CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

0399, 4314, 9ba4, a3b6, ecaade2015_241c55, cd88, f22e, d774, sigradi2015_11.136s24, e01a, f391, 7629, 1153, ddc9, 539c, caadria2015_209x31, d7ae, 1617, 582b, caadria2017_021j8, a17d, sigradi2016_685nn, 0d9e, 5ffb, 4c5c, d925, b74d, eafe, 6652, 9755, e70c, ecaade2015_33l6, e4c9, acadia17_330vv, 9309, b822, 6a56, ecaade2016_bkou65, 1c43, 8942, 7ad9, 72bd, 9a37, 48a9, 0dff, ascaad2014_021a4, ecaade2016_025k7, ecaade2017_057q, bac0, acadia16_362t22, 66b5, a0b8, a652, sigradi2014_132k1, b2a7, f12c, 66e0, ecaade2014_121o27, 4065, ebe4, 6db9, f2f0, 062e, ascaad2014_029l8, caadria2015_086f13, eca4, 8792, a851, ecaade2014_009b1, sigradi2013_390f, d942, 1d97, 7885, 0926, 9cda, ea8d, c22d, 112c, ecaade2013r_002h2, 56d9, ec0f, 512b, 9606, 0a55, 837f, ecaade2016_162f44, 3a64, 132f, eff6, 20d6, ijac201715205zz, 4873, ecaade2014_230r59, 89bc, ecaade2014_185r46, a1bd, 23bb, acadia14projects_463n, f248, acadia17_350ss, 7b72, 077a, ecaade2017_087o, 35ec, 5e4a, caadria2017_016w6, acadia17_552m, 355f, ce2e, f58a, 24c5, 4cd9, 2720, 9f68, fe3a, 3cf6, fe08, 08a6, ascaad2016_047z19, ecaade2016_223w58, 9dee, 13bb, acadia15_431m18, b13b, ecaade2016_225n60, 3ea0, f297, db22, aa43, b0d6, eb1e, 2816, bb5d, ee64, 7cb8, 179d, 6944, ecaade2016_158n43, 97ed, acadia14_473ar, acadia16_78t5, ecaade2015_227e50, 2390, d19a, 4a5d, 797b, ba5d, acadia16_174c12, aced, dd13, caadria2017_030a11, e079, sigradi2013_326l, c479, 9a71, 6b3e, 4c9a, 312a, d23b, ijac201412403n6, 8c44, f799, ecaade2017_293tt, acadia14_339aj, acadia16_54y3, 0a0a, a997, ecaade2016_083b24, ecaade2014_133n29, 9571, acadia14projects_497x, be45, 0855, caadria2015_084u12, 732b, 3a69, 4417, ecaade2013r_008h5, 9e10, c603, 5728, dca3, 96f2, 813f, daf1, 61f7, a4ac, 6656, 48fb, de39, 09d2, bf8e, sigradi2015_sp_10.311k31, 8e64, 1b04, a2a2, fa03, 62db, ab7a, d040, dc9b, acadia17_222a, 42e8, 70c2, 6c14, ecaade2016_166c47, 02e2, 8f6f, 6e1f, ecaade2017_225ww, c2e6, 1a54, 524f, 6b58, ecaade2015_237d54, c9db, 31da, ecaade2016_040o10, d4b9, 47bb, f40c, 3221, 7cba, 5e58, 68da, f6e9, 5032, bca5, 382a, 7ad5, sigradi2016_364rr, 2630, ecaade2017_108g, 6a93, 9f71, 39dc, caadria2017_122y31, 6c57, ea54, 407d, ascaad2016_001g1, ecaade2016_225x60, 3229, eaa9, b886, 4443, acadia17_473yy, bc10, ddb9, 9a5d, 1ea8, 49bb, f41c, de89, 16b3, 0821, 3834, 0138, acadia17_472nn, e98f, 3e1f, ecaade2015_196r42, acadia15_371f16, 3008, caadria2016_209t9, 420c, 34bc, fbff, acadia17_92n, c028, 08fe, ecaade2014_194r49, caadria2016_693w29, 9be9, ascaad2016_010y4, 8ff4, 01d6, d793, 185f, f99f, 5bd4, 461d, 5642, ijac201412303b8, acadia14_189ap, edfe, ade2, bea7, 7aba, 5f2d, 7faa, feff, 9855, acadia17_283pp, fc4e, f028, 7dd0, b4be, 33d9, 226a, sigradi2014_232o8, ascaad2014_003x1, 6fb3, aa76, 87a6, 3b90, e770, ecaade2016_073y20, ecaade2015_94k19, b831, ecaade2014_113n26, 27dc, acadia17_220u, ijac201614305f3, 2113, ea6f, 9277, ecaade2016_089a25, sigradi2016_741jj, ce6f, fe98, 7416, 9513, 1f3b, 3bd8, 851c, ecaade2015_61m12, 401a, ecaade2014_224k57, ecaade2015_17z2, 783b, 57c9, 031b, ijac201412302i7, ecaade2017_108y, e7df, ecaade2014_157d39, 28ce, b8c8, 2d2b, 20a3, 715d, 3554, ijac201715104n, acadia14projects_81k, acadia14projects_281x, f7f8, 3eab, 09b7, 3793, caadria2016_641r27, d4a6, 2eba, ec5d, ecaade2017_090gg, 7928, 50dd, 251e, sigradi2013_304a, 0ee8, b5e1, ecaade2017_044mm, 0e29, e2ab, ecaade2015_164v34, caadria2017_123i32, 501b, ecaade2017_071ss, acadia14projects_661o, sigradi2016_695s, 1d05, ecaade2016_185d50, d222, 9cd5, e390, aad4, acadia17_426i, acadia14_719c, 9c22, 90d8, 16b5, 0c86, 63a4, f696, 2d2e, cce0, caadria2015_049b6, 5faf, acadia14_627an, 4e96, a423, d8c4, ascaad2014_017d1, b18f, 2e29, ae3f, 5782, ae82, 954e, 7427, acadia17_273gg, 8f52, ecaade2015_207g46, cfc8, c8fa, acadia14_101u, c0ac, bd3d, acadia14_291a, 1ce6, ijac201614204s9, c8e0, af26, ecaade2017_079j, 8f3a, 5e57, d2cd, 4e1e, a720, 30f8, bafb, 1e41, ijac201412304x9, ecaade2015_193y39, df25, 1da3, caadria2016_777w32, def3, f7a7, 6041, acadia16_12l1, 986c, 53d7, d6f2, 22fb, ecaade2017_293zz, ecaade2016_087z24, abd7, 6287, 4be2, 5379, caadria2016_517z21, e46d, a362, ecaade2016_tkoz66, 2452, caadria2017_023i9, 95ff, 5b29, ecaade2017_039e, acadia14projects_453k, ecaade2015_158y33, 556e, 7cda, 0af6, 68d5, sigradi2013_41d, sigradi2016_488r, ecaade2017_234m, 0e24, bf3d, 45a5, a10a, aeb0, acadia17_542hh, 42e9, 1614, 6331, c612, a0ea, 45ab, c354, 74c4, ecaade2015_227y49, 9e9c, sigradi2015_8.186s12, ecaade2014_214x54, 9e05, fed7, ae2c, a7ad, ecaade2016_045l12, ecaade2016_102h28, 8a4d, c8a2, 78c0, c597, 2c0c, 4fbb, 8b0e, 1704, 00b6, d23a, 3f3b, caadria2015_233h35, 2125, 795f, ecaade2016_007l2, 96e6, a3fd, 1148, c8e1, caadria2017_028y9, c750, ecaade2016_120n33, ecaade2017_054rr, e626, 7edc, caadria2016_517w21, sigradi2014_155x3, f0bb, acadia17_163jj, sigradi2013_425u, 8975, 534a, ecaade2016_175l49, cbd9, 6570, sigradi2013_194m, bb75, 85dc, 506e, 9d3e, 6de2, f7f1, sigradi2015_9.270h17, 6c31, ecaade2014_151a36, eddc, bbcb, 3898, acadia16_88x5, e960, 50c4, b4d1, 7ba7, 866b, f1da, caadria2015_139x22, ecaade2016_147z40, 988d, fe4f, 58e3, 0894, d178, b34f, acadia15_343j14, 2e26, cb4b, 70f6, d2e3, 3490, 7d55, c06e, 6f9a, 4cad, ecaade2016_011y2, sigradi2015_6.183i8, 8976, 7529, sigradi2015_10.378b23, adc5, afb2, eeab, 1616, bb1e, 78c7, ecaade2014_146u33, 8430, 29d2, 62b7, bc08, d76f, 6806, acadia14projects_627b, ecaade2017_048ll, dfbf, 3eb4, a804, e520, caadria2015_246b36, ecaade2016_132k37, 6cca, c9ad, 3e26, 939b, bd83, 4495, f49a, sigradi2014_339w7, a55e, ijac201614102x2, 37f9, caadria2017_048e16, 1f14, ascaad2016_020v7, ecaade2014_018y4, 7103, acadia15_95k3, bdaf, caadria2017_051j17, ecaade2015_144f31, 72ab, 105e, e140, sigradi2015_8.47h11, 8b43, 0b64, 8737, b8e0, af1e, fd7f, 9f2a, 4ae8, a0d1, ac48, 80bc, ecaade2017_164z, ecaade2017_041t, b159, 643d, 33bd, ecaade2016_083d24, ecaade2016_018z4, f026, af00, 7058, 9605, 050a, 66a7, 3e21, 1ba2, ecaade2014_159r39, b6f7, e906, caadria2017_051z16, ecaade2016_089x24, f663, 1f64, 5504, a167, ecaade2016_ws-foldingu68, 229c, 5d6e, ecaade2014_071d17, ecaade2017_053i, f690, ecaade2016_216w54, 5cc2, 0416, 2a2c, 9997, 1ff3, 6e8d, 9844, ecaade2017_175l, b74f, 83ac, acadia16_298l18, d7fb, ecaade2014_187f48, 67bd, sigradi2016_695y, 4cc7, acadia14projects_145af, c79c, 7466, 13ad, sigradi2015_9.141f16, e93f, 0ad2, ba1a, acadia15_371e16, 637f, 0b25, 61a2, 89f9, ecaade2015_317v68, 4819, ecaade2014_237z60, d992, 315e, 7673, c3db, d186, ac64, 1b9b, 199e, ecaade2015_73g14, 67f7, 74ca, fec1, acadia17_168zz, 5bb1, 63b9, 78cb, acadia14_627g, 898f, 43ae, 961f, 34d7, 5617, d69b, acadia16_98u7, 5754, ecaade2014_108k24, acadia17_154z, acadia17_211i, 4fe5, f984, 686c, b71a, 24e4, e6ba, ecaade2016_091h25, ce03, 023a, ijac201412401e4, ecaade2014_163g40, 6420, ecaade2016_224x59, a45a, 5ea9, f329, caadria2015_172f26, 4bc9, de09, 9e04, 2777, caadria2016_755l32, 5ab0, acadia14projects_257ad, 0873, 018c, 9dc6, caadria2015_188t27, 2a12, 4e1d, 248e, df11, 1072, 7dd9, af46, b752, ijac201614104l4, ecaade2014_085j20, 1d73, 6cf3, 10ea, ecaade2013r_004u3, 2112, 7d74, d543, a29d, aa71, 2f55, e8b8, c8aa, 42df, 9f3d, ijac201412403y5, e898, af7b, caadria2017_132u35, 180b, 3eae, b1c5, ijac201715104l, 82b0, 7757, d8b3, acadia17_534zz, a160, 13f8, e727, e9ac, f0eb, 70a8, e0f7, 8508, 8511, sigradi2016_773z, ecaade2017_033x, ecaade2014_052d13, sigradi2013_244m, 12bb, 713d, acadia14_101ap, c7af, eca3, ecaade2015_155o32, 6ffd, a054, e7f3, 5e7a, 49f2, 0609, e8d0, 0edd, acadia17_349r, 7e3f, d441, acf5, caadria2016_023n2, ecaade2017_047t, 534d, 65c0, 229b, 3614, 535b, e3c2, b826, f70d, sigradi2015_10.307z20, caadria2017_052y17, ijac201715104k, acadia16_290e18, 1b84, 2e00, ac85, caadria2017_163g41, e853, f13d, 7ad8, 1ec1, 729a, acadia14_719m, 6503, acadia17_154ii, sigradi2013_101m, 9234, 070d, 0b87, 3880, acadia14_601ab, 123e, caadria2017_051n16, ecaade2015_64a13, 81f1, aa3c, 9c6e, 947c, 23f8, ecaade2017_008m, 63ca, sigradi2015_3.394g6, 92ed, b11a, 6609, f6f7, 974d, ijac201513205o8, ea87, 36f4, ecaade2014_046r11, 44fe, ff55, 5814, 4644, ecaade2016_243x64, ac08, ecaade2016_067g17, 8bab, 6ce4, ecaade2017_041v, ijac201412403a6, 23aa, ecaade2017_249a, 1eff, c2ae, 5a64, 0b47, c5a7, ecaade2016_144h40, ijac201614405l3, caadria2017_016l6, acadia17_62yy, 396e, da30, f14f, 2f12, ijac201614208x12, 59c4, ecaade2015_53p9, abe7, ecaade2016_025e7, ecaade2015_91c18, caadria2015_178v26, sigradi2015_3.345t5, bbd0, ecaade2013r_003j3, 5940, ecaade2017_208f, ecaade2017_031xx, 455d, sigradi2016_636l, 730e, 0d91, 72c9, ascaad2016_057n22, b95e, 26a0, 6c48, 59b1, a471, acadia16_214w13, f613, 96e0, 7441, aadb, 1ca8, f1b9, sigradi2014_109g9, 056e, ecaade2015_21e4, ef64, acadia17_648s, 75ae, c941, 9791, 4cbb, d4d2, acadia14projects_347ag, 9f65, d43d, ecaade2016_ws-dleadl68, 6812, ecaade2016_106h29, 51b2, 911b, e9d1, 25e0, 2589, 199b, 5a38, f596, b629, a257, 2627, ebb8, ecaade2017_291x, 165c, acadia17_581kk, 57f2, 6661, acadia15_381u16, 05b3, acadia14_189at, a70a, sigradi2014_329w6, acadia17_436o, 8184, 6813, ijac201614402s1, e62f, 4903, ecaade2017_006tt, ecaade2015_333b72, c4ae, bb83, sigradi2013_429h, a745, cff4, ecaade2016_167x47, acadia14_91u, ecaade2013r_020p10, caadria2015_061h7, caadria2015_130b22, f059, ecaade2013r_014g8, caadria2016_507g21, ac8e, ecaade2017_173mm, 81b0, caadria2016_589x24, 09ad, acadia14_339w, ijac201715104ii, ijac201715103zz, d946, 4ee0, ad05, 0495, eca6, ecaade2016_163y45, 73a2, ijac201513206x8, 615c, 717f, sigradi2014_266l2, e2da, 2bc3, 51fb, a617, 0411, b844, da97, 080c, ijac201412203b2, 90e9, 4091, 01a4, 6172, 52ca, 78ed, 2e2c, 49af, 9752, b02f, e378, ecaade2015_122k24, acadia17_426e, 17cc, 183e, 4136, 100a, sigradi2013_160i, fc71, 1f49, c9e4, 8861, caadria2016_457n19, ecaade2017_227p, caadria2015_139t22, ijac201513203f7, 8621, ec8c, 0b23, ijac201412404i8, 55d1, acadia14_473af, e6ca, 300d, acadia15_483g21, ecaade2017_097aa, 5354, 9710, dbee, sigradi2015_3.221p4, acadia14projects_565r, fea6, ecaade2014_086n20, fd12, 6fc1, sigradi2016_756c, e0e9, 1c6c, acadia17_137oo, 9925, 03a3, e414, 7039, a4d8, 3bd1, sigradi2016_488s, 2662, ecaade2014_024c7, f32d, 460f, ascaad2016_002h1, 026d, 2bbf, 62fc, caadria2015_209e32, 172e, ecaade2016_217i56, 157c, ecaade2015_206h45, a726, ecaade2016_241j64, e282, 4325, 9d34, 7cb1, 872a, 82c5, caadria2017_124m33, sigradi2015_11.136z24, 2320, 1d2e, b94d, 47d2, ecaade2015_170x35, 1802, ijac201513206j9, afd5, ecaade2016_136x38, 7d7f, c2ab, 389b, ecaade2016_243w64, 07dd, eac9, c897, a684, a3d1, aa99, 12fb, 910c, f309, 125e, 8a2f, ecaade2014_072h18, ecaade2016_190p50, f95f, acadia14projects_375g, cff1, 6031, ecaade2015_94f19, 4ed0, b741, cbe5, acadia14projects_177ah, 49e4, caadria2015_015f3, a992, afd7, b0c8, b605, 6d61, f210, ecaade2014_112h26, be18, 58ae, fe2c, 9f04, 9fe6, f1e9, cd25, ceda, acadia17_598d, 80e9, acadia14projects_153av, fbe2, f3c3, 3933, 0456, bc4a, 9451, ecaade2017_170g, 25af, a73b, b6dc, 297c, 0bb6, 08d3, 989e, ascaad2014_024e6, 6fcd, 35f4, aa2a, 1501, acadia17_500kk, acadia17_190g, ijac201715205a, 2d05, acadia16_280z17, 3ed3, 65dd, 49dd, f00e, 460b, 6034, 2ef2, 7a73, fc15, 41d3, ecaade2016_191i51, ijac201412408i2, 33aa, caadria2015_061f7, 44d6, 1b9a, 8817, b17b, d268, ecaade2015_280d61, 9328, 995f, caadria2015_164d25, ee6a, 552d, 294d, ijac201412403l7, 4b3d, b379, fe0a, cb2a, d7f0, 223c, 7aa7, acadia17_473b, ecaade2013r_012p7, e3d3, acadia14projects_473au, dd89, 6300, c04b, ascaad2014_029g8, 19dd, 83f9, bdfb, fb84, acadia14_601aa, 58f7, caadria2017_016c6, 0666, 4a7e, ecaade2014_089m21, 7367, 421e, b3b9, 779a, b1be, ebeb, ff3d, b62e, 2ff8, 458e, 5021, 43cd, ecaade2017_170k, sigradi2014_032f2, e22c, 689f, caadria2015_002b1, efd8, 31f6, 5f10, 53f2, 0cee, 5a5e, ecaade2016_068b18, 4ed7, 27fd, 307b, f2d9, f732, c1ac, 4dca, 860e, 6f8a, 15d2, ecaade2016_243f65, 009a, acadia14_375b, 2311, 2309, 25e9, 73ae, 9498, 93e9, 097c, 76a9, 4566, acadia14projects_517n, 58e6, 8871, 59f8, ascaad2014_026c7, 8e53, acadia17_581ii, b275, ecaade2015_158x33, 0b03, d5be, 559e, 2a24, e15a, sigradi2013_195z, 3890, 9cb6, bf57, f7ae, cb9c, 27ab, bdc6, 2164, 798c, a6d7, 3266, sigradi2013_52f, c18e, ecaade2015_317f69, 30ec, acadia16_432t25, 1aff, d3cf, 1167, e0eb, 82b3, sigradi2013_30a, 308d, 2645, sigradi2013_183b, 8b78, 4b4a, 791e, 26ce, a6aa, 842d, ecaade2017_244ii, ascaad2016_029x11, ecaade2015_138x28, 793a, f07a, b836, 7ad7, 7989, 99e8, 49c9, 8b7a, 0680, 8e5e, caadria2017_145i38, 358e, d5d8, sigradi2016_360s, cac4, 3b44, ecaade2017_002b, 05c0, fab7, c267, 2161, f64f, 01b2, ecaade2015_59r11, 1f28, 2135, 8694, caadria2015_023y3, c33a, ascaad2016_003a2, 76e0, 707d, 051d, ecaade2017_215j, 26e3, 2f4b, 1de2, 4476, 50ba, caadria2015_061i7, ecaade2015_193b40, 33f8, 84f7, a641, 0cfe, 2821, 3442, 9d04, ecaade2016_199z52, 0d1c, d298, 42ee, 4226, 100e, d2e7, ijac201412408k2, 0156, d13c, 3e4d, acadia17_202h, acadia14_427ao, d80f, d302, a68f, ascaad2016_048c20, 2f1f, ecaade2016_089w24, ascaad2016_033y12, c2fe, caadria2016_353z15, 6afd, 032e, 5770, 9fdb, 2d6e, 4e7d, 83dc, fe57, e6b3, 6829, 3474, b2d5, acb8, c971, 40b2, ecaade2014_218k55, ecaade2014_192w48, b1a2, 1f25, 4920, 4526, acadia17_238oo, ecaade2016_123x33, ijac201614402z1, 51aa, ff3f, ace3, c35c, df13, 6c35, 1c60, c008, 02f2, acadia17_482s, 4639, 6ff7, b946, acadia14projects_257ac, ecaade2015_170u35, ecaade2015_248j56, ecaade2017_006ii, 9193, ecaade2016_130k36, 1898, 8c64, d4e0, a63f, d50a, acadia17_608x, 19ee, cb73, ecaade2017_085i, a38f, ecaade2016_102b28, a1ed, 359d, 76fe, 2459, ecaade2016_043y11, c3fe, 3d3b, e599, 7349, 1d83, 86fa, 2e60, 56c0, 4fed, cd3e, 73a8, acadia14_589l, a951, 8ccd, ecaade2015_138p27, bd82, a668, f605, 64bf, 1b99, cebd, 925f, c189, ecaade2015_285l62, ea10, 8918, 9495, 8cd1, 5163, e15f, b921, 0db4, sigradi2014_063x5, 60b2, 50f7, 0439, ecaade2014_218s55, 4db4, bde1, afdd, caadria2017_054f18, d348, caadria2017_145r38, 038a, d147, 039b, ijac201614207i12, ecaade2017_157ii, 5074, 2543, 9556, 5247, ijac201412201l1, 83e8, e3d7, acadia15_110f4, 619b, e278, 6999, a979, 750e, e495, 8f76, 8c38, 145d, d709, 893a, 68ed, a691, ecaade2014_145e33, ecaade2017_291m, 443b, dd5a, acadia14projects_555k, ascaad2014_030w8, f8be, b85c, cd0d, be8d, 0917, 252a, ijac201614102t2, ecaade2015_193d40, ecaade2017_282i, 91f1, a8e7, 0b92, e706, acadia16_164x11, cbae, 94ff, 6fe0, db02, f543, acadia14_125aa, de25, ascaad2014_017m9, 9f9e, ecaade2016_123k34, f259, caadria2017_136r36, caadria2017_021h8, dc34, sigradi2015_sp_8.326t30, e61a, 0ad0, 0bdd, 76c6, caadria2017_041y12, 0de5, 8600, ecaade2016_078n23, 9568, bd2b, ecaade2014_095s22, ab6a, 57a7, ecaade2017_199gg, caadria2017_028f10, caadria2016_415a18, 55f0, 75a1, ef01, bd34, ce62, b464, f4c4, 9bc9, 2651, ecaade2017_288ii, acadia17_481n, 6a3c, ae27, sigradi2013_429z, 620f, eed2, 53a6, ecaade2013r_020n10, 649b, 49a0, f03e, ecaade2014_197h51, 6508, 3abf, 18e7, acadia17_670ss, 66e6, acadia17_258j, ecaade2017_079u, 3d04, 865a, 4b0a, 8505, caadria2016_851j36, 0e9d, sigradi2016_448r, 0080, aa1d, ae0a, 3dee, acadia14_619ad, be95, 7029, ecaade2014_123i28, 84ba, 8674, acadia17_222q, 3937, f3fd, 8b3f, 3da4, 6538, ecaade2017_199bb, 4dc6, 084b, b8ef, 346f, d501, b493, abba, 5e6b, 8b15, 7bd6, 2544, c18b, b6b3, 9dcd, 8b9c, fc32, ijac201614102a2, ecaade2016_036t9, 245c, ebc0, ecaade2014_214l54, caadria2016_301m13, 7f76, f7ca, ecaade2015_206s45, acadia14projects_301e, 11c2, ecaade2017_229q, ecaade2014_120h27, acadia14projects_601v, 64f8, 91f0, 0d00, 7c74, eaef, sigradi2014_347p10, 6b35, caadria2015_130u21, abda, a3f2, 5675, 42fa, 0eee, ecaade2016_015a4, 5de8, ef7e, 5a57, d5c5, ecaade2013r_009v5, 1390, sigradi2014_345b10, 53e5, a168, ecaade2015_241f55, ascaad2014_004g2, ascaad2014_017l1, ebe9, 461a, sigradi2015_8.264k14, acadia17_618mm, bc1f, d758, e7c0, a75e, 921e, ecaade2017_089aa, 4af6, 9de6, 8d34, 7290, ecaade2017_130ww, 1c4d, a46e, sigradi2013_400u, 2a4d, 9c9a, 9daf, f082, 96a0, 25e2, 95d0, ecaade2017_143p, b660, 0097, 4650, bbb3, acadia17_154gg, 7a3b, 47c7, d931, 989d, 72f0, a203, 0174, acadia17_70ff, 98b0, 21bb, a6e7, a9c2, ecaade2015_304c67, acadia17_82aa, d8b9, acadia17_598pp, caadria2017_122r31, 13fe, 8997, 14e1, b129, 5dcf, 6135, 9a9b, 87d2, 6b4f, 853c, 76c8, 9b26, ijac201614207d12, acf9, caadria2015_099s15, e940, 3aaa, f4c3, 588b, a521, 673e, ijac201513303s11, 9266, acadia16_254d16, 061f, 5b81, 9a98, 3a2e, acadia15_263d11, acadia17_403n, b260, 00c0, f070, fc31, df65, 88f5, 7464, 302c, ijac201715201p, c4f2, 944c, 07ec, acadia14projects_71z, 2a58, 64f4, 2267, ecaade2016_046v12, b160, caadria2017_132m35, e556, 7d1a, af92, a42a, 9d86, 7a1e, e431, 58cc, 177d, a915, 1f86, caadria2015_172w25, 5a54, acadia16_344o20, ed5f, 5dd7, 505d, ecaade2014_226b59, 036b, baa2, ecaade2017_198o, d83f, 1b6c, ebf0, da09, c4c6, 6d50, 2cba, sigradi2013_194v, ecaade2017_050k, 4fe6, 1087, 2958, ecaade2015_302h66, acadia15_173o6, ecaade2016_223y58, 8aeb, e67e, 79e8, acadia17_390oo, acadia17_532ff, de8c, sigradi2016_534jj, ecaade2015_138b27, b06b, 98cc, acadia17_52l, a68c, ecaade2014_194a50, acadia15_47e1, c60e, 2517, 10d6, 9e82, f96b, 801b, sigradi2013_391i, a096, d86e, 372e, 1ea3, acadia17_560k, sigradi2013_303g, caadria2017_043c14, 8a03, ecaade2015_64n13, cc5b, 96fe, acadia15_195w7, sigradi2016_625nn, acadia16_12m1, sigradi2016_408ee, 6f36, 9b6b, 097b, 577c, 5d5a, dd8c, 2e12, 37fb, ijac201715105v, acadia16_62u4, ac1a, c5d5, ab5f, ijac201614104m4, 0381, ba27, ijac201513104w3, 5a14, 506a, 1ea7, ee80, sigradi2014_021p1, fbbc, 850a, acadia17_163gg, ac47, 1332, 2d63, ascaad2016_003e2, 1367, d37e, 0f5d, 0232, ecaade2015_148o31, caadria2017_072z22, e7af, 6c88, b06c, 63d5, 16a5, ecaade2014_072y17, acadia16_24o2, ecaade2017_076q, sigradi2013_271s, fb5b, 75cf, b91b, acadia17_26n, fa02, d66e, 1588, ecaade2017_032qq, caadria2015_170o25, 146c, ecaade2016_164k46, be62, c46a, 630e, f75c, 7ca2, 8bf8, 7eff, b5c7, ec3a, ecaade2016_127w34, d54b, ecaade2016_152s41, ecaade2014_218a56, be3d, cb88, ced9, 3cfb, f82b, f21f, acadia15_110y3, caadria2015_209w31, 95a0, 06dc, 1e44, ecaade2017_212ii, 3e98, 5e38, d8bc, ea01, 02cc, acadia15_395b17, 2041, 15f2, c08f, 2b9c, e71b, caadria2017_118y30, 0586, 47d7, acbb, sigradi2015_10.309l22, ecaade2014_147x33, acadia16_372y22, 9aa1, 433d, 6af5, ascaad2016_043m17, 420a, e0f6, a1dd, sigradi2016_446c, ecaade2015_180c39, 2249, 40b3, 0d90, caadria2017_069w21, sigradi2015_3.65m2, ecaade2016_047h13, 2bef, 85a8, 68cd, 8f0d, b54e, acadia14projects_463v, 5a97, d58b, 5de9, 232e, caadria2015_004g1, acadia17_446z, c28b, ecaade2016_208z53, ascaad2014_005m3, 63b4, 4555, b372, e080, 22c3, sigradi2014_345f9, d640, c8f2, 1a1a, ecaade2015_333h72, d94e, e447, ecaade2015_161j34, fee3, ec47, 6514, f5fc, 7b48, 13ac, e931, acadia15_137m5, 94b8, d279, 92bb, caadria2016_425h18, d863, 1719, 904f, 5e27, 61b8, 4cb0, ijac201614207x11, 2030, 2151, 2e17, d6a9, 576c, 1632, b64f, ecaade2014_221l56, dbb3, ecaade2017_029gg, 42e4, eaa4, 8145, d118, 1fad, f27f, 82a2, 2844, 9c1b, acadia17_290c, f8e4, 9b4d, acadia17_18j, f839, fadd, 9db3, fa76, ecaade2017_039d, d049, c1a0, acadia14_445ab, be83, c700, 2681, 33de, de9a, 0d2f, c21a, acadia17_382mm, sigradi2016_647nn, acadia17_340yy, 3537, b060, f508, 0cc2, 2cb2, daf8, 08d6, 90a4, ecaade2016_238j63, bf6d, 0f86, sigradi2016_695t, 4d47, acadia16_12p1, 768d, 1f9c, d557, 157d, f0b5, f7b8, 2845, c060, 32ae, 171f, c6b4, 32b7, a74d, 1a03, acadia16_260p16, 7ea9, 7f57, ijac201614306y3, 8f9b, 849a, ecaade2015_280f61, 6ea2, ecaade2017_ws-archieduw, 3c02, 9b79, e56f, c79a, a544, 01cf, baf3, f056, sigradi2014_074g6, 87cc, a810, 8efa, 33d1, sigradi2014_132n1, ef79, 4f7c, f510, 0125, ca6a, bfcd, 8ac3, 7f80, acadia14projects_655aa, acadia14_117a, 52ff, 97b7, acadia17_598qq, d6d6, acadia17_520v, ecaade2014_230j59, 915c, ijac201614201i6, 3e29, 734f, 4c39, f2fa, 75bd, 3dbe, 9815, 85e7, ecaade2014_188l48, 5e01, 6ef3, acadia14_375d, a3e1, 069b, 6dd2, 8af8, cd0c, 5aef, 12e9, b98f, 2176, ecaade2014_186w46, 18da, ecaade2017_108s, 31b4, 55c5, ecaade2014_010t1, 744d, fa18, 9ed9, caadria2017_189h45, 8750, sigradi2015_6.329y8, 3e55, 4af4, 765e, 79f9, sigradi2014_263e1, sigradi2015_10.138w18, ecaade2016_095l26, 5645, ecaade2016_223i58, f8f9, 4956, ecaade2014_226f59, fbd5, 7d88, 7cca, caadria2016_507h21, 30cf, 2c36, dd97, a7cd, 2562, 2e6f, 53d5, 3ef9, 7a1c, 40a6, deb0, cf0f, 92b9, 86f5, 8955, 0ee2, 9133, 2223, d9c9, 523a, sigradi2013_205, 739a, 3c18, 12dc, a2e3, acadia17_648ii, e011, d3ea, e64c, caadria2017_058j20, 8c9c, 962f, 1677, d95a, 3a70, c38e, affa, e7a0, 74ed, 2fae, a34e, 23fc, 9ecf, 61e7, 0923, 9dad, fb96, 4048, acadia14_399aj, 3274, ecaade2015_86k17, ecaade2014_233i60, fff0, 7357, 8388, acadia17_144vv, c98e, b17f, acadia17_600cc, 0d41, 333c, caadria2015_206o30, 6362, f76f, acadia17_392d, 7b9d, 7b35, caadria2016_851v35, fb34, 8b2c, 7200, ecaade2017_302tt, c47a, dac2, b195, 6628, 704f, 12b1, ascaad2014_008z4, 81a0, 9233, 705c, acadia14_347ak, a129, ecaade2014_168w41, ijac201715104p, 34ac, befb, ecaade2014_132b29, 619e, 3658, ecaade2017_069ee, c9c3, acadia14_237av, cc8c, d7cc, b2d7, 7f94, bcf8, 9f45, 9b44, ace0, b82f, caadria2015_016p3, bee0, ecaade2014_018l4, 490b, 1fc1, 33ad, fee0, 2d01, c1e8, acadia14_145ac, 8f68, sigradi2015_sp_10.16f31, fb97, c1fd, ecaade2017_215h, a120, 4211, ffde, 9efb, 8b2b, acadia16_154h11, caadria2016_073c4, 9e73, acadia14projects_115ag, 10b0, b7e3, f086, 0908, 085b, ecaade2016_243y64, ecaade2017_243dd, 1b65, 3fda, 2336, sigradi2013_155i, caadria2016_871o37, d2b2, 6720, ecaade2017_027a, 39c7, aa5a, f6ed, 9623, 8504, 324f, 5612, 476c, b38b, 2ad2, ea8a, f7da, 9564, caadria2015_016o3, bd5c, c648, c87f, 7515, acadia14_101x, 9d5d, 5149, ecaade2016_032t8, 24b2, caef, 7370, 3f9b, 54ae, 8940, f94e, 1b54, 1a66, acadia17_391ss, 8dc4, 1ad4, 5ca3, c64c, d948, ecaade2016_123c34, e240, caadria2015_203k29, f4ce, d940, 2f90, 44ac, 5f76, 775d, 0688, 06ea, 5f0d, 561a, e331, 4283, 591b, b6d7, acadia14_671z, 86f6, acadia16_88j6, 4d73, 34d8, 913c, 04fc, sigradi2013_52h, ecaade2017_006t, ecaade2016_158i43, b815, sigradi2013_215a, ecaade2016_018u4, 7fbe, ddff, a640, df3f, ff1b, acadia14_463e, 6266, acadia17_292x, 7764, 04e6, eba7, ecaade2016_152o41, sigradi2013_44, 445e, dd63, 1d71, sigradi2015_11.165s25, 8adb, c495, 5533, 9de5, eb12, ec40, 633d, ecaade2017_094o, eee8, 1f96, 82bb, caadria2016_819s34, 3b9e, f8b2, 0133, ceb8, 5d9d, ecaade2017_085c, 1200, 1fd6, ijac201715203aa, 73e5, e588, e19a, 713a, 0da1, 87a5, b167, 1b9e, e4d7, d34a, 147a, a01e, 3089, ecaade2017_161a, 43c3, dcd5, 54bb, 56c1, ecaade2016_224u59, acadia17_590f, 1a48, 4298, 624b, f4a4, 7344, 9105, ecaade2014_109n24, ecaade2014_230m59, e13b, 5673, a7bd, 8337, f912, 9ffc, acadia17_212t, 0691, e978, acadia14_531z, b865, 3935, 578e, 1555, 7f41, 0323, 83e9, 74ac, 1230, acadia17_318a, 9b49, 0630, ecaade2015_61x11, fa98, 5a87, 5bd3, d82e, a8b1, 6e7c, 6c32, 3ace, b928, 200c, ecaade2015_309t67, caadria2015_124y19, ab3c, df60, 009d, ecaade2016_191f51, 2e4b, d548, 0649, ecaade2014_113r26, 844d, acadia17_446x, ijac201412405a9, ad8c, caadria2015_139d23, 2466, f2d4, sigradi2015_11.222n26, c956, 4be8, b7d4, ecaade2014_042o10, b5ba, acadia14_565r, sigradi2013_100d, ecaade2014_173y42, ijac201412404x7, ecaade2014_192a49, 4cc1, 0fe9, ecaade2017_269xx, c2e7, acadia16_124h9, c46e, 899e, sigradi2013_234m, acadia15_284v11, 56ed, ijac201614104a4, 0933, 77e1, ccd5, 76aa, sigradi2014_041k3, 5baf, sigradi2013_195v, ascaad2016_045x18, f9fb, 335e, 1983, ecaade2017_143o, 45df, addb, 7e92, ea0e, 9a4a, ecaade2017_268hh, 9f6f, c22e, ae1c, 9e45, f22f, acadia14_291aw, 5be6, ec58, caadria2015_124v19, 61f1, 0ec2, caadria2016_343f15, c5cf, 0d69, fd5c, 0c26, 75bc, d58e, 1d03, 85b2, ee06, 5d79, 5334, 1ab3, ab19, c12e, 36b6, ecaade2016_073z20, acadia17_366t, 0740, 3549, f578, ecaade2017_195kk, 9340, 351b, acadia16_382t23, 3df9, 6969, 6f7e, 6ec1, 2fda, 1f0b, 36aa, 3dc0, ijac201715106xx, ascaad2014_005r3, ecaade2017_057n, ecaade2017_101u, ijac201513305k12, cd3a, 58d1, ba87, acadia17_473qq, sigradi2013_194f, ijac201412403s6, d7be, 5c4b, b36d, 62a1, 91a8, be35, d64a, ijac201715202qq, 64b4, 835a, 2fac, dbc3, 2f27, 64b3, 6564, 35e9, 76d9, 2fe5, 8626, 8607, c658, sigradi2016_360v, ecaade2014_173f43, 486f, 3eaa, 1c70, caadria2017_027n9, 68dd, c27c, 571a, acadia17_323r, bb59, 6de3, 2f3b, ecaade2014_182c46, e4b9, 347d, acadia14_177s, 1ace, sigradi2016_550j, ijac201614309v6, b7ac, acadia17_118gg, 29d8, 337b, 4d1c, 9215, c414, 285b, 206e, 08de, ecaade2017_309rr, 3fa1, ab6f, 89e7, 0f55, acadia16_214s13, f4f3, 3ca1, ecaade2013r_003a3, 8a22, d14f, bd81, sigradi2016_522v, 9cef, 53a1, d42e, 7d28, b137, sigradi2015_6.151h8, d575, f6bf, acadia15_333a14, fcab, 7442, bbb8, 733b, caadria2017_165y41, fda2, 2a03, a143, 567b, df27, 8604, acadia17_274vv, f23f, 5968, acadia14projects_117d, acadia15_395z16, 3539, caadria2017_135g36, acadia17_501pp, 8e44, sigradi2016_517r, c17f, acadia17_350aa, dbca, acadia14projects_63ao, b197, 3ac6, ecaade2015_138f29, e1ea, ecaade2016_068r17, 16de, f593, 7178, a83e, e55a, 003a, 87e2, ecaade2017_019uu, caadria2016_219f10, 2af5, 829b, ecaade2014_153m37, 1238, caadria2016_517g22, ijac201513303k11, 7ec9, efc3, caadria2017_057r19, 219a, 22f9, a60d, e058, fbef, 0505, sigradi2013_223, b756, 47e5, 93a5, acadia17_424ss, 32a3, 4b85, 0fb8, e665, fac2, caadria2015_087h14, ecaade2014_010d1, 9b34, eea6, 1e79, 92e0, fcd4, caadria2017_048m15, a3a3, 78a3, 2f74, acadia15_195c8, acadia17_390mm, 5fe2, aa22, ecaade2017_308w, ad12, ecaade2017_143f, b804, a055, 28ca, 8476, 9e39, 8eaa, d902, ecaade2017_029z, 1e09, 3578, 0b16, acadia14projects_43y, 45e8, b1e4, ascaad2016_038e15, 41c0, 60fd, 2f31, 1879, a58e, d627, bcfd, 890d, e300, sigradi2013_74f, 78b0, be79, 0e3a, sigradi2014_123r9, 8f87, caadria2016_425d18, sigradi2014_330i7, 49f4, ecaade2016_068v17, f2ee, 8353, ijac201614309k6, e1c7, 83fd, 2df6, 1ede, 9b0a, c1f4, 814b, 091c, 881a, da9b, ef92, dda3, 9df7, 255b, 30d3, ijac201614405t3, 319a, 6241, 3db0, 5618, 9dfa, 3c1f, 9cac, 0214, acadia16_432o25, d31b, sigradi2013_343f, 1cc7, 7f17, 3587, 74c7, 6905, ecaade2016_210a54, 18d7, 6d9c, 40b6, f378, fc27, 4ebf, b599, ecaade2014_092a22, 20fc, acadia17_138g, acadia14_661i, d057, f686, a5ff, bc2a, 40d8, sigradi2015_9.141d16, 2872, 4728, 452f, ecaade2016_217t55, d217, acadia16_174h12, 38f0, ecaade2016_217i55, 3ced, 976e, c435, 4722, 4674, 8cba, acadia17_590ss, 3c1b, 46a4, db14, 2e87, c2d9, 60ce, bc5e, 30c3, e2b1, acad, b357, da93, 5912, 19b7, d3ee, 2660, ecaade2015_229o51, 7256, ecaade2015_113s21, acadia17_82uu, ijac201614302c2, cad7, ijac201513305p12, e10f, a7b9, 6d3d, 8033, 7208, b2c2, caadria2016_673w28, ascaad2014_005h3, 2a47, 7fa6, ecaade2015_17t2, a1cb, 8d10, 8abe, 0848, caadria2015_043j5, caadria2016_487r20, fcb6, ecaade2017_255d, da1d, 91a7, 90d6, caadria2017_165v41, 25be, ecaade2014_168b42, 341d, acadia14_549v, f1b8, sigradi2016_792g, 68de, 6e5e, ecaade2014_024n7, 0700, 7bec, 21ef, 60ca, acadia16_140b11, eb55, 844e, 2bfd, 2d5b, 72b1, 6bf1, dc6c, f3d8, df3e, 3db3, 989a, dddf, sigradi2013_274, 2762, ecaade2015_138i27, ascaad2016_013a6, 01a1, d995, 8e7f, d42b, 75d6, d4da, 68a7, ijac201614301c1, f99c, e0c8, ascaad2016_007u3, 54e6, c7fd, e2a9, c403, b875, 2432, acadia17_82ll, e7e8, 3dae, f45d, ab9c, 7a5d, cacf, 4f11, 3c99, a4dd, 0569, 3fd5, bf97, debe, 1280, 88cd, d0cd, b632, f319, 0b91, 8665, ceb9, acadia16_24p2, sigradi2014_181v5, 9353, 45b5, 78dc, 9c4a, 8937, af07, 6455, ecaade2017_213c, baa7, 9834, 4321, acadia14_281ad, ae38, 1ba8, ijac201614105t4, 6ff3, sigradi2014_132i1, ecaade2017_194v, 9146, ascaad2016_045j18, 9de8, acadia16_414a25, ecaade2017_254kk, e229, 7ae6, ascaad2016_022m8, 119e, 4f56, 2736, caadria2015_114x17, 45d2, 8f0b, acadia14_409o, caadria2015_162w24, 35db, ecaade2016_070o18, 839d, 42be, 7910, e5bd, ecaade2017_094m, 77dc, dcd4, a115, 5f8f, 54f3, e459, 3817, 82a8, d68b, d55e, 2838, 46d1, 7f30, ca8c, 55e8, ffd9, b8d3, 5c60, 3693, ijac201513302n10, a93c, 361a, e6b2, 4a1a, 7f66, 687c, 2f61, bdc3, 801e, ijac201715106dd, 6bc7, ecaade2014_169m42, cf71, sigradi2016_805gg, 8efe, ecaade2015_285o62, 353f, c526, 822d, d9cf, ecaade2015_143m30, 61b6, c0b3, 34ff, abb0, d154, 3cbc, 9b8b, e7c8, caadria2016_045d3, 5aa3, eaac, 3b3a, 1e17, b45a, b907, 22f7, 1629, 196c, e04d, 76b2, 01f9, f127, 44d8, 66fa, 691c, deb3, a279, 215a, acadia16_280i17, sigradi2016_741kk, 96f9, 4636, caadria2017_008z3, a57b, 3158, 44f4, 97a3, e077, c8cf, 8556, c6e0, d646, 1084, 7ca5, f761, acadia14projects_497aa, b8b7, 1778, ecaade2013r_005l4, 11bd, 98f3, 36f5, 18b4, 4f68, 3f14, ijac201412204j3, e01c, acadia17_322h, e10d, 6e52, 207e, sigradi2016_817b, sigradi2015_sp_8.326w30, d8c8, de05, sigradi2013_315a, 8b01, b992, cc19, 17f0, 4e6c, ecaade2017_042w, ecaade2016_217l55, 5c56, 75fc, d0ac, 4c6e, 3eaf, 1308, sigradi2015_10.309e22, 6064, 193d, ecaade2015_86i17, 8b25, 2449, 3cb0, fda9, 13d8, 629a, 7aec, ecaade2017_229kk, sigradi2014_137g2, ecaade2017_229ee, 7614, sigradi2016_558p, 4919, acadia17_52w, d2de, 0a01, e985, ijac201614309p6, 9d3d, sigradi2015_4.52n6, 8243, 5bb0, 5500, e6bc, 1dc6, caadria2015_213s32, 23ba, 6f17, 6a8b, a6c8, ecaade2016_223g58, 6e19, 4b5d, f53e, caadria2016_219d10, c7e6, ascaad2014_021c4, sigradi2016_777gg, d846, ecaade2014_111i25, ecaade2017_105rr, 109e, 5759, 590a, 8855, cf6c, 412a, 6b8a, d1aa, f75b, ba4d, e1ff, 7b16, f658, eade, b41f, f4c5, 0bdc, 97eb, 92db, 51e0, f413, 055f, 26ab, 223b, ecaade2014_168s41, ad01, d6b0, 22d7, c367, 236a, 72ad, ecaade2016_144j40, acadia17_258r, ae91, ecaade2017_057p, f05e, ecaade2014_240e62, 1477, f94b, acadia17_307hh, ecaade2017_213k, 1a1f, ecaade2016_118k31, 8872, b12e, 710f, caadria2015_114t18, b26c, 278f, c29b, db26, ecaade2017_215d, 7014, bd00, c44d, 74f5, a1be, 1268, 0278, cc01, 7649, b22e, b9da, 8b07, 8816, sigradi2016_655g, b692, 75f3, a4db, acadia14_153av, e8d1, 7710, f1ed, 20f3, 3af9, 1e2b, ecaade2015_181i39, c471, 4131, ecaade2014_155w37, sigradi2015_8.186o12, 4cb2, caf7, dfac, e4e8, 9313, aca1, 6a1b, 4519, ecaade2016_171a49, 4be7, 50fa, 0a35, sigradi2013_117r, acadia14_101w, 2f18, 6b57, acadia15_123r4, 59c6, 11e6, cac7, 7b82, 2574, 3a9c, 43a8, 71ea, 297d, sigradi2016_654a, 7c77, sigradi2016_381r, acadia15_497j22, ascaad2016_031o12, 6694, fd88, 1cbc, ecaade2017_252f, ijac201412402r4, 3719, d88c, 5882, 88f2, ascaad2014_022j4, 6d8a, 031e, 7aac, 653f, ef2f, 9a2a, d794, c390, 6359, b9bf, 82e1, 1bda, acadia14_671j, fcd1, 78b8, 012b, 3d7e, d1e6, 67c5, 4a4f, 6067, 1028, 4e54, ecaade2015_302i66, cbca, 66b8, 14ae, 937e, ecaade2015_206a46, 672b, c5f3, acadia17_221ee, sigradi2015_10.138v18, c947, 4c4d, 89c2, c00a, ijac201715103vv, acadia14_661k, e1e7, acadia16_344i20, 0360, ecaade2014_014b3, 6fea, f642, ef43, acadia14_463o, caadria2015_111k17, 5b7f, 2743, b7a3, ecaade2014_239s61, 881f, a752, 34c3, 4c37, 8765, acadia17_620tt, 591a, d00f, ed94, ijac201715105g, 5f7a, 3c0c, fa5d, cb3b, c64e, 2c1f, 0803, c3b8, df8f, 7376, e711, ecaade2017_037ff, 6f8c, 1c4a, ecaade2016_130b37, acadia14_301f, 4225, 681d, 71f8, ec9b, b9b8, 9851, ascaad2016_050x20, 376e, 464a, 5095, acadia17_201a, 6574, b301, d4c5, 6b2e, 3d83, d5ef, sigradi2013_400c, 7765, acadia14projects_539a, 9a67, bbd2, 85db, afba, ecaade2015_193j40, ecaade2014_057g14, 96e7, 597e, 25bc, acadia15_311g12, 9888, f000, acadia14_619ab, ecaade2014_089u21, ecaade2017_201c, 67bb, caadria2017_155n39, acadia14_23x, fcbc, 30ad, 3e4b, 62ca, 091f, 6e39, ecaade2014_089v21, 3e5f, c315, ee0a, caadria2017_175d43, f128, 27dd, 8ab9, ecaade2016_070p18, dd10, 7dc7, 0195, 1025, 5dc0, ijac201614102c3, 251c, 0c27, d1f8, 4162, ef16, 9dc1, e51b, caadria2015_213x32, ecaade2016_065z15, fb53, ec6f, 39ab, sigradi2015_sp_3.85r29, acadia17_188w, b2ae, 2270, ec08, 572d, f633, ec73, ec43, acadia17_201g, 5537, 3f45, ec20, 41b9, 654d, 1253, acadia15_311k12, ecaade2014_145k33, 9e94, c7fe, 9ee4, 71a4, acadia14projects_63a, ea79, ijac201513203e7, 2a9a, ijac201412305o2, c4f1, ecaade2017_183aa, 4863, ccb6, 4c7f, 7c24, c894, 63ac, d73e, ecaade2017_006xx, ecaade2015_333l72, 5b5c, fbfd, ecaade2015_171i36, cfb2, 7263, 682f, ecaade2017_243cc, 568c, 9453, d10b, 2a68, f836, b787, acadia17_445t, bdb8, 0efa, b265, cd8c, sigradi2015_sp_8.6i30, 9eb1, b39d, ecaade2014_023h6, c080, 4268, ecaade2014_024e7, ecaade2017_170f, 8f29, b625, bf09, acadia14_43ab, acadia17_456ii, 1df7, sigradi2013_401r, 4640, ecaade2017_308bb, f068, ecaade2017_038vv, 7fae, 30da, 0c47, d60c, fc87, acadia17_648vv, adea, 777e, b8cb, cd13, cffc, ijac201412305m2, 5806, 6625, ecaade2016_108z29, 0070, acadia14_317ab, ec79, ecaade2017_173xx, 54e3, a6a0, acadia16_54w3, 5852, 191f, 843f, 5a49, f7e2, 10c8, 71d1, efc2, 2dda, 4e9b, 35e0, bc52, a579, f136, 978b, c762, cccf, 7dd1, ab10, 875a, 41cf, ecaade2014_113u26, 9d31, c67b, f9ad, 2752, ijac201412404c8, ecaade2016_025b7, b688, acadia14projects_427an, 59d5, acadia17_164b, 0ebe, b821, 17ef, 1cd7, 10a4, 4b56, ecaade2017_228y, 098f, 4191, 9e3b, 858b, 0ed7, d81a, e88f, acadia14projects_177ad, 42e5, 103f, 8ca1, bbaf, db1b, ecaade2017_282l, 5283, ecaade2013r_002e2, ecaade2014_111l25, 5a03, 4cd2, cad2, 6b59, acadia15_343r14, 9d92, 0954, 54c6, 80ca, 7e9a, fcaf, caadria2017_016f7, 6a80, sigradi2014_080l7, 2aec, e35a, 72c4, 5932, b6b5, f542, da45, 3ee6, acadia15_195z7, caadria2015_185n27, 87e7, b769, a576, a2fc, 88aa, 03a8, 9c83, 4b32, 9abf, ecaade2013r_010v6, ijac201513306w12, acadia17_178y, ecaade2017_098pp, 678b, df9e, 1225, ecaade2016_007g2, 46ac, caadria2016_663t28, e066, ecaade2017_023y, 7b10, ecaade2017_008d, cc9e, caadria2016_881z37, 6fec, acadia17_177i, caadria2016_167p7, sigradi2015_11.166y25, 0e73, fdfd, caadria2017_129l34, 98a8, 6abd, ecaade2016_136n38, 4db9, c103, b348, 9d46, 652f, ijac201614207f11, 2043, 22d6, 585e, cd7e, 5f93, eeb3, baa5, 9641, ecaade2014_096v22, 0464, beb6, sigradi2016_770p, ecaade2014_225j58, f2ef, ascaad2014_017c1, ijac201412405x8, 8381, 6bf4, 3eef, ecaade2017_146mm, 35e3, 22e5, b3a2, ecaade2016_154b42, dbc0, 321d, 2cfe, 7fa0, 5ad2, e689, 22ee, 80c8, 282a, 23d0, 11f6, 3586, ecaade2014_044u10, acadia17_62qq, 349b, 26e8, 26e7, 01e2, caadria2016_539h23, f06d, ecaade2017_163h, a472, 7cce, a4fa, fa59, ijac201614307t4, d727, 4357, cac1, 7d95, caadria2017_145x37, 2e68, d772, 0f44, caadria2016_507k21, af9a, ijac201614302j1, 0ee6, ecaade2016_154n42, acadia17_600ff, cc57, ascaad2016_043k17, 2e43, 5cbe, f91a, 4ba0, f494, 482c, acadia17_455cc, acadia17_650a, ascaad2016_046l19, a468, e44f, 430f, e3ac, 4ef8, 4d64, 7384, fc6c, 174a, 5b6a, 9a9a, bba3, 1ad3, sigradi2014_214c8, 21c9, 0864, 8b6f, 534e, 947a, acadia17_100p, 4dc7, acadia17_491t, 0100, acadia15_343c15, 4ede, 7b5f, ecaade2013r_018l9, 86a5, ba51, ecaade2017_124cc, cbb5, cbd8, 73bd, ffa6, 3389, d462, 8ac9, 94b6, 1bab, 1288, 2e99, c766, 592a, 8038, 66e3, caadria2016_559b24, acadia14projects_199ap, 90fd, 9317, ascaad2016_043f17, 404e, 7264, 07b0, 812b, 1eb2, 6c91, c0f7, fc50, 9323, 3b3b, ef20, ijac201614403c2, ijac201614105n5, sigradi2016_655k, de41, 53f1, edc3, a69a, 061d, e604, acadia17_318l, ijac201614105g5, 6236, acadia17_620oo, ecaade2015_227o50, 5bd8, 3550, 0bce, 37d5, ijac201513105c5, 4592, 21a9, 81d2, ecaade2014_024d7, 7138, ijac201412403w6, 7f3e, 3a13, dbda, f760, 90a5, 078f, caadria2015_114c18, ascaad2016_002i1, 87c7, 9ca9, a346, b3a0, caadria2016_003h1, 7fcd, f174, ecaade2014_156i38, 3232, b394, 830e, 66e1, 38a4, e20d, f313, ecaade2017_255p, 1381, 2509, ecaade2014_104m23, 873f, ijac201715106y, 5b9b, aa13, 833f, 864a, caadria2016_611a26, sigradi2014_313g6, 7730, 0835, 6269, ecaade2017_101p, ijac201412303z7, fe7a, e663, 4594, 4fc8, acadia14projects_627e, 23d1, 1053, c9a2, 1ddf, 4fde, sigradi2015_10.307y20, 2e15, 03ca, 692e, e2a1, acadia15_483p21, acadia17_366u, ecaade2017_122nn, 5611, 4e06, d84d, 6bd4, 4a3e, f269, fd8e, e236, 313c, 42d6, f937, ecaade2016_074p21, caadria2015_048p5, 2427, 62bc, 1fbb, eb41, 41da, ba02, b35a, ecaade2017_151w, a249, 9022, acadia17_90ff, caadria2017_123d32, 891f, c9af, ecaade2017_047s, 1500, eaf1, ecaade2017_117r, 6c19, f5cf, b424, ecaade2017_256w, caadria2016_703j30, c1bb, 5f35, caadria2017_008b4, caadria2017_124r33, de65, 1d4e, 7382, ascaad2014_016b9, e324, 54b1, 8d97, be34, 31c5, sigradi2013_200, ijac201715106nn, e214, c927, 6407, 32a0, ecaade2016_193r51, f0ca, a6d8, 72e4, 780a, c35e, 08f5, c54f, 54bf, f244, 74b6, e034, 4da5, c5cb, 6900, ecaade2016_152w41, ca20, bb02, 5890, 578f, b737, a789, 1f4c, acadia16_72w4, 523b, 7eb8, 139b, ascaad2016_007v3, 3033, 91c3, acadia17_221q, 95bd, 7104, 5ac2, 6c25, aeae, 9dd6, 6180, c977, 3c3b, d35f, 813a, 98dc, 188d, sigradi2016_470y, a9eb, 258e, caadria2015_114s18, ab04, e975, 89df, a3d5, d734, 3e4f, 83d3, 2a19, b5c9, c76d, fe3f, 3807, 617f, 132b, d7de, 75e7, 3967, 93b0, 04bb, acadia14projects_681af, da85, caadria2017_145n38, 5582, dd5c, 95e8, 15ef, 1511, 5b66, af39, 12aa, ecaade2013r_013a8, 8ae9, cd45, 9e1b, 8bec, 96ce, b4a3, d3e9, bce4, ecaade2014_084e20, d496, caadria2015_087e14, caadria2016_197j9, 49ab, ascaad2014_022g4, 70e9, dcee, ecaade2014_201f52, acadia17_248c, ecaade2015_129t25, bbcd, 1050, 3c4a, acadia17_640hh, ecaade2016_154z42, 02b1, be5a, ade6, aea0, 6b41, 2f75, 9fbb, b515, 5fc0, 249e, 3dcb, a696, 0170, ijac201715205xx, sigradi2014_313w5, 14a2, 57e2, ecaade2015_53v9, 57bd, c986, ed2e, 86c6, bd6d, 1f66, 333d, 8a30, db6a, e028, ecaade2017_009x, 04dd, f06e, cfb6, c494, ecaade2017_157vv, f283, 27f5, caadria2017_123r32, d790, 9492, dd4b, ecaade2017_208m, e08c, 6cbb, 1ea2, 0acc, 3ebe, 1821, f77e, daae, 8c5c, 2fe9, c00e, 1c9d, 988f, 55f5, d2c3, 804f, d3a0, 774d, bc7b, 720b, 0c70, 5beb, 2fbb, acadia15_211v8, 220c, 5ab4, sigradi2014_074o6, 62d4, f1ea, e1a8, caadria2017_016p6, ecaade2017_090mm, b36e, f3d7, 31a3, caadria2016_013s1, ijac201412303f8, caadria2017_055k18, 163d, 2066, 7e7b, ijac201513303z10, 1993, b92e, 90f2, 4642, 19ae, 77c6, 3498, deed, 0582, ecaade2017_098jj, ebfa, c035, 137e, 2832, 82ec, 0a6d, 400b, c0c6, ecaade2017_199x, ecaade2015_77d15, 7189, 5670, ecaade2017_079t, 6bd3, 5631, 0cf3, 0e8a, b638, d95f, b601, 27a0, ecaade2017_021z, 5165, 3a1e, 2c5b, cca3, ba2f, sigradi2015_10.262k20, 33c0, acadia14projects_609ak, sigradi2016_490dd, 6ec3, caadria2015_188v27, f83f, 7506, 3458, b6f4, 239d, f048, 570b, dff3, 957b, 66c9, 242c, 858f, ea1a, ecaade2017_051q, caadria2017_107t28, d531, ecaade2014_149o34, caadria2017_009j4, f35c, 44b4, 31f7, 4a66, 5ce1, 33a2, 7c6d, ecaade2014_204y52, e481, a965, 7dd4, 9e4e, c6a1, 3a9f, b2d1, 17f1, ecaade2015_101c20, bb41, ecaade2014_168d42, b614, 2d08, a296, ecaade2015_193z39, 27d0, de3c, 8ac7, 8e67, ecaade2017_181x, a29f, 13e9, c493, f46e, sigradi2015_13.181t28, 4262, 7d54, e3ff, b566, 5bc4, bc9a, c615, caadria2015_081o12, sigradi2013_183v, fbb3, f31a, faa3, b25e, d874, afe4, 7027, 87f0, dec0, 7688, acadia14_549z, 9873, 9015, 2ce9, c62c, b208, 2822, db39, 3fea, acadia14projects_709am, 11a4, 5b65, 069e, 4f82, 5acd, ca99, 728e, 8d85, 9a66, 9f67, b32f, 7122, sigradi2016_381o, 5a80, fe6e, acadia14projects_699e, 4408, 93b1, 8172, ecaade2016_223f59, e07d, bce9, 37e4, c269, 6f3e, 9420, 1b48, ecaade2014_188m48, 59cf, 28c6, 92de, a688, 1e5c, ecaade2013r_013y7, e0e3, acadia16_344n21, acadia16_88f6, 8461, 25d1, ba06, ada5, c88d, 9e98, acadia17_492oo, sigradi2016_817e, 73aa, ecaade2015_256e58, 19bc, 229e, 436c, 6edd, ascaad2014_019r2, f2cb, 975d, ascaad2014_021w3, ascaad2014_029b8, f1bd, acadia17_282mm, 4270, 22cc, sigradi2014_239c9, 1dd8, 5d97, ecaade2016_mrtl66, 863d, 224d, b3a9, 9e1f, e743, 5a93, 7bb9, c13c, ecaade2015_169e35, ecaade2016_027c8, 58e9, ecaade2014_141f32, 856b, b0a7, 481b, b538, 409f, acadia14projects_291a, 234f, 1bd0, 881c, 5bc3, 7bf6, 0ee3, 3eb9, 8024, ad18, ecaade2015_235p53, bfca, ecaade2016_048v13, ecaade2016_017r4, 3e67, acadia14projects_43ak, 6aca, acadia16_98n7, acadia17_492mm, 5f0b, 7804, acadia16_308b19, 82fc, 8b75, e212, 3fac, acadia17_127dd, ecaade2017_124f, 9336, 9120, 7867, ecaade2015_318s69, 5878, sigradi2016_448z, 6c3b, 8c61, acadia14_565i, cd2f, ecaade2015_284k61, caadria2017_165j41, 435c, ascaad2016_017w6, ijac201513202n6, 1806, d05a, ef1e, 7072, 24db, 7fad, 4b6e, d100, ecaade2017_140pp, f3e7, 2ac9, 8f67, caadria2016_725f31, ed47, acadia14projects_111j, ecaade2014_057b14, 916e, acadia16_424e25, b2b5, b266, 25f2, sigradi2016_659m, 8cbc, fe73, 9316, caadria2017_048r15, 7bbb, 4759, 5df5, f9c6, ascaad2014_028n7, 69d5, acadia17_600z, 5c2b, ecaade2017_306n, 30d0, ascaad2016_045l18, ecaade2015_21b4, 8a9c, ijac201715101l, acadia15_69m2, 4364, e90a, 51a5, 0918, 63cd, 11a5, 7b90, c9be, 4931, 6842, d684, ecaade2017_042q, acadia14projects_219av, acadia17_678ii, fb74, cf7d, cf82, 8052, 483b, 140d, 0c11, 88e9, acadia15_407p17, 7f93, c09c, acadia17_230d, ecaade2016_013l3, b6ab, 6b5d, 98b9, 829e, e2ad, e55f, acadia17_640nn, acadia17_137kk, c832, 2325, 1e1f, eb8d, da3d, 377a, ba41, ee6c, 2c18, 0079, caadria2017_145a38, 47b1, ascaad2014_017s1, ce57, acadia14_63at, acadia17_90zz, cd8a, bb69, c2d2, 3df0, ijac201513101m1, 7a4b, a86a, 519b, 6b8d, ascaad2016_057u22, e0ec, 62e9, acadia16_318i19, acadia14_589g, 401c, d509, 4c16, ecaade2017_277qq, 839f, 21fc, 8f6c, 4c55, 1b5f, sigradi2015_11.222p26, 4328, acadia14projects_601z, 8969, acadia14projects_463h, 43a6, fbc4, ecaade2014_180p45, acadia14_463c, acadia17_660o, 860d, ecaade2016_043x11, ecaade2016_162u44, 3db7, 8fce, 7b3f, 0037, ecaade2014_153m36, 9520, 00d0, b6f8, acadia17_201c, f134, 1d1f, f857, 7c37, ecaade2017_156y, 5839, 48a7, bf62, 1ff8, ffb6, e040, 0ea1, a395, cc90, b066, 0407, d4d7, ecaade2017_029ff, d9a0, caadria2015_157u24, d6a5, ca96, ab21, dcb8, 15bc, 9e6f, ddc4, 7c03, 52ae, e9c5, 2e91, 1700, b1d8, f061, 45f8, e265, a709, b0eb, 56dd, 8090, 80a0, 6515, 79de, 908e, 74d0, 80f9, ecaade2013r_012s7, 8e7a, acadia15_195b8, d9b9, acadia17_144uu, caadria2017_124t33, f5a0, 2538, 172a, 1936, ecaade2016_072f20, 6a1c, sigradi2016_383ee, 888f, ecaade2014_057h14, f10a, c455, a137, sigradi2014_282o3, caadria2017_062z20, 437e, e457, b433, c9d4, 6b90, 4be3, ecaade2014_149j35, ce80, edbc, 1b42, ascaad2014_034j1, acadia16_260j16, e02b, dcd1, 33c1, ascaad2014_037k2, 7147, 2e4f, 6b53, b400, ecaade2015_217o48, 1731, 1d3f, 9388, caadria2017_015g5, 5fdf, 2d3b, 7892, e825, sigradi2016_369a, caadria2017_113c30, 7c26, a784, 36dc, bf90, a42f, 1e1d, 551a, dba7, sigradi2014_266e2, 3732, 0a62, 7a45, 5501, 86e6, 6d01, 9b4f, 0ddf, d809, 3bcc, 0a2e, 49d6, d0cb, 3cac, fdae, 148e, 5a4a, 3427, 65b7, aaa8, f33c, 0e1d, fc0e, 5c97, cf6d, 4b43, 9448, sigradi2016_659s, acadia14_671m, ecaade2014_014i3, 27d1, 1ce7, ecaade2017_027ww, acadia16_344a21, ascaad2016_049t20, 721b, f9dc, 073b, 008f, 46ee, 56d8, 386d, sigradi2016_751ll, ijac201715204ll, 218d, a26d, b1f7, 7ca3, 96d7, 96cb, 7171, 52a2, 07ae, 4320, c634, c6eb, sigradi2016_625hh, 8254, ecaade2014_240i62, 3b9a, ce4c, 469e, ea09, 1075, acadia16_12j1, 66e5, ecaade2016_241c64, caadria2017_190m45, acadia14_655af, a05a, d3e6, ijac201412305l2, eb3a, ecaade2014_138o30, ecaade2014_176e44, c650, fbd9, 76cf, 9d17, ecaade2016_230n62, caadria2016_187a9, acadia14projects_565i, da9c, 133a, e6e8, acadia16_344h21, ac23, cbe8, sigradi2015_11.34x23, acadia14_479h, 1b8f, 711d, 480e, 1c5a, caadria2015_202x28, 1ae2, e0b8, e932, ecaade2015_18x2, 59d0, 158b, e3e6, 4dce, 4331, e232, cd30, 7ecb, dc32, 39c1, a620, 4b0c, 02a9, acadia16_174a12, fa35, ijac201412408v1, fb3a, ecb9, 216c, 099f, 7ccf, a12b, ecaade2014_169s42, e059, 7618, 02ad, ba7c, f300, 139e, ecaade2017_152xx, d1a9, ef61, e972, ecaade2016_139h39, 4643, ijac201715203yy, 5f54, f499, sigradi2015_10.140s19, ecaade2017_050h, 91db, acadia16_414c25, acadia14_549o, b6d9, 56f0, 5011, 4396, sigradi2016_484nn, acadia17_402f, 52ea, ecaade2017_293mm, 3884, 3633, ascaad2014_007a4, e969, e211, f0c5, 40da, f5eb, 5242, f323, eabc, 489f, 8787, 581c, 34df, caadria2015_049y5, 1d55, 60f6, acadia17_329z, 1aad, de55, bac3, 1e9c, c423, dc45, acadia14projects_661e, 86df, a1f9, 2493, 5d9a, 4a7b, 6114, 10ad, acadia17_273hh, acadia14_655ad, 3eb2, e9e6, af3d, sigradi2016_614z, 8648, ecc9, 1b55, c6c6, ijac201614308k5, caadria2016_601f25, sigradi2016_564jj, 5255, 8dd4, caadria2017_063c21, 0979, dc4b, d035, 0f5c, f1d2, 321e, 4fca, c20d, 96ba, sigradi2014_080k7, 52fd, 5461, 2b61, 6d38, 36d3, 8b24, bd5d, cb81, ecaade2017_308cc, 082e, 088b, ascaad2014_022l4, 8400, ecaade2016_040x10, f285, 6963, d5dc, 6259, ecaade2017_203x, fd93, b4ff, a7f1, ecaade2017_149l, acadia17_358rr, 08e8, 55f9, 87c8, caadria2016_157r6, 97e7, a776, 4966, acadia14projects_627ay, a99a, 70c6, add7, ijac201412302k7, 9c63, acadia14_311t, 06dd, 564f, e02d, 45d7, 6ebd, dc73, a7f4, acadia14projects_199ag, fee5, 6177, 76d0, caadria2017_009o4, b704, ef9a, 20ff, 369b, 14dc, 44ca, 2853, 05de, 2a7f, a209, 6761, acadia14_135ab, 284f, 3709, 970e, 9b90, ace4, acadia17_492ii, 7175, a5ca, bc6a, 51a9, 3b97, 6fa5, ecaade2013r_009d6, ecaade2017_031zz, 252d, 460a, 0f80, f275, f8eb, bae7, f866, caadria2015_206h30, bb85, 2eda, fe2a, 0be8, fd35, ca5a, f430, 5dbd, sigradi2014_307o5, c842, 14f2, 2a18, ecaade2017_255zz, ec76, 130f, 4bd6, ecaade2017_212rr, caadria2017_127d34, e6ac, acadia15_371k16, acadia14_229h, ijac201614204b10, ecaade2015_17d2, 8304, eec5, a5b0, 90c3, d8c6, ecaade2014_240u62, caadria2016_787i33, de99, fa13, 5ad8, 47c0, 704d, 856a, caadria2017_015a5, 980e, 77b3, 08be, ecaade2013r_002f2, 50a5, ascaad2016_010x4, cfd7, 31cf, f73a, f93f, dfb4, f577, 0276, 0644, 5e4d, 39d9, ee74, 0ad4, caadria2017_096e27, 5190, 487a, 773b, 8f1e, 350f, ea52, 7f00, 401d, 8738, 9509, e645, f945, c3e7, ecaade2016_099k27, fb28, ascaad2014_019k2, 9447, acadia16_280r17, 7de4, 42f1, b2ad, ecaade2015_209v46, a47c, 114f, 5e4e, 7049, acadia17_520l, 2f8b, 4f8c, ecaade2016_016e4, 715f, 544a, f567, f392, f201, 11ac, d343, ecaade2017_076w, ecaade2015_110i21, 5143, ecaade2014_112f26, 9dd0, 9f4a, 5880, b0d7, 0cd7, 0192, d37f, 6321, 517a, 9e29, 230b, e9ed, a95e, 8998, 1443, e47a, 98a6, 13d1, 9b10, fe1d, 787a, f0a7, ef86, de5d, ebba, 2582, 82c7, adbc, 088d, 1392, c3d4, 3567, a2e7, 629c, 67d2, f9f6, 3748, a0d2, c4db, 3a3e, ijac201614102x1, ef38, ecaade2017_124l, ascaad2014_004f2, 2836, abaf, 0307, aeb5, 93a1, 33ee, 16ad, ae01, 1226, caadria2015_213k33, 37ca, b3ea, 88e2, f1ba, acadia14projects_479at, 8392, ecaade2015_152x31, c12b, 14af, 7924, ecaade2017_098oo, 3f05, 16ae, cb0b, ab34, 8008, 48ac, dde3, ascaad2016_034i13, a830, ecaade2015_114p22, ecaade2016_006s1, 0504, ad35, acadia15_123i4, ecaade2016_225a61, caadria2017_058e20, 54d2, sigradi2015_3.65y2, 3c34, ijac201715202uu, 53b9, 79c5, 52dc, 0c1f, 721e, da47, d151, 9c53, ecaade2017_212kk, 5388, cf96, ea1b, cefa, acadia15_149z5, e615, 66ec, 1964, accf, ecaade2016_111m30, 2093, 06a9, 987e, 966e, 5d23, 0f85, ecaade2016_162n44, 4ced, acadia17_404q, sigradi2016_815dd, 82e9, 8f70, ded9, 52af, 7e1a, df68, 89bd, 5af4, 459d, sigradi2013_389, acadia17_551e, 01ce, 41a3, 8c1d, 3049, caadria2017_113w29, fca7, 6379, sigradi2013_401f, eaeb, 60e0, sigradi2016_781a, adec, 5158, 43e2, caadria2015_069o8, ecaade2014_220e56, 7b8e, 5c6a, 0657, sigradi2015_sp_2.112j29, 96f3, sigradi2015_10.267m20, 0adb, fe2f, e36a, 6a46, b6d3, 4ea6, b8f1, 1cff, 024f, c9cd, c7c6, ce7f, a8e0, 96db, acadia17_322ww, 8f36, f64a, ecaade2016_167b48, 306e, c9a7, d9b0, c36b, 5693, 918d, 59fb, 46d0, ff13, aa3f, 896d, ascaad2014_026b7, c230, 01ca, 3ff0, ecaade2017_215oo, e10e, 0465, f458, bede, e65e, 77b1, 5451, 73b7, 6654, 0a80, ecaade2014_066k15, d776, caadria2017_030v10, a2cd, ascaad2016_051e21, e4b2, c175, 2e2b, sigradi2013_222l, 5f17, a27f, 78da, 3653, ecaade2014_176b44, 2f33, ecaade2015_329m71, c066, 96c8, 65d8, 8131, ecaade2015_336w72, 2663, ecaade2016_230c62, 620e, acadia14projects_117i, e9c8, acfe, caadria2016_819n34, ecaade2015_193k40, acadia15_161f6, ea38, 0289, ecaade2015_84u16, 364f, c6a3, 589e, d527, a719, e275, acadia15_95m3, 55cb, 5fb9, 579b, ecaade2016_068k18, 0987, 8748, 61d2, 8542, 913a, 23cb, 94ba, acadia16_224v14, 488e, d6bd, 2765, d9d1, fd33, 9187, acadia14_671p, 36a0, f2bd, 51d5, 8cb7, 45ed, 2d15, 98d5, 31a4, ecaade2016_163f46, 14f8, 07bb, 3160, 1286, 2f6c, ecaade2015_303r66, 2282, 7ce5, 7b44, f76a, ecaade2016_132p37, 2238, b61e, f0fb, 27bf, a21f, 0c21, 29bb, acadia14_153an, 7581, ff81, ecaade2017_003o, ijac201715202kk, ijac201513303r10, d0ed, ijac201614207g11, c2d0, 7c59, 0bca, bded, 926a, acadia14projects_619z, c09d, 8348, a74b, caadria2015_190g28, d5bd, ijac201715201z, 35c8, 9a41, 4bd8, 77b5, sigradi2013_194p, d45f, c278, 4405, 2e6b, 4023, 6c95, ecaade2015_25k5, 9297, 4ac2, 3184, 8cb4, e3c3, 6e14, ecaade2017_306o, c28d, c90b, 3d2a, 4793, 5091, c4d0, e222, cdf3, cf12, ecaade2015_81u15, 6923, ecaade2016_154y42, fc80, 71a3, d159, cd86, acadia14_75e, ijac201513205k8, 5d7a, 30fc, dc92, ed59, ecaade2017_230b, caadria2017_086o25, 4523, ecaade2015_100z19, 410a, 894e, ecaade2017_059mm, 6c6e, 0c64, ab25, sigradi2015_12.215m27, caadria2015_081k12, ea46, d578, 3f13, d01a, 9bb3, 0e82, 0b4e, sigradi2013_74g, ecaade2017_038zz, acadia14_555e, c09b, caadria2015_210i32, ijac201614105w4, acadia14projects_435az, acadia14projects_661p, bd0c, af7f, 8cfb, 57ac, 38bb, 9482, f16d, acadia17_283nn, ac63, 92ef, d96b, a60c, 4b6f, b95c, 1dbd, 635e, sigradi2014_339x7, fca3, 6ed2, afbd, 8077, 0c28, 503f, ijac201614205o10, f54f, 3123, ff0b, ecaade2016_098b27, ecaade2015_94i19, 6826, caadria2017_145o38, 4a19, ad74, 3e05, e91a, b0a3, e2a8, acadia14projects_661a, acadia14projects_479t, 0bc2, e8e5, 196b, 83ea, 27f8, bba9, bdb6, 9121, ecaade2017_017g, d8eb, 186d, caadria2015_185k27, 71a5, ecaade2014_024p7, 7ecf, 93fd, 8473, 3aaf, 92d3, ecaade2017_199q, cc5f, 3f49, 8f0f, aae4, d13a, 5cfd, e561, a845, caadria2015_016s3, c61f, f3da, 77ce, f5c7, ecaade2014_035a9, e535, e1d9, a819, 8340, acadia17_446y, 7d1f, 3939, sigradi2016_669q, acadia17_512i, acadia17_650f, ecaade2015_59h11, a9ac, 7864, 1d53, cb89, c9dc, 5738, 7bb2, 67df, 4978, fb4b, caadria2016_157y6, dd9e, 14d3, ecaade2014_050f12, 2396, caadria2017_113p29, acadia17_413z, d0a8, ecaade2014_187g48, de2e, 72a3, 93af, 69be, 86f7, cd01, d46f, acadia14projects_267p, bfa3, 757e, ijac201412301k5, acadia14_189ao, ecaade2017_220nn, ecaade2015_118s23, f4ad, 0e05, ee7c, acadia17_492ss, 4c7b, b41b, bb15, sigradi2015_12.297h28, sigradi2015_6.366d9, 07a8, acadia15_185s7, acadia14_125v, f7ec, 6042, d91c, caadria2017_002h1, 45d6, efa2, 3622, acadia14_435ax, ecaade2015_325a71, d483, 4391, 3aed, 5c82, f536, 4354, ecaade2016_ws-dleadr68, ascaad2014_001j1, 5ab6, 86aa, 3035, ecaade2015_158o33, 0a5b, 2f09, sigradi2015_10.220e20, c2e1, 1209, b6b7, 8597, 8a5c, 1ee7, 3cb2, 1d7d, sigradi2013_294r, a2f2, ceeb, ebde, b93c, 4b86, 00bd, ecaade2013r_002y1, 0b4d, ca16, ecaade2017_083uu, 7271, ecaade2014_204z52, faf1, 420f, ecaade2016_217v55, ascaad2014_022f4, cef1, 7e36, 9b11, 03b5, 9b24, abcf, fef0, 8543, d909, 7acf, e1c3, acadia17_426ww, 7861, acadia17_366w, 84d3, eeae, 9d7f, 2ddc, aecf, 9bf2, b959, 51df, 40a4, 4b58, e830, 3247, 80ce, fade, acadia17_658g, a0b3, f57e, a6d6, 482d, 36ab, 8e69, fe8a, 5e84, 8e4a, 4802, 7d38, 49e2, acadia14projects_609aj, ecaade2015_158w33, 3012, 3591, 4428, 1198, 1bc0, ecaade2017_143m, 80aa, edf2, 1ef0, 0898, 60d8, 5b77, caa1, 9871, ascaad2014_033b1, e063, 3ad3, 5c47, 6cfc, ecaade2015_287j63, 1aaf, fabb, ad24, acadia16_342e20, caadria2017_072y22, acadia15_371i16, ec3e, 760a, 807f, ijac201715201v, 8f51, 7669, ecaade2016_222p57, caadria2016_829f35, d63a, b3e8, acadia14_375i, 9aa0, 3570, cf5e, f672, 7280, 1747, bc2f, 448c, 5991, 326d, fa14, ccf5, fe4e, eefa, 0916, 62a2, cb94, 42e2, 0235, ffca, 7e5a, eb44, 965d, caadria2016_861g37, 54a1, 69d6, 568b, acadia17_38nn, ecaade2017_253o, ijac201412301u5, e29c, caadria2016_631j27, acadia15_497g22, feb6, 2dbc, c5a9, d055, 7052, sigradi2013_359, acadia14_699o, 2a05, 77ee, aa21, acadia14_589h, 2807, 76a5, caadria2017_023z8, 938a, 948a, 62c8, 9dcf, 8807, 9aa4, 639d, cea6, 9dc2, 95cb, 3bd6, acadia16_116z8, eab4, 6584, 12db, 721c, bfeb, 0e52, 33ac, 763d, acadia16_478a28, sigradi2016_686rr, ecaade2015_284u61, 0d78, fd09, ecaade2015_114f22, 98d6, 9720, 6c4a, 3cd1, 62e4, 3e8b, ijac201614102o1, 13f2, af4d, c82f, 3f86, acadia14projects_219ay, sigradi2014_313v5, ecaade2017_056vv, a13a, d1c2, 8035, ascaad2016_049u20, 0da8, a4e0, 303b, a25e, b3db, 0a09, 908b, eed0, 1d8a, 6775, 9090, fdb7, 9e49, 6f02, 6c65, ecaade2015_17h2, 9025, a250, acadia15_161d6, 96ff, 60a8, d68a, 92eb, 0a64, ascaad2016_046m19, 0032, 9613, 5e07, c473, a10d, 7d72, ecaade2014_163d40, f123, c9a5, f07e, acadia14_661o, be33, f871, 841d, ascaad2016_018k7, 8c6c, acadia16_332v19, ijac201715101e, e103, fb7a, acadia17_90kk, 345d, 4663, acadia14_463l, 9d53, acadia14projects_189at, 6487, 7d09, e3fd, a8eb, d9a2, acadia16_140m10, fd2f, f4e1, 1d2d, 76a7, 2803, ccce, 7675, bef4, ecaade2016_mrtj66, c536, 3f0a, e90f, sigradi2014_232r8, acadia17_232dd, d022, ijac201614403s2, ascaad2014_035u1, f258, 3302, b1d3, ecaade2017_140kk, 0fb2, a4c3, 6444, 3743, ecaade2013r_009l6, c1e7, 1e59, fba4, ecaade2017_054mm, ceed, ecaade2017_039h, d421, f817, a78f, b49b, acadia14projects_189a, 7fdb, 58e7, e170, sigradi2016_465l, 2fe0, aa58, ecaade2016_188l50, caadria2017_175c43, acadia15_95c3, acadia14_609av, 5f65, 9225, ecaade2017_097gg, 5eb1, f29b, acadia17_189pp, 04b4, d94c, a16a, sigradi2016_515m, afab, 08e2, 62d8, acadia14_101ak, a288, ecaade2017_291b, df38, caadria2017_043w13, d739, 39dd, ijac201715203mm, sigradi2014_082v7, 2c71, caadria2016_861w36, 20ee, 9f73, afad, 123b, 43a1, 980a, sigradi2016_752yy, 21b4, ascaad2014_005v2, 93ca, 5aa4, 2860, 0321, sigradi2013_386p, d6b9, e8a4, acadia14_247j, sigradi2016_455h, 6043, 6706, ecaade2017_152b, 5,9999999999999999e+83, 0284, 80e8, 3d27, 95b3, caadria2017_174g42, bb96, b2fe, acadia14_145x, ecaade2016_183v49, acadia17_50pp, 6cf5, acadia17_404cc, acadia17_373s, 2cad, ijac201513104n3, 86c4, 43fd, a0aa, ecaade2014_035w8, ecaade2014_192h49, 3b03, acadia16_280a18, acadia16_478s28, f9d1, 1610, df55, f436, 4fce, 0d4d, 019d, c8e3, b54c, 8577, a952, 2426, cdd1, acff, ecaade2016_185z49, 84d1, 86d0, acadia14projects_565w, dfd5, 3ac8, 538d, acadia17_590ww, de8b, bf06, 82cc, caadria2015_206c30, 0c5b, 572a, ijac201614101e1, a018, acadia17_648ff, 3f6d, 762f, ecaade2014_066h15, 909b, b270, 1d0e, c3cf, caadria2016_881w37, f98c, d3b0, 14ff, e654, 7b7d, e18d, ecaade2015_237x53, b542, e39b, ecaade2013r_018r9, 80a1, 38ef, dde8, 973c, 5a26, 3e33, 3b7f, caadria2017_051o16, 6eeb, f1b7, ecaade2014_226v58, caadria2016_559z23, 0315, acadia14projects_463l, ecaade2016_048t13, d21a, c58e, 0caf, d9cd, 0a51, e3af, f472, 5c1a, caadria2017_124k33, f8ef, c1e4, edd3, acadia14_479as, 38c0, bdd6, 2d77, 5816, 5fe3, 9362, 7204, acadia17_544ww, 90e7, 2333, caadria2016_187t8, 8126, 34aa, caadria2015_208g31, 930c, 3037, ba15, 50c1, a7e4, f619, 5e10, 6d05, 9a6e, 55a9, 3435, acadia16_54t3, 8402, ijac201412408l1, acadia17_189oo, 6296, 4758, ecaade2016_113d31, sigradi2016_568ll, 549e, sigradi2014_263k1, 6a45, 36d2, acadia16_270u16, f77f, ecaade2016_065d16, 758f, f962, cd59, acadia17_222x, ecaade2017_232i, c6c4, f1c1, 4c0d, ecaade2015_202o44, e624, ef5f, ascaad2014_008s4, sigradi2015_6.387v9, 410b, 694e, caadria2017_070n22, 7734, 8fad, 3075, fd81, ad51, 0856, c40e, 17d1, 4b82, f4c9, ijac201614309n6, f5f4, ef49, 359c, ascaad2014_022s4, ecaade2017_202k, ecaade2017_047o, caadria2017_062y20, ae47, 3171, b79e, 598c, acadia17_648w, ecaade2015_297c65, 1a0d, 5468, 0fe2, e351, acadia14_23av, 9247, 994b, b8d8, 6bcd, 5eec, ecaade2015_285i62, d644, 9480, ecaade2016_163b46, 48ed, 358d, 0135, caadria2017_029r10, c0f8, 38de, 7983, acadia14projects_281ab, 74a4, 0f01, ecaade2017_050d, d52d, d0f2, 3129, 477b, 8a9a, 67a1, sigradi2016_737q, ca2c, 80fa, 6e51, 2ea8, 6136, 7733, sigradi2015_9.347n17, 61c9, ca40, fd6b, sigradi2014_186h6, 1768, dbf6, ecaade2015_171s36, ff22, cff7, a136, acadia15_137c5, 86b5, 61b3, 06d5, 074c, 0a52, ecaade2016_011g3, 6304, c5b0, sigradi2014_313c6, sigradi2016_484vv, 422a, ca93, c7f8, 2be2, sigradi2016_710dd, 8f85, 23c2, 5f78, 68bb, 6bec, caadria2016_767u32, 5d52, 4572, b200, de86, b7b7, 1d23, f796, ascaad2016_054y21, ijac201412202x1, adcd, 6e1c, 7c8a, 89a6, 97af, 95ae, 8754, acadia14_435ac, ae9e, b0bd, ec86, acadia14projects_579f, ffa2, bd75, e23d, f444, 41a9, 5c6c, 8d39, ddea, ijac201412303t8, sigradi2015_10.74s18, 8841, acadia17_464nn, acadia17_481o, 2346, ecaade2015_155t32, sigradi2015_sp_4.388b30, 040d, caadria2017_175k43, sigradi2016_446k, b14d, 4a0b, f36a, c7c7, ecaade2015_233b53, 4c73, 84c4, d28d, b80a, ascaad2016_059n23, 5c0e, acadia16_344k21, 2a97, 209c, 545b, 28c1, 58c2, ecaade2017_215gg, 3517, 1756, acadia17_257xx, f89c, 2ece, fb08, a290, da8a, 20df, eabe, 566f, 93ea, 1acf, 277a, 41dc, efe3, caadria2016_095t4, a9e7, 94ee, d51b, 2d21, aad1, 926f, 1132, bec3, c753, 086f, ascaad2016_052k21, 2b07, ef89, 8d1e, 26c2, ijac201412302s7, b4c6, sigradi2013_223n, ecaade2017_117y, 479c, b218, b805, 0c77, 9b0c, da8d, 7d96, 2c13, caadria2016_167l7, ecaade2014_214r54, e8f5, c289, 1b1b, c703, e117, ecaade2016_102m28, 06fa, ee2c, ascaad2014_017y9, 1d9c, ijac201412206a5, 1dcd, ecaade2017_172z, 956b, 64ac, acadia14projects_101ar, cb27, 60be, ecaade2014_011b2, 11ec, c431, df14, 4a01, b37b, d606, ecaade2017_192ww, 45c5, ascaad2014_037p2, 971b, a284, adee, d8f7, b312, 77ca, sigradi2016_614u, ecaade2015_286e63, 0eff, acadia16_154g11, 80fb, f5b6, f4bb, sigradi2013_386h, 1d50, acadia14projects_555g, 3c8b, e2a0, 0c65, 945a, d76d, caadria2016_755i32, ecaade2016_019n5, 28d6, a8a3, ijac201513101h1, db96, ecaade2015_206t45, 5347, caadria2017_124u32, 80dc, 416b, ijac201513104t3, caadria2017_031i11, 945e, 25cd, 90ad, acadia17_222m, 7a1d, ecaade2016_113a31, fcb8, f1cc, 5af3, ecaade2016_094t25, a1d8, a1de, bb8e, 7839, 349c, 9e2d, 1b06, fb1b, d900, ecaade2017_302nn, 7f03, caadria2015_157s24, ecaade2016_164i46, ecaade2017_195gg, acadia14_145ab, 31f5, ecaade2016_028k8, ab36, c26c, ecaade2014_084s19, ecaade2015_92s18, acadia16_88y5, acadia16_62p4, sigradi2016_522u, ijac201715105u, 6522, ecaade2015_138t28, da72, 5fa7, 1d43, 8641, 9275, ecaade2015_152u31, 3dba, ijac201614207y11, acadia14_317t, 2dc2, 6698, e8a7, fb54, 54e0, 8b0d, 5d2d, acadia17_340g, ed1d, sigradi2014_152r3, b4d6, 39bf, f533, f6ee, ecaade2017_215vv, 28dc, ecaade2014_192j49, a2ad, 2254, afd2, 2b1f, sigradi2016_702q, ecaade2014_173e43, caadria2016_579p24, 1873, e3d4, caadria2015_108s16, bf2e, caadria2016_301p13, 16b9, sigradi2015_sp_8.78j30, ijac201412204n2, 7a46, c50d, 980b, d4bc, 7d18, acadia14projects_311v, e2bd, 2e51, 5139, acadia17_648oo, 9e07, f40d, 5a85, 685e, 0320, a463, acadia14_473ai, 7ed7, fb0c, a40b, ijac201513206d9, 89ae, ecaade2014_239k61, 43bc, ecaade2015_196e42, acadia14projects_389az, ecaade2016_119u32, ecaade2014_057l14, 1e3a, 530c, 6f53, abc0, sigradi2015_8.186w12, 0bcb, 1337, ecaade2014_233c60, a583, 1c74, 8330, c2ef, 2ac2, c645, bbd5, 2e7a, d083, c85c, 1c8c, e1b5, 2bf1, 9483, e4ae, 4215, e660, f428, 608c, 397a, 2770, ijac201614105i5, acadia17_221cc, 9a64, fe00, 3b75, acadia14projects_247h, 5a9c, 1a29, 2e41, 0b86, 5904, 6174, 1f9f, 7d46, ca91, acadia17_296x, 8088, ecaade2017_122qq, 992c, sigradi2014_266g2, 5a0d, 71a8, b410, ecaade2016_094r25, 6edc, ecaade2017_031rr, sigradi2015_11.8r23, 7ce1, 28ff, acadia17_648ss, b043, 864e, d5d1, 19ce, e47c, ef3e, 8f0c, ec74, 3185, ecaade2014_065f15, 05ef, sigradi2014_345n8, caadria2015_119f19, sigradi2015_6.387u9, 909a, 1af3, 3cb7, 82ef, ecaade2014_057s14, a12e, caadria2017_163n40, caadria2015_030l4, 808b, 184e, acadia17_90w, e429, 0684, 8382, f469, fee8, acadia14_699d, ecaade2016_098w26, ecaade2014_021t5, 1301, fd2d, fdd7, d4bf, c044, b0f2, ecaade2015_139w29, ecaade2014_121v27, caadria2017_183j44, 5cbb, bbfa, 5887, 22fa, 5a6c, 69e6, 1e39, 4394, 16d9, acadia17_230ww, 2064, 7e9e, a3ec, 08fb, ecaade2015_21x3, 2b25, 91e9, 2450, aa2d, ed9c, caadria2015_181d27, 3374, 2db8, 2bea, cc23, ijac201513303d11, ascaad2014_005a3, 971e, e2aa, 141f, d8be, caadria2016_569c24, 6b00, d2e1, e847, 48f5, 1344, 36be, b101, ascaad2016_035n13, 048a, caadria2015_067l8, ecaade2016_129u35, ecaade2015_138d27, 8579, 23b7, 7c3b, f6fe, 4d6f, ad84, 0cf5, 26e5, 5b44, 8691, ecaade2015_144v30, 7921, caadria2017_134w35, f1b4, ef9e, ascaad2014_030c9, acadia16_12s1, 066a, 3226, 1627, sigradi2015_6.42r7, 6029, ijac201412206v4, acadia14_463i, sigradi2015_2.213y1, 5201, 5a0e, 5227, 0ae9, caadria2017_123e32, c961, 3130, d3a4, 40be, 9c19, 64ae, 906d, ijac201715204uu, caadria2015_226k34, sigradi2013_32, 4455, acadia17_552o, ijac201614308f5, acadia17_38zz, a330, 5d80, 24ec, 3668, ijac201715203nn, 0290, b644, 8074, sigradi2013_397c, 0cfc, c4a8, 7a7d, 0cfd, ecaade2014_080k19, aa59, 992f, bf7e, 3f04, 3d8a, sigradi2013_74c, caadria2016_611h26, caadria2017_051l17, f811, 0ba6, b4fb, 2ff6, acadia14projects_131ap, 9005, 09cd, 97e5, acadia17_340b, ecaade2014_237c61, 314b, eb90, 6319, 2cc4, 2c5f, cfdc, bc7c, 20ce, 5b94, 1371, 3f46, 700b, ecaade2015_18w2, 30e2, ecaade2017_195ff, 1f5e, 4917, 1595, caadria2016_435v18, acadia14projects_63as, ba0d, b757, caadria2016_881b38, 79ad, ascaad2014_032s9, 1b71, acadia17_382tt, ecaade2015_333j72, 9dab, 44d9, 7fa7, 1dd3, 7b20, d300, 733d, 372f, a023, caadria2017_046v14, 4a39, ecaade2017_149o, 7de7, caadria2016_157z6, 70e6, 4685, 134d, acadia17_178uu, 4d0c, b79b, f328, 38c8, 0a57, d5cb, 3ccb, ecaade2016_071s19, 1b1a, 8c8e, ascaad2014_024x5, 390a, da31, febd, bd4c, e620, acadia17_221jj, ecaade2015_164o34, caadria2015_164e25, b51f, 2b5f, 9f6a, ecaade2016_072e20, e7b3, acadia17_435e, 234e, e715, caadria2016_271u11, da6a, 1f8f, acadia17_318i, c3c2, a18a, ecaade2016_089e25, 70d1, 8d88, dd65, ed4f, 7784, 7e3a, caadria2015_032a5, 37e2, cc91, acadia17_169a, 7b47, 8ba6, a058, acadia17_435i, dc54, 183f, e95b, 4f07, ijac201513303w10, be09, a7fa, 025c, 4f2e, 3cde, 1baf, ddad, 0ef6, 7cb9, 0585, b4cb, 1a84, e5cd, ijac201614104y3, 7212, 42b6, 86a7, caadria2017_063b21, 3931, 8e20, acadia17_552u, 94ac, e0f4, 8a16, caadria2016_569f24, acadia17_26e, 1291, caadria2017_048o15, ecaade2017_148vv, sigradi2015_3.111a3, 99b1, f6da, 9ed3, b2cc, ijac201614208z12, 9f0c, sigradi2013_397h, a7f3, 094e, 6c9b, 45bd, acadia16_326s19, 809d, ecaade2014_029d8, 585a, 7fc9, 9bb4, ecaade2017_129ii, c778, b5e7, ascaad2016_011h5, 8266, 9144, 8fcd, c777, sigradi2016_732f, 95dd, e1cf, sigradi2014_134a2, 3362, 7dc0, 3e39, fe06, 04a6, 1021, a3ee, acadia17_492gg, aa55, 72a6, 215c, ecaade2017_044jj, 3c69, 3755, ecaade2017_184nn, 688e, 7c7b, ecaade2017_148c, 100c, d1c1, acadia16_140w9, 5df6, 7c10, e4d5, a9b9, b8ff, 2f50, caadria2015_102d16, 457e, 4d7a, 2f4c, a414, ijac201715202u, ijac201614103d3, ecaade2017_302ss, d2f7, sigradi2016_448p, d1b5, a530, b020, 540c, e2de, 318a, dbdd, 964c, 4c24, b328, 8639, 2373, acadia17_266aa, sigradi2016_407o, caadria2015_072v9, b77a, b5f6, 714c, ijac201614201c7, 3f57, 3fba, 3b29, acadia14_219e, c3e1, ad7e, acadia16_372d23, acadia14_627aw, 5eea, sigradi2015_10.309y21, acadia16_280v17, acadia17_424pp, 1733, 2d94, 20e4, 0ad6, ijac201412402d5, 16e9, 5fc7, fd7a, 1f43, acadia14projects_33ai, 38e8, 4abe, ecaade2015_143u30, ecaade2016_084j24, ffbb, a45c, 4a35, ascaad2016_058d23, 397f, acadia16_280p17, f13b, 3ed9, 84fb, d3ba, a6d9, 0512, 030d, caadria2016_187f9, acadia16_8e1, 9a15, 3c98, d941, 5d78, ecaade2016_013n3, 6a99, e0b5, f559, 78ac, caadria2017_149j39, ecaade2014_239a62, acadia15_161j6, 6d6c, ecaade2016_162r44, ecaade2017_308ii, f85d, 7dcc, caadria2015_105g16, sigradi2013_234l, 3db5, 7e4c, sigradi2015_10.144x19, ada0, 3a85, sigradi2013_359i, acadia14_63a, bbde, 4f81, 2efa, ecaade2014_104v23, d005, ce8f, 061b, 0484, ecaade2015_35z6, e5fc, 74dc, 3991, 81df, a601, cee9, ijac201715205c, caadria2015_206i30, caadria2015_064s7, 55ae, b9b9, ascaad2016_038u14, ecaade2014_108l24, caadria2016_663l28, 4100, 7fa9, 0d35, fdb2, c929, 45e0, a9dd, 18c9, bf0c, 06a6, 023e, 47cb, 0f09, ddd1, 7be9, b21c, 778b, 02de, 9049, 73b5, a52b, c2a5, 5437, acadia17_381q, 6071, eb74, fc84, 293d, ijac201614405i3, 8b80, f101, 0155, 3356, 0830, 46a6, 4668, 09d1, sigradi2014_289k4, e4d1, 6c73, a9b5, 9754, 5e74, ebe0, 1415, ijac201412306b3, d4e1, 1265, 1b50, 0727, ecaade2014_224g57, 4bf3, 9158, b4a2, 9f5b, b4d2, ijac201715103rr, 73ef, dfee, 7fa2, e8fc, 7f7a, 3203, 80c1, 0540, 4144, 8e95, bf7b, ecaade2014_010p1, 6748, b76e, 6918, c039, caadria2015_218v33, e1f2, caadria2016_683k29, 923a, 141b, 32b8, 412f, bb45, c5b4, acadia14_517n, 92bc, 6f31, 2a5d, e5b9, 99ef, e18e, 9ab9, caadria2016_467p19, acadia14_145p, ecaade2015_231r52, f50a, 1be6, bf53, deb7, a7cb, 662c, 4b1e, ijac201614405a4, ecaade2017_046f, f34b, dd0d, c51b, ijac201715106a, 5c67, f1f4, 6159, 395c, 017b, caadria2017_009n4, ff07, 6c12, ecaade2015_18g3, 196a, ijac201614105u5, 72fd, a421, a441, 4799, acadia15_211p8, caadria2016_549n23, ijac201614302g1, 7f13, acde, 4813, 3412, 77b8, f109, 9122, ecaade2017_301x, 2a73, 078c, b0a5, 118f, fea4, c94b, ce65, 3ef2, caadria2017_165m41, acadia14_177u, ad7f, 09f2, acadia14projects_43ab, acadia17_426j, 88eb, 5598, sigradi2013_206, 17a2, d442, ecaade2015_22e5, acadia15_431o18, 5243, caadria2017_041d13, 7df7, caadria2015_126w20, f6d6, 7b4b, ed5b, 83bf, 768a, f928, ecaade2017_026oo, 9aa7, 622a, sigradi2015_sp_2.112l29, caadria2016_383t16, ae8d, 0cfb, 43f8, ecaade2016_223j58, cf9e, f14e, 0874, 30a2, 5941, acadia14_565x, 9d8f, 207c, 67da, dc9f, 06b2, dd83, 5b99, caadria2016_167b7, d3ac, 854e, 3207, 87f8, 22e2, 83be, 960a, b970, 7a8c, c3a8, c0d0, bcb9, ac07, bfd6, caadria2015_030e4, acadia14projects_23x, acadia14_135aa, dcf7, 890b, 7940, 2787, 81e0, 2d38, c0c8, ecaade2015_129l25, acadia17_618nn, ec7b, a870, 9bdd, 42b5, ijac201614202e8, 7cd7, b3bb, 3d09, d830, 5961, 9a40, 690c, 870a, ccb8, 6196, caa9, ecaade2016_089g25, aa24, 77fd, 5e44, b148, 2401, sigradi2013_62v, 9e75, e4ed, acadia17_81l, dbed, c7a9, 7009, 5668, 6be6, 832f, 601d, 7949, 2604, ea7f, 5e11, caadria2016_871s37, acadia16_478f28, ecaade2015_265n58, 9076, ecaade2015_77t14, acadia15_274j11, 15f8, 77b4, ecaade2014_038y9, acadia17_544g, a945, e461, aa72, caadria2016_209u9, 5901, sigradi2016_817p, ijac201513104u3, ccd2, 26ad, 0520, 4e24, acadia17_188bb, cb1b, aafb, ecaade2014_024f7, b3f0, 9271, ecaade2016_102l28, 9ead, sigradi2016_621cc, 91e1, 4420, 9620, cb17, acadia14_365ak, acadia17_232hh, f2c6, ecaade2017_198yy, 8f39, a998, 59ee, ijac201715205e, caadria2015_208e31, sigradi2013_135j, sigradi2016_737gg, 68b9, 0968, 55bb, 1737, 1a4c, b874, e566, 86bd, 36ae, fca5, 10e1, 8956, 17a4, 818c, fc96, f42e, a4c6, 266a, 0418, 91d0, 0da4, 8864, b37d, ecaade2017_gric, d142, 67d3, acadia14_237az, 5c31, 0ea4, 63ef, ecaade2014_010j1, acadia14projects_101al, 2f68, ecaade2016_057s14, 720d, b5c2, ijac201513205s8, 57ce, 879b, 1d42, 89ac, 498c, ecaade2014_046p11, acadia14projects_463i, 52f1, ecaade2015_195o41, c8d6, ijac201614401b1, caadria2015_208p30, acbf, 309c, 161e, ecaade2013r_012n7, 9458, acadia17_360d, 0bfb, 816a, 675c, 6d07, sigradi2013_223o, 849c, sigradi2013_184z, 9853, a81f, e53b, 336e, 976b, ffb5, 2cf4, caadria2017_041l13, 7b7f, ecaade2016_110h30, ecaade2017_291c, fce2, a014, ab6c, 5c73, 3c3e, 2c46, 26ef, 2699, caadria2017_021p8, fcd8, 8e34, 6261, ca74, 3bcf, b184, caadria2017_155s39, e24b, 9c30, e178, 28da, a8ef, 9062, b4fe, e729, caadria2016_125p5, 2734, 5d1b, 8399, 9717, 5282, 10bf, 647d, 7c82, e5d8, 5d28, 0d30, 9216, 9f54, 9e2c, 2e03, 8fc4, fc0b, acadia17_62mm, ecaade2014_214s54, 3f02, acadia17_266cc, e17c, 0e98, 21aa, ecaade2014_128u28, sigradi2016_625ii, 1032, 0207, sigradi2016_534kk, c59f, 937d, 7978, a53e, 95f1, 6093, 4d5d, 3fd9, acadia17_202n, sigradi2014_313u5, eeaa, 4c77, acadia14_549s, c275, b380, ca7d, 2dfb, ijac201412205k4, 434a, f76b, 942a, 2b9f, 6249, d02d, bc3e, b29e, 5ae6, 0eb5, f30e, 8f06, ecaade2014_029z7, 54a5, acadia17_163cc, 87ae, ascaad2014_012l6, ecaade2016_038h10, 6460, 0dc1, ascaad2014_013t6, ecaade2015_229n51, b646, ecaade2016_042z11, c338, 7c83, acadia14projects_43as, acadia14projects_565aa, d94a, 4469, sigradi2014_048z4, a84c, 0a36, ijac201412303e8, sigradi2016_801t, d8f5, d267, 8d7d, sigradi2016_356d, 5458, 6021, add6, c183, f374, 07ee, sigradi2013_138u, 0a21, 6547, ac24, 0b9d, d6df, sigradi2015_10.140h19, 740d, ae88, 622d, e8f4, 72d0, sigradi2015_12.215u27, 3ce3, 3003, ecaade2017_148d, 2a6d, 92c4, 0ff7, f96a, 13d6, f00b, 589a, d8fa, eca7, 297b, 958d, ecaade2015_195f41, caadria2016_383m16, c64b, 409e, 1f04, ecaade2014_112c26, 6afb, 6b52, 4068, 6d9e, d7d0, dd1c, 55f7, acadia14projects_43ae, 66dc, 430e, 4c10, 5080, ecaade2014_163k40, caadria2015_043k5, 1d54, 3337, 256a, acadia14projects_79aa, a23c, b156, ba93, 603d, 9b59, 2658, ecaade2013r_010r6, 078d, acc7, ec12, dd86, f41a, ecaade2013r_015m8, 69c3, ecaade2015_33g6, a61f, 320e, 1876, c79f, 0d9c, ecaade2014_224f57, 2082, caadria2015_081w11, 494e, 8097, acadia14projects_153ax, a882, 960d, 74de, ecaade2014_180w44, ijac201513102m2, ef02, ad8d, 7fdc, 282c, ecaade2013r_019a10, 63d8, ijac201614201k7, acadia17_391a, 2b47, caadria2017_041f13, 5046, ed1f, 8005, ecaade2014_132i29, caadria2017_070j22, sigradi2016_583yy, ecaade2017_076y, acc1, d6bb, ff67, 012e, acadia15_57p1, 6ca7, 7201, f175, ecaade2015_320l70, bdaa, e3b3, acadia17_360g, 8de6, 1bea, 55ac, caadria2017_149k39, 70d8, 8e16, 7f6c, acadia14projects_473aj, 16f6, fee9, e1a0, d4de, e06a, ecaade2017_129jj, 2a78, abb4, ecaade2014_198k51, 2d0c, 5ebe, ecaade2015_248u56, 8042, 625b, sigradi2016_673dd, 02fe, 0c10, b317, ecaade2015_136t26, 72e9, acadia17_52q, 749b, eb48, e4f2, a9d6, e6b0, 5310, e837, bbdd, ee25, 71d3, 218f, ecaade2014_111k25, f341, ijac201715101a, acadia14projects_579j, 7241, 1143, 894c, sigradi2015_11.34b24, 1fa2, sigradi2015_8.189z13, 177b, ecaade2016_170p48, a75d, acadia14projects_579aw, cdca, acadia14projects_463r, 5952, acadia17_373w, caadria2016_085j4, ecaade2014_147a34, acadia14projects_177ac, 8fb8, cc89, d28e, 9977, 3fcf, ecaade2017_134p, 71af, 9c38, a8bb, 235f, 3b4e, ecaade2015_114r22, ecaade2014_010v1, 0dfa, e9fd, 73fb, b238, sigradi2013_275g, sigradi2013_117m, 24b6, 8a73, cc25, 27e6, 3b7b, acadia14_565ae, 7c39, 8beb, 0ac9, 0c9a, c62d, d5a5, 6015, e3fb, 92c2, 5016, 4e13, ecaade2016_102u27, 6f94, b059, 2709, ecaade2015_194x40, 5d2c, 4b2f, 073e, 5a37, b72f, 7fe7, ecaade2017_061c, f3a7, 18bf, d4a3, 852d, d551, b35f, 98db, 2775, 982b, ecaade2017_302kk, e405, a412, ecaade2014_088e21, 8bb6, ecaade2013r_004x3, ba01, ac94, 929f, 7317, ascaad2014_014e7, c441, 8211, ecaade2017_192i, ed00, acadia16_184o12, 58fe, 6f7c, caadria2015_078d11, 8037, 5847, 62c4, 6871, 0a3e, ce4f, cc5e, caadria2017_183g44, 7fc8, ec3d, a359, b6c9, caadria2017_054e18, b544, ebb1, 6db8, ijac201614204w9, f014, b4c2, 608a, 5127, 96fa, ffbe, ijac201513206n9, 95bc, e113, 4cb1, 8c02, caadria2015_073a10, 9c34, cf34, ac11, 2409, c162, caadria2017_041v12, 66bf, 4c6b, fce9, a16c, 28b0, 06b1, acadia17_110cc, b9ce, 63c0, acadia14projects_291at, 7e84, c583, 9494, 9237, 3738, 421d, 09bf, 5933, 3494, 6d4a, sigradi2013_243e, ec0d, e9b2, ecaade2016_091j25, 298a, e8e8, 307e, ae22, a52a, 9946, ecaade2014_214n54, d175, adb6, c4a1, c46b, sigradi2014_239f9, ecaade2016_134c38, 8ef5, a446, 4472, 54f6, 7f49, 2e9f, edfc, caadria2017_005g3, c314, 4503, cf1d, ecaade2017_173zz, 7265, 0e91, 1c12, acadia15_323m13, 6822, 65c8, 4482, adb9, acadia17_339oo, b490, 1f01, ijac201614205s10, ecaade2017_076jj, cdcf, 281e, 0470, 1107, ecaade2014_024s7, ecaade2017_105ii, 0975, c9bd, f957, 1c90, b5c5, caadria2015_060w6, 6bdd, caadria2016_549v23, 48b4, 237f, c8f4, f2b2, sigradi2016_752pp, d403, ecaade2017_129ff, c838, a1f1, acadia14projects_101ai, f746, f5ac, 9672, ecaade2015_297s64, ad4a, 4e27, acadia17_560o, sigradi2015_3.190n3, sigradi2015_11.142e25, ecaade2017_203dd, 1128, c789, 082c, cae2, 043b, 8eab, 81bf, ecaade2017_215b, 796a, e474, a958, f205, 3365, ecaade2015_130l26, 72a9, c652, ijac201412408r2, 70d2, 59ec, 8dd8, 5152, 4649, 024a, 6ba5, 385e, acadia17_534nn, 2045, 97bf, 1d47, 76ca, caadria2017_016j6, 776d, 13a0, acadia14_375ax, 9267, ba26, 7699, 087d, 34c8, 5fba, f032, 22eb, 7f29, cf26, 979f, caadria2017_110d29, 1503, 49c2, sigradi2014_042o3, a0ae, bf02, e69f, 0964, 3cb8, ecaade2014_194z49, ffe3, 2873, 9736, a7ec, ascaad2014_014f7, 8c91, 1380, 2b11, 7df2, 0e41, caadria2015_010w1, ecaade2013r_012r7, 7a79, b8a3, ecaade2017_229bb, a271, 1182, 5d0b, c4cd, 5f77, 7572, ea83, ijac201614103r3, 7aea, 6117, ecaade2016_162w44, a8d6, e5f2, fabd, ca69, 8ac5, d3ab, b455, 2eaf, ac84, c409, sigradi2015_3.385c6, ecaade2017_073l, c361, 7bf7, acadia14projects_479d, ba43, 1615, a377, 0b26, ascaad2016_028k11, ijac201412204o2, bd1c, 9fcc, 9b97, 2227, acadia17_110x, caadria2017_046k14, acadia15_381o16, 2c30, 3bf0, be0a, 8520, 5ba7, 751a, ijac201614208k14, c718, caadria2015_190h28, b5f9, 496b, f551, sigradi2014_075e7, 9462, e559, 552a, 1210, 0e6c, 29d4, bb0f, c5fe, 8e49, 66b7, 972f, acadia17_322d, caadria2017_123n32, 5af2, 4e98, 524d, 35b4, ecaade2016_ws-dheritaget67, f83c, 1698, acadia16_106m8, ecaade2015_284z61, 88a2, fc77, 0587, 00dd, 97b1, 4e71, 62d9, f28a, b1f5, 9644, ecaade2014_113o26, a8e9, 4260, b0ee, 128c, caadria2015_087i14, 8016, b6d4, 446d, 4ab2, 5807, acadia14projects_101af, 9fd4, 49da, 7db7, acadia14_365ar, 4514, 1ada, a262, 3810, ae8e, 9178, 670b, ecaade2017_042aa, 8a7b, ab1b, 5925, caadria2015_208i31, 5fb7, acadia14_579l, c0ae, 5105, ijac201715203j, de53, 253c, cb44, 778c, 8271, 16e2, 05ed, c2b7, ecaade2014_176p44, 186e, a65c, d885, 77f4, 1169, bd25, 862f, bb06, 9979, b8d6, ascaad2014_018w1, 176d, sigradi2016_490aa, 9b21, 81c5, 0be4, 54c4, 3975, 00a6, 102f, cc95, 02a3, b834, e602, 1287, 583d, 297e, ecaade2013r_009h6, 0238, f083, ijac201412401a4, 2b5a, 29bc, ascaad2014_029n8, ecaade2015_110e21, ecaade2017_014a, 5d07, sigradi2014_047i4, a81b, 43a7, 04e7, cadd, sigradi2015_5.384m7, 4d7f, ijac201513305v12, 1a1d, cfcf, ddd2, 9dc5, 902b, 7521, ijac201412206c5, c53a, dfc2, 60f5, sigradi2016_522x, c823, 866c, ecaade2016_095i26, 5f2e, 2795, sigradi2016_431s, 3900, b714, 8b77, acadia14_661p, e54f, 900b, 1ef4, 5047, acadia17_18f, fc03, dd43, sigradi2016_601vv, ecaade2014_072i18, 8923, 7f5d, 8a44, 7d6c, fe8b, e8fd, dccc, f9bf, ascaad2014_029o8, 73b6, a746, 2dcc, 22c4, 2acb, 2789, dfc0, c6e8, cb48, 9d65, ijac201412202s1, ecaade2016_057n14, caadria2016_457h19, 2372, 81e4, acadia17_18m, 3bf7, 4b7f, 9dfb, fb93, 063b, 4942, 7c20, ecaade2015_138b28, 4558, ecaade2017_148f, 6b07, acadia17_590j, 408d, 5655, 76d6, a0f6, fb03, acadia14_333av, 67c1, acadia17_392j, 4248, 5313, c985, 8f5d, ace2, 9b6d, acadia14projects_103af, a4b0, 1cf1, 4285, 80f4, 5a1c, 17f8, ascaad2016_046t19, 1005, acadia17_282ll, 9403, a4ad, e613, 9afb, c067, 72f5, ecaade2017_053ww, c432, 81e8, sigradi2015_3.268m5, bd2a, b470, sigradi2013_244n, de97, 9aa3, 726d, caadria2015_208f31, e81d, 3a56, ecaade2015_302l66, 0175, c336, acadia14_647au, b032, ecaade2015_55g10, e793, e5bb, a361, acadia14projects_75ay, 1792, 1b62, 0d10, caadria2016_693d30, acadia14_627az, ecaade2015_136s26, ijac201614105r4, sigradi2016_814n, e207, ecaade2015_129v25, sigradi2014_213m7, bd08, 6c67, 240a, sigradi2013_46, acadia16_98r7, 827d, caadria2016_045k3, acadia17_59c, b7d0, ecaade2015_173k37, 4a93, f730, caadria2016_177a8, acadia16_206o13, ecaade2017_198b, 0b00, 44e6, 3e25, 5cb0, b9a6, f8e0, 9b7d, sigradi2016_674ii, a1f5, 8aa8, 0c42, 05e2, 544f, a747, d404, 4aa1, c539, 25a6, acadia17_62nn, ab56, sigradi2014_041c3, 5b76, 0f58, acadia17_640m, a833, 0beb, sigradi2013_381, 8f10, c813, 4673, ecaade2017_291ff, acadia17_164zz, a22d, acadia14_237aw, 16aa, 0872, ecaade2017_189tt, e313, acadia14_135t, 5b90, 85ae, ecaade2016_075g22, ijac201715104x, 0075, ijac201614208a14, 3cda, ecaade2016_217f56, 50f6, 73ff, c1ef, ecaade2014_224y57, e243, 4ce2, 86f9, c1fe, 42f5, ascaad2016_018j7, 59f1, bc83, 5350, edeb, 7c71, 024b, 10d8, 2aab, 3631, ecaade2016_019m5, e4ac, 6d71, 31ce, fb89, 21eb, acadia17_60aa, c40d, caadria2016_013e2, 79a9, acadia14_145ag, 4d53, caadria2016_735t31, acadia14projects_281ac, 74b0, c987, 0071, f5e4, 2424, dfc6, 5bdc, 44b1, 3b28, 501d, caadria2015_209a32, df7b, a122, 865f, 5e90, 6e5c, 9bb0, e6d3, 543e, 1493, cf54, 9e8d, acadia14projects_339ab, d20e, ijac201412301x6, ecaade2016_037d10, c57c, 8c0d, ecaade2015_170w35, 5432, sigradi2016_803dd, 6ea6, 24df, 5bfe, 8323, 66eb, ecaade2015_82c16, 2091, b04e, da75, 1789, 97da, caadria2016_085h4, ee7b, 957a, sigradi2016_625ss, 52ac, 59b7, 61d7, 9bb6, 7a67, fbf8, ea53, 008a, 07d8, 0aa3, caadria2017_079t23, ec14, 1973, 7bb6, 6080, 9430, 0209, a5d8, 76ff, 243a, sigradi2013_158a, 5245, 8e2b, e01f, caadria2015_060s6, ascaad2016_044v17, 34b8, 276c, 7ea2, a823, a188, 0de6, ecaade2014_152h36, 66f0, 938c, caadria2016_229s10, c678, a2a4, acadia15_451w19, 3157, e133, 4c9e, ecaade2015_301a66, a649, fe0b, ecaade2016_095y25, 0228, 53d9, c836, d6f9, d56d, acadia17_72j, ad55, 5ff6, ecaade2015_37g7, ad1f, 8d53, af25, b546, 3277, 32f0, e500, ijac201715106ww, e8c0, ecaade2014_194o49, 88fb, 4e70, b41e, acadia15_371n16, 66de, 3227, af5c, ecaade2016_123h34, 5225, sigradi2013_393t, b14a, a5b9, sigradi2014_263i1, 1e9d, 70c5, 24a6, ecaade2017_052jj, ecaade2016_168j48, dcb2, 3a4e, 0f8a, 18ea, b42c, 7da0, ecaade2014_168u40, 8215, 49b9, b57d, acadia16_88d6, 95e1, 8704, d26b, ecaade2014_044d11, 2d13, 5d75, a7b2, 1725, ecaade2017_094n, 1495, 7080, acadia14projects_681av, ecaade2017_021f, ascaad2016_046k19, 972b, 6a78, ac2d, 4097, 1886, ascaad2014_014r7, 17e4, 4f3b, 2c6a, 8d67, 731b, d656, 591c, ecaade2015_59l11, 30b9, 2c1b, 637c, acadia17_502uu, cd55, d911, caadria2016_281h12, ascaad2016_038r14, a150, 985d, 951f, caadria2017_104u27, f031, acadia16_62k4, ef71, acd1, bb77, dedf, 4336, faa4, bfed, ecaade2014_070s16, 388d, ascaad2016_054n21, fc55, 9caf, 34c2, b5b7, e9ec, 933c, acadia17_322qq, 8261, sigradi2016_393qq, 6fb0, 66d3, d0aa, 61bd, sigradi2016_615bb, 96d6, caadria2016_405a17, 9f90, caadria2017_107p28, b285, sigradi2013_183t, 2dcf, acadia17_390nn, acadia17_190d, 4cc6, ecaade2014_224z56, 9eea, fbd0, 5888, bb04, 1c24, f7be, ef87, c7e8, ecaade2014_176n44, acadia17_221w, 7842, 730d, db4c, f9c9, ae2b, 0cf8, d0c9, f282, 3b39, caadria2017_015b6, 5629, ae58, f0e0, e497, 43c0, ijac201614203y8, 92bf, 3faa, 74e7, ecaade2017_059tt, f218, acadia16_130t9, c800, 021b, ecaade2015_73k14, 9ef5, ecaade2015_38p7, e1da, 250c, ecaade2016_071c19, a7f0, 68bd, bb91, 13b6, ecaade2015_22a5, acadia17_162w, e2e2, 3331, bfbd, bf9d, f770, d051, a94c, f25a, a0a4, sigradi2015_10.7i18, a8e6, acadia14_497v, ecaade2015_230k52, 5db5, 2fb0, 3c80, 67a8, ecaade2017_253x, 547a, acadia14_699p, ca7a, ijac201614204i9, 5033, d98f, sigradi2015_10.309s21, 4aea, d5a2, 539a, 41c2, b896, c261, e5f8, 2f81, adc4, 9968, f0f9, 2233, 30e3, b22c, 70f5, 993e, ecaade2017_056qq, cf8d, 4928, 4857, ecaade2017_192n, a159, 2802, b3ed, 3c87, db8b, 4dae, acadia17_650qq, dcd2, 7f8d, 866a, 1840, d22d, ecaade2014_019j5, caadria2015_070f9, 3835, 4fb8, 9749, acadia17_502ww, sigradi2016_602b, 06cb, 4723, sigradi2015_11.136r24, fb92, 6d06, e34a, c4bb, ascaad2014_030v8, a5fe, caadria2017_123k32, 5c85, caadria2016_425e18, 5447, 1140, 89a9, acadia17_170s, 7ef5, ecaade2015_221v48, 34e9, ba47, a3ed, a437, 2ee7, 2649, caadria2017_185s44, ecaade2016_140j39, d707, 7500, eb59, 0a86, c97c, 7c90, f33e, c57d, ed9e, 0e62, 11b4, ecaade2016_104p28, 2d49, caadria2015_168k25, ijac201513201n5, 09d0, 2dfe, acadia17_660s, d070, 0296, a6ff, f06c, c1ec, ded4, 0f79, sigradi2015_11.142d25, ec8f, caadria2015_194t28, caadria2017_003z1, 45e3, 614f, ecaade2016_166a47, a3a0, ed3a, 0a03, 754b, acadia14_111g, sigradi2013_226, ecaade2014_180n45, 51d1, 146f, ascaad2014_008n4, ec7c, ecaade2017_072h, 646c, 1bd3, 602c, acadia14projects_117aw, 80d0, bebf, 698a, ecaade2014_084d20, 72f7, 334d, cb0f, c38d, 0141, dc6d, caadria2015_188s27, 2b69, b2f0, 05b1, ecaade2015_55n10, sigradi2013_117u, aeaf, ecaade2017_097ee, ecaade2016_074v21, 19dc, e31e, ecaade2014_147w33, 9c29, 6bb4, acadia14projects_637ae, c4cb, sigradi2016_441oo, 1e3d, acadia17_292s, ae20, bed6, sigradi2013_117n, a449, 932f, 9acf, 670a, b373, 819f, 5d6d, 2086, 616c, 3452, d5b5, ascaad2016_004t2, acadia14projects_281w, ijac201412403i6, c565, sigradi2013_387f, caadria2015_111i17, acadia14_339as, 609b, 7107, 3281, 327e, a6b6, ecaade2016_243u64, 3bad, 1fd7, 718b, 5c19, e950, 9ac7, f759, 1c00, 7899, 9471, 5877, d3c1, b39e, aefa, 3451, 2257, sigradi2016_363ff, 7d92, 641b, c30c, 0772, 7b27, feb8, 6215, caadria2016_611n26, ecaade2016_097v26, ecaade2016_074n21, a535, caadria2017_142l37, 999c, ecaade2017_ws-archieduv, 96e8, 15fd, 983e, acadia17_350hh, ecaade2014_149l34, 20d2, 5734, dfe4, ddba, ecaade2014_147v33, a6c7, 9765, 9924, 46b1, f583, 191a, 5ec3, bde2, 322e, 8e75, caadria2016_797v33, 9745, d44f, ijac201614103h3, 882a, 17a5, 1269, 8f61, 6f23, 8f57, 5fc1, ac90, a172, 8203, 6f16, acadia14projects_75d, 26fe, c12c, 7013, dfab, 0e33, a0c0, b4c4, ecaade2015_287t63, ae61, 007e, 199c, acadia15_469k20, dad8, c7a7, 2166, 162f, ecaade2014_224v56, d73f, ijac201513205l8, ecaade2016_102r27, ascaad2016_015n6, ecaade2015_297z64, 8d61, 6926, 9b13, 34f9, 1790, ecaade2016_105f29, 3c5d, 3ada, ecaade2017_066m, f4c8, 1784, acadia14projects_247k, a980, 49ce, b079, ecaade2016_130s36, 8c40, a6d4, 171a, d566, 1d01, e003, 8413, 1ba0, ce41, 0324, b118, 4d9c, 2be1, 5b4d, sigradi2015_8.264f14, 5d8c, 5ed8, c910, 1156, 734b, acadia17_230f, ijac201513104l3, bab7, acadia14_389c, f626, e827, ecaade2017_076u, acadia17_572ii, 382b, ecaade2015_94h19, acadia14projects_291au, c3ee, c6ab, ecaade2016_026r7, 11bf, 4afe, ccd9, 55b0, ecaade2016_228i61, e2d4, 36e8, 4312, 7ed4, 862c, 2d24, d352, f6ac, 4c7a, 62c0, ijac201715102ee, b969, caadria2017_033r11, 3482, 7bb0, 64bc, ecaade2015_161i34, 70e3, 2901, ecaade2014_239v61, 61cb, 8826, 8e08, 0a07, 7c0c, 24e1, d9eb, a81c, 2de6, ecaade2014_157m38, b1cb, c69f, fb42, 2181, e622, sigradi2014_265s1, 8372, sigradi2016_490cc, 7f3f, 7194, acadia16_362n22, c63a, 233a, 64dd, ecaade2015_138d29, 0c37, 8a6e, 244a, b26d, 3410, acadia17_482v, 1683, 14f4, 9d08, caadria2017_040r12, 4869, 0df1, 88ff, 8f53, 31c2, f1df, 76e6, ecaade2014_175s43, c584, a7c2, a5d9, acadia17_552l, ecaade2015_173h37, ce15, 89a5, ecaade2015_109y20, 3c2f, ijac201412403m6, 35ed, sigradi2014_128e1, 26d5, 932c, caadria2015_064v7, d5ad, 4052, 5eae, db79, ecaade2016_151c41, 7777, 1f40, 144c, ecaade2015_53g9, ijac201513104o3, 4df2, 4741, 3233, 5f75, acadia14_619af, c767, acadia17_28kk, 3401, cbee, 19a2, 1930, ecaade2017_056d, 3b42, b616, 0564, 0e74, 62cf, 91d2, 8ace, 63b0, 2b30, a08d, bf40, f697, sigradi2014_074b6, 8e28, 85ac, ecaade2017_099vv, e6fc, 35f7, 6385, 3142, 8dad, f14c, sigradi2015_11.222v26, 3d92, 462f, 6f78, 3131, ecaade2016_047k13, c91e, ecaade2015_138c28, 48c5, 18c6, ecaade2014_014d3, acadia17_590pp, 0401, 6469, acadia14projects_357at, 151d, f78b, 571c, acadia16_432n25, sigradi2015_9.347j17, 3982, caadria2016_105f5, ad31, 6c40, da4a, dbe5, ecaade2014_111h25, caadria2016_045j3, 0c46, acadia14_661d, ecaade2017_017k, 557a, 8b71, 8426, acadia14_627ao, fd46, ecaade2017_144x, ijac201412204b3, 28d2, a5d3, caadria2017_129w34, caadria2015_014v2, ascaad2014_019t2, f80f, ecaade2017_173ss, f43b, sigradi2014_172z4, 292e, dca5, ecaade2015_130m26, fe0e, 77ef, d49d, caadria2015_130p21, e1dc, 657b, e014, ecaade2015_17u2, ijac201614408i5, acadia17_238rr, 67ad, ec80, ecaade2014_140z31, ccee, 4e2f, ijac201614105v4, caadria2015_087z13, ca61, c6f2, 0b1a, 85aa, 358b, 0fb5, f342, caadria2017_190r45, a84a, caadria2017_009i4, caadria2016_529m22, 8bae, 03a4, 740e, 6f5b, 2f63, 0d7c, 809e, c9fb, acadia14_435aj, 56f7, 8049, ef57, 1273, 04be, de68, b090, 3fab, 0c31, a269, 9cfc, c966, e33a, ecaade2015_114j22, 4e6d, b361, faff, ae6b, c4d4, acadia14_375ay, acadia17_502zz, 8c3e, 6d7b, ecaade2015_253s57, d4d8, 1efb, 3bc9, 8f8e, b32a, f17a, sigradi2013_268f, fede, 4f9a, ecaade2015_122m24, 78b6, 5212, d1d1, ascaad2014_020p3, 1f42, d32a, 5262, sigradi2013_326j, 2ab6, b915, ad41, ecaade2017_029x, 6c23, a09e, acadia15_451e19, 52a5, a6ab, 669c, d085, 8dcb, 43f3, d9f6, acadia16_478z27, cfd9, 8bad, 30d5, 39c8, e9c0, 39f1, eacf, acadia14_75d, ecaade2016_108a30, 404f, 01d3, ecaade2017_ws-archieduq, acadia16_440y25, c76f, acadia17_481p, 6764, caadria2017_118h31, ecdd, c1c5, ascaad2014_003z1, 1f1d, caadria2015_014r2, af74, 4416, caadria2017_174y42, ecaade2017_085f, 1142, c07c, 8793, c128, ijac201614208t13, 5fcf, d012, acadia14projects_167u, caadria2016_683u29, 2376, 1411, ac46, 2c25, 5167, bae1, a47a, df7f, ecaade2015_243u55, df93, a94b, 8c4a, acadia17_502qq, ijac201412402l4, ecaade2017_294ww, 2ca0, 5aa9, sigradi2015_11.142h25, b636, 3dd7, a31c, dd0e, ecaade2014_188k48, sigradi2016_729xx, 1957, 222c, ecaade2014_185s46, 3efa, 11fa, 50e8, 3b8e, c06d, a4f9, fac6, c2c7, 20ba, bf1b, 3e11, 49fc, 7c08, c082, 566b, 0361, 7124, acadia17_91h, 257c, ecaade2017_215yr, caadria2017_132j35, ecaade2014_112x25, d9fb, 30ef, 8abd, 841f, 52c5, 7a77, ecaade2016_166d47, 6a73, 6ea3, 699f, c0fa, 5700, 9a4e, ecaade2017_026tt, ijac201513101f1, caadria2016_851y35, 231e, ecaade2017_143e, acadia14_63al, acadia17_350uu, 46a8, ecaade2016_113z30, 5e0f, 3a30, ecaade2016_132u37, 8843, 9c73, 1800, caadria2015_096i15, a28e, 81a5, ad9a, cf20, acadia14_357aw, 011f, c179, 7dbc, 5004, ecaade2017_021u, 3b30, sigradi2016_534rr, 521c, 194e, 1ebe, 54b8, 62b4, ecaade2017_309a, acadia15_381s16, ijac201513303z11, 3d62, 60ab, ecaade2014_121r27, ijac201513303o11, 8974, 0d77, acadia17_544b, acadia17_274kk, ecaade2015_116f23, 17ae, e0c5, c959, caadria2016_797w33, caadria2016_829b35, acadia17_50nn, ijac201412203a2, 7651, ecaade2013r_002a2, 7e18, 34de, e21f, caadria2015_066d8, 01d9, d445, b7ad, de40, acadia14projects_23z, ecaade2016_213k54, e071, caadria2016_291v12, 18c1, c6d8, c3c5, 86ff, ecaade2015_332z71, 1ec8, 13da, sigradi2016_399d, 19a3, d81b, f40e, ecaade2014_084y19, 2559, c27b, sigradi2016_635j, sigradi2014_189m6, 4bb6, 57dd, sigradi2013_295, bb4c, 2fb1, ecaade2014_153t36, 327d, ecaade2016_023r6, cb54, 32cf, 1bf3, f92c, sigradi2016_382w, ecaade2015_92k18, 892b, 068f, 61d1, 8c8d, ccd6, eef9, ascaad2014_012c6, fe8d, 7677, 0c71, b475, bff7, abe9, 04d2, 9322, 8759, 5584, 1c3a, 9091, ecaade2017_026ss, 4130, 4fee, 4e69, 6e3f, 79da, c5d4, dcb5, 6145, sigradi2013_425p, 5c23, sigradi2013_263n, 2908, 184b, 29cf, 5bda, 479b, ecaade2016_087u24, 8878, ac80, caadria2017_017l7, caadria2017_056b19, f30f, ijac201412305b2, cfa1, 2e0d, 51bf, ecaade2014_014h3, 1e55, 1af1, 4014, d408, 59ed, 24c1, 52f8, ea3a, 757a, 7399, bf61, 15e4, 4765, 3493, 8095, acadia15_47n1, 5072, caadria2017_029o10, ecaade2014_224w56, d792, e377, 9ebe, beac, 1847, bac1, db25, da88, sigradi2016_507tt, 8561, bd79, acadia17_424uu, 8699, b1ed, cc0d, c208, cdd2, d34c, acadia17_323t, sigradi2014_279x2, ascaad2016_028i11, 0fac, 0b97, a5c7, 29aa, bbd4, f1cf, 86ae, 57b0, cf2a, 8324, 8c5d, sigradi2016_590r, 5bd2, 6c83, e45e, ad63, 9e55, 505f, ecaade2017_042dd, aa75, 1730, 06bd, ecaade2017_071tt, sigradi2013_117h, d078, 7eae, 9ff7, fb37, sigradi2014_347o10, c2ac, 8a15, 2a67, ee75, acadia15_451z19, e97b, ca36, 83cf, caadria2015_066c8, bd3a, acadia14projects_565k, 1d11, e89b, d921, fc7d, 45af, 6bb1, d8d0, cd29, fcf2, 76cb, sigradi2013_342r, ijac201614208v13, d13e, f6b2, 6d1d, cfb5, b81c, 8188, 1836, f720, 0398, sigradi2015_2.162r1, b8f3, 0612, a33e, af03, ijac201513203d7, 5c91, acadia17_318ww, ascaad2016_004r2, 80bd, 7008, ecaade2017_053l, ecaade2017_293ii, ab05, 8b1b, ecaade2016_223v58, ada6, ecaade2015_200h43, 45fb, 7542, 6ea5, 0d12, 53e8, a97d, 7513, 109d, f105, acadia15_357t15, 9375, 4843, 40fb, b1d4, ascaad2016_037g14, bb6c, 4ae3, acadia17_117bb, 2e97, f23b, d588, 6bea, 081d, 6b21, 5975, 022b, 0e43, c81c, f673, 4d7c, 6e99, 3b37, 1263, fb3b, 569a, ijac201614307f4, ca42, 428b, 6339, ab81, a936, e452, 51cc, 838d, 37a6, 5c64, 7007, acadia14projects_565ad, edb1, 3e3a, 4531, dccd, b9fb, 9f0e, acadia14projects_497r, d03e, de4f, acadia14projects_375d, ecaade2016_188m50, 8683, fdb3, ijac201614208i13, 27df, 462c, acadia14_539b, 6442, ecaade2016_046a13, 271f, acadia14_699k, 5b87, 7fc5, 208a, sigradi2016_490bb, 3125, caadria2017_135d36, 67d8, 5d68, 170c, 217b, ea7b, eb5a, d559, caadria2015_078h11, c82b, 1394, caadria2015_150e24, cb9a, caadria2017_096z26, dbd7, 324a, 286b, 9e34, 9787, acadia17_560m, 64be, caadria2017_122t31, 532d, 94e0, 4adf, 58f8, acadia15_161n6, e11f, 6d7e, b7c6, 1fbd, ecaade2014_139g31, 0638, 5ecb, 4718, ijac201412402k5, acadia15_357i15, 5e96, 7920, 410c, 5d57, 891b, 7e4e, 3168, dadf, ecaade2014_086a21, c302, d189, 7185, 1323, 2ac3, caadria2015_067m8, 688a, 6a1d, acadia15_407v17, acadia16_78m5, 334a, dd11, 1b21, sigradi2013_222k, af9f, 4c1f, e62e, a116, 522f, b9ca, 4f0f, 8b4d, b895, sigradi2016_590c, 96b0, 8557, 2c3b, ecaade2016_036p9, daf9, ascaad2014_004o2, sigradi2013_30b, ecaade2014_226g59, ecaade2017_046xx, c115, a757, 0230, b747, 1837, 356b, 4b80, caadria2016_249m11, 65c5, caadria2017_063f21, ecaade2016_217l56, 3c50, 29be, ecaade2017_290oo, f7fc, 178b, e6bb, 6f19, fd08, acadia17_648nn, 048f, 2a64, 4ef1, 5947, f6f8, ee04, bb43, 9aaa, 19fb, d556, bedf, 8fe6, 7ed2, sigradi2016_637z, 0637, 8c0b, ecfa, f1ab, 8862, 66da, 0762, 32fb, cfd8, 988b, ecaade2014_141h32, b1fd, a33c, 5e5d, c5aa, 0b6b, 2f34, 71c5, sigradi2016_781b, 5027, 2229, 4439, sigradi2015_11.166c26, 6902, 0ea8, 1275, 3e91, ea4e, ecaade2014_208f54, caadria2017_054a18, 2786, cb99, a0e4, cfc5, ae6a, ca6c, ecaade2017_054bb, 586f, e157, a962, ecaade2014_038l9, f61c, ba16, ijac201412301r6, 1d79, fc16, 6cc9, ecaade2015_38t7, d93a, ecaade2014_010x1, c4bd, 4249, 3aab, caadria2017_175h43, 3f4b, 9470, ecaade2017_108t, 5cd0, 1bff, 24f5, ecaade2015_86p17, 4c7d, 44fc, 67d5, 2c72, 08cb, 502a, 6b6a, a2a1, c051, 1f73, 7135, c4f7, acadia14_347al, f0d1, 9c50, a6b9, d392, e5aa, acadia14projects_389f, 6fe6, ecaade2017_053e, 4089, a1b8, 4492, sigradi2013_31, 08a8, 83b2, 60c3, 0b39, 037a, 4386, 8c80, caadria2015_203d29, ecaade2016_230g62, f644, 820b, 6b11, 5b3a, 23d4, a993, ecaade2014_050b12, 6b38, 102c, ijac201513205z7, b19f, sigradi2014_197a7, 3c07, f234, 0ca0, 5c40, ecaade2015_77s14, a2e6, 8a39, baed, 73f5, 7f4e, 2342, d3f7, 3818, 886a, e42d, 09ac, 05bf, caadria2017_132p35, f825, 6a76, 222d, 644e, 0363, bdd0, 6f70, acadia14projects_719p, sigradi2013_313o, ecaade2017_265x, 10d9, e8f8, ecaade2015_217g48, 4035, c213, 482b, sigradi2013_303t, a037, a29b, ecaade2016_017m4, 560a, ecaade2017_038yy, ecaade2015_22v4, acadia14_619an, acadia16_130u9, d013, cb0a, 3b59, 7579, ecaade2016_230z61, c872, acadia16_372n23, 35bf, c06b, sigradi2015_10.267n20, ijac201412404p7, ecaade2015_314e68, 22ea, d1f7, 66e9, 9ddb, ef1f, 57cd, d7a6, acadia15_123s4, ac43, 494b, ijac201412408e2, 5b93, sigradi2016_695v, af63, fb26, cc7c, 171e, ecaade2014_182x45, ecaade2017_130a, f7c4, 91bb, 11e8, f419, 9285, ecaade2015_87v17, a44b, 328f, a98d, fa2e, 7251, a94e, e46a, 3651, acadia14projects_487e, sigradi2015_11.34w23, sigradi2014_084a8, ca46, ecaade2016_223o58, ecaade2015_77u14, ecaade2014_198s51, 7262, 5ead, d488, ecaade2017_094j, 1553, caadria2017_037g12, 1431, ascaad2014_021x3, acadia16_88h6, ed67, acadia15_333e14, ecaade2015_207j46, 963a, 4dfa, 154e, ecaade2013r_003z2, a9f6, caadria2016_663k28, b19b, ecaade2016_224h60, ecaade2016_228j61, cd26, f3ea, 7a6d, 2fc4, f7ac, ecaade2015_122l24, 8772, d320, 5a96, 3afd, eeda, ecaade2016_198i52, caadria2017_174e42, 438c, 08fc, 88de, 1030, 2fbd, ecaade2015_240u54, 0dd5, ac42, ecaade2016_162i44, ecaade2017_151s, sigradi2016_659v, 74e9, aa04, 8ac8, 0627, ecaade2014_225l58, ijac201513103r2, 3fdf, 47be, afd6, acadia15_47c1, 3c90, ecaade2016_077z22, 113a, ascaad2014_016e9, 3873, 0712, acadia15_333c14, c918, sigradi2013_41u, f7a4, ba31, 38dc, 7eaa, 732d, sigradi2016_450ww, 132d, ecaade2014_029y7, 9f85, ecaade2014_052h12, 5b1e, 4d02, fc0d, 834d, 28d8, acadia15_371h16, 7598, a367, 3e1d, 1377, caadria2017_105j28, 50a4, 7849, ecaade2016_018i5, abf5, e485, a969, 0836, sigradi2013_212r, 2d46, acadia14_301d, d28a, 84eb, df61, ecaade2016_166k47, 9d8c, ecf3, 6a7f, af04, 20ac, ecaade2016_169m48, caadria2016_539z22, c697, 13c7, fc95, a464, ecaade2017_169tt, eac2, fad8, 1166, ecaade2014_169l42, 7f92, e657, a27c, eab6, 23ad, 6b51, fe44, a41c, 5480, d8ce, d516, 6f7f, 9c07, 3c1c, eb62, ecaade2017_059yy, 43e6, 625c, 5bc9, d384, f112, 31b2, 29a7, 738b, 47e9, ecaade2014_052r12, 18e2, 5ab1, 3f7e, 50af, a7e6, 239e, 5e6c, 7fe9, acadia16_460s26, f387, 8bd8, 675a, 96a8, 7ca4, b1b9, 42f8, 3b60, 0983, a229, 5d13, 9acc, c25a, 09cb, 0dad, 1448, e477, 4315, 9a7f, 8fcf, c963, 8647, acadia17_640z, 8c18, b957, sigradi2015_7.184c10, acadia17_82qq, 8cfa, 7b0c, 5462, 92dc, 7871, 1502, 9c9f, 5579, dc33, caadria2017_118x30, acadia14projects_199ao, 432d, 0bad, d9f2, ba04, 46eb, 8ff7, ecaade2015_314b68, fa00, f5cb, 0084, 0bc4, f232, cbf4, bd37, 630b, 595f, ijac201614405b4, 4ff5, 9541, 6ee1, fa1b, 1ba3, 81be, sigradi2014_151n3, ecaade2016_007d2, 27c5, caadria2017_115m30, 761d, b157, 941a, acadia14_33an, ba56, 0ba9, acadia14_125z, 2392, acadia14projects_479r, 4cbe, ecaade2016_217n55, 5fa3, 3606, sigradi2013_347p, 1c37, 0a24, ecaade2014_094j22, 2088, ijac201412303f9, a48c, 68b0, acadia15_407z17, 49d1, 2c85, 2634, 89db, cd61, 9590, f793, b949, 4f2b, a529, ecaade2017_293uu, ecaade2016_ws-dleadv67, 0601, 7bca, 9793, be17, 8690, 498b, 7230, acadia16_382f24, acadia16_24y2, 3009, d54c, acadia15_123o4, c5f9, d61f, b41d, 6854, 2c22, a398, 7bab, 4701, 38b4, 7274, 7fd7, cefe, f196, b4e1, caadria2017_136k36, c129, 2665, ecaade2017_017q, e50f, ecaade2015_21o3, fd9d, 7518, ecaade2015_73i14, 9de9, bfbc, d110, 7fba, acec, 0e00, eb3e, 10c5, 30e1, acadia17_474j, ce59, caadria2017_080j24, sigradi2013_364t, a675, ijac201614206u10, 471a, ecaade2014_046s11, 73e9, 511a, c579, fcdb, f64c, 6f39, ecaade2016_047g13, 1013, 92ca, 2e79, 6a90, 7aa4, bddf, ijac201614204y9, 19a1, b107, 3535, a047, 8831, 6cfa, 339d, 7c1f, caadria2017_165x41, f022, 1457, e71a, 29b3, a7a7, 1978, 4058, 667a, bc39, 70fc, ecaade2015_240r54, 0524, 6253, caadria2016_829d35, 1014, sigradi2014_048v4, d1a8, 6d26, ijac201412205r4, fa2c, fda8, b671, f9e5, ecaade2015_91f18, ijac201513103t2, fb06, 0879, b1ab, sigradi2015_8.47n11, 82a9, cda8, 825b, aeca, d637, 7626, 955c, 7e37, c292, 1dba, caadria2017_041p13, 1631, 751f, b891, a95d, e5e1, a8c5, ecaade2014_177z44, 1e06, d0f3, 337d, 2e44, caadria2016_713s30, a2d1, caadria2017_041j13, ecaade2014_206p53, 73eb, caadria2016_229m10, 1057, sigradi2016_490w, 50ca, ijac201715106l, 9d23, 5a7c, 927d, sigradi2016_592y, 492b, 4e5b, 293a, 5b17, d452, e0e7, 8110, 7081, 69cb, ecaade2015_130c26, 3f35, 6f62, 434d, caadria2015_130r21, 16cf, c091, 91b4, 5405, ecaade2017_208o, ecaade2014_088j21, d03c, b979, 2296, ecaade2014_018w4, f8bb, 3717, d0e1, 5cfc, acadia14_189ar, d112, 46c0, 6d20, f65d, ijac201513105i4, acadia17_145ww, 9877, caadria2017_190n45, d05e, e1e2, ecaade2015_59a11, 2717, 2236, be6b, 81e3, 018d, 12dd, 07b9, acadia14_601w, ecaade2014_024t7, 00c4, 9512, 7975, ascaad2014_018u1, 0c48, 2371, 5415, d32f, b229, eaa5, becf, ab26, 78ce, 8141, adb3, 1f90, sigradi2015_10.309u21, 6645, 13a2, 429c, ascaad2016_016v6, f901, ecaade2015_240z54, sigradi2013_111v, 7589, 1b95, a510, ecaade2017_198c, aff7, 98a3, 0e0c, f3af, 77c1, 5592, 10b2, 6a44, c734, ecaade2015_241d55, 1a79, 6cef, ecaade2014_072k17, 912d, 36f8, sigradi2013_342u, e184, b1d6, e9f9, sigradi2016_641ii, fb66, 221c, c02c, f25d, ccca, cf6a, aa14, 11aa, 0611, sigradi2014_132r1, 05e8, acadia16_88i6, acadia17_501nn, f157, c4a9, accd, acadia14_135j, 7ae9, caadria2017_080f24, 0fea, ecaade2015_251p57, 07d2, 61b1, 3a77, bc7a, 641d, 265b, 3716, adb5, 1fe6, c32e, ecaade2016_130z36, 7d4f, ecaade2015_217k48, 489d, 0735, cabe, ed3b, acadia14projects_445ae, cc2a, be5f, c320, 1cf5, 8fd8, 968d, 4b4f, d5ab, acadia14projects_565p, ecaade2015_13m1, 227b, 07fb, 3b5f, 4c80, 45b4, acadia15_284p11, 2444, 5bc5, bc87, 03f0, e154, ab70, 5a5d, ijac201614404b3, ecaade2016_007n2, ijac201513306e13, 60ed, 6844, sigradi2015_6.341a9, df0a, sigradi2016_724tt, 7e98, ecaade2014_140t31, c8e8, 19b1, 7e2d, 826a, acadia15_443b19, ecaade2014_108e24, acadia14_463p, 9445, d68d, acadia17_308ss, a7c9, bc6d, e4b0, f6b3, 0ca1, acadia14_479i, c212, acadia14_111n, 954a, ce67, acadia14projects_619as, ecaade2017_152hh, sigradi2013_158z, d3f8, 9ce6, 7383, 3263, acadia14_555d, c9f4, ijac201715103qq, 387c, a715, ecaade2015_196v42, e271, 9ab0, ecaade2017_099zz, 1816, 1851, caadria2016_797u33, bbef, 00ba, 5850, 560d, ecaade2017_047v, 972c, fae4, 1fa8, 534c, 403c, ecaade2017_210x, ce11, c413, 163f, b67d, cb87, caadria2017_057d20, 0027, c901, 572c, 0b27, 1ddb, 5e46, e2c8, ecaade2017_023jj, f6d3, 4462, 99a1, 6785, 0dc6, 23fb, b1b8, 401e, 7366, 62e3, ac1d, sigradi2016_625zz, ascaad2016_033e13, ed9f, 363c, e4ee, acadia14_427ar, ecaade2017_240z, bf22, 37c1, 9fc3, 8d3c, f009, 89ee, e3fe, 911d, c328, sigradi2015_10.138a19, d35b, d1f2, 0409, 917e, caadria2017_105i28, 02b3, b5e5, 8e0b, 9ce2, 22f5, 0699, 3947, 5e1c, 9cc8, 6e2b, ecaade2014_224c58, cec4, b0e2, 23a7, acadia17_373v, acadia17_660r, b78f, ecaade2015_171o36, 1e63, acadia15_203n8, 2614, 78c6, 5680, caadria2017_134z35, acadia16_308z18, 5d47, 4798, sigradi2015_8.264o14, 8d41, 946b, d21c, 4864, acadia17_608y, ecaade2017_155m, 2788, ef5b, 8b49, 0b45, 05e6, ecaade2016_129b36, 7b43, 893d, 41ab, 9d56, sigradi2014_293v4, 6506, 4d3d, 3ce0, 1e42, acadia17_60cc, 49be, 961d, 7a98, 9d49, 32d5, 7fc3, ijac201715103e, 12a4, d0f9, 4bf2, b2fd, d903, 3692, 867e, ecaade2016_072r20, acadia17_290n, b9cf, d56b, acadia14_135ac, ecaade2017_051v, 41b3, acadia16_98k7, 9fbc, ecaade2015_53l9, c2fd, caadria2015_190m28, c670, acadia17_50tt, acadia17_640ff, 6aae, 9a02, e3d2, 6bba, e537, 49d7, ecd5, 6ccd, 821a, ecaade2015_227f50, 92ab, 3527, 697a, 1817, de4c, ecaade2015_129r25, 5caf, 8b2f, ecaade2015_303t66, 559f, b52f, ceb4, ecaade2015_180y38, 7e2c, ijac201614201w6, 7612, acadia14projects_145t, 3e75, acadia16_88o6, a6f1, 05f3, c6d0, b987, 88ec, acadia14_479t, ecaade2014_044a11, a5f5, dd59, 366b, fd4a, 1767, bb99, ea04, 9cee, ecaade2017_195jj, 45f6, 0eb7, d2ee, acadia16_12g2, b0d2, eadf, ecaade2017_220ss, d771, f2a0, 7d0c, d614, f45e, acadia17_500gg, sigradi2013_286i, 3678, 141a, be04, 4754, eb20, 63dc, 37f8, b722, ecaade2017_215c, fae1, 9911, 9cc9, sigradi2014_250p9, 51fc, 8e5a, 9b14, 20e3, ecaade2017_094k, ascaad2016_007m3, 18c3, 042d, e936, d40b, ce70, 0400, 8842, sigradi2013_407j, 5197, 4548, a788, 0448, caadria2017_003x1, 8d0b, acadia15_263f11, 0300, 70a0, ce74, 84d5, ed5a, 5e8f, 486c, c1a6, bf9c, ijac201412204p2, acadia17_292q, acadia17_382a, b50c, ecaade2017_091tt, 8bd0, 94e4, 5b41, b021, d451, b68a, ijac201412407g1, 3a4b, e6a0, 67b0, acadia15_110v3, db70, ebce, ijac201412401b4, 20f0, ec2d, 5c08, ecaade2014_197g51, 6254, 1db0, 10d4, c63d, 504d, 3a5e, ecaade2017_041n, db37, 6914, cfcd, ecaade2015_200g43, 2f6a, 090d, 0788, sigradi2016_602qq, 3683, caadria2015_206b30, b431, 9ca8, 6d0a, 757d, acadia16_140c10, 49cc, 6b18, 4f29, acadia17_202m, acadia14_473ao, caadria2015_130w21, fdf1, a155, 1aee, e4fd, 39c5, f5b8, 09a0, caadria2015_078i11, 34cf, badc, sigradi2016_448o, sigradi2014_281c3, ijac201715104o, ecaade2014_019g5, b00f, 6e46, 1b19, b96a, 79c8, 3e85, caadria2016_457i19, b3e9, caadria2015_090s14, 3d80, a7f8, edf3, 0afe, 76dd, 80b0, 98dd, aff4, a001, c23d, 173f, c1d1, d7a1, ecaade2017_288q, acadia17_154u, feb0, eafa, c639, dc23, a334, 08bf, ecaade2014_224h57, 5f25, 3df5, 3513, e8d7, 595d, ecaade2015_77a15, 5834, acadia14_199af, sigradi2016_448dd, 384f, sigradi2013_268h, acadia14projects_709ao, c688, acadia16_224r14, 5075, f075, caadria2015_126a21, 2508, acadia17_190zz, 0f90, cd16, sigradi2015_3.370x5, 5b1a, sigradi2016_382y, 31d8, 135e, 4ef9, 75c3, 6b01, ecaade2017_038ll, acadia17_570ee, caadria2016_819r34, c978, 226d, 63b2, 337e, b479, df4a, 1c2d, b4dc, 78fa, 690e, ijac201614208s13, ecaade2014_084p19, f09d, c92b, 9007, 4a8a, a1ab, c906, f51c, be5c, a200, acadia17_455x, 01fe, acadia14projects_681ak, 387a, 600b, ecaade2015_235m53, 7775, sigradi2013_173, 1345, f35d, b191, d412, c1b6, a263, 88c2, caadria2017_129d35, d65e, 784b, f8cf, fa85, 4c79, dc24, 2b8a, 992d, 15e6, bbbe, f435, eb39, ecaade2015_297d65, e6a6, a082, ea5e, 6389, sigradi2016_409ff, ecaade2017_085l, 8a40, 8d63, 9f35, 068d, acadia17_211l, 89ff, 3af1, 44d7, sigradi2015_8.289b15, 1a46, b7f5, bd16, aa95, 5d8b, 0305, 6b8b, sigradi2013_425t, ecaade2017_054jj, sigradi2015_8.186g12, 5bc2, ecaade2015_17n2, 1509, 5275, acadia14projects_125p, 8815, f5f7, 7c04, sigradi2016_814c, 1bee, 2bf6, e468, acadia14_389aw, ecaade2017_294e, 281f, 0f0a, acadia17_658d, 6691, ecaade2017_184oo, 31c9, a97b, 7bf2, 8a3e, caadria2015_203n29, ecaade2017_053yy, 905d, ecaade2017_157mm, 4032, 551d, caadria2015_139b23, c5f7, ecaade2017_052pp, 5a32, d434, sigradi2013_359e, sigradi2016_625vv, ecaade2017_291dd, e7fd, 07aa, d383, 3a11, ecaade2017_089u, 431e, 5ad0, fcae, 27d2, 0050, a2bf, ecaade2017_134t, 2385, ecaade2015_139b30, f590, 7846, 5401, ecaade2014_138e30, 2524, 6bf3, ascaad2014_023x4, 2c11, acadia17_570cc, 3363, acadia17_284l, 19da, caadria2016_611w25, 7b15, bd7f, dab1, 40e5, acadia17_220v, 3f08, 0a9d, ecaade2017_023gg, 4ca2, fd8b, a6fc, e60c, ijac201715205h, 6a9c, caadria2017_079y23, ecaade2014_194v49, ecaade2013r_009e6, 9b9c, acadia14_43ap, bf35, 4da1, ecaade2015_158f33, 7b57, acadia15_343w14, 9aae, f6d9, 120b, ecaade2016_224a60, 5d20, 440c, eb9c, ijac201614204u9, a3be, ec6c, 33d6, ascaad2016_009p4, caadria2017_094t25, ijac201513305o12, ecaade2016_023s6, acadia15_95d3, ecaade2016_099h27, 26bd, acadia14projects_719m, d5e0, ca57, 83c8, e14e, b4c1, a052, ascaad2016_004l2, 93b7, 9cba, 8eb8, 4efd, 6594, sigradi2016_399f, c2ec, caadria2016_683g29, ecaade2017_054kk, c5db, 1237, ijac201513203g7, 4a46, 786e, 1d81, caadria2015_181c27, ascaad2014_011w5, ecaade2017_269ll, sigradi2013_195, ba1b, 1951, 7430, d587, 9f66, a60a, bbec, 839c, 2df5, 68e1, 293f, 5377, a225, 04a1, sigradi2013_425, a343, ijac201412201k1, 2892, 836a, acadia17_339ll, acadia14projects_579g, 8ce9, 5657, 1dc5, 0b8d, 4ebb, d372, 0791, 749d, acadia17_247ll, 558e, caadria2015_105i16, 6c50, 535c, b766, 36eb, 2cfa, 545f, e32e, 5518, 30be, 9da4, ecaade2015_318l69, f0ab, ae10, e504, c3af, a95c, acadia15_57b2, 940b, ascaad2016_033f13, ecaade2016_046t12, 86c8, 7583, 9a8a, ecaade2015_11i1, ecaade2015_38m7, 90c6, b44b, acadia14_339ap, 60f3, c817, 785b, 0d9b, 6270, cbc9, 605e, ascaad2014_024u5, ecaade2017_282f, 09f4, 8fc8, sigradi2016_809uu, 99aa, 795a, c9a6, 1931, 0850, ascaad2016_054u21, caadria2015_139a23, acadia16_344t20, a6c6, 709c, b9e9, 7ad4, ecaade2016_118w31, 8d8a, 7ac1, 2ffc, ead2, 0a97, 6464, sigradi2013_327r, 28ae, cd1f, 0b0e, 19f7, 59a3, 235b, acadia16_98j7, de16, a797, c2e3, d65f, 6454, 3f73, 196f, acadia17_164c, ecaade2014_022x5, cfb1, d652, 5002, 99c1, 8593, 1b2e, 6402, ecaade2014_220j56, sigradi2013_77k, ascaad2014_019h3, d028, acadia17_648bb, 37e0, 75bf, caadria2017_003b2, sigradi2016_534zz, 8cf6, 2759, sigradi2016_642kk, e79e, sigradi2015_10.140k19, 68c7, 9feb, acadia14_339ax, 2c48, acadia14projects_375p, 2437, 0bbd, acadia17_230tt, 7eb6, ijac201412408n1, bc59, 1388, caadria2017_023a9, acadia14_661m, 4568, dd81, ascaad2014_014l7, c046, 88c9, 8d4b, cf4c, ecaade2014_086r20, 147d, 2b52, ac61, caadria2015_096m15, ecaade2015_158g33, 4446, sigradi2013_407f, 68c2, fc34, e28c, a3ac, a31a, 52fb, acadia16_414y24, 3054, 39ef, 1312, 3f8d, e856, caadria2017_069x21, 6016, 358f, sigradi2016_484rr, acadia14_453f, e8a6, 71ff, acadia17_552k, 2eb2, cb80, 324d, d4b5, ascaad2016_043n17, d625, 44d3, af48, cbd2, 621d, ijac201412301s5, e027, acadia15_483h21, ecaade2015_116l23, 8423, 66c8, ecaade2015_336x72, be6e, c89e, 8bb1, 225b, 49c1, f14b, ijac201715201m, 5abb, a929, c6c0, e445, a1dc, 210c, ijac201412203d2, 935f, 9b4a, 611a, 8ea3, ba5b, 0e83, d825, sigradi2013_285d, ac52, 707a, 162e, cfd0, 0f7c, 6438, ecaade2015_207m46, ccac, b5f5, 9885, 5753, acadia17_551qq, 9e6d, 7436, f5e7, sigradi2013_407b, d347, 89b5, dcb6, a221, 0726, 4feb, 80f5, ecaade2016_074o21, ecaade2014_133y29, 8fd1, da9a, 9b2e, 8161, ascaad2014_024a6, 61ce, 6a26, ecaade2016_164s46, sigradi2015_3.201p3, 7dec, a6c4, 8abf, 8df9, 39ea, fa87, b739, b1df, 97c4, acadia17_72h, 758c, ab54, af1f, 209a, sigradi2016_400h, a40d, sigradi2016_732r, 55fa, 20d0, f194, ecaade2017_156x, 1e10, 48b1, 47da, ce2d, e0fc, 0515, acadia16_352r21, 9129, d8e3, ecaade2015_84b17, c0a2, sigradi2016_815pp, 9ee8, e693, 3c21, a3b4, d27d, 696c, 4938, ecaade2017_008o, 6689, 20d4, 7c53, 1c1b, 144b, 92c3, acadia14projects_619ae, acadia17_348e, ecaade2013r_019k10, 67ee, effc, cecd, b94c, ec33, 081f, fecc, dd37, c8c2, ec2a, acadia17_322b, sigradi2016_815jj, b397, 4dff, 705a, 39b6, c865, acadia14projects_719i, ecaade2017_017l, 1dd2, f325, ac4e, a59c, 0ecf, ecaade2016_036j9, ecaade2016_224r59, d17c, caadria2017_147y38, a651, acadia14projects_671m, ffc6, ee7a, e71e, eb05, f4dd, a7db, ecaade2014_167o40, 20f1, ecaade2017_213d, 34c6, f293, ecaade2016_015b4, 8d30, a602, ecaade2017_146ee, sigradi2015_10.74t18, 53e3, a7e0, 1e86, 2adb, 2bf5, 2486, sigradi2016_408x, 2731, 194d, 8ef0, 4d74, abb3, acadia17_492rr, f45a, 7ff7, bf2c, b449, 230e, 5236, 1f2f, 120c, e051, 96aa, c4ed, 5024, 9cad, acadia17_221dd, 8669, 21b9, 92b0, acadia15_343g14, 0ad7, acadia17_82t, 3450, 230c, 007b, ijac201715202pp, ecaade2016_119n32, a01a, 8c0a, d2cc, 93f6, 2006, ecaade2017_256ee, caadria2017_041g13, 4266, a5bf, ascaad2016_022d9, acadia14projects_153as, caadria2016_777a33, caadria2016_529l22, df0b, eefd, 1c5e, aa0c, 7d07, c609, acadia16_308w18, 9191, e709, cde5, b050, acadia17_534pp, 4f0a, 8e13, ecaade2017_039g, 2287, e209, 797e, e6d9, 30f7, 904a, 11d3, 103e, 3b8d, 232a, acadia17_70dd, caadria2016_663u28, 97c6, ecaade2017_057o, 5c0d, 60e3, bc3c, 5832, 4007, 3a8d, ecaade2016_tkov66, 774b, b1eb, 4fac, 554b, 2155, 4339, ascaad2016_057y22, ecaade2017_076ll, f108, c4b6, ecaade2015_211a47, 5995, caadria2015_130f22, ecaade2015_185p39, 7991, ecaade2014_186k47, c343, a9d8, e4f4, a3f4, dc66, 5fab, 13f9, acadia17_284o, e53f, a6e3, 10cc, 1c55, 8932, caadria2016_851g36, 3702, 1372, ecaade2017_079v, d102, cc10, ce07, 3fb2, a103, 19f5, 7fd0, 3dfc, 2455, f39a, 74d5, 0842, ijac201513102b2, 3ae0, f7b4, ecaade2016_157b43, f8c7, b977, 8e07, 8317, dbb2, f4f0, 4ca0, daf7, 6fff, 9047, 67d1, 9136, ecaade2017_085d, 2a83, acadia14projects_247n, ecaade2015_59t11, 815c, 859e, 2374, 746d, e609, c3c1, 02ca, 11c3, 3c5c, 9172, 4dd4, 2ef7, ascaad2016_042u16, c483, cd21, 25bd, c362, 01ab, ijac201614405p3, ascaad2016_012s5, caadria2016_291w12, ecaade2014_157u38, e32b, b58d, 6be8, ecaade2014_113p26, 55b9, sigradi2014_330e7, c380, 9fca, acadia14projects_153a, 1ee1, 01f5, d200, 3240, 7127, 256f, f0ec, ca7f, 9dce, e16a, f356, ecaade2015_250j57, acadia17_308yy, 761b, c6cb, dea5, caadria2017_027t9, 2d3c, e88e, 9637, c691, 883d, e812, 1933, 54ef, 9a59, 06a3, a5c3, 3736, e600, 8f37, 84fc, 6361, 3d68, 2b60, caadria2017_113o29, ecaade2017_038jj, 74d3, c3c0, faac, 2b6c, ecaade2014_011e2, caadria2015_208t30, d545, 6d58, 7378, 0852, 9abe, afa3, 0d13, fb51, caadria2016_291r12, 7dd5, fb87, ecaade2014_046o11, caadria2015_081i12, ecaade2015_127b25, 2b51, c001, 2bbd, 2b05, 8a20, 0d7b, 7392, f804, acadia17_248k, acadia17_348qq, 7047, sigradi2016_752ww, a8df, sigradi2016_440ff, e5fb, 7346, ecaade2013r_010s6, c8b4, 6f38, ijac201412405o8, 76cc, acadia17_178x, fb69, e0ce, 61e3, acadia14_189az, sigradi2013_274v, ecaade2016_191y50, ecaade2014_104r23, 3d63, a4b3, 83b9, c1c3, 143d, acadia14projects_579c, e0a3, 2983, 6381, 95a9, ecaade2016_132i37, ecaade2016_230f62, 2c05, sigradi2014_299d5, ecaade2017_234o, e6aa, ecaade2015_171e36, ecaade2016_068m18, sigradi2014_263c1, d71e, acadia14projects_497p, acadia14projects_177o, 7d8b, 5f6a, b534, ecaade2017_089z, 8a12, acadia17_189ii, 3007, 8490, d541, ecaade2016_230r62, 1dc0, ascaad2016_054r21, 706e, ascaad2016_057l22, 9ad8, c8b3, acadia14_153b, caadria2016_601p25, 979a, 911e, 862a, 11cd, 74e5, ecaade2015_21r3, 4410, f9d4, d264, 436e, 6789, acadia17_560t, 6433, sigradi2013_401i, ecaade2017_097bb, 44ee, 1542, 7eb5, 8f79, 8e78, 95cf, sigradi2016_737ff, 6f72, 7248, acadia15_513t22, 8ca5, 4b75, ab76, acadia17_292aa, cbe0, 65d6, bc54, cf1c, sigradi2014_178l5, 3af0, ascaad2016_045c19, 003f, 611d, caadria2016_003j1, caadria2015_111f17, 64b2, ecaade2015_94d19, 8d9f, acadia17_82b, 9a80, ecaade2017_105ww, sigradi2014_157e4, e7a4, a0f1, 0620, 1872, 1d2a, 2a15, 2c97, c785, 6eff, 174d, 2339, 62ef, c8d7, ecaade2015_317y68, f065, fe75, acadia17_237ff, acadia17_60p, sigradi2013_359f, d47e, d6a0, 4e17, e92f, da10, 2612, 338d, 0de8, eb26, 5c3a, b670, 874a, ecaade2015_35s6, ffc9, 9f72, 25e4, 45a1, f16f, 655b, acadia14_517r, 0581, ecaade2016_144n40, 933f, 7705, 4076, ea86, 39b7, a885, acadia14projects_101ag, caadria2017_122b32, ecaade2015_171a36, 3cb3, ecaade2014_153g37, 2975, ecaade2015_269u59, sigradi2016_431u, f638, 2f2a, 270d, ecaade2016_225j60, d9de, 7883, e59d, 9189, ecc8, da63, acadia14projects_681am, aec5, 2a87, ebd4, ecaade2015_127u24, 09a4, 8cb3, ijac201614405h3, 770d, 6a2e, 8acd, ijac201614201t6, caadria2016_363d16, d51f, dea8, acadia17_454v, 1acc, a694, beed, 2b91, ccd1, ed65, 1106, ecaade2015_237y53, 3971, 8821, 6257, 12a9, e8b2, 2a3d, 1a30, f21c, 1aa4, 848b, 8db7, f7c8, 87e9, 975f, acadia15_57h2, dcdb, 4fe9, 2a4c, 87da, acadia17_248xx, 5ae5, ecaade2016_222b58, 9c27, 9d3c, acadia14_63ax, b2dd, ascaad2014_014u7, ecaade2017_254hh, 66c2, 07c7, 171d, 0417, caadria2017_054g18, e1ca, 58d0, acadia17_660v, 573e, 7a22, e476, 4124, 7bcd, ecaade2017_048ii, 096b, 0a6f, d79f, 924a, fbe3, ecaade2013r_017w8, caadria2016_651h28, 4f75, 408e, 8f6b, 0e7b, ec7e, 958f, 9aa2, a907, e423, acadia14projects_365ao, 5ecd, c052, d570, adfc, 3b5a, abac, f6e3, 3113, acadia17_340qq, caadria2016_333x14, ecaade2016_017l4, f905, 285c, 1c22, caadria2015_061b7, c2d6, 09b1, acadia17_154cc, 1c63, caadria2017_079e24, caf4, 0339, c840, c88a, 1baa, ea30, 8cd2, 44ce, ecaade2014_186r47, b04f, acadia14_301c, f228, 6223, 7350, a8d8, e5f4, ed6e, ijac201715105c, d48b, ijac201614201a7, 4590, 817d, 2810, ecaade2016_068l17, bf98, ecaade2015_301e66, 415b, 6176, 46da, 582f, caadria2017_067k21, caadria2017_174o42, 0b32, a7fc, sigradi2016_637s, 3f39, ecaade2015_87a18, ascaad2014_030d9, 1755, 3f92, 2299, caadria2015_072o9, b5af, ecaade2016_102p27, ecaade2016_027y7, e47d, b6e6, 9adb, b0c3, 677a, bfbb, 88ba, 967d, e8ac, 006d, f96c, ecaade2016_042b11, ff34, 1563, ijac201412301y5, ecaade2016_tkou66, 3fbf, 2cde, 6ed3, 8f35, b388, 4c72, c704, 7d66, c88f, ecaade2016_238i63, d75c, acadia17_492nn, 7202, fd4d, 73c1, d365, 7724, 6376, ba8d, b76a, 03cf, ecaade2017_069ff, ed7b, c146, 8fa3, cd22, 2e5a, acadia16_12o1, acadia14_637ag, 71e1, 6fd2, acadia17_648aa, 330a, 4f33, 66c5, 65ca, ecaade2017_156aa, dd49, ecaade2015_53y8, 990c, a1f8, f074, 722f, 6e9a, bfc7, 2c0e, acadia14_43as, 1b2b, f86f, ecaade2017_059ww, ecaade2014_044h11, sigradi2016_450ss, acadia17_292u, b9a5, b44e, 9a4d, f995, bf34, 96f6, d695, ecaade2016_017s4, d980, 9d99, 10e8, ecaade2015_229h51, 8253, 6f7a, e5df, 500000000, 7183, eff0, sigradi2013_226s, 10ed, 3cef, a0b6, acadia17_340m, da0e, 114a, 8489, 885a, 8faf, 4149, 001a, 179b, ijac201513102d2, ecaade2016_129p35, eedf, 00d4, 72ec, 1dce, 6dc9, bba0, 9edd, ijac201715103uu, 87a9, d36c, 1aea, de8d, 4c4b, 32a2, ijac201614305e3, ecaade2017_108u, ecaade2014_130a29, 80b2, dc90, 0126, a860, ascaad2016_022z8, c384, ijac201412408d3, 398d, 772e, caadria2015_002a1, 3611, 840a, 42b7, 2870, ecaade2016_230o61, sigradi2015_7.203h10, 2476, c578, 27b2, 664a, f920, caadria2015_210j32, 2d9c, caa0, 5b6c, 63ff, 5d82, a8f4, 3969, cbcc, caadria2017_107o28, e51c, ijac201614303k2, 8643, 82c6, 332b, ecaade2014_176m44, d3dc, a74a, bb26, f92e, 252c, 0ee4, e301, 7d5a, 1bc8, ijac201614103k3, b403, 38b3, 3ea4, ecaade2016_158k43, 62e7, 4b50, 84aa, 6595, 48c8, ecaade2017_091vv, 94c8, ecaade2013r_012m7, 9e70, 1437, 0d8f, 3403, 0e3c, ca0d, 08f4, caadria2017_104p27, 5f19, ea59, efb6, 3aea, cbc1, b990, 2111, 2b3a, 2216, b864, acadia14_145ad, 1fb9, 2eb5, a972, 203f, 07db, acadia14projects_291d, b322, caadria2017_018x7, e958, caadria2015_070w8, 5acc, a218, b776, sigradi2016_426a, 4e0e, sigradi2014_345o8, 9d27, 350c, cac9, 2b7c, 498a, ecaade2015_237h54, ecaade2014_168e41, 8c77, ef33, 75c9, a5be, sigradi2015_12.107h27, 931d, c0a6, 1f89, 1723, 7e3e, 29f8, 0eaa, dd4c, acadia17_38a, be86, ijac201412408p2, b705, 783c, 8cee, 2ce1, ijac201412304x1, 6a41, a606, 43b6, c1a7, 11b8, f980, ecaade2016_223j59, caadria2016_055m3, ecaade2016_239b64, acadia14projects_291g, 92a5, 5395, 6f06, 47fc, ecaade2015_201v43, fa52, feca, ecaade2016_110b30, 9041, 4539, 603a, c806, caadria2015_213i33, 6046, 41c6, ijac201513206h9, ecaade2014_018p4, ade1, 7bc7, 8c00, a3aa, 798f, 460d, 481e, 2713, 7d5c, eeb1, acadia17_678ss, ecaade2016_104w28, 1f05, 0e0b, f144, 3bf3, b282, 6500, 1564, sigradi2015_11.8i23, 3542, 65ce, 5581, e2be, 1ae3, 3a21, ef41, ecaade2015_138h27, ijac201513305s12, ecaade2015_171c36, dac3, 18d8, ecaade2016_114i31, c3ff, 8df7, acadia17_637l, b103, 6aa5, sigradi2016_399c, caadria2017_163v40, 9321, 1e6f, b954, a7f5, 5840, f37e, 0647, 227d, d39c, 58c3, b1a6, 2e62, 4a47, 9552, 5184, ef76, dc00, ecaade2014_084u19, 8724, 3ef3, 0303, 12fd, 068c, caadria2017_094s25, e122, 0dc7, caadria2016_549k23, caadria2017_015u5, 8196, caadria2015_014l2, 4509, 8963, ascaad2014_022k4, 29db, 584d, b51e, b5d1, c81a, ecaade2017_212nn, ecaade2017_133b, 4293, 57c2, ec75, 3a36, ecaade2017_044ss, 3647, f42f, 0449, 5e68, 482e, caadria2015_213r32, 86ec, 49b6, be55, e9ab, adab, acadia15_371m16, ecaade2014_072r17, 3292, 669a, a8e5, dd2e, 4224, 4e97, 28d5, acadia17_146k, d72d, aa8a, e792, 9965, 78e4, e7d3, acadia17_463ll, e065, cf65, 0535, caadria2017_004h2, a86b, 9891, 99d3, 29f3, 7cf6, 15c6, 9bba, acadia17_403m, 39a8, 452e, 0ff5, acadia14projects_111o, ecaade2017_006yy, 584b, ecaade2014_143v32, fec2, 5d0a, caadria2015_142l23, 071d, 7793, a49e, caadria2017_142z36, 4183, 088f, f268, ijac201715105p, sigradi2013_429c, 876b, b12f, sigradi2016_635k, 0da5, dc2f, 931e, ecaade2016_mrtx65, 5af1, ecaade2017_192k, 74ff, 1e0e, 2334, acadia16_450p26, 2406, 657d, ed88, 9b56, 2da0, acadia16_450m26, 057e, d8ab, ecaade2016_199y52, ecaade2016_163t45, caadria2015_049w5, 3592, 319f, 8fe9, da42, 2cb4, 48e7, 728d, 3eed, acadia17_82u, ecaade2015_139a30, 8836, acadia15_333w13, 7fd5, d410, 2286, 7c50, ijac201412406l9, ecaade2017_164cc, c49a, acadia17_28bb, ae12, 04d7, 14f0, 2099, ecaade2017_108i, c45b, ijac201412205x3, e8ce, b7b2, 1998, ae9c, 1626, 4c49, caadria2016_167i7, acadia14projects_699i, e371, 685b, fb9f, 37fc, fb43, d7a7, a72c, ijac201715101b, ijac201513201d5, acadia17_423ii, 1f09, 8367, ae4d, 04c2, 09ae, acadia16_270w16, 75a3, 34ca, 83b5, ecaade2013r_007c5, 8259, caadria2017_072x22, d3b8, bdc7, 0884, 0104, a931, b7c5, acadia14_671l, 30a1, acadia15_223k9, cd4b, 244d, 159b, 2951, ascaad2014_004r2, 2c02, ecaade2016_216y54, 2d31, 8194, bf11, 1caf, 3a0d, 37b1, 37d7, acadia16_140u10, sigradi2013_41k, 1d93, 8c0c, 85a5, ecaade2014_206o53, 4d23, ecaade2015_301x65, ascaad2014_019j3, ecaade2017_170ww, 469f, ecaade2017_212gg, 7094, ecaade2015_130k26, fe55, 25c0, 9014, 0310, cb76, a14c, 65bd, 790a, sigradi2016_803aa, b1ce, 26af, 2137, 6d4c, ecaade2017_151bb, acadia14projects_539aw, caadria2017_041o13, ijac201614104x3, 41ef, dc6e, sigradi2015_3.221y4, sigradi2013_164, da2f, ecaade2017_203ee, b2e8, 1856, 00b8, a3bc, 00dc, 34ee, 91fc, 46bd, b404, 2fa3, 7096, ecaade2015_144b31, sigradi2013_397e, ecaade2015_247g56, 1267, ba6c, ascaad2014_028p7, acadia17_298dd, 1098, 726a, acadia14_43x, 2852, 7318, 50c9, a99e, caadria2016_579r24, caf2, ba94, dd7e, 6e29, 53cb, fb6e, 75a0, ecaade2016_216g55, c017, 7b87, ec67, aa7f, 4060, 3151, 4dba, ecaade2017_054ll, 5057, ecaade2014_079u18, ecaade2017_288x, caadria2017_016z6, acadia16_318n19, a3d0, 8dd5, 05f0, 4140, 2548, f996, 6f32, 01e0, 6c99, acadia17_62tt, caadria2015_124z19, 0ae8, b7a2, 10e2, sigradi2014_097l8, caadria2017_009y4, a106, 5170, 173b, 9b37, ijac201412401s3, e7cd, ecaade2017_051l, 2d1f, 9a45, 8218, 9b76, 3032, caadria2015_126o20, f561, 7a82, 9fab, f63b, 794e, 4ff7, e353, 0a1a, f172, 2a63, 688b, ac93, 9c37, 57ca, b12d, 627c, caadria2017_067n21, 20a8, d7c7, ecaade2016_bkot65, ijac201412206t4, sigradi2013_393m, 24d7, sigradi2016_534oo, 7872, 6295, 8eaf, 1d52, c484, baae, sigradi2013_189r, 72c0, edaf, caadria2016_197k9, sigradi2013_393p, 4b63, 1d80, acadia14_291am, sigradi2013_194i, afd8, 7791, 4d96, ecaade2014_214h54, ac16, 92a9, ascaad2016_031k12, f83e, 9d2c, 0981, f9af, a799, acadia14projects_33ao, acadia14projects_357an, 4985, 4b36, ecaade2016_166l47, b4f1, ac21, 5d08, c991, aa91, d326, 375d, 0b61, 1994, acadia17_296u, 5fbd, ijac201412303h9, ac58, 032c, c15e, 155a, ae41, ed50, 7dfa, ecaade2017_213i, 97a9, 1654, 2640, ca02, ecaade2016_222k57, 42cb, 5e77, c7a5, 10a0, b7ec, ecaade2016_073e21, ecaade2014_204b53, 1302, 98c1, 3d30, caadria2017_051i17, 959f, 6cf4, ecaade2015_194z40, a2e1, f489, c2d7, ed1c, b2c0, ecaade2014_044x10, sigradi2014_178h5, b3c2, sigradi2016_816yy, 15a7, ae92, 6caf, sigradi2016_764d, d34f, 5669, db5d, fa41, 6ae0, c01d, 7882, sigradi2016_690g, 97a7, 13c0, 9660, 449f, c75b, 5e4b, sigradi2015_10.220g20, 9614, d687, d8b5, ijac201614306z3, ecaade2016_228l61, ecaade2017_089bb, ijac201513206o9, efba, 5e5e, 4aa8, ascaad2016_035p13, acadia14_473al, acadia14_327d, 19ab, 99ee, 843e, sigradi2013_243a, 0bf1, 28fc, a313, af51, fb50, 469c, 90e2, d841, b4e5, 7821, acadia17_100r, bd3e, aeb7, 14ac, 2298, 3929, d704, 375f, ecaade2017_290ll, 6895, ijac201715102p, bac4, ec2e, adaf, a9d9, e4f5, 96eb, 22c2, b17c, 0457, 5077, b225, ecaade2014_072o18, d37d, 4171, d3eb, ascaad2016_040b16, acadia17_318r, 1d0d, 15a4, 0595, ac9e, acadia17_322j, eec4, b56b, 26a2, 4ba9, b65e, e9c9, e7f8, fed4, acadia15_161l6, ecaade2016_136k38, b535, 594c, 9bfe, acadia14projects_619w, 9a58, 6a6d, cbe3, 1fe4, 665c, ecaade2017_290ss, ecaade2017_079r, b9f0, 2b1b, 6334, bc20, 518e, 9d14, 2d19, ecaade2017_308hh, 318d, acadia17_520g, 3453, 8827, c721, 3ebb, a1a7, ecaade2014_146r33, c6f9, 189e, a66a, caadria2015_206n30, 5872, ccf0, ijac201412408w1, c202, 5fc2, 537c, 404d, 3de2, 62ec, f1e6, de51, 75e5, bac6, a627, 7331, e88b, aa67, ecaade2017_215ccr, 3d36, 79d8, 932d, 7388, sigradi2014_042t3, bccc, 03d4, 322c, f2d6, 5278, acadia16_62i4, 6f1d, efe2, 4b60, ec05, sigradi2015_12.297k28, 75a5, 3cf8, 0988, 745a, 23be, 87eb, ecaade2017_256aa, d5b8, c145, c0e1, d60d, a487, caadria2016_147l6, 4779, 049f, 5804, 6fbb, 5696, 4129, 8450, sigradi2014_345u8, e699, sigradi2014_042s3, ascaad2014_022e4, e591, a875, 1b2a, 1572, 7281, 4d83, 2410, 10c6, 0d05, 90aa, bb3d, 6898, acadia14projects_375m, 156c, 22f2, 2aad, cd96, a344, 316e, caadria2016_045b3, acadia16_342b20, e2e7, ecaade2017_174c, 94d8, 4b62, 5dbe, ijac201412203e2, 4efe, 6f1e, 94a9, a043, acadia15_137k5, 59ba, 2641, 3330, 3290, dc3d, c37c, ed87, 82cd, caadria2017_048u15, a142, c7d4, 67a0, sigradi2015_3.221r4, 65a5, f8c3, acadia17_349o, 7909, 9eaa, fdc3, df8e, 67ec, caadria2017_021g8, 3e36, acadia14_627ax, acadia14projects_609ao, b9b0, f039, acadia16_382e24, db09, ecaade2016_011s2, 6170, ecaade2016_046u12, 3a8c, caadria2016_321m14, c2a0, e260, a704, efcb, 81cc, 899b, cf0e, ada3, 2d67, f7d2, 763c, acadia14_463f, a73c, ijac201513104i3, ae5d, 4fd0, ascaad2016_018m7, 81c1, 5306, 07d0, 137a, ijac201513103u2, 8510, 7083, ab43, 2e3b, 4cdd, f2a7, sigradi2014_186a6, 0d68, bee9, sigradi2015_8.47l11, 3862, 92be, 1bfc, acadia17_274qq, eeb8, 97f4, 7d4d, 6833, sigradi2016_614t, ecaade2016_102g28, 1c65, caadria2016_819u34, acadia17_330ii, sigradi2015_8.41r10, aaae, 876d, acadia17_117w, feac, e918, ascaad2016_032s12, b07a, 6d4b, caadria2017_074m23, 3322, ca6d, eb46, ecaade2014_145f33, 02cf, ecaade2015_297f65, acadia14projects_291e, 96a1, ecaade2014_163w39, 01ef, 8feb, f030, ebf3, 60ea, caadria2017_107u28, f9f9, b293, ecaade2015_173g37, a64c, sigradi2014_345r8, e0fd, c36f, 0b3e, ecaade2016_190v50, 4435, 6b49, 6d11, acadia17_82xx, ba83, ed5c, 060c, d390, 9602, d3fe, ecaade2014_192x48, d06f, 4b05, acadia17_511b, 2813, bc47, 5697, 629e, eee1, f781, ce52, caadria2016_281i12, acadia16_106z7, d90e, 31af, e2f6, 9223, 88cb, 01c1, eb81, 94f4, eda3, d3c3, ecaade2015_227h50, d296, ecaade2017_006oo, d009, acadia17_542uu, acadia17_348i, 8e14, ecaade2015_138y27, ecaade2016_151k41, 4507, 3777, 9fa3, 14de, ecaade2017_248tt, dd2c, 6ff0, b45d, ecaade2017_175k, a571, 7896, eee2, 799b, 43ac, 9597, sigradi2015_sp_2.112m29, acadia14projects_709ap, 90c1, f033, acadia17_542ll, c18d, caadria2017_072c23, 554d, acadia14_375h, ecaade2014_225e58, 40ad, caadria2015_015b3, ecaade2015_241b55, c38c, ecaade2017_006kk, acadia17_464d, 188b, ebd5, ijac201513105b5, sigradi2016_443yy, 979d, 1ded, ecaade2016_047e13, 3bb5, e801, 0af9, 18a1, 096d, 1971, d782, 9b2d, c674, 744c, ascaad2016_005v2, 9a8f, acadia14projects_375b, ecaade2014_233r60, e9cd, 41e4, 8b92, 63e6, sigradi2013_155m, 9eeb, afa8, 1a77, ecaade2016_006w1, 4776, 4676, 7930, c1d2, acadia17_27t, 5254, 3bd4, sigradi2016_777mm, f636, 841a, ecaade2017_006ll, 385c, 959d, caea, 3ee3, ecaade2017_076dd, 7548, ecaade2015_301c66, ascaad2014_005p3, 0248, 1913, 6cb3, ecaade2017_042bb, sigradi2016_592t, 322a, ecaade2014_071a17, 41f3, sigradi2013_397b, caadria2016_579i24, 38ae, 5b63, e7b6, ecaade2017_169rr, 4e3f, 5d81, 6ebe, 661d, 55f8, 2a77, e359, 71cc, ecaade2016_068x17, d11c, ecbb, acadia14_453e, 32fe, ijac201513104r3, a35f, fa54, 60fb, acadia14projects_281t, sigradi2013_112e, ecaade2015_83j16, 1201, 6561, a894, b6de, 7364, 7646, ce77, 5edf, ad52, 30b6, 6707, c3d9, a176, f3a8, ecaade2017_033v, 24ed, dac6, 77d5, eb2c, 53bc, 5db1, acadia14_609ah, sigradi2014_164m4, 6603, ecaade2016_111n30, ecaade2016_110i30, 1abe, 5179, bf7a, 8595, sigradi2013_28p, 2bdc, 3318, 7f48, 2cce, a1af, c6d2, 7bfa, dd26, acadia17_598j, d1b2, 193f, aa17, aa25, 98d4, d6db, 52e0, e740, de67, ef0e, 5c95, 6384, 204b, a5b4, 03cb, 8e05, ecaade2015_202p44, ad48, cba5, acadia17_500ff, f2e1, 1ed0, 6338, 6bf5, cd92, 8138, f4f5, 2587, 779c, ascaad2016_044w17, 6fb4, cee3, 1fa6, 73ed, acadia14projects_365ag, 5e98, sigradi2015_6.327u8, ecaade2014_175r43, cf8c, de4a, acadia17_248o, cacb, 88cf, acadia16_106c8, 184c, 82ce, 3574, 72cf, fff9, 86f8, 79fd, 7f3d, d01b, 1a32, ba70, 7f54, 14c1, ecaade2017_033u, 2924, 264f, 5577, acadia14_579b, 47e0, be30, 0aa4, ijac201412403o5, 1f15, acadia15_357k15, 06a7, 4e93, acadia14projects_53m, 768e, 2a55, e1ce, ad7a, 15f5, 8d6c, 784d, acadia17_70hh, acadia17_512v, 91fa, cec5, e9f8, 916d, 9972, 37ba, 7bac, 2465, 14eb, 98e8, 6fc4, ac3c, caadria2016_045i3, caadria2015_209b32, d522, e68b, cfa3, 1e57, 5c6e, a8cb, 074d, ac17, f41b, 8b3a, ecaade2015_171k36, ijac201614308p5, a8f3, acadia14_609ar, 246d, 13b1, 2899, 03ef, 1207, ijac201614208c14, ecaade2017_109dd, 274c, 4983, sigradi2013_112, 1857, acadia14_619z, 75c5, 7b92, eac4, f24f, acadia14_463at, 64ca, 8448, 5162, 50bb, 1510, 5625, e4a0, 57ab, d1cf, 0cc0, a6bd, 9f52, acadia17_318b, 0990, f1b3, 6feb, ecaade2014_011w1, c2a2, 701e, af77, ef7d, 7911, acadia14_63ai, 49ff, f0f5, sigradi2016_360u, bafa, 7719, sigradi2013_41p, a0cb, 9414, ascaad2014_025p6, ecaade2015_55o10, 5070, 890a, 5a30, 8428, be78, da76, 7114, ecaade2017_254jj, 18fb, e66b, 22aa, 5c77, ecaade2014_156f38, c5a6, ecaade2015_101j20, 8a6a, 828a, a584, d5e8, 2317, acadia14projects_375ax, 8cb1, 231c, 82da, c445, 726b, 5adb, 518b, acadia16_214b14, b955, f569, f25f, f0a9, d77a, 1eae, caadria2017_147v38, 7eb1, 2f59, 2224, caadria2015_030d4, 7074, f784, ecaade2016_067b17, a58c, baa8, ec4f, 50b5, 8a31, eeea, c93c, 70dc, ecaade2016_106o29, caadria2015_218t33, 3a7a, 6c6d, ede7, 76b5, 47f7, acadia16_412z24, 3fa3, ijac201614105r5, 3ef6, 5e22, caadria2017_085b25, ecaade2016_mrtb66, 5a8e, acadia15_323u12, ecb2, 9699, 2d1b, b791, a49c, 667e, 9e8b, 6937, 7708, 00e5, c8c8, caadria2017_023v8, e000, ecaade2015_227a50, 3bdb, ecaade2017_133h, 4bad, 0b67, 2676, c196, edea, c6f1, 7d5b, 708a, 555b, 3236, e6e5, ecaade2017_215ww, cb24, 0085, 3efc, c1b0, ae67, acadia17_630l, ecaade2014_157z38, 598f, a57c, e4bf, 13c6, ac35, c156, 06cd, b387, cb61, ec6a, 135d, sigradi2014_103x8, 6e08, 2263, ijac201513105b4, ascaad2016_045y18, b9ba, 39de, c1f6, 02b8, ecaade2016_094m25, b7d2, ecaade2017_172ii, 26b3, ecaade2016_104x28, 27be, sigradi2013_366a, ijac201715202s, 0bf6, 096e, b76c, 25b2, 5e04, 580f, f2bf, 79d7, 5cc4, 7767, c9f2, 8306, 37c5, ecaade2016_162g44, c2b1, d78d, caadria2016_023m2, ascaad2016_017c7, caadria2017_074s23, 043d, acadia14_125af, a80a, 7fac, be4f, 8f33, 5808, 71df, 0e2f, 0e48, ecaade2014_067b16, sigradi2014_186w5, 754d, 1081, c628, 85e0, 76e2, 3b72, 4019, 4943, ecaade2014_052k13, 0257, e543, a827, 8e3d, 3d1a, ecaade2014_202k52, 49a8, 8944, acadia17_28dd, 3e5c, ecaade2017_309mm, 1188, 0e4e, 201a, 9fd9, 022d, ecaade2017_172gg, acadia14_601v, ecaade2016_087o24, 21e3, ascaad2014_014r8, 32f8, 6d82, 528e, c7c5, 314e, f324, 654f, ascaad2016_046o19, ecaade2015_227k50, 74c5, 2616, 67c6, 2fd3, acadia17_26i, ecaade2014_173z42, ecaade2017_203zz, 1031, 125f, d71d, ecaade2017_117p, 9f13, sigradi2014_136e2, 94cb, acadia17_464ss, 733e, 360a, a264, b7c2, 8a36, 2307, 6fda, caadria2017_149e39, 9f95, c2be, ecaade2016_166f47, ed82, 50d0, 3ce7, 31bd, ijac201614407c5, f459, a445, 564e, ecaade2017_277vv, 822f, f2b7, 5614, df69, 071e, e111, 0273, df09, ecaade2015_285h62, caab, c195, ecaade2016_046y12, e3e8, f554, acadia15_203g8, 37b2, caadria2016_105x4, acadia16_98m7, fc68, acadia14projects_101ak, f124, 15ad, sigradi2016_777ll, 763f, 0b7a, 5743, a730, ijac201412301u6, 699c, f067, sigradi2014_263w9, 743c, 57fb, 6db6, 18e4, 0943, caadria2015_206l30, 3b86, 94b1, ascaad2014_012r6, ijac201412305i2, ca6e, 9061, 7363, 7ea7, 5c0c, ecaade2014_233n60, 3dd4, 8116, fc21, 1342, eefe, 08a5, cbdf, acadia17_154oo, eb4a, 6b44, b147, 1d10, c857, 934d, 4ba5, db3c, c816, da99, 160b, 278d, 60a4, 7595, ea92, ecaade2016_011r2, d9b7, 0469, 4e6a, 46dd, a336, 96c0, ecaade2016_225v60, acadia15_357x15, d5ed, 68f2, 2350, b697, sigradi2014_045a4, cd5b, 008d, 4a49, ijac201412303w7, 50b9, 4b40, 094c, c8e9, 95d8, e83b, caadria2016_673y28, 0938, ee4e, c824, 31b7, b127, c907, c4f3, 242e, 3d22, sigradi2015_3.9a2, 998e, 66aa, acadia17_138yy, ecaade2014_149c35, defe, 58aa, sigradi2013_407g, ecaade2016_222t57, 8023, 2b82, ecaade2017_228x, c4da, a078, 76bf, 99d1, 32e8, edf0, 1b05, cdb7, f922, sigradi2016_559t, sigradi2014_041a3, 110a, 8b7f, acadia17_373k, d39e, f826, 475b, 8e46, cc2f, f8e2, 789d, 583e, 70ef, ff98, ascaad2016_033z12, 1691, ff3e, 559d, bfa1, ecaade2016_238m63, 09a7, 9e4a, 2d54, 033c, c950, 77ec, d6ac, cacc, ecaade2017_244pp, acadia17_413cc, a568, 2c37, cbda, 2962, cf14, ijac201614402x1, caadria2015_049e6, 9861, e218, b2f1, 2ba7, 3f09, 27ec, dab7, 6ff4, 93be, d27a, cec6, sigradi2016_479aa, 4696, 85c2, 4e07, ascaad2016_039v15, ecaade2015_55t10, ecaade2015_48l8, acadia17_318o, 7d30, e9a1, ecaade2014_111r25, 3965, 3d97, cdcd, 8aad, eb73, 2262, 845d, acadia14_257aa, 6a92, e519, 5567, 8530, dc80, ecaade2015_320r70, ecaade2017_033y, 2283, ecaade2017_027f, ecaade2016_130r36, 0889, ijac201715103c, ecaade2015_229i51, fe6c, acadia16_478d28, ecaade2014_121p27, 2c7c, cffa, 17fd, b624, caadria2017_040i12, a4c4, f921, b08a, 32bf, b326, ecca, ijac201614303u2, 15ac, 6768, 5e8a, sigradi2013_327t, acadia17_402d, cbed, 3cf5, ecaade2017_077b, sigradi2015_3.65z2, bb9e, 04b7, cfbe, 0734, c33f, 2f7b, e679, c868, 5747, sigradi2013_313, 1e88, 9bcf, 14ee, sigradi2013_359n, ecaade2016_164j46, 2cd3, a56a, 6638, 7676, 6198, a234, 9ebd, 1a99, f29a, sigradi2016_393ww, aa74, 0430, 0724, 8a47, 6e7a, 312c, 6c07, b947, 952e, fb6a, 96af, 8ef6, 7dc8, ascaad2014_001a1, 82dd, 2c99, 8531, 9caa, 3885, 4854, ee0b, acadia14_719s, sigradi2013_117t, a453, b37f, 48d4, ecaade2014_149e34, 5cd6, fbec, 6cda, d3f2, caadria2015_081p12, 7c8c, d7e4, 4e51, d400, 852a, c368, baff, bb3b, 1ff9, 1b3c, f95e, 1352, ecaade2017_199mm, f9c5, sigradi2015_8.186e13, 63e3, acadia15_57l2, 2497, dc31, 1242, 20cb, a7c3, f6d5, acadia16_124a9, 9ba7, eb47, 2c6c, 70a1, 78e2, ecaade2017_049a, ecaade2015_127w24, ecaade2017_211cc, efe9, sigradi2016_484m, acadia17_189vv, f405, 62dc, 1781, 77ab, 62be, 8072, ecaade2015_250b57, f52c, 56c6, cae7, ecaade2016_072s20, ed07, f721, f0e4, 7245, 101f, 98e4, 794d, 896c, 0ff1, 9e93, 0c97, e04e, ecaade2015_116d23, c95b, 5de7, b221, 7d78, fc4a, ecaade2016_140v39, ijac201412408o2, ecaade2016_162m44, 184f, 6bd0, 4ac4, ecaade2017_061i, ecaade2016_073u20, 8adc, 1d6b, acadia14_339ae, 39e4, f42b, 6646, ecaade2016_042u11, 05f2, 515b, 8470, da21, 6671, ijac201614208w12, 39c2, cb66, f925, f2cc, 987b, sigradi2013_117d, 0ab7, 66d4, 2f0b, 3715, c18a, 3605, 9592, ecaade2016_230p62, 3191, 0201, a52c, caadria2015_130z21, 92e9, 1c47, 7a25, 65bb, d341, 6c7c, ijac201715202gg, 8492, 2973, 753e, c2ed, d1d6, ijac201614305s3, caadria2015_090w14, 1246, acadia15_357o15, 4913, caadria2015_213e33, acadia14_655aj, acadia17_90tt, d47c, bf17, sigradi2013_41g, 2880, 4925, 27db, c7b6, 6459, acadia17_373n, c604, b5a9, ascaad2014_005b3, 3f5a, f6f1, ijac201412407x9, a8ba, c559, 9f7b, d3be, e980, d2cf, dd28, bcf9, de2b, 166b, ecaade2017_067aa, ee8a, e164, b145, acadia17_445n, 15c4, acadia17_231p, ecaade2017_057f, 9a0d, 3be6, ecaade2014_169o42, acadia15_185d7, ecaade2017_184hh, a1c1, e687, 68e2, dddb, 9b47, f88a, b19c, d60f, cff8, 1648, b7a9, 06bb, acadia17_324w, 71ee, 4317, ijac201614403d2, 4bf9, e427, caadria2017_142g37, 3f1b, d7b0, 3a83, ecaade2015_196s42, ab86, caadria2016_579j24, 42ac, eb18, 7339, 1a14, bbd3, ecaade2014_052e13, ecaade2014_201b52, f8d7, d28b, f513, c544, efb3, 52e3, 0eed, ecaade2014_176j44, 724a, 0280, 0182, 2f58, fe76, ecaade2013r_014e8, b3f7, acadia14projects_479g, 2df8, b823, caadria2017_124z32, cf72, d10f, 451d, cc16, 6f6f, ecaade2015_298m65, 7d81, 9206, 6e82, 26db, 0863, 840b, b4eb, be88, ecaade2017_116qq, 6880, a4a5, acadia14_473at, acadia14projects_43x, 5068, 42ae, 8447, a4ab, 0506, 1590, df02, sigradi2014_103a9, ecaade2017_143b, 1f7b, 9eab, 4c45, 4cf4, sigradi2014_329v6, 6dc8, caadria2017_096t26, fe04, 8c3d, fa44, e40b, 5f9d, 6372, 7748, acadia14_199ab, 08cd, 8e96, b995, 7e86, 8920, dc19, caadria2015_190l28, acadia17_38qq, 14a4, 01b4, 8e82, ac89, 8786, acadia14_189ax, 3874, ecaade2017_109ff, 73d5, acadia17_464zz, 9615, 1424, ecaade2017_011hh, 26c4, f6a5, 4be0, 0af2, 9dcb, acadia14projects_479av, a64d, caadria2017_115l30, 02e7, ecaade2016_105c29, 8555, 85e2, 4311, ecaade2015_205e45, ecaade2014_042s10, 1829, 560c, 18b6, fd64, 86eb, b19e, e57f, 08af, 9d02, 58b5, 1f6b, 11a2, 3924, 6dc5, 70b8, f1a0, cd06, 747e, acadia14projects_81o, 2bc7, e144, acadia14projects_517p, 9af1, b871, ecaade2014_224r57, a80f, e52b, 78aa, 94fc, 3b7c, 2458, ecaade2015_92j18, ecaade2014_066l15, 168f, 8444, 0f62, acadia14_661, 2a16, 2caf, acadia15_57z1, afdb, caadria2016_579t24, sigradi2013_194k, ecaade2017_053f, 2c9b, sigradi2016_385uu, 04e2, acadia15_203l8, 06ae, f008, 2a43, cf52, ecaade2016_037w9, ac9b, acadia17_330oo, ad9f, acadia14projects_549s, 38cd, b8e2, a478, sigradi2016_647pp, ascaad2014_017p1, acadia17_238uu, ecaade2017_jgop, f05c, d04c, 4002, 386a, cbb7, 2b6f, 42e3, ijac201614302f1, ecaade2017_021o, ascaad2014_029d8, 690d, 8a09, 98e2, 53ed, a0ba, 128e, 4729, 03f7, 4f4f, 1ce3, f8ca, d0a5, 94b7, 1522, ecaade2017_009dd, 1763, 28e3, 10bb, bcc8, acadia14projects_719e, dd3a, 3b13, b3f6, d111, acadia17_154bb, e19d, 745d, a189, 7927, e73c, ijac201412303z8, f915, 71ae, f6f9, 9491, cc27, acadia14projects_167ac, 2290, a710, cc84, caadria2016_713t30, 21ce, 3882, 37ff, de2c, ff78, 5f3b, 1538, 0342, acadia14projects_719n, caadria2017_030y10, 485e, a889, 6e4f, f56d, acadia14_619aj, 63a3, 58ac, ff89, ba9b, acadia17_522dd, eeb2, 7c49, ecaade2016_190u50, 1c38, 3e8f, 1eef, caadria2015_218w33, 5d62, 7bdd, sigradi2016_507ss, sigradi2014_213s7, 8d0e, a341, d134, ecaade2016_120k33, acadia17_480j, 0a7e, 9b6f, acadia15_407x17, b8ae, 830a, caadria2016_467s19, d5ec, ecaade2014_138z30, acadia14_539f, 4dbf, 2772, 3038, 40b4, ecaade2016_128j35, sigradi2014_128a1, sigradi2015_12.107i27, 3cf0, 8432, 19c3, 3147, 0578, 7ab9, 6524, 23ec, 24f6, 6824, b1a3, 2aeb, 56ee, 5cea, 6a91, f86c, 59ce, 8dd3, cf24, 17d4, f249, ecaade2017_032c, 6ce7, ecaade2017_133n, 5e82, acadia16_470j27, 8294, f562, 9524, b674, 2639, 30a6, 8be8, 8fe7, 6615, sigradi2016_512d, ecaade2015_237j54, ea43, 13b5, b5a0, b28e, ecaade2015_285m62, b6c3, 32f9, a911, ascaad2016_030c12, 62b1, ijac201614405o3, 3d9c, ba7b, 9332, 1bc7, 51d6, acadia14_101r, acadia14_145ak, 0481, ecaade2017_170e, 504b, 6182, sigradi2016_510ww, a49b, 7153, 361f, 57fc, 344d, bf5e, a9a3, ca08, a37c, 2834, eef4, fbb4, ascaad2016_042t16, a5a1, ijac201614307j4, a7c8, c2ea, acadia17_374bb, 777f, b5a4, c65f, 692c, c6d1, acadia17_189ss, ecaade2017_089dd, ecaade2015_73e14, acadia17_358bb, 8481, 1bdf, de07, 2758, 6ae3, 9ddf, 8667, 579d, 1105, 1c15, 9980, 4024, caadria2016_023s2, 00c5, a50f, 3bc7, 2bc2, 11af, ijac201513301z9, 794a, acadia15_323g13, ecaade2013r_008s5, 2152, 8379, ecaade2015_327g71, f403, 7dc2, sigradi2015_6.387g9, 7a86, 192e, sigradi2015_8.328k15, 38a3, 6e66, 6f6a, f538, da68, ecaade2015_230f52, 4f44, 3eba, 76a6, ce63, 4683, 8edd, b901, ecaade2016_104y28, 7af9, 6dd6, 9262, eac6, 94ad, 7b03, ecaade2016_tkop66, ab37, 0d5f, 09c7, 9c82, cf7e, 29da, 766f, 7b65, c3fd, 17f2, 4d4b, feec, e864, ba12, ecaade2017_032d, a145, ecaade2015_21u3, 9f9c, c9c7, e163, dde1, 2b57, ad69, a8e4, b3e4, ascaad2014_029s8, 8514, 720a, 2014, sigradi2013_200d, 0a7a, ecaade2017_017t, e06e, acadia14_619av, acadia15_483z21, 54ac, ascaad2014_034l1, ascaad2014_029y7, ecaade2017_094r, 6cc4, aa28, 9274, 79f8, 3e2e, ab99, 8d99, d1f0, ed0b, 18d1, c475, f6e7, df70, ad56, ascaad2016_012t5, caadria2017_048j16, sigradi2014_082t7, d1fb, 77f2, 659e, 6307, 407c, 0539, e3cd, 09ff, 1a49, 5b55, 22b0, 92df, 9b69, 76c0, fa4b, ijac201614201v6, ascaad2016_028p11, 47f6, 0cb3, ascaad2014_009d5, 5bff, 004f, ec0c, 11ca, 7799, sigradi2014_189n6, 87c9, 0e3e, acadia17_678nn, f159, ecaade2014_044l11, 4ad0, d7b7, 71da, 7c0d, 6301, 587e, c2fc, 7240, cb84, f2d1, cd58, sigradi2013_405v, 2b4b, 9726, ecaade2015_334u72, d8ef, 85d0, acc8, 16d7, 6771, ccb3, e252, 716b, 2e1e, ecaade2016_074j21, 286a, e62d, 73e4, sigradi2015_10.7l18, 0b3a, ascaad2014_014l8, 3964, 8b06, acadia14projects_199ar, 7c2e, ecaade2017_017h, sigradi2016_814qq, ca90, caadria2016_507t21, 12e5, sigradi2013_259i, dc49, 49c8, 2e57, 60e5, ecaade2016_032s8, 3d69, 2423, a4b4, 537b, 6838, fdc0, ecaade2016_222h57, 94e6, ed71, c2bf, abd2, 9268, caadria2016_477c20, sigradi2016_690a, 038c, acadia14projects_497t, c655, 9c6b, b5b5, 075d, 07e3, b718, a07c, 93da, 2b59, d2a6, ecaade2017_109jj, 43e1, ecaade2014_198r51, c26b, ecaade2014_184m46, acadia14_153au, acadia17_542nn, dc53, ecaade2015_193x39, 6af6, fcf9, 1bbc, bb29, 5b19, 52f9, ecaade2017_277ww, b027, 92b4, 0f13, sigradi2013_280r, 8b8a, dbd8, caadria2016_013w1, 4037, 9675, 48be, 4ef4, fd40, fda6, 0e64, 6c01, ijac201412408g2, e4d0, a9b4, ef04, ecaade2017_290pp, dc2d, ijac201614407p4, sigradi2015_4.52l6, acadia14_589k, ecaade2016_243a65, c6d3, ef34, 2f11, ecaade2016_191g51, caadria2017_031f11, ecaade2015_144g31, 278c, ascaad2016_035t13, c9c4, c0a0, 2646, f7d9, 51f8, ae5b, ijac201513105u4, 5ba2, b889, f960, ecaade2015_22t4, f29e, e997, 0d46, acadia17_520i, f500, 1d45, 076e, 554c, ijac201412305r2, 0566, 6d5d, sigradi2015_3.209b4, 1d8b, 734c, sigradi2016_483jj, ecaade2016_230m61, 2f98, 0489, 9b2f, eb7e, 4587, 9349, 697f, c011, 711b, 754f, bf14, ecaade2017_019ww, 7701, a270, 7452, e6e6, a61b, 5dc9, b796, 0af1, 2bce, 0ca3, f007, 476b, a3f9, acadia14_333au, acadia17_50oo, caadria2016_809g34, 0c23, c4a3, acadia17_318j, 238a, 2337, acadia15_274n11, fd4c, 340a, caadria2016_229z10, acadia17_390gg, a89c, 5fe4, acadia17_82f, acadia17_414ii, 8475, acadia14_189am, ecaade2014_100h23, ecaade2014_108f24, c4e5, f849, d35a, aef8, caadria2015_108z16, 5692, 9969, sigradi2016_381k, 0817, acadia14_619v, 4e9a, 6b03, bccd, c54e, 1177, 2193, bd0d, 98b2, ecaade2016_221r56, a430, a0c1, 9830, acadia14projects_281u, 3635, d0f0, caadria2017_069e22, cd9b, bb3e, acadia14projects_365am, c420, f505, 2bc6, acadia17_178cc, 05a3, 7902, 9f64, 8a7d, 41fd, ad9b, ecaade2016_067j16, 21a4, ac62, 2878, d622, acadia17_500mm, 5229, 98e3, ee47, acadia17_403j, 56c9, ecaade2016_040s10, f782, 27b0, ecd9, sigradi2016_732u, sigradi2015_10.250j20, 8f6d, aad8, ijac201614402v1, ecaade2015_21d4, 378d, b01e, acadia14_487h, 4b10, ab4b, sigradi2013_215c, 5994, ecaade2015_35w6, e9a8, acadia15_195e8, 014d, 76be, e5a6, 9836, ijac201715204v, 4647, 7b50, ecaade2017_199yy, ecaade2016_mrtn66, 8611, sigradi2016_592w, 06f1, 365c, 1e9a, a15c, sigradi2014_279y2, 741e, caadria2016_445x18, 67b1, 2068, 0260, 7741, a05e, 4582, 101e, cdfa, ed78, 3df8, 2c9a, 2b6d, e751, acadia17_162s, f8cd, 842c, ijac201715106ii, sigradi2015_sp_2.112e29, 5b1b, ffd5, d12e, f478, 22e6, afdc, ecaade2015_61c12, 6e73, a6ef, 2c42, ijac201412401p3, 3d87, 05aa, ijac201715204w, 1772, 31df, 7891, 6fa7, fb46, 41f7, f873, ecaade2014_140c32, 8679, ecaade2014_084z19, 2c38, ba3c, 637d, d80b, 67fe, acadia14projects_661c, ecaade2017_143c, sigradi2014_075a7, acadia17_91i, cbbb, a009, 0bec, ddfd, ecaade2015_207p46, b16c, e529, bb07, ecaade2017_254rr, 83cd, sigradi2014_291n4, 5be4, 07f7, 9c3e, befe, ecaade2016_210f54, dd93, ecaade2017_215bbr, 9e27, 870d, 72ae, caadria2015_237j35, 9197, 47a7, 0087, 7774, 0b8a, 9796, 626c, bca6, 84e1, dd88, 8e21, ecaade2017_077d, ecaade2016_ws-foldings68, 5fc3, 8f72, 1d85, caadria2017_096l26, caadria2015_203j29, 20ad, 8001, acadia17_188x, 1b3f, e332, c567, bf77, ascaad2014_007x3, e846, ascaad2016_056g22, 3d94, ecaade2014_016i4, e0ff, 9314, ecaade2016_190s50, e165, acadia14_719o, 1718, 4429, 8f1d, 8cae, 0cf9, 1cb2, 8f1c, 1543, 4856, acadia17_670xx, acadia14projects_43aa, acadia16_344k20, 4c05, 6bb2, 0371, 3023, ece2, acadia15_95f3, edad, f1f0, 37e9, ecaade2014_145l33, 9170, ecaade2015_221w48, c33e, 0dab, a04b, 983c, 202c, 5b49, c0bb, caadria2016_569h24, 27ce, ecaade2015_138v26, acadia14projects_619ap, 8c97, ijac201715106ee, 85c8, caadria2015_208h31, 20b8, 9357, acadia14projects_719h, ecaade2014_237f61, 31eb, acadia14projects_375az, 0d5b, 8309, ecaade2015_114m22, ecaade2015_158k33, sigradi2016_399b, e9e5, ascaad2014_008v4, f54d, a3c7, caadria2015_130l21, acadia17_542kk, dfa3, caadria2015_064m7, c3f1, 91e4, dbd4, ccb5, 4e10, caadria2015_218x33, 1c2f, b37c, 1b5e, d74d, 99c2, 5684, 8d9e, afd3, 2b43, ecaade2016_127a35, bfba, b343, d5fa, c962, 8888, 3010, 6a1a, baf2, sigradi2013_401n, 111b, 7ec1, 13eb, acadia17_82d, 42a3, 3a7b, ab39, ecaade2013r_020m10, 5d1d, ab09, ecaade2015_164u34, e4cf, c056, c469, 01ad, 3296, 8ae3, 5532, 6ed1, 819a, d215, acadia16_224b15, f861, de4d, 9d94, 102a, 077c, sigradi2013_30v, 378e, sigradi2014_015i1, caadria2015_114k18, 9ce5, acadia17_231y, ad00, ac8d, acadia17_59m, ecaade2016_147t40, 37ec, c227, 4713, 1908, 618e, 8022, 1515, acadia16_34e3, ecaade2017_274z, ecaade2015_318z69, 497c, 9808, 46be, ijac201513205j8, 39db, 25c5, ecaade2017_146ff, ecaade2014_010h1, ascaad2014_007g4, 7ccc, 32af, ijac201412303i8, ecaade2014_159j39, e309, 58a1, 8e02, 3a82, 833a, f3fb, d042, 3663, 73fe, acadia14projects_317x, 4f10, 336d, 61f0, 8f32, f579, 5b57, b96c, ca3c, 851f, ecaade2017_269c, 079f, 7448, 5053, sigradi2016_816uu, 2436, 0d66, 26d7, 2173, 3dd6, ca11, 8c8b, sigradi2015_12.215n27, caadria2017_051o17, bc29, 8d57, 35a6, acadia17_358hh, 0e9f, dba5, 12f3, 03a1, 8dfa, ddfa, cb39, ecaade2015_217h48, 12d0, bf36, 42f9, ecaade2016_190t50, 7f47, sigradi2016_732g, acadia15_47a1, a5bb, bb18, b2eb, f3ee, b8ea, c372, acadia15_469m20, db03, 4480, 29ff, ff4a, 40f2, ecaade2014_143t32, 8435, e02a, acadia15_263t10, 58c1, 7fb4, dca6, 858d, acadia17_358pp, f838, ecaade2017_274w, adfb, 4be6, c22f, ecaade2015_306h67, caadria2017_051m17, 03c7, 126e, dcd9, b9b3, 1e6a, 4f5d, 61ff, 5d93, a9a2, 9fb7, eca9, sigradi2015_6.42y7, 8ae5, 0e88, a161, acadia17_640vv, 8c84, 2b49, 771e, ed60, c51c, acadia17_570ff, ecaade2014_157x38, ecaade2015_227r50, sigradi2016_421xx, cd7b, 7efa, 6d43, 5f14, b8b5, 772c, 2c43, sigradi2016_655j, 0ad1, acadia15_323l13, 26c1, ecaade2015_101d20, ijac201513101c1, a84b, 8708, d945, 66e8, a20b, 303e, d4ff, 5c1d, db76, a426, 857e, caadria2017_070h22, adcf, 95ec, 2ebd, 13a9, 7c58, 6cd9, 5849, d308, ecaade2014_138g30, b497, 5600, d936, f887, 45ca, 4b92, 6dd0, 08a7, 8e26, 33db, ecaade2015_280a61, e6fa, c99a, 5ac8, bfcc, ascaad2016_047v19, 6e8b, 27c6, 9f00, ecaade2017_046c, 2847, 07de, 067b, 1c35, 371e, 3956, a780, 84af, 16e0, 9051, e669, 2905, c345, ecaade2015_59v10, d67d, bb78, b6dd, caadria2017_129x34, 77cb, b4ac, 97d4, 6949, 44cc, 8c70, acadia17_358nn, 49d9, c35f, 9e8e, bbd9, ecaade2016_132z37, 8360, 0509, 7cea, 6251, sigradi2013_100b, daa3, 874b, 494c, ca3e, e325, b3fc, acadia14projects_681aj, a2aa, ff01, b262, fdc4, a917, e433, 9849, 72d8, d234, a447, acadia17_366n, cced, 5a56, 28e6, 407f, caadria2015_156l24, 672c, 8f43, 13cb, 3c40, d615, d603, afbc, ecaade2017_101v, 270a, b152, 8ede, bc04, 54c8, e189, 1ea0, 972e, 57d9, f271, 7d57, 44a0, 089a, sigradi2013_10e, sigradi2014_097o8, cd57, fa9b, 2820, ec68, ddf0, 3b5c, ecaade2017_124aa, c29e, 6cd8, 116b, 9dbd, 8775, ecaade2016_118h32, 1029, 160f, 9089, a465, 5871, 5cc7, caadria2016_745g32, ijac201513103v2, b070, 4b84, acadia17_212mm, 22ec, 1f33, 0b8b, acadia16_352d22, ecaade2015_53b9, 5d54, 93dd, 4f9c, 0cea, aa1f, 6e16, b89e, ecaade2017_006y, b555, 876c, 7de9, c23e, sigradi2013_271p, dc88, 4c97, 8248, 1fa5, 3021, 6818, 4ff8, 17a3, ec5e, sigradi2014_123t9, b009, 4e33, 167f, 84ea, 8b05, 8213, 312b, 19ac, 6d17, 414a, a333, a54f, 5dc3, ecaade2015_18d3, 6398, sigradi2013_268, cde2, ecaade2017_230nn, sigradi2016_695z, c1a2, 9549, db7f, 5367, sigradi2016_364nn, 8d29, acadia17_349n, 7451, 42b8, 00f6, 1354, f602, ascaad2016_017e7, fd4b, d11e, b1fb, 89fc, d208, ecaade2016_225g61, ca03, 8d02, 06ad, 252f, 17c9, ijac201513202h6, c93a, a0d8, acadia14_339ac, f614, acadia17_221ll, sigradi2013_386a, 2686, ijac201513303u11, 1e04, 40f5, 7456, caadria2016_177b8, e696, 7514, ed26, cbb9, 4f14, ecaade2017_101cc, 4f16, b529, a147, b212, 9fc5, edb6, ecaade2017_027xx, caadria2015_090p14, 2f02, caadria2015_111h17, ecaade2016_065a16, ecaade2017_203bb, 3294, caadria2015_064z7, 003d, 88df, 00ef, acadia15_173p6, ijac201614102b2, d0a2, 5f5a, c346, ijac201614203o8, 48bc, 87b6, a83a, 3f38, caadria2017_015h5, e873, 38f8, a1da, 5936, acadia14projects_43ai, 37a8, c56a, acadia14projects_237au, 3ff8, aea2, 94db, ecaade2016_043w11, 3697, 2a52, ee53, ecaade2017_032n, ijac201513104j3, 9603, a175, ecaade2015_61o12, 69fb, be51, d7aa, sigradi2016_809vv, fe88, caadria2017_124n33, ecaade2015_248v56, 8dd1, ecaade2014_055v13, bc41, 58dc, 7253, 055a, d975, 03d5, b093, 6518, 1254, 3fa2, sigradi2016_490x, d781, c14b, 2621, 4f78, 7fef, d3ff, ecaade2015_144c31, a427, b972, 269b, bbeb, 64ab, ascaad2014_014s8, efbe, 87b9, c4cf, e32d, 058b, caadria2016_187x8, ijac201614102p2, 24bc, 8b27, ee63, 71cd, sigradi2013_28i, 68a2, sigradi2015_10.307m21, 3c66, b215, 2567, df5e, eb8e, 4490, baa9, b604, fdbb, c731, 95a5, a021, 6a30, sigradi2013_275a, 2c01, 65a2, 876f, 20d8, ecaade2016_011z2, 806e, bfac, 82e0, 48eb, 7a9f, 57c6, ecaade2016_084i24, 2e31, acadia14_647ax, cdea, 3bb9, 1fd8, 10b3, f708, 964d, b5d7, ecaade2015_195j41, ebb0, 9d73, 0b28, ce4d, 26f9, 2009, 456a, 5ea4, c51d, 9f3b, 5f2c, d840, ecaade2016_026t7, 90ba, 200f, f4a0, 7213, a95a, 518a, 48aa, 4c14, 18a4, 1ed3, e916, b315, 4ddf, c0c9, cbf0, 5f6d, 7d00, 6d4e, ecaade2017_105hh, ea05, acadia14projects_473an, b384, 8487, sigradi2016_571uu, ecaade2017_117dd, 37fa, 8112, 6b46, 52f0, a0b0, ascaad2014_034m1, 82ea, 9e30, 04d4, ecaade2015_318r69, c582, 228b, 64e9, ascaad2016_015p6, ecaade2017_288kk, acadia17_608z, f8fb, 71f3, caadria2015_012b2, 3940, af85, e2ce, 0785, 89a3, acadia14_699i, 2e7f, 23d7, e20c, 0628, acadia17_590a, af1c, 04a3, 111e, 67fb, 19be, b6ee, 5667, ecaade2015_319c70, f54e, ecaade2015_230i52, accc, 5069, 743e, c105, ecaade2017_056b, 01b0, 2203, ecaade2016_224c60, 8027, ecaade2017_046zz, a428, ecaade2015_172c37, 056d, e7bc, acadia17_238ss, ecaade2017_048dd, c78f, 0aae, 15a3, acadia14_579f, ecaade2017_256mm, 9b89, 9bdc, da52, a645, 5ef1, 8223, acadia17_640pp, sigradi2013_429f, 33e1, c0f2, acadia16_62v4, 9a86, acadia17_350oo, 7149, 31f0, 6a1f, 008b, acadia14projects_619an, 558d, sigradi2013_347v, 5898, acadia17_37kk, fa07, 89dd, fbbb, ecaade2015_180v38, 917c, 1628, 36fe, 207d, ecaade2017_291p, 9ae8, da50, 0dde, 1ff5, 18e3, 6a03, 9576, e048, 1b93, 939d, caadria2017_142u36, b7a0, 527f, b3de, e845, ecaade2015_170z35, 8631, 305b, baf6, 4747, 94d3, 5bc0, 03bc, 6758, 556a, ebdd, 4ab9, 55ef, 84d9, c344, 0dd3, 60d1, aaca, ecaade2017_089ff, 3d45, 573f, sigradi2015_9.141a16, ecaade2017_122kk, 03f5, acadia17_366s, ecaade2014_018o4, 0a8b, f64b, 72a2, 0353, ecaade2017_253n, 7474, 9801, b749, 59c5, 7a60, 0f8d, 2917, 7736, 1395, ecaade2015_77y14, e73e, 2b02, acadia17_598h, 8229, ijac201412201p1, 8f98, sigradi2013_200e, 5196, 59aa, caadria2017_057w19, 6474, 21e4, 67c0, c39e, a6eb, ijac201412403z6, ascaad2014_014t7, 2577, 95fe, ijac201412301m6, 3036, 9f8d, 2288, 72e8, d64b, 6397, b123, 4ca3, ecaade2015_138l29, acadia17_392i, 7b60, 99cb, d5cd, 6d35, 6152, a3b8, d256, d39d, 794f, a9bd, 1f11, 14fd, acadia17_296v, acadia16_12h1, 7ee4, acadia17_212ll, 3912, b5f1, 7f9e, ccea, 3ea2, b3f3, caadria2015_208o31, 20f5, ecaade2015_116m23, sigradi2014_047n4, 2dec, caadria2016_013y1, ecaade2015_73y13, 2d7c, 9c40, 3bf5, 14bf, ecaade2016_127d35, ascaad2014_026g7, acadia14projects_671r, 9cb7, 610b, 5b5a, 9627, 73dc, ecaade2014_149f35, ecaade2015_287k63, ecaade2016_170s48, sigradi2013_400v, ecaade2016_068f18, acadia16_196e13, 1e22, ce86, acadia17_170i, ecaade2015_261l58, bf91, 78d3, eb27, 3adf, ecaade2017_008k, caadria2016_819x34, ec81, acadia17_348h, 804a, 4891, f574, b063, 211c, sigradi2014_045e4, 55df, 6cae, 2d0b, ascaad2014_018x1, a665, 217a, f617, sigradi2016_443zz, sigradi2013_101, 28ad, 53af, 4020, 140e, c1d7, 4a4d, sigradi2014_036r2, 7454, bcb7, caadria2016_549p23, caadria2016_611s25, ca5d, c8b1, 491f, fd54, f07b, ec87, 9116, sigradi2013_62u, sigradi2016_360y, 99ab, ecaade2017_130uu, 129a, ecaade2016_197x51, ecaade2017_071xx, 145a, sigradi2016_546h, 6583, cb46, 908a, 2635, 1770, 77e8, ce97, 93d3, ijac201513201z5, ecaade2015_225o49, 7323, 14a0, 0c60, 4b26, 5cc6, 51d8, 6f74, acadia16_352t21, b72d, 1735, acadia15_497o22, ecaade2015_319j70, c284, 1703, 8258, ff41, 8197, 8cb2, 027e, ecaade2017_173oo, 156d, d9ba, ecaade2015_53x9, 1239, fa6a, 142c, 4520, 2ae0, 96a4, caadria2017_101f27, 8fca, d7bd, 712b, 6333, ef25, ab41, 38cf, a256, d924, ijac201513205r8, 0f84, ecaade2014_191u48, fe61, acadia17_349p, f36c, 08a0, bf28, 9dc8, 91c1, 0287, 6c53, a4d4, 3d59, dc7d, 8881, c8e6, d237, acadia17_455ee, 95ed, caadria2017_017m7, 8158, caadria2017_003r1, 7ef4, sigradi2016_441jj, d108, 125d, 6d34, 28aa, ecaade2015_59m11, ea26, c16f, d5a7, ecaade2016_018b5, 5915, 43d6, 1b3e, 1311, ecaade2017_059jj, acadia17_520m, 47c8, sigradi2013_41j, sigradi2014_032k2, 8d4e, ecaade2016_006k1, 7c2f, 5390, 3b56, ijac201614103n3, acadia17_222h, acadia17_89r, sigradi2016_407s, acadia15_57g2, f2ea, 0ce6, 7234, bbe7, 4ca9, 3eeb, 5ea1, 07e8, 4a20, caadria2015_226u34, b64a, sigradi2016_710aa, 2cf0, 15ae, 76bb, 0887, f743, 7e81, 9391, ascaad2016_020z7, efa3, acadia17_491aa, 0706, 4c64, c236, ecaade2017_288cc, 488b, 0992, 79ef, b6ae, 748c, acadia15_57k2, 0397, ijac201715102q, sigradi2015_9.152w16, b279, b4fc, sigradi2016_590g, sigradi2013_267b, caadria2015_086o13, 9db0, befa, caadria2016_569g24, 1138, ecaade2015_100v19, acadia16_362k22, c1f5, acadia17_630g, 08cc, 384a, 2922, 9a6d, fefa, caadria2015_111n17, fa0d, 114c, 996d, 5c5f, 7a13, bf39, d8e1, faeb, e39d, 03b0, ecaade2015_33b6, 882b, db71, acadia14_671t, 321b, 4e36, acadia14projects_347an, e03b, b30d, e41b, 271a, bd99, dc1c, 1040, 3b36, a52e, d789, acadia15_223d9, ecaade2015_21k4, 6bc4, 8ebe, b4b4, e531, a815, d31f, 1a58, a50a, ab57, adf4, 44dc, acadia15_343n14, 526c, acadia17_350x, ecaade2017_112zz, 70b3, b325, 3cbe, 7420, abdd, dce3, 4098, ebda, 29a5, 31c0, 5879, 7b4c, 1b0f, b031, ecaade2014_049w11, bc6b, ijac201614307z4, acadia17_82gg, bf2a, e893, 8b7b, a689, sigradi2014_041g3, 47a4, 1bd4, acadia14projects_71v, 0b73, 32dd, a5a5, 9ee5, ecaade2017_124y, 2f01, 25fa, sigradi2014_097n8, 4c53, ab96, 04bc, b541, 37a7, 6da8, d659, 83e1, bf52, acadia14_53s, b273, 80cc, 07e5, f206, 1aca, af88, 458d, 00fc, 3235, fbf9, 9046, 030c, sigradi2016_817o, 35bd, ecaade2016_123v33, bab3, acadia17_62rr, 261d, 17b5, d998, 2954, f503, 7347, 0268, acadia16_106g8, af20, 24ad, d13b, 71c4, 2a07, acadia14_33ag, cf3f, ecaade2015_309z67, 1f06, 569b, c3b2, 91d4, d47f, c4b5, d854, caadria2016_363e16, d064, 87f1, 8e57, 80de, e45b, a93f, e902, 1bd7, e3f2, 4ea0, ecaade2015_314n68, de6f, 8ce5, 54ad, acadia14projects_565ae, 6a87, ecaade2016_154r42, 9e26, 9e00, acd4, e59c, ascaad2016_002l1, 5c5d, caadria2015_081h12, caadria2016_435l18, ascaad2016_012n5, 8a67, 4047, d310, fe11, da7f, acadia14_435ak, ecaade2014_163c40, 2170, 60e4, 6511, ecaade2016_043b12, 3fc9, sigradi2013_389k, b469, a755, ecaade2017_101y, 6f56, acadia16_140w10, 20fe, be2e, 9213, sigradi2016_443vv, 7132, ecaade2015_225j49, b9d3, sigradi2016_369d, b1c2, acadia17_163aa, 3f5e, acadia14_427an, 8c9b, 04cf, 3eb6, b166, 8d15, caadria2016_601c25, sigradi2014_266c2, ecaade2017_256u, 431f, 7ef7, c1f3, acadia14_291an, sigradi2013_112d, sigradi2015_11.166f26, 37e7, febb, 3e1b, 0ac4, ecaade2015_138n27, 8f92, b7ab, efcd, 15a2, f0cc, ijac201715101i, e344, ecaade2017_148oo, 3c9e, acadia14projects_473as, 1ec5, 1447, 305a, 7335, 08d5, 345b, 10d5, 7fdf, sigradi2015_10.74n18, 2bda, acadia17_366y, ijac201715105n, c7db, 2b71, a5b1, 9a39, 1a8e, acadia17_50rr, 7f85, 98da, 457d, 62b2, 975c, d6d5, ca9e, afbf, 6cea, 669b, 2d0f, 17c7, 7159, 863c, 3507, c8ff, 84c0, 5b89, 732e, 7a44, e855, 7abb, 6255, sigradi2016_455c, 3e66, 4309, 3044, ecaade2017_067q, 7ce8, d50e, c331, 91c7, d7f7, 3b08, ecaade2015_230d52, caadria2015_226c35, 46ec, caadria2015_124b20, 4393, f016, ascaad2014_018b2, ecaade2016_007h2, acadia17_482y, e37c, 76c1, 74c2, ecaade2015_53u8, b720, 7f40, e959, 4377, cc86, 4e25, 46b2, d236, ecaade2017_031nn, 8a48, 25d8, ecaade2017_144aa, f7eb, e08e, 3b0e, acadia17_669r, b9ae, 4aca, 9553, 08ec, 0a00, ascaad2016_022n9, caadria2017_147w38, aa3b, bda7, 9003, acadia17_231k, b4d5, sigradi2016_602d, d087, 9373, cb62, ecaade2017_003l, cc96, ascaad2016_041j16, 0bea, e7b2, 5767, cdec, 42a0, sigradi2014_080m7, bcb2, caadria2016_819j34, acadia15_483m21, 17e8, a769, 2412, 775f, 3a8a, acadia17_290k, f3bf, acadia17_211k, de3a, 2e46, 4e91, 1da7, 340d, acadia15_443y18, acadia14projects_219e, 970f, 29d9, 4fdc, c675, 3846, 28bd, 4579, caadria2017_055n18, ecaade2017_071qq, b750, 722e, 6795, acadia16_382u23, 8a26, sigradi2015_8.186v12, 8339, ab71, 6e9f, ascaad2016_048e20, 1507, f7ce, 5923, 954c, 59c7, 3d65, 5643, b69e, 2d72, a6e8, b439, ecaade2016_ws-dleadh68, 4b03, ea0f, b116, 489b, ec3c, c6f7, 06c0, ae9b, b1b2, da27, 47b9, a03d, 903e, c728, 4132, acadia14_389d, acadia17_512p, acadia17_658xx, acadia17_678w, 279a, 1889, 20e8, 27f6, acadia14_435aw, b581, 25de, 7b42, 4d56, f25c, ecfb, 6c5e, a1b4, b838, 072c, ecaade2016_027w7, b3df, d2e4, 37eb, f4ee, 5418, 9dd7, b422, acadia14projects_609au, 4cda, 12cc, ecaade2017_109hh, 6943, 7d34, 37a2, f380, a3e0, ijac201614105c5, 5e06, 9a05, ecaade2014_100f23, 6ad3, 4411, 14f1, 2993, caadria2016_851b36, acadia16_342c20, 0d17, bcf0, 3f5d, 431c, ijac201412402y4, c099, 9153, acadia14projects_463g, ac65, b8de, caadria2017_031g11, b0b1, 19a5, bd98, 6569, b52e, 5d64, 72, 5d55, 1bdd, 7359, 6664, 855d, sigradi2014_063z5, ecaade2016_224t59, dc6a, 2df7, a603, acadia16_298g18, 5520, 6164, df78, 4db5, 4862, ecaade2013r_001n1, b923, 0568, 40d0, ad73, ea82, 9db5, 961a, cd6f, 2279, ce4e, 17bb, e8c1, e7b8, de02, 8087, sigradi2015_10.138y18, sigradi2015_sp_8.326v30, 98af, 548f, cbd1, da2c, sigradi2016_449mm, ae9d, 5465, c01f, 65b3, 94fb, 9466, f16e, cb7a, 67ab, c8f6, c2d8, dd33, b44a, ef2b, 8502, ijac201614405c4, caadria2017_145b38, 4803, 0a3c, d74e, 2778, 1dd0, f92a, f235, 7528, bbe6, 1613, 0c7e, 2764, d129, 6ba0, eacc, acadia17_520s, acadia17_154pp, ffec, 0527, ddb2, c4df, ecaade2017_212ff, 6350, 05a4, 8a76, 26c7, 4980, a667, ebe7, ijac201412204k3, 2991, 37ab, acadia14projects_33al, 113e, ascaad2014_019k3, acadia17_100o, fa16, c685, ascaad2014_003r1, b6ed, 3b09, sigradi2013_194h, c470, 5cb2, 3a55, ec34, f1f7, ecaade2015_53s9, 417b, 4b04, f117, 3139, 1808, fd41, 5c70, sigradi2013_421h, sigradi2015_2.213v1, 6f1b, sigradi2015_6.327t8, b4b2, 47f1, e4d9, ac44, 2119, ijac201614208r13, ecaade2015_77x14, ecaade2016_037b10, e31f, 16f1, 2ab4, 40b7, 14a1, a5d6, ba6b, acadia14_523at, acadia14projects_619ab, c2f7, ba88, sigradi2016_815z, dcb9, eb15, a30a, sigradi2013_28, 3402, b4a6, beef, a63e, 1d51, 399d, ijac201715202aa, 7cc9, b878, e775, caadria2016_579o24, 8302, dce2, ecaade2014_153i37, acadia14projects_167aa, 35a7, 0510, caadria2016_693e30, e2cd, c519, 81d6, cebe, d4f7, caadria2017_046m14, a630, acadia14projects_63ab, 890e, ecaade2014_057k14, 4ce5, 4f6e, ecaade2016_223g59, ecaade2014_143p32, 9e2f, 32ea, c819, eb19, 1fd5, 4cf9, d0a4, 8638, e944, fbd7, 2a7a, 7449, 034f, ab32, f6a7, 0dcc, sigradi2015_5.384o7, 0446, b69d, bc64, cdef, ascaad2014_035s1, 3e80, ecaade2016_094v25, 05a0, 0e4c, f3eb, acadia16_8c1, 9be6, 2edb, ecaade2015_206n45, d3c6, sigradi2013_330e, sigradi2014_085i8, f585, 2472, 53ff, acadia17_598r, bb63, 54e1, a3f7, 0765, cafd, d0b7, b5e6, ceb7, caadria2017_046l14, fae6, sigradi2015_8.41c11, dd46, b3a3, 8b2e, 5448, 1183, 9d4a, a425, 309e, 5a2d, 20c0, fb1a, 35ac, c31b, 3fbe, 18ae, 92b7, ce00, b18d, 1d36, acadia17_640gg, ijac201614307n4, ecaade2015_100l19, 2682, cf5a, 3409, b07c, ecaade2017_161d, 3cd2, sigradi2015_3.394f6, c98d, 47e1, eecd, d70d, aff2, 1941, caadria2015_109a17, 4692, c91f, 7e6c, ascaad2016_048n20, 7936, bf24, cbb3, 8f09, eb28, d2c0, acadia14_145af, ad1b, 6b36, bbe4, 85bc, 3cfc, a0f8, 41cc, ca17, dec2, b565, c9eb, 7986, ascaad2016_054w21, ecaade2014_220g56, d358, 1ba9, 8b1d, c77a, 0a7d, sigradi2016_621ee, acadia17_28gg, 1a7a, 5368, bfd1, e2f8, ecaade2017_215e, ecaade2015_206j45, 678e, 6762, 2dbf, ijac201513101o1, 0067, a81a, bf12, 64cc, b43c, 046c, 71c3, ecaade2015_217l48, d752, 010d, caadria2015_114v17, d762, sigradi2015_sp_8.284m30, d96e, b518, ijac201715204s, ecaade2015_193f40, 7597, 1647, 6827, b2d9, 7054, 53fc, b2d0, 251b, 2e02, b1b3, ascaad2016_032u12, 8b85, ijac201412201c1, 2b0f, 675d, faaf, 395f, 679a, 392f, eee5, 7daf, acadia14_681ag, 294f, 367f, 53e0, sigradi2014_041h3, 4235, sigradi2015_4.219k7, b80f, fe3d, 7c18, 5db2, 52e7, sigradi2016_590e, ecaade2015_178h38, 4763, 29c2, ecaade2015_194o40, cc38, 8eec, c5d8, 3e6e, 781f, f8e9, 2b6b, 4485, ascaad2016_021d8, 1e4a, 332c, 5826, 697d, sigradi2016_814zz, 387f, e77c, ecaade2016_057m14, efc7, e85f, 47b5, 0a3a, 22f3, ecaade2014_168z41, 0159, eb84, 772b, ijac201715106ss, 6f0e, c106, sigradi2014_293z4, f119, ijac201412206z4, 6b68, ecaade2017_116l, c10d, ddc6, 1a18, a69e, 2a4e, 21a8, f748, cff6, ecaade2016_164p46, 9bc0, d04b, 1eca, bd69, 6f13, 832b, 957c, 79a5, 4c2a, 8fb1, ijac201412402t4, 7796, 64fd, b3dd, 6210, 7535, 0137, 03fa, 1eb1, ecaade2017_100d, 0f2b, c024, ff21, 0c39, 3e38, 6ae2, 62c1, a41d, ecaade2016_221p56, 7e99, a25c, caadria2017_079b24, 79a6, ab12, 3252, cec0, acadia17_358jj, ddcf, 5797, 9d79, ecaade2015_79l15, 0c2b, 5536, 66bd, 4d4e, e129, ecaade2015_11f1, b7ff, a7ce, sigradi2014_227l8, b185, 9ac8, ecaade2013r_003o2, 0f07, d2fc, 68ba, ba36, 8094, 3f63, ecaade2017_309nn, ascaad2014_030x8, acadia14projects_229n, a760, acadia15_185h7, ecaade2015_64y12, cd95, caadria2017_055i18, 2443, 06fb, 35eb, 7539, sigradi2016_807jj, 84ad, 220e, f41e, 5652, 63ba, 0dea, sigradi2014_239w8, 2aef, be22, 7288, 5228, 87fa, 3e79, ijac201614307i4, 650a, 98ad, a179, 51a3, a53b, dbb6, 169b, 6059, acadia17_266ff, e840, 283e, caadria2016_333w14, 51d7, sigradi2016_407n, 54a8, acadia15_95i3, acadia16_78o5, 025d, ascaad2014_014o7, 00cc, acadia17_28u, 14e8, 50ff, ecaade2016_169l48, de49, 4968, 9906, 1ee6, f986, ecaade2014_224n57, e131, d72a, 7395, 3aa0, 2d8f, 6293, 5cc1, e510, acadia16_308r18, b918, 57df, caadria2017_096y26, 5f23, 1bd1, b1bf, e03f, a00a, 8aa3, 318c, 0ecc, acadia16_352v21, 79a3, 2510, 9e42, 43ec, acadia14projects_487i, 56f8, ecaade2015_233c53, ecaade2016_197d52, b666, ascaad2014_028u7, 626e, caadria2016_611b26, ad9e, 0dfc, ecaade2017_208c, 6125, f72a, 7cb3, 1101, 8c20, dd8b, dd56, 8e29, 45a7, a7bb, 5710, d329, a7ac, ca38, 856f, 4513, ecaade2015_82w15, ecaade2016_079u23, 9b02, 4815, 4f59, acadia16_72c5, 9a6c, 5963, 3b94, 991a, caadria2016_713a31, a985, 59bb, 3eda, acadia17_562q, 5557, 8d7a, 509d, 0f93, 9eb7, sigradi2016_381v, sigradi2015_12.215p27, 9afe, 836c, 06d3, a354, 34a7, 90ee, 0062, 0145, f795, 9c24, ae7e, 839e, b4fd, 54d3, 0eb2, 2037, 72a4, b8d9, ecaade2017_192d, ecaade2017_215mm, acadia17_60v, 0f96, a866, e582, c80b, 2d64, ijac201715205yy, 5244, c124, acadia17_91e, 29ed, 22d1, f8d3, 0924, 084a, 2881, ecaade2016_113e31, 0a08, 122a, ecaade2017_029s, ecaade2017_213l, acadia14projects_63ay, 3a26, sigradi2014_108c9, b05e, 9927, 06c2, ijac201614302i1, 63d7, 6a07, 5bca, 3b70, acadia16_344l21, f3cc, caadria2015_109b17, d6c6, 88ab, 1471, a148, 20bc, ijac201715203e, caadria2015_162x24, 313b, ecaade2014_143s32, 7f09, 4fc3, 8887, acadia17_404x, 7d8d, 776c, caadria2016_259o11, 88d4, ijac201513206c9, 0b98, 2d66, 2d18, 558a, 7c88, 160e, 2005, sigradi2014_080j7, caadria2017_101g27, 1d0f, 7a47, a7cf, 1bd9, 9211, ijac201614207h12, 086c, 450d, 47dd, 7def, 1a75, sigradi2015_6.42s7, 38fd, caadria2016_529k22, d6c1, 68f7, b69f, 2251, 0472, 1374, c276, acadia17_436u, 86ce, 8f4a, acadia14projects_573aj, 2021, 1996, 6b40, 2fd7, fe07, b21b, 8208, d127, b9e7, acadia17_128oo, 86bb, sigradi2013_407h, caadria2017_142f37, 1a52, acadia14projects_479u, 35c6, 73d4, bf73, sigradi2013_429d, 7099, 5133, 87bf, sigradi2013_167l, 1ba6, 2ebb, c216, 3764, acadia16_372a23, sigradi2016_814h, bb25, 951d, ecaade2015_233v52, ba29, ffc0, 55db, e007, ijac201412408a3, 808a, 16ec, f1a8, ed0c, 8a8a, eff2, a228, 287d, c70b, sigradi2016_781ww, 92aa, acadia14projects_681ag, 237e, e6d8, 3962, 0a96, 72fb, 01ae, ecaade2013r_020o10, 934e, 24f2, 880d, caadria2017_047j15, sigradi2015_sp_10.179i31, 7505, 79a1, acadia14_339ad, 1fc0, 8744, acadia17_231j, ijac201412402h4, ecaade2016_ws-dleadd68, ijac201412403l6, 1ddd, 37c7, f3bd, 38af, 241d, 07ab, da01, caadria2017_081t24, c794, sigradi2015_13.181s28, 9d26, 85c1, ecaade2015_48g8, f88b, 71e6, acadia14projects_479ay, caadria2017_127e34, a1fc, caadria2017_124i33, ecaade2015_202m44, 30c7, 1da2, 255f, f7e0, ecaade2015_84a17, 42c2, 1714, 0725, c7e3, 9324, 9bd1, ecaade2017_189rr, eed8, 62e0, 4a92, 8996, caadria2017_079w23, 0d36, a1e9, b141, ec3f, acadia15_451t19, 14e4, f15d, b4cc, 7b71, acfb, 6cd5, ca8a, ab9f, 64cb, 6975, 4243, 1bec, ascaad2016_022u8, 1f7f, e3ed, f48d, 87a1, ecaade2017_140gg, 16d4, d850, 3c84, 1692, 3930, fb19, acadia14_497z, 9b17, 2d82, 69a5, a4f8, ecaade2014_214v54, 5219, fe42, 2eac, d984, 74be, 91da, 951e, ascaad2014_003n1, ecaade2016_217a56, 9b22, 8be9, fe79, ecaade2015_246w55, ecaade2015_269o59, 771b, 17d6, ecaade2015_201z43, b294, 5a74, 32f5, bb9c, ec56, 1b97, ecaade2016_191l51, 4d44, acadia15_451o19, 1b29, sigradi2013_429m, 493a, 0447, ecaade2017_056yy, ijac201513104m3, fa78, sigradi2015_sp_8.78k30, 8803, 1403, f3ba, ecaade2016_151d41, 8132, 861c, 6992, 382d, 1570, f0ad, 0d82, ba7a, ecaade2016_118j32, b3f8, e123, sigradi2015_3.11g2, caadria2015_172e26, 8f83, b3cb, caadria2017_115o30, d32c, 2a3a, 6f03, eb2a, sigradi2015_sp_10.16e31, bf76, acadia14projects_445ai, 6045, 075f, ef7c, aab3, f6fd, 56d4, 6449, 4753, 9e80, b2b7, 2453, 8eda, feaa, 8a99, 4365, 6612, 6f50, 5c00, 491b, 51bc, ijac201614403i2, c262, caadria2015_090u14, abc9, 4de9, b782, 1c97, 55ee, 543f, 7011, 32ce, abe4, 3672, 7389, d6e3, a7fb, ijac201614201x5, a87a, 5e63, 8ebd, acadia14projects_145z, 022a, 3642, acadia17_463kk, 1241, 4bfe, 6e1a, ecaade2015_193m40, ecaade2015_138e29, d7a9, 022e, e006, ecaade2017_052ll, 371a, 7254, f36e, ecaade2015_241l55, acadia16_362r22, ecaade2016_120g33, ecaade2014_176g44, cf80, cafa, 0b6f, 234b, 3f95, ce8c, 5e09, 8a6b, 2556, d93b, fbb5, ef81, bf74, ecaade2014_224x57, ea67, caadria2016_651d28, 4286, 98a7, bd73, c5f4, 162c, c3a9, ijac201715106ll, 2c7e, caadria2015_048s5, d87c, b993, 1987, c44a, 07df, ascaad2016_040w15, 35d5, d158, 0cc4, 20ab, 23b6, 8da0, caadria2016_073v3, sigradi2013_30g, ecaade2014_138r30, ecaade2017_003r, d969, caadria2015_190i28, ecaade2016_234y62, 7de1, beff, b08c, fb8b, 3a4d, 0c6c, 7db4, caadria2017_190o45, 882d, 0677, 091e, acadia14projects_473am, 4cde, 1fcb, cd8b, 3efd, ecaade2015_303s66, d98a, cc3b, acadia17_630c, 6877, 4f42, 5863, caadria2015_246y35, ac18, ijac201513205a8, acadia14_199ai, f9eb, acadia14_487i, acadia17_392k, b180, 516f, 9d0e, acadia15_161w5, 2cfb, sigradi2016_781c, d838, c2c1, 4800, 57a3, cc03, 37c0, 4e0c, fb7d, f69d, ecaade2015_73f14, 8234, sigradi2014_201i7, 765b, acadia17_82ss, ecaade2016_123b34, c8f9, 3f67, bff1, ca3a, a4bc, fd2b, e723, 24dd, 97d1, 57dc, e69d, acadia16_318l19, 3a41, ecaade2016_151e41, 1bbf, 0d6c, caadria2017_096b27, ecaade2015_83n16, ab40, c20e, b7aa, caadria2017_058f20, 3854, 9fcf, 4c75, 846a, 3747, ecaade2015_194w40, 5223, 3de7, a0af, 1efd, acadia17_582mm, 4f3d, 054c, 945d, 39a1, cd97, 32ef, 95dc, 1234, acadia14projects_609af, sigradi2016_690e, bb82, acadia14_453i, caadria2016_353y15, 1c4f, acadia16_372x22, 2ada, 69a8, caadria2017_129u34, acadia15_407t17, sigradi2016_484pp, fe23, 07a2, acadia16_98o7, fd5b, ecaade2017_ws-archiedux, 391f, caadria2016_271a12, 5dd1, 213a, fd4f, 6107, cdf7, 3f24, b630, acadia17_37dd, ecaade2015_171p36, dd69, 50e2, f427, e672, 1393, 65fa, 81a9, acadia14projects_375l, 3476, ecaade2017_199t, ecaade2017_006nn, f61f, 2761, 5b25, da3e, ecaade2014_133t29, 3c97, ecaade2014_153k37, caadria2016_839o35, ec9d, 7981, ecaade2016_108w29, 3f0d, 12d6, acadia14_565ad, e710, 4574, 6865, e03a, 1441, 7825, 10d0, sigradi2014_136c2, 9d0d, acadia17_284b, ecaade2015_138y26, ecaade2017_071yy, 3ad0, dc02, ecaade2015_35y6, 8b86, 6510, 0030, 1020, caadria2016_703o30, 1de0, f38a, d446, acadia16_116u8, 89f6, 924b, ecaade2014_020n5, sigradi2015_8.264p14, caadria2016_085k4, 76c2, 6096, de35, ijac201513203m7, 2dd0, caadria2015_145t23, caadria2015_010t1, 947b, 249b, 25b0, 0f3d, 5636, ecaade2016_223l59, c5f1, df5a, ca54, de70, 5e80, 35cf, 03e8, 597d, 90bd, 826d, 942f, b07d, ecaade2014_180r45, 6aed, 3001, ascaad2016_021y7, 478b, bac2, 0bb4, ecc1, 1709, a841, e2b9, d0dc, 9a57, eb14, 53bd, 7432, dce8, af34, fb7c, a226, acadia16_432l25, 4361, 05fc, 1ac3, 5ab2, 1c99, sigradi2016_710bb, fc60, f422, cfb0, da37, 764e, caadria2015_246x35, ecaade2017_215x, ba79, 2d8b, 2326, c383, acadia14projects_115ak, 3f1f, caadria2017_069v21, f002, ecaade2014_071e17, 07d9, 9113, ecaade2016_241e64, 8bed, e99a, caadria2016_395x16, acadia17_340a, f501, fb59, 55ab, 7c06, a991, 48fc, ecaade2014_177v44, bf43, 8417, 3ee4, ecaade2017_059uu, 3d02, 0876, 0241, 5f03, 0722, 9625, 66d8, 002a, 6635, 0554, a20e, dd96, d016, b1f0, f51d, 9ae3, sigradi2015_9.152k16, caadria2016_311y13, ecaade2016_110e30, ea16, 1348, 7f98, e9da, acadia16_362o22, 4281, 1884, f6fa, 8fb5, caadria2016_477y19, fe36, 0d3e, 6e61, 961c, 0bfc, 4b07, 0db0, d2df, ascaad2014_037n2, ecaade2017_129pp, sigradi2015_12.297n28, 05ee, 8ad6, 02c3, bd8b, 642a, acadia17_338gg, af1d, 76a4, sigradi2016_781yy, 2e0f, ecaade2014_072c18, a49d, 9d6d, 8c1b, ed86, 8b9a, 8df5, sigradi2016_595mm, df47, b935, b603, acadia17_221hh, sigradi2015_10.144v19, b7bb, 28a4, ascaad2014_014i8, acadia14_53p, aa53, 4379, fb8c, 5d9f, sigradi2016_690i, ac3f, acadia17_178oo, f3a6, aca8, 39f2, b797, 6a81, ecaade2017_129oo, 2b6e, 7813, c65c, cefc, 8c07, 1e81, 8f07, ef96, 39ce, 2cb1, 73db, ecaade2014_204d53, 531f, ecaade2014_214m54, 5102, 2705, d24a, 2d68, 2c16, 6160, 4c90, ecaade2014_132e29, ecaade2017_282o, 3a53, ijac201614207p11, 7f22, 0c5d, 8209, 74a6, d1a4, e33f, 8605, 4d1b, 48c7, 6980, f170, caadria2017_057v19, ecaade2015_92r18, 8ddc, db59, 9731, aa87, acadia14projects_655v, 8a10, 3721, e6ee, ascaad2014_033c1, ecaade2016_162b45, 79df, eb02, 1d91, 87aa, 1f5b, 0c90, 1a7d, sigradi2013_386p1, 05f8, 2a90, 03b1, 270c, d77d, 88b7, 5741, 5203, caadria2016_851r35, 63f4, 1a92, 0989, 632f, caadria2015_126f21, 71b6, a76a, 0d61, 6a28, e49c, ecaade2014_153j37, 36c6, 31d2, f330, f130, 52d6, 6819, sigradi2015_6.183m8, bc90, ecaade2015_196z41, sigradi2016_801u, 33ba, 4a67, acadia16_196g13, f964, 7242, 8bf3, ecaade2015_196u42, dba2, e0fe, 2be0, ecaade2014_214k54, 5a34, e834, 4b0b, 792c, 9cf2, 5319, 97e0, b523, b03c, fa42, 5e83, ecaade2017_225g, caadria2016_229l10, 494f, c218, acadia17_82ee, b3fd, 1ef7, 488f, fe71, ebc3, ijac201412203i2, 072d, e194, cd0e, 2bcb, ascaad2016_047y19, 078a, bf95, a4cf, ecaade2017_229ll, 6e42, fec4, e230, 5716, caadria2016_621u26, 9218, 4dc4, caadria2017_008a4, caadria2016_829a35, ecaade2014_024b7, 917a, 95b1, ecaade2014_080a19, 6b43, acadia17_81h, 6e40, 5a2c, e176, caadria2016_529p22, 8756, 8fdd, 8d9b, dbc4, acadia16_260g16, a119, 805d, 481a, acadia17_231w, 6fe1, ascaad2016_025r10, 6776, 667b, b8af, caadria2015_081r12, 5217, 8666, 69de, 660a, acadia17_618ll, 9095, acadia15_232r9, 26f5, 74f3, acadia16_432s25, cff0, ecaade2017_105ss, ascaad2014_036d2, 1af8, 6fc6, 16b7, ecaade2017_208b, acadia17_36u, 6157, 76f5, 0e42, d6b8, d8e4, a64f, c452, 1a53, be8c, acba, 96cf, 6eef, 237d, 90a6, ecaade2015_195g41, 7308, 59d6, a792, 3305, a800, ecaade2016_ws-dheritager67, 7cbd, e213, ijac201614208l14, ijac201412302a7, ascaad2016_018o7, 05b6, 8b46, 1d95, 9a48, 86a3, 23cc, 8dc6, be2a, c36d, acadia16_424g25, 7d6b, acadia17_414zz, 5ca2, sigradi2016_714pp, 7c6c, 6de1, 121b, ijac201614405u3, acadia14_627h, sigradi2016_602h, 1290, 0c3a, 3e9f, b560, 7343, ecaade2017_254ii, ecaade2014_215d55, caadria2017_081v24, a67a, acadia14projects_463d, a8ae, e5ca, a750, 3393, db44, 132e, 7289, d4c4, f698, b415, 3fe2, 254d, 34a3, 0a88, ijac201614102u2, a111, 970a, 07f6, 6947, 1cdd, 3954, ijac201412408b3, 6ec5, ecaade2015_333m72, 92f6, 4f94, 3af2, 7267, acadia15_483w20, 1b4a, 250b, c34d, dce4, 30bc, aa6e, 56da, 9169, e00f, cbe4, 2144, ascaad2016_046j19, ecaade2016_217s55, ijac201614105p4, 2868, ecaade2013r_003n2, caadria2017_182y43, sigradi2014_284b4, 1a36, 832a, ecaade2017_051x, e329, d85c, caadria2017_072b23, 1303, 285d, 4585, 56af, 38c2, sigradi2014_041j3, eec0, ed35, 0c07, bfdf, 9840, 4746, f25b, d8e2, 899c, ijac201715202ee, 6175, 6441, caadria2017_118m31, 9202, 6fd6, ce39, 9aca, 62bb, sigradi2013_303r, 65e3, ecaade2015_241x54, 39bc, 7c45, 2a84, ab2d, 46c9, ecaade2015_11h1, da86, acadia14_627au, caadria2017_110j29, ecaade2014_121t27, f306, cda5, 7327, sigradi2016_417jj, acadia17_248i, af99, 26a1, ff48, 3d14, ebee, 0179, 7932, bfc2, ecaade2017_019b, dfdf, caadria2015_081s11, 661a, acadia17_340e, f10b, ecaade2016_ws-foldingz68, 8103, 95df, db95, aefb, 1e96, 9902, 545a, 426f, 28d7, 5ffa, sigradi2013_41s, sigradi2013_393z, 981a, 00e7, 0671, acadia14projects_609ae, cc31, 52c9, dc61, 809f, 51f5, acadia17_358ee, ecaade2015_329i71, 4d9e, c12a, e8c8, acadia14projects_531u, 9e8f, acadia14projects_719r, 83ab, 85d3, acadia14projects_463o, acadia14_117i, f1d8, 422e, acadia14projects_153e, fe68, e683, 61e9, 95c2, 76e5, acadia14projects_463t, 8676, 8fed, db36, 5c02, e913, acadia14projects_235s, 1f8b, 27d8, 3998, 887a, a2f0, ab67, ecaade2013r_018f9, 7c70, ascaad2016_045d18, 3137, 1320, e5b7, 5cac, b45f, 2564, acadia16_460z26, caadria2015_081c12, fa9f, caadria2015_190o28, d4d1, ecaade2017_017w, a5e4, 7f5a, acadia17_52n, ecaade2016_132a38, 1d35, 92f0, 2351, caadria2015_220e34, caadria2015_004j1, fae7, b55e, cf46, 412d, caadria2017_118i31, 3b4c, b5cd, 86c9, 3e8d, aaeb, c5d3, ecaade2014_052u12, 6961, ecaade2017_071ii, ecaade2017_017d, ecaade2015_235o53, 66ef, 8c8f, 59a4, 16e6, acadia14projects_219az, ecaade2016_021e6, 094b, e274, a718, sigradi2015_8.239w13, cf1b, 1378, 242b, b3e3, c33d, sigradi2014_282r3, 1727, fadb, 412b, 467d, f992, caadria2015_202y28, 3faf, bf5f, 7ea3, 3045, acadia17_491cc, 1b09, e15b, 49bf, acadia14_101as, 70eb, 8e84, c722, 7833, cbf6, 58ab, 3a20, 15e1, 050e, ecaade2015_176x37, ecaade2014_186j47, ascaad2016_003v1, a479, sigradi2013_234e, f2d0, 759e, ecaade2016_154h42, ijac201614208f14, ad5d, 2460, ecaade2016_139b39, 34b9, acadia14_427ap, sigradi2013_343d, ecaade2017_124i, 8354, 000f, e24c, af6b, acadia17_544d, 9944, acadia17_669h, ecaade2016_136v38, 158d, acadia17_258p, d2fd, a1c0, 0719, b64c, 355b, acadia17_82ii, a873, 47f5, e3bd, 2a22, ascaad2016_043o17, 4031, abae, sigradi2016_400l, ascaad2016_017y6, ecaade2014_202m52, sigradi2014_114o9, 449e, 685a, e8ff, acadia17_238mm, ecaade2017_032r, 9835, 130b, 6380, 5672, a4d6, e7fe, 0da3, f261, b4c7, dfb2, caadria2017_016e7, 3c53, a90e, e42a, caadria2016_415w17, eda2, 135a, caadria2015_213w32, caadria2016_579n24, 004b, 9588, e6ad, 4344, 8860, 6884, ecaade2016_094l25, acadia14_117d, 0fdc, f5a9, ecaade2014_010r1, ecaade2017_099uu, 6b8e, 09a8, caadria2017_136p36, bc1c, 230a, bca4, b999, acadia14projects_357az, 41d0, dfde, 1bf0, ecaade2016_087p24, 22c9, cf2f, sigradi2013_286h, 20f2, ecaade2014_084b20, f7f7, 277e, 9af4, 6a29, 4bdd, b96e, 7dbf, cc53, 1805, caadria2017_123l32, 4704, 2158, ecaade2014_094p22, 892e, 773e, caadria2017_124h33, f532, acadia17_257ww, 0a56, sigradi2016_408w, e286, 02fd, 1b6d, 6d18, 78c8, ascaad2014_004i2, caadria2015_139y22, 4e66, 5955, 6a8f, 12e3, 5aea, 7d4a, caadria2016_755r32, d1db, sigradi2013_28s, ecaade2014_080f19, 6823, 07b3, 30c9, sigradi2013_390c, ecaade2017_225k, 262f, 1e0a, 4766, f688, ecaade2017_213vv, 8be1, 40cd, c8b0, ijac201614105b5, d171, d7fa, c551, ijac201614103m3, 0275, d2e2, b3da, c59c, 5b56, ecaade2017_100i, caadria2017_048x15, 51ba, 2d2d, 35a0, 7519, ecaade2015_138o28, 36dd, 6719, 891a, ecaade2017_203ll, 8cec, caadria2017_047c15, f6e6, f227, ecaade2017_199vv, bfd7, f79a, 21ac, 95e3, sigradi2013_311k, dc29, 6da6, cf0c, f389, 4d8d, caadria2017_113x29, acadia17_512l, e601, b786, 5192, acadia16_214g14, 9886, afb9, f420, 82ff, e96c, dd7b, a436, e488, caadria2015_220c34, 0e81, sigradi2013_28l, 00b5, sigradi2014_345f10, sigradi2015_8.289f15, dd6a, 3261, eb53, ascaad2014_003u1, 9f23, 3a33, ea63, ijac201715203m, 5435, f4fc, acadia16_332x19, 3d58, 4168, 910e, fa11, 3f61, acadia14projects_167w, 7a35, a41a, ecaade2014_195s50, 04ef, 0907, 170d, 392c, 8ada, 3481, 0965, e7e5, acadia14_111j, 0d89, 9d95, 034a, e9ba, acadia17_230g, ecaade2017_019qq, c66d, acadia14_47h, 89c1, 76dc, db12, ecaade2015_230n52, 6526, 9ad5, cc9f, 99e6, efd9, 53d0, 845c, caadria2016_839i35, ecaade2015_155x32, f9a9, sigradi2016_792i, 68ab, caadria2016_673x28, ecaade2017_148nn, sigradi2016_420zz, ecaade2015_33d6, ba46, ecaade2013r_012j7, 7f02, ecaade2013r_005j4, 0826, 4a55, 9804, 934f, 4a2d, 0e90, e13e, b8cf, ijac201513105t4, ca35, 7540, c5e0, 767e, e073, acadia14_463r, 6730, 3111, ecaade2017_257ss, d767, 3552, ca50, 3a99, sigradi2014_132w1, sigradi2013_41f, b618, ecaade2016_175h49, cf9c, c72b, ijac201513103z2, c031, 98c4, f8bc, 50cc, b154, 2b0c, 5cef, caadria2016_579k24, 47df, 8be4, b75e, f7c5, 7028, ijac201412304a1, 4b20, 4f1d, 720e, 7f96, da35, 83f6, 3c65, d306, 20a5, ae95, fe1c, da15, 9aa5, ecaade2017_161ww, f0e9, 6a4f, b701, sigradi2016_815oo, 4454, acadia16_478y27, 8b6e, 3af8, 3da7, e5bc, cb8f, sigradi2014_151i3, fb5c, 6390, 6beb, 3ea8, dff7, 2f30, acadia17_230rr, d0c1, fd38, 8224, a2f3, acadia15_185l7, sigradi2016_764g, 6e9e, 8fc3, 18c0, 8ca4, 3844, 156f, f557, sigradi2016_695p, bf8d, sigradi2014_152t3, 60da, 6369, b29c, 565c, 42ab, 158a, d10c, 7ff3, 62f2, 9f6e, 4e8b, bcbc, 3922, ecaade2017_130ss, 0d34, ecaade2016_102o27, 2a2d, bba4, caadria2015_188u27, 71ec, dc4f, 9358, d381, 7417, d996, acadia14projects_247u, fbde, 73d3, 1ed9, acadia14projects_589l, 2857, a524, 2197, b5c4, db73, fdbc, c707, 5b02, e7a3, 89ba, d17a, 9e58, 7888, de71, 0d6a, 8c86, 65ba, 41ba, 3d47, 2a57, 28e0, 26f2, 7873, acadia14_199ad, b491, 8dcc, e346, 1086, 6977, ed6c, d3bb, b55c, 7071, 0901, cfa5, ecaade2016_224y59, bd41, c6bd, 00d9, d1ce, 871c, 882f, e1f5, acadia14projects_117av, 93cd, b023, 6b61, f576, e18b, 94f2, acadia16_88p6, acadia17_59g, a85e, e57a, 8652, ea7e, e3b9, 7199, 36e2, 596d, sigradi2015_12.19a27, 996e, dd25, 31be, 0ce2, ecaade2016_046s12, 339a, a0a5, b80e, b5da, 756f, ac14, 350e, 7239, a2d9, ac05, 3408, acadia17_284p, ascaad2016_028r11, d7c4, 83a5, 63c8, 953b, acadia14projects_589c, 5208, d428, 7322, acadia17_358cc, 2a65, 887b, c570, 1ea1, 1894, e750, caadria2015_150d24, 3c26, 272d, sigradi2016_484g, acadia14_523as, ecaade2016_203j53, acadia14projects_555j, 60f7, b2bb, 48f8, b73b, e3d8, d487, 79e0, 03dc, 88a5, sigradi2015_10.307g21, 6622, 2906, 7c1e, ijac201412402g5, acadia17_201yy, 6f14, 77f7, ascaad2016_025n10, f5bc, dbcf, c29d, 00a2, c1d8, 3bb8, 049a, 87ee, 3f87, ecaade2014_120g27, 194f, d4e9, d4c8, e1ae, 7b0d, 5df8, 4832, 1748, 5f44, 5982, 0f37, 7877, b47f, sigradi2016_430p, ijac201412303p8, a002, 7e5c, caadria2017_003g2, 65ad, 92dd, 33a3, 2755, 4775, 79b5, 3837, 7f86, 0cab, 7e24, a673, caadria2015_208z30, 1a5c, a005, b478, 392e, 61f6, 26be, ee37, 6055, 95e7, 62df, 5df3, ecaade2017_048oo, ecaade2015_268y58, dfa9, 6194, 2bd9, f412, 540b, 5210, 2ce8, acadia14projects_219b, ecaade2014_159o39, a614, caadria2017_107s28, ijac201715102ll, 3b77, 5cf0, 4017, c342, 32db, 1b8b, 54ee, e0a5, 1f71, 3547, ec8b, af2c, 7bd9, ecaade2014_089w21, 8380, ecaade2015_138m27, sigradi2015_11.8j23, 9ae7, a9c4, acadia17_391qq, sigradi2015_9.347a18, e4e0, 00bc, 5aa7, 7795, 6133, 7b31, 5d58, 5e8b, 1d49, ecaade2014_199x51, ecaade2016_129c36, 6422, 83f0, 75f8, aa6b, 61fb, 7c92, 8bef, d20c, 5606, ad80, 055c, 75d0, ecaade2016_065c16, e323, cfa6, sigradi2015_3.65x2, 0bc1, ecaade2017_253ff, bbab, 77fa, caadria2015_004p1, sigradi2015_3.268e5, ascaad2016_005b3, 6cb2, 8257, 531a, 8a8d, 4b69, 52d3, 0a34, 26b2, cd54, ijac201412404w7, 1451, 2ad3, caadria2016_631b27, sigradi2016_635i, e11b, 6c33, 3259, ecaade2016_099g27, 0ea6, 83eb, 7af7, 3f72, c8fd, 1113, e478, 6fd5, 2265, da08, a953, acadia17_374dd, 6bfd, 052b, ascaad2016_023f10, 3e7c, 3f12, f308, 216b, 935c, 6a71, 9def, ijac201412204f3, 709d, 7beb, eedb, ecaade2015_217f48, 31f3, 7eed, 2cbe, sigradi2015_10.307w20, acadia15_69o2, bf15, ecaade2016_126o34, 8db9, ascaad2014_014e8, 8493, ecaade2016_118s31, 5446, 03c5, 8fba, ecaade2017_029q, b37a, d0d9, 065c, 035b, d698, efa5, c0ea, caadria2016_405b17, ecaade2015_325y70, b209, 0653, 6279, 4645, 21de, 840c, sigradi2013_393r, e049, 02fa, 58d6, b0b0, e642, d3d1, 29d6, 6186, acadia17_258i, 3ec0, ecaade2015_215h47, e85e, 7969, a79d, 00c7, e628, 45c6, 41d6, ecaade2013r_020s10, ecaade2014_104l23, caadria2016_405l17, 3c83, 2169, dd34, caadria2016_177g8, ijac201614402p1, 43b1, 83ae, 0121, 38cb, caadria2016_755j32, 9ad6, ecaade2017_293pp, fc08, 9718, 8c30, 6e72, caadria2016_497w20, ecaade2017_057dd, ascaad2014_037m2, ddc0, ijac201513206y8, sigradi2014_164l4, caadria2017_027m9, 04c0, 63fb, 4de5, 5b37, ijac201614201d7, 1da5, ecaade2016_ws-dleadm68, ecaade2016_045j12, e2bb, caadria2015_139z22, 3382, bcc7, sigradi2013_138m, d736, ac04, 44cd, 7fb1, 2a25, sigradi2016_358o, caadria2015_032w4, 2796, 51da, eed7, 9265, 34f6, 9bf6, 6427, 9c5b, e6a3, 5c5e, 4eb9, f2e5, caadria2017_094b26, ecaade2016_mrtk66, 9d33, 2ba0, sigradi2016_615aa, sigradi2016_407u, 05df, ecaade2014_140w31, d592, e869, b784, acadia14projects_153am, 9ef6, d79a, 860f, 7b89, bb93, sigradi2015_sp_8.326x30, 2927, 5498, 669d, d702, ijac201412303e9, e020, 1f98, sigradi2014_132s1, 441f, 6835, e24a, c075, ecaade2017_253s, 5f45, 2e3c, 6981, 9a35, ecaade2016_130n36, 23dc, c9c1, bb88, 19ef, sigradi2013_366z, ce72, 8bce, ecaade2017_257rr, 1037, 6e43, c022, caadria2017_027r9, sigradi2013_268j, 3564, acadia15_371b16, ecaade2017_308v, aec8, d135, e605, 613e, 56ea, acadia14_53n, ijac201715203oo, 31bf, caadria2016_829h35, 165f, 9454, caadria2015_130h22, ascaad2014_007d4, 6a11, 6c09, 9814, d964, 3afe, ascaad2014_015a9, ca26, e1dd, 1b25, sigradi2015_8.339y15, 0b57, 0e71, e266, ecaade2015_185n39, acadia16_432v25, sigradi2014_080p7, 6dfd, ecaade2014_215e55, sigradi2015_8.264m14, ecaade2015_83p16, sigradi2014_075c7, 0584, f4e6, b99c, 2213, 8e2c, 1a09, db97, 481f, ce6a, 7ec7, a628, 5517, 6537, a1d2, 1d98, cd34, f0b9, 02a4, 027d, sigradi2013_303s, 5755, 3710, e1d8, 2077, ijac201715205vv, 89d0, cbdc, df7a, 4a80, 5746, 6c92, 35da, fc97, a485, acadia16_130j9, 773a, acadia14_555k, ecaade2013r_018z9, a79a, acadia17_512bb, a874, e590, 12df, ijac201614105e5, 0cb9, 35bc, 2b79, dd78, acadia17_472mm, c8e4, 2cc2, d701, 4335, ijac201614304y2, b48e, c47e, acadia17_413ee, 73cd, ce5c, 27bd, a0e1, ecaade2016_068n17, f892, ecaade2017_265n, 035a, 065e, b658, 6a31, c456, 50ea, 3099, 3f29, acadia16_308u18, 4c00, sigradi2015_12.19d27, 6ae6, cebc, 0b96, f8bd, 1b8d, 7bf5, 26a8, 3d66, 3122, 4b73, a599, 3868, acadia17_562dd, d4d9, 9e40, 40f0, 8eb5, ecaade2015_293f64, d018, bbad, e862, caadria2017_109b29, acadia17_349m, f3bc, 8913, 26bc, 7696, ecaade2015_293z63, f87f, a763, 1e8f, 2c45, b613, ascaad2014_020z3, 9b8f, 44bd, b8ec, efa8, 2055, acadia14_655x, 6309, ecaade2015_28x5, e200, 04e8, 1fe1, e1a7, ecaade2014_109r24, 0c61, 149b, 8ea6, 52c7, 611c, ecaade2017_172t, sigradi2013_41r, acadia14_473ap, 2cca, 1bb5, sigradi2014_265u1, 4205, ecaade2015_38r7, caadria2015_054n6, ea56, ec4b, caadria2015_014n2, 0e5e, 08b1, fa19, 5c6f, 4796, 5a9b, caadria2016_187m8, ecaade2017_199s, 5385, cc55, acadia15_297a12, sigradi2013_429e, 245d, 421a, e330, acadia14_229m, 3cd0, 98bb, ijac201715105m, caadria2015_142p23, 1488, ef62, a12f, 7a4f, 2a2f, fc58, ecaade2016_006m1, 7586, 4eba, ijac201513201c6, 3853, 03f2, 0b5f, caadria2016_477u19, fdef, 9f57, 9b75, a6ea, ijac201614405c3, 80e7, bf87, ecaade2016_167z47, fb2e, 3aa8, ecaade2016_073h21, 1bf2, ecaade2015_113o21, 770c, 1cc6, b303, 7f7f, 72c7, 4749, 5594, a0e9, 8a34, 739b, 8421, 5801, acadia16_78k5, acadia14projects_627ax, ecaade2017_117n, ecaade2014_237b61, d3bd, 5528, sigradi2016_815ii, 0683, ecaade2017_109nn, 862e, 81a4, 6696, ab9b, b138, ascaad2016_023c10, cbeb, 042f, ecaade2014_186e47, 46f4, cd5d, ijac201715106ff, 60fe, e05a, acadia17_660i, 7b77, 6e34, acadia17_222j, faf6, 638b, 7bb1, 1d5b, 7e66, da7e, ijac201412403v5, c333, acadia15_497n22, sigradi2014_345z9, 3dcc, 9899, 6798, c033, d9b4, 6d2b, 1ef9, caadria2015_114n18, 9573, 1811, 8b10, 80b1, caadria2017_042s13, 93d5, 0899, eeec, 4991, 4816, 2f86, acadia17_282kk, c351, dcc7, ecaade2015_55h10, 437d, sigradi2015_8.186k12, 7eda, beaf, ecaade2015_110g21, e1fe, b035, acadia17_562z, ecaade2017_305e, ac01, c4d6, ijac201614102o2, 390e, 7683, ecaade2017_059qq, 107a, 7de0, acadia14_189ay, ijac201412305s2, e292, a736, 6118, ba28, 3b71, 52a7, a273, acce, df96, 183a, b241, 42a6, c9bf, 3b27, a24b, 9847, sigradi2016_814k, ca1c, a622, c3d0, 282f, acadia17_50zz, sigradi2013_401k, c7cb, ecaade2015_273d60, ecaade2017_144u, cf57, d927, 1b51, 8231, dc17, acadia17_678q, d8e5, c254, 92d4, 6190, acadia14projects_267n, sigradi2013_285b, sigradi2014_316u6, acadia14_101ac, 901d, 6b33, e2a4, 86ca, sigradi2016_358n, caadria2017_003s1, acadia14projects_531w, 8053, 98fe, ascaad2016_031i12, 5783, b40a, ascaad2014_033d1, ebbe, ddbe, acadia17_381ee, 23fe, sigradi2013_74e, c311, 3126, caadria2016_219h10, fbd4, a36f, cc1c, cb2f, a305, 9201, sigradi2013_52j, 1939, 3ef1, 2b66, acadia14_661g, sigradi2016_407p, f5d0, acadia16_382c24, ijac201412207h5, 658a, 3dea, caadria2017_135e36, 8063, e18c, 75d8, 4a11, acadia17_28cc, 3fb4, 42cc, afde, sigradi2016_639ff, 1283, acadia17_650c, d542, 4ff9, c930, sigradi2016_637cc, caadria2016_549i23, 2c80, dd15, 0a15, ijac201614305k3, ae52, ascaad2014_034k1, eb79, 622f, ecaade2015_297v64, fc2d, ijac201412406r9, e356, 04f1, 8c4d, caadria2016_651z27, acadia14_565j, 5916, eca0, caadria2015_209y31, caadria2016_435t18, da4e, 7cd2, cd6d, ijac201715106jj, 31de, 43ca, 1c3b, ca33, d1e8, bb66, b24a, 84ac, acadia14projects_145u, 9435, 6b5f, 3cb9, 826c, ijac201614308a6, e3f0, caadria2017_113n29, e7ae, c4c7, 0502, 2f43, 02df, ee43, acadia14_399am, ecaade2014_184o46, ecaade2014_192e49, f594, ecaade2014_104n23, ecaade2016_114g31, caadria2017_165t41, 8518, 4366, 7050, 0281, a45f, f86b, 8de7, aa63, 9f92, b0bb, ecaade2015_237n54, bb4f, acadia17_138a, 3fdd, 9f38, acadia14projects_75ax, 885e, f045, ecaade2015_246x55, 4121, 8e87, a07d, d1fd, 8908, 2026, a9f4, 3138, 574c, 307c, 3976, ff58, 90d4, f714, sigradi2016_470q, ecaade2014_023x6, 927c, 1dd7, 3f19, ecaade2016_071f19, ijac201715103xx, 29ce, f587, fc52, ecaade2016_072n20, ee21, ecaade2017_189yy, a4f7, 510f, e787, 30bf, fa28, 69a0, d36e, f097, 0f1c, 291a, baaa, 716a, b3ca, 271e, e8e2, c627, 5f20, ecaade2015_293x63, caadria2016_167c7, 7278, caadria2015_226z34, 9d2e, 28a6, 53ca, sigradi2015_6.387e9, ijac201513304c12, 66ac, a319, fd86, 69b0, sigradi2013_315z, 5e2d, 9365, a0d0, 40d3, 25e8, caadria2015_164f25, 30b4, 1ca4, b290, 5b67, b319, a477, 4811, ecaade2015_205w44, ecaade2014_019d5, 9b65, 4619, 23e9, 2db9, 2130, 2850, b585, caadria2015_170p25, 3fe6, 8eee, sigradi2013_95r, 4989, f22c, 79c9, f48c, 9638, 2557, f1e4, fdc8, 0e61, ecaade2016_238o63, sigradi2016_446a, 5bec, acadia14projects_479p, sigradi2014_284x3, 8931, 19aa, 2a26, sigradi2015_4.219l7, aa81, 9a1f, 54a0, 34fe, 289f, ecaade2014_089r21, 4906, 323a, e9ae, ecaade2017_215z, sigradi2014_239d9, acadia17_248yy, 2907, dcc5, 5d8f, 106c, 89dc, a738, e294, 822e, 8f6e, 5295, sigradi2015_10.140i19, 8599, 29fe, ea6c, 84f9, ecaade2015_248l56, 1b6b, d8ba, 1749, de52, 32da, 9690, 1c88, ecaade2017_072e, 8273, 1822, bc99, d0a9, 36cd, 1d29, 7a8f, ecaade2015_196v41, 647b, 43cf, acadia17_248e, 28f6, 56bb, 060e, ijac201715202e, fd47, 76ce, 057f, ba84, 7e2a, c321, 99e4, caadria2016_405e17, 9dfc, 2056, adbe, 6bc5, sigradi2016_642ll, sigradi2015_11.142a25, 2c78, ijac201412406s9, 45f1, 35af, 9229, 0f7f, ecaade2014_111o25, e43d, 2f22, 9b04, d6f8, 8c2b, sigradi2015_8.264z14, 15be, 3f15, f5c5, ea36, ascaad2014_029c8, b14b, 6b73, ecaade2017_203ss, c2f4, 35f0, f485, ascaad2016_048f20, ascaad2016_042s16, caadria2016_539c23, d443, 29d1, bc28, acadia14_463a, caadria2017_055r18, 9ed8, fd6c, 48e8, 8fab, 0b9a, 4303, a2e9, 7abe, f304, 6f2f, ecaade2016_243p64, 0f06, 6f81, sigradi2014_178r5, d8b1, sigradi2013_194r, ecaade2017_066l, ecaade2014_066s15, acadia17_358tt, caadria2017_067h21, sigradi2015_7.203f10, d387, sigradi2016_729yy, caadria2016_549l23, ijac201412301v5, 83ff, 8285, 3f16, acadia14_229l, 7ae2, 46b9, 0def, 461b, caadria2016_683i29, 4026, bc2b, ff0c, acadia14projects_63af, a4c0, 08fd, 0b05, 6938, 42dd, 556f, ecaade2014_233e60, 3161, f1af, a309, 1047, c5a4, 42ca, 0e79, 542a, 4cf1, 783e, 3c9a, 4fe1, acadia17_318d, 62c3, 1a8d, ba8e, b1e8, 30f3, 5d09, 14e9, 762a, d076, 72c8, 82a1, 41f4, 326a, ijac201412303r8, 4f1a, 175e, sigradi2016_737dd, dfaa, 5475, 8fd6, c9fe, ecaade2015_207k46, ec66, 1d65, 33cf, ascaad2014_005s3, 76f8, ffb2, 645f, cebb, d938, acadia14projects_627ak, b7d9, 9496, 0721, 2f54, f49d, 10b9, 780e, 3946, 705b, ba49, sigradi2015_sp_4.275v29, 3add, acadia14_339ah, ffee, ecaade2017_305g, acadia17_678rr, e858, 6235, 7113, 10fe, 7cd1, ecaade2017_199jj, ecaade2016_bkoh65, acadia14projects_661f, ec18, 0bd6, cd52, bda0, f087, ecaade2017_094s, ijac201715103ww, ecaade2016_011w2, 0c58, 916c, acadia14projects_445ah, 18db, c7b9, 700a, 23d5, sigradi2016_637u, ecaade2016_072o20, sigradi2015_10.378c23, acadia15_431t18, f111, ecaade2013r_018x9, 8640, e21a, 5884, b6a4, acadia14_479m, 52b0, 0bdf, 9bf8, 744b, c436, sigradi2013_407d, ijac201614201f6, ecaade2015_261g58, 5171, 1906, 6604, 67de, 64ba, acadia17_232cc, 67f1, ijac201715203g, d21b, acadia14projects_389c, 7526, 9941, 9b9e, fc3c, c153, 1ea4, d132, 02ac, ba2a, ijac201412403b6, f43c, 9bab, caadria2017_046r14, acadia14_347at, acadia16_12u1, caadria2016_457o19, caadria2015_102b16, ecaade2014_052y12, acadia17_18a, ecaade2016_225m60, b20e, acadia16_260k16, abbc, acadia14projects_671l, acadia15_371a16, ecaade2017_255c, e570, a854, cddb, fa6d, 52cd, ef88, ecaade2017_215ll, a7b4, f99b, 680b, a829, e545, 6970, acadia14_247g, ecaade2016_225s60, b961, aee6, d889, 6e6b, f496, 025f, 1da0, sigradi2016_814ww, 92b8, ff6e, caadria2015_015a3, 6580, 2139, 7d06, 4ea9, e250, 1397, 8dc8, 58bd, 02da, acadia16_12t1, 304b, ecaade2015_130w25, c5f0, c34a, 41eb, ijac201614306b4, 6d46, b5d5, ijac201715104hh, a6c0, sigradi2016_534ll, 1be3, 1f4d, ba68, 90da, 6ed6, 9b93, 2865, 8a32, 66c1, 8152, caadria2015_114o18, 9b31, ijac201412303s8, acadia14_539g, 4172, 940e, ecaade2015_225k49, 0e32, 28fa, aeec, 6e2a, acadia14_435aa, af4e, be37, 69b9, 37ac, acadia17_82h, 86be, 03fc, ff37, bf1e, 64f7, dc26, 55d4, 6968, 5325, e206, 8d14, 44b8, eda5, 6451, 15aa, sigradi2016_602j, ecaade2016_028j8, ecaade2014_127p28, 8429, 4034, a883, caadria2015_096o15, ecaade2014_173l43, d57c, 6922, bf42, c642, caadria2016_487t20, b829, cea1, acadia15_95l3, 5e29, 7ee0, c5eb, 3110, 11da, f0a8, 7608, bd14, b9ab, ed9d, ecaade2014_206l53, ecaade2017_170a, 1812, d251, ascaad2016_039o15, e013, caadria2015_064o7, ecaade2017_198k, 1039, 9822, 8ca9, 34a1, 423a, 16f5, 5fff, 3824, acadia17_348j, 37ae, 59a5, 541e, f369, 1a73, ecaade2017_059rr, e3e2, 5c7e, fedb, 8984, ecaade2014_198m51, ecaade2015_83t16, b17e, c2f8, 79b8, a58a, 56fd, b8df, b4e7, ecaade2017_254nn, fc4b, e790, ad8f, d9d8, aa61, 4bc8, ijac201412304r9, 8fdf, b392, e8fa, caadria2015_170z25, e818, aa96, acadia17_358ii, fb73, 4a77, 6ead, a30c, 0941, d6b4, 8778, 6d91, 70ab, 838b, f05f, 13e4, sigradi2013_234, dc20, 7c87, 7428, 694f, sigradi2016_534ss, eb56, e995, sigradi2016_611n, ascaad2016_059k23, 5260, 1fea, sigradi2014_042p3, sigradi2013_343k, f771, d619, c8a8, d419, fd8c, da89, 6b81, f683, ascaad2016_045v18, cd56, fe01, 9d28, 05c8, 0a44, bebd, 3772, c636, c6ed, caadria2017_015r5, 8186, acadia14projects_147an, acadia14projects_619az, 5041, 69bf, 3995, 1278, c8a3, 0aac, acadia14projects_479z, caadria2016_425c18, caadria2016_343n15, 64cf, ijac201412403f7, sigradi2013_263r, ce87, 3a31, 6766, sigradi2016_625mm, 225f, 26bb, 1a0a, bb76, acadia16_344y20, ecaade2016_167y47, ae19, 7d82, 0cef, d9dc, ijac201412401v3, 9a3a, 92d5, sigradi2014_049h5, 0297, c759, 90a7, 6aa2, acadia14_145l, 48e6, c23c, b5fa, ee9f, 90e3, 29ae, 3c85, 6e49, ecaade2015_237l54, 28cb, ecaade2017_033q, 4b4d, 7aff, caadria2016_405o17, 0223, 51a2, 64c7, 68a3, a097, sigradi2014_232p8, c5c3, a348, 9805, acadia17_413y, e894, sigradi2015_6.151d8, dc55, 39e7, 65f5, 0feb, 3501, ijac201513302b10, 5bf9, a8d9, e5f5, 9137, 0537, 4376, ab90, 5c57, 7d63, 0ac1, 6a32, sigradi2016_724uu, 2420, 2e59, 9083, 2b7b, 3580, 419d, acadia16_62l4, 25ef, b839, caadria2015_237u35, b846, a672, fe25, ecaade2016_033f9, e0d5, fd83, caadria2015_086k13, acadia14_699h, 9f43, d5c6, b368, 7f50, 904c, baea, 97c3, ff45, d6dd, 623a, b7e8, 19cf, ijac201513202m6, c047, ae89, 59df, ecaade2015_273k60, ecaade2016_015u3, e44d, dbd2, 6dfe, 3823, 0c1c, 6168, 16d3, acadia17_590n, 4c3f, ecaade2016_230x61, ce7e, 27e3, ecaade2016_071b19, cfe7, acadia17_598yy, c375, ecaade2016_048s13, 8bd5, ecaade2014_226a59, ijac201614403n2, 665a, ecaade2014_132g29, 9102, 6492, 3325, ecaade2013r_004d4, f4cf, e38e, acadia17_92l, d4f3, sigradi2013_212t, ijac201715104dd, ecaade2017_077yy, 9d67, ecaade2015_138a27, 47b0, 5e5f, 3fbb, 69aa, dd48, caadria2015_087n14, f078, c54d, a75a, 3b34, 0fc3, 0c4a, acadia17_660t, ccdd, ecaade2017_028h, ecaade2014_030k8, d361, ca1e, caadria2017_129c35, c339, 4677, ijac201513201r5,