CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

75b0, b327, caadria2017_182u43, 5025, 87b8, e04e, 4750, acadia16_34b3, 97e9, b367, bf50, 1808, 1b64, c40b, 5ce4, 1fce, ffbb, 6e89, ecaade2016_tkow66, 988b, acf0, 50fd, cd3a, 5870, ecaade2017_256x, 3fa2, ecaade2016_224h60, 3a8f, 2a5a, sigradi2015_12.297i28, cc92, 916b, b795, acadia14_479a, ijac201513201b6, caadria2015_102z15, 14cd, acadia15_483t20, 5951, 8e40, f7c7, 9887, ascaad2016_037g14, 863b, ecaade2014_168e42, 862c, 10fa, 35be, 1432, 86e4, ecaade2014_031v8, 7ea3, 3665, c453, 0596, ecaade2014_121s27, acadia14_145k, 3b09, 09f1, 5ebc, 6213, 4c67, 4aa3, 2aaa, a9a9, 0307, 1382, 2c7d, 2d41, 48a2, a6c5, 5785, 1789, 7822, ecaade2013r_015n8, 251d, 047c, acadia15_343j14, 22f3, ecaade2014_018p4, ijac201412301y5, ecaade2017_302ff, ecaade2016_098z26, fcdd, 9018, 1bd8, cb07, 295f, 7b09, e174, 9469, acadia17_560m, 3779, sigradi2016_560w, ee63, d1a0, ce63, sigradi2014_042u3, caadria2017_101m27, b31e, 44c6, 2f9e, sigradi2013_95p, 6139, 7493, 4ff5, 3f60, 92bc, d71c, sigradi2013_386b, 8bed, a07f, 4892, ecaade2017_080gg, 1fda, bb2b, b331, caadria2015_078g11, c986, 065f, a067, caadria2016_291z12, 162c, acadia14_53r, 07ca, 1446, 2cb0, caadria2015_188d28, acadia14projects_445af, c960, f978, 998a, 892e, cb7e, ecaade2015_200j43, sigradi2014_080m7, af25, 7635, c6a8, 540e, caadria2016_693e30, acadia15_469o20, 9822, 826e, f036, 652d, 26e8, d737, caadria2017_190a46, 8ff9, ecaade2015_164u34, e71b, 8918, 5621, caadria2016_683l29, 6b7b, acadia14_145aa, e145, edd2, 2d8a, 8e4e, f860, 27f7, a16c, 3b90, ecaade2015_269j59, ecaade2017_215ccr, 6cbe, sigradi2013_54n, 9700, ed52, ecaade2016_185f50, bba1, bbca, 692e, 562a, 5dbd, ecaade2014_153u36, 16a6, d4d6, ecaade2017_ws-hybridlabcc, ecaade2014_024y6, 02ba, b6d4, a745, aa99, 26d2, cdac, b09a, acadia14_365ag, 5d01, bdb6, 905b, 79b8, a308, 8e2a, 0e15, ef13, 9398, 97ed, d469, ascaad2016_046p19, 70bd, f9f2, fd76, ecaade2016_210d54, caadria2016_693d30, a5a1, ecaade2016_167w47, 3cb5, e9b5, sigradi2014_232s8, c801, 3bce, 0b37, 6d1a, 7eb8, d929, b220, acadia15_431r18, 8fbc, d023, acadia14projects_347av, 9707, 9a2d, db31, a2fd, ca57, ecaade2016_185y49, b08a, 7b95, cc55, 9acc, ddc9, d497, 4ff9, d9c8, 531d, 92c5, 59a7, 4572, 93f5, f97b, 047e, 41ea, 57bf, 9ea8, 7dd7, 5109, 2aac, 3ad4, ecaade2016_102z27, d083, ffe4, f15a, 07b7, 7fc5, 20f4, ecaade2017_230mm, ecaade2014_173y42, 9aa7, b50f, fe94, 8b33, 8ed2, 9939, ecaade2015_15c2, b841, 4efb, 0a69, 9e6a, sigradi2016_417oo, 42dd, 9552, b56a, f770, 48cf, d09c, ecaade2016_025i7, f638, sigradi2015_12.215o27, b12f, 40e6, 1b33, 4acc, db5e, 5945, d817, caadria2017_056n19, 0eaf, 3cb7, 60f9, 26c2, 1906, 8c93, 98bf, 093b, 2ffa, 3e64, 54c9, ec89, ecaade2016_191w50, c6d0, ecaade2015_13o1, 885a, c44a, 2f8b, caadria2016_435u18, 2443, a47a, 145d, 8e9f, 4d82, a5b4, a31e, sigradi2016_455d, ecaade2016_026t7, 79b1, 0018, 754e, 0991, f042, 68ca, 9db8, acadia14projects_453f, f2ef, 7564, 096f, 6a89, abfe, 827b, caadria2015_130t21, 1e91, 4d7d, ab0f, 00ff, 8b01, 7c62, 7028, 5815, 1f7e, 87e3, acadia14_63ay, ecaade2017_031ss, 401e, 8560, ecaade2017_195ll, 0e46, 8f0b, ascaad2016_023c10, c35f, d608, 3429, 5801, ecaade2013r_013x7, 25b3, 8c99, 81d3, ecaade2015_136u26, ecaade2017_031kk, 117f, ijac201412202u1, acadia14projects_473ap, ead4, 836d, a426, ef43, ca70, b515, 173b, acadia14_589i, 23a9, acadia14_479au, 2a2c, b6ca, 83f3, e060, 8edc, ecaade2014_122w27, 7466, caadria2015_072p9, 49cb, ecaade2015_333g72, ecaade2015_199w42, 9914, f2ad, 9819, 9df2, 3982, ijac201614201p6, 0aca, 8759, f36a, 1eda, caadria2017_047x14, c178, 8723, 8781, 0073, 4b91, 508b, 2736, 7d8c, 7a2e, caadria2016_713v30, 9a4f, ecaade2015_319g70, caadria2017_023g9, 594c, 837d, 081c, 4398, 5a1d, 9391, 31cb, acadia17_463jj, c631, 5a74, a904, 63f5, 9d9d, a398, ecaade2014_214i54, 6970, d39e, 6029, acadia16_106n8, 47e7, sigradi2016_777kk, afc5, 2b65, acadia16_344s20, 7007, ca5a, 9f54, 1a75, 342b, ecaade2013r_007e5, 2d9e, 3e85, b119, d900, 118b, 30eb, ecaade2017_184hh, ecaade2017_264c, d63d, 838a, a0c5, fd87, 2a5c, 207b, 8fe0, 2277, ecaade2013r_003e3, 762a, ecaade2015_317y68, acadia14projects_601ah, 59c6, 1b94, ijac201513103t2, 85d3, b68e, c141, 800f, c542, ecaade2015_64s13, 82bd, 2be2, ascaad2016_038g15, 189a, 6fdd, ecaade2016_225y60, 1807, ecaade2017_256ff, ace5, acadia14projects_589e, 3230, 6b1f, ascaad2014_022g4, caadria2017_123j32, bf09, 7d84, 4fd1, 42dc, 55a2, dbdd, ed49, e507, 6b24, c75a, ae95, ad97, 2da9, 7023, e009, 98ef, ee0b, acadia17_307mm, cbff, ecaade2017_003k, cd93, ee4b, 4041, 0835, 0bcd, 5c0d, a9d7, b8b0, 1e4a, caadria2017_118l31, d987, 1308, 6a39, 528a, 6ad6, 6c35, e17b, 3b71, caadria2017_017o7, a299, 1f4b, 6bf9, cccf, 4a70, acadia16_130n9, acadia14projects_115aj, caadria2017_158z39, 48ae, 60d7, acadia17_445p, 38b8, beff, ecaade2014_084c20, 9f71, caadria2015_156r24, 125a, bd60, 8222, c9eb, 8b5f, caadria2016_487k20, 949a, d9e6, ascaad2014_024y5, 3e8b, 5809, ecaade2015_278o60, d44d, a622, ecaade2015_33h6, 05fa, 76c3, 928d, 788a, 362b, bbae, 3a1a, ba95, b136, 157f, 2667, b9ac, 575e, 73a3, 7af9, c828, 10f3, 6da5, 45fd, ecaade2014_035b9, 7b6b, 797f, sigradi2013_111u, 80ea, a241, ecaade2014_016c4, 3b01, ae27, a93d, 47c4, b551, b935, 73b2, b877, f1b8, 66ba, 8332, caadria2015_114d18, b722, ed9c, ef23, 61af, 6fac, b98f, acadia17_81h, dad4, 4fe7, 8a8b, acadia15_251n10, 3f16, 785f, 2db9, 0735, ecaade2017_077d, 0f20, f060, 2572, 5dd0, 8f7f, sigradi2015_12.19x26, sigradi2013_289l, 0a47, d4da, 05d5, 06d2, e00b, ecaade2015_302o66, 65b8, d2bc, 9a7e, 35f0, 14f8, ijac201614309r6, af14, e627, 3061, ecaade2014_120g27, caadria2015_124c20, acadia15_497l22, e73c, f821, 043c, 4624, 0aa3, sigradi2014_345x8, cb89, ce3a, ecaade2014_020m5, 03ae, ebd2, 9860, a2d0, 76ce, a370, 320c, af69, acadia17_358ll, 2266, 714e, ecaade2017_163j, caadria2017_016p6, ecaade2014_046r11, 2260, 188e, 6d9a, 43d0, ccbe, 5987, caadria2017_018a8, ecaade2015_301r65, f1d5, e027, e4c3, 4c31, f66a, b65c, b11e, ijac201412402l4, 9968, caadria2017_104z27, e75e, sigradi2016_455i, 5c9f, 2c90, acadia15_137n5, 085f, 1f7b, deb0, 7e02, acadia17_390ff, caadria2015_206o30, 9e9c, 2100, sigradi2013_389n, sigradi2016_564kk, 4577, 7913, 4ae3, fab7, 2169, 8e79, 9b9e, 764e, 7fe7, eade, 0f14, acadia17_423ll, a946, 724d, e468, ijac201412405e9, ijac201412405c9, 011c, cf1a, baae, 7be8, 92d2, acadia14_473ag, 6aaf, c7d7, bf0a, 9be5, a642, a56d, ascaad2014_008w4, 5d0d, dd1c, ecaade2015_285s62, ijac201412403e6, b40b, 8a2c, 9572, 19b6, acadia15_497n22, d797, ecaade2016_017p4, ecaade2017_090ii, acadia14projects_281ad, 09af, d99d, sigradi2013_280t, acadia14projects_473as, ecaade2017_268jj, 2c22, acadia14projects_291au, a191, 8849, ascaad2014_019o2, 1b27, sigradi2013_194h, 1a63, e5eb, df1a, 2abe, 8c49, 4f12, 5a4c, 1c7d, b291, 1fdf, f5a5, ecaade2016_071c19, 225f, sigradi2015_11.136t24, ascaad2016_025l10, d27a, 74a9, 85fc, ecaade2015_170w35, 9d4b, e89d, ecaade2016_162k44, ecaade2017_116qq, 93b5, 7410, ecaade2017_228z, 8b6a, 252c, d69a, fb35, aecd, caadria2016_301i13, acadia17_608z, 625c, ce83, f24e, 98a3, 8705, 5ed5, 74e2, sigradi2016_369qq, 6c03, acadia15_161k6, d55b, 9f4b, acadia15_371i16, b034, adc2, e089, 95c3, ecaade2016_221v56, c1ba, c728, 4160, 4e37, f48a, 0074, e2f1, 45c1, b7db, caadria2017_041c13, 37bb, a79e, 96f0, 5252, 4307, b9ed, f945, 5e51, 5d7e, acadia14projects_291ay, 3b72, ecaade2015_193h40, 82a1, 59c5, caadria2016_301m13, caadria2017_096n26, 8625, 98ff, ecaade2014_018a5, e301, b69d, a7ab, fc1d, ecaade2014_149r34, ecaade2015_265u58, acadia14_579f, a035, ecaade2017_023x, acadia15_483v20, 0b7b, 6eb9, 9529, sigradi2016_517n, a874, 6708, 1d5e, 96af, bd84, fbf5, 1c5f, 131d, ecaade2015_241s55, ecaade2017_228w, ecaade2017_253s, 9e17, f4e2, b087, c6ac, 3fde, 1343, caadria2016_435p18, ascaad2016_052k21, 4028, 1ae5, 6125, cabd, e202, 8b40, caadria2015_081f12, caadria2015_014p2, 480a, 23ac, adab, 9805, 3b83, bc98, a6d3, b5b0, 9d61, 3c2f, 175e, ecaade2017_002a, d922, ecaade2015_74n14, d5c8, f0b8, sigradi2016_590o, 8412, e534, 2c61, ee73, ecaade2014_187g48, 75e6, 443b, sigradi2013_280l, 6ee0, a634, acadia16_224d15, 85c0, 9275, ecaade2016_071d19, 7def, 69e7, 0a9e, a978, caadria2015_016p3, defe, 3874, 4fd7, 422b, 2cd7, 4305, 97cd, 2f13, ijac201412406m9, eb14, 4fb6, ijac201614204o9, sigradi2014_213v7, f32f, 1798, 9bbc, 7619, ijac201614208b13, 3307, 8f90, caadria2016_073v3, 6e0f, ijac201513105g4, 4dac, acadia16_72e5, ecaade2016_021t5, 0e5f, 8107, 4e20, ecaade2016_217g56, 7071, caadria2015_185m27, 9f2f, ecaade2016_048y13, sigradi2014_178r5, fa78, 9d58, ca33, ecaade2015_248m56, 7bdb, ijac201412304p9, e22d, 1c4a, ijac201614103i3, 26c6, ecaade2015_293v63, cf51, 792a, e43a, 69ac, d4f5, fafe, ecaade2015_229o51, 5cdc, c0ee, 0974, 2dbb, e471, d238, 3f9a, ba8d, bb6b, 35ad, d756, ecaade2017_213uu, 2a1e, b746, 9ea3, sigradi2016_375j, 6303, acadia14projects_91r, ecaade2016_230m61, 98f9, 3308, 3fee, 79e7, ecaade2017_194q, c126, 135d, dd96, ijac201614403t2, 1896, 7004, 4a51, e5f1, ascaad2016_012n5, sigradi2016_729ww, 9a54, sigradi2013_30e, 9fee, fcd9, a171, 0bd6, acadia15_185y6, 7026, ecaade2017_053n, e113, 5f45, a1db, ecaade2016_025e7, 4c8f, f64d, aff4, ecaade2015_303v66, 0a3c, 2054, 88fd, 963a, 7630, 60b2, 687c, 2d86, caadria2015_126p20, 0c26, 304d, fefc, f45f, ecaade2015_194a41, 0ae0, d61e, acadia14_555j, dfb7, c8d6, 50fc, 795f, fa0b, ecaade2015_200r43, 49f0, 0ebd, fbdf, 1cd9, sigradi2013_155m, 1b81, 5878, 7c6d, 5914, 6668, 9969, dce2, 5da7, 9612, 6392, f598, ecaade2017_080dd, sigradi2015_8.264l14, 1456, b7b8, 038b, caadria2016_073z3, ecaade2015_172c37, 1763, sigradi2014_075c7, 7d13, 5920, caadria2016_663s28, da46, acd6, c674, 05f7, c15d, f2b0, acadia14_291b, 5141, 9c5f, 2166, 52c9, ascaad2016_007r3, a7c8, acadia16_478b28, 29d3, acadia17_348b, 14c7, 10c0, 124f, 600c, 0abf, c60b, 6e34, ee9e, f757, ascaad2016_031k12, 58e8, 7c59, 506d, 8984, acadia14_23au, 7de0, c0da, 9fbd, 85da, 161c, 244d, ecaade2014_140i31, 3d39, b6e9, 3099, 4902, 2785, 3907, f948, 0df6, d785, d8de, ecaade2016_132m37, 2a7d, ecaade2017_044oo, ascaad2016_045k18, 00b4, 7a94, acadia17_329y, 4c85, deb3, caadria2016_383t16, ecaade2014_111j25, ecaade2016_197b52, acadia14_627e, e151, sigradi2013_295b, 8feb, acadia15_343v14, f0df, bd5c, ijac201412201r1, 6f8d, 6d12, d28c, 24b2, 741a, sigradi2016_685ll, afce, ecaade2015_18y2, ecaade2014_049z11, 18ee, ecaade2016_037c10, ecaade2014_088b21, 12ae, d42f, a4c6, d10c, caadria2016_125u5, acadia16_184l12, ijac201513102w1, a868, 12c2, 84be, e6a5, sigradi2013_386g, dc4f, ecaade2016_048a14, 71e8, 89cf, d95c, ecaade2014_214h54, 9d47, bde0, 9d07, b04d, 1f6a, sigradi2015_8.27n10, 87bd, e62e, fb86, 2f52, ijac201614105k5, f8ec, 429d, 1605, 888b, 2def, 2451, 0981, 13bd, 08c9, 2ebe, 0f9c, 4ac7, ijac201412202z1, 0586, 6209, 4eaa, sigradi2015_8.47n11, ecaade2014_072d18, sigradi2013_303t, 6269, f8bc, 5b15, f173, a696, cac8, 73ab, e1e2, 2bea, caadria2015_213h33, 6bdb, ecaade2016_033e9, acadia14_189ay, e733, d3dd, cf4f, 897f, 0317, ecaade2017_046l, c67b, a0e2, caadria2017_123g32, eb6c, 78c1, 42df, 0600, b05e, 55c6, acadia14projects_229m, caadria2015_181b27, 4d55, 2942, sigradi2016_778ss, ecaade2017_309xx, 76a8, c50b, ecaade2016_129e36, acadia17_678gg, 2fef, 0bb8, 74e3, 57e5, ecaade2014_149z34, cf92, 278e, a3b6, 1859, 5fe4, a291, 4481, c2dc, 63c4, 1974, d78b, 1ef8, caadria2015_067m8, d697, 810a, 09bb, c6e6, b0eb, c984, acadia14_365ar, e23a, a9fa, ecaade2016_225p60, cf83, 6dc0, 6757, sigradi2016_534uu, 9d2c, c4a7, be2f, ca38, acadia16_184y12, 1e1d, 77c0, 5a34, 665c, 4e18, ecaade2017_047n, ccd2, 558a, ecaade2014_009b1, ijac201412408f3, dd76, caadria2017_142d37, 9307, 2b7f, 98c3, 0fd0, 31d9, ecaade2016_065z15, 22be, 20c4, 08ae, 231f, 7192, 2e6a, 4116, 0a15, f74d, e10b, d5ad, 92b7, 3bd3, e78d, aa49, 9900, 420e, 201e, 4202, acadia14_473ar, 154d, 1283, caadria2016_777d33, b0b4, 0cb1, 851d, fea6, fc97, 8431, 77bc, ascaad2014_019k3, c134, 0baf, caadria2015_206b30, 38da, 3d3f, ecaade2016_006r1, 54d9, 9168, ecaade2016_162w44, be2a, 7bf9, 6b07, fb80, 108f, 684c, 06db, caadria2017_096s26, 5d08, caadria2015_081w11, sigradi2016_778pp, d3c5, caadria2017_118i31, a564, bffe, ecaade2014_143m32, 0c4d, 5302, 6e01, ecaade2014_206v53, 7ef3, 6306, 8da5, e9b9, ecaade2015_138x26, f4bf, sigradi2014_079i7, a730, 23c4, f4ec, caadria2016_209t9, b846, ecaade2017_100j, cb24, 937f, 68a6, 86a7, 7ebb, 0af9, d9f7, 2029, caadria2015_208z31, caadria2015_114t17, 06a9, 300f, ascaad2014_023y4, b345, f3c5, ecaade2013r_008r5, 3f1c, 407b, sigradi2016_360z, 8007, 774c, 05e9, c626, a863, 3045, sigradi2014_201j7, 95f6, 53b2, 6c6d, acadia17_473qq, 890a, d378, d43f, ijac201412205e4, e19e, 315d, dd10, 5433, b7dd, caadria2016_693b30, sigradi2016_816zz, be88, f64b, f319, 6417, 022c, sigradi2016_599rr, caadria2017_147a39, 7027, b366, 21c6, ef64, sigradi2014_284w3, 1c03, 2f44, ecaade2015_185p39, ecaade2016_223z58, 7d98, 6537, dbfb, ecaade2017_057m, ef9a, b2de, 5f18, 0d04, 9cd5, 0cd5, ad49, bd37, ijac201614303r2, a8ed, ecaade2014_226z58, 504b, 237b, 7fa7, ecaade2015_17v2, 2e3f, caadria2016_105c5, c384, df94, ecaade2017_291ff, 0eb6, 1f82, e148, 53a1, ecaade2017_220jj, 6bca, b4d3, cfb3, 8e4b, 8447, acadia17_60aa, 27ff, sigradi2015_10.309z21, ascaad2014_005k3, 44f6, 1a35, 99e0, cfd8, 495c, 961b, 9f77, ce9f, 948c, caadria2017_182l43, f3ed, 4197, 6370, 3265, a763, f203, caadria2016_851s35, sigradi2016_430m, 3fe7, 2b81, 330d, ecaade2015_202d44, ecaade2017_254vv, caef, 2852, c8da, 7011, 42e6, d5f2, 72e7, ecaade2016_071l19, f2ac, f2b5, ac2f, f4f6, ecaade2017_230pp, 6e9f, sigradi2016_595mm, 139a, 56a2, acadia16_62h4, sigradi2015_3.9a2, 48fc, sigradi2013_155n, 1449, 7003, 8b7c, 7359, 2a13, 2108, 0d5c, e61c, 2f08, 7f62, 850f, da25, 4731, 3b81, e08a, 9d02, aa92, c575, fa96, acadia14projects_699i, baeb, eb52, 42e7, dc55, d177, sigradi2013_397b, 4f16, b1a4, 6adf, acadia17_570x, 3362, 9df6, a223, a119, 6a4b, ecaade2017_027c, 510b, a711, fbb8, 492f, sigradi2016_431u, fc88, 1add, a454, eaf8, 9dcd, ecaade2017_006uu, 808c, ijac201513201g5, 421d, af10, e1ef, 66f1, 16bf, cb3d, dda5, f4bc, c7f8, e1dc, 262a, 4596, sigradi2015_11.136y24, 1015, a2e8, 7a23, ascaad2016_005x2, 6587, 908d, c696, de0f, 33b4, 16d8, 1c8d, ecaade2015_164s34, 2a34, 77f9, bc2d, 34b1, ecaade2016_123i34, b0da, ecaade2017_044ll, acadia14projects_671p, 92c4, b455, 0e7a, b441, 37bc, f412, 467c, 89d9, 10c6, 3756, d2dc, sigradi2013_401k, ccd0, 79ba, ecaade2015_303z66, 21e8, ee1e, 9e84, 3464, ecaade2017_172t, c7c3, 379c, fc96, adf6, aae3, ecaade2016_114f31, sigradi2015_10.378a23, e5ba, ec04, 6af8, 04e5, 2254, 2d08, 418d, ascaad2014_001h1, caadria2016_861z36, 95f1, 6e4c, 81c0, 4b10, sigradi2016_669bb, 71cd, bd4f, 0c74, ecaade2015_175o37, acadia14_199am, acadia16_88l6, ac6c, cad0, 6cdd, bf6d, dcbc, caadria2016_703f30, 60e3, 32f2, af4d, 2487, 6d46, b962, a335, ed9f, b122, sigradi2016_686zz, 578e, 83c2, acadia14projects_375b, 7caa, 2e23, caadria2016_311y13, sigradi2015_8.186l13, 60dc, sigradi2015_9.347o17, ijac201614306x3, d325, 55f5, ed98, c1ff, caadria2016_321g14, ascaad2014_017o1, 51d4, sigradi2016_815oo, fd4e, 43ef, acadia17_231k, sigradi2016_805ff, 9538, 685e, a5c8, acadia14_63aw, ecaade2014_153d37, 91f9, da4d, e44d, 5388, 6338, 83a6, 8cbb, 7621, 9d65, 7338, 8d3f, ijac201513104f3, 9628, caadria2017_003o1, 6eda, ecaade2014_186f47, ecc6, 739c, 87ee, 876f, a23b, ijac201513305r12, ijac201513205s8, 36dc, 4cd3, 42c7, aeb8, 6d6c, aa3e, c84e, 4f76, 0a36, ijac201412403p5, 8c8e, 7279, 9203, 2ad7, 8f12, caadria2017_094s25, 05ec, 3579, 1da0, 94da, 9c68, ecaade2016_110i30, 6c1c, a747, e84a, 173c, sigradi2015_11.34w23, 951b, acadia16_224v14, acc2, ijac201412203f2, 3529, 4db0, ecaade2017_306t, 132a, acadia16_460a27, b8e5, 74c0, 85fb, 4948, ecaade2014_145h33, 4237, 1266, 2613, acadia14_399ak, e484, 27b2, f2a8, a7f6, 8147, d61c, 1809, d61d, 4886, 4655, 6a7f, 8076, 3840, f40a, eb3e, d3a2, caadria2016_167h7, 74ed, 4277, df85, c58c, 76f9, d21f, 9673, ecaade2015_103m20, sigradi2016_710cc, 611c, ed34, acadia15_173z6, f62c, 4ae6, 42f4, acadia14projects_153ao, 6a2f, f518, 585c, 4be0, fa56, d472, 5f97, ascaad2014_011y5, 08a8, sigradi2015_10.307i21, acadia14projects_539c, sigradi2013_267a, 0bc1, 678b, d417, fcdb, 2bfe, 42c2, ecaade2015_207j46, 1232, dfe7, aae7, 09c2, b3a7, 8e36, 0edb, acadia14_117f, c31d, c621, 86e2, 634c, 5b05, 7c66, 2b48, 5653, f2b2, 2e6e, sigradi2014_063z5, acadia17_678xx, sigradi2015_3.65r2, 5a92, 1bf1, a4e2, 4842, ab86, bccf, 7792, 54a6, ba96, bc42, 2fa5, acadia14projects_517o, sigradi2016_461j, ecaade2014_195p50, 75f1, df28, 4ddd, 237f, 6c2f, 6007, f7c0, ed19, 4684, d6a6, 14f3, ecaade2017_019ll, 39b9, 7a21, e9e4, cdf5, acadia17_101s, fcb8, 5167, 7cd8, c05c, ecaade2017_232e, 95d4, 42c3, 562f, 4da9, ff72, ecaade2017_282v, ecaade2014_224z56, aabb, a923, 5666, 2253, 1409, 1ddf, 026b, 3209, cd64, 7c29, c13a, sigradi2016_724zz, 4223, 0ff3, ab5e, d6e0, caadria2016_611g26, ecaade2015_77r14, d5c0, sigradi2015_8.186r12, 0c85, ecaade2016_068m18, acadia15_323l13, d8f9, cdf2, d1fa, 5564, c251, 123f, 867c, 4ef7, ecaade2016_042e11, f398, fa5e, sigradi2014_213z7, d89f, 41b4, acadia14_311y, ecaade2016_070p18, ecaade2016_151e41, 5fba, ascaad2014_010m5, f7f5, 16c2, 41fc, ascaad2014_024u5, 3660, e219, 83bf, ecaade2017_076ll, ecaade2017_184pp, ecaade2017_172dd, ecaade2017_143h, 42f3, ecaade2017_089u, 8dcc, sigradi2015_6.327t8, bcf3, 43ce, 618a, 58fa, b042, 2105, 1213, aac5, 88f9, 8f86, cc84, 1421, 3969, caadria2017_174u42, acadia14projects_101ak, 344a, 249c, 8f45, 3f11, cdde, 36c5, 4d6b, 11e6, 64d1, acadia14_601z, 6e35, 1159, ecaade2017_029r, 3626, ecaade2017_085qq, ecaade2015_114a22, 33e2, 9869, 94e6, acadia14_257aa, caadria2017_185a45, 1fc5, d961, 0d66, 6804, 5c50, 3bf8, 6abc, caadria2016_363e16, acadia14_117av, fc38, 4558, d881, e493, 2d31, 3b08, ascaad2016_003s1, 947c, c847, 6deb, 9065, c7ef, acadia14_267g, 085c, 054f, 6755, f932, 37df, 32cd, 2cff, ed92, e419, 7ccf, 3b00, 1a44, 668e, e068, sigradi2014_097p8, ec2d, 88d2, 5a47, 4f4e, caadria2017_009x4, f4be, 675a, 016d, ecaade2014_066h15, ecaade2016_166n47, c65d, d74f, aed3, ecaade2015_129h25, sigradi2014_075w6, d825, 811a, ecaade2016_154g42, fc10, 22a3, b9f9, ca83, acadia17_60y, ef51, c6f7, cabf, 50f6, a2a1, 0bde, ecaade2017_215gg, b7e2, 88bd, 786f, f23f, 155c, caadria2015_010t1, aa88, sigradi2013_226, 8f9a, 9c74, a404, f3d7, 9b8c, d96c, sigradi2016_777hh, 16d4, b2d2, ecaade2016_158l43, 2775, 307d, dcf8, ecaade2015_77w14, caadria2016_517v21, acadia14projects_177ad, acadia16_414w24, f5fa, caadria2016_517z21, 757e, ea6a, e667, 76a6, 2b67, 4ca0, 6502, 4ca5, 4b8b, f823, d13e, 664d, ijac201412303b8, c0f2, 5fe3, ecaade2015_129k25, 6cc9, c7ad, acadia14projects_463t, d5a7, sigradi2015_8.289a15, 6c5d, 4f95, 0a8a, 5451, ae17, ecaade2016_208n53, a0c8, 37d6, ecaade2016_084j24, 8a29, 7d6d, 7fad, 5d66, sigradi2016_654ww, 858e, 46a5, ecaade2014_084l19, acadia14projects_497z, 307f, 4682, 594f, fa50, 33c3, a9fe, 5fae, 5c40, 26aa, 0af3, caadria2015_031o4, 748b, 7cee, ecaade2015_230e52, ecaade2017_109pp, 5acb, 8e88, ecaade2014_140j31, fd6a, 5a5e, acadia14projects_317aa, ecaade2016_224c60, 808d, ebff, f182, ecaade2016_158s43, acadia14_719h, acadia14projects_145ae, sigradi2013_389k, f72a, ecaade2015_333c72, acadia14_619x, 3e60, sigradi2016_809oo, b2b2, c983, acadia14projects_365am, d045, sigradi2013_43u, f03f, 9147, ad83, ecaade2015_205e45, d6e7, ascaad2014_008o4, ecaade2017_151x, e90c, 6108, caadria2017_142t37, acadia17_338hh, sigradi2013_43, b99e, sigradi2013_343c, 6065, 6dff, f386, 4775, acadia16_280d18, acadia17_473e, ascaad2016_022z8, 3180, 8357, ebc2, 6486, ecaade2014_080j19, c743, 7646, caadria2017_029j10, sigradi2015_12.259d28, cffc, sigradi2013_327z, d9c3, 0e27, 39f7, e3b1, acadia14_177s, f659, ecaade2016_097t26, e445, a5db, 7e57, 1e99, ecaade2017_230yy, 40de, 27a7, 2eb0, acadia17_201a, bc38, bf25, ijac201614207x11, d848, ecaade2015_173g37, aa18, caadria2015_150e24, ecaade2015_222e49, 5614, f8fd, 5e95, 4fc8, ijac201614307x4, 164d, 8465, ascaad2016_058f23, 82e0, b599, 47ca, 3583, ijac201614105v4, sigradi2016_637r, 0d5d, 0c7a, 1e25, ad6b, 0806, bff5, acadia17_481k, 4afa, sigradi2014_015h1, e094, e4fa, b2da, bdeb, ecaade2016_ws-dleadv67, c1f9, 82dd, 24fc, 07d3, 2aa7, 896e, c116, acadia14_267p, 1ff2, 4c98, 98dd, ab97, dd17, f849, 2901, c14b, ecaade2015_110f21, 441e, 2c0c, caadria2015_114s18, sigradi2016_590n, ecaade2015_278r60, 024b, 5c6a, 5a84, acadia16_432v25, b171, c14f, 28ce, de5a, sigradi2016_443uu, acadia16_62c4, ecaade2017_129ff, c832, da14, 90ae, aa04, 9fd1, 58d0, d1b0, 05c3, d0c9, cc76, 4772, caadria2015_209c32, fa1e, 3ab4, f8ea, sigradi2015_sp_8.326a31, 7d92, ecaade2014_024v7, 63cc, b770, ijac201412408v2, 8a36, 3a4a, 706f, 56ec, d034, 081d, e37f, e561, c910, caadria2017_052y17, sigradi2013_111o, ijac201614101k1, d635, 2e6f, bb51, fe03, 2f47, 899c, acadia14_389b, caadria2016_105a5, 0e9d, d50e, bd72, caadria2017_041n13, 4805, ecaade2016_025c7, 82a4, 3ab8, 277b, f9ab, f975, d98f, 461f, ac09, d3ac, acadia14projects_147am, e503, dfab, 89db, 6b40, 035d, 3294, cf41, acadia14projects_219ay, 1484, c43b, ba6d, 154f, e5a0, 956b, 2e69, ascaad2014_018d2, efdc, 82b2, 7b24, 7a49, 8f8c, f27e, d905, 3a3e, cae9, 28d3, caadria2016_435t18, 4238, c65f, 4315, 4dff, a965, 0f4a, sigradi2015_11.8o23, 0820, ascaad2016_038k14, 850c, ecaade2015_158i33, d781, 84e6, e0f7, 1833, 91fd, 1938, a980, 400f, aeff, 139e, e757, cb8d, cbc1, 831e, 36db, 0669, 693b, 38d6, bf42, d297, b596, e8e7, 3974, 177a, 2119, 3dc6, acadia14_135k, 1b78, 8d91, ecaade2014_224w57, c29c, acadia17_473ww, acadia17_339rr, d328, acadia14_125u, acadia17_473uu, 7868, 0e6f, 5c41, 04bf, affd, 1a06, 4c23, sigradi2016_467v, b266, ecaade2016_072g20, 2bd4, fe4c, acadia14projects_167z, e44e, caadria2016_219d10, ecaade2015_21r3, f3f5, f52c, 6cad, 89a6, fa4c, 35e2, acadia14_565ac, sigradi2015_12.215v27, 712c, sigradi2014_052p5, a716, c122, 7787, ec74, 095d, e1f7, 5bdf, sigradi2015_9.141e16, 2cf7, 8d02, a096, 36bc, ecaade2014_010i1, f5a2, a13f, acadia14projects_435ap, de4e, 41e4, 3bc3, 4cb5, 8e8f, 3a1b, c7be, caadria2016_405j17, e9df, b151, 9ea5, 86b5, 47a6, dffa, 5796, 6d34, 1d4b, 3adb, d4b5, ecaade2013r_003z2, f779, ecaade2017_017x, fd5b, fa92, d517, 4d32, 6b98, 4588, ecaade2017_198zz, ecaade2015_138n29, df07, 2975, 5a69, ecaade2013r_018v9, 7859, fbf3, 71d8, ff18, 0447, 3c73, 3bc0, 8c2f, 2f87, acadia14projects_709ar, sigradi2013_281, sigradi2016_732k, ecaade2015_38k7, 3767, a7fa, df5d, d5ce, 9152, sigradi2013_326d, 97dd, 0731, c697, ceee, f00a, ijac201412402z4, ecaade2017_172v, e2dc, 4bc8, a587, 20d1, 313a, 32ee, 46b1, cdb4, e3fd, 15c5, acadia14_647at, sigradi2015_8.47o11, 1730, 3012, acadia17_424pp, 0979, 6a3c, 2772, sigradi2016_510xx, ccec, 0d00, 1189, sigradi2014_128f1, ecaade2014_194s49, caadria2017_051b17, 66b1, 864c, ecaade2015_87a18, 4f05, 274a, ijac201412304f1, b267, ecaade2015_138l29, 7067, 136d, ddca, sigradi2016_764j, 7029, acadia15_223e9, c445, caadria2015_016o3, d990, f506, 6ff8, ecaade2016_163g45, e035, c75f, ecaade2014_157h39, 464e, ecaade2016_067t16, 642b, 0210, abd1, 5fed, 6cd4, 1317, ecaade2015_195h41, 5a91, c9b0, f5cd, 86d9, 4ad1, 7538, acadia14projects_111l, 26fd, 10aa, 100d, d8cf, acadia15_407v17, 0b49, ascaad2016_056j22, d672, sigradi2016_654b, b996, 8338, c20d, 59b1, acadia15_81s2, b9e7, 286e, 6fa3, 74db, d395, 43b4, acadia14projects_117av, b260, 0875, caadria2015_220h34, ad6a, af1f, 18eb, e3f6, 1253, 95dc, 07ef, 9db3, df15, acadia17_177o, af57, ecaade2017_257nn, 3561, a0bd, ecaade2017_282y, 317b, ecaade2015_269m59, ba6e, 35d2, 7361, 8ce0, caadria2017_190n45, a853, ada1, 632c, ecaade2015_284h61, 0b21, 82f7, dac1, e16c, 8de7, caadria2017_051c17, 4f96, afcf, dccd, sigradi2015_9.270g17, c824, 2109, dedd, 977c, b04f, 0f0b, c78b, c927, 7fe1, 94cd, 7f8e, c42f, a89a, bf75, caadria2016_333z14, 84fb, 36c7, aeee, a88e, 9525, 95f9, 5b63, 9127, 0d7a, sigradi2013_194p, fcc1, 13ec, a872, a96b, 8ad6, ecaade2014_046t11, 8543, 69f0, 8bbe, f313, eb72, b1ca, f44a, 5e6a, acadia17_445o, 6865, b4d8, ecaade2017_053h, 7fc2, d600, d6fa, 7b22, 5ea9, f982, 4185, acadia15_95a3, 0adc, 2fdc, ecaade2014_114e27, ecaade2017_208ww, acadia15_211w8, 5e75, c74f, 94fb, ecaade2014_214k54, caadria2017_136k36, b59c, 4074, ecaade2017_253aa, 2506, 2ecd, 901f, c496, e81d, c140, 7769, acadia14projects_247i, bace, efc0, 4c11, afe3, ascaad2016_025r10, acadia14projects_317ac, caadria2017_009w4, c7bd, 42d0, 5ad2, ecaade2014_072o18, bb2d, 0be9, ecaade2013r_018n9, cd98, acadia17_520g, sigradi2016_614u, d706, ecaade2013r_003x2, b83e, 44d4, 552a, 2c62, f798, acadia16_394i24, acadia17_90gg, acadia16_140x9, ijac201614207u11, caadria2015_181w26, 0026, f917, 0a13, b0ed, 913f, 82de, 021b, 46e5, 232a, 5ed2, b23c, e558, sigradi2016_751ll, 4ffa, a3a2, 71ac, caadria2016_343i15, a37b, b8cd, 6f44, 21fb, 0a50, e986, 6d42, 5a50, cda1, caadria2015_114w17, 59be, fda9, d102, a865, caadria2015_078j11, 30b5, 39fe, acadia14_589b, 2fe4, ecaade2017_050d, e74b, 25ae, 882a, 9c7b, b831, sigradi2014_075b7, 04e9, 6a0f, f2d8, caadria2016_197s9, c3bb, acadia17_247rr, 43dc, ecaade2017_038xx, e616, ijac201513205z7, sigradi2013_390d, 6b2e, 4710, 5e66, 7434, 2031, bece, caadria2016_229t10, 63ea, f2cf, 2959, 75a9, 77ae, 39ef, 7874, 85ca, 8f18, acadia14_375l, c796, d2d0, 6c12, e54e, caadria2015_073i10, 1566, fa53, 55e1, 31c4, acadia17_658qq, c58d, caadria2015_218r33, 3412, 15ab, d6ab, 5736, 3d7f, e788, c004, 32d4, acadia17_163bb, c9c9, 51de, acadia14_661g, e206, 5f50, 26fc, d103, cf2e, acadia15_95i3, 2b2e, caadria2017_132u35, 6a35, 8e85, sigradi2015_sp_10.311l31, 8025, f2d4, 1ae6, 1111, a551, 1a1c, ijac201412302a7, b766, 23a7, acadia15_343e15, 202d, 884d, 3161, 6f53, c679, acadia16_224z14, 757c, 10e2, d0ef, acadia14projects_463n, 0958, ecaade2017_248yy, b0ee, da91, 56e3, acadia15_323v12, 4757, af3e, 8882, 59ba, c7d8, 0562, 68f9, d92c, sigradi2014_345j9, 7850, sigradi2013_189g, efa3, b6bf, 4873, 763c, c520, ecaade2015_200o43, 7f21, 5fb2, 4db2, 6f73, fcd0, bb5f, ca3f, ijac201614204t9, caadria2016_529k22, 2cb4, ccc3, sigradi2013_359c, 0c93, 3750, 1239, 13ce, 5ab7, acadia16_478r28, sigradi2016_636m, bdb0, acadia14_565l, ascaad2014_018w1, 89ec, 5b7b, 0b72, acadia14_135ac, 4a50, 5a2c, 621a, 7e14, 7c1e, 49c9, 041e, acadia17_349z, 9e99, 15f8, ac67, 9ca4, 2377, 276e, 30ff, 890e, caadria2017_016g6, ijac201412408t1, b127, ijac201513102l2, ecaade2015_241l55, e86c, caadria2016_621x26, 65ec, sigradi2015_12.107e27, 0280, b410, 97e7, d0a3, 5da8, sigradi2014_303e5, 4cc3, 77b4, ascaad2016_047z19, 7aa6, 4429, 6dc9, c57b, ijac201614407j4, 4d86, 6a56, sigradi2016_732j, 08ff, 857f, 465b, ascaad2016_038j14, d918, acadia17_402f, bb4e, 3a09, c992, ca5f, 7e80, 5f93, f526, sigradi2013_91, 2636, d5da, ecaade2013r_002f2, 43e3, 752c, 3c5b, a596, 2efd, 9473, 3f83, cc64, 6238, acadia14_463j, ffc6, ecaade2016_075c22, b1c3, ecaade2015_64r13, 4923, 70e7, e68d, 7204, ecaade2015_109v20, 54ed, acadia17_36u, 8343, 8b20, f2dc, 9cb9, ecaade2014_055a14, 260f, ee96, ijac201614208f13, caadria2017_145g38, 82d0, aedd, acadia14projects_145ak, 450c, 1b5e, 2894, e532, caadria2017_067g21, ecaade2017_144w, ecaade2013r_005o4, fbbd, ecaade2015_286b63, b20f, e57d, 782f, 05fd, 50fb, da3b, 2b5c, e210, ba63, acadia17_90aa, 9787, caadria2016_395w16, 4ab5, 37a4, 51f2, e5f6, 9838, ecaade2017_142zz, 4699, 37f0, 524, caadria2017_072z22, ecaade2016_164k46, ecaade2016_243f65, acadia16_106g8, 6289, b772, c78e, eb39, sigradi2013_194g, fef9, 80a4, aa8b, acadia16_478i28, d849, 00e1, c354, 4dd2, ascaad2016_040w15, sigradi2015_8.163d12, a3c8, c745, sigradi2016_741ii, d7c3, ecaade2016_230a62, acadia14_463d, ade4, ecaade2016_bkoi65, 47ce, f0dd, sigradi2015_11.222t26, 07a1, acadia14_63aa, ecaade2017_076ee, ca43, acadia16_88p6, 067b, eea4, 9689, d7b5, 591e, 9ce0, acadia14_53j, 880a, a1ec, 527d, sigradi2016_356f, 1ce8, d24b, 4717, caadria2015_226o34, ecaade2015_164r34, dc8b, a8e2, e2db, a65e, 629b, 9537, ijac201614207y11, acadia16_174f12, facd, 919a, a817, 630c, cb13, cc25, 0f96, acadia14projects_177r, 5062, f7b8, f9e9, cb41, 890f, 7652, b8d0, 6906, 3f1f, 6823, caadria2016_383p16, 9f5b, ecaade2015_17i2, 8f3b, 6075, 286d, 424b, e863, 973b, ecaade2017_105zz, 8468, aed6, 4dce, bff2, acadia14projects_177ae, 1855, 2ecb, e395, 7c00, 383a, b348, 589f, a5ed, cd31, 93dd, 0cf4, 7853, 4d9f, b8ab, 1b4a, ecaade2015_227y49, ecaade2014_175u43, 5bb2, f82a, 512c, e3b5, 71e0, a694, caadria2017_005x2, 5918, 12a8, cb20, d003, fe90, 47d3, acadia16_196b13, 90f3, a31f, acadia16_440y25, e79e, ecaade2017_152ll, debb, babc, ecaade2015_215l47, caadria2015_065y7, 8e0f, aa3a, 0726, sigradi2015_9.347c18, 93e9, acadia16_280j17, 86f9, 506e, acadia14_33ag, 38d7, e95f, 5a70, 495b, 80d9, 7b1f, acadia14projects_555f, 0c47, 2175, ff26, 9de3, 5367, 2ccf, 3dc0, ecaade2016_072m20, ac2b, 57b1, ecaade2014_153c37, d39f, 39bc, a7b9, ecaade2014_163g40, 133b, 3ac9, 8ac5, d5b8, ecaade2013r_005p4, 93fb, 12fd, f51f, ecaade2015_227v50, 119f, f602, 3f65, bd5e, ecaade2016_073c21, c314, 8462, ad70, 5d37, 3946, fd82, f9cf, 7818, 0f75, 91d8, 3a0e, 7a54, 9c12, 964f, b0ec, cb83, ecaade2017_198d, f53d, 52c0, acadia16_352h22, 3aee, ijac201614202e8, acadia17_551qq, d25b, 4935, e48a, e60e, ascaad2014_022f4, d96e, 740a, caadria2016_405e17, ec22, c5fd, 27fd, a1eb, 56c9, ecaade2015_227e50, 575c, sigradi2013_234h, ecaade2015_158t33, cf3f, d7bf, 46b5, abb3, a0a7, 7357, 0584, ecaade2014_052h13, sigradi2015_8.41y10, adfd, 40ff, sigradi2013_425u, 69ea, be5d, 8d0f, 028e, 818e, 920b, 7358, 976c, 731e, be53, caadria2017_027m9, 0466, 2a02, 0b66, 41f3, d26b, ecaade2015_334t72, cb34, 5317, ecaade2017_173ll, 4c8e, acadia16_344c21, acadia14projects_531v, fdcd, 72be, af22, 0019, 91ec, sigradi2014_282p3, 857a, 1e9d, 7030, ecaade2014_108g24, 3ce4, 8ca0, ecaade2017_149l, 7241, a3f0, ascaad2014_008k4, 2e4f, ascaad2014_023w4, 79b5, 067e, ecaade2014_094o22, b1c8, acadia14projects_427an, 4602, 54c6, 07f3, caadria2017_132t35, c2e7, 5079, caadria2017_016e6, c25e, 72fe, afa2, a0ed, 759f, eb02, 73c7, ecaade2017_170j, 612d, 63c0, 688e, ecaade2014_206j53, d87f, 1819, sigradi2013_111r, 2370, e9da, 002f, c3ed, c006, 4e1d, 4bae, 186a, ijac201614308z5, caadria2015_164a25, 2b27, d618, acadia14projects_43ai, a8b0, 8960, 14bd, 8a0d, 9e68, 67ab, ab41, 47f7, sigradi2015_8.189t13, 5493, e46a, 7328, b827, caadria2016_187v8, 10bf, acadia17_322qq, 5ccb, e365, 8433, 37ca, 4947, sigradi2013_393p, 8e44, 2dbe, b045, f061, 95e5, 1c68, d51c, 43b5, acadia14_579j, d7aa, ae0c, caadria2017_136o36, ecaade2016_130a37, 5757, ecaade2017_192h, 3329, caadria2017_147v38, caadria2017_142r37, 1208, 2e43, 7bfb, 5f1f, 153e, 1555, a94a, acadia16_244x15, 9184, ecaade2016_163p45, c447, 7568, faf0, 6954, ecaade2016_098e27, c9cf, 7dbd, c059, acadia17_678ii, c008, ecaade2017_021u, sigradi2016_530ff, 1ae8, cce9, cdfa, 5037, 57cc, ijac201412304v1, 5ad3, fafb, ijac201614302b2, caadria2015_064m7, bd00, d2ab, ecaade2015_116h23, eec8, 5f9d, bd63, 227d, sigradi2014_128b1, 9791, ascaad2016_013d6, 19a2, 9841, 8651, 7bc1, dc0c, ecaade2015_194y40, ecaade2015_35s6, c34c, 21d1, f890, fa8e, a39e, 7ce2, acadia14projects_619ap, 554a, 8812, 4e4a, e147, 6053, acadia17_511a, 4a65, 6514, 8064, eb42, b117, acadia14_291aj, ecaade2016_158o43, cb36, dc43, 0f1b, 0b56, 3ea1, e17f, acadia17_570hh, 2014, acadia17_316pp, 8216, 6a21, d58b, 0a9c, f76a, 70da, a9c6, 7d06, 8133, acadia14_719d, 49ac, b9e6, ecaade2017_269pp, c003, b719, fba5, ecaade2014_225f58, 9752, 38bd, 4424, 98c6, 762b, 54bb, ecaade2015_217z47, 97a3, 94b2, 90b9, 941c, 3554, 6743, 7e8d, 6ac8, 8876, 641d, af38, 2645, 8aa8, sigradi2013_244, ascaad2014_022l4, f6f5, 916a, 2aef, 6d06, 4f97, acadia14projects_463p, a57c, faf8, 9b7f, 54da, f5b8, 00d3, b5ba, sigradi2015_11.142d25, 3e54, ijac201614309f6, acfb, ecaade2014_109r24, 9bed, caadria2015_099s15, 1073, 1618, 30e0, 6ac1, caadria2015_170v25, sigradi2016_560z, 1e33, ecaade2013r_003u2, b38b, 3799, 13be, f2c2, e5f2, 2817, 249a, ea16, sigradi2014_123s9, 7310, 24ce, 4bab, acadia14projects_661e, 4764, 0d90, caadria2017_008y3, b3b2, 2866, 013b, d2f6, sigradi2015_sp_8.326w30, 34c1, d636, f6bc, ecaade2017_175m, acadia14projects_627ay, ecaade2015_306k67, b162, 6cd3, 1b3f, b930, 071d, ff16, 63bc, 0a32, ijac201412401a4, sigradi2014_074b6, a945, 411d, a3ed, acadia16_12m2, fbf1, acadia14_145z, acadia17_91c, 3819, ecaade2017_133k, 9bd1, 3ac1, 8101, ecaade2015_138p28, 52b1, f645, 7322, 3374, cf3d, e3c3, caadria2015_090v14, bf56, 6820, 570a, 1fc3, 9f5a, e236, 29d1, acadia14projects_445aa, 01b6, 738d, d17e, ee8a, bd8c, 5227, ascaad2016_045p18, de79, ijac201412205r3, 5bfb, ecaade2015_127s24, c144, dbe9, c442, sigradi2013_160i, ecaade2014_140d32, 8157, 83ee, 3152, 7d9f, f61b, 52d8, ecaade2016_215x54, ecf8, 9765, c7df, sigradi2016_357m, 0dbc, d630, 3183, f1cd, 5096, b7bc, 8c6f, bde3, 2f2c, 3c22, 27ac, c5ff, dfc3, 0a0a, f079, 79f3, 64be, acadia14projects_291b, ecaade2015_25i5, ddc8, 6779, 2dd8, 4d29, ecaade2016_191b51, a586, afc8, 57b6, ecaade2014_072i18, ecaade2017_066u, af43, sigradi2013_248c, fb5d, acadia15_110e4, c5cb, ecaade2015_211b47, 5828, ecaade2017_079e, 3ecf, 4beb, acadia15_483m21, ecaade2016_067o16, 17f9, 9f0c, fa09, 3318, d3e0, b3d2, sigradi2016_816yy, 6112, 769f, acadia16_402o24, d2fc, 861c, 540a, 698f, 6a33, 5ba3, df55, 41c7, f044, 0775, c88a, 4383, ff27, b817, 3fab, 3075, 6bf8, 701a, ecaade2014_226x58, ecaade2014_215c55, a8db, acadia16_488a29, ecaade2015_241k55, 65cc, 2d35, acadia14_523at, acadia14_555k, acadia17_71tt, ecaade2015_100o19, acadia17_532gg, f8f2, 250a, f337, 633d, 9d05, ef57, sigradi2013_52, 289e, 5074, ecaade2017_157oo, db03, sigradi2016_385mm, ecaade2015_129s25, fd9e, 3d4c, 9c8a, 7bf4, ascaad2014_014v7, 50c9, 87fd, a357, 7623, 6cf0, feac, d684, df39, caadria2016_871j37, 2378, 5e01, 05d4, 1024, 3d02, 3fb2, be3d, 4ecf, f7d2, acadia17_588mm, d052, a453, ecaade2014_218r55, caadria2016_673y28, 4630, 3175, d015, 84ba, 87a6, 1824, 33b9, 24cb, b0b0, sigradi2013_189h, ijac201412301i6, ecaade2014_194t49, c746, ijac201614403j2, 76f0, cf6d, 1779, ecaade2015_94g19, ecaade2017_240u, 0500, 546a, cce0, 48e3, f904, ecaade2015_61m12, 357a, f87d, 13a1, b6a0, b869, 5132, 9ae0, afd5, f123, c70b, 2c87, acadia16_244l15, 88ee, 3602, d893, 0dd8, 2037, ecaade2017_099xx, d092, c4e2, acadia17_163ee, 5000, 0b41, c5f9, 8e8e, 113a, 0ec1, 806e, 7529, c30e, 3093, d2b4, sigradi2014_263f1, 718c, e85d, cbae, 63c1, f031, 3570, b65d, 5f38, ijac201412204p2, 2c48, ecaade2015_21a4, 24eb, d099, 41dc, acadia14projects_435at, ecaade2015_235l53, caadria2016_819m34, 94eb, f0b7, 4553, ecaade2016_198i52, 38d1, 3e3f, 3c14, 06c4, 5fde, acadia17_221kk, ecaade2014_066s15, 4348, bc72, f898, ecaade2015_261f58, caadria2017_165m41, d5a3, e8b0, 31c0, d45e, 716d, ecaade2015_138m27, 8aa0, f663, febf, sigradi2013_295d, 8661, 55c0, d796, 0c83, f907, 0c15, 9506, acadia16_298l18, a1d4, c955, d8fe, ecaade2017_213j, 30bd, a57a, ecaade2015_21v3, d9ca, ascaad2014_007f4, acadia14projects_655y, sigradi2015_1.288c1, 1a19, ecaade2017_144r, 9ced, ecaade2015_59p11, a1bd, a578, 411a, acadia14_681aj, 34df, 36b0, 78c8, 1d92, acadia14_497p, 3df4, 8f80, 1ca4, f60b, 52fe, ijac201614105a5, 6485, ecaade2014_176d44, ecaade2014_239k61, ecaade2015_92y18, b341, 885c, 0441, 8deb, 9ce3, 7871, 3861, ca4e, acadia17_373z, 8444, 9737, bb69, ecaade2014_230o59, ecaade2016_032z8, ascaad2014_008m4, d0bd, acadia14projects_357au, ijac201513105c5, caadria2015_142n23, 00f4, 6bc1, 3790, sigradi2016_448aa, e1af, ff91, a53e, 09d8, c014, sigradi2015_8.27p10, 8929, f5dd, d73e, e922, 60d9, 223f, caadria2017_110g29, ecaade2014_157k38, 9fc0, caadria2016_229p10, ascaad2016_013f6, fa59, afcc, a835, a9b9, 802c, ecaade2016_mrtg66, dffc, 958c, de57, 8e5d, b38e, 1494, 6ebe, ecaade2014_096y22, f661, 9c58, c1a1, ecaade2015_127x24, 0627, ecaade2016_094r25, d69f, acadia14projects_579f, 7001, f0c2, 9f63, sigradi2015_3.268f5, efa2, 8e74, cd10, ecaade2016_191g51, 34bd, 5ff3, ecaade2016_073i21, c73a, f2ca, 9f29, 1732, c473, b02b, 9212, c59f, e926, 577d, 4868, 6adc, a2aa, 6daa, ecaade2015_248l56, acadia15_357m15, af03, 2a58, 1607, 4438, ed82, b0f2, ecaade2014_157t38, f558, ecaade2017_006xx, ijac201513203b7, edb2, a016, ijac201412402y4, 19d2, 7ae2, sigradi2016_792j, 089f, ae5a, 460c, d670, sigradi2015_11.136p24, 8d26, 1ca8, 1029, 77a7, e664, 7d38, ecaade2014_023i6, 653b, 0868, 93f7, 46ce, 23af, f49b, a7c5, 4870, 028f, 6d32, 0675, 3f47, 245e, 7781, 94c1, ascaad2016_010e5, f4e4, ecaade2017_052ss, 1fa9, 1a9c, ecaade2017_017u, 29a3, 4cd0, f4d1, da3a, 0f4c, 91ca, ijac201513203z6, 3fe9, 8549, 2786, 8859, 1bb2, dc3a, 854b, f267, abab, 9047, d460, ecaade2016_198h52, 7c6b, acadia17_424tt, 9c28, bc43, acadia14projects_531p, acadia17_91f, 0f6e, ecaade2016_119t32, 8bc8, 214b, b9fe, db4e, 9d73, 8cbc, 5284, 29d2, 2872, 7107, ec42, 6c5f, 987a, 910e, 8311, ecaade2014_225l58, acadia16_184u12, ee54, 4883, ascaad2016_031m12, ecaade2015_144k31, ecaade2016_228l61, 3fa7, 6a12, caadria2017_069v21, acadia17_637xx, dcb5, fc49, de64, acadia14projects_189aw, c8f9, sigradi2015_sp_8.6d30, e430, 16c3, ecaade2015_307p67, caadria2017_096v26, fcbf, 54b8, 2f6a, d5c5, ecaade2015_59v11, 29b7, ecaade2016_048z13, 02c4, 19b2, 1ca1, df93, caadria2017_174t42, c313, 0ac6, d946, b9ca, 6918, 7012, 3192, 2b16, 8116, f051, caadria2015_188x27, sigradi2016_635j, ace9, 536c, 9a26, bf98, ecaade2017_094f, f8e2, 11fa, 79d7, 48cb, 4747, e4c6, acadia17_560h, acadia15_95m3, 1aac, 1da7, 3a33, ecaade2017_308jj, 7555, 63e5, 0c86, acadia15_333e14, b45d, 908f, 1e8a, 779e, b168, 0acb, 13ea, 3c1a, ef34, ce27, e8ce, 7039, ecaade2017_146kk, bdc5, a5a9, caadria2017_086n25, b5cb, b563, acadia14projects_219c, 3cf2, acadia16_62k4, c424, 00e9, caadria2015_206k30, 69ef, acadia16_164r11, a83f, 2e32, ee3f, e8d7, f5b7, 295a, ecaade2016_165y46, 2859, 6d59, d964, sigradi2015_10.267u20, eed7, 0794, acadia17_201f, 1e12, 3b0d, ead0, fe54, ecaade2015_74p14, 80c5, 3b04, 3acd, ecaade2016_047l13, a7e8, 2395, acadia14_389c, af55, 84fe, 6c70, 3a64, 740e, 348f, ecaade2014_224o57, ab81, ecaade2017_214u, caadria2017_056z18, 3c89, 72f7, 68da, acadia17_669l, a919, 80cf, acadia17_560k, ecaade2016_136z38, cc6d, d42e, caadria2017_124o33, c41f, ecaade2016_223v58, 8029, ijac201412402m4, fe95, ecaade2016_208p53, ecaade2017_291f, c2ab, ijac201614206a11, 8379, 8c24, 309c, 0431, 6871, d0f3, 224a, 5c5d, 1f96, fc99, df37, 659c, 9fe6, 1012, c4c6, 2276, a726, 4209, 546f, ed91, acadia14_435au, acadia17_669s, ecaade2014_208a54, 2858, 7b04, 15a2, d818, 4c4b, 2146, 99fc, caf5, ecaade2015_196e42, acadia14projects_719g, be19, caadria2016_343f15, 3b47, a639, ab28, acadia14_317u, 25f4, 1bbd, sigradi2014_289k4, e9d6, bd1a, ecaade2017_006x, dfd3, ecaade2017_059rr, sigradi2014_186c6, dd11, ecaade2017_019jj, 0fe2, 728c, 0b78, c0aa, cf01, b741, 385e, f101, 237d, 0db5, acadia14_681at, f553, 8396, 1333, acadia14_291ar, caadria2017_041x12, 51d5, e2f3, 03a5, 6fd5, ecaade2016_225z60, ascaad2014_013b7, e0e1, dd7f, 1362, e2da, ccc5, sigradi2016_450vv, 749d, accd, 4f75, caadria2016_177a8, 20f3, ace6, ad8c, 794d, 6845, 8cbd, ed2c, abdd, 610b, fca3, c4bf, c658, 943e, 63a3, ecaade2017_076dd, 4756, 356b, acadia16_116u8, 4d78, caadria2015_048n5, d2be, b788, 2892, 161b, acadia14projects_145k, caadria2017_129n34, 38c8, da7f, 15f2, 3225, 1557, ecaade2017_003j, 4c9b, e711, caadria2016_013v1, 7842, ecaade2015_271v59, acadia15_243w9, 0934, 037a, 90a1, caadria2015_108r16, 255e, 06ec, c90c, 78a5, 0bdc, 6cf2, cca2, 58ea, f3c1, acadia15_223l9, acadia17_283pp, f871, a411, b0d9, b601, 7c33, 63b0, 864d, 7334, 62cc, 86c5, caadria2017_185p44, 2db2, d7c5, 426a, 250e, 6cf5, d98e, sigradi2013_101k, a6f9, caadria2015_072s9, cf30, cd17, 215f, 48c5, c97b, 9888, acadia14projects_619ak, 1407, a054, 9716, 6772, 23b1, caadria2015_130y21, f683, 6479, ecaade2015_21b4, a742, 0ad7, 0bab, bbeb, acadia15_137k5, 228f, 227a, fa04, ijac201614205j10, sigradi2013_294s, ijac201614309m6, 6790, af91, ecaade2017_099vv, 6da9, sigradi2015_9.152w16, acadia17_520i, 26e3, 2dc8, cade, 77db, 0c9e, acadia16_140t10, 723d, e3e1, 0c58, 49c2, 08ba, 5299, a75a, d006, 8b0f, 4da7, 2e9a, 0d28, 040a, c1fa, 0bb7, d0db, dc9e, dde5, dbcb, ascaad2016_041g16, ecaade2016_087v24, sigradi2013_215c, 76a4, f775, 0390, acadia14projects_63ax, 447a, 00ad, 6c82, 4e91, e805, bcc0, ab42, c164, sigradi2015_10.144u19, ecaade2017_288ee, ae99, e16a, 46cc, 924d, 2479, e310, 6882, ecaade2015_61k12, 89e7, ecaade2017_044mm, 7ec1, 2f6d, 2457, ecaade2017_215z, be52, 481c, 3c40, f55e, 3ffe, 1803, f715, ecaade2015_13p1, caadria2016_755p32, 91c4, 0643, 8e83, sigradi2016_710dd, 49cf, 06b8, 8795, ac3f, 56d8, 068e, 7b75, ascaad2014_024h5, a4d3, 89a0, ijac201412303e8, f383, 8b42, e143, bf4e, 8da3, acadia17_296t, 0397, 7165, ijac201412403i6, caadria2015_156h24, be26, 1b56, f9d7, 70f1, cee5, ace7, c6da, 85f2, ijac201614206x10, 366b, 83d4, acadia14projects_117d, cad7, 5d44, 4678, fed7, 6660, ijac201614201b6, 664b, ecaade2017_210z, 11ee, d28e, 6bf0, fced, dc6b, 3224, ba99, sigradi2016_781c, 5f1e, ecaade2015_130d26, ecaade2015_48z7, b459, cb66, ijac201614201k7, ecaade2014_011b2, a933, acadia14projects_135t, d33a, e9d5, ascaad2016_059r23, ac5b, 8dd9, f936, 9f99, acadia16_308e19, 040e, f4a8, caadria2016_383n16, ijac201412205l4, ascaad2014_019x2, acadia17_290l, 89ab, acadia17_637l, ijac201412402b5, 9a9a, 7f07, 3dd7, de3a, c309, ead6, 160d, 8a0e, 5069, 40f6, ecaade2017_037aa, 1e68, 8b5e, acadia17_117x, acadia14_75c, d8b5, ascaad2016_038s14, 6331, 15d8, 03ce, e2fd, ecaade2016_083b24, 0912, 2dce, 5522, sigradi2016_781xx, ddb0, d8f6, 9655, bde2, c974, e21d, 09db, c95f, bd9f, d80e, acadia16_164t11, abbc, caadria2017_135j36, ecaade2015_207r46, 442a, 2d37, 16a1, ecaade2016_130r36, acadia16_12e2, 29e5, sigradi2013_304b, caadria2015_185j27, 3ee7, ecaade2015_115b23, a7f8, 27fc, be77, 68c9, 7c04, 42d4, acadia16_260l16, acadia14projects_117az, de2d, 0ad8, 671e, ecaade2016_015b4, 0524, 34e5, bc09, 2505, 294f, 3ad3, ecaade2017_148xx, ee6c, sigradi2013_390s, 6c25, be8f, 5386, a4b1, 243d, 3f25, e2e2, 40f4, e702, 397b, e0e0, 0801, a88f, 82b3, fb84, cd62, beb8, 9615, cc9c, 1ed1, 384c, 0b50, ca19, 6ec6, 3f12, 165f, 7f6e, d1d8, sigradi2014_201i7, sigradi2014_108e9, 3721, cc8a, ce5a, 5ce6, a4ac, ec1f, 0396, 17df, 28d9, 4d0d, cbd0, ecaade2016_239a64, 1fb8, 41aa, 6835, fdd9, 9582, b657, c88b, 67c1, 8b80, acadia14_135u, f237, acadia14_317r, c4c3, 6c88, 302f, 3752, 2299, ascaad2014_014e7, aeb4, 0e4a, 985b, 70ee, adb7, 94fa, 4036, caadria2017_063f21, 12ff, 0d92, ecaade2016_127e35, 33a5, ascaad2014_024b6, caadria2017_145b38, sigradi2015_8.239x13, ef86, 09dc, 42d7, 1965, sigradi2013_135g, 785d, ecaade2016_017l4, 5a04, ecaade2016_073h21, 0507, ecaade2015_317w68, 0930, ecaade2014_140s31, caadria2015_176r26, f328, ecaade2016_120e33, sigradi2016_448x, 7f5f, 5540, 5779, ascaad2016_039i15, 85cc, a236, ascaad2016_011l5, ascaad2016_054v21, 85ad, caadria2015_206t29, a916, bd8e, 6f94, e16f, 014f, da52, 5a3d, 6e21, d84c, c1e0, 2d4c, 2aaf, 6957, acadia14projects_357ar, c991, 4871, ecaade2014_191s48, 49e3, 0864, e391, cfdd, fde0, 5c36, d70a, 1962, 0c32, d532, 9b25, 9beb, 781e, 0774, 8a00, ascaad2016_054n21, sigradi2013_223n, b516, a7be, acadia16_372j23, 7473, 1a2a, a1cc, 0106, ecaade2017_293ii, aa25, 0efe, bbe9, ecaade2014_149g34, f120, 87ed, 5fd4, ecaade2016_040o10, acadia15_297c12, ecaade2016_158u43, ecaade2014_149b34, fff3, caadria2016_529r22, bafe, sigradi2015_10.307e21, 9e3e, 19db, 1eaa, df48, 8080, ecaade2015_230g52, cf5c, 1908, 89d1, a493, 04b0, bce0, 16f2, ad0a, ecaade2014_169l42, ecaade2017_143l, 959d, db00, 62db, f4f9, acadia14projects_33ao, a737, 22e1, f238, 33de, sigradi2015_10.378d23, 8295, e00e, 936b, ecaade2014_218o55, f9e1, 8f9c, 211c, a1d5, b4d4, e065, db70, acadia14projects_601ai, 5dcf, f6ca, b48e, 5ea7, f3d3, f327, 9b7d, acadia16_244r15, a76d, 04cf, 9817, a555, 3dd3, 0762, b724, cf2a, 7d30, b05f, b346, ee17, b36c, de78, ecaade2017_203xx, 04b4, ecaade2017_124l, 86d6, ecaade2016_198v52, 25fc, 412d, c4fe, aaf6, sigradi2014_273r2, sigradi2016_695u, ecaade2017_302bb, acadia14_189al, 3bdd, 7761, 18d3, ascaad2016_042x16, 1890, e955, 0e9c, acadia15_149x5, 6dd7, c33d, 7033, 34d3, 9197, bb53, 2c57, ecaade2015_173h37, 663d, 4f3c, 36a0, 9319, db90, eeef, d932, d337, 5e6e, ecaade2015_61g12, e684, edad, sigradi2014_192r6, 09fc, 6233, d545, b39e, b707, 1e6e, e346, 8cc3, 7690, ecaade2017_054pp, 6413, 76ff, sigradi2016_695v, a702, ecaade2014_015s3, 7ca2, caadria2015_081m12, 7175, bd91, a695, 24e7, df8e, 1218, 3618, 86c2, ecaade2014_237t60, 35de, acadia17_60w, ab0c, ecaade2014_100d23, fbed, ecaade2016_102m28, 870e, sigradi2014_144u2, a7b1, 7843, aea5, dffb, 0645, ecaade2017_007c, 1a1e, 0231, 2890, ecaade2014_173e43, 8923, acadia14_661d, bcc3, 546c, b5b5, 833e, 4c5a, 3043, 5e83, de2b, e494, b18e, ascaad2016_013w5, sigradi2014_249n9, 7472, d6ff, acadia15_57e2, 2fc7, ecaade2016_217i56, 6f6d, caadria2016_851n36, b6f7, caadria2017_182v43, 696b, 4117, 4b88, 1040, acadia14projects_497w, 3356, 7352, 6a85, 1d04, acadia14projects_375aw, 9e98, e693, be20, 0723, 7cc5, ba8a, 5d8a, 3707, acadia14_453g, fed5, 84c2, bb06, 00ea, 4df6, 762e, ecaade2017_076jj, 1194, caadria2017_041o13, b2ce, b72a, e396, acadia14projects_479ay, a579, 0180, 5f5f, e7ae, 8bbb, 71c5, ecaade2016_067a17, 3d91, b407, a33c, a42b, fc5c, ad2e, 7b61, 7de1, f31b, fb74, c79d, 3e7f, e35c, ff8e, ba33, 6301, dc74, 70cf, 9e85, 12b7, 7a2b, 6a9a, 4d0c, 4b27, ee35, ffc1, 7ac0, 0139, 81ff, c5f4, c3d2, f1c2, 6836, ddcb, 0ce8, dbb8, 4d8c, 2e94, 8205, 28cf, acadia14_339ak, f89d, ad77, sigradi2014_266w1, 1149, b6db, 6bd7, ecaade2016_139c39, 5d9e, c425, sigradi2015_sp_2.112k29, 67dc, f585, 16e2, e46d, ecaade2017_051t, 87fa, 1d4c, 2e10, 7367, ecaade2017_215p, 6060, sigradi2016_369a, 21d9, f64f, acadia16_280o17, d405, 8baa, ecaade2015_127c25, c461, 45dc, acadia16_214u13, sigradi2015_3.11e2, a6b5, a3af, 3bc7, d9b2, ec0c, 0268, f595, 5549, d816, ecaade2014_046m11, acadia14projects_235r, 18ec, f1e6, 9b45, 7cf5, ecaade2015_33d6, c3f0, ba69, sigradi2013_303s, 6880, ecaade2016_119p32, ascaad2014_014d8, 9046, a2f3, e925, 0bc0, 63b1, 2a22, d8dc, ascaad2014_035u1, 3d46, d136, b58e, e726, 81b7, 2f6e, ecaade2014_138l30, 8ae6, e092, a836, 9715, c595, 16f5, e5fe, 0568, d7ca, caadria2017_021f8, 8e1c, acadia14_555f, 4865, ee67, acadia14_101ar, 9155, 5a86, ecaade2014_046p11, 93aa, 965a, 4fae, 0808, 7a72, 5efb, 8233, acadia14_75b, 44fd, a06f, 8400, 8d32, ijac201513102c2, af75, 2600, a5d6, d133, f127, sigradi2016_441mm, 2b40, acadia17_162r, 0619, 22ec, e79c, ee8b, 6d1f, ecaade2016_241f64, 0c77, 7d80, 2729, 1dc3, fe8b, 5445, sigradi2016_534oo, 4215, 2ec8, 8553, sigradi2016_814o, 7c8c, fe9f, sigradi2013_400c, 54ee, dbd5, 0fec, acadia14_247n, 5e16, acadia14_229i, 147a, c81d, 5521, b616, sigradi2013_359h, caadria2016_105b5, 43e0, f043, 5bdc, de29, ba04, acadia17_307gg, 957c, dd54, acadia16_12k2, d641, 00cd, e6e0, acadia16_478z27, 2f06, 1860, c9f2, caadria2015_220i34, acadia14projects_435a, 7a91, e1b3, acadia17_90hh, e498, c4c9, d64b, 7079, 9eb6, 28ca, cf14, 3782, 6e9d, e591, d6cd, c142, 96f5, ee09, 337a, ecaade2016_221w56, afbd, a6a5, ecaade2015_116g23, acadia14_671y, f69b, 11a3, bd53, 68a5, 7879, 32c8, 27fe, 58ab, f047, 9c87, caadria2016_569e24, caadria2016_405i17, 59ed, 9374, bbb4, 308c, ec54, 49e0, e5c6, 8e9b, caadria2015_150b24, acadia14projects_479f, 8642, caadria2016_167d7, 51c5, acc3, sigradi2014_265y1, a879, 1c54, 8858, sigradi2013_347u, 0a04, ea12, acadia14_539c, 55d9, 9b3c, 690e, a0c9, 98ed, 7e78, cc90, 4a0a, 367d, e559, f9c8, 1c19, 5185, 26a9, 7f09, ea45, e6f7, 833b, 7084, 877c, acadia17_391ss, 1ecb, 0eeb, 4019, ecaade2017_148rr, 314b, a934, 6086, 5ec4, sigradi2014_042s3, e6d8, 6f8f, 0e73, 3f08, 75fb, caadria2015_086f13, c58f, caadria2016_559b24, ijac201513203t6, e75c, fe10, 44d7, ecaade2014_030n8, 0d6f, 1ca7, 22da, 914e, cde1, e50e, ed77, sigradi2016_595ii, 771b, ascaad2016_057s22, e6b7, c190, 7fab, sigradi2013_311, 7425, ec6a, ascaad2016_012s5, c4ef, 7af0, 341e, sigradi2016_550o, 346e, 5144, b8d3, e04b, 6c0d, sigradi2015_3.345t5, acadia14projects_479a, 3e01, acadia17_237jj, e8e6, 205c, ijac201412303u7, 8acf, 5c57, 0665, ef06, ecaade2017_269oo, 77e2, ed2a, caadria2016_745c32, d43e, 8ef7, ascaad2014_025i6, acadia14projects_681ar, 65d2, 7460, a046, 8a13, 1a38, 935f, 55fc, a721, 68b2, 0437, aaf0, ecaade2016_162z44, 035a, 4111, 965c, acadia17_100r, 1d80, sigradi2016_400l, 1c4f, ec19, b90c, a3f1, caadria2015_210j32, e781, ascaad2014_036h2, c6cf, 80fb, 9e2e, 2321, b3ca, 8a45, fe63, 47dc, 4d4d, acadia14_101al, a156, caadria2015_032z4, 53ce, 487e, 8829, 8f11, 2b71, 7de2, 1c0b, 822c, e894, cc35, 9c0a, 67ca, d081, acadia14projects_301ay, 5f3d, acadia14projects_347ap, b661, b093, 3c82, d383, 8f1d, a4f8, 5b44, 5c01, f003, f193, 2422, 98b7, a766, 3a8d, a8d7, 5397, caadria2017_158b40, 63d2, ab57, ecaade2015_138y28, 67ed, e1c6, 8cf9, e70c, 0079, a006, ecaade2014_230m59, 5a63, 2dfe, b8ce, 4656, 1836, 024c, 0708, d129, 7c76, cace, ecaade2017_047o, 8a50, 3db4, acadia17_162w, c00c, 5d24, ecaade2014_237i61, d1c4, 8e61, ecaade2016_094u25, 5b48, 7309, 9016, 3360, 755e, 740b, 937c, sigradi2016_615w, 9f22, cebe, ijac201614207k12, caadria2017_009z4, d23b, 4177, ecaade2016_118d32, 9a11, 7459, b679, e625, 5a6a, a7dd, ecaade2016_230u61, 2be9, 2e27, 7c51, 415c, ascaad2016_048i20, 513c, b00d, acadia14_399ah, 6b2d, sigradi2014_077g7, a36c, 30fd, bd59, ecaade2017_146ee, e4ce, 01b1, 9ee7, acadia17_323n, 16ea, ecaade2015_77c15, acadia14_145af, cbb1, sigradi2016_654c, sigradi2014_345k9, ascaad2014_037n2, ac46, 96e5, 2fd7, ecaade2014_194r49, 8f63, 731a, b648, 264f, ijac201614301a1, ecaade2015_155t32, 5e63, e83e, ecaade2016_213m54, b100, 354f, ec30, ecaade2017_117u, 2e99, 2b76, d3d3, 0867, b391, ddaf, 7810, 89cb, cbcf, 1289, f5bd, a79d, 5ec5, 22b5, 57bc, ba02, caadria2016_713z30, acadia17_177e, beaa, ecaade2017_199mm, edb1, 24fb, sigradi2014_291p4, 8ef3, 3ffa, 02d3, ecaade2017_148vv, caadria2017_105k28, ecaade2016_102s27, 9971, 1aba, 7eef, acadia14projects_291az, a121, 2746, ijac201513301x9, 54f8, a3e5, acadia14_81o, acadia17_230yy, caadria2015_073a10, 7f32, 4a33, acadia14_63as, fdba, ascaad2016_004p2, 5bb8, 6280, 4c0f, bc3a, sigradi2014_330l7, ed2f, 2a60, bfd2, 01ee, 8aac, ascaad2014_014n8, 2552, 3ee9, 7372, 91e2, 8557, 16e1, b9cb, ecaade2017_256cc, ab03, f641, f140, 7cfa, 8656, 45de, 7ed8, 9587, d5a6, 8bc6, ac7a, f50f, ijac201412408z1, b6ed, fbc0, 5798, 49ec, a44f, 0d3e, a01d, c06d, d843, c5be, sigradi2016_490kk, ecaade2017_306s, d510, ecaade2016_151g41, bdef, 90e9, ecaade2015_158c33, 3e20, 9e1e, 6ef8, ascaad2014_031e9, c8c5, 1702, 5a18, fd2b, caadria2016_871p37, ecaade2016_075w21, 4b87, a59a, afe1, 5745, cb9a, 6834, da37, a960, 5597, acadia16_88h6, 349a, be3a, 8af8, 9670, 035e, f408, 446e, 0501, b909, 643a, f272, c68e, b443, 9305, 3aff, a9f2, 772b, 668b, caadria2015_087o14, 1db0, acadia17_90oo, ijac201412408c3, ccf1, df7e, ecaade2014_145l33, ascaad2014_004e2, ecaade2014_133l29, 8d75, b01b, 8470, cfb4, 44c4, 9b7e, 9db2, 3dd8, d523, 6553, acadia17_637g, 7efa, ecaade2014_186a47, 683d, c431, 9e7b, ijac201614207o12, 69be, 1f40, caadria2017_041b13, acadia14_463t, sigradi2015_3.111c3, acadia15_110c4, sigradi2015_12.215n27, ecaade2015_325e71, d42b, ijac201412405z8, 828a, f119, 91a3, ce85, 7d42, 7369, 0ad0, 6aaa, acadia17_472nn, 8515, e5ad, 9d9e, 11ed, 61dd, c70f, dee1, 2a6f, caadria2017_069w21, 7fcb, 2f15, b264, ffd9, 4610, sigradi2016_522z, 14ff, 04c9, a1d0, 859f, e5e8, ascaad2016_009o4, 2cc1, 191b, 925b, d4c8, fecc, ecaade2014_133z29, 8966, 3172, caadria2016_797n33, 075c, acadia17_90yy, sigradi2013_358a, acadia17_678cc, ecaade2016_078h23, ecaade2016_239y63, c11b, sigradi2015_3.111g3, 9c79, e624, abc5, acadia14_399aj, sigradi2015_12.215r27, 0439, 3a4f, 0105, 89e4, ecaade2016_136x38, 1a3f, edc0, a062, 1410, ijac201513206p9, e544, bae0, e205, 0ea7, 3863, sigradi2013_117n, c207, f9bd, 3cd4, 8132, 49fc, 888d, dbcd, cd29, 5a8e, fa7e, a450, 9724, b74a, ecaade2014_065f15, f255, b38a, f983, 17c6, eaad, 6426, d220, ecaade2017_054gg, 43e7, 5799, fb7b, d23f, fc7c, ac1d, fabe, d256, caadria2016_611e26, 1b74, 5cbe, e6f4, 17fa, ijac201513201t5, ecaade2014_011g2, 9e02, b3eb, caadria2017_003b2, b063, dfe1, 9ca3, 6ec3, 07ee, ea83, fb98, d997, acadia16_394g24, 3886, 02ca, fe2a, 19de, 61bf, 5908, acadia14_699h, f644, a4f4, 88f6, 0c14, 164f, ascaad2014_024e6, ecaade2017_071uu, db3a, fa02, acadia14projects_63w, 2879, c868, ecaade2017_100i, ea27, ff98, f3ea, 75b3, a053, bb7c, 9b6b, 4c26, 385b, ijac201412403h7, 6a58, 09cf, b3c1, 903e, 0ee7, c46d, e524, caadria2015_078b11, 8593, f1e3, d2c1, 5427, 5b78, ded4, 09b7, 1fed, 9a72, 28c1, b3d8, ecaade2017_057u, ijac201412303v8, a3d2, ecaade2017_161a, sigradi2013_429e, e3bb, 5fa8, c6c3, ecaade2016_071o19, 5e1f, 8463, 5788, 277e, 458b, caadria2016_871k37, 0a25, 0935, 7d86, d2ea, f129, 6a96, 77e4, acadia14_135p, d5a2, b78e, d508, sigradi2014_137m2, b828, ecaade2013r_014j8, b2a0, 1332, sigradi2014_178k5, acadia14projects_589d, ea07, 290d, d62b, ecaade2016_033g9, 8320, 92de, 091e, acadia16_470g27, ecaade2014_072x17, 5f79, ff8c, 1276, ecaade2015_304e67, 71a7, a378, 634b, acadia15_69o2, acadia16_174w11, 3c1c, bf59, 9179, b4c4, 159c, ecaade2017_006u, 5aa7, 25f6, 2971, a0e4, dbe3, f81f, 7ede, 4c7a, 76da, ascaad2014_004n2, 3c55, ec23, ecaade2014_038p9, d4f3, ecaade2017_282j, 253e, 4bca, dfb9, ascaad2014_025j6, acadia17_169a, 4eb0, 6ceb, acadia16_372i23, ecaade2014_143s32, 39b0, 4e5b, f724, 3918, 0a63, c2f7, b2c2, c5f8, d6a0, d20f, acadia17_265u, 16ef, c0b6, c57e, 6fa0, ecaade2017_249ww, ed51, c437, a2e6, acadia14projects_199af, acadia14projects_189av, 1f6b, dd00, 50d2, ecaade2017_252h, acadia15_69m2, ef63, ijac201614202z7, 108e, 1444, 9add, a638, e135, cbb6, 1d9a, 645a, 002c, 3414, acadia14_199ak, ecaade2015_202o44, ecaade2017_048mm, ecaade2014_226w58, 3361, b1ee, 9113, 1dec, 20b2, a800, 680f, 3be8, 4006, ecaade2017_073o, 2bca, ascaad2014_029y7, ijac201513206l9, ecaade2015_317t68, b2ac, 4956, 31e4, 334d, f511, caadria2017_095e26, sigradi2015_6.42a8, 37f2, 5afd, be39, 5948, sigradi2016_815nn, 28a6, 2929, ecaade2013r_011b7, 4037, ff52, ca0a, sigradi2014_345t9, acadia15_431u18, 84d5, f743, 41fd, 3a2e, 1fbf, e60f, 000f, f86b, 43d1, 4446, ecaade2017_214p, 81c3, af6c, f0b5, acadia16_116z8, c4d3, 9d24, 6dd9, 87dd, a4fe, 4d87, ijac201412307f3, ecaade2014_133n29, bbf4, 0c46, ijac201513306e13, acadia14projects_145w, 0721, ecaade2015_193y39, 62b1, b581, d647, e382, 20ac, 4e71, ca98, 592b, 75da, 5963, sigradi2015_10.309g22, 5642, 590b, 6ef4, ecaade2017_122mm, 3af4, a550, acadia17_329cc, d219, 4a84, da8b, 209e, 33f1, ecaade2015_314o68, caadria2016_177i8, 0e25, 1a3d, ecbe, 45e4, 9153, b5d5, caf1, 6993, sigradi2016_530gg, 07fa, 1b29, ecaade2015_164p34, acadia16_8d1, caadria2017_104p27, ecaade2017_033v, 0267, 5ac5, ecaade2017_214t, 469c, 2f3f, a042, ecaade2014_149c34, 055c, f9d0, ecaade2015_53i9, 6a14, 37f1, 58dd, 586c, 3838, acadia14_435c, 15e9, 33f6, cbab, caadria2017_124j33, acadia15_323e13, 0ba8, ac27, 3676, c8cc, ecaade2015_158a34, ecaade2015_199z42, 9c76, 5c7d, 2765, 6b9e, b5e5, 2875, e1de, sigradi2015_6.387h9, 8dfd, ecaade2017_268dd, c301, 31a7, 62cb, 5900, ecaade2015_230p52, 36d7, 552c, c04c, ecaade2017_019qq, acadia17_237gg, 6211, c130, 098e, ijac201412301v6, caadria2016_457g19, f8e4, a5e6, ijac201412408x2, 4a1b, ecaade2017_101x, 173f, 75cb, ecaade2017_051p, d6a8, acadia16_98s7, 36ab, acadia14projects_247k, 230c, ecaade2017_116e, 068c, c09a, 8472, 24df, fe33, 5327, ecaade2014_096x22, f250, f07f, 149e, ecaade2014_088h21, 9424, ecaade2017_288hh, 54bf, db34, ecaade2015_122n24, 27f3, 468e, ca47, e4f2, 1324, 8387, ecaade2016_243s64, 2e16, caadria2015_087u13, acadia14projects_531k, 7c2a, 500b, 9ac7, ecaade2017_031oo, 99a8, acadia16_280a18, b78d, 48d6, 1758, 149a, 8d03, 91ef, c357, 8536, f695, 8854, 1c9d, 084c, 7a52, 1737, sigradi2015_9.152x16, f0a2, ecaade2016_193r51, a9a8, c6ea, d9ba, 891c, 1a6f, 05b4, 68fb, 6422, 0a73, 5693, ad45, 52a5, 2b37, 0d23, b24a, sigradi2013_285f, ecaade2017_163f, 25e5, 23e4, 065e, 6586, f82c, caadria2017_004k2, a549, ada9, bb0c, f8f1, 7ce9, ijac201412402g5, e2ea, sigradi2015_8.81t11, b830, cc4e, fc01, ffa2, sigradi2016_446c, 1dd4, 0926, da1a, 922b, db9c, ecaade2015_122p24, 5fb3, cb99, 7ad0, 4af0, a8e6, ecaade2014_019c5, 7c43, a3e6, 7896, 99b6, 27f6, 6b51, 145e, 8f38, 5f63, ijac201412204f3, 8c43, acadia14projects_637ae, f017, sigradi2015_11.165j25, sigradi2015_sp_2.112f29, a073, 37d4, 57f5, ae63, 60fc, 34c8, 2e98, 7876, 35e9, 4612, 039e, 18cb, 391f, dc58, 4c99, acadia16_106o8, ecaade2017_129nn, acadia15_343h14, ebfe, 080f, ascaad2016_054a22, sigradi2014_293x4, 73ad, 3e70, e1ec, caadria2017_047e15, ecaade2015_324x70, 71e7, ecaade2014_217j55, acadia14projects_43aa, 6313, ascaad2014_005j3, ijac201614203t8, ac41, caadria2016_589y24, sigradi2016_515i, 79ee, d197, acadia14projects_189aj, ecaade2017_006pp, c8eb, ecaade2017_155o, 51ee, f589, ecaade2017_252f, 10bd, ascaad2016_023z9, 7014, 35fc, 0392, a607, 69c9, b210, 7539, caadria2015_203c29, acadia15_47j1, acadia17_648hh, acadia16_98u7, 19f4, 9447, sigradi2015_5.384n7, a231, 75d2, caadria2015_070a9, acadia17_473i, 0097, 8e6c, 1a34, ecaade2014_132g29, 3359, cf64, ecaade2015_64g13, cd95, af08, acadia14_237ay, 211d, acadia17_373p, acadia14projects_453k, c23b, f424, ba5d, ecaade2017_076t, 8d95, 9187, ecaade2016_167r47, cfd3, ascaad2014_005r3, feb5, 86a2, 183f, acfd, b358, 1139, 90f9, 5333, 0009, 8272, a50b, ijac201614407n4, 2416, 9c96, 7e0a, 3681, ea61, b051, 8949, 501a, 11e7, 42c5, 99f6, acadia14_671r, a86e, ascaad2016_041p16, e3f5, ecaade2016_222i57, c550, 056b, f6e8, 07a2, 5117, ijac201412403i7, a9da, e520, fdb3, ecaade2016_ws-afutureo67, 6133, 79d5, acadia16_62o4, ecaade2017_117t, 7182, 8810, 6805, ecaade2017_044rr, 3e9c, 0c57, dfda, 7423, 4da8, caadria2016_281j12, 10f7, e247, 4a66, 4483, 21a0, ce29, 12bc, 1dfc, acadia17_402e, 268c, 6e1c, 5ad7, 98b2, 9c36, 2420, 8666, 6ad2, 780c, 58f6, caadria2017_158x39, acadia14_709am, 57a8, 86d0, 054a, 9ceb, 9068, a822, 814d, 7a0e, ijac201412301z5, d822, sigradi2014_266k2, 3165, 46e3, 992b, c7b7, 73cd, 9428, 2fd1, 4228, 6a4f, 962d, 47f2, 0f70, 22c2, 7a5e, f688, 6ac9, caadria2015_081b12, a9ad, 0bf7, 2e1f, ea88, 2449, 459f, sigradi2016_615bb, 7617, 24ef, 509c, sigradi2016_816ww, 5df6, a808, 5232, 2ef9, caadria2017_043b14, 6be6, ae00, e691, ascaad2016_048l20, 3f69, 12d8, 376c, ecaade2015_332z71, 7144, 7d78, fcf8, ecaade2015_230i52, c5c6, 1bf3, f72c, acadia16_214z13, c547, ecaade2014_132e29, 226a, 25ad, c22e, ecaade2017_254ii, 748f, ecaade2016_171b49, 2c8b, caadria2015_061d7, bd5d, c641, a206, 74d5, 0799, ddd0, ecaade2015_180x38, 7b47, eb8b, caadria2016_197g9, 29ca, ijac201614101f1, 16b9, 278d, 70e9, 460a, 11b4, 20f9, 0e8a, sigradi2016_592x, caadria2015_176m26, 062b, ed05, sigradi2013_304z, d634, c33e, c19a, 1c3f, ef9c, acadia16_362r22, 1478, 7407, 7420, 73d7, 069d, 2731, acadia15_297e12, 4353, f1c8, b526, 4658, e402, 5c76, 8862, f47d, 5294, 132d, 3e69, ecaade2015_230j52, 42d9, acadia14_655y, 2f66, b992, 27ca, f893, 9eb3, 3386, 1f3d, afb1, b557, 8aa4, 1794, ecaade2015_284r61, b421, acadia15_110b4, 0647, 9071, sigradi2014_345s8, 4a2f, 2a50, 08f7, 9e87, fffc, 8aaa, 7b73, 2075, 3ce0, a2ca, 2699, 1080, 850d, f1cf, 49f8, 55aa, 600d, sigradi2016_777ll, 473e, 80c1, a295, caadria2017_085d25, c594, acadia15_357n15, ecaade2017_277qq, 935c, 1d9e, 4fcb, eaee, ecaade2017_309a, 1369, f199, ecaade2016_007k2, 00d5, 1bfc, a2fa, b006, 502a, 8653, 7596, ddea, ecaade2015_302h66, 3140, 338b, 9679, 9bfa, 4477, 326a, 214f, ecaade2017_152xx, 6902, 78fd, 7195, sigradi2013_275, e563, caadria2016_157p6, c781, 0bf2, b0a3, 564e, acadia14projects_671o, ac97, caac, 5641, 1ae1, 5813, cea8, 589a, acadia15_407n17, 7316, sigradi2015_11.8k23, fb3f, 63af, 2213, 48de, caadria2017_048p15, caadria2015_210i32, 5e58, c672, b9f6, caadria2017_074n23, 45a0, acadia14projects_435ar, eea8, 426d, 2b1a, 945c, b713, d63b, 47a1, a5a8, ecaade2015_64n13, ee98, sigradi2015_sp_2.112h29, acadia16_344h20, b1db, e5ed, 12e0, b4d6, 2b85, 8699, 1c41, 4986, 2eaa, 9754, 7824, 81a2, 930d, acadia14_375ax, cf79, f774, ecaade2015_307m67, 077e, ecaade2014_014f3, faf6, ecaade2017_225xx, ecaade2017_282f, 5ca3, ecaade2017_146ll, 42f7, 9a7f, 6158, dd45, 158f, 013d, 52b0, 8317, 7aff, ijac201513306f13, 3450, caadria2016_013r1, ecaade2017_112xx, afee, acadia17_189ee, c4c2, a9ec, 766b, 837b, ecaade2017_094r, caadria2016_013p1, f996, baaf, b16f, 4fc6, f720, ecaade2015_211y46, 89b5, 87d2, sigradi2013_117a, d49d, ascaad2016_007t3, caadria2017_174r42, e815, ecaade2014_225s58, 8ed8, efee, 7a32, 3c18, cb3e, ecaade2016_230o62, 1044, a6bd, ascaad2016_045o18, e7c0, 70c3, 79c5, dc60, 9f60, 8655, adba, 65e8, c969, ecaade2015_92v18, be6b, 5357, 7a08, 32a2, caadria2015_137o22, 80c7, sigradi2013_267z, cf1c, acadia15_57g2, 3068, ijac201412303i9, 8d01, 792d, 117a, ecaade2017_008j, ecaade2017_006ee, ecaade2016_057o14, cba2, acadia14projects_145ah, ijac201614207v11, 0b70, e33b, 1be4, 01d1, 514b, sigradi2013_244i, 9905, 0b3d, 8209, af16, 7190, 874f, ecaade2017_169tt, a617, 9afd, 825d, 9bd4, 60dd, 9ea4, 7297, ecaade2014_224r57, ee1f, 8e5e, dff9, 88a1, ascaad2016_004n2, bc59, 53ff, e927, 9f39, ecaade2014_186h47, 863d, ecaade2015_28x5, sigradi2013_280m, ecaade2014_139b31, 5b54, ebb9, ecaade2015_285r62, 51cd, 7240, ecaade2016_118s31, sigradi2014_114o9, 3b02, 6dba, 3b9e, c707, ecce, ascaad2016_046s19, 239c, 25e1, sigradi2013_189p, 2be1, ecaade2016_038g10, 26f3, 128a, sigradi2013_158c, a1ea, ecaade2014_030l8, 761b, sigradi2015_11.8r23, 328c, sigradi2014_345y8, 982a, 472f, sigradi2016_449nn, 44ca, b1f5, dd81, 1701, caadria2017_041f13, 6d1d, ascaad2014_023v4, 5480, 3fef, ecaade2015_113o21, 7c06, 4ce6, a908, be95, ecaade2015_21y3, a598, 3090, bb7b, 190b, 2bf8, 458e, f596, fc93, 2762, 7b98, 1766, 55ea, 1721, caadria2015_070i9, bae6, 0480, ijac201513303z11, 951d, ecaade2017_290nn, acadia17_59m, a3ad, 8888, d2c6, be2c, 9210, ecaade2015_59l11, 1857, 83a8, b7fd, 388d, ad3f, a19a, d29a, ecaade2017_248ss, c6e3, 478a, 882e, 9175, 0d82, 0044, ijac201513202h6, 207a, 988d, 76e6, 190a, ascaad2014_026u6, ecaade2015_227l50, ecaade2014_067a16, acadia14projects_339af, f7a1, sigradi2016_732c, ecaade2017_071gg, 01ea, acadia17_598zz, 41d3, 5814, 9aaa, 4856, ecaade2017_026nn, c350, 834f, ijac201412406n9, e65f, b0e9, 2c68, caadria2017_096m26, bd2f, 1292, e6d0, ad58, 881b, fef8, 7ba3, ec94, bc2c, 72f5, 1a7d, 6061, 27dc, 12d3, cbec, 344f, a494, 3aae, 8cd8, b6fc, ecaade2016_tkox66, 9ebd, d69b, 1ba5, ff5f, caadria2017_086i25, efd5, 2d50, ecaade2014_153m37, 84cb, 6ef6, 129a, 41b2, ef6e, ecaade2015_301p65, sigradi2016_517t, acadia14projects_75d, f5ef, acadia14_111l, acadia14_531l, e62f, 1c31, 4ca1, ecaade2015_158o33, 58b4, c07a, bcba, acadia14projects_101n, 53e1, 49f9, e3c4, 8bb1, 984b, 4cd2, d1ff, ijac201513105b5, 4ff7, ecaade2016_238s63, 049b, 0e6c, 2575, 9556, 1054, acadia14projects_189ay, ecaade2016_087o24, fcd6, 6c14, 867a, ecaade2017_008p, 7783, 3764, acadia16_270v16, d603, 64ff, ecaade2014_030k8, bfa8, 0aad, acadia17_678uu, 4f74, 3cf3, bba2, 7bff, 622e, ascaad2016_023x9, b61b, 9d8f, ijac201614201k6, 9229, cd8a, f21e, sigradi2013_268j, f8cc, caadria2016_013w1, 2c02, 7d73, 9741, b1de, ascaad2016_030f12, acadia17_570dd, 862f, ecaade2017_203u, sigradi2015_9.152o16, sigradi2013_343f, b60f, 1764, 7bf2, 9924, 0e8b, sigradi2015_11.136l24, acadia14projects_531z, 9680, 8b82, caadria2016_787j33, fd46, 8841, ca1e, eb01, 33f7, db19, a918, ecaade2016_025o7, ijac201614102r2, dec9, sigradi2013_311k, acadia16_244p15, 38ec, 0adb, 9ba6, 75ab, 1fcf, 52df, 3a5d, ijac201513203r7, 5c8b, 7e79, ecaade2015_171g36, acadia14_125w, d319, a98c, ecaade2016_147z40, 1af9, 0380, 17d4, ecaade2014_168h42, 454c, 092e, e2ed, 403a, 76f5, c463, 274c, 4b8a, 0234, ecaade2017_jgok, 5ed0, ecaade2015_155v32, 7294, fceb, ecaade2017_050f, 884b, fb63, 758e, ecaade2017_046f, acadia16_98d7, 19aa, 1430, 49db, d275, ab7d, 012e, ecaade2014_240p62, 0dd9, 5c14, dca3, bf89, b910, 2ef0, ecaade2017_225a, ecaade2017_003s, 7cf9, e8bf, 4f7d, fa7a, 2cae, b0c8, e826, 2398, ecaade2014_151c36, ff70, 74fd, 0237, 3106, 8c2e, ecaade2016_072t20, af48, ecaade2016_mrtj66, 34ce, abdf, d509, ecaade2016_111t30, 993d, sigradi2013_366, 1196, acadia17_89o, f949, 6746, 10fd, ab6a, 82af, fab3, 88fb, ee74, f9b6, ecaade2014_169o42, 2bb4, acadia17_257c, caadria2016_851c36, 78f1, 48f7, acadia14_153ay, 9d3b, d277, 8d62, a981, e6df, e3b0, bd4d, f36e, 7daf, bbfa, cd4f, sigradi2013_345m, 5be7, 20ba, 37ee, 70ea, 0196, e856, 3e35, 2d74, ijac201614308a6, caadria2015_084x12, ae8c, ecaade2017_302vv, 361a, ae7b, 324a, df44, bceb, 3fa3, 5158, acadia14_427am, f318, 21b5, b1e9, f078, ecaade2016_222x57, ecaade2017_108p, 50f3, 7545, e94e, 3364, 7a48, bf8f, 1d91, caadria2017_182p43, dba9, f46e, ca11, ijac201614105y4, ecaade2014_123f28, 1ca2, sigradi2013_303l, caadria2016_271z11, c312, 6f8e, 7cb9, 2954, 0950, 1f39, caadria2017_015c5, 0c5d, sigradi2016_674kk, 2bb8, 6596, 7206, e58f, ecd4, fcbe, 22e5, da13, cd19, 562b, cf72, 8c41, 3551, ecaade2015_127y24, 4387, acadia14projects_627ap, 82cb, 66c4, fe45, 74fc, ecaade2014_201e52, 124b, 3dbe, adf2, ca46, caadria2016_819o34, 6d51, 240d, sigradi2014_232u8, bf29, 764b, d406, acadia14_219ay, ecaade2014_024f7, 3401, 1d2d, 4fef, 407a, 944e, ecaade2014_163w39, ijac201614307u4, f9f1, cd65, a545, 65fd, c6a7, e804, ae98, 1f12, e034, caadria2015_208y30, 3f6e, 5761, 0ad4, caadria2017_048z15, cbc5, 6ed6, 4182, ede7, d478, ecaade2017_108a, a84b, 6917, 5eaa, d525, 4045, f4f1, caadria2017_023h9, a0f8, ecaade2014_232u59, 882b, 00de, 69e2, acadia16_88i6, f75f, 7993, b5cf, acadia14projects_671v, 601d, 5c15, 60a5, eb25, 193b, c98d, de35, 830e, 5aa0, 42d6, fc72, ab12, ecaade2017_057v, d7bb, fb16, 83a3, c04f, bca8, ac9d, 9b49, 5226, 12f4, 9b89, a31c, a2e4, 38fe, 3cc2, 6ab6, 725e, a6d7, 88ae, ecaade2015_171t36, ijac201614302l1, 6867, sigradi2014_099v8, a869, 7327, 2374, 4e06, b456, ijac201614204y9, 5c16, 4bcc, 02a7, ecaade2015_73y13, acadia16_54a4, b2a5, 707f, 57a3, ecaade2017_087p, 6a05, sigradi2016_448p, 3898, caadria2017_101h27, a32b, b31f, 5381, 7172, 917b, 0ed9, 660f, 14f5, ecaade2014_042j10, 096d, 03d0, caadria2017_067m21, 1b70, 0d41, 2064, ascaad2016_004t2, be11, 8031, 497e, caadria2017_003s1, ecaade2016_102r27, 6688, f9ac, ascaad2014_004p2, ecaade2015_17o2, 0be5, caadria2017_163t40, ecaade2015_333w71, d38b, ascaad2014_005s2, 9220, fa8a, 7c6a, 0d9f, 958a, 1a5e, caadria2015_077w10, ecaade2017_021k, d543, ecaade2014_204b53, 5293, e8de, 64b1, d873, 2fe0, a72a, b76c, ecaade2014_156d38, a4d2, ecaade2015_17n2, ecaade2016_042p11, 0e86, caadria2015_086i13, 54e4, ecaade2015_119f24, 156f, bff7, caadria2016_569d24, ijac201614102a2, de7c, a8e1, acadia15_203j8, 82ea, 745e, 7632, b37e, 3a10, ijac201412407y9, f005, 57f4, 9804, 6dac, 1b82, 2464, 2096, ecaade2016_073z20, 2fc3, 3fec, b415, e7b2, caadria2017_056u18, cd1f, caadria2017_124l33, 001e, ecaade2015_307l67, d96d, 4147, 3659, 0b17, sigradi2015_sp_8.326u30, 4f6f, acadia14projects_479g, 7c8f, ce7a, c63b, 4b8d, 2436, ecaade2017_044nn, ascaad2016_047u19, 2281, 6a41, 67e2, 8e66, ecaade2015_180f39, sigradi2016_625yy, 34ba, 670d, 6778, d982, c642, sigradi2014_074v6, e281, fb57, 3ddc, 96ec, ijac201513205u7, fc0a, sigradi2013_280, b573, 9fe4, 0710, db43, caadria2016_405f17, sigradi2016_399b, 5fea, caadria2017_145h38, 2111, 8ce7, 5a6b, 4be9, 9259, 8f50, 1093, 215c, 47ac, 308b, b85b, 6f2c, 4208, e5d1, 559f, afba, 5346, 9b71, f215, cfe5, b981, 3430, bf3f, 01d3, 194d, 5eea, bf13, 0e1d, ecaade2017_046g, ecaade2016_230p62, 53fc, acadia14projects_589g, 54bc, 7479, acadia14projects_91u, 9c83, 5d39, 7278, acadia17_339ss, 088e, 9c91, ijac201412301o5, acadia16_344z20, caadria2016_197j9, f0b2, 72c5, 7550, f739, 5049, 5e5a, 8c05, 5947, ecaade2016_210w53, caadria2016_683r29, 9e3a, db07, 6821, f33e, de0e, 12dc, 07ce, 61a8, 3345, c13f, 857c, bc32, 37b2, a5f4, 7507, 5d49, ecaade2014_085k20, acadia15_451i19, a1a8, ecaade2017_057f, acfa, 8851, 653c, 6bef, b1a2, d29f, acadia14projects_589a, b1a1, 2b8f, 045a, 0205, 7b96, 8152, ecaade2014_072w17, ecaade2017_212jj, ecaade2015_209u46, caadria2016_569h24, e5fd, f910, 2cde, 6cd2, ecaade2014_192h49, 9211, f208, acadia14projects_579m, 745f, 8a39, 76bc, ecaade2016_068n17, 1c90, ae1a, 158d, 73f6, 62e7, e36e, 35d4, f5d3, 32ea, f7e3, 30c1, 34dd, a448, 2f2f, c78f, sigradi2014_075f7, 29cd, 0b6f, ecaade2015_77z14, bebf, ecaade2014_024w6, 98b4, 4f19, ae75, 0153, 6dd6, ad9d, bdfc, d83e, ijac201614408f5, c01f, efaa, 3522, ecaade2015_241g55, ea6b, 4df8, f838, 07e7, a9e0, ecaade2017_203w, caadria2016_819p34, b594, a0da, 136e, ijac201614201g7, b4f2, be99, sigradi2014_151c3, 45f7, 42b8, d912, a182, e6fe, ecaade2017_232h, a7cb, f66c, bbc1, acadia15_371c16, 6ecf, ascaad2016_042v16, 3250, 81fe, acadia17_598s, ecaade2015_285z62, b554, fd04, sigradi2016_399f, 9b94, b430, aa9f, sigradi2016_446k, 85e4, acadia17_598tt, 3e2c, sigradi2015_12.297k28, 30b2, 00a0, 6916, 84e2, a14a, 2df3, 9fca, e4ef, 2648, acadia15_211r8, 1ca9, dec5, sigradi2014_032i2, caadria2015_246a36, d3e9, 35aa, 47b7, 7d55, ascaad2014_013a7, ecaade2014_120k27, bc8f, 876c, caadria2016_621v26, 04c3, c37c, 73a4, ecaade2017_057bb, 6662, ecaade2017_215cc, e213, 4a24, 83d3, 5e4b, d8a4, b542, acadia17_247ll, 563f, 4c56, d504, ecaade2014_111i25, caadria2016_611o26, ecaade2017_108k, 8453, 8ac1, 1178, dcf3, b79e, 3a22, ecaade2015_237x53, f142, ecaade2016_171g49, 5420, sigradi2015_12.167k27, 1d58, f6de, caadria2017_009l4, ebb8, 7bda, b412, a812, 057f, 20ae, f3e9, 4a21, 1626, acadia17_403n, 32d5, 902d, f17c, ecaade2016_048v13, ecaade2016_ws-dleade68, 0ece, abba, 93d3, 5550, b8d9, 700d, 9df1, 494e, b921, acadia14_43ar, 09ba, ac2e, a368, d385, b2b8, 2f4e, 743b, 9d7e, acadia15_371m16, 13fa, 57b8, 4576, ecaade2017_148yy, 8f39, fecd, b200, ecaade2016_163l45, 1e7c, 4faf, sigradi2013_421i, acadia14_189as, a4e4, 54ea, ee65, 34f9, ascaad2014_010l5, 68d9, bb81, 1a66, ecaade2017_109oo, dfff, ba54, sigradi2013_194f, caadria2016_435r18, e194, 1f1a, ecaade2016_048s13, ecaade2013r_013y7, 257d, 8a2b, 5d31, sigradi2014_289h4, 4f79, 1dc9, 9067, sigradi2016_490y, 0ec0, b43a, 913d, f7e6, ece6, 87ff, 8981, ba31, caadria2016_517g22, 36a2, acadia17_678ss, 1805, f654, ecaade2014_221m56, fb6a, f102, ecaade2014_089l21, ecaade2015_217v47, fda7, 6d29, fe80, ijac201614203r8, 1d68, ecaade2016_158r43, ecaade2013r_009x5, b768, 924e, 55e0, 0174, acadia17_230g, sigradi2014_074c6, b24e, ecaade2017_208c, 137f, 5f4c, 3ed6, acadia14projects_691az, 9b30, b255, 4e2d, 01cc, 6e82, 7e5f, e923, 7e3d, sigradi2016_490cc, 19d9, 7d7c, ecaade2015_261j58, ijac201614205r10, eb57, 94af, ecaade2016_017n4, f463, 0020, 6d02, d309, sigradi2015_10.307c21, d363, ijac201614105e5, 1d86, abd4, a582, a658, 045c, 6599, 97a7, efed, cdc8, d0c0, ca97, 9a8f, d5be, 04f8, 4bb6, 8d12, ed7a, a30f, ed03, 0404, e11b, acadia14projects_135s, e449, 2774, acadia17_50uu, acadia16_318m19, 0e4b, 4748, 2470, 1843, c9c6, 704c, 8231, ecaade2014_072i17, ijac201412407u9, cf07, acadia14_117aw, c579, ecaade2014_159r39, ff8f, fd83, 3065, 2dbd, f320, f9d3, 69ec, fb15, 174c, f073, bed2, 9721, 2889, sigradi2016_564ii, 7e49, 9fe1, 8a61, d851, ecaade2017_047z, 8c08, 6f69, 5bf6, ijac201412302h7, 924a, ijac201614402n1, 4b7c, b80d, 4b19, 8057, 38a5, 780d, 18f6, 8488, acadia17_381cc, 11df, 72bf, c9ad, ecaade2017_017n, 90e6, e61f, sigradi2016_399a, 2e1e, 381e, acadia14projects_63aw, ascaad2016_032v12, 9e96, ecaade2016_023p6, 26e9, 4227, ascaad2014_020s3, 36a7, 66be, caadria2015_164j25, ecaade2014_065g15, ed21, 34ef, 0d30, e7c7, c180, c60a, 333b, b6c0, d7ba, 33ca, 3c63, a722, acadia17_413y, 0410, c92d, d7a0, 8ce1, abb6, 05eb, 4b0e, b4da, ijac201513303v10, 9ebb, caadria2015_084w12, 2200, acadia14projects_81k, acadia15_343x14, 4e6f, ca95, a34a, a4ea, ijac201614303d2, e56c, fc43, 795d, 0e66, ecaade2016_078n23, caadria2015_060t6, 3baa, a881, beda, c11e, 4f7a, 644f, 1556, 0e13, 0659, f2f0, 6da8, sigradi2013_243e, 12d1, ecaade2017_006dd, c9a1, caadria2015_049i6, acc6, b6d9, ea36, 18d1, caadria2017_174k42, ecaade2016_084g24, 3b69, 3f8f, ecaade2017_252e, 664c, 0be1, 2256, da9c, 07a9, acadia14_229g, 9453, ecaade2015_217k48, 5332, fac0, b619, ecaade2013r_018k9, 1b6d, 5354, 790a, ef4f, 2570, 7ec4, 1d97, b839, c9cb, sigradi2013_226r, caadria2015_181a27, 572c, 3397, 8d60, 27c2, 85b1, 8a65, 3b03, 1526, f471, ee0f, sigradi2016_449ll, 490a, ecaade2014_157j38, ecaade2014_133y29, 03a4, ef91, fd64, caadria2015_170u25, 14f9, 6bf6, 4158, 7744, fb1e, 1acd, sigradi2016_534yy, 280e, 83d5, acadia14projects_549u, acadia14_531o, sigradi2013_390t, bff6, ea33, ea58, 0130, ecaade2014_186b47, c1cf, 471b, e30b, 8265, ceff, caadria2017_132o35, e4d4, 3d67, ecaade2016_241c64, 2c97, a024, ecaade2015_116f23, 854c, ecaade2017_076s, 12f0, d831, 6c9a, caadria2017_165v41, d19a, af27, 559e, 0053, 7202, ce75, 6ff2, c636, 872e, 1c52, 2a03, ascaad2014_019m2, 380f, 4a08, 453f, 3aca, ecaade2017_077vv, 4bd9, cb4c, acadia14_177u, ijac201412408a3, 313b, b26e, 102b, b9b0, cd4e, 6f8a, sigradi2014_201d7, e94d, acadia14projects_661a, 74ff, ee94, 5742, ed7f, 0e53, 2c05, 0f74, 5a53, d8df, 02d0, 4e31, d50a, 8cfd, sigradi2013_238, 225c, 470b, 99af, ascaad2016_034k13, eb7a, cb4d, caadria2015_016r3, 9570, 0039, 9c0e, f8b4, caadria2017_175a43, sigradi2015_6.327p8, acadia17_89z, 3c49, ijac201614104k4, 4f3b, ba51, 8e68, ba86, 6c20, ecaade2017_290ww, a461, ed41, 3846, 2086, 60e7, 3039, 811f, ecaade2017_277tt, 97bf, sigradi2013_54m, caadria2016_167o7, ascaad2014_007a4, 55a8, d27e, 5da1, acadia15_47m1, ijac201513104y3, b166, 5330, c4f1, ecaade2015_115z22, 897d, 3613, 4a4f, 627a, sigradi2013_200, ecaade2014_140n31, d5fb, 50f2, 479e, 0e1c, 780b, cb76, ecaade2016_230j62, 736f, 359b, acadia16_298i18, 9164, f6db, 55c9, 4977, 7f60, 90fc, 92ef, ecaade2016_025a7, c712, acadia15_483b21, 855c, cbd2, ecaade2016_002b1, ecaade2014_055x13, db71, 5455, 081a, 61da, 28d2, afe7, c736, 85f1, 78eb, 4a56, caadria2015_124t19, 75ef, acadia14_267l, 1632, sigradi2014_239e9, c8f7, caadria2017_129d35, e7ad, ecaade2015_22m4, ecaade2017_199cc, 1a70, e193, 707b, e7a8, 0597, f8c2, ecaade2013r_008n5, 37d1, caadria2015_206f30, caadria2016_457o19, 74e5, 2992, 9b72, e553, a67f, acadia17_163nn, fdef, c25d, b152, c6f9, ecaade2015_333d72, e1db, 8c9b, ecaade2015_138j29, c42d, c936, 835d, 5de7, 2b18, 8a71, 13c1, 43f2, 44f5, acadia17_349o, 9596, sigradi2016_695y, ebe6, 4e77, a132, fdad, e1a4, a728, e408, 5b18, ecaade2015_199c43, ae40, 67d7, abf2, 9674, aeb9, sigradi2015_6.151f8, 985a, 73a5, 2d9d, f737, 5c04, 2ab4, d78d, cb2c, b500, 4271, caadria2017_074k23, 2d91, 85ec, e228, 182d, 15a7, 6693, 12a0, ecaade2014_070s16, 9410, 2809, ecaade2017_157jj, 4d81, 0f51, 5923, acadia14projects_111j, 38cc, 44b5, 3206, b3e6, cba6, sigradi2016_659n, d8af, 1323, ecaade2015_320m70, 4dc1, 0052, 15e6, f6d3, 6765, 2d1c, ecaade2017_199yy, c4a0, sigradi2014_314m6, 2f85, ijac201412306y2, 5bb0, acadia14projects_189au, a52c, 1dd3, acadia17_177n, 75eb, aa84, 3293, bb8f, acadia16_432z25, ascaad2014_017r1, d225, 069f, fa4a, 680d, d1b8, 596d, ca22, e568, caadria2016_651a28, e66d, 2b6f, caadria2015_084u12, ccaf, 7b33, caadria2016_343d15, fd6e, 555a, 7a44, 0c4a, 8d2a, cab8, 3d85, 0286, d17b, e250, 41fe, fc3e, caadria2017_113x29, acadia14projects_627ax, cb52, 2c24, b68a, 117d, 3937, ijac201614308x5, c820, acadia16_440c26, 6c90, 0068, 09eb, 3f5c, 814e, ecaade2017_291aa, 7fe6, 5952, d7e2, 331f, 681e, sigradi2014_313c6, 3aa7, ecaade2015_170h35, 644d, 6406, 9019, 2e14, 1131, sigradi2013_160h, 5657, adb8, a8b2, ce52, fdcb, cca1, caadria2016_425f18, 6e98, acadia14projects_229g, 8a41, fbe7, 7db5, 58ff, sigradi2015_11.222n26, c0cd, c0e5, 4949, 8bb9, ec39, 5791, 0a3e, 3371, dbbe, e914, ecaade2015_64f13, 8352, ecaade2017_265y, 9808, caadria2016_301v13, 954f, 9e82, b934, ec81, ecaade2016_132h37, 4eb8, ecaade2015_225j49, 00be, 8904, dea7, ascaad2014_029i8, 7c40, sigradi2016_627h, 013e, d424, 1677, fd2f, 62bd, 3341, acadia14_339y, b963, e65a, ecaade2014_084y19, caadria2015_119b19, 3c74, ecaade2017_149r, ascaad2014_030z8, e709, c616, ecaade2016_067g17, ascaad2014_017l9, f791, 014d, a167, c9c5, 308f, ecaade2016_224v59, 4d0a, sigradi2013_155e, sigradi2013_226t, acadia14projects_691as, ecaade2016_089g25, 48d7, 2201, d3a1, f5f8, 35ef, 87d3, ijac201412401w3, acadia14projects_79ac, 0a5a, 7512, 530f, c29a, d1c1, 2db4, 6fb9, 79c9, e278, sigradi2015_10.307y20, ecaade2017_101r, 85b2, 88c0, acadia16_344x20, 3a88, 76ae, caadria2017_009u4, ecaade2014_029f8, acadia14projects_389aw, 5795, sigradi2015_4.219t6, 5eb2, ijac201412306d3, aef4, d0df, 8db1, 90bf, 38ac, sigradi2015_sp_8.284l30, c1be, acadia17_473vv, sigradi2016_488s, 1aaf, ecaade2017_077b, d484, 989a, 7ddd, b38c, 6069, ccda, 5a51, acadia14_681ap, ijac201614407p4, 53d8, dffe, eb70, bc2e, f71b, 9575, a82d, d765, acadia15_95j3, 4bbf, 4d8e, e833, acadia15_47f1, 0a37, a5a5, caadria2017_113b30, 2123, fda3, ea69, ascaad2014_030d9, 958b, 479f, 202c, c6f2, sigradi2015_2.213w1, caadria2017_086h25, add0, bc53, ecaade2017_108s, 3017, 748c, sigradi2015_10.307x20, caadria2016_683e29, 6c4b, f7fc, 6af0, caadria2016_003d1, 2e5c, e5a8, 081f, f1e4, sigradi2013_304c, d3d7, ff62, 5873, e985, ijac201614208l14, acadia17_358mm, 1a3a, 7b18, caadria2015_126r20, ecaade2015_64l13, ea85, 29d7, acadia14projects_463az, 7e19, 17a1, 4b26, cc14, 8f31, ecaade2014_191u48, b142, ea0e, 2481, b0ff, 6b1c, 69fd, 0aa7, 9999, 6f23, caadria2015_139u22, caadria2015_130r21, ecaade2015_324t70, a503, da09, e9fa, 916d, 132c, 83cf, 10a8, 4813, 17e5, 52bb, b8a6, ca08, ijac201513303z10, f537, caadria2017_118s30, 8b31, caadria2017_015b5, sigradi2016_694j, b363, fb3d, 596f, c00e, b45a, 8d46, 47fe, acadia14_33ai, acadia14projects_291am, caadria2016_631h27, a734, ecaade2016_163x45, b733, 37f9, d972, sigradi2015_8.289g15, 83ac, 88b5, 28c0, c76e, 91df, dca5, 3811, 3728, a9e1, ecaade2016_085k24, 3ba0, afec, 4c3e, 3927, e8db, b802, db89, 1fdd, 93ee, 3c81, 9d08, ecaade2017_277yy, 39e7, ecaade2017_143e, b940, d598, fc28, 3066, 7bf0, ecaade2014_140x31, 19c3, 2484, acadia17_71jj, 7b02, ecaade2014_044a11, cda8, 18f3, 5191, 50c8, 6c04, 4f8f, 54ac, 9cf5, d9c7, 3de1, 2cf8, 67d5, 2878, 3f4d, 8314, 7282, b604, 9ffc, b13d, a0f0, 1cb0, acadia17_648vv, cc2d, 77aa, 7a5f, f51a, 4abc, 2bcf, c994, e695, caadria2015_246b36, 372c, 846a, acadia16_154k11, d58a, 1eeb, 9ea2, 2ba0, 7945, 7cf7, ecaade2015_53p9, 986e, f5d7, sigradi2016_625ww, sigradi2015_sp_8.326z30, dafc, acadia15_137j5, 40ae, 96a6, ascaad2016_010t4, c3d1, ad9c, c306, 38d5, 472c, 9eaa, caadria2017_016e7, 891b, 274b, f9c9, d278, 0454, 82d2, 821d, 5a68, sigradi2016_450ss, sigradi2013_366c, 15cd, f30c, ecaade2016_021x5, df41, ecaade2017_210u, 92ee, ecaade2017_269zz, acadia14projects_291ao, fb2b, acadia16_460t26, 44f9, sigradi2016_356g, f054, b93e, ecaade2015_170p35, 5263, caadria2016_683p29, 08ad, be25, acadia16_254a16, caadria2016_003i1, acadia15_173o6, 8a3e, sigradi2015_6.183l8, 96db, ecaade2016_225d61, a23a, 8b2f, 2fb3, ecaade2015_158z33, 1210, acadia14_317w, b105, 2755, caadria2016_301g13, e741, e2dd, acadia14_601ag, 0ce9, ecaade2014_237c61, 1a5d, f1c7, f08e, bf83, ecaade2015_152v31, dda9, a95e, 1afe, 36c0, b677, acadia17_117bb, 4d73, 5f61, cedc, 4ace, 4331, bdd4, sigradi2016_382q, ecaade2016_222n57, ecaade2017_099a, e361, e2a9, caadria2017_005s3, 7a1e, 8985, 7927, 91d0, 99c9, b93d, d23c, ascaad2016_017c7, 9f95, ascaad2016_013c6, 59fa, a473, ecaade2014_197f51, ijac201614104x3, 0d14, ecaade2014_143n32, sigradi2015_9.152b17, 87e1, cfde, ecaade2017_156t, 34f2, 7732, 378c, b477, c0eb, 5dc3, e1aa, acadia16_62x4, ecaade2016_154k42, 5eaf, 560d, a1c1, 11e9, ecaade2016_223s58, 48f0, ecaade2016_221y56, ecaade2013r_008s5, 4847, 6e1b, 4292, efff, 9bc3, caadria2016_621s26, ascaad2016_006h3, df75, 5fa6, sigradi2014_037x2, ecaade2014_009c1, f3da, 39db, fc4c, fd05, ecaade2016_213s54, 5c08, 1f2b, b9bd, 54d3, 0c6a, 7c08, 4608, ba97, caadria2017_096d27, 20aa, ecaade2016_007c2, 81ec, 3497, f972, d6da, e07e, 2a4f, bcd4, 5efd, f5b0, acadia17_258h, d43d, 2976, e535, 03bd, 9373, b876, 90b2, af72, 171e, acaf, 60b5, 2be5, 404f, f6aa, 8a16, ecaade2017_305xx, c8bf, 05c1, 0bfe, 63fd, 939c, ecaade2016_118f32, e5c0, acadia15_223g9, e743, acadia14_463ay, 2cab, 2079, ecaade2017_051bb, 9af5, acadia16_280b18, 1c66, 969d, 5a95, caadria2017_115f30, ecaade2017_240s, 9a65, caadria2015_139h23, f1d1, 7572, 0c20, f366, 24c7, 2a85, 2c11, ecaade2014_024e7, d2fa, caadria2017_021o8, 4d6f, 2549, ascaad2016_004i2, 2eac, 05cf, dc3d, ecaade2015_144a31, 2318, 361d, ecaade2016_237c63, f046, 15ff, 958d, ecaade2017_122nn, cc38, cbee, ascaad2014_008r4, ecaade2014_023e6, 662e, ecaade2017_094p, ecaade2016_222y57, a2a2, 5478, df2b, 7117, e78b, 6020, acadia16_140l10, 6568, b17d, caadria2017_134z35, a959, 38b9, 2c26, a4e8, ec43, fd92, d4e6, 39b8, 9c4f, ecaade2015_139a30, acadia15_407m17, ecaade2015_129l25, be3f, acb6, a8cb, b0d1, 372d, f4cb, a8bf, d3d5, 35ed, c6e7, 83ad, 4405, 329b, 6df6, c232, ecaade2015_293b64, e4a4, 6aec, caadria2016_373i16, ecaade2016_217c56, b689, 1e65, d3b7, 6a52, 0433, acadia14_627h, 0758, ascaad2014_017u9, ecaade2016_097v26, f1f7, 29ed, 7556, b6e1, ecaade2015_287l63, 0e4c, ca59, acadia17_188w, sigradi2016_448r, ecaade2016_132j37, sigradi2016_446e, 1d1a, 8b62, 05fc, 3c7c, 9102, 14d0, 9663, cea1, 7374, 0df1, 5494, 1f1c, a1c7, 5106, caadria2015_081g12, 2678, e92a, 7fc1, 7a4f, 5566, sigradi2013_41k, 69f6, 9c30, ecaade2016_108v29, ecaade2017_256y, 8276, 0874, caa4, acadia14_177v, 9dff, 9eba, acadia14_497v, 17ff, ba80, 3b9f, 65b7, b7fe, 25a6, 10b4, f15e, caadria2017_054d18, fd4b, dc32, 8010, 3e61, cc15, 66ca, ddac, 51cf, c184, 3fae, 4af6, ee21, 286b, 6f6b, 9de4, ba66, ecaade2014_194d50, 6658, ijac201412301g6, 1237, a807, c443, 0f91, b7dc, 235f, acadia17_435qq, sigradi2014_263v9, 7bb8, dd53, acadia14_135t, f852, 6dfd, 92e4, a657, beb6, a89b, sigradi2013_381l, ecaade2014_139c31, 5a8a, sigradi2014_082u7, 5d02, 61f1, 9273, 445e, 9334, caadria2017_015r5, 83aa, sigradi2015_8.328p15, 9c99, 43cd, cf58, ec88, 35ec, ecaade2017_077zz, 98c9, 6f85, c694, 28df, 130d, 5d6f, 1eca, acadia16_244w15, 699e, acadia17_491cc, dabf, e773, ae86, 2202, 5e4a, 26cc, 5ceb, caadria2016_229v10, c640, f34e, 7cea, b4e7, 5c1f, 88cf, 066e, a03b, a2c0, 409e, ecaade2015_11b1, eb91, 709e, 8ee8, 9138, ac5f, ascaad2016_041i16, 4c6b, ecaade2016_217e56, cb9d, fd72, 1186, b302, 476a, 3ae0, 9f7b, 2ad5, ijac201614208d14, 5bb3, d29c, ecaade2015_38t7, ecaade2016_065a16, f453, 9df5, 890c, ijac201412303k9, d8bc, ecaade2017_210s, ac19, d5a4, d730, 0653, ecaade2017_164y, a5f1, d078, da3d, 4f6b, fe59, c391, f030, c098, 9b0b, 26bb, ef81, 2421, acadia14projects_339ak, acadia14projects_357av, 0190, acadia17_338jj, ecaade2014_184f46, c3e0, ecaade2016_129w35, 9a43, sigradi2016_685mm, 11f4, cff4, acadia14projects_63ah, 5ac3, 03ab, a8dc, 3ebe, b4ba, 55de, e017, c979, 7eb1, 63a4, ecaade2015_250h57, c998, 8fae, 768e, eb0f, e03c, a8ba, 1481, 47ad, 3fb5, 8952, ecaade2017_140dd, 9c11, acadia14_671s, 5f44, acadia17_36x, 79a9, 426b, caadria2016_073u3, 2a9e, 0997, d1c7, 7e18, f8a8, 3e5e, 5e93, acadia16_44n3, 6d61, 1fdb, 7f89, acadia16_478v27, 8360, 9294, c133, 8c3d, ecaade2017_271f, fa8c, ecaade2015_196v41, 4ae7, c82c, acadia16_298h18, 5fbd, 8ba1, ecaade2015_333e72, sigradi2016_710aa, 9284, 65dc, 70f7, ff2e, a1ab, c21a, 9730, daf8, 6d08, ijac201513103w2, 7857, 659a, d01b, a5d8, def3, ef93, f150, ecaade2016_067b17, 5fe0, 044d, d09b, bb77, acadia16_344p20, 4e8d, sigradi2016_420zz, sigradi2013_158b, c458, 9e83, 28c4, ecaade2014_151a36, 0dd4, 477b, 9295, db69, acad, 0d60, 2f68, 219f, f418, 6fde, 05a9, 563c, b2f0, 77e7, 8ee7, acadia17_403g, ascaad2014_003p1, 538c, 2842, 7ecb, 40ec, ijac201412404x7, 65cd, 778c, e1bb, ecaade2017_189ss, 89c1, 6147, d091, ijac201412407g1, 0e17, 95e3, c37e, 8294, ead5, c7c7, ecaade2017_138x, 8ad0, 6cac, sigradi2014_084a8, 717f, ijac201412201p1, 4680, a301, 74f5, f6ab, 4c72, f7cf, ecaade2016_087r24, 8b36, c724, acadia17_162s, 02ab, dd99, fb8f, c6e5, ae2e, 6df7, ecaade2017_152ff, ecaade2016_140o39, acadia14_177z, sigradi2015_sp_4.388x29, acadia15_343w14, 6b57, 4018, 2cea, d3f5, 07da, sigradi2015_11.142c25, 12b4, ijac201614405d3, 4402, 7864, caadria2016_023m2, c70c, cd71, caadria2015_077y10, d343, 0779, 6d9e, 6edb, 5efe, a289, ca15, e3ed, caadria2017_109c29, 4e27, 6fdc, b2ab, 12bd, 4786, cb71, 10c5, sigradi2016_817f, 5da3, 7b5a, d741, 1bd3, sigradi2016_383jj, 1571, 4325, 63b9, 2a4c, 7bca, 1a62, 34c4, 555f, b1d0, ecaade2017_288jj, ecaade2015_329l71, efcd, ecaade2017_308dd, c5d6, 4d02, 80aa, 4f59, sigradi2013_117v, ecaade2014_180w44, 519b, 3768, ijac201614403e2, d223, 6c69, abfd, e380, 8be0, ecaade2017_079n, ecaade2015_235k53, 9966, b10d, aae5, c2b6, 62c0, 452d, 12f1, 396d, 580a, 141f, c77c, 40af, ba48, ea1c, 0d9e, 9a0a, caadria2015_122l19, ascaad2016_017x6, 7ded, 8a23, e8f3, 0ba6, e305, d7c9, 441c, f289, acadia17_211o, e543, a60d, 246f, ceed, d551, c12f, 595c, 9c7f, e749, 0f8d, 4ec7, a6f4, 9f8d, 1c9c, ae41, cc1c, caadria2016_301r13, 4dd0, 5810, bdbd, 2240, ecaade2015_215r47, db48, ecaade2016_073a21, 66fc, ijac201412205k4, 619a, e7c2, 880f, acadia14projects_565h, 28ae, 3db8, 2462, d3d6, efc6, fc85, f8ab, 80a9, afb0, caadria2016_209z9, 70ba, ecaade2016_162o44, 2e59, ecaade2015_129r25, ascaad2016_056f22, 999a, f63c, d7db, d377, 46a3, 12e1, 60fa, 599c, 1ff1, sigradi2015_sp_2.112d29, ecaade2017_210x, ecaade2017_071oo, a6a2, ecaade2017_094o, 0df5, ijac201614104z3, 3332, f0a6, fd97, 2b46, 6602, e6d2, 1e03, ascaad2016_029w11, 5056, ijac201614407t4, ecaade2014_206i53, a9a1, 8b76, caadria2015_064v7, ad0d, sigradi2014_189k6, d355, 4782, 0157, 2ce5, 6edd, c1a8, 2aa9, 5e1b, ecaade2014_167l40, c96c, acadia14projects_453h, acadia14_671k, 0313, 6971, 1a68, a479, 0d52, ecaade2014_173v42, 382c, 8f2a, 8127, 027b, 31e2, 63ab, 6187, 5007, ecaade2013r_001s1, ecaade2015_81t15, 7e50, caadria2016_579i24, fff4, f08a, ecaade2016_164s46, cf56, acadia16_344m20, dfe3, dc8f, caadria2016_073c4, da22, fea8, da30, 6dc2, 4d13, ba87, 3be4, acadia14_153a, c348, 0273, 7a76, cede, eb10, 9ea9, acadia16_164x11, ecaade2015_241h55, 2c4b, 6176, d9e7, 4f9a, 13f5, f271, efb1, 1071, ecaade2016_140v39, b00b, 3b19, 1637, 6ddc, sigradi2015_3.9b2, eb37, ascaad2016_054s21, a061, f254, 3685, ac11, 98e0, b050, 545c, 16ac, 7c13, ecaade2016_040n10, 9bbe, acadia16_432k25, da27, ec62, c33f, 345c, 00cc, ab4e, 0c52, caadria2015_010a2, 9846, ecaade2017_031tt, 9a05, ijac201614308w5, 7a02, caadria2017_074s23, 96a5, d3fa, b67b, a801, c383, 9758, f236, ecaade2017_271i, 12c9, 4709, 63c7, 162a, 50e2, d348, c3ce, 0304, a0d7, eebe, ascaad2016_059o23, sigradi2014_313j6, ecaade2015_241p55, 5b0d, acadia14_219b, e091, 51e9, b70e, ef10, f87c, f12a, 769c, ca58, 6b6c, 3db0, 17cc, ijac201614203w8, acadia16_12t1, 1e71, ecaade2016_216a55, sigradi2016_777cc, 4d16, 9bc0, e6c6, 1645, 8fb3, 5613, 8d42, 4c83, e94a, 1b9b, b0ce, fe15, def8, 4168, e043, 6ae3, ecaade2017_032f, f679, ecaade2016_058v14, 7c53, c151, acadia16_460s26, 6f5d, c690, b683, a135, a5da, acadia16_344o21, a3ef, 19ee, 02aa, 07bb, 4a9f, ecaade2016_134c38, 0709, 8b8d, 8f88, 7013, 0bba, dda0, dc77, a3c5, b569, 3eef, 3407, sigradi2014_045e4, 184a, a326, 9f82, 58a3, 5267, ea86, acadia14_75ax, ascaad2014_005n3, c574, ecaade2017_009bb, 94b9, 3239, e339, 5394, ad76, 9a7d, 2288, ae3f, 6f00, ecaade2015_164z34, sigradi2016_381s, 8be8, b24d, ecaade2016_068o17, acadia17_100k, ce25, 7bcb, d0a5, 755a, 3421, ijac201614307s4, a9b3, a4e0, 8d3a, ab5f, 3d0c, ccf8, a484, 9192, 0986, 3c08, 5f5e, 6975, 3ea8, b81c, 0883, ae9a, acadia14_267n, af5f, ecaade2016_071w19, 5677, 1b92, dcec, d178, 8474, 571b, bcb8, 1959, ecaade2015_113j21, 17e7, acadia17_365i, 7d23, f97e, sigradi2013_195, sigradi2015_6.151c8, 6a2a, 4bf8, 2fab, ecaade2016_154m42, 4623, caadria2016_651w27, 60a3, 25cf, c28f, ecaade2016_095i26, 836c, 9880, a6b9, ede5, caadria2016_787h33, e5ee, 2a6d, ebf8, 332d, eaf9, 6f62, bcb3, 357e, 11d7, 68c8, c6a0, 2025, sigradi2013_401g, d384, cc91, f753, acadia14_661o, c5d2, ba60, bdec, sigradi2013_234, ecaade2016_147t40, acadia16_174e12, d02c, caadria2015_102y15, a515, cae8, a8a6, c060, fdfd, ascaad2014_031f9, ecaade2016_072i20, 1bdb, ecaade2014_186v47, d93d, 7a7d, ascaad2014_004k2, 6c75, 419d, ecaade2014_121n27, 78bb, cb88, ecaade2017_006cc, c052, caadria2017_016c6, ecaade2016_065e16, 7159, b2b7, sigradi2016_815dd, 23c7, acadia17_59l, 7a81, sigradi2014_045x3, 89a9, bb7a, acadia14projects_389ax, dfd0, 3afa, ecaade2017_051cc, b37f, 0f58, 820b, 0d75, 8bb2, d7fc, 6812, sigradi2016_695z, caadria2017_016f6, ecaade2016_161y43, 702b, f5fd, caadria2015_048u5, feca, 7d96, 38f5, ecaade2015_122i24, 3097, c937, ffff, 1df7, 118d, 67ec, 656e, caadria2016_829d35, 3d06, 5f53, acadia14_125y, ecaade2017_256bb, a6f6, 6fba, fb3b, 5f24, 528f, ad72, ecaade2014_123g28, ecaade2016_042k11, 19f7, f56f, 33ef, 8525, 5ad9, 0f3f, 3a43, 80f3, 22a0, sigradi2016_602i, 949f, e0b3, 7e0e, a222, ecaade2016_222v57, ecaade2016_087t24, 8c7b, ecaade2017_220rr, caadria2016_651x27, c6d3, bcd2, ddc3, caadria2015_172f26, 1076, 6fc4, ecaade2016_113u30, c033, ad5d, 111b, c89e, 297a, 0d8b, 0ccd, ecaade2014_044i11, acadia15_451g19, 1d0a, acadia14_565m, cca6, 7c5f, a990, 1c9b, eed1, eb1d, f164, 70a1, ae62, 15b7, 2f41, caadria2017_081n24, ecaade2014_057o14, 0318, ascaad2014_034l1, afbe, e43b, 1e47, ee7a, cfd9, 696d, f863, 2006, 8a56, 8838, 4eec, a47c, acadia15_407i17, ecaade2015_170g35, 07cd, 13fe, 4d79, 8408, 8c5c, 9569, 881c, 7870, 1546, 4ffd, caadria2017_145v37, 8075, 3420, 336c, 2227, 2788, ecaade2015_13m1, 5e6c, 7e83, 0567, fe6d, 18a5, 6299, e447, 8775, 0d96, ecaade2015_148r31, ba7e, 6960, 3cb6, caadria2015_061h7, 0626, 66ce, a9ba, 2514, bee8, dddd, 894f, 4c5d, de7a, ecaade2017_066v, caadria2017_129t34, b154, fc03, a72b, fe1e, 8cd4, 6723, ecaade2017_232d, acadia14_517p, 9b6f, ascaad2014_036e2, b30d, 2556, 8af2, ecaade2016_140t39, acadia14_291d, 0688, 220c, d767, ecaade2017_053b, ecaade2015_103p20, 2cbd, 929e, 5e9c, 21a7, sigradi2015_sp_8.284o30, f181, 3a45, 1b04, 03e6, caadria2017_131g35, 714c, d6a1, a1e8, b44d, 49e7, 3274, ijac201614305r3, ecaade2017_066s, ae24, 15ac, acadia17_258g, ecaade2015_217f48, e88c, bcef, 2cf2, b41a, 76b2, 29a1, ecaade2016_224e60, 9893, acadia15_95b3, ecaade2015_55a10, 1bb3, 2b7c, d5cc, 44e2, sigradi2016_690qq, a9ea, ecaade2014_070p16, caadria2016_767v32, 3e77, caadria2015_004p1, ecaade2017_215a, 8a5c, ecaade2017_282m, 94a3, sigradi2014_293a5, sigradi2015_2.213x1, 9ee3, 7ea7, d966, 23fe, 9e47, acadia16_362p22, 51f0, c661, 533b, ffcf, sigradi2015_8.264e14, f1c6, 0474, ecaade2017_133j, ecaade2017_079q, ecaade2016_147o40, sigradi2016_602ww, f405, 6fbb, 4989, 3899, ijac201513105x4, f773, b61a, 2521, a79b, 5331, 9c6a, e3ae, c157, 2d71, d2fb, 99e9, ijac201412301k6, 8d08, acadia14projects_463f, bfbd, 4735, 0f45, sigradi2016_807ll, 7583, 20f1, c007, ecaade2014_072n18, fb64, c516, 5675, 2ce2, 94bf, 37d9, 0152, 7189, 2bda, 67d1, ecaade2015_237o54, 86d7, 9c22, 975f, 5934, 1452, ecaade2016_ws-dheritages67, 9289, ecaade2016_104s28, 498b, caadria2015_137k22, 9ff7, 1fd0, 47d8, f530, d001, 093a, fc9f, 3609, 31e3, 7754, ecaade2015_113m21, sigradi2015_3.65s2, f6f7, b53f, acadia16_440a26, caadria2015_049y5, a189, db46, b7d0, 9204, c629, b568, sigradi2015_4.52p6, d2cf, acadia15_497f22, a64f, 6ed4, 3f93, 6877, 2356, 4123, sigradi2013_400p, d412, 33dc, sigradi2016_637z, 975c, 2edc, 4c74, 4d47, 0e39, ijac201513103u2, 8bd5, f230, 3232, a81f, 08fd, acadia14projects_301aw, a18b, 7225, ed2b, ecaade2017_282n, acadia16_372b23, 297f, d7dc, fe82, 0463, 656b, ascaad2016_054m21, a207, 2ee1, 500d, 3d47, 1e62, e254, 1ade, sigradi2014_048u4, 0cc8, 5765, 54dd, acadia14projects_291d, 0fb6, ecaade2014_173z42, c270, sigradi2016_484b, af7f, 3358, c639, 195d, sigradi2013_10c, fa67, acadia14_167x, 7827, ebad, f9e7, 6d8d, 00e2, 6680, 7108, 67cd, ae85, 3ecc, 29f4, acadia15_443z18, 6d94, 05e6, ecaade2015_33e6, dd20, 38ea, 4472, 85f6, fa57, acadia14projects_145v, ecaade2014_224u56, de2c, ijac201614102s1, c0dc, ecaade2015_196f42, caadria2017_056x18, d404, e06b, fe92, 1da3, 0492, 90c5, 3cef, dd6f, 613e, 595f, 2ecc, dd47, 6a90, ecaade2015_225n49, 6a07, ijac201614408g5, 9d9a, 5be4, 949d, ascaad2014_012e6, 5e05, sigradi2016_792n, ecaade2017_291i, acadia14projects_177ai, d790, e9b6, d621, ecaade2017_156q, 6d91, 96ac, d57a, 815d, 438f, ecaade2015_100n19, ecaade2013r_019k10, 529e, 9286, 4aed, fa36, 2756, 395a, 60bf, ecaade2017_013ss, b2f2, ecaade2015_297y64, 5db7, 58a8, 9050, e197, acadia17_424yy, cd5c, ccdf, f4a4, 6609, 2629, 3883, 1923, def4, 27a9, caadria2016_033u2, bc5f, 5230, 8b51, 8894, de94, sigradi2016_490nn, 5c84, ascaad2014_005l3, 41ca, 3965, b837, 698e, 0207, 3ccb, ecaade2017_232f, 7e56, 8ccd, b6a1, 0279, 6fd6, 66f8, e4ea, 61fa, bc85, 07fc, sigradi2013_271r, b544, b7bb, 63b6, e2f4, edfe, 37c3, ijac201614308t5, sigradi2016_385ll, acadia15_395b17, c06a, 2fe6, 35c6, 612b, 866f, a644, f7d8, 9fe5, 7b15, efe0, 3c33, e6ed, f396, 60b6, 2afa, 2027, f041, c10d, ascaad2016_048h20, acadia15_323k13, 9f4e, ecaade2015_171b36, b1c6, ascaad2014_013s6, 08c1, sigradi2016_595kk, 09c5, bf0e, caadria2017_043c14, acadia14_609am, 49b4, 2d1e, 9f1f, 3d1f, 9965, fab6, 41b6, d03c, ecaade2014_022a6, 83f7, cf4a, d5cd, acadia16_130u9, c3af, eae2, d88c, 99e7, 9101, b3bf, 4ef1, ddcf, acadia14_661i, sigradi2015_3.394f6, 3d5e, acadia17_551xx, caadria2017_163g41, e3c6, acadia14projects_153ay, d1ea, sigradi2016_815kk, e08e, e602, 40e7, 273b, 0674, 3a84, 28ba, 3dcc, 4a1c, f3ac, adc3, ascaad2014_017h1, 0ac1, ecaade2016_216d55, 0a7a, dbd0, 41f8, ecaade2014_038t9, ecaade2017_008s, 7035, 7afc, 6f36, af8c, a336, 254c, 2e4d, ijac201614405d4, 57f0, 1825, caadria2015_126v20, d147, 1a67, 2297, 80a3, ecaade2014_138e30, ea20, 7521, 414e, caadria2017_122w31, 5b55, caadria2015_130x21, ec16, caadria2016_497x20, ff6d, 2bf4, a94d, 1027, 45b1, caadria2017_058o20, 8714, ecaade2017_183cc, acadia14_357ay, caadria2017_101g27, 2b0c, 317c, ascaad2014_019a3, acadia14projects_699b, 9518, 2f67, acadia14_189a, acadia14_111i, e350, ecaade2015_55c10, 02e9, fddf, 2d3b, af65, e76f, ecaade2017_140pp, b7e4, 9886, acadia16_260i16, ecaade2016_130d37, 2ef3, 10ae, ijac201412207e5, da47, b1bd, f74f, 7d94, ecaade2017_290zz, 3220, 03f3, a04f, 6560, ecaade2016_067v16, a5cc, b897, caadria2015_081d12, ecaade2014_168f42, caadria2015_072z9, 70b9, fdb0, 600a, e322, ecaade2016_043d12, sigradi2016_814k, 1459, 5826, 02ee, 6b18, 80dc, 797e, acadia16_12j2, 38e2, ascaad2014_032n9, 756b, ijac201412301z6, sigradi2015_9.347n17, c4de, 343c, 83b2, 9318, c081, 36f3, 41a4, c77a, d83f, 3ef5, 3e03, 4a5e, 8b95, 7260, 036b, 1c9a, 1753, 3074, b9c2, 6bd5, f8fb, deaa, af87, ecaade2013r_001o1, acadia14projects_153f, 87f8, ecaade2015_122r24, 75ff, 9919, e0bd, 7618, caadria2016_549k23, 5b02, 9480, 5966, ecaade2015_61l12, 8827, dfb8, 7beb, ea8f, f70f, afa7, b73f, 597e, 2562, 67b1, c212, 2233, 00aa, 373b, 7a25, 43b0, 6046, ff01, 9736, 8246, bf6a, cf40, 7ecc, ecaade2016_068a18, 43ca, 647b, 688a, de1c, 698c, 7409, 4d66, 216e, 1495, 5b06, acadia15_311j12, 559d, sigradi2016_654uu, 9043, acadia14_463a, d659, 25c1, ecaade2017_056vv, ae94, 33bd, 8989, 5bf5, d0af, c40e, 996b, bcce, 6641, f19b, 29ea, acadia14_223a, 843f, caadria2015_087b14, ijac201412401c4, 51da, sigradi2014_103x8, 6d24, 2623, acadia15_81r2, a782, ecaade2013r_002a2, ecaade2016_074t21, af58, ecaade2016_217m55, 273e, 8d9f, 7fcc, d709, ecaade2017_009u, c90b, 8b02, d0d0, 0b05, e942, 425e, 7e75, 78e6, f885, e044, 228e, 5679, acadia14projects_619ai, 60db, c97e, 84f1, 212c, 9c64, 02b9, 11bd, c27d, 4a3a, f7a5, 5a27, acadia16_432s25, e090, acadia14_281y, 4c93, f777, 9cf2, b3de, 9421, ecaade2014_144a33, dc0e, d398, 8e76, acadia15_149t5, acadia14_427ak, 9dfa, 584e, ecaade2017_294e, e82c, caadria2016_045h3, 1ef6, ecaade2017_269xx, e739, 089a, 216a, 1f0a, e4f9, ecaade2017_288gg, caadria2016_177k8, 1a2e, 4030, ijac201614102p1, b2be, ca80, 8a7f, 3a5a, e938, a0b9, acadia14_101ad, 72b8, ecaade2017_011ff, a01a, ecaade2017_215l, a37e, c110, 89fb, 3306, sigradi2016_814n, acadia14projects_647ax, 2f7c, 7e92, 3e47, ecaade2016_021p5, 6317, e261, 6a7c, 4a68, fc16, cdb3, e46e, b680, 3ac2, a771, sigradi2015_1.305e1, ascaad2016_034h13, a7ba, d802, a1f9, 5b77, acadia16_196w12, 461a, sigradi2014_178m5, 7535, 5b84, f4c7, edda, ecaade2015_185t39, fb62, 53a0, a3e0, 6237, ecaade2015_155e32, ijac201614204w9, 5a7d, af33, ecaade2017_021f, eebb, 25a9, 5ec1, a094, ecaade2014_138s30, 0988, af61, sigradi2013_411o, 2363, acadia14projects_237az, ecaade2014_168i42, acadia15_431s18, 82d9, 0a8f, 2608, 1d7b, 548a, acadia14projects_229f, d9a4, ecaade2017_229ff, d389, c8a7, 20eb, sigradi2014_103z8, cc45, b70d, 2f78, fcf6, 5624, f88f, acadia14projects_531u, b86c, 915b, 626f, ecaade2016_023s6, 95ac, ca6c, acadia16_62i4, b2cc, 5685, acadia16_140j10, 1d4f, 85e8, 2ad9, 3454, eab3, sigradi2013_30j, sigradi2015_3.221r4, 2baa, sigradi2015_11.34u23, ce18, 4bfe, 60ce, ac26, d56b, 6931, acadia17_608q, a07d, 4a0f, sigradi2014_213b8, 8c09, d9d5, d80a, sigradi2016_420pp, 1de5, 3142, 2833, acadia14projects_375m, 1543, ecaade2017_194v, ecaade2017_130qq, acadia14projects_339ap, ecaade2015_84a17, ecaade2016_ws-dheritaget67, ecaade2017_175o, 806a, ecaade2015_228a51, acadia16_382f24, ea59, 57d6, 6afc, ecaade2014_120h27, 99ea, acadia14projects_291h, 7643, acadia14projects_247j, 8b50, 71b2, 929f, d5d6, acadia14_619v, 34d7, 35b1, c773, ijac201614407e5, 684a, 26a0, a133, 77e9, 96a8, cc3b, fbec, 580b, caadria2017_122p31, c975, 650a, ef35, d861, acadia17_221gg, 53ab, 3092, a18e, b676, ecaade2017_053k, ab9e, 542f, ecaade2016_113a31, 1c21, ijac201513305v12, acadia14projects_145l, ecaade2014_225p58, eece, 0ac0, 9599, 663b, 78ea, 5a77, 775c, 6b0f, 7e27, cf45, 0c75, e393, a011, c29d, c852, 50d4, 4e0e, acadia14_339aa, acadia15_223j9, ecaade2016_217j56, c86f, 8a27, 22a4, 2348, ebbe, fdc2, ascaad2016_004o2, 8e4c, 3771, ecaade2017_203ss, 4261, c64e, 0b07, 17e4, 10f2, 8db3, d8b3, 1a46, 68aa, 0b10, 32a5, acadia15_417d18, 8d5a, c323, ecaade2015_114f22, 3dc1, dbfe, ab63, f33a, 0b19, 0527, ecaade2015_21g4, ed0e, caadria2017_001g1, 53d4, 0951, 4a81, ecaade2016_bkor65, acadia14_365ak, cb05, 10e5, sigradi2016_382z, 8dce, 619b, a972, 9ec9, 92cc, 84f7, d0b8, 33a8, fcb7, e5a1, 3ba4, 4c4e, ab6b, 58e0, c493, d2f2, de53, b89f, a672, 2c9d, cddc, caadria2017_046u14, 44d3, b005, 74ac, 6ba4, 189e, acadia14projects_549v, c4a8, 9d82, e3c5, ecaade2015_114y21, d9b0, 44e1, bc65, sigradi2015_13.316x28, sigradi2014_032e2, 39fb, 5a4b, e6ae, 4333, 293b, ascaad2016_038c15, 614e, 5add, 75b7, d68d, 6054, b048, ecaade2015_15y1, ascaad2016_018h7, ecaade2014_159n39, 6e75, 11e5, 6c11, ab8c, cc61, 172b, ecaade2015_143r30, 640b, ecaade2017_172ii, a4d7, ecaade2016_078g23, df83, ffb6, db35, 15f4, acadia14_291f, 53a2, 4c2a, 6741, 9eaf, 3821, fb5f, 8cc4, 5405, ecaade2016_068l17, 264c, 5a65, 4ec6, ecaade2015_79i15, caadria2016_851r36, 43ec, ecaade2014_151e36, d565, 0bfb, caadria2017_124i33, a1c5, c266, b783, c6a9, 5c65, 42c0, 7058, 0763, 1844, ijac201513104k3, 9ffe, 2248, 5fdf, d6f9, 6290, c750, acadia17_329ee, a4db, df17, b1bc, e75b, acadia16_362s22, 69c4, acadia14_153j, e1bf, c5ad, ea8c, 2717, acadia16_62n4, 5d1b, ascaad2016_002l1, 4f34, c508, 71b5, dfea, ecaade2017_071yy, d6df, 270c, sigradi2016_724vv, 56cd, ijac201513105f4, 5fff, d141, 39ab, 13c8, 6a3b, 2f75, ascaad2016_002n1, 1245, 3fb1, e0a2, a2cc, acadia17_36v, 1520, 4247, ecaade2016_123l34, 13f3, 345f, 6ee2, 4bc6, b216, acadia15_483w21, 5da4, 1ff9, ascaad2016_042a17, 71c4, 0f81, be0d, af5c, 91b4, e330, ecaade2014_014d3, d30b, ijac201614104u3, 75a5, 9fe0, sigradi2014_313b6, caadria2015_130s21, 596c, 7e5c, 61f5, 7854, ecaade2017_213zz, 868d, de97, sigradi2016_446qq, ba16, a5c9, 78a9, b413, 4dc0, 5dde, 8244, 00e4, 739f, 262b, 2c32, 296f, 3740, 86d8, sigradi2015_4.219v6, ba6a, ecaade2014_067y15, acadia14projects_247m, caadria2017_127h34, ecaade2015_33j6, fa5a, 272a, 3243, 7766, 1c83, feee, 3034, 1f23, b5de, ecaade2016_129c36, 6401, a939, a333, caadria2017_074j23, a410, ecaade2015_130m26, caadria2015_194u28, ae8d, caadria2016_013l2, 7776, 5a81, acadia17_177j, ecaade2017_142vv, edf5, a09a, 27c0, f8f6, 0b30, 71a8, e08c, caadria2016_291e13, 9e69, acadia14projects_619aj, 8e1e, 5565, d480, e141, a0db, 0dc5, bdf1, 578a, ecaade2014_066t15, 7f26, ecaade2016_241d64, 5f07, acadia17_283ss, c8a6, 51ea, bafa, 518c, sigradi2016_507vv, 1ec3, 7c61, ecaade2016_228k61, d4e1, caadria2015_070y8, 5bca, a243, 87ce, 1963, 37e0, 50d8, ccf7, 05d7, 350a, 853c, 35d0, d250, acadia15_274l11, c8cf, 893f, 3dac, b3f0, ecaade2014_186z47, 6b8f, caadria2017_051k16, 36d8, 031a, 960e, fcae, ecaade2016_191i51, ecaade2015_193c40, 8105, 8256, ecaade2013r_004w3, 8a70, e9d3, sigradi2015_6.341b9, f29b, caadria2017_124v33, af28, 170d, a798, ecaade2016_217h56, sigradi2016_383kk, 7d1b, 9775, 45d9, ecaade2016_ws-dleadd68, b1dd, 7bdf, ascaad2016_028p11, 8dd2, f828, ecaade2016_045i12, ecaade2014_204d53, 9623, ecaade2014_072g17, a205, 217e, acadia14projects_101t, 271f, e1d7, acadia17_91a, df34, 4d54, b36a, 31d4, 5843, 8f51, 7625, 36e9, caadria2017_081u24, 4054, 950f, 4b0a, 026f, eb88, f407, acadia14_177o, ecaade2014_094p22, 3855, 0e45, acadia16_140w9, 9c5d, f847, e190, 55d8, caadria2017_002k1, aa7c, 86f3, sigradi2014_047n4, 3904, b07c, acadia17_153h, 88e3, sigradi2016_669cc, acadia16_432t25, cf75, ecaade2014_225i58, sigradi2016_752oo, c13d, f112, 9497, ecaade2015_87x17, 77ca, 4fbb, 1941, f9ad, sigradi2016_778oo, e426, 3851, 90cc, b22f, 388a, ecaade2017_054t, caadria2015_086j13, ecaade2017_151s, bdb8, f749, 97db, ijac201412405v8, b22e, 2fa6, bedd, ecaade2017_151w, b099, ecaade2016_162m44, cd1c, a89c, 2230, ecaade2016_140r39, 894b, f2aa, caadria2017_046m14, ee15, fdb9, 09ab, 3bed, b471, ecaade2017_026rr, ecaade2014_024b7, 9667, 4257, b93b, 74d1, 50f8, 7a64, acadia14_565k, 48a1, 1828, ascaad2016_041j16, b057, 6cf8, sigradi2016_455h, 2733, 62f6, ecaade2017_019ii, ecaade2016_164n46, ecaade2016_163d46, ef3e, 6e42, sigradi2013_101l, 8b3b, 7e39, a8ef, be04, 4535, acadia14_699j, 150f, 60f8, 5a1b, d2fd, 84ec, 0616, ecaade2013r_003g3, ecaade2015_256a58, 917c, 07df, a1f2, ea25, 4396, 4060, sigradi2013_407, b6e5, 3572, c524, 6dca, 5216, 9c2e, cb29, c075, f06e, 23c5, e7f4, sigradi2013_401j, 2231, ecaade2016_026s7, 15a1, 009a, 367e, 14e0, d894, c6ed, ecaade2014_089n21, de02, 7d61, f6df, ascaad2016_007k3, c8ed, 0443, b69a, abb1, 2045, sigradi2015_8.189o13, 7712, 9812, d490, 0ca7, 1e1e, 3e16, e7af, ijac201614206u10, bc62, 151e, 2f14, sigradi2014_186d6, 7826, bf6f, c092, 541d, 1b77, f4e6, ecaade2017_042x, 983d, 336e, 31f4, acadia14_317ab, ascaad2014_028t7, ijac201513104o3, a086, 1eae, 6f1a, 97f6, 4c6d, d1f5, 804d, 55dd, c797, 46a7, 9c5c, caadria2015_124x19, 265a, sigradi2015_sp_3.85s29, df32, d725, 4ba5, ascaad2014_029l8, sigradi2014_018k1, ea67, ecaade2017_280c, 7d18, ecaade2015_17j2, 5b7f, de88, 8dc8, acadia15_137b5, 8624, sigradi2016_777q, 68de, 1609, b647, caadria2017_047f15, 4093, acadia14projects_719d, 3473, caadria2017_086k25, f8a4, 8d1b, ecaade2015_246x55, 63d6, 588e, 3786, 8aa2, 4090, 934d, d6b4, b65e, 2f48, 8351, aa0c, 05d2, 812e, 7b00, 28c7, acadia14projects_427am, cd1d, acadia15_371f16, ecaade2016_162h44, b25a, 68cf, ecaade2017_253ee, ecaade2016_126r34, 2b70, 3836, ijac201412403z5, 6173, 4a86, 597d, sigradi2013_343b, acadia17_658g, b304, sigradi2014_041b3, 09aa, b609, 7f0a, ef87, 6231, sigradi2014_186b6, ecaade2015_243v55, 3a03, 57e9, ecaade2014_157z38, acadia15_161b6, 0030, a6fb, fc11, 0347, 02e1, ecaade2014_196c51, 0aeb, 347d, cc2b, de6e, ecaade2015_237p54, 0a92, 78f0, ecaade2017_175h, b396, 0a03, 0a78, 33cf, 3823, e6f0, ecaade2017_jgon, 9347, acadia17_520s, 8361, 8451, e554, e144, e0aa, 3316, ca49, 67f3, 6ccc, ecaade2014_024g7, b035, ecaade2015_265r58, c40f, ecaade2015_171p36, 98a1, caadria2015_208p30, d6ce, a1e1, be9a, a0a9, 3d30, da7d, 4403, acadia14projects_497ab, f7b4, ascaad2014_013c7, sigradi2016_636n, 63e3, b14c, 27e7, 96fb, 113b, 9339, c137, sigradi2015_sp_11.303o31, e862, ecaade2017_212gg, ecaade2016_mrth66, fd60, d763, e4d5, 1bdd, 81ba, 90d6, 3234, 883c, 2caf, 6d74, 11dd, ecaade2015_59e11, a77e, 9a08, caadria2017_021b8, fc64, 08c7, 152e, f6c0, 3738, 7074, acadia14projects_63ae, 109a, af32, 883a, 8c4d, 09e5, 6a66, a49b, 6519, b36d, 3e2d, 9f50, 8bdc, 4b42, d186, 50bc, sigradi2014_151j3, 7731, b740, 8436, acadia16_244u15, sigradi2015_3.201z3, 0bdd, daa4, 285e, a3fa, ecaade2017_048jj, feec, d2da, f89e, ecaade2016_025k7, 3d78, 7b54, 44cc, 1117, 3b9d, c2aa, 24e8, ce5e, sigradi2013_164, caadria2016_229c11, 241e, becf, bf17, 07fb, b44e, 49da, sigradi2014_232v8, b32a, 0d95, a740, 34fd, c6a4, a0c2, 4d35, c3d9, 1693, 49f3, ccad, f7a9, 4abd, 595b, ecaade2014_029b8, 3c11, b98b, 4214, 418e, 5a45, 4777, bc50, 722b, 4a34, 973d, bd87, ecaade2016_mrto66, 9d06, 2047, ca71, fbc9, sigradi2016_659y, d4eb, fbf7, b931, 1abb, 419a, 0718, 5e02, c9a8, caadria2015_246z35, 3be3, e9ee, bfac, b344, 5bc7, ecaade2015_77a15, 7918, ijac201513105l4, 2739, 31c6, ec9d, acadia14_63w, d89e, ijac201412305d2, 4e98, 8ad4, 61c1, ascaad2014_003s1, f669, ecaade2015_227j50, 1518, a307, 5cce, 6a7d, 784c, 2088, e644, ijac201412304a1, bcab, 398b, 366d, 10cb, 788f, c44b, ecaade2014_198z51, dbac, b8b1, ecaade2017_052rr, ecaade2014_020p5, 35eb, def1, ecaade2015_37h7, 097d, ecaade2017_169ll, 6b06, adaa, ecaade2014_188k48, 8ec0, 5b97, fbf9, cd6e, f9a1, 9bb8, d32b, b28f, 03da, 4dd3, ascaad2016_014h6, 8635, 978e, 57b9, 45c5, ddf0, 48df, ec1e, caadria2017_101o27, 04ff, 0737, aa14, 950e, 8577, acadia16_106l8, 579f, ijac201412304l1, 3b41, ecaade2016_083f24, c69d, 17c2, d07f, 57ea, 0938, ab05, bfcd, ijac201412403k6, ecaade2017_212rr, 61b6, ascaad2016_046m19, ecaade2017_014yy, 200e, 79ca, ijac201614208o13, 95b5, ecaade2014_239n61, fc4f, d31d, c73e, 38cb, 715e, 43b6, 439d, caadria2016_291f13, b6ff, f24b, ascaad2016_010c5, acadia14projects_147ao, a036, df9f, ijac201513303u11, 2adc, acadia16_214a14, 60da, 971e, 551e, 2559, 94b7, 2cbf, 4daa, e912, 406e, d281, acadia17_598c, sigradi2015_6.42s7, e341, ecaade2014_184h46, e69f, 64c1, aebe, da0b, ecaade2017_042w, 7ef9, caadria2015_206l30, 497c, a487, f9e0, 1329, 042d, 66d9, aa5a, 31e5, ijac201614208h14, bf9b, 31af, 7a35, ascaad2016_023v9, ecaade2017_140cc, 03e7, acadia14projects_427al, 3355, 3a3c, c25b, ecaade2014_233n60, e707, acadia15_185c7, acadia15_123n4, ecaade2015_293y63, caadria2017_016w6, 79a2, 0fae, eea9, acadia14_609ao, 7d29, d68e, ecaade2015_48a8, ecaade2017_164n, db9b, 9093, 9ed2, cd23, 0e62, d381, e69e, sigradi2016_695r, caadria2017_054f18, 4900, ascaad2016_021a8, bfb6, d49a, 6bd6, b387, 8ca3, 26c1, 6db3, ff0a, caadria2015_102c16, acadia16_12h1, 3354, 4f51, acadia14_47h, b62a, 16c0, 220f, 9c71, 3b4b, c9d5, c0d9, 9ab9, 5538, 0087, ecdc, 2a27, ecaade2017_288dd, ad16, 1a02, e9ae, 6e4a, eb3a, sigradi2014_082r7, 8ed6, d07e, acadia15_323r12, ecaade2017_269nn, 08ed, 087a, d625, 8e7d, 617b, 0b08, cf05, c7bc, a97f, 9042, 08d3, acadia17_520v, cc86, 7b51, c7e7, 4ba7, 90e1, caadria2017_183d44, 911d, a858, 6103, db73, ascaad2014_032v9, acadia14_135aa, 974e, 60ec, f95d, e10f, 614c, d372, 07f1, ecaade2017_019gg, 3708, f7c1, 6146, 5868, 5ae1, e814, ecaade2017_198tt, 4e75, ecaade2017_255k, f3b7, 8c77, 2c85, d8f1, 7b4c, ab19, acadia14projects_497ac, 50ff, ecaade2016_037u9, sigradi2013_41l, 6316, febc, e063, d3f3, ecaade2017_021m, ecaade2017_164cc, ecaade2014_109n24, 735e, bc79, 361c, 6f3e, 7816, 1d76, 9115, f1cc, 7549, 16a3, 5734, 80da, caadria2016_177e8, 3a74, 3271, cb60, caadria2016_353r15, e523, 4ba0, a625, ecaade2016_ws-dleadp68, 6aa1, cb50, 8ffe, acadia17_163ss, ecaade2014_173b43, 4421, ecaade2015_155f32, 05c8, sigradi2015_8.328m15, ebfb, de98, 6192, 5ac8, 59fe, ecaade2014_067c16, acadia17_520f, 777f, fd16, 5cb4, acadia14projects_619y, cb85, 67c2, ecaade2017_274q, aec1, fac6, 2e3a, f134, f1d7, e629, 6e57, acadia15_211v8, 9e2a, 001d, ecaade2015_229l51, acadia15_137o5, 9c75, 3a3f, 079c, b1ef, d933, 8e77, ecaade2017_grie, f461, 944f, d885, 51f1, 9ae6, 475d, bf4a, ascaad2014_026x6, ba37, sigradi2016_690a, 60a1, 28ed, db9e, 9312, bcca, 85a9, 219e, cb65, ecaade2017_301f, 4cdb, 169e, e30c, ecaade2015_91f18, 53aa, 4638, 299b, 728a, 5b34, f202, ecaade2015_22v4, ccce, 4639, acadia17_358aa, 7f1f, caadria2016_177y7, 0b42, c4d9, 6829, 52fc, f7fa, caadria2015_176t26, caadria2016_177g8, caadria2017_051l17, c89d, 648f, efd3, c561, ecaade2017_116i, 5189, ijac201614207p12, cc12, acadia16_214f14, ecaade2017_148a, 6d4d, 3199, ecaade2016_057r14, 561a, 1eff, e7fa, f66b, ecaade2016_123v33, e708, 47ed, 0343, b0c9, fffb, cf23, acadia16_124e9, 2781, 67db, 9fa0, e989, 2ea0, 653d, ef48, 3901, 0987, 2cb2, f5f5, caadria2016_187b9, 549e, 13b2, cb91, 2482, 1867, f9ca, 40dd, 9ab8, ecaade2015_175p37, 56e5, acec, ijac201614208g14, 973f, acadia14projects_517s, bd74, eb1f, f458, ecaade2016_222b57, ffe6, f03c, acadia14_101p, 5b58, 5257, bc08, 6ef9, 455d, 314f, bf3d, 753b, 54a1, sigradi2013_158v, 0d31, eee7, 67a5, 865c, ecaade2015_175s37, acadia15_333z13, 3f40, ijac201412403w6, 8fec, bdd7, acadia17_221y, 5821, ecaade2016_152o41, 8308, 1b2a, 2898, 9a6a, eab5, a1c9, 7f44, caadria2016_435i18, ecaade2017_215f, b9e8, 0921, cb6c, 51c4, 7015, acadia14projects_177t, 4452, 3f37, f00b, caadria2016_871l37, 8fc9, 2808, 63f6, d134, 3046, fb7a, 7dfd, 3340, sigradi2014_197b7, 0904, 1113, sigradi2013_261, 1cbb, c851, acadia16_78u5, 6ee8, 6987, 64cf, 90db, acadia17_390oo, caadria2017_142c37, 7baf, a849, 316e, f03d, 7b31, 5d26, fafd, 7185, 55eb, 2372, 09e8, 5319, ijac201614401e1, e31c, 86f6, 511a, 99c8, 8081, 4737, a290, ecaade2017_152jj, 86c9, a48e, 9c55, 7b59, ba83, ecaade2017_199ll, 9caa, e652, a464, 9157, bd3b, sigradi2016_484tt, 8db2, ecaade2015_148n31, 8137, 452c, 1838, bae1, b879, 5c5b, 197e, 62a2, 5240, ecaade2015_81o15, sigradi2013_158u, ecaade2015_73j14, ac33, 067c, b5b8, aeaa, 6328, b5fb, sigradi2016_592w, 7e63, db9f, acadia15_173p6, c5e3, 4f44, ecaade2017_157cc, fd96, a328, ascaad2014_013t6, 1a12, ecaade2016_225m60, 83b7, 3437, 92b9, cb02, ijac201614302m1, c4f0, 11ca, cd80, ecaade2016_108y29, 15bc, d3a4, ecaade2017_308ii, 0029, 6fc9, f9df, 3520, 9952, 8a6f, ecaade2016_113e31, bef9, acadia14projects_101m, c7c0, df02, ecaade2017_277ff, 2987, 050c, efb0, 46d2, ecaade2015_318s69, 3b05, ecaade2016_006t1, 4bdf, caadria2017_118w30, 454f, 2278, 6a9b, d33e, 9cf9, 4fba, d9c9, d983, f6c5, ecaade2014_109t24, 6bcf, 17c4, 1eb9, 0a9d, 3d7c, c065, 6fc3, d2b5, ecaade2016_222d57, dfeb, 1e6a, 737b, 0c94, sigradi2013_429n, acadia17_71c, ascaad2014_009g5, 6a3e, 95d0, eb96, 66cd, caadria2015_194v28, eb50, caadria2017_063w20, ae70, 1206, e892, 2e63, ca39, 785c, ecaade2017_164t, 8151, e842, 0b35, ecaade2013r_015m8, 061a, d4a5, df6f, 84bc, 5c22, 90dc, 4082, 778a, ecaade2015_237d54, 1715, d0fe, ae5c, ecb9, caadria2016_507l21, ee7f, sigradi2016_443vv, 0e40, a5b0, a292, f07a, 2996, 5c4b, ecaade2017_199kk, ef7d, 57ff, b873, 5dc2, f1c5, 3c51, ecaade2015_127v24, caadria2017_123t32, 262d, sigradi2013_194a, ada2, dc9b, d55f, 1654, 5cb5, 568a, c597, 63ce, 5c39, 4817, bf46, e8c9, e897, acadia14_531v, fc7f, 730d, 50f9, 8251, 3c4c, b703, b711, 44a6, 190c, 84fa, 4448, be29, sigradi2014_099u8, 666c, f261, ecaade2016_110e30, ecaade2014_031z8, 21f1, a647, 1687, 553d, 14c4, 3990, acadia15_81w2, acadia14projects_281w, c3b4, 147c, c00d, ijac201412401f4, 1976, ascaad2016_029a12, 321a, a41f, ecaade2017_255a, a3b7, a883, da85, 1ee9, caadria2017_031i11, 140d, c3e4, acadia14_463at, c2f2, 083a, 048c, 7848, 873d, c897, 9ff1, caadria2016_881w37, ecaade2014_127p28, 4f10, a005, a936, caadria2016_209a10, 141a, 37fd, 1750, 9ef6, acadia14_219az, caadria2015_208t30, e262, 5feb, 61e2, 2b9b, a2d4, 9bcc, ecaade2015_195f41, 6eed, b50a, ecaade2014_217i55, 281a, a6bb, 012d, 7c12, 98eb, 6f60, dccc, 49c0, 34a5, caadria2017_058n20, 8f8e, 6fca, 5bc4, acadia14projects_63ac, c4ea, 293e, 7a5b, c553, dfe8, 1a2c, ecaade2013r_001m1, 57b2, 3bae, ebe7, 841d, ecaade2016_026z7, 7fe5, 489f, acadia17_358pp, d000, 7484, 6df4, 5616, d688, b4c2, d924, be05, acadia14projects_71z, 3edc, acadia16_308w18, 3035, 5d8b, e22b, caadria2015_157t24, 4800, 62e1, 658a, f800, 2eae, 7f84, sigradi2015_3.212j4, 9595, fb75, sigradi2015_8.186x12, 0484, 9eff, 0641, b881, ba18, 4c37, ab24, 6c55, 1a2d, d8b7, caadria2015_054j6, 5942, 5cfb, ef67, 3bb9, 681f, f2e1, ecaade2014_218z55, caadria2017_017m7, 8ac9, c45a, bd9a, 8bb8, caadria2015_108z16, caadria2015_203e29, 6b4a, dcb4, 9458, f22b, bc1b, ecaade2016_123f34, ijac201412305a2, 64e0, ijac201614102u2, 627d, dd9a, 5e35, acadia14projects_365al, 1ace, a010, ebb5, caadria2015_208a31, ijac201513101s1, sigradi2016_792m, 59f1, 3c7d, e3c1, d799, sigradi2013_226u, ecaade2015_138v27, 7c92, ijac201614102w2, ijac201614308w4, 0bce, 1088, caadria2017_003p1, 9d4c, aea2, d265, 6207, 9d3a, d0b3, 76c4, ab85, eba8, b3fe, sigradi2014_108d9, 1942, 2eb4, ecaade2016_025p7, 8a55, caadria2017_094v25, caadria2016_663m28, e40a, 2b3c, acadia14projects_601ae, 37e1, 0965, sigradi2013_342r, 7112, 5340, a63d, 327d, 108a, ijac201614208v12, 3ebc, 9761, f968, 88bc, acadia15_203n8, ecaade2017_164x, 3f81, be16, b631, ascaad2016_043e17, acadia17_307hh, 6e1a, 29c6, 3e6c, ecaade2015_176v37, ecaade2016_121s33, 2a14, 4ffb, 9db0, 031b, 7d39, b6f3, 2846, c765, ecaade2015_237w53, c21b, 1aff, 88c4, 728e, 1342, acadia14projects_661f, sigradi2014_144y2, a2e1, 557a, a169, 7c05, ecaade2015_87y17, sigradi2016_426a, 2932, 70ac, 8749, 39a8, 3315, 90f6, cd59, ecfd, 61bb, ecaade2015_314l68, ascaad2016_038h14, df8f, caadria2016_851t35, 92c1, sigradi2013_425t, b8b3, acadia17_648kk, 94aa, 477a, efad, 1b12, 5b6e, 2bb7, 16fc, c753, ab44, 62ce, acadia16_12i2, 6b0e, 36aa, ff44, 2ba1, dba2, 7be4, ebe4, 3f4b, 27fa, caadria2015_190k28, sigradi2016_440hh, acadia15_47h1, 11fe, 5dce, bb1c, 25cc, 9fb4, cc8e, ce54, 078c, c751, caadria2015_142r23, 04f5, 78dd, caadria2016_363d16, f82b, 1723, 1948, 56b2, caadria2017_040j12, 7291, caadria2015_185k27, 5673, bae2, 8680, 1623, ecaade2015_225r49, d1c6, 602a, caadria2017_015z5, 9627, ad81, 0bf0, e259, 88eb, cd4b, 9555, 7119, dc41, ecaade2017_291k, b4f8, d949, cc6b, 7741, acadia14_311z, 46d6, 5880, 1faf, 8f35, c53b, 5b5c, fbd9, ecaade2016_224y59, sigradi2013_343a, 48ec, a1b9, 556d, ecaade2016_167y47, e529, b7ce, ce7e, ecaade2017_091zz, 1ec0, ede6, 1738, ecaade2017_291dd, 76fc, 10c7, acadia15_195b8, c18d, 7246, cd91, ijac201412403p6, ascaad2016_038z14, 1a77, e003, 878f, ijac201513302l10, ecaade2014_201h52, 5e71, 8389, 4083, 2883, 4490, ecaade2014_072r17, 2147, ad0e, c3cb, 1fb9, 8c39, acadia17_511uu, ed42, 3a75, 5281, df56, eb95, d567, 9f98, 9903, 9c7a, 465d, 97a8, 4c3d, 0603, 5668, sigradi2016_420uu, 6e02, 87e4, 84b3, 2ea2, 7889, ed7e, ijac201614401a1, 4414, ecaade2017_109dd, 05d0, fb00, acadia17_598vv, ascaad2014_004j2, e3cb, sigradi2016_515g, f9fd, 9876, ascaad2016_039k15, 5dd7, 2f20, acadia17_413ff, 9feb, d176, 4d8b, acadia14_479az, 37f6, ascaad2014_026r6, ecaade2015_196t41, ffc3, 27b6, 332b, sigradi2015_9.347l17, afdb, 4ee1, fedb, 4784, 748d, d49b, cce5, d4cb, ascaad2014_002l1, 693e, 1949, 6dd5, 25f9, 0482, caadria2015_124z19, dc9f, 4a91, 72cf, sigradi2016_479ff, fc45, ecaade2016_002h1, 5730, bfb3, ecaade2015_139z29, ecaade2014_159m39, ascaad2014_019l2, e512, bb66, 485f, sigradi2015_5.384m7, fd9b, c855, f769, c3dc, 7e53, sigradi2013_117p, acadia14projects_365aj, caadria2017_190r45, 94b5, sigradi2013_238o, 6fc7, ecaade2017_301l, 4f5a, 7845, sigradi2015_3.201v3, 7299, 0f86, 1e36, d59d, ijac201614204b10, acadia16_362u22, ecaade2016_040m10, 1dda, 9afe, 41f9, caadria2016_755l32, ecaade2014_020n5, ecaade2015_271a60, 6b00, 66bc, 74ae, ecaade2014_240s62, 8c50, sigradi2013_397c, d8c7, 1eb7, 6673, 0d24, c0f6, ecaade2015_22u4, 52c4, sigradi2014_263y9, cadf, ecaade2016_154d42, bb89, 31ba, f3ff, 981b, 3409, 9200, c334, b7cd, 8a73, 3e44, 25b1, 6cd0, e0ad, sigradi2016_446ww, cff5, ecaade2015_309u67, 69b3, 4f91, ecaade2013r_003l3, 978c, cd22, a2de, 99eb, 6607, 7bd3, 6eea, 1066, 45c0, 9c86, eabd, 97e0, f618, 17fd, de6b, e577, 228a, dd61, ascaad2016_038d15, 079a, caadria2016_197i9, 5849, 4afe, caadria2015_208s30, 866d, 9f14, sigradi2016_686uu, 7932, ca1b, 859e, 679f, 88e1, 813e, abc1, sigradi2013_117u, 719e, 7485, b558, ff36, 2f2d, a563, b1c7, 2908, ba41, 6f81, 8cd1, 7bf7, acadia15_243f10, ecaade2017_094d, d629, ecaade2017_169oo, acadia14projects_435aw, 2e6b, d0ba, b954, 611d, 0116, 7258, f950, ecaade2016_118h32, e599, ea4e, sigradi2016_777bb, d6db, 72ea, sigradi2014_330r7, caadria2017_051l16, 4fc2, 729a, 08f0, da86, 1bf8, bb8b, 362e, 7554, e576, bac9, d93b, sigradi2014_265u1, 67e9, 6c09, ec4e, ecaade2014_022z5, 03fd, 870a, ecaade2017_269uu, 5a0b, 9dde, cf6e, a151, ecaade2014_180j45, ascaad2016_024j10, 0907, 4374, f2c1, 2b7d, 6f33, 9844, 428e, 0516, sigradi2016_815x, ebda, 9cee, 2dde, c51f, ca52, efd7, 1143, sigradi2016_364rr, ecaade2017_051r, 0418, e836, d5d9, a1a4, 25e9, caadria2017_080l24, 94a5, 0508, 55ba, sigradi2014_263i1, 4cce, acadia17_316zz, sigradi2013_157, a8f6, 80a6, 9a66, acadia14_101y, db0d, ecaade2016_110f30, 9ff6, 52e8, 6b74, 709a, 8c48, 168a, e299, a8b4, ecaade2017_277pp, c988, fc55, 3b75, 395c, 1b7d, c36a, 5f6f, caadria2016_259t11, b5ae, 4e6c, 922d, 328f, c0d8, 9a8e, 18f1, 8aef, d41d, ecaade2015_161l34, 7701, ecaade2014_057g14, 1771, 505a, ijac201614204n9, e87f, 82df, e723, sigradi2014_313d6, ecaade2017_252d, d846, 84ea, 33ed, ffc4, 9087, caadria2016_197n9, 8766, f60a, abf1, ecaade2016_068s17, b78b, 57cd, a648, 9131, 9bcd, acadia17_678nn, 83f5, 7d93, 826b, acadia14projects_479aw, 2039, 6ec5, 3b2c, 4ad8, 0917, 6bb0, 833d, c125, sigradi2015_6.387n9, f40c, b3db, ecaade2016_021s5, d16c, ecaade2014_240t62, ecaade2016_161z43, 1da2, 8c82, 0629, ecaade2017_116f, 669a, acadia15_323u12, 567a, caadria2015_073f10, ee7e, 5bb5, 082e, 3ce3, f472, bf00, 6e38, 522d, sigradi2016_534rr, e26b, 489a, ecaade2017_029hh, d6aa, 966e, c08a, 7264, 7dea, ca82, 51fe, ecaade2013r_011h7, a314, 1ce7, 460b, caadria2016_819t34, sigradi2016_467r, 6454, 13f0, ef98, b032, 267f, acadia14projects_671w, 65ba, ecaade2014_024m7, 230e, 1437, 71ec, ijac201513202l6, 1f57, f46a, sigradi2016_479bb, sigradi2015_3.209e4, ascaad2016_002j1, 808b, 4500, ca7e, b012, 2934, c286, 6e6a, d137, ecaade2014_138j30, ascaad2014_022k4, 9d77, 29c0, ecaade2015_61i12, f79d, a2c1, 9890, 4d3a, 46be, 718f, 836f, adf0, e11e, ecaade2016_199w52, ecaade2015_94k19, e398, 74a5, 588b, c5af, sigradi2014_144z2, ecaade2014_201i52, 4e78, caadria2017_142n37, dd85, a4e6, acadia15_311g12, 583f, 7922, 022a, 52eb, 257f, 9c6e, 196d, 2c45, 999b, sigradi2014_267m2, cdbc, c68b, 2162, bd7d, b42a, f0ed, sigradi2016_426f, ba4c, 6816, 2801, 118c, 4194, a1b6, d17a, 4b73, 7463, ecaade2017_202h, 4905, 04f7, 2eea, sigradi2016_807ii, 0cc2, sigradi2013_414, 5342, 6005, ecaade2017_293xx, 2382, sigradi2013_390f, f88c, 6d84, a48f, aedb, d44b, 8b7f, ecab, ecaade2017_009q, 6840, sigradi2016_590h, a7bb, sigradi2014_314t6, acd7, ijac201412302c7, fce4, 7110, 9f68, e545, 8b45, sigradi2016_816ss, 01ad, 20e1, 004f, ijac201412201a1, e77c, ascaad2016_047a20, 4826, ecaade2016_221s56, f4ac, acadia14_125ag, b2bb, 908e, 9bdf, 2df6, 463a, 4945, acadia16_214b14, b779, c1da, 5aa6, 9475, 8980, caadria2017_086g25, ecaade2017_014zz, edd7, 82b9, ecaade2017_056xx, 7dd1, sigradi2013_401m, 089b, a4e9, 7ae5, 64b7, sigradi2015_11.136x24, cef7, acadia16_78z5, 9aa4, 34f4, e9c0, dcc8, c1bd, f4e0, 51b8, 057a, 898f, ecaade2017_122zz, 852a, ecaade2015_81v15, f323, 38ba, 12aa, 456e, ijac201412404t7, 4507, caadria2017_055p18, d7c4, 8526, 90d7, bdd9, d968, ecaade2015_206m45, 5d67, 9cde, 1675, 0f3a, ecaade2016_158k43, 907e, 6a71, 3269, ee9d, ddd7, 2ee4, 5b6a, ecaade2016_223j59, ecaade2015_73g14, e088, ijac201513101b1, 9e1c, 4a8d, ecaade2016_011s2, acadia17_296v, ecaade2014_218a56, 0dfd, ecaade2017_085g, 712e, 4bb2, bf65, fe7c, 8fbb, caadria2017_070k22, a8e0, ascaad2014_034m1, 1d9b, 21cf, 36df, ecaade2016_165z46, sigradi2016_654xx, 8e70, ecaade2014_070l16, f691, 8449, 0d6b, 2df8, a1d9, 5313, 7df0, cc7b, 0f59, f064, caadria2016_023s2, ffd7, 4e17, ecaade2015_334s72, 4e04, ecaade2014_194u49, acadia14projects_479j, caadria2017_023k9, ascaad2016_002m1, 9ee0, 18a3, 0e79, d07d, 25df, caadria2016_023o2, 1dd8, 2099, ecaade2014_201b52, ecaade2014_176c44, 6b71, 4891, 3d44, 2b36, ecaade2014_224h57, acadia14_125x, e3e0, 0329, acadia14projects_237au, 3b1c, 3d11, caadria2016_105h5, caadria2017_118f31, ecaade2017_148c, ecaade2015_161n34, 0232, e68e, ascaad2016_033b13, af4f, 25be, 1312, 0533, sigradi2014_250r9, sigradi2016_408w, a661, 694f, af2a, a839, 29aa, ba3e, sigradi2016_690h, 0145, da4b, e878, 1bb1, d5d2, b08e, c6bd, e4e0, c420, acadia14projects_23v, 5fef, acadia16_88w6, 8839, 1a6b, 01fe, 02fd, ecaade2015_100r19, 14b9, f697, 1c8a, 4ec2, 6c0a, d992, ecaade2017_109nn, ecaade2014_201f52, fc7d, fe77, ecaade2013r_003n2, sigradi2015_6.151d8, caadria2016_487z20, caadria2015_067k8, 080e, a847, 4ff6, caadria2016_177z7, acadia15_110t3, c2bc, ecaade2017_072g, 9f23, 9023, 9e7a, 8a87, 5ebd, 22a6, sigradi2016_595gg, 4e0b, 0c45, 493e, 6598, 00f0, f1f4, caadria2017_037a12, f812, 803d, 06fe, 9ec8, 31e6, ecaade2017_215ff, afc3, ecaade2017_173ww, cabe, 655b, e7ef, acadia14projects_627d, 7a6f, def9, b215, 5f15, 07bf, 2813, ecaade2016_230m62, 9b39, 8673, 524f, 3599, sigradi2015_7.184c10, sigradi2014_151k3, 5622, 70a7, a03f, acadia14_601x, 2fa1, ee49, 54e1, cd75, acadia14projects_671j, 5221, 7919, sigradi2016_781d, de20, acadia14_609ap, 6a99, 8a09, 3c6e, f2d6, 5e3d, ecaade2017_122oo, 97fc, 68f0, 63a5, 99b1, 0389, be69, bd56, f758, 191a, 3913, acadia14projects_497s, 9364, acadia14projects_135i, 1457, 4aef, 80bc, ascaad2014_029s8, 88da, 9356, 1e39, 29ac, ascaad2014_021y3, sigradi2015_4.219z6, caadria2015_014t2, 0b55, ecaade2016_099j27, 37c1, de8d, 823f, 5d8e, 5235, 7215, ecaade2013r_018f9, 13d1, 07b9, a687, a7e9, fd2e, d54e, 27c1, 5160, c317, sigradi2016_420rr, 2ae6, 0ca1, 0265, 2b29, 0e50, f1ef, ef5b, ea19, 90a4, 6c27, 3998, sigradi2013_138p, b844, 0a01, ccab, ecaade2017_291w, 6c36, 9091, c492, 7eb0, ecaade2017_198yy, 1648, d9ef, 0c16, acadia16_54t3, a2c6, cc41, ascaad2016_020z7, ecaade2014_140u31, 2517, 55b0, 9429, 3e97, acadia16_470i27, ecaade2016_144e40, ecaade2013r_004u3, a361, 9a57, 4c60, e6c5, b8da, b7a8, fd27, acadia14_627ap, f20e, 6a83, a590, fd89, acadia14_75ay, 8364, c028, 5e2c, fa5b, 77c4, ijac201614104a4, 4ce1, 6657, acadia17_59n, ecaade2017_210t, e4fd, 0a98, de77, ecaade2017_256v, sigradi2015_9.152s16, 20e0, 28c9, ecaade2017_282u, 55a5, 165d, 2906, e75f, f9ff, bf0d, 0c09, f690, c510, 67ce, acadia14projects_125p, c1b5, f620, sigradi2016_732n, a940, 6b15, acadia14_53s, 8239, sigradi2014_345o8, df87, 34a6, 53b7, 1900, ca2b, 8492, 29cc, 0cd3, 08d7, b843, ijac201412406f9, acadia14projects_101am, 36fd, 919b, 553f, c588, 7d2d, ecaade2017_161b, 90dd, sigradi2015_8.328n15, ecaade2015_235v53, ecaade2017_282g, b92c, ecaade2016_062f15, ecaade2014_214l54, 24b9, 68f2, 2da8, sigradi2015_8.186j12, 8208, cea4, 44eb, b4b1, ecaade2015_250c57, 977d, sigradi2015_11.165u25, ijac201412301x6, caadria2016_271w11, 28b8, ijac201412304r1, 5a75, ecaade2016_104o28, 4201, 60f1, acadia14_699s, f752, 4409, 3e75, 2fa9, 27cc, 3498, 5009, 3777, dba4, 691d, 39fa, 1936, caadria2017_183m44, 4d5c, fbda, f3cc, b45c, a575, 06a1, b6a6, a226, ecaade2016_129x35, 569f, 4bbd, 1973, caadria2015_014s2, 45ae, ecaade2014_215e55, caadria2015_073n10, 1070, 0eca, acadia15_497o22, 1165, 9d15, 173a, 37fe, 429f, sigradi2016_777ii, 8021, 0e67, f5be, ecaade2017_212ss, 79a0, 21f3, d959, 523b, acadia14projects_473al, acadia14projects_719e, eb08, a964, 8507, sigradi2014_082v7, 82f9, ecaade2016_243d65, caadria2016_559x23, ecaade2015_334o72, 8403, e72f, sigradi2013_330c, b533, f3b9, 46f2, 31f7, ee9c, 221e, bc88, 0845, 7dff, 369a, f627, caadria2016_197p9, acadia14projects_63aa, b227, 3692, 8056, 2325, 7561, 92ad, dec0, 4bed, ecaade2017_017v, 5290, 747c, ecaade2015_64w12, acadia17_598a, d926, acadia14_23ax, 459a, d49f, edd3, c031, ea24, c825, caadria2015_086m13, aee2, 7672, 558f, acadia17_100l, ijac201412206y4, 0c3a, 526e, f3d2, f736, 03e2, 9ddb, ecaade2016_013p3, 175f, ecaade2017_085xx, f93e, 61fd, 4fe4, d56f, 90ff, acadia17_26n, 29bf, 2edd, 2ff9, caadria2017_052s17, acadia15_223a9, caadria2017_123r32, 2d70, 8b6c, ecaade2015_73a14, 9b16, acadia14projects_43am, b7df, 27a3, 4380, 2ed6, ecaade2016_019n5, ecaade2016_mrte66, 452f, 7482, 983e, 1c62, fedd, 4b6d, e177, 1260, 6890, eefa, d471, a573, 7d48, 57e3, 9a00, ecaade2015_180h39, ecaade2014_055v13, acadia15_232z9, ecaade2015_304y66, 7f0e, acadia14projects_117e, 0cd7, 0b5e, ea21, 1d34, 3276, 9a50, 71b4, 4445, 90d8, ef0d, ecaade2014_112c26, 7ddc, 0f7e, c3e1, ecaade2015_140e30, ijac201412205o4, 99fe, ecaade2017_301s, bb0e, 42f0, b546, acadia14_719k, ecaade2016_bkon65, aece, b7c4, ijac201412201o1, ecaade2017_094h, ea1d, caadria2015_004o1, 73d1, 2d5f, 4b8c, 5fe1, ecaade2014_140p31, 0f7c, 038e, 4eef, 8088, 1482, 5351, ecaade2017_059qq, e556, 0eb5, 0dff, 6684, be73, 620a, 8711, 3634, caadria2016_507t21, caadria2016_777a33, 59d5, cae3, 6c44, 9329, 149b, 35ab, f097, acadia16_344j20, 53c7, acadia17_231x, 1c84, bfd9, 15d7, ascaad2016_039j15, 271c, ec93, ecaade2014_020o5, 8aa3, 02f2, 89c3, caadria2016_631f27, 7dfc, d89c, ecaade2014_057d14, acadia16_244y15, sigradi2014_015b1, 72c6, 4c3a, 6eb1, 202b, 9782, adfb, 2c4e, acadia14projects_479c, 6066, c22f, 9a56, c60c, 9933, 5fc5, 2605, acadia14_145ab, a0f7, 18f2, eb1e, 18e0, 9bc8, 97b7, acadia14_347ah, 4ec9, ecaade2017_006tt, 47cb, ecaade2016_021r5, 9256, ijac201614405z3, 3ded, 686a, acadia16_270g17, e838, ijac201412304p1, 354a, 61f0, 902b, 006a, 5d82, a475, sigradi2014_345p8, 9ed0, 1b59, ijac201412204x2, 8e25, 05a1, 5876, d655, a1a2, ecaade2016_132s37, 4bd7, 2938, 17e6, 18a4, sigradi2015_9.141j16, 0589, 9a92, 13a2, 8a63, acadia15_407k17, 5764, b165, 7add, 7c65, de8a, 7b1b, 94c3, 7ae1, ecaade2017_232j, 85d2, 81f6, 0a97, 7f57, acadia15_483v21, a93e, ecaade2016_225a61, 4b9a, b5a0, ecaade2015_193w39, 9262, 25c6, b73e, 3cd7, c2cd, 24bb, 485a, 7231, sigradi2015_11.165v25, 2dd1, 5bba, d3cd, ecaade2013r_014c8, ijac201614102b3, 608d, d7eb, ecaade2017_032j, 4781, f65b, 9d66, d9c5, 2ab1, d119, 4c36, 8083, b9e3, sigradi2015_13.181t28, caadria2016_539b23, ecaade2016_089f25, ecaade2015_317u68, 9a40, db87, ecaade2016_057m14, fa2f, 97f1, a06d, 807a, 32c4, a11a, 2de4, 38b7, 311c, 3f3b, face, 9129, cfb0, 6d0f, acadia14projects_699m, cc53, 21dc, dd78, sigradi2015_11.166f26, 06b7, ascaad2014_033y9, 223a, fa9c, 64c5, sigradi2013_244p, a4bd, 6f75, 90f1, 8724, 2936, 5997, b1ac, 2c84, d9ee, d279, fe42, 7de4, 2f88, 6292, 8f72, 507b, 5ea2, 727e, 7b88, acadia14_267i, ascaad2014_018f2, 3363, 4c6a, ecaade2016_067f17, c246, ecaade2015_136o26, c109, 4f56, 875b, d568, caadria2016_405g17, 5b83, acadia14_389aw, ecaade2016_102u27, 02b2, f184, f409, 44ef, ecaade2015_303r66, caadria2015_203k29, 1128, e831, ecaade2017_215tt, aa46, 9e89, 6c77, ecaade2015_177c38, 00b8, 3e9a, acadia16_362n22, cdab, 1791, 78d1, ascaad2014_004f2, d0a4, 0752, 31dd, c771, 7180, 0b82, 2ac9, ef65, 08c3, 9d52, ascaad2016_001b1, caadria2015_060z6, cac5, be84, fec1, 5c0f, b6b8, 707e, 2c93, f2fc, eb2c, f053, 88b6, acadia14_463l, cbc7, ba19, 1bd6, 3792, 66e2, c4d2, ecaade2017_213vv, cfd5, a698, e4d6, b7bf, 4aac, ascaad2016_033w12, 1759, acadia16_460y26, ecaade2014_014c3, 0395, 070a, ecaade2015_138m29, ecaade2013r_016u8, 8f20, 5e76, 22af, 043d, eaa0, 5c73, 0531, 7161, ijac201614308s5, 66f9, 6d8f, 6abd, e4d0, c6f3, 3c66, f317, 5f32, ecaade2014_194w49, ecaade2017_265s, 693d, 954c, 1c72, ca14, 4f8a, 2181, 3958, caadria2017_086j25, 7bfd, 1fd5, 1137, afd3, b5cc, 4d27, ijac201412407x9, ad43, 2fac, da32, acadia14_531r, f8ca, 31d3, 6f50, a984, 1865, cd26, 89e8, sigradi2013_387a, b1a8, ecaade2013r_018d9, sigradi2014_176b5, sigradi2013_397, ascaad2014_005d3, ca23, ecaade2017_129ii, c989, 8e18, ecaade2014_194p49, da05, 84aa, 7949, ecaade2017_059xx, 3ec5, 5738, 8568, 85f0, 9e58, ecaade2017_215qq, 0927, ecaade2014_194b50, a2bc, 9cad, a2f7, sigradi2013_386u, 10cd, f3e7, 5066, acadia15_57c2, f3ab, 6ae7, 7197, 19f1, ecaade2015_64y12, f73d, f0be, effe, 8793, 3344, 9aa8, ce4d, e349, c6fa, 3c6f, 7cab, 543d, ecaade2015_194c41, ecaade2014_122y27, fe74, 921a, caadria2017_183b44, sigradi2014_132t1, 5f69, 8c73, c7f4, 64e9, ecaade2015_103k20, d0fd, bea1, bf64, 3aad, 6179, 0bc4, b62e, caadria2016_333r14, acadia14_281v, 9e60, ca35, 5715, cf68, ffd6, sigradi2014_303f5, 1814, 45d5, c103, 6476, 9b5d, 4c9e, c66b, caadria2015_194t28, ecaade2017_076gg, e89a, 256a, ecaade2016_166d47, 308e, caadria2015_070w8, 9a6f, ecaade2016_048c14, d856, d097, 6bbc, ecaade2016_104t28, sigradi2014_085i8, b905, ecaade2017_174c, 2507, sigradi2014_097o8, f626, aff7, ecaade2015_73c14, 0b8b, ecaade2016_021e6, 0faa, 8014, 7d8f, caadria2015_049h6, c0a9, f846, db08, ijac201412406j9, 85c7, 622b, 6a04, 514e, 99c7, 419e, ecaade2016_223b59, ijac201614103n3, b3bb, 3775, acadia17_511e, ascaad2014_036f2, db7c, 4cf1, ecaade2017_124cc, ecaade2016_013r3, 9849, b07d, 0d63, e3e8, a785, 305f, ascaad2016_045g19, 2843, 4101, effa, 6fe5, 3f64, ecaade2015_336a73, 5e50, caadria2017_016c7, 4599, 9199, 2bfa, 9f65, ecaade2017_019dd, ecaade2013r_006z4, caadria2017_158a40, a938, 5aec, b1e8, 4d68, 579a, 0d3a, e77f, 49a7, 9372, 61a0, 4f83, 664e, 1355, e8e1, ijac201614308y5, 7d5b, 6f43, sigradi2016_431v, d65b, 1830, 2472, 9224, c8f2, acadia14projects_247o, da54, 3673, 8f54, ecaade2015_233f53, 3cf0, 72c1, aaca, ddc6, acadia16_244z15, d528, 68cd, 4512, fe27, 25ba, 889e, 3563, 2cdc, ecaade2017_133h, 700e, cf91, a9b6, ascaad2014_014c8, 2e85, ecaade2017_041u, 6f4b, ijac201614309e6, e8ef, b0ae, e1a6, ecaade2014_111d25, 360f, 6db9, 21a5, 5d4d, 7e09, sigradi2016_400h, e34d, d418, 9baa, 0ca3, 4c39, ecaade2014_011j2, ecaade2015_279x60, ecaade2014_226y58, c0bd, sigradi2014_345u9, ascaad2014_014b8, 9104, e00c, 2d2b, caadria2017_051p16, ecaade2017_097ee, ecaade2016_129y35, ecaade2013r_018p9, ecaade2017_097aa, c9ea, 355c, 2547, 3506, 091d, f550, 445f, d2a6, 2f8f, f247, c10f, 7985, 7171, 9693, 9f91, 8db4, ecaade2015_129i25, 3bb2, sigradi2016_381v, 9da8, 24ee, acadia14projects_435ah, 95a9, 284c, acadia16_424d25, 0028, 954d, ccac, sigradi2014_263e1, e87a, 6bae, ecaade2014_052s12, b887, c8d5, 02f9, bdc8, dae6, ecaade2017_203mm, 6bbd, ddf6, fc51, de60, 2387, 16da, 1755, sigradi2013_401r, sigradi2013_41c, 1886, ijac201412304y9, 6c83, f2e2, 73d2, f516, 4793, 1af8, 12e4, bdab, 7481, f442, 358d, 0b36, 6e00, c7f9, 8f98, 8ab0, ce13, b23a, da70, 0528, a511, 8130, e4c8, 4807, f3e6, ecaade2013r_018j9, a76a, e5c7, f725, 265e, 940d, caadria2016_435l18, e5fa, de84, sigradi2016_407z, bdf3, 27f9, 67b8, 9795, 3bdb, c1c9, c20e, d755, af9f, f137, acadia15_483s21, 340d, bdbb, 42a7, 30a6, 845c, acadia14_699r, 5506, ecaade2017_192ww, a3bf, 019b, 0141, e1cf, sigradi2013_393m, a3b5, b88e, a088, 7c93, be8a, 15d0, 904b, 9287, sigradi2016_490ll, 38dd, 0e98, sigradi2013_393l, caadria2016_157r6, ecaade2015_152w31, 147e, 3625, 42cf, 9fc4, ecaade2017_244ii, ecaade2016_167c48, c8b0, 5184, dbde, ecaade2017_057ii, cea9, caadria2017_009h4, 2966, 7efd, 1224, 6c9d, 1cfb, 3619, ecaade2017_189uu, e025, caadria2017_123k32, 50dc, ea60, a87e, 9dce, 3f07, 7eb6, 99c1, 2e20, ecaade2014_112b26, cf19, acadia16_478j28, aafc, de0a, 8f6a, ecaade2015_118s23, ecaade2015_207t46, a8eb, ecaade2015_301b66, acadia14projects_719k, acadia14_43ac, dcbe, 6b5f, cdc7, 1375, sigradi2015_3.11g2, ac79, fc24, caadria2015_226b35, 9eb7, 5b8b, b8f7, 4ba2, 7802, 0f47, acadia17_455x, 457e, 1152, 729b, a1a6, 9733, 7e20, cba4, ecaade2015_227v49, caadria2017_185v44, acadia15_47d1, 6be4, 9ba8, 4b7e, b5f5, e2b0, 31a9, 3f15, 4100, sigradi2014_345k8, 5850, 3ee1, 8432, 42e9, e137, 372e, d213, 25c3, 2b19, ecaade2016_108s29, 836e, 3628, 0964, d33c, 0d86, 7c87, ijac201513104v3, 9527, 2ce6, fe8f, 7dc3, 192d, ascaad2016_045a19, caadria2017_023j9, ecaade2017_172w, caadria2016_013k2, 038d, 58d3, acadia16_244o15, fbdb, caadria2015_111h17, 00dd, a8b5, 23f2, acadia17_273aa, 122f, 1ab4, fa63, 0aa8, d68a, 6e3e, caadria2015_030j4, acadia14projects_479av, a6fe, ecaade2015_170y35, 7659, ecaade2017_269ll, 1696, 4d99, 36cb, caadria2016_281e12, b4c9, 4180, bb00, fcb0, f363, ecaade2015_225k49, 7573, 7b39, 5b26, 852c, sigradi2015_10.267r20, 8d7b, dc26, 4f33, ecaade2015_103n20, 99f4, acadia14projects_43al, b947, cf57, acadia14projects_23ac, ecaade2016_140x39, b761, 8fa7, acadia15_431j18, 7709, ecaade2016_102y27, 31b3, 6ad8, 40bd, 867e, cb87, sigradi2016_364nn, f161, 623b, 8567, 59e1, 52dd, fca5, 232d, 6dc8, 3dea, ijac201412407t9, caadria2015_126d21, acadia17_26h, df57, 8ee2, 9881, d7ab, sigradi2016_817r, e240, 196f, c4f8, c664, acadia14_453h, 9681, 486d, ecaade2017_170d, ce5f, sigradi2013_400l, acadia15_263w10, 22b3, 28c2, ecaade2017_181v, 973a, f6ff, a22e, sigradi2014_299c5, 7758, 8b4f, 9997, 2d4d, ascaad2016_015o6, 936a, ecaade2014_195x50, b019, ecaade2016_217h55, 4606, ecaade2015_79h15, ecaade2016_119n32, ecaade2017_109hh, 40cc, f545, 1c0a, acadia14_91t, 5c2a, b253, c5a1, 38bc, 0555, fe37, e314, 7ffe, 9ae2, 9bb9, 1265, 17f8, 639a, 89d7, acadia15_203m8, 65c4, dc82, e5c4, ijac201412406o9, 3cae, 6304, 5632, 8393, 61f9, cdaa, acadia16_106f8, e7ed, aba9, d935, ecaade2016_239b64, a2e9, acadia14projects_671x, ac00, c9c3, 9abc, caadria2017_030d11, 8315, b946, c8b2, acadia16_106z7, 7800, e217, caadria2015_208r30, 0b83, ecaade2017_306j, e3d3, 7169, ecaade2013r_001a1, 62d4, 8c17, sigradi2016_455e, ecaade2017_308v, a26c, 4444, ecaade2015_21l3, 23cd, 3098, acadia14projects_33aj, 1020, af46, 8d81, a27f, feb8, 08c5, ecaade2015_143p30, ecaade2015_284p61, b097, b851, 507f, a8a4, 5545, e183, caadria2017_132r35, dc0a, acadia15_431n18, e864, 014a, a02a, 4a27, 5718, 7c21, ecaade2016_140z39, d01e, bcdb, b998, ijac201412403o6, 7e77, ascaad2016_042t16, fb9e, 79ad, 9145, fc86, 1b8a, ecaade2014_180k45, 64ed, b7be, e11a, acadia16_280n17, d930, ijac201614202w7, acadia14projects_339at, 6a86, fed8, 4ee7, 13ed, 2697, 2eab, cbfc, d877, 7b7a, ecaade2015_171e36, ascaad2014_004h2, 7b07, 8533, 10d4, 8c88, 62af, caadria2016_487m20, 6ad7, 813f, ae43, bd47, sigradi2016_583yy, 62a8, ecaade2017_079s, 0ea1, 69b6, 2c28, 1f5b, ecaade2015_86o17, sigradi2016_470q, acadia14projects_375o, d65a, 2849, f445, b58c, ecaade2016_tkoc67, ijac201614302x1, 7dca, 8bf4, 8746, 35a4, 2df2, b321, e3f4, f260, sigradi2014_329x6, e241, e437, ecaade2016_166b47, ijac201513105b4, 6cdb, 3801, 783e, caadria2016_003b1, 0b03, 8461, 75ee, sigradi2014_074r6, sigradi2014_049g5, ecaade2017_277ii, 8887, 3484, eb23, 230a, 4603, 407f, e452, c700, 951a, 4a9d, 5a02, be7f, 4522, 07d9, b324, 5b03, 45e3, cd49, d8f0, acadia17_491r, dc6a, acadia17_51ww, 949c, acadia17_89r, 9cef, 7a67, sigradi2014_213x7, 0263, 76b8, c328, 7019, e873, a421, 0b20, ecaade2015_21l4, 7a40, 462f, f087, e744, b6dd, b5db, 2013, 9d95, e82b, 1f52, ecaade2014_168j42, c3fa, ecaade2015_285h62, 32e4, ea4a, 986a, 59ee, 5196, 9755, 0c99, fdf8, 88bb, 90bb, 4ed7, sigradi2015_6.387t9, 3e5b, b59b, ecaade2017_014xx, ijac201412303t8, ecaade2015_37d7, b3ee, 6571, adb0, 8982, 5c31, 98e6, 31a2, 440c, 9de2, bbbd, c763, 0faf, 6347, 1caa, 894d, 23fd, ebc8, 548b, 0e85, ijac201614402s1, sigradi2016_483kk, b085, e83d, e81c, caadria2017_033s11, 295e, a5d1, ecaade2016_021v5, sigradi2014_293y4, ecaade2015_53u8, 0f05, bb57, e686, sigradi2016_544f, caadria2015_090a15, acadia16_62e4, acadia16_280i17, fc69, 1e50, 056a, 3095, faf2, 3643, 63cd, 0cfb, 9781, 77ff, 242a, 5513, ee64, 42d5, ijac201614405y3, 7b1e, caadria2017_035v11, b6c1, 85d4, ecaade2014_224f57, f69d, a0b8, f28b, 968d, 3e6e, acadia15_110g4, a3bb, 772f, ecaade2015_250k57, 6002, 2418, 1cdf, d413, 2ed9, bb08, ecaade2017_291m, ascaad2014_014j8, 85bf, 0d65, acadia15_483o21, 4f4f, ecaade2015_48i8, 886a, e906, abac, 15b2, sigradi2015_8.239d14, c9a0, add1, 8cd0, caadria2017_051x16, 9082, ec75, 43c6, 31ae, a081, caadria2015_023x3, d654, ecaade2015_241w54, 4bcd, ijac201614407v4, acadia14projects_339an, sigradi2016_360x, fd56, 5094, aa6b, f9c1, 578f, 04eb, sigradi2013_243b, ecaade2014_180y44, 9717, 6f5b, f118, 6ddf, 8cc8, cdea, ecaade2017_056d, e10e, 276b, 825e, ecaade2017_077ss, 1a1a, 3f32, a9dd, c827, 72ba, fb02, acadia15_343s14, 444b, ecaade2014_224a58, acadia17_296y, ba73, f741, 8a5a, ecaade2016_144g40, acadia16_140v10, ecaade2016_028k8, ddfc, ecaade2017_044tt, 438a, 02a5, acadia17_153j, d150, 169f, 2fb5, 544b, acadia16_72c5, 4427, 9394, ecaade2015_152z31, sigradi2014_291o4, ijac201412404g8, dcac, 1dcb, f1f8, c7d9, d0ca, 0b44, 4a01, 4744, 482e, d745, d602, sigradi2016_530hh, 97e6, 8288, sigradi2015_8.186m13, 4493, 6199, eba2, sigradi2016_732t, 1140, ea1a, 0d11, ecaade2014_016h4, 64d8, acadia16_308t18, ee88, b45b, 3ba3, 377b, 2444, ecaade2016_199x52, 5a12, 6f76, ijac201614303m2, d76c, 0ed0, c43f, ecaade2015_161h34, 7530, 187f, e4f8, e930, 7eb5, 2e49, sigradi2014_250o9, 385f, ecaade2014_019h5, 06ee, 7ce7, 80c0, 0d94, e08d, 1603, b6c3, 42ca, e39a, feeb, 9ef7, accc, 29c9, a375, acadia17_177p, 5e32, e22a, 5c69, a70e, ff86, acadia14_473at, ecaade2017_163e, 516a, ecaade2017_090rr, bdfe, f5a4, 3cd6, efea, a68f, a340, e3a1, 0e1b, c7b6, 1812, 831c, 96f7, af9c, 272d, 00e8, a81a, 8c55, 3b7d, aa02, 4ddf, 5cd6, 6b72, acadia17_373t, b24c, a719, 5b4b, 8fa4, 3ccd, 2722, ef95, 779c, 0896, b434, f78d, d232, 70f8, ecaade2015_202i44, a30a, 8188, ed33, ascaad2016_035v13, 0e35, ecaade2014_104p23, 6228, a433, ecaade2017_019mm, 145b, 5702, sigradi2016_484zz, 0e9a, ecaade2016_223k59, ecaade2016_147p40, 743c, 1b49, 9276, acadia14_601ac, 4f98, 865b, 1bf7, 27de, a903, 255c, ecaade2016_123g34, aac7, caadria2017_115h30, 97e4, acadia14projects_609ae, ijac201513206c9, 8bda, 32f0, caadria2015_181h27, 5d83, ecaade2015_211x46, acadia14projects_479az, 5434, 100f, 2160, ee69, d54d, d9d6, 0ce1, 870b, 0b51, afbc, e175, 1045, 8341, 7439, 22a5, e7a9, 6fcd, ecaade2017_054bb, e9a2, f045, c6d2, b4ff, 938a, f235, 3e93, b9a5, ab78, ccdc, 79fc, 0eb2, 4e51, b2a6, 457f, acadia17_413ee, 3d8e, 762f, 7db7, 22f8, 0739, sigradi2015_4.52j6, acadia14projects_247p, c982, d2ff, d9b3, 9c0b, acadia17_491aa, 497f, ca9f, 73ef, ecaade2016_140m39, 599b, b34a, sigradi2015_2.137l1, a0a0, ecaade2015_285m62, eb9f, 6048, 4e89, 6b80, a824, 82f1, ecaade2016_152t41, fc79, ecaade2014_138g30, 436c, ecaade2014_204a53, 69cf, a6d9, f67e, acadia14_655af, ijac201513101h1, sigradi2013_289, b731, dbda, 6d05, f258, a3f6, acadia17_365c, 352b, c91a, a671, ecaade2015_233x52, f262, b91e, 7fed, 80e5, 7f9c, c2a9, ef02, ecaade2014_163h40, 177c, 19c4, 63da, 73cf, 451e, ba56, d682, ijac201614307n4, 7b82, a799, ecaade2016_019m5, 75d0, sigradi2014_292s4, cd76, 6160, 4a47, cd92, sigradi2015_sp_3.85r29, d4ce, caadria2015_072t9, 5401, 3267, cbbe, bddc, 6d19, 1264, 6435, 50bf, caadria2015_142m23, acadia17_221ll, ae30, 7ddf, 1883, 3e17, ecaade2014_111f25, d8f4, 32e6, 9c89, 3c36, afa8, d544, 2b8d, 6c74, caadria2015_208i31, b57e, 5f6e, sigradi2016_367zz, ecaade2014_175t43, 0d47, 5897, aebf, 0128, 789f, 2a09, 193c, e566, 7d08, 00c6, acadia16_478l28, 679b, dd92, d51f, 914d, b409, 5b7e, 3260, 1abc, 863e, sigradi2016_815w, ebb2, ac58, 0c06, a928, 1320, acadia14_497r, c8af, 1114, 28f4, b2a2, adeb, 2077, 8b3d, 38ed, caadria2015_014n2, ae74, 401b, bf3c, 2bf1, b2c7, 6db1, 04ef, 0de9, 82f5, 681d, a756, c6d8, e6b3, ad47, 32b3, ab69, acadia16_352d22, sigradi2013_41b, fa8d, ecaade2016_018y4, de9b, e2d3, ff2d, 3487, fc47, ecaade2016_046u12, c1a4, 57ae, acadia14projects_177v, be1b, sigradi2015_4.52r6, ddfe, 4899, daa5, dca8, 2195, acadia14_189am, acadia17_435f, 6b8e, ecaade2015_48h8, 7f3a, 68db, 8235, d714, 0d45, 35f3, acadia16_412z24, 950d, 3b77, f53a, caadria2015_087d14, ecaade2017_032qq, acadia14_229j, 636f, 2d6e, cea5, b918, 0f4b, 2ef6, 3a39, ecaade2017_041r, ijac201412204w2, 299c, b069, caadria2017_127d34, 07e1, 4ab1, ecaade2014_186t47, 90d1, e121, acadia14_153d, sigradi2013_117s, e803, 042c, sigradi2016_467s, sigradi2013_400u, ecaade2016_216w54, 4da4, acadia15_57d2, e849, 44f7, e683, c435, 4de2, sigradi2013_248z, acadia14projects_589l, 2b6b, b775, 54b1, 2143, 5ba7, 977a, df0f, 064e, ecaade2015_217a48, 1994, c280, b858, 14e9, b9ee, 1d75, 9b63, 61ab, b52d, c203, 1ebe, b325, ascaad2016_050a21, 4894, 6f34, 0618, d180, 01d5, 957b, 02ef, 1302, de45, 270b, 12ba, 7342, ecaade2014_053n13, 5085, 3fc8, ecaade2014_015v3, acadia14projects_479e, 4ff1, 0375, sigradi2015_sp_10.179j31, c28d, d477, 4898, sigradi2016_484nn, bfe9, sigradi2015_10.377v22, 2847, 397f, f0ba, 7274, 9ab3, 516f, sigradi2013_77k, 1bef, 2d18, 0df2, dbc3, b899, e18b, 1337, 3eb7, 8fb1, 2b04, ecaade2017_152ww, 4c09, ecaade2017_053i, d7b1, a94c, sigradi2014_136f2, ecaade2017_170qq, 6019, 4eda, 4532, a7ec, 1373, 98c5, b529, a6a6, 7f29, 93a4, bd1e, 96e4, 207d, d3d1, 6c78, f41f, caadria2017_183w43, c4cf, 5ebf, ijac201412304m1, cfa6, b2ca, 70d8, acadia14_681av, sigradi2016_448dd, 01ec, caadria2015_070g9, e68b, a820, ebc6, 7238, cff7, ecaade2016_238z63, 382d, sigradi2015_11.34b24, 24e2, 9efb, 13cb, f201, b3b3, 250d, caadria2017_118t30, 96d6, ecaade2016_154o42, eabb, ascaad2014_005o3, 1888, 8e24, b7e0, 5741, c537, 0788, a8fc, 59af, 42fe, 06e4, 03b2, 3156, ijac201614104m4, 4bde, caadria2016_457i19, 77d1, ecaade2016_158f43, c149, 730c, caadria2017_048r15, 2fcd, 83b8, 0685, b473, 3014, 844d, caadria2017_096j26, d194, bac3, ecaade2017_117aa, d667, ecaade2017_264xx, sigradi2016_737cc, 1773, acadia14projects_81o, 30f1, a91f, ecaade2017_201f, acadia14projects_101al, e3f9, 7c7e, 7c20, ecaade2016_011a3, 2d69, ijac201614205i10, ecaade2016_228j61, f284, 5556, f391, 8037, cffa, f3bc, 4b50, a8ce, 5365, 0733, f866, 1d3c, 0bee, ijac201513201e5, caadria2016_435j18, 87cf, bf31, ecaade2016_013s3, c4e0, ecaade2015_27r5, 9257, ecaade2017_253q, 5af0, f068, 0423, sigradi2014_082t7, 248f, sigradi2015_3.11i2, 5811, 13e7, sigradi2014_214d8, 581a, 2114, c483, ecaade2015_170v35, c909, 98c2, 82eb, c586, b64e, 5630, 8aa1, acadia17_358cc, b450, 3218, 4d7b, 9d36, b35b, 7b5f, 5276, caadria2017_016m6, a9d4, 73f5, caadria2017_041g13, e07d, 8505, d9d8, a2bf, be38, 494c, 48f4, 8e2f, b60c, b158, c36f, cf3a, 4229, 582f, 6a3f, c60f, 79f9, acadia16_196c13, 4c22, 773a, a538, e7c1, e17d, d0d2, 87fb, c0bc, 4801, 56b0, 2ba2, f48c, ecaade2014_188j48, ascaad2016_035s13, 87d4, 9894, ded6, 77f0, 243c, b0f3, 8e00, 88f4, efa5, c02b, 2e2b, 7c91, ecaade2016_191a51, 6152, acadia16_478f28, 49ed, 59e4, ecaade2016_106l29, d819, 5dc1, caadria2015_061a7, 969b, sigradi2015_10.220f20, cb8e, caadria2017_027u9, 2b42, a888, d754, caadria2017_070t22, 0323, ecaade2016_154l42, sigradi2016_710jj, c2a8, acadia17_637j, 20b0, a311, 7afd, a486, a0b7, 218e, c77f, 0bcb, 9f3d, 5cd2, cc87, 8f64, 75a6, 5050, 5b07, 282a, ddc2, 74da, 19c8, 4b01, acadia17_231w, 3ea4, e293, da6a, 00ae, ecaade2016_102f28, ecaade2015_215s47, 6716, 03b3, 1b84, fe00, 8ea6, 21a2, 4a79, acadia14_267h, a1a7, 733d, sigradi2016_450tt, 8f09, 41cc, 2ed7, b4a0, 17bf, 219a, ecaade2014_168n41, a987, 436f, ijac201412408u2, e2e8, sigradi2015_11.222o26, b2f8, ecaade2015_59c11, a9fd, 1ede, 84cd, 04a8, d898, caadria2016_425g18, aca1, 443e, 3f76, c2e4, 54ef, a49c, acadia14projects_199ab, fee9, acadia14projects_177aa, 513b, f570, 7fd5, caadria2016_809d34, 7f52, ecaade2014_089x21, 989d, ecaade2013r_014g8, sigradi2016_515j, acadia14projects_517n, sigradi2014_032l2, 13c2, b2d9, 5cb7, 6208, ecaade2017_308z, 11f8, ec10, acadia14projects_347as, c5ec, d077, 5504, 37e9, ecaade2017_101y, c2e1, c861, acadia15_161i6, 3644, 735d, 6f51, 76e2, 8cb6, 3d5b, bd79, caadria2016_651e28, ecaade2016_105d29, dd32, ecaade2017_050j, 9461, 73ec, aa01, 603b, 42bc, 0da8, 9f08, ca7a, a58c, ecaade2016_075a22, 8789, acadia14projects_463au, sigradi2016_407y, 4a90, a56b, 47d0, ecaade2016_ws-dleadm68, ecaade2014_015o3, 5592, acadia17_473f, 123d, eaf0, 6f19, 9e76, 107d, ecaade2015_35z6, ecaade2017_164p, ecaade2014_173j43, a55e, 0042, 0194, 330a, d3f7, 2280, 9471, e5ec, 1b58, 0ab6, 7860, 9355, af0b, ijac201614208r13, a1b1, 064a, a75f, cd83, 7677, ecaade2013r_015o8, caadria2017_145y37, caadria2016_477d20, e952, b5d0, 403e, b73d, 6d26, 8674, 74e6, 8911, 354d, 8faa, 004b, 1336, 7346, ecaade2017_274t, ijac201614302k1, ecaade2015_227x50, a884, 94f9, 738b, acadia15_81v2, ijac201614403u2, 298b, fcd4, 68c3, 3842, 6670, 1f63, 7301, 8f92, 3700, ad8a, 7e74, acadia14projects_619av, 0217, caadria2015_213d33, f891, ae65, cc83, 28aa, acadia15_223b9, 8763, 46bd, 721a, 263d, acadia17_455dd, d920, 1756, ecaade2016_162l44, caadria2016_851j36, 1713, ecaade2015_227y50, 880e, 65fa, 9116, 6557, 0b33, d52e, caadria2017_122y31, caadria2017_124z32, d71f, ecaade2014_019f5, dcf7, 52cd, c652, ecaade2017_122vv, ecaade2016_225i60, 1c5d, caadria2017_165r41, 4fbe, 5973, 32a9, 3214, 148f, 48bd, 74ec, d72b, ad2a, 27d9, acadia14projects_497p, 1eef, bbe8, ecaade2014_141h32, cd60, 4140, acadia14projects_601af, 79fe, 4545, a208, acadia14projects_365ar, acadia15_232s9, caadria2015_185n27, 4b33, ecaade2014_214s54, c946, acadia17_177r, 0637, ecaade2017_214o, acadia14projects_539aw, a54e, 59d1, 0662, ac1a, 9b79, 8750, 096a, acadia17_618nn, d561, 79b9, ecaade2014_024r7, d2a0, 1e3c, 33d0, caadria2017_155u39, 6e95, 4e9c, sigradi2014_030y1, 7289, e0c1, 6f64, 44fe, acadia15_284t11, 41d8, 89cd, ecaade2015_195r41, ac94, ijac201614201g6, ada0, d921, a16e, ecaade2015_84c17, 6a5b, ecaade2015_138c29, fe23, 3faa, c6ab, 28bd, c1f2, db91, 1b5c, b5e1, 3faf, da90, ed2e, a063, c780, ascaad2014_037j2, 6a8f, 43d3, 5a19, 766c, 94c8, 0941, ecaade2017_031yy, f28c, sigradi2013_28n, 6e18, 5220, ab92, acadia14projects_291a, caadria2016_797k33, 4371, 88bf, f836, 0a3f, 7d27, c526, 1fad, acadia14_619ah, 8dd6, 8227, c64c, 492d, 1d0f, 1d5b, caadria2015_181d27, 39d8, 64d9, 70e8, c6e1, caadria2015_012f2, 1a04, 732b, a514, 3bc5, acadia15_57j2, a275, c1b0, a212, 85d9, caadria2017_135i36, 5bbf, b8e6, caadria2015_172k26, ecaade2014_143r32, 7b5b, eef2, bd89, 650c, 783c, caadria2016_177x7, b956, ecaade2016_163b46, 96cd, 2fb4, ecaade2014_206n53, bdbf, sigradi2013_41a, e90b, 26d4, a902, 68c5, acadia14_565ae, 6064, ecaade2016_040a11, ecaade2014_162s39, 75f2, fd44, 3f0c, 2650, 4dc2, ff58, sigradi2015_8.81w11, acadia17_542yy, 721b, ecaade2017_108n, be41, acadia17_390gg, 931d, caadria2016_115m5, c21c, 691f, 1f0f, cb49, cef4, 851e, e98c, 95be, 70c8, caadria2017_101i27, ecaade2014_080h19, 8c52, 8264, 4af5, 4695, 8418, 8c56, ecaade2014_163a40, 0d6e, b895, de4d, 04a2, ascaad2016_024g10, 51b3, 94ee, acadia17_608cc, 4819, 97b3, e34c, 6c89, a9d6, 083c, 86d3, bd23, ecaade2017_143a, 291a, 7815, ca99, 16b6, 637a, ecaade2014_052t12, 4439, e4e1, sigradi2014_281j3, 4554, 7e32, d2ce, 4caa, 3404, f7f9, ascaad2014_007g4, ecaade2016_238p63, a74d, 474b, ed18, ecaade2016_ws-intelligentx68, acadia14projects_435ab, 198b, 9910, e40d, 459b, dcd7, c98e, ecaade2014_168h41, 5c74, 0c10, 93da, f01c, 6fc5, sigradi2015_9.152d17, f91b, 1000, c273, ijac201614403g2, 0599, acadia17_189vv, 9678, 53eb, ecaade2014_188n48, acadia14_311x, 7064, 2b38, 32fc, 59a3, ecaade2014_053m13, ijac201513206m9, cfe7, 4515, ecaade2017_134t, eeb4, 848f, 35c4, ecaade2016_127x34, a6a3, df3c, c757, 2a11, 2304, 3081, acadia14_81j, acadia14_579k, d316, 4e11, acadia17_678zz, 7365, e48c, b755, ecaade2015_138d27, ecaade2017_134s, e49e, 93bc, 1b6e, 1c22, 3c92, 9a0f, ascaad2016_025n10, 9df3, acadia17_598d, ecaade2016_073w20, d3d4, 6246, ecaade2014_078s18, caadria2017_096l26, 5a21, ecaade2016_129t35, a225, 56d1, fbdd, 3b13, 2580, ecaade2016_077n22, cc2c, be90, 377a, sigradi2013_330d, ecaade2017_302w, c93f, 97cc, fd93, 0461, b6ea, ecaade2016_075j22, 434c, d9ad, 2d14, 6ab2, 2e15, 41f4, ecaade2017_017g, 3d96, 6589, caadria2016_507j21, 15af, c51e, 367c, 0ead, a60a, 1c6b, 7d83, 2f49, acadia16_184t12, 25d9, caadria2017_023i9, be14, 2f70, sigradi2015_8.289b15, 1f34, 97ab, 90c1, f6be, 5bbd, dc71, 22b2, ecaade2017_143d, 043f, b07e, ad75, 0e54, 7814, 477e, d650, 2655, 5722, 77fe, d305, a220, f072, sigradi2013_194c, 5b4a, 9df7, aaf8, ecaade2015_319c70, ecaade2017_198n, f9f9, ecaade2017_026tt, 7998, ecaade2017_172m, 22eb, bbe6, ca0b, ecaade2017_203bb, fb8e, 5075, sigradi2016_592y, f600, d010, c013, 212e, 6482, bca6, d614, 5018, sigradi2016_492pp, 114f, caadria2016_497e21, 2c5e, ecd9, 437a, 2cdb, ecaade2015_152b32, 34ea, acadia14projects_153ax, f44e, 6aca, ecaade2015_202j44, sigradi2014_041k3, 1d30, 9a84, sigradi2014_134a2, 7a92, 1a33, 2371, 182f, ecaade2014_168v40, d57d, 23db, 30de, da3e, sigradi2014_018m1, e979, 15cf, 7cdf, 932e, 8914, 487b, 44e5, d47e, f482, 144f, 6256, 1de7, d113, ecb0, 8d4f, 1681, 9d1c, 26f1, 1982, 351c, 348b, 2698, caadria2015_233f35, ecaade2014_204g53, e9cd, e31e, 6f3c, 055e, ascaad2014_018z1, 7c17, beb2, 0384, 42ac, acadia15_395f17, 523d, fe25, 9a47, a8c1, ijac201513105s4, ecaade2014_157c39, 1d31, 4c9c, ecaade2017_048dd, 2980, 95a5, f6a3, c53e, 0e2a, e750, a7cd, b3ea, ce86, df25, 36e4, 828f, 8fd9, ascaad2016_022d9, 721d, 683c, 6719, 296d, f2ff, 07a4, 38cf, 3b2a, e010, 80e2, 0fe7, acadia17_231u, 5297, caadria2015_067g8, d1dc, ecaade2017_006mm, ecaade2017_157yy, e0af, 6a67, 81c6, 7e41, 14e4, b273, 5577, 2fcc, dfb2, 409b, c168, caadria2015_178v26, acadia14projects_247h, 046c, 6bfa, dc37, 86bb, 8dad, d970, 3663, 6e88, 36d4, b3b7, 953c, 151b, 61c5, 4107, 762c, 7350, da73, 408c, 8fd2, e0eb, eed8, 60b4, 0f16, 5172, caadria2016_881z37, 69af, caadria2015_124u19, 5cd1, ascaad2016_009k4, 5ca2, 0288, cd2c, 8d7e, 5a5c, 1225, 6bc2, ecf4, sigradi2015_6.366c9, 3da2, 03c0, a065, ed06, 0420, d3cf, 8634, ecaade2013r_018u9, ecaade2015_48l8, 1c39, cb3f, b65a, cd3f, ijac201614203s8, ecaade2016_038k10, afde, 1d07, eb2d, e3f2, sigradi2016_816xx, 14cc, fe52, 46d3, 86b9, bfc3, fcab, 4dfe, d4a2, ecaade2017_273m, 7edb, 6d4b, be23, bc49, 96c3, acadia17_127dd, sigradi2014_265n1, 60e9, a910, b146, 83ec, ijac201614307r4, 279b, caadria2017_105l28, sigradi2014_330n7, ecaade2014_015x3, 5e89, 0edc, ebb0, 3417, bf03, 60fd, 1365, 5190, 8d15, 90ea, 81e0, eb9c, e0c4, e95e, 8d53, 1ff0, d321, dfc2, 6995, ascaad2014_017t9, dc51, f90a, 765c, 268d, 6f5c, 371d, d880, a988, d66f, ecaade2017_155h, 6cab, aa22, 07a6, 1631, 5c7c, sigradi2014_345e10, 0feb, 1470, eb89, e92c, 35c8, 2624, 8171, c2be, f5fc, f30f, 749e, 42bf, 7cc8, 8305, 1511, dea9, 8e63, 15e3, ijac201513206r9, 8d06, ecaade2017_053ww, b40a, 7b43, a38d, 3be6, 415d, ecaade2016_037x9, 8b75, caadria2017_051v16, ascaad2016_007o3, 4cfa, caadria2017_056k19, 63ef, eb4b, d20a, ecaade2014_038i9, 3a9f, ecaade2017_013tt, 47aa, 38e5, 1542, e5c2, c9ce, a829, 451c, 7e52, 3f67, acadia14projects_301j, b988, dfc0, c5a0, 4bc7, 5ca0, 61ea, af53, 13dd, 16cc, 06c6, ecaade2015_77e15, 7d90, 07dd, ecaade2015_103r20, 92f0, 54b5, b532, 0cda, acadia17_307ff, caadria2017_067t21, ascaad2016_003x1, ijac201412205c4, 802e, e56a, 22cf, a9eb, ecaade2015_285u62, d1b2, 0ea8, 190e, 62b8, 7510, sigradi2013_234m, 6dd3, ijac201614307f4, ecaade2016_071g19, b70b, sigradi2015_7.203i10, acadia17_598rr, 1bbe, f78c, caadria2015_162x24, 3b44, e6cd, caadria2017_052t17, 029b, 4a72, 3010, de55, 7686, 09b8, b9da, 3b7b, 83d2, be58, 977b, 2d1a, ecaade2014_225n58, acadia14_619ae, 5464, 2172, 4d83, 3193, fa52, d039, 3fb0, sigradi2016_448ff, db18, 8696, dad5, 0712, 0593, 3bb0, e71e, caadria2016_105i5, 23e8, acadia15_333t13, ecaade2014_046n11, f842, 4760, sigradi2015_3.345r5, d6fd, 042b, caadria2017_136s36, ade2, 60ad, ecaade2014_052l12, 38fc, 6a37, caadria2016_311z13, ecaade2014_042k10, 2df5, 2f24, 443c, ascaad2016_038p14, ecaade2014_240d62, 93a6, 8ffd, ijac201412402h5, sigradi2013_429o, ecaade2016_089c25, c38d, 2c9a, 2ed4, 8459, 7c89, 9973, 974a, acadia15_483r21, 16ee, 104a, c698, acadia15_333a14, 7d14, ecaade2017_225i, 5986, 649a, 498f, 33a4, 7841, c0d6, 20bf, 9213, 0976, 9490, 3509, 0bff, c7a3, ecaade2014_153s37, 1b9c, 1af4, 913a, fe6a, 11b7, a6e0, a33a, deab, 592f, ecaade2017_076x, 891a, 21cc, ecaade2017_215d, acadia15_451e19, 45f0, 2904, 544f, ddaa, ecaade2017_057i, c034, 2bfd, ijac201614403h2, 0121, 50c7, d7a7, fd5f, 7cda, f6b5, e975, 53db, ecaade2017_183dd, caadria2017_063d21, 712b, d5d1, b534, ascaad2016_038t14, d571, 6c22, 7de8, sigradi2014_197x6, 1827, 06fa, 1c77, acadia15_469s20, e916, 1ae2, 22ee, 6f08, ecaade2014_233h60, 7eaf, cff1, 0249, ijac201412205s3, e0e8, 3fdb, 8c61, acadia17_348c, 9477, 9b75, 0b0f, 18d7, 0424, ecaade2014_153l37, caadria2017_165l41, ecaade2014_108l24, 7935, b037, 707c, 6379, f491, b8a3, 3296, 9d98, 7002, acadia15_469g20, fd38, d685, 7d7d, 5e11, 1453, 43fb, sigradi2015_10.309n22, ecaade2014_089r21, 7b55, ee10, d6a2, 68d0, ecaade2016_018k5, 83cd, 5206, 92b5, acadia16_130p9, 3ddf, 50ab, b4a4, ascaad2014_007w3, c562, sigradi2014_151e3, bbd5, 0e87, 3784, sigradi2013_117z, f6f6, 9b3e, ijac201412304s9, 05e0, 875f, ecaade2015_301o65, e48e, ecaade2016_068h18, a1b0, 91d1, ijac201412306c3, c327, 6f9c, 2f56, caadria2017_129b35, ecaade2015_233g53, 57f7, f561, d7a2, 2fbc, caadria2015_090d15, ecaade2017_172hh, cadb, 025c, 8ea4, 47fd, 76d3, e990, acadia14_565p, 456f, ecaade2015_21j4, b9d4, 1439, 01c3, ecaade2017_309ww, 4d90, 2fda, ecaade2015_241n55, 9d33, 8769, ea08, acadia17_403h, c6c7, 09fd, ecaade2017_228u, 9392, 17d2, caadria2015_087p13, e40c, 990e, 50aa, ecaade2015_116i23, 53d9, 5707, 3e9f, ec33, ecaade2017_152vv, 2d17, 7ce0, a0d4, 5487, 70e3, caadria2017_016o6, sigradi2014_045g4, 414f, a1b7, 4363, db57, 3d2d, 1748, ijac201614102t1, f760, 6e03, ecaade2014_182w45, 7f80, 06b4, ecaade2016_011i3, 16d1, 097e, 12e3, d4bb, sigradi2015_10.140s19, 9c5e, 3fa1, 5969, ecaade2014_072o17, d017, sigradi2014_032o2, ea93, 325e, caadria2017_163z40, 2a31, e7a7, 4653, 02df, 0dec, 3076, 7a75, e469, 8349, 25a8, e406, f37d, 50af, 3256, 341d, caadria2017_107r28, 0225, 0a28, a584, c288, c7d1, c5bd, 1c04, caadria2017_009k4, b145, 7cbe, b791, caadria2016_777x32, 1bd1, 86ac, 2589, fcc7, c6c9, caadria2015_015b3, cfd6, 5edb, b6da, e473, f8b5, ascaad2014_031i9, f6cb, 809d, ecaade2014_088i21, 49e1, caadria2017_070l22, 2a5b, caadria2016_611u25, f7ff, sigradi2016_363dd, ecaade2016_118o31, 193a, bf9c, 83db, ascaad2014_011x5, 6b1e, 2c3e, ccbc, 58b8, 6d31, 2ee0, acadia14projects_507ae, d3ff, 9fe7, 8240, 3a9c, 32b0, ecaade2014_186y47, 6c46, 6512, 87dc, ecaade2015_221u48, acadia16_224o14, 2319, 876a, ecaade2017_019b, 5643, 3db9, fe19, ecaade2014_224n57, ecaade2017_117s, 5601, acadia14projects_237aw, 4bef, ac9c, caadria2017_042u13, sigradi2016_441nn, b9d5, acadia17_101t, ijac201412407h1, fdc8, 068b, 7376, e90e, ascaad2014_037o2, ecaade2017_109kk, 609f, sigradi2014_045d4, 7813, 1edc, ijac201614306y3, ed31, acadia14_117a, 023e, 1e0e, e038, 20c8, 2381, c9b2, b9af, 827e, 255f, ecaade2013r_009c6, caadria2016_517y21, 6535, 87ae, 8b3f, 494d, be0a, 2e2e, dde3, 63d0, c0ea, a3ac, d7b2, ecaade2017_203v, 43fd, caadria2015_233d35, 0e64, dfa2, caadria2017_017k7, caadria2017_030w10, 381a, 1d17, 370a, ecaade2017_079t, 8084, 96fd, 54e5, acadia14_199ah, acadia14projects_145ad, a4b6, caadria2015_172d26, ijac201513101k1, 471f, a9fc, 1031, 1aee, 7495, sigradi2013_326k, 6992, d965, 887d, 0d4a, f2c7, deda, eb6a, 5b2c, ijac201614307g4, acadia17_491u, 8645, d1ba, 7a33, 9abd, 85a3, 3105, 3f1e, 3ef6, 4a1e, cf8a, 9a07, 58ce, 56cc, ecaade2016_120h33, 732f, 4474, 7356, 3611, 1c43, 3e74, ba22, f9d6, 8b2b, 9c63, 0b2f, 547d, ecaade2015_287n63, b314, 37ec, 8fe5, 8a1e, dbc1, b654, d349, 8289, ee5d, 95b1, f855, 782a, bb64, 30f9, ecaade2017_032l, dab7, ecaade2013r_001n1, 238b, 73ff, acadia14_63ab, bf2f, 2e57, b976, sigradi2013_117d, 217c, c398, sigradi2013_268g, 10c2, ecaade2017_152pp, ecaade2017_051dd, ascaad2016_057z22, 5311, cca5, ecaade2015_215u47, 9651, 948b, 2328, e173, 0ed4, ecaade2015_144b31, a692, 4ee0, 2ae3, e1b6, 3a54, d02e, ecaade2013r_010t6, 99b0, 6218, ecaade2017_309nn, 5021, 4157, 8d79, a9a4, 5684, 54e2, 7fe2, ecaade2015_205w44, f576, cb22, 8028, abe9, 8703, bae7, 4cf0, ecaade2017_213k, d526, sigradi2013_313r, ecaade2017_192p, caadria2015_114e18, 9066, 7d4a, 5896, d1e7, 3dad, e531, 35c5, f154, fec4, e977, sigradi2013_304, ecaade2014_057p14, e4e7, 068f, 39c8, 7f2e, 52cb, ae33, fa6c, acadia14_199aj, 3dc5, acadia14_565ag, 7c60, 3deb, 36fa, 1df5, 0cbf, 50a6, ecaade2017_265o, caadria2015_073j10, 1c2f, 637c, 2f6c, 2c60, f378, caadria2015_237i35, 168d, 5658, c6db, 7602, 4593, a535, b7e5, 827f, dfb3, 6b8a, f4c2, acadia14_177w, bdcf, ecaade2016_225g61, f73e, dfc6, ecaade2017_291x, 4ee8, 0658, 33b1, 6841, 405b, 8bd9, 461b, 971f, 72a2, 4516, db77, 87b5, 3c8c, de46, 3e72, sigradi2015_8.334s15, acadia17_290g, 8ffb, acadia17_491q, ecaade2014_157m38, 743e, caadria2017_147c39, c6b4, ascaad2014_017c1, da99, 13a4, 7089, caadria2015_013j2, d08c, 7d41, 6513, 1734, acadia14_479aw, 17bc, b19e, ee60, 2b51, 3f5a, 8212, 7cb4, f38c, a5c4, 512e, 7050, 7791, c2eb, b8d5, e30e, ascaad2014_024c6, 45c6, 530b, ecaade2016_074p21, eb64, bab6, be18, dabc, ea35, f692, 3ce8, c538, sigradi2013_41u, sigradi2015_3.212m4, c701, 4008, d839, 22bf, aa57, 02cc, e793, ascaad2016_038a15, 633a, e1fd, ecaade2014_078p18, 787a, 0a72, ecaade2014_052h12, 73c5, b4ce, dab3, 2e9b, ecaade2016_055f14, ecaade2017_083mm, 7fae, ecaade2014_214v54, 6e05, 2b03, 2d66, ee31, ba08, 35dd, sigradi2013_342k, 6bbf, 960a, a3fe, ee8e, 210f, 571e, 2fd4, 7e96, 1a7a, 9d94, 76c9, 7bb6, acadia17_598k, ce76, c1bb, 1676, 2082, 0848, 6540, 0550, cbe2, f7ed, ecaade2017_252k, 23e9, ecaade2015_86e17, 46d8, c62a, 83c6, caadria2016_735t31, acadia14projects_311w, f732, 8868, cb92, 8a4a, c298, beb7, 7e43, ecaade2014_153j37, sigradi2016_568nn, 1f91, 0d1e, ef5c, 0e91, f0f2, f924, 28f0, 1e42, fe85, b1f2, 0fe5, 059d, 239a, ijac201513303n11, 15f1, e519, ecaade2016_163j45, b75c, sigradi2013_117b, 6cb0, 7c09, 9d53, caadria2017_074m23, ecaade2017_172u, acadia14projects_487f, sigradi2015_10.377u22, ecaade2017_256dd, c52c, 5255, 2607, 14ab, 90fa, bb70, ascaad2016_020u7, c18e, sigradi2013_343i, 5123, 971d, ca07, 05e5, 9517, a25e, 75d9, 6088, a0e9, 146e, 4c4d, ijac201412301m5, 0e42, b776, a77d, 91fa, 4089, sigradi2015_6.387s9, 1f7d, acadia14projects_463ax, sigradi2015_11.34d24, sigradi2016_383ii, f5ac, 52ce, sigradi2015_11.165p25, 5f0f, ecaade2013r_001k1, a05c, ecaade2017_198g, eb80, b192, eadb, ascaad2014_019f3, 5cca, 776f, 9eac, a3db, 52ba, 3b54, ecaade2015_84y16, e704, ff6b, cf0b, 0787, c09b, ecaade2017_210v, f609, acadia17_307dd, caadria2015_084d13, 0832, 4a15, caadria2015_208f31, b3da, 716e, 8e0e, 7796, 8d34, 5a1c, 5862, 0e8f, 8d09, 56fc, 8657, e9be, ecaade2014_094k22, 02bc, acadia14_81k, 2302, 60cc, b054, caadria2017_056g19, 4f42, 0711, 5797, sigradi2015_11.142g25, 2f7d, c0c9, ecaade2016_ws-dleado68, 8193, acadia14projects_63ag, 8538, 2b99, acadia16_88z6, 17d7, sigradi2015_3.394d6, 5272, 1078, 8f5a, 2c23, sigradi2014_265v1, 551a, f7be, 7c82, 8a32, caadria2017_046o14, ecaade2017_172p, 6439, ecaade2014_086l20, a11d, ff71, 2ebc, 95e4, f212, ba03, df3f, da5f, ecaade2013r_019b10, ecaade2016_079p23, 57e0, 1e8b, ascaad2016_045h18, e7aa, ecaade2016_067c17, 2529, 1282, 80ae, f1db, e5a6, ee91, cf15, d3f1, beec, 03fe, 3e8a, a97d, 8306, 0ac4, a887, a792, 8605, sigradi2015_6.42p7, b072, ecaade2017_057l, cc1a, c5ac, acadia15_211x8, 113d, acadia14_63al, 538d, b695, 3480, b6c9, sigradi2013_62t, sigradi2015_9.347v17, 8b25, 6206, 8fa5, acadia14_619ag, c659, sigradi2016_490q, 8f23, ec51, 7259, ecaade2016_217k55, 12d4, caadria2017_134x35, fb99, 5855, f28e, 8fcb, 3713, 505c, acadia16_470h27, d5cb, 5ea0, caadria2017_074i23, caadria2017_079v23, ascaad2014_030a9, acadia16_106d8, ecaade2017_282p, 69a1, 6e94, a8cd, 5568, sigradi2016_560v, f703, ecaade2015_336f73, ascaad2014_024t5, c24a, 3467, b663, 6d38, ecaade2016_017o4, 7ba7, e392, baf9, 721e, 66a5, 00a4, 5ecf, f6e4, acd0, c7e5, 7b8e, 1bc0, ijac201412301p5, e84e, 862a, 3ad0, 2620, 8a67, ecaade2015_180n38, 3047, ijac201412402i4, 9404, 521a, 5fd6, 6951, acadia14projects_375d, 7318, f2e4, 6129, 67d6, caadria2017_145k38, 22b0, ascaad2016_005w2, 05bf, 2d7d, 3cfc, caadria2015_203b29, 3242, 8807, acadia17_455gg, c98b, f131, b25c, ecaade2014_186y46, 005f, acadia14projects_135w, ijac201614207g12, d928, 27cb, 3f6d, 6c4a, 8daf, ecaade2016_136t38, 37b7, fd1f, ca5b, 1d38, 6b19, 8df2, a3b8, 3fb9, ecaade2016_190p50, d832, af7b, 2b9a, ecaade2014_044g11, 0f8f, 6012, e2a1, a51e, c0b8, ba64, e66a, ffde, 1d70, 84e4, caadria2015_119y18, 7e67, 4e92, 2689, ecaade2015_82x15, 52f7, ijac201513102h2, ascaad2016_044s17, 6d9b, 04e1, 2738, 6ae5, acadia14projects_463e, 84c1, 7380, 0ca5, 25db, acadia17_628vv, 32fd, c503, ecaade2017_277vv, eb60, cab0, 3a07, 55a6, e288, 9f67, c5c8, a0f5, 5d6e, dfdc, 5971, dde7, ecaade2017_079y, 9547, ijac201412204o2, 8875, acadia14projects_199aj, 064c, 7eee, 2f3b, 5ef3, 0a99, de41, f63b, 9857, c7b9, 27df, 1e9e, 5fd1, 86d1, d805, 6fc0, dd79, ecaade2016_102j28, ad94, 10ba, acadia14projects_357at, ecaade2016_068k18, f124, 724f, ecaade2016_016c4, caadria2017_063b21, 0a6b, 6335, dd2c, acadia17_542zz, 0556, ecaade2015_205t44, ecaade2016_075b22, acadia14projects_23x, 986c, sigradi2016_615aa, facb, ecaade2017_048y, 9317, 8421, c1e5, 8cf4, 4ac4, dd27, 3044, 9d21, 73d3, 2b39, c115, ecaade2014_220c56, 168e, 81f2, caadria2015_142s23, 7a1b, ecaade2014_029z7, d57c, 2eb9, 9b9d, e27f, 0a4e, f222, 1a5a, e214, fb87, 1257, 6398, 859b, acadia17_658a, ab8b, e963, ascaad2016_044w17, be92, 9bdd, sigradi2016_558s, 6f24, 1348, 073a, 0a2d, 6d4c, 4ce3, 2f54, 9133, a2ac, d8bb, 89e6, af1b, 646d, caadria2015_065x7, 3fe3, ecaade2014_038o9, 7f1e, a6e1, ecaade2017_105jj, 765a, 4ee4, b3e1, 6a42, e3ee, 2358, e7fb, ascaad2014_008y4, e844, 56b6, 2269, 1cfe, ascaad2014_014k7, e1cc, sigradi2015_10.309s21, caadria2017_021p8, d13b, ecaade2017_140hh, 5b16, 4133, 7653, 9937, 232c, 7650, 68ae, sigradi2014_178i5, 15f6, 3071, 1de9, sigradi2015_8.328k15, d335, c552, acadia14_681am, sigradi2016_375e, c9c8, b743, 7ad8, 2406, a577, ecaade2017_046m, 6fa7, ecaade2016_042r11, 0d40, 89ff, 6d49, f6fd, caadria2015_048p5, e8aa, 710e, c59b, df51, f534, caadria2015_102v15, 0646, 66c7, acadia17_201ww, ijac201412201g1, d6e4, ecaade2017_099c, 3e37, 7aa3, 4617, 0999, 1388, 037e, e2a7, 9a41, 2835, ab66, 0179, 90fb, e635, eedc, 0253, 8ea5, ecaade2017_274y, 809f, 9188, 0cf6, caadria2017_107o28, 9f9d, 4f4b, b7c1, sigradi2015_11.222r26, ecaade2017_008r, 2c50, d7d3, 9634, f755, 94be, 6e8b, 7542, 5f84, caadria2016_135x5, 645b, 210a, f623, ecaade2014_120j27, a572, 1bbf, a528, 2544, de19, 2423, 3e15, ecaade2014_072m17, 0f33, 82ac, e51b, ecaade2016_002a1, acadia16_12x1, 98f5, 76b7, 0b0b, sigradi2013_244l, 3da7, ecaade2016_213n54, sigradi2016_590r, 11af, 058b, 71ab, ecaade2014_175p43, 731b, a3d8, c456, 13fb, 6a64, e4c2, 655a, caadria2017_113w29, 1466, 49f6, ijac201412306e3, caadria2017_070n22, d5e5, 8bec, fa1f, 84dd, c891, 1afa, acadia14projects_153an, 62f3, 9d92, caadria2016_663o28, aa5e, ecaade2015_293c64, ca40, 988c, f925, 3c6a, dba7, acadia14projects_389e, b5e7, acadia17_472oo, 844e, sigradi2013_343e, c755, acadia14projects_619w, d9eb, 23c2, 295b, ecaade2017_051ee, d4c6, 86cc, acadia14_601w, 3db6, 5b2a, 0a24, 5258, ecaade2016_136o38, caadria2017_163k40, caadria2015_139c23, 5ed3, 9062, 7502, ascaad2016_022m9, dfcd, 9cd7, ascaad2014_032p9, ecaade2016_ws-dleadj68, 4044, 28c5, 3a42, 55ad, 0ec8, c02c, ab37, fd41, ecaade2014_111h25, df00, 2a5d, b030, 46b3, 318b, 077c, 4ed9, e50c, e4ec, ddce, 256e, d2a7, 8d1f, 694c, ead1, 8d22, ijac201412206v4, f8c0, 6362, 3cab, 80b4, ecaade2015_229b51, ecaade2016_225s60, 7866, f61e, c114, 7f71, 2136, 5c7b, 6b2c, 77e6, 8594, 7576, cb1d, 839c, ecaade2017_302kk, d379, a12b, 59bf, 399f, acadia14projects_153au, 77ab, fbf4, 417f, 980e, 0a6a, 01fd, d1ae, ee51, b53a, 335a, f709, b0dc, d693, b374, 9f89, 74c6, c5cc, fc25, f40b, 01a9, 3a65, a3ca, bb50, f055, e594, 32f4, baf4, 3489, 97f3, 0c78, d9e5, 72ce, 9747, 154e, efaf, 38f7, 37c6, sigradi2015_8.276x14, 40c1, c585, b834, eac0, faf7, sigradi2013_425o, 3828, 1499, ecaade2015_196o42, 79c4, 7d02, b06b, 2b59, b13c, 76f1, 2c38, 76f8, ecaade2014_072j17, f6ed, de6d, feed, 5719, 1b69, 58d7, acf1, 9e51, ecaade2014_052d13, 0ca6, fba3, b20d, 923b, 10d5, 79da, ff99, ijac201614207b12, ed78, acdf, acadia15_381p16, f6b9, beb1, 8a46, 52e3, 1146, 7442, caadria2016_777c33, 6707, f70b, ecaade2015_302n66, 342e, 4321, 855f, f833, 398c, 4d4c, ecaade2015_136p26, ecaade2017_213f, 669b, ecaade2015_18e3, f961, dffd, dcf9, 90a7, 3e8c, 383d, caadria2016_333b15, fd65, 76b5, e05a, acadia16_244n15, ef92, d578, 568b, ijac201412405n8, 142d, cbe5, acadia14projects_655ah, fb6e, 522e, bfb5, 83b4, ce97, ecaade2017_172bb, 86ec, 2e9c, 07d5, 2b82, sigradi2014_155z3, 7db2, ijac201614303p2, 53c1, ecaade2016_089x24, ascaad2014_017n9, 5be3, caadria2016_239e11, d94e, dbe2, ce98, a034, 6afd, 7d52, ecaade2015_21p3, 8112, 3e1c, bd90, 66a3, f7c6, ff7f, 5306, c61c, dc59, 30f8, 77b8, sigradi2013_54o, 17e9, 17eb, ijac201513303y10, 37f4, dfd7, caadria2016_809a34, ca53, acadia14_655ad, ecaade2017_274u, ecaade2014_162v39, b495, 8a84, e80c, ecaade2013r_018t9, bf67, bbb9, ecaade2014_224d58, 3c64, 24e9, 771a, 1e2e, 3123, 34dc, 19ba, caadria2015_126o20, 739d, acadia16_470k27, eded, 6659, ecaade2015_233y52, 4112, sigradi2016_695m, 37dd, 9205, ecaade2016_006v1, 18fb, ecaade2014_182x45, 58f4, c7da, c3cc, 5b41, 951f, ecaade2015_155p32, caadria2015_012h2, 352a, ecaade2014_159j39, 7a6c, 2f27, ecaade2017_256aa, e93b, 7e35, ae1d, 48b8, 65b3, 186c, acadia14projects_435az, 0ade, bcec, 6eec, fdb6, 9a21, 6a60, sigradi2015_1.305d1, 81ca, 2ba8, d786, 968a, ecaade2017_305g, a64d, 9c33, e9c8, acadia14_463i, cc6a, sigradi2015_11.136r24, aadc, dd1e, 7996, 2209, 3d58, 1524, b59a, 0ddb, e9b1, 39bf, 73cc, 084e, ecaade2016_140n39, afaf, acadia16_344w20, 3d56, 0dfe, 3a7a, acadia16_488w28, 694e, 13b5, 6915, ab4f, f796, 66aa, e935, 05e7, a148, 8886, 46bc, b3dd, 500e, sigradi2016_601tt, 6a3a, 6ada, b641, ecaade2014_031s8, a90a, c8a4, 267b, 7755, 53c3, sigradi2016_637s, db45, caadria2015_102e16, 4313, 073c, ee52, f5eb, 8879, 8dbd, ffb5, 8ddd, sigradi2015_11.196k26, c1a0, 980f, a9d2, 77be, 86e1, 62fb, c0c1, 9e18, caadria2017_052p17, ecaade2016_073y20, 1dd6, fdf3, b30a, f9a5, 17d6, 90b1, caadria2016_819y34, cbde, b15b, 9b6a, 89d6, 957e, 971c, 1efd, 7a29, 9051, c59e, acadia16_154l11, c894, b4ca, 5183, 7de3, 5b50, e125, 0bb5, 5841, ca0d, ecaade2017_302rr, acadia14_497t, ecaade2015_82b16, f809, da82, caadria2015_072m9, 1176, 11c0, 23e1, 6234, ecaade2013r_002e2, 6b65, 24ad, 27ef, acadia14_365ah, 8ada, f437, 2530, 1a0d, fde3, ed11, cab4, 510e, aa5c, ecaade2017_028k, 486f, caadria2016_579r24, e995, 35e4, 2057, addc, e0b4, 8530, a0fe, 976a, caadria2015_168m25, 14ea, 1fbb, 3281, c912, c08c, 368a, d00c, 3695, c8f0, 561d, cf4c, 3d16, ecaade2015_92w18, bb3f, 3153, dcdc, sigradi2016_507rr, e4c7, ecaade2015_130g26, acadia14projects_281u, 92c7, 309f, daea, fd6d, c80a, 65f6, 6989, 6bd9, 37a2, 5604, 320f, 44a3, d869, e3d8, f963, acadia17_291p, 2f43, ijac201513206s9, d459, a36e, a21e, ecaade2016_222l57, 9a02, f2c8, ce8d, 00d7, 6574, caadria2017_174v42, ecaade2016_105f29, ec06, 3604, b870, e67a, acadia14_473ae, 3a01, 9fdd, 8b5c, 2210, 6449, 81eb, b211, 0094, 22db, ecaade2014_199w51, sigradi2013_401h, f2f5, c9d7, 57e6, 1491, 034d, ba23, f4ee, acadia14projects_81p, c1a2, sigradi2016_431z, 646c, f8e3, 9a24, d36b, f59a, e928, f6c1, d151, 7368, ab71, sigradi2016_655i, sigradi2015_1.320i1, b460, 0f49, bd7f, ef6a, 5c88, e5b2, a79c, ea70, 0b6b, d173, f3f7, ecaade2015_61p12, fbbf, 1ee3, 314a, 3809, 4c96, da83, cf2f, caadria2016_507r21, 49ef, acadia14_463au, 68df, fd66, 0093, 6c00, 4f89, ecaade2017_013nn, sigradi2014_292u4, d307, b37b, ecaade2017_199ii, 08c6, e895, 4559, 8d39, eac2, 98ac, 443f, 44d9, cb75, ad82, 0722, a732, b41e, cd24, ijac201614102x1, 1eb2, ecaade2017_057p, 11b3, eace, 19a3, ecaade2017_308ff, f4f3, ecaade2017_277jj, d16e, f54f, 4bc9, 804f, 7f6b, d0b2, sigradi2014_141r2, a63b, 30bc, 6b3b, c2cf, 266e, 0242, c166, ed9b, 0a55, a9c8, 74dc, 0ba3, 5070, caadria2015_002b1, c0f8, 6b8c, acadia14_347ao, sigradi2016_383ff, 346d, ecaade2015_205v44, 291c, 2dfa, sigradi2013_212t, d226, ascaad2016_033y12, a840, sigradi2015_8.264t14, cde2, 951c, acadia14projects_43ae, 1be6, 3f7a, 7b77, 6dc3, cc8f, acadia14_219g, caadria2017_016l6, ecaade2017_019oo, ecaade2015_287s63, af36, aef6, 920e, 9879, 9183, 0def, bf66, 75bd, e268, 7008, b23d, 1922, 7448, e632, 752a, fe89, 5352, 7f4c, 86aa, 7d53, ecaade2017_117x, dd02, 4cf9, 7506, 8a6c, 643c, 9727, fe6e, 9fcf, f2ec, ijac201513201f5, d7a1, 0caf, 402a, 86fc, 7075, 53e7, acadia14projects_463d, 878b, ecaade2017_213ww, a91a, sigradi2014_151o3, sigradi2013_294z, 79c8, acadia14projects_145aj, ecaade2015_225o49, 1f9e, acbc, 6a2e, 4837, 7636, 2182, 7b6d, 844c, dd21, caadria2016_797r33, caadria2017_123m32, d6f3, 30f5, ecf6, 7020, bd2d, caadria2016_487j20, 4142, d90b, 3ab6, sigradi2014_052o5, da55, 1eee, 5322, 378a, ecaade2017_293zz, ecaade2015_246y55, bdfb, 1b40, 5b59, f39c, b178, e5f5, 061c, 6909, 9d7b, ecaade2017_124e, faae, b6c7, cdf8, d0f1, e8c6, 499d, ecaade2017_225e, 7236, 7139, bbbc, 4958, 28d6, 8b13, caadria2015_109b17, b61c, 8823, 4def, e754, b5ee, ad5f, 6f37, 728f, acadia17_162u, b6bb, caadria2017_005u3, c647, 6853, dab4, caadria2016_353a16, 273a, cf08, f5de, ascaad2014_014h8, 4d10, acadia17_37ii, ecaade2014_159p39, c82e, 6128, fc84, 4014, 7047, f9ce, 413e, 7b8d, fd9a, caadria2015_206n30, sigradi2015_9.347u17, af9e, 9646, 2e12, 1839, ijac201412205x3, b1c5, 659f, 4007, 45ca, 3cc5, acadia14_565z, 3666, acadia16_140b10, ef36, 75fc, sigradi2014_186h6, 39d5, 8a5b, sigradi2013_189j, 7cb7, 98c8, 34a0, 5015, ecaade2017_052hh, f76b, 04c7, ijac201614202v7, 0972, 13e0, 5425, c372, e3c7, 2bdd, acadia14_709al, 92aa, 8c10, 1dd0, 020d, bcb5, 59e6, 5169, c85c, caadria2017_033r11, ebed, 8881, 1929, 3e82, 6248, b71f, ecaade2017_019tt, ecaade2017_215yy, 4fb5, 5a9f, caadria2015_109a17, acadia16_88j6, 569c, acadia16_260m16, caadria2016_703g30, 80c9, b39a, ab06, f594, d774, 587b, 4f58, 53f0, ecaade2016_223i58, ecaade2016_132p37, b08c, 6b64, ascaad2014_014t7, f86e, 0d87, 6d2c, 023d, d48e, acadia14_125af, c33a, b74d, 8830, 0151, ascaad2016_043m17, 5769, 019f, 3382, f14a, e1d9, b9fc, b9c8, 642f, 81fd, ecaade2017_215hhr, 9417, 92ae, acadia14projects_311z, sigradi2015_8.186k13, ecaade2016_mrta66, 229b, e4d2, c055, 83cb, acadia15_263t10, f414, ecaade2013r_003n3, 775a, e9cb, 1616, b2e8, f27a, ecaade2014_133x29, acadia15_311l12, d3f4, e663, acadia14_75aw, 570c, 970a, caadria2017_070u22, f567, sigradi2016_583xx, ecaade2014_132i29, caadria2016_291u12, 4012, 1c13, ecaade2016_038e10, acadia15_451c20, 61b7, e680, 2bba, f952, ac8b, 6c48, 0dd6, 138b, 502e, caadria2016_271b12, sigradi2016_560cc, f614, b481, 6ce3, 6eba, f32b, 6af3, 290a, 9c62, f3e1, ecaade2016_170w48, 0f1a, ecaade2016_167o47, 8500, acadia14_91r, 34fe, ecaade2015_314c68, 760c, ijac201412403b6, bc06, 0274, fdee, 9580, 0c6b, 25fd, acadia17_90tt, 8c14, 2d0f, acadia14projects_327b, 238c, cfa8, 3580, de5b, 9508, d65d, d0cd, acadia17_648p, ffe3, babd, 7121, 27db, 138f, fdde, 9137, 8f55, 000e, 61b1, 9a6c, 9ef9, 2242, f6c3, f6ae, c506, 0387, 4583, 3df6, 2f1c, 966b, bc3e, 4957, 5670, feb1, 9cb1, ecaade2016_223a59, 3ec7, 5a48, eb4d, acadia16_260r16, a9df, ddc5, e156, f6bf, 76b6, 29f9, ed15, 2fbd, ecaade2017_051w, 1c32, ea0a, sigradi2015_10.377t22, ijac201513102i2, 863a, dd0f, b076, 9232, caadria2016_735p31, sigradi2015_9.347m17, 5c6e, 9c3f, 31a3, bf06, ba53, 3640, 1e11, c72e, a7f9, 33c0, 71f9, 57ac, ecaade2014_046v11, 6a44, 673f, 0560, sigradi2016_407v, ijac201412303z8, 62fa, 288c, 2bc4, 066c, acadia17_391zz, 3706, 4049, 0d74, 733f, d32f, be1f, 0ea6, sigradi2013_342j, 0091, 7762, 7aea, fe5a, 84fd, ijac201513206v8, 17c5, e7ca, 6b49, 5db1, c44f, 09a4, 0a74, 4e48, ecaade2016_017r4, 990b, ce99, 8cb4, 5584, e8f6, sigradi2013_326n, 2350, 5098, 3026, 903d, aedc, 821b, sigradi2016_400i, caadria2017_096z26, 1390, a47b, de87, ecaade2017_192d, e27a, acadia14_81p, 0bef, 16fe, sigradi2016_524dd, ecaade2014_014v2, 846f, 9a1e, ecc9, cb68, ecaade2014_065d15, dc5c, sigradi2016_568oo, 6b6b, ijac201614307l4, 7d3e, ecaade2016_070n18, 5138, 50c0, 84d9, 7d81, a813, ijac201614105n5, 8eb2, 9c50, 6291, ijac201513102e2, caadria2016_819l34, b0c5, 79c2, acadia16_106e8, ecaade2016_129r35, d1cf, dc5a, d72a, 3059, 3f8d, 4d43, 69b8, a2ab, acadia16_460v26, 6d5d, fa32, 59bb, 7203, 66ad, 95df, 7aa2, 9e5d, acadia14projects_291al, 26af, ecaade2016_074u21, ea68, ecaade2015_202r44, caadria2016_167e7, 5d2f, de67, 310a, caadria2017_115m30, acadia15_185t7, 26d3, 4bb7, 156a, 15aa, 3afb, 3b8e, 8721, c8fa, sigradi2015_8.186c13, a5dd, f1ea, cf31, 4494, 94dc, sigradi2013_294t, 371b, 218f, ecaade2017_230zz, 8e28, sigradi2015_9.347t17, ecaade2016_130l36, acadia14projects_339aj, e66c, 9382, 0c2d, e677, acadia15_173r6, 5f9c, ecaade2014_224b57, 717b, 7862, 4c94, e8ba, acadia14projects_531r, 76f6, 340f, ecaade2015_59n11, 9d2f, ecaade2014_120f27, 70a6, caadria2015_012c2, 25d8, 792c, 3262, 7037, c8f5, acadia17_349p, 9a85, 6d8e, fbe8, edcf, bbdf, 77f5, 0163, ecaade2014_015l3, 1335, 6d9f, acadia17_648oo, c022, 63c6, ijac201513201y5, 8903, ae0d, b10f, dfa7, 8a9f, 34bc, 6dea, 45af, acadia17_560p, e465, acadia16_362l22, acadia16_308c19, caadria2016_063t3, 6f40, 9d31, a966, 6cba, e1be, ecaade2016_077t22, d87e, 4ced, 7bfa, 2d0b, ecaade2015_307r67, ecaade2017_090gg, d9cb, sigradi2016_356i, acadia17_230e, 74dd, ecaade2013r_003v2, 3d1a, 98f1, 5901, 7698, e248, ecaade2017_215aar, caadria2015_087j14, acadia16_488t28, 39de, 305c, 0f3c, acadia14_517o, 741e, cfe8, 2b57, c5d5, 231c, d8f5, e909, a9ae, ecaade2017_076z, 803f, 9b26, 50e6, ijac201614208d13, 7a3c, a8a7, f4a3, 67de, ecaade2015_59d11, 048a, 02d4, e8ea, 2009, 75f6, 92a5, caadria2017_081z24, c4a2, 30f7, e768, e441, d8d0, ecaade2015_129t25, acadia14_539b, cbfd, aa52, 40df, 4825, 358a, dd52, acadia14projects_487e, ecaade2017_029s, ecaade2017_215r, 2950, 7412, 0ebc, 23ce, ecaade2014_157i39, 9208, 04d4, 52a1, b57f, sigradi2016_590e, aba7, bd32, 3919, 0d50, 5eb1, e5bf, 01ce, 3311, 45a9, 95ef, b218, acadia14_63at, 0514, ijac201513101j1, 5326, 1007, 2270, d31c, 3e0a, f93c, aaaf, acadia16_280t17, 7abe, 91da, d73a, b289, 561e, sigradi2016_409ff, acadia17_678aa, 7afb, sigradi2014_049i5, 6826, 0a68, da58, 2740, c749, ecaade2017_291j, 0062, 1d82, caadria2015_092g15, 855e, ecaade2017_202j, 01bf, ac89, 996c, 9739, 6040, ecaade2015_37g7, d6b0, acadia17_127ii, acadia17_348a, d1df, 7103, sigradi2013_10g, 97d9, ecaade2016_224f60, e4cf, d2ac, 1b57, 8bfb, f6a0, c021, f5fb, 6378, 5c0b, 67fb, c889, ecaade2014_023s6, 1914, f066, a07a, b2dc, d4e5, ecaade2016_190z50, fab4, 557b, 896c, 783f, 2532, 7938, 8457, 9416, 4152, 14dc, ba20, 1f47, 25a5, 0d35, acadia15_195w7, e3d5, 3b60, e3ce, fe34, 9da3, acadia15_483z20, b217, ecaade2014_149w34, ecaade2013r_009g6, 1852, 3952, c8d0, 84a6, 3ffc, 487d, caadria2016_095r4, e3cd, 45cc, 3155, a683, bb1f, ecaade2014_084n19, caadria2017_080i24, b0f6, ecaade2017_048bb, e31a, deeb, d9b4, f926, 6310, 87ac, a28b, d259, 4393, ecaade2017_257pp, 576a, e458, f643, 63f1, ecaade2017_215ss, e45d, 5625, d9e3, 8d5f, 81d1, ac18, ab1e, 597a, f6d8, 0de4, 191d, a7b2, ijac201614102k2, 7d91, eb9b, acadia14_609ad, af89, f3cf, 9638, cc5c, ecaade2015_233u52, d246, 466b, ecaade2017_091ss, 9fd5, 2312, 3a4d, 2c25, caadria2016_725i31, ecaade2016_170s48, 0a87, 927d, 2d4e, ecaade2015_55i10, 759c, 5516, b81e, 3273, 37b3, 9bf7, 8e51, b82a, 48e2, ascaad2014_017w9, d835, 843d, 8832, ad7b, 81ab, 13fd, dc06, 100e, 387d, 9c81, 01b9, 0c11, acadia17_373m, ec6e, ijac201614405n3, ecaade2017_210y, 484e, 623e, f204, fd8e, b7b6, 9883, acadia15_343u14, 58a5, 651e, sigradi2013_194e, ecaade2015_169e35, 7e4f, cebb, 236b, 72da, b3a1, b794, 11c4, fb6f, 4ade, a738, 56f0, ff05, 9fd4, caadria2016_311c14, 6b6d, b3b0, 03f7, 9af9, a73a, ac87, d679, ecaade2014_180t45, 790d, 8486, e500, f6cd, sigradi2015_8.41w10, cdf0, 255d, 2b6c, 0db2, 2282, 3832, 355f, ecaade2017_215hh, acadia14projects_101z, 7490, da84, ba3c, acadia14projects_291ak, e3e6, d11b, 1f62, 448e, ascaad2014_029u8, ff32, 1b36, e651, 4cf7, 6792, 37de, 1058, aeed, ecaade2017_201xx, c249, 7655, 8d56, 5aa8, 557f, c769, 5bc2, ijac201513305p12, b778, 9f8f, f93f, ecaade2015_64j13, 0314, 26ca, ecaade2015_170t35, 0ddd, 74bc, acadia14_497w, 2104, 1ea0, 6dde, 44d6, caadria2015_122j19, caadria2016_013g2, 0583, ecaade2017_042ee, 19d6, 3d1b, 399d, caadria2015_208p31, acadia14_579aw, ecaade2017_133e, 4226, 7570, c761, 56f9, 0ace, 2d4a, 74bd, 31f6, 0332, 1853, caadria2016_487i20, 94cf, sigradi2015_3.111i3, d2f1, 7a0b, de7e, caadria2016_177u7, 75c8, 8b84, 6461, 1dd9, 8bd8, 3390, 0183, acadia14projects_699k, c8bb, 0554, a354, ecaade2016_011x2, c4c1, 566a, 4505, ecaade2016_234v62, d264, afb2, 7340, f593, a83b, caadria2016_045i3, 549f, 7a4d, 499f, 715d, e1e0, ecaade2016_225b61, 2cc3, 8110, 9bc1, 7f0d, cc39, ecaade2015_144x30, 302e, ijac201614101h1, sigradi2016_546g, sigradi2015_12.107i27, 4db3, e128, fcca, e52f, 8ab3, a561, f820, caadria2016_549v23, ecaade2015_278m60, ecaade2015_268b59, b083, 6f02, 2920, ecaade2015_180s38, 57dc, bd2b, sigradi2015_3.11h2, ecaade2017_213a, 7ee4, a7df, 14f2, ecaade2017_023gg, b7c2, 77b9, 4278, 5d5b, ecaade2014_226a59, 2c86, 466e, 35bc, 2b7e, b43b, 8f5e, 7c0c, 61be, 78ce, acadia17_608u, ecaade2016_043b12, f1ac, cd05, 59c4, 0010, 6b56, e136, 8831, b54d, ecaade2014_137a30, caadria2017_033n11, caadria2016_601l25, b6dc, ffd8, bad7, 348d, e337, b5e6, d233, caadria2016_187p8, ae3a, caadria2015_178y26, 363b, d2cd, 41d0, d612, 0870, e01a, ecaade2017_097ii, f3b3, c9fd, 279e, a126, 0147, caadria2015_226p34, sigradi2013_342t, 1a27, 17d8, 2115, 7780, fa4b, c748, ecaade2017_199tt, 50b7, caadria2016_579o24, e59d, 4960, e1df, bcbe, ecaade2015_155n32, sigradi2016_639gg, d857, sigradi2014_021p1, be80, ecaade2015_53e9, ecaade2015_138c27, 9440, 970c, ecaade2015_280g61, b45f, 3459, caadria2016_819s34, 5043, 7a9f, 8e71, acadia15_323g13, b7f2, caa0, c1b8, fed0, bb5d, 5541, 8e7c, ecaade2017_169rr, c5e1, 37ce, acadia14projects_681af, 43e8, 218a, 1a59, ecaade2017_291bb, 96da, acadia17_162t, e095, ijac201614307h4, acadia17_322a, ecaade2017_077c, 30a7, 7a83, 10be, acadia14_153e, 502c, a9f1, 6591, 446a, ecaade2015_284a62, ascaad2016_045i19, f870, d149, sigradi2016_732b, cebd, 36c4, 496a, 59f3, ecaade2014_195v50, 528e, acadia14_609az, ecaade2017_156w, ecaade2014_070n16, 0d71, 5e06, 59b0, a227, ijac201412302l7, 2615, caadria2015_202w28, 6dce, f476, 74c9, ijac201614102n1, 52c2, 66c8, a8cc, caadria2017_174e42, 6e09, 7313, 81ce, 348e, 8386, fdff, 1f4d, c366, 74cf, 65b5, 33c1, 9d45, 21db, 8943, ee34, 3d33, 894c, 694a, ascaad2014_009h5, 21d2, 8185, 0c39, 2ca9, f3a7, 8e2c, 2db5, 1515, caadria2016_147g6, c248, b1c0, ijac201412403r5, ce60, f377, 7e3f, 5472, 2ee3, ad9e, caadria2017_189d45, ecaade2015_138r29, 038f, b104, aa61, 9293, ascaad2016_047x19, 95b2, 388e, 1a01, 9aa6, 8ebf, ecaade2015_138e29, f92a, 66a8, 75ce, 2fb0, 1c1e, e7ee, 7833, d34b, 90fe, af2c, db68, acadia16_308p18, 3212, 32bc, caadria2017_174w42, d346, f42f, f2ee, bf24, 7ead, 4a26, 3d60, 85fa, a977, ecaade2016_028j8, d115, cdb8, ascaad2016_043p17, 6c99, ecaade2016_119v32, sigradi2016_637t, 3453, e7cd, 20af, 2b0f, fbb3, 447e, 134c, acadia15_243a10, 0f88, 23f0, 456a, 9151, 200a, 3f84, ec48, 60b0, 34e1, 8962, b232, 60bb, b010, 773d, 465c, 5b74, e52e, a42a, sigradi2014_313i6, 6806, e37e, ecaade2016_075d22, 1ffd, 9a18, 5999, ascaad2014_023z4, 89dd, ecaade2015_202g44, 9af8, 4932, ijac201513303u10, ecaade2017_085d, e769, 3fca, 6964, sigradi2015_11.136w24, 1f45, 6ec7, ecaade2017_293oo, ecaade2015_171f36, cd9f, 9839, ijac201412205f4, cdd4, a1fb, ecaade2014_066z15, ecaade2015_202c44, acadia14_517s, c176, 768a, 2dca, ijac201513305h12, 20fd, 7ea5, ascaad2016_028k11, 2ec0, cc00, 73c3, 67bb, fb50, sigradi2013_313, ascaad2014_015z8, 8566, 10b1, 40d7, 78a1, fa97, 005e, 1287, 278f, ecaade2016_216b55, b3be, 6ae8, 6257, 6769, ijac201412304x1, bbef, sigradi2013_274, 96d0, 661e, 3d04, fa86, 2cfa, c146, 77c7, ae77, 65d4, 34e2, 1e7d, 2b05, 238d, ec4c, 4991, 93a0, 85d0, e0a9, sigradi2016_690d, ascaad2016_041m16, 26c0, ecaade2015_194s40, f616, 066a, 98f7, 64eb, 5660, 1215, ccf6, a6be, sigradi2014_330d7, a172, a674, b72b, acadia14projects_671s, acadia14projects_473an, d8f7, ecaade2016_132k37, ecaade2014_168i41, 5877, 2ba5, sigradi2015_3.209h4, 4a46, 4283, 0c56, 9b55, caadria2015_016i3, e5d3, 1cf2, 50a1, fcb3, 3b3d, 36ea, ecaade2017_056zz, 37aa, 9b54, 726e, 2b7a, 7e55, ecaade2016_072h20, ecaade2015_314a68, 806f, 8e38, caadria2017_016f7, d897, ea00, 1010, 7253, sigradi2015_7.203e10, 9d64, 07c6, caadria2015_081x11, cebf, 0e30, e551, c5f5, acadia14projects_671z, 271d, c8d8, 42ec, c171, ecaade2014_224d57, 50d6, e8bb, ecaade2014_195n50, ad0c, debc, caadria2016_755n32, 6e44, 8183, 5a38, ecaade2014_208b54, 91f6, 8584, 32a8, df6c, ijac201614403f2, 1db7, 9c93, 503f, 2f40, b70f, 4ab2, 26a8, 9932, ecaade2017_052ff, 905e, 2221, sigradi2016_450yy, 9d27, cbf7, acadia17_598t, 4763, 9b3b, af70, d48c, 23a5, 92ff, f9bb, 8af7, caadria2017_125z33, acadia14_339ar, 18c9, acadia16_206l13, 4a4b, 6b87, 46de, 6aea, 1ddb, e5da, sigradi2014_103w8, ecaade2014_113u26, 3126, ecaade2015_91c18, ecaade2016_162d45, 61c2, 5d07, 5e54, c9bc, 90b0, ecaade2017_ws-archieduy, caadria2015_002e1, sigradi2013_330f, 0c21, 1edb, 9703, ecd6, ea2c, ecaade2015_334n72, 2c6c, 95a8, 8986, f2d3, ecaade2017_122ww, b618, ecaade2015_181j39, 0c61, ecaade2014_163i40, 996d, ecaade2015_302j66, 36b6, 1ef2, e8a5, 4a37, a50f, ecaade2017_056qq, caadria2017_001c1, 17bb, d3b2, caadria2016_157v6, 09e4, caadria2015_226m34, 1b6f, 9ce9, cdc6, db32, c570, acadia16_34h3, cda7, bbe0, 959a, 727a, aa4e, acadia16_154f11, 0bfd, 9d7f, 11a2, f54e, ecaade2017_090hh, 49e4, sigradi2013_194m, 8704, 4f86, 34bf, acadia14_247v, 1537, acadia16_98c7, c8ce, ijac201614308b5, sigradi2013_212, sigradi2016_737x, ecaade2014_072m18, ecaade2017_294d, d46f, 5be6, a423, 2d24, 64e3, ijac201614201x6, caadria2016_249h11, aacd, acadia14_435aa, e665, ad86, acadia17_201e, ijac201412408l2, 9377, 0b28, 82c3, ab23, acadia14projects_549o, c330, 9d20, acadia16_184p12, 7786, caa6, cfe1, d266, ascaad2014_036d2, acadia14_237az, d787, 3c91, 7fef, e661, 7664, a6af, bd51, 082d, d048, cd8f, 3cc9, a01f, ijac201614405k3, f928, 5d72, ecaade2015_271z59, 3d79, acadia14projects_339ax, 8d2f, 9d29, a9f3, 2184, ecaade2017_076kk, e13b, ed62, c88d, 59d4, acadia16_344l21, 3f92, ecaade2017_243ee, cfe4, 1223, ea2d, ecaade2014_233k60, f815, 7ee8, 8732, ijac201412302s7, 3443, 98f2, f6ec, ecaade2014_094l22, 9e43, 5b3b, 2145, 8166, acadia14projects_63av, 8af3, caadria2017_118r30, sigradi2015_10.309p21, 638c, caadria2015_078h11, 1e40, cce3, eb67, f658, 9d60, 75cd, b8b8, 63c9, acadia14_479m, ecaade2014_168s41, acadia14_339ac, ecaade2015_53c9, 4b5c, 6153, 181c, caadria2016_809b34, 06d0, d75e, ecaade2016_048u13, 8891, ecaade2014_143k32, a075, 8ff8, b5c1, ecaade2015_273i60, ecaade2017_039f, 05c4, c812, f6a4, 9169, 3e12, 8b61, 0d80, 4b2c, acadia16_470j27, 0405, d6ec, 696e, ascaad2016_034j13, fb49, 9b5b, 3c06, de93, ecaade2014_085j20, f454, 1d29, caadria2016_703r30, 6627, caadria2017_175i43, 7af1, 3e09, 18f7, ecaade2015_127w24, sigradi2016_360q, 07b6, eb81, 2ccd, ddee, 8aa5, 2a7a, 7d57, sigradi2015_8.289w14, b445, a7ad, 834b, d192, 306e, 9d50, bbfe, a595, c556, e14e, 679a, c0f4, 81e5, 0f27, a36d, 0dde, 6255, ecaade2014_159k39, 1e6c, f0fc, 1590, ijac201614303o2, 8fa3, c762, 239f, fedc, b308, f42a, ecaade2014_185z46, cd61, e132, efd9, ecaade2017_173mm, d54c, 3839, ed1e, sigradi2016_426h, b32b, 862d, ijac201412408y1, bf1e, ecaade2017_198a, 4e45, 2c51, ijac201614202m8, d06a, e8d0, ascaad2014_020u3, ecaade2015_143s30, ea1b, 33d7, ecaade2015_61t12, ecaade2017_192m, 7250, 32c7, cc5a, acadia14_445ad, ascaad2014_014d7, 14c1, 4061, acadia14_609aj, aa09, aa74, d55d, 2cda, 38c3, bb52, ae89, 2e2f, 3e26, ecaade2014_080k19, 1221, 9732, 7548, dfa6, 6611, c2b1, 19b1, 2051, ecaade2014_014z2, e8b8, ab3f, 115b, e152, 1ad1, ascaad2016_043o17, caadria2016_105e5, ecaade2016_079v23, 2d43, caadria2015_209x31, e6c2, ecaade2016_224d60, acadia17_598m, f4bd, 869e, 62cd, acadia14projects_339ae, b32c, b0a8, 0844, 3f82, 5298, 8323, 555e, acadia15_311k12, a204, ecaade2016_120m33, fa4f, d9ce, sigradi2015_sp_2.112i29, 6573, 1aaa, c654, b5b6, sigradi2016_441oo, 98d2, 1e3f, fa0f, 6b3d, 1e23, 0b64, sigradi2016_441jj, de1d, 2236, 105c, 405e, 3925, acadia17_570ee, d588, 3d07, eab1, ecaade2016_191l51, f8ce, 7e6c, 8785, e924, f270, 4ea4, 9770, d902, d719, e51c, c9a5, eaef, acadia17_127gg, 56a5, sigradi2013_267c, 578b, 8eb5, aee0, 3917, 7da0, acadia14projects_53m, 0bad, 5e41, 88b4, 686d, 704b, c13c, acadia14_427ao, ae23, 0326, 048d, sigradi2014_345f8, e7b3, 5d22, 1e18, 642c, 7f04, 66fd, caadria2017_190y45, ed70, 86f2, b388, 0e56, 757f, 189b, ascaad2014_008p4, 64c3, 54d2, d950, f217, c017, caadria2015_031t4, 5eef, 41e1, e690, 492a, fe65, acadia14projects_111i, 75f7, 5115, 6232, d67e, 8afb, b4d0, 4527, ecaade2014_224y57, 8dcd, 3806, f9f5, 1c1b, dc64, 6f2e, 1b62, de22, 1cb1, d9a3, 3815, 32fb, 3566, ce46, ijac201614302z1, 3b82, 33a9, fefd, fca9, sigradi2016_590d, 51a6, 7f66, 0732, ijac201614208j14, 4fa4, 2bf7, sigradi2014_036r2, 48b5, cf70, ijac201412301p6, 66d7, 3a06, 83e7, ded2, 91f5, 1930, da68, 4b34, ijac201412303h9, ecaade2017_039qq, f6b0, fca2, ecaade2014_089v21, acadia14_453e, sigradi2016_483jj, acadia17_648nn, 6b2a, b944, 2b33, 8c13, 71fe, 9708, da6e, e34e, 15d5, 945e, acadia15_483a21, 2ca5, 952d, 6a4a, b5fa, 57c9, bfa2, d0bc, cdcb, 8969, 7c97, 3b48, 4ff8, b2c4, 5358, 532f, b068, sigradi2013_43v, sigradi2016_732l, 76d9, 34f8, 35b9, 1cad, ecaade2016_tkov66, caadria2015_142o23, 69e3, acadia17_70dd, 4581, sigradi2016_550m, 1d78, acadia16_224b15, acadia16_184s12, 4bb0, 9ee6, d2a2, e670, 0227, 266b, 9ff2, 5f36, a46a, ecaade2016_162e44, af31, 540b, dd0a, 5e14, 3100, ijac201513206t8, ecaade2017_054x, f1ba, ijac201513206x8, de3b, 8907, 18aa, ecaade2017_215nn, 0d79, 71d2, b020, ascaad2016_041l16, ecaade2017_170a, ascaad2014_016g9, 4e8a, 7c7c, 06bc, e066, 0104, sigradi2014_032m2, 15d3, de9c, 265b, 6a47, 925c, ecaade2016_095j26, 3d64, 90ef, 0c5f, acadia17_323t, b256, 9f06, e972, 01e1, caadria2016_219c10, 9d35, 9cfd, 6636, ecaade2013r_001b1, 5061, 6c79, cd74, 4dbf, sigradi2015_11.142h25, f9c3, ac2d, ecaade2017_050h, ae7c, 7c44, faaf, 0b53, 0075, b34e, sigradi2015_12.297m28, f0f4, ecaade2015_21n3, d36a, e92b, 7614, ascaad2014_026d7, 0f93, 4141, 86f7, ee14, aca7, 87f4, 3ea3, ecaade2017_098rr, 0b22, 4b6b, ecaade2014_237v60, caadria2017_165i41, 7009, 08aa, b638, 2292, 9557, 3221, caadria2017_005l3, ac39, 36a8, 78b5, ecaade2014_239r61, 7a7a, caadria2015_190f28, 7cbc, caadria2016_405c17, 5a7c, caadria2016_135y5, ascaad2016_022r8, 2de7, 523a, f63a, eb53, a35a, 174d, ed5b, ddec, 7cfc, 8120, 42fd, 8619, 2a08, ecaade2017_203tt, ecaade2015_269t59, 0