CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

4668, ecaade2016_217o56, bd8a, 2fa8, 7d1a, sigradi2015_10.220h20, 2704, 8fed, b067, 6a8b, 17d9, ecaade2016_036t9, 8e7f, 18bd, c58f, 08ab, 91dc, 4500, 979d, 085c, 37fb, 3d4f, 2d2d, sigradi2016_448ii, c76c, b568, 11b9, 2b20, caadria2015_226s34, fb11, ecaade2015_273j60, 4068, 693d, b70e, 547c, d40f, 4153, acadia14projects_79ac, bd93, ijac201513104w3, acadia17_463jj, b705, 44f3, caadria2017_056o19, a452, c8cc, acadia14_167ab, acadia17_402e, e917, ed16, ijac201412206t4, 7a7f, b34d, 8ecc, 18e3, 5fc0, e9b9, c3af, 98ae, b0b7, ecaade2014_201f52, 316b, 337c, 83d5, 4cfc, 2a17, acadia17_608ii, 9c14, 7f71, acadia14_699c, 4984, 4da1, 2d34, 59c3, ascaad2014_014c8, 6198, 970, baf5, a68b, cdf7, 8dab, f313, 7552, caadria2017_002l1, 7437, ecaade2017_148rr, 2fc8, 6b10, 188d, a248, ede2, cb4d, 421c, 07c2, dc1c, f513, ascaad2014_030a9, d7d7, 0573, 6f25, sigradi2016_408w, c307, 36ef, acadia16_140x9, ecaade2015_87u17, 4013, 8379, 7d37, sigradi2013_259h, f6b0, acadia17_669l, 875e, 6bb1, 35e4, f432, ecaade2015_200u43, 1601, 7abc, 40b2, 512d, ecaade2013r_003k3, 8cd7, 24a8, acadia16_206o13, b983, acadia16_214w13, c0ef, cb4a, 7063, cdca, 322d, 75d7, 141d, 68e6, e13d, 829e, 2d18, 69ec, 8d2a, ae3f, 3c22, caadria2017_063a21, f8f4, d170, 0f09, acadia14projects_463t, d5ee, 3ff9, 81ee, 9caa, cd53, 6555, ecaade2015_237y53, f003, 7d98, 1fa4, 41ca, 8bb3, 5dd8, ijac201614305i3, ecaade2017_038rr, 9f7d, acadia17_316nn, ascaad2016_052j21, 0dda, sigradi2013_391h, 64b3, 4e54, ijac201614307t4, 8525, a6ca, 354b, de92, 1cbc, 7cb3, 2d08, acd2, ebe8, b578, 4546, 06f1, 65f0, 36a8, 247d, 0849, a1d8, f8f1, caadria2015_064s7, b749, a9ef, 08c3, acb5, b56b, a99e, fd50, 5dfc, c7ea, 4baa, 2137, c01b, ijac201715105r, 341f, 96e7, 3e9c, 67a3, 4837, sigradi2014_291o4, d886, acadia17_349m, 7175, 1971, fe0d, acadia17_230qq, caadria2015_016n3, 7c5a, 4630, 2e2f, c9de, 439e, ecaade2013r_009a6, 30eb, 7771, sigradi2015_8.328j15, 65b0, c41b, ijac201715202aa, 2319, sigradi2016_420vv, acadia15_357y15, ecaade2016_098y26, cc27, 7662, f174, sigradi2016_560aa, c81a, ijac201614203o8, d8c0, ecaade2015_61o12, caadria2016_797y33, a6d1, acadia14projects_627at, sigradi2016_420ss, 1921, caadria2017_005d3, fe28, 1fac, 5e35, e6ed, b506, 063f, acadia14projects_389d, f30b, caadria2015_012e2, 9f0d, 4ccb, 384e, e029, 199b, 2a1f, a7af, caadria2015_061h7, ecaade2014_018m4, 2b08, ijac201412306b3, b973, 9e0c, aec0, 09b7, 187f, 85fe, 383f, 893b, 64ed, caadria2017_070i22, ascaad2016_054d22, 393e, ecaade2017_255n, 2766, 6d1f, a89b, d391, 22a2, 8906, 98c6, 4470, ecaade2015_253t57, 0912, ecaade2017_173pp, 6f37, 4663, 1639, acadia17_18p, acadia15_483k21, 3df5, bd4b, ec9e, 62c8, 83ff, dde8, ad5e, sigradi2016_479ee, acadia17_51ww, 5969, 1f64, cb5e, 33d9, caadria2017_048s15, d7c2, e483, b398, ecaade2015_38l7, fa98, 4f06, 376e, 8800, 2fa4, bc2f, 7ea3, bab2, 6b59, e315, 2b66, acadia17_71kk, 0583, e108, 4186, 0a4c, 36c0, ffb5, acadia15_243d10, b26c, acadia14projects_229m, 1114, caadria2017_183k44, 19ed, 9ff8, sigradi2014_267m2, ecaade2014_141f32, d8fa, 9968, 945e, ecaade2016_119s32, f54b, ee75, 17e3, ijac201614201i6, sigradi2014_282t3, b864, ead7, a4d6, caadria2015_048o5, af13, be5f, f433, ijac201412402t4, 1dc4, e2b0, ecaade2017_269b, acadia15_274k11, a2a1, 5565, e8ab, c44c, bff9, 1161, 673f, 2bc7, 119d, 3791, 095a, 9b0d, 093d, ijac201614407r4, 5815, 1bc8, c3ab, cbfb, ascaad2014_017w9, ecaade2016_070o18, 91cd, e628, acadia14projects_699g, ecaade2016_162t44, sigradi2016_450tt, 750d, 712a, 12f4, b200, 7bce, 45e9, acadia17_230g, acadia14_609av, ascaad2014_017c1, a55a, f511, ad5c, 2ebd, 369d, ijac201715106zz, 33ab, 07f2, 6a6c, ef11, 1931, dc13, bf9a, ecaade2017_097gg, 0efa, 9ec0, sigradi2013_28t, e417, 4ca6, 9156, fdde, bbde, ecaade2016_bkos65, 42b8, eaa3, dad7, sigradi2016_621cc, fc1e, f41d, ijac201412403f7, 6a88, 740a, acadia17_164tt, 786b, 6905, 2947, acadia14_101w, 05c0, c498, caadria2015_016t3, 0551, 5bb4, 58c9, ec28, caadria2015_030h4, 2025, c602, d32e, d491, 0bcb, acadia14_153c, ascaad2016_048f20, 3610, e994, ecaade2017_143n, d7a8, ecaade2015_143p30, 41f2, caadria2015_233f35, 11a9, aeda, d738, 6550, caadria2015_126u20, 8240, 134c, b73d, 55f2, e018, 4728, 1b53, 8c7d, 880a, 2ea7, 63f7, 98fc, 9608, acadia14_681au, d120, 2e7d, ecaade2014_138d30, caadria2016_229u10, 8be0, caadria2015_043g5, ecaade2017_240s, 26da, ecaade2015_48b8, acadia17_426l, acadia17_582oo, sigradi2014_347p10, caadria2016_003d1, ecaade2015_11c1, 17d6, b355, ea6f, 3d38, 9640, 2a40, acadia17_266cc, cffc, ecaade2015_201w43, 455c, 18ca, 8195, f966, acadia14projects_463b, da9c, 2c90, da7c, a774, 75ab, acadia16_402p24, sigradi2016_764j, 8216, ecaade2017_009bb, acadia17_502a, 20d1, ascaad2014_013t6, ecaade2014_052f13, acadia14projects_301e, 4c96, 4e15, 2e95, 4b0b, ecaade2013r_008l5, 9e3d, sigradi2013_52f, a511, 311b, 4914, 5cec, ecb1, def5, 9d4f, sigradi2014_263d1, 8a36, ecaade2017_309oo, 9adb, 5571, fcf1, e184, 36ba, 7faf, caadria2016_589x24, 1fbc, d042, acadia14_317y, 50ad, ijac201513105e4, 62ee, 7255, 8147, 726f, d8c4, 11ed, ascaad2016_035p13, 87ca, 7389, 9de3, 0a39, 5ae2, 52f3, e4c5, 7e51, ecaade2016_123w33, sigradi2015_9.141d16, a697, 852a, 688c, 7394, 8ecb, ac57, 4324, 79f4, 27a2, acadia17_292w, sigradi2015_9.347x17, 9ccf, eebc, 1e82, 351b, 3020, ecaade2014_128r28, fd8c, acadia16_478z27, ecaade2016_163e46, ecaade2017_230ss, 7a41, 772b, 4f4b, 89db, 7529, acadia17_52r, ecaade2015_195s41, 17db, 97c7, acadia17_222t, 8fac, acadia14_473af, 4da8, a92d, ecaade2016_074k21, b46d, da9e, c1d3, a5f5, 8c29, 544a, f16c, 59d6, e86c, b83e, a42a, ecaade2017_256u, 3182, 21bc, 977a, b1d6, 1c7a, acadia17_374bb, ecaade2015_196f42, sigradi2014_281i3, 0189, 285f, 68d5, 5c8c, sigradi2014_140o2, 8505, e1f9, e7f9, e302, 623f, 5af3, 1a80, 4095, c96f, d148, sigradi2014_345f10, 8f61, ac53, 7e24, 6c65, ecaade2016_165u46, bcf0, 8068, b01b, 89b4, 079f, 3fd2, b44b, c79a, 593f, ac79, e39c, 3994, 1bf1, 63ef, f6c4, e61f, dfd7, 80a1, 9faf, fc3c, dbfb, 302c, 7f30, d52d, 1e11, acadia17_358tt, dec6, 95a5, 7e67, 0b44, be20, c004, 870f, 9ef0, 9fb1, 9415, 8dfd, ba5b, fea1, 0cbf, ac4b, acadia17_618ll, acadia17_390gg, 6e9b, ecaade2014_186m47, b995, 807d, acadia16_54u3, 3cc0, b175, sigradi2014_292u4, d282, 292f, f0dd, deb7, 44b8, 7cc4, 4dc9, ceee, 6791, 995c, acadia17_59d, ecaade2017_054ee, c122, ecaade2017_255l, ff18, acadia16_308a19, 87f6, acadia14projects_115ah, 9ef8, cee0, bea2, bced, 924f, 71c8, 9664, 5f16, 8b9e, 1dd1, b599, 0361, a419, 9c4f, c4a8, df70, 97c5, 3175, 6fb3, ecaade2014_163k40, ecaade2013r_009k6, 324b, sigradi2013_41u, sigradi2016_450a, 80c2, 30cd, acadia17_82zz, 2f78, 5bf7, 050c, ecaade2013r_013x7, sigradi2016_446qq, caadria2016_311z13, 6be1, ecaade2017_061f, 92e8, 04ba, a582, ecaade2014_011j2, ccae, 250f, 8fd7, 345d, f537, 5b18, caadria2017_183e44, acadia17_273cc, 23ff, 9262, ddc5, acadia16_372c23, 96f9, a59a, cff3, 0db9, e62b, ijac201614105o4, acadia14_365ah, ecaade2017_048aa, 457a, 8653, 5022, d49f, 0e37, 9bd1, bd2b, caadria2015_069s8, sigradi2015_10.144z19, f115, 3a09, 97c8, 084a, 784f, 6144, c519, 9615, 47c4, 5c38, 73bb, e03c, ecaade2017_018bb, f5f6, 8061, acadia14_463a, acadia14_101z, 9ceb, 1ed9, sigradi2016_364mm, eac9, caadria2017_002k1, 87ea, 1d23, f293, acadia14projects_43aa, acadia16_12t1, b73c, 1454, de33, 1489, 5530, 3da3, 8c20, b2ff, 9885, acadia14projects_627al, sigradi2013_429c, 8641, 23de, abea, 1399, b725, sigradi2015_6.387h9, 7c87, 5ba5, 3934, 38a4, 38c5, 7d89, d525, 67ca, 4a68, acadia15_431n18, 6cac, ecaade2016_223t58, ba50, 76a3, ecaade2017_008l, 978b, ijac201412304u1, c730, f49c, 9079, 27c8, c201, 6a11, ecaade2015_207r46, caadria2015_114e18, 1298, ecaade2014_052g13, ecaade2016_166b47, 10ac, 4f02, 523e, 911d, b694, 4c8b, c69a, 5d83, caadria2015_049x5, 5eac, b8a6, sigradi2016_625hh, 82f5, ecaade2013r_007b5, f4bd, 57f9, 5d25, sigradi2016_449ll, 62b1, 911e, eb03, 460f, 89cb, 8958, 1bae, 278f, 3f39, acadia14_23u, caadria2017_048v15, e8fc, sigradi2013_421h, b28b, sigradi2016_515k, e89c, sigradi2014_137m2, 75d9, 7d4a, 29fc, 3d50, 7122, 5799, ecaade2014_055y13, ecaade2014_080h19, c864, 18f8, sigradi2013_303j, ecaade2017_037aa, 1ab7, 34bd, 4a42, 0409, c060, c01e, sigradi2016_449nn, a6b3, ecaade2015_209u46, 64bb, 47f8, 3f15, 8d22, 8ed9, 4b38, 7983, acadia14_661f, 8bec, 090a, acadia14projects_357ao, 3ea1, 37b5, c25f, 76f0, e02e, a520, ecaade2015_271v59, 7785, caadria2017_041c13, 44c6, caadria2017_058r20, sigradi2014_041i3, a2d0, acadia16_98k7, ecaade2016_ws-foldings68, 5352, 395e, acadia14projects_453h, dfda, fab9, 68a9, d38b, 23c9, 5a27, ijac201412304o9, c758, acadia16_280p17, 7b72, 5c35, c6fd, 1f4a, 6148, sigradi2015_sp_2.112p29, af86, ecaade2016_077v22, f7b6, 3e89, 1c23, 0731, 6999, 8369, 5d70, dce0, 869a, 483c, ecaade2014_173i43, efc4, 8539, 1491, 01bd, 7eb3, acadia17_230tt, 1c89, ecaade2016_130j36, 6336, 2c91, b788, ecaade2015_91e18, f69c, 90e9, 850b, 9b99, sigradi2014_042v3, af3f, b3f8, ecaade2014_050e12, 6e0a, 4bf5, caadria2016_839j35, 2047, a0b0, 9511, 8749, f9b0, ecaade2016_215v54, 6d68, acadia14_463r, bda9, acadia17_222h, 192c, caadria2017_122w31, 91da, 35b5, c972, bbf9, ecaade2017_269ww, 924d, 74f2, 3dd2, efbf, caadria2017_081m24, 8ec2, fad9, 2d07, 387a, 7280, ca9c, 5455, 9f05, 700e, 9346, 6226, a5a9, ijac201614201g7, b676, 0576, 0f75, be36, 8798, f6fd, acadia14projects_257aa, sigradi2013_183a, c4d1, 917a, c1fa, sigradi2016_367yy, ecaade2017_211aa, 9243, bf95, d87f, sigradi2015_10.378e23, acadia14_291i, c1c0, acadia15_251i10, 022f, 049a, 7741, acadia17_82ww, sigradi2014_345c9, 2090, ec29, 32f1, a924, fc9e, 25e9, 39f8, ecaade2017_225f, 83aa, 1bda, 835c, 50db, c1e0, a6d0, 7f9a, af09, d710, 5de7, e797, 06af, 829f, 6060, 371b, sigradi2014_329b7, 413d, 9f35, 126c, ecaade2016_168i48, 097f, 0d45, 4107, 9496, 37a5, 6d6f, cf5d, af66, 1ead, ecbb, c8c3, a21c, 1caa, caadria2016_517w21, sigradi2015_2.137j1, 34cc, ed95, 772a, ecaade2017_142zz, f762, caadria2016_301i13, 3c71, 3544, sigradi2015_3.268o5, d111, c4a5, 8053, eabb, caadria2015_181f27, caadria2017_057a20, d53c, acadia17_551qq, 4597, ecaade2017_157dd, 75d6, e2d6, a50d, 5bd4, 24bd, b314, e3f6, edcd, sigradi2013_303t, 9db7, e3a7, 72eb, 597d, 008a, 4882, caadria2015_164i25, 63ed, 3474, 437a, 5b67, ecaade2017_269ss, c2eb, 1e84, e707, df11, 23ae, 334f, 392e, aa16, bbeb, e13a, e679, 8b77, acadia17_220t, ecaade2015_83k16, a4b9, 5aae, f671, 5dbb, 3b0b, 4c9b, 70bd, sigradi2014_192p6, eb01, ecaade2017_269uu, d5f6, ac8f, ecaade2015_278p60, efc5, ecaade2016_243x64, 6b84, 5505, ecaade2015_199x42, 74b0, 6386, 7fe3, dcfa, 98fd, ijac201715205d, 7941, acadia14_589j, 5246, e827, caadria2015_031n4, acadia17_501oo, e817, acadia16_382p23, e9ac, c18c, 8e10, 66a5, dc79, 87f3, caadria2015_078h11, 9f93, f17c, 62d1, 978f, 5434, d27d, 7fbb, d8a7, 03ef, 5bea, 866d, ecaade2013r_003l2, 11e6, 4cf7, 2ab7, 97f0, acadia14projects_43ab, ecaade2016_007j2, ecaade2015_22a5, fd42, aa6b, ecaade2016_154x42, 8153, acadia14projects_333az, a5e2, ecaade2014_038n9, f3fe, 133b, acadia14projects_627aw, c37d, 81d6, sigradi2016_367zz, 19fd, 983d, sigradi2016_440ff, ecaade2015_206y45, 9957, aad2, 2f41, b932, 418b, 38a1, f2cd, fd3e, e71c, ca14, 7f57, accf, 0afb, 10d4, 0ae2, d067, caadria2017_041v12, b8d3, 759a, 5201, 8ab0, 27d6, ascaad2016_033b13, 508a, caadria2015_081s11, 9f37, f65a, ascaad2016_031i12, ecaade2015_53z8, ecaade2016_080x23, 1026, 06bc, e5ef, c224, b7e6, be99, caadria2016_735s31, 5b26, ecaade2016_167z47, ecaade2017_212jj, 4609, 0eeb, e301, acadia17_127gg, sigradi2014_103z8, acadia17_414tt, f08e, 2f00, 7466, 5c1e, e30c, 14e4, 09c3, c9aa, acadia17_101s, d790, c53c, ab4a, f0e0, f94e, acadia14projects_619v, 37ce, 7f16, 984a, bf10, a513, sigradi2015_10.377r22, 53ac, 8322, 961a, ijac201513205x7, ijac201715103b, ecaade2015_64k13, caadria2017_118l31, 5e57, 7d3f, 2ed2, ijac201715106nn, 1852, 66e3, c287, b2dd, 2a79, fcb8, 5578, 995b, caadria2016_373h16, d242, acadia14_81m, f50c, 3ac9, 0528, c409, a8ce, ecaade2017_291t, ecaade2016_213l54, 5355, ecaade2015_155u32, 7e72, ecaade2016_013p3, a537, ecaade2014_153w36, 4b7a, f82e, 817b, acadia15_371e16, d7b1, ecaade2017_290vv, 6225, ce97, 67ae, ijac201614303d2, ecaade2016_023t6, 95b6, 1cc8, 68de, ecaade2017_124k, d719, b7ba, 34c5, caadria2015_096j15, 0046, caadria2015_049i6, 94ad, 7d7f, ecaade2014_168s40, 708c, 0e12, ecaade2016_230m62, b401, 055e, ecaade2017_302tt, ecaade2015_268g59, 4656, 2233, bb6b, ascaad2016_048g20, de49, e55a, d01c, ec06, sigradi2014_048z4, b701, f875, c7cd, 1fa0, c0c2, caadria2016_177h8, 8075, ijac201614104j4, 1191, 171e, cfce, sigradi2016_710mm, 0dd4, ecaade2015_294n64, 5d8c, caadria2017_058k20, 8a8d, 36bb, 8bd3, 603a, c604, ddb7, a698, a4e6, 750c, 931a, ijac201715201t, ef00, ecaade2014_094m22, ecaade2016_102i28, caadria2016_663k28, dc3b, ba25, 43f3, f321, acadia14_579m, 867b, df76, acadia14projects_189au, 7a21, 2c6f, sigradi2014_265t1, 5094, 4529, 2f74, a605, 88f2, 6b57, 7521, ecaade2015_206i45, eeb6, caadria2015_078d11, 2d46, 752c, ab7d, ecaade2013r_010y6, acadia14projects_601af, 6df2, 0d26, acadia14projects_357at, 7bb1, 5dba, 16be, a107, ijac201513205y7, 055d, 3828, a7f5, d91e, 6dde, 14c2, 0ca2, ascaad2016_057u22, 885b, a0e3, 250c, ecaade2015_33k6, b56e, 9489, acadia14projects_189at, ad9b, 9f61, 2101, d052, caadria2015_032v4, 0fe0, 5c6a, sigradi2013_386i, 7e20, 9fe8, 61c9, ecaade2014_153a37, 5aee, ecaade2017_097hh, acadia14projects_589a, ecaade2017_042cc, 828c, sigradi2016_694j, ecaade2014_198o51, 6495, 304f, 108c, caadria2017_163y40, 33a6, ijac201614201y6, acadia17_284e, f5f9, e6c6, d791, 803c, 8b2f, f11e, 9366, 2552, 2d55, 70dd, 9b29, sigradi2014_108b9, aa90, 6afa, edf6, ad81, 5639, ecaade2015_61k12, acadia17_52h, 312b, 56fd, sigradi2016_729a, sigradi2016_752zz, 63fe, ecaade2015_77d15, 2f67, 7c16, ijac201715106vv, ecaade2017_248zz, 53ee, ecaade2015_176t37, 2aa5, 71ef, 9691, bd82, 0148, c9e9, 5d53, c2b4, 5e49, 935a, 6a53, ecaade2016_243o64, a4fd, 05bd, 0a99, acadia17_404cc, 3797, ecaade2017_173oo, 21fc, ijac201614206v10, 90b3, acadia16_124e9, 1559, 77fb, 463f, ecaade2017_019a, ecaade2016_102d28, 2604, b61f, d152, 6fa0, ecaade2017_257tt, aa8b, 9b39, sigradi2013_364p, 934c, a6e3, 5b73, 2099, caadria2015_077u10, ecaade2017_041n, 7fed, 7a98, e66f, ascaad2016_006i3, ecaade2017_033w, bc12, 9b71, f8b5, cd77, 8da0, acadia14_135k, cb15, ecaade2016_162e44, 2b7f, 5c12, 44f7, af83, 5fb4, 7413, d2c9, 4b80, 2d0d, d1a0, e048, b328, ecaade2017_302ff, 2e1f, 6a3a, cb78, 83e0, 4e4c, ecaade2017_157zz, ecaade2014_147x33, b4f7, caadria2015_218r33, 4006, d127, 641a, 4a4a, 2c9e, 8763, 45c4, 9427, ecaade2015_59e11, 35d6, a696, 50eb, bb49, 6f20, acadia16_98b7, 4d07, ecaade2016_tkof67, 74b5, 3914, caadria2017_165l41, 3f11, 93cf, 77a0, adef, 0a93, 2282, e33b, 9d30, 3a25, 48fc, ascaad2014_014n7, 773b, f561, 8de3, ecaade2016_040u10, f6fe, df57, ed34, 21cd, cf61, 3869, bb97, ecaade2016_mrtl66, 179b, 2e75, b37d, sigradi2016_571pp, e6d0, 34c7, sigradi2013_303i, ece4, 907b, acadia17_350aa, acadia15_173u6, caadria2015_213i33, 1ced, 8030, 8d40, ecaade2015_138w26, caadria2015_206s29, 7a1b, a709, b90f, a17e, 8c94, acadia17_189rr, acadia14_365ar, 7381, b85b, acadia17_502tt, ecaade2014_168x41, 73e6, 4655, dcde, 5425, a185, b5c5, c846, f476, 72d7, cf6a, 32d1, e38a, 7bac, 3278, e8c9, 542e, 10a1, 241e, 7907, acef, acadia17_323o, aaa3, cc61, bf05, 0d6e, 5cf9, ecaade2017_138z, acadia17_446dd, f809, caadria2017_074m23, ecaade2015_82x15, 58a6, a54e, fe19, 6290, e137, ecaade2016_210j54, acadia17_348i, 6496, 208b, c22f, 75d0, 71d1, sigradi2013_347r, caadria2016_167g7, acadia14projects_389c, ecaade2015_171b36, 11f7, e05e, 00a7, 1875, eb2a, cd64, 91e8, ce72, caadria2017_041o13, ca0d, f994, ascaad2016_041f16, 276d, 7d4d, 499f, sigradi2013_222, d0c7, 46b8, fa40, 5282, ijac201513102h2, 414e, e15f, sigradi2014_132u1, 2041, ecaade2017_108o, 64ff, sigradi2014_048t4, 0fe8, c91c, 4924, 86c0, e510, 2ba9, ijac201614308i5, 2fbf, 1c82, 4bdd, ecaade2017_199vv, 15bf, ecaade2016_158h43, d1e1, 3552, ijac201412205u3, 1143, ijac201715106oo, 3183, 3bf6, 3a9f, 6f6c, 1afa, 581d, 76e8, 1da2, ecaade2017_077d, fd53, 49c6, e3a6, 26e4, 83a0, 6c9d, 583c, ascaad2014_014s7, dc97, 0b60, d55e, ascaad2016_058c23, 188a, d5a3, 8cf7, 6f15, fde2, 83fc, 79a9, 146d, 6836, dc08, d1dc, 0ec3, acadia14projects_101ae, ce89, caadria2016_683f29, 2902, e292, 025a, 4c50, 3553, ca8d, 778c, ecaade2015_77c15, 6c74, f297, e792, 17dc, 8f37, ecaade2015_181l39, ijac201614305w2, 2d17, sigradi2015_3.201z3, 7d81, 864a, caadria2017_043b14, acadia14projects_291c, 6901, 2cbb, ecaade2014_020o5, 574e, 797b, bb9e, 2edb, 0072, ecaade2017_213g, acadia14_135v, 208a, ad9f, 007a, ecaade2016_230r61, cee1, 30da, c773, aa63, caadria2015_226w34, 173d, e6e9, 59f2, 5b90, sigradi2014_109g9, caadria2017_174s42, ecaade2015_59v11, dac3, 617f, 578b, 8a29, 99a1, 6206, 02e0, 4baf, a7fa, 646e, f975, 93d6, faa9, b5d3, caadria2016_073b4, acadia17_322g, 4ab2, a957, 1cf1, 3c11, caadria2016_611s25, 7d0f, caadria2015_070j9, 3d0d, c31d, aaf9, 5734, da3f, acadia14_531u, 7b26, a149, caadria2015_087z13, 11c5, sigradi2015_10.377s22, a954, 4d4b, fe79, acadia17_162v, 45da, 8237, 5c7f, ed81, acadia14_347au, 33a8, 8b18, ijac201614304x2, caadria2016_167l7, 7fd1, ascaad2016_014h6, 6157, 4531, 6912, a1f7, ascaad2016_036b14, ecaade2016_237f63, a10f, 899c, sigradi2016_773x, 1898, ee06, 61f1, a86f, sigradi2013_387b, ecaade2015_205x44, f78d, sigradi2013_74c, ecaade2017_213d, ecaade2017_122zz, ijac201412305l2, ecaade2015_130c26, 980d, 3425, 6ce0, b894, a370, caadria2017_189d45, 0a7d, 6a94, 2c6c, 6533, acadia14projects_609au, d51c, a2b1, sigradi2013_41z, 4264, a061, 67e7, 4e18, fdfd, 051d, b412, 0158, 6c31, 1e48, ijac201614201w6, 2470, fcd3, 9e59, 4873, ecaade2017_023ii, ecaade2017_056b, acadia14_267g, d731, acadia14projects_177w, 92a7, 2f17, fd3a, sigradi2013_315z, acadia16_470o27, acadia17_201zz, 864d, acadia14_111o, ec92, acadia16_260o16, 81e4, f031, fc75, c5bf, c83f, 7235, acadia14projects_291at, sigradi2016_400l, 602e, 1ed2, 3a77, caadria2017_163f40, b784, 6843, 14ca, 72ab, acadia17_153k, 9df6, 496f, acadia17_91a, d310, df15, 491a, 8f19, ecaade2015_161f34, 1329, ijac201614309o6, 570a, ascaad2016_028t11, ecaade2015_127a25, c368, 47b5, 9f67, a796, ca04, sigradi2015_4.219d7, 6c5f, cf57, 7a04, 56cd, ecaade2017_149h, b0f3, 1e0e, d586, 1f6b, db92, f800, caadria2017_062t20, ab5d, 09e0, ecaade2015_94b19, ecaade2016_167v47, ecaade2016_083e24, 176d, ae74, 3723, f06b, 05f2, 8c52, 338b, 1c64, 43fd, ecaade2014_175v43, bfca, 06d6, 1cb9, ecaade2016_164r46, acadia14_531y, 49ec, 9d52, 4853, caadria2015_108t16, 10b4, ecaade2015_206l45, 4ce3, ijac201513206k9, 8673, cb7c, 8d0a, 3d9d, 0d98, 1b82, 4688, 33b8, a8ba, f29a, bc85, 6111, a2b4, cbaf, fd38, d22b, bbad, ecaade2015_48w7, e3d9, ac5a, 17d0, 512a, f3b7, 5d69, acadia15_431j18, ascaad2016_022k9, dfdc, acadia16_280s17, b2ec, e85c, ecaade2016_147y40, d7e5, 54a4, 1980, 7523, ecaade2017_194v, 9ee0, d681, 3db4, 0b30, a37b, 1bff, 554a, e51b, 493c, 6f5b, ecaade2017_255g, caadria2017_003v1, ecaade2017_026oo, 1a1b, 1c56, caadria2016_321i14, da1b, acadia15_161e6, 6558, 10cb, caadria2017_021k8, ecaade2014_224m57, 9c86, 8d3d, 52fe, 2a3c, acadia14projects_375b, b460, f6bb, f6e8, 2c66, 3c0a, f6b6, dc4a, 2bb6, bb0c, 07f8, 7a01, fb53, 769e, fc06, caadria2016_003m1, e574, c9ac, acadia17_500gg, 2945, acadia14_317ac, ecaade2017_184mm, 5a03, 9ce0, 0acd, c5d7, a719, c704, ecaade2015_237e54, 3b7c, f702, 6c2b, d5af, 5435, acadia15_451e19, 99a8, 27bc, 7e7d, ecaade2017_163k, 7726, 15ac, sigradi2013_234l, 7d30, f860, a757, 7866, 06b8, b29d, 3ba6, f2fa, sigradi2013_215a, ff19, fd6f, 0561, 8de7, acadia15_251o10, f3ef, ecaade2015_155e32, d806, 9da5, f21f, 7e55, 1a9a, e721, 5045, bf45, 94c0, 22c8, ecaade2014_092c22, ad05, 8a23, ecaade2014_180f45, caadria2016_415y17, b79f, 184d, ed4f, ecaade2017_028m, e09f, ecaade2015_61z11, acadia16_432o25, bef7, 4a2d, 417c, e5e6, acadia17_512m, ecaade2014_143s32, 46d9, 643e, 47e9, 13bd, 6b5c, c6b9, abb0, 59e2, 0b53, bc06, 5cb1, 8009, acadia14projects_565u, 51a2, 0149, 44c5, da82, 0b32, 4be3, 274b, 803f, ecaade2015_229b51, 6255, fd69, 9fa3, fc64, 4011, c156, f3ad, d23c, 8f27, acadia17_600aa, 5464, 0545, ad93, 5df9, 31ab, 7827, 7e2c, 9e5d, ecaade2015_82z15, 7b23, 4ebc, f44b, caadria2017_016o6, 273d, 5c3d, b83f, 011e, acadia15_123p4, 0662, ijac201715202q, ecaade2015_139v29, 99bf, ijac201614405e4, fba5, 4878, 87ef, 0606, 16ac, b8ca, 90a9, ecaade2017_134p, 8dc7, a06d, d983, 0689, 8522, sigradi2015_10.140e19, de4d, sigradi2015_6.387n9, 8b4a, 03e2, 196f, 0ec0, c140, 53e7, 7384, caadria2015_130e22, 0af4, ecaade2017_157ii, 3f58, 0dde, 23c6, caadria2017_042v13, ecaade2017_056a, sigradi2013_429m, sigradi2015_sp_12.402v31, 7875, 9f8e, 2352, 31f1, 118d, 68ef, acadia16_280n17, acadia14_719c, acadia14_117e, 8e00, 4be4, b1c0, fe64, ecaade2015_53d9, 6027, 6e13, 7a8f, ecaade2016_191b51, ea24, 4aab, ac5e, c153, 9d39, acadia17_640t, sigradi2015_10.267s20, 4780, adeb, 9d4a, 7bf5, 40bf, ace7, caadria2015_099p15, 44ed, 52c5, 47d0, ascaad2014_025k6, 84d0, c571, acadia17_366j, a0af, b15b, 40cf, e4a7, e1bd, 8242, 94fd, c444, 2801, 290a, 2027, 0ca7, 052b, 9863, 4424, 5c7d, 64e3, ebbf, ijac201614403k2, 7071, ijac201715105u, ecaade2017_019b, a78c, sigradi2016_778rr, ijac201614205t10, 873c, a0e0, 7951, 3df9, ef12, aec1, 8cf6, f230, 717f, caadria2017_105i28, ecaade2017_059uu, d292, cdfb, ecaade2015_110h21, 63c9, 3da7, e2ed, f27e, 2fa9, cdc5, sigradi2013_327t, efcc, 71fc, acadia17_170j, 1730, e160, ijac201614203u8, 99a3, ecaade2017_101cc, ecaade2017_254ll, acadia16_214f14, 34dd, 63e2, ecaade2017_038oo, 434b, 676e, sigradi2015_10.74u18, 46ea, 14cb, c35b, b7f3, 2922, b11c, ce86, fc43, ecaade2017_124t, da7d, 432a, ecaade2015_229f51, e5d5, b481, b253, 3c82, ecaade2013r_009b6, 9960, caadria2015_114i18, 8b57, caadria2017_110e29, b196, 5221, c1d5, ijac201412302s7, 7f19, acadia16_450o26, ijac201614204u9, a958, 541a, 608f, ecaade2016_132p37, d061, ecaade2017_189tt, aaa6, sigradi2016_625kk, 677d, sigradi2016_467u, 6ceb, da7f, acadia17_391vv, acadia14projects_101y, d326, 855e, 8939, b207, 78db, 87b7, 4bfd, c8ef, acadia17_423ii, 2b6a, 49a6, bb90, acadia17_52c, ascaad2014_012k6, acadia14projects_219b, f930, 136c, c2cd, e649, sigradi2015_10.74n18, 079a, 5465, acadia15_451j19, bb43, 91ab, a2dd, 0747, f375, d32b, b4bf, 3aa7, d174, f202, d8a6, 70f4, 77b1, caadria2017_096a27, sigradi2013_347p, b953, 6556, 544b, 1ea9, b10a, 0e45, 0b03, 3033, b7fa, ijac201513206c9, ijac201715106b, 52c9, acadia16_470c27, e012, acadia16_470h27, 7578, 3581, fff5, f2bf, acadia17_446x, caadria2017_051e17, 9261, 56a2, 5b7a, acadia17_273x, 3571, 2d3a, 574d, e77e, 98a9, 77e5, e287, 158e, 312d, 685d, 1756, caadria2017_110h29, ecaade2016_164j46, ecaade2016_048d14, 80ea, 2a6d, a3ba, 089d, 48a2, cdde, 0dd2, 95e4, 3926, 1e43, 6d81, 6d75, acadia17_350ee, 463e, ascaad2014_014o8, ecaade2014_184o46, acadia17_118dd, f49f, d584, ecaade2014_066i15, 9467, 6b96, bef4, 0557, 6701, cbf2, 738d, 8365, 1e5b, 77e6, ecaade2016_161w43, 6cfd, 45f2, 186e, acadia17_290f, ca33, 296c, 732d, 5fd3, 1d77, 7936, 1e2e, cc73, acadia17_544f, 7dc3, 341d, 400b, ecaade2014_199w51, 8edf, 6f76, 09d8, e65a, de30, da03, 6ab3, a2b9, 4e8b, c9fd, sigradi2013_390z, ecaade2015_285f62, aaf3, caadria2016_703l30, f04a, d01a, ed3a, ecaade2014_057u14, 8bcd, 64b2, 0924, b2aa, dc70, aab7, caadria2015_220b34, 27a9, f4e8, b37f, ecaade2016_011w2, 3316, 431c, 25c5, acadia14_579a, 5cf5, 580f, afd9, acadia17_284j, f4b2, 2849, 60b5, 0b50, 089b, 1c88, ecaade2017_192ww, acadia14projects_199ai, 0171, 814a, 8a03, 0a85, caadria2015_237v35, ecaade2015_196z41, fd04, 44db, 6cf3, 522f, a007, 08a6, acadia14_435am, c033, 5ee4, 1371, ea67, 0c34, ba92, 647a, ecaade2014_112g26, 25e2, ijac201412201k1, f0f0, caadria2015_139w22, ecaade2014_149y34, a41c, 4bd5, 994f, 8b3b, ecaade2015_127u24, e118, 23b2, caadria2015_246a36, fb18, c992, ecaade2016_075i22, b536, d655, a51c, 36a7, ecaade2017_155m, caadria2015_176p26, ecaade2015_113j21, a62f, ecaade2016_018g5, 6236, 33a1, f7d0, sigradi2014_313w5, 3f8f, 543c, cd70, 9800, caadria2017_155n39, 8b92, 263b, 7c6a, 7940, 9a2c, 1458, e6ef, 0a00, 754e, 7300, ecaade2014_198r51, dde0, 851a, 7322, 507c, 7dfb, ecaade2017_170d, 2d77, acadia15_297a12, 364f, acd1, df6b, 28ac, caadria2017_105k28, 1ad7, f551, 14b3, 19b1, d1d7, cfe4, ecaade2017_019zz, 458f, caadria2015_218o33, a268, ef98, f896, 6300, ecaade2016_166d47, 91c4, 5a87, d47b, 62c9, 41e3, 9b70, ecaade2014_133u29, 2837, df13, 3af6, c3e4, 7189, 299d, f5ba, 6eab, c8f4, f26c, acadia14_63ay, 5c2d, 3038, sigradi2016_635k, 8e27, ecaade2016_067h16, d05e, 7135, 7ad6, acadia17_414jj, 06f0, c128, 2446, efb8, 1285, 8a5a, 377b, 1116, 2118, acadia16_344k20, da89, ecaade2017_181z, 131d, acadia15_431m18, 4622, 488a, afff, 1718, b3db, 8cbf, 482b, acadia14projects_565j, 1c95, a281, 14ed, 8a38, 1f04, 71dd, cf93, acadia17_202m, 7a10, 2d21, caadria2015_064n7, d1f4, acadia14_479c, 166e, 7d8f, 4a7a, 5f4e, b086, ecaade2017_173tt, 5de0, 8a3a, 3456, 6cea, e1bb, 278b, ecaade2015_100u19, 55bd, 684f, df1c, 0932, 6153, ecaade2013r_009f6, 084f, acadia17_36x, e40e, d2f5, ecaade2014_080k19, caadria2015_162z24, 475c, 989c, 8dd5, ascaad2016_047x19, 1685, f608, 5ec8, e139, acadia17_414xx, c680, 07eb, acadia17_435m, 22b3, caadria2017_080g24, 824a, 0af7, 02ee, acadia17_512f, 44d5, 63f4, 3003, bdb5, dbe2, acadia17_296w, 59f0, 02fa, 5606, sigradi2016_449kk, ecaade2017_170j, eb7c, b356, cfb7, sigradi2014_041d3, ecaade2014_035d9, 2e0a, f4e9, 7716, sigradi2013_407j, 4736, c1d8, f8f8, f245, 278e, 82e2, 3370, acadia14_497ab, 1952, acadia15_497e22, ecaade2015_235z53, 4b9e, 8862, 65cf, 516b, cb6c, 6a0d, acadia14_619ah, ecaade2014_180t45, cff9, 6d51, 27f6, 11f9, b885, 81e6, 086c, afb7, 38b4, ddda, sigradi2016_510zz, ecaade2016_078n23, acadia14projects_435ag, 72ca, 69f2, ecaade2014_023v6, caadria2017_062z20, acadia14_691aw, cf24, 6378, 712f, ijac201412407y9, a48f, 24e3, 2d64, acadia16_88a6, 5fcf, d45f, ecaade2016_111n30, a680, 64e1, 6aa9, 3d60, c8e1, 8d88, d1cb, acadia14projects_375g, c517, acadia15_137n5, 35c6, caadria2017_174t42, f257, b668, db34, def1, ijac201412402a5, a0ae, 0dc5, 737a, 4bff, caadria2015_206d30, 6200, 7615, acadia17_678yy, 606e, 9825, 9a52, 01c1, 134a, 8245, fd02, sigradi2016_488p, 491c, eb11, 995f, be67, acadia14_637ah, acc6, f808, 3216, 7609, 36ce, ijac201513203b7, 6444, 1b5d, sigradi2015_3.190n3, ecaade2015_37g7, acadia16_344m21, acadia16_184k12, cfc9, a72b, 6e5c, 3147, 0a79, 8cbc, 68ee, 0018, c227, 53a3, ab70, e25a, acadia17_650d, ijac201715203l, f3dc, 0252, 1e77, a6df, a83b, 3102, 4a91, sigradi2013_386g, caadria2017_145j38, caadria2016_353v15, 8b6e, a54c, 910a, c96e, 4fbc, ecaade2016_154b42, b10c, f749, 665d, d5d8, 9d3b, ecaade2014_220j56, e4dc, d4e4, e85d, 6f62, 070f, 2f52, acadia17_670aa, b92f, 748b, ecaade2017_ws-archiedux, b4a5, ecaade2014_086l20, 4435, 3617, 2034, 37ca, 757b, ecaade2015_55o10, f6af, caadria2015_137n22, e7fe, e141, 5467, acadia14_555d, e400, sigradi2016_710gg, 90da, 3b9d, 3e58, 93ba, b569, dd8b, 4227, 961c, 3ca2, 9265, 87b9, acadia16_88r6, b2cb, 944f, 6e39, 231d, ecaade2017_156y, 25e5, 5dff, 4d9f, sigradi2014_157e4, 0904, 45a8, fc45, f9d6, 1c81, 97cd, 7d5f, b34c, e150, a476, ecaade2017_152ff, 7e66, 7370, 7568, ecaade2014_173n43, acadia16_260g16, 24a2, 662a, af1f, db5f, 3d01, caadria2017_136r36, ijac201513303k11, d9b5, 5693, ecaade2015_143k30, 78fc, 77e0, fff4, ea61, a6c8, ecaade2014_096y22, caadria2017_142e37, ascaad2016_003r1, 4fc5, e96c, e91c, sigradi2016_446c, 3229, 57b7, ecaade2017_229q, ecaade2017_277nn, ecaade2016_222p57, 3355, 519d, 70a5, ba1c, ecaade2014_088b21, 02ca, sigradi2014_041k3, 60ac, d06e, 731f, 6921, df85, 1c2e, f78f, 4bf2, ijac201513203y6, 6f39, bbe6, 1f53, fcda, 3647, 4ea4, acadia17_52i, 0af8, ijac201614204l9, 9b17, ecaade2014_109o24, a379, 99af, 2501, 52b8, 2faa, 2a44, caadria2017_051b17, ecaade2017_006jj, e925, cf12, 5d6f, fc27, 4a2e, ecaade2016_102b28, 5294, acadia17_190yy, 2464, a22c, 6b55, 95e5, dde9, acadia17_308vv, acadia14_199aj, c15f, 0d47, 16a4, cf8f, f517, c4b1, ecaade2015_138d29, 01cb, d0b6, 2f3e, ecaade2014_182b46, ff9b, 4afd, 361c, 6510, e0f0, d8a0, 057f, 6d6d, 32f6, 7c0d, 2ac4, edcb, 6ea1, sigradi2013_223n, ecaade2016_087o24, aad9, caadria2016_651g28, e4f0, 3705, 0f19, 883d, acadia17_50uu, acadia16_298k18, ecaade2017_085c, b7ed, 9ebc, 9734, 43de, 0874, fe7c, 39f9, ed48, 8dbf, 6c95, 2a4b, 2699, 85fa, 84ab, ecaade2017_215rr, 29d6, f9c6, 6d00, ijac201614102s1, 445c, acadia15_497l22, c402, 4f70, 9633, 14f6, acadia14projects_43ao, b24d, a1c5, e69e, c2ee, 523c, 102b, ascaad2016_048m20, 2061, ecaade2015_33g6, cc01, 22f7, cb82, ijac201513305k12, caadria2015_176m26, 8b59, acadia17_473ww, acadia15_263w10, d4bc, 6044, 909d, 6709, 220c, 799f, 8fad, 9fb9, 2a70, a076, 3491, sigradi2015_10.307n21, e69c, 1e21, 2aaf, 0765, 2c82, 0f16, 2bd3, ac0d, 967f, ijac201513203u6, acadia17_670xx, 1a8f, caadria2016_589a25, 8d07, caadria2015_067m8, ecaade2013r_016u8, ecaade2014_044v10, caadria2017_104w27, 1bef, f987, b172, a40c, eb92, c6dc, caadria2017_054g18, 8a9c, 0f7e, 4190, c5a8, caadria2015_081r12, cb33, dd02, f0d0, ecaade2015_136r26, 8c6a, ijac201715102x, 8824, 2633, e96f, 2f57, sigradi2013_100b, 2b5a, a51d, acf7, 361d, e5bf, eb6f, 9ea0, dbb1, a3cd, sigradi2016_467m, 03e1, d196, 0521, a4de, sigradi2015_8.189n13, caadria2017_096k26, ecaade2015_116i23, f359, 0c7f, 4a4d, da49, d490, 303b, ecaade2015_199b43, 7eed, 31a0, caadria2015_086k13, b922, be27, c65c, d18a, 7ed7, ascaad2014_035z1, ca46, 2735, e781, ce88, 71e1, 1015, 411a, 8e2b, 0ffc, d8fe, acadia17_590ss, b227, bab5, acadia14_339av, 3871, 86d6, b139, c197, a983, ee35, 3906, 792a, aaa4, 5ca4, 3c72, ecaade2015_248j56, acadia14_579ay, acadia16_352f22, 4f63, ecaade2017_288q, ascaad2016_046r19, 2ce9, 6e42, eef6, 24d0, fca6, 738a, sigradi2016_637dd, sigradi2014_252t9, 295d, sigradi2014_015h1, aab9, 5b80, 0187, d8e3, ijac201614401a1, 99ac, caadria2015_208y30, 380a, 9a03, 62aa, dcaf, 233b, acadia14_445am, ab9e, e214, ecaade2014_018t4, ecaade2015_285k62, 4775, aa82, acadia14projects_43ar, ecaade2016_046a13, 0154, ed46, ascaad2016_024k10, ijac201715202e, 4c70, af96, sigradi2014_186y5, d1ab, 9f9b, ecaade2017_230yy, d4d8, bdb0, 6cba, fda7, de32, 8615, ecaade2017_006w, 941a, 8e68, d865, 82ea, 6068, 864e, 5b21, 97fd, acadia17_640oo, 7068, a348, acadia17_60r, 8e08, e4e3, 2033, 242c, fc17, ijac201412404a8, c8b5, 0ab0, sigradi2016_732j, 1b92, sigradi2015_12.215v27, 135b, caadria2015_139r22, bc41, 71f3, 7dcc, 9733, acadia15_483w20, 870c, ecaade2017_101p, ae59, 840c, ecaade2016_011g3, acadia17_403n, a150, ecaade2014_220c56, 4f6b, f5e0, ascaad2014_031i9, sigradi2016_364ll, caadria2015_208t30, b212, caadria2017_009v4, a341, ecaade2016_243f65, 76f9, b25a, 0f20, 192b, caadria2016_809h34, 8954, ecaade2017_129kk, 65ed, ecaade2016_238u63, ijac201412408f3, c85d, ac14, acadia14_681an, 060a, 3dd1, 82c2, d35c, a63d, 9145, b297, d72f, 0a62, 251b, 871e, 4426, 8336, 0bd4, 2f90, caadria2016_777w32, 390b, ecaade2014_052i12, 7c07, 1d28, 83af, 8185, ecaade2013r_017z8, e1d8, 6aa3, 6e0d, ecaade2016_136n38, e1dd, acadia15_297e12, ea7e, 68eb, 2e77, 7f53, ddc8, 26a0, acadia14projects_497t, 727a, ecaade2017_138w, a7e2, c6e7, ecaade2017_265k, c50a, d50d, a483, 1a40, 2763, acadia17_247ss, 71ad, d1d8, 0fdd, 84b3, 829b, 389e, 0574, 1cbd, 1077, acadia17_532ee, ad09, cd42, 03ce, 0448, ce83, 8dae, ecaade2016_130d37, b08c, b524, ijac201614207x11, a543, ecaade2016_230g62, 41cc, acadia17_348ww, cfbb, 0a7c, 7d56, ecaade2014_084v19, 50d4, 14fc, 54ed, ecaade2016_203g53, ecaade2014_145m33, e185, c607, sigradi2016_669cc, 42cc, ecaade2017_029dd, 5cf6, acadia17_257xx, 1ee0, 7847, 157a, sigradi2013_389, b0a4, 981c, a706, 1112, 1626, f3bf, acadia17_52w, 6b74, 1bdb, c671, 7734, 3139, 6f1d, acadia15_243f10, 3dc4, 9667, 5d6d, ascaad2016_016r6, ascaad2014_012j6, acadia15_451f19, cb80, f0db, 66a7, b182, acadia14projects_43as, a2b3, a054, 82aa, f136, 8bfb, 20f2, caadria2015_170v25, 430a, eb02, ijac201513103r2, e50f, 0e98, e552, ijac201614201a6, 6ad5, 129d, 3327, 420d, ecaade2016_110k30, a776, 28bd, f518, 4236, c2f4, caadria2015_176s26, c1e6, 9048, 8647, 0f5f, ecaade2015_114y21, 3427, f2f5, 5718, f7ee, d5d5, aeaa, a9ee, acadia17_290l, 101e, 0b5d, 3d05, d05d, caadria2016_539d23, sigradi2013_387h, 0c2a, bf8d, 26ad, 21de, ijac201412305p2, c395, 7044, ecaade2016_108s29, ecaade2017_157ll, sigradi2015_3.268a5, sigradi2013_189r, 73dc, ecaade2015_248a57, d7c8, 10be, 387f, 4c0c, sigradi2013_342u, 477c, ecaade2017_213j, ecaade2017_095v, 5189, a39a, b8ea, a2e1, 45ab, 323f, ecaade2014_217h55, ecaade2017_017b, caadria2016_281l12, 3371, ecaade2014_052d13, caadria2017_018r7, 4178, 0630, 87e8, acadia17_60x, 1f5d, d0cc, acadia14projects_479e, 3e02, 09b9, 4d00, caadria2017_190a46, a13c, 53fc, acadia14projects_565af, ecaade2017_080dd, 1853, 5ba2, 63ac, ecaade2015_248k56, 5c9f, ijac201412403j6, 1d6b, e68c, acadia14_301g, 7793, ecaade2016_223m59, dfcb, 6aff, 7fb3, acadia14_609ag, c512, caadria2016_601g25, ascaad2016_054m21, f878, 9953, be95, ecaade2016_162g44, ecaade2014_112m26, 773a, eca9, 41c5, a8e1, 6ed2, 8976, 56e3, acadia14_719h, ecaade2014_140b32, ecaade2017_302vv, e443, 5bc5, e634, 719e, 796d, 86a3, sigradi2015_6.151f8, d646, 292b, 56a0, c728, ecaade2017_198qq, 73e4, 004b, 8da9, b216, sigradi2015_4.219s6, 1ef3, f21a, 7e01, f998, 1319, ecaade2015_229z51, ijac201614208x12, 5a56, caadria2016_301o13, sigradi2016_446e, ecaade2014_157j38, f9cc, 429e, 5e32, 4fce, sigradi2016_375g, 42bb, 38d6, b859, ijac201614308z5, b1dc, a3ac, be0b, 5608, acadia17_350x, f0e8, a828, 3631, bf55, ijac201412305a2, bf1c, ec27, 521d, 6df8, ecaade2016_067k16, 6ff5, 0dfa, ca62, aeab, 33da, sigradi2016_428l, 877b, cfac, 33c4, 6727, 51a7, edec, a8be, 57e4, fbd8, e49f, 81c5, sigradi2015_10.309b22, 7908, c2d9, sigradi2014_037w2, 6cc7, ecaade2015_138k29, ecaade2016_140m39, 20e6, 3b2e, acadia17_62qq, 7e91, 3310, ecaade2014_176b44, 1cca, ecaade2015_59g11, 7141, 992c, 9193, 479f, b66b, caadria2017_115j30, ijac201614405x3, 0d4a, acadia16_12j2, ecaade2017_308u, 3e24, 22fd, da67, 5626, ijac201614308y5, ce80, 7c19, 2ccb, 3b91, ecaade2014_224v56, 1c49, 1f84, caec, acadia14projects_229l, 8efe, 72fa, sigradi2014_099u8, 186d, ddfd, 459f, 22e2, sigradi2015_10.377y22, f892, acadia17_128oo, ecaade2015_129m25, c283, 2675, 7d9a, a4d3, 27fb, 678c, acadia17_37hh, 65a9, 98af, b160, b9cc, 470c, b4ad, b790, 66b9, 0653, caadria2015_016h3, 746f, c7d8, 1d52, ca3c, ecaade2015_195p41, ff45, 815d, 5ed9, ecaade2017_071ss, 22a3, acadia17_590k, 63f6, sigradi2013_226v, 2322, 7588, sigradi2013_155g, sigradi2014_132m1, 23f9, caadria2016_829a35, ecaade2016_139e39, ascaad2016_024j10, ec9f, 9094, c97d, e55d, f47f, b021, acadia14_91t, 5886, 06b5, 8d70, f173, 820a, ijac201614104a4, ecaade2015_235t53, ecaade2016_mrtd66, 5314, 9b2e, 3512, 53dd, ecaade2017_152ll, b246, 5dd0, 55d1, acadia14projects_177y, 9efe, e56a, 4bc7, 83d8, e086, 8526, 1bde, 5c66, 60df, 1b14, 8382, ecaade2014_094l22, 4566, 5c1c, ecaade2017_080ee, 5835, 9977, acadia17_322c, a5b1, ecaade2017_050k, 24fc, acadia14_565af, 80f3, 5b2c, acadia14_709am, e9d2, 8806, fba4, f0d7, acadia14_301a, 47f0, 1d4e, acadia17_542ii, ecaade2017_039i, 2312, f409, f5f8, sigradi2014_074d6, 3a24, a498, e68a, d1eb, caadria2017_047d15, 7c1b, 18d6, sigradi2015_8.328l15, c851, 3873, f10d, 77c2, 6bec, 25ff, ecaade2015_100b20, acadia14projects_435ay, 671e, 3428, 99f7, 8aa2, ecaade2017_256t, a91a, sigradi2014_197y6, ecaade2014_112c26, 7682, 7506, 04f1, 38e1, 5a85, 1ffe, b20b, 3232, sigradi2015_3.65n2, 736f, ba79, 1102, ecaade2017_117t, 38e9, 96a2, 6fd8, 6b6a, 7863, 8a8e, be30, 169a, sigradi2016_766l, 8caf, acadia16_164v11, 71b9, 4a2a, 6d7d, a5ba, caadria2017_079x23, c5d4, acadia15_223b9, 4abf, ascaad2016_038y14, ecaade2016_217a56, bde6, acb9, a328, 7fa5, 622c, 7a68, dda6, a553, be8d, b92e, 0e3e, ecaade2016_114i31, c1c4, aa83, sigradi2016_558p, ecaade2017_225zz, 5bcf, e70b, 81fd, 15f9, 0a44, d59b, sigradi2014_339c8, 6610, 7ac4, e542, ecaade2014_078t18, e328, d574, bf3d, ecaade2017_046yy, 0651, 28d2, 0c2b, 35c0, e65b, 24f3, b972, ecaade2017_155k, 07c9, 4a51, a15c, 2a42, acadia17_170z, 4990, ecaade2017_017o, 8175, c763, 7fd6, e594, e39d, 4899, 42f9, 561c, 0dcb, 125f, 5981, a161, 6f04, 107a, 8cb8, 0b8b, ebef, b645, 59f5, d0d9, 7ddc, 0b8c, caadria2017_142r37, a3aa, 45ff, ca9a, 146b, 1983, 12f5, effe, b2bb, d116, ecaade2016_018u4, 66d5, 1521, f531, fca4, f526, acadia14_435al, 9a4b, e973, ijac201715203rr, 0421, 9569, 793b, 8309, e2b3, 1548, acadia16_154n11, sigradi2014_074y6, 15d7, 19ce, 80b6, 7b4f, 4085, fb44, ijac201715105xx, 040b, 6e4c, 69ca, ecaade2017_031ss, 29d8, 1a46, 0a43, 3220, sigradi2014_132k1, 4053, 118c, 1040, ba04, ecaade2017_274bb, e7b2, a8ab, acadia15_497j22, de3d, 4213, f86c, 57f2, a0f0, bc51, ecaade2017_013kk, ecaade2015_293x63, 3ab8, 1c9d, b0ef, 9f9c, b69e, b5a2, 0287, 9f5c, ecaade2017_201xx, 162d, 115a, ecaade2015_77e15, ecaade2015_161n34, ecaade2016_011d3, caadria2017_041g13, aeb5, caadria2015_130f22, 1ab2, aff7, 2fdf, 9199, 1b2e, c3aa, 4816, e7bf, 40a5, 237f, ca53, acadia17_201f, 4168, 0d86, sigradi2016_467n, 0514, ecaade2015_158c34, 6a96, ascaad2016_017w6, 647b, 7a55, 7dba, 49b7, 852c, ecaade2017_264f, 5a70, ascaad2016_039o15, ascaad2016_043h17, caadria2016_013e2, 4b63, d47a, bcef, 5e91, b070, 104c, 5c80, 5473, de1d, 2af2, bbdc, ff01, ecaade2015_114m22, acadia14projects_117az, 460e, ecaade2014_016w3, 739e, 16c7, caadria2016_487i20, 4725, 984d, 58d2, ab1f, a415, fb8e, 9279, f9b9, 1378, 4ccd, caadria2016_281c12, ecaade2017_046k, caadria2017_067k21, df7f, 829a, acadia15_47c1, db2a, 03b6, e855, dfa4, 499b, c71d, 163f, 7ff0, 093b, acac, acadia16_34b3, 0852, ecaade2017_172ff, acadia14projects_189av, 38d0, ijac201412204i3, 5003, ffd7, c59a, cc0e, abb5, acadia17_36aa, acadia14_177w, c5a6, 230e, 08da, 1ba2, 1706, ef21, 3977, 7f46, 021f, 5040, 464f, 7ff6, c429, acadia17_296x, 524c, 0d8e, 1312, a5af, ecaade2016_108r29, ecaade2016_021y5, e346, 2b30, f3bd, c9c8, ce16, 064f, a290, 3372, 5e8e, acadia14_699t, ijac201614303t2, 5b59, acadia17_318l, ecaade2016_040w10, sigradi2014_021t1, sigradi2015_9.152x16, 1daa, f9d9, 0e08, 83d4, 4072, 4d6f, 4461, d0e2, ffd0, f7f4, 7df1, 1554, df7c, fe47, 27cf, da0f, 2add, ecaade2015_170t35, acadia17_118jj, 9f3d, ecaade2015_233g53, 1fea, 8127, f244, caadria2017_142f37, acadia17_273gg, e77f, ascaad2016_040a16, acadia17_445s, ecaade2015_53j9, 7454, b423, 5030, ecaade2015_271a60, da30, 4b79, 94bd, a813, ijac201412402f5, 7d44, 820e, 60d4, 9095, e254, 57a9, 7cc7, 94bc, a23f, 3cf6, 0bc9, caadria2015_213l33, 1e7e, ascaad2014_023y4, ascaad2016_035y13, 1a9e, 2ca0, 1d43, c506, e858, acadia17_542yy, 6be0, 0e9f, 0732, ecaade2014_202n52, 2486, sigradi2015_12.297e28, 4aa6, 85d9, 3aaa, ecaade2014_163e40, 0abc, 9196, d9cc, 1a1e, ecaade2017_301l, 765d, ascaad2014_014z7, 9b96, 8957, 4fe0, 2791, 2a13, 8ca1, 86ec, 49e5, fa7f, 42b7, 75f1, 178d, f1f7, a296, 1f4b, 72a6, e10c, ecaade2017_100i, a89a, 339a, cba0, d5ca, dab7, ascaad2014_001g1, 2cf6, bcdc, afde, ijac201513103b3, 0ad5, d3ba, da8c, ecaade2014_024l7, 032f, e0a6, 8ca0, 152d, acadia17_296q, acadia15_57x1, da91, caadria2017_016f7, fe98, c341, ecaade2015_109x20, acadia17_177k, 8767, 44fd, 9fbf, b546, ca85, caadria2015_210f32, cd9b, 3471, 0017, 6a55, 9d77, f0cf, 8491, 594b, b4bc, 9c55, 7d5a, 73d3, 85d7, 7fd9, 8f3b, ecaade2015_207l46, ecaade2016_106h29, 21a7, c890, 0da3, f640, 7514, b5ff, 4088, 82c6, ijac201715106j, 9106, d6ba, ecaade2015_227w49, 5aa0, sigradi2014_284e4, b989, caadria2015_213n32, c8ec, f1fb, be74, ecaade2017_269vv, ecaade2016_025k7, 5f78, 0b80, 1044, 80de, 5afa, 239f, caadria2017_046m14, acadia17_189hh, 42a9, c43e, acadia17_630g, 520c, 55ac, 8ab5, 0860, b7aa, ecaade2014_195z50, 5bf3, ascaad2014_001a1, acadia17_292u, 574f, acadia15_185n7, e949, 82c0, 70c8, 6611, ecaade2014_015x3, 5579, 4db7, 40e8, ecaade2015_22u4, 5aa3, 5d93, 80b9, caadria2017_047i15, 4f9c, 925a, dda2, ecaade2014_153u36, 34db, fa6b, 5441, a1a2, d1e3, acadia15_497f22, ecaade2016_068r17, 2857, ecaade2016_099n27, 4464, caadria2015_073t10, a193, 92cd, sigradi2016_647rr, 1769, 91fc, 81c6, ecaade2016_033y8, 393a, 316e, 2478, 4e28, ef3a, caadria2015_137k22, 30cb, 492d, 9cb1, f676, a102, 93f1, d296, b509, 68a0, acadia14projects_619y, 6dbc, db90, caadria2017_028d10, 2949, fc26, 5316, ecaade2013r_001l1, 8e21, 0ae4, 0696, 37e5, caadria2017_016s6, 0bfa, fab4, 8688, 0339, 44da, 6706, ecaade2017_008h, caadria2015_122r19, 567e, acadia17_435f, 35d4, 8f85, 0884, acadia15_263e11, sigradi2016_367xx, ea66, d9bc, 9851, 6741, 71a2, 19d6, ecaade2016_023o6, 0377, ecaade2017_169ss, ecaade2016_119a33, 2639, fa04, 8ffb, ecaade2014_071c17, a5df, edd0, 0eb9, 9e49, 412f, acadia14_153au, ecaade2015_265n58, e79e, 42b1, 8b1e, 13c5, ascaad2016_041o16, be55, ecaade2014_224r56, f1bb, caadria2016_219i10, ecaade2014_191v48, c472, ebdd, ijac201513105a4, 9e52, 758e, 9d8e, 71ae, ecaade2017_253w, ef01, ijac201614207r11, 79bc, acadia17_92u, 68cc, 018b, ecaade2017_199ss, caadria2015_109b17, ecaade2014_120f27, 1985, caadria2015_048r5, f713, ijac201715105k, 7366, ijac201412201j1, e69b, f68b, 9d0c, c5e1, 32db, ecaade2014_195j50, b952, d980, 9ff1, b439, ecaade2017_122uu, fc96, 0d60, 4203, e8b6, 5cb2, 4a27, 0fdf, 723b, 0b0f, 2a82, e3a9, b2c0, caadria2015_150a24, c2fb, b4de, 24f5, 4711, caadria2017_183c44, df7b, 41c8, 7965, 5acb, 8941, fdf9, sigradi2016_443uu, 1628, 33f4, 9606, c204, ecaade2016_158f43, 96cd, 42ef, c793, b84b, 4790, ijac201412204z2, ijac201614204y9, a906, 8574, d58d, 0a01, 0d66, ijac201412403f6, 687c, 79f1, 3a8f, sigradi2013_158e, deb6, 15ee, e516, 6ea6, ijac201412402x4, af77, acadia17_590p, caadria2017_057p19, ecaade2017_101w, eaaf, 7fd7, acadia17_274qq, cdb7, 5b60, 6daf, 2f13, 334e, 7bfe, 2f5b, 6c8a, 14f2, 8de0, d670, 106c, ef20, ecaade2017_jgor, 291d, 332c, 7a7c, 6968, ce6f, 3db5, 9318, 3872, ecaade2016_151n41, 3d88, 35d8, a96d, 7c2c, 619f, bcac, 747b, ecaade2016_ws-dleadd68, acadia17_364a, 7858, a1a1, 9080, 9044, ijac201412303g8, ijac201412408v2, a3a4, f2c9, ecaade2016_190s50, ecaade2014_182x45, 9d3c, eb4c, 4bb8, b9db, acadia14_579h, eec1, 2b3b, 1f1c, dd9e, 1506, ba48, 948a, 53b5, dc84, ecaade2017_033x, d605, adad, sigradi2014_263c1, dcc7, 8456, ca03, ecaade2017_215hh, 8667, d8ae, ascaad2016_030g12, f889, 3f5b, bab7, ijac201614204c10, 8f1f, 6040, ecaade2016_234w62, d8fd, fe21, 40c7, acadia14_167y, ecaade2017_213e, fda5, 2f06, 5687, 5d2b, eb56, 0a7a, bb82, acadia14projects_177ac, e312, c6f7, ecaade2016_ws-afuturel67, 8bed, acadia16_174d12, ascaad2016_058g23, 56b7, 4779, 296e, 2d9f, 1d0c, 7577, 3f7b, acadia17_669r, 30c2, f044, 12e7, 2b63, 7786, 8a6e, d95c, ijac201715106x, c625, 87a2, 9364, 65dc, ecaade2016_167d48, 76aa, de78, d6bd, 4e33, 5056, eae7, caadria2017_142p37, 2c43, e866, ecaade2016_021w5, 6211, 5a7b, ee70, baeb, 43df, bed8, 79fb, ecaade2015_73g14, 4981, ijac201513101d1, 49ea, 7b1b, 1a9b, a5f7, sigradi2013_183z, acadia14_517t, 19de, 6339, 02bf, caadria2017_155p39, 89d1, sigradi2014_276s2, 1b91, e533, caadria2017_123r32, 3098, acadia16_12z1, df9e, 0a46, acadia17_82f, 7269, bc45, ecaade2016_208s53, acadia17_618nn, b239, ecaade2016_042z11, acadia16_214e14, acadia14_311z, 4885, acadia14projects_145k, 8b0b, 8135, caadria2017_023k9, ecaade2016_183t49, 5403, cdad, f308, ec9a, bc44, acadia14_539aw, addc, ecaade2017_008p, a69c, 255f, b497, 6ee5, 157b, 387e, 956f, caadria2016_641m27, 52da, caadria2016_167k7, f42f, 26cd, 14a7, ecaade2016_017p4, acadia14projects_63ac, a2b2, 6d6e, 4621, ecaade2015_251p57, b2ee, ca76, 2778, edc9, 8d42, 9a16, f2d1, 2613, d2c7, ca00, ecaade2017_215hhr, 2299, 92bf, 78da, fdaf, 547e, ecaade2015_17f2, 065e, fc3a, 8f10, ecaade2016_140i39, 3f7c, 9808, 0fc3, ecaade2017_023aa, 303a, f682, e29c, b540, adcf, 8363, c741, e99c, 621d, ijac201614102e2, 8d8c, a058, sigradi2016_732k, a05e, ecaade2017_080gg, e29e, 0cfc, acadia17_28cc, sigradi2016_710ee, acadia14_63e, 7b3a, 8ba2, sigradi2016_729yy, c94e, 0796, caadria2016_767s32, a7ed, 056d, 449d, sigradi2016_590n, ecaade2016_118i32, e26c, acadia17_512aa, 302d, daf8, ecaade2015_325w70, 651f, a9ea, 9bc2, ecaade2017_087o, d176, a6f9, 0cf5, 05ce, f15a, 734c, 0d12, c214, caadria2015_086l13, ff88, 9566, bace, e5eb, 6872, b8d0, c63e, ae7f, sigradi2014_074o6, 0b0a, ecaade2016_mrtv65, 845c, ascaad2016_030h12, 2e72, sigradi2014_151i3, acadia14_709al, ecaade2017_192n, 481d, ca0c, acadia16_88g6, caadria2017_118y30, 5082, 3480, c552, 4b68, eb71, 9a29, 5fba, b436, ef1d, 246e, ecaade2015_109t20, fd5b, ccea, acadia17_190f, 93d8, acadia15_185k7, ecaade2014_214n54, 03f2, acadia14projects_601v, 7ad3, 528e, d7c5, fae3, 5ed2, caadria2017_115n30, acadia14_81j, 21da, 0155, ffac, acadia17_62ii, c49b, ecaade2015_221w48, ecaade2017_021k, 8040, acadia17_648ss, c0e1, f3e0, 85a4, e862, ecaade2014_070r16, 615c, 569f, 4bac, e9fe, sigradi2016_815ee, e38d, caadria2017_056s18, c4d8, ecaade2017_305b, c9bd, 3bea, 7a79, 5607, ecaade2016_243v64, acadia14projects_23ad, 2d70, caadria2015_209x31, 67ff, 2ae9, 48ba, sigradi2013_401n, 8f50, c5d1, e54c, 6df1, 0394, 3f63, d5cb, ijac201715202jj, d5d9, 9b9a, 473d, 875a, 1b5c, e64a, 38db, 9caf, acadia17_492oo, 3ec9, ceb7, c220, 8448, acadia15_431s18, e926, 9019, c3e9, fa29, cefe, 4957, 9906, acadia17_637ww, eef1, acadia15_185d7, sigradi2013_100g, a036, ecaade2017_152yy, dcea, caadria2015_213d33, d081, 5c3e, ac4a, b2d2, 1587, sigradi2015_11.136u24, 0c94, ecaade2015_195k41, ijac201715201x, c29b, d9bb, ecaade2017_031rr, ecaade2015_207n46, 74f4, d50e, 1662, caadria2015_099u15, 14c5, ecaade2017_140bb, 9ea7, 4c7f, 3fed, 0e48, 7cef, c027, ecaade2016_151g41, 3380, 16db, caadria2017_041j13, 21ae, 1f30, a542, 7b14, 4ad6, 99ed, 5ac7, ded8, caadria2017_190p45, ecaade2017_027xx, 0d44, 4c17, ecaade2014_153i37, 63c5, c06c, defc, 6d32, b2e0, d744, acadia17_423jj, ijac201412301n5, b2c6, caadria2015_124x19, c9ee, acadia14projects_311x, fdb8, 02d2, acadia17_178bb, 5855, sigradi2016_690b, sigradi2015_12.297h28, 115b, 68e8, 9e40, 08d3, 917d, 1fca, 689b, ede3, acadia15_323l13, ijac201513305e12, caadria2015_010w1, 4260, 888e, 4e6f, 5b8b, e53e, ea59, 0a38, 8280, 7055, d434, e8d3, 05dd, acadia17_324q, d878, sigradi2015_3.201u3, 4635, 2ca8, eabc, 4a90, df4f, caadria2015_066f8, 265d, 78e7, 4ce6, 9eb4, 0137, sigradi2016_490w, 3237, b454, sigradi2013_429z, 2596, e183, 38f6, caadria2015_124g20, 6580, f1a4, a228, ecaade2016_073u20, 3d35, sigradi2016_625pp, ecaade2016_225t60, 53b0, 207a, da5c, 088c, 268e, acadia15_371n16, 642c, d9fe, 0fb0, 6f58, 3957, ebc4, 96ac, 411c, a2db, ecaade2015_91f18, 6731, a1d1, 17d4, 3533, 270d, 62ec, 590d, ea86, 1f00, 65b1, 03f4, 8de2, 89e5, sigradi2013_294v, c65d, ecaade2017_170c, ecaade2014_041h10, e864, ecaade2015_285l62, 4944, cc5f, 26bb, b511, b9e0, c27a, 7e71, acadia14_63am, ddd8, f89b, caadria2016_197r9, 2787, f723, ab1a, ijac201513203m7, 16d7, ascaad2016_028u11, 0de2, 8f5f, 8f90, 4ecf, ecaade2015_53t9, 2709, acadia17_473b, ecaade2017_031jj, f0e3, 3106, 5ada, b2d9, acadia17_36y, ecaade2013r_004f4, faa3, b0e8, 693a, sigradi2015_11.136z24, 54f8, sigradi2014_197u6, 090d, ijac201614102z1, 66be, 9dac, ecaade2014_023e6, 10c2, 36e9, 0513, d207, ecaade2016_217k56, c8da, a43e, ijac201715102u, aef3, caadria2015_072z9, 3676, 8f12, 9b1c, acadia14projects_479c, fc6d, ijac201614308w4, 6eb1, 30f8, ff11, 2b5c, 9490, sigradi2015_10.220c20, 3a40, 9743, 5f5e, d9f6, sigradi2013_411l, caadria2017_081p24, acadia15_333w13, 5f82, 3b82, 2690, bf43, 31d2, 2bff, 3a92, 8761, 212c, caadria2016_457d19, 38fd, 861d, efa9, 0378, 7131, 9a5e, 504b, 1748, 5423, 445f, ec68, ecaade2017_306m, 320a, e66d, f360, 931f, a251, fc67, 0cd1, ecaade2016_129p35, ecaade2016_136o38, ee3f, 0970, 64fa, 8fe0, 1282, 01d1, e8c8, acadia14projects_237aw, 2c47, f1b4, ecaade2015_332t71, d8d8, c247, 21eb, ecaade2014_194f50, f219, 556a, ecaade2014_176g44, 44b5, 669b, acadia17_178ee, 44e7, acadia16_352h22, 9e6c, e079, 832b, 7c5c, 4613, 9ca8, f61f, 1e9f, caadria2016_187y8, 9d50, 5aa5, ea3e, 5570, 1272, acadia15_195w7, sigradi2014_114k9, 54d4, 97aa, 8556, sigradi2016_614u, ecaade2017_091qq, 1259, ecaade2014_044x10, 8bc6, sigradi2015_7.203g10, ecaade2015_248u56, 7921, ecaade2017_301o, 43db, bb01, 707e, 1e2f, 56d8, 5cd2, 6e20, 3f35, dab0, 1dca, 3d6d, 0224, ijac201412408w1, 5c14, bd58, acadia14projects_189ay, 4479, ecaade2017_109ee, ccbb, caadria2015_084w12, 4e65, ijac201513205a8, f79f, 333f, ecaade2017_301j, e224, acadia15_323m13, 1468, 7527, 7333, 6be7, 8db4, a6e6, e440, ab78, 2e54, 4493, ecaade2016_171c49, 49c5, 74bb, 1d90, ijac201614404y2, 8aa3, 07cb, a1f0, 7522, 2719, 30e1, c5f0, 7104, b85f, 37c4, sigradi2016_490ee, caadria2016_851b36, 84d7, 3113, 25db, 0d8c, c9fc, ecaade2014_194h50, 527e, ecaade2017_101u, d82c, 2cf9, 2bd5, 2988, 8bde, ascaad2016_029a12, 3967, a645, ecaade2017_208k, ecaade2017_046b, 6a0b, ba4f, 28c5, 05ed, 71cc, 7f0b, 5048, de4b, dd6f, 3626, beff, ecaade2017_291ff, a4d5, 9053, 981a, caadria2017_168b42, b91f, 7d09, e20e, 6dd6, 6793, 7e35, 7859, acadia17_436n, a504, caadria2016_797p33, cf82, ijac201513302i10, ijac201513303x11, sigradi2014_049k5, acadia17_500hh, 2ed8, acadia17_230ww, 2f61, 66a4, caadria2017_004m2, 6f74, fe12, caadria2016_651z27, acadia17_446cc, ebca, ecaade2017_203s, a092, 563f, 7e77, 5d27, ecaade2015_38o7, 6414, f1f8, sigradi2014_109h9, f8ae, eb19, 2178, 6f28, 01e0, ca71, ecaade2015_196g42, f588, eba5, e163, 0335, ecaade2016_222b58, 657e, 6b91, 640e, bef2, ecaade2016_158t43, sigradi2016_440gg, 9b78, a1eb, 7a37, 283d, ecaade2017_051s, b616, ecaade2015_175m37, 0cc3, 76e6, 044d, c6df, 876f, c0a9, sigradi2016_417nn, 0f74, d65b, 78c2, f2c8, a3dd, 8ad0, caadria2015_048p5, e853, 8438, f449, a2e3, acadia15_497s22, d4e0, 49f5, eaa9, caadria2016_797v33, sigradi2014_313t5, d3c1, f329, 1f27, f1a2, ecaade2015_122i24, acadia14_75e, 0a7e, bc6f, e1fc, a5cf, a702, 4d5f, 39b1, a91f, 43b9, 824e, e553, c724, 9d16, d302, ecaade2014_050d12, d643, 12a2, 100f, 71c3, acadia14_81o, ef6c, 2236, b8de, acadia15_431v18, ecaade2017_ws-archieduq, ecaade2015_284y61, fe4b, 3481, ecaade2017_301k, 826e, caadria2015_150w23, 3756, 2d02, acadia16_280w17, eb50, 6b26, 3a61, 193c, acadia14_487g, 6773, a961, sigradi2016_781ww, b4bb, de46, 897d, 81d4, 7f5e, caadria2017_030a11, 6957, ijac201715106g, ascaad2016_019s7, 7639, a1ac, 0ac2, 2bee, b708, 91b6, e045, b4e5, ac7a, acadia17_436r, ec9d, 5ba3, acadia16_344h21, ee95, fcc3, c93b, d9d3, 15ce, 0e88, ecaade2015_144w30, 54ec, 8d8d, ecaade2013r_011h7, caadria2016_259n11, 1e08, a4ff, sigradi2016_710bb, a620, 028b, 21a9, 2c77, b13d, 9670, 4be5, 5289, c49e, 15ef, 1ab0, 99e8, db98, 67f9, caadria2017_048b16, sigradi2013_304z, 8bdc, fc91, d059, 14ce, 448d, 50e0, 4ada, 9a88, 96e5, d0b2, af9b, d573, 6b03, a945, sigradi2014_265x1, ca3f, ecaade2017_146hh, 7305, 227b, 6ea5, ijac201513103p2, acadia15_223l9, f45a, 795e, acadia17_162x, 043c, 6584, 06f5, 4a3c, e967, acadia14_365an, 2289, 57f1, 53a2, 0cdd, ecaade2014_072o17, sigradi2013_268, ascaad2016_030d12, 2d40, e11c, 27c9, 76f2, c11d, ascaad2016_019t7, e59a, 5b8a, 421b, dcdd, b804, sigradi2015_sp_8.284n30, acadia15_483l21, c3ca, 1ded, 4b90, add4, acadia17_82ii, 0083, d6d8, b431, dbd5, sigradi2014_213y7, 505d, ecaade2016_089y24, ecaade2015_200r43, 326b, 3178, ecaade2016_065a16, ijac201614309u6, ijac201513203j7, 594a, fee4, a5f9, caadria2017_074p23, d3cc, bd9c, 56fa, 2c69, ecaade2016_058z14, fa39, 99f5, 6e04, 2648, 8f99, acadia14_153as, caadria2015_033c5, ecaade2017_109nn, a6f7, a7d6, 96aa, 4606, 1fcc, d285, 191a, ascaad2016_028s11, ecaade2014_015j3, ecaade2015_114d22, ijac201513206m9, 9219, ecaade2017_046j, ecaade2014_151y35, sigradi2014_345j8, 6307, ecaade2016_203k53, 6723, d181, ascaad2014_018u1, 4b8d, ecdf, f7a3, 6cd7, b4dc, e327, cd1e, 2e59, 50e7, c97e, acadia17_338ff, b313, 0d89, 30a1, ecaade2015_92x18, e0fe, be06, 08f1, f6a6, 6349, ecaade2017_124e, ecaade2014_015m3, a17f, 4ed0, 94d2, 5887, ecaade2016_ws-dleadj68, da74, 6f87, 8ed4, c1db, acadia14_177ac, 6112, ed6a, d67d, 0525, ae89, acadia15_483b22, ae5b, 5452, 86f6, c6fa, d8a8, acadia15_149x5, ecaade2015_317u68, ac2f, 9c69, acadia14projects_111k, ecaade2014_023m6, 9344, acadia14_463at, 5369, f3e7, a6c9, 9090, 8301, c6b2, sigradi2014_128z9, sigradi2016_602c, 560d, 8569, 8373, sigradi2015_3.111c3, 055c, fddd, dc67, 623c, 8b31, ascaad2014_018a2, b1a6, 1c67, f017, caadria2017_096y26, 6eff, d7bc, 9b18, 816b, 5765, 8891, c515, d62b, e7ae, da11, caadria2016_291e13, c0ec, 66b1, 7c46, 4d6d, 7abd, ecaade2017_148zz, caadria2017_002i1, e80e, ecaade2015_161d34, 4ab7, 963e, 3898, 2aff, 19d8, sigradi2014_293b5, dd13, ccc7, ecaade2017_089dd, 7d7e, ecaade2016_136g38, 0f4c, 601f, 75cb, ecaade2014_112d26, bd7f, e25c, 46e8, ecaade2014_044y10, 2e38, caadria2017_043g14, ijac201715102v, 7d49, 4e0d, a9a5, sigradi2013_226a, a85b, 747c, 8385, 4c1b, dbc3, 3dac, 7a3d, d0de, 953b, ascaad2014_029f8, ba16, 7176, acadia17_248c, 343d, sigradi2016_815bb, 0f1c, a9ca, 4211, 9049, f50f, e776, 5149, ecaade2017_061e, acadia17_177h, 9dd7, af43, 175b, ecaade2015_207t46, acadia17_258j, 0327, 12ac, sigradi2015_2.137l1, 6bf5, e2dd, d46d, sigradi2016_815ii, acadia16_318g19, caadria2016_425e18, 2159, 0bc5, 6c80, 5ee0, sigradi2013_194n, ecaade2017_212pp, ecaade2017_256ii, 8a76, sigradi2016_602m, 95a4, 7b3d, sigradi2015_12.259x27, 485b, f543, d168, caadria2017_132u35, 77b3, ecaade2016_016j4, ecaade2014_011w1, 399c, 5f17, ee15, f7b0, ijac201412303m8, b40f, 42a3, 5875, fae9, 10fc, 6e4d, d1ed, ecaade2015_61i12, 1c0a, 1253, ecaade2015_207f46, a854, f69a, ecaade2014_066j15, 36e0, ecaade2017_290uu, a72c, 8d41, 3004, e4a8, caadria2015_150b24, a70c, ecaade2017_156s, e0c6, acadia14projects_53j, 3045, 810c, ee1d, acadia16_412z24, c303, ijac201614307z4, acadia17_178uu, 51ab, f285, acadia16_206m13, ab91, 7422, 82e6, d518, abbe, 242a, ijac201412305e2, caadria2016_045l3, d050, 8350, 47c6, e80f, 93e8, 7668, acadia17_283yy, ddc0, b395, e7ed, acadia17_90pp, acadia17_598b, sigradi2016_484a, 66cb, 2657, 2e8c, ae2a, b477, acadia14projects_199ag, ecaade2017_061i, dd4b, ecaade2016_019m5, 73a6, 1f42, 3060, sigradi2014_197s6, 8a5f, 93c4, abd1, 7179, f358, ecaade2017_157ff, ecaade2014_149n34, 7bb5, 6e0f, c32a, 77e1, 74ac, 1a76, 4a7c, 5cb9, af5c, 6847, aa96, 4cb3, 6531, ff33, eb74, acadia17_28ff, 1bdf, 35a0, 4bb7, c455, acadia14_219b, ac1d, f08f, 1140, 7387, caadria2015_126f21, ecaade2014_094n22, a9e5, 1d6c, cb69, acadia14_627e, 7a9e, 7096, a886, e9d4, 3b8a, 0395, ecaade2017_014yy, f9c8, 5dbc, 76c5, 9aa5, da02, ascaad2014_026f7, f03e, caadria2017_163m40, ascaad2016_045o18, 5d2f, 7841, 4465, 3d9e, 515e, 0845, c03c, 344e, ecaade2014_035w8, caadria2015_087h14, ecaade2014_052v12, 809c, a503, eda1, 9548, 2f0e, acadia14projects_33ah, 2ef4, 8277, 893d, acadia14projects_671j, caadria2016_249i11, 4a59, acadia17_164a, ecaade2014_168d41, a9a1, a0dc, sigradi2013_271l, 472d, ae43, 53e9, cac0, 4071, 6edf, c3ba, fbc6, 43b0, d675, e1ea, 88fc, 6129, b59c, 62c2, 8bc5, ecaade2015_61u12, 463a, 91a3, 8258, f691, 19d9, 3a70, 24eb, 6574, sigradi2016_420uu, 37a9, 810b, 725a, ca8c, 3cac, 6405, caadria2015_070k9, 1e7a, 38e3, ecaade2017_203zz, acadia15_211w8, ecaade2017_293pp, 7754, bb42, 81dd, 4c9a, 4b8e, 1d34, 357e, acadia17_462ii, 039b, cf58, a8cb, 4242, f085, a7f2, ascaad2014_024p5, ead5, fbb6, b8ff, d015, acadia17_581ll, 2783, bee1, d173, ecaade2014_113u26, 220b, f009, 8046, 821b, ecaade2015_320p70, 5e59, 7eee, caadria2015_124h20, sigradi2015_10.7f18, acadia17_109z, caadria2015_226p34, 138d, 2938, 2960, 6993, 378a, a201, 8fec, 684e, ijac201412301e6, 17e5, f0b4, e565, acadia17_598s, d713, caadria2017_015k5, c45b, a986, ecaade2015_286c63, ascaad2014_014x7, ecaade2015_201z43, 3457, 1a60, 34bb, d461, cb81, 1462, acadia15_211s8, ecaade2014_018r4, fe90, ijac201513104y3, fb90, 510a, 17a1, adbb, 3122, acadia15_137w4, fe1f, caadria2015_090b15, 63f1, 784b, 9d34, ecaade2017_097aa, 50dc, acadia16_478u27, e22d, 59e7, caadria2017_094x25, c217, 7af0, a0f4, aab0, 5208, 41ac, 64d3, b1a3, acadia17_340o, a8b9, 0502, f934, 45bc, 732a, de57, 2479, ccf5, 6479, f064, 38d1, ecaade2016_167u47, bd39, ecaade2014_157d39, cd67, ecaade2015_240u54, caadria2015_070w8, 8496, 4ee5, 9002, ecaade2014_163y39, eefc, f23f, b773, 787d, 2a59, aad8, caadria2016_549m23, ecaade2016_048w13, ijac201412403a6, 2c4b, caadria2016_839n35, 3de5, b499, ecaade2017_071jj, 28dc, 70a2, b798, ijac201412205y3, 29db, caf7, 8e11, 6229, 7619, caadria2017_094y25, 16af, 54af, 35b3, ecaade2016_139w38, 41dd, ea54, caadria2015_015f3, b20f, 9909, fbfd, 7530, e024, b86e, 7221, 5a6b, ascaad2014_007y3, 77cf, d338, cbf8, ascaad2014_003n1, acadia17_70hh, 10e5, caadria2015_070b9, 3a45, 024f, 2e88, a398, 21af, acadia14projects_661d, acadia17_91e, 02f5, b0c1, b697, sigradi2016_602i, e1c6, aaac, caadria2016_755k32, 43fa, acadia16_270e17, caadria2016_611w25, ecaade2016_216g55, ecaade2017_051w, ascaad2016_045r18, 0a05, sigradi2013_364t, ecaade2014_100d23, b90a, ecaade2015_194x40, 690f, 448c, 5309, 026f, 8f62, acadia16_254e16, abbf, fbbc, f8fd, acadia15_211z8, 4f86, caadria2016_631c27, 150e, 4fae, acadia16_130v9, fedb, sigradi2014_345l9, c8c5, d561, 3fa4, 9768, 2c03, ecaade2016_ws-masshousec69, ijac201513104r3, 6ea0, sigradi2014_201d7, 5bf0, fc9c, ca0f, e457, 5511, 16cf, e6bc, 030d, sigradi2016_375i, c28e, ecaade2016_102h28, 677e, 57fe, 07b7, 4548, f525, acadia17_100o, sigradi2013_359g, 469f, 2269, sigradi2016_483kk, e256, e2bf, caadria2017_047g15, dfd3, ecaade2017_021i, b026, 2467, a3e2, f689, f70b, caadria2015_111f17, caadria2017_145m38, 92ef, 918d, 2606, 04ec, acadia16_106b8, c56a, fade, ecaade2016_162s44, 0ea9, 81b2, ascaad2014_014m8, acadia15_469j20, 942f, 2851, 3283, d77f, e571, c485, a26f, adea, ijac201513303j11, caadria2015_078c11, caadria2017_124b33, afa2, acadia14projects_517o, 22c0, 7a44, cc32, 73b5, ecaade2015_181j39, sigradi2013_155f, acadia17_648ff, a0d5, 1443, 3d80, 6e3d, c4eb, ecaade2017_195jj, 18d2, 8ddc, ecaade2014_080g19, ecaade2017_067w, 0885, 059d, 0115, acadia17_274ii, 328f, aa18, 104f, d234, ecaade2014_018s4, 6c17, sigradi2014_030y1, acadia17_640w, 6bb4, ecaade2016_140v39, d6bf, ecaade2014_214x54, 776d, 2733, f557, ecaade2015_158s33, 08b2, sigradi2015_10.74r18, acadia14_43at, sigradi2013_342, dbcc, 1250, 6afd, 7a40, ascaad2016_042t16, ad25, ascaad2014_007c4, ba0c, acadia17_330ii, 41a5, acadia14projects_445ad, 25e8, acadia17_201xx, 17ad, 9823, 6593, 86c2, b9e7, c496, 79dd, 2828, 5731, 2933, aced, ecaade2014_173d43, 3359, 1901, 5c74, d44c, fd93, 71a9, sigradi2016_484c, d2a5, 3535, 5472, 8a50, a748, ecaade2017_077b, 2cb9, 3121, 8b64, cbfe, f11d, ecaade2017_140hh, ecaade2017_184ll, ecaade2017_028o, c684, e4e7, ascaad2014_001b1, 20b6, acadia15_251m10, 81a3, 9dde, acadia14_53r, abf3, sigradi2013_400u, 61ef, 25f7, ba4c, 136f, 078a, 38d2, 507b, a675, 4d9a, 0572, ecaade2015_314g68, 91fb, e629, acadia14projects_627ao, ascaad2016_054s21, ecaade2015_230c52, 6dac, caadria2017_005r3, dfe4, ecaade2017_199oo, 7869, ascaad2016_001f1, f7e3, 8168, c7ba, 94de, bdaa, caadria2016_745w31, 428d, ecaade2017_019kk, acadia17_678y, 791e, 3f01, acadia14projects_357a, fb3e, 1819, 5a3d, acadia17_71mm, 4040, eead, 26b0, b281, de81, 3582, e5d7, f301, 5fa3, 4cc0, acadia17_82u, 9775, ecaade2017_077qq, 12db, 14ad, 1a98, ecaade2015_17n2, a329, ecaade2015_100r19, ecaade2015_233u52, 3802, c80b, ecaade2014_206n53, d3d7, sigradi2016_625ww, 7c5e, 54b6, bad6, acadia17_91qq, eeee, 96ea, 02a2, 1f9b, acadia15_417d18, b53c, d1a4, d9e6, ecaade2013r_003w2, ecaade2016_118j31, ecaade2017_146mm, sigradi2014_137h2, 677c, 7257, 1e5a, e6a6, caadria2016_055n3, faa4, 11cb, daad, dd9b, acadia17_570q, 0a34, efc8, 3e09, 2a3e, 91d4, acadia17_266gg, 5b4f, dffd, b9f0, ecaade2014_151e36, b53b, 0e02, 4bdb, f595, d284, sigradi2013_386o, 2bf9, ecaade2017_083vv, 3866, ecaade2015_81t15, ea40, 3326, f965, 5b52, f717, 8fc0, 39d7, 13ad, f41f, d3bf, 64ec, 5d5a, b0d2, 0eed, e886, fbb5, fe5f, c3b4, acadia17_162y, 899f, 963d, 0bdd, abaf, fe97, a947, 63da, c288, 10f1, ecaade2017_163h, af89, sigradi2015_9.141j16, 60fb, 4a39, 4d2e, 4270, e135, 302a, af7a, acadia16_214x13, 4ab0, ecaade2017_105pp, caadria2015_030j4, ecaade2016_193t51, acadia14projects_473ap, 0036, 4a3b, ecaade2015_164x34, c57c, 12ef, b059, 737b, de79, caadria2016_177d8, sigradi2014_247j9, 7519, ecaade2014_084x19, a566, ecaade2016_102l28, 179c, e058, sigradi2013_111t, acadia17_590pp, ascaad2014_033b1, ebb0, 6863, d7ae, a8d6, ecaade2015_161l34, e2da, e3bb, 0795, acadia14_579aw, sigradi2014_330j7, 7d0a, ff14, 701e, 4e6e, b9ec, c4ab, eeff, 2d9a, 4551, 6d45, 18ae, c2e7, ecaade2014_226g59, acadia14projects_71t, ecaade2016_162p44, 1213, 893a, 66e8, ecaade2015_318n69, 1212, 296f, f7cf, 6653, ecaade2013r_004u3, acadia15_161g6, ecaade2014_188p48, 7567, 7ba0, 2fe6, a1f2, 939c, 3959, 5d63, f37e, 6e80, e4fb, ccc1, a206, sigradi2016_777q, e859, f30d, ed11, ecaade2016_037u9, de8d, d97d, sigradi2016_602ww, ecaade2015_138b27, ecaade2014_035b9, ijac201412408s2, aa41, f6d2, 672b, 048f, 4ef6, 0824, 5171, ecaade2014_070f16, ecaade2015_297v64, 4632, 6da2, c309, 1778, e946, fab1, c24a, 25df, d10f, 3be9, ijac201614308t5, 7f2f, f147, 242b, 3900, fbfe, 49c2, ascaad2016_046k19, c045, 2b7d, 2fc6, 1bd0, ffb3, 6e55, 9783, a384, 7c26, ecaade2015_169f35, a4a5, 447c, ebab, 7330, 08e0, a73b, 312e, 7a9c, dd4e, 0d84, 4cad, 1feb, 81d9, e6fc, acadia14_43ah, ace9, 1195, ijac201715101d, 12c6, ecaade2015_28v5, a522, ecaade2014_182d46, 7050, caadria2016_177k8, 7258, caadria2016_641s27, 30af, 2f55, f728, 9833, 40ee, acadia14_229f, 2e6d, 4763, ecaade2016_129e36, caadria2016_693a30, abab, 49f3, 61e3, 265b, caa7, 923c, 4370, d754, 09c6, ecaade2016_127y34, sigradi2016_421qq, cc8e, e0a7, 3f53, ecaade2017_268kk, caadria2017_008y3, 6411, c7e0, a830, e6be, 8370, c339, 9b6b, 59b2, 915f, a46c, 85f1, acadia14projects_609ae, a4a3, f628, 2a2f, b81d, b4c1, 0321, 6146, 2ea6, 159a, acadia17_648q, ecaade2014_132c29, ecaade2016_021d6, 6b0a, 4f22, df96, 4c39, af2c, 4c55, 20f3, ab11, acadia17_190g, sigradi2015_8.289h15, f51f, 9550, 8103, ecaade2015_333k72, c765, ecaade2015_265o58, 227a, acadia17_38tt, 8c3a, acadia17_502zz, e7ba, sigradi2014_151o3, e744, 7f62, acadia17_238nn, cc52, 5460, 79ca, 0750, ce85, 84c7, sigradi2015_10.220d20, 424d, e5bb, 5806, 4263, b082, acadia17_154z, 62f9, 5020, acadia17_330hh, acadia14_333av, 25bc, b56a, 3699, e0fc, ecaade2016_217i55, 0e95, daa5, b2dc, e4fc, 9494, acadia16_62p4, c94c, 0c37, ecaade2017_291q, b7c1, ecaade2015_261k58, 2f71, 31e4, sigradi2016_737y, caadria2017_113r29, 2f5e, 570c, 2578, 9fe3, 7e5e, 114d, acadia14_177y, 40ec, c693, ec46, 54e8, 8fe2, 3a4f, 3930, 3ccf, c0f1, d256, sigradi2013_285b, 3ed2, ecaade2017_225b, 28f5, ecaade2016_230m61, 5dd1, 4204, 8502, 814b, ecaade2016_144l40, 6635, 73be, cc8b, ecaade2014_111a25, ecaade2016_094z25, ecaade2015_195r41, d065, 5c13, sigradi2014_032k2, 8d96, f126, ijac201614405d4, 0a42, 22bb, 67c5, 2c7e, 1b04, 59c6, 4692, caadria2017_041z12, 834b, ecaade2016_089g25, 9a0f, 3a41, acadia17_598rr, ecaade2014_196a51, 237a, ijac201513303n11, 0aea, sigradi2014_068y5, acadia17_211j, ab07, 25c1, 3bb8, 0207, 9e81, ascaad2016_037g14, 1e31, 08b9, ecaade2014_186v47, f2ce, aeac, acadia17_373k, acadia17_330nn, 237d, f22f, cf49, bfec, acadia14_63ac, sigradi2014_345x9, effb, f172, f891, 0cb7, 357f, ecaade2016_216e55, d5f0, ecaade2013r_001t1, bc72, 9b7a, 1b07, 1099, b68a, 9570, 3b40, fc99, 4c65, 960d, 9799, a494, ijac201715101k, ecaade2015_268h59, ecaade2015_320r70, c4e3, b2db, a418, a2ed, 608e, 0836, acadia17_222p, ecaade2017_117w, b2a1, 1999, acadia17_248vv, acadia14projects_699n, 0c59, sigradi2013_248c, 4c82, 632d, f1f1, f3ba, 1e8e, a2c1, 94b6, ijac201614302g1, 586f, e511, 1f8f, c2b7, 2d63, b88f, 1e9b, 8803, 5c23, ascaad2014_031e9, 73fc, ea0c, ascaad2014_033d1, acadia14_317u, sigradi2016_602f, dc3a, bc37, 36c4, 5ee7, a81c, e0e2, 3ae9, acadia15_417a18, c13a, 32f5, 7e0d, 86ef, d31d, sigradi2014_345b9, ecaade2016_063o15, bb2e, sigradi2014_015c1, d398, 0e79, ijac201412405z8, af6b, ec80, 1892, 82d0, sigradi2013_305, 6cb4, ijac201614201b7, dbae, caadria2016_135c6, 8df2, b26b, ecaade2017_048kk, c218, ecaade2016_223u58, f734, 2d4c, ee7e, ecaade2014_057r14, 8ba3, cebe, 761f, f51c, sigradi2016_817h, 8c93, ecaade2017_264d, 6f40, 2aec, ecaade2014_095t22, ecaade2015_170y35, a27f, e0a2, 9611, 1cb3, edc0, f239, 29b4, 2ff7, 82a7, bad4, acadia14_479b, 6819, 60da, 9022, 7110, acadia17_330ll, 0889, 5ae1, 59d1, ecaade2016_129a36, 79c6, ed71, 8963, 4d88, d20f, 9964, 3b6f, e27f, bf22, ecaade2015_18a3, caadria2016_641r27, ecaade2014_088e21, ijac201412403a7, 78a7, 6de8, sigradi2014_042l3, 3e76, acadia17_72e, 0f15, b667, 62ad, df36, sigradi2016_714pp, 34aa, 187e, da6f, fdd4, caadria2015_015a3, 16b2, e997, 988a, c75f, 56b8, ecaade2017_133d, acadia14projects_463r, 264e, c2ab, 9764, c916, 368a, 8cef, 2b28, acadia17_221x, 67e2, b429, fbf2, dce8, 8857, d935, 4e3a, f30f, ijac201715102z, 76d8, acadia17_284k, 1536, 2e66, f261, 1826, f903, 3cad, 51f1, e4ae, d019, b737, 5817, 28ab, 7d97, ce8c, 43dc, ebbe, a5fc, c4ea, ecaade2017_049yy, 0caa, f16d, ijac201513103y2, 1ff9, 4c5b, 5870, b545, 460c, 1878, ecaade2017_052rr, f0ce, 1409, b22d, 7a4e, 76b4, 0f6f, d429, 9ff9, 57a1, ecaade2017_157gg, sigradi2013_315a, 5e0c, ba6a, ijac201513306e13, 71f1, e4e2, 5384, 686b, sigradi2014_313j6, ijac201614402o1, ecaade2016_230a62, 1996, acadia14projects_291d, caadria2016_589y24, 45d5, a304, 259e, 4c9f, acadia15_407m17, db8b, a68c, 8b6a, ecaade2015_161m34, 2b67, 8925, 5fe9, ecaade2014_080j19, ecaade2015_15w1, cdd4, fd6b, 27ca, 73e3, 38ef, 97fb, ecaade2014_072z17, ijac201513105s4, db26, 30b3, 705f, 2a8a, 8ec1, 8d94, a8cf, acadia15_185j7, 2b62, b36a, 9c5b, 2dca, 6ae2, e575, sigradi2015_9.152c17, 3b66, bc83, 93ec, ascaad2014_009h5, 95a7, cd80, 7194, ecaade2016_140u39, fc13, 4491, sigradi2015_10.138v18, 13bf, 9dcb, 41bc, 3979, ecaade2014_226z58, caadria2015_208u30, sigradi2014_021s1, 219d, e4af, 8739, 75aa, 0819, 73e0, fd52, ecaade2015_229s51, ijac201513103w2, 5084, acadia17_238oo, e138, ce35, ecaade2014_224x56, caadria2017_115k30, f8cb, ecaade2016_110h30, cd6e, 4217, d94b, acadia17_340a, bbfb, ecaade2015_59j11, ba73, bf24, sigradi2014_075c7, bcff, 3750, 6bb8, 4f41, e1d5, acadia17_71yy, 7138, ecaade2015_55i10, 8295, 2838, a790, 9a5b, 5d72, 6dd0, acadia17_570bb, 078c, da18, acadia14_145af, 3aae, bae6, 1bb1, bf71, a2c0, 3294, fa91, fd7b, ecaade2014_169p42, caadria2015_162x24, 26f5, b188, cdf0, acadia17_358q, dacb, 5dbf, caadria2015_049e6, sigradi2013_401, 231a, a92b, abf1, 819b, be2e, 3880, e496, 6830, f672, d86a, ad11, 0371, e91a, 0f87, c593, cb72, 53ca, 86bc, 2bc2, 7a54, 0ed3, 9f26, ecaade2017_254uu, acadia14projects_627ax, aed1, ba54, fe3b, ecaade2014_180d45, ecaade2016_025d7, 1c27, acadia17_62b, d5c4, sigradi2016_356a, 9234, c513, 3cf3, d664, 7ff3, e0b3, ce8e, 7774, 5814, 1989, sigradi2016_484i, 1407, 5f1a, fd51, ijac201715104l, a75f, baf7, e2bc, ecaade2014_180j45, acadia16_244p15, 1c44, e526, ijac201715105vv, caadria2016_209y9, 40ef, dd4d, 884c, fe63, e060, acadia17_630xx, 6596, acadia17_144uu, eea9, c7fc, b3f1, 629b, ijac201614402m1, 2fdd, ecaade2016_222d58, caadria2015_072t9, d613, 4106, acadia15_57w1, ecaade2017_199gg, 5414, ed6c, 4ede, 3725, 07d7, 044f, 6cd4, 85c1, 1bea, b286, 9790, 0bbe, 8b76, 19e0, acadia17_50rr, 6400, acadia15_81r2, ecaade2014_067x15, b4d3, caadria2016_579n24, 5e47, 7759, ecd4, ecaade2016_ws-intelligenty68, d4f0, 7955, acadia17_414ll, 3b68, 9db3, ijac201614309r6, f05e, 7bbe, 81b0, ijac201614207g11, ecaade2017_048mm, ecaade2017_198g, bf48, ecaade2014_186s47, f9a4, 68d0, f1b9, 92c4, 33c0, ecaade2014_024b7, 1e20, a21d, 75c3, 572d, acadia14_719i, 6460, 1a92, d727, e848, 082d, 1d4a, b752, sigradi2013_183v, sigradi2015_6.366d9, 150d, 272c, 6247, 21c6, 2195, 7cfa, 1b71, dec5, 4f91, e0a4, 0829, debb, cadc, 7557, 39c5, a2a9, 886b, e162, acadia16_478g28, fffe, 461a, 4a81, aeed, 6023, acadia14_435d, 05ac, 3fe8, ijac201412302p7, ef35, caadria2016_311d14, 54e1, 2ba0, fa23, e81a, 625b, fe89, acadia14projects_661b, 143b, 1d04, 213d, fad5, sigradi2015_6.237o8, a2ef, 1215, acadia15_469i20, e6b9, e25e, 93da, 56b3, 0bee, 4e92, 0619, ded9, 52e5, 2930, acadia17_542tt, sigradi2016_431bb, 2444, b861, 0e2a, 19ac, caadria2017_165o41, 6c9e, f3a0, 9648, f334, acadia14_135p, dc3f, 4eac, 7a46, 2179, sigradi2013_43t, ecaade2017_108i, 9c9d, sigradi2016_455i, ec79, ecaade2014_206v53, 1bbc, cd2c, 2939, bc1d, 989b, f4ab, ecd3, caadria2015_194u28, a0ad, 8c43, 1ec9, 18d5, a098, acadia17_570z, 577a, ec4e, 58f1, 9669, a4e0, 43d7, sigradi2016_550k, 8b02, 5dcd, ecaade2015_284m61, acadia16_308w18, a9d0, sigradi2014_266h2, 3d4b, ab74, 4228, 214f, b44c, 210f, e76e, 3837, sigradi2015_11.8l23, bd04, 3f33, bbaa, a0a7, fecf, 8a86, 2bef, ecaade2015_86n17, 197e, ab0a, fe16, acadia14_339ao, ecaade2015_22s4, 6429, sigradi2016_490ll, 65d6, 75a3, ascaad2014_031f9, e555, a64e, 2d7b, 7172, a1f4, 3d8a, acadia16_470n27, d905, a910, 4cba, 730e, 2b8b, e2f4, a745, be46, 4664, f026, e899, ecaade2017_192j, caadria2015_111g17, ecaade2016_108z29, caadria2017_142k37, d37e, ecaade2017_198ww, eb5c, f8ef, acadia14_427ao, 7534, da51, acadia17_610nn, cdf1, caadria2016_187a9, 5ca7, sigradi2016_814r, f0fe, 5d1f, 7e43, a949, ff41, sigradi2015_10.309j22, db20, ascaad2014_016c9, e4c8, 035e, 3a4c, d069, b1aa, caadria2017_174l42, e3f5, 1d3f, aa14, ecaade2013r_018y9, 7bc0, a059, be61, 42fd, ecaade2017_306k, ijac201513205v7, 6c8f, ascaad2016_006h3, sigradi2015_11.136t24, acadia17_544c, 3407, ecaade2017_232e, 5d66, 39ec, d319, da4d, acadia17_92o, 24c5, 0081, 82bd, df33, be25, 8a10, ecaade2015_194c41, 2a57, 87d0, b14e, 8dc5, f7cb, d273, 6e61, ecaade2015_217n48, 9abe, 5359, c9e0, 9912, ecaade2015_280f61, ijac201715103tt, c2bc, ecaade2015_74m14, 1fae, a7ec, 3b81, a236, 2075, acadia14projects_23v, d421, b3b5, ecaade2016_067f17, ecaade2016_111r30, fbc8, ead6, acadia17_435i, a392, acadia14projects_357ar, 4ba9, 0df6, 3ce0, ijac201715202bb, c715, a36b, a931, d8ba, 2d9b, caadria2016_445c19, 538a, 1e0b, 20d2, 9951, ecaade2017_252g, 1a10, a12f, 4d82, 9651, ecaade2017_175n, b2ea, sigradi2014_345k8, 5297, 4b8a, 758b, 9727, 5a0b, c59f, 7d57, sigradi2015_sp_8.326z30, caadria2016_851p36, cfab, 5bc3, cfbc, 9b21, ecaade2015_173g37, 42d4, 7bae, caadria2015_139x22, caadria2017_175d43, 8c1b, f8d7, 9d36, 6ace, 2359, 2d27, 7fcf, acadia17_360vv, ecaade2016_108w29, a8c1, d97f, ecaade2015_207p46, 3895, eb14, 86a7, cf76, acadia17_201e, ee12, cd92, 2d05, 9b25, 2053, 1139, 6c9a, 3cc4, a321, 2081, a5a8, fac9, ijac201412403w6, c6d8, 5a86, 856c, 37d6, 53e5, 1a2b, 49cd, ecaade2017_108g, 47f7, d4dd, caadria2015_126l20, fec6, d617, 0982, 50e5, a26a, 390d, acadia16_184x12, e91d, 16ce, 6b01, 7b0d, 7930, acadia17_318m, acadia17_283a, caadria2015_096k15, 4652, 17e0, ab0d, 62f4, cd95, 9e80, 9267, ascaad2016_034j13, 254a, bfbb, 8177, cb1a, eeef, 2f85, 016f, d0e8, 67e1, b7a1, a4b7, sigradi2015_10.309m22, f1b8, ecaade2015_314j68, sigradi2014_239a9, 410c, 9706, ecaade2014_057g14, ecaade2014_052z12, a7c3, 36cd, 5462, ecaade2014_153u37, 35fa, 65b4, e2a8, 966e, 3ab9, ecaade2016_018a5, ff0b, 7f29, ijac201614203e9, d37a, 76d2, a606, 7a72, 34b7, acadia16_394i24, 692b, a081, 9ce3, 44e4, 24a1, 624a, 9183, fefc, 9518, 8c8a, ecaade2017_067x, feb0, eabe, 25ca, 63d7, caadria2017_008e4, acadia14_627av, acadia17_491v, 8e30, f20c, 8e4b, 8a5b, ijac201412303x8, cddc, 1bd2, acadia15_69p2, 81f1, 649b, fc89, 156c, 8ea7, a58b, c1a3, 135f, 7f40, f9ba, ecaade2017_006q, acadia17_50ss, 4007, b942, ca6c, a1ed, acadia16_62f4, 0284, 8d6a, e650, f459, aea9, sigradi2015_3.370a6, 6c56, 4e2e, 70ce, e492, eaf3, d387, d718, ec08, 3b6e, c618, a04b, 602f, ecaade2014_042o10, e28a, 9c2b, 30c4, caadria2016_291a13, ecaade2017_073m, 9646, ec25, bee4, 8ef5, 8cb1, 6db2, sigradi2013_326h, c7cc, acadia15_323z12, 164f, 211e, acadia16_344f20, 9792, de8b, d9e0, b30a, 841b, 1058, 3f41, acadia17_154ss, 688f, 4230, 2ce6, 2d91, ecaade2014_144b33, 7585, c2be, caadria2016_197m9, ijac201614205h10, sigradi2016_685mm, fafa, e539, c481, e308, 8c13, sigradi2014_189k6, 8fdd, 1141, 566f, 2d16, 5253, ecaade2014_070p16, ecaade2016_166i47, 0030, 1b2d, e6a3, 4120, 6288, sigradi2013_421j, 99b2, ce14, acadia16_344d21, 2e57, 4c68, 6a7b, 3e14, dfa2, cc75, ascaad2014_005w2, 4ad1, 6c09, 9a21, 502c, f01f, 6045, fbeb, cc7a, cf5b, acadia14_699r, 3b7d, acadia17_162m, a52d, 4864, 38dc, 62ae, d1f0, sigradi2016_686ss, 3f1f, ecaade2013r_019b10, e40f, 1e94, 4562, ecaade2014_145o33, ecaade2016_095e26, a274, 276c, ecaade2014_120m27, ecaade2017_208m, ee3d, 9007, f9e9, debe, 9535, 3418, 3b52, d09f, ecaade2016_bkoi65, be54, acadia17_201g, fce6, cc2b, 7e45, dbec, ecaade2017_090ll, 71cf, e5e8, 1ec4, 3a73, 36b2, 100c, 9f3c, 2904, c6b7, afc5, ecaade2015_195l41, dd23, d474, 4cdb, 12ff, 9ec6, f79e, 009e, ijac201513105n4, 6828, 9e2a, 0e8c, b373, caadria2017_182t43, a04e, 8ef9, fe8d, f8aa, caadria2017_040h12, efdb, 8376, ecaade2016_110i30, 82b2, b81e, f613, ecaade2014_218w55, 385c, ecaade2017_054hh, 4409, 6c5e, sigradi2013_313s, ce3e, 4f28, 86c6, 89c3, acadia17_81m, 7d00, caadria2015_048t5, bdc8, e7ad, cc77, 947c, 0627, 8544, 75f8, a2f5, acadia17_511qq, a9d9, sigradi2015_10.140l19, ecaade2015_298i65, ascaad2016_049s20, ecaade2017_199u, 2e12, sigradi2015_3.385c6, b8e5, ca40, sigradi2013_194j, sigradi2014_144y2, 8c5c, 5893, 298c, acadia14_247v, c563, aa2d, 6d4c, 4f9a, ijac201614406i4, 4696, 5d65, acadia14projects_347as, dd31, 1828, b912, ecaade2015_334o72, a1c1, cc80, 62b5, acadia17_231y, 364a, 87a1, c114, ecaade2016_tkov66, acadia15_483d22, 0fbe, 4b45, 3c79, cbed, acadia17_274yy, c7a7, 31af, caadria2015_246z35, 6fa2, ecaade2015_332z71, 621f, 49b6, a045, caadria2016_881b38, f272, 2eef, 150b, 06dd, 0c4c, f14a, 43d9, 79f8, acadia17_426ww, 7001, f999, 6708, 55a2, ecaade2015_33c6, 4021, acadia14projects_257ac, aac0, ecaade2017_011ii, f39c, dcbb, 8b39, ff5f, 950f, 8a52, 8359, c6d0, ecaade2017_291aa, 623d, 8dbd, c0d1, c32d, ecaade2016_023r6, 4bc1, 0f9c, 3eb2, 27e2, ba55, 866b, e761, 0bf2, sigradi2016_714oo, ac9c, e02b, 9657, 886d, 3ca9, 2c51, 7b98, 3dcc, ecaade2016_006n1, ecba, 3a88, acadia14_117ax, df0a, f614, ccfa, acadia14projects_601ai, 00fc, 0340, 5fa8, 8e61, 61e4, 7429, 7a1d, ecaade2014_195t50, 90f9, 7395, 607d, 74d4, 6589, 45e8, fb1e, a628, d1f1, f68a, 5cd8, 0e52, 87da, 1482, ascaad2016_004p2, 1ff3, 6b99, c467, acadia17_534ii, sigradi2016_484d, 0042, 0b0c, 4b2e, 88a9, bec0, 2dd7, 6fd0, 6267, 41eb, cb9d, 6ac8, caadria2016_529v22, 86ad, 67c1, f454, 9407, acadia16_8b1, ascaad2014_005r3, b8ed, 9a84, 2a8f, 4f07, 002a, 8c7b, acadia14_189am, 3e17, 352a, ecaade2016_bkol65, ijac201614402n1, d213, 1b59, f698, 7da3, e336, acadia14projects_637af, ecaade2015_317j69, b7e1, 9c5e, 51dc, 5bfd, 7b3c, a136, acadia14_101ab, c9d8, sigradi2016_642jj, 19b3, ecaade2015_103l20, a470, dfa1, 2847, d8cd, 240a, fee6, f3ce, 3bbf, 72e1, 1578, caadria2017_123c32, 3e6f, b146, c1eb, cb1f, caadria2016_631k27, 2c2f, a269, acadia14projects_691au, caadria2016_611a26, acadia14projects_365ag, 16c6, d842, 49d9, 8f0f, 0945, 1d7b, caadria2016_301k13, 8057, f1ce, d4af, 3181, 3211, ecaade2015_15a2, 5f3b, c747, ff39, ecaade2014_086w20, sigradi2016_534nn, 5385, ecaade2015_138h27, sigradi2013_303, a44c, cb1e, 6518, acadia16_280b18, 1084, 7538, 8f38, 5594, c67f, e869, 5a08, ecaade2016_238s63, f425, fbc4, ascaad2016_022l9, 8481, 8b00, a859, acadia16_72w4, 5e4f, 81ac, ad82, ecaade2015_13k1, 41ff, 8773, 36dd, 6081, db7a, 49ba, b96d, 0607, ae14, c3fb, caadria2017_046z14, 8d0f, 51be, 9acb, b0a2, b94b, 2c3c, 04cc, e017, 02d9, ecaade2017_144v, ecaade2017_183bb, eda0, 67cd, 2655, ecaade2015_92z18, 6973, sigradi2016_602h, ijac201412301f6, ecaade2015_84y16, acadia17_358jj, sigradi2016_560x, 949b, c8e2, 677a, 9041, ecaade2016_223e59, 726b, ecaade2015_158p33, ecaade2014_080a19, ecaade2017_129jj, 8052, ecaade2017_094d, ecaade2017_155f, 5c48, dbef, e10b, efb1, 0fd2, 920e, 77c6, 0fe9, fbbd, 03ea, sigradi2016_625nn, 0e75, ascaad2016_022v8, 2707, e96a, 6630, ecaade2016_203h53, 2a18, ac3b, 0f1e, bb17, bd38, 1899, 5a42, d0f9, 41ce, a552, f6ca, 4478, 6def, sigradi2016_764e, 8590, sigradi2013_285, caadria2017_047c15, b9a2, 004e, 115d, 957f, ijac201715102ff, 0624, edc1, acadia17_455x, 5410, 07e0, ea60, 32cd, 89c0, 28e2, ecaade2014_070s16, 6ed3, fe76, 03f3, d077, 86e4, 6acb, 32d2, c8a1, 9dfc, 6f77, f9e8, d866, bd52, fb28, sigradi2013_358, f6b9, 7e78, sigradi2014_084d8, a2f6, 6859, 4431, a46f, 540d, ecaade2015_91d18, 2d01, b7f1, df18, 367c, d774, acadia14projects_435am, afd1, bea3, ae96, 299a, ecaade2015_199e43, 3a99, ccf2, 4a57, ascaad2016_047y19, ecaade2017_291h, ijac201715203xx, ijac201614203z8, 7100, 02b3, e50e, caadria2015_213z32, e0b1, f362, d397, f5bc, acadia16_224e15, 6759, 48f0, 1808, ecaade2017_099zz, 6b1c, acadia17_358ll, 4489, 5d89, 9751, bf29, dbde, c50d, bd53, 9845, 1955, 0c9f, 9228, 1e7d, ijac201412304n1, ecaade2015_37f7, f4b0, 89cc, 8aad, e105, ecaade2016_198r52, b04c, 8ece, 8ca3, 34ef, ecaade2015_206n45, acadia17_127dd, c43d, ecaade2017_053e, e4a2, 932e, 3049, 5a33, caadria2015_162y24, 2a58, caadria2016_291u12, ca08, ba2e, 00e3, 0311, 6305, dc6b, dfc8, ecaade2015_309w67, b643, a7a6, c42d, da9d, ijac201614303j2, 9dc2, acadia16_244o15, 4e88, d1b7, 03d9, ecaade2017_108f, 23b7, 3cb4, ac3d, acadia17_189ll, 28a1, 7566, 999f, 6e49, e4de, c70c, 4926, 2882, 9dfa, b25e, acadia17_678x, 3c00, 4126, 7433, 03f0, 2412, 904a, 1f78, 21aa, 323d, ebbd, a797, bceb, 7746, caadria2015_072u9, 1067, c7f8, 6964, 896c, 5508, ijac201614204m9, 1441, 238c, c61b, e814, 42ad, 0654, dcdb, a8c8, 61c8, ebda, 5060, cdac, 8771, 23d2, 3a39, ca89, fbf0, 8527, c81c, d922, a0e5, acadia17_178dd, caadria2016_755o32, 9b68, 45a4, 4c5a, f530, ijac201412301p5, 72d3, fee1, ecaade2015_81v15, 8b0f, b04e, ef29, 7dcf, 7b04, 7be3, 53de, 4453, sigradi2016_443vv, ecaade2016_238k63, dfa7, ijac201715202c, 4680, 9b64, acadia17_257qq, 1514, 2694, acadia15_311j12, a02e, 8b7b, 3a71, c722, 8acf, 1f1b, c759, sigradi2016_724uu, 3d82, ecaade2015_318p69, cf73, 3680, 840b, 51bc, dc45, 4758, acadia14_247m, 113b, ecaade2014_186o47, caadria2017_043x13, fe6c, 03b9, ijac201614201w5, ecaade2014_173a43, 6786, acadia14projects_487i, 3596, acadia17_273aa, 6ebd, ecaade2015_129u25, b09d, 47c0, abad, 9dff, fa19, caadria2015_114y17, 865c, 84cd, 8084, f820, 688e, e8f6, f9a9, sigradi2016_448p, f539, 3ad1, e8f3, 0182, 3f69, b7bc, 861b, ecaade2017_054t, 9165, caadria2015_105h16, acadia17_520n, 336e, caadria2015_213u32, f273, e167, e0b8, a38b, c129, 01e7, 4d84, fb47, 1cfe, cb03, 5ca3, d99c, sigradi2016_777mm, 1ffa, 2745, ascaad2014_024d5, 2bc5, 0269, sigradi2014_314o6, 1691, 7868, acadia16_140j10, 3047, f353, sigradi2013_238o, 9890, da39, 511a, ecaade2016_073a21, 4f69, e6af, b8f7, acadia17_248j, acadia17_522ff, efa8, 9d92, 015f, dc2e, caadria2017_057s19, c274, 34b6, ecfa, ea05, 3e72, sigradi2015_8.186r12, 6faa, acadia17_511a, 1558, ecb8, ecaade2017_051r, 020e, 9587, acadia14projects_365af, a10e, a1a0, 9315, aaa2, 4a4b, db7c, 25ef, caadria2017_052x17, 9517, ascaad2016_013c6, 913a, 04c1, ecaade2015_194w40, 8c24, b892, sigradi2014_214d8, ecaade2017_009z, 0033, sigradi2015_11.8m23, ecaade2017_215ss, 934e, 6329, ce5d, 7ac9, 342a, acadia17_27o, ijac201412301m6, sigradi2013_194u, 63ca, 85c4, 73d4, faed, 8287, d44e, a564, acadia16_12u1, sigradi2015_11.8p23, 339e, 4bc4, cf9f, dc24, 1f3d, fc82, e80a, 66ba, acadia15_311h12, 9016, 8e28, 09d1, ecaade2016_102p27, 87c8, 6344, b387, b43c, 6da1, f144, ecaade2017_249c, de42, d418, 8537, 3c70, 499d, 5bd3, 9d1f, 0f90, 0c32, e6f2, 5fc7, 2951, 60ca, fb0c, 3cd6, 3db8, 7e53, abae, caadria2016_095s4, ea53, fcfb, 899a, 0794, 9ad2, ecaade2017_156w, 0da5, 6289, acadia15_47k1, 05b7, caadria2017_058j20, ijac201715104m, fe75, 5b3f, ecaade2016_098e27, sigradi2014_313d6, 4aad, 44f5, d66c, 1ac5, ijac201513206r9, ijac201715104k, acadia17_640s, 2831, 24a4, e7a8, caadria2016_611y25, 9af7, caadria2017_009k4, b820, 2aba, 6ed4, ijac201715106h, ascaad2014_017s9, acadia14_435af, acadia15_185o7, 5f4b, cf19, caadria2017_051d17, caadria2015_114s17, 4968, e47d, acadia17_38vv, acadia17_551b, 3e11, sigradi2014_036v2, acadia14_601v, bbcd, 98e5, caadria2016_507f21, 66d9, 14be, 90ad, ecaade2015_202s44, caadria2016_735v31, a9f3, f7cc, 7ce8, 4d9d, 56c4, 4a75, 5075, ecaade2017_157cc, 9967, ecaade2015_55h10, 6a85, 60af, fd55, ecaade2014_194x49, 0b84, 3d56, c78c, ecaade2014_240m62, 4237, a7f0, caadria2016_167s7, ecaade2017_253q, acadia14projects_281r, 6223, acadia14_43ae, abf6, 9553, 6406, bfac, fb8a, ea84, 390e, 3f47, ascaad2016_016v6, ecaade2017_198pp, 4d1e, 505f, 8327, ecaade2014_022y5, 744a, sigradi2013_280p, 3cd9, ijac201614102x2, ecaade2014_140k31, caadria2017_118u30, d3b3, 868d, f9a3, b7f6, ecaade2016_119v32, d933, 4fd9, 206e, 13f6, acadia17_534zz, f79d, 39b9, abfe, e3ef, 6ce6, ea5a, 561a, e094, 4886, 2432, acadia17_162u, 7485, caadria2016_085k4, 4a11, 8540, acadia16_234f15, ecaade2014_042k10, 4c2e, 928c, sigradi2014_239c9, 0dba, ab03, 153b, df20, f83a, fd87, 7eff, 80e9, b131, acadia17_324dd, ecaade2014_018x4, d2de, 9ef2, 6441, 516e, 5e8c, ecaade2015_235j53, c7af, 3ba0, 63e6, 2eda, sigradi2015_12.107i27, b626, sigradi2015_5.384m7, b67d, dc25, c298, 18cb, 5a99, 637e, caadria2015_203e29, 9c31, cdd5, aec7, ecaade2017_277jj, 37ae, acadia14_199ab, ascaad2016_012s5, 539f, a69b, 9448, 5eb5, 2bdd, 6fc0, sigradi2015_11.34y23, 0c3b, caadria2015_081f12, acadia17_38nn, bd50, 7bfd, ascaad2016_039i15, c21e, 088f, 1aed, 0cfb, ff8e, d157, 5278, 67ac, c9eb, a0ec, ijac201513303s10, 6566, caadria2015_054n6, a9af, 35c5, f2f2, ijac201614308o5, 6c4f, 7b9e, c1dd, caadria2015_208r31, 4fea, 2a2d, 49a7, ijac201614208d14, 6dce, eea0, 16a6, 4bb1, aac4, ecaade2016_042u11, 2bfc, 7256, 6b0f, 1034, 9294, bfa5, 366f, d4ff, ee4c, ec34, 2140, 5fe5, acadia17_464qq, 6cb9, 89d0, 6e4a, 5dcf, 3fa1, a7e8, dee9, acadia17_349n, 5fc4, c334, 53aa, sigradi2013_401r, af73, c961, 62f6, sigradi2016_637v, 2c96, 59bc, 674e, acadia17_637g, 8b91, caadria2015_130w21, 31ee, sigradi2013_414z, 28a6, 8900, ijac201412205d4, caadria2017_132k35, acadia17_59i, acadia14_153b, e938, f736, 52cc, a38e, cd1a, ecaade2017_152pp, cf0a, 8fe1, acadia17_154x, 6eed, 8e02, 0503, 37ec, 7c8f, 5c08, 02aa, ba98, 34a6, 942d, 7c36, 580b, ecaade2016_129z35, acadia17_637h, fe39, ijac201412407a1, 7f85, aafe, 7638, acadia16_44m3, acadia17_660u, b15e, fabf, 4e3b, 57d6, 9941, 44ba, f160, 5c9a, 0447, 0c68, 5c55, 87d3, 3bdd, 1649, ecaade2015_202i44, 1aef, 2af0, a495, 9eaf, sigradi2014_042o3, 0031, d366, 6086, sigradi2014_080k7, 16a1, 05c1, 6447, acadia17_231z, 0e66, acadia14projects_699m, cee7, 01cf, 983b, aacb, 70db, ecaade2015_129v25, c67c, ecaade2016_158k43, acadia17_511xx, e73f, ecaade2015_314h68, 97de, 527f, 8a4c, 1f8d, acadia14_101s, e7f3, sigradi2013_244n, acadia17_330mm, 730c, 6582, 96e1, 1402, sigradi2015_10.267u20, 2554, 4b06, 4528, d4da, ffb4, 10e8, caadria2017_005t3, ecaade2015_269j59, acadia17_562dd, acadia15_274j11, f812, acadia17_669s, ecaade2017_152d, 6581, 410a, c7ee, ecaade2015_139c30, 90f7, ba28, 3513, ecaade2014_057s14, dafa, 6a4e, 2a9f, 95cb, 7d6b, 7eab, 15e4, edff, caadria2016_517v21, caadria2016_477g20, e333, a41b, acadia17_373z, dd4a, ad7e, 0759, f64d, fdd3, acadia17_590n, 8162, acadia17_402c, 2979, a04d, 04b7, dac6, ecaade2016_197e52, caadria2017_185z44, b0d4, 1001, 3d21, 34d3, 27f5, ee1a, 21d1, 933e, a127, 0f21, acadia17_382zz, ascaad2016_022g9, 9000, ef4d, 12e6, 3d37, sigradi2016_360x, 513e, acadia17_552s, 1a6b, 475e, bb31, 6d67, sigradi2016_655k, ba3c, 1202, f0fd, 1bf0, caadria2016_611z25, 0ce7, f059, ecaade2014_132d29, 5b5b, fc29, 7ab5, 403c, 3ed0, f51e, 3a3a, e28f, 3142, ascaad2014_032o9, 29a7, d517, ascaad2014_005y2, b288, caadria2016_425f18, f0eb, 2660, acadia17_340v, 1dcf, b4a4, 177c, 26e0, 7d3a, 0b75, 3a16, 3fa6, acadia16_196e13, cc68, 999e, 55cd, 9557, e8d7, 6e8d, 5737, 033a, acadia14_63b, 3ceb, ace0, aa08, 4ac9, d115, caba, 204f, 3d7b, ff73, 235c, 1ef5, caadria2017_015s5, 90f8, 2bb3, a180, acadia15_263z10, 1915, c4a2, cf8a, 7533, 08ea, 0a2f, d4ec, 3970, b59f, caadria2015_060v6, 1692, acadia16_12k2, d3ac, ecaade2015_229d51, c52d, 9e3e, ecaade2015_84v16, c656, e889, 275f, ecaade2017_213ww, acadia17_360c, acadia14_339ah, 1809, a57d, bcf2, 26f1, 59ec, 3fcf, ecaade2014_186g47, 96f4, 6181, 0622, 1a7a, 422e, e718, 3942, 85b0, be2f, ecaade2017_192f, 261c, d118, ijac201513205o8, 6802, 70ed, 10ba, 1aa7, 0958, b2a6, 32d7, e449, a79d, 07b1, 5b01, 1638, ecaade2015_129h25, 512e, 22ae, b833, 49a1, 1b69, 104d, 3e20, 10a6, ecaade2015_217k48, 459c, af35, 1540, acadia17_648mm, ecaade2016_071b20, 2001, 171b, b422, ascaad2016_023a10, 848a, e986, ecaade2017_148qq, 89d6, 7636, ecaade2014_071x16, sigradi2013_386j, 04cb, 7d58, caadria2015_090d15, sigradi2016_732b, 82ee, 1e39, acadia14projects_479ap, acadia14_435az, 4074, 65cc, 7da6, ba70, f5ed, 35f1, 30b6, caadria2016_851x35, 600e, 441d, sigradi2013_189, f5da, d9f3, 2105, caadria2016_135e6, bcfe, ascaad2014_003u1, 093f, 46dd, ecaade2014_198n51, acadia17_128ll, 6a2e, 23e5, ef65, f104, e0f4, edb3, sigradi2016_792p, ijac201513201e5, f87d, dbd9, a5c0, f766, a609, 1c80, d6a1, b81c, caadria2015_142l23, fe84, 79b9, c4fa, c5b5, 8d5e, 5d87, 57ae, f6c7, 27e1, acadia16_34a3, 6d63, 2077, f305, a3fa, 2210, 50b3, d321, caadria2015_237n35, aa25, e412, 3563, ecaade2017_144u, af9a, ecaade2015_155t32, 58ae, 7b24, 9b1a, sigradi2016_625ii, cda5, acadia17_90ff, b6ed, b442, ecaade2014_113d27, 627f, 6ff1, ecaade2015_86j17, a9a0, 4180, 142a, 35a8, 1d8a, c304, d7c6, ijac201513206a9, 2142, ijac201412305o2, dd71, 770c, f051, dc06, d156, e56e, 8b66, 8e70, 5526, 8ad7, cf9e, 4fac, acadia14_681ai, b7f0, 1362, 4afa, b2e4, sigradi2015_sp_8.326c31, ijac201513202l6, a479, ee8b, caadria2016_425c18, 87cc, sigradi2014_201i7, 11e9, sigradi2014_132y1, 44d4, 3f1c, sigradi2016_778pp, sigradi2016_455d, 14a2, 66a8, 661e, 098a, d344, b916, b751, 1a57, ijac201412407u9, a849, daa1, caadria2015_072m9, e900, 9e38, 4410, 137f, acadia17_212t, ijac201715202w3, 48b5, acadia17_588oo, 6e78, ae3c, 2656, ecaade2014_113n26, ascaad2016_004i2, sigradi2014_281j3, 86cf, 7f55, c392, acadia14projects_267g, c79e, 053f, 17df, 5a80, caadria2015_122g19, 2d33, caadria2015_081d12, 6934, fe94, ecaade2015_170o35, ijac201614407x4, 1014, acadia17_669j, 3c15, 0e24, d9fd, cf71, 5e0d, ascaad2014_005s2, c194, 6ec4, c2f6, ecaade2014_089s21, 75a8, 604f, 15c2, 196a, d47f, c84b, 8887, 5491, ecaade2013r_011e7, 5b49, 6d73, bba7, ecaade2017_156aa, ecaade2015_35o6, acadia14_619x, 16eb, 9e53, d446, sigradi2016_690h, acadia16_270d17, ascaad2016_001a1, sigradi2015_11.165r25, ecaade2017_032p, ijac201412408e3, b9aa, da81, 7956, 0909, c6cd, 6d48, 5bbb, 127d, 6c45, c0bd, ascaad2014_018f2, 67db, acadia14_463u, aca9, 4542, a40e, caadria2015_114m18, 0568, 8e6a, e966, 5f51, 4e2c, caadria2015_015e3, 47eb, 157f, d7da, 239b, 1ef6, 28fa, 5ef3, 7c98, 0291, caadria2016_125r5, 4224, 909f, ecaade2014_023p6, 6205, ecaade2016_087n24, acadia14_43ao, a51e, 2b25, 2984, ecaade2016_208v53, acadia17_71tt, 6a5e, 7ab9, ecaade2016_136x38, caadria2016_559x23, ecaade2014_067b16, e4bb, 8ee3, ijac201715103ss, 60d1, c5c5, ecaade2015_118b24, 3fef, 89df, caadria2015_109e17, 3768, ecaade2013r_006r4, 1246, 95e2, 4214, 9d57, 4473, 239d, a25d, 2eb3, ecaade2015_205z44, 32da, 9363, df8b, 5da8, f4a4, 2b65, ecaade2016_068z17, ecaade2017_051o, fda4, 86e6, ecaade2016_118w31, 3932, 8c3c, 2525, 6a3e, 9ad7, ascaad2014_025l6, acadia17_26d, 787b, 3d85, df7d, 0567, sigradi2013_117u, ecaade2014_038b10, e9ee, acadia14projects_81j, caadria2016_477y19, e974, 9332, a1f1, 1d68, ecaade2016_166w46, 8f0b, 0eff, caadria2015_060t6, 7e65, 5096, eaeb, caadria2016_013p1, 118e, 73d6, caadria2016_023m2, cd50, fbfa, 325d, ecaade2015_177b38, e5e9, 349c, sigradi2016_383ii, b348, 62a3, a678, f838, 1c19, c530, 6b41, 98db, ascaad2016_018n7, acadia16_440d26, 74e4, caadria2016_425b18, 912d, abd7, 0529, e592, ijac201513301x9, 74a4, ecaade2016_036l9, b2ab, 213f, d088, b5fb, ecaade2017_094r, acadia17_520w, acadia17_648m, bd57, d642, ijac201412204g3, 87fc, f6b5, c54c, 813d, af3c, d19d, 6e24, ijac201614105r5, acadia16_470d27, 0093, ecaade2016_126r34, 9202, 08bd, ecaade2014_010d1, ba5d, 1fe7, 2108, acadia15_47m1, 2da5, 68df, d66d, caadria2016_333t14, f028, caadria2016_767u32, 20b7, ecaade2016_075x21, acadia14_311r, ecaade2014_023i6, 5d43, b16c, d183, 36c8, edb4, ebcc, f6f1, fc31, ecaade2016_071x19, 4f92, 8dd8, 7944, cfe0, cc0f, sigradi2015_3.65p2, 20bc, 273b, ecaade2017_269nn, sigradi2016_636l, 4ff9, caadria2015_156r24, 2c0d, 33ee, 089a, f6b2, ecaade2016_105f29, acadia14projects_435as, acadia15_123z4, ecaade2015_273i60, 6d8a, caadria2015_181c27, 86c4, 5068, caadria2016_229n10, e81d, caadria2015_072o9, 27c2, bafd, 3b18, caadria2015_054j6, 0626, acadia14_125z, acadia14projects_719k, ecaade2017_071ww, 648c, dd0e, acadia16_308b19, acadia14_291ao, ecaade2017_003e, caadria2016_157r6, 15a7, caadria2017_129c35, 4f2e, d61a, ecaade2015_250i57, dbf9, acadia17_146k, 8701, 7cce, acadia14_153ao, 3b08, 9721, 9f84, a980, ea21, c088, f0e6, 77af, 4394, sigradi2014_169t4, ecaade2017_027d, 3b39, f33d, 9c47, 9628, ecaade2017_143l, ecaade2016_021o5, 9f4c, 275e, ed17, ijac201715201v, acadia17_392m, a031, c9b5, bbc4, 01b4, 22cd, acadia17_91c, acadia16_98p7, d11f, fa38, acadia14_565t, acadia14projects_153d, 863e, b90b, d29a, eb5a, acadia15_343c15, ecaade2014_198s51, fe4c, b8d2, ecaade2017_291o, a86b, 0b12, 67ce, 6652, d076, ecaade2015_286y62, b883, 93f2, f0bd, 371f, ba1f, e72d, ecaade2014_168l41, eccc, acadia17_70ii, 002c, ffc1, ijac201412203d2, f5cf, 05da, c086, 572c, 0c21, 63aa, 88c9, 9d06, 066b, a463, 4dee, 1e1d, 49e8, 034d, sigradi2013_195a, 6c72, cf0b, eb22, caadria2016_271w11, ecaade2014_052c13, ac5d, acadia17_640nn, caadria2017_079a24, af9e, 2e9d, 83b5, c6bf, 9932, 99de, ecaade2016_071s19, a413, caadria2016_871k37, 8150, ca55, sigradi2015_8.264j14, 7f51, 48bc, 86d1, e154, 0d52, f9f9, e2be, e366, b375, 5eaf, 7674, e92b, a83f, 3f89, acadia14projects_479g, f769, 8131, ijac201513302l10, 75ae, acadia14_463p, 6629, b941, 0f54, sigradi2015_12.19c27, 3e3e, b049, d133, 71c5, 5d0e, c5e7, 2f64, ascaad2016_021a8, d279, 4798, 8528, 7823, sigradi2015_9.347u17, bb7e, sigradi2016_809rr, 2e53, ijac201513203o7, ecaade2016_106n29, d48c, acadia14projects_101ak, 3bc4, ecaade2014_153s36, 1572, ecaade2014_168m41, caadria2017_072b23, e7c8, acadia17_145zz, 45b2, acadia17_404bb, 2d59, d51b, 7e6a, 3b6c, 6e41, bfb0, ascaad2014_004k2, ecaade2013r_011g7, 70d2, acadia14projects_435ai, 1c84, acadia16_140b10, acadia14projects_375m, 6d41, 2018, c48a, 22a0, 3c26, 8434, 2f97, e752, 83ec, ecaade2016_222d57, 5ed1, c5a9, d991, e4ce, 57f8, 55b3, e4a4, 3ea9, 62e3, 5243, caadria2016_651x27, f7f5, 366e, ascaad2014_019s2, 0758, 5609, a34e, 30f5, e13c, f418, 07e1, 0f23, bb2a, ijac201614308k5, 6f0e, d2ff, 9e56, 2026, ijac201715202z, f6a0, 0704, 8dd0, 1698, cbdd, 72c5, caadria2015_206z29, d4cf, ceb8, acadia17_669h, c989, f179, c0b9, d959, 63c4, ee97, cbbc, 4363, 333e, b104, bb2b, 85a7, 8e74, acadia14_81k, 5822, sigradi2014_169u4, 3efd, ecaade2014_198l51, 0b91, 6489, 0894, e2d0, cdb8, d520, 72db, 5cdf, 4c1e, e6ab, 67f8, 45dc, 07f1, sigradi2014_049l5, 97ea, 96b0, c69d, 6a03, c008, ijac201412408d3, 1deb, 9419, sigradi2015_3.111w2, 9b14, 4302, ijac201614101i1, a142, d3ca, 90c6, acadia16_342c20, ecaade2016_243n64, sigradi2015_6.329v8, 036c, 4d93, c289, ad6c, d2e5, e711, 3742, e837, sigradi2015_3.345v5, 505e, 5b65, 65b2, c5c0, sigradi2016_517o, 218b, acadia17_464g, a7db, 09c2, 5640, d370, e439, 7365, ecaade2017_130ww, acadia17_640tt, 3d99, baa7, bfdf, db1c, ae2f, 7024, 4b99, 6cd5, 5c83, acadia14projects_473as, 0e70, 804b, f1a8, 0dc9, 8cfe, e2c7, 2fd8, 49a2, 3235, caadria2016_839i35, 2e99, 70e8, 46cd, 50c8, d539, aa02, 2341, ecaade2017_071pp, acadia15_47h1, 28fc, ed12, 8f83, sigradi2016_364ss, a5b3, 965f, 9849, 9d09, bdeb, sigradi2014_137k2, e68d, 1539, 3ad2, 958c, e843, ecaade2016_123g34, 783a, 30c6, bfaa, sigradi2013_280k, ecaade2015_11f1, cb59, ecaade2015_206z45, 0c8c, f100, b290, b037, d8be, 6da4, 1688, a565, 0955, ijac201412408p2, 4d79, 0f6e, 521e, d7cc, aeaf, fa4e, 7738, de6b, e341, f5fd, 37ba, ecaade2017_006vv, a631, 2e87, f268, 5b9e, ecaade2017_027c, bbb9, ecaade2017_230b, a5f6, 1d5b, ijac201614102h2, ijac201513305f12, ecaade2016_230n62, f294, 7b7b, ae88, 4feb, ce23, ca74, b389, e3e1, c117, 5631, 70a7, 94ae, 26a7, 8408, ecaade2017_023bb, 48a5, 9620, 1122, 3b79, ijac201614403c2, 48c8, 6d2b, a3c7, acbb, ijac201412408u1, 3881, 5288, ea1a, ecaade2015_28z5, acadia14projects_23ac, acadia17_348yy, 2115, 26a2, cbc7, 3b47, acadia17_366l, ecaade2015_122l24, sigradi2013_194h, sigradi2016_737ee, 340c, ijac201614307j4, ac36, cdeb, 7b13, 9072, a420, 7ce6, 2d0a, acadia14_291al, acadia14_317v, 34f4, d603, 9ada, fd13, 2211, 3575, 7eb8, acadia14_427ak, 4bb0, 241b, 362c, acadia16_460x26, ijac201614201c6, f79b, 4187, 46c1, db62, caadria2017_165t41, caadria2016_881w37, 7eea, ecaade2015_138r28, 5a9b, d5f8, cb0b, 86e8, 82c1, 8e80, acadia17_298kk, acadia15_57l2, c222, 92cb, ecaade2017_215d, 618a, ascaad2016_003z1, 0bdf, 6a99, 0329, acadia15_263u10, caadria2016_353x15, 228e, d5e4, 86e3, 46f3, b0ae, acadia14_135s, 8e8d, 0544, 5df0, sigradi2016_534ll, caadria2015_130r21, f35e, 335f, 78f4, 05fb, ecaade2017_143j, e981, 3f87, 6ea3, 328a, 309f, 5437, f597, 579a, d2a8, 4af5, ecaade2017_309uu, sigradi2016_421xx, 0ba6, caadria2017_136o36, 664a, caadria2016_301h13, caadria2016_663t28, sigradi2015_3.11f2, 42f0, 66ce, f576, cb43, sigradi2013_390b, be41, e1e5, 31df, ecaade2016_163h45, acb2, b3bf, 9d3e, a6f2, 9a91, sigradi2015_12.297o28, 48db, 92d9, d3ad, 7c71, ecaade2017_089bb, 2b0e, 7e4a, ad02, 3d03, d882, a115, acadia14_473as, 6b89, 8ca6, 2f58, fdd5, 7145, 575b, d6d5, dcd1, ecaade2014_052k12, 5148, 7ed0, ecaade2013r_014k8, sigradi2016_483jj, 91d9, 3c3b, 0647, 1e6e, 808b, ecaade2013r_018u9, ascaad2016_040y15, caadria2016_539h23, caadria2017_127h34, ccfb, 59d5, acadia17_298gg, ea09, sigradi2013_267c, 2a23, 0c1d, fc80, d6ac, dc18, acadia17_189kk, a13d, f52a, a9bf, 132a, ecaade2015_61l12, 0360, caadria2015_208e31, debf, ff6e, 8859, 87b2, 722b, 8516, 4f83, c23c, c932, 8014, 9acd, eaac, ijac201412301d6, b40c, 11a7, ecaade2013r_010u6, 5207, ecaade2014_042s10, 6fd9, ecaade2016_234x62, 4fda, acadia14_339ag, 2881, 263a, f1a9, 6a1a, acadia17_648cc, f582, ascaad2014_005m3, b42d, acadia14_339ak, 8d13, 043f, ab1d, acadia14projects_375a, 0e8e, ca64, caadria2017_096w26, ecaade2014_157a39, ecaade2015_17s2, sigradi2016_483hh, 3132, 1a13, 57c7, 4540, ecaade2016_230y61, e0aa, caadria2015_185l27, e613, 5c10, 9e7f, acadia16_478o28, 6dd7, 65c5, ecaade2017_118ee, 9682, a3b8, 6f73, 2b77, 1185, 9c9f, f015, 2dab, d6a2, c426, a90b, 2a9b, 0dc4, e1cc, sigradi2016_805ff, 5cb3, ecaade2016_063l15, sigradi2016_360s, 9696, f07a, 4e4e, 6106, ecaade2015_144c31, 38ee, 7e2e, acadia14projects_53t, ecaade2017_215xx, 69df, 105a, 626e, caadria2015_208z31, da5e, 0f3b, cd3c, acadia14_479u, 4c79, e276, 531e, 2978, df61, ecaade2016_154d42, 6d10, acadia14_357as, sigradi2013_303m, 747d, cbae, 449c, e67c, 967e, f0ca, 4525, 30ac, b4a2, 144c, ijac201614104y3, ecaade2017_090pp, 7a2d, 32ba, 0e33, d652, 9e09, 1174, sigradi2014_074z6, ascaad2016_023e10, caadria2016_229x10, 2056, sigradi2014_345l8, 30ba, 9ae3, ijac201412407x9, 86ca, 59c7, c707, ascaad2014_037m2, 6259, ecaade2014_182v45, acadia17_316ss, a175, ecaade2017_003o, b027, 2ce1, b9e8, 29f6, 9b45, 0694, 7d78, 2b47, a846, ecaade2015_13u1, 9a3e, 6bed, caadria2017_123t32, 5575, 0437, 46fe, df58, ijac201412304w9, 056b, caadria2015_081x11, caadria2017_080f24, ecaade2014_016a4, f914, b366, 8e0a, 1f92, 28cd, 78b6, 89a8, ijac201412401v3, 4f1f, ijac201412305h2, aeec, ec59, 9e3f, e600, 0414, ijac201412306z2, 483f, 6492, 9b6c, 8936, acadia17_118ff, 72d0, 5c8e, ecaade2015_122h24, 9c6f, f974, 3a8d, a32a, 25b8, 9f23, 32d9, eb91, acadia15_110x3, 04f9, 9a85, 7a8b, 8447, 0bc0, a436, 85b8, 4619, a12e, 6ff2, eecf, 6ee9, ijac201513205e8, a35a, caadria2016_851m36, 8310, c039, b3ac, 1dd2, ecaade2017_054ii, 3902, 9d8f, sigradi2016_381t, 823f, acadia14_177v, be10, cb08, acadia16_34g3, caadria2017_175i43, 723d, 1a50, abb7, b1ac, ecaade2017_256s, a0da, ecaade2016_055h14, 5a90, acadia14projects_565aa, 5d6e, ecaade2017_094e, sigradi2016_479aa, 7167, 243b, 0fb6, 7dbb, a075, 1063, 5c89, sigradi2016_751ll, acadia14projects_565h, 08a3, d298, sigradi2013_234c, 1130, c717, acadia14projects_101t, 185b, 6ab9, 21e2, sigradi2015_3.268j5, ecaade2015_55g10, sigradi2015_6.387m9, b0cc, abd4, 86ee, 0e3a, 87ec, ascaad2016_044u17, f1b7, f887, c703, f00c, 1199, b278, 8b96, 29a1, 4e4d, 564c, a9be, acadia17_189jj, 7e97, e681, ecaade2015_268x58, 5ea4, b258, ecaade2015_196n42, 378d, 9026, 7a8d, 7dd7, 765c, b532, 1270, 5aac, 2703, 6f16, a064, sigradi2015_10.144v19, acadia16_88j6, eaea, df38, acadia17_82mm, 7f7e, ijac201412306v2, c190, cc99, b38f, dcae, 944c, 0aae, caadria2017_124y32, fa01, 16ef, f08d, 61aa, acadia17_62zz, acadia17_446ff, 7ff5, ecaade2017_009w, 8f30, 9e32, 6b0b, f45c, df81, ecaade2017_073o, da37, 5c21, 59fe, sigradi2016_602e, 4ebb, cbce, acadia17_257e, 79e3, 91b0, e960, ecaade2015_261l58, ecaade2013r_012n7, a539, ecaade2017_109bb, ecaade2017_051v, a8a4, 7033, 05dc, 6b92, de05, 4c9c, a99a, 4a10, e07b, ecaade2016_bkor65, c75c, 8023, 3cdf, 81e1, d1e2, e583, ijac201412303x7, 0807, 71d0, 2c89, aed9, ecaade2014_055w13, 7ab4, 812e, sigradi2016_654xx, fd67, caadria2017_041k13, c6e0, 7a1e, 855d, e1c2, 6972, a7a0, fc0e, 6bba, 7e19, fc66, cf62, ad38, c609, f738, e2b1, ijac201715202kk, f24a, 5463, sigradi2016_450zz, 1be8, 066e, 4060, 1956, ecaade2014_067c16, acadia17_238mm, 418f, 959a, fa92, f507, ecaade2017_220ss, cb99, c23e, acadia14_435a, 4545, 8584, 4ad3, 46dc, 42e5, ecaade2017_053c, 0223, sigradi2014_239w8, c72e, b2b1, d219, 0b88, 644f, ecaade2014_180w44, acadia16_260i16, b1d4, fc30, 9bee, 6f07, e9c7, ecaade2014_009c1, 0961, ec8c, 0899, 7c85, 6c16, 25ce, ecaade2015_314b68, 8f98, 7017, 842a, e2fe, d2f1, 22db, fce0, cd1f, a51b, ijac201715106pp, 8a2a, caadria2016_415u17, eefb, 2597, 2fbc, 3704, acadia14projects_497x, 431b, 16e3, 6ec7, 3b96, e54d, d35b, 96d7, bcd6, 54bc, 6990, c13b, a98a, 0e85, 0f99, a3d9, 0d34, faa1, caadria2016_405m17, c766, 1171, 0920, e538, c669, c84a, 0352, 0d99, c0a0, 90c4, 797c, caadria2016_611t25, 5cd6, b868, fb02, a89f, bdcd, da26, 3ac2, 5a3c, e1a5, caadria2017_096p26, acadia14projects_267h, d2e0, sigradi2015_8.41t10, d5ff, 1a70, caadria2017_165z41, 80ba, 3256, b04b, sigradi2016_387yy, 30ae, 216c, acadia15_223g9, 01a0, 2bf4, ascaad2016_012v5, acadia14projects_555c, f348, e15c, 2a5f, caadria2015_081p12, 5ef9, 6bbe, 9b3f, 2d29, 2701, 9de2, ecaade2017_277ff, acadia14projects_63ag, e716, aed7, d783, 1188, sigradi2014_036r2, b21a, 9860, c5d0, 5306, acadia17_560p, 75f9, dd90, ijac201614305r3, c863, c832, 5ffe, acadia14_389ay, 862c, 3af8, ac41, 9506, f0d4, c8d8, 4870, 6770, 65bb, 6526, ce27, 1b6c, c9c7, 2b90, 641b, 931b, acadia14projects_427an, 2fe8, 7a82, ecaade2013r_009x5, f3f8, sigradi2013_184z, b267, 155d, 71aa, cf8c, ecaade2016_136u38, ef82, c089, 3ffa, 9a4d, sigradi2015_8.339v15, 3d58, e84f, bfcd, e60e, sigradi2016_805hh, 4e90, e651, 6ae6, f475, a867, a103, a5ee, ecc9, cd8e, a76e, d0f0, 2734, 8178, d8e7, ijac201412406r9, 4bbb, acadia17_323n, ascaad2016_022f9, 4177, defd, c85a, dabb, 7d64, 2579, 1a32, ef38, ijac201412401s3, ecaade2013r_003n2, d481, f354, 2f6f, f08a, ecaade2017_220nn, acadia14projects_627e, acadia17_637qq, b7d2, 794a, 01af, 5360, 9e9c, 6cc6, f3ee, e7f5, ecaade2015_297e65, fa2f, eac4, d6b5, 8628, 52d9, b2bd, 862e, 25f2, afbf, ascaad2014_005l3, a4b5, 8b49, 9f40, 0ae3, 1d26, 5a82, 744d, 2bba, sigradi2013_260k, 06ff, a592, de36, 3d0b, 6dbf, e49a, ijac201412301k5, 9593, d3d3, 1b45, sigradi2014_114l9, ecaade2015_285t62, 9220, acadia17_678cc, 2534, ec48, acadia14_301aw, a2c3, caadria2016_861h37, 4fa5, 4ac1, d093, f91c, caadria2015_172g26, e112, 822f, 6ecb, 3ff3, 9a83, ddaf, aa1c, 276a, c867, f00b, 65d0, 9256, 6bc2, acadia17_512i, 3fe5, 0546, d93b, ecaade2015_332s71, 7595, 5f26, 74c7, 6d80, 4a3a, 7905, ecaade2016_191k51, ff20, ba15, 32e3, 0a63, sigradi2014_075d7, 98a7, 4e48, a4d0, 411b, 1be5, ecaade2014_233c60, 9ea8, 6dc3, 6684, 6fcb, 2e39, 9086, 5f6a, c6da, sigradi2016_655i, 3625, e403, ac3c, 8238, 3f9d, acadia14projects_681af, 2739, bb8b, caadria2015_156i24, 7eb5, sigradi2014_047i4, 5846, 1efd, ea98, ae15, dde2, 483a, 0e4a, fca8, 4532, 171d, 697a, acadia15_57f2, 9190, 2ee9, ecaade2017_052jj, 1b64, da8e, a570, 6928, 949d, 792b, ecaade2015_206h45, b943, f6eb, 8506, ce0a, 6a2a, sigradi2013_400b, 7a59, eb85, ecaade2014_072f17, 58b3, ecaade2017_133f, 556f, 7150, a90d, 581e, e37d, fcb6, acadia17_436s, acadia17_90q, b6c6, b5cd, f957, sigradi2014_266c2, 4972, 72f8, ef1e, ba82, e9a3, edeb, aed4, 6b24, 769f, sigradi2016_647nn, 08d6, 2fe5, 916e, 1a9c, c034, 02eb, e119, ecaade2013r_001f1, cd41, d542, 3ef7, 7ff9, sigradi2016_399b, ecaade2015_91i18, 2f6d, ascaad2016_049p20, 2982, sigradi2014_213b8, 4081, caadria2016_777c33, 2373, ecaade2014_036g9, ecaade2014_038d10, acadia14_311x, ecaade2015_138i29, ef92, 4f7e, ecaade2015_22p4, bbe1, 498f, 6272, 237e, acadia14projects_589j, 783f, 4975, ecaade2017_152c, 0f79, 7b11, 49a3, ee7b, 854a, de61, 9b2f, bf18, acadia17_266hh, ijac201412303n9, d12c, 3646, 85af, 116d, d9d8, 2935, bece, a779, a2ce, c631, ijac201614207h12, 33b1, e823, 58ac, 0872, f643, 80ca, 91b7, fb51, a257, 12b2, 3f16, 7248, e6b1, acadia14_177ad, 38e0, 4279, 8e7c, ecaade2017_023ee, 5503, ascaad2016_035t13, ecaade2014_041f10, caadria2016_013d2, fc8b, 0082, f5b8, 5dac, e8e1, 8a1f, b6c8, acadia16_206r13, ijac201614307f4, ecaade2014_224x57, afe8, dbf2, f499, b25f, c1c9, sigradi2016_448dd, b3ee, acadia14projects_601aa, 9ae8, b371, ijac201715101l, 1248, sigradi2014_201h7, 9b58, e834, 60f3, 36c9, acadia14_463ax, 52d4, caadria2017_005y2, ce28, b875, 7fe9, 3ed8, sigradi2015_sp_8.284l30, bf86, 6619, bed7, 5777, 37e4, acea, 3ff5, f9ad, 396a, fb7d, 4f35, 46af, 33e1, 639d, sigradi2013_285c, 5ff7, 527a, ecaade2017_192p, aeee, d443, 7232, 90e6, a821, af40, 42da, af31, 6b75, 5f69, 59c5, ijac201614302x1, ecaade2014_143l32, 4fec, 24df, 626a, f27c, 0b2b, 547f, 12d7, aca6, be91, ecaade2015_37i7, fb83, sigradi2013_52g, b7ff, 17c2, f72d, f0ec, f7e4, b47c, d746, 70af, c97a, 5167, 8f66, c962, 2dea, 0b6b, 56e1, ecaade2016_170y48, ecaade2017_215ddr, 8623, 73e5, da07, 963c, 6d83, 7b6c, 5c4d, fbca, acadia16_352g22, sigradi2015_11.142d25, 0c9a, 6396, caadria2017_023g9, c9a7, acadia14_43ak, 9538, acadia16_24r2, a3cb, ijac201513105p4, e1c8, bd00, 054b, ecaade2014_023s6, ecaade2016_182o49, ecaade2014_168h41, 3fd8, ecaade2017_264b, 3885, ecaade2015_250k57, sigradi2016_615w, ijac201412207d5, acadia17_669n, caadria2017_149k39, sigradi2016_817l, 805f, 8d03, 1fbe, b9f8, caadria2016_507h21, e343, 9328, 62a4, c076, c28f, 009a, 50e4, 34e4, d89a, 4de0, 26b9, f7c1, f94a, acadia17_364zz, caadria2015_070a9, caadria2015_109a17, ba1e, 7612, ecaade2016_055f14, sigradi2015_8.328k15, c0f3, f5df, 460d, 5436, 035a, sigradi2016_773v, 70ae, ecaade2014_153t36, 1880, 15dc, a195, acadia15_47i1, acadia14projects_291az, caadria2017_030c11, caadria2017_081v24, 7ced, ad3e, sigradi2013_386p1, a189, a984, ecaade2015_284b62, 0895, 9b60, sigradi2013_421k, a892, ca28, ijac201614202h8, e8a1, adc9, acadia17_456ll, fbd1, caca, acadia16_174g12, acadia17_201yy, a3a2, ffdf, 64f1, 84e6, ecfd, f8c2, 9b94, 7f60, ijac201412403n5, 370f, a306, eec6, 2ea0, ac4e, sigradi2016_590c, 2771, ecaade2015_81r15, 48e6, ecaade2017_017c, fd83, acadia14_681ak, 94af, 1645, 5e2c, sigradi2013_54l, 04f5, d3ab, db29, 317e, acadia14projects_167z, ecaade2016_170x48, f337, acadia15_497i22, acadia14projects_63ao, da41, 6d1b, 4752, 338a, 3c6d, ijac201412201a1, b3b9, 0a72, ijac201614208o13, c2c8, ecaade2014_138o30, 4acf, 0b10, 8c00, 203b, e7bc, ecaade2015_130i26, 9c35, 515c, 2e1c, e517, 40c1, caadria2016_343m15, 1ccf, 748a, 997e, 3b1b, 5285, 7797, fdec, caadria2016_333x14, ascaad2016_038t14, f6f7, caadria2016_797l33, b17e, acadia16_224l14, b069, c411, c77e, ef1f, sigradi2015_sp_8.284r30, ijac201715204ff, c00d, sigradi2016_673ff, 75c5, e964, 4012, 4f08, 8553, 2560, ascaad2014_017u9, sigradi2014_144a3, 2626, 811f, e89d, b428, dc7f, 71d7, caadria2015_049a6, f7ba, f018, 0d83, ea71, ff4e, dc6e, ecaade2013r_003x2, sigradi2015_3.221u4, acadia17_230xx, 0483, 72a0, sigradi2013_244r, f53c, sigradi2014_250o9, ecaade2014_084o19, 858a, d114, 8779, b9a5, c12b, 354c, 927a, 0acf, 2340, 5e66, acadia14_257ad, 8108, 0242, 6d04, caadria2017_003b2, 632e, aed6, cd55, ijac201614208c13, 4929, acadia17_329cc, a3db, 79e8, 7ac2, 9dc9, sigradi2015_12.297j28, 1cc5, 3fc2, a2c5, 2465, caadria2016_249g11, ee8a, 4a9a, 38f1, sigradi2016_571vv, 2de8, 67e8, 56bb, d46e, caadria2015_048n5, ecaade2015_268c59, 9903, ecaade2014_139h31, 9b3e, 2e16, 6418, acadia17_562q, 34f5, af8a, ea87, 81a4, sigradi2015_9.152p16, 451a, acadia17_163mm, 0a56, 58d7, cc44, 9028, 70c5, 52d5, 0389, ecaade2015_22d5, 7efc, f189, becd, ecaade2016_104w28, 0cd4, caadria2015_111k17, 8398, bae5, d809, 79bd, ijac201715203kk, ijac201513203c7, b3c2, b0ff, ecaade2014_052k13, ec70, 20a7, ijac201412402j5, ecaade2014_202p52, acadia17_678ee, acadia15_223k9, fc92, e998, caadria2016_271x11, d533, sigradi2015_10.378b23, f541, b936, ecaade2014_100c23, 6d59, 6afb, ecaade2014_188m48, ecaade2014_080c19, a7ee, 7f83, e213, sigradi2015_sp_8.326x30, ecaade2014_108d24, 448a, ijac201412304y9, 5b37, dc99, a66d, sigradi2016_448hh, 7adb, sigradi2013_131f, 3e92, d9da, 5446, 3338, ecaade2016_132g37, acadia16_214y13, d136, 3217, acadia17_291o, ascaad2016_009p4, d0a7, 4852, cc88, 19f6, c105, 3c41, 5ad9, 41a6, ijac201614104z3, f575, 1fb4, acadia16_12r1, 2164, 0b06, 95db, 5078, d41c, 522e, caadria2015_032w4, 61cc, ecaade2017_243gg, sigradi2016_592y, 805c, cd7b, eb54, f42e, 613b, 65d3, ecaade2014_197f51, 6fff, 9f73, 8afd, 8f7b, ijac201614207p11, 5779, 49e6, a8fc, b310, d95a, 7fdf, ecaade2017_252l, 42d2, 6f10, ba38, a9b1, ae21, 11df, ecaade2014_230r59, 7e58, 3f62, 1db5, ecaade2014_065f15, acadia17_358rr, 48cf, e637, 68b9, ijac201614208t13, ac3a, 8143, 89c4, a863, 0186, a1b2, d42a, 798c, ijac201412305u2, 2511, ecaade2017_308gg, 18dd, 08ec, e5b6, 6ed1, d82f, 70f5, acadia17_258l, a43f, ecaade2015_92m18, 3e45, 24a7, acadia14projects_463s, 0be3, a7d4, 725c, 79d4, ascaad2014_004b2, 44d6, a2fc, d104, 2964, 3cb1, 8488, 060d, acadia14_247g, caadria2017_067t21, caadria2016_177z7, 6637, 7723, ecaade2017_173ww, f7df, b11e, 7596, ascaad2016_058e23, ecaade2016_118z31, 5838, 26ea, acadia14projects_719p, df45, 3ac8, acadia15_123m4, 5150, 2620, 42f5, bcb4, 661b, 8853, ecaade2014_096b23, cd02, acadia14projects_589g, b406, a382, sigradi2014_197x6, 85fd, dc6d, acadia16_372z22, acc3, a664, ab20, ecaade2014_184p46, 47db, c286, 7916, ad69, d44f, e545, acadia16_62u4, acadia14_111f, 6864, 31b5, 4530, 4387, d937, fca3, 8973, 213e, 19b7, ff3c, 76ef, e86d, b57c, acadia16_224u14, cf46, ecaade2014_168i41, 5ff1, ecaade2015_222e49, 0f9a, 616a, 2363, 004f, d98c, sigradi2014_232z8, cc38, 28a4, ecaade2017_169rr, 5663, 1841, ae8c, 1021, ecaade2017_269tt, ecaade2015_114g22, caadria2016_725k31, acadia14_565u, 570e, ijac201412405x8, ecaade2015_86i17, 29cc, 35a3, a615, acca, 42c9, acadia15_47d1, cd86, e1e8, 5ee2, ecaade2016_136h38, acadia17_464xx, 3ff1, 7fb4, ascaad2014_016f9, a0c5, 8c53, e79c, acadia17_51a, 5c84, acadia16_154j11, 97a4, ecaade2016_075d22, 436f, 38df, ijac201513105o4, af79, c432, acadia17_221kk, ijac201614102n2, 4937, f97e, 4146, 9b53, 2883, ddf4, 60e2, ecaade2014_144x32, 22a6, 1b5a, caadria2017_104y27, ffad, b7c0, 8c49, ca63, 7227, 5c22, aa65, 0a87, 8c85, 7e48, 2a71, 5aab, eeaa, 6335, 92e0, acadia14_339ap, 740b, 250a, sigradi2015_sp_8.284m30, 6ba2, 1a87, 37be, 857e, 37c5, 01d0, a733, acadia14_111i, 5c4b, 4b7e, 0e6e, 8d0d, 6733, 95ec, acadia14projects_81o, 6a89, ecaade2014_186r47, 37c0, 395f, 383c, 5d67, 403a, b513, 0b19, 5c24, ecaade2015_196m42, 465f, acadia15_357w15, f155, ecaade2015_115b23, 58fb, 45cd, f6a3, f8dc, 771a, 00f2, b580, ijac201614202y7, a9a4, caadria2016_333a15, ijac201513203h7, ecaade2017_076cc, ebdc, ae4c, 1049, 1275, e013, 384d, 370c, f35f, caadria2016_851j36, afa1, fd49, ecaade2017_230a, 79a3, 3e13, 9a26, ecaade2015_225m49, 484b, ef2b, b957, 0be7, f8a5, 9f38, 121e, ec3d, 168b, ecaade2016_230v61, ecaade2014_168w40, f227, acadia16_432k25, acadia17_512z, 6879, ijac201614301c1, ascaad2016_059l23, 63e0, 15f2, sigradi2014_265r1, d3e3, 39d5, c9ce, 6d8b, c49a, 64b5, 089e, 6155, ae75, ijac201715102t, eaae, af4c, acadia16_460v26, acadia16_224s14, 01d3, 09b0, caadria2015_073j10, acadia17_222e, acadia14_237av, c00a, caadria2015_032u4, f2eb, f5af, e632, b64d, 08d7, 1350, 530c, 80dc, 3f8c, a23b, 151f, acadia17_59e, 9f5f, 680a, acadia17_670nn, 02ce, ecaade2016_203l53, ce11, e9d5, a2a3, edd5, a08d, acadia16_298l18, a684, 5c76, acadia17_62ll, ecaade2015_333c72, b3c4, f226, ijac201614403n2, 93e0, 3eb1, ce0c, 1d27, ce2e, 4dd2, fed8, caadria2015_126p20, ijac201412203i2, f4ae, bde4, b2b7, acadia14projects_339aa, ecaade2017_108t, ascaad2014_016d9, aa9e, 3c9f, d437, ijac201715202s, ascaad2016_018h7, ecaade2014_152h36, 5f1e, d47c, d4f9, 5f43, d64d, 5d91, f574, b760, 2121, caff, c4c4, 830c, 1d08, ecaade2015_250j57, 8dd7, 566d, 230a, 8980, bd1f, ecaade2017_161d, a512, bc9e, acadia17_308rr, 641d, e186, 35c9, a31d, sigradi2016_364oo, acadia14_63ao, b397, 29f0, 65e9, 240f, 431d, 6369, d766, bd77, 1093, abc1, acadia16_78k5, 4d6a, a438, 9f4f, caadria2017_067n21, 80d8, acadia14projects_135n, 710e, 8b2e, 5637, 3567, 5265, f035, bb6d, 7ba8, caadria2015_114w17, adf7, 7267, 8d33, sigradi2014_345k9, 1561, c3d5, 56e0, bd1e, ecaade2017_228v, ecaade2014_168i42, acadia14projects_531v, eeda, 596b, sigradi2016_585qq, 31e8, 4a40, 81e0, 069c, a457, 133e, aa85, f7a4, ijac201715106qq, a6f1, ascaad2014_004c2, ed1e, 34ec, f1c8, b6f9, ijac201614207a12, 663f, ad17, ascaad2016_022p8, 216f, 6042, ascaad2014_017o1, 54ae, 540e, ecaade2017_257uu, 3606, a0b8, ecaade2015_336x72, c2db, 72c0, 5986, ijac201614405p3, 6d34, 74ea, f821, acadia17_669m, 47b2, caadria2016_125p5, 97e0, 1302, f095, b0a0, 057c, 2b59, sigradi2013_303n, ea3b, f3f5, 77c0, 7b85, dbf7, acadia17_492gg, 7310, 477a, 77bb, ba30, 84d6, caadria2017_016g6, 16c5, c11b, 092e, caadria2015_188b28, 7431, ffed, 8ab6, caadria2016_539f23, c174, a80d, 4142, 4c81, 7689, acadia14projects_33af, c9c6, 9ec1, 3c4e, b947, ecaade2017_264h, c4d2, 7e00, ecaade2017_053d, acadia16_72b5, 26f4, caadria2017_189b45, 4e61, 752a, aaa5, sigradi2016_702w, ecaade2016_210d54, ecaade2015_114x21, ecaade2016_072e20, 7de1, sigradi2016_356i, 943c, f883, 04b9, b2d0, 703a, ff30, 1231, b0ac, 3e5f, acadia17_59n, sigradi2016_448w, 20e1, e384, 1196, 6e5d, sigradi2013_111o, fa83, sigradi2013_327v, acadia14projects_33ak, 3f3b, 0d35, 3760, 31f2, 45b1, f5cd, bca9, ecaade2015_94a19, 852e, af08, ijac201614105e5, 23a8, acadia15_333y13, 8260, sigradi2013_41i, ijac201715202p, 5842, baa2, 3653, 3674, acadia14_365ae, bcd5, 7cf1, 7938, ascaad2016_009j4, 7e87, 08a1, ffcf, sigradi2013_30z, b9e1, 7a7a, 410f, acadia17_598qq, c697, ascaad2016_021b8, 4830, fd25, 7bf9, ecaade2015_285n62, ecaade2016_225b61, acadia14_339ac, 9fbd, acadia14_473ar, caadria2017_037g12, ascaad2014_021w3, 94f0, ecaade2015_196s42, a6f3, d4ef, bfd7, 9fd3, acadia16_332v19, 1b2f, cd60, 1a65, 0bc7, 73f5, 6477, ecaade2017_288hh, acadia17_178hh, 5807, 1dbf, 9ff3, acadia17_373t, beb1, ecaade2016_098x26, 8ea1, 0df1, ecaade2017_249b, 88c4, sigradi2014_157d4, ad6a, f469, e64b, abdc, b203, 0742, 7ca6, sigradi2013_189m, ae4b, caadria2015_142s23, 37f4, 093c, e937, 51cf, c737, ae02, caadria2015_226a35, ecaade2016_094n25, a784, a460, 94c5, 680e, 6f8f, 5fc6, e52e, e894, sigradi2013_401i, 88d0, eb9b, 6ab6, acadia17_248i, acadia17_338hh, a693, 500e, 924a, acadia16_106f8, 9d05, 5cc2, a551, sigradi2016_446f, 104b, fe43, bb5d, sigradi2014_266b2, 4a65, 12a8, d551, e7b0, 1ee3, ecaade2017_006u, b4ab, 8231, a407, 8f5c, 4932, 9b84, 40c5, 4835, 6823, ecaade2017_089cc, c2fd, acadia16_362p22, sigradi2014_313x5, 5249, 91eb, 3213, b424, ecaade2015_206u45, 96b1, dd2b, sigradi2013_397i, f2da, e4dd, 4e77, 1dc3, db0f, 0ad3, caadria2015_164b25, ce58, 335e, ijac201715202ff, bce3, ecaade2014_086v20, 1512, 721e, 0273, 1e8a, 9920, 6a6d, 442b, ecaade2014_175o43, 48f8, 56a7, sigradi2014_232s8, 462e, ecaade2015_250g57, 0cca, ecaade2014_224d58, c4c1, c8c9, 198a, ijac201412408e2, 3eb3, 9065, aba3, 7ccc, bd44, acadia17_464pp, 83a2, ecaade2014_143r32, ecaade2014_130w28, 27d2, 2e45, ecaade2016_166l47, acadia16_344s20, 1328, aeb6, caadria2016_363e16, e5f7, ijac201614102x1, d23d, ee25, 0ed4, ascaad2014_020p3, caadria2015_181h27, 183d, 66bc, 09ad, 0f86, acadia14_453i, 04a0, acadia17_598zz, a4d8, a868, 6991, 2b60, d85f, d63f, b78e, ecaade2017_130a, 60a1, ijac201715203j, a0c0, 815b, 7439, cdc6, 8f4b, ijac201614102u1, 49fb, 1a27, ecaade2016_118u31, caadria2016_383r16, 7fd3, ecaade2015_100s19, ffeb, caadria2017_189e45, 8e84, 1636, acadia15_203h8, c825, 3e25, sigradi2016_515f, acadia17_512w, ijac201412408l1, acadia17_231x, e319, e819, ecaade2017_252j, 5cc8, caadria2017_042r13, sigradi2014_023z1, acadia17_637k, fcc9, ecaade2017_014ww, sigradi2014_152s3, ecaade2016_158m43, ce0e, ijac201614105f5, d1a1, e068, ecaade2015_171o36, abee, 0bea, c345, d7e9, ascaad2016_014j6, 7948, c404, 8a0c, ecaade2014_180n45, c5c3, 20d0, c665, a9cd, 09a5, 9bcf, fd8f, ac06, c203, caadria2017_122n31, caadria2017_134z35, 9809, ijac201513102u1, 2a25, d61c, 8f26, b61d, 1eb2, sigradi2016_647pp, 4f1d, f066, 61e1, ecaade2017_006pp, ecaade2017_013ss, a08c, sigradi2013_393t, 1060, 1ae2, 6651, 0a6f, ab35, 697d, ac1c, 4d03, cb60, b421, 532b, b1c3, f486, 80c3, ecaade2015_336z72, ecaade2014_184m46, sigradi2016_695y, 2c33, sigradi2014_157c4, 3bc2, 7781, 760d, 4b6e, 23e9, 4dac, 7451, 8607, ijac201614402k1, caadria2015_194s28, caadria2017_124i33, 55fb, 28c0, 2bf3, 06e3, ffc4, 28c8, 873a, ecaade2016_036o9, f35a, a6f0, acadia17_552h, 897c, 0b09, 2e98, ec96, 490f, 57e7, acadia14projects_135t, 5e05, c4bd, acadia14_101ad, 0484, 0d90, 69f7, acadia16_184u12, sigradi2015_10.377x22, sigradi2015_10.307m21, caadria2015_114r18, ed06, 82dc, 301b, b90d, sigradi2016_455e, cdc2, ab55, sigradi2013_96, 94f5, acadia16_402t24, e337, a432, fd91, 0b1a, 80ad, aa34, 3ce4, acadia17_678hh, acadia17_82bb, caadria2017_118k31, 9368, faac, 532c, 7e26, 29b1, 60d2, c09b, 45cf, c7dd, 2a6a, a091, 75e8, 594d, 218a, 91ea, 6564, 8ce0, 0bbd, 9186, acadia17_381dd, def2, 0882, 1e17, f753, 3630, c0f2, 7e9d, 0048, cab1, e221, ecaade2014_180a45, 3b2f, 81bd, ecaade2017_215ff, 0481, 3ec2, 71b2, ae04, fec3, afe6, 3b58, 82cb, 2ebc, 76f6, acadia17_89p, 2146, ecaade2017_192k, 165e, b2ae, be64, 4ddb, sigradi2016_686tt, ijac201513306d13, 507a, 7ca3, 2c46, 6a8e, 8a84, 6d5c, 13d9, acadia14_655v, caadria2017_016c7, a010, 4452, e5b0, 2747, 2f1f, acadia14_135ac, caadria2017_129a35, ascaad2014_010l5, 2c53, aee4, e350, 99e2, 01a6, c2b0, c241, acadia16_88e6, 8959, 1c50, 5330, 49d6, sigradi2015_3.212l4, 53c9, fb76, 8564, ecaade2016_190r50, caadria2015_126m20, c8b3, e317, 8ad5, 4640, 25ec, 73cd, 7978, 91c8, f248, bb7b, ecaade2017_201e, cde7, caadria2017_081z24, 0f76, e33a, acadia14_177aa, a929, cb5b, sigradi2016_817s, dcf2, b88b, 6235, 94f3, ece9, 6bb2, 2957, 990a, ijac201513305g12, 1b28, 652e, deec, ijac201614407a5, c4ae, 093e, 6b37, 7adc, a442, f50a, d5d3, 0e5b, 08be, af24, 4a55, caadria2017_021b8, b199, 0255, 5f02, ecaade2015_284s61, cfde, 12a3, 9a0e, de5f, d915, 4b5b, 8a27, d846, 5847, 8208, 14d9, acadia14projects_453e, de2d, 4761, 1fce, 0a2c, 8dde, 28a9, sigradi2013_268j, e5c3, 5549, 4e63, sigradi2014_015f1, d7ac, edd2, ee90, sigradi2016_534uu, 11a6, c0ce, b6a9, 0588, ecaade2015_73j14, 2149, 0aa4, c54e, a593, cc14, 77b8, ecaade2015_38k7, c8b0, 998a, bae4, 6591, acadia14_53k, bc6d, 70a4, 27ed, c37b, 0193, ecaade2015_101c20, b6bf, e31c, ecaade2015_293y63, acadia15_343z14, 6b94, 1556, sigradi2015_11.136y24, 8c78, ea02, 1b81, 4ddd, 6098, 113c, a85c, eb4e, 9cc3, 7f7b, 7af8, 1c07, 8ace, 6c59, caadria2016_601k25, 0b9c, ijac201412304v9, 7525, 5649, c06d, ecaade2017_013nn, acadia17_282mm, 049f, caadria2017_122t31, acadia14_33af, 1ab9, f915, 33bb, acadia16_260j16, f1ad, 82e5, a6e9, 3761, bf60, 8ee9, b2eb, 7c1f, cd04, acadia14_497s, b23a, 0d17, 0135, ecaade2017_183q, e291, b1bd, c438, sigradi2015_8.47o11, 024c, 0057, ecaade2016_120e33, b5e1, 0494, ecaade2016_151l41, 6432, de04, ea80, caadria2017_123h32, sigradi2015_8.189v13, 19bf, 613f, c523, 452c, acadia17_373p, acadia17_222ww, 0a81, 4e5c, 60b7, f823, ecaade2016_036k9, 4dc6, acadia14_291ax, caadria2015_105g16, e64f, f98b, 7f42, 30fb, 2f60, f3a2, 6f17, 29fa, d7e7, 476f, acadia14_219d, ijac201715203qq, 27e5, b078, 05d6, sigradi2016_446i, acadia17_391a, eba2, ecaade2015_227v50, aea1, 5324, bbc5, acadia16_78p5, sigradi2013_315b, 5905, caadria2015_119w18, 14cc, 9a08, 083d, acadia16_24o2, 4df6, e345, ecaade2015_211c47, 3734, c4c6, 9d37, acadia17_52k, 7afc, 5724, ecaade2015_269r59, 74df, ce26, 0faf, e62f, f757, ecaade2014_020p5, f617, 1afd, sigradi2014_345a9, dbd8, f048, caadria2016_549l23, 7937, ce8a, acadia14_719b, 37e1, d1be, acadia17_164xx, 3f4d, caadria2015_164j25, caadria2017_040m12, e0bf, c8ab, aefc, 3d27, cd27, acadia16_54z3, be04, 51da, 942c, 7c58, c0cf, ecaade2016_tkoz66, ecaade2017_189rr, 6960, 6ac1, df83, ecaade2014_194d50, acadia16_140c10, ecaade2015_237d54, 33f3, sigradi2015_8.163d12, 3845, 13b5, 816d, da7e, 7d2a, 391f, f26e, ecaade2014_149m35, d119, ecaade2016_167c48, ijac201513302h10, a3e1, 2e8d, c177, acadia17_339pp, 9f87, 6d44, d193, fd88, 08d8, a282, ascaad2016_016s6, 466f, ecb9, 442f, 52ba, b034, bac3, 6b35, sigradi2014_128h1, ce71, dfe0, sigradi2016_484xx, 771f, 16e4, f254, 5379, 41c7, af65, 15e0, caadria2016_055m3, acadia16_214g14, 9207, bbc7, 09b1, ecaade2014_072u17, 586d, caadria2016_105c5, 6df4, db9d, f0e7, d720, 8474, acadia14_609al, e1b4, ecaade2017_208a, caadria2015_087w13, 66fd, cc21, bf20, acadia15_110y3, 9b00, 317d, caadria2017_142w36, acadia14projects_463k, 6edd, 9911, sigradi2016_524aa, caadria2017_023f9, ecaade2014_072w17, 1dec, 09a0, ecaade2016_018f5, 341a, ae98, 3a22, ecaade2015_309t67, db53, ascaad2014_027l7, 83f6, cf97, 03eb, 720c, f775, ecaade2014_153z36, 6ba6, 3021, d470, fa0f, 1c5b, 38d9, acadia14_619y, ijac201412408x1, 3d44, sigradi2013_390, ecaade2013r_004a4, 703c, eb9e, fb80, 42de, fd85, ijac201715204ll, ba58, acadia17_100k, 70ba, 27e7, 18c0, 3d14, ecaade2017_008j, 7bd4, aae5, f231, 4710, c6ac, ijac201715203o, 7213, a1cd, 2d41, 2ea3, acadia14_153at, sigradi2016_560z, d2aa, 46bd, caadria2017_163g40, c4b6, f66f, 38da, d9a2, d75b, 3532, e408, dcd0, 033e, 872e, 4f4a, 9c93, 074c, 2804, 1bc2, ca5e, ecaade2016_018j5, aa4a, ecaade2017_189vv, caadria2016_301p13, 1079, 6bac, ae0c, 8ba5, ad34, d147, cc62, ecaade2017_008o, 0e39, ijac201513306a13, 4bae, c3f5, a1dd, sigradi2014_132i1, 5941, e5c5, 3ea6, 6983, 43f2, 8e51, 699e, 1f60, sigradi2014_213w7, ijac201412205x3, 0e8b, acadia14_523ap, 0942, 8267, c893, c9ae, ijac201412403t5, afb0, 1ea7, 0ce2, ijac201513101b1, ac3e, 52a0, fd9d, 60b4, 71c9, 9bec, acadia15_343x14, 6930, 4286, b77d, 5ead, d303, ijac201513103c3, 7acf, 9946, bcc7, 00fb, acadia14projects_619ar, sigradi2016_817k, 33de, ad86, e6fe, sigradi2016_627g, 4d50, 8387, cfb3, 142b, bb61, ecaade2015_55c10, ascaad2014_014j7, 60fd, 4485, 81ad, e4ef, 9e61, e9b0, c413, ecaade2015_161e34, eb3d, acadia14projects_647av, 2e47, a72a, ac08, 0aee, ef9f, ecaade2016_225l60, d266, b0aa, 4651, eed0, 0b9e, sigradi2013_117r, 936b, f4d3, 0196, acadia14projects_671p, ecaade2016_223y58, 4a09, 08fc, ecaade2017_215tt, 0875, 4832, 70b1, caadria2017_113x29, sigradi2013_152, 673b, 83f5, 8159, 4468, 081f, eafa, 840e, f829, 0717, acadia17_170e, 4b77, acadia14projects_153am, 8a53, 587d, 6810, ae8e, f832, 6b02, 2353, 0477, fdd9, cd5a, ijac201715106dd, caadria2017_185y44, ijac201715105p, 3bfb, 9418, 76e5, c2b8, ecaade2015_227x50, 6c34, 56cf, 23b6, 5ea3, f9ea, b74a, f858, fae7, 98b3, 2e7b, ijac201614203x8, 979f, e8ae, acadia17_600x, c261, ecaade2017_077nn, acadia17_678rr, d038, 29ba, 00b2, edd9, bea9, 6bd8, 5417, caadria2017_163d41, acadia17_52d, acadia17_177v, c07c, 9ed8, 1e55, b399, 6e56, ecaade2015_248z56, 9697, ecaade2015_225i49, acadia16_98l7, ascaad2014_018y1, ecaade2014_176j44, df5f, 4f2c, 6997, caadria2016_187m8, ijac201412302r7, 6544, ea1b, ea16, 65db, acadia17_202s, 4bc5, 2f80, 388a, 5658, ijac201412404b8, af21, ecaade2016_007g2, 8cb2, 7c27, 8a45, 103d, caadria2016_003i1, 3fe4, 9c4c, 54db, 084c, b740, 7fbf, ijac201614303s2, acadia17_164ww, ecaade2014_016c4, a663, 77d4, 8ffc, 281f, 9134, cc72, 9663, caadria2016_457o19, 476b, acadia17_358aa, ijac201412205m4, sigradi2016_515m, ebce, 7cf6, e684, 5313, acadia17_266z, caadria2017_124t33, ijac201412304p9, cde5, 12ba, caadria2015_070z8, 95f7, 1cf5, b801, d134, fa9a, 6ff9, ecaade2016_106l29, 8a48, ebd1, 4d63, 89b2, c3c8, deaa, 403f, 8031, c61f, a61a, 3d00, ecaade2016_067g17, ascaad2016_054z21, 4047, 2327, 5f35, ace1, fea0, 8902, 84da, b45c, ef37, 85a1, 67a7, 0d05, baa3, ecaade2014_011e2, caadria2016_487u20, 78a2, 3b3d, acadia17_298ll, 27ab, 1f31, ecaade2016_042v11, 2a7e, f2dd, deeb, b271, ecaade2017_277qq, a2af, c5b7, c4fc, 1de8, 5efc, sigradi2015_11.165v25, 0e6d, 91c1, ecaade2016_027e8, caadria2015_073e10, 8404, c2dc, 58c6, b48e, 9d60, c7c4, ff5c, 8c34, ecaade2017_008s, 3a50, ecaade2016_191a51, ecaade2014_084t19, 5043, ee9d, 32f3, ec6c, 9c19, 07ad, acadia14projects_681al, 114a, ijac201715202a, a129, c650, acadia14projects_709ar, sigradi2015_sp_10.179h31, 8595, dcc8, 0a1e, 597b, a17b, 3a46, bdfb, 974d, 567f, 8c9b, 06b7, 3b42, b5cc, e7a4, 29de, ecaade2017_240w, acadia17_231j, 1e8f, 7a81, 8d5b, bbe7, e17b, 90bc, 705b, f0ae, 74ee, 2cfa, 06fc, 3251, 79cf, 5a32, 6e7a, 3f97, 889a, ffe6, e9c1, 1d8b, eedb, 1b70, fd63, b8f6, ec0a, 71d9, sigradi2013_183c, sigradi2015_2.213y1, caadria2016_033w2, e58d, 8c11, ca43, a3a3, 8386, 536c, 3cb2, f9ac, aa78, 8724, ecaade2015_129i25, 3ab6, c230, 21d3, 6d71, ascaad2014_023v4, 258f, sigradi2016_490nn, 5e29, f538, ba6e, cd2b, sigradi2015_3.65u2, efa5, ecaade2015_73i14, ecaade2015_169b35, f78c, af75, a871, sigradi2016_695r, 2920, b163, 5751, 9be8, 4d1f, 8e7e, sigradi2015_9.347j17, 3bae, ecaade2015_306j67, caadria2015_031r4, c3b9, c074, 4125, 735f, 110d, sigradi2016_360t, sigradi2015_10.177a20, ijac201513101l1, caadria2015_124e20, 0784, c1bb, fb96, 7004, 9f12, fae6, 67a9, ecaade2017_152cc, 00ed, 0107, 5852, 195e, b2d6, acadia17_170v, e53c, 1d72, 2846, sigradi2014_097p8, c38c, 1fe8, acadia14_153ay, acadia17_318n, 7107, 7bb4, ecbd, fb49, 97fa, sigradi2014_075a7, aa5d, sigradi2016_443rr, 34ae, 6085, a636, d4b8, 334b, ecaade2015_53s9, 3e47, ascaad2014_036x1, 9a41, 1eb6, adb7, ffd3, acadia17_660m, acadia17_118ii, ecaade2017_079cc, a2b8, caadria2016_013u1, ecaade2016_203e53, 2c59, ecaade2017_003p, acadia15_513v22, 84be, 8a60, 45ad, sigradi2013_330, ijac201412205r4, d83b, 4576, 267b, ffc7, 81d3, acadia17_26h, 8b9a, b44e, 5f65, 4ec3, 6a48, 1b5b, 1159, acadia14_539g, c8a2, caadria2017_127i34, a596, sigradi2015_3.201v3, 723f, 68cf, 06d7, acadia17_365h, 35dd, a166, ae4a, 3b4d, 84f8, sigradi2015_10.378d23, 46de, caadria2016_353u15, ecaade2015_211a47, ffa3, 3984, 24cb, 7bf7, cb75, acadia14_375a, 39b5, 5239, 2e1d, 262e, 3956, 4bea, 4b04, d9e1, ascaad2016_038d15, 69e6, 5af2, a0b1, 6038, caadria2015_237t35, e48d, 724b, 736e, acadia15_211u8, e121, c1fd, 5742, ecaade2014_014b3, aaff, ascaad2014_014p8, acadia16_140w10, 3de6, 07fb, bd76, 849c, d03a, ade8, acadia14_555l, 706e, 9880, ecaade2017_006cc, ecaade2016_bkom65, f101, 4d72, acadia17_582mm, 02cb, 7d32, 50ce, bc92, 53d0, edac, 5889, 63f0, 87cf, 98b7, ijac201715202yy, 8ac2, 65aa, acadia14_333au, ecaade2015_118x23, 4cdf, 980c, 7658, 3903, sigradi2013_117, 63f3, 0745, d35d, 043e, caadria2016_167a7, caadria2015_246w35, 3eae, acadia16_460t26, a826, c037, 0cb9, 8323, 1936, 225e, a427, 608c, 5ee9, e64e, 8db6, 690000, 6246, c23a, a82f, 1f37, c0d5, b201, 0697, 5f75, 6f31, 6662, caadria2015_087j14, 589a, ecaade2016_243d65, 27ae, 744b, ad8d, c570, 168e, ce3a, ecaade2014_050c12, c328, da13, caadria2015_077y10, c8b4, caadria2015_061f7, e421, f6a9, f46d, 4d27, aee9, 3c5f, 408a, c3d6, 7349, 2563, 3441, 2812, 1a91, 6ec2, f72e, b362, 80f1, 5365, ecaade2014_024t7, 7bd2, 6d98, f6dc, 2aa7, 568b, ecaade2017_037hh, cd54, 35c7, 767b, 56af, 00e1, 5404, d25b, 635f, bc02, c31a, sigradi2015_sp_2.112n29, 7c70, 9510, 620e, 9852, a32f, d83e, fe7b, acadia15_407t17, 79eb, bdd4, a852, f3a4, 9ce1, acadia15_371j16, ecaade2016_208n53, ecaade2015_332v71, c58b, ecaade2015_11d1, 6384, 0475, 8a3b, cf27, aa68, 7ff1, 646c, 7c4b, c10e, sigradi2016_517p, ab54, sigradi2014_045y3, 9139, 4cd5, sigradi2015_11.166a26, cc66, 6c7a, ecaade2015_229y51, 0f28, ecaade2016_046r12, d818, cca8, e225, 852f, sigradi2013_234d, ec2a, 56d1, 3993, caadria2015_016l3, 99ba, ijac201412306c3, sigradi2013_400o, 5448, ecaade2016_075w21, 02d3, 380d, ee17, ecaade2014_141j32, 08fe, ecaade2017_032j, 172f, 609c, ca18, ecaade2016_130y36, 84fa, ascaad2014_014y7, 1679, c8b6, acadia17_426a, 6da5, 1344, c056, 7de0, 2d19, 580e, abe8, ecaade2015_280e61, b0de, ecaade2016_170p48, ed08, 1757, 3939, ad71, 5b78, acadia14_691a, sigradi2016_655f, fc1d, aac3, acadia17_455cc, caadria2017_009u4, 0cfe, 1df9, b5f9, 1346, 0f96, caadria2015_210k32, d217, acadia14_347av, 639f, acadia15_395b17, b56d, 1827, e06b, 1463, caadria2016_457n19, 3f8e, c0e5, acadia17_414pp, sigradi2014_075e7, cc89, 086d, f6b7, c6b3, 3ead, 5c45, 91a1, ddb0, d885, 70fe, db6a, f92e, ecaade2016_167x47, ascaad2014_001c1, 5a16, 03d4, 5b74, 64e4, 0b69, ad5a, 8e50, 5da6, d1cd, ecaade2017_009x, 963b, 9f75, 6308, e22b, acadia14projects_497p, 7c6b, e595, e854, 3089, a05d, c0a6, de9f, 7321, 5e16, ecaade2014_173b43, cc0b, 282d, 903a, 4bd8, 2836, 24d1, e140, ecaade2016_067o16, 88eb, 978e, ijac201614207z11, cd40, 5acc, 49ab, 6b42, 6ae7, ecaade2017_198h, ecaade2017_053p, 6bf0, 92ee, ijac201412206z4, f43e, 3187, 1474, 9426, 4281, 25cc, d8ac, e647, 6387, acadia17_658ww, 4055, 6b86, 3bbc, 54f6, ecaade2014_019h5, sigradi2015_8.47g11, 8990, e929, ecaade2013r_019w9, sigradi2016_655h, 25f3, 860b, 8eda, 5b6a, 4e76, ecaade2015_109v20, ijac201412207e5, f240, ecaade2014_052l13, e74c, 6977, ijac201412304x9, acadia17_492hh, 113a, caadria2015_176n26, 9412, b8e1, eb82, d91c, 5959, sigradi2013_327p, 3281, b3e9, 3f49, cda3, 1bcf, ecaade2016_185b50, 0c99, e447, ascaad2016_008h4, b5ea, 7e5f, acadia15_297w11, sigradi2015_8.264h14, 0c0f, f9bd, ecaade2014_111z24, b4f5, acadia14projects_189aj, 8346, 5310, caadria2017_081u24, ecaade2013r_018k9, af92, bc46, 5427, 17bc, 0946, d9a7, 9d26, 3c99, sigradi2013_275, 5f4c, 5366, 41d5, 7cac, ecaade2014_066r15, ecaade2014_204g53, 68ce, b77a, b006, 6938, 0d2b, acadia14_281x, acadia17_37ff, 5b57, be77, e92d, f0fa, e87e, e57c, 6421, adf8, 9eb6, 1737, 80db, ijac201412205w3, ff21, 37bc, b625, 9eec, c366, b637, fe15, 4250, b247, 6d61, e26a, e24f, caadria2015_213c33, 5c73, d964, cadf, b8e9, ce1d, 2574, ffab, caadria2017_124k33, 3d95, e1cb, 1804, a042, e5fe, sigradi2013_138p, b280, acd5, 1ae8, caadria2016_809d34, 90b1, e52d, 7bed, 1042, 6aca, 25e7, ijac201412304r9, 8a66, 037d, 3e2a, ecaade2015_86l17, 0007, 56ff, ecaade2016_123i34, 6a07, acadia17_222i, d934, aa32, 3ef2, eac3, aef1, b5ca, acadia15_483v21, 8b56, 207c, 9693, caadria2016_197l9, d4a4, sigradi2016_816rr, sigradi2015_8.328r15, cc09, 40bb, 4f61, 8546, 5015, 2776, 0677, dd1f, acadia17_600ee, ascaad2016_039r15, ecaade2016_007l2, ecaade2017_069ee, acadia14projects_619av, a453, 7bcc, acadia14projects_681ag, 337f, 08dc, c582, 13df, f77e, 634a, 2c7d, 8a62, ecaade2015_231s52, 9f88, 2827, 9f4d, ecaade2017_294a, 628a, acadia16_244w15, 4398, 4c35, 5506, afd4, b327, ecaade2016_063r15, ecaade2015_178f38, 710b, e7e6, 5c47, cca9, 909e, d32f, 50c6, sigradi2013_400, fdfe, 9009, acadia17_424yy, 91e3, 8f49, ecaade2014_133n29, 20b0, acadia17_282kk, caadria2016_809c34, 433c, b77b, 47d7, ascaad2016_051e21, ecaade2017_203jj, f568, 48d8, 996c, 05de, acadia15_223j9, 39fa, c42b, c3ef, 7a0f, b9c4, sigradi2016_779uu, 74e8, 9703, 8264, sigradi2014_082v7, acadia17_212nn, 24c9, 5808, 8617, fcb7, f288, ecaade2016_123e34, caadria2015_081u11, c1bd, b7a2, 192f, ecaade2014_071y16, bade, a45e, acadia16_394h24, 9d56, ecaade2015_273f60, 1764, 490d, fccf, acadia17_542mm, 7ece, f142, 4d7a, sigradi2015_8.186x12, sigradi2016_417ll, 1942, acadia14projects_33am, 1390, acadia17_552i, 2376, caadria2016_745y31, acadia17_392e, d8ad, bdbb, 54a3, 5b54, a096, ff0f, ecaade2017_017p, 1ac4, 29a4, 365f, 224e, acadia15_149v5, ecaade2014_153y36, e8a8, ba01, 907f, 3134, a207, a1c7, 7037, 8043, b600, ae8f, 79d0, acadia15_81w2, 035c, acadia17_27p, aae1, acadia16_344o20, acadia14projects_517r, ae5c, acadia14projects_365al, 06a5, 5982, 7edf, 9fb3, caadria2017_104t27, 46e9, ecaade2015_225l49, a250, b87b, sigradi2015_11.166d26, b554, 94df, a187, 7b6a, 995d, 21dd, a3b5, ecaade2013r_018e9, acadia14_199ai, e782, eef7, 7401, caadria2015_119c19, 5e58, 347d, 3429, ecaade2014_176h44, 0014, 19c7, 9a57, d69d, a2ba, acadia17_222d, ecaade2013r_006s4, 3fc0, f13c, e48f, af95, fb84, 8f68, a5f4, ecaade2015_317p68, ecaade2017_220pp, sigradi2013_74f, acadia17_62ss, ijac201614208x13, 8a70, ea1f, ddc7, ecaade2017_101x, ecaade2017_046a, d62e, cf1d, b6c5, 0d51, 7c00, 24ef, c7b8, beaa, 9d3f, 46c2, caadria2017_015a5, ascaad2014_011y5, 501d, 056f, a9d3, 798e, acadia17_154oo, 21f1, 2f6c, e652, sigradi2013_267a, 1fed, 4c56, c72d, ijac201614207k12, 0600, 0070, ecaade2017_268gg, fd4c, 2a33, c610, 3edd, 112e, 97ba, acadia17_552u, aa49, 46a6, ecaade2017_148a, 580c, 71b3, e587, 8ff4, ecaade2015_180m38, caadria2017_005p3, ijac201412204l3, 1133, 3d63, f627, d649, 6094, ecaade2017_210w, 28f8, 07be, 0ae7, ijac201513306h13, 9711, 038e, 1257, 27b5, 71e6, ecaade2017_152hh, ecaade2015_138y26, a9ab, 93a8, ab34, ascaad2014_024v5, ecaade2015_202c44, d2e6, acadia17_472oo, b501, ijac201513206l9, a637, ecaade2015_205a45, 0594, 6daa, bd86, ascaad2016_022a9, 30c7, d514, acadia16_78r5, ecaade2016_mrtw65, d897, ed5e, 8e37, 2fab, ijac201513206v8, 07c5, 46ec, e3bc, 0e26, 3a63, 8add, 655e, fdc8, 23aa, 93b2, fd37, c364, 3f85, 5e06, ecaade2017_274z, a2c2, dc2a, ecaade2017_039h, caadria2015_060o6, acadia14_145x, b73a, 6ce8, 4e17, a2cf, sigradi2014_145b3, 82e9, 5c3a, 30be, c0ed, ecaade2017_091xx, e15b, acadia17_590o, sigradi2013_347u, ecaade2017_054aa, 201e, 8612, acadia14projects_301g, ecaade2016_185d50, 06a1, 4414, d42b, ecaade2014_121x27, 63d2, ea48, 78d8, 14f3, 298d, de40, acadia17_608x, 6345, 1380, 153f, 6ddf, sigradi2016_602d, ecaade2014_016b4, 79f7, acadia14_463o, d3e1, ecaade2015_15z1, bb02, 0af0, 76cb, 8367, 3d2f, 4fe8, b6bc, ecaade2014_052w12, 12fa, 3d77, f09d, sigradi2015_3.9b2, bf88, 2de3, 4162, a082, c5e3, 3b30, ijac201614402x1, 5011, c966, b97f, 56f2, e999, acadia15_110g4, c99c, e1ae, f8df, da93, 763a, caadria2015_206e30, 2135, d464, sigradi2016_601vv, d9a6, c645, ecaade2017_273p, 95f3, e423, f17f, 04c7, 2311, 6632, 39f4, d85c, 6a3c, b840, sigradi2015_8.186n12, 3f4a, 9b5c, acadia17_145yy, 7830, acadia14projects_79aa, ecaade2016_198h52, 8cd1, 3726, e1de, 81f9, f26a, ecaade2015_22t4, 4bc2, caadria2017_047x14, 2572, 43a3, e210, 5205, acadia14_699k, e5e4, ccaf, acadia14_189aj, caadria2017_182z43, ijac201412206a5, ijac201412302i7, 5afd, 5c7c, f312, 513d, 70ac, ecaade2016_058x14, ecaade2015_116e23, 55d2, ascaad2014_013v6, c0b3, ijac201614201f7, e264, 3131, acadia15_110z3, 6304, af3b, 67d4, 64bc, acadia15_451r19, 894b, 5a34, 9781, 5038, a7ae, acadia17_91f, 03fc, 4869, faa5, ijac201614102v2, e506, caadria2015_220h34, 4f5e, 770e, 4b4b, c613, ecaade2017_130ss, 2553, 0420, ac6b, sigradi2016_360aa, ae11, 3879, c417, eb65, 9169, 8fc9, e0e6, a580, aef4, acadia17_322qq, 2c78, sigradi2016_817b, 4407, fa27, 29df, 2e31, ecaade2015_130y25, 54fe, d3ea, ascaad2016_045s18, acadia17_284i, e70c, 2fed, cde9, ecaade2014_153v36, acadia14projects_531p, 9dc6, 1146, e8bf, ecaade2014_153x36, 9d95, 8d52, 0a06, 9413, bef0, e9cc, 2dac, caadria2017_123f32, sigradi2014_036u2, cbd7, a7ea, ecaade2016_027a8, acadia14_229i, 2f01, ecde, 825f, 932b, 5edf, 8aec, ijac201715205xx, ecaade2014_173j43, ecaade2014_055u13, 63b1, 59b4, 2268, ff38, caadria2015_202a29, ijac201715202tt, a039, b97d, 1f5e, f768, acadia16_478x27, a023, e868, sigradi2014_314m6, ab09, 492f, 3c52, d875, 693e, 0e9c, caadria2015_102d16, f66e, ecaade2014_072p17, 221a, ecaade2017_085e, ecaade2015_15c2, cf0c, 1b31, 0fae, 373f, 7d1e, caadria2017_023a9, 0a58, 0294, 9719, caadria2017_165r41, sigradi2013_117n, b96b, 7421, ijac201614308a6, 94c8, 3654, 2346, ijac201715204kk, 90e4, 5362, ecaade2017_213zz, 18e8, 32d3, cb90, ecaade2016_ws-foldingz68, 5bcd, ecaade2017_032d, 568c, 2460, 5161, 812f, d4ac, 7984, 5bfe, 177f, f869, f1ff, 786e, e20a, acadia16_308t18, ab96, 4e00, 6787, sigradi2015_4.219t6, ecaade2014_088d21, ecaade2014_159p39, fa96, 8764, 1ecc, ijac201513305z12, acadia14projects_347au, c436, 03cd, 29f4, 1bd5, acadia14_125r, 5e67, 8908, eca5, ecaade2017_288ee, a219, ecaade2015_127f25, 040c, 94ff, 9855, 8e18, d43a, 5798, c9f4, sigradi2013_345m, acadia17_274xx, d726, 2fce, a028, f197, 60bd, d760, 1adc, 097a, 5762, acadia14_357aw, d90d, 48b3, c46e, 686a, ecaade2014_202s52, a4c5, 5e87, c8df, acadia14_435aw, 46e1, a6fe, 12b0, bb1c, 075c, ascaad2014_019e3, 35da, 3609, 200c, 8ddd, 46ba, dd3c, ecaade2013r_011i7, 96cb, 4af9, 33ad, 69f6, d6be, ascaad2016_017e7, acadia17_117w, 2be4, 9067, e4d7, 835b, ecaade2017_288dd, sigradi2016_382dd, 5123, ecaade2014_030l8, ecaade2014_094h22, d2a6, 4bb3, d5fb, acf3, 01c7, 072f, 0be5, caadria2016_435i18, sigradi2015_10.140f19, caadria2015_145u23, 2f28, 90eb, ecaade2016_228j61, 97cc, sigradi2016_443tt, sigradi2013_138m, 0f78, 48a7, 729c, 7c01, a0ea, ascaad2014_014p7, 5e73, ascaad2014_024m5, de56, d6cf, 5af1, caadria2017_054d18, 4643, 7043, ec16, c490, 27ad, d0f5, 37f8, bba4, e63a, acadia14projects_555i, 1180, cf22, 306a, 5f8d, 3bc5, acadia17_502vv, c7b3, 7fa9, 52b1, 99c3, adc7, d706, 80dd, 602c, fde7, ccad, f3ea, ascaad2016_025l10, 4ebd, ee68, a81d, b2c3, ijac201614105n4, 01df, 7198, ef97, ecaade2017_111uu, acadia16_260l16, sigradi2016_441jj, 0abb, 4781, acadia16_450l26, 9f80, ascaad2014_022r4, 8938, 1fe4, 3ae8, f73b, caadria2017_001c1, acadia14_177s, 2c28, ijac201412405a9, 7b09, bdba, 4831, caadria2017_174c42, bc76, 54d3, 6bda, e67f, sigradi2013_414f, 52a4, bfba, 32a9, ecaade2017_094h, ecaade2014_173t42, 22d1, ecaade2016_104x28, 3d07, 7bab, ecaade2014_035c9, fc05, 7aee, a2bb, 6ba8, ijac201412401u3, 3fb1, 4247, 6d88, ecaade2014_226b59, d6e5, 3329, f81d, d5a7, 52a6, cbac, c827, 5e80, e3dd, sigradi2016_817i, caadria2015_202w28, 3e32, 82a3, caadria2017_057x19, a679, 574b, a9f7, 5ca9, 9380, f119, caadria2016_383m16, 1c78, a196, 4499, 1c83, aeb0, 24a0, db9a, 96e0, caadria2017_041i13, 3c4b, 7550, caadria2017_043f14, 5da1, e86e, b48d, d819, f00f, 3bb5, dda9, d487, 50a5, 3538, cdfd, 6438, d007, 0aec, 235d, efe7, 586a, sigradi2016_771t, ab5a, sigradi2014_099v8, 740e, 2094, e6bb, b71b, 3c8b, 3de8, 349d, c27b, sigradi2016_443zz, 4874, 2d52, c052, 0a3d, 84e2, 23e7, b854, bb66, aa06, ijac201513105a5, 5a8f, ecaade2017_288x, caadria2015_210h32, bca0, 9450, c89a, f163, 0cac, 9e03, bdea, 152c, acadia14projects_111i, 8e58, 3426, 6a65, ascaad2016_031o12, ecaade2017_208o, ecaade2016_203i53, 13ac, ecaade2017_122kk, 3e8b, acadia15_263a11, bb27, 1078, bc09, db6d, ce75, ecaade2016_225f61, a67c, 24b1, f7aa, f484, 2efc, 182d, 1511, sigradi2014_263e1, 5177, caadria2015_070h9, 26c4, dac8, 39aa, ecaade2016_217e56, 6f91, da46, 509d, f6e7, 0e76, 87ac, ecaade2016_239b64, 58a3, sigradi2014_305m5, acadia14_681as, 8d45, acadia14_445ag, c77d, ecaade2017_042bb, 309b, b0af, fdb6, 99c4, c0ca, 539b, ab5f, 1c16, c293, ecaade2017_294d, 7f69, d28c, 372b, 4231, a17c, dbc7, fa95, ecaade2016_118j32, 88bc, sigradi2013_208l, cf52, 7fcd, e509, a4d7, a36e, acadia14_539f, 17c9, 66a1, 338d, e50d, e515, caadria2016_611e26, dee0, 4460, ae93, ecaade2017_215cc, acadia16_72f5, ecf7, 7922, acadia14projects_63ay, 4a1e, acadia16_44l3, 8b7a, 1bec, ea0b, 34d7, f792, ecaade2016_243a65, 9d07, acadia14_497r, 6bc4, b94f, 318b, 8402, ecaade2013r_019g10, 2605, 3ed7, caadria2016_085g4, 60a8, ecaade2015_48g8, 7857, b26a, 4d77, acadia17_222u, 2665, ea50, ecaade2013r_013w7, caadria2015_220e34, 0f48, 50c3, 6108, acadia14_661c, 313d, caadria2017_054a18, e36a, b931, 7aa9, 95d9, ecaade2014_030h8, 9cb7, 96b8, 7111, f3f6, c6c0, 9efa, 0bd0, b8bc, ecaade2017_ws-hybridlabdd, 5a5b, 6523, d8c9, 8723, fe9e, bc64, ascaad2014_022n4, bcea, acadia14_579e, 1da5, cd3f, d1b4, 328c, ascaad2014_014l8, bf3c, 870e, a639, 1aba, 2008, d8bd, caadria2017_129y34, b158, cd32, dcca, 587b, 7c1a, 2894, 3200, 43d0, 4520, dd7e, f656, 2905, 7f10, 3303, e87c, 8169, 91e1, ijac201412407v9, 6897, ecaade2017_019ww, a6ce, 715b, 1b16, 6b8e, acadia14projects_627ap, 9add, dd38, 5edc, sigradi2014_329v6, 51d3, 4c93, ecaade2014_143o32, ecaade2016_230t61, d3c4, 34a3, ecaade2016_225j60, ijac201412401d4, e9ce, e836, 62eb, a9e0, d8a1, 2d0c, 07ce, fe42, 98cf, acadia14projects_237ax, 78fb, 502a, sigradi2013_100, bcb0, 9b98, 9cb0, 0cd3, f5b2, 8d4f, dd40, ecaade2016_142b40, ascaad2016_032p12, 04e3, ascaad2014_014d7, 9c27, 37e3, 42a6, ecaade2014_215w54, e829, 36ca, 946d, 2d7a, sigradi2013_366b, ijac201412205f4, cfa4, acadia17_230h, 4293, 8ced, b642, d66f, c1cd, 0b9d, 65c7, e132, ecaade2014_105y23, 2fb3, 88de, ijac201614104e4, a69e, 3f22, edcf, e010, 6e8e, acadia14_189az, b04d, fcd1, 23f3, 5196, 02c1, e314, 5e50, ecaade2017_282l, ecaade2016_224v59, acadia14_347am, 4c80, sigradi2015_3.345r5, 80ef, ecaade2016_071x18, 3c0d, acadia16_116x8, aad6, 8acb, 189b, ascaad2016_010y4, 0460, caadria2016_797m33, 2489, 2062, acadia16_478a28, 1e96, 1aad, ascaad2016_033a13, sigradi2013_28r, 9a60, 5a74, eb73, 6424, 9266, fbf6, 92b7, fb10, sigradi2014_134b2, bc16, 5cc6, 18d0, 47bb, a5f2, 58ce, 6f50, 1db3, b243, acadia17_520bb, a0a0, 7739, ecaade2017_208qq, d9df, sigradi2015_10.307b21, 8d2d, 3040, 8f43, 029f, b515, ecaade2016_123c34, 1f28, ijac201614208h14, sigradi2016_814ww, a96c, ecaade2016_243c65, 5a7f, b4d7, 53ad, sigradi2015_10.309e22, 27ea, 47a6, 474e, 6c27, a70d, adf0, 8b08, acadia17_640ll, 77fe, acadia17_257a, f2fb, f752, 5227, 87dd, e678, sigradi2013_411m, 3911, 66b3, 123e, 5115, ecaade2014_153n37, 41fd, ecaade2017_228x, 7ce5, a799, ce7e, 1020, 796f, acadia17_413w, caadria2017_048f16, 0938, 9b9f, 5819, 413c, sigradi2015_sp_12.402u31, ecaade2016_224d60, sigradi2016_737ff, fc8d, 09fc, b8d8, acadia17_282ii, 8ca4, 2fba, 21b0, 9b4a, 3f57, 59d9, caadria2015_114p17, ijac201513102d2, acadia17_266w, 0f9d, 65e2, ecaade2015_233a53, 6cef, ecaade2017_253ee, acadia15_232r9, 2987, 3a89, caadria2015_078n11, 36ab, ijac201412402p4, ascaad2016_057r22, af5d, sigradi2016_814zz, caadria2016_569g24, ecaade2016_128h35, b6de, sigradi2014_345h8, 8158, 6b8f, 33ba, ea4e, acadia14projects_531n, 622e, sigradi2013_342o, 7c3d, e599, sigradi2013_112c, 336f, 735a, c80a, 9ee5, f138, ecaade2014_195y50, 6539, 8fe3, ecaade2017_244ll, caadria2015_139u22, ecaade2014_198v51, acadia14_531w, ecaade2015_64g13, b470, acadia14projects_463g, a74a, 3c45, acadia17_221mm, 0c23, 8d66, a2eb, 5a4b, c51b, ab77, ecaade2016_130w36, 4d24, 0bd6, 85dd, ecaade2016_222b57, 87ba, 5787, 774a, 53c6, ecaade2014_175z43, 4f78, 1c99, fe27, f1fc, 2e32, fc7d, ce61, 8eff, f435, sigradi2014_079h7, 2252, a6f8, b1ab, ecaade2015_55n10, 6917, 68f9, 465a, sigradi2016_512qq, 396e, 5ec0, 6676, ijac201513206u8, eab4, dc62, 8cdd, baae, 7288, c856, ecaade2016_072i20, 592e, ce4a, 95d8, ecaade2017_079z, ebf6, 166c, sigradi2013_366a, a9e6, db3c, acadia14_627b, 15d5, 2d8f, 6cff, b65f, acadia14projects_589l, acadia14_75aw, acadia14projects_101w, 8df6, efc2, 1bc3, b42c, 76ee, ijac201513105m4, bc1e, sigradi2013_158d, sigradi2013_295c, fbb4, 0231, ecaade2017_155g, 1585, ascaad2016_021h8, 3cd7, 7ba2, fe3a, 7326, 2817, f16f, e8cb, 7bd9, b261, ecaade2015_171v36, d669, dbf8, 96d2, f3a6, d29e, 8c70, ijac201412205z3, 2870, ecaade2017_042ff, 1447, ecaade2015_253y57, ecaade2015_211w46, sigradi2016_659u, a6a6, 35a7, ijac201412206v4, 7fc3, 785d, sigradi2016_517s, 754c, 1959, acae, 9815, 596c, ijac201614102g2, acadia17_50vv, 12fd, ecaade2017_255f, 48a3, 992e, 7cb0, ecaade2017_264g, caadria2017_028z9, 9e6d, ecaade2016_223k59, 8236, 9e70, 0e68, 2e26, 89ff, 745d, 46a1, 8fd6, acadia14projects_627an, 5781, ecaade2017_061h, acadia14_63aj, ecaade2014_180e45, ecaade2016_139c39, 3c5c, cf18, acadia17_231m, b18f, 43c6, 681b, 67bf, ecaade2017_071xx, 74ff, caadria2017_055j18, acadia15_185b7, 96ec, acadia14_167v, 83c7, caadria2015_176r26, 81f4, sigradi2014_273p2, e9cd, ea13, b1bc, 453e, 1098, acadia17_28y, b628, ec44, 2e7e, 6b0d, c623, 37f3, b213, 89ec, f4f7, 4a8b, ecaade2015_38s7, b890, b4ea, sigradi2016_490x, 43ba, b7ef, 3184, ecaade2015_180y38, f040, ascaad2014_008m4, f107, b863, ecaade2017_294c, sigradi2015_11.136p24, acadia14projects_339ag, sigradi2016_814n, b8ef, f8d8, 6891, 0785, 38b0, a8f7, acadia17_382b, 4842, be84, 8090, 307a, 913e, 605f, c936, 57b4, fff8, c8a6, 6f1c, 7a91, caadria2016_383p16, bf13, ecaade2015_193x39, 1f7a, ecaade2016_077x22, 9a15, e624, 0fc6, ecaade2013r_008r5, ff5a, 2097, sigradi2015_sp_2.112o29, 2323, ff66, db25, b87e, 252a, ecaade2014_195i50, 3f24, 43b2, 6ebb, 00a9, a226, 5081, ecaade2015_318w69, acadia17_500dd, 0173, 6d18, 599f, 8ab2, 6475, ae33, e2f0, 9963, sigradi2016_490oo, 4db1, 5ded, 6e33, acadia14projects_281w, 0463, 2058, 4329, 5451, c5b1, acadia17_390mm, 8836, 1a2c, 4ad5, 5b20, 0d72, 097b, ijac201614105j5, 0e1d, ecaade2016_099l27, caadria2017_058f20, 089c, 2d82, c451, 1307, 4683, 118a, 0393, 1bc0, 19ae, acadia14_43x, ecaade2017_052kk, sigradi2016_599pp, 7910, ecaade2015_176x37, be01, a0a1, ecaade2017_021h, d7bd, 8f5d, 790e, dd9a, fb1d, 8c9e, 0398, d6e0, aba4, a6e8, a08a, 43f0, 575e, 38a2, 5ae6, 99b5, e52f, f733, acadia17_446z, 9b01, 568a, e2ca, 400d, 7ebb, ecaade2015_195f41, acadia14_53l, ecaade2017_164ee, ecaade2017_109pp, dbdf, 75b4, 06c0, 4fe3, d7cb, 8c83, c7da, 6d76, 372d, 2980, 0058, 987b, ascaad2016_056e22, f626, c900, acadia15_407r17, 099a, d57a, c20b, f3f1, b1a9, 52b6, 5ad1, 46c5, 1ffd, 3dc0, 7b44, cb0f, dbda, 8873, 2cc2, a01e, caadria2016_851o36, 5401, caadria2016_683t29, ijac201412301i6, da70, f629, ecaade2015_193w39, 5001, 1bb6, cde8, 5495, 5eb9, acadia14projects_655ac, 4c60, e00f, ijac201614208e14, 562d, 202e, c164, 8664, eed3, 8116, 9226, ecaade2014_152j36, 9623, ada5, f4bb, ecaade2014_153r37, bdca, acadia14projects_145u, b57f, 4599, 694c, fbb2, 0e96, acadia14projects_101u, ecaade2014_149h35, 767d, d06c, bec9, cd15, ijac201614202g8, c8d6, 891f, 4fdc, 714e, dba9, c660, caadria2017_079t23, 2cf2, sigradi2014_032f2, e952, acadia14projects_301a, 2163, 3751, 920a, 5a44, caadria2017_079v23, sigradi2014_186e6, 432e, 0526, ed75, 1d1c, f16a, efc0, c930, acadia17_423ll, db03, 1f35, 3268, ccca, 08d5, 6c35, caadria2017_018t7, c5c8, c379, 99ff, fb88, 5190, f4ed, ecaade2016_170z48, 2307, 93db, c08f, 1e7c, c4dc, ecaade2015_194r40, 49b9, 435a, ijac201412301v6, ec8f, d0fb, de11, 5263, 6b25, ijac201513306c13, e745, d16a, 316f, 7a4a, 2670, 7a4b, 93c5, 9b26, 9f9f, 7072, acadia17_598p, acadia17_221cc, aef2, 5b8d, 7acd, 2473, d63e, fc07, acadia17_365f, 6d26, 1646, ecaade2017_253ff, ecaade2017_023hh, e661, ddcd, bbbe, f6ce, 1e33, e8d2, a6b4, f600, ecaade2017_208h, 7273, a0b6, 84c5, 7e8f, c167, 28c6, 97be, a8fe, acadia17_620yy, 9a09, c88b, 12ee, 4437, 3df8, cc0c, f1dc, ca7d, 54e0, e203, ed2e, 2f49, ff7e, ecaade2013r_012k7, c138, 6ff4, ascaad2016_048b20, ecaade2016_119z32, sigradi2014_151g3, 4b85, 18b2, ecaade2015_59m11, 48d0, b8c7, 9ff4, 6baa, 52c4, 0f33, b4e8, 4c3a, f19f, b608, 135c, 2267, ecaade2017_225g, d96d, 4654, 0366, ijac201614306y3, sigradi2015_1.288b1, 2610, c0d4, 2ff1, 06a7, ijac201715204hh, 8cda, ecaade2014_168h42, 0486, 6db7, sigradi2016_544d, c9dc, bc27, 06a0, 713b, acadia17_177p, df91, 3179, sigradi2014_265m1, a27b, d9f4, ecaade2015_164r34, sigradi2015_12.167j27, d1f6, ecaade2015_173j37, sigradi2015_sp_2.112g29, acadia17_598pp, 8854, ecaade2014_038j9, ecaade2017_044pp, ec97, ijac201513303v10, 5e3a, 031d, 1b63, f9fe, ec01, f007, 94ca, caadria2017_174w42, 7dcd, 5e75, 38ad, sigradi2014_281g3, 69ab, acadia14_479i, 0312, 0f8c, d3a3, 9b5f, 6b8c, sigradi2014_159g4, a798, db9c, 1538, f51a, aa98, d404, 39e1, ecaade2014_012s2, c637, 91d5, fea7, 1209, d5d4, ecaade2013r_003f3, sigradi2016_814d, d313, 2dd4, acadia15_57p1, dad6, ee4a, 4ed8, 141f, caadria2015_114d18, 29e2, acadia17_678xx, 5251, cda4, c169, ecaade2017_172aa, 1e03, ecaade2016_237e63, 8d26, 5138, 6394, 6007, 86f4, ecaade2017_122tt, 4e70, acadia17_414hh, acadia14_135i, 5e28, 14c0, caadria2015_213x32, d380, 28ba, 5ef7, faab, a8a1, 7cf5, e9f7, 0a54, f0ba, be81, 1e2c, b022, 77d7, 1f7b, sigradi2014_186f6, c9db, f848, sigradi2013_400s, 770a, 7bff, 012e, c74c, ecaade2015_77r14, a862, 642b, fba2, 63b2, a7cd, ecaade2015_217a48, a851, acadia14_601ae, 5db6, de44, 56c3, da2a, 0d5f, 2aee, e7b9, 1610, add8, 54c3, 48aa, ecaade2017_229ii, 3348, 8bdb, dcf5, 92cf, 49b1, 2eab, a7b4, ecaade2015_325d71, 36d3, 1836, ecaade2015_215j47, 593c, 8df7, a8a5, ecaade2017_079j, 5c32, 2e30, dec1, 4d7c, 3b5d, d91a, b24b, ecaade2016_130h36, 5139, f20e, ecaade2015_304w66, 4496, acadia17_91i, sigradi2016_625tt, f2ed, ecaade2016_ws-intelligentb69, bd59, f266, ascaad2016_047u19, dfe8, 7348, 7f5f, ecaade2017_143qq, 71bd, ecaade2017_244pp, 5fdb, 9c32, ecaade2017_029y, 58be, 2f2d, f970, acadia17_637f, d641, 3022, caadria2017_040o12, 1fcb, fe25, d0fd, 6a47, 27fc, 540a, caadria2017_031f11, fa6d, 1003, d0f1, d42f, 05e4, b6d0, 0b27, a191, 9e93, e871, f558, a34b, 6673, 2c1f, ecaade2015_304d67, a7c2, adae, 60d5, 3f03, sigradi2013_195v, 4bd1, sigradi2013_429j, b336, 41cf, 545a, d0fa, 71bc, c134, fd61, ecaade2016_018x4, c8a7, sigradi2015_sp_2.112h29, acadia16_224w14, de75, sigradi2016_685nn, 6eac, sigradi2016_625qq, 6450, 1dea, e2eb, 2254, 43e9, def7, fe37, b0f0, ecaade2017_140pp, cb7a, 7240, ba99, 0da1, 738c, 67e5, 0671, bcbb, 4c8a, 29d7, acadia16_326u19, aad7, caadria2017_124o33, ecaade2015_196k42, fdc5, ecaade2015_215i47, 18dc, 0986, acadia14projects_681ai, ad16, acadia14projects_53o, 3938, acadia14_23ay, 6e59, 0e18, 3eeb, 9866, e433, 2b2d, c2a2, caadria2017_048d16, 10b0, 8e52, 4ffc, 76c6, caadria2016_829c35, acadia14projects_247u, 9124, ecaade2016_072g20, 4af4, adfd, ecaade2017_112yy, c990, 69c9, a178, fda3, 4a2b, d521, 69d4, d100, sigradi2013_95s, f946, 23fb, 4381, 15d6, 6ce5, dde1, 1cd4, ecaade2015_227h50, e8c4, 86b2, sigradi2014_345z8, e427, 7887, 8247, e654, ee30, ecaade2017_195hh, ecaade2017_277yy, b045, 109b, acadia16_344h20, e6eb, 50b1, 0fd8, acadia14projects_247g, ecaade2017_098ll, 6e93, caadria2016_187z8, 02cc, ecaade2014_201a52, sigradi2014_155x3, c95d, 7583, 09f2, ffe9, c26f, 2a92, 5613, 8eb4, 8e20, 6648, a9d1, bbe3, 2ea8, 00f4, b5ec, ascaad2016_013f6, 781c, ascaad2016_028v11, 1c38, 41d4, cae1, ecaade2015_207e46, fd45, b561, bb11, 7727, acadia17_248n, ce17, 81f6, 9dda, c350, acadia17_390nn, 07e3, 99fd, 5747, acadia17_660l, 2ede, 0c03, 8c2f, 9eab, 29a8, 4185, c98a, a21a, e54f, acadia16_470f27, fe68, 69a2, b391, 5b41, e3e4, ecaade2016_222y57, sigradi2013_52j, 707b, 584c, c257, 4b23, ecaade2017_117v, bfd0, aa73, b5a8, 64de, b6cc, 53b2, caadria2015_213k33, ecaade2017_181u, caadria2015_122p19, d9ef, 39eb, 24ec, ee82, a229, 991d, c504, a82d, f7ff, 31c9, 59e9, acadia16_88z6, f70e, d0a5, 6e34, ecaade2014_057d14, e325, 312f, ecaade2016_033e9, sigradi2016_484e, 2996, 3a0c, sigradi2016_484f, ascaad2014_014i7, de0d, sigradi2015_11.34c24, f8a2, a063, d433, 2c02, 8dc3, ijac201614408f5, b63c, 919d, sigradi2015_8.47m11, 5f41, 3c83, d21a, 24f7, 672e, acadia16_344n21, b07c, e5a1, 29ff, dab6, acadia17_28bb, 1b6f, 950b, 94aa, 42d7, 64c4, ijac201412303k8, dd77, 16bf, 3157, f712, 9e68, 74d9, 1342, ecaade2013r_003n3, c098, ebc6, ce5f, 53c4, c7ce, 0b1c, caadria2015_203o29, 9d48, acadia17_552n, ecaade2014_168g41, acadia14_435ao, 92a2, 7d43, 4412, d039, 624f, ae5a, ff0e, acadia15_211p8, 355a, ea6a, ecaade2017_264ww, 16a8, af1e, c6ae, 7a42, c2ca, 64b4, ecaade2017_049vv, 882f, 36ed, 9bb6, dee3, d299, 654d, 4086, e584, 42e0, 0147, f1e1, 8427, 187b, 9e44, 563b, 3952, b11d, sigradi2016_792k, dea1, b6a7, sigradi2015_8.189r13, d281, 21c9, 799c, 070e, 4dcd, c6a0, sigradi2016_752pp, 6757, ca91, 40fc, acadia14projects_435d, 9326, b1e6, e7b1, sigradi2013_243r, 947d, ba19, 3269, f2fe, 9c7a, ba2b, 08ce, b1fd, ca83, ec75, 780c, e8b2, c51f, efa7, acadia14projects_709al, 4787, e448, 7c91, c2e9, 288b, ecaade2016_217n55, ecaade2016_083b24, e244, 3f80, 99b9, e6aa, fe6f, 85f3, acadia14_479p, e62c, 2754, b1b3, e9c9, 7da1, 8497, c097, ecaade2017_053g, 6fb8, b8f8, 5876, 077f, aa91, 0e69, acadia14projects_699d, sigradi2013_271p, db33, c340, 23eb, acadia15_407u17, 3412, ijac201412403v6, 827c, acadia17_28q, 2091, 7dc7, 8a74, f8a6, f616, caadria2017_004p2, sigradi2014_074p6, 8269, 3d2a, sigradi2015_8.239d14, sigradi2015_9.152u16, caadria2015_213m33, ecaade2013r_014j8, ascaad2014_009d5, sigradi2015_3.345t5, fea3, ecaade2015_100a20, f1ba, cea7, 4f43, e9b4, caadria2017_129u34, e4f3, d232, ecaade2016_129x35, acadia14_281w, 4b9c, 7a32, b889, ecaade2015_294j64, ecaade2016_105c29, d357, a6b2, 17dd, fa34, 807a, 8cad, 5977, d22f, f559, 9841, 28d7, ae55, 894f, 55f4, 2f56, sigradi2015_4.52m6, 10b1, 2f15, 4bab, fb14, 1cb7, 35e2, 611a, 7501, sigradi2013_285z, 7622, 4165, b61c, 684b, ascaad2016_039v15, c0e4, ecaade2016_158c43, c659, fcb9, acadia17_82jj, ecaade2014_151b36, 5b0e, e1eb, 5c4c, 202c, acadia14_647ax, 2627, c4a1, ecaade2016_074z21, 90c3, b53a, c8ba, ijac201614202m7, 11e8, e911, f44f, acadia14_125ad, c9af, 3b90, acadia17_414ii, sigradi2013_226s, 54ea, fe09, ascaad2016_035n13, af0f, d1d5, 7231, 4c05, 7e34, 124d, 34fc, 6769, caadria2017_145u37, 2394, 2068, e4c7, 6736, 80d0, 843c, acadia16_34k3, 8d6e, 6ad2, acadia16_62e4, caadria2017_118x30, sigradi2013_215b, 793f, caadria2015_073s10, 03f5, 0b95, 885e, 64a0, 3243, d201, caadria2015_061k7, 970d, 3d18, 8b89, 94c9, 707d, 4849, 7752, 75de, 19bb, caadria2017_185u44, 4b88, e56d, 23a0, f13e, e1a4, 91ee, ascaad2014_014i8, ijac201412203f2, 2175, b06c, caadria2016_881v37, 01db, aebc, 326c, 3b75, 27f9, ecaade2017_172kk, acadia16_174c12, ijac201715204q, 614c, 0a3b, acadia16_116p8, 2ac8, ijac201614104i4, sigradi2015_12.259y27, e0cf, f067, 38a9, 8529, 510c, 84f2, 3f94, 5e3e, 0f42, acadia14projects_347an, 2ad7, 62f1, ecaade2015_130g26, 1cec, e1fe, 776c, 327b, 7c2d, dc5f, 208c, ecaade2017_038uu, 1b65, 3b6b, 015c, ad5f, e4c9, e1a1, e036, f9c1, 21c3, 1262, 1690, e07f, ecaade2017_152b, f094, 5999, ijac201513205u7, 0be4, 00e6, d3cf, fa12, 0a65, 793d, 7f32, fdcc, 7364, e0ad, b8c3, f761, 560a, b1e0, 8717, 2dc4, acadia15_333r13, 1226, feae, c19e, caadria2015_081i12, c28c, b8f2, 099c, b836, 9457, b02f, sigradi2013_311j, 567d, 387d, 5dd4, 80e1, 2c0b, 7a25, 5e89, 8ee8, 7c13, 466e, sigradi2014_284z3, 6798, 5d42, 1110, ascaad2016_035x13, ecaade2014_194b50, af97, ecaade2017_089ff, e543, 7e84, f80a, ascaad2014_005h3, 1a74, 38d4, ecaade2017_220oo, 6bf8, ecaade2014_038k9, adb3, 3a5b, ecaade2016_111o30, ecaade2014_060y14, ecaade2014_113w26, bc71, 4c7e, 7296, c12c, 6ced, 77de, 6bab, d131, 985a, 49c7, 8437, 4e2a, 09b2, 7bba, 3b67, e59c, e4b5, 3983, 46cf, 9a8d, d074, 1dfe, 73bf, f773, b66f, 5945, acadia14_709an, 9354, a256, 7ec4, sigradi2014_281k3, 0570, 63dd, 3c0c, e0fd, 84c0, 6750, 3265, d422, acadia14projects_565v, e73c, b5e5, 2ee5, 26c7, 7c54, f2e8, 151d, 94ef, ecaade2016_055e14, c1bc, caadria2016_477a20, fd9c, 8bea, a288, 02df, 0aa3, acadia15_57o1, 61d1, 31f3, 0cdf, ecaade2017_157pp, ijac201412405k8, c0fb, 52e9, 854b, 8c90, 0b34, c2c7, ecaade2016_073c21, 1eeb, b6a3, ecaade2016_208u53, 3351, sigradi2016_777cc, 8097, 1d44, 9405, acadia16_24u2, ecaade2017_172t, 39cb, 44e8, 0723, a31e, acadia17_446aa, 614a, d8c8, 3487, c7cf, 3e22, ascaad2014_019b3, 61b3, 6963, 8fd8, 4103, 3444, caadria2015_102b16, cbda, 2615, 59ff, ecaade2015_143m30, sigradi2015_6.327s8, acadia14projects_199ak, f2c7, c72f, b5df, eff9, acadia17_600cc, eee5, f47c, d374, 010b, 0fdb, 1b0b, 149b, 9252, 72a2, a21b, 6fc3, ecaade2017_091tt, ecaade2016_085k24, 1aac, 76d9, 3c5b, caadria2017_122r31, 45f8, 99cf, efc1, 4917, 61a5, 8b90, ff3f, ascaad2014_013w6, 5680, 9a2a, 2d8c, acadia17_222r, 0039, 3c44, ecaade2015_110g21, ecaade2014_072j17, 7b20, 02e9, 526e, d7f7, 0556, acadia16_402r24, 4c1d, 5a14, 1fc9, e566, 5caf, af56, 7971, 7369, 9525, 96c9, 0830, ecaade2014_198k51, 7108, f64f, 668c, a536, caadria2015_139v22, ecaade2015_21a4, 27ec, 29a2, 3028, 8afa, 6b4c, 3a84, 79d2, ecaade2014_111i25, ecaade2014_030m8, 73ac, 7aef, c76b, cc20, ijac201715204t, 9bab, 1917, ecaade2017_006z, 008c, 612b, e2b9, 7132, 58dd, db76, b270, ab73, 38b2, caadria2015_130m21, 939d, sigradi2015_10.140t19, b62d, f2ec, ecaade2015_138y27, 7293, 014f, ijac201513304w11, ee3a, acadia16_342e20, 2705, b315, ecaade2015_83r16, 6080, caadria2016_425d18, e05c, b145, b549, f4fb, 5b6c, 1bfe, 5b08, 60f1, 8b47, 48e8, 2e56, 3468, 7015, ijac201412205s4, ecaade2017_254mm, 9807, db95, a16e, a3eb, 8631, eb05, 8750, sigradi2015_8.186p12, ecaade2016_223g59, cb3f, 9c87, ecaade2016_121o33, b7f8, fef3, aec8, 58b7, ecaade2017_079s, acadia15_357p15, f7b7, sigradi2016_431r, ae3e, ecaade2014_173k43, 02d0, d021, ecaade2015_301p65, 82c4, 4bce, 46a8, 03cb, caadria2017_132p35, 0ab9, acadia17_570gg, 4b3f, a394, f3c8, 879e, 3799, 699c, c388, d4e9, c431, 4170, ee62, 71be, 997f, 1d46, 5298, 1637, bf30, f2e2, 1c05, 2df3, 5e2b, 2e90, dee2, 4463, edc8, a4fa, 455d, 7143, 6e66, 6d50, 1037, sigradi2015_10.140o19, 72fd, 49d3, ecaade2015_158w33, ecaade2016_027f8, 47ef, b44a, 4e04, acadia14_33ao, 1234, caadria2017_147z38, 366c, b5eb, d40d, 9898, 1f5c, e685, ea75, e0ed, ecaade2014_186i47, 2fb7, 6a7f, d3a0, ecaade2014_196d51, caadria2017_183b44, acadia16_130t9, c5ec, ecaade2017_230pp, 7b71, caadria2016_045i3, 8420, a98e, ecaade2017_109aa, 5afe, caadria2017_124d33, 82f6, 180e, 887c, acadia16_124b9, ascaad2014_022o4, 35e7, ijac201412303r8, d5ec, ecaade2015_314i68, eb89, c387, 1dce, 40fb, e8a3, acadia17_520z, ascaad2014_012c6, caadria2016_819o34, 6f11, 60b9, 15bc, caadria2015_145t23, ca9e, 6e2a, 8315, 60de, ce39, 4246, 8172, b89c, acadia17_231o, ff90, d99a, ef31, caadria2016_013b2, a49a, 11cd, 5409, f859, 76fe, 859f, a824, f36e, a474, ecaade2015_82a16, f241, acadia17_189vv, c14f, ab9f, 6bb3, a717, d800, 6f2e, ddbf, 304a, 644c, 7795, b321, a6d5, be3d, acadia14_565aj, 7cea, ecaade2015_17m2, d9ec, a60c, ecaade2015_73b14, e003, ijac201614308w5, sigradi2015_4.219v6, ecaade2014_029d8, 20a9, ed18, ecaade2015_241i55, de6e, a735, 54e9, 6add, 69cb, 3f2b, acadia17_324ee, acadia14_589g, 508b, 5792, 85e4, 64b0, ad57, 1dac, 6e8a, d05b, ijac201614406g4, 1104, 9e14, 55a6, 7daf, 427d, acadia16_372f23, 6043, sigradi2016_611o, 51ef, 8bc2, 1565, 7316, d381, 0aac, 3c6e, a469, 381f, 7fd0, d5dc, 34b0, 189f, 2a21, acadia15_110u3, 7f5c, 9bca, acadia14projects_229h, 9ddf, cf9b, acadia14_655ae, 7dc5, 9b42, 9aeb, acadia17_163gg, 954a, 180d, 6882, caadria2017_001f1, ecaade2017_038vv, 08c2, ecaade2017_294e, 1870, ecaade2015_250f57, 1ae4, d078, 51db, 1273, acadia17_18r, 7ca4, ecaade2016_078j23, d271, 46f2, ee11, bd3d, e920, fd6c, ecaade2016_129g36, a084, 9564, 4ea0, 9bfe, f924, acadia16_488t28, 7789, 36b9, 6771, 3954, 6b18, 3bc9, 0549, ecaade2015_155p32, febb, c2cf, 1ba4, ecaade2015_227t49, 6dfd, f3c1, b27f, ecaade2017_164aa, 9c3e, 43aa, 008e, 345b, 0f1a, ba0e, f94d, 2379, 54d5, f7f8, 7829, cf45, caadria2015_139y22, d45c, 3e73, dc54, 95da, sigradi2014_345v8, 5dfd, 9a2e, dc33, b691, 8cba, b02a, 8644, a167, ac71, 3864, 9f2c, ecaade2017_021p, 24bb, caadria2017_096d27, 3867, 7535, 6eb6, sigradi2016_815mm, b245, ecaade2015_91c18, 76a1, acadia14_237au, dd86, caadria2017_069d22, 6189, 6f2c, f0f6, 4109, a987, b822, ecaade2017_253p, 57a0, 2de5, 42e3, 364d, 3808, f5e2, ff68, 287f, 6e7b, 4dc2, 76a6, b452, acadia16_78u5, 52ff, 5cfc, f9df, caadria2015_105f16, 8770, 1db4, 8751, 8204, 621a, a24e, 9af5, 9560, 95b3, b5e6, 4fd0, c0d8, ecaade2016_096n26, ecaade2015_138x27, ascaad2014_014k8, 7354, 79b4, 098d, 379c, 43a4, ecaade2016_055j14, dcf6, 420f, a1b5, ascaad2014_026x6, 42eb, acadia17_562w, 4648, 0ba4, 3247, 6d05, 115e, sigradi2016_512c, 1805, aafa, 5f36, caadria2017_145r38, 30b1, ecaade2014_024w6, 48b8, 0067, 8b40, 5a25, 31c1, a0b2, 38e5, ecaade2017_133e, f8c3, caadria2016_611c26, ecaade2016_mrtm66, 63fc, ecaade2014_206k53, 014b, 52d6, 2c14, 6ee6, caadria2016_301n13, acadia17_500ll, 8adc, ecaade2017_215a, ecaade2014_021u5, 648e, 1a3e, 301c, a20a, b9b4, 077a, acadia14projects_627c, 41e9, acadia14_43ac, da4a, sigradi2014_335t7, 2b6b, cf99, caadria2016_187b9, 7013, 0a98, c391, ijac201614308p5, cd7c, 6064, 737d, 4d52, 2aa3, caadria2015_220c34, ijac201513103o2, 18a5, c01c, 34c2, ecaade2016_037x9, 4015, ecaade2017_021g, ecaade2015_129j25, 9ce9, 4138, 2826, acadia17_290g, 19ca, 012d, e5da, 7357, 674f, 65f9, 645e, acadia17_360g, sigradi2014_347t10, ijac201513104p3, 65d5, f62c, bf5d, acd8, caadria2015_213s32, a2ab, 5a24, 1efe, a8b6, fab7, f0bc, 253f, ecaade2016_217j55, acadia16_260m16, caadria2017_069z21, 294a, 9a01, 116c, bf87, 5923, 3753, acadia14projects_681an, b6b4, 2691, c507, ed77, acadia17_62uu, 45ee, 3947, ijac201715106ww, ecaade2015_18e3, b629, d060, c68a, 11b7, caadria2015_233g35, 2216, acadia16_352y21, 8b06, 91f5, acadia17_349t, 3c65, d570, b84e, acadia14_301ax, ijac201614306b4, ecaade2015_278l60, d0ec, ecaade2017_255o, 45e2, 3fca, 5eb3, ff61, c66f, ef3e, 3572, sigradi2015_8.41a11, 53e2, b1c7, ascaad2014_019x2, ecaade2016_071k19, 3989, e719, ea93, f885, acadia17_670kk, 7495, 7889, f9bc, e2fb, 0282, c5d3, ecaade2016_215z54, ef3b, baf8, 67bd, e2a6, f601, 634d, 523a, 29f2, sigradi2014_049i5, ecaade2016_011e3, ecaade2015_17i2, ecaade2017_305i, a6bb, ecaade2017_grig, 4caf, 61d2, ecaade2017_057ii, 6a9e, bc25, acadia14_247y, caadria2017_074e23, 798f, bd9d, 4e20, bcf4, 8766, bf32, 6947, 9299, 7822, 1b8c, 47bd, 04af, 860c, dbba, 4133, f9e6, 504d, 3f51, 3f4b, b3bd, 29f8, fc4b, ecaade2017_269d, e6e6, 0632, f03b, 11cc, af0b, a820, ijac201614204z9, d967, ecaade2015_185n39, f8f0, a2dc, ad1f, 097c, caadria2015_137j22, 202d, ecaade2013r_012r7, 7a89, 9d5e, e9c6, 90dd, fd39, 5211, 4a6a, 5d59, 4d73, fd26, 9731, ascaad2016_042z16, 05e8, dc38, e898, bddf, 3a66, ecaade2016_025n7, acadia17_598tt, ecaade2017_051n, 2a15, cde0, ecaade2016_028m8, acadia17_560i, 6bb5, fc12, ascaad2014_033x9, a791, 260e, c7c1, da60, 97b0, 5655, 55e1, 0d1e, 63f2, ijac201412203e2, 111c, 0652, b013, 2845, fd4b, 9a68, 00c2, 48f5, caadria2016_073d4, 595e, 071a, 8587, b181, 000b, 905c, sigradi2015_11.136w24, ijac201412204u2, 176a, 3b13, ecaade2015_293d64, c917, afbd, b1e4, b8e3, 0611, ijac201614206c11, 0153, 3492, dc50, 8a65, ecaade2015_84u16, bb62, caadria2016_497e21, 8b25, sigradi2014_114n9, 1ba5, sigradi2016_592bb, ea68, a43b, 008f, e4b2, 44cb, c561, sigradi2016_363dd, 1c02, acadia14projects_497z, a214, c348, d0af, acadia16_344k21, 9559, ea0a, dbac, 9e21, acadia17_608ee, 0283, db37, 226e, acadia14projects_681av, ffb8, af7d, 94e9, ecaade2017_282v, 627a, sigradi2013_285f, 00d7, 7e95, 06a8, ecaade2014_194o49, fae0, 1e51, e375, 646b, ijac201614105y4, e671, 0c97, faff, b602, ae8a, bda5, 3c96, 753a, 33a9, 7def, fbed, sigradi2013_194t, ecaade2017_215j, 4903, d96f, ecaade2017_059ww, dceb, 4fcf, e9ec, 13c2, sigradi2014_082t7, ecaade2017_047n, 3d5d, 0056, 46f1, cb26, af45, 4a84, bdbd, d022, acadia15_469g20, f4c3, acadia15_357u15, acadia14_479t, 6715, 284d, bebd, b5a0, 419c, a2ad, 6bee, db04, 2f0d, 23da, 6f22, ecaade2015_64i13, c235, ecaade2015_297z64, c2ba, 886f, 5901, c047, caadria2015_090a15, 4322, d824, acadia15_203f8, ecaade2015_74n14, 1ad9, 8ed2, a1af, ecaade2017_008f, acadia14_291ar, acadia14projects_463c, fdf6, caadria2016_373f16, acadia14_339aa, acadia17_318xx, 4c0b, d840, ecaade2014_204t52, 6028, 46ab, 3dc3, 52f1, 87bc, 9e91, ecaade2016_217b56, c3a2, caadria2016_861y36, d39b, ae09, ecaade2015_21t3, c184, 08fa, 59c8, sigradi2015_sp_10.16f31, ecaade2015_318s69, e683, sigradi2015_8.289g15, e8f7, cb5a, sigradi2016_815v, dc09, d663, 664c, 94f1, 65a5, 02cd, ecaade2017_183dd, 9f21, ascaad2014_036e2, acadia14projects_333av, 0eb2, acadia14projects_579a, sigradi2013_305g, acadia14_601z, acadia14_671r, 6324, 3fde, b9b9, f363, 3950, ec7d, 05cd, 7d79, c61e, ecaade2015_284t61, af9d, 73a8, 6867, a825, ca39, 4b2f, 3f72, a145, 9aef, e147, acadia14projects_647at, 6d96, ea01, 9dc3, acadia16_116w8, f909, c7a9, ecaade2017_274q, ascaad2016_029w11, a677, caadria2017_124s33, 2130, a651, sigradi2013_386o1, 04ae, 3cf1, 8bd8, 60ef, ecaade2017_057ff, b12d, 4372, 9ea3, 034a, 0029, a3ec, 8c9f, 1557, ecaade2017_089q, 353b, 6d49, f052, caadria2015_016s3, 5017, 2f63, 7515, 56df, c74f, 9b4d, d448, 2541, 0b26, d414, caadria2015_054l6, caadria2017_016d6, 5bb9, ecaade2016_147s40, 8568, 0c58, d35a, ecaade2016_163g45, 3e21, 69c2, 4ba0, 3605, 4374, 7b03, 8275, cc26, f62b, ecaade2016_230n61, 94d6, 5186, 7e12, 52a1, c847, sigradi2013_215z, acadia14projects_43ad, ecaade2015_115x22, ddf2, c4a7, f91b, c994, 97ff, 5a89, e2d8, e07a, bd4a, ce13, ecaade2014_153o37, 7a3e, edd3, ecaade2014_049x11, caadria2017_101j27, d595, 2e9f, ecaade2016_217s55, 8007, 8054, sigradi2014_189m6, 0fcb, ff8b, 15b2, 7b5b, d576, sigradi2016_773z, 1d2d, 9bb7, 0507, ab22, 1c6d, fecb, 05e7, caadria2017_003u1, ijac201412303w8, b07b, 9f15, 865e, caadria2016_073a4, 55af, 4d9c, sigradi2015_8.264n14, 8855, ea58, 00ce, 8640, 8f97, sigradi2016_446h, ecaade2015_307n67, 4af6, 456d, fbb8, 5580, ijac201715106f, 524d, a2e6, 5214, eec3, 31d3, 0c24, acadia17_403h, acadia17_492ff, 54e6, 52c1, 1240, 479c, 3ddf, ecaade2017_006bb, 5918, 7ed4, b3ff, 6ed9, acadia15_173r6, 2d93, sigradi2015_8.264f14, 326e, ecaade2015_227t50, 9d2b, 7237, cd4c, ecaade2016_063s15, aa11, sigradi2014_214e8, acadia17_329w, 8a71, 0774, 4986, 2079, ijac201412405e9, 93b0, 267a, caadria2017_040n12, 6aa0, acadia17_91d, 08f9, c48c, f021, 14c6, 281d, f827, ascaad2016_044y17, f41c, 42af, 4f53, 20eb, 8217, 59db, 98ca, f139, 8d50, cac3, 3c17, ascaad2014_029c8, 758f, acadia14_135n, 42d8, 7a9b, 9066, acadia17_101t, aaf1, 1a0b, 0172, acadia16_260f16, e4f6, caadria2017_189f45, d089, ascaad2014_017p9, 10a3, 5ea9, 4aee, acadia14projects_691aw, ecaade2016_166f47, f625, 0d02, a10b, 85bb, b512, ecaade2017_234o, sigradi2015_13.181t28, acadia16_214b14, 6016, 37b8, acadia17_232hh, 16e9, b793, acadia17_366w, fbce, a8f8, ecaade2015_309z67, cc9c, 8d77, 1be1, 2315, 46cc, ecaade2015_116m23, acadia16_478p28, 9fdf, 9bbf, ee52, sigradi2016_560q, ecaade2016_151c41, 5920, sigradi2014_186g6, dc8c, b269, acadia17_445r, e401, affb, 66bb, 1497, ecaade2017_170i, 00a1, b75e, 33c2, 617c, 1a7e, dfee, 7979, 550f, 84c8, edb1, ascaad2014_019i3, f982, ecaade2016_067z16, ecaade2015_320s70, a5ae, 6b64, e7f4, b592, 969a, ecaade2014_177z44, ecaade2015_200l43, 64d4, a9fd, 34c0, ascaad2014_020o3, caadria2016_353t15, c186, ecaade2017_268aa, 9129, ffc6, acadia17_390rr, c2a9, a019, 58dc, 932a, cae6, ecaade2014_192f49, 2e1a, ee73, acd0, 5788, 0ba9, 529c, 3a81, f151, 7181, ecaade2017_054uu, bbfc, c711, ecaade2015_158r33, 6393, f9c5, 767f, fa11, 162c, 8912, a60a, 495c, ecaade2015_158y33, acadia14_375c, 263e, 5042, acadia15_185a7, da59, 6df6, e283, 6b7f, e396, acadia14_347ag, d02e, a95f, sigradi2016_807kk, ecaade2017_140jj, 35ce, b179, 473e, edb2, 817f, f7d2, bfab, d255, ff92, ecaade2016_224z59, c3a5, caadria2015_117v18, 6dba, 8453, 6b20, 0f82, 6298, acadia15_185f7, c4b8, e159, 2ebf, acadia16_214h14, ecaade2015_193d40, 1268, 9cf3, 48bb, 78f5, acadia15_483o21, b9b1, sigradi2013_429n, 1c55, 611d, 44aa, d0b8, a8e0, 4c4a, c6d9, 95e3, 4167, b92b, 6062, d332, caadria2015_122o19, 5fb5, dedf, 9b9b, b417, 1338, 8ba8, 016d, 2beb, 4dad, ecaade2015_17v2, a9d2, 76c9, b340, a4ed, ecaade2017_048x, 8ec0, 33d5, ec0e, sigradi2015_10.309c22, 9efc, acadia17_670hh, e978, 5b0f, 9745, 4824, 0f0f, acadia14projects_135k, 95dc, 853f, sigradi2016_815pp, 3eb7, acadia14projects_111j, c248, ecaade2014_206j53, b9fd, 68ba, 28d6, 2f0f, e78b, sigradi2014_075f7, fa7d, daa3, f968, 4e5d, acadia15_95p3, afc6, c740, sigradi2014_313h6, 24e7, 3b50, acadia14_281u, ecaade2016_144n40, bd62, daff, 48cb, 3f12, fc9d, caadria2015_090f15, 21db, a267, 64ad, ijac201715104q, 313a, 30a7, f127, 8d05, 8c7a, e785, 259f, f9bb, 8c41, bbc1, 87ee, ijac201513205p8, 49bc, 2c55, a017, aa6a, f3f4, e746, 8df8, 8fa1, caadria2017_142m37, sigradi2014_330g7, caadria2016_631l27, 0c1e, a4b2, ecaade2015_180h39, d0cb, 669f, 1b1c, 32a6, bd37, 382e, e93d, 7ecb, ecaade2014_111t25, ecaade2014_052j12, 4319, f002, acadia17_491z, 5d4e, ecaade2015_317v68, b3ba, e6f6, 44ef, 17e2, db11, caf0, 6e6a, 576e, b876, a7a1, 36ee, a492, 2818, ecaade2015_237m54, acadia17_221oo, fc71, 9b1f, 4b3c, cfff, 061d, ecaade2016_071z18, acadia17_598m, 9cdc, 8c69, ecaade2015_158u33, 4dea, ecaade2016_047f13, caadria2015_016o3, acadia17_544b, d555, d901, 77a8, d7e4, 1a95, ecaade2015_241p55, c988, 3d57, cd82, ab6e, f36d, 1847, 0eae, 2d5e, 269a, 5bc8, 7853, c9bb, eed4, 1549, a0ff, acadia15_395d17, f6e9, caadria2017_063w20, 4cb6, 40b5, ad0d, bbaf, 6d12, c1ce, b6f5, sigradi2016_614y, 180c, 9c1a, caadria2017_055o18, 5095, 62c6, 05d8, 41ae, acadia14projects_565ac, 23bb, 8e9d, caadria2017_037c12, 57e6, 59df, e24e, sigradi2014_075b7, ecaade2017_019tt, acadia16_214t13, 9307, 3715, b109, ecaade2014_071b17, 50be, 1fb5, d043, bca3, 5780, 5633, 1846, cae9, ecaade2014_177v44, sigradi2015_8.339z15, 878b, 8dfb, 0d81, ecaade2016_106o29, ecaade2017_274u, 73aa, 609f, f843, 2bfd, dc40, eb3f, 1fdf, c198, sigradi2013_411o, cb55, 405d, b30b, sigradi2013_194o, 52dd, d330, 22d6, ecaade2014_072o18, 3b88, a943, b946, 777a, sigradi2016_815ff, ec51, fdb4, d5f9, de0f, sigradi2014_048v4, acadia17_392p, 9f2e, e3ff, ecaade2016_191c51, 1997, 5a15, 0348, 9ea4, 294b, 3df2, 29d1, a652, f5d4, 0a77, sigradi2013_414b, a4af, 0073, sigradi2013_32n, 629e, ab5b, ecaade2016_ws-afuturen67, df21, 7eca, acadia17_71jj, ecaade2016_042b11, 3e1c, 225c, 23fc, 2cdc, ijac201614307g4, a4f5, ecaade2014_149u34, ecaade2017_164w, 5dfb, ae06, acadia17_648ee, 535f, d36c, 69ba, ascaad2014_016j9, 23ab, 63ec, ecaade2014_030j8, 62da, 442a, sigradi2015_11.34a24, acadia14_365af, acadia17_284g, 5eba, 1ccb, caadria2015_122j19, 7e47, 59f8, 1953, acadia17_382a, 3bb9, f960, 7289, acadia17_283nn, sigradi2014_169n4, ecaade2015_113p21, 4c28, ed5b, f50e, c9f5, d033, sigradi2016_490jj, 3f23, c4db, 04e9, ijac201614306x3, c9e3, 8f95, 1582, 4851, ecaade2017_274v, acadia17_382ss, sigradi2015_8.289d15, dba3, 3b54, caadria2017_142v36, bc32, ecaade2015_206k45, d150, f8b7, ecaade2017_211ee, 9c1b, b3af, caadria2017_042u13, 726d, 0fcf, 3201, ecaade2014_186x47, 407e, ijac201412402w4, babe, acadia14projects_63ad, ijac201513304a12, 27af, acadia17_648p, acadia15_323n13, 774b, 099f, 5b9f, c74d, b5bc, 2770, 7460, 6d33, acadia15_161i6, f5fc, a2cc, 9fde, 480b, 146a, acadia16_488b29, ccec, bb51, 3a0b, caadria2016_745a32, 9c58, 0054, acadia16_8e1, ascaad2014_022m4, 8059, ecaade2016_073w20, 8dee, a3c1, acadia14projects_531r, ijac201412204m3, caadria2016_105d5, 36f3, 6cb6, e7a6, acadia17_382gg, e0b7, d84c, 99e1, ff16, 7435, ecaade2016_217o55, a7e9, 9f63, fced, 5e76, caadria2015_002e1, 5dcc, c0e6, ascaad2016_022s8, ecaade2017_116e, ecaade2016_036p9, 5df1, 2ad8, caadria2016_819u34, 9c60, 2fd1, 4b82, 48c4, ecaade2017_291dd, 4e78, 0730, ijac201614405j3, c37e, 9c82, sigradi2015_4.52l6, 6b31, caadria2015_065y7, ecaade2014_197g51, 481b, 2dbf, e7ab, a9e4, ef94, b18e, acadia16_478j28, 869d, 0ec5, b71d, 218f, 30d7, e2e2, 121f, caadria2017_056z18, de63, e6a0, 042f, caadria2017_029t10, e682, 9043, 1df4, eff4, 4cb1, ecaade2014_163a40, 59ea, acadia17_650g, e631, 9a11, acadia17_162r, be69, sigradi2016_550l, 9d49, acadia17_212y, sigradi2016_409ff, 8a0d, 2527, 4306, f84d, 7893, ecaade2017_151bb, 5b7f, ascaad2016_035m13, 017e, 05c5, 106b, acadia14projects_463d, ecaade2017_282i, acadia16_344o21, 3ca7, f91f, 28c9, 63bc, bf21, ecaade2016_140p39, ecaade2017_164bb, c2c6, ab23, 3d5e, 02e3, 7a73, c7e9, d3f5, bebc, 97e8, caadria2017_129o34, a36d, cf8b, 7f8a, 9054, 51b7, ecaade2017_053o, sigradi2016_534xx, acadia14_347ao, 9430, ecaade2014_085g20, fa65, ecaade2014_113o26, 233a, ecaade2016_057p14, b4f3, 2d45, b6cd, c396, ecaade2017_249a, 4a74, 8698, 1f97, 11fe, bdb9, caadria2015_172y25, ee3e, 6201, 2782, 25cd, acadia17_590g, ecaade2017_210s, ff62, f91a, be4d, acadia17_446y, ecaade2017_099qq, ecaade2017_140oo, fb62, f80d, b1bf, 5a49, e5b5, 002b, 5638, ecaade2016_tkoc67, ecaade2015_221y48, 5a11, acadia15_47l1, 17c7, 2d7d, b347, ecaade2017_056c, 6535, c3a6, c88c, 774f, 9c11, acadia17_392l, 34da, 9a75, b1e2, caadria2017_046o14, edca, ecaade2017_057x, 8b62, ecaade2013r_009i6, a414, dd37, 1f3b, 22af, c90c, e33f, 5d61, 3011, fba3, 5c86, d949, 17af, ecaade2013r_009c6, 82c3, acadia14_347aj, 9235, acadia16_196c13, 31a4, ecaade2015_87z17, sigradi2015_10.138z18, 8c1c, ce95, 0592, dce4, ecaade2016_188n50, 6ec3, c147, ecaade2016_068o17, 8953, e28d, acadia15_483t20, ca31, ecaade2016_198s52, a34f, 0adf, ccac, 09d0, cf31, dcf3, ecaade2014_024d7, acadia14_497y, ed7f, 987e, b898, b0f6, 81a5, 84ea, ijac201715203ii, sigradi2015_8.27n10, 8d23, ascaad2014_019w2, 6bd9, aa0f, e188, 1526, c35d, 589b, ijac201614208z12, 1cc6, ca15, ded1, 5a2b, 7ddb, acadia14projects_131ap, 7c22, bd5e, caadria2015_164c25, 400c, a312, 079e, ascaad2014_021x3, aa5a, 415c, 578e, 51f9, dea2, ecaade2014_044j11, 2ce0, ec8e, 49e1, 75a7, sigradi2014_189n6, 475a, 75ba, 7e21, b165, f157, 3736, 3384, ee1f, 9229, 6488, ecaade2014_239z61, fd31, a7a8, cbf3, 3206, 25b6, f08b, 2471, e8ff, cc8c, c4da, acadia15_161b6, a746, sigradi2013_295d, a1dc, cecc, 7411, 8743, 45a2, 911b, ijac201614208f13, c891, 1616, sigradi2014_289i4, ecaade2017_227o, bc19, 20d9, a0be, f76b, ascaad2016_049v20, acadia17_220v, ecaade2017_293jj, ff6d, acadia16_362n22, 0079, 7f84, af3d, 6c02, 50f2, bdd5, 4db8, 426d, bb60, b94c, 4ef0, 1af7, ascaad2014_008a5, ecaade2014_012o2, 204d, faf9, ecaade2016_197f52, e368, 352d, caadria2015_139e23, fe2c, 4537, 9533, sigradi2013_390v, ca5f, acadia17_258s, 5937, a454, acadia14_589i, e893, d943, ascaad2016_021g8, de48, d8dd, bb53, 5cc7, 1c40, ecaade2016_162v44, a903, 8514, 15e3, ecaade2014_233p60, 4018, a64a, 3d4a, 2df9, ecaade2014_152k36, ad15, 8c0c, acadia17_284f, ecaade2015_144y30, acadia16_344v20, 8608, 9e1c, e33d, ascaad2016_012z5, 1cc0, 0c49, c1ca, ijac201715104p, acadia17_177i, 9f10, ecaade2014_088c21, bd5f, c23d, e5c9, 72, acadia14_463aw, 7b2f, 15b7, 84e5, ecaade2016_tkoj67, acadia17_620zz, ed40, d128, 1b7a, c9e5, f696, 96fc, ijac201412403z5, sigradi2013_234i, 5776, 890d, e38f, ea89, 8055, 6244, e9df, 6839, 85ac, 64c9, 3d19, b5ef, 457c, 5ca2, be93, ecaade2016_127g35, ecaade2015_297u64, dbc6, 5293, bcc4, 3690, d4c7, 17a5, 4a03, 174a, ecaade2017_028p, fb41, 01e2, acadia17_532cc, ea73, c385, 886e, ecaade2014_086x20, 4cc4, ecaade2014_089m21, 0a89, acadia17_608bb, 6bd5, 5db4, 9b40, a294, cce5, c712, 1b4c, ecaade2014_123g28, caadria2016_693e30, e153, d588, f5d0, acadia14_23ad, 6013, 2f76, a39b, acadia17_82y, 969e, acadia14projects_357ap, c142, 60cf, 4b00, sigradi2013_158b, 1ff0, caadria2015_208p30, 71d8, 3317, 4f7b, 4124, 9385, 8671, cc65, acadia17_502ww, f089, 598c, 9f3f, 5e1c, 4afb, c946, f876, 0d50, sigradi2013_173o, b217, d950, 1aff, d297, a0cd, ed36, 7aba, 85ef, 4fdb, sigradi2015_8.27p10, bf9f, 14cd, 9ea9, 7e8b, 37b3, 1d69, 1709, 11d7, d8b9, caadria2017_048g16, 128d, a9cf, b115, a2b0, d8d5, acadia14_479o, 74d2, 84f6, c338, ecaade2016_011b3, 1c87, 3f1e, f442, 927c, ecaade2015_77t14, 11c4, ecaade2015_286x62, 22fb, 06e4, 9753, 3255, 809e, ac6a, 2aaa, 73d7, 4ad9, 8745, 7f74, d04d, 84ef, 830d, 1203, 995a, b755, 0438, 198f, acadia17_18m, b031, 2ff0, 301f, 9302, ijac201412305b2, d137, 6b5a, 0baf, 91a5, db55, bcc6, ecaade2014_049z11, caadria2017_074k23, e238, 2024, acadia17_36v, 63e8, 0e99, aa71, 99b7, 61bf, 5a81, c3f1, 73f3, acadia17_678ff, 3f8b, ecaade2015_248y56, aa88, e206, acadia14projects_661e, 6170, 2445, acadia17_570x, ecaade2015_280d61, a37c, 05a6, ecaade2015_178h38, a3ef, 0290, eee0, ijac201412202z1, 4ea9, ecaade2015_148r31, 3291, 3c2f, 0bab, acadia15_311n12, 542c, 827f, acadia17_534yy, d3df, 84fc, sigradi2013_390t, 2272, dba5, 54e7, c27e, 7aae, d108, ead8, a237, 2250, 4f50, 792d, ecaade2016_216c55, caadria2017_158d40, 604c, 844f, 0b6a, caadria2017_127e34, fdb1, 67a2, 3c8a, e91e, acadia16_12x1, 15a1, 8b33, 3208, 1ce1, b965, c29d, ecaade2015_333f72, c12d, ecaade2017_019hh, caadria2017_015u5, ecaade2015_116d23, cd0a, 26b1, ecaade2015_18w2, ab2e, 2b6e, ecaade2017_006xx, e326, f9f0, 7dd2, ecaade2015_152y31, caadria2016_819y34, 51d9, cbd2, c5eb, a20c, a355, ecaade2014_159k39, 4004, acadia17_365c, cbf9, 962c, 5795, ijac201614208w12, 7af6, 27f3, 3203, 64ca, acadia17_90aa, acadia17_382ll, a110, ecaade2017_151s, 9131, 3d45, fcf3, acadia14projects_681ak, ijac201513203s7, 5021, acadia15_95d3, 5377, ccd7, 8f5a, 46fd, 06d3, caadria2015_087a14, a412, 24a6, 95e0, sigradi2013_425, ecaade2013r_007c5, 04ad, acadia17_423gg, 1308, da83, 40b3, 2f04, 6da3, acadia16_78n5, 2a04, 2824, ecaade2017_039g, 0d4b, 4ebf, d96b, af69, 2809, 8bda, 893c, bbd4, d372, 81c9, 6840, sigradi2014_136d2, 2093, c10a, 7153, ecaade2017_051ee, 0e2e, 4147, 645f, 0ea3, cceb, 82c7, 83e9, b915, add3, d5c7, 7684, 26cf, d4a3, 6459, 6053, 078b, acadia17_340p, 0b45, 130a, 1962, 650e, caadria2017_070f22, c216, 2968, 6d1c, a378, c8f5, 3961, 5e6f, 34bc, 68c2, cb09, 8ae8, 2b52, 5736, 82a5, d79d, 95b1, de8f, 2a50, 2b02, 82c8, ecaade2015_279x60, d40a, 5b76, 7c89, ddba, 3088, 8e23, a87e, ecaade2017_056yy, ascaad2016_041l16, 91b1, d0a0, d33a, 367f, 4ff1, e4cd, 186a, d7ad, 9f34, ff10, 699a, e877, 7ded, acadia15_195b8, ff00, caadria2015_122i19, 91b9, 2b64, 8c0b, c109, sigradi2014_047r4, 7426, ascaad2014_004m2, e646, c1ab, ecaade2017_085h, 7e2b, sigradi2014_132s1, deb5, e4e8, 7dde, ad30, a920, fab0, 0a2a, e089, 2fc4, 8241, acadia17_283rr, ecaade2017_069bb, 470d, b259, 35e0, 551b, d71f, 03ad, cb1c, f1a0, 2cc5, 3f3d, ecaade2014_127k28, cedc, b1f8, 66e7, f161, d904, 577d, acadia17_62gg, ijac201614208b14, 65ec, ecaade2017_144w, 2c36, f121, bce5, acadia17_163ii, d650, c537, 032e, ad5b, f7a1, 61ca, 2320, ec53, 520b, 2886, 3907, caadria2016_045c3, 798b, 6fac, 856f, 9795, d399, ijac201513205m8, 7ade, 1830, 53d6, caadria2015_030f4, 18de, bfcb, 94d0, 66e6, acadia14_531p, 19b0, ecaade2016_071c19, ecaade2015_55d10, caadria2016_559y23, c6e4, 7459, 4f14, 1b11, acadia16_478b28, af18, 753b, d163, 69ad, ca96, caadria2017_052r17, 3ed5, 14f8, ecaade2014_240l62, sigradi2015_9.141g16, fb17, 9089, 6696, f8a3, ecaade2014_121s27, 10ae, e8f5, ijac201513101f1, ecaade2015_158z33, ecaade2017_072e, 5d96, 48c5, caadria2016_105y4, 249e, a10a, f62d, 8f17, 16c3, be7b, 95fd, ijac201412301g6, sigradi2014_281f3, 5955, 04b2, 58e4, 9ec9, 9eac, sigradi2016_636m, sigradi2015_10.309u21, ecaade2017_050d, ecaade2017_230uu, ef23, a99f, 3c06, bb1a, 2d1f, 9d44, 0d13, 8508, 16e7, a4b1, b323, c7fd, c575, d81c, sigradi2016_737gg, 991b, ee5e, ecaade2014_224y57, 009c, a85f, 04c5, 4f75, 444f, acadia17_273w, ijac201412402z4, 7ad5, sigradi2014_074e6, 88d5, f1ae, e00a, ecaade2017_203z, 01c4, ee9e, 138b, ecaade2015_196t41, sigradi2014_345j9, b702, 4fd6, 9551, 5a96, caadria2016_579r24, eedc, acadia14projects_219az, af58, ac86, 30f0, 537d, ecaade2015_113r21, acadia17_620ss, ascaad2016_022c9, ffbe, 655f, acadia17_391tt, caadria2016_249k11, e22a, fa5b, 10e3, sigradi2016_673hh, 8146, acadia17_608v, 330a, ijac201513302w9, 19c3, 2df7, 01b3, 4e42, d0c9, 71a4, 062c, d7ed, 791a, e6a5, ecaade2015_193k40, 691f, 0fbd, caadria2016_445z18, caadria2017_031j11, ecaade2015_241g55, 158d, sigradi2013_64a, 5841, 17e8, df0e, cd3b, 86bf, 90e1, acadia16_106v7, acadia14projects_565k, b562, 7f1d, 7d12, 4a2f, 176f, acadia17_274vv, d640, acadia17_237cc, 4c30, b2f7, ea78, f40a, 6d0b, 0444, aaae, f3e2, caadria2015_237j35, 99f6, ecaade2017_021t, ijac201412201r1, db5d, ecaade2016_078c23, a4b3, c5dc, c40c, c05a, db00, 9efb, a577, 6a8a, a5fe, acadia15_371h16, caadria2017_129t34, 4402, bc18, 60bc, 9e29, caadria2017_107p28, ecaade2014_218l55, bcad, d86d, 12c7, 1ea5, 12e8, 0715, caadria2015_156g24, aaf6, 277d, af81, 4396, 2c45, sigradi2015_11.142h25, c9f1, e0f1, ecaade2014_070m16, sigradi2015_8.81v11, acadia17_18l, 04a9, acadia14projects_435ac, 12d4, bf51, 9521, d246, 145b, 44bc, 2106, a759, 2c07, 8b0e, 77b5, caadria2016_487n20, ecaade2017_133k, sigradi2016_382z, 5fd0, e19c, sigradi2013_160i, 6c58, acadia14projects_619ac, sigradi2013_425n, c674, c14a, 9ae2, a727, 666c, fdee, 6b70, c5a3, ecff, beec, 614d, 6680, cfb1, 9fab, 1824, acadia17_670oo, c70b, 8c7c, 1198, 9e8d, dc91, cbd0, sigradi2015_10.74m18, 5750, sigradi2015_10.138a19, 2798, ecaade2016_154s42, 4af8, b994, 8edc, aa3d, d6e6, b073, a5b6, 96d5, ce2d, ascaad2016_004m2, 2b32, abf0, 509f, ecaade2017_308ff, ac01, a065, 3e1d, 7f4b, acadia16_62t4, sigradi2015_8.264o14, ecaade2016_068j18, 6f2b, c991, cfc3, ascaad2014_020z3, acadia15_417f18, ascaad2014_008b5, 8b3e, sigradi2015_8.47k11, 02fd, d71b, b1df, 8a13, caadria2016_013a2, 49fc, e380, ab80, caadria2017_004l2, e53d, 096b, dffc, 36f5, 7a9d, c587, e48c, 0b3d, 46f0, a13b, 7168, fd18, e950, 6d7b, f6b1, 8c1f, 2e23, caadria2015_142p23, 55fc, ijac201614407w4, f65f, 89b6, 44cc, ef42, 91a2, sigradi2015_11.196j26, b874, ascaad2014_029j8, ecaade2013r_018l9, a52f, 23c0, b8b7, c45c, f5e4, 57cc, f6d1, ab8f, 1eb9, a555, a930, b542, 05d9, 9ad9, ecaade2017_290rr, acadia14projects_479b, 5b99, b950, 6c70, ecaade2017_090jj, ecaade2017_089x, ijac201614308h5, ecaade2016_006l1, 1b93, 243f, ijac201614101l1, ecaade2015_171m36, 1b20, f714, 73d8, ecaade2016_065z15, bfa1, b1a1, 0770, d43c, 1b35, 6536, ijac201412303c8, 90e3, 33e7, 50bd, 3b1f, 8655, caadria2016_395u16, 26ec, b318, 74bf, 43b7, 76bb, 358a, ijac201614101k1, ijac201614407e5, a153, ascaad2014_035v1, 8702, e6e2, dee6, ijac201513101g1, 2ce7, 39e3, 40f1, 1086, 1010, 78ed, ed6f, ijac201412405v8, ijac201614202l8, ascaad2014_024u5, acadia14projects_219a, ecaade2015_33a6, 527d, b156, 34fb, 9f53, 42f3, 9c2d, e687, ecaade2017_071rr, 6644, 2e93, 52cd, 0871, 8577, 419e, sigradi2015_8.264l14, 4e8a, ecaade2016_193o51, acadia17_92t, sigradi2014_103w8, d0d0, 4e68, 9ad4, 31eb, ecaade2017_027vv, 5349, 086f, 1651, 4556, 9704, acadia14_153h, aaa8, ab3c, 46fb, 764e, 718f, a8d0, 529e, ea99, ed68, b827, ascaad2014_033g1, 4ace, ijac201412201g1, f8b1, b924, sigradi2014_176d5, 9ab5, ecaade2017_302nn, sigradi2015_3.370b6, e034, b63a, 2d0f, 2bc8, aa4e, 4daf, 47c2, ecaade2015_293f64, 1c8e, caadria2017_051o17, b7c6, 2a31, 4de7, 52b7, 02f7, 2b76, e420, 3a30, 7434, 3270, 5880, 557c, ecaade2017_213b, cd25, aec6, 2ab2, dee5, eb98, 3dd6, dd58, 9601, e5d2, ce09, d091, 1b9d, a7aa, caadria2016_395y16, 2dec, 0a4d, 2d57, e318, b3a1, a147, 31fa, 4c33, 3067, caadria2017_067i21, 6093, e43f, sigradi2015_10.7k18, cccb, ijac201614207u11, 32ad, 4c2d, 0de6, f864, 4b27, 6ac6, 5134, 83e3, 5076, 815e, acadia15_57k2, ecaade2014_127l28, sigradi2014_339v7, 7ca2, dfd2, 5474, 1239, 5974, 759d, 35aa, 75df, 334a, abbd, ecaade2016_037y9, 2c24, ecaade2015_114r22, ed43, 0618, d9e3, 00ca, 64f2, ecaade2015_304b67, 2866, ecaade2016_097u26, b2d5, 3ed6, 07e9, bcd2, 0746, eb90, 53bc, 0adb, 64a4, a94c, ijac201412403g6, ecaade2014_046o11, d779, acadia14projects_81m, 9d5d, 9eda, ecaade2016_190p50, eb63, cab7, 741a, a91c, dee7, daa7, c2b3, cf5e, 57ba, sigradi2013_189f, ea11, ecaade2015_130k26, 11bc, d65d, ascaad2016_007m3, 7379, ascaad2016_005d3, 5058, 136a, 671a, 96db, acadia14_661o, sigradi2014_169o4, 70e3, caadria2016_621x26, 2b45, 7e4b, 1dd0, caadria2016_755r32, ecaade2014_233n60, 0972, 6ef6, 0ba0, b46a, 9bd0, 7dbd, d506, caadria2017_155o39, f3b4, ae64, c044, 128f, fc9b, a3fe, 78ba, 96a9, 0dd8, aa23, acadia17_154aa, eff3, 285a, a948, 5e8f, bbbf, sigradi2014_284y3, a7a5, caadria2015_114s18, 90fb, a0f2, ecaade2015_144z30, ad77, 279d, ascaad2014_024g6, a33d, ecaade2015_241s55, sigradi2014_114p9, 2f1b, caadria2017_004k2, c7f7, 78e4, 81d1, cf91, ecaade2017_172p, ascaad2016_042w16, a33c, acadia17_403u, cecb, f00d, a7fe, a632, ijac201412403m5, 7032, caadria2017_134x35, 517e, 981e, 5e5e, ab7e, 7b6b, 9260, 5541, 62dc, 2885, 5fb1, ecaade2015_109u20, 6e26, 5edd, acadia14projects_579k, acadia17_283zz, eb86, ecaade2017_301t, 8b35, ecaade2017_090rr, caadria2015_078i11, sigradi2015_4.219f7, bd25, 0c16, 94da, e7a5, ecaade2016_002d1, sigradi2015_6.42t7, e9ab, b14b, f945, 335b, d4ab, 5cd1, 18fa, dae7, 726a, acadia14projects_153an, fbd5, a2c9, fa82, 4eb0, 2a7b, 6356, acadia14projects_619x, 392b, 1d33, e972, 22ed, 0ea5, 9058, 7836, d2d4, 37de, d654, acadia17_534mm, ec55, 901e, 4344, 48f2, caadria2016_229y10, b41d, 6b3e, ebf8, 1608, 031b, ecaade2014_146s33, b664, 8cb4, ecaade2016_104y28, 6885, 26c1, 2a93, 993d, 3c4c, caadria2017_046t14, 328d, sigradi2013_10f, 58f7, cdb3, 112d, b2bc, dc2f, 081a, 0b8a, 01c2, 43b3, e257, ecaade2016_217m56, a02f, d124, 1154, e34c, 1341, ec38, 3682, 9ae1, ecaade2017_077uu, 02de, caadria2015_060z6, 39a1, acadia16_12h1, ecaade2016_158n43, 2196, 17eb, 35eb, f80b, 8e94, 12b4, 369a, f997, 0df7, 7146, 19d2, sigradi2014_234x8, f083, d262, ecaade2014_121t27, 8792, ijac201614203c9, 007f, fd32, c982, f5aa, ff7c, ecaade2013r_004t3, ecaade2014_095u22, f9f2, sigradi2015_11.8k23, acadia14_637ai, 8dda, 507e, 5f46, 577f, 5f9e, 7398, 2123, 19b5, caadria2017_134b36, 137a, 1e0c, sigradi2014_314n6, e6f3, 0880, 2ddb, 7f49, a2b5, 8bef, 6efd, sigradi2014_347o10, 60f9, 96e9, 1ee8, c3cb, sigradi2015_6.151g8, 0ff7, sigradi2014_018m1, 4335, 8fbe, e985, 0db2, 4de9, 1ac0, acadia15_95m3, 8e26, 0f58, a0e7, b5e0, ijac201614309s6, 0138, 3b4f, sigradi2013_315, ijac201412403i6, 9955, f4af, aee8, 3bd0, 3e0b, acadia17_127hh, 27a7, acadia15_161m6, e069, 0233, 1ec7, d3b1, c62a, d3dc, sigradi2016_524q, ascaad2016_017a7, c906, ce2b, 4356, ecaade2017_170qq, 7b40, d99b, e6ee, a117, a527, f4d5, d7a1, sigradi2016_595dd, 22d8, 0d65, fd33, sigradi2015_11.136n24, e05d, acadia14_719n, ecaade2016_151d41, be4a, ce66, sigradi2016_599rr, d5e5, 7885, ca2b, acadia14_627az, 655a, cc47, 264f, 0655, c713, 40c6, 8f7f, 9804, 83cf, 00df, c5b0, 9045, 46b9, caadria2017_096m26, caadria2015_237l35, ijac201614308g5, 819e, 34d4, 0bc3, caadria2015_124a20, acadia15_333d14, 6d7a, 33d2, 5b69, d3da, e358, 3072, ecaade2017_277ee, e59e, ecaade2017_072h, acadia14_565z, 837e, sigradi2014_080n7, 4c34, eeea, acadia17_178jj, ecaade2015_82y15, b3d2, 4b13, 7e98, 91b2, b4a9, c5e9, 6f8c, c1e5, ecaade2017_257nn, ecaade2017_215c, 162f, acadia17_163rr, c4f1, ecaade2017_199cc, 1dd8, b276, 0ef9, sigradi2015_sp_4.275v29, caadria2017_051l17, e1d7, 3556, a88c, a222, 41dc, ecaade2014_094o22, b468, ecaade2016_170u48, 70a6, 06e6, ecaade2015_83f16, acadia17_678tt, caadria2017_118e31, df27, c85c, acadia14_91r, b32f, b9d4, 6569, 8bb8, sigradi2015_13.316z28, ecaade2016_224y59, 6383, a0b7, 18ea, 682e, 9942, 38a8, efbe, ijac201614208a13, c08c, 5cf1, 8163, 835d, ecaade2016_033h9, aa93, ad37, 4300, a650, c4d7, 1f48, edaf, 9fee, fc4d, 8a7c, 3764, b5fc, 42a0, 8a4d, 4098, e41d, 48b7, f54a, caadria2015_172a26, ecaade2015_200i43, 1a67, 234c, ecaade2016_198o52, 46c6, 2215, 89b9, 1bd1, ecaade2016_011v2, aba1, 93bc, ae76, 3c20, c902, 752f, 4b09, c42a, fe52, a847, acadia16_470l27, 15a9, 0109, a6c0, 3fc6, 90f0, acadia14_719r, f2d9, f2a1, a013, 0674, 44a0, d736, aa54, 9483, d96c, bbbb, ea36, 6f1f, 0d46, 58bc, cdfe, 4c5c, a49c, fb42, f73a, 74c5, 4f11, caadria2015_130s21, 21f0, 5972, 9a07, 13d2, 7ee5, 26d4, 1701, 417e, ecaade2014_108e24, ecaade2015_144e31, fee2, ecaade2015_180b39, caadria2015_220g34, d844, 41e5, dd08, 5e54, ed0e, sigradi2016_621dd, 95f9, 9712, 2991, caadria2017_002h1, 2016, 6e73, caadria2016_663l28, 2109, 0d78, 2f48, 1a35, ac8b, ecaade2014_196b51, 626b, 9bde, 5b32, 8186, d26a, 60a3, f5b3, ecaade2015_293e64, a156, 2348, dc1b, 3afc, 342b, 379f, 88a6, 91fe, 1a37, 6bdc, c00e, 095b, sigradi2014_263b1, caadria2017_104e28, c70e, 0cb5, b1c1, 6a54, sigradi2014_015g1, caadria2017_080i24, e931, 9e3a, d9b2, 8929, ed53, 3c21, eef2, 045b, 76c4, 4777, ascaad2016_031j12, 94e0, 33ca, acadia17_349u, fcf0, ecaade2017_273r, acadia14projects_573aj, 2219, 3169, ecdc, acadia14_445ak, 8ff8, 001c, 8e71, f639, ecaade2016_126u34, 5ade, b87d, 65e3, 8203, 50c0, acadia17_162z, 659f, 4fad, d636, ecaade2016_018w4, 763b, dbbf, 9ec7, 97d6, 7ba4, 960b, f791, e5e1, febd, acadia14_339w, 721d, 657d, 9929, sigradi2014_345i8, 2bb5, ee50, sigradi2015_8.41v10, 5857, d4f1, 99a0, 3fd0, 7e41, d8e9, d79f, ecaade2017_108j, 1192, 7363, 1865, ascaad2016_010s4, ijac201513206p9, acadia15_185u7, f97c, caadria2016_651w27, caadria2016_415w17, 39a9, 935c, ecaade2016_tkoh67, 5dc7, ecaade2016_224t59, ascaad2014_023a5, acadia14projects_219d, 9600, e103, eba6, ecaade2014_070j16, 86b0, 425f, b1cc, 84a1, e904, cdda, caadria2015_203i29, 5c07, 55e9, 59e3, 40a8, e228, ecaade2017_108w, c4bc, 2993, cfad, sigradi2016_815gg, 899b, 86a0, 4ab3, ecaade2017_124f, bc68, bea7, d9d1, d6cb, acadia17_648ll, a36c, 9599, 8be7, daa4, 91c0, 9539, 33be, a4a0, 8411, 0373, df6e, 8d06, f036, 3bde, ecaade2015_38n7, 94ed, ascaad2016_007w3, ee81, fc78, fa7e, f706, 47e8, d51f, b714, 9402, ecaade2017_056vv, 78a6, 117e, 29e4, 1659, 7d4e, fa74, ecaade2017_172q, 3904, d25f, b68f, 14b2, 89fc, d7be, 74b6, 8ad1, ecaade2017_172ee, f6c0, 4df7, 9986, 47f6, c1b0, bc89, 61da, bbea, sigradi2015_9.347o17, cca5, 8613, d30e, 6aa2, ecaade2015_21j3, 6456, 95c4, sigradi2016_590r, b50b, ecaade2014_237x60, 3c42, fc0a, b53e, d334, 6fc4, acadia16_140u10, acadia17_340i, ecaade2014_149l34, 1e40, ecaade2015_205c45, ascaad2016_024h10, b39e, 3d84, a043, ecaade2014_029e8, acadia17_212x, 5929, 6048, sigradi2013_96u, d02d, 6d1d, 28fe, 1379, f6e4, 2036, a8f2, ceaf, d406, 27fe, ecaade2015_127y24, acadia17_154p, 3320, sigradi2015_2.213w1, c65b, 4376, 2bd7, 20e4, ascaad2016_038l14, 0330, b78a, acadia17_464nn, 6d0f, 04e7, ecaade2014_147a34, ascaad2016_006g3, 52f8, 0fa7, 4358, acadia14projects_601ab, 7c3f, ee09, 69a4, 6b1f, acadia14projects_101af, 1b9a, caadria2017_095f26, acadia14_311w, 7575, 32cb, fc38, 37d1, caadria2017_142s37, fdd0, dda0, ecaade2016_199c53, 950a, 9177, ecaade2014_239w61, ecaade2015_33e6, 6650, 4df4, e1af, cf40, 7085, 3da2, b29a, 531b, 9486, e9aa, 6501, 9474, b9cf, fd06, sigradi2015_7.203e10, 8e6e, 7a93, e006, ecaade2013r_017c9, acadia17_392j, d908, cfdc, 58d4, 892d, d16c, acadia14_237at, b97e, 00e0, 457d, 83bb, sigradi2014_108d9, 55cf, sigradi2015_10.307z20, ae3b, a365, 5f92, b521, 065c, e5cf, e914, d5e7, 4474, d250, afb2, d3a7, ascaad2016_042a17, sigradi2016_530gg, sigradi2014_018j1, 3dd0, d79c, caadria2017_031l11, 9e07, c601, eff1, 17e1, 50b9, 8f9b, bb78, 1b0f, sigradi2013_41b, 1f20, 6161, 3cee, fd6a, ecaade2016_028i8, ecaade2017_271h, fb6b, 37e8, b500, acadia16_402o24, 1acc, 0abf, 3233, 9cf7, d813, e281, ecaade2017_195dd, a998, 82a9, bf0d, a19c, ecaade2014_020s5, ijac201614207g12, acadia14projects_589c, 44e3, 2eee, 4a45, ecaade2014_024s7, b49a, 1910, cf25, bc33, dc9f, dc9e, dce3, ecaade2016_166a47, 7372, e657, 3515, acadia14_33ah, 074f, sigradi2013_289k, 196e, ba8d, 846e, acadia14projects_339ap, ascaad2016_033e13, 5245, bf4b, 80e8, 457f, 8ed3, 7ac8, 6eba, ijac201412407t9, sigradi2014_032o2, d353, b018, 4a3e, 4b83, 8fda, 26c6, 38f9, fad1, 25d6, 0326, 78dd, 454a, caadria2015_073a10, b1b9, 5830, acadia14_281ad, f612, 573d, 727c, 052d, 216a, caadria2017_069x21, 6407, 1ac9, 22fc, 4443, ecaade2017_124v, 190d, ecaade2017_007c, fb65, e0f7, aeb2, ce90, ca78, 69e2, 4ac8, 61ad, acadia14_339y, 45be, 8809, sigradi2015_12.259w27, e331, ead0, 0220, ecaade2014_240s62, fffa, f737, 3673, ascaad2014_005z2, 3a87, a37d, 5d4d, 67d0, 166f, ijac201614105w4,