CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

e92a, acadia16_372j23, 6b79, ecaade2014_072e18, ascaad2014_013t6, ecaade2014_214s54, de80, 2aa9, cca9, eceb, 8ae1, sigradi2013_311, caadria2016_683o29, 6eb5, 9652, dac6, 6108, 11e4, 73fa, ba0f, dc8c, e4b3, f5e2, sigradi2015_11.136y24, e6cd, 24f2, 39c5, 4db7, 0d26, 63fa, 1815, 8240, 14e3, f40b, 6cfe, 4a0e, ecaade2017_291i, b4ed, 6a1f, 3fee, 3a5c, 29e2, ecaade2017_076mm, ecaade2017_293kk, acadia14projects_589k, ff8b, 4386, 9cdc, ijac201614207r11, 27e6, 5c62, 591d, 267b, 2cff, 4416, sigradi2016_669aa, 862d, b550, f8e6, e22c, cdba, edf7, cebd, 4469, acadia17_350ff, ijac201715203m, sigradi2015_9.141e16, ijac201614405l3, sigradi2016_381t, c16e, 7754, 711a, 101e, ecaade2014_079u18, 9367, 8377, 1ee5, ef28, 5df0, d4a7, d0bf, aadf, 9c1d, b73f, 9f2e, ascaad2016_038s14, 3759, 9dd9, ecaade2017_152yy, ascaad2016_013x5, 4949, 93a9, ascaad2014_017c1, acadia14_389a, 24d8, acadia14_565ad, 1111, ecaade2014_157i39, fb7c, acadia16_260k16, ijac201614401g1, 23b1, ab04, a3fa, 241f, 3a65, 241c, 42de, 1ba5, c31c, ecaade2017_jgor, a080, d6da, 9768, cc23, sigradi2016_724uu, ecaade2014_016j4, 7db0, 539a, 50d1, ccad, caadria2015_049g6, 0f35, 9a54, 1e31, 9b2f, ecaade2015_185t39, sigradi2014_282l3, 81b5, acadia14_101at, 8918, acadia17_610ll, ijac201614308y5, fefc, 4429, acadia17_426qq, e5df, aa76, 9b13, 34bc, acadia17_382vv, ec6e, ecaade2014_194n49, ecaade2014_072u17, acadia17_248b, e690, ecaade2016_217l56, 6832, 9329, 2e78, 255e, 1ee6, ecaade2017_017s, ac24, 4086, 73f3, ecaade2017_203zz, acadia14projects_357ap, 7554, acadia17_390hh, ecaade2017_029cc, a17a, a14e, bc8a, ecaade2014_215f55, a569, 15e8, 4fdd, bb1c, 51a2, 489d, acadia15_211w8, 6e37, 1a24, acadia16_470b27, e069, 1f77, sigradi2016_674kk, 3ac0, 58b6, 4ba7, ecaade2014_057e14, acadia17_404ff, e71a, 992b, caadria2015_087n14, 2691, 017c, caadria2015_137k22, sigradi2016_686rr, f9b6, acadia14_555f, b07e, 5d47, 0597, ecaade2016_078n23, sigradi2016_601vv, sigradi2015_10.377r22, 88bf, ecaade2017_291p, ca38, 0759, caadria2015_126k20, c5b9, 1fc1, f480, 158c, 633d, sigradi2013_295c, ecaade2017_201e, f08c, 91ca, 059c, ecaade2015_269u59, 1d99, 7592, cb0b, sigradi2016_814l, acadia17_512aa, ecaade2016_225f61, 2902, ecaade2015_35y6, a07d, 6d95, 4c8a, 5f89, 2b0c, 0f6f, f30b, ecaade2015_196u42, dd39, d82f, 9c5a, 905b, c408, 9c25, acadia14_153c, c70b, 0703, acadia17_365g, 5714, acadia15_483x21, 8cd3, 9fc7, 5a4b, 3910, sigradi2014_291m4, dbac, bed2, 2615, caadria2017_189i45, fbd8, ijac201513305l12, 7755, sigradi2013_393r, ecaade2017_117t, acadia15_323d13, bc8c, ad88, 3642, ecaade2015_158o33, c39a, acadia14_463e, acadia17_316vv, 6bd8, caf0, b7da, d32f, 2487, a3ba, 3b07, 2a8f, acadia17_164zz, cd94, 8bc0, d8af, 107b, 2a72, 1f52, 90df, ascaad2016_018r7, 1a9d, fac4, 2baf, ijac201412301o6, c33b, caadria2017_048a16, 5938, ecaade2016_021c6, e789, 7a8d, a8d6, ecf7, cb32, d6a2, acadia14projects_375e, acadia14projects_719g, 42ed, 55f2, 2aac, 31dc, 78cd, sigradi2013_425r, acadia14projects_427ap, ecaade2017_212rr, 9e2b, 4257, 674c, 1c51, 4a6a, 3d2e, b046, 1f76, 05be, 2ea8, 00bb, 5257, 3f89, e1ff, f84d, ijac201513206g9, 4f3c, e973, 93f9, ef87, 8c13, 11a4, acadia17_212y, e7bb, acadia14projects_101w, be81, 3074, 0edd, 897a, 8221, c11d, a94f, c314, d397, ecaade2016_mrtf66, caadria2016_861f37, 9ddf, caadria2015_206i30, ac14, dcd7, 151c, e188, 360b, 9800, a6d7, ae5f, d678, ijac201513305n12, cd9f, f16d, e015, sigradi2014_281e3, e56c, 5629, ac4b, ecaade2017_308y, c57c, 69c1, ecb3, ijac201715106z, sigradi2013_359l, 6a62, fc4e, 9861, 9156, 7a74, 7e38, d7fe, acadia17_36z, f82c, caadria2017_069a22, d6d4, 4130, 291f, 6484, ead1, 195c, ecaade2017_054jj, 227a, 839e, cb90, 700a, caadria2015_048t5, 9dc6, 7d4c, 1792, 31bb, ijac201513105i4, 50fe, 78df, sigradi2013_285, ecaade2015_27s5, b6a3, bad8, d25d, c809, d429, acadia17_403k, 0033, acadia14_671t, 2360, caadria2015_061i7, ecaade2014_010f1, d999, ecaade2016_ws-dleadj68, eca5, ijac201614203s8, bae5, 3d98, 4183, 4f39, abdb, 8153, caadria2017_031h11, a506, f468, 11f3, eeaf, 8376, 6e77, 76d8, f1ac, 2957, dc1c, 0fe7, c5b8, 9ff1, 8b81, bc46, ecaade2017_052ss, ecaade2017_038rr, ecaade2016_217j56, ijac201412301m6, ecaade2015_73a14, 01fe, 5863, 0a53, 0a0b, acadia17_512j, f43f, d26e, 1eaf, ijac201715204w, b174, ecaade2015_122h24, ecaade2014_071v16, ba3a, 27d6, acadia17_178hh, 9108, 883d, efc5, dca3, 24ce, f37c, 2b93, 1d88, 2594, caadria2017_016u6, 268b, ecaade2015_233b53, de8f, sigradi2015_6.183k8, 3344, acadia17_273w, c886, 6bd5, acadia14_619ag, acadia14projects_463f, 90e3, 3b4b, 399d, db5b, ijac201412405r8, f1cd, b4e1, ecaade2014_194f50, 7d0d, 08b5, ecaade2014_011c2, a37a, fa95, sigradi2014_281i3, f079, e4d5, a703, 36f3, 2d72, acadia17_551b, ac93, 0057, 8f40, 5cbe, 5738, 6b18, ecaade2017_054z, ecaade2015_241n55, ac72, 4ea9, f2ec, cf1c, 6450, e427, ecaade2015_130j26, e9b5, 17cd, dbf5, 5f31, 0a2a, b1a3, caadria2016_601r25, 3b75, 6cf7, 9427, 702a, 1b89, 1e42, 174e, 2050, acadia14_647au, c3b2, 95ed, 2110, 8772, sigradi2015_3.65y2, ecaade2017_225e, b881, 83f3, c149, bf94, ecaade2015_38m7, ecaade2015_296p64, 7710, acadia17_162o, ecaade2016_021e6, 2405, f286, 41df, caadria2017_074p23, b3b4, ca0a, 0819, 91ee, sigradi2015_10.309z21, b1c8, a411, b0c5, 1554, 1546, 05f8, 5427, 23dd, b603, 718b, ad83, ef61, ecaade2017_282e, 107a, aab4, ecaade2015_317z68, 6a40, 9d20, 1d4f, 88a9, acadia14_229g, b672, 79f8, caadria2016_373g16, ecaade2016_113c31, 0e26, caadria2017_070l22, 33da, 9ea8, 23d0, sigradi2016_363ff, acadia14projects_445ah, a680, acadia17_544f, ecaade2015_48d8, be70, 0e50, 63d2, aff4, 4390, 5754, 17f1, 1230, ad17, 626a, 076e, caadria2015_139d23, ddb7, ab33, be8f, aaff, f67c, 1e51, f462, ecaade2013r_010t6, ed9d, 9eaf, 6f0d, acadia14_43w, a295, f6b3, ecaade2015_33w5, 0598, fba5, 7996, 5b43, 4fa6, c45c, 8352, 9485, 81f7, 6e13, 5d2c, dd32, 4ab8, caadria2017_070g22, 44e4, ecaade2015_304y66, acadia14_145ah, 8bf8, 567f, ebc6, 31db, 654c, ecaade2015_103l20, 01f7, d7d7, d415, 9ce7, 49c0, e94b, a925, 6479, 8e51, 480f, 8c48, 93e0, ad09, 4cda, f954, ecaade2016_037a10, be58, cb77, 9cc1, 1451, 694d, ascaad2014_019x2, 1cf0, 8763, 2961, 359d, 785f, ee2d, caadria2015_188s27, 8561, f742, sigradi2014_045c4, 197a, ecaade2017_306j, acadia17_100l, e10a, 7d32, efe3, ecaade2015_177b38, bba9, 96b0, 9d21, 2f92, dce6, caadria2017_081z24, 8e1b, sigradi2013_135h, 133d, de96, 0077, 79e0, 90af, 3fe7, 6879, ascaad2016_020z7, sigradi2014_345a10, sigradi2015_8.186w12, caadria2015_156k24, 2cbe, 0326, 114e, acadia16_318n19, a430, acadia14projects_555f, 134a, caadria2015_213d33, c21c, ecaade2017_019rr, 1769, df4c, sigradi2015_8.328r15, b361, ecaade2015_48e8, sigradi2015_7.203j10, bf35, fe09, 39f0, 5f56, b9b5, 7281, 71a4, ascaad2016_011m5, 739a, acadia17_637i, ecaade2014_239v61, 5e18, 672a, 589c, 2971, 98a2, 6b53, acadia17_455ff, 71ac, aa6d, ecaade2016_140l39, 4660, 99cf, ecaade2016_198r52, afc0, ijac201715203g, d071, bc4b, a8ab, e871, 6f57, sigradi2015_10.309i22, ea21, f276, 2dff, a675, acfe, e431, baff, sigradi2013_28t, b5c8, b23a, sigradi2014_314s6, f946, 7fa4, 430f, d923, caadria2016_095l4, ijac201412408i2, 90a5, 1338, acadia17_473e, 3198, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 17e7, 9610, ffb7, bc63, sigradi2016_732l, 59cb, ca65, fc1d, ascaad2014_007e4, 5080, 0c86, d4b8, b6e3, 14fc, 1906, 2ec7, 8afe, acadia17_598uu, ed61, 8ef1, 245c, 6319, 854f, f590, 4607, e203, edf3, 5a3b, 295c, a35b, d5aa, d036, e594, 2264, a650, a0c2, 31e4, 01c1, ecaade2016_119w32, b2cb, ecaade2014_071a17, acadia17_637l, caadria2017_058r20, b83d, sigradi2016_385oo, acadia17_212oo, 0c66, 9133, ecaade2013r_010y6, c162, 8f51, acadia15_357i15, 0db5, df12, bfd7, 79a8, 44a1, 4f92, caadria2015_061g7, 68eb, 9dba, 459a, acadia16_214z13, 8b2e, a6f1, 2fca, 1da4, c196, 38ea, 8d49, 3d9b, 601b, 5aad, 898d, 5f1c, ecaade2015_17m2, acadia17_37jj, ijac201412205m4, 224e, 4648, 207a, acadia14_479k, a9f7, ad34, b6f4, a4cb, ecaade2017_198n, e4a1, 7d61, 2444, b5a0, 5b4d, 6ec9, acadia14projects_719l, ef80, acadia16_352t21, 6b15, caadria2015_064l7, 916a, cfd8, 1dbb, ecaade2017_306s, 42dc, 3925, cf4b, ecaade2017_079s, 3521, df94, 6a08, 8597, d4b6, 2b0a, 13fa, 1cb3, c8d6, sigradi2014_186f6, ec56, 6244, a407, f8ae, 6f21, dd1f, acadia16_352f22, acadia14projects_609az, 1494, 5617, abc2, 121f, acadia14_627ay, 3329, 4796, 78c0, ceb3, 2785, d3e4, 1b16, 222f, ijac201412301b6, 6ef3, e426, 2e2f, acadia14_709ap, a8cd, f621, dc55, a7c4, sigradi2016_690i, 967a, 73c1, 4331, acadia17_318l, 534a, ecaade2016_038f10, caadria2017_021b8, ecaade2017_013kk, accb, 6167, 00c6, 6c86, 8d0c, cb47, 2603, caadria2017_096a27, ecaade2015_27t5, ed43, 1dec, 3c0f, b990, acadia17_542kk, 7b0e, 7cb2, 570c, d0fa, ca1a, d495, acadia14_219g, 633b, 48e0, 8797, acadia14projects_23u, caadria2015_004n1, 59aa, 98e3, ecaade2014_215c55, 8118, c005, 6063, 3ce0, 0c2c, 2ca2, acadia17_177h, ecaade2015_233x52, 2f9f, ec04, ecaade2013r_013w7, cbc9, caadria2016_601l25, cd4c, 7258, ebfa, c033, 7cfa, 5224, 8487, 6ab0, sigradi2015_12.297g28, ecaade2015_225j49, 556e, ijac201412404v7, 8dd3, acadia16_124a9, f8dc, a59b, 7c3a, dfca, 56b2, ecaade2014_024w6, 8044, 1b6d, f101, ascaad2016_052g21, a434, f919, 83bc, bf5a, 814f, 3a07, acadia17_163ee, a099, d9ea, 63ba, bcc4, 476b, sigradi2015_6.183m8, sigradi2013_77j, a1f3, db32, e2f0, 56f8, 144a, 298f, 58d0, ascaad2016_005b3, 9a7d, d45d, 550e, ecaade2014_086x20, ecaade2015_169c35, ecaade2017_232j, acadia14projects_463az, 43ca, fd01, be39, 0525, e6a8, acadia14_463az, 6c7f, a77c, f497, 1c65, 6288, 7209, 7645, sigradi2013_330c, caadria2017_003a2, e2d9, 785e, 08a0, ecaade2015_122n24, 5b8b, ecaade2014_113w26, 52b7, b667, 6129, ecaade2017_042hh, ecaade2016_123a34, 121d, c01f, 0d19, ecaade2016_078k23, bb4b, 1bce, ijac201412206t4, 8b65, acadia15_343w14, 4a7c, ecaade2014_194r49, 33ca, 880d, 9b42, acadia16_12h1, ee4d, df02, ec44, ce2c, 4d65, b360, 1f5c, sigradi2016_817j, 4145, ab2d, 8c62, 1885, ecaade2016_079p23, 469b, ec29, fdbe, sigradi2015_4.219k7, e338, c17c, 8f7b, 4228, 0918, ecaade2017_098ss, ijac201412303p8, a111, ecaade2014_240e62, 4d87, 4eb8, 7b0c, 0288, 1c12, sigradi2016_467u, 9342, ecaade2015_318p69, 466c, 47d1, 42c6, 1e6a, 9763, 4242, 7db8, 51f3, sigradi2014_047o4, 96d2, 7563, acadia14_339az, 5908, dcc8, abcc, 5b1f, 4d8e, 3c3b, ecaade2016_130d37, 4b74, 2c33, 3cde, ecaade2016_027f8, ecaade2013r_003s2, 5ebf, 7dc0, ecaade2017_124m, 1da7, 7c40, ecaade2016_162m44, c361, 150c, ijac201513201b6, 6a61, a6b7, efda, e50e, b0cc, 6947, 0f39, 11cb, f040, caadria2016_187d9, f63c, c7d4, dfde, 4c20, aca2, c1ce, 9472, 535b, 7d3f, acadia17_534yy, 217e, 8399, 3b85, sigradi2014_074x6, 98a1, ecaade2015_55l10, bd9c, d50f, 2eb3, caadria2016_229c11, 3de4, b2ef, ascaad2016_023t9, 22ab, 40c5, 1363, 960e, 257c, ecaade2015_207d46, a1dc, 1dd8, 92ef, 2403, 7c80, 2db2, 08c5, ecaade2016_197x51, fb1f, ecaade2017_122a, 7c60, d463, 4e53, ijac201614306y3, caadria2017_046j14, acadia14projects_339am, sigradi2013_285d, 9d29, acadia14_229i, d931, c15a, 131e, ecaade2014_023e6, sigradi2015_10.309v21, 2bae, ijac201513205w7, 726a, acad, 3583, a673, a29d, c0f4, 9892, 131f, ecaade2016_095f26, 95c8, 31c9, ecaade2016_016h4, dd57, 5973, acadia14projects_627a, 3077, 1ae9, 003c, 1a82, f67d, 1893, dc06, acadia16_270c17, e8e2, 5407, 4aa9, ecaade2017_019jj, ad38, bbdb, ijac201412402h5, 8097, 076a, d122, fbbe, 1d96, e319, sigradi2016_431s, 659f, 1e96, d27a, 619c, b793, e3d1, 9611, 73f5, 8ada, 96e2, acadia14_117a, 6bff, a729, 0721, 7034, sigradi2016_781d, sigradi2016_448r, 18aa, 1d30, 7cab, a42d, dab1, sigradi2015_8.289b15, 685d, acadia17_257e, d705, 3a63, 2619, 2161, caadria2016_055r3, 369e, ijac201715106ww, ea93, acadia14_565i, acadia17_426m, 777b, e0b5, 9a62, a75d, d03f, a254, d077, 926b, 9580, caadria2017_051h17, ecaade2014_208e54, c20a, ebe2, 3dc0, 866b, 98a4, 6cc1, f4ef, b0fd, acadia14_91t, ecaade2014_173f43, ecaade2015_53s8, 4c64, 31b7, 4e0e, 98a9, acadia17_500ii, fda3, e2a5, ecaade2015_138o27, b0f0, d810, ijac201715202ll, ijac201513203h7, fdc9, 600d, c163, e5b9, caadria2017_023x8, 226a, 026b, a909, 9ae2, 1216, ecaade2015_143m30, sigradi2014_186w5, 0300, 7f98, e44a, c181, 11f7, ecaade2015_221r48, acadia15_232v9, 1120, 109c, 2c2f, 54fd, acadia14projects_601y, 85bb, 5838, f75f, 6366, a852, 0f91, 8029, f7ad, 9844, ecaade2017_047t, df87, 715c, 5927, 9a3d, 402f, 292a, 306d, 1cd6, acadia16_214x13, ecaade2014_240k62, 57a6, 6eeb, fd8b, 5a04, 9f88, sigradi2014_084d8, 7792, e59f, 1266, a498, 9ec8, 17fb, 752e, ascaad2014_013c7, 19a3, 1afe, sigradi2016_764j, ecaade2014_023n6, caadria2016_395z16, 84ac, 31a0, d2ab, f6f2, 12b8, d727, 7d5d, ecaade2014_016d4, d47d, 604d, 47cf, 590d, 8af3, 4547, 40d5, d252, 2a73, 93d9, ascaad2016_025l10, 834d, 11f1, ee08, 0d83, dfe7, 52ba, b815, 63a9, 4d35, ecaade2015_175o37, 8dbd, ccb2, c637, c7cd, ecaade2016_089a25, e095, 611a, 4582, 70bd, ecaade2017_265i, ecaade2015_336d73, 49e5, fb34, ecaade2014_206p53, sigradi2016_690d, 4ec3, caadria2016_197l9, 79bc, 99f8, 2880, 66f5, da50, acadia15_431h18, sigradi2015_6.387z9, 7085, ecaade2017_308z, f501, 1473, c584, 0734, b357, 31f0, 7b44, e74c, d5a1, 8e2d, 26be, 8092, dc87, 6999, bb79, ijac201614102w2, e745, aa77, c4d7, sigradi2015_3.65z2, 45c2, 9d9c, 182b, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2015_221t48, fada, 2047, f042, 7ab7, 6569, ecaade2014_188o48, 14b0, acadia14projects_453e, 7d7b, ijac201412204e3, 82dc, ecaade2014_191t48, 76f0, bbb4, b0fa, sigradi2013_315z, ecaade2017_027b, 1a23, c46e, 2167, 9b7d, acadia14_311z, 47d6, abb2, dd8b, 6932, 5425, 58c2, ecaade2015_180y38, 2408, caadria2017_094u25, 1423, 79a4, 9041, 9132, 4209, cb35, 2277, 1b1f, eb8e, 30ac, acadia17_620oo, e94a, fb29, d1de, 0c7f, 1ea3, 879d, caadria2016_197k9, 36c8, 923f, f4b1, 2296, 2c71, 52f0, 0c64, 793f, 05e6, ecaade2014_206l53, ecaade2016_078b23, sigradi2016_752ss, ecaade2017_018bb, a518, 477d, ecaade2014_230n59, f8a6, ea36, cc63, dc9e, ecaade2015_324u70, acadia14projects_435al, 0f1f, ijac201412406p9, 2f1a, 4570, b2d3, acadia16_432o25, ba73, 73fd, c617, ecaade2016_166k47, 643f, 2ee4, 5d0e, bb2b, d162, 302e, d70e, 86a3, 5532, 6703, d0ce, c9f2, 420e, a72a, 3b76, 8337, 485b, b696, a0a2, 3d58, 4c13, 8c50, 30ef, d907, 8c87, b6f3, ecaade2014_023p6, daff, sigradi2016_421yy, 49f2, 7c4e, af53, 29b8, acadia17_358dd, 617d, 9149, bcab, caadria2016_829c35, 3ef5, 6608, 19eb, acadia16_140f10, 11b9, 30a3, 8261, df15, sigradi2013_407i, 9e12, 06e2, caadria2015_111o17, caf9, acadia14projects_291an, c7d8, ecaade2017_293ll, caadria2017_118t30, 509a, c9db, 936f, f652, 5ab9, 1faa, 0074, a8fe, ac50, ijac201614205m10, sigradi2013_77i, ijac201614403j2, 00cb, e25d, 5398, e3e0, sigradi2014_172z4, 69d4, 7f4f, b04d, caadria2016_745e32, 5dea, abdc, sigradi2016_585ww, a0cf, b576, 4031, acadia17_492pp, 1162, acadia17_222k, sigradi2016_647rr, 8b0d, ea77, b9eb, caadria2017_057a20, d767, sigradi2013_138m, d53a, ecaade2014_218t55, b833, e761, 35bd, 6138, 5ede, 51c0, eb54, 1bd4, 54ff, d64a, 290d, e4be, ee4b, 9cee, 7200, 1f5d, cbf1, bbfe, a3dd, ecaade2016_067w16, ecaade2016_199w52, caadria2017_029n10, ecaade2014_080e19, b0c3, 498f, d5b0, 60c2, 84fa, 76e7, 1ae1, eb5c, ba8a, 629a, ecaade2016_168f48, d435, a5e3, da86, 6433, 4ec5, c946, sigradi2013_248v, b7c5, 10eb, 969c, caadria2016_851z35, d073, ecaade2017_201g, 5361, ecaade2016_046s12, 4dbb, sigradi2016_710kk, a56e, ascaad2016_046p19, 6dbc, 81a5, 4e15, f648, 1545, 4590, a6da, acadia15_483b21, 14df, sigradi2014_330l7, 38c5, 414c, 2503, 2f72, 6c89, bfd9, caadria2017_048o15, 94f0, 25c9, acadia17_348h, 1805, d84c, 1410, 6628, 8338, ed35, 3717, eaac, 7b75, acadia17_36bb, ecaade2013r_008k5, 5e6b, 006a, dea3, e2ba, caadria2017_122u31, sigradi2013_41a, b0ac, ecaade2016_217m55, 8768, caadria2015_237j35, 681a, caadria2017_113l29, ecaade2013r_008l5, 2194, add4, 395f, 4b6a, 7e19, 5195, ijac201614102s2, 6424, b440, a814, feb7, 2b75, 9eae, acadia16_344f20, c30d, 02e4, f33d, ae30, c3eb, 965a, 7def, ecaade2015_155l32, b592, acadia14projects_479ay, ascaad2016_028c11, 2c7b, 10f8, a420, 6410, b836, d411, 7ef9, ecaade2017_199mm, 6535, 97be, 1b53, f6da, ecaade2017_294qq, 5804, 3f9a, ascaad2014_019t2, 6edf, 9d13, sigradi2016_483hh, acadia17_62qq, b482, d8e4, 3a4c, 4c68, ecaade2015_92t18, acadia17_52r, ecaade2015_235p53, acadia14projects_63ar, 2e86, b80e, 4828, f2c4, 3741, ac3c, f2ad, 695e, ascaad2016_028f11, 09aa, 2334, ijac201614307o4, ecaade2015_200r43, 2b1c, 4013, 4502, sigradi2016_421xx, acadia17_71nn, 437a, acadia17_248o, 4267, ecaade2017_124x, a5ac, acadia17_90q, 9bc2, 86df, 06e9, f8ce, acadia14_63a, 3286, 3ec5, 7c78, 5c9d, b06a, c2d2, acadia14_565p, d36a, 870b, d592, ecaade2015_248p56, ecaade2015_11e1, 0234, sigradi2013_77k, ddc7, 9c10, 5a5e, c6d3, ae99, f318, 3726, ef8a, ce82, 1a94, 381d, edd7, 77ec, ecaade2014_070s16, 5068, acadia17_71vv, 3920, 1350, 2cf6, 03ed, 463c, 6f67, a05d, ecaade2015_13j1, e3fe, 25e7, 71c1, 0c94, ijac201715106c, 5e43, acadia15_469i20, df0e, 3b00, sigradi2016_724zz, ijac201412401u3, sigradi2015_4.219d7, a91e, acadia17_230a, 27a7, sigradi2016_446g, ecaade2015_127u24, 2386, e43f, ecaade2015_64e13, 4095, c0e8, ecaade2015_130n26, 04c5, b08b, 42a6, 2a09, f400, 389d, 93eb, acadia17_560m, be03, 9a48, 3c71, 49b9, ecaade2016_078e23, 7730, dc25, 27b8, 1c9f, acadia15_451z19, caadria2017_118j31, 9f06, acadia14projects_199aj, 9cb4, e08f, c7a4, e143, 0f9e, 041d, ecaade2015_138j29, deea, 13b8, sigradi2014_186g6, caadria2015_048p5, 572c, 53ca, 629f, dd34, 246e, 3014, df2a, c517, fef2, 00fa, 4ed8, c365, d39f, 751c, a40d, ecaade2017_047n, acadia17_473b, 3a10, ecaade2015_59l11, daad, 80f3, e878, a6be, 17a8, c17b, 665d, 53b0, 0d4c, acadia14projects_453k, 3757, 4caf, 078a, 111a, 9bff, 1dbc, acadia14projects_317ab, sigradi2015_8.239a14, acadia17_551f, ecaade2014_153m37, d3ae, 8328, ascaad2016_005v2, 5e2f, ecaade2017_108v, c8d9, 0e11, 2736, sigradi2016_659y, 7bee, ecaade2015_317x68, ijac201715203hh, acadia17_446ff, f43c, 49f7, 53f9, d010, 3986, 92ad, sigradi2015_8.264u14, 4345, 6588, b26e, 9624, 9ef9, 546a, caadria2015_065w7, 8bdf, ijac201715103vv, e8bb, 2297, ecaade2017_116l, cb4b, 1173, acadia17_403i, f2bc, e7b8, e6e5, ecaade2016_151i41, 2098, acadia17_18f, acadia17_162r, ecaade2017_277jj, c39f, caadria2017_132v35, b779, e679, 2793, bd69, fb4d, 60ff, 9db5, a314, acadia15_417c18, d348, acadia14_219d, 79c3, sigradi2016_729ww, d28a, c466, 4c83, 4e82, a3fd, b606, 5291, acadia17_464h, 9460, 4445, 5a4f, ecaade2017_109kk, acadia14projects_291av, 5732, sigradi2013_386o, e07a, ascaad2016_032s12, 5610, 74ee, a168, 7be9, 053a, 43d1, 5716, b2be, 39f8, sigradi2014_313g6, cff5, 2260, b4d2, e192, 51b9, 64fe, e9cd, ascaad2014_020p3, 24a2, 558f, caadria2016_281h12, e9fd, f950, 4740, 46bb, 2ba5, 44fd, db4b, e7cc, bc2f, caadria2016_249h11, 385d, acadia17_552j, c540, 8d7b, 6b33, ecaade2014_224w57, d8bd, c059, 3060, ae93, 82cf, ce48, c678, caadria2015_065x7, caadria2016_755r32, acadia16_414w24, 6568, 26e1, f309, acadia14_681ag, e7f2, 1dba, b519, 18a3, bcc0, 8ed3, 6b5d, d081, caadria2017_030z10, a4e2, d868, 88fd, ecaade2015_229o51, acadia14projects_375l, a895, 8ee9, 6e0c, sigradi2014_266j2, 4afa, 8f03, 7893, b7bf, f731, 8567, acadia14projects_375ax, ecaade2014_057f14, ecaade2017_143n, 622f, ecaade2015_233v52, sigradi2015_3.221w4, 15df, ecaade2014_240o62, 9653, 2376, 7259, 78a6, 5e8f, b1bf, 6a13, ecaade2015_196b42, 9aa9, e795, sigradi2013_285z, e165, 5019, 82eb, ijac201513105k4, b24e, 5c08, 2775, 9a60, ec98, f59b, 291d, sigradi2013_194, 3fb0, 0f16, ae38, ecaade2014_186y46, e581, 7158, 88f7, ijac201715102y, b303, 859c, bf93, 03d9, caadria2017_057s19, ascaad2014_035u1, ecaade2016_071p19, 6859, 9c14, caadria2015_070h9, ijac201614201c6, 8355, ae0c, 3adc, 9415, acadia17_482x, c959, 56c7, acadia16_174h12, 69c4, cecf, 946b, ecaade2017_164ff, 2e46, de46, dbb7, de35, ee88, 79bf, 7fec, f0df, caadria2017_101f27, 3e6f, eeec, caadria2015_015f3, 0a42, caadria2015_015e3, 4ca1, 2dbe, 2bda, 0474, bb07, 6f1f, abb3, ecaade2015_194v40, 2f39, 26ea, 744b, 2024, 61bd, 93e7, 6089, 97ce, ecaade2014_237f61, f03d, caadria2015_060s6, a148, 34ca, 253c, 1e3a, b31d, e958, e29b, 2bfe, fa3e, caadria2016_703p30, c897, 9127, 3c49, 68e9, bbe6, ijac201614301c1, 8e33, f9e5, 4b52, db1d, 4fe7, 237a, ecaade2017_021e, 16cd, ecaade2016_237g63, bc4f, fac6, 83cd, 6b9f, cbb5, 94ec, 6fea, a20a, 3f7c, 2840, 23c8, 882a, b967, ecaade2015_180l38, a308, c03a, 83c4, dfe0, b947, 173d, ec05, ecaade2013r_009d6, caadria2015_114d18, 5daf, 1741, c86a, 94a9, 5f65, 4f33, ecaade2014_029c8, b149, f0a7, 0ab1, d944, b0bb, c182, 0095, d6a8, 7341, sigradi2014_032n2, ecaade2014_146r33, 9f66, ecaade2013r_009t5, 7d63, 65e8, 1184, ecaade2015_173j37, fc7b, 854b, ecaade2015_207s46, f8aa, 01ee, 2c24, 6a6f, dcb3, a356, b9b8, 74ab, 123e, a9e2, caadria2017_104y27, 98b0, caadria2017_136t36, ascaad2014_037l2, 2c35, b32a, 3786, ea92, add2, 8bd9, 1493, ecaade2017_108k, c8af, ascaad2016_024k10, 2ae6, 05f4, dc89, 2ebb, 7326, ecaade2014_089y21, b46f, 2632, 5160, ijac201614208c14, f0d2, ecaade2017_028p, 71ef, 6fa7, ecaade2013r_002f2, 6cf9, 18a4, 14ef, 3ead, 03b9, 9864, dac1, 79ef, 25aa, fd0c, 919f, a6ba, adce, 0193, 2b90, 9575, cc40, 4574, acadia17_154hh, d74e, 69cd, d303, b57e, sigradi2014_132w1, caadria2016_651f28, efac, 05a4, 84da, sigradi2016_625zz, 1323, 49ff, c029, a2b0, f8be, 927c, 983b, 9d05, ecaade2014_052y12, d28f, 6022, 1448, 5038, ed4c, 13e4, e8ed, 82a9, ijac201513202i6, 7ec8, 9e2a, 0db9, e3ab, ecaade2016_095j26, ad96, 8f00, ebb3, e549, 7dd2, ecaade2015_22d5, d76c, 3034, 809b, acadia14_247x, ijac201715203vv, sigradi2016_695z, 6054, db86, caadria2017_145p38, 3ed1, acadia16_12j1, 0ac2, 35f9, acadia14projects_219f, 8411, 4bb9, c0c0, 20ae, ecaade2015_115w22, caadria2017_165m41, dc94, acadia14_699g, caadria2015_170z25, aeda, 573b, b49f, acadia17_237ii, bbcb, 9852, c490, 43f9, ab5f, 3037, fc69, 7fcb, 8590, ecaade2015_82y15, a791, 28f5, c88d, 1a8a, caadria2015_157u24, bda1, acadia14_517r, 5e38, 85aa, 762b, ecaade2015_64w12, 65a1, 9859, 44be, cbcb, acadia14_135m, caadria2015_206o30, ca8c, 39c7, 018b, e038, caadria2017_056y18, 759e, 6234, 63eb, ecaade2014_023i6, 35dc, ecaade2016_197f52, 1827, a035, acadia15_243y9, 7f76, 620b, 394d, acadia17_658f, 53e5, sigradi2013_347u, 94b1, 217d, ecaade2015_304b67, acadia17_365b, 4fa4, 3126, 7ddd, c035, d8cd, ea32, afea, ecaade2013r_018z9, f4eb, ecaade2014_204t52, acadia17_670ww, 4cef, 0995, acadia17_542mm, sigradi2016_534tt, 6039, 515a, 7ef8, ecaade2016_071u18, dda6, ecaade2017_163f, 971d, ijac201614202s7, d3f5, 07b6, 890a, b4fa, sigradi2016_363hh, 1219, d6eb, caadria2015_130p21, c634, e37e, b90f, 03cd, ecaade2014_031u8, ae7d, ecaade2016_ws-dleadx67, e750, e799, ddcd, ijac201412303g9, sigradi2014_266e2, c5a3, 3863, caadria2015_139s22, c4a7, de17, d371, ecaade2017_057aa, 7a21, sigradi2013_330d, 35f1, 6e27, ab6b, e99a, a1a0, aac9, 560c, 5aae, b88b, 7991, 7d6d, 3d96, 0d7b, c8da, 71c0, 58d3, 2a28, 6407, acadia14_291ao, acadia17_127ee, 6b28, ecaade2014_046v11, 98f7, 3841, 0b1c, f467, 4c02, dcfb, d60e, c24e, ijac201614208i14, caadria2017_069y21, b916, 561c, 401c, 5e16, 407f, acadia17_258i, 3730, ecaade2016_108p29, acadia17_26l, 8b3c, 5d22, c9f3, ijac201614403i2, 2102, a745, 61ca, caadria2015_178x26, 1096, ecaade2017_037ii, a400, 49e4, acadia15_357t15, ecaade2016_140p39, e0c1, 7df9, dd92, 0c22, f9e8, bcf8, ebff, ijac201513302m10, caadria2016_291x12, acadia14projects_189an, 740e, 2015, a2bf, d9f2, 875b, ascaad2014_020z3, a335, 13a2, acadia14projects_549p, f59f, 8d28, acadia17_502xx, af63, 0dbc, cbe6, 0b04, a2c4, 0de2, 5f13, 49d5, 8043, bad9, ecaade2016_106l29, 5004, 4db0, ecaade2016_114i31, 4c25, 6161, 0afe, 43a4, 63a0, 7088, a5d0, 3ce9, caadria2016_631j27, aeca, 7371, 4b31, acadia16_394k24, 2aea, 1d6f, fc90, f3e6, acadia17_358pp, ecaade2016_017r4, ijac201614305f3, a4a3, c09a, cefd, 72e0, c54c, 6220, f0f4, 935c, 5c20, bfb7, 54f3, b9c1, 5837, 6ad6, ecaade2016_078h23, acadia17_600ee, 940a, 6069, 9a0a, caadria2015_209y31, 4088, b075, a653, ecaade2015_265s58, cdb3, f01d, c9a7, 693f, sigradi2015_9.347l17, e0e4, 7dc4, acadia17_330hh, 29cd, sigradi2015_13.316v28, 9178, 5e47, caadria2016_033x2, 7632, ecaade2014_015x3, e927, 3324, c1c6, 6d4c, 4a47, 1a98, 47e5, 73e7, 1adf, a016, 90ab, 6da5, 3a74, 6158, 8095, 5f40, 0a79, 0682, ijac201614105k5, 162f, ijac201412303d9, 27cc, b70e, 14a1, c755, sigradi2014_282t3, b18a, 28a0, 598f, d4fb, 3086, f68f, 30a4, 7394, ascaad2016_007m3, eeff, b3a3, caadria2015_081v11, sigradi2016_621ee, cfb7, sigradi2015_8.77p11, ecaade2015_138f28, 2aa0, 7bdd, caadria2017_096y26, 296d, 5fd3, ecaade2013r_015p8, b09a, e733, 7581, cd1b, fbda, 9a1d, 5bcf, ecaade2017_309kk, 02bb, bda7, 7ab1, 873e, fd85, 3ba8, 90fd, acadia15_137i5, 472a, cd41, caadria2017_175j43, d8ef, 0df8, 4e77, 0690, 8f5c, 9b74, 27db, ecaade2014_155v37, 3111, bec4, fe43, caadria2015_218x33, ef08, 6965, 9fa5, 3d94, c643, 7a22, 8311, acadia15_173u6, 0731, bbbc, 2edc, 3a23, 4f8a, ecaade2014_052h12, bbea, 9f7c, 6341, dcbf, 12f3, 7635, 6627, ijac201614306z3, acadia14projects_23af, ecaade2016_102j28, ecaade2015_114k22, de33, 883c, 1d97, 1f64, 80de, acadia17_274ll, 297e, ecaade2016_032z8, ecaade2017_105ss, 77fb, 1957, 4581, acadia15_469o20, 0ce0, d1c3, 3062, acadia17_247oo, da12, cde2, b736, ecaade2016_163s45, b0e0, a8bd, 9d3a, fd69, cfb2, 27ab, cb07, c3d1, d208, ecaade2015_293a64, 2ddb, acadia17_178aa, ecaade2017_156z, fe9f, sigradi2016_777gg, df83, f52d, 27b1, b49a, 9626, e67d, 8335, acadia14_681am, 418f, d0b6, 4698, acadia14_699b, 9de9, 1d17, 599b, acadia17_232ee, 3472, 4297, d500, 5ca7, 76fe, 2075, 90cd, 9a36, a5fc, f242, 67c6, bd27, 4de1, af55, acadia16_12k2, 2d30, a3d1, acadia17_349n, b420, 29e4, 7e45, 9280, 6e35, cc43, eeb7, ascaad2016_045w18, sigradi2013_173, 11d5, 7dc6, 1543, 3601, acadia15_110d4, 6350, ac62, e6f3, acadia15_57r1, ecaade2017_017u, ecaade2014_149n34, 74e5, e0e6, f539, ecaade2015_180p38, 16f6, ad3b, 45db, 9af7, a817, 55a0, 1136, f299, 8cb1, 29ca, 8268, 2a2d, 7e0f, 3042, e9ba, ijac201614303v2, b720, acadia17_177o, ascaad2014_029f8, cda2, c9d7, fb09, 346a, 65b0, bb40, ecaade2017_073k, caadria2016_651b28, 0df5, acadia17_145qq, caadria2016_683f29, 7c01, 9af1, e826, 3f13, acadia16_308v18, f2c1, 626c, ae96, 8b43, 6cd6, 21b6, d6d3, 5596, bd2e, b8f3, a6dc, c636, ijac201715106vv, c9ad, f535, 4b02, 9a01, db1f, 69ac, bdca, 406e, 374c, ecaade2014_050g12, 2079, e163, ecaade2017_192a, 00ed, bd68, 1c53, caadria2016_755i32, 6f28, 3de1, acadia14_627ar, caadria2015_213a33, 01a4, 5242, 80a5, acadia15_333b14, 5304, a258, 93cd, ecaade2016_241g64, d15d, 2a1d, 1328, 2e69, ecaade2016_047p13, 3584, 4983, d897, eca8, ijac201412403p5, 3ba3, efae, ecaade2017_161b, caadria2016_229n10, bebb, c8f7, e77e, ecaade2017_122c, ecaade2015_55n10, 5b49, 9843, 8267, 44f0, b7be, 9f44, b1b7, c945, 9fb4, sigradi2013_286i, 332d, 7f48, e5a3, ecaade2016_mrtn66, ijac201614309e6, 31eb, 79d5, 649a, eabc, 8834, 9bd5, 1301, sigradi2016_803cc, e4a8, sigradi2015_6.387f9, c186, 1f9f, ecaade2016_203f53, a824, ce0e, 1676, 5ad6, 30d3, ijac201715204jj, acadia17_82z, d25f, 7fa6, acadia16_34j3, 2638, caadria2015_208l31, 5120, 678a, f748, 2fa9, 9d5f, 454e, ecaade2017_089aa, 6256, acadia17_92m, 6606, a731, cbf5, 4c61, c081, 4847, 00e3, caadria2016_013z1, 11c1, 3d0a, ecaade2014_053p13, 4d1e, ecaade2014_086p20, 3740, 0b30, 42f2, 555b, d3eb, ascaad2016_038w14, d431, 5421, e42e, ee7e, cfb9, 6642, 822b, 830b, c71b, acadia17_28hh, df26, caadria2015_156h24, b2cd, bfd6, b7a2, ecaade2016_075l22, 82fe, acadia17_164xx, 7594, sigradi2014_330n7, f1f1, cb44, acadia14projects_153at, acadia17_170v, 9009, 1ce0, a882, 0a6a, fc3c, ae06, a90e, fabf, ea5d, 96ab, 40eb, d68b, ca23, 2c8c, ebcf, d146, 33b9, e055, e584, ffa9, e9f6, 800b, caadria2015_210l32, 17b0, cf0d, caadria2016_291n12, 635d, 044f, 5a00, 2295, f15d, b515, 2978, a2c2, 8b2a, fd91, 100d, f00c, f477, 0dc6, sigradi2016_741hh, ecaade2014_188n48, a13e, ijac201715204q, 904f, 4514, ecaade2015_158k33, ecaade2017_031xx, e0f0, 0637, ecaade2017_203aa, 747c, ijac201412202v1, 0191, sigradi2014_330k7, acadia14projects_565p, 2a54, acadia17_670ii, edbc, c5fe, 456b, a8b8, 46f2, ecaade2017_094o, 065b, ecaade2017_073n, e48f, b4a6, 19f7, fb24, b86f, 6a96, cf24, 28ad, ecaade2014_230p59, fce1, acadia17_366z, 4646, 8486, 1c2c, 9fd4, ijac201412403b6, cf22, 93a0, 1fb4, 4dd8, 4627, sigradi2015_10.220d20, ab41, ecaade2015_304e67, 393f, sigradi2015_3.345t5, 6f75, 7363, 6502, 650f, acadia14_53o, 4291, acadia14_339y, 8279, a663, 3912, ecaade2016_027x7, 75fc, acadia15_95e3, 1678, 25b2, b5be, sigradi2013_200e, 4b60, ecaade2016_154i42, 654a, ecaade2015_306i67, acadia14projects_63ae, b231, de37, 7b91, ddf6, acadia16_488z28, 7293, 2083, acadia14projects_565ac, 47e8, 927e, 7d04, acadia16_140s10, 81eb, de60, caadria2016_405i17, 5050, 35d0, 4601, 4362, 318a, b154, ecaade2016_132w37, 0484, 565a, 6a21, ecaade2016_243p64, 256f, acadia14_609af, bbbd, 2936, ecaade2014_156h38, ecaade2016_055g14, 80dc, a2f7, 1f53, 4217, 2553, f277, 2222, ecaade2017_201a, a64d, 0642, 25f5, b183, 48e9, cb89, ecaade2015_173f37, f1a5, ijac201412301i6, 3bfd, 0199, c2bf, 4483, 38bb, 1085, e55d, bdbc, ecaade2017_257vv, 1859, fbb7, 77c8, be7c, ee11, bb3a, 7692, sigradi2016_669bb, ecaade2017_044oo, 9529, 0e96, 431a, e0e5, ascaad2014_007x3, ecaade2017_027yy, ecaade2014_038t9, 49ce, 89a7, 65c4, 6f74, ecaade2016_072h20, acadia17_640z, a8f6, c503, 6599, 8624, sigradi2013_158e, ecaade2017_071kk, d47e, 0c54, caadria2017_147t38, 2df7, acadia17_608v, e252, ascaad2016_013f6, 978c, db4c, e297, ea1f, 4ad8, 5890, ecaade2017_017w, 3e60, 697e, 4e68, 24f7, c5d4, 45a5, 54e7, ecaade2016_047o13, 6a36, acadia17_590a, sigradi2015_sp_11.278m31, c215, 4a20, a928, c89c, 2d0e, 0693, c8cf, da4d, e80e, faba, ecaade2015_61c12, e185, 2ef0, 2c3d, e538, bb9f, fc8c, 2b84, ijac201614201a6, bfe1, caadria2016_301h13, 69e6, ecaade2013r_003d3, 95fb, eea3, 8b1c, 6114, sigradi2014_345c10, 8868, ecaade2016_167d48, ecaade2016_171b49, 4219, 2697, 3bf1, ecaade2014_173j43, 39db, 27a2, 4315, caadria2016_703o30, 77b9, adfe, b121, 7975, 5d7b, be5c, d3dc, 0cbd, 8445, 521e, 4a52, sigradi2016_625c, sigradi2015_3.268c5, 0bc3, acadia16_244v15, dd3e, 887f, a0fc, 829e, c3ba, 742b, abc3, dbd1, c4d8, 8a47, 79cb, 1f22, 349a, ecb9, ecaade2015_199c43, ecaade2016_170o48, sigradi2014_169s4, 0fd6, 5819, 8ab8, acadia14projects_43ad, ff3f, e26e, 1c33, 3548, bd88, 0da8, 8637, 0cae, 198b, 9c61, caadria2015_119e19, 7ff5, acadia17_491q, 2ef8, eea2, a94c, 81a9, 505e, a9ed, bcd1, 14e2, ijac201614307f4, ijac201614305w2, 6b4b, 9fe9, 905a, a27d, 5e91, d7b2, acadia17_307gg, ecaade2017_009y, 8f83, 7e0e, 3be6, b2d6, 3cd6, 9d10, 3c36, ba9a, f38a, ad86, 661a, 7c12, d68e, sigradi2013_112c, a304, ecaade2017_199ii, 0935, d0f0, ecaade2016_118j31, f7a0, e8c3, acadia17_266y, 3175, acadia17_177j, f31d, 4b29, sigradi2014_313y5, ac95, 70c4, dd8c, d50c, a7eb, d291, acadia16_394g24, e1c5, ccb8, 3ebe, e6d1, ecaade2017_077vv, acadia14_153g, 77e7, 165e, 74dd, 7665, af54, aa47, ecaade2016_057u14, 1746, ffbe, ecaade2017_213d, f98d, 40a5, 34b2, 3b21, d1e7, 78f2, 73d8, f755, 5503, ecaade2017_294b, e0fa, sigradi2014_132r1, e0a5, d2c6, b8b5, 849e, sigradi2016_659n, a4b2, 81ca, acadia16_224m14, 73e8, fe95, caadria2017_015t5, 444f, sigradi2013_397b, a2d2, caadria2015_067k8, 5412, ecaade2016_ws-intelligenty68, ecaade2015_115y22, dd4d, 836e, b764, 2235, 9bfb, 2070, ece5, decc, 2b53, 5186, 72b5, 7d6c, 301f, e539, caadria2017_185x44, 6107, ba49, ascaad2016_017a7, 9148, 2eb8, ba82, 085a, 93d2, ca1f, 6d0d, 052e, ca10, 2c77, caadria2017_041h13, d65f, ecaade2014_233i60, acadia14projects_473au, 55d3, 047d, b832, 9a67, a55f, caadria2015_087i14, 8dc4, dbf6, 1744, 1f06, be0b, faf5, acadia14projects_473ah, cffe, c35a, 2b21, 4f5f, 0b40, 3294, affa, 9560, 822e, 8142, 1d5d, 215c, acadia17_349u, c2c7, 6f42, sigradi2014_265v1, 87d3, 89a6, 7bcc, fca9, 4681, dd7c, ac3f, 4476, 45cb, 89ca, 6415, e639, 8c75, 6278, fccb, ecaade2017_291w, 7d5c, 8f92, e76c, ad42, acadia17_138qq, sigradi2013_411o, acadia17_339tt, acadia17_481k, fb5e, de7b, caadria2016_167m7, sigradi2013_194z, 6ad7, ecaade2016_113v30, ijac201412305u2, ff11, e626, 01e2, 9049, 4577, f6cc, 1c09, 1d07, b058, 031d, 6264, c458, a28b, 2a9b, 1f82, 7a08, acadia14_199al, 3b09, d12b, d717, sigradi2014_041a3, dc40, 96b9, 6b00, c516, 2c4c, ecaade2015_155n32, 153f, 2f1d, caadria2016_105i5, f603, acadia14_167t, 8dcf, fab8, 65f2, 2103, 99b4, caadria2016_529t22, 06f1, 6724, a44c, 2d6d, 5995, 9f3e, 283e, ecaade2017_181s, e27b, c443, 427c, 55cf, b22f, 3cda, 3eb3, b14c, 70df, ecaade2016_216f55, caadria2017_055o18, 067a, 5d19, d186, 7a59, bf2c, ecaade2013r_004y3, b1f1, 3699, ecaade2017_048ll, a81e, e1c2, cbee, 45f4, caadria2015_072m9, fc86, 8c1b, 60f4, f7e2, 4399, 0962, 0656, ecaade2017_003r, b76f, 8c36, 618a, sigradi2015_8.264z14, ff5a, 1700, 2a29, 095c, b5c4, c0a3, cbbe, 391d, 2b5a, 0724, d5de, ee2c, dc32, 5ded, ecaade2017_069bb, 09ef, f68d, 7821, d007, 4dd4, 419a, ff80, ecaade2014_018s4, caadria2017_096j26, acadia17_212kk, af1c, b707, ebb8, 1d6c, ce74, ecaade2016_154j42, 865f, 161c, 0737, 3dfd, 5982, 8f3b, c475, e62b, 139d, 69ff, f0d0, ecaade2014_053o13, 1381, baa6, 82f7, c65c, 911f, 7f16, 4e6f, ecaade2017_244hh, f254, 197d, d713, fdd7, acadia17_560n, 6d57, caadria2017_190l45, caadria2017_132s35, ecaade2017_181t, 47f8, ecaade2016_163v45, 0480, ascaad2016_043k17, acadia17_144uu, 470f, ecaade2017_054bb, 1b11, acadia14projects_281ab, 4d11, 2e9c, acadia17_221gg, 0d23, d123, 78ad, c12e, 2c74, ecaade2013r_019c10, 6881, 8b88, 79fb, 5efc, ecaade2017_008o, 71e8, 39a5, 60bd, 14c5, 068f, 7ebd, 299a, cf03, 9a08, ec8e, 2c39, aa5b, ijac201513201c6, f752, 3cd4, 0688, e97a, 55f3, 4f95, caadria2015_049y5, f9dc, 3bca, bd5d, ecaade2014_137c30, caadria2015_181a27, 9fdb, 4b8c, 0cb2, 3342, ecaade2016_129r35, 94f2, 25e4, f670, 463f, dadc, f24c, 3c1f, 65b7, f0e5, 4bdb, ce8e, 3df2, 6b5c, 33ff, caadria2015_139f23, e7f8, 5653, ecaade2017_210v, acadia14_219f, a80f, 373e, sigradi2014_201i7, 230b, 2224, acadia17_38pp, ecaade2016_023y6, 5a97, ed75, 01bd, acadia14projects_167z, d1ab, 13fc, 0625, caadria2015_014w2, 6670, 4a1d, caadria2015_087u13, 8942, 9ac3, a055, 3783, sigradi2015_4.219s6, 41fc, 1396, 37fd, acadia14_101r, ecaade2016_094r25, 8d9f, ecaade2014_127l28, e3ed, 1b44, 8476, 5583, sigradi2014_164k4, fef1, ca28, ecaade2016_158i43, efa0, e950, 326c, caadria2016_085k4, ecaade2016_078l23, sigradi2015_6.42s7, 93d1, 16d3, 0acd, abfa, e4ff, 87b8, 916c, ecaade2017_173uu, e2cc, 103e, ecaade2014_138i30, ijac201715102s, 3a32, 3069, 27c6, sigradi2016_461j, 0240, 8c40, 5c68, 7439, 1264, ecaade2014_224x57, 3247, sigradi2013_429l, 379a, 9691, d21a, 6bed, c79d, ecaade2015_53n9, f814, ecaade2015_196y41, 4d57, ijac201614305n3, 91d7, 57d1, ecaade2015_81t15, ecaade2015_55k10, ecaade2017_149l, ecaade2016_063u15, 5683, 20ad, 18df, 59a0, cb6d, c75c, 1635, 65ff, 6fdc, ecaade2016_167v47, 45c0, caadria2017_158z39, 144d, 0f42, 601f, e862, e48e, e71e, 2caa, b436, 6d9c, e1de, c0df, 77ef, 3b5f, 9f3a, ecaade2014_168i41, 05f1, 537c, 6435, ijac201412207d5, 8bae, sigradi2016_426h, 6982, 12fa, baf0, 6e64, 85e6, a60d, 8ba7, fb3d, 26f8, 5c7b, sigradi2016_571tt, 995c, a599, d733, 4c0c, aafd, 1ed1, 50a3, 85f4, fb00, sigradi2013_401j, a8a9, f746, 955a, c73f, fcf0, bf79, 98a6, dba4, ascaad2016_041n16, sigradi2014_045a4, b792, 87b0, f9ab, 024d, a578, caadria2015_090f15, 79cd, d840, ecaade2017_282s, 7887, ascaad2014_014f7, 792e, 2758, ijac201715105j, ec94, sigradi2015_8.186s12, ascaad2014_009g5, acadia16_12r1, ce12, sigradi2014_345f10, d83d, ecaade2016_084i24, c659, 3f9f, 0522, ecaade2016_110h30, ecaade2017_007ww, acadia17_551a, b26c, ecaade2014_113z26, ijac201412206a5, sigradi2015_11.136k24, 1b2b, e1cb, ecaade2016_042u11, edfa, 1375, 5c33, 2947, 40b5, ecaade2015_284u61, 3a78, 2ba3, a464, 7d06, be5a, 97fe, 6955, ijac201412301t5, 7a61, 91e0, d95d, 3a3a, 6f2f, 8562, 75a3, ecaade2015_206v45, 3bbf, 6656, aa07, 1d29, 99d9, acadia16_382v23, 485a, sigradi2014_345e9, 3b8c, acadia14_409m, 383f, d61b, ecaade2014_038x9, ad04, d48c, e6c9, 59c5, 5fd7, ascaad2014_007f4, 37f2, b008, 06f5, b8d6, sigradi2013_411n, 4e81, 7567, f216, 6be8, 8339, ee35, 6bdc, ecaade2017_090pp, 0eb8, 90d4, 8a73, a22d, 812e, 997f, 1ba8, 5fd1, 17c4, 8892, f37f, ecaade2015_215m47, ecaade2016_120g33, 3e77, ascaad2014_018v1, 58e2, 7de1, 97a5, b102, ecaade2017_003o, 69b0, e8d0, e832, 0c67, 8f26, 24ba, 48de, 280f, 9c64, d037, 4078, 8c18, 08c2, 74fc, 1561, acadia14projects_681af, 711f, 8f8a, aa39, ecaade2014_198m51, d1e5, 6c53, sigradi2014_042t3, 89d7, e979, ecaade2017_265j, 2121, 70fe, d711, 648c, 5ee8, ecaade2017_264xx, e0d4, caadria2017_136m36, ijac201412206v4, 8170, f031, sigradi2013_303, ecaade2014_084e20, 2174, 1100, acadia17_169qq, 7c61, 764c, acadia17_117aa, b945, 8b27, bfc6, acadia15_357v15, ecaade2017_169pp, caadria2017_030e11, 726d, ecaade2017_052oo, caadria2016_797p33, 7c5b, 0937, 6137, 9f56, 1ad6, 3173, d6ea, acadia17_660u, 1cb8, fffe, edf2, 26b2, acadia15_469h20, dedb, 2884, 4ace, 7c2f, 1b83, eb4b, 19d2, 5092, fed9, 3b6d, 644a, c608, d246, 478a, cacf, d033, 62da, af19, 2b27, 4dfb, 112a, 6621, 6a3b, 4f76, fde0, 524c, 3893, 0f05, ecaade2014_014y2, 672b, caadria2016_321l14, caadria2016_797o33, ascaad2014_019c3, 6d8e, 98cf, 1d9b, 1ddf, 5b1d, 1727, sigradi2015_3.209e4, ff38, f3a4, 7f54, 6243, 7151, sigradi2015_11.166c26, ecaade2014_012u2, 6133, e5de, bc16, abb1, ecaade2017_215r, ecaade2015_319c70, 3e45, 5cdd, ecaade2015_73b14, sigradi2014_305k5, 7dd1, 1d5a, 5fb0, 92e7, 35f5, ijac201614402m1, b9ec, acadia17_678ii, acadia17_455dd, 7c52, f2a7, c468, 7af6, 4856, 7506, fc3e, 5ea9, ae26, ecaade2016_007h2, 8748, ecd0, 0093, 2942, 0814, 93f8, a166, 8d68, 354a, a40e, 9473, fa0b, ecaade2017_294d, acadia14projects_627ar, e0e7, e0f6, 3a4d, eba6, 3522, f66a, 13d3, ascaad2014_036y1, 7e1a, fb21, sigradi2015_6.42t7, 79f0, ijac201614202f8, 384a, db60, ecaade2017_291g, 2367, 294d, b56b, b8a0, ecaade2017_140ii, b5ca, sigradi2016_751ll, 77fa, 2502, ecaade2014_239s61, sigradi2016_642jj, 3bd1, ecaade2015_261k58, acadia14projects_479h, 8072, 3206, e1d7, a361, bd40, 0c8b, 1364, eb0f, 505f, caadria2015_213m33, 9890, 131b, 0ae7, acadia17_118dd, acadia14projects_311r, ba89, 529f, 1f7b, 6f23, e796, acadia17_81n, 67f9, 0d3d, 10c7, ecaade2017_268ii, 202a, 14ac, 4a06, ecaade2016_006z1, acadia17_231l, 664c, 9014, 72d7, af23, 1b48, 5717, 81e5, a759, f2c3, 1658, 1fcc, 1dbf, b575, acadia15_333s13, 8f3d, ecaade2014_070f16, dfbd, ab3c, ecaade2017_213j, caadria2016_529p22, 3fe1, 3079, ijac201715105c, 8e98, bbe1, 0c28, c82a, caadria2017_163p40, 60d9, e64b, 276d, f2ea, ecaade2014_084x19, fed1, 25b1, 9a4e, 3823, 91f9, caadria2015_087y13, acadia17_316oo, e2df, 1434, ecaade2015_200k43, 2567, acadia14_699k, acadia14projects_281ad, ijac201614402x1, dcf5, ac42, 9c91, sigradi2016_732j, 3b99, sigradi2015_10.307y20, 42cc, 6dfe, b21c, ascaad2016_046n19, f4ac, b301, 83ec, fd5e, 5129, ecaade2014_218p55, acadia15_173s6, fade, 7834, 5c76, acadia14projects_691ay, sigradi2013_30k, dbb6, 152f, 9b04, 73cb, ae18, a700, 68ed, 09af, e58e, ac8c, d44e, ijac201513201f5, 2d89, 79d0, 8cc0, eef8, ecaade2015_152s31, caadria2017_015n5, 7b3a, ecaade2015_59d11, 45f3, ecaade2014_168a41, 4484, d92e, 302c, e5ec, 2705, 41a6, 24af, aa1e, 3d0c, a2f2, acadia14_699u, acadia17_38yy, edf1, d898, acadia14projects_565h, ecaade2014_214j54, 13ef, 0332, 6284, sigradi2015_7.146a10, 6b40, e7eb, d1bd, 7b95, f781, cae5, 9c08, afc6, dbc5, c6eb, ecaade2014_086t20, 815e, 4eae, 3997, caadria2017_005b3, 510b, 3cc8, 2303, 231f, ecaade2014_108c24, 1572, 6446, fe59, 873c, ecaade2017_170k, ecaade2017_094t, ecaade2017_138x, 8ffd, d566, 8896, ecaade2017_301m, 5550, c101, ascaad2014_026u6, c580, ecaade2015_173l37, e3f7, ce99, 10db, 0f3f, ecaade2017_033t, 518a, 72e4, 4798, f116, ijac201715104bb, 6a27, 050b, 08c0, 6475, 41e1, 6826, ce60, aa65, 6490, 17f5, ffbc, 0a5b, sigradi2014_172x4, 1f19, 8a5e, 803e, 0a39, b5e6, 87d9, 5c1a, acadia17_308ss, 262c, 5d4d, 5b78, ascaad2016_013c6, dea7, 178a, 5dd9, caadria2017_004l2, ce58, acadia14projects_189av, 5e51, 0fad, 2565, 35bb, d1c8, ab47, 24e8, f60f, 34f4, acadia17_138vv, ecaade2017_256dd, 7742, ijac201412406h9, f494, acadia15_431k18, ijac201614207f11, 608b, sigradi2016_615w, b5d4, 6112, d1cc, caadria2017_127f34, 7855, a410, 7efc, 42d2, ascaad2014_014m8, df0b, 5dd8, 68ef, b65b, 71f0, 9ff6, 1cfa, 949a, 3dda, 5113, ecaade2016_129b36, b84f, ecaade2015_22y4, caadria2017_113o29, ecaade2015_13r1, f20b, 1e1b, 171a, 448b, ecaade2016_068h18, af1b, caadria2017_149j39, 2294, 449c, acadia14_365ai, 14bf, acadia17_62tt, 1b0a, e321, c76d, acadia16_432m25, 4a2e, e95d, 8380, ecaade2016_119o32, 5a21, ecaade2014_180d45, c21d, 585a, ecaade2015_83h16, 98ef, 48c5, acadia15_417e18, 371e, 8283, 4f2b, bf2f, ea5b, 2703, ecaade2015_122m24, 5dad, e900, c692, 48b2, 8494, f34d, f190, 9b91, acadia17_170r, ecaade2015_227d50, 43ee, ec69, 2fb4, e4a5, 6005, 3cae, d863, 9380, sigradi2014_341e8, 38ad, dfaf, 9788, c05b, c781, 9e78, 8bd4, 5774, a580, caadria2015_208t31, d04d, 1813, ascaad2014_005e3, 4bc5, 26b4, ecaade2014_066v15, 2416, 54da, 7f3d, b343, eae9, 6d1e, c5e4, 1c7f, ecaade2015_227w49, 92d8, acadia15_123p4, a6bc, c437, ecaade2017_056zz, 16bf, ecaade2015_127z24, ascaad2016_004r2, 698f, a5e1, 4ca2, sigradi2015_6.387y9, ecaade2016_127d35, ec8a, be7d, ecaade2014_070g16, caadria2017_067j21, sigradi2016_779uu, ecaade2016_048s13, caadria2017_163f41, ae9c, 0a5e, acadia16_184l12, sigradi2013_95, 3aaa, c733, ea2c, f7a2, 7686, 7e28, 8a61, 62e6, 7825, f7fe, 0c6f, 0ccb, fe14, ascaad2016_038p14, acadia17_91i, 30bb, ecaade2015_273k60, 0bc2, 7c77, caadria2016_073b4, b555, sigradi2015_8.27p10, 7245, dc23, 40e7, 3fe0, 871f, c932, acadia14_101p, 8741, be3d, ecaade2017_301n, 04e5, 288c, ecaade2017_144v, acadia16_130r9, abcf, 1cba, 3149, fcaa, ecaade2016_136j38, 7eae, c037, bcf3, de43, sigradi2015_sp_8.326b31, 83a0, 5f6d, 043c, b105, ascaad2016_015n6, fc81, acadia17_382oo, 46dc, e7aa, ecaade2017_234k, ecaade2014_208a54, a164, 2be1, 55cc, ecaade2017_268jj, a990, ddb2, d207, 7d98, 487b, b1a5, 7fe7, 8b21, 9de0, sigradi2013_358, ac1f, 71f6, 8e93, 8565, 0619, c0ff, 3862, e235, 0e6f, dd06, ijac201614105p5, 35d8, ecaade2017_143b, 8940, 05a7, acadia14_627b, 9d48, 4376, acadia17_28z, d634, ecaade2017_133k, ecaade2017_041t, d8b0, 150d, ecaade2014_127j28, 321d, 3bf7, af02, acadia17_382hh, 1bb0, sigradi2014_144a3, ijac201715202zz, 6612, 7e8c, 77ae, 91d8, 2a26, 3725, caadria2016_353r15, 79cc, 9c5f, 37f6, 4353, 76dd, 5dbf, ecaade2015_109y20, 4868, caadria2016_405e17, 7de8, 4054, b377, 2558, 46e1, 0369, 3f98, 8d6c, d6c8, bcb9, 2134, ded1, dc3e, 397f, dfdc, ecaade2015_59e11, caadria2016_147j6, 9315, 9aad, bb57, 03bc, eb94, 5a05, bd4d, ijac201513304a12, ecaade2017_099c, 1e68, 7550, 15d6, 6833, 0bdf, 117d, 4af2, 15de, 6c04, 3760, f73b, ecaade2017_039i, 512f, 4202, da4b, ca14, a435, 1b3f, 1628, 95e3, 02fa, acadia17_435j, 1648, eaf6, cf39, 18d6, e890, 5d15, cf21, c3bf, a5d5, b7a4, cba5, caadria2016_383n16, 5c59, acadia14_661k, 47a6, acadia17_382jj, ascaad2016_021k8, 910b, sigradi2013_386k, ecaade2015_17i2, ecaade2017_077pp, d5ce, ascaad2014_014s8, ecaade2017_051s, 5a9f, 1286, e0a6, 5b2f, 2184, 1f78, 5b7c, fcba, 13e2, dff7, 954a, 1c64, 0a81, 5746, ecaade2015_129h25, f23b, acadia15_407k17, 913d, b87b, acadia17_71ss, 29e0, 3722, caadria2016_507i21, 07b4, c05d, 3f6f, acadia17_366v, ecaade2017_051x, 9d7f, d854, 5692, 122a, e411, b6b0, 8f5f, acadia14projects_23z, 7fc2, 4ac7, sigradi2013_326d, caadria2017_055l18, 7fc1, 5373, 1340, 2aec, 3f00, ecaade2013r_018l9, 0fed, 3125, 4e19, 761f, acadia14projects_691as, bcef, c3c9, 5917, 2d40, 5065, 08ad, 7729, 4ff8, 5e88, a91f, eb99, ecaade2015_53r9, 69e5, 4316, f765, d558, cdfd, f09e, 95c4, 1aef, acadia16_106a8, 0d02, 52ed, ecaade2017_003k, ecaade2017_122b, fc05, 30ae, 6315, b168, b23b, ecaade2016_tkot66, acadia14_463aw, 41bd, f93a, ecaade2016_102y27, caadria2017_163i40, 7147, 9ad1, 3909, c1d1, 84be, sigradi2013_267a, acadia14_399al, fbe6, ea59, 5c49, 0768, 63e1, 392f, 368c, 2f95, 2e49, ascaad2016_059j23, 8be0, ecaade2017_130xx, 3167, ecaade2017_017o, 91e1, 1b2c, ecaade2015_294m64, 56d0, 461d, 9a84, fa69, ecaade2015_237o54, 7eb9, c6b1, ecaade2014_133o29, e59d, sigradi2015_sp_10.311l31, 8604, ecaade2016_123e34, ecaade2014_030p8, caadria2017_081x24, bebc, ijac201614308a5, 33d7, f9b3, 5f46, 3611, 6230, 3a11, 04d7, b6a2, ecaade2014_149j34, 5bb8, f8ab, b7c0, f681, caadria2016_157w6, acadia17_322g, 82ae, bfb2, ecaade2016_166a47, b210, 97b7, 5525, 39a3, 2ab3, 9e83, 865e, 9cc2, 4a84, 0fa9, 3643, fd37, 0b11, ecaade2014_224p57, d275, c55f, ecaade2016_130r36, 6782, bca2, 98a5, e692, aa8c, sigradi2016_724vv, 5841, c59a, 8c43, ecaade2017_095w, 3ae1, ascaad2016_045x18, acadia16_478g28, e3dc, ascaad2016_004j2, ijac201513206z8, ec97, 4c0a, 9c97, ecaade2017_029ff, 3376, a05e, ascaad2014_032n9, 354d, 2283, ecaade2016_216e55, 1414, f68a, 657f, 57a5, ecaade2016_032u8, d82c, 9662, e01d, 064a, 5aa8, 30b6, 6775, b2f9, ae9b, fff2, e9e4, cac8, 3ea8, 606d, caadria2016_095r4, e1ce, b765, d91e, e855, 8197, e889, 2e29, 058f, ad02, a619, a42e, 60b0, 8d03, 0948, 0cbe, ecaade2015_221v48, ecaade2015_17p2, ecaade2017_277ff, caadria2017_003e2, 39d3, sigradi2016_559u, 8f11, sigradi2014_152v3, f932, ecaade2017_019a, 3f44, 8668, f9e9, 9959, 8395, ecaade2016_163e46, 3da9, e6a9, 0d1b, 94a3, caadria2016_095m4, ijac201513205v7, ecaade2017_112xx, 1bf3, 5bf0, 6298, 1418, 5eb3, f426, ecaade2015_280e61, 1207, 50ec, d410, 83f0, ecaade2017_027ww, 9ba8, f7fc, 1071, 53a1, faf9, ecaade2016_098a27, sigradi2013_244j, 3123, ddba, sigradi2016_490oo, 40bf, 4156, sigradi2016_431bb, 91d9, bbec, 62fc, acadia17_81h, 0a9a, 1117, e8f3, 7813, bcc7, 1099, 1426, 2f2a, 8c7e, 7ed0, 9ce6, caadria2017_125x33, d66e, 20f3, 95f6, edb2, 7d96, 683d, dfc8, 54a8, ecaade2014_052d13, ed38, ijac201513103o2, 2972, 8302, c259, 7223, 0a96, 1fbf, efd8, acadia14_339ai, 10a9, acadia17_670bb, 6902, abb5, a2b3, a878, aadd, 9a25, acadia14projects_91r, cdb6, 3b51, 6101, 2726, ecaade2015_246w55, 0e91, a9c3, 3bea, 0306, eeb6, 3397, caadria2016_549m23, ac9a, 274a, 0bb7, acdc, 0b5f, 3871, be25, 29f0, e73d, ec00, 1f60, fa9f, f1d2, 0107, 8da6, d65a, 7d97, caadria2017_123t32, ascaad2016_049u20, a0c4, ecaade2013r_002e2, d9a1, 324c, b9ad, 1b90, caadria2015_142r23, 2f27, 08e1, f261, b042, f2d8, ecaade2014_214m54, 05b0, acadia17_648pp, caadria2017_132l35, 635f, 765e, 628d, 98ff, sigradi2013_234c, 405b, a34d, ascaad2016_013b6, 8d48, 8227, d15e, 2b92, 241e, caadria2015_070x8, d151, cd8d, 35b4, sigradi2016_674jj, acadia17_669m, 64c8, 772b, sigradi2014_232p8, a78f, 8c21, cfc2, acadia16_478p28, ed01, f2ed, 251c, 4a1f, 1819, 6280, b3f1, sigradi2015_3.201u3, dfce, 76b5, 9a70, 22ea, b884, c43e, caadria2017_067s21, 9436, ecaade2016_006w1, c2f2, ecaade2017_215y, ad3e, ecaade2015_155s32, 6f2c, ecaade2015_193j40, a0b6, f327, 83ca, a50f, effc, 98bf, 8324, b76a, 96bc, acadia14_199ag, acadia14_311r, e6ff, sigradi2014_082t7, 1ac7, 71ea, 9fcc, ecaade2016_068n17, acadia14_339ar, c1aa, caadria2015_218z33, cf90, ijac201412303h9, d7dd, bd00, e220, ecaade2015_114d22, a32e, acadia14projects_375j, acadia17_669v, 70a7, e8ef, a69d, 56a1, f0ce, f78b, 6daf, 76dc, caadria2017_147z38, ff34, c747, 1348, 0f68, 87e4, b342, 9b87, a99d, 467f, 8788, db25, 8593, ecaade2015_86j17, acadia14_427ar, ecaade2016_168j48, 47fc, ijac201614405d3, ecaade2016_193v51, acadia14_661j, 1b60, caadria2016_457o19, 1c24, d3f2, ecaade2016_108u29, 03bd, acadia17_338gg, df5f, 3aab, acadia14projects_531k, ad2c, 2ad6, 021e, 9962, caadria2015_060u6, 56d4, 8089, a633, 829f, 6ade, 79c8, d6cf, 5da2, ecaade2016_185g50, caadria2016_673y28, 3add, acadia14_579j, c11c, 8a48, 9b02, caadria2016_861v36, c917, 84ae, afc8, sigradi2014_176d5, 0430, 9b3b, 1dfb, 28bf, 31fc, c21e, f071, d83a, 8a58, 2cad, sigradi2016_712nn, 4282, 530a, a962, 66e6, e95f, 8db9, 0007, da6c, sigradi2015_8.186k12, a54f, sigradi2016_752yy, 5ec5, a1a9, f11d, sigradi2013_41p, acadia14projects_71t, f986, e161, 7a01, 22fd, c610, b5ec, 352d, sigradi2013_112a, 7527, 268d, 2fd9, 3c72, c9d5, ascaad2016_050w20, 9029, a632, ecaade2017_051p, 15d5, cba6, cb75, 1d83, 6a99, 0541, 808d, d5c2, 87e3, 705f, acadia14projects_647at, fcdb, 960d, 6a12, e6c1, 279d, c3be, 98eb, 9908, ec1a, 2ce7, 99eb, 26f3, d020, 366f, 2409, acadia14projects_427ar, 0eed, sigradi2016_448ff, c8ab, a8d7, 45c6, 5da0, acadia16_308x18, ecaade2015_72x13, sigradi2015_8.264o14, sigradi2014_047n4, 605d, 727f, bcda, d880, 0ea0, 47e2, c159, bb4f, f744, 69d8, 41f8, dfc0, cfb8, daf8, eb57, f0ec, ad19, 7044, 4449, f47d, 8da4, 3c8d, 2fe4, 85d5, 728e, 7b81, 425b, 4e12, 59f4, ijac201614204n9, ecaade2016_098d27, 77e6, 3c85, 216d, ecaade2013r_017x8, 873a, aed5, fdd9, e9b6, 8cd8, 6e36, ecaade2017_059xx, 0018, a0c1, sigradi2016_446i, sigradi2016_815hh, ccf6, 9d43, 0ef0, 5258, 7d30, 0266, 4703, 6306, sigradi2016_732k, aed1, caadria2016_457h19, be4c, 1d38, 28b6, 9681, adcd, ecaade2015_206h45, f47f, b38e, acadia17_552u, 3898, 31f2, 17b5, ecaade2015_59g11, bd21, f20e, 2c7c, 47ec, ijac201614105s4, 69cf, 7264, 60c6, acadia17_60bb, acadia15_451o19, ijac201614207k12, 68bd, acadia14projects_153a, 09e7, 711d, sigradi2013_326i, c916, f454, caadria2017_031k11, caadria2017_104d28, acadia17_154cc, ijac201513205j8, 1da8, 812f, acadia14_531s, 8a1f, 2f56, 5b27, 5cdf, 00f6, 3095, caadria2016_003f1, c073, acadia17_71a, 5814, 7f86, ecaade2017_214m, 62d7, ascaad2014_033b1, 499b, 8108, ecaade2015_143r30, acadia14projects_145p, dd12, 7c5f, 9784, 234e, ecaade2014_111w24, c4e2, ecaade2017_274u, dd26, 907a, 8433, 1e08, 99b2, 3bbd, acadia17_402f, acadia14_463k, 2678, 4978, sigradi2015_8.339z15, ecaade2015_55o10, 52a7, 4c66, sigradi2016_383kk, 73cc, 7cb0, 5aca, acadia14projects_117i, sigradi2016_590k, a175, 512a, ijac201412306y2, 7016, 688f, bc09, 62d5, 0da3, 74ef, ecaade2017_192b, 6f46, acadia14projects_445af, caadria2015_004h1, caadria2015_070a9, 3d42, ecaade2016_084g24, 756b, acadia14projects_219ax, 966e, 82cd, afb4, 87eb, 0184, f229, e1f9, 766c, 4fa5, e6b9, 38f9, 06a3, da54, 44d3, 1b64, 5454, ec23, f3f1, 1aae, ascaad2016_052f21, caadria2015_208e31, 2ec1, 00a4, 74f1, 6ece, ecaade2015_229x51, 0961, b116, ecaade2014_015t3, aa9d, f1a2, 792c, aae8, 4ea7, 2584, 2dea, 5237, ada7, c8f8, c6f7, 343a, ecaade2015_113j21, d0d1, dd90, 7657, ecaade2014_149k35, 4505, 9303, a720, d8b9, 1be2, acadia17_322ww, 3f90, 8c94, 22a1, 1ada, sigradi2015_8.264g14, caadria2015_048m5, ecaade2014_130w28, bcf9, aabd, f645, 50c8, bad7, 4534, acadia14_117az, acadia17_71mm, acadia16_88x5, sigradi2014_151g3, 6a28, 79e3, 6402, c424, 4bc0, 1efe, b557, 33c7, sigradi2013_208m, 3e04, 2f0a, 00f4, 5013, fbb1, d1a5, fec6, a90a, dca1, 7a89, b925, sigradi2016_779vv, 16ee, 7540, 28b1, 165f, 39e3, 876e, d0fd, ecaade2013r_001h1, fc36, ec6a, 81dc, sigradi2015_sp_8.6f30, d71f, acadia17_237bb, 0967, edc1, 3f22, d1b6, f747, ecaade2015_22t4, f082, bdd1, 81f1, 952c, c213, 56df, def5, 68c7, cb02, 8d29, 4f4e, acadia15_161m6, 9361, 9293, c40f, c7dc, sigradi2015_6.151h8, 1e2a, ecaade2017_ws-archieduw, 086a, 983d, 96f2, 279c, ecaade2017_146dd, 8523, a79e, acadia14projects_145af, 44bb, acadia14_199ab, a92a, ee51, 3b5e, e52e, sigradi2013_54o, 4c9d, 198c, 0eba, dab8, 5965, 50c5, 3e86, 8d04, dbd5, 1f75, 573d, 8547, 03c2, ascaad2016_024g10, ecaade2017_212hh, 3403, cff2, 4ff2, 8fff, 7b3d, acadia17_598pp, a86d, 1715, 7675, 89fd, 919e, acadia15_497p22, 998d, 17d6, 2643, ecaade2016_011p2, ecaade2017_146ee, 9ef7, 7ea8, 4ad1, a0d0, 73c7, ecaade2016_037x9, 2428, ijac201412204a3, 60aa, 820d, 0e0c, c3a5, 4caa, ba62, 9857, f222, a4b9, d521, faeb, 9ce8, ijac201614208n13, 5f25, 0b4f, sigradi2015_10.138z18, 99d6, sigradi2014_074j6, 8c44, a8af, 8cbb, 5af2, ecaade2017_076bb, 27d3, 62b3, 9fe4, ecaade2015_110g21, acadia15_343o14, 9f7a, caadria2016_167e7, sigradi2014_232z8, 1154, acadia15_203i8, 325f, ecaade2015_116f23, 6216, a4c2, 7189, 9040, 1a02, 02b2, aea8, 6367, 22a7, 2cb5, 692b, b1a0, acadia15_274j11, acadia14projects_389b, ecaade2014_168h41, c393, ijac201614102l2, caadria2016_683v29, aba9, caadria2015_124i20, cc89, 0baf, 9715, 10bf, 9150, 79c6, ecaade2017_006nn, f7ff, 3dc1, 75d7, 9013, 48c1, 742c, b52a, 94b5, 1267, 6106, 5e81, 3d8c, 5946, ecaade2014_204e53, 3765, b5f1, 7f36, b29d, a1df, 850f, 58a9, 9efe, fdc7, ecaade2016_136m38, 396f, c4cc, caadria2015_114x17, d0a0, a47d, 3a17, 6047, 9aca, ecaade2014_151b36, ecaade2015_293f64, ecaade2015_33j6, b79f, ecaade2017_085m, 6c85, 17c7, f9fc, 8a3f, 873d, d53f, 788b, fa10, ecaade2015_92o18, bc25, 491c, bb33, 7c7e, 1a5f, d660, 820c, 0c87, 6c19, d2c4, ecaade2014_052e13, 9c00, sigradi2014_345z8, caadria2017_040m12, 0065, ijac201715105v, acadia14projects_409n, ascaad2014_031h9, sigradi2016_809rr, 687c, 5fae, 71cb, sigradi2014_329y6, 0004, ascaad2014_008m4, 5dc6, dba6, 0ffb, d681, ijac201513104n3, acadia15_323b13, ijac201412303e8, 3fcd, 58ff, faaf, caadria2016_683u29, dd83, ecaade2014_138x30, c62e, 77dc, 077a, 72a6, 0dbf, 6b82, 5baf, 712e, 8932, 074a, acadia14projects_619al, 54ac, 0905, 7641, 5036, sigradi2015_9.347c18, ecaade2016_033i9, a447, f5c5, ecaade2014_085k20, 21c4, ecaade2014_024y6, bf63, b1e0, 03cb, 7d84, ecaade2017_252g, 6004, c3c6, ijac201412201j1, be66, 70f4, 884b, ac60, 299b, c188, sigradi2016_510xx, ae70, f7d8, c3b4, 215b, acadia17_100r, acadia17_248d, ecaade2014_176j44, 5f75, 7026, fb4a, b073, acadia17_52d, cc72, 0d58, dfd3, 63b4, ca5c, ecaade2016_118d32, 534b, bc0b, 3ac3, sigradi2016_590i, 1cac, 58ae, e5b2, ecaade2016_089y24, ad1f, f74c, caadria2015_226t34, 18af, 959d, sigradi2016_686vv, 4a2f, 8480, sigradi2015_8.41r10, d737, ef48, 217c, 3a47, 1406, ijac201513305p12, acadia14projects_435ay, 0a66, 3c33, 24d7, 5dfd, 4d14, 1ff6, a2fa, ijac201513105e4, bb47, ecaade2017_156t, ijac201412405n8, aa38, sigradi2016_381o, 566b, 96cb, a448, 446b, ijac201513205i8, 8875, 0afc, ecaade2017_042ee, d490, sigradi2015_8.328l15, 6a19, acadia14projects_23ab, 12f7, 94bb, 0a06, 49d1, 2249, af73, 9447, eacc, c28a, 2350, 64f5, ecaade2015_118w23, 1aad, e8b9, 62be, 89e2, ijac201412301g6, 24d6, acadia14_627ap, 319b, sigradi2014_201j7, ecaade2017_041m, ead3, c7a2, d8d8, 31a4, f485, 00f1, d324, ijac201513203f7, f3d1, 6b68, f2ab, c6f0, b9dc, ecaade2014_240c62, 31dd, 4407, f903, ecaade2017_229q, f3e1, 7d2d, 1f31, 7b05, b5f3, 42eb, a9f6, caadria2015_181w26, acadia17_222yy, 47c3, 3fb5, ecaade2015_74o14, 18c2, 21a1, ecaade2017_264b, caadria2015_150d24, 6b47, fe0a, 0486, b46c, 8b6d, e01f, acadia14projects_435ab, 3f62, ijac201715201u, sigradi2013_326m, e11e, 24c2, caadria2015_054m6, 5d6a, ba11, e864, 18f0, 7b7d, 7a09, acadia15_371e16, ab45, acadia15_110x3, fc92, ffe3, e9e2, fae3, f317, dac3, c647, 9f85, acadia17_230b, acadia17_390nn, 6521, d6b7, 10cd, b373, ecaade2017_291k, dc84, 2b98, acadia14_281ae, 3e32, 5cf0, acadia14projects_317w, 4d88, f8ea, 2886, 9d64, ijac201715102x, sigradi2014_263d1, 0bf9, b31e, 4a72, aa9c, 9aef, 0e18, 5619, sigradi2016_817d, bc9e, acadia14projects_565z, 80f6, 2d85, 561f, 1221, 372a, ijac201513302w9, c054, 2f78, 6b1f, c767, 5a6f, ecaade2016_048w13, f8d3, 9649, b0c0, 9eb9, 1247, 0356, 7b0a, 13e3, 8255, 270c, ecaade2015_64a13, da5e, 18bc, 6247, a415, ec84, ad6c, f95e, ecaade2016_118x31, 0a3e, 97c7, d75e, sigradi2015_4.219v6, c99e, 404d, 9fc8, b8f7, sigradi2015_3.111h3, ecaade2015_53p9, b722, c050, 9102, 1f63, 001a, f12d, 6c0d, 22d4, sigradi2014_108c9, 265a, 3020, d1f3, 3941, caadria2016_601h25, 4c97, 30d6, 24b3, 39b4, acadia16_260t16, caadria2016_291t12, ecaade2014_168x41, 3b84, 1593, 58fb, 58f0, 5e55, 2e27, 2063, sigradi2015_10.140h19, 7180, sigradi2014_266g2, c009, 58a8, b4db, 8dca, ebc3, sigradi2013_425, fc37, e34c, 80a2, c026, 0a68, acadia17_381cc, 6e9b, 0bf3, 6914, ecaade2015_81p15, 6838, aa0b, sigradi2013_280l, ecaade2015_122o24, ecaade2017_021r, acadia14_357ao, cf3e, ascaad2016_049z20, ascaad2016_042w16, 5467, sigradi2013_271o, 8c46, ad8a, d4d4, e7dc, 4788, 98aa, 16b3, 90fb, 8962, 7165, 54a5, 3bc2, aafe, bd56, ecaade2017_215m, sigradi2016_560dd, 86b8, 81e4, b051, 9516, 458d, cc2e, 5c53, b07c, 4fbd, ecaade2016_016g4, c844, fd35, 8cde, ascaad2014_001b1, 142f, c5d7, 0dcc, 3460, 6877, 6204, fbc3, ecaade2017_017q, 0f6e, db01, ecaade2015_92j18, c686, 791b, 113e, 12d8, 87fd, c20b, ascaad2014_030w8, a6c4, 2c60, 42ba, ecaade2017_071tt, ascaad2016_039h15, c6fa, 1bf2, ijac201412303t8, ecaade2015_116n23, ade8, 2230, 24e7, 5556, 849c, ijac201412403u5, caadria2016_477c20, d105, 0287, eeb1, 2fb2, 8a4e, f2cc, 8f50, 4bf7, 2fe3, d461, acadia17_212gg, 0059, 6d6c, 53fe, dbff, ada3, acadia14projects_189aj, 98e9, 55ba, acadia17_145xx, de31, e140, c2b5, af6a, 3a57, 55c3, ecaade2016_018v4, ijac201614303t2, c4d3, 9efd, d758, 33a2, e6c0, ascaad2016_039l15, e2f1, bdbe, 7ed1, a0db, 0b10, 05bb, aa12, ad95, 26d7, ascaad2014_030y8, f67a, ecaade2014_057i14, e6ba, acadia17_90gg, bd55, a520, acadia14_523as, ascaad2016_040e16, f7fd, ecaade2016_210c54, acadia17_660s, a66f, 6b70, 031f, 1295, 2f83, 5792, 1477, b959, caadria2017_145m38, 84ab, dbbb, 9500, caadria2016_507p21, caadria2015_030j4, b54b, 0317, caadria2017_123s32, e7fc, 67bd, b126, 2bef, ecaade2017_101o, bc75, 5b4a, b351, 0ef1, 5589, e45e, 2802, acadia17_284r, 5fc7, 6928, 72a2, 66cb, 1c60, 434f, 7dbc, sigradi2016_637q, 60ec, 6c1d, 6297, acadia17_146k, acadia16_432x25, fa71, ascaad2014_022h4, 1e60, f56a, 3a96, db9c, a41e, 00b6, 9233, 05ca, beb6, eeb4, fc2e, 2e40, acadia15_47c1, 5bd6, acadia14_153au, ad67, 5a15, 47ce, 2f15, 995b, 1a14, 0d5b, 96aa, 6aa8, d544, 22b8, 41ad, 2f7d, 2453, eec1, caadria2016_767u32, 923b, 5aa4, 806b, 228b, d403, caadria2016_507r21, f60c, 9ad0, bdc9, 5c80, 8064, caadria2017_182v43, 4325, 3d93, edff, acadia16_382y23, eb01, sigradi2014_213l7, 4eb7, 4bcb, b93f, acadia15_223l9, 54ad, b61f, e741, ecaade2015_100v19, 17ed, ecaade2014_168s41, c02e, 68aa, f9da, ae9f, c08a, 5bf9, 4e4e, affb, e342, 7af5, acadia17_222ww, 0975, caadria2016_177a8, ec96, 0eff, fd02, c9a6, 1e06, b98b, e262, 373d, e169, ecaade2017_149p, b9c4, bea3, 0124, dd40, a6a7, 7a2b, 81ad, 9693, ecaade2016_203j53, aba2, ijac201412407z9, 8911, ascaad2016_042d17, 74b1, 1500, ascaad2016_028w10, 2c31, ecd6, ijac201412407y9, 91b5, 31d4, 0ca3, 9a97, cc64, acadia17_59b, acadia17_349m, 9aaa, cc83, 77a1, e00c, ad1a, 90cb, 8bd6, ecaade2017_054ee, 796f, 81da, bf91, e97b, bf68, 9a72, 9789, 4d9f, sigradi2013_304a, a098, sigradi2013_268g, sigradi2013_111v, 4661, 5c0a, 3f92, 2ac9, e5c9, 747e, ecaade2017_grif, 40c8, a09e, 6bf6, f38b, 9923, ecaade2014_010d1, 4a43, 0d64, 04ed, 8b9e, 970, acadia17_424nn, 4118, b4fb, b567, d5e3, d14f, b20b, acadia14projects_219e, c1a0, 0dfa, ecaade2017_143e, be8b, b9b3, caadria2016_115l5, 87f1, cd11, b5d3, d736, f8d7, 0013, 6246, e36e, ba26, e520, 4592, ecaade2016_130w36, ce4d, 91e6, sigradi2016_805gg, efd6, 5f5e, 5344, 2088, a083, d8a1, acadia15_451s19, 2a8e, 6d1c, 4062, ecaade2017_143p, 04d4, 1392, e2be, c735, ecaade2016_118i32, ijac201715103zz, a471, f784, acadia14_281w, 8827, 5737, sigradi2014_284g4, bcad, 1b88, a494, sigradi2014_164j4, e702, badf, a851, e9b8, 9e66, 4180, acadia14projects_565j, 1ec1, 403b, acadia14_339ae, f9af, 8b95, 084d, 450b, 6897, d6fb, cd80, ecaade2014_086w20, e2bf, 66ec, 42a9, 4262, acadia17_296u, 5f03, 7068, 93c0, ec52, 85cc, ce03, 6e82, 0ba6, 8b0f, ijac201513104p3, b178, a9d9, 827a, f5b3, e93a, 41c5, ecaade2016_193r51, 897c, fe7f, acadia16_244j15, 4cc4, 8cbc, sigradi2015_13.316b29, ca4c, 13d7, e931, 85c7, c85c, ff18, 658c, ecaade2016_042l11, ee86, da5d, ff2e, c9bd, 6c63, ed40, 3df9, 88f8, ascaad2016_007a4, dd69, 0ae6, 1c47, 299e, 0872, 2034, 12dd, 64f8, 1e93, e9a8, 19c9, ba41, e3bf, ijac201513203s6, 2651, 9823, 12eb, a371, 2106, 08bd, 1106, ascaad2014_005s2, 0847, 03ec, c37f, 9e89, ed4e, 4cad, e7ed, 08e5, 28b5, 2e6a, ca69, 87e5, 7182, 1fe3, acadia16_206o13, 5f44, 5c92, 03db, 0954, 237b, e90d, caadria2017_189g45, sigradi2014_345m9, 703f, f208, 679d, f150, e012, a7b4, 7c21, adad, db65, 6bf0, 6eb8, c2ae, d013, ecaade2017_038ss, acadia17_154pp, b67a, 584c, 8627, ecaade2014_113s26, 4c00, 6ed1, caadria2015_016s3, 3e54, c67c, 79e4, 04f4, f4be, ijac201715204gg, b221, 796d, 0b70, ecaade2014_168y40, b292, 94c9, 0fef, 4102, 7ee2, d811, ecaade2016_127e35, ce65, 94c1, d574, 579f, c0f6, 0f93, 8d7d, caadria2017_125b34, 4197, b8a3, 9df2, 6bca, 9c4f, acadia17_230g, 6139, caadria2017_056v18, 573e, 5f4f, 8ae8, cf36, caadria2016_579o24, caadria2016_055n3, 0723, 34f9, 051f, 8353, ec67, be34, 7eb0, 7a42, 782d, ascaad2014_008w4, a9a6, 4e02, 66ad, 7325, cd3b, f6c5, 1867, acadia17_374cc, 5a57, 8cd9, ecaade2014_176o44, caadria2016_281m12, acadia14projects_619ah, b1aa, d5f6, 1422, 1370, 2535, ijac201513202j6, 8608, cdd4, 0e48, 8a95, c200, acadia14_463g, a3c9, 7f33, ecaade2016_163c46, a635, 7d1c, ef0a, 7299, 0c48, 816c, 8d78, fe4a, 6d09, b4f7, e610, b30c, ecaade2015_196r42, sigradi2016_801s, ecaade2015_73d14, c24d, 132c, 74d4, 76d1, 83c8, 03b3, ijac201412204i3, e3a7, acadia14_375a, 2781, ecaade2016_140w39, ec66, de71, 2518, 9173, b8b7, acadia17_670q, 478f, sigradi2014_313i6, 9aa3, 0328, ijac201412305p2, caadria2017_017i7, 81a3, ecaade2014_108g24, d363, 4422, d92a, f245, 5c7d, caadria2017_096s26, ae7f, 2117, e058, 5abf, fb5b, 0121, cf8e, faf7, c410, ed05, ee09, acadia17_520k, 5229, 88f9, 0677, b0e4, ecaade2015_59v11, ecaade2015_329j71, 6c40, 5ffc, 4d9b, 233e, 9207, ecaade2017_203pp, b0af, ff74, daa8, f8ca, 761d, b243, 3cb6, 5f43, 1768, ecaade2014_132c29, ascaad2014_007i4, 4633, 3be7, ijac201412407w9, 0bc8, ecaade2016_169l48, acadia15_483h21, 75f8, 19f2, 6f9f, ascaad2014_014m7, 9205, fe44, acadia15_195y7, 3bc3, e497, sigradi2016_559t, 5b47, eb1f, a7b6, af25, acadia16_432s25, e039, fc9c, 99c9, a1a8, acadia17_678rr, ecaade2014_173b43, acadia17_502b, 896f, ecaade2014_224v57, sigradi2016_686zz, 45b3, 8a68, e3f5, 40cf, acadia14projects_497ab, 7104, 8ebc, afd9, dcdf, 02b6, ecaade2014_230o59, caadria2017_183w43, 70c7, 8c3e, sigradi2014_314m6, eaa4, acadia14_153an, acadia14_691aw, c9df, f617, 6b63, b3b2, ijac201412301o5, 4b30, sigradi2016_381k, 83e5, sigradi2014_015f1, 0adb, 3080, b26a, fddd, 1f80, sigradi2013_400b, 32a3, 5f3a, d529, 0ac0, acadia14_479d, acadia15_451h19, caadria2015_102y15, 9046, e312, bae6, ecaade2017_282r, ijac201715105vv, a172, 3543, ef94, acadia17_26e, sigradi2015_4.219i7, 386e, 1a2c, 40e6, f460, 5a01, ascaad2014_024m5, d21d, b918, 4081, 8081, e7d3, ijac201412401o3, 6d01, sigradi2014_239c9, 9da2, a458, 74f0, 7f25, ijac201513105u4, a5ee, 24b4, 3c42, sigradi2014_281d3, 007b, ac5f, ecaade2013r_009a6, 6179, f105, sigradi2013_208l, b6be, ijac201715202mm, 0a3a, a823, 6e47, b304, 99bc, 7179, 7aba, acadia17_137mm, caadria2017_058p20, de6e, caadria2015_119x18, ascaad2016_016v6, 68db, sigradi2016_407v, sigradi2015_sp_4.275u29, 7838, acadia17_81i, ecaade2014_052a13, 2307, 7094, 9517, 121a, 5f52, 6df9, 771a, sigradi2015_2.162o1, 9021, cd7c, ijac201614302i1, 114a, e2c0, sigradi2014_314r6, 4179, 5ef0, ecaade2014_016h4, 6602, sigradi2013_393v, caadria2017_005k3, 0aeb, ecaade2016_158k43, e555, 89b1, 0b07, caadria2015_087z13, 5d7f, 5fc3, 10cc, b484, 1b8a, ijac201412301w6, ca7f, edcf, sigradi2015_8.186u12, ecaade2016_190s50, acadia15_343s14, ecaade2016_027w7, acadia14projects_63az, c677, 1b96, ef7c, 81ac, 799b, 1b36, 0261, ijac201614102u2, 7f1c, 4c11, fa09, 16a2, c6ef, d0a1, ff3b, 5663, 331a, 1fb2, fa40, sigradi2016_659v, 5906, 8f0f, 6187, 5f0f, c46d, 3242, 9d49, e8f2, 571e, acadia17_512h, caadria2015_206h30, 0833, b3ed, ecaade2014_169k42, 7fcf, f14c, ecaade2014_138y30, a64b, 2e25, e501, 875f, b7d9, 2463, 5e66, 17bd, 53b3, 07cd, ab0a, caadria2017_190x45, e289, cb20, acadia15_251l10, c8ca, 8bf9, 6f96, 0f23, f820, sigradi2013_117m, caadria2016_249l11, caadria2017_113s29, 515b, 9b21, 3b7f, 5285, sigradi2016_426e, 465d, d7dc, 6a51, bd31, 53b9, ecaade2014_206v53, af45, 2ce8, c33a, 6993, fcc1, 455f, cf4e, 0827, acadia14_435ah, ascaad2014_018d2, acadia17_366k, acadia14projects_609aj, 256a, caadria2016_851t36, ecaade2014_149d34, cac3, cff8, 2efb, 17f2, e3f0, 4ff4, sigradi2015_8.328j15, bf30, 0a2d, 778a, ecaade2016_077t22, ijac201412301j6, cede, 823f, ecaade2016_164r46, 2ec9, 2f55, 9bec, 102d, 69b2, 7ccd, acadia14projects_435at, ecaade2015_38r7, b1ae, dd41, 4d39, 6f0c, db04, dbd9, 10b6, 7738, c35f, 7cc5, sigradi2014_057r5, eec9, caadria2017_145i38, acadia17_52q, 86c7, dcc4, ijac201513205u7, 7f5d, ecaade2015_22a5, caadria2015_067l8, 607c, 8098, 6b1e, 9bb9, ecaade2016_239y63, 8ece, 31a7, acadia16_478m28, 9f6e, ecaade2015_285n62, sigradi2016_544d, a3b2, d262, ee02, f21d, 8b16, ascaad2016_043h17, dbf4, 1bcc, 93b7, a784, 9f16, sigradi2013_194u, sigradi2016_695m, ascaad2014_016d9, 2afe, sigradi2016_383gg, 003d, 0b52, c105, c3e8, acadia17_62ee, 256d, fe51, 779d, 40f0, ijac201614204l9, 7d85, 7fdd, 7f83, a2a9, acadia14_33am, 6915, 71b1, 3ba1, 720e, ceb1, ecaade2015_144v30, fcdd, 53fa, ecaade2017_203ii, caadria2016_013j2, a977, caadria2016_405l17, a636, 3eaa, ff85, 7c7f, 24bf, ijac201614201v6, b367, 2707, sigradi2013_52i, 235d, 7584, 395c, a00e, 5fa2, d750, 8795, 928b, ba24, c7c5, ddab, eb43, ascaad2014_010m5, fe67, 148a, bafd, 6546, 574f, f2e4, e99c, ecaade2017_173oo, ecaade2016_002b1, a0ca, ascaad2014_003v1, 112c, 2f06, e1af, 4682, f4d1, c965, 20b8, 4c27, a8b7, 0409, ijac201715204oo, 0d0a, ba33, ab6c, ef6c, efc7, a908, 996b, sigradi2013_28i, ijac201513105d4, caadria2015_070v8, 162d, 5115, 5784, 1c82, 7bdf, 1b1d, dfef, ecaade2017_282d, ecaade2016_095h26, cc85, 4128, caadria2016_611u25, 1f8c, sigradi2013_359m, 8829, 2c1a, ascaad2016_007r3, bf75, 9e8c, d42e, 2668, 4937, e4a9, 60ef, sigradi2015_3.65m2, 4687, a13c, cd29, 226b, 7521, sigradi2014_132t1, ijac201715102w, 888f, ascaad2014_031j9, 44c7, ecaade2014_072l17, bef5, ca24, db43, 8ead, sigradi2015_10.140r19, bb8e, caadria2016_363e16, caadria2016_713w30, a540, acadia14_145aj, 6798, ascaad2016_018o7, 2035, 7ea7, ecaade2016_216g55, 46ef, ijac201412406n9, af06, ecaade2014_094n22, a539, ecaade2015_285g62, b698, c2d4, a0cb, 898c, 2b88, c352, c89d, 9ca9, d6c6, ecaade2017_105oo, bc83, 453d, 2f89, a162, d320, a6b5, b5d0, 43e4, sigradi2016_515k, 829a, ad01, 9ef2, 0b99, e34d, bb1b, 9d8e, bd63, e00f, 08ea, c3e1, c224, a747, caadria2017_080g24, ascaad2014_008b5, 36c4, bd8b, caadria2015_206t29, c6a1, 8d52, 7f2d, 0c41, 276c, 13bf, 07a8, sigradi2016_817i, 2da8, fe1a, ad98, 849d, 3eec, 9011, acadia17_373u, bb91, 5861, df04, 45d0, 2b99, 05c3, 41ce, 5a17, sigradi2014_265o1, caadria2016_135d6, sigradi2015_sp_8.78j30, sigradi2015_9.141h16, ab72, caadria2015_073l10, 09b6, ecaade2016_217m56, ecaade2014_230l59, 6b17, 4501, 633f, acadia17_89y, 9aeb, a230, 9d1c, acadia17_18n, 283b, f21b, dffb, f7ea, ecaade2014_070u16, 69c6, 34f2, acadia16_440c26, 2a92, cfa9, 853d, fd4a, fe0b, 5066, 3a58, ecaade2015_21k3, 1ebc, ef26, bfa2, e2b2, 1e8c, 38a3, c815, 11ec, 5d18, 0f70, ee19, 021c, ddfd, sigradi2014_276t2, 7e2a, 2f8a, acadia16_344o20, acadia15_371i16, 0c31, a228, c416, c716, ba95, 1a83, b862, eb3c, 3e9c, acadia14projects_565l, e182, f0dc, 5b9d, 440a, 835c, acadia14projects_199ap, a69a, 2f2b, 2b63, 9547, 01e0, 7776, 9f4f, a52d, ijac201614206c11, caadria2017_041k13, caadria2017_037e12, a4c0, ebed, 490a, 024c, 7b8b, sigradi2013_366z, dcde, ascaad2014_024y5, ijac201513206k9, 4bdf, acadia15_123k4, 09c6, acadia14projects_609an, ascaad2016_021w7, 5779, c967, a89e, c49e, 5637, 0f95, b75b, 7aec, acadia17_266bb, ecaade2016_208r53, 0309, 8083, 71aa, 0bb5, 2b67, 6958, c60f, 54cf, 0bd2, c31a, ae5d, 2ba1, 95f2, 3e2e, sigradi2015_sp_3.85r29, 38e0, a873, 7279, 71fe, ecaade2017_109cc, ecaade2015_200u43, ecaade2014_226b59, 586f, 381c, b907, a742, 8f42, 0d06, c2dc, c3cd, 4bad, 4f4b, 9d7a, a262, ca9c, 6be5, d519, acadia14_609ae, a9b2, 226d, sigradi2014_313v5, ecaade2015_100s19, ascaad2016_035u13, a4ce, 07e8, e0eb, c430, 8c84, caadria2015_114v17, ecaade2017_101aa, abd9, c495, ecaade2015_118z23, acadia17_221pp, 0b79, d0c0, db14, d375, ad2d, 61a8, 434a, caadria2015_111i17, f7a3, f819, a98d, 13ac, 35e5, acadia14projects_539f, e823, acadia14projects_609ah, 57c8, 9b48, bee7, e077, b6c3, 0206, ijac201715204bb, fda1, ecaade2017_152kk, 2727, 8420, 8967, acadia17_358mm, 410f, ecaade2014_133n29, 3ff5, 6d80, fbef, sigradi2016_674ii, 7c9e, 5628, 27ca, ecaade2015_152x31, ecaade2014_163b40, sigradi2016_814o, a812, 1d2e, 90c7, 836b, 3a5f, acadia15_371m16, 698c, 6291, aab7, 1b08, fa82, caadria2017_057w19, 9262, acadia14projects_177aa, dc6f, 1d18, ef03, 54e8, dc49, 8515, 6639, ed92, 80d3, d043, 2f6e, 4acf, cb06, 9569, ecaade2014_176d44, a5dc, 6886, 943a, 54d3, acadia17_348g, f0f6, ijac201614105t4, 3bcf, 1cfe, 038f, a260, sigradi2015_8.276x14, sigradi2016_702q, da76, 810e, 5d51, 9cda, 3e5d, 281a, caadria2017_124u33, 69a9, ijac201614408g5, 7650, 90f6, 46b1, 8e0e, 84ec, ecaade2014_024h7, f7b8, ecaade2016_037c10, 955d, b4ba, de4c, ba90, ecaade2016_078i23, ac01, 800c, 7e2d, a169, a213, ecaade2016_154h42, 1f48, 0b67, f0b0, ecaade2016_239b64, bede, f44d, sigradi2014_181t5, ecaade2016_075c22, 24f8, acadia16_140l10, 87a1, 92fa, 1dcf, 9df4, acadia14projects_177ae, 38b3, a492, 1c71, 8d45, 2918, 1dbe, ecaade2014_157r38, 4720, 02fe, e35c, a566, 277a, ecaade2015_320n70, 9435, 3e4b, acadia14_111o, 8071, 6a18, ijac201412402p4, acadia17_628pp, b6dd, d830, 6f76, 8689, acadia15_274n11, 15cf, ebb2, e399, 215e, 7e33, caadria2016_003g1, 1b99, b220, 26ba, 14bd, 69b1, bef2, c566, 63b1, fe86, 02da, acadia14_445ac, 5201, sigradi2015_8.186z12, ecaade2017_140bb, b33d, 11eb, aec3, 51c3, 4dc3, fb40, c789, 2ba6, acadia15_343v14, a9e5, ee25, 3ebd, 0bfd, ecaade2014_199x51, caadria2016_095t4, 6a0e, 2dac, a32d, 0e0f, 30a6, 0f2a, d704, e352, 8048, cd7a, c5f9, 4baf, caadria2017_057x19, cd57, 3a73, 6651, 22eb, f75b, ad41, 8d61, 5c9a, 2d3a, 261c, acadia14projects_681aj, 9891, caadria2017_158b40, 1bbe, sigradi2016_446qq, acadia14projects_565m, f773, 89bd, c5d6, caadria2017_182x43, sigradi2014_074h6, db4a, 7ebb, 2dd8, e9c5, ecaade2016_154s42, dd97, 1c67, 767a, ijac201715204mm, acadia16_298j18, 66ea, 2d8f, ca97, 2b54, e1d0, e78b, 1b18, ecaade2014_208d54, f9a2, 39e2, 5d0f, 7420, 4c36, f3c1, e0da, ecaade2015_114o22, 6359, 8288, f957, c4e9, 408b, ab65, 7c48, caadria2017_067m21, 348c, eebe, 7814, 4f6b, 5881, sigradi2013_150, ecaade2014_149g35, 8388, ecaade2017_248ss, ecaade2015_195g41, 9cb5, 624b, 7809, aeec, 8e39, 3f61, c8be, 6595, 501e, 0a97, sigradi2016_571vv, 40db, caadria2017_118m31, d617, 67d9, bde5, 7451, sigradi2016_448aa, 37a2, e7cf, f20f, 7086, caadria2016_291w12, d618, acadia14_671n, 501d, caadria2016_157n6, 2a5c, 0df4, ecaade2017_grib, 289b, 2f2f, b329, 8bfc, d0b1, a11e, bd19, de0a, c5dc, 2c72, fc31, ecaade2016_045e12, 8dc1, bf7f, c92c, sigradi2016_764e, ecaade2017_072d, 990c, 307d, b191, bb85, 1566, 1a85, 7930, cf04, 4cc3, 7316, acadia15_81t2, 058e, 9f76, c0a4, 23a6, ecaade2014_163y39, 6f98, acadia14_539d, 7b5f, sigradi2015_8.289d15, 0263, ijac201412301l6, acadia17_37ii, da5c, 1e43, c9b8, ecaade2017_140ff, a7ee, c4bc, 5e1e, caadria2017_115l30, bf3c, ijac201412403a7, b7ee, ijac201614207m12, f281, ijac201614102e2, 7f0c, fae5, ecaade2014_014w2, 7483, dce5, sigradi2014_345a9, 3152, caadria2015_065y7, ad68, 5a74, 5699, b614, ascaad2016_021j8, d0cf, 83ae, acadia17_637b, 7f79, 5592, acadia17_366o, 7983, 5256, ecaade2015_82z15, 9482, 0d15, dbc8, acadia17_670aa, bbad, 5bb0, ascaad2016_038d15, ijac201614207l12, 8aa7, 305b, 9134, ecaade2013r_011d7, f0f2, sigradi2013_393o, ecaade2017_181x, ecaade2016_094m25, 0e95, 570f, 5d12, acadia14projects_699u, 1bb5, 445d, 56ad, 9721, 4c35, 5006, cb48, fa77, 8e27, 5d3f, 7910, aa6b, 365f, acadia16_62s4, 62c8, 9047, 686e, acadia17_552n, ecaade2017_184nn, 0570, 0bf4, 2ac4, 4cd0, c8f9, caadria2016_713x30, acadia14projects_135y, ecaade2017_215xx, 2d71, sigradi2016_673dd, 3012, ascaad2016_022t8, de7f, 2abb, caadria2017_136o36, 5b35, sigradi2016_484pp, b196, 7be7, ijac201412408z1, sigradi2016_571rr, b05b, acadia16_326r19, 23d3, 7fb8, cd97, ecaade2014_121x27, a5cf, 2519, 0368, a7b3, 5673, a3f1, a828, 079e, 698d, 2ea7, acadia14projects_333av, 8f66, 60a3, 01e5, 2a9d, 5688, d427, 29b1, 811b, 9989, 9770, ijac201614306d4, 1159, 9aa8, sigradi2015_3.370a6, a7bd, 01c3, a176, 0653, 74ad, c6c3, e6e3, 41fa, sigradi2015_3.201s3, a83e, b780, sigradi2013_117v, ad75, 4263, ijac201614407w4, 7167, 117e, 7f01, 3e4c, c2bc, 8cf4, 7c22, fb7f, 245b, ijac201614102u1, c0a7, 7ac5, 8851, ec9d, cfad, 448c, ecaade2017_133m, 91c8, a99b, 746b, acadia14_691ax, bdd2, 5e6f, 3a52, f92e, abab, ef6f, 5c94, 076f, c7c8, acadia15_274h11, 4dc5, 1e7c, 20b6, 0b35, caadria2017_003o1, e386, 61d4, 48a8, 1e3b, ca11, b1f9, a690, ecaade2014_140d32, 67d3, e110, ecaade2014_029w7, a94a, fcac, 028f, 79a3, 13f5, 3768, acadia14_473ad, 2f23, 9f7d, ijac201614208p13, caadria2016_579u24, 4ef2, 45c3, 3623, 2dd6, 5a28, ijac201513102x1, acadia14_507ae, b363, 0562, 81ed, ea2a, ecaade2017_041p, 692d, 62d8, 9a0d, 52d7, ijac201715103f, cd16, ecaade2016_129z35, d2ef, 766e, 36e5, de9c, cc57, 0959, ecaade2015_217j48, ecaade2015_118r23, ijac201614101b1, 56b9, dab5, ad92, e13c, sigradi2016_446e, caadria2016_569h24, 62b7, 695b, 6bbf, ecaade2014_151c36, 85fc, 92cb, ce15, 7e75, acadia15_185p7, 6ab7, 6ce6, 765a, 571b, bd99, ecaade2016_046v12, acadia15_149u5, 72f6, a002, 37f4, 9879, caadria2017_163r40, e1a1, acadia17_296s, acadia14projects_555e, ecaade2016_119u32, 6ebe, 3398, abc9, 579b, b212, f9e4, a7c3, 4bb8, 5b8f, sigradi2016_737dd, 8916, ee56, b6fe, 13aa, 3734, ecaade2016_222v57, ecaade2017_211ee, 4632, ecaade2016_217o55, 778d, 4403, 2d22, 19c2, 3284, 8b2c, d804, cf44, 3ebb, d6b5, d418, c145, 1979, acadia14_291ap, 1d90, sigradi2015_12.297i28, fb84, 8129, fd17, 4e71, 2be4, ad18, 645d, ea9b, b11c, sigradi2015_12.297o28, ecaade2015_64r13, 45bd, 8478, 661e, 1091, sigradi2015_8.264j14, 7fb0, c563, 2b07, ecaade2016_119s32, d2f1, 506c, sigradi2013_43, 651b, 42f7, d8e2, 9711, 5ce8, 4843, e0ed, 25d1, ijac201715106a, sigradi2015_12.19a27, 18f1, 3f3b, 4c2f, acadia14projects_389f, 8b4e, 5e5d, 48cc, 1458, acadia14projects_627av, 310d, 629e, ecaade2015_113l21, d5f3, 0839, 1978, ecaade2015_301v65, 2c15, ecaade2014_168w41, acadia14_189ax, d3bd, 9a68, 5ad4, 728d, sigradi2015_3.268j5, 1395, 6fe3, ca22, f2f3, a9ae, eaa2, 8381, 585b, sigradi2015_11.34y23, a30a, f8f1, ecaade2015_265u58, ceb4, c6fc, ascaad2016_004o2, 980b, ecaade2016_171c49, 5d1a, 7a60, d012, 2f53, 0a88, 0b5b, ijac201513105j4, baaa, 16b8, 9027, 2915, 23be, 8f3a, 0641, ee95, caa2, 62a3, 9ca2, 2792, ecaade2017_232f, 21fb, acadia14_661, 350e, 0e85, 4354, cc84, dca5, 4440, 9c29, 18c6, 45aa, 53d3, 253d, 9daa, 3eb6, sigradi2016_363ii, acadia15_223d9, caadria2016_851m36, ijac201614407v4, e150, ee07, 9d3f, 5386, ecaade2017_105jj, 9cd8, 3d87, ecaade2016_073a21, 4701, a890, ijac201614202e8, 01aa, 4e1a, acadia14_619ac, 4902, a957, 6980, cb8d, acadia16_88r6, 4938, 16b9, 2f64, d85a, ecaade2016_097v26, bd18, aa9e, d567, b20e, d49a, 2574, ecaade2014_214k54, a766, 8ad3, 915c, sigradi2014_123u9, acadia17_588oo, 9fba, 69f3, d57c, f26a, acadia14projects_311z, 2449, ecaade2016_067j16, ecaade2017_122xx, 3d22, 0496, 9979, 70f6, a436, c2d9, 5039, ecaade2013r_018e9, dbca, acadia15_323u12, 820b, 1050, ecaade2014_233a60, b223, 16db, f1bd, 7127, a43d, b24d, 4e5a, c84e, 4a8f, d910, c0e0, ecaade2016_191a51, 2bbf, ijac201715202uu, 8b97, acadia16_140p10, acadia14projects_101at, acadia14_399am, e984, ecaade2014_072f17, e5e1, 8a56, acadia14_63ah, acadia17_404q, 8bf3, ecaade2015_250c57, b7f0, sigradi2014_103x8, bf67, acadia16_362r22, db69, ecaade2014_024j7, 31ee, 4a4f, b0a7, 9269, 8e14, ecaade2014_197h51, 1b6e, 066f, acadia17_481p, 9805, 19f1, 841f, c394, e456, 5015, e57c, c136, 7d1e, fc87, 0e2d, 9c59, 5b13, d7c5, 0d85, ecaade2017_ws-archieduv, 09ca, edc7, d485, 87aa, e066, 74f8, 29c7, caadria2017_182y43, ecaade2017_014qq, fe5d, acadia17_238nn, 9982, b12b, 957b, sigradi2016_358n, b429, 4ada, c511, 8126, ecaade2016_199b53, caadria2015_023a4, ecaade2014_052r12, 13c3, 72ac, ecaade2015_269k59, 6ccd, sigradi2016_381u, c4c8, 4a82, 240a, aefc, 01ff, acadia17_322j, 883a, 70d4, a8ed, eb60, 8b62, dbf9, 37b1, 0072, 222c, caadria2016_373f16, 74d0, b16b, e7a3, a83f, e861, 1bda, 8a0d, eed2, 4c4b, 63bb, caadria2016_157m6, a65c, 0632, aa09, 0098, bdc4, d1f1, sigradi2015_8.47l11, 15d3, 71fc, 6a97, 574e, 1ff1, fc58, sigradi2014_063u5, 4158, sigradi2013_285f, caadria2017_046r14, sigradi2014_250o9, 3262, 239d, b2d8, 548d, 0bb9, e512, c426, caadria2015_210f32, b6dc, 4ae3, ecaade2016_tkow66, 478b, 709f, sigradi2014_137i2, 2fe1, 74c2, f1f0, f792, sigradi2014_316u6, c11e, af33, cdaa, caadria2017_004t2, 390a, ef97, a7fb, sigradi2016_515j, 6e67, b771, 0735, 1298, ascaad2014_014k8, ecaade2015_206i45, 2c01, 3f12, 4d90, 1d70, a652, 56e6, f05c, 5d87, ecaade2015_38k7, 6681, ijac201614208o13, 7b53, 2924, 12fb, 3e62, cadc, sigradi2013_386a, b056, f842, d354, 7efa, 8e86, 4fc9, acadia15_251i10, 237d, fa37, ffdd, sigradi2014_042o3, 4bbb, 65d0, e026, 0b4e, 400a, 831b, 4100, acadia14projects_497aa, 69fc, 2b6e, b194, e106, acadia14projects_719k, ff20, 34fa, acadia14projects_531o, a3da, caadria2015_139h23, 6620, 38b8, ed63, cc2b, 7f60, acadia16_88b6, 1029, ecaade2015_138v26, 846d, 01d5, 05e4, 9966, 5da8, a2e8, 8805, 3630, 0985, 98c5, acadia14_219az, 2f41, 3e5a, f57d, 6eff, 7d10, 4e8a, a2e0, ecaade2017_033x, 9a24, 4f55, 99e3, 4dad, b42a, sigradi2016_407r, 4ab3, ae02, bb7e, e67f, 8ceb, 1bc2, 11d3, 7089, d59b, 658b, 6f6e, ecaade2015_155i32, acadia17_455w, 8af1, f1dc, 1c0c, ecaade2015_84c17, 0fe1, deba, ecaade2015_207o46, ijac201513306w12, 98d8, b683, 650d, d312, b8fe, ecaade2015_136p26, b935, 7bb2, c41c, caadria2015_164g25, b740, 3aa0, e817, 8f99, ecaade2014_055x13, 7c10, ecaade2016_078w22, ascaad2016_010v4, 5212, ecaade2017_053e, 69b9, 6c3e, 8f01, ecaade2016_222b58, caadria2017_149e39, b265, ecaade2017_277hh, 3be0, sigradi2014_037z2, fe64, sigradi2015_11.165x25, c49a, 0a7c, 8a50, 4623, ad84, 42af, f515, 7e1d, 0fa1, 3b88, f2d4, 4f44, e4b9, sigradi2014_192o6, f4e0, 0061, f320, cd06, 0382, 1d78, 56fc, acadia17_608ee, 4cff, ecaade2017_181y, 5886, 8ea2, f50d, ecaade2017_021g, 3b93, 3b6b, a374, d03c, cf17, bf51, acadia16_124g9, e7ae, d255, 2ef2, 6352, 6cb1, 22ad, ecaade2014_239u61, 3abf, 92b0, d145, 98af, 9e38, 89fb, 6377, f06a, ijac201614405d4, ijac201412403i6, 3bc0, e16c, c53f, 59c7, e56d, 05d9, acadia17_36x, 346f, ascaad2016_040x15, 53f0, 2469, 0362, ijac201412205g4, 23a9, 927f, c1ed, b199, a6d3, caadria2016_487n20, 4ff5, ecaade2016_216w54, eb25, ea58, 8a2a, ecaade2016_230r62, 4f2a, 960f, ijac201715101h, 306f, eef7, 3a3e, 92e8, sigradi2015_12.215p27, 0a7a, 2311, 9816, ecaade2016_221u56, b5ef, f2bf, acadia17_670gg, 6328, 7291, b9e6, 6fc6, ecaade2016_241j64, 5bd8, acadia17_138ww, acadia17_82s, eff4, 4cae, 08a1, 756d, ecaade2015_53d9, 6714, 0d54, d08e, acadia17_190g, caadria2015_130l21, e53c, bc53, 4d8b, 71a1, d008, ecaade2014_066o15, acadia14_479ay, 96f6, 9d4a, 73a3, ecaade2016_123g34, 3fd1, 444a, 8b54, 3fc2, 51b2, d795, b5b5, c08d, 001d, caadria2017_015k5, ecaade2016_048y13, 206b, acadia17_137pp, acadia14_145af, f79f, 265e, acadia17_37kk, fa3c, ijac201614202o7, fb86, ecaade2014_066p15, 369b, e66b, ecaade2015_114n22, 29cb, 46a3, d522, 317d, 184a, 367a, ecaade2017_229cc, 36fb, caadria2017_096p26, 2281, dc76, dfe4, f0f0, ca07, 222d, 88f3, sigradi2014_043z3, 344f, fbb0, sigradi2014_271n2, 5c9e, 589e, caadria2015_181h27, f068, sigradi2016_655k, caadria2017_147w38, cf7d, 0e45, c1f6, ac7a, bf10, 5c6d, ecaade2015_256c58, ecf2, 5147, 5059, 4638, 77c9, bd11, f5e9, 7191, f807, b12d, cc20, ijac201412401e4, 0083, 4044, 38d7, ecaade2016_217z55, a6ee, 2ece, ecaade2016_241e64, 4a7d, 7216, ecaade2017_215cc, 673d, d891, ab28, 3940, 465e, 865b, caadria2017_174d42, 4155, acadia14projects_435an, c7d1, 23f1, 3092, 6df5, ascaad2014_008l4, 2925, caadria2015_194t28, 5c19, 8fe8, 26c4, 57cd, e9d5, b7a5, bd97, acadia17_100j, 2041, 7a7b, 4cbe, ecaade2015_152w31, ecaade2017_044rr, caadria2015_004p1, 7523, 4ebd, caadria2017_081y24, ascaad2016_045m18, 69c7, 57d9, 8e13, e74f, 3357, 8521, 3d2c, 5470, fd24, da2e, ac7b, 0ea7, 6707, caadria2017_127g34, sigradi2013_101, 03eb, 813c, ecaade2017_229dd, 46e4, b9e9, ascaad2014_024f5, ddf9, 15eb, ascaad2016_010c5, 1e46, 579d, 3dc6, 89c6, sigradi2015_11.222o26, cda9, 1716, aeac, b40f, 1803, b238, acadia15_371l16, 1185, ecaade2017_152pp, acadia17_650xx, b8de, acadia17_292aa, ijac201513302k10, 86fd, d14e, d3ee, 95f7, cae1, bdb3, bf18, d168, ecaade2016_166w46, b011, 6266, 7f95, caadria2017_149g39, 9765, 3720, ecaade2016_028j8, caadria2015_126u20, fb99, ecaade2014_168c42, 14f2, 6c8f, 069b, 644e, db55, 36f1, cc9d, ijac201513201x5, 7486, 158d, sigradi2016_625hh, a792, f18e, f3e7, 731a, 5140, a1f7, caadria2015_226r34, b286, acadia17_382ff, 76a8, 6558, e177, b422, 5c6a, 7a7d, d9d3, 420c, ab6a, 6cbd, 0ed2, e46c, 611b, ecaade2016_mrth66, 6074, e754, 0ff4, 9551, ijac201614306v3, sigradi2016_534nn, a17c, 2cd9, a876, cbdc, b069, ecaade2016_097u26, f901, caadria2015_124t19, a167, 5db5, 4b56, 2d8b, 5833, c175, 5cae, ijac201614104l4, e1f3, ea13, 8bff, b6c9, 1f2a, 4b88, 589f, ae84, 9f59, 5807, 31e8, sigradi2016_595ll, a27c, 02dc, 4e99, ijac201412405w8, d62b, 0bea, ijac201614401f1, b6cc, b0c9, 102c, sigradi2014_213r7, sigradi2013_222l, 839c, 29cc, 9848, 5a5d, dcea, d888, acadia17_231w, 7734, 7f57, de26, b50d, a089, 46fd, 6421, e288, 9621, 3e78, 62e9, f0be, 6240, 69be, ecaade2017_007a, sigradi2015_8.186r12, f449, a81a, caadria2016_249m11, b000, 720c, ef64, 93c7, 0253, ecaade2017_291u, a363, 25e0, 8aa3, 565c, 18ac, af9e, 3fed, 81bd, a4b1, a6ff, a74b, fb53, 5e15, e918, caadria2015_084w12, ecaade2015_206p45, ecaade2014_089m21, acadia14projects_579i, a886, b9e2, 798b, caadria2015_246a36, 7e52, f1d4, 94e3, 9c0e, de6f, 6920, 2f3a, 5832, a132, sigradi2016_770m, 613f, sigradi2013_311i, 87f9, f5fa, 4fc4, cf9d, 4b0a, acadia14projects_589g, e513, f388, 8cf3, 84f8, 2243, 7190, 54d4, 9eac, sigradi2015_10.267l20, 3ac1, acadia17_330kk, ecaade2016_167y47, 5437, c94d, 11ea, ce72, ee7b, 8dd8, 0d52, e04f, f808, a157, 4e5d, 0a16, 529d, 7328, 07b8, 1145, 9b64, e8cd, b2dc, 902f, 5ba9, a264, cb55, sigradi2014_279y2, sigradi2013_275, ijac201614103p3, 5cbc, b7f4, 5420, 85f3, 0d6e, sigradi2016_752tt, 6524, sigradi2014_347n10, b4b4, d5dc, acadia14projects_145ag, f69e, b82e, ecaade2014_218k55, bfe4, ecaade2017_116a, 4608, e009, 68ca, 0b51, df0a, ecaade2015_318w69, sigradi2014_330s7, ijac201614203h9, 5cf1, ed58, c2de, f2c2, 9e06, caadria2016_611b26, c273, sigradi2015_8.186c13, f665, c09d, 3e61, ae1b, 1a78, 10ea, 6844, 6d9e, e5b0, faed, 0aba, ijac201715104v, ecaade2014_195y50, 3c3d, 5e52, ecaade2015_319d70, 852a, 8a78, 00f2, 22d7, 8b9a, e934, 7f4d, 0f02, 626b, af5a, f2e1, 86f8, e936, ecaade2017_140kk, 9501, 1fd1, bf7a, e6a0, ecaade2016_055h14, 5914, 9025, 2db3, ascaad2014_017l9, f255, acadia14_229k, df37, 7851, 359a, e5d4, ijac201715203b, sigradi2015_3.268l5, 7c47, 3913, 8084, dad9, acadia17_273hh, sigradi2015_sp_10.16f31, 7e39, f55a, 5b0b, sigradi2013_342j, 4f58, f08a, ecaade2017_130a, 4ce6, 7537, 0dfd, 68fa, acadia17_82p, 250a, ijac201715203gg, 882d, 44d8, 9d77, ecaade2014_198o51, 8e74, acadia14_589k, acadia14_43ab, b4c5, 6bb4, ijac201614302t1, 6323, d88f, ddf1, 6a7b, acadia14_247z, fb8d, 5235, b979, caadria2017_009z4, ascaad2014_030x8, 8648, ecaade2017_282y, 8de2, 49f1, 37c7, ecaade2017_277mm, 2e2a, 646d, 2e3c, ecaade2015_109a21, 936d, aa91, sigradi2013_160h, 4772, ecaade2014_057l14, 5e9a, ecaade2016_bkoj65, 1161, 74b4, acadia15_95k3, 52e2, 4830, 81fa, dbe7, acadia14projects_81p, 5297, acadia16_62e4, 6e9a, ecaade2014_095s22, a836, 0af4, acadia16_344k20, 3e67, 7f32, 9e21, 5af4, fcd9, bef9, 5981, sigradi2015_11.166y25, 2891, ascaad2014_014j7, fdc8, c2ff, 3c12, ccaa, 0ed5, 3ef9, f25d, ascaad2014_034j1, fe78, acadia17_190xx, ecaade2015_170m35, ascaad2016_045a19, b2fc, 2eb1, ecda, sigradi2013_54m, acadia14_681ao, d90a, acadia17_230yy, a05f, 7b23, 2847, 6f90, 5776, 6ae7, caadria2017_174v42, ff3c, 776a, 74ae, sigradi2016_515m, c13e, cdf0, sigradi2016_690qq, ecaade2016_016c4, ecaade2017_269a, 0674, be22, acadia16_308b19, 91ab, 73b1, ijac201412408d2, 627a, f10d, 9d02, ascaad2014_019u2, ecaade2016_242l64, 220b, acadia15_110g4, f128, 068e, eda9, acadia14_189at, acadia14_237av, 026a, ecaade2016_040w10, caadria2015_087g14, a46f, be08, ca45, a146, 4742, 62cd, 55b0, 4fe8, f5bc, ecaade2016_067f17, 308d, caadria2016_281d12, sigradi2016_381l, acadia14_357ap, sigradi2013_271s, 8e30, acadia14projects_435az, d59f, caadria2015_087a14, 63e8, ecaade2017_108i, d659, acadia14projects_33ak, 0fff, f340, sigradi2015_3.221v4, f4c8, cd31, 3367, bee3, 6365, ecaade2014_184l46, e4cf, ecaade2017_172gg, sigradi2013_74d, ecaade2017_212mm, 52d4, 8a54, 2675, f07c, cbf4, acadia17_426c, ecaade2017_089x, c52b, ff93, 29b7, ijac201614305i3, 3ae0, sigradi2014_313t5, acadia17_678w, a538, ijac201614202d8, 4ab0, ca55, ecaade2017_164m, a26d, f9c0, caadria2016_861z36, 5bee, ijac201412406s9, f2a8, b5a3, ijac201715102aa, b419, fd58, sigradi2013_189i, 6da2, d17e, 097c, acaf, ecaade2014_018v4, b07d, sigradi2015_9.152t16, 1966, db98, 6bb9, caadria2017_124o33, 3183, 2fc7, dd0c, 533c, 7e6a, 6013, 88ca, 4339, d2d8, 4af8, acadia17_464vv, e1b8, 0e9c, 7b7a, f097, ecaade2017_215g, ecaade2016_070r18, e282, e9fe, ebdc, 6e2f, e445, ebee, 7c1d, 7544, 3a41, 1e4e, 61ec, 52da, 7ad9, e010, 13c0, 4da0, a7a4, 2193, a68b, a586, 2d0b, 7756, 6693, 34b3, 67a9, ecaade2017_213e, acadia17_222s, sigradi2016_694l, 606a, cf7a, 52fd, acadia17_473zz, ecaade2017_122rr, sigradi2016_568nn, 39f1, d6d1, sigradi2016_807mm, ecaade2014_042n10, caadria2016_851a36, 547a, acadia17_660l, 4dd0, 7a96, ec59, ecaade2015_334t72, 58c7, be33, fa3b, ecaade2016_077s22, ecaade2013r_009l6, 29c4, e15c, 5e87, f308, d38e, 612f, 64bb, sigradi2016_382y, ecaade2017_116k, 2989, 8e59, caadria2016_745h32, acadia14_101ap, c375, 2f6d, 1d43, acadia14_101o, 0fd2, ecaade2015_84w16, caadria2017_023c9, caadria2017_001d1, e07e, 5570, f001, 0545, e4c0, d7d3, ac22, 2790, ascaad2014_013w6, 7a15, f7f8, 7724, 3fc3, fde3, acadia17_608x, 157e, 75e2, acadia14projects_301e, ecaade2014_194y49, 137d, 9bee, acadia17_248qq, ecaade2014_070n16, 7e99, 5dff, 4d0a, acadia17_169a, fb65, ecaade2015_280d61, 7466, cfa3, db7a, 5829, 1617, 7a5d, acadia17_284h, 8ea3, acadia16_24o2, 7cff, 0585, c3da, f7bb, 7f34, cd0c, 3fe9, 6118, ecaade2015_278m60, d694, ecaade2014_144z32, e5eb, d1ae, acadia14projects_435ac, sigradi2016_488r, ce11, edd5, 86d4, 3a4a, b14b, 2486, cb23, a8c6, 47bb, f88d, 9385, acadia17_552o, 9b78, ffb6, acadia17_201ww, af28, acadia14projects_427al, cf8f, 0851, b85f, 4c8e, 7659, 8ca5, ecaade2016_136i38, 298c, 7791, f405, acadia14projects_453f, acadia15_173p6, 8a91, 9c20, 2b39, 8379, e808, caadria2016_023r2, 342a, sigradi2016_777bb, f889, ecaade2015_303r66, ecaade2017_140ll, 750f, b894, 09cb, 50e0, 8c90, d70d, bc6f, cd52, cef0, 6bfb, c987, a53c, ecaade2016_190o50, 08ce, acadia14projects_463e, 255d, ijac201614201l6, ecbd, 2d17, caadria2016_291o12, 10a6, f137, 5702, 9e8f, ecaade2016_011r2, e249, sigradi2015_4.219g7, caadria2016_735o31, 88d2, 9ef5, baf1, 7ff9, 9f25, 3622, 91aa, fafa, b35d, 96af, 1331, 1dfe, sigradi2014_293a5, 7311, ecaade2015_200j43, 9809, 91c5, 865c, 4e14, acadia14projects_291b, f7c0, ab43, a3a0, 10f3, b8c4, acadia14projects_681ap, ff19, 23d9, d250, 1113, 2091, 5e4d, c7c9, c910, be2b, acadia15_185f7, ecaade2017_215ww, 302d, 2c1c, 7e36, caadria2015_072s9, ef05, 0c53, 0b53, bfa3, caadria2015_092g15, ecaade2015_206r45, c4b9, sigradi2015_8.41s10, 2111, 006d, 592c, 2efe, 26fa, ecaade2015_225n49, ecaade2014_092c22, 1245, bdb4, 20ff, acadia14_145w, adbf, 0c76, ijac201513105x4, e2a8, fdb3, acadia14_33ag, sigradi2016_710jj, 4f03, sigradi2013_387h, 9dc8, 3d06, 8bc4, c860, 8e2c, 6c17, a994, 5f1d, bf5b, f88a, caadria2015_208k31, 59ad, dce4, 395a, 966b, d604, 6dff, ecaade2017_051y, 1033, acadia14projects_327b, acadia14_145ad, a7cf, efaa, 34db, acadia14_91r, f44b, e5a7, d745, e3a2, 5d04, 82a2, ecaade2017_140hh, 3587, 28bb, 24bd, ecaade2015_196a42, sigradi2013_386p1, 2c8d, f495, ee34, ecaade2017_019ff, sigradi2013_289o, 24f5, a8f8, 89c3, badb, fd04, 071d, 7fd1, eaf8, 8828, 014a, caadria2016_713a31, 50df, 8ad9, sigradi2015_10.309h22, ecaade2017_105tt, 5f0b, 039f, ijac201513203y6, sigradi2013_43s, 495d, be20, f332, 5795, 210b, c9c7, c0a6, 0ad7, acadia17_164qq, ecaade2015_222d49, 3d05, 5e9e, ecaade2015_86i17, 88e6, 03be, 1973, f08b, 4920, 0618, acadia14projects_237ay, 09a0, e504, 1305, 124a, b122, a8c4, 99c0, 2e1c, ecaade2016_078g23, aee4, fe6f, acadia17_231v, 125b, caadria2017_008v3, sigradi2013_390, cf16, 17ab, 8a2e, ecaade2017_124aa, acadia16_184p12, 8f1e, ed1d, 84df, 5048, ascaad2016_031k12, 1bfe, c72b, 466f, 2609, bc90, 4253, 3a98, 39e4, acadia15_483e21, caadria2017_123p32, 5a1e, 4c47, 1fc5, 6673, 5b72, 1d58, 9780, acadia14projects_579g, ecaade2017_090hh, 14d5, 56b7, fc89, ecaade2017_252d, 9a02, ecaade2015_158b33, ea98, 7132, 2953, c979, 79f2, ecaade2014_151s35, 009a, fdc1, f623, e78f, d651, ijac201412406o9, acadia15_211v8, 0d94, c81e, caadria2016_477u19, 1e74, 2d51, adc8, 3c59, ecaade2016_011z2, acadia14_153i, d18d, 8bf4, 068c, 956c, fe16, 8ba9, cb16, acadia15_223j9, ecaade2016_072j20, d5d8, 72ff, ijac201614202r7, ecaade2016_068t17, 0840, 45dc, 75ac, ecaade2017_143l, 8c2a, a480, c32e, acadia17_316zz, cc1c, 4f93, 324b, 4b50, acadia16_196w12, ijac201412303z8, 5a23, 2874, 2b7d, ecaade2017_006oo, 621b, ecaade2014_038m9, caadria2017_183k44, b77b, ijac201614205s10, 68cd, 4381, acadia14projects_719c, acadia15_381p16, f00a, a4b8, 8902, b369, 5d66, ecaade2017_072h, e9cc, caadria2017_017h7, 87a0, 8d75, 3749, 1108, 313b, 69a5, 50f4, 77de, ecaade2015_59f11, 3a0b, acadia15_110r3, bddb, ecaade2017_169ii, 77f4, 89ab, 72ca, ac63, 15d4, ijac201614101c1, 8ed5, 3d47, feb5, 64d5, aff6, cfbf, b6e4, 5445, 26de, 8e35, 0b15, caadria2015_061h7, 9004, a51e, a1f6, db80, ecaade2017_027d, ac91, d124, 1ff2, 908d, a82a, b055, 9ca0, eab4, acadia14projects_473ao, fb6e, caadria2015_030l4, 8386, 9e29, 4d9e, ecaade2017_198p, 3b19, ecaade2015_64p13, acadia17_257a, ascaad2014_035t1, acadia17_502c, 12be, ascaad2016_010u4, caadria2016_755j32, acadia17_202n, b2ea, caadria2016_797t33, sigradi2016_621ff, d21c, 36df, 3670, acadia17_582mm, acadia14projects_579l, 982a, caadria2015_086m13, cc73, 1059, ecaade2015_268f59, acadia17_162w, d8f2, ijac201715203kk, bada, a9b9, ijac201614204m9, acadia17_534uu, ecaade2015_217i48, ee9b, ecaade2014_046n11, 3746, ijac201614307v4, ijac201715106hh, 5df7, ae94, 8989, a459, 3960, 5937, 2dbd, fc3f, ecaade2017_215tt, ff14, 3320, a923, 8ef5, 3572, 091d, acadia17_82jj, acc3, 16c2, acadia14projects_101ao, caadria2017_028f10, ecaade2014_155y37, 1224, 75e6, ca09, 3839, 072d, 1fb5, 1ab1, 2a3a, f94b, b0aa, eb33, 3a1d, 5d8b, ecaade2016_166j47, 478d, 36a3, ecaade2017_229bb, 5bd3, b675, e8eb, c6ec, sigradi2015_6.183l8, d8cf, caadria2015_014o2, d597, ijac201412206u4, b9a6, acadia16_106f8, 0f8c, acadia17_435c, f2ee, 050a, 9db6, 32a7, cc0f, ijac201614201a7, eee5, 3103, 5cf3, 00da, 7378, ascaad2014_013a7, 7dc3, 86c5, sigradi2014_123r9, dad3, 3530, 8229, ad90, acadia14projects_177y, 0505, 5951, 5c65, sigradi2014_103z8, 60d2, ecaade2015_53x9, acadia17_560k, ecaade2016_108r29, 1587, 5706, caadria2017_063d21, ecaade2015_285i62, 2bb1, acadia17_38a, d938, abad, ecaade2014_046u11, ac78, 791a, c3b9, 6e92, b437, 0aa9, 14cb, 0608, caadria2017_028d10, 232b, 87a8, 200b, acadia17_640nn, caadria2017_081n24, acadia16_174f12, 4c7e, 94c2, ecaade2016_217w55, ijac201614102f2, acadia17_424zz, sigradi2013_343c, caadria2017_145g38, 0733, d014, ecaade2017_032a, ascaad2014_018f2, 4cfe, a3c5, f078, da15, f325, sigradi2015_3.65u2, 477b, b4cf, 0f2f, 1df1, 2af6, ca7a, 79ba, d966, ecaade2014_072x17, e8c7, 3139, 3ff4, 1e25, 9e0c, 9e15, caadria2017_051m17, b8aa, c2a9, caadria2016_693a30, d308, 25fd, cd8f, ecaade2015_207p46, 4a87, 1f6f, ecaade2015_138b27, 1bfd, sigradi2013_303n, ecaade2014_240n62, 2ca8, 28d7, sigradi2016_381r, f50a, acadia15_161w5, 70fc, 1a07, 53e2, 0a4d, 4fab, 746e, ecaade2014_072j17, ecaade2017_052gg, ecaade2014_014i3, 9087, ecaade2017_253n, f760, 5f11, b63d, aa21, a12c, 3902, f5ec, c680, ee4e, ecaade2017_048aa, ee39, 3bbc, ijac201412205i4, 6a10, 8dcd, 021b, acadia16_98p7, 6950, f01c, 7d23, f1b6, 4093, 4a28, c59d, 1030, acadia14projects_671o, sigradi2013_10b, c294, 2a80, ecaade2014_184p46, 8447, f425, 0b26, a5ea, caadria2017_165p41, sigradi2013_386, 973a, caadria2016_177x7, 061e, 2dfa, deb3, 3d4b, 38b5, 129c, 7014, 5fd0, ecaade2017_021j, ecaade2015_25l5, 3345, 4df7, 236e, caadria2017_131g35, acadia15_483a21, a4ac, cc56, 1d64, bfd1, ecaade2016_002f1, 180c, ecaade2017_194aa, ecaade2014_191s48, c66d, 44cf, c828, e07f, a90c, c062, ascaad2014_014x7, ecaade2017_ws-archiedubb, 176b, acadia17_273aa, b851, 8bbd, 9a33, 560d, acadia17_562q, ecaade2017_291ff, ed80, c42c, 3ca5, 9527, f588, acadia17_162u, 59da, ecaade2015_227b50, 7e8d, acadia17_424yy, eea9, 21a9, 4cb5, ecaade2013r_002y1, c27b, 8670, ijac201513103u2, e949, 36d4, 20ec, 05c6, ecaade2013r_001o1, f366, acadia17_582oo, 6869, acadia16_98u7, b938, ijac201614401a1, 6375, f1c8, 7ee0, sigradi2013_28, 50a0, 0ded, 70ab, 0f7e, 3539, acadia17_60p, 70aa, acadia17_52w, 6364, 9c38, ee04, 2e84, acadia14_81k, ascaad2016_043l17, 9bf4, a9ca, d523, 6c70, 08ff, 9668, 4d48, acadia17_482v, 4107, b8e2, e000, e25c, sigradi2016_764f, ascaad2014_019r2, b586, fb05, 7941, ijac201412301j5, 880c, 022e, 5,9999999999999999e+83, 999f, caadria2016_851i36, b49b, ecaade2016_007d2, a286, 251f, 1e7b, 96dd, 5fe2, de66, 63bc, 65d8, sigradi2016_814qq, 0886, ecaade2017_213k, ecaade2016_104x28, cc1f, 81f8, sigradi2015_10.267r20, ascaad2016_038z14, 0bd9, 8b7a, 6f3a, acadia15_223a9, fa27, f42e, sigradi2015_8.47d11, c265, bfe5, sigradi2015_11.8p23, e996, 5660, 52d1, 73ce, 45be, ecaade2017_053k, b62e, ecaade2015_21e4, fbad, c34b, 3590, sigradi2014_347m10, c44b, 5c8a, dcd6, ecaade2015_138b29, acadia16_214j14, 18a7, ecaade2017_041k, 7c92, 8038, acadia16_460w26, 0958, 24ac, c92b, ce05, f395, 0564, 151a, 4cb0, b1d9, ecaade2015_138p29, d4d8, a868, a7bf, d356, sigradi2015_12.19w26, 3610, a127, 593f, a688, d3e3, 2ab9, bd42, a672, 9a1a, 155a, 17cb, c36d, 0cdf, e372, ecaade2014_014d3, c2fa, 763d, f5e3, ecaade2014_094k22, b242, ijac201513105f4, acadia14_101s, 4173, af38, acadia17_512p, fc72, ce69, acadia14_691au, sigradi2016_702w, ecaade2017_041o, 601e, 88fc, 7aa1, 5fe3, a8aa, ecaade2017_195kk, 2b1d, 1932, 550d, 3c03, acadia17_266z, 7310, 7956, b8a1, d8de, ebf5, ecaade2017_071qq, 2c97, e43d, f02e, 5219, sigradi2015_3.65t2, ecaade2016_222l57, 75a7, c10b, 6d44, 7409, f2eb, a88e, acadia17_222v, 0584, cdff, e8ac, a40a, e91e, 2715, dc1a, ecaade2016_tkod67, 3848, dfad, 7cc4, 8250, 7ce6, a6f0, ascaad2014_011w5, 6e7b, 3bdd, a0ae, ecaade2015_318l69, caadria2016_797k33, 38e2, e6df, b80b, ecaade2015_194a41, a1e3, ae6d, 9218, d865, acadia14_291al, ijac201614305c3, sigradi2015_3.268b5, 0799, f0de, 59db, c142, e25a, ecaade2017_212tt, ijac201715101g, e360, sigradi2014_201h7, e5a6, ade1, 403f, 84fc, bd49, e398, caadria2017_004s2, 312f, d10a, c40d, d4f3, ijac201513303h11, f5fc, 0539, 2898, ed70, acadia15_323y12, sigradi2016_817a, 7bab, 2406, 5548, f7d6, 1431, ecaade2015_293v63, 5c70, adf5, 7459, 8422, 7a39, 2e77, fe01, e4c6, 9acc, 1c40, fd1f, 00eb, b09c, c7a7, d848, af56, caadria2015_117v18, 0270, ecaade2014_237y60, 2fe9, b130, ecaade2016_016f4, acadia14projects_549o, ecaade2014_145f33, ascaad2016_021h8, 4aa0, 763a, 4bfb, a02f, 75f2, d0fe, 0403, 6e20, 20cc, 253e, ecaade2015_11b1, 4ee6, 6183, 0fc9, ecaade2015_91h18, 909b, 8eab, 76a4, acadia16_342b20, c111, 38d6, 2a38, sigradi2013_381k, ce95, 5c60, acadia17_511c, 5b6e, cf4f, 4930, 3c7e, cb31, 0602, 603a, ecaade2015_268w58, 754b, d49d, sigradi2016_382cc, sigradi2013_158d, 295d, 9734, 6692, 3dcb, 1657, f1ce, a526, 0a77, cf8b, d708, eaf9, 3879, ecaade2016_144h40, 3896, 488d, 0145, 1801, 2fd1, 0902, 6486, 8c0e, ijac201715202dd, 81c2, eff9, 0ab2, sigradi2014_169u4, 9100, 1872, sigradi2015_10.138y18, 1627, acadia16_440b26, b4c0, 9366, 3023, sigradi2013_215z, acadia14projects_699h, sigradi2016_360x, edfd, ascaad2014_005c3, 7dee, 03f8, 7880, acadia14_301ay, 0a4c, 14a3, 3dcf, f9d7, 6e31, 0b5e, 8f09, 8739, 8415, 7f1b, db13, sigradi2013_222k, 8e0a, ecaade2014_153u36, ab58, 3542, d5b9, ecaade2015_227v49, c1cd, f4e7, caadria2017_058j20, 80d8, e381, 1bea, ecaade2015_144w30, ea31, be76, 3186, c350, 55ab, bd76, da9e, 71fb, f319, sigradi2013_337, 9786, ascaad2016_003w1, ijac201715203ll, 581d, ijac201513205b8, 421a, a6a2, sigradi2016_409ff, e3e6, a7fa, 5d5b, e691, ascaad2014_029n8, 58b2, e3e4, fc0d, 5eb4, ffd2, sigradi2013_30f, df62, ascaad2014_032s9, 94c0, 12b4, b904, ecaade2014_012s2, b02f, ascaad2016_033w12, 8394, afe6, 206d, a6a9, 8e31, 49fa, 7860, df49, ecaade2014_085f20, 330d, 7907, 89fa, dc38, 811a, ac37, 365a, b256, 7549, 6944, b1ba, 626d, 5a8f, 4ebe, d626, b1f6, 81e8, 224a, c396, ascaad2016_007p3, 91c0, acadia17_154rr, 2da5, 9619, 3d4f, 6e66, 76ca, eefb, 023d, ascaad2014_010u5, 61c8, 08dd, f237, acadia17_318e, 8272, ecaade2017_057p, 5e7e, acadia17_92o, d367, 17c1, acadia17_212x, ef3e, c38d, ascaad2016_005a3, acadia14projects_517p, acadia17_318ww, 512e, bd62, a8ee, ecaade2014_145o33, 2e32, acadia16_78p5, acadia16_8a1, e595, ascaad2016_011f5, acadia14projects_531u, ecaade2015_301s65, 9724, c9e9, acadia15_47m1, d99e, d759, c1ef, 4f86, 1b0e, 9510, 86eb, 54d6, a4d8, fa5b, 8065, 85b0, bfbf, caadria2016_343l15, 5109, caadria2015_065b8, 0101, a342, 3963, fb82, a809, 2a66, 5b09, ecaade2016_188k50, b4da, d36e, 9bc7, ecaade2016_021d6, 6ca5, 1fe1, 4c8c, 5295, 14e4, b27e, 1d73, 6ca7, 7a73, 42da, 01d6, a301, c6ea, ecaade2017_048y, acadia16_488t28, caadria2017_057d20, 99b5, 6fbb, ascaad2016_033d13, b844, 37fe, ijac201412306e3, 3ed5, 06ca, b264, af78, dbb3, db89, c724, af89, 72aa, 6edc, fcd8, 6b9d, 6208, acadia16_280n17, 1968, d906, 671f, 6b01, ecaade2017_133g, 0a52, 40aa, acadia17_28v, d8ea, 66f6, ecaade2014_152k36, sigradi2013_223o, ijac201614208m14, f955, beac, 338b, 0c8d, ijac201715101c, 133f, sigradi2014_197w6, acadia17_374bb, 3ddb, 75c3, 0384, 959e, c645, 717e, 7b2c, ecaade2017_282j, d7d0, bc86, e930, 6e5f, 10e8, 2eb4, 4c71, dbad, acadia14_117d, a3db, ecaade2017_151bb, 9fda, 3634, 0fc8, 1796, sigradi2014_021v1, a7e6, ebc8, 451e, 30e6, ecaade2016_068a18, 0a85, 48fe, 9bc5, e081, 251a, b710, sigradi2014_075f7, c6ff, 2229, 4b25, d2e9, 3b2e, ijac201412301e6, 6969, 6432, 3866, 018e, ijac201715202s, 3164, acadia17_323o, 01a0, 5be0, fe57, ecaade2017_195dd, ecaade2014_072n17, ef58, f2d5, ecaade2017_253p, e600, caadria2017_047i15, e5da, 9bda, f197, e1a8, ecaade2014_173k43, 1bd0, e5cf, 8ed2, 4a92, caadria2016_105w4, f64e, ee12, caadria2015_077v10, 5079, 350a, d942, sigradi2016_490x, acadia14_719j, 7494, c3b3, b117, 0478, 5e9f, 9382, bf64, e77c, ac38, cf00, 8af2, 67dc, 36ca, 70ba, 63f2, cf6a, 390c, 9245, ecaade2016_006n1, 6353, dda1, 8d17, caadria2015_218s33, 3d07, f7a9, 82c8, ecaade2017_208qq, c4ba, e281, 26ed, 9a7a, c590, 484d, db40, 831c, da25, 0fc3, ecaade2013r_002d2, 3aa3, 97bb, b8b4, acadia14_229m, f558, 39c0, ecaade2015_53o9, 3283, 76e4, 88e4, 978a, acadia17_59g, d2fb, 9585, 2030, caadria2017_118a31, 6a8b, ijac201513104g3, sigradi2013_401g, 12a6, ecaade2014_226c59, a419, acadia17_630qq, 610e, 885a, 35e8, dc51, 0cb4, 9f20, f5c6, 25f4, 9aac, c515, 5ba1, 1248, caadria2017_048h16, ijac201513206y8, 7ff7, ascaad2014_005o3, edcc, b47a, e696, c3a4, 21a6, 226e, a78b, 8810, 1564, 1601, sigradi2014_137m2, 416f, ijac201614102y1, 2cdd, 537d, caadria2016_291v12, 2e4a, f1a3, ecaade2014_009b1, 39c2, ijac201513305v12, ecaade2015_287i63, dff2, ecaade2014_133u29, 1632, 7988, ecaade2014_112f26, 68c8, b6ea, 4421, ijac201614407y4, 639e, 628b, 0e78, 9033, 90a6, sigradi2016_544c, b13f, 34c8, fab7, ecaade2016_063o15, ecaade2013r_019f10, f3ed, 0595, 61bc, ijac201614309b6, 73f2, caadria2017_008b4, 5112, ecaade2014_044t10, acadia17_322e, ecaade2016_183s49, sigradi2014_178k5, dbb4, ecaade2017_213g, 6544, 4e64, 95bc, ascaad2016_003s1, acadia14_719d, dacb, 4812, caadria2016_539x22, d313, 7404, caadria2015_172d26, ascaad2014_014t8, c5ff, acadia17_640ff, 14b2, 8b56, ecaade2014_111t25, e46b, ascaad2016_028o11, 83e8, 3c9a, b2ac, f66e, 0e28, 3b5c, 5801, c4b1, 385a, 690a, e6ea, d559, 179d, ijac201412405s8, dedf, 2390, 4f0d, acadia17_222w, 30db, 9e8d, 1acd, 492e, ascaad2016_029y11, ea70, ecaade2016_230m62, f109, 34c9, 24ca, db70, d3b4, b19f, ecaade2015_302h66, 6fb0, 9a55, 08a4, ce13, acadia15_161j6, baea, 62a7, da7d, 5ddf, df8e, 5abd, ce9a, 120a, d15b, 5751, 09bd, 8189, 8a6d, ijac201513203p7, ea8d, 63d1, 2e6e, a2d0, acadia17_211h, 815a, 78cf, 77b4, 51ad, edb5, 26e5, fded, sigradi2015_4.219z6, 2778, a368, 687a, 3467, 2446, 9ee5, a715, caadria2017_129d35, sigradi2013_400u, ijac201614303i2, acadia14_111h, 694f, fb28, 576b, sigradi2013_370, 2129, acadia17_630xx, 166b, 5b87, caadria2016_055p3, 53cc, 108d, c961, 4879, 28d4, acadia14projects_311s, d5ab, c220, eff6, 3480, caadria2017_051d17, c7a8, ijac201614308j5, acadia17_374dd, bc3f, ff08, acadia17_60t, 7227, caadria2017_015m5, 6cfa, f0dd, c35d, 3d6d, acadia14_365ad, 7b57, 29e8, c5c6, ecaade2015_55d10, 6e4b, sigradi2014_284y3, 23f0, f2e5, 8ad0, caadria2016_549p23, f3f4, 2ee1, e202, caadria2015_105f16, ecaade2015_180s38, 1897, ecaade2014_052n12, ecaade2015_202r44, 1721, d4f9, 5da5, 3727, 7fc4, eaf5, acadia16_88n6, df5c, f50c, 0711, sigradi2014_345d10, 8715, ecaade2017_181z, 1b32, 8524, acadia17_230vv, 0043, 0404, 3334, 3e0d, ecaade2017_230pp, 4075, be0f, 07c1, ijac201614206y10, 1e3c, caadria2016_735v31, fedf, caadria2016_601o25, 5ffd, 7e79, acadia15_451i19, 2020, 7a49, caadria2017_048l15, f8d1, e922, acadia16_372z22, 0d39, 259a, sigradi2016_805ff, sigradi2016_777ll, 0f18, caadria2017_067l21, ijac201412403s5, 5538, ddcc, abf7, 97fa, da63, b025, 74de, c1cc, a020, c63f, 37e2, 5fb8, acadia14_399ah, 4352, 28af, 000e, ecaade2014_057u14, 7723, 4aec, acadia14_189ao, a983, 648e, 2877, 6516, acadia14_281aa, a0a9, 1f86, c9aa, 668c, fa8d, c80e, sigradi2016_814f, f123, acadia17_70ff, acadia14projects_43ab, 332c, a1ca, 42e5, caadria2017_021d8, sigradi2014_178p5, ecaade2015_35p6, f1ea, acadia17_178pp, 7a76, 6f7e, 2f19, ecaade2014_168f42, 5453, 9f63, 09b7, f562, 4efd, 5f5a, d89d, ijac201614309i6, e93d, d9b5, sigradi2013_379, fae0, c01d, bda0, acadia17_628vv, ecaade2015_268b59, 5072, 75c2, ee94, acadia17_91h, sigradi2013_259h, acadia17_298ii, acadia17_60y, a3d9, 35d6, acadia14_601v, 8011, acadia17_364ww, 7ebf, ecaade2016_224e60, c619, cd5b, sigradi2014_021u1, dd89, 825b, 559e, 3028, 5ab5, 502b, ijac201513104y3, a5da, 5506, 1d25, e925, 8ee6, acadia17_598a, 375d, d996, 1943, a36f, 1a34, c371, 9442, 42a5, d327, 7dc7, acadia17_308vv, 595b, ecaade2014_079z18, dfed, daeb, b594, db4f, 0add, e545, 54ef, sigradi2015_8.81r11, 4a67, 1edd, ecaade2016_223l58, caadria2015_032x4, sigradi2014_314n6, 52c6, d331, dffc, 7666, 91cb, 7e5d, sigradi2015_6.237o8, 00ec, ecaade2017_203ll, b41a, 3c2a, 4bf6, 8ea0, 429a, 9d3e, c498, 47f3, ijac201715203xx, ecaade2017_269e, 95c1, c65b, 33a0, acadia15_357r15, 6ed8, 586c, 2b12, acadia14_671y, cc48, 40cc, 945e, 6ac7, 8517, d685, 53ce, ae29, 3e19, 8034, 0d91, 5758, a534, sigradi2013_138t, 0fe4, ecaade2016_067n16, 42e8, acadia14_565aj, 1c9d, ecaade2015_200l43, 0bdc, ecaade2015_136t26, 51a8, a177, 8e06, c1b2, a04d, caadria2015_061c7, 17d5, 34d0, acadia16_440j26, 8b18, acadia16_184x12, sigradi2013_289, sigradi2016_710ii, ff6d, 135b, fc3d, a550, 5ee4, b79a, 742a, 06de, 70f3, acadia14projects_445ak, acadia16_72w4, 08a8, 5f59, acadia15_333y13, ijac201513306g13, c975, 4cf2, c039, 341b, d2c0, 9d09, c7e1, 3813, sigradi2014_109h9, ecaade2016_026s7, ecaade2017_244ii, 37ab, 0fe0, 7bd4, f811, caadria2016_651g28, sigradi2015_9.152x16, 491b, caadria2015_108v16, 7202, fcb6, ecaade2017_039c, 6572, 7640, ijac201614309s6, bf82, ecaade2015_211y46, sigradi2016_792p, sigradi2015_10.220f20, 955c, 0ca4, ecaade2016_118o31, a877, 4c15, b37b, be56, 6471, 386d, 8d14, cde3, 8944, 91f8, ecaade2015_55m10, 3c14, e519, 605b, 01f4, 2cb4, 03ca, acadia14_479z, acadia14_43ag, 9051, af8e, a46d, 832c, bb53, d582, fdf0, 07b5, 49c5, fd77, b818, ecaade2017_091vv, caadria2017_134w35, 2ad5, acadia17_600dd, ecaade2017_057hh, 286a, 2ca5, 96ad, 57b3, 6fac, a757, ecaade2016_071k19, b688, acadia16_488y28, caadria2015_073f10, 54a2, 0603, 3d1d, ecaade2017_071ll, 8183, 84dd, ijac201614302u1, a33f, acadia14projects_153i, c065, sigradi2013_389l, fdcc, b56e, fc94, 4504, ecaade2014_071c17, 9bac, 1355, ijac201412205n4, d08d, 0203, f2f5, 112d, 7f6f, sigradi2014_345h8, bee8, 1ccf, ac4a, sigradi2016_737x, a375, c2a6, ecaade2014_224y56, caadria2016_405k17, 3dd8, 5840, acadia17_348k, a724, a01d, d556, caadria2017_109a29, ecaade2016_028n8, ascaad2016_009j4, 8a82, 4d15, caadria2017_123f32, 0921, 0280, 60cb, acadia15_123v4, ijac201412307k3, acadia14_531k, sigradi2016_446h, a4f6, f66c, 827b, caadria2016_033a3, 89ee, 2ca1, 7cbb, 71d9, 2dfe, e4c1, 7a2a, 6ce8, ijac201513303o11, 1bdd, e697, 58b0, acadia14_177y, ecaade2013r_004p3, 20d6, f4c5, ad06, 0722, 4fe5, ecaade2016_075f22, 1ae5, 2b81, 74d8, afaa, 6514, eca2, acac, 19fa, 7422, e6d8, fb15, 2628, 1cec, ecaade2014_153l36, 60cc, ecaade2014_206u53, 39e8, 4ed0, caadria2016_497b21, ce75, ijac201614303j2, fdbc, c73a, 5433, 5b82, cff4, 3655, 10d2, 5f20, b393, ecaade2015_235r53, 070c, ecaade2017_230qq, 250c, 143a, c92e, 4602, 5319, ecaade2016_036m9, sigradi2014_197u6, 9b4e, a71e, 02e5, 56a6, 6f22, acadia14projects_229j, adbb, ascaad2016_057u22, cad4, 0489, 027f, caadria2015_126a21, f500, ijac201614401h1, 2029, a9c8, 4165, b6c5, acadia15_203l8, b4ff, caadria2017_001e1, sigradi2014_048y4, b93c, 2941, 6e59, 684e, 82ef, 63c7, 6a6c, cb3c, 69a8, caadria2016_167n7, e541, 7ddb, e92f, 3cdb, sigradi2016_814i, caadria2017_113x29, bf15, caadria2017_017l7, d2e4, acadia16_88a7, 8304, b37d, 77a5, 6e50, 1686, 00e0, 0554, 2d1a, e2ac, f193, 7d70, 20dd, acadia17_520y, ecaade2015_227y49, bade, 8d23, 86b3, c2cc, eb06, 43fb, 21ea, a6d6, c027, 7f65, 3485, 0aaf, 272a, e9ec, 23e9, 7d1b, 3889, aab0, 7a9a, cd22, ecaade2015_158l33, d2a3, 1006, sigradi2015_sp_8.326v30, sigradi2016_417jj, 53d0, acadia14_637ai, ecaade2015_217o48, dd62, f0c9, 938f, 8549, e343, a028, d74b, 57f9, 9075, 286c, 3998, 3322, 538f, 19d6, 4115, ascaad2016_010w4, sigradi2014_048a5, ijac201614103s3, ecaade2014_109r24, 96bb, e3b7, 23e5, sigradi2016_781zz, 2853, 9e31, c9e4, 0f4f, 4719, ecaade2017_255f, ecaade2015_268x58, 85f8, d624, 4153, b074, 10f2, ecaade2015_86k17, ace4, a075, 8fef, c253, 6896, e0fb, ijac201614201r6, 8cc5, caadria2016_549o23, 6559, 13c9, 2ab1, ecaade2016_095l26, 5150, 9f48, c16b, caadria2016_539g23, 0eec, acadia17_581jj, f8fa, 4771, 17d7, 98fa, a21d, 8f8d, 2cc0, 6737, 987e, ijac201614105s5, 4571, 0c5a, ecaade2014_149n35, 2db6, 4542, c40c, 56cc, 2b83, e4ec, 047c, ab75, 166c, a964, ebdf, acadia17_608jj, ijac201715104q, e628, 6f77, sigradi2015_12.297e28, acadia17_283ww, 87f7, 6e5e, 6f88, 517e, c525, ff44, acadia17_491z, 24d5, af69, 6dee, acadia14_435af, sigradi2015_sp_2.112o29, 56c8, 389b, b4aa, 2c06, sigradi2013_54p, ecaade2015_171b36, 6f2e, d41f, acadia14projects_671w, a7c6, 7520, 4e88, 57b0, ecaade2015_18y2, sigradi2016_814h, ecaade2016_197c52, sigradi2013_400l, 594a, acadia14_627f, 8033, fe13, e654, 9192, 21e4, 8701, ijac201715105l, 3afb, 4355, aa16, 3307, 798f, ecaade2017_211bb, sigradi2013_267, 5ff2, 7406, 12f0, 0cb3, sigradi2015_3.11g2, caadria2016_013w1, 1b06, caadria2016_641p27, acadia17_154ee, caadria2016_477e20, bfda, 9f67, 50ef, ecd8, 8e3f, 094f, ecaade2017_059rr, e0ee, 34a4, caadria2015_010s1, ecaade2016_mrtb66, 3fce, cbe7, 201c, 1f58, caadria2016_529k22, 1a93, ecaade2017_006q, 49ac, 0f0f, 5c5c, 7ad4, ascaad2016_045f18, 5411, eb38, 9fc2, ecaade2016_021b6, ccbf, fb75, fc82, 9398, 8db3, ijac201412408v1, acadia17_90cc, 9954, acadia14projects_63ab, 0fa8, 38ca, 9fe1, c0bd, ecaade2014_084t19, 1d4e, 6e63, 1d19, 6d7d, df9d, ecaade2014_224r56, a2f3, aa10, ecaade2014_156c38, 7eb4, 6649, 5bad, c754, 9db3, 81bc, f720, 5ffe, ea76, 2065, 2635, fb67, c3a3, acadia17_562hh, 7824, 73a4, ecaade2017_143i, d161, 52e5, 6853, caadria2015_060x6, acadia14projects_619aa, 42b9, sigradi2013_421h, ecaade2017_130ss, 77bd, 45fd, 050e, ecaade2014_015v3, e603, caadria2015_142k23, 8e01, de87, 1748, 300e, ecaade2015_185s39, 7ba3, bba5, d914, f7fb, 56ff, b453, a5fe, 24b9, 87e1, 4bea, ijac201412205v3, 410d, 13d1, 49fb, ff02, 9ea3, acadia14_497ab, 9b4f, 95e4, ecaade2017_309ww, fae6, acadia14projects_517r, 8673, 7276, b09b, 44d7, f7ac, 7338, caadria2017_132u35, c707, b94a, a6fc, c7ea, 02cc, f76d, f8fc, 4304, ecaade2016_183v49, c8ef, ecaade2014_163x39, 0d04, f4cc, 11be, 34a0, f9e0, 478e, 6678, 04be, 160a, f929, acadia15_323s12, ascaad2014_003a2, 921d, feb3, 6b6c, acadia15_110v3, b853, ecaade2015_205v44, ab76, 0dbb, 7c35, ecaade2015_13p1, ecaade2015_230h52, 3568, ff2f, 60db, e159, ijac201614105z4, adc7, 18cb, a026, 5c45, 31d8, sigradi2015_sp_8.6g30, 00f3, b552, caadria2015_185k27, 846b, caadria2015_073m10, 5785, 806f, c9be, caadria2017_145x37, 48b8, 4f68, ecaade2015_33c6, 7a9f, 289a, ecaade2015_144d31, 9e00, 1ffa, b739, f693, 39ed, 0b7f, 4186, ff4d, 0599, acb6, d8c3, b45c, ecaade2016_223p58, 6f1a, de56, 25d2, sigradi2016_484zz, ea2b, 5193, 6bdd, a879, 7691, 0655, 42ea, 6685, b0e8, ca57, 586b, 1ae4, ecaade2017_152d, bee2, 1513, b0c8, acadia14_267l, e01c, 488a, 9e56, acadia16_54u3, 0100, bdde, acadia17_436s, a9a1, f54b, 4e26, 040c, d7d9, ecaade2014_225u58, a2b8, acadia14_189av, dae8, caadria2015_114k18, ecaade2017_085c, 6394, acadia17_168zz, 21c0, 8ec4, 78c9, ijac201614201e7, ijac201513304c12, caadria2017_058k20, 35ea, c2cb, sigradi2015_12.167k27, bbc2, e894, f27b, 46a1, ijac201614102a3, 19e9, 326b, ecaade2014_147w33, 38e6, ecaade2014_168g41, sigradi2013_366d, fd70, 870d, b9da, 75b4, 5607, 19c5, a276, 25ee, 0136, 3f21, 972e, b58a, acadia17_178vv, 3c11, d072, ecaade2017_052pp, 91bd, ecaade2015_320l70, 4f90, 5fd8, b951, e608, 57a2, 25f8, 957e, a8a4, 7634, be26, 5a19, 61ee, sigradi2014_313d6, ecaade2014_044a11, sigradi2015_10.377y22, ac0f, cb82, 2c80, d971, e2bc, ecaade2014_237v60, 6ef2, 755a, caadria2016_601e25, fd5f, 9d1a, caadria2017_142c37, 20b1, acadia16_62t4, eab7, 91b1, 2ab2, ecaade2017_215ggr, 3904, f713, 951a, afb7, 5cfc, 3204, 088a, f0e2, 12f9, 520d, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 2464, 4d2f, 8a5c, c195, ecaade2014_120i27, c7b9, 5c8c, 794f, 4017, bd25, 6d3b, ee0e, 2816, 071f, caadria2016_851u35, acadia14_327a, 2c5e, 72e9, 3d3c, 7767, f8d8, 613e, 258b, ecaade2017_112yy, cf0b, 470a, caadria2015_070g9, 8e76, 1c38, 0546, f038, 95e8, 4cba, caeb, 428d, caadria2016_621p26, ecaade2017_038uu, 7529, 6a3d, e018, 3e56, 4a29, c1a1, 2f66, 95bd, ascaad2016_007v3, sigradi2014_084y7, af40, caadria2016_333s14, ecaade2017_041j, da19, 39ae, 8d63, sigradi2016_356a, 774f, 056d, b7e9, 1fe0, 70b0, 95c2, ecaade2013r_011i7, 1bcd, ecaade2017_291dd, 5cb2, 4f18, 7a53, 812a, ff0c, ijac201614201y6, 2b19, a6ab, sigradi2015_3.155m3, ecaade2017_255l, sigradi2013_117z, 2ea1, ascaad2016_037e14, 4147, fdd5, 47b7, 9b96, 104b, 91f2, sigradi2014_244i9, aad2, caadria2016_839n35, 416c, sigradi2015_3.11c2, ascaad2016_010y4, 9ea4, a226, 16cc, ecaade2013r_005p4, 8d58, 997a, c315, sigradi2014_074o6, 8b37, de9e, 891d, 2e3b, ecaade2017_169vv, d12f, 1d21, acadia14_101w, ecaade2014_230k59, caadria2017_105i28, 9bd7, 8efb, caadria2017_016i6, 4a21, ascaad2016_039i15, 1f8b, 2c0d, 862a, 2704, acadia17_318c, 8ddb, 0773, 4d45, 74e1, 11f8, acadia15_323l13, 1377, ecaade2015_200g43, 26da, 0db1, 57eb, ecaade2013r_002w1, 3932, 895b, 4363, fd14, 1a61, 6eb9, dade, ijac201614302g1, 83d2, acab, cbd6, 2422, ijac201614104f4, 7789, 8bb1, 4008, af2e, ad25, ecaade2015_253t57, 2182, sigradi2013_77, 6827, e239, ef24, acadia14projects_63e, 9f65, 0f90, c7f6, acb1, 2dd5, f9b4, 0159, 4154, acadia17_154r, 23a7, 3411, caadria2016_457i19, ascaad2014_008v4, c746, d5ed, f914, 87b4, 8830, ee99, ecaade2016_083b24, caadria2017_028y9, e7f7, 9f8a, 70e5, 9307, 944f, 11e3, 5422, f75d, 9457, 2860, 2c84, 00a9, ecaade2017_215c, 8996, ascaad2016_024i10, cc68, 41ac, 8423, 4c21, 9884, 302b, acadia15_274k11, c0e5, b677, 5de7, 23b9, ecaade2015_113k21, sigradi2016_408ee, c2ce, 21fe, 4edc, 5e40, sigradi2013_194s, 016a, 1d34, cd72, 00ff, dac5, 7929, dc0c, 1126, ecaade2017_133h, 8d80, 08d4, d0d0, sigradi2015_7.203k10, f25b, 455d, ff07, 48f6, sigradi2014_330o7, 71bc, 2834, sigradi2015_10.144u19, ecaade2016_223h58, sigradi2013_183c, 446e, eabf, acadia16_24r2, ecaade2015_237h54, f14b, sigradi2013_111o, 1175, 721b, a45a, 0d8f, acadia14projects_153b, 6e30, ijac201513201r5, c3e9, fdda, 8087, 16fd, 932c, ecaade2017_149n, ecaade2015_113m21, 3e6c, 26a4, da80, ac81, caadria2016_033u2, 53d7, ijac201513206m9, 02bd, 2e56, aa78, ecaade2015_138k28, acadia17_630j, 51fc, af46, 26e6, a875, 10d0, a65b, dfb3, 25a3, d0ab, ecaade2016_023o6, 6b41, 6148, 239e, 6662, 7e2f, c26a, 0d1c, acadia14projects_463au, ecaade2016_140o39, 39de, 3a7f, 87ae, bc15, 6e3e, ijac201412408w1, da48, ce9f, 3970, acadia17_512l, b7b0, a337, 6e81, ijac201715203ss, ascaad2014_031k9, caadria2016_291z12, 2f1c, cf2d, ecaade2015_317r68, ecaade2017_277rr, ecaade2017_220vv, cb63, caadria2016_383r16, 42b6, d380, be37, caadria2016_045h3, 90a9, ecaade2015_185m39, 6a74, a004, ecaade2016_140y39, sigradi2016_448bb, ijac201513205a8, 7128, 1eea, acadia14projects_473ae, 98f0, caadria2017_070i22, da77, 8c3c, acadia15_381t16, c3a6, f94a, 92f8, 6ddb, 8981, 106c, 9181, 64d8, caadria2016_219g10, 752f, caadria2016_197m9, 264f, afa1, 4800, d5df, 7008, 8417, 4f34, b470, a596, e794, 632c, 8aec, 4358, 0ae8, d16d, ecaade2017_240v, cd79, b781, caadria2015_012i2, 3226, acadia17_678tt, 3a85, 0fce, e002, eab8, 63d4, 7b89, 1dcd, 526e, a1bc, 178b, e234, 51c4, d8eb, 8e3b, bf26, 3f69, 4bdc, 546c, 2b4a, ab00, 6f04, ab6d, sigradi2015_12.259x27, ecaade2014_185r46, c548, 7f08, 1db5, 441b, 3d50, acadia17_154oo, 9dfb, 3445, 0aac, 8de9, 6778, cb01, 2d64, a3c2, ecaade2017_301y, 0f1a, 407b, bf0a, acadia14projects_81k, f98a, f602, 26dc, ecaade2016_217f56, 63c6, caadria2016_187b9, fd5c, 675d, 880b, 894c, acadia14_589c, 22ae, 2c10, 5b4c, afe7, 55da, ecaade2015_100z19, c34e, 5f24, 59b5, 3317, e6ac, d7aa, aa7b, acadia14_389c, 78e3, 5430, 6aa2, 3260, bb5e, 349c, 95d1, ce7a, sigradi2013_429d, 746f, 8039, acadia17_71ww, sigradi2014_109j9, 1e91, e4a0, efb7, fc5c, 7adc, acadia17_212ff, 22c6, 146e, 34a1, 614e, caadria2017_043i14, caadria2015_237n35, acadia14projects_365ad, d179, ecaade2015_33f6, 9540, fad5, 9b4d, b91e, ecaade2017_293zz, aee6, 04db, 9fc5, 120b, 35a2, 0714, e2f2, 5830, ba4b, 9069, 15ec, dbcd, 1da0, ecaade2017_006tt, ascaad2014_008z4, dde8, 954d, b9c3, a857, caadria2015_150y23, b868, sigradi2014_095j8, df10, dc21, acadia16_54r3, b819, df24, ijac201614105n4, b6b1, a044, ecaade2015_171m36, 0e02, 734d, df55, c66f, caadria2017_095h26, 7cc0, a645, 1447, 2d70, 7e11, a381, dae9, acbb, 8a6a, fca3, d8a3, a845, 4d49, a6e2, 4ce9, de8e, acadia17_392g, 6aa1, eb6d, 176f, de3b, 4239, bdf7, 2a18, acadia15_173z6, 426c, 367b, 66dc, d197, e888, 977d, 9a26, 0a9f, d62a, 9241, d01f, ecaade2016_190z50, 09ec, 3e07, acadia14projects_267o, ijac201614206w10, 5146, 8e4b, sigradi2015_11.165j25, 59f8, 8e2b, sigradi2015_sp_8.326w30, 96ec, 2e6f, sigradi2014_282n3, 7cb6, cb42, e12d, fcd2, caadria2017_015e5, a2b2, 9234, db12, af4d, 2c68, 6110, 7bec, 52f5, 9733, a796, d6b1, ecaade2016_161y43, c1f4, ac05, ascaad2016_043n17, ecaade2017_208r, ecaade2016_055k14, sigradi2013_138l, 37d4, 6d86, cc19, 2ab5, e0d1, f192, f574, 16f9, 652a, f8a1, 3541, ecaade2015_138t27, ca2a, sigradi2016_595ii, ac12, 0094, c42e, acd1, 89ad, ecaade2017_214u, d780, 9a0e, 501c, c38a, 1a62, 0259, a2c5, ae2d, ecaade2014_157z38, 2fa2, a64c, b9d9, ae23, e91a, afa3, caadria2015_114h18, ijac201614309j6, acadia15_223k9, acadia16_270y16, 2f62, 1399, 67f3, 1c22, c143, acadia17_238oo, ecaade2017_050f, 1490, fa41, c06e, c5f0, 2907, caadria2016_405c17, e08e, ecaade2015_217d48, a4f3, 07ee, acadia14_357an, 3d49, ecaade2017_274w, 7c2b, c506, d8d3, sigradi2016_512a, d44d, acadia15_323t12, 141f, caadria2017_033o11, 77be, ecaade2017_052tt, 13e5, ecaade2014_151p35, ecaade2014_186x46, 9cf5, caadria2015_162y24, 5560, ecaade2015_87z17, ecaade2016_033c9, acadia14projects_347aj, ba69, e265, da03, cce3, ecaade2015_241l55, 0835, 415b, acadia17_600jj, caadria2016_167f7, ijac201715104t, 3bb9, ecaade2017_099qq, d7ab, ijac201614204e10, ecaade2017_138y, e05f, 964d, acadia14projects_147an, 0956, 0bc1, d203, 40b9, e84d, 0fea, c24c, sigradi2013_389o, 6188, b5a6, 39b2, 5e59, 202c, 88a1, 60f9, ijac201412302p7, 4c50, 71b8, 2e63, c68e, ijac201715203uu, cd9d, 7a27, ecaade2014_240p62, acadia16_254d16, 0c7e, ecaade2015_228w50, 95f5, db66, e4f1, 19ec, cbec, ijac201412304r9, e246, fdad, ecaade2014_015n3, 5d9f, 5a81, a7ae, 99ac, a78c, caadria2015_090d15, f1a9, fd71, 2304, 8220, a57b, 7697, 3270, e3ad, 1cb6, 0f8e, ecaade2017_306o, 8543, 7e32, d084, e29a, sigradi2016_399d, ecaade2014_182d46, b6c4, 3045, ffc3, 01b6, acadia16_460u26, 1b15, caadria2017_094v25, be3e, 2eae, e657, 9c18, 85c9, 89d4, 8dee, f9b0, d6a6, 6625, adb6, ecaade2016_074r21, ecaade2017_240u, 2060, 8a25, 758a, 670f, 2bba, ecaade2014_153k37, fd2b, e63c, ijac201513301x9, 2d7f, d17f, caadria2015_130v21, 0d4e, 4689, ijac201412301s5, 1742, 4fea, 7984, cc35, 073f, 12bb, cc55, 3fa8, f916, 17dd, 053c, b42b, 7d62, 5ebd, 057a, 97e5, c78c, 4cc8, 346d, 7c5d, 2a77, 283a, ecaade2015_61w11, 5f7b, 971e, ed6b, 19c0, caa3, 7d59, ae9a, 0385, dc08, a106, ecaade2016_162o44, 9846, d756, 8b78, ecaade2014_196d51, caadria2016_353z15, cd1f, 1f41, 2de3, ijac201614204z9, sigradi2016_490dd, caadria2015_188b28, 5fdf, ecaade2015_314e68, 1321, ascaad2014_017j1, 4eea, 7e57, sigradi2016_488u, 3a1c, 3a72, ecaade2015_48f8, sigradi2013_315, 0949, d9f4, f9d2, 56fb, ecaade2014_138f30, f43d, ijac201412303l9, 2ca6, ijac201715102q, 14f7, d699, 8125, bf4c, db93, a3a5, 58f6, 77d2, sigradi2016_641ii, 5d8a, 5b29, 44aa, 29ad, 45b1, ecaade2016_167w47, ce8c, 5bea, 7270, 88ec, 71a8, e664, e0cf, 08b3, 9da7, a350, 1114, c963, 138f, 08cd, 5806, sigradi2015_8.189s13, 81db, 1b56, 1817, d421, c2ef, b17a, ascaad2014_029r8, 0c2b, acadia17_284c, acadia16_214u13, 1fe7, 2738, ijac201614308o5, fd28, ecaade2014_185v46, 0ef6, 7b51, 60a0, 42e9, 104e, 269a, ijac201412302s7, 6f92, 5b94, c6fb, 65d4, 2c3b, 4eb4, 2e2b, bc1c, e230, 9cc6, 2ac7, 7d33, 8906, 9d6d, 7688, 08a7, 6a5b, 4dec, sigradi2015_9.152s16, a95d, ijac201412403g7, ijac201412303h8, c4cf, acadia14_409n, ecaade2015_317j69, f9cb, e8cf, ecaade2017_083jj, 2396, 092b, c2c1, ascaad2016_022e9, d174, ascaad2014_008x4, cd68, 606f, sigradi2014_080j7, 20af, f9f3, 27b2, acadia14_565w, 48aa, ec51, ecaade2016_127z34, acadia14_565j, ijac201614207x11, 324e, fdaa, acadia14projects_409o, f65e, ecaade2016_096s26, 1c00, 1987, 136e, 72fb, 65f5, f89f, 946c, ecaade2013r_004x3, ijac201513104i3, acadia15_161a6, 854c, 9a9f, ecaade2014_012o2, b523, 7aa9, 681d, ecaade2016_018j5, 2eb7, 5cb6, 8aa1, cbce, 288e, 2d31, 42e0, 98b7, 8d6d, 0e15, bb8c, cd75, sigradi2013_131f, acadia14projects_75ay, 8b41, 54b5, 567c, 3e4e, 5aee, ascaad2014_026t6, 2674, caadria2017_147c39, 97f8, sigradi2016_488t, 922f, caadria2016_415z17, 18d1, 61ad, afe5, sigradi2014_159h4, 0163, 4fbb, ec7e, 227d, 7ea9, acadia16_460v26, ff4c, 8c27, 867b, 2622, acadia17_201e, 5309, 3a60, 296b, 1fd9, 92c4, ac71, ecaade2014_168b42, 896d, 4679, 3b08, 886c, c1a9, sigradi2014_213x7, fb2a, acadia17_648kk, 5406, d1c7, 90b3, f378, b346, c266, 249a, acadia16_106b8, 8341, ascaad2014_009d5, d47c, 22f2, sigradi2015_8.186x12, acadia17_284g, 8b71, 5d6d, 8d9b, 1e6e, d16f, a607, a9ea, 6e14, d5c5, bb88, 4d6b, 8edb, d26b, ascaad2016_051c21, 468a, 4c4d, 2f58, 3a34, ecaade2016_171e49, 218b, fc75, 7873, 64a2, 7fa5, 7efd, caadria2015_049d6, 6c3c, c50c, 27c0, ecaade2014_194a50, 008f, acadia17_590vv, ee17, 84dc, ecaade2016_105f29, 81b3, f23a, f39a, ecaade2017_032l, 976e, ecaade2014_188h48, b62a, d29d, ecaade2015_64d13, a543, 886e, acadia14_719l, ecaade2016_023x6, 5983, 6617, b076, caadria2017_147b39, 2a5a, 0456, 16ba, 3ad3, 7dad, sigradi2014_021t1, d389, 796c, 4987, 73cd, 55c5, ecaade2016_006k1, ecaade2016_210d54, 6831, 0273, 327c, 3a8c, 9497, ffe9, 9321, 86ac, 9d22, be3f, 5512, 9314, dffe, 6ff3, sigradi2016_455i, 3500, 62a5, acadia17_222vv, 62c5, f1c5, d1ec, 769a, f83f, 2ccd, 2f8c, ecaade2016_132g37, dc3d, ecaade2016_087s24, 9fdd, 5b60, caadria2017_018v7, af6d, caadria2017_029m10, 8fab, ijac201614102m2, b913, ecaade2017_215zz, 8f1f, f086, ecaade2014_180k45, 342f, 437b, 6dde, acadia17_71kk, 05ae, 09c7, ascaad2014_026h7, dd79, f217, b5e2, 928a, ecaade2016_111r30, aaf6, 5043, a1cd, bbaa, c826, 5011, f4d9, 83de, d35b, ecaade2014_230m59, 9e3b, 306e, acadia17_658xx, 5e57, 24dc, ecaade2017_308x, 1c92, 5b95, 1c8a, 049c, 076c, ecaade2017_164l, 77a0, cfa5, 6f8e, 7cda, 7dcc, 6da7, f5a7, 563c, 8fa0, 9042, 4e2b, b2b3, 489a, ecaade2015_61y11, 96c7, ecd1, 5594, 7204, 0a91, 01a6, acadia17_92u, 191d, acadia16_488b29, ecaade2016_tkog67, 68ab, a95a, 5f35, 816f, 0c85, sigradi2016_360z, 0873, caadria2017_096m26, 9ef4, c2b8, a7ca, b4a2, bf60, sigradi2015_8.81t11, 7fa2, 8fae, ascaad2016_045k18, 8c24, 9fb9, d1bf, b3f9, 5cd0, ecaade2016_073w20, 83b4, 154a, 6017, 8a37, 0162, 405e, 7d27, 7d28, 649f, acadia14_135x, 5d9c, ffb9, 9fa9, cb1a, b77e, d7f5, 65f3, acadia16_470g27, da97, 40ef, ecaade2017_087s, d304, 1f1a, a404, acadia17_100k, c041, 4b6e, acadia17_118ee, acadia14_301i, 3f02, sigradi2016_417ll, 2d7c, ecaade2014_038y9, b608, acadia17_350ee, be84, 0aed, 2475, f463, cc81, 6d6e, 7bbd, sigradi2014_345j8, f2c7, 9456, af99, c8d5, 965b, ascaad2014_033w9, 2962, 8a93, f82f, acadia17_221x, 38bd, 908c, 5949, 0bcb, e542, 1af9, 4a94, 7694, cd3e, 2282, 3e84, acadia17_248xx, 6a67, 1b12, b1af, 8bb5, ascaad2016_007k3, 8a11, 83ad, aa68, cfe8, ijac201715202w3, cd3a, 4ee1, ecaade2016_ws-dheritager67, acadia14_75ax, ecaade2017_155r, ascaad2014_005y2, ecaade2015_318r69, sigradi2015_10.262k20, acadia14projects_637ah, 2113, e974, acadia17_222xx, 099f, ecaade2014_149l34, b07f, acadia17_82ee, ecaade2016_242k64, sigradi2015_11.136t24, b372, 1b62, 65dc, b088, 8616, 832a, 27e2, 0fd3, dde5, 47a8, 8a28, ecaade2015_205d45, 39a4, 50db, ijac201513101f1, ijac201614204b10, 5f88, 9313, ascaad2014_005n3, 6c91, 439d, 33df, 20c0, acadia17_360a, e085, 6b66, ecaade2015_138w27, ecaade2014_086o20, a910, 5bf7, 7184, 951c, 1bbb, sigradi2016_642kk, caadria2017_041x12, acadia14projects_479u, ijac201412403p6, a915, 49ad, 6052, 0fc5, c759, 4b2d, 06bb, 3c95, 40a9, 0530, 04cc, 9a40, 9708, 4824, 7db1, 8003, 9984, ecaade2017_163i, ecaade2017_097ff, 0048, ec57, 119a, ecaade2016_168h48, 52a9, 728c, 1bef, eeea, 6df4, 86e6, 5ed9, ecaade2017_089z, caadria2017_058e20, 4365, aea9, ecaade2014_224k57, cdca, c1ba, acadia14_281u, acadia14projects_229h, 4138, sigradi2016_714oo, 223a, acadia17_445n, 2e92, f4b4, 87c4, 4427, 7703, 259f, ecaade2017_291aa, ijac201614405i3, a2a8, fe18, 1dc4, ecaade2014_145h33, 7ff0, e68b, 7d7a, 8d00, caadria2016_435i18, f61a, acadia16_372g23, sigradi2016_602j, efe1, ecaade2014_237w60, 9bde, 06ce, 2ae8, bd6a, ijac201715103uu, a8c7, 7b13, acadia14_671w, e23d, e479, e216, 23b5, e24b, a63c, 0822, cce8, 87ab, 51d4, 27ba, 3b56, 631a, 4b79, 31e6, c0e3, 24a5, cb58, ijac201412307l3, d4ed, ff41, 3182, 7b42, 0464, 24a1, bf1a, 8b68, 3844, c398, 7482, 6bb3, ecaade2017_039b, ecaade2015_227x49, d731, 53e4, 51fa, 6afd, ecaade2017_111vv, e221, 3169, acadia14_189am, 06d8, fbf9, baf4, ecaade2016_ws-masshousec69, 8210, db3e, caadria2016_871r37, caadria2015_226w34, b977, db2e, a070, 71a2, acadia14_357ax, f56d, ab73, 543d, ec38, 07ae, 57c6, d77c, 508e, 554f, ecaade2015_307o67, ecaade2014_141h32, 4e3e, 43f3, 907d, 67fa, 4a50, e8df, c6dc, add3, 4280, 8613, 5afa, ebf2, dc5c, 3be4, 8948, 75ba, 0cc3, e13d, 658a, eb41, c24b, cced, 50f5, ecaade2015_82a16, 8630, caf7, f65a, ef12, caadria2015_208t30, 3e6b, b6ab, b443, 84c1, 2af3, acadia17_189tt, aa15, ijac201412205d4, bb82, caadria2017_015d5, 9c44, bdf2, 6675, ecaade2016_147y40, 8cb6, 90f7, 442c, fc3a, 1953, 2f03, a234, acadia16_488u28, 5209, cfe3, 5bb1, 9dfd, 012e, 2aba, ecaade2015_285p62, 0bd5, a395, d090, ijac201614208j14, ca6c, fb59, 2773, cef5, e469, cb4c, f199, e26f, 53c2, 29aa, ecaade2017_308q, ecaade2017_288jj, 7e65, 4bc4, 6eef, 11b3, 615e, 2104, 7818, 7d5f, 2410, ijac201614202m8, acadia14projects_135r, 9875, b86d, 18ab, ecaade2015_158y33, defb, d88e, 64f2, 375b, 4748, acadia16_362l22, c60c, 9dc2, add5, ecaade2015_170t35, 80c4, e0a4, 2753, caadria2017_047x14, dcd1, f064, fb25, sigradi2016_369ww, f3cc, f7aa, acadia17_512z, ec3e, ecaade2017_290xx, 6197, eff5, 6d4b, 59f7, 71de, 7849, 5a92, f17e, 4ad7, 2384, b093, df4e, 0170, 20cb, 8eea, e155, 2969, ecaade2017_157dd, 4e7c, 08e3, 4840, sigradi2014_263e1, 1e58, b7e0, 670a, 5b84, 20e6, 5876, ad6b, 43c2, 7ac8, ecaade2014_046t11, sigradi2015_9.347v17, 46de, ec4b, caadria2017_081u24, 418a, c2fc, f3cf, db2a, 1016, 380f, d7fc, 924a, 4a5f, 121e, 2e88, 3d36, 0c73, b4bb, c4c5, 66fe, 6a9d, 36f8, 9c06, sigradi2015_11.222p26, 4c8f, ecaade2016_038h10, 5c27, sigradi2015_6.183i8, ecaade2017_089w, 0e68, cedc, ecaade2017_253y, b748, 62f9, ijac201614305r3, 31fb, ecaade2015_209v46, 1087, cc60, ea35, ecaade2016_217x55, 1c63, f191, acadia15_251m10, 3564, cfbd, 433f, 22bc, caadria2016_209u9, ecaade2014_018m4, 5bf4, fbb9, 64dc, 6a7e, 053f, 1008, 6f19, 003e, acadia16_478w27, 5ee1, acadia17_670jj, b705, 07c8, sigradi2014_201e7, 8e8e, 3002, 96d8, e378, acadia14projects_555c, cec4, d33c, acadia14projects_247t, 3058, 8988, ascaad2014_036f2, sigradi2013_280s, 43d7, 3457, cd5c, edb8, sigradi2016_484rr, 0d18, 4afc, ba75, 3e71, ecaade2016_102o27, 65a0, 940e, 59e0, b244, acadia16_72d5, e588, 7efb, acadia16_344g20, caadria2015_078l11, cf99, 85a9, acadia16_88t6, 5d37, fb50, fdec, ecaade2015_21l3, ijac201412304x9, acadia17_248i, f35b, acadia16_8c1, 1664, 906a, sigradi2013_313o, c076, caadria2015_126r20, 4870, c2f6, 94ce, 533b, 339e, caaf, ecaade2015_247g56, 2f00, f15a, f90f, 4454, beca, 3264, c791, f717, 4f22, acadia17_82q, 68de, 612e, 9318, caadria2015_142l23, 4255, ec54, e8e3, 96ac, d38a, ecaade2015_84v16, ecaade2016_071s19, ijac201412204h3, ascaad2016_039s15, 06a9, 8b5a, 522f, d340, 4fef, 8994, caadria2016_517b22, 0340, sigradi2016_455d, b9e0, 9076, e17c, 9ae5, ascaad2016_034h13, f167, 9e85, ecaade2014_194s49, ecaade2017_215x, caadria2017_048d16, 7f6c, caadria2016_809f34, 30c0, acadia14_671s, 5c1c, 8b51, ijac201412403c7, 9687, 9faa, 7441, 699c, 43a0, caadria2015_102v15, 2c40, acadia14_555h, 96c1, ijac201715103pp, 3118, c2b3, bc03, ijac201614402w1, 6273, caadria2017_048p15, ee60, sigradi2013_280t, ecaade2014_232t59, e05e, ascaad2014_018z1, ecaade2013r_008p5, 73d4, 57ea, ecaade2016_224b60, 58ce, ecaade2017_079n, 8194, ascaad2016_014k6, 58c9, c46b, 742d, 5e45, ijac201513303s10, ecaade2016_045n12, fb42, 7ff3, 2280, b0b7, fb4b, a2e1, 9b98, 7503, ijac201412304r1, 3934, d049, 67f8, bf22, 4933, 7a63, cb6b, ac36, ascaad2014_005h3, d430, 77d8, dab2, 4350, df9c, ecaade2014_232u59, 7cc1, ijac201412408a2, sigradi2016_560y, f61f, fc33, 5eac, 8d11, acadia16_280s17, 2827, 114c, ijac201614201m6, sigradi2015_8.47g11, 7667, 225a, 1685, 0b3b, 085c, c3e5, da45, ecaade2015_202k44, 746d, b25b, 57f1, 2f70, acadia17_170o, e77a, 8866, ijac201715204ff, 8575, 450c, f93d, 8430, 7fbd, 994f, 24b0, ascaad2014_007c4, b150, 05f7, 9b1f, caadria2016_395w16, 5b56, caadria2015_130o21, ecaade2017_255p, ecaade2015_298k65, 1bdb, ascaad2016_047u19, c727, fc32, acadia17_170p, acadia15_443b19, caadria2015_185p27, 77f8, 3f8e, acadia17_562y, aa44, 5f94, 5e70, a27a, 61d0, ijac201513303e11, 19e0, acadia17_26b, 6242, f0a2, a626, sigradi2013_347p, 8b8b, 0793, caadria2015_016o3, 2155, b8ad, 8619, ecaade2016_071d19, 5468, bf01, caadria2015_233h35, acadia15_69p2, 4235, 1bd6, a641, 79e7, ecaade2016_222h57, 7ff4, 4318, 75b8, 7f3e, 4f6f, 669f, 17f9, acadia15_47k1, 2a6a, acadia14projects_317t, 9f57, 429c, 200c, acadia17_542yy, 0708, 5ba4, 27e8, ab8b, 0d27, 96a8, ecaade2014_162t39, d0a4, ecaade2016_071c19, 51fd, 4884, d72e, e62d, e73c, caf3, c43a, 339c, ecaade2014_044b11, acadia17_500mm, b1ca, bec5, 61b8, a239, ecaade2017_203u, abb9, 2521, ecaade2015_17g2, 20d0, sigradi2015_13.316u28, c10e, e3f3, 30dc, 4396, df70, acadia14projects_565ad, ecaade2015_138a29, 781f, 1e48, 74e9, 6ee8, acadia14projects_301aw, 27ef, 4516, dea9, acadia16_12e2, 04d0, c880, db90, ecaade2017_215nn, 244e, 6841, 355b, 8933, 96e8, 0d7c, ecaade2014_094r22, ecaade2017_155g, cf12, 8d2d, ecaade2014_038i9, 7a35, 5444, 13d9, b02e, 5b23, 1786, a4ec, 523d, a09a, a3b5, f598, ea7a, 4f88, ecaade2016_215x54, ecaade2017_108r, ecaade2015_139x29, 644b, ddb1, 0106, 4069, dd50, acadia17_640uu, 4074, 8f2e, 29ac, 5f6c, ecaade2017_249qq, e3e3, 898e, acadia17_648p, ecaade2017_053h, caadria2017_072z22, d160, 0fa4, 89b9, b72c, dc66, d77f, bf92, 118f, ecaade2017_017y, 51c5, 8023, 94da, fecd, a0f1, 8077, f22f, ecaade2017_230a, 72b8, acadia14_189aw, ecaade2016_129t35, 1723, 165c, 74f3, 0c3a, 62a2, acadia17_435f, a284, acadia15_483t20, 6e05, e093, f4ad, acadia14_43ad, ascaad2014_005i3, 4216, 3a6a, ecaade2015_286d63, ecaade2017_098nn, 5b41, 993d, 642c, 4d3f, 105b, 8c34, f795, ecaade2015_171p36, acadia17_360b, acadia14projects_719d, eb78, acadia17_544b, ee96, c405, sigradi2016_484vv, ascaad2016_048i20, a399, acadia14projects_531x, f0b3, ecaade2014_127o28, f296, c875, 9eb4, 825c, ecaade2016_032r8, ed97, cb8e, 5413, ecaade2016_102a28, 7f6d, 781d, acadia15_47j1, 4438, 999d, cf30, d81d, 4d6e, 3827, acadia14_589f, ecaade2015_297c65, f74b, 0ea9, dc24, ijac201513306d13, b424, caadria2015_246d36, 242b, 460f, 32eb, 3da7, 0920, 50bc, 5287, acadia14projects_671v, 715a, 9a76, caadria2015_208w30, caadria2017_132r35, d832, 937a, a07e, 1dd6, 440d, e523, 71a6, ebb9, caadria2016_095z4, ea96, 802f, 318f, cc4f, 05ef, c006, ijac201412407u9, sigradi2016_695s, 21c8, 3938, f6fe, caadria2016_055m3, e6a7, 88f4, 80e0, 4231, acadia14_365ap, fce5, 74b2, 9359, 8fa9, 17aa, ee0b, caadria2016_405o17, ecaade2013r_003p2, e86e, 3ed4, 0d6c, ecaade2015_206y45, 6182, acadia14projects_339ac, e24a, 1ee1, ed3b, f490, bce6, acadia17_414jj, cd55, 65b3, 1b9b, 1df0, b92d, sigradi2015_4.52o6, 84c5, acadia14projects_247r, e4fe, 2edf, 55c7, b7c4, ecaade2016_243s64, acadia15_123m4, 75ff, caadria2017_057c20, 3228, 98f6, ecaade2016_188m50, sigradi2014_152r3, 5f60, d10d, 8eec, f810, 9b10, 76b6, 9f46, 7fbe, b18e, c73b, b94c, ecaade2016_140u39, ed3d, sigradi2016_381p, e666, e8ca, bef3, c6e6, acadia17_168tt, 2ce0, ecaade2015_334v72, f47e, fe2f, fb91, 3758, d100, a536, 340c, 5c18, 0ec8, a764, 276a, d7c0, 47af, 9dd5, 7d8c, 3ef6, 4237, ecaade2016_037b10, 9630, de76, 674b, e4e1, ecaade2014_030o8, dfc6, 9cbe, c55b, 43e1, 0a8f, ecaade2017_050g, 1ca7, ascaad2014_022g4, 5b20, 91de, 759a, 73f8, caadria2015_137n22, d89b, dea4, ecaade2017_277uu, 263e, 7f90, 1ea0, 4579, c7bc, 01ea, f654, 9b30, aacc, b7a1, 8bb0, acadia14_145u, be9c, 3e8f, 0729, ebac, 07b9, 380e, f5cb, d028, 055b, e6cb, b7b5, 0a28, fab3, d98b, 7210, d8fe, 708c, 9341, e8c1, sigradi2016_636n, ecaade2016_068g18, ascaad2016_042b17, 7bb1, ecaade2016_216b55, b906, 3906, ijac201513206o9, a5ba, caadria2017_051u16, e01e, caadria2017_185w44, c2ad, 3f0f, d457, 52fc, caadria2017_056x18, e2f9, 3e5c, 0cc7, b3ee, 8ad8, acadia14projects_189az, ecaade2017_157kk, 5dae, a460, 48b4, ab3e, 55de, dc4a, ecaade2016_225t60, c18e, 0451, acadia17_154dd, a6f6, ecaade2017_227p, 9893, acadia15_81x2, 009b, c79a, acadia17_90aa, ecaade2014_240h62, a5f2, 3b4d, 4199, 144f, caadria2016_445c19, ef39, 7576, ecaade2016_118v31, d344, b08d, 4b23, caadria2016_621s26, ijac201614303f2, acadia17_330ff, 8138, c22c, ecaade2017_268hh, 2d60, 3764, 7ecd, f122, ecaade2015_83d16, e0b3, 09de, 73de, 12ad, e9d9, 9673, sigradi2016_534ii, a8ea, 28df, 821f, e466, ecaade2014_239p61, 079d, 2e16, ecaade2014_202n52, 4094, fb3c, 737e, e25b, 1044, e985, 60e6, 4c81, 489c, 3845, b865, ecaade2014_163i40, sigradi2015_11.8s23, da2c, ecaade2017_017e, ecaade2014_066n15, ce2e, 36ef, e28f, 9932, 9511, eea5, 1938, bad2, 74c7, 3159, 74e4, 0622, e859, 17a3, ce2a, ecaade2017_163g, ecaade2016_129p35, 6ca2, 6f47, f77e, cc53, 8fbe, acadia17_230e, 8979, afb3, 9e52, 49c8, 3dac, ijac201715106f, dc67, dfb6, 087c, acadia17_374aa, 5770, caadria2015_070i9, 2beb, bad6, f5da, 048e, ecaade2015_59p11, ecaade2016_199z52, e7c7, caadria2017_124r33, acadia17_522gg, d78a, e171, ecaade2014_113b27, acadia14_267n, 502e, b020, 2799, sigradi2016_490v, eb6b, 68d1, 0dfe, 30b4, bc74, dc2c, f1ed, 571c, a3f4, 1f8d, 69c0, bc29, 113c, 6362, 3aa8, ecaade2015_144c31, b2ab, 8dfd, sigradi2016_655e, acadia16_106j8, 25df, 52f9, f7f9, 46e6, 7ca1, 2806, a9db, acadia14projects_71z, 7baa, 1443, 75fb, sigradi2016_815ll, 750a, d6dc, d8e5, caadria2016_861c37, 4d1f, 6370, de62, acadia17_248vv, 2587, b6e7, 0afa, ad97, fb7d, 1568, 0a33, 13bb, ecaade2017_203yy, b787, ecaade2016_120i33, sigradi2016_571uu, 0315, d181, ecaade2015_206a46, ecaade2016_042m11, 6680, a3b8, c8ad, 6ae2, ad91, 0fb1, b762, 2693, caadria2016_579p24, 9a88, ascaad2016_014l6, 0073, 8b89, b5ac, ffed, 84b5, fdd3, 5e1a, ijac201614102n1, sigradi2015_11.136n24, 329b, caadria2016_197j9, b115, 57ef, caadria2017_096k26, acadia14_601ag, d9fc, ascaad2016_006g3, acadia17_164tt, ecaade2017_085j, 5b5c, d21b, acadia14projects_619as, bfa6, 6f0a, 6444, 3977, ecaade2016_042f11, ecaade2016_130x36, 86f3, 4b20, ce93, f088, 1280, ecaade2015_100p19, 1415, 278f, c777, 04c7, ddf0, 51e9, e365, c6a0, 6d4a, b5da, sigradi2015_11.222t26, 7674, 32ef, ecaade2017_095u, bbb9, 8fc2, 147e, sigradi2013_386o1, ecaade2016_083e24, c01a, ascaad2014_024v5, sigradi2015_3.221y4, 0fd4, f733, ecaade2017_244ll, 06d1, 1aaf, cab5, eb47, ijac201614206x10, baf8, 1d53, bbd0, 6943, 547d, f8ff, e061, d339, cf09, bcb6, ab8f, 9240, ecaade2015_129n25, 2a46, a445, 3c01, b01f, f7d3, 1f43, f204, faf6, e947, 3506, 67f1, 991f, d633, 753e, ef2e, ecaade2017_248rr, 9d54, f5f0, 68d8, 0785, ced0, 9b62, ecaade2016_127a35, f54f, acadia16_344k21, e47e, 12d6, 78c8, dada, 49e0, 65ec, fa8a, ascaad2016_037f14, caadria2015_078j11, c6f3, d126, e5f8, 7b4f, 9e04, 7f56, 5d06, 37d5, 0626, 03d8, 766d, 5956, e592, b95f, acadia16_234f15, 0e65, 924d, ecaade2014_030j8, sigradi2016_778ss, 1afa, 0aec, ea2d, ffc2, ijac201715105p, 0364, 4715, 3ea6, 693a, 2646, 9f9a, ecaade2017_076ll, 02c4, ascaad2016_031l12, 6583, 91eb, e376, ecaade2015_155o32, 31a6, 9977, e843, ascaad2014_025k6, ijac201614204c10, ecaade2017_076v, 78d5, 6e8a, 6e01, ecaade2015_202s44, ecaade2014_153h37, 85ec, 69c2, a165, f4cf, sigradi2013_381l, f1ae, 2719, ecaade2013r_017c9, 66a9, 91b8, 0685, 4e20, 1cf7, acadia14_579f, 401f, ecaade2016_121r33, b636, ec7c, 9129, 4e62, caadria2017_129z34, df00, 57ee, 03fc, 4c09, bb46, acca, 8baf, bcde, a640, sigradi2016_381v, 0b3f, acadia17_231q, 51ab, f80e, 5a11, d9eb, 248d, sigradi2015_12.215o27, ede8, 8c5c, 4c85, d172, 9608, e965, b498, ascaad2016_022o8, 7a7c, ascaad2016_003t1, fa8c, 44c4, a4d6, sigradi2016_777ee, 04fb, c55e, 086b, sigradi2013_189h, ecaade2014_224z56, 7898, 1884, ecaade2014_186b47, ecaade2015_271y59, 46f3, ecaade2014_100d23, ad39, 0571, ecaade2016_167e48, 77aa, 2413, 4973, ecaade2015_138t29, cf84, da47, afff, ecaade2016_068e18, b625, bf05, sigradi2014_185z5, acadia14_647ax, 5ef5, ecaade2016_162n44, 5bd7, 8173, 2ee0, ecaade2015_158c33, e534, ecaade2017_124s, acadia17_650f, 71bb, acadia14_177u, 8a4b, 8e9f, edfc, acadia16_344s20, fc0a, 67d5, ascaad2014_033x9, sigradi2016_385mm, caadria2017_175c43, df2c, acadia17_324aa, a3a8, a88b, 60d3, 2ccc, acadia17_392t, ecaade2014_066i15, acadia17_330tt, c20e, 1e94, 170c, 87ff, 7468, b85c, 568e, d401, 9909, 65d2, acadia16_214v13, 05f5, 33f0, ijac201513202l6, ecaade2017_290ll, c5c0, ecaade2014_198p51, d52b, 7318, 0670, ecaade2017_203x, 59c9, 8725, 7eac, 9b34, 2f3d, ecaade2017_169tt, 12d7, sigradi2015_12.107h27, b590, cf58, bccf, 5a0d, ijac201513205f8, ascaad2016_024h10, 2824, 6170, ac5b, 7663, 53ed, 8b4d, 36a8, acadia16_12z1, 4c2e, cda3, 2955, ecaade2015_138m27, 7911, eede, 338f, 2591, acadia17_404ee, f689, 02d0, 0322, acadia14_479i, 8ee5, ascaad2016_031n12, 4925, aaad, 8671, a09c, e0f5, ecaade2017_199ll, 8bca, a610, acadia17_464ss, a1d7, acadia17_91b, 792b, 50ee, ecaade2017_309uu, d58e, 5045, 62f3, 26ca, 6803, ecaade2014_042m10, acadia14_81n, 3f27, 503c, a9b6, 8404, 6045, f893, 54c7, eaef, 07f0, acadia14projects_101n, sigradi2016_690g, 64b6, ecaade2013r_011w6, 1d37, e0b8, 8fdf, ijac201513203x6, eb4d, bbe7, 657a, 0c10, 08d8, 2c92, ecaade2016_191b51, e5b7, b694, 5dc3, 4cd2, c4b0, 4d41, sigradi2013_189r, 80dd, 4148, fccc, 79dc, 630f, 594d, ascaad2016_007t3, 181e, a982, 4b9e, cbc2, 1d22, e53d, 2bf2, ijac201614208u12, 0e47, 2f77, bcd5, 4822, a00d, c61f, acadia16_270x16, 8913, b461, 2529, 0af2, ef38, 9094, 65a6, 3055, acadia14projects_375c, c4a5, 4bff, acadia15_149s5, c036, 75f7, aa6f, ecaade2015_118y23, 330f, 7222, a9b4, caae, f28e, ascaad2014_024g5, d267, 11f9, acadia17_308tt, 8474, ecaade2013r_001k1, bb81, 1ad4, ascaad2016_054o21, sigradi2014_266f2, 52a6, aad9, 0d9c, 36b0, 06f3, 914e, dc41, acadia17_110aa, 9961, d19c, 7875, 091a, 4891, b79b, f709, 323a, 23d5, ff3e, 949e, 8391, d642, 0a1a, b40d, 6723, a603, 7428, 719f, 9db9, 0431, 95d5, acadia17_360ww, ec28, 23c3, b90e, ecaade2017_108u, sigradi2015_11.8o23, c301, aed4, 5221, acadia17_28x, 0518, 0f14, 1a9f, d39d, ecaade2016_230t61, sigradi2013_222i, 127e, e184, d318, 2c1d, ecaade2016_129m35, b58e, ccc8, 803a, bd9b, ecaade2015_225o49, 3180, fd0f, 65d7, 9409, 7a3d, ecaade2015_38t7, e856, 481e, 094a, 14bb, 0f1e, ecaade2013r_006v4, f90d, acadia14projects_709an, sigradi2013_183r, b9d1, 8860, ecaade2015_170s35, ecaade2017_198d, acadia14_473ap, f62a, f2d2, ecaade2016_098w26, ijac201614105w4, acadia15_57d2, acadia16_270h17, 8bea, ecaade2015_38o7, f24f, acadia14_281z, 01ba, e435, 1ce5, c92d, dbcc, d2da, acadia14_291c, 36a1, a3cc, acadia15_417f18, acadia17_544c, dbbd, 9f3f, 9421, 1dea, ae9e, caadria2015_015d3, 857a, acadia14_655aa, 7a66, acadia16_78s5, 116d, 464d, 609a, 130a, c9a5, 39be, e11a, 5870, a2e2, ecaade2017_069dd, 5939, ff04, sigradi2015_8.189n13, ijac201513206f9, 0c33, ca70, caadria2016_683m29, caadria2015_124y19, 0716, 041c, ijac201614306a4, sigradi2014_279a3, ecaade2015_138r28, e2b1, f70f, 28aa, 0651, acadia17_318xx, 339b, 50e5, 1752, 501a, 452e, acadia16_164s11, 11a5, 67bf, 4d29, 52cf, a89b, feb1, d56b, 8ac0, 5928, ecaade2015_309x67, b332, 0f61, 5b90, df4f, 818c, 6f5c, d34b, ecaade2017_282i, 9e1b, fcc4, 63c3, 716b, ecaade2017_046j, ecaade2017_271i, acadia17_283uu, ecaade2016_224o59, 4675, acadia16_362v22, 3207, ecaade2016_129s35, 070d, 58e3, dcdd, 12cc, ecaade2014_168m41, acadia14projects_79ab, 3fe6, ecaade2014_182a46, ab59, acadia14_301d, 9a9a, f055, 192b, d3f4, 211f, 9603, 70eb, cb51, sigradi2014_176g5, 7e08, acadia17_52n, 29f3, b777, f99d, 0fc4, 79fd, caadria2017_174f42, ccc1, 4a97, 5c69, c986, sigradi2016_625d, 3ee3, 48c9, b8fd, b767, ecaade2015_21j4, acadia14_681au, 2639, c331, caadria2017_002h1, f504, e326, sigradi2013_32, acadia14_125r, ecaade2017_jgoj, ecaade2017_042dd, be1f, 3340, a9d0, c125, b14d, 7644, 7b21, 5dcf, 77f3, 65c2, b910, 332e, 5266, 08f5, acadia14_237ax, 1630, 3eba, acadia17_82c, ecaade2017_017j, a4ef, ecaade2017_017p, ascaad2014_036a2, 9509, 0f2d, ecaade2017_054rr, 1039, caadria2017_015l5, 096f, 0a82, 5606, a4a9, ecaade2016_230u61, c9c6, caadria2017_122n31, 1d98, 8c7f, 858c, sigradi2015_sp_8.284n30, e034, 8cc1, acadia17_436o, 1825, sigradi2014_108e9, 5d89, ecaade2017_155h, cad2, 5333, sigradi2013_414, 8c60, 476e, 8aac, f7cb, 3afa, 503e, 41e5, 25dd, d428, 40af, f8b4, 6476, 3101, ecaade2017_008e, ecaade2015_207k46, 26f9, acadia14_23u, 84b3, ecaade2014_016c4, 1441, 0af6, 3245, 1810, 38a6, 56fe, acadia17_52h, c70e, bd79, 5b97, 897d, 9081, 10ec, f767, caadria2016_003i1, 8e1a, ecaade2016_223c59, acadia15_343c15, 752c, 2dfc, 49f3, ijac201513202g6, 68fd, 3669, 2996, ecaade2015_285m62, ecaade2014_092d22, 8507, b5f0, 7a43, ec9c, 4482, d3a6, 27cf, 9e57, ec3a, 10ed, 4134, acadia14projects_601ad, 424b, 0023, 6b26, 425f, c85b, bf0c, ijac201614201l7, be50, ecaade2016_071o19, 0008, ecaade2015_61x11, 4ad9, 4fe3, dad2, 4194, bd0a, sigradi2013_343i, 84fe, ceb7, 7472, ecaade2014_015r3, 1e8e, 0141, acadia17_650qq, a0f9, acadia16_88v6, f316, caadria2016_321m14, 25da, 3475, ascaad2016_024j10, d87c, 8fc7, 2606, 7950, 0686, fa00, 0e89, 7fd2, ecaade2016_158s43, acadia14projects_565af, 061b, b2d5, acadia17_464f, ecaade2017_077b, sigradi2013_226s, 37ea, a54d, ecaade2013r_015s8, 99a7, caadria2015_130s21, 4c06, f979, ascaad2016_009n4, d33f, 2b65, e3d0, caadria2015_226p34, 0dd8, 313e, 1666, ec3d, d95e, 0740, 744c, 30d0, 637e, a293, e087, 6b09, ascaad2016_007w3, 3948, acadia14_75b, 9da4, ecaade2016_036t9, ecaade2014_029a8, 19fe, ccbe, d06f, 9ea0, cdc0, e7d1, 94a1, f8e0, 14b1, ecaade2016_130l36, 01cc, 8941, 29f7, c114, 0468, bb90, 854e, 5e96, 4211, 187b, d940, caadria2017_174t42, 6f39, ecaade2015_231r52, 70c3, 45d7, fd9f, sigradi2016_408cc, caadria2015_237l35, 46a9, 68be, f27f, caadria2016_353x15, b0b8, 9901, ecbb, 3450, 25b9, caadria2017_009t4, 66d6, c621, a9e1, acadia14_661o, ecaade2016_106m29, c573, ecaade2016_104p28, ee6c, 5339, 9cb8, 2663, db62, ecaade2017_225ww, 7a5c, 64de, 80fc, b195, 2bc3, 510c, f960, 2276, 1fa7, e5e6, acadia14projects_145k, 57cb, e094, e9ca, 7992, 64ff, 4270, 7df1, ec4d, b835, faca, 8058, fc85, b9d6, 7000, 1875, db09, 59bb, aee1, 2ea9, 9b99, 0b28, fe7b, 4811, d355, 3c9c, 4f98, ecaade2017_212gg, ecaade2017_006v, 3bb6, ecde, sigradi2014_239h9, ecaade2017_053qq, b235, d595, ecaade2015_161m34, e2f6, acadia17_339vv, 0402, 4901, acadia14projects_671x, 4036, becb, dd7b, acadia16_362s22, 0323, 233f, 5029, 2f9b, 1a36, ijac201715105f, ecaade2014_057h14, 2312, sigradi2014_232v8, 25bb, c9cf, b528, ecaade2014_072v17, be1d, 373c, ecaade2017_111ss, ef65, e69e, ee9e, ea39, 1398, fa18, bac8, ecaade2017_280a, 3c1a, ijac201614302f1, 0d0e, 5091, ascaad2014_004r2, 63a6, c47c, acadia15_371b16, f437, 30d2, eb1b, 5270, sigradi2015_3.268p5, acadia16_106i8, b69b, d8b2, 9b8b, ecaade2016_068s17, f624, 10ac, b298, d032, caadria2017_015j5, 608e, 92fe, ecaade2014_122c28, f9fa, a432, d098, 0ed1, 8792, 83af, a8b9, b679, 15cc, 540b, acadia17_38uu, 1928, 3c7b, ecaade2015_48c8, 2c4b, 14dc, e349, 1f36, e6c6, ecaade2016_015a4, 0ddd, 72c6, caadria2016_611l26, 95ab, 5ce0, a80c, 122d, ccea, f0a5, 6d0a, bebd, ecaade2013r_018j9, d81f, 8cd5, f881, 12b9, 930d, 4808, ecaade2015_269j59, caadria2016_745a32, sigradi2013_407a, acadia14projects_63aj, 781e, 62b4, ecaade2015_229i51, ecaade2016_104u28, 7d82, ecaade2017_199gg, a4a8, 6a4f, ecaade2014_052g13, efeb, 6ac9, 2595, b2e4, eb91, 05aa, 5c24, 2747, 3257, 6967, 07ab, acadia16_318o19, ecaade2017_229ll, 1cc0, acadia17_365f, 9555, 30de, ecaade2016_129a36, 238d, 3865, 9b43, sigradi2013_313m, 813d, 6b88, 8eb5, 6e7c, ef19, 7057, acadia17_189oo, ecaade2017_071hh, 9b73, 84c7, b0d7, 5173, ecaade2017_229ee, a259, caadria2015_206k30, caadria2015_190m28, ecaade2017_249xx, fea6, ecaade2014_141g32, e619, acadia14_247h, acadia14projects_609af, 44da, 45d4, 01a1, bb38, ac0c, acadia14projects_145ak, ecaade2016_071t18, 0eb0, 4c55, e41b, sigradi2015_8.186h13, sigradi2013_100f, 8e36, sigradi2015_6.366c9, de4d, 5243, 6ff2, 5337, afcf, 52f4, 0bd4, edc5, 484a, ecaade2017_273p, 5f70, 70c6, ecaade2015_170u35, a903, c7e4, 4bec, f46e, 0c55, 0811, 6422, 3502, 0d2f, 9141, 1bec, ecaade2017_194w, 1461, acadia17_62ss, sigradi2015_8.47m11, 5216, acadia17_60s, a489, 4fce, 71dc, 5e2c, 7470, 7de7, sigradi2014_345y8, acadia14projects_199aa, ascaad2014_036h2, 4790, 974f, d047, 1174, acadia14projects_565n, caadria2017_124c33, 29be, 68ce, 0319, e35a, ecaade2016_224p59, 3dcd, a3f5, acadia17_562cc, b9e4, 4c98, 6c1f, b0fb, b28c, 6189, 37a8, acadia14projects_681au, 9dbd, b404, c7f5, 60a4, 7c19, 2542, d94a, 7c62, 4498, 6855, 2f5c, 8c0a, ecaade2015_138n29, 5603, 1937, 2f61, cba1, 8207, 51db, eb03, cc3b, ecaade2017_122vv, 941d, c8a2, ecaade2017_079m, 7f63, ascaad2014_033i1, d263, 1310, sigradi2015_11.34w23, 8611, f404, 42c4, ijac201614101a1, e488, fa74, ecaade2016_114h31, 8dae, e318, d644, caadria2016_663k28, c020, 27a1, c784, 1dac, 8270, 2f32, ecaade2015_230b52, 5154, ascaad2014_032r9, 59b3, eecb, 627c, 94ca, caadria2015_150x23, 623d, ecaade2014_143n32, caadria2016_703k30, a193, sigradi2016_358o, ascaad2016_007u3, ba66, bf28, a3a4, ascaad2016_028m11, ecaade2017_067x, 95d3, 4de6, acadia17_637g, acadia14projects_479at, f2af, acadia16_344t20, e90f, acadia14_111n, e037, 0b22, sigradi2015_11.136r24, 11aa, 5b88, bf08, caadria2015_203e29, 8401, edb9, caadria2015_086f13, ecaade2015_268e59, c76c, acadia15_137j5, d1c0, ef69, 746c, caadria2015_137l22, d3bc, acadia14_435b, 2fd6, sigradi2014_293b5, c5ac, a12f, 3366, 8e43, 28be, 73d7, c09b, caadria2016_425d18, de4b, e6ef, 2a02, ab2e, 32c2, 5fcb, ecaade2015_94b19, ecaade2016_130n36, b9f5, 04e4, ca9e, df07, ascaad2016_035o13, 1367, 8d0e, e803, fa3f, e06d, d0ae, 5a42, eba1, acadia14_177ae, 204e, caadria2017_134z35, 1c17, 480e, e5b5, 4779, ef8b, caadria2015_114t18, ijac201614407b5, be18, 91c6, e68a, 33a6, caadria2017_174x42, d432, a117, fc56, ecaade2017_203y, bdab, sigradi2015_3.11i2, ecaade2017_006z, ascaad2016_004n2, ecaade2015_185n39, sigradi2015_10.378c23, 6d2b, cc42, d8d5, acadia17_669n, 0fb5, 08c7, ecaade2014_023z6, caadria2016_373j16, ef59, acadia17_221w, ijac201513103r2, f31f, 65ba, bd85, 3382, 8c9c, 8773, acadia17_91a, 05cf, 9499, f203, ef00, 76ef, dcb7, bb77, sigradi2013_387g, 98c6, 7dc9, 167f, 8767, b1d4, 31a2, eaab, 5447, 24f9, 505c, 4dc1, 11d0, acadia17_648jj, ecaade2017_079f, 9af9, ba1b, 9a0f, 06d2, a522, 064c, ee7d, 8a57, 28e1, acadia14_699n, 4ee3, 17e4, f22c, b0a8, e1b6, acadia17_329q, baa9, ba3e, 1a88, d478, acadia15_274o11, 9c8d, 209e, 4d82, 544c, e4aa, ecaade2017_044nn, 85a1, 2bcb, 5a5c, 3252, ijac201513303u10, 9424, 7401, 6ad3, 19ef, bdc2, ijac201412403m6, 386c, 3fa2, 5fd6, caadria2016_861g37, 87c9, fb56, 384c, 1386, ecaade2015_268z58, 0c56, 09f2, e2e1, c3ac, 2315, d195, db07, 6591, acadia16_290e18, 871c, dd2b, b335, 855f, 39c9, 92c2, fb89, 63c0, caadria2015_208s31, 2597, be74, 6b90, 73dc, 3e1b, ecaade2015_53k9, ecaade2017_089u, ecaade2014_197g51, 382e, 268e, 947f, 4d0e, 05a9, d396, de98, 68d7, sigradi2013_234e, 330c, ecaade2017_170qq, sigradi2014_279x2, 1c70, 669e, 6ae8, b695, 8806, sigradi2013_30, 137c, 299d, 422b, acadia17_292s, a4c3, bbfb, ecaade2014_218s55, 9533, 4ba3, ecaade2015_317a69, 4b32, 061c, e7d4, 4d3c, 5961, 083a, sigradi2016_592z, 05b4, sigradi2016_364nn, 50ff, 1dd3, f1bf, caadria2016_703r30, f722, 47dc, 2718, 049f, c822, bb05, 6f9a, cb66, 3f75, 0d9a, d74f, ecaade2015_269l59, e31f, 834b, cf79, 1c0b, 6398, ecaade2014_140w31, d035, acadia16_154l11, 8b0c, afcd, ecaade2016_111o30, ee98, f655, 7a4f, 707e, c258, 9c1f, b4fe, sigradi2015_9.152m16, sigradi2013_425o, 19d7, ecaade2016_047n13, 23ee, 647e, 1750, e305, f51f, b874, caadria2016_033t2, fc95, 4aed, 6739, c138, db77, e43e, 28ca, 5fb4, ecaade2016_210g54, ecaade2017_099ww, f0af, acadia17_522ff, 756c, 9486, 2066, acadia17_28u, ecaade2017_208i, 5577, ijac201513203m7, 0360, 4bc1, 8e9c, 50ce, caadria2016_095n4, 5a70, 5661, b89d, 989d, 15b6, 3750, e7cd, acadia14projects_327a, cf5a, 2219, 9237, e58f, 55a8, 2c73, acadia14_23az, 615d, ecaade2016_203g53, e9a2, ecaade2014_186o47, 980c, acadia17_318i, ecaade2014_180y44, 4f48, acadia14projects_647as, 0f48, 45ec, 61db, 910c, ae9d, 7123, acadia15_185h7, 1cfc, 6449, ecaade2014_168e41, 1cff, 735e, a06b, 28dc, d109, acadia17_178kk, sigradi2014_075e7, ecaade2017_027a, cfe9, caadria2017_189d45, 8915, 8481, ecaade2015_227e50, 0b9b, 496f, 7a5e, 1512, sigradi2016_430m, ascaad2016_048c20, 485e, 7243, 4072, d00c, 8a8d, aa90, 7599, 6fc3, 03df, 33de, 817b, caadria2015_064n7, 4ce3, a2cf, 03b1, acadia17_340c, 3560, ecaade2016_070n18, ae31, 22c2, ecaade2017_156x, ecaade2013r_012s7, af49, 7585, 604a, c099, 2c14, 850d, caadria2017_016k6, 57be, 64ee, 6ac1, 7c89, caadria2016_333t14, 8d08, 0412, 28f9, caadria2017_005d3, 737a, d2b2, 4b65, 8557, ad0e, 7b41, ijac201715205h, b438, ae65, 38b0, 4d68, d9f6, c58d, 15fe, 5517, ascaad2014_004g2, 3d39, acadia17_340t, c133, acadia17_222m, ecaade2015_86h17, 4dea, 7da2, 7826, ecaade2016_132s37, 13a1, caadria2015_070j9, be8d, b9a7, acadia17_658g, acadia17_164a, 2ba2, sigradi2014_282r3, 2932, 8d81, 52bc, b283, 5f85, ecaade2016_164m46, 64f1, ijac201614404x2, c5b1, 558d, ijac201614303z2, d5be, b3d9, sigradi2014_265r1, ascaad2016_045f19, 223b, 26bc, 2cce, 1af8, ecaade2016_006v1, acadia17_500dd, aaec, 7ef2, caadria2015_124b20, caadria2015_014s2, b430, ascaad2016_030g12, 7b9c, de47, 7100, aa02, d76f, d636, 6d38, 2e61, 4c6c, c208, b596, 5137, 9c2c, acadia17_392d, acadia14projects_719o, c2c8, 51bc, 9e7e, 3578, 80b5, 5af8, f62f, 2130, bcb0, 72a7, ecaade2014_157p38, bb5a, d4a4, 274d, 8f19, 09ea, 10e0, acadia17_36q, 0156, 58d7, ijac201614302k1, fd78, 5f49, ijac201715205vv, ecaade2015_170p35, 06a2, 0b0b, 57b2, 927d, acadia17_598d, 4535, cafe, 1dd1, ef9b, a466, b23c, 6a15, b203, bb64, ecaade2014_233c60, ascaad2016_045h19, 8ff5, 4207, acadia14_555j, f256, 651d, ecaade2016_067b17, 75bb, a078, 20e3, f5eb, ijac201715203zz, e461, ae0f, 479e, acadia14projects_347an, 4762, 3bb3, 01c5, f7c8, e893, a996, e57f, ascaad2014_014r7, ecaade2015_48w7, 038b, f0e6, ecaade2016_018f5, 9d1b, d81b, 47b2, a67b, 3946, acadia15_110s3, 179f, 93e1, f226, 3c74, acadia14projects_435aj, 7b1e, b41d, ijac201715106pp, 0e32, ff79, 5904, ascaad2014_025h6, f977, ef2c, bfa9, ecaade2015_138m28, ecaade2017_076w, 9fd6, ecaade2017_203z, 7d64, sigradi2014_052o5, fedb, 9fbf, c231, 45fe, acadia17_600ii, ijac201614403r2, a60c, 01dc, 92e2, f18d, 8f29, c359, 1a63, 37ff, ecaade2016_083c24, 889f, 016b, 9944, ffdb, ijac201614309g6, 3dc4, 1de0, acadia16_140w9, ecaade2016_210b54, 0ac3, 0f01, 02d6, acadia17_284i, 853b, 4288, acadia14_75a, b459, 7d05, acadia16_154k11, af3a, 891c, ed84, e2cf, f456, ecaade2016_ws-foldings68, ecaade2015_17h2, ecaade2016_238m63, sigradi2016_602ww, 620d, d696, ascaad2016_047y19, fbd6, fb79, c915, 089e, ascaad2016_054d22, edef, sigradi2016_375e, 805b, f682, d4e7, 25af, 4850, 2426, 2f8f, sigradi2013_425n, 145c, 9d7c, 2951, 1ca4, a6c2, 1b21, e616, 9020, 7062, sigradi2014_305l5, 4b35, a18b, a936, f28d, 4d2b, a029, 997b, d72c, f8e7, acadia17_512w, acadia17_82v, caadria2017_015v5, d011, ecaade2017_213a, 4df1, 43ae, ca40, 3f73, ecaade2014_225h58, ecaade2016_151c41, 5794, 6756, caadria2015_114a18, 4c72, sigradi2014_074p6, 7682, 902d, 7790, ffaa, c8e2, 1b97, caadria2015_030e4, 69d6, 341e, 7d26, a83a, ascaad2014_014d8, 192e, acadia17_348a, 91d6, b0ed, cd01, 78ae, 4023, 45d6, f0e3, ecaade2014_078p18, b1c6, e2ab, 4668, 6665, e1cc, a2a5, 619b, ecaade2017_071pp, 9fbd, 6e98, 3135, sigradi2013_391h, d107, 1d69, 6ebd, 5865, f740, ecaade2013r_001n1, acadia17_413w, cf9f, dcae, acadia17_360xx, 8c23, e4c2, ecaade2014_128u28, d6f5, ascaad2014_005w2, ecaade2015_206z45, ecaade2015_164s34, eec8, ecaade2014_186b48, 35c6, sigradi2015_6.387v9, acadia14_487i, 5adc, f4a9, b58f, caadria2016_135w5, ecaade2014_168d41, 0649, ba40, f00d, ijac201513105s4, c2ca, sigradi2014_049e5, db5c, ijac201614402a2, 72bc, 6b02, 20a1, c286, dc77, 0660, acadia17_630b, 8721, a591, 17e0, efc9, 3489, c3dd, c872, 0bed, ecaade2016_063j15, 68bc, 1d44, 9c26, fca2, f695, 8615, 55f0, f9dd, acadia17_404aa, 7436, caadria2017_027p9, 8742, cba8, 126c, 46d7, ee1e, 203d, 10d3, ascaad2016_046t19, 7673, 8904, 9a00, ecaade2017_288bb, ecaade2014_123d28, 915e, ec70, ascaad2014_022d4, ecaade2017_076aa, d2fc, a037, b929, 654b, c382, ecaade2017_019tt, fbae, acadia17_137kk, e370, cc75, 8e68, acadia15_57b2, 44ba, acadia17_669r, 31f1, ab57, ecaade2017_257nn, ac10, ddae, cdce, daa5, ecaade2015_21k4, 589b, ijac201412201i1, ad3f, ecaade2016_tkoy66, fa51, acadia16_98e7, ecaade2015_61h12, 9f38, f297, 7909, sigradi2013_243c, acadia17_522ee, 79f9, ascaad2016_010e5, 8410, 9631, 356f, 0cd4, f275, 96ca, acadia17_424vv, acadia17_350gg, 4e00, acadia17_413ff, 949f, d1c2, 2fd8, ec12, 1760, caadria2016_809a34, c8b8, 5b01, 773d, ee54, 0b0d, cc4c, 6f44, 3d4a, b291, 9baf, b382, 8c6d, ecaade2017_208f, daae, aaa5, efd3, acadia14_237at, ecaade2016_bkol65, cdf8, 00e8, 8db5, ecaade2017_021t, a71a, 060b, cb5e, 139e, ec6f, acadia17_163aa, 156f, 1e2e, ijac201715102m, 3a5e, d5e9, 00c4, 676a, cef2, af43, 671d, 89ef, 7e87, 452d, daee, 0938, 15f2, f846, 3143, bb2f, 5005, 632d, 06c2, 403a, 98b8, 74f9, c9b2, 8647, f897, cabf, ecaade2017_277yy, 56dd, 7489, 63ec, fa02, 03ad, 9f74, ecaade2017_046m, 73a6, c56c, 4ce0, c5c9, e61b, ecaade2017_208p, e259, 777c, dba1, 3b25, dc29, 875c, 45b8, 29ee, acadia14_497t, db05, 5e42, e2b7, 5e4e, 3f19, 10f6, 3ae2, acadia14_479j, a67f, c183, d2ae, 5a61, 666d, c589, e8f0, c520, 51a5, d4ae, d2b1, 36c6, 6b71, 908b, 8219, d815, e20e, 8a60, 017b, 293e, caadria2017_142z36, 1e90, 7a03, ecaade2015_64s13, ecaade2017_269qq, 7c41, 4b69, 50bf, 22e6, caadria2017_104f28, ce8b, 8b9d, ascaad2016_018k7, a625, b3e7, acadia14_479as, f7ef, d5f4, af82, d0c3, 0a61, ascaad2014_017s9, ecaade2017_240s, d163, 35e3, 8e6b, bdd8, ecaade2016_161b44, c8e9, caadria2015_218u33, 0b60, ecaade2013r_002x1, acadia17_650e, cc6a, 9151, ijac201614405g3, 3e8b, fc03, 7580, sigradi2014_213v7, acadia14_549r, b208, 60ab, 4c53, 9d9e, 75fa, 9ce2, ecaade2014_167n40, ba83, e35b, ecaade2015_202o44, 7065, f887, ijac201614208z12, 4375, acadia17_512s, c12f, 6868, e229, 1d8c, ijac201412305o2, ce76, 32db, 60bf, 7cfc, d13b, caadria2016_301u13, f6f1, 298a, acadia14projects_189aw, b3ce, ecaade2017_189ss, d670, ecaade2016_072p20, ef76, b855, caadria2015_130j21, ce70, a611, sigradi2016_420zz, acadia16_352v21, ac5a, ecaade2017_244kk, 32b2, ijac201412202x1, 1fa1, ecaade2017_253w, 3c67, ac57, 9eb0, sigradi2016_530ee, 0d1e, e416, 486a, fd4f, 0803, ijac201614204y9, d42a, a484, acadia15_483g21, 9e4c, ecaade2016_018g5, fc60, 3496, ecaade2014_044y10, 99c5, 0b80, 6295, e9cb, 8fd7, sigradi2015_8.47o11, 4b71, ascaad2016_007o3, 3ed7, acadia15_81r2, ab98, 02e9, 577f, sigradi2013_280o, e899, 0fa2, 4bde, 270d, 7db6, acadia15_57y1, e737, 57ab, 67de, 5dab, 2206, c2c2, sigradi2016_654b, 3abe, 94f7, 6c75, 1bb8, 17fd, sigradi2014_266i2, 588f, 9dbc, cf64, b2a7, ecaade2015_200i43, e7ca, acadia17_190zz, acadia17_222u, 9161, 97bc, ijac201614402p1, 3e81, ae1c, 53f3, acadia16_34k3, 11b4, 7e50, ijac201412303o8, ecaade2016_102v27, caadria2016_601k25, ecaade2016_078m23, ecaade2015_297d65, sigradi2015_8.47k11, e9d0, 265d, a62e, 53bf, 43de, bcf6, 2854, 9406, 365b, bf81, 61c0, ecaade2014_137a30, 9fe5, ecaade2017_032p, b70a, 1d1d, 0da5, sigradi2016_522u, cbab, 4823, f9c3, d3c0, caadria2016_415x17, 0757, ecaade2017_108j, 1cda, d99b, 0c5c, ijac201412402z4, 3991, 4647, 4ba2, 6772, ecaade2017_173nn, 0011, 1917, b24c, ecaade2017_215s, 602e, sigradi2015_3.9a2, ecaade2014_019j5, 5d3e, acadia16_88h6, a079, 6164, 89cc, aaf5, 5450, debf, f231, caadria2015_145z23, 2991, 3fbf, 84f6, 709e, c2c3, 65dd, 5480, c5f1, ecaade2016_007c2, 4a2d, sigradi2015_10.140j19, 92f7, 802d, caadria2015_206f30, 0bf5, 7186, 7b64, 530c, acadia17_82o, 3eb0, 7045, 58cc, acadia17_154t, ecaade2014_224r57, caadria2017_005f3, e6fd, 1251, acadia14_117f, 3ac9, 92f1, c0b6, 9208, 6ccb, d0ff, acadia16_8e1, 5dde, 771d, f03c, ijac201412203m2, 2897, cf50, b87c, c14a, 840c, 3f84, ad0d, acadia17_222l, d061, f1fe, a43e, 73e9, 0913, ijac201715102v, b0fc, 803c, b0bd, 0e2b, 2552, b599, 0667, ijac201614202c8, c644, ijac201513205d8, a7ff, 7f85, e388, d9a8, 50ea, acadia14projects_53m, 9a93, becf, sigradi2013_10f, de85, 3f0c, 2f3e, d1c6, ecaade2014_018x4, 289d, a78d, 3ca7, 9e20, 285c, 30e7, c453, f039, 1b75, 43cc, bf25, 0a8c, eb4f, c63d, ecaade2014_162u39, 6212, sigradi2013_421l, 86a6, 66df, 9d14, 0b85, 98c1, 7708, acadia14_463i, 8526, 4521, sigradi2013_194b, ecaade2017_215o, e749, 9089, 88d5, 6570, acadia14_101au, 0ef2, e392, 19af, f251, 1bf9, 68dd, sigradi2014_042v3, c0a8, c476, 1d24, ecaade2016_033g9, a3c1, 59af, ecaade2014_070m16, 3d26, ecaade2017_108f, 7a6e, c75b, 4272, 4346, 06ed, 4bef, 1b04, 7b18, 5e86, caadria2016_861y36, 5e05, caadria2015_065a8, cb1c, 903b, ecaade2017_170g, 322c, 930c, acadia14_479e, 3dd6, 3c38, f883, ijac201614405t3, sigradi2013_327r, 617e, sigradi2015_8.264r14, 0140, 1092, ce41, d66b, 5fe7, 8691, 76aa, 4c1d, f1a6, acadia15_323i13, cc4d, caadria2017_057v19, acadia15_57x1, 1f1d, d643, c3f0, d16e, 7d7f, ecaade2015_61j12, de5d, ascaad2014_020v3, 058c, 4d6c, 47ac, 8a29, 171e, acadia17_590f, d962, ijac201614307p4, b1ff, fdb1, 55e8, bb52, 1a31, ecaade2013r_001r1, d984, 8c6f, c65d, 8b32, c0ed, sigradi2013_135i, 3fa4, sigradi2013_393p, b23e, 2d32, ca35, 047b, cab0, caadria2017_132o35, 9264, 5bbb, 4fbe, 5cd9, 8cab, e4bb, 9535, sigradi2014_063x5, sigradi2014_313f6, caadria2017_056z18, 3d76, 04e8, caadria2017_055n18, acadia14projects_619ap, ijac201715202cc, acadia15_407t17, 8dab, 1a3b, ecaade2015_280b61, 9cfc, b2de, 578a, 166e, caadria2017_047w14, 7e97, ecaade2016_075k22, ijac201513104w3, cf35, sigradi2015_3.345v5, ijac201412203y1, affc, d49f, dbb2, ecaade2017_051u, 9577, 1f91, 7507, 5e00, ecaade2014_140k31, bce7, f53c, da32, ijac201614308p5, 0a1f, a9e7, caadria2015_137o22, ee28, 2c8a, 514d, fa61, c858, 2261, ba05, ecaade2015_286b63, 03e4, caadria2016_033v2, 3c84, ecaade2015_21x3, 3be5, ecaade2014_128s28, acadia16_344w20, fe24, 309a, d51d, 4343, 5f61, 41e4, 3246, 3256, acadia14projects_427am, 1fdf, 8280, 2e8d, cbdb, 0352, 34a3, be9a, 75b3, b858, 0f20, acadia14_101ar, caadria2015_209e32, 5862, b06c, 7a26, cfde, a17d, 9c60, 77ed, ecaade2013r_002a2, b5f8, acadia17_590o, 6140, ecaade2013r_014i8, a29a, sigradi2016_507tt, acadia17_52t, 980d, c786, 9d2a, d709, ecaade2016_126p34, 1237, c3bc, eef6, 78fa, 03f4, df23, 2e7c, b543, ecaade2015_196v42, 204b, ijac201412305b2, b60e, acadia17_474n, ecaade2013r_001j1, acadia17_502a, 5db0, e0e1, f035, ecaade2017_194x, ecaade2014_132b29, ecaade2016_058v14, 6909, 5392, f307, 67c3, 7c94, acadia17_491bb, 898b, 7f22, sigradi2014_114n9, 69c3, 437d, d4c2, 7803, acadia14_539e, ecaade2014_139f31, 98e4, ecaade2017_214v, 5318, efab, 25d0, d177, ab1f, ff84, 1eba, 148b, f1f8, cd12, e90a, a44b, 54c9, c604, 41b0, acadia14_691av, ijac201412306c3, 7ed5, d119, ecaade2014_175o43, ecaade2016_071n19, ecaade2016_185a50, 11f0, 6a8f, cd8b, be92, 7b31, 0844, 45ae, 8c1f, acadia17_324w, 106f, acadia17_212ee, ecaade2015_136o26, 7575, 5192, 2ff7, f87b, ecaade2014_214x54, acadia17_330ss, 0992, 110b, 27c1, 63af, 53f7, b2a8, 5679, 032a, c128, 2d75, 6d00, 1702, ecaade2013r_011f7, ecaade2014_157l38, f3df, ecaade2016_225c61, fb8c, 9f94, d9c0, caadria2017_079z23, ecaade2013r_003k3, 990e, e763, 4bca, 9c96, e570, 2221, 082d, acadia17_435a, 7504, sigradi2016_490bb, ecaade2015_241o55, 4710, acadia16_372w22, ecaade2016_096p26, 3c91, 75d8, sigradi2013_30c, 2b58, ecaade2015_201v43, ecaade2017_046k, b79c, 4423, 0242, ab4f, ecaade2016_230w61, 137f, c032, ecaade2014_009a1, 89ea, 2677, 5380, 928d, ascaad2014_004i2, f764, 64d4, eca0, sigradi2016_817k, acadia17_570hh, 4489, f112, 9976, 3bf2, ecaade2015_37e7, ecc3, 1adb, 2ef9, 1f72, ecaade2015_129u25, ecaade2014_057c14, b6d7, acadia17_414hh, 37d0, ijac201614305o3, f822, ecaade2015_177y37, fe35, 26a3, caadria2015_226n34, 829b, 7110, 8051, 66b2, acadia17_164uu, 0448, be4e, sigradi2016_732r, acadia14_619az, 8e28, 0b1f, 29ce, f697, caadria2017_028w9, fe39, ecaade2015_180m38, 6748, bc80, ecaade2016_163p45, e491, ijac201614101k1, 66f0, ecaade2014_176m44, c601, 6287, 72f2, 991d, 10a7, 787b, 2b77, 11f5, ecaade2017_152uu, bd9f, caadria2016_033w2, ed7e, 29da, 8e22, ecaade2016_ws-dheritaget67, 96e9, acadia17_163gg, 0657, ijac201614202z7, caadria2016_415y17, 320d, acadia17_202m, b1f0, 9644, afb5, 3a9d, 66c0, acadia17_247ll, acadia14_463r, daca, 668a, 234b, 9a29, acadia17_608ii, ecaade2017_282f, 88df, a09f, 27a5, acadia14projects_229n, 93fb, 465b, b8ba, 991b, e1cd, acadia17_117x, 78c3, e557, 642f, e1a2, ascaad2016_043e17, 68e5, a468, acadia17_392i, ecaade2017_066u, ascaad2016_028i11, f2fc, ecaade2016_095w25, fc8d, 328f, 66a7, b39e, ad8b, 0f92, f51d, d6f0, acadia16_88x6, 3d14, acadia14projects_135x, e9dc, 3d5d, ecaade2015_217n48, 6962, ecaade2014_122w27, ascaad2014_029m8, acadia14projects_281r, c4a1, 9dee, ecaade2017_112zz, bd23, 6a68, 116a, caadria2017_149h39, fbf8, 0906, sigradi2016_710bb, sigradi2016_773y, 9986, 7041, ecaade2016_175l49, ijac201412404f8, 0417, ijac201715202ee, 1133, ea07, 2c26, 5541, 93b0, bf0d, 12b1, b337, ddf2, 52f6, b539, ijac201715104i, e599, ea78, 3869, f7ee, sigradi2016_685oo, 0b42, ecaade2017_194q, e7c0, 2a32, caadria2015_072o9, 5bd1, ecaade2017_083ll, 903c, 3266, cbf2, 2e10, 73ae, 4eda, 35a3, a223, 2f65, 9697, 6f38, sigradi2014_186h6, f2f2, 010a, caadria2016_829g35, 5682, 4683, be73, f50f, d6b6, 4b38, 29d1, ijac201614105v4, 798d, 11e8, acadia15_195b8, 4797, 3ca0, 9484, 013a, 5775, d6b9, 9cf2, ecaade2015_284y61, 5c17, acb3, ijac201412408r2, 6861, c2d3, sigradi2016_537b, 4b86, ijac201614105g5, caadria2016_851l36, 533d, 6742, acadia15_284u11, 1b0f, 4ba5, 929c, acadia16_342e20, 43dd, f19b, fb03, a65e, ecaade2015_119d24, 4324, 177c, cb65, e5af, caadria2015_111k17, acadia14_23z, f7b5, ecaade2013r_010r6, d45e, ecaade2014_218o55, ecaade2015_193v39, ee68, b25f, 30e5, 9332, 41ef, 86a0, ecaade2017_019pp, ecaade2017_277tt, e15d, b8cc, caadria2015_130f22, 6a4e, 3af3, 8508, ecaade2017_198vv, 149b, 9be0, 6bce, ecaade2015_302m66, 2b2a, 50fa, 69ee, efe2, sigradi2014_303h5, acadia15_451p19, caadria2016_497w20, 4ad3, a34c, 6c5e, 59d3, 75a2, fe1c, dc90, cbd4, 043a, ecaade2017_228t, f908, 1057, 48a9, e830, 6899, f4c0, 0e36, 9a92, 851d, d1eb, e47f, 32f6, 0a25, c317, 67e3, 175c, 1aed, f45a, caadria2015_208s30, ecaade2015_294i64, 9c94, bc0a, ijac201614405w3, ecaade2015_81o15, acadia17_91c, 3e3b, 6043, 5c99, acadia17_491u, a72e, a5f3, acadia17_492oo, ecaade2016_068p17, acadia16_280c18, acadia17_127dd, e63d, ecaade2017_199aa, 0350, 18e5, 830f, 32bd, 89e7, c6e7, 60ac, 7798, 48d9, 5aa0, b333, e20f, 9815, f153, dafb, 3858, acadia15_371f16, 2576, e872, 93cb, 2d8a, 41d2, dce9, ecaade2017_274x, 5bda, acadia14projects_365ak, acadia14projects_589i, ecaade2016_113z30, ecaade2014_173m43, ecaade2014_084y19, acadia17_60aa, 2a67, ascaad2014_004e2, 8f85, ijac201412403v5, 5677, 2a04, ecaade2014_187e48, f3ee, caadria2015_203c29, ae0e, 02fb, 7971, ce06, ecaade2017_007c, e3aa, 851e, dcfa, acadia17_670zz, 2cfa, fecc, ecaade2015_185p39, acadia14_647av, ecaade2014_019l5, sigradi2016_450xx, fd75, ad05, e709, ecaade2016_191j51, 42c7, acadia16_106d8, bfec, b1e8, 3735, 9d8a, acadia14projects_661g, 50d2, ecaade2016_217v55, ebfc, ad62, 1f5a, 7c75, 773c, 7c20, eebd, ecaade2013r_009k6, caadria2015_203f29, 1bc6, 8b3f, 96e1, b59c, ecaade2017_079e, 77ad, e5aa, 8b85, ijac201614308y4, ad24, ijac201513202m6, 2698, acadia16_54v3, sigradi2016_602d, 7ac0, dfd6, b649, 3a95, acadia17_630i, f384, 5c58, 43f6, b340, 79e2, ecaade2014_237t60, 4481, ijac201412405z8, ecaade2017_017x, acadia17_500hh, 6f59, c29d, 51a9, 3268, 9c72, ab9f, 8e47, 2208, 62eb, bc40, f4df, 2038, 4ef0, ijac201614202l8, 14fa, 53d9, 36f6, 9b1a, f5f2, 4533, ecaade2014_072a18, 6337, ijac201513201n5, e58d, 46c3, sigradi2014_152u3, 6420, 3146, 89dc, ecaade2017_294c, c942, caadria2015_190k28, 7cf0, caadria2016_487p20, b5ea, 5391, 6a4c, 4da6, 2842, fa65, 04c1, befc, 8248, acadia16_8d1, acadia16_362o22, acadia14_257ad, sigradi2013_234j, 553e, 0ae5, acadia14projects_375b, 1e1e, 7b92, caadria2016_517c22, acadia17_501ss, 114b, ecaade2015_17u2, b915, ecaade2017_269pp, sigradi2014_015a1, 8502, 370d, cada, 0dca, ecaade2014_088i21, 409c, acadia16_130t9, 5b31, 1148, dff8, d9a7, acadia15_451g19, 3682, acadia14_699f, acadia17_640w, 6c92, ijac201715202d, caadria2016_881u37, b81c, c867, acadia16_478y27, 9c27, 5687, 0d3b, e2f4, b83c, acadia17_82kk, 906c, 61ab, e907, ea89, caadria2017_145n38, ecaade2016_223m58, ascaad2016_038m14, f00f, ecaade2017_038nn, 0c5e, f62b, acadia17_373p, ecaade2014_044k11, 5850, 9446, 8eb4, caadria2016_013s1, fed4, acadia14_177w, 745e, 727a, ee43, b738, 2b4b, 70e4, ecaade2015_171y36, 97d7, acadia14_347ai, caadria2015_213z32, 08f8, 3575, 9c9c, caadria2015_090u14, 3abc, acadia17_190f, ascaad2014_017m1, bb04, 6f8f, ecaade2016_042z11, 7a83, 8952, 48c8, acadia15_483y20, db56, ecaade2015_18c3, eb9d, feb6, 3615, ad45, 950b, 9e26, d0cc, ecaade2017_198r, 6690, sigradi2015_9.152b17, 57b9, 05de, c090, 6e80, 07b0, 64a9, ecaade2015_181k39, c420, 3787, 09bf, ijac201412404t7, 6baf, b6db, 8610, 412b, ecaade2015_114l22, acadia17_298ll, acadia14projects_311x, ecaade2016_162h44, 4e5f, ecc9, 182a, ecaade2015_237a54, 1242, fbb2, 423d, 197e, 2160, 01a3, sigradi2013_391j, 625d, c36e, ca33, acadia17_454v, 362c, 6daa, bde3, caadria2017_008f4, a55d, 6257, 8f12, 6b07, 3629, acadia14_719r, 8be1, b02b, caadria2017_018w7, 647b, 1a81, bf97, sigradi2015_8.41c11, a37e, 836d, a14f, 6671, 0036, 21a7, f942, 5656, ascaad2016_020v7, 048a, a6fd, ijac201513205k8, b52f, 1e19, acadia14_609an, b455, 0b8f, f7a1, bea9, ea64, ecaade2017_229jj, acadia16_460z26, ecaade2015_25j5, fa97, 5ab4, acadia17_620pp, 0075, ecaade2014_201f52, 538c, 9801, 52f2, ecaade2015_278s60, bc65, 3203, 4545, ecaade2017_291ee, caadria2015_016g3, 01fc, fd39, 990d, 290b, 422c, 7eb2, f7bf, caadria2016_497a21, ecaade2016_085k24, dc65, b294, ecaade2017_254nn, e9bc, 2cc2, ijac201614403s2, 1de1, ecaade2014_167m40, 516f, sigradi2016_655g, caadria2015_246z35, d4bd, b7c1, ab2b, 5986, ecaade2014_233f60, 4f60, sigradi2013_271n, 4e0a, e682, d370, d393, f6f4, feb9, 974c, dd1a, d7ea, 3ae8, 8252, d9a3, ffcb, 1739, 07fa, d240, acadia14projects_237at, 4a6e, ecaade2016_058b15, e8fc, 0572, a4e4, e030, 7e9b, dcc1, 0397, 71cf, sigradi2015_4.219a7, cb0f, 307c, acadia17_170i, 8e7b, 5955, a0c5, 8a96, 5553, 1a15, a6a4, 76f5, 1413, 3545, 39d9, 043b, ascaad2016_040c16, 1948, 8744, 4b7c, 0d0d, cec7, 6f89, ecaade2014_145d33, 363c, 1cbc, b390, f859, caadria2016_631c27, 405d, ecaade2017_214s, 413d, 1838, fc2a, acadia17_330ii, 83d1, ecaade2017_003i, sigradi2013_425p, acadia16_488v28, cd9c, bf9c, b75e, 78f9, e579, 0127, ecaade2016_023t6, 4cc0, 69da, 882e, 90f2, ijac201412402t4, d7ac, 831f, 236f, 6a09, 1f8a, 1e0b, f4b2, aaf4, 6a20, 8331, 29dd, 6ed0, e9ae, ascaad2016_007n3, 9fc9, a978, a9c6, sigradi2013_158u, f026, 3579, 05a8, aaef, ecaade2017_175k, 1339, 35be, 2074, 0815, ecaade2017_094g, ecaade2014_194w49, 250d, 94cc, 2c91, acadia16_372b23, ecaade2015_127s24, e39b, 79dd, d51c, 6abf, 578f, eb45, ascaad2014_015y8, bb1d, 8823, fba0, 8e85, 4546, efc6, 3383, ecaade2015_195s41, sigradi2016_364oo, e4f2, 9fb5, caadria2016_013a2, ecaade2015_138y26, 2f59, 46ac, 7488, ecaade2017_027vv, 0a0f, c4c7, dc54, ee97, cfea, 9b75, b98a, e953, cbbf, 36cd, 1080, 4ac1, dee7, 76c7, caadria2017_132m35, 2e50, 6fc8, 573a, ecaade2016_224h60, fd18, f29f, d735, b91a, caadria2017_016g6, ecaade2017_240w, 0499, 8f0d, 33c5, 3dce, caadria2016_755k32, ascaad2014_029c8, 8874, 6ee5, b45f, ecaade2014_072f18, 12d9, 8b2f, 6073, 0fc7, 08bf, a122, 99b8, f6e0, 42c9, 7d0c, 409e, a4f9, acadia14_531w, eeca, fd19, a7e8, 8ba3, fc7c, caadria2016_829b35, 9f84, ecaade2017_151q, b211, 9f2a, abae, 82f8, edd0, 4dd3, 7ea5, 876c, 1ae0, 8234, ecaade2017_254ii, 9927, 5082, acadia17_590i, 353e, 9826, a0a8, ecaade2017_052nn, 8448, d17c, bb71, ecaade2015_158v33, ecaade2016_216y54, ecaade2017_265r, 65e2, acadia16_470c27, 3f41, 5f7d, caadria2015_099s15, 701f, be1e, bc56, 46c4, f529, ecaade2014_237z60, sigradi2013_400v, acadia14_101ao, 4880, caadria2017_056b19, abe2, ascaad2016_044s17, 00b3, 58e9, ecaade2017_148rr, e11c, 2368, acadia17_266ff, e364, 4298, e942, 89aa, 357f, 03f3, 32d9, f6b6, 884a, a3bc, ecaade2014_157w38, ecaade2016_007b2, 0ff2, caadria2017_051z16, ecaade2017_144t, acadia16_382t23, 9a05, ecaade2013r_014f8, 7c9c, ijac201614203a9, 3802, fcae, ascaad2014_006v3, a6c3, 99d0, bd1d, 7e63, 3235, 42d6, 32fe, 79ad, 4ef1, 495f, 99da, f3c7, bc2d, 564a, bd0b, ecaade2017_109ee, acadia16_270u16, b316, 584b, sigradi2014_330r7, acadia14_539aw, 45ca, 4aa2, d439, 8a36, 78e6, 4d55, 337c, caadria2016_539e23, acadia14projects_199ab, ecaade2014_111u25, e51d, 91cc, sigradi2014_074m6, 0f36, caadria2017_190a46, fefe, bc9c, 5731, sigradi2015_8.41u10, 0faa, d4f6, b7c2, c895, 6a9c, d498, 8b94, 8e49, 9eaa, 99cc, b6f9, 1243, sigradi2016_392xx, a22a, aee3, ijac201614208s12, 3e89, 613d, caadria2016_229p10, 50f7, 75a4, 1e9f, ecaade2017_006rr, 8d1a, cf9e, ad63, 8151, 1078, 32b1, ascaad2016_023e10, sigradi2015_3.268g5, aced, acadia14_609az, 42b0, acadia14_135r, 06b8, 08f0, f99b, 46f8, acadia17_413dd, 6cd2, acadia17_600w, b050, c1b8, fd47, 29d3, f64f, caadria2016_353w15, 82c5, e1ec, 965d, 59a7, 3f70, 4f87, 16a9, fa06, 7e98, e6dd, 1f4a, 070f, acadia15_47n1, 3d1b, 511e, 4d4f, c9eb, a3b9, acadia17_436p, 2a99, 807d, 7f18, ecaade2015_127w24, 014f, sigradi2013_117o, be77, a5f0, bf24, f82d, 719c, b2b4, ecaade2014_057n14, ijac201412303u7, ddec, caadria2017_190s45, 0885, 5ac3, 3a75, 9c4d, 38a7, 9167, b4d9, 2713, 32cd, 76cc, ecdf, f52e, sigradi2016_408bb, d570, 5090, 1d0d, e090, e792, 10ce, af2b, ff8d, ecaade2017_195mm, ijac201614404y2, ascaad2014_033a1, 6f3f, f508, sigradi2014_074z6, 756e, beff, 992a, ecaade2017_172w, bca9, 4edd, 00a5, 0084, 6a86, 464b, 040f, 131a, ae0a, f962, cf68, c9c2, ef82, 4b15, baa4, f4a8, d0f3, bc1d, 21df, f756, 1d1a, caadria2017_023f9, caadria2016_187r8, 8784, 70f5, a33b, 6f97, 7414, 826d, c695, 88af, 0980, sigradi2013_226r, caadria2016_105f5, 1aab, ecaade2017_002b, 3e6a, sigradi2015_9.152d17, 36e1, adb3, 3700, b16f, 5f5d, ecaade2016_mrty65, ijac201412306d3, caadria2016_839o35, 22af, a391, 574d, ad5d, 9ac4, 6d72, ecaade2015_233d53, 1f6b, sigradi2016_537ww, 56f3, ab31, ecaade2016_154e42, 99b6, bbe9, 65ac, 38e5, ecaade2016_199a53, 8d3e, 3fac, ijac201614406g4, cb0d, e4fc, ac74, bb27, 2be6, ecaade2016_tkof67, 3219, e2d6, bd73, 7966, ecaade2014_130y28, 819b, 5f8e, sigradi2014_015h1, 8c03, acadia15_311g12, caadria2016_383m16, 3639, 1791, acadia14projects_43af, ee65, 9742, 0104, b10b, d297, acadia14projects_435ae, 092a, cfc7, bd51, 1584, 16e0, 34d3, 43aa, sigradi2016_443zz, 9a1b, 1496, acadia15_110c4, acadia17_492ii, ecaade2014_225j58, c2ec, 1790, 4f16, 5e58, 1b55, acadia17_71xx, ecaade2013r_004w3, ebdd, c264, 3168, ecaade2015_18i3, aa96, 042b, 9db7, d4f8, 66cc, 7885, f6be, 8965, 54fe, 47fb, caadria2015_208u30, 1d36, 2db4, ijac201614205f10, d332, ecaade2015_92s18, sigradi2013_401m, 89ac, 95ee, 84e2, 420d, 2807, caadria2015_203l29, 1f08, b662, ecaade2015_201x43, 7914, sigradi2014_192r6, e2bd, acadia14projects_671j, 5d25, 5810, sigradi2016_685ll, sigradi2016_781xx, 8b1f, ecaade2015_171s36, e711, ecaade2017_253z, 0887, 37a1, 3c66, 9ba0, ijac201715103c, ecaade2017_264qq, 89e5, 56ea, 64b5, 1aca, 88c0, caadria2017_048v15, 14ee, ijac201412301h6, 5537, 51f5, d66f, 2c5c, 9b03, e440, 544b, dd96, 26bf, b19a, d241, aa98, 0ae2, e019, acadia14_53n, edd1, ecaade2016_071a19, caadria2016_105x4, ecaade2015_115b23, 9254, 3ea5, ecaade2017_061g, acadia16_184v12, ec10, 39d7, 2640, 3233, sigradi2013_155g, aa9f, 75d1, ecaade2017_214r, c20c, 6d2d, dd74, caadria2015_142m23, ecaade2014_120f27, 729d, 5418, c003, e09d, acadia17_382rr, 3d27, b3a2, a81d, 0710, 33dc, caadria2016_651i28, dae1, 468e, ecaade2017_203kk, 488e, 963d, 174b, ijac201412306x2, 4d83, 7649, 02d2, caadria2015_206n30, 21e1, acadia14projects_75b, 73c8, 221c, 0a93, ffea, 7db4, 26f4, 57b6, 9389, ecaade2015_194o40, ca5e, 3bee, 8ed1, caadria2017_004j2, 01ef, acadia16_224d15, f66f, 524e, sigradi2014_048v4, 3f07, 0b68, a23a, 2550, e064, bfe8, 4133, c8f4, 4676, acadia17_163pp, 1dfd, 7379, e340, 8dc3, a1de, 2bd6, 91e3, sigradi2016_448m, 8ab6, 9c28, aee7, 4dae, 1eb1, cb8f, ecaade2016_026r7, sigradi2014_339v7, 4c4a, ecaade2015_64o13, 8e02, 2457, 3d10, acadia17_570w, caab, a6f2, 744a, sigradi2016_507vv, ijac201412302m7, 329d, 19ab, 6b0b, d26a, 224f, 15da, a27b, d712, 0a76, bd9e, b040, sigradi2013_429c, sigradi2016_363ee, 0794, b433, a8dd, fd50, a1aa, 2387, b1d1, 18e3, e241, acadia14projects_435am, be13, b52e, 6840, acadia17_456jj, 7669, 91f0, ecaade2017_228z, 5e20, 9c7d, acadia17_365h, 0600, ijac201715103xx, caadria2016_435r18, ea10, ijac201412305c2, 6731, 0efd, 5d2e, c6e8, ea3e, 593a, 11bb, 8a15, ef07, c4a9, 8203, bc2e, f804, 4220, 663c, 878e, ecaade2017_085g, d0dd, sigradi2013_295b, ecaade2017_046c, 43b3, 9365, d4dd, 31cf, 55ee, d19f, ecaade2014_053m13, sigradi2016_654a, 12d3, 9921, df9a, 24ef, ijac201513101j1, 1045, 7b69, 1db2, d872, abb4, ecaade2014_153m36, f2fe, 1eac, 4fb2, 8c73, ad52, sigradi2013_303s, 32f5, sigradi2016_515h, 2470, bc91, fb51, 9feb, 65b1, ce14, 6812, 623b, e1e2, 06fe, f6d7, ecaade2014_089l21, 8fc9, a317, 8688, 3ddc, b0ea, 885b, aa43, f433, 5162, acadia16_260r16, 1a4e, bb6a, 5549, cc04, 7cd5, caadria2016_777x32, ecaade2014_146u33, 2d95, 26f2, caadria2016_745g32, acadia14_479o, 835e, 678e, acadia17_316ss, 54be, sigradi2014_299d5, 27b5, ecaade2017_099uu, sigradi2016_732c, ed0c, 1ddc, ecaade2017_042aa, e505, 80b3, acadia17_247rr, 2197, caadria2016_683h29, sigradi2014_082s7, 5381, 474d, 77a8, 49f6, ascaad2016_050a21, acadia14projects_281z, caadria2015_139b23, 93ab, 1a1a, b579, 8a35, 87f3, sigradi2014_151l3, 0d8a, 0459, a965, 3d0b, 99e4, ecaade2014_020s5, d046, cacc, ecaade2017_017g, cdcb, 9946, 055d, d8d0, cb98, 819f, 6dd0, b47d, a3cf, 5315, c52a, 9a3a, af61, 5312, 7764, 32e4, 8f13, d2dd, bbd7, ascaad2014_032l9, caadria2015_139y22, 918d, eb83, dc8b, ijac201513103v2, 870f, 8b77, acadia17_492ff, c65f, 5b55, 1718, 0e49, 611c, 39df, 9d0d, acadia14_435al, ecaade2017_201c, sigradi2014_155y3, 8bb4, 0a2b, 343e, 874d, 3d63, c5b6, 3b69, ecaade2016_144g40, bde0, d6ec, adbc, 03e2, adef, a9f2, caadria2017_021l8, 023c, b85a, 963c, 028e, caadria2016_395y16, 88d4, caadria2016_611d26, d902, 7093, ed3a, bb2e, cf70, 67c4, dac7, fd30, 2cbb, acadia16_54w3, 4864, b845, eac6, acadia14projects_435ai, 8bbb, 487c, 6593, a5de, a97d, 9840, 62c2, 48a7, f0cc, sigradi2015_10.138c19, ecaade2014_111r25, 6a14, ecaade2017_282z, 6931, 861e, adb0, e740, acadia16_440y25, 4c05, c985, bbf9, 670d, 92a1, ecaade2013r_014c8, ccbc, 24d4, 8907, ascaad2016_009m4, c39d, 2478, 8659, 3022, 7f1a, f094, acadia17_330ll, acadia15_333v13, acadia14_43ah, ascaad2014_005f3, 9779, acadia17_330uu, 74e2, ba4c, ecaade2015_227l50, 1847, 30c6, 287e, 3c6a, 037a, d213, d2fe, ccdc, acd6, 442a, 8884, 904b, ecaade2017_252i, abd8, 2a64, 8666, a3ae, 0eaf, ijac201513102u1, f89e, ecaade2017_026rr, ba20, 2a23, b0e2, 91ea, b1bb, c079, 9519, a716, ffcf, ecaade2017_083yy, caadria2015_090v14, ba42, 8266, a11c, aa95, 8244, ecaade2015_138x27, ijac201614308a6, 47a3, 312c, 706f, 1ff3, 5172, 2f84, 7450, b773, ed2b, 8469, caadria2016_839l35, 4c51, ca9d, d79d, edc3, 5130, acadia17_552k, 89ff, ijac201412303k8, 7995, ad29, 7195, sigradi2015_10.177w19, d07a, d740, d881, d54d, 3850, 900f, ijac201614405u3, b2b7, ecaade2017_228v, sigradi2016_407o, 0ce9, 18e7, ecaade2015_79g15, a634, 7fdb, caadria2017_107p28, 2acc, fa20, 096d, c29a, ijac201614102x1, 23f9, f6b5, caadria2015_185j27, ecaade2015_129m25, bc69, 708f, 9176, 6970, ecaade2017_124t, ecaade2017_133e, 75da, ecaade2014_023g6, 6fb8, sigradi2015_10.267s20, cfbc, 12c4, acadia14projects_365ag, 2db8, ecaade2015_92x18, ecaade2016_243u64, 29fc, a7d4, 09e3, ecaade2015_171v36, 9fac, 1f5b, ecaade2014_023x6, d480, c772, 6d54, acadia15_311m12, e30b, ecaade2016_067x16, ecaade2017_094n, 54ce, e801, a761, 2244, bd1b, caadria2017_009o4, 75f6, 68fe, 1bad, 21c6, 14c2, fddc, 7315, acadia17_18d, 96c9, 6787, acadia17_590e, sigradi2014_075d7, 12b5, 3217, acadia14projects_101ab, bac7, 9897, b582, dbae, e460, ecaade2017_253q, bdc7, d875, ecaade2016_128j35, 0a90, 4778, acadia15_263d11, caadria2016_651h28, 58a0, acadia17_189uu, 91d0, 78d3, 26ae, fbca, 1fc2, 2b2e, 8004, de13, dfff, a4eb, ddad, 78d0, ecaade2016_065z15, ecaade2016_ws-afuturep67, 9124, 6d97, ecaade2017_173pp, ecaade2017_254ss, 5d28, 0def, 0f0d, a2ef, 168f, ffce, 6c7d, 82b1, 924c, 2b8e, ffd5, 2de2, 944c, eaa0, f8ad, acadia17_520s, caadria2016_683l29, ecaade2016_036o9, ecaade2014_143r32, 3994, ecaade2014_149d35, 3117, a120, 66d7, acadia17_265v, 6743, addf, ecaade2017_305ww, 426b, ecaade2016_mrto66, 3c53, afe4, ecaade2014_138e30, acadia14projects_101ac, 31fd, 4c99, 4a25, sigradi2014_263h1, acadia14projects_291ay, dafa, 8bc2, ecaade2014_104s23, ebf0, sigradi2014_265s1, c18a, sigradi2013_342, fe9b, 2e70, caadria2016_725i31, acadia15_357p15, 56c5, 8e0f, 74c5, 9239, ceaa, a802, b5f4, ijac201614105e5, 0a2c, caadria2017_028e10, 7069, ijac201614105y4, 5262, af6f, 83f6, ecaade2014_202p52, 51d7, ascaad2014_003y1, a8d8, 59fa, 835b, 06a8, ecaade2014_191u48, 37d2, ac3d, 9da0, 8b5b, 4911, a01a, 8eb6, d721, d152, e114, dda8, 2322, 6d8b, ecaade2014_173n43, 1f6e, 8fcd, caadria2017_127d34, ecaade2017_253dd, 02b3, c4aa, acadia15_513u22, acadia15_513z22, efc0, dc04, e36c, cb2b, f66d, ecaade2014_137b30, 51c2, d8c1, 28e2, 4515, e906, 4896, 249c, a134, ecaade2015_138p28, 9ae0, cfe7, ecaade2015_279y60, c433, caadria2016_405d17, acadia14_81l, 6a3c, ijac201412301z6, b805, 3dba, 1fb3, ecaade2015_139u29, 76da, 560e, b595, 492a, acadia17_230uu, 2ed8, f40a, d1e3, 6e3b, ijac201614102c3, af3e, 5dd7, ecaade2017_067q, 1693, 6be1, 6906, 5e7d, 530b, c514, ed0d, 23aa, f02a, ccff, acadia17_414kk, acadia17_274kk, ecaade2017_076jj, d1b9, 1262, 1bed, acadia16_478k28, bf87, 535f, 6bc3, sigradi2015_10.309s21, cf40, b3bc, sigradi2013_43t, 2bcf, 5fcc, 34b4, e670, acadia17_266dd, f2f9, 6501, edcd, e935, 039d, 8e45, cd8e, 4e04, eb2c, d6c7, 323c, caadria2016_683e29, 1d27, b749, fe68, 298b, 881c, 3287, caadria2017_163l40, ecaade2017_038mm, caadria2015_069t8, caadria2015_016i3, 773a, c268, ecaade2017_077oo, 4659, 4c34, sigradi2016_654c, 4b06, fe21, 2656, bcee, 8700, 2eca, 8d0b, ijac201715202gg, 8ecc, 1f10, 775c, ijac201715203ii, a7d6, ascaad2016_004u2, a045, f091, ecaade2015_333a72, ef41, ca56, 5cb9, b2cf, caadria2015_190j28, e72b, c6ae, 3b9f, acadia17_178uu, bfbc, c65a, acadia14projects_145aj, ijac201614202t7, ae45, 1287, dd9e, 281d, acadia14projects_375k, 7d75, ecaade2015_48m8, 580e, b39b, 26d4, 759f, 4a9b, sigradi2014_330d7, f79a, ebc9, ecaade2016_130e37, 3487, 8a83, 2265, ecaade2016_ws-dleadl68, 4ea4, f52a, 2754, b8a4, 2412, a0c9, ecaade2015_138k27, 6346, ecaade2017_031nn, bd12, 2937, c0f2, 5719, 94a4, e03d, 8cd4, 32e6, 8ab3, 1b71, f0a9, ff29, 81d0, 0305, ffeb, acadia16_344h21, ecaade2016_199c53, 8b61, caadria2015_060y6, ecaade2017_146ii, 9847, ascaad2016_038b15, acadia14_435ak, 4033, acadia16_196c13, b887, ecaade2017_019d, 5d3c, ecaade2014_113u26, caadria2016_839k35, 6a0c, 4bd5, 7df6, cdb7, acadia14_565t, bbdf, caadria2016_105y4, ascaad2014_004f2, 66e9, ijac201614202w7, 42d3, 6f0e, caadria2015_077z10, a37f, caadria2017_190p45, 5573, c722, sigradi2013_184z, 8a5a, c510, 858d, 2186, caadria2015_188v27, e660, b646, ecaade2014_111m25, 9d0f, b4cd, 370c, 16c3, sigradi2015_4.219x6, 2c96, 9f1c, e881, sigradi2013_42, 9e4d, acadia17_292w, acadia16_152c11, ecaade2014_168z40, 11d1, sigradi2016_807kk, d1cd, 4b95, e5d3, 2805, ecaade2014_079x18, db26, ca83, caadria2015_084z12, 933d, 5d71, 7146, 7265, acadia14_153al, 3f80, a60f, 24c9, e524, 5170, 604e, 81a2, acadia17_202p, 2c79, db91, ecaade2017_202n, 32df, 06b4, b8ca, 9ef6, bc3d, 977b, 5c38, 03a5, 3d37, bad5, 24df, db83, sigradi2016_636o, 3ba4, 2ce1, f585, ecaade2015_230o52, 1e22, 30e0, 6e6d, 92d3, 1d4d, ecaade2014_024s7, 48e1, 633e, 9524, 02cb, 35b0, sigradi2013_401e, c37a, 4565, 660e, d698, 750e, sigradi2016_534yy, 0820, 6166, 8b75, ecaade2017_148nn, 96df, ecaade2015_317i69, ijac201715202c, ecaade2016_165u46, 1837, 01cb, 827e, ecaade2016_230m61, 6d5c, b153, acadia16_224r14, f6b4, 7a25, acadia16_478z27, 54f5, ecaade2017_006t, 6d70, f92a, 3531, 426e, 3430, acadia14_145k, b8e9, caadria2017_041j13, 526f, 7ca4, 1306, ecaade2014_237g61, 3a82, ecaade2015_193e40, f933, 94c6, 38aa, 5081, a999, fadd, a4b7, 3fa1, sigradi2015_12.107i27, ecaade2015_200p43, b85d, 3bff, ascaad2016_059n23, 969a, 14ad, 6b7f, 3c50, e814, ecaade2016_129g36, 3b47, b2bd, 9914, 7d4b, 6b1b, ecaade2016_021f6, 3667, 96c8, ascaad2016_051e21, 5d1d, f014, d11d, 8ac5, e215, 4106, bc38, acadia17_648cc, f20c, f83c, ecaade2014_175t43, caadria2015_203b29, ca9b, fe50, acadia15_211y8, ecaade2017_308w, ecaade2017_225a, f9d1, 6e10, 8b6f, fa9d, ascaad2016_022p8, 6438, 5283, b7d6, ef30, 9d1e, a1ec, 2b74, 247d, c89a, ecaade2015_279v60, f8ed, 61b9, b2d7, ecaade2016_224d60, c4e6, ecaade2015_217x47, ecaade2014_240l62, ecaade2016_018k5, 1c1a, ijac201614105n5, 3a36, 931b, 058a, cd37, ecaade2015_320s70, a8f1, b6e5, e040, 5543, 958f, sigradi2015_sp_2.112h29, ascaad2014_008k4, 4d20, ijac201614208t12, ecaade2014_057j14, 8992, 4743, ecaade2014_052f13, 18ff, a38e, 8c70, 6808, 3868, 0888, ecaade2014_023l6, 6d5d, sigradi2015_3.268h5, 39fc, 3dc8, sigradi2016_488p, 696d, ecaade2017_213b, 6067, 9ac9, ecaade2015_206j45, 4493, 71c9, 3d74, acadia17_637f, ecaade2014_084r19, 645a, acadia17_360i, dab4, 8a87, acadia17_340g, ascaad2016_047v19, ba07, 7864, ecaade2016_067y16, sigradi2015_10.74p18, 8086, ecaade2016_021z5, 41e9, a80d, e767, 5c39, 7c07, 9209, d147, caadria2016_105a5, sigradi2013_429g, d800, fe33, f835, 01df, ecaade2017_269d, 9dc0, 6fc0, 32ac, acadia14_53u, ecaade2016_120e33, 9572, 5700, sigradi2013_263, 6f85, 5d42, 39b6, 3fb8, 44dd, 3389, 2cc9, acadia14_531v, 7129, 0380, acc7, ecaade2017_203w, f143, 6884, 745d, 9b70, 9158, 869e, 2db5, de02, ecaade2016_ws-dleadd68, 4159, bc34, f034, e433, sigradi2015_8.276y14, 451b, 2489, 5b14, ijac201412408n1, caadria2015_070k9, c4ae, 87d8, ecaade2015_178h38, a2ba, caadria2015_176t26, 2688, fe1e, 0732, acadia14projects_671y, sigradi2013_244t, 773b, acadia17_247mm, sigradi2013_389p, 3433, 9df8, 86bc, sigradi2013_202, 7e91, 01f5, ecaade2017_090jj, 801a, 3807, 6be0, acadia14_145p, 84fd, caadria2017_043c14, 00c9, 9522, a524, 3134, 7cf3, b627, 838c, 25d4, ecaade2015_246a56, 35fb, 445a, acadia14_497v, sigradi2013_295e, 8aca, 9703, ecaade2017_134s, 3eea, sigradi2016_560bb, 6654, ijac201614203p8, 5835, bc5f, 9387, 36ec, d91d, 9710, ascaad2014_010l5, sigradi2014_134b2, 8636, 8da7, ecaade2017_109mm, ecaade2016_213t54, ecaade2015_227v50, 4d67, 7f29, 44ac, 61cb, ecaade2017_172ii, 5214, 312a, 0313, 5f41, 9346, 39d4, ecaade2017_059nn, fa0e, fc34, b838, 7f05, sigradi2014_213y7, f4c6, b2e6, 7fb7, 0d5d, ade2, sigradi2015_9.152a17, ecaade2014_133s29, 4ddd, ecaade2017_254hh, caadria2017_008c4, 9ff8, caadria2016_013t1, 5b73, c127, ecaade2015_35o6, 2acf, 7453, 64b8, 9582, 1671, 3b35, e3fc, 19b0, acadia17_52c, 6ba3, 3828, ecaade2014_196e51, acadia16_260g16, 1d9a, 0e6c, 101c, 4f01, ac17, 664e, sigradi2016_446b, 7a3b, b4e8, 65e4, 2cc3, ecaade2017_198h, dc36, 962b, 5e13, 4a26, ecaade2017_268ff, 4384, sigradi2016_777q, acadia17_274zz, e37c, acadia16_98b7, ecaade2016_033b9, 8592, 0e14, 6301, e66d, 088c, acadia15_232n9, ijac201412402k5, f710, sigradi2014_108b9, 653d, acadia16_116y8, 31c1, 3ee2, e2d8, fc4a, ab37, 8936, c2df, ecaade2017_098kk, b341, 0611, 048f, beed, ascaad2014_017o1, f140, 4544, sigradi2015_6.42z7, sigradi2013_215a, a3ec, 1499, ecaade2015_53v8, aa58, 9ee2, cb99, def9, ede2, 7ac2, 4a1a, acadia17_282kk, 48da, 979c, 231c, 31b5, ff4e, 7533, 60c4, 20d2, ca05, ac02, 4fec, 0868, 092e, sigradi2014_276s2, 5af9, 74a4, acadia15_443y18, acadia14projects_681at, acadia14_63e, 25f6, ee73, 6afa, ecaade2017_301k, ac80, 46ce, sigradi2013_263p, sigradi2013_117d, acadia15_407i17, 64f6, dd68, 8b3b, 62dc, f959, ea0d, 5077, eded, 9d9d, 1420, 548a, 49c1, f23e, acadia14projects_145ab, 3f76, 85b9, 260e, 1d14, 947a, 6d91, 148f, sigradi2016_446d, caadria2015_122n19, 0a69, ecaade2015_15z1, e98c, 66eb, 09be, 0ced, 1228, 492c, 96f5, c0b1, 3404, ascaad2016_028v11, a913, 1f51, 9bfc, a483, fb19, 700f, 594b, caadria2017_149k39, c632, a9e3, 2c1f, acadia15_431v18, fb32, 5a22, 7902, 882f, 5c07, 705d, 937c, ecaade2015_325w70, ee05, 4b8d, 9e7d, 9bf9, 5ad2, f7eb, 2013, 63ff, f575, 1259, 3e87, ceac, b407, 0c4a, d7d6, acadia15_251g10, 04c0, 5edb, 85fb, d22d, 3c61, 7b90, a5a9, d080, 3091, b629, 7ae6, 3d0f, ecaade2013r_003n2, 4c04, sigradi2016_817n, sigradi2016_817p, ee69, 1902, 88c8, 735b, 4330, 4625, caadria2015_185m27, 2b50, a077, caadria2015_213c33, 84f4, c635, c449, e08b, 6095, ecaade2016_045m12, 5b2e, sigradi2013_158c, b9f9, bb21, 3105, ijac201513103z2, ecaade2015_84x16, acadia16_34h3, 83f2, ecaade2014_096b23, 6fb5, 3788, ecaade2015_91c18, 7920, e2c1, 0e63, 4ebb, 9c7f, a29e, bc6d, 035b, daa0, 256c, 6f81, c021, e951, 4dda, e85d, 6505, 9f41, 9137, 2ffd, ijac201715204ss, 057d, 651c, 6d8a, e2b9, 057b, 0a3f, 8728, 618b, 667f, caadria2016_851e36, ecaade2014_123h28, 0fdc, ijac201715106yy, ecaade2016_078j23, ascaad2016_023a10, b4d6, ecaade2015_79m15, c436, d229, d7bb, f6af, 0d6a, bc82, 4e13, 0825, 948b, ca03, 9c04, ascaad2016_008h4, 066a, b69c, 0a00, 2706, ecaade2015_320o70, 5ce7, b5c6, ecaade2015_248z56, 19ac, ecaade2016_075b22, b51e, ecaade2014_215e55, 6ba6, 36b5, 17ea, 1b28, f0ba, caadria2015_206m30, 0883, daec, ecaade2016_071y19, e4a7, b89b, 0bca, 0b16, c698, ecaade2015_59s11, 7bda, cdb5, 317e, 5244, ecaade2015_33h6, b491, sigradi2016_484g, bb3f, 24eb, ecaade2017_302gg, ab5a, f96a, e514, 5021, ff6c, ijac201715203ww, 77ba, 39a9, 4c76, 8669, 3deb, eb02, 831d, ecaade2014_153n36, acadia15_483d21, caadria2016_851k36, 8b4b, 61d5, 7f1e, 21f2, c1d7, ecaade2017_309ll, 5d8e, e705, acadia15_137k5, 4bba, 9b7e, 5585, ecaade2017_054t, sigradi2013_386n, f99f, 7c13, 1f85, ecaade2017_051bb, caadria2017_004v2, acadia14projects_317z, 589d, 8b60, f457, 88dc, fc6d, f9bc, ecce, bd5a, ascaad2016_011h5, 7437, acadia16_54s3, acadia14_301ax, 1f37, 59fe, 21b0, d385, c6e1, 4edf, acadia14_167x, 213c, 8718, 28d9, caadria2015_066f8, 9f9d, ecaade2015_193l40, 1bcb, a6e3, 3ce6, 78c6, 59d9, sigradi2014_284d4, ascaad2014_036w1, f2d9, f3a6, 651a, ecaade2016_215v54, ecaade2016_169n48, acadia14projects_103af, ijac201614203w8, 0771, b2e7, e4ca, 303f, aa6e, c602, ijac201715101a, 12a5, 1158, ecaade2016_162e45, 2e9f, 0c4e, 6275, 599f, ecaade2016_bkoo65, a2e7, 0f9b, 9c41, ecaade2013r_011c7, acadia17_163nn, fbd7, ecaade2017_049tt, acadia17_266w, b563, 4b1a, sigradi2015_9.347p17, 487f, 6db4, acadia14_445ah, eed5, sigradi2016_615x, e659, 3a2f, e521, ecaade2013r_012n7, ecaade2015_332x71, 5268, ecaade2014_024d7, 0647, 4441, ac11, ecaade2014_195i50, 0d00, 67e9, d347, b879, 5085, 9091, 0da6, ce55, a208, c154, 9068, acadia14projects_111i, ascaad2014_004d2, ecaade2016_237h63, d91a, sigradi2013_44, b13b, b3a1, be48, 78ff, 0d38, 6072, ijac201412201h1, ecaade2017_151x, f5d3, ecaade2014_140j31, 1de9, e8a7, 7362, c1ad, 9f61, d5c9, fe8e, caadria2016_819i34, 4bd2, ecaade2016_118t31, 5c88, d4cf, b8d5, acadia17_284k, c99c, ecaade2017_288hh, 7212, 6f2b, 471d, 897e, sigradi2016_801t, ecaade2013r_003z2, acadia15_483p21, 6c7c, 704b, acadia17_100o, c99f, caadria2015_060v6, 5d69, 2cde, 2c8f, b869, 369a, 1e97, 05b6, a89a, ecaade2014_052p12, 86a4, 09e4, 18eb, a704, 2655, 8e2f, b926, 2455, 7e5a, c28f, a059, ecaade2014_105w23, f74e, 189e, 31d2, c08c, 2adb, ijac201614207d12, acadia17_670vv, d596, 4ac0, 7f8f, f065, 44ff, 44d6, 6b4d, 5289, d9e5, 326e, d0e4, 85dd, 5f2b, 317a, f596, 6c52, 41a5, 0629, 941a, ecaade2014_224t57, ijac201715202l, 9929, 8123, 0d69, 93f5, ecaade2013r_006y4, b92a, 87b5, f8b0, 8b3a, 8f44, 181d, b942, 002a, b01d, 4082, 2f67, ecaade2015_297x64, acadia14projects_691at, 2cf7, 7cc3, ecaade2016_042c11, f626, 455a, ecaade2016_017o4, 1455, 7df8, ecaade2015_21r3, 6c8e, sigradi2016_408aa, 1c7b, 1c48, ecaade2017_257zz, ijac201513303a11, 6828, f215, ae24, de51, edd6, ed3c, 5704, 93f1, b8bc, ijac201412303g8, b928, 25ac, a5b7, 44a9, 72a1, 51ed, 493a, acadia14_609ak, 1ffc, fbc5, b039, acadia17_640jj, 248a, ecaade2016_119x32, sigradi2013_222j, 8f97, 0060, 0df2, caadria2016_851s35, acadia17_91qq, edfb, 1c50,