CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2013r_007a5, 1a31, f4f6, f49a, ecaade2015_225r49, 7f59, 557c, c518, f63b, acadia17_221ff, 9b79, 5438, 09b8, caadria2017_021b8, 97ad, ec83, ecaade2014_121s27, 863a, 4b0f, 3c70, acadia17_221oo, 61ad, ecaade2014_182d46, 1138, caadria2016_445w18, d233, ecaade2016_mrtw65, sigradi2014_186f6, d592, c7c3, 99b3, 3bac, c81f, ascaad2014_008y4, 762f, a63c, sigradi2015_10.377x22, 72f1, caadria2015_213k33, dcfd, 408d, 2f12, 4662, 00d0, e884, 0a8c, 4c9b, 2f72, 85d2, acadia14_681at, f59a, 8dee, 358c, 840c, f7c7, e374, ac42, f8c1, ecaade2017_230a, caadria2016_713y30, 3ec3, ecaade2017_066t, 4c7a, 1243, 5fcf, e953, acadia14_247s, d3d5, 7616, 76ad, 8ce7, sigradi2015_11.166a26, 5546, acadia15_333x13, 98b8, b278, 5cd5, 18a1, acadia16_460a27, caadria2017_004j2, ecaade2013r_007g5, d4af, 2aa2, da1d, 0fa8, 5e40, df84, bb98, 03ad, 18e3, cb22, dea0, cbcd, aa42, e2ba, a09b, a80f, 8c10, e2ae, eef3, 87f3, 53fa, 427d, sigradi2016_690d, 6840, 266e, 0c3c, 5cbc, sigradi2014_299c5, 8ed2, 4f2c, 312f, 5eb1, 0633, cf2c, a381, 0479, c51a, a151, 94fa, a333, sigradi2015_10.309f22, 8565, eaae, ecaade2014_044b11, 7f9f, ascaad2016_042v16, 6093, ecaade2015_53f9, 0543, ea61, 68a9, acadia14_177o, 505b, a0da, 491a, 1a96, 6ef8, 5a69, 7da9, acadia14_435ax, 1970, 8ea5, eb0f, ecaade2017_109jj, b586, 8ee9, e1a9, 3821, 89ff, 2156, 29ec, 0473, e636, 28aa, ecaade2014_155z37, 3b1a, 0d1b, 7e44, 5d06, e442, acadia14projects_699k, 82b1, 8e79, 2ff2, 8887, 6a63, f386, a862, sigradi2016_357m, 65f9, 18ef, ecaade2017_144y, 3c30, 1818, ecaade2014_086r20, 4cd0, da55, fb9d, 1a34, 420b, 4f60, sigradi2013_303h, 94a9, ecaade2015_155t32, 92e8, 9a1e, af31, 558d, ecaade2014_111v25, 0af6, ecaade2014_049a12, caadria2015_126y20, c453, 60f7, 7677, acadia17_80d, 4d8d, sigradi2015_11.34w23, 7bbb, ecaade2017_094o, caadria2015_096o15, b2c8, fd48, f98a, ab30, 9a40, 71e5, acadia17_560p, 50e8, 91b4, 8d73, 4469, e348, 9011, acadia15_110h4, 0fe3, f5c6, 1ee5, ecaade2017_220ll, 1b8b, ab25, 3e94, 5fec, 542b, 9eb6, 4a61, acadia14projects_75ax, 5dec, 90a8, sigradi2014_151f3, 934b, ecaade2016_058v14, 0bee, ecaade2015_83h16, ad4b, ecaade2017_212nn, 7cd1, ff81, 4d25, 86be, fe22, acadia16_450k26, 3c55, 75d0, 9080, de0c, 6385, ecaade2015_103p20, 115b, ecaade2016_216e55, caadria2015_099t15, c959, 574a, 25af, 7a65, ff74, ecaade2016_017l4, 8fb4, 06ff, fbb2, 8243, 2baa, 07ab, b81b, 8a10, 9762, 021d, ecaade2016_108a30, 5564, 0385, ecaade2014_168w41, f167, 01e9, 3e5e, 517d, 56b6, 875c, 1d87, 1561, ecaade2017_101aa, sigradi2015_12.215p27, 4ac4, 6c59, 2ffb, 304c, acadia15_263s10, eaff, 048d, caadria2016_611v25, d032, 4e52, 4d69, caadria2016_187p8, f109, acadia14_681as, ad5a, dd72, 0a07, 5929, 75df, 10d9, 2242, 96b2, 7f45, a5cd, f7db, 3024, 8bdd, caadria2017_155r39, sigradi2016_814c, b1b7, 73b5, ijac201412303k9, 6aa7, 206c, caadria2017_003x1, cb51, 0bc6, d39d, sigradi2016_659s, bffb, caadria2017_056e19, a18c, ascaad2014_031k9, 1f48, sigradi2015_9.152z16, 2b54, 19d8, ecaade2014_057r14, acadia14_63e, c130, 0b30, sigradi2016_364ll, 22ce, 3d3e, f835, ecaade2017_255g, 9b0a, df83, 2906, 98fb, 5c7d, 5648, ijac201614307z4, 362b, 7582, 8ee5, 81fd, 8ef9, ef4b, edbd, 02b9, 91f1, 60f3, c174, 4fb8, b923, fb00, 0d1a, acadia16_352w21, 2757, ascaad2014_017u9, c9d5, acadia14_531t, 8f88, ecaade2015_251n57, b6e1, 7e5f, d8f1, d843, ecaade2016_027w7, 283e, 1919, 7031, 7041, caadria2017_107o28, f69b, 88c2, 68fc, 74a9, sigradi2016_737gg, 3f38, ea89, 685c, acadia14_435az, 34ad, 2ef3, ab98, ecaade2016_238o63, 56a2, 5038, 6a46, 4b82, d6e0, 9ef8, 241f, 983e, 7c5a, 9865, ee44, ecaade2017_164ee, ecaade2014_218r55, 29ad, 73c4, b834, ijac201412406k9, acadia14projects_301g, da4f, ea98, deaa, a090, acadia17_390kk, 6c7a, b822, f183, 1314, sigradi2013_397j, 17ae, 7b36, acadia17_648u, caadria2017_175i43, e237, 7ce5, da71, 662d, 3354, 556c, df2e, 3f40, 875a, ecaade2015_333k72, 9d64, 2376, 2386, sigradi2016_443zz, ecaade2016_198t52, acadia17_648cc, 336f, sigradi2016_654vv, 0a6b, c39d, sigradi2016_484tt, 5a86, d6e6, 64c9, 4a7e, ijac201614203w8, sigradi2016_387zz, f803, 6e9f, a48f, 1f5f, caadria2016_395u16, ddcd, f7a2, ijac201614408i5, 9c70, e356, 8b90, b3a4, acadia14_681ai, 8dc8, 3241, caadria2017_104r27, ec84, 8ebf, 3f5e, ecaade2014_029c8, ijac201412407w9, ecaade2017_172v, 0dd5, 130f, ecaade2015_173j37, 86f9, acadia15_451o19, 580b, 5d6d, b695, 940f, 267a, 7dda, 195f, ad2e, ecaade2017_309uu, 9817, 5b94, ab34, 3849, 6af8, 449d, 9357, 0460, 514f, f2b5, 7b4d, 50e6, 3928, b10c, caadria2017_047b15, 99eb, 0c80, 4462, 911b, db05, fbaa, ea1d, f1ac, ccee, 64a9, caadria2016_197l9, 2203, sigradi2014_265l1, 3991, d645, ascaad2014_005c3, 615e, 7af1, caadria2017_041v12, b068, 84bd, 897c, fe04, caadria2016_343i15, 7a0a, a1ef, cdd4, 8867, acadia16_106m8, ecaade2014_186t47, 5a3f, 8cba, caadria2017_131f35, ad0f, 64ec, 2282, f1de, acadia17_628rr, 8c0f, caadria2017_085w24, 3f1f, a045, fcbb, 7e97, a445, 26ef, 3da0, acc4, a457, caadria2017_033s11, 76d8, 8084, e9fd, acadia14_339ad, 34ea, caadria2015_237r35, ecaade2017_149p, 029e, 22ed, f364, d636, 32f3, 7306, 67d0, caadria2016_777d33, 20dd, acadia14projects_565ad, 86c0, 096b, 9c58, caadria2017_067i21, 89a7, 6f93, 22fc, 408c, 05eb, a944, 96fa, 289d, ijac201614202i8, b193, 1fe8, ecaade2017_109ii, caadria2016_881a38, 5c3e, 0812, b2df, c020, f455, b152, 9b54, 8287, 859c, 6f6b, c9e0, sigradi2016_440ff, caadria2016_147i6, ecaade2017_130zz, 079a, 033d, d952, 8ab2, ecaade2014_240e62, 720c, d25f, 4314, 92e4, ijac201614206v10, ecaade2015_200i43, c2a6, ijac201412303v7, 1287, bcb1, 3a72, be33, acadia14projects_365af, 1993, ecaade2014_084w19, 8a2f, 209c, 6924, 8efd, 03dd, 77e1, 1765, 2e9f, 25e6, 4744, 91c6, 0efa, ecaade2015_155r32, 72b8, ecaade2017_054dd, 9130, c2f7, a5b1, d203, 5573, 1134, ac23, 0fe4, ecaade2013r_002d2, 1bd3, 3b0b, c184, 3db5, 4019, acadia14projects_71t, 7cef, ecaade2017_305h, ecaade2014_089r21, 763e, 2800, e64d, sigradi2014_132p1, acadia14projects_555f, ijac201614305s3, 96cd, 9872, 8621, 905d, 120f, caadria2016_755i32, 1afc, 2982, e076, e4e8, fd46, 5a17, 6a93, e48b, 7815, 2dd7, sigradi2016_777bb, 1255, f5fa, 9343, 94c7, 64be, ijac201614208t12, ecaade2014_024y6, 64a5, e557, c19a, 99cc, 4a04, af8a, 938d, 92da, 6f34, 2c76, 012a, 0096, 2876, ecaade2014_215b55, 96ee, 6493, a9c2, c87d, 4ed1, acadia17_678cc, ecaade2014_031r8, 52a5, cc2b, 27c9, 9a8c, eedb, ecaade2017_grie, 8397, 09e4, ascaad2016_045a19, 47bb, bd52, d407, 5179, a656, cf15, 66f4, 093a, ecaade2017_309mm, 872f, 28d6, 0d3d, 8e97, ecaade2017_199u, 37af, 0698, d1e8, 8556, 5d6f, f61d, ecaade2017_006zz, fe26, 7a02, ecaade2014_198v51, ascaad2016_004s2, 7d54, caadria2015_237n35, fbc0, ecaade2014_111k25, caadria2017_057z19, 459d, 0714, f10f, 68a1, ecaade2014_138i30, caadria2017_081t24, ca1f, 7d98, 8f55, 7bbc, a930, ecaade2015_293w63, 77dc, 214e, acadia17_348g, 35bf, 8f84, 07f9, d883, sigradi2016_732h, c886, acadia14projects_145z, acadia14_333ax, 16c0, 60c9, e8c1, 4642, 9780, 5055, 552f, 2281, e30c, 0bd0, 6bb5, 7b4a, cf63, ecaade2017_256s, 9bc2, 16de, 5cd6, caadria2015_090z14, 3e07, ijac201412407c1, 9a88, 22ef, 577a, 00c7, 3744, e4bf, 9ee4, 22da, f401, fc58, ecaade2015_118w23, a642, 2c2b, 325e, 4d6f, c519, ascaad2014_027l7, 7bd0, 9696, 812d, f625, 4561, cc81, 2ba0, f575, aec8, ecaade2014_224e57, dff6, c607, sigradi2016_654qq, a5e5, 6633, 3d6a, e32e, c32e, 3527, 3ab7, f06a, bc4d, 291a, 8a70, 320f, caadria2015_067g8, f5ab, b9cb, ccc6, 9d41, f547, a29a, 0c8f, 06cb, caadria2017_021d8, acadia16_280z17, acadia16_62s4, 6833, 86df, 6914, 9e25, 349e, caadria2017_027l9, bd46, ef46, 9b80, acadia14_219a, f9dd, b244, dcf1, b8bf, 02d9, af09, ecaade2016_130h36, b223, caadria2016_641s27, 58ed, b1a3, a8b4, 49b8, ecaade2014_133w29, 1c86, 9e9e, 2dd1, acadia14_523as, ecaade2014_145e33, ab9c, acadia16_344a21, 55d4, 1ffa, 6dc5, ecaade2015_329n71, ecaade2014_019c5, 6cbd, caadria2016_851o36, 2022, 6a44, 6ded, a85e, ecaade2016_110e30, 2921, acadia14_463h, ecaade2014_041g10, a132, e19b, 0d7b, ecaade2014_084p19, 3540, 35dc, d0b3, 5edd, 1787, 3281, 6a1b, sigradi2016_524bb, 8157, efaf, 17b8, 797b, ecaade2014_197i51, 790c, ecaade2017_198a, 6163, caadria2016_157y6, b4a9, 9b35, ecaade2014_066o15, b41b, 291e, ascaad2016_039r15, c21a, 69f3, 43bc, b045, 2bc9, 52bd, ef3e, ecaade2017_142yy, 3b33, d410, ascaad2014_017l1, ecaade2014_215e55, ijac201412408r1, 9ed5, acadia14_627as, 45a3, 3b8f, 6280, a9d6, 130c, caadria2017_142v36, ecaade2016_098d27, ecaade2014_237e61, 0d0b, acadia15_451y19, f488, 5fa5, 8f36, a4cf, ecaade2017_169uu, 7ac4, acadia16_460t26, 8eeb, 40b5, f7e4, ecaade2017_152rr, ijac201513206o9, 2483, caadria2016_249j11, ff19, 02ba, ascaad2016_028v11, 6aab, acadia17_648bb, 6916, cdb8, afa9, 8fc6, 737f, sigradi2015_3.221w4, 719f, f4a6, 3035, 45c0, fddd, caadria2015_185k27, 448d, c6da, 3553, sigradi2016_792g, fa31, ebf5, 0cad, sigradi2014_109f9, cb75, ijac201412301x6, 608f, 979d, be39, fe55, 4181, 33f4, c1c5, 9f21, ecaade2016_042k11, 2a76, 7109, e103, 1394, 4bc1, 2a3d, c3f5, ecaade2017_208k, f468, b2e2, 4a5d, 348c, 9000, 1d91, 5979, 947d, a1a8, f604, 2ea5, 3a6e, sigradi2014_330e7, 7e2b, c8e4, 31b4, 2702, d3f7, 3597, b325, e168, b380, 1ed5, 612c, 3e34, a241, ecaade2015_217l48, 6ddc, 8c14, e980, 8bdc, ab07, e922, sigradi2016_490w, b82b, 0fdc, 19c7, sigradi2014_042s3, ccbb, 8105, 358f, 7fd7, e584, acadia14projects_601ac, 99db, 0a81, c2d4, ece3, edd2, 0a05, ecaade2016_162u44, 4475, 1aa7, 9f38, f7cc, f114, e191, 3337, caadria2015_210f32, d3e5, 9066, ed1a, f12e, 960f, 3b02, bc52, 2327, acadia15_185t7, c04f, 6e84, b0a7, caadria2016_787j33, 32fb, 113c, caadria2017_115o30, 77fa, 95ec, 8d2c, 5cb2, 5309, 20bc, acadia14_63an, 6dea, db25, 65b2, 2c43, 0472, ecaade2014_023c6, 5ab9, bfa2, 8e4e, caadria2015_114j18, ecaade2017_149m, 4092, ec16, 28df, 096c, a7c3, dc11, 74c1, 2659, eeae, c0a8, 1552, 1cd5, f5eb, caadria2017_124d33, d59e, ecaade2014_177z44, 6ece, acadia14_347ap, c967, ecaade2015_175r37, e4e6, bc16, ecaade2014_112b26, sigradi2015_6.151h8, 14d3, 9d68, 4bdd, bbd1, 1c2a, 0d5b, caadria2016_167f7, b836, sigradi2014_345z9, acadia16_34b3, a939, fded, 22b9, 5cc6, sigradi2013_313p, 9c5c, 5f09, f3f0, 2cde, 0211, 2a64, e906, b78c, 7dc9, 456c, ascaad2016_041p16, 9c8b, 0676, b179, sigradi2016_807nn, 6d56, 672e, 24fc, 39a4, ascaad2016_006h3, a683, 8021, sigradi2014_074x6, 7a8c, d345, 720e, ecaade2015_240z54, caadria2015_208k31, 1322, caadria2016_167b7, ecaade2017_203ee, aacc, fa47, 33ad, acadia16_298i18, 500000000, ad98, caf1, 2a4a, acadia14_145ad, 8153, d2cf, ecaade2016_023n6, b0c4, 3845, ijac201412403f6, ecaade2015_13j1, 110d, 4db6, c09b, 640d, f3c5, 7d34, 1a57, c968, 0796, 26f7, f817, e98a, 1a14, 4850, 2da4, eeb9, 734c, 5f5b, 6bb9, caadria2015_226l34, 9980, bc69, ad9f, ea9a, 252a, ecaade2017_229ll, a772, 17b5, 92ef, 4410, 31fb, dae9, 4c2e, 6167, a01a, 6abb, abda, 5fbf, ca52, d902, sigradi2015_8.289w14, 789a, 6842, caadria2015_246x35, 6972, ecaade2015_301d66, 6fd7, acadia17_50zz, sigradi2014_341e8, fd77, 65b9, 08e3, dd9d, f31a, 6f54, 94d3, 11ca, 4566, e7b5, 07ed, f783, 17fa, acadia14_661l, 9bae, ascaad2014_014r8, ijac201614306z3, fac5, 388b, 88c5, c8a5, fd74, ecaade2015_297b65, c7fc, 9aca, 4943, 446a, d447, sigradi2016_814yy, e96d, caadria2017_132k35, 45f8, 7b8f, 64b1, 38b8, b7e3, e850, ddce, a8b9, 575b, 57b9, f3c3, acadia14projects_627at, 22f5, 9ce1, 37e5, 77d0, 6a08, sigradi2015_8.264i14, b945, 2603, 1b90, e98f, a410, e09d, 70c6, 97e7, ecaade2016_011s2, acadia16_344j20, 2eb3, 11fc, a7cf, ecaade2015_248v56, aa7a, 9ff5, 9f40, acd9, 7f61, b36a, ecaade2017_213b, 544f, f7c3, d0ba, 1fb9, acadia14_435av, 13fc, 9ed2, efa0, 4b5c, 8f56, 4792, b73a, aa92, 5808, 782b, 5568, ascaad2016_039o15, 47db, sigradi2013_268j, caadria2016_013b2, 391e, 5646, 29b5, dc05, 6cd6, a915, a33d, 5e6a, 0242, ijac201614401i1, ecaade2016_225d61, 044f, f55a, 77b2, a256, 532b, 7f7d, 3a55, e9a2, 6eac, dca3, 4e6e, ecaade2016_217z55, 8a1f, 3068, acadia17_257c, ba95, cb9a, 5923, ce53, bf1a, 34b9, efe4, acadia17_445t, 9e0b, ecaade2017_071ww, e8b4, a455, ecaade2014_038y9, 1c5c, 1a8a, f445, ea07, ac26, 5dd4, 78db, 1b72, 2c3f, acadia14projects_661b, 7526, 7196, b455, 460a, ecaade2016_048t13, b980, 7422, f3aa, 1972, 8cfd, 6187, aead, ecaade2015_237b54, ecaade2016_166n47, 14e4, 4bf9, ff13, 2267, 33df, e4d5, 75a8, 59fb, b5b3, 7237, ijac201614103d3, e723, ijac201513306a13, 15a5, 380f, sigradi2013_364, ecaade2015_227w49, e796, sigradi2013_41f, 6e41, f44b, cf5a, ascaad2014_007d4, ecaade2015_22z4, ec41, 6d14, sigradi2014_080p7, ecaade2017_170j, 2744, 3294, 6653, 3cd9, a1f3, ecaade2015_129n25, 38b4, aa4d, 7094, b8ec, f132, bb5c, 6e56, eb3e, f57d, f33b, ddb7, 10bc, sigradi2014_252u9, acadia17_391uu, acadia16_478g28, 8a9c, 1456, 2b47, a0fe, 9481, acadia14projects_671m, 9798, 7563, a980, 0592, 373c, 6061, 8033, caadria2016_271a12, e30e, d16a, 3b4d, 632e, 501a, 4380, 69dd, 7a40, ijac201412204x2, ecaade2016_ws-dleadz67, ec12, 3e1a, 08f3, ecaade2014_086x20, 6154, 0c64, ecaade2014_066h15, c175, 9f75, 3772, 1ddd, ecfc, 71c3, acadia17_247ss, 87f6, 25aa, 46f5, 4502, 6f18, 106f, e701, 1e51, 98b9, 3db9, c3a7, 6559, 6735, 7e46, caadria2017_086o25, a1ff, f556, ijac201614309j6, 22be, 6890, 6b39, 5763, 33b7, 40c6, 3bcd, 48eb, 0d98, 215c, ecaade2017_044mm, 8abf, 056d, f400, d6f1, ecaade2015_130m26, ecaade2015_82y15, 4597, 05c3, c7c0, 4c1d, 258b, 094f, ecaade2015_303v66, acadia14projects_153d, 23c1, 80ba, be2c, 65b6, 8d9f, 44c5, 2f61, 3d9a, acadia17_127hh, 3e5c, 87a2, 4b28, 90dd, 02d8, sigradi2013_111v, 2dc2, 81bd, d78a, f2da, 47ce, 77df, caadria2016_487o20, add2, 7923, af2b, 7713, c515, 95f1, 545c, 8b74, 5700, a1c3, b4fe, ed10, b896, 3ad3, 0c25, d619, 0e6b, ee9f, 886d, 7646, e50d, 6285, 2c91, 2163, 9f23, ijac201412204i3, ad78, 3074, 8412, 82bd, e483, caadria2015_081k12, 7bef, c4f1, b999, b416, sigradi2015_sp_2.112j29, 1470, 2319, ccff, 503b, 9947, 1f28, ecaade2015_287j63, 3d24, b903, 49f1, 1a86, 72c5, 9b0c, ijac201614102u2, acadia14projects_627h, 7e94, e67f, 2f33, e798, 438a, ecaade2014_208f54, 23ae, 2104, 8283, sigradi2013_248, f666, e15e, 8bb2, 4aa3, ec98, 4430, d10d, acadia16_44o3, 6795, 7c0c, ijac201513105y4, 9500, fe90, df29, 147a, 38fd, 3302, 1564, sigradi2015_3.9b2, caadria2017_016w6, ecaade2015_53w8, 7747, ijac201614207j12, b941, 08a5, ecaade2016_046u12, 42f7, acadia14_619ap, 1032, ecaade2013r_004w3, 46aa, e8b6, acadia16_344d21, 99b8, aa04, 746c, e494, ijac201513103y2, ecaade2017_053l, 7860, 74f8, ecaade2016_198k52, caadria2017_047i15, a23d, 8541, ascaad2016_045b18, ascaad2014_032v9, b0ce, 32d0, ecaade2015_53y9, 07c7, f239, 33a4, ecaade2015_92u18, 22a3, d307, 0340, 9a8f, c6ec, 41ce, sigradi2014_048u4, b07b, ac1d, ecaade2017_257zz, f32b, 1750, 9c62, 54d9, ascaad2016_021f8, eb0d, cf77, acadia15_57l2, fee3, a3d9, ascaad2016_039p15, 2545, 1f4f, 539d, acadia16_54r3, ecaade2017_027f, 2ed6, a20e, 8d76, fce1, a567, ecaade2014_153i37, f1c2, sigradi2015_12.297g28, ecaade2014_191u48, 7d0f, 4151, 9b8f, 71b5, 7e25, f96a, 508d, ecaade2015_53x8, e541, ecaade2014_194s49, 8056, 890e, 0601, ecaade2014_014a3, caadria2016_271u11, f3f2, 77b0, 33d0, 5ac4, 255a, 2154, 3f4f, bbe2, c7c4, 2039, ea2e, 108d, 0cf5, 0523, fc9e, dc27, acadia14_681al, b4e2, 8de8, d005, 442a, ca04, d646, f970, 07b5, 993b, acadia14_291ar, f71b, c6cc, 77ec, 5f15, ecaade2014_014z2, 2218, 1e10, c634, 8237, caadria2016_301r13, acadia15_161a6, ecaade2015_53n9, ad92, 7051, e4f5, acadia14_661e, 6166, ecaade2016_057l14, ae1c, e4d0, 7a75, 4602, ijac201412301g6, b43f, 8435, 1a2a, 7522, 8a8d, b9ea, e282, acadia14projects_389e, 1278, 461e, sigradi2014_049f5, caadria2015_073d10, 844e, 18f6, 0511, 0fa2, acadia14projects_115ak, 360f, c0e2, sigradi2013_111s, 49ae, c327, cc6e, 73d8, db2c, 5f64, sigradi2015_sp_11.303s31, acadia14_671s, bf3f, 8c43, 10fa, 2d08, 9f31, be51, 5521, 94dc, 73d0, ce1f, caadria2015_084t12, c677, cb74, af14, 34b6, eeb1, ecaade2015_138e29, a396, 86b2, e16e, f86e, 6f21, c233, 2515, ecaade2016_mrtj66, 1a7c, ecaade2017_029bb, fc0a, 75eb, adca, ecaade2014_100j23, ecaade2016_213p54, 44b9, ecaade2016_225g61, 1420, 1759, 1950, 19f5, cba7, 0341, 8967, 5517, 1234, ecaade2017_192m, ecaade2016_166c47, 2d6a, eebf, d1c9, sigradi2016_625ss, 839b, ijac201412404h8, 03c0, 9b76, 3f82, sigradi2013_222, 5861, f5bd, ecaade2016_mrti66, eec2, e818, 9c45, 7e9b, 9fa2, e223, ecaade2014_072j18, acadia14_101r, 3f08, 3433, 79df, ee37, 0555, ecaade2015_207g46, 10c8, dbed, 1c1e, 79dc, bda2, f193, a6b4, 8f09, ecaade2017_099tt, 9431, 9cd2, def6, 8be9, 5000, 7cac, acadia14projects_357aw, sigradi2014_128a1, 9da3, d4d9, da11, 5e25, dab5, 1971, ef24, bece, d136, e059, ecaade2015_22p4, e5d1, 4d9d, 5073, ijac201412303w8, c35d, ecaade2013r_019c10, 2f7c, sigradi2016_778rr, 6150, ecaade2014_232v59, 0f3a, acadia16_478b28, 93f9, 5762, 0842, 605d, f3fd, ec9d, acadia16_98e7, aeb8, 1ba8, 0b22, f8bb, acadia17_37dd, 7511, ce00, 62af, ef22, 3933, 7122, acadia17_435b, ecaade2017_109cc, ae25, caadria2015_086m13, dd44, f051, 0fd0, acadia16_34i3, b887, 55a5, 9a21, sigradi2016_590l, d7e8, ijac201412403x5, sigradi2013_223n, 6494, 7df6, acadia17_473yy, 46dd, 4970, dae4, f258, ascaad2014_018a2, d4a6, ecaade2017_253dd, 7546, 668d, ecaade2015_229y51, e8a8, 7d69, a32a, 1991, fd14, b708, 79a6, ecaade2016_175l49, 61d6, f016, bb49, 6e2d, caadria2015_065y7, b6d4, a7c6, ecaade2013r_009v5, 5c6d, b65a, 2761, 30a6, 53fd, 1a55, b803, 58cd, 39e7, 28e0, be37, d4c2, b146, ijac201412201d1, 89ad, d888, a8ce, eee6, sigradi2016_479dd, 57a6, acadia14projects_237ax, 9eb5, ade6, 35a6, 2484, 7a20, caadria2015_226z34, 7a59, 50ad, ecaade2015_59d11, c964, sigradi2016_801t, f7af, f98f, ef74, 8a6c, 95dc, 2d3e, 2062, 4a0f, 9c32, b9e1, 3e5b, f03e, 9338, e350, a126, 2050, ascaad2014_033f1, 680a, b59e, 245d, ecaade2015_114k22, 2b60, ae68, 14dc, 50c2, 4c50, a51f, 2ce7, 82d1, 5672, e8e3, 5494, db2e, 944d, 896a, ecaade2014_111j25, c947, 90a3, f2de, 14a7, ijac201614202h8, 76fb, eb5a, c980, 7ff2, 2e2a, cddd, be29, 029a, c43b, 8396, 902b, f38f, ddb5, 060b, acadia17_60p, f286, 3b38, 42e5, sigradi2016_817i, 094e, 64e7, 09ba, 747c, 3dd1, c9f4, f9d4, 084f, ecaade2017_032i, 1e77, 5506, 8f32, 11d1, aaf8, 883e, acadia14projects_375c, f351, d288, ae82, 8840, 0029, 652b, 806b, ce68, acadia14projects_681al, b7a1, ecaade2015_22m4, 9ca0, dc46, 0615, ecaade2014_157o38, d32b, 441e, 097a, 1d5c, 3841, 9f6d, 2e79, 6b42, 5222, fe56, f05c, 75c6, 4dba, acadia17_258k, 2523, caadria2016_507r21, 1719, 8b39, acadia14_145ai, acadia15_47i1, 54d5, c010, 0455, sigradi2013_226z, 2349, 7ed5, e667, 8780, 90ea, 14cc, 4740, 9b15, 750e, b121, fd94, c703, 5675, f527, 61c2, 3267, f699, bbbe, b0ef, 43c0, acadia17_60s, acadia15_513u22, 2c66, b052, a8a2, caadria2016_187w8, acadia17_358ii, 951d, ecaade2015_64b13, 2276, 048e, e5e7, 5425, 9604, caadria2015_087e14, 62bb, 95a7, ebcc, ecaade2015_171c36, 3130, 83b5, 1b2c, d553, ascaad2014_005t3, 23a3, f10a, 9acf, 8eed, 38e2, caadria2017_009w4, 24a9, 83e6, caadria2017_129l34, 76f6, e51f, sigradi2013_366a, ascaad2016_035o13, f248, caadria2016_673w28, ecaade2014_084e20, ecaade2016_110f30, 41fa, caadria2017_016b7, 2dee, sigradi2013_41p, f0fd, 9d9e, c7da, ae2b, 3b4c, ecaade2014_014h3, 6075, b75b, d17a, 9a4d, 09d5, caadria2015_209w31, 9fc9, acadia17_169ww, 749a, b254, 5beb, caadria2016_003b1, 37f6, 5624, e08c, 358b, 76e1, ecaade2016_123d34, 744f, 0d6f, e456, 7805, 25ad, ijac201614305c3, 04a4, ecaade2015_77a15, 70d4, 920f, b6c6, ecaade2016_243r64, 2abc, caadria2016_105e5, sigradi2015_12.297m28, a4da, aeff, 66cf, 7d47, e55a, ijac201614402s1, ecaade2014_230l59, baeb, 0947, ijac201513303m11, 31eb, ba26, 51af, ijac201614208i14, ecaade2017_140gg, ed09, 2367, fe70, c292, a83e, 0af0, ecaade2015_177w37, 1d3d, d239, edeb, 465f, fb2c, 2ece, ecaade2017_215dd, sigradi2016_659n, 2743, e31d, a187, ff43, 7389, 4309, d755, ecaade2016_197x51, 639f, a3eb, 3549, acadia14projects_135ac, acc5, f2e7, 4650, 8006, ecaade2016_130l36, 90e2, 9e38, ed30, ijac201513203e7, f206, 75cf, 5c3a, e558, ecaade2017_203ff, caadria2017_041l13, e5a4, 6083, cdfa, c76b, b14c, e788, 03b3, 6cfa, 68a3, 09e6, d023, daa6, 0413, 0cd2, caadria2017_018p7, acadia17_560k, 1d58, 2323, 968b, e554, d8a8, 37ed, b5b2, 8e9b, f5a3, 8dd2, 0790, 419e, acadia15_483u21, 893a, df01, 2b63, acadia17_365i, 713f, 6615, 1cae, 41ad, c45c, a724, 251e, 1089, sigradi2013_62v, 3535, 74ce, 1f42, caadria2017_125a34, 1ca8, e781, caadria2017_163g40, ecaade2013r_011w6, 779e, caadria2015_130l21, ecaade2016_073w20, 4e92, 5c08, 203b, 8515, cbbe, bbb1, 0c29, 49e4, 351a, ae49, cfa9, df38, acadia15_497k22, acadia17_435j, ba8e, 3b15, ed99, ecaade2015_225o49, fe87, ef72, 5b63, f8d8, ecaade2015_269m59, 50c5, 07f3, 9310, 4106, 6eff, 1aa6, 8300, f48e, caba, acadia14projects_517o, 63aa, f53f, 5da6, ijac201614406h4, de16, 2bbe, caadria2016_271y11, 0d5e, f804, 7c7b, 15da, 97b3, sigradi2016_590p, 7621, 714a, a4fd, ecaade2016_118s31, 074c, ecaade2014_240g62, sigradi2014_049h5, bb14, cab0, 08ea, 19b7, c5c5, 0196, 2c30, 0f0e, f786, 6b03, 0f63, db62, sigradi2014_015d1, 3109, ijac201614105d5, b623, 853d, 064b, a49d, 715c, ed41, 6c18, 2383, 43a6, acadia14_479a, ijac201614307v4, caadria2016_797v33, adfd, abdf, f701, ecaade2017_215q, 7d7c, eb4c, 05d7, 0113, 6939, 570d, ecaade2014_144b33, 1007, 9b53, 841e, 6c67, 9d9b, 0ba1, 929f, ecaade2014_079y18, 7919, ab6b, fc7c, e174, 741d, 8ec2, ecaade2015_318w69, ascaad2016_018i7, cb60, 9ac2, 6c8a, 4fb0, ecaade2014_224p57, 1337, c202, 6d44, ecaade2015_180y38, 8cf8, sigradi2015_6.341w8, e38b, 941d, acadia15_311p12, dc78, fa4e, ijac201614309b6, b8ce, 7a84, 926a, e253, a886, 5d75, caadria2015_139d23, acadia14projects_497x, 3a40, 7310, 7d89, 4960, 5d74, 42dc, 3ee1, 14b6, ebda, c8c6, bd88, ca47, 763a, 04cf, bb80, e583, 2d29, ecaade2014_050e12, sigradi2014_047p4, 3d8e, 23fa, 57d8, ascaad2016_018o7, d246, 3d6d, 0f67, sigradi2015_10.309n22, e52e, 75dd, 6d66, 48d3, 0626, 4eac, f0dd, dd3a, sigradi2016_714oo, 675f, caadria2017_043g14, 66a4, acadia17_560l, ascaad2016_045y18, ea43, e5a5, 326d, ecaade2014_084c20, 5c95, b68c, 83cb, caadria2016_457m19, 7c80, a725, acadia14projects_619am, 1f6b, 55fb, 4c0f, 570f, 6620, c263, 9ba3, sigradi2015_sp_8.326u30, cf6a, 2bea, 52fe, a4a3, c431, caadria2016_601k25, 0aa3, a44c, 1cc1, d8bf, 2708, 59bc, d00f, ecaade2014_163g40, sigradi2015_3.111h3, e394, sigradi2016_448m, ascaad2014_017d1, caadria2015_081p12, 97f5, 9a19, 4b40, sigradi2016_695t, 0c78, cdb1, ac6f, a0e5, 4110, 9429, bfc4, ecaade2016_036t9, ecaade2015_178d38, 5c00, 3188, a0ca, acadia14projects_347an, 5b36, 9159, sigradi2016_777jj, 0793, 548b, ecaade2016_185c50, 01b1, ecaade2014_237h61, 2a53, sigradi2014_030a2, fefc, 14e9, ecaade2017_076dd, 4cd8, 0c7b, 2f0a, ecaade2015_237c54, caadria2015_111o17, 83bd, 92b4, 3fa4, d369, ascaad2016_041m16, 9661, sigradi2016_446i, acadia16_54u3, e745, 896f, sigradi2015_11.222n26, a1e8, c478, 9e2c, 41f6, acadia16_12i1, ecaade2015_38s7, 0301, ecaade2015_129j25, acadia14_427ao, 5c8f, 6b7d, acadia14projects_63at, ecaade2017_021e, 3123, ecaade2015_225m49, sigradi2016_737bb, 03f6, 948e, ecaade2014_168a41, c143, 5058, dfc7, c8f4, ae0d, e913, 1b6f, 5f20, 3790, ecaade2017_054v, ascaad2016_043f17, 14b1, ascaad2016_034i13, ecaade2017_057k, acadia14projects_229g, 237d, 5fe7, b7eb, sigradi2014_137l2, fbb5, 8b6e, 0ea1, sigradi2016_817l, 29d1, acadia16_174f12, 554d, 248e, 4b36, caadria2017_145d38, 44c3, f6a7, d483, 0bb5, caadria2015_164h25, sigradi2013_189o, ecaade2016_089f25, 684e, acadia17_307ii, 9ad1, cf40, e3fc, 988a, abd1, 7cb4, b7c7, a8d9, a60c, c269, 7b4e, 5240, ecaade2016_224o59, 70fe, 6500, 1ba3, c821, badd, 13f4, c0df, 154f, 384b, ca66, 5206, 52e6, 6f76, 5b58, ecaade2015_118v23, 084c, ccbc, 0d29, ecaade2014_018z4, aad6, f6a5, 4939, ab95, 311a, ecaade2016_ws-dleadj68, 339f, ijac201513201a6, ecaade2016_120n33, ecaade2015_25f5, sigradi2014_132l1, 2588, 3087, f8ed, 5bab, f8e8, ascaad2014_017l9, caadria2017_003s1, acadia14projects_229i, acadia15_211y8, b2a2, 090d, b98a, 5f49, ijac201412405x8, ecaade2017_059vv, b009, a44e, ea18, acadia14projects_719b, 2fc5, 7c03, 4661, dc87, 8598, caadria2017_070l22, ab36, ascaad2016_011l5, 96b7, 680c, 05b6, 0d79, 11ae, 8d11, 42ec, 8969, acadia14_671u, 261b, 0ea9, 4be6, c13c, cd66, 430a, 04f3, be0e, ecaade2016_104t28, edf0, ae54, ijac201614102n1, abcf, ecaade2017_203mm, sigradi2016_781yy, 4e8e, ecaade2014_018r4, ijac201513103w2, cc5d, 158e, b9e6, 251c, 0b45, 0e75, 4ebe, acadia17_520j, 2741, 05fb, cf13, f41b, 65e7, 5dc1, be6f, ecaade2016_163j45, 37d4, 2f71, 0fca, acadia14projects_247l, 53e5, 46e7, acadia16_280o17, 00e5, 12c3, ecaade2014_180k45, 9601, e3ea, 6313, eb54, 43b2, 9e2b, e4df, ijac201614207c12, 7d39, 30a7, ba19, caadria2017_023h9, 6009, b0db, 4324, ffe4, ecaade2014_138k30, 3ccd, 6147, acadia14_637ag, caadria2015_004p1, ecaade2015_233b53, 79ea, 0a3e, 7b6e, 2fc6, 24d5, 316d, 5d5f, a0b5, 0d36, ddfe, 5d69, 1520, acadia17_257yy, 7e2e, fdbe, 36a5, 511a, ascaad2016_046m19, acadia14projects_435aw, db11, a375, 8676, caadria2015_206x29, 7e9d, 6c61, 89de, 0f17, 6fd2, dd6a, 3de1, d9e7, bf78, 4405, 741a, ijac201412402x4, acadia17_50mm, sigradi2015_3.11g2, ecaade2013r_009g6, a90a, fdc4, a6bd, ecaade2016_079o23, a330, b765, 31e8, a13f, 4ff9, 2194, 31d6, b8ea, 561c, 5789, 392e, b403, acadia16_326s19, 215a, a7b8, 1a6a, 5408, 5602, 8342, d6df, d274, 02f1, caadria2016_373i16, 4c80, sigradi2013_414e, bf01, 2408, 3dff, d3e6, da65, ecaade2014_225h58, 8bd7, ace6, ecaade2016_071c20, 4423, fef5, b9ba, 92d5, ea5a, aaea, b33c, 941b, fe07, ecaade2016_130o36, 4251, acadia16_440h26, ecaade2015_161i34, sigradi2013_117l, 5b29, ecaade2017_133e, 8ed7, 83e5, b868, a556, ascaad2014_014d7, 7857, 11c7, caadria2017_009l4, sigradi2016_428k, 46a9, 8145, ascaad2016_054u21, caadria2017_031g11, d4bd, b00f, acadia14projects_719d, ecaade2017_006yy, 0d70, 16d8, acadia16_470e27, 269b, acadia15_407k17, ijac201412408f2, 467d, feb5, a7d5, a75b, 95c4, caadria2017_081r24, acadia14_135r, a9df, 8c38, e597, ee0d, af03, 2972, 906c, 2725, 5347, sigradi2013_347t, cf54, c505, f896, a481, bc1e, ecaade2017_124s, b2ce, ed65, f815, 0904, b422, acadia14projects_347au, 7f96, dc8d, caadria2016_651g28, 7afa, acadia14projects_117aw, dba1, 4f7c, acadia16_140b11, caadria2015_237u35, 2149, 9fff, sigradi2015_sp_8.326x30, 40a6, ba21, 7de8, db1a, cce2, 8de1, 259b, 061a, acadia16_140k10, ecaade2017_157pp, a1d3, ecaade2013r_011b7, caadria2015_105j16, 4fc2, ecaade2014_214p54, acadia14_435aj, f84b, d34d, 0ce3, 5b1e, sigradi2013_387z, acadia16_184n12, ecaade2015_87w17, f676, c8d3, ecaade2015_199d43, ecaade2016_166w46, 55fc, acadia15_232m9, beb6, 4dbd, b11f, dab3, ijac201513105u4, acadia17_169c, d833, 8f44, 2a17, caadria2015_130u21, 48b9, b9e5, af01, c429, 3e21, acadia16_488x28, 1c76, 6cc8, e859, acadia14_301g, ecaade2015_81u15, ecaade2017_290ss, 8f4b, 43f4, 6a69, acadia15_333e14, 9aef, 10d2, 3978, 4144, ecaade2016_223h59, 06ca, caadria2017_016m6, acadia14projects_267k, 63b8, 3485, e610, da14, 86ed, f08e, ae11, 011f, ecaade2017_301r, sigradi2016_517r, 838e, caadria2017_017n7, ecaade2016_079t23, d992, 525b, db4e, caadria2016_549p23, e91d, 00fe, 7221, 232e, 8675, 12bf, d5b4, a9b2, caadria2015_002d1, ascaad2014_037j2, 922f, acadia14projects_167ab, 689a, 5434, caadria2016_271x11, 892d, 0c8a, 761d, b740, 8db4, ffe1, 409a, a58c, 2735, ecaade2014_173u42, caadria2015_049i6, 9619, 3686, ijac201412403t6, 34be, e89a, 6681, 8ae3, 7454, c691, dba8, ecaade2015_248a57, cb72, 9138, 406f, 041f, caadria2015_030d4, 0c9c, 21ec, 1273, 5ba4, 906d, ecaade2017_174qq, ecaade2016_182o49, acadia17_608w, e2c3, e323, 3e49, 4600, 77a0, 67f2, 9adf, 6f52, 7f84, 946b, df37, c95d, 1080, 317d, af95, caadria2017_018x7, ijac201412205u3, acadia15_497j22, 0c1b, sigradi2016_732z, 7929, ascaad2016_002j1, ascaad2014_029e8, 3846, ascaad2014_036b2, e5f9, d3a0, c1fe, ijac201614205s10, b627, 7ad9, ecaade2017_309ww, 5edc, c41a, e7f3, ac8f, a5c2, 0c08, d9de, 3e69, 6359, 9d0a, ecaade2015_28y5, e87a, 9cd8, 0b0c, 910c, 0c3b, cd11, f14f, 1e19, 96c3, 7b5e, acadia17_413bb, b0f3, ecaade2016_089w24, 0ee9, 3af4, 9f1f, cb65, caadria2016_641t27, 53a4, caadria2015_070c9, bcd2, f52c, a877, 4911, 3655, 74a0, eede, sigradi2016_484nn, 9c3f, bdc3, acadia14projects_311s, ascaad2014_025p6, ecaade2015_211z46, ecaade2017_017l, e78e, 7f63, c720, ecaade2014_162v39, fd9f, a7cb, 4f8f, ecaade2017_061d, da7b, e72e, df0f, sigradi2013_54, dc77, 1aac, 40de, ffb6, e556, acadia14_189ak, 156b, 0d1e, sigradi2013_407g, 9f2d, e842, d80d, fe76, caadria2017_057b20, bb41, 84ef, ecaade2016_mrtk66, ecaade2014_239p61, 5ddc, dd2e, 40ea, 8c0c, 4b3c, fc2a, 16f8, 2f56, 0ff0, acadia14projects_53j, 2929, ecaade2014_112l26, d91b, 4491, 3c5f, f337, 2777, e092, 00b2, eab0, 81cf, a1ea, 61b9, dc3c, 39e5, sigradi2015_sp_11.303r31, acadia15_443y18, affc, 0150, 90d8, ascaad2016_052j21, 981c, ecaade2017_183aa, ecaade2017_161ww, 36b6, 9441, ab6e, d7ce, 0ce8, 8e25, ecaade2015_309u67, 2e07, 793e, 3995, acadia14projects_281z, f135, 540e, 37eb, a227, sigradi2013_260k, 704f, 59ba, ecaade2014_152i36, acba, 4100, ecaade2015_83o16, 9558, b42e, 9cfe, 919b, acadia16_214h14, a039, d8d8, 9209, 0740, 7eab, 3cd8, 69d6, ijac201412406o9, 8a25, cfeb, fb7e, 5f55, 0dc5, d8ca, 2f03, ecaade2015_268b59, 69b6, 35fc, d509, 9e7b, 128d, 27bb, fdd0, 2dd2, 2663, d03b, ecaade2017_042ii, a413, caadria2015_137o22, ijac201513201e5, 530e, ecaade2017_059qq, acadia15_203i8, ec0c, 4c58, 6df8, 9a76, 50f6, b82f, acadia14projects_111f, 5f51, aa01, sigradi2015_9.152v16, 807f, 0d11, ecaade2017_039i, 0ed9, a439, db32, ecaade2013r_008i5, 2213, 7c20, 9609, e47e, 535f, 1cc9, 285a, d3a3, f494, ijac201513206y8, 5d90, 4560, db1e, 1da5, 03b2, f205, 3dc4, sigradi2016_777gg, e90f, ecaade2017_269ww, f6ce, 56ac, ecaade2014_133x29, 7b5c, 10ce, acadia15_323l13, 5b64, f4a9, 007c, ecaade2016_072l20, 7605, 86ea, 87d4, db35, 6f0d, 75ab, 6d90, 56ed, 36c2, acadia14_101ai, 76b5, ef35, ecaade2017_215yy, fea7, e6c5, d985, cee1, d775, fba1, 9238, 0826, acadia17_511ww, 2496, ecaade2014_104u23, caadria2015_206s29, 2b75, 71b1, ascaad2016_051d21, 0069, 8a47, ad75, 9f17, 06c9, 9320, c2c6, db58, acadia17_291r, 9978, 68f5, 2c78, b46f, 1260, e6cb, ecaade2015_317y68, ascaad2014_035u1, 18dc, f373, a894, 915f, 4d57, b072, acadia16_62j4, ecaade2017_265k, 7463, 814a, e119, 8666, ecaade2015_241m55, d604, acadia16_270x16, bf97, 9c8a, b22e, 984d, 9b05, dd35, e6b7, ecaade2015_287m63, 4160, caadria2016_333r14, 85a6, 1ea3, da08, 7fc3, 5679, 8cf0, 3c41, 618c, b033, 2b7c, a882, 0659, 6b9c, ff15, 079e, acadia14projects_177u, 2ea1, ecaade2016_230m61, 09ec, 1a3b, a150, eaa4, f1e0, d7d2, 1bd7, 344f, 13d3, ecaade2015_59l11, 01e7, acadia14projects_661p, caadria2016_871l37, 8803, 79cf, 2621, caadria2017_189d45, acadia17_189ll, e1c3, 83a0, cb80, e4cb, ijac201614402r1, 63cb, f9aa, sigradi2015_2.137k1, 29bc, bf8b, 92ce, 5c51, acadia17_137pp, cc85, 307d, 7173, 13e1, sigradi2016_407p, ecaade2016_104v28, f094, sigradi2013_311k, 5565, acadia16_260h16, acadia14_661f, 6a32, ecaade2014_132d29, caadria2016_745b32, ecaade2015_130k26, d150, d698, ef02, fa7e, 0723, 33dd, 892e, c16b, b5b7, 56eb, 0124, f383, b05c, 0fde, 350d, 8f06, acadia14projects_389ay, 9559, 5b26, a397, 0207, 8dc7, acadia17_532cc, 99b2, 9330, d93b, 4525, ijac201412405v8, e80e, c8a7, 12f7, 5982, d1cb, 617d, acfd, 9893, eef0, bd7e, ecaade2017_189xx, sigradi2015_8.186i12, e83a, 10fc, b3ae, 2ad0, acadia16_72a5, 3112, 2917, 23c0, 4dbb, 7d27, fbb4, de97, ecaade2016_162d45, 66ff, de79, ecaade2015_196w41, 906a, 00d8, ijac201614201w5, eeaf, 6a86, e43c, 362c, 60f4, b168, 77cc, 6cb1, 3278, ecaade2016_158e43, da0d, aec6, 7578, 0eba, 14e6, 88fa, d5f3, 4c73, b69a, 3595, 6779, ecaade2016_087s24, 4cac, ecaade2017_042cc, 6a6e, 0751, 19e2, 9e52, 6778, 0f93, 6bee, 4286, ee2d, ecaade2016_222m57, 6f2a, 4b06, 2636, 877a, acadia14projects_101o, ascaad2016_008e4, cb41, acadia17_473xx, 5f79, 1687, c675, 0ff1, 8a69, 7e71, sigradi2016_417mm, 3e4e, 8ed4, 618b, 0279, 7fe2, 55c3, 4c8b, 609a, 0ab7, bf1d, e606, 400f, ed6f, 372d, ef8f, 2692, sigradi2016_550l, ee46, dd1a, 3fcd, ijac201412203h2, 42b6, sigradi2013_289k, ffb5, sigradi2016_448gg, 9733, bc01, 1d7b, 887a, 261c, 3c2d, 9646, 25a9, babf, 97db, 1f52, dab2, 9b5b, 9f32, 1ca1, fc9b, e3f7, 2067, 52fc, ijac201513202j6, fc7e, 696d, caadria2016_683j29, ecf2, d908, sigradi2015_4.52m6, sigradi2014_266c2, 308b, 004b, 6188, b3db, acadia14projects_375d, acadia17_520bb, 624a, ecaade2013r_007b5, e470, f9bf, d0ab, b7b2, 7928, be01, 9ec0, 0a49, ecaade2015_115c23, f20d, 66b3, b3e2, 6ca9, fd60, 09c9, 47e7, 4308, 64db, 9288, c363, 9572, sigradi2016_637y, 92a4, 5da4, ecaade2015_227u49, 9af5, acadia14_311z, 8d35, 3ec0, caadria2017_016j6, acadia15_417g18, caadria2015_067j8, ea36, 93a4, c385, 8fd4, caadria2016_611e26, 8a62, 5896, sigradi2016_803x, caadria2017_072x22, 3a85, cb7f, 93d0, f6d9, f47b, 84dc, eac0, 8e92, b139, 483c, edd3, 8691, 03ee, f89d, sigradi2016_778nn, 505e, 1b19, bbba, 2620, ea31, 1f9b, eb46, 621b, 6b01, 3ca5, ecaade2013r_001j1, 6ce4, caadria2016_611n26, 5108, 6a0a, b1f1, 8e59, 52dd, sigradi2015_3.155k3, d983, 090f, 9bd5, 1ed9, d24d, ecaade2015_243u55, 89d6, 1167, b579, 7d31, 066b, f712, 4b07, aee2, fbcf, ed4e, c9b7, 8ff8, ecaade2016_072r20, bdf0, cc19, ecaade2014_214m54, b128, f44c, 14a0, acadia14_565s, 73e1, 074f, a93b, 7f43, ijac201412304o9, b5be, ea64, 484b, b21d, 0fb5, 103c, 4c02, 2196, 307a, 309d, ee5f, b3a6, 3361, 0d9c, 662f, ff4c, 60a5, bc4a, 58e4, 6178, 4c98, ascaad2014_037o2, 8526, 629a, 1bc7, acadia17_177t, a450, sigradi2013_343a, ca72, acadia14projects_719i, 236b, 5e07, ecaade2017_265y, ae45, 87a8, ecaade2014_153k37, f856, e88c, 1be8, ecaade2016_166b47, e787, ecaade2016_038g10, ecaade2017_079m, 1ed4, 06ba, caadria2017_113o29, 2b69, 0f7c, a42e, 8498, d158, acadia17_511d, 1011, 0774, e9be, 65bc, ecaade2015_287r63, 4c13, 8964, ecaade2016_221y56, 0dcf, 916d, ecaade2015_170m35, 2787, 8f20, 6885, e7c3, bc23, c9e7, 00a3, 7979, 1e8c, 00eb, caadria2016_881c38, d424, 3404, 5a7c, 4442, b8fa, bb2e, 57de, a24a, 549c, cd0b, f8a4, 63b2, 056e, ijac201614203s8, 4567, cb71, 696c, 7fa3, 367c, 9ed6, 0d46, 4f46, 2238, 1686, acadia14projects_115al, ecaade2017_jgop, ecaade2017_203oo, ijac201614201m6, ascaad2016_022x8, sigradi2016_490gg, 9afc, ecaade2015_171v36, sigradi2015_10.74r18, dd0c, af27, sigradi2016_809vv, 9800, 23f0, 8f9c, ecaade2017_013tt, 8f11, e932, 0318, acadia14_199ae, 3258, sigradi2013_28n, 2818, d676, 0ca3, cc26, ijac201513101a1, 4387, b6b5, 5f83, acadia16_184i12, 2283, ecaade2017_291i, f6fd, ad88, 4154, sigradi2014_085e8, cb1e, be49, sigradi2015_10.138b19, dd03, ecaade2014_038d10, 24f7, 0174, c180, 2473, fee1, 7789, 5598, 814b, ece2, caadria2016_135c6, caadria2015_032w4, 5c47, ecaade2015_79l15, 6727, c6f7, bc7a, cb79, 0058, ecaade2016_119z32, 56ad, ecaade2017_172gg, f085, 12b0, c3db, 936e, b2c3, 3f4d, d89a, 6d25, caadria2016_487p20, 9135, acadia15_110s3, 8c6e, 3ae8, caadria2015_077z10, 0c57, be79, acadia14_549z, 922d, bd33, 0f05, 9a53, ca87, 2e6c, 0330, caadria2017_115j30, 641a, 41a8, 8ad2, 6a55, 52e1, 8fb5, 7b62, 3aed, 2cf4, 5368, 1108, 7f94, 5664, caadria2015_206u29, 24f1, 8e46, 66ed, b688, 5ca0, 0278, 614b, 53e0, b991, 8b7e, f7b4, 5db1, a0cf, ecaade2017_192r, a36c, 7564, a99b, dbf0, acadia16_24n2, 3c67, f6d4, f751, f0d0, 6830, 63ef, sigradi2016_673hh, e5cb, a9ed, 3fb8, 5935, ascaad2016_030e12, ijac201513101l1, sigradi2016_602e, 44f8, acea, 1b0e, ascaad2016_057l22, 4fbf, 8943, 1579, e7b3, caadria2017_081v24, d00c, 0ff8, aca6, 37e7, ijac201412303u7, 388c, e01e, 628b, 0072, e300, e917, 3da5, sigradi2015_3.11c2, e145, 902c, 4f57, fe3d, 5508, caadria2017_118g31, ijac201614202n8, ijac201513203l7, 6a1e, e2bc, 3fb2, 669d, 1fd3, a540, 4260, 8297, 3136, a625, a803, sigradi2013_280t, caadria2016_713b31, d9d8, d799, 0e53, b3bc, 1df2, 1bae, fedc, c3d7, b4d9, fadd, ed05, 8235, ecaade2015_81n15, 17b0, 31db, ijac201412402k4, f11d, 5a30, sigradi2016_636n, a79d, f893, 6c74, 46b3, acadia14projects_445ad, 24d3, acadia15_483h21, dbb5, 9452, 55e8, d66b, e499, ascaad2014_003s1, ijac201412304t9, 69af, caadria2015_016g3, 2c58, db84, 0dd2, bd12, caadria2016_105g5, a91a, c718, 8ad3, ecaade2015_55g10, 8f12, 7869, ecaade2017_124o, c90b, dbe7, 85a5, 7de7, bd92, 575c, ascaad2016_054d22, 53f9, d0c2, acadia14_135j, 7e8f, 72ac, 2caa, caadria2016_333u14, 9727, 824a, dc8f, c99e, d2dd, 2d96, d513, 8719, ddad, 253b, 3743, 6a84, 2920, ecaade2015_271b60, aacd, 2de7, 02bf, 2677, cee0, ecaade2017_157gg, ecaade2017_003s, acadia14projects_719n, 2954, acadia17_435c, sigradi2013_429c, 7352, 1390, cb20, acadia14projects_53u, sigradi2015_4.52n6, af1c, 6cc9, a317, 0226, a589, caadria2017_079c24, b3cb, f9ba, e1e0, 519c, f4d6, 1e8a, 346e, 1cf9, 3eaf, caadria2017_118e31, 6c1b, b3f6, 96d7, acadia14_167w, b955, 2ec7, 6241, daa9, 3518, b5c6, cd61, e92b, a9ef, bef6, ad99, ijac201614208m13, ijac201412306x2, 696b, 5365, c7ed, 555c, 693a, 290c, b6cf, 609f, 4a71, 27b3, e1f3, 3e78, 0eb1, acadia17_273bb, 013a, ecaade2014_168c42, 633d, 7097, ecaade2016_106m29, ijac201614105t5, a530, 8b78, 8185, ca5b, 397f, 2c63, 49bf, eec1, 9489, ecaade2017_157nn, fb15, sigradi2016_515j, ecaade2015_194x40, 03e6, dbd8, caadria2016_663m28, f760, ecaade2014_057t14, 2cc8, 0ab9, acadia16_488c29, 5dce, 08c8, 5d58, e54a, eda2, f4bc, d163, 0f7d, 2e96, a580, 80e6, c45d, 2cd1, d648, e277, 6ae1, 3b74, 132f, cc3a, 723a, 72da, ascaad2016_012o5, 47c6, ecaade2017_268kk, e117, ecaade2017_071jj, 6b64, 11b1, af4f, 712e, b21f, ijac201513102n2, 0a54, a9ae, c81c, 866f, c5af, 037a, 2653, f31c, 6cdd, 46c5, 4159, 2967, 2cc6, caadria2015_208b31, 2310, 2a81, sigradi2016_814r, 4af6, sigradi2014_036r2, 705f, 9c90, 916e, e5e1, cdb3, 44bb, 0d84, ecaade2014_175o43, 514a, 88d4, eb6e, baa2, caadria2015_087g14, 7622, ecaade2016_096p26, 52d3, ecaade2015_15z1, 024f, 4c90, 91fb, f423, 7319, dcb1, 0064, dc79, b513, 8001, 1fdc, 2b70, 4bec, 19a7, ecaade2015_302h66, 3ebd, e6a5, sigradi2016_546h, 60ca, 1111, ff52, ebcf, 3807, 1adb, ecaade2015_180z38, sigradi2014_037w2, aa6c, bf92, a2b6, 4102, 2c9b, acadia14_189az, 58f2, 800e, ecaade2017_039ww, ecaade2016_bkoh65, 9b1c, 520f, 7945, acadia16_326u19, 053c, cee2, 98cb, d58d, c7f7, d90e, ecaade2017_017y, 722f, f1f5, 00b0, 08f8, caadria2017_149i39, 703c, 8b52, 05b0, ea26, ecaade2014_206k53, d6fe, 94c2, 9018, ecaade2017_164y, 39df, 2d7e, 75d6, 7af4, acadia16_224d15, a8e8, 5f3a, sigradi2013_337, c0d5, f784, 5b0f, 00f6, dc1e, cb77, 0942, 1793, ecaade2017_199cc, 2dc1, caadria2017_005a3, ac33, 62ab, 36eb, acadia14_619an, 3a02, 7030, 3fc5, acadia16_362n22, f256, acadia17_201zz, 1a3d, ascaad2016_030h12, acadia14_311s, a9af, ac05, 4617, 9b8e, 1408, c57e, 9989, 51de, acadia15_232s9, sigradi2016_364uu, 69a9, 0145, sigradi2013_429i, 13a7, ijac201614305e3, ad22, edc7, 15c8, ecaade2016_154d42, 4ef8, acadia15_483k21, 4753, 9522, 268d, f2fe, 9f60, 8d2e, acadia14projects_463ax, 5db5, cb53, 8134, c5ef, b2d1, af00, ecaade2017_149j, 53f2, ecaade2016_136m38, 47f6, e657, 11f3, 0838, 492e, 9ceb, c008, 3d4f, ecaade2017_148pp, caadria2017_185p44, ijac201412303n8, ea59, ecaade2015_53s8, c03b, a189, aa57, 7c6a, 3764, 2bb5, 772b, a722, ascaad2016_045d19, 9b40, 150b, 8b86, c5b3, 9a5f, b7ec, 5671, 3c2a, b85b, 8f81, 758e, 6a90, 5f1c, 0629, 5bec, ecaade2016_162a45, 5412, 31b9, 9082, 38de, acadia17_273aa, ae7c, 6910, acadia14_125x, 74a3, 31d7, 205e, 12f5, 40bb, 214c, 8fba, 6b8d, 2edd, c0f6, 56de, acadia15_123z4, c689, 30fb, c738, a08a, 0afc, 83f9, acadia14projects_237au, 5766, 7944, 22e8, b040, bee9, ecaade2014_225g58, 5061, 2748, b5c4, bcaf, edaa, ecaade2016_016f4, 5960, ascaad2014_007e4, e99a, sigradi2013_222l, f6c5, 663c, 366b, 224a, 5c8d, d151, 81b0, acadia14projects_579h, acadia16_214i14, ecaade2017_057aa, sigradi2014_045y3, 6e7a, 50ab, 7fe1, 3bc0, ijac201614102u1, a74b, ecaade2017_044jj, 9ebd, ecaade2016_077x22, 23df, ecaade2015_21y3, ecaade2015_237h54, 9a3b, 0302, f320, ad79, 2838, 9c13, cea8, 60e3, 2fd8, ascaad2014_006z3, acadia14projects_627ap, 2764, ecaade2014_108f24, 5a7e, bfd9, 116a, 2ea2, ecaade2014_138g30, c31f, 9f51, acadia14projects_317t, acadia14_23au, ijac201614205t10, 12a4, 3a50, 9f4d, 88bd, 5e90, ecaade2016_224s59, 1f8f, a850, df47, 2bd9, c07c, 826d, 4a15, eef5, 7d5e, 1410, 2535, 4caf, 8168, 19fb, ijac201412402k5, caadria2017_015d5, 903c, a93a, 37e2, 9132, 6645, ecaade2015_158x33, sigradi2016_777ll, e40b, 3305, d175, d6db, 22ac, ea1e, a6f5, 4c71, 0bfd, d3e7, ecaade2015_284o61, ecaade2014_186a47, 1f87, ecaade2015_92o18, 8941, 369e, sigradi2016_814l, ecaade2014_157n38, 7a99, 60fb, 07c3, b39b, 66fe, ee84, 1100, b6e4, ecaade2014_175u43, 9523, 7617, 6d5e, 6593, 87e8, aa0b, a7a2, ecaade2017_146ff, fd61, a254, 3650, 3de9, 9421, 94b4, 4078, c43c, ecaade2016_208v53, 77e8, 5c40, 8ab9, ascaad2014_024w5, a93d, 0661, 2d57, c150, e2f8, 3ec9, 7dba, b56f, ecaade2017_215u, ecaade2015_293a64, sigradi2014_282t3, ccef, 20e4, 0fb8, 0077, 6306, eda7, fea9, ecaade2017_090oo, 634a, b521, acadia14projects_579c, 701d, 2524, 8abe, f9a9, sigradi2015_12.107h27, 2b22, 807c, 41ec, 125b, 4623, fa32, 0f27, 5552, 9cde, 6f4a, 4e15, ecaade2013r_008o5, b054, 4ac8, f500, 5696, 37a7, da7a, 7d62, fd4a, 100d, 8ab5, 09f0, caadria2016_135e6, b9ab, 2b2d, e3b3, 1a02, ecaade2015_180x38, aae1, ecaade2014_112z25, 6c0b, 56f7, 702b, ecaade2016_087r24, a77b, ecaade2015_336e73, d38c, 12db, 2451, 64a0, 77be, 0979, acadia14projects_375i, c737, 1533, b8b2, 7ae2, ecaade2014_239t61, f75f, c580, ecaade2016_144m40, 1e80, b968, af13, 32e8, c805, sigradi2015_8.47d11, bc19, caadria2016_569f24, 4ddf, 1f7f, 56ce, acadia15_137d5, b17c, 3a7d, 0c03, 6ea3, 2bbb, 4aa0, 22c7, caadria2017_040p12, 8d17, b681, 8197, acadia16_478l28, ecaade2017_230nn, ijac201412204t2, acadia14projects_115ai, caadria2015_030l4, ecaade2017_071kk, 4b27, d0b5, 4b6b, sigradi2015_11.8m23, 568d, 2627, caadria2017_123i32, 56a5, ascaad2016_043j17, e855, e7cc, 235b, d994, 4a9a, ecaade2017_jgor, acadia14_177x, b60c, d5f5, acadia16_260i16, 4b47, 79b7, 3e73, 67f5, acadia17_338hh, 464e, 12b3, c29a, 0b07, be07, c625, ab28, ascaad2016_029b12, a422, 1f7a, 1ec1, a0bc, caadria2016_851g36, ecaade2015_207p46, 4ae9, f7f2, 401a, 0c42, sigradi2014_023z1, 88da, 7db5, bf69, caadria2016_683z29, 8560, f94b, 44e3, 40a3, ecaade2017_042ff, 3df0, 2240, f944, 40c7, 420e, b8a4, 3e03, 3641, caadria2015_209y31, d0d3, b8d9, 59de, caadria2017_185z44, caadria2015_124b20, 8aee, ecaade2014_132g29, 34f8, a647, db1c, acadia14projects_565l, c178, 24bf, 4c3e, a626, fb8e, c26b, ecaade2014_153c37, b884, f79b, ecaade2014_173l43, 6b05, 4b17, ecaade2015_314e68, fabd, cc0f, 2919, ijac201412408b3, 13c2, ed22, 81b3, f298, 1115, d33e, f7c5, 91f0, d1a5, a036, 0914, 8091, ecaade2015_285f62, 613c, 302c, c89d, 3b40, d490, ecaade2016_213l54, ba4e, ee89, 4239, e74c, sigradi2015_11.136w24, e21d, e35f, ecaade2017_282y, ecaade2017_006x, 642d, acadia14projects_435aa, acadia17_520x, ba04, 2d8a, ecaade2017_031yy, sigradi2016_400l, 4679, baa9, 5d10, b1e6, b6da, ecaade2016_016i4, f7f3, 959d, 6f6a, 22b3, d309, 098e, 0b34, sigradi2014_021v1, 1581, sigradi2016_599pp, 1b42, ee97, 4b65, 803e, caadria2015_208x30, caadria2017_174f42, 1f4a, a6ff, 2db1, ecaade2016_223z58, 8feb, 195e, b31a, 6c8c, a7a9, 3c43, dec0, 02e1, ecaade2014_198p51, 2a7e, 17d9, 4b35, 201b, 5c02, 646f, 550a, 5b45, sigradi2013_43t, ijac201412404a8, 93ff, 7327, ae30, 5102, 023e, 58d4, 48b1, 33c6, 78e6, e691, 9e9f, d402, b366, sigradi2016_637aa, 16e8, 677e, ecaade2016_221p56, 8eb5, d97b, be0a, 02fd, 594a, caadria2016_003a1, 2c0d, d631, f15d, d0b6, 8cfc, 1aea, 189b, ab6c, 8808, 0968, 97fc, 288c, 8327, caadria2017_009h4, sigradi2015_2.162o1, fad5, 7bed, 74a2, 8afa, 13e3, a226, 6fe5, acadia16_224e15, acadia14projects_167aa, 0d8b, ascaad2014_019e3, 3428, e46c, 2cfa, 2516, 668a, f466, 6139, ecaade2016_163l45, cf18, sigradi2015_3.201s3, 298b, fde5, 17e8, 91cc, 5011, 315a, acadia14projects_497w, 66d2, 2930, 00f8, 698f, 564c, 0c77, 5312, bd69, ijac201412301j5, 374f, 7c2f, sigradi2015_6.327p8, ddf3, ijac201614208a13, ecaade2014_180o45, ab42, 3fce, 0d14, 4bd8, 5a7b, acadia14projects_63ar, caadria2016_507l21, 2395, 3784, 4d29, 21a3, acadia15_395g17, caadria2017_094z25, 9cf4, 9e43, 3f6d, 447c, 82a1, b517, 5c5b, 21f9, 1656, 473c, ecaade2017_094i, acadia14projects_473ap, acadia14_339ae, a35b, ecaade2014_050d12, 3778, 04bf, 684c, acadia14projects_101af, 6c56, 437a, caadria2015_119x18, ae3b, ee4a, 7716, caadria2015_206z29, 8fda, cbaa, acadia17_70ff, c033, 6960, d4c1, 5579, ecaade2017_073m, 3cb1, 20e0, a043, 51e2, 067d, 5f60, 5156, 4ad8, d8e9, 9e0a, b5d4, 3bcf, 9e17, ecaade2014_084r19, 4ed3, 6899, f227, 2efa, b755, 3238, 4eb6, 4da8, d699, ecaade2017_172z, ecaade2014_192e49, dfd7, ecaade2014_021u5, 4d27, 36ac, ecaade2017_003d, caadria2015_213g33, c836, e77c, e9fb, 9c5a, 19cc, 1a70, 7890, caadria2017_142j37, fdd3, ecaade2015_200s43, e42e, 25b3, acadia17_189oo, ecaade2014_066n15, e609, 4d6c, 9bb2, dab1, 01a0, ecaade2013r_009w5, acadia17_648t, sigradi2014_186e6, 381a, ecaade2017_083pp, sigradi2016_602l, sigradi2015_6.387r9, ee1f, 67cd, 2dfa, 4ffb, 52ba, ecaade2015_225n49, 9da2, 4f36, 0e49, e20d, bf53, fde3, bab3, 4050, caadria2016_125t5, c97a, 9b49, 6bca, caadria2015_114y17, 5c74, 4648, aa02, 403a, ecaade2017_003g, 7865, 81e0, fca6, c68d, caadria2017_051k16, a0df, 6565, ad72, 71a7, eef2, ffaa, 1633, ijac201614308z5, sigradi2016_446qq, caadria2017_037f12, a072, 7a95, 7717, ecaade2014_224o56, 5d55, f9a2, 5cc4, 805e, 9307, acadia16_78z5, b979, aa0a, caadria2017_165j41, 3cac, b717, d541, 9588, 4dc8, sigradi2016_641hh, a10a, acadia17_81i, 4edc, ecaade2015_113l21, 98af, 644b, 91a4, ecaade2015_180f39, f02c, 2e7a, ecaade2014_078p18, ecaade2016_130i36, eac1, 013b, sigradi2014_063u5, ijac201614408f5, 7ad1, 8c70, ecaade2017_291w, b43c, ecaade2017_215i, acadia14projects_627as, 871f, 0d8f, 6da2, 36c5, 13b4, 3a45, caadria2015_206n30, ca9c, 881b, 61a1, sigradi2014_284v3, a644, aff0, ecaade2016_217a56, 432d, 4ea8, ecaade2017_017v, 8c0d, f13e, sigradi2013_77j, c078, ecaade2017_203uu, 4227, 6327, f1ee, b664, 492a, 4229, acadia16_44l3, sigradi2016_732u, acadia14_43af, d1ef, ecaade2015_91e18, b1c8, 7a1e, 6d15, ecaade2017_213f, sigradi2016_814xx, 68b4, d29e, acadia15_407v17, acadia14projects_189az, dd1c, 241e, 4f97, 521d, ca1c, fa05, b028, ascaad2016_004l2, 4e5d, 29c0, 074a, 0166, 1756, sigradi2014_307p5, 3ebb, 40e1, 9cdc, a4eb, 5504, acadia17_247nn, caadria2017_054g18, f63f, acadia16_174a12, fd04, b6f5, 45f6, 4cb7, 8f67, dd08, ae51, 740a, ecaade2014_192y48, af29, f722, ae00, acadia15_431t18, 9bd6, 9910, 3b0f, 018b, 07ee, a52f, 9697, acadia17_307mm, 842d, fead, c74b, ijac201614204z9, 6f60, 8d9b, 9e13, ecaade2017_038zz, af1b, 0308, 26c7, 145b, ecaade2015_82b16, 20e2, c2be, 6dac, 9d5c, ad5b, 2947, 9b77, 771e, c200, e5e9, 3a1f, 8403, 1605, 858e, acadia14projects_177n, ecaade2017_046yy, ecaade2017_021p, a4f3, ecaade2015_138x27, e0cb, 69a4, 0ae4, f678, 9e06, 5d50, f993, d05d, 087a, ecaade2017_175i, 8af2, 1669, acadia15_95d3, 557f, sigradi2016_369qq, e08b, 95fc, ecaade2013r_020t10, 1356, 2965, f5ed, 272a, sigradi2016_467t, caadria2015_213w32, 0273, 487e, b237, dedb, 1085, a268, acadia14projects_189ax, 3bdc, d267, 21e0, 7962, fe38, 2a6d, a65b, fee8, 19fa, acadia17_560t, 27c1, caadria2017_051x16, 2978, 6820, cea2, 4f16, ebc8, ijac201412406f9, sigradi2016_764f, 0a3f, 1c73, 8a6d, caadria2016_517h22, 7ddd, d3b9, d3db, de86, ascaad2014_005u2, 1079, 634c, 867f, 996b, bf2e, 0c91, 6ce6, caadria2017_027s9, 357a, ae70, 79d1, ecaade2017_308ff, 59f2, acadia17_648v, caf0, 3797, 74a7, sigradi2015_8.186g13, ecaade2013r_003k2, 55b2, ecaade2016_114h31, 909b, 2ef1, acadia14projects_347al, bb89, 52bb, aea8, bfa3, ecaade2015_100p19, 2012, 8086, e85d, a031, d23a, 3648, a7e2, acadia17_230uu, ddf4, acadia16_98o7, ecaade2015_314g68, sigradi2014_229m8, 8de5, 06b1, 8e08, caadria2017_046p14, acadia17_520l, 09e3, cb2d, sigradi2016_777mm, 15fa, ded9, 6a12, acadia15_343u14, 9b9d, ascaad2014_028p7, 6812, 98d8, ffb2, bee4, 0db1, 1ec8, 05f9, d802, 052e, cf8b, c867, 329e, 8148, 2f5a, 64a6, caadria2015_206b30, acadia16_62b4, ecaade2017_046l, 4a5f, acadia17_162v, 2bd0, a3ba, acadia14_661m, b58e, 7864, 1998, 25a6, caadria2017_129e35, 0d9f, 7400, bee1, ecaade2017_201qq, 72ed, dc35, ce35, acadia14_177ai, caadria2017_113m29, f402, 7499, 8d1b, dba4, 36f9, 97ba, 868a, 2556, bd6b, 6e06, acadia14projects_463p, 0b32, 608a, 6ffc, 81f0, 1e43, b28e, sigradi2016_364oo, 1cd3, ecaade2013r_018f9, 53ab, cdcc, d145, acadia14_601w, 1d12, 7b30, 17cf, 33b9, 06a9, ecc4, d54e, 92b3, 8811, caadria2017_107t28, 77d5, 84ee, 5ca5, c001, f1f1, 0f42, acadia16_254e16, acadia14projects_681ar, 81d9, 1164, 5f31, caadria2016_507k21, 868d, ijac201412307l3, e8d8, d9b2, ecaade2016_129a36, 3c15, 947e, ecaade2013r_019w9, faf6, d81e, 0d5a, 081c, 8aa5, afdf, 83b2, f491, c95e, 7953, 57b1, ecaade2017_029z, 253d, af99, ba44, ecaade2015_217i48, e975, e68d, e109, eac3, ecaade2017_215pp, ijac201513303s10, d16e, ee99, ce0c, 6989, 9e30, a4f0, ecaade2014_182a46, 9036, e0b6, ascaad2016_058e23, ecaade2017_108e, ecaade2017_052gg, 3145, ecaade2016_071v19, 07a9, b84c, ecaade2017_305b, 677a, caadria2017_158v39, e07f, b4e9, ijac201614208c14, 5432, c525, 2873, 745a, 3262, 57fa, 973c, 0a9f, 0c8b, 4431, acadia15_110w3, 6db3, 65ce, e625, c94c, 46b5, e9f9, 6e9a, ecaade2017_054ff, 4368, 7430, 0952, fcdb, 7a5f, 5053, 7b40, 618e, e987, 072b, ecaade2014_031u8, 2a0b, d17c, a1d7, a106, 6ef0, ecaade2015_195i41, 7345, ed12, acadia17_230tt, 7ce4, 4697, d03e, 4576, 91ad, 9e32, c614, 510c, caadria2015_237k35, be09, f8e6, 06eb, b067, d27c, sigradi2016_615x, ijac201614201r6, acadia14projects_565v, ab04, ea47, ecaade2014_151y35, ccd6, a8db, acadia17_435l, 83e2, 7081, 5360, sigradi2014_345e9, 8076, 5fb5, acadia14_167v, f6d3, caadria2015_061i7, 1c22, b78e, 0cd9, ecaade2015_138i28, acadia17_491w, 3e59, 6a94, 4d75, 2111, 9007, fd22, 9779, 6b43, 3cd7, 874a, 935d, acadia16_116r8, 3d64, ecaade2014_194a50, d1d4, 8a6f, f000, ecaade2014_109s24, 5bb7, 716c, 9de5, 1815, 794b, 82d8, 2dfb, acadia16_308u18, acadia16_224r14, 7c1b, 3ac7, ecaade2014_138z30, 8ce6, 6e73, 5399, e784, acadia15_431k18, 48b2, 3d46, 2699, 59ed, ecaade2014_186y46, ascaad2016_042b17, 9602, 9391, edb1, 34d3, b0a5, 6dd4, acadia17_89u, 9ca7, 6f6f, 7d95, a80c, sigradi2013_173, a839, a784, caadria2015_142s23, 196d, acadia14projects_281ad, 52d1, ecaade2013r_016u8, 4459, 92e0, da8c, ijac201614206z10, acadia17_71qq, de5b, a599, 4dca, a5e1, ecaade2014_140c32, a52e, c26c, 2b17, c4d1, d041, 7672, 21f8, b5fd, caadria2016_229y10, f5ce, ecaade2014_156b38, ecaade2017_044uu, f757, f4f8, d034, dc7a, bcf3, ecaade2016_147t40, e75c, 22e4, 075b, acadia14_317u, 4e3a, ecaade2015_314f68, ecaade2014_011h2, 187f, caadria2017_175j43, 4189, acb9, f2c1, 68c5, caadria2016_177g8, acadia17_532dd, 81f3, 5032, caadria2017_005f3, c0ea, 876c, sigradi2014_289i4, ecaade2015_103o20, eb77, 8299, 159d, 424d, 91ce, 75f7, ebca, def7, b9ed, e8bd, acadia17_413q, ecaade2016_241e64, acadia17_81f, dd21, 6690, 8e4c, cfe6, 65a4, ea0b, acadia14projects_291az, cdbd, b5a8, 7594, 37ab, 7a48, ecaade2016_mrtd66, 3537, 2321, ecaade2016_073a21, fc96, cd91, d966, 1289, 16a6, 1a87, sigradi2013_243t, fe9a, 6529, 21d6, 1507, f5b5, sigradi2013_401p, 1e61, 0c7e, e4e7, 16ef, 7c28, 5aef, d1d1, e778, acadia14projects_427al, ecaade2017_210u, e5c0, caadria2015_213y32, fb89, 8b21, ecaade2015_164v34, 21a0, acadia15_123v4, 769a, f7f6, bec6, e93e, ae2e, 2d4c, 855b, 284b, caadria2016_797r33, 5661, 0c47, 90aa, ecaade2015_18d3, ecaade2014_224c57, ce5c, 1ccd, 4558, 5410, 16ad, caadria2015_220b34, ijac201513302i10, b0ed, 38ae, 48ab, 0850, be8c, 99f3, 57b4, 91d0, ef73, 2500, 23f5, 44ff, acadia15_57w1, 6760, 1cad, afa1, ecaade2014_030o8, 3529, 9272, b663, 7425, 7b1d, ecaade2016_065x15, 3bba, c759, 94b9, 09d6, c18a, 9c2d, acadia17_338jj, e93a, 8132, ascaad2016_022e9, 7586, 3e3b, dca7, 803a, 6ee3, a120, c61d, 4e64, 957b, 104d, 6c70, e722, ecaade2014_145n33, fdad, 5894, ca82, 3c6c, bf18, f9d6, 147d, acadia17_455w, a113, a17c, 496a, 02cd, 5a9a, c5e9, 8539, b525, b26a, 3d72, 9681, 135c, 5041, 140b, e0b1, a5a9, 501d, 742f, acadia14projects_699b, 43ba, f26a, ecaade2017_140mm, 678c, 8d84, dafe, dae3, 14f6, ecaade2014_067y15, a117, 8ace, 95c0, 794d, ascaad2014_019l3, 0044, ecaade2016_120e33, ascaad2014_003r1, e122, 5f2e, 0caf, efe8, 045b, 0450, 1b07, ae64, 553a, a60a, ecaade2017_091b, 9ea3, e6e7, caadria2015_117u18, de8a, ascaad2016_038v14, ecaade2016_074p21, ff1f, 24e1, caadria2016_353w15, 5777, 6618, acadia16_72j5, 3297, ce47, sigradi2015_12.297i28, 04b2, abc6, 39b9, 060c, a70f, 717d, ecaade2013r_014i8, fd76, e1a5, 36d4, 840a, ecaade2016_040m10, eebb, caadria2016_851k36, ecaade2017_264qq, a947, 243b, 72ef, 1ed6, f447, 4738, b450, fcaa, 93fa, ecaade2017_302ff, e9c7, 7b1b, 7e1b, 4632, c9c0, 914f, acadia15_431v18, 9171, fab8, acadia14projects_199ai, fe2d, sigradi2015_sp_2.112g29, ecaade2017_108qq, 8aef, 4367, a864, c6aa, sigradi2015_4.219a7, ba1a, 0788, ecaade2016_175i49, 03a1, 9136, 58a1, acadia15_81v2, 4dc7, 7ebc, 8a3f, 429c, d62a, 6d0a, ba09, 2a57, 53c9, 6abe, 3342, 5d3b, 0a32, 3282, ebaf, 61fc, da07, 6be5, 755a, caadria2017_030e11, 21db, ecaade2016_091k25, 2162, 3501, ecaade2015_209v46, 6bdb, 403d, 0f19, f0f2, a62c, ascaad2014_036y1, ecaade2016_075c22, acadia14projects_145o, 9dad, cb24, 50c4, ecaade2015_287o63, 82b3, 53a7, 5525, 7038, caadria2016_219i10, 44cb, 12d3, caadria2015_012g2, ce16, ac5b, ecaade2017_013kk, 4a1e, ab8c, 7fd9, 7f66, sigradi2013_275f, 3d38, caadria2016_683u29, 476a, ijac201412401e4, 66c2, a2a4, 1baa, acadia17_322g, acadia14_339at, 0c40, caadria2016_601p25, e3bc, ecaade2016_040v10, ecaade2017_052ll, de10, acadia17_570hh, 7708, dc91, c668, 2734, 9c2b, 5611, b7b7, 7858, cfda, 5c01, bcc6, caadria2016_363e16, acadia17_435i, 4b13, acadia14projects_63ai, d1da, f5aa, 27ba, 781b, 495d, 596f, 0537, 12fc, 76ce, ecaade2017_214t, 7ed7, f1b6, 8983, 00f5, d39c, 6e10, 5d2b, acadia17_91qq, a756, 81bc, f1ba, 58c2, ecaade2014_080g19, sigradi2013_359g, 3bc1, 5d39, 8928, f9e5, 95c9, ecaade2016_019n5, 3448, dda0, dc53, 39bf, ecaade2017_264a, dc2d, 4d34, dfb7, ecaade2017_240z, dc4b, 988c, 880c, 10bd, caadria2015_246z35, a71b, ecaade2016_132z37, 0080, 0e0a, c3b7, 3b34, 5829, 9c54, fc77, ba96, 1cab, sigradi2015_12.215n27, bf7c, d15a, 6279, ecaade2017_199yy, f39c, 6828, 45cb, 2b3e, sigradi2013_271s, a8ff, ee9a, caadria2015_096k15, sigradi2016_383gg, 0a0e, e29e, 6ecd, 48af, 5358, 4179, 9963, 4b6c, 3725, bb9b, 5de5, 577b, ecaade2016_018j5, 8eb2, c381, a82b, 94d8, ecaade2014_070n16, e053, 1745, 3364, dc15, ecaade2016_037v9, ecaade2016_tkoj67, 6581, d6eb, 8cc7, ecaade2017_215r, 8930, 58a6, 7b00, 5e61, ecaade2016_063l15, d831, a272, be63, 15bb, 5836, 5326, 1e66, c5d8, 0919, 3731, 1a6f, c910, b073, f34b, ecaade2015_261g58, 6f70, 899c, b953, 8bde, 7ddc, 628f, acadia14_125u, f139, 5f0c, 4f26, be3a, sigradi2016_537ww, sigradi2014_345o8, acadia15_513z22, fb69, sigradi2014_155y3, 1ef2, df87, d32d, sigradi2016_360x, 274f, ecaade2017_225qq, f023, sigradi2015_6.387l9, 4804, 88a8, acadia14_389c, b910, ecaade2015_15a2, cc6f, 9eab, cbe1, e877, 35e3, 1e0c, ascaad2016_003a2, ecaade2013r_001c1, 9c15, bc6c, 2277, 9172, 716f, sigradi2015_8.81s11, a6c8, b4a3, bd60, ijac201412401a4, 7806, d264, caadria2017_048z15, 0c6a, ad94, 66ef, 4fd6, caadria2017_015c5, 2f29, 44e0, 343b, d01a, d4fb, e521, ecaade2015_196d42, b4db, 36c7, fbaf, deff, fa45, 22d6, 3ecc, ecaade2017_174a, 5663, 9c10, 5505, 9178, cdc5, 2e63, 24be, a47f, 0920, d2f3, abf6, 7585, b6ac, ecaade2017_031mm, a2d5, e260, 744c, 61f1, cdd0, ecaade2015_273g60, 9c71, ascaad2014_023v4, c0c1, 45bf, ca8b, ea45, cd38, f117, 0864, 93e7, 3387, 4d8e, ascaad2016_033f13, ascaad2014_029s8, e38c, 878c, da57, acadia17_500hh, 3786, d155, 199d, 1851, b109, caadria2016_861w36, 881a, ecaade2016_140t39, 948a, bc92, 7065, a919, 0a95, 2f0d, 70cb, 39b6, cd22, fcf2, a750, 5549, e086, caadria2016_589x24, bb01, sigradi2016_777aa, f01d, 06f1, 4625, f3ad, e5b3, abb3, 33e0, bc6d, b634, 2d14, d147, a5ef, b7d1, 5a5e, 0433, 84e8, 01d4, c4c5, sigradi2013_347o, 0f26, 0569, 74ef, caadria2015_048v5, ecaade2014_237z60, a7dc, 317e, be95, acadia16_224s14, 35f0, 3e63, ijac201513105a5, f9ff, 0c3e, 9fea, acadia14_145p, aaa0, a732, e371, acadia17_201g, d177, 27a9, eed7, d6fc, b284, 9986, 81e2, 62ee, d555, 4c22, bcbf, 05b4, 174f, d043, 5f57, 265e, dea3, c5a8, ecaade2016_130t36, 6c43, ijac201412302f7, a09f, 9d1b, acadia17_323r, 8ff7, 85f9, cdab, d58f, ascaad2014_005v2, 10c2, 722b, 02aa, 5822, 1732, 23eb, 6004, fe1c, 4c0d, 42ca, cf4e, ecaade2015_17s2, ecaade2013r_003i3, 1b61, df53, 689e, 6a1f, ecaade2017_076gg, ascaad2016_028u11, acadia16_382c24, 4bab, 51d1, 14da, 476d, 4d9f, ecaade2017_269ll, cace, acadia14projects_347at, 6353, 3cc6, 6e47, 8e03, 78d6, a572, 3bb0, sigradi2015_3.65t2, 63d3, 1d56, eabf, 9c3e, 38c5, 8681, ecaade2014_159k39, e17f, 8231, ascaad2014_019o2, be87, ac2b, fc87, 5b54, 0f2e, af24, ecaade2017_184pp, e306, bcf7, ebb8, caadria2017_015v5, 7db3, 579c, 1cc4, ecaade2015_171f36, 8ca2, 075a, 6b7c, d05c, acadia16_106h8, d3a5, 2e8e, e947, ca8a, acadia16_402s24, fbf4, 7167, ascaad2014_024b6, 9b2e, eab9, d22a, d88b, 0620, ecaade2017_050k, caadria2016_693w29, 17db, 60d9, 6418, a374, 04c6, fdbc, ee16, df26, 9763, e939, sigradi2013_359i, acadia14_609af, 2e51, 2f8a, 5487, c463, b3a7, sigradi2014_339c8, 6d50, f51f, 72ab, 8658, defc, 7bf1, bd22, sigradi2015_10.307c21, 26b7, bac5, ecaade2017_309tt, 6427, acadia17_358uu, 3aaf, dc14, e528, 6a48, ascaad2016_004u2, ccb8, 8f9b, 0518, caadria2017_136r36, sigradi2014_074s6, b6f1, 8b71, 411c, cbc3, 2733, bba3, 60c1, 4649, f1e4, b099, aeac, 13b9, 5a8d, acadia14_601ad, e613, c4d6, 5a23, d313, 2585, e75b, caadria2015_130n21, e699, ijac201412201c1, b419, 5b3a, caadria2015_109c17, 11ee, acadia16_402l24, caadria2017_027u9, ijac201614102r2, 56b0, acadia14_125t, 86e5, 62c2, ecaade2013r_007c5, 879a, f603, 986d, 7a10, 9387, 7076, 54cf, 76dd, 3327, b096, 18bd, ecaade2017_089v, ecaade2015_38m7, 179e, 71d4, 3d53, 9317, 6a57, 0ece, db7e, 961d, 42c7, sigradi2014_213z7, 8ccd, ecaade2014_168d41, 3bc7, c05f, cb5a, ecaade2013r_018r9, ecaade2016_073e21, 97f8, sigradi2016_590c, af18, 998d, ee45, cb70, fec5, 60a1, 2443, ecaade2015_217y47, cd31, acadia14_291b, 93a7, ecaade2017_215ss, 98cd, caadria2016_787h33, 1e6d, ecaade2014_149o34, 513e, 1eb8, sigradi2016_686yy, 05a3, 2f9b, 02b3, ecaade2017_061c, ecaade2016_147s40, 3728, 0876, ecaade2016_071t18, 0afd, f7f7, 2dea, 6ee6, 0c92, f16d, f69d, e715, 8f48, caadria2016_291e13, acadia14projects_101z, 9e0e, 09cf, afa6, 3ce0, 68f1, acadia17_520y, e678, ecaade2016_154k42, a525, 7296, 005c, da44, ba81, ba98, e0bf, 3c27, 98c1, 4329, ecaade2016_221v56, 71ec, acadia17_598e, 0bc5, e0d5, ab96, acadia14_445ab, d2df, ac81, e940, ecaade2017_023dd, fa35, a5d8, b482, 4856, 15b1, 7087, 7ef3, d422, 7090, ecaade2014_108j24, 1d74, ecaade2016_075m22, caadria2016_819o34, sigradi2016_517p, f8ad, 048a, acadia14projects_517m, ecaade2015_185u39, 663a, acadia17_648r, 59c2, ijac201614204t9, 5165, 72b5, d9c8, sigradi2013_74f, 20ff, 5903, 64c4, 4f61, 39bb, ae1f, 2c40, ffa0, sigradi2015_3.11e2, sigradi2014_136e2, bf64, 0117, 6bfd, 75d9, 0fc6, ecaade2013r_003d3, 88e4, caadria2015_208f31, ecaade2017_199ss, d190, 1692, 0360, 66b9, ecaade2014_060z14, 3dfc, 939e, b6a9, bc67, 727e, 396f, c6cb, ecaade2015_138o29, d814, 5b56, 5d4b, ecaade2016_102n28, e640, acadia14projects_647ax, 9f9c, 50f3, ecaade2015_61h12, 6c8d, 03cc, 5b77, 3583, 9e6d, c53b, c32c, ecaade2017_144t, de70, 7ec0, ecaade2014_052b13, 8a91, ecaade2014_084u19, 2ab1, 893b, 0c52, 85e3, ecaade2014_195w50, 428a, 4c0b, ascaad2014_024i5, ecaade2015_248x56, 6322, 2e88, sigradi2013_95, caadria2015_073s10, caadria2017_047e15, fe39, b977, 349d, 4c9a, 71aa, 48b0, c188, c92d, a86e, dcb7, 5ecf, acadia16_344o20, 220e, b72c, acadia14_339aj, 9e4c, ecaade2017_215a, ecaade2017_039g, 7707, 0527, ceae, f5e9, bbf8, b368, ecaade2014_018a5, 289c, fdca, 5ab4, c43f, cc39, 8da2, acadia17_390nn, fe7e, 2715, fc2b, d8c4, 28c7, 7acc, 47aa, sigradi2013_381l, bf09, 9c95, ascaad2016_012v5, 63fb, c49c, 7dbb, 4d31, fb05, ascaad2014_014k8, 9938, f4ba, 13dd, ecaade2014_157s38, sigradi2014_063v5, ecaade2017_199tt, ijac201513203i7, f89b, 54fe, 85cb, 8715, 4411, de58, 7868, 3113, ecaade2015_334r72, ae43, caadria2015_014o2, 24ce, 273f, caadria2017_047f15, ecaade2017_067aa, caadria2016_673d29, 7b02, 1453, ecaade2016_241g64, aed4, sigradi2014_345z8, 5f68, 4145, 1296, 5a72, fb81, e1b8, 2532, ecaade2014_120l27, 96d8, ecaade2017_053yy, ecaade2015_173g37, 39be, 9879, ad40, sigradi2013_389, 2f66, ecaade2017_265z, 4603, 237b, 76e9, ascaad2016_038g15, acadia17_678ee, caadria2017_107z28, sigradi2014_313c6, acadia14_101am, f4c3, sigradi2016_534ss, ecaade2014_080i19, e97a, 73a0, 4c4d, 9c40, ae8a, 8611, b578, 178d, 480a, 3795, bc03, df57, 74f3, 02c5, c51e, 961f, 383a, ascaad2014_017v9, 41dc, bc21, cae0, a8f8, 4e3f, 9995, a618, caadria2016_333w14, d1f1, ecaade2017_019ss, 8351, ecaade2014_050g12, f0c3, 024c, cfb0, 96af, a909, b89d, 80cf, ab4d, ecaade2017_053f, acadia17_472rr, 46f1, acadia17_424uu, 179c, fba4, 06d9, 1d6c, ed85, 466a, ascaad2016_046n19, acadia16_214s13, 3ec7, acadia14projects_427ao, 1836, f1db, f7b9, ca02, 92ae, b388, b20b, f0f8, 6b00, acadia16_12c2, 6d30, 371f, 759e, fe0c, 96c2, d376, edfd, 56fd, 3887, 4ae3, 0aa1, 54e2, cde4, 1e50, acadia17_648nn, 42cb, 7b60, 876b, fc0c, f381, ddaa, sigradi2013_359, 2071, bcc2, 7feb, ecaade2016_154n42, 8f89, 32b6, 93e6, 9a75, ba27, 082f, d757, acadia14_291au, cfd7, dc80, ecaade2014_233k60, 6ae0, 6e11, caadria2016_683o29, bf55, e8e8, ascaad2014_033z9, 418a, ecaade2015_127z24, 0032, ecaade2014_044f11, b5e6, a370, ecaade2017_039d, de55, fa37, f516, 0846, 3a2c, d764, f6f7, 017c, 1a3c, 57e4, b82a, b4c1, 2a6c, c732, ecaade2017_155f, ecaade2017_291a, caadria2017_124m33, 8bc2, ijac201513105b5, 764a, e12c, 9a06, ecaade2015_115u22, c91a, ijac201513102i2, a489, ecaade2015_169f35, 5912, ecaade2015_269t59, a31c, sigradi2015_9.347a18, 8253, ac57, 58da, 37e6, acadia16_478n28, ae13, ecaade2014_088c21, b9ee, 8838, ecaade2017_198vv, 41c1, 8daa, ascaad2014_033b1, 64f8, ascaad2016_028h11, ecaade2016_241j64, acadia14projects_339an, sigradi2015_11.136j24, 0e4f, 5737, e8cc, 42bb, 115e, acadia15_357s15, acadia17_163pp, 6369, ec33, e5cf, acadia17_26j, 4b0e, a3a8, aa7c, 76a9, cfb5, 8c26, 53ce, ecaade2017_031tt, sigradi2016_568ll, a640, ecaade2017_085l, 1a0a, b10d, 4daf, aea6, 294b, e24f, 5f75, 6a59, 3fff, 0583, 2e90, ce72, caadria2017_029h10, 3cd1, ecaade2014_140j31, 383c, bad7, 7a31, ab50, 1e3e, ecaade2017_073l, 6602, 22a4, 1624, e345, 368b, 8af3, 0737, ecaade2016_025j7, caadria2015_162w24, 0760, bafd, ecaade2016_042f11, acadia17_211r, ecaade2017_097ii, ecaade2017_019uu, d453, cef3, b412, b95d, e20f, 10be, 4998, 98bf, acadia15_137i5, acadia14_135n, 5e0e, 67b3, acadia14_291i, 9a33, d0cf, a03e, 2647, caf9, 7c83, ecaade2017_026tt, 7620, acadia16_402m24, 40d1, ce32, ascaad2014_004i2, 58c9, ecaade2015_195h41, 1439, ecaade2014_055u13, 06c8, 27b8, 6b87, sigradi2014_036t2, d4ad, 36ed, 0272, 50b0, 553d, 955a, 7258, cf9b, e61f, ascaad2014_026d7, 1a52, ad1c, ecaade2017_066j, d011, ecaade2016_208z53, sigradi2014_213t7, 2abe, 4c55, ecaade2017_199dd, 898e, 09ef, 72a8, ijac201614303v2, ecaade2017_033u, 4e93, 498f, 19a1, 9936, ecaade2015_114d22, ecaade2014_153m37, ecaade2015_229n51, 22d4, caadria2015_016h3, ecaade2014_168z41, 246d, sigradi2016_560aa, 3fdc, 5dff, 9be5, ascaad2016_038i14, d071, ecaade2015_336y72, 1c3a, 8d5e, e243, 3ef7, 3311, 792b, 7f18, 2974, 023c, ecaade2016_106j29, bb77, b042, f49f, 617a, ecaade2017_077qq, 9bdf, 6119, 8870, 9deb, 6b54, ascaad2014_026f7, 049b, db27, ecaade2013r_004e4, 11df, f4d7, 17f0, sigradi2016_625c, c62d, 09c0, efb5, 856e, caadria2016_055p3, 6c58, eb86, 64ad, 8007, 1c68, 49e1, de3d, 7ede, 3cfb, sigradi2013_52f, a4f8, caadria2017_027o9, 1cba, 2adb, d745, 1cbd, ee80, 9dd3, 98e3, c5ee, aaa7, 3351, 8b57, 9683, ecaade2015_138r28, ecaade2017_293ii, 2730, b0dc, 4a3f, bad5, 4f14, 0a55, e8b1, 9894, b84b, ijac201412303g8, 3a0a, 9981, 8133, 4eb4, 63b7, 057b, 2dd3, 2632, 2f7f, sigradi2015_10.307d21, 5705, d46c, 7a52, 2f22, f6af, ecaade2015_64f13, ecaade2014_055z13, 85bf, 98df, f31b, ecaade2014_094r22, bf5d, da04, ascaad2014_029l8, caadria2015_010x1, ascaad2014_014i8, c059, 99a7, 079c, acadia14_177t, 833e, ddff, 6400, ecaade2014_113b27, 4243, bb65, ecaade2016_002f1, 18df, acadia17_424pp, ce5b, 0732, ecaade2016_129y35, 2d3a, 3fa7, ecaade2016_021s5, f775, ab40, b33b, 1f98, 0067, sigradi2015_9.141c16, 0a99, ecaade2016_215x54, 05a7, ijac201412408u1, 11fe, 2f7b, be0b, 5b7a, bdd1, e4a4, b832, 6ebb, 07f7, b6f3, 06f0, a050, 15cb, 09dd, 3dbd, 62ae, 858d, bb27, 5296, caadria2017_027m9, caadria2017_182u43, ba06, sigradi2015_6.42a8, 33bf, c77b, dc2c, 9bc4, 132c, 8215, sigradi2015_4.219y6, 43f2, acadia14_357at, 58d8, ecaade2017_053e, c1b0, 877d, f5b6, 1d68, a968, f052, b182, 62e6, c571, 9028, 3aac, 2b2a, ecaade2016_238z63, ascaad2016_005d3, 6003, 7c43, caadria2017_127k34, d666, 81ae, d620, 2fbe, d266, c331, d1ac, ecaade2014_157c39, 2095, 1655, cd48, 2e50, c6fb, acadia14_199ac, e294, 54e5, 2f44, 05e7, c4d0, 2d68, d475, 1dbf, f5e0, e529, 7071, 586c, d404, 7d1e, caadria2015_150c24, sigradi2015_11.34y23, 275e, 74e7, e264, ecaade2016_228j61, e286, 6f03, 06b2, 3e16, 1b80, 6010, ascaad2016_045e19, 9a87, 98f4, 47ac, ca1b, 1305, ecaade2017_057t, 0d1d, ecaade2017_255i, 22a9, sigradi2016_488s, 5a82, sigradi2016_654ww, a5dd, ecaade2015_64c13, 3755, 7c4d, ascaad2014_022l4, sigradi2016_431u, cf05, caadria2016_209w9, 495f, 66a0, 6a7f, acadia16_280y17, 519e, 559a, 947a, bb37, 88ce, 350a, 3712, b5d1, b76a, e4ea, 3fb0, 2b53, caadria2015_172x25, 05f5, a5a7, db40, 5229, e161, c63a, fa91, ecaade2017_087n, ecaade2014_086v20, 4aad, acadia14_699u, 0570, 2e0d, acadia15_333s13, ascaad2016_057u22, acadia15_395w16, 806c, ecaade2013r_006w4, 477e, 0e57, bc89, 997f, ecaade2015_143l30, ecaade2015_22n4, 35ea, c32f, 6d9d, 97c6, 2065, 3a63, abb2, sigradi2016_470z, bae1, a966, b5ff, 91a1, 0742, 5a03, 1029, ecaade2016_007h2, e1a2, acadia15_451l19, f1a6, 1591, acadia16_54w3, f273, f4a5, bfa5, b8dd, a0ed, ecaade2017_108w, 9df9, 2d99, a7e8, 345e, ecaade2014_194w49, 1798, e36c, acfc, edf2, c8c2, 99fe, c96f, 9013, 6ec2, ad29, 964d, f8fd, ba14, db17, d250, 71b7, 34e3, 45c6, ijac201412303w7, 6e22, 8036, 392c, ecaade2014_130v28, def5, 3906, 97a8, d8b0, ea6f, 3a4c, 9949, caadria2016_187s8, e25e, acadia17_669o, ecaade2014_184i46, 2582, cbfc, 34fe, 505a, fae4, bffa, b61f, e536, 571f, db9c, 2871, 0b57, ecaade2013r_014h8, f76e, 6c75, 5e20, 83c9, 40af, 0c7d, ijac201614307k4, e332, 6ad9, ecaade2014_120j27, caadria2017_005z2, fa10, 7d32, ecaade2015_246b56, aa6a, ijac201513102a2, 13e8, 1e94, fb1a, 64f0, 1ac2, fbd5, d54b, 951b, 0a61, 47f3, 3cdb, 20f4, 4e13, acadia16_326t19, 9fa8, 5693, 3690, 1e1c, a541, 6382, a893, d20b, 47e4, b4b5, ecaade2014_079w18, 9ba1, 80ac, 95c2, 5288, be00, ecaade2017_265w, ecaade2017_017r, ed2b, b0bf, b6f8, 6ea1, a89a, d385, cc2c, 4245, 47d4, sigradi2013_271n, ascaad2014_013v6, cc58, ab35, bc7c, ecaade2017_008p, eef6, f161, 750c, 20c2, acadia17_322c, 4b46, ecaade2015_92v18, 667a, 0bf1, 826b, 8edc, d9e6, caadria2017_070f22, 8503, 1768, 5dab, 056f, 6771, f81d, 50e1, a7c9, 88ab, 4612, d723, caf6, acadia14projects_661k, d1e0, 72e5, b9f4, f3bf, 18a9, 16b8, edba, 59ea, b18c, sigradi2016_732m, db42, 8cc3, ecaade2013r_003z2, sigradi2015_9.347o17, c359, 3676, 6bd3, 5ffb, 7842, 361e, 7449, acadia14_681af, 16cd, 834c, 8312, dcd7, b819, 61e8, 2d53, a109, sigradi2014_276z2, bf9b, 2c27, 8c5d, 6a2d, ecaade2014_204a53, eb7d, d27a, acadia16_62f4, ecaade2014_133o29, d18e, ascaad2014_019c3, fbf0, ecaade2015_307n67, ascaad2016_010y4, sigradi2015_12.259y27, c0c8, efd8, 115f, df04, 5142, afb9, b33a, ecaade2015_17o2, 1eaa, 174c, 1f3f, 6651, bb2d, 4529, cf43, ecaade2017_282e, 7088, d8c7, b732, 0f1b, ijac201412302k7, acadia14_153ax, eda8, 59a1, sigradi2016_625kk, e6b8, ascaad2016_041o16, db4b, d989, 1d54, b827, 8379, 39ac, ecaade2014_114e27, e5ae, 98ca, bdd9, ijac201412402i4, ecaade2016_113x30, 84d6, ecaade2016_132n37, acadia15_483d21, 820c, ecaade2015_229x51, a2db, ecaade2017_085k, caadria2016_045c3, 522f, a628, ec5e, 7c45, 5b04, d9be, a75e, 2224, 2edf, acadia14_549p, 559b, 4d44, acadia17_491z, 7bdb, ecaade2017_213l, acadia14_291ao, 2e28, c523, 574e, 6e71, ascaad2016_002o1, acadia17_220v, 9451, 8077, ecaade2017_195kk, ijac201513103u2, ecaade2015_329o71, sigradi2016_602m, fdfb, caadria2016_045e3, 4add, d200, caadria2015_016j3, 5cb5, 3692, ecaade2016_077z22, acadia17_491r, 29e3, 1dd7, 7926, c536, 95f0, e4ce, d263, 3eba, ecaade2015_325a71, 3148, 55aa, 384e, f4b5, 3d07, 072e, 8a4f, 3b5f, fdb2, ecb5, 842c, 8263, 4088, de33, dcc2, c47a, aa17, 1e18, 81c7, 609d, 77e0, 2107, ecaade2017_053zz, acadia14projects_33aj, 1e69, ecaade2014_149m34, 2315, acadia16_54x3, 7bcb, 833c, 41d3, ef14, b313, 355d, acadia14_75ax, acadia14_347at, bbe7, ijac201614102x2, 628d, d652, ab0a, f30b, ecaade2017_134p, c58e, 671e, 29c9, acadia16_440j26, eb38, ca63, 85af, a26b, 6b06, e07b, f5f5, 4b87, bf52, bea9, 7ab5, sigradi2014_178o5, 20b7, ebbc, 363b, 1713, 0462, dfc0, f69e, 625f, bf7a, bbc6, acadia14projects_573aj, 8514, 772e, 3104, 8c4e, acadia14_23ae, 08e2, 927b, 28e1, acadia14projects_671l, 0c30, 1f21, d98a, 5ea9, sigradi2016_642jj, caadria2017_033p11, 73ae, ecaade2017_230oo, 9971, ecaade2016_152x41, 5046, 8a87, ecaade2017_019c, 32c6, 819a, b8cb, a812, fdda, 9306, d488, 3146, 246e, dd7d, 3bdf, 07e2, cd6b, 395b, ed17, 0e09, acadia17_177z, c1f0, a0ad, f572, 515c, acadia14projects_681am, 2d97, ijac201412206x4, 5ffe, 2569, 7a73, ecaade2017_214o, ccf2, cc40, caff, dec1, a688, f9e6, 6dc3, a709, a564, da5a, 1b23, 366e, 1ec9, caadria2017_174x42, 5cbe, 7fd8, ecaade2017_148b, ea1f, 8375, 1afd, sigradi2013_30i, ee59, c64b, f71a, 4d01, 53b6, 17ac, 2ff7, e510, acadia17_648kk, 80d4, 97af, f5d5, ff9f, d165, acadia16_106z7, acadia14projects_301ax, 015a, ecaade2014_066i15, 2c7d, be4e, 5172, aac2, sigradi2015_sp_11.278m31, 63fc, sigradi2013_285z, ijac201412404s7, 6d6a, acadia14_101at, d428, sigradi2013_342, c135, 64c0, 44ea, caadria2017_127g34, c92b, 260d, e221, dfa3, ijac201614208s12, ea96, db4d, 324e, ecaade2017_048y, f8ba, 9641, 2b56, caadria2015_013j2, d959, acadia14_435ai, caadria2015_208i31, 308d, de52, 82f1, 017f, b569, ecaade2015_180g39, ecaade2015_92x18, 683a, acadia17_403u, c025, 745b, 4cf3, ascaad2016_043g17, 194f, 187e, ecaade2017_228w, c410, ijac201513104x3, dce2, a5d3, a0ae, acadia14_661i, aaf1, ecaade2015_38k7, fa27, db6b, ijac201513302y9, 7dd9, efbb, a6dc, 732e, 0277, 0ca2, 6412, 3711, 0274, b70a, caadria2017_058h20, 8bbd, a575, b1f2, 8545, 3026, e7f8, 0b15, ebdf, 0893, e347, acadia17_316ss, 7c0e, d5de, 431d, 6dba, e124, 848c, e76e, 03bf, c18f, 3cc7, 081e, ecaade2016_162k44, db34, 2762, d0c3, 8793, a1c1, e041, f77f, 8b37, b5a4, sigradi2016_615aa, 3645, ijac201412403w6, d225, ecaade2014_052d13, 6461, acadia14projects_317s, e7ab, acadia14_671y, ecaade2017_jgoj, a29e, 5733, a42f, 56c7, 67da, c445, b2ea, 7e6f, f7aa, fa24, 3e45, bc32, 9960, 5ec6, 3e18, ascaad2014_011z5, 4495, sigradi2013_393n, sigradi2014_169u4, d8b4, 26e6, 0eca, f472, ef3d, f399, 2cbd, 6b12, sigradi2014_074k6, 3e2b, 7896, acadia17_581ii, ecaade2017_293jj, ijac201614408h5, 5301, 0987, b7cd, 683f, d6e8, 711c, 67b5, e11e, a4f1, dc2e, ecaade2017_052tt, ee2f, a637, ac9a, a9d0, acadia14_435as, sigradi2016_592bb, cdc8, 3340, fbc6, a47b, sigradi2016_814ww, 5bd2, 584d, ecaade2015_247c56, 7c4f, eea3, c354, acadia14projects_463c, ijac201614208x13, caadria2015_073e10, 6f04, a8ed, 844c, 2204, dc50, bc72, 2646, 176f, b8f5, caadria2016_457j19, ad0e, 504f, 78ca, 502e, 7f68, d6ef, caadria2016_871s37, 209a, 83ab, sigradi2016_544d, c56d, 1142, a143, 862e, 1802, 62df, da7c, 8dbe, caadria2017_051i17, 7218, 57dc, ecaade2016_074j21, sigradi2016_450pp, ecaade2015_265n58, fa54, 280f, bf2b, 7e90, b604, 3be8, ecaade2015_38r7, ascaad2016_042u16, ab70, ec10, sigradi2014_075d7, acadia16_470g27, 6594, c11d, 4f6e, sigradi2015_1.305d1, caadria2017_056u18, 6d07, acadia17_145b, a8c4, ecaade2015_235t53, ijac201614104i4, f3de, a55c, 0244, ecaade2017_230xx, ijac201412205s4, aad5, acadia14projects_237at, 7692, c6b7, fa4f, ecaade2016_237f63, acadia15_343f15, 4a06, 5bd7, 84ba, ce69, ca3f, ecaade2016_158f43, acadia14projects_153b, 48c6, 0119, ecaade2016_223b59, de2c, acadia14_661h, 19c6, cab7, ecaade2017_198ww, acadia14_463av, 5633, bc4f, f929, 10a6, 7390, sigradi2016_690b, 2174, 680b, a2ab, 0267, 1cd1, ecaade2017_157oo, ee0b, d67c, 4c77, cd65, 0551, dee1, 9ec8, 8a2d, e677, 0c01, ecaade2017_215t, 1cbb, 8b0d, 5a41, 4d62, 37ff, sigradi2015_9.141b16, 0133, 2d4e, ecaade2016_182r49, 5635, 9564, 94a7, ecaade2015_253x57, d791, 9008, 157f, ecaade2015_21c4, caadria2015_109b17, c423, 4c9e, eb75, fed5, b30d, ecaade2016_169m48, f1f2, b5fa, 1fd2, 6031, 9cd6, ecaade2014_086o20, ijac201412408o1, 97ef, acadia16_372g23, ecaade2014_201j52, 93f6, 730f, 23e6, ecaade2017_018bb, 9497, 6721, 8770, caadria2015_073n10, 2afe, 2feb, 477a, 54c3, ijac201412401u3, 8166, 27a6, ac36, caadria2015_111j17, caadria2017_101n27, ecaade2014_023j6, f840, 3f9d, c060, 5866, 17be, 7f3d, 878f, ecaade2016_193t51, 1dcb, c219, 88f1, e280, abc3, 73f1, 6b7f, c521, 732a, 41f2, d5ff, 6539, d1f5, dca5, 7ae8, ecaade2014_023i6, 006d, sigradi2013_41h, 7de9, 3ef2, d6c2, b3ab, 30be, e3c2, 8dff, 9786, sigradi2013_400n, 1518, ecaade2015_82z15, a35a, ecaade2017_293hh, 5881, 93d4, ecaade2013r_001g1, fd39, cc55, ecaade2015_221x48, ecaade2017_033t, 134c, sigradi2015_sp_2.112e29, ecaade2015_27r5, d551, c329, e1fc, acadia14projects_435am, sigradi2015_3.209a4, edc1, 9563, ecaade2016_099m27, bb1c, 8c68, 3c3e, 2736, 11a4, 98c9, caadria2016_013p1, b1b5, 3567, 1300, e07e, 7249, 0245, ff5c, ecaade2015_227t49, caadria2016_507j21, e43b, 46fc, 5493, 3a4e, 0a45, 780b, 5aae, sigradi2016_595gg, 195a, 8b68, b6df, 7bc2, ecaade2017_100h, caadria2017_057u19, ascaad2016_002k1, sigradi2015_8.328p15, 7943, de61, f934, 6e7b, acadia14_101v, a5ac, b03a, acadia17_257zz, 0d2e, acadia16_440c26, ecaade2017_277dd, d71a, sigradi2016_534uu, b16a, 27fc, acadia14_111k, 1161, b6e3, c6b1, 6fd5, 0c05, sigradi2015_4.52l6, caadria2016_851p36, 2540, 88a2, 507c, edcd, 2d05, 6cd2, ecaade2015_21d4, ecaade2014_019e5, 7841, 4d91, 963a, 48dc, 7086, 9576, 5c0e, 79a0, sigradi2014_303i5, aa07, fd25, 1eb0, caadria2015_164c25, f8b1, 11de, 0bcc, acadia17_230yy, 010c, d639, 6fd1, 0bf8, c8aa, 3cbd, 0b56, sigradi2013_244o, ecaade2017_252e, 460d, 5a98, 9e3e, fcdc, ecaade2014_023p6, sigradi2015_6.329v8, ecaade2014_020n5, ascaad2014_008z4, d3d7, 9fbb, 412b, ae63, e023, 5fab, 74c0, 8e33, 5efa, sigradi2014_330l7, 17c3, acadia14_291am, sigradi2015_13.316x28, 0d3f, 6b19, b49c, 8e49, ecaade2017_264f, c946, 8352, 37ae, caadria2015_124h20, ecaade2014_146t33, f9a3, 5fa8, b781, 641e, 9d36, e391, 9999, 82be, cf1d, b466, 98ed, ecaade2016_190z50, 97d0, d6b8, 20e6, ascaad2016_028f11, ecaade2014_153l37, bb85, ba49, 77ee, fbc5, ecaade2016_132y37, 2be6, sigradi2014_176b5, 9b67, acadia14projects_655ae, 5f87, 985a, d84f, bf0e, 0e04, ecaade2017_243ee, 5cf1, 2826, acadia17_500gg, 8546, 470d, 0c5d, 5f59, e35a, ijac201513101d1, 6763, ascaad2014_024y5, 578c, 3c59, 3c8b, caadria2016_353r15, acadia14projects_531y, d351, 3859, ecaade2015_227u50, 17ec, 7f82, 7804, 20f3, 84d4, 9f86, acadia14projects_199ac, 2a18, 5ced, 6312, 64f5, acadia17_189uu, ascaad2016_049u20, ecaade2017_269nn, e847, 73a2, caadria2017_008c4, 975e, caadria2017_136k36, sigradi2013_393, ecaade2014_224v57, 4a83, cdf0, ecaade2016_106h29, f6d5, sigradi2013_326d, 91d3, ecaade2016_158u43, caadria2015_203r29, 782e, 5b98, 8e5f, 59b8, d064, ecaade2016_ws-dleadi68, ecaade2017_215oo, 8420, 48f9, 4f55, a75a, 8b66, ecaade2017_033z, ecaade2017_203aa, ascaad2014_018y1, ecaade2017_023x, caadria2016_611w25, ecaade2017_009ee, b68e, 2ead, acadia14_199ak, 20db, sigradi2013_421h, 79f2, ecaade2014_036f9, 4b1a, ecaade2015_233y52, sigradi2015_3.190o3, 27a5, caadria2015_220e34, ijac201614204v9, 13e0, ecaade2016_217i56, 5f9d, ecaade2017_291cc, e9d4, sigradi2016_805ee, df89, bef7, 2fd9, 9e7e, acadia16_440b26, 0ba8, 9379, fa26, a910, 24cf, e915, 83e7, d367, acadia16_224c15, 5ac9, 0231, acadia14projects_565n, dddb, caadria2017_029s10, c96e, b38f, ecaade2014_079x18, bb0f, c3e2, 1d28, 5c0f, acadia15_443b19, ecaade2014_072h18, acadia14_23u, a731, 056a, 707d, 8049, 1b10, 5d91, 8a71, cfbd, sigradi2016_561ee, dbd0, defb, e11d, caadria2016_539a23, 0c69, 9cff, ecaade2017_019d, sigradi2013_342j, 865a, 013d, b6a1, 5049, ecaade2015_250d57, acadia14projects_199aa, 3431, aaf0, sigradi2015_sp_2.112n29, d1fd, a621, 2def, 1d57, d74a, caadria2016_735m31, e8c6, fa23, 3b3b, 7d73, d853, e86b, fa5d, acadia17_90oo, 38ee, 9897, ecaade2017_089dd, f830, ecaade2014_123h28, caadria2017_175h43, sigradi2014_049j5, 4155, 0fbb, a38f, ecaade2014_140a32, 5ff8, ce59, f33f, c4a2, b2f9, 393b, a9f0, sigradi2015_3.65z2, fcd1, 42a1, ecaade2016_040u10, 4dc1, 7397, acadia14_357an, 5528, f6b4, 9e22, 9c57, sigradi2014_345h8, c0c4, 4cfb, 41d8, acadia14_409m, acadia16_184l12, f9fc, 8a86, ed5d, 0a8f, 8776, 7039, 75da, acadia17_424zz, caadria2015_122j19, 20b1, d5d8, acadia15_343g15, 8124, ecaade2016_166f47, 06ef, ijac201614101j1, ijac201513303x11, 8f5e, 2aa5, 413c, 5fee, d43a, 1bd9, c1b2, 0ec4, b9fd, 4c61, 80ce, b110, 3437, 4702, 47fd, b9c2, 03d3, ee3a, sigradi2014_345l8, 4a6b, 29ea, 7b45, baa7, e5c6, sigradi2016_690qq, caadria2015_130d22, ce2e, 6955, 1782, acadia16_62c4, bc8e, ascaad2014_026h7, 5886, 3c36, 3bff, d839, 588c, ecaade2016_038j10, ecaade2017_140oo, ecaade2016_221w56, acadia17_177p, acad, acadia14projects_291ar, bfc7, acadia14_671v, ecaade2013r_014d8, 022f, d28a, caadria2015_084a13, ecaade2017_271i, e422, acadia14projects_43ai, 8152, b1cd, cf85, caadria2016_579s24, sigradi2014_074l6, ebd1, 21fc, 2b9f, ijac201614405c4, 94cc, 3dcc, 6465, ad97, acadia16_206o13, e1cd, ff7d, b122, 4c3c, 6d0f, sigradi2013_135, 668c, b424, 7799, 9c9e, caadria2017_027v9, b51b, ascaad2014_017c1, 6221, f4db, defd, ascaad2016_012t5, 4b76, caadria2017_142o37, 4ac6, ijac201614104m4, 2066, 8f54, caadria2015_213c33, cff8, 4f73, 1183, 5c4e, c7d0, 5a79, acadia16_140z10, 935a, 40fb, cb1b, a14d, 5316, sigradi2016_360y, acadia14projects_463ay, 2024, fc20, b0da, d25d, e5c8, e8cf, 0766, af3a, 9b91, 5122, 7cad, 1d14, 83ff, 644c, ecaade2016_132w37, sigradi2015_sp_12.402v31, 1b02, 1389, 2e71, 769f, ascaad2014_028r7, 05ee, ad04, ecaade2013r_004f4, 36c3, 650e, 6f73, 545d, c57b, a198, 8173, sigradi2014_330f7, 06fb, caadria2016_683i29, f879, ijac201513105h4, 9235, f2f1, 540f, ecaade2017_014zz, 281c, 04dc, ascaad2014_023w4, 18a2, 3f59, ecaade2013r_001m1, 93d8, 8c83, c6e7, a0c7, 2a7a, 3feb, a507, aaa4, ecaade2014_072f18, c466, caadria2017_096b27, 0357, 0de5, 5201, ebd6, caadria2017_008w3, 6027, e06a, cf46, sigradi2013_390a, e254, 7d25, b3d8, acadia14_339ao, 8925, acadia14projects_479e, 4d1a, 80c1, 08eb, 996f, acadia14_63aa, dffb, b70b, d0ac, caadria2017_142x36, 3d21, b377, 8938, 100f, f6e5, 706a, ecaade2014_194k49, d070, sigradi2015_11.165n25, f8dc, f93c, 9348, ecaade2016_167b48, ecaade2016_188j50, b62c, 4a65, a110, 81ee, fe66, 927c, ecaade2017_308aa, sigradi2014_080k7, 5e3b, b43b, ea53, acadia14_531y, af39, 87d8, ecaade2015_273k60, 0cbd, ecaade2017_288ff, 070e, e50f, ab16, cb2f, 66de, 7a34, 7cf5, 2712, 38b3, 9092, 34da, 1cbc, e9de, c787, ecaade2015_170x35, 52a3, 949f, ecaade2014_151t35, c652, 21bc, sigradi2016_602k, 59fe, 99f7, b8bc, c33e, 5fb9, f96c, 5fdd, ace1, ecaade2013r_002c2, 5c61, 5910, 65ad, sigradi2013_244, 4cd4, ee1b, sigradi2016_490v, c159, 524d, 814e, ascaad2014_012o6, 9a4b, ecaade2015_83s16, 486c, 5890, e6d7, c6b9, acadia14_281x, sigradi2013_212s, fd96, acadia14projects_153an, 1f43, 078d, d8b6, 2245, acadia15_395d17, b75f, b257, 658c, 57cf, 4ec6, 27ae, 6553, ecaade2016_048r13, ecaade2014_184p46, ascaad2014_004d2, 058d, 718a, 35aa, 9304, f29d, 64e9, cd9d, 5ee2, 95d3, b2fa, efd7, 64d0, acadia14projects_619ad, 8f82, acadia16_130t9, acadia14projects_291a, 7496, sigradi2016_756c, dc04, ecaade2014_015x3, 63dd, 1450, 71dc, 4564, ecaade2017_302oo, sigradi2016_695m, e0be, a5af, 369f, dbe5, 9177, c6d9, a7b5, 4c8d, 513f, acadia17_373w, f166, 2198, bb7b, 6073, 5f72, 49b9, e482, 3090, 14e5, 3b99, 1467, 34ec, acadia14_619az, acadia17_169qq, 7aae, d690, 7726, 03a8, acadia14_375c, acadia14_91s, ecaade2017_294e, 2b8f, e23f, sigradi2016_407z, 9196, 3a0b, acadia14projects_63w, 219c, sigradi2013_386e, 2f3d, aa78, e47f, 5d0a, c96b, 3789, 0f8c, sigradi2014_041i3, ec92, ecaade2017_172ee, ecaade2017_037cc, 4ab6, 426d, 9239, 1bf9, d33a, 2847, sigradi2016_360q, e2ab, 41e9, 2e45, ecaade2015_113n21, a33b, 026f, sigradi2015_sp_8.6i30, 855a, ecaade2015_241g55, f40e, f0ab, 960c, caadria2016_579v24, 1aa4, 0730, 179b, ecaade2017_021o, 086c, 6f8e, 93e0, ed55, d535, 2542, bf48, d39a, bad2, 498b, ad2f, b6b1, efe2, 319d, 4e74, 2f59, ijac201614201i6, f740, 0fc2, 4287, 270f, d52e, 8ef7, 3460, c5a5, caadria2015_206v29, 6d18, 8206, bcf2, ad3b, sigradi2014_279x2, 8436, caadria2017_046v14, d356, acadia17_137ss, ijac201614104y3, e704, 0e15, be58, ijac201412205a4, 7108, 7780, ecaade2017_033w, ecaade2014_149j34, 8caa, 5463, 0cb0, ecaade2017_290nn, acadia17_211s, fd9a, a995, b534, fa8a, 13c1, e763, afa2, 4ff3, 2147, b5d9, acadia14projects_43ah, a733, ecaade2016_026s7, 3004, acadia17_231i, 8071, 3055, 203d, acadia14projects_609az, 0f70, c7a6, caadria2017_163h41, 1872, 6116, 4769, 2935, 1e1e, 8996, 7b09, 0a4a, 3aa2, 281d, 9c1b, 9e63, ec07, 7445, 1a71, ecaade2014_035y8, 709b, 50c7, sigradi2015_8.186l13, sigradi2014_330s7, 2fdd, e821, 2a51, 1538, fa06, ecaade2015_298k65, ecaade2016_068u17, c168, b26d, 6734, ad50, 0b4b, 7eb1, 3ba2, sigradi2015_8.264z14, 3e8c, 33ef, 0a72, acadia17_358ff, b95f, a328, fbc2, acadia16_352e22, e892, 2b77, b256, 718e, 1210, ijac201614405y3, 9c75, ed32, ec21, e0b7, caadria2016_631c27, sigradi2014_041c3, 80ad, f148, ascaad2014_014p8, sigradi2013_393t, ecaade2016_118r31, cc64, ec77, 9b38, 9443, 94f8, 967e, 0df4, 5175, 93f4, a81f, acadia16_140a11, e811, 1186, 2de4, 7bba, 0fb3, 98e6, 1364, 56da, 5e8f, ascaad2014_004h2, 4db8, b6db, 7378, caadria2017_142b37, 2fe7, 7ba0, acadia15_57h2, 9f3f, 0183, 69d4, 50ea, c965, 2073, 2601, sigradi2016_560w, aa18, c40b, fe67, 1cda, 213a, af6d, ecaade2017_007c, a0f9, cffa, 0cab, bb34, d845, 3691, d119, 6e20, acadia17_520f, acadia17_71b, 4ea1, acadia17_628ss, 80fe, ed20, e062, ecaade2015_169w34, ijac201412203k2, acadia14projects_579m, 7469, 0df5, ecaade2016_162e45, f628, ea8e, ad10, 18be, aa86, 8b1f, bb1a, 656a, 3f7f, d9e0, ecc5, 8600, bfcd, 0ea7, caadria2015_064u7, 8cb0, a557, 9758, 0549, 6f45, 2394, bbca, sigradi2016_360bb, 3252, 6f31, 580e, 4dd5, ecaade2017_023q, 24cc, 0e4c, f7f8, ecaade2017_047u, bb30, dd80, e9cf, 9af1, f947, 1ae1, b9e2, eb9c, ecaade2017_056xx, 29c7, a6c0, af81, 3805, faf5, 1944, 6c26, 1cc5, 11b0, 2410, 71bf, 541d, caadria2016_797m33, d0fd, 7f16, 2ffe, a433, f3ba, ecaade2014_214z54, acadia14projects_281w, ecaade2015_171x36, sigradi2015_8.47h11, b550, ijac201614208b13, 5e98, fbee, 8314, d103, 3196, 93f0, 2e62, ijac201614105z5, 50a6, sigradi2016_647ss, befd, 11b2, ecaade2016_007k2, d742, cf97, sigradi2013_135g, ascaad2014_001k1, a15c, aee5, 7d3f, 5191, ascaad2014_012k6, ad4d, caadria2017_052t17, 3bd2, 5323, ce8b, 17f1, sigradi2013_64a, 8dcd, ecaade2015_164o34, ceec, ecaade2014_024n7, 5535, ecaade2015_287k63, f0fb, a280, 162e, 6672, 151e, 08e0, 653a, 55c8, 102b, df7b, e2d2, 9aaa, 5ee4, acadia17_658d, bdda, a4f2, f2e5, 795e, ebf0, 1196, ecaade2017_208ww, caadria2015_185j27, 7f09, ecaade2017_057s, sigradi2015_8.339x15, ecaade2017_042aa, ecaade2013r_001r1, 7c29, 5050, dd28, acadia14_135z, 037d, 45bc, ijac201614105s5, aa0d, eb6d, 05dd, 4122, 2b51, ijac201412307k3, 8d22, ijac201412401z3, d813, f73a, 2928, 2e5f, ecaade2016_011f3, 0358, 42dd, 9b2f, 21a9, 66b7, cc2f, 689f, sigradi2015_3.209e4, ecaade2014_019d5, 1037, ecaade2016_203k53, 2d65, ecaade2016_083b24, caadria2015_078g11, 9599, ecaade2016_015y3, 049e, ecaade2017_215m, 4d88, 27fa, 7294, 78b6, 19b8, 8b95, 361f, e35d, 598e, ecaade2016_132g37, abef, 976e, 62d8, acadia14projects_589c, acadia16_88v6, 7a33, ecaade2016_ws-intelligenty68, acadia14projects_75aw, 0d3e, 8334, 3276, ijac201412204a3, ff88, 03fe, ecaade2015_130b26, 1b25, 8f96, ddde, 0a13, d626, 2662, 1f0b, a33f, 2cff, acadia15_451i19, caadria2016_851m36, 61c0, 4392, 36e9, bde7, 517b, 97bd, aa60, 9f05, 7b7f, acadia17_473tt, 0139, 5be2, ecaade2014_128s28, 6d70, caadria2015_060y6, af8c, 5c7b, 7b67, e448, f413, ecaade2017_066r, bf2c, b53a, acadia16_34h3, feac, ijac201614201l6, 9714, 51d9, caadria2017_095h26, 56a6, 356e, e727, e4d1, 643a, 833f, 25f9, f2a7, d83e, b2e3, 8270, e176, 3f5b, dd0a, ac7c, 6468, 9638, 4af1, b85f, d703, 9788, 1b79, 510a, sigradi2014_074u6, d75c, ecaade2015_209u46, 2b30, 8548, 3a0f, acadia17_188aa, f766, 611e, 868b, cc50, 0c37, 7da2, 9e9c, 3a25, 51e3, 6245, 3b8e, 1537, f8a1, 35ad, 4d3e, ecaade2013r_018e9, 5f2c, 1fbd, fe1d, ecaade2015_317k69, 731a, ecaade2013r_018t9, 4fc5, acadia17_445p, ecaade2017_033s, caadria2015_078o11, a22b, ecaade2017_095q, a1d2, ecaade2017_170g, fc93, abbc, f95c, de6e, c402, ecaade2017_021m, b8ae, ecaade2017_090mm, 757b, e85e, ecaade2017_105gg, f379, f266, 1265, 0970, da13, dfab, caadria2017_042u13, 29fc, acadia14_347au, 7da8, sigradi2016_729a, fcd5, aa19, dd6e, 3bbc, caadria2017_145k38, 0bbb, ecaade2014_094h22, 494d, 4b63, ecaade2014_214l54, 5c3b, 6096, ca09, 9145, ecaade2017_305c, ecaade2015_320o70, 5c46, acadia16_432s25, d449, 9498, 2608, 5002, c9da, b7d5, ijac201412306z2, acadia16_450l26, fc8d, 8c8b, a57a, 72e6, c351, 962d, b463, 064f, dfe1, 5ca6, ff1b, 75ac, 48f2, ecaade2017_033q, ecaade2014_180x44, ecaade2014_141j32, 43c3, acadia17_658xx, f279, 015e, 043a, daf6, 438e, fbd9, 5465, 33cc, 0516, 34b4, a5ed, ecaade2014_240r62, 6cf3, cffd, f220, 497a, 1d96, d87f, acadia14_145aa, e271, ascaad2014_032u9, d338, caadria2016_851n36, f179, 30e2, ecaade2017_234m, caadria2016_197g9, fa8b, eb17, b833, 05f4, sigradi2016_625vv, eba0, c510, 5e9e, 6bd7, e7a9, 6870, 466f, ecaade2016_118x31, a5da, ef8a, ecaade2017_151q, f90d, 310f, db22, 430e, 0dbe, 522c, b554, 62b7, ecaade2017_309ll, 3f6a, 26df, 1312, caadria2017_118i31, a1c8, c657, 8907, 5a2f, 1555, sigradi2016_450uu, d5b2, 3e7e, bac0, ae8e, 62a5, 332b, sigradi2013_194, 355f, f1e6, ascaad2016_031j12, 99aa, b7c1, 2430, a73c, d892, acadia14projects_479c, cb7e, 7a8b, ec6e, e6f6, e978, 3ea2, 4628, 6b44, 1775, 5024, ecaade2015_74m14, sigradi2013_326f, fe35, dd58, bb4f, ecaade2017_148f, 2610, aeed, f6a1, 9676, ecaade2014_153t36, 420d, ecaade2016_085l24, ecaade2013r_009h6, 1ff4, caadria2015_137n22, d590, ecaade2015_144g31, 68ae, ecaade2016_062h15, d7ab, acadia17_608y, d154, acadia14_479e, b7fe, ecaade2016_104y28, ecaade2014_173n43, c01d, 356a, c253, acadia14_691as, 6524, 10ee, 0d86, ecaade2017_164cc, 4e84, f567, 9690, 6668, aa35, 7b1f, 8027, 51e6, aae0, a5ee, 5597, sigradi2015_11.165l25, fd87, 2829, e0d0, a6a3, ecaade2016_057t14, 9fd6, c48a, 771d, e5e3, 657e, ijac201614407m4, 2d46, caadria2017_123g32, ae9e, f0e3, 841c, ecaade2016_094u25, 41ac, 27f7, ecaade2016_098a27, caadria2016_631g27, f704, sigradi2014_314s6, acadia14projects_145ak, ijac201412402l4, ascaad2014_011v5, bf9f, ecaade2014_156f38, a037, 599f, 1717, 342d, dc2f, c83e, cf0b, 36f3, 2264, d8a1, sigradi2013_54r, 3931, 4ab4, ecaade2015_100s19, 1dfd, df51, cb7a, edf1, 23ff, 1c97, 8d7d, a98d, sigradi2016_659r, caadria2017_174d42, ecaade2014_177s44, 7572, 6d65, e4fd, 3fb7, ba51, d328, ce24, 39b7, 8b0b, 2a2d, sigradi2013_222k, 2988, 33e2, sigradi2014_176d5, d7ad, b42c, 194e, a6a6, 59d4, a0bb, 0734, a0de, 2031, ecaade2015_171o36, 0f29, 3beb, bbd3, 99af, ce0f, 8335, d57b, sigradi2013_244s, d56e, 5bb0, 4540, 76ee, 612b, 8085, 7ed3, 331c, acce, bb7f, 0de1, e772, acadia14_365aj, ascaad2016_014h6, ascaad2014_004l2, f213, 9dd4, 7320, ijac201513101p1, 6935, d8d0, d83b, f8db, ecaade2015_61u12, d6d1, 7035, 3977, 1a0b, 1cee, 9ca5, ijac201513301x9, 1c31, 2c73, ba99, ecaade2016_126s34, 2ed0, caadria2016_611h26, 0a70, ecaade2016_164i46, dd25, 3ef1, 53dc, deca, 4e57, ad31, ecaade2014_198t51, acadia14projects_135z, eda1, sigradi2013_30k, sigradi2015_9.347r17, af85, caadria2015_087h14, fe11, ijac201614207u11, 63a3, 8ccf, 4253, acadia14_267h, 904a, ijac201513305i12, 7476, 2fb9, ecaade2015_205t44, ecaade2016_047k13, ab94, 86c5, 326b, ba57, 8bed, 7f00, 0dbd, 5eff, ecaade2017_037hh, d11c, a811, 7a9f, d0d8, 2d17, 2dd8, ecaade2016_154b42, ac29, e816, 74ea, sigradi2016_479bb, 0097, sigradi2015_12.215s27, f60b, 623e, caadria2017_004m2, 96ea, 83f4, d534, 9c9f, 9093, c349, 4e88, 0cb2, sigradi2013_267t, 7194, 80fd, 3565, 98e2, ecaade2016_225c61, 63e1, caadria2016_881x37, 53ad, ecaade2017_228y, 6e2a, 385c, a372, 48b5, fc2f, 15e2, 05cb, 173c, 14c1, ascaad2014_009h5, 30ab, 0ebb, 28f7, acadia16_488y28, caadria2016_383o16, 1064, ascaad2014_014f8, 2401, 6fb4, cd92, aa6f, sigradi2015_11.34d24, 7590, 2d92, fc17, 2599, 0e55, 382c, 2c06, f021, c693, f439, 22f8, acadia14_375k, 2746, de08, a9e5, f196, sigradi2014_099u8, a5b9, e2f5, e3cd, 7753, 7e17, 46a3, 8ac2, ecaade2016_027b8, 1303, e193, 19b3, 289b, ecaade2014_218z55, 09f7, 0d68, 2027, 9de9, acadia17_71uu, 902d, 5baa, 61f9, 4a52, a1b4, 5234, d066, 5486, d48b, cbd9, b5bb, 5382, acadia15_323g13, f2d3, acadia14projects_135j, 99f6, 13b8, aa85, 1ff5, 5f24, 2ed9, a2a0, 18b0, 4e73, 5e29, ecfd, e7c0, f66f, ecaade2017_215aa, 6850, 0f87, 723f, dfc2, 94a3, 244e, 92aa, ecaade2016_230d62, ecaade2015_116e23, 7628, ecaade2017_256kk, 4b8a, d574, acadia14_479ax, 31ee, 0f22, 54b2, dfcc, 18cc, ecaade2017_172cc, 4a64, fb75, 28e5, ecaade2017_071ll, ec17, ecaade2017_006z, 1fa7, bbad, 9e61, 819e, 613d, 635d, 27db, a479, acadia17_481o, d8ae, 0848, d15e, 5fce, 79b9, ecaade2016_230x61, 765d, c8bf, ascaad2016_048j20, 6fd3, sigradi2013_244i, c598, e38f, c86f, ecaade2016_134d38, 9de8, c60a, 15ab, 0872, a483, a11d, 9cd9, ecaade2016_154e42, ijac201513203k7, ecaade2017_199t, c3c3, bca9, e67a, 69cb, 974a, 13ef, aa30, sigradi2015_8.339w15, acadia17_26l, de7e, a938, 7be5, ecaade2015_280c61, 97de, 76a3, e63b, ecaade2017_069dd, 7a68, 59b2, a68e, 396e, e958, e2bb, cad8, acadia14_339ac, 83fc, 8089, acadia14projects_435ao, bd9b, 2e56, caadria2015_077x10, b582, 0e35, ecaade2015_271y59, 39a7, c8c9, 324b, e6cf, 2019, ecaade2013r_003o2, 4958, ecaade2014_016f4, 4da6, acadia15_483w21, d006, d9ca, b323, cd0d, acadia14projects_153ax, 8599, d456, af0b, c879, df54, acadia16_116t8, caadria2017_135j36, 59cb, 37f0, 03f4, 3bd9, e674, f8b2, 3d7c, 30bf, be93, c17f, ascaad2016_028m11, ccb5, 84d7, 2be0, 5bf8, 3a2b, acadia15_483a22, ijac201614401c1, 4258, 216f, 09b9, 4523, 560c, 7e79, 82fa, c8f8, aef7, a2bc, sigradi2015_11.166f26, c392, 89b1, 3883, f46e, b67a, 0fe0, 1366, 0a52, 6fc4, 6c5c, 4fa5, 8992, a500, f52b, fd13, bc3f, c486, 618d, f523, caadria2016_693b30, sigradi2015_2.162m1, 7b07, 9596, 4a48, ascaad2016_024i10, 262d, 346f, 3143, caadria2016_125o5, 19ab, 52eb, sigradi2013_407a, ecaade2017_117bb, 17a4, a103, 7229, 0ae6, 4906, 0090, ecaade2016_167u47, f771, 2671, f764, 5346, db3f, 0ee0, c4ce, 02d7, 60f9, f935, 092d, 6891, 42a4, 2890, ecaade2017_291r, bbc3, b95c, 9fef, dd85, b5f3, 49a6, b34f, d7b0, 7ca9, 966b, 673b, af2c, 1c77, f070, 7036, b742, b69e, fb61, e5fd, aa6d, ecaade2017_117s, 6c82, f0b3, 9887, f88f, 29d5, 061f, sigradi2015_6.329y8, sigradi2013_138t, ecaade2017_277nn, 1e2c, fea2, 82e1, 2de6, 8dca, 70fa, 39fb, de69, e2f4, 17d8, ab17, 611b, acadia14projects_435an, acadia14projects_579e, 268a, 8da4, c52a, ecaade2013r_004d4, 467e, 6bb1, 1843, df74, a19d, 2c1b, caadria2017_174h42, ea8a, 6d6f, c391, 7101, 9ca4, ecaade2015_175o37, 7321, ecaade2014_084m19, 175c, 72af, 6658, ecaade2016_223j58, c308, 90fd, 4bba, sigradi2013_41u, acadia14_357ap, a698, acadia17_307ll, sigradi2014_345c10, sigradi2013_303s, ascaad2014_001c1, a588, a218, bf36, e7a3, db87, 4657, ecaade2015_285z62, a2f2, acadia14_719d, d61e, 7105, 9fb4, 6c1d, 8b75, 6eb6, d07a, acadia17_322e, 4d09, edb4, c464, 8529, 9793, 6a5c, acadia14projects_101v, 93bb, 0310, 507b, ac49, 30cc, bfd7, 72aa, caadria2015_218r33, 9427, 308c, 3d3a, sigradi2015_4.219k7, 0a3c, 86f0, d4de, f532, sigradi2013_411l, bbbc, 7c3b, 8fe3, 2b8b, 2872, 39f2, sigradi2015_11.166c26, 2a30, 4f9d, a830, dd82, ecaade2015_21b4, ce99, 26aa, ecaade2015_33f6, 54c4, 7df2, acadia14projects_291i, 9598, 37c6, f03d, 9478, 6dc9, 9b5d, b7a7, 9e05, b553, 334b, 0e69, c9ba, e823, a689, 90eb, be5e, c2b2, 7fae, 3185, 6e6e, 863d, 7aed, caadria2017_043a14, ce6f, 5952, 474a, 5cd9, 5630, 7d6a, 9e41, f6d7, 5a6b, 4478, 5cad, b96b, ecaade2016_018y4, ecaade2017_117p, e942, b4ec, cb38, ecaade2014_163k40, e3bb, ecaade2014_232z59, e4d8, 08e1, ff7f, 2f23, 8a73, 750a, ecaade2017_057ff, e1d8, 48db, 5a24, caadria2016_477c20, ijac201614204d10, caadria2015_065x7, caadria2017_056l19, caadria2017_101m27, fb1f, 392d, ecaade2015_286e63, 1b29, ecaade2015_130z25, b5b9, caadria2015_150y23, 986c, e70b, 8052, b764, acadia16_124i9, acadia14projects_167x, ffe3, sigradi2015_12.167j27, f79a, 008e, 03b1, b2e8, 1914, ascaad2014_019k2, 2950, e9c5, 0e02, ascaad2014_024x5, fdbb, sigradi2015_8.186f13, 7066, 9aab, 7ff8, 6049, f739, 4ad2, a6bc, 0467, caadria2017_125w33, ecaade2017_244nn, 823a, bbfe, acadia14projects_177v, 1276, 2859, c9ea, ecaade2015_200g43, 9731, 3948, 4666, a755, ccd5, ecaade2016_183t49, 1433, 26ca, c1a3, acadia16_470l27, 0da9, 4e3b, 92bf, ff65, ac5c, da3d, ecaade2015_237a54, 91d9, 2510, cf1f, 0aa8, 78d1, c764, 97b8, 10e4, 3eab, 233f, 90a7, 60ef, e0db, 9f83, ijac201614104a4, afe6, d4b7, 6388, 361a, 034e, bdb1, 2297, c0e8, acadia17_59c, 2f38, 5a27, 191b, 9f29, e8e4, caadria2015_010w1, 2999, 405c, 14a1, caadria2015_130s21, 169d, ecaade2017_017q, 76d1, c538, 4032, e16d, 740f, 1c3d, 888d, ecaade2014_156i38, acadia17_358ee, 42f3, b6d3, 7fb7, 182a, 1b0c, acadia16_88d6, 2dca, 1aa0, ecaade2014_044h11, ecaade2016_208u53, 5b03, c02e, c902, 752c, 452b, de85, 0817, 7fb0, 7540, be6a, f9bc, 76c1, caadria2017_145n38, e3d6, ecaade2014_201f52, ea99, 1c6e, ijac201614303f2, 777b, b610, acadia14projects_145aa, 88e7, 0d4b, ecaade2014_180f45, 5614, dc72, 24e7, caadria2015_119w18, acadia16_34k3, 131e, f605, 1a7d, f4c7, acadia17_145yy, ecaade2017_277xx, acadia14_445am, c16d, 2d66, be8b, 97d7, 342f, 60b4, bf21, eaee, d85e, 93ec, caadria2015_070g9, 1cfa, d85a, 82ff, 6526, d87e, a9dc, ac96, cce4, 8b30, fd24, caadria2017_122u31, 1188, acadia14projects_347ak, f5cd, 9705, a237, ad59, acadia14projects_43ad, c8a2, ecaade2017_253z, ac86, f95a, acadia16_98g7, bd70, 6cc0, 7b86, sigradi2014_132x1, 0b94, 45a7, 7a4d, 4ea9, 717b, sigradi2016_815ff, sigradi2016_737ee, ascaad2016_010s4, 3243, ecaade2015_138a27, 5590, 61a9, 760b, 4272, ed95, d770, d382, 1597, sigradi2014_339x7, 6e25, 9e89, sigradi2015_3.209y3, ascaad2016_032s12, acadia15_195x7, ae36, ijac201614403p2, 2786, 2cc3, acadia16_308s18, dcc7, sigradi2015_3.221z4, bda5, 936b, 046a, 6b21, 362d, ascaad2014_010s5, 7eaa, 0c0c, 4e7e, ecaade2014_143k32, 1dd4, 46c8, ecaade2016_224a60, a420, sigradi2013_390t, c8ee, 6ca8, 763f, ecaade2017_274bb, bcf0, 96f8, ecaade2014_202n52, 64de, 3d06, 46e5, 0662, 3d8f, 7dfe, 5106, d872, a520, 21fa, 1620, 38ab, cc15, e2ea, caadria2015_111k17, 8d7a, sigradi2015_4.52i6, d7fd, b25e, ecaade2016_152r41, a911, 3a7f, 628e, a248, f181, 99ad, adae, 2780, 34a8, 6ada, d43d, d70d, 54ca, 1888, de62, eea9, ijac201614205r10, 343e, 9dd7, sigradi2015_10.317p22, e1ff, ascaad2016_022o8, 2e0c, acadia14_117c, ecaade2016_158p43, 1940, d83f, 8914, 9663, ecaade2016_071n19, e65e, f65c, 2a19, c863, acadia17_648ff, c092, 26d5, 17b7, aa51, ecaade2014_024j7, 32d2, ecaade2014_226i59, 52d9, 5e7e, eac4, 89a2, c9d6, 1852, 0986, de7d, 75f0, 5098, acadia15_232v9, 435e, 59cf, 8f92, 6496, ecaade2014_182b46, 90a9, 10f0, 3bf9, 3f57, 28c2, cdc7, 8acd, sigradi2016_695v, dce6, 1610, acadia14projects_473ah, d6ba, 1ad5, 97b5, 3af1, 587e, 117e, 6cf9, 4d28, 7a87, sigradi2013_280, 250e, fb9a, 477f, caadria2015_049y5, ecaade2015_116i23, 4196, f4df, 10de, 5ffd, 1c61, 4339, ecaade2015_170t35, c8a3, 1400, 3329, d798, b11b, af17, ecaade2016_136j38, e89e, b4b7, 4735, acadia14projects_267g, 6ff0, sigradi2013_390e, b39f, 995a, 9ab0, 0df0, ecaade2017_122mm, cac0, caadria2016_559b24, 232d, ecaade2015_221p48, d9e1, 4905, 062d, aa97, sigradi2015_7.203i10, e2de, d8e6, f1ae, 29be, c859, caadria2017_174g42, ecaade2016_065e16, bbf0, 8222, de4d, 9a8b, e534, 1629, 168e, 1e85, 2dc4, ecaade2015_207m46, ijac201614401f1, 3e7c, dabf, 5ae2, 7887, ecaade2017_076bb, b55e, c4ca, 7b6d, bc5c, e3c8, edfc, 3a1b, 41cf, e466, sigradi2016_360p, 1da0, a901, f1bb, 0ef6, c14b, acadia14_453k, 66f5, 6d33, 88f8, e53f, 13c5, 6a1c, fc59, 3c4e, ecaade2015_278u60, ecaade2017_046zz, sigradi2013_28s, 424b, 1448, 0402, e292, 3479, 55dc, 18b5, a98f, 020f, ijac201614207h11, d594, sigradi2016_642ll, a934, 4e01, ecaade2016_068h18, 29e9, ca8e, 98b6, 1d36, sigradi2013_386c, ecaade2014_088f21, f39a, a5b5, 0889, sigradi2015_11.166w25, 6232, ecaade2015_304d67, acadia16_372f23, fc26, caadria2015_126v20, 1c89, e5cd, 4f25, ecaade2014_070i16, 25bf, 6e3d, caadria2016_291p12, 0c19, cc0c, 4332, f6d2, ecaade2017_202n, 13f7, 77ed, c814, ab10, acadia17_511yy, c1f9, 6025, 21f3, ecaade2015_297f65, f12c, ecaade2017_042dd, sigradi2014_244i9, 14d2, fd6f, 1a44, b672, 6275, 1286, ijac201614308v5, caadria2017_124g33, ijac201513201p5, 1784, c5f1, 7c5f, c504, 8554, 8437, e03c, 8fd0, ecaade2014_194u49, ecaade2014_206p53, ff41, 0910, ecaade2015_61d12, 9972, sigradi2015_9.347t17, 400b, fa93, 9cd0, ea6c, 8a03, 8d7f, 1d0f, fac0, 10d6, ecaade2017_013oo, ecaade2014_105b24, caadria2015_114d18, 45cc, 3a20, 47b3, 04b0, 8cee, 46e4, a83b, acadia14projects_601af, 869f, e0af, cb55, 0853, d94f, e88d, fd78, 2c26, ecaade2015_92r18, a360, d970, 757a, ecaade2016_163m45, 5075, 75c0, 104a, ijac201614405n3, c074, a105, b9dc, cc2e, 7e60, acadia14_199am, acadia17_358mm, cc6c, 9503, d098, ecaade2016_167o47, caadria2015_108v16, 1bf3, bb2f, 16d9, 42a7, ijac201614402n1, 4ba6, 5b05, 8281, ea3c, sigradi2016_507ss, 0d0f, 7636, 0ea3, 3777, fae2, 6bdd, ca18, c323, ecaade2016_169n48, 6e28, bf59, cb07, b758, 175d, abad, 8563, 2aae, f1e9, 44bd, 4d0f, f23b, 15eb, 7aff, acadia16_34f3, 30c6, ecaade2014_088i21, acadia14projects_301e, ecaade2015_48b8, 4278, c027, acadia15_343r14, 7721, 5c1e, f1be, ecaade2014_224r56, 8fed, ascaad2016_032t12, e385, 35a3, ecaade2015_61x12, 4d5c, 9e86, 0e77, b70d, b0bc, 0a69, 49c0, fecd, e425, c389, 78de, 3191, acadia14_609at, ecaade2015_248t56, ijac201412404r7, 8917, ecaade2016_228k61, 99fc, 73b1, ecaade2016_023r6, 2021, 820e, bc61, sigradi2014_074i6, 6a85, acadia16_402v24, ecaade2015_195k41, ecaade2017_002b, 88d7, 4222, 0528, acadia15_407o17, caadria2017_055n18, fca5, c527, 11f2, f226, caadria2017_057a20, 39fe, 7efe, 3f21, f58a, caadria2016_259n11, f2bb, ecaade2013r_002v1, 2d2b, 831d, becf, ecaade2015_53v8, bc85, acadia17_221dd, ecaade2015_284v61, caadria2016_611g26, cd8b, 31bc, 9274, acadia14_671r, 89ec, 0ef3, fbe8, sigradi2016_583yy, c597, caadria2016_755k32, acadia14_479ap, 50c3, ecaade2014_153y36, 1040, acadia14_497r, 31f5, 9db9, d5c9, effb, acadia16_260p16, e75d, ecaade2014_149n35, 22fa, 9445, c939, 42f1, 34bd, acadia14_301e, 2da5, c530, ecaade2017_215z, ed84, e14d, 676c, ecaade2013r_003y2, 2434, 936a, ff95, 98c5, d5af, a98a, 9055, sigradi2016_614y, caadria2016_651d28, a304, 7f0f, ecaade2015_297s64, 41b8, c281, ijac201614204m9, fcd4, 16a3, 611f, b920, cdba, ecaade2014_055a14, 3038, acadia15_173o6, cbb8, acadia15_47b1, 860e, 8042, cd08, 20b8, 60c7, ecaade2017_309vv, fc4e, 050f, sigradi2016_673ff, be4b, ecaade2015_114p22, 46f7, cdb7, f70a, caadria2017_062v20, 4dce, 8cad, a8fa, ecaade2014_218l55, 24af, 3b2d, ecaade2015_55w9, ef49, 9be2, ecaade2014_070p16, 7cbe, ff2d, 33a0, 976c, caadria2015_124w19, 236f, ecaade2017_122tt, 3b4e, 0d90, 1878, e8ef, 10a8, edce, 7aa2, 5471, 148b, ecaade2015_138p28, 0020, 7abb, da5e, 2665, 563f, 474b, 57e2, f652, acadia14projects_43ab, 6a8e, c91e, ecaade2015_206x45, 8d87, 2ec4, d6bc, 7498, 80ef, ecef, 9356, edff, 23b0, 7df1, 4b12, 6f91, 1b1a, ijac201412303i9, 81a4, ecaade2017_228u, c13b, de89, 71fe, b79f, 8c5b, cf4f, 5322, 47f8, fc5a, e732, c19c, acadia14_375h, 53ae, b394, 1310, 2eb1, 887b, sigradi2016_770r, acadia14_671n, ascaad2016_023f10, sigradi2013_260, ecaade2016_191f51, eaea, 0ae1, 76b4, f2b1, 07eb, acadia17_637e, 4ba7, 1697, b7cf, 8cbb, 122c, sigradi2015_11.165x25, ecaade2015_127t24, 08df, 735f, 979c, ecaade2015_122i24, acadia14_671t, acadia14projects_339ai, 6ff1, sigradi2015_10.309i22, ecaade2017_172bb, d841, 7ac8, 94d1, d229, 06a0, f5e2, fc99, d5c4, acadia14projects_63am, f814, ecaade2015_175m37, b102, a0c0, 6d67, 0b50, caadria2015_012h2, 8d5a, d988, ijac201513102c2, 4c96, 8113, c606, sigradi2014_265r1, 8b24, 393e, 2592, ecaade2015_138i29, cb98, 23c7, cc48, 1c7a, 0651, 264c, 8668, c399, 1db5, e212, 7cb1, 1731, acadia14projects_435aj, 9fdf, 18eb, 0664, 7cfc, 32a4, 561f, 4cc6, 5620, 0d15, 7a3c, c993, 8e17, acadia16_154g11, be69, caadria2016_507n21, da3a, b4d8, 1778, 0b62, 5925, ijac201614403f2, 18c3, acadia14projects_463n, 563d, 8fc5, e430, 0fb1, ecaade2015_100x19, 18d1, ecaade2014_157j38, 989e, d9c6, fc41, e297, 7527, 0a1d, 8602, 220a, 29ba, d2e4, 98b4, sigradi2015_3.65s2, ac91, ecaade2015_113o21, 5306, 907f, 6b20, 554f, a2fa, b510, 1708, c17e, 1291, 5794, ecaade2014_186j47, 2fca, ascaad2016_007o3, 8ff0, 9151, 91dc, 6ccc, 7683, ecaade2014_204f53, ce6b, 9c34, 235f, caadria2016_851w35, ijac201412202s1, acadia14projects_601ai, bf29, sigradi2013_54l, 7d5b, 450d, 37c1, 67c7, a4ec, ecaade2014_014i3, fe3c, a05b, d028, aaa2, f684, 4f45, 23a8, ad90, f769, 36bc, f2e4, a5d5, ecaade2017_156s, acadia17_339mm, 7c1d, caadria2017_023r8, e601, caadria2017_017j7, d204, 4ee7, 8c24, acadia17_258o, caadria2016_713t30, ecaade2016_230h62, 5b82, 5eb6, ecaade2017_122pp, ecaade2015_206w45, acadia17_26m, acadia14_219b, 9a8d, 70fb, 738c, d3e1, 5238, caadria2017_051t16, acadia14_389f, ea57, 0e72, 4797, ac7b, ecaade2017_146gg, ascaad2016_048c20, dbee, 2a61, sigradi2014_186h6, acadia14projects_229k, be1b, 0ddd, ab4b, caadria2015_172c26, acadia17_391a, acadia14projects_609aj, 5ec9, acadia14projects_189ap, 1d40, 5020, 0009, e8dc, ecaade2017_048oo, 4c78, 52c8, 996a, d396, e58a, caadria2016_209y9, 08b2, caadria2017_185v44, acadia14_189aw, b464, ecaade2014_180s45, ecaade2017_023hh, 5446, 2f50, bd40, 5cdf, 9f42, acadia14_135w, a348, d969, ijac201412403e7, 8fbc, aeaa, bacd, 9ac1, fc60, caadria2015_061d7, 1816, 25e5, 620a, 1dc4, f6e1, 0865, 7426, f4e7, 188f, 5a3d, 44a0, ba3a, acadia17_290c, ijac201614305g3, a20b, 7bc1, 2128, a17b, 45a2, caadria2016_435p18, 725f, 23c9, 7fa5, c134, 94b1, e7c1, caadria2017_056f19, 85dd, c4a8, d94d, f62a, 3458, afef, 693c, ecaade2017_140rr, b9fa, 980c, e5ac, b008, 202b, 4073, e0c9, caadria2017_009k4, d706, 520e, 548d, 0c41, ee76, ascaad2014_029x7, caadria2017_051r16, 8ac8, e0b9, sigradi2015_9.347w17, bbd5, caadria2016_703f30, e298, caadria2016_539x22, ijac201412408s2, af35, c54c, 767a, 8fef, 305e, 5869, ecaade2016_158r43, 7983, 23a2, 150e, 501b, fe62, bf06, acadia16_478m28, 9b63, bf37, b42d, e6e8, 0216, 4742, cd54, 3174, 61bb, b095, 5f4b, ecaade2014_153u37, dc3f, 735a, 503a, 64eb, ecaade2016_223y58, 65af, 1e1d, 785a, acadia14_671x, acadia14projects_479w, ecaade2016_025l7, cdde, 2fc2, 36aa, 94a6, decc, 7984, 2ac6, acadia17_435h, 9a68, 26e7, ijac201513101f1, a4fe, caadria2015_114t17, 86d8, caadria2017_135f36, a25d, ecaade2015_55f10, 5070, caadria2015_081r12, fc06, 1d11, ce45, 59c0, 1733, fbdb, 8d1d, 71f5, c1fa, sigradi2013_401o, 8a06, 26dc, d918, 26b1, 4b38, ecaade2014_030p8, 8293, c84b, 617f, caadria2017_183d44, 2b27, fee7, 5e93, 45fd, 1f12, e55d, 867b, ecaade2017_308u, caadria2016_167l7, 1038, 41ba, 02f4, e8ac, 47a2, 001a, 0229, 9a04, 6878, fa94, 1ec4, 0e9e, ecaade2017_225i, 202e, caadria2017_074f23, d0d9, ecaade2017_215ww, ijac201614405g3, sigradi2016_431v, ac7e, 7763, acadia16_308c19, 1d46, 9e20, 788e, acadia17_189gg, a630, ecaade2016_070r18, b9bd, 10ba, c262, 5260, 3d84, ecaade2017_085d, ecaade2017_054pp, caadria2017_101i27, acadia16_78l5, dd53, 6b94, 75cd, f7cb, 4909, 46d1, ea46, d4ec, 9541, ecaade2014_020p5, 4abd, c4c0, 4d7f, e8c4, ce3b, d1a1, d059, ecaade2017_054rr, 297e, 7350, ecaade2015_171i36, 10b4, ascaad2014_014x7, 467a, 29ab, acadia16_164r11, sigradi2014_085h8, 8dc9, 4b1e, 699a, 3279, d04a, acadia14_619av, b9a6, 317a, 95c7, 7372, ijac201614204j9, 0767, e4c0, 87ea, e88b, 36bb, caadria2015_190h28, c526, 04ef, 0a8a, ecce, 5c70, acadia14projects_579k, ecaade2015_138t29, f0ac, f56e, 435f, 6ee4, acadia15_223f9, 56d7, ac2d, 2362, 9afd, 8631, ae35, 3c57, ef9a, a118, a8f2, 8c41, c492, 6111, 28fe, sigradi2016_382q, 1f6a, 7300, aa5c, caadria2016_073v3, acadia14_339am, ecaade2017_203ii, sigradi2013_286, 78a9, 6af2, d3ea, 710a, 086e, efcb, sigradi2016_383ff, 3b9d, 44f5, 486e, 7dee, 0cfe, ascaad2014_010o5, caadria2016_209x9, caadria2015_119c19, dc08, ff2f, ecaade2017_044pp, acadia17_257b, 3c91, sigradi2014_239g9, 4748, 5909, c5bc, acadia14_479h, a2ba, d9cd, 0a75, 4482, caadria2016_861f37, 89e6, 046c, 8e0d, ijac201412407a1, 028e, 97f9, 14a3, 4166, 8046, 4418, 62ec, 1004, caadria2017_185a45, e93c, 6517, 4681, 6703, eaed, afd1, ecaade2017_302kk, 8bac, 8df9, ffc4, caadria2015_188t27, bb57, b4fa, b135, 3e51, 8a8e, adf5, 2d75, 2317, sigradi2013_400t, a4cc, 5e2b, 8764, ecaade2017_215mm, c2b1, caadria2017_096t26, a50c, ijac201513305j12, 2684, d1cc, 87e4, 5be4, 902f, 451a, ijac201614305f3, d3bb, acadia14projects_555e, 6a50, 3216, ijac201412203m2, 7b64, 4766, c6ad, c540, 300a, ecaade2017_006nn, ecaade2017_031jj, 345f, ecaade2017_229cc, ascaad2016_045h18, ecaade2017_288dd, 2236, ab49, 85d6, 49de, ecaade2017_054q, acadia15_263c11, caadria2015_081u11, acadia16_10f1, acadia15_47e1, 9953, 5396, 288d, 73c3, ecaade2013r_011c7, ecaade2014_055y13, 2560, ecaade2017_095w, 5c71, ecaade2014_224a58, cfd9, c0ee, 8ee2, d009, dd3b, sigradi2016_484oo, ecaade2017_jgoo, caadria2016_321m14, ecaade2016_111t30, f18f, 88eb, 5ff4, ecaade2017_ws-hybridlabcc, a62d, ijac201412306w2, caadria2016_157o6, 3a37, e7c6, 4cee, caadria2015_108l16, a323, d3bf, acadia17_145xx, b971, ada6, d394, 3245, 40b2, 2cae, f59f, acadia17_71pp, caadria2017_183e44, adec, ec6f, 2e66, 5e80, ecaade2016_165x46, ascaad2014_019h2, acadia17_532ff, 2fb7, 1cdd, e9b4, caadria2017_096k26, 808d, bcca, 6c19, d48e, caadria2016_045i3, 0404, ecaade2015_92j18, 23f9, caadria2015_102d16, 1735, 5bfc, b7dd, cd82, ecaade2017_003l, bed5, c301, a0b0, 2e00, b2ca, caadria2017_149j39, 502c, c068, caadria2016_177u7, ebd3, ascaad2014_024e6, 9087, f839, fd67, 507e, ecaade2015_138s27, ecf1, acadia17_59j, caadria2015_208s31, 7243, 48c2, 7f60, eddc, 1edc, 2293, 5dc7, ecaade2014_141i32, f6bd, ecaade2017_199hh, 3844, 01b7, 1d4f, 8d12, 7dde, cf01, 08c9, ecaade2016_217x55, 7638, 15ae, e188, 83fa, 8d2f, 1401, f4ef, 3f39, 60cd, 6813, ecaade2016_151j41, 95df, 740c, 1e90, 32f0, 22ab, caadria2015_049f6, 94d0, e47c, 7796, 3717, ecaade2016_119a33, a8b3, ecaade2017_164z, e13b, 13b7, 3b81, 47e0, 4263, ecaade2014_012n2, acadia16_12v1, 0271, e00e, 3f83, ijac201614403h2, 3969, sigradi2015_9.152a17, e740, 8417, 2844, 6705, caadria2016_851b36, 3a21, 34c9, 9527, 2116, 78a4, aca8, 59a4, 66ac, ecaade2015_180c39, 4fbb, 7904, 125a, 6c7c, sigradi2015_11.71h24, 1065, bc8f, 5402, 14f1, cd2d, e3f5, 4ec3, 32f8, aa16, e41b, e921, 86f3, caadria2017_190z45, caadria2016_611c26, 87e2, sigradi2016_724vv, 99f0, 72c8, sigradi2016_817h, caadria2016_167o7, 0d01, cc3f, e047, ecaade2014_157m38, 12de, ascaad2016_059n23, 8a1a, 2399, 708a, e4ca, 4845, sigradi2016_560dd, caadria2015_213x32, sigradi2014_313y5, 747d, d8e8, a3e3, ce8f, 51b6, ecaade2014_197g51, ecaade2016_080a24, cb04, caadria2016_881b38, f9e4, 78d7, 13cb, ascaad2016_003r1, 6fbc, 7297, 21bd, 9d89, 25ab, acadia16_12t1, 9548, 9784, ecaade2014_138u30, ecaade2017_109oo, ecaade2014_057n14, 0ecb, be3d, 34d5, 7f15, 5254, 5814, acadia14_101o, 61c6, bd0b, 6201, 1229, 71ac, 127b, acadia17_473vv, caadria2017_074i23, 3c0c, d3a2, 8497, 9d45, d480, b561, b816, f201, 2e1a, 81f7, 92ea, 107e, ecaade2017_280b, ecaade2016_154c42, 3899, af97, c9c4, 8e53, 4fdd, ecaade2014_052l12, ecaade2017_133k, a1bf, a760, d34f, dd05, e831, 1547, ecaade2015_171a36, 7993, 40e5, sigradi2016_571zz, acadia17_678vv, acadia16_432v25, a3d2, 1f50, 593c, e595, 7531, 7f26, fb8d, a1b8, b242, ijac201513206v8, 5e7d, caadria2016_405j17, 9a9f, a4b7, 67de, 24bd, ecaade2016_132p37, ecaade2017_256v, 763b, ecaade2014_201h52, e409, 3c95, ecaade2014_046v11, 8d77, 379f, 9f70, 7597, 5d38, acadia16_78p5, 992f, 19b1, ecaade2015_196e42, 846e, c484, 5555, feea, 5d68, 1e0e, f3ac, sigradi2015_sp_10.311k31, 0121, 0fa4, 3617, ecaade2016_102j28, 9e70, ecaade2017_028g, d0e0, sigradi2013_327s, 29fb, 49f8, cd85, 0770, ef82, ascaad2016_003w1, ascaad2016_013x5, 2d86, 6334, cd5a, 68d5, f093, ecaade2017_175e, caadria2017_142p37, c172, f68a, fe16, b0b7, 142c, 4eb7, ecaade2017_215rr, df78, 5b71, 3c17, sigradi2016_446k, 729e, 9603, 0825, ed33, 0861, f5d9, 8269, b505, 658d, d9a2, 1282, 78b3, 9cd5, e27c, 1e9d, 48f7, 7645, 7bdc, caadria2017_030y10, 0200, 0aa2, 5ba3, 9c6b, 50cb, af98, acadia17_137oo, 6d1a, 192c, ecfa, 0cb7, acadia16_12x1, 6550, 5553, acadia14_497v, acadia14projects_497ac, 2bd5, 6606, adc7, c5f3, caadria2016_735z31, acadia14_435aa, ecaade2015_115a23, 24f6, 6894, 6d41, a94b, 746d, 66a3, 98c8, acadia16_98f7, 248c, db90, 771f, d0eb, 57fb, 8baf, 0c6d, a694, 03d5, 4c07, ecaade2015_240v54, acadia16_478c28, ijac201614204a10, 233d, b5e8, d076, e085, 0e08, e318, 6fc6, 65c5, ada4, 0126, ba05, caadria2017_118h31, c7aa, 4f2b, 204e, acadia16_78k5, caadria2015_246w35, acadia14projects_111i, e140, f97b, fb70, e427, 2382, acdd, bfa8, 75f8, 3809, c13f, 3d93, 9f35, 323c, 3a29, 39fc, abe8, 4e3e, 30e4, 4315, 2e7e, 4b23, 539f, acadia14_153an, 3514, caadria2017_063d21, 5bc7, 7474, 6f2d, 2137, d2bb, a6de, ecaade2014_138d30, 723d, 5769, 4c6c, d53a, 1d80, ecaade2015_229w51, 30fd, e8fa, 0515, 8c7f, sigradi2016_420rr, b5ab, ijac201614208s13, f5b1, ecaade2014_044u10, c3b3, 0950, ecaade2015_229l51, ecaade2016_ws-dleadf68, 83d3, 5f07, 8d27, 27fe, 9616, 28ad, f9f2, sigradi2013_358, 0235, 0900, ecaade2014_192x48, a7fd, ecaade2016_055h14, 9656, 155a, 9c04, 364c, 7b41, 443a, 1e62, sigradi2015_5.384n7, 75ed, b06a, 3030, 26d8, 2b0e, 33f3, ebf4, 4877, ascaad2016_033c13, caadria2015_023x3, 6b62, 3e8e, ecaade2014_057u14, d69d, 7ac5, ecaade2015_61b12, b24d, ecaade2016_033c9, aca3, e82d, ecaade2017_053h, fbad, 5ef6, a671, d201, ecaade2016_011t2, 8685, ecaade2016_237e63, 3b4b, ab5a, 9728, 9c88, ecaade2015_148l31, caadria2017_096n26, d44e, acadia16_260n16, a2ff, e0df, 7678, f7f5, ecaade2015_193e40, 6de6, ijac201513303v10, 8c96, 04db, 8b76, 5167, ec5f, 50e3, ff86, caadria2016_713d31, 090c, d4f5, 3ecb, ad81, bc5e, dad4, 3c32, acadia14projects_101au, 336d, caadria2016_311b14, 4831, ascaad2014_018e2, 26fa, e258, d04e, e635, 2e9b, c998, 590e, 1dd5, 4e55, 31b7, 7f19, ecaade2016_221u56, ffcc, ecaade2015_222f49, sigradi2016_537a, 111b, caadria2017_123m32, 77c4, caadria2017_047j15, c88d, e59b, caadria2017_135g36, 98e0, ecaade2014_094k22, f75e, 3162, 85a8, 8cab, 7ed2, 94cb, d07f, 0d12, 30d0, cce3, 04aa, ecaade2016_170v48, 7d2c, 56df, sigradi2014_345m9, 0af7, sigradi2016_592v, 4ac1, f941, fe57, f688, 0f2a, ecaade2015_21r3, caadria2016_383m16, ijac201614105y4, f95e, 753d, sigradi2016_407n, 171a, 6106, 6834, e418, e87e, 1cc6, 15a1, ecaade2017_212oo, 46f6, 4421, ae67, d75f, ecaade2017_032n, sigradi2013_397c, c248, fb31, cf6c, a693, 9210, sigradi2016_752uu, ijac201614203d9, d06d, c4b0, 69b3, 7aaa, acadia16_414w24, 9ced, ijac201614101h1, ijac201614201y5, ecaade2016_078d23, 0372, f224, 0489, 6c14, bdcc, e9b3, b7e8, 9600, ecaade2016_132a38, caadria2015_203k29, 386f, sigradi2016_815aa, f076, 8385, acadia17_188x, e074, sigradi2015_sp_4.275t29, c735, a820, caadria2016_871p37, ijac201614208n13, ascaad2016_045c19, 2fb0, 8adc, b0e2, 9351, ecaade2015_320k70, b9f0, 7a13, 6fa3, f6e8, 2a41, a449, af75, 1a5e, ecaade2017_057ee, ecaade2014_204v52, 471b, ascaad2016_028i11, 6629, ecaade2014_195s50, sigradi2014_045g4, ecaade2017_173pp, 5790, caadria2017_079z23, caadria2016_291x12, 95e5, ecaade2017_232g, ecaade2015_138w28, b636, acadia17_381bb, 397e, 72a1, ascaad2016_016t6, acadia14_699t, 5715, dd1e, sigradi2014_097n8, 73a9, acadia16_450m26, ecaade2016_170r48, ecaade2017_282h, 270e, acadia14_601af, 8828, ca0d, 8b41, 82a6, caadria2015_073c10, fc48, b0d4, 0e91, 2f87, acadia15_323v12, 6663, 0ffb, 13d7, 7e20, ec26, acadia17_283vv, 737c, 6b45, e49e, af9d, a015, ecaade2014_149y34, 31de, 12b4, 310a, 728a, 156d, b45c, 3be0, d9ce, c462, d656, e5aa, c06f, 7caf, b010, acadia14projects_339ap, 6737, caadria2015_130f22, 72b6, df81, ecaade2016_127w34, 769c, ijac201614102b2, 3201, ecaade2015_333d72, acadia14projects_75ay, aa03, 127e, f790, be57, 5344, 9250, 3823, 6613, b818, e2cb, df1d, fceb, ijac201513206d9, 5f4c, 8642, 85da, 07bf, d0ae, 626c, sigradi2016_803bb, 8ed8, ef2e, cee7, 0989, sigradi2015_2.162s1, 887f, 8553, fdb3, b4f0, 30f9, acadia15_232u9, a991, 135e, 22cc, caadria2016_529t22, ee69, ascaad2014_001i1, 08d2, 742b, ff2a, sigradi2013_407d, 10db, ijac201412301v5, cd1d, sigradi2013_173n, d7db, 0ad2, f7b3, cbd3, 9790, acadia15_137m5, 8f2f, ecaade2017_157tt, f900, 57ea, 27ef, aa88, 769b, 83dc, a9b8, b96e, 5aee, ecaade2017_308y, 87e9, 8189, 008b, 5ebb, f240, b2f2, 5f69, b1ba, 4f7d, 39b3, e9f8, fc39, aace, e120, ecaade2014_240h62, 824e, 6942, 62f9, d784, b509, a7a4, 7d51, 967c, 31bb, 23f7, f864, 6d1c, f04d, 3681, 24b0, bb8f, dcbd, f4be, 994d, 8b81, 5143, acadia14projects_365ar, 3901, ijac201614105x4, acadia16_130p9, 5009, a58e, cc98, ecaade2017_181u, 65a2, 5d77, d946, ea73, de39, ea10, ebf7, acadia17_290h, 0b5f, sigradi2014_123t9, 5ae4, caadria2016_589w24, e4f6, a5ab, 78a8, ecaade2016_067a17, 7f8c, 5ca7, db0d, ascaad2016_005b3, 0782, caadria2016_631l27, 09e7, ecaade2017_230zz, 1bef, ascaad2014_017z9, b4ff, d663, 33d5, ijac201614201c6, 3f58, 6e0c, a897, 77f3, ddf0, b530, e5f3, f23e, 6e38, 67e2, caadria2016_745c32, 61a0, 48a7, ab93, ecaade2014_019l5, acadia15_343p14, 3dbe, 9102, d391, 58f3, d5dd, cc9b, ae1d, 33fe, 6912, f04b, 6bbc, 739b, 9470, ecaade2017_164n, 9792, sigradi2014_273p2, b4c7, fe0b, fd99, acadia14_291ap, b697, 3d62, a971, acadia15_195c8, 34d0, 4312, c983, 0381, caadria2016_301i13, ad9a, 309e, 97fd, caadria2017_183a44, d418, sigradi2015_11.222p26, 1159, acadia17_570z, 4fc7, e713, sigradi2014_284a4, 634d, 5200, 6c45, a27d, b6ad, b217, f112, 71c8, ecaade2017_129ee, 271a, ecaade2014_046m11, ecaade2014_163d40, 4004, ddd1, d6ab, 735d, 6888, 2d19, sigradi2016_702q, 5134, 0e9b, ecaade2015_48c8, ecaade2015_297d65, adb7, be47, 8b15, ecaade2016_078e23, be75, c264, d821, 8400, bdf3, 204b, 1f95, 6bb7, caadria2017_147u38, 411d, 970c, 15df, 82bc, 7273, 3270, 89db, 9ee6, 3564, 077b, a8e4, 4f22, 0596, 9da4, 4d49, 4765, f9d8, 6fa0, ebe0, ijac201513105g4, 0430, 38d8, 6aa4, d361, 801e, 84e5, 3504, ecaade2016_158l43, 4b2c, 9c5f, sigradi2015_10.307k21, 4def, 6588, acadia17_290f, 1df9, 9170, 01cb, ecaade2017_019oo, e2e1, sigradi2013_303i, ecaade2016_007g2, a0b2, d855, bb21, 0ca9, 8374, 3427, sigradi2015_13.316a29, e09a, aacb, a81d, db64, 1858, 732f, 32f9, 2691, 21b4, 636f, 3f1d, ascaad2014_036e2, 406c, f976, 9499, 3ce1, ca1a, 3dcf, sigradi2015_8.47j11, a458, 3e20, 18b4, caadria2016_797x33, acadia14projects_445ac, 434f, 1558, 9efb, 2bec, c2c2, ecaade2017_265x, dba5, acadia17_201yy, 197b, b817, ed56, aa96, d881, 2f04, ijac201614207o11, 3eb8, e417, 502f, caadria2016_851j36, caadria2015_114s17, 5e0b, 3cbb, ecaade2014_053s13, bdaf, 8a83, b992, acadia14projects_111m, 0678, 9edb, f5f6, b84e, e78d, ijac201614201j6, 28f2, 139e, ecaade2017_026uu, 2be5, fc86, 3f71, ecaade2016_073u20, ascaad2014_033y9, 2396, acadia14projects_23ac, sigradi2015_11.142d25, 506b, 2985, bbcd, 07b9, acadia15_81s2, 2bf8, caadria2017_174r42, e689, acadia17_381ee, 51f1, f81f, d9f4, 076a, 402d, ascaad2014_019t2, 9aa6, 4d35, 6063, 9090, 3baf, 40f0, 3471, 7a92, ac70, eff4, 5eac, c2bb, 592a, 65e4, 2de5, 4a6e, 3551, caadria2017_004u2, 4774, 67e0, f553, 3e99, 271c, 22c0, 0b09, d4be, c6a2, ecaade2017_031kk, 7901, 802f, aced, c5e3, acadia14projects_91s, 1fe6, 8a78, acadia17_481m, 1b52, ecaade2014_153b37, ecaade2015_284i61, acadia14projects_237av, 6ae5, cc4c, d022, caadria2017_002i1, ecaade2015_181i39, 67cb, 8ff4, f639, 3323, a385, 1542, acadia14projects_473aj, 6db9, aa11, ef40, 5261, eb55, c73b, 4a84, f6b1, acadia17_60t, a05f, a583, 3089, f9d2, cf7e, sigradi2014_345g9, acadia15_371h16, 7c7e, e696, caadria2017_052z17, acadia17_237ee, ecaade2016_063n15, a068, 3407, 8b9b, 70f3, 1c90, f034, 6bd1, 8e85, 9930, aa67, 49fd, 4591, 6ec5, a89c, 8c44, d2ca, b320, 34fa, sigradi2016_654c, 1828, ecaade2017_256dd, 9d78, d97a, 4163, 8860, acadia14projects_709am, 8ac7, f8f4, e326, 193b, 7a94, acadia14projects_479m, 0a88, 1ef9, b7e0, sigradi2015_10.378a23, ijac201513201g5, 4e48, bc2b, sigradi2016_595ff, 62c3, sigradi2015_9.152s16, b3c3, ecaade2014_065c15, d882, 8ba1, 53c8, fa00, sigradi2015_8.186u12, 6467, caadria2016_819z34, d327, 3aa6, 1c85, ecaade2014_089t21, a8a7, ecaade2014_112h26, 516f, 3009, ecaade2017_108l, 3e19, 8b85, ecaade2015_215j47, ascaad2016_018p7, cf78, 00af, 7f8a, ecaade2015_64y12, b8ba, ijac201412408o2, caadria2017_055r18, caadria2016_767v32, 48dd, 9de3, ecaade2016_071d19, 242e, d100, f53a, ecaade2017_057w, eb63, a5aa, cd4e, 12e1, 4319, 8125, b9c8, 64f9, d086, e194, d998, 5de3, 4f23, 8a92, ecaade2017_194t, 297c, 6556, ecaade2017_052mm, c714, ed81, 92c1, 424c, sigradi2015_sp_4.388z29, 031a, f8ca, 016d, 79b4, bdac, 6e05, acadia14_479at, da79, 49ff, f799, c785, e144, acadia17_648ee, ecaade2015_317b69, 36ea, 5e2a, bd58, e925, d079, 1a08, sigradi2014_345j8, sigradi2013_95o, ecaade2017_203yy, acadia14_43ad, ecaade2014_239y61, ecaade2015_278o60, d1a8, c955, ascaad2014_014v7, 1f66, dcb2, 1c41, 4d67, acadia14_473ak, 1602, 4b77, baf8, e151, 1b76, 26a6, 7251, acadia15_110b4, 14db, ijac201513105l4, b6a5, 4d03, bb2a, ecaade2016_221z56, ff5f, a4ab, 3935, caadria2016_735t31, acadia14projects_327c, 4cd1, 3a9b, 9404, e690, 5e1a, b16c, ecaade2016_152w41, 3e0c, sigradi2015_8.239b14, 2b14, 4826, 5c5d, ecaade2016_ws-dleadh68, 956d, e025, 8e2b, 6e64, 0c4c, 78ab, caadria2017_048e16, 7187, bf3d, a844, 27a0, ecaade2014_144y32, e112, caadria2017_163j40, 33be, c3ef, 09ad, 2f8d, 9836, 5813, 191a, sigradi2013_101, fa1a, 3a23, ecaade2016_120j33, 5daa, 5b6e, 12bb, sigradi2015_10.140g19, e114, 898c, 4f50, cab2, df3b, 0887, 544e, 7539, 443f, 1ae3, 3d86, 73a5, 7795, ecaade2017_041p, bf0d, 64a7, 80b3, 54fc, 4ed8, b69d, ecaade2017_041l, sigradi2013_194m, sigradi2015_8.289c15, 0a68, sigradi2014_151n3, 91b3, 3a64, 616e, 1db9, 6548, 5a00, 7398, ecaade2014_185t46, c2e2, acadia17_588mm, 21c9, 8905, 09d3, 52f8, 57af, 1a11, 6f9a, 0084, 3139, 359d, 8876, 988f, ijac201513103r2, f34f, becc, 7728, 62fb, 2093, 10e3, c81a, 5730, 5842, 9854, 72d4, 9699, 45a0, 8c7b, ecaade2016_243b65, e9b8, 839c, b73f, abbe, caadria2015_176u26, 8ffa, 492d, a3a1, 2464, e158, ad1d, 2a4f, 2ab8, e060, e201, 7184, 31cb, acadia14projects_357at, 756d, f458, 53fc, caadria2017_189e45, 3207, sigradi2016_490ee, 033b, caadria2017_190p45, 0c1a, 6fbf, 26c6, caadria2017_052r17, 6487, 25df, 6c60, 546b, 74ad, 8202, 0f38, 886c, 302a, e952, 4f54, 62cc, 591f, d922, acadia14_63ai, 4536, 74fc, caadria2017_142e37, a77d, 0b47, cabf, ecaade2016_042j11, 0e2e, be59, 1b09, sigradi2014_114p9, 5f89, 3c93, d427, f997, b27d, caadria2015_031n4, 4238, 7775, 43a4, a88d, 4604, cef2, 7a9a, c862, caadria2017_086n25, 431a, b807, 2120, b67d, 869d, 5b3d, 0131, 0abe, 6728, 02c3, 1447, sigradi2016_752vv, e116, ecaade2017_282i, ecaade2016_071p19, ecaade2017_089y, 6ab3, 184e, 8e6b, acadia14projects_135y, caadria2017_009u4, 78b7, ea5d, 6371, 5eba, 39eb, 5197, acadia14projects_153f, 372b, e0ce, 86cb, 6785, bd5c, ascaad2014_035z1, ac41, 11d4, fdd5, 24b6, a559, 5987, afc8, 38a7, d137, 17c4, 41f3, f4ae, 0cea, ecaade2016_130m36, ef2f, 3b3d, b233, acadia15_395a17, ecaade2017_105jj, 059d, d0a5, sigradi2014_347j10, sigradi2015_8.264g14, 065f, eef9, 4d68, 1819, ef00, sigradi2014_036v2, 65a5, 3457, 2d88, adb3, ascaad2014_026b7, d0d1, 47b6, ijac201412205z3, 82ca, b671, a214, 71a1, fbb3, 222f, 8a4b, 0fd1, acadia17_628zz, ecaade2014_018k4, 6c23, 06be, 3293, 715b, 0951, be19, ecaade2017_148vv, 795b, 2011, 1c10, 752f, ecaade2017_057v, 22f2, 5f9c, 6078, 597e, 69c9, 9815, da0c, 7c01, 5d9c, 0412, c653, ecaade2017_071hh, 71e4, 9552, f2f9, 713d, acadia14_125ag, bb94, ijac201513104g3, ecaade2015_269r59, 4e1e, 82a5, sigradi2015_10.220g20, f52e, 4e80, ea17, 22af, 3a4d, cd43, 41ed, 0e96, 3239, caadria2017_056c19, 1bcb, caadria2017_134x35, 499e, 2078, 0dc3, caadria2017_028e10, e663, ecaade2015_171n36, 6caa, 2b49, 347a, 5b28, 4337, 082c, 5cd7, 46a6, 6142, 53b3, abc0, a740, 07ca, 67dd, 124c, 5a58, 9cfc, ecaade2015_21k4, 5c36, caadria2017_124w32, acadia14_627at, 36d1, 236a, f630, b3bd, sigradi2016_637z, dacd, ecaade2016_040r10, sigradi2013_364s, ff20, db71, 849f, c776, 758b, 8f8a, 9ead, aaec, d758, 21a8, c855, ecaade2017_249xx, 47a0, acadia14_23ac, 36ce, caadria2017_174v42, c0f3, c70f, 2590, 455b, caadria2015_060o6, ecaade2016_102g28, 5ee9, sigradi2015_7.203k10, 5fe6, 17ef, b404, 6022, acadia14projects_199ae, f3bc, acadia14_565z, ec64, da16, fb12, 0f60, 2db7, a6b3, b99d, 688e, ecaade2017_073n, bdf6, cc70, 68f0, 6307, cea0, 1ef1, acadia14_101u, 8c49, caadria2016_177t7, 9b1b, 9617, ecaade2016_048u13, c0ca, sigradi2013_390u, a289, d832, 249d, 4822, a7a1, ecaade2016_055i14, d25a, 0e48, d3b3, 2125, d90d, ecaade2017_264d, 4880, 5911, 2c23, a296, ef23, 6f09, 7884, 5e84, 5182, 9950, 7d6b, 0f66, e762, 2400, 4bf1, ecaade2014_180a45, 0b8e, sigradi2016_356g, c0cf, c0d7, 277e, 0b9e, 4d1e, 79c5, fb23, acadia14projects_637af, 80ae, 1335, 2754, 445d, e0c2, ecaade2014_079z18, 413d, 6bba, c8f2, 4863, aef2, 4c08, acadia14projects_479av, 0a71, 46a2, f3ec, caadria2016_755r32, b8e2, 0e47, 5298, 0bf0, 30c7, 6cce, b13a, f15f, 54fd, acadia15_123l4, ae2d, fd93, b9e7, ecaade2014_055x13, b1bb, a111, caadria2015_023c4, acadia14_81n, caadria2015_208y30, f44f, 7e5e, 4bbb, a5b4, acadia17_273hh, 450a, de67, 7325, 5a04, 9d7d, ae8d, e018, 6f00, d7c1, f47a, 8835, sigradi2014_047k4, ecaade2016_026v7, caadria2016_651e28, 0ac1, cac7, 1d55, cbec, 703e, 3aab, ede7, ecaade2016_ws-intelligentx68, 8043, caadria2016_167e7, 26b6, 8402, acadia14projects_291aj, 5f8f, 2d63, 2518, 378f, 3b3a, 0cf2, f34a, ca37, ecaade2016_225y60, ea42, 49e9, a42a, f907, d370, 8292, edfe, 854c, 3fe7, 8663, 4074, 56bd, acadia15_311n12, 854f, b599, ecaade2014_153r36, ecaade2016_118e32, c7a7, a209, 11c4, ded1, ecaade2017_192a, fa4c, 0866, a7bc, e77a, f242, caadria2017_003c2, 607c, 45f2, d999, fed0, ca32, ecaade2017_309kk, d9f6, 6585, e15c, de57, ecaade2016_223e59, ecaade2014_042r10, b7ca, dfa9, ecaade2017_253u, 6f7f, 1514, 802d, 4a79, a63d, 163a, c021, ecaade2015_138p27, ecaade2017_290oo, 9bc7, 3a8e, 45dc, acadia14_135t, 1db6, e6ea, 006c, d016, f05b, e3b8, 1b98, 77f5, 3321, 1e28, ecaade2016_047n13, acadia16_460s26, af93, e814, 7442, a134, fe32, bd3f, ijac201412304t1, 5a4d, ecaade2016_136r38, d64e, 63e3, 09fd, ascaad2014_018z1, ecaade2017_009u, 51b5, 3517, 4df4, 39a2, acadia17_290g, be40, f62f, d349, 85fb, ecaade2016_118y31, bcac, 83a5, 2cac, sigradi2015_6.387f9, f8c4, c67a, 19de, a3f7, ecaade2016_mrtc66, 1d98, 8d78, bcc9, ascaad2014_005l3, sigradi2016_385mm, 7465, ca4b, ecaade2015_114x21, bce1, 94f3, 3c76, 10da, acadia14_75b, 99ea, ea4f, b120, 6f0c, 3902, 5622, b03b, b031, e1d3, 96c4, caadria2015_208t31, 1eae, 1cb8, e1ee, 10e8, sigradi2015_10.377z22, c619, a701, 3ca9, 6f32, 3e7d, 02c6, d289, 0167, 806d, 44e7, fdee, d397, caadria2015_208w30, 03e8, 8107, 9ac7, da29, 7393, 4837, 24a4, 0b77, 2370, 6afc, sigradi2013_226a, 622f, 9aec, c22b, ecaade2016_222z57, ecaade2015_87z17, 05ed, ecaade2017_054aa, f115, sigradi2014_151l3, 5e14, sigradi2014_252s9, caadria2017_105i28, 901d, 878a, 46ff, 9846, f427, 99a1, ecaade2016_140r39, 986f, fcf1, acadia15_451c20, 4192, 0476, 3983, 017e, 05a4, 86e7, 6d78, acadia14projects_365ah, cfaf, e8ae, 1405, feb6, acadia16_308f19, 4869, a2af, 12fe, fa0b, 9c51, 3f2f, acadia14_565k, ecaade2017_133d, ecaade2015_253u57, acadia15_451h19, b19b, ecaade2017_194w, 003b, 0b33, a496, ijac201412204n2, 4b30, a82e, 7889, caadria2015_139b23, acadia14_135u, fef2, 272c, 2375, c622, 9e8d, 8751, 12c2, 1bfe, caadria2017_009s4, sigradi2013_315a, 94d5, b503, 5e26, 0122, 8e40, 89ee, a03b, 21bb, 92e2, 0b1f, 90bd, 36a4, caadria2017_017m7, ecaade2014_225j58, 02d1, 804e, 3f28, edd1, a1cd, 53b4, 4372, 97cf, acadia17_520o, 5778, acadia14projects_247t, 87ec, 4778, ac06, 0bed, 2fba, 1693, 292c, ecaade2017_124aa, 025e, 5cac, caadria2015_087r13, 30df, ijac201614403k2, 6832, 9362, acadia17_329cc, 98a8, d2d5, 55b6, caadria2016_105i5, 3d0a, acadia15_451k19, 0491, ec0d, cd71, 3658, dab4, 1072, ecaade2014_086z20, ecaade2016_144n40, 4924, e670, ecaade2016_234v62, 1f47, acadia14projects_389d, d958, f599, e9ec, e23b, f9a4, 1f64, 2fad, ascaad2016_056h22, ijac201513302l10, a075, c314, ecaade2014_224u56, sigradi2013_342n, d211, 7baa, d7ae, 245c, 5b17, 4c32, 8786, 38f0, fcdf, ecaade2017_089x, abdb, 395f, 2044, eb6f, 9c4b, 5c35, acadia14_517t, ac95, 52dc, 1eca, ecaade2016_230r61, eeb2, ed31, sigradi2013_304e, b7a5, 1162, af7f, 0637, a354, 97ca, b181, c926, 114f, 3bc6, eb5c, 69bf, acadia14projects_189ak, ecaade2015_155d32, dece, c58d, 2dac, 9ac5, d954, ecaade2017_277ii, ecaade2017_044ss, 3115, sigradi2016_710bb, ecaade2016_127d35, 5e1b, 966d, ecaade2014_194v49, sigradi2015_3.221y4, 2123, sigradi2013_400u, 87dc, db96, caadria2017_094y25, 4325, ca22, d218, caadria2015_237t35, 4049, 523d, 62f6, 7c52, f045, 9113, 825b, 47df, sigradi2016_393qq, ecaade2017_228s, e7cb, 6a27, caadria2016_735s31, 44de, acadia14_709ar, b6bd, a3cf, ec86, 9a55, b75c, fa29, 0b0d, 831f, ecaade2017_111tt, 071e, 2139, 9078, 585f, f05f, ef5a, 81d8, acadia14projects_311u, 8626, 2751, 0c36, 83cd, 1e64, 2865, 81dc, ecaade2017_156z, 5d7d, 95e7, 3ad1, 913c, acadia17_90aa, 35b6, bb88, 957a, cc0e, ecaade2016_096n26, ecaade2016_077v22, ecaade2017_181v, 7246, 12f3, 274e, 5f13, 1f44, fb58, 97b6, 39b8, ijac201412305s2, acadia14_389b, f26f, e7e2, 803c, ecaade2014_177t44, 9e19, f4e8, 93c0, fd98, ecaade2015_201a44, a9fb, 820d, 4437, 60f1, 6b72, 12eb, 69f9, acadia17_598zz, caadria2017_123p32, d0ad, 7467, acadia17_413ff, eae5, 3131, d68b, be36, ascaad2014_014a8, ijac201513101c1, 3a0e, fd75, c255, ijac201614207x11, 6d57, b11a, e40d, 8787, e838, 78b5, a181, 8767, ecaade2015_196c42, 6e2c, 11b9, 4cae, 815d, 7530, ecaade2015_61a12, a734, 67b0, 066a, 16bc, 1c9d, fd0a, 1088, ascaad2016_002i1, 65ed, b7f4, 3bae, 7b93, aaa8, a926, ecaade2017_032j, 4b7d, cf9f, 3328, 31e4, 2e77, f52f, acadia14projects_117ax, 8ee4, 9870, fa25, a88f, 0268, ee6a, cebb, 333e, f3b9, d90f, e110, 6477, 0ea6, 2615, e37d, ecaade2014_168i41, 5c10, b0ab, 009a, b375, d025, ijac201513104m3, 2bdb, ca1d, sigradi2014_289k4, 1ee3, ca41, ecaade2017_302bb, caadria2016_177l8, 15ac, dd29, b81d, 61ef, bd6a, 5725, caadria2015_002b1, 7c93, bd74, 4d58, b4c5, ijac201513305l12, 14f8, 83ef, 2519, eafb, a25a, acadia14projects_63ad, b000, e756, 6994, e291, 38d2, e3ca, c5e8, f6ff, ae6f, f8fe, caadria2017_070n22, 079f, ecaade2016_213r54, 8b60, 4721, 92b7, 3e6e, 34bc, caadria2015_130p21, c5f7, 9ff8, 6590, e48a, ecaade2017_230yy, 2cfc, 1bd2, 838b, 9cf6, 66c5, 6a22, 98a7, caadria2017_016c7, f269, ecaade2015_170h35, fa85, 870b, 68f9, 1725, ascaad2014_004n2, 8516, acadia14projects_589g, ba84, ascaad2014_035o1, 5bc8, 7cf6, ecaade2017_201c, sigradi2014_265y1, 01e8, 6d6e, 72ca, b5ee, 68dc, f93f, e825, caadria2017_023s8, fd55, 9dab, 5fbc, b8eb, c12e, 6d02, ecaade2013r_010y6, acadia16_470r27, cac2, ecaade2015_170z35, f91c, 8dcb, f88c, 8d54, 21ee, da01, cff2, ecaade2016_021i6, bf57, d240, caadria2017_008z3, ecaade2016_243d65, 3607, 5f18, sigradi2016_568nn, 8c2c, 5366, caadria2015_157u24, sigradi2014_049g5, 36e7, 36da, ac55, d565, ecaade2017_071ss, acadia17_348i, ecaade2017_288ii, 9df8, c3bb, 9e56, 9280, 9b27, 07fc, ff5d, dc5c, 4040, ascaad2016_032p12, 16d1, ecaade2017_054y, 7405, caadria2016_209t9, aeb7, eeda, 5731, ascaad2016_038h14, a739, 288b, ecaade2017_009w, d815, 4156, 2810, e0f3, a465, acadia14projects_237az, ecaade2015_235z53, ascaad2016_045f18, 76ae, ecaade2017_228v, a342, 5cb9, 5fda, acadia17_329aa, ecaade2013r_003u2, 5ab6, 118f, 5f74, 19a0, 4184, 1f4e, 0399, 9ae2, 6d17, f2fa, e9e1, 4b97, 220f, 29f6, d533, b0a2, b963, df94, ijac201412205n4, 48cd, f97a, 0bdd, 6ea0, f35f, ac51, 8f6e, 30f7, eca0, 8e9e, 67cc, acadia17_162r, d782, ffd6, ecaade2017_269uu, c042, 15ba, 0a28, fb97, cb35, f414, 8d9d, ffe5, sigradi2013_212t, 0bb9, acadia14_389d, 51d4, ecaade2016_193n51, 4ccc, 0925, 4ebc, ijac201412408r2, ecaade2014_168k41, ijac201513202i6, caadria2016_457i19, db86, 78d4, de0e, ecaade2017_080ii, 4079, c756, 21c4, 2f2f, acadia17_365b, 409d, ecaade2016_225w60, f4ce, 4820, 6f5f, 5599, 3bab, fb74, d1c0, ef61, ecaade2017_208h, caadria2015_073w9, e957, 7b13, ecaade2014_132h29, 1c84, acadia14projects_291ax, fbfb, ecaade2017_100e, 2b0d, b54e, 7dfd, 05e5, 812a, 0922, caadria2016_281g12, a228, 4711, sigradi2015_7.203j10, 44ee, 226c, acadia14_219ax, 2cbb, 337c, 3409, 1874, a1a3, cd03, 7387, 6ee0, ecaade2015_130i26, a610, f750, caadria2016_301m13, a573, cf19, acadia17_608q, acadia14_43am, ecaade2015_314d68, 55fe, 3e4f, 2dd5, 45b5, f642, caadria2015_202a29, 837c, 2aad, 712b, 9afa, 5d1f, caadria2016_755o32, sigradi2013_387c, 75b3, ecaade2016_237h63, ecaade2015_287h63, 6d4a, 2adf, 5ea8, dc0a, e853, ac00, 8c36, a5f8, 35d7, acadia15_95k3, 1830, d18b, bdd8, b4ab, acadia14_53m, e69b, f5cf, db1d, d3f4, 6aa3, acadia17_358w, 95ee, 0bae, ec8b, 96eb, b05d, sigradi2014_144w2, 508a, ecaade2014_201b52, c54b, acadia16_106g8, acadia14_479t, e0e2, 6da8, 538a, acadia17_520v, 45ed, f020, fd80, 82db, ecaade2015_161l34, 02c2, 4414, 1ab7, 569a, cfdd, ecaade2014_232t59, 0e01, sigradi2015_8.186h13, 2797, sigradi2014_284f4, 5da2, 4283, 8771, sigradi2015_10.377u22, cef4, f9b3, 1d4a, a1e2, 549f, e760, e718, sigradi2016_524aa, e2b2, 4002, f49d, 71c1, f887, ac20, c147, sigradi2013_138r, acadia14_91t, acadia14projects_23x, 078c, a176, sigradi2015_10.140r19, 70ca, 952b, acadia14projects_281u, ecaade2016_171f49, ab7d, e2cf, 20e7, 73ca, 1601, 827b, acadia17_481k, ecaade2016_102x27, 2bba, efe5, 7d6c, b3bb, d6dc, ecaade2016_104x28, cbde, dbe3, e9a7, 59a7, ecaade2016_162h44, 1c8c, 2e3d, ecaade2014_206j53, 4709, 3b19, 5a22, 661b, 17b9, ecaade2014_130x28, cc77, acadia17_598qq, e6b2, sigradi2016_484d, 7098, 4247, ascaad2016_027x10, 124f, d144, b942, df0d, ecaade2016_057s14, c762, 98d5, 5c27, acadia16_382w23, acadia17_307gg, 378a, ecaade2016_193o51, db10, 98b2, acadia15_251m10, ecaade2015_304c67, b98b, 9e08, 2609, 4bd1, 9fe6, f549, cd5e, 1c65, ecaade2013r_013y7, ba54, sigradi2015_8.186j13, df17, 55f8, b3ea, 38c7, 5d21, caadria2015_078i11, 3e3c, 9ad4, f432, 0c99, 1cb7, 5a6d, b1ad, f27d, f76b, caadria2017_048f16, 5a99, 80e7, a51a, 33ac, 5f26, 842f, acadia14_435am, af69, sigradi2014_266e2, 0da4, f696, e38a, e334, acadia16_372j23, fe4d, 137e, ecaade2016_118h32, f79f, f0d4, 8d1f, 7d7f, 9256, 80af, 28b2, 35bd, 3b8c, dd51, c8d4, b20a, 9a86, 9b0f, 65b7, 647b, 1122, caadria2017_145b38, e5b8, caadria2015_109a17, 1288, 7d1a, f550, ecaade2014_105a24, 7c3a, 254a, 535e, 3070, sigradi2016_414gg, ecaade2015_329k71, 1238, 891c, 8b3d, d500, 7826, ascaad2016_003u1, ecaade2015_127u24, sigradi2014_265o1, d0af, aada, ijac201412406g9, 730a, 1afb, 1d0d, e753, e17e, 11c6, 94e7, 6e14, 595c, 8fae, ecaade2015_164u34, 70fc, a4bb, 0579, 625c, sigradi2016_815pp, 965b, 0261, d283, d05f, 6c97, 2335, fc3a, 7a43, 02b7, 0a4b, ecaade2015_177c38, 646e, 5b70, 6632, 8b3f, 6011, ecaade2015_21l3, acadia15_251l10, 3e7b, 2334, 8d55, 4812, 49fa, ecaade2014_204z52, bd6e, ffac, 8464, e948, ecaade2014_147a34, 20fe, b007, 8837, 708e, ecaade2013r_020r10, caadria2016_343h15, d77f, sigradi2016_358n, caadria2015_108u16, 7802, 658b, ecaade2016_120d33, 0e98, cfc2, sigradi2014_137k2, ascaad2016_047x19, 06e2, e1ad, b92a, acadia14_189ay, 1563, ecaade2014_084x19, acadia16_372e23, 48f3, sigradi2013_234i, 18c4, 0333, ecaade2015_59s11, 49dd, 9589, 7284, 018f, ecaade2017_194q, 2819, ecaade2014_187g48, 2531, ab0c, 92b6, fac4, 1902, 938a, 43ec, cb89, ecaade2015_200h43, 0c33, ecaade2016_025e7, 6396, ecaade2016_127y34, caadria2015_206a30, 4b99, ee8c, 416d, ef9e, d5f7, ecaade2014_120i27, a7d9, caadria2017_136o36, ecaade2017_142ss, a7af, 3000, 7cb7, 5bb8, acadia15_371d16, sigradi2016_647rr, 1aa8, 2479, 095c, 4fae, 2ec3, 1660, caadria2015_096i15, 219a, 803b, ecaade2017_293rr, 98f0, 8704, ijac201412303i8, db97, dbc8, 86f4, e4ec, d2a6, sigradi2013_280s, sigradi2014_213o7, dc68, ecaade2017_079f, 2775, 94d7, 7ec5, sigradi2015_10.378f23, d8c0, 1865, b062, d489, f28f, caadria2017_057x19, 07a6, caadria2017_028x9, caadria2017_101f27, ecaade2014_105w23, ecaade2017_117cc, 0362, cedf, ca29, ecaade2015_194c41, ascaad2016_022b9, 06c2, 344b, f33e, 43e3, 1179, 4b93, 59c3, b8df, a8ae, ecaade2016_170s48, 4c82, 1869, 51bb, 95de, d19d, acadia17_163hh, ecaade2014_218n55, 3c8c, 5d62, ecaade2016_197e52, 521e, 4b60, sigradi2015_sp_2.112m29, sigradi2015_6.151c8, 9de2, 3228, sigradi2014_037z2, ecaade2016_132j37, 6fa8, bd1d, e7c8, ddb8, a062, 57f4, 38d1, acadia16_440y25, 126b, ca97, 60e9, ecaade2014_149e34, 010d, a62f, 1e6f, 8507, caadria2017_002k1, 5c2a, d5ba, d8dc, ecaade2016_129u35, 4829, 196a, ecaade2016_075h22, caadria2015_188b28, ecaade2017_140nn, 6b9e, 1f32, 982b, a9d1, fd01, f6c8, 9de1, 9a74, ecaade2015_194v40, ecaade2017_019gg, e74a, 13f5, 86af, 0dd7, 08c7, ijac201412301i6, acadia14_189ax, ecaade2017_122vv, 0d72, 56ab, fe6b, sigradi2015_10.220h20, b1c6, a149, d251, 981e, 5ce2, ecaade2013r_018o9, 490a, ecaade2017_091ss, 11db, 83f8, 5b53, a3cd, 8a6b, caadria2017_101j27, sigradi2015_8.328k15, aaaa, af11, 4146, acadia17_358pp, c0f5, de27, 3b3c, ecaade2017_029hh, 1d7a, caadria2016_529m22, 68c7, 6e30, b1aa, 09bc, 6298, 4341, 30f5, 92df, 40a1, a8dd, ca88, acadia17_37ff, 8a26, ecaade2015_73j14, acadia14projects_549o, af5c, e708, 7c1a, ecaade2014_071a17, ijac201412206y4, ecaade2016_032s8, 82df, 6f7e, caadria2016_013l2, 019d, 7fca, a3d6, a4fb, 7032, 815c, 5d56, ea14, a33c, 0ceb, 4d63, 002b, d4cb, dd8c, d1bf, f0ed, b2b9, f0bf, 2f63, 64ea, 42e6, e749, dfb8, 2470, 51c6, 92a0, cf20, 155b, 2b1f, ecaade2014_038c10, 4f52, 2d91, ec34, b347, 07e6, sigradi2015_9.347z17, 8337, c961, 3f51, acadia16_318o19, f8fa, ecaade2015_22e5, 86d5, bf51, 5627, 7e54, 4904, f4cc, f3d3, sigradi2015_3.111e3, 7d24, 9cc6, c110, 9f99, ceb5, caadria2017_018u7, 5c85, 04ee, 9769, 0b4e, 05b7, 6dd8, cee6, dd78, caadria2017_046o14, ecaade2016_ws-dleada68, 037f, ecaade2016_038e10, dde8, 6230, b4d0, 2efb, c4f2, 2d8b, c570, 2c34, 1155, b8b3, f8a5, 7b16, 59d3, caadria2016_229o10, 485b, 1ef6, sigradi2014_128w9, 9fd9, 83bc, ecaade2015_155n32, ecaade2017_122rr, acadia17_628yy, 210e, 6b25, ba55, 1c43, 8fa8, 3a8b, ecaade2016_077u22, 4807, a16d, 2d9f, 896d, f9c1, 2e6f, 4216, 46c7, 101c, acadia14projects_681ag, 6970, 1493, 0393, ea65, sigradi2016_364mm, 68ff, 8c29, d2f2, acadia17_189ss, bd25, 42fb, f67c, sigradi2014_123s9, fb8b, a12b, 8f77, acadia15_251j10, caadria2016_601r25, f012, ecaade2013r_010v6, 9388, 84e7, e632, 8cd5, ascaad2016_054x21, cc8c, b77d, a841, 6a0e, 8834, bddf, e007, ecaade2017_143f, 0401, ecaade2017_144u, acadia14_145m, 57f6, caadria2017_031h11, eea8, 2685, f9d7, 375e, d1c3, acadia16_124a9, ea28, c104, 654f, 3463, 55b4, bff4, 500f, d8e4, ecaade2016_216w54, 834f, e1db, 058a, 1b2f, 476f, 6e1d, b357, 3934, 623b, 2c50, 6f67, 3dac, 65fe, 7e6a, d61f, 7a19, ijac201614302b2, d2ba, 1691, 3459, ecaade2017_268cc, b86e, 5016, 4e02, 0fd2, bf93, 2641, 929d, f328, 0021, 08de, 244a, 96e7, 4444, 7e80, e01f, 1cd0, 944e, c742, d359, 1d7d, 9cec, 78ea, acadia14projects_699o, 8809, sigradi2013_397i, 6c6e, 0673, 7648, 6533, dafb, 89d3, 1c02, b453, 5645, 171e, 89b4, eacb, cd0f, 09d4, 25c4, 1bbf, ecaade2014_140k31, 8bcb, 53df, ecaade2014_168y40, a064, 1bbb, ce7d, 7d8a, acadia17_169xx, ecaade2016_217y55, acadia17_177v, c660, ascaad2016_043l17, b94e, f918, c8df, e59c, ecaade2015_301v65, e342, 9c85, 7579, 9fd4, 9abd, sigradi2013_234l, 10aa, bbe5, sigradi2014_276u2, f5df, 6a49, 8f7e, 90cb, c21d, acadia14_91r, 9f66, 2a0c, af6e, cf0e, eaf0, acadia14_699m, ecaade2017_gric, a21a, 8ddc, ef93, 0c88, 1ae2, acadia14projects_435ah, cb8f, ecaade2016_223c59, 15f0, acadia14_117aw, ecaade2017_101t, d343, 1df8, 7da0, c87e, ecaade2015_221s48, 1ac6, 1e6e, 38a4, acadia14_357av, 9af6, da98, a099, e5b6, fa60, 3bce, ijac201614402m1, caadria2016_405t17, ecaade2014_024b7, fca3, fa5a, ecaade2014_070k16, 162f, b304, 49e5, c9cc, 9a23, 0e67, acadia14_609an, c701, 5b6d, 7e58, 12d2, f782, caadria2016_177a8, c830, f2dd, 2820, e4ee, efd3, acadia14projects_339am, ecaade2017_049ww, ecaade2017_052oo, f90e, 781a, 004e, ecaade2016_191g51, 9a7f, b180, 63a8, 6c28, 49c7, 1bcd, caadria2017_095d26, 7a38, 8455, ba6d, 65f8, ecaade2015_302j66, c748, 610c, 4bbe, 6621, caadria2015_048p5, 2884, 8960, 7ac0, ecaade2016_096m26, 35f2, 8db6, 4304, 0415, fce0, 131b, caadria2017_035t11, 8045, 1bbd, 1700, b9b4, beed, 33cd, sigradi2013_155j, acadia16_402u24, e50b, caadria2017_125x33, c08d, bb0e, 3660, ecaade2014_168p41, sigradi2015_11.166e26, 41d6, acadia14projects_101ai, e2b6, caadria2015_124x19, 11a5, 6a01, 0595, caadria2017_057s19, 160b, 520a, 01d2, ab33, add9, aa7f, ecaade2014_239u61, 622d, cbcb, 6642, b601, 89a5, caadria2017_041m13, ijac201412301r6, a93e, 80d9, 083f, ecaade2015_285i62, db94, ecaade2017_274v, ecaade2017_148yy, 60a8, 55bf, f25d, 75e0, f272, 17e4, 1c30, ecaade2017_076cc, 1262, ecaade2015_301x65, 95da, 4098, 6dc1, 85b1, 0390, 5123, sigradi2016_363gg, 7733, ecaade2015_230k52, 61c7, faa1, ascaad2016_028k11, 48e6, c035, c69e, ascaad2014_013s6, ecaade2014_180n45, 8716, caadria2016_477v19, cb84, acadia14_101ac, 6b4c, acadia15_274n11, 53a1, aab7, 2d47, c6db, de0f, 94b5, caadria2015_202y28, sigradi2013_100d, 06ae, af2e, caadria2017_107s28, 7383, 85fc, ecaade2016_021h6, 486d, bb15, e2e2, 8722, 3b41, 17e3, 09ac, 8f26, 2210, 53d9, 1f84, 36b9, 3667, a7ad, 4989, 52ee, 56be, 5918, acadia14projects_479y, 05c2, 14c3, 1376, 81b2, 6193, ijac201614305b3, 819f, 9b18, f6fb, ecaade2014_072m17, 3cc1, b338, ecaade2015_94j19, 2209, ecaade2015_61e12, caadria2017_051o16, 3630, 2b67, 598b, 8123, 76f0, a366, 80e2, 0f25, acadia14_291ak, 05de, 85d8, ecaade2014_044l11, 4665, f540, e399, b42b, 0e06, 64f2, 051a, caadria2016_663o28, 2edc, 92f1, 5a01, ca36, e5e4, 0804, 3306, sigradi2014_247j9, acadia15_243a10, 9da6, 3229, sigradi2016_815v, acadia15_497h22, 087e, e8f6, 21d4, d4ed, ijac201614307r4, 6ef4, ec53, 08fb, e3d3, d694, 22a1, 20b4, 1654, 5780, 5b24, ae28, 2aca, 8fd6, a380, a1d5, 021c, e548, ecaade2015_158n33, 60d6, 0ba9, c47f, cb23, 5e94, af70, 9fc1, 0d19, ijac201614308x5, acadia14_333av, ecaade2016_068j18, bd9f, e026, 334a, e905, 7989, acadia14projects_671j, 42f5, caadria2015_072t9, ijac201614305t3, 6e2f, sigradi2015_11.165m25, ecaade2016_017o4, f10b, 0a57, a794, e1c1, f17f, 9ae3, ecaade2014_010h1, ecaade2016_071u19, 3c90, 5bcf, 55a4, c5de, 3c66, sigradi2016_814j, 4dae, a038, 32ed, 6fdb, 571b, 5c29, acadia14_539e, b28b, 6d84, 08f0, 166c, fc1b, ecaade2014_052n12, ecaade2016_224u59, 29ca, 40f9, 40d0, ce3d, 3141, af7b, 9c87, 51d5, caadria2016_045l3, d45a, 377c, 2175, 9e83, 1cea, caadria2017_058k20, c227, ijac201614202r7, c5ba, ecaade2016_084j24, caadria2015_130r21, sigradi2013_414s, 5aff, af42, 1ce7, 3fbc, d085, d2bd, 3ab0, b474, acadia16_470k27, ea6e, 7f17, e17d, a89b, acadia14projects_145aj, 3701, sigradi2016_816xx, c161, 8711, 924f, acadia17_551xx, sigradi2016_778ss, caadria2016_713x30, f063, e25f, 1e41, ijac201412401x3, 934a, acadia14projects_531l, a488, e0c6, 9ce0, 8736, 3aa1, 7db1, 3cb0, 633e, 9a9c, 4193, ecaade2015_59i11, 7632, ecaade2017_051v, cd97, a884, 20fb, 8fd7, 1dd0, 2687, 391b, 8b3c, 7601, ecaade2014_044z10, ecaade2017_293uu, 6beb, 1ac8, ab92, 9783, bd90, 8595, 1254, c2a0, 7b96, acadia17_221x, sigradi2015_3.111b3, 226a, 314a, 9c3d, ijac201614403o2, 0168, 5c4d, sigradi2013_390z, e79c, acadia14_699e, dc67, 294f, ecaade2017_057y, f2ba, 7cca, 8c5a, ecaade2014_096z22, sigradi2015_11.142f25, 64f3, cde2, da18, 6f66, 7a77, b68f, 74c6, caadria2016_767s32, 6f3c, sigradi2016_369c, 784f, ecaade2017_211cc, cf60, e11a, 1529, 7c4a, sigradi2015_3.9a2, dcdf, 2f40, bf62, dabc, 1d2a, b06b, 054c, ecaade2016_213s54, 4bd3, 3af8, fe4f, ijac201513104n3, sigradi2015_11.8s23, cb6c, 4b1f, ecaade2017_008f, f369, e4f4, 6d7e, ecaade2017_268aa, 4225, ecaade2017_017m, b42a, 0847, c575, a16f, 6adf, 20c5, 8c6a, 3f7a, 96f9, sigradi2014_015h1, sigradi2016_431z, 39ff, ecaade2017_198ss, 8273, aec9, 956b, 19a5, ecaade2017_057u, sigradi2016_777ff, sigradi2014_128h1, 4c72, a338, 8294, ecaade2016_bkoi65, e7a8, caadria2016_023r2, 7800, a648, sigradi2015_8.264n14, d5cc, ascaad2016_006j3, ecaade2016_023t6, 2c83, c8b9, e3d2, caadria2015_233f35, 4409, ijac201412301k5, 7bec, adb2, acadia15_137h5, 1f78, 6563, 8e8f, a34d, 3b90, c288, 8622, sigradi2013_155e, f6e7, 3039, b536, 57ca, 8c56, sigradi2014_042o3, caadria2017_124u32, 9026, 8936, ecaade2015_217e48, ecaade2016_072t20, 1bea, 4992, 036a, 7ca0, ascaad2014_024p5, 868e, a43a, 6d54, 0192, ascaad2014_009e5, 6977, 4781, 1dbd, 950e, ecaade2015_301o65, e3f4, cc89, 983a, 1751, 4139, 6acb, 8e06, acadia14projects_435al, 1833, 1a98, c9b0, caadria2017_168w41, 90d1, 19f0, f969, ae5b, ebf9, ascaad2016_033x12, 9bd0, dcc5, bb17, ad91, 5f42, d37a, ad93, caadria2017_165n41, a231, ac32, ecaade2017_169ll, cf51, ijac201614309v6, af23, 6525, 9d4c, 4012, 5a0a, 14fe, 42fa, 2d28, 8c67, 1554, a97c, ce4a, acadia14projects_409n, acadia17_26g, caadria2017_047c15, d2d3, da35, d865, d97c, ae4e, 3a5f, 895b, 7e7e, 102d, b96d, 21d5, 7ece, 96b3, ecaade2017_257tt, 26f6, 2ad3, 6cd4, 31f2, df14, 3f8c, b55c, c533, 35f3, ea8c, cb92, f5a6, ecaade2017_255n, cde7, 67b2, 84ce, 0d07, 103e, ascaad2016_031o12, d439, bb6e, 3b59, f99b, 1dbb, 24f3, c169, 01f9, ffcf, acadia14_247o, eee0, 8398, cb28, 59bb, 4f0c, 934d, 8e2e, 1887, caadria2017_047a15, 7fb9, 9c89, f945, c18d, acadia14projects_177aa, 19d5, 6c9a, b67c, 6faa, 1504, 9d6f, caadria2017_155n39, acadia14projects_145ab, ed9c, a6ac, ef5d, e826, ijac201513303c11, 9070, ecaade2016_243z64, sigradi2016_781b, 632c, caadria2016_579k24, e92a, fe47, 53ba, 7af3, 0769, acadia17_258l, sigradi2015_10.381g23, ff79, ecaade2013r_008k5, acadia17_678w, f46d, b9a0, 2eaf, ijac201614201h7, 63a0, b790, acadia14projects_43ao, 1268, cec7, 1a56, ijac201412303b9, 41eb, 45c8, b389, 255e, ecaade2014_057k14, f503, acadia14_135o, c44b, a579, ijac201412304j1, sigradi2016_356c, 5127, ee7a, acadia14_473al, 419d, 3a67, 33d1, cb54, 2d06, bfc0, caadria2015_090y14, ecaade2017_044ll, caadria2015_190n28, ecaade2015_55k10, ecaade2015_222e49, 5fa7, 8afe, ijac201614402u1, sigradi2015_10.309e22, c094, 97ab, acadia17_163kk, 5f66, 3a39, 8c54, ecaade2015_241l55, f809, ecaade2014_011k2, acadia15_57i2, acadia14_699g, ecaade2014_168z40, df00, 8290, 8cb6, 721d, 059a, 717e, ijac201614201h6, 31cd, a071, 3f36, ecaade2015_206p45, e8d5, 151b, f5f0, f9ec, 7696, 1ce1, 7776, 7b74, 27a1, 4c3b, 2856, acadia17_90yy, e00a, 0823, fed4, a4b6, 582f, b5e5, a63b, e9cd, 5e9b, d8d2, 75e5, c7eb, dd34, ecaade2015_116o23, ecaade2015_86g17, 0d7a, 691b, sigradi2015_3.65y2, 00de, ea60, ecaade2014_066u15, 4839, 86c1, 5ad7, 9a49, c974, 8a21, ecaade2016_062c15, 303c, dfe7, 74ec, c73f, a3b5, 9d43, f84f, 6a95, 45de, sigradi2015_8.81b12, 79e2, a510, sigradi2014_080l7, 856d, 021f, f48d, 9cb3, caadria2017_124h33, caadria2015_178z26, 215f, sigradi2015_13.316u28, 8994, caadria2017_056g19, 8ab8, 832d, db28, 18e7, d249, d4cc, d5e4, ae0f, a2e6, 80f9, f1b9, 9f37, ecaade2016_230u62, 261f, acadia14_719j, 64fc, ecaade2013r_002a2, b77a, a0d1, caadria2016_321h14, 7e06, eeca, da9c, 004f, 4537, 794c, 9d5a, sigradi2015_11.166d26, fb2d, c769, 1327, 2649, 1588, 4586, 661f, 46d5, af5e, b32d, d142, fe08, caadria2015_049c6, 4627, d429, 6aaa, acadia17_81k, 1b3f, 7b37, 1b05, d18a, b5b4, a10c, ijac201412403i6, 56b9, 7045, b465, 75ad, ijac201412304y9, 777c, e30f, 8c7c, sigradi2013_194t, 249c, e0ed, 71d8, ecaade2017_265v, 6575, 0149, db61, 0977, 0f7e, dc10, ecaade2017_230pp, 985e, d127, acadia14_177u, 0f6f, 5615, a028, ecaade2017_071uu, 426a, sigradi2016_611p, acadia14_219e, 9ad6, ced2, 2bb1, ecaade2016_158n43, f0f7, 2be7, 31c6, acadia14projects_247s, acadia14_281y, ab79, 9f53, bfb9, 4fa1, e84a, ecaade2014_225t58, 1800, acadia17_403h, 898d, 73b8, f1fa, sigradi2013_414b, caadria2016_663u28, 9a4e, 2009, c221, 3f29, d12b, a6d0, 81fb, e687, caadria2016_157r6, e159, ecaade2016_228i61, 03ea, 7f1c, c21c, ijac201513205e8, ecaade2014_024e7, 9ded, ac10, a8a8, 5d05, acadia17_413w, ca35, acadia15_483t21, caadria2016_321g14, ascaad2016_008c4, f078, sigradi2016_364kk, ecaade2017_293tt, 6fbe, 0f79, 9506, ijac201614101e1, fcc7, ijac201614204e10, caadria2015_130a22, 9099, 4f1e, c2ce, a815, acadia14_691ay, acadia14projects_619ao, 5d3d, ecaade2017_038oo, sigradi2013_407e, eb52, caadria2015_066d8, 024d, fced, c14f, 4a7c, sigradi2014_045f4, bff2, 7b55, fed7, ecaade2015_21f4, c8ec, ecaade2014_198z51, d0e3, ef8c, sigradi2013_74e, 255c, 22d0, ce8c, ebf3, 47cb, 719c, 2db3, 616c, 45ce, 8378, b841, ecaade2015_77v14, acadia17_89s, 5dbd, 4990, 5483, 4b94, 9af2, ccc3, e2e7, 4f9f, ecaade2017_116k, acadia14projects_479u, 5c59, 2dbd, b351, 7bc6, 2937, 3a43, 541a, 67f3, 7510, e508, sigradi2015_8.41y10, ecaade2016_077s22, 8768, fa59, ascaad2016_041n16, ce3a, 7ed1, 4ed6, 35ac, sigradi2015_4.219t6, acadia14_117ay, caadria2017_081p24, 4c91, 1850, 9a1b, ascaad2016_039h15, 8906, caadria2015_014u2, eb8d, cbef, 6aea, e21a, 9fd0, 759f, b40e, ecaade2016_139h39, c68f, 83d1, caadria2016_157x6, 55cd, 6113, d1df, sigradi2015_11.196m26, 9074, caadria2017_113n29, sigradi2016_512qq, a840, f573, sigradi2013_226, 1c63, 93b3, 54ae, 1680, acadia14_523at, 6a4a, acadia17_322i, 2344, c8ab, 615d, 53b8, acadia17_282ii, 9c2a, ascaad2014_030y8, 84eb, 8826, acadia14projects_177s, 830e, caadria2017_155s39, 1a1d, acadia16_460z26, 30d5, ijac201412207h5, 11d0, 0f02, d746, 9fba, 9ffb, 8817, ijac201614105r4, 00ae, 781c, a8e0, b58c, 5985, 7f5f, 2c81, ec7b, ecaade2017_053p, acadia16_382a24, c0a3, acadia14projects_375j, df12, 04f9, 0711, 60e0, ijac201412301v6, ecaade2014_089p21, 5294, ecaade2016_224g60, fd27, 3945, dd00, a8e9, 0c8e, 0ce4, cb52, caadria2017_115m30, acadia14projects_357av, 2c24, 721c, ecaade2015_247f56, 2821, ca6a, 6915, 4e5f, ecaade2014_240m62, 7cc8, cbfe, cb87, 3a2a, 683e, ecaade2017_302ll, 7ec3, 9395, 6168, db83, eca9, a25c, 4d52, 2fb8, 4b2d, a684, 2580, dcff, ab7f, acadia14_473an, 4109, 9127, ecaade2017_291dd, 09cc, 684a, 6fc5, 3580, 6ce5, ecaade2015_194p40, 1361, sigradi2014_141s2, a7b4, 7e4b, acadia17_403o, 495a, 92e5, 896c, 6db1, f19d, ab13, 4d11, 2134, 9cb0, caadria2016_033w2, 28a5, 4e11, aa1b, caadria2016_187x8, cec2, bbe0, 28ae, ascaad2014_001e1, ef30, ijac201412301a6, 6b0d, 7b94, a793, 3097, acadia16_372z22, ecaade2017_240t, f59c, e879, 9e92, fc04, bb67, 13fe, ecaade2015_196z41, befc, 7acb, e7f7, caadria2017_132h35, cd98, a1cc, fd35, 9c2c, 464f, 9946, acadia14projects_267p, a172, e0b2, 89f4, 94ef, d660, caadria2015_081t11, sigradi2015_10.267r20, 46f0, 8e16, 4072, f65a, caadria2015_081c12, 6eee, 0dee, 14c4, 6d36, c724, 6277, 91bd, acadia14_699i, 9bcf, sigradi2013_285f, 3335, 20d6, 1b2a, 8b98, 794f, e0e6, 5aab, 584a, aeda, 5a8c, ascaad2016_027y10, f54d, caadria2016_601m25, 0975, 96d4, caadria2015_060w6, a708, ac5d, c0a2, 5cfa, ecaade2016_151l41, ee52, 659f, 74d6, 2fe2, e858, 2f82, 6a51, sigradi2016_443tt, sigradi2015_sp_4.275u29, acadia17_365d, ac9c, ecaade2017_203u, 398a, 8abb, 88cd, a5fc, 431c, ecaade2017_254uu, 0a53, 397d, cc41, ecaade2016_136h38, 211a, 1c2f, ecaade2015_18x2, 731b, 7bea, 00e4, acadia14projects_647az, caadria2015_078h11, 2a77, 1fbf, 95e8, 5ede, a10f, caadria2015_060z6, b451, acadia14projects_655ad, c13d, 362e, dcd4, 0602, 21e5, 2286, e729, 582e, fdc8, 70ec, d713, 1584, ecaade2015_248m56, 16e2, 6c31, 668e, 96ec, f0b4, f3b6, a777, f74e, 0d44, a533, 5fc7, 0d08, 1bcf, ced5, e9db, e78f, 18c5, 7b0b, 303b, dc40, 838f, 96de, e05d, b4a6, 0ada, 38bd, 9b6a, caadria2017_182l43, fe75, ecaade2015_297e65, b3d0, ecaade2015_114r22, a544, ecaade2015_185r39, 4920, ascaad2014_024j5, 2f3f, ecaade2014_173w42, 1fb3, be90, d052, b3a2, af88, sigradi2016_490jj, 4c14, c242, 4881, caadria2015_004g1, 6503, 88f0, 2228, dcdc, 72e7, 2994, 32b0, e431, ecaade2017_138z, caadria2017_074j23, 62ef, ecaade2014_208e54, cd0e, 7c7f, ecaade2014_224g57, ecaade2014_163f40, e992, sigradi2014_186g6, ecaade2016_011e3, ac4f, 3011, 24fe, acadia16_352a22, f5e1, acadia14projects_63ap, 95ed, fbd3, 7dd7, 8753, 8865, 37b9, ijac201412405d9, 3523, e488, 9c5d, 9057, e452, b1b9, cef0, ade1, dfcb, 83a6, caadria2016_125r5, 9440, f65b, sigradi2013_343j, 3e55, 2058, 9ff1, 0cff, ad77, a2cd, f55f, 1e01, sigradi2014_070a6, 4df3, 734f, 98fe, ff76, 7f2c, abcb, ecaade2017_116b, acadia14projects_681av, f82a, 69a2, ceab, caadria2017_009n4, e219, 3734, ijac201513203n7, 343c, 37fd, 3b12, dd9f, 9627, e883, b7d2, 2fa8, 0ae9, 9286, 3f10, a720, f151, ecaade2017_079v, acadia14projects_531p, 038a, 3cf3, 686e, 700d, caadria2015_016r3, 381e, 7314, dcea, 1b34, 6c69, 3e01, 5880, 28eb, ecaade2013r_003x2, caadria2015_206k30, 63c7, caadria2015_048o5, acadia14projects_655af, caadria2017_042z13, 3fd4, f0df, acadia14projects_199an, ijac201614309r6, ecaade2015_83f16, ascaad2016_037g14, fbdd, bffd, aec4, ee4d, 4cd2, 6c4d, 402b, e446, 1f9a, 7793, 2f86, d759, 9990, 4f6a, d28d, fd0b, 0c90, acadia16_44m3, 99bb, 387f, 57e0, sigradi2013_342o, c14a, sigradi2016_364jj, a05c, d17d, d248, e0d7, 1222, ecda, 6cf4, 6431, ijac201513105r4, ecaade2016_013l3, b3dd, d556, 1ffd, 08af, bf4c, 08d5, 8a57, a294, 4ec0, 1068, 0667, ijac201614201j7, caadria2017_057r19, 3cd6, 01a8, acadia17_435m, 57a0, ecaade2014_224n57, ecaade2017_077xx, baa1, 1e63, c79a, d683, ecaade2015_72u13, 9b34, 29d4, sigradi2016_515m, 3e23, cf27, 3d2d, 93ba, cd25, 9f34, fc2d, ecaade2013r_001s1, 8289, 30c4, 34a5, caadria2016_373j16, sigradi2015_10.378c23, 607f, bbc5, 6c20, acadia15_203n8, 8637, caadria2017_142z36, sigradi2016_484ww, 46df, aefb, 8646, 57ab, 543d, ecaade2016_074k21, e40e, bfba, df6c, ecaade2014_218m55, 5a67, 7f95, sigradi2015_8.264o14, 5db4, a5c8, 3ecf, ecaade2014_052v12, e368, 33e9, acadia14projects_101p, 5d8b, 9fb8, 516c, 7aa4, b768, 045a, f986, 4fbd, 50ce, b902, 8f68, 1283, 1545, bf6a, cdb9, 78da, 560d, d304, caadria2017_016f7, e2fa, acadia17_162w, 5516, 9fb0, d3d1, 3ba7, df1f, 9df4, 32cd, acadia14projects_627az, acadia14projects_445ag, 5773, b754, 2986, 6bc7, 5be0, 4373, ecaade2015_64o13, ee88, 9707, 03fc, 51ec, 7695, c88f, 7363, 1141, 9c28, 6086, 59b7, 9d70, c865, acadia14_177ag, caadria2015_172d26, 8f49, 1292, 96bd, f0a2, f062, d6f8, sigradi2014_271o2, caadria2016_023n2, 43f6, acadia17_403t, bff5, ecaade2017_109kk, 587f, 7354, 0482, 55cf, ec51, be27, 635e, sigradi2016_399e, sigradi2013_206, 8aa4, acadia17_307hh, bc93, 84a2, a752, c562, 2436, 1035, a6e5, 779a, e93f, ijac201614208i13, sigradi2014_345i9, sigradi2014_140p2, 69cf, c0fe, acadia14_311t, ecaade2016_tkop66, 0a87, 1cf5, ecaade2017_163f, f200, caadria2015_178y26, 7d0d, e335, bfb1, d8f8, sigradi2016_421xx, 2480, 02c1, d315, 8a40, 9b08, 608e, 94ce, 8a8f, ijac201513306h13, acadia14projects_117b, ecaade2017_079n, f898, 8b46, sigradi2013_303l, ecaade2017_085j, 8393, 7478, caadria2016_445y18, ba0c, ecaade2017_076ii, sigradi2015_sp_8.326d31, 68af, f20e, 2ad1, 2832, 34c6, 7e96, 6dfb, f932, 928c, c1e6, acadia17_323p, e6c0, 498d, 6cc3, be60, ecaade2017_152a, 3d13, d421, ecaade2016_228h61, df4c, 52ed, 1f1d, 55c7, 752a, 440a, 8252, a29f, 6ed2, acadia16_432k25, 18f7, b6a7, ecaade2016_119l32, 06b9, acadia14_153at, acadia17_91d, ecaade2015_332r71, 4c56, 5e68, 4636, f551, e4d9, 5ccc, caadria2017_174o42, 85e2, 9e10, 99e7, e1ca, f62d, 79d8, 886b, 1845, ff59, acadia14_339az, acadia14projects_177z, 8b45, ecaade2015_278r60, 2b2b, 3ac2, sigradi2013_62u, dc1c, caadria2016_147h6, acadia15_483t20, f558, 4fe8, 4fba, acadia17_91c, 30cb, 56d9, 51db, sigradi2015_12.215m27, acadia16_332x19, f356, 6ba1, 7ffa, 5cde, f243, c9e9, 5281, b12f, 77c0, 3043, 3e50, b148, 4c06, c234, 5c19, 552e, 38a3, acadia16_106c8, ab48, bc75, bc11, c388, 69d3, 4a24, f367, sigradi2016_686zz, 9e87, e1f2, 77a5, e06d, 5338, 86d6, sigradi2014_213y7, 08cb, 5e15, 0965, d2d9, sigradi2016_431r, 7deb, aa3d, 5449, b77b, f441, ecaade2017_291q, ecaade2016_129g36, f76a, 21e3, ea92, 963f, 5603, ecaade2016_067h16, 58c6, 5a3c, ijac201614207p11, e45d, caadria2015_010t1, 917e, 25bb, ec88, d8ba, eaa7, 1bc1, 412c, ecaade2017_269vv, a8d2, 195d, d209, acadia15_173p6, d495, ae72, 2f57, 1a0c, 79bb, faad, d8c2, caadria2016_353v15, e450, ecaade2015_318m69, 9669, ecaade2017_006vv, ecaade2013r_002h2, 3c81, 6d9f, def3, 94e1, acadia14_691aw, caadria2017_003f2, 1311, 2f5d, 95b8, d667, d169, 1a2d, b1ef, acaf, 3c6b, cc25, cb9e, d317, dbca, edbe, sigradi2014_263y9, ecaade2016_223s58, 1ccc, 21d7, 4785, dd66, 6784, 45af, ecaade2017_051dd, 7637, ecaade2015_301b66, ae85, 1f09, b430, dc0d, 00c6, 9b85, b38c, 79ff, ae10, caadria2017_001d1, a5cc, 7f0e, 4295, 54cc, caadria2016_187o8, ascaad2016_034k13, 17dd, ascaad2016_035u13, e803, 6318, d69c, caadria2017_052s17, 6589, acadia17_177l, 3b85, ecaade2014_143r32, 073b, caadria2015_016o3, acadia15_469s20, 4980, df63, ab71, e37b, dced, ecaade2017_130tt, 2b13, b444, caadria2017_056w18, d844, 00b7, acadia14projects_691a, 2001, sigradi2013_41l, c4e7, eee2, b640, ecaade2014_173c43, acadia16_12g1, 37de, ascaad2014_022e4, 3a9f, b64f, eb58, be54, 10a4, a1ba, 07bb, fa7b, 98fd, ijac201412402j4, 55e9, ecaade2017_013jj, ff18, a8b1, 7e33, 130d, f48b, da48, 9a7c, a636, dc63, ca33, 440c, bf10, 28b0, ee20, acadia14_619aj, 8186, c1d1, ascaad2014_016f9, 940d, acadia17_59b, 5c41, 6301, 9ffd, 6050, 8b8f, 782c, ecaade2016_075w21, 435b, ecaade2016_158d43, 533e, 11fb, 2003, 72e3, 82ba, dadb, 0de3, f55d, 6db4, e605, 2d22, 9ed0, sigradi2015_9.152t16, 02df, 79c1, ascaad2014_021a4, b57d, ijac201412401y3, 9740, e707, 4646, 816a, 447b, e278, cb3c, acadia17_221cc, 15dc, sigradi2014_155x3, ecaade2017_256bb, 679a, cab8, aaca, f4d0, 5a5d, db8b, ecaade2016_tkor66, acadia17_532gg, d707, 2fed, bb7c, 4321, ecaade2016_ws-afuturem67, f971, bcb4, caadria2015_203d29, 0c2a, 9db8, ecaade2016_037u9, 057d, a5e9, d6e4, 2fe4, c80c, 2cf8, caadria2016_611k26, sigradi2014_345i10, acadia16_98m7, eec8, ab3f, 515e, 10c5, 99e5, 1d97, f686, ae03, 9ddd, 4467, acadia15_333r13, acadia14_565v, 7dcb, 4a31, 75bc, 31e1, caadria2017_118d31, 26a2, ebb5, 0054, 9f95, 1dc0, 583d, sigradi2014_232t8, ecad, b3e1, ef62, ef18, ecaade2016_097t26, 4de2, acadia14_699h, 26d2, 7bd3, 2449, 3e83, f7dc, cd60, ascaad2016_023a10, aeea, 4dcf, ba12, 411e, af7a, 9f74, c043, 4858, 8acb, sigradi2016_392xx, f0d8, 5056, ecaade2014_153a37, 42db, 3168, sigradi2013_267, 4066, f861, dfa6, adf3, 2dc6, 319a, 5989, a77a, fe45, c09f, c2a5, 4cef, f5db, 1af3, ecaade2016_063p15, 6e32, 8d29, b186, 9913, fc3b, e773, e0f0, 5877, f497, 99bc, ecaade2017_192qq, 121e, 6b76, c513, 543a, b379, 85ac, 7513, ecd4, f07b, d82d, baa5, 4a69, 3d41, sigradi2013_194o, acadia17_177s, f11e, acadia17_323m, 9d33, ijac201412301s5, 0204, bd99, 4340, ecaade2017_157uu, 9510, sigradi2013_343h, 30d4, sigradi2013_189k, 5522, f922, ecaade2016_188l50, f891, de7a, 813e, acadia15_57r1, 1c1b, 9941, 177f, 7912, ed49, acadia16_478a28, 0f83, 5f05, 894c, 2666, d6d3, caadria2017_190l45, caadria2016_343f15, f436, e1f7, ecaade2013r_004v3, ecaade2016_224d60, f3f5, 4c09, 657b, f302, 1b55, caadria2016_745d32, 370e, sigradi2013_95s, f157, 4cb4, sigradi2013_248e, ecaade2015_200r43, 4a10, 19ac, 8217, 6f37, 7a6b, ecaade2016_130x36, 3ae5, a8b0, 9ca8, bde0, ecaade2014_157w38, 8dc4, caadria2017_155p39, 614f, ecaade2015_13k1, caadria2017_182m43, 5bcc, 4ba9, sigradi2016_635i, ecaade2017_019dd, acadia15_274j11, 2781, 8cc6, 8cc5, 4279, 7c6e, 7000, d0a0, sigradi2016_381l, sigradi2016_625e, acadia14projects_655x, 93d6, ecaade2014_089w21, ijac201412302a7, sigradi2016_443xx, ecaade2014_194g50, sigradi2013_393r, 55f7, 40a0, caadria2016_601n25, 9eae, d96e, bc5f, 0acf, 7e57, 0036, 5698, ad96, a86b, 8a5a, f731, acadia16_12u1, bcd8, 5858, 16f2, cfa1, 2b83, a961, ed54, 6c9e, 09ce, 4577, a45a, 6476, 2ed5, 9311, ecaade2014_239z61, e1c9, e180, dde9, ecaade2015_227v49, 47f0, 2d7b, af8e, debf, ecaade2017_124dd, a2c3, 35bb, ecaade2016_042t11, ecaade2016_225n60, 8df6, 2969, ijac201412408w1, e170, acadia14projects_531k, aedd, acadia16_298j18, f51e, 2c82, 2a74, eb4a, ecaade2015_119d24, 00fd, 1ac1, sigradi2014_345e10, caadria2016_457k19, fcb6, 33f9, 84ac, 0f36, f03c, 5946, 74cd, ecaade2014_108k24, ijac201412205y3, ecaade2016_033w8, 3a62, b77e, ecaade2016_019m5, ed6d, f059, 85ee, e551, caadria2015_084e13, 501e, 99c0, ecaade2017_143m, e67c, 01d0, ecaade2017_173tt, cbda, ecaade2017_083zz, d86a, ecaade2016_068i18, 8bfe, ecaade2015_227s49, b47c, 9713, f5a5, f9fa, 1153, d1b8, acadia14projects_463aw, 7fa6, 33d2, ecaade2014_104z23, ae91, d4d6, 0adf, 5fa0, 664a, 8fc7, e720, 2f8f, acadia16_196e13, adf2, 9bee, c164, caadria2016_003h1, ef48, 2028, bab0, 8f08, a0c3, 6485, caadria2017_127f34, 5bae, 5317, 40c9, acadia17_100n, bcb6, f818, 0fe8, e61e, 9bce, 4ab7, 309f, cd62, c929, 66a6, 5cc5, a719, acadia14_247z, 97d8, ijac201412304w9, a1b7, ascaad2016_022f9, caadria2017_001f1, acadia14projects_199ah, 2269, 494c, ebe2, ce90, 3d61, 6a2a, 14ad, 1c3f, b306, 55ce, 9a5b, 12d1, 5578, d9ab, 6dbf, 7de3, 3bf8, 7205, ecaade2017_138x, 293d, 99bf, fb66, 6979, 7ad5, b5f1, 7838, f3e9, acadia17_221kk, 19b0, sigradi2015_3.11f2, acadia16_140y9, ecaade2016_223o58, 4b3b, 7154, 569d, 3c6d, 3aaa, acadia17_163gg, f192, 2587, 2b38, ecaade2015_231t52, 20a1, a5d2, sigradi2016_448t, 5335, acadia14projects_565r, 205f, 5186, caadria2017_183k44, 1c20, caadria2016_045g3, 2ace, 5758, 32ba, 393d, 9fa5, 46e3, 1bab, d236, 7df5, 53cb, sigradi2016_550n, 0598, 6d75, f211, ecaade2014_144w32, fca0, 5532, 78ee, 14a4, caadria2016_177x7, 5e37, acadia14_301ay, ijac201412405z8, e21b, 3220, d9ae, ecaade2015_158e33, f80d, 0568, 6772, 7eba, acadia17_162p, fd1b, 041d, 81e1, ascaad2016_022j9, ijac201614403l2, a827, 4489, face, acadia17_211p, d72c, ascaad2016_035x13, 77c6, 96ed, caadria2017_158b40, 212b, 03ec, bab7, f71c, ecaade2017_157hh, 4466, 2f36, abe4, ijac201513305e12, 21e7, f471, ecaade2016_134e38, 59be, c7ce, bdf7, 5220, fdf0, 3669, 2817, c40d, eade, 2158, acadia17_27t, ecaade2016_217m56, e680, c145, 178c, bc2f, ijac201513303r10, 1256, 99ee, 5c93, 576f, 26e2, 6f33, 4bde, 7541, 60eb, c077, dcca, 3257, acadia17_658qq, ecaade2013r_010z6, ecaade2017_213yy, caa4, b54c, 64c1, cc08, 0f6a, 0ec5, 9beb, 950d, 7d13, af02, ecaade2014_023k6, 8adf, 7854, fd9d, 0aea, 277f, 4eff, 741e, acadia14projects_145x, 8c81, 7054, acadia17_168tt, b2b8, acadia16_206p13, 5904, 15bd, e088, a3c6, a5c3, 1297, ecaade2015_18y2, ecaade2014_167n40, acadia14_219g, ecaade2015_215f47, aa65, 54a7, ecaade2014_163c40, 74ab, acadia14projects_647av, 1b2e, c23c, ecaade2015_110g21, 12d4, acadia17_307ee, f264, 3e44, fb78, 707f, 6404, 5079, 8a42, sigradi2016_417kk, 0521, d442, faa4, 77a4, a4e3, cddf, ae7b, cf65, 6641, 7fec, acadia17_560r, f371, fecb, 23ab, 2eb9, 1d2d, ecaade2016_023o6, ace7, 264a, d197, a3ef, de44, d12a, 1306, 11dd, ecaade2017_054z, 0f53, df6f, d1a2, 3079, ascaad2016_036d14, 8fea, 47e5, a25e, c9dd, c2c1, 6691, d1d3, 3d17, f0bc, a4a6, 969d, 70a6, 5bcb, 1e8b, 317f, a3c8, sigradi2013_138l, caadria2017_008b4, acadia14projects_497aa, ecaade2016_094p25, ecaade2016_067p16, 5999, 3727, de24, ascaad2014_001g1, bfd4, ebee, 9383, ecaade2015_129s25, 3603, ascaad2016_039t15, caadria2017_122s31, bad4, caadria2017_096x26, ijac201513201s5, dad1, fe4e, 9822, 4e86, 1340, 57ef, 5920, f7ce, eb3a, 3d1a, 36f0, 334d, 1435, c268, 7b71, 1d1f, a224, 6e8f, 5541, 157e, caadria2017_043f14, c843, cc6a, acb1, 23db, sigradi2013_274u, f5d2, ascaad2016_025o10, sigradi2016_686rr, 6d58, 1217, b034, 3cd5, 98db, acadia15_451v19, 3db3, fad9, 8e4f, ecaade2017_105uu, acadia17_329w, 592d, 9ad3, 3ebe, caf7, 2997, caadria2016_725g31, 0a60, acadia14_101ap, 68fe, ecaade2014_095t22, sigradi2013_155f, 0eec, 942f, ecaade2014_152g36, 4e25, 6e8c, 20c7, ed13, 6845, 1e05, 0b65, 2f42, a000, ecaade2013r_010s6, 6992, a10b, bbb4, 2869, ecaade2017_ws-parametricdesignff, ecaade2017_208b, 1cd9, c9c5, df08, 31df, 0132, ebbd, acadia14_189ao, d3ed, sigradi2015_2.162n1, dd67, 40cb, ecaade2017_085f, ijac201412403r6, acadia14_281t, 273d, ijac201614105b5, c681, acadia16_236h15, ecaade2014_072u17, db0f, ijac201614405l3, b72d, 7e88, 9056, 90c4, e8ab, ecaade2017_183w, e990, 8fdc, ecaade2016_208t53, 1c70, 8c40, a891, 2d51, ijac201412405e9, sigradi2016_814d, b8ee, 8bbf, 928b, a3ff, acadia14projects_135i, ecaade2016_048b14, 4381, 2b71, acadia14_347aj, 3f8f, 9063, 936d, caadria2015_208r30, f099, 672a, 5945, 47c0, 58ef, fcd8, 8d62, ebc4, acadia14projects_445ah, 4215, ascaad2016_028d11, 9010, b370, 105f, 4425, ecaade2017_189zz, 6e60, 96e1, acadia16_12y1, 0ba5, 2060, 714f, 6bc9, 9ea6, 0fa0, ijac201513105c5, acadia14_53n, d589, d132, cea6, ecaade2014_112a26, 4aba, e6dc, 5539, f866, 9834, b36c, 735c, 487c, 545e, ecaade2017_301v, 7fbd, ecaade2016_084g24, 59ce, 0f41, db07, 9ab6, b285, 13dc, 3b75, af78, 6e7d, ijac201614105r5, 8879, f207, 82c9, d4a3, acadia14projects_291au, c783, 4768, f097, 29a2, 4365, ba1c, f846, f602, 89c3, acadia17_403s, ecaade2015_193k40, 81c2, acadia14projects_719k, sigradi2013_390c, 3be3, 70df, 8ad7, fa7a, f60a, caadria2016_229w10, ecaade2017_202l, 29f9, 47ab, acadia16_98t7, 91f8, df7e, c09d, 4008, 224c, bf6e, 7280, acadia17_648s, ecaade2015_309t67, 9181, 2805, acadia14projects_619aa, 3d19, sigradi2013_98, 7c48, 08f2, 947b, 7ea8, bebe, e589, 7c59, 9d04, 57b2, d22d, ecaade2015_178g38, 45f0, 190c, 6bfa, ijac201614405x3, 912f, ascaad2016_043p17, 5965, 76ba, 459c, 895a, ijac201412204h3, 80e8, d245, 6fcf, 2cb0, ecaade2015_235m53, ijac201614308a5, 7907, fa19, 9806, cf3f, edd7, df8c, 6d7d, 000b, ecaade2014_086u20, 1912, ecaade2016_118i32, acadia17_230a, d549, caadria2015_226w34, ijac201412403f7, b7fa, 7557, caadria2017_158a40, 2c04, 7a08, ecaade2016_158g43, b387, 6959, 7613, dd7b, 09a1, 86fc, sigradi2014_018n1, 86f5, 8c8f, 42a8, ecaade2014_140i31, ebcb, f9eb, f7b8, 4303, d6c1, ijac201513205s8, 280e, 8108, sigradi2016_387vv, ecaade2015_22t4, sigradi2015_10.74m18, d61d, ijac201513102f2, 6ccf, fd1c, 3dfa, caadria2016_703r30, 3c7c, 6f84, 1676, caadria2015_087p13, e131, acadia17_455q, sigradi2014_099r8, caadria2015_172e26, a2da, 1264, f430, 59a9, 027e, 267f, e998, acadia17_153h, d532, ecaade2017_264b, acadia17_608gg, ecaade2014_057l14, ecaade2014_014g3, 22c6, 1804, e31b, acadia14projects_347ah, 25f0, 1024, caadria2016_871k37, d99b, c1be, ijac201412405m8, b030, 4a53, 7434, ae74, 85b3, 909e, 0fe7, 9088, a145, 024e, cc37, 0de4, d778, 72db, 41d2, 5865, 27b4, acadia16_344n21, ecaade2015_161h34, dd7c, 7adf, a586, 152a, ascaad2016_048g20, 449f, 61b0, 3eef, 3b14, b39e, 69b5, 0209, ff6b, 5cdb, 18e1, 7961, acadia15_251o10, 7441, 3f27, 401f, ijac201412301w5, d91c, b893, d9e4, f64f, ijac201412204o3, 7c11, f5e5, ecaade2015_287s63, 487d, cd29, f120, ecaade2014_143o32, 8e81, 8117, 7a0f, 2b96, ffe6, 4498, 8d31, fa99, 65b8, fb25, 79d5, 603d, acadia16_164u11, caadria2016_851t36, 33d3, ecaade2016_071m19, ecaade2017_256t, ecaade2014_130z28, ecaade2014_230r59, d948, 221e, 636c, ascaad2014_033x9, 518f, d294, e6e4, sigradi2013_393l, acadia17_658g, caadria2017_046k14, 7191, 1fd0, caadria2016_683h29, ecaade2016_067m16, ecaade2017_108m, af55, 7558, 2d8c, 70b5, 4db3, 5c45, b519, 79ca, 34e8, sigradi2013_243f, 1221, 8eb0, 3a87, ijac201614307g4, f409, d2e2, 32c7, c324, ascaad2016_024h10, 8406, 7f1e, 26eb, 7c19, 22c9, e598, 8929, 52d8, ijac201412401f4, ffb9, cd64, acadia14_479av, 8459, sigradi2015_3.43j2, 154e, be02, 463f, acadia14projects_627g, fbe2, acadia17_491u, 0e66, 2140, d8f9, 4f9c, 7518, 8190, 327c, 7533, ecaade2015_228a51, ff4f, sigradi2014_201g7, sigradi2015_8.189v13, 5c22, ff36, b7e9, 4b85, fa96, b707, 6911, acadia14_555j, 5110, 44f1, sigradi2015_11.165u25, 63fa, 2681, 2798, dd4a, 0c9e, 16b0, acadia16_424h25, 6a77, 4c8e, b558, fafe, sigradi2016_673dd, 85a1, 9e24, ecaade2014_224y56, 1726, f156, e782, 0996, acadia17_230c, 34d6, 7a0d, ad8d, ijac201412403h6, 810b, 75b2, acadia14_375az, fc53, ecaade2016_037w9, 0f6c, b382, caadria2017_005w2, ecaade2016_072d20, ijac201614207l12, b81f, caadria2015_014r2, 8135, b889, sigradi2015_sp_10.311l31, 0dce, ijac201412204b3, 78e5, ijac201412205r4, ijac201412206b5, a596, ecaade2017_215ddr, b9a2, 51e9, cbe2, acadia14_63ab, c47e, d49d, 4862, acadia14_111i, 8c73, ff70, ce25, 102f, 6752, d265, 2e55, 1e0a, fa0a, 0d55, 7581, e895, ea08, b1ca, 7faf, 08c1, sigradi2016_815w, 7448, 7492, c2c8, ascaad2014_029u8, 2168, eb97, ab58, 5e2d, b8f0, ascaad2016_040d16, 9a08, eaa1, acadia16_214t13, 3940, sigradi2016_515g, ecaade2014_127p28, 5d34, adbe, f653, 0d56, f1d2, c029, ecaade2015_256d58, 2df1, a1b3, 732d, 7f4f, 4876, 0349, 05b3, 57db, 71c5, a4de, 05e6, bc36, 2d74, c837, 4097, 89a4, be4f, b8d7, 21fd, 2a8a, ecaade2015_28v5, ascaad2016_007v3, ee03, 5023, d303, 33af, ijac201614204b10, ecaade2017_184ll, 747b, 3cda, f65d, ac66, ecaade2017_013nn, 6e6b, ecaade2014_215w54, 4aac, 7fc6, 7e6b, sigradi2014_345n8, 11e6, 8a3d, sigradi2016_710ff, 77b1, ef53, acf5, acadia17_570gg, be26, f424, 46dc, ac93, 9f4f, 506e, acadia16_402o24, eb90, d08d, b606, 39e0, caadria2017_174i42, 359a, 70e2, ecaade2017_148tt, caadria2017_129p34, ecaade2015_100t19, 0ad5, 14f5, be91, 0210, ecaade2017_273o, ecaade2014_084l19, 9334, a2fb, b31c, d135, 79da, caadria2017_029i10, ece4, f1e5, c7f3, acadia17_424mm, b8e0, 56b3, db16, 1fd1, 1eab, a4e6, bab6, acadia14_125v, eee8, 45d2, ecaade2015_217j48, ascaad2014_030c9, 4d5d, c384, c73a, 39cb, e7b2, d4d4, a388, caadria2017_104d28, 34e1, 3e5d, caadria2017_189h45, a6d6, 6a1a, sigradi2013_138p, sigradi2013_303n, dc61, 2b6d, 318e, 4458, 29fd, b7fd, ijac201412203y1, f050, acadia14_189al, 7e55, 70b6, fcb4, ba97, 0faf, 2835, 3de6, a2b9, 2980, 4542, ce9c, 5e5c, ee27, b8fe, 557e, cd7f, 920b, 0bf6, 55d0, d7e1, 8fb6, ecaade2017_194s, acadia15_451g19, d4fa, acadia14_219av, 1515, caadria2016_477u19, ecaade2015_48u7, 7025, caadria2017_142d37, acadia14_655ai, d157, 1d84, 7cdf, 25a8, 9a2a, 4b75, ec0a, 59db, acadia17_455x, ijac201513306w12, d055, 9211, 8a61, afd9, ec0e, 852d, acadia14projects_627al, ecaade2016_217s55, ecaade2016_222y57, acadia15_110e4, caadria2015_061k7, ecaade2013r_019f10, acadia14_517r, acadia17_50tt, 87b1, acadia16_260s16, f2a0, 548c, 1da8, c970, 0b43, ecaade2016_126p34, d1e4, e397, acadia15_161h6, sigradi2014_314r6, caadria2015_226r34, ecaade2015_268y58, e6b9, be44, d4f1, 00cc, 2f3e, ecaade2015_61p12, c54f, 3550, 5b74, 5613, 54f5, 7d63, 73e9, sigradi2015_6.327t8, 5e4c, caadria2015_126x20, 96b8, 1be2, e14a, 80c8, 13f2, 9e5b, 7b73, 51c1, 6100, 9721, ecaade2016_098f27, f165, 2a6e, 6c9b, 9a7b, c544, c26a, 5e36, f281, ee1d, acadia17_91b, 4297, dbd3, c38d, b5b1, 78c4, 2958, ecaade2015_35y6, e608, ecaade2014_163h40, ecaade2016_078h23, fe8a, 6379, fc6a, 9e3c, ascaad2014_034j1, 0bd8, 0bc2, 46b6, 80a4, ecaade2015_38j7, ecaade2013r_008h5, 7ff0, a1e1, 1952, cfb6, 2bd3, ecaade2017_042hh, 3970, e1f9, c081, sigradi2016_625oo, 4c37, a714, acadia17_402e, 6d8f, ascaad2016_035p13, 75af, fe63, 6fd6, 4515, 3b8d, fe92, 71fa, 18b3, c073, f925, 2f4a, 7ea0, f4f3, caadria2016_343e15, c4d8, 0be5, acadia17_237ii, c5b1, acadia15_110a4, caadria2016_651z27, 230a, sigradi2016_637p, 4c53, 7d10, da89, sigradi2015_3.209x3, 8cfa, ca00, acadia17_291p, 338b, eba3, d721, 4a3d, 7b24, 1abf, 90f4, ffa4, f7c6, 76c7, 6de8, aade, 4c1b, 7933, 380e, caadria2017_155u39, d7f9, sigradi2015_3.221v4, 6ee9, 53d0, bd6f, 0ace, 86c2, cf9a, 50cf, b1d5, b52f, 290e, 9be0, 0ad6, ecaade2016_080y23, f083, 966a, aa9d, 87df, 1c08, 3406, 15bf, 6755, 6cf6, caadria2015_122p19, 7cd9, ecaade2017_101ee, ecaade2015_301c66, caadria2017_095e26, 3daf, 43f5, 9e5c, e607, acadia14projects_53n, 8505, 73df, f2b9, e6dd, acadia14_479b, 4fc3, bee5, 029c, 005e, sigradi2014_201f7, ecaade2014_011w1, ecaade2016_068o17, 0af8, acadia14_53p, 8be7, 2b10, 1f5e, aebe, 60c5, sigradi2016_815ee, 97b0, 71b6, fbe1, 72ce, 2d83, sigradi2015_4.219i7, f0e5, 7500, sigradi2013_268i, sigradi2015_10.377s22, f79c, f32d, 422e, 4fe4, 0221, 8245, b232, d40c, 956e, 0adb, sigradi2013_167, 558a, 32dd, 91fd, a054, ee48, 7682, 8949, 1811, e108, 894d, fc23, 2083, e2fd, d618, 2e14, acadia16_424f25, e665, d448, 790d, 4417, 6647, ecaade2014_153o36, ecaade2017_220nn, ijac201513306c13, 0193, 149b, d69f, cf88, 71b2, 096a, 2c49, ecaade2016_162x44, 753a, e916, 9c03, acadia16_206k13, 76fa, 72a7, ecaade2017_grih, acadia14projects_145ag, feef, fe1f, 6e92, sigradi2016_417nn, 0ded, b220, d623, 60cb, 3858, acadia14projects_579f, ecaade2015_127v24, 2f27, c011, b539, 5757, c10e, cb2c, acadia14projects_135k, ijac201412407z9, a156, sigradi2016_490nn, d12c, e84c, ecaade2015_138t28, fafa, 46eb, d649, d540, c1e0, fcec, c7af, 920a, caadria2015_122n19, caadria2015_102b16, 1848, sigradi2016_792n, f1e8, 0cc8, acadia16_72c5, ascaad2014_005e3, 8f17, ecaade2016_199y52, 9454, 89ab, ed6b, f0fe, a168, fd4c, 748d, 2119, ecaade2017_048w, 5a52, 1495, fb63, 5930, ascaad2014_005x2, caadria2016_157t6, sigradi2016_399c, d9f5, 50d0, f5cc, e384, 7130, fc03, 47ef, 9403, f318, acadia17_511xx, b983, ecaade2016_185y49, acadia14projects_101ar, caadria2015_209a32, c214, ecaade2017_019cc, 0be9, 52ff, 3671, 1412, 86f1, 084e, ad73, ascaad2016_045r18, caadria2015_203j29, 98ec, 7602, acadia17_36y, a193, 00ec, 6dcd, 4e46, ecaade2014_215y54, acadia14projects_719r, b63e, 7b54, 6b85, sigradi2016_814p, 5c67, 2860, 7cf4, 6feb, 6f87, acadia16_214a14, b6de, 92cc, ca25, 8d38, 5354, 590d, ddd2, d8c5, sigradi2013_112, 335b, bc22, acadia17_100r, 6e66, 77fb, ecaade2013r_001e1, 4101, 8320, 7f74, 9108, b7b8, acadia14projects_601ad, 4a2c, 3891, ecaade2015_38t7, fd0d, acadia14projects_637ag, 9cf5, ecaade2017_grid, ijac201513101e1, a7f0, caadria2017_145y37, 22d7, 8802, f8f5, caadria2017_023i9, cd16, bd56, 3509, 4631, f734, 2b62, a97d, 296f, efac, f528, e99c, 51f8, 1bb1, 2077, dc09, 134e, d567, acadia16_332y19, sigradi2013_330d, 037b, 1ea0, 60c3, 3e46, ecaade2015_233u52, f4fc, ecaade2017_124x, 656c, 9d34, a23c, 9103, sigradi2016_809pp, caadria2016_683g29, a4ed, 989b, b7f5, 8158, b1c7, caadria2017_080g24, ecaade2017_301i, 4c49, 9d39, 9382, 2fac, ecaade2016_151m41, 503c, ae66, ea2a, acadia14_473ae, sigradi2014_185z5, 22a2, fd02, ecaade2015_72z13, 8e8d, 2fcf, 7046, caadria2017_015j5, 186e, 57f7, cbbc, 97d2, 9f27, 7ed8, 7c7d, ijac201614301a1, acadia14projects_365ag, 8c6d, d09c, ecaade2014_214u54, ascaad2014_021b4, d731, 66aa, ecaade2016_129p35, 3398, 7215, 85d9, bde3, a4ef, a03f, 5f56, ecaade2015_22y4, 2094, 0b7b, acadia17_348b, 5230, 2976, acadia14projects_555l, 901c, 5673, ecaade2014_201c52, f0b0, d615, 0892, 1197, 6e97, f8aa, 3b69, 7add, acadia17_423hh, 75a2, d6cb, 1461, c45b, 52f3, ijac201513305z12, 0fc4, acadia16_140l10, ecaade2017_273r, cf68, sigradi2016_484c, b529, acadia17_230f, 1e5e, 93fe, c257, b059, ecaade2014_072v17, sigradi2013_158f, cacb, 540d, 38ed, 1f19, 8577, 395a, 6e6f, 25e7, a353, 31fe, 97c3, 4a9c, 2648, 101b, c00c, caadria2015_014v2, e324, e010, e065, 0c3d, sigradi2015_8.186k13, b32a, sigradi2013_183v, d5bf, 3817, ecaade2015_319a70, ecaade2014_021t5, a8e3, 2f83, a58d, 14df, ecaade2014_127o28, ecaade2017_069ee, 691e, ecaade2015_206i45, 95ad, d726, 1a0f, b2f5, 1477, 5c2e, 53ec, caadria2017_023c9, 9f7a, 96fc, 958b, bd1b, 6675, 58bd, ecaade2016_042b11, ecaade2016_063r15, 55ef, 567c, da40, 3539, d8ee, sigradi2013_429g, ecaade2016_094t25, acadia14projects_257aa, ijac201614405k3, acadia15_469h20, ecaade2016_193v51, 53ff, 1093, 2385, 7761, 158a, a100, 72cf, 8b9a, bab9, sigradi2014_052o5, 6a02, 3963, df0b, fd20, 8dde, ceb6, b400, 690000, 100b, 4d16, caadria2015_073l10, 16b9, 57b8, 915a, 65f1, 03e9, 535b, 0f00, ascaad2016_035s13, f753, 2c5f, 8927, def8, 4bad, 40ce, 8176, sigradi2016_484pp, 399e, 5592, 4ca6, f92d, 800c, cf7f, d486, sigradi2013_304a, sigradi2014_213s7, c24d, e2f2, sigradi2015_6.387m9, eddd, 0f84, 59f6, caadria2015_203l29, 0a83, 472f, 776f, ecaade2016_099n27, 3db8, db76, e283, 3ceb, acadia17_648rr, 482a, 424f, 1ae4, 6cb8, 3ee2, 84a9, d93c, 9668, ad17, sigradi2015_10.307z20, ascaad2014_003o1, ascaad2014_003y1, da3f, ecaade2017_ws-archieduq, ffda, acadia17_648y, e9fc, 177c, 3b44, 9766, 396a, 603b, acadia15_195z7, bf67, c0b0, acadia17_598p, b814, 4aea, f040, 8e2c, sigradi2014_037y2, dbcc, 6f4b, acadia15_323b13, 6744, e2ee, ecaade2017_ws-archieduy, b60d, fbe9, 4d15, a06a, e437, 12a9, 4c21, ecaade2015_211w46, f5a4, 2656, feeb, 665e, 4cc8, fa11, 695d, acadia17_60bb, 5637, 1c03, d879, 9352, a6a7, 2963, 31aa, 2760, sigradi2015_11.196h26, b667, 45a6, e8db, a263, 82ce, sigradi2015_11.222o26, ecaade2017_152kk, 66c9, 77af, 7e47, caadria2015_164e25, 1b49, 3d3d, f57b, ecaade2014_023r6, eac9, d10f, ascaad2014_010l5, 9670, 4c03, 60ea, bc02, 49c4, acadia17_520t, 2667, 7c34, 3446, 66ea, 5303, dc8a, bb47, cd90, e155, aa9b, 1171, 488a, 6e6d, e48d, 9494, ffe9, sigradi2016_595ee, 31d1, 69e6, 5f1d, a2cb, e68e, 6d09, 5703, acadia14projects_435av, 7c3d, dce7, 43b5, e54b, 3857, 2c9e, ecaade2017_031ss, ecaade2014_157z38, a543, ecaade2015_296r64, c31b, 17f5, caadria2016_177v7, acadia16_394j24, 9dbf, 48fd, aa06, acadia17_237ff, 8ebd, 033c, 4404, 60aa, 0ac6, 63e0, 2d84, caadria2016_435u18, sigradi2015_7.146w9, 580f, caadria2015_030m4, 87f8, a8d0, 6b47, e522, acadia15_497g22, e5bc, 2f34, 0775, 1d9f, b171, f779, 4c3d, sigradi2013_117z, 8267, 16e7, fb54, 8d69, e95f, ee4f, ecaade2015_114i22, 0545, 55db, fb52, 562c, sigradi2015_4.219h7, 3c44, ecaade2017_085h, c29c, ecaade2014_044i11, 6459, 7f6c, caadria2016_517e22, 4be4, caadria2015_218u33, 5fd4, 06e4, 6da1, dd02, 795c, 1113, eba1, bbcf, 576e, acadia15_185u7, 60ab, ijac201513206i9, f9e8, 7824, 94db, c3cb, sigradi2014_292s4, 11f4, ijac201513205z7, ecaade2014_157t38, sigradi2015_6.387e9, ecaade2016_011b3, 68f8, ecaade2016_108u29, 3eb6, 3a05, ba03, 62f0, 9db5, ecaade2014_191t48, 8415, ecaade2015_86l17, 259a, 5e71, ecaade2015_325d71, 5b35, 173a, ce75, 23cb, 35c6, ea84, 7157, fda2, e630, ecaade2016_063m15, caadria2017_105j28, ecaade2016_110c30, 4bb6, 76d9, sigradi2013_429m, e4c5, acadia15_211r8, 270a, 0b75, a956, acadia14_33ag, ecaade2016_128l35, 7095, ascaad2014_019h3, f962, efbf, acadia14projects_339af, ffc7, 7a97, 6db5, 4616, 55c6, 5cb1, 1aab, efb0, 456a, ecaade2015_180w38, 7b72, c3ab, fe25, fe3b, 6373, 5809, fb64, b73d, b6dc, b655, 1054, 3631, b4cb, ecaade2016_123v33, 4c59, f3ef, acadia15_469d20, ae2f, 5bed, a8c8, acadia14_619ae, 7f7f, cc32, 9d87, ba86, caadria2015_164g25, caadria2017_183b44, 66ad, 7a90, 5415, 77a6, 9358, 9c7b, f366, bb0d, 209e, ecaade2017_051r, sigradi2015_10.309k22, d92c, 813d, 41c5, ecaade2014_192a49, 9293, 5f9a, ecaade2017_228x, e779, 4302, df60, 16da, acadia16_298n18, 9818, fdd2, ecaade2017_009q, 9d25, ascaad2016_057n22, c631, ijac201614208z12, acadia14_435aw, 585d, d5a0, d091, 130b, f6b8, 5473, 4efc, 55b0, 5c3d, ecaade2015_256a58, 5477, ecaade2017_255o, 42a2, sigradi2016_659w, ecaade2016_142a40, 5ead, f3cd, c64f, caadria2017_037e12, 9aa1, 3b5b, 3dc5, ea79, caadria2015_119a19, d487, ijac201513302j10, acadia17_201qq, cf09, 621e, 656d, 2412, 7705, fc46, b2c6, sigradi2015_10.74o18, 254f, ecaade2017_225m, f762, 809e, a7c5, 64c2, 28b3, 04fd, c3bf, 1bd1, 6cab, c511, 7e24, 9eee, ecaade2017_021u, sigradi2015_8.27p10, 4077, a6f0, de8e, 8727, ba6b, b497, bf15, 02e6, 9191, acadia15_211o8, be2f, cee5, 98f1, 1ca5, bd75, 499c, b1d4, e5de, ascaad2016_056i22, 802a, ijac201412205o4, ecaade2014_175z43, sigradi2015_2.162r1, d2ef, fdcc, ecaade2016_025n7, ascaad2014_022d4, 821b, c854, 285e, adfb, 8aff, 3f3d, e8f3, 6413, ascaad2014_013t6, ecaade2015_33k6, 98e7, 9cf1, 8e1a, 06f7, 672c, a158, bce2, acadia16_470m27, acadia14projects_75e, cf23, 76fe, ee19, df5d, 2e99, 22e0, 7562, 9bb3, 98ff, 39a3, e7bb, f4cb, 5b23, ceb2, e3e4, bb36, 3505, efb6, acadia14_479z, 5f8c, 3e25, d50e, f611, ecaade2015_261i58, 0d0a, dfa7, e247, c43e, 00bd, ecaade2014_225l58, 492c, b846, 4667, 1c9e, 103d, 0324, ecaade2016_037x9, 368f, fe19, f61c, 33f1, ecaade2017_255c, 796d, 3bc8, sigradi2013_194p, ecaade2017_129mm, 8b8a, ijac201412202x1, 693f, 4bc8, ddb3, ecaade2016_222x57, ecaade2017_277gg, sigradi2015_10.309x21, ecaade2014_169l42, 8c3b, 72bd, caadria2017_029t10, 5821, f3d0, 96e3, cecb, aa68, 62c1, e658, fea3, e755, 00ee, c496, 9ec7, 490b, 5d44, 48fa, 5350, 3432, ecaade2017_229ee, 60cf, sigradi2016_484e, 80a6, d181, eb24, 173e, acadia14projects_135s, f262, 3ed1, 92e3, 32a5, 059e, 37ea, 86a0, b046, sigradi2014_045a4, acadia14projects_237ay, 7fdd, 8816, ijac201412407x9, 67b9, df36, 7010, 9ac0, ecaade2014_233n60, c27a, 015d, ecaade2017_215h, a20d, 62d7, 4aef, 6eb8, ed3c, 57bc, 7f49, 593d, caadria2015_086h13, 50da, 52b1, fdc5, 605b, ecaade2014_151x35, 5a33, caadria2015_190k28, 7d50, 1c1f, acadia15_371c16, 3416, 8e22, acadia17_542ii, ea48, beb8, caadria2015_206w29, b761, a7b6, ecaade2017_143h, acadia16_34d3, 384d, 03d0, 931b, acadia16_88z6, caadria2017_168a42, 83fb, 7125, d0b8, ecaade2014_240s62, 2d24, 65db, 83b7, 9991, adcc, acadia14_427am, 8227, da76, ecaade2016_163p45, 00e2, e7a2, 2e39, 794a, dd8e, e39b, 77c1, 6f85, 9462, c3e9, 0477, acadia14projects_291an, ce5a, bfee, e45a, 89d1, ecaade2016_216b55, b35c, 888c, 9bff, a532, 4e4b, 00fa, ascaad2016_042c17, 9457, 777d, 4a4b, 0446, 1c40, 82af, 5dd9, 9314, 4588, 80da, 894e, 0016, sigradi2013_425t, bfc9, ed38, 0d7f, 89be, b5de, 710f, 9f16, 169c, ecaade2016_171b49, acadia16_88n6, sigradi2014_099v8, e8a1, ecaade2015_35n6, b2d5, 0e34, 9631, ecaade2016_047e13, b6cb, bae6, 0556, 4d10, 45cf, 367a, 6158, 57b3, 1997, ecaade2015_227b50, f90b, 316f, caadria2017_048c16, 17d5, 61e9, 38d6, 0494, 28d0, 3e8b, d2ce, fc5d, ca6d, 4a7a, caadria2015_126t20, d511, f77e, 449c, sigradi2014_263w9, f850, d1a0, 9ca3, c5d9, a303, 6102, 33ca, 8735, 809f, 7949, 6016, 02dc, df69, caadria2015_142l23, 7ec6, b491, 0db9, a2c1, 493f, acadia14_125z, e445, 3acf, 1528, ff0a, d840, 70ea, 3bb2, 56e2, 83e8, acadia14projects_291ak, 3b7e, 0a6e, 39f5, caadria2015_162z24, caadria2017_005s3, 6b28, ebb1, ascaad2014_005a3, 91e7, 63c8, 1a17, c3e8, ecaade2017_071oo, cf3d, d46a, 2909, caadria2017_048l15, 149a, 5ed4, 9a7e, 5e1f, eb91, 5d3c, 9fe4, 6458, 2eae, e993, 8ae7, b51f, 849a, 471a, 0eab, 51f4, 7291, 1f08, e857, 9dd8, ijac201412204u2, 7355, d9ef, 73e2, ecaade2015_101c20, ascaad2016_012z5, caadria2016_209v9, 86fb, f95b, c9ff, ea1c, sigradi2016_807ll, fa86, 9929, f451, acadia14_199aa, d2da, 0ee6, ffa3, 7c35, b838, f5a9, 0649, 22bc, 5f3b, ecaade2016_151d41, caadria2017_127c34, cb90, 088b, ecaade2017_069ff, 681e, caadria2016_529p22, ecaade2016_234x62, 9a7a, 5b5a, 0cc5, ab11, d498, ec36, f3c2, 4d2e, df3d, 49a8, sigradi2015_7.203h10, 1a6e, e44f, 95eb, 149f, 6f0b, 8002, effc, 1025, 9f84, f2df, d27d, 4923, 3f4c, 0ad9, 8f39, ecaade2017_027d, c582, b68d, f5de, 9c8e, d737, caadria2017_047w14, 867d, af3f, 6eb9, acadia16_234f15, 1392, ecaade2016_094z25, ascaad2014_016j9, 6a2e, acadia15_357z15, 1ddf, sigradi2013_54n, 15e9, ijac201412206t4, 3f87, b906, 8c13, 8535, feda, sigradi2013_411, 817b, 7361, 8405, 03a6, 6ad8, 63f2, a974, 3061, 57ff, 3649, dfb9, eb74, 4724, 5b41, 2087, 0955, eb01, ascaad2014_004k2, 0bea, c7d4, 610f, sigradi2013_313s, 48c7, 24de, 34dd, 9e1a, dead, ascaad2016_015o6, c4fc, 513c, ecaade2015_92l18, 7c26, edd8, a250, 509f, 5116, sigradi2016_490hh, 3604, c75d, 7417, fb01, 52db, 208d, 6d01, cb64, 9bb4, ijac201614403t2, 8945, fd88, a9f5, 80a5, 9773, ba43, d102, 18ed, e084, ascaad2014_024t5, 2bfe, 6a82, 0696, 78a7, 6372, a0eb, 427e, a713, 5af3, 5bdb, 81f8, ecaade2017_164bb, aef0, f127, 6925, acadia17_230d, be31, ef71, ec48, 850b, 1ff7, 9bad, caadria2017_190w45, f56d, e150, acadia17_90hh, 9466, 0b60, 2010, ff47, 8eea, ecaade2014_169s42, 825d, 627d, 3396, 34e4, 9906, 01d1, 7975, 4941, 6cc5, bc12, acadia16_244x15, ee55, 5fc8, 1ab8, 6c6a, 370c, ee0a, 8524, b9b2, d797, dfca, 9b03, ecaade2014_070l16, 5f91, 04c8, c3c2, ecaade2015_301r65, 822a, 79a9, eff3, 532e, d0f4, ecaade2015_138v28, 420f, 4a35, ecaade2017_229kk, ascaad2016_045f19, 18f1, f9ef, 7639, acadia14_627ak, caadria2017_056k19, 2db4, 6eed, cab3, acadia14_565y, 15d5, d459, e8be, 8aab, f6c4, 146d, 9e71, 74b0, 2651, fb46, 4125, 13b1, caadria2017_127e34, 5223, d1fb, f870, a3e9, 35ee, a405, sigradi2016_647pp, 8214, fde6, sigradi2015_10.250j20, 3d48, f98c, 25fb, caadria2016_013t1, 6aa1, 65c6, ascaad2014_012h6, 6d32, c1fd, 086a, 025f, 9f85, ecaade2015_320n70, caadria2017_183c44, 8eef, 8c48, caadria2015_194p28, 8c30, 6263, 6694, f745, b2e0, 495b, d058, e70c, 0266, 3078, 20f5, caadria2017_079d24, ee07, c2bc, 314b, ascaad2014_014p7, 5ab5, ascaad2016_049v20, sigradi2014_239c9, sigradi2014_330j7, caadria2017_003z1, acadia14projects_291ao, ecaade2017_229aa, 8a0e, b0b2, 69d1, 3a36, 96e8, 3866, ecaade2015_114y21, c739, sigradi2015_3.11i2, 71a5, 6be4, 9fb9, 6f47, 952e, 8470, b5dc, ascaad2016_051e21, b036, acadia14_627d, 7019, e5b0, 6b73, ijac201412205i4, f25f, 6966, 9554, 49ce, ecaade2015_333e72, 909f, 3e91, 7f6a, 0487, 3af5, ba78, 9a24, 2086, caadria2017_079a24, f5ff, ascaad2016_038p14, b722, d1ae, ecaade2014_152k36, ascaad2016_033w12, 98dc, 215e, 0726, acadia14_619am, ac89, 524f, 5657, 4de0, d4ba, 7c8b, aa4b, ecaade2017_029u, ad0d, ecaade2014_153u36, caadria2017_074k23, 8d14, ijac201412205t3, 12c1, f719, a853, 37dc, 75a0, acadia14projects_671s, 898b, 1397, 9140, b378, caadria2016_219d10, b301, f995, 2752, 1d8c, 5576, f91a, a8fe, acadia14_427al, caadria2015_213p32, b5db, 22f7, c7e0, 5b55, acadia14_43aj, caadria2015_188v27, 728b, ecaade2016_225u60, 1cf1, ecaade2015_74n14, ecaade2015_193j40, f267, 8e09, 7c3c, e129, f1a4, acadia14projects_719s, ascaad2016_021b8, 417b, 291b, 5d9b, 0c11, 3e98, acadia17_463kk, e5ba, ecaade2015_138m27, 2a66, sigradi2015_8.81w11, dd07, 8e70, 56d3, 3570, f97e, 31d2, 3816, f12f, acadia17_424ss, d7d4, 42cf, d729, ijac201614403c2, ec76, ecaade2015_138m28, ecaade2016_013r3, d6c9, b825, 0483, 2495, 802e, 8d7c, ecaade2017_061f, f1b4, ecaade2014_018y4, 27d2, 360d, ecaade2016_238m63, 651c, c176, 4668, caadria2016_673c29, 6d2f, de15, dcf2, fcf0, 27dc, acadia17_231k, 147e, acadia17_323t, acadia16_344w20, e0fc, ecaade2015_178f38, 9ba5, b413, 9e79, acadia14projects_53p, 51ef, e4b3, ecaade2017_044oo, e15a, caadria2017_067m21, e0a1, sigradi2016_560y, 8ef8, 272f, 462f, caadria2017_023y8, sigradi2013_91, ecaade2016_017r4, ascaad2014_022k4, acadia15_161b6, 1fb6, 4a60, ecaade2017_046k, 4352, sigradi2013_280m, ffca, c7a9, 7d4c, a7e9, afcd, 5bc6, sigradi2014_041a3, ecaade2017_169ii, acadia14_619ak, ijac201614305n3, d8f2, acadia15_395z16, caadria2016_569h24, 114b, ecaade2014_215d55, ascaad2016_014l6, d5a7, c758, 2bcc, 169b, b791, 3fc0, 069c, 86d1, ecaade2015_297w64, 011d, 2b61, fc54, ecaade2016_241i64, 091c, ecaade2017_076hh, c5e4, 30e5, 0304, ecaade2016_027y7, sigradi2016_732r, 261d, 0f4e, ecaade2015_55i10, 66e2, caadria2017_123s32, 34e2, 9d9a, 980a, ascaad2014_014b8, d571, f923, ff3a, 37d5, ecaade2015_87s17, 0b82, a67c, acadia14_619ao, ecaade2017_290tt, f1dd, ecaade2017_227n, acadia15_357x15, b82c, 5ff5, 82e3, 8b1e, 91b9, ecaade2015_241s55, fab5, 3b97, 1805, d43e, bed8, 43ce, 21f7, 33db, 2068, 7313, 59f7, ef28, ijac201614308t5, a52a, ijac201614201d7, b420, 682f, df9e, e35b, 49ab, ac90, ecaade2016_152a42, ascaad2016_022z8, e909, ecaade2015_250h57, 639d, baf7, 7b2b, c026, 2231, 6adc, ca48, 83d0, 3c1d, 94bc, acadia16_214u13, acadia17_296t, 2e22, c997, b0e0, 8d4e, eb66, 1ce4, acadia14projects_445am, 33aa, 4654, ijac201412403z6, 7a44, 6932, 262b, 70a5, de94, ascaad2016_054a22, ecaade2014_168v41, 9d5e, 949d, ecaade2017_220mm, d9c3, 92d4, ecaade2016_130d37, acadia15_357n15, 08dd, sigradi2013_414d, 04c4, b6e8, 47f4, ecaade2014_176y43, 4e20, 2be3, 543c, 5c92, 126c, 1e14, bf96, 0be3, acadia17_322qq, e688, sigradi2014_021u1, ec87, 6e36, ascaad2014_005n3, 4c6a, ee2a, e90c, 9965, sigradi2016_625gg, c1ea, sigradi2014_151c3, 0b0e, c3a8, bf4d, 7e73, 6fa6, a276, 603c, 021e, 6f68, 3dd4, f967, 119c, ecaade2016_091h25, ecaade2016_011r2, 6254, 16be, sigradi2014_152u3, b158, ascaad2014_013w6, ascaad2016_007t3, f176, cca3, 935e, 386b, 092e, 9359, 42e3, acadia14_435ar, 00d6, 1e58, 4718, 27f9, 58cf, 93d3, 4267, ecaade2016_225e61, ecaade2016_006t1, 035a, 829d, deb9, caadria2016_187d9, ede0, b8ab, 8542, 9d5d, 75b4, 10c3, aa95, acadia14_463l, 3373, ecaade2016_164n46, ascaad2014_022r4, 874b, 5270, f4a0, 6342, d3a8, c9b2, ecaade2014_046t11, 1590, ff4d, d599, 7b5a, f8cc, c7c9, 50ee, 0fdd, a796, 21fe, 607b, acadia14projects_33am, 7ba9, 783e, dad5, cc9c, cbe7, acadia14projects_609ai, 7fd0, 0dc7, 6788, caadria2015_213h33, ecaade2017_274z, 1476, 7e32, 4da9, 1fed, 33da, 11e7, 6b2a, d2c3, 12c6, 6da5, 3608, ecaade2017_215qr, 651a, 75cc, caadria2016_105f5, d13d, a975, 0a98, 999e, be38, 98ee, 66f7, 8bbb, caadria2017_096l26, ascaad2014_030d9, c797, ecaade2014_014w2, 2414, 88b8, 852b, a6fe, 2fee, d4e2, b5fc, acadia16_106o8, 53b2, c860, ecaade2017_148e, b500, e66e, 1674, b80d, 2173, b423, d9b9, c413, 5e30, ecaade2017_039c, ecaade2015_195r41, f35a, 97d6, ecaade2016_154h42, fad7, 7d6d, 6587, 6acd, 3dc1, 0860, 56e3, 4d07, 5c7e, 2e73, ecaade2017_192l, ijac201614307o4, 7fb2, ijac201513305u12, f2be, 6e24, ecaade2017_032l, 8e56, caadria2017_074m23, e6f7, 6181, 3f2a, c3cc, 620e, d18d, 5aa9, d293, 383d, aa14, d398, dc52, c8be, caadria2017_080l24, 8e34, ascaad2016_021l8, a451, dc43, acadia16_214g14, 6626, 2b48, 602e, acadia14projects_23ae, 68c4, f8cd, sigradi2014_030x1, caadria2017_080j24, e376, 3f99, 7507, ecaade2017_079p, cf62, ee86, 5694, a253, 342b, caadria2015_023y3, a297, c0cd, 69b2, sigradi2015_10.140p19, 0560, 1f2b, cea3, da53, 9399, ee40, 10f