CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

259f, 0d97, 7e75, acadia17_318g, ecaade2016_078h23, a4d3, 734e, d439, 7bd3, a7ac, 0a27, ca5a, acadia16_130j9, c0cc, dd6c, bcf6, fa0c, 6939, 36f0, 92fb, sigradi2015_sp_2.112d29, 4d4a, 607c, 14c8, 4268, 2242, 32e1, 4f8f, fbe9, 80ab, ijac201614308v5, ecaade2015_74n14, 0ef2, 867b, 13be, ecaade2015_21i4, 81f0, 134f, 12b5, b933, caadria2017_070v22, caadria2017_104z27, ecaade2013r_002c2, 2f45, a39f, acadia17_190ww, sigradi2015_8.189n13, 341a, a5db, bbfb, 90f3, 105a, 350e, c2e6, sigradi2016_777mm, 8328, ea75, 74bd, d04f, ecaade2017_090hh, f086, acadia17_350oo, acadia15_232t9, 8840, 238e, f230, 968e, ecaade2016_223d59, f611, 5aca, 8190, 1d83, ecaade2017_199bb, 6209, b1f1, d2a0, 8332, ecaade2016_007h2, 9d43, ea36, abb9, 8602, a193, ecaade2017_059pp, 1fdd, d1a9, 1801, d1cc, 123f, ecaade2014_132e29, 390e, ecfd, eb67, aae8, sigradi2016_710gg, 823e, acadia17_318r, a2ec, b5bb, d409, ecaade2016_038i10, 4ed6, acadia17_318t, 5a12, ecaade2016_158n43, b9e5, 5fc6, 5212, 21a2, ecaade2017_173zz, acadia14projects_189al, sigradi2015_8.264g14, ijac201715202ee, ecaade2014_206m53, 0706, aea2, a518, 50b2, 6634, 856b, fa03, 87ef, ed54, acadia14_177ac, 3825, ecaade2016_163p45, 6381, 9e7f, acadia14_317ac, 877f, d5ca, sigradi2015_8.328n15, c23d, sigradi2014_176b5, 9008, 1a7b, sigradi2013_326i, e385, 4d63, 0d4c, 6746, ijac201715102aa, ijac201513201a6, 9884, 7405, abf4, 73bb, 79b9, 1f06, d3c9, 8e98, 3703, 04a2, 89d2, 273c, 0ff5, 3606, 9a06, sigradi2013_400t, ijac201513105p4, f888, 4c29, 98ac, 7f97, ca9b, 2705, 9e98, acadia16_270g17, e55e, 6fd1, acadia17_598qq, c7ab, c28a, ascaad2014_010m5, 9ff2, d34a, 4992, 85cc, acf6, ecaade2017_244kk, sigradi2015_8.289e15, ecaade2015_92m18, 9b7a, d442, ijac201412402j4, 27d8, 52c6, ecaade2015_33b6, ecaade2017_jgon, 0191, b2b5, sigradi2013_183t, 1f29, e34b, fcba, 23a8, 1ed3, 839b, 51ed, bfcf, ce0e, cfe7, 51c6, ecaade2017_213xx, 2c9f, 233d, sigradi2016_595ll, 3cec, 3fef, 2423, ecaade2014_108d24, 5516, 0d4f, ecaade2016_ws-afuturep67, 9080, ecaade2017_173vv, acadia14projects_347ar, cb3d, 3eb5, 9018, 9d70, 53eb, 2113, c2e8, 8c74, sigradi2013_96u, ecaade2015_138i27, a479, 4c39, db79, 312b, sigradi2015_10.7g18, 5430, c7d8, caadria2015_124h20, acadia17_463kk, 4f98, ecaade2017_085e, 925a, 752e, 34eb, 188a, 62f5, 4376, sigradi2016_484j, sigradi2015_2.213x1, 997a, ecaade2013r_003a3, feed, ffa3, ecaade2017_189xx, 136e, eb54, 45c9, acadia14projects_111m, e2fc, bd0e, 48d0, caadria2015_210m32, b69c, b5f3, f295, 9f76, a13d, 05d9, ascaad2016_028h11, ad8b, 7d37, 0774, 2e5a, c0a7, 1d7b, 4a53, 187c, 1cc8, b9d6, 2336, cede, cc42, ed62, dbe3, caadria2017_047i15, ae0a, c8ac, cac9, 4278, ijac201614405h3, caadria2016_861i37, ecaade2017_169hh, f8ed, 98f4, 6fd4, 261b, 92ca, 0f53, c9a4, bc25, 3ff6, c531, a8a9, 3fc3, 1e7a, a159, 0b1b, 18df, f16f, sigradi2016_752ww, 085b, cee5, 7e52, 7e77, 4735, 893f, d9a6, acadia14projects_63ao, caeb, acadia14_177ag, acadia14projects_63au, 1648, 643d, a8da, c5e4, acadia14projects_565h, 9a3d, 6506, ecaade2016_047p13, 31ec, ac10, 27c0, eb3f, fbad, 466a, a04f, 7258, 90a0, 9d41, 41e1, c595, 0ba2, ecaade2017_ws-archieduv, aee5, d987, 3066, de83, bd20, 2d51, f3b1, e229, e18d, bc32, 4c50, sigradi2013_327u, faaa, 567e, 1afe, 14c3, 6896, 05f6, d0b9, 63fb, ecaade2017_054kk, 92d9, c8c9, 11b6, 92e6, sigradi2016_752xx, 1780, dd35, 593a, 53ef, b97e, 39d9, ijac201715203m, ecaade2015_82a16, d596, b64d, ascaad2016_044y17, fd1a, d196, d9c1, ecaade2017_124n, 9a8e, 6b80, 1400, ecaade2014_014i3, sigradi2015_11.8p23, b463, ecaade2017_255g, b667, c9b2, acadia14projects_601w, caadria2017_189g45, 8751, sigradi2014_239e9, acadia14_453f, 9ae8, 7489, 2dfe, acadia17_330hh, ecaade2015_286c63, c27d, caadria2015_213t32, ecaade2014_149b35, c6e1, 792f, 223c, ecaade2014_159p39, fdeb, 95bd, c997, acadia14projects_199ad, 92a3, 9050, 52de, 332e, c3b1, 6559, 780e, ecaade2016_091h25, 2cca, sigradi2016_815z, beae, aeff, 2f08, 5e7a, acadia16_450m26, 98f5, acadia15_333r13, acadia17_81m, e70e, caadria2017_165t41, 8b7d, 1df3, 3f0f, 26bf, 4f4a, sigradi2014_345m8, c0ba, 6f66, acadia16_260i16, 66d5, caadria2017_042z13, bf29, ecaade2014_113t26, acadia17_446y, 3ca8, beff, 8a76, 43cb, c76d, 5ff6, 1f78, 811c, 0edf, 807f, 81c1, 7abb, a224, 565a, 6f54, 8654, 38dd, d5da, 9cff, 4885, 4ff1, ecaade2016_203g53, 93fe, ecaade2015_202e44, 1677, 970f, 3065, ijac201412404a8, bd5c, c1c9, 2a1d, 46c7, sigradi2014_289h4, ecaade2016_127a35, ead4, a7a6, 3257, 5791, f1e0, acadia17_52x, 901d, 105e, 180e, 9d8a, 4c98, 93ee, fd21, 1220, ecaade2014_085f20, ecaade2015_294i64, 112f, ecaade2015_64j13, 9634, ecaade2016_230r61, caadria2017_163s40, 27a8, 0e07, bd44, 20fe, ecaade2015_227y50, 8519, sigradi2013_138s, 9dae, 91f2, 7674, ascaad2016_021i8, ecaade2015_92x18, acadia17_318a, 4f62, ijac201715203zz, ff22, 5cc8, bda9, ecaade2016_108p29, 9ed6, 1eda, f6ad, d62b, ecaade2015_155n32, ad52, sigradi2016_490y, 7b0b, 5dee, bb97, d431, 7352, 0cce, 2a25, ijac201614102f2, 7793, sigradi2016_686yy, d9ee, edc7, accd, 6e55, 84bc, sigradi2016_383hh, ecaade2014_218k55, 1d6b, 4d5d, acadia17_164uu, 1a3f, acadia17_600kk, 70f4, a985, 0f1b, d7c7, ecaade2015_116l23, 1157, 7061, caadria2016_115l5, 281f, 69f1, bff7, 2296, ca96, f854, ecaade2017_059oo, a914, 95de, 32fe, acadia17_445o, b1a3, ecaade2014_143n32, sigradi2013_275e, 1db9, dbe1, 0068, 5864, 13bb, sigradi2016_595nn, acadia14projects_681ai, 9bf2, ijac201614208g13, fa10, 8b71, ecaade2014_233h60, ca1f, 8870, 0c95, c532, 5aa0, 8fc3, eca7, c19c, 2bf4, sigradi2014_049f5, acadia14projects_565ad, 47b1, 7487, 4c9e, 0f94, 7f87, 608b, acadia16_440a26, ecaade2015_200l43, 1306, ddba, df59, 1e08, 2f26, acadia16_8b1, b419, bb31, 894d, 082b, e47e, afeb, e42b, c49e, caadria2016_353y15, 4060, acadia14_339ah, 2c05, 9f17, sigradi2015_6.387f9, 9975, caadria2015_087e14, a398, 7748, 3971, d329, b29f, 97c5, e578, ecaade2014_089x21, d4d7, a562, 3a69, 94c6, d8cd, 6b23, b816, 4c01, 9c88, ef29, 8c09, ecaade2014_239p61, d53b, sigradi2015_10.140o19, e696, ecaade2014_072h17, a46e, 2143, c258, 234f, ecaade2016_055g14, 3b42, 9f2c, acadia14_189aw, 15ee, eb99, caadria2016_271w11, acadia17_648n, 0a76, c0e2, 3832, 9428, f6ae, 736b, 2b7b, e82e, f3f7, bb60, 2777, ecaade2015_82b16, 8118, 5565, 5936, 0e6f, c26d, ecaade2017_009w, 0de8, 9e9a, 5392, 8bc7, 59c6, b090, acadia14_291a, e44f, 5cf8, ascaad2014_030c9, 0fa7, fa82, 47d3, 7693, acadia14_609ah, 9bc0, acadia17_404bb, 7f05, 14a2, f96a, 4bf9, acfe, sigradi2016_490ii, 858b, ecaade2016_021u5, a45f, ecaade2017_003m, 4e7c, 4235, c059, b6f1, bc84, 6afa, 461d, caadria2016_085k4, 1872, 0815, 676d, d49a, f0b7, 7fe6, 945a, ecaade2017_124z, 921c, 4846, dd31, ecaade2015_116f23, 023c, 0b90, ecaade2015_122r24, acadia17_177j, 66f9, 7da8, b73c, 0d77, a547, 839f, 9b40, 56b7, ecaade2013r_001o1, 599a, d080, ecaade2015_144v30, acadia16_244p15, 3553, 39cc, fa9a, 8ede, ecaade2017_087t, 136b, ijac201614201k7, 8ed5, 69a7, acadia16_344t20, acadia14_63av, 8ee9, 0b3a, 7ba1, ecaade2015_284r61, b4ef, 932a, ijac201513302e10, 9ccd, 0dc8, 819e, db75, b7be, 0bf1, d170, 80e3, 16c3, 857e, sigradi2014_265s1, 8ab4, caadria2017_113l29, c77d, 7b02, caadria2016_549j23, f713, 1cf4, c417, d841, b460, ijac201715202d, 7293, 4e25, sigradi2014_085e8, f445, 084f, e611, 363b, ad8e, ecaade2017_305d, f968, c8b6, ff0e, f86f, 58d4, ecaade2016_079u23, 049c, 75d7, e53c, 86fb, 644d, 3917, 1162, 0bf8, f7f7, 56d1, sigradi2013_46, acadia14_517p, bf37, 55a7, 0ebc, d7f0, ecaade2013r_009o6, acadia15_161c6, b09d, acadia14_435b, 11c6, 680f, ced5, ecaade2017_271f, 62b0, 2db9, caadria2017_104t27, 877b, 54b8, 7edb, 3f13, ascaad2016_004m2, d71e, 9d46, sigradi2014_151c3, abec, bf99, 6294, 8f68, 3092, 9aa3, 13ff, b316, 3911, 41ea, b4b0, sigradi2014_345j9, acadia17_473zz, caadria2015_237n35, 51b7, ccd9, dc49, ijac201412408g2, e04a, 4745, e574, acadia17_100j, 7944, 598f, ca5d, 0797, 0166, ascaad2016_038s14, f6d5, sigradi2013_117a, 5e74, 804f, bddb, 17e9, c1f1, 0254, 9063, 0a5d, 817d, 8347, 8b68, 4539, 7eed, b4d2, ecaade2013r_010t6, 56c2, 8e6f, acadia16_424j25, e253, db20, 85d7, acadia14_267k, sigradi2014_192o6, 84d8, caadria2017_002i1, 2a07, acadia14_579g, 299b, 6e24, acadia14projects_301ax, d35c, ce97, f829, 0a89, 7568, c028, 9fee, f732, d37c, ecaade2014_233w59, 54b0, 33bd, cdbd, 4679, 28ab, 84c2, 5fd7, ef0f, 6d6c, 096d, d684, 133b, 7010, 9ff7, b8d4, 319b, 58a7, 321b, fd18, e89b, 73f9, acadia14projects_619an, sigradi2015_6.183n8, 11ae, d2d4, 7436, 0c8a, 04f3, d95f, 4c3c, f4a0, 4e99, 5a2d, 7f4e, ijac201614205s10, c596, 79cb, ecaade2016_134e38, 7f59, 0fbb, ecaade2014_237i61, e487, 3fdf, 660c, 464d, cecf, bda6, 84ea, acadia14_435aj, 653b, ba50, 4ba4, 9c0c, 679a, f769, e88e, 212f, 401f, sigradi2014_345x9, fade, 307b, ascaad2016_038z14, ecaade2016_108v29, b3f2, 5aab, 18db, 1826, 8274, c4b0, 3fc6, 11e7, 465d, be54, 72bf, 8c14, 977d, ecaade2015_209v46, 5f27, ecaade2015_158v33, ecaade2016_078e23, ecaade2015_304a67, 863f, 3dc3, 2b27, 4164, b92e, aec6, 5b03, aaf5, 881d, de33, ecaade2013r_008r5, a343, bd62, 9d78, ce26, 4dfd, acadia17_512n, acadia17_82zz, ascaad2016_059j23, fb20, 5f17, 5748, caadria2015_016g3, ba2d, ijac201412404t7, sigradi2014_299c5, 1e96, ecaade2014_012n2, ecaade2015_314h68, acadia16_130n9, 680c, acadia14_565ah, a51f, cf27, ecaade2016_097v26, sigradi2015_11.165s25, 228c, caadria2016_187s8, 784f, 7b7e, 9a2a, 8f35, ecaade2017_051bb, caadria2017_155m39, 15e7, ecaade2015_130i26, cd05, 3103, a0da, 1616, 3a7d, b616, 015f, 70b5, 83ab, a198, aad9, 5ce8, cec4, sigradi2013_407, 5425, ecaade2017_077oo, a9be, e1bf, 7b4c, 0c62, c6e7, b6e4, ff41, decc, 114c, 580b, 2054, 7ad7, d129, d3e0, f74d, acadia16_254d16, b96f, bac3, d02c, 1f91, ee9b, 3733, 55eb, 4fb9, ad10, e7ee, d909, e75c, c276, ecaade2015_225j49, acadia14projects_579g, ba68, 8197, b79f, c128, 1e0c, 8a50, c3ca, d4e1, aa9b, acadia15_95p3, ea53, d0f5, caadria2017_115f30, 41e4, ccaf, 7228, aa05, ascaad2014_014f8, 6bb7, acadia17_382ff, 3368, 4f0f, cc07, 9615, 01d4, 4a30, 9675, caadria2016_851h36, c155, ecaade2016_104r28, ad46, f0b1, 3041, 09a0, 7a62, ab05, ecaade2017_076gg, 0b6a, f8a1, 9140, acadia17_273ff, ijac201412304g1, 89c8, 90e0, 0906, fdcf, 2221, 1d8e, acadia17_648v, 11ee, 10a7, 4e94, acadia14projects_177p, 45fc, ascaad2016_028g11, sigradi2014_345g8, 8f78, f657, 5238, ebf2, e047, 9090, eff9, 481e, a84c, 0fc8, a82f, 9e8f, e2ae, acadia14_479k, sigradi2015_10.307f21, 3d96, f0c5, ascaad2014_017l1, sigradi2014_345o9, 6a81, c1be, a42d, 4754, ecaade2016_068k18, 0641, 7320, 03b7, acadia14projects_339ar, ecaade2014_019i5, sigradi2015_6.366d9, a20d, caadria2015_150x23, sigradi2016_467r, 697c, ecaade2017_117v, 4b24, 599e, 7e8d, bc9d, 51bb, 08bc, 0b52, 9a0c, ijac201614405g3, b338, 723c, 7f88, d243, 6bb4, d3fc, 42f8, 0a26, 6d65, a9e6, eb4c, d2e9, acadia17_562x, 0523, ecaade2015_86g17, bc4f, caadria2016_023r2, d91d, 3ce4, 55ad, sigradi2016_621dd, 0c47, 39b5, sigradi2015_1.320g1, b2e1, 01d0, 46e2, ijac201513201z5, ijac201715105o, sigradi2016_614y, acadia14_145aa, 7c89, ecaade2015_229f51, acadia14projects_655af, 1946, caadria2016_219h10, ecaade2017_140pp, 85a8, 88dc, 8af7, ab31, e213, acadia14projects_473at, c6cc, 151e, 615b, af74, 77c3, 7a7a, 3b22, 9e1f, ijac201715102ii, 3008, df7f, f20c, 1141, 233b, ecaade2017_253cc, 19d7, b15a, caadria2016_333v14, acadia14_63af, ascaad2014_014o7, sigradi2014_282t3, c1a7, 7358, cf87, feaa, 68a0, 00f3, 5d4b, acadia14projects_479n, c2ad, caadria2015_084c13, b1ee, 1201, 05b6, acadia16_140f10, bca8, c94a, 0c93, 4c5c, 2fbb, 10ea, e328, 0622, 871a, 9541, bc49, 0ad7, 5671, 3ddf, ecaade2017_184ff, 198e, ijac201614403g2, 8ad0, e423, 7f65, 2457, a733, 06db, ecaade2014_188h48, ecaade2017_069cc, 92d6, caadria2017_183e44, e2d8, 633b, feb6, 416f, sigradi2016_364ll, dc23, ecaade2013r_001f1, ecaade2016_142b40, ecaade2016_163g45, 5880, 85c8, sigradi2013_131, ecaade2016_040x10, 020c, caadria2016_487o20, 5db2, ecaade2014_153z36, 85b2, 2d1f, 9998, b7c4, d142, ecaade2016_163y45, 00ef, acadia16_8e1, 7a1d, d848, 4f5d, ecaade2014_214n54, 65d1, bb4d, ecaade2014_065f15, b474, ad47, 4ba9, 65c5, b4fe, caadria2017_118l31, b0e8, 99a3, caadria2017_124o33, 8433, sigradi2013_95o, e090, c761, b851, a968, ecaade2014_096y22, c90c, 81c9, caadria2017_110i29, 440e, 1ba9, acadia17_501pp, 1fbb, ijac201513306c13, 2a26, 184f, 79bc, 90e3, ijac201412407h1, a6db, ecaade2017_095u, 65b1, 1fcf, 4720, 780c, 772f, b8ec, 4ee8, 493c, 8629, ecaade2016_113z30, b800, b9c0, 544a, acadia15_223e9, 45e4, 1cb0, b3ec, acadia15_407j17, 13f8, acadia16_154l11, 03d3, 5edc, 3ae8, aaff, 0604, sigradi2015_10.177y19, 5214, 05ae, ijac201715106tt, 9415, fa6b, ecaade2014_175o43, bdb4, e81d, 2ac7, b445, 7d26, 65ce, fd97, 2833, ascaad2016_011h5, 58d5, 5cb9, 7143, 6cea, caadria2017_016w6, 983a, 7d41, 0fd4, 0a97, 4162, acadia17_307ee, acadia17_282jj, 5157, 264a, e012, ecaade2016_163z45, 2929, bb02, ecaade2014_198v51, c673, c8d1, 2fc5, 6fc1, c874, ecaade2016_139e39, ascaad2016_007t3, f605, a705, sigradi2015_3.345t5, cc2e, 67fc, a90c, ecaade2016_140z39, b2bb, acadia14_601af, 3dbb, 4c43, 153f, e45c, 2103, ijac201412408b2, cb5b, 26cf, 2ec7, 30d8, 2ffd, sigradi2013_280t, caadria2016_073u3, e0b4, ijac201614403o2, 8b38, d3dc, acadia17_190e, 4c4b, 73c6, a4d6, 5f77, 1110, f034, d34e, 85e7, 366c, a41b, 45bb, 9fd2, 132f, 01dd, 796e, c89a, 0f5b, 4e82, 4da7, sigradi2016_737q, 1617, ecaade2017_087o, 1966, 84ee, af32, 8363, d516, ecaade2017_118ff, 8c6c, 30b8, 2dd1, acadia17_364qq, d6c6, a1cc, ecaade2017_291f, d7cb, acadia17_59n, a7c2, ecaade2016_151j41, 5cd4, ijac201614204p9, 9795, ecaade2017_118ii, 8fd7, 5856, 3560, d103, acadia16_98c7, 0078, 9f5e, 848c, b92a, 11e1, sigradi2014_345p9, 9796, ecaade2015_241k55, acadia14_101ag, ecaade2014_019e5, 7c85, caadria2016_861d37, 100d, 93d3, sigradi2016_448p, 0f3c, sigradi2013_271o, sigradi2016_375h, 1089, ecaade2015_217b48, 1c0d, 7ba4, 00df, sigradi2015_3.111g3, 4eb8, 376a, fe8f, ecaade2016_213r54, cbc8, sigradi2014_085g8, 8f49, dc0f, 99bb, e083, 8727, ascaad2016_022r8, 885f, sigradi2013_414z, f64c, 364d, caadria2016_851v35, 603d, 9cb1, acadia17_512p, 6ba3, ecaade2017_290ww, 0eb8, 2b02, c7fe, 6798, 6d8f, sigradi2016_690ww, a574, sigradi2013_117z, 7f24, 71af, sigradi2015_1.288a1, 385a, 2f22, 9bf8, b70b, 9e37, 99ab, 9076, ea4a, ecaade2015_268z58, 5ee9, afd7, 8908, ecaade2015_136t26, 39fe, 1517, f966, 185c, d787, 0b8f, 5876, ce59, 0778, 5ac9, d255, ijac201614305i3, 1063, 9ca3, 581b, 9e50, 560b, a1ec, 07a7, ijac201614105t5, ecaade2015_138f29, ecaade2013r_004v3, 592b, ecaade2014_149d35, 1ce2, be4a, sigradi2014_313h6, sigradi2016_524bb, 3696, 65bf, acadia17_670pp, 5465, 6342, 8c59, b10b, fd1d, acadia17_230h, e7db, c3a6, a5bd, c451, 4eb9, 1e47, caadria2015_208i31, b452, ba4e, a323, e5ff, 5c8d, 1675, ff51, 8094, 4d04, 3f39, 8a62, caadria2016_819v34, 5a1f, ascaad2016_018j7, 3a37, ecaade2015_229b51, 5439, ijac201412201i1, 3c0f, acadia17_222w, ascaad2014_019t2, ecaade2015_332u71, cff4, d232, a176, 166f, sigradi2014_074r6, ecaade2014_130w28, d5c0, 40bc, 6193, 8269, c603, ecaade2017_129rr, e711, caadria2017_125x33, acadia14_523at, 772d, 928f, 643e, a078, 9c70, fccc, fe83, ed7d, bd96, 1e33, f654, d638, df02, b245, caadria2015_073e10, caadria2016_851n36, 6ba5, ddb5, be39, ecaade2017_080ii, 3987, sigradi2016_409ff, 745a, caadria2015_111m17, sigradi2013_387z, ffe7, ba91, ebca, acadia14_463az, ecaade2015_48z7, caadria2016_703j30, 23e0, 72e2, ac82, fb78, f380, 4e4e, ecaade2017_032ww, 1bda, f2fb, fbd9, 06c5, 9b29, ijac201412404x7, b66d, ecaade2014_195k50, 81d1, c941, 1f88, daec, acadia14projects_347ak, 3203, f6d8, 9655, d24a, ijac201614207h11, b394, 2620, caadria2015_102x15, a340, 90bd, 2a81, 682d, acadia16_140k10, acadia14projects_145ab, c4fb, ecaade2016_147r40, 1bc8, 27d2, a90e, a956, a641, ecaade2015_273f60, ecaade2014_053o13, ecaade2015_180v38, 5500, ecaade2017_213f, 2396, 8b40, 6428, b49a, 42e6, 9c00, 6169, 161c, e2f7, f4fb, 1d4a, 7975, 333e, b45e, 5a78, ecaade2017_038ll, 314a, 1ba7, 4a1f, 949f, caadria2016_745h32, e6b8, 22c5, 64be, 5ad9, ebcf, 672d, 7074, 299e, 6be1, caadria2017_086k25, 1d2b, ecaade2017_195ee, d03d, 91d2, fa52, 070f, 2daf, acadia17_473tt, ca57, 46c1, b8a5, 7014, ecaade2017_169jj, 635f, b91d, sigradi2016_400j, ab22, e91b, 9fc5, 4ed1, acadia16_414x24, fb2a, cf66, a277, 273a, acadia14projects_609an, 730a, 3994, e455, 7cb2, 51f4, 826f, 4be9, e440, f967, 9b71, a478, a7cf, ecaade2014_113z26, sigradi2014_169p4, sigradi2016_595kk, b51b, 7103, 2265, bf0f, 66fa, 8a8d, c6f2, 51f5, 749b, c194, 5af2, 7e3d, 5d1b, a583, acadia15_251n10, d062, af62, acadia17_258n, a1f1, 76a1, 91fc, 2ba5, f878, c2d8, acadia14_523ap, fd34, d696, ecaade2017_214s, 2234, e583, 3f51, 6921, sigradi2014_074l6, f788, caadria2017_042r13, a8d9, 8ab0, 1526, 91dd, 3f05, 7956, 84a5, 26e3, c4d5, sigradi2016_781ww, 22e3, ecaade2015_314l68, c44c, f4e9, 8994, ecaade2017_008h, 60e2, 2dcc, 7f4d, 941a, ijac201614105a5, caadria2017_018y7, 7582, 3ea4, a21f, acadia15_95e3, 8ade, 3b20, f095, 753b, fe1e, ecaade2017_008e, ed9f, a1a8, c209, dc6e, 74de, 3356, 050c, b1a2, 465f, ascaad2016_042t16, ecaade2015_233d53, 5c10, 25e3, ascaad2014_007d4, a6ed, 3f0b, d908, 9f5b, e801, fdc3, 4e0c, a3b9, 936f, 1565, bd58, ecaade2017_155l, 7e8c, caadria2015_102b16, 7f9e, db1b, 7fae, f460, b8b9, caadria2015_032v4, 49e1, fcac, ef8f, b56a, 0fb0, 7195, 8acf, 9094, 10cd, 9141, c494, sigradi2014_132r1, cda1, e9cf, 03ee, c0d2, fa36, acadia15_431h18, 9528, a4bb, 8897, ecaade2015_171u36, acadia17_91ww, d86d, d381, 34c4, ecaade2014_168e42, f093, 793e, fd29, sigradi2013_313o, 4442, c906, a958, ecaade2016_225k60, caadria2015_210i32, 3443, ijac201412305f2, 3998, 40a0, 916e, ecaade2016_113e31, 47c8, 80ed, 1437, ecaade2014_084c20, d989, 45c3, c58e, fcc5, caadria2016_703l30, 6e35, f70f, 738a, 912c, ebe0, 52dc, 1eb7, ascaad2014_032v9, 1501, 10de, 5337, 3315, 353b, 2e67, sigradi2015_3.221t4, 2f48, 8357, 3102, 66f1, 41f2, d54e, ijac201412402k5, f7fa, 06d9, 3b0a, e740, acadia14_565k, 0f78, 93d9, 3422, cc65, f225, 08d1, 2779, caadria2015_237k35, ea81, sigradi2014_345g10, acadia15_173v6, b7e6, 471d, 147a, sigradi2015_13.316x28, 2abb, ef59, 9948, b601, acadia16_140v10, 675f, 91d3, 638c, a4f6, a1af, ecaade2014_201j52, e810, 3fb8, 5524, cf4f, ccb1, sigradi2016_803aa, cdca, 6b03, b85d, 61af, ijac201614407n4, 3979, ecaade2016_018a5, sigradi2013_343a, 840e, 9a69, 44cf, d4f8, ascaad2014_007i4, sigradi2016_702q, b8bd, 21d4, ea26, fdd7, acadia17_297bb, 280e, dbe6, 2547, be2a, ecaade2015_206i45, ecaade2015_202k44, 0bd1, 6548, c9e6, 819b, 9bc2, 8012, 9b18, d7a7, c992, acadia17_28ii, 52a7, c66d, ed60, 86ff, 48c7, 28d0, 4cea, 55aa, bf1b, ec7c, acadia17_360e, acadia16_344r20, ecaade2014_055x13, 098b, 9373, 8e48, 7fce, a296, 512f, acadia15_137n5, 6d75, 1b26, ijac201513101e1, acadia17_50vv, 241e, 9548, 2942, 836f, 77d7, acadia15_469l20, 62a7, 47aa, e0aa, d6f6, 243c, 38a0, acadia14projects_627am, ecaade2014_011h2, fd31, ecaade2015_35a7, 7182, d801, 560c, ecaade2017_019cc, 6eda, 1763, f54b, a9e7, e96f, 49eb, ecaade2015_21x3, 1024, acadia17_373w, 95a7, 67b7, 83c5, 4c65, 6f15, 6c85, 3541, 7761, 1efe, 2f85, ff36, acadia17_178ii, 35e9, ijac201715202z, caadria2016_651y27, b567, b37e, 6ed1, 2be6, cae6, d7c8, 3967, 7f6c, 74cb, a8e5, 1660, 1720, acadia14_627g, 5a28, 10f6, acadia17_18t, e591, acadia16_24n2, f26f, fd06, 8919, d89e, 022e, db7c, beda, aca3, acadia14_681ak, 90b3, sigradi2015_4.219y6, 6100, ecaade2015_138f27, 55ba, 65e9, 66f4, 846a, 4462, 9a01, f063, 7b71, 902e, 1512, ecaade2016_bkoo65, ecaade2015_251p57, 4599, dc4a, a23d, 754d, e461, f45f, dcd4, ecaade2015_246x55, 2ca9, 9c52, c2d9, caadria2015_067k8, cf70, 8b94, 636f, ecaade2014_046o11, 87eb, 7688, b0f5, acadia14projects_609av, ascaad2014_003s1, ijac201614201b7, caadria2017_031g11, 603b, 8447, 8a80, 44be, ac98, ac1e, 402b, 244b, sigradi2016_817g, 27f0, sigradi2015_10.177w19, sigradi2013_359g, 780a, b52b, ea92, sigradi2016_655k, 4fcf, e356, 694f, acadia14projects_63am, caadria2015_054m6, cb33, a3ee, cef5, 6e92, 9c8e, f7c5, 66d0, ecaade2016_023u6, 537b, 9c1a, e777, 3929, f1dd, 2fec, acadia17_391zz, 35c5, c9a7, ecaade2015_206p45, de16, 70b2, 8015, 05c4, acadia17_28gg, c996, f3ac, acadia16_478o28, dc61, 57db, acadia14_177ad, e77a, fdf5, bc67, 57f9, ecaade2016_132x37, 9e04, ecaade2017_215yy, 3b19, ecaade2014_143l32, 7043, dcdd, 7ebc, ascaad2014_036w1, 3644, ebb6, caadria2016_073y3, 65e5, 2da7, caadria2016_063t3, af5a, adeb, 5111, b345, 7d99, 9427, c00e, 251b, 3687, 6cbb, acadia14projects_101ak, 8115, ecaade2017_301o, acadia17_189mm, e819, b3de, ecaade2015_297a65, ascaad2016_028o11, 3b2e, 2d7c, d5fc, 6966, 53e8, acadia17_231t, acadia17_414mm, 5546, 9e2a, 8cd3, b7ac, 9d5b, ecaade2017_032m, 2c59, b71b, 0ae2, 8f41, 2967, 6014, 35a3, 6994, dd18, fbda, acadia17_296x, 23cb, ffe5, 0da5, caadria2017_136s36, 5f06, ffd9, 387d, ecaade2014_167n40, ecaade2014_086p20, ecaade2016_097u26, 7ada, 7d89, eee3, 7049, b8e5, c51a, c095, a52c, c274, 4b4e, 8c6f, e393, 826a, fa22, 5746, a6f5, 67a6, bc86, ijac201412403m7, de4b, 2b1a, 12f8, caadria2017_174e42, af17, bc59, ijac201412301r5, acadia15_357x15, a847, sigradi2016_655g, 48ef, sigradi2015_3.111e3, ecaade2017_124q, 6a7d, 052e, 81f9, 8037, fe35, 961f, ecaade2015_273j60, f288, caadria2015_048u5, a10e, sigradi2016_805hh, 1a4b, 57e1, ecaade2017_269tt, 30a6, f8b9, ecaade2017_248tt, df9e, 4644, 7339, 042c, 36ef, a683, caadria2016_745a32, 30f4, sigradi2014_074d6, 5af4, 4b85, 5d4f, d0d2, ecaade2017_291dd, 1f11, 4bda, sigradi2013_101m, ijac201614307n4, sigradi2015_3.190o3, ijac201715106w, ef5a, 7434, acadia14_33al, 2748, acadia17_91c, acadia17_482cc, 3f77, ecaade2014_111b25, 1f27, 4283, ijac201513206w8, 752b, df5f, f838, d9a2, 83eb, caadria2016_487k20, 21ba, acadia17_211h, acadia17_90yy, e011, acadia16_352z21, e222, ecaade2017_269vv, fe25, 08c1, ecaade2016_078c23, ecaade2016_162d44, 35d1, 4611, a60d, 594d, ecaade2013r_003s2, ecaade2017_212rr, ece4, 7b1d, 93c0, acadia17_552s, 3eb0, acadia14projects_619ao, acadia14_609at, 0bbd, 243d, c98b, a03d, ecaade2017_057cc, e7c8, bcb6, 2de0, 2f36, caadria2016_693e30, 00c5, ad31, acadia17_551e, cfcc, ecaade2016_068h18, acadia14projects_311s, 5f97, 1fed, 5f6b, sigradi2016_737ff, 75e5, acadia17_456ii, caadria2015_210h32, b956, 1a15, 0190, ecaade2017_023bb, c8a9, 0f5d, 9d6c, ecaade2014_201i52, 74a9, 5ace, fd3a, b24a, caadria2015_164i25, 1117, caadria2015_156k24, 6ef2, 330f, 84c4, 38c6, 2116, b917, df3d, 939d, bf8c, 106f, 84a9, 71c2, acd4, bf28, acadia14projects_699r, 6811, ecaade2017_026ll, b389, eaaf, e90e, e4b5, acadia17_464e, acadia17_36z, caadria2017_047y14, ijac201412404c8, 4cd4, 24f4, 16aa, 7253, caadria2017_021b8, ijac201614307h4, 9701, 5226, eca4, 0c34, ecaade2016_078b23, a716, sigradi2016_654b, fc2b, ijac201715105b, 3cf3, 17eb, f94a, 1761, sigradi2015_7.203f10, 41cd, caadria2017_132h35, 3c7b, 9231, 0f69, f619, fd33, 3b23, 3ac6, 91e7, 7725, 4b4b, 3f29, 363a, ecaade2015_171c36, f8c4, acadia15_95b3, 1805, 51d8, acadia16_478j28, ecaade2017_083oo, 6a4f, e81c, 518b, b16a, 9dc1, b0a3, f364, 5828, 4e5d, d47b, 09a7, ecaade2013r_008j5, c17c, f913, 4af1, cac1, cb26, 64a5, 41f7, 7179, 22e7, sigradi2016_590o, ecaade2017_301f, ecaade2014_196e51, sigradi2014_077g7, 89a0, a3c5, 2176, sigradi2016_510ww, 3ba9, 6c20, c903, 18bf, dc0c, 4a5f, c9ae, 0b03, ecaade2014_145l33, 0be7, f0eb, 2c98, 55b2, cfd8, sigradi2015_11.136y24, 5526, 0644, ecaade2014_151u35, 168f, b3d1, ecaade2015_296p64, 05e7, 0bea, 6a90, d3aa, ecaade2017_021t, b790, ab1b, 36ae, ascaad2016_045m18, 3aa4, cc6f, acadia14_453k, 026f, a07e, 7671, acadia17_52u, 1923, 6152, 45dd, 5f88, d146, b366, acadia17_308vv, ecaade2017_291v, 7ba5, a66f, 7ce3, c55c, 91b4, 7929, f813, 53f3, 3ea8, 6c8b, 07c9, 57ef, ecaade2016_110g30, a4fd, 28ac, 2326, c907, caadria2017_052y17, fab9, ecaade2017_037dd, 42d0, 3a0a, 82dd, 1d18, 4dcb, acadia16_450n26, 129c, ecaade2017_108g, c10e, sigradi2015_9.270f17, 7b15, acadia14_101o, 9bcf, 36d4, ae35, 2bea, ijac201412408x2, acadia14projects_681ag, a36e, b687, 7d57, 6dd8, 8424, ecaade2017_002c, fc40, a951, be35, 8134, fc1f, d4ca, 513c, ecaade2015_278m60, 0074, 25ba, 8a52, ecaade2015_196s42, acadia14projects_63ay, ecaade2016_042p11, 86f6, 6078, 5c95, d157, 31b1, 4231, ea9f, 86c0, sigradi2016_360bb, 6d18, 7112, 1790, ecaade2015_325e71, 8c9a, fe9e, 678a, 3e1e, faa9, acadia14projects_637af, 943e, caadria2016_745c32, 8532, bfa8, caadria2016_517z21, b1da, 7b94, cfd4, b36a, ecaade2014_111p25, ecaade2016_132f37, d107, caadria2016_095s4, 1f49, 530e, db5c, 3161, 7ab3, 6883, acadia17_138d, 49c3, 7fa7, 3aa9, e726, 85e3, b428, 7183, a4d0, 8859, f056, ef9c, d44c, ed6f, 1941, 1284, 1482, 811e, ascaad2014_005x2, a7f2, 8991, 5728, 0c1c, c9ef, caadria2016_621x26, 0a86, ecaade2014_133w29, ecaade2013r_008p5, 78b2, 24db, 775c, 70cf, af13, 6908, df41, 4120, 93ba, 5568, ecaade2015_18e3, ae09, a33b, de92, ecaade2014_198p51, fff3, 2ece, c7de, ecaade2017_254pp, 6436, 8a61, ecaade2017_214r, d590, e8fa, ecaade2015_138x26, 23c4, c20e, a5c5, acadia16_362k22, sigradi2013_366b, c876, 9af4, acadia15_81x2, ecaade2015_17r2, a0e8, f728, e6e5, ecaade2015_241t55, acadia17_316rr, 4fab, ecaade2017_148d, 7915, 4a62, 76f0, 9d34, ecaade2014_100e23, c81e, cc1a, ee68, 19a1, f6dc, 047e, 59fc, 210e, a84b, 29e7, 9bcb, ea14, feae, 88f6, 49b0, b9d9, fb85, 01ea, 5930, acadia17_570gg, caadria2017_145z37, f7cb, 842c, 05ca, 549d, dc62, 35ff, 5441, acadia17_62ee, 5241, ascaad2014_007b4, 0c1d, 4842, 5360, 7cfb, d489, 638d, a7bb, ecaade2015_35c7, e5d5, caadria2017_058n20, 58d0, bb22, b63f, sigradi2013_401t, 72da, c5df, db9e, c198, e9f4, ce80, aace, 6bd6, 0602, caadria2017_041g13, 44b5, 79ad, caadria2015_096n15, 3c7e, caadria2015_086k13, 303f, acadia17_358x, ecaade2017_194v, 7158, d689, e452, a3cb, acadia14projects_81o, c1ec, 3d31, 3ba4, ecaade2017_164s, adaf, e9dd, 5da4, e05a, d5be, c97e, 2151, 9a48, 50ea, b096, 8dfe, ecaade2014_173z42, 0019, 98c4, c361, ecaade2014_140v31, 923c, acadia16_318j19, c0b6, 627c, sigradi2014_239d9, 93bc, 2b94, bdd7, 6045, sigradi2015_9.141g16, 2f04, ecaade2017_198b, e2e2, 403f, 735d, ecaade2017_172ff, 9071, ecaade2016_167t47, 3cd7, a5ac, fc1b, 3ec1, 037b, ba6e, f645, b210, 7a2f, c9b5, f7ed, caadria2015_139w22, 5c44, 321f, 3955, acadia14_579j, 5489, 2e73, ecaade2016_015w3, 8247, acadia14projects_101t, 9704, sigradi2016_461k, 8925, ijac201412403g6, b8dd, ecaade2014_111s25, f027, ecaade2014_184e46, dd76, 964e, 371b, acadia15_407t17, df21, 03d6, ecaade2015_100u19, sigradi2013_226, ecaade2017_157rr, acadia14_33ak, ecaade2015_86j17, 3358, 9c3c, e383, a84f, 4577, acadia17_52aa, 0dbb, 1278, ecaade2014_014c3, ab54, a24e, 6462, 6847, caadria2017_047j15, caadria2017_101i27, 00e0, sigradi2015_8.186j13, b8e7, 1abc, d06f, 454b, 729b, fd69, dcbb, 628c, 77b5, ecaade2013r_006y4, cde2, ecaade2014_197g51, 99c5, e48c, de9b, 2945, 7c53, 47b6, 00d0, 80cb, ijac201412403b7, d049, 10a2, acadia16_432v25, acadia14projects_445ag, c727, d1ab, d2aa, 534b, f9f9, 10dd, ee59, d5e8, caadria2015_172j26, ecaade2016_151n41, 1e85, sigradi2014_213v7, d824, 73c7, a098, d5b3, 4e08, 037a, ecaade2014_041f10, ecaade2016_065g16, 0e0b, 3e54, acadia17_232dd, acadia15_161l6, 1282, 7697, bf72, f107, 1aec, e26d, ecaade2015_302j66, 8367, e255, 39aa, fda2, ijac201412302l7, f46b, 9189, ecaade2015_138m27, 2f28, baae, ijac201412305o2, 5fde, 2ee2, acadia14_609ap, ecaade2017_293kk, b606, sigradi2016_641ii, 23b8, 5699, dc5e, ecaade2014_113d27, 10d2, fd30, dbf4, ae5e, caadria2015_130p21, af3d, 9df7, be85, 451b, 23c7, d97b, sigradi2016_407y, caadria2016_611w25, 3e6b, 4620, ascaad2014_026w6, ad5e, bbcc, ac0b, acadia17_257ww, ab0d, ecaade2016_222d58, 79c1, caadria2015_181f27, caadria2016_611j26, 5f42, 36c2, ecaade2016_199z52, 8ea2, 9eb2, b689, ecaade2017_069bb, 32ee, 8cb1, e8cd, ecaade2017_183q, 4562, acadia17_222xx, 872d, ab39, 9d81, ecaade2015_116e23, 5263, e7a6, 3533, 1149, d2c3, 5e05, f3fa, 8686, ijac201412203e2, c41b, 2689, b9f4, 9a25, a63a, c6c5, c0be, c390, bd37, 6248, ecaade2014_014a3, 25c5, a7bf, d190, 7abd, acadia17_90uu, b579, e6ef, 9fc6, b351, 4fc8, 9b24, ecaade2017_255ww, caadria2017_051a17, sigradi2013_194p, 3b09, 1f6d, 6738, 0f70, ecaade2016_ws-dheritages67, 60a8, bbe9, 6ac8, caadria2015_208f31, 2cdf, db13, ecaade2015_215m47, d09f, sigradi2015_4.219a7, b527, 7c2e, b58c, 418d, 9e03, ded7, 86c3, e8eb, ecaade2017_101w, caadria2015_002c1, eab8, caadria2017_129t34, a053, f698, 0279, 58ac, c7d9, ecaade2017_046yy, ba60, cc85, b301, 7d15, ascaad2014_026t6, 6069, 4227, ecaade2015_195k41, 8881, a56c, acadia17_324w, acadia17_502vv, 5b65, 521a, bb17, 3c2f, 963c, caadria2017_054e18, 6d87, ijac201412206c5, ecaade2016_130r36, bde4, ecaade2014_149j34, 36b9, 75f6, 6890, ascaad2014_014g7, eb25, c64b, ecaade2017_274y, f149, 85a3, ecaade2017_220oo, ab45, sigradi2016_642jj, acadia15_123i4, 85dd, 0d6d, daad, 49fc, 2db6, 7d6b, sigradi2016_729yy, acadia16_478b28, acadia17_258p, b92b, 3d44, d533, ca88, ecaade2017_274t, 961b, 66c4, 0288, 7c30, e22a, ecaade2014_057d14, 93a0, cb74, d8b3, acadia17_324q, 355a, 9e76, 8e87, a1fa, 1f9f, a89c, ecaade2017_140ii, 95f0, ecaade2015_100y19, d524, ecaade2015_235u53, a802, 0733, 6eea, 5a59, 65d3, 5567, 3c3f, a08d, 5d6c, 7d2f, 2e46, 6326, d3f2, ijac201614102p2, acadia16_402t24, 9a0f, 19f4, sigradi2013_347s, a1e9, 56aa, 6ae3, 0738, 3b25, 17e2, 1984, sigradi2016_356b, d233, fa50, d9cb, 3465, 6668, 2d2f, caadria2017_145j38, ijac201614309n6, dedd, ijac201614303j2, fb30, aa26, 8c3c, ecaade2014_052o12, 1917, 03de, e641, 3ab5, d9a8, 818b, ecaade2016_062h15, c704, ba45, ecaade2015_170w35, acadia17_274mm, 5497, f4cb, e096, 0980, ecaade2017_265n, f673, ijac201513206u8, 67f2, e07b, d827, cd66, c6cb, 6918, ecaade2016_238z63, ecaade2014_176p44, b901, 5f52, ecaade2017_229q, cb4f, 71d8, caadria2017_056o19, 224d, ijac201412405m8, 7be4, ecaade2015_92s18, 6358, caadria2016_353z15, c090, bcd5, cc81, 5c78, 3a26, f4ab, 2a09, 9257, 8932, 3992, cd08, d486, ecaade2016_ws-dleadr68, 616e, ecaade2017_098rr, c3ea, 8058, 5711, 721c, caadria2017_048y15, 8a6e, 7727, df75, 82dc, ad41, caadria2017_132k35, 2e89, 3b6a, 3b64, caadria2015_209e32, ef96, 9444, f0cc, dac1, 5de2, acadia17_38qq, 29ee, 0f03, 17dc, 87ad, 7bdf, ascaad2014_025o6, b76b, 870f, 12b6, e417, 5a9a, acadia14projects_153am, caadria2017_113t29, 061c, 44b4, ijac201614207e12, 4937, a70b, 2493, b403, d7b8, fb7f, 49c2, 0f5c, sigradi2016_655f, c547, sigradi2015_3.209b4, 2f72, 44d4, 8806, 0a94, d682, sigradi2016_382cc, a150, 3a17, 034a, e83c, 2d7a, acadia17_190c, ecaade2014_072s17, 8e26, 2583, bf76, b4bc, 7f62, 23ec, d470, 4237, 7a53, ecaade2014_122a28, sigradi2016_399g, df1a, acadia17_318qq, 8a0d, ecaade2017_042bb, 972b, ecaade2017_253y, 473f, 3a58, fc79, 4763, 2156, 5b35, ecaade2017_029t, adc4, 6081, 5723, caadria2016_023p2, 2eb2, ecaade2014_052w12, caadria2016_045j3, 4550, 66de, 3516, ecaade2016_tkoj67, ecaade2015_279z60, cefe, 5658, d7e3, 7012, ijac201614202f8, 2ab5, 4198, ecaade2017_184kk, 2222, 86b0, caadria2017_127c34, 3630, 0f79, caadria2015_188c28, e97a, sigradi2016_534pp, 5816, 8cae, sigradi2014_263j1, 0eeb, ed82, sigradi2016_592aa, 01cd, af68, sigradi2013_268h, acadia16_184t12, 9f3d, 8b9f, fcdd, 6e2e, sigradi2014_329v6, ecaade2016_075f22, ecaade2015_301c66, 04dc, 39a0, 5bfd, 6eb4, ijac201715106e, d535, f6e2, ecaade2014_041g10, ecaade2016_tkog67, 2ff6, 600c, caadria2016_579r24, 64b9, ecaade2015_113j21, acadia14projects_365al, ab2c, 9d16, 45a0, 428d, e0b6, caadria2017_037b12, 29aa, b0b7, a108, ijac201513305l12, a3b6, ecaade2015_109t20, 1a7e, 8413, 9a63, 9215, 9d13, acadia17_292q, 1fe1, ecaade2017_094i, 6d17, caadria2016_735z31, ecaade2017_291u, 7c3f, 3870, e53e, ecaade2015_318w69, fa31, 5f81, acadia15_263b11, 2762, f863, c1fd, 853d, ecaade2015_196v41, 387f, 594c, f176, acadia17_273cc, ecaade2014_188n48, 087a, aa24, eb95, b7af, 22ce, 967f, 010f, ccbf, 6a08, 92b2, 1ba5, d95b, ecaade2017_257zz, 3914, fe68, ascaad2014_014m7, b3c9, 8efa, ecaade2015_155k32, f762, 059f, 5de0, 9771, 4405, 8b20, afe1, 8ab2, 6d98, ee49, 0361, ecaade2014_224l57, 3c67, ecaade2017_051o, acadia14projects_619at, 6c81, caadria2016_435o18, 7d10, a157, f3c0, 692d, 5072, be46, 9459, 58be, 62c7, 0612, c1ff, 0fa0, 94d3, 824d, caadria2016_787i33, 5159, ecaade2014_019d5, 49aa, acadia14projects_389aw, 6eb7, acadia16_344f20, b5e9, c767, ecaade2016_006l1, 4a00, f816, 2b63, 16be, 0573, acadia14_199ae, f237, 82fa, 570c, 6155, 0b64, 3806, e39a, f68e, c00f, cc84, 0e46, ijac201513201v5, 3244, ecaade2015_33h6, fda6, 9a5c, cd7c, ecaade2016_094u25, 8733, c898, b457, sigradi2016_522z, b218, 730c, 1a97, ec76, ecaade2017_054ss, 019c, 7458, 2c8f, bf7e, 1b6d, e348, acadia17_212ff, 1091, ecaade2016_223k59, 5194, d847, 8b10, ecaade2015_130m26, e196, caadria2017_037c12, f5c3, e93d, 64ac, ecaade2016_018d5, d262, e61d, fe03, ecaade2015_84x16, ecaade2016_067l16, 27cd, 3af5, 06fc, sigradi2014_084w7, 5436, bf34, 69fc, ascaad2016_039i15, ecaade2014_149k35, 51fa, f35e, 5963, c27f, a871, 2916, 8508, a429, ijac201715102mm, 147c, b84a, c3ac, e843, 8c2f, ijac201412201c1, ecaade2016_223m58, 647a, ecaade2016_223k58, acadia17_284m, sigradi2015_2.213y1, 93ae, ecaade2016_018u4, 762d, cdd0, 3786, 54f9, e41b, 03bf, a7df, fc37, 581c, e693, f9b2, 197e, cd1b, sigradi2014_155x3, 196d, e2e6, sigradi2013_42o, ecaade2016_068o17, 21d1, c501, d4cc, 38fe, 7759, ecaade2015_86k17, 08c5, 2b91, 0250, 37e8, 7ce7, 816c, f465, cbab, 2ead, 2dc9, ffef, ecaade2014_133l29, sigradi2016_792n, e795, bf59, b094, ijac201412204w2, ecaade2016_118r31, c2e0, dcfb, 28a2, e644, 4f99, 164c, b19c, 56d0, ecaade2013r_012t7, ecaade2015_265u58, 4f15, 4404, f724, caadria2015_142o23, sigradi2015_sp_8.326a31, ecaade2016_mrte66, 1936, 9387, ecaade2015_55r10, ecaade2016_062c15, 4b54, ecaade2017_195mm, fd41, fe1d, 039c, caadria2016_601i25, sigradi2013_194j, b524, 464b, 4fe7, 0b28, 50eb, 2436, 9003, c061, acadia14_189ay, acadia17_544xx, 9cce, 06c2, 7c6b, sigradi2014_244i9, c9c5, 5a3a, 17ed, 1eaa, 2dca, 6653, e738, b954, 6c6d, e28e, acadia16_382p23, a2e5, 285d, 75b4, 3514, 71c1, ecaade2015_59x10, ecaade2017_019ee, 3b4b, ascaad2016_040e16, 8763, 9fbc, 8f98, b946, cdfb, bf85, 8985, 97ae, sigradi2016_637v, 488a, be90, abbf, c8fe, 8113, ecaade2015_152x31, ascaad2016_054p21, afea, acadia15_343w14, 256d, acadia14_229l, caadria2016_415x17, 21c0, 4904, 378a, 8329, 9ffa, 8380, acadia17_60aa, ecaade2016_036t9, caadria2015_087a14, 70d1, b045, 8381, cff7, acadia16_184m12, b031, ecaade2016_072j20, 5641, a48e, 1d76, ecaade2017_184oo, sigradi2013_397c, 6679, a28d, c428, 1414, 014f, ecaade2016_167s47, 773f, caadria2016_457h19, ff5e, b8b3, db0a, b3bd, ecaade2015_114i22, ecaade2014_206o53, ceb9, 1d4b, acadia14projects_627au, d56e, 86ac, ca1c, d22f, 35ca, b22c, 22f1, 7ea1, 1d7f, 35b5, abcd, ijac201715104ll, acadia17_89v, sigradi2014_345f8, 2013, ijac201614202v7, ijac201513101i1, ecaade2015_83g16, e5e7, 3526, afbd, ecaade2016_243e65, sigradi2014_347l10, ff1d, 22f4, f93b, c646, ijac201412401v3, 97af, ecf4, 56c3, sigradi2014_075f7, 4cfb, bfa5, a2fa, ecaade2016_067i16, 95a5, 2474, 716a, 263b, 4536, bdd8, 263c, ecaade2016_091j25, 78e9, 5bf7, 19e9, a45b, e596, c0f1, 5ac4, 5bd6, 24a6, 23eb, 469b, e815, ecaade2015_158d33, 9371, 100e, af1d, acadia16_280y17, 8adb, 1777, ecaade2014_044k11, 5a91, c205, 0083, 6b60, c1b3, 739a, 66fe, 3405, ecaade2017_031jj, db45, 56eb, 424c, acadia17_435h, 9927, 56dd, sigradi2014_021r1, 88a3, 84bb, f905, a6c4, 3f81, 0de2, 6d6a, da15, 2a62, ecaade2013r_010z6, e264, sigradi2016_792p, 6416, e93e, 2772, 99fe, 0b0c, ijac201614309v6, c444, sigradi2015_10.307z20, 568c, 1a43, 39ed, 98ef, 3883, acadia17_146k, 47ea, ecaade2017_152d, e36f, acadia15_95k3, 3f0a, c0ad, 4487, sigradi2016_534tt, 051d, bb57, 8539, 28e6, 9870, 4e0a, 817b, eb84, ascaad2014_005r3, ecaade2015_118x23, a50a, 471f, c1da, 2958, a249, 6ab5, ecaade2016_217n55, 776e, ae88, d373, 2f07, 868e, acadia17_678rr, c689, 8446, dce7, dc76, caadria2017_009x4, fe65, ba3f, de02, 9f32, 6b56, 4e2f, acadia14projects_435ar, 9db9, ecaade2015_100a20, bc5c, ecaade2016_119r32, 83e6, fb1d, 4e10, 0652, 5e80, bf44, 44ec, caadria2015_013j2, ecaade2017_199aa, dcf7, 37d8, 48da, 43eb, ascaad2014_017o9, b5e5, 88e8, ec1a, a0f5, 514f, ec0b, 18f9, 43ff, 51a1, 212e, ec46, ecaade2016_095a26, ecaade2017_309nn, 779b, d950, acadia14_709ao, 9c54, 4dc9, 5119, 3181, abc8, ascaad2014_035s1, caadria2017_174f42, 5b42, bc2f, 3949, 73f5, 41aa, 7e21, d0fb, 8bf9, ff8d, ddaf, 1f0c, 7d86, 88f7, 505d, b888, 1557, acadia17_598a, 8aa5, fcbf, ecaade2017_027ww, aed0, 72b5, a414, a454, 06a8, 85f4, caadria2017_118w30, acadia15_357z15, 17a1, caadria2017_067s21, acadia17_178jj, ecaade2015_138v26, efcc, 882f, 80f5, ecaade2015_59n11, 3ebe, 9df5, ijac201614406h4, caadria2017_132v35, ecaade2015_298l65, e7f3, faed, 4c2b, b36c, 6254, 6ac7, caadria2016_601n25, 7c95, d80c, b36e, a389, 65c0, 0b9d, 3bca, 3219, b409, 08f3, 3bc7, a774, 68bb, caadria2017_048a16, 559d, 261d, a85d, 1f23, 591d, 52d6, c6ea, 3865, c13a, 3b30, 6535, d6ed, 5abd, cf67, ascaad2016_021h8, ac76, 6179, c457, sigradi2013_289m, c037, 6f68, e11b, 8a8c, 3698, bd80, 5be6, sigradi2013_157p, ascaad2014_029z7, 1bab, 74a2, a976, a8dc, dcdb, c403, 283a, e23d, acadia17_620zz, 0748, 1585, ecaade2016_119o32, c6a2, 87d0, 5802, acadia17_426l, ijac201412402e5, 51a8, acadia17_330kk, 33d5, adca, e4ca, sigradi2015_12.19w26, f5fa, f5fc, sigradi2013_157, 99c9, 8930, eed4, 0036, 3234, 3980, 8370, ab9d, ecaade2017_019zz, ecaade2014_080b19, caadria2016_125s5, sigradi2016_695t, ecaade2015_161g34, 153c, caadria2017_124z32, 353a, 2245, 58f3, ecaade2017_248ss, 3264, 0b92, ascaad2016_039p15, ecaade2017_215ww, 0acb, ecaade2017_100g, ecaade2017_083mm, sigradi2014_041k3, 357b, 8395, 803a, acadia17_322ww, acadia14projects_43aa, acadia15_123o4, 36f2, 8ece, ijac201614105o4, cc6d, ecaade2016_150a41, 151a, caadria2015_130u21, d09b, ijac201715106yy, sigradi2015_9.347z17, c57a, 0595, cd18, 4621, 0daf, 55d5, 54d8, f7fb, 9605, db16, acadia17_534oo, 0b71, acadia14projects_655ah, 8b2b, f561, fdb3, ecaade2017_253x, b7fd, 6c1a, acadia14_555k, f071, b0bd, ecaade2016_037x9, 80fb, sigradi2013_342j, ecaade2015_177b38, d3c4, e163, a9cc, e689, acadia17_37kk, 5dab, 7c9e, ecaade2016_058x14, fa12, e33f, 02c1, b7ee, caadria2015_164h25, aa62, acadia14_609ar, af29, 1ae5, ecaade2017_140cc, 70f7, ecaade2017_130uu, ecaade2014_186d47, 4be4, bed9, 7677, 1485, ecaade2015_196u41, 1375, 88d6, ecaade2017_054hh, ascaad2014_008l4, acadia17_60q, d308, 6a6e, f07a, c92e, 7e50, bb65, 7d17, 8eab, ecaade2014_206h53, 02f4, 6122, 3a03, 56ee, ac79, 2d69, f88c, e350, 2a7d, 4e0f, 51d2, caa0, b544, ecaade2017_105xx, 382b, caadria2017_051f17, caadria2017_048l15, af66, 7f3b, 10b1, 6d85, ecaade2017_133m, 55cb, sigradi2016_602f, 12df, ecaade2014_088b21, ecaade2014_186y46, acadia14projects_317s, 723e, 8bcc, 3e99, 4eb1, a883, sigradi2014_263i1, b456, acadia17_500jj, 893d, ecaade2015_55s10, 5d33, 2ef1, 01da, ecaade2014_112h26, 13eb, fbc7, 103f, ecaade2013r_006u4, ijac201614201o6, acadia16_88x5, acadia17_598d, ecaade2015_196n42, acadia17_424nn, 09ae, 6f8e, 1c4b, 60fb, 23f3, ecaade2017_189zz, 24c0, ecaade2014_157u38, 56ac, sigradi2015_sp_8.6i30, 5ba1, 3f59, b576, acadia17_258s, acadia14projects_647ax, fb53, sigradi2013_271, ecaade2016_230s62, 1d04, ijac201614401b1, ecaade2016_055f14, ecaade2017_059ll, cc06, c4a2, ca62, acadia15_232u9, 3c75, 372c, f5eb, bbec, 3910, a741, 45c4, ad09, cb23, 97d4, 282e, bd05, b441, 4130, 25a6, 131b, caadria2016_197k9, ecb6, f1cc, b4c7, edb0, 8e89, 5fb7, sigradi2015_10.140f19, ecaade2014_072r17, b520, 164a, 93eb, acadia17_358dd, 525c, 7970, 91cf, ecaade2014_138t30, ddf9, ecaade2014_096w22, de06, ecaade2015_169c35, 4843, aa71, 18f8, 1faa, caadria2015_164j25, 8d2f, 3619, 5362, ed11, b528, 43e5, bfd3, sigradi2013_243u, ecaade2015_92k18, 8899, 4e30, ecaade2016_123d34, ijac201614105u4, 94b6, a399, a688, 5d95, fac9, sigradi2015_3.221s4, 2f66, 63d2, 0d17, 00a1, be7e, ecaade2017_jgos, b0c2, acadia14_609aj, 6f57, caadria2015_069p8, c28e, 5325, 2918, ecaade2017_143g, ecaade2017_199ii, 612b, f4b6, 3170, b5c7, 432b, aa4d, e570, caadria2017_028a10, f30f, 37aa, 91a1, bc3a, d84d, 28ce, ecaade2016_217n56, ecaade2014_226c59, 8339, 69fe, 7d5d, 5bbc, ae6f, 49e0, 3c2a, caadria2017_004i2, ecaade2017_044vv, 9e58, acadia17_82g, ecaade2017_255yy, 5270, ijac201513105e4, 81df, 304a, 304b, acadia16_270u16, 2107, ccf1, 0458, ccff, cb0b, adfa, 4833, 6fcc, e672, 2fd0, 6493, 7ee7, ecaade2016_191k51, 84cd, 1576, c5a7, 5294, 3c71, 77e6, efe8, ijac201715104y, c690, acadia17_52g, b918, sigradi2015_sp_10.179i31, 85ac, sigradi2013_223, ecaade2017_170a, sigradi2013_52g, 9842, 70bc, 0576, c5af, caadria2016_229v10, 16c7, 2982, b8b6, e5e5, 5b13, ecaade2016_162v44, sigradi2015_8.239b14, b1b9, 82a4, 76f8, sigradi2013_271m, ijac201715104ee, acadia14projects_647au, 1339, 3d48, 1897, 571e, 3420, 95b5, ascaad2014_017y9, ecaade2014_036f9, ecaade2016_074m21, sigradi2016_737ee, 487c, ascaad2014_001b1, b190, 69a6, c15a, de76, 58b0, 0c1f, acadia14projects_291g, f98f, f6c6, e074, 9d4a, a237, d13f, acadia14projects_317aa, 0ecd, sigradi2013_194z, acadia14projects_199ag, 0548, aad5, c2a2, 886c, 06e3, 18e5, 08dd, 27f2, 3fc7, 3ef9, acadia14projects_23ad, 48e7, sigradi2013_95r, ae8c, 258a, b00e, 7683, f023, 97fa, 0f0d, 087d, 63bd, ba40, 317e, 4880, 2cd0, acadia14projects_435aw, ecaade2017_264qq, 0b2c, 0502, sigradi2013_379, d8f5, 5e57, e8ff, caadria2017_009p4, sigradi2016_590e, ee02, f31d, c15f, 9c3d, caadria2016_291c13, a2d5, a484, dba8, 751b, 0076, c6d0, 1a7d, da93, 4e29, ecaade2016_018x4, d4b7, d089, d025, 7d7f, sigradi2013_271l, ecaade2014_016h4, 757c, f172, 3858, ijac201614205k10, f22e, 1e20, ecaade2014_151v35, fe66, caadria2017_142c37, ecaade2017_046qq, ecaade2017_215v, 0342, acaf, sigradi2015_11.34a24, ecaade2014_044b11, ff9c, fbb6, 7366, 85ef, ecaade2014_232z59, 1b22, e7be, ff87, 5c59, 54e1, aec9, d726, c717, b597, 4d9f, 9cf0, d92a, baba, 2992, 15d1, 32f8, 952e, ecaade2017_042y, acadia17_630a, eaca, f624, 2569, 5352, be97, c391, 9e48, 8b5f, 7ee1, ecaade2016_016g4, 3e92, a0c2, caadria2016_683s29, 397b, 173f, 4168, d61a, fdb6, 17b6, ee9c, acadia17_670vv, 5467, a106, cba6, a0c9, 4037, 4355, 7ac3, 7583, caadria2015_139z22, sigradi2016_611s, fe05, caadria2016_693a30, b87d, 9adc, sigradi2014_249n9, caadria2017_101n27, caadria2016_229r10, d2da, 0b50, 9304, ecaade2016_158j43, 6582, 6c21, d39b, ecaade2014_086v20, e9c8, caadria2017_033r11, e82d, acadia17_492ff, dbdc, c4c8, ecaade2016_170s48, 98fc, b95e, 81ab, 19fd, 5c0a, dc36, 9454, 07d5, aedc, 72ca, 2a7a, aed2, e993, 2a92, 7267, 5c92, caadria2016_861b37, acadia16_432z25, acadia14projects_115al, 4083, b417, sigradi2014_082r7, 65ff, c94d, 0a5f, 7d12, 3de1, 90c2, caadria2015_105h16, 3c56, 9953, 58c5, 7f21, acadia14_339x, ea46, caadria2015_130l21, ecaade2016_073x20, 83d3, 3621, d90e, caadria2016_311x13, b850, 04ef, ecaade2014_035w8, dabc, 9860, d179, 02f0, 883a, 6b7c, 55f1, be22, 13f6, b681, 1191, 00fe, caadria2015_213r32, 8d01, ecaade2016_154r42, 5786, 6814, 66d4, bc94, caadria2015_081f12, 91fa, d00d, acadia16_414b25, 5ad3, ae36, e5b4, 4da5, c724, 19fa, 626d, 2d86, ed92, 08fe, 2adf, cd35, 38cb, e52b, e46d, acadia17_18i, 4673, f595, ae8a, acadia14projects_453f, d9c2, f2c1, 47da, 6f11, a881, f1d6, 0575, 26dc, 529c, ecaade2015_138n27, ecaade2017_240u, bab5, 21bc, ecaade2016_217m55, acadia16_244y15, 7ad8, 1afb, 3ec9, b45a, ecaade2014_163w39, bc5e, d40c, ecaade2017_212hh, 01e0, ecaade2015_206g45, 0db6, 1e16, 5866, aa77, 0d06, 5b94, 8a2d, ecaade2017_254jj, d901, 87be, acadia14_219g, 8195, 4654, 1878, 6cb1, 2061, 738c, b125, ascaad2014_032n9, 4b2e, 1e73, 9582, f7a7, 598a, c911, 7735, 6449, 8ae7, e77f, sigradi2016_654a, a672, d452, 3fae, acadia17_82c, ebcc, ecaade2015_158k33, d0ab, 6fcf, 73b0, ad0e, 853a, 3abf, dc5b, b7b0, sigradi2014_032n2, ced0, 0ff2, 691a, 5ffe, sigradi2013_234j, acadia17_60p, 5b30, 8444, 7bb8, ecaade2013r_012o7, ecaade2016_197g52, dcd8, ac29, 5abf, ecaade2015_161d34, 9581, acadia17_366w, 92ed, 4194, 7df2, 573e, 84e1, b102, e6d4, efc2, dd32, b260, ecaade2017_grif, 870e, 6b19, ecaade2017_288bb, 5e44, 0a44, a030, 1b5e, acadia14projects_473ad, cbfc, 5fe4, 7981, 4450, caadria2017_096v26, ecaade2016_154t42, 348f, acadia17_520g, 6d1e, aea0, f266, 14c7, acadia16_106x7, ecaade2014_233o60, 2591, 7a37, 0e2f, 222a, acadia14projects_33am, 1c8c, ee10, f8d8, 3ae3, 8fde, d141, ad50, 23f5, e30d, d29d, b145, a964, sigradi2013_342s, f43f, 9ebd, 3af1, a101, acadia17_145b, ee74, 16a5, 184b, 2e1f, b365, eaf0, 7848, caadria2015_130h21, 4216, b411, e9bb, 25b7, f6db, acadia14projects_589e, efa8, acadia14_579l, 96e9, 6b67, eca6, ecaade2015_250g57, acadia17_153k, 50fa, 4a9d, ed1f, ecaade2016_071j19, 8a2c, 749d, 218c, 6aae, ijac201715106rr, 947e, sigradi2015_9.141e16, 8764, ad84, 69f9, ecaade2015_130k26, ecaade2014_023z6, 0475, e4f1, ecaade2016_127f35, 0095, ecaade2015_185p39, 6ade, 66ac, d767, 739e, 47fd, 3c5e, ascaad2016_004p2, b943, d6ad, 99ad, acadia17_456kk, ce02, acadia14projects_43at, 4a51, ecaade2015_235m53, d30d, 183f, 2889, 4689, 8905, 562e, 4a95, 4dcd, b016, 5650, ecaade2016_166a47, 3d41, 9d0e, 1c6e, 1798, 25cc, ascaad2014_024i5, 0b78, fe4d, 8244, 88f9, 5d40, 7623, 1f20, 3bcb, c6bb, 6b30, acadia17_365f, ijac201412301r6, 3957, 4f08, 194e, acadia14projects_479a, 0a4c, 3552, aaa7, 6508, acadia17_101u, sigradi2016_710bb, b032, 1b8f, 4a6a, e29f, a268, 17cd, 5c1e, 5534, 26b4, cdfd, 6a60, 3183, 61e1, acadia14projects_435a, 4fa4, f7a6, ecaade2015_171b36, 3ca3, ecaade2017_105ff, ijac201412402u4, dc08, b6bf, d941, 9148, 041b, ea71, fa05, sigradi2015_11.165t25, acadia15_195e8, afe0, 58ca, ascaad2016_039o15, 2e3a, e4b6, ecaade2017_255j, ecaade2016_089w24, ecaade2016_062f15, cc20, 9243, f077, 5a11, fc46, 930d, 0954, a2ff, 272f, 6095, 90ef, ef78, 5a65, 6d44, 66a9, 5b8f, 7c9b, 4bf7, b902, dd98, d0bb, ecaade2016_mrtf66, d8b9, sigradi2015_8.289w14, 3240, 0ba3, 8007, caadria2017_165y41, a34c, f21b, 2008, d076, caadria2017_104v27, b84b, 527d, e396, 377b, ijac201412303y8, b022, b2ae, df7a, ecaade2017_122vv, 1097, sigradi2016_778pp, c2b2, dc63, caadria2015_033c5, e694, 9d09, c7a6, 231d, fca2, caadria2016_187w8, 6102, 2347, 931e, 8bd1, f15e, acadia16_432t25, 4fc9, c9af, acadia16_478n28, b7ad, sigradi2015_6.387j9, 7920, 247a, 8566, 375c, 4d00, 2c9e, f42c, 6013, acadia15_343f14, 27fa, 1ec2, sigradi2015_6.42v7, 2096, bc2c, b7a0, fbdc, sigradi2015_11.222p26, acadia17_522cc, f3da, e69f, acadia17_608bb, 87cb, f474, bd43, acadia14projects_619ac, acadia14_125ad, caadria2015_122j19, 38cf, 4153, dc90, be74, b2f7, 01af, ecaade2014_201b52, 56ea, 0f2e, f2be, 0ab7, ecaade2015_195j41, 6f83, 5642, 182a, ecaade2017_046a, ecaade2015_287k63, 3924, d6c7, ed6d, eb19, acadia16_130o9, 1880, acadia17_59c, 2825, d635, ecaade2015_227r50, caadria2017_163f40, ecaade2016_023n6, 46ea, 442f, 65f1, 9e16, cbea, fcd2, e932, e87f, 387b, 9411, acadia14projects_531m, 52f4, 973a, 5694, b1c3, sigradi2016_642ll, 5f1c, ecaade2017_305g, 1d7c, acadia14_317x, 146a, ec23, fe74, 3b0f, f766, 5e5c, 9e68, ijac201513306w12, 1e1a, caadria2016_055n3, f33c, 1f1e, eebd, caadria2016_167k7, 0349, 71a8, acadia17_520q, ecaade2017_195ll, b0a1, 1ca0, cc87, bbad, fa45, 0c45, bd89, 4c6e, e6ee, 9363, ecaade2014_108i24, fe7a, b65d, 65ca, fa87, 64f4, caadria2015_142n23, caadria2015_208a31, 4779, 683c, 2287, 5909, acadia15_173r6, ecaade2015_284k61, e460, ijac201715201y, e02d, 892d, feb3, b77b, 35fc, 23b7, 07d6, 8311, 383d, d697, ijac201513303e11, ade7, ecaade2015_327f71, acadia17_658xx, 5ab1, a1aa, aa29, edfd, d493, bb89, bf43, sigradi2015_8.47n11, 27ee, acadia14_655v, 0e8d, b63e, d4c2, 3537, d358, 582b, 7ab6, abe8, 504a, ecaade2017_203gg, 62a3, ecaade2014_157t38, acadia17_60r, 5313, caadria2017_030y10, 660b, a563, 7169, 3c1a, 2409, ba0e, ecaade2016_210y53, acadia17_292t, 1ebf, f4ac, 3345, 7b5a, 1672, 2af5, c36b, e381, caadria2017_040k12, bcdc, 721d, acadia15_343s14, c3a7, acadia16_88a7, 9461, e197, 7bb6, a673, e7af, d426, f47a, c6a6, 35b3, 3e97, 0976, 32d5, ec71, 6dd3, 2abc, 9d42, 5a5f, ascaad2016_046j19, caadria2016_333t14, e640, 5c54, 2bfa, f89c, 2e32, ecaade2017_098nn, f317, acadia17_491aa, af0e, db40, e6c1, sigradi2013_389l, 8ad5, d155, acadia16_344w20, cc04, 0851, e411, 73a5, be41, 11df, 35ec, 57d4, acadia14projects_479c, 3f4a, ascaad2014_017f1, 4e5c, e331, acadia14_189as, a6c1, af8e, e66e, 7cad, b59c, 2951, caadria2015_081p12, 7d6f, c5e7, ecaade2015_284s61, f583, 74e2, ijac201614302a2, 862f, 2495, d819, 7ea5, 4c0d, ecaade2015_18f3, 83e9, ecaade2016_087p24, sigradi2015_8.328o15, acadia14_427am, caadria2015_102v15, ecaade2015_206m45, e069, acadia17_598vv, acadia17_82w, ecaade2015_18c3, 677b, acadia14_375i, 34d8, ecaade2015_22a5, 75ea, 0be2, ijac201614303n2, 090f, 68ba, 3523, a400, a768, e501, 2e7e, c6db, acadia14projects_167y, 8c19, sigradi2016_484i, acadia17_26l, cc50, ffb3, 6e9a, acadia16_88n6, ecaade2016_032z8, 928a, 3cb3, ecaade2017_256u, d3e8, acadia17_640w, 617e, ecaade2014_072l18, 20e2, dbab, 7734, ascaad2014_017k1, ecaade2017_229dd, 6379, 8440, acadia17_322b, 712e, 6d84, a757, e7a3, ecaade2017_198f, d61d, ecaade2017_046zz, 31a2, d698, cb51, ecaade2014_015j3, 9ead, acadia14_463z, ecaade2017_306k, b541, e8c1, 8060, 7fc0, b312, 1839, sigradi2013_429c, f8be, 81be, 6f55, c11b, 8e79, 9a8f, 033a, 83a9, acadia14projects_281ae, ce9f, 60e1, 5c68, a9e0, 66cf, 3be6, 6c93, ecaade2015_138h28, bfe7, acadia14_125z, 0ab4, c1b0, 0d5e, 8ef5, 3409, 1574, d87e, ecaade2015_309t67, e8ba, ffee, 3ef1, 8c4d, 758c, ecaade2015_200n43, c3fc, ecaade2015_294k64, 5b85, 06bc, 025c, 8634, c251, 991a, caadria2017_009r4, d45a, 53e6, 6e68, sigradi2016_568ll, b9c4, 7451, 1b77, acadia16_344e21, ecaade2016_ws-foldingv68, 2b36, ecaade2016_183t49, c85e, 81f3, f926, acadia14projects_145ag, acadia14projects_427ar, ijac201614302t1, e38b, 59e9, 1ccb, 0a3b, dc5f, db08, caadria2017_015v5, 5e75, caadria2015_081v11, 7e59, 0cbe, 5958, a38c, acadia16_470e27, 97c7, acadia14projects_435an, 5a8e, a823, 4982, 3bc6, ecaade2014_038t9, 40ba, e101, ecaade2015_138c29, 0300, 365a, ecaade2015_193v39, c9bc, ascaad2016_022f9, fcdc, a9d8, f3a2, e7f6, ecaade2015_227f50, 37a3, 5259, f6d2, 6694, 5d55, 87e0, ascaad2016_051c21, 8e55, 7d46, cacb, 1df5, acadia14_463m, e56a, ecaade2015_241c55, 51b1, acadia14_23au, dc9f, sigradi2016_732g, caadria2016_651x27, d522, 6076, 6b69, 4511, caadria2017_094t25, d755, 2ebc, f150, acadia14projects_517s, ijac201614205j10, acadia14_463i, 4257, 7d5c, 2d74, ecaade2015_225l49, ada0, 6864, 91b1, sigradi2013_425n, acadia17_137ss, 53db, 1773, ecaade2016_140s39, 5775, c791, aea3, 008d, 3bf1, 38b5, 47f3, 2fdf, df1b, 1829, f315, a190, 2546, 6b22, 79c3, d7e7, 7e67, sigradi2013_244p, ef99, 7bb0, ecaade2017_054q, 9132, af94, a3ef, ecaade2016_193o51, dae8, 12ec, 6e97, e733, 6855, ecaade2017_293ii, ecaade2016_163x45, sigradi2016_695y, 9d6d, 21af, 9aaa, aebc, 1895, ecaade2014_104v23, 6a9d, 786b, d3ef, d0ae, 7562, ecaade2016_225a61, 4c56, ijac201614104u3, a5ed, eff3, cacf, fbf8, d525, acadia17_62ff, ee12, 7ad1, 877a, 7e4e, 8efd, 1f60, acadia16_234f15, b008, 4c82, 3df8, 9bd1, 2a8c, acadia17_274ll, caadria2016_621r26, acadia17_307gg, caadria2017_027m9, bf63, ecaade2016_163c46, 02c9, 2d35, ed31, acadia17_154m, ijac201614303l2, 40ac, 92d5, e7cf, cc93, caadria2016_281c12, 9bc5, ef20, 6d04, d1c5, f06e, 4e20, 7add, ecaade2014_010i1, c28d, b9b2, caadria2015_122n19, ijac201513302k10, fee7, 6740, 802c, b9a4, d4c4, sigradi2015_8.189z13, 6a5e, ascaad2014_007f4, 0ee0, 058b, ecaade2014_230r59, caadria2015_114l18, 914b, 0fe9, 74b4, 78f8, ef9b, e9d1, 0384, fa71, 716b, 0836, 6da3, 3dd5, a4c3, be8e, 6286, 1c64, 96a9, dcfa, f505, 88ce, ijac201614208i13, 4a4a, c03e, c9d2, 34f0, acadia17_512aa, b272, 810b, 7833, caadria2015_117z18, 00a4, 4379, ae1d, 0b54, e59b, f05d, 1def, 7a8f, ijac201412403z5, f934, c1e5, 9f45, 6511, 1a50, ee38, caadria2016_507s21, 7e95, 7525, ca00, acadia17_211k, 9724, sigradi2014_273r2, acadia14_435ap, acadia14_479u, ecaade2015_158r33, caadria2016_529r22, c480, dbdd, 16b7, c56c, ijac201513202l6, 6396, 0e94, ca72, 064b, ecaade2014_080g19, 5377, 0ae8, 8879, 40da, 3689, 316a, a5f7, d626, cf8c, baf1, becf, b15f, 0421, ascaad2016_022b9, sigradi2014_232o8, ecaade2015_21z3, 20cb, 5bf6, sigradi2014_018l1, bc14, ac58, 4aa2, 0794, 79a5, b8c2, b107, ijac201614102u2, 9e7b, 0b70, 66ad, ijac201412304y9, 8398, f824, 9403, c953, 90ad, ac8a, caadria2017_029h10, f7c8, ecaade2016_048v13, 28a9, 677a, 4aaa, c369, 1904, 9b8a, 5e65, ebfb, ecaade2016_046w12, 690e, c67b, acadia16_106o8, f494, 31d2, 6562, f4fe, 28d2, f554, acadia14projects_517m, ecaade2015_202r44, caadria2015_077w10, acadia14projects_627c, b318, 7bf3, 35ed, 6f8b, sigradi2015_2.213t1, ecaade2017_213b, 7091, 9b2b, acadia17_511e, bdfa, e9b9, acadia14_619au, ab71, b84e, ecaade2016_190v50, 983c, a8ef, ijac201513306a13, sigradi2014_176c5, a9d2, a918, b2c6, caadria2016_321m14, ccdb, 77a5, 5fef, 27f1, 362c, 4031, a7fa, 32e2, c2ca, ijac201614306d4, sigradi2015_10.140r19, c594, 38db, acadia17_92p, acadia14_619ah, 5c93, 4c31, sigradi2015_10.7i18, 459b, ecaade2017_098mm, ecaade2014_041i10, 0e33, a717, ecaade2014_143u32, 4d0c, 7b9b, acadia17_296w, 5f23, 1a92, dfa8, 14c1, f7a4, e88b, d461, fbdd, e09c, sigradi2013_414e, caadria2017_037a12, 0afd, e2cd, ecaade2016_203f53, ecaade2015_144i31, d6ee, 1ddd, sigradi2015_10.250j20, d570, e1ae, ed93, caadria2016_683r29, acadia16_470h27, ascaad2016_005w2, 5e6f, 1044, 815d, 66f5, c421, 349b, sigradi2016_602g, 03dc, f414, 9101, ecaade2017_268dd, fc77, 97bd, 0c0a, sigradi2014_293v4, 1366, ecaade2016_118h32, e6fe, 9ec1, 28b6, 145c, dd02, 51bf, 891e, d477, 4cf3, 2b95, c48b, 469e, ecaade2017_077zz, caadria2015_072n9, ea16, bd8e, 889c, a6cc, 2431, ecaade2015_278l60, e2dc, b6ed, effc, c682, 269b, ecaade2014_163y39, a396, fb4e, 507a, 9ccf, f564, c465, b7dc, ecaade2016_193s51, ecaade2014_169s42, 190f, ijac201614305h3, 2c97, acadia16_244n15, 3c62, 1a5d, 6b10, sigradi2014_266f2, 7002, f1f8, 75c6, ff84, ecaade2015_199c43, 2486, 6555, 4a8f, ecaade2017_017h, e38a, 1af5, cdec, caadria2017_185v44, 990f, d640, 2a16, 2031, dda0, acadia15_311k12, 4289, caadria2015_218w33, acadia17_72n, caadria2017_015x5, ecaade2015_293d64, acadia16_460y26, ecaade2017_172cc, 3599, ecaade2014_163d40, ff10, 76d2, e9e0, 79c9, 1b16, caadria2015_086o13, 90b1, 17d3, e293, 960b, acadia14_655y, caadria2016_549l23, ijac201412301u5, ecaade2015_325b71, 1253, acadia14projects_681as, 1792, 9eb1, 9cd0, 8bad, f5db, cf5f, a113, 626a, b8df, bb99, ecaade2017_301g, ecaade2016_223w58, 695d, 4d1f, 0cec, 8f03, f374, 4323, 621b, f312, 4ed8, 30dc, 6be0, d0fe, 27be, ijac201614208h14, acd0, caadria2015_072u9, ascaad2014_017c1, 8bab, c7f4, 40a8, ecaade2016_045i12, dd3f, f3c8, acadia17_482r, a03f, ecaade2016_139h39, ecaade2016_230z61, sigradi2015_11.222o26, 095b, 2bfc, 58b6, 6886, 478d, ecaade2017_211cc, aa79, ecaade2016_068u17, 1335, sigradi2014_314l6, f046, b70e, 6f28, 6fb2, 0764, ef9d, 6adc, acadia14projects_199ap, a064, 3323, ecaade2017_252j, 2e8e, caadria2017_123l32, aade, eba4, 4be3, 6709, 21e7, ijac201513105t4, 9a27, fc04, 38b9, acadia17_598m, 6c0c, fe04, d563, 827d, ecaade2016_120g33, ce01, 35d2, e699, e095, acadia15_431i18, acadia14_589d, e283, a4b3, 58da, 6a2f, acadia17_177k, 96ca, 4d6f, c6d3, 146d, 7244, 08d0, 1fba, 1ff2, 5743, sigradi2014_292u4, 139c, 0aa5, acadia15_451x19, ebc5, 1e44, caadria2016_239d11, 6913, b1c1, 3e6d, 2200, c395, 5547, 0537, ecaade2016_tkox66, 82c3, 3a94, 9265, df8a, acadia17_71ww, 68b1, 87b6, ecaade2014_109s24, 31f4, cc10, a94b, 22d8, 3a02, 3eb9, 46f7, fc63, sigradi2016_470w, ecaade2017_170c, 9b8b, 35d3, cb38, 6d05, 3a8f, df3a, ecaade2014_195o50, 8f13, 6fb5, ecaade2016_067s16, ijac201412201f1, 5cb6, a2a3, 8833, ecaade2017_164l, 8281, f5c4, 8fc4, 943a, 2570, 343d, 13af, aef9, 65a5, 9c4b, ba02, c01e, f977, 674c, 3d45, 4360, 583f, 74d0, f9a0, 27dd, d52f, 91b6, 3787, 5661, sigradi2014_128a1, d174, ee5e, b26f, dac7, 6722, d008, ba38, 4a39, 14d1, d12f, 2bc9, acadia17_678uu, caadria2016_209v9, d7b7, 901f, 8950, 89aa, 4daa, 2647, 9aed, b9fd, ab16, 2d87, ascaad2014_026c7, 92ec, 1df0, 0afa, e7c2, dfbd, sigradi2014_132n1, ascaad2016_042z16, 061a, ecaade2016_136n38, 98fb, caadria2015_064l7, 84ad, ecaade2015_314a68, e360, e16e, 1304, 6e39, 4f81, c9ab, 0833, acadia17_630j, 7768, 9f3c, bbea, ijac201715105f, 1942, 8b0d, 655a, 999d, 2195, acadia17_273gg, 7e6e, ecaade2014_010h1, 58bf, 08a7, c601, 1327, 21e9, acadia14_291i, f689, sigradi2016_450pp, 3d00, caadria2017_094p25, 82bb, ecaade2013r_019d10, 6bcb, ascaad2016_005f3, 1e07, e046, 20b3, ecaade2015_138o27, 429f, 1bc3, d8ae, ecaade2014_072j18, b43a, 2d2b, 31cb, 2816, be2b, sigradi2013_386l, ijac201715201z, 26c7, ecaade2015_269p59, ijac201614206x10, 69ea, caadria2017_027u9, ecaade2015_158e33, 0fb4, 8fcb, ecaade2016_021p5, c552, sigradi2016_712nn, 1db5, bead, acadia16_470g27, 5834, ijac201715203l, 27df, ijac201513104f3, b941, 0532, 2b4b, acadia17_37jj, ecaade2017_097ii, ijac201614205r10, sigradi2014_169o4, caadria2016_777d33, 853b, ecaade2013r_012m7, 51a9, ecaade2015_268h59, 3d74, 01c7, acadia17_678pp, ecaade2014_089y21, 381d, 8191, a126, c4a7, sigradi2013_391h, ab4d, b671, 2d46, 054b, acadia15_110y3, 7758, caadria2016_383m16, d259, 4721, e09b, 54b3, de0b, caadria2016_013s1, 9e43, 9350, 0f52, 2646, 57b0, 955b, dec2, 3c8d, acadia17_637qq, 07d0, 5d54, caadria2016_517x21, 52e2, 9064, 7dff, fb69, 8439, acadia17_572kk, 86ae, ecaade2016_095e26, 41c1, acadia14_479av, caadria2015_114f18, 99a8, 8836, a941, f4ec, d3d9, sigradi2016_615bb, 2a51, d600, 89a1, 0da6, 14fc, acadia17_570ff, 58d2, 9c41, acadia15_311i12, 861d, a171, ea44, ff1b, 4134, ecaade2017_009z, d110, 63e2, 674f, 22ca, ecaade2016_123v33, ecaade2017_192i, ecaade2016_113a31, 2998, 3440, 205b, 5ade, 1d14, dced, 7db5, 32be, 4307, ascaad2016_011j5, be1e, 0552, a4cb, ecaade2014_220g56, ecaade2017_290xx, sigradi2016_449nn, d6dd, ecaade2016_013k3, ecaade2014_214r54, sigradi2014_345z9, f7ce, 6ea8, sigradi2015_11.8s23, d41f, acadia17_637d, 80de, 9979, acadia14projects_579ay, eba1, 0322, 465c, 8423, 0dba, 01be, sigradi2015_sp_8.6d30, 88c9, 82e6, ecaade2016_068j17, ijac201412403p6, d067, 87d6, a4c4, 4606, ijac201614105n4, 69b1, 4f1f, ecaade2014_175p43, 329e, sigradi2014_345y8, caadria2016_425g18, 1726, 54aa, ijac201614202s7, 6747, 572a, f1b7, a436, e6be, ecaade2015_77t14, 4fc5, ecaade2017_257rr, 5636, 2bc8, 962a, 0cb6, c42f, 4484, acadia17_230ww, dfaf, 57c4, b61b, ef5c, 0a3c, 02c4, ascaad2016_004g2, acadia14projects_453j, 241c, ijac201715103ss, caadria2017_041x12, dd6e, 3a56, 32b1, b764, ijac201412305w1, 869d, 40b0, sigradi2016_654ww, c26c, 7128, ecaade2015_217k48, 0e10, c335, 828e, 9cd7, f1e1, caadria2016_405o17, e845, 2ee3, 9f6b, 72d1, beb0, 0be3, 5291, d4b9, caadria2017_122o31, 423f, cd3d, ecaade2017_116i, d3ee, 1d8c, 2fbc, 7f67, sigradi2014_279x2, 90c8, caadria2017_040i12, b979, 8be3, 1b5a, acadia17_62uu, a3a7, 9a0a, 8e34, acadia14_63al, 26fa, ecaade2017_277cc, caadria2015_150w23, f710, 8613, 55b8, sigradi2014_250r9, ace0, 9f02, ecaade2014_149h35, 60f3, caadria2017_021l8, a7e5, b12e, e414, 1a68, 4447, c87f, a016, 44f2, 96d2, febb, 8246, 787e, 8095, 1eee, 0a7f, ecaade2017_152uu, 4cca, 1021, 0411, 069f, caadria2016_055p3, 354e, d3e4, 871b, 8385, eb48, e165, c6df, ecaade2015_170k35, caadria2017_015n5, 963a, f992, 3981, b5d6, ee8f, ecaade2017_149m, aa9a, 04de, 293e, 96c6, 806a, 3e3e, ecaade2016_118w31, 267f, 6633, ascaad2016_024k10, acadia14_473aj, df62, 13ed, a262, acadia16_106g8, aa38, sigradi2015_sp_12.402t31, ecaade2014_057e14, ccdd, 14b5, dadd, c658, b0bb, 8e30, ecaade2014_015s3, 3e4d, f7ef, caadria2017_074l23, 1635, ecaade2017_095x, e992, 0ed6, 0b32, 83f9, ecaade2013r_002f2, ddc2, 6293, caadria2017_122z31, 8d15, 03e2, 88ec, c049, 3cd8, 4e18, 3126, 11ce, ecaade2013r_013b8, ecaade2015_100x19, acadia17_60cc, acadia14projects_101as, caadria2015_108o16, 1aa7, a3b4, 8fed, fcf5, cc1c, ecaade2016_102x27, 1bef, ecaade2016_065z15, acadia14_719o, 06a0, ascaad2016_018m7, 179e, ecc6, 6a20, 965c, 1e1e, ascaad2016_043j17, 94da, c5fc, 993c, 64e3, c4fa, 6ec9, 8d68, 8ef8, 5c29, ijac201614102n1, 3b45, acadia15_123k4, 6092, 503a, ee66, 011d, e1f4, c199, ef9e, 446b, b11a, 0221, 5eea, caadria2016_467r19, 990d, 824e, ijac201412301h6, 34e0, 9f43, acadia17_211l, a38d, a988, ijac201412303c9, acadia17_358ll, 47cd, 863d, 0082, baea, ascaad2016_004s2, f7f4, 3e45, cf0d, accc, aadd, 846b, 57f3, f832, 87a3, db3e, 3000, ecaade2017_227r, 5822, ecaade2016_140l39, ab64, 09f6, 61d9, ecaade2014_138r30, e5fe, 3130, c72d, 0e72, 7ea2, 8bac, 7fa9, 0866, 8547, f079, 777f, ecaade2016_217l55, 9a58, ijac201715204nn, d8e9, 55d8, 21c3, 60ab, 698b, ecaade2015_207s46, 3ded, 338e, f4d6, ac9c, 7ca5, c703, acadia15_251o10, acadia14_145ai, e9f7, ecaade2017_215hhr, 06b2, 5cdb, acadia16_402n24, sigradi2015_6.151h8, 205e, a70f, 634f, 0cc4, 4ad7, 9883, 415e, sigradi2013_261, 16fc, fd17, ijac201513104d3, 606c, 6ba4, 7b42, 1ff6, e811, 56f4, 77b6, sigradi2014_263z9, 83e2, cbee, 408b, 85bc, ecaade2014_239j61, 2b20, ce15, ab48, 49b5, 6da5, 67f5, ecaade2016_067c17, a1bc, 051f, f65e, acadia15_110x3, 30be, f406, 8e7a, ecaade2017_252h, 0135, 17be, 3ebd, caadria2017_027o9, ecaade2016_164h46, 3064, e1f5, 9a49, caadria2015_126o20, 1769, 9359, ijac201412204d3, ecaade2017_288x, sigradi2013_400a, 249a, 8008, a5a8, ecaade2017_252f, ecaade2014_052h12, f718, a1fd, acadia17_600hh, ecaade2014_111n25, 3903, 32f7, a2b7, af2d, 131a, 5ef0, 9b87, 58d7, acadia14_43al, a97d, d6e1, ecaade2016_210h54, 2ebf, 9d33, e69d, 057c, 12da, 0d9b, d686, 4eeb, 0df8, e245, 122d, acadia17_82h, 6733, 6e0b, f969, ijac201513304d12, c656, caadria2017_081z24, 9c8d, 460b, df39, dd55, caadria2017_185u44, c3f1, caadria2017_079c24, bba9, ecaade2017_143h, 6536, e308, c503, acadia16_352x21, 38ea, ecaade2017_240y, ijac201614403u2, ecaade2016_162f45, ecaade2016_213s54, fcad, 1887, 93ce, a93b, 4aa6, cdd6, 7550, 48f7, 2f47, ecaade2017_208l, 12ca, acadia15_407k17, aee4, e9bf, 38f9, ed24, cf68, 1c0a, 8470, ecaade2016_073a21, 4225, 225c, ecaade2016_071c20, 0ef8, 1084, cbef, 456b, 83f8, afc6, caadria2017_183a44, e0fd, ecaade2015_144k31, 4049, 1a6f, 6748, acadia15_357l15, ecaade2017_039h, bfc8, 1db1, sigradi2014_330k7, 4d91, sigradi2013_343d, sigradi2013_111, 420f, caadria2017_072a23, fbbd, d81f, caadria2015_176s26, ijac201715106oo, acadia14projects_87ae, ascaad2016_033g13, 7bcf, caadria2015_220c34, ecaade2016_021w5, sigradi2014_015g1, sigradi2015_8.328r15, 3f22, b337, 1c41, 1e25, c9a6, ecaade2017_105uu, ecaade2015_143s30, acadia15_311p12, 6968, 8af4, 3f5b, acadia16_106w7, f050, sigradi2014_032f2, 8ad8, acadia16_88r6, caadria2015_081s12, 4482, ecaade2017_072b, d126, 01ff, sigradi2016_363ff, 0508, dbf5, 0ce5, ecaade2016_084j24, ijac201614102a2, ef5f, ijac201513102k2, caadria2016_517g22, c367, ec26, 5a61, 8e70, caadria2017_043i14, 74cc, acadia14projects_463az, 6861, ecaade2017_143c, 683e, sigradi2013_194h, 0812, b120, 416d, 5e55, a8e7, a09d, acadia14_125s, ecaade2013r_006z4, caadria2016_673b29, 077a, 68f3, ascaad2016_024h10, 491b, 583d, ijac201614403d2, 4354, f308, be48, 06be, caadria2016_569h24, d8da, ecaade2017_264f, 3f1b, a40f, ecaade2017_046m, 8cf3, d645, 2ffb, f6c0, 751e, b0c6, ecaade2014_084z19, 5bf9, ee63, d1fa, ecaade2016_243x64, 22df, 7879, 7248, bd46, 525b, de18, 842e, 53e4, 5bb2, cb4a, 541d, 550a, f84f, eab1, 2e0b, 8945, 87a5, acadia14projects_463h, 1bdc, 1a12, 847e, sigradi2015_12.19b27, 5f24, ecc3, ijac201614208l14, 8943, 06c8, b47c, e9bc, 51d4, 2a15, ecaade2015_25j5, 807b, 4d27, 443b, aeed, 2168, 9671, 6e5b, da87, ecaade2016_140y39, 384a, 3968, 0f3a, ecaade2014_094p22, 1dcd, caadria2015_124f20, f9d6, 11a0, d97c, 364a, 018c, ecaade2016_136f38, 7663, caadria2016_819m34, 32c6, 55d6, caadria2017_118m31, a317, 8455, 9695, acadia14_117h, acadia14_189az, ecaade2015_37d7, 7600, ecaade2016_095h26, acadia15_343t14, 0a7d, 81bc, ecaade2014_218t55, acadia14_523ao, 33d9, ecaade2016_165v46, 2841, 0da4, 829a, 5d10, ef10, ecaade2014_052f13, caadria2017_185x44, f1b2, 47b7, d5f5, dbae, acadia14projects_601x, 2e09, 2501, 026a, ijac201614203h9, acadia17_247rr, da95, 8d1b, 2d5c, ecaade2013r_019c10, 0cf1, e734, c404, ecaade2016_224r59, 1b70, acadia17_222l, ecaade2014_145m33, c47a, 3450, 32eb, ecaade2017_051y, 341b, ecaade2017_091a, 2783, 36dd, 746a, sigradi2016_729xx, acadia17_598h, 651d, 60e6, 60a2, b22a, f6fb, 056e, sigradi2016_360v, f1c8, d279, ascaad2014_029w7, 50d3, e54e, 5c84, c7d3, 7561, 0788, bfdf, a9f3, ec9a, 5fed, ecaade2016_158d43, 3b47, 63ac, 5fe9, ecaade2013r_002i2, 6639, cc15, acadia14_579f, f589, 0f3b, ascaad2014_033e1, 09f9, c7ea, 8eef, sigradi2014_313t5, acadia14_497u, f437, 81a6, b7e1, 25bb, 7e1f, 0c25, 391d, ecaade2015_304f67, cd13, 206f, e3ef, 9596, 86c4, acadia17_532dd, 67a4, 787b, fdea, ecaade2013r_005n4, a3ff, ea01, 606d, c73c, 9ee5, ecaade2014_139c31, sigradi2015_13.181p28, ascaad2014_023w4, 6c5c, c67f, 1ce7, ecaade2017_156y, 2674, ecaade2017_240t, 751a, c754, cdee, b6f7, 0f4b, fb35, d145, caadria2016_187e9, sigradi2013_234c, acadia17_266w, c2af, efd2, 1ab4, 6601, bbdc, acadia17_145c, ec47, 95a8, e33d, 6bda, 1727, e03e, ecaade2016_027e8, caadria2017_003r1, 3669, 913f, e470, 10b9, 5c24, 86a4, acadia17_162y, sigradi2014_049i5, acadia15_371c16, b5f8, da9c, sigradi2015_11.142f25, 774c, 3abd, be86, 2358, 9511, 0a79, caadria2015_119e19, acadia14projects_691az, acadia14projects_281ad, 9bca, ce67, 2f6e, 78b7, 4f3a, ecaade2016_217c56, 561e, dabf, 15ce, 6120, 792e, bbef, bdf3, ijac201412401m3, ijac201412303g9, 08bf, acadia14_167u, 72ad, 1042, dece, 4cb6, acadia17_220u, 1fc7, 29e4, 2a66, caadria2016_809d34, 3f01, 8cee, ecaade2015_284j61, 9766, ffa0, ecaade2016_134d38, ee6d, acadia14projects_81p, 408e, acadia17_91xx, 7f77, 5c99, e4f8, f7bf, e924, 4ddc, 3d8b, 37a4, e1b2, 6d9e, 78e1, 3bf0, 2919, d75e, 9ca8, 0b21, d336, 8045, sigradi2013_358a, 46cc, e434, ecaade2017_249xx, ec21, 41e3, e9fa, c1c8, 9068, a6cb, d64f, acadia17_512r, ecaade2017_256ll, ecaade2014_014y2, caadria2016_167b7, acadia14projects_347ah, 1367, 47a4, 2189, aeaf, ecaade2015_228a51, d5c4, 7732, 68d7, ijac201614207c12, f3fc, e320, acadia14_389az, fbcf, 3311, 3d8a, 61c2, 2d7b, 9974, d955, 45ee, b86e, 71eb, f169, ecaade2015_294n64, ae71, 3e0a, c8ec, 2f91, d20b, eefa, 7047, 82ab, f435, c843, ecaade2017_291s, 5762, 0d7a, 1a8d, acadia14projects_627a, e906, sigradi2015_10.138w18, d6b5, 002d, 6707, cf50, sigradi2015_8.186k12, e1e1, 6a33, fc54, 6ee1, 89fb, sigradi2015_3.43k2, acadia15_284z11, 4a56, cc5f, ascaad2014_015z8, 1cc4, 5c58, 68a9, 9297, 1be4, 836a, 8835, 950c, 1457, 7aac, 8b50, 661a, 4962, 951e, c161, a602, 0787, ecaade2017_198k, 3180, 4c1c, 96f9, acadia17_590qq, acadia17_322d, 7737, 8011, aab6, de6b, ea05, b43c, sigradi2014_282p3, 438f, 6422, 6009, 4459, 4874, 9e74, 8c06, 9ee6, eccf, 06a6, 83d9, sigradi2013_54n, ecaade2015_336y72, 9ef3, 6a03, 02d1, 2433, 1f5d, c148, 1b32, fd32, caadria2015_130k21, a54c, acadia14projects_579d, 52cb, c3e7, 7307, 55e9, ijac201614402k1, e951, d472, ijac201614308t5, e11e, ecaade2013r_008s5, ecaade2016_132a38, ijac201715101l, sigradi2015_11.165j25, fd6e, 7ff2, 1a99, f326, dfd5, 978c, abf5, a10f, sigradi2016_625c, 8fe9, 8eb7, bec9, cb05, ecaade2015_138m28, acadia17_349m, sigradi2013_342p, 657f, 85ee, ecaade2016_bkol65, ee73, sigradi2016_488p, 36a6, 36ff, 73b9, ef82, 11a5, b5f6, 42c3, b75c, bfa3, ecaade2017_230rr, sigradi2016_488o, ecaade2016_147s40, 156e, 5e1d, f9ac, acadia14_23v, 3498, 0e5c, acadia17_71oo, 369e, 596b, 33f2, caadria2016_683n29, 685e, baf7, ijac201715204hh, 1c50, acadia14projects_33ak, caadria2016_735o31, 0169, 3717, 35a0, acadia17_435e, 9179, 1bcd, 6505, 06c1, 14be, sigradi2015_sp_11.278n31, 2712, ijac201412402d5, acadia16_140t10, 9628, acadia14_479e, 0715, 01a6, f1fb, 3cb5, f0bc, 7696, ecaade2017_256ff, ecaade2015_318v69, ae03, c2ae, bb85, 399f, fdbd, a5a7, ijac201412303d9, e996, ecaade2015_64k13, b862, 44f9, 31a4, 2d30, fa2c, caadria2015_126g21, ec09, d823, ecaade2016_018j5, ecaade2017_059ss, 2989, 52ed, c569, e646, 0d3a, 8081, e925, f285, d271, ijac201614203g9, a300, ecaade2013r_007d5, 65a3, ecaade2016_208x53, bfca, ijac201614201s6, 050a, acadia14_619an, b57d, 2f55, 64e1, 490c, 0e32, 55e6, acadia17_110q, acadia17_296v, 9c97, 7e1d, 6d51, 21cf, f842, 5920, 30ce, 0bf4, 2ae9, 7056, sigradi2015_7.203j10, ecaade2017_ws-archieduw, 4256, ca7d, 7f51, 448f, 3d09, dbb1, 6fce, ea45, b98b, 0df0, adfe, 4894, 7534, 1ccc, 16c1, 1522, 6aa7, ecaade2017_152ss, b1a1, ef27, ecaade2017_164dd, b868, a74d, 049f, 50a2, ecaade2016_bkon65, ascaad2014_028s7, 66da, 5f91, 6910, d662, 4788, 5cca, b136, 7b32, ed72, 56a4, 208c, 60cd, ecaade2016_163i45, 5146, 4230, ecaade2017_164ee, 9e9e, d15e, 752d, 7e36, cd72, bdd2, 6f6e, acadia17_82z, 9f61, ecaade2017_282e, 5e7c, 9f47, 7288, acadia14_153as, 13fb, a032, f6b6, b77d, aa3c, caadria2016_003g1, ceda, d6b4, d482, a69c, 76ec, sigradi2014_307p5, 4f86, 1ab9, 6001, a178, 838e, 8023, 3d57, b55d, c1cf, c982, caadria2016_095r4, 88f8, 97f7, ef97, f68b, acadia17_570ee, acadia14_661k, 8d14, 28a7, ascaad2016_045g18, acb9, ecaade2013r_009k6, ecaade2015_227t50, cd58, ijac201513205e8, ea32, 705e, ascaad2016_001g1, 4aa9, ecaade2015_178g38, 529f, e603, 0203, b768, 5907, 5f8f, a07a, sigradi2013_155m, b233, a386, ijac201715106l, sigradi2015_11.8t23, 26b9, 924a, d930, 6b06, 5bfb, 9cd4, 756c, c9fe, d5e4, acadia17_238rr, 0720, ae62, 50f9, dc3b, 8d1a, caadria2017_182n43, faa1, 6ed4, 29a2, 3a67, 949b, b042, 4602, acadia14projects_375aw, a4eb, 6d08, afff, ijac201412304c1, b93c, 2cf3, acadia15_395z16, 1076, e00f, 2806, bf3b, 752f, 22ab, 2662, 13c7, ijac201614207r11, 4a77, 3143, 1178, sigradi2016_732v, caadria2015_073d10, acadia14projects_339w, 1a76, caadria2015_130g22, c8e8, a68b, 05f2, 9c71, c32e, f1eb, c39b, c934, 5db7, sigradi2015_6.42t7, 9353, ab58, cae9, 0f34, 7fec, e41c, 8404, d5ad, abca, 9cbc, cc2f, 2ccf, 0381, d850, 2085, sigradi2013_62u, caadria2016_601g25, 36e5, d0f1, b2f9, f142, 1785, b7ea, fc8c, 9af5, ab85, 5a66, 129b, 18e7, df36, sigradi2015_10.378w22, 2607, a9bc, f95a, 5911, 1a5e, 301d, sigradi2015_12.259d28, d8cc, 8a3f, 9d08, c6c3, 6f10, e20e, acadia16_280c18, 4299, 748e, 7781, 23ba, sigradi2013_30v, ac06, 35e1, 3e12, f7b4, f560, 52d8, 9393, 695f, 66f2, 409a, caadria2016_611z25, sigradi2015_10.140p19, d2bd, 5f43, b487, ascaad2014_022e4, acadia14projects_145aa, c8cd, 0212, 7514, 6180, 404c, 9207, ecaade2014_111a25, sigradi2016_407u, db72, e3af, ecaade2014_220b56, 80a7, 9f52, 8462, 818d, 2370, 5570, f2aa, 5454, 20ee, acadia17_512k, 8c90, b15c, e4d3, 60ca, 7836, 6561, ecaade2015_298k65, fc06, cc4f, ecaade2017_044kk, e456, b2e7, ecaade2016_089y24, sigradi2016_714pp, 1cb9, 3eff, ecaade2017_031uu, 993d, acadia14projects_375k, 0045, ecaade2016_080y23, 1933, 61e4, ijac201715106uu, 6b72, da80, 9889, 00ee, 0997, bd07, caadria2016_405j17, b605, 0b00, 71e8, 2a33, 47b9, f479, ascaad2016_022i9, dcd1, a59d, 9439, acadia14_601ag, acadia17_138a, 0589, dc02, acadia14projects_153ar, e636, 41ac, a56b, 9100, c382, 1b4e, da6c, 7428, ea74, ecaade2017_151v, ecaade2013r_016v8, 8b64, 6d7e, f56b, 68b8, c533, 3581, b955, 18f2, 718a, e608, 63c3, b33f, 7c4b, d20e, bd4c, 5369, ijac201715201s, sigradi2014_128h1, cb85, acadia14_655x, f803, ce36, db35, 8c77, d15b, fb44, 1307, 2c26, aefa, ecaade2014_080h19, fc44, b10f, fcae, 2696, a8d0, 6fb0, c462, ecaade2015_248p56, bbe8, 4983, ecaade2014_140x31, sigradi2013_414a, dbcf, acadia15_57j2, ddee, c9a3, 72c7, ada5, e72f, 56fb, fa84, 4d8c, 0fb5, b6c7, 2f7e, ecaade2015_81t15, 3142, acadia14_671x, 45b5, 03ea, 3a7a, acadia14_53s, e007, 1ac7, 55bd, c723, 13d0, 07ec, acadia14_473at, 1e5c, 3139, 04bd, 8e65, ecaade2014_112m26, c672, acadia17_52h, 6018, 1d89, acadia17_413w, dd8a, ffbd, caadria2016_435l18, 3fad, acadia14_565p, ecaade2015_206j45, sigradi2016_801r, 05e9, ascaad2016_018g7, 5cf1, 703a, 2135, 92e7, acadia17_620vv, ca63, acadia14_627a, caadria2015_004h1, acadia17_324v, f339, 6060, 57d7, b39f, f021, 4da2, aad1, 7f45, ecaade2015_294m64, 4a0e, abe5, 0f39, 7482, 8086, 329f, acadia16_54t3, sigradi2015_6.151c8, caadria2017_129a35, 4e36, 6f6a, adf3, d091, af4e, 892f, 0d78, 8e01, 885a, ecaade2017_256hh, sigradi2014_178m5, 33f4, ecaade2015_301u65, d042, 8631, ecaade2016_198r52, ecaade2014_163f40, fe22, efa6, 411f, a704, 8f3e, 5f38, 88de, 3ac0, 371f, 3f32, f337, c6a0, caadria2015_168m25, 29c8, bd2a, 00c0, cb8f, 777c, f755, caadria2017_018p7, ijac201614202n8, a7cb, ascaad2016_038c15, ff60, 7c35, 44e1, bc89, 5870, ecaade2016_127b35, ecaade2017_213d, c589, 831f, ecaade2017_029y, ijac201513205h8, acadia14_347an, cc71, sigradi2016_710jj, 39c5, ac3c, 94f9, d2c1, f84a, c197, 107a, 7165, 89a3, ecaade2014_143o32, 7f03, ea57, 5bb6, 48ad, 5165, 6c0e, caadria2016_073x3, ca04, 24f9, 3d92, 1a09, 129e, ijac201715106a, 245b, 3ee5, 2d7e, 8cf7, 0ef4, ijac201513201h5, ca3c, c48a, 316c, 8a98, fe79, b4fb, acadia14projects_619ad, 4ad2, 0c51, f227, 9aac, acadia16_184z12, 9282, dda6, 2750, 1fff, 8ccb, 23c6, 2595, f5b9, acadia17_390oo, 0c8f, 679c, 2991, 7146, 1323, b8b0, 225d, 333c, sigradi2014_084b8, 3ebb, 88c1, 67bb, b39e, 424e, 5063, f121, ecaade2016_068w17, caadria2016_045c3, ecaade2014_046p11, ad2d, caadria2016_271z11, 2d76, d585, 8005, 8619, ecaade2016_171f49, 6e07, ecaade2017_271h, acadia17_154cc, 7fb7, db7d, 213c, 434c, 47c7, 9d74, 2fea, 04fc, caadria2016_177h8, acadia17_552l, c64d, 7ed9, 4349, 71c6, ecaade2017_230zz, 043d, 8ada, cfdc, 440b, 87bb, ecaade2015_84v16, ff71, 1407, 805e, 5d76, acadia17_154z, 1831, 0e98, 3474, 2766, e7c3, 7f1e, 5951, ed7e, 8550, 583c, fdae, 81e8, f5c9, 07b6, e749, caadria2017_086j25, acadia14projects_153f, 540b, 230b, ecaade2017_308z, fe4c, 9891, c696, 12d4, b3a2, ea17, ecaade2015_64a13, b2b8, 4d87, a1f5, eac2, 89b6, 106c, a4ec, acadia14projects_153b, a039, sigradi2016_522u, e62f, 8a5a, ecaade2017_170f, f591, 3935, 0cd1, ecaade2014_128t28, 6af3, 6e90, 23cc, 427a, sigradi2014_347j10, a127, 934b, ecaade2014_194x49, 645f, ecaade2014_022w5, acadia14projects_101s, d201, fc33, acadia15_357s15, 7ef6, bf39, sigradi2014_197b7, 9e1a, b07a, 49a2, ecaade2017_079t, 081e, 0cf3, 130b, 8e5d, ecaade2017_228v, sigradi2016_571vv, 6ccb, acadia14projects_655ai, caadria2017_079e24, ijac201412301z5, 8ed6, b7f2, 7808, 3ec4, ijac201513304w11, sigradi2014_221i8, ecaade2016_188k50, bf0b, ecaade2016_118i32, 195e, 9303, fd4c, 01bd, ijac201715106ee, 2118, caadria2016_725i31, 2d6c, acadia15_431s18, dd7f, bdbe, ecaade2015_87u17, b30f, ecaade2015_240t54, daf0, c521, bef5, sigradi2014_345c10, 9c1b, 39d0, 029a, ecaade2017_230a, ecaade2017_265y, ecaade2016_047i13, 116b, c9fb, d6ca, acadia17_678ww, 0dd8, 6079, ecaade2014_182y45, 211f, 0eba, ecaade2014_113y26, 1d01, 4247, 1865, 4b42, d4d2, 0c78, acadia17_413dd, d98f, d2fa, acadia14projects_135w, 17e6, sigradi2015_sp_8.284o30, e364, acadia14_125p, ecaade2015_301r65, 3e87, ee29, e928, sigradi2016_590k, ecaade2016_102u27, acadia14projects_267n, 2b8c, 16d7, 57a2, cc13, 5bb4, ijac201614101f1, 7d16, 2e44, 8f9a, 9bc7, b20f, dbe9, 511c, acadia14projects_655ae, caadria2015_084x12, acadia14_565v, ce25, b811, 72d5, ce88, e826, f691, 2521, 642a, f06b, d0df, c587, 0827, be6c, e1e4, f1fe, acadia14_347as, 0c86, 64cf, caadria2016_301j13, e8ac, 2bf8, f544, 0399, 4a5b, 539b, caadria2017_107r28, 336a, acadia16_130l9, 707a, feba, ec90, e4a5, aa61, 3577, 4dfa, ecaade2014_113r26, 0f44, ecaade2017_290pp, 688c, 7017, af34, befc, 3e6c, d5c9, abb1, 5bbf, 054e, caadria2016_787h33, sigradi2016_360x, b613, 3324, 993b, f971, a692, 7580, d748, 9642, eb47, d733, f10b, 75af, 9b76, ecaade2017_164ff, f4c2, ecaade2015_319f70, 183d, aae0, e506, 598c, 068c, 077d, 2c46, afda, 0ed4, acadia17_237ee, 4a5e, e95c, 927f, sigradi2015_3.65x2, 14af, e118, 99d0, e852, ceb2, bbb2, caadria2017_183c44, ijac201614308s5, 5a6c, ceb7, df61, 1645, 1b37, 741b, 488d, 1b99, ecaade2017_048bb, 249f, 32bf, a5fe, 848f, 5cf2, ecaade2017_230ss, 4e28, 7dde, f6ee, ecaade2016_170v48, 57e9, c3fb, 4525, 5bca, 7035, sigradi2014_030w1, f04b, eaae, 6456, acadia17_90rr, 9e99, c95d, 64b6, 60cc, 6b04, 00d7, 87f6, bd9c, 6abb, ecaade2015_193l40, edb7, 0eb3, bf7c, 5075, acadia17_340c, 0290, f0a7, ijac201715106cc, b062, 04ed, 6685, ijac201513206c9, 3eb7, 610b, ascaad2014_014p8, ddac, 8bf7, 73f1, a4c6, 6aa9, 3a46, f05b, b7f1, e1fb, acadia15_357i15, acadia16_98n7, ecaade2015_180r38, c476, fa61, 08ea, b542, 9732, ecaade2017_041o, 0acd, dbf2, a24b, f0cb, 43d2, acadia17_590a, b92d, a600, 3f83, 765f, ec02, 9b0e, c930, a829, caadria2016_311c14, 07f2, ecaade2017_067y, 4cfe, 7a3d, fb6e, ijac201412302g7, d538, a422, f117, 5e0c, dc1d, 9c2c, ecaade2017_017c, 27cf, d562, ecaade2017_jgoj, b4b5, 8f5a, df06, caadria2017_079w23, 13e7, b25d, acadia14_719i, b185, acadia14_661, acadia15_110v3, c711, 98b0, 8e91, acadia14_453j, f5c6, 44a7, 5a6a, 025e, 2a71, ecaade2015_55m10, 9c16, 668b, 3eec, 7a43, caadria2015_067l8, 3a3c, b377, ijac201614402l1, 3ed9, 4b06, acadia14_177u, acadia17_90ff, acadia14projects_63ab, 7615, e127, f1f5, cf2c, a974, 12e0, 44c8, c074, 6892, 5e6d, acadia14projects_619ae, bb59, 9416, 9fb0, sigradi2015_8.47g11, 0bf9, 8e43, acadia17_366k, 5a7b, fbe2, f91e, sigradi2014_123u9, 3a4d, e2d1, 3b04, 1b84, 8f7b, 71d3, fe23, 9996, c2fc, fd16, d0d7, a32f, 335d, fe5e, b9a3, ec92, ecaade2017_117y, ascaad2016_054w21, 623c, aee6, 7354, 2e5e, a81f, sigradi2014_345s8, 2953, 4950, 8775, 1796, ecaade2017_293ll, fa4a, d480, f51c, 0632, sigradi2016_490bb, 75b1, f3ef, 4eef, ec2e, ijac201614201v6, fe53, 9348, 1bd1, 112b, acadia14_661l, 77bc, ecaade2015_61o12, 6382, 9161, ascaad2016_004l2, acadia14_111o, 885b, 1061, 369d, 2b68, e4c6, c827, 7fa6, d071, 3e43, e965, ecaade2016_190p50, caadria2016_013r1, acadia16_88v6, acadia14projects_281y, b9d2, 7cd5, 7502, caf6, b46f, 11bb, acadia17_500kk, ecaade2015_64r13, ecaade2017_199hh, c57f, acadia17_588mm, d977, ascaad2014_031h9, 7af8, 6e4e, b304, db3d, a31e, ae42, sigradi2016_448l, 8dce, 709c, 7419, 367f, 4651, 5426, ascaad2014_005s3, f302, d031, 1d51, 07b1, 6866, acadia14_145u, bcdf, 141a, ad6f, ecaade2014_071d17, c4ee, fd0c, caadria2017_142j37, 5256, 161f, 8c6e, 0897, 4241, 9ffb, ecaade2014_156g38, f9ed, 9f7c, 9952, 09d1, 0e48, ec19, acadia14_661i, 8374, a3ed, caadria2015_081s11, a086, 494a, 48f0, ecaade2017_252e, 8ee5, acadia17_348k, f2a0, a4ac, ijac201412402y4, c3e5, 2c7c, 57a5, ecaade2015_241f55, ecaade2017_047p, 7fc7, b8a7, e144, 0921, 236c, c2c4, cca1, ecaade2015_35r6, e172, 65e3, caadria2017_016p6, bac4, acadia16_184o12, 3f80, 69f2, ebe9, fb07, acadia14_117av, acadia15_297f12, 532c, 81ae, 3f4b, f379, 8542, 99b1, ecaade2016_025h7, 8567, b5ae, ecaade2014_133p29, 7544, 8b83, 1456, ecaade2015_11b1, ea30, 7278, sigradi2014_329z6, 5d93, acadia17_330jj, d882, 4872, 79bb, 7f29, ecaade2014_204z52, e6e0, 4cd9, e856, caadria2017_142f37, ecaade2017_234m, c8bf, 6b4d, 9964, 771e, e7c1, a4ce, 404f, d906, ecaade2013r_001k1, a8dd, ecaade2015_87v17, 837b, 2c37, 1ada, e398, acadia17_138e, b50b, ecaade2016_040t10, caadria2015_124a20, acadia14_135z, b16c, 0ed0, 3f53, b3d8, sigradi2016_809vv, 5627, ecaade2014_168r41, 20c6, 62ef, 4dd8, ascaad2016_049v20, 1a8b, acadia17_590j, da00, ecaade2013r_015m8, acadia17_472rr, 1ad1, sigradi2013_429m, 7547, 69a1, 2d7f, 5e33, fd3c, 7c93, 1a27, 0473, 9879, 2149, 2c0d, 3cc5, 0d56, 94df, caadria2015_237p35, fb94, ae94, 2dfd, 2300, sigradi2016_448y, bf95, 3b2d, 0e3d, acadia16_106b8, 5595, 15d7, acadia16_98j7, sigradi2014_080p7, sigradi2015_12.297o28, 847c, cad1, 5021, ac8b, 349e, 4391, 2a30, 7471, 27e1, 1fb0, aa3b, 2ff0, ea6b, 0f90, 7ff9, adde, 60c9, acadia17_238oo, b7b8, ijac201715204pp, afca, 45a1, d399, 1139, e68b, acadia14_719g, d6b0, 505b, ecaade2015_127c25, 8f0b, sigradi2015_11.34w23, ecaade2017_071oo, 7d1a, 7712, ce2b, 68db, acadia15_95m3, c130, 1a9a, 05f7, d313, 3efc, acadia17_163gg, 94f6, acadia17_164c, 25fd, e49c, 185f, caadria2016_229y10, 62de, 278d, f897, 9182, 226b, ecaade2015_114l22, 78d2, 3dd9, 2bc6, acadia14projects_463j, acadia17_318d, 4672, 29ed, 1120, 8d20, sigradi2016_686vv, 971c, ijac201614104l4, 14fd, a3a2, 7e6a, 5886, 2e96, 979b, acadia17_110x, b4f8, 83b9, c7e1, 982e, 6f8d, ce0f, 2281, acadia16_78p5, acadia14_247j, 1a14, 860b, d18a, acadia16_98h7, acadia14_671u, b61c, bf2d, c84d, ecaade2014_156e38, 1550, cf46, fafb, 8321, 0501, a18a, a7be, acadia15_469m20, 51b5, 0d8e, f13d, 465b, b30d, 8871, ffb2, 61eb, c820, ecfe, 7599, 18d9, 6879, ijac201715101h, sigradi2016_512c, 115d, a869, acadia14_111i, caadria2016_311e14, 360c, ecaade2017_124f, 2199, 2a55, 2719, c657, b5b0, 4996, 821e, e7b7, f6be, 7dd0, 271a, 878b, ijac201614207z11, a690, 5ca4, acadia16_372j23, 7d55, cd27, caadria2016_477d20, acadia17_273ee, c43c, caadria2015_004o1, 7e40, ecaade2017_008i, 3a77, 0ab9, ec69, ecaade2014_153a37, sigradi2015_11.142a25, 1250, 6010, acadia15_232n9, ecaade2017_046h, 49a8, a2e0, 9267, d3c3, caadria2015_064z7, caadria2015_206a30, sigradi2013_387v, 3eeb, sigradi2013_345m, 45ab, e4ef, ccec, 5e32, 9c6c, 10bc, efc6, 0df6, 4a74, 5f5a, d2cc, c1aa, ecaade2013r_001p1, 3742, ascaad2014_036h2, 9a4a, 94ae, 6672, 8fe3, f49f, 9572, 0ae0, caadria2016_579p24, f4bf, efbf, sigradi2013_212, 07de, a8ad, de60, 8082, 0185, d32f, 9138, caadria2017_023t8, ecaade2016_225g61, 4012, 9f89, 940a, caadria2016_291o12, a601, dfc9, acadia14_339ax, 4ce0, 97ba, fc2d, 9b39, 2656, ecaade2015_318p69, c746, fa8a, e1b7, ecaade2015_61t12, ecaade2014_014z2, acadia17_454v, 1f05, a043, b133, c223, fbf0, ad29, 57ee, 1755, 022d, acadia14_531p, 1adf, 1faf, 5c62, 7f0a, 87a2, e98a, f0a9, 7745, 8dba, b992, 1d4d, a6a7, 0786, acadia14projects_219e, 4cdb, 6e33, 110c, sigradi2013_117o, acadia17_127ee, 39b7, acadia14projects_247k, 88c7, 5b3f, f512, e86b, 58eb, 74c3, 9fb3, 15c7, a8e6, 29c9, 26ca, c542, ecaade2015_200i43, b726, sigradi2013_343b, ecaade2017_291i, ecaade2014_020m5, 3df4, caadria2016_767t32, sigradi2014_109h9, 6836, 9c84, edbd, 90c1, f1e4, 6bc8, 67eb, ab6a, f322, 3049, 0a38, d9d3, ecaade2015_83r16, sigradi2016_625tt, caadria2016_881x37, ad62, 3940, acadia14_339at, 8018, a76d, 9f63, 824f, d10b, 9c95, 435e, abd6, c43f, bee4, 88b3, c75e, 8bce, 27dc, 3b3c, 23a4, f389, ecaade2014_094k22, ijac201715203d, 3afe, acadia15_417c18, ecaade2015_61c12, 4d2c, bb30, 6ce2, 7199, aff0, 110d, 7a95, 878f, fe7d, acadia17_90oo, ecaade2015_64g13, 7ab9, sigradi2015_2.213z1, c7bf, fc52, ecaade2017_109ee, d305, 48be, a525, 638f, 6e0f, ecaade2015_13r1, b502, ecaade2016_104s28, 2934, 0fad, c8cb, sigradi2016_448hh, dffc, e553, caadria2016_157x6, caadria2016_405k17, 5415, ascaad2014_015x8, 1a28, ba92, 71c5, a2ba, 4f19, 1ce5, caadria2016_301k13, fa0f, 8fbe, 430f, ecaade2017_140aa, caadria2015_016r3, 57e7, 63c5, 8b13, 5efe, 8ac2, 9e55, 7a0d, ecaade2017_290zz, ijac201715102q, ad1f, caadria2015_126l20, 1d06, 6d9c, sigradi2016_490mm, 6c31, ijac201412202v1, e2d7, 1cc0, 7dbb, acadia17_473g, 0c0e, ascaad2014_020p3, ac9e, acadia17_403j, ed4a, 49e6, 71fb, 709b, ecaade2016_140m39, eeb4, d91b, ebbf, 4085, acadia17_222f, ecaade2016_222y57, 000d, acadia14_539e, 792a, 1ee9, 2314, 3bec, 482a, 6a2d, cdea, 9123, sigradi2013_189f, 6d3d, f7a8, 18be, f426, ecaade2015_235n53, 1c88, 9649, acadia14_691av, ecaade2015_231s52, 9b72, acadia17_163ii, 041d, ecaade2015_143m30, e518, fb8a, b459, f82a, acadia14_23aa, acadia14projects_339aw, 15e8, 48fb, caadria2015_105k16, 1b51, 4e12, ecaade2016_127z34, fc7d, 1511, a1d2, acadia14_117a, 9391, acadia15_47i1, ascaad2014_003u1, af93, 9104, 36c7, 0feb, aa3a, feb0, d357, cc3c, ffab, e4b3, sigradi2014_074h6, acadia17_392n, c3f3, ce56, ad77, f8e3, 2da5, c878, f74c, b0d5, ecaade2014_018b5, ascaad2016_004r2, 74b3, acadia17_189jj, caadria2015_081m12, b446, 647d, c063, f78e, 6f82, df8e, d03c, cdf9, b6ab, 10a1, b594, 4b9f, 9de6, 96ee, 8fef, 7440, aa7a, bfea, 810c, 96e0, 8101, ecaade2016_110k30, 0798, 4eae, 70de, 53ea, 4a9a, 2eec, 0f43, 173b, f7ff, d70d, 080d, acadia17_248s, 34c3, 0e1a, 73b3, bddc, bc1f, 10e4, 75d9, 6880, 920c, 0ace, 1be8, ecaade2017_198n, b928, 8d9e, 4c3b, 020b, 2373, 2081, 9bf3, 0213, 984a, acadia17_62qq, a7dd, ea37, 6a4d, 8f82, 2ea1, 9056, 013f, sigradi2013_263, fe7f, 9320, fb81, d1a8, d8fc, d619, e633, bb32, ecaade2017_051p, 8491, b34a, 5f8a, 0d22, 72bd, c585, ecaade2017_039g, 3ab9, d685, 4661, d576, 6aef, 4eff, 4d95, caadria2017_051m17, ecaade2016_162n44, 0231, ecaade2015_206y45, bee3, 8087, a720, 9ba0, ascaad2016_011l5, d467, 67c9, 6fb4, a09b, 22b6, a696, ecaade2016_154n42, ecaade2013r_002w1, a85e, bfed, 0f47, acadia17_222g, acadia17_222i, 9331, 2d25, d2eb, 9d53, caadria2015_226j34, 46f1, 3c55, sigradi2015_3.11e2, ab4a, acadia17_640rr, acadia14projects_145y, 31b3, ecaade2017_019dd, acadia14_167aa, c362, caadria2016_013v1, 412c, ae68, b115, 6b94, f256, acadia17_542ss, caadria2015_081h12, 7b60, 03bd, d25c, 5277, 901e, sigradi2015_7.203i10, 03ba, 79d5, 0b75, e23a, acadia14_111k, sigradi2013_243e, 1134, 7cc6, 73e3, 184e, 22a3, 4fbd, ecaade2017_054pp, 485f, b752, 3f86, 6c7f, 464f, 2504, 1190, 218d, 87aa, 3341, bae2, b3dc, 672f, c75a, dd87, 629d, 966e, 8f09, a0f0, ed77, ecaade2014_156d38, caadria2015_031o4, ecaade2015_222f49, dea3, 25f6, 8e28, 8f72, ecaade2017_105hh, 093a, sigradi2013_429i, acadia14_291h, 9698, sigradi2016_695m, c450, bcad, 57d2, 8bfd, 1e0a, 3dff, caadria2017_165k41, 4d28, ecaade2016_089e25, b08c, d086, 521b, 9b3c, ac35, sigradi2015_11.165m25, acadia15_381s16, a140, ecaade2017_268gg, cffe, a256, 5827, b7f5, a25a, 4aba, f30c, 4226, ba2f, acadia16_88k6, 93fc, 6dfe, 044e, 3c7f, 07a9, a8fd, acadia15_263z10, ecaade2014_108f24, ecaade2014_113x26, b386, ecaade2015_261l58, 7bb4, ff15, ff8a, a788, ecaade2017_228t, acadia16_44m3, 990c, 41d9, 97c8, ascaad2016_026t10, dcdc, 1ee5, 3b50, 4a11, f680, f08e, ecaade2017_265o, f480, acadia14projects_189at, acadia17_358y, 1276, ijac201715102hh, ecaade2016_023o6, 3ee3, c034, caadria2017_158d40, def1, ijac201412408s1, efb3, dec3, aefd, 34b7, caadria2016_291s12, 40fd, 8004, ac72, caadria2015_172h26, 5ef5, d64a, e529, ascaad2016_022w8, acadia17_52cc, 2ce8, e2a0, ecaade2014_194e50, caadria2015_023w3, 8530, be10, d89a, bed8, sigradi2013_407a, acadia15_161d6, ijac201513203t6, 0029, afad, e97c, 801f, e2ec, ecaade2015_114m22, ec00, ecaade2016_120n33, a205, acadia14_375n, 1cf0, ijac201412307g3, 9cd9, caadria2016_487p20, 8817, sigradi2015_10.140s19, b0c3, c56b, b707, 9be5, ecaade2015_233e53, 1f6e, ijac201513303g11, acadia16_124e9, a7fe, 76a2, a15e, c317, beb4, 4890, 5562, 5503, ijac201513205r8, b186, 5a9c, 9e25, acadia16_140w9, sigradi2013_189j, 8174, acadia16_184p12, d02b, b243, ee7b, 8928, b017, acadia14projects_145w, 4c41, ijac201412205e4, 0028, 3962, cfd5, 36f9, a06b, fc18, acadia17_502uu, 6522, ecaade2017_109oo, sigradi2015_11.392z26, acadia17_403l, ccbb, 6ed3, b836, 6800, 2650, 88e4, add8, a349, da36, 3659, 07ab, feee, e719, acadia14_661f, 449c, ebdb, acadia17_637j, c3fa, 34fb, af6a, 5fc1, a44c, 2fc6, ab6b, 26ae, f586, acadia15_381t16, 6704, bba4, 6196, 0b2a, 5af8, 7e37, 17cc, c535, 5ba9, ff18, b795, ea21, a54f, f8ca, ecaade2014_194p49, ascaad2016_048m20, 1944, 73e6, d5a2, 6e04, 9c20, 0f74, a997, sigradi2014_263y9, d0f6, 92a0, e55c, sigradi2015_sp_2.112k29, cbfd, b240, acadia17_481n, 3c03, sigradi2016_534vv, acadia17_366u, caadria2015_246z35, dec4, 1325, 0b15, e0d9, acadia17_290m, c545, 552f, 4e1c, a501, d310, 37fe, 4798, 7453, 7a27, a0e3, 2491, 8885, 176a, 35b4, 3287, ijac201614301a1, e60c, f884, d5d5, caadria2015_043i5, 7b54, sigradi2016_710ee, b00d, 0dc5, 746b, b4ca, sigradi2016_737gg, 0464, acadia14_125ab, d8b5, e84d, 1ffc, 0aab, b50e, ijac201412301d6, sigradi2014_339v7, 464c, ecaade2015_318x69, 5fd4, ad59, d78b, fce6, 8b34, acadia14_637ai, 49e3, ijac201614307k4, ee20, b861, c00c, 893c, 7647, 12e2, sigradi2016_448o, bb50, 76fc, e8af, 4d1c, b7d2, ijac201412403u5, ac4e, c506, acadia17_551c, 1b06, 6b2f, eef8, acadia17_340ww, 08df, 86cd, ecaade2014_052m12, 5b73, ecaade2017_220pp, ascaad2014_029g8, ecaade2015_86n17, sigradi2015_4.219h7, c398, 5f4b, 383f, ecaade2017_265p, 225b, aedb, b0e2, f632, 3d6a, abc5, f2b0, 753e, acadia14projects_619ag, ecaade2014_100c23, 43ae, 0ffa, ecaade2017_215xr, sigradi2016_490q, caadria2017_072b23, c1b4, ascaad2014_015w8, d57a, ecaade2017_017s, b657, d9c8, 4d44, 4498, f4d8, 5b61, e4d7, 58a0, 22eb, 8b1e, 963b, 969e, 38d3, 3bb8, acadia14_389e, ee85, ecaade2015_53x8, ecaade2015_64o13, acadia17_90q, 783c, caadria2016_395z16, 81e9, b00f, 3302, caadria2015_087o14, ascaad2014_009c5, 31b4, 7216, 26a4, d18e, 5010, b90f, bf00, e2b2, 1313, f108, acadia17_162w, 49ae, ecaade2017_013pp, b235, efdf, e038, 8418, e43b, acadia14projects_117b, caadria2015_070y8, acadia14_661e, 78f4, db48, acadia14projects_479h, ecaade2014_233e60, c48d, 400f, ecaade2017_255d, acadia17_600x, ecaade2017_277ww, 75f7, acadia14_101t, d6b3, ecaade2014_226x58, c5da, 968f, sigradi2015_8.47f11, 70bf, 75bd, 7b09, 5772, 8bcd, 0d8b, 9776, 29f5, 6033, 5312, b253, 12b4, 2442, 4e17, a39b, db70, sigradi2013_268, ijac201614207m11, d8fa, 789a, d77e, sigradi2013_260k, sigradi2016_356h, 2468, d1a6, 6637, bc38, 0313, 25a5, 9e34, 17c7, a584, acadia17_598e, ascaad2014_014s8, acadia17_91i, 7b26, 234a, 252a, ijac201412204s2, aeb6, 8bb1, 3b13, caadria2015_114h18, f44d, ecaade2017_097aa, ac48, dd27, ijac201513104s3, fadf, acadia14projects_473aj, f19e, 49cf, 0a4d, 0ced, c1f3, acadia14projects_317r, 2368, ijac201614102n2, 7d62, 8a3c, f321, acadia14projects_101ar, 7270, ecaade2017_094m, acadia17_520j, a3bb, ab01, ecaade2015_285p62, 7e89, a6b8, bd45, e9f8, acadia17_154w, 6c07, sigradi2014_222j8, 8c45, 1254, ecaade2016_074j21, 64dc, 737d, da55, ff7d, a9ce, 349d, 3cd4, d02e, f4fd, 9b77, caadria2017_113c30, sigradi2013_28n, 5c28, eede, acadia14_189a, 947a, a95b, 3f6c, faa4, 704f, 8783, 74ee, ecaade2017_006vv, 765c, 4bfe, acadia16_362u22, 3393, 94ea, 6d6b, acadia14projects_555j, f550, caadria2017_142n37, acadia14projects_691aw, 8cc1, ecaade2015_48h8, 51a3, cb90, fa21, ecaade2014_018a5, f7bb, 3bac, 1c67, ecaade2014_024k7, 20db, 2ff4, 69cd, sigradi2013_414b, acc0, 7af4, ecaade2015_285z62, acadia15_232o9, b8ad, ecaade2016_042s11, a397, 52db, da5f, sigradi2015_3.11f2, 86af, 9f4f, acadia14projects_79y, 2e4c, acadia14_101ac, 5de9, acadia17_102y, 6cd7, ad65, a22c, ecaade2014_011g2, caadria2016_871l37, acadia14_257ac, f787, 6a57, 9785, f700, f57a, acadia17_37gg, f3a7, acadia17_608kk, f37d, df98, 2c78, 442c, d9ec, 1ed8, 6ae0, a2a0, 928d, acadia14_647as, cb20, bdab, e4c5, ccb5, 502e, acadia14_267n, e46a, acadia16_308u18, 6275, f3ab, acadia14projects_339ac, 56a2, acadia14projects_257ac, 5a4f, ee57, b533, 2be2, 0b39, 992e, 49cc, 767c, ecaade2017_274aa, 1803, f580, 931f, 8bd8, 46f4, ecaade2016_074k21, ecaade2017_230uu, af6f, ecaade2017_094t, sigradi2015_6.387i9, ascaad2016_020u7, aad7, 2341, sigradi2013_280o, 65cb, dc41, b5cb, dbde, 93f0, e554, 207a, 5749, 2c8b, cca2, 7340, cb63, ecaade2015_193f40, c752, 99a4, ce11, eb66, d77b, 9c4a, ef14, 6a85, 3fbd, 009b, acadia15_195w7, 52a5, 68ad, ecaade2014_084t19, de36, 7e25, c572, 3ae4, 2cc9, ef48, ecaade2014_204g53, 44c2, ecaade2014_084w19, ascaad2016_038a15, 8e3b, acadia17_436t, b61a, c31b, ef1d, b034, c9bf, db5b, acadia17_630qq, sigradi2015_2.162m1, d961, 079b, acadia14_111l, acadia16_470r27, 0e52, 0be8, c020, 74a3, 8c5b, 48b3, 43fb, bc1b, 441a, acadia16_98r7, 9eee, 5986, 2e7a, 5404, da17, e372, b73d, 30ae, ijac201715202ff, ecaade2015_13o1, ba1c, b7f9, 315e, acadia15_451d19, 284e, 0f04, a6df, 507c, 16a9, 6ebc, acadia14projects_135t, 8a49, caadria2016_735n31, 4433, 2509, d7f1, b886, 40a1, a359, 4340, acadia17_620rr, 9287, 6ede, 15b7, aa36, 17a3, 4c6c, 0ee3, 741f, 32d7, 8e45, b896, 78a5, ecaade2014_157g39, da1d, ascaad2014_010l5, 481a, 9acc, a52b, 1e09, 50dd, 68e3, fe32, 4762, ecaade2014_024o7, 7e6b, 075d, 452b, sigradi2014_201i7, 3303, ecaade2015_171l36, sigradi2015_11.34e24, 40e2, 3a28, e1f1, 7a51, fb00, acadia17_154y, b04a, a050, 8fae, 2c1d, 5a31, e617, 9ef5, a44e, cfc3, 6677, df73, 6cc0, b641, 2668, 7db3, acadia17_628ss, 46df, 3a7b, 7da2, 5434, 4b7e, 440c, acadia17_257b, d792, f6eb, ijac201412403g7, e7d1, cdc0, a96d, ecaade2017_277ff, 2277, 16df, ecaade2016_163k45, d83c, 2082, ecaade2016_238u63, 30ed, 1115, 738f, efb2, fc13, 5aba, 1506, acadia14_317s, ascaad2014_014o8, 897b, 4c48, 7e98, da79, f82e, 57bf, sigradi2013_77, ab1e, 80b2, 7dd8, ecaade2016_222u57, acadia15_47b1, 8b6b, ecaade2013r_003j3, 9016, 3370, 8a19, 19bc, a54b, acadia15_451v19, ccab, acadia15_343g14, 39be, c01d, def3, 16e4, 3bdb, acadia17_100p, 5c60, 198b, ecaade2014_224b57, e765, 3ff9, 6be6, 460a, 1a05, b5b4, acadia16_478e28, ijac201614208k13, ijac201614203c9, c671, b8e0, 384b, acadia17_154v, eb2b, c840, b507, 5d42, e720, caadria2017_134b36, 7831, 156a, ecaade2017_011ii, 5b22, 878c, sigradi2013_429, 4411, f3ec, 174b, 8f88, ecaade2017_309ss, f933, c5fb, 4bee, c1d8, ijac201614207i12, a7da, ascaad2014_017t1, acadia14_699p, 8957, 5b2b, 4da6, 04f0, 86ef, 6002, acadia17_463jj, 7416, d60f, 1ff3, 11d9, 8c36, 5019, 7d33, a377, f63e, 6ded, 2890, 7de4, caadria2015_209y31, 15fb, d555, cf57, ecaade2016_132r37, 2ddc, c046, a217, e686, 791b, 1943, a74e, sigradi2013_152, ecaade2015_296r64, cf1a, 046b, ijac201614202m8, 7571, 2f1a, c67d, acadia16_342c20, 3eac, 0914, ecaade2017_156t, 5d29, dd23, 6fe0, ascaad2014_018c2, 2be8, 5891, 9333, acadia17_512t, 80fc, acadia14projects_357aw, 7041, ef61, 8524, ecaade2017_268cc, e531, c65c, ecaade2017_208f, ecaade2016_230j62, 1181, c86d, caadria2017_124u33, 6657, 772e, 2d34, ijac201412301z6, 409b, 8fe7, be25, 2f7d, 8e9b, ecaade2016_238x63, 0834, 0861, caadria2017_189h45, ecaade2014_195w50, c263, 3f71, acadia14_317ab, sigradi2015_8.41t10, 36b5, 4de9, 8260, 1890, caadria2016_147f6, c294, 3757, 8bd9, 5f6f, ecaade2015_180o38, 3e80, df8b, 050e, ecaade2015_73i14, 879f, 993a, 93a2, 3bfb, 87b9, a0d5, 7871, eb93, 822d, 54cd, 0e38, ascaad2016_023c10, 59f9, c39f, 1de9, b731, eb6e, a036, 8839, acadia17_365e, 89d3, 2e9d, 48a8, ecaade2014_168u40, ecaade2017_051v, 721a, 2a7b, d4b8, eb46, 66cd, cff2, 6ef6, 7888, 90cd, 7e2b, a807, 2238, fa9f, 96bb, 8457, f6b9, sigradi2016_356c, d4fa, 60c6, c9b3, 670b, ea4f, ffd7, 41b2, 93b4, ijac201412401y3, cb19, acadia14projects_699g, b030, ijac201715106jj, 98ba, 24a1, 5ada, acadia14projects_671w, acadia17_316vv, sigradi2015_6.151g8, db09, sigradi2014_152r3, 7e03, cdf7, aa8d, ecaade2017_253w, 10a5, 12a3, 4010, e333, a1c5, 1949, ecaade2014_153f37, 47a7, dc4f, 495a, 95fd, ascaad2016_020v7, acadia17_211o, d4c6, ebaa, a5e6, 6594, 0551, caadria2016_003a1, a7c5, bbf7, a3d8, 92aa, 95f1, aa85, 85fd, 47dc, 0c39, a9d7, ascaad2016_050w20, f090, caadria2016_549s23, 0a29, c9f8, ecab, a45d, 0a70, c83a, f7d6, c10d, ecaade2017_031zz, 09c7, 3478, 01c8, ecaade2017_053m, 30d1, 36b6, 2e5c, 1613, 8017, caadria2017_046v14, 0871, 843f, 6015, 3507, db97, 2505, b763, 2e18, acadia15_469s20, 7e34, f6bd, ijac201614202d8, sigradi2016_483hh, ecaade2015_180b39, 5ed3, 7814, 75da, 29be, 0404, d502, 41e9, 6cdc, acadia14projects_167z, b560, b3b3, 131c, aa30, 10fa, caadria2015_064r7, caadria2017_057c20, ecaade2016_191d51, 158d, f32b, ascaad2016_042x16, efff, ecaade2014_201e52, f559, 1c1e, sigradi2014_214c8, c087, f5b2, dc45, f75a, 9902, 426f, 3e96, 0049, e117, ecaade2017_038rr, 0193, 97ea, 0c50, 8291, 5e26, d6a2, ijac201513303u10, aa0e, da8c, ff9f, eef6, 9f7b, 3724, f5ed, 4f87, 6ffc, f409, d10d, 86dc, acadia17_231w, b0ad, c0f9, caadria2017_072x22, d162, 8598, 7d5b, 138f, 59ba, sigradi2014_045e4, 48d8, 7081, caadria2015_048s5, 3274, 69e2, 4312, aa73, cf7d, ecaade2015_175m37, 3068, caadria2015_023u3, 5102, ijac201412402l4, 3259, 2d2d, caadria2017_124n33, a31b, 362b, c55a, dad5, acadia14projects_301aw, acadia16_460a27, c2e9, 11d6, 574a, 6a0b, ecaade2017_199rr, 75b9, ecaade2015_79g15, 9ce2, caadria2016_651c28, 7643, ecaade2017_215e, 40a5, ecaade2015_285e62, fe2b, 7cc1, acadia14projects_43ac, 8ca8, sigradi2013_28o, 1ae1, 11a8, 93ac, d0ed, 01ce, sigradi2014_283u3, c9cd, acadia17_52z, ascaad2014_003n1, 0fee, 2e90, 0027, f00f, cfa0, 40cd, 3e1c, f459, 784a, 2b59, 0739, 3131, a57c, c12a, 28b9, 3495, 29d5, ecaade2015_319d70, 64c6, 5cd6, 46f5, 8317, acadia15_417e18, acadia17_222zz, 560a, bbb3, 4f1a, 880c, d211, 3bf8, eb2a, 7f09, 9876, f0fd, 2f69, bdb6, f4e1, caadria2016_125o5, 9176, 668a, d9e1, d009, 1912, acadia16_62x4, 0256, ae7c, dc11, acadia14projects_671y, 26e2, d2de, e234, ecaade2016_224t59, 3d56, 9306, 4bc6, 6028, sigradi2015_3.65v2, dfdd, ffac, ecaade2015_155g32, d875, 49f5, 6263, 631d, 0a2d, b4ff, 380b, 5c34, 3c2d, d3fe, edaf, 8114, 0793, 77db, df83, 45d3, acadia17_72j, 74b5, 4545, 8563, acadia16_352g22, ecaade2015_22c5, b8d1, 31ff, dd48, caadria2016_435j18, 16ce, 497e, caadria2017_163w40, ca66, 2fbf, 873f, 35bb, 9963, acadia14projects_23v, 7f1d, 203a, 8159, 09bd, acadia17_318i, dc7a, 95d3, 05c7, 2ecd, acadia16_196h13, 1311, acadia14_339ac, 39ec, b804, c7b3, ecaade2014_149l34, sigradi2015_sp_8.326x30, e249, fbc9, 8b73, 6b9c, 3f2f, cb15, ecaade2017_198yy, e18b, acadia17_492ll, 927b, 5da6, acadia14projects_619z, sigradi2016_625ii, 2aec, f36b, c270, ascaad2014_019x2, acadia17_230rr, 2e1d, caadria2017_021o8, 0f9c, c348, e95a, 6ed8, d8d4, a7ae, 2133, 31c4, ijac201513102h2, b56b, 4d89, 3db7, 5280, ecaade2014_070k16, 22ec, acadia15_251l10, 9151, ecaade2015_101g20, 1ef1, bcc8, 21a8, a284, ecaade2015_170n35, 89b2, caadria2017_017n7, sigradi2013_407c, sigradi2016_443ss, 47d6, 8c2c, 9cc3, a215, 644a, e113, caadria2015_043j5, acadia14projects_281u, 9212, ee00, 1cde, acadia15_47h1, bb12, ascaad2016_035y13, f067, 390a, e14c, f146, 7480, 9298, c0ea, 2f87, acadia14projects_691av, 6af2, 14cd, 051e, f6dd, 0e40, caadria2016_363d16, 7d8f, e3f3, ecaade2014_089s21, 6351, 3922, ecaade2017_027yy, df80, f3e1, f118, eef5, 288a, 7423, 1da7, 5611, afa2, 015b, acadia17_590ss, 29b3, 14c2, ecaade2015_180f39, acadia17_169b, 7d01, ecaade2014_144w32, 6c69, fc51, cbec, 91c3, 83aa, 254d, 9626, fdb1, 90a4, d74e, 11cf, e9e3, bf4f, 03ca, 17f1, 69bd, 59db, sigradi2013_267z, b027, 323e, e8fc, 3438, 5e30, ecaade2016_027c8, ijac201614407c5, ascaad2016_014m6, 4e8f, 65c3, 5f0f, a6c3, 2b4e, sigradi2013_117i, 502b, acadia15_469i20, cddf, acadia14projects_389f, ascaad2016_003v1, 5858, d0c1, sigradi2013_74c, be1c, e869, sigradi2016_814n, acadia17_290f, 3dde, sigradi2016_815gg, sigradi2016_448cc, 63a2, 1ce6, e094, 642b, 0678, b0b0, a2a7, 944a, c306, sigradi2016_814f, 8ef7, ecaade2016_ws-dleadp68, bedd, ad76, 7dd3, ecaade2014_146r33, be27, a451, 88b1, 3d64, aa5f, caadria2016_819y34, 4254, f8ae, 6c95, ijac201513303u11, 93af, ascaad2014_016g9, d3ea, 2dc7, ff3f, 0a30, 4658, a241, 094c, f2a4, d420, 2db4, 2b51, 2863, sigradi2016_814j, fd92, 2b41, ab87, caadria2015_237u35, 4177, 181e, ecaade2016_043b12, 71ad, ecaade2016_208p53, sigradi2014_189n6, 3a2c, 0c8d, acadia17_534rr, e052, b194, c3c6, 526f, b978, acadia17_511yy, f37a, 1f6f, caadria2016_405l17, a2ac, fe6d, a137, a440, 7533, aedf, 1db3, 3a0b, ecaade2015_250e57, ecaade2017_071ll, 85ff, a887, e8c2, 3133, 6ca3, f499, ijac201513201w5, bc7f, e41a, 199c, 7b12, ecaade2014_018p4, 8e39, ecaade2015_138b27, 6406, ab43, ecaade2017_124p, ascaad2016_039l15, 02c7, 328e, ascaad2014_024d6, 347d, 3dba, ecaade2017_098jj, 2b22, 5734, ecaade2017_050b, ascaad2014_004h2, 95ab, 6b82, acadia15_343o14, 080f, 743b, ecaade2017_090oo, 91aa, ecaade2017_202o, 9595, 5622, 6d0e, 5267, 3f46, sigradi2016_544c, b3ed, f26c, 5918, da3f, 362e, ecaade2016_087r24, 7da1, 8ccd, 47ba, 8322, ecaade2016_140o39, ecaade2014_177z44, e2df, c481, 1adb, 367a, ecaade2016_241f64, 762a, f44b, a2e3, 4d8a, d4fc, 5d6f, bfd5, 5892, d135, ijac201614201w5, d30c, 2507, 9606, a6cf, 9a7d, ecaade2017_124u, 47a8, 99f3, 05d1, 94f2, 48b1, f7cc, a2e6, 8b41, d5ef, 2996, bf5f, caadria2017_109c29, d5bd, cfb9, ecaade2015_229l51, acadia17_18r, ecaade2017_192l, 04a0, ecaade2014_096b23, ec05, d272, 1055, sigradi2013_200e, ijac201513303k11, 531c, 0b69, a486, 4186, ecaade2017_089w, 8074, 1147, 19b1, f213, 3510, ecaade2017_124dd, acadia17_637e, 7425, a027, 7cff, b310, 4cbd, ecaade2017_255f, 4b50, 421c, 75e9, f7c6, ascaad2014_007y3, e424, sigradi2013_41b, 002a, b32e, e8e3, ecaade2015_241y54, 1fb2, 92c7, ecaade2015_229k51, 3982, c502, 56ff, caadria2016_259t11, 2ee7, acadia14_347al, acadia16_140w10, 0a0d, ecaade2016_208o53, 851f, d7d1, a1b4, ascaad2016_039z15, d97d, f516, ecaade2017_194aa, 9e5f, 9779, ecaade2017_302ll, bd4f, 499e, de9e, 231f, 0e3f, 2804, ecaade2017_157tt, 14eb, 7a15, c459, 7635, 2af9, 58bd, ecaade2015_61g12, 3bc9, a91f, 8978, 2a32, 918e, a77b, 1838, ab8c, acadia14_671n, 7088, 9f54, 9d8f, 27e9, ce54, 664a, ecaade2015_215r47, ijac201513102w1, ecaade2017_152hh, 2cfe, 718e, ede8, bb78, acadia17_154ll, 3ccd, 2bc0, cf6b, d167, caadria2017_023e9, acadia16_298j18, 3231, sigradi2013_280j, 2014, 3496, 43a4, d3ba, 3aad, acadia17_350pp, ecaade2015_138r28, a843, 911e, d4ac, ecaade2015_268v58, fad8, 8988, caadria2016_073w3, 9285, fabf, 4f0a, c04e, d448, 2330, 120e, b734, fc84, a395, ecaade2017_172bb, 03ec, 7396, acadia17_221ll, 234c, 1fe4, caadria2017_113o29, b7db, sigradi2015_10.378f23, caadria2017_047h15, 148a, ecaade2014_239s61, 0aad, 5b18, eb52, acadia14projects_579k, 6f63, acadia14projects_565k, a199, abce, ecaade2016_075m22, ab75, f50a, acadia17_520s, sigradi2016_484e, fc4d, ddc9, fdc7, 6458, 0550, 6ba7, ed7b, c16c, sigradi2015_8.186g12, acadia17_220t, sigradi2013_359c, 9b9a, f4cd, sigradi2015_8.276x14, 3a5f, 55c6, 498c, c534, 23a1, bc6f, 1529, eea0, b0c7, 22a6, 9c8a, acadia17_189gg, ecaade2015_109v20, 2e64, e4d1, 8040, 09a4, sigradi2014_144u2, 747e, 13b4, 8a0f, caadria2016_851x35, 9cfa, ascaad2014_023t4, ecaade2017_083zz, e759, 5d45, 5095, 7a06, 48ed, c508, 2070, f55c, b4d5, f4aa, 418a, 9155, c86f, f533, c5cf, ijac201715106nn, caadria2016_333u14, f97a, 6539, 1612, 13fe, 21ac, 91dc, 4e75, 0779, cc01, ecaade2016_ws-dleadf68, 62e1, aed1, 2e94, 7d95, 0f98, 525e, 0f71, aeb7, ecaade2016_128i35, acadia17_18s, 4e11, sigradi2013_131f, 0ee5, 2b72, a43c, b950, df2d, b74c, 13b8, ijac201715203ll, ecaade2016_007l2, 64b5, 8f00, caadria2016_589w24, e087, 080b, ecaade2014_067b16, sigradi2013_158, be60, sigradi2015_sp_8.326c31, 0ea8, ada7, 9b59, 97e0, ecaade2015_82y15, be61, bde3, 8eec, e4cd, 08d2, sigradi2016_817j, 980e, b5d9, 8815, 0a47, ecaade2017_038jj, caadria2016_861u36, caadria2016_663r28, 784e, 46e1, bb9b, a713, sigradi2014_265l1, bfd1, ecaade2014_072l17, 4b74, caadria2017_048j16, sigradi2014_074f6, ecaade2016_154j42, 2980, sigradi2016_369ww, be45, d503, ecaade2014_049a12, f2b4, caadria2017_015h5, 4cf1, ijac201412301f6, 54c2, cc8c, 592f, caadria2017_113n29, 94bd, 691d, 08b7, c7d7, ecaade2015_129t25, fa53, 01bc, 5758, sigradi2016_431s, sigradi2016_363hh, b1c6, a61a, ce77, faf7, f758, 05bb, 6188, c5bf, 7bb3, 37ac, 611c, 6b65, be07, d5e1, 1fee, sigradi2014_048x4, aea1, 2f73, 201b, sigradi2013_41l, 4716, ecaade2016_094r25, 420c, 02d2, d974, acadia17_189nn, d0a8, sigradi2015_13.316b29, a926, b2b4, 6f61, 416b, 4b7c, 3a3f, 6c5d, c4df, ecaade2016_102d28, 5c4c, a229, caadria2015_114t17, ecaade2015_317c69, 9bbe, acadia17_82qq, 1ffd, cd42, 04a4, 4dba, 21df, 1259, aaf3, acadia17_274a, f63b, a875, 83f5, 1048, bf6c, e359, caadria2017_046n14, 10f1, 5ddf, 03be, 2bb4, 68fe, dee0, ce64, d203, 1173, acadia15_417g18, b37f, caadria2017_031f11, 34ea, 4468, a9c6, f098, 2ef6, 7f7e, feb1, 762e, ecaade2015_118a24, c6a4, 69fa, 6df3, sigradi2015_10.309n22, acadia14projects_719g, b308, f2c8, bc4a, 1fdf, caadria2016_281j12, ff1f, 429a, 3374, 5cc9, caadria2015_220g34, ijac201614407k4, 8926, 255c, ijac201412303k9, 9bb6, 6537, ac03, d47e, 7309, ecaade2014_038s9, 3549, a8b3, ee52, 147f, 9d60, 3d0a, 0a8a, ecaade2015_144b31, acadia17_82p, e39e, 6552, f353, ce6b, 23cd, ecaade2016_221u56, abef, 2a4c, 003c, 2ce5, ecaade2014_214s54, 6f90, f63c, f336, 6242, ae19, ecaade2015_138c28, 1d03, 4ff4, 0902, ecaade2016_102y27, ecaade2013r_008l5, ecaade2016_057t14, dac6, acadia14projects_627ak, dccd, 53da, 7620, ecaade2016_165x46, 1a86, 4b39, fa4f, 1504, cb50, 2fc7, d1db, 3912, ec77, c6a9, 53ad, 3343, 5cd3, sigradi2016_766l, 4381, ecaade2016_127d35, e419, ecaade2016_154x42, 0ea7, b284, 68e5, 7b82, c53a, caadria2015_023v3, 0534, becb, f13e, 6119, 6a41, acadia17_274yy, ed9b, 9aea, 87a9, bb09, b716, 2dd7, 83b1, ijac201513303o11, 8be7, ecaade2017_032r, caadria2016_301t13, ecaade2017_038kk, caadria2015_054n6, acadia17_446bb, ecaade2016_140u39, b881, 3344, sigradi2014_339x7, caadria2015_073r10, 9514, 6e12, 98a2, eac5, 16fb, cce6, ecaade2016_037y9, ecac, 35cc, sigradi2013_390c, f859, acadia15_251r10, ascaad2014_031e9, 5ef8, 5e63, 9fb8, 6bf0, f593, 0f85, b65e, ascaad2014_035u1, sigradi2016_383jj, ecaade2017_028l, c7a5, 25cb, 350b, caadria2016_871m37, 9ace, 3597, 4c59, d892, b1f6, ff00, sigradi2013_28j, acadia17_59e, ecaade2016_221w56, 5144, 86d4, ded5, 2687, ascaad2016_012t5, e20b, 8737, f43b, c239, 79b2, ijac201412404b8, a77d, c586, cde1, 7538, ecaade2017_149k, c607, ce92, 590c, 9051, d36a, bb2c, acadia14_375h, 2fa0, f428, a85a, dbbe, ecaade2015_158w32, 4fec, 7ea7, 5bf3, 687d, fd94, 9517, 30c3, acadia17_590xx, afd1, 4004, 4c8e, ijac201715103vv, 33ee, sigradi2016_448w, ecaade2017_061i, d666, ed4c, 252f, 441d, eda1, 5be3, 4ba0, 82c8, f2d3, fb89, 9f74, ecaade2016_113x30, 1b6c, a1f4, 3fd3, e661, de3c, 32bc, sigradi2014_137l2, acadia17_640cc, 8cb2, ce53, acadia16_34a3, af03, ecaade2016_072r20, 6fb9, cc28, 896d, 5f37, acadia17_590k, 0d1e, caadria2017_182v43, d051, 3b7d, 49f6, 6e4b, 5768, 7329, e1b9, ecaade2017_291k, 46b2, ecaade2016_222f57, a99c, cba8, 10d0, sigradi2016_544e, 2401, acadia17_117bb, af90, 9546, 91ba, caadria2017_028b10, 95b4, a035, ascaad2016_026s10, ecaade2017_053s, 9f09, fdbe, sigradi2014_345k8, e239, b7aa, 8846, 5108, 9907, 87fa, 3835, 3f78, ijac201412302c7, 117c, 16e5, ecaade2015_144j31, 1a3c, ijac201614403s2, 6ed0, f687, 98a9, 1977, ecaade2014_237z60, e5ab, 68a8, 0f18, 5556, acadia17_520bb, 0204, fe37, 842b, 9bee, cf85, fd70, 0c74, ijac201614207k12, ecaade2016_151l41, 88db, acadia16_88h6, sigradi2014_048z4, a174, 5c13, ascaad2014_005u2, 8758, 98cf, acadia17_266ff, 335e, fcd7, 5bb1, 812f, e19c, fee3, 19f0, acadia14_681af, ascaad2016_043e17, b4db, caadria2016_703n30, 2256, 2354, e399, sigradi2016_817i, 6d47, 79b6, 572c, sigradi2013_111u, 1994, 8d94, ea8c, ea2d, f9ab, 435f, c81a, d526, sigradi2013_289k, 74c0, b99e, a0ad, 24a9, acadia14_33an, 7fb1, caadria2016_157p6, acadia16_78v5, c8f0, 7347, ecaade2014_031z8, ijac201614201r6, ecaade2014_237t60, 28e9, afc8, 6579, ecaade2017_047t, 755d, 0fd9, 0f11, 0b99, 7689, acadia14_311t, 7644, c399, a9d1, ca3e, 82d0, d00f, 2b77, 20d4, 1bc0, acadia17_231s, caadria2017_132s35, acadia17_474o, 87b7, d1c8, d760, 5702, 535b, d4f4, acadia17_283ss, 1efc, ecaade2017_009t, 3168, b775, 7816, 3cc7, 9b5a, sigradi2015_10.7e18, 7c26, ecaade2015_268w58, sigradi2014_347s10, 506b, 8d17, acadia17_572ll, 1e26, 7787, be71, c36d, 7cd4, 7ebe, ddf1, sigradi2016_801z, e8b5, caadria2017_086h25, 8437, 9134, 9904, ascaad2016_008g4, a804, 7592, caadria2016_383o16, acadia16_362n22, acadia17_248k, acadia17_201d, cd04, 7885, c70f, ceaa, sigradi2016_399d, 5b49, ijac201513302n10, ecaade2016_152r41, bd18, ecaade2016_139c39, 4182, 7ae5, d060, 174d, bbd8, 53de, 63ad, acadia14_125r, 985f, cba9, eda5, 64eb, ecaade2016_018i5, 6b3d, 2f33, edb2, a572, caadria2015_081n12, 7d71, dbad, 9b9e, ijac201412307k3, e56c, 62e9, e984, 1516, 395d, 21d6, a9ca, 5e4b, ecaade2016_136x38, 3993, b1f9, caadria2017_067h21, ijac201513103s2, d22d, c54d, ecaade2017_213e, ijac201715202yy, ed3a, 1cca, ecaade2017_044rr, 65d0, acadia16_382c24, 3c8b, 45c5, 8207, f05f, ecaade2015_61k12, e0bd, fd67, ecaade2017_019qq, 47a5, 9cc0, 952c, 63d0, 6297, 50db, 22ef, dc94, ecaade2014_139d31, 49b3, acadia15_343i14, sigradi2013_364s, d983, caadria2015_067m8, d8a2, 83dd, fd5b, caadria2016_135e6, a5b0, 2b8b, 221e, fee9, 818a, 6a04, 4b63, 1125, 1170, d0ea, 1b8c, 82b0, 98a1, ecaade2017_172o, 2601, 8cd2, acadia15_195b8, 688e, ff14, ddca, 98c0, ecaade2017_201qq, d28e, cf99, be66, 5381, 73a0, ijac201412205l4, c4d9, be1f, bc7c, a50b, f507, a903, d0e1, acadia14projects_531s, 37b1, 9ad3, 1775, 38ec, bb1a, 7c06, e50f, ecaade2015_87t17, a9ff, 819d, b86c, c7fa, 7cdf, acadia14projects_627ax, d331, d7a5, 25aa, 63de, 02e6, 3f7f, caadria2015_203g29, 1de0, 50f7, 32b7, 54b5, d87d, a3aa, 4bbb, ascaad2014_025n6, 67bd, 93e8, 2c06, ecaade2016_084i24, acadia14_135n, 5fc5, 73f4, e124, c967, b5ea, 55e7, 4bc4, sigradi2016_637ee, 655b, ecaade2014_180e45, 086e, f844, e52f, ca19, a1c9, ecaade2015_158w33, f01c, sigradi2015_10.267l20, df4c, adb2, d4fd, acadia17_324z, 3838, acadia14projects_463ay, 4b33, 35cf, 35ab, a750, 3fcb, 0fa8, acadia16_98m7, 5577, acadia17_588nn, 3b77, 791e, 6fe4, 63a7, fc5f, a46b, d532, ecaade2015_81v15, ecaade2014_052i12, f54c, sigradi2016_448q, sigradi2015_10.220d20, af02, cd6a, ecaade2014_168b42, c056, ecaade2014_186t47, 43d8, sigradi2016_732c, 46c5, 8819, 1d40, f397, sigradi2015_10.309m22, e121, ascaad2014_004i2, ecaade2015_206r45, sigradi2015_12.215l27, 00d6, 2741, 70fd, caadria2016_045i3, 5c02, 44fb, c393, ca03, sigradi2016_484mm, ijac201412403e7, 9a29, caadria2017_134x35, 7705, bdf9, ecaade2015_329m71, 33c0, 29cf, e9d2, dbc6, 99ff, 6d6f, 4a33, ecaade2015_293x63, 302b, 500e, acadia14projects_473af, 4733, b172, ascaad2014_019b3, 9a4c, e8a8, 70c2, f080, 4d92, 4d8b, dce2, ecaade2013r_015l8, sigradi2016_752qq, a218, c316, 0a63, d7ea, acadia16_54u3, e664, 48b8, 725b, a311, dbc0, 12b8, fed2, acadia17_560r, 26f9, 6f6c, 991e, acadia17_423jj, 75a0, 1423, ascaad2016_018o7, 2cce, 1667, 4ea2, acadia15_431k18, ecaade2016_225v60, 8e3e, 9bc4, ecaade2017_189yy, b87e, ecaade2017_291r, 331b, cb13, 3830, ebed, fb6a, a63d, sigradi2014_047m4, 616f, ecaade2017_046ww, e268, ecaade2014_024i7, 024b, 61f8, ecaade2015_195m41, 9b1f, sigradi2013_222i, d1eb, 194c, 9ad0, ecaade2016_042d11, a800, bb91, acadia17_62ll, 4954, be19, b426, f600, 3fee, 4da4, ecaade2017_306o, d3eb, acadia14projects_317w, 68c8, 4974, db7f, ecaade2014_041h10, 2a0d, 9be2, ijac201715102o, 65cf, ac92, 171e, f8d3, 9abb, fdb4, b51e, acadia16_72j5, 1509, fd57, c24c, sigradi2013_222k, 9a81, f8cf, c6de, 6bf4, b9f3, ecaade2017_142tt, ascaad2014_014m8, sigradi2013_64a, 908a, 736d, ef79, 355f, 09ea, 72b9, acadia17_560h, d028, 5e84, ecaade2014_188l48, 622f, 4019, a15a, 19a7, a697, d1fd, a267, 3d13, 5eb4, ecaade2017_116a, 42ca, 6ad2, 0557, dd00, c9c8, acadia16_470c27, 7e1b, aed3, ecaade2015_221w48, 2b44, ecaade2015_114p22, 05ec, f9cf, 6db7, 38fc, 8d44, 2434, cda6, ecaade2016_071k19, f63f, ijac201412402j5, 35f4, 1eae, 704d, 29c0, ecaade2015_248m56, sigradi2016_817a, ecaade2016_094s25, ecaade2017_129mm, da05, 8146, ecaade2016_016j4, 8bbd, ecaade2015_59i11, a96b, acadia14projects_479az, 4bdc, 23db, 3320, ecaade2015_155t32, 10a0, ecaade2016_132v37, 804b, e95f, 3e9a, 7deb, 69e4, 3ac5, acadia17_502c, 38e5, 3887, 541f, 1372, 834c, 84fe, ijac201513203k7, 8d81, bfad, 7c79, 050b, 5bba, 9d37, ecaade2014_072k17, be78, 2f8a, 3f47, 3584, ecaade2014_094j22, acadia17_366x, 152f, e041, 86b4, ecaade2017_027vv, 393c, ecaade2017_215cc, c5c7, c6ce, caadria2017_134w35, f58e, feb5, d293, caadria2015_246b36, bc61, b71e, sigradi2014_284b4, aaa4, f8d6, 9b60, 9b04, 2d5b, a58e, c1d3, sigradi2016_522x, sigradi2014_201j7, 1b88, ecaade2016_074n21, ecaade2014_071e17, 1851, 0f9b, acadia17_350uu, sigradi2016_595mm, 9089, acadia14_497aa, b787, d15d, 096e, 8940, 6125, 26e0, 64bd, ijac201412303a8, sigradi2013_41p, acadia17_522ee, acadia17_221ee, ecaade2017_215q, acadia15_195d8, caadria2017_005u3, acadia17_618ll, caadria2017_149d39, bd56, 1cbb, 4fb8, f217, 626b, 4390, e3bc, ecaade2017_229gg, 1385, 0318, 03a6, ijac201412405x8, 6e6c, sigradi2015_9.152a17, df4e, aff7, 33b5, c158, 96d6, ecaade2017_019nn, ecaade2017_094f, 054d, 4f5e, ecaade2015_61z12, acadia14projects_539a, 6a34, ecaade2017_149h, 76fe, 6deb, 0120, e7ae, ecaade2014_079w18, ee11, 0714, 9447, acadia16_174e12, acadia14_435aw, 28c8, 6ff1, f39d, c0e1, 326d, 338c, 0c72, 3462, 2555, ebe4, fbdb, f472, 959f, 8f0d, 98c1, 67a5, 75e6, b820, 1847, 1583, 5025, bf32, 7b20, caadria2016_353v15, ecaade2017_164w, a0c4, 4be0, bb53, ecaade2015_152v31, 993e, eb9a, 5a33, e194, 55b5, 3999, 17a9, 8484, acadia17_640y, 33d7, e062, c6f9, sigradi2013_158v, 25ae, 4e93, a328, fc3e, sigradi2016_654vv, sigradi2013_259h, c5fd, acadia17_552o, ef75, caadria2016_177w7, 0783, 525a, a83d, f161, afac, sigradi2015_3.345v5, 6281, 4372, 2df6, 06ed, acadia17_481p, 63b4, 3622, d98e, ijac201614407j4, 3f52, acadia17_600gg, 2795, ecaade2014_195y50, bb2a, 2862, ecaade2016_087t24, a8f4, 27b8, a00c, acadia14_63ae, 57b2, 41dc, 6eaa, acadia14_365ad, ecaade2014_204u52, 2b33, abc3, 6c2e, 091f, 4765, e17a, ecaade2014_029f8, 0477, 8cc8, 92be, d8ee, cea1, ascaad2016_038b15, ecaade2014_188p48, bbf8, 3a72, d276, ecaade2013r_014i8, 6e62, 2f9e, 659f, bd23, 4fa8, 98ca, 50af, e3f8, ecaade2016_067h17, b3d7, sigradi2016_431aa, acadia17_231v, 6b3f, 0dbf, e961, 2bb7, aa11, 3813, ijac201614201p6, 5359, 3cad, 4bd2, 4432, 6769, d85a, 8c46, 14a0, ef36, ecaade2017_032e, b3ca, f7d0, sigradi2015_4.52k6, 02ec, 6882, bac0, d50c, 868b, c035, c647, 9705, sigradi2015_6.183k8, dfa3, acadia17_650f, acadia14projects_565r, 8325, a374, 08dc, 51a5, 6476, 7dd1, 88d7, 8de0, acadia14_555h, 616c, cf86, caadria2016_517c22, 0fb8, 49e2, d2a3, 1551, ecaade2016_163s45, 6f06, 3886, c549, b212, acadia17_231y, 9826, 58b9, 5e5a, 3166, 1f87, 8e25, cb0e, 4c66, ecaade2017_184gg, sigradi2016_817l, sigradi2013_386z, 38f3, ecaade2013r_018p9, 5c7a, ecaade2016_011h3, d25e, 41b4, sigradi2016_387vv, 5aae, acadia16_196c13, 6ced, b2ed, ecaade2017_255zz, caadria2015_043l5, 38bd, 6a09, 07e7, acadia14projects_435al, c4e1, 05de, a240, cc4c, cb01, 28ee, ijac201614103e3, ca7e, d90f, acadia17_202i, e987, ecaade2015_138g28, 9922, 13e8, 2a69, 786c, 4a38, 27aa, ijac201715203ii, 119b, 1a59, e03a, 8c5e, e2f5, ijac201412204i3, ijac201412403v6, cc0a, 5cbc, 384c, b2cc, cd34, 078a, 22ac, 10db, 8c2a, 609e, 2178, 31ef, c923, sigradi2016_490w, 37e3, e62d, b06f, d743, 4b13, 65c4, acadia14_63ag, 2d14, 3f64, 5979, 1df1, 9616, 7713, abf6, ecaade2014_153x36, a02c, 581f, 9711, ecaade2016_136v38, d3bb, 0c6d, c99d, 495b, 30c8, ff83, ec6f, 7221, ad30, c461, 36b3, df67, 8a92, 46b6, ijac201614302r1, c7e9, ijac201412301k6, 1f81, 1289, 659d, 81a1, 2a03, sigradi2013_326h, 2ed7, 9862, ecaade2017_044uu, 75bf, 1a00, 1aab, f5bc, ecaade2015_171p36, a709, 7f5d, 49d9, bc43, ecaade2015_103s20, 8e02, 3c9e, 26da, dce6, 1357, 1140, 2198, caadria2016_703p30, acadia17_426d, ijac201614102b3, 9cbd, a503, a079, caadria2015_178x26, caadria2015_049c6, acadia17_608ff, f9d5, 1976, ecaade2014_066n15, c8f1, 2afc, 7326, ecaade2014_195u50, 5a0b, 89b3, 627f, 7e4d, 49c0, 6400, 4a27, a73e, ead9, 475c, 6f91, ijac201614402z1, 7b64, ecaade2015_194c41, 782e, caadria2015_206v29, 28e4, 2f9d, 854a, 81ea, 4258, ea3b, 7ccd, sigradi2016_669cc, acadia17_560n, caadria2015_226k34, 09b9, 758d, 8521, d65c, ecaade2016_025w6, acadia17_178uu, caadria2017_063c21, 6652, b08d, ascaad2016_009l4, a0a2, c511, b9ba, 892b, a491, ff81, bae0, ecaade2015_33i6, 0dcf, 0f7e, 76b3, e30f, acadia14projects_681at, ecaade2016_217e56, 4fce, ccca, aec5, acadia14_43x, eb27, 236e, 028a, dcd9, dd59, 6a63, acadia14projects_267o, caadria2016_333b15, 91fe, 39c7, 4a2b, caadria2015_188w27, c43a, acadia15_47f1, sigradi2015_8.186n12, 2b8d, 4229, 952f, 714e, 88fa, 7ad3, 38e0, a467, 7954, 4ea0, 9f7f, ecaade2015_175r37, 2557, ecaade2016_023r6, 2651, 1982, ecaade2016_025c7, 6592, b058, a7c9, ijac201513201f5, 66b7, 7b7f, 75fe, d3f6, caadria2015_084u12, 4058, ijac201614202m7, 06e5, bccc, 7d0f, 8e11, fba5, ecaade2016_161x43, ecaade2014_133n29, ecaade2017_271i, f40d, 6c7e, acadia17_177t, ecaade2013r_001n1, f5fd, 54e5, caadria2015_081i12, d28d, sigradi2013_387t, 061d, ascaad2016_031m12, d291, ecaade2017_057dd, 696c, acadia17_128oo, afbc, acadia14_177ah, 6eac, caadria2017_023f9, 6e1f, 8463, 76c9, 32aa, eca0, ecaade2016_042o11, 94bf, 1028, 3bbf, 3c64, ijac201412304t9, abe1, 4344, b34d, 5032, ijac201513104r3, 3654, 67f3, 98ad, d7db, ijac201412401e4, df89, 7634, a05a, acadia17_512h, 4af2, c735, ecaade2016_077o22, ea6d, 90b0, db11, 7804, ijac201412303k8, abaa, c5bb, 4a9f, 45d1, 9aa8, 6ec8, 8f6e, 28e5, affc, ef8c, f7e4, c792, ca0e, 82f6, 0ebd, acadia14_101x, d1ae, 8eb5, d5af, aff2, caadria2016_321n14, sigradi2015_sp_8.326b31, aa1f, cd17, caadria2017_018z7, acadia15_274l11, acadia14_347ak, ijac201412406r9, 2da1, 3b75, ijac201614303m2, 9170, be5b, 4072, b55e, cac6, fb9a, 4cb4, 85d4, 4ab4, acadia16_124i9, c4c0, 2b2e, caadria2017_189b45, 63af, f509, f0a3, b490, 425c, 9ad8, 66d2, ecaade2017_213c, 69b2, acadia14projects_79aa, ijac201412205w3, e054, caadria2015_139f23, ijac201715203k, 1fb9, sigradi2013_100d, a5d0, 77ac, cc31, cbe1, 4f2c, a4b2, 001c, ascaad2016_042u16, acadia14projects_655y, 396b, sigradi2014_047k4, sigradi2013_194n, ijac201412407f1, 7c99, acadia14projects_627ap, 7d39, 9c79, 474f, 70e1, 8c47, 3088, f280, 6b95, b29d, c731, 3f48, caadria2015_030l4, 29a6, e8aa, 0e1f, 5b1f, 5ec0, 9204, 8d2d, c8c3, acadia17_648kk, f8e6, 7e29, 91f5, caadria2017_182z43, 7c69, 7813, a156, 8fca, caadria2017_070p22, 1b02, ijac201715102nn, ijac201412306d3, ecaade2016_011o2, f273, b336, eda2, 2e59, b960, 3d83, 4d34, 33bf, f6bf, de69, 0302, e352, b9c7, 933f, f2e4, 556a, fa33, ecaade2017_215k, 01f3, 602d, edf7, 805b, acadia14projects_619as, acadia17_178pp, da91, 4ef1, caadria2015_070i9, ec4e, 1acc, ecaade2015_177w37, ecaade2014_127l28, 2ba1, 1922, 5c6c, 5f0b, ijac201715102y, 9666, b146, ecaade2017_273s, 9d27, d77d, sigradi2014_037y2, ecaade2016_055e14, caadria2017_142v36, ecaade2017_057w, 7281, a60e, 2e7f, sigradi2014_045c4, 4781, 8f93, ecaade2016_193v51, deec, 154a, ecaade2014_149g35, 5300, 2ff3, ecaade2016_mrtj66, 958d, acadia17_323o, 4bec, c120, 82de, ca7b, 48f2, a4cc, 9947, d158, 1130, 0c2e, ecaade2016_223h59, ef47, be3d, 702a, 6461, f0c1, 49dc, 61b3, e3cb, 3d7e, f238, fcce, 2fe8, acadia14projects_247z, ecaade2016_191y50, b49f, 64f2, 64bf, 4766, 3bdc, 2099, ijac201614202y7, 00f7, 385d, 3513, 4410, sigradi2015_6.387x9, caadria2017_035v11, 9661, 178b, 7b24, 808d, sigradi2013_303p, sigradi2013_386j, f77e, c6ed, bdcc, ce23, 1255, ba65, sigradi2014_041c3, 15f8, 2da6, sigradi2014_144a3, ecaade2017_029gg, 7932, b169, b4c9, 1d1f, 698e, 7099, sigradi2013_303g, 0172, 252e, 97c6, ascaad2014_019m3, 44ef, aef3, ca3f, 22fe, e32d, cce8, 4a23, 8ff0, 81cb, d851, 536c, 8c84, f84c, 5601, 4292, 1499, bffd, a1c3, b9b7, b939, 2ec8, 0b87, e77b, 931c, 1953, 128d, caadria2015_237o35, ecaade2014_168a41, 9fa2, 0324, acadia17_373x, sigradi2016_360q, 8cbf, acadia15_323g13, 5f50, 0695, 0476, 5948, sigradi2014_279w2, 5d7f, ecaade2017_155g, 8e59, ef3a, 509e, 8809, 6999, 5581, ae56, b727, 78ce, 65ef, 5810, 2121, c7a9, acadia16_12d2, ascaad2014_029k8, 5ce3, acadia16_174h12, 204b, b98f, 882c, ecaade2017_157jj, ecaade2017_124g, 7c64, ef4a, ecaade2014_233x59, 9895, dd9d, d0b0, b740, caadria2015_209w31, 3a7e, 936e, 4561, 0598, ijac201614105z5, 2c5b, sigradi2016_654qq, b9c2, ecaade2017_142uu, caadria2017_183m44, e209, 6a35, acadia17_221nn, 02f7, ed3b, 9023, e3e8, 8e85, c8f9, 0cff, ecaade2015_302f66, a93f, 2cdb, d320, 2a6d, 64a6, bdd1, ad00, dcb0, 3bf4, d650, 8344, acadia15_223i9, e0b5, 42b3, sigradi2016_621ee, 0e23, 5fcd, ecaade2017_117z, acadia17_426e, c998, 55d3, acadia16_106l8, caadria2017_185r44, a459, 899d, d773, 992f, 92a1, affb, 9d58, acadia14_609al, acadia17_232ff, ecaade2014_240k62, 51e4, c78a, 55f8, ecaade2015_248r56, 1ced, c7c3, 70c0, 8a4b, 2f94, ecaade2014_239l61, 2323, c728, bce3, 72ff, e758, f4cf, sigradi2016_446k, 0cb5, 2c4e, c8b7, ijac201614102t2, 00ed, d0c9, ecaade2014_112z25, 27f3, 674d, db5d, c1e6, 1818, e219, 5dd1, acadia17_50pp, ascaad2014_004g2, ecaade2017_079v, 6259, 545d, 6a0e, 0d83, ascaad2016_003x1, a5ec, 5815, caadria2017_136t36, 8028, dcd0, 498f, 9703, 2021, cf9a, caadria2017_041l13, a977, ijac201715203xx, sigradi2015_10.7f18, 9818, acadia14_339ak, dd5f, 7629, ijac201412408m2, 0d3c, 656f, 569b, 447f, 4ba5, eb28, sigradi2015_sp_4.388z29, 3db0, 8770, ecaade2017_215mm, acadia16_372n23, 98a7, 7370, a298, acadia14_539a, e050, sigradi2014_197c7, 08fb, a8b2, 0a06, 92d0, f9fc, 5df6, c469, ce68, 7690, e471, b361, db07, d084, acadia14projects_555c, 1a49, ascaad2016_029y11, c6dd, 0e31, acadia15_185d7, 9194, 2764, 95c4, e9cd, 8f94, 06fe, 492d, 8843, ascaad2016_052f21, b75f, 9893, acadia14_219ax, ecaade2017_057y, 78f3, acadia17_38zz, df6b, 06ef, acadia14_333av, 9502, 2bc2, sigradi2015_8.186j12, bfd0, 004b, c8a3, 8110, 8deb, acadia17_381aa, 0d3e, a58d, 44b0, 2878, 7722, sigradi2016_590f, 1d3a, 9d69, ecaade2015_227x49, aaf7, 5a70, 4790, 8ff4, f66f, 82fb, b307, c36c, 4fb0, ecaade2017_148f, 8111, ecaade2015_11a1, 44f8, 6d57, 1a47, 1118, ef7f, 0a7b, c237, 2324, 47fc, 2ae1, 5b4b, dbd9, c976, acadia17_258j, 4c58, ae58, acadia14projects_189au, 7a10, af69, ecaade2015_114k22, ascaad2014_017w9, bc3d, ba0b, 0bc5, 6574, 24cb, 7b13, bd14, 642e, ecaade2016_163t45, 6a15, 28ff, 6481, 96b4, f243, fc1e, d30e, 41b6, 7fdf, f87a, 9762, 38ae, 363c, e998, a95a, f45c, d21b, 3682, 14d3, f20e, b464, bc27, 319d, df00, 1412, 8af6, 1a96, 9688, 7d35, 4a2f, 5f98, 77ba, 7d4a, b5db, ecaade2014_230k59, ecaade2017_003f, 2c93, e476, be14, caadria2016_343h15, 2114, 1c37, acadia17_670ll, caadria2016_569d24, 4a8e, ed27, fbbf, sigradi2016_446a, sigradi2014_263h1, 0107, sigradi2016_590g, b1d7, ecaade2015_59c11, d3ff, sigradi2013_244m, 4f6b, 6178, ecaade2017_097ee, e6e4, 5cf5, e5ee, 4cc5, 4f44, acadia17_435d, 3655, b6ba, 3c10, e2aa, a7e1, 7c16, 4480, 5741, e534, 0e3c, 1bad, 920b, 94f3, caadria2016_033z2, 21ce, 0944, c530, ffd4, acadia17_391ss, acadia14_479ap, ecaade2014_214t54, 0b6d, acadia17_640zz, acadia16_224y14, ecaade2015_202l44, ec3b, 9f4e, d484, a490, ecaade2015_237e54, f088, 8893, acadia14projects_101m, 2ee6, acadia17_190xx, 8786, 6dc3, acadia14projects_33ah, d727, 898f, ecaade2015_130x25, d9ef, 6894, 3dc7, 5974, sigradi2013_41v, sigradi2013_95s, ecaade2014_152f36, ecaade2015_269m59, 47bf, 0fa2, 7ff1, b4b4, 6a76, 7e17, 81d4, acadia15_443a19, ecaade2017_008g, ecaade2017_051x, 6c2c, a11a, ijac201412303n9, d41a, 409e, 95e3, d416, 0c8c, 39e4, 2c02, f0c8, d0b5, acadia14projects_479e, ecaade2015_297e65, c0c3, 966c, 5ebc, b4a4, 883d, 69c9, 9555, acadia16_412z24, f6c7, 16fa, 8ee7, 201c, aeeb, e065, 8fba, ecaade2017_006v, 0427, 333d, afb0, 9cfc, ecaade2017_280c, acadia17_330pp, 32a5, beea, 0777, ceb4, bd74, ecaade2014_138k30, 763d, 0375, ijac201614104f4, fe18, b6cb, ed46, 981a, ecaade2014_023g6, caadria2016_177a8, b7a2, acadia17_365c, 4b1a, sigradi2016_426i, 6a36, ee4b, 1038, 7cd3, 6d43, 4144, d1f6, 65eb, fb2d, 7856, 30a1, ijac201412203l2, 64f5, 9a9a, 9946, 796c, b578, 5bff, e37d, sigradi2013_54p, d33f, e8dc, a571, ecaade2014_024c7, d41e, 48c0, 72ee, f2ab, bf8b, 4fc6, 271e, 1f3c, ac07, ecaade2014_214i54, ff96, acadia14projects_681an, 5180, ijac201412304j1, sigradi2016_674ii, caadria2015_109a17, f457, 06d2, bc83, 6777, 8c8b, ea6c, ecaade2016_108z29, caadria2017_142i37, 6e4c, acadia17_669p, e7a4, 231e, acadia17_640hh, b9d8, 6daf, ceef, 7108, ijac201513101j1, c8f4, f3b6, 2c3e, acadia16_24z2, 8e09, 9ee7, ecaade2015_94f19, caadria2015_032w4, 55fe, d3ac, 2418, f736, sigradi2015_8.186l12, 4688, f8e9, df65, ecaade2016_224o59, 6a39, 372b, caadria2017_004r2, ijac201715105e, 904a, 5cf3, 9a23, ee8d, ed10, ff11, sigradi2015_9.347y17, 444c, 5919, 7c02, 22e9, da5a, ecaade2014_173u42, ascaad2014_034l1, b369, 81eb, 53be, ecaade2013r_020u10, acadia14projects_101ai, cb29, 9311, ascaad2014_018x1, e13f, ecaade2017_156v, sigradi2014_108c9, 56a9, 14c0, acadia17_446dd, ecaade2015_253u57, 940b, 5d89, 0aeb, 7110, sigradi2013_28t, ecaade2014_198z51, 472d, b842, 4fe0, 71dc, acadia14_357ar, sigradi2013_327, 6a7f, 633d, 91bc, a345, c07e, acadia17_373j, ascaad2016_013w5, 8948, 91bd, sigradi2014_047j4, 55a2, b846, 8f34, acadia17_28aa, 9fe4, 969d, 1082, c72b, acadia17_212pp, 9957, cf0e, sigradi2013_150, ecaade2014_066r15, c429, fbaf, 159d, a603, d213, d19e, sigradi2015_11.8j23, b0e1, 2181, f8d7, fb71, ijac201614102m1, e3c4, 536e, a7c3, a02d, ef62, ijac201614405j3, ecaade2015_59j11, f2ff, 8e10, ef8a, 59b2, sigradi2013_243r, sigradi2016_732j, b056, 8aee, 3230, 620f, d3f0, 6829, bb44, 3820, 7107, 0618, edb1, dbf7, ffa9, ecaade2016_071m19, 08c0, 3020, 9dbd, f7ca, sigradi2016_443zz, a606, aa65, b3cb, d952, sigradi2015_8.47l11, 75e7, 1c75, d128, d205, ascaad2016_022m8, 918f, f357, 563a, 4f59, eea5, caadria2017_104e28, 5897, a34f, acadia14projects_375e, ijac201614103h3, 3e1f, 2075, 1c02, ecaade2016_158r43, 83cd, e0b7, acadia14_219e, 7c3e, b18b, dd74, ecaade2015_114c22, da69, ecaade2014_084s19, caadria2017_190n45, 268c, ijac201715105xx, efec, 09d9, 3efa, ecaade2014_084y19, sigradi2014_339a8, 7dcf, 3381, 7d76, cbb9, c721, 9384, fa7e, a102, acadia17_201a, ecaade2013r_019l10, 76f9, fb40, 341d, ecaade2015_217y47, ff69, e207, 0527, 82e1, 4ee9, 5caa, 5623, d8bb, df05, fd09, sigradi2016_781d, 6e21, 0d51, 97b4, a10b, dfe3, 2a0c, 2158, acadia14projects_445am, 1c24, 18a3, 04ca, 885d, ecaade2017_308cc, 7106, e2a9, 8270, 8670, 2f77, 8aa3, 40d2, ijac201715106ss, aa92, d3ae, 704c, 56ca, cb86, caadria2017_056e19, 71c9, a39e, 08f5, 930c, 46b4, fd3d, dd34, fb92, 8175, sigradi2015_10.7d18, de98, ijac201513104v3, ecaade2013r_005h4, 2a86, 7de3, caadria2017_122t31, f9c4, ecaade2015_285j62, a4e3, 91f8, 53f9, fa23, 94f1, 0c42, bc03, 9292, f506, ecaade2015_194s40, ecaade2014_149l35, dcde, 86f2, 84f9, e849, a772, f85a, 6b2c, ef89, b5b9, 6de2, ae00, a579, ff56, 3db9, cfb4, d0dd, f57e, acadia17_190qq, sigradi2015_12.297i28, ecaade2014_225t58, cf9f, 317a, fa27, ecaade2017_109jj, 9e93, 4a7c, d4dc, 9376, 8ac9, 0860, ecaade2017_053d, b78c, sigradi2016_534ss, 047a, e6e2, ea96, 2c55, 8bed, 126d, d813, 8ca0, 3aef, 96e8, caadria2017_145v37, 81ef, 94c8, 5bb0, 4e1e, 84ae, c0d0, f0f7, 627a, 145a, ef40, 146b, 34e2, cbc0, acadia17_82tt, c1a2, acadia16_224v14, 08d7, fc5b, eac6, 9a0b, f219, 5c2b, b715, 5f58, bfc0, acadia17_348e, ijac201614301e1, 560e, caadria2017_125y33, d9e3, f4e0, ecaade2015_317w68, ecaade2014_153o37, ecaade2017_189rr, ecaade2016_162a45, 417e, 0656, e875, f2cb, ecaade2013r_010s6, 1629, 3920, b745, 848b, acadia17_349r, 6eca, 9bc6, ijac201614405y3, 07fe, 6737, acadia17_413aa, ascaad2014_005m3, afe6, sigradi2016_590c, b0d0, fb27, 2623, f1bd, ecaade2017_044ll, caadria2017_079t23, 27bf, 8425, f612, 6b68, a6f8, 0110, b142, f49d, 9821, ecaade2015_194r40, b9e8, 71b1, f9e7, 4a6c, 559f, ded4, 6024, ccd7, c891, ecaade2016_078g23, 53c2, f2a7, c21d, 270a, ecaade2014_143v32, 4e4c, c08a, dbdf, ef39, ecaade2015_318r69, 89cb, 8327, 07b0, ecaade2017_208o, 4ff3, a4da, af0d, 7510, 8098, 1689, a6e6, 6285, 9301, ecaade2014_185r46, sigradi2013_234h, d389, ijac201715101i, sigradi2015_8.186i13, 232d, 9e87, e3b1, f335, f636, 297e, 4bdd, acadia14_365ah, acadia17_230d, a163, f847, ecaade2016_ws-dleady67, 1e14, 3952, bdb1, ae81, e8f8, 44d6, ecaade2015_334t72, b1a9, 5229, sigradi2013_280s, 7faa, ecaade2016_152u41, sigradi2014_041f3, ecaade2014_225g58, e650, 318d, dd54, 6154, ijac201614401g1, ijac201513206y8, 32e7, ijac201614201i7, 5591, 9c3b, 4855, caadria2017_174v42, 96f0, c73f, acadia14_145ab, 3a45, ecaade2016_mrtb66, ffb9, 356b, b5bc, 16c9, sigradi2014_132v1, ecaade2015_261f58, 1a36, c13f, acadia17_72d, 5dc1, 2edc, ecaade2016_067o16, 632b, a6d2, 14b1, 96b8, 4ac5, ascaad2014_029p8, ecaade2016_129u35, caadria2017_016v6, sigradi2016_479ee, a71a, da7c, 1c5b, 537a, b4e8, 8fa8, caadria2016_797t33, d315, 93bb, 30a3, ec01, ijac201715103pp, b09e, e480, caadria2017_029l10, 6b3e, a452, ad4c, 9c5e, 9cad, acadia14_267j, caadria2016_549i23, 6a97, acadia17_330uu, acadia14_63b, 5e11, 8668, 11dc, c6b3, 526a, b58e, ijac201715105h, a5e9, fc1c, e225, baac, ascaad2014_030d9, acadia17_222j, dabb, ecaade2016_191e51, sigradi2015_10.309y21, 5424, f4f1, 3d14, aaa9, b41d, fe1f, caadria2016_839j35, bdd5, sigradi2013_194c, b807, f41d, e5e4, sigradi2016_537b, 5354, 3588, 9240, 45fd, ecaade2015_227t49, 4d54, 9bf9, 1d5a, a706, 9b01, 999b, 98fd, ecaade2015_48e8, 48dd, 25c1, 47ae, 7a29, caadria2016_291v12, daff, 4a5c, cb61, caadria2017_037e12, acadia17_640nn, e9c1, 82a5, ascaad2014_024p5, 781a, 82c5, acadia16_432u25, 84db, acadia14_627ak, ecaade2014_060x14, 554c, f6e3, ba35, 92ee, f8f5, 1fcd, acadia17_520x, e5aa, daa5, 7eae, e273, f4b8, 54fd, fac4, sigradi2014_345i9, 057e, 1b36, 20bc, eb3d, 7780, ijac201614305j3, 6ed9, b246, 4d31, b655, acadia17_390ll, 6311, 83e1, 44ee, 14ad, acadia16_214a14, 77ad, caadria2017_136l36, acadia14_375ay, ecaade2016_129z35, 4b11, sigradi2016_443yy, e0ab, 35bc, 7b81, 1ae8, 4e85, 875b, 5a81, 5380, b01b, 5722, ijac201715105tt, 19de, 95c2, acadia17_274qq, 711d, 0ca2, 2d80, sigradi2016_455c, a9fb, be6b, 4f05, 528c, cb47, d8f2, f3bb, ascaad2014_004e2, 9832, 8e83, 1c7c, 7bcd, 5387, ed86, ed75, 4eee, df35, ecaade2015_302i66, f68c, 203e, ecaade2014_015v3, fec3, 466c, 2e2a, ecaade2016_089x24, 1164, 5a1e, 8cd7, 03f8, 282d, a424, 24f6, 4114, 9b19, 1fb5, 1f7c, d1fe, 5dd5, 7ade, 1246, 5b0d, sigradi2014_137k2, 1682, acadia17_670oo, ecaade2017_138w, 8b4d, 5689, 0d62, 55ea, acadia17_89p, 2b3f, a3a8, ecaade2015_215t47, be1a, 57f7, a62f, 86c6, 0199, 5656, 62ce, 5b5b, a415, ecaade2013r_002b2, ecaade2013r_001s1, ecaade2017_017r, aaef, 9dcb, 84e3, 8c08, acadia17_670dd, acadia14projects_153j, ecaade2017_220ii, sigradi2013_184z, acadia14projects_267k, acadia15_395c17, acadia17_340j, 1c01, 00bf, 5501, 9e1d, acadia17_36x, d93b, d37b, 3d81, 59b7, 117d, sigradi2016_431r, ea56, acadia14projects_327a, eeca, d9e2, 23aa, sigradi2014_276v2, ijac201513206t9, ijac201614208x12, e4a2, 77b0, 463e, acadia17_62vv, 2388, e22e, 9118, a6fe, 3c9d, caadria2017_135f36, 0893, 7909, 09cc, ascaad2014_005w2, ecaade2013r_004w3, ed25, sigradi2016_415ii, 3668, 6040, acadia16_260j16, 036f, ijac201614302k1, 7c3c, 8e0c, 829f, 987e, acadia17_177r, 5b3a, acadia17_201f, acadia17_360g, ecaade2015_61z11, e510, dc6a, 54a3, acadia15_443b19, 654e, caff, c870, ecaade2015_205b45, 00bc, 66ed, ecaade2014_208c54, e6b6, bc33, a931, f987, da64, b187, 4c78, d322, ascaad2014_003v1, 2968, 0090, 7c1d, 6d28, c693, fe75, a1e6, 3d9b, f58c, 5196, 1a23, 0578, 6773, 534a, f60b, caadria2017_149i39, 336d, b9f8, 7b87, b025, caadria2015_208t30, d471, 0c71, 426d, 873a, ecaade2014_202o52, 3ce8, 6819, acadia17_52s, 8ca2, 7f0b, acadia17_38rr, acadia16_196e13, 1d63, sigradi2016_815cc, ascaad2016_023w9, 12f1, acadia17_273dd, 08eb, sigradi2015_11.222u26, 8ef4, acadia14_435ak, 13ba, acadia14projects_79x, 1719, 1b90, 5aa6, 98c7, 0cbf, 5f2a, db95, 613a, 5811, 3da2, 08c4, f325, e971, a879, 2678, 10ac, c171, sigradi2015_8.276y14, ecaade2017_108x, 8514, sigradi2013_407f, 1bb1, 4e86, ijac201412205o4, 2c83, 9689, sigradi2013_30, 013d, b266, 8788, 3009, a4ed, 1e19, cb7f, 003a, 96b6, 928c, c062, acadia17_339mm, 7a05, ecaade2016_132h37, 44ce, 36b4, 5a0e, cd9d, ijac201513105u4, db77, 8b7b, acadia14projects_267p, 9ad9, 2fd6, 82c9, ecaade2015_138d27, sigradi2013_304, 47d8, 4203, 12a1, ecaade2017_203ii, f1cb, ecaade2015_237l54, 8135, sigradi2016_382x, c666, c8ed, 800d, ae5f, ecaade2014_151s35, 66c3, e5b5, ecaade2016_007e2, b814, 8d16, ecaade2016_102s27, 06bf, 61d4, ijac201513303l11, c132, b654, 6082, 08d4, 3938, f054, 71b6, 504b, caadria2017_031i11, acadia14projects_445al, 11d0, 89ae, 1bcc, 0ad1, ecaade2017_021r, acadia15_483f21, aa49, 369f, edd4, 3e6a, 28e1, acadia14projects_531l, acadia14_507ad, 2626, 5acf, 5d4d, 1af8, 3d2e, 3c0e, acadia17_473ww, f99c, 6034, c4b7, ca2e, 64b4, 07e9, acadia16_244o15, 6221, 744a, ecaade2015_72x13, e3b5, 7fcd, ecaade2015_136s26, 5af3, 4828, a9a3, acadia14projects_427al, 13aa, 2b9e, ecaade2015_81p15, 20c5, 2ef2, ijac201614104w3, 4d4c, 53d1, 6cd0, 81e6, 3b87, bdbf, 5c32, 0956, 8c04, ascaad2014_014i7, 9abf, 35af, ijac201412301x5, ascaad2016_057s22, 851d, 8fea, a3c8, 25e8, 253e, 6fad, 60bc, e076, a0ce, bff1, ascaad2016_022p8, 22a0, d65f, sigradi2013_364u, df16, 532e, ecaade2017_027c, a11f, ecaade2016_068z17, 0d11, acadia15_81y2, 87cd, 5d3b, 369a, ecaade2014_173f43, acadia17_511c, 6575, acadia14projects_23ab, f8b7, bfcc, d109, a5f6, acadia14projects_247p, acadia16_54a4, 904d, 25f1, 649e, aac2, 318f, 860d, ddcd, ascaad2016_028r11, 22d5, ed47, 7e3f, ecaade2016_162d45, 6330, 2ba8, b264, bf42, 503b, 4cb5, a8b9, 6165, 04e6, 5233, baa8, f785, ecb4, ijac201412301m6, 3397, ascaad2016_021l8, cc14, ecaade2014_029a8, 4b45, 8d99, 667a, 0ba4, c110, 2d17, 0832, 328c, b909, 3778, 56e3, 4610, a073, 172e, b973, ecaade2014_185v46, 5dcd, c117, 8581, ascaad2014_017e1, 5e1f, d953, 33e8, ecaade2013r_009i6, fafe, 5f75, 0c27, 9d86, sigradi2016_773y, 5cc1, acadia15_110u3, c720, 5881, 5a97, ijac201412207d5, ecaade2015_314j68, d754, 2692, 574d, 62bd, ecaade2016_077z22, b7bc, 140f, sigradi2015_12.297h28, cb60, 2247, 1ace, 2a52, ad88, fa99, 8255, a028, ecaade2014_226h59, ijac201513103x2, 81e7, acadia16_106h8, b9cd, ijac201513206n9, ecaade2015_221p48, 830e, fe52, 2e6f, 542f, e477, b3c6, 79f9, acadia17_248f, e897, 8ac5, acadia14_339al, 70cd, 907a, 5904, ecaade2017_006aa, acadia17_307ll, 7484, 431b, ecaade2014_088i21, 47c3, 8f65, 8912, b977, 1131, 0348, 3feb, ascaad2014_014a8, fb49, 95cb, f6a9, 8f02, ecaade2016_119s32, 9325, cc91, d7b2, ecaade2014_237h61, sigradi2015_9.152t16, ecaade2017_122d, fe6b, caadria2017_005m3, cc7d, acadia14projects_365ae, 791d, 03f6, acadia17_330mm, fd88, adf1, 89bb, fff2, 6d63, 223d, 3052, ecaade2015_158s33, 8302, 0ec0, f5a7, 17bf, e96a, d286, e858, 9c98, 3e95, bae4, 8af3, caadria2015_087u13, 830b, ff3c, acadia14_75b, babf, a8c5, ecaade2016_213n54, 81c5, 8dc3, 6f0b, ddc1, 26e4, ascaad2014_016i9, 6e80, 1714, 6c7c, sigradi2015_3.268c5, 7d98, c4d0, db88, 6cce, 286f, 7cfc, 437f, 134e, sigradi2016_524aa, b5bf, sigradi2015_10.74m18, f6d1, f410, ecaade2014_176c44, 0803, 4a0f, 9228, 9329, b704, 6f3f, 9760, a388, 6107, 84d4, dd20, 2a2c, ecaade2017_032h, 9e54, 9874, 9dcf, acadia15_211u8, 2f12, ecaade2017_072d, ascaad2014_016d9, ebd5, 8d58, acadia14_145o, ascaad2014_033x9, e536, 9fa3, ecaade2016_119v32, 790e, f1a2, f89e, 3487, 068d, caadria2017_041b13, c8a2, c78d, 7472, eb24, ecaade2017_152dd, ecaade2015_294h64, 3be8, ijac201715105p, 9e3f, 94eb, ijac201614104e4, 6f07, 30bf, 5fce, f8a9, 5f66, 2a77, ecaade2015_61d12, f61b, 4bcd, f80b, 485c, f6fa, 7bee, 115c, acadia17_348i, ecaade2014_070h16, 9cea, acadia16_344b21, e45f, 3d8c, 7b06, 9acb, f279, af54, d7ee, 54f4, 4980, acadia17_534vv, bf0c, 0672, 96a1, cd59, b170, 2b19, a319, 0bd0, ijac201412401n3, ecaade2015_84u16, ecaade2015_176v37, a7ee, 794f, b368, sigradi2015_4.219k7, e3b0, 4ab8, 0838, a63c, 81b1, sigradi2013_386t, eac4, e592, 21e6, acadia15_483v21, caadria2017_057z19, a173, d43a, 24c9, f740, 7d28, ecaade2015_320k70, d345, 84dd, c216, 3f3d, 8b7a, ecaade2014_113n26, 421f, caadria2016_755k32, da56, dda1, 5bee, ijac201412204m3, ecaade2015_127e25, f145, 4913, dddb, acadia15_110s3, 228e, acadia14_661g, 9417, 0619, 0d42, 8b49, 58f9, 7c1e, ecaade2017_195nn, 268a, 7462, f7a5, c1c6, ecaade2014_130y28, caadria2015_122k19, acadia14projects_435ap, 5a6d, acd2, 797b, 26c0, 38be, 5069, 314f, acadia14projects_63e, 5daa, b6c4, 9fc7, 21ef, 354f, 4c11, ba5d, 75ed, c080, 0989, 1c95, be7f, b698, a5cb, ee5c, ecaade2017_212pp, caadria2016_579o24, ecaade2016_167p47, eb1c, 4f03, acadia16_88m6, b2a8, b9e4, 61ae, 2be1, ecaade2015_284w61, sigradi2016_560cc, 98be, acadia17_323r, 6d72, cc97, caadria2017_023x8, 585f, ccef, 6113, ijac201715102m, bb74, 398a, sigradi2016_428l, ecaade2015_194e41, sigradi2014_299d5, ecaade2016_223j58, ijac201513306h13, acadia14projects_145s, 30b0, fac5, 99f9, 7cee, ee1c, bde1, a0d0, 1aa8, ecaade2014_108k24, eab7, c437, 58b4, ecaade2015_225h49, a886, 8696, ecaade2014_206t53, caadria2017_096u26, 30c2, f9a5, d708, 199f, caadria2017_096j26, 8960, 71c4, 15e9, 8953, 71cb, 74aa, 1f0b, b3c7, d24c, 72e7, acadia14_627d, 0239, 7968, 73bd, ecaade2017_244jj, cdbe, b7a5, 15c0, e528, 954d, ecaade2016_221s56, 5ce2, sigradi2014_097k8, caadria2017_040m12, b198, acadia14projects_63aw, 396f, d20a, e884, 6494, ascaad2016_059o23, 4d36, 8797, bf14, ecaade2017_273n, ecaade2017_152ll, sigradi2015_8.264s14, 48e0, a1ef, ecaade2013r_011g7, 1b09, 4871, ascaad2016_031o12, 55e3, 8a67, 7177, 9930, 3b82, 6c74, 49e8, d8bd, 591e, acadia17_403h, c4c5, acadia17_323k, bb67, 45e7, ijac201412205p4, ecaade2016_136k38, feb8, 39bd, 7287, 89ec, caadria2017_129w34, 20d1, 7976, df97, acadia16_140s10, 9efe, 47eb, f195, 3b9b, acadia14_101v, ecaade2015_207j46, 6e7a, dfe5, 67d0, d0a6, ascaad2016_047x19, 4d2a, 52a4, ascaad2014_017m9, 5f08, acadia17_373y, acadia14_81k, 6454, c1e7, 9346, a9e8, 2b60, d1da, b702, ab60, ecaade2014_086w20, 9949, ascaad2016_046l19, ab06, ecaade2017_124y, acadia14_609af, 88bf, cd8e, bbaa, 31bd, sigradi2014_250p9, acadia17_660p, 562d, 18aa, fd02, 540c, e949, 85b9, a6e4, ecaade2017_038nn, caadria2017_055m18, f051, b347, 57e8, 4685, 7a92, 8fb1, 15f4, ecaade2017_142zz, 5186, 152c, caadria2016_135z5, 088b, sigradi2013_74g, 481c, 46de, ecaade2017_140bb, ijac201715203dd, 1a19, acadia14projects_101ad, sigradi2014_186c6, sigradi2016_732t, ecaade2014_184p46, 648a, ddd2, e609, cf5c, d113, 2eb7, e03b, 4d65, acadia14_601y, ecaade2017_095y, ijac201412205s4, ecaade2016_128k35, ecaade2016_151k41, c140, 891a, sigradi2013_267, ascaad2016_044u17, ad56, acadia14projects_23u, 7ac6, 30eb, ca18, 89fa, sigradi2016_431u, d298, acadia16_98p7, ecaade2016_228i61, 13c6, acadia17_212mm, e76e, 2aa3, 1602, 131d, 2b62, acadia17_273bb, 625c, acadia17_414ss, 68f0, 9c7c, 73b4, 4709, d339, d2f7, bc5b, e6ec, acadia17_36bb, 7f3c, 390c, 198f, dd70, fb17, c1cc, ecaade2014_168n41, 475d, e74e, db6c, 42b9, acadia14_43ap, 7415, 900e, ijac201614204e10, acadia17_392v, ecaade2015_17p2, abb0, da25, fc67, 320d, 789f, bdf7, 1958, 9b25, 973e, 2391, c66c, ecaade2016_075k22, ecaade2014_186r47, d72a, 0686, cd36, 2d58, b01a, 4223, d510, f810, 519f, c00b, c7ad, 7cb4, a756, 2447, sigradi2014_313b6, 4b09, 97bc, d3fa, d168, acadia17_426g, ba32, sigradi2014_074x6, a385, 855d, a469, 3091, acadia17_340z, 5b04, ecaade2015_173l37, 1bbf, ecaade2017_085f, ijac201715106c, c70d, 7483, 8ff1, 6211, cf6d, adff, 308b, dfdb, dd2a, ecaade2016_ws-dleadv67, f62c, da82, 1417, 33e9, e44a, 7ddb, b123, d3b8, acadia17_445n, a2d7, af72, c675, bd66, ecaade2016_068d18, 66e4, 6246, 17d1, cf31, 1a78, 8e0b, 1a40, 4040, 76cf, eb0b, f578, 90ea, b6ae, 1d16, 6973, ecaade2015_94g19, 5071, ijac201412402n4, caadria2017_127f34, ecaade2015_170u35, b2eb, 16d2, acadia15_185k7, 2476, 61a0, b2e9, 6fbf, ijac201715204z, caadria2015_078c11, ijac201614402a2, 68e7, 9f06, 1dad, 8c2b, 8f39, 5525, 8ce0, 9db0, ecaade2016_123f34, 565c, 5bdb, b0fa, 94bb, 759c, c20b, 8d29, a74f, acadia14_237as, 69e0, ecaade2017_101v, 3cd9, dd47, f83a, c12b, ecaade2014_105a24, 7b6c, 1e29, e841, 36d1, e068, 6f29, a86c, 8624, 5c1a, 63c7, acadia14_671j, 87f1, 59f2, 4cf5, 4e76, ecaade2015_33e6, 389c, 6792, cd50, 1185, 3701, 4635, caadria2015_043h5, d50a, ecaade2015_77u14, bafd, acadia17_648pp, 1e42, bad7, 277f, sigradi2014_099t8, 597a, 6b9a, f1ae, 7784, 291e, ecaade2016_136j38, aa19, acadia17_392e, acadia14_199al, sigradi2013_429p, 7773, 0696, 87da, 4eed, caadria2017_101m27, 9a57, acadia17_491t, f04a, c510, 6a38, ecaade2014_011k2, ff27, adae, 16dc, 701d, 0bb7, e059, a9f6, 28e3, ecaade2017_122ww, sigradi2015_6.327s8, 230c, ijac201614102b2, 3e5e, 4e67, 1832, 7d75, sigradi2014_339c8, 9621, 2e0c, ecaade2014_055y13, sigradi2016_792g, f9f0, 9e29, acadia15_251i10, 9226, ijac201614201f7, ee48, acadia17_82rr, c133, b4be, 1ab1, 563f, bdff, 9474, 8a60, deb7, ascaad2016_045u18, caa2, 9553, fe89, 6e42, da70, 617b, fb8b, d247, 2949, sigradi2013_330f, 57e0, 2435, f1c1, ijac201715104kk, 5003, f864, acadia14projects_219f, c5f9, caadria2015_203h29, e26b, 4bad, 10e3, 3f42, 8d9d, sigradi2016_637z, sigradi2016_816zz, 58e6, e1fc, 3573, b0e5, 4b32, 1bb7, ijac201513205u7, 3ab3, b39d, caadria2015_070u8, 3869, b6a5, ijac201614408k5, e0db, 03a2, 3ee8, e52e, cdb2, acadia16_344j20, aba1, 931d, 121d, 6885, acadia17_560t, sigradi2014_313a6, caadria2016_579v24, 0237, fe93, 63d7, ecaade2015_155i32, c162, a0f2, dd9e, 88dd, f791, acadia17_512u, 45d4, d0af, 09f4, 75a5, 136a, acadia17_62nn, e129, 1e12, 65e2, 4574, sigradi2015_2.162o1, 1746, 6315, acadia14_719k, a2c2, acadia14_671l, caadria2016_871s37, d8fe, ecaade2016_094t25, ff2f, 81ec, 6270, 1b34, e299, 445b, f099, 15cd, ecaade2015_280w60, 1238, 7c6a, 112e, ecaade2015_64d13, caadria2016_177x7, aff6, acadia14projects_267h, 5fee, a5fd, acadia14projects_189ar, acadia14_445ae, ecaade2015_22z4, 30ff, caadria2016_589y24, sigradi2014_132z1, caadria2015_073j10, 5029, 2001, fdb2, 52fe, acadia17_26i, caadria2017_127i34, 6aaf, 0d2f, 489f, 9504, 5a46, acadia17_464ss, e31b, acadia14_619ap, caadria2015_096m15, ecaade2017_049xx, 7294, caadria2016_797n33, sigradi2014_037w2, 4224, ijac201614104h4, 2ef4, f4ee, acadia17_590c, acadia15_47l1, ecaade2014_226b59, 3d1a, 7470, e559, 6545, f07d, 03eb, 0991, 5fe1, acadia14_135w, ecaade2016_191w50, ecaade2014_159o39, e1cd, 957b, a3d9, 5d98, 4909, acadia14_681ar, ijac201715105a, 4477, 6608, ecaade2014_092c22, 8869, fd53, 7818, 2c04, e341, 50d2, c819, 8795, sigradi2014_172w4, 1f03, 8aec, ecaade2013r_020t10, 11c5, c5e0, c618, 6fc6, aeda, 44c0, df17, d8df, ecaade2016_175j49, 0f87, ascaad2016_028f11, e90d, cf4c, caadria2016_487n20, ab07, sigradi2013_389m, 6148, caadria2017_029r10, 4dd2, d837, 5990, 969c, d280, fd59, 9012, 9b7b, db5f, caadria2017_124b33, 1bcb, b570, f5f2, 1077, c04a, fca6, 610f, 967a, ijac201513206s9, b254, ac80, b5b3, f3b3, 51bc, sigradi2014_185z5, ecaade2017_027e, 1cda, ecaade2017_173tt, ijac201513104e3, 109d, 6c8a, f0ab, ecaade2017_059xx, 7e05, ecaade2017_255b, 99a0, sigradi2014_292t4, f017, 8cfd, 4d6d, 6947, 10f9, ebf5, sigradi2016_637cc, caadria2017_029n10, ijac201715106x, 4c84, 1ed7, ecaade2014_088e21, ecaade2015_48w7, a89d, 3e19, eef3, a494, dec7, 5c48, 7ca1, caadria2015_206z29, 55fd, caadria2017_189d45, c8ca, d1d9, 6f5d, e8e8, 8e13, caadria2015_126r20, e839, b1ed, a502, 4a4e, ecaade2016_058v14, acadia15_284s11, f75e, 4e8a, 6692, ecaade2015_59s11, e7bb, 182d, acadia16_12y1, 6bfd, b656, 75eb, ascaad2016_035v13, ecaade2014_224x57, d3a2, ecaade2017_006jj, 42c7, acadia16_344i20, sigradi2016_778rr, 1390, dbd6, 1766, 99da, caadria2015_015d3, b152, ff2a, ecaade2015_138k28, ecaade2016_193t51, b443, a431, caadria2017_105l28, e916, 63ea, 96af, 2a18, sigradi2016_614v, f3ca, bdb9, 5655, 2a73, 4f22, acadia17_308zz, 0901, fc50, 849d, f64e, fdf3, a8fb, 242b, 2194, 46dd, 11b7, ecaade2017_003i, 68da, ecaade2014_085j20, ijac201715106zz, 138d, caadria2016_745e32, 417b, ecaade2017_291bb, ecaade2017_032a, f96c, f8c3, sigradi2014_282s3, faa5, f5f5, 8ea5, ecaade2017_264a, sigradi2016_710ll, f532, 5e5d, 2c14, 658e, 7af0, 59a9, 4cd6, 38c4, ea88, 77ef, 19f6, 9202, 42f2, dfbf, 52bb, 1ff5, 51aa, 8722, 0d66, dcfd, 2f18, 8bb9, fd3b, 6142, 5ecf, 3923, cab9, c61d, ijac201614302c2, 2dec, ecaade2014_199y51, ecaade2016_018f5, f496, b87b, 4d88, 339d, 0e17, ijac201513101a1, 2af3, 0194, 1cb1, ecaade2014_029b8, c0d8, 5ce7, 9f3a, 8dc4, 196b, ecaade2017_163h, sigradi2014_047o4, acadia17_446z, ee51, caed, 0bfb, 8675, 368f, 2b1f, ecaade2015_207h46, 52c3, sigradi2014_074y6, 4fea, 5124, ecaade2017_051ee, 1266, 8af0, ecaade2017_129pp, d220, 3a76, 263f, b3ab, b65c, 1edc, 5b82, sigradi2014_084d8, cf51, 2b6d, ecaade2017_124bb, d4bf, ecaade2017_156q, 899a, b711, 8f8d, 80fe, 0af0, 2220, 6f95, e342, ecaade2015_38k7, sigradi2013_364, 9126, 780f, 7d42, ecaade2016_217s55, ecaade2017_265t, 94e7, b729, b6e3, sigradi2013_393o, 5db8, 17af, 7d9d, caadria2017_074s23, 9a4b, b211, 4c2e, ecaade2015_180e39, ecaade2015_17g2, d248, ecaade2015_206x45, f41f, 939e, bbdb, acadia16_88c6, f4bd, 7e54, 6140, ascaad2016_007n3, eba9, ecaade2015_53c9, 2b48, cee2, acadia14_135o, 3ea5, 1be5, 991d, e632, d85c, c784, 445a, 4a5a, acadia15_323l13, f56f, d106, 039b, d3a5, 762b, f81a, 94a7, sigradi2015_8.81a12, 91c2, a0b9, a00e, ecaade2016_197w51, 4823, 17a4, ecaade2017_149r, e32b, a263, f1db, 3c9c, 20a5, c75b, 058a, ecaade2017_053h, 2c30, 7c71, ca15, sigradi2015_3.209a4, 3bb2, acadia14_257ad, 3587, ijac201412201b1, 8c26, 24ae, 2bf0, sigradi2016_467p, 9774, ea8d, ecaade2015_13n1, 4998, a35e, caadria2017_052s17, 25f3, e5ac, 729e, 37bb, ecaade2015_170j35, ecaade2017_076ll, ijac201715106z, 38f1, 914d, b663, 68e8, sigradi2013_326, 25d9, acadia14_365ak, 0f93, 89d9, da07, 4ef9, ecaade2016_197c52, 3a92, fcb6, ca13, 733d, 84d9, 8ae0, 1bec, 9ad5, acadia17_464uu, sigradi2014_172y4, e206, 3720, 5726, ccde, caadria2015_099s15, a53a, 017a, caadria2015_246y35, 83bf, ac6c, c853, 7cde, sigradi2014_103z8, 6313, 6716, ecaade2014_024y6, 3735, 22ee, sigradi2014_159h4, 2e4e, ijac201412203c2, efc1, 4d6e, 3d54, ecaade2014_109m24, acadia14_699j, ecaade2015_164v34, caadria2017_096m26, e0f8, 7fac, fd27, 3a29, acadia17_292aa, 2175, 6ac0, 0b16, 412a, 4009, 1b61, c271, ecaade2014_111y24, ijac201614105v4, ea11, 4989, b7d4, e3b4, sigradi2014_313d6, d9cc, acadia14_291au, 1461, 7c86, ce3c, 29df, b743, 9d54, 0277, 8e74, dd0b, b202, ecaade2016_055i14, ae61, 74e3, 021c, 917b, 1e4e, be8b, d16f, 4361, b270, fde2, 1cd5, b3db, ecaade2015_318u69, ac02, ebff, 3372, 2f65, sigradi2014_345k9, 0042, bee1, acadia17_162r, 33a7, acadia14projects_199al, 9006, 0175, 2a19, 9a09, b5d0, 0235, db81, acadia17_92r, 6d25, 259a, 6f9c, 0c64, 3eed, c4fc, caadria2017_118u30, d559, acadia15_57f2, 5112, sigradi2016_654tt, 5b77, 1086, e6bf, 30f3, 5879, ecaade2017_048ee, 6b31, 4ec9, e8ae, acadia17_348c, de0d, 151c, 34a9, ce16, ecaade2015_285f62, 1f4b, c39e, ff42, 5a16, acadia17_608v, ecaade2016_104o28, 686d, 0aa7, acadia16_62f4, sigradi2016_431x, a444, 0b9e, 247e, 01aa, 02ea, sigradi2016_420rr, acadia15_343h14, sigradi2015_sp_12.402x31, 3827, bbc4, 63f8, 5ea5, 0e3a, 4cf6, 72, cee3, ef28, 6919, b6e6, 036e, caadria2017_104r27, d9d0, 74af, d699, e837, 4d76, c07c, bd76, 8215, 82f2, ecaade2017_027b, 0dc3, acadia17_72l, 24a5, 5ee5, 3970, d5a1, a5d3, 062b, 6305, b82c, b05c, 27f6, 0bda, 029c, sigradi2016_614u, 2534, 7006, aa9c, f1f1, acadia17_230g, f249, 6563, 76b2, 6b0c, sigradi2016_446qq, 2981, 9536, 3f18, caadria2015_124b20, 6ff4, be84, 56b3, f547, sigradi2013_117s, ef64, 651b, 67e9, 5f69, 0699, 4d59, caadria2015_117u18, a0d9, 55bc, caadria2017_189f45, ijac201412402h5, b3ea, bde5, ecaade2017_071pp, 8c3f, eef7, 4e64, acadia17_230e, e086, acadia14projects_101aj, b9ad, 83a1, 1ae7, 4a65, 16b2, cddc, 1778, ecaade2015_155d32, bd83, fbbc, cead, 3591, d260, acadia14_463r, sigradi2015_6.387g9, 0bb6, 410b, 7948, ascaad2016_038m14, sigradi2013_366, 3a83, acaa, 0f33, 87d7, 3db8, c1bc, ecaade2017_225zz, f757, 9b86, 3fd6, 5aa7, 6f17, ecaade2015_196k42, ab3e, 79f4, f539, 65b4, ef04, 8891, acadia15_95g3, 7eca, ecaade2017_305b, ecaade2016_046c13, ded1, cd46, a799, 986a, ascaad2016_039v15, sigradi2014_145b3, d610, sigradi2013_347o, 6ae4, 1782, ecaade2016_025a7, 5ebe, acadia17_423gg, ecaade2016_225l60, 04c5, a9c2, 0a73, ecaade2015_227z50, c134, 034e, 56d6, 17dd, 5c12, c7ba, eb18, 8403, sigradi2013_389k, dcb3, 3d2a, 72c4, sigradi2014_189j6, 4668, 6acd, 8379, 6d66, 4261, bd95, b4e7, 2e65, dff8, 15dd, 2bab, 7c03, 6759, sigradi2016_393ww, 0188, 2588, ecaade2016_158m43, acadia17_177e, sigradi2013_429h, c9dd, 4f09, a43d, acadia17_230uu, acadia14projects_79ac, 7789, acadia16_244j15, 8705, bf78, 41af, f951, e60b, 8a78, 67d9, ecaade2015_314m68, ijac201614204o9, caadria2017_051n17, ec0d, sigradi2014_197w6, 1d5f, 7e08, 8e8e, 763b, sigradi2013_112d, d413, 2e5d, ecaade2017_023cc, 722b, 2bca, a275, 661f, e30e, 11ff, 558f, d05a, ecaade2017_052jj, 9164, 2b09, 1f62, af15, ecaade2017_041k, 0e25, 4579, 0cca, ijac201412408t1, ecaade2015_92r18, ecaade2015_118r23, d6d8, 359a, acadia14_301ay, caadria2015_164f25, f752, 95c8, 141f, acadia17_349o, 62cb, 373c, e6b3, 31bf, 0268, e544, 69ab, 5550, acadia17_414yy, ecaade2016_072d20, a2ca, a899, a14b, 7cb6, 0e3b, 1217, 508e, 4e26, be6e, 8ea6, a27f, acadia16_344h20, ascaad2014_029j8, 1a70, 5f64, 50c7, 75a4, 8a26, b3b0, dae9, f9e3, a40b, acdd, 2f16, ecaade2017_172t, 0e9f, ijac201513105s4, ec63, 479c, acadia17_544d, 5615, 91e9, feca, 2817, fed8, ae8d, 8163, 2ce2, 97d9, 2800, d08a, 1a0f, da9e, e23b, f71c, 28f7, 847a, 3709, 6d5f, c538, acadia16_280r17, ecaade2015_302m66, e4fd, 798c, acadia14projects_555h, 9345, 9fb7, ef13, 1594, 6949, 6b2e, 7731, 0bbc, 8044, ecaade2017_232f, 9b7f, d24d, cd0c, d22e, a97e, 78d6, 3f9f, ijac201412204n3, ade9, ecaade2016_047l13, ca23, 79ff, dba3, 7826, 95d2, 05bf, ijac201412303b9, ecaade2015_139z29, e957, d150, d07a, 1bc1, 3746, 8e71, acadia15_483p21, e549, 4977, sigradi2013_41u, 9b48, e496, sigradi2014_284f4, 942e, f6cd, a019, d055, 78a3, 486b, acadia17_560m, sigradi2015_sp_12.402z31, 9a6a, 3fbf, 3ac4, 6d4a, afe4, e5fb, c7f7, e2e1, 20c8, 4a4d, ecd9, c842, 4ed2, ecaade2017_051q, 8584, bbb6, 033c, caadria2015_119w18, 47c5, sigradi2014_114k9, a930, 2399, 3985, 8f0a, 53b0, a0ef, c08d, caadria2016_197m9, 8526, 9552, 34e1, ecaade2014_163i40, 835d, caadria2016_095v4, 2e2d, ecaade2017_212kk, f804, caadria2017_005j3, ascaad2016_010x4, acadia17_423ll, acadia15_251k10, f46c, 1be2, 3173, 2d56, acf4, ecaade2016_130z36, ijac201715202n, 73df, 9a02, 345f, acadia17_292w, 7427, fa70, ijac201614104y3, f4ba, 8cc3, sigradi2015_3.65y2, ecaade2014_052l12, ecaade2014_046u11, 507e, sigradi2015_11.34y23, 7d40, cdb7, 344f, 18c9, 0401, 91ce, d488, 2f3e, 0cb9, 6e8d, 027c, fbb9, ijac201513205v7, ecaade2016_038g10, 5f76, 3f66, f520, 5c49, cbb0, 0065, d77c, 12a9, 53fb, 814a, ijac201412303u7, dd0d, 6f9a, 52fb, 9b91, 9892, 4b3e, 9b5b, 23b4, 533b, 305d, acadia14_365ai, 6272, 7585, b825, b159, acadia17_348h, 22e1, ecaade2015_59e11, acadia14_347ar, ascaad2016_038r14, ecaade2013r_011f7, acadia17_257qq, 6b96, 6e78, 95e8, 6763, f3aa, 6e03, de95, 12fb, sigradi2014_213s7, ec4b, f29f, 543f, d959, acadia14projects_79w, fa49, 437e, 0947, ijac201614306z3, 5797, 92a6, ecaade2017_083rr, caadria2015_226z34, ecca, ecaade2015_261i58, 05df, d8db, ecaade2017_029s, ecaade2014_038d10, d8d3, 2d0c, 0b7e, 2e22, 5dd8, ed57, 3561, 3965, acadia17_648nn, 99e0, d780, bf1e, 32c2, 3a50, sigradi2013_326e, ijac201715205yy, fec5, ascaad2014_029t8, ae12, b900, 124a, a259, b563, 8ce3, 013b, 33d6, 1b59, caadria2016_219f10, 11f5, ecaade2014_084p19, 61be, 7498, 5872, 5977, 1d1e, f38b, 9030, f912, 229b, acadia17_170g, ff1e, 8612, 5f5f, af6b, 74a5, 1054, dc93, caadria2015_002e1, 745c, 668d, 6437, 7f44, sigradi2013_386o, ecaade2015_261m58, a621, 7941, 2a94, 66ff, 1eac, fd77, 1db2, acadia15_407y17, 0262, ecaade2015_227y49, acadia15_431o18, e8d3, ecaade2016_151g41, sigradi2013_215z, d268, 640a, 0246, ecaade2017_308jj, 733c, b98e, 6787, b99a, 2771, ascaad2014_014t8, 701f, a1d1, sigradi2015_3.212l4, acadia14_671w, caadria2016_539w22, 5c00, 1a0b, 7c41, 994a, 592d, ddb9, 6c72, 770d, 3943, 94c4, 04aa, 9fb4, 183a, 1e39, ascaad2016_013d6, 278e, ccf3, caadria2016_045f3, 056c, 28a8, d5de, 84f3, dcb6, ecaade2013r_011h7, 5a44, 4bd6, 527e, ecaade2017_230pp, 5d5e, 7078, 17ba, f492, e741, c160, cf24, ecaade2013r_003n2, 8ebd, caadria2016_013e2, b4d7, 92e0, a598, 242c, acadia14projects_627an, f304, dd66, acadia14projects_63a, fb3e, 51e0, sigradi2014_303e5, ecaade2016_132l37, sigradi2015_4.52r6, 9ecf, 1f6a, 9442, 6756, 2542, acadia14_177ai, c9ca, acadia14_691az, 95a6, 4eda, sigradi2015_12.215o27, b650, 9185, c89c, 74f2, 8ed1, acadia16_34j3, 6c24, 3128, acadia17_178q, 4033, d3a6, 9235, b718, 24c2, 34e3, 9001, fc0d, caadria2015_111k17, e351, sigradi2016_601ss, 80d4, ecaade2016_120m33, e96d, 3e60, ecaade2015_196a42, ascaad2016_011i5, ecaade2015_202m44, ecaade2017_033v, c91e, ecaade2015_103o20, 33b8, 9337, a9bd, acadia17_358oo, ecaade2016_036r9, da02, 5d12, sigradi2015_10.309b22, 0cb8, 083c, 31c8, 88d5, sigradi2014_314m6, 6f94, caadria2015_108x16, caa6, d34b, ecaade2014_011i2, 32ff, 18e3, acadia14_101u, ecaade2016_224b60, ijac201513203i7, 8222, ecaade2016_067k16, 6aaa, 2f40, bfbb, 6127, 7114, 97d5, acadia14_23z, d6bd, b20b, c927, 4c21, ceb0, ccf7, 047d, ecaade2015_101d20, 9075, 4043, 5456, acadia17_382ii, 8af8, 917e, 82ea, acadia17_402c, acadia15_137i5, f7be, 3b1c, e171, 0674, 176d, d7e5, 1161, 1471, e700, 6a8d, ba31, cacc, 7de0, 3fe1, 1202, 5ea2, 6ebd, caadria2017_015c5, 11da, f86d, acadia17_482t, f4a7, 5e59, 08cd, 0ca0, 1ecf, b1e1, 37fb, 1f79, sigradi2016_690i, sigradi2013_41f, sigradi2013_208m, 0b1a, 14bd, b9ca, ecaade2017_091yy, 7105, 9787, 73fd, 62b6, 9d9f, caadria2017_033p11, 70a0, sigradi2014_314p6, sigradi2014_049g5, fb74, caadria2016_787g33, ijac201412401a4, 5bb9, acadia17_590e, 3a68, 6fa8, 5b78, 6176, dd44, acadia17_232bb, 0e96, 6e63, 74dd, 09cf, 0c5c, dd30, 1dd2, fa3b, 15be, e5bb, 9149, 5cc7, cced, 5d79, 91f6, dc84, 087c, afe2, dd82, 86bb, 902b, ijac201614208s13, 9eba, sigradi2015_12.297e28, 8801, f781, bb6d, c337, cc56, 48d3, 1348, acadia15_137p5, e08e, ea22, 6308, b4f9, c3ad, ecaade2015_158y33, 29bd, 2092, e525, fe3b, db74, a844, acadia14_257aa, 248b, ad48, caadria2017_085c25, 8637, ijac201412402t4, 76aa, db37, 82e2, 9323, 2f76, e4c0, ddf3, caadria2016_045e3, 9956, e01d, 8901, 9d5d, 3e25, 43e6, sigradi2016_592bb, ecaade2015_306j67, 00fc, ecaade2015_155h32, ascaad2016_054a22, ascaad2016_045r18, 92c1, dc80, f328, 4938, acadia17_190g, ecaade2016_120f33, c2f1, ecaade2017_028m, ecaade2017_203mm, f3f1, ecaade2016_213l54, 0ddd, ef85, acadia17_231i, ecaade2017_021j, acadia17_598zz, 6228, 311c, 9a04, 8bf1, ecaade2015_138u27, aa1a, ecaade2014_225k58, c4d6, 11f0, ecaade2013r_004u3, f8e7, e3ba, 723a, f60f, acadia17_62jj, caadria2016_095l4, 5da2, 44fd, 18d4, 246e, 0251, ecaade2015_309v67, 85c4, 113c, 6c0b, 338b, 356c, acadia14projects_609al, a54e, 3769, 7e78, 89ab, 564a, 14d5, 72b6, fb8e, 07bb, caadria2016_507h21, e54c, 1656, 56bb, de80, 9d73, 1dc3, 31e8, 682c, 8e7b, 0583, e174, 7d05, 20a2, caadria2017_107o28, 052a, b4b8, 9b57, b700, 6dca, 8013, 5d3f, acadia16_72h5, 2161, ecaade2017_302dd, 961c, ecaade2016_223z58, 9eec, b49b, 0d5b, 4d39, 2147, 671b, c332, sigradi2016_814k, e3ac, 64f1, 7565, cc2c, acadia17_231u, 43ed, acadia14projects_339aa, e133, sigradi2015_4.219u6, 11b4, ascaad2014_003p1, a376, 7082, ascaad2016_002p1, b0f1, 7cbb, 7e24, acadia17_640dd, 2273, cdcf, ecaade2017_288cc, d92c, 7016, 2f21, 1e6f, bca0, 37b0, 5c1c, bb3a, 797e, 247c, e256, 4d30, 8164, 7bf9, 2da8, 923d, ijac201412304u1, 5e40, 3f10, acadia15_110d4, 744e, caadria2016_631d27, 1fbe, a495, 4a68, 9993, ecaade2016_243f65, 4c19, f424, 098e, 6329, 2dd3, ijac201715202tt, 4041, 8428, acadia14projects_453e, 2185, 050d, 43aa, 1db8, 006e, 0e93, 0f23, 4c0a, 1e01, 1ff0, acadia17_391vv, ecaade2017_076bb, e7a1, c4b9, 035c, 6afd, e7fe, 11ca, 6f8c, 0877, 25b5, acadia17_154t, 9be8, c164, e742, 7fe4, 3e30, 9b9f, feeb, ecaade2016_217j56, sigradi2016_695s, ecaade2014_159m39, d108, eb0f, ecaade2014_202l52, 3fb3, ijac201412205f4, b0f0, sigradi2013_52j, 5d3e, 58d9, b8c9, acadia14projects_301f, 36fa, 74ea, sigradi2015_10.267n20, fca4, 01de, cde9, sigradi2014_345w9, 4ea8, f6a3, 1715, ecaade2016_073g21, ijac201715104n, sigradi2014_345a10, c4ab, e623, acadia17_258o, e40e, 4783, 76d6, ijac201614201a6, b1c5, c9bb, 52b1, a015, 5b25, ff01, be2f, c101, 6389, acadia14projects_531t, ecaade2014_224o56, e776, 16b4, caadria2015_081t11, 4d10, acadia16_478k28, ijac201412301m5, 4e9a, caadria2015_030j4, 9637, 6c54, acadia14projects_91u, 1844, d646, bf8d, 2752, de34, 2a80, dfc5, 2891, 4cc0, sigradi2015_7.203e10, acadia17_247ll, 4802, 3ab0, e557, 2c60, 8358, d197, 2f93, 016f, 5988, acadia17_154kk, c732, a57b, ecaade2015_284x61, 9aa9, ecaade2016_238v63, ecaade2016_208z53, a18f, 5f5c, 755c, 9fe0, 2665, sigradi2015_4.219t6, sigradi2016_515m, 9fe3, 5399, aeb3, 3fdc, 3cba, ecaade2016_013m3, a5e3, a120, acadia17_435m, sigradi2013_303l, a9fd, 451c, 0937, bd00, 6cc6, 281b, ijac201412303y7, acadia14projects_111g, ecaade2015_202b44, 071d, 866f, db5e, acadia14projects_463at, 4151, 9869, acadia17_390kk, caadria2016_333s14, e9aa, 71f8, sigradi2013_112e, 3a71, 6a66, e89e, ascaad2014_007j4, 6c23, ba84, 3c2b, ecaade2016_mrta66, 976f, 0c3d, 3b02, f3e4, caadria2017_107y28, ecaade2015_241r55, b11b, c560, fc7c, 8927, 7f48, aa3f, 2ee4, 7365, e281, 3147, 2586, f0b8, sigradi2015_8.163d12, d4e3, 6a74, ff47, acadia17_212gg, eeef, d6d3, 9a51, acadia17_340m, 30b9, bb93, sigradi2014_080n7, 001f, d933, 0868, ecaade2015_118y23, 87bf, 0353, acadia17_62pp, 3162, 6cb7, 98aa, 7209, cf18, 77cf, 2ba4, 8a23, f436, 727a, 66f8, ijac201614104j4, 3d39, 5138, b25b, 85e1, 2111, ecaade2017_163g, be38, ecaade2014_024g7, 4c88, a990, a552, 66f6, a110, dfb2, 4394, 3792, 402c, f981, 2786, 2aa4, caadria2017_115j30, e6ac, 1918, 0cf9, 7c6e, 714d, d910, 41a2, 69fd, ecaade2016_026z7, d1e5, c328, ab47, 624e, caadria2017_023s8, 533e, ecaade2017_172m, ecaade2016_113b31, 4df1, 5d57, 8349, 181a, 8016, aece, sigradi2015_10.177a20, sigradi2016_571pp, 2558, 3b55, ecaade2014_192h49, afe3, acadia17_37dd, 3585, 0481, caadria2017_123n32, d400, 03e7, ecaade2015_180a39, 1f8d, ecaade2017_042cc, 5e22, sigradi2016_732l, 2a3d, 460d, ascaad2016_003z1, fb5a, 4f36, 93a3, ecaade2015_28z5, ecaade2014_030j8, 2a39, acadia15_407x17, 43b2, 6e43, c5f5, 0f46, 64a0, d5e3, sigradi2015_3.221r4, 360a, b036, 2bc3, be93, sigradi2014_330d7, 02bc, c012, 8766, 470c, ijac201614407l4, ccb4, 9c80, acadia14projects_291az, 5a79, 00f1, d116, dc40, 896e, 97a1, 1001, fef6, caadria2017_123k32, ecaade2014_038x9, sigradi2014_263d1, ecaade2015_83k16, 11c3, 72d6, 768e, 6117, 4a72, sigradi2016_440ff, 0c81, ecaade2016_223o58, ijac201412403d6, sigradi2016_492pp, 2f2e, acadia17_28u, ecaade2014_079y18, 7c38, 9627, 42eb, acadia14_347au, 9460, 2c1e, eae1, 4f1e, ecaade2015_37g7, 12f2, ecaade2014_049y11, d74a, 0978, 9f72, fdf0, 6e5f, 890c, 0455, 6df8, e380, e214, f8e0, 7912, ecaade2015_329i71, acadia14_681au, 22bc, a88b, a059, ijac201614309c6, d67f, 793c, d670, de8d, ecaade2015_237n54, sigradi2013_263n, caadria2015_102d16, 6af6, acf5, ascaad2014_018f2, dafa, 211c, ecaade2016_242l64, 6234, ijac201614305f3, f5ce, a344, b767, acadia15_185c7, 62dc, ijac201715102p, sigradi2015_3.209e4, 6790, 68e0, f80e, 0f01, 031a, 392e, 347f, c16e, 4e27, 85ec, e2af, caadria2015_114p18, ca1e, acadia14_125v, e727, 1041, 973d, c7ec, 111e, f21f, b20c, a9a0, 13ab, ddb3, ecaade2016_225p60, 8a85, 934c, sigradi2014_144t2, 8f15, caadria2017_056b19, ijac201614405r3, ed7f, sigradi2016_561ff, caadria2015_081r12, 0063, ijac201715104o, d4cd, 3633, 5d59, acadia16_318n19, 6bd8, bd1a, 0341, acadia14_719n, acadia15_203m8, cd1a, 5b8b, ecaade2014_168k41, b1cd, fcfa, 5b06, acadia16_124f9, dce3, c176, 1921, a2b6, 630b, ijac201614302g1, a346, 39d5, b6f0, 48b6, bc18, aa7f, 94b5, ijac201412402s4, 3714, 23dd, sigradi2013_28r, a6d4, 1683, d319, 8acc, 911f, acadia17_648mm, sigradi2013_200d, ea8f, ecaade2014_111k25, sigradi2013_386n1, 8062, f648, 37d7, d4e2, acadia14projects_177w, e2ca, f727, 67c3, sigradi2013_429b, ecaade2017_090gg, caadria2017_124s33, acadia17_318b, 0676, 33a5, 4ba3, f92c, 2f6a, b611, 5dfc, 90f7, ecaade2017_006kk, eba5, acadia14projects_229n, 4638, 237e, ecd7, e68a, ed3e, 8cd4, 3c06, 3321, 6e6e, ijac201513305t12, e702, b177, d7d0, 5e61, caadria2017_183i44, ecaade2016_154l42, c766, 74fd, a1be, 1382, fdc9, d383, 86c8, e973, 0360, de55, ac97, 09b0, c23e, 62a4, 8d76, 0253, 2d44, ijac201715202nn, 1ab0, 4b77, 039a, 3529, 5aa4, 2a6c, b219, acadia14projects_247n, 2432, acadia17_637xx, ecaade2015_22n4, 5de8, cf7f, ijac201614102s2, 32f6, 78e8, db46, 4fc1, e5fa, 71bd, 2640, e8d6, c3de, 5c38, sigradi2015_sp_2.112m29, 75ae, 7093, f6f4, b82e, 14ee, e71c, 386a, 29a4, ecaade2017_059jj, acadia14_281x, deb1, ijac201412302f7, 1b6b, 15de, 7acc, 4473, ecaade2014_218l55, f8d5, eaa9, 0eda, caadria2017_003p1, 25a4, caadria2017_067l21, de85, ijac201614302n1, 8bf6, fce1, caadria2015_139p22, 213e, ecaade2014_204f53, 909d, ijac201614208n13, ascaad2016_017z6, acadia17_18k, 968d, ecaade2016_095k26, bfc5, sigradi2013_117r, 2728, ecaade2016_045e12, acadia16_244s15, 967e, ascaad2016_041h16, 65b0, b005, sigradi2016_815u, f915, b503, c1fc, edb6, f3be, 29ec, eb0c, ecaade2017_225k, 3f11, ecaade2016_099n27, ffe2, c0b5, 0b84, d903, c166, 0299, 3ca5, 0903, ecaade2015_199b43, 9208, sigradi2015_3.111a3, a670, 1d8d, 9273, b942, acadia14projects_177v, 7104, 62d9, ecaade2017_291aa, ecaade2015_237x53, 07d8, 2c34, c3db, 83c0, 087b, ascaad2014_017k9, ecaade2017_057u, c379, 17c5, cb10, ecaade2015_302l66, 172d, 3a04, sigradi2016_655j, 6f05, acadia17_222d, 637d, 4d90, acadia14_63c, d97e, 2b32, f9eb, 88a4, acadia14projects_291at, d625, b2bd, 16b9, cc1d, 165d, 27d0, acadia17_330vv, a9e9, 6160, sigradi2014_015a1, a42e, fd26, d580, 34b6, 534c, a82a, 864c, 5074, 3b27, 812d, 826b, 21e2, 57c3, ecaade2015_17u2, 5b5a, ec8e, 103a, 43a0, 2c6a, caadria2016_157m6, 3618, 5cb2, 6004, f03d, ab09, b966, 3f43, caadria2016_373l16, sigradi2014_134b2, ebef, acadia16_62s4, c919, 829c, 83b7, 2ea6, a632, d8dc, ecaade2016_096s26, 2791, c249, 5154, e2b0, 671f, c925, 0abd, 195d, 8aae, 4f65, ijac201513104p3, 516f, b0bf, e715, caadria2016_003m1, caadria2017_069y21, 1144, sigradi2015_6.387u9, bfa4, fe07, 6bdf, 3975, 0e22, ijac201614203o8, edef, 8a6c, fe91, caadria2016_085j4, efe1, c152, 8632, 1c70, 4964, ecaade2017_181s, 99ec, 8cdc, acea, 11a1, 379e, sigradi2014_151d3, 065c, 49bb, ffcd, ecaade2016_223p58, 2767, 3f72, ecaade2017_069ee, sigradi2016_534nn, b069, 86ea, ee53, ac3d, fac0, caadria2017_147x38, bf64, d11d, 6ec1, ecaade2014_010d1, acadia14_339w, afc7, 3361, 0430, 7536, a9a2, ecaade2017_050e, acadia14_507ae, sigradi2016_484h, 3299, 5f4c, 5e66, a3fd, acadia14projects_177ac, ed07, 2b57, f7df, acadia17_90nn, fd62, c46a, b0a7, 45b1, 371a, 57de, 2cd9, ecaade2015_284t61, 0ec4, bb2e, e137, ijac201715202kk, 17d0, eaa2, dec9, ecaade2016_071y18, 2a68, acadia14_579aw, 1c3a, 8454, sigradi2016_814p, fbce, acadia16_106v7, 8e52, 8a70, 6c9f, 7045, c8d6, 3fe0, acadia14_699s, 7ce8, b8b1, ec3f, 27ce, 3cdd, 2925, d738, de82, 8361, c0a6, 6b85, 78bf, ecaade2017_308x, ecaade2015_215o47, 3099, 8511, 4152, acadia17_323t, ijac201614309t6, ecaade2017_155j, acadia14projects_661i, bc5a, bf18, dd3c, 1c18, 811d, 0a11, 27c7, caadria2015_111o17, c68b, 4c63, e8e5, bc50, b6d9, c003, acadia15_243w9, 4f8a, 3db3, 0b3d, acadia14projects_145p, 5eb7, caadria2016_487j20, acadia17_82cc, caadria2017_023k9, 166e, 7fd5, c684, 54d7, dcb5, 7e5b, 674b, c2d4, 4021, caadria2016_529l22, sigradi2014_178j5, 34fa, f00b, ecaade2014_109p24, 2c6d, 914a, 32fb, 957a, ascaad2014_014y7, ce8d, 9872, ecaade2017_183ee, 8b93, 9a18, 90fa, ec12, b2ec, 625e, 5f09, ascaad2016_045o18, dfb3, 606b, 23c2, sigradi2016_602m, f316, ecaade2015_196f42, 4db2, ecaade2013r_017z8, ascaad2016_054d22, 7519, 8231, 2088, ecaade2017_118hh, a483, ijac201715204ii, 30f6, 71e6, ce41, bf1f, acadia14_229i, f033, dc4d, 82c0, fd24, 4dbe, 1cbc, c1dd, ascaad2014_029e8, 65f0, ascaad2016_013f6, c0f7, ea9b, caadria2017_145o38, 0e9b, 561d, 1f72, 81e0, sigradi2016_817h, caadria2017_017k7, 0c6e, acadia14projects_609at, caadria2016_073c4, 8f77, c006, e0eb, ascaad2014_028v7, 57a7, 85ed, 618e, ecaade2014_206u53, 8d40, 10ce, 6a9a, bcfa, 5419, cf2f, dd26, 4118, 04c7, 90d1, 3743, caadria2017_107p28, 3e26, 3011, 6565, 7790, ecaade2015_84c17, 5554, 0f8d, 97ec, 98a0, ijac201614208a13, 6fcd, b412, 5fe5, 5732, 94d0, 0f56, 5697, 6f0e, 5cdf, ecaade2014_020n5, c765, sigradi2015_3.201z3, caadria2017_042s13, d921, acadia16_62p4, acadia16_12l2, ijac201715102w, 6fe1, 9681, 7317, acadia17_82aa, 7282, sigradi2013_117t, c38b, 6ef4, 76e5, caadria2017_142w36, a735, b135, 312f, df4a, 189f, 50ed, 9f2f, acadia15_95l3, 171d, 66ee, 022b, caadria2016_095n4, ecaade2016_102h28, a7d9, bf2c, ecaade2015_211x46, 2201, d223, 311a, 11e8, ecaade2015_61b12, 365b, 8d4f, edce, e241, 0600, 907b, 1ca4, bc71, adfd, sigradi2015_8.186g13, ecaade2015_273i60, ecaade2016_tkoc67, 6399, 1717, e064, 2c56, ecaade2017_309zz, ecaade2017_019ww, 1502, sigradi2015_3.221v4, d7df, ad7c, 3b71, e5ba, sigradi2014_293y4, 295b, caadria2017_008b4, ecaade2017_057l, 3c18, 8a2a, db9b, ecaade2017_152a, 0c10, d29c, caadria2017_070r22, 2100, ac3b, 9374, ecaade2015_332s71, 0a60, 1b64, f3e7, acadia17_350q, 4da9, ecaade2017_220jj, 011a, cdf0, a866, 953d, 067c, 14f1, f706, 77dd, sigradi2013_294, 56a5, 9ccb, 8ea3, 656c, 3140, 9e64, f545, 9cdf, acadia16_130r9, 5dd2, 6d7b, c02c, 7496, 506d, a852, b5c6, c9b7, 276f, 1088, 661c, bb56, 17e0, 48bf, ecaade2017_066s, acadia15_243c10, 994f, caadria2016_477c20, 1fe2, 0561, 1334, eeb8, 7a34, sigradi2015_10.140g19, a779, 6757, e4bd, 8a47, f735, 4acc, 87d5, e3f2, sigradi2016_601zz, sigradi2015_6.341a9, a1d8, ed56, 182f, 665a, caadria2016_445y18, caadria2015_203b29, 3256, 6df1, 4845, ecaade2017_013uu, 0bd9, aa94, ecaade2014_169m42, ebd2, 8c94, caadria2015_096j15, 79ba, ecaade2014_042j10, 5b6a, caadria2017_147u38, 68f8, 8474, 300a, dcc4, ecaade2017_255m, ecaade2015_297t64, e6a5, ijac201715202c, ijac201412408j2, c7e2, 030a, 8063, c2eb, 6dbe, acadia14_627as, ea41, 5e96, sigradi2014_080l7, 3732, a963, 2edb, 6c77, 266f, a3e2, c26f, 8c43, 17c4, 491c, 9409, ijac201614103l3, e2b3, 70b9, f41a, caadria2017_129c35, ecaade2016_123t33, 0d73, 2bd8, e874, ecaade2014_147x33, acadia17_38a, acadia14_281ab, acadia16_154d11, 6c47, 424a, sigradi2014_345o8, cdef, edbb, 1573, 5299, dd51, 0009, 6489, ecaade2016_018k5, a8b5, ff6d, b60e, c05a, a78d, 3ee9, 3816, acadia14_671z, 9b3e, f8f9, ecaade2015_194y40, 09b1, 41a6, 15f1, sigradi2015_11.196l26, 3eb6, 8384, 8aba, 13c4, 3394, e2be, acadia17_153l, b277, e872, bd5a, 3bc0, acadia15_323i13, sigradi2015_8.47m11, 139f, 23c8, ce72, 9342, 81d5, ae14, 717b, 4be7, 8e5a, 3093, 2770, d483, 093f, 667d, 1361, ad78, a5c2, 26ba, 1e34, aa08, ecaade2017_009ee, 5427, 562b, 8974, 7fbe, ecaade2016_077v22, cc79, acadia16_224a15, 2fac, ecaade2016_071d19, 253c, ecaade2017_057k, ecaade2014_240p62, dd7b, f8b0, 0cc7, 7f8b, ecaade2016_065e16, 2335, acadia17_650d, ef50, 3fcd, 6094, 7a23, 789d, 1508, ecaade2017_056yy, ecaade2017_192e, acadia16_280v17, 3dad, 7ba2, ecaade2016_048d14, 1331, 26d4, ijac201513202g6, 2bdd, d878, 73da, ascaad2016_027v10, 1a33, 1b1b, e748, 7438, 1b4d, sigradi2013_268f, caadria2016_579j24, acadia17_154nn, a86b, 143e, 1d15, ecaade2015_284o61, f293, 2119, 25d7, 3308, sigradi2014_330p7, bf40, a211, ed79, ecaade2016_078i23, 9f60, 0111, 6f84, b695, e0cd, 3582, 0366, d960, a824, acadia14projects_681aj, c0f3, acadia16_62g4, 609c, e721, 58a9, acadia17_512s, acadia17_274vv, 5326, caadria2017_030e11, ae7b, caadria2016_611o26, 2fda, 5670, 7b56, ascaad2014_017s9, 5582, 964c, 5619, 3928, b9ff, a337, ecaade2017_212ii, 9935, a0c8, ecaade2017_038tt, 9871, c983, 3894, ascaad2014_013b7, 380a, aeb8, 0eff, 3baa, b8cd, f570, ecaade2017_057n, acadia17_170e, acadia15_47j1, 0a54, 5ccb, bfe0, 1438, e710, 9f87, c8de, 03b4, 9368, caadria2017_015i5, 7c0e, 5763, 975a, ecaade2016_163o45, 7dd7, ecaade2017_152rr, a35d, 32bb, 6c1f, 999e, 6884, b329, acadia16_440y25, eadc, 8a08, 953e, caadria2017_009o4, ecaade2016_011e3, e56b, b648, 2803, 8afa, bd7a, cd5e, 854c, bf9b, 55fb, f432, 1f57, 24e8, fa28, 1b66, ecaade2015_333y71, 062c, 2235, 0c79, 0040, 3fac, 99fa, 8090, c36e, ecaade2017_jgok, c546, ee56, 1b2e, c3bf, acadia14projects_101at, 4630, d6e3, 50a0, b292, 457c, 3023, fac7, ecaade2014_111w24, b824, ecaade2015_271v59, 939f, ecaade2015_79j15, ecaade2015_206v45, ea0c, ecaade2015_248l56, acadia14_101ao, 3704, 2c1a, 449b, 7bcb, ecaade2015_35n6, f61f, 43f4, ce82, 0fe7, ijac201412403c6, aaf6, 001e, 3b9e, 1cc6, 1022, caadria2015_124x19, ecaade2017_046xx, decf, 6525, acadia16_12j2, ijac201715202v, caadria2017_147c39, b988, caadria2016_611s25, c213, ecaade2017_213i, sigradi2016_615q, 4055, ffd8, 1eb1, caadria2015_139r22, acadia17_59i, 5cee, 641f, 3866, 2773, a390, 0766, 62db, 7ba6, acadia14projects_647as, ecaade2016_223i59, ecaade2017_163e, ffae, sigradi2016_809tt, ecaade2016_068l18, 39b3, 0f0e, caadria2016_651h28, 7f3a, f250, 0198, acadia17_511qq, 1ddb, ascaad2016_045y18, b1f2, 5a07, 8cdd, 1a08, ccb6, 539f, eac7, 0c99, 1eef, 0fcc, d615, d9c4, e8a0, 51c3, acc8, sigradi2016_778ss, ac5b, 6106, ecaade2015_87r17, acadia17_598o, a889, b8a2, acadia14_655af, 7022, ijac201412307j3, ijac201412301b6, caadria2015_061f7, d199, 9559, 0eee, c8b8, 79d3, c5b4, 4426, 8d86, 8afe, bc7b, e102, 5973, f569, 257c, ecaade2014_133x29, ec4f, ecaade2017_006z, 00d4, 20b5, ecaade2016_006y1, ascaad2016_007l3, 7dc6, 0209, 1c61, f82f, 3768, a141, 980d, fe96, 57af, caadria2015_139x22, b141, 24a2, a01d, c9c2, caadria2017_174r42, a23f, aa50, fa1c, 9820, acadia15_57u1, 879c, 0a13, 2d05, acadia16_308x18, c63b, caf5, ecaade2017_079w, 5555, c2ec, ijac201614201w6, 1ea1, sigradi2016_488u, ed33, ecaade2013r_011a7, a8c1, 5535, caadria2017_155s39, caadria2015_087n14, c9be, 1542, 0761, ecaade2016_ws-intelligentw68, acadia14_53j, b46d, 8057, d464, f282, ba1e, bb77, ecaade2017_042aa, ecaade2014_094n22, e60f, a034, ecaade2016_128l35, 7dfe, af7e, 4f66, 4f57, 3f6f, ffa2, ca27, e7f9, ecaade2014_086m20, 8692, 3267, afcf, dc4e, 54ef, 65ae, f361, ecaade2017_134p, sigradi2015_10.140i19, fdff, 46d0, sigradi2015_3.209w3, ecaade2017_140ll, 33c9, 18da, ecaade2017_143ww, cda2, 3f40, 207b, 20e8, 9060, 9a13, acadia17_340l, 851c, c13e, caadria2016_405a17, 0a61, ijac201412307i3, ecaade2014_157p38, acadia16_318g19, 6f44, 69ff, a677, 9c9f, d437, 085c, ecaade2015_170z35, b62b, acadia14_565l, ijac201614207g11, 9812, 5442, acadia14_53p, abc6, 78d1, 6fe7, 0cfc, 3bd0, f9d8, 3bea, 4417, af0c, ijac201513302p10, acadia14projects_145ac, acadia15_497s22, 4303, c7a1, 5473, 97b9, ecaade2017_290vv, ecaade2014_176e44, b680, acadia14_117ax, 5d69, 0549, ec06, 303b, caadria2015_139b23, 53d2, acadia14projects_497p, sigradi2013_54o, e9f2, 5896, ff95, 9547, 77fd, 1f59, ascaad2016_039j15, acadia16_214u13, acadia14_463k, 7726, ecaade2016_197a52, cfc9, ecaade2014_149b34, 9746, 34b3, e0e6, 2818, 31cf, ecaade2016_130u36, b3cf, d4d3, 1744, sigradi2014_314r6, 666a, acadia14projects_389ay, 4e89, 9c8f, 93ab, abdd, 6fa3, 10fd, 531b, 6bac, f13b, 27d5, 50c9, 6719, 5686, 323d, 49af, a566, fbb5, ijac201715105k, ecaade2016_106i29, a901, 3530, 2ef5, 379d, c583, e1cf, d459, acadia14_101at, ecaade2016_042l11, ecaade2014_195p50, 2140, caadria2015_073n10, 499f, 8fff, 2acc, 4fe8, 1e72, 42ed, 20da, caadria2017_004m2, acadia14projects_229m, f0c0, e3e9, cce0, acadia15_243f10, b61e, 4f0c, acadia16_116u8, ecaade2014_206l53, 67ce, dab0, ecaade2017_252k, 72f4, 00f4, f02e, 2707, 6376, 58d1, 39a5, 7c76, acadia17_628pp, a573, 1fd5, sigradi2016_803w, 97ac, ae9e, acadia16_88i6, caadria2016_851o36, 9dc2, ijac201614208g14, 04e5, 3927, 26d0, bb3b, ecaade2015_269k59, cebd, 7f63, 6f32, 115e, dfa4, acadia14projects_291al, 1ea6, 3079, ecaade2014_206v53, d0cf, 9d1b, 0ab8, f3eb, 51f7, acadia17_551f, 207d, 70a8, 5401, caadria2017_086f25, 73b6, caadria2016_621v26, ascaad2014_019g3, 167d, sigradi2015_11.136n24, b95d, 98d4, ecaade2016_106m29, c888, 7e13, ecaade2015_233g53, b618, 1776, 4740, b669, acadia14projects_627ay, 876e, ijac201412301j6, acadia16_332z19, e3f9, c52c, 843d, 11bf, acadia17_283a, 4ca6, 5678, ecaade2015_77c15, 003b, 8739, acadia15_343l14, acadia17_373k, cdc4, 5eb5, 9932, 0b17, ijac201513303z11, 2253, 3365, 2c09, ecaade2017_282u, f01d, c1a4, ijac201614305e3, 2da9, 3627, 76f2, ecaade2016_072o20, 87fb, 1a26, 0bca, 3167, 1f97, ecaade2015_35o6, 3436, c149, 78d5, d1f2, 8a86, 8ca6, 1baf, 5947, e14b, ecaade2015_161i34, 5ecd, sigradi2013_158f, 6d74, 2204, 188f, caadria2017_115i30, abf1, 9f67, acadia14projects_655w, 3fe7, sigradi2013_101, ecaade2016_237d63, caadria2017_004o2, ee2f, caadria2017_028y9, 2240, acadia17_414ll, 4551, ecf5, 9828, ecaade2014_055z13, 6e36, ecaade2016_099g27, ecaade2017_037bb, 4b4a, 11e6, acadia15_343b15, 4578, 54c3, ecaade2017_220ll, 1721, ijac201614302v1, 95ba, 4f6f, e6a9, 833e, sigradi2015_13.316v28, 9429, 5182, 775e, 9d14, 5cff, 2ddf, 6d6d, d774, ecaade2014_146t33, caadria2016_777c33, ecaade2017_108u, acadia17_52t, ecaade2014_149u34, caadria2016_839k35, 1126, 3453, ecaade2015_171j36, e131, 96c0, 083e, 5d56, 8562, ecaade2015_206c46, 6ea6, 6d23, 04a5, 8e80, 2aac, 28c5, 19b6, 7175, bdf1, eefd, 7a82, 4af5, d504, 4d2b, 7bde, sigradi2014_068y5, 6d42, f9c2, caadria2016_291b13, 0f08, df57, 5d2b, 72be, ijac201412401d4, sigradi2013_347, 0bc2, ff55, aebf, 16db, ecaade2015_17f2, e89a, a49c, 8043, 7ee4, 33cf, ba9e, sigradi2014_152s3, 6279, sigradi2013_387d, f502, acadia17_630g, f670, a815, 925e, 841f, 8ff2, 8dbd, caadria2016_569g24, acadia16_372m23, sigradi2014_276t2, aa23, 6d91, 89d7, 7686, ecaade2017_199ss, 198d, 0c6c, 558e, ecaade2016_006x1, ecaade2015_233u52, fc30, 7b75, ecaade2013r_015t8, 7ca9, 15e5, 034c, sigradi2015_8.289a15, sigradi2016_441ll, ecaade2017_215l, e00b, fbc8, 6782, 1433, acadia14_555e, 5125, a0de, f6c2, 59e8, d667, 6e27, ecaade2015_115b23, 603a, sigradi2016_625ss, c654, ascaad2016_022x8, f8ba, f85e, ecaade2016_164j46, a4a7, 037c, 9e8d, 3fcf, d46b, c359, acadia17_348yy, 22dd, efd3, f8bb, 7c17, 3155, bb87, 2962, 9baf, a6a2, 5057, 5594, acadia17_232gg, 6498, acadia14_565ad, caadria2015_064p7, caadria2015_172f26, d430, bc19, 5667, ecaade2015_115v22, 7d3b, d052, caadria2017_147v38, ascaad2016_033w12, df8f, caadria2017_052u17, acadia16_254b16, d7f9, sigradi2013_327z, 79b5, 97f8, 54a6, 4696, ee91, c609, 6438, caadria2017_067j21, c196, ijac201513104w3, a2d0, 0e5b, ecaade2017_006ee, d8c1, 7f14, 3a36, 536b, 1697, 8298, acadia17_350bb, 5efc, 3dfe, 00a8, acadia16_224u14, 1c13, c10c, b6a9, 8d34, 383e, ecaade2013r_018k9, acadia14projects_427am, e0a7, 10c8, sigradi2014_266j2, c9a5, 1aa2, 18ff, caadria2017_163r40, b826, 21b2, 1bf1, 2d60, 3054, acadia17_177m, 83d5, 6b43, 7724, ecc9, sigradi2014_271o2, ea0e, f81b, ecaade2016_075y21, 74d3, acadia14_267i, ecaade2014_104l23, 027b, 7733, ecaade2017_047r, f665, ijac201614104d4, sigradi2016_443vv, 1725, 06a7, b586, 22db, 68e2, 2594, 27c8, 37f7, acadia17_403o, 9362, ascaad2014_017a1, 0fb3, ecaade2017_294qq, 1ff7, 6296, 6452, 9900, 50f0, ecaade2017_051t, acadia17_542yy, 23da, ecaade2015_251n57, 6d02, ecaade2014_044g11, 975d, ecaade2017_173yy, e642, 56c6, bb21, ecaade2016_045k12, fa0a, acadia14projects_549s, e9ad, 9601, 4b5f, 2d9e, ec81, 03f9, e64e, 6ec5, 5fd3, ecaade2014_224j57, dace, c833, 1e3f, c6eb, aa7e, 44fa, ecaade2015_155j32, acadia17_338hh, 84e0, 799e, sigradi2015_12.215m27, 1636, acadia17_154gg, caadria2015_218o33, ijac201513206z8, 44ab, 6935, 4ad5, caadria2016_559z23, 6427, acadia16_478h28, acadia17_628tt, 6986, sigradi2014_289i4, 1378, acadia14projects_389d, dd56, fb12, 3ab2, 615f, sigradi2016_590m, f3e3, 66c8, d219, 06c3, a4b1, 431f, dfcc, ecaade2014_052p12, 7f4c, 99df, ce13, 8414, 7371, caadria2016_105x4, acadia14_463p, ecaade2016_129n35, 20fb, 9c86, 751d, fb77, bac8, acadia14_435c, cc98, a5d5, 025b, acadia15_469p20, d3fb, c496, acadia14projects_177ad, bc3c, a021, ecaade2014_167l40, f2af, acadia16_236h15, d5b6, ecaade2015_175p37, ecaade2017_302ii, 2ed1, ecaade2016_185f50, 2437, 68dd, f62e, 8ad1, e1d7, b3b5, 4f56, 6b86, b732, 4de2, ce5d, 156c, ecaade2017_100k, 9244, 769a, 056b, ecaade2014_084o19, 9e71, ec4a, acadia17_502e, 428f, bd9a, 0e86, ecaade2013r_003x2, 0a81, 4563, 3ae5, e28d, 3301, 51e3, 0c2b, ascaad2014_029f8, 2dff, 7cf3, 5a0d, 96b9, bf53, 4d60, d915, adc6, cb2a, 75b8, 1950, ecaade2016_062d15, 2294, caadria2016_229s10, e466, eeda, 9944, 55c2, 6336, 73ed, e13a, bcd2, 2af1, acadia16_12g2, fc05, d045, f320, e7ea, 0073, sigradi2016_446e, b205, fba3, b276, 47d0, 5375, 1f89, 7707, a42a, 543e, 291f, 398c, 61e2, ijac201412407u9, 6f1d, da0e, 1d45, 4d6c, 4b4f, ecaade2015_169y34, a675, ee64, 957c, 7fb8, 5c86, 49d3, ecaade2016_068v17, 714a, acadia14projects_709an, 2f5a, 32b8, 7bd5, c781, ba6b, a476, 2e38, acadia17_570cc, cbad, acadia14projects_579m, ecaade2014_220d56, 2a45, acadia17_230qq, 76a3, dc25, 02ca, ecaade2015_143i30, acadia16_78t5, 0b3b, 0297, 2db5, 33f5, 3a8d, c5cb, 6c8c, 6372, f4f3, 5da1, 3504, ecaade2017_301p, 7a35, 6745, ascaad2014_017h1, 0908, sigradi2014_152u3, fc64, ijac201614207e11, ascaad2016_038n14, cf1f, 5f82, caadria2017_163x40, b4dd, ijac201715201p, acadia17_463ll, 7675, 5e6b, fb2e, 23df, ecaade2017_214u, 0db2, 1d2d, 0d61, dc53, 536d, 930a, 5a71, a6ab, f84b, sigradi2016_814xx, 0fb2, caadria2017_147b39, 5e47, fe8c, 373d, 1a9f, ijac201614207l11, ddf5, 20ff, 8659, 7c24, 3fa0, ecaade2015_302k66, e6a4, acadia14projects_427ap, c186, 9ba8, ecaade2016_074z21, 4605, 7b68, f0e0, ecaade2017_215jj, acadia17_189ee, 0184, 4eaa, acadia14projects_435d, acadia17_435ww, d505, 331a, sigradi2014_084a8, acadia15_357u15, e21b, sigradi2015_3.209c4, 6898, ecaade2017_059qq, 4e09, 5557, cf4a, db7e, 55f3, sigradi2013_194b, 66ea, 72c0, 4193, 66c5, 3f02, d9b7, caadria2017_185z44, b207, f7b0, 5e1b, daae, ecaade2016_223c59, d0f3, ecaade2017_013mm, fa7d, 55cf, sigradi2016_356e, ijac201614407a5, c7c1, acadia17_670ee, 8af5, 9f37, 557c, 037d, sigradi2015_11.165v25, sigradi2013_194v, 99c7, ecaade2013r_015r8, acadia17_512z, 9678, ecaade2015_53b9, ecaade2014_029w7, 5d9b, 3e07, 9847, b664, 6434, 3726, 5f57, 5c22, d7c3, f990, cd1d, 5ec5, eb10, 8acd, a172, d567, ce5c, ascaad2014_013t6, 062a, de6c, caadria2016_167p7, 4d45, e363, 705b, 582a, 870a, adc7, a497, caadria2017_054g18, 2f4b, ascaad2016_004t2, ecaade2017_213j, 3b3f, acadia17_28kk, bbff, 759d, 43c3, ecaade2014_192d49, 026c, ecaade2017_148ss, ecaade2017_173rr, 424b, fae4, e04f, c2f5, 87a7, ecaade2013r_015o8, 29de, 36fb, c370, 18b4, 24a8, fdec, 4f29, 252c, c600, ecaade2015_61h12, sigradi2015_8.47e11, acadia15_311j12, ijac201614401i1, bfe6, acadia14projects_435ay, a0fc, 14dd, 088f, 6a75, af9b, ecaade2015_325c71, af4c, 8590, fd8b, caadria2015_190k28, 7cc9, 5cfc, acadia17_91a, ae46, ascaad2014_020s3, 1eaf, 1853, ebda, 3ccc, c695, 358b, c80c, sigradi2013_244k, de3d, 0f38, c58b, a555, ecaade2017_192qq, ecaade2016_006w1, ecaade2014_156f38, 2f25, 0d67, ecaade2017_214m, 658a, sigradi2016_484a, cc37, f030, sigradi2015_8.328m15, 1c6a, b3f6, 5348, 19fb, 0c30, 4933, 8ef3, dbff, 8842, ecaade2014_015t3, 8d54, 06d0, 4dfc, ae10, 7065, f4a8, sigradi2016_777hh, 753d, ff79, 37de, e426, d59c, ebdf, e687, d8c7, 12d2, 9f2a, ecaade2017_230qq, c60f, 1d2a, 91c6, ecaade2017_301h, ecaade2014_149k34, eedb, d404, ecaade2015_325y70, 8194, 11e0, 918d, 9349, acadia17_28bb, da4e, 8708, fb91, b3b8, a189, b2a7, 127b, e49e, bbcd, ascaad2016_010y4, ijac201412406p9, bb54, caadria2017_081m24, 7fbd, 4375, 690000, d8cf, 3fb1, 3595, acadia14_135ac, 5ab4, 9fff, 3154, 51c5, e303, fe5b, ecaade2017_198qq, 0094, 7ff8, 673e, caadria2017_096w26, e155, 96fa, d49d, 5a57, acadia17_248vv, fa5d, 99f7, afc2, ascaad2014_024c6, cd21, e5a3, 1358, 17e4, acadia14_43ak, 06f3, 72b2, 5c85, caadria2016_517e22, a3ea, ecc5, 964d, e410, 9e28, e756, a087, 0504, fa35, fb72, acadia14projects_539b, 5234, af7d, ecaade2016_222g57, 4053, 954c, ecaade2015_215e47, e48f, 9644, 78ba, 9209, ecaade2016_158o43, ecaade2015_185t39, 07d2, 142d, aa43, 4f1c, ecaade2016_151h41, caadria2017_163b41, sigradi2014_164j4, ef1e, 8a89, ecaade2014_186a47, 5481, b665, caadria2015_067h8, acadia16_382x23, d9e6, 3744, c960, a98e, f2b6, 81ce, 13fd, aa67, 10bb, acadia17_71rr, feda, e827, 0bfc, ecaade2017_253q, ecaade2015_306i67, 4445, 54d0, ee2e, 923b, 171b, 7a78, 4abe, c29d, 2b17, 8a5b, 0fc9, 333f, cc9f, caadria2015_070x8, acadia15_243e10, 6d00, 7f4f, ab74, df10, efb6, 7c52, f60e, e2d9, 4925, acadia16_244r15, 27c1, f4e2, ad68, acadia14_479f, 946b, b29e, acb0, caadria2017_040l12, caadria2016_861z36, ijac201614103r3, 1d31, 0014, 6702, ecaade2016_120e33, acadia16_488x28, 41c0, ijac201412304h1, 0cdf, acadia17_534ll, 3fa5, 13ac, ascaad2016_020z7, f55a, 49a5, caadria2016_353u15, caadria2016_209z9, 3e1d, 9a9d, 1ef3, 921b, 2eba, 210f, ecaade2016_210w53, 29db, c47e, b5be, acadia17_502a, b438, 27c4, 0fd1, f4b7, 515a, 9ee0, e2ab, ascaad2016_037g14, fb38, 12aa, 1bb6, 294d, sigradi2016_426g, 39ee, acadia15_451c20, ecaade2015_207n46, abc0, 05fc, caadria2016_611y25, sigradi2013_387s, 1051, 6d6e, acadia14_375o, 85b5, ecaade2014_197j51, 9a34, 923e, sigradi2013_243z, dee8, 3f0d, caadria2016_663o28, b7a4, caadria2015_176p26, caadria2015_087y13, c9e3, 5a4a, ec04, 04e7, e66d, c90b, ecaade2017_253u, 2721, 92c6, caadria2017_052w17, a214, ijac201513303a11, b2ad, 513f, a17c, 2cb4, 05e1, ecaade2017_249ww, 0e4f, ad5b, caadria2016_663k28, a770, c2bc, 6850, 1a80, 9eff, 202d, 5222, 28a1, 3d19, 4a46, 19ca, 0ca3, acadia17_382zz, ijac201614308r5, 9bdb, 332b, f806, 2bf5, fec9, 1e48, 4faf, 99e3, 6bd4, 7b57, c29f, acadia17_318f, d237, 87e5, 64c8, sigradi2013_295b, acadia17_349l, 1aca, acadia15_333y13, 76c7, 240c, sigradi2013_77j, fdbf, 54da, 9cc4, b634, ijac201614104x3, 77c9, 4c37, 5843, 5166, dae1, 6580, 844f, d0f8, 38b6, c5bc, ecaade2016_170o48, 4636, 7c1a, f96d, ad6e, acef, 26d6, ac74, b6fd, ee4d, ecaade2016_074p21, b27f, ecaade2016_037w9, ad91, 573d, caadria2015_023a4, 7fe2, 412e, 9c48, f52a, ecaade2017_169oo, 985a, 6f35, sigradi2016_690e, 12a0, 4d98, 4324, caadria2017_168b42, ijac201715105vv, acadia14projects_579l, 7575, acadia14projects_609as, a4d7, 77e7, ad43, 0dad, sigradi2013_194s, acadia14_327a, 777e, acadia17_598g, ecaade2016_048s13, 12d6, ecaade2017_085xx, caadria2017_183g44, 17f0, ecaade2017_006ii, 8673, 70ac, 8c89, 526e, d9d2, ecaade2016_118k31, ijac201412404v7, 102e, 2e74, f640, 4639, a893, c83c, b55a, 1d6a, ed2c, 75fd, acadia14projects_619av, 2b31, acadia17_232hh, 484f, e788, e8c5, ecaade2017_091b, 25fc, 9119, a56a, a8eb, 1ea8, e0d7, 3cb4, ascaad2014_024z5, ascaad2016_022n9, 61a1, sigradi2016_375e, 1b21, f43d, acadia17_260u, 4afa, 92e9, sigradi2014_128f1, acadia17_435g, 4a22, 2148, 64f7, 628e, a3bd, b8f6, ecaade2016_223e59, a528, ecaade2014_130x28, ecaade2016_068g18, 8729, b1e6, 1f2c, dac8, a7d3, sigradi2016_685ll, 8b0e, 908c, d719, fa11, 6c49, 754c, ecaade2017_269ss, acadia15_311l12, 30b1, 4572, sigradi2015_10.307n21, 3401, 0584, eae3, 1c1b, acadia14_167ab, 057d, 6ccd, fbef, 4f73, 2abf, ecaade2014_016d4, 62c9, caadria2017_118k31, b470, da53, caadria2017_016k6, 534f, b001, c82e, 95e6, ff9e, 0ddc, 90a5, 6021, dee4, ed42, 706e, dc06, e267, 05b5, b923, d38e, 3aa0, 8ce4, sigradi2016_756b, ecaade2016_132s37, 6d88, sigradi2015_10.220h20, de52, affd, 92c0, ecaade2017_256x, 7e93, a18c, 2a40, acadia17_163pp, acadia14projects_167w, 7f93, 9449, 0f0b, a699, 2622, 88c5, fc39, c52d, 1b12, 2f54, 65c7, 0570, 5989, 9d12, f094, dddd, 66b6, 0d59, cfda, 9916, 1494, dfd4, b810, 27f5, 11b1, f6e4, acadia16_154m11, 013c, 0898, 352f, ecaade2017_008j, e5c7, 2c8c, 4daf, 1c33, 7af6, caadria2016_651i28, 18dd, 0aa6, 2847, acadia14projects_479i, acadia17_118ii, acadia16_224e15, 4eb6, sigradi2016_421ww, e900, b4ab, ijac201614402r1, 8b08, ecaade2016_011s2, 0aed, f11e, 1396, 329b, 5aa1, acadia17_678vv, ijac201513304c12, c3f5, 89ea, d8e3, sigradi2015_sp_8.6g30, ecaade2013r_001b1, 7798, 1155, 46b5, ecaade2017_098kk, 8b15, d886, 3780, ijac201715203jj, ecaade2016_ws-foldingu68, b662, e976, 7e88, a5af, 3c14, ijac201614101j1, dd4a, ijac201715201v, c0a2, b416, ee15, aefe, sigradi2016_450tt, ecaade2015_116d23, 335f, c116, 4b16, 2ec2, 849e, e63c, sigradi2016_490cc, 6959, f5df, cc27, b370, 3634, 62aa, b79b, ecaade2016_163r45, d033, e27b, caadria2016_115n5, e86d, e3ce, ecaade2014_020r5, ascaad2014_032r9, b598, fb41, 68a7, acadia14projects_619ab, acadia14_479m, caadria2017_174s42, d270, ecaade2017_108j, 4c4d, sigradi2015_11.166a26, sigradi2013_189n, b6b2, 1112, 7f76, a509, ecaade2017_227o, cb3c, 2e63, ae21, ecaade2014_015m3, 0bfd, 9af6, f0cf, 5c50, 6583, 8331, 1de5, 9c47, acadia14projects_199ac, caadria2015_213h33, 20e4, ff45, 29ff, b241, 414b, 81b4, f04f, acadia17_18o, 6ba2, ijac201614207p12, cd10, ecaade2016_070p18, 223b, 945c, 04cd, 9367, d295, 4c1f, 2ccd, 33b4, ed4f, sigradi2013_158b, f7d9, 6b97, bc93, ecaade2014_153t37, 6596, 90c6, 423d, 40a6, ecaade2016_216g55, caadria2015_049h6, 7465, adab, ec3c, 3815, deab, ecaade2017_273m, 14d7, 6b16, 30c6, acadia16_214c14, 56c5, 9838, 5388, acadia17_522dd, 7257, ffa6, acadia15_333s13, 8db6, a09c, 3a01, 647c, bd34, 53aa, be20, 6bfa, 1fce, b3be, f678, 595d, f9bc, df87, 510b, 37d3, 6a65, bd52, sigradi2015_8.27n10, 5820, 3de8, 6214, acadia14projects_281s, 08db, b410, 3727, fbca, 27ea, 86e5, acadia17_201b, 491d, 9aa0, 9b7d, a818, 399b, acadia14projects_145u, ascaad2016_025m10, 9e57, cbe6, acadia14projects_661e, e9ce, cb87, 9829, 3b65, sigradi2016_659t, a200, ecaade2016_225m60, cccb, ecaade2017_023aa, 2cab, ascaad2016_012u5, ijac201715203h, 5bd3, fbb2, 2169, 0626, c7d5, a529, 7a33, 4277, 8904, e8a2, ecaade2017_230xx, fc03, a5b6, f6cb, caadria2017_174k42, cb04, cd0d, ascaad2016_022u8, ijac201614302f1, caadria2016_395v16, d2e6, 2a89, 8c68, db6d, 2a2d, c6f1, af9e, 3c89, 1138, 487b, d3f3, 2a31, 97f0, 7d80, acadia14_409o, b2c4, f716, ijac201715203b, 1bd3, 1c9a, a07d, ecaade2017_122a, 1330, 1587, caadria2017_069d22, c281, ecaade2016_096p26, f7e5, 6aa1, 5e5b, ecaade2014_186f47, 4cd3, acadia14_473ae, ecaade2017_157dd, 360b, ff89, 6c2d, 2411, 2028, 8a8e, ecaade2014_023e6, 8bfb, 3f09, ede6, 4de0, e022, c669, 3570, acadia17_70dd, caadria2017_129b35, d77a, 2956, aeba, 899c, d8b4, ba99, 8b3f, ecaade2015_207d46, ecaade2015_206o45, 9dd9, f3b5, sigradi2016_430o, 2190, caadria2017_003z1, 1ba1, a6ba, ecaade2017_111tt, b94c, ffa5, eb03, a1eb, e5b2, 3e51, 579b, 9bcd, f6b1, 2e76, 8ca9, a0b2, add3, sigradi2016_490oo, 18d2, 659b, 987d, 40b1, ecaade2017_052ll, 3c80, 7e87, acadia14_291aj, ijac201614303e2, 09dc, caadria2017_129s34, 62d4, 8a29, bd51, b44e, ee78, caadria2015_114g18, 29d6, b258, 659c, 29c3, 2b0d, 4397, 3c08, ecaade2014_153o36, caadria2017_009i4, 2b83, 5169, 5666, c029, 905f, 3e3a, 6fd5, 5b3b, 95d1, caadria2015_122o19, ecaade2017_076w, 629e, caadria2016_095p4, ecaade2017_105tt, 0cb4, 085e, caadria2016_177t7, 30d2, caadria2017_127h34, acadia17_330ss, c099, sigradi2016_592y, acadia17_590rr, acadia17_502zz, 10a8, 51f1, 9159, 3861, acadia14projects_637ae, 2c7a, 0f50, acadia17_212hh, 64d9, 9e5a, 88d0, cc9e, 9dc7, caadria2015_073x9, a2db, acadia14projects_479p, 8947, sigradi2016_817m, ecaade2016_162u44, b1f7, 9cf8, ecaade2016_130c37, 6359, bd0c, 18c2, b612, 4c70, ecd6, 674e, acadia17_392j, 08a4, d7ce, 7fb0, 59df, da89, ecaade2016_063l15, ecaade2015_86l17, e8c7, ab4c, 118d, f6fc, f2f7, acadia17_455w, a19b, 69d7, ecaade2016_136p38, 3c27, 99aa, d60c, 483a, cbc5, 4469, 9d9e, 7ce1, caadria2015_016o3, 6cd8, adcb, 6039, bec0, 5644, ef05, acb2, 2a34, f78d, ccf4, a165, c65a, ecaade2014_157n38, e2e7, sigradi2015_9.347s17, 2e6d, 47d1, 122a, sigradi2013_429z, 6b17, bd86, c94c, ijac201614102k2, 12f3, sigradi2016_729ww, 308a, ae7a, 99be, b4c5, ecaade2014_014w2, ad1b, bf24, ecaade2015_230g52, ascaad2014_022k4, ecaade2015_161f34, 7a19, f6a7, 2f32, 8f91, ecaade2017_124w, 48a1, 46dc, 6370, 2cb5, 7be5, 04ad, 2f1d, bf87, 8b46, 1189, 5e9f, 3ca1, ecaade2017_097bb, 2b03, acadia17_669o, 09e0, 79a9, e569, ddbf, 0be9, a0e5, 5659, 0cd5, 415b, ecaade2017_044mm, 4a21, fa7b, 585c, acadia17_80d, 0103, acadia14projects_247h, db8b, 146c, sigradi2016_470q, acadia16_12p1, 8db7, 7b85, 4ac4, 55e2, b67e, 3e4f, acadia16_214v13, f164, b343, ecaade2015_256a58, 8af2, 4cfd, 188e, 11fb, fa54, 7f7b, 4850, efaf, caadria2017_043b14, caadria2016_445w18, ecaade2014_080a19, 9107, acadia17_221aa, fcb9, sigradi2013_393s, c716, 5077, acadia17_403n, 4547, c3b3, 97cd, b8c8, 8e97, 5d08, ecaade2017_072a, 8568, 8065, sigradi2013_285a, c29b, cfa4, ecaade2015_230j52, ecaade2017_293yy, 92e3, 80db, 5633, 5912, d78c, 5068, sigradi2016_792f, caadria2016_343f15, c3e1, d3c8, 7bc6, 008f, sigradi2014_307o5, da03, 5783, abd3, acadia14projects_681av, ecaade2015_180d39, 1874, 35d9, fa56, c9c3, ea34, acadia14projects_473au, ecaade2016_241c64, bfc9, ijac201614309d6, sigradi2016_585qq, 7a3a, 3268, cb0c, ecaade2017_234l, ecaade2016_163d46, caadria2017_043c14, 0543, 24bf, 0370, ecaade2017_046i, acadia14projects_33ai, 6008, acadia14projects_565x, sigradi2016_673dd, c51e, 9b08, ecaade2014_198m51, acadia17_51yy, aedd, c341, 5b7e, 59af, caadria2017_063f21, a6f4, ef41, 0286, ecaade2016_123c34, dd2d, 00cf, sigradi2016_387yy, 33e2, 78fd, fdee, sigradi2015_3.221p4, a7f3, sigradi2016_595ff, c58f, ecaade2015_22p4, c381, 6d7f, caadria2017_110h29, a983, acadia17_71pp, 9855, 31c6, sigradi2014_345x8, caadria2015_226w34, acadia14_549o, ace2, e4eb, acadia15_123n4, sigradi2013_421k, sigradi2014_341e8, f1a6, 2f2d, 293c, 209b, 4fd9, bca3, acadia17_212nn, 00bd, f8af, 357f, 5b5d, ijac201614208t13, 1345, 51ff, cd19, d59e, 1b73, 8e7e, acadia14projects_63ar,