CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2017_254tt, 5897, 2b14, ecaade2016_089f25, 7de5, 7623, acadia14projects_435an, 8ac4, d9d6, db91, ea8a, 6bbc, 76b4, f48b, 2cc1, ecaade2014_044f11, sigradi2016_625ww, d45c, c5a2, 3f27, af26, 86ce, 954d, acadia17_90bb, bef4, a612, 0d60, 7004, 2b11, e796, acadia16_332z19, d344, ade9, ab47, 4ee3, 5b73, 38bf, b703, d561, ecaade2016_032p8, 53a2, 4888, ijac201412408l1, 0bda, b577, e284, 625b, 95f8, 95ec, ce0d, c282, 9bf9, sigradi2014_329b7, 32d2, cb34, 6fe6, 7e98, 106b, 0aff, sigradi2016_601uu, 6131, sigradi2015_sp_2.112i29, 643c, 781d, 5306, sigradi2014_074l6, 7f8e, bd05, acadia15_47g1, 8a80, 273a, 8b38, 3c24, ijac201715203b, 1468, b49b, 07fc, c1dc, 453d, fcc1, e295, dc1a, ea7d, 9117, 251a, acadia17_71tt, ec52, 359d, 28cd, 2bba, 4929, 3614, a60e, 0899, 3eb9, 2c1b, sigradi2014_021v1, ecaade2015_139b30, 90c4, ecaade2013r_008n5, d756, acadia17_464nn, 3ae0, ijac201412202s1, ee4a, caadria2016_851t36, ijac201513305z12, acadia14_43al, sigradi2015_8.289e15, caadria2017_009v4, d052, acadia17_608y, 7f7f, caadria2015_014r2, 1a1b, c890, bf96, 0ecc, sigradi2016_560q, 13e4, d6b7, fdad, d6a0, 049d, b30c, 8752, caadria2015_086m13, a4bb, 04b5, 589f, ffda, 710d, de4f, ecaade2017_008k, 35ee, 6c2c, 60c8, a985, 54ad, a7ce, 2184, 5c6d, ijac201715105vv, 690000, ascaad2014_004f2, 9ae2, 0b92, d650, 8751, sigradi2014_047i4, 4681, a1a6, 12b0, 028f, 3a93, f621, 9514, 3ef4, 8ca0, acadia17_608x, 8289, ijac201614402s1, ae45, 5e32, cdad, sigradi2013_343i, ijac201412302t7, e1c2, 17ad, acadia14projects_229g, sigradi2016_637cc, ecaade2017_051w, ecaade2015_241b55, acadia17_520k, acadia16_214g14, 3440, ecaade2017_029s, b368, ascaad2016_015n6, 91c6, dd42, ecaade2015_13s1, acadia14_237as, 33fd, 599f, cc7c, 8199, ijac201614203a9, 1ebe, 0db2, f598, 323f, 48b0, 6b8a, ecaade2016_188n50, 6c01, 43ff, ecaade2014_226a59, 8deb, 7d7c, a2ac, 76e8, acadia17_265v, d30b, 4b23, a73e, sigradi2016_446j, 491d, cf2d, sigradi2016_764i, acadia16_24r2, 595b, 9efd, c4ce, ecaade2016_118i32, 18da, b290, caadria2016_013c2, 99ac, d56a, 0e6e, 36c3, 3e30, fcca, 46cd, be84, 9d2f, 76dd, f85e, ecaade2016_021z5, 29b4, ecaade2014_010x1, ecaade2014_137b30, 7887, a7c3, 899b, 1120, a523, 7d41, acadia17_648vv, fad4, 1093, c351, f46b, c36a, 4ee0, sigradi2015_3.268f5, fedb, 664c, 14ca, ecaade2016_123h34, 34f3, bcf7, 3334, 32a2, f997, ecaade2017_071pp, c731, ijac201412205u3, 6c5c, 3282, 4130, b790, d7e8, fdd5, ecaade2015_48g8, ba00, 6cfd, ijac201513205o8, 02a5, f58d, sigradi2015_10.7j18, ce54, 768f, ecaade2015_217l48, 6d8e, ecaade2017_203s, fea8, acadia17_154y, bf42, 4c41, sigradi2015_8.186d13, 46c4, sigradi2014_186g6, 727e, 7a5e, ecaade2015_302m66, 6748, c612, 26e2, 516e, sigradi2015_3.345z5, 5b01, e764, 2216, 7e9b, bb99, 0c51, 56af, b69b, ascaad2016_011j5, bb35, 72e3, ecaade2017_215t, ecaade2016_ws-intelligenty68, 0070, d563, ecaade2017_094c, 401f, 5d7c, 8541, c99f, 3ccf, 9808, a3e4, 6501, acadia17_520u, f57f, ecaade2015_256c58, acadia14_681an, sigradi2016_421qq, sigradi2015_sp_2.112n29, b49a, caadria2017_067p21, 3fbd, c9bb, 3828, 14d4, 85c7, a7ba, ecaade2014_239s61, 1df3, 2db5, 096b, f8a5, cb8d, 45c0, 6efd, 012e, ecaade2016_167w47, 4c0d, 8490, 62fa, ecaade2016_tkoy66, be9b, 3fc8, a412, sigradi2013_390b, f0f0, acadia17_474p, a765, 311b, d871, 0d45, e61d, c744, ecaade2016_130i36, e8e2, d69a, 6b9e, 353e, ac3b, 479a, 85d4, 2b2e, 0cc6, 7816, ecaade2014_198s51, b78c, 5bec, f812, a1c3, f379, acadia14_565v, 38df, 83a0, 1ca0, 6d61, b4e9, e6dd, 2440, 5376, 3dd9, 65c8, ecaade2014_055u13, 9a8c, e201, eb49, a731, 84fb, ff09, 02ee, 38a7, cc42, acadia17_211o, ecaade2015_86i17, e8f2, c00b, 3d91, 458c, ecaade2016_111m30, e81e, ecaade2017_256u, 0a19, ccc3, 7a8f, d3da, 4a21, 99c9, 0c19, bf67, ecaade2015_215g47, de15, aab7, e3f6, ecaade2016_136i38, 680d, d904, c07f, ecaade2014_225r58, 4107, 93df, caadria2015_213x32, f623, caadria2017_056y18, e169, b520, ecaade2015_109z20, e62e, 4429, 5e09, f9b9, c38d, 5124, af53, dd25, acadia14projects_473ak, caadria2017_122s31, 1e4d, 96cd, 2dc6, 952c, c659, 7e92, daef, bdc1, 8303, c758, dc91, 8c0c, 061c, 57bd, acadia17_154aa, 96be, acadia17_628pp, 4fd3, bb7f, ecaade2016_037u9, 2f5f, b065, d4c4, 564a, ascaad2014_002l1, a8f7, 01f1, ecaade2014_057o14, ijac201513105y4, 1177, sigradi2015_3.394d6, b479, ecaade2016_087o24, caadria2017_145y37, 25b5, sigradi2013_337h, ecaade2014_153d37, 706f, acadia14projects_153j, 58bd, f3af, acadia14projects_601y, f8b1, e9f6, sigradi2016_792h, ecaade2014_096w22, acadia14projects_117av, 839a, ascaad2016_034i13, d0bc, 4753, acadia17_637c, 84a9, ijac201412403b6, caadria2016_435v18, b102, 7dc4, ecaade2017_174b, 71db, c95b, a844, 720a, 30b9, ecaade2015_143h30, 09ec, 192d, ecaade2015_196u41, b2a3, 4dc2, 580c, dbfb, 294c, ecaade2016_154s42, 7f84, ecaade2016_073u20, ascaad2016_057m22, ascaad2014_028t7, ecaade2014_071c17, e5c6, c236, 0471, ecaade2017_181t, f442, 9ac5, 48c3, 4ee6, acadia17_435qq, 55a3, bb8f, 0974, d4e0, f72c, 0231, d97b, 9d65, 6923, b49e, d75a, 5868, acadia17_552u, caadria2017_145j38, 83af, e7c4, 3b2a, 4072, 96ce, ab63, c687, 340e, 71ab, 252b, 0671, 7ee1, 82cb, 39e3, a66b, 46ac, acadia17_637f, caadria2017_023i9, ascaad2016_033f13, 4780, 1dff, 4f4a, 1cb8, 6b0c, caadria2017_086i25, a8fd, 784a, 5e68, ecaade2014_092d22, 4549, d12a, f56b, 4b8e, b089, 4dcd, 8738, 8e3f, 90e1, 7e85, ff69, db1d, acadia17_473uu, ecaade2016_225s60, d28c, 3065, acadia14_75d, 421a, 2f84, 5a99, sigradi2014_279w2, 98d7, f36d, 38d5, sigradi2015_11.196j26, d11d, ecaade2016_ws-foldingu68, ee46, a528, 1c11, 1bda, 54dd, 0a7b, 8401, 6c18, 7f9b, ecaade2015_101h20, a3d7, d4e2, sigradi2015_12.259d28, 52a7, 8c73, caadria2016_013i2, 0e50, 4ba1, 0bc7, 3453, 2798, 03e4, 66ab, 28dc, 982e, ecaade2014_204t52, ijac201513203z6, 5db3, 67cb, fcc8, acadia14_153f, ecaade2017_118ff, 0e7f, 552d, acadia17_640oo, 3812, 2398, a5f1, 4447, ecaade2015_248x56, 1d95, b6a0, 8046, 99f4, sigradi2014_213t7, caadria2017_048j16, 4591, fc09, 1ccf, 35ff, b356, acadia14_135n, 02ea, 9aa4, acadia17_511xx, 08c2, a91b, 3963, 31a7, ed06, 2684, b386, ed02, f7e4, acadia14projects_101ai, c182, 23e6, c4b3, ce89, ecaade2016_067l16, 8a38, caadria2017_015v5, 3c35, ascaad2016_045n18, ecaade2015_13o1, e4dc, a231, e9b5, ecaade2015_307n67, acadia15_371g16, acadia14projects_435c, acadia17_18i, ecaade2015_81n15, cde1, acadia17_340i, a057, a7de, sigradi2013_95p, ecaade2015_294i64, 7ce7, ijac201614105c5, 5f58, ecaade2016_095d26, c9b5, 31a4, 98fb, d5ab, f1b5, c701, 7319, ascaad2016_033e13, 6551, 4a20, acadia15_357w15, d43f, cda7, acadia17_232ff, 0e95, caadria2016_055m3, 61a8, e398, 730e, f692, 69ff, 249f, 9971, acadia17_520w, 2f3d, 4797, ecaade2015_33i6, b334, e17b, f583, b08a, 5ddf, ecaade2016_118r31, acadia14_655aa, sigradi2016_592v, b127, 317e, ecaade2015_286b63, 9e54, b323, 864b, d125, a491, caadria2015_170t25, 4c26, d325, 03dd, 9b30, 97b3, cc77, a263, 2221, acadia16_12x1, 893f, ecaade2017_008p, 6067, fa46, ecaade2016_018c5, 3314, 1cac, 2569, 5b0a, 20cf, 2509, ecaade2014_140p31, 7f64, ecaade2015_37d7, a590, caadria2017_055k18, ec85, ecaade2016_225n60, 557b, b973, 4e5b, db22, 36c2, 2ef4, 80fe, 45b6, 09de, b106, 1d73, a5d4, ijac201412404v7, sigradi2015_11.222s26, 7248, 3c98, 69b6, 52ab, c803, 643d, 0d28, ecaade2016_123c34, 8332, sigradi2014_345m9, a408, caadria2015_043j5, 1d44, 8d73, 4455, sigradi2013_28i, 4792, 7855, b83c, b487, 8286, faa3, 237e, b1ba, 9faf, 116b, ecaade2014_173n43, c2e4, ecaade2015_94f19, 9f0e, acadia17_366j, 6b98, acadia14_479g, 4b4b, 3dde, af01, c2b8, e365, 9a28, 6ab8, 472e, acadia17_390gg, 7a0e, 6fdb, d2b0, 1d25, acadia17_542tt, 676f, 12c2, d354, ecaade2017_143l, ecaade2016_162b45, cc37, 92da, 4dd3, ascaad2014_033c1, b299, 42a9, ijac201412204e3, 50bb, b753, 8a32, acadia14projects_497p, 43e1, acadia14projects_427ao, dcc6, 7be4, 5ce8, 8420, 86d0, ecaade2016_161v43, 1aca, e679, ecaade2017_091xx, 46d9, e587, ecaade2013r_006y4, 1b1b, d513, 1607, 484d, e522, bdbe, 0769, ecaade2017_215cc, eb95, acadia15_57f2, 9844, 9c32, 2c32, 71e3, ecaade2015_64m13, 93a7, eb0b, 1a9d, ecaade2014_055v13, c8d9, eea6, eb02, 57e0, 972d, f9e7, 0e00, ecaade2016_224w59, 96c3, 9025, 1adc, acadia16_8a1, ecaade2016_126p34, a9bb, 420a, d2bb, acadia14_699d, e6a9, 1b00, ijac201412304f1, 331b, 47e1, 686e, d4e6, 4bab, a95e, 8a4e, fd99, ecaade2016_203f53, acadia17_92t, 37f2, 84fe, ecaade2015_319e70, 8e55, ascaad2016_056g22, 3663, 3883, d7f4, e3c9, a3d1, c613, 67c9, e629, acadia14projects_435av, 4e67, 52be, 7dcf, 06d4, e930, 3d11, caadria2016_641n27, a755, 6ecb, d935, acadia15_451b20, 6d29, ijac201412304b1, dbf1, 5bc4, dd9f, 7036, 62bd, ecaade2015_138z26, ef63, b578, f503, 1008, 9453, sigradi2014_345d9, 7658, 7d55, 5396, ijac201614302s1, caadria2017_118w30, ecaade2013r_020t10, 3d00, cfad, 0b7e, f137, 021f, b011, sigradi2016_659n, 40fe, 500c, b021, ijac201412405o8, ba34, a67a, c5c0, caadria2017_129y34, 32be, 5cd5, 5fc5, 509f, 9d3d, c73c, 89ec, sigradi2014_132i1, e143, ce3e, 6134, 5e14, 9fde, ecaade2017_240p, 6594, c431, 3dfb, c3a7, a068, 38ef, 9dcf, 62b0, 2d9e, ijac201412303f9, 9d64, acadia17_62ff, acadia14projects_565r, 0f5d, f1e2, d678, 9a20, e196, fbec, 1537, 5445, 30dc, e1df, 2f81, f5b0, 5076, sigradi2016_385uu, ecaade2017_214r, 3542, ecaade2016_167t47, 2e34, b292, ed37, 8bf7, 189f, fe7f, 959a, 3c5c, ecaade2015_22m4, 9df5, 35bd, ijac201412404c8, 0e91, facf, acadia14projects_565h, cfa2, 3fd9, 7987, f124, ba92, 3aeb, acadia16_44o3, fab3, 5369, 027d, ca2e, 4b06, 5ea9, ecaade2014_140w31, c276, 1ad6, c0bc, 8cef, f9dc, caadria2017_031f11, ijac201412401y3, dfee, f945, 504c, dca9, d227, dfd3, aa5d, 92a2, 1eec, 1bb0, 9029, ecaade2017_253gg, 9666, sigradi2015_11.34d24, 574c, dc25, 5cad, 875b, d107, aa76, acadia17_512s, d512, 56d7, caadria2015_218v33, a70d, sigradi2016_685pp, 001a, 0396, eadf, acadia15_451n19, 8d0d, 6655, ascaad2014_029g8, ijac201715203r, caadria2016_839n35, d3cc, 1e93, 6026, c473, sigradi2015_3.268g5, 10e3, 35dd, 87e1, 6d58, 0341, 30ad, ea81, 932f, 9e22, c806, 1298, d1ba, ecaade2017_265l, 49d8, 75c3, bab2, ac7f, ijac201513201a6, 4108, sigradi2013_234c, 387e, 49ed, 26d4, 6b39, 61a1, ecaade2014_143l32, ecaade2017_057g, d923, fbd5, 3b13, de71, 494a, a960, 2fd7, a6d8, d108, 59e4, 4a4f, 4140, ecaade2017_265x, ecaade2017_194u, 968a, b781, 9e57, 2a9c, sigradi2016_814i, c864, 47a2, ccb8, ecaade2016_119t32, 5ae6, caadria2016_787h33, 9f8c, 0bd8, f345, 4a43, acadia14_463ay, ecaade2016_162i44, 9fab, ecaade2015_324u70, ecaade2015_195p41, sigradi2016_710aa, d45e, caadria2016_013o1, 5e9a, e695, 739f, ijac201412407a1, 7784, bee9, 051d, c68c, 6845, d73a, acadia17_89v, 91c0, 689d, 0131, b6a9, ecaade2017_047p, 0353, 196c, b404, 3a5f, ace1, e660, 5cea, bf89, acadia16_34j3, d684, 0039, 111d, f35a, 8ac6, 1c00, 0a10, sigradi2014_329y6, acadia17_322e, ecaade2016_123i34, acadia14_565w, ecaade2017_195oo, 1ba2, caadria2016_177c8, b186, acadia14projects_63aa, d41f, 2455, 6a51, ce16, 43e7, 5471, 769b, ijac201412205e4, c389, 7ccc, 43df, ecaade2015_138l27, e6e7, fb66, 9e74, eb7a, bd66, 52db, 26ae, 7f59, sigradi2013_30d, c84c, 091c, f80d, b491, 4ea1, 0bc9, 09cd, 3c15, caadria2017_168b42, c379, c64a, 4197, sigradi2016_560aa, 3cbf, fa3e, 7231, d039, cc7f, sigradi2013_138o, 4586, 8675, ecaade2014_016e4, eaa1, a6f9, acadia14projects_267m, ea01, 5ecd, 24f4, 3a8b, 4ebf, sigradi2016_383ee, caadria2016_703m30, 5740, 15e9, 7f5c, 2603, ecaade2014_030i8, ascaad2016_048k20, 3f4a, 3ef6, e18f, e8a0, 4543, 94ef, 5d1a, e1bb, f0c3, c9d6, bc26, ad35, e952, 5b15, a087, 0b50, ecaade2014_030m8, fe2e, 9b4d, c600, 5dbb, caadria2016_725k31, 5966, a4fb, f0e7, 493a, d3ac, ijac201614402v1, 1a74, 8fc6, 287f, 3aba, 8ea6, 8e79, ecaade2016_040u10, cc93, acadia17_551xx, ecaade2016_216c55, 601a, 2a5a, dc13, acadia14projects_339ar, ecaade2017_108g, c36d, b89d, 7e60, c684, b981, ecaade2016_222n57, cf91, caadria2016_517b22, c79c, 8a3c, sigradi2013_30g, 807f, caadria2017_182t43, c4ca, c5b0, e909, ecaade2017_152ff, 5505, sigradi2014_213y7, bbea, 827b, sigradi2014_114o9, ecaade2015_61s12, 58e4, 5478, 6091, sigradi2013_400b, f54a, 0ebc, ecaade2013r_011a7, 88a3, acadia14projects_117ax, e322, 5ada, caadria2017_122w31, 021c, 66d9, 2d50, 531c, 777c, ijac201412205o4, ecaade2014_224b57, 911f, caadria2015_010x1, 0a13, acadia15_343h14, a609, acadia17_544f, 06ac, acadia15_497l22, c43b, 440d, 2370, 7594, 8fe4, 5dd0, dc16, 91d3, 51df, 223a, ecc9, 534f, 7184, 6978, 4d02, e270, 3c42, 4756, 7ae5, 494f, 380c, 1987, ecaade2014_132b29, d761, 0a25, 45f8, 7593, 21b8, 8892, aea1, 00eb, 58b2, ecaade2017_049tt, f97f, cb89, b6c3, 81e5, 7813, a5a9, 25f2, 336a, c3ff, 64fe, acadia17_38ss, 5d6c, a83f, fc7c, 7e7e, e540, 9e5f, 3b38, 6609, ecaade2017_181z, a474, 11a5, f95c, 8854, 8f1c, 566c, 0af3, caadria2017_003b2, ecaade2015_82y15, 74c4, caadria2017_094r25, acadia14_177ai, sigradi2014_109f9, 0e8b, b83b, 0c0c, caadria2017_190n45, 18b4, c6f4, ecaade2017_291g, 1da3, b8a8, 6180, ecaade2017_302hh, ee85, b642, 112c, dbbe, 17d1, 32d0, 2f0a, 5992, 0383, bc5e, ecaade2016_071h19, aea5, 68c7, ijac201614207z11, ecaade2017_023gg, 57bc, 2f90, 19a0, dab2, 4462, ecaade2015_180n38, ascaad2014_035u1, affc, 40bd, 4a7b, 281f, 25ae, ecaade2017_009dd, 8f4d, a1d4, c8f4, f8cb, sigradi2016_602a, ecaade2017_143f, f737, a50a, ecaade2016_193r51, acadia17_413ff, 9f35, f53a, acadia16_372c23, 28fa, 4c7f, 408d, acadia14_601ah, 1510, ecaade2017_039d, sigradi2014_291o4, b1d6, de23, eb3c, acadia14projects_189ap, acadia17_502uu, 99b6, bba7, 8198, ecaade2015_318v69, 9ce4, edda, 97c8, d898, caadria2017_015o5, ijac201614202y7, ecaade2015_64p13, acadia16_382x23, acadia17_190ww, 0bd4, bc43, ecaade2017_268bb, de8e, ecaade2016_222u57, b88a, fece, b101, fbd6, acadia14_565x, 9592, aace, ecaade2016_089c25, 95c8, 782b, acadia17_340z, b49f, ecaade2017_240y, 21ba, 7d85, 6e0e, 364b, acadia17_248r, sigradi2014_213v7, ecaade2015_248j56, ecaade2014_233s60, 9457, 577f, 7d90, bc34, d7e2, acadia17_658a, 2ac1, 82e6, 1faa, 47ca, ecaade2015_206a46, e43d, 8d2d, adcc, f250, acadia17_323r, daa7, 80a4, f837, aaa2, sigradi2013_226z, 3863, acadia16_224d15, f27b, dee1, c604, 3def, 442c, sigradi2015_10.267p20, 290f, 0acc, 7c37, e1d5, 417a, 7b8a, acadia17_364ww, a7b7, dace, 196d, acadia17_90ss, edb2, a774, db6d, 9861, ecaade2017_198uu, 14cb, f5fb, 3a9f, ecaade2017_174qq, d867, 7581, c5ce, d599, 0cb5, ijac201614305c3, e7fa, ecaade2017_017m, a0d1, ecaade2014_111r25, 3460, 744e, 9459, 43a9, acadia16_12p1, caadria2015_226s34, 8585, dc3d, sigradi2013_155m, 1933, ecaade2017_229hh, acadia15_263b11, ecaade2016_217i56, sigradi2013_387a, 283c, ecaade2017_048q, 06b9, 69c4, 18eb, acadia15_137c5, d5c8, ecaade2015_196x41, 3e03, ijac201412403p6, 8aed, 2a14, 471a, 6a4b, caadria2016_487v20, 8fd0, 36dd, sigradi2016_443yy, f220, 9231, a209, 91fa, 8e87, 0505, 96f0, d591, 9c16, 1fb8, 86fe, ec9a, bc91, ijac201412201r1, acadia14_517m, 3b53, c1e6, 5245, 15c8, ecaade2014_157r38, 0af5, 71a4, daf3, ecaade2017_234m, 0cac, 9441, a95a, f926, acadia14projects_167ac, ecaade2016_140n39, sigradi2014_097p8, 1f10, 936c, a921, f66f, 6c88, 49cf, 3c6e, dbf9, 78d6, 7fe7, ecb6, 7fe4, 61e5, eca8, 3c7c, caadria2016_457k19, e362, sigradi2013_160h, d50d, ecaade2014_202m52, 7b33, f29c, ecaade2014_184i46, ea6e, ecaade2017_056vv, e38f, a6a7, caadria2016_311a14, ascaad2016_005y2, ascaad2014_017n9, 814e, 9ad6, 28e6, a34c, aef6, c315, 17a3, 23ed, 52e5, ecaade2016_225k60, acadia15_323h13, 3177, 43fc, dd83, 2836, 5778, acadia17_637e, a57a, e5db, ecaade2016_134b38, 552a, a315, acadia17_350bb, 7f1d, 5d92, 718d, ecaade2017_302nn, fd5f, acadia14_627ao, ecaade2014_112c26, 6895, 010a, 4616, f89a, 20ac, 9276, 90ba, e08d, 474d, ecaade2016_197b52, caadria2016_301i13, 9b32, bd56, caadria2017_046v14, 0d21, 002b, 4137, ecaade2014_049y11, dc06, e5a6, 294b, 502c, 96ac, b2a5, a4dd, caec, 30ec, b25d, 9b74, c299, 52a4, 3577, 471e, caadria2017_055n18, 5b18, c222, c859, c9ce, ecaade2015_79g15, acadia17_445o, dcd9, 7cc6, cf81, fdac, 3e59, bffa, 074f, 8fe5, 640c, 6457, 6201, 8eb3, ecaade2014_153l36, 64f3, sigradi2014_186b6, f525, ascaad2014_008v4, 676a, f36b, d278, 91bc, ascaad2016_004k2, d387, sigradi2013_234g, 7622, 8c95, 4253, a30f, acadia17_390kk, ecaade2016_123g34, acadia14projects_333ax, 6be5, ecaade2015_206j45, sigradi2015_9.347a18, ef9d, e565, 1b79, acadia14projects_247t, 99a9, 141e, 3c60, 155d, sigradi2013_326j, 3271, 9c7b, 94c7, ecaade2015_205d45, acadia14_153ar, 3a19, a567, 3197, 27d1, d9ec, acadia14_111h, 31d2, 1245, caadria2015_077y10, 3d04, 257c, ijac201614208r12, f355, ecaade2016_096m26, 5bd5, a3f3, 6db9, caadria2016_383m16, ecaade2015_297c65, 822b, 7e5a, f653, 4da9, 6eb7, 70de, bb79, 07c8, 2d6f, a426, 2779, cce6, e0a9, 521e, 9b1d, ecaade2015_279v60, 0b1c, d9d8, 0bdb, 039a, d584, f2ae, a808, eb27, f32a, ijac201715204dd, 76ec, 0d57, d771, ecaade2013r_004t3, 9cdd, 87c6, b886, sigradi2015_3.221n4, cead, 0d81, af67, a2ff, ec01, 74d8, ecaade2017_021f, caadria2015_206e30, 00e1, c30d, cc39, c017, ascaad2016_014i6, 6ac9, 5d8d, ecaade2015_178j38, 5c20, 0f50, ecaade2014_157g39, 329c, 96cb, 3919, 882d, 6bf8, 9f3b, 156d, a60d, ecaade2016_074n21, f713, ecaade2015_161h34, 41bf, acadia17_463kk, 9f77, 464e, a4cd, a3e3, e6da, c7cb, f7eb, c668, 472a, 5849, 6769, e8ef, ecaade2015_21g4, 8c6f, 6f04, a46e, acaf, fc3a, da15, 36d4, 8cb3, 14d3, 4c11, 467c, ecaade2017_151t, 8b06, 0506, acadia16_196w12, e063, sigradi2013_381l, ee52, d73d, ecaade2017_085f, 130b, d972, e806, 4d8b, 778c, 3cc9, 55e2, 5aa8, f153, f4c3, 39a1, sigradi2015_10.267n20, 45eb, 6e32, 6aff, d89b, 2fb7, caadria2015_030f4, 5040, ecaade2017_jgok, 5c92, 0346, 20a0, cad8, 5c61, 7339, 6d36, eef4, 96da, acadia17_118jj, e73b, c082, 186a, acadia16_78o5, 480c, 828b, acadia17_608ii, 1aac, acadia14_601ab, ecaade2016_154i42, 6e65, 91d1, 566b, 776c, acadia16_488w28, 12d0, 8d80, f1b2, ecaade2016_129u35, 15ae, 1332, a672, bda7, 7733, faf3, 162c, 2436, 5e7f, 7d6b, 7c27, 9051, caadria2017_057u19, bcb7, 4466, ecaade2015_138p28, 371e, ecaade2015_221w48, ijac201614302v1, 3862, 4539, 2e7d, ecaade2013r_015r8, 7590, 296d, 8cc3, 7da4, 2b2c, 7fc7, 9141, c3d8, 4fa5, b650, b00b, c62a, 3bd3, 77cc, b1e1, 7cb0, a4c2, c7b0, ecaade2015_177b38, bed9, e640, a542, 7a48, 26d9, a480, sigradi2015_6.341b9, 73ec, ecaade2016_221v56, a067, eca0, ecaade2017_014yy, ascaad2016_008e4, acadia17_435m, 204d, caadria2017_175c43, 721c, f594, c8a9, ecaade2017_124l, 6f4d, 1b51, 66b0, 3d28, 170e, ecaade2016_158i43, f36f, 9f4a, cd8a, 266c, ecaade2014_163g40, f0db, e624, b6f8, 7e67, d1c7, 4946, b2b7, 4f9f, acadia14_479r, caadria2016_321n14, e8bb, fc8f, acadia17_660n, 7754, adeb, 3905, caadria2015_092g15, 78f7, 857d, da75, 5818, d2e4, caadria2017_058p20, 543b, 66ca, dc8d, e15d, acadia17_473ww, 4b1c, 601e, 8181, 8038, dbb9, bfa6, 9434, 3e5a, f534, ecaade2015_127y24, 5151, b803, f9a4, caadria2015_208h31, 6470, 6b3d, ecaade2014_186u47, acadia16_174d12, 4e4f, f109, acadia17_222z, 0327, 4632, ae2d, f64b, 9870, 7907, ecaade2015_118y23, 028b, 9675, ff1e, sigradi2016_732u, ca81, d7a6, 1389, fd1f, caadria2016_579j24, a7fd, ecaade2014_156h38, 64fa, sigradi2014_186e6, 5243, ascaad2014_019h2, efd3, 1e37, 6537, c7d8, 48ba, caadria2017_048c16, 2913, 4988, 0612, 3db5, 2600, d3c5, ecaade2016_132r37, 5,7e+10, sigradi2016_590d, 9dd6, 1f3f, e435, ecaade2014_182a46, sigradi2013_234k, 6f11, 36bd, 50ab, acadia14projects_619ar, aa1e, 0bb2, d2cc, 3ea9, caadria2017_168a42, 8301, 45c3, 0427, acadia17_178kk, 0d7a, c993, ecaade2014_214r54, 30da, e4ea, ecaade2015_268h59, acadia17_144vv, d6f6, fd3e, 169d, 2fd0, ab95, sigradi2015_10.138y18, b288, sigradi2016_512a, 86a0, 6520, 9ec6, 6962, cc56, ce98, caadria2015_237j35, acadia17_290l, 3bcb, 312d, 6f92, d062, 0c7c, sigradi2014_103x8, 463c, 1535, 1587, e14f, a733, ffcf, afcc, 1f78, c69f, 3563, 5285, db24, 4fd4, ecaade2016_230m62, ecaade2017_094o, ascaad2016_003s1, 274a, ecaade2015_17g2, caadria2016_167k7, caadria2016_477z19, e3ba, 973f, b748, 533b, 9fe7, 2bb6, e005, ecaade2016_162w44, b13a, ff3d, ijac201513302a10, ijac201715202b, 9f33, 381e, acadia17_52cc, ed19, 6c94, acadia17_90ff, 312a, c7ac, ecaade2015_314k68, acadia14_531o, db92, 286e, ecaade2017_277ii, ff10, 3c49, ecaade2015_202f44, 7844, acadia14_43aa, caadria2017_132l35, 28f8, acadia14projects_671n, 610e, sigradi2014_015f1, f4fc, 26a5, 50f8, da54, sigradi2016_781c, 9e86, b2d4, b910, 672b, f87d, ijac201412304z1, 0b01, 32c0, fde2, sigradi2015_sp_10.179j31, 63fd, 3db2, 7597, 02c2, 983d, ecaade2015_53k9, sigradi2015_8.81z11, 5a49, c291, acadia14projects_435aj, 47ec, 7563, 901b, ecaade2015_304w66, 33c9, c868, 9976, ecaade2014_146p33, d96d, ecaade2014_175v43, ijac201513303u11, ecaade2014_109v24, acadia17_358ss, sigradi2015_10.307x20, acadia17_323n, 7d98, 94e7, bb63, sigradi2015_8.41c11, 30a0, ebfc, d45a, 53dd, b077, caadria2015_048r5, 3a03, 93b3, ecaade2017_220vv, 4cdc, 668b, bc0b, 2abc, 83fe, 23b2, 66b8, 0217, caadria2015_073o10, f392, acadia16_116u8, 011d, 20f6, 6b57, f995, 14a6, d09d, acadia17_473i, 094f, dcc3, c62e, d6dc, b0a1, ecaade2016_072e20, 691d, b903, f791, 204a, 863f, bf17, caadria2017_124m33, ecaade2013r_019l10, 2958, 3e29, fb12, 00fe, e706, 95ce, ecaade2017_293ll, 40c6, d100, afd2, f761, ecaade2017_124f, 5689, 283b, a860, acadia15_251l10, 5de7, 0c26, 4401, bd60, 54fa, ijac201412205s3, ecaade2014_020m5, d2cf, ecaade2017_032ww, eb6d, acadia14projects_389aw, 6bec, acadia16_280j17, 3b82, 8045, fe3f, ecaade2015_11a1, efe2, ecaade2015_269n59, bef8, b149, 81c1, c24f, be9e, f4a6, f7e7, a869, acadia14_91r, fb74, ecaade2017_215ggr, b496, 6056, 8026, 014b, 9c12, ascaad2016_025m10, 8f7a, 943e, c888, 0b8f, 6afb, 7c8c, e20c, caadria2016_177f8, d3fd, 9012, ae65, ee21, e080, caadria2017_165m41, acadia16_62p4, caadria2017_015a5, ascaad2016_045t18, 8573, 8f81, ascaad2016_028j11, 56a8, ead9, 8adb, df17, af1c, acadia15_343u14, 8b4e, f6c0, 804b, 7f21, ecaade2014_036g9, 4927, 6334, 4042, 53b2, 8423, 1130, 0f7e, a56b, 1793, ecaade2017_006t, da42, acadia15_333o13, a7eb, f437, 8250, 6989, cb2c, 4553, acadia14projects_153c, 2a82, e459, ef91, acadia16_88r6, 061d, b354, caadria2017_028w9, 6080, 8073, b984, 5d2f, ecaade2015_320p70, 3f12, 92c4, 5a7f, bc70, ecaade2014_086t20, 4d77, acadia14_573aj, caadria2016_259r11, 666c, 654f, d990, 7f35, 621e, 09fa, e79c, 1dc6, 9a3c, 3f3b, aa7d, ef6e, 869c, 5f25, acadia14projects_145ab, 3b2d, sigradi2015_11.222r26, 8a71, 1c1a, c967, acadia17_670cc, acadia17_630qq, f453, d3a7, d8bb, ijac201614306d4, ecaade2014_159j39, 508c, ecaade2016_152z41, d3bc, 0e07, ecaade2017_017n, ceb8, cd02, 0a81, ae00, ascaad2016_030h12, ebd7, 1d78, 22c4, ecaade2015_77c15, sigradi2016_510ww, caadria2016_477v19, 01c6, 2439, ascaad2014_013a7, 1f88, 9e1a, 42c0, 30bc, ecaade2014_233e60, 02f5, 9d4b, 4fef, ecaade2017_293tt, 49df, ecaade2016_182r49, e807, c748, a516, a303, 1736, 5a86, 0a4c, ee23, b94e, acadia17_637xx, acadia14projects_435al, ab3e, ascaad2014_024z5, 62d8, 4761, c53f, ea13, acadia17_62rr, 2291, 2e58, f72b, sigradi2015_3.65m2, 0639, 2ac3, 408f, 7648, a25d, ascaad2016_022t8, 501f, ea50, 2bad, acadia15_185t7, c96b, ijac201513101n1, caadria2015_194z28, cad0, ece4, e207, 9e11, ecaade2015_158d33, bc84, 6ea9, sigradi2015_12.297e28, sigradi2016_450zz, ce4b, 5e21, 6f72, 8598, ecaade2014_206i53, caadria2016_333z14, a061, 323c, bfbd, caadria2016_539z22, ascaad2014_024j5, ecaade2016_111r30, 2338, b00c, 6fbf, acadia14projects_473ao, ijac201614208h14, a050, a897, 57cd, 81b4, 7704, 8ae0, e674, 72cb, 655b, sigradi2016_695r, 260c, acadia14_589h, de57, 92ea, acadia15_357i15, ebe3, e367, 6ee2, 85cd, bc4c, 924b, ecaade2015_251l57, ecaade2014_175t43, ecaade2017_014zz, ecaade2016_096n26, 9071, 1867, c73d, d318, 7c44, 7774, 2033, 6c13, ecaade2017_243ff, 91e1, 9699, e85d, ecaade2017_130yy, b7e8, ascaad2014_017t1, ecaade2017_017g, eb00, a8d0, 5945, 2682, 0803, bccc, 123f, ecb5, ebba, d4b6, 5dee, caadria2017_096z26, a9ca, caadria2015_073e10, e031, 83e0, 9a6e, 5c1d, ea9e, fc62, 464c, ecaade2014_149c35, 91df, 46de, sigradi2015_8.47d11, c20a, 6006, 9bec, 1a7b, d5db, 5ba0, 51a2, 9380, caadria2016_601i25, 0e1f, bb40, acadia14_333ax, 2a56, 81d5, 4569, ecaade2017_042x, 707f, 3152, 0beb, 3eb8, d8f4, a888, cfd3, 8fb7, c585, 0d83, 39e4, 9770, fbd2, 0d82, 0058, caadria2017_105i28, ecaade2017_027d, 0c33, b0b9, db95, ecaade2017_099yy, 16e5, 9749, ecaade2015_314b68, 1ee9, caadria2015_194t28, ecaade2017_105rr, c435, cc20, b0f2, 647c, 152b, acadia17_163mm, 663e, 3cd5, 916e, 2b79, b917, ascaad2016_057s22, ecaade2015_53r9, ijac201614309l6, sigradi2014_250o9, fbca, sigradi2016_809rr, 5fbe, 847c, 0816, c9f0, 2188, acadia17_322d, ef31, 4454, 5d6d, 8830, a1b2, d64f, c6e7, ecaade2014_080i19, 42e4, caadria2015_172a26, ascaad2016_028k11, c89c, 2776, df43, 1b28, 23a1, sigradi2016_407p, e16a, f29e, 4ce8, 6dc1, ecaade2017_124i, ecaade2017_208b, ecaade2017_172kk, bd8b, ecaade2016_105f29, 59ea, 4736, 7854, 9203, 7807, 8868, ecaade2015_155m32, 884c, 560d, ea78, acadia15_407r17, acadia17_349l, 55bf, efe3, caadria2015_049d6, f3cd, 61e7, acadia14projects_619an, fe79, sigradi2013_189f, acadia17_221x, acadia17_670zz, ascaad2014_035p1, 3fbe, 1337, 9d7d, 6b74, 4cd8, 3d4c, ecaade2014_023h6, 6ec9, acadia17_413ee, ecaade2017_076v, a6c6, ac36, a6d7, 5a31, aa2f, acadia14_627h, fa23, 6347, e5f7, 4cb8, 864a, 08c9, ecaade2014_169p42, 3a0b, ijac201715101h, be50, caadria2017_074n23, 116d, acadia14projects_63af, acadia16_130r9, 0388, sigradi2014_109h9, c046, 3308, ec86, 482c, 5acb, 353d, 3d7b, caadria2015_002a1, 47c0, caadria2017_009t4, 5129, 1762, ecaade2016_068n17, acadia17_520r, e80c, 54a9, 97ec, cab8, sigradi2015_3.370a6, ecaade2015_200p43, acadia17_52f, 746e, acadia14_189aj, 79bd, 3673, 090b, c246, 5096, caadria2016_611s25, e36a, de91, 13b5, sigradi2015_8.186a13, ecaade2014_155v37, 8d9b, a19a, a6fd, acadia14_111n, 7211, faa8, 2589, 35db, acadia15_110b4, 01fe, 0c62, d481, ecaade2017_172u, 5282, sigradi2014_145b3, e7dc, 977d, c7d3, 59c1, 8a20, 4a5d, c1f2, sigradi2016_381o, 7efb, fe10, e071, 79e8, acadia16_470b27, 6d76, b87f, 58db, 9933, dea5, 9d1a, 845e, c980, e97d, 46df, 2feb, 87f5, fff9, 5cd7, 8568, 79a8, sigradi2014_176f5, eb9f, b0a7, b04c, 9efa, 405e, sigradi2014_303e5, c8c5, d6f3, acadia17_435i, 7a58, acadia14projects_53p, c1f5, ada5, cc9c, 569f, e43b, 2ed9, ecaade2016_023m6, 61d7, ecaade2017_041m, ab27, ee62, 9300, 0433, c6a4, ac94, ecaade2016_002e1, 3975, e1b8, 8de6, e9bc, 0cb7, c685, 0bf1, ecaade2017_095z, 8504, ecaade2015_169c35, dc5b, 52aa, 44ef, 7acd, sigradi2013_285z, f6f9, 567d, ecaade2015_301e66, 5d98, ijac201614403c2, acadia17_296z, acadia17_590vv, 08cc, ecaade2016_067n16, eacb, 8ac7, 8a79, c595, 9921, ijac201715106gg, 14dd, sigradi2013_391j, 0d66, ecaade2016_102v27, 24a3, b8e5, 37bb, 37f9, f032, 925d, 0be6, 86c2, c3c1, ascaad2016_003v1, bddf, 3877, ecaade2017_146ee, 447d, caadria2017_086h25, 88c5, 63a5, 6803, cacb, ede8, 0809, 7472, 06dc, e647, 7554, b7bf, 7a5f, ijac201715205e, ecaade2016_118n31, aed0, 17c3, bde8, 4961, 5d85, f36e, sigradi2015_1.288c1, 42e9, 386d, d38c, dabd, 9d70, acadia16_12l1, f73c, 1daf, b210, acadia14projects_347at, a818, 3061, 695a, d32e, f49a, 5a51, ecaade2014_237t60, ascaad2016_009n4, b66f, 2e84, 1999, 818f, acadia17_512o, 251c, 64a1, ijac201412304o9, d53b, 9ecc, ecaade2015_38t7, ijac201715203ll, c28b, ecaade2017_291cc, d2e6, fac2, 6c1a, 9955, 94c5, 530c, acadia17_500ii, c56e, 29be, ecaade2017_142yy, cc07, 5d61, ecaade2016_118z31, 35de, fcb5, 9de5, 2c21, ecaade2016_130c37, 1cc0, caadria2017_008a4, 7204, 1d6d, f6e5, ed15, acadia14_135z, 0a12, 7d35, 9bb9, ab1a, f6d0, c3d3, 1deb, d486, 1eaf, 9d74, 9e0b, 15ec, 8ec2, 4816, ecaade2014_192e49, 6a17, 8d28, acadia14projects_655aj, 59f6, sigradi2014_347n10, 87dc, 6d46, e8cd, ecaade2017_033y, ed56, ecaade2016_038f10, 1522, 9016, sigradi2016_654ww, d137, 178d, ecaade2015_18g3, 4a88, a632, ecaade2014_173d43, caadria2017_029p10, 5182, 3810, 4d93, fbbd, 68bd, ecaade2017_019mm, caadria2016_851y35, 5795, 238d, 154e, bf2c, 259a, d380, 40f6, ecaade2017_029dd, ddfa, 4ab6, 5d25, 5c55, e7e1, 338e, 39c6, caadria2015_030j4, a5ec, ijac201715203e, ijac201412301i5, e90f, ef1d, 0ebf, f597, 0e71, ecaade2017_111ss, ijac201715104aa, ijac201614104g4, d74e, 4046, 21b3, ee7a, bfa5, cec4, c47d, 1cfa, sigradi2016_602k, acadia17_257yy, f199, 816d, a77e, ecaade2014_163y39, fff7, ijac201614102r1, e02c, cabc, acadia14projects_247j, 25e9, 2827, ecaade2014_139c31, 979a, caadria2017_123t32, de77, 7beb, d47e, ecaade2017_094f, aee4, 9744, 1c85, ecaade2017_129jj, d3a1, eaa2, sigradi2015_6.341w8, c372, 3cf6, 99b0, 6333, a887, 13b0, e5a7, ijac201715203rr, acadia14projects_281r, 71ef, af72, 3f57, e388, 887c, 960e, b1f3, 4e38, df6c, e940, 0b46, 1b3b, 5f17, ecaade2015_79j15, 1931, 757f, sigradi2013_117c, 6eee, 5d06, b55e, 717a, 12ef, 7c47, 2658, acadia14_565ag, b119, 3efb, 3fc9, cbfc, ea08, e24c, sigradi2014_314r6, 91f5, ascaad2014_024f6, db8c, ecaade2014_201j52, ecaade2017_170yy, acadia17_211r, 791e, c98c, 2ba5, sigradi2013_429h, a2a9, 659d, f6cb, 8214, b5d0, 8211, caadria2015_061a7, 102b, 5614, caadria2015_246e36, daea, ecaade2014_085k20, f731, 173c, c54b, 3448, ijac201614207f11, b3c1, bad7, 4241, sigradi2016_752qq, acadia14_101ap, 1498, 44dc, sigradi2016_544c, ecaade2015_293g64, b289, ecaade2014_151p35, 1569, 5e61, 99a8, b6e4, 21c6, a3ff, 9631, f071, 1b86, 8013, caadria2015_126g21, ecaade2017_038uu, f28d, ecaade2017_301u, 2a3b, fa21, ascaad2014_026r6, ecaade2017_046c, 76d9, 337a, d5e5, 234e, d8a5, 7fd8, afc0, d7a8, 520b, 7886, d364, ecaade2017_059ww, 688a, 9fd6, b613, 8759, acadia14projects_79w, sigradi2015_11.34u23, 7eac, 9628, e8bd, 1ca2, 14a2, 3fe1, 9472, c3dc, ecaade2013r_003n3, 1cbd, caadria2015_203g29, b01e, 4a1f, ecaade2014_052j13, f6a4, e613, aa84, ecaade2015_195n41, 88d9, 3809, ecaade2015_33d6, af4a, cbc7, cdd3, 91cf, 583d, a983, a190, 5f88, 58d4, b882, 72a1, acadia16_344h20, 7b1e, d837, 1e02, 1e32, 30c3, ecaade2014_144c33, b769, cb2a, ff61, 3097, 7034, 02e9, sigradi2016_778ss, 1c2e, 7177, 9586, 4a13, cc64, 8bd9, 6363, 480b, a1d8, 3786, ijac201715104cc, f2c7, 5d7b, ecaade2014_186e47, ecaade2017_201e, 4d83, 0935, bdbf, b6eb, 6b32, dd0f, 1ea7, 04e9, aa5a, 4936, 8321, ecaade2015_175o37, 713d, caadria2017_158z39, 3a00, 5603, 4f75, 3bdc, ijac201715103oo, e62d, 6cf9, acadia15_431r18, 2d12, 259c, 91ab, bc8c, 063c, dea8, 01ed, 0367, acadia17_360d, 1ca9, caadria2016_735n31, acadia14projects_627c, d1c1, 561e, 6a0b, ed7a, af8c, 146e, 9982, d1b6, sigradi2016_636l, 1111, 93af, e2b2, 499a, 91ae, a1fb, caadria2015_096l15, 364d, f722, 8067, caadria2016_147l6, f2f0, b1a0, acadia17_324z, ecaade2014_168v41, 3ba1, ebf2, caadria2015_114l18, caadria2015_081l12, 6ca4, 5efe, caadria2015_092h15, c4a8, c2c7, ecaade2016_068h18, 0832, a0ea, e8c0, 34b6, 8e86, 1ab8, e44a, ecaade2016_154o42, d636, 36e9, 608b, acadia17_348d, ijac201715102nn, ascaad2016_010y4, 7d10, 903d, b65a, 879b, d903, 6fb3, caadria2016_085h4, ecaade2015_185p39, a8bb, 51bf, ascaad2014_032r9, 6891, 67a8, 5abe, 117c, aa1d, d293, caadria2015_099r15, 20aa, ecaade2014_084z19, e59f, b297, 99eb, cc8b, ecaade2017_122oo, acadia17_266hh, e3b5, 8222, 6a9c, ecaade2015_21a4, a529, 7a02, f615, c23b, 2dea, 79fa, ecaade2016_243y64, e31d, acadia14_111j, acadia14_199al, 7c6b, ed17, cb38, 4331, acadia17_373v, 4b0d, 88be, c9c2, ad0a, acadia14projects_101au, e19a, 3d2a, acadia17_339vv, acadia14_531t, d67f, a2ab, 336f, 401e, af3e, 2510, 4e40, ecaade2014_092f22, 702f, b09e, ecaade2016_ws-foldings68, b980, sigradi2013_194t, d315, e2c6, d74f, 4ecf, d042, caadria2017_031j11, 59f9, 41d5, b78d, 98a3, 6221, 7729, 1d5e, ascaad2016_054u21, ff5e, 91e7, 5277, c598, e2e4, c75d, 8881, 3cff, sigradi2013_41g, f625, 704b, 29f8, acadia14projects_111h, ecaade2014_177r44, 56ab, e646, 69ab, cf44, 1676, d601, cd17, sigradi2016_534oo, 8e43, 06fd, ece7, 138b, 6af8, c3d9, 1635, ijac201513103v2, 34dd, 7d04, b264, 1b9d, abe9, a46f, ab6d, 65b6, acadia15_223l9, 49bd, fb90, 21e5, ecaade2017_028j, 5206, fede, 04ff, 1334, b191, 2b52, 8fec, sigradi2016_414hh, d864, 951f, d514, a06c, caadria2017_155p39, 4e80, 2ddb, e0ab, caadria2017_190t45, acadia17_163ee, ecaade2017_039h, d394, 55ed, 9fd4, 181b, acadia14projects_375a, 0ec7, a9a4, 18dd, 9e29, 826b, 1224, 6013, 0a6e, acadia16_260l16, sigradi2013_74c, ecaade2017_054ll, 33ce, ecaade2015_77x14, 4ef3, ea12, 34e6, 49c4, ecaade2017_203q, acadia14projects_291av, 72fa, acadia14_661d, b5db, 216a, acadia16_206p13, a734, acadia15_95i3, 14d5, c6c4, 9ef0, 07e5, a2b3, 5c98, 41e7, 6399, acadia14_167aa, caadria2015_208d31, ecaade2017_203y, c269, caadria2017_048x15, ecaade2014_078r18, cd64, f133, sigradi2014_282p3, 2686, caadria2017_063d21, ecaade2016_190u50, ecaade2014_214m54, faff, 5c54, e1c1, 0474, 7267, 6c09, 08bd, sigradi2014_128w9, 7c53, ijac201412303z7, caadria2015_070z8, 58a7, d905, 1c8e, ijac201513203h7, c44e, 1857, sigradi2013_158e, 02a3, 4535, ecaade2015_233d53, b1a6, 1ed4, 4351, 244c, acadia17_382gg, ecaade2016_006s1, c33c, cce4, ecaade2014_225t58, a083, ecaade2017_098mm, ecaade2014_149u34, 15d9, ascaad2014_024o5, ecaade2015_206k45, f079, 2fa7, acadia17_62ss, fa65, baad, caadria2016_683o29, acadia16_318o19, efcf, 0bb3, bacf, 5a61, a500, 62ba, b1ae, 8d36, c76d, f103, 239c, 13a7, 1d68, ascaad2016_042w16, 68df, 5b24, sigradi2013_389m, fc91, 7049, 6190, caadria2017_074e23, 2523, a3e7, 2c84, bda9, acadia16_88j6, 5b90, 17b8, 1e58, 33ac, 988f, fc5b, ecaade2016_072g20, b87a, ecaade2013r_012t7, ecaade2017_243dd, d065, 58c4, a6d1, f650, ecaade2014_157o38, 4413, ecaade2014_038k9, 9107, sigradi2016_807kk, 5c5d, caadria2017_047k15, 5b27, b54a, 2515, 43c3, ecaade2016_011a3, e40c, 35fb, d7f3, acadia14_389d, 782d, ecaade2014_024m7, 8033, acadia14_445ae, f7fa, c23c, 5157, ecaade2016_151i41, d760, c658, 7a25, 8e7f, 8807, ecaade2017_208h, b415, 83fd, dfa9, ad15, 1151, c656, 53c7, 0c74, 2fd1, ijac201412301n5, ecaade2017_155h, 5ab6, d152, 6142, 83d9, ijac201715106j, adb2, e752, caadria2016_631b27, 6ad9, 55c8, bd04, 2818, 8123, acadia14projects_147an, a54e, ee2d, fd84, caadria2017_158e40, 8207, b571, ba59, sigradi2015_10.177a20, 37b4, 6c0d, 902c, ad49, caadria2017_182v43, 13ba, 2442, 5782, 4a67, 2f20, 7eed, ecaade2017_229dd, a0e3, acadia17_50nn, 16ac, c3f9, 020b, c7f8, c2ce, 0854, 8c78, a5ef, 5aad, 061a, acadia16_88l6, sigradi2013_327v, f0df, sigradi2014_265v1, cde4, 9afa, de07, a260, 9968, 35fa, ijac201412408c3, 7aa0, ffe0, acadia17_60v, 2d78, caadria2015_208z30, 7a6c, caadria2016_271w11, dc54, 2d8f, 6a1d, acadia16_140l10, 9635, 92f1, 7dc7, 077c, 676b, caadria2015_164c25, 72a7, 50b4, bb48, sigradi2014_305l5, 2e00, sigradi2016_364ll, ecaade2014_079z18, b051, sigradi2014_074b6, 6d82, d159, c3e1, da52, 3e12, 23c7, c784, bb55, 0e7b, e81c, ijac201715103xx, 037c, 7c1d, d632, 7b3b, 04ce, 98c9, caadria2017_023x8, f9aa, a497, ceae, 46a1, c10b, sigradi2015_6.42x7, 2e95, acadia17_590n, 078d, 08ab, ascaad2014_023x4, 6c9f, 2346, 7242, 9f1f, 7081, 7769, fb0a, 3710, b2cc, acadia16_24p2, sigradi2016_408x, 0c36, 32d1, sigradi2015_8.186h12, 8810, 7750, 723d, 72ac, 11c8, f77b, 4c7e, caadria2015_119b19, 57c0, 231b, e21b, 63cf, 1fba, ijac201513303v11, d172, caadria2017_016g6, caadria2015_185p27, 7705, 0fde, e427, acadia17_404aa, 485f, caadria2015_109b17, 5f76, b869, 0705, cfc1, b81a, 5ea1, 18f7, 3166, 2df8, ff8e, e563, 297e, ecaade2017_302mm, 455a, acadia14_145aj, acadia14_409o, 44fb, 4605, acadia14projects_719l, 9d47, 8696, 4b8a, 322b, 57ed, 9e5a, acadia14_699l, bd57, caadria2016_487m20, 0853, 5f3d, 174a, 1c4d, acadia17_340r, 0031, a2db, 6332, 809b, sigradi2013_295, 2bdb, 6345, ecaade2017_071kk, acadia14projects_719d, 7140, 5814, 08ee, 8c16, acadia17_92n, 6528, 7d29, 9a0b, ijac201513203a7, 6ffa, 0db6, acadia15_203h8, 31ec, caadria2017_113v29, f499, sigradi2013_28l, ee77, 4bb7, aa57, efac, ecaade2016_108s29, 239b, 5cfe, a8dc, e895, e8c1, 20d1, 436c, ijac201614407t4, 3654, sigradi2014_015b1, 5906, ecaade2017_257uu, 78de, 0273, 153e, c892, ijac201412407u9, bb09, caadria2015_213a33, 40ca, 4cf9, 2e92, sigradi2015_6.151h8, 7a7c, 5154, sigradi2015_6.42r7, ecaade2014_163d40, 4f92, 2507, d545, eeb4, 659e, b4c3, sigradi2016_590g, a1c0, 6cad, ecaade2016_036o9, ecaade2015_279z60, 46d6, a36b, b259, 2f1b, af52, 9857, 4604, 5272, acbb, sigradi2014_276u2, a079, acadia17_222n, be3e, 3f8c, c72f, 74d0, 55ad, 79a5, e462, ecaade2016_163o45, 6711, 4548, ascaad2016_057y22, ecaade2016_167a48, 8bac, a1e2, 6850, cf12, acec, c231, caadria2016_735o31, bd97, 7117, 3c53, acadia16_372b23, 3425, 38e3, ecaade2016_166l47, sigradi2013_342n, 61cb, 3f25, 5785, 5af3, f998, 6b49, ecaade2015_53y8, ijac201715106bb, 0b35, caadria2016_003f1, 2200, sigradi2015_9.152u16, 25b3, 888d, cc47, 670b, 4a5f, 4a6d, 37a1, abd5, 3c54, 75d2, sigradi2016_752uu, 04a8, 715a, 09ae, ecaade2015_199w42, b93c, 8a74, 805b, ceb9, ijac201513203x6, 31b3, 3102, 7e7b, 0d97, 3485, acadia17_28bb, caadria2015_086h13, b5ca, ecaade2015_110h21, acadia17_630j, fc52, ascaad2016_012v5, caadria2015_070k9, 1845, caadria2015_142o23, b4fb, 302c, 0c10, sigradi2015_10.140r19, ecaade2015_55e10, ascaad2016_041i16, c2d3, acadia17_221jj, ecaade2015_229w51, acadia14_267j, acadia14_473an, 561b, 5eff, acadia14_247j, d19f, ecaade2016_046t12, 7a24, ijac201614301c1, afde, 5a62, e3a1, 0e6b, acadia17_678xx, caadria2015_087b14, 240e, 955d, 0fc0, 7a8e, d918, 1a63, ecaade2017_157jj, fafc, 50b9, 2494, acadia17_402c, ecaade2016_163l45, cc38, 1838, 9cf8, acadia16_344p20, ecaade2016_126o34, 364f, 335b, ecaade2014_050f12, sigradi2015_2.162m1, 4f7f, 6908, c1ee, ecaade2016_136r38, ascaad2014_012o6, ecaade2016_243o64, 8ea5, 7e24, 2b5a, e392, bb95, sigradi2015_6.42s7, 4840, 20ea, a5bf, 0537, 5b83, 11ee, 5793, 33d6, af45, caadria2016_187e9, 766c, 0ff6, 6c9b, 5755, ecaade2017_021l, 2279, e088, bd59, 3886, a7ab, 764a, sigradi2015_8.186k13, sigradi2015_7.203k10, e48e, f988, a42e, ce99, 4b04, ecaade2014_173f43, 86b9, 9e6c, caadria2016_167m7, 1873, sigradi2013_234e, aa00, acadia15_483b22, ascaad2014_012i6, e4b9, 3a46, 2353, 24f0, 465e, ecaade2015_248i56, 507f, d4dd, 5ac9, 3243, ecaade2017_253aa, d37b, ad13, bb59, 657d, 1fe7, bc1c, 58ca, ecaade2016_114f31, dbbf, d2d8, 238c, 035c, sigradi2015_sp_8.326a31, bfca, 3620, 801d, f8d2, acadia17_472nn, 613b, 49b1, 4d0a, ascaad2014_004k2, 2e18, b9d0, 0120, 4d2e, sigradi2016_385tt, dcb9, sigradi2013_400t, 9dcb, 7693, 5054, acadia17_572kk, dda5, b38e, 48ae, ecaade2017_085d, 650b, c59b, 9f0d, a02d, acadia14projects_565m, 4292, c8ac, 4802, caadria2015_206u29, e652, f99c, 0cc2, 6e7a, 9b48, 4def, 6653, ecaade2017_076aa, 07f1, sigradi2015_8.328p15, 8e68, caadria2017_147v38, f9df, 1d00, fb0b, ecaade2017_122c, efb4, 1809, d144, e13e, 38cb, 4ee5, bd3e, ecaade2017_079e, ecaade2013r_001b1, d817, ecaade2014_138j30, f0a4, 995f, caadria2017_096x26, 16ee, b326, 6e7d, 45e3, ca7b, d209, 5b56, a67e, fc3b, 493b, 7c72, 6916, 119d, ijac201614102v1, ea53, 562d, 4620, 8b01, ecaade2017_032m, 2d13, 968c, ba35, 11aa, 996c, sigradi2013_41v, 12a0, ce0e, 29b8, 93ea, cfcc, d9d2, fcee, 8c88, ac65, fb48, 96a2, ecaade2015_94d19, 2132, 2bfe, 0961, ec44, b9fd, cd3c, 631b, e4af, 9374, acadia17_248e, acadia14_63ao, 0f89, d906, 07d1, sigradi2014_063x5, 2c90, 6914, fe4d, acadia14projects_117b, 15e1, 6aa0, 7ba7, c220, 5429, ecaade2017_192d, 34c1, 5715, ecaade2015_55n10, 589e, 5b8b, f2bd, 83d5, fe4e, ecaade2013r_005m4, 2c04, 0aa1, ecaade2014_020r5, c212, ijac201412408i2, 38c7, db09, caadria2016_839o35, 4559, 55ef, 0a58, 66e9, 02e4, caadria2017_134z35, ecaade2017_054dd, acadia14projects_79y, f552, 2790, 2da8, 8375, c50c, 84cd, ba5c, 271a, 2f2f, 416e, sigradi2014_335t7, 758e, 2a99, caadria2017_101f27, 4a7f, d665, acadia14_497p, c1d9, b44a, 6933, 6782, 9388, 81df, bf3a, 4d55, 067f, 356f, 78b8, ad85, ijac201614204v9, 52ee, acadia14projects_199al, b827, 0b0f, ef8a, 4b31, acadia14_153ao, sigradi2016_590b, ecaade2014_010s1, ijac201513205r8, ijac201412403k6, sigradi2013_54m, ascaad2016_023a10, 3846, 03c6, 800c, 323b, 17db, c2cd, f532, ecaade2017_215yr, ecaade2016_223k58, 2a55, 23da, 224f, 1bc2, ecaade2017_244kk, 136e, ee1e, 0aa6, 73b9, 6ea7, d348, b3fe, ecaade2014_157j38, sigradi2013_46b, 3e5f, ecaade2014_031r8, 9bba, ijac201412408b2, caadria2017_118k31, 3e98, sigradi2015_6.387e9, ecaade2014_133v29, dc0c, acae, 8839, 549c, 5b7c, fcce, 2b4e, acadia17_348k, 35a2, sigradi2015_sp_12.402z31, ascaad2016_028f11, ijac201715203gg, dd0b, acadia14_23w, fd7e, feee, 324b, c59d, caadria2017_037e12, c24e, d659, f227, fcfb, 0a30, 2f74, 59de, c562, 1842, ecaade2015_35n6, 91f7, 528f, 535f, e2a4, 39e8, d181, sigradi2013_158c, 5f52, 8943, aaa3, f5e9, b058, 8578, 1afe, b6a6, ecaade2014_153n37, 5c3e, ecaade2017_291u, aaf5, 902b, 4ecb, 636d, 2673, 7a7a, 3181, e125, b593, e115, 8766, ascaad2014_019w2, ecaade2015_241p55, 27e9, d691, 237c, 2d80, 4dd9, 19c1, ecaade2016_078n23, 60fd, 429d, sigradi2016_448l, 0bac, caadria2016_405r17, dd01, da1b, 058b, 65bc, 940f, 8410, c82b, caadria2016_651d28, d071, c477, 1b4d, ecaade2015_83t16, ijac201412304r1, 765a, ecaade2014_140n31, ab72, acadia15_57d2, 3c8e, caadria2016_187r8, e2da, 9db1, acadia14_619v, 4626, c1ac, 70ca, df24, acadia14_365an, cab1, 2559, acadia16_488t28, 38b8, 1230, 4ec9, bc12, 4938, 8fdc, c8d2, 4b3d, 1d7c, 7f67, 76fe, a11f, 398a, d6a2, c373, bb2d, 8dc4, 7e08, sigradi2015_3.268j5, 3fed, 18b1, 588a, 195c, caadria2017_096u26, 935b, 3259, 9538, 7bf7, ecaade2014_010i1, ecaade2017_230ss, 75b1, ecaade2017_301s, e5a0, acadia17_90ll, 78a4, b247, f00b, a706, 879a, sigradi2015_8.81x11, 4c05, e999, acadia16_270w16, 426b, ecaade2017_225h, acf7, b6ae, 7172, 039b, 3398, fbe3, sigradi2014_263f1, 8b59, 8c2f, 0d08, f4b0, 6063, 6316, c11a, 1164, ecaade2016_071w18, f383, 3a09, 7efe, 3af9, 40f9, ecaade2016_080y23, ecaade2014_186n47, acadia14_111o, caadria2017_135d36, 83e6, 4a77, d1fa, acadia17_340n, 735d, c69b, 1157, 454e, 7d7a, sigradi2013_280p, c85d, 4e57, 17ae, 291a, b027, 1b48, 10ba, ecaade2014_173k43, c314, 6f89, 0d80, b59b, ecaade2015_130x25, 6c41, a0e7, 0b65, 0764, acadia15_274i11, b74c, sigradi2013_189r, ecaade2014_016g4, 9afe, ijac201715102hh, ecaade2017_293kk, acadia17_82zz, cd8e, 8c46, 4e20, 2cf5, bf29, 5904, 3a97, cec1, a990, e217, 9643, 6675, 4a54, b538, 3f2b, c2b0, 70c3, 19f4, cd1d, ecaade2013r_007e5, 8917, f033, cb15, 9a04, e91d, 4238, 17f2, sigradi2015_2.213t1, ecaade2014_146r33, b6c9, 772c, c6f6, fd85, acadia14projects_81k, ad77, 4410, 1104, 4e18, 8c83, 24e5, 7b19, 5d29, ecaade2015_139d30, 06ee, sigradi2016_695z, 0777, d35f, 99a6, ecaade2017_021n, 6564, cbbe, f69a, 4b33, 90ee, caadria2016_281c12, caadria2015_090r14, f0e8, aae0, d84a, 13be, b5bb, acadia14projects_539d, 7a03, 3621, acadia14projects_71z, 0531, ijac201513303z11, cdff, 3134, d3f7, cb96, 9dde, 3baf, 72f0, 8df6, acadia14_627as, acadia17_72e, ecaade2015_243v55, 9883, 0ae2, 1e0f, ijac201614402k1, e328, 4af9, 53a1, 8e12, e310, c416, 56ae, f1e3, sigradi2015_11.136y24, 419d, be7e, 5132, sigradi2016_792n, 2835, b324, a507, dde3, c109, e6fa, 1e61, 4d21, a85a, ecaade2016_158d43, 3ec1, b77e, 037a, sigradi2014_330d7, 8ebe, 779c, ascaad2016_032s12, dd44, dbc8, 7181, f886, 8aff, sigradi2015_12.215r27, 30d8, 5f9a, de6e, cc5f, caadria2016_003a1, 5c06, a366, 0d0a, acadia15_407o17, 977a, db69, 93d6, 8210, acadia14_479s, c90c, ijac201614405f4, ijac201614102m2, acadia17_424oo, 9191, a40d, 872e, d345, 05e0, 1d0c, caadria2016_095o4, aff2, c2e6, acadia14projects_43an, sigradi2016_399b, 6682, sigradi2013_366d, 764b, df16, 14fe, caadria2015_117u18, eb99, 9445, 1b8f, df41, caadria2015_210l32, 23f5, 6e44, 9759, acadia14projects_375o, b8ab, 1961, cada, e4e1, 2467, e0ca, acadia17_220t, c640, bf48, a33d, 6ffe, 991b, sigradi2016_400i, ijac201614405j3, 072a, 2f30, 8785, 4e2c, caadria2017_056e19, 7237, a107, 87a9, caadria2016_611v25, ecaade2016_243s64, 2917, f0ff, f235, d832, caadria2016_157r6, fefd, ijac201412306w2, 1c90, 3cad, b5cf, ccb9, c173, c5f8, 3a88, 3e81, 0967, 266a, c29a, a61a, 883b, 675f, 7190, fc5c, 0dc0, sigradi2014_345c9, ff90, 0db4, acadia15_47m1, e2ff, 769c, 4af5, acadia15_81y2, acadia17_403t, 43ed, 3172, sigradi2015_10.7f18, ecaade2014_177u44, 2794, 1b0a, 35c5, e4fe, sigradi2016_426h, bd77, 287c, 40bf, a0c4, 078c, ecaade2017_152d, acadia14projects_111n, dba3, a903, 6f28, sigradi2014_186w5, 915a, f6f0, 15c2, 7da6, caadria2016_517y21, e0d4, f792, caadria2015_190f28, e2c7, 7cfc, 801a, cd11, 58cc, c2e7, acadia14_473am, ecaade2015_11f1, ecaade2017_152ll, 5d13, 7eee, eae6, ijac201715204hh, caadria2017_003d2, sigradi2015_8.41u10, 904b, 6421, 7ab4, 3e77, b21b, efae, f12c, 5413, 203f, ecaade2014_224e57, e26d, acadia17_318h, eac2, 6746, 29a7, 78e5, 1330, sigradi2016_358n, ec3e, 50a0, e8d1, e6d0, 81ec, 3c5f, 3b88, 24ef, 622d, c2fa, 126c, caadria2017_175a43, 0208, 5c40, 96d4, ascaad2016_045c19, caadria2017_158b40, a343, 6df0, 8eee, acadia16_88s6, 2004, c978, 26e7, d07e, 8f2f, 8b8b, e862, sigradi2013_390c, 305b, b22b, ecaade2016_144j40, ijac201614102b3, 384a, 5085, d2a4, 8732, 2f8c, f5b3, 7212, 7dea, f4f5, a3c1, d427, 112d, 5837, 64d2, acadia14_177ad, ecaade2013r_015m8, ae14, 84a8, 2097, acadia14projects_445aa, e299, ecaade2017_009u, 92a8, ecaade2015_101g20, e983, 70c7, acadia15_47l1, db67, acadia16_478f28, 0f44, ecaade2015_53m9, 6403, acadia14_81n, ecaade2017_029aa, 5edc, 7422, f1aa, c768, 7c66, 236b, sigradi2016_595kk, sigradi2014_075e7, 533a, 9805, 8a84, 610a, 7e23, c216, sigradi2013_194k, 6cc9, 4575, b6f1, sigradi2013_10a, 77fd, 19a6, sigradi2013_138r, 965a, 1ad7, acadia15_57b2, acadia15_407y17, 4d13, 6bcb, sigradi2014_265z1, efe4, c5dc, caadria2016_415y17, acadia16_270y16, ce95, 7474, b90a, 3bde, acadia14projects_709ao, 1ecd, ecaade2014_191u48, sigradi2014_345h10, 581a, 9d95, 596f, 23cb, 977e, 26fc, 8740, 093d, e330, 34f5, sigradi2014_314o6, 9ef5, 1acd, 51c8, e336, 91f6, 8f85, cb10, sigradi2016_431w, ecaade2015_195m41, fb80, ecaade2016_068y17, caadria2016_735m31, a6be, eedb, 8b56, b812, 3676, 3bd0, 4f72, c4d3, ascaad2014_036f2, afe5, 81b9, 71a3, ijac201412304s1, a52a, e13a, ecaade2013r_011f7, aa3e, 4324, ccb6, 4f05, 564f, 46f1, d703, ecaade2013r_009u5, 00c2, a086, eeda, ecaade2015_17s2, 3941, a695, 5d8c, 2e41, 31c3, 6635, ecaade2015_116o23, badf, a2b6, 95f4, ad4c, 0a91, f936, acadia16_318m19, 0cd9, 50b8, 2f2a, ecaade2016_169l48, 174c, f19a, 7fa8, a042, 5613, 4940, b075, 3cd0, d4b8, sigradi2014_313w5, f74d, ecaade2016_067u16, 5457, acadia17_231n, 43f4, ecaade2014_009c1, a6bb, 8638, 0254, 40e9, f772, acadia14_479k, 3130, caadria2017_109c29, 4ecc, acadia17_38mm, caadria2016_363b16, e066, 42e0, 3924, 50d3, 007d, ecaade2016_077u22, eb44, caadria2017_182p43, acadia17_296w, ascaad2016_057k22, 22cd, sigradi2013_414z, 3e6c, 0eb9, fb23, 1578, 18fc, ecaade2013r_003k3, 5df7, 6666, acadia16_372e23, bca6, dac6, 9a38, 2f10, ecaade2017_059mm, af40, 7b85, 585c, 8d87, 5fda, acadia14_619ak, ecaade2017_148ww, a297, ecaade2014_167n40, 179a, 0548, 95b0, ecaade2015_114v21, 53ff, ecaade2016_043d12, acadia17_90gg, acadia17_588nn, 3245, caadria2015_013j2, ascaad2016_022c9, e4cb, acadia16_344g20, c4c7, 2a35, fba6, 375f, acadia14_53m, 4d96, ascaad2014_019v2, 73a4, sigradi2016_560bb, cbef, bc6a, ijac201412303a9, 9b6a, 83e3, e654, 5bc1, 17d8, 890b, ecaade2016_006y1, 5332, ecaade2014_143p32, 85b9, 07f9, e8c8, 32bf, d7fa, 28e5, 9b5c, sigradi2014_169r4, 46b2, ecaade2016_071v18, 1f98, 98b6, 4612, 3906, f65e, 4b88, 2862, 63d8, 8979, e900, f924, 9a74, 9c4e, caadria2017_131f35, ef0d, af66, 44b2, 76ed, ecaade2016_223x58, 38d9, 8f05, 7cf8, 2378, 3392, 19b4, 29c2, d508, acadia16_106e8, adfa, 6b1b, 463f, sigradi2014_314p6, 90bc, caadria2015_012b2, caadria2017_118y30, d609, 54aa, ad30, ec54, d098, d4dc, 34be, sigradi2014_281g3, 975e, ecaade2014_225u58, c3cd, c3df, 38a6, 24e0, sigradi2013_268g, 9e8b, 3b55, 6cbc, 229b, 2a8a, 21e2, ecaade2016_087u24, 65ba, 06ec, 8186, e51c, cadc, ecaade2016_085l24, ecaade2015_287j63, acadia14_229l, e38e, caadria2017_070t22, 986b, b4a6, ecaade2014_215c55, acadia17_648mm, 4469, 33db, 9761, 95e9, f91b, ecaade2017_269e, f386, a0f7, 9414, ascaad2014_022n4, 71f2, 5647, df8f, 4b57, 79cb, ecaade2017_039ww, e02d, a60f, 9353, 9fba, ecaade2017_144z, ff49, 97d7, caadria2015_185o27, acadia14_473af, 700b, 80de, 6f03, d356, f5ee, 5c0e, ecaade2016_011h3, d53f, acadia17_222l, 8f10, f114, 157e, 9773, 5666, e5b7, a8e9, 9234, d131, ecaade2015_110e21, bdcd, 155f, e826, 2837, d8d0, 8c4d, ecaade2016_tkot66, ecaade2016_048y13, ijac201614207u11, caadria2016_703r30, ad54, 5208, 6d1e, e73e, ecaade2016_002g1, 60dd, sigradi2013_393r, a22d, b37f, ecaade2016_042v11, caadria2017_040i12, b3b7, cf26, 4ab9, sigradi2014_291r4, sigradi2013_43t, sigradi2015_10.307f21, e9ec, a79e, 7498, eb17, sigradi2015_11.166a26, 4440, b448, 2bb7, 6a25, 28af, ijac201513102k2, acadia17_177l, 87ed, 0984, f908, 9bcf, b7bb, 2fe8, 4431, sigradi2016_590m, ecaade2015_248n56, 5652, 36d0, caadria2015_190j28, ecaade2015_37g7, sigradi2013_303j, acadia17_520t, 96f3, 0dde, 5738, f3ec, 9659, f105, 90d5, 50d7, 8b8c, 705e, 264a, 8eb0, 3dce, 5dfd, 2ed1, 24f9, f9bd, ebd8, 4b4c, 24e8, 2b7d, 8756, 8e53, dcc8, ijac201614207h12, c20b, acadia14projects_699e, 008f, 497d, 94d0, ijac201715106ss, ecaade2014_143u32, 6bac, ascaad2014_027j7, 7824, ascaad2014_018z1, 97f8, 8307, fbd4, 4c62, 4bea, ijac201715106hh, ef1f, acadia14_247r, 4f13, acf2, 3fc0, 7e81, 3ee4, sigradi2013_117a, 95a5, 2b68, ecaade2016_132u37, d725, 8483, 98d9, 8588, ijac201513203p7, acadia15_483d22, 500f, 16ba, 901e, ecaade2015_180l38, 3a77, 05a2, e30f, 7919, ecaade2017_291t, ec74, 230d, 3796, 1727, 3c89, 96f6, 81a1, ecaade2015_217b48, 0f98, ecaade2015_113s21, ecaade2017_011hh, 8496, f882, cd5a, 217b, a857, ascaad2014_017g1, a684, c3c5, 8dec, e954, sigradi2016_764e, aa22, 2256, 3b8a, b5b8, 05ad, e9e0, 75c4, e374, 74f5, 6bd5, 7bb6, 642c, 40ad, 8e2c, 4928, caadria2017_145d38, 0300, 8849, a5bd, f8f9, 36ad, 4c45, acdd, ecaade2017_308x, b815, 24da, b6bf, a43a, c50d, 22bb, 05b7, acadia17_222r, caadria2017_008b4, ca7f, 9126, c875, d868, 6495, c64d, sigradi2014_049j5, a4e9, sigradi2015_3.65v2, acadia15_333r13, acadia16_254d16, d0fb, caadria2016_539e23, ecaade2017_003k, 31a0, d7ce, a0ca, f7cf, ecaade2014_230l59, 4bee, bbfc, c48b, 2931, 8309, 986a, 067c, 2def, a205, acadia16_394i24, ef19, 26e4, acadia17_59f, 321d, acadia17_52g, a5e6, a595, 8fa1, 777a, ecaade2014_157h39, d067, sigradi2015_8.264v14, e94a, aa15, 34f0, sigradi2016_534ss, 6273, sigradi2014_247j9, 358e, 461c, 01e3, d793, aa44, 638c, c9bf, 11dd, ecaade2017_249b, 66f8, acadia16_478v27, 8fd2, 55ff, 3244, a0ac, ijac201614306b4, 7577, acadia15_263v10, cd78, 7fb9, a3ba, sigradi2014_313f6, ae8e, 51f4, d98d, ecaade2015_158u33, cae1, 57d2, 8ea1, 9ce1, 40a5, 02c8, fa2a, caadria2015_246z35, ecaade2015_83d16, ecaade2015_144f31, ecaade2015_227u49, acadia17_455gg, 3327, 53c8, cfa8, 7090, da98, a2e6, ecaade2016_015v3, caadria2015_142m23, 9799, 3713, acadia17_164vv, acadia17_212t, caadria2017_132o35, 596d, c647, b0be, 49f9, a3f1, 90af, sigradi2015_10.140p19, 0c3c, c74b, f061, 05ca, cc54, 6a72, ecaade2014_215e55, c959, dd52, acadia14_43y, 5c2c, 278c, ecaade2015_64h13, a803, 191e, 4e44, ijac201513206o9, 602e, fca5, acadia14projects_579f, d3e4, bc6e, 830a, caadria2015_048n5, caadria2017_017k7, caadria2017_185r44, ecaade2015_240r54, cb9a, 2aa7, 30cd, 3e8a, ecaade2015_170s35, bfee, 81fb, 1d01, ecaade2017_031kk, 8a21, bc39, edfe, ba33, 58cd, acadia17_178rr, c14c, 2af1, ascaad2016_016u6, ecaade2014_100j23, e161, d586, acadia16_154h11, cb37, ecaade2015_81p15, 2c70, acadia15_333x13, ascaad2014_017z9, a31c, 5642, ecaade2015_287h63, 2a37, cee6, bb08, 1562, ab08, ecaade2015_170m35, sigradi2016_446f, 5888, 0c2d, eca4, ecaade2016_073v20, 3903, 11f2, 3324, 0e3a, 77df, 7e63, acadia17_52n, 0b2d, d3b9, bbda, ijac201513104o3, 6e3b, 4e3a, b2b4, 66be, 348d, 7bf8, acadia17_648bb, e66f, 01a4, b1d5, 0740, a8f8, a724, bdb4, 53e3, e937, 6514, 3086, caadria2016_467s19, 4fc3, 410e, eed1, 7ff4, sigradi2015_8.143c12, ecaade2015_87t17, 7b99, 570b, 6741, 7d9f, 3fac, 0ae1, 46dc, 6be6, c491, 4df3, 9104, ff17, acadia17_170v, 255f, db58, 28a7, acadia14projects_219az, acadia14_117i, 3bda, ac60, 8445, 56a9, sigradi2016_602i, 5e7c, 08c8, e712, 406f, caadria2016_621w26, 4423, 0c86, 715e, 508a, 1d4c, b791, 0b1e, ecaade2015_333b72, ecaade2015_199e43, 7e6a, 5196, ecaade2014_096x22, acadia14projects_389e, 76b0, 20c9, e585, acadia17_118ii, sigradi2016_484rr, ecaade2016_021w5, acadia17_424mm, ecaade2017_208g, ba12, dd84, sigradi2014_132o1, 5502, 5304, 8c1b, 08e3, df7c, d737, b6d7, b241, b839, ecaade2015_100r19, 0bcd, 45a3, sigradi2016_674jj, 7ee7, 579d, 582a, 3ba0, 71f6, 4e8a, cc97, 1586, sigradi2014_263g1, cd25, acadia15_371i16, 7b88, acadia17_608q, 2079, a6a9, f300, a6dd, c26e, a0dc, ceb6, 1614, 3f78, sigradi2016_805ff, 5f8f, 2e67, 3204, bc27, 3b61, sigradi2014_151c3, 6c1b, 2466, 3e51, c5af, 7f9f, c23a, 7e2e, acadia14projects_111k, caadria2015_164a25, ascaad2016_013b6, 2a2a, 9077, 7d32, ecaade2016_225r60, 2596, e792, f0dc, a644, 1ba4, fec0, 2306, acadia16_488a29, e162, ca39, acadia15_469i20, c913, acadia17_237ee, 355b, caadria2017_165p41, ijac201614305l3, 6e84, caadria2017_029o10, ijac201715202vv, 8486, 4ad2, 4949, e337, 864f, be0e, 9616, cfd4, deda, 3351, 1588, 3e49, acadia15_323b13, acadia14_125af, bcff, b4bd, 7102, acadia14_53p, caadria2015_210k32, sigradi2015_11.71i24, ijac201614208g14, 6ee7, 5a83, cedf, cb0c, 32e4, e5b9, 8eac, 8d6b, fcc4, caadria2016_229a11, ijac201614207j12, 57b2, f99a, b2cf, 654e, 4996, 6827, 0ff0, 5b33, 3e27, 9ce7, 2eea, bb3d, ascaad2016_003c2, 82c4, acadia16_478w27, ee14, 5fee, ijac201614405g3, ecaade2015_250j57, f7a9, sigradi2014_057r5, ecaade2017_108j, fc50, 9ed7, e96d, 8464, 28d6, sigradi2016_450qq, 12a8, 46f4, ecaade2014_112m26, fb19, 66c1, b0af, 6bdd, 82bf, ecaade2015_233f53, 278b, 1943, 37ad, caadria2016_725g31, caadria2015_070v8, efe8, 2de9, 33df, 441e, 06b7, 3fa3, ijac201513303d11, sigradi2016_534zz, 35a0, 2fa0, ecaade2015_61g12, 21f9, ijac201614102x1, 5619, aeb4, 9a72, 0368, 0fd8, 2612, 8797, fad3, 84af, sigradi2013_41u, e01a, acadia16_488y28, caadria2017_185t44, e273, 7096, 15dd, 5f69, ecaade2016_217s55, 20a5, 3ef0, ascaad2014_005n3, 263c, 135b, 07b3, ac7a, ecaade2014_070i16, acadia15_357n15, b3c7, 7bea, b00e, e9d9, 61f5, ed41, ecaade2015_205t44, ecaade2013r_019d10, a6b0, acadia15_251k10, cdc1, 699c, 245f, fff6, 1cca, sigradi2015_8.189z13, 08d2, acadia16_260f16, ecaade2015_114i22, ijac201614103o3, acadia17_330gg, edc6, b9aa, acadia17_154hh, ecaade2014_149a35, acadia17_598h, c0b3, 617a, 6a86, 4bd7, 2178, acadia14_375l, ddc7, ddab, 92e6, 3fb7, 9e72, 732b, 100c, 5a8d, e426, b720, 8656, 9a54, 8894, 569b, 2e28, 873f, ec88, 7861, 10e2, ecaade2016_021v5, 63ce, ecaade2016_018j5, acadia14_435av, 17ba, b686, 441f, b96a, 0cb6, e416, ijac201715106uu, f031, 22f5, acadia17_628rr, ecaade2015_116d23, 2901, bc17, c8ce, acadia17_572jj, 9810, cf6d, cdb2, ecaade2015_269u59, sigradi2016_367zz, 2318, cc70, acadia16_206k13, fb0d, be28, f37f, acadia14projects_347al, 2055, cce5, 0db1, acadia16_124h9, ef48, sigradi2016_484i, 86ed, ecaade2017_144x, b146, 47b1, 0623, 73b8, 95fd, dc34, d91e, ecaade2017_grib, 9541, 8d0f, 081e, sigradi2014_192p6, f286, 66ee, acadia17_82xx, 20be, 6cf8, 968d, 6030, 0597, 02b6, fc89, f31e, 64ff, caadria2015_156o24, d061, sigradi2015_3.43l2, acadia17_178w, 3305, 42d0, 1f48, 0bb0, 6a3b, 73dd, 86f1, 3cd8, 51e8, 4d5e, 7c68, 40f4, a596, caadria2015_061i7, 34bc, 9a77, f18c, 6467, d186, fd69, 523d, 8a27, 3a98, f589, be0c, ecaade2016_158p43, e7c8, 2c7d, cb47, 066f, 5ba6, bc77, a9ef, ec82, d5b8, acadia14projects_301ax, 25da, ijac201715104kk, e12c, 961e, 49e1, a64e, ecaade2015_318t69, cb5a, f80e, c921, ijac201614403k2, 99d4, ecaade2014_078p18, ecaade2013r_004e4, bd23, caadria2016_487l20, caadria2015_072s9, 25f6, d06d, 9020, b17c, 9d22, acadia14projects_75b, 8f22, 2add, sigradi2013_401l, c1de, 67be, 49d9, 64c5, da49, 0adf, sigradi2015_8.41r10, abb9, 4867, 9dc6, 83c6, 1caa, f576, 784c, 9f50, 2945, b5c5, ijac201513302b10, 6ef2, 1938, 964e, 5025, ea74, 17b7, ab85, 8330, acadia17_474n, 4b0a, 4501, be10, 0968, beec, acadia15_323u12, acadia17_534oo, 98fe, 07c9, ccc1, sigradi2013_31, ecaade2016_154x42, b3e2, d9fc, a37a, 3a40, fea5, acadia17_283ss, 0b83, 1e30, 5e20, aa7f, ijac201614306y3, 1f52, acadia14projects_699r, 6d45, 78c4, bd21, 52a6, a111, af64, cf5c, 9eb2, ecaade2017_254ll, ab88, acadia14projects_311u, 2237, 1448, 89c4, 5cfa, 1436, ea44, caadria2015_213z32, 9b26, fa54, bf8e, 7719, 672c, ecaade2017_215e, 9cb3, 7d8e, 1ae9, caadria2016_033v2, c975, c338, 2977, ascaad2014_035t1, 4d1f, 944b, 09e7, 8fa6, cf8e, 44e9, 1697, c054, 3b30, 4f5b, 7f7b, 12ea, ecaade2017_142ss, caadria2017_163h40, ece2, 88ba, 1ef9, 9ae3, 645b, a471, 4af8, acadia17_329bb, 0ae0, acadia14projects_339ao, 7d58, 8cbb, acadia14projects_301a, 7ae0, 49c0, 5830, a3dd, caadria2017_042t13, b913, 8f56, 86cf, sigradi2013_260, c2ad, ecaade2014_112g26, 7589, 90e4, eaa4, ecaade2015_138l28, caadria2016_281k12, acadia17_258p, ecaade2015_92m18, ecaade2014_169o42, 1b47, acadia17_162s, 60a3, 4a9a, 2c93, 4aa2, 07d8, 06ea, ascaad2014_023y4, 74c5, 4058, bedc, 59e6, ecaade2016_mrtg66, f6e6, 129b, feae, ecaade2014_191t48, 6903, 8ce4, 6513, 26bd, 0b44, bd69, 5e81, ecaade2016_042r11, 72ca, 9c31, 3c2a, ecaade2015_84a17, 9d8c, acadia17_257ww, 01db, 49b8, 2114, ecaade2016_223e58, 3e16, acadia14_43ap, aa27, 0db3, a759, ac62, a9e1, 8c91, a16f, 947f, 880d, acadia17_640u, 36f3, e86d, 9633, e237, 6d22, 6825, 0dfa, 750e, b43f, a6a1, e3be, acadia17_71c, ijac201614208h13, 425a, b4d1, d969, 4ed9, 5fb0, sigradi2016_816xx, 6ca6, e121, 97a6, acadia14_63ak, sigradi2015_11.34y23, ecaade2017_309tt, 2ea4, 336c, ea28, 47cd, 1b05, 56e9, 6a9f, 66fc, bb6e, 4c29, dfd8, ijac201412404a8, c69e, 9f22, 1f63, 08d0, acadia15_371j16, f6da, 0470, ecaade2015_22w4, 6529, 4024, 6d4d, 3bea, c899, sigradi2015_6.387k9, ecaade2015_173k37, 79fc, a55f, 0350, 588b, acadia14projects_71t, acadia17_60aa, 5810, ecaade2016_006u1, b870, aecd, fa3d, da79, b579, 2c99, b56f, f194, d866, ecaade2015_332z71, 5e5d, 9eed, a3c4, caadria2017_037a12, 9a49, 3d4f, 1cec, ff8f, c13b, 9243, f240, fe38, acadia16_478l28, 1ad2, 76f8, 2204, ecaade2017_027e, d44c, a6d6, d2cb, 81f1, ijac201412303c9, e905, ijac201614208y13, a10d, 6ac2, 2cc8, f609, acadia17_373t, 5ab1, 5c1c, cf35, 169e, 2e0b, 2149, 327a, 9337, 93f0, 127c, 263a, caadria2017_163m40, dd5e, da45, 8a5d, 9f8e, 867e, bf41, caadria2017_105j28, acadia16_116r8, a4ff, 7364, cd83, 7d52, ecaade2017_175g, sigradi2013_275f, edb9, 2d68, acadia15_371h16, 4e64, acadia14projects_101ap, ecaade2017_118ee, ascaad2016_003d2, sigradi2014_074v6, 241e, 76bc, 20c7, b97e, e0be, b346, acadia17_211k, de58, 0630, 860b, 11ab, 3d8c, 4c13, bdfe, 4e4b, bb27, df3e, acadia14projects_219aw, ecaade2014_173c43, bc4e, b804, c6df, 3161, acadia17_374ee, 4a07, a4a0, ascaad2016_022b9, 0606, caadria2017_005r3, a2fe, f427, 1529, 4637, 31fc, ecaade2017_240u, da7d, 39de, 3d64, acadia14projects_365ah, caadria2016_343e15, ed31, 23b7, 9f5d, fd1c, 3f90, feb0, fd48, ecaade2017_021m, 6763, 4db9, acadia14projects_199ap, 9986, caadria2016_425e18, ac06, afdd, caadria2015_188a28, ea45, ecaade2016_099g27, ecaade2014_024p7, 0e4b, d6a3, 0928, 292d, 1b3c, 4fdc, acadia14projects_409m, 7224, e3d7, 486d, dfa8, 4abf, 518d, 8666, 0cc9, f277, 3f79, sigradi2015_11.196i26, fe74, 0daf, 7f02, 3f17, acadia16_352f22, c8e9, 8fab, 30a8, 0b97, afcb, ecaade2014_023e6, ecaade2014_023s6, acadia17_391yy, sigradi2014_281b3, 0abe, 2e51, acadia17_138c, 20c1, 385d, aa07, ecaade2014_188n48, 2683, 8699, 488c, ecaade2016_015t3, 8f6e, 2da2, 6dee, 017e, 553a, ecaade2016_193m51, 0257, 4509, e1e5, 223c, ecd1, 21e7, cfb9, acadia17_381q, 6d4e, e45e, 0b9f, 9a4d, 7158, sigradi2016_382w, eff6, ce6a, acadia14_339al, de37, 4bf6, 7b98, 7db6, d7c6, 1f08, 3cae, a9b1, 6107, 2ab6, 77f7, ff3c, 96e6, 9e9f, 84c1, b793, eda8, sigradi2016_450tt, 6f70, ecaade2016_130x36, 5db8, ecaade2015_138k29, 7d25, ecaade2014_180f45, ecaade2014_145o33, 7398, 6ac5, caadria2015_213j33, eb19, 36fa, 6e02, e38c, 45bc, f647, 84d6, 6483, d109, 3f59, acadia17_154o, 7811, acadia14projects_63ab, sigradi2014_048b5, a854, 6987, ecaade2015_22s4, 08a8, f747, 9ba1, b470, ecaade2013r_020u10, ecaade2014_030k8, acadia14projects_291an, f4b1, ascaad2014_019h3, caadria2016_777a33, 3e70, 96eb, 7b49, sigradi2013_386o1, 9b54, 63d1, 26a0, 11df, sigradi2014_212k7, 40e2, 8ef1, 4acc, 5c00, acadia16_260m16, sigradi2016_428k, 5a1d, cced, 9757, c06c, 0064, acadia14_43as, 40af, d806, 2bc0, 901c, d4c7, 75ea, daa9, ecaade2015_130b26, 3910, 98c6, caadria2015_203d29, 6cd8, 44b5, bd91, ecaade2017_133d, 5d21, caadria2016_281h12, sigradi2015_10.309u21, ecaade2016_074o21, 7ef6, 8580, acadia17_154n, 2948, b361, sigradi2015_10.317p22, b20d, b60b, 8381, 4f2f, 17e0, f1f9, caadria2016_745x31, f0fe, c65c, 03b9, c36e, 86bd, a25e, 492b, 4c1c, 346e, sigradi2014_345j9, de9c, a7cc, c809, a0ab, b2ea, 6213, sigradi2014_128y9, b37e, ijac201412403h6, 3994, caadria2017_163f41, 5bee, c7e8, e465, 8c58, 530f, bcb4, ecaade2016_006m1, acadia15_407h17, ecaade2016_223z58, 6584, c5e6, 20e8, 0b75, 4000, 6df4, 0319, acadia16_470m27, c954, 4ca9, 6da5, 919c, 949a, ecaade2016_225v60, ac2c, 81da, 5a97, sigradi2016_792g, acadia17_648ee, ascaad2016_039v15, ecaade2015_227z50, acadia14projects_63ad, fed7, 223b, a3cb, ecaade2015_333m72, a7d0, cfbe, f6a5, ca1b, 4369, e17a, 5270, 83df, 6324, 3f3e, 6450, ecaade2014_173i43, 365d, acadia14_101au, 2b5f, ecaade2014_130v28, 3b1e, 9ff1, 34ee, 388f, ecaade2017_052tt, d57f, 4dac, eed9, cf14, 8fa8, caadria2016_539h23, 2717, a84b, acadia17_446x, ascaad2016_016s6, b23e, 88d6, acadia14projects_579m, acadia15_95l3, a6ae, f966, 1e7d, 0d35, ecaade2014_218w55, ecaade2017_033w, 01bb, ascaad2014_033i1, ecaade2014_173l43, 45da, b7ca, 2ea6, 4a3d, caadria2016_579l24, 3c9f, sigradi2014_137j2, 683f, 6f58, 1f8a, f01e, 7f32, a16b, 6679, 0da2, 53bf, 4693, 80b7, 16be, ascaad2014_030z8, ijac201513202l6, caadria2016_291w12, 13f5, ec98, 1a21, 8368, a876, caadria2015_122p19, ascaad2014_014g8, acadia14projects_135z, 5299, fb55, 2dd4, af69, 1eb4, sigradi2016_585ww, ae2a, 8fef, ecfe, ecaade2017_291s, 18d8, acadia16_62f4, db65, fd01, 381f, dccc, 7f05, 768b, ea1e, d679, c101, 4ccd, 6ddc, ea89, 6b6f, cf76, ecaade2017_215zr, ecaade2013r_010x6, 8c3f, cf02, 8bc8, 5ee9, 9f56, 6bef, 6d7c, 1127, ddc5, fed5, fe7d, a317, 2330, 8415, 40f2, b639, ca93, f6c4, e40e, a560, cba2, 1696, 7d39, sigradi2016_752oo, cd89, 044a, 27fc, d819, 3acc, ecaade2015_77d15, sigradi2015_11.8j23, 1168, 296c, 3e0a, 5450, fb36, e1a2, 2ba9, ecaade2017_240t, e87a, ecaade2014_159m39, cee9, acadia17_660z, 2935, 8275, acadia14_375o, ecaade2014_022a6, 03f8, 32a0, 81dd, 6a56, da2a, sigradi2016_590l, acadia14_189at, acadia17_318s, sigradi2016_625nn, afd5, 2976, ecaade2017_282z, 0fb3, 655c, 65f0, f434, a90a, 8ceb, a393, 8b99, 18de, acadia14_435ak, caadria2017_124h33, 1024, ecaade2014_018n4, ecaade2017_256bb, fc33, 61b2, sigradi2015_2.162p1, c16e, 8c9d, 551a, 70f8, ecaade2014_153m37, f92d, ecaade2016_222t57, 3fb8, f338, ecaade2017_195nn, ba2c, acadia17_464qq, ecaade2016_139w38, 5aaa, d349, caadria2017_051i17, 4025, ae29, f767, 6d0e, 2c39, ecaade2014_012u2, 05e3, 7c62, 9f53, 9f67, f473, c1d0, ecaade2016_121o33, 2d01, acadia15_185s7, b3db, a7fc, acadia14projects_691as, 0e55, 7d43, b10c, 9aca, ecaade2016_033i9, 6621, 6b06, ecaade2015_285j62, 6172, 6c30, fbdf, 003c, a1fd, acadia16_106j8, ascaad2016_039m15, 0a2b, 89b9, acadia17_178y, 014a, 7e30, 3dd5, caadria2016_291p12, 199d, d4ee, ecaade2017_172q, 751c, 9807, fdd3, 15a6, 16dd, e0c4, ecaade2015_273f60, 9745, f411, 08bf, 9cd8, 9ee1, acadia15_323r12, 0b38, 9622, 4607, ijac201412402t4, ecaade2017_277rr, 8cb1, sigradi2016_773x, 1c20, 6772, e892, 6317, sigradi2013_425s, 5993, ca3e, 2891, 9a85, 8cc8, 786a, 4779, 58df, 3594, f5dd, c92a, 85b4, 04cd, 466d, a1e3, 9826, acadia16_298h18, ecaade2017_124g, d55b, fa77, 6ce4, sigradi2015_sp_10.16f31, 0960, 1418, 16d5, bbb5, caadria2016_621p26, df4b, ecaade2015_225g49, 8f6d, 9b95, bbf7, acadia14projects_565v, a702, 3e99, 3265, ecaade2014_121t27, 1e7b, 68f6, de81, ascaad2014_013x6, 8277, 225a, fe76, a3e6, ecaade2017_124q, 69b0, ascaad2016_040y15, 7455, 884e, 3b7e, b188, ee68, sigradi2016_360x, d9fe, 83a6, 2936, b52f, 53a0, f6d2, b64c, e890, 0768, dda6, 4651, 8074, ef5f, caadria2017_023a9, 361a, 0bd9, 671a, 9b78, 748d, b369, sigradi2013_343, a599, ascaad2016_009o4, acadia14projects_627a, 30bf, 7b94, 915c, 2c8e, fb5f, dc26, 7c0d, c1c5, acadia14projects_719e, ce3c, sigradi2013_194z, ecaade2015_278r60, ff06, 75fb, 23f8, acadia17_640w, 7fe2, 2972, e130, 082c, 14a8, acadia17_153j, ascaad2016_033y12, 07af, sigradi2013_401t, acadia17_284g, 04f3, 46ba, 7437, be77, 8540, 1601, 0fc8, 3236, 5eda, 15fa, sigradi2013_234l, b801, 08c7, b2ed, 034b, 7d62, 5770, b792, 4eab, f365, d43d, ascaad2014_020v3, ccaf, 28e7, 66dc, 3dbe, 1ec4, a247, 01b6, acadia15_469o20, 00b5, acadia15_333t13, caadria2015_067i8, sigradi2016_440ee, ascaad2016_048d20, 90ef, 3a7d, fe49, sigradi2015_8.264e14, ascaad2014_017s1, 2275, acadia17_221bb, caadria2015_064v7, 47a3, 459f, sigradi2014_151p3, 1f5b, 96bd, sigradi2014_136d2, f3fb, e37b, fb6c, caadria2016_321g14, 1b12, sigradi2015_8.186w12, 9674, 8c37, cc05, 776d, 5339, acadia14_267o, 5967, 9123, 6444, 6259, 838e, 5fe6, 3e1b, cc2d, 53ad, ce48, e8d2, 5e80, e2be, e118, ecaade2016_120j33, 5f7f, c5b8, 0e68, 8b28, a535, d536, 917d, 4164, ecaade2017_215ffr, 7d00, 990a, f1cc, 2fda, 993e, 487a, fadc, bd8f, caadria2015_081v11, ecaade2014_157s38, sigradi2014_263w9, b3f6, 3112, 5455, f520, acadia14_497u, ecaade2017_027zz, cc0f, acadia17_473a, 8de1, caadria2017_035y11, 3a36, 385b, 6657, 085c, 1350, ecaade2015_202l44, ef70, c2e0, sigradi2014_345i10, acadia17_37dd, d417, ea77, 02b3, acadia14_565l, b08d, 2394, d942, 2cc4, acadia17_222m, caadria2016_095r4, 23a8, 8586, ecaade2016_111s30, acadia16_140n10, ecaade2016_038i10, ecaade2014_239o61, e7f2, cf67, 35aa, e743, acadia14projects_235s, ijac201412403e7, ecaade2017_101q, 106e, f839, d6d2, ascaad2014_010o5, 216d, 8b8d, ecaade2015_103l20, 2b43, acadia16_88o6, bdee, 59af, bdbb, acadia14projects_23v, ascaad2016_038r14, 7365, d646, ecaade2016_073h21, e7b6, 5483, f43b, ba75, 7f7e, acadia14_247x, 0195, eab1, 05b9, a841, 94c3, 9e45, caadria2015_067m8, 5a2f, acadia14_101ad, acadia14projects_333az, 534e, f05f, 59bf, 70e3, ecaade2015_82z15, sigradi2013_41c, 5eb0, ecaade2016_015b4, e7b1, ce03, acadia16_44n3, caadria2015_194v28, 5c4e, 2df4, af3f, acb7, 4485, bb8a, ecaade2017_277hh, 7c9e, 73c3, 0501, 6e9a, sigradi2015_8.81b12, 04d1, c22a, 9b00, ecaade2017_140nn, 8689, ab5b, 4faa, d292, beb7, 9e79, acadia14_435a, ecaade2013r_009t5, 6ed2, 8e95, 70e5, 286c, caadria2016_819t34, 2c17, 12b9, acadia17_101v, 7556, 9b9d, 2283, 389b, b93a, 6692, 2c9a, 8e0b, f257, c45f, a861, 1db3, ddfd, b509, b4ed, ca02, a052, 4dcb, 9997, 5ece, a1f0, acadia17_424tt, 2166, 207b, fc9d, 2655, 83f9, 5021, 37a7, 63ac, 8482, ijac201614308y4, 9482, ecaade2017_195ff, 44d5, 3002, acadia17_640p, sigradi2016_737dd, acadia16_450o26, 74cb, b9b4, 2486, 18ee, eb08, 76a1, c3e8, 9006, 45fd, dcd6, 25a8, ecaade2016_106k29, a8f1, acadia14projects_619z, ecaade2015_333h72, 5788, 0b5a, 5ce2, 2c66, cda1, 691b, ecaade2014_156g38, 200f, ae71, 0a38, ecaade2016_021x5, ecaade2014_224y57, c87e, ecaade2015_250b57, 07d2, f638, ecaade2013r_017y8, 80d5, 629f, ecaade2015_109u20, ecaade2017_grie, c820, abe5, c81d, sigradi2013_74, fbf6, ijac201614302u1, 4bd5, caadria2017_070r22, 0fad, 7cbc, a197, 9bff, 0a69, 2eac, d97c, ce12, caadria2017_136t36, fd2d, caadria2017_054d18, 7f6b, e3d3, 4bf1, acadia14projects_301b, b99f, ef6f, e7fe, 975d, 2a77, caadria2016_539c23, 978e, 305d, 9903, 7d79, 8dd8, f0ac, sigradi2015_8.264o14, caadria2016_415u17, 1904, b77f, 5a02, e9bf, b2e0, de43, ascaad2014_005t2, d26e, dbf4, 1897, 1937, sigradi2013_243r, ijac201614102w1, acadia17_650qq, 6503, e89b, 6033, 125f, c1cc, 64df, 4368, 80ae, 9d4f, 2b1a, 34a8, ecaade2016_190s50, b5b3, 1ba7, 2a66, 5c03, ijac201513101o1, f783, 99bb, fbd3, 8c32, 7532, ecaade2014_138x30, 6687, acadia17_492pp, 9b63, 512b, acadia15_431l18, 92de, ecaade2016_063j15, ecaade2015_61j12, 2c7b, ecaade2016_062h15, acadia17_373l, cb69, 6fab, 90f4, ecaade2017_291m, ecaade2016_tkoi67, ascaad2016_044s17, c702, sigradi2013_267t, 642a, 1b21, 0b61, 72cd, 2860, f40b, sigradi2016_732t, ecaade2015_94c19, 5340, 3847, 9753, sigradi2014_345o9, caadria2017_142f37, 9620, 6602, b045, 7c11, e8ff, ascaad2014_017s9, 19f0, 5763, ecaade2014_029z7, cfc6, a0d4, ecaade2014_239l61, ecaade2017_039f, ecaade2016_011g3, a6a8, b07d, 1ec8, 5015, acadia14projects_479au, f6fc, 1960, a537, 6b4f, 59cc, 718b, 5bb0, ecaade2017_076hh, acadia17_492hh, ecaade2015_194c41, cbed, 7fbd, 79e5, 9bed, ecaade2015_138r27, 10c0, 982c, sigradi2016_448hh, 27fe, ecaade2017_100g, d1dc, ecaade2016_139y38, 843a, ceb2, 856e, ecaade2017_079l, df7e, a010, 2203, 45f2, b5c6, 545d, caadria2015_156p24, 342c, a005, 2aca, db9b, 04b0, ecaade2017_079z, ecaade2014_149f35, fccf, c7d2, c1bd, c74c, 2400, ascaad2014_014a8, sigradi2014_080o7, f800, b45a, 058a, caadria2015_004g1, a7c7, acadia14_189as, ijac201715103ss, 263b, 5fac, 5f95, 955a, 99f1, 667d, 2657, e688, d367, ecaade2014_194u49, dfa5, c884, ecaade2016_021f6, 2446, ecaade2016_139e39, 09a1, a120, d17d, ecaade2017_257rr, c18a, ecaade2017_097dd, sigradi2013_28m, 4411, 7ba9, acadia17_618ll, 48b5, 05f2, acadia14_327c, ecaade2017_274bb, 6533, sigradi2015_12.297n28, acadia16_72c5, 3c4c, c495, 2960, 9b79, 9813, 44f5, 3ec2, sigradi2013_400z, ijac201513102c2, ascaad2014_005y2, ecaade2017_192k, caadria2017_122p31, ecaade2017_213a, 3eb3, cd5e, ced1, efb0, f02b, fad1, f331, f46d, f496, 5095, 68b5, ijac201513305h12, 2434, 841b, be11, ecaade2017_124w, d8eb, 8e07, 99b2, 09c6, b57e, 03b5, 45af, 8731, e80e, 8fcb, 7461, feff, ecaade2014_218x55, 0eda, 224a, 00a8, 6ef3, d371, c402, 2d87, ecaade2017_007qq, ijac201614305f3, e874, 352d, 50d2, 73e2, 9ab6, 9041, df5f, 77ba, sigradi2014_345w9, acadia14projects_479u, 2889, 37bd, c3e7, d21b, af32, 45a7, 4c0f, 03cd, 1970, 13dd, sigradi2016_655j, b0d2, 2f5b, 1b06, 3db7, sigradi2014_018o1, f7b6, 7d3d, c706, 6f59, ecaade2016_127z34, 262c, 985f, 7bc5, 3cf7, 9066, acadia14projects_101ac, cd8f, dfbb, 7065, edb5, 8c5f, 9905, f45d, ef4f, 7ad4, 51c5, f51f, sigradi2015_9.347p17, e28d, 777e, acadia16_34f3, 3ece, 9acb, ecaade2016_065e16, d2e9, 24ae, d00a, ef0e, 3890, d4ed, caadria2015_015c3, 2704, 76f6, a273, c2a4, caadria2017_124u32, ecaade2017_023ff, 9bda, 4a4b, 4c67, ijac201412301x6, ecaade2016_027a8, sigradi2016_807ii, 8a51, f669, 82d2, fd80, 12ba, 4ec7, 1e98, 5b46, 728e, 0a74, 2481, ecaade2016_072p20, 12a7, acadia16_196b13, 9e9b, 20ff, acadia14projects_101aj, 5321, sigradi2016_383jj, bf69, c1bc, de4e, 9d5a, sigradi2013_271, 7697, acadia14_357b, 55ca, ecaade2015_221y48, sigradi2015_10.307i21, d48d, a2c5, acadia14projects_291am, 9630, 5008, ecaade2017_029w, 6f8a, b2c0, e44d, b8d4, 8b6f, 300b, acadia14_327d, ecaade2014_195n50, 518a, 1620, acadia17_177m, sigradi2014_114p9, ecaade2017_198tt, 27d9, acadia17_28ee, 4f2a, ecaade2017_255l, 1247, acadia16_352z21, bf56, 5235, 40b4, b5b5, sigradi2013_407j, 920d, 48b4, ijac201513105w4, 254f, 4e42, 44be, ecaade2017_013ll, 4442, f9f2, 4da5, 0626, d376, 24b5, ae62, acadia17_52w, 3ea3, cef7, a7f6, f90a, e617, 1673, ecaade2017_129ll, sigradi2015_7.203h10, sigradi2015_3.212k4, 0806, dca0, 9ed9, caadria2016_693e30, b6f2, dc1b, 067a, ecaade2015_114a22, 4f77, b82e, acadia17_316tt, a154, e139, 91d7, edf7, c3b4, d021, ac8e, a547, 9f03, a6c0, 8b54, ecaade2014_123e28, 04e2, 4c16, 234c, 6924, ecaade2013r_005i4, ecaade2017_230c, adf7, 2d40, ac35, 70cf, f4f7, 7a7f, ecaade2017_172r, ecaade2014_202n52, 0c6f, acadia14projects_565s, bd88, 7424, acadia16_244k15, caadria2015_077z10, 25e0, fb84, acadia14projects_549t, sigradi2013_390a, 5f7a, 05b3, 21f3, ijac201614205o10, 3c8d, 6844, sigradi2013_407c, b246, daec, ecaade2016_118c32, ecaade2017_108f, b3dd, f084, ecaade2016_028k8, 8aa1, acadia17_81g, 6371, ecaade2014_127j28, b48e, 4de4, d92d, d31b, 092f, 1bd5, 4df1, 5060, 3364, ecaade2015_209v46, ascaad2014_033y9, 4b62, acadia17_169a, 30b6, b327, 32b0, sigradi2016_357j, f8e6, cc51, sigradi2015_sp_4.275u29, e4b8, dde5, b475, ecaade2017_032e, 6ea2, 8749, 288f, 90b7, 2ec7, e0da, 1b09, 3e33, a913, 8cde, 2e6c, acadia16_130m9, a60b, ce9a, sigradi2013_28t, cdfb, 71cd, 18ca, ebe1, 5a09, 0249, 6376, b278, 17ab, 975b, 9858, 5c86, 7fb6, 652c, 75b9, cb08, ecaade2014_084c20, 13c7, 7e6b, 8e49, e623, 12dc, 4ef0, 16c0, d8dc, ecbc, ijac201715106ee, fcbd, caadria2016_819u34, ceff, acadia17_426l, 621a, sigradi2016_817n, 607f, 6a64, 24d0, 8111, eab6, 5dce, f076, b652, ecaade2014_192y48, 49f4, 1754, 3687, acadia16_260h16, caadria2016_809h34, 21d6, e3fc, caadria2016_167e7, b399, c6d7, 295c, ecaade2014_201c52, 5c0f, 38b7, d91c, 92f5, 1cdb, caadria2015_014p2, caadria2015_114m18, 40b2, 98ee, acadia15_357m15, 6a08, ecaade2015_59d11, 3982, acadia14projects_565z, 23db, d795, 4154, 6f05, acadia17_138b, c62f, acadia17_154x, bb0d, ascaad2016_043i17, 44a8, sigradi2016_484e, 98ba, 3514, f53d, e538, 8f33, a562, 7bf5, a04f, 1905, 1d11, 76da, fa61, c274, c9c4, 5864, 4551, 58a4, acadia17_258r, acadia17_82x, 0b76, 52b3, 03fa, 955f, 0c80, caadria2017_070h22, 2a11, ecaade2017_041t, c412, bddc, 3e56, caadria2017_048d16, 1d76, 1e07, bd7f, 0c5c, ac4e, ec94, a2fc, b7a4, 7ffa, d423, acadia17_154rr, 431b, 30a7, 7c80, 3e64, caadria2016_445a19, 33d2, 691f, 24a4, e4c7, bbc5, 5d05, 917c, 8454, 8b0d, 6f31, 905d, 35b1, 21e3, 0db9, f2b4, b535, ef96, ascaad2016_008b4, db5a, 3569, e057, e510, 5a3f, 623e, caadria2016_601n25, ecaade2017_053xx, ecaade2014_094r22, 7ca6, 9b3d, 07a7, acadia17_190xx, 483a, a0e6, 9603, 51a3, 0067, ecaade2016_036l9, 9177, f3ac, 82c6, ec9b, 5a8a, a1ec, 64ec, b35f, 35a3, 10ce, 01c2, ijac201412307g3, 173a, acadia17_349p, f735, d82b, ea2e, ijac201412403m7, 7aac, 9c11, 03fe, c48d, c044, 7d34, 4e05, 67e3, 6aaf, da4a, c221, caadria2016_249j11, 1c16, b78a, 1342, ecaade2014_194s49, 319d, 687e, 7f54, acadia16_414b25, d957, 9b6d, 0210, 25df, ecaade2017_161b, caadria2017_175i43, af19, a456, 0ac9, b3cf, cabf, df61, 6230, ecaade2017_067w, 540e, 3efe, df48, 5b3f, 025c, ecaade2016_118j31, 06a6, 9d7c, bbca, 54f0, ijac201412406r9, 5214, 74a0, e9d4, ecaade2017_214o, 2e54, ce30, caadria2017_001b1, a966, ecaade2014_214v54, 96bf, 9b7a, ecaade2015_256d58, bbbc, ecaade2015_129n25, 3e54, 77f2, acadia16_280m17, feec, 762a, ecaade2017_156w, 4d38, caadria2017_016z6, ca6e, sigradi2015_sp_2.112k29, 05f3, c7ab, 5709, 6280, 4dc1, d5c1, 143f, 841c, ecaade2015_241n55, d4c5, caadria2017_048f16, 195e, 4ac3, d8ac, 250b, a791, caadria2017_165n41, acadia14_189aw, fa95, ecaade2015_229e51, 6e6b, 1077, fa9c, e5d3, 5af5, ecaade2013r_013b8, 502e, ascaad2014_001c1, 01bc, e0d3, d9c7, 9b19, 3345, ecaade2017_291y, 2831, 3ab9, 39aa, 9d7a, acadia16_394j24, edd9, acadia17_552i, 5b91, sigradi2013_155k, 9ff8, c347, 98eb, 6f96, b2a7, 264f, sigradi2015_12.215n27, ijac201715104r, 2b45, f295, 76a5, bd95, f7f6, ecaade2014_224z57, 20da, f83a, dd3b, ecaade2017_199ss, 880c, e2fb, acadia14_365am, 0dce, ecaade2017_051t, ecaade2016_217b56, be2a, e6c9, ecaade2016_154z42, 8ee1, 066c, 61a9, ba09, ecaade2015_21e4, 3483, c746, e096, df9b, 73da, a00a, c281, ecaade2017_255d, da7b, caadria2015_090b15, acadia14projects_427ar, 4c22, 2383, a272, 671d, acadia14projects_463o, 9a7a, b107, 0563, 1f87, acadia14projects_317r, 3e22, 3c0d, 80ad, 4ca7, 0463, caadria2017_107y28, 8711, acadia14projects_479i, ea9b, ecaade2014_202r52, 3668, acadia14_189ak, bb82, caadria2017_051u16, 2534, 9e8c, ascaad2016_043n17, 9ed8, ec80, 2328, 5528, 4fea, ecaade2015_253v57, 797a, f759, acadia14_555d, e80b, acadia17_472oo, 5ecf, ecaade2015_18a3, 175d, a9e0, e8a9, df11, ascaad2014_012l6, 3008, 414f, 92bf, sigradi2015_sp_10.16e31, ecaade2015_194e41, 3fdb, 78cf, c91f, acadia14projects_357ar, 27a3, 9a5b, 16c6, 468b, c36b, ecaade2015_207r46, 5645, 9237, 25f0, ecaade2016_ws-intelligentb69, ec61, ecaade2017_253v, 5c6a, ecaade2017_305h, ecaade2013r_015s8, 60bf, ecaade2016_140t39, ascaad2016_023b10, d188, 3ae3, 1318, sigradi2013_393, 7606, f3a7, 37a3, acadia17_350tt, ecaade2015_301s65, ecaade2016_046b13, 5117, ecaade2015_37h7, caadria2017_070m22, 507b, 81d3, da26, 3198, eacc, 184a, ascaad2016_028o11, 7efc, ecaade2016_084g24, 3289, 5a88, ecaade2017_198rr, 2de1, 1dd1, d77a, 67ee, ecaade2013r_014c8, ecaade2017_028n, eac3, 0393, 42a5, ca57, 1097, 83d3, a311, 67fa, dd16, sigradi2014_345n9, f3a6, fce7, ecaade2017_252h, acadia17_455q, 84c0, acadia14projects_237au, b3c0, 0588, 149d, c877, dd92, c305, 2fb6, acadia17_283yy, 551f, 087c, c7b8, acadia14_247m, 9e80, d7b8, ee86, ecaade2015_28v5, ecaade2015_237y53, acadia16_116x8, 1400, ecaade2014_233w59, acadia17_637j, 4611, 0e9b, 32e1, ecaade2016_073c21, 8fbd, ee5d, 5718, 58d8, caadria2016_333t14, 57a7, d99c, sigradi2016_625tt, sigradi2013_248c, caadria2017_043b14, ecaade2014_038y9, 1475, 25d8, 5bab, b739, 211b, 50f1, 5e2f, 269c, e559, ecaade2014_030j8, 3401, ecaade2015_215i47, 15bf, caadria2017_101n27, efa1, ecaade2017_008h, cc6d, cf36, 1911, acadia14_647at, 7193, 4159, 4ba0, acadia17_339oo, b636, 21c4, 04c0, ascaad2016_041p16, 72ee, 3b2f, caadria2016_353x15, 6387, caadria2017_029k10, d7f1, sigradi2014_307p5, e47a, 7fca, 62dc, f8a4, ecaade2017_155k, 6b40, caadria2015_209a32, aabb, de70, 99d7, 8268, acadia17_455ee, ascaad2014_014n7, 70d0, 6b92, sigradi2016_599rr, 5cbe, ecaade2014_023d6, sigradi2013_150, 7939, 7b9f, acadia17_307jj, edce, 15eb, 2478, ecaade2015_202m44, c2be, sigradi2016_815z, 7b39, ecaade2015_205v44, ad2a, acadia17_560l, 4d0c, 7166, b74f, sigradi2016_385ss, 7645, 41b5, 2b9b, a230, 78e9, 2d3c, d5f7, ecaade2013r_001s1, 3989, 9b17, 31e7, ecaade2014_112e26, 8799, cbf9, 0b5e, c5b7, 6148, e6bc, 8403, 469f, 55fc, 756d, 4841, 5294, 0feb, 1f58, fc78, 8667, caadria2017_033n11, caadria2017_155n39, 1fc2, 8eeb, ascaad2014_014k7, e137, 5940, 3d8a, ecaade2015_294h64, ijac201513206i9, 3d51, ecaade2015_38j7, 9b23, 38c3, 0e72, 50dd, 10e4, d2b7, 5c80, e8fe, a572, 68ab, 0634, 7a86, 8e13, a720, ecaade2015_127g25, 799d, ecaade2016_tkov66, 576b, 17b2, 6d3f, ecaade2017_031jj, 11c4, b179, 0dec, 0c08, ec35, 0cea, aab2, e6ca, cf9c, 1909, ecaade2014_038j9, ecaade2014_224u57, ecaade2015_61i12, caadria2015_210j32, dd28, ff2b, ecaade2014_151d36, df0a, 4d90, e0bf, 17da, acadia14projects_479j, 1c09, caadria2016_651y27, 4d2b, 7ebf, 7c36, 2c8f, f4ff, 0412, 74e8, 1dc1, 3d89, 51cb, 6b04, ijac201715106k, 45f0, c5cc, d72a, acadia17_340qq, 0aee, 2c22, acadia15_469d20, acadia17_648ll, 2774, 7434, ijac201412402r4, f328, 5bf0, caadria2016_683m29, ecaade2015_15z1, acadia17_426k, effb, sigradi2014_186f6, caadria2016_167h7, dc4b, ecaade2016_046v12, 92af, 159a, d5f8, 9536, 9625, a2c3, 6c0e, a035, ascaad2016_022n9, 1158, a8c7, 9c90, 4050, eb2e, 8187, dd88, acadia14_101z, 6243, ef56, 1339, a188, acadia14_43ac, ff6f, 8c82, ce08, 15a9, e8b6, 15b3, acadia15_343g14, ecaade2014_111x24, caadria2015_208t31, 04d4, 458b, db8b, 45dc, bb8c, 9078, caadria2015_064s7, ecaade2015_138j28, 44c0, 829a, eb7f, acadia17_358x, 47b5, 8d64, 4314, acadia14projects_609ah, 9116, 3b3e, caadria2015_218t33, 88dd, acadia17_390mm, 3cf9, ee9d, 0574, d51f, f213, ecaade2017_215hh, 52dc, sigradi2013_215z, ecaade2014_014w2, ba64, afdf, 8701, 46bc, d995, 3fe5, ed85, acadia17_177s, 8d65, 7dfb, f1e4, acadia14_487h, acadia14_681ar, 104e, 42ec, 365b, bc85, e67a, ecaade2015_246w55, b6ff, 7990, caadria2015_105g16, 4878, a5cf, acadia17_38rr, 001f, sigradi2014_132l1, c935, caadria2017_124c33, ijac201614208d14, 642e, 2ef9, ecaade2017_309vv, be13, e51b, sigradi2013_117b, 1b6c, ecaade2016_140z39, d879, 5c09, 94b1, ecaade2016_110k30, ijac201412402i4, a9bc, sigradi2016_686ss, a16e, a214, caadria2017_003u1, aa6a, 888c, d8c1, b5fe, 01dd, 4ae0, 65ec, 9d11, 3d8d, 76c3, 3d6a, 90b1, ec2e, cf39, 4cfa, caadria2017_027v9, 578d, 8b42, 3aab, da38, 72cf, 2a69, acadia17_81h, ecaade2017_198o, acadia17_36v, 745d, 2bf8, 5789, c5bc, ce4a, 1b1e, 123e, 78b5, d1f9, 47d0, acadia14projects_609av, ecaade2017_195dd, b113, bc9b, ijac201412406s9, 6a50, bc99, sigradi2015_9.347z17, fe7e, a541, 0f39, 56c6, ecaade2016_040o10, ascaad2014_035n1, 59f3, 6fe1, 7eb4, 3698, f020, acadia14_389az, 2297, acadia17_316uu, 1083, 2b2b, 1f29, 370a, ea60, ijac201513201g5, acadia17_28ii, 8101, ee05, c3cf, sigradi2016_483hh, c4e4, ijac201614407x4, dabb, 89bc, sigradi2015_12.19x26, 5425, 4eb5, d299, ecaade2014_128t28, 016c, 2fe7, e432, 4a6f, f8b8, 8a4d, ecaade2016_094s25, ecaade2017_080gg, be07, 2a0b, ecaade2016_087z24, 711c, 90f9, b1c6, acadia14_357a, ad21, 8969, 1e09, ijac201715202ll, fffd, 05ed, 0f04, acadia17_257e, 5149, 4265, 8907, 2fbd, e402, 41af, ecaade2016_120n33, 56dc, 946e, 9932, acadia17_660o, acadia17_348a, 46b1, 7c3f, 176c, sigradi2015_6.329v8, 3cfc, acadia14_719c, 4bad, 3372, 47d6, 7c18, 8c59, ecaade2015_237o54, cf7e, 1427, ca05, sigradi2014_097l8, ecaade2016_225p60, b4db, 8a25, caadria2017_037g12, ijac201614105u5, 9cbd, caadria2017_124j33, 1402, caadria2016_383p16, sigradi2013_393s, 46fb, b857, caadria2016_851o36, d1ac, 8e17, 80c1, ecaade2016_147r40, 95f5, 57bf, ed39, 862e, 251f, 46f5, 569a, f368, acadia17_70hh, ijac201412303v7, c2f3, b8cb, 33a6, acadia14projects_463g, 99fc, 2d30, acadia17_512w, caadria2015_108n16, ecaade2017_116qq, ecaade2014_196b51, 0584, 45b4, 3d98, e54d, b675, caadria2015_078g11, acadia15_323e13, 0e01, af42, fb60, 9e09, b61b, a8de, 9b12, ecaade2015_286d63, 339e, 611f, 0e35, d392, 6539, beea, 917f, ecaade2015_64n13, 6226, b173, dd77, ddaa, 0ab1, ijac201513101h1, acadia17_330ll, dc7b, 34a0, 5697, acadia17_678ii, ecaade2015_100b20, f7fd, 56d6, d234, b528, 1b3f, 53e5, 306d, 2392, 187a, 872c, 3865, acadia14_681ao, eaf4, bb5b, 1ceb, 68c9, acadia14projects_189ar, 059a, ijac201412401s3, sigradi2015_11.136l24, ecaade2017_048nn, f7f4, 88d7, 2f50, 7c24, ijac201412303s8, 1282, sigradi2016_686yy, d048, ascaad2016_002o1, c5a8, caadria2017_005b3, e810, ijac201614309s6, ijac201412302h7, 6530, d835, 06cc, 3b0c, e968, caadria2016_809c34, de13, 8ce8, c57f, 41a8, acadia14projects_189an, bca2, a0bb, acadia14projects_389a, 31d8, c9a5, sigradi2016_625yy, d337, c43c, acadia17_82pp, 9b02, 63a7, caadria2017_018r7, 3f1e, 3108, 7947, ab76, ecaade2014_070l16, ecaade2017_265m, bf66, 7f87, ecaade2017_210v, 4397, 7500, f7fc, 08e4, 0377, sigradi2013_364r, 78c1, 49aa, 7f12, e397, c2ac, 555b, 17a9, 633b, f771, 1394, 0642, acadia14_333au, 63a3, 4f11, 3d40, ba7d, ecaade2016_079s23, 7899, ab18, ecaade2013r_002f2, df3d, ecaade2015_18h3, 20f4, 80ca, sigradi2013_429g, 1204, ecaade2016_163d46, 6c79, ascaad2016_043j17, caadria2017_142b37, 0f6e, 6ad7, ijac201614208m13, 4876, 1a19, 915e, ecaade2017_308aa, b0e3, 34e5, a189, ascaad2014_019e3, acadia14projects_435b, bbe4, 0561, 2a1c, 7a1a, b795, f7b2, 11b9, 2aac, e1af, ecaade2017_072f, 068e, acadia17_190qq, acadia17_28y, c584, ecaade2016_068t17, 0d72, ecaade2017_172t, ecaade2013r_014g8, 09c3, sigradi2015_11.165z25, 7e1a, caadria2016_395w16, 8f8f, 1722, 789d, ecaade2017_041j, 0251, acadia17_50mm, e561, 2645, ecaade2015_200u43, 4c9b, ascaad2016_004i2, bea4, c4dc, 577a, bd26, sigradi2013_100c, f20f, f480, ecaade2014_023o6, ecaade2014_071w16, 7966, 7cee, acadia17_492ee, da91, caadria2016_631g27, 2539, caadria2015_004i1, ecaade2015_136p26, 4a50, acadia14projects_479k, caadria2017_029r10, d336, 9af5, 52b4, sigradi2015_8.27n10, acadia15_371b16, e50d, ecaade2017_053m, aed2, 0431, 9d4c, ijac201412408z1, 8b08, ecaade2015_86d17, 9ed0, 6d6c, d12f, 39df, 02b7, cdf7, faef, 45c5, 9aeb, 0ee4, 6eae, d265, c936, 68ff, 23d3, 1a45, 514f, d625, acadia17_248xx, a11a, sigradi2014_291m4, 7fe8, 9b5a, 90be, c34f, ecaade2014_143m32, 52d9, ecaade2016_036m9, ecaade2014_022z5, ecaade2015_180v38, 4cce, fcfd, 0f20, a9da, ecaade2017_124p, 0024, ascaad2014_019y2, 9650, 9ea3, ecaade2017_164v, 2a0a, acadia17_403v, b700, 87ae, 496e, 080f, 9836, ijac201614101h1, 829b, ijac201412407b1, 5b38, acadia16_214d14, 5abb, 846a, 09a5, 5093, b4a3, 137d, a96a, cebe, 9fc7, 63c5, cdd4, 61e4, c7fb, 0760, a207, a37d, 708b, 0e1e, ca77, ecaade2016_028i8, 9943, 2a12, 4d16, 9512, fc8d, f107, 37f6, 143d, b0cb, 4af1, caadria2017_002i1, sigradi2014_265t1, ecaade2014_182z45, e3bc, ijac201614206d11, f910, caadria2016_651x27, 6feb, ecaade2017_028i, acadia17_284d, 3b35, 474b, 10c5, f0aa, b9bc, e8ca, e5d0, 68fe, bdb3, 0fb6, cd7c, 7ce4, 3e67, 2e80, 14b4, ecaade2016_152y41, 294f, 2f06, ecaade2016_230l62, e0f4, 9543, c7c7, sigradi2015_10.309r21, 9e37, 7879, 9d67, 9c5c, c6d5, 8e18, 8da5, 247a, 2405, b22c, c547, 4743, sigradi2015_8.186i13, a194, ecaade2017_019cc, 48d6, 85d0, 3709, 7689, 55ec, acadia14_565j, d9be, 25fe, 8233, caadria2015_073d10, e351, bff8, 6e20, 0407, sigradi2013_28k, 98a2, acadia14projects_627ak, ijac201614102m1, 3340, ecaade2016_113z30, 78da, acadia17_273ee, 6ddf, 1e23, cdf9, ijac201715102x, acadia17_290i, a8fe, dc76, sigradi2013_183, 22dc, 0c96, 9350, ijac201412305l2, 103b, sigradi2014_047p4, 05bd, f733, 2a68, 9e01, 1f62, 264d, 794c, a974, 98a5, a275, 82d3, ijac201715205xx, fe91, sigradi2016_448bb, f732, 0633, 7e32, acadia16_412z24, ecaade2017_013kk, f6f1, acadia17_202l, 737c, c3ed, ascaad2016_022k9, ef68, 0021, 5d52, ecaade2016_087s24, 0d56, 90cb, a415, 585a, 4f99, b078, acadia15_483x20, ecaade2013r_007a5, 286d, 1ebd, a98a, 0b6e, 3a7c, f9a3, ecaade2015_21b4, ffb2, 4d0d, 5880, acadia17_590m, sigradi2014_178m5, d47b, ecaade2014_194p49, 945e, 96fa, ecaade2014_014e3, acadia14projects_531t, ijac201715204jj, 934e, f8e1, 42bc, b608, 88b0, b907, 3d29, 1bce, 738c, 3e50, b0fb, c176, 6e91, d929, 8afb, cbc5, c1e8, caadria2015_124d20, 3b4b, ecaade2017_124cc, ecaade2017_152mm, ecaade2015_317c69, e2e2, ecaade2014_180c45, acadia14projects_579h, d0c8, 13b6, f7ae, ijac201715106mm, b5aa, c07b, 64b5, 7b16, ecaade2017_133n, cf0e, ecaade2017_291ee, acadia17_27p, acadia14_435at, d6d6, a9ec, 53b1, 4d58, ecaade2017_169jj, 379f, 2e74, c9ef, bd99, afdb, 614b, 157f, c66f, 6268, 9e93, 6dac, ff0d, b4f1, 1bd4, 0edf, 44db, 59c5, acadia17_482y, 172c, 2cd1, 137f, ae64, b693, f9ca, bd4b, 4f1f, 7473, ed7b, bbab, 8fc4, 1170, df80, ecaade2016_071z19, ec62, 1254, sigradi2016_407t, fe99, ascaad2014_024i5, d002, b3d4, acadia17_62yy, 57ec, ecaade2017_301t, ec03, 5305, ijac201412403n6, 93a5, sigradi2016_407s, cf0d, 5443, f3d9, 40b3, 4262, ecaade2016_132i37, 1005, c1ca, 7bca, a259, 8e27, 7e0a, 5a41, sigradi2016_357k, c681, acadia17_26e, caadria2017_190x45, 0d1c, 80b4, 1a80, 79b3, 1ac5, 384f, 7d57, 7489, 8023, 5af0, ecaade2017_095x, a9fe, caadria2015_004k1, 7cdd, 1443, 29ec, acadia17_511e, 56d5, 28da, cefc, e99c, 044e, 7e14, 491a, 48ca, 9af7, 9b8f, 8ce7, ecd4, 3a0d, 43d5, f878, dab5, 971b, ecaade2014_225o58, d7cd, bd5d, ecaade2015_194o40, e260, 876c, 1250, 7329, a638, d2b9, 207e, ijac201412305g2, sigradi2013_226s, ecaade2015_336w72, ascaad2016_039t15, aead, f95d, caadria2016_073w3, acadia17_640ff, b2d2, 0a7d, sigradi2015_3.268e5, 7809, 760a, 1b5f, sigradi2014_079h7, ecaade2017_302uu, da5f, cb94, acadia16_164y11, acadia15_95n3, 0a41, ecaade2014_194f50, sigradi2015_8.276y14, ecaade2017_116m, d5e1, a5e3, 36ae, 9d83, 7a3c, 69b7, 777d, 9f85, ascaad2016_028v11, 50fd, acadia14_43ak, 4e5e, 5f84, 346d, sigradi2014_289l4, sigradi2016_659s, caadria2016_611f26, acadia16_184s12, 793f, 585e, 35e5, 0085, caadria2016_601c25, sigradi2016_448s, 53dc, ce11, d91a, 5024, cea0, 4066, 957e, 1246, e481, 7bbc, 827c, 3330, ecaade2015_287t63, 30f7, cf7f, 07f6, ijac201614207l11, 4493, caadria2015_078n11, 6905, caadria2017_009z4, c63d, 9715, 45a9, e8d0, cf54, dba6, 1066, 0afa, 787e, e15f, ecaade2014_233d60, bbf0, 3063, 077f, 6321, acadia17_100m, dff3, 7f09, 476a, 93cc, a805, ac72, acadia17_348g, 167b, 6511, cb1f, sigradi2014_214c8, 0b8a, 1fb6, e1ce, 762c, 3c7d, 5d19, 6ea8, 364c, e0fa, 9194, 1bd6, 9d55, 3e10, bf97, ecaade2017_274x, bc49, caadria2015_124a20, ecaade2015_161k34, f0d8, 1f38, ecaade2015_136t26, 9530, sigradi2014_052p5, 2fc0, 971d, a45a, sigradi2016_484ss, 9e78, 9c10, 67eb, 1a73, ac15, a08f, ecaade2013r_002b2, ecaade2016_102w27, 8a83, 46f7, 0480, 7291, cf4b, ecaade2015_329i71, b048, 47ed, acadia16_12k2, ijac201614102s2, caadria2016_003b1, 3147, db68, a7ff, 4184, 0aea, c93a, b9f3, 2595, e55c, ecaade2015_271c60, 6144, acadia14_301g, a9f1, ab34, ijac201513303p11, 7228, ecaade2017_054pp, 7bdf, 0274, 7a56, sigradi2014_197s6, acadia17_170m, 9aa0, f71e, b63a, 98df, cc2a, ad90, 0f21, 39f9, 3226, 2117, ecaade2017_053k, 1ba8, acadia14_267l, caadria2017_145p38, 1c05, 8e56, ce63, 6660, e4d6, ba91, acadia17_500ll, acadia14_655x, 4e47, 43f0, 038f, 25e7, 2ad8, 6196, b277, 7967, ffd9, 3c64, f2b1, sigradi2016_815hh, 2d54, ecaade2017_149m, 5d50, acadia17_318k, 856c, b208, acadia17_128rr, 5686, a895, caadria2015_069n8, e1a0, 218c, acadia14_125ad, 6d6a, b760, 2468, 9dbc, bc83, 5100, a78f, 9a7f, fa24, ef35, cf8f, 895d, 3427, ecaade2017_134u, 5dc1, c7d6, a64c, 9402, ecaade2015_235z53, e16e, c0ab, ecaade2015_196k42, ijac201412403g6, d99e, e708, 9279, ebaf, 549b, acadia17_248o, cc1f, ca56, 47a4, 3ede, 2230, acadia16_308x18, 4b0c, ecaade2017_243bb, ecaade2015_101d20, 822c, 022d, 127a, 41cc, 202c, acadia17_590a, 2894, 27c1, 80fb, sigradi2013_429b, 8825, caadria2016_147f6, 85d6, c1ed, 4c31, caadria2016_435k18, acadia17_189tt, ffd5, f478, 94f6, 4054, 28ec, 046f, 2567, sigradi2015_8.41s10, ecaade2017_105nn, 3b92, 8fcc, 5454, a1df, sigradi2016_400h, 254b, e5cc, acadia14projects_473af, c42a, ca54, 3ec4, e526, 9b58, e186, efda, cf8c, 147e, a340, d01a, 2b75, 341e, ijac201614306v3, 3821, b53c, 972a, caadria2016_055n3, ecaade2016_132h37, 5f0d, ecaade2014_215y54, cddd, 0948, b72a, 20f8, sigradi2015_4.52n6, 2ae2, 9442, 8310, f477, 8097, 1aec, f127, a593, sigradi2015_8.186l13, 2a81, acadia17_316ss, sigradi2014_123s9, 36e0, 21e6, caadria2017_081t24, 2ba6, 3ffb, 0458, 46c2, sigradi2016_732f, acff, 3e38, 98d0, e46e, 71c6, e34d, 2ed0, 868e, 3524, c823, a858, f43d, acadia17_403j, 6bf7, d6fe, sigradi2014_030x1, ascaad2014_014f8, 4367, 75c7, 0d19, a7e4, 86eb, 9f20, ecaade2013r_005h4, 0fe9, 9a84, 2c78, e34f, f0a9, a85e, c633, 5fe7, 39d6, 15c6, ijac201513104t3, 1e5e, d2ed, 9d8e, c808, 7522, a3a1, 2ebe, bf71, c0e0, 4b7a, b439, 12d3, 2b99, 2e86, ecaade2017_044oo, f1ef, 58d1, 89d1, ecaade2013r_002i2, beb0, e8f8, d20d, 230f, acadia14_145y, 8dcf, d3d7, 309c, caadria2015_117z18, 6c3b, f6d8, 61dc, 9f5f, c852, c2d5, sigradi2015_4.219g7, d316, 59fd, 7a21, 4437, ascaad2014_028u7, ead7, 2947, 5784, d525, 2b1e, f540, c596, b6ce, ecaade2014_239p61, b948, 10d3, 1547, de87, b673, acadia16_344j20, ecaade2014_052e13, c427, acadia17_82gg, 468f, 4d73, ecaade2015_91d18, 057f, caadria2017_015s5, ecaade2017_054ff, 92f0, 7552, e192, c1c8, e5e2, 550d, 4787, 33a1, 7073, 352f, acadia17_360ww, 85ad, c266, 2da6, d2f3, b9c1, 2363, 967d, b5e8, d763, ijac201715104k, d18e, 2d43, f4d7, ijac201412303a8, a51a, 4516, ecaade2014_029w7, 0ade, caadria2016_819s34, c2cc, acadia14_145s, bbee, ascaad2014_014p7, 034c, ecaade2015_170x35, 74bc, caadria2015_130a22, c376, 72b4, 72d5, caadria2015_220d34, dd96, 8c5c, dc0d, aed3, af29, 4eb6, c700, 6928, ecaade2017_256gg, 2eb5, f346, 5a81, 8eec, 2fd5, ecaade2016_213t54, 34d1, ecaade2016_063r15, c4ef, ecaade2017_164t, 18a9, 9b1f, b019, ec00, 452e, c97e, 156e, e57e, eb5d, ecaade2016_062f15, ecaade2014_196c51, e5df, 6419, 9a86, e2ee, 7ede, 19f2, 7fd2, 75c9, caadria2015_220e34, c4af, 1a2b, 9923, 2c9f, ascaad2014_019n3, 92d1, caadria2015_032w4, 69ac, 4236, ff28, 13cf, 5969, c1d8, 5b25, 625f, 80b9, b7da, caadria2017_185z44, sigradi2016_654c, ecaade2016_025d7, 3600, 52ba, cfab, bed1, 2ea5, d710, 82ca, 4cea, 0429, 57d1, ae53, eaae, 7479, e39a, f5f1, d1b5, be9a, 1b75, f9b0, 7b17, 82fb, 6e81, 5fce, 2d8c, ascaad2016_033x12, 2b04, 2868, acadia17_630l, d6e8, caadria2015_060o6, 6d5e, acadia17_62c, 4614, cda6, 984a, acadia14projects_555i, 740c, 212c, 7332, c8ca, a1d0, 03d9, ijac201513102m2, 6dfa, cae8, d86f, 0be5, 34aa, 49cc, 576d, 7e80, 648c, ecaade2014_108k24, caadria2017_051d17, 731e, 418e, acadia17_145a, a3c2, 3131, 9bb0, ecaade2016_167y47, d635, 0903, 369b, 436d, 96c5, acadia14_627ar, acadia16_362n22, acadia17_170z, acadia15_251h10, 73c7, 3de1, 5f18, 21bd, ecaade2016_114g31, ascaad2016_007s3, 284e, ecaade2017_046d, 1e7e, 27fa, caadria2016_291d13, 4b2f, sigradi2014_345s8, ijac201513105t4, f097, sigradi2015_11.8k23, 5944, acadia14projects_497aa, 0047, 1355, c5fe, ecaade2015_11g1, d211, 3e3f, 6ce7, 4e94, 408e, 167f, d0d9, 4843, 813f, 97f0, 051a, 91ec, ae0d, 641f, fc56, c2b9, sigradi2013_330c, a03d, 1eb5, 4527, f05b, fb1d, bdaf, 2f38, acadia14projects_135t, 35e6, ebe7, 3604, 2cb5, 270c, 2cf6, ecaade2014_121z27, 2304, 3f1b, be65, 125e, 51c6, e3d1, 2805, 6912, 09ea, d0c1, sigradi2016_615aa, 24c4, ecaade2015_205u44, a605, 0181, 5ecb, a380, 5400, e6ee, 7314, b5fd, caadria2015_096m15, f93f, 8ee6, 46a8, c914, ded1, 482f, 9a97, sigradi2013_43a, ecaade2015_11b1, c5d7, bdac, ac01, 4240, caadria2015_023x3, 65e9, 301b, ecaade2013r_003y2, d872, f76b, e264, 6a02, 21fe, 02f0, 4868, 0ffb, 71f3, a1d7, acadia14_135k, acadia14projects_53u, d93f, 34d2, 817b, 39b2, 52c3, 08a7, c07e, c597, ecaade2016_ws-afuturek67, ddd3, a8b0, 9662, sigradi2016_381k, 475f, 5c79, e2d6, 2dd6, 0ef6, 8aa7, acadia14_23x, 9878, dc5e, d6cb, acadia17_436n, 2702, f420, 3272, 598a, 3675, caadria2017_080l24, 88bb, ceeb, a22c, a0fa, ea29, 27ae, c1ef, a9df, ecaade2013r_003k2, bbe5, 2f75, acadia14projects_627am, ecaade2016_bkog65, b09b, 8412, ecaade2016_151e41, 2b6c, d3a6, caadria2015_206h30, ecaade2016_225t60, acadia14_375n, 8e89, af63, 303f, 16f3, 5994, da22, 96fe, d736, 952f, 1572, 2218, b2d0, d3dc, a7ac, 3cdf, 9f4e, 18ce, 856b, 99a1, 5cce, c4f1, ec0f, b438, af51, ecaade2017_033v, acadia15_69o2, 7804, f3a4, db9c, b61c, baee, 6a9a, 44b7, 1946, 41dc, 65c5, 4ca1, 6416, acadia16_234g15, 804d, caadria2016_249g11, ecaade2017_079o, acadia16_24v2, 9345, ffc8, 2c0b, acadia14_399am, ecaade2016_102c28, ecaade2014_094h22, 662e, a989, ecaade2016_075k22, 93e7, 9d3c, 23cf, 1928, ecaade2016_043y11, 7b0a, d0bb, 6eda, 3ac3, 5dff, 32e7, 3384, 951e, ecaade2016_018b5, caadria2017_056s18, acadia15_137h5, 9f18, 8391, ecaade2014_226v58, 3079, caadria2016_003c1, ijac201614308i5, 9e9d, 5f39, sigradi2014_164m4, 1878, a47d, 58c0, cf75, d7cc, ec59, ecaade2017_023bb, 91de, 8c2a, 4e13, b175, acadia17_169c, 975f, 5eae, acadia14_463t, ecaade2016_006z1, fc11, b65b, a01c, d9e6, acadia14_43ab, 46ad, eb5a, ijac201513104k3, 7cd1, 90eb, eb5f, d631, ecaade2015_297e65, 2925, 4ec3, a811, 7df6, ecaade2014_141j32, e3af, 4cde, 7323, ecaade2015_170k35, 34c2, e384, 5ef7, 9171, 02ce, acadia17_27r, 0ebb, caadria2017_033s11, acadia14projects_247y, a53c, 2696, 681f, 84a4, caadria2017_057c20, 68e4, f080, 9cf6, 4c49, cd80, ced2, 4b2c, bcc4, ecaade2015_59p11, 0855, 9418, 96a3, 39f4, sigradi2016_732p, e2fe, ecaade2016_ws-dleadh68, cec2, ascaad2014_016e9, acadia14projects_661n, d915, ecaade2016_028m8, sigradi2016_752rr, ecaade2017_098ll, a81c, 8a99, ecaade2015_286e63, e9a0, ascaad2014_019g2, 25af, sigradi2016_364pp, 9546, dbb5, e277, ijac201513303y10, 7fff, df60, ijac201513105e4, caadria2016_611w25, ecaade2016_040t10, 961f, ecaade2016_108y29, 4340, f3f7, 865c, 3b47, e8d3, cf83, cdb0, a21a, sigradi2014_136e2, 54d6, 8b3c, ascaad2016_009p4, 922b, f544, 644e, 1101, 56d4, sigradi2016_696x, f565, fb6a, ijac201412402i5, 680f, fe69, b91d, c5a7, 1eed, a3bd, 7a76, ijac201614207d12, f675, 0757, 76ca, caadria2017_051n16, 1d77, 54a3, bb68, 284a, 2380, eeef, 45a2, a482, efb6, acadia14projects_199ac, acadia17_492ii, ascaad2014_015u8, 70d8, 5cf5, 63f9, d66e, c6c6, ascaad2016_002k1, ecaade2013r_017w8, 7979, d3aa, 329b, 26c0, caadria2017_072z22, acadia17_71ww, ecaade2016_163v45, eb82, 9f05, 97a2, caadria2015_086f13, ecaade2015_86p17, 01af, caadria2015_048p5, acadia14projects_135aa, d050, 46f6, 37ca, 3988, 3562, aad8, ijac201715106dd, 3557, 03f9, 6ac6, 4935, acadia14projects_301aw, caadria2016_281l12, acadia17_178aa, 04f7, 04f9, 64cc, 95e1, acadia17_91xx, eee1, db6f, cd86, 3121, 3175, 06b6, 1471, acadia15_149x5, ijac201412402z4, b61f, c39c, 7a13, 65fa, b04a, d9e8, f708, acadia14_317aa, 9e76, sigradi2016_642ll, 1061, b3aa, ecaade2014_072k18, eb90, ecaade2015_286x62, sigradi2016_625oo, be8a, ecaade2014_057t14, sigradi2015_sp_8.284l30, ecaade2017_306l, ecf1, ecaade2017_184hh, f125, caadria2016_529s22, 2e49, 92c7, cebc, f278, 68f9, e5eb, acadia16_106a8, 9d04, 0b14, f773, bcc7, 5640, acadia17_110w, ecaade2016_025f7, c46d, 5916, 217c, b5d5, 325e, sigradi2013_359k, caadria2016_851j36, 6bf5, 3f67, caadria2016_861v36, ijac201614302m1, e263, 798f, f309, ecaade2017_192m, 6185, ascaad2016_017z6, sigradi2015_3.394g6, c842, ascaad2016_024j10, 8742, 0be3, acadia14projects_347av, 469c, e5bb, ecaade2017_091b, 0f8a, ca61, 46c3, 090d, ade0, 6507, f2ff, d8d5, ijac201715205f, 78ce, edc1, 3e1d, ecaade2015_329o71, 0d30, 69c9, b408, 188b, 57c7, 9867, e452, d355, 2fbe, acadia14_75ax, ijac201715205vv, 0e88, caadria2016_673a29, 5765, 0b45, 2c56, acadia17_511zz, caadria2017_142m37, 1bcd, 6828, d50c, 65d5, ecaade2017_052ii, 267d, ef32, ae4b, acadia14projects_43ac, 07e1, acadia15_203l8, 60d3, ecaade2015_233a53, 8f27, 54df, caadria2017_015m5, b36a, d2a7, cd0e, sigradi2014_144y2, 1193, 4cd7, c2c4, acadia14projects_63al, acadia14_167v, 81bb, 3a27, ed83, sigradi2016_550o, 35a1, 27f1, acadia14_609ag, b7ac, 0f55, 9033, b961, 4776, dbe8, 7afe, 8481, 683e, ecaade2015_115v22, 5b76, 182d, 7ef4, 95ba, sigradi2016_387zz, 7841, 8a90, 69c1, b98e, cb46, ecaade2017_085k, sigradi2016_484a, bff3, b963, c446, 3df9, e153, af86, 7936, 96d7, 8e0e, sigradi2013_345, 4c37, 7d6a, e145, caadria2016_621a27, 6434, acadia14projects_281w, f6d9, 1312, acadia14_135l, be73, 12aa, adcb, 9a1e, 80ea, 6a9e, 4353, 902d, 74c8, 07a4, c5ac, 6314, 111a, 2471, ecaade2017_116c, 5109, 5869, 2a4b, b53b, ecaade2016_042n11, sigradi2014_247l9, 44ab, 0ebe, b84d, acadia14projects_237ax, d66c, ascaad2014_028o7, 13df, cf3f, a741, 7f0a, f6ef, 1016, 0541, ascaad2014_025n6, 09ac, f62f, 1828, ecaade2016_026u7, acadia17_473qq, 4e1b, f55c, 96d6, 9103, 0a28, 08c4, 2377, 1441, 9a94, ecaade2017_017w, 686a, acadia17_648nn, 75d4, acadia17_154q, acadia14projects_661c, 0adb, d89c, afb3, acadia15_251j10, 845f, 0263, 81cd, 699f, ecaade2017_277gg, 8d99, 6c25, sigradi2016_550l, 43dd, 2d53, ecaade2015_13r1, bd8e, 0e78, 6d3a, dd36, acadia14_145z, cbab, 447f, de85, acadia15_149s5, d274, 38ce, f086, 08a4, caed, e058, acadia16_280x17, d013, e126, 790d, 2062, sigradi2015_12.19d27, 00c4, 7643, 6a4d, f360, 34ce, 5447, acadia17_177v, 8828, ijac201614308y5, acadia16_224r14, 581d, 0890, 766f, 1698, b002, 2c6d, ecaade2015_336f73, ac2b, 6fff, bdd4, sigradi2014_314k6, ecaade2016_095h26, 83c5, acadia14projects_153au, b7d8, ecaade2017_021j, db63, ecaade2014_184m46, acadia17_283qq, ca48, ae75, 39bb, ac52, 2b41, 41d6, ijac201412408m2, acadia17_26b, 6759, d587, 612b, 6ba4, 641b, ecaade2017_288kk, e48c, df64, acadia16_184m12, sigradi2013_226a, acadia14projects_531s, 7a93, ijac201513203j7, acadia14projects_63an, acadia17_446v, ecaade2016_038l10, 6349, d001, 816f, 800d, b691, ecaade2014_011f2, acadia14projects_291as, 24c6, 561f, ecaade2015_297y64, b04f, 7185, ecaade2015_240s54, 0fcc, d634, sigradi2015_8.239y13, 9827, 35a4, 3507, 388e, 1a05, 9f13, 2162, 5211, 3c3c, 35a6, fe22, e1d8, 8027, 532c, 58a1, fe57, ijac201614103j3, acadia17_117aa, fccb, caadria2015_190h28, 1778, sigradi2014_345v8, c320, 5318, 554c, acadia14projects_63aj, 0bfc, 6a94, fdf9, e4df, d015, sigradi2013_222, 9d9d, ascaad2016_040d16, 6e9b, 8929, 37f5, 2d3f, f077, 4155, 6463, 0366, sigradi2013_405, 2201, d564, 8e4f, 889c, ecaade2016_047o13, 723f, ascaad2014_014g7, 1423, 786f, e829, 1819, 197b, 95bc, 29af, d0a1, ecaade2017_143g, 95aa, 36c1, 04ec, caadria2015_170u25, e197, 59c9, 1280, acadia14projects_117f, 354a, 4fa9, 887d, ecaade2017_192i, 7344, 4201, 857b, acadia14_153h, ecaade2015_130a26, 0846, 7df7, ijac201715105i, 0865, 16fa, 32ec, ijac201614402l1, e888, 4f67, 341b, 7c97, c2c5, aea3, afb6, d0e9, ecaade2013r_018i9, 3216, 5dea, 37d0, 7571, fbc9, ecaade2017_122rr, ecaade2015_17p2, a492, 7f3b, 8536, 4c89, d21e, sigradi2016_383ii, b0d8, 6da1, sigradi2016_595ll, sigradi2015_4.52l6, ecaade2015_53o8, 82f1, 0d69, ecaade2017_101v, acadia17_670ww, ascaad2016_054s21, ecaade2015_114d22, 2714, 392f, b65c, 516f, 44e5, 058c, fe50, ecaade2017_057l, ebc4, ecaade2017_105vv, 9877, 2302, c365, 3f71, 8dc6, 7282, acadia17_414uu, d8dd, 3fcb, sigradi2013_295c, 3b5b, edc8, 9f43, acadia17_212oo, a64a, dd98, 124e, ijac201513101e1, 979c, 4de3, 88bd, 03c9, a924, ecaade2016_027y7, 2485, ascaad2016_013x5, 6bb4, f5ba, e24f, 5c05, 279b, d5ce, caadria2017_127j34, 999a, ce7b, f398, 2b27, ecaade2013r_014h8, 5e49, 7268, 86aa, dff9, 2046, sigradi2013_386p1, 2d32, b1e4, 5df2, acadia14_63ae, 09e0, ecaade2017_085j, acadia14_473ah, ecaade2017_019tt, ecaade2014_206u53, 854e, ecaade2016_154e42, caadria2016_767s32, b0f9, 8b4c, 9822, 75c0, ijac201614201x6, ecaade2014_010u1, 1b45, e5c9, 0766, 75db, 44e7, 219e, 36ce, 404d, 18ff, ea52, d12b, 01f0, ecaade2016_191d51, ijac201614309h6, acadia14_247h, ecaade2015_37f7, b466, 17af, sigradi2016_484tt, 1501, 6830, 3f0d, aba8, sigradi2014_074i6, be27, 0c0d, 9ada, 81d7, ecaade2017_100j, b666, 2764, 5be4, ecaade2015_130m26, bfbf, ad93, 5ee5, sigradi2013_243c, 3669, 7062, 7c23, 864e, ecaade2014_226x58, 9385, acadia15_483e21, acadia14_177ab, sigradi2014_134b2, acadia14_691ax, acadia17_650yy, ecaade2015_35p6, ecaade2016_095l26, ecaade2015_230i52, acadia17_435f, e2b7, f80f, 1d94, edb3, caeb, ijac201412303l8, acadia17_413aa, 3d2b, a65b, sigradi2016_764j, da2d, e4b0, 7c4f, 9a2f, df95, 7f88, 15bc, d39e, acadia14_479ap, ecaade2013r_011w6, ecaade2015_332s71, 1133, 0c91, a022, 70d7, 8a1e, 500e, 75ce, ecaade2015_227t49, acadia16_402r24, sigradi2016_779uu, 7cc5, ijac201715204pp, cbe2, fb57, ascaad2014_016d9, ecaade2014_113v26, ecaade2014_152i36, sigradi2015_8.186r12, ddde, 4ff8, caadria2016_851f36, sigradi2014_128h1, e5d8, b698, 4f39, ascaad2016_037g14, 4fc7, 0da1, ecaade2017_215aar, ijac201412303g8, 6738, 1a1a, acadia15_161a6, 83ee, 6f83, c622, 3902, ec2c, 37e9, 3f7d, 7491, a104, 1481, caadria2017_132n35, 1096, ecaade2016_164g46, efbb, 46eb, 368a, 8ba0, 25e6, 8095, ascaad2016_007w3, d81a, ecaade2015_138e29, 0ece, 3bf9, 5f5f, 6a11, 1715, ecaade2016_021b6, f66b, cb2f, 0e0e, ecaade2015_53s8, cb3d, ecaade2017_175i, bf26, sigradi2014_099t8, ascaad2014_028n7, 9bb4, 515b, ecaade2016_134c38, 55b9, a837, 08f4, ecaade2017_077b, 204e, 536c, 5617, ijac201412403s6, sigradi2013_275, 660b, 3b1d, acadia17_392l, acadia16_382z23, 48fe, 8e51, caac, caadria2015_081g12, 6f38, e2fa, 0783, e5cb, 4707, b98a, 55f8, c602, a512, ca10, caadria2017_079u23, ijac201614302t1, 46fe, 0103, ijac201614201g6, 4cef, a618, 8e03, acadia16_344m21, 3dcf, 35b5, acadia14_347ak, 57ef, ecaade2017_057ii, 4d69, 038a, 2287, 2941, a704, cf19, c045, 782c, 328a, ecaade2014_168d41, fe1f, sigradi2016_592w, ecaade2014_153s36, 447c, f275, 6377, dc63, 5696, ecaade2017_155g, ascaad2016_031k12, acadia17_26c, b76e, 1fcd, 91e6, ecaade2017_282l, dea2, 4b4e, 7292, cf23, bd8d, c6f1, caadria2016_663k28, 134e, ijac201715105r, cb80, ef80, 0964, 9023, 7003, ecaade2017_291i, 55c5, sigradi2016_694k, ca9e, ijac201412201c1, 1cd5, 90a2, ab49, 501b, 1ba6, sigradi2016_558s, 1a12, 785c, c9fb, c849, d16f, 6575, abaf, 8bdd, 9bf5, 5e92, 55cd, 49a0, eff9, b4af, c802, c166, 0799, 62f1, ecaade2017_056d, 7e28, 6d92, 4945, 563a, ijac201614102y1, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, bafb, 9ed5, 28c2, 9c0d, acd4, bdf1, sigradi2015_12.259b28, 9247, ecaade2015_100z19, e7ec, 3ca8, f847, 0129, 0a4b, acadia14_579d, 07fa, f553, c7e5, 2546, 7fb1, d3c7, ecaade2017_271f, 9928, 94f7, ecaade2015_48e8, ecaade2015_248r56, 93a9, e3c3, ijac201513303x11, ecaade2017_099a, ecaade2017_164aa, 9754, ijac201513305l12, ccb3, 0b23, ijac201614407e5, 9412, caadria2016_321m14, cac9, ascaad2016_008g4, a6eb, 609d, 10b6, 724b, acadia15_323g13, 745f, d693, 04bf, 835b, 7756, 7d40, ijac201412303l9, 2a40, 30f6, caadria2016_343i15, bbc1, 1abb, fdb8, 696a, 47e4, ecaade2017_305xx, 9b68, c25e, 0442, 7100, 5110, cecc, 8952, 3f64, ea5f, 0224, 6d69, 533d, 56c4, bbef, ascaad2016_007o3, 0d1b, 2b7c, 9211, 6a22, 5a39, 75f3, acadia16_88i6, 636b, ascaad2014_027l7, bbfd, 181f, ijac201513105d4, aec1, 4c43, ecaade2016_mrtx65, 0399, 57a0, 85c3, 6095, dafe, 649a, 26f1, 5568, ec78, e67d, ecaade2013r_019i10, ecaade2015_113o21, 36b6, cb7b, a202, 23a6, 6fb9, b2d3, 7ac5, ae7f, d504, 64b4, 1bb9, 619e, 5b8f, caadria2017_182z43, 587d, 412f, 15a0, 30c0, 4c5b, e9cb, ecaade2016_047f13, 503e, 2997, 137b, 7732, 5e3f, ecaade2014_139d31, 1ce9, ecaade2016_042k11, 1ae1, ecaade2017_253n, 466b, acadia15_431s18, ecaade2015_109v20, 7d0f, d773, 9f14, 5a2d, 0cef, 615f, sigradi2013_52, 2ef8, ijac201513101j1, 799a, a4b3, ecaade2017_133e, 04b3, caadria2017_124r33, 5e10, 6491, 02e2, 4752, a410, 2143, acadia17_62ww, ascaad2016_026t10, ee81, 79c0, ecaade2014_146u33, d03b, 9ee8, 968b, 5f99, 16af, 3387, acadia17_145c, 815c, ecaade2016_ws-dleadx67, 484a, df25, 1eb0, b7d9, 0729, sigradi2016_385nn, ecaade2015_237d54, ae51, 9f1a, 79c7, db3c, ecaade2016_223c59, e3f1, 86b1, ecaade2017_044rr, f3cb, sigradi2014_018l1, e4ae, 6090, b89f, decd, 8044, f856, acadia17_178bb, 2e93, acadia14_609av, acadia14_63ah, 5f8e, ecaade2017_229kk, e4fb, 2a43, cb01, 9232, ab59, sigradi2016_710kk, dbe2, 260a, 0eb6, 45e0, 3338, ecaade2014_145g33, 5731, acadia17_138g, 845b, 76b5, be42, sigradi2014_307o5, 10a6, 604a, 5ed2, c2ff, 88f4, b260, ecaade2014_012l2, sigradi2016_659v, 6b3e, 4b7f, 65b8, 4847, 2f0d, acadia17_201zz, 6839, 7f19, ecaade2017_059jj, 825d, 4fb2, 4a91, 2994, ijac201412303x7, 6b59, a63b, 55b2, 4d94, ba11, d053, acadia17_231j, 836f, ef33, 4b12, ceee, 40b1, d66b, ecaade2017_002a, ecaade2016_208p53, e5e9, sigradi2016_484uu, ac9e, 0425, fd41, 9aa6, ecaade2015_164r34, f533, 1616, 4cd6, e25f, 9d58, 9cb5, acadia17_102z, aedc, 3ab2, caadria2017_017i7, 73ad, a093, abc7, 038b, sigradi2014_265u1, 7482, 568b, 9a36, ea55, b3ba, acadia14projects_63ac, cdb4, ecaade2017_215zz, e5c4, acadia14projects_357az, 9eb7, acadia17_38qq, af85, caadria2017_016d6, 6e51, acadia17_51xx, ijac201614309g6, 955c, 1ede, 5de5, cc6b, c3d6, ffbc, e58b, 5e57, acadia17_350aa, d256, 0f36, c79f, 1a1e, 8356, 325d, f743, d9ea, 2b8d, e6f1, 6b26, b4f6, ae70, a7ea, eb54, 5985, caadria2017_057v19, 363e, 250f, acadia17_435j, 9492, ecaade2015_202o44, f1c7, 7f90, 2d2e, ee17, 23f1, 46d5, caef, 4210, 2326, 9fff, 9a3d, acadia14_23az, 4460, ebd5, c02e, f3c1, sigradi2015_8.264k14, sigradi2014_345g10, 2dd7, 53bb, ecaade2016_ws-dleadg68, acadia15_185f7, 173b, 0b54, c657, acadia14projects_435ab, acadia16_470p27, 0730, acadia17_640vv, 85ed, 00d3, 06a7, 54ec, 1b2d, b3f9, 6a43, d5b2, d975, 6388, ecaade2017_301v, aebe, 938f, 4a65, ee15, sigradi2015_8.47o11, 61ad, acadia17_188aa, a23e, d8b4, e990, 879c, 5767, acadia17_660r, 4aa4, 7a2d, 7c6e, 3294, acadia17_330nn, 05da, 4317, 6bd8, dc3f, acadia16_164t11, sigradi2014_282s3, e21c, ecaade2017_288cc, acadia17_52i, sigradi2014_151d3, 7f9e, acadia14projects_375j, 920b, 6c06, 5d01, 74dd, 374e, ascaad2016_052j21, 6b34, f9c2, c4ee, 5da9, 726c, acadia17_101u, 39b4, ijac201614407m4, ijac201614102j2, bbd0, 5d8e, d562, ijac201513206b9, 6798, d475, sigradi2016_803aa, e9ee, 2634, ecaade2016_120g33, e664, 3367, 5ca7, 0979, acadia17_222ww, bda8, sigradi2014_159h4, sigradi2015_3.111d3, 7c0a, 9b89, ascaad2016_027v10, caadria2015_130s21, a498, 27ea, e956, ecaade2013r_019e10, 28e2, caee, dcd5, 8334, ijac201715202yy, 0c4f, afc7, 92ac, ecaade2017_269nn, ecaade2017_265k, 6f09, 08fc, ascaad2014_014z7, c3f7, 8a44, ecaade2014_176i44, sigradi2014_213b8, 43fe, 1862, 1a85, 6dba, ecaade2015_113n21, sigradi2013_155f, 6525, ecaade2015_207e46, ff32, 0ab6, ece5, e39e, ecaade2015_235r53, 77b8, 196f, b13c, ca15, 32dc, caadria2016_477y19, e506, ba10, b3b1, ad14, ecaade2016_144n40, 316f, bb8b, a485, 39eb, ecaade2017_244ll, 19e7, 8140, 987b, 77c6, 35fe, 320a, 1388, bb0b, 8767, 389d, 0490, 5eb6, 620d, 6019, acadia16_140h10, fd06, ijac201614207f12, 7d68, 4d04, ecaade2016_102i28, fd72, ecaade2016_040w10, 9281, 1dae, bda4, 0272, e166, 178f, 575e, 1494, fba3, a3c3, e3e1, fdd8, 7820, f96a, ae78, ecaade2015_332u71, ecaade2015_225r49, 9b8b, c137, 409a, 9e7a, 9289, caadria2016_569f24, aff1, a384, 0682, ecaade2015_64f13, 28f4, 5130, b97c, b2df, b4c7, 843e, 1183, 9475, 2349, 2932, cb9d, 0ae5, ascaad2016_023s9, 3cca, 7155, 8989, 0976, 9b35, ecaade2016_123u33, 5a57, 6ece, b1bb, ffc6, 166d, 85b1, caadria2016_457h19, acadia17_164yy, a69c, 7a39, a1e9, 3609, acadia14_719s, ecaade2014_175s43, ecaade2016_136s38, 629b, dd3a, 6114, d821, 66f0, ecaade2017_228w, ecaade2014_011i2, 984c, 7abb, 6ef0, cd65, ad33, f4a0, 6050, 1f18, 20de, eff1, ecaade2017_026oo, b61a, acadia15_451t19, caadria2016_861a37, c69a, e19d, f6a7, acadia17_532cc, e463, 2577, defe, 7c6f, acadia17_163rr, ascaad2014_034m1, cccc, 3f69, 5962, 9c5e, 96ef, f8a1, e3f2, 2cd5, bd6f, a447, 0f76, 4c95, 343f, 821d, 08cf, da12, a9db, e773, 2249, ecaade2014_111z24, d9ca, 4968, acadia15_395x16, 56df, 2277, 3bae, acadia17_598l, 267e, 0ee2, sigradi2015_6.387t9, fae3, 32cf, aff7, de22, caadria2017_004t2, 6e1e, 0966, 1880, 930a, 79e9, d34a, e784, 735e, be38, 0384, 55e7, 64f6, bcc6, 1738, ce25, c775, 988e, 55c9, sigradi2013_387s, acadia16_236h15, fb46, caadria2017_016p6, 8fdd, 31bf, acadia17_446w, 028a, ijac201513302c10, a5f4, 71af, 3a87, a6d4, 97f1, 0b8c, 5ba2, d65a, 9567, 1279, b17f, aa59, ecaade2015_284a62, ecaade2015_130c26, 461b, 6460, 00ad, 118a, 01ad, ccc6, ecaade2016_ws-dleadd68, 78d1, c400, ascaad2014_020r3, 49ad, 0e90, sigradi2015_9.152l16, b7cc, 9c65, b7c9, c3bd, cbd5, 162f, 2f57, 0479, ascaad2016_044v17, acadia16_140z9, a561, 9f9b, d743, d674, 6e36, ef99, a57e, 76c2, 31a9, bb6b, 19e3, 9085, 5a94, 5808, 6945, caadria2015_203c29, 5729, 41b2, 9831, 2ae3, acadia14_619aj, a6b2, 12ed, acadia14_101aj, 492a, c766, f223, caadria2017_030w10, 5a1a, e42e, a624, 5a4d, ecaade2013r_017c9, ijac201614207g11, 6521, ecaade2015_217i48, 6b13, 4478, sigradi2014_128d1, 4684, 038e, ascaad2016_001e1, 3d4d, sigradi2013_243b, f24d, 43cf, ecaade2017_173tt, 28a8, caadria2015_237u35, 475b, 2c61, df32, 8869, e478, 06da, 8d79, fee7, acadia14_291am, a940, ecfc, sigradi2014_151k3, 6070, dd75, 5e87, 589d, 055d, 228b, ceb0, fb9f, 0ea3, f49f, 0ac4, 5442, acadia14projects_681at, acadia16_196e13, f325, 54f1, ee31, 6b4d, sigradi2015_11.166e26, acadia16_78k5, ecaade2017_129kk, sigradi2014_273p2, 194f, fe9b, ae1c, f54c, f864, 1faf, 8f52, b0cc, d9ce, eac7, ecaade2015_148o31, 25b0, 693f, 06b2, 49dc, 370c, 86b7, ed64, 44eb, fce2, 6ea6, 084c, 1308, feb9, 4631, 14fb, d4f7, sigradi2014_152r3, f006, 6932, c900, da1e, 6ca3, ecaade2016_bkon65, caadria2016_229c11, 8eaa, 4e26, 6f25, b266, acadia14_23aa, 0781, 28cf, ecaade2016_144g40, 33f4, 5821, 5404, a4bd, ecaade2015_205z44, ecaade2017_148zz, 0bc0, 9494, acadia16_78u5, ecaade2016_073b21, acadia17_248d, ecaade2015_144a31, ada0, 5ff8, 5edd, ea59, ecaade2015_170w35, 8318, acadia17_339uu, df2c, acadia16_344a21, 9969, 9364, 966e, 12af, acadia14projects_565l, 026c, 8311, 75f4, ba2f, 79d4, ecaade2015_59n11, a7a3, 22a1, ecaade2017_194w, 7aff, acadia14projects_463ay, b276, 6a59, 9acd, 6819, acadia17_534zz, f101, 4fe1, 434e, c18c, 1c3c, 61ed, d72e, 7fa5, ecaade2016_132t37, 5780, 390e, acadia15_431i18, 0e8a, sigradi2016_669aa, sigradi2016_544e, ecaade2015_64k13, b783, sigradi2015_sp_4.388b30, 4960, ecaade2015_158j33, 5ca3, 4954, 3241, cdd7, ee8c, caadria2015_014m2, 6c60, acadia17_238mm, 43ea, ecaade2014_024c7, 9240, acadia17_82a, caadria2016_683s29, 9e46, d047, 4d46, 3d53, e0c8, 428e, 8021, 86c5, 4ef2, 0bb1, 3d5f, b55a, 4402, 2ed2, sigradi2016_382dd, 6775, 4dfb, 891d, 1fa2, ascaad2014_018d2, 1994, 6f99, 7dd4, 22ac, 1859, f666, a750, 96b0, a8a5, 7b14, e0fc, eb6b, 496b, 66e7, ecaade2015_138r28, 1a52, 474f, e02e, 63fc, ecaade2017_268gg, 04cb, aa80, ijac201614206a11, caadria2017_124z32, 8aa4, 603d, 9287, ecaade2015_94i19, ad23, sigradi2013_226r, ascaad2016_049p20, d3d8, 99dc, 7d97, 0c98, 4697, 2750, b89c, 667f, 7596, d6ac, a314, 031a, 55cf, 2747, 1955, 7e75, sigradi2015_8.339x15, b44c, 55ac, f0f1, 808d, 1304, 2179, ecaade2017_117p, 2735, acadia14_43am, 2dc8, b304, 539f, c545, 435c, 6ec8, 8cdd, ecaade2017_170l, 6c83, acadia14_281ae, sigradi2014_152v3, 85ce, db0f, ecaade2017_265o, ijac201614204u9, 849f, acadia14projects_579i, 3a0a, f676, ecaade2016_091i25, af2f, 06a3, d989, ecaade2017_301m, 2a00, sigradi2013_429p, 7955, 351f, 06f4, b851, babe, c056, 8c0a, acadia17_482w, 19bf, fa73, fa69, ff0e, ce29, ecaade2014_052l12, 8f8b, e200, 449a, ca7e, fa81, ecaade2015_118s23, 8d82, caadria2015_226y34, fc2d, 741c, aa3f, 9c6a, 7226, ecaade2014_022w5, ijac201614308g5, acadia17_127ff, b09a, ijac201412408g2, 8419, 63ec, ba51, ecaade2017_130vv, ab93, 068a, a9ce, 64a0, 398b, 3491, ae06, 9e7f, ecaade2017_138v, acadia14_291e, e72b, sigradi2015_10.307l21, 5500, 1db1, 5473, d529, 3e9d, 826c, ecaade2017_138z, 9187, ecaade2014_168f41, ecaade2014_177z44, 427d, 2be2, 9cc3, 1796, acadia14_199an, fcdf, 0580, acb0, 0523, ecaade2015_158w32, 0361, fb17, 6f1e, 4303, c0ee, 220c, 7ad8, ecaade2016_037y9, 985e, acadia16_352c22, aad2, 1b91, acadia14projects_229f, ijac201614402p1, 9c42, 048e, cb55, 920f, ecaade2015_48u7, 0545, 2a21, 2697, 6a2c, 747c, c418, d266, edc9, acadia14projects_445am, f630, 5579, ecf5, dc51, ecaade2016_006n1, 9108, b329, d8b6, b9ec, 7bac, b9c3, caadria2016_579p24, ijac201614309f6, ecaade2014_151x35, acadia14_347al, caadria2016_621s26, edd2, 0d99, 30c2, 3494, 57e4, fd4e, 6ca2, 9565, 88ff, sigradi2015_10.307n21, edb0, a304, 9dd2, caadria2016_291y12, 2bfd, 583f, ecaade2014_065b15, 0b08, a204, 31a6, 7e3c, 711a, ba73, 7d93, 03ae, d0f9, ddeb, 539b, f704, 5b05, 7fee, e65d, cbdf, 16fc, 68f8, 3588, ecaade2015_293z63, 93a2, ca34, ecaade2017_305ww, 6c23, eac6, 5cf1, acadia17_670uu, 7f1a, 9d2b, e8c3, d747, 8121, 7ea3, caadria2015_190n28, 8255, b261, caadria2016_487h20, a3f5, 5a6d, ecaade2015_207l46, 7c41, 54a7, ecaade2017_057dd, ascaad2016_001b1, acadia17_72l, e600, e678, 8063, sigradi2015_10.220i20, 6008, ce56, 5486, acadia16_372w22, 25db, 687a, 7ecb, 2b67, sigradi2015_10.267o20, 95d7, 85ba, ecaade2016_067s16, ecaade2015_79m15, caadria2017_079d24, ecaade2014_111b25, ac6b, c0b6, 5b35, 6dc7, ijac201715102y, d4bb, 6573, d893, cfa5, c097, acadia15_185j7, acadia14_145n, 562b, 0a8d, ed5d, b460, acadia16_344f21, 8620, sigradi2014_048z4, 0771, aecf, ecaade2014_168i42, sigradi2014_036v2, fc8b, ecaade2016_065y15, ecaade2016_063v15, caadria2015_237r35, 6323, 18a7, ecaade2014_188i48, 7220, eb78, ijac201513105z4, 76db, 475d, e98e, da85, b24e, 5981, 4c14, 8c72, b281, ddd7, 8244, 1dd9, 7f91, ad72, acadia14_601v, acadia15_223k9, 37cc, dd06, eb96, f399, 982f, 2f93, 1d45, 2ab5, 6b43, 8e6c, 1a14, e513, 87d0, 3555, caadria2017_129r34, b62a, 1a61, ecaade2015_171n36, 70ef, ce60, c46e, c932, 5b11, 61c4, acadia17_189gg, c078, 68d8, d1ef, d038, a122, acadia14_301a, acadia14_463p, sigradi2016_690d, caadria2015_090v14, 1217, ecaade2017_232e, 94df, sigradi2016_408dd, 1c3b, sigradi2013_289l, 2d82, 4da3, 9a45, 3e18, bd44, aa35, 3ac0, caadria2017_163h41, ecaade2016_074u21, f3b1, 176e, 0ec8, ecaade2014_085j20, sigradi2014_339c8, acadia17_630c, ff2c, 3056, c2ea, 23d0, 38b9, e1b4, e991, a2a1, d72c, 9aa1, 3b6f, 1560, 09bd, fd4b, 2048, acadia16_478k28, acadia17_274xx, e191, acadia14_177af, a39c, 3936, d58e, ecaade2016_043a12, c2e2, 1324, b7ef, caadria2016_033z2, 7068, 3dbd, f9ff, 810f, 0e67, cdf1, 32e8, acadia16_164v11, acadia14_219ax, 93fb, 8448, 6c3c, 43b6, sigradi2014_080n7, ecaade2015_301w65, fa91, 73af, 2875, caadria2015_030e4, caadria2015_119e19, ce04, 3d66, 9b42, ijac201715105t, 4732, 9ae7, 3d33, 8ade, 45d6, 59e3, a520, 940d, dfa3, a822, 2e7f, 5558, c0d7, 7def, 3741, 92aa, 1797, af38, caadria2016_157x6, ecaade2015_221x48, acadia17_145ww, b729, 0a9f, ijac201715202q3, ecaade2014_225i58, acadia17_318i, 577c, 91bb, b8f5, 19b2, 71a6, c9de, 4c86, c917, e412, c673, 09c5, e002, 7677, 8b31, acadia17_532ee, acadia17_170n, b400, ecaade2017_302oo, ascaad2016_049u20, 5bde, c78d, ecaade2016_ws-dleadz67, 0113, ecaade2015_55k10, a8af, sigradi2014_197u6, 1a20, 1729, ecaade2016_132w37, f69c, 9f66, 6fa0, ecaade2014_144b33, 2662, sigradi2016_815nn, acadia14projects_691au, acadia14_167w, c3bc, 843b, 14ba, 3126, ef39, 613a, 1b84, d8bc, acadia14_291aw, 303d, ecaade2015_336x72, acadia17_222v, 6968, 77da, 6442, 295d, caadria2016_579i24, c53a, ecaade2013r_003p2, ijac201412203i2, acadia14projects_43ab, 92e7, bff5, 6b72, acadia14_189ay, ea2d, 8d4e, bfcc, ecaade2017_ws-archieduaa, 1f04, sigradi2015_10.309o22, 1f51, bc37, 3283, ecaade2017_048ll, sigradi2013_112f, b24d, 74c2, fbf3, eabd, c2e3, a70c, f8b2, bf4c, bc55, 795f, a801, sigradi2014_123v9, 9489, 497e, 2519, 22c9, 61f1, c8f7, 859d, ijac201614205i10, 0303, acadia17_338gg, 7508, acadia14_655y, b29f, 00bf, bce9, sigradi2016_590f, 34a4, ecaade2015_185t39, 0ab4, 497f, 09d4, e59c, b9ab, 9e1d, 5193, 7a1d, 74dc, 9f7d, c6bc, caadria2016_819r34, 5298, ascaad2016_028n11, 59d5, 47ba, acadia17_118gg, eaad, b5d1, c72d, fb1a, 7e1f, 53f3, ecaade2015_180t38, b5bd, f0b5, ecaade2017_301r, 33bc, 9d1c, f9e5, 8f75, e09b, ecaade2017_144w, b0b1, 3f00, 054d, f1b9, 0493, f7bf, ecaade2017_041k, 26fd, ef7b, 8245, 74de, 070d, ecaade2017_017f, 043f, fa83, d06e, 7a0c, f293, 2b24, 6d81, 7b3e, caadria2017_163o40, 2a94, sigradi2016_637z, e2a9, acadia14projects_153a, 875e, sigradi2015_10.177y19, 02e7, caadria2017_125a34, acadia17_560h, acadia17_600v, 1b34, 5de3, caadria2017_135i36, e525, a472, dcbe, 9733, e6be, 542d, ascaad2014_022h4, 2416, cdf4, 6867, dae8, bbb8, 97bd, ecaade2016_140l39, 4b94, 3cab, ecaade2017_052ll, d5fe, 1165, 0187, 837c, ecaade2014_086p20, 4b35, ecaade2017_198j, 1c34, fc17, df00, afea, f405, 8ff4, ascaad2016_034k13, 6be2, 02e6, fb31, 3cdd, 8106, 7964, 2364, 3b3c, ecaade2017_ws-archieduq, 6fa3, 2196, b87c, ecaade2015_38m7, 7b79, b95d, 3039, 09f4, acadia14projects_135j, ecaade2017_268hh, 4678, acadia17_170h, 5fb8, bbb6, ae8c, f627, ecaade2016_072m20, 3d05, acadia17_211n, 9036, e8a1, 7e0f, sigradi2014_063u5, 72b9, sigradi2013_429n, f449, 110b, 2961, 8cac, 836c, ecaade2014_237i61, cdbb, 270f, ca8d, 2074, d6fa, 9938, 7e21, 0f6a, 9ced, acadia14_435ac, 120d, e70f, bf7b, c6c5, 9951, 08f7, aaf4, 29e4, sigradi2015_3.43k2, 61a6, ascaad2016_010u4, 7971, 76de, 3d54, 1571, c271, 9074, sigradi2013_135, c4fa, 1c3f, caadria2016_239d11, bfb9, f4f9, ijac201614307x4, 746d, 3af3, ecaade2017_199jj, beee, 3612, 4f70, 53e4, c90f, 266b, 695d, acadia17_117q, 5a1f, sigradi2014_345k8, acadia17_445r, ecaade2015_114x21, 65ce, caadria2015_206s29, beed, 8dff, 0c85, e289, e1b6, acadia16_62k4, c29e, a121, f349, 2e88, c777, 8e6f, 88f2, ecaade2017_080dd, d922, e092, caadria2017_174p42, 1f7f, ecaade2016_164s46, 2b19, b975, 5fcd, caadria2016_197i9, 88ce, sigradi2015_10.307b21, 83ad, 5467, 2dae, 4c2b, 3dcd, facb, 0dbd, e86f, b647, 6831, ecaade2013r_004a4, caadria2017_096p26, 5625, c847, 1258, 17df, 3d74, aa52, 9953, ascaad2014_030a9, 99e1, e4c2, ecaade2017_201ww, 3697, 0cdf, 815a, 9f79, acadia14_125u, 84ed, 0e98, 0c4e, 4a17, b53a, 14e5, a540, sigradi2016_408q, ijac201513105b4, c13f, 9040, 4e1c, e912, 82e9, a07a, d3ea, ecaade2016_017m4, acadia17_89u, sigradi2016_393qq, eae0, bde1, 4f00, 4e5d, caadria2016_311e14, c01e, f098, d4f8, d27e, 3cb3, 9ba3, 6412, c383, c753, caadria2017_149i39, acadia14projects_43aa, ijac201614208n13, acadia17_37ee, 8e2f, ecaade2013r_015p8, 66c2, 6c46, ecaade2015_77y14, ecaade2014_084b20, caadria2017_113w29, c29c, 60bd, acadia17_456kk, 956f, 18be, 934a, a28e, 4942, f790, 31e0, ecaade2015_116i23, 356d, 89f4, 5e7e, 0843, 2ab0, b5c0, acadia16_224o14, ecaade2015_25f5, 76cb, 9eb6, sigradi2016_360z, 1bb6, 8333, 07ad, baf2, ecaade2016_222w57, 726b, a2fd, b197, 2a71, fe1e, 358c, 8ca7, 3006, f963, 7274, 311a, d9aa, 9c6c, 68bb, de3c, 326d, 6973, 71ff, 229c, ecaade2017_282t, 2a24, sigradi2016_407o, 128b, 0c2e, d297, cc75, 7c05, c72a, 938e, bb94, acadia14_435ag, fa0c, ecaade2014_138d30, 367b, sigradi2016_550m, 6e40, d93e, da2c, 30fb, 8946, ecaade2015_193f40, a6c4, aa74, ea76, 3b37, ecaade2017_172jj, 70cc, 925e, 34c9, ecaade2017_253q, 1864, 7996, 253b, 1ea8, e378, 42f8, 122b, 1434, 397a, 394d, 12d7, caadria2017_042s13, 0b4c, f38d, d46c, 2f73, 87a0, 4ab0, 0204, acadia17_52u, 51d6, f861, ec97, 2739, caadria2017_163d41, 444a, b71e, 332a, acadia17_512n, 650d, 6c6e, d779, ecaade2017_192c, ecaade2017_243gg, 7ced, 9ba6, b006, dcd2, ecaade2014_217i55, ijac201412403f6, 3307, 0124, 2c42, ecaade2015_25j5, sigradi2015_11.142f25, 6bd1, e70c, ecaade2015_35w6, 5a33, sigradi2014_213u7, d640, 7e4d, acadia16_254a16, b0e5, dbcf, 99ce, 614d, ecaade2013r_004d4, acadia17_51yy, b57f, 587b, ca21, 6b5c, d69c, 25dc, a830, 10b8, f371, a26d, ecaade2014_201i52, f788, 42f3, 09d0, 7fc5, 37e4, cafc, 71b8, 3005, 9415, caadria2017_163l40, 2427, ecaade2017_146dd, 6c4a, dec9, acadia17_413y, ecaade2017_019d, 3b87, 506d, acadia14projects_435aw, ecaade2015_138m29, 0497, cae5, 4d2f, 9be3, 7375, b3eb, 355f, a1d3, bc95, 6b00, e864, 33a7, 088c, f036, 8fe1, acadia17_544b, 03cf, 5941, f83b, dd1a, 068d, 8c8d, cb18, e637, acadia15_110g4, ecaade2016_130u36, 09fc, 2e2c, e7f8, 7fda, c827, ijac201412402g5, 07e2, eeee, ecaade2017_201g, 5d07, 657c, 8a88, 5a5c, 851c, ecaade2017_101aa, a545, cf95, f852, ecaade2016_190z50, ecaade2014_195x50, b680, 2cc3, 3b39, 5d69, 47c8, 9262, ijac201412403c7, sigradi2013_42n, eefc, acadia14projects_691ay, 4473, 5ec3, 015e, 669b, caadria2017_023y8, 3021, ecaade2015_207o46, ae94, 0114, 3e5c, 0130, b523, d2db, acadia14projects_435ai, b625, 2064, fc96, 4814, 3509, dc36, b896, c85c, c382, 8492, 5d0c, 4d37, caadria2016_745h32, 1383, d7ad, 7a26, cf82, 3e6e, bb2e, ecaade2014_031t8, 98a1, 95b6, 7379, 01b2, sigradi2016_801r, ijac201412305w1, 0eb8, ecaade2017_jgot, 232e, ecaade2014_092c22, 51f8, ecaade2017_029v, 2895, 68cd, 5c90, caadria2017_046t14, 83f6, bc07, 09f1, sigradi2014_075b7, ecaade2017_138y, 3bab, ecaade2017_109nn, 6242, 6ee9, f382, e978, ca38, f5fe, d3df, 5688, sigradi2016_571tt, caadria2015_172y25, ecaade2017_006uu, 1cb2, sigradi2014_345x8, d88f, 6765, 1eb6, sigradi2014_339a8, bd38, 5ba8, aac3, 148f, 0695, a7c2, fc99, ecaade2017_109aa, a148, 3dfa, ef2f, 24c9, caadria2016_809g34, acadia14projects_53o, b2b5, ecaade2015_116k23, 8cda, 3b95, 08fe, ecaade2014_232v59, af4c, 2c3d, 0b4d, 3969, ba42, ecaade2013r_002v1, 88d3, 213a, 499f, 3a66, 0c6c, a25b, ecaade2014_111h25, ebf3, sigradi2016_815dd, e1fa, ecaade2017_048hh, f156, e5d2, 10f1, ascaad2014_031g9, ecaade2015_138c27, 899d, b945, e9b9, 4242, f5ed, 5f0b, caadria2015_084e13, cf06, 11c1, 0025, 8e65, 197e, ecaade2017_157nn, caadria2016_819m34, ac70, 8b2a, 95e4, b7a2, cdcf, 3013, c8a5, e12a, 1372, caadria2015_213p32, 3ebe, 1cb5, ecaade2017_019ee, 2420, 7438, 20f0, 81c4, acadia17_117w, c471, sigradi2016_507uu, 2181, c958, 0de9, ecaade2017_305g, 2e45, ecaade2014_186x46, 6149, acadia17_338hh, cb21, ecaade2017_169tt, 860d, ecaade2015_53y9, sigradi2016_375f, 4309, 2a7a, c9b7, 21b6, acadia17_678aa, a09c, b086, a89a, ascaad2016_022m9, sigradi2016_805gg, 9505, 6c29, ecaade2015_129u25, a2ed, 4ce9, 4bd1, sigradi2013_381k, 5974, 3626, 3293, 6c26, a0de, 32cb, f452, 0f4d, 4097, 1890, 8204, dda0, c3a3, 8e2d, 8d91, b2d9, 9649, 1701, 4269, 1419, 72e2, caadria2015_150y23, c45b, acadia14projects_479y, c5df, 60a7, 2a32, ec48, b77a, d087, 8b29, 8c9b, 902f, ijac201513303r10, acadia14_101t, 54af, 7be2, 02d9, 26e1, a03e, 28f5, 030d, ecaade2017_083zz, e4a5, b661, ecd8, 5663, 7127, bc3c, b654, 9693, 9fa7, b7b6, 27fb, 47fe, 91e8, 6351, 6b33, b097, e9a3, 78e1, 00b2, 1a84, sigradi2016_568nn, 8ec4, 07ea, 6e3c, ab8f, a5f7, ecaade2016_068j18, caadria2016_601l25, acadia14projects_435as, sigradi2014_292u4, ijac201715106z, 3925, 6400, 96f8, 4a47, f4d6, 757c, ecaade2017_032f, ecaade2016_129y35, 5016, 3f77, aa3b, 95a8, 6ba7, 708e, 3996, 2a6b, 2a51, ascaad2014_029a8, 3c96, 1f41, 26b5, sigradi2014_282l3, 1a4e, 734e, ff99, 4068, 7aa1, 9f98, 5d82, b69c, ae48, a692, 7b8f, acadia14_479as, 140e, 6479, 8953, bf3d, ijac201614309n6, fafe, 2ee7, 32a3, a806, 71a0, e3fd, acadia15_407p17, d967, 5f10, 7a22, b9a4, b18d, 778d, ecaade2013r_009x5, 3d83, 8b1d, 8478, f78f, ecaade2017_255m, 1628, a8f3, 1c97, 1074, 200e, 8e83, 7db7, 92d5, ecaade2017_006q, ecaade2014_233c60, 0fa9, cceb, 53c3, 6cb6, 6a20, 7123, 67f3, 5393, acadia14_339w, ecaade2016_045i12, 0950, ef86, bba9, ea0e, 0a62, ff57, 92be, ecaade2017_301n, eb40, 442f, 8936, d311, sigradi2015_9.152w16, 804a, b80a, 61f9, ecaade2014_018m4, de8a, 5700, sigradi2013_268j, 51c0, 26a1, acadia14projects_145ad, ae50, 3ec6, d5bb, 8384, ecaade2017_294c, 74db, 75ee, d16e, ecaade2017_252m, 3a07, 0bc2, caadria2015_111i17, bc76, 4146, 10c2, ijac201614407v4, 3a28, a871, f557, caadria2015_016p3, 2f43, e564, dff6, 39c2, caadria2017_124w32, ascaad2016_027x10, d963, ecaade2015_84x16, 0132, 90ff, b68f, 09c9, ijac201412204n3, caadria2017_041h13, 0d95, cecb, f486, cff1, e19b, 8d8b, 32af, ecaade2014_014y2, 671f, ca18, df6e, c63a, 319e, 15e8, bb3a, b452, cde5, e471, 297b, 804c, 1f6e, 7d87, 4958, 55ae, fc88, 8f88, ecaade2017_006vv, bd54, 744d, 4404, 3149, 1a23, ecaade2016_072k20, ecaade2015_306i67, 4679, caadria2017_054h18, e0cf, e8be, 1888, 5465, 2333, 1e2c, 79d9, acadia15_203g8, ea0f, 7561, 9fdc, 285b, ecaade2017_003f, 2a8b, f4db, 72f4, 9c8f, dca7, 38bd, 7b35, 2807, 881e, 53e9, 6bde, ijac201614309k6, ecaade2016_162x44, 6256, 3c22, 770e, ecaade2015_152c32, ecaade2017_173mm, ijac201715203tt, fa30, a3ed, 692e, 11cb, caadria2015_130y21, 4d49, fe54, ce4f, caadria2016_611y25, ecaade2017_208l, acadia15_311l12, c2db, da61, 0862, 5f8a, 8b9e, c62b, e476, 6672, a35f, 1a8c, 9843, 5e1f, f23d, 1094, 4b61, 03cb, fbce, 8bf2, 4a8b, caadria2016_611t25, a1f8, ecaade2016_046p12, ecaade2016_110f30, 912c, 31ef, d27c, e6ed, 5004, 2746, c5c4, e5b6, ecaade2016_120c33, 17c0, 1af6, 3a24, acadia14projects_23ac, d7f9, fc9c, sigradi2016_571zz, ecaade2017_277qq, 4fa4, aae5, 2ab3, b9fa, 9338, bdf4, be66, ecaade2014_029y7, bcfc, 86bb, acadia14_655aj, b808, a2d7, 29fe, 33fe, 59d4, b098, d389, caadria2016_311d14, 45c7, e4db, fb8a, sigradi2013_429e, 61fa, 7138, adc5, 79d8, acadia17_188q, 1600, 5537, 0315, 8b75, 2bc9, caadria2015_081k12, 5b34, ijac201513103x2, 4829, 3385, cfd9, 13f9, 6cec, e94b, 02b2, 5188, 83cc, 58c6, 88ef, acadia14_463ax, sigradi2016_601zz, 74fa, 26db, ecaade2016_140r39, 2ae8, a5bc, 0542, ecaade2017_031ss, 8a56, 4922, ecaade2017_215ccr, 89ea, caadria2016_851s36, 8792, 7a1b, eda1, 66cc, 80c0, 0456, 2978, ecaade2014_088h21, b139, 93b5, acadia14_497s, 100a, bf8c, 3a2c, ad57, ecaade2017_265p, ecaade2014_071v16, e9e1, 1315, 20b3, fb8d, 89b1, 33d8, ecaade2016_097t26, 5279, ecaade2016_tkoe67, 4b84, 815f, 27c5, sigradi2014_082u7, sigradi2013_391i, ecc0, caadria2016_095t4, e44c, d88a, d34c, 815d, 762e, 6f4b, 367c, ecaade2017_077xx, da32, ae93, c72b, 0a70, c0e8, 824b, ec81, 9ab4, b090, acadia14_311w, 4c7b, 7165, acadia14_23ac, 22ff, ecaade2014_202s52, f7c2, 0a6b, 97d0, 7a3f, c6fd, a76e, caadria2016_517d22, a4eb, 6382, ecaade2016_171d49, 033c, a93b, 7a2c, 76a7, 46c5, b8cc, 8360, 281e, f885, 40c1, b545, acadia17_248a, ecaade2016_118v31, df0c, 97ad, 667e, 52e8, ecaade2014_072l17, 9531, bc33, acadia16_224a15, 664a, cf96, e0f3, 65b3, acadia17_248c, b988, fe80, 0401, 1030, 49f6, 1176, 8abf, 6e8b, acadia17_59g, b92e, a4ec, a441, 89d5, sigradi2013_359c, 9e51, ab8c, 0942, e0bd, sigradi2015_8.186v12, f560, acadia14_699t, acadia15_483c21, sigradi2016_443tt, ed6b, bd16, 5d2d, fee2, ad9a, 7045, 9bee, 9c46, cdaf, 7662, ecaade2017_152b, e01c, acadia17_502xx, ecaade2017_194t, 8a95, 158a, 5136, de83, 1e8c, b24a, ab01, caadria2015_069r8, sigradi2013_271n, b263, acadia14projects_565ah, 0239, 6760, aeea, 697d, sigradi2016_595hh, def7, ecaade2016_099m27, 6f60, ab0e, 3e83, 2ece, ee4b, 59d8, 65d1, caadria2017_183f44, a891, c907, 0e15, 578f, sigradi2015_sp_3.85s29, ecaade2015_53w8, sigradi2015_13.181t28, 9ec5, d1e0, c769, a08d, 15f5, 8107, ab69, acadia17_640zz, 89dd, caadria2017_052p17, c628, cd05, f501, 5ec1, 1025, acadia17_212hh, 0674, a309, 206e, 83a7, 018d, 7aca, ca80, 4adf, 4f59, ef15, 9613, 3bd2, d6c1, ae4c, 812e, sigradi2016_714rr, 9e4c, caadria2016_735p31, e4c1, 4789, 663f, e22e, acadia14_357aw, 3f63, acadia15_137w4, 9aee, ecaade2017_163i, defa, acadia17_511ww, ecaade2017_164gg, d3c9, 6270, e649, f350, 7427, 150f, 905a, 4f6a, ee50, sigradi2015_8.186o12, 3d9c, acdb, 3c14, caadria2016_445b19, c9ca, 0077, 4f04, e437, a6cb, ca07, sigradi2015_6.366c9, 8b3f, c27a, 783f, f9b2, acadia14_347au, ea1c, acadia14projects_473ai, f5a4, acadia14_291au, 7f6f, ecaade2014_157v38, 40d5, 6d34, a26e, 22db, c9f9, ecaade2016_230x61, d477, ecaade2015_301z65, 46a2, ecaade2014_196e51, 41b9, acadia14_357ar, d63c, 06ef, 981e, ddd0, ijac201715203m, 5230, sigradi2016_385rr, 8505, c010, 49db, c3b1, e321, acadia14projects_691a, 9f16, ac7d, 3be7, 7903, caadria2016_125s5, ijac201715104gg, 4ba4, bfeb, e870, e345, f1f6, ascaad2014_014w7, 7409, ascaad2014_008x4, ijac201412403f7, ecaade2015_307r67, ed04, 9d9c, acadia17_608jj, e86a, cb39, 621f, acadia14projects_153az, 7bcc, c9d3, ijac201715104t, sigradi2016_817a, b85f, sigradi2015_4.52r6, f2cb, 887a, f35e, 37b5, 07b8, b18e, 653b, c630, ijac201715101k, d9b0, 4afe, d7a1, 2a1f, 68a8, 5f26, 2a8c, 9918, 6ee5, d0f7, caadria2016_013f2, ijac201412408o2, a28b, e8de, 0ec4, 9f58, 721f, 7a53, f9a1, sigradi2014_082v7, 2897, b846, ecaade2015_207s46, fcd9, ecaade2016_067i16, 355a, 6a73, f774, 2e9e, acadia17_590uu, ascaad2016_045e18, 30b0, 1d3a, aa92, ed7c, d17f, 84a0, 3bec, 29b3, ecaade2017_grif, fd79, ecaade2014_052y12, ijac201614403u2, 3f0e, 8934, 1619, 14ce, f81b, 39f5, 0eff, ijac201412407z9, e825, acadia17_177k, 404b, f1b8, acadia17_231o, a24a, 0102, ijac201412405a9, ijac201614308e5, ecaade2017_013oo, caadria2017_048e16, f6ed, 62ed, a70e, ecaade2015_113t21, f874, 97dd, 38d3, 4b6d, a732, 15f4, 93d9, ecaade2016_210w53, a8d9, 3cea, acadia17_290d, 914a, ecaade2015_155u32, 5273, 7f95, 47e5, 519f, 5503, f142, 5b94, 439c, cbae, 53ba, 0a8a, 325b, 17f5, 95cf, 1137, sigradi2015_10.250j20, 5cfd, b25c, 6193, d71d, caadria2016_861c37, acadia17_660u, caadria2015_090s14, eaf5, 852d, ecaade2014_044u10, ecaade2015_225k49, 2a20, b26d, dec3, 9915, 2c85, 7063, 131f, acadia17_190g, 7e16, 6b56, c764, aa32, ijac201614406i4, a6e7, 2a17, c142, 8eb4, 103a, ecaade2016_119u32, e1dc, sigradi2015_3.394e6, 6546, a7bd, 214d, 016e, fe14, dfed, ecaade2017_027f, 2a9f, 39e7, 8e7d, 1f4e, 0d1d, 10aa, 0b3f, 4c87, cb84, 51f5, c52e, ecaade2014_042n10, caadria2016_651a28, 3c5b, 7baa, 0dee, 62f8, 7008, 4be5, acadia17_669v, 6f19, be72, d1b9, 2c71, 6e95, 3f6c, f619, 114a, 9b52, ecaade2016_021h6, ecaade2017_202m, acadia16_244n15, sigradi2016_448q, ecaade2014_168x40, 0d3a, 1df0, ecaade2014_023j6, e5e6, 30b4, 34f4, 7f31, ecaade2017_053i, 0679, ce7d, ecaade2016_166c47, eb2c, acadia17_423kk, 8b3d, ecaade2013r_001o1, f21f, 07dd, sigradi2014_282o3, 8283, e929, ecaade2015_119f24, 0924, 18f0, 1a50, 524d, 68ae, 703a, 543d, e38d, 8884, ef73, acadia14_357az, 5401, b92b, 72e0, ascaad2016_003w1, 38af, 1d52, 3dd0, 3719, f9d1, 3037, 72bb, b2fc, a5fa, 9dd1, ad7f, 67de, 2425, e022, a51f, a762, ecaade2017_140aa, 0053, 6c0a, 1533, 8c27, 3d9f, sigradi2013_194j, acadia15_123s4, beab, 28bb, 8a85, ef9e, 634e, 4b78, ecaade2015_206o45, acadia14_399ah, 5bf5, 10b7, b9fb, 65b1, cca0, 26ca, bee5, acadia17_230zz, d8f0, 0944, 053a, caadria2017_041x12, caadria2017_183k44, c45c, 3423, ee08, sigradi2016_814h, bbdd, baa2, 099d, e84b, 659c, 8227, caadria2016_063s3, 4897, 04e0, 511c, 0dd2, sigradi2013_243, fd1a, 2f91, cf03, db98, ascaad2014_004l2, ijac201513302e10, e720, 1770, ecaade2014_220f56, 8f94, 0207, 7b91, 75eb, cd0c, sigradi2014_282t3, c360, 7647, ascaad2016_004l2, ff86, ba60, 802d, db47, ascaad2016_056j22, 9a57, d9c0, 9563, 0e49, caadria2017_129p34, caadria2015_078p11, f460, cbb2, dd7c, ecaade2016_094t25, 382e, 68f2, 044d, 950a, 137e, b90e, 3cfe, ecaade2017_019ff, 481b, 2347, ijac201614401e1, d066, ecaade2015_333d72, caadria2015_109a17, 527b, caadria2015_156j24, sigradi2013_389j, ecaade2014_168h41, caadria2016_487z20, ecaade2017_029gg, d2df, db77, bce0, c577, 321c, f84c, ijac201614105x4, 0d2a, 4f6b, ecaade2016_203g53, 1e9e, 49c6, ecaade2014_145d33, 7262, ace2, 6b9c, bb3e, acadia14projects_627d, f83f, ijac201412304t9, 6789, ecaade2015_158a33, acadia15_333b14, d0cb, ecaade2014_208f54, 470c, 8c29, 36cb, ecaade2014_011w1, 4f22, 19a4, acadia16_88a7, cba3, 2453, 30ea, 87e2, 23a3, 9cef, acadia14projects_619as, ijac201715106jj, d15a, 26df, acadia14projects_497z, ascaad2016_003b2, b315, fa18, sigradi2013_326n, c544, 729a, e2f5, d90a, 0640, sigradi2013_173o, acadia14_199ak, 9fa0, e49e, 5b4d, c188, 69ad, acadia17_248yy, 0744, sigradi2015_8.289h15, b508, 385c, 3d07, ijac201513306w12, a59d, f9c3, acadia14_63ag, 0080, acadia17_62qq, sigradi2016_637p, 76be, fe98, ecaade2017_181v, e15c, 0f9e, fc64, caadria2016_589x24, 2dfe, 9022, ecaade2015_28x5, 71fc, 520f, caadria2015_109e17, dca3, acadia15_110h4, 015c, 4080, acadia16_206j13, 88b9, acadia16_184r12, 1072, sigradi2016_363ee, 5a8b, acadia14projects_601w, 8865, 2088, aa6f, fe42, 5db9, ecaade2017_105ff, 599e, 4cf8, 5290, 3962, a9f4, ebed, ccc2, 7c96, 109d, ecaade2015_215s47, 619d, 71d4, 38fd, 9b67, 531b, 93e4, a877, sigradi2013_117z, 725e, sigradi2014_047n4, 3e90, caadria2015_178z26, abdf, 1808, 449d, 6d02, ecaade2015_59i11, acadia14projects_43al, 21a7, acadia15_223g9, b8fe, 6aab, f7b4, 6b66, 3414, c5d6, b3ce, 4b4a, daf1, 3d41, ecaade2014_144a33, c403, ac09, f570, ecaade2016_074s21, ecaade2015_231t52, ijac201412408o1, ecaade2017_140ii, ecaade2017_302kk, 87a8, c63c, 8d3f, acadia15_211o8, 185c, 8a6a, bb9f, 79ef, 636f, 13da, fdc8, ascaad2016_037f14, ijac201513203l7, 7bbf, b32d, ecaade2015_229r51, f766, 3bff, ccd6, 6b46, c075, 46a5, acadia17_82s, ecaade2017_215yy, 3b7a, 6dc3, ecaade2016_171g49, 6367, 4171, f205, a157, 2f27, 2f2e, 72d4, cc23, 455e, 767a, 50fb, b8ea, 2beb, 582f, 2efc, acadia14projects_619ab, 247c, ecaade2015_25m5, 615a, 8e54, e60f, cf4e, e03a, 5ebe, d4f3, 51fa, 3e53, f841, ecaade2017_148f, 6cf4, 6e23, dcb6, e52f, 4d42, a4e0, 1c3d, 2f85, fb16, acadia14projects_63ag, c661, 0d6d, 9d71, 15d2, acadia14_497w, a184, 1384, 0068, 13ea, 4ffb, caadria2017_067t21, 798d, 8762, 702c, sigradi2015_12.259w27, 05ff, 2e01, ijac201412307h3, ecaade2014_094k22, 13c0, e150, 5872, 0ee9, 6f16, dc47, 4508, 1bcc, ecaade2017_220oo, acadia14_531n, caadria2015_114d18, 05a8, 49c5, ecaade2016_048t13, 6b22, ea8b, 6103, 25bc, ecaade2017_174a, caadria2016_529p22, ecaade2016_074j21, ab87, 2922, e6d2, d37d, 67c4, b409, 1884, 9a67, ecaade2016_185y49, 9bac, ascaad2016_030f12, 59b3, ijac201715103e, 9942, ecaade2016_119n32, acadia17_138yy, ecaade2017_066u, acadia14projects_681ap, acadia14_389aw, 6039, 5d14, 1512, 5faa, 5de0, aacd, 073f, 3138, ba1f, 8a82, acadia14_189av, 9a47, acadia16_298m18, ecaade2016_217k56, e7f3, 559e, 1eee, efc2, f5e0, ba39, 53cb, 0410, 7504, 94db, ce42, d87a, d260, b110, 8120, 159f, d9cf, 2a97, 6d08, e642, ecaade2014_038c10, 3662, d4cc, 48f5, ecaade2016_123w33, acadia14_601w, 7aae, 0723, b22a, 1cee, 5bd7, 9488, sigradi2014_136c2, 3a84, ecaade2014_015n3, ecaade2017_203dd, a63d, ecaade2015_196z41, 79d1, d4b4, ecaade2016_130b37, sigradi2016_449mm, ca94, ecaade2017_053c, 2500, f47f, 6250, 9e43, c8d7, 6c5b, e9ab, d5ac, 20d6, acadia17_52c, 6021, b449, bc0c, add5, 8dce, d4bf, 3abc, 11dc, ac84, ecaade2017_198e, 7559, f39a, 0cf5, 0701, 5812, f404, 11ec, caadria2017_003a2, 501d, ecaade2015_178k38, sigradi2015_11.71g24, 03ec, ecaade2016_033f9, ijac201513203f7, e7e0, 879d, ecaade2017_210y, cce8, b849, 5118, 3ca6, acadia14projects_619aa, 933c, f530, ecaade2017_021i, 16d3, 5e50, cbb8, eded, 0079, sigradi2015_sp_8.284r30, acadia14projects_565af, eaab, 0d24, 3b85, acadia15_284r11, 6723, a97f, 5e59, c1a8, 3fa1, d083, 8826, c2bb, acadia15_451z19, 5baa, sigradi2013_248e, a4f3, a43c, acadia14projects_531x, ecaade2016_091h25, 0ec2, 0e7a, d09a, be83, d1d8, ea75, 0847, ae47, 2037, acadia14projects_53n, 34d5, 353a, ecaade2016_164k46, ecaade2014_086x20, ecaade2015_138u27, f0cf, e4a7, ccd7, ecaade2016_241f64, df13, c70c, 71e9, c27c, f18b, 91e3, f794, c87d, b7d2, a939, 86d9, bfb2, ascaad2016_017w6, 22bf, b6d5, 8c54, 01f7, 3d73, 5b31, 3618, 7c0f, ba93, 1ca8, e93f, 5ef5, caadria2015_084z12, dc8e, 7c90, 9e30, acadia17_630d, 375a, ecaade2017_grih, acadia17_329ee, ea0b, c9d1, f0ed, acadia17_482cc, a7b6, 8def, 12c5, sigradi2013_189p, 1346, 46cf, 7573, 16f0, 4715, ed03, da65, ad61, aefa, 0e57, d04e, 88fd, acadia17_92m, d8ae, acadia14projects_699c, c8a7, 6b2b, 7bd4, 5582, ecaade2017_143a, ecaade2014_140m31, acadia17_222xx, 17f0, 0e5c, ee80, dda9, d1a3, a673, 4415, 5c93, fa90, b81c, ijac201513105v4, e721, ac75, 49fa, 80bb, d498, ijac201412403z5, 5d12, e04f, caadria2017_015y5, f174, a360, b4c0, 8f31, 7372, bdf5, a761, cbb7, 8d15, 1c1d, 9cfe, bb01, 1327, 6a62, 420c, 7fe5, ecaade2015_113l21, bfd3, 41ac, f0f7, e836, 7925, sigradi2015_3.268i5, ascaad2014_020o3, ascaad2014_014i7, 7cfb, 29ae, 1725, b3ed, ecaade2017_054u, dc03, 3415, bf0c, 2587, 3412, acadia17_189rr, 9cba, 3806, de28, acadia14projects_661g, 62ca, ecaade2016_157a43, 3c97, b59c, 086a, 1e04, 4e2b, 5a36, 7692, d9a6, caadria2015_070g9, acadia15_284z11, 9343, 0e53, ijac201614308r5, acadia14projects_609am, 2bfb, sigradi2015_10.220g20, 6b6e, acadia14projects_101n, acadia14_681ai, 8ec1, acadia14_565ah, d574, dcc5, caadria2016_311z13, b091, caadria2017_058h20, sigradi2014_239b9, ijac201614102r2, acadia14projects_153ap, 61b8, 29a0, e4ac, b1a7, fb45, 990c, caadria2016_249l11, acadia14_463av, 5a10, e081, 8ed9, 5975, afc5, d6db, acadia15_357z15, c308, ecaade2014_143s32, a69f, 1b2a, 07d3, 04c1, c552, ijac201715204ii, 6d53, 00c8, caadria2015_203e29, 8a5c, a867, 7fdc, d157, ecaade2015_248a57, 4cc5, ecaade2014_168z41, d1ad, 9a00, 8512, db9d, 2e76, 2308, acadia17_154ll, ef0b, e47d, ijac201412405c9, sigradi2015_3.212i4, sigradi2014_042o3, ijac201715105oo, 9f92, 9285, a93a, 9beb, 5db6, c063, e405, 9af6, efb5, ecaade2017_013jj, acadia14projects_189aj, acadia15_195v7, a5cd, 6fd7, ecaade2014_055x13, d2c8, b160, ecaade2016_165u46, caadria2017_030u10, e856, 437d, 956c, ijac201513302i10, ecaade2017_133f, a565, 25cd, acadia14_435b, bd81, ecaade2016_037x9, 8783, ijac201412304h1, ddca, accf, 7106, 0c7e, b730, 5876, feb1, 325a, c1c6, 3490, 2d99, 7cd6, 80da, acadia17_382ff, 9e38, fe6f, b61e, acadia14_101ag, 9b40, adab, a14e, 96d3, d934, 8ba1, 4f84, acadia15_451l19, 7e59, sigradi2014_239w8, 09b2, ecaade2016_057l14, c1bb, sigradi2013_387z, 32d8, 9150, 71ae, sigradi2014_074y6, af3c, d36f, a0fb, 41b6, ecaade2014_072h18, 972f, d303, 5a42, 6ffc, caadria2015_139s22, da0d, aa29, cd2a, 50c9, 13c8, bd49, ecaade2014_199w51, ecaade2017_117r, ea9f, 18e9, 67c0, ec89, 22ca, ecaade2015_306h67, fd8b, edbd, acadia17_298ii, b40e, 252a, 71b1, 2bb0, e1d9, 8485, 3cce, ee75, 5a01, 5b86, 27cf, e756, acadia14_627al, 9939, c3d0, caadria2017_189d45, ec0d, af00, cb4b, ac14, e811, ad9e, 65a2, 9dcd, bc7b, sigradi2016_764g, acadia17_28q, 1d5d, c170, 75ba, 97f7, sigradi2015_11.136t24, ecaade2015_148m31, 98b7, c083, acadia17_316rr, 855b, acadia16_184u12, caadria2016_683j29, d304, acadia14projects_291aw, 9ebb, ecaade2017_203ee, 86d1, efa7, ecaade2017_009q, dd53, fb38, 5b80, 3648, 8737, eb50, d3d2, 6f47, c0e9, 36ec, aa51, 146b, 8d32, 4b2b, ae07, e82c, 3c05, cbf0, 8264, 706e, d96a, fead, b003, d31e, acadia17_542rr, f1b0, fe20, fcd3, 2c91, b962, acadia17_366t, ff63, fabd, caadria2015_208v30, cff6, 9227, 7f8b, a2da, 2938, 7e9c, ecaade2016_ws-foldingt68, d644, ecaade2014_204e53, 44fd, 1663, ecaade2013r_003m2, 2023, a033, 4c68, 7529, caadria2016_851i36, 46ce, 0690, acadia16_140z10, acadia17_28z, 0bd7, e6c0, d538, 7105, 63e8, ef58, b012, cbff, ecaade2017_213l, 5f62, 0334, b458, f879, 28d5, 0154, 1201, 7085, daab, acadia14_473ae, d7e9, ad83, f97c, c12f, 6b23, ecaade2016_032t8, 5f29, f897, sigradi2015_3.201t3, 45cf, 1b8e, ijac201614303k2, 2177, b0c6, 0dd4, 227d, 9f93, ccc5, b468, 066e, d489, ecaade2014_089v21, caadria2017_113m29, 5ccb, 94d6, ecaade2015_268f59, ecaade2014_127l28, ecaade2017_225qq, 8612, e2ec, 40fc, fa2b, 90f2, acadia16_196f13, 8b36, e206, caadria2017_072d23, cb67, ecb3, f734, acadia14projects_681al, 99af, 1b5b, 360d, acadia17_230h, 9cfd, ecaade2015_180e39, 1c96, 0420, 6bc3, 8d70, a8ac, caadria2017_163u40, 4dda, ecaade2015_217o48, 7f15, sigradi2016_382aa, 9b98, f54f, 85eb, acadia14_365ao, caadria2017_145l38, d00d, ab97, 18ac, 0863, 0a52, 4517, caadria2017_074g23, 948a, sigradi2016_751mm, 1ecb, ecaade2014_084m19, e606, 5670, 990d, ecaade2017_094d, ecaade2014_055y13, 220b, 601c, caadria2017_056d19, acadia15_451r19, ecaade2014_030p8, acd0, 5a35, 17f9, e21a, ecaade2017_181r, 2cd7, f342, acadia14projects_619av, a658, ascaad2014_033h1, 604c, sigradi2015_3.209x3, caadria2015_081n12, 9c5f, 8119, 2003, 7d27, f05d, ecaade2014_065f15, f6d6, 0a79, 28b2, c058, acadia17_552n, babf, a7e8, a3cd, ec47, 1b07, 8891, acadia14projects_131ap, 7304, ba2d, 8cf4, f164, 21f2, d1e5, 3035, 7e5e, sigradi2015_11.136k24, a8aa, 65e0, 95b7, 8ffa, e9ae, 1ef3, sigradi2015_10.267t20, 0e8f, 2a79, ecaade2016_021u5, df2a, sigradi2013_326m, be4c, ecaade2017_032k, 92a0, 1464, 5c95, 4914, 758c, ecaade2017_054w, acadia14_671u, 1f9e, 314c, 8b95, 27e0, 0409, ca22, ca6b, d7eb, 4979, 4c91, c040, 0c55, 5382, ecaade2015_237w53, 468e, d6ec, 839f, f990, 1085, caadria2016_435l18, e172, ecaade2015_229h51, fd00, ef67, sigradi2016_517o, 5144, acadia15_185e7, 70d2, dff2, f668, d6f9, 1d2e, 910b, bdb5, e243, 6b53, 51b1, 8ee5, ecaade2016_071d19, 7c82, acadia15_47d1, 7c69, 869a, f18f, acadia17_318ww, acadia17_91ww, acadia17_590g, 4448, acadia14projects_247k, e281, 2e52, 69a8, 3656, 410a, ecaade2014_067e16, e5b0, cf30, caadria2016_755r32, c9e8, 62a7, e30d, 6841, a096, 2c8d, 80f7, 1c08, 2f36, fcdb, sigradi2015_3.221r4, 1a32, 57a5, adff, acadia17_678ss, sigradi2013_260k, 63ab, ascaad2014_012d6, 7cc3, acadia17_590t, 2da0, ecaade2016_055f14, aff5, ecaade2016_216b55, ecaade2015_55m10, 89fa, 4179, f9cd, sigradi2014_097k8, ijac201715105pp, ecaade2017_100l, 01d2, d1d1, 3699, ecaade2013r_003x2, 95c7, acadia14_33ag, e3a7, b85e, c035, acadia14projects_63ar, 83b5, 9b36, 7741, 38ad, 1805, 9241, 5d28, ecaade2017_288ee, a8ef, 1532, 3725, 641c, 7087, 3c5a, d474, e470, 3aee, 05ab, acadia14_479p, ascaad2016_004u2, 06c8, d53d, 736c, c4bb, acadia17_188x, 1e95, 06ce, ecaade2015_196w41, 2afd, 2e48, 68ca, fa6f, ecaade2015_17r2, 2f76, d335, 2f04, acadia14projects_63c, 82c5, 0f84, acadia16_344x20, 73b4, 4a0d, 3315, 9564, 4301, b497, 8c3d, dbac, a1a2, c644, 9ff6, c337, f94f, aeb7, sigradi2014_074j6, e0c3, 0116, 65fe, acadia17_464oo, 4800, 89a6, 0476, 156c, 864c, 8682, 34d7, f093, 024e, 2426, a8cf, ecaade2017_256y, c6ed, e745, sigradi2015_3.221x4, c883, caadria2015_226z34, b0a4, acadia17_211s, 134a, 95f1, b8da, sigradi2013_28r, caadria2016_487n20, dba5, caadria2015_072z9, 8d60, 791d, 14de, ascaad2014_026y6, 2607, ac93, 8f72, f7c1, 5463, 9ed1, acadia17_628oo, 2bf4, ascaad2016_023p9, 13bb, fde6, ef89, fe18, e190, 0cb2, 3264, ecaade2017_091a, 5f98, 09fd, c1be, 1cb4, b24f, c05e, caadria2017_048p15, 05a3, acadia17_350y, 6fea, 3813, 33cd, ecaade2014_072m17, bebb, e2cb, ecaade2017_274t, 4d7b, 6ead, 5e38, ascaad2014_024e5, sigradi2014_330r7, 1af4, ecaade2014_132j29, bc4d, ijac201715104ee, 7246, 5ead, acadia17_512bb, 3635, b344, 2c33, sigradi2016_441jj, e226, 0054, acadia17_598c, 50f5, b6b6, 7579, 4fb9, acadia14projects_135y, c3fb, bb13, 5106, 091f, caadria2017_005j3, 0d23, a68e, 4250, 5ff7, 3799, e1ff, 5970, 18b5, ebf9, 0d26, ecaade2017_215g, 8e44, 11cf, 77bb, 71fb, 4cc6, ijac201513101b1, ecaade2015_304e67, a6a6, ijac201614202n8, 8bde, 565b, daac, 7f10, ijac201513205f8, 4d08, 1ff1, sigradi2013_244n, ascaad2014_004n2, 6c98, ecaade2017_094p, ecaade2014_010j1, acadia16_206l13, ecaade2017_232i, 6ca0, sigradi2014_041f3, d155, dd2b, f035, caadria2016_229t10, fcd1, 697e, 12f2, b1d0, ascaad2016_058d23, 2850, fbd7, 076c, 0091, d705, ec09, 8b4f, 8a6f, 393b, caadria2017_183e44, 4851, acadia17_570hh, 84f5, e83b, 4530, 1033, caadria2016_311c14, ecaade2017_061h, d222, 0d7c, 250d, acadia14projects_487g, afa5, 7296, cff5, 9233, d41e, caadria2016_631k27, c3de, sigradi2016_777dd, 0b7c, acadia17_532gg, sigradi2015_4.52i6, 9a24, 70da, cb12, c566, 26ea, ecaade2017_174c, 5820, acadia14projects_257ac, a9a7, 18a0, df2f, 8f03, 3fb9, 9515, 0a51, 8248, 6472, 20ef, 7f44, c73e, 2160, caadria2017_056b19, caadria2016_641o27, d9ae, e69f, feb7, 7d02, 786e, 03f4, ecaade2017_017x, 9de1, e672, 87e7, c008, d014, ba87, sigradi2016_446g, acadia17_598yy, ecaade2017_172p, ijac201412307i3, sigradi2013_160, e9f5, 5e2c, 370b, ecaade2017_027a, 328e, 8fd1, 2412, 5e44, ecaade2017_059nn, b610, bd73, 285c, ecaade2014_214s54, acadia16_440a26, 03bd, acadia17_212jj, ee6c, sigradi2013_30j, af11, 045e, 05b8, d5a2, 4978, 3769, 803e, 8db5, 5656, dc0a, f3a2, ecaade2015_144g31, aa36, beca, 9710, ecaade2016_163y45, sigradi2016_690ww, fa58, a38e, 3967, acadia15_407z17, caadria2015_130j21, c27b, a6a3, acadia14_463m, caadria2016_621x26, 746f, sigradi2015_8.264s14, 7e95, eb6e, b02c, sigradi2016_817f, d030, 15fb, 7dc5, acadia16_308a19, ecaade2016_011x2, 3ee3, 59e7, de20, f546, d9cd, acadia16_184k12, f2bc, e08f, ecaade2017_071qq, 36b9, 9170, 142d, 20b6, 64cb, c762, 68f5, 0d8f, b98c, aec7, caadria2017_104v27, ecaade2015_116g23, ecaade2017_256v, ijac201614201u6, 2189, 3fb2, acadia17_648aa, caadria2017_095i26, 0ef1, a177, ecaade2014_240u62, ecaade2014_052x12, ecaade2016_224s59, sigradi2015_sp_12.402x31, c506, ecaade2014_080e19, 12ae, 7da8, ascaad2016_004r2, ecaade2013r_001d1, 0baa, 7da5, 15b6, cfb8, 926c, acadia17_463jj, 2c5f, 272d, 4e2a, ed0f, b135, caadria2017_021g8, 9367, ecaade2014_089k21, 9fb0, ecaade2014_186r47, 16a4, acadia17_660k, ijac201513205v7, f2e2, 8c40, e942, 2a31, 8c98, acadia14projects_709ap, a495, f1c8, ecaade2017_008n, acadia15_311i12, 31c4, 7145, 571a, ecaade2015_171b36, 5d90, acadia14_473ai, b76f, acadia17_298gg, 31c9, ecaade2016_006x1, 6b58, 0c65, fad7, ecaade2014_010f1, a0c9, f855, ade4, 0767, ecaade2014_199x51, caadria2015_004m1, caadria2017_074s23, 3f96, dc2c, 992f, df46, f089, da1c, 38fb, c1e1, caadria2017_031m11, d950, sigradi2014_330j7, 9534, 6727, acadia14projects_281ab, ecaade2016_190v50, 4a33, a8f5, c667, cd39, ecaade2017_122mm, 17b3, 0f85, 9a5d, cc80, 922e, ed7d, 89d0, 7286, bb36, caadria2015_126c21, a473, 6a07, bdd8, 37ff, ecaade2015_59y10, 33cf, 9d96, sigradi2015_7.203g10, ecaade2017_019ii, adc1, 9b3f, f0c2, ead2, e6ae, 4731, eb2b, 8afd, ecaade2015_22u4, acadia14projects_589f, b85c, b3d3, ecaade2017_302ll, ad0e, 51d9, ascaad2014_010r5, sigradi2013_421, 44e3, 4f15, f7e5, b649, ecaade2015_229p51, 49ee, acadia17_658b, sigradi2014_266i2, 445c, ascaad2014_037o2, 88ee, 36d5, 7e0e, 6344, 101b, fe84, 834f, e294, bd4f, f9c5, acadia16_62u4, 2e25, c9ad, sigradi2014_134a2, acadia14projects_565j, 89a9, 3f84, 269b, 38f7, a4bc, 5046, ecaade2015_115a23, c1b2, acadia14projects_327c, ecaade2015_284i61, 1370, 5014, ecaade2014_224w56, bcea, acadia15_47i1, 518b, caadria2017_005y2, acadia15_371a16, caadria2016_851r36, 8060, 9060, 4acf, 7c09, acadia16_106f8, 4009, f02d, 4cd4, 86a1, 6f12, 03e5, 3871, fb81, cb32, 03c4, 7992, 9d06, ecaade2016_018t4, 9014, 607b, caadria2017_047f15, ecaade2015_180s38, ijac201614103p3, 291c, 5dc0, e5c7, bceb, 0713, 0deb, c569, b2af, 8e60, 82be, 9df3, ea43, 3c3f, 5714, 7e8d, 3fd1, 4ae4, a677, dc8c, 6071, sigradi2016_659u, 70a7, 4e6f, dfbe, ijac201715204ll, e0b3, 5077, 4061, 135e, 1c1b, c0c3, ecaade2016_071z18, ecaade2017_142vv, ddfe, acadia17_50vv, e8bc, sigradi2016_450ww, 210e, d70c, 8dee, 351a, d320, acadia14projects_101ag, acadia16_344i20, acadia17_598e, f152, 0665, acadia17_284k, ecaade2016_023v6, 482d, e7a8, 8194, a742, e193, 35b2, 86de, 79e0, acadia17_292u, 9ddd, 5a72, dd78, 9d78, 1ffe, 0c56, 083d, sigradi2016_407y, fff0, 093b, cecd, 6cf5, 9766, e3eb, 35ed, e994, acadia14projects_517r, a361, efe6, fcf2, 3aa4, 747a, 45f1, 4b07, 7e01, 448d, f10a, 8646, cf34, 4e96, 127f, acadia17_340p, 721d, bcb1, 05e1, sigradi2015_10.74o18, acadia17_562y, f818, 454d, 8b81, b96b, 8221, ecaade2015_175r37, 9547, d9de, 4237, 57e7, acadia15_123t4, a582, cbfd, caadria2016_861h37, 3422, 953e, 83c8, ecaade2013r_017b9, daf9, acadia14_301c, e722, d612, acadia17_610mm, e403, 1117, e1d7, c5db, ecaade2017_050g, b832, 4a35, acadia17_18r, 4c23, 921c, 6e25, ecaade2013r_018p9, 5b1b, 1167, acadia17_669p, acadia16_174h12, 3ca9, b365, 61c1, caadria2017_004r2, d7c2, ecaade2016_163u45, d7cf, 29b6, 6461, ecaade2014_121r27, d9b9, 224b, caadria2017_142o37, acadia14projects_365ak, e2a5, de35, ecaade2014_198n51, sigradi2013_303k, c001, f445, acadia15_223d9, c57a, 82c2, 1d4b, c20f, 4ae1, 0be4, f531, c31f, fe0f, 13a0, 6a5d, c92f, 7f26, 05b2, 4748, caadria2017_001g1, dd8c, e840, ebeb, 58b3, ecaade2013r_014d8, e920, 913f, ed21, 60f8, 2027, caadria2015_170z25, 6af5, d096, 43b5, 77ab, 4b70, 0fb7, ecaade2017_079w, db41, 5c58, dfb0, ec9e, 4f90, 34cb, 4e3c, 446c, 7343, 5a58, ce09, ecaade2015_55u10, c8a6, 7866, f0de, c060, 78db, 76d4, c287, 4c9e, 2acc, 69be, ecaade2016_217k55, 7153, ecaade2014_023v6, 268f, 4386, 69f5, d702, b0db, acadia15_469k20, 6c3e, 95b9, 47e0, b540, 4f51, 1261, ecaade2017_017y, a09d, caadria2016_197r9, caadria2015_172x25, 4352, ijac201715103vv, afe7, caadria2017_074r23, 1175, 5753, d3b3, 3e2c, 12da, 42c8, fa3a, 9aa7, acadia14projects_463s, 81f3, caadria2017_185x44, 889b, 209e, 317b, 15e5, 9cbb, 98a9, 4f40, c3a4, fd75, ecaade2017_051aa, 78b2, 3dad, e0f6, 1837, 6534, 3768, 2bd6, caadria2016_013u1, 0bcc, acadia17_590l, d8d1, 1d8f, b1dc, ecaade2017_048aa, 6870, b4e7, acadia17_162z, 9b6f, 52fd, fada, a564, af30, 59ac, sigradi2013_289k, c6eb, fdfd, ecaade2014_240r62, e7ae, sigradi2014_032j2, c349, a7ec, 9ae1, 87f1, fc0f, caadria2017_163z40, 1174, 0202, 74a7, 0de5, a570, e69b, e70a, 490e, ijac201715202n, acadia15_497n22, 0bd6, ecaade2014_018v4, 9732, 6a06, c47b, bd03, 91af, sigradi2013_359f, 2991, 6407, fad6, acadia14projects_117h, 5485, sigradi2016_611s, b109, eabb, df05, acadia16_140o10, ecaade2015_152y31, a6ed, f409, 2980, 7977, 14ea, ff3e, 12eb, 5bf8, cbdc, 4d26, 64f2, d30d, 020a, 82aa, 6ee4, dc88, 8873, 3326, ecaade2015_221z48, f397, ijac201614307l4, afb8, 539c, 7c4e, 95d5, acadia14_317ac, c812, acadia14projects_389ax, a0b7, sigradi2013_95o, 8f47, f77d, 1b37, sigradi2016_752ww, acadia14projects_435ap, a5a1, ecaade2016_222r57, 54b3, 88e5, 9286, ecaade2014_225p58, ecaade2015_319h70, 0e0a, sigradi2016_814p, 7dec, ijac201715203ww, 3956, 26f2, ecaade2014_151w35, 4573, 9909, acadia17_424xx, c9cb, f965, sigradi2014_169u4, ecaade2015_237i54, e073, caadria2015_185l27, a01f, caadria2016_693w29, abbb, sigradi2016_777ee, ecaade2016_225f61, adb6, d1da, a150, ijac201412303f8, cf37, 78aa, sigradi2016_817j, 178a, 8ff0, 7208, a763, f68b, acadia16_372l23, ce59, 6a79, 266e, e6f6, ecaade2015_82a16, da82, 20a4, 06eb, 4a32, acadia15_110r3, f1da, ee38, ee03, 3816, 29c9, sigradi2013_30e, b418, ecaade2017_149p, dc4d, 6065, ecaade2017_252i, 302e, 2799, eecb, d4cb, ea5d, 5fbc, a05f, de9e, 0d8c, 3abf, 9d17, caadria2016_435r18, c25c, 466e, 0906, sigradi2015_3.394h6, 243b, adcd, 3717, 4903, 6f5f, 076a, ecaade2015_21x3, ecaade2016_047k13, acadia15_57r1, 1a0d, 6a42, a91c, b117, acadia14projects_81o, 83f7, 5747, aec9, 510b, 94b2, 25e2, b91f, acadia14projects_43ag, 2164, 3639, ijac201614407b5, ijac201513202g6, ecaade2016_242k64, 1163, b937, d112, 1fde, aba7, b4b9, fe0e, 73f7, d53e, acadia17_292y, 20c0, bb29, 5566, caadria2017_042z13, f9ac, b8b7, 842e, ascaad2014_029f8, f7e0, acadia14projects_147ao, f44e, sigradi2016_383kk, 0628, c5da, 002f, 7515, f854, 85aa, 4049, 4458, 359f, 0f74, 11db, 46e7, 62a8, c7be, f802, ecaade2017_091qq, 3eb0, a717, 4afa, 1fc1, 9a55, 8938, e582, acadia17_36aa, 550a, 96ba, 97ef, 6b1a, 2d9a, ecaade2015_268w58, f920, 76b7, 3c0b, acadia17_190yy, 6676, bff0, c972, 10da, 2bbc, d67a, sigradi2015_9.141j16, ascaad2014_004b2, ijac201614301a1, 4060, fcaf, 50e1, d951, 7128, 206b, 567a, 5c3a, ecaade2017_230zz, 87c4, ba44, 5456, 5e8b, ca6c, b9b3, d246, ffe3, acadia17_330vv, acadia15_451u19, 6f3d, c6fc, df7f, 2b0c, a973, db19, 7c21, dd3c, bf9f, af71, 4279, e669, a615, 3693, 7fa9, 4e55, ecaade2015_48m8, 752c, f315, db0d, 8451, 505c, acadia17_162u, 5330, 05fe, 075e, 9ed3, ecaade2015_37e7, 2abf, 85d3, caadria2017_163j40, sigradi2015_11.165s25, acadia14projects_699m, caadria2015_237s35, ecaade2017_210w, acadia14_565aj, 9970, 627b, acadia14_627ak, acadia17_339ss, 1834, 7c7b, ac64, 26d8, sigradi2015_8.239b14, e35a, a73a, 552e, deaa, 4e14, 3798, a8f6, abbc, 6168, ecaade2015_229a52, dd5c, a2e2, 457f, caadria2016_477c20, acadia17_274ll, 13d7, sigradi2014_109j9, acadia17_414mm, 78f1, 45aa, 1e74, acadia16_34w2, 2857, ijac201412403v6, 4856, 743f, 521a, acadia14projects_311y, c46b, 259d, b9b9, c6b9, ecaade2016_223s58, 3e71, ba40, 4093, 37e1, e5ea, 2c8a, 327b, f1a8, b32a, 9112, b41f, ecaade2015_48v7, 2be9, ecaade2016_161x43, b257, 65b0, a6f3, 1c7e, ef03, 03b0, ecaade2017_208qq, eb60, 7783, ec3a, ijac201412403r6, 3419, a8b6, 4a2f, 20ca, ecaade2014_152h36, 541b, 3e95, ba7a, acadia17_608ee, 7c4a, a97d, 6658, b63e, f752, f2e1, 43bb, 12db, 0a80, e348, sigradi2015_11.392z26, ecaade2017_199t, ecaade2014_038l9, eb97, 6985, f083, ijac201614105v5, 3714, b8be, acadia17_51qq, 59a9, b202, 6e2a, 16c2, 8b7b, d16d, cffc, ec0c, ecaade2014_195r50, e9f1, 2493, acadia16_88y5, e748, b629, 3a5c, caadria2017_190m45, bbac, cea6, 4583, be26, caadria2015_156k24, acadia15_263u10, de26, acadia15_243e10, 3b3a, acadia17_266q, e379, d135, acadia14projects_91r, 73fd, ecaade2017_306m, ffd1, 8b49, fd5d, 4348, 0a9c, 6f40, 469a, b070, 07f3, 3d03, 7cf7, 41d9, ecaade2016_038g10, 40aa, 97eb, d214, acadia16_54v3, 17a8, 719d, aeb1, ecaade2017_254oo, caadria2017_005i3, fdb1, 2059, 0f82, 0d74, 9382, ascaad2016_006i3, ecaade2015_35b7, 33da, fe0c, c1b7, f8ca, 1ce7, b421, f4dd, 6f7f, ecaade2016_191x50, d7de, 2ff5, d54a, ijac201412203w1, 085f, caadria2017_189f45, c94d, 8d17, cbbf, 5bc8, ecaade2014_094i22, 7f04, ecaade2017_100e, 969a, 0ef3, acadia17_598t, acadia14_317s, b416, 8189, 4f5e, f09c, acadia14_479au, 43cc, aa4d, acadia14_565k, acadia14projects_699t, 77ef, fbab, 60df, 8e45, caadria2015_206f30, c709, sigradi2013_425r, 0277, 2c96, e1c0, d8c6, caadria2016_343g15, af1d, 2ecb, ae7d, 3441, 2656, 022a, 90a4, 8316, 7e12, ecaade2015_317e69, bf38, 385e, fa20, 6206, bd52, ecaade2014_084e20, acadia14_117f, c28a, sigradi2016_590a, 9f0f, a9fb, bd4a, 67bf, 08c0, 0530, sigradi2014_074z6, b54f, 9eca, ijac201715203d, 7540, bed0, 13aa, 64ef, c470, 4b2e, acadia17_340t, a8a3, 3e48, 07a9, bd74, ecaade2017_189xx, sigradi2016_428j, 23b6, 66d2, 0879, 0232, b95f, c500, sigradi2014_263v9, 919b, fe30, 46fd, ijac201513306g13, 1bf5, 8e11, sigradi2015_9.347r17, 6a84, 87bd, caadria2016_291r12, ecaade2017_288dd, 30ae, 5bf9, caadria2017_095c26, 2c95, 6fc8, 0387, a039, acadia17_231q, caadria2016_373g16, ecaade2016_110h30, caadria2017_142s37, 761d, sigradi2014_185x5, 9bc3, 24a1, 1dc7, c6a0, 00ff, ijac201614204r9, ijac201513105c5, 7082, b86a, 6751, d435, 3946, 0d4a, ijac201412408b3, bb0c, d317, 8614, acadia14projects_655ag, 7382, 63b1, fec2, acadia16_318h19, caadria2015_130m21, 02ac, acadia14_399ai, e677, 5f96, 21a8, 3d4e, f50f, cf42, 1e55, 041e, ae9c, bd9f, ecaade2015_122h24, ecaade2014_149j34, ecaade2016_bkok65, caadria2017_174h42, a502, 3830, 5d47, acadia15_95f3, 34ad, 5002, sigradi2014_330h7, aaa1, acadia17_282mm, c5d9, b50b, 3203, c8fe, d600, ecaade2015_196v42, caadria2015_073r10, 1371, 177d, 992e, 36d7, f011, 3ce4, e589, e8d7, 3dfd, 265b, caadria2017_035x11, caadria2017_058m20, f4b8, 7902, 40fb, 310d, acadia17_154v, f7d3, ee2f, 27ef, acadia17_163cc, ecaade2016_096s26, 13f6, caadria2016_045d3, ecaade2017_057w, ijac201614309b6, 3dc9, 89c5, 2b31, 6833, f24c, c0d9, acadia17_590zz, ecaade2017_jgom, de60, 3e94, b14e, ecaade2017_255h, 5ce4, 07a6, ecaade2015_79k15, f707, ceba, a9b5, 184e, c1f7, ecaade2016_016g4, 36c6, ijac201513306d13, a2bf, ecaade2014_153u37, 9450, ef12, bbc8, ijac201513306e13, 992a, acadia17_349t, a0c6, 151c, sigradi2014_314t6, d408, 674b, ecaade2017_069bb, e0eb, f6cd, 6db1, 365a, 69de, d38d, 6a00, 3e4e, acadia16_154l11, f869, ffd8, caadria2015_049w5, bbd6, d1df, caadria2017_027l9, 21ea, 2ef3, ff1a, f72e, 097b, acadia17_232jj, 9bbb, 3328, 1638, 8175, c8b6, acadia14projects_339al, 822e, 3875, acadia14_409l, c724, ecaade2016_136v38, 2151, 441b, 0de1, 1c9c, b155, 3208, c145, 127d, 2043, 7caa, e897, 4d62, a1da, c144, 2e87, ecaade2017_076ii, aeef, acadia17_364vv, df3a, 6fd2, a78e, 6648, 0240, 4ad5, a053, a47c, 4bc0, 7de4, acb8, 5f13, 1cf7, 9fc6, 60ad, 23c8, b9f6, ffa1, 53aa, ijac201412408u1, d0dc, 7175, 615b, caadria2016_871j37, ad5a, 262a, ea6d, af8f, 2765, 436e, 0be8, e3c4, 3729, ecaade2017_152kk, sigradi2015_2.137k1, c243, ascaad2016_029z11, e7d3, sigradi2015_9.347n17, 6c53, 22a5, 12fe, dfef, b86e, 983e, ecaade2013r_012m7, ascaad2014_019s2, 2767, 1ecf, 4daa, 39b8, 5027, 0820, 6810, 548c, 49d6, 96f9, dcae, 1d90, 076f, cdfa, 8746, 6842, sigradi2015_3.212l4, e9e2, 62ad, 8012, 4aef, sigradi2016_392xx, caadria2017_018s7, 7ef8, 0fee, de10, 15bd, 1ca7, 607e, a14d, e9c8, 3652, sigradi2014_305m5, 56c3, 3da1, eb0d, 4588, d6bd, b689, 2b85, d0e4, acadia14projects_317z, 9d94, c238, 29cb, 04b4, ecaade2016_158c43, ef64, sigradi2013_330, f92c, dac0, 3763, ecaade2015_319j70, ecaade2016_152p41, 4e35, 15dc, 53d8, e195, 295e, acadia17_222p, b9f1, ecaade2014_168b41, 0e7c, 35ad, 2d3d, ijac201614405i3, d197, aebc, 2c05, c409, 6fe4, c257, ae0c, 5094, 2d7c, 72b8, 43f9, acadia14projects_609ag, caadria2017_021k8, sigradi2013_244k, ecaade2015_314d68, 97b1, acadia14projects_579g, 46d3, ef13, 96b9, acadia14projects_549v, 5cdf, 56e8, e1ae, 0394, a663, 828e, sigradi2015_7.146a10, 1d24, ecaade2016_223r58, 9aa3, e6ff, be12, 3e3e, sigradi2013_414e, sigradi2016_564ii, 75e2, acadia14_479e, 58d6, e35f, e358, 9a4e, ecaade2014_016c4, ijac201412201l1, acadia16_254b16, 0795, 7786, 8c85, ddc1, cef9, caadria2016_507l21, 35c9, 5963, d011, f655, 21a4, 42a7, e56a, 48c2, 76a0, 12de, ac8a, c128, baed, 2525, a0ce, 2cfb, d67d, 8977, 81de, 9c66, cc29, acadia17_670y, ecaade2017_252j, caadria2017_129z34, 51d8, 00e9, 3474, 34db, sigradi2014_036s2, 0dbf, 5c87, ecaade2014_196a51, 08e7, acadia14projects_53j, ecaade2017_293jj, acadia16_88n6, 2066, e33d, eecf, 0af7, d017, 731d, 08df, ecaade2015_237x53, e77f, b312, 0a6d, ecaade2014_113z26, 9d13, 5859, 2317, acadia17_492oo, 6f88, ecaade2016_140u39, f778, 2bce, ecaade2017_280b, 5161, 40d3, 43a7, caadria2016_095l4, 70dd, 61a0, caadria2015_108v16, 5164, 2d2f, 73a7, f472, 21da, df0f, 9f6e, ecaade2017_208r, 8e0a, cefd, 91b4, f2f4, 0c1a, 57df, ijac201412205j4, ca68, caadria2017_051y16, bf73, ecaade2015_229v51, 0150, 1993, 819e, c898, 5f37, 75a6, acadia17_52p, caadria2016_663m28, 7450, 7a06, 1824, 5b98, caadria2016_861d37, bb30, 39bd, acadia14_661m, d733, 0ac3, 9d63, 3e8c, 9c64, 6a60, ascaad2016_039r15, 67a1, 6eb2, fc05, ecaade2017_215f, 9b49, 9dd5, 70ed, bc6b, acadia14projects_145aj, 1750, fab1, ijac201513105a5, af1e, 4842, caadria2016_797s33, 9b18, 5434, 382a, b98f, sigradi2016_814l, caadria2017_118v30, a6f0, 7a9d, c6fa, d68a, e0ff, e995, daae, 154f, f9c0, ae30, 58ec, 8325, cb97, 1089, abc2, 59cb, de9d, f389, 64e9, 1491, 2192, 25ff, caadria2017_040m12, ecaade2015_200r43, 5452, ca1f, a2d8, e495, 7229, ecaade2016_057o14, 2403, ecaade2017_124n, 8397, 4d25, 8293, 636c, 7eaa, cd18, 9efe, 2c20, 9510, ef09, 0db5, d37f, 1fe6, d400, acadia17_221kk, f8f5, 5607, 5907, acadia14projects_479aw, ff33, 497b, 9dea, 41da, fa79, 5238, e5d9, 0566, ecaade2014_121s27, cff0, caadria2016_229b11, 6df6, ecaade2017_157ss, a645, sigradi2013_414v, b03e, 24cf, 8d97, 1d97, bcee, 89db, ecaade2017_148uu, 14b2, be69, 2aa8, e4f7, e666, 373f, 7416, efaf, ecaade2015_144b31, dfe5, 8439, ba61, 2a9a, e588, ecaade2014_233l60, 913d, 5b6a, 0f69, a7f3, 91a3, 0f9d, 77ec, 1577, 243a, d651, b9c8, cca5, 7448, 9b1b, cc5b, d9cc, 600d, b78b, 9437, 111f, add3, fea2, 5699, e99b, 9a3a, eb16, 337b, 43c1, c5f7, 5c01, 3c13, acadia17_26d, b1b9, sigradi2013_411m, f11f, a3af, aee0, c653, sigradi2013_429i, bc8b, 4e02, 861b, 0fe5, sigradi2013_389o, 4d5c, be34, 4432, 6ecf, 1bb1, sigradi2015_9.152a17, 71df, 2311, df7b, ac19, d0d7, 0b4b, c666, f060, sigradi2014_152s3, 3201, 7c08, 90e3, d59b, 7cf9, ecaade2016_222p57, sigradi2016_449ll, 6402, acadia17_177z, sigradi2014_345p9, 8c2d, 312b, ascaad2014_014l7, f0ea, 23c2, 9a39, ecaade2015_94g19, 27e8, ecaade2016_222x57, acadia17_382nn, 95ac, sigradi2015_8.239a14, 2b28, 5cbc, d2ee, 7566, 36dc, ae9d, d237, 9598, dc35, d05f, ascaad2016_057z22, eade, 2231, c318, 531f, e0e0, 09ba, 5de8, 98fd, c385, 163e, e180, 72a2, 6526, d16c, ea33, sigradi2015_8.27m10, e795, acadia17_382yy, 0817, ecaade2016_163e46, f87e, 6958, a2bb, 6d2b, 2cbc, d76f, 528e, bec9, acadia14_579aw, 6125, aef5, 4e71, df34, ecaade2017_149i, 3ef1, c4ae, 98b8, eb07, ecaade2016_163s45, cb76, 696d, cfc0, 9b80, 13c6, a951, caadria2016_229o10, d68c, c5a9, 1e42, ijac201614405h3, 1fbd, caadria2016_291x12, cdb5, dd19, b4b4, 1bdc, 6be8, 6102, sigradi2013_311i, 0bbd, acadia15_232o9, 23dc, 391b, a799, c261, a5d0, 51d7, 538e, 6158, 5ccc, 9ce3, ecaade2017_172dd, 492f, e616, eaaf, a17a, ecaade2017_282i, 3c8b, ecaade2014_072i17, a46b, 5997, 0cec, ecaade2015_53v8, acadia14projects_43ak, d65d, 33f7, 6794, ecaade2015_173i37, 74b4, ecaade2015_170z35, a856, a436, acadia14projects_389c, 0e65, sigradi2015_3.9b2, caadria2016_631c27, f068, 2075, 3246, acadia16_140y9, sigradi2013_95, sigradi2016_816zz, 949d, 4243, 376e, 226c, fed4, 0156, 2d51, d7b2, ecaade2015_176v37, 1070, c915, a12b, ecaade2015_143j30, 9738, 6cbd, 851d, acadia17_18e, ijac201614408g5, 6198, b89e, d4be, dec8, caadria2017_046n14, a124, acadia14_523ap, a634, 55f5, 507d, acadia16_478x27, f7c0, 70b5, ijac201412302r7, 6edd, babb, 8bb2, 594c, 1d71, 06b4, a44d, f8f0, acadia17_464mm, ijac201614307z4, 5d43, 22bc, aff0, acadia16_394k24, f053, 36cd, afec, sigradi2015_12.259x27, 33e8, sigradi2015_8.289a15, e863, ecaade2016_018u4, ecaade2017_090kk, a506, acadia16_432t25, acadia17_358nn, 0747, 2ecc, 7e46, fa8d, 1c4e, acadia14_409m, ijac201513203v6, ecaade2013r_001m1, 8361, 5e76, acadia17_426b, acadia14projects_637ah, ecaade2014_104u23, f78b, d040, ijac201412302p7, fe4a, e608, fc7a, 261e, caadria2017_052w17, 7a9c, 93d3, ecaade2015_21o3, 97a0, cee0, acadia14projects_229i, ecaade2014_206v53, cc13, f2f7, acadia17_222h, 5343, a1ac, 1579, 27e3, sigradi2015_12.215o27, ijac201412304i1, sigradi2015_10.307e21, 52c6, ef47, e4d9, ascaad2014_017i1, b39a, 8629, 702e, 73c5, edf8, 7865, caadria2016_621v26, sigradi2015_11.136s24, sigradi2013_42o, c581, 18dc, f51b, e509, ascaad2014_015v8, 5a55, 4805, e535, efd4, ecaade2014_044j11, acadia14_709am, fde3, f702, ascaad2016_045y18, ecaade2015_164u34, 07f7, baca, 11d0, 857f, 5bca, ab98, 3683, d250, e4a2, 1570, 14e8, 9780, 32dd, 4fd9, 71c5, ecaade2016_027x7, 530b, ce8b, c4b4, 46d4, f5b1, b6bb, aef4, acadia14projects_247z, b1a2, sigradi2013_158, ijac201513104m3, 31be, ecaade2015_13m1, e812, a8c4, faa1, e3b9, caadria2017_113c30, 077d, 7a4a, 8835, 7b28, 745a, 39d9, 4a86, 72b3, 8bed, 3f55, ascaad2014_031k9, 2727, ecaade2017_228x, acadia15_407m17, 29ee, ascaad2016_045b18, ecaade2013r_001t1, 1c92, sigradi2015_12.19w26, eb8c, ecaade2017_144v, ascaad2016_007t3, caadria2017_124v32, fe3d, d573, 007c, a5a2, c555, dd87, 575d, 1cce, 063a, ec31, caadria2015_170v25, 61e8, acadia17_358pp, 5195, sigradi2015_11.222v26, acadia17_464vv, c0c6, 0965, acadia14projects_91t, ecaade2016_094m25, a0e5, 8bd8, acadia14projects_555l, caadria2016_601e25, 6218, d791, 7485, 5a04, c8eb, bd78, 2f92, 0aaf, ecaade2014_113y26, ecaade2016_002i1, 2483, acadia14projects_135k, e56d, ecaade2013r_018z9, ecaade2017_211ee, 687d, acadia16_470f27, caadria2015_069s8, 41aa, sigradi2013_289m, 30df, 4227, 3b3d, 6227, ecaade2017_156q, b254, 3dd4, ecaade2017_046b, caadria2017_072x22, 8631, dca8, dd0e, ecaade2017_008m, 580b, 4912, ijac201412403d7, ecaade2017_006zz, c1bf, acadia17_127jj, ce4d, e16c, bc8f, 385a, 7bfb, 0351, 716d, eef0, fb7b, c332, ecaade2014_015z3, dfe6, ecaade2017_225xx, 00ac, e970, ecaade2017_117dd, 6223, sigradi2013_222h, b8fa, 36a8, acadia15_343g15, 9d6a, caadria2016_611h26, 911b, 9edf, f1b7, sigradi2013_189i, c76c, acadia16_78z5, 6dff, 5d3c, 5ae9, sigradi2013_215c, cb17, 1037, d1b1, 6795, ecaade2013r_006z4, 4475, b648, ecaade2017_031xx, 748b, ecaade2014_067a16, b9c6, ba0b, 2db8, 3885, 34c6, ac5f, e9e8, d2ff, ecaade2017_140kk, ecaade2015_250f57, 8587, e761, f699, sigradi2015_10.140o19, 6ab7, ecaade2014_011e2, ef6d, ecaade2017_255j, 7e3a, 4358, a424, eaf8, sigradi2013_205h, ijac201715106pp, sigradi2014_037x2, sigradi2015_sp_2.112h29, cee5, 81cf, 90e9, 1492, 1248, ascaad2014_019u2, 0fe2, 8781, 7042, acadia14projects_135ac, 4dc5, acadia16_234f15, 559c, acadia17_481m, 904c, 6cb7, c904, b283, c649, caadria2017_142a37, 8677, 5d8b, 437f, 80df, ijac201412408p2, ecaade2014_015p3, d483, d6d4, 04c4, 2108, e731, ecaade2015_92s18, e035, c313, ecaade2017_053j, d9e4, ecaade2014_066l15, b187, 9ded, acadia14_435ay, c1c1, 2e69, ijac201412203j2, 82d6, 5865, acadia14_281aa, caadria2016_549m23, 1b99, c1d6, 7c29, 7ffb, e5c1, e26a, 1526, caadria2017_136n36, 5dec, 3195, ijac201715203l, caadria2015_139h23, d1f8, 1dce, acadia17_323s, 1767, ea34, sigradi2014_217f8, ef51, acadia17_28aa, 64d6, 379a, 33cc, 5309, db39, 064f, 5220, 0023, b16d, 849e, ecaade2017_124y, 5f9d, 2926, 21ef, ebcb, sigradi2014_276z2, cb42, acadia14projects_357as, 5fa8, a4a8, 83bb, f1ed, e236, 5d46, b30e, acadia17_391qq, b3ea, sigradi2016_426d, 2813, edc4, 7459, ijac201513203t6, da6e, f816, acadia17_221ll, 06e4, ecaade2014_157x38, 22d9, e9ed, 2ead, ac22, 161c, acadia14projects_291ak, 7d06, cd9b, 6812, caadria2016_631e27, 5c49, 26bf, 8e88, 195d, adaf, acadia14projects_589d, d3ab, ecaade2015_129t25, 51c1, c5be, fbad, ecaade2016_163p45, ecaade2017_194q, 43f5, 59fe, f5c0, caadria2017_030v10, ecaade2017_291dd, sigradi2015_sp_8.284o30, 981c, 90fb, acadia15_483w21, c3f5, a574, ab2c, a487, cabb, 73ca, 1a8a, 2554, 96f1, 1479, 2b74, ed10, 0304, b35b, f514, d60e, 0c90, 76ff, caadria2017_004s2, 19bb, ecaade2016_106m29, acadia14projects_589l, ascaad2014_004h2, acadia15_311n12, 2bee, ed82, 41a5, 7fc0, ecaade2017_199pp, 30d5, 2e43, aa26, ecaade2017_256hh, 66ef, ecaade2016_110d30, 287d, 3603, 0e1c, acadia14projects_671w, f4e7, 5ebf, ffff, 85a1, a2cf, sigradi2015_6.183m8, e4c3, 1c6a, da9b, 6287, f04c, 2c31, acadia17_307gg, e96a, 5ad7, 18d4, acadia17_162w, 1194, 30d6, ijac201513101m1, ecaade2017_229gg, 343b, 32f8, acadia17_414ss, 083f, ecaade2015_215h47, sigradi2016_381v, 4944, 2aeb, 0728, b4a1, 0101, 7069, 405a, acadia17_373m, caadria2016_851t35, ecaade2016_067b17, 46f9, 2b21, 7b9b, 22a0, e158, 17cb, d94f, c161, acadia17_640kk, b4ce, f98e, 344f, 4180, 4a80, acadia16_224m14, 575b, 0770, 419f, ecaade2017_225b, e274, 89cd, e0a1, ijac201614102e2, 3c2c, 52e0, d398, c737, 66b7, 32c5, 5aa1, 3fc3, ce35, c432, 14fc, ecaade2015_202i44, ecaade2017_203tt, 01fb, 5168, ecaade2014_111o25, sigradi2013_101, acadia16_308r18, acadia14_101r, 7ff3, c605, caadria2015_137l22, 5f3c, 5840, 6677, 33e2, b42a, ff5d, 6183, 1853, cc99, cd76, 2223, 7142, 91cb, caadria2016_415w17, ad20, 0283, caadria2016_167i7, 2bef, a7fa, 127e, 5ddc, 1f7d, 84a7, fc20, d0f5, 9c5a, 0c4c, 7152, 3343, 84ff, 3a21, 12f9, b784, 4bce, acadia17_248n, df5e, c696, 5bf2, 5a65, ijac201614309o6, 7d73, 9587, 77a7, caadria2016_157m6, 3e73, 96aa, 1fa9, ecaade2017_066t, 204f, 63cc, 6afa, 6e71, 345c, ijac201412303j9, 3f28, acadia17_562x, ecaade2017_027ww, ab11, acadia14_709ap, eefd, sigradi2014_266c2, ascaad2014_005w2, dfb8, 537c, 0426, e9b1, ff03, sigradi2016_695o, f04a, aae2, 89af, c304, caadria2017_056n19, acadia14_229f, 7e69, 0d3e, f38a, 4371, 3255, ecaade2015_297s64, acadia14projects_117a, cda0, ecaade2016_113x30, a915, fd21, ec11, 0037, 1a3f, acadia15_137l5, 437c, a890, ecaade2015_110g21, acadia17_598g, ijac201614407n4, ecaade2014_230p59, ijac201412404u7, ecaade2017_293yy, acadia14_619az, 338d, 0e74, e2dd, b924, b605, 8be9, b3ff, caadria2015_073g10, 7057, d503, c08c, ascaad2016_043l17, fa56, 0613, caadria2016_013z1, 35e0, 2040, 102a, dd13, 1b24, 1602, ca33, 23ad, ce06, 1406, 4aa6, 728f, 5d80, ea0d, a814, acadia16_362v22, 8af6, caadria2017_142i37, acadia15_203m8, 830d, dffd, c068, f329, 11ac, caadria2017_021c8, 81a6, fd33, 0bfb, 6633, 96ed, 33f0, 326e, acadia17_162n, c620, 215b, caadria2015_119w18, bbb9, acadia14_719o, f430, 18d0, 6437, 1d7a, 1a48, 947b, 8455, e8fc, acadia17_138f, 7b1c, 3b73, 7744, 5522, 35ae, caadria2016_073a4, edf4, a9f2, caadria2017_175k43, acadia17_582oo, ecaade2016_154g42, 4571, e6fc, ijac201614103d3, 3092, 933a, 3b4c, b992, 6b4a, sigradi2015_11.166y25, be35, d4e4, 93de, e4ef, ecaade2016_110i30, sigradi2013_313t, b3f5, 4a62, caadria2015_139d23, a66d, 5386, 5023, 8ef6, 0ab8, ee8e, c89a, 0589, deed, f1ad, 4ca4, ffeb, sigradi2016_431x, ed80, 035e, 4abb, 4057, a252, 15fc, ecaade2015_33e6, ed32, caadria2017_118l31, 8ee9, 473e, 7760, 258e, ecaade2016_221w56, 962f, 9896, 090e, 10d8, f24b, c91b, c2b1, 01ef, caadria2016_363d16, bd1d, a52b, ascaad2016_002j1, 0df0, 3fa7, 0b98, c749, e81d, e059, acadia14projects_479b, 5d93, ec5b, 4574, dc1f, eda6, 6012, caadria2017_190s45, 34ea, 39cc, 52bb, acadia17_221z, 5f12, a358, 4087, acadia17_610nn, f793, 23ba, 92fc, 0086, bcac, fc6c, cb1e, 5e06, 9687, 1555, 980e, 7dd1, 685f, acadia14projects_267k, ec7d, 3dc8, acadia14projects_497w, 79f3, a119, e0d5, ecaade2016_170x48, 7779, caadria2016_135x5, ijac201412201i1, a34f, fddd, ecaade2014_186t47, 75a0, 5796, b40c, 405b, a4ee, ff6a, 7dfc, 216c, 3c8f, a66e, 5aae, ef9b, e4fc, acadia15_123u4, ecaade2017_161c, sigradi2013_184z, 8643, ecaade2016_175l49, 2aa1, 890e, 3ddc, 1b1a, 8f1b, 767c, 1877, c295, 8cfe, 57fb, 6508, ecaade2015_235o53, 4b3e, fb64, ecaade2015_172c37, 149c, b8d5, ca04, b3ae, 4322, 9656, caadria2017_030c11, 593d, 4fcb, acadia14projects_153g, 28d2, ad3c, ascaad2016_045j18, 31ee, 28e3, c126, 63dd, ecaade2016_123d34, 6637, acadia17_600ee, ecaade2015_180g39, 093f, caadria2015_213v32, ijac201412304r9, caadria2016_353w15, 9fd9, 0a05, fca8, 12df, acadia14_609an, 6374, 1a82, ecaade2016_bkop65, ecaade2014_168i41, ecaade2015_21t3, 0bb7, 0c00, 641e, 6329, 3e40, caadria2015_119y18, 0caa, 081c, f86a, a796, a23b, ecaade2017_184mm, sigradi2016_431r, 20c2, 03d6, 4e17, 9a25, ecaade2017_264c, 9d57, aa09, sigradi2014_213w7, acadia15_203i8, c2cf, 98d6, 6802, f0b4, sigradi2015_sp_10.311k31, b5fc, 2056, 4a63, sigradi2015_10.307y20, 32da, afe0, 417e, 0418, a746, sigradi2016_484h, efa8, 7ed3, fed8, 1f94, 1d64, sigradi2016_815v, bf3b, 1ace, ecaade2017_050c, c61d, c735, fadd, 1438, 2e4a, ecaade2014_230o59, 3c50, 3e78, caadria2017_183i44, b233, 73a5, 0e1d, caadria2015_004j1, 2d0a, 58ce, c0cf, 8c31, 8fb9, 43ac, ecaade2014_194c50, 25ac, d39b, caadria2015_002b1, f1bb, acadia14projects_655x, e662, aeb0, e1f0, 7019, 9030, 81aa, 8d11, ecaade2016_147w40, ac2f, b8c2, 57a4, ecaade2016_151n41, f2fc, 810c, b2ef, 9589, bab0, 21b4, 13cb, 7cba, 7ef9, 8aee, 7780, caadria2016_013l2, 7a9f, c516, 6cab, sigradi2015_3.209f4, 30bb, 7792, f50b, 8226, ecaade2017_056c, acadia15_357x15, aeaf, 569d, ecaade2015_278u60, 2cda, f92a, 8fb6, caadria2017_165u41, c662, 11fd, 32a8, dad3, e84e, 348e, dc23, sigradi2015_11.8n23, a4df, 65b5, 291e, ecaade2014_144z32, 1afb, 5fc1, 2fe5, a603, ecaade2013r_011g7, 9a73, fee4, 0d29, ff52, 5034, 9979, dd5a, ea90, sigradi2015_4.219t6, 7a0a, acadia14_549r, d455, acadia14projects_479a, 3be8, 05cf, 0eb3, ad63, f4cf, ae60, 0b71, 43e3, sigradi2014_263k1, 08dd, 161d, bb31, c8bf, caadria2017_163c41, dc4e, 27c9, e08a, acadia17_201xx, acadia17_71b, ed67, acadia16_488u28, e320, 8836, 48bc, 8cc0, a6c5, 2b92, 1866, sigradi2015_3.221s4, b29c, e70e, 84ce, 0557, 3cb9, 9b70, ecaade2014_084v19, 2b0d, 14ee, 4b76, a9b8, 93c2, sigradi2016_637x, cc14, 2090, 8e01, b669, 47e7, e898, 3525, 9164, fca6, 98e6, aba1, ecaade2016_230m61, sigradi2015_3.201s3, 9f07, f957, 83a4, a1a7, 06c4, fe5b, 309b, fb91, ecaade2017_248zz, 8b91, ascaad2016_031o12, df38, f348, 38cf, e816, 360c, caadria2015_078b11, ecaade2014_224l57, d31f, 0f72, 9e23, 4c30, d720, c8f6, 6a2f, 2496, c6de, ca4d, 74ac, d616, c57e, 296a, 29c6, 2e7c, ijac201513305m12, 3ccc, cc5c, 0269, ascaad2016_045o18, cf50, ede4, ecaade2016_163n45, cf3a, be33, c3e2, aaf3, caadria2017_129e35, ecaade2016_111l30, f3e9, 8d38, 6a6d, 1cc8, c2c0, ecaade2016_183s49, c6ec, 10f4, abec, c21b, f526, 19bd, f3c7, ecaade2017_094s, d0d5, ijac201513301z9, fd76, afaa, cd57, a853, acadia17_318qq, 51f1, caadria2017_085e25, 8374, 44da, 2343, 0f38, c2eb, acadia14_699r, ijac201614208b14, ecaade2017_094n, 544d, 1bc9, f710, e3f8, 7b69, c52b, sigradi2016_383hh, 9b9b, 03e1, 78c3, 4558, be59, ca4f, e894, 4810, acadia14projects_375az, c49d, 0b63, ecaade2017_117u, e686, 88a8, 0bd2, d6ca, 26e3, f829, ecaade2017_203pp, 343a, d9a0, 1d84, 6a54, ecaade2016_071t18, ascaad2016_010d5, 4144, dc04, 60e6, 0f93, 1b57, dea7, ascaad2016_006g3, ecaade2016_198t52, fedc, a75a, 6fc6, 7436, 6cc5, acadia17_284i, a3d0, 4874, f31b, caadria2016_177a8, 37be, b03f, e2d9, 925c, 01e4, ecaade2016_065w15, 5464, 358d, 7b9e, 85c9, ecaade2017_194x, ascaad2016_048h20, bf08, 1209, 42e7, dd9b, ff5b, 8c63, 6105, ijac201513206x8, sigradi2013_259h, ecaade2016_018w4, eab2, a6b4, caadria2015_067k8, 91fe, 7a1e, e3d4, 3a73, sigradi2016_450yy, acadia14projects_291al, a306, caadria2017_113b30, c9d9, ecaade2015_181i39, ecaade2017_054y, f35c, e685, be99, e751, b734, 29bb, 35b8, 53b8, ecaade2017_066p, 8009, 14e0, f5e5, acadia16_62j4, f63e, 74af, 8dfa, 4aed, d6d0, b854, e9d3, 7cfd, 350b, 64fb, 8b9d, ce1a, 108c, 553e, 4db6, 97c0, f1b6, 8fb1, f42f, 2ce8, sigradi2016_779vv, 8273, caadria2017_110e29, ascaad2014_018w1, 01cc, acadia15_431j18, caadria2016_291b13, 5b1e, 830c, acadia14projects_101t, be88, 767f, bf2b, acadia14projects_619at, a23f, c460, 0af0, 8d7f, eae2, 4258, 58ef, sigradi2016_455c, d89e, 6814, 9413, caadria2016_839k35, e6db, 3a2f, 6b08, 32e5, caadria2017_048l15, 8c03, 0def, ecaade2014_009a1, 148e, acadia17_482z, 52fb, acadia16_344c21, ecaade2016_241c64, ecaade2015_301n65, sigradi2016_814xx, e680, 49c1, d6c9, 98ec, 31d5, acadia14_63am, edad, f75c, ascaad2016_041f16, 35cd, 1196, 2d5b, 053b, 75d6, acadia16_432p25, 9dc4, caadria2016_517j22, 309e, dd45, 9a1a, ecaade2016_208m53, 413c, 109c, 1162, 7a2a, d384, acadia17_658g, 16e8, 7bc7, 929c, eed4, ijac201614307j4, a42c, d092, 7cb6, 4e48, bcf9, ijac201412301h6, 7e9e, f875, 6cd3, d1fb, 85f7, 0618, 2f18, 635b, e040, 4b9e, ed13, c82f, 6bf9, ecaade2014_202k52, f519, f32f, 4edf, acadia17_552t, 38ab, a6f4, 780d, c682, caadria2017_046j14, 69c7, ecaade2014_096b23, dd2c, ec34, ecaade2013r_004w3, 6108, 88f8, 1597, 16d8, 7072, ijac201412204o2, ecaade2014_225n58, 5bba, acadia14_565s, 2fe9, 3f3c, a8c9, 50bc, 8152, 3a3a, 1015, 5dd9, aaf1, ascaad2014_007c4, aa19, ecaade2014_042j10, 65fd, 6e63, acadia14_247o, 96f7, 517b, acadia17_640x, 48f8, dbd6, 5649, 2f69, ecaade2013r_008j5, d7af, 1f67, a557, a8d8, 7654, 623d, acadia17_82mm, acadia14_473ap, 4782, 11d1, 014e, 9ad1, e4bc, 9138, 5257, 5925, ee33, ecaade2017_047r, acadia17_551ww, sigradi2015_10.140m19, 6ff6, 2f53, c524, ecaade2016_208v53, f301, e7a9, acadia15_371f16, a153, b4e4, df77, 4835, 64b0, 88f3, 964a, 1712, fb2c, 7e72, ba38, 5d5b, d2d5, b3d5, 9e05, df54, 48ef, ecaade2014_149j35, 89e6, sigradi2016_400j, 4299, 359b, ff4b, ecaade2016_224g60, ecaade2013r_006u4, c97b, ad98, ascaad2016_012o5, 7290, acadia14projects_691ax, c840, ce61, 9624, 71ba, ac89, c96d, 67f5, 4cb1, df5a, 7cff, 7445, e798, d75f, 2cfd, 2d22, 7f2f, ecaade2016_228k61, 75c1, caadria2017_051h17, ff98, 8328, caadria2016_177x7, 7739, 0279, 1d27, b054, a090, ecef, cdfc, ecaade2016_118x31, daf6, 18a2, 7098, acadia16_130p9, e53c, c48a, acadia14projects_189au, cb27, cf92, c592, bbbb, 26e0, f02e, eab4, db40, 3188, cfd2, ecaade2016_223m59, dec7, 8501, 1f8b, 75d7, f2d3, faa5, 0e63, 9f4d, a414, 7055, ecaade2016_243p64, ecaade2017_157xx, ecaade2017_254ii, 9327, dff0, 1958, c792, ecaade2016_166d47, 90cd, b525, 87d4, 3c4a, 4f83, 3be4, edf1, 1a59, 9403, a74d, d079, e09d, db14, d0ce, c70e, 53be, caadria2015_124g20, 742f, fc94, 2ee0, 8456, 236a, 83b9, b29a, 1751, afa4, 9486, 67af, ecaade2014_019d5, caadria2017_107s28, 4106, 3dac, sigradi2013_52g, 285e, f88e, e142, sigradi2014_345n8, 890d, 7c4c, 0c50, 6892, ascaad2016_039j15, 43c2, 598d, 7d23, 82f8, 6bc9, b8c9, 087f, 00d0, 9da8, f991, ecaade2017_269rr, 4fa1, 231d, 65d4, da16, ecaade2017_220jj, ff4f, d2b1, 1d88, b8a6, 1f71, 2c0f, acadia14projects_291c, 5d6e, 53f9, ijac201715105rr, 2c63, 8da0, ascaad2014_014x7, sigradi2014_074p6, ebb4, 6baa, 0e28, ac7e, c03c, ecaade2016_095y25, 55dd, ijac201715202dd, f566, 800e, 7ae2, 6dbd, dbc6, 1e90, 4a97, ecaade2015_59v11, d289, caadria2015_126a21, ff48, f48d, acadia17_534vv, 0848, 5f4c, ecaade2014_029c8, 76cc, 934c, e5b1, 7627, fd47, 69c3, 996a, 6447, d32b, ecaade2015_110f21, 1786, caadria2017_095e26, 4687, 6835, a0d7, acadia16_98n7, 77e2, 1dc3, 3c6b, 8add, 92fe, sigradi2014_136f2, 3eb1, 31dd, 9879, 98c1, acadia14projects_311t, caadria2015_073l10, 1028, fccd, 7dbb, 701d, ecaade2015_229b51, ijac201614308s5, f165, be94, c5ef, acadia14_237az, ba9a, 2fdb, sigradi2015_8.186p12, e27b, aab6, a872, ecaade2015_138s28, sigradi2015_8.41w10, fc43, 3240, sigradi2016_712nn, 68a2, 7698, acadia14projects_409o, ecaade2015_222d49, 0236, a296, acadia17_640bb, b134, 7669, 1fab, 1c73, ijac201614303f2, ea21, a325, acadia17_424ss, be2b, eb91, d4a4, ascaad2016_057t22, da73, 67a3, 532e, c272, caadria2015_226p34, c618, 0c49, ecaade2017_037ee, a7d6, 335d, a98d, c541, 6a46, c01c, 3bad, ed58, fce8, 56fb, ecaade2014_021u5, d94a, 20fe, edb4, acadia14projects_357aw, 0fbf, 1461, d095, 4c4a, ascaad2014_002m1, ecaade2014_072o18, 8270, 2262, ecaade2014_155z37, sigradi2014_265o1, fbda, 3368, 3f61, 06d5, cd54, acadia14projects_609an, abae, 451d, b1ad, cd58, sigradi2014_075f7, 5ae3, a81f, 88f9, 58f5, ecaade2015_138g29, d393, acadia14projects_199am, caadria2017_005p3, ecaade2014_168b42, 01f8, b105, fa48, 7487, caadria2017_165y41, 029b, 717c, 692b, ee3d, ascaad2014_012c6, 6417, acadia15_123m4, dad8, f393, df58, 6ce5, 82dc, c3d4, 3593, f0f8, 3dd8, 4336, cf1a, ba7b, 95af, d9ab, ecaade2017_066r, e62f, 5f05, c061, 831e, ecaade2017_305b, 1426, 6de5, f0cc, 3623, ecaade2015_17u2, caadria2016_755k32, 52b7, caadria2016_487j20, 3125, 8fbc, 3aed, e0a3, bc53, de47, 2bc6, ae40, acadia14projects_365ad, caadria2015_206a30, 1073, c169, fc75, 7e2b, 7f37, 4eb3, 6446, ae61, 4b1d, cb43, 9fe1, 4a57, ecaade2014_201e52, a5c5, 5cef, a196, 1219, 8cd6, f967, 5a89, 3596, ecaade2014_218y55, ebc7, a117, 4724, 232a, ijac201614103l3, e74b, 973c, 791b, f3dc, f4d3, da72, 7794, 56f4, cfb3, 1ec2, 5031, e8ec, bd6a, e6c8, ecaade2014_108h24, ecaade2016_095f26, ecaade2013r_001e1, e6bd, 77c3, 4a98, 136a, b28f, 5a3d, 3b65, a9de, ecaade2016_243u64, caadria2017_015p5, 4c10, f78e, ecaade2015_114m22, f805, 6bf4, c7a8, sigradi2015_3.370x5, ijac201513303g11, e5fe, 8d34, 54e4, acadia17_660s, 39b5, caadria2015_119a19, e66d, caadria2016_507f21, db13, 88c6, caadria2016_477e20, d0a0, f538, aff8, 5a7d, 6fc7, ecaade2014_123d28, cb00, aec5, 51bd, 24bc, sigradi2013_397g, e703, acadia16_130k9, ecaade2017_038zz, acadia14projects_479f, 2419, 230c, 2ff7, 7674, sigradi2016_479ff, b1ab, f5be, 2a42, 21c3, sigradi2014_239g9, efdb, 1bbc, e5da, 2ca0, 8220, 72dd, 46a3, 4593, b190, 65bd, 6d2e, a9a6, d2c9, ecaade2014_089n21, 61cd, 6a53, fd36, 1a36, 5a75, 07ae, cca4, acadia14projects_167ab, 3a1d, c96c, e8f6, caadria2017_062t20, a0aa, 4b49, 8a94, 32ee, f76c, 60e5, ecaade2017_198c, 22d2, 7440, 3363, edff, acadia17_464c, sigradi2013_387v, 9405, 1a8b, ca20, 86fb, ecaade2014_194l49, 3772, 4f44, 5f2f, 10e9, ae05, c648, 70ac, 1eb8, 6e5d, 5329, 5fb2, acadia17_590pp, acadia14projects_589g, 8d8a, 58ed, d110, ecaade2014_175z43, 90cc, 9c4b, ijac201715202aa, f148, b529, 4c6d, abcd, a391, acadia17_678jj, ecaade2014_023x6, ecaade2014_100e23, 5e8c, da51, f5bd, 655d, 5147, dceb, ff96, 11c9, 3b1f, ecaade2016_072l20, 99d2, 5faf, 9a0a, 8ad9, caadria2015_078j11, ascaad2016_035n13, 9427, 106a, e491, af10, 379d, ecaade2015_33l6, 8cd4, 32fc, 2ce9, 2caa, ecaade2016_203i53, acadia17_82d, 8cdb, 7186, sigradi2014_266j2, bafd, 481a, d9c6, 9559, 8c51, 4d07, 67dd, 5ae8, cbbc, bc46, ecaade2016_089b25, acadia17_230c, fddb, a5f9, 7509, acadia17_669z, 958f, 62b2, 8dd5, ba4c, 32ed, 3b05, af57, 4422, 94ba, ecaade2017_072g, caadria2016_569h24, 5ef8, a32f, 1181, ecaade2015_193x39, f76e, 79a9, 76b3, 10c6, 112b, 7e99, f407, 35e9, 6ed5, acadia14_223a, caadria2017_028y9, 36c5, ecaade2015_319d70, 98ff, b90b, 07bd, 62fb, 79a3, ecaade2015_268c59, 447e, 3074, ce1e, 7f5b, ecaade2014_052n12, 7ea9, 0533, 8e9f, d2ac, a339, 357d, 3aca, 6e73, 1598, 5730, 29c8, 4737, ecaade2014_122c28, 543c, 5a9d, 3779, sigradi2016_360q, 5c38, 98fa, ecaade2014_127k28, 312f, 83e9, ecaade2016_mrtj66, 7ea1, 81b6, ce5a, 5eef, 8da3, 68e8, ijac201513303a11, bfab, 9a4a, 2397, a463, 7347, f2c0, 5ede, f6d1, 9657, 3681, 2ad3, e821, 8775, ecaade2016_104p28, 00cd, bb88, 6cff, 4762, ecaade2014_206s53, 4aa1, 0d05, f6e1, 3c28, fd2e, acadia17_238oo, 6339, 047b, 8933, caadria2016_673c29, ecaade2017_301p, 0fca, b667, ecaade2015_64c13, b5e9, 5408, ecaade2017_252d, ascaad2014_018c2, ijac201715104y, acadia15_161i6, cc57, 4a3e, 4308, 8a36, acadia17_164c, 4b5f, 2a89, 5cbf, 482a, 1695, 2de0, 3e66, caadria2015_012c2, 0c1f, c3ba, acadia17_598zz, sigradi2016_647oo, fefc, ef4e, acadia14projects_601ac, f86c, c9dd, 9d4d, ecaade2017_256z, 38aa, 82e3, aad5, ea17, a261, ijac201614408i5, a2b5, ecaade2016_175i49, 02e0, 627c, 38e4, fa40, 6856, e11f, ecaade2013r_013y7, 0246, b897, 1f0c, bb78, ecaade2017_240x, 63c0, caadria2015_016o3, d117, sigradi2014_041c3, be30, 017f, 9a35, c072, 69fa, ecaade2017_053a, d7e7, acadia17_552m, 3291, ba76, ecaade2015_297d65, 6e03, 57f7, 8f68, ijac201412306x2, 055a, 8db6, bd5f, ecaade2015_127f25, caadria2016_683p29, aed6, 0ad9, ab53, 7275, eb2a, 6740, caadria2016_197p9, 9549, sigradi2013_386h, 9acf, 0733, 184b, f512, acadia14projects_219ay, 5804, 6974, 9e26, acadia16_478r28, 0041, 2268, sigradi2014_232z8, acadia14_291b, 961a, fd2f, 5c43, 2236, ecaade2015_164x34, 45c1, cec5, 349c, 64f4, ecaade2014_147v33, 173e, ebb6, b6b3, a743, acadia16_424i25, 7cb1, 841e, f88a, d925, acadia17_520v, 2a04, b300, 6cd0, ecaade2014_030o8, 4f12, d652, ecaade2016_bkoj65, c989, 82b7, acadia17_318d, ecaade2015_86o17, sigradi2016_448aa, sigradi2016_809ss, e6cd, acadia14_375c, caadria2016_033y2, 0d4e, 1db0, 735a, e6a4, 4b5a, ecaade2014_086l20, sigradi2016_674kk, 1fe3, ecaade2015_115b23, sigradi2014_189l6, 72eb, 98e8, 4311, 0aa3, 5ab0, af43, 65dd, ijac201614207s11, 0725, 952b, e245, 2cee, ecaade2014_104o23, dea1, c358, 9bd8, 22da, sigradi2016_360r, 5721, 4dc8, 0a83, d540, d709, ecaade2015_33j6, ecaade2015_200g43, 0d46, acadia14_671m, 1a46, 6847, 3a3f, 63c7, 57ae, acadia15_203j8, 83c0, 7a51, ba0a, 0946, d093, 72f5, a4e4, 445a, 9721, 066a, ecaade2014_023g6, 07ed, caadria2015_156l24, 19d8, 4eae, bd62, 3300, ijac201513205h8, 6d0b, 0b66, 5311, 0233, fc5f, ecaade2017_071rr, f464, caadria2015_206g30, 5e77, acadia14_619at, caadria2017_043g14, ecaade2015_17m2, e698, c057, 06f9, e665, f5ae, caadria2015_150w23, f0d3, sigradi2013_183v, ecaade2015_59w10, eda5, 6dfe, 722d, e33c, acadia17_36u, 8154, 939b, acadia15_407i17, bbae, ed74, ecaade2017_085xx, sigradi2013_189n, 9647, 5420, f451, 183a, ac55, 0d6b, 560a, sigradi2016_752tt, 4f52, acadia14projects_167v, bb2b, ijac201715203i, 8935, acadia16_130o9, acadia17_436o, acadia17_296t, 48da, ecaade2015_251o57, ascaad2014_005o3, ijac201412405j8, 24e4, 2542, 2cef, a80f, 1af7, d658, 983b, e575, 7bbe, 437e, acadia14_479m, caadria2017_051o16, acadia15_343j14, ecaade2015_317r68, acadia14_555i, dd22, c82a, 55bd, f431, 1c5d, 2859, ed0b, 7511, 9819, 6ca1, 3743, 9709, d30c, 971e, 14e2, a046, d388, caadria2017_107n28, 1fb9, ecaade2017_144aa, db32, cdd2, 5a2a, b7a7, fa8a, c508, 5c8d, ecaade2014_018a5, 84e7, 3965, ecaade2016_182n49, 1629, da7f, afa9, acadia14_565aa, df37, acadia17_82uu, 615c, sigradi2015_11.142a25, caadria2016_735t31, fc0d, 063e, acadia16_88e6, caadria2015_126f21, b996, fb89, 145e, e2bb, eec0, 3461, 54fc, 29d8, 5995, 34c4, ijac201614102s1, ecaade2015_21c4, fbea, ecaade2016_026t7, acadia17_404y, c1f1, sigradi2015_11.142h25, sigradi2013_158f, acadia14_555h, ecaade2017_253t, 16f2, 71e8, 633a, acadia16_196a13, acadia17_283zz, b9d1, 047a, 3011, a009, 8c67, ijac201614303u2, 331f, 153d, a254, caadria2017_041w12, 57aa, 19cd, d1e7, sigradi2016_654vv, ef4b, 2fdd, d3fc, 1e44, 104b, 528d, acadia14projects_601x, ecaade2015_138a28, c8b3, caadria2015_061e7, f6bc, ecaade2014_224a57, 490b, 1bb8, acadia14_699o, 6e9e, 111b, 6c39, 5127, e39b, a9d7, e0f9, sigradi2015_8.328i15, e74f, acadia17_340s, 121f, 99bd, ijac201715204w, dffe, f296, 3435, e99f, cfbd, e802, 1acc, 3749, 2313, sigradi2013_425p, acadia14projects_63a, 833d, ee8d, ascaad2014_017j1, 3434, 1449, caadria2017_028g10, a944, 840f, 5dc9, caadria2017_104y27, 42b3, ecaade2013r_017z8, 5807, ac02, ecaade2017_ws-hybridlabdd, ascaad2016_007v3, 3e9f, ab8a, 861d, ascaad2016_001d1, 4d18, ascaad2014_008t4, c026, ascaad2016_041g16, e735, 7281, 66f5, 1aaf, 5afd, c88d, caadria2016_219j10, c5b4, 92fa, 1487, 4a46, 4f18, 8182, d2ab, 9c9b, ebd3, 9865, 1e3a, 8957, acadia16_98g7, 2c44, 6265, 8473, dc2f, 9449, 897f, caadria2015_213e33, d8d7, 79db, 4006, 6620, caadria2017_118a31, caadria2016_343d15, ijac201715203hh, 22bd, ijac201715102ii, e580, 91b6, d95a, 84c9, sigradi2013_212r, 0bc5, 9853, 5a9a, 7a6b, b942, 07c5, f303, ecaade2016_130r36, 9b61, acc4, ascaad2014_024m5, dbc9, e72f, ecaade2016_144f40, f022, 4a36, acadia17_570aa, ecaade2015_59e11, 178e, 28f0, cef4, 7325, ce0f, 1aee, ijac201412304c1, 274f, 3a35, sigradi2014_330k7, 30b7, 0dca, bb26, e61a, cb74, 1d6c, b3c9, 799b, fb98, sigradi2014_047o4, a42b, b31c, sigradi2013_111t, e04e, 4fb5, 944f, 49eb, 811f, b8df, acadia14_177w, ad2f, 1b70, f39e, acadia16_106y7, 86af, 3f97, ecaade2014_159r39, 7ed5, 2916, 6f84, 50cb, 6ee6, ecaade2017_049rr, caadria2015_194s28, caadria2015_208s30, a549, 7d6e, 2cca, c321, da07, caadria2016_713z30, acadia16_344r20, a686, caadria2017_163p40, b893, acadia14projects_719i, acadia14projects_63ak, d245, sigradi2013_327, b01f, 4176, ecaade2016_077s22, 0f54, c4fd, ecaade2015_17t2, acadia14_399ak, caadria2016_755l32, 2f3b, c51f, 9e03, eceb, f39b, ff20, 1c30, 91e5, c8c3, 36eb, 9b9c, 41d4, c3fe, af80, f80c, dc02, caadria2016_291s12, acadia17_90kk, ca1e, 1c62, 14a4, ecaade2014_224o57, 3899, 5803, 41ef, 6542, e687, be05, acadia16_140g10, ijac201412406i9, 16f7, b98d, fd37, sigradi2016_364mm, ef02, af4e, 7694, a6f8, 8c76, sigradi2015_10.309t21, 20c6, 55e5, 73b2, e8e3, 8717, 3582, sigradi2016_637s, 5b7e, sigradi2014_244i9, cf2f, acadia15_81x2, 4433, 1b6e, 0ff5, 8f0b, ecaade2017_202l, 5d08, 6c5f, 8f37, ecaade2017_003i, ascaad2016_011k5, ecaade2014_139f31, eb68, a52f, de45, sigradi2016_771s, acadia14_63ab, 266d, 888e, caadria2017_069d22, 9983, b6c5, a922, 0810, 160d, 7a27, 201f, fc13, 1bb2, 3dcb, ecaade2017_195ll, fbae, e28f, cd49, 95ee, d4d8, faaa, 0a00, acadia14projects_101v, 3ffc, 880f, 1c56, c263, 6868, 4249, ab99, ijac201412205t3, 1868, 0615, 29d9, 4f01, 5eee, fac1, 46c1, 3680, ecaade2017_046l, d6e0, 1650, ascaad2014_032t9, acadia17_366n, 50b0, 722f, a598, ecaade2017_008l, 6ba6, 034d, 909a, caadria2015_087g14, acadia17_231k, ecaade2017_225i, 74a2, aa46, ac38, fbf2, 931e, ecaade2016_123l34, dee9, 8a58, 773c, 5e72, ecaade2015_28y5, d1a0, 69e6, d402, ecaade2015_161l34, sigradi2014_075w6, acadia17_360zz, e885, a81a, cc82, 19b8, edf5, 4e4a, ecaade2015_215u47, 397f, 3745, caadria2015_126l20, 7e66, 91ba, 32ae, 8b34, ecaade2016_021g6, 8abe, 9222, ecaade2017_273p, caadria2016_631f27, a48d</