128a1, ecaade2017_124bb, ecaade2017_009q, 4533, ijac201614401f1, ecaade2013r_006s4, 9f90, d55a, 490c, 7c3e, 816c, 2edb, ijac201715105l, b912, d71c, f67c, ijac201614208k14, acadia17_318s, caadria2017_165r41, b3cf, 9984, c7d4, a365, 0cc1, 3851, d395, 3f68, 2802, f654, ecaade2017_234l, 6ce3, 4ea3, 5e6c, 3fc0, acadia17_273y, 2402, bb43, 9393, 5665, cc8e, acadia14_339ap, 7a10, caadria2015_124i20, e5ac, 9467, ascaad2016_009l4, ecaade2015_21s3, 9480, cb70, ascaad2016_026s10, 4060, 3714, 203a, ascaad2014_018d2, ecaade2014_014f3, fef4, 5a16, ecaade2016_118j31, d3b1, 66e8, d4c0, 414e, 60bb, 3b4a, 5107, 4b9b, 05bd, 15f5, bd68, 8cec, f2a6, 0351, c702, ecaade2017_072d, 3d69, 85f7, 4b72, acadia16_478a28, 45c2, 9e09, afc0, 1cca, ascaad2016_054m21, 5f4d, ecaade2017_156s, 8969, f929, e72b, cbcc, c0f3, 01d4, cbf9, 7b13, 1918, 2c2c, ecaade2015_64w12, acadia15_343x14, eafb, ecaade2014_208w53, 2860, 067d, 0a4f, 7ed9, sigradi2013_366b, d9b6, 5739, 0fa8, ijac201412303f9, da26, fa54, 2d0c, 4ebc, 20f6, 32c9, sigradi2014_186y5, 0e69, 6ef3, 3b5c, cee0, fe92, 75ab, c12a, 1aad, ecaade2017_189ss, 7d2a, 7f9e, 31df, ecaade2016_072l20, 82a5, 1adc, 2595, b807, adac, ecaade2016_191c51, d5dc, 4d04, 194e, acadia14projects_101al, fcb6, d3d3, 7c23, bdea, a406, caadria2015_072m9, 69b9, 7716, 53bb, 2b0d, caadria2015_070b9, 4a09, 44c2, 3171, 9497, acadia14_167aa, 7208, 27df, ecaade2014_147y33, 5d0c, 6d08, 00a3, d00e, 1951, 7f4c, 30c1, ascaad2016_030e12, e0ee, ecaade2017_308u, c6c3, 6316, ca0d, 101c, 5929, acadia14_63ai, db4b, 8942, acadia17_222d, 653a, c718, d630, acadia17_202i, ecaade2017_059ll, 29d5, e958, ascaad2014_024d6, 9723, 0456, 6d2f, 7f8c, e563, c7dd, 473d, acadia14_145k, 9d50, 26b2, b4a8, 8b40, 2bae, acadia14_267g, e9b2, ijac201614102c3, 7e04, 83f2, ecaade2014_145n33, ecaade2016_095h26, caadria2017_081s24, bbb3, ascaad2014_022o4, 584b, d9f6, acdb, ba68, ascaad2014_015v8, sigradi2014_234x8, a8c2, cfba, 92e9, 34d1, 11aa, 5ddc, 2ef5, ijac201412301d6, 4a29, 42f7, a557, 995b, ecaade2017_163h, 17b3, d20a, aa64, ecaade2014_050d12, ascaad2014_030c9, 9a2c, 4424, 4945, 28cc, 1a3b, sigradi2013_183c, acadia16_362u22, 5522, 7db6, ecaade2015_22u4, f62c, 6262, 71fb, ab7e, 476d, 998f, 6669, 4f79, 91f5, cf9d, sigradi2013_157, ecaade2014_123i28, sigradi2014_032h2, ecaade2015_176v37, 223e, e474, 776c, 0879, 7939, 0f58, d892, 6b15, ecaade2016_113a31, ijac201614204p9, 22b8, 4a9d, 403d, caadria2015_014v2, c5b3, 0686, 9d52, bdec, 7df5, cfa1, 86c0, 430e, 8256, bbb8, ee88, 4679, 79ea, aa2e, 0d9d, ijac201412403s6, sigradi2016_625b, 0361, 7903, dee5, acadia14_75d, 89d2, 29ba, 0ed4, a6e6, acadia17_520k, sigradi2016_814s, caadria2017_009l4, ea12, 8b4d, e4a2, ascaad2014_015w8, cd5e, sigradi2016_467n, 01d2, 3228, 3ea7, b1f1, 8287, acadia14projects_33ag, a29a, 7ba2, 5efd, acadia15_185d7, 6ffe, 2862, 8dc4, bf94, bdb3, 744b, 7ce6, ecaade2014_010k1, acadia17_283pp, acadia17_474p, 957c, cc56, 1546, f454, bc37, caadria2015_086i13, acadia17_273q, 98ba, 68de, 59b0, 6c6b, c38c, de82, a861, 0f9a, a783, 9ab4, c185, b1ab, caadria2017_002l1, sigradi2015_4.219e7, 4fff, acadia17_323o, ead0, bc6f, 2dd2, a39c, bdf9, 3a88, 6d16, caadria2017_015n5, 8b72, 0fb5, aee5, e49f, 668e, 9e5d, e1e3, acadia14_33ao, e40e, 234c, ecaade2015_217b48, bf30, 3318, fb0a, 9bbc, ecaade2015_92r18, ascaad2014_005j3, ijac201614208b14, 4298, f2e1, acadia14projects_199ag, fe47, 72c9, 4e53, 2b25, ed43, 3c5e, ijac201412408l1, 1d49, a7e9, c609, dfd3, ae60, acadia14projects_111o, ff44, a640, 9b86, ba55, ecaade2017_199rr, 0d50, 4890, ijac201614105n4, f6f9, 7b80, c367, 7c80, acadia15_251r10, 7419, ecaade2014_024e7, 4f6e, 3c0b, b88e, 94ea, cb6d, d2f8, 47b8, 92c9, 6a15, 7cef, 1356, 3dd0, 56fc, 2305, b22a, 42c4, 1cd4, ecaade2017_170b, b1da, caadria2017_165i41, ecaade2017_094h, acadia17_482t, 2707, dcd5, 6ea4, ca56, sigradi2015_sp_2.112p29, c924, 1315, bb29, b4ba, a7c1, 7964, cc61, ecaade2014_038p9, d8b5, acadia16_54a4, 4555, e6ac, 944c, 52b7, 1605, d350, 01d1, f0d1, 94b9, ecaade2016_164s46, cdb1, acadia17_322d, ecaade2016_013j3, 0520, caadria2017_040h12, caadria2015_208g31, 3084, d87e, ecaade2016_140z39, acadia14_189ao, d716, ed7f, 2d75, 9a5c, c44c, cb03, 4534, 671b, 80fd, 9632, 8299, caadria2015_015f3, 6f32, ecaade2015_294n64, 6752, 4d88, ecaade2014_224d57, acadia14_627a, 5943, caadria2017_113n29, cf96, db5e, acadia14_301ax, ecaade2016_147r40, 7078, ecaade2015_59i11, 21a6, 0a05, sigradi2015_12.297k28, ijac201513205h8, acadia17_62ii, acadia14_219f, da82, a624, sigradi2014_266c2, ecaade2016_063l15, acadia15_110h4, 9678, acadia14projects_627ao, 2c31, 74df, ecaade2017_225xx, 9eec, 6f74, 569d, 67d3, 9c39, cc04, 98fe, a2bd, 790c, b1a9, fed4, 94a2, 7948, fba1, 5cc0, 64d3, abee, caadria2016_095v4, 3a5b, 3065, 5359, 1bac, 788d, a590, 6401, dcf5, b956, sigradi2016_546g, 805a, 92ab, sigradi2013_30h, c6f5, da1a, 135e, 0d60, cae4, 027a, bd29, 3a3c, 01a3, acadia14projects_75ay, 9714, 4ed1, 3b81, 3094, 794d, c85c, ecaade2017_152xx, 83f3, ijac201614104z3, b52b, 9bc4, 9bfa, c3b3, fbcf, 47db, 9cdb, 98fa, acadia16_12j1, da0d, 9206, 408e, 5608, ecaade2015_35x6, b9de, caadria2016_559w23, sigradi2016_674ii, 03d9, 4478, sigradi2016_484l, 2a80, 338c, 7930, caadria2017_021c8, a9b1, 8c6a, acadia14projects_549t, 1b54, a0b4, acadia17_284e, 36ee, 6c42, 5c9b, ascaad2014_024a6, 0a38, b033, eaf4, ijac201614201z6, 6363, 02ff, bcdc, 7e3b, b04c, c8dd, 9ecd, 0047, 102f, 98ec, ecaade2016_013m3, 3a0e, 0e66, ecaade2015_84u16, sigradi2016_602qq, b287, caadria2015_226r34, ecaade2017_155i, 3163, 6e9e, 6f58, d56a, ecaade2016_224a60, ecaade2017_061d, ascaad2014_016d9, 6775, 7c9e, 08b4, acadia17_222n, f703, 1518, bbb1, acadia15_185i7, 4b7f, 1579, 8f39, 7387, 16f3, 2369, e231, 3a30, 9b82, ecaade2016_071e19, 1c20, a298, 143a, cfc2, f7b5, ad53, 1152, 6c3b, 6d1e, 7826, 2486, 3eea, bef0, bea9, 10bc, ecaade2014_024j7, 014b, fb19, acadia17_248k, 8056, 8119, c89c, bfb1, 813e, ascaad2014_024y5, caadria2015_109a17, 8b5c, ecaade2017_256kk, 4d17, sigradi2014_048z4, ba7c, ijac201715201y, acadia14projects_565af, 70d9, ecaade2015_164t34, c777, 6dee, 2946, 3b00, ecaade2016_217j56, ascaad2014_014g8, ed75, f3f5, f4f3, 3456, ecaade2013r_003t2, acadia14projects_339ay, 2f58, 32c6, 94ef, dd4e, ecaade2017_212mm, sigradi2016_431x, 78fe, 50c5, 55a6, 4bbb, 6703, ef16, 1528, 37a2, 08da, 83ae, e129, 2e3e, 25af, caadria2015_105g16, 9115, 224c, afaf, 9e5b, 17e1, bf5a, cb6e, 72f3, 3661, 3689, 8f34, d096, 6c53, 6773, 7bb0, 5e0e, ecaade2015_169d35, 2a38, 6c97, b05d, 3386, caadria2017_174m42, ecaade2017_172t, acadia17_50mm, edb2, 78c5, d91c, c7f3, 13e5, ecaade2015_103n20, d11c, de91, c2e3, ff81, 2e50, cf4c, c885, 1df4, ecaade2017_309nn, ce4f, 0af6, 1464, 1913, 47de, 9b01, ecaade2017_148tt, 5353, 4faa, 0501, b4df, d2f1, 91d1, cce7, 3328, c419, 787f, 9d2f, 9ffe, 3003, bb6f, d02d, 509d, 69f7, 88e5, 5eee, sigradi2015_3.268e5, b240, ijac201715203tt, ef54, b1de, acadia17_258o, 9e87, c1d9, 7db3, 505a, 5d92, acadia17_582mm, 7cde, e260, 4a7d, f1b6, sigradi2015_sp_12.402x31, a60c, 23c0, ecaade2015_86o17, 0571, 118b, d463, 29fa, 2dcb, 566e, caadria2015_073d10, cbd9, ae54, 64a2, 65f0, acadia15_185c7, 2e94, 8364, acadia17_36v, c880, abbb, 9b38, 83fd, 7226, ecaade2017_054gg, b0d3, acadia17_464mm, f32f, 89ed, 87af, 8f54, ecaade2016_063j15, 2743, sigradi2014_197u6, ecaade2016_105f29, ecaade2016_221t56, a2a4, d87a, 44e3, d048, b84d, 8e3b, 0bef, 9180, a9df, acadia14_637af, 9b9e, 442d, 2564, acadia17_403t, ecaade2016_102r27, c98a, 3d51, sigradi2013_189, caadria2017_048h16, 5caa, 6c18, c7a7, df64, c857, 3cd1, 1db2, 0d2c, ecaade2017_212kk, acadia17_473h, e2bd, 8eb2, 43e4, 5e6b, 503e, 60e8, 4493, fee3, ecaade2017_091xx, b257, b1b0, 3f9a, cd8e, b868, 0071, 2cc8, 431e, 3ecd, 9d0b, 52b0, a101, ecaade2017_291q, 3665, cbf4, 3c35, ecaade2016_213t54, 4960, 80ae, 6456, cc9b, e832, 3731, db18, 2eaf, sigradi2013_400, ad81, 54f1, 3a5a, 1b0e, 2c04, ecaade2014_201e52, acadia14_101r, f15c, 7626, 0c9b, ecaade2015_33e6, ecaade2017_101ee, caadria2017_074g23, bc98, ecaade2013r_012k7, acadia14projects_609ar, a234, e113, caadria2015_096o15, 4e20, 5ae2, c8ae, d49a, 4893, e778, 0956, dc31, sigradi2013_194p, d958, sigradi2013_32n, ecaade2016_027b8, 35e5, 51f7, 861f, acadia15_251o10, 59ed, 0a2f, 5b95, ad97, 8e11, f2f3, ae5d, 0edb, ecaade2015_271a60, ecaade2014_072c18, 8272, 32bd, acadia17_90ff, fb04, ea2f, ae75, caadria2017_027s9, c181, 3cd0, 6ea2, caadria2016_023s2, d4c3, 3c62, c675, c076, 9990, ddab, b818, 048e, ccbc, b6e1, ecaade2014_038l9, c91a, c3ee, ecaade2016_023u6, d85a, 08dd, 188e, 1824, fed5, sigradi2013_52, ef4d, 0491, a27f, 5718, ecaade2014_019f5, acadia14projects_487g, acadia14_291au, caadria2017_016e6, 628c, a915, d386, caadria2017_062z20, 015e, ecaade2014_050c12, 682b, f856, ee89, 6645, 07a7, c934, 3e3c, 0e4f, 7e78, ca40, 8cc4, daa9, 3bcb, d1aa, c5be, fc21, 11a5, c249, acadia14_145n, 7008, 08a1, sigradi2014_313h6, ecaade2015_253v57, 1c4f, 19ed, 543d, 62da, caadria2016_353s15, 6455, 6eee, caadria2016_641n27, 5ca4, ecaade2014_240f62, e3b6, 3ae6, 078b, acadia17_28y, fe36, 7b9c, 92e5, ecaade2016_217v55, ecaade2014_239s61, c7a5, 7fca, 4b14, ddb5, 737d, 6fa0, 661e, a1f5, cce5, caadria2017_057y19, 4a93, bde6, 5b72, bc1e, ecaade2016_mrth66, fd0e, 1227, db2a, 4ba2, 2e1a, 684e, ffc5, f2d4, 176b, sigradi2015_4.219i7, acadia14_91r, 0bc9, caadria2017_027t9, b7d3, ecaade2017_294qq, 9a05, ecaade2016_162j44, 756d, 79da, 378a, 26b5, b1a6, ad41, 4429, 2ac6, ecaade2016_120g33, acadia16_88l6, acadia16_88i6, 2d2d, 3c52, 1ac3, 0fde, afa8, ecaade2017_220tt, 20ee, 3d05, 592e, acadia14_189am, 5b87, ecaade2017_041r, 8725, 1c53, 66fc, c5fd, 2d66, d597, acadia17_308pp, b500, 9e31, fe6e, a468, 019f, 037d, 10c5, cd52, 1645, fb63, ecaade2015_100o19, 6043, 93c3, fad4, ecaade2017_080ee, e2fc, 8a9d, ecaade2014_112d26, ca61, 1860, 86e2, 13ff, 33b7, ecaade2014_217j55, 9977, 36c4, 9cd4, caadria2016_105d5, f134, e2c1, 6d4f, caadria2016_073w3, ecaade2014_066p15, sigradi2015_10.177a20, d396, 53a2, sigradi2013_414b, 3d4f, cf11, sigradi2013_30d, b8fc, 6f90, a0bc, 0ea1, f334, ecaade2015_228a51, af24, 18d7, ecaade2015_94h19, 66a6, 5e84, b1f7, c154, 8518, ecaade2014_070j16, bef1, acadia14projects_589k, caadria2015_226t34, caadria2016_651b28, dfdd, 23c6, 0eb8, a67e, addd, 05ac, 4b53, 1a11, 1034, c822, d727, ba23, 93a6, 6212, cb7f, ddad, ecaade2015_185t39, 751c, ecaade2014_144c33, 9179, e9dc, 7fc2, d698, caadria2017_046s14, ijac201412405k8, ecaade2016_118y31, 8d14, 7b1f, 347a, 36a4, 4ceb, c2a5, 0fb7, ecaade2016_203i53, eb7b, 39c1, 1505, ecaade2017_053a, a00b, d8ed, caadria2017_107u28, sigradi2014_345k8, 8d3c, 859a, f582, cdac, ec2e, 0078, a3f5, 7b51, caadria2015_078g11, 289c, acadia15_483r21, ijac201412403l7, 3e3e, a4b0, 9ba1, sigradi2016_571zz, 4049, acadia17_678vv, 5ed2, sigradi2015_8.186c13, bd39, 612f, c307, b100, 6f59, caadria2015_206m30, ijac201513201a6, 38cf, 91a9, 0f4d, e7d7, 689a, 95be, d9e8, 36f8, a02d, 8d64, f22a, 86fc, 1278, ecaade2017_143f, 6544, b307, ecaade2014_072j17, 87ed, ecaade2017_199vv, dec2, 4d7d, 9e08, f0fc, ec25, acadia14projects_463az, bb59, acadia14projects_347as, a693, cbb3, 5499, ecaade2017_076v, 54e2, ecaade2016_114g31, 56e1, acadia14projects_291a, a4b5, 1b7a, a505, ffde, 56dd, dfbf, ecaade2016_129d36, aef6, 71c8, 6e31, 3b65, 1c94, ijac201614405s3, sigradi2016_814r, ijac201412303j8, c05c, 425b, sigradi2015_8.189r13, ecaade2014_046r11, acadia17_247ss, 57ff, ecaade2016_129c36, ecaade2015_201w43, f62e, 094a, 6159, ijac201715202ii, 68ad, 489f, cf69, 5d94, 7a8b, 650e, 840e, 9800, sigradi2016_654d, 0430, sigradi2015_8.81z11, d8e8, f4b8, acadia17_522dd, 517a, fac4, 47f9, acadia17_221z, sigradi2013_347t, a538, 9a50, 1488, caadria2017_023d9, 4581, sigradi2015_sp_3.85s29, ecaade2017_184mm, ef6b, c893, 0dbd, c471, ecaade2016_065x15, 707c, a806, c7ad, 27bc, cdd4, 89ca, sigradi2013_364p, 86b9, ecaade2016_217g56, 3b3a, ecaade2016_006m1, fd9d, 9d01, 6e01, ecaade2015_248u56, 8e4f, 3911, 0b27, 529e, sigradi2013_189f, 2390, db01, 71ac, 109f, 1e1c, ijac201715105ss, caadria2016_641v27, f26c, fd9c, 3f66, 9709, 02b0, e2ba, 2654, 112f, 0f33, 8d7d, 881c, c9b4, ed15, ecaade2014_157f39, 5eb5, 5741, c3b1, 9d60, ijac201715101c, 2cbc, d6b7, b0e6, sigradi2013_280p, fc44, 8740, ascaad2016_013c6, b85f, 3810, 19e8, f758, 92a6, 9b05, f5c8, 1fad, f5cc, b0b3, ecaade2016_108y29, ecaade2016_119u32, d093, ecaade2014_139c31, 98bc, 572b, ecaade2013r_009k6, 5177, 428b, bf2c, d84b, 8c81, sigradi2015_10.377z22, acadia14projects_579g, sigradi2013_386o, c17e, caadria2015_010v1, ascaad2014_017e1, ecaade2014_038s9, ef17, 2cce, ecaade2017_201c, 3319, ascaad2014_027j7, 7d78, 0cf0, bacc, 0007, 05ee, 7a2f, 0d91, e4f8, a5ae, 16ed, 474d, 1d01, 215b, d176, acadia16_78s5, acadia15_483f21, 4281, acadia17_90zz, f772, 89eb, 33cd, ecaade2014_153p37, 7a4c, 122e, ecaade2017_305a, 4640, 1f94, acadia16_12r1, acadia16_270c17, 6782, 1c6c, a64f, cc29, d30c, 43d9, 58f3, 9b78, e497, ecaade2015_130y25, 345e, a716, acadia17_266x, a19c, 72c1, 2642, 9a34, f2a4, 2fe5, b4cf, 36d5, ecaade2016_002a1, bb40, 712f, caadria2016_477g20, 4e23, bf81, sigradi2015_8.328o15, 41a5, 2721, e2e3, ea82, 05af, sigradi2013_184z, 3b2f, sigradi2015_13.181s28, 4d42, ijac201614207i12, 1be7, ecaade2015_103k20, 9364, 9a85, acadia15_47h1, acadia14projects_317x, b6f1, 879f, 0333, 3bc3, 7245, caadria2015_102v15, ecaade2013r_006x4, a0ec, 3435, 8e5b, ecaade2016_225f61, acadia15_371m16, aa1d, sigradi2016_764k, 7703, 981b, 0915, 1b1e, 7c61, ea6c, 9677, 3002, 6b78, 9c75, 7819, dc5a, 0e24, 5020, 910b, aee3, e790, ijac201715203xx, b1bb, 6114, 8b0f, 4a98, 514f, acadia14projects_301h, 3a6a, ecb2, ecaade2017_006x, 2cf5, 6b31, sigradi2015_11.166f26, 9e0f, sigradi2016_729yy, caadria2015_004j1, sigradi2015_8.328m15, 7050, 435a, a496, 04cd, 2eb2, caadria2016_445z18, 3c73, f469, sigradi2016_484qq, aea8, 0bc3, 7184, ecaade2014_038e10, ecaade2017_006zz, 1167, 9e93, f5f4, caadria2015_069o8, 800f, f3c8, 4d86, 7193, 7dfc, 1778, af6c, caadria2017_016m6, sigradi2016_732o, 302c, 99b8, ecaade2016_154v42, bef2, 8da0, sigradi2014_313e6, 8e26, acadia14projects_375o, b526, 4c45, acadia14projects_709ap, f70c, 661f, 31cd, 5f3d, 1040, b971, caadria2017_003p1, 0d8d, ecaade2017_053b, def2, 9482, ascaad2016_027v10, a1f0, aa7b, a378, f867, bd16, 731f, e0ad, 1c23, 918d, 45ea, 692a, 8e60, 6f17, ijac201715203kk, 5d09, 36c6, 3b58, 985f, 7345, 323b, b2e6, dee7, 5ef7, 1e97, ijac201513303l11, a3bc, 8157, ijac201614204k9, f660, acadia15_57k2, 8b8b, 1867, 6d4c, 5c33, ecaade2017_213h, fdaf, caadria2017_190p45, acadia17_358rr, 67f5, caadria2017_174r42, a076, 6daa, acadia17_170s, 023b, ecaade2017_164r, da1f, d4fb, f26e, f100, b295, fb39, e330, d47e, f3cb, sigradi2014_263h1, 98c2, bf7d, 7dfd, 19f0, d359, 7e90, 3081, 9822, ascaad2014_022s4, f9c0, caadria2015_114o18, 628b, dc25, e104, 9298, 99cd, ece7, sigradi2013_234l, 7432, b806, 5a6c, 95fe, 2f5d, 866f, 76de, 97a4, 6c33, 1ef0, ijac201614103o3, ijac201614101j1, 55bf, 0436, 970b, f4d1, acadia17_502c, sigradi2016_559u, 4bc8, 99e0, ascaad2016_004i2, 6fe4, ascaad2016_007m3, 80aa, sigradi2013_390t, 5dda, 253b, sigradi2016_590h, 2662, ecaade2015_138c27, 4ce0, sigradi2013_77k, 3d9b, 39bb, 16b3, fb6f, ffc4, 4e82, 8806, caadria2016_177y7, 3d7b, 0883, acadia17_248t, a31d, 8b4b, dc42, ecaade2017_059rr, dc43, acadia17_670nn, 0736, 3e6d, ec46, 6a33, 239f, d402, acadia17_329bb, ecaade2016_018i5, sigradi2014_313t5, 334e, 4a26, ea9e, fe2e, 8f1b, 9f27, acadia16_12z1, 5a63, 6b52, 02cc, 8529, 82d8, f328, 9d49, caadria2015_072p9, 8c91, 4dbe, sigradi2015_3.212i4, 6e11, ecaade2017_028k, 1cba, acadia14projects_671z, sigradi2015_12.215o27, caadria2016_755j32, ecaade2016_243s64, 2bcd, fa92, ecaade2016_023y6, 92cf, 7fee, 951d, b68e, 06e5, ed82, 53d1, 291f, a058, 9f8b, 1dc9, f067, e915, ca11, 1260, fde8, b3d7, b457, f440, bcd0, a01c, 922a, 43dd, ecaade2014_214z54, ecaade2017_026kk, ecaade2016_048a14, 6c5a, 8ef4, 259d, 8e05, 15bf, acadia16_196e13, 1d90, 3411, acadia14projects_63am, e589, 9ee8, 6fd6, be4e, f34f, 61a9, 7279, 5cfa, 4bbe, 3afe, 712b, b04e, 4feb, 20d0, e518, a826, dfad, ea0d, a68c, 8e99, aad2, e30a, 4982, 6824, eef6, b687, 12f5, ascaad2016_010r4, 258d, 29c3, 354d, c9d9, acadia17_62pp, 83cb, 67a4, 9959, acadia14projects_589b, ecaade2013r_001h1, 1d10, ecaade2016_ws-dleadg68, ecaade2015_251p57, ecaade2015_233d53, 450a, a653, e622, 2f35, caadria2016_445x18, ecaade2017_198r, d868, 7fba, 1d74, caadria2016_177w7, 4e77, 3759, 4d4e, caadria2016_003d1, 2385, sigradi2016_490aa, ecaade2016_166j47, b546, 9550, caadria2015_170p25, bcbb, 4cd5, 67bf, 5f45, ecaade2016_167s47, f4a6, caadria2017_127j34, 4d3f, sigradi2014_263x9, ijac201614308e5, e8de, 02c4, 643e, ec40, 1769, 5bac, 635a, ecaade2017_116i, 85b4, c28f, d501, ecaade2016_027y7, 156b, ijac201412204o2, ecaade2017_256y, a504, acadia14projects_627ay, b017, fc88, c564, 7a3c, ijac201513102b2, 6609, 01ef, 4392, a21c, acadia17_71ll, 54cc, ecaade2017_199v, 16f9, c980, 7232, caadria2017_056l19, 115a, 4798, ecaade2017_308v, ecaade2014_018a5, 12ad, caadria2017_069w21, 5e39, acadia17_348qq, a398, acadia14projects_365ao, 8139, sigradi2015_2.213v1, ecaade2017_151aa, c594, 0e92, 0995, ecaade2016_140i39, beec, ascaad2014_027l7, e0af, ee18, bf66, sigradi2015_10.267o20, adb2, 47cb, 8e3c, 89e9, ecaade2016_mrtg66, ecaade2016_mrtx65, 7a74, b018, ijac201412302h7, 0a6d, 95d0, 74ca, 1ae1, e8bf, ecaade2017_184nn, b730, 96d0, acadia15_451h19, 1e1a, eab8, e4db, dc1f, 3f26, cc64, d94b, e5d5, acadia17_82cc, ecaade2016_057u14, 63b3, abb7, sigradi2014_030w1, a926, ecaade2016_210b54, acadia17_170n, f8d5, 3bda, b928, ecaade2017_017h, 44d9, a370, 93bc, ecaade2013r_006r4, be84, f5b9, f863, 3977, a751, ddf9, 7fd1, 467a, 7c0e, c691, 59c6, 6464, 08c4, e345, 53b8, ecaade2017_244nn, 07e1, bec2, f1ce, 4632, 24c9, 1b2d, ecaade2013r_009v5, af36, 1742, caadria2015_081t11, 3da6, ecaade2014_011k2, c3da, 24ca, 150b, caadria2017_155n39, 7b3b, 9f94, 2c99, 34bd, 344b, acadia17_512x, 857a, 2caa, 97d6, 55b5, d26a, ecaade2014_018b5, 49dc, ece2, def3, 4884, 1da8, a4d8, sigradi2016_369ww, 820b, d6bc, 24e1, caadria2015_060w6, cd18, 849f, 7e58, ecaade2015_227w49, f094, ecaade2017_172p, cbca, e5be, sigradi2015_9.347r17, 9854, da81, a7b0, ecaade2017_194w, ecaade2017_255xx, 3483, ecaade2016_230h62, 37d3, 96fd, 3ede, 842a, cdbe, 7492, 2340, f154, caadria2016_683v29, 83d2, acadia14projects_463h, bb4b, ecaade2016_095y25, db58, 5784, 13bd, 4e5b, acadia17_598qq, b51c, ijac201614309l6, acc5, ed3a, e6df, caadria2016_819x34, 1504, 57d6, d264, caadria2017_136p36, 58ce, ead8, acadia17_512n, 125b, 1212, 1a91, 4c74, 8820, acadia17_316pp, acadia14projects_145ad, ecaade2014_168t40, acadia17_138d, f66a, ascaad2014_001e1, acadia17_146k, 7f2a, ecaade2014_146r33, ecaade2017_291t, d856, 928e, d929, ff74, sigradi2014_151o3, c6ae, 4051, 33ea, 9fbd, b21c, 8d7e, cff8, 0753, ecaade2014_089u21, caadria2016_045d3, ecaade2015_140e30, ecaade2014_089n21, acadia14_81j, 9441, f063, 3ccf, ef11, 74de, sigradi2016_777mm, 1b8e, cb57, c62c, e7c8, ecaade2016_047l13, acadia16_154n11, c84f, d853, 3f46, sigradi2015_8.264k14, 7c78, ee0c, c82a, 3c97, f23b, 82bd, caadria2015_156l24, f264, fae1, ijac201614208n13, dae0, bb44, 61ee, 77ee, 15b2, acadia16_308y18, de4e, ecaade2015_333e72, ecaade2014_100g23, a864, 6f01, ijac201513105b5, sigradi2014_265z1, ecaade2017_192e, ecaade2017_080ff, sigradi2013_194u, ecaade2014_186o47, 9d6b, ijac201614103n3, 5661, e296, a3c4, acadia14_539b, acadia17_90dd, ecaade2017_229q, 912e, ascaad2016_012v5, a5eb, caadria2015_119c19, 7965, 9276, ijac201614207m11, ecaade2015_247d56, 6b82, 8a8a, caadria2015_139e23, ijac201412401x3, ijac201412408s1, acadia17_38uu, 6c66, acadia16_62i4, 446d, 4a23, 2c4c, 2fdb, aa21, caadria2015_086h13, e944, 42bf, 1c01, bde0, 6549, ecaade2016_032z8, 5f19, 4c3d, 0aff, a9e4, ijac201614205l10, 1d51, 2880, dca5, 462d, 39f6, dda1, bab1, caed, caadria2017_142g37, b9a0, 88ab, acadia17_62ee, caadria2015_122p19, c24a, 3e77, 4d14, 6928, ijac201412402m4, c6a6, 542f, 90c8, 7323, ecaade2017_294ww, 59cc, 629a, sigradi2016_710ll, caadria2016_745b32, 6986, 631c, 8b99, ecaade2017_212rr, 9cbe, 06c5, dc7b, 43c2, 1087, 793d, ijac201614202l8, 4775, 2156, ecaade2017_213a, 5592, de57, sigradi2016_792n, 6701, ecaade2014_220i56, 7170, sigradi2013_74f, dd1b, 4b4d, ecaade2016_129a36, c0fd, 0c71, 5ce2, 76ef, c314, 7e20, e959, ecaade2015_336y72, 7d72, sigradi2016_534mm, 79bd, e1aa, af3e, ede6, 230d, 8155, ijac201513103r2, f36b, ecaade2016_243r64, ed1b, ecaade2015_230n52, 24b4, 7c98, 088d, 1d40, 349a, ecaade2017_029u, ecaade2015_138v28, 35eb, ecaade2016_199b53, 1d6d, 1948, caadria2016_579s24, a709, 3cab, 5e9b, 458d, a77f, ecaade2016_162e45, ijac201614305m3, 9c68, ecaade2015_138n27, 92bf, acadia14_531n, 3abd, acadia17_154bb, ecaade2015_127d25, b171, 7dca, 3c38, acadia14projects_619av, 7f8f, 8a8b, ae15, 8bdf, c9a4, 3f59, 9a54, sigradi2014_176f5, 24f0, 4bda, f89b, 15c9, 93f1, 80d6, sigradi2013_429a, 5957, 12a7, sigradi2013_401n, 3bf0, acadia14_291aw, 7e4b, ecaade2014_138w30, 12e4, b029, sigradi2016_571ss, 5084, ecaade2014_011c2, acadia15_371a16, c48a, b2f8, e4f1, 5c62, 2e24, 0080, ecaade2017_014zz, 738f, ijac201412404o7, c93d, 8334, 5249, 2171, 5a23, bc9e, 94e2, 5efc, 4039, 915c, 916b, fe48, caadria2017_145o38, 0df5, ijac201614305h3, 5c63, c5cc, 60c6, a828, acadia14projects_435a, 10f2, a41a, 116c, e623, 1168, c686, 83b3, 15ff, c91c, fd3d, caadria2016_023r2, 5596, 53df, acadia17_464pp, c1cf, sigradi2013_285c, aacb, b733, ecaade2017_037ee, e7c7, a62a, f687, 4fd5, 3452, ecaade2017_037aa, bd12, sigradi2014_222j8, 5ac9, dbbf, 96eb, 1462, 3955, b835, 5fb4, b6f5, acadia14_389b, acadia15_371e16, d652, acadia17_365i, c898, caadria2016_135w5, 624c, d77b, acadia14_229n, 8f69, 83ab, 1b42, acadia14_339an, ecaade2015_314h68, 325d, acadia17_59k, sigradi2014_037w2, 79a7, 258e, d0b6, caadria2016_517j22, 74f9, 6497, 7079, ad6a, ecaade2014_186c48, sigradi2016_360y, sigradi2015_12.259d28, c3aa, 689d, de76, 4fc6, 42c6, 278e, 1757, 1c19, sigradi2016_752rr, 9686, 0d08, d136, 5db3, f9b5, 401d, bfcb, d511, acadia14_627as, 6f30, caadria2016_621u26, 18e8, acadia14projects_463as, 2fe7, 2128, 3d68, 7be3, ecaade2015_248z56, ecaade2017_215zz, acadia17_89u, ascaad2014_020s3, 75dd, 3c40, ecaade2017_ws-hybridlabdd, 6a2d, 9e80, ecaade2015_227i50, 2e5c, acadia14projects_301b, ecaade2014_133v29, 7462, c5e5, dcc3, 5,7e+10, ijac201614204b10, 000a, e65c, 34ff, ecaade2015_285u62, fdd6, 7e9e, 9b88, c9fe, ecaade2017_019ww, 7df7, 95dc, 0a81, acadia17_669i, dffc, ce4c, 48ab, ecaade2017_002a, 3553, 982e, 26a4, 31bd, acadia14_661b, b4a2, 0c05, 42c8, 2bbb, b01b, 894b, a04f, cb7c, 480b, 11bb, 298c, ecaade2015_333y71, 4280, a84e, ijac201412304p9, 620f, b9fb, 288d, 8ba3, c9c3, 4125, e81f, 3400, a88f, 5f12, 35c7, 2ebf, a4fa, 1d6a, caadria2017_134y35, 27ff, 71e4, 2631, d6bd, 7977, 0245, 466f, 73c4, 9ddd, 9d77, fa6a, eaf8, 8d37, e022, sigradi2016_770r, 2ffd, 1f17, d878, 4538, 33ba, 3571, ecaade2016_163j45, acadia14projects_63ae, sigradi2016_483kk, 1076, 4a6a, 935c, ecaade2014_111i25, 4b1b, 3f33, ecaade2014_214u54, ijac201513302w9, 59c5, e89d, sigradi2013_74, bd10, 97fe, 5018, d095, 28e3, 1625, ecaade2017_189rr, df81, 82f7, caadria2015_073l10, a142, b7ee, 545d, 4de3, 6b1c, 580f, ecaade2014_066r15, caadria2015_081h12, acadia14_375j, 8d52, caadria2017_101o27, 068f, 154c, 559d, fd86, 2ea5, a5b1, acadia17_455x, f9bc, 8515, d070, caadria2016_013f2, 546c, c0b8, eeb3, acadia17_628rr, caadria2017_168b42, bb80, 30ba, 977f, 9471, acadia17_340d, 6320, caadria2017_030c11, fb50, ecaade2017_021i, e8f3, 483c, 93dc, 6ca3, acadia14_627d, caadria2017_015o5, 3820, 4209, b8a7, caadria2017_023a9, acadia14_135aa, 18f3, acadia14_167ac, ecaade2016_tkou66, 5e48, 4445, 0bc7, acadia14projects_235r, fe4f, ascaad2014_034m1, caadria2015_030i4, 447d, e32e, 83bb, acadia14projects_681ak, 03b2, 99c6, e4a5, d366, 3987, ecaade2016_151m41, 4cb4, 4b19, 7467, e7df, a6d4, ecaade2015_91f18, dd2d, 21e8, 4752, 2aab, 16e9, 719b, d138, caadria2017_070n22, caadria2016_033t2, 250f, f67b, cc25, 9242, b1ff, 5513, 2201, f0d7, 4e7f, e31a, 2890, caadria2016_651d28, b69f, e432, befc, 1dfd, aa6e, 43d3, 0846, 9c7d, 6ec3, acadia15_297a12, ascaad2014_003p1, b0f4, 2c02, 3ac2, 24e9, 2bc5, 8807, 3f77, 56ca, caadria2015_139x22, 310a, 1b6d, ijac201614102s2, ascaad2016_042t16, ecaade2016_198i52, f8f7, 448c, 6a66, 8d74, bf8f, abed, 4d6a, fe5f, fd2c, f474, ecaade2013r_004y3, 44bb, f571, 3e10, df2e, bf89, ecaade2016_151i41, ijac201614307h4, 53b1, fab3, 2f48, ff63, 89fb, 3886, 354b, fa08, caadria2016_003c1, f57c, e513, ecaade2017_291m, 677b, 1a9c, 2448, 13ed, 3cfb, 84d1, 3ff1, ecaade2016_ws-dleadr68, 68b5, c7ac, 1085, 8316, cdd5, acadia14_247r, b098, 807b, bd1b, 6478, ba92, 457b, 3f2c, ffcb, 9442, caadria2017_054d18, a106, 0b55, 19da, 5b89, caadria2017_004h2, 0c75, 9f0d, bddd, acadia17_127ff, 282b, 53ad, 832f, 28bf, 8cae, sigradi2016_560cc, 42ff, caadria2017_123m32, 03ae, 8736, acf0, d84a, d223, d25d, a95d, 187a, 684a, 9df1, ijac201412406h9, 5155, 994d, acadia14_565ag, 9251, ecaade2016_162g44, ijac201513205i8, 8e44, 59c7, ecaade2017_253bb, 1a9d, sigradi2016_732h, c95b, 5ad3, e849, 0e68, e20a, ecaade2016_183v49, b3ae, acadia14projects_699c, b4ed, 5b36, acadia14projects_435ag, 6293, 07d3, 4e63, 5b5f, 4b61, 967a, 3c42, caadria2015_087i14, acadia17_154jj, 1b2f, ecaade2017_228z, ecaade2015_84v16, 4f8d, acadia15_110z3, 8d79, sigradi2014_164i4, 5ecf, 9ec6, sigradi2016_560v, acadia14_655ab, a0fd, ecaade2015_18w2, d83c, e9d8, a50a, afb7, 3be9, f699, acadia17_350q, 283a, cbc1, 2dc3, acadia17_237hh, 9a6c, a90d, ecaade2014_197j51, 86e1, acadia14projects_627av, 86d8, 7ce2, aec8, caadria2017_047g15, 6b6d, 191d, a76f, ecaade2016_208m53, b292, 01fc, 5386, e72d, 515c, 1cb2, ecaade2017_282s, ecaade2014_225n58, d1e9, 144b, 7763, ca05, fc8a, ecaade2016_072j20, ac32, 67e3, 2927, ecaade2014_046u11, caadria2016_819w34, 2158, 9c11, sigradi2016_801u, a2d3, e266, 8e12, 3e5d, 3bbf, sigradi2016_724vv, a769, ecaade2014_072u17, 1169, 16bf, ec6e, 9b13, 4ba7, caadria2017_041i13, b48a, b6e2, sigradi2014_289k4, 35d5, 729b, a5ca, 8e57, ecaade2016_043d12, 7069, acadia17_350ss, 06bd, c366, b22e, d761, 60f1, aaa0, 1390, 24fa, ecaade2017_111rr, 7251, dbeb, aed3, ecaade2014_232z59, ecaade2014_194t49, ecaade2017_109ee, d635, 5b14, 9c21, f56a, ijac201614202y7, ae63, 0244, ascaad2016_022n8, 43b3, e739, acadia14_63ac, 6de4, ecaade2015_265t58, caadria2016_589a25, 1121, ecaade2017_071ww, 8eed, a4d7, 236d, sigradi2016_560x, 56f7, ecaade2017_264e, 98a6, acadia16_352e22, 4666, 7aa0, d8ca, e2d4, 9895, 7c14, 799e, 8bac, 4546, c184, 0d39, ecaade2016_094r25, 66b1, 7df9, 654d, ae27, 5234, e608, caadria2016_517x21, f7a6, 20be, ecaade2017_293ll, 5615, caadria2017_041l13, c63f, ecaade2017_089w, caadria2017_042z13, 82a1, 2de7, 6c58, 9548, c422, 5c93, sigradi2015_3.212l4, 52c8, 6ec5, 387d, ecaade2016_047p13, c096, 6de8, bc71, bcfc, cdf9, bc3b, ecd4, a7d3, ijac201412201p1, acadia14_523as, 63c0, 14b2, cde0, 9769, 5109, fb2e, a55c, 3ffc, ecaade2015_227p50, acadia17_482v, c27f, 9d3f, 3d03, acadia17_678aa, d0fb, 048b, 5b25, b32a, ascaad2014_013z6, b665, c92b, 06af, 6a44, f189, 93ae, 6036, c3f0, b693, 0169, 9f5b, f475, 6db1, 10df, f354, 59ac, 2135, 031a, acadia16_344o21, acadia17_296y, 5bc1, acadia17_164ww, 00ac, 7f31, d00c, c0a7, 01a1, c2e8, 0bea, 8f0b, 9b7c, ecaade2014_155w37, ijac201412305s2, 7117, a3c2, 96d5, d400, b49d, a50b, 74d9, 1d56, acadia14_691a, 3c64, 425c, 65d0, 5d6e, 1994, 1e2e, acadia17_60w, ecaade2017_146ii, b908, 7015, 9742, 0699, 966e, 1dd4, 71f5, ecaade2015_138e27, 4de0, caadria2017_107y28, 27ba, 94d9, caadria2016_539f23, 1376, a0a9, acadia17_658yy, 728f, 9f2b, be2b, 2677, sigradi2014_238y8, ecaade2014_096w22, a134, 5593, fdf9, 6f39, 4af0, f506, 134c, ijac201614401e1, f45f, f992, ecaade2014_010j1, c87f, f26f, fbe7, c1d0, 9b2b, 9a90, ecaade2016_063o15, ecaade2017_293nn, c1a7, 1b29, 68c6, f934, c1d5, sigradi2016_408w, 65eb, 6da8, ascaad2014_022k4, ecaade2017_181r, acadia14projects_445ag, 5eed, 1327, ijac201412408x1, 0d5e, 68f8, 199e, 9f5e, e882, 07fe, 8833, 8f81, 3f64, 475d, 37f5, 1888, acadia17_164vv, d7b6, fa98, 5ae9, 9690, b555, acadia14projects_473au, 6d77, d54a, 0174, cb80, 719d, c1f1, f01f, a2ac, 4e7c, 3add, 0348, ecaade2017_202l, ff92, caadria2015_073f10, 81ee, 8d48, dbdc, acadia14_219c, e6a5, 89d8, 223b, 9e84, ecaade2017_210v, 63f6, 9c74, f23c, d85f, 5c53, 9ea7, 6608, acadia14_365am, sigradi2013_281, 23a4, 5098, 3637, eec6, 97c1, ecaade2017_203tt, 386b, 4649, 6a08, bdef, cf47, 7665, sigradi2013_366c, ijac201614202k8, 596d, ecaade2017_017b, a6b6, 737c, ba0d, 62c5, 808d, b8eb, cf5f, d0c5, 766f, 11c4, acadia15_161b6, 0ec8, ecaade2016_208s53, 6b4a, 75cf, 8ee0, 007e, c3c5, 744c, 3976, a956, e09b, 0fa3, 3980, 9cf7, 8dc9, c2ea, acadia14projects_101au, 9b7d, d15e, 40a6, acadia15_357l15, 7180, acadia17_212pp, caadria2017_122a32, 1031, 8472, 6dca, 006a, 22a0, 8277, 8fbc, d647, 1c86, 7154, 93c1, 6854, e013, acadia17_511zz, caadria2017_041a13, 6c3d, ecaade2015_103l20, f1c6, ec26, 7753, ecaade2015_83e16, 4e6d, 5687, 5ee2, e714, cc8f, sigradi2015_sp_10.179h31, b72f, ec30, b6ad, 5181, 0a08, 3f7d, 62ad, 4365, d987, 9447, 41b7, caadria2017_048g16, 5b85, ecaade2017_054ss, 46d9, cee6, 977c, 5e05, 434e, 496c, 2d4d, f4b0, 3bf4, d4ec, 1900, 2a00, 5d81, ccb5, 5285, 27f2, sigradi2015_12.19b27, 4819, 3a53, 6a27, 973e, 216f, 5a4d, acadia17_426i, ijac201614207i11, ac60, acadia16_78v5, acadia14_327d, ecaade2016_071x18, sigradi2014_284d4, d993, acadia14_339az, acadia16_344c21, 657f, caadria2015_069s8, ecaade2015_233v52, 70e4, 8943, a0b7, aab6, ascaad2014_006u3, 188d, sigradi2013_387g, 3fa5, ijac201412205l4, sigradi2013_305, sigradi2013_260, ecb5, eb59, 2eb4, 1f11, acadia14_125x, 79ab, 2d04, d4e8, ecaade2015_269k59, acadia17_26l, fc68, dac0, 145a, dcaf, c415, cd58, ecaade2017_152nn, 63ef, fb18, 3dd4, 8285, 5dee, 506a, 9c1d, acadia17_608ii, ecaade2017_017s, 3a92, 75d5, caadria2017_095e26, 4cfb, 883c, 8d63, ecaade2015_227j50, acadia14projects_365ar, d55b, ea76, 22ac, 9780, sigradi2015_sp_10.16e31, 4bec, 32c1, ecaade2017_244hh, sigradi2016_737q, 8338, ecaade2015_11c1, sigradi2014_291r4, ecaade2016_067f17, ea3f, 4d6c, 5305, 83aa, caadria2015_208r30, 2886, 21ce, af7a, caadria2017_047b15, 7e6a, a749, acadia17_247kk, e755, sigradi2015_8.328p15, ae19, 8242, ecaade2017_268bb, 9246, 8e1c, f946, caadria2016_871o37, sigradi2013_95o, acadia14_445ak, 41cf, 86ca, ijac201614306z3, 9d17, a31a, b856, acadia17_222u, caadria2016_013o1, sigradi2013_271o, sigradi2013_401g, ecaade2017_105ii, ecaade2017_056c, caadria2017_056t18, 76ff, sigradi2015_4.219d7, bac6, ascaad2016_038f15, 9c80, 6774, caadria2016_405c17, 0908, c80a, 60a3, 6115, 5b84, 1634, ecaade2017_249c, f53e, 6582, ecaade2015_118t23, 2c63, f7b4, 66da, 5941, acadia15_110u3, ecaade2017_225f, acadia14projects_699r, 5a87, 5657, acadia14projects_655ae, 09cf, f031, 4d4b, ecaade2015_64d13, 57a4, c448, caadria2015_246e36, ecaade2017_019vv, 3db9, 69ef, 9dc5, f494, ecaade2015_171h36, ecaade2017_198o, acadia14projects_531o, 41b2, b957, 2b35, 7e1c, 7906, 9e71, 675f, 554c, 3cff, d016, 7cb1, ecaade2017_271f, 3eac, 7836, d860, 8e92, c16a, 7c53, 986e, ijac201715104o, c907, f0e6, d154, 6312, 26e5, bdb1, 4aaf, 58db, fc1c, 68c2, 8a20, a669, f60b, 4409, ff3b, ecaade2015_84w16, ascaad2016_031k12, ea94, f472, ecaade2015_130l26, e27b, 412b, f098, 1e36, 00c7, 0a09, 586b, caadria2016_415v17, ab53, 8ad1, db42, d9ec, e978, 0fc3, 413c, fac7, 73ee, d309, deb7, ca42, 56dc, 5872, 2179, 0e08, ijac201412201c1, a841, a508, 26e1, 15e7, 11b5, 6513, 4889, acadia14projects_247l, d736, e595, eeef, 0ce0, e784, b266, sigradi2016_690g, f50e, dba7, f3c2, e829, 096e, ijac201715204rr, e377, cf38, 2755, ecaade2015_94j19, 893d, 903c, 273f, acadia15_57c2, 2b61, bb14, acadia17_237bb, 14ac, 52f5, 61f1, d9b4, ecaade2013r_019c10, dad7, ascaad2014_037m2, fabb, 180a, 86d5, caadria2015_145v23, ascaad2016_054p21, 4cf3, b850, ecaade2016_046y12, 9828, 6f9a, b653, 63a9, e38f, bfee, b191, 83b1, 2f02, fe2f, f335, e70a, b985, b277, 77c3, b2d2, e7ac, caadria2015_226w34, 35b7, 7f9c, 2783, 3e2d, 877a, a5c8, ecaade2015_294h64, 0e41, bfe4, 5646, f656, f5eb, 27ce, 3569, caadria2015_142m23, 866b, d950, a8f3, a80a, f2ce, ascaad2014_019k2, acadia17_81g, f1a6, 49fb, ecaade2015_94c19, 0b8b, 71b6, ecaade2016_025o7, ecaade2017_080ii, bc8a, 76a4, 4ff6, ascaad2014_036d2, e471, 643f, 5044, 6ec8, c607, 3d5d, b464, caadria2017_052t17, d8df, ecaade2017_277ii, ecaade2014_014g3, b9d4, a8b5, a64c, caadria2015_202a29, ad4a, 78d4, 0664, 67b6, d14d, 4a7f, 19d4, ae52, 8194, 0190, ecaade2017_169kk, ee26, 5a5b, ecaade2015_122l24, ecaade2016_045n12, ecaade2015_114n22, 3c7c, e08a, 1272, 5d7e, fda0, dd09, 3e66, sigradi2015_6.183l8, bd1a, ecda, ijac201614308c5, 03bc, 2f95, 568f, 64d6, 781a, 9152, 4487, caadria2016_167d7, 54b3, ecaade2016_243n64, sigradi2015_8.289e15, ecaade2013r_013v7, e82c, ecaade2015_193z39, acadia17_38vv, 8f37, 5fde, ecaade2017_271g, sigradi2014_074j6, 6946, c29d, caadria2015_010y1, sigradi2016_420pp, acadia14_375h, acadia17_318j, acadia15_311h12, abfe, 8606, 4db4, ddfa, 1a86, 80c3, c38f, c634, acadia17_366u, e691, ascaad2014_010o5, fb08, 0442, 6bdc, ad20, d79c, acadia16_24x2, e6b1, e95a, 3db6, 9b56, 8603, 53bc, c01c, acadia14projects_339aw, b685, 7bb7, 1f04, 0bd4, d01d, 011f, caadria2015_111h17, 51af, 6793, sigradi2015_9.141e16, c4fe, ddfb, acadia17_18p, bf5d, ascaad2014_001j1, 83d1, b370, 9da2, ecaade2015_27u5, 47d3, 2969, ca10, 76ec, a95c, fb15, ce5c, 409a, acadia14_339ab, dd36, acadia17_274mm, 01df, 469a, 13f8, 3a50, 693a, ecaade2015_73y13, acadia17_128ll, ecaade2017_227o, faf4, ecaade2014_133x29, acadia14_565y, fe4e, f6dc, 8ff3, 9d5e, 9740, acadia14_189aj, 7d04, 05e2, fcd9, caadria2015_086l13, sigradi2013_152, 8358, a2cf, 2546, 72f1, 9b19, 3e52, acadia15_417w17, c730, 6584, 7c81, 60a2, 2ed8, 5e3f, dece, ecaade2015_329l71, c169, 88ca, 9763, sigradi2014_048w4, 9259, acadia14_53k, 1938, 7408, caadria2017_101i27, a949, 2fee, a5c5, adc6, acadia14_219aw, acadia14projects_347ai, f86e, f5ad, caadria2017_040j12, 23bc, edd1, 5491, 61b4, 5671, a1ee, cc9f, 7100, 7795, sigradi2014_347s10, sigradi2015_sp_2.112n29, d5a0, ecaade2016_239y63, c28c, sigradi2015_sp_2.112o29, 6651, 6c2a, d121, 164a, 9bbd, 6411, ecaade2017_041t, sigradi2016_777aa, a2a6, 724d, 2d80, e5cc, a3c7, e57f, 5a0e, af0a, ecaade2014_038x9, 1ad6, dde4, ecaade2017_008p, 59ce, 861d, c3cb, 6a25, acadia16_372k23, cece, 129f, 4bc6, acadia17_670oo, 1afd, 769c, 7d44, 2731, 2185, bb45, ae31, c4ab, 307b, 1a84, e9c0, 4fc7, f76a, d39f, 8ad5, 7a24, f2bb, sigradi2016_407u, 6315, bbe1, caadria2017_123r32, 77e2, b050, ecaade2016_225s60, cb31, 2b34, acadia17_283tt, ca8c, 2055, 97f8, a633, ecaade2016_190v50, 0903, c4ff, ascaad2016_003d2, ascaad2014_008x4, 6096, ecaade2013r_018y9, f36f, a40b, de18, a943, 9fc8, f833, 5609, 12ef, acadia14_347at, e0e2, 2e92, 4188, 2c95, 1cfc, ecaade2016_129g36, 91b2, 3cce, 3f79, d4a4, e6dc, 4339, 3511, 725a, 3f55, acadia17_462ii, 3104, 9ddb, 73f7, acadia17_28ii, 15eb, ecaade2017_006u, 5a99, d6b1, d6c8, dc50, 041c, 14ae, aa5f, a1c0, 0853, d129, 1964, f6b4, acadia16_244k15, acadia14projects_601y, caadria2017_070v22, f7a7, caadria2015_078p11, faac, ba6b, 2a02, e37c, 3c5f, acadia15_149y5, ecaade2016_075d22, e87a, 0a69, ac63, 84a9, 192c, acadia14_63am, 9b2f, ecaade2014_206k53, caadria2016_611l26, f7db, 9f28, 364c, f4c8, ecaade2015_265o58, 408d, e6e5, sigradi2015_6.327r8, ijac201412301o6, a61f, 4e3a, f37e, 6683, ijac201412301o5, sigradi2016_602m, 3f4c, 9192, 6d3f, ae05, a1a0, ecaade2015_59t11, 0ede, ecaade2016_142a40, 39ad, 9fc9, bef4, cf86, caadria2016_045j3, 95b1, caadria2016_157p6, acadia14_487g, d2c6, b7e1, e14c, cbac, 8728, 124b, ecaade2017_268ff, aa12, 67af, ae2b, e7d8, acadia17_660o, ecaade2017_117q, 00d7, a789, ecaade2016_mrtm66, c602, 79e2, facc, ecaade2016_123z33, b199, 0ee0, c206, 26c3, 0811, 3948, ecaade2014_057m14, acadia14projects_619z, 47f2, 2139, ascaad2016_059o23, 92ae, 912f, 593f, 1fe2, sigradi2014_345o9, 1ea6, ascaad2016_020x7, 1835, 018d, 8a67, f6bf, a4f7, dd75, fc7d, 62f5, caadria2016_167r7, f208, 8c07, 4352, ecaade2017_143p, sigradi2015_9.347c18, sigradi2016_450a, 6644, 5e58, 5940, 9fd9, e38b, bafd, dfec, 5ed5, b19f, ecaade2014_023c6, a66e, caadria2015_172y25, 119c, 5c18, 3b8b, b058, ecaade2015_114i22, e074, 92ff, 2416, d091, 544e, ijac201513305j12, 1be6, c77e, 7b75, fd92, 0fe6, 6808, acadia17_52x, c575, acadia17_59o, 2c5e, fe9c, ef01, cdba, ecaade2014_050b12, ecaade2017_254ll, 9ee2, da39, 80ad, a0ae, 3277, acadia14projects_699g, 28b5, 1dc6, 14a6, c69a, 7d7e, 3176, cba8, 7da1, 4fd3, db1b, acadia17_92k, b6d9, 4430, acadia14_531p, 7115, 1102, f9e8, 912c, ascaad2016_013y5, 8b8f, ba73, e543, sigradi2013_343b, 5b39, 2879, bf87, 3fe3, ecaade2014_220h56, ba72, acadia17_381aa, ecaade2016_113c31, acadia17_170t, 3ef8, 30d9, 9757, 1e6e, ecaade2015_81s15, 5afa, 0dd4, 6b2f, 5017, fa61, 4d30, 0f28, caadria2015_111o17, d4a2, acadia17_570q, b614, sigradi2016_686uu, 7377, 0d85, caadria2016_343d15, 6ce7, sigradi2016_659w, eeff, 4f5a, 0294, 1967, 13c1, bbc0, f2b0, 345b, 6c37, dfed, 29bb, ecaade2015_59b11, ecaade2017_050k, 3195, 4169, 59ee, 436b, 858b, 72d9, sigradi2014_291n4, e2ea, 9edc, caadria2016_745x31, sigradi2013_52f, ijac201412201d1, ecaade2013r_018n9, 1209, ecaade2015_229o51, 49c2, acadia17_60u, e308, ascaad2016_031j12, 454d, ecaade2017_189vv, 8eb9, f66d, ijac201614102r2, acadia17_154ii, f08f, d60f, ascaad2016_036b14, 4f39, 4a60, d97c, 2809, ac1a, 098e, e6d1, 1534, 0b7f, 6ab0, ab3e, 4c57, 3e2e, 7df1, 55d6, e56c, ec9c, a501, a275, 52f4, sigradi2013_386u, acadia14projects_153d, 7bd9, cce0, b407, 8a80, ecaade2013r_018m9, b677, e1ab, acadia17_374cc, cd29, 1c3d, acadia17_648r, 5501, 9981, ae47, ecaade2015_171n36, 2aaa, 2f47, 725d, d032, d84f, 556f, ff93, 3488, 44c7, 3790, 6cdc, sigradi2013_386p1, fb92, 0da1, 8fb3, 7a96, ad5d, bb55, bf45, de6d, acadia17_463kk, 48b6, 63a1, 88cd, 1293, 84f7, 5190, 1ad5, 70af, 76cf, 2f1d, d7e5, 2a9f, ecaade2017_252f, af7d, 0ddf, 2322, acadia17_390kk, 843d, 140f, ed50, sigradi2016_571tt, 06f6, 21b6, sigradi2015_10.377s22, caadria2015_124g20, 81e6, acadia17_145b, ijac201715103h, d989, ecaade2016_123a34, f9c3, 1bec, 5526, 3437, 0f12, ijac201715202y, ecaade2015_248j56, a03b, b81c, c158, acadia17_127dd, ecaade2014_132i29, 40f3, 78fd, ecaade2015_82x15, acadia15_223j9, 228a, 6211, d638, caadria2017_037d12, caadria2017_155t39, 7d00, f614, 1f80, 8591, e3dc, 5f5d, e919, a89e, c3bc, caadria2016_373i16, ecaade2017_293ii, 9f24, 5bd0, 3a8b, fe38, 90b7, fdec, acadia15_469n20, caadria2016_135x5, 1d3c, ecaade2016_019m5, 46f7, f008, 9e7f, ascaad2016_006g3, acadia17_72e, 78ff, acadia14_219ax, f7cb, 6243, caadria2017_016i6, 33f7, 100a, 3a86, 13d1, de5b, 734c, acadia14_53m, ee4b, 8cd5, cd1f, ebfe, ecaade2017_305g, ascaad2014_033f1, 2f37, 0240, acadia16_460s26, e048, ecaade2017_164t, 6a8a, 8be2, 0f5a, acadia17_82x, 8a92, 1d3f, ecaade2015_221w48, c727, ce59, 17e2, bbea, cf57, 8102, 21e3, 6cba, 6fc2, d525, 3ae1, 8a33, eef9, 7a52, acadia14_627ay, cf04, 9dbc, 9998, b595, ecaade2017_026uu, 41e2, b1c0, 3a77, 78ca, 70b0, f8b4, 0d96, 1eb3, ecaade2015_64i13, 41b4, 5036, 9feb, 12cc, 7f49, ecaade2014_153s37, ecaade2014_010d1, 3dc7, acadia14projects_153an, 1b26, 2197, ecaade2015_261k58, acadia17_502xx, 8770, 8823, 511a, a437, sigradi2014_345e9, acadia14_33aj, 0577, ded5, 6a6d, acadia14projects_655z, 6dd1, d3b4, c541, 2c24, 5ea4, ecaade2015_271x59, acadia17_163dd, ca3b, 5fbe, 240f, 5738, d857, f40b, d53c, ecaade2017_203w, ecaade2015_59u11, acadia17_100o, 6656, 6936, b97a, 2638, c34f, efc7, 50a9, 3515, 3a7b, bdd7, ijac201614207t11, 760b, d629, 6a1e, caadria2017_085c25, e375, ecaade2017_215n, sigradi2016_659x, ecaade2014_151r35, 0d86, 309e, 93e1, f460, 379f, 4245, acadia15_263c11, 233f, 35fe, 2ac1, 0b80, 8af4, cb93, 7390, b73c, caadria2016_187p8, acadia14_479ay, a534, 22c7, 7cfb, ecaade2015_100z19, 4e2b, caadria2016_725g31, 6be9, cde4, fceb, 4de4, 0594, b8ee, b5b7, 7128, 6a1f, caadria2016_797x33, f826, 46b1, 47bf, d6d0, c4c9, 00fb, 9c7f, ecaade2015_297e65, a38d, 3cba, ijac201412401b4, ae42, acadia17_189tt, 358c, ecaade2015_21i4, 2bc4, ceb1, 3676, f58e, c24c, e7e6, c23b, 0f09, 7612, 0aa1, ascaad2014_020u3, 73f9, ecaade2014_182d46, 2b8d, f9ec, 94b5, 2009, 4cbb, 7142, 0a0b, 97b9, 9054, 2685, 2829, 6e5f, acadia17_339oo, 667b, 5eca, e77b, 479c, ecaade2017_057x, 2b70, 9d91, f978, f25b, 062b, 8975, e196, e3b9, sigradi2015_6.151g8, 27f6, 6996, 3f91, cbfd, 1e4a, bf0f, acadia17_390pp, c380, sigradi2015_5.384o7, 3850, acadia14projects_463t, caadria2017_165u41, acadia15_483s21, af31, e36f, ecaade2017_215h, ijac201412207e5, 73bd, ijac201715106e, 8500, a2cc, caadria2017_163o40, a830, ecaade2014_157n38, 56f9, e255, d5ef, f08b, c6d4, caadria2017_051t16, sigradi2013_234j, d933, 1a04, 40c0, 6d11, sigradi2014_213s7, 54a6, ca14, 1649, ecaade2016_025j7, acadia14projects_627az, acadia16_154o11, bda5, 4089, 032c, 9e4d, f05a, acf8, 20bb, 52d7, f8a5, c066, 1d00, ecaade2016_045g12, 98de, acadia17_669v, sigradi2014_145b3, 45ab, caadria2015_220i34, acadia16_106f8, acadia17_413cc, d3c1, 2a74, a428, fa3d, 19c4, 4259, d7dc, 39a4, acadia15_57y1, ascaad2016_003z1, ecaade2017_215j, 0fc1, bcef, bce5, sigradi2015_11.71g24, 73a1, acadia14projects_655v, 17bc, b76c, 0fd9, dafb, d68f, ijac201412304o1, 806f, 3e44, 60e7, cd65, 722c, 65e7, sigradi2013_429n, a638, fd3c, ecaade2016_071v19, d26d, ecaade2014_072m18, d268, ecaade2014_046o11, 1bf2, 51c3, 97ea, 3739, 50f7, ecaade2015_138y27, fce1, 280e, ec22, 6c4e, d144, 0d94, 9cba, 2f36, 0580, ca02, afc1, 2844, 7fcc, 0198, caadria2017_096e27, 387a, c30d, b64a, 58d0, c025, e2f6, 21b3, sigradi2013_189g, ecaade2016_126u34, sigradi2015_11.165t25, ecaade2014_010g1, 0112, c046, a82a, 3877, 88f3, ac38, ascaad2014_012p6, 7ac3, 814f, ecaade2016_223j58, 83c0, dd24, 758e, 58ae, 8664, 4be8, 0d73, 4306, acadia16_140b10, a5fe, 4e6e, acadia14projects_147am, ecaade2014_138n30, 131d, ecaade2017_301v, ecaade2014_052a13, c92a, 8478, 7c1a, 3603, badc, a0de, 355d, 8407, b3d8, ecaade2014_192b49, ba26, ascaad2016_011g5, eeb8, 8bfb, ecaade2015_25f5, ad90, 1796, c024, a3e1, 432b, 252a, 55d8, bd5f, 8a76, c9d5, a153, 7d8b, 6757, 9261, 0f1a, 91fe, 36f5, e7da, ad5c, acadia14projects_103af, ijac201614102o1, be61, 0e6b, 21ea, bc90, 2e3d, acadia14_111o, 82a0, abbc, 2145, 78ad, fcb9, 6c22, f140, sigradi2016_690i, d010, 92dd, 57a3, ecaade2014_133o29, 6f82, 99ae, 81b1, b070, 0f7a, ecaade2016_080a24, d62b, 8662, 38cb, ecaade2017_290yy, ecaade2016_139b39, 27e9, 2d68, 4c02, ecaade2015_110f21, 1e60, c946, fdcb, 4d58, 2eb0, ecaade2015_202b44, 4be9, 56a4, caadria2015_073n10, ecaade2015_181l39, c2fd, ada4, 3688, 50b6, b79d, 2ec2, 730b, bc10, 4541, f13d, 7adf, f64f, 72c0, 779c, 7eef, acadia17_330vv, 79d3, ecaade2015_61p12, sigradi2016_815ff, 7426, 3b98, a700, 6555, 7f79, aed7, ijac201412401w3, sigradi2014_048a5, 593b, ecaade2017_277rr, 2ecf, acadia16_88d6, 7a65, b0d0, 5ee5, 45d2, a744, ecaade2014_233h60, 89a2, f10f, ascaad2016_058g23, ascaad2014_020o3, 0b00, 919b, e77a, d725, 39b9, a1a2, f75e, c6ef, 1e2c, 5b28, d1a6, 97c6, 35b6, e69e, cdf8, f318, b940, acadia14projects_23ab, a99a, 42fc, d817, ee36, 6015, a681, acadia14projects_81k, ca0c, 190b, 70e5, 09ce, sigradi2014_109i9, 6f12, sigradi2013_263o, 288c, 922d, e458, acadia15_47d1, d46e, ecaade2015_230b52, ed04, 6c55, ijac201715202b, de26, caadria2015_066c8, sigradi2015_8.189v13, be08, ijac201715106qq, c304, cb95, ecaade2017_085qq, 2a54, 4f11, ecaade2015_211a47, d862, 61c2, a5ec, 8d1d, a4ac, 99d9, c9df, 7c21, 0ba2, 0c3c, 0458, 1786, 4405, a206, eb3e, ecaade2016_006x1, c531, caadria2017_081v24, 4af8, ecaade2017_jgor, 5ce0, caadria2015_130c22, 7295, 510b, 15d8, 21ae, 0505, 0e87, 0635, 7441, f2ed, 1ffb, a533, ba53, 4d2a, a32d, b001, sigradi2016_590a, 6431, 4f1c, 2dba, 6f6c, acadia14_101m, fc40, 1041, ijac201412408c2, 56e7, 5150, acadia14projects_531w, 7f44, caadria2015_124w19, ecaade2015_28v5, 6161, f0f2, a687, 4bdc, a87c, ijac201412404y7, f304, 5393, d071, ijac201412303h8, sigradi2014_314r6, ascaad2016_022d9, 25c7, 32df, 5c5f, acadia14_177ag, 51ed, ecaade2017_031vv, 86ba, 9ac5, 0874, 79a0, caadria2016_507i21, fd3e, sigradi2013_194i, 4101, b5ca, ecaade2016_068n17, ba74, f94d, caadria2017_008f4, ecaade2014_010n1, ecaade2014_186d47, c4cb, sigradi2013_342j, 5642, 9783, acadia17_177m, a9ca, 2917, 7a92, 6373, f890, c84a, 4764, acadia15_323x12, 25c9, a0e8, ecaade2015_138f28, 9c90, 97ac, 14a3, 1d24, caadria2017_096k26, 08f2, 5196, acadia17_50nn, eb8c, 91bc, acadia15_161m6, dfc9, 34e2, b6f7, 01f9, a523, dfd2, 470d, 83e5, f74a, f02a, 0d68, ijac201614201x5, 4cd8, 7cf9, ecaade2016_151k41, 31e8, fe13, ea91, e1cb, 5172, fe71, 7a0d, 6017, 1177, 8ee7, dcbe, acadia14_111l, 9bbb, 5bb0, 6e15, 9b34, 3bb3, caadria2017_030d11, f96e, eb36, a226, 38e7, f995, cbc3, 8bd4, 0e7a, 8880, acadia16_244w15, 81e8, ecaade2017_164aa, db1a, ecaade2015_209u46, 9c6b, 5c45, fa59, d1b4, ijac201412407b1, 9c8c, ijac201412204w2, a722, 31cc, 5a9f, 81a0, ea10, 8e87, ecaade2016_238x63, e116, acadia14projects_647az, caadria2016_477e20, sigradi2014_276t2, acadia17_221hh, 58be, 6cae, f92d, 63e9, ecaade2016_243y64, ce3a, d011, 0f93, 381d, 3a00, a770, ecaade2014_112m26, 6603, 4589, fe78, 3157, ecaade2016_120d33, 304e, 9819, acadia14projects_33ak, 9062, b9f5, a5e5, dd12, acadia17_678ii, sigradi2013_421h, 07ee, 65bb, ecaade2014_157l38, cabb, f649, 91b9, 19c5, bf5c, 19f8, ecaade2016_002h1, f747, 6340, 4c6a, ecaade2017_090oo, b57e, 3e6c, 0759, sigradi2016_756c, 59b3, ea50, 2aa4, b0bf, 2a7c, 8903, a5e2, fded, 7f90, 3a81, 7947, sigradi2016_752nn, 67ef, a6fe, b059, a9e2, ijac201412408a2, 9b96, c49e, caadria2016_507l21, 2245, d897, 6029, 40a4, sigradi2014_068y5, caadria2015_126d21, ecaade2015_317i69, 0610, bc63, acadia14_357ay, 3a34, 3bcc, ecaade2016_015t3, eb86, ecaade2015_53r8, f10c, 0ac5, 4159, ecaade2015_55k10, d9bf, 44ce, 5193, e3cb, 5f5b, ijac201412204f3, b5c4, 6fd5, b93a, 08f5, ecaade2016_015z3, 263a, 6257, 921d, 7cf4, acadia14projects_291ap, ecaade2015_171s36, caadria2016_301j13, a978, 9ba8, 3491, 8741, d167, caadria2017_074p23, 8fa8, bc6b, acadia14projects_681aj, 369d, 4561, sigradi2014_313a6, 6699, 0bb1, 2748, d18d, d904, sigradi2014_345l8, a3d2, e254, acadia17_266q, 37a5, b384, caadria2017_145d38, 1d48, d31b, b69a, 7ef0, a6dd, 6cee, ijac201614207d12, caadria2017_142h37, b57b, ijac201614307z4, 18d2, 2ff2, acadia17_382qq, 6249, ec99, 8691, 4765, acadia17_292v, b28f, c4be, 6740, ecaade2014_156f38, ecaade2016_225x60, 6500, 1420, 0d4d, 2540, 024e, f5d7, a24b, 0411, 1d0c, 5e1b, sigradi2014_155y3, 8fa6, 1bab, dd1d, caadria2017_163g40, 5bd2, 2de4, 150a, 8f40, ijac201513306e13, ecaade2017_027f, ijac201715106hh, 30e5, 96a8, sigradi2014_345h8, ecaade2015_11a1, 3e27, ecaade2016_119a33, 5621, 082d, 8368, 01bb, acadia15_81w2, acadia14_619an, 2b65, ee8b, 5d14, e99d, 1b8a, a2f0, ecaade2016_mrty65, 8c59, caadria2016_147i6, ecaade2014_156d38, 0b10, acadia14_565ac, caadria2017_063f21, sigradi2015_11.136m24, 3842, 2be4, cd66, ecaade2017_099xx, bbe0, 98cb, 40a7, bf6b, 2a88, acadia17_162o, sigradi2016_669cc, caf6, 78a2, ecaade2017_071qq, a02c, ebf7, 5db4, 9fa3, 3d2a, ecaade2014_188r48, f2ff, 1530, 8cf5, sigradi2016_417mm, 0330, ecaade2015_87u17, 5151, 45a1, 4dba, 3652, ecaade2016_222x57, 1655, 431b, ced1, acadia14_117g, f634, ecaade2014_057t14, ab67, sigradi2015_10.378c23, 272b, 4fd2, bb36, ecaade2017_213vv, acadia17_137ss, ecaade2017_215b, e2db, ijac201412306b3, 29ab, 6cfe, 4d82, ecaade2016_045h12, 22f7, 2803, 40f8, 14d7, ecaade2016_222d57, ascaad2016_043l17, 9329, 5479, 9dbf, 94fa, 85b6, be99, caadria2017_124a33, 6d04, 7d56, ce04, caadria2015_072l9, 2948, 6b4f, 2344, eb3c, 5e8c, f69f, 0459, ascaad2016_059r23, c5b8, e7b2, 0ea9, 650f, ccb0, 1ecd, ijac201513101h1, ca98, 1839, da27, 5b1d, d4d3, e95c, 70da, 41fc, sigradi2014_097p8, 0ed3, 2f2c, 37e3, 1056, 0055, 9a27, a23e, be8b, ecaade2017_274aa, ascaad2016_046s19, 8cd4, 4721, 0102, dd95, 113d, ecaade2014_224y56, 8ab2, 1010, 2649, 52fd, ecaade2014_240s62, 7589, acadia16_478m28, ecaade2014_145j33, 1a40, 3af2, a615, e27d, 4f04, 63b0, cae2, 8f89, c67f, 3d44, 738d, ecaade2013r_004d4, 58b8, 5b3d, a738, 2329, 6207, acadia14projects_147an, 2424, a259, ccf2, ijac201412205e4, f8a3, 3cfe, ecaade2017_151t, fa39, ecaade2015_113r21, acadia17_230d, 5723, 8220, a91f, b080, sigradi2013_155j, 06ce, 027d, 7340, db9f, e876, 798f, 03ed, ijac201412405n8, ecaade2013r_014h8, 9e2a, acadia14projects_333ax, f52b, b742, 8c93, c605, 51f6, 83cd, 5842, 7bbe, 7ecc, 89f2, acadia14_399ai, a28d, acadia17_648o, caadria2016_611g26, 9692, cff0, c8aa, 0516, 0ad7, ab66, sigradi2013_400n, d2b5, 54ee, 0b33, a0ff, f1a5, f1b3, 14ab, bba7, 6f80, 3668, 49e2, acadia15_223f9, af64, acadia17_89z, 7b22, 85d6, 646e, 0a49, 8f4f, 6942, ecaade2017_006yy, e172, 2720, 8547, sigradi2015_7.184c10, acadia15_274k11, a514, 5361, 1976, 9030, f8ba, 6d3b, caadria2015_145t23, ecaade2015_138z27, caadria2015_213x32, a063, c62e, 3801, b938, sigradi2013_311k, 6d63, f815, 20d8, b2fc, ijac201412405u8, c7e6, df5a, ecaade2015_205d45, e74e, 5bc0, ecc1, sigradi2016_752zz, ecaade2016_126n34, acadia16_254c16, fc4d, caadria2017_182v43, 6de9, acadia17_266ee, adee, ecaade2016_068z17, 4198, ecaade2017_293yy, 653e, sigradi2013_411, b432, ecaade2016_243a65, 0263, bdb5, ecaade2016_079u23, 7f25, 5403, 5ef0, ecaade2014_010p1, 6c3e, ascaad2014_025l6, 8ab9, ee56, 6630, sigradi2016_702q, 8e0f, d7bc, 03fa, 213e, 923d, 8c57, e626, cb27, 3db2, ecaade2016_ws-dleada68, 6045, caadria2017_021l8, cd5f, ecaade2015_27p5, dddd, 4f63, 27a5, 0086, 64fd, 1589, ca37, 1d1b, 5917, ecaade2015_178g38, 8388, sigradi2014_232n8, ijac201614303g2, b45a, e22f, 9f0c, 701c, 4e7e, 753f, 1f74, 5b41, 5236, 362d, 3ebc, c1e7, acadia14projects_101y, ecaade2016_243b65, 12e6, caadria2016_457m19, 7c16, ascaad2014_009h5, 05d8, a9fc, 8bdb, a74e, e7e9, ac7d, 574b, 8fd6, acadia14_719m, 29de, 56b5, ecaade2015_22o4, 2c32, 059c, 0f04, 5e7f, ecaade2016_048y13, 244c, 6169, acadia15_357t15, sigradi2014_313i6, 5413, 1320, c68e, 7203, 228e, 74b0, b186, sigradi2014_128y9, da16, 1c38, ca38, fc8c, 011a, ecaade2014_130a29, 8382, 8dbc, cf85, de02, e845, 4ce5, caadria2015_072z9, 653c, ddba, d7d4, 9748, 3b16, 854e, 328b, 0752, c587, 690000, sigradi2014_265m1, bd9b, d390, 878a, 0897, sigradi2015_11.8t23, 5ea2, acadia17_329aa, 9604, 7391, 7fb1, 35c3, a7fc, acadia17_322xx, a957, 3b82, 74fd, ad85, 8e89, ecaade2013r_011w6, abcc, b487, 0909, caadria2015_124v19, 01c7, f239, ecaade2017_087t, 77b9, aaa2, 73d8, 2e0f, cf88, caadria2016_861f37, 7c6c, 8395, 557d, sigradi2014_279y2, c555, ascaad2014_005s2, sigradi2013_189j, ecaade2017_184ff, e1e0, 42c7, ascaad2016_005b3, c1e3, e5f3, 5d1b, acadia17_534nn, ca7e, 9d8b, f4e0, dd83, 55da, 4be4, 707d, ecaade2014_140l31, c71e, f8f1, d0ef, 25e3, acadia17_62a, ecaade2014_112l26, 263c, ijac201412408a3, bda2, 2a6c, 948a, 6378, d41c, 1100, ecaade2015_221u48, 6324, 7c09, d271, ecaade2017_019kk, acadia17_274a, b509, 05ed, fde5, sigradi2016_363dd, e567, c403, 7e62, 15ad, 1a2e, f7b3, 6c11, sigradi2015_3.43j2, c510, 802e, ecaade2015_38k7, b9c8, 6fd7, acadia17_350bb, 2950, dfdb, 691e, 0c6d, 044a, 65db, c5d1, ad27, 91e4, ecaade2016_128k35, 560c, 07d5, b3f5, 31b9, db4e, caadria2015_226x34, caadria2016_095z4, 5c05, d829, 3d91, caadria2015_073p10, ecaade2016_166n47, 3466, 222a, c8bb, 1b13, 91a7, ecaade2015_269n59, 30b6, 7690, 3500, baf4, fb33, 915d, 22c0, 67b0, 811c, 0551, 0815, 8a07, 253c, b8d7, b884, acadia16_460w26, 7774, ecaade2016_036k9, ebe6, fdb8, 37c7, 1eea, 9d8a, ca34, 872b, 93b5, 580b, 1403, sigradi2016_611r, ed6d, 179d, c96c, acadia14projects_619am, 8f4c, 2300, ecaade2017_301s, 9a5a, ecaade2014_185u46, 0d7b, a84a, 4c30, a457, eefa, 9323, f738, 9dd0, 453b, ecaade2017_087r, acadia14_153al, ecaade2015_37d7, 171c, acadia14_347ah, 89be, sigradi2013_366z, 93fe, 2684, 7824, 9016, cda5, cd26, sigradi2015_6.183j8, 43c1, 46c1, ecaade2015_287r63, da4e, e580, c912, b0b8, 1f16, 6c09, 7ebf, caadria2015_012e2, 88d3, bf05, e125, 8efc, 9c32, aa3e, 3bbd, 4f62, 7ee3, a94c, 0c45, 6c48, 503c, 272f, a034, e173, sigradi2016_816ww, 8eba, 020d, b8c8, c877, 5d0f, 3e9c, dea7, ecbb, 73db, 09cb, 1f3f, c521, ecaade2017_255yy, c92f, f2bf, 6220, a344, 51dd, 2ad5, e6f4, c269, ijac201614403s2, 3243, 335a, ecaade2014_157c39, ecaade2013r_003l2, ba0b, 0961, 0648, caadria2017_086g25, 4b27, 8c08, ecaade2016_221u56, acadia17_360qq, eb69, f9b8, acadia15_57v1, ecaade2016_021a6, c28b, f89e, 468f, acadia14projects_189ao, b2bd, 84e6, 45c1, a8a0, 05f8, 0f2f, ea60, 9e98, ijac201614207n11, 01ae, 889a, 2fbf, e441, 2191, 208a, sigradi2016_364rr, ecaade2014_070g16, 1984, ascaad2014_036e2, 62ab, f806, 5dcd, 4d35, acadia14_435b, 19ca, ecaade2017_192i, 5ffb, ecaade2017_181y, aa4c, acadia14_311t, ecaade2016_077v22, cfec, acadia17_358gg, ecaade2016_151h41, ecaade2017_017n, a023, 4dea, 114e, c139, f997, 49c4, dd86, dc53, 8845, 50a4, 64e1, ascaad2014_005n3, 1e05, 04bb, 9bda, ecaade2017_095w, 9b9d, b867, 3ed4, 29bd, acadia17_100r, 6a56, ecaade2014_240h62, 2e69, a53c, 48d1, 84b0, 6b29, 5a56, 05fc, ijac201614309h6, 87ac, ecaade2015_334p72, d5fd, sigradi2015_sp_8.6d30, afa7, a921, a6b3, ascaad2016_022y8, 2c9e, 8590, ecaade2015_195g41, 137c, 469f, 7a5c, c4b2, 59d6, 38f6, caadria2017_113t29, 17a7, sigradi2015_8.276x14, caadria2015_111k17, de70, 345f, 28d8, ecaade2014_239y61, 787e, 8160, ecaade2016_198s52, 2d4b, acadia14_479o, 91ab, 9a36, b29f, 3978, d790, f621, ijac201513204t7, 2549, 3350, caadria2015_124a20, ecaade2015_17g2, 1271, 77ea, e4cf, f84e, 2183, d9bd, 814b, f556, e123, c75d, 952d, 5d28, 2cba, d61e, 6198, 6f94, c1c9, fa09, a46e, 3881, d110, 14d9, acadia17_598j, ecaade2015_77s14, 97a8, 1200, 4f46, de1c, ascaad2016_035r13, 0107, acadia17_231k, 40b9, 299a, 2a4a, 4e10, ecaade2014_104t23, df6e, c3ef, 7804, a2f9, 9f14, ff36, 7b3a, 602c, 632d, 7cee, 8d29, 894f, sigradi2015_6.42s7, 31c9, ecaade2017_203aa, 6791, 7381, sigradi2013_43t, ascaad2014_014h7, 30cd, ijac201513105j4, 83f4, b828, ecb7, acadia16_450o26, ijac201715104m, 0108, 466c, acadia14_389ay, 7cbb, ad0c, 9ff4, sigradi2015_9.270g17, ecaade2013r_017c9, 53d3, 088f, b45f, 1ac7, f258, edf2, b164, 3367, 5316, 3147, ecaade2016_046z12, b6de, fce8, 897f, ecaade2014_163h40, 1ef7, 89d7, 0e42, 1ee9, ijac201715104t, acadia17_391zz, a209, 530e, 4c27, 9343, ecaade2017_089ee, bc0f, 5246, 138d, ecaade2016_104o28, acadia17_358hh, 5fdc, d64d, a1e7, 331d, 1696, acadia14projects_627au, 2936, f3d6, 3b72, ed1a, 4600, e6d9, d03e, 1f0e, acadia17_118dd, 95cb, sigradi2014_074z6, 7c0f, 8477, 1fcc, add1, acadia17_350ff, ecaade2015_253s57, 5ca3, ecaade2017_175n, df60, 53e2, 1e1d, acadia14projects_719s, 0755, 03e9, a3ee, 7369, 231a, 4378, 24d6, ecaade2014_018r4, 908d, c40f, c81f, caadria2015_048r5, acadia15_333c14, acadia17_640pp, c85f, 4f1b, sigradi2015_10.220i20, d821, 93df, a03f, 3df7, f92c, acadia14_655af, 138c, 38b8, a561, b7b3, 86d9, 6675, fc43, ecaade2016_129b36, caadria2017_113e30, 945e, 09c5, 4d19, ea8c, 81b9, acadia14projects_301f, 8a95, 9e3a, 3a9b, sigradi2013_370, 594c, ecaade2016_223l59, ecaade2015_201a44, 1dbd, 1670, ecaade2015_230k52, da44, d13d, db51, ff95, 03ef, b6a1, 9a2e, caadria2015_181a27, 6ec1, acadia17_212z, ecaade2015_325y70, ad3d, 2661, 5296, ecaade2017_282y, da6c, d3b7, e165, caadria2017_079a24, 3399, ijac201614105k5, cee5, fd0f, 713a, abc7, 083a, 81e5, 1068, f464, ecaade2017_248yy, f558, 5369, df36, sigradi2016_771s, f3ab, 67ff, d123, sigradi2016_484a, 1fd8, 608e, df5d, 8881, acadia14projects_145aa, acadia14_247y, 7cbd, 6c02, ecaade2016_170v48, 485e, dd76, 22a5, cfd0, c615, ecaade2014_225i58, 02cb, 8cfd, 2cfb, 97ab, fa55, 9c82, 39ef, 50b7, e671, 7483, ijac201513101s1, 6120, d8cb, 20ea, 74aa, ascaad2016_057v22, caadria2015_176t26, e9ce, a750, 40ae, acadia15_185h7, 0aa2, ecaade2017_031rr, 6b1d, ecaade2016_ws-afuturem67, f61c, d4dd, 9e56, 2641, 43a1, a9fb, ecaade2015_233y52, ijac201513105p4, 583b, ede7, 9c00, c47f, d0cb, 4761, a86d, 4702, 088e, 7d80, d373, 1aac, 07c2, sigradi2015_6.327p8, edb4, 5e12, 6766, 0fbb, acadia14_347ai, 0548, 0cac, sigradi2015_3.394f6, bf8c, b598, e699, acadia15_371i16, b6eb, e9ae, ecaade2014_153g37, 0c09, ecaade2017_072g, 5a68, sigradi2015_3.345v5, sigradi2016_356a, 3b29, 5721, 55d0, 2108, ecaade2015_225p49, b561, 5cb8, 91c6, 9f36, ed4b, 2d52, 4a74, bb5e, ijac201614308s5, 4ebf, f6ec, ecaade2017_201g, 5255, ff68, d7de, 670b, b98a, 5aed, sigradi2014_266f2, a227, 9f87, ijac201614208o13, sigradi2013_117d, 2e0c, ascaad2014_021c4, d445, 3d8a, ecaade2016_ws-afutureo67, 4096, acadia14_153at, 62bc, acadia14_531w, caadria2016_095l4, bd58, 7bdc, 67d8, ff79, 35fa, 4b2b, 025c, acadia14_101v, 02b5, fc9c, 4133, f19c, 906b, 3170, 4317, acadia14projects_479c, 9f47, bccb, 75e1, ascaad2016_038n14, 983f, 0b28, fae5, ijac201715105yy, sigradi2014_144y2, 9d6a, ijac201412403f6, 91dd, 1ad7, f48f, sigradi2016_484m, 68e2, acadia14_43y, ecaade2017_044tt, f729, 4ce8, b2ee, 2352, ecaade2016_038i10, f964, 2e32, 09a9, 4415, 5841, 9222, 4e32, 74d2, 1cf0, 1b35, 3a5d, 3fe5, c1c6, ijac201412408v1, ca33, f11e, 23be, ec92, 3069, 666a, c301, f735, 11bc, 2876, 8c8a, b779, c75e, ecaade2014_188k48, ecaade2017_244kk, 1684, ascaad2014_029f8, ijac201412203d2, d0d3, b161, cbe0, ascaad2016_005x2, 6cf1, 0dbe, acadia17_520f, 13fd, 2111, caadria2017_057s19, ecaade2016_230v61, 284b, sigradi2015_8.41w10, a1cc, 65b9, 537d, ecaade2016_161y43, 305d, 7a5e, 8ca0, sigradi2013_41f, 86b0, 0f08, b4ad, caadria2015_114i18, caadria2015_070e9, 1b03, f37d, f570, sigradi2016_599pp, 387e, 16c4, ecaade2016_068y17, 1ce0, b8f7, 0805, 1210, acadia14projects_497v, ecaade2017_215l, 2724, ecaade2015_158r33, ecaade2015_293d64, 7916, sigradi2015_11.34a24, 13d5, 894e, 04e8, 7783, 3a42, ac70, caadria2017_074l23, fbe2, d85b, 87c8, a815, 8706, 59ae, eb1c, 4606, 8cdd, 326b, acadia17_257a, acadia14_619aa, ijac201614302t1, ecaade2014_149h34, ecaade2015_228w50, 64c5, d3c6, edb9, acadia14projects_691az, ed8d, 4753, 0408, d4bc, 1977, 8eb3, ecaade2014_168s41, d08c, ecaade2015_118w23, caadria2016_787h33, 6330, acadia16_72i5, 4428, 389c, 276c, ascaad2016_022f9, 21d1, acadia17_118ff, b771, 1512, sigradi2013_28s, c518, 8a3c, caadria2015_213f33, ecaade2015_48e8, e127, c4fa, ecaade2016_027d8, b7d5, e10f, 44d4, ecaade2016_199c53, 4a0c, ecaade2017_152mm, 6dd9, 28a0, ecaade2014_162u39, 41c2, 77d2, 924e, ecaade2016_040t10, 5c8d, 9c47, 44c9, b724, caadria2017_124p33, 57c6, f87c, sigradi2013_208l, acadia16_332w19, 5223, 888a, 8d9e, 4d70, e380, 5288, 969e, 8506, 505b, 08fd, e7a6, 1f75, 05b2, c950, 3aab, 1a20, c0bc, 0d16, 4d50, 8243, 8cfc, bba8, 411e, 526b, sigradi2016_764g, c0c8, 092c, fbb1, 2a15, ijac201614303u2, 8028, 65bd, 63d7, caadria2017_008w3, cc85, sigradi2014_313y5, 81c9, 9b43, 54ca, 1982, 2659, acadia14_135r, caadria2015_030d4, d5ba, e05d, ecaade2014_084n19, ecaade2015_53l9, f780, ef76, e456, f406, ascaad2016_004l2, acadia17_340k, sigradi2014_345e10, 2ea7, 0c99, e0f1, e8db, 495c, bca0, fe27, b1e5, fd8f, 995d, 8dde, caadria2015_246c36, acadia17_284p, acadia16_270z16, sigradi2016_550o, 68df, dcc8, acadia16_62n4, 003d, 4da3, e69d, a1ff, bfaa, 482b, ac1c, ecaade2017_183bb, 1729, 5acb, c13b, 06ba, 6fc7, c425, 8c3e, acadia14projects_365al, sigradi2015_10.307l21, caadria2017_125b34, acadia17_145xx, 0da2, ecaade2015_77x14, sigradi2013_275, f0f7, 8ebb, 4601, c2fa, 6088, ecaade2015_287u63, 34bf, acadia14_375aw, 9921, f3fc, ccd2, acadia14projects_375az, 413b, bef9, a40c, 6144, ecaade2015_158o33, 9ead, 8d84, f851, 3b07, 0429, ecaade2017_256t, 2b47, ascaad2016_012o5, fbf8, 7ed6, 0727, sigradi2013_131f, ascaad2016_056e22, ecaade2015_271w59, sigradi2013_400u, ecaade2014_156g38, 14d8, e4bc, 8ef9, acadia17_464oo, ijac201715203ll, 72fb, c2d5, 80af, c3ed, ascaad2016_016u6, 68f1, cd28, 9349, 8cea, 85d1, 64fc, sigradi2013_304b, c70f, 52df, ae2d, acadia15_381s16, c64a, 58e8, sigradi2013_386i, 9fd8, ecaade2015_317r68, ecaade2016_028g8, ce56, 3771, 0f42, 0252, acadia14_479b, d69f, 28e4, 733e, da6e, ecaade2015_185u39, 9cb4, acadia14_445ai, acadia14_75aw, 1a49, sigradi2015_9.347u17, 5864, f293, 4e81, e21c, d5f2, b6b9, ac7e, acadia15_185y6, ecaade2017_265i, 11f0, bafb, ascaad2016_022b9, 3989, sigradi2016_686vv, dcdb, d673, a832, 0574, ecaade2016_007m2, 769d, d28d, ecaade2015_201v43, 76b2, 9862, 5602, 55cb, 440f, 858a, ecaade2016_163a46, fc7f, c5a2, ecaade2016_006y1, 9100, caadria2015_206h30, acaf, 7720, ecaade2013r_003n2, caadria2016_611d26, cc1d, 4232, 03e2, ed64, b6d6, 5d4f, ecaade2014_044d11, 0cdd, a3ca, 9328, 391c, ijac201412404c8, a78d, ijac201412303d9, caadria2015_210g32, 69c9, 6ef9, caadria2015_102d16, ffbe, afd4, acadia17_648p, 46b5, 2f0a, 3678, 006c, 9912, 0c67, bbbc, ffd1, 48c6, 9346, a7f3, ecaade2015_21o3, f664, e003, acadia16_244r15, ee3a, 7c7b, sigradi2013_275b, 4f7b, d319, acadia16_224d15, 208e, acadia17_322f, 6189, 73e0, badd, e479, a1cd, 4b0d, acadia16_460z26, 2267, 76f9, ace7, sigradi2015_11.136v24, ead6, edd4, 27e6, e8a0, e1ad, 62a5, 83f6, 6591, 0a78, 90c6, ecf7, 7681, ascaad2016_025p10, c41e, 26c7, ijac201715204bb, 18c0, 1a1a, 58aa, ecaade2015_92x18, 59d4, b584, 87d6, ecaade2015_237h54, 6b27, 8b47, 6298, de12, 0735, 1c4c, 5c83, 188a, ce4d, 718a, 009e, 8568, dad0, ijac201614407x4, 54a3, acadia14_523ap, d6a5, 4ae7, 58a6, 999e, c963, ascaad2014_014s7, 4071, 1608, ecaade2014_220d56, 70ef, d260, b243, 4066, 9c93, 9d88, d341, cff3, 0606, ijac201715106yy, ecaade2016_077t22, ffe8, b87f, 6073, f871, fd00, 41d9, dcb2, 6b57, acadia17_329ee, 9717, ijac201513102w1, 603f, acadia16_394g24, 192a, 858e, 28a1, c2fe, acadia15_57d2, d38c, 1961, a3fc, fce9, 8dba, sigradi2014_345n8, a9e9, c252, ecaade2014_184i46, 367e, 0234, 7d7d, 44b0, 1ce1, sigradi2016_601zz, b5e3, acadia16_72e5, 5ac7, 6d6d, dd45, 6d60, ed5b, 24bf, ebdb, f82d, 5777, 2a21, 47c5, sigradi2015_10.74s18, 5dfd, 7256, sigradi2016_599rr, c1ce, a28e, 5da3, 91b3, be41, 1129, sigradi2016_408x, 8f72, 0647, 6208, a1ef, b4f0, 1eed, 538b, 36e1, b5f1, d408, 2103, acadia17_51qq, 3636, d521, 6439, 6605, ec78, ecaade2015_15x1, 0a30, 6c59, bb4c, 43d1, db07, 976e, ecaade2017_028l, 6c93, adfa, 0c91, ecaade2014_175v43, b12b, 8fef, ecaade2015_139b30, 5aa5, 7afe, bfa8, 3c63, f6a3, acadia17_349o, dc59, 0461, caadria2016_507t21, 53c0, 1435, 9371, ecaade2016_162u44, 9f6a, a79b, e668, ijac201513206c9, fa93, 2a3c, ecaade2015_314l68, 7eca, 817d, acadia17_670ii, sigradi2013_294z, 0f50, 205b, a889, ec09, a2e7, f62d, 20ac, 0037, 8c67, e3fe, a35c, d526, e5e6, dcd1, 99cb, 5e98, 18e5, sigradi2015_10.140h19, caadria2017_085e25, acadia17_237dd, 5825, 789f, ab92, 471a, a1ea, caadria2017_107s28, 8648, ec87, 0a34, 35ad, sigradi2016_814m, dd30, bea3, ecaade2016_027c8, acadia14_43af, 2763, 3cb0, 3a14, ecaade2014_151y35, 9d06, 18ac, ca5f, ascaad2014_026h7, 7012, f99b, ecaade2016_042k11, 68d3, b8c3, 654f, ecaade2016_068a18, caadria2015_203h29, 08f3, caadria2017_086f25, 8a2c, 0295, ecaade2015_171r36, 33f3, 7adc, sigradi2014_036t2, 5fb0, e128, ijac201715202h, b876, 44de, e613, 05ce, acadia14projects_719r, ffed, 8c4e, cafa, a7db, b4c5, 8219, f247, af0b, 90f5, 27aa, sigradi2014_345z8, bba9, ecaade2015_143n30, e749, 0ae3, 7880, sigradi2013_157p, b4b0, 15a8, ecaade2016_018k5, f03d, 7421, 6370, sigradi2014_330d7, b1f8, e0d5, fef2, 3c0e, caadria2017_055i18, c253, 7bc4, 7b27, 0643, 9f20, 1386, 6e70, a219, ecaade2014_143k32, ecaade2015_205e45, 7842, 8a94, 4427, ecaade2017_293pp, a626, ee55, fde3, ecaade2015_243u55, a07a, 5b9e, 6afe, sigradi2014_314m6, 7c35, ecaade2017_011ii, acadia15_123i4, ece3, sigradi2015_11.142d25, 6a3e, ijac201412401y3, 951f, acadia16_214i14, 8846, 2266, 665d, 1a1e, 3a7d, 18f1, 74af, 2211, 3890, acadia17_162y, b73f, ecaade2017_232h, f6cf, bb3f, 9493, ecaade2015_333a72, 465f, ecaade2014_120k27, 1df2, 990d, 5fc0, caadria2016_881v37, ea5c, 8441, 2118, ecaade2017_046h, 5d98, 25f5, acadia14projects_453g, d081, 178f, bb74, 33e1, acadia17_220u, ecaade2015_261g58, ecaade2017_152ee, 0694, e15b, ecaade2016_190u50, ae85, 9b67, dbc6, ecaade2017_003e, 51be, 9f11, ecaade2016_063r15, ecaade2015_82z15, be56, 4c11, f90b, 1648, ecaade2016_011o2, 5bff, acadia14projects_291b, 45e7, acadia14_291f, 547a, 4285, acadia17_162m, bc60, 52e8, c890, 06f5, 4b3a, 8b55, acadia17_492ii, caadria2016_291e13, acadia17_221jj, 9ae2, ad0f, 6b02, 3ae8, acadia16_308d19, 3474, f769, d62e, 0fe2, 0706, 6700, acadia17_648m, 8bc8, 203d, 951e, sigradi2014_080n7, b629, 0065, cb6b, 6078, b0a0, caadria2015_099t15, c180, ecaade2016_243p64, ecaade2015_17v2, 3aba, 887a, 584e, 9501, 250e, 97f5, ascaad2016_028o11, ecaade2017_149r, cfbf, acadia17_177l, 2d8d, 368b, 641b, 6616, ecaade2016_077o22, 5cdb, ecaade2014_196e51, 8a89, ecaade2013r_015n8, 771d, 320e, 19e5, ijac201614402k1, ijac201614406i4, acadia14projects_699m, 8c49, a960, caadria2017_028f10, 1cd5, 70b7, 4e18, c19e, fdce, 00f0, 2016, 4a2e, acadia17_350oo, acadia17_164uu, 6ae0, 8c26, 7cb8, b94a, 2529, 4140, 96c5, ascaad2016_039l15, d8d6, 65da, efc5, acadia17_582oo, sigradi2014_330p7, 1b17, 6ec9, f14b, dfe6, 453e, 6a06, 323d, d99d, 6b1b, df8c, 4a21, 1b25, 8683, 0359, cacb, 988e, 9f1e, f6e3, acadia15_323c13, 4214, ecaade2017_077pp, 038e, ascaad2014_021a4, 0d44, 4d05, ef3b, a61b, 085a, ff75, ijac201513101k1, ae58, 5124, e910, b10b, a7aa, ijac201715203nn, 995f, 0738, bf3c, caf2, sigradi2013_41v, ecaade2016_208p53, ecaade2017_jgot, ecaade2016_102s27, ijac201715202q3, 8d8d, 0831, b38b, e01c, 55b4, 672b, ac56, 6d54, 3e3f, 2c71, 8b91, acadia17_590g, 5a55, 1783, 8637, 7ca1, sigradi2015_10.309o22, 5329, 2cac, f00f, caadria2016_829a35, 92d8, acadia16_140a10, 470c, 2ff1, 0eff, 65fc, d67b, a46f, e7cd, 4ba5, ijac201513203w6, 4d08, dbce, 9375, caadria2015_156p24, ascaad2016_023r9, 3ad2, 974e, 2cfc, 343a, 57a6, caadria2017_155p39, cabd, e007, 510a, 69b6, 8c1e, f59a, 374e, 4796, 4309, 0a21, 84cf, dc23, sigradi2014_266a2, f3ec, cb72, 2b03, 27a7, c770, caadria2016_735n31, b2b4, bb46, cd8d, acadia14projects_145ac, caadria2017_127h34, 07c6, 5419, sigradi2014_197z6, 9ca4, sigradi2014_347j10, 7077, f72b, d6a3, 676f, ijac201614405l3, ijac201513105a4, 9933, af9e, 1e06, c82f, e71b, 7076, 9f78, 70dc, f4f9, 2187, 8992, 5563, ecaade2016_018v4, d7e7, 9ffa, 1558, 6b61, 59a6, 4c1d, 28a9, sigradi2013_248e, 0286, d959, 8c6c, acadia14_327b, 492d, b9ed, e118, c142, acadia17_491s, dc44, 206b, caadria2015_126x20, 7440, 1aaf, 27bb, a2a0, 2bb2, b524, acadia15_203l8, 904a, 26e6, c2a7, ijac201412408w2, caadria2016_187w8, 962a, ecaade2017_048kk, 5cda, e213, 3390, 4ac7, 085e, 1f3c, 9545, b96d, ecaade2013r_005k4, 26f0, a402, acadia14projects_167v, 59c0, 0e81, acba, e793, b823, ecaade2014_153e37, acadia15_95f3, dd79, 6cf0, acadia17_221y, ascaad2016_021c8, 0c47, 123d, 562a, 6b0d, b9cc, baec, c038, caf4, acadia14_177ah, cb00, a49a, acadia17_590l, 1fac, ad16, 8666, ed20, b4f5, d47f, 447f, 19e7, caadria2016_425b18, b520, eccf, d50f, 043e, fb95, 53d8, acadia14_237aw, 549b, ecaade2015_317h69, a010, c013, 6bb5, 6eff, d93d, sigradi2015_8.264p14, 6ab4, 40df, aa70, 1da7, f47f, ijac201614305t3, caadria2015_139d23, 5d10, f4c7, 7f3e, 971c, 56c8, 5f95, 638d, 77d6, 5214, 692e, b08f, 8b02, b1be, acadia14_539g, ecaade2017_017g, sigradi2013_285d, ecaade2017_077zz, 8e24, 94a0, a3a9, f1fe, ascaad2016_059j23, 2920, 78c3, addb, 6e6b, 5916, e966, 6ace, d45a, 56a2, 6796, 4150, 7554, 80d9, fcae, be81, d730, 05fb, 531b, eb1f, 23db, 8e30, 4a88, e117, cf29, be9c, 0c34, 8be0, e6ba, caadria2017_094u25, acadia16_254e16, d850, 65c1, 51bc, ecaade2016_042l11, d9c8, c35b, 46f5, b0ee, da46, acadia17_266cc, f96b, 546d, 6ece, 1c06, acadia15_497m22, 8253, ecaade2014_186x46, bc70, 3e8f, 5858, acadia14projects_473ad, 29e1, 5c8c, 865d, 7018, ccbd, 2258, e3bd, 8b6f, 88dd, 7cb3, f99d, sigradi2013_173o, 9b68, b427, b737, 65ed, 5ad4, 8df1, fd05, e4df, sigradi2016_803q, f0f5, de11, a100, 3c54, e390, 7e81, ecaade2014_023v6, 44da, 20bc, e9e8, 8d9d, d2c5, bd41, caadria2017_040i12, sigradi2014_293b5, 7860, cb62, f2a8, 3fc9, ecaade2016_134b38, ecaade2017_202n, c2d0, ee74, caadria2015_081f12, 38d4, 6bc5, 7488, 1539, eac1, f8f9, e77e, ascaad2014_014n8, 1cc7, ad88, 5514, 4695, ijac201614303e2, cd71, ecaade2015_129p25, db48, 1dbb, acadia14projects_497u, ecaade2015_116f23, f6a5, 53a9, ascaad2014_005l3, caadria2015_060o6, 92ac, c7d7, 2234, b438, 479e, ascaad2016_003t1, 4e56, c221, 8135, acadia15_57z1, ijac201614405y3, f112, 1b02, aa9c, ijac201614105u4, 1654, ecaade2015_155i32, acadia17_177s, 17bd, 6c8d, 08e8, f4ad, bd43, fb9a, ecaade2017_108e, aabe, a81e, 9ac8, af21, 0f0e, 51d3, 6af7, 17e0, 52e3, acadia16_362n22, 0b37, 12f0, 2205, c26b, 6ad7, c100, e723, sigradi2016_488s, 492b, 79a2, acadia17_52w, 84fc, 3ba9, cda9, 9f03, ecaade2016_098x26, 0f76, 6825, 0f32, cb5a, b0a9, ecaade2015_265u58, ecaade2014_180b45, 7801, 1989, 337d, acadia14projects_435ae, ef72, b182, 0a41, caadria2015_072r9, ijac201715102ee, caadria2017_043f14, 789c, d4c1, ffb8, cb67, 0256, 36b0, 63f3, db9e, ecaade2016_ws-dleado68, a9f1, c6f2, 1b1f, ecaade2015_27r5, ecaade2016_015a4, acadia14_719h, 9598, f498, a517, 86c1, e843, 2db8, d275, 72ed, fc61, ascaad2016_012u5, 9fbb, 93cc, d37d, acadia14_219av, b78f, 20fb, d1c5, 6730, caadria2015_233h35, 4616, 054c, sigradi2016_710aa, 1576, 50c7, b019, 5505, 2a32, acadia16_54z3, 3bbb, e160, db1f, f249, 670e, ecaade2017_244jj, 57f5, a4f0, 501d, 6672, 7615, 089a, ed24, d885, acadia14projects_389d, 0a44, 2d65, ecaade2016_163u45, faba, 265b, 2745, d7d0, e4a1, dca4, 29f3, sigradi2015_11.166c26, ac06, f21b, ecaade2017_264f, 7e59, 9613, 9352, d498, ecaade2015_21y3, 76d3, f4bf, ecaade2013r_007d5, fb4f, f061, ab33, 4023, e53d, 9229, 023e, ae4f, ijac201614207g12, 46ee, 49e5, c34c, 001b, 3b8d, 5b03, 1af1, 16e7, 467e, 20e7, 8889, 0ef7, b454, fa0f, ecaade2017_302mm, 15da, acadia17_392d, 960c, ecaade2015_122n24, 4b68, 983c, d22f, 3cf2, 6927, b19e, e402, ecaade2016_089g25, e027, 97af, 27fd, acadia17_322ww, b9bb, a58d, caadria2017_021g8, c18c, sigradi2015_8.334t15, 59bb, fbd3, ascaad2014_014f7, 2326, 6788, sigradi2014_128h1, bb7d, 49ae, ecaade2015_241b55, c463, 71df, 9264, acadia14projects_427ar, ace1, 4afc, 2738, 6a3a, 0025, b692, c38d, 3185, 2bef, acadia14projects_539a, 0c57, ascaad2014_031g9, 022d, 5774, bbee, caadria2017_030b11, 470b, 0e58, ecaade2014_232t59, ecaade2017_215mm, 92c8, a9d3, be03, ecaade2014_237b61, 938a, c298, b0c7, ecaade2016_047n13, 986b, a724, 12f1, 4186, 99ed, 2a79, 4c52, 195a, caadria2015_126g21, a512, 01c1, 4a2b, 0d1d, ecaade2016_095a26, 225d, 6cbb, 3c56, sigradi2013_390s, acadia17_340s, caadria2015_105j16, acadia17_670gg, acadia14_229k, caadria2017_163k40, 2a4c, d3e7, e0bf, 724c, d8d2, 52cd, 341e, 9eb9, d867, acadia14projects_357as, 8b46, cacc, 2404, 3fa1, 639c, f2f7, c195, a555, 5e4e, 42d6, ad09, dd66, a359, 66b2, d392, d747, ecaade2017_117z, ecaade2015_317z68, 349f, 9cc5, 8a39, 079a, sigradi2015_8.41t10, 1986, b1e2, fd50, ecaade2014_127l28, 42c5, 001c, b98c, 4700, ced6, ijac201715205zz, ascaad2016_022x8, b2ca, bcbf, ecaade2013r_020r10, 8df0, 2bfa, 5d19, b3ec, 556b, 7f09, 350e, 0fea, 8d68, b413, ecaade2017_046ww, f42d, 9266, 4b02, 36ed, 8d46, ecaade2017_215cc, 6760, 1339, b211, ecaade2017_033q, ecaade2016_068t17, acadia17_60y, 652d, caadria2015_185n27, 4c2e, 9a23, 13a9, cafe, 42fb, ecaade2015_334n72, 7633, ijac201412304p1, 674b, acac, 2066, sigradi2013_271r, ascaad2016_045g19, acadia14projects_479ay, 7dd9, 0744, ab85, f524, 1095, f32d, 227c, acadia17_89s, 30ee, 69b4, a9a6, acadia17_283vv, 694e, 9766, ecaade2016_123y33, 3ca0, ijac201614306x3, 38c3, 96e7, 6fb2, 9de9, 6a53, eb19, 5658, acadia16_470f27, f88a, 1e02, f717, ecaade2016_167u47, 58c7, ebcd, caadria2016_871s37, de71, sigradi2016_654yy, eba7, 6dbf, e25c, 9d1a, 07d1, acadia17_170r, 8c0a, 42a6, 09f3, sigradi2016_773y, 89f0, 2610, acadia17_92m, 5c1d, 6f2f, sigradi2015_3.65u2, 21b0, d0d6, 9089, af7b, 08c7, 12bf, caadria2017_058s20, 343b, 23dd, 006d, 584a, ecaade2016_154s42, 43a7, 80e3, acadia17_648q, acadia14_389c, afca, sigradi2013_280l, 9619, 3d50, 7104, 1ade, 1ad3, 1c65, ijac201614202s7, 612c, ecaade2015_170y35, ijac201412307j3, ecaade2016_158u43, d191, ijac201513306d13, 0720, 1002, caadria2016_539e23, 9dee, ecaade2016_242m64, 8ca2, ijac201513205e8, 28cf, fa4a, 1c8c, a022, d369, acadia14_63au, 1511, ecaade2014_080b19, f009, 8f32, b72c, 5df4, sigradi2014_082v7, caadria2016_497c21, dd70, f0f4, cd16, c361, ijac201715203vv, caadria2016_259r11, b5cc, sigradi2014_136e2, 4205, a776, d195, 7ac1, cce1, acadia15_274j11, 1a03, 2432, ijac201614208i14, 53e5, acadia17_18a, 74c8, sigradi2013_381k, 58e7, 10bb, 0ab4, ecaade2014_153m36, ecaade2017_175e, 2194, 861b, 5c81, 184a, 6345, 18de, ecaade2015_334s72, 6f4b, 1360, 407b, f2c6, a066, caadria2016_549r23, eccd, 6538, ijac201614308y4, acadia16_214k14, 96f7, caadria2017_175c43, 6952, dc3b, bc27, 2b88, f568, 0810, 6f7f, 730f, 0f8b, 37a4, ecaade2017_152qq, ea98, 432a, 8b8c, dbe7, 93a3, ecaade2014_226h59, 0b06, e195, 6b59, c2c2, d326, 41aa, ad9a, caadria2016_209w9, 6cf6, 7c57, 5090, 2ed7, de93, caadria2015_130n21, baf6, 4356, 0b09, 14a1, ef1a, acadia14projects_177ab, d1b5, ab61, acadia17_163hh, 9f92, f20b, 1f81, 6a24, ascaad2014_017p9, acadia15_123v4, a7d5, 5ace, 6023, 2fdf, caadria2017_051y16, ecaade2014_176b44, 1c8d, sigradi2013_195z, a966, ijac201614202z7, a5e7, f0a1, 16d9, 0b1b, ecaade2017_199w, 7be2, ddd0, 6c35, ecaade2013r_001o1, 681d, acadia17_600dd, eef8, 41b9, 6085, 4b2a, f777, 0f8a, 4f2e, ddb8, b80d, 6395, ab4e, e4d7, 4025, f11b, b152, 31e7, 54c3, 5ff2, 134a, e6e4, acadia17_562cc, ecaade2016_021y5, c3be, 296f, 7e0f, 38ef, 4824, caadria2016_631e27, e73b, 8e51, db24, 7c5d, 9b0f, a036, ff18, sigradi2016_792i, f074, 2686, sigradi2014_140n2, ecaade2017_008o, 8d1f, 37fa, 1f5a, e06e, sigradi2013_117p, 3507, fba8, 1c3c, baaa, 5073, 4e75, 9cd0, 2350, ecaade2016_015v3, 897e, 74b3, ce29, 8598, acadia14projects_619ad, ae9c, 89e4, acadia15_251h10, da5a, 2d26, 84b6, e2c9, 5365, sigradi2014_186a6, deb0, acadia16_318k19, 2980, 2428, 634c, 1ab3, 7c4f, sigradi2014_032j2, efed, 1d9f, 268e, ijac201412401f4, 0126, ecaade2016_162n44, b86d, fcd3, 7692, c199, 5762, 1250, dd9b, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, b4fc, e640, e243, acadia17_324v, 2efb, d1b8, 0497, 2b5d, 4116, 6830, b5e9, 5051, caadria2016_209z9, a920, 43cf, 03f9, 01c3, e12f, 0ac1, 1615, 2e7f, e5b3, 86c3, 4686, acadia15_173v6, 867f, 638b, 86f1, f465, b740, cf3f, e581, decb, 18e1, 386e, caadria2016_851v35, bfb5, 0fd8, e2e7, df94, sigradi2016_592bb, f457, ecaade2014_089z21, sigradi2013_155m, 0f5e, 77d0, sigradi2013_248, ijac201614402a2, f8bc, a86c, daab, sigradi2014_021s1, 0231, ecaade2013r_012m7, b846, ecaade2016_040s10, eebd, 0f87, 8e6d, 853b, 82eb, 6140, 0b2f, acadia17_678nn, 7361, 6741, f078, ecaade2015_222e49, eadc, 6a07, 9f99, ecaade2013r_002g2, 9083, ijac201513305t12, 021b, caadria2015_237p35, sigradi2016_690f, 9191, a87e, acadia17_562y, ascaad2016_040w15, efe1, caadria2016_755i32, 7395, 23c5, ecaade2016_067z16, 9524, de5a, acadia14projects_479au, 0cc9, 77ae, ecaade2017_220kk, ecaade2016_007c2, ecaade2015_302g66, 40f6, a549, 4007, 9c08, 0dbc, 2493, 4898, 0f9b, ijac201614407e5, sigradi2016_615aa, 6db2, acadia17_163rr, 87be, 2bc7, 30b7, a2d9, acadia17_349r, 59a2, df89, d73f, 9a9d, acadia15_483o21, a174, 22ad, 555a, e779, acadia17_82ee, 3e90, ecaade2016_158s43, f1c9, ecaade2016_072m20, 5517, 3ce4, acadia14_681ag, dbe2, c93e, 3744, c6bf, sigradi2016_455c, 3be7, 1089, ecaade2016_163v45, ecaade2017_028m, 8d6a, c636, 9f0f, 634d, ecaade2016_130d37, 9c61, df5b, ascaad2014_029a8, 501e, 9d26, ijac201513203n7, sigradi2016_764d, caadria2017_165j41, a87f, ecaade2014_188p48, sigradi2016_484k, 10e1, caadria2017_131f35, acadia14projects_219f, 5356, 12c2, b2ba, e483, 2f4f, 33b2, 2f7a, 0c93, b805, ecaade2016_162r44, 825e, a228, ijac201614208s13, caadria2016_003a1, ecaade2016_018a5, 4504, 2d8b, c98f, ecaade2015_33h6, b46b, ecaade2017_274v, 825b, 73c9, 720b, f510, 80ff, 5f61, 82b5, 1d4a, 1f97, bed0, 37cf, ecaade2015_180h39, ecaade2017_006rr, c903, ecaade2016_175j49, 885a, sigradi2016_360w, ecaade2014_192g49, 6728, acadia16_352a22, bd5b, 84b8, bcd3, df90, 1f9d, acadia17_590p, cf80, a41b, 8240, 9ae4, 5acd, acadia14projects_565ac, ecaade2016_223k59, b581, c0de, caadria2016_861v36, 9ffc, ijac201412201i1, 5b19, cd3a, 8b1e, fe6b, 1f5d, d825, 84eb, d678, 1956, 2a2a, ecaade2015_195k41, 19e4, ijac201614302z1, 2e4e, 0cdc, 2567, d01f, 993b, 50e3, a6ec, 444e, ecaade2016_139w38, 3cf5, ecaade2015_227s49, 57c7, acadia14_153a, 1228, ecaade2014_152k36, sigradi2014_128b1, 1be3, 39bf, 5856, a029, ab91, ecaade2015_284a62, ecaade2016_111o30, 18d6, 9513, bf52, 6748, acadia17_230f, 52e0, 401f, 10fa, ecaade2017_105tt, 6a3b, 3025, caadria2016_135c6, 269d, 751f, 1faa, 3425, 3460, 760d, 29c4, 76ab, a98a, fb31, 3707, ijac201715104v, 3635, ecaade2017_255c, sigradi2013_326i, 9458, 0607, e28f, ecaade2017_054ee, 097c, 0c18, c17f, 0923, ijac201715204t, b016, c46d, 6554, f31d, 92a9, e5b5, ea2a, f619, afe0, e9ad, c603, caadria2017_129c35, 23ed, e961, b7b0, 30e1, 0ab3, 664f, bb96, a8ad, sigradi2016_385rr, 99f6, a7fd, ecaade2017_017l, 9171, a7e4, 7d18, f0c1, f61e, 50b5, 78ef, bda4, b24d, 944a, 7c3a, 6213, 6b65, 21ec, 4f0a, c525, 635e, b1ae, 9979, c9d2, acadia17_542jj, d9ff, 03b1, 4c2b, 2b75, 2887, 478e, da54, a7eb, 58c9, 1308, caadria2017_005c3, ijac201715202c, 0241, 1c3e, 0254, 9199, d447, bfab, c91d, ecaade2015_172c37, b3c6, ecaade2014_042k10, 1f34, 20a2, 27b6, 5506, caadria2016_703r30, db3e, b318, 78de, 4230, ijac201614105b5, 3bf1, 3d47, 759f, ascaad2016_048e20, ascaad2016_046p19, acadia16_318o19, acadia17_424tt, 0f78, acadia17_71zz, affe, e406, ecaade2016_098b27, debd, dd88, acadia17_201c, ecaade2015_155x32, b2a0, sigradi2016_655k, 3aed, 8a65, c933, fcda, b1b4, 55e4, b042, c08a, cfc9, 6e9b, 0b3e, ecaade2014_195x50, sigradi2015_sp_11.303s31, f88b, 1e6b, a662, 3f34, b951, ce7d, d37c, dca1, 419d, 9691, b49e, acadia17_90pp, 5bf5, ecaade2016_183u49, d5f6, ab83, eb45, 5677, 81f1, 21c4, ecaade2016_011g3, ecaade2017_257nn, 2aaf, 03af, sigradi2013_98z, b255, 2d33, 2459, b3a1, 65e3, 36fe, 3485, sigradi2013_150, 3a8c, bc4d, 8a9f, acadia14projects_539aw, d083, 7a2d, 6453, ecaade2015_139y29, ecaade2016_154f42, acadia14projects_111l, 1234, d409, eb42, 1a7d, 2223, ecaade2016_072p20, 4b87, ecaade2014_224p56, d4b7, sigradi2015_8.186k12, ecaade2017_291a, 07a1, 84af, caab, 7a6f, c4e3, feb5, ijac201513302f10, 73bf, 7ed4, ecaade2016_238k63, acadia17_348yy, 6bc1, e2fd, 6e1f, 52c0, 3134, acadia17_318h, d05e, 6280, e073, b3ad, 037a, 614b, 77e5, d8fa, ecaade2016_238j63, fcc0, 9ef6, 6b66, b83e, d609, ascaad2014_021y3, acadia14_145ad, 8f50, f1f5, 09db, d1ba, f0dd, 70ad, ed59, ecaade2017_085a, 413d, 70a8, sigradi2016_483ii, 9271, ecaade2016_078m23, 17da, 6ed0, e199, 7b3d, ff78, 46ed, bac5, acadia17_81f, ecaade2017_037hh, 9650, ecaade2016_046o12, a33a, 496b, f0c7, e328, acadia15_333b14, 7559, bcfa, 152b, feac, ecaade2017_019ss, de81, c4e0, c879, 2a30, caadria2017_051z16, 5d58, a3c3, caadria2017_127c34, 34ae, 6916, c1cb, 5cf4, cc5f, 8038, fb34, ijac201412401n3, 4e8a, 2229, fb94, 22fa, 766e, 769e, 824f, 6b3a, ecaade2017_151w, 13e7, 43b9, a1d2, 911b, acadia17_230ss, a670, 816a, acadia14projects_53p, 0a1c, 19f1, 205d, 0e29, babc, 5047, bb78, 30e3, 5038, 5ca6, d9dd, 6b14, c9f1, 1361, ecaade2014_230k59, sigradi2016_815bb, 6f78, a874, fcf7, 8004, 1b8d, 0171, acadia17_403k, 555b, 5ff7, ascaad2014_005o3, 6400, cebc, 86ad, 8831, ecaade2016_132f37, 687b, b324, e87d, ecaade2017_101w, 6cf4, b5a4, ijac201513201u5, 2121, 5931, ec52, 5f64, c0dc, 20a9, 3433, eed0, b000, ecaade2014_022z5, c2ba, ijac201412301e6, 1fd9, ijac201715105i, caadria2017_135g36, 15e8, 587a, 0d9a, ecaade2017_189zz, a6f5, acadia17_201e, 4ebb, a4bd, ascaad2016_033a13, 01e2, bd08, c081, d54e, ecaade2017_042ee, d1be, 1017, acadia14projects_539f, deff, 1ede, 6cb9, 1c7e, 896a, ecaade2014_237t60, ffe5, ce3c, 5b5d, ecaade2017_203vv, ecaade2014_169l42, sigradi2015_2.213x1, 177c, 5a04, 88f2, a560, f6bc, f7b0, ijac201513201p5, 4766, 8fe3, 7a13, 6020, d52d, ijac201715202vv, 5c64, 32d3, afe2, 40ce, d5c6, 5099, caadria2017_051v16, 437e, ecaade2017_089cc, 6e94, 96d1, ecaade2014_208y53, c3c6, ascaad2016_039k15, 1de1, 2f69, 3b45, ecaade2017_009aa, 0cbd, 112c, 0766, 43d0, bd73, cbb2, 3a79, 4367, b686, acadia17_492ss, acbe, 018b, 2713, 1e58, 3845, a757, 8468, ijac201513202g6, acadia16_254b16, 5533, f508, 314d, 9fdc, 4fc0, 9cb1, d19c, b845, 8f3c, 0125, f5c5, ecaade2015_173f37, 29aa, 4675, 987d, 16c6, 67e5, ecaade2017_198ss, c8f2, cad3, caadria2015_016t3, ecaade2017_006kk, bbe4, b416, 8938, acadia14projects_291f, f93f, 4be1, e4e5, d1f7, ecaade2015_229w51, 7b69, ascaad2014_026s6, 6e2f, 9a79, 79f4, d422, 7ed1, ecaade2017_038kk, 7d08, 4e95, f800, ijac201614201x6, 8520, be5e, ec20, ecaade2015_320l70, a098, bba3, 702a, 4ec8, c7b1, ecaade2017_203v, 5b8f, acadia16_12k1, a6ff, 9af3, caadria2017_030y10, b269, 317a, 37ce, ecaade2014_055w13, 8d39, b4e6, 1499, 60bd, effc, c766, 7ce3, ijac201513104j3, 7a32, fbd7, 8262, ecaade2014_163d40, acadia17_660h, 826d, c8c3, b309, ebda, caadria2017_122o31, c5c3, caadria2016_851f36, 6dfc, ascaad2014_017g1, 27c5, e6ff, 5f58, 0ea0, 8383, 909d, e941, ecaade2016_015x3, 54db, 696f, bc6c, ecaade2017_220uu, sigradi2015_sp_8.326c31, caadria2015_156o24, bbfc, 08b9, ecaade2014_133s29, e29e, 3151, 8cf4, a245, acadia14_555c, cc2b, 245b, bcc8, 01a8, 1dd9, dc54, bb11, caadria2016_767t32, 0cfe, 8a84, c796, ec5a, caadria2016_755k32, 218b, 15b1, 4cea, 9e8e, ecaade2017_254pp, 18fe, a99f, 24df, ba3f, acadia17_520z, ecaade2017_073l, 4958, 081a, caadria2017_005s3, 4801, 1dc4, b27e, ecaade2014_140c32, 58c1, 317e, 9dcf, 31c5, 49bd, ecaade2014_225r58, 609c, 9d7e, 2705, ecaade2017_028i, 4a67, 644e, 0e59, caadria2016_797u33, 4a5f, ecaade2017_031ll, acadia17_660j, bcac, 2000, 4997, 2ece, 62a6, ba6c, fa9c, 48ba, 4882, 5bc3, 9b10, sigradi2014_164m4, e138, 3d7a, ecaade2017_195ee, 686b, acadia14_125y, b7ca, 6b0f, 1f9b, caadria2016_073d4, 39f7, 13ef, caadria2017_132m35, d702, acadia17_202m, b758, b6cf, f30d, ascaad2016_020u7, 9c2d, fa1a, c341, 6826, 4349, 6792, acadia17_72h, 14e3, 2dc0, ecaade2017_203ll, ade2, 7c68, 5077, a814, acadia17_164qq, dcfe, caadria2016_559z23, ecaade2016_123f34, acadia17_329y, e585, sigradi2014_137i2, caadria2015_208x30, 8a30, 8eff, acadia14projects_655ad, 80d8, ijac201614102w1, 6a52, b1e0, d65c, ab19, 102b, 6ac5, e56a, e710, ff70, sigradi2013_400z, d10e, 2281, 081e, 0891, a297, 9d25, 4195, acadia17_231w, 6171, acadia15_451o19, f1d6, c0c1, ecaade2017_170h, de7e, b344, 156c, 6827, caadria2017_131g35, 677c, 1d91, 33d4, c715, ecaade2015_301r65, c3ad, ascaad2016_041o16, df16, 360b, 51ca, sigradi2015_10.309m22, 1782, ecaade2017_079q, c173, 8abf, ba3b, af40, e41b, b4d0, b491, c258, f5df, 536e, 2b82, sigradi2013_364u, ecaade2017_156t, 7506, 432c, 8ed0, ijac201614208w12, 8d76, e3d6, caadria2015_233e35, 7943, 6d7a, 3798, ceba, 038a, dce3, caadria2017_051u16, e862, 3a17, bf12, 1c55, 014a, 5475, ecaade2017_291g, abe6, c4c6, 8670, 17c2, ecaade2016_166e47, 8eea, 98a7, 9481, c9a3, d018, caea, 75a1, 3f82, 8fd5, ecaade2016_006k1, 4699, 4d5c, 120e, 4000, 3629, acadia17_154p, e457, b8c6, 7460, sigradi2014_345o8, b128, 3da8, f8a7, sigradi2014_218g8, sigradi2016_592v, acadia14projects_375a, 1836, ecaade2014_113x26, a5ab, 5a03, e0a9, ijac201412403x5, 3a2a, ecaade2015_158g33, 445f, 7c3b, f517, 0306, e57b, 7b3e, ccf8, 6c5b, 6b3b, fe51, 22d8, ecaade2016_067h16, 2365, 1e35, df54, ecaade2016_016g4, 536d, 6f07, 75fa, e734, 10c8, 3ff5, bd23, 63cf, fb6d, 55d1, ecaade2016_045j12, 5b26, 61b7, 4fda, 343d, 7339, 2576, 5519, 85b0, 31ed, b99e, 64f4, acadia17_482cc, caadria2016_487r20, 8b83, b258, dc34, ecaade2014_176y43, 71dd, 1945, feaa, e3b5, 444d, 0973, 0838, 9d61, 574a, 6681, 2f2b, b5ba, c15e, ascaad2014_017t9, e365, 7d6a, 6cd5, ceac, 0e74, c6e2, 1047, 311d, acadia14projects_177o, 1146, 7fda, d1d7, 7c59, 84ec, faea, sigradi2014_144u2, 6424, 9214, 6474, caadria2017_004v2, 5d93, ecaade2015_17f2, f048, e1c1, acadia16_196i13, 7f6c, 621f, 9752, fa24, e46b, 3958, 4c18, caadria2017_081t24, 9123, da0a, ecaade2015_138m27, f348, 8098, ecaade2016_243u64, 7efe, 3f56, 3a4f, caadria2017_107n28, 6379, 59b4, ecaade2017_033t, ecaade2017_042y, 5253, a008, 8495, 8a41, c0a3, 71af, 7b61, 34c1, 9b21, 77d1, ecaade2015_268f59, cb39, d51b, 4f29, 3f24, 9810, e641, 8688, 594b, c47c, f518, 583c, 6f70, 25a0, ecaade2016_166i47, 7e52, 3a65, ecaade2017_170zz, caadria2017_145e38, 29f1, 7f83, 75cc, acadia15_451i19, c114, acadia17_630e, 8ac7, 534a, 92d6, c804, ecaade2016_230m61, ecaade2015_130w25, acadia14_565w, 94c0, eb1d, adc0, 8784, acadia17_52i, 1a44, c472, 6679, caadria2017_041b13, 964c, ascaad2016_028m11, 9833, acadia14projects_101u, 83ef, acadia17_608dd, 0e1a, 7287, 1ab6, f938, d297, 8b5f, f716, 8712, fbe6, e049, dcf9, 9117, e6a3, ecaade2016_199d53, ecaade2014_155a38, b192, b651, cd1d, 9fda, 6d78, ecaade2017_143qq, ecaade2015_227l50, ecaade2013r_004s3, sigradi2014_281b3, 7d21, ijac201412301s5, 425d, sigradi2015_10.7i18, c092, ecaade2017_056d, acadia14projects_365ak, cc02, 41bc, caadria2017_086k25, sigradi2016_696x, 22c1, d64e, 266b, 2ee6, 2a83, 68b1, 1b0b, 8680, sigradi2013_405, 9270, 547f, 3c57, 230f, 47cc, caadria2017_142x36, acadia17_38zz, ecaade2017_268cc, f5f9, 81fc, bc1d, 8b4e, 1674, acadia17_329x, f48a, d206, 41e0, ecaade2013r_001p1, ecaade2016_073z20, 232e, fda6, 4a36, cc52, cf18, ecaade2017_269e, c7d1, 40fe, 0dc7, acadia14projects_609ad, b2ea, 34f1, 0ed8, sigradi2014_330g7, 8ca3, acadia17_154v, 1a26, 0941, de00, f7af, 73fe, sigradi2015_10.307m21, 59b6, 78af, 39f2, ecaade2017_277ss, ecaade2015_21c4, 0ba8, caadria2016_549j23, ecaade2017_042gg, 5d29, 080f, 6ba5, db29, acadia17_572ii, fff3, dfff, e725, acadia14_435at, 96e1, 159b, df6f, acc3, a340, ecaade2015_229z51, 78da, 0788, b0b1, acadia16_382z23, d538, ecaade2017_105kk, 2e19, ecaade2017_184jj, 48f0, 50bb, 2b59, caadria2017_079y23, acadia17_238tt, acadia14projects_389e, 009d, 32ae, acadia14_627b, ecaade2016_136x38, 35e3, 669e, 01c9, 0981, ecaade2014_239v61, acadia17_570w, 2ac3, c87d, bd2d, ecaade2017_066n, b2ec, ecaade2014_030h8, e1b7, 6878, 9815, ijac201715201m, 41a7, 791f, 80ea, 7146, ecaade2016_217c56, acadia14_199am, af7e, 20c2, 3da0, acadia14projects_463c, 534d, 516b, acadia17_520v, 75af, acadia17_390jj, 55d5, ecaade2015_227x50, 50af, ecaade2015_64l13, 5c8a, 2b57, caadria2016_683j29, 7640, 27b2, b0b6, bca4, ecaade2016_119s32, acadia17_154rr, sigradi2016_635j, 4d56, 092d, 6d1f, 30a3, 2f46, caadria2017_005o3, 0ba1, 2e6b, ecaade2017_142yy, 97e2, 1acf, 2d99, 2892, aa86, acadia17_70dd, 44c3, 3d83, 6ff4, 5baf, b988, 2c76, ecaade2014_094m22, 6ede, sigradi2013_41k, 33d7, db2c, f230, aaf7, b9f9, c491, 0c50, 18ad, caadria2016_435u18, sigradi2015_8.289d15, 837d, d1ad, 8800, 79f5, b6ab, 31bb, 1dce, a9fa, 5989, caadria2017_136s36, 059b, acadia15_483v20, e62b, 1cb1, 764b, 5220, 4407, eb5b, fd64, ecaade2017_054nn, 1ffe, a16f, 243d, e506, f689, caadria2015_081u11, 20e6, 5d7f, ecaade2017_094j, b91c, 4319, sigradi2016_710bb, 09ee, b853, aeac, acadia17_618mm, ijac201715102ii, a13c, db4a, fc35, 364e, d088, ecaade2015_170w35, acadia15_203f8, 340c, ad1d, 953f, ecaade2015_92u18, 9d87, 0d28, 9b48, 279d, 060e, c225, 37f9, bff2, acadia17_464vv, 8887, ecaade2014_096z22, b69d, ecaade2015_284m61, ecaade2015_81n15, 5eb3, 5e86, 1f31, 3803, 8f59, 65ca, b024, caadria2017_072b23, 91eb, c935, 20b8, caadria2017_048d16, ijac201412201k1, 4cb0, 16d3, 35ef, 904d, sigradi2015_3.268o5, efb8, 9be7, acadia16_244o15, 2c01, caadria2015_114c18, 4895, 075d, acadia14_681al, caadria2016_291p12, acadia15_333e14, 0d63, acadia14projects_145u, bbce, 3112, 1bef, 32a3, ba02, b43e, sigradi2013_414e, 36ca, 2696, 1aa4, sigradi2014_303f5, acadia14_479v, 1510, a92a, ecaade2014_086v20, 6d39, f0e3, 5397, a47e, ijac201614104h4, e59c, 8de9, 1353, c310, 26c6, edf8, ecaade2016_095l26, f1b9, 07de, db57, ascaad2016_002j1, 2588, caadria2016_861d37, 09c4, caadria2017_168a42, 82e9, ecaade2017_049vv, f3ed, acadia17_297cc, 15af, 59fc, 9730, 03ec, efdf, ecaade2014_024f7, ascaad2016_031i12, d840, ae5a, df18, 2e49, 76c6, bbde, 3369, 353d, ecaade2017_215ffr, c3bb, 737b, d59e, sigradi2016_601vv, 6746, 422d, ecaade2017_192c, caadria2015_139v22, 0f79, 2bb7, sigradi2015_8.334s15, 2050, 29b6, 0472, caadria2016_301p13, caadria2016_683f29, 420d, ebdd, c20e, caadria2016_851o36, 6c7f, 59c8, ad86, 16e8, sigradi2016_364jj, e5b8, 2ecd, e9dd, f9a7, ascaad2014_001i1, 035e, aeb2, 909c, caadria2017_182u43, 3d02, ecaade2015_152z31, 6d9c, acadia17_178ll, 1a78, dfb7, acadia17_318r, sigradi2014_239c9, e53f, 5bd5, sigradi2016_601uu, 53fe, 0153, 5dd1, 33c1, f913, 8ce9, 1176, 65c0, caadria2016_861b37, da20, acadia14_153f, 29fd, 76fc, 1df9, 0ff5, ecaade2017_240z, acadia15_333t13, ecaade2015_229v51, c662, ce1e, f2d2, 141c, e303, c2d1, 12c4, e7a7, 0e5a, 5e28, 0756, 1e99, 06a4, 87b7, 954b, b3e0, ab9c, a4b2, 488a, 473f, 8d9f, 93ce, a976, 5625, caadria2017_030e11, a822, sigradi2015_10.377t22, ecaade2017_032n, d1bd, 210a, 1a7c, caadria2015_203d29, ecaade2016_110c30, d3cf, 976c, 7f5f, 8185, 08f8, acadia16_470h27, 9808, 34da, caadria2017_037b12, 5e04, 5174, beed, acadia15_223g9, 7f68, a995, 8026, 845c, 6909, 9dac, ijac201715101d, sigradi2015_6.42y7, bb34, ab2f, ecaade2015_284p61, 431c, 3dba, acadia14projects_445af, ecaade2017_213xx, b07f, d7fc, ecaade2017_008e, 674e, f4be, ecaade2015_158b33, 1b3c, f5bd, 48cd, 30cb, ecaade2015_21w3, ee70, ijac201513205x7, 27e5, caadria2015_081b12, a38f, ecaade2017_215xr, 02c1, acadia17_648t, a333, caadria2017_004i2, 0ad0, ijac201614201l7, 5e8d, ijac201715102y, dc4a, 5a30, sigradi2016_524q, 544a, 5861, ecaade2017_076dd, 4783, 03ff, 35c0, ijac201513203x6, 3d2b, ee7b, 9cc6, 60ce, acadia16_424e25, c7e4, ascaad2014_012c6, bcc6, bf4d, 5df9, 2a75, e376, ecaade2014_100d23, 67f1, 892f, 9c78, acadia17_358x, ecaade2017_072f, 73a7, ecaade2015_225m49, 4c25, df88, 6cb7, c277, 3ab8, c359, f834, f341, 0bed, 5ddd, ecaade2017_019hh, sigradi2016_393qq, f9f7, a091, 117a, ba1e, 9d71, acadia14_365aj, a1db, 0cbc, 5409, ecaade2017_156v, eafe, 885d, 6f4e, 7149, 1e34, caadria2016_797l33, ecaade2017_080dd, f68d, 6c95, 5569, 445a, 5bd4, 6061, 8a64, 5f09, ecaade2015_173h37, cd64, eb78, ecaade2016_015y3, e91e, 231b, 9947, 4189, f310, caadria2016_819u34, 0f63, 2618, ascaad2016_035m13, 2c94, f0ed, 7ddf, a3f2, ijac201513102m2, ecf2, 6ef7, 914a, acadia14projects_539c, aa4b, fff4, 7af6, b4a5, ee2c, 9c3e, 2b9d, 6e3a, fd62, 96f5, 83a2, ecaade2017_071mm, 5e59, 39c8, ecaade2015_138a28, 98c4, 2b99, caadria2015_032u4, 9ef1, 558b, caadria2015_015d3, a7b8, 991c, 3df0, caadria2017_005l3, a9b4, acadia14projects_153ap, acadia16_214j14, 4815, f38c, ecaade2016_230b62, df7c, ascaad2016_031m12, caadria2017_165k41, 5509, 1500, 2b62, d7e9, 5ee3, caadria2015_117u18, 21df, ecaade2016_120e33, acadia16_332y19, 25ae, ecaade2015_206z45, ijac201412303y7, ecaade2016_126p34, e33a, b918, ecaade2014_149f35, 8ad0, ecaade2016_127a35, sigradi2013_234d, 38d7, sigradi2016_441ii, a60a, 8550, 38a4, 5442, ecaade2015_61t12, 1602, sigradi2015_sp_2.112e29, 9aff, efb5, 78b6, 8112, 3a83, 7638, 0e8b, a09f, dbb7, efa0, ecaade2017_143k, 1098, 0175, ecaade2016_025b7, accb, aee8, sigradi2014_049i5, cc3f, 0098, 4727, a67c, 6c68, 6e72, caadria2016_819j34, 0d02, 903a, caadria2015_081k12, eac6, f125, 06cf, ecaade2016_208t53, cb0d, 11e5, 1c11, 7ad2, d19b, 909b, c322, 9d13, ecaade2015_285c62, d52c, b1a5, 7f5c, cc7d, 4011, fcc7, 0272, 01f7, 3580, c7ce, 53f7, ab51, def4, 7d16, c3fa, 07d6, acadia17_127jj, ecaade2015_217y47, ecaade2014_153t37, cc18, dc30, b65f, 376f, ecaade2015_237j54, caadria2017_081n24, 1f22, 6355, 8abb, ecaade2015_170o35, ce9c, 6f3e, de5e, 7c22, 29e9, f495, 4d0f, 3ab9, acadia17_201g, acadia17_154ff, 6d41, 35bc, 4843, e37b, 1cc1, c6f3, 174c, 3fae, 3510, 29b8, 5ff4, df03, ef2b, fbc6, 3649, 3816, 53d9, acadia14_531u, b6be, 26a1, acadia17_211m, ecaade2017_006gg, caadria2015_194t28, 1d39, bb72, 9e0d, 09d3, ecaade2017_290zz, a8ef, 0fe9, e433, acadia14projects_627ak, 2419, 4910, 1792, b5a9, dc9a, d1c3, b31b, f5cf, ecaade2015_233i53, 593c, acadia15_469p20, b9fa, 219b, 9fb2, ecaade2017_202i, 93bd, 4c56, 6000, 28bb, ecaade2014_111d25, ijac201715106ll, eab3, sigradi2013_158z, dd0a, acadia17_350w, sigradi2016_654uu, 65b5, caadria2017_104t27, 00b7, 75bf, 3ac7, caadria2017_122x31, ecaade2014_089v21, 0ba6, 648d, 1ba2, ecaade2017_079h, 23ad, ecaade2017_090kk, 7348, 2fef, e2b2, 7de7, 79ec, b695, sigradi2014_032f2, 33d9, sigradi2013_387c, caeb, 4b3c, 4da0, 9b1a, 3ef1, 7e1e, caadria2015_014n2, 3789, e24d, 1d82, 417b, ijac201412304v9, ecaade2017_017z, ecaade2017_071kk, 5af5, efb0, d102, ecaade2016_169m48, 75aa, 147d, 90bd, 62c3, ecaade2017_291n, cd9b, a296, 5548, a8e3, 43fc, acadia14_291al, sigradi2014_314o6, 2a0e, 414c, sigradi2014_043z3, 4ed8, ijac201513104p3, 51a4, 8bee, a636, 6429, c357, 6cac, 3be6, b919, 3450, 289f, ecaade2017_108u, 7538, 0d84, d934, 1638, beb2, ce2c, 1a48, ba05, eb6c, caadria2015_117z18, ecaade2016_113e31, 1e7a, bffd, 6472, 8843, 54a8, 5dbf, ecaade2016_079t23, 3ab4, 37c8, 96ad, 387f, 492c, sigradi2014_041k3, 24a5, 24dc, 7f18, ecaade2015_293z63, ecaade2015_25k5, f7d3, ba36, ef69, 0c2c, 8e63, sigradi2016_814o, 7cc6, df7a, ecaade2015_269o59, 7b88, acadia16_116w8, faa0, c798, 3ca9, eb9a, ecaade2015_196t41, de21, 4312, acadia17_202r, 0d87, ecaade2016_073y20, a4dd, 69fe, 8ae1, sigradi2015_8.328j15, abd8, sigradi2013_167l, caadria2016_229z10, bff4, caadria2015_004o1, acadia14projects_691a, 282e, 850d, 710b, ecaade2015_230i52, ecaade2015_114s22, 38b3, ecaade2017_018aa, 99c0, 80dd, ecaade2016_132p37, b9b3, a2a7, af4c, 6bc9, ijac201614206d11, 0bb7, cec9, 4e80, 9f15, 10f4, c509, 148c, caadria2017_015l5, ecaade2017_039f, e49c, acadia14_63aw, 30e0, 96b7, 7019, ascaad2014_029x7, f86c, bb4e, 8a56, 6e3c, 9e96, 8750, acadia14projects_135ac, caadria2016_683l29, f435, 776e, 242a, ecaade2014_185z46, d272, ecaade2014_046m11, e7e7, 493c, 8428, fa5c, ee6c, f26a, b610, a4ce, 7bc3, e230, 61cc, ecaade2013r_012t7, ijac201513303u10, 6d98, 9fba, ecaade2016_099k27, 1596, f598, ecaade2016_042p11, a728, f78c, 631f, b4ab, a0d7, 00ff, 8a14, 8c52, acadia15_57o1, f7c1, 0413, 485f, 8f5f, 86b6, 709b, caadria2017_147y38, 15ea, 135b, 4576, 5363, ecaade2017_149i, acadia17_292z, dd11, ecaade2014_112b26, sigradi2013_366a, ecaade2015_100r19, 8e6c, 1525, 14a2, 02d7, 8620, 25bb, 7315, caadria2017_145x37, 9f69, aecc, 430a, a6e5, e250, e696, 5b74, 600d, acadia14_661l, 4709, da83, 82ee, 7098, 7831, 8f30, ecaade2017_057o, fe28, ce1a, 3ed2, a1b9, bc4f, sigradi2016_647nn, 188f, acadia17_170j, 832c, ascaad2016_024h10, 7288, 3d9e, acadia14_435aw, af45, 0ec7, ffc6, 5ba4, acadia14projects_281ad, a480, c712, 8b18, cbec, 140e, 83fc, caadria2016_517a22, 4481, 05b3, e780, 7e32, caadria2015_130i21, 262f, sigradi2015_11.71f24, 0384, ecaade2017_257oo, f80f, 3371, 8db6, ijac201614208m14, caadria2016_105i5, 34ea, 3710, e531, acadia14_135i, 1761, e215, sigradi2016_357k, ascaad2014_036h2, 8f22, 40c6, ecaade2016_144i40, ijac201412402v4, ijac201412206b5, ijac201513203u6, 12a3, acadia14projects_463v, f75f, 9865, 9423, caadria2016_095t4, 0c63, ecaade2017_124g, b1bf, e178, 9fb1, ecaade2015_285m62, 171f, 4499, f8d1, ecaade2016_113w30, e493, b791, 017d, acadia14projects_145t, 3622, sigradi2015_6.387t9, acadia14_177ai, ecaade2016_ws-dleadc68, 5668, d0e4, sigradi2013_189n, 334c, 8d47, 5f86, d51f, 9cc3, a9fe, 6842, b28a, c80f, 8f13, 95f0, b6e3, 4773, 6239, 342f, 8bb3, 7635, b286, 5cd6, 82aa, fffb, ecaade2013r_014f8, 4ecc, 679b, 980a, 38ba, 2236, c10b, c1fe, 8082, 7712, acadia17_37kk, ecaade2017_156q, 23a3, d44e, 4dd0, 191f, 7447, c98e, dd3c, ecaade2014_020n5, 1e8e, daa3, 8d2d, 08d1, c674, d130, a939, fb6b, ecaade2016_223l58, ecaade2016_170o48, 69d8, 20d4, 0b98, 093a, 3c7e, ascaad2016_021a8, 4441, aa55, a166, sigradi2016_448v, 6b7c, 236b, 2386, 41a4, d493, sigradi2015_11.34d24, ecaade2016_007e2, 99f7, 5be0, 9160, caadria2017_063e21, 41b5, ecaade2016_241g64, bf82, ecaade2015_48x7, e782, sigradi2013_117z, ecaade2017_122rr, 97f4, ecaade2016_067i17, 6cd8, c790, 55c7, 61f5, sigradi2013_200d, ijac201715202yy, 2952, ecaade2016_147y40, 2b1a, sigradi2016_764e, 9d7a, adef, 7702, 4743, 0eef, d2a6, ecaade2014_194x49, a26e, 7536, sigradi2016_428k, 43f2, b035, 0316, fb2b, e154, 6cfa, ecaade2014_163k40, ecaade2013r_008r5, e7bd, 38eb, 8009, 42e2, e4c6, b894, 318b, b9b8, 271a, acadia14projects_375k, 80e0, ecaade2014_092g22, 1cd2, 84f1, 3462, 94f4, 0aa9, 2949, 5f91, eb65, cebe, 11ed, ecaade2014_168h42, c6d9, f583, ecaade2016_098d27, b826, 1af2, e0d1, sigradi2016_595kk, ecaade2017_192p, 286b, e72a, 867d, afb2, 6a61, 8607, ffa3, 2099, 325c, 7901, efe6, 21b2, dc56, ecaade2016_094l25, 8baa, 1c72, 970f, acadia14_473au, 7bb5, 0bab, a07b, 3e1f, acadia16_44p3, 941c, 819e, a0aa, acadia14projects_177ah, ecaade2016_193p51, 015f, 8b64, 799b, dab7, 31f5, febd, ecaade2016_071t19, 920a, acadia17_670tt, ecaade2017_212nn, aa81, e1fe, ecaade2017_175l, aa7f, ca93, 9303, ecaade2014_018k4, 8f4d, cd00, 634a, 1b21, ecaade2014_109n24, acadia14projects_111i, 0555, 865c, 29ae, ed1c, acadia15_137c5, 6737, 13f0, 5b77, 77fa, ffdf, b373, 06ad, acadia17_82u, 5def, 62b4, eb4f, 289e, acadia14projects_357ap, dac6, acadia14projects_237av, c50b, 69e4, cf95, 0fc6, 8213, c6f7, a117, 4a4b, 6b76, caadria2016_829f35, 6d6f, b35d, 4648, ecaade2016_224y59, ecaade2015_33d6, c897, 225f, d8c1, 4bdf, b062, cac2, 2934, eaf2, 8d2c, ad91, ecaade2015_17t2, e70f, d775, 246b, 3db1, ijac201412205u3, 5472, 81d0, ef05, 6e2d, b3fc, 63e4, efe2, d45f, sigradi2014_097m8, 85ea, 1f7b, 1ac2, ecaade2017_118ii, ecaade2016_tkoc67, 8014, 6698, ijac201513303a11, sigradi2014_263j1, 4df4, bb8f, 1253, ecaade2016_191x50, dee0, 5058, ecaade2014_029f8, 32e3, 84e3, 4f4e, ijac201513101r1, beea, 06ac, ijac201715203gg, 39c3, acadia17_446x, ed45, ijac201614208r12, 6f5f, caadria2017_046n14, 321e, sigradi2016_530hh, 219e, 10da, 4054, 10bf, ecaade2015_164u34, fd1c, acadia14_399al, 4005, 8bf3, 902c, d28e, bd72, c475, ecaade2014_194g50, b999, 3671, 8a62, 1441, 49e4, a331, 0193, ecaade2015_235m53, 8960, cf4a, c125, 8359, 5cce, caadria2016_529s22, ecaade2015_269i59, 87c3, ea52, ecaade2013r_018u9, 97df, a021, acadia17_481n, cbbd, 7dc4, fd61, e7fa, e4c4, 0c65, 5014, 7d1c, ecaade2017_293zz, acadia17_109y, aa06, ascaad2016_045r18, 9be6, 3019, 8759, de59, b13d, 042d, 97a7, acadia17_640vv, acadia14projects_339as, df00, ecaade2015_225h49, 289b, d12a, 960d, 383f, dc67, 65b8, b644, 7d76, 724b, 7a6a, cbea, ed31, 4f23, 981d, bcea, ecaade2017_056zz, d4e4, 32f0, caadria2017_104u27, 5878, 5a7f, 26da, acadia17_570z, b108, ecaade2017_301f, e4ae, ee22, 5f94, 69bc, ijac201412302l7, e367, 4b1f, d075, 3d30, 86f6, 570e, a85a, sigradi2015_11.222o26, fa42, 6183, ec6f, acadia14_435ai, da5c, ecaade2017_198j, 890d, 103c, ecaade2017_163k, e84c, acadia16_164t11, b713, 1fa1, acadia14projects_619al, 8196, acadia14projects_487f, 169b, ascaad2016_007s3, caadria2015_060v6, ijac201412304r1, caadria2017_008b4, dbbe, 3ed6, 14ff, a54f, 2d03, 5890, b8f1, 4f54, ecaade2017_173zz, c7ee, 0559, acadia16_34g3, 6eb3, acadia16_88k6, ascaad2016_032v12, 11df, a456, caadria2017_149l39, caadria2017_136t36, 3200, 00f4, 7752, ecaade2017_ws-archieduaa, 23b5, caadria2016_177a8, dc76, c681, ff88, ecaade2014_066s15, 41d4, sigradi2013_30z, e740, 0f46, 94e3, bf1c, cdab, 8489, acadia14projects_609ah, ijac201614407s4, 6fcc, ecaade2017_017j, 3a72, cb5e, 062a, ijac201715104kk, sigradi2013_393p, 4704, acadia16_206l13, ijac201412206u4, dfae, 1300, 35a4, e263, acadia17_257b, 68c1, f7e2, d7a3, 14c4, 1b39, b764, 699d, acadia17_211n, eeb1, 6da5, 4f34, ascaad2016_045t18, bc2c, 7f00, 46af, acadia14projects_71v, 11e3, ce4e, ecaade2015_164x34, 5064, ascaad2014_014f8, acadia17_473vv, 1658, 3261, 94be, a0e0, 0c16, 185b, caadria2015_188d28, 4a53, 7b6f, 012f, ecaade2016_023s6, sigradi2013_222l, 00dd, 5868, acadia15_469e20, acadia17_366y, 0c22, bf20, caadria2017_015f5, sigradi2014_074l6, e985, ecaade2015_33k6, a061, da71, 646c, fbc4, sigradi2016_595ee, caadria2017_123n32, 0c3f, 7325, cc20, d414, caadria2017_005n3, 366f, acadia17_620vv, 33fa, af5c, caadria2017_042t13, acadia14projects_257aa, da75, e66b, ecaade2015_158v33, 2977, a455, 468a, caadria2015_073b10, 9839, 50f2, ecaade2014_038c10, bc35, 78d0, d637, ecaade2016_045m12, df9b, acadia15_161g6, ef89, 0b97, 4c16, d0f8, ffdb, 9c89, e73c, 4b90, f61a, acadia16_362l22, 108b, 020c, ecaade2014_204b53, ac5d, 8f1c, e091, sigradi2014_074m6, ecaade2016_185w49, e8b0, a67b, 8973, ijac201614405x3, c1bf, 7741, sigradi2013_173, ecaade2014_072o17, f00c, 5792, c93c, ijac201513205a8, 76be, dac1, 8172, 110c, sigradi2015_7.203k10, f7d2, 82ba, sigradi2013_401j, 662e, 23cd, d66d, 58f5, 1c3f, e15f, acadia14_435az, ijac201614305l3, 91af, 4e69, e8cc, ec35, 2f34, ecaade2016_071m19, 92e1, 3822, a596, 8bbe, ecaade2015_207m46, 83e0, ijac201412405x8, 46f2, 298f, 37b3, b03a, 9880, b9a2, c0fe, b74b, acadia17_608jj, 775f, 6af1, 90eb, 831d, 9ff6, 69be, ecaade2017_031xx, b009, 6613, ecaade2015_59v11, bb47, acadia14projects_135ab, d672, 8f73, 0951, acadia17_322i, 6ba2, 6779, ac02, ecaade2017_203cc, 6606, ae9a, 1af3, acadia14_301ay, 2e64, f80e, acadia14projects_627d, 92e7, fb3c, b81d, f43f, 2990, ecaade2017_057h, 4321, 550d, acadia17_590uu, ijac201614308y5, b607, 15fc, ijac201614203p8, 74f7, ecaade2017_026tt, acadia17_117aa, aa1a, e8c0, dd5c, d92c, e13a, 39ae, ca54, 93f9, 5f74, aa24, 7657, bce3, aeff, ecaade2017_041l, 47ec, bacf, sigradi2014_021p1, e244, aae6, 2793, be39, 4826, 2bba, acadia17_231p, a45a, ijac201715102r, fa48, bf34, ecaade2017_grid, ecaade2017_152hh, 02ab, caadria2016_819i34, 6fac, ace4, bf00, b6bf, 61e9, acadia15_284r11, 1313, ecaade2015_215i47, ecaade2017_029aa, caadria2016_529n22, acadia16_244z15, 566f, ecaade2017_133e, 1bca, ecaade2014_120f27, sigradi2015_3.201u3, caadria2015_067j8, ijac201513201r5, 3ca8, 59ff, 75c0, 7c69, 4af9, 7396, aa43, a289, aa00, 84bb, 1a0a, 3d4a, 70f3, b911, 4f14, 3c36, 9518, 753c, acadia14projects_311v, 212e, 4ed2, b591, 8182, 803b, sigradi2016_537ww, 1ee6, 5ae1, 1de9, ecaade2014_186k47, af52, 4db2, b4a9, 1c50, d26e, c2d7, 4c61, ecaade2017_198l, e2e8, 9015, 7cea, ijac201513302l10, ijac201614405d3, 0c7c, d98d, caadria2017_057c20, ecaade2017_194x, c392, caadria2017_070p22, 6a09, 7b93, 5f3c, f89c, 3d00, dab5, c6ff, de30, ecaade2017_101y, acadia14_111m, bf6f, 65aa, 2195, 9eac, ecaade2016_033a9, 81dd, caadria2015_126p20, 0c7b, ecaade2015_59v10, ecaade2016_217n56, caadria2017_182y43, afc2, 1a62, 389a, dfa1, c16b, ijac201412403k6, 9b46, 862f, acadia17_491v, 5d39, 9c25, ba52, c3e0, 16ab, 71b7, de28, 4bb3, 47da, ijac201614201c7, e333, af3d, acadia14projects_565o, ecaade2017_042cc, 52be, 4c5b, 5cf9, 815e, ecaade2016_136k38, eddf, 3cf4, ascaad2016_014h6, d7ee, d81a, ijac201715102u, ecaade2017_003f, 0572, a46b, sigradi2016_430n, 6f48, ijac201614309n6, 9e6d, 0f07, 42ee, 87b8, 8f8a, ecaade2013r_001m1, 8dc0, 9147, caadria2016_259p11, ijac201412305i2, 2112, 1955, e202, b08a, 90e3, ecaade2016_021o5, caadria2016_735v31, 31de, caadria2015_119d19, 848c, ecaade2014_095s22, 58b2, acadia17_482y, acadia14_237as, 436d, acadia14projects_601ac, f67d, 06a8, a42e, 5985, e357, c5ec, 6717, sigradi2015_12.19y26, caadria2015_015c3, a917, aa29, 613d, 168a, ecaade2014_015o3, acadia14projects_219az, 8f58, ba3c, ecaade2014_204a53, b906, 5921, caadria2015_030g4, ecaade2014_186a48, 57fb, 1d77, ascaad2014_014t7, 92ef, ecaade2017_146kk, 8657, 8d33, caadria2017_003d2, 77d8, b4bb, efeb, 7fa1, f3c7, ecaade2016_018h5, acadia17_502ww, 2787, ijac201614102l2, 34b5, 6174, 6917, e680, bbc1, 6b16, ascaad2016_018p7, 100b, 2fb1, ascaad2014_024v5, 0827, 6ec2, fcfb, a18d, acadia15_223h9, aff3, ijac201715106kk, sigradi2015_10.377y22, f884, 8109, bf80, 9b0a, ecaade2016_021w5, ecaade2017_264g, 6ba7, sigradi2016_534xx, 25c2, ecaade2015_172b37, 9307, ada3, 530c, acadia17_163ee, ecaade2016_ws-dleadw67, c2f6, ijac201513206z8, ecaade2015_73i14, efd7, 9273, af94, be3f, 0b40, 7a9f, ecaade2014_157h39, ascaad2014_029z7, 8251, 9906, 60b7, ijac201513203l7, sigradi2013_414a, adf8, da7c, 4370, d458, sigradi2014_213o7, 518f, ee73, f601, 4e35, 0166, sigradi2016_431aa, 3902, 4e2a, 06be, c063, 3a64, 9ddf, 5bbb, 6fb1, 0100, c8d9, ecaade2013r_001t1, aa49, d96f, 82f6, 3a57, 169e, ecaade2017_133l, acadia17_257d, ad5f, 1700, 9736, 3fc2, 8c8c, ac18, e19e, acadia17_70ee, 82e0, acadia17_392k, bdf8, ec13, dfaa, ffa2, 19fc, 0f21, acadia16_270h17, f357, 3dce, acadia17_464nn, 24f3, caadria2015_206s29, 1abc, 251c, feb3, 807d, caadria2015_178v26, caadria2016_549v23, cecd, acadia16_280p17, 0db6, 6af3, 0381, acadia17_404x, 73ac, a380, c0df, b14b, 025d, 0a9a, c8f4, 26fa, ebdc, 3bea, f5be, 6435, ebcc, caadria2016_197k9, 4ca0, sigradi2015_10.7l18, 5857, b7af, ecaade2017_243bb, 4ce3, c94c, cfb7, 140c, 33b8, 91bb, bb0a, caadria2015_137j22, acadia17_358ii, acadia14projects_579d, e455, ecaade2015_138t29, 4617, bdee, ijac201412403r5, c6e8, 77f9, 9293, c335, 7034, d1bb, caadria2015_086m13, sigradi2015_9.141a16, 5cb5, 84cc, b3fe, ee34, 3909, acadia17_481p, e2ef, 9f0e, 3777, sigradi2016_360aa, acadia17_322c, 2c57, ascaad2014_014u7, ijac201412303v8, caadria2017_051o17, caadria2016_787g33, sigradi2013_390f, 4b5b, b13a, 3439, acadia17_212bb, 4a77, aa8c, b7c0, sigradi2014_293v4, 7d8a, 1eae, sigradi2016_659t, dd4a, caadria2016_405g17, 4d99, a950, ffff, 4f80, ecaade2017_076s, 0350, d495, ecaade2015_92y18, 2a72, ecaade2017_039b, 16a5, acadia17_640r, 1595, ecaade2014_070r16, ca24, ijac201513102x1, 56da, 181a, 64c3, 34f6, fc29, 8a54, 55c1, 8c4c, 3310, ecaade2014_163i40, ecaade2015_284r61, acadia14projects_473af, 8fbd, 4e8d, ecaade2015_74m14, 4f4d, 55eb, sigradi2015_11.34b24, 0f5d, 13bc, 3551, c5c2, 06e1, ascaad2016_053l21, 62fd, e32a, ecaade2016_017s4, 44bd, ecaade2016_067j16, 0fc4, ecaade2016_067a17, 58c8, ecaade2017_101q, sigradi2013_112c, aa08, 80b2, 02f2, ijac201715101h, 347c, acadia15_274m11, 5c23, ae9f, 20a1, f92f, 2427, 08ba, 68ca, ijac201412301k6, bf51, ijac201614201t6, sigradi2016_636o, a360, ecaade2017_gric, 0983, c4c7, 0a88, acadia14projects_63at, ecaade2015_77u14, ecaade2015_22d5, sigradi2014_103a9, a3b9, 4f57, ecaade2014_224g57, 19b6, sigradi2014_299c5, sigradi2016_625ww, e8cd, 9df7, acadia17_608y, 632a, ascaad2016_004j2, 04a4, 2866, df69, ijac201715203p, d0ce, 501c, ecaade2017_008f, fb0b, f075, ef8c, 181f, caadria2017_185r44, 53ec, 4ea5, sigradi2016_585qq, efb2, d155, c7cc, ab8c, 2f1b, fdfd, 71f7, ee23, caadria2016_045h3, 1831, 59ea, f67e, 513e, 10e2, ecaade2017_253t, b435, 6037, ecaade2015_143h30, 0d9c, ecaade2015_138o28, f727, 5142, 6eae, 0758, 3f6c, caadria2017_056y18, acadia15_407z17, e0d4, 6efe, 6e5a, ijac201412301j5, ecaade2015_325b71, 49b5, f831, acadia17_52p, 5aae, 9915, ecaade2016_071w18, adad, af47, acadia14projects_101as, d2a3, 11f7, acadia14_435c, e83e, 3d18, sigradi2014_289j4, 0da0, ed01, 1281, 8343, 3ec0, a490, bfb7, bc21, dc83, 5c92, caadria2015_090e15, 2a1c, 17a3, sigradi2014_032i2, ascaad2016_013b6, 2be2, 30ef, 77ed, 9a07, c865, e429, 614c, a51d, d25c, 2bff, 67ae, 7798, 502c, ecaade2015_302f66, 4105, 1c12, ecaade2017_083mm, f7c5, b6a9, 270e, 8726, 373f, ecaade2017_215yy, 0493, 23c9, b596, c544, 6877, caadria2015_014p2, sigradi2013_28, 5368, 352c, 1efc, 2add, b55d, ecaade2016_223f59, 0639, sigradi2015_sp_8.326z30, f5b6, ecaade2016_217i55, fa50, c930, 3a40, 3120, e9be, 46f8, f811, abe5, c3fe, 77c8, d5d3, 31ff, 48d7, d5c2, ecaade2016_118b32, ad14, 9dd7, ecaade2016_213m54, 34d3, c5ce, 0b9c, sigradi2016_450qq, 9c83, 19a8, 1653, 8a74, 1f1f, 287c, ecaade2015_309u67, 17e3, ijac201715202rr, c481, e32c, caadria2015_119x18, 3a6b, 2a2d, ecaade2015_87x17, 47e1, 0210, caadria2015_206v29, sigradi2013_205, 7ee7, ijac201614309s6, f59e, b962, c03f, ec5e, ba67, caadria2016_219d10, 4c64, b523, 6b91, 7496, e430, ab0d, eaf6, c6db, d528, f8e5, 810b, 87f4, 416e, 2c25, 64b7, 651a, 684c, 9a1d, e001, 6286, a695, ecaade2017_095y, c645, def5, 1610, 341c, ecaade2017_026nn, ecaade2014_133m29, 60de, 4e8f, ecaade2017_203yy, 2c53, cf6d, ascaad2014_033w9, sigradi2013_345m, 4dcd, 7ad4, a375, 36ce, ecaade2016_043a12, 5b9c, 6bcc, c429, 900e, ecaade2015_138d29, 1dc5, 9213, 0460, acadia15_274o11, 5e17, ascaad2014_032o9, ecaade2014_159n39, acadia17_637j, 3854, 7b63, a2b2, 1f2f, 747f, b052, 621e, 0860, ecaade2016_026v7, 0de4, ecaade2017_008k, aab8, 41ed, caadria2016_187y8, 6b2d, f6a7, 8721, 28e2, fbf4, ecaade2016_198m52, acadia17_650e, 51dc, b1ad, 5542, d7fb, caadria2017_129p34, caadria2016_291z12, ecaade2017_244ii, acadia15_395e17, 540a, sigradi2014_114k9, ecaade2013r_002c2, c7db, sigradi2016_814xx, cecb, 2da9, sigradi2013_101k, 2aa6, 7b5f, 44aa, 9ad6, 7cf5, 02de, fc51, 3ea4, e9a0, 9682, 33dc, d694, ascaad2014_022f4, 397d, 1f46, 9b6c, ecaade2014_147w33, 182d, acadia14_479r, c59e, fb37, 493b, 82fc, acadia17_231q, c88b, b291, 9d97, 07a6, fe14, 666b, 9282, acadia17_456ii, ijac201412404v7, 4d2b, caadria2015_090v14, acadia14_579k, 6e4c, f68f, 75e2, ecaade2016_129x35, 629d, 2500, 6305, 6458, 948f, ecaade2017_116c, 9e14, 8aad, ecaade2017_105gg, acadia17_178tt, 2d5f, 66f6, caadria2015_130l21, 0640, af75, ca9b, e4ce, f879, ijac201412303z8, 1f59, 8619, ca52, ecaade2015_143l30, 7f7a, ecaade2016_241e64, ecaade2015_241g55, ascaad2016_007z3, acadia17_230uu, ecaade2017_144aa, 8f51, ijac201614201d6, sigradi2016_690a, aa91, 7590, 42de, db72, af67, 62ed, ecaade2017_294e, ecaade2013r_018s9, 07e2, f405, 5290, 8608, 89ba, 68c9, 81ce, caadria2017_183h44, acadia14_619ad, d514, 435b, 65d7, dd0d, f45b, e99c, 237f, ecaade2015_301v65, bf0a, ba24, 1182, 4c42, sigradi2015_7.203f10, bb3a, 0d2d, ecaade2015_202f44, acadia17_669n, 1497, 4f32, a912, ijac201715203rr, 4362, e147, acadia16_280m17, 6ca2, ecaade2015_173k37, 2db4, 6348, sigradi2016_564ii, 91ba, bac9, 17f2, 5bdb, 9bef, ecaade2017_244ll, 75e5, 7b58, ecaade2014_086t20, acadia16_470k27, ecaade2013r_005l4, ecaade2014_132d29, 2773, 45e8, sigradi2015_10.7d18, ijac201614207k11, 22bf, 32f9, acadia14projects_609au, 962b, 7b07, 7b68, 1a27, 15a5, ecaade2013r_002e2, e005, 126e, 2a5a, d52a, b117, dde3, 9b75, acadia14projects_619ae, 1ad2, 443d, a7c8, 7ff4, acadia16_344s20, beb6, ecaade2016_129r35, sigradi2016_816qq, f608, 2e8e, ecaade2017_089z, e055, 49a0, acadia17_82gg, bcd2, 7ab1, 7b46, d3c7, 01a5, a2c9, 4475, 2077, 50d6, ecaade2014_072v17, 02d1, ecaade2014_023g6, 5561, ba95, 5013, ffa9, 47df, eb29, caadria2016_601e25, c01a, b3d0, 2ac2, dc1b, ecaade2015_158z33, sigradi2014_263g1, ae02, 0b9a, ijac201412304c1, 0b5e, 30aa, 8255, 4edb, 70f8, 257e, 96b2, b9f4, 8fed, caadria2016_851s36, acadia14projects_63ak, bc45, 0ed1, fead, 0b88, 3fe6, ijac201412203h2, 3b83, e6c9, eba4, f6ae, ca97, 4b62, 2460, 5f0c, 5199, 19f2, abfb, 6fef, 2640, b533, acadia16_78o5, 0ad2, 22de, f1d4, 86f3, 4d07, 3d95, 148a, e339, d28a, ebcf, 6e83, ecaade2014_070h16, ab46, f8e9, caadria2017_183g44, 2695, a9cd, caadria2016_095s4, caadria2017_145w37, f8c0, 1332, acadia17_382tt, 6a77, f29a, sigradi2014_345c9, 0557, 4b80, 62fc, 8d6d, 8b0e, 545e, ijac201614308v5, 6640, 3292, sigradi2015_3.65y2, 9cf4, c3cf, df07, f236, caadria2016_045b3, acadia14projects_357an, ecaade2015_35w6, 4be7, 6ae7, acadia14_463b, eb00, ee1a, 975c, ecaade2014_057e14, 3c61, sigradi2013_215v, acadia14projects_281aa, 4bf4, 5f1f, 5feb, 4eea, 6e99, 9d0f, c4c0, caadria2017_001b1, ae43, fa60, b39b, 6bb0, d384, 336c, acadia17_296q, caadria2016_703p30, 5382, bfbc, 30a4, 2dab, ecaade2017_308gg, 1587, acadia17_28cc, 7ce4, caadria2017_074n23, 1bf0, 73a0, 8b80, 290e, acadia14_317w, cd49, e5c4, d789, 454c, ijac201513201f6, d945, f584, 8a35, 9a5b, dfaf, ijac201513201m5, 297e, 0dac, ecaade2017_152jj, cd15, sigradi2016_669aa, 4c3e, ca3f, 2afe, ecaade2015_294l64, acadia17_446dd, ecaade2015_207o46, 511b, 0ed5, 839b, 2b16, 3936, 70fe, e8a7, f4cb, 6a89, sigradi2014_263c1, 13bb, 4058, d56d, acadia17_307ff, caadria2017_107z28, 56d5, acadia17_154x, caadria2016_851a36, ecaade2015_278l60, 5e95, ecaade2017_057cc, d5f7, 5d64, a67f, 5632, 96e6, 5b4e, 660a, a071, bf74, caadria2015_124c20, a1b4, 19b1, ascaad2016_021b8, acadia16_24u2, c951, a3b7, ecaade2017_308dd, b61e, 9cfa, 62fe, 540f, 4454, ecaade2017_006ii, a5b9, acadia15_57a2, d364, ef2a, 36e6, 0a18, ffbc, ecaade2017_215uu, 1c89, 02c2, 8051, d676, 6934, 02f7, 4dfb, 1516, d3ef, 592f, ecaade2017_047o, acadia14projects_589a, ae70, f9d2, 77c5, 88a2, acadia14_627ao, bb05, acadia14projects_117c, d4b0, 1a68, 7bef, 7ff2, ecaade2017_013tt, 96b1, f0fb, 0bf0, acadia14projects_33aj, 8f9c, 8d67, e502, ijac201412301r5, 037b, ijac201715202g, 7a7a, ecaade2016_167t47, 1131, 6438, 1ff7, 0986, acadia17_348f, ascaad2016_039p15, 0b52, ec33, e18a, 9c53, ecaade2017_059ss, acadia17_222l, 0c77, 0534, ascaad2016_057s22, 292d, 4f44, acadia17_296aa, 36f2, 4310, 4897, 8810, 8687, 07f8, 7d51, b0be, 5e26, acadia17_455bb, f31e, caadria2015_206d30, fa5a, ecaade2016_140x39, 9225, 76f2, ecaade2017_059a, 240a, 5998, 7021, 35dd, ecaade2017_091zz, ecaade2016_224n59, ascaad2016_028d11, ecaade2017_083zz, ed56, ecaade2014_149o34, d646, cdcf, acadia14projects_219e, 58f2, ijac201614103r3, d83a, 47c8, 1111, ecaade2015_195f41, 979c, ecaade2017_291x, 77e6, a711, e411, 2a60, 03fc, 3f7b, 9762, 0eb1, acadia14_473aj, 8749, 4239, b6bb, d81d, e53c, 0195, ecaade2016_025i7, ecaade2017_052ll, 5e21, 6954, ascaad2014_029w7, 45e2, 8b9e, acadia17_266hh, ecaade2015_73e14, sigradi2014_313d6, f7fe, 7cf1, 2994, d769, 4f10, fe16, 3343, ecaade2013r_013u7, 53a3, 355c, ijac201513104i3, ecaade2017_274t, aba3, ecaade2014_204x52, 3a85, 0091, acadia16_236i15, e0f4, acadia17_91ww, ecaade2014_023s6, 0e56, 56ab, 51cb, 3f39, e0ba, ecaade2016_136z38, sigradi2015_7.203e10, ab8b, 94b7, 1562, 7dd8, 10ad, 4794, 5c57, fc0f, d254, 3802, acadia14projects_655w, be3e, cd27, 83ce, 95a9, ecaade2015_59g11, 37e4, 20a4, 2904, 5f59, 583d, a8df, 8b14, b8c1, dbc2, ebee, e275, ea3a, e7f1, 0c4a, 1c4a, 8efa, 2461, b4a6, ae14, 569c, 4be2, 61ea, 69ad, c449, 7130, bd2a, 40f0, f060, 957e, 6449, 1d85, e17e, acadia16_326r19, 33f9, 4bd0, sigradi2016_602yy, sigradi2015_1.320i1, a658, 5f71, c070, dc8f, 836b, 87fd, ecaade2016_198u52, d07a, 0d23, caadria2016_343k15, caadria2015_014o2, 29cc, ecaade2015_55i10, ecaade2015_285p62, 0e1d, ecaade2016_067h17, fba0, fa23, 1e89, fccf, ecaade2015_327h71, ac19, 8883, ijac201715103uu, acadia17_38pp, acadia15_185s7, ca15, sigradi2016_517o, 1c84, 2127, b101, caadria2016_115n5, 1a69, f4f8, ecaade2015_114r22, 2509, 6aa9, 8ef3, f6ce, 42aa, acadia17_137pp, ecaade2016_241c64, ijac201715102t, 32b3, 9a0b, d502, ecaade2017_172gg, 085c, 2ae6, 12f9, fe8c, cae0, 81c0, 4844, 333d, f5c4, ecaade2017_051m, 0dd2, 30b2, 22db, ecaade2014_088e21, 5b58, 5edb, 7b87, e90b, a195, 73be, 4509, 4fd4, e0b9, 2791, ecaade2017_255p, 044c, 24b2, acadia14projects_479h, 2894, 6fa3, 8a24, ef04, 7ece, sigradi2013_429z, ijac201412204i3, e0ce, 29a5, dc91, a8fe, 30db, 14cb, a7d0, 0663, 1823, 6b6e, 3c43, ascaad2014_033i1, dbed, 0e6f, ce71, ecaade2016_042z11, 06d8, 0b14, cd47, caadria2015_070z8, 42c0, 2e7b, 1496, 44a4, 00bb, ascaad2016_058c23, ijac201412407a1, ecaade2016_040u10, 3ab0, 8fd2, acadia17_52f, 99b1, caadria2015_124s19, ecaade2015_61m12, caadria2017_085a25, 1348, c1d8, ijac201412303w8, sigradi2016_710dd, 193e, caadria2015_206b30, 4ce9, 6ff3, 7724, d196, 008e, b61d, e698, 51fd, 8b79, ecaade2015_130g26, caadria2015_206c30, ecaade2015_37g7, ecaade2015_130x25, a8c8, 9fae, f3ba, f91f, d9f2, 8bf2, 57cc, 0b41, d3b6, b5a8, 41ce, ae1d, 779a, df24, a9ff, sigradi2013_243d, c4ea, 851f, ijac201715104q, 2a36, bc49, de77, bd15, 69d4, acadia17_552n, a774, ecaade2017_006jj, 6dc3, ecaade2014_169r42, 0d05, 9bf3, 62e2, c0fa, 36d9, f809, 5d1c, 90c0, 0b7e, bb60, c05f, acadia14_435al, 671f, 935f, a120, d608, 0fb4, d31f, caadria2016_405s17, 997b, 18db, ef81, 3925, ijac201614403n2, ecaade2015_138n29, 368c, 4bb6, aa5c, cfdc, 085b, 541a, 026b, 31e6, f00e, acadia16_214h14, 587c, e7fc, 5daf, 65a2, caadria2017_118d31, 9722, ecaade2016_223i58, 7ab7, 51a9, ascaad2014_019g2, f0bb, 128b, ecaade2016_166k47, acadia15_343h14, 2926, dd57, sigradi2016_778rr, ecaade2016_130s36, 7ef7, 6693, d8fe, ecaade2017_122vv, 6db4, 6c2e, 8fa7, 371d, d7b7, 3c96, 0d8a, 5a44, 6dde, ecaade2014_214g54, 6725, 7f43, acadia15_343c15, ecaade2015_17o2, ec84, 34d7, ecaade2016_023t6, 3ee1, 8c4b, c31d, 10d7, ecaade2015_319f70, ab82, caadria2017_048y15, ijac201412204d3, ecaade2014_168k41, 22af, 802f, 1434, fd4f, 1009, ecaade2016_224v59, 2895, ecaade2017_042x, 8571, 5c9d, sigradi2013_77, 277f, sigradi2016_484h, 3ddb, ac66, e144, 1787, 2aca, fef0, 4609, 1bff, c6ab, 0ca5, 2b1d, caadria2016_507h21, 9539, d40d, ascaad2014_010r5, 19de, 1dad, ijac201715102mm, ecaade2017_280c, a262, 5d9f, 03c6, caadria2015_087l14, acadia17_248d, 26b8, 3c24, ecaade2015_136r26, caadria2016_851p36, 23c3, 0048, ecaade2014_192z48, 2af3, 4135, 2181, fdbe, 8e5e, 81d8, acadia14_517n, 9d07, b691, 7dec, 4bab, 4996, 0aa6, 8118, a851, 29a1, df9e, ecaade2014_224m57, 7a83, 5d2a, e9fb, ecaade2016_023n6, 0b86, ecaade2015_241r55, a000, 55e3, 9609, 77ce, 9fc4, 1aa9, sigradi2016_814j, 81f3, 7ddb, c0af, acadia14projects_619an, b330, d571, 23fe, caadria2016_507m21, dbc9, b27c, 0297, bbd1, 5a1d, caadria2016_549p23, 6d47, ecaade2016_071g19, acadia15_343g15, 00ed, 4b12, 1354, ecaade2017_155m, 4a5b, ecaade2017_134t, ecaade2015_178j38, sigradi2013_294, ef2e, caadria2017_124o33, e192, caadria2015_203g29, 1093, ecaade2014_180x44, 83ff, e539, 84c0, 1023, 963c, e1e6, 65fb, 16af, 43f3, ascaad2016_009m4, 6617, acadia14projects_153ay, caadria2017_109a29, dca0, e9ed, 95bf, 8aa7, c6c2, 31c3, acadia15_251g10, c697, 75cd, ef32, 9483, fddf, c187, d887, 3467, f201, 7abe, 5f66, caadria2017_101h27, 5fac, 16da, 8a3e, c054, e1c4, c41c, ecaade2017_157hh, 2b0b, 230e, ascaad2014_026t6, 0680, 4591, 62e3, bc25, ascaad2016_036a14, 8979, 8fe2, c96d, ecaade2016_006t1, 459b, 8dd2, sigradi2016_492pp, ecaade2015_61o12, acadia14projects_153b, f431, d875, 8cde, 68a6, 7baf, 03ab, caadria2017_183j44, f326, ecaade2017_108o, 0f26, bbbf, ijac201614405f4, fe03, f7de, caadria2016_249m11, caadria2017_058l20, 421b, 535f, 1459, 58e2, 9592, 16cf, ecaade2015_318m69, caadria2017_155u39, ecaade2017_116h, 16f7, 6a63, df7f, c483, f6df, ascaad2014_024t5, 85cf, 07be, caadria2017_041f13, b8cc, 32d5, f516, acadia14_23aw, e64b, 3177, e3ce, acadia17_349n, 7e6f, caadria2017_136k36, 3174, 29a7, e6aa, 5c3f, a3ab, 2d0a, a114, ijac201715205b, 9bf4, 8ccc, f5dc, f446, 91b4, d9e1, 8330, ecaade2017_198tt, 3daf, bab6, ijac201614202i8, 9f9c, de6f, c129, f853, 501b, acadia17_284r, ecaade2016_074t21, 7c87, 94a9, fb74, 4e4f, acadia14_357az, 21cc, ijac201412205o4, db27, caadria2015_049h6, 3454, 469c, 38de, ascaad2014_010l5, 07b8, c233, 69e5, c623, 357c, 1a4e, caadria2016_135v5, 97da, 9fa4, 5242, 5cd0, 021a, ec71, c85e, db37, sigradi2014_345g9, 3419, sigradi2013_401i, d889, 85f6, 59e6, e155, 2535, acadia17_308uu, acadia17_90kk, 670f, a161, acadia14_47h, 4b6d, a940, acadia14_189aw, 21f8, 0622, sigradi2013_315z, 600a, 03c1, cd09, 2a71, f0d5, 99f1, 1941, acadia17_153j, d1a7, acadia14projects_33al, 44cf, ecaade2017_085l, cab9, a4bf, fa65, 8aa5, 94d8, 2ba9, 8da1, fd41, ecaade2016_198v52, 249b, ijac201412403d7, ijac201614304y2, ce45, 3ee2, ecaade2016_154p42, acadia17_290f, 7686, e062, b2e0, ca55, f762, 20d9, ecaade2014_168i42, d839, c446, d80b, ijac201412305p2, sigradi2015_12.167j27, 7f96, 939a, a9b8, c9f9, fa20, ecaade2017_052hh, acadia14_479m, 0089, sigradi2016_801t, 74b1, aabf, 4b83, 5edf, a0dd, faec, ba12, 192f, ecaade2017_057r, c67b, ecaade2016_ws-intelligentb69, 508c, a639, ecaade2016_243f65, 6199, 5ff5, acadia16_116u8, fbf3, cacd, 379c, acadia16_470p27, 307c, cdd7, a015, caadria2015_139u22, a6f8, 7d38, ecaade2017_079cc, 0dc2, ijac201513206k9, 77d5, 4a12, e617, 850b, 4622, acadia14projects_291ar, ecaade2014_070k16, 20c8, 6b17, 87b4, 0a16, 1d5e, 860f, ac75, 95b8, ecaade2017_151q, efab, caadria2016_683g29, 6d26, ce8e, 8ae4, fc23, 9302, 497e, d0b4, d24d, 6553, 4899, 6dcc, ascaad2014_007f4, f0c3, 46d1, 4efe, sigradi2013_243a, d2da, ascaad2014_018f2, c869, a7d2, 14ec, 2338, ecaade2016_096n26, 6a60, 0b56, 98db, ce65, f143, ecaade2017_129jj, 4597, 0016, caadria2015_164c25, 0764, 3c3e, bad4, sigradi2013_343g, acadia14_317ac, bd67, acadia17_544e, c089, ecaade2014_159l39, acadia15_263b11, 0bf4, sigradi2016_625tt, adb9, b1d4, 8054, 3b1f, 7135, ecaade2017_157yy, 1a08, 2ea2, 5e01, ff7f, c863, 5343, 1b36, 3d74, 3bcd, 622f, d577, 001d, 3f05, edcd, 8b84, b405, ecaade2016_224f60, 2acc, acadia17_365f, ce31, 99a8, 8d45, sigradi2014_085i8, caadria2017_110d29, 52a6, 4e6f, 4afe, fddb, 16d4, ecaade2017_052tt, 7565, 6705, b431, 2e44, d188, 77a7, ecaade2015_251o57, 7a34, ec23, 1812, ecaade2016_102w27, b452, sigradi2015_10.138a19, ecaade2017_038rr, cb2b, 6cd9, sigradi2015_10.140p19, 9923, 931f, ecaade2015_196j42, 1344, 14b9, sigradi2016_809oo, bc5a, acadia16_12d2, ecaade2015_199w42, acadia15_443a19, 8ed5, sigradi2015_sp_10.179i31, sigradi2016_517p, sigradi2014_132r1, 3973, f7ba, sigradi2016_615q, 3ebe, 611b, f222, 1e12, a048, caadria2015_206k30, 6a26, 7921, 5a05, sigradi2015_4.219t6, 2715, 4a41, e0d8, 596a, f4ec, 68bd, 4cb9, 4807, a98c, caadria2015_032a5, 142f, 3773, 2fd6, e04e, 46e1, 06f3, 7970, 7420, ef82, ecaade2016_074u21, e937, 4b9f, 92a4, 9b9b, acadia14_117f, 5b75, acadia17_534yy, ijac201715106d, acadia14_479ap, d0fa, c8a3, ecaade2017_047u, 1c43, acadia17_570cc, 1290, edc9, cf58, f101, c5cf, cc31, c342, bd6a, f593, 27a9, ec94, acadia16_154j11, 647a, 0d33, 8ded, ecaade2017_151u, 1829, bd74, acadia17_189mm, 28b2, d512, 47ac, d718, c077, d039, b01f, ijac201513202i6, caadria2016_033u2, acadia14projects_153e, fafb, 98ae, f17f, 1b71, sigradi2014_036r2, c1a0, 3c74, ecaade2017_124y, 83a5, 6a22, c882, 1e8f, ijac201412403u5, 3b36, sigradi2016_484rr, e80d, 76f4, 253f, f896, 2f78, acadia17_551xx, 20a7, a225, eaed, 6f4d, eae0, 18bc, ecaade2016_040p10, ascaad2016_018i7, 24b3, fe87, 2d96, fc54, ascaad2014_022n4, 2712, 9c5e, 497b, fa83, a46d, cbd7, d3ad, b50c, 69d6, 4f17, a905, 25cf, e076, af6d, bb4d, bb7e, 9e36, 82d4, ecaade2016_230j62, 9388, f6e2, 4c4a, ac91, 4237, 699f, ecaade2015_221x48, b532, f3a5, 6c7d, sigradi2015_sp_8.326s30, caadria2015_087m14, ecaade2014_044y10, ecaade2017_253u, db4d, acadia15_149v5, ijac201412403p6, 7f8a, ef0a, acadia17_522ee, acadia17_292w, b5b8, sigradi2015_13.316w28, sigradi2015_4.219u6, acadia14_63aj, 10b3, ecaade2014_023o6, cffc, eef4, 3438, 5937, ecaade2017_027b, 789a, 3482, a56a, sigradi2014_345t8, 83cf, caadria2017_016h6, acadia14projects_235s, 945c, d9ad, 82f4, 3ef5, f0db, ijac201614205t10, ascaad2014_014p8, fb5e, a17a, 62dd, 09d2, afcb, ecaade2016_mrtf66, sigradi2016_426b, c128, 4cdd, ascaad2014_035p1, 63c7, 4383, 834a, c95c, caadria2016_073v3, sigradi2015_8.186g12, 35a1, 67a7, 1ec6, ecaade2016_185d50, b24e, 29d2, 702b, a95a, 9ac1, 92ca, acadia16_34b3, 3804, 88c4, acadia17_162q, ef59, 5690, 33d5, acadia14projects_601x, ecaade2014_023r6, acadia16_244p15, a599, a002, 9a53, 22d3, 2eb5, e08e, 8742, 1dd6, 4ee9, 8c63, 4193, b5c3, caadria2015_078b11, 1dff, e736, 4229, 16f8, 3cea, caadria2015_206j30, adc3, 2fbd, 4d6d, 0dc0, 1f23, ecaade2015_211x46, 161e, 4009, 3fcb, 7510, 4f3d, 95fd, acadia15_333z13, 663e, 2717, 718e, caadria2017_165s41, ascaad2014_011v5, 8278, ecaade2017_161qq, 858c, 84c6, acadia14projects_43ag, 15df, a187, 0f36, 817c, sigradi2016_484yy, 85c8, bad1, 5fce, d449, acadia17_190e, ffc1, 30c7, c62a, sigradi2014_284c4, 14ee, caadria2016_713d31, a5fc, acadia16_196a13, acadia14projects_43an, 0005, d7b2, 78b4, 6530, 1fee, f69b, sigradi2016_805hh, 96e0, 17ac, a438, 527f, b36e, 56b8, acadia17_640bb, caadria2015_014s2, 8d03, acadia16_224l14, 5152, 9a7a, caadria2016_673a29, 6172, a20e, 6c27, sigradi2016_647oo, 30a0, d0ed, 37c6, f4fd, d0e1, ijac201614208g13, acadia17_72i, f35b, 8acd, 00b9, 3765, 434a, 82e7, 587b, 0409, sigradi2016_450rr, 8693, ecaade2017_249qq, 5f78, 2f50, caadria2017_163l40, c9af, f6a8, ijac201412402s4, acadia14projects_267m, ad11, f369, caadria2015_213n33, ecaade2017_108p, a03a, 4b08, 4b6a, f18b, e6b4, d074, 5717, ecaade2015_158y33, 0c08, acadia14_531y, de55, ecaade2015_138s28, ecaade2016_095x25, 89ac, acadia14projects_333au, d8a3, 6e13, sigradi2014_074r6, 83dc, 36bf, 2c28, 54bf, 1d60, 7a33, acadia17_600hh, 25b1, 6ded, acadia15_161j6, 7138, ijac201412304m1, ecaade2015_171p36, c151, f6be, c0f0, ecaade2015_176x37, 6a57, fe40, 9034, fa21, sigradi2015_8.81u11, 0829, f22f, 5699, 22fe, 60ae, af0f, 43e8, 7a94, 9842, 3653, acadia14_257ad, aed4, 884d, caadria2017_096c27, ecaade2017_112ww, sigradi2014_232s8, caadria2015_139s22, d2ef, acadia16_412z24, 857d, 5780, c894, 6e59, acadia17_660k, eb4d, 65a5, f85d, sigradi2013_342v, 5126, ac87, 82dc, 8957, 66d5, ijac201412304s9, 0341, e47b, 4569, acadia16_382x23, bedb, ascaad2014_012e6, a5af, 00d8, 72d4, b00e, 9058, d3eb, d0ad, 771e, 2daf, caadria2017_005u3, 9ceb, 6a96, 0aaf, a065, sigradi2016_590e, 0790, b157, 25e5, ijac201614402v1, 78ee, caadria2017_041v12, ecaade2017_138w, e4d1, 39b7, 764e, sigradi2013_330b, 76f3, c50d, 0ab8, 602a, ecaade2014_195n50, ascaad2014_003x1, 1690, acadia17_473yy, 60f9, 471b, ecaade2017_309qq, 7924, e72f, db83, acadia14_579i, sigradi2016_756a, e5dd, acadia17_392j, caadria2015_114s17, 02b6, ecaade2015_92w18, a3e0, ca45, acadia17_329w, 000f, 90b5, ac01, 3dd9, sigradi2014_063z5, e67c, 2e10, 4716, sigradi2013_387u, ecaade2017_ws-archieduw, 64f3, 315b, ecaade2016_032v8, bb9a, b013, bf4e, 615b, 53eb, 3615, 1df7, ascaad2014_014p7, 9874, 40d0, 65b3, 8027, caadria2017_129l34, c9f0, 054a, a422, ecaade2016_006o1, 39d5, c7e7, ijac201715101l, f7cd, a3b3, 76d5, ecaade2017_008r, ecaade2017_277ff, 397a, 87d8, a4ea, ecaade2017_067q, c210, c6ea, 6490, c29e, 8d6b, ijac201614101f1, 9af7, acadia14projects_347ah, acadia14_691ax, 40fb, 2cb4, 682a, 25b8, 9987, ijac201614305c3, 2c65, 3fed, ecaade2017_073o, fc9a, 400c, ecaade2017_085k, 43c9, a78b, ec81, acadia15_185b7, d4f8, 2fd5, 8ace, 890e, sigradi2016_792g, dbe5, 10f1, d748, c83a, ecaade2014_151a36, e6d4, c084, 4629, 4215, c470, ecaade2016_154h42, f9a0, d320, 9469, ccd6, 6977, 7688, 216b, ecaade2016_242k64, ecaade2015_221r48, 1e2b, ecaade2014_018u4, f616, 0a64, 33c9, b9a3, ecaade2014_206u53, 2e2b, ecaade2015_285g62, bbf1, ed16, 7909, 9a2d, d9ea, cae8, d8e2, ecaade2015_119e24, 152e, 92dc, ce6e, a6de, sigradi2013_326k, 5332, d9d8, 17dd, 9212, 4a1d, a930, b2f5, 45c7, 6ffa, acadia17_257vv, ccf6, caadria2017_052s17, acadia15_483c22, 46ff, 9fd4, 73e4, 4a55, ecaade2014_157g39, be89, acadia14_247j, 0dca, 673e, 9d86, ec64, ecaade2016_162c44, caadria2016_755o32, bcf6, caadria2017_005i3, caadria2015_122j19, 4e21, 5237, ea77, acadia17_358dd, 3a38, 3191, c791, 7b56, 6df0, 6b43, 1529, c094, 077d, a310, ecaade2015_139z29, ef1d, 655c, 57fa, ecaade2015_109v20, ecaade2014_196d51, b2a5, abc3, acadia15_497h22, ecaade2017_146ff, caadria2017_079x23, 9a28, sigradi2014_045h4, ascaad2014_004p2, 9324, sigradi2014_132n1, 2002, 4a49, 14e8, sigradi2014_164j4, 4465, 531a, ascaad2016_042a17, sigradi2015_sp_2.112i29, 39ff, sigradi2015_11.166b26, ecaade2017_134o, a1a4, 8fdc, 055c, 105c, 41e6, ecaade2015_138k27, f586, ca82, 186a, sigradi2014_152t3, c815, 58d1, d65b, 2215, sigradi2013_200c, b13e, ed88, a8a5, e3d7, ecaade2015_77b15, 8fea, 2b10, c385, ecaade2014_169k42, caadria2015_142l23, f59b, acadia17_296s, 041d, a74a, 331a, 461e, 9680, 066f, 082f, ijac201614202r7, 4207, eb96, d43e, b5ab, ecaade2014_239z61, ecaade2015_237m54, caadria2017_005g3, 77a1, d376, ea59, f1dd, 7868, feff, abe2, 09eb, ijac201513105a5, f2e0, ebf6, 956c, 60cb, 1569, 409e, c858, 3d3d, acadia17_678dd, 9585, a282, ecaade2017_072h, 1e0e, ac5e, a6e3, b2e7, 3d6b, ecaade2016_102u27, febb, e719, 7190, acadia17_52v, 96d6, e8f4, d479, 7bd8, 7ea9, a605, ff99, 5788, 2c66, dda8, 2407, 1b6e, 431a, acadia16_98i7, 49c3, 619c, 33cb, 9527, efb1, ecaade2015_278u60, ecaade2016_126r34, 4f5f, ecaade2015_221p48, 5b05, 0ea8, ecaade2015_81u15, e5ad, ecaade2015_109d21, 15d2, cc7c, ecaade2016_007i2, ecbc, ecaade2016_118s31, 66ee, caadria2016_663l28, ceef, 548c, ecaade2017_203bb, eb3a, 042e, acadia15_357r15, sigradi2016_382bb, sigradi2015_4.219w6, edd6, be9a, eaca, f914, 52a3, caadria2017_056b19, 73c6, acadia15_195c8, e7b8, 1d3e, 5a22, a4be, 32e9, c86a, caadria2016_301r13, ecaade2016_016k4, 2839, acadia14_619ak, 88f7, b6ee, e912, ascaad2016_045j18, caadria2016_683h29, 8dbe, 6659, 9721, 77f3, e509, 9da0, 8596, 62f1, ad10, 4638, sigradi2014_132o1, 9f45, b54e, 8d9a, ijac201513303z10, 1572, e75e, c1a2, f38a, ecaade2017_152ww, 60f5, 1949, 8ff1, b7bc, b3d3, 85b8, b061, 1a6a, 5865, acadia17_298jj, c785, 98e3, f95f, d532, 3c4d, c67c, 47fe, sigradi2015_3.190o3, 95c1, 2242, 739a, c203, c122, 2fa6, 2a9d, ecaade2014_157d39, 7755, ecaade2014_168a42, 1644, 68f3, f46c, 4c71, 1c9f, 0323, ascaad2016_039v15, c496, cfd3, ecaade2014_224n57, ea0b, acadia14projects_565z, 6e73, f92a, ecaade2017_072a, 7118, 0ef6, 70d4, 5c46, 507d, 71e7, bccf, 08f6, caadria2016_517v21, ab8e, acadia14_601z, bc8b, 6c36, 162f, 2eec, a465, acadia16_214b14, 675e, 66b5, 7ca5, 7935, 63f0, caadria2016_177l8, sigradi2016_571rr, caadria2016_435t18, 949e, e19d, 1825, 829e, sigradi2016_815nn, 7382, 4575, 0296, 296b, b8c2, f7f6, 8c5e, c0f8, 0546, 9ed4, b1eb, 2206, cb01, fb30, 2b7d, eb0f, 130e, a060, 13f5, 83c4, ecaade2015_233u52, acadia17_118jj, ac04, ecaade2014_072j18, bc64, 3f83, 1fa9, 75ff, 0917, 8307, caadria2017_132u35, cff7, b0ab, aeda, ecaade2017_291dd, 12c9, 48e5, 06a2, c6e5, sigradi2016_602a, sigradi2015_8.163e12, c659, a31e, 81ca, ecaade2015_61x11, sigradi2016_392xx, eeec, 0287, caadria2015_081z11, 0baa, sigradi2016_590k, 14da, ascaad2016_049r20, caadria2016_271b12, 9e4b, 9cbf, 88fd, 34c2, d60c, ef6e, sigradi2015_3.111a3, 2d92, 6d76, caadria2015_032z4, ecaade2016_ws-foldingv68, 6b8d, 784f, caadria2015_190f28, 57a9, 9672, d9d0, ecaade2014_195v50, a491, fd33, a0dc, c416, 8950, 3c15, 46e0, sigradi2013_91m, 5083, fe19, acadia15_211x8, b7ae, 0bfb, 2ffe, 905b, caadria2017_142u36, ecaade2016_130n36, ecaade2015_194e41, ecaade2017_116qq, 0d38, 5a8d, 4db1, 1a2d, 9f3b, ecaade2014_195w50, d3da, acadia14_291ay, fbc7, 3fcc, c837, caadria2017_122p31, 9208, 58dd, 795d, de51, 09c8, 705e, a507, 0e28, 71c4, da3e, 6653, acadia14_517o, ecaade2013r_003y2, 678c, ecc8, ab1f, 4366, ac31, 5d7b, caadria2015_203k29, b994, c79c, acadia14_517s, acadia14_135l, sigradi2013_280k, 9aef, 1aee, ecaade2015_229r51, b1ec, 923b, f637, b6a5, acadia17_678ww, ecaade2015_21x3, 29f0, dbb3, sigradi2015_4.52m6, 8feb, 3e16, caadria2016_301l13, 52b4, 3294, sigradi2013_414r, 9b12, 4f33, 06f4, 64d7, e91c, 706b, acadia14_101t, d055, b249, 9d20, bb93, 20f0, 6983, f36c, c8db, 98b3, 766d, sigradi2013_173n, ecaade2017_140mm, cf36, sigradi2016_779vv, ecaade2016_185z49, sigradi2013_234e, b0ef, 76fb, 4718, 2f8a, f05f, e8c5, 6bab, 8045, acadia16_298h18, sigradi2013_135, 8e7a, 4b85, sigradi2016_426d, b1e9, 3a23, 9938, 4ef3, 2aa7, 9bae, 5973, d707, 528a, 4dee, 2d9f, 81d9, acadia14_199an, cddb, 196f, ba88, acadia17_82kk, ecaade2016_079v23, af3f, 6447, caadria2017_134a36, 74f0, fcf9, f367, d91e, 3e40, 0246, bd75, acadia16_254d16, cd3c, sigradi2014_339y7, 0a03, 26b1, aff4, 7311, e370, 14f7, 1438, caadria2015_084x12, 7efd, 5556, 4f2a, b0df, acc7, ecaade2017_199s, sigradi2014_265s1, d669, 9d5b, acadia14_589e, ab26, fcde, 7792, 74d4, 65b4, 96bb, 1d4b, bd48, 63c9, 2698, a79d, 8384, ecaade2015_284s61, 5a86, e454, 3d17, 43a4, 5bbf, ecaade2017_079e, 09c9, bdc8, acadia17_90aa, af89, bd27, de03, 33e6, 2d50, 45e9, aaa9, ecaade2016_106i29, ecaade2014_156h38, 4a3e, ijac201614308p5, ecaade2015_61g12, 41a8, 6ee0, 8110, 3e58, 58c6, 6179, e0a2, 1e66, 7ac9, 5a69, c57f, 4f38, 94bc, ijac201412303n9, 6ce6, 0392, 1ef2, d324, ecaade2014_066v15, 0418, 4964, 239e, acadia17_522gg, ecaade2014_226x58, 3074, 1ad4, f24a, bd64, 6c16, ecaade2017_028j, a3fd, 2fb8, caadria2017_074j23, c014, 3b18, ijac201412405c9, ad68, 78f3, acadia17_640nn, 3e42, fa52, 2653, ecaade2015_227y49, 0d42, abce, 2e16, c78c, 920f, 71c7, 0cc6, f12c, a079, b5df, a020, af39, ecaade2015_314e68, 781c, 36f6, sigradi2015_10.309g22, 2366, e621, ascaad2014_014o8, 2c75, cc63, ecaade2015_202k44, 50db, 6a05, f2b2, 4b7d, ijac201614105a5, a587, 063d, 4d57, d6fe, ecaade2016_223u58, a88a, acadia17_92j, 158b, c545, d328, ecaade2014_199y51, b40f, ecaade2014_168w41, ecaade2016_071b20, dc82, ecaade2016_073d21, f49d, ijac201412204v2, c37a, f845, acadia17_170h, acadia14_523ao, ascaad2016_039r15, d599, 873f, 2dc9, ecaade2017_256mm, f5bf, 77f7, caadria2015_109e17, 3565, cb1d, acadia14projects_199ar, ecaade2016_007g2, c85b, 1e04, 4932, ecaade2014_052s12, 2174, caadria2015_084b13, sigradi2013_226s, bb58, 655f, ecaade2016_238v63, f985, bd3f, ab71, caadria2016_713y30, ad0b, e050, dc35, b85c, a396, 0a5b, ecd1, dd27, f629, c97a, a9ed, d805, acadia17_511e, ed8c, 558c, 3f76, b684, bd7c, ecaade2017_198k, 8fb1, f417, b61c, 6f34, b703, acadia14projects_375f, 2966, aed6, a404, acadia17_340v, ecaade2017_201b, 85a0, ebd2, 198c, ecaade2017_268dd, ecaade2017_017e, caadria2015_031t4, sigradi2016_448r, 1249, ecaade2015_22b5, c4d6, a5ad, 5229, ecaade2017_229aa, ee60, acadia17_542yy, ascaad2014_024s5, a811, 7cd8, ecaade2014_018n4, 0a2b, 2cca, 5804, 4c91, d472, f536, a5bf, 3bc4, 8d2a, 7e42, acadia17_600bb, 0122, 0ac6, 5e25, ijac201614203b9, acadia14_375g, 8563, e2c8, 0a7d, 1804, 1531, 04bc, c8d2, caadria2015_164a25, be5d, 33ec, 3a0a, 2038, 7494, 89a4, 2220, 262c, 073f, abc5, f07a, 61a6, ac07, 54c2, f5a6, 1092, 2719, ecaade2015_138p28, c5db, a2a9, 3988, 7552, caadria2016_477w19, 3cc8, bebc, 29f2, 5fd7, aa59, 41d2, 348d, 6b1a, 7f66, 481d, abb3, 4f9b, 65b7, ecaade2015_206k45, e070, ecaade2015_293e64, cf01, 6c29, a198, 5381, dced, 4885, 8787, 7a70, 2ac4, 6cec, 9532, sigradi2015_3.209h4, 3b77, 001f, 9050, 39f0, 663a, 7da9, 81eb, ecaade2017_013ss, 3c90, 224e, sigradi2016_807nn, f2e7, f886, 341f, 6aa6, f9b1, 3bd7, acadia17_71xx, 3aca, 803a, 0955, 3349, 1cde, 7b92, e326, 51bb, a2f7, 55e0, acadia16_298j18, be73, 0f0c, 0a67, 3950, 4dfc, f0b5, 97cf, 9764, ecaade2015_317d69, 2652, ecaade2015_271v59, ascaad2014_035n1, b70b, bf9d, sigradi2016_382aa, 9ecc, acadia14projects_579h, 5bf7, 47a9, ecaade2016_mrtk66, 9eeb, bcee, acadia14_539e, caadria2017_183i44, f9e0, a012, ecaade2017_288cc, 5a2e, ecaade2014_239r61, 2981, 23aa, dcec, 1f35, 6e85, ecaade2015_207r46, acadia17_358pp, d72f, 981a, fd77, 629e, 7969, ecaade2014_052c13, a81a, 3b61, 7049, 0477, acadia14projects_601ai, 0b68, ecaade2015_116n23, 2550, a80f, b223, ecaade2014_147v33, fd3a, 06db, 54d9, 35f4, caadria2017_174c42, cc2a, cd6b, 30e7, 36a5, 8cef, ijac201614402m1, ff4e, d3c0, 46c7, 8c78, 3cfc, c6ce, e8cb, 5a0b, 008d, ecaade2014_111z24, 8249, b2fb, acadia17_154u, 0a71, 4f02, ebab, ecaade2017_215o, 5a27, af97, da6b, 06e4, 0223, b852, 26d5, 510d, ec34, 68cb, acadia17_52c, 31c6, 0e88, acadia14_435aj, ijac201715104n, 7898, 6990, c1ba, 186d, caadria2015_124d20, sigradi2014_267m2, 47ad, e742, ecaade2016_011d3, 84c4, 9132, eda3, d442, acadia14projects_565t, acadia14_719i, f322, a63d, ascaad2014_014v7, d000, 7379, 9d89, c43c, ecaade2015_109t20, 7f64, 4126, 8415, f61f, 383e, 5934, 8fd4, ae41, fb2d, caadria2015_084z12, afcc, 6b22, dcc5, acadia14_339ae, 7b8b, dc05, ascaad2014_008b5, 65bf, 2075, f9e9, 6b04, 2a40, 74ef, ecaade2016_128i35, c3b4, f12a, ecaade2015_241s55, 5481, 0151, 81f4, 618d, ecaade2015_278o60, 4f51, c6ac, sigradi2014_018k1, b83a, 16b1, 934c, c55e, 47a3, ecaade2016_169l48, sigradi2015_10.140i19, 5312, 123e, acadia14_301g, e417, ascaad2014_021b4, acadia17_266gg, 0c60, 78c0, 1764, b90f, 7dba, 1c1e, 6a6c, be50, d3f0, 65f1, 20cd, 536b, 7995, f757, 392e, sigradi2014_015c1, c5c1, 683d, ijac201614405j3, 3fa6, 8ed1, 8005, sigradi2013_386e, 03f0, 52c1, 5ade, b3de, d7a7, 4e51, 9586, acadia14_167u, 2078, cb26, 8a97, ecaade2015_129r25, db47, 7bf0, 2502, acadia17_201zz, 8421, ijac201614201l6, 5e4d, 9f91, ecaade2014_023l6, 9291, 3b74, d54f, 4c21, 1ac4, fd10, sigradi2015_8.264f14, 240e, fda8, ijac201715102ll, acadia16_214w13, bb98, abc6, c1ec, 3b67, 903f, 8389, acadia16_342d20, 5627, ee3b, acadia17_382mm, f5cb, e0ac, 6070, caadria2016_209t9, acadia14_601aa, caadria2015_209w31, sigradi2015_8.81x11, ef7a, acadia17_534oo, 0625, 7ffc, c461, 4c10, caadria2016_797r33, 8419, d0e6, caadria2017_115f30, sigradi2014_018j1, 0de6, ijac201614102b3, 6e10, 01e4, 533b, 01e5, ecaade2017_254mm, c12f, c8bf, acadia16_372o23, 87a1, 0857, 6de3, ecaade2017_174qq, c456, acadia14_699l, 956a, 7f6d, acadia16_332v19, 8776, 99ca, ee20, 4ae2, 66f7, a9de, ijac201513102l2, 956d, d9a3, ad25, 961a, bf8e, 3aa6, dd3b, acadia14projects_463s, f359, 605a, ecaade2017_181u, 719e, 6419, e71a, 33c0, acadia14_111i, d098, 8052, d819, 2cf9, 9fbe, ecaade2014_044w10, acadia14_463at, 85e7, ecaade2014_226y58, 23f0, b496, 3a94, e311, 3a8a, 4288, eb49, f3cd, 0e9e, 4d83, sigradi2016_510ww, 4e9c, 81c1, 46d4, e918, 3c1e, b588, sigradi2013_234h, 2291, fbd5, acadia14_311z, fbba, ecaade2014_070l16, 610b, 5c9e, sigradi2015_sp_4.275u29, 4503, 22b4, b1c5, be72, af56, 550f, 1d88, caadria2017_047i15, 24da, 2212, sigradi2016_382x, 0d48, 7940, ecaade2016_123j34, caadria2015_188t27, 2e60, acadia14projects_487h, 975f, b1f9, 29dd, 0856, 61e5, ecaade2016_058x14, f4a2, 4c89, sigradi2015_7.203h10, b77f, 0527, a713, daf4, 82a2, 8ab6, 89df, 66b7, caadria2017_125w33, ab90, a268, 24d2, 9fcf, 1b75, a7ea, 25fb, 3608, 8630, ijac201513302c10, 59ab, 99bd, caadria2017_124c33, d87f, caadria2017_030u10, 86bf, sigradi2016_488t, 53ca, 1043, sigradi2014_085e8, 55e5, 282a, ecaade2017_038pp, 4311, cb76, e404, ijac201513303g11, ecaade2014_014e3, ijac201412402n4, e8fd, 4b20, cce8, 184d, 6957, acadia16_184r12, ecaade2017_027qq, ecaade2017_017f, 25d1, f6d2, ecaade2017_057v, 68c0, 202b, ecaade2013r_004t3, 8c0d, 80c1, 6ad9, 9d0e, acadia17_349t, 8259, bb8c, f97c, 57b6, cb92, sigradi2015_10.307i21, 0db7, b6d8, 6c8e, 8461, ff17, 6581, 3461, d183, ecaade2015_287j63, 220c, 64ce, 04c1, 323c, ijac201614201o6, 162e, 496f, ee7e, e49d, 8cdc, 0697, 7c38, acadia17_322qq, cd0c, ac6a, 7c42, cbfb, d504, ijac201513103t2, 1c25, 01aa, c9da, 3657, sigradi2014_252t9, 7252, caadria2017_080h24, 4c43, sigradi2013_429d, 28ad, bc0e, 671a, caadria2017_067o21, 7af1, cac9, c4ae, c7dc, 13bf, 82d7, 3b6c, c424, efac, 2aa5, ecaade2015_170g35, dce2, ascaad2014_032n9, ecaade2017_003k, ecaade2016_ws-dleadm68, 3f90, ac6f, acadia15_123p4, 5239, f081, ijac201513304y11, 7920, 2046, 329b, d008, c26d, 0347, e7ba, 27b8, c8cc, b1aa, sigradi2016_470q, 086a, d78d, e5e2, ijac201614405i3, ecaade2015_207p46, 4036, f670, f485, d27d, 3b49, 3bfc, 4360, 1a59, 4828, 6d38, 63c4, 63a8, 63dd, 3721, bbef, c7fb, 1599, fadf, 1a45, f08c, 7926, sigradi2015_12.107e27, ascaad2016_057u22, f782, 4cb7, 7b83, ecaade2017_255g, 809e, 9612, c76c, 5e54, 05dc, 2309, 58fc, f0ec, 60bc, 4782, 228c, e0c2, ba57, 3402, 2c89, acadia16_344h21, 94aa, 4bce, 4d00, 4dae, 294a, ecaade2017_ws-hybridlabcc, e4fe, b5c5, ecaade2014_214i54, 2928, c5ac, 1673, 968c, 24ab, 6437, sigradi2015_12.297h28, 39e8, ac26, 9e16, 0f82, 7f73, de3b, 7b8e, ecaade2015_155k32, 4c53, 5dea, 2878, acadia14_589a, ae49, 4925, d81c, cb4b, ecaade2014_149l35, 97e4, 64ef, 7109, 8cf2, f3da, 1723, sigradi2013_364s, 79bc, 11ac, 7085, ecaade2016_108z29, f81a, sigradi2013_327r, 6faf, ed89, 8b9c, 6e91, 9f38, ecaade2015_138t27, e00b, dca9, 4fdf, acadia17_274zz, acadia15_343e15, 39fc, ecaade2017_048y, 7ec8, 2db0, 49f5, 2116, acadia17_177n, 99d6, ecaade2016_230u61, ddfe, 3b73, acadia15_323h13, a5f5, 807a, d448, f8cf, ecaade2015_284h61, caadria2017_041s12, acadia17_60cc, cfde, 2044, a4d6, ecaade2015_155t32, 053c, eebc, 1da5, 8e90, 1e51, ecaade2017_151v, caadria2015_109c17, ecaade2014_184j46, e0b5, ecaade2014_052p12, 77b1, e3f2, 9373, 2265, 9d96, 7854, 456f, caadria2017_086h25, ecaade2015_240u54, ecaade2014_127m28, acadia14_153ay, ecaade2015_285j62, c5f5, 0733, 0943, 444c, f325, 6c06, acadia16_140r10, 67f8, 7a3e, a165, da34, a0fc, 7443, bfc7, 905f, de84, fb9e, a47a, 5b7c, acadia17_82pp, ijac201715104k, 5b65, 7dbe, ecaade2016_042e11, sigradi2014_289l4, 5ecd, ecaade2014_044g11, f79a, ac08, 5767, 72e2, ijac201715106xx, ecaade2014_111u25, 7e8d, ascaad2016_007l3, 325f, 246e, 177a, c01b, 5dc5, sigradi2015_3.111d3, 31b2, ecaade2015_130e26, 2fce, 96ae, cc23, 0a42, ff04, 9432, 46a5, cfb0, c455, c13f, 864b, a26b, a248, 27e1, f331, ecaade2014_038u9, a89c, fc12, d5df, fff1, d56f, a86a, 2a12, b4a0, 987c, b775, ecaade2016_080x23, 905d, acadia17_247tt, 955d, ecaade2013r_009y5, ecaade2017_213k, 245c, 1828, sigradi2015_3.111c3, 30eb, 1162, 09bb, caadria2016_219g10, 6db5, e639, acadia16_308x18, sigradi2016_637p, a76d, d1bc, 375f, 5fef, 8116, fca7, c888, ecaade2014_038j9, ecaade2016_067r16, f50d, 9d0a, ecaade2017_140ii, 7121, acadia17_128kk, 51ef, 69d9, 887e, ijac201412205i4, ecaade2015_180o38, 4c8f, 173f, 5260, caadria2017_129v34, 4f07, ascaad2016_003b2, 0ea3, bd9e, 785f, 4b47, 4805, 6898, dca3, acadia14projects_409n, ecaade2017_105oo, efa2, 0148, 37bf, 4784, dac8, c1ff, sigradi2016_602e, b7f0, 520a, caadria2015_084y12, ed11, a801, sigradi2015_2.213z1, 9694, 7c2a, ecaade2014_224z56, 9203, a84b, 3451, 8aa9, ecaade2014_029e8, fe81, acadia14projects_517o, 2e6a, 58eb, ecaade2016_033d9, 70a9, 9185, 5b7e, b809, acadia17_308rr, 4dd6, 389d, b17b, 9b57, d0f7, 42c1, 9b6a, 8030, 86ef, e7c2, 17b2, f315, d11f, 13f2, 5dba, 66d3, 9701, 4b10, 01ac, 3fdc, b6e0, b71e, caadria2015_203l29, d91d, acadia17_60bb, 120b, e387, acadia14_565k, fe2c, 2157, caadria2016_383t16, 25f8, e31b, b36f, 2b9e, 1aff, 5757, acadia16_116s8, 3fa0, 572e, 4151, caadria2016_003h1, ecaade2016_118r31, b278, 3b6d, 6e2a, a937, 5e53, ecaade2017_122ss, 7710, ecaade2016_110k30, acadia14projects_247n, 431f, 31da, acadia15_57i2, caadria2017_107p28, 2663, 396f, 6113, ecaade2017_170l, 2374, 7b15, dfbd, 000b, b683, 77b7, ce37, c8c8, df9c, 6ab1, 6e9c, 5d08, ecaade2014_138p30, 4fa7, 250a, e7f7, 145f, ecaade2015_155d32, 3eb9, e6a8, 5046, acadia14_247u, f2a5, 448a, f1d5, ecaade2015_287i63, ecaade2014_030j8, 17ee, 4f69, 6414, af5e, 91cb, caadria2017_142o37, bfa0, d962, 4e9e, 0ca7, 80c2, 1084, acadia14projects_153av, ascaad2016_002h1, bdc1, f275, d6ec, acadia17_82i, f321, 96cd, 1b2e, cf55, ecaade2017_302dd, d419, ijac201412303j9, 9cf5, e73e, e014, a6ad, acadia17_81k, 7f1a, bc65, 0d51, 7363, 5992, f2ba, dbb4, 2437, acadia17_146l, caadria2017_046o14, f0ce, 3012, acadia17_414tt, a0ee, 0900, 4519, a5c1, sigradi2016_446c, b7bb, 18b1, ca28, a80d, da47, ecaade2016_036m9, 9fe1, 435c, 01c8, ecaade2014_180h45, 3c08, 781f, 79cd, 8201, ecaade2017_011hh, ecaade2017_008n, 6f42, ee83, acadia14_153ak, 2e12, 4774, aff2, 813b, ecaade2017_161b, 8a61, 2039, ecaade2017_027vv, ecaade2014_085i20, c96e, ca76, caadria2017_017l7, ecaade2014_112z25, f812, caadria2017_067j21, f038, d38a, ecaade2015_55s10, 09a6, ecaade2017_157xx, 5d86, ijac201412405e9, 7deb, ecaade2015_273f60, 3cdf, ecaade2015_122k24, acadia17_222k, 985c, e1b2, be5b, acadia14_145l, edd8, 5dc3, sigradi2016_814p, ecaade2015_59j11, d3c8, ecaade2017_033x, ijac201715203ee, acadia17_163jj, ascaad2016_058e23, ce85, 5629, 615d, 7861, 6e16, 36ea, c37c, acd6, acadia17_364yy, sigradi2014_155x3, 500000000, db26, 0e17, f3af, c0e6, 2282, 959d, 71e6, 2616, 3df3, 7c82, 5adb, caadria2017_018r7, f55b, ecf5, 694c, acadia14projects_479y, 2b37, b159, 8839, caadria2017_021i8, 1ed2, 660e, bb5b, 6cc8, 7e10, 2ccc, 84d0, c639, 3696, 26a0, ijac201614402t1, b7f2, ecaade2015_227z49, b0f9, 71c0, acadia14projects_153aw, 368d, cfdb, b661, 850a, caadria2016_839m35, 2835, e86e, ce60, 36b9, ad70, 7075, e503, 6ca0, c68c, 072f, 1b12, acadia14projects_189aj, acadia14_101y, 94c3, acadia14projects_479av, aa92, d0b1, 3965, ecaade2015_317k69, sigradi2015_9.141b16, e262, 17cf, ecaade2017_066s, 4ac9, 4a27, 6a6a, 4155, acadia14projects_661p, a3ae, 6f6f, 6271, 0370, 7bf7, 4fb6, fb28, b0a1, e1be, 4bf9, 7df0, 5096, ijac201513203v6, caadria2017_070i22, 717e, 5853, 5110, d89f, 30f1, 21c5, 44f5, d125, sigradi2015_10.220g20, 8aaf, 1647, bb27, 8234, 3165, ijac201412201a1, 5120, ecaade2015_155l32, f8af, b14c, 8d53, ecaade2017_213uu, 8ad8, a584, acadia17_60v, 15e3, 0056, b16d, caadria2017_005y2, ce41, ijac201412301v6, sigradi2015_sp_10.179j31, acadia17_154t, sigradi2013_28n, 9bb8, 3faa, 346c, 4c3a, 7e97, abf0, 3618, ecaade2015_231t52, d14b, 2b6e, ecaade2017_301t, 985b, 212f, acadia17_658d, acadia17_598pp, e099, caadria2015_213b33, e900, 51b1, b879, 7761, d454, ecaade2013r_001n1, ijac201715106aa, 0553, ad96, 9beb, b603, aa1e, 184e, ecaade2015_77y14, c3e4, f28e, ce7c, 0da5, f9af, a492, 42d3, acadia17_590o, 85a2, 7872, e90e, 1492, ecaade2016_171g49, f9d0, 434b, caadria2015_061i7, acadia16_184n12, 3e4d, ae28, 2679, a5e3, 7837, e5ae, 9e7d, 2dd9, ascaad2014_037l2, 8996, cefb, ijac201614307e4, 0604, ecaade2016_021r5, 7b5a, acadia14projects_199an, 0152, 6677, 181d, 49f3, fa10, ecaade2015_298j65, 6d05, 3611, 3554, ecaade2013r_009e6, 7e9c, a16d, ijac201715105qq, ae3d, 62d0, 4de9, d7cc, ea7f, caadria2015_168k25, 0b90, 1f5c, 0576, sigradi2015_3.155k3, ff54, a0a2, 8dc5, 0114, sigradi2013_359f, eee4, sigradi2014_345w9, 88a6, acadia14_23af, 1ba4, 92b9, 3c3c, 975e, baa6, affb, f81b, 7d67, fc69, 1c2f, 52b5, d289, a8af, caadria2016_601d25, d035, 4b5c, ca9a, b310, sigradi2015_8.186f13, 45da, ecaade2015_170l35, ecaade2016_217y55, 0c98, sigradi2015_11.136n24, ijac201614208s12, 6185, cb58, 7bbc, 55b7, b946, ecaade2017_085h, 4b52, b283, ec39, d052, 0cc3, c7be, 44ab, ec6a, sigradi2014_045x3, 4041, acadia17_60q, 9e9a, sigradi2015_12.19c27, 7c73, 3f8d, 5a51, 2fcf, e07a, 190d, 7c92, 866a, a2e4, ecaade2017_054v, caef, 039b, ecaade2015_138i27, 946e, 6d68, 79f2, 36c7, 8b38, c60e, cd32, 8ee8, ecaade2016_071z19, 3938, 3bd5, 4c09, b48c, 0731, 4e83, ecaade2015_293y63, ecaade2015_79i15, 8ce7, 7e36, 4b4c, 4854, 94d1, 7ed0, ecaade2014_035a9, fbac, ecaade2014_204g53, 08b8, 3b75, 9db9, acadia14_301e, 32ce, ijac201614208k13, b795, 0172, acadia17_648uu, ascaad2016_059k23, 405d, c2ca, 8df6, 7bb3, 4073, 97b7, ff64, caadria2016_085e4, ecaade2013r_002z1, 46bc, 296c, a0a0, 8b68, 04a2, ecaade2017_255d, dccc, ecaade2014_096v22, caadria2015_181e27, 8b23, 1dde, sigradi2015_1.320f1, e87f, e5a2, b99a, 9412, d4d1, ca89, 8829, b2b7, 4fdb, 080d, bcaa, acadia16_140p10, 0068, d97f, bc3f, 9861, ecaade2014_020o5, 8f98, e34a, ijac201513105w4, ascaad2016_038p14, 3f53, d36e, dd9e, 1844, cc1a, 43fa, 3c41, b25d, ecaade2015_74l14, c1be, 5c4e, 3203, acadia17_330uu, 4e48, 500e, b2da, 3ba0, a6ac, 5153, 3e5a, 7992, sigradi2015_8.289w14, f09a, ecaade2017_032d, 906d, acd8, f606, 8ede, c9c8, 07d9, cc3c, c04f, bcdb, ecaade2015_55n10, 6bcf, ascaad2016_044r17, f37a, acadia17_414gg, ecaade2014_144y32, 1662, 5e1e, sigradi2015_3.268g5, 9813, cbd8, 3f31, eab7, 3d14, 1f9f, 0e38, 2a23, 4f40, 3152, 4d75, 95b2, 1aa0, 45b1, 0f52, dbaf, caadria2015_073m10, 695d, sigradi2016_443zz, ecaade2017_265q, f7d0, 4b8a, ecaade2015_314d68, 707a, 4841, 580c, b8b7, 37e6, 0b17, ijac201614103i3, 1e5e, 9487, f563, 68ba, 4078, be51, fd9a, 0062, sigradi2013_194c, 21f5, e33f, 7922, dbf9, 4956, e9d2, c20b, 5467, 089d, c2b6, sigradi2014_330k7, 13f3, ecaade2016_136r38, 375c, ef14, bec3, ijac201614402p1, fa7a, ecaade2017_199tt, b44d, acadia14projects_699k, 3af0, 8dab, 176f, de2c, 18bf, d282, ascaad2016_040y15, 4e2f, 89b4, e94a, 97be, acadia17_50ss, 94ee, ed7a, fe90, 302e, ecaade2016_128l35, ecaade2017_049pp, b410, caadria2017_086l25, d7ef, ecaade2016_025n7, 2af6, b739, 3381, a0ed, 6d3c, 57ef, c899, 5d5f, caadria2016_457g19, a33f, ecaade2017_038nn, a97b, ecaade2015_217h48, af81, acadia14_43ap, sigradi2016_448ee, 0bf6, c23e, d738, acadia15_243x9, 9c64, acadia17_82v, 0872, f3bf, b3e4, bd25, acadia17_600kk, 338b, 43af, 6166, 11ea, ecaade2014_143t32, c8e6, f79e, 3cb2, acadia14_247x, sigradi2015_3.268j5, ijac201412403w6, 32ef, ecaade2017_302ee, 59d0, ecaade2014_157w38, ascaad2016_045i18, 0c13, 564f, caadria2015_126e21, 0510, f600, 3d98, c24d, ad5a, ecaade2017_057q, 3e06, 92e0, 8567, caadria2017_008y3, 6e7e, d0bb, e81e, 4d76, 569b, acadia14_655z, ecaade2014_240j62, d10c, ijac201513103p2, 6ff7, ecaade2017_105yy, 6889, ecaade2017_273r, 517e, ecaade2015_227h50, 55db, 488b, 00b0, ffc8, 5b06, caadria2015_078e11, acadia17_118ee, 8e69, sigradi2016_777bb, caadria2017_040l12, ad42, c216, d751, 5860, 213f, 859c, a2c8, f4ce, 54cd, 9bdb, ef47, ecaade2016_132s37, 516d, sigradi2014_176c5, 82be, 3e45, ecaade2014_072d18, e867, fbd0, acadia14_117az, 8452, b350, 484d, acadia17_628uu, e9df, a9ea, f336, 19df, sigradi2013_421i, 4908, 967f, b228, 54c0, 4fb1, 698e, b29c, sigradi2013_386p, ecaade2015_164r34, 33a5, caadria2017_113b30, f881, cf20, 1c98, 2f03, 35d1, e6ec, ascaad2016_012p5, acadia14_53s, ijac201412403n6, 4cbe, 6e80, 1afb, 13e6, 7a86, 14e9, 5283, 6c79, ecaade2014_224y57, ecaade2015_53v9, be0b, ed5a, ecaade2017_234k, 9c03, 7676, 3dea, a970, 988b, ecaade2016_171c49, 4ee5, de2e, 9b49, 0d7e, c5b2, 2dda, 39d3, ijac201614105t5, 7a45, 11a8, ascaad2016_043e17, 936b, bf9b, 70b9, 64d8, 0db1, ecaade2017_274w, 2e14, ascaad2014_025h6, 9b50, 9af5, 2556, d8f1, 35b4, dd43, 0dfd, 48e1, acadia14_609ak, 0ded, 50f9, 4bc7, 7131, sigradi2014_214e8, 73da, b19c, ecaade2014_133n29, 7d13, caadria2016_187x8, 9698, 1e88, ecaade2014_035w8, 24ed, 263d, caadria2015_096j15, bba4, ascaad2014_032m9, 5f62, 65e9, a68e, 34e4, ce38, c9b8, 4a38, a182, f49a, f2e9, acadia14projects_661l, a3ba, f165, c806, 65d3, 5b1f, caadria2015_108t16, aad6, 7136, 025a, 7575, 0814, caadria2017_110j29, b73a, ecaade2016_118z31, 9e48, fc36, ecaade2016_238n63, 2a99, a25e, f99f, 0c3a, d94a, 3899, 4fb9, 24e6, 7951, ijac201715105mm, ecaade2016_119x32, c24f, cc6f, 3558, d77d, dc38, d624, cb42, 12ba, acadia14projects_463k, e9bf, sigradi2013_386n, 49d8, e363, 6985, caadria2016_073u3, 6124, b081, 7592, sigradi2014_214d8, ecaade2016_147u40, e8a5, 2e2d, d9ca, 50ba, ecaade2017_208a, dcb3, bb20, 95ee, acadia14projects_589c, 672a, 35c2, 0bb2, 3cda, ecaade2014_157u38, 7d02, 54e7, 158e, ecaade2016_075k22, e7ab, 4444, caadria2016_239d11, 6749, 25e1, f396, caadria2015_176o26, acadia17_212v, ijac201412303i8, a389, d5c4, acadia17_482aa, 9c27, f8ed, e305, b8f8, ce8f, 26e0, 3e1a, 989a, afe4, c40c, 3eee, b9fd, a390, ecaade2015_83f16, 2c78, b28d, 2c64, 1515, 4a9f, a845, 6285, 3d4c, ea7a, ecaade2017_269mm, 2df2, 980e, c52c, c7c3, 2136, 7d64, 2593, 9c98, 868b, 0e3c, sigradi2013_313o, eaab, ecaade2017_052jj, e8af, 1cbf, 82b8, sigradi2014_181t5, sigradi2016_561gg, 00ce, ecaade2014_149i35, acadia17_402e, c7f7, ecaade2014_173d43, 9fdd, caadria2016_209x9, 3cb9, ecaade2017_073r, acadia14projects_177t, cba9, sigradi2014_239e9, 4b96, acadia16_140a11, 602d, 9cb2, ecaade2015_333f72, a665, ec80, 132d, 0691, 49ca, d9ee, 4305, ecaade2015_241i55, 3839, 08ac, 4dfe, caadria2016_197l9, 518a, 457a, e4e8, 963e, ecaade2015_155o32, f1ab, c753, d2b2, caadria2016_229x10, 96e4, 7fbd, 2302, acadia17_608ee, d9f7, sigradi2013_138, 4e1f, acaa, sigradi2014_074u6, f379, 92a0, 7de5, 92fe, 20ce, a9d7, 40a3, f05d, sigradi2013_138r, 3ac9, 37e1, 179c, c0c2, 6a1a, 48ca, a448, 7524, d5c8, 0ca6, 728b, 61d0, 993c, a810, 83d7, a0c6, f425, acadia17_36x, 2921, 6a84, 2202, 39b3, acadia17_82rr, acadia17_404z, 36f4, 9045, 1549, ijac201412303c8, sigradi2014_042s3, acadia17_339kk, 407e, f5e7, acadia17_51ww, 50ee, b594, 1279, acadia17_221pp, e90d, ec72, f2d5, caadria2016_187d9, e089, ecaade2016_055h14, 26ba, acadia16_382y23, b1e6, ae86, ascaad2016_050x20, caadria2015_208f31, caadria2017_080k24, 1be4, caadria2017_190n45, ecaade2016_210j54, sigradi2016_363ff, ascaad2016_008g4, da89, 90df, a7ed, 2cab, f55f, sigradi2013_138u, 84d6, 3754, caadria2015_077v10, 74a8, ea8a, acadia15_57b2, d5e5, c008, e7be, 1c70, f026, bda9, b3c1, 7bbf, 59eb, 6e34, 868d, efa3, ecaade2014_192d49, c48f, 4b29, efa8, 07b4, 5832, b0ec, 4540, ijac201715204ss, acadia14_661d, 2919, acadia14_281v, ecaade2015_21g4, 9dd3, 295c, 8972, 0db5, 023f, 4b48, 4196, 6d93, ecaade2014_010o1, ecaade2015_287g63, 8e2d, eefc, 64ca, 0737, 5e81, 6259, ijac201614208d13, ascaad2016_049z20, caadria2016_033w2, fe70, 0a72, sigradi2016_550j, acadia17_170k, 436a, a3de, caadria2015_206y29, dcdd, 3a16, 877f, 95ce, 1998, 4eeb, c351, b35c, ecaade2015_18x2, 3e34, 9ce8, 244d, 39e6, 5e68, ijac201614102a2, ecaade2014_202s52, f03c, f85a, 661d, 3990, e40b, c709, acadia17_212gg, acadia14_609ah, sigradi2015_11.8s23, 045d, 0768, 0dd8, a06b, acadia14projects_463r, acadia17_330pp, 32fe, 20fe, 075a, f000, 2218, ijac201513203a7, 0d9f, f33e, ecaade2016_ws-dleadf68, b2e3, e731, 6dce, ecaade2014_169s42, b9c3, 9279, 6f6d, 74a0, acadia14projects_375i, sigradi2015_3.209a4, 86a2, 0d75, 50d1, acadia17_162p, 8e47, 0835, f862, ecaade2016_011s2, 5e8e, 9170, df04, 9dfa, 6b6b, 15a0, fc78, acadia15_203i8, acadia14projects_199aa, 6063, 10c2, 4e99, sigradi2016_602i, b55a, db8f, ecaade2014_012u2, 830a, 5276, 79d7, cedf, caadria2015_213i33, caadria2016_787f33, d870, f118, 9223, e94f, 45d4, 0b51, abb4, caadria2017_056m19, acadia17_473qq, eea7, c2cb, 06d4, 1199, efef, 0eb0, 91c5, 69ea, 4a0a, cb56, 72ad, d32d, 9ba0, b9dc, bb26, a740, 76bb, caac, fd3f, 525c, 85f0, e3ac, f444, 34db, eacb, acadia17_392f, acadia14projects_237ax, sigradi2015_6.387p9, sigradi2016_465l, f07e, c002, caadria2015_237u35, f20f, acadia15_431h18, acadia17_18g, e8bb, sigradi2016_654xx, de17, caadria2016_167g7, e09c, 9440, f342, bf9c, 889b, f745, 24fe, ecaade2014_080j19, 127c, 8d38, 9d04, ecaade2017_149l, ecaade2016_tkog67, 09f8, e2df, 2d36, 86b8, ce80, 1d38, c251, 1caf, ecaade2015_227m50, ecaade2016_ws-dleadi68, ceff, 5189, 5cc6, acadia17_620ss, 5c22, ascaad2016_022t8, b07d, 31f3, ijac201715106a, 4553, 294c, 5a85, c511, 1fbd, 2243, ecaade2016_071p19, ae34, 4f96, 94d7, 028d, f88c, eec7, b82f, 686d, b8b1, 9b61, acadia14projects_101ab, 0ab2, 0741, a8d8, 3abf, acadia14projects_681ag, 73eb, ccbe, 8893, 67c7, ecaade2017_149g, 7497, 8795, 5163, 2de8, 88cf, sigradi2016_714oo, ecaade2014_086o20, ecaade2015_169f35, 7f4b, f723, 6bae, ffad, sigradi2014_144x2, 3fbc, ascaad2016_041l16, 43ba, ecaade2017_214t, 9cda, 84c9, ed32, fc50, ecaade2013r_009d6, 1d2e, 532e, ecaade2015_303v66, d6ac, 76d2, f0b2, 424c, 16ee, ecaade2017_230qq, a397, 571f, bc6a, 3159, ecaade2017_199ee, f032, 3722, caadria2015_203p29, 85ad, 3fd5, sigradi2016_383hh, ijac201412203k2, 5095, ffbf, acadia14_125ag, 3fc3, fc81, fc90, 1ba5, 98da, d791, a6d7, ijac201614202w7, 6523, 9ac3, sigradi2016_690e, sigradi2013_31, b9ce, 66fe, 9636, 9280, 7b21, c1e4, 6580, c7b9, c000, 2430, 1075, caadria2017_135d36, 0525, 8a71, 6d20, sigradi2014_316u6, caadria2017_101j27, acadia17_669j, 764d, f15e, 56b6, 8fce, 789d, sigradi2015_9.347v17, 0346, 5350, 3883, ff49, 09a8, d7be, 4693, 9ac7, ecaade2017_053yy, ijac201412301w5, 5495, acadia14projects_153as, ecaade2014_147z33, ac53, 57e5, e3f4, 19a6, ijac201715101e, ab58, ecaade2016_185e50, sigradi2016_817s, 40a2, 9ba7, 2248, 7fcb, f168, 6c7c, 2e7a, 5df7, 19d3, 3d08, c48e, 149f, fdac, 82ef, 58cf, c1e6, e9e9, 87f3, sigradi2015_12.215r27, acadia16_98b7, a3dc, sigradi2013_41b, acadia14projects_699b, sigradi2016_695z, 4323, f607, 29d8, 75b1, 91f0, cf72, 5037, ae84, ascaad2016_013a6, ecaade2015_200i43, d2f0, sigradi2013_401s, 02fc, ae3c, 4539, c315, 39fa, caadria2017_067m21, caadria2017_054h18, e6f9, ijac201715102jj, acadia14_357av, b1b3, 7093, 2893, 6a59, 128f, 1dd8, 55b8, e3a9, f0ff, 055f, 99d0, f18f, ac8a, 6516, 535d, 8ea7, 31a8, acadia14_699u, f0aa, 4bef, 81ba, 792f, eaa3, 106e, 2e1f, fa35, ecaade2016_130p36, 8d09, 6c34, 38c7, acadia14_291an, 965d, a655, cb53, ijac201513304w11, acadia14projects_79y, 9bc5, fbe5, 2dde, ecaade2014_180n45, a12a, ecaade2014_044f11, 6f98, 09e5, acadia17_257yy, ijac201412205b4, ecaade2014_240i62, 41ac, 6fec, 51e9, ecaade2016_213o54, 9076, d139, sigradi2013_280o, 9d23, bfc3, 4351, 68d2, 5e69, 1450, 70cd, 02e5, 3606, 2b76, 5ed9, 57b4, 3ae7, c552, 0777, acadia14_291c, 3189, c4d1, 0e80, 10d4, sigradi2014_099u8, 65c6, eacd, af8c, f9f5, sigradi2014_263a1, ca53, ecaade2015_269t59, 3cb4, 5e27, cf8e, 7571, 3d22, f399, 4374, 5101, 0a9f, acadia17_145f, 973d, acadia17_283rr, 26af, 339b, 964b, 5c35, 14c5, 2577, 6db0, 31dd, 9c01, a55d, 6c49, 2c8a, 8a7c, d7f5, 80f1, 3bae, acadia14projects_63ar, 6ee3, 4067, 9ff0, a405, 01fe, ce21, fec7, 4ea7, acadia14_609av, 6cf3, ascaad2014_036f2, 4646, 94eb, 96f3, 36d3, acadia15_323y12, 4ed4, caadria2016_055r3, sigradi2014_132k1, df6b, a80e, f155, 70bf, f2d9, e161, 598e, ad52, 098d, ecaade2016_216c55, e923, e48d, 7cac, fe60, a16b, 28e9, d88c, 22e0, be22, 5e71, bbff, caadria2017_124f33, 36b4, 8a01, 9b65, fe00, dc27, 334b, c34a, 7eaf, b5a6, 12f2, 7944, 35d2, 2163, 163d, ecaade2013r_004z3, d5f0, 6c40, ee5b, c4aa, 17a0, 3e4c, 85b9, 5cfc, c2ed, 6410, f014, 867b, 3270, 287f, a6a8, 2ce3, af53, ffe1, sigradi2016_710ii, b1d2, ecaade2016_042h11, c5cd, 8b7a, ecaade2016_151l41, f928, 5429, b534, 3d78, 8f92, caadria2017_048u15, ijac201412303m8, sigradi2016_625vv, 37f2, ecaade2016_223e59, fd01, 947e, 9652, 98a0, eb61, 19b8, 7a08, sigradi2014_229m8, 361b, 32db, ecaade2013r_012r7, e35b, sigradi2014_047i4, 4989, 0329, ecaade2015_55w9, a33c, 2b01, acadia14_661c, 2962, f176, 1178, 3826, b179, ad35, f74b, a0e9, 809d, sigradi2015_11.165o25, 95cc, d034, ecaade2015_61h12, a831, 8446, ecaade2014_072b18, 026d, ecaade2014_066o15, ecaade2016_198p52, e2af, caadria2017_182x43, 39fb, f046, 2852, acadia14projects_365ad, fa89, acadia17_350ii, ecaade2017_195dd, d6a8, a65d, sigradi2016_592z, acadia17_534zz, a5b0, e277, caadria2015_124y19, 23d6, ijac201513104g3, 53cd, 5039, ecaade2015_297u64, a5aa, ascaad2014_014z7, acadia16_72h5, 75ce, b156, fab2, ca64, d12d, 7442, 2ae3, eb39, ecaade2015_248p56, acadia17_492nn, 4332, 1e32, acadia17_473i, ecaade2017_215u, ecaade2015_233g53, dd03, acadia17_28aa, 1eb4, 1170, acadia14_153av, c2d9, 0130, af1c, 3d04, 402b, ecaade2017_130ss, 46a3, d3cc, fe2b, sigradi2016_387vv, 1f1c, 08e1, caadria2017_005f3, ijac201614201h7, 2fe0, ecaade2017_054ll, b1df, acadia15_173o6, c95a, sigradi2014_049n5, 48fa, ecaade2015_229m51, 29c7, 32c8, 9d6e, a18f, 8475, b9cb, 9b6b, caadria2015_190l28, 575b, f415, ee62, ascaad2016_033w12, acadia14projects_479as, d229, fe6f, f541, ecaade2014_182w45, ed34, ecaade2016_ws-dheritager67, f82c, ecaade2014_152h36, b20b, 8492, b54d, 47c6, acadia14_463z, 1fca, 7ee1, aeab, b079, 92f5, 9d74, d40c, 5c77, 6492, ecaade2014_111f25, bba6, 63b7, 437c, 13b5, f9b9, caadria2016_085j4, ecaade2016_170y48, db25, 0469, 1f7c, 732a, cea7, 3c92, 0659, 9b51, 4cad, e2d2, ijac201614308k5, ae22, d1da, caadria2015_208y30, 1ae9, 32a0, sigradi2015_3.221t4, 0e72, 2294, 1547, de44, ascaad2014_029t8, 0c02, 47d4, a301, f64a, c065, 3c1f, f55e, a6e4, sigradi2013_100i, 18f7, cfae, 284a, a4ee, b333, fc93, 762c, 19ba, 983e, ecaade2015_268c59, 074e, f02c, caadria2015_142k23, c3df, 8847, c78b, acadia17_100j, sigradi2014_347k10, 8c5a, acadia17_190f, e81b, 9d05, bb52, 4a6b, caadria2016_405d17, 07e9, ef2f, 943f, sigradi2014_329v6, bb62, 1b06, aeb4, 00fd, f80c, 2b7e, 4592, 297f, cd12, ecaade2016_129p35, 4aa9, acadia14_237av, ecaade2016_048x13, 54a7, 1b7d, c457, 9c1e, 6a58, d5e3, acadia16_130r9, acadia14projects_229n, sigradi2014_047l4, fcea, f044, ijac201614301c1, 58bc, 9256, 4273, d2e3, db05, acadia14projects_317r, 4585, dad8, 26fb, c6af, cbd0, ecaade2013r_012p7, 334f, ac7b, b540, 4dcb, 0046, ecaade2015_199e43, b949, 797f, 6614, 18a9, ad02, cb38, 7352, 5613, acadia15_161h6, ccf7, 5e82, 20a0, caadria2015_073j10, 6504, 16ba, acadia16_98l7, sigradi2014_144w2, 217e, 1952, f192, de64, 4f2f, 63d1, 8874, 6d17, 1541, ijac201614305j3, sigradi2014_057t5, 88f5, a3f7, 4466, f2aa, 6c71, 0a10, sigradi2015_9.347l17, e6d5, a072, acadia16_54s3, de50, b48f, e7b4, aa3c, 78e3, 3607, 4518, 242b, bd5d, 5c28, caadria2015_061e7, dfa0, caadria2017_037f12, b130, a9d6, 3e2a, d505, acadia14projects_43ad, ab6b, b91f, c9d6, 8d9b, 5b21, ecaade2015_172a37, f297, be74, 18fa, d247, 6ce5, 6058, ecaade2014_221m56, d6b6, bbaa, f4e5, acadia14_435ap, f400, ecaade2015_35y6, 87e5, 3b2c, 1904, ecaade2015_217c48, e687, 7e7a, 7bff, 43b7, 327b, 05f1, d1ca, ijac201614305i3, 3227, ecaade2015_172d37, ecaade2016_151f41, d4a6, 3815, ecaade2016_243x64, 9e75, 4e28, 59b8, 181b, 918b, ecaade2017_037cc, ec06, 3ab1, 0232, a06e, 4a46, 71b1, acadia17_637c, caadria2015_119y18, f4ab, ff43, 92b6, 16c0, 114d, e5de, cef6, b281, 3f3f, ecaade2017_117s, acadia17_637qq, ef83, 9bfd, ecaade2016_mrtd66, b7c2, bb49, fcfa, caadria2015_012g2, acadia14_247i, dfb9, 37e2, 2dbe, 06f0, 3b91, 6768, ac4f, e7fe, 635f, 08a8, sigradi2016_592x, ecaade2015_155h32, sigradi2015_9.141i16, ecaade2014_144x32, 0d6e, 27f9, ecaade2014_015j3, 9150, sigradi2015_11.196h26, 4a5a, cd2f, b92d, 73ad, 7e7e, sigradi2014_263y9, ca13, 793a, d193, ijac201513103c3, 5265, acadia17_222uu, acadia14projects_237au, c1bb, b273, e092, ecaade2015_206w45, 719c, a8b7, caadria2016_125s5, cdb2, 1d53, f0c9, aa52, ba45, c52f, f145, 7df8, ec37, d1b7, d986, 19b4, 6df2, 1d04, 7b64, 9cdf, ebc1, ef9b, fc6a, 13f1, sigradi2016_448o, caadria2015_084t12, caadria2017_096n26, c9f8, acadia17_640ll, a339, 40bd, 2c82, 0b84, fd9f, 7674, ecaade2014_237w60, b9ef, ijac201614308g5, cdcc, 5268, c8c1, afcf, ascaad2016_016t6, 0fa9, 4f82, cf94, b2e5, sigradi2015_sp_4.275t29, 9871, ab3b, 0688, deda, 2cc0, 9edf, sigradi2013_303t, acadia17_36aa, a18a, f1a7, acadia17_89t, 08c2, 882f, 4736, ecaade2013r_009g6, 997f, 8092, 0a77, 8363, ae5e, 0f18, dff0, 9932, 7334, 508a, a68a, b030, 5549, 9556, eb17, acadia16_280c18, c493, 065f, acadia17_189kk, ecaade2015_92n18, 96c6, feae, e55a, c909, 1015, 9ad7, 1bc8, 2e66, 1770, 4bb7, c001, b233, 0d83, eb37, 2471, ecaade2015_169b35, cc99, 4565, 0372, 49a6, 20b1, ecaade2013r_003a3, af34, acadia14projects_125p, 26a9, 0f97, acadia17_189hh, 4b07, ecaade2015_155f32, 2c2d, 7e29, fb13, 155f, 9ed1, 563a, 0e1f, b18a, d50d, fe39, ecaade2017_032j, aff7, b822, acadia17_212oo, 93d2, 13ec, 202c, e108, caadria2016_013s1, cfe7, 07aa, acadia17_189ll, fd1e, 5ba3, sigradi2013_96u, 3f28, b666, 7199, sigradi2015_11.136u24, 4b7a, 9f7f, 94c2, ecaade2014_011w1, bdf0, dbe1, 5a20, 0324, b64b, acadia14projects_435ar, 9ba9, 502b, 1096, 1a8f, 55f6, 1235, 12d3, 7111, d08b, f57a, 51ba, 5982, f90e, 90b6, 8923, 5597, 940c, 41c9, ascaad2014_019v2, a127, ecaade2017_079m, a16a, ecaade2017_116g, acadia14projects_619ao, 226b, baf5, eb64, 00e8, af38, ijac201412401m3, 3168, c9b5, acadia17_266bb, 73f0, 8b75, a630, cf06, c83c, 34a4, da11, caadria2016_383p16, c556, ecaade2015_171o36, 09f9, ad2e, 939f, 8be3, 6926, ecaade2016_071i19, 254a, bb6a, b7e2, f76e, 6721, e079, d780, 5f77, a7c2, dd9a, 3f86, 7a1f, 4b55, sigradi2015_11.136l24, 73f2, 68d4, 4572, 9474, 2151, 11c5, 165b, 4689, b2f1, 78d3, acadia14projects_619aa, acadia14_479f, e760, ecaade2016_140j39, e068, 0a96, ijac201412404z7, 9e39, ecaade2015_100u19, acadia14_389aw, ecaade2017_071pp, 2074, caadria2016_631h27, 01d3, f15b, f451, b697, 0fcf, 04a0, d4fe, e2c4, eea2, 8745, cd22, ceab, df23, 5392, e6b5, c3b7, caadria2016_497a21, e461, 4eb2, 04bd, ecaade2014_104v23, 2841, a6ab, 18c3, ed6f, c4d2, 3358, ecaade2014_065d15, ecaade2016_011f3, d5dd, b925, a37e, 8d19, 11f5, 7ed8, b6f9, 2cfd, 6384, acadia14_671w, c1e0, e9db, 310c, ascaad2016_011i5, 921e, e80e, eb06, 5f8c, acadia17_89x, 8d05, f01a, fb93, 5fb9, ecaade2017_192l, 299b, beca, 2484, 870c, 05e6, acadia17_500ll, e797, acadia17_403n, dc9f, dd0b, c751, caadria2016_507j21, a02f, 0c51, 7d86, 8064, fced, 08fe, 7ef8, a5f0, 9e79, ec8a, caadria2017_134z35, 6849, 7928, 73a6, caadria2016_281c12, ca19, 66d2, 96fc, ecaade2017_169tt, 7319, acadia14projects_339az, 76f0, f12b, sigradi2016_381u, 5469, 141f, 03e4, 1491, 0d0f, 9313, 5034, caadria2017_142p37, caadria2015_054j6, 35a2, 6ae2, dd3e, d06b, 9567, 9525, f547, 8f5b, 4c15, 60a5, acadia17_162t, c133, e44f, d770, ecaade2016_230y61, f6da, 8426, 532f, e972, 50ab, a791, ad50, caadria2017_063a21, 5a81, ac16, ecaade2015_196r42, 67b1, ascaad2016_038r14, 2f7b, acadia14_479av, acadia17_188w, dfb0, ecaade2016_072h20, 3fa7, acadia17_520q, caadria2015_023c4, acadia17_608u, 4c68, c660, 21a9, e416, 503a, ijac201614405u3, ecaade2014_198r51, f71d, caadria2015_030m4, ijac201715202ss, ecaade2016_085k24, ecaade2015_248s56, cbda, 1469, ascaad2014_029r8, 7d85, 26ce, 2906, 7fec, ijac201412301l5, 8e42, d587, 04e4, 3cbb, 0b9e, c31e, 9869, e294, 79fc, acadia14_153c, 6593, f8d4, ade4, b2af, c831, b5b5, ecaade2017_038xx, 21de, 347b, 3df5, 80b4, 8e59, cf7d, ecaade2016_222k57, 237e, 1df0, 3ded, 7811, 21d9, d811, d2cc, 2532, d2d1, e179, ecae, ecaade2016_006p1, ffaa, ecaade2014_088i21, 61c7, acadia17_660i, 7be6, 75cb, e15a, ascaad2016_022h9, a2c3, c63a, eed5, 4148, ijac201614308l5, 163f, 6fbe, 09b7, ecaade2016_ws-dleadp68, 6a16, 0efc, acadia14projects_247t, 5a38, c06c, 9085, ec67, ecaade2015_217l48, acadia17_82q, 0a7b, b750, cfaa, da79, 0f8d, ecaade2015_115u22, ba19, 3c8a, 86b7, 6a03, d5e0, bde2, 2d56, 2cb2, sigradi2015_9.152y16, 3b04, ecaade2016_208z53, ascaad2016_057o22, f4eb, acadia14projects_565s, acadia17_360xx, ecaade2014_066m15, caadria2015_070v8, 92a3, caadria2017_046p14, 8124, 2e7d, fdc2, a89d, acadia14_565v, e688, aa54, dc29, ab05, 0a2e, ecaade2017_194s, ef53, acadia14_339af, d873, acadia14projects_71u, 1590, a21f, a2da, ecaade2015_170h35, c547, 3422, 29e2, 2e3a, caadria2015_130z21, 9937, 9da7, sigradi2016_583yy, 0916, ecaade2017_152gg, 6fc3, 5fe0, 8432, 1da0, 0fef, b501, 42a9, e12c, ascaad2016_030f12, bd38, d9b0, d2d8, b289, sigradi2016_367yy, a800, ecaade2017_032p, 213a, 84ac, cf7b, sigradi2015_11.165n25, 509b, acadia16_440d26, sigradi2014_045w3, ecaade2017_282m, ijac201513306g13, 7d5f, 4b6c, e2a3, 63f9, acadia14_91t, acadia17_211l, ijac201614307f4, c931, ascaad2016_052j21, 8f45, 321d, ecaade2017_302aa, 5725, f487, 6331, 71de, 9aa4, sigradi2013_386v, 2832, 4a1e, sigradi2015_8.81y11, 0c27, f041, 4cc7, 2caf, aa8a, 96a6, 44af, 6f23, d5d8, 3a61, ee0a, fdc5, 7c43, ascaad2016_021e8, 29cb, 4b57, 93ab, 378f, ea11, acadia15_483u21, 05df, acadia14_135z, 2545, b041, sigradi2016_732c, 441a, 7d77, e291, caadria2015_119a19, 70ed, 5a29, d4fa, acadia17_620pp, 3210, 8bf9, sigradi2015_6.387j9, acadia14projects_81l, b26c, caadria2016_851g36, b422, 90ec, ecaade2016_073u20, d262, ecaade2017_076u, 6695, acadia14_375i, 5fd6, acadia16_290f18, 9c1b, bd7f, acadia14_101ai, c538, 77ca, c999, 09b2, ce2f, 2727, a2ef, 23fd, acadia16_488u28, 2594, 65ee, 3a0d, 6b74, 8a50, a6b0, 48fe, eb57, dd98, ijac201513206m9, 6c51, 8ec4, 7810, bc26, acadia14_347av, 70c8, acadia14_63d, 77d4, 6eec, 6a00, 709e, 5136, b7a3, c2b5, 8a8d, f3aa, 54bc, caadria2017_163f40, 02a4, a124, 1e47, ecaade2016_185y49, c957, 786d, d44c, 47fa, f56b, caadria2017_123d32, 6a72, ascaad2016_013x5, e999, a870, dd6a, 6c4d, caadria2015_130x21, 9f3c, e9a9, e3db, 3127, ijac201614405m3, 5a7b, cc91, sigradi2014_048d5, ecaade2014_237e61, 791e, b6ca, 04c3, 8665, 4879, f682, 6412, c04b, ecaade2016_099g27, cb63, ecaade2017_077uu, sigradi2015_8.239b14, bb51, e115, 38d8, aa34, 90ba, 1689, 77b2, sigradi2015_11.136w24, 77ac, ff1b, 082a, de49, 953b, f57d, caadria2016_839l35, fe7e, caadria2016_621t26, sigradi2016_773x, ca6d, 4261, d5fa, 919e, 7fd0, caadria2015_188s27, 9669, 94d5, 7e3d, 3ba8, c948, ecaade2014_111l25, 4083, dad3, bd89, acadia14projects_579k, ijac201513302n10, ecaade2017_061h, bff1, acadia17_552j, 0d1b, 6e87, 256b, ecaade2017_254ss, d1af, 56b4, 0101, faa9, ebad, 728c, ecaade2017_199ff, caadria2015_114t17, ecaade2017_148f, ecaade2014_138x30, 1713, 6958, 8c86, 6a8d, 7097, 3da1, ecaade2016_104t28, fa6d, 4e04, cc00, 2153, 6b3c, 7b43, b04d, 002e, 3be8, 2660, 2015, 631e, ee52, 1fcb, 81ad, 4671, 5647, 193a, 4e1e, 60fe, 5006, c231, 00d2, ecaade2014_218s55, da2d, 1cb4, 45c0, ecaade2017_023ii, 1074, 9927, acadia14_565af, 4329, a5a9, 7186, fa81, acadia14projects_135j, 1a5e, caadria2015_049d6, 00a5, sigradi2016_807jj, acd0, sigradi2014_097k8, 46c8, 2d2e, 1fd6, ecaade2014_201i52, 23d2, ascaad2016_042z16, 102a, 9311, 17c0, ascaad2016_003r1, sigradi2013_248a, ecaade2014_111b25, sigradi2014_123u9, c3c7, 557a, ee12, f34a, eb3b, cc21, 4c77, 5ada, 6273, 8c64, 5e23, 42d8, 159e, caadria2015_130t21, a994, b22f, 337c, ecaade2016_068u17, f22d, e340, a707, ascaad2016_011j5, 97d7, ecaade2017_021e, ecaade2017_019d, 2049, c35a, b0c6, 0e8e, ecaade2016_225v60, sigradi2015_10.267p20, 438f, acadia17_178w, 5303, f2eb, cd7f, acadia14_101as, sigradi2014_192o6, acadia17_500ee, acadia16_488z28, c21c, 0dad, e4ac, aeb0, 379a, 6d33, 5e83, 397e, 9712, 84ef, ecaade2014_012m2, caadria2017_046l14, fce5, 03d2, ecaade2017_072j, ecaade2015_193d40, a7dd, 5aa1, c3e3, acadia17_648w, b1cd, 94ed, 2a06, ecaade2014_070f16, c3eb, 7897, fcdd, caadria2016_333y14, dbcb, b8bc, de6b, ecaade2014_149b34, 484b, 055b, 1bf7, sigradi2013_275c, bd95, 58cb, ccd9, ecaade2017_170a, 4ab8, cdff, ff15, ecaade2017_029s, db45, d021, 4a3a, cdec, 1a7b, 567f, sigradi2015_10.309t21, ascaad2016_044y17, 5654, c8e1, 328d, sigradi2015_10.262k20, b3db, acadia15_343z14, cc07, 6d89, 9ac6, ed3e, ecaade2015_101e20, 30d3, 36ac, 9ee3, 4d4a, 119a, a81d, caadria2015_054k6, babe, 52b3, 04c4, d085, 40c7, caadria2017_122t31, cae1, 4a76, 56ec, bbd0, ijac201715202mm, 763c, 1c29, 9e24, 0a7a, 5ab2, 4580, ecaade2017_105pp, ecaade2014_139h31, acadia14projects_463n, 5d20, db03, caadria2016_343m15, 6290, ed07, a871, 5b46, 0970, 117d, 6e19, 1776, ca2f, e6eb, c8ab, 3bb8, b714, 7a0b, e00f, 5504, 50bf, ijac201412402l5, 9b3c, acadia14projects_117h, 4331, e112, ecaade2015_317g69, cca3, d146, 278d, c197, 0af8, 1851, 6f63, sigradi2016_777ii, b889, ecaade2014_015v3, caadria2017_029l10, f2e3, e45a, acadia17_308yy, 746a, acadia14projects_497ab, 5b07, acadia16_440f26, acadia16_478y27, 2583, 1bf3, fafe, ijac201513105x4, a26a, ecaade2016_221z56, ecaade2017_282v, bf5e, acadia16_280d18, a637, 362b, ba4a, ecaade2016_089y24, 8ef0, bf5b, e94d, ijac201412405s8, d78c, ecaade2015_59a11, 3aaa, 626c, ecaade2016_033b9, 4a50, b3b2, 2bd9, 4497, a963, e6ef, ecaade2015_171l36, 8db1, 4035, d4c4, ad00, c072, sigradi2015_9.270h17, acadia15_263u10, 00cc, 4419, ce0c, bcfd, ecaade2017_192ww, ecaade2017_140cc, 3747, f15d, c67d, b9db, ee30, ijac201412203m2, sigradi2014_339v7, 906e, 6987, 341d, caca, ecaade2015_286e63, c51f, 2524, acadia14_135w, 7f59, cf2e, acadia14projects_479j, sigradi2016_614z, cbf2, 25d5, b11e, a65b, f837, cf66, acadia14projects_691av, b091, ecaade2014_012r2, 802c, 5ce4, 1d23, ecaade2014_089w21, 930d, b294, 9d24, 618a, sigradi2014_159g4, 2052, ijac201614208t13, c9ba, sigradi2016_364pp, cf08, bfb3, ecaade2014_044j11, d590, 06aa, ecaade2017_228w, a948, caadria2017_043w13, 3166, c58f, a607, 147a, acadia17_520s, ecaade2016_118n31, 0ceb, sigradi2015_12.19d27, acadia14projects_145aj, ba64, 7384, ecaade2014_187f48, ecaade2016_215u54, sigradi2016_381t, 7d3f, 2b7a, 582f, 2673, f9e5, 5076, sigradi2013_64a, 4102, 6619, acadia17_678xx, fe61, d593, ijac201614405b4, c45f, b9be, ecaade2016_113x30, ascaad2014_029m8, 86e5, 0af7, acadia14_579e, 52e4, ecaade2013r_004x3, 2584, ecaade2015_21k4, 74e5, 417c, d726, ec95, 5a77, a0e2, 35d6, f71e, f017, 56cb, be9d, ijac201412403i6, d3f2, 489e, f6c6, e554, acadia14_125v, ecaade2017_076ff, ecaade2017_133h, ecaade2017_003s, ecaade2017_017r, ecaade2017_052pp, acadia17_248f, sigradi2016_655e, 7b11, f97b, 0719, 397c, c1f0, ascaad2016_022p8, 2c93, ecaade2017_073n, 54e3, 1221, 9bfc, ascaad2014_024h5, 346e, 4e50, 7438, 54e8, acadia16_394i24, 9c66, 98ad, acadia15_431j18, c311, b264, b0cf, b38f, ecaade2017_268ee, 41f3, f06b, acadia14projects_517t, 3313, 0979, ecaade2015_22x4, ac9a, d4ac, acadia14projects_153au, sigradi2016_544c, af63, 5d7c, 8d0b, 33f8, acadia15_371h16, acadia17_435g, 6a78, 3b6b, 98be, dd3a, eee3, 7721, 6f4c, 1e45, bc47, 22f1, 0208, 5c97, 28a4, ijac201513205z7, 5aab, f9de, ecaade2017_003j, sigradi2015_12.215m27, 0310, a1b3, ac65, 0217, ecaade2015_279y60, ecaade2017_038tt, 34ab, acadia17_360g, ecaade2015_130k26, ecaade2016_007n2, 00c1, caadria2015_084v12, 3f95, 7f4d, d3c2, 7c31, 4fb4, ecaade2015_180w38, 95a0, 89e6, 5746, 1c46, 2d27, df55, fa88, ascaad2014_017d1, 1195, sigradi2013_10b, 00eb, ea4b, caadria2016_539g23, c4ec, ecaade2017_201qq, 0031, ascaad2014_029c8, c4c1, c927, de8b, 733d, 4906, cbfe, cecc, f476, sigradi2013_212t, ecaade2014_233l60, 1f40, b858, 10cd, 504b, 02a2, 3d64, 43a3, 10f0, 6a0c, 1727, 05a4, ijac201614307u4, acadia16_130l9, da9e, fd0a, ecaade2015_215k47, ecaade2016_106o29, b13f, ee5e, c27b, d503, 3ec8, b6cd, 87f9, ijac201412304d1, 580a, e787, ecaade2015_225o49, 83f0, 3404, acadia17_660s, fc76, c97f, 7cd9, ecaade2017_101o, ecaade2014_109t24, fad3, sigradi2014_330i7, 3029, 5d97, 0b7b, 932f, 41e3, 9d27, 8caf, deb9, f41b, caadria2016_395w16, 69fb, 2190, b704, 40c8, 7223, 4d85, 47ae, ecaade2015_333g72, 66e7, 7e12, ecaade2017_122a, cec6, e9c6, sigradi2013_429l, 4ea6, 7235, 62a1, 0ff9, ecaade2014_010v1, a31f, caadria2017_095f26, 8e7f, 26c5, 8d02, sigradi2014_049f5, 529c, 67e9, fb11, ascaad2016_013e6, 4020, ecaade2015_207k46, cb16, 0cc0, ecaade2015_334o72, 9051, 16a3, c56c, ecaade2015_114o22, f225, 2bbd, sigradi2016_737ff, ijac201513201f5, ecaade2014_239k61, 6ab6, 9055, f180, 2e97, b832, 5a37, ecaade2014_024s7, 026e, 0c8c, 1712, ecaade2016_033h9, 268b, caaa, acadia17_640m, acadia17_670w, acadia14projects_267l, 6978, 9434, 58f1, e19c, ecaade2014_173z42, ecaade2013r_009o6, 30ae, acadia14projects_655ai, 5e45, ascaad2016_007u3, 1f87, ijac201614102r1, acadia14projects_135u, 532b, 3449, acadia15_407y17, 8b6b, f7a3, 052e, acadia14projects_609ao, e36b, 0e70, 7cdb, a6b5, ascaad2016_022w8, caadria2016_579p24, e663, 0407, sigradi2015_3.65x2, ecaade2017_138v, 05db, a001, 4eed, f2f4, 7b44, f29c, 5554, c5f0, ecaade2017_019pp, afc7, 5a96, 3d0c, f352, acadia14_311u, 6704, d8e3, 5bf8, f7e8, 7afd, 71d2, ecaade2017_229hh, ecaade2017_133c, a284, 6f33, 89bc, ecaade2014_175t43, eda7, 5ae4, aec3, ecaade2015_11d1, f64c, acadia14projects_101am, 898a, ff1d, 4d1c, 8f66, ecaade2017_282u, ecaade2017_152ff, 6e67, ecaade2015_230o52, 1c91, acadia17_648kk, 5f5a, 4047, 4f56, caadria2016_033a3, ecaade2015_84c17, e5d6, 2785, fb2f, 276e, ascaad2014_019b3, 7a27, 8442, 5395, e0f7, f7f9, 0bf3, 4fe0, 1128, cf26, 6cdd, 792c, 918e, caadria2015_067k8, 1c2d, 2646, 99b5, 064d, 1306, ascaad2016_022m8, 5baa, b98d, 4816, ijac201614105j5, cf76, sigradi2015_4.219j7, a34c, 14b3, cb8e, b36d, ijac201614403k2, acadia14_199ap, sigradi2014_151h3, 28c4, bd6c, 8914, acadia17_274ww, c2ee, 72e3, e0a8, e43a, 5708, 454a, 3b46, sigradi2016_512d, ecaade2017_291y, ijac201715101i, sigradi2014_132m1, c1e1, 37d7, ba1b, 5d83, sigradi2014_137j2, 6c72, 3f6d, 93c0, 7984, caadria2017_123s32, caadria2017_096m26, bcff, 70c0, acadia14projects_83ad, a719, e1d5, 7b4e, cc43, dae8, f945, dbc0, sigradi2015_6.387f9, 80ba, ijac201412403g6, 81d6, d266, c4c8, 45ca, 76fd, 5575, b990, c5d6, 1114, acadia17_511qq, 6a9b, acadia17_404bb, 557c, 2b94, 6765, c34d, caadria2016_487u20, f935, 7740, 7734, d2c3, 2945, a240, ecaade2014_071w16, d0e9, 223d, acadia14_339ai, d10f, d550, 6323, 782e, 4db8, 1333, 7738, 4a5c, sigradi2016_659o, c0d3, fb88, 7f56, 2ce4, sigradi2014_345u8, acadia14projects_619az, afb4, 841a, c40e, 69dc, 404a, 3471, acadia17_89p, cb88, 511e, 43e2, f295, c3a4, 9e9d, 0d5b, cdd6, ascaad2016_008d4, acadia14projects_463at, 6ced, 3f0e, ascaad2014_033h1, a046, c05a, f7e9, 7525, eb9d, acadia17_324x, a5fb, 7fd4, f45e, b399, e561, eb72, 82de, 0880, dc89, 56a9, cb86, 5bee, caadria2017_145v37, 0d67, 3853, acadia15_297w11, 761b, 094b, caadria2017_001a1, 7bed, a923, ecaade2016_ws-intelligenty68, 99ce, acadia17_50tt, c2be, fe64, ecaade2016_111p30, 81d2, 5211, 787b, 3bfd, acadia14_177x, 7e70, 2819, d89c, caadria2015_130g22, 41c8, ascaad2014_004d2, 7620, 7e5e, 02d4, sigradi2015_sp_12.402t31, b655, c402, sigradi2013_267d, ecaade2017_293ss, c94b, sigradi2016_450ss, 784c, ecaade2014_105b24, c275, b060, fd0b, b934, 7c10, f3c4, 62aa, caadria2017_046z14, 97b4, 5db7, 4730, sigradi2015_3.268f5, 04db, 7392, sigradi2014_263k1, 7974, acadia15_161i6, 8877, ecaade2017_265p, 1573, 796e, acadia14projects_479p, 8900, 3576, ascaad2016_059i23, d7df, 5287, sigradi2016_654zz, bfd1, 3111, ecaade2014_144b33, 43f4, b913, c2d6, 7f3b, a4df, 3e69, af23, a6ae, sigradi2013_390u, 6ac2, a938, caadria2016_529l22, 98f2, caadria2017_046j14, b81b, 78ae, 0dfb, ecaade2016_102t27, 512a, ecaade2014_044h11, 089c, 0212, 2b00, sigradi2016_510yy, ascaad2016_044w17, caadria2017_129b35, bdfa, a6c2, 6a88, ecaade2017_290uu, ecaade2014_202k52, c021, 8b6e, 038b, 9ed3, caadria2016_013i2, ecaade2014_149g34, 3fb2, caadria2017_124m33, 9e17, 42c9, 9429, e823, 88e9, 459f, 48f3, 74ac, 11cd, c50e, bade, 2d11, 3d13, 5d23, ecaade2017_273s, 3052, 2ef2, f1e6, acadia17_291r, efb9, sigradi2014_282p3, sigradi2016_550l, 0170, f955, 5019, f491, 678b, f139, 422c, ecaade2014_176h44, b0de, acadia17_562hh, 685d, acadia17_637l, e46f, sigradi2013_280n, a6e8, ecaade2016_002b1, sigradi2016_816ss, fd5c, 5115, b1d3, 1c87, eeaf, 9052, caadria2015_064v7, 9b16, 1107, 7d83, 63ae, e4e6, 4588, ecaade2017_309zz, 416d, 75ea, 6310, 9f61, acadia17_570ee, 04f1, 8892, e272, b78b, sigradi2015_9.347k17, 2749, ijac201412408z2, 697d, f2d0, 85fd, ecaade2017_071xx, c7e9, 2a48, 7731, ecaade2014_018v4, e4c3, f84d, 556c, 13c8, 2c60, caadria2016_003e1, e0e4, acadia14_627g, c701, 6253, 84d7, f28d, acadia14_117i, 411d, 29ac, acadia17_678ff, ad9e, f51b, ecaade2017_108qq, d729, caadria2017_174h42, caadria2015_070u8, ca7d, ecaade2017_288jj, fe74, bcd6, 66fd, 0137, 4496, e610, c12e, ed57, sigradi2015_8.143c12, ae8a, ijac201513103x2, df68, cdd8, caadria2016_405k17, ecaade2017_129ll, d5e7, 70df, 05f6, c2e9, 9761, db28, acadia17_630xx, 99dd, 656b, c159, 9df9, 38a9, 5ec6, d433, 41c1, 27ad, ecaade2014_182x45, 875e, 9776, 857e, 46bf, b365, f3cc, 2f55, 4acd, ecaade2015_309t67, ecaade2014_177u44, ce4a, b332, ecaade2017_192m, b0a3, acadia16_460a27, 1427, 6407, caadria2016_197j9, 7d46, d680, 90ff, ijac201715106tt, 92df, acadia16_72f5, 69b2, fe10, f119, beac, ce50, acadia17_154m, ecaade2016_028l8, 5c59, 3e35, 9df3, cb3d, caadria2015_081w11, 6055, ecaade2016_113v30, f6d3, 5fcf, e408, 74d5, 27d1, bda0, 7e8c, a0f9, 0afe, dfa7, ecaade2015_33j6, ea5b, 364a, sigradi2015_12.215p27, 3e28, 246d, 3695, c112, 1a67, bf97, ecaade2014_052r12, c29b, d214, 7e93, 0419, caadria2017_005t3, ecaade2014_232u59, f329, ecaade2013r_003v2, 36df, b859, a6c6, d5f5, 1b70, acadia15_123r4, 3d84, 6b41, 03a6, 9a3c, 89a1, 4d2e, ecaade2014_153w36, sigradi2016_641ii, 51c9, 152f, 54d2, 831a, acadia14_463o, 5915, 640a, 3719, 020b, 5243, 62f0, cad7, 680b, 7566, 6358, ecaade2016_238i63, 1440, 27fb, ecaade2017_054jj, 27a2, acadia17_669t, 6911, 445d, ascaad2014_017i1, 9cc4, 55d4, caadria2015_102y15, c9cb, ecaade2016_237f63, 92a8, 9a29, f3ac, 4c35, caadria2016_861a37, caadria2017_147z38, cec2, b648, f2a2, 065a, ascaad2014_031k9, 1de7, 3e68, ascaad2016_046r19, fd11, f3ff, be93, ascaad2016_008h4, 6476, acadia17_248yy, 2a11, 6f8a, 7678, c648, c25d, c688, 170c, a11f, f36d, fa29, da2c, edbb, b0b4, sigradi2016_467s, caadria2016_147h6, ijac201614102g2, b6ba, acadia17_90cc, f4de, c613, 6397, ecaade2017_108w, 7ca3, 4369, 73de, 81e4, ecaade2016_119v32, acadia14projects_531p, f39a, fd95, b231, 6146, eda9, acadia17_360i, 247d, 5d9a, 7844, 2849, 8fc6, ab75, sigradi2014_080j7, 1314, f148, b3ca, 7c5c, aeb1, ba47, 1709, f130, dd84, acadia14projects_135y, de9b, 13d3, 7b98, ecaade2017_041p, ecaade2016_038f10, 6469, 554d, 098f, c6ca, bce0, sigradi2015_8.339x15, dfc2, bd8c, 882b, c0a9, 5ca0, ecaade2017_085i, 6e32, caadria2017_048p15, ecaade2015_127e25, ca46, 5932, 30da, caadria2015_137o22, 72cd, e5e3, 5dff, 9e12, 5b1a, 0b2b, f39d, 629b, sigradi2014_282n3, 620c, 7431, acadia14projects_435aj, sigradi2014_221h8, sigradi2014_015g1, 9fb6, b189, da4b, aea9, 9628, caadria2016_395x16, 4271, 3bd1, c316, 269b, 13d9, a892, ecaade2014_127n28, a3ac, 2e43, b606, 9210, 37ad, 4431, 4246, 1c30, 60c1, 20dd, 2292, facf, f57e, acadia16_394h24, 9236, d9c5, sigradi2013_28m, 1ea0, 6cea, 06fa, 6209, 338a, 2bdd, eaad, 4093, ijac201513103w2, caadria2017_183a44, 690e, caadria2015_209c32, acadia17_640gg, 1400, a270, acadia16_326u19, acadia17_445s, ca74, 2036, c7f2, e8bc, fb27, 403c, ecaade2014_221l56, caadria2015_208a31, 8284, f13b, 3352, ecaade2013r_012j7, a867, acadia17_178vv, caadria2017_155m39, acadia14_43ag, 09c0, ab69, 2f05, 7f3f, ecaade2017_175j, ecaade2014_149j35, 87b2, 8d1c, 6197, a470, ca8f, 7917, ecaade2014_066k15, 63a3, f5b2, 1d67, 6222, 2922, 28ea, ecaade2017_jgok, efd5, 57b1, 3673, 3704, 34e8, 032f, 8c45, 1cd6, 217a, ecaade2017_053ww, caadria2015_126u20, 8bd2, c89d, ecaade2015_217e48, 34bb, d972, ac29, sigradi2016_647ss, sigradi2015_3.201z3, 461c, ecaade2017_091a, ecaade2016_230r61, acadia16_352s21, 7e6b, acadia17_232bb, sigradi2013_411n, ecaade2015_64h13, ecaade2017_037gg, b5dd, d243, 60df, 7f7f, acadia14_339as, 0c42, sigradi2013_389p, d284, 6223, f513, 8a91, 513d, d617, 7722, sigradi2014_313w5, f25a, ecaade2016_007f2, a3fb, ijac201412204l3, 2544, caadria2017_185x44, df83, ijac201513302b10, ac0e, ecaade2017_252m, sigradi2016_611p, 762a, 3672, sigradi2014_021v1, c58b, 91ef, 8885, 5871, e4d4, 64df, bd2c, c8ea, 2c92, 00dc, 865e, 1375, b65c, 179b, 4cf4, ecaade2014_084p19, a421, 2813, ecaade2015_304d67, sigradi2014_265p1, ijac201513105b4, f4d7, 516e, caadria2017_107m28, 1d57, afa5, 40bb, d474, ecaade2015_82a16, 6818, ecaade2014_157j38, f8b0, 8bb1, 9cf6, b46e, 5114, acadia16_124f9, 3aaf, 79a4, a583, 418b, 18cf, caadria2016_579u24, acadia14_199ak, ad8e, 48f7, c42c, 4972, cc3a, ecaade2017_053uu, b222, 0045, 88c3, acadia17_382rr, acadia17_435f, bbda, ecaade2017_172v, 0f3f, d030, ijac201412307f3, 46ea, 59b5, ecaade2013r_019i10, 92f4, acadia17_231r, ijac201715204ff, 2523, 33c4, 5e1a, sigradi2016_364ll, 8bb8, 881e, sigradi2015_8.328r15, a945, ef64, d269, caadria2015_203e29, 9b58, 5670, 88a9, f8c9, 0918, c6a9, a7b5, 2711, sigradi2013_223n, 6fed, 84ea, ca29, 9eb3, 3634, 1326, 44bc, bc31, ac8b, 3ed3, 891a, acadia14_189ax, acadia17_90nn, 6c1e, 9bcf, 421c, ba27, b424, 2fe3, cfb5, fac9, abf9, bc32, db2f, 15ed, c018, caadria2016_611n26, 2f7e, a793, ecaade2016_068s17, 603c, 1616, 5004, 895c, daa2, e6fd, e13b, 0e2a, ecaade2015_13l1, 8fac, 708e, 9ef9, ijac201715102v, e12a, f594, 7025, e226, 368e, 1760, acadia17_600ii, f183, 8c9b, a11d, ed9b, dffd, 1aa5, ecaade2016_162m44, sigradi2015_2.137k1, ijac201715105xx, acadia14projects_609ap, a388, 22b9, 1fc4, b4f3, caadria2016_861w36, acadia14projects_479b, 0c8b, 00a2, 8572, 7071, caadria2017_079t23, 4abc, 75da, ae26, 31cb, acadia15_357o15, acadia17_446cc, 827a, 63ce, bc8f, 7f58, 97a9, sigradi2016_637v, acadia14_427ap, acadia17_52bb, ijac201412403l6, 9efe, 965f, 3468, e11c, sigradi2013_381, 148e, ee9f, 4cd9, 90c5, caadria2017_113p29, f44b, 1d20, c1dd, 1b59, 108c, daa0, d76f, 4b2e, 5f8a, 53bd, caadria2015_162y24, acadia17_534vv, ecaade2016_067o16, 36fa, c140, e11e, sigradi2014_345s8, caadria2017_182s43, d8f4, 2e2f, 729c, 9116, 6fda, 184b, 84a7, ecaade2016_217h55, 80ed, 28a7, ecaade2015_206u45, ae7c, 704b, caadria2016_809e34, 6992, 03ad, 2b18, 7a35, e908, caadria2017_158b40, caadria2015_164e25, 3d1c, 254b, 571d, 8f60, 79ee, 9d92, 7435, 9af2, 4ca2, b3d6, acadia14_75a, acadia14projects_281v, a28c, a8d7, 2c8e, b4d2, 1a87, c8b0, 75d7, eefb, 6a74, 5e4a, b398, 05f0, 05de, 7537, 3db3, 4ac1, 39d8, sigradi2016_602xx, ecaade2017_109jj, 81dc, 7367, 5e74, caadria2017_003b2, b39a, acadia17_670ff, 0290, c91b, acadia14projects_619au, 8ccd, a6f1, 76e5, eb02, 8564, 3de9, e96c, df8e, a97a, 6ec0, ecaade2016_165u46, d3df, ijac201614405p3, 2b68, caadria2016_187v8, c7fa, bdf1, 4dcc, acea, c37b, ecaade2017_095v, cf45, e31f, 0709, ijac201715105s, 5f7d, ecaade2017_255f, 7bbb, 3465, fd59, 828a, ebb7, 8c5c, ecaade2014_184e46, ijac201614102z2, 7c37, 236a, 8230, 8898, 763f, 8f0a, 4b0c, 56d4, ecaade2017_029t, 1a9f, 8746, caadria2015_124z19, 008c, 0e8f, acadia14_463m, 91d4, 8bd0, 793f, 7ddc, acadia17_562aa, 20fd, ee19, fff7, cc6a, 2691, f097, 6002, ecaade2017_054kk, 090c, caadria2016_673y28, 0f68,