CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

67d7, ecaade2017_175n, f3e1, e950, sigradi2013_54r, 7c11, e93f, ijac201412205e4, acadia17_511d, 5cd5, 6efb, b8c1, acadia17_82gg, c2e8, 16bd, 2068, 0efa, ecaade2017_089bb, caadria2017_041b13, dc4d, acadia16_280o17, sigradi2015_12.107h27, acadia14_463k, caadria2015_114u17, 9c13, ecaade2017_018bb, 5447, c85a, 1fb4, 816c, ecaade2017_085m, 840f, sigradi2016_448bb, ecaade2016_216g55, sigradi2014_313a6, 3e6f, ascaad2016_032t12, caadria2015_108l16, e4e0, 7743, 1863, ec6e, 7101, f0e5, 2195, b02e, c1f5, ebb3, db29, d40d, ascaad2016_046s19, sigradi2015_2.213u1, d524, caadria2015_208v30, eec9, 5d8b, 9520, ecaade2017_225yy, acadia17_82yy, ijac201614401i1, c99d, acadia17_670jj, 6707, 0b1d, ee15, ijac201412303u8, 3804, 81e0, 26b9, c5f2, ecaade2014_206z53, ecaade2014_138n30, b56b, acadia16_280w17, 25d7, 0861, 2b20, 113a, 7389, 3bae, e97c, 4424, acadia14_627an, 233c, 3ad3, 64a9, 104b, cd04, e40c, 7bf7, 0dfa, 5e76, a22f, d51e, e8dc, 1642, ecaade2017_032g, 3303, ecaade2014_149t34, ijac201614102c2, 84be, b57f, eedc, 2e6c, 93a9, 00b6, ef54, d979, b18e, ascaad2014_003p1, de12, 2567, fc82, caadria2016_135a6, e6f2, 996c, 8ca2, sigradi2013_275d, acadia17_118ee, ascaad2016_048c20, 4a93, a077, f775, 2b45, b074, ac6b, a42e, ecaade2017_069dd, ascaad2016_028k11, ecaade2015_171t36, ijac201412203h2, 51ec, e9d6, 4236, f5a4, 09b9, f1a6, 4ba9, 3f0f, cb06, ecaade2015_64h13, 5c4a, e43a, a583, 491f, sigradi2013_183c, 9ce3, 1b53, caadria2017_069b22, 722c, 0ed2, 62f4, sigradi2013_41r, 3d7f, acadia14_619y, e31a, 200a, caadria2017_125x33, ecaade2015_143g30, 207f, c3e7, 4666, b3d9, 66dc, ee07, ecaade2014_084a20, 2628, f594, dfa1, 784c, a885, ecaade2014_024m7, ecaade2015_33e6, acadia16_470f27, ijac201412304p9, c598, 7c77, 0465, a699, 417e, 62c3, ca78, c1f8, c446, ecaade2016_027f8, b1ea, 77b1, b5f7, sigradi2015_11.71f24, bdf7, 353d, 201b, a7aa, sigradi2013_194l, 6eb7, 884b, f5d1, sigradi2015_11.136r24, ad36, acadia17_340a, sigradi2016_431q, 6c12, 5e3b, 91c3, 30a9, 27d0, 279e, caadria2016_435o18, fd41, 5f4e, aa58, a969, 71f1, sigradi2014_128e1, ecaade2015_241s55, 7733, acadia17_258t, 846a, ce20, ecaade2014_011h2, 783f, e835, 1817, 9820, d50a, fb67, de76, 5bc4, 2666, ecaade2016_098z26, 371d, add4, caadria2017_015k5, cc68, a3d2, 4312, ecaade2013r_001s1, e625, b112, sigradi2013_366a, 11f6, 8a2c, 1335, 1eb3, 4a18, 74c9, bdab, 62c7, 3509, ecd4, 27ec, fdd6, 78c7, ae46, ascaad2014_017b1, abd0, 51b8, 0c71, 1d3b, 3d00, f29b, 50ba, 3f57, 8fbf, sigradi2014_144w2, fda9, caadria2017_021g8, 3705, 3d58, a0a8, 6ab8, ecaade2017_098ss, 5a16, 8667, acadia17_464g, 3803, cd4e, acadia15_469o20, 92a7, ecaade2015_200j43, ecaade2017_017y, 5423, caadria2017_113v29, 3cba, ecaade2015_173g37, 567c, afe1, 5650, 9d8b, 7f06, 089f, b086, e54e, b54e, 0380, acadia17_464d, 2374, 92ee, sigradi2014_247j9, baaf, ijac201412401n3, daf5, d7e0, 1bbc, 0fff, d86b, 45e9, 5c51, b4cf, c569, dceb, 1552, acaf, 32e0, 57b8, acadia15_263f11, 783e, 91a2, 84c5, a57f, 2ab8, 02d6, caadria2016_197g9, acadia15_431v18, 51fc, sigradi2015_10.378e23, 54b2, caadria2016_073x3, caadria2017_015j5, 31f9, 67c7, 17df, 5bab, ecaade2014_220c56, a7b0, f622, 0460, f01c, cd55, 6d7c, ecaade2017_095v, 2d50, 585a, 9aee, ecaade2017_240p, 7645, 8758, c2c0, cb62, 9573, d3ef, 5e96, sigradi2013_429b, 66ce, 7ef3, sigradi2016_809vv, 770d, f624, d48a, cd61, 44b2, d467, 91b5, b839, 757c, ecaade2015_196t41, ecaade2015_53z9, 675e, c261, 938c, ijac201715102o, a97c, 456c, 2c7d, c944, 0a94, bb81, b10e, fd12, f128, 5c09, ecaade2016_120b33, 03f0, fed3, 3d62, 3831, 83bd, bf79, ascaad2014_030c9, caadria2015_119f19, 9495, ac4f, acadia15_95p3, acadia14_339y, a855, 0096, 05ab, 4498, 45f9, 00d6, 0b32, 8f43, ecaade2017_214v, ecaade2017_077xx, deec, ad43, ecaade2015_35b7, 01bf, ijac201513201o5, 7b25, acadia14projects_619ai, 7ed1, 88ce, ecaade2016_224e60, 7bdf, b484, sigradi2015_10.309u21, ecaade2014_086x20, dc85, 79ca, a7ee, acadia17_512v, acadia17_258g, 47f1, 0f93, fcb1, 1789, 46be, 3686, 4628, bbde, 7d92, caadria2015_099t15, 463e, ecaade2014_163i40, a43f, caadria2016_135v5, 8d3e, f455, ecaade2014_133w29, 0210, caadria2015_150x23, a48d, 3271, 0527, 9195, acadia16_488u28, fd51, d5fa, b0f8, ee95, sigradi2015_9.347i17, 9234, 2558, 0917, ijac201715205a, f82b, 432f, 419c, caadria2017_029i10, 2509, c0b4, 3773, 7268, d899, 38f0, ecaade2017_232f, 1f4e, acadia14_101ah, c21b, 6a45, a04c, 15e0, ascaad2016_058c23, 7fd7, 7eb8, a9fd, 03ee, ecaade2017_291q, ascaad2016_022y8, ecaade2016_065x15, 6a08, 532e, 0dec, 6f2d, e4dc, acadia14_549o, 4c87, ccae, 7068, 8d9f, 26a5, b59f, sigradi2016_490v, b85e, a415, 2bdd, 5b1c, f9b5, 1bd1, bee4, 1ac4, 36e7, ff72, 13a5, 96df, b645, acadia14projects_473am, f7a4, caadria2017_123s32, 60fe, 446d, ascaad2016_042y16, acadia17_36y, sigradi2013_393s, sigradi2016_448x, 251d, 81e6, 9d1d, dbd7, 4040, 9ef5, caadria2017_132k35, 6abe, caadria2015_081a12, 5ee7, acadia14_53o, b3b2, f89d, 790c, 532c, caadria2015_124a20, 951a, 28c2, b941, bddc, a8c1, 4fe4, 7a69, 2792, ecaade2016_223a59, 2eb7, 1048, 9895, 1948, d572, 8599, 0b95, 971e, 75b5, ecaade2016_208p53, 4317, 859d, d58a, ecaade2016_208u53, 0aa2, acadia17_544ww, caadria2017_190s45, ba89, ecaade2014_147x33, 474b, 0dbd, b1dd, 15f1, 4bd5, 4866, 74fa, cece, 5f73, ecaade2014_111a25, sigradi2013_43u, 3be4, d7c0, acadia14_91s, 57f8, ecaade2015_207s46, e86a, 22d2, 2709, 8f5a, sigradi2015_6.327p8, 3235, 843f, ijac201614207e11, ea5b, bb79, acadia14projects_199af, 4d1c, 37de, d713, 1b74, 498f, 4774, 1b31, 85b5, 0b9c, 86de, 3991, daee, 0fac, cc27, fcd5, 66e2, 9044, ec83, 98af, 0f73, acadia14_709an, ce4c, 07a3, 9b54, acadia14_117ax, 2eea, 2e3f, a7bb, 22c6, ecaade2016_bkon65, 2142, c85d, b7c7, e509, ijac201412408t2, 9a2a, acadia17_562cc, acadia17_414vv, 7c7c, 1eea, 9a2e, 754a, a75c, 535e, 8f02, 040a, f4d9, 70e9, caadria2017_003w1, acadia17_28u, 7c17, 6150, 972c, acadia16_12l1, 678e, 1f0d, ccd5, ef20, 2a7c, 3aec, cefc, caadria2017_005i3, 91f1, ecaade2016_216y54, acadia15_110d4, a82e, ba87, 8db3, 6e43, caadria2015_060p6, b0fd, a087, 8619, c20c, 52cf, ecaade2015_241c55, 6441, 5fe9, f75b, 8837, b196, acadia17_60r, 5a14, acadia14projects_53u, ccb5, sigradi2014_345s9, 6a74, ad48, ba70, 919d, f073, 0fea, 0bb5, 8086, 0e2d, ecaade2016_118h32, e26f, 38ed, 8ad2, d837, 1a13, acadia14_627e, e719, 3323, a7fc, 8a7b, 3d3a, 79f8, 3f0e, adbf, 37f0, ecaade2013r_008n5, 3818, caadria2016_343m15, 9149, 5045, 1856, fc63, 70fa, e769, ecaade2014_109n24, acadia14_539g, 7b3f, 85cd, 63f8, c0ad, dfdc, 79bd, 1186, 581f, 7210, c0ac, 6c1b, ascaad2016_045s18, 7353, d188, ecaade2016_087v24, 0de4, ecaade2014_237z60, d8ec, a0bf, 19ea, d8d4, 31d6, acadia14_117c, 5abc, 6cb2, 6820, 2a1a, e469, 061e, 4150, caadria2017_155n39, 6b1b, 7d42, caadria2017_047h15, 33cd, 00a5, c5f0, 6787, 960a, 1251, a53d, caadria2015_084x12, ecaade2016_067y16, b8b9, acadia17_318d, aa1b, 7b7e, 385a, c51a, 43c6, 0b0b, 14cb, 0642, c5d7, 016b, ed7c, 34d5, 5182, ffc3, 772b, 21af, 8a06, 4efc, a808, 433e, ec9f, ecaade2014_153n37, sigradi2015_3.155l3, c115, 57a7, 6a63, 39ef, 9f75, 2b36, ecaade2015_61r12, 984c, 3407, caadria2017_004o2, 1f6c, bf07, 4136, 7dba, 7d09, 6307, ecaade2015_158e33, ijac201614308o5, ecaade2015_294i64, 5468, ffe3, b4be, 90c3, e07d, 70ef, c29e, sigradi2015_2.162r1, dab5, 0f0b, 9ff5, ecaade2015_207l46, sigradi2015_3.268j5, ascaad2014_024r5, 1d97, 409b, 2213, e6c9, ecaade2017_161ww, 41b5, ecaade2017_291ee, 3057, 6176, 5ad0, acadia15_431j18, 9fe2, f690, 2aa9, e7d7, dd80, ascaad2016_043l17, a66f, ecaade2017_305b, 89bd, 30d4, 9445, c0bd, caadria2016_219g10, 14a4, ijac201715204ii, acadia14_247g, 420f, ecaade2015_72z13, sigradi2013_401o, 9de6, 35d8, 7ae9, d034, caadria2015_139y22, 760c, d65f, ecaade2014_072o17, caadria2017_046p14, d23b, 59b4, 3ec4, 1a6a, acadia15_195d8, 2f80, acadia16_124b9, f47d, ae8f, 927a, b1e4, 169f, c0ed, 749a, f277, cf00, d002, 31cf, 917e, f141, b4ab, 34ae, 318f, ijac201614102x2, efe5, caadria2015_139x22, ecaade2017_111uu, cda7, ecaade2017_049zz, acadia16_382s23, 6012, e2e5, 8f4d, 4024, 7678, acadia17_162t, ecaade2016_025i7, 615d, a4e7, ecaade2013r_003n2, 39b9, 55e7, 7985, a922, 430b, 2702, c39d, ecaade2014_108h24, 0e1a, ijac201715201r, caadria2016_621a27, bff6, ecaade2014_224x57, 508a, ac55, e167, 17e9, 5abe, bf23, acadia14projects_691az, sigradi2016_431bb, c1ac, 6d0c, acadia15_371l16, 8da9, c081, cebf, 0d19, d0aa, bd53, sigradi2015_8.289w14, c5b2, aea4, 09f8, 2415, 5b3e, 1def, sigradi2013_295c, 2409, e946, ecaade2015_35z6, acadia14_365ar, f424, 966a, 218b, acadia17_512l, 22c5, 8757, acadia14projects_479ap, 3c2e, c29c, 46c8, fb51, ecaade2017_079k, 5ed0, d6f2, ecaade2017_169rr, 3512, ecaade2017_072e, 34e3, c489, acadia14_125z, f342, 28cf, caadria2015_226n34, ijac201614202p7, ecaade2017_282n, 5147, 4a3c, 7516, 9e27, ba9e, sigradi2016_490z, 88d9, acadia17_118ff, 1d6b, caadria2015_023b4, 629e, acadia15_123o4, df52, caadria2016_871n37, caadria2015_016p3, 640b, 6cfb, a996, 7adf, acadia14projects_43at, 2af2, ecaade2017_269yy, acadia14_507ae, 1b92, 1ae9, c185, acadia17_560j, 2359, 79c5, ecaade2017_253dd, cd01, 3f88, 5f7a, 3ab0, ecaade2017_009bb, ijac201412303f9, 022c, 045b, 4b0f, 0c73, caadria2017_183a44, 7c3b, ecaade2015_64r13, a889, 7bbc, 0c65, 3448, 46fd, 7f21, 0e2c, fff8, 2056, 934b, fe03, 45cc, ecaade2017_203zz, b9b6, 8361, ecaade2014_105a24, e5df, ijac201412305p2, acadia14projects_699m, ecaade2015_194u40, 20ee, 76ad, acadia17_82hh, sigradi2016_568nn, c1c4, 4e6f, 1f00, ecaade2015_287o63, 6f93, 57e8, 6063, ce1d, 1818, 090d, acadia17_101u, 7be9, caadria2017_101h27, 345e, 5c96, 821c, 573b, eca9, cfef, ascaad2014_031k9, 99c2, 2712, 3824, b398, 8bb4, bd83, e1c0, 4fa0, 3f42, 49bc, 4daa, sigradi2015_8.289h15, ecaade2017_255xx, ab0c, 3535, e9c3, 97e6, ff12, 67f4, f0d9, ba0e, acadia14_609ai, 75c8, acadia17_212v, 1633, 16ff, 4cc0, fbf2, b491, 3fc2, 096e, aef2, f19f, 1136, 2ad1, ea83, efc2, ijac201614201t6, a46e, 2734, ascaad2014_029u8, 9278, 835f, sigradi2013_414s, 8c54, 0985, 8060, ijac201412203a2, ascaad2014_005l3, 6547, 5014, sigradi2014_032o2, ecaade2016_007f2, 8360, f8aa, ecaade2014_108c24, 8f5c, ecaade2017_175h, 515b, 6fe0, ijac201412303r8, e925, 654f, c836, acadia15_110t3, b9e9, 1d0e, 88c9, acadia14projects_281t, 0cf2, c8a1, acadia14_445am, dc18, 9fc6, a29f, f7e8, 171c, caadria2017_189d45, 5aa8, e1d0, ecaade2014_177r44, acadia15_431k18, 6f9c, 543c, 4295, ecaade2015_77c15, bc27, 2a89, 9363, 9b77, 7b59, adcc, 1e68, caadria2017_027n9, acadia14projects_79x, e203, f578, acadia14_655aj, caadria2015_114z17, aaba, cd90, 790f, e2b4, ecaade2016_071v19, 5d77, cfc0, 7297, ijac201513101c1, 780f, 46b6, acadia15_185e7, 4bdd, caadria2015_119x18, ecaade2015_304f67, ed85, 5202, 3d84, a593, ascaad2014_024c6, 24f9, caadria2017_023a9, 7c05, 9344, 880f, 8184, 009d, sigradi2016_595ll, adab, e795, sigradi2015_10.140h19, caadria2015_150w23, ea32, ecaade2017_198d, 39ac, caadria2016_579o24, caadria2016_045j3, e44c, ecaade2014_095u22, e101, 5b9d, 90d2, 2efe, cf3c, ijac201715102z, 6e94, ecaade2015_173l37, 1d9a, acadia14_435az, 25f3, caadria2016_013n1, ba01, 1794, a57b, sigradi2015_10.377x22, caadria2017_056e19, feb0, 367a, 2ec6, ee7e, bbda, caadria2016_405e17, a18b, 529b, d82c, 8266, 9adf, 0a85, acadia14_719r, cf44, 1e74, 76c3, cd68, ecaade2017_253bb, 0b7d, bada, 2982, 7108, 3924, caadria2017_145c38, bbb1, 4869, 31a8, 220b, ijac201412303j9, f170, 58fb, ascaad2014_017u9, ascaad2016_040b16, 7f94, feb4, 69a4, cf19, 0bea, a830, acadia16_214d14, caadria2015_233d35, b0e1, b7ad, cfd0, 5a99, ecaade2016_119o32, caadria2016_013v1, 60c3, ecaade2013r_004e4, caadria2017_113x29, 1104, 8cad, acadia17_464i, fb64, 8ef1, sigradi2015_7.184d10, acadia14projects_115al, 2ee8, ecaade2016_119r32, 8943, 3ef1, dcb6, ijac201614102o1, 7a80, d817, 3975, 36ad, 3c4c, 9098, 1422, 8f2e, b663, 075c, e0eb, 6072, 3231, 85df, bfc5, 00fc, acadia14_101y, 0818, a9c5, sigradi2015_9.347u17, b567, dd2a, ecaade2014_121x27, 8293, 6164, ecaade2017_208c, bfbd, 40c2, aa08, f5f6, ecaade2016_094r25, 0619, 3c2c, 28f0, 530f, de3f, 354f, 6a1e, 82fa, c891, 6543, 263f, ijac201614302c2, 6606, caadria2016_861g37, ecaade2013r_010t6, f74e, cfa1, sigradi2014_213w7, 586b, 8b91, 2403, ba65, 227d, 160b, c8dd, 899d, cd23, a3f1, bf53, 1875, acadia17_669u, 2133, 594d, 174a, f69c, 5f08, 985b, 2163, caadria2015_130k21, acadia14projects_199ah, 8b25, aee3, 1628, c71e, ecaade2016_127x34, 2f7e, f71f, 95c9, ecaade2013r_004t3, 690c, 10ff, e840, sigradi2015_sp_8.284r30, 685b, 8d67, 6f7e, 92ab, sigradi2013_244l, 57d6, 4359, fec6, ff82, ecaade2017_051u, 4e30, f07e, ascaad2016_048b20, ecaade2014_066i15, 1751, caadria2015_070w8, sigradi2016_360w, ecaade2016_121p33, e341, 10a2, sigradi2014_045h4, caadria2015_072z9, 4303, 6c30, c215, ascaad2016_057a23, 67e0, ba73, e8ee, 800f, d172, 6314, 791b, 4ef1, acadia14projects_145ag, 93f4, 4bed, 44ed, 39a4, 62d7, b039, b686, 0014, 44a6, caadria2015_206j30, 161c, f526, e413, caadria2016_693w29, c94c, 50dd, 8b50, c390, 0cc5, 0afa, 05c3, d29a, c975, f076, 5608, ecaade2015_200l43, ecaade2014_133l29, ecaade2017_234k, cdaf, db18, sigradi2016_430m, 8344, acadia17_464f, ecaade2014_057m14, ascaad2014_025l6, 643a, acadia14_565t, 4e83, ebfd, 4870, f59b, ijac201614204x9, acadia14projects_365ah, acadia14projects_453f, ecaade2015_103n20, 20c8, bd44, 9a45, ecaade2015_250c57, 90dc, 2951, acadia15_323l13, ijac201412204m3, 8548, 487e, ecaade2015_180z38, 7a3d, a1b9, 98ea, acadia14projects_661i, 0a7b, 8253, c52c, 0b68, 4bc5, 12f5, 665b, c9e8, 8dc6, a789, sigradi2014_330k7, 8c71, 88a7, 25ec, f16b, ecaade2014_237f61, 9d40, be0a, 10f5, 2d2c, fd62, b1ec, d6a6, 664e, 9eae, 39e3, 97f3, ec72, ecaade2014_198t51, 5d25, eb0f, f300, sigradi2015_9.347z17, ab15, 4c74, 9f13, 0e66, f95e, a019, 0c70, b811, 9358, 279c, ecaade2017_269ww, 82f5, 338b, 38d6, c132, 3bdc, 6a3b, 9a21, 3864, a7a0, eaa3, acadia14projects_619an, a4c6, c095, 8487, 7312, ecaade2016_037c10, f021, 1207, 8062, d850, ea33, caadria2017_123j32, a825, sigradi2016_461k, 8c90, 4a05, 818e, 60c9, 655d, 3f45, 5e3e, db85, 0bbc, ecaade2016_167w47, 4e87, acadia14_81l, a710, 1d88, 3252, e3be, e61e, ijac201715202kk, 9edd, dd85, c1c2, f93b, 6a33, 6f39, 5308, 1545, ecaade2015_235m53, 41e1, 4446, 1730, 4eea, 0809, 5156, sigradi2016_441pp, 71d1, e2c5, 2da8, 3cc5, sigradi2013_342u, 679b, 1ebb, 3d1f, d544, 7133, 39c4, d8e6, 65a2, ijac201513303t10, 7ad1, sigradi2015_sp_2.112n29, sigradi2016_655g, a06b, sigradi2016_512a, 3614, 1f26, e58d, e2de, e845, 1f35, 50d5, aba6, a6d5, 1fb9, 63a4, b2e9, 3da8, 6a61, a031, 8533, d7a9, ecaade2015_164t34, ecaade2017_212tt, 2c5e, acadia14projects_101ac, caadria2015_124c20, 72c8, 113b, 2e6b, ec0c, c68b, 2c62, ea89, 6903, d60e, ecaade2017_148c, ijac201614201e6, ijac201412408y1, acadia15_57y1, 7cd1, 87ac, e897, 53b2, acadia16_372f23, c823, 1861, sigradi2013_387s, df37, 8e11, ad9f, d95e, c6f5, 0a48, ecaade2015_320o70, 42ab, 1fd5, 3ffc, d888, a1d6, b333, acadia17_50oo, d4b0, dd8e, sigradi2013_285, 12ab, 1e57, 7bae, ascaad2016_030h12, 808a, 7574, 4242, c6f7, ecaade2017_199aa, 892b, sigradi2015_10.378a23, acadia17_454z, 7e5c, sigradi2014_042t3, ed2d, 520d, 6f9d, acadia14_619al, 1334, ecaade2017_227n, 9b69, sigradi2013_327t, ece9, ecaade2014_206p53, d848, f5ea, 6277, acadia14projects_709al, ecaade2014_112h26, ecaade2017_052hh, caadria2015_208p31, cb51, e45c, cf7f, e0df, ecaade2014_111z24, 267c, 0f24, 72af, ecaade2015_268z58, 2dae, a2aa, a3c9, ecaade2017_194w, 79fc, bf02, ca05, 42bd, f785, caadria2017_185u44, 2a53, f372, ada3, a7a5, a9cd, ecaade2016_132p37, ecaade2017_253s, f645, ecaade2015_109z20, ee88, 2ec3, ecaade2016_089b25, 8589, ce9d, da7d, ecaade2017_152kk, f6e8, ecaade2016_185y49, sigradi2013_158c, c9f1, 35a8, cda6, 8305, 36ff, caadria2017_063d21, facf, 3fc4, 5278, ecaade2016_040z10, acadia16_372b23, 7069, ecaade2015_143p30, 7c69, 9477, 9486, 7120, 96ce, 9923, ijac201614105h5, 52df, ecaade2016_132f37, 3e35, b1d0, c872, ecaade2017_203z, db01, 8687, a1e5, acadia17_162u, 6786, ecaade2013r_004d4, cbf3, acadia17_670q, b411, e695, 5c4f, ecaade2015_55l10, ijac201715201y, 15eb, e6f5, 234c, ecaade2014_224c58, f42f, ecaade2017_156w, ascaad2014_024f6, cbd3, 5cf7, caadria2017_174n42, ecaade2016_241h64, d458, ecaade2014_149f35, 303a, ecaade2017_164bb, 0f69, caadria2017_155t39, 56dc, 1167, acf8, f1bb, caadria2016_197i9, dfba, 9303, 505c, 3d4e, 5c86, a1f7, f525, caadria2017_002k1, 7a2b, 675a, f9df, ascaad2014_030d9, caadria2015_032y4, f410, 4988, b74f, 77a6, 2cdf, ijac201412301a6, b652, 8f7c, c5e4, d6b9, a97d, 0709, 73d7, f713, bf91, ddd3, caadria2016_703h30, 5e7d, 3bd3, 240e, 4cb4, 0744, 342d, 8d91, 80c9, 1cc7, sigradi2014_232o8, 8ef8, 66f5, 590d, ecaade2013r_009j6, caadria2016_229l10, ecaade2013r_010r6, acadia14projects_427ak, 2d4d, f836, ecaade2016_237e63, ecaade2017_140ll, 6747, 2ee2, caadria2017_067s21, ecaade2015_114l22, ijac201614101d1, 5ad1, a053, 96c3, 2e38, aaf3, 26ee, 2e6f, f604, d7fb, 7292, c275, ce38, 2997, sigradi2013_358, acadia17_36z, ascaad2016_023u9, 8244, caadria2015_139r22, 0bb2, e032, a951, acadia16_12k1, 377f, acadia14projects_247i, db73, bfab, 20a9, 6f7d, 6d07, acadia17_552l, 44b5, ecaade2017_112zz, acadia17_382nn, 5f06, 277d, 604c, cd43, c5d1, acadia14_219aw, 9fea, ecaade2016_032s8, 7633, sigradi2014_041k3, 6711, b697, dff2, 783a, 9659, acadia14projects_565z, bba9, 5eb1, 6382, 245a, caadria2016_663j28, 780d, sigradi2013_194n, ecaade2016_191w50, 79e7, 6c7c, acadia17_637f, 3234, 6c23, ecaade2015_155m32, 56e9, 6b0e, acadia17_230ss, caadria2015_130r21, 5e8d, 1534, c7cd, 387c, ijac201614204o9, 0996, 11d6, d5c9, sigradi2014_074x6, 683a, 23b3, f4b9, 5785, 9551, 67c4, acadia14_219f, 4261, 6261, b095, 35d5, c5fa, 63d0, be36, 5b3c, bdc3, d15d, 3041, 93c5, be54, d262, 56bb, 4cd0, b4dd, 6df3, 92de, 5b15, f358, f968, 24d6, 30c7, sigradi2016_817l, ijac201513305r12, acadia14projects_145ai, 6b4a, acadia14projects_565w, 9c89, 85f6, b624, c4e0, acadia14projects_237aw, 0f77, 9735, b343, f583, 7b19, d258, a908, c6e6, 4371, bb78, ecaade2014_070f16, 6006, caadria2017_190t45, acadia17_230c, 6913, af6b, 202a, 22a8, d908, 05c1, ae1f, 0840, ecaade2014_132c29, acadia15_343z14, 6ac9, c5ad, 4909, 7279, ff76, 7304, 317e, 1678, a242, 7908, 5adb, caadria2017_051l16, ascaad2016_017y6, 26fc, e439, ecaade2017_192ww, 5325, e76f, ecaade2015_143j30, acadia14_691at, 6f8c, 3d97, 348e, 66d4, e280, 2c66, dcb5, 1a86, f15c, c2f6, b6c5, 3543, ecaade2017_051q, e4b6, ecaade2016_140l39, 8afc, 84e0, 69e5, 630b, e017, ecaade2015_293v63, sigradi2014_042l3, bd92, ecaade2016_068m17, 6d12, 8750, 1796, 66ed, caadria2016_333y14, 9317, ijac201614403n2, 257b, 30f5, c4d9, 77ff, dbdb, 1bd9, f53a, 0639, sigradi2015_11.136s24, ecaade2017_143l, caadria2016_301p13, dee5, 3a2f, 4556, e068, caadria2017_118g31, 91e6, 71eb, e5b5, 7ea0, df44, 96b9, 839b, ecaade2014_156i38, 1046, af40, 2430, 58c0, e172, ecaade2015_309w67, ascaad2014_012g6, caadria2016_601e25, 07d7, 362e, c3f9, 901b, e8ce, 54a1, ijac201614402a2, be9b, 7139, 6816, aae4, 7e86, sigradi2016_490ii, 857b, 63b6, ed40, 1258, 83db, f3bc, 02a5, c672, caadria2017_015a5, c1a3, dd6e, 3766, b375, caadria2016_291w12, 0dd3, ad31, 044e, 9061, 75d4, 8ee9, 57bb, acadia14projects_291h, 91c9, 1a10, c394, c2ac, 40a7, 13e6, c525, ecaade2014_009b1, c684, d668, c909, 3987, 8715, 31ef, 3004, ascaad2016_012o5, 9127, ecaade2015_235k53, b36b, caadria2017_056i19, 2fc4, cba0, 7f86, abca, c764, ecaade2016_106n29, db7e, 60c7, 8bc0, 8ee6, 8785, caadria2015_208d31, dedf, 1775, 9cbe, 9233, 1d73, ecaade2015_199x42, ijac201513102e2, 2c3e, 6c7e, 03f3, d0e7, ecaade2017_019jj, 5e82, ecaade2015_227p50, acadia16_98n7, fc5b, a8b3, 9fbf, 2a09, caadria2017_145h38, 4796, b7b3, ecaade2015_235n53, 17a7, 11fd, 84b2, 2c72, b91f, 9c8d, 7cb6, 811a, 7095, 5275, dd88, ad67, 4eff, 8427, bfe6, aed1, e444, 2378, ecaade2017_215j, bd05, 1fab, 8b7a, 3e53, 4f70, 8538, sigradi2013_401n, ecaade2016_038h10, a633, ecaade2017_288w, 0fc1, 832b, b7b9, 3899, acadia16_174f12, e960, 6dc4, 97a7, 6440, ijac201614101h1, a79e, bf34, bbec, bc79, afb0, 7c03, 010c, 92f5, da9b, c903, acadia14projects_75e, 801a, 2e36, c911, 7c0a, 5943, f950, f33f, fdfc, 7449, 9f0d, b0a0, a0ed, 364f, acadia15_323j13, 3afb, acadia17_630e, 311f, bad1, 68b6, ecaade2017_195ll, acadia16_244v15, 0c29, 903b, b24b, acadia17_222y, 89fb, 3b74, a29d, fe0d, ecaade2017_006mm, 2af8, ecaade2015_138a28, f419, 7f25, ad35, 7a8f, 1afd, caadria2017_004s2, 60aa, b637, sigradi2013_303j, acadia14projects_135u, 1cb5, sigradi2013_429j, 2594, cc2e, 6692, 11b8, ee4f, acadia14projects_291aj, d7d2, acadia14_463j, 8e52, 4c26, 3cf2, 5ee8, dc87, bfac, ecaade2015_113p21, e014, 1f53, acadia17_62pp, 8a8b, 6eac, 3c4a, ecaade2016_162n44, e4b9, 5eec, 3997, 4b99, sigradi2014_108b9, acadia16_344n21, d438, 8481, 9771, sigradi2014_048u4, 51d0, ecaade2015_314h68, 216c, cc13, a7ec, 6580, 676f, 9b8f, aa12, acadia14projects_497x, ecaade2017_256jj, 85fb, acadia15_469e20, 5547, 78c5, 92ad, df98, ecaade2016_165u46, 67fe, ecaade2017_013tt, e53e, d877, b2c6, acadia17_238rr, 1ee6, cc10, 1646, 8e01, b002, 0000, 6310, 3b10, 41bc, ceb5, e26d, ae3a, 1ecf, b789, ecaade2017_014a, 226c, 077c, 8efe, 683f, abef, 2bbe, 07cd, 29d0, ijac201614206u10, sigradi2013_226r, 9d65, 0980, ecaade2017_023ii, ecaade2017_203uu, acadia15_284s11, ecaade2014_086r20, acadia17_511a, d927, acadia17_90jj, 7c67, acadia14projects_111o, 36a6, 314e, d961, 62aa, d822, 1565, cc8c, acadia17_52z, ijac201715203k, 5914, 4b76, 0ed0, 9c60, sigradi2016_590a, 24e1, 728f, ab17, fa47, ef53, 648e, a8cc, b72d, 4469, f401, ecaade2016_213k54, sigradi2014_345k8, sigradi2014_305n5, acadia14projects_167aa, d569, 17e8, caadria2015_139b23, 9873, ecaade2014_141f32, acadia15_407x17, ecaade2014_153x36, ecaade2017_006vv, 35b6, 03c2, 1c16, 7469, 5186, 6a55, 03ea, 16b5, 5b64, fe96, acadia16_24o2, ecaade2014_180d45, a446, b558, 6fec, ecaade2015_74n14, d9c8, 5fbb, 0f8e, c473, 340e, ijac201412201p1, 8c51, 8156, ada1, 94c8, e860, 9ced, f2cf, ijac201614408h5, 0f2b, ijac201715203aa, caadria2017_165r41, ecaade2016_045e12, f7ff, 0886, 725e, acadia14_101n, 2eef, ijac201513206v9, 057d, 52d1, d563, acadia17_330kk, 47ae, 4db1, 9aa7, 442a, 01a9, 9223, ijac201614104k4, 67e5, f8ee, 6b33, 2149, abe6, acadia14projects_145aa, 0710, 5198, 3a82, 0c85, 0a71, b17c, acadia14_229n, 9e9b, bcdf, 860c, sigradi2013_42n, 2ce4, a7d8, b5fa, 6e70, d849, 8eac, caadria2016_177g8, bb31, f6b0, 7e61, df78, b00f, 32cd, c5c2, eb34, e466, 3637, e312, 048d, 25e4, 3813, f426, sigradi2015_10.138c19, 8f46, c265, ecaade2016_042u11, sigradi2016_449mm, aa42, 1ed7, acadia15_232o9, e008, f1b0, acadia14_237as, 1142, cc22, dac7, 0bb8, 6172, befe, 33ed, acadia14projects_671s, 571b, 69ab, acadia17_231n, 869a, acadia16_342c20, ijac201614205o10, e0cd, 93fe, ecaade2017_129ee, 462f, a9d9, a738, 2d28, 2013, ecaade2017_124v, 6678, 6cf4, ecaade2015_200h43, 9a7d, 3439, ascaad2016_007u3, 721b, 06f2, sigradi2016_426g, acadia15_81u2, fe59, 9e5f, acadia14_609ao, d896, 5332, 0931, sigradi2013_248b, 6cdd, sigradi2015_sp_11.303p31, ba97, 682e, d75b, 417c, 36f2, b6c2, 9878, acadia17_154rr, acadia14_619au, b84c, 68e4, d121, acadia14_365ak, 5104, cd47, ascaad2016_038p14, 15ae, 248f, b876, 0856, acef, 455f, 8199, 863f, 5a4c, sigradi2016_781qq, 52f6, eddd, 9d9b, e931, bcb1, c1b4, ecaade2016_210f54, c1f4, 0c72, 7afd, 9ec5, a173, 6830, ecaade2017_053l, eb1c, 6b78, 494a, ecaade2014_215e55, 7a09, 613a, d7a6, 7844, 1f04, ecaade2015_38s7, ecaade2017_089z, eb8c, ecaade2014_132g29, e52d, acadia17_339vv, 92c2, cc37, caadria2015_086j13, caadria2016_457m19, 2f9f, 256e, 654a, 4cb8, 08c2, 4eec, acadia14projects_115ah, ijac201513305u12, d695, 7b24, 15b2, 3390, sigradi2016_792i, f158, 7b74, 35b7, 0857, ecaade2013r_016v8, 77c5, 6edd, 8d46, 01e2, 5333, acadia17_464oo, e6d0, eac0, e720, 342e, 188b, c4c7, 0e9c, ecaade2016_075w21, 415c, a4df, e872, 91de, 75eb, f551, ce5d, e9da, ecaade2013r_006s4, 3ff3, a9d8, 2a85, 93d4, 3bf2, bb54, e033, ecaade2016_025k7, 041a, 0623, 6fe4, 73f8, a8a5, sigradi2014_032c2, 7a7c, acadia14_267o, 2d94, 983e, 672f, 2a6e, b783, 866c, ecaade2014_168z41, f5bb, a756, 91e9, ebd5, b9e7, ecaade2014_127k28, 9710, f5f1, 02bd, 3cae, 315b, 1437, 7aa8, bafe, acadia17_570aa, caadria2016_311y13, ce2d, ecaade2017_201a, 888b, 1b61, 95a0, 88d3, ee35, caadria2017_086i25, ecaade2017_215k, 9803, ecaade2017_116b, 8a18, f1af, 9f55, b0f6, caadria2015_073d10, 3401, 8a7a, aad8, 8853, d225, 042c, ecaade2015_171k36, 5a27, f585, cef4, b4ef, 67fb, 48e3, acadia17_82tt, 22fb, d6b8, aeee, 109f, 7344, ee0a, eb29, ecaade2016_157b43, 4cf4, sigradi2016_642ll, b687, 2b84, 9dac, e668, acadia17_600v, acadia14projects_375h, 978c, 8224, 8d9a, ecaade2014_149g34, 49ab, 9b04, c7bb, acadia17_127ff, a2a7, 8a49, 8c39, 34fe, a487, 735d, cdd3, a4bd, 4dfb, 0c62, 3a92, 917c, fd15, 13de, 1c52, a09e, 8f32, sigradi2015_4.52p6, d9f5, 890d, acadia17_117aa, acadia17_464a, b4cc, ijac201614405d3, 5f44, 77a9, 354e, 7c93, acadia17_502yy, c448, 9d97, 79e1, ascaad2016_046p19, 8ada, 198f, 51af, 0b53, 52bd, bb8d, bb6d, 0f68, 91d7, bc50, 5528, 28d8, 84fc, sigradi2013_234, 8a83, f554, acadia16_488t28, 2177, 0381, 2597, acadia14projects_237az, ecaade2017_021n, e6c1, 0f46, a0c4, 710e, ef24, fa77, 75d9, 92b4, 1b11, acadia14projects_317x, e307, 8cca, ecaade2016_217f56, 526d, caadria2017_046l14, d98c, 93ae, 4510, 85d6, da77, acadia17_26i, 2ac7, 1807, ad50, ijac201715104l, 8fdc, bc36, 16e4, d176, 1662, b1e5, 0a49, ecaade2014_014f3, 51f9, 5351, 582a, e638, 7a07, caadria2017_149g39, 8ebe, c50a, 90d4, b7c6, 3eb0, acadia14_531p, e0f4, ecaade2014_239m61, acadia14_281u, a93e, c865, 590c, ascaad2016_052g21, e171, c608, 54e2, e9f9, 9398, 3af4, caadria2015_208t30, ascaad2014_033w9, fffa, b530, 9eaa, 618b, 44cd, acadia17_189ll, b33a, 389e, ecaade2017_046a, 3e90, e7bf, 4aee, a42b, 6721, d395, ccce, 912f, bc1f, 4c7a, 8f15, f14f, acadia14projects_199ac, acadia17_222h, 5493, 9f10, acadia17_221pp, 7e60, 3f0a, 6ea6, f261, acadia14_427am, 369c, 2232, 43f3, sigradi2013_425t, 38f3, 6962, ascaad2014_010t5, a979, 2f60, fb48, c362, fa18, sigradi2013_330d, 3f25, e9ca, 02be, ecaade2015_170t35, 1061, ecaade2014_149b35, e3b9, sigradi2014_229m8, 7618, e718, 3fa2, a546, 41f0, b80c, 578c, d6c6, 490a, 6b6a, acadia17_512u, f5dd, 5f3d, 4a80, 888e, f20e, 79b3, 26be, sigradi2015_9.347t17, 7f50, 96ec, 5cc2, 63cb, caadria2015_150a24, 35f8, 8b01, ee54, ecaade2017_076w, e57d, 4954, ba85, ijac201513301z9, 3d21, a57e, 01f6, 98da, ecaade2014_010r1, 9c70, 5c25, 3866, ecaade2015_193h40, 8a8f, 227a, ecaade2013r_003n3, 6dec, cf3e, c579, fdf1, caadria2017_001e1, acadia14projects_281w, caadria2015_156g24, acadia14_579a, 6996, ecaade2016_113u30, 9efe, acadia14_619an, 027a, ascaad2014_001j1, 9cab, 7ceb, 65a6, b177, ecaade2017_288dd, caadria2015_206t29, acadia16_344j20, 01c7, 5b4e, 06d7, 8b4d, f144, 6745, 99fe, ecaade2017_277gg, sigradi2013_205h, 1dd8, a997, 4abb, d723, 68ec, fd5e, ijac201513104u3, 4547, 4638, f38c, cf99, ijac201715203vv, 53b7, 3738, 41c2, a5e0, be21, b197, 61e1, cbdc, 1c03, ebad, fc9b, a8f4, 4f5a, f40b, 139a, dba2, ecaade2017_029gg, 5e12, acadia14_101u, b6b0, 08b7, e4e7, d4d5, ddc3, c319, af1f, 376e, 8e26, 1c42, 212e, 4401, acadia17_222uu, dff5, ce5f, 89b4, 02d7, acadia14_365ad, acadia14projects_135ac, ascaad2014_017w9, cc69, 5ad7, a105, ijac201715202ww, ecaade2016_140r39, 1b83, 964d, ascaad2016_038v14, ecb8, b628, 04a4, 00af, 5b85, ee74, c097, 3880, 9b09, 6d21, sigradi2013_401j, 3fea, acadia17_28q, 9b12, 80ed, sigradi2016_641hh, b344, 9951, 1872, 54ea, c0ec, acadia14projects_427ao, 199c, 594b, acadia17_373l, 349f, 4eaa, 6e20, 3e07, 246c, 6360, 48df, cfc2, 09e2, 8e92, 025f, cc91, caadria2016_507o21, a660, 1275, 7c4d, ecaade2015_130g26, 668b, 2578, aa0b, a279, f7d1, ab77, 22bc, ecaade2017_172p, 6738, 186f, c7f9, 464e, caadria2017_009g4, 2481, acadia16_270u16, 1411, fdb4, 83a4, 54e5, 6c75, b2ba, ecaade2014_218k55, caadria2017_079t23, 8841, b85a, ecaade2017_ws-archieduw, e0ce, d813, 83c0, 174e, 25dc, ijac201412304v9, b6f0, ascaad2014_024u5, 3fec, 2ec4, da08, e61a, 04ea, ecaade2013r_014k8, ijac201614102v1, acadia16_184i12, 8d45, acadia16_478m28, daff, caadria2015_016t3, ecaade2015_170s35, ecaade2017_006jj, f3f6, f31c, caca, 01be, ed7b, sigradi2015_3.209d4, 0213, 4079, acadia14_409m, e652, 459c, 7b6c, 0983, 9267, 705c, sigradi2016_375i, sigradi2014_108c9, ecaade2015_301c66, acadia14_135j, ecaade2015_333m72, ecaade2015_265n58, ae63, 6073, 024e, 4dcf, 3b3b, d0bf, f94a, aabf, 2cc7, c5e6, acadia15_483e21, c3a4, ascaad2014_029k8, 8703, 1dee, 08b6, 1a97, ecaade2015_138y26, 35e7, sigradi2013_305g, ecaade2015_196d42, 6735, 3078, 9d84, 6472, eb76, aebb, 48c0, 75ef, 4d12, 689d, ba79, a947, caadria2015_014r2, ijac201412201r1, a0f5, ecaade2014_038n9, 3f2e, sigradi2013_95s, c593, 5f43, b2f3, 16bb, 0499, sigradi2013_366z, 5f6a, acadia14_135t, caadria2015_114x17, 0a52, 6ada, 2d2d, ecaade2016_217g56, e3cd, ijac201614105z5, ascaad2016_004s2, acadia17_82d, 43e9, ecaade2016_130r36, ascaad2014_024n5, da84, sigradi2016_815aa, caadria2016_601j25, 18b9, 0721, acadia14_281s, 7783, f4ab, 0eff, 170d, 4516, ascaad2016_006h3, ecaade2016_158e43, d479, 3695, caadria2016_673y28, 67b4, ecaade2014_080i19, bb84, eeac, 6a7b, c8f0, acadia17_316yy, 4e60, ecaade2015_173i37, 62e8, 4800, 9206, 08d8, 4d1d, e1ad, acadia17_570ff, acadia17_544d, 1f7d, ecaade2016_bkom65, ecaade2015_18g3, sigradi2014_267m2, sigradi2013_42, 4f6f, 8de8, 5c47, e8b9, d232, d4a7, f677, bae7, 8e2b, 331c, 564d, 66e1, e165, 933a, 254a, ecaade2015_25f5, caadria2015_181h27, d3e9, 989f, fadd, 6db9, a975, e772, sigradi2013_135h, acadia17_283a, 3b4f, sigradi2013_112, 29ae, sigradi2013_30k, 3f18, 0cdb, faef, a284, ee38, dd58, 306c, 144b, fecd, b6aa, 924d, 7e78, 6524, d25f, ecaade2015_139w29, 653c, acce, ecaade2016_163y45, 1ac0, ecaade2017_124q, 7937, a861, 046e, d6c4, ecaade2017_094o, 74ba, 4edf, 3759, ab30, acadia17_170o, dde1, 9538, acadia14projects_257aa, 7017, 5392, e774, ijac201614203p8, e12a, ecaade2015_180p38, 661b, caadria2016_611i26, ecaade2015_227h50, c86d, ddc8, 2e0c, a506, 1d9c, 9115, ecaade2016_225i60, 4568, 5ff5, ecaade2017_264f, 3943, fc46, fcc2, adc8, abd5, 9328, sigradi2016_602h, ijac201412303n8, acadia17_502qq, 9a6e, 4979, c888, 515e, b3b8, 724c, b722, 43ec, 961f, acadia17_482z, b06b, aa07, f3af, fc3e, 2fbc, ecaade2014_019i5, 19c9, 70c2, 5dfc, 5961, dc40, ijac201715203ww, b194, 4a92, ba60, 474c, 5791, ecaade2014_112m26, ad72, 0de8, 76c8, ascaad2014_028o7, d170, acadia15_483z21, ecaade2015_180x38, sigradi2015_4.219z6, 468f, dfc6, 8ee5, b5a4, fcb9, caadria2017_067g21, 3c44, 2190, 117f, 13d1, e204, 0808, 4ddb, acadia14projects_619as, fed4, c8c8, 5209, 1672, caadria2016_229w10, ebaf, a45b, acadia17_637b, 0ae4, ecaade2017_044ll, acadia14_655y, b859, ecaade2017_124l, c3de, ecaade2017_100h, 1398, 4222, 7834, fdad, 8f17, e44f, 1d32, acadia17_481p, cb4f, f156, 1e2c, d616, 1832, 4e4d, 90c8, 5bb6, 8a05, 9372, c5fe, acadia14projects_63ai, b6b9, ecaade2015_138g28, a0b2, ecaade2014_224v57, caadria2016_663r28, 5284, 53a9, b5cb, f29e, 8573, a46a, ecaade2014_038r9, 970f, 5581, c9e0, 3619, e4a9, 5930, 516b, 8de7, 8875, 72ec, f895, 4579, 3d8d, ac42, d5df, 2908, 2dc0, 7672, e7c6, b45d, 9624, ecaade2015_196n42, 779d, 0cae, acadia14_601ab, 0473, cb20, caadria2015_061g7, 841a, caadria2016_517w21, 2b75, a72d, 3d0b, 589e, 929c, e1cf, ijac201513302y9, 7ffd, 6693, 2d61, ecaade2015_100b20, 5fa5, 3e79, ea62, dffb, b6e6, cf75, 8302, 22a5, e83f, d264, b5d7, a5c7, 3fb3, 6689, 688a, 6a15, ascaad2016_007o3, 1de3, 65b7, ijac201614401g1, acadia14_101an, 74cb, 0c90, 99c7, ecaade2014_016f4, caadria2017_047b15, 6fea, 9a6c, sigradi2013_285f, 529a, ijac201715202p, c2d7, b3fa, 64f7, 14a2, 8b94, b714, caadria2017_174j42, e020, 910d, e133, 7ce7, ee43, e552, 4671, 46fe, 06bc, 87ec, e458, ecc7, ijac201513203w6, sigradi2015_11.392z26, 4507, 3071, d400, 2b1b, acadia17_482cc, cd3c, acadia14projects_699g, c1c1, ascaad2014_001k1, ecaade2014_138u30, 3e3c, 387d, 45ff, sigradi2013_212r, 4b2a, 26ac, a4f8, a269, 2ab3, dd0b, 7d1c, 0c05, 2240, 8e66, 13b4, d4e2, d072, 6bb6, a76c, 5f01, acadia14_357ao, caadria2015_190o28, 1a8d, caadria2017_115p30, 07fc, d3a6, bef7, cee2, 5bc2, 1b06, 69d0, caadria2017_081p24, ecaade2016_230a62, cdd1, b4e2, 61f6, d04c, db8a, ecaade2016_238z63, 7180, 0363, bc96, b62f, a163, a963, 8e14, 5bca, 9684, 8c11, 2b18, acadia14projects_719h, 4875, sigradi2015_10.177y19, ijac201715105xx, 6d28, 232f, sigradi2014_079i7, 681f, 3f05, 0658, b1d1, 97a5, 205e, acadia17_232dd, 65ab, d8da, 4299, 3aa9, fead, a79a, beed, a068, ecaade2016_073u20, d6df, 1a79, 93e3, 2e1c, 0d63, acadia17_274vv, 66c2, b62b, acadia14projects_517n, 7fb3, ecaade2015_161g34, ecaade2016_071j19, ecaade2014_201c52, 6dc1, 5962, 7066, 7e79, d2bd, ecaade2015_127y24, e882, ac63, 5497, b2fe, d2de, de3d, acadia17_26n, cfc8, f8a5, d430, ecaade2014_067d16, ce70, 2e99, 4161, 289a, ed2c, ecaade2017_291o, ecaade2016_113a31, 87be, e2c2, 182d, 0c00, ec5d, acadia14projects_291ar, faee, eb9f, b9ea, c271, caadria2015_114a18, f275, b9cc, 6caf, d53e, e25a, ijac201715104dd, acadia14projects_507ae, ascaad2014_022d4, c7ce, 2c8b, 3dce, 55ea, 3d89, acadia16_344c21, e58b, d193, acadia14projects_117az, af9a, 645e, c432, a879, 4591, 831f, 3808, d975, 448e, 46b1, d01d, def3, 70ee, 8383, c930, c096, acadia17_71b, ijac201513104x3, 8ef2, 0483, 2b3a, ascaad2014_023b5, 8f20, fbf3, 1fd2, eda6, ee60, 86c9, bb2a, acadia17_37gg, a109, a130, e6bf, caadria2017_104t27, 068b, sigradi2014_263b1, 6b12, 3c42, c18a, b86f, 22dc, caadria2015_124v19, 8895, ad9c, d5d6, 4f29, ef52, e550, 3ab5, caadria2017_163s40, acadia15_395z16, adda, e5cc, ecaade2015_138t28, d781, 5838, 28d7, 26e4, 894f, 1193, ecaade2017_051t, ea8e, 80a3, af3c, ecaade2017_085j, 1d16, 44fd, 451a, 5456, acadia14projects_609ah, acadia17_190f, ecaade2014_232z59, bddb, ecaade2015_138x27, 5bbd, 73cb, 9a40, 8ec7, f1e0, 7966, f72c, a341, 3678, c01d, acadia17_598rr, acadia14_479y, cdbb, 4b63, 3aef, ecaade2016_095a26, bc17, caadria2015_073x9, 698b, a4c2, 3814, 6fd3, f478, a43a, ecaade2017_192d, d3a5, 8b2b, b42f, 9cb2, 13db, 734b, 98c3, 22b0, 7dc1, 2008, 53c8, caac, 934f, 0118, 8a1a, ecaade2017_047r, 7787, sigradi2015_3.65n2, 5799, ad55, 7fe6, acf9, 7d77, ecaade2016_063t15, f76b, sigradi2015_11.142b25, 7d98, dba8, 9fce, ecaade2016_007j2, 3dea, 6018, a80f, b43d, ecaade2015_59z10, 007c, caadria2016_819l34, 5e28, 7d2f, c26c, 5c5b, af41, 1b28, 6921, 8432, f454, 28d9, 75d0, 0c84, 88ff, e2bc, 348b, c3f7, c543, sigradi2014_289j4, 4196, de04, a1d0, ce26, f475, d6b4, ecaade2017_021p, acadia14_117g, 55ad, ascaad2016_028e11, f508, d4bf, 42d8, caadria2016_147j6, sigradi2015_8.47n11, 5c2e, ab22, acadia16_12j1, ecaade2017_202k, acadia17_201e, ccab, eb9e, acadia17_62mm, bd9f, b636, dd05, 8b56, 0c35, caadria2016_797z33, sigradi2013_330f, 18e6, 08ce, bf26, f589, 5b05, 5dfa, af6c, a684, befb, ecaade2015_333k72, 9ccd, 1487, e5dc, b301, 5e9e, acadia15_211y8, 28a5, ecaade2015_229s51, e5e0, 3d51, c625, f5a3, a9fe, e51c, b579, efb8, 0e1f, 0a7f, acadia17_127ee, 8e99, eff1, a315, b0bb, 556b, 3853, ecaade2016_108r29, ecaade2017_199ee, ecaade2015_177a38, e24a, 83d8, 6a21, caadria2015_202w28, f003, ecaade2014_151r35, 9711, 54ff, af33, 3ab9, cbab, ascaad2016_027x10, e8d9, ecaade2015_294j64, ad75, 5952, 8ea5, 2d59, 8826, 1a2c, e6e3, c819, 099b, aa8a, 65b5, 25fc, 7f6a, 7b13, ecaade2014_066h15, 45bf, acadia14_473ae, sigradi2013_407h, ecaade2017_225zz, 5f0a, 30b6, 2e60, acadia14_609am, sigradi2013_343e, 3a3b, 6b9b, e502, 6b29, f041, 67ac, caadria2016_539b23, 2086, a77d, ecaade2016_006a2, 805f, ecaade2014_086s20, 9559, a1bd, acadia15_297f12, 143c, aa4e, 27b9, 907d, 6a0f, ecaade2016_230h62, 6f84, df03, b084, dd1d, c754, b91c, 38fc, 7ad2, ecaade2016_028i8, 80e6, c1e9, ascaad2016_015n6, cb02, cc23, ff1d, 7283, ijac201614201f7, ebd0, 5b84, d027, ijac201412205x3, 797f, 5cb7, 9f49, f5eb, acadia14projects_619aj, e0d1, c820, 4270, b7a5, eaeb, 927e, a940, 1d58, 9d45, 3409, 668f, 82ca, ef9a, cf9b, 259c, dfb9, sigradi2013_138u, acadia16_72j5, 990a, 694b, acadia17_382yy, acadia14_291am, 3fc3, 7d25, b1aa, ca88, sigradi2013_414d, 4656, acadia14projects_301ay, efb3, caadria2017_190m45, 1cb3, 2682, 2260, e9ef, 8d9e, ecaade2017_013nn, b9b5, f4da, 7ad3, 1838, sigradi2015_3.65t2, d1ee, fe5e, 6e5a, 273f, 8651, 0ad5, 217c, a08f, d47d, sigradi2014_151e3, acadia17_500mm, 049f, e275, ecaade2016_097t26, c0da, 4703, 87fa, a1aa, b8c8, sigradi2014_049h5, cb2b, 4ef3, 7ce2, 77f7, ecaade2014_042o10, 20e4, 3430, 65af, b92a, ecaade2013r_003s2, ecaade2017_220jj, ecaade2017_041u, 6ccb, 2618, sigradi2016_426i, 3ebd, 9784, b60d, d2cc, ecaade2017_124u, 8eb6, 3334, 2cff, 3946, 09af, b141, d45a, sigradi2016_602ww, e9b1, acadia14projects_101aa, ecaade2013r_015t8, 221d, f6a3, 2189, 8236, 51dc, e3ab, f04e, ascaad2016_059m23, ddcc, sigradi2014_172v4, f908, 2035, caadria2016_497c21, ae1d, 35ad, ascaad2016_034j13, 8308, 806d, sigradi2014_213t7, 0950, caadria2015_072l9, e196, acadia16_260i16, caadria2015_061e7, ecaade2014_192a49, sigradi2014_176g5, 7801, 32dd, sigradi2016_571uu, ecaade2017_105ll, 6f1e, 71d9, ecaade2014_186b48, ecaade2014_143m32, eb93, 6074, c40c, eaf8, fe1c, acadia16_344i20, 8429, 2b48, d4ae, 006e, c5b5, 6793, caadria2017_183m44, ijac201412305t2, caadria2015_130i21, 268c, ae93, sigradi2015_8.339w15, ecaade2016_134e38, ijac201614105f5, 5d7c, sigradi2015_10.140j19, f1eb, b28f, 5161, 2e33, ecaade2015_61z11, 7615, c58a, acadia17_266w, b0ae, acadia17_257zz, b5f4, ce48, e788, 91c5, 83d5, caadria2016_851j36, a5a6, ecaade2014_067w15, f6dc, d42e, b151, caadria2017_051i17, acadia15_95g3, ecaade2014_042p10, 53cd, c79a, caadria2015_213l33, 7e8d, 6860, 7faa, a88d, 5897, caadria2017_113n29, 6ffa, ecaade2016_078n23, bcba, ee5a, 651a, caadria2016_487n20, 954d, d6c5, ecaade2016_027y7, b744, 9c35, d2f5, ecaade2017_049xx, b844, 9625, acadia17_291r, 6a89, d463, 0924, 5023, 41a7, ed04, ecaade2017_073m, 4d77, ba2e, 5481, e37f, 7c1a, d8cd, 3a71, ascaad2016_016r6, ecaade2016_042v11, 4ccc, 8d96, ecaade2015_83j16, 6782, d799, ecaade2014_139h31, 74f1, 32e7, 8373, 5969, 5975, 7a46, ecaade2014_044h11, c2b5, 00d8, 24c3, 261a, 5e4e, ecaade2016_166w46, 98d7, 4b2d, 02f5, 8362, 33c2, fe27, acadia16_98i7, acadia14_153j, c578, da7c, 691c, 5a56, edea, f3d8, 6374, 2744, ecaade2016_106k29, caadria2016_631g27, 6bdb, a64f, 72fe, caadria2015_208k31, cf40, 4679, eb21, f1ed, 2b9b, 3d79, 32e5, 5082, a2c7, acadia17_382xx, 7477, ecaade2014_057h14, 6174, 872e, 8db9, 914d, 707d, 67cf, 6794, 6e55, 266d, be00, e40b, 8bb5, 61b2, aa21, 072c, 7245, 628d, 1c69, aecf, 35dc, ijac201715202a, ce81, ecaade2015_171f36, ecaade2017_293rr, aede, bcdd, f52c, 3dee, 9f09, 293c, a5cc, ijac201614308z5, 0e80, 36b9, ecaade2014_149n35, 0424, 4a88, e46f, 16bf, 1b0d, ecaade2014_108l24, 499f, ae85, 7843, 5d61, 5d7d, 9247, ecaade2015_18d3, 7fdd, acadia17_600z, 601c, 91f7, bf62, ascaad2016_007t3, sigradi2015_4.219e7, sigradi2014_314o6, 685d, 81fd, 5058, caadria2017_155m39, 3f55, 9a64, b7d3, sigradi2013_183s, acadia17_190g, 63bc, 2265, ea0d, 45e1, ce4e, cf48, a2a2, 71ca, b6ea, 788e, d13d, 30e0, ecaade2015_250b57, 7a8e, ecaade2014_237b61, 1252, 9cb9, ecaade2016_095y25, sigradi2014_197x6, ijac201513203v6, 702e, 4e34, sigradi2016_420tt, 2488, 6615, 80e9, 9793, 88a6, 5ca6, e58e, ecaade2017_089x, c7b6, 91fd, 8100, d6ae, acadia17_146i, ecaade2015_152t31, f219, 9676, 584d, 279f, acadia14_619ac, d70c, cd13, 2060, 3a55, 83d3, aba2, ecaade2017_157rr, e5fa, sigradi2015_8.186g13, 36c4, ijac201513105y4, 18a9, eeed, 3259, e73c, acadia15_263u10, 609b, acadia17_413q, a98e, 3111, 6d69, caadria2017_005z2, sigradi2015_8.264n14, 039f, acadia14_463av, 1a58, 24a3, b10d, 4833, c5a2, ijac201513201j5, e323, ijac201412304c1, 1964, 4212, caadria2017_096l26, caadria2017_017m7, 2001, edf6, 375b, 7508, 3acf, ascaad2014_019g3, sigradi2013_243z, sigradi2014_063u5, 87d8, fe8a, 8309, 72f6, f251, acadia16_224o14, 04d2, ecaade2014_192i49, fe4d, e43c, acadia14_117f, ecaade2017_076x, 02cc, acadia17_360xx, 0d07, ecaade2017_108f, ecaade2017_269xx, 0ca9, acadia16_214u13, 8fcd, 74e8, 8b54, 33ee, defb, ascaad2016_023p9, b6de, b2ec, cfdc, 3612, e6fa, 1a2e, 8bbd, 74e4, ecaade2016_188l50, 992e, ecaade2017_265k, caadria2016_713c31, 0c18, acadia15_343p14, ff06, ecaade2016_120c33, acadia14_357at, ecaade2014_072c18, acadia14projects_347ag, 6282, 76ae, ecaade2015_81n15, 433d, 2337, 55e5, 74f7, 8708, ecaade2013r_019k10, sigradi2014_132v1, 88f6, 2c65, 66b8, dd68, 532d, a401, b578, 65c1, a561, 80d5, ecaade2016_129m35, 2edc, eb4f, 355e, 93c4, caadria2017_074s23, acadia17_202r, 99a0, c5e0, ecaade2015_161n34, adfd, a8bf, d2c1, ecaade2014_094n22, 0131, ecaade2017_130uu, 611a, b7c0, 48c8, ecaade2014_237h61, 9825, caadria2015_073c10, 576b, 45ea, 1d40, e867, d798, ecaade2014_024u7, 5705, a051, db72, ab5e, b43a, ecaade2017_048dd, caadria2017_035z11, caadria2016_405p17, 7ff4, c59d, f5bd, sigradi2015_6.341a9, ecaade2017_215ff, acadia14projects_435am, e2fd, 788d, 8f2f, 79ee, sigradi2015_3.221p4, acadia14_301b, ecaade2015_73f14, 271a, f077, 3419, 0584, acadia17_330ff, 8dd6, 1f4b, 7e26, ca52, bb2b, acadia17_648y, 9f73, a042, 0e0f, f859, af51, acadia14_145r, 30a2, 5c3b, 6fdf, a840, f63b, ecaade2017_122yy, caadria2016_135b6, 5a8a, ec58, ecaade2015_53r9, 4d0b, 5c3a, 0e7b, acadia17_669o, ecaade2017_ws-archieduv, 585c, 7e53, fb0c, 1639, e929, 2779, 8ce3, caadria2017_113y29, 8e0c, fb37, b507, df31, 167b, d760, 39bf, 4f84, 5a8b, a2d8, 9c02, 1b8b, caadria2015_139h23, ecaade2017_079y, a32e, d50b, cb85, e562, 71de, b3b9, 86be, f045, 2f7f, 9f1b, ijac201412201o1, ecaade2014_143l32, eac7, 445b, 14ec, 6d04, 1a1f, b0d4, sigradi2016_544d, ba1b, 3ca3, 1951, 6a1d, ascaad2014_012d6, 3d7c, e589, b284, cb7f, 5880, 4660, 6271, d935, e3cc, b113, c5e1, 4b05, 7fbf, c111, fbc3, 4273, 738e, 6739, 5b78, caadria2017_009x4, 6e89, 6e25, 6c9b, 9833, 261e, 9214, b1b9, b44b, 2aea, 756c, 7e41, 3b17, 7463, 194c, 32c1, 128e, 099d, c321, bd13, 2ee4, baae, a64e, fcf7, c460, f39c, c60a, ecaade2017_215z, eefa, sigradi2016_803dd, 1ea1, 56ec, 07f1, a72a, 670e, 06d5, e4ba, 8c25, c0ae, 7405, 635a, fcbc, sigradi2014_263k1, acadia17_648dd, 71be, bc99, ascaad2016_032s12, cdeb, a2f5, 95ea, ecaade2016_242l64, b55b, b2d5, a16d, ad7d, caadria2016_881v37, ef44, 4e72, 0d90, 1959, sigradi2013_215e, acadia15_323b13, acadia16_140r10, 3701, 34f2, caadria2017_129u34, cc2b, 014b, acadia16_270g17, 684d, a9f3, ecaade2016_tkow66, ecaade2015_15c2, a6e5, adc3, sigradi2016_417ll, 2643, 8448, e9f4, 836f, caadria2015_032x4, 23f0, 5fae, 47ac, ecaade2016_158n43, 7de9, 196d, 3054, ba32, 59d7, d231, 5313, ecaade2017_083vv, 56dd, acadia17_163gg, bf9c, 3bb2, 1e45, 88fe, 93a0, acadia16_344o21, bec4, d794, 8f93, 04d1, 3055, acadia16_460z26, caadria2016_829e35, 14b7, ecaade2014_057p14, f513, a672, 0894, ecaade2016_063p15, 7fce, 5b2b, ecaade2014_044a11, c864, abad, ecaade2015_33m6, 280d, sigradi2013_155n, 848d, ecaade2014_030l8, ecaade2017_288ee, 7d93, c9d8, 15bf, 2a51, 6119, dbf6, acadia14_177r, a80a, ecaade2016_224h60, 2dc9, 9736, 27f7, 11a8, f78f, 8684, ascaad2014_026s6, caadria2016_797k33, 693d, 3ae5, a064, d4a5, ecaade2014_067a16, adae, 3734, d4f4, 6a18, 5a17, f063, a6a7, b42d, 83c2, 178e, caadria2017_016m6, f30d, a2ba, 4d25, b2c5, ecaade2016_tkoh67, 33ac, c9a6, f239, 293d, 679d, 0fbb, 4f51, 71dd, c7d7, afd9, 180a, 62a9, 86fc, ecaade2017_309tt, caadria2017_016w6, 4c5e, ecaade2017_085d, ecab, 0f11, acadia15_57l2, acadia17_248l, 7ced, 7c54, df35, a8f6, b214, c91d, 320d, be35, 7523, 1aa7, ce2b, 0d93, acadia14projects_357ax, 3a6a, 02a3, ecaade2014_149r34, acadia17_163dd, 5d57, acadia14_281v, caadria2017_129d35, sigradi2015_8.186u12, 8f0a, f602, ecaade2017_009z, df8a, b5cd, 95c1, caadria2017_182m43, 5d9d, a92c, 5f87, 6f88, 1272, c62d, a240, adc4, ecaade2017_277yy, 6815, 6ae5, 2c06, bd96, a1fa, ab9b, sigradi2016_635k, 2517, ecaade2017_019ee, ijac201715105zz, ijac201715202q, ecaade2016_067n16, ecaade2015_229p51, 7eee, 8c91, a460, 6998, ab33, 38e0, e493, 83af, ecaade2016_102a28, c024, a24c, 1cd8, e3ba, d27c, acadia14_111g, ecaade2016_210a54, 5f54, acadia17_62ww, caadria2017_118x30, 78ab, 1b7e, 6a3a, a520, 4a63, c174, sigradi2013_386d, dfe8, sigradi2013_248a, 520a, cb89, ijac201412403x5, c449, sigradi2013_294t, 9bf4, 775d, 625b, 9ff4, sigradi2014_103x8, 7f51, 2755, 3717, 8f0c, sigradi2015_6.387p9, ijac201614302w1, ijac201412204o2, 308f, acadia17_349u, 2e3b, sigradi2016_637p, 1162, 0242, ab7f, 11cf, caadria2017_023d9, 9c43, acadia17_640n, 7e54, b447, ecaade2017_240t, 0fd6, 00a9, a903, 5604, ecaade2017_302zz, 4db0, 65d4, 0e81, 27e2, 397d, 987a, ecaade2015_233d53, 978d, fb5f, ecaade2016_073f21, 0dca, acadia14projects_219ax, 673d, e8a9, 8b3d, ecaade2016_147t40, ascaad2016_045l18, 646a, ecaade2015_325d71, ee7f, 9163, b8d5, acc8, 7cdc, 9ae2, ecaade2017_066v, 0ac0, 2fbe, 146a, 884f, 186d, 2f9b, 3c36, b2b3, ecaade2016_132g37, ecaade2016_011i3, caadria2016_405j17, 4da5, 3f76, acadia17_222e, 1b70, sigradi2015_6.151d8, ecaade2016_042b11, 2965, ecaade2015_148p31, def6, 6ce7, a4b8, 10a8, f856, bbd1, 1a00, b855, f093, 8636, ab4d, a86a, 413a, bcf8, ecaade2016_154v42, fc11, 4807, ecaade2016_078k23, 1063, ecaade2014_070p16, f7ca, ecaade2016_065w15, 2720, 6b0b, 3491, 90d3, ef76, ecaade2015_48f8, acadia17_473tt, 0a91, cd79, caadria2017_104v27, 75df, sigradi2016_602yy, 7158, 9a8b, dbc2, ecaade2016_223g58, d0ca, ascaad2016_041n16, 8971, 5a45, sigradi2013_386a, eff7, 8ec3, caadria2017_051z16, 593d, 106b, acadia14projects_339am, 8d4f, 1882, cd8a, 0f32, c01e, 9ddf, 733e, 697b, 3920, 02fe, 03ab, f1be, ecaade2014_030g8, e524, b5b8, ijac201513105c5, ac1b, ascaad2014_019a3, 7077, 1dac, e28c, 500000000, 5309, 1958, e5dd, a659, 8ae9, acadia17_678kk, c038, 8cf9, fe29, 48ae, ecaade2016_058z14, 1bce, aab2, acadia17_128oo, sigradi2016_443zz, ecaade2015_334o72, 8ced, c3bd, b61a, ascaad2014_017r9, 04da, ecaade2017_302hh, 2dbf, 625e, 20ce, 054e, 8a6e, 0f81, 4b13, cff7, ecaade2016_136f38, caadria2016_395v16, 64a6, dfcb, 0fcc, 3fd4, ecaade2014_186w47, acadia17_190b, e20a, c8a6, 598c, b408, df49, 8da7, 4420, 0bdd, acadia14_229g, caadria2016_663o28, 345d, 3505, ecaade2014_084y19, 1a23, 2983, 14a1, bcdc, a36d, 8d53, d9bb, 9482, ecaade2014_237d61, acadia14_699i, fa8a, 39d1, ijac201614208p13, 5208, ascaad2014_016h9, ecaade2016_130o36, a9be, 7dd5, 37f2, 85ba, ad68, d4c6, 1a74, 74ac, ecaade2017_302aa, b4df, dba9, 5c61, ijac201715104j, 36cb, f925, acadia14_153ax, ecaade2015_84v16, ecaade2017_028o, b1de, acadia14projects_339ad, 26ab, sigradi2014_186i6, 6d10, acadia14_531k, 254c, 6ce3, ede7, 05fd, ce91, ecaade2014_230n59, b78e, 7db5, f11e, 8fb8, 543b, 4379, 7e57, b849, 8c9d, 1e2d, ecaade2017_049ss, ae7f, d046, caadria2015_048n5, 95dc, 7190, caadria2016_517c22, 9301, ecaade2015_171a36, 4f77, 4aef, f51d, 8fa7, caadria2015_048t5, 210c, acadia17_492oo, 2719, ijac201412408p2, 2a91, ecaade2014_030k8, 5f9a, ecaade2016_079s23, acadia14_699g, sigradi2013_364u, 1283, ecaade2014_145d33, 0a97, ascaad2014_008b5, 563f, 94e2, 26bb, 7aa3, bbdb, acadia17_27p, cd75, ijac201412405o8, caadria2015_049g6, 5113, 1a41, f55a, 6c31, a920, 1638, f5db, 6592, dc9a, fa4b, sigradi2015_3.11f2, ecaade2014_157d39, 1f74, ecaade2014_201a52, 07b8, acadia14projects_63ae, 2400, ee16, acadia14_589j, 46bf, f8c7, 5f19, 5225, ecaade2016_063v15, 120d, f252, d148, e6d5, e517, db8c, d69d, ijac201715202dd, 88bf, 10b6, 2f1e, 0b18, 1743, acadia14_43at, afc0, fe85, e69b, c1de, 430d, acadia16_196e13, 72ff, ecaade2015_87s17, caadria2016_487v20, 39d4, 5db6, 4589, 74d5, 909c, 05d5, e5fe, f6ae, 17fb, c79f, ccf9, 1f9e, af16, 5afe, 1d81, a6ce, 4c25, caadria2015_246c36, 4694, 74be, 3bdf, sigradi2015_10.378f23, acadia17_590s, d941, 21a1, ijac201614201l6, a9ee, 910e, aebf, 1cc2, 4ff3, acadia17_500ff, 70b1, de0c, c95b, 6a26, c755, bd6e, 531b, bed5, 4e9a, 5df2, ecaade2017_273r, ascaad2014_017s9, ecaade2016_198o52, cb15, 0e8b, b5e7, 7a98, 770a, 4da4, ecaade2014_149z34, 2ea3, 5903, ijac201614401b1, 2896, 49fd, 77df, ecaade2017_021z, 2105, 9d1c, 985e, 838c, ecaade2014_169k42, ijac201412306x2, 1d3f, e433, 7a55, 73a5, 3207, d11f, 726c, caadria2016_135w5, sigradi2014_189k6, b843, df30, 11a7, 124d, 38da, 12f7, adec, c1c3, ae9e, cb8f, 0a84, 418d, e024, ed8f, 9d83, a045, adb4, 7677, 8fb6, 80eb, caadria2017_041o13, 9ac4, ecaade2014_176p44, 5b01, 09a3, ecaade2017_291k, 7301, 9818, a085, 7742, caadria2017_021p8, 4df4, 9d07, cfe3, 814e, caadria2016_333b15, acadia14_479au, dc72, f437, ecaade2015_284a62, a816, e121, acadia14_399ai, 4f82, 95d3, acadia14projects_709ap, 5a2b, 80dc, 5c01, 357a, c6da, ecaade2017_194y, ijac201715202s, 87a2, ijac201715203rr, bd2a, sigradi2013_386m, 3fe5, 3d87, c7ac, 5040, cc38, c6ae, eae7, ecaade2016_152x41, bb7d, caadria2016_187d9, 888f, ccb2, dd87, acadia14_681an, b07c, 8564, cfac, 51bf, ea6b, caadria2015_114v17, 710a, ecaade2015_287f63, d02c, 5092, ecaade2015_61b12, 86f6, caadria2016_125o5, 17f5, 2ba7, 8a8a, 85e2, ffbb, c7b8, d80c, 2848, 2b35, 2de5, acadia17_392n, 0aa4, b498, ed14, b12d, 6100, 3f91, 9319, acadia14_463v, 8a61, sigradi2015_10.74m18, e0fb, c9c4, 2840, 64b7, 6617, c9b7, 251b, c9de, dfd8, 4417, b292, ecaade2016_021o5, 73d5, 73e8, caadria2015_139w22, ecaade2015_256b58, 3410, 8013, a371, ascaad2016_045f18, ecaade2017_048x, 988d, 08c5, 8ba0, acadia17_404y, ecaade2014_169p42, 2eda, 5261, cf0b, acadia14_435ak, acadia15_407p17, c4f6, c1b9, de22, 36b4, ijac201614306u3, 054b, af91, f403, 30a4, d940, c178, 9df9, caadria2017_183k44, 52fe, caadria2017_015i5, 497b, acadia15_232z9, 8993, 7031, 6585, 37dc, 986b, ecaade2017_079cc, ecaade2017_268bb, 9c3f, 7c88, acadia14_699h, 174b, d14b, 09ae, 26ef, ecaade2016_152r41, ecaade2015_229c51, f451, sigradi2015_4.219c7, cd7a, d1cf, caadria2017_163d41, c182, caadria2016_549p23, acadia17_60bb, ecaade2017_215wr, sigradi2016_484ww, 9c97, ecaade2016_007n2, ea75, 4862, ecaade2015_273j60, ecaade2013r_001a1, 25e8, 3939, acadia14projects_435ag, 178c, d314, 7939, e405, acadia14_531m, 4239, sigradi2016_484zz, b5d1, 5e3f, ecaade2016_tkoa67, caadria2016_755l32, ebbc, ec3b, caadria2017_058s20, ecaade2014_168d42, caadria2015_096i15, ecaade2015_200n43, 44b7, c657, d88f, adcb, ecaade2013r_005l4, sigradi2015_8.189p13, ecaade2017_208j, acadia17_473yy, 37cd, 4683, ecaade2016_ws-dleadw67, 20d9, 8a55, 94d0, 9374, e260, 005f, ddc0, 46cc, 367c, 9693, 3e9d, 7ff9, 99fd, e4bb, ecaade2016_162d44, 3f23, 1512, 50c4, 49e4, 2912, 6541, sigradi2016_360s, 1a56, 95d6, af77, da07, ecaade2014_041h10, 681b, sigradi2016_507tt, 714f, b07e, 9f8a, ascaad2016_005w2, caadria2015_099r15, be2f, 35f6, sigradi2016_488s, c01a, afa4, ecaade2017_gric, 79bb, caf0, 1cfa, eb44, 065e, 0b28, f0cd, ascaad2014_029b8, 3bf7, acadia14_333az, 5ca7, 480d, c7e3, 5620, e407, ijac201614102p1, sigradi2014_164l4, f120, dbdc, b90c, ecaade2015_164r34, caadria2017_086j25, caadria2016_497w20, 1afc, 99be, 0b99, ecaade2015_180m38, 1c1a, de49, 546b, 1745, d177, 7d24, 7dce, 4d8a, 0dae, 671c, 0932, ab1d, acadia14projects_247x, f40e, 8586, ecaade2014_021u5, 7498, acadia14_565v, f1a0, acadia15_357j15, a501, e1c8, ecaade2017_203aa, ecaade2014_151b36, 74b9, ascaad2016_023s9, 98d5, 2e1e, 42b8, ecaade2014_224c57, 1e4e, 7d23, 5f99, 2b0c, 7edb, ecaade2017_210x, 6a5d, ecaade2015_59r11, ed0a, acadia17_670yy, 3b1e, 82e0, caadria2016_851f36, 0490, 08e0, 98bc, ecaade2014_089u21, caadria2015_194z28, 2069, 2947, ecaade2017_133m, fbdf, sigradi2014_345a9, e654, 368f, 3838, 7aeb, fadc, 6ac5, de34, dd3f, b709, 3e31, ijac201715201s, eee7, ecaade2016_104p28, sigradi2016_773y, b55a, 9a88, 3b4a, 82cf, ecaade2014_151w35, 40bc, ed29, sigradi2015_10.307d21, 0722, 2331, ijac201614407t4, ecaade2015_61v12, 1e8f, aa7b, acadia17_572ii, 4b96, baff, acadia17_128nn, 8d97, 3b22, b1f6, ecaade2014_156c38, 7f38, e824, 3508, 3e0c, cf06, ada5, b1ed, dc09, e92c, 812a, a286, ecaade2017_079w, 9e48, caadria2017_086l25, ascaad2014_003o1, acadia14_339at, d435, 4993, ecaade2015_169a35, f1ab, b4b0, 9094, acadia14projects_135ab, acadia17_138b, 2dd2, acadia16_24y2, 0b24, 2424, e110, 2615, caadria2017_052y17, c30e, c8d6, 9d68, 77ea, d693, ecaade2014_060y14, c037, sigradi2015_3.268h5, a9b5, e65e, f059, bfd2, a418, 4910, 0603, 341b, 68ca, 4513, b4fd, f3e7, e9f7, 9d4e, sigradi2015_3.209y3, 2996, fa68, 6da8, ecaade2016_193u51, a28c, 8d20, cf8f, 0ead, ijac201715203f, acadia17_178aa, 9b05, 9e25, e973, sigradi2016_809rr, 8081, 4879, sigradi2014_084y7, 968b, 48e9, f726, 289b, caadria2017_003b2, 2582, a52e, sigradi2016_778pp, a366, 233f, 5062, ecaade2017_017d, 2443, 7dfc, b41f, acadia16_164r11, ecaade2016_028h8, 2070, d7e9, fe15, be03, 0651, 4878, ecaade2016_068j18, 28fe, eb5d, 59a1, ba0a, 471b, af7c, 1acc, c3f1, b613, e687, acadia15_203h8, acadia14projects_153h, f576, 644f, 2623, 5638, 320f, 0739, 8020, acadia14_709ar, ce41, 95d5, 4533, acadia17_472mm, 0b10, caadria2017_021l8, 0e39, a13c, 00cc, dfdf, 4724, acadia16_362m22, 9d23, 3a9d, d02b, a345, 6f90, ecaade2015_53z8, f153, ecaade2013r_008r5, 07d4, 107b, acadia15_443x18, b5cc, a693, 86a4, 55ec, caadria2016_291z12, c032, ecaade2016_036s9, 045f, 4c5c, 4304, ed48, a6ca, c6b3, 6a04, 9468, 3a47, 8fc3, 5eb0, 0706, e1f3, 782b, 5393, ecaade2014_096a23, 7098, acadia17_349l, 4651, ijac201412301u6, 88d6, ecaade2014_016y3, 0ae6, ea10, d3a3, ca5a, 66da, c1ba, 7400, d571, 8f75, cd7d, c6b2, a687, 40cf, db8e, a654, e76b, ijac201614202c8, 2529, 0055, b5d8, 1342, 6bce, ecaade2015_11a1, acadia17_163aa, 21ec, fbbe, 8905, 27b4, 2ea2, ce68, a5bb, caadria2017_009t4, 81c2, a9a9, sigradi2016_356d, 6041, sigradi2014_032j2, 5902, a912, a33d, 9dbf, acadia16_106v7, 44fe, acadia17_307mm, 1d8e, 4279, bad3, 1dd2, cd86, 329f, bf1f, e409, caadria2015_061b7, 06dc, sigradi2016_764g, acadia14_589l, be2b, ac60, 8017, bf66, 58d6, c9c7, f8db, ascaad2016_049t20, 8b3b, 874b, f921, acadia16_62b4, ce64, ecaade2017_017s, dcdc, 3986, acadia16_440a26, 6fd0, 93ff, 7b64, 4735, caadria2017_048b16, 011b, 98d0, caadria2016_871r37, c36f, 62e4, 6d3d, f7e3, acadia14_101aj, 7d59, e928, 31de, 630f, e3fd, 7601, 70cf, 2900, 8229, 22f5, e42f, c83d, 6b3f, 90e4, df65, 3996, 7557, 30d6, 510f, 79ff, 70f8, 94a1, 4d06, 65a9, 7404, eb92, acadia17_435l, ecaade2017_124i, 0ab4, sigradi2014_252s9, ecaade2016_048y13, 7d21, 2052, c55e, caadria2016_291p12, d233, cd1f, 40ab, 01a7, 8277, 36ca, 8ceb, ecaade2017_157zz, 96aa, acadia14projects_549z, 0065, 63b0, bb53, f67a, caadria2017_163k40, fa8c, ecaade2014_019l5, 6662, c8cd, 2e1f, 833a, 9bcb, 84cc, ijac201412201j1, sigradi2013_359h, 2562, 2455, ecaade2017_308z, ddb6, baf4, ae10, 9b6d, caadria2016_343f15, 5e20, 5a5f, 2827, 264c, sigradi2014_082s7, ecaade2014_078r18, 1faf, e57a, 9db1, 34ea, c336, 0d0f, 0718, sigradi2016_702w, acadia16_88d6, 807d, ecaade2017_122a, ecaade2017_203vv, 960f, sigradi2016_426b, 846c, ae4f, 55af, 4b1f, 8a3b, 3e0d, ecaade2013r_012j7, 8dd2, 3d86, b3f9, a2ad, 4b21, f27e, a148, acadia14projects_125p, 81b4, 81eb, 2122, a744, f696, e26a, 0b41, ecaade2017_017f, 70ed, cc09, b706, b155, cf7b, 60b9, ecaade2016_147z40, a759, 706a, e02f, 3d81, d0d1, f400, acadia17_90rr, sigradi2013_243t, 81fb, 79b6, 3d98, 611b, ecaade2017_301o, 2293, 7864, 6c01, 8c1b, 27f2, ad39, e969, 55b1, d664, 0e09, 5438, 5d5d, ecaade2017_jgop, 687a, 1a25, 6109, sigradi2014_345x8, 3d72, ecaade2014_153p36, b61e, e001, caadria2016_549t23, 1009, ijac201412408n1, ade2, 65da, 554a, acadia14projects_189ax, a91d, a94e, 01ef, 5720, e756, sigradi2015_10.7e18, 64fb, 58d1, fad8, fc10, sigradi2015_10.138y18, 56ea, 1eb8, ijac201412304s9, 8370, 7927, d87b, 8930, c6b5, 6b3e, ecaade2016_027c8, sigradi2014_074f6, c08a, 6342, 741d, b91b, ecaade2016_075c22, ecaade2017_057dd, 2fec, 5950, 9cfa, 992b, acadia17_340h, 43d6, ijac201412408o2, b92c, d583, sigradi2014_265n1, 6afd, f175, 83fa, 650a, 1935, a4dd, 4971, 4082, ea4c, ijac201715106ss, fe7e, ecaade2014_015t3, 68d9, 328a, 2dca, 5ebb, acadia14_145aa, 7c26, 0b04, caadria2017_122p31, 49b7, sigradi2013_326k, 9d58, 6be4, 88e6, bb5c, de8b, 0e46, sigradi2015_1.320g1, e040, 6248, ef41, 425b, afd1, 28bc, 5e60, acadia17_678rr, 5bb1, 30f1, acadia17_82p, a465, a595, c613, acadia15_323c13, f3b0, 9abe, db32, 468d, 4226, b0e9, acadia14_435b, acadia15_371f16, 6d51, d2af, f1a1, ijac201614308g5, acadia17_436s, 42ee, d802, b8f1, 4697, c3c0, 3074, 53f1, 06c2, ecaade2015_248t56, 3ae3, ecaade2015_209v46, ad4b, ee55, 8f6a, ecaade2013r_007c5, acadia14_565ac, f50c, f417, 714b, 626f, sigradi2014_099u8, 1f6d, 67b6, 8812, 6da7, ecaade2015_79k15, b285, 769f, 04f7, 988a, 77a5, 359a, 5af6, b3af, 9421, bf8c, ecaade2015_155t32, acadia14projects_699c, 7809, e93d, 2c11, 0bd0, e96d, acadia14_479ay, acadia14_125y, fa92, db39, ijac201412206y4, sigradi2015_8.289b15, fd65, ddaa, ea66, a6fc, 6188, 083c, ebb5, 1c7d, ecaade2014_070r16, caadria2017_041x12, 2740, cc31, ecaade2015_73h14, e646, 24f8, c18e, ecaade2016_123e34, ecaade2013r_002w1, acadia17_162q, 4f0f, ijac201513305z12, 69ce, acbe, 837a, e274, d3fd, c21a, ecaade2015_200r43, d9bd, acadia16_24u2, cacb, a625, 58ed, f4e4, 7697, 9d7e, acb7, ecaade2016_102p27, 1d71, acadia15_223b9, 9c40, caadria2016_477u19, b61d, ecaade2017_071gg, 7398, 3db8, 01ba, 5995, 0bd2, 1954, 3d3f, feca, d735, 0b36, acadia14_145ad, 138f, 0290, 060f, 46cf, 6c4d, 3f44, sigradi2015_3.268m5, 1021, 1830, 58c9, acadia14_619aj, dac1, 7e7c, ecaade2015_302j66, 27c9, 659d, acadia14projects_719o, 2fd8, fa12, acadia16_382b24, 2f05, e694, 2953, sigradi2014_345e10, ecaade2017_252j, cbcd, f2f7, a507, 2ca3, acadia16_34i3, 6b50, df04, 091b, ced0, acadia14projects_589h, 9806, sigradi2014_041d3, ecaade2014_224l57, 5412, 1cac, 8c37, 9611, 4c46, 906a, 224f, e9e5, 729d, fc4d, 1062, ecaade2017_019cc, e559, 8311, e3c8, c78b, 2eae, d338, 61da, ecaade2014_204y52, c4ce, 6254, 8154, 0022, 69dc, 1da2, 1378, 4ff8, acadia17_90w, 24bd, c48c, e99a, sigradi2013_96, acadia15_274h11, 0c56, 83b8, 8ea1, 9fc1, acadia14_357as, 5246, 6bdc, fe11, 6023, 17dc, a151, cb31, a6b4, ijac201715203nn, ecaade2017_254rr, ecaade2015_227o50, b892, e89d, 5bcf, bb90, 7aba, c2c5, 263a, 435c, 5bf2, cdf4, 128b, ab55, 19dc, 0dc3, 090f, ab00, 9e64, 6dd9, 4de7, 0e42, 207a, d55e, 64f1, 4e5a, 6489, 8f8c, de4b, 3654, ecaade2016_222a58, d560, e5a5, 0ccb, d051, ec65, 7d5e, 4fa9, 12b8, 2ce6, ecaade2017_072a, caadria2016_445y18, dc63, ijac201614202s7, 1ffd, sigradi2016_732j, acadia14projects_189al, a1b6, caadria2017_094r25, e553, 76a9, cc1f, 3668, 0275, 6f70, 46ca, 4cdb, d153, ecaade2014_053n13, 4022, ecaade2017_152uu, a298, 5ab4, 4813, 0249, 391a, caadria2016_135x5, f14a, ade3, caadria2016_745h32, 814d, cd1b, 43b2, c9fc, sigradi2013_184z, 4f18, sigradi2014_192o6, 66cb, 345f, sigradi2014_339x7, ecaade2016_067b17, 096c, ijac201412402p4, ecaade2015_17g2, acadia17_678ff, b0c4, f131, 29c3, caadria2016_539g23, ecaade2015_253t57, ecaade2014_084z19, 4c11, 8716, 4617, 7d8a, 8903, caadria2015_119e19, acadia16_174c12, 30b0, e210, sigradi2013_429i, 290d, ff16, ijac201614305o3, ecaade2015_248p56, 479a, 8066, aa69, ijac201614303h2, a575, 95c4, f2c3, 1478, 8e7d, 9d59, ecaade2014_233h60, c4d6, 0bc9, 3979, a33f, ecaade2017_138w, e69e, 182b, 37d1, c4ed, ebff, ascaad2016_033f13, 4619, 7229, 88cf, 23df, 5fe5, 6f14, d447, 86db, ascaad2014_018z1, 876c, bb03, acadia16_478n28, f41f, b2d4, 8fb5, 4f22, 904b, 2692, ebda, 5d66, 6a5a, 262a, acadia15_497p22, sigradi2015_8.264i14, b594, 9f46, 3f30, 9f08, 0509, e81e, dbfd, ecaade2014_057c14, 5042, 6209, d184, fd04, 56cc, b555, bd48, ijac201715105tt, f0d4, 7f1d, bb32, b8d8, 2803, ca39, 89d5, caadria2015_070h9, ecaade2015_22y4, sigradi2015_2.162o1, 3f9a, ecaade2014_186h47, 6de7, 2b89, 4573, bd0e, 9811, f217, 96ac, 820c, acadia14projects_655ae, c048, 65c7, 560d, 80de, sigradi2013_421, sigradi2013_95o, f853, caadria2015_087u13, acadia17_423hh, c047, 7d81, 01c5, 65e0, 7541, bdd5, acadia17_72d, 1f64, 6efa, eabe, f8f2, ef1f, ecaade2016_036o9, 508f, acadia14_301g, 9fb8, 28f8, b9dd, 3d5a, ecaade2017_jgoj, sigradi2015_10.307a21, 3a1e, fc54, acadia14_339ak, ijac201513104n3, ff91, 8cee, 2800, a983, 0ab3, c954, bce0, 8c1f, acadia17_446y, 46bd, d7fa, 70d6, 1658, 93c7, b603, f6f1, d8e1, ffae, 5887, d61f, 91e3, 4889, 5515, 5a04, 6eb9, sigradi2015_3.268k5, 4a65, ce3e, fa40, 89b1, 49f4, 3b98, 2f6c, a360, 2076, 2043, 3746, 4877, acadia17_542mm, acadia17_436n, 2da4, d951, sigradi2014_042o3, 1d46, a3b7, ecaade2014_121s27, 4400, 5b96, ecaade2015_138d28, ecaade2017_225c, db25, 9842, acadia17_324dd, 6eaf, 3e20, e3db, 7904, dd46, b8b7, 5ccf, 9204, fbe7, sigradi2014_186f6, c243, 160a, 5c60, ecaade2015_325b71, 9f21, a2fa, a5b5, acadia14projects_267n, 7cab, ecaade2016_108y29, 9003, 343f, 936b, bf7e, 8daa, ffe8, c815, ecaade2014_233g60, acadia16_344w20, 1759, ee56, sigradi2014_123v9, 3e4e, f460, 0156, b1e0, caadria2015_237k35, 80cd, cc44, caadria2016_167o7, cd85, 074b, 7cb4, 33a0, ecaade2015_169d35, 9eb2, 49d6, ascaad2014_017f1, 0c44, ec69, caadria2017_115f30, 97c4, db79, c19e, badd, acadia15_69m2, 3a86, 7196, 7721, a4b7, acadia14projects_333ax, d90b, 9c4e, bb16, 0ae9, daa2, 47c9, 0462, ascaad2014_017p9, d45c, 2dd6, a84c, 6ced, acadia17_138g, 5d02, 282c, 6479, 150f, 34e4, 3ee0, 04ff, 6d50, acadia17_474l, 1ad5, 6c4b, bc07, 195c, ca5b, acadia14_177v, 6cde, acadia14_609ar, ecaade2014_070n16, 8af8, 32ab, 82b3, 4bde, 0745, 89b6, 89ea, 76a5, acff, 2fbd, 6c11, baa6, ecaade2017_007a, 40fe, acadia17_512r, e4a5, a21f, 271f, e8da, 7571, 5f1e, 1631, d80d, d0da, ecaade2017_170j, 5593, 7b9d, f7b7, 06fd, 5c92, e79a, 0328, caadria2017_048h16, 6eca, caadria2015_072m9, 49fc, ac8a, 1c67, 791f, 1822, ecaade2015_11c1, 6aae, 4a02, 2bfc, 3b2c, ecaade2014_080j19, b423, 4e03, caadria2015_102v15, 73d2, 7c4c, ijac201412205m4, sigradi2015_11.222t26, 502f, d810, 6383, 3fb7, 4255, e660, 5e48, a514, e372, acadia15_371a16, caadria2016_569g24, ecaade2017_308q, 51f2, 0d78, 41fc, 56bc, 5170, 923e, acadia17_170s, ascaad2016_043o17, 792a, 7dad, ecaade2016_108u29, 4a3d, bbc9, sigradi2016_400l, 8bc1, f9ff, 1b33, fd85, ijac201412305n2, caadria2015_078g11, 0788, 66b6, b213, ecaade2015_303x66, acadia15_47k1, bdae, 1a38, e514, 5738, 3db9, edaa, a9ef, 291d, ecaade2016_042p11, 382b, e6c0, 7008, 6e6f, sigradi2015_8.289e15, acadia16_298i18, sigradi2013_387u, 7581, d81f, c0ef, ecaade2016_057o14, f34e, 52d0, 3073, ijac201614103i3, ae97, sigradi2013_96u, 6c2f, 0d4d, 8e97, ascaad2014_029s8, acadia14projects_453j, ascaad2014_029p8, ijac201614405s3, 1c54, bc90, 42e3, acadia17_82y, caadria2017_041k13, 389b, 5749, acadia17_588nn, 4dd9, 5a3f, 9f4a, acadia14_291av, fb06, ascaad2016_021h8, 34ee, f1ef, 0238, df53, ascaad2014_003t1, 58d9, 0b64, acadia17_292x, ecaade2015_138h29, acadia14_101v, 8bfe, bd12, fa1d, a243, ac0d, d30b, f52d, 29d9, 37e1, 0f9d, 4d85, cfe1, 0d47, 7474, cd3d, bcb5, f2d6, d720, 4788, 1374, ascaad2016_033b13, de03, ecaade2017_249xx, 328c, 90f5, 78a2, f56d, 948a, ecaade2015_287k63, 8f30, 38ba, d96e, e48c, acadia14projects_153as, a93f, acadia15_483l21, cd65, f6f9, 3507, d4a2, acadia17_90ll, ffb1, 516f, 131b, b030, b7d8, fb34, 9b0d, b5fd, 2d45, cb9e, 075b, 7b82, 3b57, 637b, 88bd, 9f4f, acadia15_195y7, ijac201715203m, 37b1, ecaade2014_100i23, ecaade2016_042n11, 3477, 577f, c232, ec7d, 83ec, sigradi2016_602k, f8ff, c181, 684e, acadia17_455gg, 0f71, sigradi2013_400a, 149b, bbf9, cf7d, acadia14_409n, acadia14_609at, febd, c9fb, 88e0, b415, b04e, 7db4, 2303, c11f, 6305, ecaade2014_201d52, 2677, 3f5e, sigradi2016_537ww, 4d31, 3436, 2ed5, acadia17_669s, a12f, a5de, 2c9f, b0ad, f697, ascaad2014_036a2, ascaad2014_013y6, 7d66, 5da8, c9bc, de57, 1c4a, 413c, d76e, a389, 62c0, ascaad2014_001a1, 2624, b0ab, 4499, 4bec, 5e74, b87d, 271d, 1d1b, acadia14projects_257ac, 8d76, 6822, 019d, acadia14projects_75a, c16d, caadria2015_164e25, f0ee, f552, a47d, 881b, 6d00, b6ff, 4ce5, sigradi2013_226u, 347d, 94a5, afee, 74bd, a970, adf5, ecaade2016_222c57, ecaade2017_229cc, aee6, 9cd7, 7b81, 512e, ecaade2016_210j54, de46, f22d, acadia14_375l, ecaade2017_192l, acadia17_102z, 8e6f, 9cc0, 8054, a508, b9fa, ba42, acadia17_38uu, d482, ecaade2017_101m, ad6b, ecfa, 814a, 8d9b, 505f, ijac201412301n5, bf6c, 464b, 2cf6, 3e47, 969c, fff5, 0ae3, ascaad2014_037i2, 87bd, c97b, ecaade2016_224n59, da17, acadia17_60u, ecaade2014_014d3, 7c66, 68da, ef6d, 9226, b5f2, 9161, 0cbd, 9804, eb56, 23ad, ijac201412201l1, eb4e, aa3b, e529, e743, ecaade2014_194s49, caadria2015_114s17, c87c, 8e20, 723a, a8df, ijac201513201k5, ecaade2013r_014f8, e725, caadria2017_009z4, caadria2016_601f25, 132a, sigradi2013_389n, ecaade2015_247g56, sigradi2013_222l, acadia14projects_619ad, 0338, f933, d366, 849e, ed05, aceb, 6dfe, f946, aa9c, 5764, 93c6, ecaade2015_278p60, c8db, 9a37, acadia17_390kk, 78d7, f957, d443, 34c2, 3a36, ecaade2016_123k34, caadria2015_081t11, e089, 88e4, c011, ecaade2015_195r41, c894, 5bfe, 74cf, 22f8, e586, 9f42, c931, ecaade2015_21s3, 2731, 305a, bbf0, 3f08, 463c, fb90, acadia17_464zz, 0570, fc9a, f88b, e80e, 1439, d1a1, a7a4, 0b08, sigradi2015_11.136y24, caadria2017_041l13, 8661, 1101, 5ecd, sigradi2016_483ii, 1b59, d097, 6e4c, ecaade2017_225m, 8fd4, ecaade2015_61x12, ijac201513104s3, 9b73, e93a, 795f, 3f69, acadia17_648tt, 3d12, 6e23, b6ef, acadia17_290j, ecaade2015_158z33, 862a, sigradi2015_sp_2.112i29, ijac201715105f, ecaade2014_140w31, ecaade2016_239a64, 5320, 3d23, f91c, ascaad2016_035u13, 4d04, bca4, 44d2, 9122, e38f, c5ee, 3546, 2756, 3c88, 20d6, 0d4e, 1000, faea, b518, 2f59, 60ef, 25c1, 8c21, b536, df5c, 441b, a398, acadia17_669h, ijac201715203g, ijac201715106f, 33a3, ecaade2016_129c36, ijac201412404h8, 9905, acadia17_598h, 7a4b, caadria2017_149f39, cccb, ecaade2015_314l68, f45b, 0a82, 99f0, ecaade2017_009dd, b766, ebbe, c6fe, 9c47, 9a86, 37a7, 15af, a7f1, caadria2017_163l40, ca24, 7c0f, ecaade2016_222s57, 1c87, a53a, df56, d20c, d965, 8f26, 6c17, ab3a, 0c94, eaee, 5dc6, acadia17_145e, sigradi2014_103a9, 8fac, sigradi2016_602i, c762, 173a, 9b07, 84ec, 6774, ecaade2017_047z, b0af, 24cf, 50c2, 12b7, sigradi2013_226a, e667, 81d6, 3fbf, 07e2, sigradi2016_484b, caadria2017_074n23, 63e7, a436, 9382, f502, b479, a59d, d22c, ijac201412405m8, d969, fcfc, caadria2017_107y28, sigradi2014_307o5, acadia14_531w, 50a6, acadia17_403o, 732e, 9e8d, a404, c7fa, 4f7b, bd9a, 67a3, 2b9c, f49f, ascaad2016_022t8, 7933, 4994, 9bd1, 5cf8, 18bd, 973a, 4ebe, 9c0e, c62c, 3485, acadia14_681af, 01ea, 1cb6, 603e, 6e28, ecaade2017_051p, 5083, 25ab, ad3a, 2227, 56c4, ascaad2016_016v6, 53b9, 3f74, 9882, acadia14_555l, 3688, ecaade2014_168x40, 0692, 51f8, 3012, acadia14projects_555d, 4020, ad53, caadria2015_015e3, 7331, aab0, sigradi2016_602e, acf5, ba4e, f7d0, ecaade2017_152ii, a4fe, 129f, ee6a, 6919, 010a, e699, 2589, 46e3, sigradi2015_sp_8.326d31, 907e, ecaade2015_221y48, ecaade2016_225y60, ascaad2014_002l1, c187, ba15, acadia17_178jj, 99f6, 4d80, a8aa, 92bc, 83a2, eb01, 2e2e, a0a9, 0dc4, 463d, 5f0d, bdfc, 2832, b4da, acadia16_130j9, afca, 13ee, 058a, ecaade2016_089a25, cb5f, ecaade2015_170w35, acadia17_90cc, bf92, 2c64, d8c2, 4013, 5e0d, ecaade2015_122j24, bc6e, 80e5, e74a, 089d, e450, 9950, dc6b, 41dd, d35d, 71db, 30a5, 9348, 5a53, 4298, b346, f3d5, 7fee, 8a90, acadia17_90tt, 4a1c, 0d39, f2f2, sigradi2013_342r, c469, 5b28, 0ad6, c502, e962, 9a1d, ecaade2015_225n49, 5957, ef0e, 66ee, 572b, da57, f334, b862, c20f, c52a, acadia14_153an, e43f, b3ac, bc63, dd09, 6e8f, 33a6, eaf6, ecaade2015_91i18, cadc, ijac201412403z6, ascaad2014_034m1, f3f5, a6a8, 9b6e, caadria2015_185n27, 6c18, 08af, acadia17_38zz, 9ebd, acadia14projects_479b, b4c3, d010, ecaade2014_159n39, 5dad, a544, 8d15, acadia17_118ii, 9d4d, ecaade2016_ws-intelligenty68, 51a2, 6f18, dc64, sigradi2015_10.138w18, cda4, df9b, 9881, 1fd3, 1619, 6265, e512, 09a7, 2985, 2759, 90b0, 8321, 7df8, f2d3, ecaade2017_273p, acadia17_373z, 9bf1, 3360, ecaade2017_080ff, caadria2017_142w36, e051, d7f7, 7cf9, 8da0, ecaade2017_244nn, 8b40, d111, 4d38, 439b, sigradi2016_544e, 0760, 80b2, 0773, af61, 0f70, 19bb, 10b2, ecaade2014_019d5, cf42, 0541, 1f76, sigradi2016_467s, dedb, 2f2b, 3fb6, 399e, 6ac7, be65, b15a, d182, bbc6, sigradi2013_393t, 2cbf, 329b, b64e, acadia14_63au, c3ff, 5546, 1773, ijac201513205i8, c747, b909, 6cf1, 0553, ecaade2017_203dd, a250, 7164, 8f6f, sigradi2015_3.345s5, 4362, 0a1d, 1caa, 0066, 2b37, e731, 6a2d, 98a7, 28ef, 4ffa, caadria2016_579r24, b8d9, 81f7, b629, 75b1, ijac201412302e7, efc3, 0dbe, fa16, ascaad2016_038m14, 469e, 0106, f94e, 6bed, ecaade2014_053p13, sigradi2016_490hh, 887d, 8529, 3a44, 6612, 6631, dc5d, ecaade2017_174c, bccf, bfe4, 8629, sigradi2015_3.370y5, a55b, d89a, ascaad2014_019i2, 38c4, ijac201412204n3, 318e, aa76, acadia14_463au, 577a, caadria2017_015x5, 34b8, 8ed9, 4033, 6fd6, 3492, c2bc, 5079, sigradi2016_814d, c670, ijac201614204u9, bf49, acd4, ba95, caadria2017_147x38, 210d, ecaade2015_205w44, 1f9a, 944d, 0d01, sigradi2016_595mm, 77b7, e6ea, ef13, 6d68, 4012, 4bc7, d2db, 55e6, 7b8d, c391, caadria2017_163f41, 18ef, d140, 0f56, e4fe, 5f86, 119a, 6349, f7c7, 0522, acadia17_414mm, 331a, eb20, 6a58, 28c4, ecaade2016_162f44, f49e, acadia15_137r5, ascaad2014_032o9, 3a8c, 399f, df83, 83dc, 70c9, 08ea, 0dc1, 6161, ecaade2015_215d47, 74f3, 8407, acadia14_463h, ecaade2014_186b47, bf1a, 8878, 2596, 52f8, fc40, bdf8, 5809, 0167, caadria2015_126d21, 9579, e3f7, 4743, acadia16_12c2, 788b, 0ce8, f763, 61ef, 0b4f, 2a7e, ijac201513206g9, ecaade2015_271y59, a7b1, 24a8, sigradi2015_6.387t9, ecaade2014_100f23, acadia17_630h, 7d43, ab01, a1d9, 97b8, ecaade2017_085g, d41f, acadia15_185g7, 885b, b24f, 168b, ecaade2017_051z, 407f, 1575, ecaade2015_217d48, caadria2015_203k29, 387a, 3ff2, f7f5, acadia14projects_589a, caadria2016_219d10, b682, 65cf, acadia15_161i6, ac5e, 4055, 59c5, 8221, 70ad, edf4, 6398, b63b, ecaade2016_068h18, 5222, 30c6, 2fc3, 93b9, 485c, ea90, b3e1, caadria2017_051h17, 2be8, acadia14projects_101ap, 1fa4, ecaade2017_291t, fc03, a5e5, ascaad2016_039o15, 8ae6, 8083, 4ef0, 44aa, e482, ecaade2015_155s32, e389, 27ea, aa38, 790b, 0c19, ijac201614308a5, d8cb, ecaade2015_138g29, 9677, f5af, ecaade2016_188m50, 51e8, 4e7a, sigradi2015_3.9b2, 167a, ecaade2014_173x42, 11c3, ecaade2017_013pp, 1d83, ba90, ecaade2015_170r35, ecaade2017_029q, 2ec9, ecaade2015_241y54, eb43, 4e46, 83e6, dedd, 4626, 43e3, acadia17_138ww, d8a8, fcc8, 0151, ecf9, ascaad2016_054x21, acadia17_62oo, 55f9, 607f, 8cfe, ecaade2014_019h5, 2456, 5081, 9585, b646, sigradi2015_sp_8.6c30, bccd, d699, fada, c3d0, a313, 6a59, 77ac, 3389, ecaade2017_213b, ecaade2016_077y22, 69b1, acadia17_202j, 7706, ecaade2014_177z44, 5d8a, acadia15_251n10, ascaad2016_039j15, ecaade2016_006o1, 68df, 0034, b120, caadria2016_477z19, 1aee, 69d7, 2b0d, 221e, d8b8, a8bc, 9318, 5dc1, 904e, ecaade2015_334r72, 8932, 8f09, b397, 8fa1, fd47, d4bc, d068, 6cae, 62f7, ijac201614307s4, cd8d, daa0, ijac201412403e6, fd94, 2b46, c62f, 8e4f, a132, c369, 26f2, 202d, acadia14_463at, 6ec3, sigradi2016_363dd, 43c8, e9f5, dca7, caadria2015_081e12, sigradi2014_186y5, 3c38, ecaade2017_133n, 1ef8, d3d2, 8519, 8fd3, ba2a, 9b63, 43c7, 949a, acadia17_100r, 12df, 695d, c93c, ac00, 9b0a, ecaade2016_203e53, 9e9f, 6fc0, f43b, 2d3c, ecaade2017_023ee, fdaf, 9fca, acadia14_219g, c6e2, d2b9, e6aa, 6c3b, 35b9, 69e9, 5160, acadia17_70dd, a4f3, 7915, 5ee1, sigradi2013_238, 38ac, 18c1, 85ff, acadia17_348d, 047d, ecaade2017_056vv, b805, e7e0, 36a2, bbf3, 6d74, acadia17_18k, be49, 3b8a, 8a54, 7e43, a3c8, 1300, acadia17_640bb, dc00, 101c, d52f, ijac201513303o11, a106, 05ef, 4ae4, f927, 466f, 04ad, acadia14projects_619aa, e16f, a8ad, ecaade2017_195ii, 9898, acadia17_296aa, caadria2016_229n10, 1683, 3ce4, 4eb9, 8d4a, ea76, 4087, bd36, f430, acadia14_699r, 328f, bcfb, sigradi2016_592u, caadria2016_851s36, caadria2016_209t9, 53be, a78b, 40ae, 4fad, 4e41, 6180, ijac201412404d8, ea9b, 9b5e, ijac201715204bb, fcfd, 7fa9, 4210, sigradi2013_268g, c50b, 759f, 8be6, e34f, ecaade2014_031v8, 7d63, 4a6d, ecaade2017_079n, 4768, ecaade2016_230o61, ecaade2014_096z22, 74aa, 4190, acadia16_432n25, 430c, sigradi2016_590i, 2e81, 50ec, acadia17_177e, ijac201614308j5, 885e, 54ce, ab11, fbc1, fb20, 180c, e7ef, 6b60, sigradi2013_234c, caadria2017_029j10, ecaade2015_53r8, 45b3, 6733, 0d3c, acadia14projects_101z, ecaade2016_203f53, acadia17_392c, 2ec8, ef42, af59, acadia14projects_135r, f3dd, 00ef, 25bf, ecaade2015_22e5, caadria2016_569d24, ecaade2015_279y60, ecaade2014_218l55, caadria2016_395w16, 00b5, 9939, fa49, 8727, 78b3, 31cd, 5b33, c913, sigradi2013_41e, eea7, 5fbc, e8f3, d0be, 865d, 3af3, b1f5, sigradi2014_186h6, 480b, 72ed, ad26, efa6, 70a1, acadia17_534vv, eb80, 8894, ascaad2014_029j8, 9907, abf5, 2bb0, d2b6, e0ef, 583a, 26b0, caadria2017_070n22, ecaade2015_33f6, sigradi2016_479dd, 1dc2, acadia14_167y, 51c3, f149, 7531, 9441, 7942, caadria2015_032z4, ecaade2015_35s6, 55a9, acadia16_318n19, ecaade2013r_017x8, 0984, 232e, 15de, caadria2015_206d30, ijac201614101b1, 8d12, 63ff, aeef, d61b, ecaade2017_133j, d4d8, sigradi2016_764e, 241c, 4329, 2263, 1864, 222d, sigradi2015_10.140g19, acadia17_82pp, acadia15_407y17, 9f6f, 0ecb, 4a89, c0d7, 5293, 5f26, c484, ecaade2017_129ii, 316e, afbb, de02, ecaade2016_045g12, c905, ijac201412203k2, f0c5, acadia14projects_23ae, be84, ecaade2016_158k43, dd4b, af49, a302, 734e, d816, acadia14projects_473ah, a602, 01f5, 87c7, sigradi2016_363ii, ijac201614302z1, sigradi2016_625pp, c226, 84f0, sigradi2015_4.52j6, 7ed8, 1ef1, 80f4, acadia14projects_189a, 0016, 7a9e, a901, d0b1, ecaade2015_175r37, 3d67, d4a0, 9492, 0e53, 32cc, acadia17_169ww, 275a, ascaad2016_004t2, 059c, 1a04, ecaade2017_029r, acadia15_311p12, acadia17_162p, d26f, 2102, ac3d, 2a69, e535, 8d5e, edb7, 3977, 1a43, ecaade2014_024j7, 23bb, a014, 770e, sigradi2013_401i, 2be2, 8039, 596e, 3a84, acadia17_340f, caadria2016_507i21, 6a17, 1105, eeb9, 6597, 2fd0, f36e, 0336, sigradi2013_304b, a01e, b105, f40a, d5e4, 9bbe, 82f0, 6ab3, e6eb, 83cf, 9426, c60f, d164, ed6b, ijac201412203g2, 7614, ecaade2017_099yy, dd33, 12bc, b17a, caadria2016_013u1, be72, 341a, acadia14_453k, 2e65, sigradi2014_281h3, 302d, ecaade2016_080y23, 47c1, ascaad2016_004u2, ijac201614309h6, sigradi2015_8.289d15, 1946, 25ed, 6416, 6efd, a6cc, 5255, 1d34, bc8f, caadria2016_517g22, eb04, 1a5a, 8169, d2f0, bf9f, ijac201614407v4, acadia17_640nn, 63c0, ascaad2016_004m2, 1088, d9ea, d779, acadia14projects_579m, 0684, c8a7, 1fac, 87ae, a27e, f880, bc31, ee85, f94c, eea0, 3edc, 040d, 3e62, 4f46, e27d, e107, 3a07, 610d, b0ec, 3daf, sigradi2016_637v, 6fe3, acadia16_12x1, caadria2016_663s28, f414, fd64, 45ab, 9386, sigradi2013_342s, 2d24, ecaade2016_068i18, 4e0c, ecaade2016_230p61, 5285, f17a, 7fcd, 4d6b, 505a, ijac201715202y, c15e, 40ff, 8cb7, caadria2015_081j12, a834, e8d6, 1943, f8b1, 9ad9, 2adb, 20fb, 0928, sigradi2015_11.222p26, 3f97, ecaade2016_080x23, acadia17_391uu, sigradi2016_383kk, bc7c, ascaad2014_024s5, 0d81, ijac201513206d9, fcf5, 26dd, ecaade2015_18y2, c86b, 9523, ecaade2014_197f51, ecaade2014_153l37, c94b, a692, e944, 2340, 6bf8, ecaade2016_130m36, a599, caadria2015_206c30, dbc7, 55a3, e997, caadria2016_819m34, ecaade2017_164dd, 8cdf, acadia14_63ab, sigradi2016_595oo, 1e33, caadria2016_405r17, 0417, 42f3, d2fe, 3309, 3017, e347, acadia17_90ss, 9ecf, ef80, a3d5, 8a19, f1d8, 05b6, 50ce, 0b43, 446c, 919a, 8c16, ecaade2015_127u24, f3d1, 3264, acadia14projects_301e, acadia17_598m, de79, bcf4, 3fbb, 365c, f49d, 0ac8, sigradi2014_197b7, da6b, sigradi2014_303f5, 8c4f, 76bd, acadia16_254d16, 9f97, acadia17_435j, e77c, 2475, ffa9, ab2e, acadia16_450p26, eac1, ijac201412303c9, acadia14projects_63ak, 9ca5, cadb, 8931, caadria2017_074g23, caadria2017_041v12, c80b, 912a, 4138, 5003, acadia14_339ae, acadia15_497l22, ecaade2017_079m, cb55, a892, 7d53, 459b, 7fc7, 574e, 3e51, e5c5, caadria2017_005t3, 3402, e505, 78dc, f0d5, 6dcc, bc03, 1deb, 0de2, 7922, 45d2, b1f1, 1fd7, acadia14projects_167u, 6c72, 44ea, 57f0, ecaade2016_121s33, a10c, 3526, 6c8f, 8dfc, df0d, 211d, ec82, ca4e, ijac201614104l4, caadria2016_045i3, 7399, sigradi2015_10.378b23, sigradi2016_807nn, 2089, 7f1e, e4e1, f9fd, c007, cdd0, 1e7e, d67a, 7817, ecaade2014_024y6, 51e2, 3d64, 2ae2, 741f, 71d6, 5696, 0ab0, ab84, ad66, 7a19, fce9, 4e15, 3a6e, 0838, c233, 29bf, acadia17_221z, sigradi2013_195, 818f, 7c5c, f5e6, 49f3, acadia17_284o, dca0, caadria2017_017k7, aa9d, d0d5, 2687, 7878, sigradi2013_30f, ecaade2015_22s4, bce9, 40d5, acadia16_344t20, 7795, 3a9b, 196a, 7160, b63f, 4083, 12d9, 7bb7, c49d, bb68, c303, a788, acadia14_661m, ecaade2016_225k60, 5b56, ecaade2016_217o55, 18b2, e2b7, 67b0, acadia17_648w, 855f, e988, ab35, a458, 2162, 5ea6, sigradi2014_032g2, acadia14_627ap, acadia17_534jj, 3b73, ecaade2016_021z5, ecaade2016_080w23, 9bd2, 2ef8, ecaade2015_177c38, 4356, fe52, 6d22, 249f, sigradi2014_347r10, af83, ijac201715202rr, 490c, 1b90, ac2e, 8bee, acadia14projects_33am, 1af1, e8b4, 2f3a, 9683, 7067, ecaade2017_054bb, 739d, ecaade2017_201c, ijac201412408d3, ecaade2017_003h, ecaade2015_13t1, 010f, 7636, 4fbc, 4bdb, 25c7, afd8, 9ff0, ecaade2017_003l, acadia16_34h3, b328, 2660, sigradi2016_448aa, acadia17_283tt, 1f07, ijac201614102s1, 01ab, be44, 0f52, ijac201412403i7, ecaade2017_253ee, d28f, 9c50, abd1, 3b78, sigradi2013_95p, 5431, f8cc, 8b7d, 1653, 42c7, 228b, de5c, 2063, ed5b, caadria2015_081w11, 0124, f1e8, 22d5, 465b, ecaade2017_017n, d882, 56ef, 23e3, ba4c, 3ae2, ijac201614207r11, c6c0, d741, a791, sigradi2015_10.267m20, ijac201614405c4, a4f2, d480, caadria2017_051m17, 7ff1, 3d29, 298b, dce4, ecaade2017_199bb, b6c3, ijac201614207v11, 76fa, caadria2017_122b32, 9970, 035b, ec8b, bcbe, acadia14projects_473aj, e681, e596, 3a7c, 0e45, d890, 40d2, 82cb, c09c, 97c9, sigradi2016_801s, ecaade2017_098kk, 2249, ecaade2017_255ww, eb33, ecaade2015_115c23, acadia17_292v, 262d, 28d2, acadia14_579k, 6551, 17ae, 6ecc, 4ca1, f7ae, 1150, ijac201513201e6, 7cd3, a0e9, sigradi2013_303, ecaade2014_057k14, 7393, ab82, 3983, 8d2e, ecaade2014_147y33, d6de, 8bdf, 998a, ecaade2014_038x9, acadia16_214b14, 7547, caadria2017_051x16, d721, caadria2016_529v22, 2462, sigradi2014_134a2, ecaade2015_170h35, caadria2016_539w22, caadria2015_092g15, f904, sigradi2016_751mm, 1cb2, acadia17_348a, cee6, caadria2017_165y41, ecaade2017_138y, acadia17_390pp, d46a, 2d83, 4328, 76c0, ijac201412403p6, 3490, f1f8, 8b51, 8a6f, a2c1, 36da, 53b3, d5e9, ecaade2015_129r25, a017, b0c9, 1950, dcb2, b9ee, de56, e1cb, fc30, 1241, caadria2017_142x36, 34bf, d756, ddcd, 3a2b, acadia14projects_389d, 2918, 2566, ecaade2013r_009e6, 2736, 089e, 61fc, 4fb4, 4462, 1988, 15c1, b95c, 176a, a2cc, ascaad2014_005i3, defa, 2eb4, ba7b, 99c4, f438, ecaade2017_090nn, 2db6, a775, 4564, ecaade2016_230v61, 9ac3, c93b, ecaade2015_53n8, ecaade2014_240c62, 340a, ea5e, dd97, 50c5, ecaade2015_215h47, 6c35, 33b9, sigradi2015_3.370b6, 9a11, 8d60, bff7, f5d2, 6e07, e050, f56e, sigradi2016_654ww, caadria2015_181g27, 97e4, 70fe, 0dda, sigradi2015_11.165o25, c637, a16c, 939f, d84b, f573, a972, 405a, 9709, ad78, 6f81, 31a1, 0142, caadria2016_611u25, 2c57, ee00, be8d, acadia17_307kk, 6122, e18f, d202, 5c8a, acadia17_365i, acadia15_357s15, 8b60, acadia14projects_699n, 4747, ecaade2016_057l14, 1a12, ecaade2017_044uu, 384a, 67be, ascaad2014_017h1, 4077, 850e, sigradi2015_4.219d7, f2c6, 03d3, acadia17_118jj, ffe1, f8da, 0002, 06a6, 1c2a, sigradi2014_021u1, ecaade2017_269ss, ef37, ecaade2013r_001o1, 4995, 439a, 4ca7, caadria2016_861d37, b5d0, b69a, caadria2016_517d22, 75a4, f48c, 7ffe, 0b89, ef1d, d8f8, 3f37, ec52, ascaad2016_045t18, b429, d39e, bb0e, e5e8, f4a5, ascaad2014_014l7, f67d, 15b1, 05dc, ecaade2017_032c, 1b2c, 549e, 05c2, 890c, 7bf4, c765, sigradi2014_084x7, ecaade2017_215m, 5061, 1fe0, 8fb9, eb9a, ecaade2016_073a21, 4301, ecaade2013r_001p1, ijac201614208c13, ab25, bd45, 7577, caadria2015_213x32, c821, e74e, ecaade2017_294d, 953b, sigradi2015_9.141e16, d34b, 42d7, b1ca, sigradi2016_659l, ijac201715203e, f572, 241d, dc05, 4181, acadia17_618mm, ecaade2015_127w24, 7f60, a939, ecaade2016_230f62, 33d8, c7ad, edf9, 14c5, sigradi2016_770m, acadia17_348k, 9a0e, 17f3, b56f, 5c98, d32e, cc07, 6eb2, a4f4, ecaade2016_021f6, 0f27, 3b38, 73c9, 1dc5, df1f, bca6, ecaade2016_tkog67, 4288, b719, 5f0c, 066a, e826, ecaade2016_222v57, a19a, ecaade2016_152w41, 917f, sigradi2015_3.370x5, cbb0, ecaade2015_164p34, 7417, c917, 8fe7, 9a31, eac6, 36c5, 64ef, 4008, c8b0, f347, 4bfa, ijac201412402f5, 7c2f, d4bb, 0877, ee40, a44b, c242, 5692, 5977, acadia14_145ah, 2ac8, 5d7b, ijac201513303c11, 1d37, a6e4, a580, 3957, 3c6f, f2e0, 9366, 50aa, 371f, c4f0, bcee, 3f8c, ecaade2015_86n17, caadria2015_090c15, ecaade2015_86h17, acadia17_403n, 99dd, ecaade2015_317t68, ecaade2017_029ff, acadia15_149s5, acadia17_178y, acadia17_532gg, caadria2015_202x28, 6e0f, a049, d6f1, ead2, 6bf5, facb, de07, 1693, 5da0, sigradi2013_77i, ijac201614208l13, 501d, 51da, 86fe, 2417, ecaade2016_071o19, db0f, 97dd, caadria2017_030c11, ac2b, 8751, 35e6, c1a1, 2a1e, 545a, 7dc0, 1e2b, 2ce2, b3d5, 818a, ce0b, 76c1, caadria2015_065w7, 235f, 8c6b, 50cb, b0a9, 7c30, 2e21, 089c, 27d8, 94c6, 00b3, 2ee3, sigradi2013_43t, 172a, abc3, 3e6c, a74d, a324, 765e, 2cc3, a649, 54cf, f799, 1a96, acadia17_82kk, cf1d, caadria2016_445x18, 281c, 5574, 528c, faf4, a0ba, acadia17_51ww, ddc6, 959c, 1f5e, 0973, 76ba, 1220, 96c8, 06ce, 7e90, bb39, 60f0, adf3, sigradi2013_135, caadria2016_683t29, 7fa6, 2550, 8ed2, e49c, 0acf, 20b2, f6ba, acadia17_101s, caadria2017_051e17, ecaade2016_119m32, 167d, ecaade2015_314j68, 2af6, d91d, 5f94, 9a1a, fc15, 7702, c35c, 0347, d70f, 2c83, 54cd, ecaade2017_028j, 9959, 7490, 47c3, caadria2017_094v25, ecaade2015_118v23, a190, 171d, acadia16_54z3, acadia15_497o22, e358, caadria2015_069o8, 902e, ijac201614402s1, ecaade2017_172cc, 4195, 065b, 94ed, 8415, 3f96, 4f85, 3901, ijac201412408e2, 1a4e, d704, a3b3, 4c0e, 9d01, acadia17_257d, caadria2015_049i6, 195a, ffcb, ecaade2015_215l47, ecaade2014_094m22, c11a, b362, c14e, acadia17_178w, d1a5, 83de, d576, 8d1c, 4a62, d72e, 4b8d, 2b51, ijac201715101j, acadia17_446ee, caadria2016_435n18, acadia17_670tt, ascaad2014_033f1, 0f7c, 931c, 39cb, ee21, 7a47, 19f0, 6300, d85d, b42c, ecaade2017_046m, acadia17_338gg, 5dec, 8f3d, 1b76, acadia15_357r15, 1428, f0e2, ec9e, fa62, f869, ecaade2013r_003v2, 95cb, bb56, a9e3, 485f, ijac201513205z7, a10f, 3d6d, caadria2016_013i2, 52cc, 8bf1, 7fae, c39b, 1ed5, 42c3, caadria2016_507j21, a96a, 6b97, 8f31, ed91, 6569, df06, 30ae, 824e, caadria2016_373i16, acadia14projects_135z, 905c, 936e, ijac201715202zz, a8e5, f978, 620b, 33c6, 5dbc, acadia14projects_357a, 7a8c, 0a56, 4df2, ecaade2014_239x61, sigradi2013_226v, 9179, sigradi2016_407t, f58c, 00c7, ijac201614305m3, 6b08, 6043, 8e42, ab48, 7fd1, ascaad2016_042s16, ecaade2016_018w4, b2c0, 0086, acadia14_579ay, 9c7e, ce8c, ad60, caadria2017_113b30, 0763, a427, 6b2c, d3e4, 4e21, ecaade2017_076y, acadia17_231m, ecaade2013r_013b8, 8996, f05b, sigradi2013_42o, 1f3f, 1459, d2ec, c2f9, 9295, ecaade2016_119y32, 07ee, c103, sigradi2016_714rr, sigradi2016_490kk, ijac201513104d3, ijac201614204y9, 6c1f, 93a6, e6da, af7e, 3009, fe37, 5239, f371, c9fd, 72bb, 69bb, sigradi2013_390v, eeb3, caadria2017_123n32, c993, ecaade2016_ws-masshousec69, 8eae, 6c5b, 2751, caadria2017_016k6, 7679, fc7c, 4eb5, sigradi2016_381o, acadia17_473d, 6f78, b6f7, ascaad2014_006v3, 40ec, acadia14projects_135l, 5847, 7804, 84bb, 79c1, 0d96, 14a5, sigradi2013_400, 8e71, 1f08, 1928, ecaade2014_185r46, 64d9, 951d, 8898, ecaade2017_198g, a91a, f152, 920e, ecaade2015_144e31, 473c, c152, 1af9, sigradi2015_10.140n19, aa66, ecaade2015_253v57, ecaade2017_146gg, 78cc, 96b6, ascaad2016_035m13, acadia17_491r, ecaade2017_213qq, ecaade2014_180s45, 29b3, 9f9a, db20, ecaade2017_301k, 07f9, e7af, c763, e884, sigradi2013_387d, sigradi2016_448m, 2d7a, f530, 17fe, 2212, 59ce, 02d0, d2fa, acadia14projects_291e, ecaade2017_192o, 1137, acadia14_555g, ijac201614405c3, 9853, 836e, 0171, sigradi2014_074o6, 5da1, caadria2015_203g29, 6a66, 049a, fddb, 0a6e, ascaad2016_048f20, acadia14_247m, ijac201614405t3, 21f6, caadria2015_117z18, 49f1, 9628, ijac201715105k, 6f4b, f7d5, caadria2015_099p15, 7bd7, caadria2017_015p5, a6da, 6a6c, ecaade2014_232t59, 44f1, ijac201412404x7, 7b0d, acadia17_670ee, 3a66, ecaade2014_168y41, 4e18, acadia14_463p, f984, ecaade2015_309z67, 97b2, ijac201614405f3, 543e, 1738, 9e7c, 3442, sigradi2013_387c, caadria2015_030j4, ecaade2017_054t, acadia16_88g6, de0b, b4ce, a4f5, a712, c728, 3e3e, e1b5, c212, 65d9, 7556, 4b1a, sigradi2015_6.42z7, 13b0, 28e4, 1fc0, b29f, b694, 677b, sigradi2013_393p, 9ceb, 6dd2, ecaade2015_130f26, sigradi2015_3.268n5, 3437, acadia16_450o26, 98e5, acadia16_362o22, dba7, a66d, ecaade2017_003r, 0e51, 4983, f259, caadria2015_023v3, 58de, sigradi2016_601tt, 6ad6, 649a, d867, 19c0, ecaade2013r_018s9, 85cf, 5fde, 52ec, caadria2016_311z13, 443e, f7e1, 8cb3, acadia14_43ar, ecaade2016_074l21, aa90, 1f2c, sigradi2016_814m, 2b04, sigradi2014_151g3, 46e8, acadia14projects_135t, b5ce, 079e, ddd2, fc2f, 385b, fa5d, e78b, 2f89, ascaad2016_059o23, 8341, cf41, 22fd, c7c7, acadia14_219b, sigradi2013_217, sigradi2015_sp_4.388a30, ecaade2016_114h31, 703d, 22c2, 4664, e5f0, 1bcf, 1570, b63e, 7d38, c2b4, acadia17_360qq, ascaad2016_025r10, sigradi2016_695s, 012e, 46c5, 0fb3, ecaade2017_108l, da80, aaac, 990f, 521b, ecaade2014_152g36, bdc8, 32ac, ecaade2014_100h23, 73cc, c421, 8c0c, dfb6, b9a2, dfaf, 4214, 26d4, b503, facc, 71c9, acadia17_257xx, 594c, ijac201513304y11, 047a, 3b0e, f4f1, fc8c, a2e1, c493, b2ac, f27d, ecaade2014_176b44, ecaade2016_230m61, 4969, 4749, sigradi2016_467o, 0105, cc7a, 8b89, 43f4, ecaade2014_023l6, 8e62, acadia14_627ar, 4418, 735c, 2317, ecaade2015_317v68, 500a, ed9e, d4c1, b78f, ecaade2014_220f56, 6b37, a8fb, 1e60, acadia14projects_145l, 736f, d081, b00c, 02d5, 27ef, 6395, acadia14projects_317ac, sigradi2015_sp_8.326w30, caadria2015_190i28, a792, 8e24, ecaade2015_333f72, 64b0, acdd, a673, sigradi2015_6.387e9, f863, 1095, ecaade2014_070o16, e907, sigradi2016_360u, 50b4, c3f3, sigradi2013_274v, e7cc, 068f, ecaade2017_277oo, 06d6, ecaade2017_091vv, 6fd4, 8ecb, d791, sigradi2015_12.19b27, acadia16_98f7, e56b, acadia17_144vv, 721e, c311, 6364, 3176, 1a4c, sigradi2014_037y2, ecaade2014_138o30, 1842, sigradi2015_3.268p5, ijac201412403v5, 691a, acadia17_520w, 1e25, 3fcd, ecaade2016_140x39, ecaade2016_018i5, ecaade2014_052b13, ijac201513205u7, 23cd, 4e04, 49ba, d532, c2f2, 1118, 7235, fe2f, e6bb, eb10, db9e, 4ec9, e22c, acadia16_12m2, 69f7, f318, 2ca6, 755c, ecaade2015_116p23, 5505, a5a8, 6051, 94e6, 38c9, 4101, ascaad2016_054c22, 45f1, 93d6, 468c, 7a4f, dcc6, sigradi2013_111u, ecaade2015_251n57, f23a, e417, 0eb3, e9ce, ecaade2015_170y35, sigradi2016_694l, ecaade2014_085g20, b043, 46a8, ec67, 5853, 7f3d, acadia14projects_719f, 9fcd, 73bd, 30ad, 1abd, caadria2017_017j7, acadia14_91r, fa71, 4ee2, 3abb, 5f5f, ascaad2016_046m19, caadria2017_023j9, 952b, e6a5, 61de, caadria2017_109a29, 8fd5, 6144, bc56, 8ff3, acadia14_33ah, acadia14_389b, caadria2015_004g1, cf92, 6c55, 0cf5, 726a, b986, ecaade2017_291ff, b341, 0c69, 0193, 6c94, sigradi2014_049e5, 8ef0, ecaade2016_bkos65, 8d68, ijac201614102p2, aef9, a42c, 8aef, 14d9, caadria2015_087k14, ecaade2015_332u71, ecaade2016_134b38, caadria2016_033y2, ecaade2017_256hh, 51ab, aa3c, acadia16_98e7, 6835, bf81, 24cc, c359, acadia14projects_579b, ijac201715102u, 96b0, 4e61, ecaade2014_152h36, f41a, b260, 6fb1, 2971, acadia14_699t, ascaad2016_033g13, 04a6, c0c0, cf3a, e390, acadia14projects_79ac, e62f, ae55, 1d7c, 6f98, 5c38, 808c, 9f9d, ascaad2014_009f5, b81b, e348, fc24, a1e2, 0fe6, ijac201614205j10, 2efd, b56c, c5d0, bc0b, a83f, 6ab2, 67bb, 219d, cade, ascaad2014_033y9, ee30, e796, 1b30, 6b9e, 005d, 0c7b, ecaade2017_101n, f316, acadia17_298ll, b01e, 40f7, sigradi2016_407y, 8897, sigradi2013_429a, 26a3, 33f6, 7c37, 2194, 232a, 8217, ecaade2016_075d22, e473, b028, sigradi2016_752pp, 465e, 52c6, 3ef7, acadia15_297e12, 4740, ijac201614102v2, 08c6, 1919, e63a, sigradi2013_100e, ascaad2016_005d3, 96f2, 4204, b9bf, caadria2016_851a36, ijac201513306g13, b619, ascaad2016_056e22, ijac201614402l1, 323e, 90b3, 3d6b, 6202, acadia14projects_647av, acadia17_257f, 8fcb, ascaad2016_058d23, ecaade2017_265u, sigradi2016_814l, f276, c74e, a553, 5622, ijac201412205h4, b974, acadia17_222p, caadria2016_177h8, 2edf, 31e4, acadia17_364vv, caadria2017_054b18, ascaad2016_009i4, e3bf, ascaad2016_057z22, 83ea, b04f, ddb4, d90d, f463, b249, d109, f0be, 6622, 3175, 0fc8, cc9e, 8904, 3c62, 2368, 83a8, ecaade2014_018r4, 3ff5, 93de, acadia15_203k8, ijac201614407a5, ecaade2014_240o62, 9fff, acadia14projects_301f, acadia14_463as, 08c0, 996d, 869c, sigradi2016_615q, 0c9f, ecaade2013r_007f5, 58d4, 9b34, 34ca, 936c, ea15, e621, af71, caadria2017_023r8, acadia14_145ak, ec37, ecaade2013r_003j3, 82de, acadia15_483u21, 422f, 83cd, 4310, 19a6, 2040, acadia14projects_463f, 303e, acadia14_101o, 828d, f511, ecaade2016_217l56, ecaade2017_143a, fd57, acadia17_221y, caadria2016_125u5, f6f6, ab76, 4277, 49a0, caadria2015_126s20, 4c02, 8aad, sigradi2013_267d, 41a5, 5442, caadria2015_002d1, 6cfa, d19e, 28f5, ecaade2016_tkov66, d1ea, 1f8e, af3f, 7931, ea86, 5642, 1566, ecaade2015_22b5, ce25, 9ce9, 8b3e, sigradi2015_sp_8.6h30, afe8, 8e0b, 1f68, 23c9, ecaade2013r_018v9, 4d94, ecaade2014_021v5, a7c2, 0d8c, 925d, 92e4, e8e8, fe31, sigradi2013_111t, ecaade2014_078s18, 70b5, 1b78, ecaade2013r_010x6, 0560, sigradi2016_431x, sigradi2014_176f5, 305f, 0e24, 237e, ff92, c9b0, 7626, ecaade2015_17r2, acadia14_101m, sigradi2015_9.347l17, f4cb, 86bb, ascaad2016_012p5, ijac201715203cc, acadia14projects_627ak, acadia14_117az, 1cde, ecaade2017_117s, 79f2, 57dd, c0dd, 05f5, ecaade2016_118g32, ecaade2017_122d, befc, cacf, 7191, 7039, 26cf, ijac201412305m2, 1358, 8fde, 5d33, 6bc2, e5bc, b5fb, c392, 9400, 696c, 61a1, 4621, 3129, bc89, acadia14projects_661l, ecaade2015_230i52, ecaade2016_063j15, b741, 0c54, b48b, 321d, a56e, f535, 438f, 757a, 2e93, d0cb, ecaade2015_309x67, ijac201715203mm, 6eda, 3702, ecaade2015_334t72, efd1, 4fe0, 1a1d, f40f, 29a6, d9ac, ascaad2016_010d5, 708d, ea6c, acda, 5397, 3080, acadia14_517o, f4eb, 577c, 858d, bcca, 2e5b, 7e98, 928e, 33b0, 7c5e, 764e, 99c9, c855, d6ff, eac3, ecaade2016_217c56, ecaade2016_193p51, acadia14_135r, fb03, 8331, e8fe, 700b, 9063, 5ab5, a3ba, d2d3, acadia15_251h10, ascaad2016_009o4, c4db, ecaade2016_127a35, bec7, sigradi2016_817s, 31d8, 7481, 580f, caadria2016_477c20, 45a9, ceed, 9a52, f2b3, 5da3, cb48, ecaade2015_318v69, 3c5b, 1513, 5695, cb70, 2a8f, 9470, cdb4, 68b8, c6f6, 1112, b226, 97ab, ijac201513205s8, 361f, 09fd, f782, 9212, sigradi2013_391, f48e, acadia17_608y, 553c, 22e2, sigradi2013_389l, f02c, d2a7, 6a52, b8b6, 9420, 6e6e, 8028, acadia14_267h, e070, d1dd, 8d71, 3310, d3c9, e8ed, f5a5, 6a05, 738d, 932e, 70e5, acadia14projects_153au, acadia15_110r3, aa4a, 51bd, 9eeb, bfdd, 3a57, b79a, 660e, sigradi2014_015g1, 9d2d, 1460, e19f, 7896, bbd4, acadia14_177ad, 1cdc, ecaade2015_235s53, 0b61, ecaade2014_225i58, 637c, 51ea, acadia14_357b, 4d91, ecaade2017_256mm, acadia14projects_257ab, 5918, acadia14projects_691at, 147c, cbb4, acadia14_333au, 176f, 182f, ijac201412403x6, caadria2015_081k12, 3aeb, ecaade2015_100t19, ecaade2016_025w6, 8e34, 7d50, a7c8, ecaade2017_213a, 3918, 957a, 3c1b, e320, 6e67, 21c4, 6f46, acadia17_426m, e921, a84f, c5fb, acadia17_608aa, 1c40, ecaade2017_085i, 0abd, 005c, f875, ecaade2017_066p, sigradi2014_045c4, 64f3, 5b55, 861e, 9c4d, caadria2017_124i33, ecaade2016_071z19, 6ee7, ascaad2016_017z6, 2a38, 09dc, 76d3, e613, 2cad, cecd, 6f9f, e617, 5d2a, 4433, dd4f, ff5d, 2148, 2e43, 1148, ecaade2015_81v15, ecaade2017_290vv, 321f, 4156, e9de, 524d, ecaade2014_214o54, ecaade2015_53m9, c6e0, 978a, a9e1, 016f, c8ac, 800a, 78b1, acadia14projects_63as, 925c, a6dd, b7d6, 3b9d, 41c9, acadia16_98h7, b4d5, ecaade2014_149i35, 133d, f8ea, 3472, a25e, ecaade2014_194n49, 06bf, 446e, caadria2015_096o15, ecaade2015_318t69, ad37, 38af, 5cff, 1d1e, 8515, 4c0f, c482, 4173, ecaade2014_196d51, ed96, 419d, 735f, acadia16_98u7, e393, 7149, 4cd3, caadria2015_031r4, d267, 3ede, f54d, 69b4, 5366, e635, ac76, a74c, c40d, fbe4, 8741, ecaade2017_109pp, 15cb, d3ab, a50a, 4ef8, 4130, 68e7, ecaade2015_215g47, 52fb, 38dd, 07ab, 686b, 8d05, 9a78, a6ed, 98c7, 5c0b, 1e17, 08fc, 7ba9, 7143, ecaade2016_048d14, 28a1, acadia17_82dd, 85d9, 5a73, acadia17_338ii, acadia17_350q, 1b09, ecaade2017_208ww, sigradi2013_194j, db49, fd11, 35c0, cb42, 7c71, caadria2016_003k1, d89f, ecaade2015_284p61, da45, e490, dfa6, 06de, 7607, e992, f32b, 62bf, dddb, df88, 108c, 8f57, 4e79, acadia14projects_627a, e1ba, 3869, c148, f61f, ijac201614202i8, 5599, 8328, caadria2015_016j3, 11e2, 6094, 1e7f, 1e1e, caadria2016_881a38, 7d0a, f794, ascaad2014_024e5, c42e, 51c9, 30b5, 671f, aa7e, 06fb, 9689, 3333, 9eee, caadria2016_651a28, 5414, 2644, 88c0, ecaade2016_223j59, b781, sigradi2013_206, 57ee, ecaade2015_301e66, 71b8, 5dc0, ecaade2014_072t17, acadia17_552r, caadria2016_291x12, ecaade2014_191u48, ecaade2013r_002c2, acadia15_451k19, ed26, 16a4, 661a, 243d, 58ac, be26, e116, sigradi2014_347j10, 0aff, fa5b, ecaade2014_130v28, b10f, 9620, 6d1c, 4a4c, 4f98, 4131, b6eb, abc2, cde2, ff59, ecaade2014_138y30, 09d3, 23d3, 6f53, 95fc, eefb, ee1e, 7a0a, f705, 01d1, caadria2015_109b17, 9794, ff85, b684, b03b, 57c5, f0a1, 2304, ecaade2016_094o25, ecaade2014_197g51, ecaade2017_230oo, ecaade2014_206i53, a316, a5f9, 72ca, 6ec6, ec3d, 964c, b128, ecaade2017_230uu, 17c2, ecaade2014_240m62, 2665, acadia16_78m5, 2c95, 2210, b68d, a23c, 8c9f, c316, 6351, 2f22, a8d1, ecaade2017_051l, 59d9, 08b3, 9e2b, 8650, c177, ijac201614404w2, a4db, 3f4e, a000, 3b81, d681, 6b58, 4a77, 53b6, 603a, ascaad2014_016c9, ijac201412305a2, 0dee, 804a, 4340, 5265, 67ad, sigradi2014_132w1, 7343, eae0, ecaade2017_076cc, acadia14_177w, a91c, 6d5a, f837, 4a76, cb59, 2391, 64dc, 86d8, af8a, 39fa, 755d, 3985, d3a1, a49c, 75bb, 4a3f, ecaade2014_112d26, a1d5, 80b0, bc32, 65df, 16e6, 793a, e381, 7d8d, ijac201412402i5, 493f, 7310, 1dbc, ecaade2017_052ll, 24e0, 16d4, f02e, a4ee, 5c59, aaa1, 9e07, ecaade2016_123i34, 79f9, 3b91, 2876, 3560, 05c7, a6fb, ccba, fb6a, 8f89, fbe6, 270b, 5d5c, f95c, ascaad2014_029l8, ecaade2017_277vv, 259a, 097c, acadia16_260m16, 6bd1, c7c1, f5a6, 1d41, 9435, 4f6a, 20ec, b9f8, 9209, bf3c, a615, 4d18, 1b17, eb36, a4da, 02d8, f91b, 57f3, 383a, 69ba, 6a69, 3fed, 575e, 9ca6, ec04, 4419, 1229, 5112, a450, caadria2015_213m33, bc4a, 93f8, d6b0, ecaade2017_027b, acb1, c5d4, eef0, 42f2, 27b3, 3a94, 7e0a, 1b27, 16e2, ijac201614208k13, 689e, ecaade2015_199y42, ecaade2014_149a35, 343c, sigradi2016_356b, 54a4, 6cfd, 3bc7, ecaade2015_61f12, acadia16_244p15, acadia17_189nn, ecaade2017_023dd, 794f, fc27, e027, 8473, sigradi2015_3.111f3, sigradi2015_8.186e13, sigradi2014_263w9, 3da4, d4a6, acca, e71f, 0c16, 0e5c, 5c20, e0cc, 5677, sigradi2015_13.181t28, sigradi2013_117, d53c, 3694, a1da, 7b37, 8d3b, be4c, 2053, df01, ecaade2017_133g, 69fa, acadia14_189aw, f95f, d9ed, 4c95, 0f55, 3af9, ascaad2016_041k16, ecaade2016_191x50, 25d9, c345, fcee, acadia17_670pp, f8f3, 1bd2, 8e0f, ecb9, ba75, 3fdb, 35a9, f616, ba6e, d444, ecaade2015_138i28, 2ebc, 0719, 1d19, e1b9, c81b, bf3d, acadia17_212gg, 7cc3, e78f, f7b3, ecaade2014_151z35, 8bd6, ecaade2016_067u16, 2bc1, caadria2017_005m3, 8f12, d5b2, e383, 90ae, acadia14projects_339ax, sigradi2013_390, 3136, 096f, acadia17_221ee, 40dc, 61a6, acadia17_640hh, 2062, caa1, bbfc, ijac201412304l1, 79ea, 125c, 21d6, 530c, a36a, 1933, ijac201715106e, 098d, 3baa, 552c, ecaade2015_94k19, 7ef1, cced, f825, cc8e, 3598, fd60, 35eb, 95bf, 8132, 7e81, be7b, caadria2017_005x2, c31a, ecaade2015_11i1, ecaade2014_012s2, dd67, 08df, ee6b, 9f3e, acadia14projects_601ac, acadia17_640kk, 0294, bc2c, 5706, 472c, 5faf, 9c72, 28ba, 9ef4, 326d, ecaade2015_193k40, 65b6, d6d3, a1f4, 2306, 2e4b, c25a, e21e, ecaade2017_203t, 1187, 625c, ecaade2017_306l, 64a1, acadia17_324u, a426, 3b7b, 8301, sigradi2016_484f, 7047, sigradi2015_13.316z28, ecaade2014_104n23, 1a09, 6029, 3976, ecaade2015_202e44, ecaade2017_203u, 6c6d, fc83, ce7c, d9c5, eed4, e87e, 6369, c678, 0149, 2d67, acadia14projects_145ac, eb27, acadia14_237au, c272, acadia14_531x, 19f8, ijac201614305p3, ecaade2016_075i22, 5ec6, ijac201614102f2, 6fe2, caadria2017_056b19, d282, de51, bd40, 65e2, 51f4, ee08, db4c, caadria2016_435p18, ae84, 6baa, ecaade2014_133u29, 1efd, acadia17_71rr, 217a, df4f, 0c38, a957, e130, 48d4, 7d4f, acadia14_23y, ecaade2015_215n47, 3a2d, ae64, a3ac, ijac201614208d14, 4d36, c3d8, 8c3e, caadria2016_819p34, 8921, b95d, 35fc, 5c65, ecaade2015_332v71, 9b25, db37, 8549, b9ff, acadia17_552o, 2ccf, 2399, acadia14projects_199ad, ijac201614202j8, d10f, 9df5, 2eaf, sigradi2013_386r, ecaade2014_198l51, acadia17_474p, ecaade2016_167y47, 3873, d74d, 70d5, acadia14_399ak, 0fb9, b6c4, c84f, 851f, ecaade2015_139b30, sigradi2013_393l, acadia14projects_445al, a177, b7a4, e970, a846, 7025, 4011, ecaade2014_052e13, 1ce9, ascaad2014_013s6, 20d3, ecaade2017_308w, c812, acadia14projects_517o, 761d, 5d8f, ecaade2016_098e27, f5a0, a2d0, 3cd7, f49a, c688, 70ea, 5516, e268, 47c0, 29ca, 30db, d23f, ecaade2016_mrtx65, cc90, 062a, 54b5, cb34, 664c, 7e4d, 3c8a, 3f9d, cba3, ecaade2017_014ww, 8964, 1795, 9a24, 05f4, 8e18, f1ac, a5cb, 3c6a, c729, 4f44, f7af, acadia14_435aa, ecaade2015_136s26, 0b8d, ec4e, caadria2016_229c11, 6861, 36b0, e181, b31b, 16a8, efbb, 4ca2, 6936, f798, ecaade2016_223v58, bf3f, acadia17_637xx, 009e, acadia15_431n18, 8536, 6ba6, 9a4d, 6e15, df5b, acadia14_565j, 99d3, 8eff, 4bea, ec3f, fd6b, 01ce, f03e, 0dd7, 6eba, 2d42, 1805, acadia14_497x, 6df0, 5b32, 8820, 33cb, 2071, ijac201412305l2, fc7b, 3740, 27d5, ascaad2014_021c4, fe23, b8c0, 1b4e, caadria2016_851x35, ac83, ecaade2016_224u59, 314b, e11a, 4247, c560, 22ef, 9b8c, 7b9f, 0f2d, f725, 83a3, 9ec3, c46f, 8eb5, 6afb, fb2d, 25c2, sigradi2013_152, 6a9c, 9a74, bfb7, 4d7a, 48f2, d959, sigradi2015_11.136n24, 3365, ff0f, fe75, 09e4, f161, 1e19, ecaade2015_227v50, 5259, sigradi2014_292u4, 0e38, 6d70, ecaade2014_156d38, c9a1, acadia14_565s, a68b, 6887, acadia17_170l, 0d65, caadria2016_013c2, acadia14projects_531t, 699d, 8634, f67e, 41f3, 34fd, d420, 4786, 8e7e, acadia14projects_365an, 3a0b, sigradi2015_12.19x26, sigradi2014_074h6, 3105, 3956, caadria2016_013z1, cde5, acadia15_47h1, 1a37, 077b, 6f37, 55c3, 5c1e, 87ce, acadia15_311n12, caadria2015_226l34, ebdf, 76cd, sigradi2015_12.259w27, 9c4c, 731b, acadia17_52m, acadia16_308p18, 775c, 7a7b, ecaade2016_075h22, 4d29, ecaade2016_106m29, a12a, 33af, 5411, 90ec, ecaade2015_246w55, 53c2, cffa, b2a7, 16fc, a237, f32e, sigradi2015_sp_8.326c31, 9bb1, 1e79, 88f8, f80d, d765, 850b, 84b9, caadria2017_113m29, 996f, a786, 7c91, caadria2016_167k7, ade4, 5c9b, ijac201513305e12, 44c0, 57c4, b4eb, 75bf, ascaad2014_018y1, 330c, ecaade2017_008e, 9de0, 5c5e, edb3, f7c3, ecaade2014_104r23, ae9d, acadia17_403i, ecaade2015_21e4, a3ec, 7126, 161d, 913f, 9840, ecaade2017_195nn, 8cd3, 6710, 806c, e904, aed4, caadria2017_015r5, cabf, ecaade2015_21x3, 9119, 1dd1, 23c0, 76e6, ecaade2015_152v31, e4b4, 0c8c, aa44, acadia14_247z, 55cb, 9cd9, acadia14projects_531o, c7d9, 3ab2, 97bb, beaa, 153e, 856f, f06f, 0a65, 9032, 42c4, 349b, 13ef, 0fb7, 06b8, c562, acadia14_671s, acadia17_168zz, ecaade2016_tkoz66, 8397, ijac201614204l9, e83c, acadia17_178nn, ea70, a973, 1ec2, acadia17_658xx, 2dd1, 6968, 8bdc, faa9, d745, ad4c, sigradi2014_339w7, 88a5, ecaade2017_109aa, e7db, b156, 1982, 64ea, 21e4, eab5, b372, 0c67, acadia17_37jj, 3f4c, ascaad2014_013a7, 88b1, f2be, 9635, 5ca9, a359, ecaade2015_59k11, 9dc3, ecaade2017_169hh, 1a0a, 32f1, sigradi2016_448y, 05b5, 2966, ascaad2014_026y6, a40b, 8adb, 0b27, 191f, d1d6, 97f1, bafd, ecaade2015_53p9, 093f, 777a, c1db, 3709, bade, c56d, 11fa, 9324, eab2, ecaade2013r_003h3, acadia14_463s, 5e5d, acadia16_362v22, bb9f, 114a, 094b, df8e, e2cf, acadia14projects_589f, 1fc6, sigradi2016_805ee, ijac201412301p5, 27ed, 72aa, f82e, cc14, e73a, caadria2017_124f33, c8a4, ecaade2017_079h, 95e5, 5978, ijac201715103ss, d354, 70e2, ecaade2015_84b17, caadria2015_108u16, decd, 8953, 9744, 51eb, e209, 3f79, 75ad, 29f0, acadia15_57v1, 5fe8, e9d0, 41cf, 7f77, sigradi2015_4.52o6, c03d, 0674, 0887, fd0d, df3e, e0b9, 20fe, e43b, 1349, ecaade2015_237a54, be1d, 59e6, 7a9b, 37d6, 3141, 6dfc, 33d5, b8d4, 0821, acadia17_534ss, e776, 36d9, 6bab, 1f2f, 0192, 9844, ecaade2015_306j67, ecaade2015_84a17, acac, 2905, 4408, ea93, 6f41, 7a53, ecaade2017_148rr, ecaade2016_129f36, acadia17_670zz, 0e61, ascaad2016_039m15, 96a3, 9427, 5a1e, 3ae8, 65bb, cb97, 7142, a463, 8c3b, dd07, 7436, 0a5c, 22a1, 6b6f, 6bde, acadia14projects_719r, 8c44, ecaade2014_080h19, ecaade2017_129nn, ff1c, 7b6b, 2821, 61e7, ecaade2014_186d48, ecaade2017_118gg, 8bd0, ab09, 03dc, acadia17_82s, 1bd7, d1bb, 7bfa, 5bd5, e886, 648b, 8855, 140d, e349, bf2d, 328d, ecaade2016_225g61, d459, f48a, 62b7, caadria2017_067j21, sigradi2014_263j1, 6487, sigradi2013_425u, cfab, a911, 0ff2, 4b8b, 304f, 6e05, cf20, 41b4, c4ba, sigradi2016_534kk, 460d, 9c2f, be10, dfb2, 28de, 8e56, 58b4, 1970, ijac201614205h10, 3757, eaf7, 53bf, e9d1, acadia15_431m18, sigradi2013_326n, 13a3, 2c20, caadria2016_797x33, 507f, 2f17, 2d3a, f00e, d7d0, d0e4, ascaad2014_026r6, sigradi2013_401r, 06df, ecaade2016_243c65, 7751, 28bd, acadia14projects_71u, 1949, fca6, ascaad2014_035t1, cce7, acadia16_372k23, a8c2, 13f7, 670a, 1ec5, ecaade2013r_019j10, d453, 1dae, 3ce2, 4a23, 047f, 5f84, 3e2b, 9dbe, ecaade2016_185b50, e92b, 8b5d, 094d, bb9c, 7bd1, b99d, 3c26, 4844, 8d7a, sigradi2013_386f, acadia14projects_699f, ecaade2017_008k, af09, 83e3, 8d54, ecaade2015_64e13, a6b3, 5637, 6620, ecaade2014_112y25, sigradi2016_647pp, bd42, 8421, 2126, 7148, b949, ijac201614309r6, acadia17_154z, 3b56, sigradi2015_9.152b17, 7c68, ecaade2014_163g40, ecaade2016_223o58, d0bc, e284, 0c7e, f861, cebe, 4748, 1325, 8d43, 5507, 178a, acadia17_170r, b286, bead, cceb, dc41, a084, 1c58, dc9c, 3533, 8346, 8c05, 8531, ascaad2014_037o2, acadia17_52n, caadria2017_058l20, 9fb1, b148, 22e6, 021d, ecaade2017_049vv, 1d76, 5d04, 4143, 487b, 69b2, ecaade2017_095x, 904d, 6805, 9143, 21b5, d1d1, f488, ecaade2016_223f58, 71fb, 5e3c, b71f, caadria2016_435u18, 9780, acadia17_648nn, a7ac, 72e9, 2473, bcf5, caadria2015_226u34, f5cd, 590a, a7cc, sigradi2016_369d, 7e49, 2a55, acadia16_34c3, ecaade2014_168w40, 16c3, f89a, e1df, caadria2015_178v26, ea28, sigradi2016_522u, 73bf, b989, 8fba, 09c4, 5008, 1507, caadria2016_301v13, ff9a, f032, dea9, ad59, 80e7, 8915, ecaade2017_274v, df6f, ecaade2014_153y36, ecaade2014_157h39, 24a5, caadria2017_037a12, 9a89, 3fba, sigradi2015_10.7j18, acadia14_125aa, 0ddc, 9ba7, 12d4, ijac201614102e2, 3fcc, 82d2, 6f58, acadia14projects_53r, acadia15_185a7, 00e4, ecaade2013r_009k6, 7167, 2657, ascaad2016_018g7, acadia14projects_63av, 81ea, ecaade2017_006w, 2d77, fe32, 0baa, ce9b, d2c9, ascaad2016_031o12, cce9, 0631, 200b, b052, 4548, 6509, fa8f, c32b, af67, 28a7, 2703, e422, 7395, bb7a, ecaade2013r_003d3, 086f, b490, ecaade2017_277kk, ijac201513205l8, 7fbd, 1c95, cd06, 20bb, ecaade2016_025h7, ijac201715204aa, 95ab, dff3, 9004, f79a, ijac201715106x, sigradi2016_524dd, fe81, acadia17_308nn, df6b, f4b7, ecaade2015_314a68, ecaade2017_044tt, aa24, caadria2017_037d12, 4af6, f35f, eb3b, da3b, d489, 7f83, 1f0a, acadia17_392m, a589, acadia17_534yy, 2ad2, 81ca, 4a78, c363, cbb9, a797, 2347, 7424, b12e, sigradi2013_313o, ascaad2014_031j9, 9131, acadia17_164a, d8c5, 30d7, 30e6, fb72, ijac201513105a4, 76cc, caadria2017_009o4, 0c50, bd1f, 0627, c6ba, bf70, 3bce, a73b, ascaad2014_015y8, 45ae, acadia17_82t, ac5d, 3269, cbe3, aff9, 39c0, 59d5, 347a, 7926, ecaade2017_089y, ijac201715106vv, 780e, adfb, e58a, 2560, b381, 20bc, 4d72, 0a98, sigradi2013_387f, 047e, ecaade2014_218u55, 32fc, f6d8, acadia14_63ar, 0ed5, f439, f6bc, 78af, 5307, 6668, 75dc, db02, ijac201412202s1, 2055, ecaade2016_123d34, 2acb, 6aad, 3233, cf46, f412, 2ddb, ecaade2017_212ll, ecaade2016_025n7, ecaade2014_014h3, 3937, fdf5, 4f00, 51db, ijac201715204pp, 4d8b, 0e3e, 82ff, 050f, 9076, 0ff6, c2fc, f011, acadia15_343j14, e527, ijac201412408i1, 90df, 7cd4, 20a1, 0afd, 35d4, 4394, 0e69, 52e1, 0be1, ae5c, a57d, c5de, 3e85, 54a2, ijac201412404u7, ecaade2016_132u37, fe40, 30cc, acadia17_323s, sigradi2016_737gg, ecaade2014_080d19, 8345, d66e, sigradi2016_741kk, ecaade2014_214n54, 7332, 8463, 26b1, 86f9, acadia17_598k, 7b53, 4470, 3be8, f9c0, 1709, 9d15, d5a5, caadria2017_079w23, fd88, b6e4, ecaade2016_188j50, 0cf4, a453, sigradi2013_100b, ecaade2014_052h13, aa98, 897e, ec02, 6cbd, 0b83, 116e, bc94, ecaade2015_227v49, 6217, 54f8, 298a, acadia17_18i, 0c10, 34b7, c71b, c59f, fe3b, 75f6, ascaad2016_035r13, 65fc, 60b1, 59a0, b19a, b322, f1da, ascaad2014_021w3, 708b, cdce, 6239, 86e8, 7e39, 6ca4, d8f0, c30b, d72f, 24b7, 732f, 6db6, 9557, 287c, 532b, 8a9e, caadria2017_124o33, 19f2, 5d6f, ca0c, acadia14projects_291ak, ecaade2014_157w38, aaee, 902a, 2c25, 2583, bcb4, ascaad2014_021a4, 3460, 560a, ecaade2014_220i56, caadria2015_087f14, caadria2015_102c16, cbb1, f4fb, 8799, 8c89, ecaade2017_029dd, ad5c, f631, cd96, bc86, 7524, fb27, 6bb1, sigradi2013_381, ascaad2014_012j6, c143, e3d1, ijac201715105m, b72c, c92f, 25c6, 2aa7, c5a1, caadria2015_213p32, e3d6, 9b68, 6e1d, 1127, 977c, 4ae0, 664f, ec6a, ecaade2015_237o54, f4e2, 7d15, 454c, ijac201513203r6, 5e02, d5ee, ecaade2014_016e4, 1175, 30bb, 1b66, 20ab, ecaade2014_018l4, ecaade2015_194t40, 2fe8, ecaade2015_227x50, acadia17_426j, 6bb5, ecaade2015_207i46, acadia14_579m, df27, acadia14_145w, 7087, 076f, acadia14_199ag, acadia14_637ai, ijac201715203r, 85b9, 1223, f202, c439, ed1d, e156, 6ea2, 2093, ascaad2014_027i7, f90a, 6ff8, 7ce1, 3aab, caadria2016_259p11, 7c6e, e29c, 4a73, acadia17_137ss, d843, ijac201715202z, 1cb4, d30e, caadria2016_023n2, e64f, ecaade2015_143i30, sigradi2016_571vv, ecaade2017_268cc, ae5f, cd44, ff87, bc10, a666, 982f, sigradi2015_8.264z14, f174, feb9, 17e5, caadria2015_208c31, acadia14_427al, 999d, 6ed4, 3a37, d624, e465, 2b56, ae16, 2c93, ecaade2013r_003x2, e005, 90d5, dcc4, sigradi2014_345y9, 61f9, 5d84, 6810, b28b, sigradi2016_484yy, sigradi2015_10.309s21, 7e33, sigradi2013_189i, 3163, 6437, bdfb, 87b0, ecaade2017_101t, 4f02, c435, 707b, 54c4, e9cb, 4c59, acadia14projects_479as, 9b7f, d646, 1eac, 4d88, acadia14projects_479s, 317b, acadia15_333r13, 7d35, e88c, caadria2016_013p1, ijac201412305c2, 84b7, ecaade2014_084b20, d5aa, ecaade2015_228a51, 056c, 9c2c, 313a, bb7f, 5a1b, c37f, c04b, ecaade2015_273d60, sigradi2014_284x3, f97e, ca14, da56, caadria2016_621z26, 4e43, 050c, 6cb1, 50b9, 4030, 5f98, ea82, 73a1, efa8, 283c, feb5, 7b90, f5d6, 95b3, 03ce, 920b, b494, ac5f, 3d8e, c9f2, 4aeb, ecaade2017_039a, 18db, e56e, d381, 2fc8, ecaade2015_215e47, 2874, 363c, f3ba, 2d6a, ab8d, 006d, b5a6, 8568, ascaad2016_012n5, 8b63, a1bf, 581d, f132, 0416, 2d1d, a7b4, 0829, acd6, acadia17_382ff, 3e97, 8781, ec97, 7873, c6ad, 6c22, 9232, 785c, 60ad, acadia14projects_719d, fbca, 53cb, 44af, f637, f028, 44e0, a9a1, 1936, 5fa3, 5d5b, acadia14_699l, ecaade2014_084l19, ecaade2016_ws-dleadr68, 5a41, acadia17_600w, ecaade2015_138m29, 0cc3, 3607, caadria2015_030g4, d93e, 942c, 9473, bc84, 8590, 5276, d319, f665, b900, 7e11, 238d, ebf2, caadria2017_037c12, 9bfd, 1c12, 579f, f521, sigradi2015_7.203e10, ijac201614403d2, ecaade2014_168b41, caadria2015_142p23, 5073, 5a7a, 29e5, 6e1e, 1212, b8df, 03ba, 71a9, 2af7, ecaade2015_73b14, 0382, 0c6c, ascaad2016_018i7, d782, ef34, 2262, f633, 0391, 50ef, sigradi2013_41s, 5a52, 9e81, acadia14_487g, f2cd, 706d, 0cdf, acadia17_202n, 7e50, a236, d260, ecaade2015_227i50, 3586, d1aa, c73f, 80ae, 1725, 6aa3, 6650, 921a, b8b3, ecaade2014_153z36, 6e21, acadia16_140c10, caadria2015_073l10, 5bd7, cb7b, ab87, f2a0, 6772, b349, 27e8, 7cf3, 877b, d0c3, acadia17_630i, 9082, sigradi2015_4.219h7, sigradi2015_11.34c24, sigradi2016_770r, 3faf, e5be, 61ff, 9be9, 62b4, 99d2, e7bb, a295, 7a38, sigradi2016_369ww, 9beb, acadia14_291a, f5c9, 7869, ijac201715204q, aba4, acadia17_512w, c561, 4d60, d341, 7846, 47c7, caadria2017_051l17, a3ca, 01c8, ecaade2015_269i59, 2d85, ecaade2016_079u23, d8c6, 7a03, 7b29, 06c7, ad8f, caa6, 7bdd, 876f, ee69, 83d0, 235c, 1bb1, 9490, a29e, 23f3, b1c2, 4fe9, sigradi2013_52h, 9b4d, caadria2016_559z23, 77fe, 0c0b, 45ba, ecaade2015_59y10, 8f99, 15e4, ce08, 0d57, ac29, 485a, fc04, ee42, 2fe2, 124a, 0eef, 7d97, 0960, 4c4f, dfe4, ada8, ecaade2016_068y17, 9bd8, ec2a, ascaad2014_005u2, 8f7e, 6941, d641, sigradi2013_30h, ab2f, 7021, acadia15_211v8, acadia14_719k, ascaad2016_029z11, caadria2016_735p31, cc3f, b1a4, fa52, c43e, f59e, 953f, cbb2, 4f32, sigradi2013_274u, 6e96, 4606, 5f6c, 1bbe, 85c3, 2ed7, ecaade2017_085l, ecaade2017_215aar, 794b, aeb3, db70, 2da9, 8186, 6dc5, ijac201412408l1, e651, c3ac, e09e, 95e9, ecaade2016_048t13, 1972, 600a, 07cf, 0f79, ijac201715105vv, f519, 4388, 3455, 1ed9, d91e, 06af, ecaade2014_084n19, 3418, ecaade2016_217s55, 8ec0, 0600, caadria2017_094b26, dc3c, ijac201614404x2, caadria2016_187y8, 602d, ac31, 3361, 8d79, 4ae9, ijac201513205y7, 30c0, 2747, eafc, 5904, 008f, ecaade2017_124aa, sigradi2016_737dd, c939, 2f91, fa36, 0b34, ba50, 118f, ecaade2016_164j46, caadria2017_072y22, c109, sigradi2014_151h3, ecaade2015_161i34, 6ea0, acadia16_440e26, ecaade2014_155x37, 7853, 863c, accc, 972a, d7f4, 9a60, 83f9, ecaade2015_329o71, 2716, 9102, ea1d, 02ea, ecaade2013r_005i4, bc1b, 0fcd, 8f70, 2a36, 5a02, d947, caadria2017_058k20, b863, 4bbb, 6946, ecaade2014_042s10, 3f95, 61a5, ecaade2017_077d, ecaade2014_111o25, ea91, 7570, 282d, acadia17_71xx, acadia16_12w1, a134, fd44, ecaade2017_041k, 8340, 3bf3, aec7, 4e6b, ecaade2016_018a5, 268f, ijac201614403s2, 766d, 9d10, d683, c6a5, 55e3, 028b, d653, 7660, ascaad2016_022j9, 3083, 7ad7, c80a, 32a3, ecaade2017_076bb, sigradi2016_450tt, acadia16_260s16, ijac201614405k3, 41ce, 4349, 93e1, bd6c, d292, f4de, acadia17_348h, e224, 8880, a766, c7e8, f5a9, 22ff, caadria2015_067h8, 0ddb, 11c0, 108a, 6823, f872, acadia14_609au, 397a, b5e4, cf1f, de9c, 1c65, sigradi2014_097k8, 3fe3, a129, 83b3, 45ed, a65a, ff68, 11ee, ecaade2015_318n69, caadria2016_301t13, e598, 4072, c2ab, e324, e07b, 2c4f, ecc3, 04b7, c397, 781b, 2b9e, caadria2016_611l26, b6a1, deb4, 2678, ecaade2017_048ii, bf1d, 2b9f, 7ff5, ijac201412407h1, sigradi2016_752yy, 8d13, 87d0, 0b13, 74de, ecaade2016_203g53, 3bc8, ijac201715105a, fdff, 9621, ecaade2013r_001e1, a7a6, dd76, 060a, ecaade2017_215kk, 9151, ecaade2017_215xx, acadia14_291ax, acadia14_555j, b7b8, 90d8, 7ac9, 238a, fefb, 3e36, d133, aff3, sigradi2015_3.209e4, 980a, ecaade2017_052nn, fe5b, a6d9, 5750, sigradi2016_777aa, a9fa, sigradi2015_3.201t3, ijac201614201j6, 0e4b, 7d65, 9de9, 5d86, 2b16, 8a10, c9f8, acadia14projects_71z, 439d, ed7e, ascaad2014_012m6, dbbc, ijac201614203s8, b690, 3635, d91b, be9a, ecaade2015_285m62, ba18, 7b31, 6d56, ecaade2016_011p2, caadria2016_735r31, 5659, f29f, 7a6a, 4c48, caadria2015_114s18, c95a, 2200, c658, 5b44, acadia16_154n11, 40e4, dfe1, ecaade2017_130ww, ecaade2014_011k2, 2e3a, caadria2016_487h20, ecaade2014_123d28, d406, 53ae, dbb5, 58af, 0125, ecaade2017_083ss, 602a, acadia14_699j, 5c79, 26b5, ecaade2017_199hh, 1b48, caadria2016_611b26, ab60, c506, 40ea, f3a7, 012d, 5,7e+10, 6be8, 940b, 2425, afb3, e8d1, bbaf, sigradi2016_702q, 41d3, e6f4, 5aa2, bab1, 6bd6, 4874, 4cf2, 4763, 335c, 23fd, 464f, e3dd, 5560, a61a, 4e22, 9749, fb35, b3cc, caadria2017_001d1, 164d, df1e, ecaade2017_229ff, 76e0, 5e0a, 5dc3, 4b70, a902, 2791, fea8, ecaade2015_215r47, 8917, b994, 9ba2, d628, sigradi2014_128y9, 1868, 3a9e, 1235, 54aa, 09de, sigradi2013_390t, 7597, acadia17_358x, 6a64, d349, 1aef, 5fa4, acadia16_478o28, 11dc, eadd, caadria2017_016a7, deda, 5f9c, 5d3d, ecaade2017_049pp, 4d0d, ad82, ac9b, 4647, caadria2015_070c9, f780, ecaade2017_203ee, 7470, a04b, 8098, 83e8, 672c, dbe8, 9df3, caadria2017_015e5, deaf, 51a9, e4f4, ecaade2014_185z46, 3cfd, 80bf, d37d, 8aaf, 04df, caadria2015_203o29, cfff, sigradi2015_12.107i27, ecaade2017_071nn, d243, 6525, 181c, ba0b, ea55, 79aa, 7111, acadia14_427ak, cd4c, f0b8, f98c, f85d, ecaade2015_273i60, 6ce9, 6906, sigradi2013_189k, caadria2015_126r20, 287d, 7b05, ijac201614207e12, cc15, 901e, 3c3a, ecaade2017_268aa, ecaade2017_290xx, 3578, ecaade2017_308ii, abc5, 9824, ecaade2016_071a19, a7f6, 0ae8, ecaade2014_180a45, bb4b, b236, acadia14projects_117av, 0585, ecaade2015_301p65, b780, 184b, 101e, ecaade2014_138i30, ac1c, aaea, acadia16_78t5, 40c0, ijac201614307f4, ecaade2017_116h, 48db, fb7c, caadria2015_073m10, 4787, 36c3, 2efb, 3549, caadria2016_819r34, 80ef, acadia17_598c, 89f9, 0f7d, ecaade2015_309v67, e0bc, 9bfc, ecaade2017_044oo, 8ef9, ab73, 9925, 4a43, 08bf, dacd, a529, 6aa2, 0078, 47b5, ijac201412304x9, b8dc, 7dfd, 9125, caadria2016_663k28, acadia14_327b, f781, 05b7, f7b2, 12db, 89a3, 9217, 286e, 41a3, 15b3, 90c7, caadria2015_137l22, 9f37, 5e94, ecaade2014_218p55, 3cb7, 9a33, 4552, 9862, 3efe, caadria2016_115j5, sigradi2014_074p6, 00b4, 97fa, 0aa1, aa80, 0cd4, 2d95, caadria2016_683o29, ecaade2016_042m11, 22c4, e313, ecaade2016_225w60, ijac201614208n13, 4e40, d14a, 43d5, 2fa8, d920, ecaade2016_144g40, 180b, c479, sigradi2016_534ii, ecaade2017_094f, 710f, ascaad2014_036c2, ca41, ecaade2015_77z14, sigradi2015_sp_10.16g31, ecaade2017_133b, 0f20, 6c9e, 6088, 6586, 0b5e, dc33, 749e, 2c98, ca31, sigradi2013_30v, 596c, 255a, f3c7, caadria2016_167h7, 1e20, ecaade2017_jgon, ce44, 30fc, ecaade2014_094l22, 9b8a, ecaade2016_225x60, f68e, 34c8, 55d6, caadria2017_031l11, 4d27, eec1, ecaade2016_169m48, 0793, sigradi2013_158f, 2de4, 3c78, edd2, fc53, ecaade2017_094j, ijac201513205b8, e166, ecaade2015_302o66, ac15, ijac201513302p10, sigradi2014_281i3, 263d, 3981, sigradi2013_393u, 17f6, 5bf8, 1eff, bf82, f93a, ecaade2017_053ww, caadria2017_047y14, 3c1e, ecaade2016_224f60, 2a95, 090b, caadria2015_073y9, 4e08, 55c4, 52ce, 12ff, acadia17_329bb, dcf4, 94fe, 1c5e, 8806, 1e3e, d863, ecaade2017_057g, ijac201513303x10, 7d8b, f44d, 31d1, 4757, 2f5b, b2f7, 87f9, ecaade2016_071t19, 4608, e31d, 9902, a136, acadia16_394i24, a743, acadia17_581jj, acadia14projects_699i, 5c9c, 6c24, sigradi2015_sp_3.85r29, ffb3, e24b, 43ef, cc35, acadia17_324w, db36, c245, d87f, acadia15_431t18, 6764, 5006, 0efc, 925a, cce0, e40a, e330, 16b2, 1e18, 3885, 2f38, acadia17_170m, f349, ecaade2017_173zz, 84b8, caadria2016_197s9, d032, ecaade2015_194b41, 97ca, 2d92, 619c, e5e1, 9498, 5e95, c9dc, 9a25, acadia17_640s, 61cd, 283a, 7c2a, ecaade2016_144d40, c083, 671d, 1290, 4334, acadia17_492kk, caadria2015_060z6, 55f2, 7e62, 1cca, acadia17_201a, bd0b, sigradi2016_642jj, 9de5, 220c, 07dd, ecaade2015_297d65, b0da, dfed, 1942, acadia17_154n, 3226, ecaade2017_228z, 27ff, a145, ascaad2014_023w4, 9dca, ecaade2017_164p, sigradi2014_313j6, fea4, sigradi2016_385nn, 5c7a, 849b, c5c7, b076, 20c1, 55b0, ca9c, 94b8, 41e6, 523b, acadia17_266x, a211, 5605, a540, 5b73, 6b35, d071, 434e, 1bd4, a20d, ecaade2016_129u35, 554c, f1f4, ecaade2015_194y40, 3a3c, acadia14_549v, 1e59, 09b2, bcae, 0f60, acadia16_34w2, af29, ecaade2014_023t6, 3a18, ecaade2015_237w53, 98f0, 0bbd, ecaade2017_143p, e382, ascaad2016_027v10, d960, b0a6, 1efc, d5b0, 451b, acadia14_91u, 0b6d, f811, bf61, a8f9, c7d5, 40a8, 1995, c472, 8694, 1687, ijac201614208g13, 84d7, 8240, 3b94, ba02, 956e, ecaade2015_114z21, f694, 72d0, acadia15_95k3, ecaade2015_307o67, ecaade2015_178d38, ecaade2015_53g9, 7f0c, a36c, 595e, acadia17_381aa, ecaade2017_122rr, abe1, 3d0c, 9e4c, d21d, 3471, ab57, 045c, caadria2015_081s11, b7fd, d76d, c532, 93c8, eea3, d893, 7c42, 46d3, acadia17_118hh, ecc5, sigradi2016_777hh, ecaade2014_111j25, d0ea, acadia15_232s9, 7051, 9bf0, b314, 22ce, 5ba7, 389d, 161f, e29a, ba8d, 1d1a, 3524, 95f3, 3dd6, c1f2, acadia15_497k22, caadria2017_129a35, 6679, 643e, 785e, 3ff7, bdf4, 17d6, 768b, 431d, ecaade2017_076q, 4b8e, ddcf, 0d66, 9264, sigradi2015_8.186c13, eee9, 4f05, c5eb, 7fb6, d32b, a77b, acadia17_658d, 8261, ijac201614203e9, d247, 028c, 7619, sigradi2015_9.347c18, bbd6, ascaad2014_012e6, f0ce, 58be, cea1, caadria2015_203c29, c224, d74b, a770, 8214, 64b4, 7651, ca72, 1c9d, 35a6, 3ea6, 88a9, 6eb6, 0cc2, sigradi2015_11.8t23, ecaade2017_308bb, ijac201412408a2, fbb6, ecaade2016_083e24, b3d0, sigradi2015_sp_10.311k31, be0b, 9a92, 6165, cf05, 13a7, 46fb, 85ef, d6ef, bd46, 9a17, 2c9e, b8bf, 47fb, d702, 9337, 79e3, 337a, acadia17_348c, 5fa0, ijac201715105u, e63b, db31, fc42, 9dd6, 81d3, c8eb, 21f9, cb1a, b5ed, 25d4, a244, bdc0, 75c4, sigradi2013_387, 5fb6, 7eca, 8ee0, ijac201715102ee, 205d, ascaad2016_052i21, 2be4, 3f5f, def1, 9362, ascaad2016_018p7, 9bd9, 11dd, 9342, 62af, ecaade2013r_003j2, addf, ecaade2017_309kk, acadia16_140j10, caadria2016_363b16, fb31, ijac201513201g5, 98d4, c6d8, f58b, f434, fa6a, f68d, 6a27, e64b, c816, 1f21, 1712, 5a2c, ecaade2016_tkoe67, 6447, b02b, 1bad, 4aa1, a8a1, 1fb5, 980c, a303, 15d5, 36e0, beea, e6ed, 7e5b, c4df, ecaade2015_27t5, caadria2017_062v20, 92d9, acadia14_43x, acadia14projects_115ak, a698, f58d, ecaade2015_303s66, 47e8, ecaade2017_208qq, ecaade2014_012u2, ee45, 2272, cb1e, 7af5, e114, ijac201614208u13, a709, acadia14projects_365ap, 33bc, db46, 35c7, 798f, ijac201412202z1, 95b9, 5abd, 048e, 1809, 744c, abe7, d830, sigradi2016_625tt, caadria2016_569c24, acadia16_12n1, f8b6, 4f1d, acadia17_424pp, f216, acadia17_637qq, 78ac, acadia14projects_589j, acadia14projects_291am, d50e, ecaade2017_056b, 9b43, ecaade2014_018p4, 2ab6, sigradi2014_151i3, 73e5, 026f, caadria2015_218y33, caadria2016_871j37, 0c01, 2595, 1aa3, acadia15_323n13, 3a34, 29ad, 764f, ecaade2016_162i44, 17d8, ecaade2016_ws-afutureo67, ijac201513105i4, caadria2016_871s37, 3ad1, 53b1, sigradi2013_117n, 4df5, 8c3c, caadria2017_185z44, 592b, 6262, 26ea, 7ccc, cac1, acadia17_60v, 94ae, bea9, 55ca, 71b2, 106e, 10d3, 2349, sigradi2015_13.316w28, 3cd9, ecaade2017_211bb, 6f47, 0c1a, dd9f, ecaade2017_230nn, 66b7, 1578, eeaf, acadia14_125t, ecaade2017_282l, ecaade2017_038mm, d09b, 8d9c, 7bad, e838, sigradi2014_281f3, ecaade2015_202c44, ascaad2016_001a1, fe61, a6d3, 9781, d8aa, 6718, ecaade2017_003s, a49a, c8ca, ecaade2014_194h50, bb99, acadia14projects_111m, d1d5, c15d, 2c1d, e1c6, 9be7, c974, b88a, eb1d, d3e5, 48b9, 6b28, d013, 3c4b, sigradi2013_194k, 2f34, c3b3, 3606, 919c, cded, 3ac1, ecaade2017_164aa, caadria2015_002b1, 1cab, d02a, db6f, fc86, sigradi2014_263c1, 8532, caadria2015_108t16, f515, 4f4b, ecaade2016_230t61, 846b, e350, 8f60, 9dd1, 9208, e332, acadia17_292w, acadia15_243x9, e291, 9b84, acadia14projects_291b, 9dcf, 5e87, e40f, ascaad2016_050x20, acadia17_350oo, 9353, 4b2c, 696e, fa61, ecaade2016_065z15, caadria2017_123d32, 720f, acadia16_124d9, ijac201614104a4, 2913, sigradi2015_11.165j25, 1b8e, 4b55, 712c, acadia17_177l, 5f24, ca76, d441, e88b, b8f4, b6cd, 4a1b, ecaade2016_222b57, sigradi2015_11.222n26, beaf, ecaade2014_127m28, bb7c, caadria2017_129p34, 1125, sigradi2016_732e, acadia17_329v, df67, 642d, ijac201513205a8, 4db5, 74f6, 5494, ef02, c6e3, a729, c7a7, ijac201412406j9, 60bd, ecaade2016_197a52, b3f6, ddac, bb89, 1e2a, c32d, 76d9, ecaade2017_157oo, 3b8d, 96b2, 9fa1, bee7, 935e, 6841, 2836, acadia17_464yy, e169, 6832, 6fbc, c44e, acadia17_82ww, caadria2017_163o40, ba63, 2872, bc72, ecaade2017_077pp, 117d, a8ff, 9f1d, sigradi2015_8.264t14, 19fc, ascaad2016_010w4, f26d, 159f, ecaade2015_176u37, 04e2, 1f7a, 747e, ecaade2017_184ff, cc87, aaf4, ecaade2014_036g9, 84f6, 7f10, acadia17_59c, 16ba, 1f85, 5019, 8902, ecaade2014_044k11, 7a9f, ascaad2014_018f2, 08bd, fd4c, acadia16_344f21, 58db, sigradi2013_155k, f0d7, 40b2, acadia17_608w, 2476, sigradi2016_710bb, acadia14_101s, 3468, acadia17_274xx, ed54, ecaade2016_222d58, 0f45, ba1c, ijac201614102n1, 3b6f, 4b97, da69, 8f64, 6e24, f4c8, ascaad2014_017c1, ecaade2015_48u7, 53aa, 3722, 4a08, 80c3, acadia17_211o, ascaad2014_008l4, sigradi2015_sp_8.6f30, 7e20, 50d8, 25a1, 7f8b, c523, e474, 0ad8, 0999, 0ecd, caadria2016_651x27, ascaad2016_022n8, c20d, ijac201412405c9, 37d8, f1bf, a27c, a1cd, 16bc, 7c04, 3e2f, 2239, a924, d35f, 38ca, ecaade2016_068w17, 65c3, a854, ecaade2017_133e, 8658, c020, ec3c, b7ea, 3afe, sigradi2013_289m, ecaade2017_026ss, caadria2016_271a12, ijac201513201i5, caadria2017_123l32, caadria2015_156k24, 9ce5, ecaade2017_232g, 5e2a, a6c7, 098a, 65e9, 139e, d345, 65ca, c128, caadria2017_185r44, 46f7, cf96, d0a4, 3774, 1c9f, f920, 9d08, ecaade2017_271f, 3f36, 40f9, 1bc3, 410c, 2033, 3536, 13fb, 80e2, ed2e, 7024, 8e54, 4436, 7de6, ca03, 42a8, e351, cb2c, acadia17_90hh, 723b, 66be, ecaade2016_021r5, 452f, cf51, 9cd4, 9a9b, ecaade2017_170a, 3171, e5eb, f250, d20b, a0d6, sigradi2016_450xx, 3dc1, 737d, 67cb, e362, acadia17_82b, b97e, b4f2, 092d, acadia17_552s, sigradi2016_636m, ecaade2016_151m41, sigradi2015_9.347v17, sigradi2014_303g5, acadia14_375p, cf23, 59fb, 962a, 2207, ecaade2015_200t43, 240d, 5b42, ecaade2015_72x13, 7aaf, 4478, 6e90, b557, ecaade2017_230xx, 3291, fcbe, 3ac0, c160, caadria2017_190v45, caadria2017_008c4, 37b6, 247f, a926, a9fb, ecaade2017_230mm, 1eba, 1306, 72b6, sigradi2014_345e9, 4188, 13b5, 9438, acadia14projects_579ay, 603d, acd0, ced5, 7744, 2cb9, ecaade2015_161k34, sigradi2013_359f, a8d0, 48c4, 876d, 26e0, caadria2015_010y1, sigradi2016_455d, ijac201412205i4, 39a2, 21db, 3860, 22f9, c0f9, 408c, acadia17_100k, caadria2016_321k14, caadria2015_126o20, 1f81, acadia17_154ss, 682c, 61b4, ed83, 99a3, c520, 66c7, ascaad2014_014z7, acadia15_417g18, a356, 1350, fa0d, 7650, e6e2, sigradi2013_189n, 4ed6, ece1, acadia17_628zz, ecaade2017_156q, 0ef4, ijac201412404r7, 5a5b, 7fd3, 1a59, abbb, 6618, a576, 6b47, 7e89, 5359, sigradi2015_12.215s27, c63f, ecaade2015_199e43, 8bb8, c54c, ecaade2014_057j14, ecaade2014_072j17, ecaade2017_148f, e698, 1d12, acadia16_24p2, acadia14projects_177p, b80a, 0003, 780a, d83b, ecaade2017_268dd, ecaade2017_116j, 98c1, 54e8, e22a, 1828, 7bcf, 071e, 9c91, 9547, 5ff4, 909b, b954, acadia14_627c, ijac201412401d4, 028f, 5bb8, ijac201614202d8, abda, caadria2016_055r3, be1c, acadia14_327a, e5d4, 2d75, 4e7d, 811e, 38b8, ecaade2017_056c, bdb2, 429b, 60bc, ff31, 087d, e1eb, ecaade2016_055f14, dfa3, 72a0, dd10, ecaade2017_105vv, ecaade2016_106j29, 1588, 132e, e938, baa3, sigradi2013_271m, ecaade2015_122h24, acadia14_375az, acadia16_88o6, 619b, ijac201412304i1, 239f, 538f, 0a45, 438c, 0615, 8b29, ijac201513101k1, 4ceb, ijac201412408x2, acadia16_72f5, ecaade2014_206t53, 78f3, 17b9, 1839, caadria2017_096a27, 639f, acadia17_70ee, 6d8d, 9dea, 500c, bafc, dbe1, ecaade2015_304d67, 2024, f13e, ecaade2016_018b5, 5680, acadia17_590o, cc16, 2850, 0d94, 6b5d, 2c58, 752b, ef7d, 651e, 257a, 7913, b0a1, e60b, a71c, sigradi2015_10.307y20, ecaade2014_109t24, acadia17_52h, 22f0, 7e2d, 458c, 8912, 08b8, c705, ecaade2015_284u61, 7907, b945, 8b67, ecaade2014_197i51, 8bd4, 74b7, 295a, 24c7, ecaade2016_075x21, 97b4, acadia14_357az, 7543, 244d, 294f, 889e, 0d6e, a97e, 631d, sigradi2016_752oo, 344d, db64, a4e8, d5da, 84a8, b77f, 66ba, 81bb, ecaade2017_306k, ecaade2016_021s5, ascaad2016_052k21, 8e35, e3c4, ijac201715105p, d4e0, 8dc3, acadia16_140a10, 1547, b056, 3efb, 7fd6, caadria2016_611f26, ijac201412206t4, 6252, c735, d1a2, acadia16_254c16, ed43, ijac201715106pp, 3f00, acadia16_412z24, a9e5, sigradi2013_327v, acadia17_502zz, d872, a241, 76db, 9a7e, f71a, 69f6, 3381, eb12, 7c6f, 1884, 7439, d2ad, 420d, 7dbe, 5c16, 6c61, 5252, cc76, 5675, ijac201715104v, 3cb1, 4550, 1fc9, f232, 59f6, b3c7, 5b38, bafb, f3ec, acadia14projects_427ar, ecaade2015_13u1, b8ca, 87e4, b3b3, 1123, c57c, ecf8, acadia14projects_427an, 4f54, 519d, sigradi2013_386o, 93e2, ecaade2016_002c1, 86b6, 21d2, e83d, ecaade2017_023gg, 5f10, 7d90, bbff, 09c1, 04d6, 3665, 1a66, 3142, sigradi2014_197v6, 4360, 62a5, e1ae, 6d95, 34e2, sigradi2013_267a, ecaade2014_121u27, ecaade2015_59o11, 7ac5, e570, 849f, 50b0, 2f79, 3056, c455, 4c96, 1e37, 9dad, 8b7f, 4860, d2b2, 8fee, sigradi2013_54, 7586, 4fdb, f74a, 6380, 8c8d, 63b2, 2ac2, c843, 9b2a, d5ca, 1cc4, 40d8, ecaade2014_201g52, 46f4, 0310, ijac201715202gg, sigradi2014_292s4, cd8f, fd55, ecaade2017_175p, a01b, 58d3, 9050, 9802, b97b, edc7, c6c7, 7ddd, 65d3, sigradi2013_387h, 1c4d, aaec, cc40, dfd3, bea7, 5892, 28b2, aa8b, 3959, ecaade2014_173z42, 28cb, 3db6, 78bd, ea68, caadria2015_122g19, 7a4d, cd2a, faf1, 875a, d684, 81a1, d34e, f5f9, f5c8, bceb, ef7e, 51f0, 0492, b647, 808e, 3ef9, 44dc, 3a80, 4338, 6a10, ecaade2016_165y46, f85c, cda8, fae7, 9505, 394a, sigradi2015_3.268i5, 87b3, 9662, acadia14projects_357ap, ecaade2015_233g53, fb21, caadria2016_457g19, a0f1, 9f54, caadria2017_190p45, 7767, 5f2b, d305, acadia17_273ff, 0947, 15d4, d2e7, sigradi2015_6.387k9, d42d, 8110, 855a, dadb, d162, ed8a, 5b48, b15b, 7b84, 15db, sigradi2016_814f, 66ab, 903f, ecaade2014_173b43, ascaad2016_010y4, 98b0, 9bbf, ijac201513101j1, a305, da32, acadia14_145af, b27a, cac4, 6b39, ecaade2016_136t38, 2bf6, ff8f, 7bfe, caadria2017_009w4, 5856, sigradi2014_345c10, d97c, b526, 01b0, 7637, f2bb, ad22, 8747, 3133, acadia17_137pp, ecaade2016_074v21, 47a0, 32a4, e758, 4183, 8552, 8b8a, 259f, 76ab, 02d3, f3de, e9a4, 2949, c3ca, 6d4f, cb1b, cad7, 814b, 5777, 3640, 730b, f138, 608b, 8488, 60da, ecaade2017_111rr, f1b8, acadia17_178q, ab49, ecaade2017_302vv, 2ffc, sigradi2014_345i8, 6523, cd3e, 0de9, 84d9, dfdb, ecaade2017_184nn, b65e, 2ed6, ecaade2015_100w19, 6cc0, ce62, ijac201513102f2, 37c3, caadria2017_055k18, ascaad2016_022c9, 99b4, 237a, 071c, 2591, acadia17_71oo, 6bb7, c1a7, sigradi2016_450vv, acadia17_169a, 1013, ijac201614201b6, 89a4, 1b63, a1a9, ecaade2017_097ff, d2eb, 7ae7, 5ae3, 5806, 36c8, 92dc, ijac201614102a2, dd60, 1e9d, sigradi2014_345u8, acadia14projects_365am, 3de7, 5da7, a37c, a175, 62e9, 09dd, de08, 8c0b, 7c8b, e503, 0f34, sigradi2016_673ff, caadria2015_086f13, 4ea1, 9682, 781d, b0fb, 1237, fdc5, ecaade2014_086m20, 3e11, df7a, 8d55, 1c20, 1a22, 9a4b, a9b1, 3ffb, 4005, e094, 6081, e3e1, 6f59, 04fe, ecaade2014_052n12, sigradi2016_592w, 47f7, caadria2015_246y35, 5923, 3616, 1860, 2c2f, sigradi2016_814e, 323b, e38e, ijac201614405l3, 1f20, 454b, sigradi2014_045x3, cec1, d165, f244, 5942, 7d2b, ecaade2017_302cc, 66d0, ecaade2013r_018j9, 49dc, 7f2f, de61, 36aa, 9aaa, fb13, 485b, 8cd4, ecaade2017_225d, ijac201412407u9, acadia14_479k, ecaade2015_55k10, bc0c, 8eb4, 15bb, 48c3, 0c6b, 6616, e900, 8d75, 377b, ijac201412402g5, 2979, db10, sigradi2014_172z4, 863e, 6e38, 801f, 0e9a, 007a, 7e82, e2db, c4e9, cc05, 3a6f, aaa6, ecaade2016_021u5, 4ebb, 0a0f, ecaade2014_153m37, c40e, caadria2016_281g12, sigradi2015_8.239x13, 73c5, fdb9, 88f5, 392c, ecaade2017_225xx, 798c, ad38, acadia15_513u22, 3557, d860, ecaade2016_013m3, 8fe9, 76af, 401e, 85fe, ecaade2016_130k36, b83f, ecaade2015_17n2, caadria2015_124i20, 59cb, 42ba, ef56, 3768, cefe, 5cdd, 63c8, caadria2017_070m22, a99e, 0e99, 2f13, ecaade2014_180y44, ijac201614208r13, acadia17_110cc, 7a5e, 4a70, acadia14projects_589c, ijac201513305f12, 8b04, e8f6, bff2, c0e6, acadia16_270v16, ecaade2016_225v60, 0ddf, dbbd, 3e69, e87c, ecaade2016_015x3, 2f72, 2bac, 7806, 5690, aa14, ce39, 31a7, 3c45, acadia14projects_63ao, d226, 6470, 0a38, ecaade2017_203v, b7bf, 10f8, 6b55, c66b, 26f9, ecaade2016_230n61, caadria2016_881b38, 2277, 9a6d, d8cc, bdbb, acadia14projects_167ab, f112, 6cfc, 7e4a, sigradi2013_330e, f329, 3621, cef8, 1a81, af93, 53c6, ascaad2016_024k10, ecaade2016_ws-afuturek67, a2cf, b67d, b32b, caadria2015_086l13, ascaad2014_037k2, sigradi2016_448o, ecaade2015_81o15, 118c, sigradi2016_590f, caadria2017_074h23, fe47, 0219, 882a, 7f9e, d53f, cf5c, ecaade2014_080c19, 1e53, sigradi2015_3.209x3, 3aa7, 5f03, c34f, 3c85, 8eb9, 2327, ijac201412303g8, fe45, 06b3, ecaade2017_109mm, ecaade2016_142c40, ef9f, 5e03, d8ed, 73f0, sigradi2015_3.65p2, 62cb, dfd9, 4b6f, 0c11, 5fb4, 69fd, 2cee, 1aa8, c898, 93db, ecaade2017_079z, 33fa, 9457, acadia15_81z2, 6db1, caadria2015_070i9, e411, dcd5, ijac201614307g4, cf5e, 29f7, 52b3, acadia15_123v4, fc47, 5788, ecaade2016_216d55, caadria2016_641v27, e7b4, 993b, f1b1, ecaade2017_148xx, a231, e5f5, e7b8, caadria2015_078b11, c622, e076, ecaade2017_117t, 6cd1, fe6f, 5829, 4341, 013d, 7c21, ecaade2015_138f29, a392, ecaade2015_314n68, dd1e, d9c2, acadia14projects_145x, sigradi2016_550i, 8791, 1e5b, 6c4e, a8c6, c6b4, acadia17_145f, d36e, ecaade2017_294a, 2006, c093, 46e5, 34ec, 2d81, e9bb, acadia15_395y16, acadia17_292cc, 3ec7, 9dbd, 2168, 5885, be41, 4e7f, 8bab, 854f, f05d, ef9c, ijac201412303p8, 8dc0, 54c6, 7816, eaca, 1d96, caadria2015_105i16, 9157, acadia17_464qq, 8545, ecaade2017_290rr, f575, ecaade2014_186j47, 0663, acadia14projects_91t, ecaade2015_139x29, 2c2a, 6e63, 8acf, 878f, 1f05, 1ad0, b3aa, 6b2a, ijac201412205f4, ecaade2014_009a1, 75a0, 35e1, 3ef3, 1cc9, 5edc, 8bb3, 155b, 5213, sigradi2013_289n, 0480, ecaade2017_152mm, 72b3, bbd0, sigradi2015_sp_4.388x29, 4b39, e2ff, sigradi2015_8.27p10, 18f3, c7d2, 8fc6, e9db, d50f, ijac201614207i12, 7f14, 2442, ecaade2017_208d, 427f, 2715, f92f, 6a53, 8598, acadia17_482t, ecaade2015_217k48, 7a2e, 0d86, 506f, e6b1, 2998, 65ea, f55c, 9a70, c77b, af98, 2eb9, db75, 68dc, ecaade2014_024r7, acadia17_582nn, 12ea, 9c06, ecaade2017_033w, 4982, eeb6, 767d, 25f1, c760, acadia17_648ss, acadia14_199aj, 2b2d, ascaad2016_022a9, ecaade2016_151b41, acadia17_463kk, caadria2015_122r19, ecaade2015_158a33, 5180, 7e6e, 3f24, 3857, a069, 7204, 12c6, ecaade2017_038yy, acadia14_339x, 61e5, 5335, dade, 1a6d, 54c5, 0fc7, sigradi2014_074l6, caadria2016_611y25, acadia16_184r12, e923, ecaade2015_64t13, ecaade2017_172y, 31fa, ecaade2015_240v54, dc0e, ascaad2016_003w1, 13c7, ecaade2014_157m38, a123, 4fea, 5cc1, 436f, 8815, 9574, 0fad, 5736, 97e1, 66e4, f5c5, e4a7, 3f73, ad98, ecaade2014_086a21, d334, 40f6, 0b6a, 77fa, ecaade2016_152s41, b8dd, ijac201513306e13, sigradi2016_635i, 8cf3, 869e, 00ca, ecaade2015_27u5, 1520, 40aa, ecaade2015_329m71, ce1a, 658b, 8a44, d578, ecaade2016_062f15, 92db, 9b74, 0be0, 5daa, ecaade2016_228i61, sigradi2014_279x2, 9047, 7a62, caadria2016_291v12, b0a2, ecaade2017_181u, 131d, sigradi2013_381k, 9e40, ecaade2014_173e43, ecaade2015_293f64, 74b3, 8b72, caadria2015_015a3, ecaade2016_140p39, acadia17_81h, f650, 98a3, 6fe1, ecaade2016_164n46, fd02, 35fd, b33d, ecaade2016_118k31, a203, 8c65, 23d5, 98b1, bd1c, 2c9b, c1a4, 4ccd, 002e, acadia14_311v, 8d3f, d05b, sigradi2016_637aa, caadria2017_175g43, 7bff, ab18, 011a, 9bce, ascaad2016_002p1, 993c, acadia14projects_473ao, bc2b, 9165, fa9a, acadia15_451t19, acb5, 1742, ijac201513104z3, 5519, ae67, 1494, f370, 1767, d496, acadia14_117e, 1f86, 8095, sigradi2013_41z, ijac201715204z, 4685, sigradi2013_138t, 5319, 1106, ecaade2015_114g22, ascaad2014_017x9, caadria2016_187o8, 4fc1, 8131, sigradi2015_sp_10.16e31, 2c36, 906b, f096, 898d, a523, ecaade2015_22a5, caadria2017_048f16, ecaade2015_64k13, 6f29, 9402, 5173, sigradi2014_137l2, 51e9, caadria2015_072r9, e564, acadia17_307ff, ecaade2017_019ff, 84d5, 07d1, acadia14_75aw, ecaade2014_113t26, 01fa, 8742, d7cd, 8ff7, 9289, 8280, ca9b, caadria2015_064o7, acadia14projects_619ae, 1609, 7174, b8d1, ecaade2014_141h32, e301, 12fc, 27c4, 01dc, caadria2016_135d6, ec71, a95f, 608d, 596d, dc6c, acadia17_222xx, caadria2017_016v6, ecaade2016_073c21, acadia14_565x, bad6, ecaade2016_217n56, 4374, 2ec7, d5c7, 7b23, b9ef, 0c4e, aeeb, 3322, 662f, caadria2017_051p16, ecaade2014_044d11, e7be, 0fae, c79c, f0a6, e787, fc33, 7267, 2226, 62d8, 1e9e, 6d58, 0e67, acadia17_52u, 1e65, cb3f, 3dfa, 575d, 0644, 5cee, 9159, f325, 02af, c842, 8a2f, 192b, caadria2017_129s34, 77d8, 3e61, 5d73, 491b, a238, 5ac4, 3921, 9f26, 7e01, e8c3, acadia14_101af, 9496, 48ab, sigradi2016_814b, 3690, eb60, 0117, 536b, f866, fa38, sigradi2014_152r3, 7812, acadia17_190zz, 7c08, 58b9, 4c14, 752e, e2f0, ecaade2017_146ee, 4296, 055a, a88b, d750, 3209, 80bc, 9231, c969, 0e9f, acadia14_637af, 37c2, 252f, 8a11, caadria2015_202a29, 82aa, 2326, sigradi2013_10b, ascaad2014_020s3, 2e17, ab5b, 16cd, fa54, 4a54, 8aed, 2772, ecaade2015_196b42, e185, 1a15, 4a87, 48cc, 177e, 6552, 448c, 20c9, 1369, d053, 1be3, 66cf, f574, acadia14projects_347am, ecaade2015_248s56, 9b29, 05a0, c40b, 122b, 4c37, 14fe, cadd, 75f9, acadia17_366u, 257e, acadia17_177h, c4b3, 9222, 155f, a07f, 96a7, 67b2, 15fe, fa9f, 2ca5, bf40, a69b, 30de, ecaade2017_172o, cb33, b058, 82bf, ecaade2016_224v59, sigradi2016_408aa, ecaade2014_084u19, ecaade2014_144b33, caadria2016_829b35, 652d, acadia16_140f10, 1208, 77b8, 204d, 49f0, 3e23, a081, 623e, 0b55, a842, 2316, 86f3, 52fc, f787, 1281, 21a5, 6a40, c416, sigradi2015_11.71i24, 4901, b79e, sigradi2013_343d, 8a80, b26b, sigradi2015_13.181p28, 5c69, 07fd, 0c34, acadia17_658yy, d49c, c2f3, b37a, 8a25, ecaade2017_173ss, a703, 8163, cd9c, 3d02, 1e1a, acadia16_460s26, 74dd, ecaade2014_182z45, c4ca, 182a, 072b, 5aaa, sigradi2016_814h, 66b2, e9d3, acadia16_470e27, 01f9, 6c7f, ijac201513306f13, b2db, e28b, ecaade2014_208d54, caadria2016_569f24, 3ad2, aa28, 23d9, f168, de90, 9ea8, edbd, 398c, ecaade2017_198ww, 8efb, e850, 12f9, 5973, 3e2e, c29b, ecaade2015_148m31, 45a5, e055, ijac201412204w2, ecaade2014_224m57, 1317, 4368, ascaad2016_017a7, 1308, acadia14projects_199ag, 7459, ijac201412301r6, 03b3, 5149, 4802, 6889, ce30, c313, 09d0, a7d9, caadria2017_005g3, 406c, acadia17_423gg, ef8c, 09f9, 12fd, 6dcf, cd57, 6c60, 136b, 0b2e, caadria2017_104x27, b31f, acadia17_670ww, 6a43, 0a6c, 9fc9, f0d0, 46e7, ae31, ecaade2016_016h4, aa78, ecaade2015_229e51, d4a1, 449b, 2b08, 0c5b, 7437, 94eb, 6f9a, 5c2a, 91ff, 164c, a2d9, 58e2, 0bdb, sigradi2016_417kk, 8979, 39d9, 370c, acadia17_640cc, 0a20, acadia14_671p, d77d, 63f9, 1852, 2302, ecaade2015_207j46, sigradi2016_490mm, 92da, 2815, ecaade2014_153t36, caadria2016_881z37, bc21, 709e, 4db7, fcb6, e49f, 37ec, eaa7, caadria2015_012b2, b65b, e186, bb47, acadia17_562v, 4645, 4e85, 73c2, ascaad2014_020p3, 0081, 7011, 4427, 04e7, 6d43, 2a0b, ecaade2015_227d50, c965, 06e0, 1247, c3cb, d9af, f4c7, f632, 7f63, 3a1d, a8d6, sigradi2016_534nn, 2431, d579, ecaade2017_053r, 2586, 2e73, 361e, 7c02, 16f0, sigradi2013_337, e8d7, db68, 63f2, a256, cbd5, a685, ijac201715202k, acadia17_284n, 119c, 50f2, 06a4, 37a2, ecaade2016_144j40, b0ac, sigradi2016_420ss, 7d03, 3c9d, 0e20, sigradi2016_815x, ijac201715205d, ecaade2016_132x37, 76bf, 1039, f56f, ccc8, sigradi2013_429e, 7e64, 2cf3, 80d3, 3648, 7b63, 9db6, cfb7, 537d, sigradi2016_564ii, 2da3, 5b65, ec2b, 95b2, 6ae9, d9f8, 9cfd, caadria2017_030e11, d9a7, a519, ecaade2013r_001j1, ecaade2017_054ii, ascaad2016_026u10, ecaade2015_284l61, 1429, 9591, eaff, ed7a, 1314, 7e68, 7d18, ascaad2016_045h18, fa17, 2ee9, fc1d, caadria2015_081l12, caadria2017_107v28, 487c, 7fd5, 6896, 9e0a, 272e, 48ad, e630, ecaade2017_027f, 01df, bc3b, 03e6, 3b53, ecaade2017_051m, caadria2017_174g42, 55c0, 83d4, e0f9, 63ce, 7209, 674a, 724f, ecaade2016_191y50, ddf8, 10e7, 2d34, ecaade2016_175k49, 0f63, 4490, 36be, 4144, 482e, 9ed6, acadia17_274a, 27a2, 094f, 01b1, 052c, af01, fe2d, cc78, 62b3, c787, 58cd, 84f3, f350, dfea, caadria2015_206s29, 682d, 3bcd, d326, 1cb7, 9fd1, 7cc5, 4134, 4cde, ecaade2016_221u56, caadria2017_129m34, 4fd9, 80bd, ijac201614208v13, ce53, dbc1, 5758, d312, acadia17_648cc, 46e4, caadria2015_124w19, acadia14_565m, 1ca6, 2e2f, deae, a944, 13ac, fe04, 8d35, e6d9, 7c89, 562b, dac8, 5dd7, sigradi2016_741ii, sigradi2016_382q, edbb, 335a, ca6b, acadia14_627am, a6bc, 5900, c2f7, d86f, 9519, 9a04, b2eb, 8591, e099, 6824, 4a1e, sigradi2016_690e, 8883, 9aeb, b738, 8d81, 0da8, c09b, acd8, 45be, 2114, 86b4, e608, 3739, 2add, fb85, 29d4, caadria2015_124z19, e96c, a4cf, 5f21, acadia14_189ap, 43f7, f2b6, 18b4, 2e9e, 6d80, 3227, acadia15_381t16, ecaade2017_057r, caadria2015_142o23, acadia17_560m, ecaade2015_170u35, 6220, 7669, 6fe9, sigradi2014_345g9, ecaade2016_216e55, 6b01, fd66, 0092, e86c, da8f, a9af, 61a0, b79b, dd23, 9c4a, c5ae, 17f4, fbc5, 1985, caadria2016_829a35, 130f, c1a6, 64c9, a949, acadia17_500ll, bdc1, 7afb, 8299, 1e89, sigradi2015_10.309z21, 0563, 7baa, 26cd, c40f, ec23, 2144, 637f, 3182, e150, 21b2, 4f7c, f8ad, 386c, 925b, a196, bf94, sigradi2013_305, 8ccf, caadria2016_383p16, 043b, c3d1, sigradi2016_732v, ca16, 8881, 458b, 0301, 1fdf, acadia14projects_53t, feee, 51a7, 9748, af07, 4965, 4a7c, ecaade2016_166i47, 3df8, 4211, 92e5, a3d8, 1a4a, 4aca, e4f8, 754e, 862d, 5da2, 1416, 5b93, ijac201412301e6, ca0d, 9fd0, 62cf, 062b, 3c3c, b5bb, ascaad2016_013y5, 4159, 5287, ecaade2016_102v27, 016c, ecaade2016_140j39, 2d84, 9b0c, adb5, 4987, e6fe, f590, 7569, abf2, 4902, ffcf, abee, acadia17_581kk, 764b, ascaad2016_022w8, caadria2017_145u37, 9975, ecaade2017_109ff, 45db, ijac201614102r2, caadria2016_073b4, 92ec, ae43, a8ce, 5d1b, 0b70, ecaade2013r_009x5, 5e04, sigradi2014_189m6, 4bae, acadia14projects_317s, 0c7c, 557d, 59c4, adbe, 080a, 7987, eeb8, 4850, ecaade2016_129z35, acadia16_450k26, 467d, f90e, 19d4, 6297, sigradi2016_595jj, 13f4, ecaade2015_201z43, ce4a, 9d6c, ecaade2016_105d29, cb3a, 7f03, 048c, c563, c5a3, ecaade2017_124f, dd38, 6b3d, d1c9, ijac201412303m8, ebb1, 3255, 2fd2, 26c9, 25b4, f6da, f5b0, b4c4, 58f3, ea2a, acadia17_238pp, sigradi2015_10.377v22, c043, b7fa, acadia17_544b, b8e6, 1307, 6e49, 8192, ecaade2017_140ii, dd98, 8ab4, d0e5, 3bb7, b315, a02d, 9599, 2f4a, ecaade2014_186c47, acadia15_451n19, ijac201412203e2, acadia14projects_463t, 9fd5, ecaade2014_149e35, sigradi2014_263g1, ecaade2014_240n62, 1b21, 4578, 4817, 407d, 0d60, e144, 4254, 5524, c315, 3f2b, bcd6, 3e68, 7df0, a6a6, 9fcb, sigradi2014_263d1, ijac201513101d1, acadia14_301c, aff1, acadia17_532dd, 62fa, caadria2015_010z1, 985c, fbaa, ecaade2017_212oo, 52ea, a9d1, 8e44, 6ca5, b2cd, 8335, 284c, 7fb5, sigradi2016_420rr, 82eb, 10c3, e7d4, ecaade2015_21o3, 2e37, acadia17_414jj, acadia14projects_63aw, 3982, 3756, 304d, 6c45, ascaad2014_005k3, 9885, f305, 3d27, 38b9, 8010, 49c4, 8382, e6cc, 9e99, 067a, 3660, 3a49, fdce, ec54, 3cee, 0fe1, sigradi2014_330s7, f3f8, ijac201412401v3, 47a6, acadia17_137nn, 3d53, c298, ecaade2015_269t59, acadia17_221ll, 1589, 889a, acadia14_219ay, 5c90, 9cad, 782c, ecaade2015_285f62, acadia14_399an, acadia14projects_327a, 2834, 3551, 4e4c, 0e0c, 6e11, acadia17_570cc, 59c3, acadia17_71pp, sigradi2016_752uu, 7832, acadia14projects_339aa, 8735, 7af3, ecc6, 85bc, e9bc, 9d27, cf4c, aaf6, 803a, 46ac, ecaade2017_198a, a15f, f969, 4bb5, b0a5, ascaad2014_017n1, 8ab5, sigradi2015_10.220e20, 5fac, acadia17_648z, a7ce, f04a, 0757, 9ee7, da76, ecaade2013r_002e2, ecaade2016_011h3, acadia14projects_101aj, sigradi2013_286h, 5a77, 13fc, b953, ecaade2013r_017w8, 18a5, ijac201614404y2, e146, b651, acadia17_168uu, af58, e0ab, 5ea2, ecaade2017_101cc, ea9e, acadia14projects_317y, 04cc, ecaade2016_171e49, caadria2016_477a20, 887a, ecaade2016_221z56, 7115, 5395, 719d, 2ced, 6158, 5321, 4f9f, 0f13, d01a, 5a2a, e18b, 83cb, 775b, 0d33, 1538, cbec, cfc1, 9a26, 2e35, acadia16_164y11, a34d, sigradi2016_408w, acadia16_140m10, ijac201412304t1, 3299, e3a7, ecaade2017_056qq, 0e1d, ecaade2015_193b40, 0db1, 7e3f, 6b0d, caadria2016_777b33, 5d9f, 7177, 18ec, caadria2016_249m11, f39f, 1720, 1ebd, 90a8, 9327, ef9e, c7b5, b971, acadia16_140a11, 2868, 6e2a, ecaade2014_133t29, sigradi2014_048b5, 3e7e, ffef, acadia15_95b3, 667d, 4a7b, f923, ecaade2014_112j26, fbc4, 7a61, 6f6b, acadia17_283rr, 679a, 445d, 2697, 4f9a, 894d, ecaade2013r_003k2, 47e4, 1cd0, 0eba, d150, f0ca, 6408, 8cc9, sigradi2015_11.8k23, f1c4, 4eab, 57d3, 53d1, d357, be4e, 1b8a, ecbe, b426, 5aa3, aa96, ecaade2016_198n52, sigradi2015_6.42b8, caadria2017_051v16, d5d8, acadia17_232ee, a8b5, acadia17_163jj, ascaad2014_024h5, ecaade2015_86k17, 2b14, 01ee, 2dce, 34e8, eb02, 8364, a410, ecaade2015_59a11, 937c, 2fa7, 1812, acadia14projects_375p, c08b, ed86, f3cf, 9b93, bdcc, 7c31, 2f4c, acadia17_502a, 51d6, 1600, 12ca, f3ab, 00e8, 7889, fb7d, ijac201715203yy, fb7e, 9c23, 1c76, acadia14_111n, acadia16_34d3, ecaade2016_073g21, acadia17_212ii, 8f4e, c544, 41ee, 8e22, 1245, acadia14_189as, e140, acadia14_75ax, 08ad, c708, d309, 20f2, 9783, 48cd, 94bd, 58a2, acadia17_542tt, 83d6, 71d2, caadria2015_220c34, 036b, 0f58, 8bc2, 6563, 11e6, caadria2017_182x43, ed4c, 9d81, 87e9, a7b5, 78f7, ecaade2015_230c52, 07b3, ecaade2016_199w52, c9cb, 1421, 6868, 6ef3, 339e, a4a1, acadia17_89v, ecaade2014_089r21, 6912, 0d7d, 923b, 9f5f, acadia17_298jj, 7772, 11b4, ijac201614104g4, b2ce, a994, 04ac, 9516, 87c2, 91d5, ed5f, ecaade2015_84w16, ecaade2015_48j8, 23f6, acadia17_329w, b681, e18a, a17e, 368e, c02d, ecaade2016_104y28, dd55, 8939, 8f8a, ecaade2017_089u, e202, 4916, ecaade2014_057t14, 95ac, acadia17_572kk, 5382, acadia14_43ag, acadia14_375c, 77cc, 23ee, b355, 5d87, 90d1, 9b13, caadria2017_023u8, 5554, db7a, c48f, 5890, d986, df8b, ecaade2014_052w12, 2aa1, 141e, e961, 5401, 589f, caadria2017_009v4, 0d3f, 5b2d, sigradi2013_401k, acadia14_135ac, 0ef7, e5ff, 997a, 715b, acadia15_483i21, a518, 1a7d, 2545, 610c, ecaade2014_173g43, a604, 28a2, 2a54, ecaade2015_77v14, sigradi2014_232n8, 1034, 78bb, ef85, sigradi2015_10.7f18, 6c21, 19c3, d42a, a5ce, bc7a, sigradi2016_524cc, acadia14_365al, 0c0d, 18e5, caadria2015_226b35, bd87, sigradi2013_195v, ea19, 15f7, 4ab0, 265d, 6bca, acadia17_472rr, 8967, 2f78, sigradi2016_356a, 4918, b087, 2361, acadia16_298n18, be92, aec2, b801, 31e9, c566, 53fd, 1ee4, 66fa, d4b2, 998c, caadria2016_157n6, 2bdc, caadria2015_210j32, 343d, f306, a7ea, fac1, e6e6, 8357, b759, f8d6, bf12, sigradi2013_393v, ecaade2016_089c25, ecaade2014_168k41, 3952, 70a8, acadia17_648rr, 3eec, 1778, e374, 9211, ecaade2016_208s53, sigradi2014_114k9, ffb2, b3c6, acadia14projects_479d, ijac201412306d3, 29d8, acadia17_423kk, 0a03, ecaade2016_129x35, ecaade2014_192j49, 7a1b, ecaade2016_058v14, e671, ecaade2015_15x1, 6e5e, d6f3, 9f7c, c881, 6e32, ecaade2017_051n, 7bb8, 539f, 479e, a4c3, 1070, 206d, af80, caadria2016_693y29, 6cb4, ijac201412403w5, 3e6a, caadria2016_579k24, 76ec, 82db, 0059, 74e7, 37af, b75a, acadia16_106a8, 122f, aec4, eed0, a149, caadria2015_124h20, 3283, 069c, c389, ecaade2014_010y1, 7f69, 989b, cd63, ecaade2014_224g57, 27c2, fab7, 0702, ijac201715203ss, 0222, 5a20, ecaade2015_115t22, caadria2015_081b12, 7493, caadria2016_003l1, 5eb2, b31a, 867b, sigradi2013_429d, ca08, 2c4d, 45de, 87df, bdec, acadia14projects_435ah, sigradi2014_347n10, ijac201614309v6, cb8d, 6a00, sigradi2015_8.328m15, 6ab4, ascaad2014_017m1, 1296, 11c4, 049c, acadia14projects_237at, caadria2017_142l37, b24e, c963, acadia16_124c9, 3dde, 701d, b0a4, e3f5, 2ea7, 2518, 829b, sigradi2013_62t, a28e, ecaade2017_253gg, caadria2015_218w33, ae1e, dc2b, 1723, bf50, caadria2016_023o2, 2059, 968f, caadria2016_343g15, 7132, fb47, 20b7, acadia17_177t, c3b9, 9f7a, 2d1a, e441, 9553, f581, ecaade2016_161v43, 192e, e009, acadia17_600kk, 506a, b74e, ecaade2014_224e57, f996, 8fd2, ecaade2014_188j48, 283e, ijac201513306d13, c5b9, b8ce, 705a, fdf3, dccc, 018d, ecaade2015_250h57, d521, acadia14projects_453g, 86bc, 584a, 0255, b20f, f78d, acadia17_598xx, 7d84, d6d2, 9f6a, 7707, 6821, cdfd, ecaade2016_198v52, 57dc, 7249, fdb5, 0d2b, ea7e, 9b81, d508, f0a0, 44dd, 568a, 9590, acadia14_357an, 6a3d, 49f7, 3f53, feeb, 233e, ecaade2017_144aa, d709, ed6a, acadia14projects_301g, 0944, ae26, 4569, ecaade2015_199c43, acadia14projects_445af, d81e, ecaade2017_215n, 2176, b782, abac, 7c60, 33ef, acadia17_145xx, acadia14_647az, 4771, caadria2017_023z8, 2c27, 9946, 3716, ecaade2017_077a, 9a3b, 120a, 86b9, 179d, ecaade2014_113v26, ascaad2014_027k7, 649e, b2bd, 98b7, ecaade2014_224y56, e823, 8f9c, sigradi2015_3.155k3, 475f, b81f, acadia17_390oo, 2681, 26e6, acadia15_137h5, 3318, 7bbe, 702b, ijac201412403a6, ijac201715104o, 6322, caadria2016_105d5, 2032, 24bb, c96f, acadia14projects_229k, ascaad2016_003d2, b505, ascaad2016_041i16, 94b3, 9bdf, 80c8, 0fa4, 4c4b, 49c5, fb91, ecaade2016_067i17, c0e0, sigradi2014_144x2, c691, a87f, ecaade2015_280b61, e47e, a89f, 09c9, ascaad2014_014m8, a549, 36d2, 1a9d, d771, acadia16_394j24, 963b, 469a, 6be1, sigradi2016_515i, 86af, sigradi2013_101k, ecba, sigradi2013_289, 4cb9, ecaade2014_144w32, 215f, 3c6e, a7a9, aafc, acadia14_219d, bf0a, 123e, 3c33, 3735, fac3, 365d, 951e, ecaade2014_104v23, b3a9, sigradi2015_4.219f7, ab36, 7e15, ecaade2015_269s59, 7d70, ecaade2015_129h25, b21a, 41d4, 8f85, ijac201614105b5, 14ea, ea4b, ecaade2016_063o15, caadria2015_220d34, 45c5, 5f1f, 2e7c, acadia17_464ss, 6433, 7cd9, acadia16_78z5, c293, 87bb, caadria2016_085i4, 823a, ba69, d5e6, f8f4, e5fb, 9f19, 4cab, 7035, 8484, fcb4, 2d62, dc11, 834d, 73aa, 0042, be96, 6674, 1c93, 7dd9, sigradi2015_2.137l1, c1d0, f4bb, 72ee, ecaade2017_202j, db80, 279a, 706f, dd64, 59d8, 1fba, ecaade2016_002b1, aaa5, cfa2, 23be, 0375, 2301, bdc6, 3f9e, ecaade2015_319j70, 4e59, f064, f1e2, ecaade2014_113d27, ecaade2015_94h19, ecaade2014_149v34, e48a, 70c6, ecaade2017_268ff, sigradi2013_41t, fccc, 2581, 6bfa, 3eda, 7b5c, f415, 2d1f, 55d4, a7ed, 14ef, sigradi2016_685oo, 631a, 209f, 53fb, c1fb, b577, acadia15_371k16, sigradi2014_049k5, ecaade2014_163h40, e71a, 54f0, 21c8, 85f9, 4313, b2ae, ecaade2016_221p56, caadria2017_105g28, f36d, c12b, 9c6c, ba9b, e0b7, 10f1, 407c, c2a5, db0b, 498a, a67a, 7776, d5f8, caadria2015_139p22, 151a, 12cf, f776, acadia14projects_589i, sigradi2014_283u3, 34a8, 81c8, ecaade2017_290pp, bbe9, 9d6d, ascaad2016_023o9, 1998, 1343, f130, a35c, ef4e, 5f28, bd67, 9bf3, 2994, ecaade2017_306o, b7a3, f222, caadria2016_683f29, 3cb4, 5afd, acadia16_154d11, 7f8f, de78, eb3a, a6f1, 7b6d, 996a, 5c1a, ecaade2015_92w18, 9a7f, 14e3, 7b09, acadia14_719i, 0d62, e120, b012, ccbe, 8e48, acdf, ecaade2015_172a37, 5c40, a23a, 0d71, acadia17_436r, b907, acadia14_609af, sigradi2014_140o2, ijac201715204kk, 839a, 0531, ad04, ecaade2016_068a18, sigradi2014_114o9, ecaade2015_304c67, f125, 821e, acadia15_57s1, 968c, sigradi2016_815u, ecaade2017_293nn, 5267, ecaade2015_205e45, bd86, da3f, d29c, 62df, 44fa, a804, 6f50, ijac201412405t8, 1bdf, ecaade2015_229d51, dadd, 1984, d8db, acadia17_382qq, sigradi2013_342n, ijac201614206c11, 989a, e81f, abc0, 1376, 7a3e, ede8, 456d, ecaade2015_247d56, 5bf1, 6234, b416, 1876, 62e0, 369b, cdd2, 12e4, 6a92, d446, 544b, 534a, ab41, efdd, fb7a, 0a14, cf6d, a0db, 686d, 180f, acadia17_413dd, 2c53, d417, 2140, 3f09, 3950, caadria2016_177e8, d5ab, 522b, 4f6b, 5be5, ijac201412408o1, 44e7, 2dc7, 8398, caadria2015_194t28, ecaade2017_288kk, 72c3, 3650, ijac201715104hh, 26ff, 109c, e8c6, f492, ea85, 398b, 249c, feec, c73d, db99, 04e4, df68, 7838, 9788, de7d, b539, e5ad, def4, 0b86, 2968, ijac201614104u3, 9812, 8aa4, 557a, c155, 9a66, fd01, 04f3, 1f8f, e95d, d8eb, sigradi2016_647rr, 4bff, ef61, 394d, sigradi2013_313m, caadria2016_013g2, ascaad2016_044r17, ff43, b3fe, 382f, fe20, cce5, c568, ecaade2014_010p1, sigradi2015_9.347p17, 91cd, acadia15_95f3, 99b5, 5531, 88ed, 8592, 05d3, acadia14projects_691ay, 4ff1, 508e, 11ea, c371, acadia17_340v, 8a72, 49cc, acadia16_62r4, 7d79, acadia17_109z, 3e19, ascaad2016_010z4, 0bfb, 05ec, 219b, 3fb0, 6a25, 8e04, 947f, 577e, ecaade2015_180w38, sigradi2016_817g, caadria2016_611x25, c1ee, 995a, cd12, 9361, 533c, acadia14_229f, 18c7, 77e9, sigradi2015_12.167j27, ecaade2016_197g52, sigradi2016_522z, 2b6f, ijac201513303e11, ijac201412205v3, 279d, d0c2, ijac201412303z8, f78c, 21cb, ijac201614102y1, 4962, acadia14projects_33ai, 43e8, caadria2015_126t20, ecaade2017_229dd, 1006, b13d, b914, sigradi2016_367zz, 21a7, ascaad2016_020z7, e2fb, 86dd, dccb, 4784, 6a87, caadria2017_015b6, 473f, caadria2017_149d39, a758, 032d, ecaade2017_142zz, ecaade2014_084t19, f806, 1025, e0c9, 47f8, ijac201513302d10, b9bb, dccd, 696d, ijac201715104ee, b5e0, c220, ecaade2015_284m61, 2e4f, acadia14projects_619ab, acadia14_375a, 9809, 9d49, 2b01, 5708, d7ce, a222, ijac201614102x1, e00f, ecaade2015_158w32, a60e, sigradi2016_781a, 3eb7, ff6a, 6064, a7cb, f78a, caadria2017_107z28, 2ae5, ijac201412305u2, 28b4, fc51, acadia17_71tt, f4e8, a41b, caadria2015_014y2, 7032, 944b, ijac201513105b4, 4baf, ea9c, caadria2016_703n30, 9a6b, ecaade2017_048y, a64b, dde9, caadria2017_127e34, 58b0, 98fd, 55f7, 63cd, 87e1, sigradi2016_367vv, 1aab, caadria2016_003d1, 5628, d023, 9126, 8063, ecaade2016_230i62, be29, b94a, a2e4, 09f1, 400b, ecaade2017_050b, ijac201715104m, 13c2, 4094, d8cf, 3df4, ecaade2016_087p24, 1df9, 04e9, 7ab0, sigradi2014_151k3, 4bbc, 54db, ecaade2017_052pp, 189a, d85c, 2479, sigradi2015_10.309l22, da82, 05a5, 786f, 7ddf, 71c2, 0712, aed5, ecaade2015_317w68, ecaade2014_072i18, acadia16_196f13, sigradi2013_389m, 31fc, caadria2017_015b5, sigradi2016_737y, acadia15_47l1, acadia17_36bb, f3c3, 7ecc, e885, 4571, afe3, d8f4, b305, 3026, 2c99, 93cc, 493d, bbc5, ee2d, acadia16_318m19, 3c28, ecaade2015_227y50, ijac201614302m1, 850d, 77ad, ecaade2015_240z54, 0d04, f24a, ecaade2015_229y51, ijac201412206b5, sigradi2015_6.327r8, 3e12, acadia16_270c17, 45fb, 3bb4, ecaade2014_052a13, be37, acadia16_12l2, 621d, 5002, 1c90, 442f, e3d5, 2258, d4eb, c1b1, 5b68, 34cb, ae59, 02f0, c3cc, 986c, c55f, 97ec, 6fff, 482b, fdd0, ijac201715103a, 8a70, ecaade2015_227r50, 93a3, dd41, ecaade2015_38j7, eddf, 2f52, 7868, 2854, 558a, caadria2015_064m7, ijac201412301o5, ecaade2016_224o59, 3119, ecaade2017_157nn, acadia15_451y19, df80, acadia17_381bb, 7326, acadia14_135z, 37e6, 51c5, 83ff, ecaade2017_291p, 947b, da54, ecaade2017_057p, ecaade2017_214s, 5aa5, 402a, ascaad2016_005f3, 28af, 8ec4, a43b, ecaade2015_284j61, b1c9, acadia17_339pp, b04a, 2d13, 9945, b3eb, c5e3, acadia17_360vv, caadria2017_048z15, f773, 3f31, de30, 0425, 17f8, 07ce, f8fc, ecaade2016_067w16, b98d, sigradi2014_032d2, ea84, caadria2016_301l13, ascaad2016_022b9, 509c, 2b81, 222a, ecaade2014_071e17, 5a0c, 6c8a, a4a8, caadria2016_187n8, c39f, 68fb, 8e45, d840, e903, 950e, sigradi2014_132y1, 0d70, 555d, 8797, 3a42, bbe2, sigradi2015_8.186f12, 01c9, 34b4, 46a2, 9852, c968, 93c0, acadia14projects_479f, 4924, ecaade2017_057v, f51f, f897, 7e21, sigradi2016_360r, 1967, 6fc7, 426f, e13e, caadria2015_099s15, 52e5, 63a0, 2f29, caadria2017_132j35, 67cd, fbcd, a796, caadria2017_058r20, 47e3, fdca, ae56, cbd6, acadia14_117b, fe55, 8c26, c0f6, acadia17_189uu, acadia17_560l, acadia17_237jj, c113, ecaade2014_180e45, cb50, sigradi2015_4.219i7, ecaade2015_158s33, 5537, 3b62, c061, ecaade2013r_011g7, c535, 9639, 1d3e, caadria2017_107m28, 0597, sigradi2013_347r, f30e, bfdb, 8a97, caadria2017_051o16, 7c4b, b492, 7f65, ecaade2017_157kk, 70d2, 4df3, 4dcd, 702a, 95d7, 50d0, sigradi2014_181u5, d9fc, ecaade2017_098nn, acadia15_185c7, 657c, 881f, 0c5e, ecaade2014_204z52, 6e85, b565, sigradi2014_186d6, a530, 83bc, 0f78, fe2c, f6cc, ecaade2017_051o, 2342, 286a, 56de, bf00, acadia14projects_301a, ecaade2015_152c32, 3e5e, 7e17, 2938, f59d, 3537, fc44, ed72, 14ee, 70d7, 6fc4, 6d78, ecaade2017_048kk, caadria2017_182s43, 22db, sigradi2014_172x4, aafe, d355, 486c, 4217, 3a15, ec4f, ecaade2014_157t38, 7abb, sigradi2015_sp_11.278m31, fe69, 4e3c, c5a5, 6988, aa1a, ecaade2015_122p24, da02, acadia17_678nn, 92dd, 41e8, a977, fc9d, 4e93, 29ac, 777d, 8777, e86d, 5488, acadia17_678y, 43a8, ecaade2017_jgok, ecaade2015_127b25, bbb7, 5347, e7b0, e74f, ascaad2014_033i1, b48d, b2b8, acadia14_43ak, 8c45, acadia17_350tt, f2dc, 0969, 8b02, 17d7, 7958, ecaade2015_301u65, 35b8, a86f, ijac201614105s4, sigradi2014_330e7, 4819, 06e3, sigradi2015_3.111i3, sigradi2014_345z8, a54d, aca7, 14aa, acadia15_232n9, acadia15_483y20, ijac201513206z8, a678, 676d, 7c7e, 873d, d3a2, b4f4, e2ac, 4742, sigradi2016_490nn, acadia16_44l3, c330, acadia14projects_565o, caadria2016_415a18, acadia17_230qq, 0d75, 07d9, acadia17_669n, cbbf, b777, sigradi2015_3.209b4, aa65, 55f1, f428, sigradi2015_8.27o10, 7e63, ijac201715204t, acadia17_28cc, b7bb, 61bb, ecaade2017_164cc, 4959, 0f40, 94c2, c36c, 051d, 874c, 9bdd, 0d26, ecaade2014_149k34, 10c4, sigradi2014_075a7, caadria2017_051t16, ecaade2017_097ii, d9c9, afbf, ecaade2014_168e42, caadria2017_145e38, 05cd, c92e, 7e72, 1007, fd96, ecaade2016_170u48, 5e5b, af46, 525e, 2cb1, df41, 0306, 1829, c0b9, b0e8, b4b2, acadia14projects_661a, ijac201412301f6, f6be, 991b, 626a, sigradi2015_3.65m2, bfe2, ecaade2014_038o9, acadia16_214i14, f9b7, caadria2015_176m26, 609d, 3481, ac09, 6b30, e766, 0199, acadia17_127gg, f924, c13e, ecaade2016_065a16, 088c, ef31, ascaad2014_021y3, 6aa8, 9b80, f4d4, sigradi2016_431w, 746d, ijac201614102h2, ed9b, acadia14projects_33an, 095f, caadria2017_142o37, sigradi2014_185x5, 5894, e175, 30d3, acadia17_382kk, ijac201614403j2, 1623, 839e, 5a75, 2c79, 2c7f, 386f, fc3c, 6719, 911c, acadia15_137i5, sigradi2014_151p3, 1baa, 2553, ecaade2017_079t, 0a0d, e8e0, caadria2017_165i41, 145f, sigradi2015_sp_4.275t29, b9c9, 88e9, 3aa1, sigradi2016_449kk, a41a, 4700, 412a, sigradi2016_484h, 440b, 8569, ecaade2014_010g1, 0f33, 3bd8, b910, sigradi2013_28n, 4716, 29fc, acadia15_371n16, 37ba, 4669, acadia17_511ww, dca5, ecaade2017_198f, 5ade, f2f8, 04dc, 7ae4, 1b51, c08e, 24c1, 6a41, ascaad2016_043n17, ecaade2016_040r10, 5c66, 2423, caadria2015_172f26, ascaad2016_028w10, 7b58, 4780, ecaade2014_010m1, acadia16_460a27, 6760, 9d5f, a457, 9685, f8bc, acadia16_344i21, 0a26, 58e3, sigradi2014_250r9, 01db, 0bfa, 77ef, sigradi2014_222j8, ascaad2014_008a5, 88bc, 4268, 9166, acadia16_12r1, 7bda, bcf9, 0d9b, ecaade2015_122r24, 2470, acadia17_620rr, c9f4, c2e7, ijac201513203e7, 5475, 0e57, b220, 6628, 1456, 0743, 81f5, sigradi2016_385ll, 1016, 9cf6, 5d71, c8a2, acadia14projects_23v, 07d2, cfbb, 5c93, 14b9, acadia17_358aa, cdf3, 9393, ecaade2015_143t30, de10, acadia17_292aa, 6a8e, acc2, a39d, 74b2, ecaade2016_175l49, 7abd, d09d, ecaade2017_079r, ecaade2016_213r54, 606c, ea52, acadia14_257aa, ascaad2014_031f9, sigradi2014_074y6, 5afa, 7996, 07e1, 2dcd, 43f2, 1c73, acadia17_188aa, e1f5, caadria2016_013f2, 6855, 63fa, e98b, 9bc5, 812b, 8581, acadia17_598yy, ecaade2016_132s37, ecaade2016_067e17, acadia17_274nn, d807, 4a10, 5aae, e1af, ecaade2017_201f, ijac201614305j3, a3a6, 9e47, b06e, ecaade2017_291dd, acadia17_296v, d024, ecaade2015_294k64, 19b8, ascaad2016_014i6, ijac201412408u2, ijac201412403p5, ff96, acadia14projects_389e, 5bd3, a3f2, 3198, 6d73, b7a8, acadia16_62f4, caadria2017_125b34, ecaade2016_225u60, c3d5, fa7e, c45f, sigradi2016_615x, 864b, fcdc, 0099, acadia16_372m23, 38d0, 8f2b, 6117, 5310, aabc, c408, a8ee, ecaade2016_098f27, bce4, 68c5, ba6c, e298, 2b31, sigradi2013_343j, ecaade2015_138c28, 0f9b, 6fbe, acadia14_399am, 3641, 5d48, d478, 30b4, 8e65, 2095, 7dd8, ecaade2017_049rr, 9ce4, b72a, 2bfe, 685e, a5a1, 7a08, a0b7, caadria2017_147a39, f8e4, 38e7, 1903, ecaade2014_023z6, ecaade2014_072r17, 1f14, 0ede, ec41, sigradi2016_558p, 02c1, d85b, sigradi2016_383ee, 237d, bb82, ecaade2015_55t10, ad41, b08a, 8852, c9bf, 661f, f882, ecaade2016_130j36, ijac201614207k12, 9202, ascaad2016_003b2, 3881, acadia14_609aj, 40fd, 90ab, ecaade2015_237h54, 6536, 9c96, d001, ascaad2016_037g14, 338f, 5c1f, c4a9, 2565, c9d0, deaa, d412, a6f6, sigradi2014_172w4, 4a0e, 53a3, 7a31, 8215, c150, 020f, d9a6, sigradi2013_194t, e2c8, 796f, 8ac5, 2390, acadia15_417d18, caadria2017_165l41, bd49, 0e86, ijac201614303j2, f05c, 27c3, 1231, 571e, e8f2, 03d1, acadia17_82rr, sigradi2014_152t3, eb58, 11da, sigradi2014_052p5, e92a, sigradi2016_817p, a290, fdb6, 86cc, 7e5d, 72f0, ef50, 11ab, 1d90, 695f, 718d, bd66, 107e, b324, 35dd, caadria2016_819x34, 05b1, 7cde, ecaade2014_100k23, 0f4e, 752a, caadria2016_045f3, b458, 14ab, ecaade2017_026tt, caadria2017_005h3, b62e, edc5, 0234, dee2, f6d7, 4a0b, 8a76, ecaade2016_169n48, ecaade2017_140ee, 5352, ecaade2017_116d, 6f4f, ijac201715204ff, 2e50, caadria2015_185l27, aef4, cb0d, 690b, a1ea, 615b, 220a, 44c2, 6128, sigradi2016_669aa, 52a5, 1328, fa53, 02ee, 585d, dacb, 5d88, d55a, caadria2015_078k11, 1f3e, f529, 5cb9, 5fa6, ecaade2014_186f47, c942, cf2f, a915, ecaade2016_126p34, ecaade2016_025g7, 97bc, a34e, sigradi2015_sp_2.112h29, 6e5f, d780, 1c72, a4fc, 5f8f, 1147, cd95, 1053, 9dfe, ecaade2014_220j56, fe7f, 3206, 18a0, 7e9f, 6d33, 905b, 51b1, ecaade2015_59i11, cb47, 91f2, f2b8, 0a95, acadia17_70gg, acadia14_579e, e8d5, 5e7a, 5fff, a740, 5959, 08aa, ff10, acadia14projects_311t, ecaade2017_212kk, 9d62, a10d, baad, 9051, ecaade2014_050f12, 561b, 2b2a, b2ee, c2c8, 0eb4, 6b61, 2a2e, d7b5, 4ffd, 9617, c22f, acadia17_446x, b896, cd10, aa74, 3030, 2814, cd53, ebb8, 6e4e, acadia14_479u, f218, caadria2016_725i31, f850, b563, 7d29, 262b, c88f, 222f, dcbd, 81fc, 4c86, a8ac, acadia14projects_23af, d90e, 151f, 7b62, ecaade2016_046z12, ecaade2017_130yy, caadria2015_064z7, 07ac, 1390, 69e3, b2cc, 6154, b886, f154, ecaade2016_037y9, 4a00, 8430, 046b, c6ec, ff55, 04bb, ecaade2015_114n22, 26e1, 484a, 2867, a7db, 8673, 98e9, e29b, 42eb, 5a6d, 4561, c499, d59c, e8e5, 13e7, 700f, 3ead, 7b42, d5f1, 8724, f8e8, 3052, caadria2017_021c8, acadia15_95i3, 96a2, 0d9a, ffd5, 3601, c901, 423f, ecaade2017_038vv, 18f2, ad13, 88a4, ac06, acadia17_608ee, acadia17_128ss, 9e0e, 9f8f, 188d, ecaade2017_041p, 1bc7, 2369, e5c2, acadia17_534tt, 4090, 45a2, f64d, 4eeb, ecaade2017_124j, 0e4a, ecaade2014_182v45, d343, b4db, 2426, bb09, f97b, ijac201614104z3, 9a2f, 521a, ecaade2016_198m52, 2be9, f91f, sigradi2013_243v, 3190, acadia14_301a, d519, 0da3, ijac201715104ii, ef43, 9aa6, f113, d648, a15d, caadria2017_147w38, f016, 15df, 4ecb, ecaade2016_070p18, d834, 5b5d, 9b2b, ecaade2016_048u13, ecaade2016_028g8, 8ace, 4528, ijac201614307i4, c458, 6599, acadia17_323n, 4708, 3151, 8ccc, 03c5, ecaade2015_144v30, 557e, ecaade2015_268c59, 9761, 6c65, acadia15_57w1, c5ed, 51fe, bf7f, 93ab, 08e4, a41d, e5b2, acadia17_212jj, sigradi2015_12.259c28, 33dc, ecaade2015_320r70, acadia16_44n3, ecaade2016_118b32, efa7, 0d82, 3ac3, 8316, a4c7, 6afc, 526f, 9686, 4526, 9341, adcf, ecaade2015_21y3, 4d97, bd03, 3631, 7b46, ecaade2014_138v30, 7018, caadria2017_048g16, ijac201513304d12, d131, 5c21, 84ab, ecaade2013r_012s7, 76dd, ascaad2016_042x16, 7302, ecaade2014_149k35, 8e3b, 4231, ecaade2014_111d25, f7f0, 1cc5, ijac201513105x4, sigradi2016_510zz, 9d14, c606, 24a9, 7d62, ecaade2016_190s50, 4f36, cf4b, sigradi2015_3.212i4, ecaade2014_206l53, f30f, caadria2016_861i37, 5db2, 06f9, d828, a492, 01f4, acadia14projects_153e, eae3, ecaade2017_038kk, fe36, ecaade2015_158a34, ijac201412408b3, 6cac, 39db, ecaade2016_mrth66, 6fa6, 0731, 8ffd, e54f, b5c1, 8a84, 2bef, d841, 4f8c, ecaade2014_198z51, bb45, 62ad, daa8, 92b7, 0962, 01eb, ascaad2014_031e9, 585f, cfd5, de60, 894b, 3ed0, ascaad2016_018l7, 9396, b404, ascaad2016_022l9, f6ef, e60c, c041, 24fc, caadria2015_090u14, ecaade2017_183q, a773, d1a7, 3fc9, ascaad2016_040e16, sigradi2013_263n, 02ec, f985, 5fea, ecaade2015_22u4, caadria2017_037e12, 6607, acadia16_214k14, 281d, 8ae5, be0c, 2b8a, e052, 5089, acadia16_88h6, ecaade2017_023cc, ec4b, 9944, b295, 45a0, 6a97, caadria2017_142d37, 5c7d, ecaade2015_21u3, 0e54, 9e75, ecaade2013r_009u5, 994e, 9e38, 882f, 06ff, a681, sigradi2014_239a9, c045, 4a31, acadia17_446bb, feb8, d374, 3531, ecaade2014_120f27, 7049, 3934, ecaade2017_101o, 7a1e, acadia15_323g13, 67ef, 0d6c, 84fd, 2ecb, 4d70, 65e4, b4a9, 194f, ecaade2017_170i, b8aa, dca1, ecaade2014_233r60, 31a3, 1869, a0b6, 2a7b, 3438, acadia14_177t, 7602, caadria2016_861z36, 54d3, 68ef, 53a7, c309, 8b6d, ijac201715205b, caadria2017_132p35, ae69, acadia15_95d3, 464c, ecaade2017_155o, ecaade2017_268ii, eb75, ecaade2017_032o, fda8, e5ab, sigradi2014_345f9, ascaad2016_044s17, acadia17_273hh, sigradi2014_157b4, 45ce, d6dc, 8384, 69ea, sigradi2016_815y, 33c3, f2d5, d2b4, 1f92, af5e, 283d, 2041, caadria2016_611s25, sigradi2015_6.183m8, ecaade2017_189zz, f17f, 7530, ijac201715104n, ecaade2014_149n34, ascaad2016_034h13, fcc6, abf3, 306e, 6f25, b9df, ecaade2014_109o24, 83c8, c017, d6d4, 2d58, ef38, ecaade2015_103s20, 3ab3, 3ac4, baec, f0c4, ed3a, c47a, 2b55, fd2a, a3d1, 2f9e, ecaade2014_185u46, acadia14projects_153ap, sigradi2014_137k2, 68f1, d787, f383, 44d0, 2bf1, ce50, caadria2017_051n16, ecaade2016_094v25, 3b34, b42b, 49fe, acc3, b967, 3691, acadia17_81m, 5dae, ascaad2016_045v18, 7867, 1bfa, 5872, acadia17_238uu, caadria2017_016c6, d7df, 7d3e, 8864, 3f86, be45, 5ae8, a833, eaaa, 5ebc, 8401, 38f6, d631, 0202, acadia17_318f, acadia17_364yy, 71c4, 8323, fa5f, 93f0, cc70, 1548, ce90, 935d, acadia17_678zz, acadia17_542vv, acadia14projects_247v, ecaade2017_054ee, 0073, 2a08, 65e1, cee1, 35d6, 7b8a, 910a, 92d4, 3618, sigradi2015_10.74u18, e164, 7194, ijac201715104i, f680, 1d25, 5c0f, ebef, d242, 20eb, caadria2016_239f11, 3e3f, 170a, caadria2015_206y29, f862, 5538, 424b, e6bd, 6e02, 6dd0, a4a0, f179, 4aa6, ccc4, cab8, a5f6, 875d, c38a, 052a, e755, cc66, 81a5, 33d2, c565, 7289, acadia16_244n15, 7d06, sigradi2015_6.42p7, 2f1b, acadia14_101as, 0247, 4e1c, a588, 081e, 90b5, 8adc, d8c1, acadia17_257ww, 3947, 05c0, a44c, ae61, 69ca, ecaade2015_222f49, 59e7, e38a, 83ed, ijac201715202ee, 5a0b, 5ea1, 0c26, acadia17_502e, 6f7a, f952, d93d, 2e71, c5c0, sigradi2013_295d, 3898, caadria2017_174t42, f436, 6bb2, ijac201715205ww, 5668, a340, acadia14_375b, 07f2, 2d44, 37c9, 8a53, fec8, acadia17_138xx, 8190, 426e, 423b, 21a9, 48bc, edd6, 787f, d74f, 0c03, d4d7, 53f0, 2a45, 775a, b24a, c776, 11e0, 84c8, db22, 9920, 6eea, acadia15_323x12, caadria2015_137m22, 452d, dff4, b495, ijac201715101l, 26c2, acadia14_63ai, ecaade2014_080a19, ascaad2014_022o4, 80ba, acadia15_483v21, 58e8, 0062, b9cb, acadia16_488b29, 9446, b9f6, 6564, 113f, sigradi2015_11.34e24, ecaade2015_176z37, 8c12, ecaade2014_138x30, 96c2, 58bf, f26e, ecaade2014_057u14, 4795, ecaade2016_123h34, a59e, 6634, 86ad, f5e2, 000a, 021a, 1788, sigradi2016_674ii, ascaad2016_010u4, ecaade2014_010z1, a5a4, a27f, ecaade2016_127w34, caadria2016_663l28, 9c26, ascaad2016_042b17, bd1d, sigradi2015_8.264f14, caadria2016_167p7, caadria2016_105a5, 8bfa, bbc4, db81, 2e15, 6fd8, a8a9, 14f3, d036, 84cd, 5340, 8bdd, 8dd4, 8a35, 3993, e85c, 5c32, 0c17, ecaade2016_130l36, acadia16_244w15, acadia17_435b, cb1d, d23d, ccbb, caadria2015_178x26, 2794, 4e17, 7c8c, 3a22, caadria2016_713b31, 1b12, 5175, 49bb, sigradi2014_345k9, 5069, acadia14projects_267k, acadia14projects_619am, 140c, 73d9, 5117, 8d70, c783, 0f00, 0f6f, 9b15, acadia14_463t, ecaade2014_218t55, acadia14projects_247m, ecaade2016_094l25, acadia17_340o, d4f2, 0e8c, 7549, ecaade2014_192e49, ff99, 0c9c, 5816, a9f2, 4ef7, 2d8b, ecaade2015_169e35, ascaad2014_008p4, 0c1d, 3cfa, acadia17_71nn, b66a, acadia17_283ss, 3115, b379, 692f, acadia17_360h, 4ed1, 983c, b6ae, 0f10, 6f20, ijac201513304a12, 6f83, caadria2017_056c19, f910, 2b1d, 97b3, ea96, 0e41, sigradi2013_337h, ijac201614206d11, ijac201715202w3, ecaade2014_122a28, ascaad2014_005p3, a9cf, sigradi2016_690h, 2e7d, bf57, 2b77, 9828, acadia14_189ao, ijac201412403d6, 9ca3, 4e1a, acadia14projects_579j, 21d9, 1837, b917, 620f, 32cf, fbe8, bc4f, 2f83, caadria2016_683p29, 9908, caadria2017_047i15, ecaade2017_183ee, d824, ijac201715202l, ecaade2015_268x58, 6c91, 11bd, ecaade2014_084o19, 90e6, 00c3, 3810, caadria2016_851l36, sigradi2014_178n5, fd7e, ecaade2016_162m44, caadria2017_016r6, sigradi2016_443yy, 549f, acadia17_60q, 7053, ecaade2017_215gg, 36de, 4a9a, 4e27, 8d16, 8e95, f630, 00e1, 55e2, cc0b, a1b8, 8f69, 64d0, 0b6e, caadria2017_042t13, e863, 5a09, 06a9, 597a, caadria2015_087y13, 03aa, 22e4, 6a9d, 895e, 22e8, de53, ecaade2017_256ii, d814, b15f, acadia17_365c, b5a3, d221, 5466, d36a, 3483, cc30, f204, 2696, 49d1, ecaade2014_240e62, ijac201412304w9, 1dbe, d60c, 0c28, b269, ecaade2014_221m56, acadia14_719f, 4267, b08e, 55df, 802a, 5ed5, adfe, 4fa4, ecaade2015_53i9, e4b8, caadria2016_819i34, 7123, sigradi2015_10.317p22, 22ca, 89ca, 9ffc, ecaade2017_009w, ijac201614207k11, sigradi2016_357m, b556, 3d71, e782, cbd8, 09e0, cb91, d5b4, 7105, d60d, d892, d186, 1c1f, 8998, dcf8, 29f8, acadia14projects_671o, ecaade2015_196g42, 1528, ascaad2016_016s6, 7696, 25aa, d857, 1d9f, b760, d04b, 0358, 3a7f, ecaade2017_170yy, 265f, 240c, 016a, a3c5, 3ae4, 4713, caadria2017_124t33, bbf7, d8ad, cb17, 0aa3, b16b, f65b, e833, f7bf, 21b6, d4dc, 55da, bb0a, 53f4, e762, 67c9, 1b20, acadia14_291ak, f2ff, b406, 1816, e8d0, af02, b7e5, 313e, ecaade2017_155n, 0012, aada, sigradi2013_400u, ijac201412202v1, 1d91, 02a9, 4519, 2d1e, 3c39, caadria2015_208r31, 09bf, 59f4, acadia14projects_671y, d3e6, ecaade2016_037x9, 9810, ec1a, caadria2016_271b12, 5369, acadia14_301e, 03a6, 4c16, 3ccb, caadria2017_070f22, acadia17_598uu, ecaade2016_071d19, 5c88, 27a6, ecaade2014_038t9, acadia16_344d21, d7e5, 3e88, 267b, 8181, caadria2017_074j23, ijac201412303k9, 6568, 353b, 7b18, b0b8, b033, 12c8, 9726, c941, acadia17_154bb, c8be, ijac201614201w5, d1b5, 1ed6, caadria2017_101f27, c7fc, ecaade2015_64s13, e445, 2718, 605c, d567, e3f8, f7f8, ecaade2017_173vv, 71e4, acadia14projects_153av, 011e, a669, ecaade2015_127d25, ecaade2017_215t, 5658, acadia14_463ax, a6e2, 4961, d20a, c414, 1360, 6ed1, ca22, sigradi2016_507vv, dcf9, 9549, f053, e821, bb93, da60, 8188, 42e1, bcc3, acadia14_339aj, ec6d, ecaade2015_199z42, ae48, caadria2015_114c18, 7262, 1d5e, cd2c, 3b0d, 5341, c2bf, acadia14_627b, a6de, 6a23, acadia15_137o5, 9f04, bba0, f1aa, 3697, sigradi2016_537qq, sigradi2016_803x, 00ee, acadia14projects_539a, 69a8, a961, 1764, ed97, 0c57, 2eb3, ecaade2016_169l48, 0152, 021b, 6918, b310, 55d0, f110, ecaade2017_148vv, f6c7, 92f2, 2782, 773a, e528, c5d6, ecaade2017_143m, caadria2015_004m1, 1b5e, 50bc, 0d06, b07a, 6b14, ijac201614207t11, 1a8e, db2b, babf, 23ae, 7d7c, 4952, 907f, ijac201614208m13, 81c5, caadria2017_081n24, 1987, b7f3, 0feb, 6609, 6221, 3b1a, caadria2017_001a1, 4d5d, 9a0d, 7964, acadia17_163ee, f02d, acadia17_222j, 382d, ascaad2014_025m6, 4ba5, ca29, 03b5, 5689, 434b, e5c7, 2160, acadia17_551ww, ijac201715106ww, c27a, 6b00, c4af, acadia17_382b, sigradi2015_11.222s26, 80a6, ecaade2017_183cc, sigradi2013_183, caadria2015_090w14, 847e, 238b, 3eff, 37f7, ab08, b313, 67b7, 5e07, cad5, 4d49, f0c9, 6507, 1783, e364, 27e9, 1508, 1885, fd8d, 5c2f, a383, ijac201614204r9, 8970, caadria2017_016e6, 3a14, d16c, ecaade2015_261h58, ee96, 0477, 1ea2, 02a6, 74c8, a869, 56d2, 5fc8, acadia17_670kk, ecaade2017_173uu, ecaade2017_195ff, dc4a, 2c5b, f81e, e8b1, 3514, 708c, e6a2, sigradi2013_41c, 81ab, 4b78, 33bf, ascaad2014_007i4, 088a, 221c, d6e5, cde4, c433, d88a, df3d, acadia17_329y, f98b, 3e7a, 5cd6, acadia16_382r23, 2000, 4290, ecaade2017_042ff, 54b6, fcd7, 9a84, 9b85, 7309, c72c, ecaade2014_144x32, 855e, ecaade2014_177u44, fb89, 1dbf, 748e, 9c93, caadria2016_333x14, 0026, 9513, 3f1a, acadia14projects_565p, ecaade2016_067g17, c044, ecaade2017_097ee, dbca, 09be, acadia17_392i, 9eb9, 32f2, ecaade2017_007qq, d97a, c5af, ecaade2015_314c68, d525, 6c05, f294, 75e7, ecaade2016_120g33, 1eec, 07be, 5ac8, e7fa, caadria2016_157u6, 169d, sigradi2014_284c4, 370d, d0dd, ecaade2015_83f16, caadria2015_064p7, a2be, 3935, sigradi2015_10.140f19, 6cc4, 1a89, 60d6, 9e82, acadia17_81k, 8890, acadia17_620oo, 6f35, 914e, a468, caadria2017_163c41, 784b, 9024, cd51, 6170, 37ff, efca, acadia14_167x, acadia17_163ll, ijac201412404n7, c3cd, 861a, 07d6, 1737, cebd, ecaade2015_144a31, 4409, 46b8, ecaade2017_212gg, 22b5, 4e56, 3e5a, c697, d6b5, 65a4, ecaade2016_242m64, c486, 09da, 7d17, 2492, d465, ecaade2017_108n, ijac201513303h11, 57af, caadria2017_149h39, 417a, 3d42, b9bc, ijac201614105p5, 684f, db33, ecaade2016_223h59, caadria2015_012d2, ee93, 839c, 8f3b, ecaade2015_113s21, dad3, f181, 124e, acadia17_82c, caadria2016_861y36, a323, acadia17_382oo, 6565, ecaade2015_21r3, 68b1, 30dc, 3769, ecaade2013r_003y2, d2cb, a7e2, ecaade2016_018h5, caadria2017_115l30, ecaade2015_77t14, ascaad2014_013v6, ecaade2015_143n30, a48a, acadia15_173z6, b64b, fc08, ecaade2017_293kk, 855b, 7ac3, 1f73, 5faa, d119, 4c7d, caadria2017_052z17, 8d36, 8cb2, 9f24, e1be, acadia16_234f15, 0348, 416d, 93a2, acadia17_308vv, 5b75, 1c17, sigradi2013_401l, 88fd, 10db, a0a0, de47, 6e22, 0beb, bfca, ed8e, ascaad2014_036h2, a42f, d310, ecaade2015_211y46, 1e32, e408, caadria2016_745e32, f187, a04f, caadria2017_003t1, fb39, e2c4, 373d, ecaade2016_098y26, 4458, 699e, e975, 818b, ecaade2014_071a17, e2c0, 6ca6, 2036, 1695, 11b1, 5bb0, 634c, ecaade2016_042k11, ecaade2016_075y21, acadia17_231x, 1f1b, ecaade2017_019kk, 189f, bf01, ecaade2017_006x, 1262, 3cb5, sigradi2015_12.297f28, acadia15_497f22, 65eb, acadia14_473at, 0b82, bc8b, 97ad, 2f18, ecaade2017_056e, 65b3, 7c7d, 2513, c9ff, c896, b2d3, 083b, acadia15_195v7, ecaade2015_33j6, acadia14projects_247u, b1cf, sigradi2013_429p, 2318, 58f7, acadia14_661j, ecaade2017_199ll, 4b4e, caadria2016_405i17, 2dd4, fa13, c1cf, b50d, 96ca, ecaade2015_269j59, acadia17_600ff, f6dd, 0443, ijac201614201y5, 52af, ecaade2014_191s48, acadia14projects_479ax, 8534, 990e, 69e7, 3a0a, cf25, 380f, ae44, d938, 10e3, 970d, acadia16_372j23, 6dbe, 61b9, 4e5c, ijac201715106uu, 99e4, 42fc, sigradi2014_049i5, b7b1, f6f0, 596f, 4057, 7dcd, ecaade2014_018u4, 7103, 09cd, bb92, a199, c57e, e4b1, 231f, aba8, 64ac, ecaade2017_003i, 6fc9, 174c, 90fa, 9548, ijac201412406n9, 8157, acadia14_453e, acadia15_323i13, 0d58, acadia16_478y27, 9830, ad6c, ecaade2016_154c42, ijac201513203t6, ea99, 60ca, acadia17_296w, a9c1, e4db, 97a3, d115, ecaade2015_86p17, c524, a651, ecaade2014_060v14, 49b8, 49f2, f883, dbb3, ecaade2015_271b60, 5654, b48e, 26d8, sigradi2014_284y3, 4cd4, 1ae6, e9c8, caadria2017_058f20, b4ec, ecaade2016_089w24, ecaade2013r_001h1, acadia15_95j3, 4849, 0029, 8f65, 61d0, 0566, sigradi2014_048a5, 579d, 0b20, acadia15_211p8, afaa, acadia14projects_177o, 66bd, ecaade2015_193c40, 14de, 2e06, 2e03, 4ac0, acadia14_43ah, 76fe, d427, 4afb, acadia14projects_681al, a038, 2d02, aa17, 91c6, 5eb7, e45e, 67c1, 9333, 605a, 9de8, ecaade2014_197h51, acadia14_101z, c0fd, b195, 7c48, c3a0, dde4, ab20, 28e6, 77ba, fa24, caadria2017_040l12, ijac201614105p4, ijac201412401y3, 08ae, ascaad2016_043g17, d739, ecaade2017_021g, c928, a509, ad96, caadria2015_168l25, a072, b8ee, fde1, e306, 94de, 66fd, 8161, e585, 2461, 9d9a, a3e8, ijac201513206i9, 1d2d, 6dda, fd58, ijac201412305b2, 533a, 324c, f8a4, acadia16_154h11, fc50, sigradi2015_sp_11.303o31, ba7a, ecaade2016_197c52, acadia14_699c, f243, 10ea, ad51, caadria2017_041w12, 6b7d, sigradi2013_263o, sigradi2013_280s, ab05, c32f, b7e4, a8c7, 0c37, caadria2015_077y10, 8441, e5f1, d230, b418, 9480, ascaad2014_024z5, 352c, e7c9, 3061, f848, 9874, c124, 2afd, 18d7, fc95, ijac201412404s7, f354, ijac201715101b, a0d2, 5724, 1319, 683c, ijac201412203i2, 0587, 407e, ecaade2015_169f35, 6f0e, b250, 307b, 37bd, d1e5, ecaade2017_277hh, acadia17_552n, 895d, 6e4f, a43c, e55a, ijac201614105d5, ecaade2014_111f25, 44a1, acadia17_570ee, ecaade2016_241e64, c681, c6f9, e8fb, acadia14_339au, f512, f4c1, b7d7, ecaade2015_55d10, caadria2015_208z30, ascaad2016_038w14, 2a4b, aa52, 5ebf, caadria2017_030u10, 47cc, ecaade2017_277rr, 70d3, abe8, sigradi2015_10.307k21, ecaade2017_192c, 8d32, f23f, ecaade2015_207o46, b4ac, 8339, b751, 90cf, ecaade2016_110i30, 5354, 965e, ijac201412204n2, 8a81, 478a, ea25, 8a88, 1089, sigradi2016_627f, sigradi2014_252t9, 0f38, c63e, sigradi2014_084c8, 2e2a, 58ba, bc80, 6ce1, acadia14_257ab, aa20, fc00, acadia16_402n24, 58fa, ecaade2016_243s64, 0280, d6c8, 962d, c8f3, 7e75, ecaade2016_119u32, 41be, sigradi2016_737bb, 3632, be9d, ecaade2015_296r64, b88b, 02f9, c786, caadria2015_108x16, sigradi2013_95r, 61b1, sigradi2016_602a, 15a2, 3fd8, ecaade2014_112e26, 8ab7, c09f, 0c9e, 19ec, da39, adc5, 785b, b84a, 8338, ecaade2017_277pp, 719a, a0c0, bcd4, dfa9, 8cf5, 3792, 4c2e, 1336, 5a3e, 52b4, ecaade2017_220mm, 7383, acadia14projects_189ar, a074, 8a64, aab3, ecaade2017_059xx, sigradi2016_686ss, e158, 2fb6, de2a, 8d8b, 3085, acadia14projects_555j, 02cd, 3f71, caadria2015_208r30, 52dc, 1004, 2785, 15d2, 7e31, b99a, db09, 1b82, 4a4d, ce7d, cdcc, 1233, sigradi2014_213o7, 22c9, 7100, aec5, 22ec, ecaade2017_173tt, 1a9f, 2bd3, ecaade2016_065d16, sigradi2016_801t, 6c5a, adc6, 8b5e, 2f28, bbb5, 5767, acadia14projects_453i, 3ec1, sigradi2016_686vv, 8a0b, ijac201614403f2, 7102, 4c99, d28e, 3dc6, b9f0, 5602, d6f0, 8be5, acadia16_344k20, 3172, 5243, d1ae, ca34, sigradi2014_345y8, 3c66, c1d5, ascaad2016_009p4, 52d9, a827, 0074, 4a6c, 97f9, ecaade2014_100j23, b198, 06bb, 7bb2, acadia14projects_627an, caadria2016_851t36, f867, 9845, 798b, ecaade2016_025b7, acadia16_478d28, acadia14_189at, f852, acadia14_435ad, 65ff, 447f, 731a, ecaade2014_139a31, ijac201614105w4, 5d0f, 0cc4, 45ee, acadia14_479g, 5bfc, f659, 07c6, ccb4, acadia16_140o10, acadia14projects_473ak, ea9f, af65, 1d3d, e1f1, b500, ecaade2014_149g35, ascaad2014_024y5, e876, 812f, caadria2015_190k28, eaba, 2a2b, ijac201513104g3, sigradi2015_10.140t19, acadia17_590r, c35a, 385f, 5a62, a43e, 4a39, sigradi2014_265s1, ecaade2017_054w, 5bc0, c3ef, 0e47, ecaade2017_228y, f360, 3fde, c932, ijac201412301u5, 9b53, 9c42, 6e27, acc7, ecaade2015_61c12, caadria2016_517i22, 4f68, e688, 13c0, b463, 4d41, e2dc, acadia14projects_487i, ecaade2014_168n41, f998, ijac201513302o10, 1fe1, bbdc, 7a0f, c2b1, bf6e, db42, e571, c870, ecaade2016_193m51, e162, f87d, ecaade2016_089g25, caadria2015_172x25, d3fe, acadia15_451r19, 09e3, e38b, 4843, 776f, 334a, 6e4d, 435e, 3cc6, 7083, 04cd, d7c2, 63bf, eabf, 66c1, ascaad2016_054a22, acadia14_291ay, 54b4, 8cbf, 0dd8, 4269, ecaade2013r_018y9, 621b, e516, a462, ba77, b893, 722b, c40a, d30d, 3f8e, sigradi2016_515k, 0abe, 031c, ecaade2015_209u46, 1109, ecaade2014_072d18, f382, sigradi2015_sp_2.112p29, ecaade2017_265x, 1219, 6357, 6ab7, 8e3c, acadia16_88p6, a7ab, acadia14projects_579i, 6e9a, ecaade2015_314g68, bae6, ce57, ac38, acadia17_290f, sigradi2015_3.111w2, 7f28, fb36, ad21, dd61, ff4a, da5d, acadia17_154nn, acadia15_357y15, 8e6e, ecaade2015_336f73, fdc4, 7f8e, 80f5, 71ed, caadria2017_096t26, e315, 0101, caadria2016_291a13, 50cf, 40be, ascaad2016_023r9, 1ffa, ijac201614208v12, 9424, acadia17_423ii, 15b4, b9b7, acadia16_352u21, 0ae2, 802e, d564, ab37, d419, 0794, sigradi2014_197u6, e99f, caadria2015_031t4, ecd6, 48ef, ecaade2015_205y44, ac16, 4c7e, 12e5, af9b, 893f, 6694, e6a6, d5a0, f86c, e063, 1af8, e041, ecaade2015_72v13, ef48, 3250, 4260, 2c15, f5b6, 14bc, ecaade2014_206v53, b389, ecaade2017_308jj, 73ce, d138, ascaad2016_054w21, 6bd9, 6d52, 3097, 614a, 80ee, 5cdc, 128d, ed20, ecaade2015_196h42, 2498, e791, sigradi2014_345n9, 229f, 8105, sigradi2015_sp_2.112g29, 61cf, sigradi2015_10.377z22, sigradi2014_281j3, 507c, ascaad2016_016t6, 82ae, 4672, 45f2, 75e5, d0a8, ecaade2017_134o, c1fe, 96c0, 09db, 7ce6, 888c, 7ffc, ecaade2014_086o20, a385, ascaad2016_057r22, 321a, aad7, 8f61, a936, 8032, 1800, c51d, acadia15_381u16, sigradi2015_3.11i2, 8ab1, 7fec, 7c70, 3a8a, 6f06, 4f79, 57c7, 6846, acadia14projects_219e, aeaa, 286b, ecb2, 5110, acadia14_135u, 7236, ecaade2016_072g20, db55, 8960, 0d87, 6465, 75fd, 99a2, b25f, ecaade2015_195j41, ecaade2014_157k38, a74e, 2f12, 4ff2, 47d4, ecaade2017_050c, e974, a98f, 78a6, 7240, 0f5d, e3a6, 6955, ecaade2014_163k40, 496f, caadria2016_861e37, ecaade2014_088c21, 561a, ebdc, 7729, afa8, 1944, 376d, 1352, 71a2, 636b, sigradi2015_8.186x12, 1d09, f99e, ecaade2017_076jj, 4d51, 2ff0, ad27, ecaade2016_162s44, ecaade2015_207h46, f237, ecaade2017_290ll, ijac201513303z10, 22a4, 2fb1, 63e5, 7e3c, 0b7b, bdf0, caadria2017_132v35, 2d3e, 4992, 0e73, 563a, ecaade2014_143o32, f9bb, ascaad2016_044x17, f8e9, 226f, 6d6e, caadria2016_321g14, 1c75, ascaad2016_042w16, 5ef1, edbe, sigradi2016_441ll, 0912, sigradi2015_11.8m23, ijac201513201l5, fe7a, 8e7f, ecaade2016_166m47, 5169, 4d0c, 0fb1, 67a8, 0c4a, acadia17_520y, 6011, 9dda, e8ad, sigradi2014_030y1, df84, ecaade2017_254tt, ascaad2014_008r4, 0d7e, 3cf9, acadia17_600bb, 04f5, 107f, f666, acadia17_266cc, b506, 64ee, 6905, b89b, 79a8, fe13, sigradi2014_201i7, 6796, 97d7, bc68, 11f0, ascaad2016_004k2, bc61, 7d74, 5f7f, 45ac, acadia17_358ll, 123d, ecb6, 3d1d, af05, 2a9c, 2f8d, 4d4e, b8f2, 14cc, ijac201614105v5, 71c8, acadia17_590f, d8c4, caadria2017_185x44, 0b3c, 0e44, 78a8, e3d4, 8e6c, 65b9, e99c, 59b2, eb5e, 4ff5, 489b, 1710, 43fe, 204b, ecaade2016_071i19, 0e31, 27a4, 8d6b, 22d8, 9146, 4b0b, e004, 27db, acadia14projects_445am, acadia17_211k, 89f8, 82e3, 8355, 6323, b041, ecaade2015_318m69, 79f6, 6309, e874, 8cc3, c75f, 001c, ecaade2017_021l, 5eb4, ec5b, ecaade2015_314e68, 0a30, caadria2017_094x25, ca00, sigradi2013_189f, a58b, b2a8, 48ee, 1047, ecaade2017_161a, e126, 05f9, 3e04, acadia17_91b, 03e9, sigradi2016_534xx, acadia14_339al, ijac201614308s5, caadria2016_745g32, 36a1, ijac201412402z4, 187a, 57ae, aa60, cb68, f85a, 8f96, sigradi2015_8.239y13, adb6, f6ec, b0d6, ecaade2016_123v33, 6daf, ijac201614204c10, 94ba, 2941, 6bcb, c5db, a82b, 9700, ee46, f83d, sigradi2016_732k, 66d9, 8e0d, 4730, acadia14_523ar, ecaade2015_318y69, 9ff2, acadia15_483c21, 8405, ecaade2013r_013v7, 1e77, d1e9, 2ed1, acadia16_124i9, 19ef, 2616, 00df, c09a, fad4, 650f, 4d71, 2ae6, ecaade2013r_020u10, 06c0, ca51, d645, 9be1, sigradi2015_11.34a24, 7cbc, 6de4, 4248, eb07, ecaade2016_106i29, 3131, a919, caadria2017_132l35, ecaade2014_057d14, aaf7, sigradi2016_814yy, 05ed, ec17, 0bb3, ecaade2017_256q, ecaade2013r_003l2, ijac201513105a5, ascaad2014_015w8, ecaade2015_207t46, fdbe, 29c0, acadia16_270e17, caadria2017_037f12, dd82, ecaade2017_124x, caadria2017_021o8, f0f7, d592, 5868, caadria2017_001c1, 23fc, ecaade2017_164y, 6c40, 76f9, caadria2015_016o3, e3c6, 12a8, 31b3, f25c, 5704, 2e16, bf0c, a967, b7d9, 8ef4, fc0b, acadia14projects_389f, acadia14projects_75aw, 8579, e91e, a8a2, 4bce, dea7, e5b4, b45b, 9d1f, 3c5c, 70c5, 9f96, f46a, 0ff8, caadria2015_126w20, ijac201412408g2, aea1, d82f, 8655, ijac201715106tt, 523c, 9eac, c11b, 73af, ijac201412206z4, ea0f, 3388, 8578, acadia17_464h, b898, 10f0, caadria2016_839o35, 54e6, 8210, 5446, cca1, b5f6, c402, e9e8, e07e, ijac201715106rr, c8d8, cef1, 82ef, 0e6f, 56f5, 37fe, ac69, c58d, e246, de42, acadia17_82ff, caadria2015_124s19, c809, 9f3a, 8a50, c2f4, fc59, 3789, 4c15, 0bf0, 32e6, 663f, ascaad2014_035p1, 83e7, 6880, 5235, 477d, d8bb, 1ec8, 3256, ad90, 2c08, 9c53, 663c, ecaade2015_171h36, ecaade2016_048w13, 8906, 7f6b, 9db0, 7220, f621, ecaade2017_240z, 0cdd, ascaad2016_054n21, acadia15_357k15, 2c8a, 19a3, caadria2015_081m12, 3b11, ecaade2017_308u, d997, aa61, 1f39, 35df, 12f1, 9cea, 4364, e836, 7447, 8dd9, ecaade2015_297x64, eddc, 85ea, ecaade2015_205d45, f3bd, ecaade2017_228u, ae3d, efda, 7060, 766f, ecaade2016_098w26, e8d2, 0567, 3c74, 61df, 16f8, caadria2015_073t10, ecaade2014_186o47, 8617, ecaade2015_53o8, dd5f, 97b6, d1c7, 9595, acadia17_318a, a5f5, a56b, caadria2017_118a31, caadria2017_080i24, c4c3, e5ea, 50f8, 7cf5, 0779, 3cbd, 5a18, c184, ce80, 6947, 3043, ecaade2016_239b64, acadia16_152c11, 8333, 3e5d, cb95, 4429, 76eb, ecaade2016_217d56, 623d, e7ca, ea26, ijac201412408r2, b9ab, acadia17_620vv, c436, 0820, ecaade2015_287m63, e1b7, 1321, 0fab, f64f, d875, ecaade2017_073l, sigradi2013_41g, bf5b, 56c0, 04a0, 5893, aac9, caadria2016_549m23, ecaade2015_286x62, c9ab, 4fd4, ecaade2016_151g41, 806f, b078, ecaade2015_298k65, b4dc, f643, 126a, 6ff6, cf53, 9d82, 1c11, 32eb, a1ce, 46ff, ijac201412402c5, 47d0, cc80, d1fd, b8ad, 0bec, 479d, fc60, 9832, b17e, 5770, 5ed2, sigradi2013_342l, bae8, 9822, 3d22, c4f5, ecaade2017_257oo, 18f7, ecaade2015_86l17, ijac201412404o7, 1922, a288, de6f, acadia17_274kk, 40c8, caadria2015_048r5, 5629, 13be, ce14, 0225, ced9, a606, 3177, 0732, ebc2, caadria2017_145s38, ecaade2015_329j71, 7b4f, 7455, 4a74, 72bf, 8f98, 4dbe, 3519, ff83, 7a87, ijac201513201c6, c584, 31ac, caadria2016_457k19, d46f, ea2c, ecaade2014_147v33, c36e, ecaade2017_003j, 717a, 76cb, 6bbe, b589, 0f42, 02ce, acadia16_130s9, e0f1, caadria2016_631c27, 0686, ecaade2014_113x26, ecaade2013r_009z5, ecaade2016_164s46, 6476, 3320, 8297, c39a, 37fc, ijac201715101d, 7e80, cec5, 127d, 4f43, d2a6, 4f04, d11e, 8b0e, sigradi2014_141r2, d75a, 1f40, 8c7b, 0caf, 121e, 65d7, 488e, ff25, a5bd, ecaade2015_13m1, 822b, 1b96, 3089, 5714, 3a5f, d19b, acadia17_266y, acadia17_330tt, ecaade2017_122kk, c120, 472a, acadia17_162s, 830c, 9f72, 4775, 3eb1, 47f6, 77a0, 6c62, ecaade2017_174qq, sigradi2016_507rr, acadia14_317ab, 3d57, acadia15_357m15, 2c17, 34fb, 63cf, 640e, a49b, ecaade2015_256a58, sigradi2015_6.329z8, 6caa, sigradi2016_381r, d783, 9f8b, 1fe8, de83, ijac201513306w12, a6cb, ac24, acadia14_135i, a05b, acadia16_34a3, ecaade2017_042w, ae8d, acadia17_28bb, fc68, ecaade2017_252f, 8b14, ecaade2015_55o10, c2a3, sigradi2013_260, 48e0, c76b, 1acd, be83, acadia14projects_609al, fd2e, 8278, ijac201614207i11, sigradi2016_792j, acadia14_63ak, 4f53, 0c82, ecaade2014_153f37, 704f, f59a, db6d, e684, 7805, ijac201614305s3, ijac201513105c4, aabb, c929, 721a, 6e00, caadria2016_135c6, c256, af72, ijac201614302b2, ed6e, b29c, d670, ecaade2017_100j, edef, acadia15_483z20, f73f, acadia17_222tt, ascaad2016_022u8, 6016, 343b, 5d1a, 9978, 4e38, caadria2015_087m14, 183d, caadria2017_096r26, ecaade2014_143s32, 187d, 64b2, 0dc7, ecaade2017_308hh, 0812, 9a7c, f381, acadia15_513t22, 3f1b, 0a2d, acadia16_106m8, acadia17_650a, d785, c12a, 61a2, acadia17_211i, 86d1, 0f50, 44c3, 9325, d76b, 6b0f, ijac201715205c, d114, b6c0, bb50, 150e, sigradi2015_3.111e3, caadria2017_115k30, 706b, a882, acadia16_344a21, 37b5, acadia17_52k, 3d83, 0d1a, caadria2017_096w26, 7489, 2ede, 23ab, 760f, d3b6, 8b17, 4943, 7e58, 1b65, cdad, 4dc2, 7561, sigradi2016_415ii, ea0a, 7241, ecaade2017_229gg, 8f05, acadia17_463jj, acadia17_212t, fc21, 2d2b, ecaade2017_054jj, 0525, 222c, f265, d20d, acadia17_464tt, sigradi2014_197a7, ascaad2016_013w5, ijac201412302g7, b489, f062, ecaade2014_065a15, caadria2015_185k27, sigradi2013_268h, ecaade2017_277nn, 0581, d925, 42ca, 550b, 527b, 933e, f940, 33fc, 37ce, a372, ecaade2014_112x25, 28f1, ecaade2016_118u31, d043, 4758, 52cd, b3ed, eeeb, 14b2, 4a53, ecaade2017_252e, 82b9, 7d44, 6123, f0ab, 1364, acadia17_90oo, sigradi2015_10.307c21, ed18, bf14, dad0, 42d3, acadia17_426g, dc9f, 2281, d5a6, ascaad2016_028r11, ecaade2016_230l62, 0b66, e4f0, ecaade2017_293ll, ecaade2016_221r56, 9ccf, 29f3, 1d02, d4b6, ca80, 44da, 6e47, f65f, 334f, ecaade2016_162v44, 546f, a484, 1a29, 6228, 3aa2, d25e, f3f3, caadria2015_087j14, 7ebb, d58d, ecaade2015_122n24, 60e3, 396b, b57a, b1d8, acadia14projects_117g, 7df3, ecaade2016_065g16, abbf, a063, 236f, 2a4e, 3d0a, bdd6, ecaade2015_64i13, 3743, 0d83, ecaade2014_042j10, e35b, 0adb, acadia16_184p12, f72b, 1426, 319e, ff34, acadia17_266gg, e396, f898, a0d7, ecaade2015_269l59, 8423, 290e, 54f6, ecaade2015_87r17, 65de, acadia16_184j12, 6715, sigradi2014_068y5, d5fb, 1666, ecaade2013r_020o10, a6c2, caadria2015_150d24, 65c8, c9c5, acadia14_709al, 9d03, 315a, f257, acadia15_185y6, 035c, caadria2016_539d23, ascaad2016_002k1, dbed, 2767, e414, 84e7, caadria2017_183h44, sigradi2016_408dd, c189, 4a64, sigradi2016_816qq, 98ec, f4b8, ecaade2015_115b23, ascaad2016_054r21, ascaad2014_037n2, acadia17_435m, acadia17_82vv, 05e4, ecac, c0ab, c77f, caadria2015_078c11, 8e5f, sigradi2014_084d8, ecaade2017_067x, 39d8, 2116, sigradi2014_074i6, 3147, dbe9, c59b, bb59, cd80, ascaad2014_017t9, 9376, 4712, ef3c, 8af9, 9e8e, caadria2017_005k3, b8c2, 1810, ecaade2017_194s, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 92f1, 55c5, 480a, c6a3, ecaade2016_046r12, 1569, 8025, acadia14_23aa, 2c97, ijac201412302d7, caadria2015_181c27, 8a00, ecaade2014_186n47, caadria2017_002i1, sigradi2014_345s8, aa6c, ecaade2017_105ff, bd9c, ascaad2016_022n9, acadia17_282ll, 8686, ff6b, 933c, sigradi2014_217f8, ecaade2014_035y8, 7682, 0b58, 2cbe, d6d1, 1641, 9112, acadia17_18g, e8cc, 2fe0, ecaade2015_293x63, 6deb, 23eb, ecaade2017_026nn, acadia17_637a, beb2, b361, acadia14_375g, d680, f3a9, acadia14_445aj, 7957, 486f, fd20, ijac201614307u4, fced, caadria2017_008z3, acadia17_678ww, 47fe, 7892, b2dd, 61f0, 8e91, 50ea, sigradi2016_732n, 9948, 21cc, 95a4, 4412, 121b, acf1, ecaade2015_59b11, 43b6, ecaade2014_084v19, 196b, b2fc, sigradi2013_414z, ijac201715203tt, 4be5, 9930, 1477, 2620, 59ec, 618d, 8117, dcff, 9755, d055, 252a, 93df, acadia14projects_409l, a2da, 3d41, 0ccc, 7cd8, ijac201513206o9, ee25, e193, f473, 3a87, 20d5, ecaade2017_090ll, ecaade2017_142ss, 7984, sigradi2015_8.41b11, aaad, d166, 928a, 2f2e, 0b05, b935, acadia14_291ap, 50fe, d9a0, 4215, ecaade2017_066m, 46cb, ecaade2013r_001d1, 8a6c, 00e3, 2d9b, d42b, 3553, ae88, a60b, 3290, 8127, e5a7, 02c9, 4865, 78be, aed0, 7089, a799, ae7b, cea4, ac6e, d272, 5e41, ijac201412403u6, 0f2c, ca26, 9c2e, caadria2015_156r24, a0f8, e5cf, fd6a, 39ed, 890a, sigradi2015_sp_2.112d29, ecaade2014_044g11, 0d55, f298, b7da, ecaade2017_080dd, e1ac, c8aa, 94aa, 6ee1, ca20, c897, 1df0, f753, fa64, 4f56, ecaade2016_070n18, 586f, acadia17_168tt, e3f1, sigradi2014_232s8, b94c, ecaade2014_184f46, acadia17_590ss, de41, 89d0, 5946, ascaad2014_030w8, b3a5, a828, caadria2017_136t36, bdce, ba6b, a2a1, 4208, 30b2, caadria2016_333c15, 90e8, f504, 48ca, 7c22, ijac201614407k4, 98ee, 5578, ascaad2016_038i14, 61f5, ab8c, d35c, c19f, 6ec7, ecaade2014_175v43, 0945, 421e, 4b71, ac6a, 05f0, 0e60, bf42, c992, ccb1, 617a, b951, d51a, 4199, c48b, 6e62, 0426, ef1b, 87e8, a3ea, 5753, f13b, ecaade2017_027d, 5bce, 8f03, ac25, d7e6, a749, ecaade2017_277zz, 0fef, 92c4, ijac201513302i10, ecbd, caadria2017_028z9, acadia17_382zz, c2b0, 0dea, a467, 97df, f01b, 1bdb, 18da, ecaade2016_183s49, sigradi2014_157e4, acadia17_648ee, d823, 948b, b90a, ijac201412403m5, acadia14_601ad, e600, 11ec, 8980, cac0, be3a, 7eea, ee10, 9100, ijac201412206c5, 4e9b, 0513, 24ab, 3286, 3b4c, 7bc3, f28c, 05a6, 79c6, 0b3d, 2e96, 02b4, 9688, 875c, 96e1, ecaade2015_61l12, f2e5, 6cd4, 02e7, 2ba5, 3fb9, 3a7d, ecaade2017_090oo, ecaade2016_040x10, ca3e, d169, acadia14_81o, ff4c, e851, acadia17_202o, 2fad, cb96, 4158, f135, 1ae8, acadia17_231j, sigradi2013_183z, 2d6e, 8a94, defd, c9cf, ecaade2015_301n65, 372d, bbd9, c661, 69f0, acadia17_52i, 4aed, d94d, 94da, sigradi2013_189l, 0891, 6992, 329d, acadia16_62g4, 4d7e, 136c, 9e4f, 01bb, 3f07, 2830, 4a3e, 1d8d, 67f1, c933, 1057, cdab, 0cfa, 2274, fb9b, 22a7, 2f32, sigradi2014_266j2, eb6b, 0369, 3037, 0e05, bb2d, ecaade2016_130t36, d3a7, ecaade2016_230d62, ijac201614306a4, 638c, 189e, 20a6, 52e0, ab62, acadia17_60z, ea53, caadria2017_163g40, c830, 2f3e, c835, sigradi2015_3.209h4, 8245, sigradi2016_654zz, 8425, acadia16_372x22, 71ff, c4ee, 826f, 8612, 0274, 6d42, dc0b, ecaade2017_017c, c818, 049d, ecaade2015_171j36, de80, 25c8, 7ca2, cd45, e1d4, acadia14_699s, ecaade2017_052gg, eb54, 689b, 7d96, caadria2016_333a15, 51d7, 12d1, 6cb0, acadia14_365an, 984a, b7b4, cba1, 116c, sigradi2016_448p, dac3, eff6, a626, f83c, 59b3, 04a8, 3339, 1f16, 6b06, sigradi2015_11.165t25, f364, 2770, 9960, 21d1, 08e1, 23f2, b1a7, 503d, aa1d, 17e7, b723, a640, 5ac9, c90e, 6b02, 44d3, f272, 598f, f176, 4fbe, f7a3, 2873, 9949, sigradi2015_7.146w9, e9be, 22b8, 1827, 900b, 67a5, 3f5c, ecaade2017_109oo, 2f07, 1e07, 65f1, 86b7, ecaade2017_039h, b17f, d6f7, 41f2, ecaade2016_067v16, acadia17_522gg, e9f2, sigradi2016_686yy, caadria2016_579l24, acadia14projects_43ao, 4c40, fbf7, 5dbf, 2e63, 1027, ec47, afba, acadia17_318g, 16a3, cb13, cddb, 8e93, 071d, 025d, 0854, caadria2017_041f13, 0a8f, 3de0, 7fe9, cb93, b044, 741a, ecaade2014_046r11, fb12, c338, 036a, 5d24, 0cc1, 5c71, sigradi2014_109h9, 183e, 16df, 5bf4, 3d0d, 2a3e, edc4, 6e56, sigradi2016_564jj, d261, 612c, fe10, a5e8, 2b7b, 1b5a, acadia17_669m, aa4b, 34f7, d8b2, sigradi2013_303l, b8f9, caa4, 4816, c537, sigradi2014_015i1, 6809, d16f, e484, b094, ecaade2013r_014g8, ad2f, 575c, 05ba, 0db2, 06a1, f374, 0110, f446, acadia16_24x2, 4c6a, 218e, 0dbc, d705, d629, ecaade2015_334n72, ecaade2016_087t24, ijac201614305w2, 43c1, 3b37, ee8b, 8b2f, 5c81, f558, da8e, 662c, 867e, a8e3, 96ed, 77ca, 7195, 8ff6, e00d, 2e27, c25c, ab2a, acadia16_140g10, 1853, f5d7, ecaade2017_282z, ecaade2017_184jj, 9753, 039e, 17d0, 509f, 173c, sigradi2014_291o4, 3ce8, 7a88, a68e, 9dc7, ecaade2014_089w21, 4bf0, c403, a1b7, 0134, acadia14_555d, e457, f083, ecaade2017_169nn, acadia17_551c, c61a, 7a6b, 5399, sigradi2016_737ff, caadria2017_163y40, sigradi2014_045g4, f313, 8fe3, 2727, 699c, ecaade2017_274aa, ijac201412302n7, 7456, acadia17_670y, 05d6, eb22, 1461, sigradi2013_194, 3964, 3a09, ecaade2016_108w29, 7a96, 3832, 9e70, ecaade2015_21d4, d142, 3a52, 86fb, ecaade2015_278t60, acadia17_598j, sigradi2016_741hh, 61e0, caadria2017_070h22, 2f46,