CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

caadria2015_090r14, 24fe, 6699, 7201, fdad, 3919, 600f, caadria2016_579u24, ca94, f575, b43d, c97b, 5e23, ecaade2014_153r36, a079, 8e15, caadria2016_023n2, 6af5, acadia14_719b, ijac201715202aa, 93a5, dc5d, 3db0, sigradi2016_669bb, c65a, sigradi2015_6.387l9, e80a, 76ae, ijac201715101l, 0443, 2179, ecaade2014_018m4, caadria2016_023r2, 7ddf, ccbf, sigradi2015_9.141a16, 6b7c, sigradi2013_401m, ascaad2016_048n20, 5f7b, 7db4, ijac201412302l7, f00c, ecaade2017_268ff, ecaade2014_011h2, 45bb, 6356, ec39, acadia17_164c, 8aa8, 1b9a, 9a22, ab0d, af62, 9a17, deb0, 2f46, 4a43, a83c, 9e3f, 49e5, c114, b50a, caadria2015_164b25, 6795, e805, acadia17_27o, 29c2, 45c2, 06e2, acadia16_382s23, 460d, a29c, 0d52, cbfd, 14a7, 7a4e, 8664, 14cb, 3b7a, acadia14projects_699r, 810f, 450a, acadia17_464ss, 842f, b59a, 8198, 8aa6, cd9d, db61, caadria2016_125o5, caadria2015_092g15, aa56, 3294, 33d2, ecaade2017_057hh, ecaade2016_tkou66, ijac201614404a3, e6a6, 6479, 7f80, a720, 2ce8, 431d, c85b, caadria2016_621x26, 9b71, 3830, 2032, b78c, a95e, 9d17, acadia15_69n2, 67d0, 7bd9, ecaade2016_164o46, 87de, d305, 356c, c842, 20fb, b5ad, 7452, 95ef, f688, 106b, 7a25, acd9, a524, 190b, e839, e340, 01ef, 4093, 6902, sigradi2016_470q, 8555, f924, 51ab, 4573, 20ec, 2ea9, eb5c, acadia17_390nn, 6b2e, 3912, 5607, 1b4e, ijac201614201f7, ecaade2016_043w11, 5a6a, 0c3f, 2cbf, ecaade2015_327h71, 2071, 7d50, d5a4, 3328, 517d, b421, cd68, 8cae, 6d88, b4a5, 5394, 3c08, 7bcd, ad39, ce2d, ecaade2016_068p17, ecaade2016_210c54, e86e, 1e0b, cf96, c3d1, acadia15_443a19, 7d45, ac3a, b507, caadria2017_118y30, sigradi2014_313t5, acadia17_381aa, e171, 6e14, 967c, ecaade2017_038zz, 964a, caadria2017_149j39, 9a1e, dbd3, ee18, ascaad2014_006z3, sigradi2013_261, 9564, ijac201412201r1, acadia16_308t18, df0c, 5fce, ascaad2014_024b6, 355f, bbbc, be18, 7c08, 749b, 402f, 2903, 0006, e06a, acadia14projects_435az, beb6, b532, ecaade2013r_009z5, b1fd, sigradi2013_390a, 2a01, caadria2015_111n17, 5533, sigradi2015_sp_2.112h29, 3e36, 0c83, 9cc6, ecaade2014_198n51, 8dae, 9210, f6c6, b149, 5595, sigradi2013_401o, 020d, caadria2017_158w39, 5827, ecaade2014_153d37, 2390, acd5, ecaade2017_195ff, 5d02, 7935, d31d, 3ca6, ecaade2014_201g52, e3ae, 2e14, 57d1, 9493, acadia14_699m, c845, 2193, ecaade2015_86e17, b86f, f9d1, ecaade2014_206j53, 8540, 91d4, acadia17_266ff, 0988, 9cc7, f0ba, caadria2017_142g37, e66b, 80ee, 3009, acadia17_316ss, c863, dfa6, d860, aebb, 1e0e, ecaade2017_203ss, dd3c, ascaad2014_022g4, 24e7, ac0a, 173d, caadria2016_601m25, 41fd, 5fb9, 82e8, 4e62, d12d, sigradi2016_732z, ascaad2014_004l2, 6a2b, ecaade2017_210x, caadria2016_383p16, ecaade2017_051x, ecaade2017_047p, 3d9f, 3be9, 1127, acadia14projects_33ah, acadia16_78r5, ijac201614407k4, 26bf, b715, ecaade2017_017f, d34f, 76dd, acadia14projects_435ah, 233c, ijac201412305m2, d588, 6097, 14bd, 30c1, e077, 95bf, dce2, ad5d, 6d0a, 23a3, 13bd, ijac201614204e10, 1d2e, 9e83, d42a, 0c5c, f79e, c8b8, acadia17_52r, 6808, c7f6, 9b82, 8081, ascaad2014_017t1, ca8b, ecaade2017_215zr, 8f3a, 3fdd, e8c4, 35a2, ecaade2015_155e32, f819, a959, 6672, d466, 1060, 946c, a49c, b607, aabc, 2171, d5fb, 111f, 7467, 4f08, 294b, 982c, ff23, 75de, d5d9, 5b64, f0d4, ijac201513105j4, acadia17_283tt, b410, 6297, 2dea, 7340, 0a67, ecaade2013r_001r1, 49d2, sigradi2016_408w, 8dac, acadia15_483t21, ecaade2015_196v41, 2900, ecaade2015_202p44, 414a, acadia14_33am, f88b, acadia17_512u, 9ae9, 788d, acadia17_650xx, 42b1, ecaade2015_206u45, 3de3, d21a, c55f, 92b2, 3e80, e048, ijac201614305a3, b180, 24d2, 8f4f, 6112, 1dbc, 3e91, 8877, 6e6c, ecaade2015_240r54, 7dc8, 5101, 527c, 56dc, 8284, 5b3f, caadria2015_203i29, 4a78, caadria2017_104b28, 2e6d, 70f2, 20ef, 2b01, 05a8, 5c05, ecaade2016_006w1, 97c8, sigradi2013_215e, 802c, 4d52, b97b, 00d2, ecaade2016_067h16, c83c, 6ecb, b7a5, bf3e, 1769, c66b, b222, caadria2017_048a16, dfb4, 9dad, f8ba, aa5f, c45d, caadria2016_851w35, 5e33, 9d2a, 11e0, 1f89, 1e65, 3b44, dcb4, b4c4, 0c28, acadia14projects_311x, caadria2015_218a34, 2908, sigradi2014_032l2, 14e6, 7a43, 3c94, 0c31, 0aff, 5d25, 7622, 712f, sigradi2015_3.221p4, d9fc, 6308, acadia17_598t, acadia16_352d22, 3ada, acadia14_619af, ecaade2016_071n19, f052, 69ff, cb19, 267c, b9a4, b1df, ijac201412201e1, f36d, ijac201412205s3, 22e2, 3b0c, 023c, c272, ecaade2014_232u59, 41b7, ijac201513201h5, cccf, e8e9, 2fc8, 8def, 5c8e, dd72, acadia17_59e, 394e, 9aa7, acadia15_47k1, 5f15, c142, 099d, ecaade2017_098rr, sigradi2015_7.184c10, 2603, 8163, acadia17_81g, ec9a, a203, ijac201513203w6, adc3, 0171, 6b22, 299c, 77db, acadia17_164a, 90ed, 77b5, ijac201614402s1, b223, ec0e, 241e, 6729, ijac201715102t, ad8a, 4de0, 34c2, 57e9, ecaade2017_037dd, 7fb2, 386e, ascaad2014_027l7, ecaade2016_121s33, 8c32, e190, fde0, acadia17_482t, 9090, 3c80, 3228, f20b, 0eae, c8c2, ecaade2014_052a13, a22b, 31c8, ac2a, ab52, caadria2015_145t23, f817, 24b2, c0bf, 1347, 5e57, eec9, 1c0d, ascaad2014_008n4, ecaade2014_111v25, 0674, acadia14_177p, 5bc9, e238, 490c, 3b91, 40ba, 1853, c565, 343f, df89, 7582, 6c79, ca76, acadia17_670ff, sigradi2015_11.165x25, ceca, 5c24, 4092, fdac, ed36, f291, 130e, ascaad2016_017a7, 1f57, acadia14_479av, ee2a, df11, e7ed, 8818, 70df, acadia15_483y21, 9e4e, 0d23, c749, acadia17_340xx, ascaad2014_020v3, ecaade2016_047p13, fc59, ebbf, ijac201614403l2, sigradi2013_405, 0bbc, 601f, 1e29, 49b7, bade, 25e8, 8677, e6ec, d598, acadia14projects_219a, acadia14projects_579e, 572f, 694c, b451, ecaade2015_284n61, a18b, cb20, caadria2015_130y21, 4dbf, 20a7, 2bc4, 5e47, 8b12, acadia15_333r13, c9cb, 3be2, e5a6, acadia14projects_427am, 3ca1, acadia16_214e14, 9b8d, ec98, acadia17_350ll, acadia14_655aa, acadia17_222xx, 0312, a5df, 7f42, 5e41, 2e38, b678, acadia17_678nn, 005d, 8ab1, acadia14_125ac, 1774, a8af, 7f3a, 76d2, 4287, 7ace, 3859, 0873, ecaade2017_054dd, sigradi2013_138u, 54d3, ecaade2016_193m51, 8395, f5ec, 669c, aa9a, 7abc, 14f3, 7d73, 9530, ecaade2016_032s8, bc9c, 1d70, 8b01, ecaade2017_122nn, f21b, 9071, d95c, acadia17_423hh, 9fe4, 3cb9, ijac201715104t, sigradi2016_537a, ecaade2015_114o22, 7190, ec4f, 5c64, acadia17_202j, bbe9, caadria2017_067t21, ijac201513302f10, b4a1, caadria2015_122m19, 1111, 9b8c, caadria2017_104a28, acadia17_640ll, 30db, ecaade2015_138v28, 51be, 02cf, 43db, f005, 050a, 6abc, 93ba, ecaade2017_109ff, ecaade2016_074j21, e425, caadria2017_142j37, caadria2015_064s7, b362, 867e, caadria2016_713u30, 2ced, e6c6, 35dd, acadia14_479z, acadia17_90ii, 99cd, sigradi2016_417kk, fa91, sigradi2013_46, 2369, 6f7f, bb68, 39c1, 783c, acadia16_260p16, 93e4, 0aea, 9e01, caadria2016_197k9, acadia14_453j, 22c0, ecaade2014_230s59, 3dce, 8b22, ec3f, sigradi2015_4.219a7, e80c, 156e, 8b60, 46bc, f783, 0a95, 0f7d, de7e, acadia14projects_79aa, 5ef6, acadia14projects_699n, 532e, a49e, e78a, e52f, 1d7f, ascaad2014_026r6, 0b4a, ceb5, 8308, 37ea, 6a2a, ecaade2016_015b4, acadia17_544d, e1cb, fb55, f0da, ecaade2017_273m, 6953, 9adb, 323d, 7cb8, 8dec, 9156, acadia16_362o22, 2b06, 1027, caadria2017_002m1, 8474, 48c1, 8b6e, c7ee, acadia14projects_531y, sigradi2015_3.268p5, 3209, 4c6f, 8e16, 2862, 6047, 0194, 0748, 0ab1, 61b1, bee4, bfcd, acadia17_534zz, 7404, 2559, 7a42, ijac201614203f9, 5083, 8fef, d037, a5cd, 7956, caadria2015_218o33, 764a, ecaade2016_198t52, 398a, adc8, aa95, 65cb, 2e00, 68f7, ecaade2016_158j43, 5982, acadia14_579f, 9851, 5c46, 9e8c, ecaade2015_22c5, a23b, 5db1, c8f5, 38fd, 716b, 7f59, ecaade2014_046n11, 8a0b, 549b, ijac201614201y6, e565, 1ea1, acadia14projects_531l, 6714, c719, acadia16_62b4, 6493, c13e, acadia16_184r12, acadia17_100p, ijac201614203c9, b0dc, acadia14projects_357an, 5cd9, ecaade2016_144f40, 38c9, 06f6, 0d1c, d7cf, sigradi2015_8.186e13, 3bac, 2794, 2f88, 1b04, 73b7, caadria2016_809b34, dce5, 6d1e, 5f36, b1ee, cc83, 878f, ecaade2017_097gg, ab13, 5a04, 5deb, acadia15_110h4, cf74, 88db, 349e, c70b, 92b7, cd56, b668, 87b1, ecaade2014_112m26, e83d, a7ee, caadria2016_839i35, ecaade2017_155h, d7ee, ecaade2013r_001g1, e165, f64d, aaec, caadria2016_177f8, 39b3, cfbf, 688a, ecaade2014_015s3, 5679, e861, 0af9, 8265, 44d5, fb52, 29ea, sigradi2016_801t, c504, ecaade2015_115c23, 05d5, acadia15_57s1, 9342, 2ee3, 1213, b505, dea8, e913, ascaad2016_005x2, 72aa, eafa, caadria2015_119w18, acadia16_72a5, caadria2017_163v40, c7e9, 6410, c4d5, ijac201614201e7, b415, a085, 7acc, 4364, c3ea, sigradi2015_9.347y17, 0b12, c827, c4e6, 394a, a371, acadia16_450m26, eaff, bd1c, 7fad, ddc3, ecaade2016_210a54, 318f, d89c, ecaade2017_198rr, caadria2015_130z21, a5a6, 44f3, 9738, ijac201513105k4, ecaade2016_191i51, 7e47, 5581, 2847, 774d, sigradi2014_345l8, 11f3, c198, 4ce1, sigradi2016_690a, 1ae3, cb1c, b819, aa55, 0f1f, ecaade2014_029w7, ascaad2016_033d13, 4709, 831c, 3983, caadria2017_096b27, 408e, 4a79, ijac201715106oo, ecaade2017_080hh, 325c, ca60, ecaade2016_073a21, 9e00, 1d44, 3c6f, 9d96, 89b4, 4aa3, ecaade2017_282u, efda, ecaade2015_53y9, 15e1, sigradi2015_10.140k19, 0b76, 2d3f, faba, 41e0, 3c20, 49be, 7839, caadria2015_213l33, 0264, 072e, cab5, 3c56, acadia14projects_445aj, ecaade2015_235v53, 37a5, 04ad, 238f, ecaade2014_145d33, 39e0, ad5a, cd0c, 7ee7, a7b3, ecaade2017_253r, 7a98, ecaade2017_302oo, 8102, 61ea, 4958, b46c, ascaad2016_007z3, b6e7, d77d, 2ecf, ecaade2016_243r64, acadia14_627g, 240d, ijac201715106uu, 7124, 3886, e029, 3dea, 3715, sigradi2016_792n, a703, 631d, 3c41, caadria2015_203j29, 3bce, f420, sigradi2013_294v, acadia17_669m, 8e6b, b5fe, 6a42, e08d, c805, eb73, d21c, b93e, acadia14projects_153ax, 49e9, f308, ff38, d5d5, sigradi2015_3.221t4, 53f6, ecaade2017_308aa, 9bbb, 8c4c, 235d, 067a, ecaade2017_293uu, 85f8, acadia17_544c, 8ba1, sigradi2016_625gg, decf, 2652, dfcb, 3263, f47d, ascaad2016_043e17, 05ec, ecaade2015_333k72, 47c5, ac15, d594, 3e8e, acadia17_630d, fe17, 0396, ecaade2014_153w36, acadia15_81v2, fe65, caadria2017_005u3, acadia15_323m13, eedf, d29c, ecaade2014_239p61, caadria2016_435p18, d620, 4fec, caadria2016_013a2, 4010, acadia14_445ad, 5613, 87cd, 307f, d6cb, 3b96, ab7e, caadria2017_129u34, 7f6b, bd56, 805d, 855c, ecaade2017_105mm, fd3a, 40ed, a2ea, f14b, 881b, a7a3, 592f, ae39, ijac201614104h4, sigradi2014_314n6, cb5c, ecaade2017_198n, c02e, 5269, 1c54, d7dd, 2686, 380b, ecaade2014_015t3, 1aad, ecaade2016_217i56, bbad, af4e, acadia16_270u16, 7aaf, ecaade2014_187e48, 6f60, aedc, c8f4, acadia17_266x, 3aa1, a38a, f998, 3cc3, f3a5, 254d, 7192, acadia14_699f, e68d, a5cf, acadia16_24y2, dc24, 6ac4, 3a74, 50bf, 52b8, e953, 28b9, a8c6, 44fc, ee08, dabd, 5ba9, dcfd, acadia17_670mm, 42a8, ecaade2015_194v40, 47d8, 3b21, f078, ecaade2015_332z71, f390, b907, 5579, 61bd, 153d, 1254, ecaade2017_009cc, aaa7, acadia16_470k27, caadria2015_070w8, 1cb2, eefa, 2124, b1d4, ecaade2015_250i57, 51c1, sigradi2016_673hh, 1b74, d498, 9394, ecaade2017_069ff, 98fc, 94be, c2db, 20df, 679c, f630, ecaade2014_130a29, b610, 37c5, 37be, acadia17_230f, caadria2016_373l16, 89eb, 15bb, 038b, ecaade2015_336e73, 521d, ijac201614308j5, 1aed, acadia14projects_189ao, 778c, 76a0, 3b4f, ecaade2017_255xx, 3364, 1a16, 00ed, sigradi2016_448m, 77af, 02e1, acadia14projects_655y, 182c, ijac201715203ff, 2d9f, a3f8, 9db6, 3130, acadia16_344g21, fa46, 9226, beb1, c638, ascaad2014_017n9, 0d61, e158, 3bdd, 13ed, 45e8, ecaade2017_090nn, ijac201715203pp, 60e5, ee04, 2fb7, 73c5, 4213, 0860, acadia17_323n, a1dd, 2b86, bd11, fc98, d266, ad96, d648, acadia14projects_237as, b5c0, ijac201715203h, ecaade2016_058y14, 2ba9, 6c44, 66ea, 973e, a17a, 974a, acadia15_357w15, 5ce7, c7c1, b981, sigradi2016_560y, ecaade2016_102c28, sigradi2015_6.42y7, ba81, sigradi2016_356e, dba5, sigradi2016_571uu, c0af, 17ce, 7a51, 21ff, f541, d0a7, 3324, 5ede, 8101, e388, c4c6, 378e, ecaade2017_230b, acadia17_26a, 6352, ba58, 2e4e, 8561, aa43, ecaade2017_117w, f3e5, 2323, 134d, 48ff, 9afc, ccbd, bfcf, 6551, ecaade2017_269ss, b091, 9834, 0c6d, acadia17_273aa, ba07, 9b4c, 8f49, 3e8f, 94af, 39e2, ecaade2015_287u63, 285e, acadia17_598uu, ecaade2017_254mm, d5ce, caadria2017_136m36, ascaad2016_003e2, 794f, 07a3, 6ef2, b955, fb7b, 2ff5, 05bd, ecaade2017_294e, sigradi2014_345c10, 601a, caadria2015_124v19, b08e, acadia16_206m13, 257b, f56a, 0dab, 4058, 09d1, 7b33, 2d29, 9d73, 4ae5, f2d6, acadia15_311k12, eef8, 0277, a47c, b2fc, 07c2, c8c6, e2be, acadia17_403p, 430a, fcd4, 5221, ddb6, 63e5, 055e, 6823, f95f, 2b81, 511a, 21a0, f6f9, 63bd, 0064, ecaade2014_240n62, caadria2017_118a31, 700d, sigradi2013_342j, 60b4, 115e, ecaade2015_155t32, 6981, ijac201715105u, dfa7, sigradi2016_590j, 429b, 8180, cc8a, 9adc, aff0, f9c5, a708, 2af7, 8179, ijac201614309j6, 1861, e4a5, 8324, d729, d49c, 82e0, f9c8, 6246, 63bc, 0cf5, 1cce, ecaade2016_129p35, a450, sigradi2016_484qq, a87d, caadria2015_111o17, ijac201614204o9, ecaade2014_226i59, dc51, bbec, 97a5, acadia16_12h2, 054e, ead3, dd21, sigradi2014_197z6, fe76, 6121, ad8c, dbcf, acadia17_258s, ebb4, 2504, 9cf5, ecaade2016_132h37, bb2a, cb36, ecaade2017_210y, c815, e660, ecaade2016_043y11, 374a, acadia16_344o21, d26c, d358, 83c7, f5af, fc1d, ijac201715105qq, 9036, 73d3, c150, acadia17_51yy, ascaad2016_039r15, f442, 585b, 7cb6, acf7, 472c, bfd7, de03, 9bfe, e8d8, 2341, e666, 36e6, f296, 1a23, e33d, 9939, ecaade2015_138o28, 7910, 5bb4, 5d2a, ec76, c426, 59c0, 47f3, fc60, 2f9f, 1f86, ecaade2014_070p16, b34e, 9680, 3643, 51f7, 48dc, 824b, 72a6, ijac201715102cc, 7f28, 3909, acadia14projects_327b, 1df8, sigradi2015_5.384n7, 9c8f, 15eb, f42e, acadia17_560u, sigradi2015_8.189z13, sigradi2013_100, 69ed, 2930, ascaad2016_016t6, 46f0, e9af, 335d, f3b1, 6d8b, 0deb, 52af, 5f2e, ecaade2017_053o, ecaade2013r_018m9, acadia17_230h, 1352, sigradi2016_446i, ecaade2017_308gg, e3fa, ijac201614403g2, b974, e699, dd22, e64f, ecaade2017_057r, 1a57, 63b7, b206, cf64, 2351, b601, c39f, acadia17_520m, 9088, 1eca, ecaade2015_84v16, b962, e4e6, c502, ecaade2014_233m60, 7b1e, acadia17_598j, 9921, 6231, 1147, fdcd, 30b9, 1f68, ed59, cbf2, 6ef1, acadia17_648nn, 2fd8, ecaade2015_217k48, 5f04, e5e9, 4017, 0752, ascaad2014_030x8, caadria2017_185p44, 9d60, d974, caadria2016_539e23, acadia14projects_497ab, b79c, c0c1, 91f5, 2568, 6df5, acadia17_71ss, a380, fb33, ecaade2015_148r31, a9db, 1368, ecaade2015_35p6, caadria2017_029j10, 2168, acadia14_177v, e097, 4952, ecaade2016_070r18, cb88, ecaade2014_049a12, ijac201715106q, 5ab6, acadia17_491r, fb00, sigradi2014_075b7, acadia16_470h27, 226c, ecaade2014_143t32, c5dc, 64ae, ijac201614308r5, c3d2, 4bbe, ecaade2017_203kk, 206a, 1534, 64a1, 9b6d, 63f4, caadria2016_673b29, d2e4, b6ee, ebf3, 1801, cf5b, 00a4, 8a6d, b18b, 94c9, 6415, 0e4f, 8da5, 81e7, ca2a, 15d9, ijac201513102c2, acadia17_426m, a5be, acadia14projects_43aj, 859f, e9d9, sigradi2016_814s, 07ff, 5173, cbe4, 6229, acadia17_146i, cfc7, 0890, 2199, a3d4, sigradi2015_sp_4.388x29, 6ab5, 9c48, e229, 8930, 2722, 97a7, 4be4, 45c9, 5c96, 0de3, ascaad2016_004o2, 65c6, ecaade2016_222c58, aceb, 90f6, a9e6, 4d97, 2822, 5a5c, 8246, 1ec9, ecaade2015_38m7, 496d, ijac201412403p5, ecaade2016_144n40, bb7c, ecaade2016_040v10, e8da, 2911, 380a, 0530, 4c74, 6a1d, ascaad2016_003s1, 1a20, 1091, ascaad2014_003s1, 566f, sigradi2015_3.209h4, fafe, e0ce, de55, 481f, a11e, 7f25, 5555, 89b5, c4ba, 6e98, 3211, 652f, sigradi2015_8.41u10, cf77, 9561, a8c5, ijac201513202n6, 8487, e219, ecaade2017_215u, 7981, 2bc5, 1833, 0e17, d15b, 0262, 7668, 8736, d548, 08d7, 28df, 6753, ascaad2014_013z6, d37f, 4753, acadia17_678gg, ecaade2015_333e72, a13d, 3573, 13ff, 07f1, 2125, 2db0, 4a03, 91ee, ecaade2016_234v62, 7895, acadia17_403g, 4689, 6263, 7673, 6b80, ecaade2016_225a61, 131f, 7e4e, ecaade2015_138e28, 28e7, 388f, 65c5, 2bbb, sigradi2015_8.264j14, 03d7, 9d70, ijac201513206z8, 6f8a, 20e9, ascaad2014_033e1, cb0c, sigradi2013_280p, ecaade2017_050b, 4c5f, 611b, f1be, caadria2016_177k8, 7c23, 5e66, 5561, 2c91, 133e, 59cd, ecaade2017_208k, acadia17_348qq, 02ee, 5b7a, bb5d, caadria2015_181e27, 361f, f46a, 0e8c, 80ca, 2e8c, 956f, sigradi2013_386s, b06d, ecaade2016_057u14, d1d6, caadria2016_435m18, 9742, ecaade2015_84w16, d84a, 246e, ecff, 3e9d, 35e0, ecaade2014_192g49, ecaade2014_050b12, 47ac, 847f, sigradi2016_710bb, b6cd, ecaade2016_237c63, 4989, 8614, a327, sigradi2013_244t, ceb1, 4fcd, 1952, c839, sigradi2013_393u, ijac201715201s, 7833, caadria2017_051u16, b231, fb8f, e848, 228a, ac74, d83f, 3cf3, acadia15_161w5, c62a, 4e15, 76ed, b812, 4cae, b74f, 5331, 7b13, f3ad, acadia17_358w, sigradi2016_625uu, ijac201513305s12, caadria2017_118c31, f7e4, e01f, ascaad2016_022m9, 34c5, 6caa, 13eb, 87ef, ecaade2017_031zz, 38b8, b890, ba79, 6db4, 5d12, sigradi2016_816uu, 0ef2, f844, 51a9, a29f, d0c7, 50ef, 58c7, 8e10, sigradi2015_sp_2.112k29, acadia14_257ac, 672b, 9ad1, de5e, caadria2016_125t5, 1a98, b84d, caadria2017_155u39, 7f58, c4dc, 837f, 4c06, ijac201412404e8, ecaade2015_229d51, sigradi2016_363ee, 5fdb, a17b, ascaad2014_026s6, 12c9, 6a39, fcbd, a9c0, 04d5, 62f4, 904e, a440, f081, 8b39, ecaade2014_218a56, ec65, 61e1, 1342, 9c82, 1562, 6052, acadia17_391ww, caadria2017_040r12, c94f, 1e95, 3181, a73d, ecaade2017_071xx, 49dc, fe04, sigradi2016_778pp, ecaade2014_018z4, 0880, ijac201715204u, 29b1, caadria2016_167a7, 5397, ecb5, 376e, cbb2, 82f9, d3cf, 3d2f, 5c97, 246c, fdb1, d146, 00f6, ijac201513302e10, 7f1b, 15d8, ecaade2016_238m63, 3870, 79d9, 823f, 4e7f, 0020, a3e4, 5e45, ecaade2016_230b62, 797b, c8fb, fe0b, 165f, ecaade2017_172z, 7b6b, ecaade2013r_001t1, b441, a68a, ecaade2016_073x20, 5eb4, 8920, 9d63, ecaade2017_108z, 6b01, 8cf1, a0ed, b282, ecaade2017_301z, cdf0, 81af, d2b3, 779f, 0333, de16, c66f, ecaade2014_175o43, f37e, d9b3, bab2, ffeb, sigradi2016_441nn, 67f0, 47e5, bb69, acadia17_82yy, 0e41, ascaad2016_028a11, bc0b, 5727, acadia17_630l, 726a, 2905, ijac201715205c, f102, a770, acadia15_263b11, acadia17_512m, caadria2015_114g18, 80fc, f110, 7889, 3740, 86b7, sigradi2014_232t8, 8b7d, e13d, e2e8, a112, acadia17_350aa, d283, 6a67, 10d2, 16ed, 3045, caadria2016_569h24, a717, a639, 1ab2, 6f22, 24ad, 77c6, 0c30, 033e, acadia15_451o19, acadia15_57l2, e0b7, de72, 2c0c, ecaade2017_053h, 5809, 5e29, sigradi2014_164i4, caadria2016_755m32, 8bb4, 18a1, caadria2015_142n23, f719, acadia17_590g, acadia17_296aa, sigradi2013_429b, f4bb, ecaade2017_032e, 3b56, caadria2017_016g7, ecaade2014_194p49, d5c0, 5192, 77d1, 535c, sigradi2014_279w2, 89a5, 6dae, 5212, ijac201614101g1, cb9b, 826f, 6fb7, 6bf9, 287e, 6346, 142e, e2ff, fc3f, 533c, cc39, 18f8, b1c7, acadia16_440b26, sigradi2016_595mm, c8e3, 7230, 163c, a0d2, 036e, 912c, ijac201412303b9, e5bb, 1de0, ecaade2014_159o39, a540, acadia14_135ac, 2104, cced, sigradi2013_429m, a877, caadria2017_041k13, ecaade2017_048nn, 741d, 1a4b, f2c8, fb9c, caadria2016_239d11, ecaade2014_072t17, 255f, d71c, 55da, sigradi2016_627h, f425, 1fd5, 8ad1, ecaade2017_028o, ecaade2017_085h, 5ddd, sigradi2015_3.209e4, 0124, 5076, ca4e, cc28, 7bc1, 7147, dabf, 992d, ecaade2015_18y2, 57be, 1ec7, ecaade2017_309mm, sigradi2016_690ww, 39f4, 6973, caadria2015_072v9, d042, 7294, 92fe, 6131, b9bc, 5ee8, e0b2, d83a, fed9, afcd, b3e8, 6349, 403e, 95cc, 9eaa, 3d31, 7593, 9e26, acadia17_630f, ecaade2017_192e, 06cc, 8bec, 01c6, acadia17_590p, e887, 7913, 44f9, 9487, ecaade2016_028n8, b7e6, eddf, e568, 0fb4, e21c, ce06, f9a2, dfc3, 056d, 8760, 31a7, fda7, acadia17_257vv, 6cac, 0f18, 80d7, f53c, 4686, 9c71, 80ec, 54bb, acadia15_95k3, 7433, cb81, 0870, c4d6, d1e0, 6d4c, ecaade2016_042j11, fa6f, ecaade2014_176y43, b5bb, ecaade2016_068m17, ijac201614403u2, 7d11, bae9, fedb, 6579, 10c3, acadia14projects_565z, a3b2, 2b80, 757f, 29c1, db82, 0a20, 97cf, sigradi2013_152, 1c8d, cabe, 3dde, ecaade2017_214r, 3b51, ecaade2015_325a71, bd72, 5139, ad9d, c6e2, ecaade2017_019ww, b1d6, 5004, 356f, a7df, 4606, 379b, acadia14projects_23v, 67cf, 3df6, 8bda, 60e4, 3474, 30af, ecaade2014_191u48, 4696, bcde, d58d, aef2, a584, 6622, ecaade2013r_010x6, sigradi2016_524q, 8a35, 3166, ijac201715103tt, 8572, 5b01, acadia17_92k, 15e2, 7a09, cea0, 78b8, c529, a119, f3f3, 4d38, caadria2016_157n6, 9368, ade8, be9b, cc24, d505, acadia14projects_589i, 17eb, caadria2017_134y35, caadria2016_529r22, ecaade2014_010m1, 5c25, f060, ecaade2015_207r46, ecaade2015_229g51, 4f07, 0f6e, ecaade2017_290ss, acadia14_435ah, ijac201412403l7, caadria2016_745c32, 1915, sigradi2014_314r6, c35b, 32cd, c649, a88d, f566, 4156, 3904, 9acf, ascaad2016_002m1, ecaade2016_158s43, sigradi2015_3.65n2, 69ac, f010, 02f6, ecaade2014_014y2, 0921, 3986, 9042, ecaade2017_288ii, 9c2e, ecaade2017_002c, 8c8a, 01a4, fbae, 02e6, b6a1, 89fc, ecaade2015_59m11, 7174, 24d9, b092, c400, 5e35, sigradi2015_9.347m17, 32d3, 1ab7, e396, 8750, 1259, fb28, ecaade2016_018k5, acadia16_8e1, ec57, c17f, ecaade2014_055y13, acadia14_487h, d507, f831, 2a58, 23e6, 85ff, 4250, 5437, 5b00, c83d, ecaade2017_057i, d073, ffab, bb71, 578a, 2292, 9c31, ecaade2014_186r47, b960, 159a, 826c, 113a, d7d3, f8b5, 45b9, dd4c, ascaad2016_003b2, b68a, 7f9b, sigradi2016_602e, sigradi2016_431w, b5a1, ijac201614303h2, acadia14projects_497y, ea62, acadia17_170f, e6dc, 989c, sigradi2016_639gg, 1605, ecaade2017_006y, 5571, 4cab, 6937, 2767, 6c01, 3289, 207d, ccdd, 6ace, 84d0, d01c, 2bd3, 1428, 71f1, 8096, 7363, sigradi2015_12.215r27, ecaade2015_297v64, f90e, 4a87, ecd3, 874b, d065, 51e6, 7f69, 48b8, 66b6, 5bec, 74ed, 7dd9, 9b5c, ecaade2016_083f24, ecaade2015_170w35, c66e, 5a44, d90d, cc2f, ecaade2017_006u, 233d, ff70, ascaad2014_035u1, sigradi2016_816tt, ecaade2017_069ee, 54f3, c545, 1826, 7810, a0cb, 2434, 84cd, 9671, 4985, 9046, 69f6, acadia17_446bb, a3e8, 8b31, caadria2017_122u31, a292, aaa5, ca9a, 3680, ecaade2016_084g24, b751, sigradi2016_655i, 5062, 5061, f54f, 52dc, acadia17_669h, b7c5, caadria2016_333t14, d3a9, 379d, fd44, 8175, 1f1c, 7891, 0db8, 4d42, ffbe, caadria2016_539c23, acadia14projects_601v, e3ab, caadria2015_188y27, 6c8b, adae, 97be, 86c3, ecaade2017_124r, 78f7, 9c23, b4c2, ascaad2016_042d17, 20de, 5761, d47e, f1bb, 075a, caadria2015_170t25, 9f3f, a4e4, 85d5, ab68, 52bb, acadia16_344f21, bba8, f163, 0cda, de1d, 8cce, 616a, 71df, 5654, 83e6, 58ae, ecaade2015_158y33, cc7c, 0bfd, 8e78, 4e6d, 28a0, acadia14projects_247h, 33d9, 64bf, 6e3a, ascaad2014_016c9, acadia17_154y, sigradi2016_792e, 1f83, f85a, 105e, 211e, cd16, b03d, ee40, ijac201614102l2, 72fd, caadria2015_203r29, a2cb, b63f, 331a, 2354, 7b4f, 0b8e, d87a, e600, ab8c, ascaad2014_001i1, 6a14, ecaade2015_269l59, b2b4, ad15, cdcd, 1ea3, ecaade2015_55n10, ascaad2014_017p9, 9d8c, f569, b338, 5bd0, ecaade2017_077yy, 14ca, 90de, fa89, caadria2015_137l22, 9e94, b55e, ecaade2017_079aa, 3092, d3b7, a64b, b0aa, ed53, fb4e, da69, 85a2, ecaade2016_136v38, 56de, ecaade2016_197e52, 03c1, 9d3b, 5ba7, 8724, 25b4, bebc, 0ea8, ecaade2017_032c, 93e9, acadia17_637xx, a28f, b0f8, 913f, 70cb, 416b, b3c9, 52a2, caadria2016_861w36, c332, e2e2, b7d8, ecaade2015_177b38, 39f3, ac4f, sigradi2014_282p3, 70e4, 355e, 3035, 1113, 59e1, 00c2, ca86, e0e6, 604f, 1999, caadria2017_096z26, cecd, eeae, 1905, 907f, bdf2, 7b77, ecaade2014_015l3, e65b, acadia16_478c28, 059f, 20be, 4367, 82e7, 8852, 3b38, acadia14_311x, sigradi2015_12.107i27, cb94, ecaade2015_250b57, 4e8a, 6c49, ce48, 8224, d4d8, 5506, 4ae7, ced9, ijac201412305w1, b1d3, 3613, b21b, 0e56, b582, d67a, ecaade2015_205z44, b78b, ecaade2017_129ff, 769f, e25e, 1cc3, a6c2, ecaade2015_118z23, b94f, c2a7, df81, ecaade2015_304b67, 3a7d, ff40, 3f8b, 5b9e, f558, caadria2016_209z9, acadia17_18o, b434, 7845, 5b39, cadf, f3ff, 376c, sigradi2016_636m, c063, 1e04, 81ea, 49a3, ee80, sigradi2014_284f4, 4ee7, 7369, c22b, 71cc, ecaade2015_199y42, bc12, 09de, c27f, 4915, acadia16_352s21, acadia14projects_43ac, 58ee, acadia15_333v13, 91aa, 7e09, bfca, e39b, 8f2d, ecaade2015_59l11, 57cf, ijac201715204x, a2de, add3, a653, caadria2016_683p29, 2b36, e7d5, bff1, 61c4, 0336, 5869, ecaade2016_217y55, fe9d, 35db, 34b9, acadia14projects_699g, a59b, 247f, 5f58, fc02, 923a, bf13, 667f, 3c65, 9b9f, 71a5, caadria2015_004h1, acadia14projects_719e, 6b47, 3ea1, 4bc6, acadia14projects_601w, acadia17_60p, 34d1, 2ac7, f613, 4fee, 2a2f, b303, 9a4b, 7db0, sigradi2014_085g8, 5dbb, 77cb, 4046, acadia14_589h, 0e5e, dec7, 48f9, ecaade2017_097bb, 45d5, 17ca, f98d, 6e82, e6d6, dfc2, 54e1, 1a5f, acadia17_542tt, sigradi2015_10.7f18, ecaade2013r_014j8, 383f, fd27, 927f, d2cd, ijac201614308t5, 81e8, 3d89, e1b6, 80cd, fecc, ecaade2014_239m61, caadria2015_064t7, ecaade2015_302m66, ecaade2015_38p7, 2c50, 0d2d, aaa0, 2059, 43bf, sigradi2015_12.297l28, ecaade2016_071w18, ecaade2017_052ii, ecaade2017_089x, caadria2015_139d23, sigradi2016_446g, 09e6, 8973, fdc9, 8f83, sigradi2015_8.81u11, ecaade2017_054ss, acadia14_517r, b44f, 5ed9, bf34, 05b6, ecaade2016_230c62, 1a99, acadia16_34a3, sigradi2016_544c, 0d1b, acadia14_135w, 0c01, ecaade2015_196l42, ca42, ce58, 81b2, d5f3, d09c, 3c96, d83b, sigradi2013_315a, 4143, 9f04, ecaade2015_122m24, caadria2017_070v22, 0aa3, 2962, ce56, a2e2, ab86, 4349, 1249, acadia14projects_291at, 3851, acadia15_395z16, 315e, 0cfd, a6e0, e254, 0c05, ijac201412207h5, e474, d0f7, 0416, 1209, 3637, aca8, caadria2015_096k15, ecaade2014_086w20, ecaade2015_37f7, 8869, 308a, 540c, ecaade2015_48b8, ijac201412403a6, 7922, 09e3, 03c2, ijac201513105h4, ecaade2017_077a, dbdf, 9dd0, b2f7, 89d3, 3070, eb4e, acadia17_258j, d048, ecaade2015_81o15, c85c, acadia17_512bb, acadia14_247r, f278, acadia16_54u3, ddf0, ecaade2015_206x45, 7b03, d357, de59, 90e9, 228f, 6d64, caadria2016_177b8, a66c, bba2, 5098, 3cf5, 9d2d, 79e2, f286, e308, acadia17_366l, 6235, ecaade2017_046j, 53ea, 232c, deff, 0358, ecaade2014_202r52, acadia17_163dd, eb10, ecaade2017_170l, acadia17_51xx, 1f25, 85ef, 022c, ecaade2014_066i15, de12, d822, 12ec, 1bdb, 78bd, a0e0, 0256, caadria2017_135i36, a4fe, caadria2017_145b38, ecaade2016_203k53, 643c, ecaade2013r_009y5, ecaade2014_184n46, f324, ecaade2014_233x59, ecaade2014_015u3, c358, 1b38, 892c, ijac201614105x4, 4bb6, ad84, 3e2e, 201b, b10d, ijac201513306w12, 07c1, 2afb, 044b, 163f, acadia14_589j, dc2d, 0756, 6353, 36c4, sigradi2013_327v, ff4d, f58b, cf26, ascaad2014_017o9, c160, 8cbc, 8312, ecaade2014_089k21, 428c, c018, 4fdd, 46c1, 231a, fb30, 326b, 70ea, 9b29, 5a49, 3467, fbe5, 12a7, aae3, 0bbd, ecaade2017_108v, 16d8, aad5, 2d90, 1f84, 30e9, 5bde, acadia14projects_365an, efb3, sigradi2015_8.186o12, 08b4, 3af7, ecaade2015_38o7, 9789, caadria2015_061k7, 6716, ecaade2016_040z10, caadria2016_851j36, b5b5, 8cbe, caadria2017_046p14, 0bbb, 5c2f, dae6, 160f, cf20, 68e6, 41c5, 6add, d275, 41d8, 039b, c1e5, b939, 825e, 952c, 77f9, 75a8, 48a6, 72b7, f1b6, b1a0, 44ce, caadria2015_114l18, 8ccb, acadia17_598zz, 20a4, ae5e, 78b0, af91, 14af, d404, 2afe, cc73, ecaade2017_017l, 12c8, a728, f13e, 02ea, c07a, 6aca, 7462, ecaade2014_214i54, ecaade2017_265m, cd03, 1f10, 5ec0, fbde, 13e9, 2dac, fc8f, 31ab, 54b2, ad52, 86e7, 674e, 72d9, 42d1, ffdd, a7b9, 309f, acadia16_372y22, ecaade2016_068f18, ecaade2015_209u46, 74aa, ijac201715204q, 1998, db33, c75a, 40af, ecaade2017_108d, 79ed, 872a, 2e56, acadia14_719p, 4091, ijac201412301k5, 0a66, 09b3, db6a, f9e7, d15a, ijac201513201r5, 0dd9, caadria2016_683e29, 19b2, fa1c, d030, 3f4c, caadria2016_477u19, 50f4, 7ff0, 16f8, 7b81, 7324, 57d4, sigradi2015_1.288b1, ecaade2016_164r46, ed1f, bb38, d932, d5d3, 41ba, ijac201715202qq, fb47, 7ab7, af3a, 0ef0, 4692, 4c2b, 6d01, 0e4d, 21b3, 7ac4, ecaade2017_094p, c6e6, f139, sigradi2013_387e, ecaade2015_336w72, ecaade2015_207o46, 7cf1, e13c, sigradi2013_285, a163, c1a5, ecaade2016_154p42, 0233, c781, 799f, d5ed, ec59, 178c, acadia17_390rr, 0eff, ijac201614208t13, 4169, a723, 7b84, c7dc, 7b8f, a282, 0362, 55ba, 9d49, 2f25, 40ae, e9fb, 4848, ecaade2015_48h8, caadria2016_487n20, bc05, sigradi2015_8.81y11, 75d6, 4f80, 73bd, ecaade2017_199ee, 3534, ascaad2016_046m19, 4fe5, dcd8, 4865, 867b, 5a62, ijac201614207m12, 3ab8, f5f9, d457, sigradi2013_393v, 9eb5, ascaad2014_017r9, 15c0, a39e, caadria2017_165s41, ffc1, 1a82, 4cf1, a280, 4b24, ef8c, 3198, sigradi2014_084c8, caadria2017_063e21, caadria2017_124v32, 21f8, 68fb, bd62, bcf5, 14de, f05f, a4ad, ecaade2017_009ee, 4425, a819, 483d, ecaade2015_320m70, 852f, e44a, 20f1, 759a, 054f, 3836, ecaade2014_176e44, 4db0, e09d, e030, 650f, 76db, ecaade2015_309w67, ed0c, 3cb4, acadia14projects_101u, 2062, 34ba, 34c6, ecaade2014_225e58, ascaad2014_004n2, caadria2017_168b42, c1ed, acadia15_243w9, bf23, 6468, acadia14projects_473ai, e2f3, sigradi2015_12.215m27, a80b, ijac201412403o5, 4a1d, 761f, ijac201513104o3, acadia15_323x12, acadia17_38pp, 2b44, e0d8, cfa1, 0341, bc72, 5e52, ecaade2015_181l39, acadia15_357p15, 4f66, ecaade2015_86i17, sigradi2016_387yy, caadria2017_174j42, a3ef, 65df, c1e8, acadia17_436u, de89, ecaade2017_076v, 7183, bdce, sigradi2015_8.186s12, 7bd3, ecaade2014_057b14, 22bb, 489d, 3cec, 59fc, a471, ecaade2016_225r60, 8bae, db4e, fb74, 645f, caadria2017_086f25, 5e1e, fcb3, sigradi2016_627f, acadia16_62t4, 3776, 5ff7, 7a11, acadia17_350ee, c8cc, 2e60, 19dd, b752, acadia15_251g10, e5ff, 559c, 4b4e, b950, c7b0, 95fe, acadia17_492kk, ecaade2014_237d61, caadria2016_487o20, ecaade2016_152s41, f253, 5ed2, 2836, 5d8d, 1ce2, 9209, eaa3, b47f, 37d7, ecaade2016_021f6, cd9e, 6f6e, acadia14_135k, bbd9, ecaade2016_002c1, e5e0, 697e, ecaade2016_002e1, sigradi2016_356c, ebd5, e721, 67e5, 7576, e62e, bd9f, 2464, ecaade2016_199c53, ecaade2017_051l, dae9, acadia17_381dd, 3e16, 9f6d, e9cc, ecaade2014_080c19, 4350, 8cd9, a81c, a506, ijac201715202pp, c172, ecaade2014_153b37, ijac201614203b9, acadia14projects_135j, c664, 2440, 3c03, 89ae, ecaade2014_022y5, 6085, e714, 9edb, c2a4, 6660, sigradi2013_30b, acadia17_290i, 66cd, ecaade2014_192e49, 0fcb, sigradi2014_282n3, b80e, caadria2016_881u37, 4ddc, b24f, eec1, 9234, 7759, acadia14projects_101ap, sigradi2014_289h4, 96d9, ecaade2013r_005k4, bb6a, d6de, 6d37, ecaade2016_067v16, 7ed1, acadia17_248p, ijac201614204r9, 77a3, 8c29, ff6f, e28f, 8f73, 4042, 9bc2, 7cd7, e4a9, caadria2015_206m30, c0e3, 60ea, 8f0c, dde0, 7fcd, 5367, 507a, d78f, 0231, 8372, e84c, 84e9, 9578, 6d93, 3d80, f2f6, acadia16_78m5, 48c6, 44eb, 8da7, caadria2017_125b34, 3676, sigradi2016_450tt, acadia17_608u, 6ad6, ce02, ecaade2014_157h39, caadria2017_051r16, 3334, 427c, 68b0, ecaade2016_046y12, d138, 2480, 12f7, 5b50, 50a5, sigradi2015_8.81s11, 518b, 0d1d, aac5, 5b5a, caadria2016_651c28, 7247, dcb5, 1ee0, 13d2, 2f86, ecaade2014_226b59, 73ac, 9f23, ecaade2014_192w48, 8ec5, 7884, 3cdb, 0327, 12f9, ijac201614309v6, 01e3, e60d, 4897, 0031, 6261, 12b5, c016, 9c83, d235, 6dd6, 2671, caadria2016_457k19, b8e7, e859, 2c0e, 2114, 0c29, caadria2017_113l29, e959, d2f9, d304, 58f1, cae2, 3752, d6fd, 7e69, 4649, 4542, ecaade2015_22w4, 9e68, caadria2015_156k24, 5e68, 9235, sigradi2015_11.142a25, b573, 5303, 30a4, f544, 66e3, ecaade2017_053g, 23f3, bc68, 3222, sigradi2015_6.42r7, 25f1, c273, f22f, 25f9, 39ef, 9c2b, 3b57, sigradi2015_1.320i1, 53d1, 2577, 08f2, acadia16_184l12, ecaade2014_024g7, 37e1, caadria2017_041j13, 171f, e88e, 8d49, a7c2, 8359, 94cf, 26e5, dc94, bb2b, acadia14projects_627ak, 00b6, caadria2016_187t8, 047b, bf97, 3acf, 7b0a, ba3f, 4d8b, 25da, acadia14_339at, 4b1a, 7d72, 98d9, 1498, df8a, f31a, ecaade2017_164dd, 763c, sigradi2013_138p, cc81, 6419, 7fe1, caadria2017_047x14, ecaade2017_003m, 5399, 86b3, 85be, 21a6, 7869, c151, acadia14_317z, sigradi2015_12.19d27, 043b, 160c, 0cff, caadria2015_064u7, 3463, ecaade2017_038rr, 2a79, 912f, 3faf, acadia17_52v, 2e85, 05cc, 8ac6, de3b, ecaade2017_256ll, ecaade2016_221z56, 0cdc, 57dc, 0af4, 6d80, 9b97, e5af, 8d16, 1834, 6cf0, 6fd3, 211b, acadia17_348i, sigradi2015_12.297j28, 31e2, 55b7, acadia17_212t, 2b1a, 36f9, ce22, e4e7, a5bb, 6257, ecaade2015_114f22, ijac201412205i4, 9cf0, sigradi2015_5.384o7, 4faa, bce2, 0a71, 7937, 0b3a, 185c, 3c28, ecaade2014_230j59, 13f9, 0f90, c418, af4b, 8a42, 4d8c, d5b9, 908e, 447d, ascaad2014_019n2, 8b87, 171a, 9956, d248, 9316, ecaade2017_252m, c4e0, a1bf, caadria2015_087a14, caadria2015_210h32, a1fa, b140, dc18, ecaade2016_045m12, ce3f, ecaade2016_ws-intelligenta69, 8ce2, 0c91, 0d20, c98e, b6ce, ecaade2015_211z46, 12d8, ecaade2017_294a, 3d9d, c18b, 56e5, 9c56, b106, 479a, f4b9, 61cb, 0f3d, cf27, 3323, 12e3, acadia17_290m, acadia14projects_63ap, 1756, f6f8, 3f2b, f3c6, 834d, caadria2015_016o3, 21f2, ijac201614207z11, 8646, cf78, caadria2017_174y42, adeb, 9848, 0f82, 7a87, ecaade2015_235n53, ecaade2017_199vv, 6357, f6eb, 0956, aa96, 10e8, 703e, 1ac0, ab69, 2dc7, c5bb, a6d6, 9c62, caadria2016_621s26, 2cdb, ecaade2015_284x61, 0ba4, 064c, 8c27, f507, acadia14_63am, 4c7a, ijac201614302v1, ac04, 25c8, 3888, 1cc9, dfde, 7ca2, a709, 03eb, 663a, 11ba, 4f3f, caadria2017_037a12, 6454, 834e, a572, 06f2, 4b4a, e965, acadia17_163oo, da6c, e8a1, 8adc, 8c23, af03, 9aae, 734b, e7ea, acadia17_338ii, fc15, 23dc, d380, 3b6d, 1551, acadia15_123n4, ecaade2014_035a9, ecaade2014_030i8, 8e0e, 6bef, bbb8, 997b, 6964, dcc2, 8297, 3660, acadia17_340j, ascaad2016_050x20, 5c8c, ecaade2014_029a8, 5bc3, ecb3, 2326, ecaade2017_042cc, 9ee2, 4794, 8e03, sigradi2013_414b, 5498, a37a, 6602, 0a81, 8f0e, eee6, 976d, b639, 3b8c, ecaade2017_129ii, ijac201513105r4, 734e, ecaade2017_038oo, 3784, a582, d298, 619c, 99d9, 9ee4, 26cb, 84c7, acadia17_403o, 6d0d, ecaade2016_157a43, 1566, aeb1, 9ad9, 9602, 2b34, 106f, b742, cdb7, 4f29, ecaade2016_188k50, ad17, a3a6, sigradi2015_2.213z1, a28c, a751, 07cd, acadia17_608ee, ecaade2017_220pp, c2a5, f5fc, 6969, 289d, 3489, acadia14_101ag, 4ef4, ce25, 803e, 7680, acadia17_501rr, ecaade2016_032v8, b653, b661, 0592, a1f3, ascaad2016_054r21, a01a, acadia17_266hh, 9b3c, sigradi2013_217, 56dd, a96a, cc1b, cf0c, 2a22, 3c23, sigradi2015_8.264r14, acadia17_544a, 0784, 4b12, 7364, 2852, acadia14_23v, ce10, c87b, 833a, 3168, d02d, caadria2015_156i24, 262c, 1d8a, 2c78, 11fd, 2dc1, 7c1a, acadia15_137k5, 4c3a, 66a0, 7cfb, ef28, e465, ebb6, fc8b, 0bad, cb67, 5f5e, bb93, 726d, f751, 48e0, c6f5, ijac201412302g7, acadia14_23z, sigradi2015_11.196g26, c775, 7991, 958e, cd2f, ca58, 3e59, dd49, 9cac, b940, 0bae, 6652, 39bb, 18ef, 226a, caadria2016_809f34, f6e2, acadia17_36x, bd9c, ed34, a42d, acadia14_229m, ijac201412201m1, 7bb0, a7ea, ae4d, 2867, ecaade2017_269ww, 714d, 4308, 1f7c, ecaade2014_196a51, 6168, 495f, f236, caadria2017_183n44, eb5a, b71b, ascaad2014_019g2, 5a5f, 4894, acadia17_257c, ecaade2017_057o, 314c, e2f9, 3877, sigradi2015_10.267s20, 44c6, ecaade2016_ws-dleado68, ca99, fe40, 073c, 9249, ea4c, b71c, 262e, f920, ecaade2017_215hhr, a5d1, 6da7, ecaade2017_302kk, 6621, ecaade2017_047o, caadria2017_129x34, ecaade2016_073c21, ecaade2015_87u17, b953, c7ca, 7ef5, fe37, 0cf8, sigradi2013_429i, 328b, b893, f595, acadia14_153au, ijac201715205f, ecaade2014_185u46, ascaad2016_056e22, acadia17_212bb, ecaade2014_011e2, 981b, 0cb5, ijac201614307u4, e99a, e129, e54e, caadria2015_081b12, c08d, d1f8, d8d6, ecaade2017_105xx, df3c, b7b4, 7ee1, d5f4, c0be, 65a2, 2314, 221a, acadia14projects_463e, 364d, 5e25, 248b, cb2e, ijac201412402j4, e160, 572a, c5f8, bb46, 68ae, caadria2016_249m11, 09b5, 955e, 2ac8, d9ca, ascaad2016_001f1, b38c, sigradi2014_048u4, 0261, 75e3, 482f, 9011, 7e27, 0e80, ascaad2014_019d3, 8dc4, 2269, sigradi2016_522y, 2ea2, 4838, 4cb3, 9336, acadia17_257a, ecbf, 834b, ccae, ecaade2014_023o6, 1e6b, b1de, 9f13, e826, ed3c, 79de, 49b8, 9175, e744, e34a, acadia14_247h, 8729, f7a7, 405e, 0713, c0c4, ijac201614105k5, ecaade2015_53v9, sigradi2013_195v, 2ed8, 3ee4, e868, 714c, 7ff9, 321c, 8410, f44a, 355c, 7700, f860, 0b45, 3f85, sigradi2015_3.65u2, 8f30, ecaade2016_161a44, 68fd, 2db9, 2ae4, 2bde, ecaade2016_198h52, caadria2015_065x7, 1a3f, 56fe, af3c, 9c19, acadia17_426h, ecaade2017_152oo, 1f90, 535f, fe63, sigradi2016_637y, e5e8, 1248, 8883, 127b, ecaade2016_033f9, ecaade2015_61e12, 32ee, 8a5a, e351, ijac201715103ss, 6be2, ecaade2017_085ww, ijac201513103z2, 1104, 8dd0, ascaad2014_036c2, 4387, 92a4, e266, ea70, ecaade2017_254rr, 6516, b3ce, ecaade2014_109n24, 08a8, e569, b04d, ea29, 42c5, f77d, sigradi2013_52i, dc50, acadia17_482aa, 425f, 4122, b05b, 302a, 746a, 59a2, 6434, cfa6, 71e5, c83f, acadia17_292y, 7512, 3ac0, ecaade2016_230d62, 45b1, dbbb, 67f6, 821d, 9d75, a758, ffd2, 000d, 1d08, ascaad2014_005n3, 4325, aba6, 816d, e5f7, 2713, d8fe, 32f8, 74a4, bd67, 74d0, edfb, 98ab, caadria2017_041e13, fef0, fecf, ecaade2017_215jj, ascaad2016_046o19, 6869, bbf9, sigradi2016_815jj, 8de7, a115, b005, acadia14projects_479ap, acadia14_435ak, d529, a0b6, caadria2017_132m35, sigradi2016_659t, b2a1, 6bac, c867, 7eb8, 7ae0, 5dd4, caadria2016_871m37, ascaad2016_011j5, c25a, 8993, 2a1b, 7ff4, c792, 31bc, a805, ecaade2014_224s57, 9d42, 3b08, 2342, 8052, 1290, 3670, ecaade2017_130tt, 7354, ascaad2014_014x7, 509c, 3405, ecaade2014_221m56, 9132, ecaade2017_269yy, 04ee, 2b5f, da3d, 45ce, sigradi2015_10.378e23, 7769, aa27, 9fa0, caadria2015_142o23, 7873, ecaade2017_037bb, sigradi2015_6.183n8, 6c50, 6857, caadria2016_487v20, f6e5, 0de1, a919, e0bd, 16d0, 497e, 0598, ecaade2017_291s, 4013, 78d0, 8f7b, ecaade2016_238x63, 549e, ecaade2017_268aa, f85c, ac82, 00c3, 6c0f, sigradi2014_293z4, ecaade2016_223h58, 1227, 6b8c, caadria2015_157s24, 11af, 89f4, sigradi2014_015g1, d6fa, caadria2015_087f14, 31a8, sigradi2015_8.186v12, 5b0f, 9c9d, bb08, ecaade2015_21z3, acadia17_330oo, d84e, 9bc7, f7f2, 5c47, 78b5, 2f19, 9348, 0054, 33f2, 3137, 9a38, sigradi2016_737ee, 7662, ae7f, acadia14_53p, 0769, 4956, 0f79, acadia14projects_71v, 4b88, e174, b5c7, 9383, 12b8, 12b1, ecaade2017_257rr, a045, caadria2016_881v37, 1101, dd75, ecaade2015_237l54, acadia14projects_291ay, cb55, 81fc, 6abf, abaf, 2144, e5fc, 34eb, ijac201715104k, 17b0, 7e3f, 9294, 988b, c47f, c4b7, db68, caadria2017_122a32, 8eee, 6028, 9467, a730, 1e3a, ijac201412404r7, 8233, de2e, ascaad2016_020v7, 308d, 5660, e4f7, a199, 6696, b805, e80b, d495, 1225, 10dc, 851f, 8d81, 40fe, ecaade2015_109t20, sigradi2015_3.345r5, a173, f82b, ae5b, 4db1, 2710, e434, cbd5, 174b, 9fb9, dd25, fd5e, dc89, d74a, 1035, 6c81, 2e99, ecaade2015_279z60, a3a0, d8f0, d18d, 21f0, 40b3, ecaade2014_163f40, 1f2d, ecaade2017_172m, 762d, c8a7, acadia17_637l, 2195, 4031, f001, ecaade2016_023s6, 05a1, c5d1, bf57, ecaade2014_156d38, 94ad, d978, fb66, fc66, ecaade2015_143l30, 0bb2, c24c, 9ef1, f49e, bef6, ecaade2015_83g16, f438, 3ce2, ac1e, d8ca, 819f, 7160, ae30, acadia17_50ss, acadia16_270f17, 47ca, ecaade2015_225m49, ecaade2014_208f54, ecaade2017_211bb, sigradi2014_178o5, acadia17_178nn, ecaade2015_171h36, 8411, d81a, 54ea, acadia17_350y, 4a3a, 6043, 8228, 5e92, f788, 71bb, c6de, caadria2016_713t30, 0be0, f42d, caadria2016_013i2, ecaade2015_279y60, ccc8, 22a0, 1b01, be6f, af0e, 5dc0, a846, 501b, acadia14_719h, ecaade2016_182r49, bd5b, 0f2c, 7371, acadia17_222j, 48a5, 2f14, 1407, 693f, 2716, 7bf6, d8e7, 3027, b7f1, 0b2f, 12fe, 624d, ecaade2017_053yy, 41d4, 03ec, 75a6, 4939, 6956, 0936, ef81, 70d1, ce3a, 06e1, ecaade2017_198i, 8fa6, dba4, acadia17_60t, 71c7, ecaade2014_088i21, 6605, 59da, faee, db3a, ecaade2016_037x9, 3396, e3d2, a224, 7fb7, caadria2017_123n32, 81b0, c13f, ecaade2017_129pp, fee4, 634e, sigradi2016_590d, sigradi2015_sp_4.388z29, 2391, 4366, f76c, acadia14projects_63w, ea4a, dc35, 58a8, acadia16_116p8, cc75, 629a, fef8, ascaad2014_014l7, ecaade2014_168i42, ascaad2016_053l21, e36e, 6fe7, aa01, e17f, ecaade2015_301r65, acadia16_24x2, 05af, acadia15_443b19, 23b2, d709, 5f38, 4ebb, acadia14_237az, 1b36, 9d8a, ec7b, 7eb2, bd4e, 8562, acadia16_214z13, 6825, 08fb, 230c, ecaade2017_203ff, sigradi2016_571vv, 8985, 4b76, fbcc, 5259, ecaade2017_080ii, 098b, 03d3, acadia14projects_153ar, aadf, df70, ecaade2016_077o22, 183b, aeb5, 7272, d0b6, 074f, 1e3b, acadia17_90nn, sigradi2016_778ss, ascaad2016_057s22, b9ec, caadria2017_129z34, sigradi2013_173, 277c, 0b4c, acadia14projects_347ai, caadria2017_041f13, ecaade2015_336z72, 1641, 24e3, ecaade2017_002b, ecaade2015_317j69, b0b5, 36ce, b76c, ascaad2016_044z17, eb7c, 02a1, 1dc3, f3ee, 2cac, 016f, e334, 6064, bb1b, c8d3, ijac201412405k8, sigradi2016_360w, 24f7, ijac201513103b3, 1d20, ebd4, caadria2016_219d10, c0b2, 6f1e, 8698, 0fc3, caadria2016_755i32, acadia14_281w, acadia16_62g4, dbe5, 30eb, 46a6, ascaad2014_026h7, 813f, 9250, e508, ecaade2017_003n, 66e5, d3ce, 69d0, b1ea, 8759, 6997, ascaad2016_037f14, bcb4, eb4c, 9509, 5b3b, e2d5, ae63, 8992, d269, 4c78, acadia17_318k, 1f75, ade1, 3622, ijac201715204uu, ec81, 5da5, 7c4b, 4704, f066, a033, f967, 1d74, b945, 15d4, fd16, 94b1, e6a9, 11d4, c3e9, a480, ecaade2017_066o, ecaade2015_231t52, 8e9d, 75e6, ab60, sigradi2014_074g6, e865, 1549, 2192, b3f2, b307, a9b4, sigradi2015_3.201s3, aaf2, d6a0, ecaade2016_129r35, acadia17_322xx, e629, 83c9, d6cc, 6e01, cd4a, acadia17_414tt, 493f, 7c6f, 6df9, caadria2016_291r12, 3fd3, fa3f, ascaad2016_045r18, ijac201614405c4, 46f3, 280a, fbbf, ecaade2015_55m10, 66d0, a323, ece3, d88a, 9cf7, 38d3, 5efa, dd1d, 3a69, 3692, e4b1, sigradi2016_777dd, 3a31, 9d90, c2e4, 82e4, 953e, 0ef5, ecaade2014_194r49, acadia17_373k, acadia16_98s7, 69d8, 2532, 5e99, 1669, f51b, acadia17_81n, ecaade2016_191j51, 2750, e4fa, acadia14projects_199ao, 6ae1, 327f, 29a7, 7c27, f17e, b93c, caadria2016_787f33, acadia15_57a2, 5b2e, 4abf, fad3, e0ec, 0324, 3373, 1b3a, c40b, 125d, a821, ecaade2017_161ww, 6504, 8fb1, b6f3, 2ac4, 41fb, f611, 11e6, ecaade2017_220vv, e4ab, cb7a, b1b9, 4680, 6c40, 8e3c, sigradi2014_151n3, ed10, c3ef, ab6c, 0d4b, 251e, 8505, 4502, c93a, 8f20, acadia16_478h28, 688f, e4dc, c022, 9ecb, c80e, fb1b, e155, caadria2017_113z29, dc61, 878a, acadia14projects_291ak, 548a, 6455, f167, 7730, b0f9, 026c, 8acb, 30f9, f984, 2573, acadia14_43al, 67c0, 8787, ecaade2014_188h48, ecaade2014_130y28, e755, ijac201412306c3, 8d7d, acadia16_124f9, 3d67, 218b, ecaade2017_026uu, 93ec, ec3d, 9188, 03a5, acadia14projects_357ap, 5c33, ascaad2016_042z16, 60f3, acadia17_212v, 3598, 5f6b, 12f1, 7f75, 63a8, sigradi2016_385oo, 5e1b, acadia14projects_357a, 4e4a, ecaade2017_290qq, d4e0, 5737, 8ef6, ecaade2014_224o57, 4850, e743, 4029, ef1b, sigradi2014_045d4, caadria2015_124b20, ecaade2017_240p, 0f0f, 44f7, 2145, ae1b, ecaade2015_130z25, ecaade2015_118u23, 9c0a, ascaad2014_007h4, acadia15_223f9, sigradi2015_8.334t15, 50cc, acadia16_344j21, 3d48, c4b9, caadria2017_047g15, 9c7d, 1bec, 7037, 8ec7, b143, f3f4, 3ac8, 6827, ad3a, 1930, acadia14projects_709al, 104f, 95a3, 805b, a635, 38dd, 147e, 6578, ecaade2014_016c4, acadia14projects_565x, 4c4b, ff11, 583f, 5826, 4c5b, 2c24, abcd, caadria2017_101j27, sigradi2013_64, acadia14_463s, caadria2017_113x29, 9f25, 194a, 1155, acadia14_167w, d23b, ecaade2014_128s28, 15c4, 3a9d, e8c1, 9eb8, sigradi2013_117p, c3b5, b0d9, f5a7, ecaade2015_303t66, a594, 7167, a53f, 4676, b3fa, ddde, 3b8d, sigradi2014_123r9, e93a, ijac201614201n6, d4e2, 9cd5, acadia17_201e, 9cd1, caadria2016_529t22, dce9, a605, b4e4, f861, a33e, caadria2016_517b22, ecaade2016_110b30, acadia15_357l15, beaf, caadria2015_139u22, fd03, ecaade2017_225l, acadia15_371l16, 78f9, 1068, f64a, d337, 6fc3, 7e72, 6447, 453c, ca81, ecaade2014_138g30, 1d6f, 8071, ecaade2017_054nn, 238c, acadia15_81s2, 6157, ecaade2015_114e22, 9b59, d208, 2f0e, 5a36, ecaade2017_308ee, c48f, caadria2015_070j9, 86b1, acadia17_630xx, sigradi2014_345y9, 3e1e, c0b7, 36fd, f0e5, sigradi2014_197w6, f48a, a472, 2dce, 96fe, 687d, caadria2015_114c18, 371b, ddb0, sigradi2014_239a9, de5f, sigradi2016_585qq, sigradi2013_226s, b262, 8078, ac85, ecaade2015_265r58, 98d6, ecaade2014_168j41, c9d1, ed44, sigradi2014_232v8, sigradi2015_10.309l22, 84c1, a6a5, 820b, caadria2017_147a39, f884, bd88, 75e2, 12fd, ecaade2015_21m3, acadia17_318i, 94df, 422a, 1d96, 5d05, caadria2016_135z5, 5469, 0436, 57a3, 2b2f, sigradi2016_517p, ecaade2016_225d61, ecaade2014_240k62, c49d, 3449, eb3d, f57d, acadia14projects_317v, 342b, ecaade2017_269uu, b914, 1186, 3eb9, ba2c, d7f9, 9bcd, 0ada, 0567, 0d9f, 76fe, ecaade2017_244hh, 6330, 6210, 084e, sigradi2016_385mm, 329a, 45e3, caadria2015_087z13, c5f4, cc69, d99b, 10ab, 8924, 9c6f, 5b55, caadria2016_529o22, 4805, ecaade2016_197b52, 75e4, 72, ae99, efb4, 56c5, 5724, 0383, e245, 0e93, a7b4, d7f8, ijac201715204jj, ef49, a5d2, e593, 5064, a09c, 9da2, acadia17_329u, eb1f, acadia14projects_291b, sigradi2013_280r, ac64, 305b, 3777, acadia14projects_479f, 6b40, e26e, 366b, 904c, f352, 324e, sigradi2015_10.307z20, ijac201614405a4, ecaade2014_009c1, ijac201715102aa, fc87, caadria2017_132p35, acadia17_670aa, acadia14projects_627aw, acadia17_678ii, 1f21, 136d, 4645, ijac201614308h5, d8a8, ascaad2014_017d1, 8c1d, ascaad2014_009i5, ee3f, 15ae, 0ebb, 0e18, f5c2, caadria2016_177l8, d18b, 7121, a29a, 8892, 1567, acadia15_513z22, 2172, acadia14projects_177ah, ijac201715203dd, 99da, d8bc, 5bfc, 3778, da50, cf06, f257, 9756, 5ba2, 579c, 676a, 3104, 1f54, aaf3, e6cf, bfc5, acadia17_630ww, 55db, fb3a, acadia14projects_167y, ijac201412403a7, bb97, ff08, 57d8, acadia14_237as, 0e8f, ee95, acadia14projects_609am, 04e9, ecaade2015_59f11, eb9d, c689, 2a50, b381, 0595, d034, acadia14projects_145aj, caadria2017_052v17, b420, 7475, 2d8f, 36fb, d0c4, 7248, a40a, 16ca, a03d, 4cdc, d16a, 096a, acadia17_212dd, a001, 5032, be3a, 3f19, 015e, 437a, 97cd, 8e5f, c5b1, 0a8d, c4a8, 8884, 4ca6, bf29, b6ef, sigradi2015_9.270g17, 3e3b, 9fe7, e3aa, 9a36, 63dc, 3714, 322b, 690f, caadria2016_777c33, 3ccc, ecaade2017_050d, 83fd, 4c0b, 4469, 1275, ascaad2016_045d19, sigradi2016_490jj, caadria2016_861y36, d451, acadia14_63an, 10d1, acadia15_195y7, 844e, 77a2, dbe2, a4b3, ecaade2014_057d14, c561, becd, fb06, 7c63, 5007, c6ce, acadia17_59f, acadia14projects_627ao, ecaf, ecaade2017_306p, 4a59, acadia14_691aw, 8302, ccc5, 7509, d4ed, acadia15_451y19, 5531, ebf0, 138f, 13fa, 4625, 84bc, 40c0, ecaade2015_194s40, eef4, ecaade2016_213k54, a8bb, acadia16_308f19, 2635, ecaade2015_127e25, b1d8, 8944, 873b, sigradi2015_sp_8.326y30, sigradi2013_414v, acadia14_671x, 438d, 6c12, 809d, 3981, a7ba, 8da9, 4513, ascaad2014_026g7, 6bf3, ecaade2014_024u7, a078, ecaade2017_108n, ecaade2015_269n59, sigradi2014_032n2, ijac201614103k3, b170, fc6b, caadria2016_683l29, b3d9, ae3a, b7cd, fbfd, 4b27, ecaade2015_64k13, f79f, 5881, ascaad2014_024d6, ecaade2017_215ll, 98a8, bbd5, 59bb, a14b, 4333, 8003, c9e4, de22, a525, caadria2015_233h35, 475d, f17b, 1218, e48c, c72d, c874, d7e5, sigradi2015_3.370y5, 8595, afab, ascaad2014_019n3, dd7f, 0287, acadia17_608dd, f873, 5a33, b363, ecaade2017_089aa, 0ad9, 15dd, 62f6, 3cc2, f89b, caadria2015_073k10, d69a, af63, 4f4c, 6c80, acadia17_502uu, f0a0, a7d8, 2222, ac4b, b9e1, ascaad2014_033i1, acadia14projects_167z, 341f, a140, e43c, 06a5, 7ec4, 97fe, f25c, e2e6, 4fd6, b09a, 9505, e7fb, f03d, 48ad, ecaade2016_225k60, ecaade2017_144u, ab7d, 40c5, sigradi2014_289k4, 4e67, ecaade2014_038x9, 191d, 1b03, sigradi2016_654d, 9781, 8509, 2e8b, caadria2017_057p19, 23be, ebc5, acadia14projects_347ag, e31e, 3e33, 6b77, e6fb, e6c0, acadia14_647au, 5b86, ascaad2016_038s14, 76c3, acadia17_648jj, 42e7, d039, c24f, 074e, ecaade2017_140ff, sigradi2013_215, 0baf, 1468, 2b11, e609, caadria2015_114z17, ecaade2017_097dd, bea7, 7a07, 70fc, c59b, ecaade2014_030h8, 687a, ecaade2014_104l23, f562, ijac201614403m2, 4fa8, 23e1, 1ad9, ca74, dc2f, acadia17_358x, e50a, 71f5, sigradi2014_178l5, ijac201715106hh, acadia14_339aa, ecaade2016_230f62, 98b4, ecaade2016_182p49, dab9, fd09, acadia17_391yy, c52f, 0fca, a546, 344f, 44cf, 5440, b274, 8da4, ecaade2014_186x47, sigradi2013_303j, ba40, ecaade2016_063m15, 6ef5, c1cf, acadia14projects_101ao, a89a, a7e6, acadia14projects_661b, 90c7, c4e1, 52f0, caadria2015_064p7, 619f, 82f2, 1abc, ijac201513303i11, ec25, 734f, ce0d, acadia16_382r23, a661, 2947, 9431, 2771, acadia17_435a, 2eb3, ijac201715204ll, ecaade2017_098kk, b43e, a4c6, 5a0a, d8b6, 06ab, ijac201614408i5, c5bf, 8c75, ea78, 70c4, 225c, 5faa, fe54, 3029, ee6f, 2130, 417a, b932, a865, 9018, ecaade2016_162j44, cf01, 19e3, cb70, 11c5, cb85, ascaad2014_005p3, f2b0, 24fa, 0f2d, 0cf6, abd2, ecaade2017_144v, ecd4, caadria2015_030h4, 3959, 32a8, fbb1, a50a, ecaade2015_155i32, ascaad2016_006j3, 9f9a, 70da, 0e37, c50b, 7ee5, 79fa, 4e52, 00b4, 5249, f301, 7524, b6eb, 713b, 46d1, b801, 121e, acadia14projects_375o, 5188, ecaade2014_176w43, ecaade2017_050g, ddfe, b5b6, ascaad2014_003x1, ecaade2017_059qq, a77f, acadia17_640v, 45f5, 4b42, ecaade2017_152ss, 3007, 9e70, 6dd0, 46e5, a3f2, c66a, ecaade2014_153t36, acadia15_284v11, 8368, 67e1, ecaade2016_166h47, 8463, ab65, ascaad2016_035y13, acadia16_280v17, af4d, b3f3, 4c4c, 0653, bd22, 77e1, 40b1, 7eba, ijac201614207k12, acadia17_630a, sigradi2014_021p1, 2973, fd10, 1094, ijac201715105pp, 4485, sigradi2014_136e2, 109c, a318, 4255, sigradi2014_232u8, acadia17_154nn, 9b52, 1f3b, 1b20, a68b, 9119, c810, 49f6, acadia17_532dd, 00e3, 654a, 2d35, ecaade2015_199c43, 07d7, 685d, caadria2015_194p28, 9584, e8c3, sigradi2014_314p6, 26e4, sigradi2014_313u5, 9af8, fe83, c71c, 22d5, f712, 072b, dd5c, 85ed, c1a2, ac22, 209a, ecaade2017_277gg, 3550, d92e, 76f4, 9dd8, 4890, caadria2015_124x19, 2b55, 0e91, caadria2016_725k31, c59c, 5336, 33b5, e0e2, 4668, d167, ijac201412205v3, 3fed, af8e, 8a4d, f8b9, 7014, bc99, 4455, ascaad2014_029d8, 9ec9, 92e1, da68, e6c2, ea84, 217c, d038, 23ff, 5366, aeee, 652d, caadria2015_069n8, b13d, 4fdb, c539, sigradi2015_10.74o18, sigradi2013_281, d87f, ecaade2017_254uu, 81f1, df8e, acadia15_483o21, 78fb, 66c2, 44cd, aa03, ee03, 3678, 4e29, 8dd8, 90d8, acadia14_699n, ascaad2016_038d15, f805, 1e9a, 1bf5, 3e6b, 2e0e, 3711, 5ec5, ea52, 3efc, 28e8, 6450, cfaa, 28fb, 8f67, 5bf4, dca5, ecaade2017_105gg, 1849, sigradi2013_400r, 3160, acadia17_231k, bda8, sigradi2015_3.111b3, 9d74, e277, e062, 287c, c33b, ecaade2015_144f31, 3229, 9f9d, a87b, ecaade2016_048z13, 65e0, 450e, 08d4, 2c83, 8c89, 9aea, da34, 045a, e687, 9d11, ijac201513201f6, ecaade2017_170ww, 6c33, d42c, e285, a918, f6ef, c300, acadia14_117d, f1dc, 648c, 208e, 1721, dd3d, 2512, acadia14_63ae, 8dd5, ijac201513303d11, 8ee2, caadria2016_589x24, acadia14projects_579b, 9f76, fb0f, ecaade2014_233w59, 7f8a, acadia16_298g18, e05d, 28bd, 861f, 812c, acadia14_333au, 3c8c, 3176, 0042, 78d3, b9ab, 9ea7, cc74, ascaad2014_001d1, sigradi2015_9.152w16, bf68, c724, 360b, 896c, ascaad2016_004j2, 6a99, 634c, cf6e, eea8, 465e, 59b4, 9e72, d106, ascaad2014_036x1, 4877, 57b9, 8b0f, 87c8, acadia17_598vv, ecaade2014_173i43, 94bf, c320, caadria2017_030a11, 2df5, c6b6, 3d19, caadria2017_086i25, dcd2, acadia14projects_671k, 6ce4, ecaade2015_91f18, 112d, 1929, b459, ascaad2016_052i21, e355, 7d05, 4dbe, 3c57, 6628, 9598, f381, 2821, acadia17_446q, 36a9, 2ead, dc4e, ac52, sigradi2013_280i, a777, 4e42, 9d88, 393d, ecaade2016_157b43, b5ec, 2345, 5a1f, ecaade2014_014z2, cb45, sigradi2013_28i, acadia17_436t, efbf, aecc, 90e1, ba8c, 236b, ecaade2015_59c11, 888c, dbe7, fb11, ae87, sigradi2016_408ee, sigradi2015_3.394g6, 143d, ecaade2015_86h17, acadia17_338ff, caadria2016_735t31, 6db5, 11e7, ascaad2016_039l15, e83b, c4a5, d64e, ecaade2017_108y, caadria2017_003v1, fc06, sigradi2013_267d, ab1e, 7d77, a7ac, ecaade2017_215h, acadia14_291am, 9433, 7756, 264f, 4781, 1538, 705a, ecaade2017_071ww, ad2f, ecaade2015_118a24, d1ae, ecaade2015_13s1, 59b5, 9460, acadia15_407x17, ecaade2017_148uu, 1742, acadia16_488b29, d684, 0438, ecaade2015_17d2, d3f0, a938, 9ea5, 39b9, f090, acadia14projects_389c, c778, d6d3, sigradi2014_145b3, b41d, f6cc, 8df3, eb8d, 5b8f, 6712, 0ab2, ijac201614208p13, 60f9, 56a2, sigradi2014_085e8, 20d3, 2c3d, caadria2017_033s11, 4bc3, 5dd8, 1c7e, b203, 78a2, caadria2015_078f11, 35a5, 17ab, c2fc, 5771, ca17, acadia14_135t, c093, 51ba, 6e65, bd79, ceff, 8d79, 48df, a1e0, 1232, caadria2017_057v19, sigradi2015_8.328o15, 09f1, ecaade2013r_012n7, f148, 2fcf, 75fe, cee4, df1a, 51ce, ecaade2014_144a33, a1fe, 6d39, acadia14_177x, b341, ecaade2017_202n, b284, b1c1, 09d8, ecaade2017_215i, a8a7, 9147, f08b, d1e9, a527, 9295, d202, 22d7, bfc7, eaa1, ecaade2015_35v6, f9e4, 6232, b31b, 67fb, 455d, ecaade2017_288ee, cac5, 4af6, ascaad2014_019i2, 71ec, 2c89, 61b7, d8f6, ecaade2014_168v40, 8b9a, dc05, 8a63, 8753, 49a9, ascaad2016_038k14, cd07, ecaade2014_224k57, 2748, 6e24, 156c, 5d44, ijac201715205zz, 526f, 6aac, f779, acadia17_296t, 63d4, 5caa, 6641, d076, 9003, edfc, bd7f, acadia17_169c, 1c13, sigradi2013_32, 6d6d, ecaade2017_048bb, e307, ecaade2017_021r, 26fc, acadia16_62m4, 91e5, 1953, 1511, 8f6a, afe6, 94d5, caadria2016_683m29, ecaade2017_208p, d5dd, acadia17_501ss, 8859, 66a3, d2f3, 6459, bd59, acadia14_301b, 36fe, 721c, 31cd, d86d, 4098, 7456, 7613, a21f, e517, ecaade2015_229a52, 4e7a, ba9c, 186f, c995, 80b4, 1ec4, 0947, 9b73, f397, sigradi2014_330d7, ascaad2014_023a5, b73d, 8d6a, ecaade2016_099h27, eaf8, ce2e, caadria2015_172b26, 4e9f, ascaad2016_027x10, a35f, 5835, 48a4, 55b9, ef67, 7227, sigradi2014_281i3, 7fdc, 32db, acadia17_544xx, af59, 8b3e, 6b7d, 3b53, sigradi2015_8.186l12, c8e4, b01a, 5229, 9201, ff4b, 67c2, 90e3, 2270, 062a, 75f7, acadia17_177n, 410f, 89e7, 5258, 0969, ecaade2015_314f68, 7f6c, 7d93, cce9, c547, 8fae, 8587, 456b, 5313, a11c, acadia14projects_177v, ecaade2014_218s55, acadia15_110g4, e9c9, 9f17, a188, ecaade2014_194z49, ijac201412303e8, caadria2015_203e29, acadia17_164qq, 2700, ijac201513201p5, 8a49, b9cf, ecaade2014_180i45, e26b, ecaade2016_210e54, sigradi2014_099u8, 12c5, ecaade2015_113t21, ec43, 85b7, 12e2, 2945, 59e0, e320, acadia15_110z3, 8581, 8584, 615d, ecaade2015_317g69, 5003, sigradi2016_815x, 4488, c608, ascaad2014_037l2, ca1e, 5774, ijac201715106ww, cc4c, ecaade2017_085d, 5535, 26a1, 0861, 1977, b717, ijac201412304g1, 3923, ec9d, 53e6, b763, 6d75, b5ed, 7ecc, ab30, 3c9d, ad61, 75b4, 7337, 13e0, faca, afca, ecaade2016_068b18, e602, 0884, 1679, 9169, c583, 9c63, 0875, acadia17_330pp, 89b2, acadia14projects_247n, bc0f, d792, cbca, c118, 2ff8, ce61, acadia16_280s17, ecaade2017_215p, 9882, ecaade2014_011g2, 0e3f, 2c56, aa58, ecaade2015_334o72, e7ff, b23f, 0bd3, 480f, ecaade2016_023j6, 64d1, 85a4, 084b, fc6f, bfa5, ascaad2014_017i1, b578, cb08, 747d, ecaade2015_33l6, 0061, 5c32, acadia17_382gg, bf66, 2b05, 4c33, d928, d44f, 23f6, ecaade2015_17h2, 1520, ascaad2016_045u18, d036, 64ac, sigradi2014_169o4, 7406, 7c85, 3e2f, 9fa8, acadia14projects_435af, 34c4, 06b1, 8441, c0de, 43b0, c45e, 26f7, 3da2, sigradi2015_7.203k10, ijac201614105n5, ascaad2016_041o16, acadia15_284t11, d6c3, ecaade2016_190o50, ecaade2017_248vv, ecaade2014_225f58, a28a, acadia16_234g15, 6e56, 1257, f215, cb8f, bc26, 4ce2, ecaade2016_123i34, 3962, acadia15_232t9, b5ac, 9b13, 5970, 04fc, b686, e946, caadria2016_851n36, df36, 5917, 59bd, ed9c, 2aed, b2cc, f4c6, ecaade2016_018g5, 72bc, sigradi2013_330c, e18b, d22a, 8873, 2c72, f756, d9dc, 2b1e, 6303, 6ada, c8d5, 0edc, b04f, 793b, 1c2f, acadia14_339w, 705c, 2de0, aa9f, c853, ea9a, c2bc, 6d8d, 3a85, c8b5, acadia14projects_463f, a16c, a924, a7c9, 6f11, 22fd, sigradi2013_54, caadria2017_069d22, 6944, fd89, 1bfe, b79d, b3ee, 53b8, d937, 0894, 6c5c, caadria2017_043g14, caadria2015_213v32, 719d, 74c2, caadria2015_226j34, ecaade2017_172dd, 2ec9, 6c23, 45ad, ecaade2015_293w63, c8a6, 4ca9, acadia14_219c, 3ab6, 1b2c, sigradi2013_200d, a0d3, 96e6, 23d0, b2d2, de67, ecaade2016_118m31, c670, 2cf5, 88b6, 2bee, 46dd, 7bef, caadria2016_085f4, dff5, acadia14projects_435ab, acadia16_98p7, bde4, 4a93, 7b05, d506, 3120, b379, 1bc4, ecaade2013r_009t5, ecaade2014_225o58, 24b1, ecaade2015_241e55, ecaade2017_164bb, acadia17_373s, c8fa, 3d83, 6544, 55cf, c7c9, 2a16, 8670, ijac201412206z4, d7a4, a745, a48e, ea22, c628, b2a4, dde2, 517f, 3ddb, 4a2c, c1f8, 3af8, 34b5, d625, 3a72, acadia14projects_435c, 6227, ab3e, 3fe9, ecaade2016_120h33, acadia14projects_199an, f32f, 3f9b, ijac201412301h6, 04b4, 9b79, d3ac, 8fb3, 998c, 2cd3, 187c, 103e, 367a, 1c65, acadia17_230e, 9bce, ascaad2014_037i2, f44b, ascaad2016_028c11, 740d, sigradi2016_801z, ascaad2016_043j17, 59a4, 67a0, c79e, 9271, 7cb1, 8ae3, sigradi2014_097l8, caadria2016_291c13, 5a5b, 52f5, acadia14_589d, 723e, 1bfa, a030, e37c, 385b, 0155, 11c4, 5698, 0048, 339f, 4362, ijac201412302j7, caadria2016_013j2, 1cae, 2dbe, f1d1, 7952, ecaade2017_290ll, 09a9, a6b8, ascaad2016_003r1, 48bf, sigradi2013_244s, a005, 28cc, 06e4, d052, 0819, 5ed3, b179, 4921, ecaade2016_016c4, c74a, ijac201513203a7, ecaade2015_116n23, 8294, 7402, 0896, acadia14_357av, da3c, 0989, ecaade2014_224u57, 4544, cf12, 6bd4, d72c, fb4a, acadia17_502vv, 0aad, 8165, f9c6, 9520, b55c, 1085, ecaade2017_255d, caadria2017_072c23, 9692, 6ef8, 4f52, 9af0, 9e2e, 493c, dc5f, 1ee1, ecaade2014_085h20, sigradi2015_6.387p9, 9fde, de2c, 2913, 84d2, 8b21, 6b6d, 61ee, 3ab0, fc13, 72c6, 34ec, 6847, caadria2017_023y8, 8962, f59d, a715, c9e0, f0ab, 0fc2, dff4, dc27, 2552, 30ed, 09d4, ff5a, acadia15_431j18, 00b1, acadia17_414vv, ecaade2017_046i, 0b8c, fb16, ec49, ffc2, fc9a, 41a1, acadia14_375e, 4247, efb7, 8401, b718, a658, bb3a, b8d2, 9cfb, c170, 8a01, 59e6, 2245, a4fa, ba74, 4b3a, ed23, ecaade2017_013ll, e6b1, caadria2015_073r10, b570, ecaade2017_009z, 7454, fe58, d162, ecaade2015_206m45, 707b, ascaad2016_025n10, c3a2, 4d1d, acc1, 1668, ecaade2014_070s16, 7b2d, c6f4, f858, ecaade2014_023u6, 43b8, 640e, 52d6, daba, acadia14_189ay, dcf9, b709, acadia14_375az, 0da8, 4222, 7be5, e6fa, 66e2, 9723, 953f, eab7, 4659, 8577, ab66, 4f91, f206, e309, ae10, fa3c, 4a2e, f807, b0f6, 4d91, bd58, 8abd, 8c3b, 9f5e, 1f60, ecaade2015_227i50, 317c, bdbe, 8fd5, ijac201513201n5, 2b6d, caadria2017_041l13, acadia17_316zz, ecaade2017_164u, 8790, 68d0, 7072, 3fd8, a848, f418, 3868, 7c86, f138, e3da, bcab, dd9a, 0ab8, 245f, 8d3a, 6cb7, 5ce6, 3bd9, acadia16_106f8, 557e, sigradi2014_281e3, ecaade2016_243o64, 5cf9, 2e9f, 3e31, 06a7, a6d8, acadia17_650b, 1092, a8e9, acadia17_82uu, 1f87, c54f, aa11, 5b85, ecaade2017_105yy, d342, 8981, d135, d5b2, d112, ecaade2016_154y42, a10c, b334, 92f3, 93d7, 9836, acadia17_153j, 0f2a, a753, b5fa, 0f76, 1037, 2ebd, 9d57, ecaade2017_066v, f735, ecaade2016_223z58, 0a46, 31de, acadia16_344v20, 5992, ecaade2015_287g63, ecaade2016_144e40, df35, acadia17_435qq, c490, e3c3, ecaade2016_025l7, 4bad, ecaade2015_138u28, 8929, 0599, fd17, 81a5, 01c0, 972e, f794, ee4a, 2ee9, sigradi2015_11.165p25, d071, 90cd, 2aac, edd0, ascaad2016_050a21, a1e2, ijac201715106z, f2ac, 9da5, 23de, caadria2017_081o24, 48c3, caadria2017_018u7, f3c4, sigradi2013_366, ddeb, 40d8, cf3c, caadria2017_021n8, 682b, 6bdc, 4fa4, ijac201412406i9, caadria2016_745f32, 9709, ecaade2017_097ff, ijac201513206d9, eac6, c752, 5513, 8d5f, ecaade2017_234n, 0462, acadia14_463a, 22e8, ecaade2015_158j33, ecaade2016_006k1, caadria2017_033p11, sigradi2013_117c, 6c14, d66f, 9d21, ff9f, 5283, 9f69, 8abe, ad1a, 55f1, 7764, 5879, fcb4, 3ed2, b934, c3aa, caadria2015_145u23, 7394, 64d4, 863b, edc4, ecaade2016_089b25, 69cd, 07c6, ijac201715202a, 7917, 014a, ecaade2017_192ww, 77f7, sigradi2016_360q, 5dbc, 8420, b326, 39b0, d9d5, 2749, d043, 3a36, 4231, acadia17_628rr, sigradi2015_10.307d21, 90c3, a4dc, caadria2017_118x30, 13ea, e736, 9810, acadia17_323s, 329b, 03dd, e03f, 7154, e222, 0fd4, acadia17_364a, 2d18, sigradi2013_389p, 461e, 5db9, 82fb, a5fc, acadia16_184k12, sigradi2016_654tt, ecaade2017_265l, acadia14projects_79ab, 6355, c62d, 25a3, 1d29, 1f2c, 747e, b679, f40d, 32ab, 0763, a26c, b265, f902, ecaade2016_071a20, e37a, be7f, 5745, ecaade2017_143l, eef0, be20, 7b2f, 1d68, caadria2017_070p22, 29b9, sigradi2013_342n, acadia16_124g9, ecaade2016_065z15, 69de, 3882, 57c8, 8f07, b49a, 3d0d, 25d1, ecaade2015_144y30, 5215, 3db5, 81bc, acadia14_661f, acadia15_483p21, 448f, 7479, cfb4, ijac201513201s5, 6538, 9c66, 7e05, 554e, a310, f2d5, 42b0, ecaade2015_229z51, 2c45, acadia15_407l17, 9366, acadia17_365d, 0b8a, sigradi2014_330k7, c585, 7c89, 531c, 4cee, 06a8, 88f8, 19af, 500a, 4924, 487f, 53c0, 18fb, ijac201513301x9, 1931, 6b91, ed00, 928c, cdfe, 4770, 20e6, 55e7, 7fa2, 51af, 028b, 2d92, 2d08, 87a8, 2010, aaae, 1e1c, sigradi2015_2.137k1, sigradi2015_9.168e17, c489, 2a30, 3030, 1b34, caadria2015_188r27, e1e8, 566d, fee2, 1307, fe06, 6af2, 95eb, c8ae, dd76, 48f1, sigradi2016_568ll, cd3f, 1598, ec6a, 1a4a, 1380, 7c03, 91da, 898d, 023f, e18f, ecaade2015_301s65, ff8c, 088d, 7290, ecaade2016_130m36, 8370, 6422, c854, acadia17_640dd, 9c5f, 7bb3, 5fa4, 074a, ecaade2015_180p38, b508, 8af7, 8c00, b314, a790, 4cd3, ascaad2014_019t2, 8c48, 6728, caadria2016_819k34, ecaade2016_055j14, e1bd, f174, 19c0, e7ce, faf3, 4612, ijac201412206c5, e313, acadia14_23w, sigradi2014_330g7, acadia14projects_409n, ecaade2015_164v34, 0ff4, ac89, dc06, 9ab0, b7dc, 8762, 3b17, acadia14projects_463m, acadia14_719g, ecaade2014_188p48, 4812, 7196, 4a08, b515, sigradi2014_151f3, 771b, ecaade2014_137b30, 69cf, d1cd, 1a7d, 18b7, f8a6, be17, 184d, ecaade2017_148rr, ad94, b335, d0f4, 3ae2, 498a, 2518, 0853, ecaade2014_050e12, 677c, 3c5b, 6c5d, ecaade2015_284r61, sigradi2016_590l, acadia15_161g6, ecaade2016_167y47, 9f40, 5393, afc6, acadia14projects_719n, ecaade2017_006q, 6c84, 69ee, 90e4, 45ea, 4b62, caadria2016_507i21, 338b, 0b93, sigradi2015_8.264n14, 4b97, b2cb, cd05, 32c3, 0675, 76a6, ecaade2017_087r, ac24, 95e0, 124a, 80bd, f091, 9489, 26c5, ecaade2015_91i18, c036, 0086, fae6, 698c, 877b, 98c9, ecaade2017_215b, 3202, 5599, sigradi2013_390f, 8501, 8604, ijac201412403f6, b5d8, ascaad2016_057o22, 0033, 4c75, 575c, 2d1d, 385a, 29c6, 1054, f6dc, ijac201614207i11, 86ef, 0465, 3b11, 4375, 9d3f, 5243, 3016, 2c7c, ad75, acadia14projects_601y, 0381, 9399, d707, 775e, 49cb, ecaade2016_023x6, 0cbc, 9d03, d50e, b04c, e16e, 4419, 7e95, 0503, fa28, 41e2, 76e4, 46a4, d082, 156a, ecaade2014_152g36, 3866, 0a82, acadia17_562gg, b5cc, acadia17_572ii, ascaad2016_047v19, c875, d7ab, ecaade2015_94j19, caadria2015_090z14, 71bf, 1644, 5c5f, ijac201614308o5, sigradi2016_369d, 438b, acadia14projects_661f, d716, 7a4f, 8efa, ecaade2017_129rr, ecaade2016_057r14, acadia14_609ag, caadria2015_126p20, 4bb2, acadia15_483c21, 5f5b, acadia17_512n, 2dad, 2baf, 5cb2, 9b15, b8ef, f0f6, 0c73, ea3e, 5a27, 80fb, d9ef, acadia17_62ss, 066e, 57f5, f166, e3cf, bbd6, ecaade2013r_007d5, sigradi2014_330h7, 7f6e, 979b, 59a7, 56da, e352, ecaade2016_015w3, 94d8, 39e7, 42d8, ecaade2017_181v, b9d9, bd4a, 4327, 0c63, 7ceb, dfc8, ecaade2016_038i10, 2dbd, 7722, d134, bc19, 42cf, 20b5, 9bba, ff75, 6ce0, 206e, ea96, 9e16, d51d, 5f80, c970, d9dd, fdb3, acadia14_435at, ecaade2016_068s17, bf56, b02a, ecaade2014_226e59, 3d75, caadria2016_353z15, ijac201715101g, 6208, 00d1, cd5f, ffc0, ecaade2015_64a13, 7407, e950, ijac201614205o10, 9568, 184c, 58aa, b28b, a83e, ascaad2016_022x8, acadia14projects_347at, 7251, 0104, 99b3, caadria2015_090w14, 5001, 2f31, 5a3e, ecaade2014_168x41, e71a, c4bc, a43a, de11, 3d87, ecaade2014_224d57, f3f2, 3b93, 18e6, bf08, a643, acadia17_26l, 02b1, c01b, 9ed0, b41c, d93a, 8d09, c1ff, 6da1, 6e9d, ecaade2016_018c5, acadia14projects_167ac, e6bf, 6465, 5c00, 5f5c, ijac201715201x, 01cc, caadria2017_165l41, ijac201412303v8, acadia16_460z26, sigradi2014_313y5, baf2, c5a0, 6411, 609c, 3147, 3be1, 3633, 202e, a26b, 6945, 2dab, af38, acadia16_280k17, 0dff, 34da, bb1d, ecaade2014_070o16, f1f6, b0b7, 3179, 4e8b, b2d3, ecaade2016_071d19, 7178, 67be, e4d5, b5d3, dce8, 9fee, 54c5, 28c3, ec94, 9656, 455e, caadria2017_029r10, sigradi2013_194z, sigradi2016_450a, 3738, 6310, 462c, 2f9e, 03ab, 6796, 6c46, 091b, e079, ijac201715106nn, 5204, bf8b, 2638, 6d0e, 2f15, ecaade2016_217c56, sigradi2014_063z5, ffec, f95d, 43fa, ecaade2016_161w43, 7f00, 0257, e11f, 65b5, 0cdf, 9ed7, fdc4, caadria2015_078d11, c6ca, acadia17_473c, ecaade2015_227p50, acadia17_316yy, sigradi2014_041b3, ecaade2015_17l2, 673a, caadria2016_333a15, ae92, 4a2b, 58fd, ecaade2017_021m, ecaade2017_053l, 0733, cd76, fc40, fbbb, 6529, e275, 52b6, e4c9, acadia17_92j, acadia15_57h2, ecaade2015_221u48, cde8, 4433, 232d, ijac201412204p2, 7920, 8ea4, da52, bbf7, e54d, 8890, 2f3e, sigradi2013_10b, 6c5e, 48a0, 9fc3, 8e37, c697, ijac201715104cc, 1281, fe45, 0841, cc65, cd4e, 4722, 16d4, ijac201513105a5, 9db3, sigradi2016_431cc, acadia14projects_177o, ee1c, d6e0, 0663, acadia17_82xx, b014, cbf5, 2c97, 354e, 9b7e, 5476, eb38, caadria2016_343e15, sigradi2016_517r, f98f, acadia16_318h19, ecaade2016_127g35, acadia15_311h12, 2def, 7933, d06a, e969, fa20, 1922, 87f9, sigradi2014_263j1, ad9b, 0b62, e3e0, d13e, 8177, cb5e, ecaade2017_172ii, sigradi2015_3.43l2, e178, 3a21, 89ca, ijac201513203r6, 9745, fa79, b1c6, 85e0, caadria2017_134a36, sigradi2016_414hh, 5081, acadia16_184x12, 73ee, e324, ecaade2017_006ii, e7d3, 76d7, f067, ecaade2016_185z49, caadria2016_651a28, 7880, f126, eb3f, d9eb, bd70, ecaade2016_104s28, 29d2, 1d13, e413, 3cbb, 73a0, ijac201614102f2, 37b9, 4b7d, a6f6, sigradi2015_11.136v24, 2fd3, 409d, caadria2017_142l37, b6be, b937, 1fb8, ecaade2017_199aa, 56fb, 92be, 73a4, acadia17_292aa, 17cf, 6886, acadia14_339au, 695a, 6965, 92cb, c519, 1e88, ijac201715102m, caadria2016_651w27, 5df5, b1e7, 4b84, 560c, 61c9, c35f, 52c8, 1d6d, caadria2016_085i4, 5804, a88b, caadria2017_008y3, 8dfd, 21f9, 93e7, 674a, 7e99, 2acd, cdba, 7686, 3001, 7045, cdda, 9a61, 39ec, ecaade2016_018h5, ecaade2014_206t53, 42f9, 665f, b477, a5fe, ijac201614204v9, 4b33, 8c85, e67d, 9ea0, 2db8, 592b, ecaade2016_221u56, b8a4, 8766, ecaade2017_048kk, 4aec, 036f, caadria2017_001c1, ijac201513203r7, 396a, sigradi2014_222j8, 92d3, 05e2, acadia14projects_375j, a89f, 1f4f, c2ab, sigradi2015_11.71h24, ascaad2016_032t12, 84ae, ecaade2017_006ee, 4330, sigradi2014_213v7, bbc8, ecaade2014_168w40, acadia14projects_573aj, caadria2015_210m32, acadia14projects_565ac, ecaade2015_53t9, sigradi2014_266w1, 190a, ascaad2016_010r4, 9d82, 5934, 1dc2, afb3, 1c62, 5d38, 18e2, b6c3, a522, b3a0, 4fc0, acadia14projects_153c, 5d9e, def8, ascaad2016_045i19, ijac201614102s1, ecaade2014_224m57, sigradi2016_382w, 503c, 131d, acadia17_18p, 7dfa, c361, 3d2b, f827, acadia17_222m, f2fa, d431, 1c73, acadia14projects_301ax, 0f5c, f2b7, ecaade2015_199w42, 2e27, 37c2, 7d26, ac1b, d533, 604c, e2b1, 6375, ascaad2016_035r13, 6f92, 44b0, a668, 9c1e, 0144, 3e38, cf0b, 2efb, c012, 99e2, d908, 42ce, ecaade2016_021y5, 24e5, 4461, 7483, b987, 0b41, 5951, ed47, 3d58, caadria2015_086m13, sigradi2015_11.142c25, 854e, 973c, 979f, a947, 9537, 9e24, acadia16_106e8, sigradi2014_018o1, d8ab, sigradi2015_1.320h1, 0292, ijac201513302j10, 0f84, 397c, a4f4, 152b, 88cd, 75a5, 2167, 938c, 3b49, acadia17_82d, 13de, ecaade2017_181t, d2b0, 83e1, b87b, 3540, ecaade2017_291dd, 7ece, 60d4, c84a, ecaade2015_53u9, 50a1, 286a, f637, c352, 52b3, a1a5, 4788, 6d03, 7adf, 619e, 5eb8, 16ac, 4a63, d738, cd7d, ecaade2015_77y14, 4401, acadia17_360f, 3f18, 7559, d8eb, 9323, 152f, 933f, 87da, 07b4, e1af, acadia17_403j, f287, ijac201513205s8, 228c, e3df, caadria2017_005f3, 4ccf, ecaade2017_108qq, sigradi2016_360x, acadia14_473ar, ascaad2016_045f19, acadia14projects_219b, 54af, 184e, 3b30, fe88, 64fe, ecaade2015_225n49, 258c, 8844, 49bc, d7eb, 1182, 1afd, 8cf2, e985, dedf, ijac201614205m10, 1287, fc78, acadia14projects_627c, ascaad2016_024j10, 6f02, d868, fa95, f044, 46d9, 465a, 9e09, 868f, caadria2017_074f23, be4e, 337d, b166, sigradi2013_54r, sigradi2015_11.222t26, bb4c, acadia15_343v14, 86bb, ecaade2015_139a30, 9430, ecaade2017_199ff, 719f, ace1, ba3b, 663b, 9c5e, 451a, acadia16_106l8, 7313, bc60, cf15, 3374, ijac201513303n11, 4b81, c3cc, a0d8, aeca, f50a, 47cd, ascaad2016_038g15, ee7e, 5819, 2ad6, dc76, acadia16_308s18, a27d, 35c8, 4d43, ecaade2014_214z54, a25b, 8ca5, 5687, 54f6, 8718, af7d, ecaade2015_158r33, be2a, 3822, 9891, d1d5, 3df4, 591e, 324b, acadia16_344b21, 8617, ecaade2015_309x67, c336, f1da, ascaad2014_007f4, be5e, be34, 6b3e, 0776, 0207, fe89, 0608, caadria2017_129n34, 318e, f2fc, acadia17_212z, a236, 17a1, ecaade2017_164gg, 7f13, f084, 2961, ijac201715204nn, d7b2, f476, 83fc, 90b0, 7688, 9485, cef1, caadria2015_130r21, 1e15, e131, 94ce, 430f, ecaade2015_284y61, 491d, 28b2, 8f40, 9a25, e04b, c27e, 9db2, 56f8, acadia16_280m17, a851, c58c, 3e51, ecaade2016_190p50, sigradi2014_152r3, b296, 67e7, 4518, 914c, 09fd, ecaade2015_215i47, ecaade2014_232z59, c517, 8b92, 5350, 6a77, 6f61, sigradi2016_484rr, 609e, f15a, e91f, ecaade2014_009a1, 7e2b, ecaade2016_216d55, b4b1, acadia17_570bb, b162, 64be, fa2d, 6d27, a41a, 587e, f8af, e634, ijac201614405k3, edb7, 536d, ef0e, ff2b, 77e4, 6a28, 4cfb, caadria2017_016g6, e70d, 7078, 2ddb, 4719, a32a, 4c8c, b10f, 64ee, acadia14projects_135ab, acadia17_502b, ae8a, 1d46, ecaade2014_143s32, dfa0, acadia17_426i, sigradi2014_284y3, 4cfc, ea76, afda, 1e41, sigradi2013_41e, edda, 776d, 6646, 4a37, ecaade2015_248y56, 896f, 6528, 8582, a4f3, ea73, sigradi2013_305, 7ffb, 32a0, acadia15_211p8, da60, ecaade2015_22x4, 5c36, sigradi2015_11.8m23, ecaade2015_173f37, 4f4b, 1b7a, acadia17_170o, 5b74, 3b43, b90c, ecaade2016_238u63, 3c7c, d5a7, 4d82, ecaade2017_057ff, 3914, 550e, 42a6, acadia16_184m12, 698d, cecf, fa00, sigradi2016_690e, sigradi2013_28p, sigradi2013_294z, ecaade2015_333m72, 83e7, 2077, 90e0, beee, 6910, 5194, 6e95, aa94, 8170, acadia17_511a, acadia16_140h10, 0397, fec2, 4f6a, 4648, ijac201614102t2, ae6b, 9702, ecaade2015_129r25, dc85, 7fc3, 6e4b, 68b6, c8e0, acadia17_669i, 9ca9, ecaade2016_127e35, 7c54, 9705, 2ad3, 23fd, acadia14_291c, 878d, acadia14_661, caadria2017_051x16, 7faf, 7629, 313a, d1d9, 393b, caadria2016_177e8, sigradi2016_625a, 8b0a, a43d, 732b, acadia14_153ay, ecaade2017_228w, acadia14projects_479z, 53cb, 1606, 3c60, ecaade2014_151e36, 6644, bb04, e385, bcfb, d578, acadia14_445aj, 2986, 38eb, de48, b511, 392b, d5e5, 2541, e847, 4012, sigradi2014_032m2, cd49, 55aa, 8f2b, 5d00, 5296, e8b7, bfd0, f08a, acadia17_678oo, 8a90, acadia14projects_531w, 983f, 55dd, c00d, 88ee, b839, 4e36, acadia14_291ao, a116, 9875, sigradi2016_595ee, 4088, 62e3, a5b8, e9d1, ecaade2017_033v, 99a8, d307, e530, 0b05, b093, 88c4, acadia14projects_463h, caadria2017_113t29, ecaade2015_205u44, 1b56, 330b, d31c, cf6b, 739a, 3810, acadia17_339tt, caadria2015_130v21, 5177, ijac201614101a1, d93d, 7be2, ecaade2017_032n, d1dd, 6a41, 14ba, a6ef, a114, e5de, 7391, acadia14_627am, caadria2017_023d9, a4aa, 8ef9, cae4, ecaade2016_230u62, b409, caadria2016_487l20, fb8b, 3435, ecaade2014_168u41, 4062, d6e7, 6506, 0172, 66ee, 8dd4, 803c, sigradi2015_2.162p1, 6aa9, 10a9, 846b, 6b62, 704c, 6488, c9e9, ecaade2016_119n32, d5d1, e7bc, 6cb9, c2d6, c15d, sigradi2016_625qq, b5cb, 7e53, 5334, dfa8, d4cb, 5daa, ecaade2017_256v, ascaad2014_037k2, caadria2015_237s35, sigradi2014_159h4, ae72, 3e03, 1354, d2d7, 69c3, 9c0d, c6b8, 76c8, 9d4e, 71ca, 04c9, ecaade2017_037ii, 36bc, 5a1d, ecaade2014_151b36, 612c, ecaade2014_233k60, 6137, f2ca, 3e78, ijac201715103g, 7695, ijac201412303a9, 952b, 396e, ecaade2015_86o17, 3ba3, ijac201412304d1, e42b, f6a8, 0883, bc8d, 44ae, 6456, df57, 8976, 0e5a, 00b0, 38a2, 147b, bfb0, 5c1d, 823b, c811, 7da0, b244, 0013, ascaad2014_015v8, 7032, a893, 0e05, b9be, 08fa, 50e5, e752, b436, acadia15_469f20, 266c, acadia15_110c4, 2641, 8016, ijac201614308b5, c632, 7299, 91ae, 3b14, a5ce, sigradi2014_074s6, 8c24, d1af, 9068, acadia16_62d4, 6769, acadia15_284u11, sigradi2013_43b, c169, 12df, 3f5c, d211, ecaade2015_53u8, e0d3, e90e, acadia17_350mm, e656, 3b22, ed26, 29e9, 4840, 2039, 2fa7, acadia14projects_555h, bd97, e4cd, 8fcd, b891, e177, c08c, 89e9, f57b, e80d, 8641, fcaf, d56c, 4f47, ecaade2014_225u58, ascaad2014_033y9, a8f8, e3a3, 0c38, ijac201614203z8, 28d1, 4607, acadia17_446y, 7903, 880a, acadia15_195b8, 7378, 9037, e12f, 4ad1, 714f, 21ee, d2a1, a3a7, ecaade2017_291f, 1f82, ecaade2016_190r50, 6417, bd2c, 78a3, 34d3, c270, 6e10, caba, ef24, 3de5, 5b53, b455, 9c11, 1db1, e748, 9553, d734, acadia14projects_131ap, d586, 5c2b, 9ad5, 9579, cdb9, b1fa, ecaade2016_072r20, ea27, 3133, e1c5, 56ab, 3eb8, 5692, cae6, 77b4, acadia17_492nn, ascaad2016_035u13, ecaade2014_151u35, ecaade2017_079p, acadia16_130n9, c6a5, a290, ijac201715203g, 8c41, 6a73, 347c, 61c8, sigradi2014_330p7, 2f96, 6b4b, 0f26, c6f7, 6e88, f989, 2273, afce, acadia17_590pp, sigradi2016_534zz, acadia14projects_33ag, 031e, 005e, 0789, 8516, e18c, abc7, ecaade2014_092f22, 9b32, 3be5, 803f, ed2d, 9102, acadia16_488y28, 2b3d, bc94, c71a, 01bd, acadia14projects_153j, 8faf, 2f92, 60bb, b651, 368d, ecaade2014_015z3, bd54, 3ea3, a170, d2ec, 5511, caadria2016_713s30, 6de2, 1da7, 6844, ecaade2014_016a4, ijac201715202yy, 2261, 08a5, ecaade2014_086p20, acadia17_542vv, 83eb, d08e, 5ad5, 248e, 5592, da63, aa17, acadia16_280w17, ijac201614105v4, ascaad2014_019y2, ecaade2017_213vv, 9b4f, 8695, 76de, acadia14projects_167v, 3671, 1430, ecaade2014_195n50, ea4b, 964b, 59c5, a696, 6d62, 270a, d8e1, 117a, ecaade2016_ws-foldings68, 3a64, 2508, 785b, d2a6, 1bb0, 3b4d, acadia17_282jj, 1dfd, 9363, df5f, 394b, 7714, 788b, 7fe9, acadia17_650yy, ecaade2015_144z30, 8488, 0779, beec, b781, ecaade2017_021s, ijac201513102b2, ecaade2016_166i47, 0987, ec8d, 2231, acadia14_549u, ecaade2017_256s, 4a6d, 6531, 07ba, 8bd2, cb60, f9ad, 6958, 17ae, 0c90, 54a3, b0cd, ecaade2013r_001a1, ascaad2014_017n1, 2073, c78a, d2fa, e48a, 3ab9, a2b7, 7316, 37cf, ijac201412301u5, 50bb, ecaade2017_057z, acadia17_600y, ecaade2017_256ee, bde9, ecaade2014_153o36, 3648, 312c, 5732, 4dcb, 3ad6, sigradi2014_041d3, e886, ffc5, 4713, 9eb0, 08c7, 710b, 9402, ef3f, c91d, 218c, 62e8, 853a, 09b8, sigradi2014_045y3, ecaade2016_225p60, 008e, 2976, 8185, cea7, acadia17_473uu, e9e9, 1686, 9496, a856, ecaade2017_077vv, 2a77, acadia17_364vv, 1015, a2b1, 1663, ijac201614201z6, 03ce, 18e9, ecaade2017_017k, 539f, ecaade2014_218l55, ascaad2016_033x12, 320d, ed82, 1af1, sigradi2014_082r7, e2c6, 901c, ecaade2017_jgoj, df62, 7f04, acadia17_426a, 6071, a396, 35f3, 7460, acadia15_274o11, c6a3, 5dc8, fdbd, acadia17_414ii, 90f4, b7f0, d512, caadria2016_631i27, c969, ecaade2014_157y38, sigradi2013_326e, ijac201412405r8, ecaade2015_202n44, a47b, 1c30, 1c6d, b1f6, ba09, acadia14projects_565r, b20e, 4c81, ecaade2016_113w30, b986, 23fb, 1298, 36f8, ecaade2016_006p1, 154b, 297e, 067c, ab00, c6f0, 3f2d, acadia17_81m, acadia17_414xx, ecaade2014_080e19, ascaad2014_012n6, ecaade2015_64s13, 9cf3, 714b, cfa4, d6d9, d11c, 8b34, dafb, 31ac, 10e4, caadria2016_085e4, sigradi2015_13.316y28, ef0a, 4832, 86ab, 28a9, cbc0, dd5a, cf38, 2197, ecaade2013r_003y2, 2a78, ijac201715103ww, 11ff, a0e5, ecaade2017_140dd, 836e, c487, acadia15_137l5, 01b9, acadia17_162u, 2f77, e398, sigradi2014_314t6, ecaade2014_015o3, 515f, acadia17_637e, fd23, 3205, b797, bd26, ecaade2015_83r16, f7b9, 9618, ecaade2015_269j59, acadia16_140x10, 3dca, 3a25, caadria2016_819m34, acadia15_431p18, e5f6, 6024, 9bfb, 7b49, 4550, 7980, 910d, 7f91, c514, f716, 51ff, ecaade2017_073r, 3524, f04f, 1cdf, ijac201412305f2, acadia14projects_453k, 820d, 4167, 9512, 4040, 34ac, e3dc, e41b, 5a6c, ed98, ecaade2014_015k3, a191, b42d, 0f44, 5eb0, caadria2015_060w6, 60c1, caadria2015_117z18, e514, 0a45, 426f, caadria2015_086l13, 71b4, 0b52, 8afb, ijac201614208e13, 5f18, 02de, 4146, 7053, e509, 78cc, 4712, 4fae, e6d9, 5b0b, e099, 618d, 052a, sigradi2015_10.317p22, 5bed, ecaade2015_194o40, ecaade2016_139c39, 277e, 6b1f, cb6f, acadia17_608aa, 6497, 833b, 41cd, 3cfd, 2d85, ecaade2015_269k59, c24b, 64bd, ecaade2017_306m, sigradi2015_11.136m24, 4a04, 6d16, f25a, ecaade2017_140pp, ijac201513104x3, bbfc, 711e, b13c, 268b, ecaade2016_154v42, 0d57, b7df, ascaad2014_031k9, ecaade2014_201e52, ecaade2017_029r, 19ac, acadia14projects_473am, 637a, 83c3, acadia17_534vv, caadria2015_016j3, 5fea, ca7f, 161a, 47d9, ijac201513203v6, ac0f, 6ff6, 9b8f, 166d, b55f, 86bc, acadia17_266y, cdb8, 7092, acadia14projects_531x, 2d7b, b269, cfa5, b0e4, 27a7, acadia14_671z, 56bf, f222, f3ed, caadria2015_032v4, d6e9, sigradi2015_11.165z25, 999b, f21d, cd77, 5f0a, 80ea, 377b, 1365, 0e82, f2c0, 3ed3, f897, bc4d, bf20, a283, 2a72, de50, 0d4a, 154c, 5b32, ecaade2015_27s5, cd5c, 6938, 7360, ceb9, ijac201412202s1, fc69, 2452, ecaade2017_308z, caadria2015_012b2, ijac201412305p2, 6362, a55c, 5d3a, ecaade2017_073o, sigradi2015_10.309z21, f112, acadia14projects_389e, 67e0, b7f8, 9fb3, 5e30, caadria2015_162z24, f44c, ecaade2013r_018o9, 8e5a, 4cd5, 3f33, f242, 6f45, fae2, ea08, 219d, 20aa, 5dcd, ead4, c68c, ecaade2017_014a, bbdb, 4d84, 43f4, 88ca, acadia14_627ar, a095, 3359, 505c, add1, dcc1, be28, a7dc, 1e0a, ecaade2015_79l15, 9b30, 9e0d, 961d, 75cb, df61, 5b2f, 861e, 171b, acadia14projects_247g, 97b2, 5f07, addc, 34c1, caadria2016_301h13, sigradi2016_625kk, ecaade2017_194v, 47e1, f92f, 717c, ceee, 0ec6, aa0a, acadia16_344a21, 5ada, e63d, 5ac6, ced0, 6f2b, ecaade2016_ws-dleadr68, 6f0e, ecaade2017_118jj, 51c2, d895, 0b63, 9e67, 5945, fc3d, sigradi2013_243d, e162, f30d, 2766, ecaade2015_285p62, 58a6, 5aac, ascaad2014_028m7, bad7, ecaade2016_223e59, a362, 9aa1, acadia15_407y17, acadia17_358ii, 416f, ecaade2017_277oo, a241, 6bd9, ecaade2014_169k42, 754c, 0688, 1466, 3e66, ecaade2015_332x71, fc38, 284e, 3af2, acadia17_582oo, ecaade2014_196c51, aeab, 296e, 2045, 37ba, ecaade2016_068n17, a5b1, a520, 29ee, 8717, a6fb, 4c40, ijac201715202p, sigradi2015_3.345s5, ef8a, sigradi2016_777hh, 331d, ecaade2014_237i61, caadria2016_529v22, 76da, 8ddd, b3ba, 18bc, ecaade2015_209v46, 96f1, 008a, ce74, 83ce, ecaade2017_052gg, ecaade2014_072b18, ijac201614302a2, b9c6, fed7, 9885, baa7, f90a, 195b, 3021, 2373, ascaad2016_005b3, 8fbe, acadia14projects_627an, d214, da25, f9d8, 4a75, 9af6, ijac201412405p8, 7bbe, 10d8, ecaade2014_168c41, fcd1, 2ee5, 9eb7, cfd1, caadria2017_079y23, 3b6f, ecaade2016_095a26, 80f5, de76, 311e, 44da, ecaade2014_070g16, 9529, ijac201715203tt, ecaade2015_206j45, 0a41, 6f18, 8772, 84d5, 8043, e402, 024a, ecaade2016_152t41, 06dd, d58f, ecaade2014_079y18, 4fa6, 4f40, 3bc1, d24f, ffe3, 8da6, ecaade2014_120f27, f8d9, sigradi2016_488t, e5d4, 1648, eacb, 3c4f, 8dc3, 79b4, 637b, 32dd, f81d, b241, 5c6a, acadia14_317aa, 5c80, 3b36, 8fc7, a4ac, 3b1e, 8fcb, 87c1, 83cc, acadia17_491u, 0834, ecaade2015_114x21, acadia17_482s, 4424, 1995, fc97, cc19, a5c0, 7bbc, 36a8, abc0, 1990, 74ff, acadia14_671m, 795f, 36ad, acadia17_220t, e2b6, 7f38, a788, caadria2015_188v27, ijac201715202l, ff87, e15e, 112e, a0dd, d58c, b977, ab39, 5d41, 662e, ecaade2016_223m59, b741, 4f3d, sigradi2013_183u, abac, 363d, e6e1, 7abb, 4920, f7eb, 1f3c, 5a16, ecaade2015_329l71, 0a5a, 1073, d0a1, 3326, 68e1, 243f, 4de6, 0b33, e16d, 0163, d821, ascaad2016_040b16, 0460, ijac201412305t2, acadia17_360i, 98a1, 4365, ascaad2014_031j9, sigradi2016_430o, acadia17_365i, ascaad2014_022p4, 7b65, 2d83, 3caf, caadria2015_208b31, 1a83, ef0f, 9945, 2a87, 19fc, e6c7, c643, 5d5d, b8ad, acadia14projects_671t, f2b4, caadria2016_301k13, 9ab9, f93c, a6d4, e903, 2b85, 7ede, 7dfd, e833, ecaade2016_046s12, e6ef, 5ece, d35e, ecaade2015_48w7, aea8, b17a, c35c, c494, 30e6, f7e9, d503, c1c6, a0d5, 7d6f, ae15, 23e7, 8a44, 335c, b842, ijac201412406h9, 6f95, 3b55, 676c, 7ac8, 55e5, 52b7, ecaade2015_253y57, ecaade2016_075b22, ecaade2015_248o56, ascaad2014_019x2, 42e2, 8e82, 7cb9, 12d5, 7140, ecaade2015_333b72, sigradi2013_289l, e035, ijac201513101s1, 464b, ijac201614407y4, 29d9, 0b82, f7f6, 6d7d, e2ba, 5309, ecaade2013r_005l4, f385, sigradi2016_673gg, fa05, ecaade2017_021g, 39af, 4660, 8a7a, 75c1, acadia16_326r19, dae3, ijac201715105o, acadia17_534ss, ijac201715104m, 5ae7, ecaade2016_tkoh67, acadia17_426k, 6197, ecaade2017_017j, 8f86, 252a, ecaade2017_232j, d6f2, e36d, 3d71, 0319, a337, 2981, 79f5, cd9c, ecaade2017_006cc, e54b, caadria2015_119f19, 8be3, f812, e109, d52b, e5a1, 0508, 8c8f, d654, 1a9c, 3a47, 035c, 0528, acadia15_371e16, ascaad2016_039m15, ecaade2017_181x, 2dc0, 0694, 3c0d, acadia14projects_681ag, a07d, 1c2a, e14a, 5171, 0067, fd7c, 79af, 001c, e764, 6091, 76d4, 8e2e, a6d9, dda9, 3b7f, d4dd, 16e6, e000, dd3f, d5cc, f210, cb1d, 86d6, fabe, 203a, 385e, 07e9, acadia14projects_487h, 2cb1, 7a47, 71d9, c14f, ecaade2017_039f, cc17, acadia17_145ww, caadria2015_206l30, sigradi2016_561ee, sigradi2014_141s2, ecaade2015_196g42, 2301, 22d2, bb6f, b753, 18aa, 5b94, f3b2, 9d77, ascaad2014_026b7, 5bb3, c3a0, ae67, 35f2, 750b, 4210, 7e0a, c41d, bc9f, c579, c9da, 57ce, 56c1, 71ab, 1df6, f400, 514a, 1a2a, 0f23, caadria2015_185p27, acadia17_522ee, 44c7, 7ce7, 7b3b, 777f, 75c7, a083, sigradi2016_467t, 78bf, 193f, caadria2017_074m23, sigradi2016_484xx, ecaade2016_087t24, 2c80, 839e, acadia17_144vv, 8121, 7a7e, 2431, e91b, acadia14_291f, 3f26, 86a5, 328c, 5b27, 8bb3, 3a93, cd1c, b648, caadria2016_663u28, f229, 9248, 3e45, a4d8, 12f5, 7bd6, f929, b483, 2702, 916d, 4fd3, 63c5, c6b5, a13e, 06de, 98f6, 51b5, f0b7, 583a, ecaade2014_237u60, d964, 590d, 5988, 4ba5, sigradi2015_8.41c11, d18c, e103, ad90, 4af7, 40c2, 83ba, fd1e, ecaade2015_241j55, 00cc, sigradi2013_311j, 6843, acadia14projects_145ad, acadia14projects_177ac, 83d2, d297, 690b, 2f82, 8d90, sigradi2016_807nn, 3252, 66f4, 796c, acadia17_542ss, 3d52, acadia14_507ad, e399, a03e, a775, c371, 0ca2, ecaade2016_198p52, 99a3, f90b, f14f, 8e8a, caadria2017_163f41, f4e1, sigradi2016_483ll, caadria2016_115k5, 6483, f793, 2e45, eff2, ecaade2017_083ll, 4f20, 2f68, 5f53, aefd, 1e93, 4521, caadria2016_353s15, b11e, 235b, 7656, ecaade2017_059ss, 1725, 5855, 1b32, ecaade2016_057s14, cdf6, 6999, acadia14_63ao, 96e9, ca6f, d8d2, 2d47, ecaade2014_144y32, 6a5a, 4322, ijac201513104l3, ecaade2015_280a61, a096, 43f6, 1d1f, 19ba, 708a, cce5, 47fd, ecaade2015_205c45, 443e, 2cc7, ea21, c55e, ecaade2017_282r, c095, 321a, ecaade2015_13m1, e657, sigradi2015_10.140e19, ecaade2017_048hh, ijac201614305r3, 264c, a8eb, dbf1, 70af, 29ff, c22f, a817, 034d, 0386, f0de, ef29, 7abd, 914b, acadia14_43w, 72a8, 2db7, f7ff, 4e34, caadria2015_119b19, 2742, 8d36, e151, 82af, 1ee4, 9e5e, acadia17_350oo, 3c44, d38e, 5681, ecaade2017_215zz, acadia16_72d5, 1431, 7bc0, ijac201412301l5, caadria2017_047k15, a71b, ijac201614307v4, 3b35, ecaade2015_101f20, 7245, acadia17_329q, ecaade2014_141g32, 37e8, acb1, 72cd, 1b23, 8860, 9177, 722d, d0d7, 5b19, caadria2016_383r16, ecaade2017_225m, 85cf, c86c, deeb, caadria2015_122r19, ecaade2015_64l13, 6104, 12f2, 1f1e, fd0b, b09f, fd1a, 7d65, ecaade2016_036r9, 65f5, 6d36, fa60, 3335, caadria2016_809h34, bb03, d1e4, ijac201614208i13, 3ab4, acadia17_232hh, 6572, ijac201614202o7, 03a1, 88a7, 2462, acadia17_257b, ce07, f5b2, f011, 0dbe, ijac201412301v5, d52f, acadia15_451n19, d63d, 9074, d7db, c000, 6f97, b84f, 80bc, f9c2, 9fc6, caadria2015_124e20, 5da0, ecaade2016_075m22, sigradi2015_11.71f24, 999c, 2926, 9630, ecaade2016_089f25, caadria2016_713a31, 4a22, 917d, de4e, 488d, 6a92, ijac201412302e7, ecaade2016_074k21, ascaad2014_014h8, 86be, 8423, 73da, d0e2, 3c12, ecaade2014_104u23, ijac201513201d5, b3c0, 37e6, e8a7, 95fa, 6b98, 3164, 54d9, sigradi2016_455d, acadia17_62qq, 7b9e, ecaade2017_046xx, 0959, ijac201614201g6, fba9, ccd3, 1a47, 1f8d, aaee, 10b5, sigradi2016_814p, 283f, sigradi2015_3.111j3, c5c7, acadia15_95m3, 7157, ecaade2017_101v, 81ec, ascaad2014_032u9, acadia14_339ar, ascaad2016_057u22, fe60, 70b0, 7e34, 7fcc, ecaade2014_052y12, 264b, 623d, ecaade2014_225k58, acadia17_247mm, 529d, acadia14_479w, 814b, d59c, c5e8, ascaad2016_028b11, dc41, ffc3, c089, acadia17_201b, bf0f, bdb4, e5cd, b067, f2cc, e4c2, 12ea, c0b5, 43da, d26e, 804d, afc5, b32d, caadria2016_013s1, f99c, dfe3, ecaade2016_bkol65, 3834, 99bd, a25c, e485, 5ef7, caadria2017_070f22, 095a, ecaade2016_154j42, sigradi2015_6.387h9, cd5d, d8cb, caadria2017_016t6, fa7f, ascaad2014_009c5, 82ad, acadia14_199ap, 0817, ea2d, ijac201715106yy, 60be, 4804, 3b79, 4932, acadia17_329z, b142, ecaade2015_235s53, 2b9b, a384, 0e4a, sigradi2014_036p2, ecaade2016_106h29, 6441, 6c9f, 1eb5, a376, ecaade2016_237g63, 25fe, 1eba, ecaade2017_054bb, bb0b, 1f98, 0000, 6d46, 53c8, sigradi2014_082u7, ecaade2016_190z50, caadria2016_415y17, 2824, e655, d769, 9690, sigradi2015_11.8l23, 2d9b, 69be, 0bc0, acadia17_435k, 4416, 11a9, 869c, bed2, b60c, dd44, ecaade2015_250h57, 0c97, f1a1, 852e, ecaade2017_003f, fb1f, 9f44, caadria2015_061c7, c3bf, acadia17_350x, febe, caadria2015_181b27, ecaade2014_015n3, 9f26, 3a5d, 3e4a, 321b, acadia14_539f, 5a42, acadia15_161j6, ijac201715204pp, 056c, ecaade2014_038n9, ecaade2016_102j28, 489e, c1a6, sigradi2015_sp_8.284p30, e8fb, c543, caadria2015_043l5, 2cc0, f38d, fc75, acadia17_154n, 7a74, a7f9, 1b67, ecaade2014_086z20, 4972, efeb, 9e0a, fdb6, 3a2c, 9b42, d789, 2ba0, 45d6, e9ce, e2ad, e88c, ecaade2016_162e45, c796, ascaad2014_005g3, 0bcb, 7f0d, 2bd6, c681, 7733, e5d9, caadria2017_035x11, 14a9, 0ad8, 4845, 1b84, 2111, ijac201412304n1, 24ac, 1881, 90b6, ecaade2014_015v3, ecaade2015_138h27, 9dd6, 29c7, 260b, 3b5c, caadria2017_027r9, be3b, 1876, 6406, sigradi2016_792f, 862e, d579, e8a3, caadria2017_129e35, 0c60, 84bd, acadia16_382u23, ecaade2015_206y45, 8c76, 076f, 104d, ijac201614102h2, 99ee, 38f9, 648f, ecaade2017_255j, 4616, 9a68, 55d6, ijac201614305n3, ecaade2015_193b40, 99eb, 3f7b, 5700, c67f, f848, 4652, 9a74, 0265, d3e3, ea1f, f3a2, caadria2016_745h32, a483, 0c76, acadia17_358aa, fe41, 3bca, 16f0, 423f, 3999, 9414, ecaade2017_041k, 0abd, acadia15_323e13, ecaade2014_080i19, 7c1e, caadria2016_115n5, 60aa, 5c2d, 65e8, b7fc, 2823, c154, 4575, ac71, 632b, 2246, a7af, 498b, 1a59, ee2f, 1308, 2267, 9620, bc69, f08c, 1734, e79d, 06c4, caadria2016_259s11, af07, ijac201513302l10, bcce, 5438, a098, d32b, caadria2015_188a28, ecaade2015_113l21, 40b9, 3a61, 9000, bdd1, ecaade2016_151b41, 8732, 640f, 1a08, sigradi2013_386h, 8566, acadia17_413ee, 6888, 8868, b912, b2d7, ecaade2016_191f51, 7463, 178d, 7d7a, ecaade2014_157n38, 4f99, f73d, 1f2e, c575, sigradi2014_213y7, 7533, 4b52, af94, bf5d, e2f7, 6efd, ecaade2017_059rr, b95e, 9fbf, f914, ijac201614202v7, f319, ecaade2015_318v69, 44bf, caadria2016_851p36, 3a48, 7de8, 902c, b2a0, 68d3, acadia14projects_539aw, f9ee, 79a9, 36cf, sigradi2016_592u, a029, 7cf2, acadia17_340yy, ijac201412302m7, ecaade2015_194r40, a66f, 4ab4, b0f2, ecaade2015_206n45, caadria2015_010x1, f64b, e127, 2096, 348a, 849f, caadria2017_017l7, 61f1, ec0f, 8412, e43e, 0c13, acadia14projects_117i, 62fd, 4d47, sigradi2013_42p, f58e, ab49, 13e3, cf02, 7e77, 9a24, 1b14, 6976, 614d, caadria2015_137k22, 60a1, acadia15_110u3, a4f9, 163a, 9104, caadria2015_139t22, 910f, ecaade2015_116i23, e56c, 9934, 4c31, ea03, 74e3, b28f, acadia17_455aa, ijac201412304k1, acadia16_432u25, bc3a, 2820, ecaade2016_147s40, 3a00, 7e23, 4a53, 647c, 709b, 6638, 11ae, a13a, 1fe1, 7828, 1a14, 4656, a8ce, 1635, 3c97, acadia16_12d2, caadria2017_067s21, 9575, 0754, 74b4, caadria2017_182s43, sigradi2016_517t, 5c16, 1159, 722a, 4f78, b49f, 7728, ijac201412303l9, 3dd9, e098, acadia15_371f16, 67ce, 214f, 180b, 222e, 5b72, 7de0, b930, dc9c, ecaade2017_234o, b1f9, 0c15, 8357, cf33, 9912, e58e, 8c45, 44ab, acadia14projects_435ae, acadia15_110r3, 5cfa, ecaade2014_113d27, 3043, ecaade2017_077pp, 62e2, sigradi2014_057r5, ac8f, d814, acadia14projects_101ag, 080d, 7b37, 14f4, 0699, 3ebf, ecaade2014_233g60, 478d, 5c0a, ecaade2017_174a, 1eb2, 3ca8, 056a, ecaade2015_284t61, acadia16_140j10, 6f41, 4902, ecaade2015_53y8, ecaade2015_114j22, 4002, c87a, d6aa, 98b5, 2458, 9e06, c08b, sigradi2015_3.268e5, b1ae, ac57, dcaf, sigradi2014_305k5, a620, acadia15_195a8, 8b41, 830d, cc5a, acadia16_342e20, 6b4f, acadia17_392p, caadria2015_218p33, 2b0f, ecaade2014_202l52, 5b60, ecaade2017_306o, 84c3, 8e19, 8047, 22c4, 361d, ecaade2015_175o37, 3b34, 2835, 92dc, fc76, 6f16, 5a2e, 9a47, ecaade2017_124g, d79d, 5e18, d09d, 338a, caadria2017_190u45, 8e79, d7ac, 8390, a449, d89a, 783e, 3927, f564, f6da, 20c3, ascaad2014_032o9, 46ae, 881e, 9ed9, f055, 87b6, cd3b, 6e4f, 33b4, 713f, ijac201614204z9, 3191, b17c, 7156, 07c5, ascaad2014_018f2, 1523, 3a9f, 86fa, 5486, 6afc, e003, b95d, 02f0, caadria2016_693w29, ed37, 564d, f45b, c4a4, ecaade2015_13u1, 2fd4, ascaad2014_014p8, f258, c231, 8f4d, aafe, d56e, caadria2017_096r26, caadria2015_061d7, 7b14, acadia14_435as, 5187, d794, 1f09, sigradi2014_282s3, 4d31, 8b5c, 22ac, 41bd, ba1b, sigradi2015_12.19x26, ascaad2014_029r8, acadia16_140i10, d619, e912, ascaad2014_016f9, 4f3e, 8f52, 4216, ecaade2014_143n32, aef4, 6095, 2276, fc7e, 9f64, acadia15_469d20, 41f2, ecaade2016_228i61, 59e7, 9b37, acadia14projects_445aa, 46cb, 017f, 0dc9, 5264, b720, 6618, ecaade2015_176v37, d485, 30ba, 684f, 768b, aaba, caadria2015_168k25, 7095, 263e, d200, ijac201412404b8, 3ec4, acadia14projects_681ap, e78d, 923c, acadia17_455q, 7af9, c9ee, 54d6, caadria2017_124f33, 0a84, 5ebf, ecaade2016_102i28, 05e3, ecaade2014_052j13, 25c0, ecaade2017_077ww, 1db9, 8dfb, c6f6, ecaade2016_011i3, sigradi2015_11.136j24, sigradi2015_10.138x18, 7baf, acadia16_78n5, 789d, sigradi2013_343a, 5fb1, acadia17_52j, 3e56, 2510, acadia17_231x, 7ad1, b263, cc01, 9fa7, df41, 3f55, a872, 3aab, 4d9d, 63c2, 4e68, caadria2017_018w7, 72b8, f086, 7428, 513d, 3b01, db1a, b27c, f012, 9559, 1dff, e6a0, 1634, 1ddb, c855, sigradi2016_815dd, sigradi2016_450vv, sigradi2016_550k, ab0b, f9b3, ea04, 1c55, bac6, ecaade2015_235r53, 19e1, bad3, 22cc, 4bc2, 8f08, ecaade2015_193k40, ecaade2017_254pp, ed27, 2790, 48bb, 842b, 6089, ecaade2017_240x, 9b21, 3145, fd67, 3481, ad5b, ecaade2015_170u35, 4be1, caadria2017_063w20, e8ec, d800, acadia17_238ll, caadria2015_111h17, 81d8, caadria2017_095f26, af82, a7cb, 99bc, acadia15_137w4, 7345, 6866, 56a4, e757, ecaade2016_230m62, 8719, 088c, 0325, 13e4, 98a4, 0527, 1b10, 42a4, 42d5, c9fa, fae8, ecaade2015_329n71, ascaad2016_026u10, acadia17_339rr, fc84, ecaade2015_287i63, d302, 9632, ecaade2014_157i39, f307, b692, 7aaa, 1b6b, 9fac, 50c1, e41d, cd81, 1717, 4ddd, 3ce6, 325e, 101a, caadria2016_601j25, 26d3, ijac201614207t11, 5783, 147f, e829, 2873, 1d89, 727e, 5965, 9a10, 9e36, ecaade2015_278n60, 7e9f, ecaade2015_138t28, 0174, 09b2, caadria2016_819t34, a07b, 0c75, 5a08, 1ced, 0409, c326, 57af, 28d8, ijac201412303o8, fedf, 8ca0, 6564, 47cb, cc80, b923, ijac201614103r3, abc5, a06d, 3e81, 2f67, 1e26, acadia14projects_339ab, c0ac, dd93, feb1, 765a, acadia14_365ao, cf9b, 8ddb, 4f60, 82c3, acadia17_660i, 0423, caadria2016_735r31, fecd, 9881, 963e, 174c, 25df, 8ac1, ijac201614302y1, ijac201513201w5, eb51, 0531, 5c5d, 0588, 956a, ecaade2016_217l55, ed84, 1168, 4a10, ecaade2014_226v58, ecaade2015_261m58, 525b, 85f7, acadia14_63b, e19b, 6a4c, 9644, 4ac9, d261, 3afa, b552, acadia17_339mm, 0b60, c06e, cd4b, caadria2016_497y20, 1796, 5fbd, db6e, sigradi2014_132v1, 2876, caadria2016_311x13, 3b24, ecaade2017_274t, acadia14projects_237au, e15d, 741a, 14d2, 2754, ijac201412403n5, 5c08, 3fb5, ba50, 88d3, 85c4, 5316, a463, ef4d, 12a8, 8a46, 2a66, f7d3, e472, 5a15, 1545, sigradi2016_595gg, 1438, f2a3, 4a8e, ecaade2015_158f33, 7a03, sigradi2016_814e, 8358, 1dee, caadria2016_095p4, 52a9, c6d4, 4456, ecaade2016_170o48, ecaade2014_173g43, ecaade2017_090oo, 0131, cafd, 1222, 9783, efa3, 5b35, 31ee, 08b1, 9585, 2156, acadia17_464nn, a904, 0110, acadia16_140d10, 7ff5, eb24, e132, 9444, caadria2016_013d2, d758, ijac201614309l6, 3eea, c020, c239, sigradi2015_sp_2.112f29, fc57, 1e05, 9ad3, caadria2015_208h31, 4b7b, ba49, 87eb, 151f, ecaade2014_224b58, 08d5, acadia17_349p, 37c4, 6007, e845, 3473, 79fd, caadria2015_016l3, 330c, ecaade2016_096r26, 1552, acadia17_318m, e760, cb3d, c039, 0e95, d84f, b32b, c53f, caadria2015_226r34, 5bbe, 1095, 0fcf, caadria2016_569e24, c0fb, e18d, 892f, 4da5, 0eb1, cace, 784a, acadia14_565n, b13b, a4c4, ecaade2015_294n64, 4e23, 14f2, 7003, 1c77, 4b00, ascaad2014_018v1, ijac201412405w8, ccdc, dc74, ijac201715103uu, d22c, ijac201715203vv, 63df, 885c, ecaade2015_297b65, fb65, e606, d45c, b564, ijac201614102u1, acadia16_88e6, 4286, 3310, 40a1, aba5, 5d34, 0398, 4f87, 866a, a9d3, 2e3a, 7f07, acadia14_479k, 2e1e, 5305, caadria2015_033e5, ijac201412204z2, 48d6, 6676, ascaad2014_003n1, e3cb, ed42, 4eb4, 3924, acadia14_555k, caadria2017_029k10, 3ec0, 2d4e, 2c7f, 5011, 5ecf, 316d, acadia16_432x25, ascaad2016_052f21, 410b, 1a55, 4203, bbee, acadia16_362v22, ecaade2015_207s46, 85ab, ecaade2016_078f23, ac8a, 82b8, 772b, 2ff7, b913, d705, bb92, acadia17_190f, 6390, c290, ecaade2017_229ff, d233, 6a53, cfba, be83, 80bf, ecaade2017_308u, 75b5, 1bac, cd5a, 6648, 9dcc, ecaade2015_170s35, acadia14projects_691au, caadria2015_164a25, 578e, a242, sigradi2014_345o9, b865, e55c, c312, 3a59, ecaade2015_199e43, a57b, 849c, da86, 2262, f2ef, 52e2, caadria2016_631f27, 046e, 7551, ijac201715103yy, 77d9, 5969, f945, ba37, ecaade2014_194a50, ecaade2017_129nn, fa88, 823d, acadia17_128tt, f202, ecaade2017_309xx, 1ea4, 1637, fa42, b9ed, e3e2, 3b58, cb28, 4104, ffe6, 4304, ecaade2016_025f7, b518, 6558, 3d88, 8c9e, ijac201513202i6, ed14, ecaade2016_158f43, 7f29, 5ff2, 3b3e, 9574, 50ff, dbb6, 0cfc, 28f8, acadia14_43ao, b896, ecaade2017_031xx, 4289, d53f, 69dc, ed80, ab75, 0560, 5ea2, 487c, ecaade2016_057o14, 153f, 202f, 5f7a, 1fcb, ecaade2015_152w31, acadia17_162o, 01e6, 502f, acb7, 46ac, b0a1, 2181, acadia17_620zz, 8df6, 7d1d, f47e, 66c4, 7fb8, dff9, 276c, 372a, ecaade2014_138e30, caadria2017_048x15, 19d6, acadia14_237av, 7b56, c140, 2076, 9904, 6cca, acadia17_500mm, ecaade2016_170p48, 8229, abd7, 938f, ijac201614208a13, ecaade2017_302bb, fbc6, ijac201614208r12, 2781, 1680, sigradi2015_12.297f28, d5d8, ecaade2015_61c12, ecaade2016_234a63, b03a, 9c0e, df39, d346, dd62, f5e7, 9911, 0bc1, 4c39, ijac201412408m2, 0a99, eebf, b31a, 1028, acadia17_544e, d0a6, 2139, 412c, ecaade2016_016g4, 98ce, ascaad2016_039s15, 306c, 02b0, 0b6f, 4b1f, 7ac5, c571, 23b3, b43b, sigradi2016_770p, ecaade2017_253z, 7c91, 3d01, 33db, 3fd6, 9608, c9b8, bc25, ecaade2015_118y23, ecaade2014_133t29, 347b, 20c9, 36ec, 4b23, ecaade2017_089cc, ecaade2015_319b70, 2d68, b227, 34db, 4472, b213, a18e, caadria2017_055l18, 589b, 829d, ecaade2016_243c65, cd47, 7062, fb15, acadia17_648s, 3552, a023, 24d6, caadria2016_851y35, 139d, 3a6b, 7505, 2cee, 8aad, 9759, 1cd7, caadria2015_087n14, a245, 9e42, f357, sigradi2016_428l, ecaade2016_108t29, 0914, acadia15_323a13, 1c9a, ecaade2015_241d55, 5b79, eba7, 93bf, 1c40, 18b6, acadia17_38mm, 054d, dda2, ecaade2017_203vv, ecaade2017_101u, f209, ecaade2015_206r45, 5069, ecaade2015_25l5, 9f52, ascaad2014_017m1, 91be, 1c7d, 2166, ijac201513303h11, 8dfa, 5664, 979c, 4ad7, ijac201513101g1, 9252, ecaade2016_230v61, ffb8, 72be, 6d50, 2c4e, acadia14projects_311s, ecaade2015_217m48, 751a, 6633, 9da4, 6f4b, acadia14projects_375l, cc0b, 60f8, b44e, 67c8, sigradi2013_343f, ea98, f3f9, 7d6d, e902, 66bc, 1ca4, 5725, 86b5, ecaade2016_199z52, 4398, acadia17_118ii, sigradi2015_9.152m16, 03f6, acadia14_33ah, 0944, 8c4e, 3a27, c079, acadia17_82t, acadia17_512q, ecaade2015_77a15, 6397, 5a73, 21c0, sigradi2016_732d, 6da9, ecaade2017_230ww, acb6, 25d7, 6bbd, ijac201412204o2, b155, b616, caadria2017_041b13, c4a6, acadia14projects_637ai, d49b, ecaade2014_186y46, 3f01, ecaade2016_118f32, acadia17_92o, ecaade2017_232g, ecaade2017_049a, b18d, 1434, 25d2, 69a0, e452, 9d97, 622e, e8e1, 8afe, b2e6, f9ab, 040b, cbf9, dfb8, 7f51, 3802, caadria2015_081u11, f0a9, 8820, cc07, d4a5, e87a, 990d, acadia17_350nn, c555, 43c6, 6ab9, d08b, 3fee, 2e29, acadia14_375h, 1c3e, 8436, ac56, 0258, caadria2016_291e13, 323c, b21f, c5b5, b22e, 50eb, 5f30, ecaade2014_072k18, 57b1, 5314, acadia16_318m19, d256, 4c5e, 1ddd, f3b4, df1e, 4e91, 31f8, acadia17_212x, acadia17_258r, fae7, af1e, fc89, 2b51, sigradi2015_8.276x14, 052c, 3118, sigradi2015_9.152d17, 9378, 119e, ff06, acadia14_549s, c83e, 6ce6, 9f7a, acadia14_43am, 087d, ascaad2014_007g4, c6ad, 2741, acadia14projects_115aj, ascaad2016_028d11, 84a4, 0a53, cb91, 3157, ecaade2017_144q, b7c4, ecaade2017_164q, 570e, 0a2b, sigradi2016_560aa, ascaad2014_012h6, f006, 9cbc, 9351, 249a, c3e7, a898, ecaade2014_042p10, 8cdc, acadia16_140t10, acadia15_343l14, 7fd0, acadia14_531p, c6ae, ecaade2015_81p15, 168f, acadia14projects_101n, 2f83, 5100, 6e22, f821, 2527, acadia14_473ai, 6341, e0b1, ijac201513202o6, aeb4, acadia17_403u, c75c, 9f5b, 3f39, 535d, c518, 7a18, 2d9e, e29c, d926, 557b, fc2d, 99e8, ecaade2013r_015r8, 96d7, acadia17_414ss, b318, caadria2017_016x6, ecaade2016_021u5, c360, b1cf, 3635, sigradi2016_450oo, ecaade2016_018t4, 118f, ecaade2016_075h22, f8b0, 41e4, 6ed1, 1103, 504f, 0e43, a724, caadria2015_208e31, 965e, 6bfa, ecaade2016_130w36, 0511, 18cf, f2b1, 04c1, 1dfa, 0154, sigradi2016_595oo, ecaade2014_038b10, 67d4, 8f43, 5b37, eb7b, 2f10, 39e4, 460a, acadia14projects_579l, 12dc, c157, ecaade2014_149k34, cb4f, a9dc, 4009, 9b9d, 33fb, ecaade2015_207n46, 0dbc, c497, 4c9c, caadria2017_096n26, a061, afc3, 8c0b, 46fe, 9729, 1053, 2691, sigradi2016_641hh, 46f6, 16b8, 1fcf, acadia17_598f, ecaade2017_076ee, 8d48, 5bb5, 4f7a, d0df, acadia17_201yy, d01a, caadria2017_107n28, 4a0b, 46c2, bbd7, 3a83, ecaade2013r_018n9, ecaade2017_032h, 02a7, 62a3, 0251, e1bc, 0d50, ecaade2016_120k33, caadria2016_435s18, ee22, fffd, 3459, ee6b, eb64, 28ef, ecaade2016_140x39, ecaade2017_213k, cc3a, 383c, acadia14_479j, 772d, ecaade2014_113u26, b95b, aa4b, 414d, 9301, acadia17_472rr, 8b55, 630a, a368, acadia14_153am, b116, 1051, 2a05, f977, 876f, 8e07, a7f0, 1b7c, 7dd6, b9c7, f354, 3165, 5f8f, 5cca, 458f, a731, e5d1, 8e68, ijac201614309o6, acadia15_333d14, 90c5, ijac201614207c12, 9d00, a4e6, 5c26, d2cc, a20e, ecaade2015_113j21, ecaade2014_072h18, b2bb, 65f7, d6a4, 3799, ecaade2015_180v38, abc4, c0f3, 8024, 1f80, ecaade2017_210w, 3b1d, acadia14projects_531t, 9684, b75f, 21a3, 5a7b, acadia17_137pp, e93f, b07d, sigradi2015_9.347s17, 4eb3, 7349, 9277, 30c7, sigradi2015_13.316a29, 743d, d15c, bfaf, 0434, af33, d976, 7fc6, 02bc, caadria2016_281j12, 6900, caadria2016_259p11, 5375, 7878, 3f4f, 53e0, fb72, fe86, 0253, 0aca, a514, ecaade2016_042i11, ascaad2016_054b22, a3b1, a6ea, cdf9, 37e0, 98b7, 71ad, cf56, d891, sigradi2016_710ee, b729, 8cd4, d833, 0931, 2d42, 1be0, cb14, f86b, f94a, 3dc3, eecb, 0ca5, 6315, sigradi2013_326n, 0fbe, 46da, 7b51, ecaade2016_162c44, ecaade2016_042z11, 0e22, 343c, def2, 399c, 7767, ascaad2014_012p6, 9633, eb2c, 0a01, ba0b, e59f, de73, sigradi2013_342m, 0e06, 1744, 021d, b662, b47a, e019, 7727, c39d, cf65, ecaade2015_229p51, sigradi2016_777mm, ecaade2016_018y4, 5677, b51c, acadia15_232s9, a55d, d64a, c47b, acadia14projects_619ad, 4d9b, 8d5a, c204, f6b8, 98da, dd1c, 32bf, a508, ecd0, f74e, acadia16_478d28, fbd0, b4ec, 573c, 7e01, 448c, 6250, bd91, 8f96, bfe0, 18cb, 434e, acadia17_608q, 98cd, ec09, ecaade2014_194n49, 46bb, a1de, sigradi2016_659v, 3d85, caadria2015_170p25, 0d55, ecaade2015_18w2, a628, 08eb, 60c9, 22bc, d0ca, a860, ecaade2015_268z58, ca08, ec89, acadia15_343d15, d255, 8280, e22f, f4a2, e463, 993e, 9e05, 120b, f063, 3668, f9ff, 2d80, 8356, ecaade2014_156h38, 3367, bd3b, ecaade2015_325w70, 39d3, ca41, 879e, 98a7, sigradi2013_263n, caadria2017_163f40, f987, sigradi2016_686zz, 446c, 593c, 9706, sigradi2015_13.181p28, 4030, ecaade2015_53j9, acadia14_199ad, ascaad2016_046l19, 49ac, 5af0, 55af, ecaade2017_220ss, fe4d, 7c7d, 50c3, ecaade2015_269t59, c1af, 7b7a, 8eaa, 8e5b, 9211, 71f2, acadia17_298kk, acadia14projects_91t, acadia15_395c17, 7504, 540f, 3aa8, a94b, f179, 577a, ascaad2014_033c1, ec8e, 8099, 1d71, sigradi2014_283u3, a251, 46e1, ba7e, 038a, ecaade2014_147x33, 3c84, 98e6, 7868, 0450, 8a4f, f4ad, sigradi2013_117a, ccf7, e46a, 937c, 0420, 44ee, acadia14_153b, 860e, b37f, ijac201513205x7, acadia17_590f, 2cec, 7e58, ecaade2017_290vv, caadria2015_178v26, c399, 258d, d115, ecaade2016_106l29, 0e6f, caadria2015_016p3, f8d7, 6536, 67ac, 69d7, b7e0, 6668, 807b, 3a03, f501, d0db, 45f1, 32b6, 52fa, ijac201412406l9, 9d84, 76b2, 9d0e, 1be2, 4fd7, cb74, ecaade2014_217g55, 0158, 5485, c58d, b191, acadia17_37dd, acadia17_648ss, acadia14projects_111o, db0e, f768, 5d8a, caadria2017_094x25, b16b, 3fc5, 09a6, dc21, caadria2016_125s5, cc40, cb78, ecaade2015_18h3, 9de5, 9bbe, 50ce, 1f14, bf35, caadria2015_226u34, a973, 9820, 5e76, ijac201412304a1, 7466, caadria2016_589y24, ecaade2014_143k32, 931e, 8ead, 9d67, 990e, sigradi2014_329x6, ecaade2015_217d48, 9ff4, 5de9, sigradi2014_314o6, fb0b, 66e7, 5d62, acadia17_231m, acadia16_432k25, acadia14_681ak, sigradi2013_401p, 9cee, 2ff1, ecaade2014_224t56, fe1e, ecaade2016_164j46, acadia17_273ee, 4ab3, ecaade2016_074z21, 27f2, caadria2016_135c6, 6a08, ee1b, 73de, b8bd, 25c7, acadia16_88u6, 3044, d69b, 87fe, 6c19, sigradi2016_815oo, caadria2017_043w13, ef62, 61b2, 1117, acadia17_542kk, ecaade2016_011x2, 0499, 94c7, 356d, caadria2017_009x4, a348, ecaade2017_077qq, ecaade2015_155m32, 7bb6, 05f8, ecaade2014_044k11, 0d8b, eb8a, ace3, 87e5, sigradi2016_815y, c34e, 93db, 3300, 6632, 4453, 9535, 21eb, e370, 4eff, caadria2016_861u36, 8625, ecaade2016_129g36, caadria2017_086k25, acadia15_451j19, acadia14_347as, caadria2015_126m20, 8714, caadria2015_012f2, 5eec, 4f62, ecaade2017_124cc, 2233, ascaad2016_057m22, db56, 5a54, acadia14projects_189a, beb5, 4de4, 3dee, 3042, 24ca, acadia15_223b9, a5a3, 59ad, ff2d, 5716, acadia17_282ii, acadia14_691as, 9f05, ecd6, 253f, ecaade2017_253u, acadia14_317w, ee5f, 1f3d, be23, ecaade2014_149c35, e475, 649d, d8be, 8906, sigradi2014_041h3, 3318, 0a02, ascaad2016_054t21, 0576, e02b, 0032, 7771, 76eb, e377, ecaade2017_037aa, 03b6, d665, 6a1a, 42ae, d6a5, c49f, d541, 09a4, 5896, 8e5d, 4d56, d644, 0427, ecaade2016_bkor65, caadria2017_190n45, ecaade2014_138l30, dc0d, 2ae3, 8091, 5cb3, a5d6, sigradi2016_544f, 3560, 2f27, e45a, caadria2017_142x36, 84cf, caadria2017_070t22, 4f89, 2d05, 8550, 5c68, sigradi2013_111v, 967a, c9af, d9aa, 5325, 16e5, cbfb, ecaade2016_221v56, 2c2f, a7d6, e4c3, fde2, ad68, c2aa, d383, 03dc, acadia16_44n3, 906e, fade, ecaade2017_048ii, 522f, 75db, 4245, 240b, acadia16_478n28, 7f34, cf11, ebb1, 69a2, f8b4, 192b, caadria2017_123p32, c376, 88ef, acadia14projects_339af, d951, caadria2016_497a21, 816b, b8b7, e679, acadia17_177e, 119a, ecaade2017_198g, ef15, 8c83, cde0, 9153, 569d, 3304, afcb, a63b, caadria2016_745a32, acadia17_237ee, ecaade2015_261f58, caadria2016_703i30, 3154, 001d, 5bac, 077f, 84c6, 401d, 10eb, 867a, 5e67, 3da3, 2485, 728b, 3a1f, a75c, 2d06, 468f, f962, acadia15_431l18, sigradi2013_194n, 4357, ijac201614207m11, 9771, 54f7, 7b72, 114b, ac75, 5a2c, c47c, cfce, 7f6d, ecaade2016_163d46, 6273, fb99, 1dd1, e24a, 544c, a461, acadia15_274k11, d3fb, ijac201513304w11, 08e1, 5905, c7ec, a879, acadia16_236h15, ca2c, 596e, sigradi2013_200e, ascaad2014_024e5, 727a, 1974, acadia14_517p, 021e, 051e, 3018, eb49, acadia15_343c15, c1cb, 82d8, 3c07, f01a, 1137, ascaad2016_023e10, acadia14_43ac, 07c9, fb63, 6036, 9299, a047, d1f5, ab32, 3d30, acadia14projects_71u, ecaade2014_112h26, 4691, 62fe, 893d, 1da2, 2a71, 8201, cc70, 45e0, ecaade2015_103r20, 9a2b, 1536, 26ca, f647, a48b, f38a, 6d25, a7f1, ijac201614405j3, 36a7, 17bd, c45f, 9a3a, 2008, a698, 9aff, ecaade2015_17v2, 9daf, e2c9, 6d2f, 72ab, f346, 1135, a387, d7f5, 458d, 62a4, 0cc1, f9f5, a729, 0c86, dd38, ecaade2017_grih, 563d, 3aea, 46e7, acadia16_224c15, 4c53, 6acc, adff, 3984, a854, 77da, c218, dcd3, 645d, 0108, ijac201412403c6, 1751, ascaad2014_029g8, sigradi2016_364ss, acadia17_350ss, e63b, sigradi2015_4.219t6, b969, 40b7, 98bd, 024e, 5afb, 905d, c38c, 557a, fd3c, 9506, ecaade2017_163i, ecaade2016_078i23, dd9c, 839c, 6c58, 9ac6, e4bf, 7da9, caadria2017_123l32, 6eb1, 03ca, acadia17_590t, bd80, 7444, fd7a, acadia17_598s, b546, 37bf, 690000, e663, ecaade2017_054pp, 7e83, 991d, 30e1, sigradi2014_097m8, b683, ff44, 4c51, ecaade2017_019cc, 097b, 8bf9, 4f7c, caadria2017_079x23, caadria2015_073t10, caadria2017_058p20, 9e6d, d83e, ecaade2013r_001i1, 3639, ecaade2017_148pp, bfc9, acadia17_101s, acadia15_263a11, 2316, 781b, 09a0, aa42, 0b6a, 17ad, caadria2017_110f29, 7d6a, b26c, f1ed, 527f, caadria2015_181w26, 4dc5, 9518, 61e3, ebf9, 4b9b, ecaade2013r_003f3, b4cd, 2c19, sigradi2015_3.212l4, b2b6, ecaade2015_171k36, acadia17_189ll, c01c, a650, a1f5, ecaade2017_252l, acadia14_453i, acadia14projects_247j, 9155, 95e2, ascaad2014_014d8, caadria2017_021i8, c3fb, dbe6, 1d32, bb7d, 66a9, 7007, b384, c23d, efd1, f7a1, d0ad, 8c86, 0ff1, 334d, 69f0, ascaad2016_024i10, 3708, 49f9, bb34, ecaade2016_222p57, 6e12, 8ee5, acadia16_184j12, f832, 925b, 53c1, 57a2, f481, ecaade2015_59k11, 8af5, ecaade2016_023o6, bc6a, de97, acadia17_670yy, 7911, 55d1, efb1, 955a, 3bc0, 79d6, 6f5f, sigradi2016_483hh, ecaade2017_230a, a8de, 17d4, acadia15_149v5, ecaade2015_180e39, bfa8, 2855, fc81, ecaade2017_269c, 5155, acadia16_402o24, 6383, b5e3, caadria2015_060t6, ecaade2016_ws-afuturem67, 7a55, acadia17_572kk, ecaade2017_038ss, 602c, ecaade2015_59x10, e55f, f969, db75, 6f5a, acadia17_296y, 257d, ecaade2015_48i8, a765, f31c, e403, ecaade2015_144e31, dbc5, 88a4, a7a5, 5050, 56be, 3d33, 46ce, caadria2015_002d1, 165a, 17b5, b96e, 9d6c, 84e6, 0d45, 5bdf, 29f1, ecaade2013r_007f5, 3795, 27bd, a3b9, f48e, caadria2015_210k32, a899, caadria2017_101n27, 76ff, 6603, 4619, acaf, ecaade2014_218w55, dd69, 22cf, caadria2016_641p27, 2756, b153, acadia17_532gg, 136b, 8226, 2ddf, 1305, 1e9f, 6766, sigradi2016_625pp, 85a8, acadia17_318l, ecaade2017_071gg, 5644, 29e3, acadia17_266cc, ecaade2015_64p13, 5f78, b0d6, ecaade2017_213a, b97f, 24dd, acadia15_263u10, sigradi2013_208l, 10f9, c313, ecaade2017_111tt, ecaade2014_214o54, c8fe, ecaade2015_18f3, 7ce8, da31, f815, acadia17_237ii, b15c, 881d, 8639, ecaade2014_151p35, 6318, bacf, sigradi2014_345i9, 68b8, c895, ceba, acadia17_600kk, c9ef, f027, a360, b125, f9eb, a60c, 6d70, 2e0a, bf9b, ijac201412402r4, caadria2017_122z31, 33a0, 5666, 81a2, 57c3, f5f4, sigradi2014_042s3, 1000, 339d, 7d1f, 9609, 00e0, ecaade2017_071nn, 9e32, b4cb, 9bc4, 62dc, 2018, 6e8a, ba47, 6bad, fbe4, a6ae, ce4d, ecaade2014_096w22, 0aaa, caadria2016_073d4, 18ec, ascaad2016_043n17, acadia17_52w, 39f1, f6f1, 972d, edbd, ecaade2016_241h64, 78ef, c7c3, caadria2016_569c24, f5a0, e03c, 3315, caadria2016_611e26, f1e3, d0c2, 3025, e66e, 4f8d, 92e0, acadia14projects_91s, ec6f, 1cc6, 4ff8, 1338, a52d, caadria2015_070a9, 5455, 5f14, caadria2015_206z29, 6fd7, cb56, 136e, caadria2016_641o27, 30d6, ecaade2017_019pp, 0fb6, 2da7, 3900, 479e, 7126, ecaade2016_037w9, ecaade2015_193c40, ijac201513102y1, e032, 9bec, ecaade2016_063l15, d49e, 6313, acadia17_90dd, e255, ef25, sigradi2014_265p1, acadia17_72f, d99f, 09f3, d50f, ijac201614207o11, acadia15_274m11, ecaade2014_122w27, 05ca, 8ba4, b245, 2ae2, 62aa, caadria2017_016h6, 01f8, 05c0, e6a2, 64e1, d8bd, sigradi2016_417ll, 79db, b3ab, 5198, acadia14projects_247s, 0266, 13cb, ccde, 24a9, e7df, be63, eddb, 46c7, a0d1, f891, a928, 89d2, c763, ecaade2016_108p29, 60cd, 319c, b8e5, ecaade2016_164i46, d18e, 1f1f, caadria2015_060p6, sigradi2016_814d, 7233, ascaad2016_038y14, 8de1, ijac201715202xx, 1a15, d17d, 1479, 1356, d4a8, 6490, e1c2, acadia17_358jj, 1ae7, a97b, 43ff, 3add, 2d49, 8d97, a8a4, ecaade2014_153u36, 0219, ba1d, d1ad, 5dc6, caadria2017_183e44, 19b6, 2601, 9b6b, sigradi2016_385tt, 718d, bf37, 11a1, 12b0, 82f4, f5f3, 62c5, ecaade2016_078h23, acadia14_291i, acadia17_414jj, 513a, sigradi2013_259, 8049, b11b, 68c4, 53d7, 97d1, ecaade2017_253ee, 7f98, f71c, 9bda, 6abd, ecaade2016_224p59, 5045, f3f7, acadia15_483x21, bf8c, f886, 8dc9, d389, 7f54, 4211, 16fe, 9304, ceb0, 8f32, 30ee, 840a, 04d2, 27f3, 865c, 3ce9, 3c8d, 3295, d27e, 8d4e, bc97, acadia17_292q, 3365, e180, 1e50, 3ce4, c888, 0b6d, ecaade2017_023gg, 8f3d, ef2a, 2893, 2ed5, 81d9, sigradi2013_111u, sigradi2016_647nn, 6f08, b73e, deda, 24ec, 1c2d, a829, 444b, 2035, acadia17_670vv, ecaade2016_048a14, fb24, b94b, bcaa, e2de, b289, b6d6, 737d, acadia14_311s, 27ba, 34e2, 6b95, ecaade2014_204t52, a97d, caadria2015_023a4, 875c, ddb7, c117, 166a, 5523, d885, e0cd, sigradi2015_3.201p3, 0c9d, d609, da42, 438f, sigradi2013_41u, c8b1, 810b, ecaade2017_027c, ijac201412304i1, f20a, sigradi2015_8.264e14, 7809, ebd0, 14f6, ead6, ff29, ecaade2017_050f, 3ae1, f097, sigradi2013_411o, 8c65, caadria2017_057y19, b4a9, caadria2015_078h11, 58d6, 8364, dd4e, 959d, ec61, acadia14projects_135w, 4332, acadia17_72n, 0b50, c79c, 74a5, caadria2017_190r45, 06eb, 9828, b50b, 7a29, 401f, d273, ecaade2016_225e61, d14e, 18ae, ecaade2015_152t31, dd39, acadia14projects_473ak, 4a56, 9515, ecaade2015_287s63, 6cd5, 0649, sigradi2013_74d, 43b1, b871, 0daf, caadria2017_109w28, fcf7, bb61, acadia17_511d, 9315, ecaade2016_223g59, ecaade2016_084j24, 19c3, acadia17_202o, fc83, 32f2, d93c, 53fb, fc03, 1a3c, 9f5a, 0212, 8231, f8cc, 17c7, ecaade2016_027w7, 01db, f52a, cb57, caadria2015_218w33, 631c, 936e, bb56, 57e3, e545, b02e, acadia14_661h, ecaade2015_286e63, 763e, 31be, fba5, 223e, 275d, a78d, sigradi2014_032h2, sigradi2014_152s3, 5610, 0269, 2408, e761, ecaade2015_130i26, 9c03, ed2f, a8c1, e2ae, 33bf, ecc9, ecaade2017_256x, ijac201614104v3, ecaade2014_029y7, 5133, 9bed, 01a7, ecaade2013r_013b8, 86a3, a509, 64b9, 6545, b2b0, acadia17_318ww, 22ca, e643, fa9c, ecaade2015_241t55, acadia14projects_655ac, 618a, 1dda, sigradi2014_345j9, 386b, ijac201412403g6, 5699, 45c1, ecaade2016_045h12, ffbf, caadria2017_002l1, f853, 9c07, 62c6, 7b62, 010f, 45f7, d10a, ecaade2017_302vv, cc5d, caadria2015_081g12, 8d7a, cc7f, 63a5, 5b7e, d2f1, d718, fe6d, 6573, caadria2015_070k9, 7af3, ebc8, 7269, b006, 819a, f560, ad20, ce3d, 4317, b7fe, c27c, 6e27, 991c, ijac201513105w4, d4d6, d9e8, 2929, 08e8, c784, sigradi2014_345y8, 306f, 7bda, acadia15_137e5, d6bb, 777a, 011f, c12d, ca9d, b319, f49d, d70e, 0cca, caadria2016_301p13, 5390, caadria2017_183a44, 358e, c876, 780c, 2a63, d864, ijac201412408e3, ecaade2016_ws-dleadj68, c3e3, 0cec, 254e, caadria2017_185u44, acadia17_445r, c696, b8b4, 06d7, 6710, 4785, 2d73, 670a, aca2, 70fd, 10ef, 12a9, 051d, ffba, e2aa, 8653, acadia17_340t, 2f72, acadia17_404aa, 392c, 0f56, f9cd, 6196, c284, acadia17_100j, bf7b, caadria2017_124o33, b3ef, 1ad0, 33c1, 3bfa, d726, 313d, acadia14_365ae, 5e0f, b745, acadia17_154dd, e780, ecaade2016_165t46, a334, d1b3, 7ca9, 5693, c446, 7522, 4fca, ascaad2016_025p10, c727, c36c, acadia14projects_189ap, 27a4, 1da1, ef52, c098, aa83, 6c2b, 096f, fbd3, 3950, 3931, c0e7, 2efa, caadria2016_435j18, ascaad2014_011x5, bd06, 7ec1, 2372, 7a3b, ecaade2015_193x39, 9a80, eaec, cd38, 9050, 2174, 84f8, 9362, ecaade2016_106n29, 7496, afe8, 6918, 6147, 3e83, b93b, dbf7, a45e, fac6, 8954, b79f, e7fd, e3ac, 851c, sigradi2016_602a, 75c5, 97d8, ecaade2015_293b64, f6d2, 8b61, ecaade2015_119d24, ijac201614309f6, afa3, 09c0, 1417, acadia16_478r28, 6ee1, 8cd8, 02b9, caadria2016_415v17, 6bb6, 1c83, a43e, b0c6, 660d, 0fa2, d80d, 7555, sigradi2013_315b, acadia17_168tt, ddac, 6922, 7235, 5e9a, 3627, a002, f548, f656, 16d5, ccf4, bca7, df88, d6f8, 88ff, ecaade2014_151x35, 5817, 5b5d, d4c8, a180, 9840, 9aed, d8c5, 7004, ecaade2015_285v62, fb42, d3db, ascaad2016_028j11, sigradi2013_343b, ecaade2014_157d39, db07, a22d, 9c8e, acadia17_318n, 4abe, d1d2, 23d9, 43c0, caadria2017_009p4, fdcf, 5d22, c7a2, acadia15_251h10, 871c, ce4e, caadria2017_054d18, 0310, 1e03, a693, fb38, b072, dea2, 0848, ecaade2014_233f60, ecaade2014_206h53, ecaade2016_ws-dleadl68, dd3e, caadria2017_174h42, 0464, dfd7, 31a1, ecaade2015_297x64, 7379, f8c4, a219, ea1a, ijac201715203ee, 3e61, sigradi2016_382aa, e335, aa8f, a0a0, 5e2e, a33c, 8747, 9371, efc5, ecaade2016_114h31, 27e2, caec, b45b, caadria2016_259r11, dfff, 61d1, 24f6, ec02, 1d27, sigradi2016_583yy, f6b2, 3fad, e651, 9816, ecaade2017_282n, ecaade2013r_007g5, 7c96, c0b1, acadia17_424zz, sigradi2014_345b9, bed4, a1a6, 0ac8, a3eb, 9c3d, ascaad2014_004p2, a593, acadia17_373j, 2a8e, 3f1b, 39a0, ecaade2015_301w65, acadia14projects_691az, 9741, 7f3b, cfd8, f4c7, f101, caadria2016_405l17, b92c, acadia17_110bb, 5e6f, 8908, 5911, 3d08, 6acd, d3ae, acadia17_248e, acadia17_72i, 6f71, ecaade2013r_011e7, 9758, caadria2015_087i14, acadia17_366j, acadia14projects_565i, 3128, dcde, a5ab, sigradi2016_695s, e626, caadria2016_477d20, fd57, ascaad2016_003x1, f178, 7925, da0b, ascaad2014_035p1, 865b, 54cc, 987c, de9b, 4aca, 13c8, ecaade2015_217y47, acadia17_640bb, f8bf, 91af, 6877, d88e, 382e, ecaade2013r_008k5, 0437, adc0, 58cb, ecaade2014_127p28, ecaade2016_222z57, sigradi2013_390s, 8593, d33a, cb6a, a5e4, 792d, sigradi2014_164l4, 781a, 89f3, sigradi2016_637r, ecaade2014_173d43, sigradi2013_226u, ecaade2017_100g, a487, c791, ecaade2014_168a42, aab0, caadria2017_067o21, 0098, 9f7f, f309, 1b87, b10a, b980, 2c1b, ecaade2017_151aa, 538a, caadria2016_157v6, 9001, daee, 080c, ea95, c471, 097a, ff83, d058, f6f4, 57aa, ab19, cb9c, 8d83, 81cc, a352, acadia15_69m2, caadria2017_015m5, caadria2015_010w1, 5227, 4b83, ec0c, 29a8, 7daa, acadia17_404x, fc3e, 079e, d52c, ecaade2015_237i54, caadria2016_073y3, ecaade2014_071a17, a91d, e5b2, b113, 2af9, aaa4, 39e9, c26d, 9746, c5e1, 7a0d, acadia14_247y, 7b79, 2400, 414b, 4baf, 7bcf, acadia17_232gg, c4bb, 0591, 0b8f, ecaade2017_164m, 4589, 4658, bc15, 9e11, bfdd, a06f, 5f9a, 9b5e, a50b, 922e, 6370, 4581, e044, ecaade2015_148p31, 4165, 6cdc, ecaade2015_13r1, 2628, ecaade2016_210h54, acadia17_542ll, ecaade2016_040w10, caadria2015_150a24, acadia17_436n, 1325, a88a, 26ee, 15c7, f952, ecaade2016_243n64, 9060, e86b, 3902, 7df1, caadria2016_425f18, ijac201513303m11, e601, ascaad2014_027i7, ecaade2017_152ii, 874a, 7f40, c923, c075, caadria2015_087s13, f5ca, acadia14projects_375i, caadria2017_136l36, ecaade2014_195x50, 8a71, acadia17_350rr, b8e8, b12a, c16b, 14b6, 46f1, caadria2016_333u14, 8e72, ba02, 3883, 8fed, 54d8, 11ac, 5d1c, ee30, 2775, af42, d267, ascaad2014_014n7, ascaad2014_019l2, ecaade2016_241e64, 9a90, b677, 9a81, ecaade2017_032k, ecaade2016_120c33, 85e5, cf25, ecaade2017_220oo, aab3, acadia16_174f12, 78b4, sigradi2014_249n9, 35ce, ascaad2016_004l2, 1c81, acadia14_375b, 6478, d60f, d9ad, ef8e, ijac201715204t, 84ab, 2ef5, 5d6e, ecaade2015_94d19, c386, f856, 5aa9, 7c25, f81b, 3839, 068b, e60f, 2efd, ecaade2016_164k46, f119, 3b2f, 8cab, 2af0, 7efd, e31c, 2ed2, ecaade2017_173zz, a8df, d0f6, a1c5, cbf6, ecaade2015_130j26, c6c0, dacd, 6a40, caadria2017_182n43, 3745, b7f2, 090d, bfb8, cccd, acaa, 5a13, 91e3, a70a, ecaade2015_148l31, ecaade2014_011k2, ecaade2015_227d50, c5ed, 82ec, 427b, ijac201715104o, c671, ecaade2014_206n53, bb83, 003f, ascaad2014_004i2, 499f, 90cf, e32c, acadia17_189pp, 57dd, acadia16_12b2, d8c2, b317, db20, a812, 6faa, 687b, c511, ecaade2014_163d40, 50df, dd41, c1d6, c95f, ecaade2016_203h53, acadia16_88y5, ecaade2016_033a9, 7265, ecaade2016_062e15, 259e, a22e, 5d37, df22, 006f, 2544, fc07, 2864, ecaade2017_007a, b0fd, 5cba, 6c32, 3b95, 2537, f549, 7b6e, acadia14_565m, 9216, ecaade2017_079q, f98e, ijac201614306u3, 4412, acadia17_391vv, ecaade2015_253u57, f68f, 7936, caadria2015_122j19, ddae, d426, 6d6a, 8be0, 9318, 1be5, d303, 3c81, ecaade2016_067y16, acadia17_163jj, f5da, caadria2017_015z5, cd45, f919, caadria2017_041z12, d5c4, acadia16_344c21, ijac201614208o13, 7d46, 0ce6, 6f5c, 8de2, 301a, caf0, 5097, cd62, d53d, 0c22, 2aa9, 040e, d591, acadia14_101ai, b82d, 1716, caadria2015_048n5, caadria2017_081s24, acadia17_258p, sigradi2013_386p1, 3504, 0189, a06b, caadria2016_045l3, 1776, caadria2015_130b22, 7de2, da73, e0ff, acadia15_483j21, e7dd, 4d5b, 436c, 267f, 6d9c, d2fe, 66b5, a100, ecaade2016_025k7, 63e0, 1eed, 201a, d1ca, ecaade2017_054u, cbc6, 98d0, 9096, 4409, acadia17_70ff, 44f2, ecaade2016_091i25, d672, 8276, ca33, f02b, 96cc, ecaade2013r_006w4, dfac, 418a, 1fc0, 27d1, e978, acadia14projects_699l, 4936, 2b6c, bf19, ec35, 5670, 4586, 22e9, ecaade2016_108z29, ecaade2015_115a23, b892, 105a, 3990, ec04, e3b4, 80af, 2606, 7b80, f32b, 0aa9, 527e, 1b9f, bbf5, 1614, ecaade2015_314e68, 701a, sigradi2014_197u6, 929d, 3d57, b8df, acadia17_426g, 7e6f, e382, 502b, e54c, 07e0, 8be9, acadia17_455y, ce77, ecaade2017_274z, b1ce, 6bc1, 1224, c873, 7994, 082e, b702, 2f34, acadia17_426j, 4173, 6c4c, caadria2017_021p8, 5021, e445, a58d, acadia15_185s7, 0ba3, caadria2016_405i17, cf58, e7c7, c10f, ijac201412402b5, 92aa, a0e3, a08b, e493, e7d7, cbb3, 0232, ecaade2016_127b35, 1c31, ijac201715203gg, acadia14projects_565aj, b776, 7dc7, 8a15, c196, ecaade2015_155s32, 9038, 0f69, 3d17, 9681, b246, 190e, sigradi2014_132o1, 292a, 55d7, 044c, c7eb, 0a91, ec03, f0d0, ecaade2016_118k31, ecaade2015_82x15, 1546, a988, caadria2016_693a30, 705f, acadia17_82nn, 2a3a, de2b, ad91, a53a, 769e, e1dd, 78b1, 86bd, 7c38, acadia14projects_479m, 46af, ecaade2016_040m10, acadia14_479u, ecaade2016_110d30, sigradi2014_186e6, a0c4, fa08, acadia16_124e9, 38da, 2ba1, sigradi2014_265u1, acadia14_199aa, ecaade2015_33i6, ecaade2014_123g28, d6d6, acadia17_390gg, b738, 4bcb, 9f73, sigradi2015_sp_2.112i29, 3d35, acadia17_290h, 512d, e3f1, 31cf, baba, d945, d952, 74e6, f22a, f441, 8808, sigradi2016_490z, 02df, ecaade2016_tkox66, 7775, ecaade2015_314a68, sigradi2013_393n, 87d1, acca, 50f7, 3c02, d3b8, badb, 866f, sigradi2015_10.140o19, 4ac4, 1bfc, 2241, sigradi2013_326i, ecaade2014_052k12, 5bd3, e3a0, ecaade2014_239s61, ecaade2016_104z28, 61ef, acadia17_36cc, 1134, b725, ecaade2015_268d59, 7a14, 1ba7, 35e5, 3ce0, 151e, 2b26, acadia15_443z18, 4a30, 76c2, 6883, sigradi2016_467v, 5564, 92a6, acadia17_92l, 3125, ecaade2014_208e54, ebeb, 3f47, 0d34, 4acc, f02f, 2c11, 4e7d, ecaade2015_193z39, d5bf, 739b, 0dae, 2c49, 809e, ecaade2014_042o10, 65b4, caadria2016_405g17, 26b6, 4c61, 773b, 440d, 5fef, 6ecd, 4d5c, 96a7, 9e7b, 5c70, 81e1, d5c2, caadria2015_188w27, ecaade2014_162t39, a55b, 3905, 93b0, c180, ecaade2017_116d, sigradi2014_047k4, 82dc, ijac201513201j5, 919d, d3cd, ecaade2014_024m7, 0b01, a6b2, 1919, 32d0, sigradi2015_11.8s23, 5508, ecaade2014_084n19, 8d56, 17f8, d9c1, caadria2015_111j17, 40b4, bdfa, d449, 195e, 88c5, 07fc, e080, fa71, 92ee, e97d, 283b, 0a17, a058, 29f9, sigradi2016_815ll, ecaade2013r_002c2, 0d27, ecaade2014_194f50, acadia17_670xx, e06d, f6f3, 05e9, ecaade2017_282l, 8676, 390a, d8b5, 42e4, 640c, 7f93, ijac201412301p6, b602, c636, 51a5, 0609, ade9, e9ba, ecaade2017_006t, 861a, 13af, 7e36, af6d, c2ef, 4075, 4ec0, dc7f, 7849, 5056, c052, 7d80, b534, 1c47, a050, sigradi2013_234j, sigradi2014_074b6, b1dc, 53a3, sigradi2014_345r9, a2a8, ecaade2016_223g58, 0640, acc2, 4499, 50b9, 33b7, 56bd, 0359, 6281, 88b4, 96a4, ecaade2014_109s24, acadia16_34f3, 5463, f871, 3bee, 6ec3, db52, 9cb7, ecaade2015_59n11, 51df, ecaade2017_155k, dbc9, a570, f6be, c5ac, b146, 6ce7, b084, 0757, c3a3, caadria2015_142p23, 4b06, 2e77, a838, 2a4e, e3d1, ecaade2016_118u31, 89ad, b6df, b8c5, 25c2, 1fe5, 63af, d1a3, sigradi2014_132l1, acadia14projects_63ac, fac9, caadria2016_713w30, 952d, 65e2, 9239, f7c7, c9e1, 59eb, 0ec2, 582b, ecaade2014_050c12, acadia17_350ff, 1909, d262, efff, a793, 4ce5, 4959, ecaade2013r_018r9, sigradi2015_8.47d11, c1e6, ab63, a392, ee99, d42e, 47f5, 1181, acadia17_163bb, 05f6, 5fac, 7692, c3d7, acadia17_81h, caadria2017_056d19, ecaade2015_248a57, 3eee, 144a, 6adc, ecaade2015_175n37, 4ac1, 2015, 84aa, e570, 4cd6, e43d, 1ef0, ecaade2016_040y10, b8e1, 1a8b, a15d, 8f81, dd91, 362d, 11da, 1f9d, e646, dea4, 092d, becf, ecaade2016_058x14, ecaade2014_157l38, 584a, 4833, sigradi2016_639ff, e8e4, bd37, e944, ecaade2016_079r23, f7d2, 30e0, 35b3, 52ae, 16bf, 1b18, 1c99, 8f2e, 345a, ecaade2014_237b61, 7eb1, 9523, sigradi2014_291m4, acadia14projects_601ah, 0792, dc79, acadia14_339ad, b47c, acadia17_201ww, 510c, 2c1a, 2191, 9b9a, 37eb, bb8a, 170f, b14b, 8549, b6f0, 22e3, sigradi2015_13.316u28, 345e, c71e, 7451, f1ff, ecaade2017_170c, 1409, 8902, 5b87, fb37, acadia15_123o4, 4536, 62e0, c2f3, caadria2015_087v13, 0d8d, d427, acadia16_54z3, ijac201614105s4, aa9e, 69e9, 92db, acadia17_473f, e7d1, 20bb, 5428, ecaade2017_019kk, ebee, ecaade2017_032g, caadria2016_683t29, f313, 54c4, 7287, 2170, ecaade2015_143r30, f0f9, c525, 243a, 1f03, 7189, e6e9, c2dc, 555f, 02cc, 144c, sigradi2013_414f, 563f, 7110, ecaade2017_112xx, ecaade2016_167w47, 64fd, 4759, db2a, 90a0, 0dde, c61c, 9562, 6d7e, 8af1, acadia17_28u, c3e8, 8033, 9390, acadia17_590a, 0205, 0c34, c644, a4c3, ecaade2015_48j8, 45ac, a91c, caadria2017_017k7, acadia17_670ii, 42c1, 51fc, 4db2, 513b, c84f, ed71, 035e, cdca, ijac201412405t8, 993b, a56a, 6aa7, eb6d, ascaad2014_014r7, bef4, 1472, ecaade2015_304y66, ijac201412406k9, ecaade2017_214s, 5d50, 06f7, eeac, 1655, f05e, 6307, bd24, 746c, f726, 74fc, cbdc, acadia14_523as, 6081, fce4, ecaade2014_052w12, acadia16_244w15, 7e28, 1c80, 524c, ecaade2017_172r, 3710, caadria2015_220i34, acadia14_655ab, sigradi2014_109g9, 7e24, 23e0, b880, d23c, 8d05, acadia16_470l27, 580f, ecaade2015_100u19, cce3, 5799, f71d, 06bd, 4766, sigradi2016_792o, 317a, 487b, b52f, a9e9, e8bd, a742, c431, 332f, ce03, sigradi2015_10.140r19, 5a43, f741, sigradi2013_158u, c9ca, 1fe8, 8778, cdd5, caadria2015_012g2, be47, 3fa0, 2055, caadria2015_237m35, ee0f, 2edd, dbd9, ecaade2016_021g6, 541c, sigradi2016_642jj, 8858, ecaade2016_136j38, 1d23, 9eb6, 5b59, sigradi2014_036s2, acadia17_284g, a665, 070c, d04b, 191a, sigradi2016_484i, ijac201412402o4, 15af, 30b2, ecaade2014_038y9, 0b06, 4e4f, 41ff, ff19, 2586, a847, f008, 3d8f, 15a2, ecaade2017_274q, acadia14projects_565h, d0b9, cb51, bb9a, acadia16_54r3, 98b2, 9730, acadia15_95c3, 176b, ecaade2015_172a37, 8cec, ffb0, 4e31, acadia14_427am, sigradi2016_686vv, f0b5, 3e41, 76ef, c676, 8a31, cfbe, ecaade2014_214v54, c6a7, 9edd, 7f2f, 7bb1, ecaade2015_317f69, c9ae, f034, 1ac9, 294d, 27a0, dd54, acadia14_347am, f276, ascaad2014_019j3, f4fe, abfb, 1662, ecaade2017_220rr, f133, 1cb7, 390d, 7915, 5d01, 4294, b652, 1a00, acadia15_47a1, acadia16_106v7, 363b, b350, 7c37, 240a, acadia17_28cc, 5820, 8886, a671, e11d, caadria2017_127j34, a547, 01d9, ecaade2017_059xx, 100f, ecaade2015_158h33, 47b6, 9546, 1f70, 0148, ecaade2017_277cc, caadria2017_021f8, e2b7, 3e3a, 3307, 4e59, 43ba, ijac201513104f3, 89cc, aa3c, 6f90, ecaade2015_83n16, 1164, d15f, b70e, ee25, 5c5b, 4f9d, 7e1c, 4c79, 083a, dbe4, caadria2015_209x31, 3b9c, 4292, f724, 81c0, e4e0, 1561, b5b7, sigradi2013_429p, acadia16_318j19, 93f8, c8f7, 2693, 7f60, acadia17_201a, 7739, f8fb, bafa, 0d72, 7e2d, 78ac, 6c4a, cb31, 405c, 885a, sigradi2015_sp_11.278n31, d5e1, 9c36, 6c90, c1cd, 21d2, 5422, a45f, 1fad, acadia16_164v11, ae74, acadia17_670ww, 36b1, 4cd2, 1cb4, acadia17_222v, 6a3d, f032, bad2, ecaade2015_318n69, acadia15_443c19, 3804, c6db, 119b, sigradi2014_048x4, ff4f, caadria2015_060s6, ecaade2014_180j45, f5d8, c148, 9dfe, ascaad2016_028w10, 0672, 6b84, 8ed0, ecaade2016_223l58, 9fbb, a615, 92d9, caadria2016_405s17, 6ea6, ecaade2017_257nn, dd18, 57eb, ecaade2017_105jj, 1984, a993, f7d5, ae16, 3e43, b614, d57d, ecaade2016_065f16, 59fa, sigradi2014_284g4, db06, ecaade2016_158h43, caadria2016_663n28, b0a8, ecaade2016_119v32, caadria2016_425c18, e322, a7a1, 524e, f0b2, da44, 20ff, 2fa8, sigradi2015_8.41a11, 1177, 5a39, ecaade2016_113y30, ecaade2015_122h24, caadria2017_018x7, cd46, ijac201513101d1, acee, f372, 6fbc, ecaade2014_140o31, f7d4, 7377, ccb0, b4ff, ijac201614103t3, acadia17_222aa, 3607, acadia17_482z, 5eb2, 4fd8, e7f9, 02d0, a1d0, 1d12, 28b7, 11b5, 3e24, 460e, sigradi2016_803x, 6ae2, acadia16_440i26, acadia14_671u, ecaade2015_195j41, a05b, caadria2015_188e28, 458b, cdea, a425, c67e, b033, 5926, 8bf2, caadria2017_124k33, c6f3, 4ed1, 5e14, d553, 4c64, ascaad2016_041p16, 32af, caadria2016_683k29, 8af8, 1c5c, 4e65, sigradi2013_304a, 62a7, bf4d, aa79, b013, 1cbe, a8e7, abd8, sigradi2014_345f9, b629, 9281, ecaade2017_252f, 223c, f9fe, ascaad2014_005f3, 9e7a, f071, 3509, 905e, 4ec1, ascaad2016_045a18, 95c4, e7a0, b5bd, 0a10, 5e62, caadria2015_049d6, 5fc9, 34fe, acadia17_512aa, sigradi2014_074v6, acadia14_539d, 763d, acadia14_661b, ecaade2013r_004u3, ce55, 0740, 6842, 010c, fc71, f3b9, 05d6, 923d, ecaade2016_136f38, acadia16_164x11, ecaade2017_008m, 7e61, 0083, 37df, c858, 9312, dddc, 5284, 782e, ecaade2016_ws-dleadz67, d4de, ecaade2014_072w17, sigradi2014_140o2, d64d, c713, 8825, sigradi2014_049n5, d935, a99e, 6ae5, d1be, 27a5, b4a4, caadria2015_126w20, 497b, 2ded, 9dd4, 0d2b, 4301, d712, ijac201614202c8, 1e54, d7bc, ecaade2016_224f60, e4db, f189, 638d, 9c99, ecaade2017_059pp, 61d3, ecaade2017_007ww, cb43, 0b7b, sigradi2016_817e, c6a1, a2dd, d1ab, a9d2, ascaad2014_004e2, sigradi2014_047p4, caadria2016_445y18, d640, 1d19, ecaade2014_138n30, 4b82, sigradi2016_461k, a45b, 7c1d, 5e88, 023e, 92c7, 4669, b097, d366, 5afe, 0f70, 1ec6, caadria2017_094s25, 993d, cdd8, 7c2f, 9c9b, ijac201513203n7, 15c1, 82f0, 82ca, dca4, 8df8, c451, 3351, b8b2, daa1, ecaade2015_225p49, d1bc, bf0c, acadia16_62s4, 39ae, 7988, f27c, bbae, ecaade2017_031rr, sigradi2013_330d, caadria2017_165k41, c1d4, 018f, 4452, beba, 3450, ecaade2017_203nn, 793e, 5407, 4015, baaa, sigradi2015_11.34y23, acadia17_164ww, 25a0, 9800, acadia14_671o, 9f37, 0369, db6d, acadia14projects_539c, 80a1, bdaa, 42dd, d700, 265f, 7429, 70e6, 0a6c, eeb6, f866, ecaade2017_277dd, acadia14_81n, ascaad2016_021g8, ijac201412203i2, c98c, d179, f62b, 9ce2, 8959, 66cc, 9142, 5207, 0d3e, acadia17_552u, 9df7, ed8e, 15d3, ecaade2013r_019a10, 9257, 1cde, ecaade2016_152a42, caadria2015_061h7, ecaade2015_158x33, 92ad, 2c43, ecaade2013r_013v7, 7d1b, 5c30, 412e, 3519, 0b57, 7cf9, 2280, acadia15_137f5, 3dc6, 1fd7, 5b5c, 8189, 81d1, sigradi2015_11.136y24, 096d, 75a9, b09c, 94e5, caadria2015_124i20, sigradi2013_303n, 17f6, ecaade2017_054cc, acadia17_291p, 528a, 17be, 4b35, ascaad2016_039i15, de5c, a207, e495, 0bc9, 6cb6, acadia17_170g, 8946, c02b, cd4d, 93d1, acadia14projects_339ah, 8a51, 63a4, e4fd, 51aa, a2d5, 435e, bd4d, 7a90, 7b47, 2fed, caadria2015_237v35, 54b5, 8e1d, 0857, ecaade2014_240t62, ecaade2016_158k43, 35cd, 6968, 3297, d74c, caadria2016_539d23, f596, 614c, ecaade2017_230qq, 61ab, ecaade2015_178d38, ecaade2015_211y46, 0f64, a104, sigradi2015_3.65o2, ecaade2016_171g49, 9865, ascaad2016_056h22, 4dff, 37aa, acadia14projects_445ab, f5d1, 68d7, ecaade2017_019b, 5f89, 9105, ceb6, 2814, 6105, acadia17_330tt, 731f, ecaade2014_151y35, acadia17_248j, sigradi2013_401t, de26, caadria2017_124y32, 6ee5, b569, 8ada, ecaade2014_176m44, 14ec, 3db8, acadia17_38vv, e1a0, f56c, 4bf5, f238, acadia14projects_445am, a8d7, e8f9, ab1d, acadia16_308z18, 41a3, bfe9, c4ec, c221, 119d, acadia17_82a, 7ac7, a261, a09f, 349b, caadria2017_136k36, 85b9, 9f01, 0899, a6d0, 026a, 0a31, caadria2017_174p42, caadria2015_213n32, ecaade2017_277hh, ijac201412303b8, ecaade2015_170m35, b0c7, 6a69, 351c, 4511, sigradi2013_28l, sigradi2015_11.71g24, a2c4, 5ff6, 9a6f, b586, caadria2015_066d8, 4aea, 5818, ecaade2015_169d35, acadia16_124c9, ascaad2014_017m9, c7f1, 5c04, acadia17_82w, df25, ecaade2016_217u55, c183, 7ebc, 6856, 6d97, 24f3, ijac201715104jj, f78a, 6ec8, acadia17_145qq, 5de8, 5cff, 573f, 0f50, 8740, 2426, caadria2015_073m10, 29c9, ijac201412402a5, 26f8, be7d, caadria2017_155r39, sigradi2016_490kk, a8aa, b487, 5fd2, e4ae, d089, ijac201513206i9, 1c48, 85d6, e0f4, 04d7, 27d5, f8b3, f778, 5a65, 3e50, 264a, e535, 627d, 0367, 2219, ecaade2014_072x17, 421b, f3e6, bc9d, acadia14_229h, 600d, ecaade2015_215n47, ascaad2014_028t7, 8e2d, acadia14_101ar, 5e7c, d6e2, 306b, 0349, 0574, 34bb, 2bf2, 92f6, ff1d, acadia14_63ab, 21d7, dfdb, bcc7, 877c, 3fbb, ced6, 590e, ec12, 4bc8, e446, ecaade2014_224w56, 2376, 33a9, b799, c299, 1194, 7a3d, acadia17_598qq, 19d4, caadria2016_549i23, ee96, d21b, 9fda, d4b2, acadia17_212u, 709e, sigradi2013_294s, e298, dd1f, 0e11, a9a9, 776e, 58bc, acadia16_382t23, d32d, ecaade2014_109p24, caadria2016_147k6, ae71, ecaade2016_079o23, fd2c, abb9, 691c, 9f06, 0a57, 7918, 4fa7, 217f, 3f5f, sigradi2014_239b9, 400d, d719, 337b, acadia17_189nn, d99c, dd61, ecaade2015_59r11, 77fa, 4ea3, acadia17_358rr, 6388, sigradi2013_77i, 98ec, caadria2017_056g19, f4d0, acadia14_281u, 3896, sigradi2015_9.347k17, 610c, 58c9, 2718, 0ecc, ecaade2015_201v43, acadia17_232ii, aaed, 94ed, 54f0, acadia14projects_33ak, 9a39, 4512, 9a1f, 1852, 5cf1, 57c4, fa0c, 9ecc, sigradi2016_781yy, ascaad2016_038w14, b1a9, 7b41, b44d, 82bb, 49df, add4, 113b, acadia14_497x, sigradi2014_082t7, 8ff6, 7e8a, caadria2017_005n3, acadia17_414zz, d003, 642c, 8ce9, caadria2016_073v3, 3aec, 062b, 965a, 3143, 8cb3, ada7, caadria2015_194r28, eb89, b5aa, ijac201412403k7, be86, c717, 4587, 6e23, acadia17_257xx, ecaade2015_61n12, 5f4b, acadia17_37ff, c3c4, 355d, 3a24, dbce, 2235, b18a, caadria2015_032u4, c721, d7b1, ecaade2017_293nn, 4604, cab0, c85f, 6435, 5849, b551, 4eaf, 7738, 5d36, ecaade2015_205d45, 204c, a034, 959b, 58fa, a2b3, f61c, 68cc, dcc5, c5df, f60a, 403d, 3792, ecaade2015_285j62, caadria2016_003e1, acadia17_669r, 87c5, ijac201412201i1, 09b7, acadia14projects_619al, 9689, f40f, ecaade2017_213c, bce7, ecaade2016_191k51, 8424, 9beb, 62c2, e1f4, 3ce8, sigradi2013_194e, 4fef, sigradi2013_414e, a9e5, caadria2015_048m5, bf76, ecaade2015_171l36, 6549, 4295, acadia17_648dd, 5d29, 67f3, 36e2, 172c, sigradi2016_431q, 96f6, 8141, 2368, 48c0, a5c9, 59d0, e83f, ecaade2016_040t10, 2622, cfbc, acadia14_681at, 528b, caadria2017_107o28, ecaade2017_302nn, ff26, 639e, 5d2f, ijac201614104e4, 1d4c, acadia17_456ii, a79e, 6838, f922, 5430, acadia17_650f, d3e9, a6aa, a065, d2e2, 70e7, ecaade2013r_020t10, ecaade2014_233e60, a72a, 4263, c304, acadia17_413aa, 2ab8, 68db, a84b, 5ca1, 322f, ecaade2015_248w56, 8ed2, 73c7, 6a72, caadria2017_058m20, 7566, 93e6, 876b, ecaade2015_268g59, acadia14projects_445ag, 6239, ascaad2016_024k10, 29e8, 86e4, dd0a, 2605, ecaade2017_265t, b828, 1116, 5b1d, ecaade2017_109ll, c0e6, a459, 47aa, be96, 3543, ba42, 33d6, 1b63, 8afd, 1541, 902e, 480d, 9b90, 7da7, 92c3, acadia16_260r16, ecaade2014_111m25, 1abf, 2445, acadia14projects_539b, sigradi2016_777ii, 96fa, 022d, ecaade2014_011a2, 5ebd, 2e67, 6b61, acadia17_28hh, ee8a, b158, 6cbb, c2c6, 9b3b, 1316, 5488, 6934, sigradi2014_032k2, acadia16_72h5, 1d1c, 9eed, 9814, fdf0, acadia17_330mm, ecaade2017_039e, 0802, 4c32, 9076, cb01, e1f7, acadia17_18f, ijac201715102kk, 9a0c, b0ce, 7432, db92, ijac201614202g8, f2e3, 07f3, 3f98, 3769, ea0f, 7dcc, 8940, acadia17_27s, 219a, sigradi2014_049f5, fb29, 8d95, ijac201412408t1, 1815, 4190, 9b40, 9bd5, f9b8, acadia14projects_589g, b2f2, 614a, ce1b, 09c4, 760b, 1702, 3c67, b312, a72d, 4563, 8128, 95da, 0c7d, bc20, 3adb, a8b9, 797f, 3bd2, 32ce, d6ed, aeba, c340, 43e2, c2c9, ascaad2016_011g5, acadia16_478k28, e906, 59e2, ecaade2013r_014k8, c449, acadia14projects_145l, 4c23, a941, 08fe, 4994, 0b55, ecaade2016_162e44, 3248, ecaade2017_157oo, 4931, a1b8, 5ab4, 8a9c, 3e93, ef20, ecaade2016_028i8, 57f3, 8aa1, e8ce, acadia17_435ww, ce19, 1b82, 131c, 7ad5, caadria2015_237l35, f000, acadia17_403i, ecaade2014_010t1, ecaade2016_129e36, ddf5, 492b, 3b3c, f6b5, 5688, 2cc5, dd00, 8dc2, 1e32, aa4d, 6e9e, ecaade2017_006z, 8e87, 4746, cb8a, 31f3, ecaade2014_182x45, d0a2, 4756, ac38, 4f5f, caadria2017_163l40, 196a, ba54, b0b6, 48d8, 7931, ecaade2017_184pp, ecaade2017_017y, 67ed, 53d2, 1607, c3b1, ea1d, 6fc0, ecaade2017_079n, 83dd, 6c1f, dbd4, b2a2, 5345, 6cf5, 1687, 0cad, a98d, 5167, 6bc2, 4e5d, 4b28, 8e2f, sigradi2013_28n, fe6a, acadia17_117w, 6d96, e925, acadia16_254d16, 7fcf, ecaade2017_269oo, f09f, 7440, 2b58, 28c7, c305, b644, 4524, 171e, caadria2017_086j25, caadria2015_114i18, 508d, 83bc, 98b1, sigradi2014_266d2, 83f0, 82d3, c526, d7d0, cfca, 084d, 71f9, caadria2016_311e14, caadria2016_767t32, caadria2017_145r38, abe3, 467b, 4907, acadia14_655ae, 0f4d, a86b, ecaade2014_049y11, 11e4, d9b7, eed5, c9a4, ecaade2017_208e, 37d9, 47f7, ebdf, ecaade2014_057k14, d867, ecaade2017_134t, caadria2015_181a27, ecaade2017_118gg, caadria2017_016k6, acadia16_24v2, ecaade2015_94g19, 16a2, 2f2d, a056, a00e, 19e9, dac9, ecaade2016_097u26, sigradi2016_571rr, acadia17_230qq, 5f91, 8262, ijac201412408j2, 10ff, a24d, e07d, 562e, 2617, a429, c830, a5ae, caadria2017_037g12, d7a3, e724, ecaade2016_123f34, ccd2, acadia17_90bb, c716, 522a, 313c, acadia17_492ff, 386f, 861c, 40a7, ecaade2016_bkok65, d0dd, f4d9, 501c, 2bfa, f439, acadia17_520y, 9918, ecaade2016_068h18, 3138, d2d2, 6a89, ecaade2015_205b45, 7ada, ecaade2017_305i, 5680, ecaade2015_101g20, abf5, d5f6, bfae, ecaade2017_029dd, 1fa4, acadia17_28dd, e2cb, f4ab, 0d32, acadia14_655af, ad06, 003b, a15b, acadia17_456jj, 09e2, ascaad2016_049s20, 508b, 2a1c, 4eaa, 7f0a, acadia16_12f2, acadia15_149y5, 4b67, 9501, 8ea0, ab76, b083, e8e6, 52d3, 7b08, d045, ecaade2013r_002e2, ascaad2016_039n15, ecaade2017_054oo, acadia14projects_115ag, acadia17_52bb, acadia14projects_463aw, ijac201412404f8, ecaade2016_158m43, b89d, caadria2017_132h35, ecaade2015_307o67, f2ea, 0506, 3928, 7ec2, d64f, 541d, 4b89, 7efe, fb0e, 212e, 96c7, 0d92, 9cab, 5f0e, 6053, acadia17_512k, acadia17_230c, 17b9, d7f4, a6f2, 0e6e, 3566, d6d8, acadia14projects_291au, e709, 9ff3, 3511, ecaade2014_112d26, ecaade2016_129d36, c37d, ecaade2016_067s16, ijac201513102w1, sigradi2013_347r, fd99, ecaade2016_132i37, sigradi2016_431t, 819e, a791, 7804, d0bc, f2ae, 2d9d, 36fa, 3df5, cf68, 40e5, 9653, caadria2016_373j16, 017d, 3d2c, 00a7, 05c2, ff80, b3ea, caadria2015_172a26, e6eb, edee, c1b1, ecaade2017_152nn, 547b, acadia17_178vv, ffea, 3004, 0428, 9b78, 1d7e, 4068, a86e, c0e8, c4bd, 0351, caadria2017_185o44, acadia14projects_655aj, sigradi2015_6.151g8, 8068, 2c69, cb0d, 1c2c, 8f71, e10f, e8f0, f586, 116e, a228, fc4d, d8cf, 2df6, ecaade2017_155g, b8a1, ba64, f559, 4aae, fe13, 5605, 8fec, 4711, 2624, a763, 2517, d64c, 9cc4, 0adf, 75b8, 8ecf, 6270, f785, ecaade2017_089dd, b6ec, sigradi2015_10.309c22, ecaade2017_021f, 9c4a, ecaade2015_61x12, 849b, acadia14_167aa, 8ee8, ecaade2016_079s23, 3c6e, a1db, c9fe, caadria2017_145d38, 929c, 6a71, 1d83, sigradi2014_128w9, dc90, 0eaf, sigradi2014_293x4, 5025, 66bb, 362e, d982, ecaade2015_73b14, 93b3, 6d2d, d898, ecaade2014_012l2, 19bd, f508, 4b26, bcb1, caadria2017_046r14, 6d7c, ecaade2015_325d71, ecaade2015_25f5, c23c, f6a4, 6b6b, 3301, ecaade2017_124bb, d660, 31e9, 4824, e3f2, 91dd, caadria2016_819w34, 817e, 6841, caadria2015_124g20, 2447, ddf8, sigradi2014_314s6, 9603, 22d0, 653d, 9d92, 0a18, caadria2016_777z32, 81ed, a1ce, sigradi2016_430n, 65b8, e64b, 2d0f, 8703, ecaade2014_060y14, b71a, 3974, d516, d92f, e59e, 88ec, ecaade2014_072k17, 4b6d, 31b0, be19, ecaade2016_tkop66, 1c26, 4239, b235, acadia17_570aa, 1f4d, ecaade2015_196x41, c630, bf3d, c028, 947a, acadia17_38ss, 79ca, b854, caadria2017_155o39, cc6a, caadria2017_145w37, c1c7, ijac201614101b1, ijac201614202h8, 8d14, 22ee, ba14, 6de1, 354f, 5000, 42bd, 5,9999999999999999e+83, 43d7, 6452, e889, acadia14projects_101s, ecaade2014_156e38, acadia15_497e22, bc3d, 52a3, ecaade2017_111vv, ecaade2015_138i29, e34e, 50f8, ecaade2017_230zz, fa92, 5420, c7da, faac, e3e4, ef8b, ea9e, ecaade2014_239v61, 5b91, 5dcc, acadia14_601ac, ecaade2015_61u12, 5d0f, 951f, sigradi2015_10.140j19, sigradi2016_807jj, a743, 9b18, sigradi2013_43s, fd50, 4c17, 7aa4, f233, 40e3, ecaade2016_152z41, e5fb, 0abb, 71fc, 002e, 425a, 5fb3, acadia14projects_63ad, 00ee, d494, a6eb, c5c4, 0470, 5e38, 0945, 9308, 9fd7, caadria2015_172c26, a655, caadria2017_002k1, 1446, 88c2, 3397, ecaade2014_173h43, 373d, ijac201614203y8, 125e, 5f45, 2bdd, 2cf9, ecaade2014_180a45, acadia17_188bb, ecaade2017_195jj, b37c, c49c, ijac201513101m1, 1b7b, 841d, 6fa0, 4b93, 6f7c, ecaade2015_28v5, 2afd, c32e, 81f5, a040, c662, 6591, d36a, 5b8b, b541, acadia17_138c, db59, f0cf, 96a2, e8df, 6671, 8045, 2a57, 8208, ijac201614405c3, acadia17_637c, ca4c, ecaade2017_099zz, c6b2, e4ff, 36d6, 225b, sigradi2013_243b, 1aa1, b4e1, 0a5d, 45c7, acadia15_323l13, 0e83, ijac201412405z8, ecaade2017_302cc, c613, 68a9, a000, d77e, e84d, sigradi2013_387v, e8be, acadia14_135x, 8a37, 1edd, e6de, f5e9, e1e0, ecaade2014_133v29, ecaade2015_248t56, 162b, 2f24, 3c9f, aa30, f488, 73c4, 3980, caadria2015_208f31, 9cc1, 54da, ff77, ijac201412404n7, 9204, ecaade2016_062i15, 9d6d, 3488, 4225, 0d19, ecaade2017_032a, sigradi2016_695o, 183f, 6ebc, 094d, 700e, a61b, 6b0c, 83dc, ecaade2017_208l, 0ddb, 0b9f, edb6, af45, 43a7, sigradi2013_244n, f47a, ecaade2014_072r17, 9ccd, a359, acadia17_221nn, 61d6, acadia14_53t, ca8f, 4b98, d20f, 8e6c, 7610, 34c8, f4f2, e658, 231e, 5a1c, f1cc, 1eb9, 6d11, 8ab7, 0b66, ecab, ecaade2017_264d, eef7, c54e, e97e, 389e, 1958, 34a9, ecaade2014_015j3, 2a82, 14cf, cf17, ecaade2017_214v, 2229, ascaad2014_017u9, 35ef, fab0, b676, e163, 9268, 6c10, 73a9, acadia17_349s, d85b, 355a, cc9e, 33ad, 1bcc, 6f0a, 86d2, ecaade2015_240t54, 5b15, ecaade2016_098e27, 1bdc, acadia14projects_549t, a151, 5672, acadia17_247kk, caadria2017_035v11, ecaade2016_239b64, 0b9a, b472, b325, de62, 8601, 9e98, 863f, sigradi2016_592bb, a88e, 86af, ijac201614402z1, 04ab, 53ee, ce0b, 2e68, 1695, 1b0b, ee88, eed1, 5fbe, bc88, sigradi2013_400p, f154, 9fb7, a229, ascaad2016_043l17, 3f5a, ecaade2014_140s31, 0d6d, 2ada, 9004, 4e5c, 9bd4, ecaade2015_225r49, 8454, d962, cb62, 6c04, ascaad2016_035t13, e2c5, 000c, 3a06, acadia17_473b, e789, 0643, 7f35, cc00, c329, 4e72, d9c4, 23f2, 6fa9, a2a9, e4ce, 6129, 4f76, ecaade2016_016k4, e19c, 8af4, ecaade2017_265q, ijac201412307k3, 2858, 44d7, 2bfe, 1f73, 16c1, caadria2017_163a41, acadia17_424mm, sigradi2016_443rr, acadia14projects_33ai, ecaade2014_030g8, 7cad, aa8b, ebb2, 5b97, 24ed, b217, db58, f07e, fb54, ecaade2015_306h67, d81f, ascaad2016_014k6, 8d50, 77ee, 56d8, f6d0, 8e96, 5d5b, acadia15_343b15, 9ff1, sigradi2013_189p, e4b2, ecaade2016_072t20, 5796, 40be, ijac201715105f, b548, ecaade2014_180d45, 7708, d811, 1016, c328, 1539, f32a, b481, 9317, bdc1, 8cbd, c2c8, ecaade2015_27p5, 5238, 9423, ab6a, c1f9, ecaade2017_053uu, 6c2c, 8560, 1ef4, f94c, 668d, 803a, fdaa, f029, b975, ecaade2017_006xx, fcc0, 561d, faa0, b7b6, 4e3f, sigradi2015_8.339w15, 7ab9, dd07, f609, e089, fa04, c3d9, 6e4d, ebc1, e09e, 678e, 2f6d, sigradi2015_9.141g16, ascaad2014_014w7, sigradi2013_397f, 9429, 48f5, bf4a, acadia15_223g9, e841, 1bab, ffcc, 07be, 43bc, a238, a8b4, 4d0b, 19a2, 2914, 0f8a, 4ede, b587, b15a, acadia14_117aw, 034f, 6240, 778b, a56b, 0322, 036c, 7947, fb13, 46fc, ecaade2015_38n7, d605, ea0b, 1e0c, 841e, 8df9, c3b6, 06b4, 5fe7, 9448, ecaade2015_127w24, 4690, ecaade2017_133c, acadia17_473ss, 1b61, d49a, f79c, acadia14_627aw, 3af9, 81bd, a79a, 7493, sigradi2013_401g, acadia15_407o17, caadria2015_111i17, c4f7, cb4a, 5224, 9f91, 9d36, ijac201715203nn, ce26, d690, ecaade2015_37i7, 14b7, 35a7, b479, e209, dca6, ecaade2013r_012m7, aabf, 0ecd, 177d, 6edd, 1cec, 8a4a, sigradi2014_335t7, 5b67, fc25, d232, 6bec, sigradi2013_74, ff42, 3fbd, af4c, ecaade2014_145j33, 52fd, 6642, 7803, 128e, dfb0, be2e, 6dab, 72e5, be01, d9ed, 2994, 9f5d, ecaade2013r_004o3, df67, 8073, 8635, sigradi2016_752yy, 925f, 8e38, 7e65, 6ec7, ijac201412402s4, acadia14projects_463at, 201c, 8798, dd51, c9cc, sigradi2014_239g9, sigradi2014_345s9, d333, fcc1, 2a7b, ecaade2017_116b, ascaad2016_010c5, c258, 3457, 7c7a, baa0, 9331, 8f4a, 4c54, bb65, 1a09, 6d5a, 5cb8, ecaade2017_099uu, 8a36, fc91, 6a2c, ce5b, 1de3, ecaade2017_302ff, 34b1, acadia16_12j2, 1343, d1c0, ca9e, a8d3, c4e9, aee8, c398, ab8d, 12c1, 5d4e, d98d, 2aa0, ecaade2017_037hh, 58b6, f5d3, 154a, 2a43, a54a, 1156, 2ccb, 77b3, acadia16_154i11, 10ac, 8ffc, 67d8, 4f2e, 15b0, e12c, 99fd, 7ba0, ascaad2014_001g1, 135f, c800, sigradi2013_117h, ecaade2016_110c30, 813c, 9da8, 2cad, ijac201412205c4, 9861, 50a4, ecaade2017_277mm, b64b, acadia14_619z, cfe0, sigradi2016_714oo, b169, de1c, acadia15_333e14, 1d4f, ecaade2017_094i, ecaade2017_105vv, ef78, 7424, 26a4, ecaade2017_169ii, 8812, 470c, e00c, fa03, acadia14projects_189az, fc77, 219b, ijac201412403h6, 53b3, bbc7, aa08, acadia17_222r, 2107, 46cf, 72d1, ijac201715102q, dc37, 8c5d, 7c80, 4baa, caadria2015_004j1, ecaade2014_149d35, ecaade2014_240c62, fb3f, a00f, caadria2017_051z16, c25e, b0eb, c886, acadia16_470e27, f730, 4b30, a4bd, aeb8, 18ab, 3b9e, 0cf7, c9ac, ijac201715103qq, 7026, 66d6, sigradi2013_155l, 9ac9, 71d5, e353, ecaade2015_302n66, 7361, 9fed, 14e8, 5234, 9100, 6d47, 82c9, 91fd, acadia14projects_177y, ecaade2017_122rr, ecaade2016_118n31, sigradi2016_484zz, 129a, 6fb1, 6ed8, 03fe, 1e53, f003, 1496, ijac201412403d7, 6379, 9946, 81a1, 73c1, 8b68, 4993, sigradi2014_099v8, e690, 91b0, fc9b, effe, 4e9a, a0a9, f642, 5758, a90b, f18a, caadria2015_208p31, cfdf, 6f20, acadia17_330nn, 88a2, 5c22, 7c3a, 1d50, sigradi2013_275b, b9c8, 4045, ijac201614205p10, 24bd, ee09, 3ac1, 779c, sigradi2016_383ff, 0e6d, cdfb, a301, ecaade2016_158d43, dafe, 8576, 6efc, 73d9, acadia14projects_229k, sigradi2016_360aa, sigradi2015_sp_12.402u31, fd87, 3968, 9faf, 59af, ecaade2016_102v27, 3b23, 6853, 2cb5, 416a, 2b87, 03c3, 5266, 317b, 0708, caadria2017_163b41, ecaade2017_282g, 457f, 25ab, 1d01, ijac201614302u1, 759f, ecaade2014_052e13, 9e08, ecaade2017_112yy, 88e2, 574e, 3833, acadia14_655aj, sigradi2015_sp_12.402z31, 052b, ijac201614401g1, caadria2015_157u24, 5c03, 2b43, af8f, 3b1c, 635a, 76aa, acadia14projects_463o, d7d5, d9e1, 2a51, 069b, caadria2015_122k19, sigradi2014_134a2, ae33, 93e1, caadria2016_507k21, 951c, 66a8, be03, 23a2, ascaad2016_022n9, 60ba, 5811, 2474, ecaade2015_115t22, ab15, d0fe, ecaade2017_157uu, 34c3, c589, f16e, 99ad, acadia14_709al, 0301, acadia15_185c7, 2e3d, 838f, 9a8b, ecaade2015_293d64, 9524, sigradi2013_64a, f94f, 7234, 0482, 90cb, d76e, sigradi2013_206, caadria2017_135j36, 1c7c, c6d5, ecaade2015_170l35, 542d, a14e, ef03, 09a7, caadria2016_641u27, ecaade2017_085c, ff0e, 3348, 5bff, 5b5b, 84cb, ecaade2016_047h13, ecaade2017_101s, 6e02, 9cd2, e81e, cf30, 8432, acadia17_90ee, cec4, ecaade2017_144aa, 02b8, sigradi2016_455b, 9504, 7b59, ae56, e4ea, e81c, 3d37, 72f8, ecaade2016_224e60, 894f, a5ba, 5893, acadia14_445ac, ec73, 3c7a, 796e, 670f, ascaad2016_017z6, ijac201614208d14, 063c, 226e, ecaade2017_173vv, cf5f, 7491, 31d6, bc16, cc72, f6bc, ecaade2013r_020n10, 2bb9, bf7d, e500, 0200, acadia14_609aj, c4c0, ecaade2017_172s, 0ca4, 29a1, ecaade2016_099k27, 5662, f359, f71a, ab07, a174, 2e3e, ascaad2016_045h19, f4f7, ecaade2015_176t37, ecaade2014_146t33, 0999, ecaade2016_136l38, sigradi2013_280n, 8d41, 0dba, def9, 8ac2, da95, 28b5, efb2, bd63, dca9, caadria2017_004j2, ascaad2016_051d21, acadia14_699k, c6b7, e4df, 683e, ecaade2017_085g, 811b, a7f4, acadia17_358ss, 59be, e435, b0e8, 75cf, caadria2017_056s18, e75f, 9d39, 27b4, 693c, bfa7, ecaade2017_199pp, 58b4, b2ee, ecaade2014_065a15, a39c, sigradi2015_2.137l1, caadria2016_249l11, b4fd, 8b4d, ecaade2015_138c28, 7484, acadia17_212w, e618, 128b, ac10, 6546, f195, acadia17_640x, sigradi2013_326f, 3d13, 998b, acadia15_451i19, ascaad2014_020u3, e6d2, 7d79, e050, ijac201614407u4, 8e21, acadia17_348c, 1fac, ba30, 5b96, 8248, 87fa, f3f0, caadria2017_081z24, 5496, sigradi2015_4.52m6, 9d3d, 8851, f33a, e443, 67db, 7b78, 9fa5, c069, 9548, b1c5, acadia15_203l8, 590b, b3ca, ecae, 266b, 98aa, caadria2017_124h33, ecaade2017_305xx, 427a, ijac201513203t6, c5da, acadia17_500ii, fff2, a0af, 6765, dbb1, c7d0, b599, d9d8, 55dc, 1e17, 8116, 94d4, d40d, c5c0, 9f3d, af95, acadia14projects_153ao, f338, 194b, 77a0, 3f36, 0ffd, acadia14projects_267l, 93c9, aae8, 9e63, ec33, caadria2017_132j35, ba0f, 5ca9, ecaade2015_138n28, e135, caadria2016_425e18, 253b, 45d4, sigradi2015_10.381h23, ecaade2017_056e, 7a28, ijac201412205k4, a099, 278b, 8795, acadia14_497s, 6d63, 9808, 4be0, 82ae, bc55, acadia14_579a, ascaad2014_020p3, c36d, 5a75, e379, 5c4a, 944e, f5cf, acadia14projects_357b, 3b7b, b9e2, f01c, bddd, 2d41, 2312, acadia17_502d, 9c02, ad25, f847, acadia14projects_291h, ascaad2016_046r19, d861, acadia14_565w, 980a, ecaade2017_309oo, ae69, 9868, ff51, 1715, 2958, ijac201614407e5, 771d, d10d, 2d50, d0f9, dae7, b4fc, 7eb7, caadria2017_158v39, 95f8, ecaade2014_138f30, 74f3, f59b, e328, 521f, ecaade2017_212tt, 76dc, cf73, c214, 6978, fff3, bbc5, acadia16_488t28, ac68, 4e96, d623, 6332, 6fd4, 7fc0, acadia16_414c25, 7ba3, caadria2015_226p34, c968, 6758, acadia14projects_681ai, 9c5a, f4c5, 78b6, f0fe, ecaade2014_140j31, 84b9, 88b7, ba75, 06e3, ecaade2014_035b9, sigradi2015_3.370a6, bc03, 40ac, a726, 31fb, 6c17, 20b0, 0fe0, eaac, aa75, c9f8, 27e5, acadia17_190c, 367d, caadria2015_237t35, 81e6, 925e, 8374, 8200, 094e, 3082, f10a, ascaad2014_026y6, acadia17_36aa, f8fa, b903, 4aab, 96db, 28ae, d315, a070, 7148, cb1a, ecaade2015_158k33, 4bd7, c816, 96f3, cc2c, e05a, 09f0, 20fc, ecaade2016_027x7, 60b9, ebfe, 75c6, sigradi2015_12.19b27, bce9, 809a, 68c8, c531, f8c7, a9c5, 7aff, acadia14_237at, 08d9, 28be, 2a24, 713e, 1b0f, sigradi2016_690c, ijac201412204i3, b490, 00ab, 08b6, 0e0a, 5e61, ecaade2016_154s42, e541, e642, ecaade2015_92y18, 3c15, d74d, caadria2015_185i27, 98c5, cff1, d8c6, ijac201513303v11, 7d3f, ea92, 98a0, b1c2, 68ab, sigradi2015_3.201v3, 3825, 2edf, 43a0, dab0, ijac201412303v7, bbe6, 060a, ecaade2015_215k47, caadria2016_013p1, 9a3e, 3a50, ecaade2017_152b, ecaade2015_280e61, 4671, a7bf, d770, f7dc, ecaade2016_113e31, 3c3d, 0364, caadria2016_457d19, b654, sigradi2013_194a, ijac201412301t5, 4823, 7ad6, ecaade2016_230k62, caadria2016_147h6, ecaade2015_158o33, 975c, 12a5, 6ba2, 30d8, acadia17_445p, 75d9, ecaade2015_202h44, dcf7, acadia14projects_347ah, ecaade2013r_006v4, ijac201614407r4, a64c, 4e45, ecdf, acadia17_350pp, acadia14projects_479ay, 083f, f83d, 1e8d, caadria2015_072z9, 3fd4, d148, 4ce3, ee57, ecaade2015_171t36, dccf, 4fb1, acadia17_658d, 4fa3, acadia14_453f, 56d9, sigradi2016_385ll, ecaade2016_243u64, 0444, eb59, ecaade2014_089u21, caadria2015_077z10, 3e00, 1629, a6e6, 9106, ecaade2016_127a35, 04a9, b62e, 9ffd, caadria2015_188c28, caadria2017_129d35, e35c, 600a, caadria2015_084c13, 797d, 1a90, 097e, eb74, ecaade2017_057j, caadria2016_229r10, feb2, 70eb, 5b43, ecaade2017_213d, fc4b, acadia14projects_627b, ijac201614407x4, df3d, ijac201614202f8, 6ac1, a875, fa4a, ecaade2016_023p6, 8fbf, 0129, 2060, 7637, 928a, 6b41, ee43, a550, e9b6, 3441, 0ea2, acadia14projects_479c, b10c, 64b0, acadia17_170p, 3e28, b00e, 3553, ijac201614309n6, fdab, sigradi2013_327u, 738e, 9917, f25d, 4647, acadia16_382d24, ba16, e0b4, ecaade2013r_004e4, 78cd, 0980, 4786, 489f, 27bb, b684, 6aec, d921, c97c, f557, 8a6a, a1af, 7387, ascaad2014_017z9, a48f, e156, 21b4, ecaade2017_027zz, ijac201614405f3, 13dc, ecaade2015_92n18, 0554, acadia14_555j, ecaade2016_110g30, ecaade2015_185s39, 8c3d, sigradi2014_137k2, ecaade2017_026tt, 751b, 63b2, caadria2017_182u43, caadria2015_049y5, f91c, 28d2, 69cb, 413b, acadia17_36v, baff, 9401, caadria2016_529p22, 0f99, ijac201715101d, caadria2017_016m6, 1447, acadia17_648o, 6ee7, caadria2015_190j28, 08d2, 3268, 74f5, 266a, 6b08, caadria2017_016l6, ijac201412302s7, 6708, ecaade2014_035w8, f791, a60d, acadia16_206p13, sigradi2014_345z8, 4e22, 9e2b, 804c, sigradi2016_756a, 2403, d646, 9425, 7ca4, a1a2, caadria2016_333w14, ac6f, ecaade2017_215pp, a33a, ecaade2017_087n, 7bdb, ascaad2014_014t8, e7db, 76d5, 3a20, afe5, f879, 0429, af47, 7a1d, cd0d, acadia15_203i8, 9ca7, ecaade2014_173t42, e292, 36f0, ecaade2017_203tt, 56a8, 0140, 300b, ecaade2017_198uu, d02b, 9613, 4e2b, ad87, 9b86, aa4f, 23d7, 8c82, 0bd6, 4533, ijac201614407t4, 471c, 7be1, ecaade2017_302mm, sigradi2015_11.8n23, 971c, 5bcf, 5aae, a443, fb7e, 68f4, 906d, 3ca3, 7820, sigradi2016_814t, 251b, sigradi2016_777kk, 4d13, c20c, f926, c894, 80d2, 3786, cd33, 39bf, 752f, caadria2016_105h5, 55f0, ecaade2017_183w, 4372, b83f, 6ce9, 2a7f, 92cf, fe2e, f446, 7663, 0f96, 7edd, 4769, ecaade2017_059yy, 6c7f, ijac201412203f2, 463f, caadria2015_142r23, 6f49, c890, 98d5, ecaade2017_274w, 59f4, ijac201513304a12, 599c, f4e7, 422d, 57e5, sigradi2016_814o, ecaade2017_079w, 9a31, b7b2, cbcd, eae3, ab8a, acadia14projects_549o, 9521, ee32, 21af, ecaade2014_188k48, caadria2017_118j31, 8eaf, ecaade2015_33j6, fa22, ijac201614305p3, 80b5, 9b23, e100, abec, c797, sigradi2014_063x5, de9c, acadia14_565z, 1c27, b61e, 7bfb, 9b75, a36b, ed4b, 1820, ijac201513303t10, 13e2, 2b13, 7df4, a108, 43c2, 86f4, 2933, 3199, fc43, ascaad2014_026d7, 06ed, ecaade2014_086l20, acadia17_212hh, 03ba, ed64, c6bf, 7875, c616, 1174, 6aaa, 8376, caadria2015_078k11, ijac201513303v10, d80a, b6bb, fce7, sigradi2013_155e, 3b25, caadria2016_735n31, dfdc, cfaf, acadia14_565ai, c897, sigradi2016_816vv, 0c4c, aee3, 7f05, sigradi2013_167, 367e, d920, 0a6f, ecaade2016_071e19, 5884, df55, bc06, ecaade2017_215ee, bf9f, 706a, acadia16_154p11, sigradi2013_100b, 5a28, ecaade2017_282m, e823, ec0d, acadia14projects_317ab, 7c10, acadia14_101ab, acadia14projects_699m, 6d57, ecaade2015_278r60, 6a94, ecaade2017_073m, ecaade2016_163p45, 6bcf, c127, 6124, ecaade2015_325e71, a73b, sigradi2013_342l, 98a2, acadia15_57r1, e42a, 2593, 3f3c, 0133, 23aa, 3cae, ecaade2014_066s15, dfa5, c420, ee14, e1ca, 525a, 1508, bbf2, 5aea, ascaad2014_037o2, f1f0, d668, 17b3, acadia14_81m, adfe, 4fd9, a16b, sigradi2014_339a8, 3684, 17e7, c307, 9a3c, 7a0f, 16e3, sigradi2015_sp_12.402x31, 72b6, ecaade2015_297t64, acadia17_414kk, 357d, 0eb4, d80f, ecaade2017_230yy, 9993, ijac201614207j12, d1c5, 92f9, e3ef, 1e69, f617, ccfe, ijac201715205d, b91a, ecaade2014_018b5, ecaade2015_11a1, acadia17_154rr, f5cc, 05b2, sigradi2015_3.212k4, ecaade2015_72u13, 9ed5, da0f, f3a4, 2942, 082a, 6574, 862a, ijac201614201w5, 661f, 1e3c, caadria2015_150d24, 4fe3, b543, 3c63, sigradi2016_724uu, 8ccf, 5d32, 1dc6, 10b8, 9eeb, 3677, a47f, acadia14_199ag, 6d42, c8bc, ecaade2015_122n24, acadia14projects_237ax, ecaade2017_057dd, a933, ecaade2016_126r34, acadia17_221mm, 54f1, 9c3a, 1499, d33f, ecaade2014_100d23, c7b7, caadria2015_190l28, cf1c, 8fe8, acadia14_655z, ecaade2014_066o15, a5d9, 5846, ba5f, 2289, 1857, 3f0f, 6a18, cd19, 1282, caadria2017_134w35, 0905, 3039, 0934, 8e4e, ccef, ecaade2016_185y49, a631, 6bfb, ca09, 5c66, 1dbd, 4de2, 8d73, 0e90, caadria2016_703l30, sigradi2016_809ss, 2325, ascaad2014_015a9, ecaade2014_018u4, e028, a597, acadia16_260o16, 5a48, 9d26, a63a, acadia16_12u1, 037c, 830b, a1ea, acadia14projects_135o, ijac201614105b5, caadria2017_109c29, ecaade2017_046ww, 26d9, 68f2, 7eda, 0964, 21d1, 5037, 93e8, 29db, sigradi2015_sp_10.179j31, acadia14_247t, ea89, dfcd, 28af, ijac201513102j2, 7fa8, 7e9c, ijac201614203e9, 193c, 169b, 2698, ace4, b77e, 607c, 5642, 64c1, 4497, 4dc8, 493d, 7744, ijac201412303x8, 2417, 4d2e, ecaade2017_152tt, 0f8b, acadia17_492oo, caadria2016_353y15, caadria2016_703g30, acadia17_366o, ecaade2016_042o11, ijac201614305s3, a2b6, 61ed, 9b11, cf23, acadia16_382v23, ecaade2017_148nn, 5322, 1376, 196d, db2f, a2bb, ecaade2016_094r25, b292, acadia16_432l25, 3c2d, feb6, 92fd, 2827, 14a4, 9ce5, sigradi2014_313d6, acadia17_637k, 0f0c, be67, 8f2c, 5fb6, f03f, 9d1f, 732c, 344b, sigradi2014_345t8, 821b, 7b12, 69d6, ecaade2015_72x13, 7542, bc21, fc73, 28d4, 7b90, 11eb, df15, 7e97, 2ef0, ecaade2017_265n, 87d3, 9058, 8db2, 089e, f84e, c9f6, 0138, ccac, bccc, a1b1, caadria2016_209b10, 8c99, e3cc, 1424, 3728, fccb, 95c1, b229, ebda, 71fb, acadia14projects_111n, 06fe, 742e, df71, caadria2016_549m23, 3a9b, 189b, 43b5, f269, ae8b, acadia17_330gg, ijac201513205c8, 3edd, ca7a, d363, 0495, 5c55, abdb, 7b1d, 477a, 7adc, 8ef1, 9ca8, 23ae, f633, acadia17_231z, sigradi2013_381, b393, 33a7, 2321, fc37, 8d00, a673, 9ab5, 81fe, e1de, e125, 0f46, 05aa, 2266, 64eb, 4ffb, 0021, ecaade2016_223t58, 8789, caadria2017_080j24, 31fe, 3612, 1f5a, 3ba8, 167e, caadria2016_219j10, ijac201614103i3, acadia17_177k, ec27, 7b26, 8425, 12ab, 2a8d, ecaade2014_080b19, 2efc, ecaade2017_122pp, acadia16_78k5, 8021, ecaade2016_130y36, caadria2017_174r42, 0cd7, 9bfa, bb59, 59dc, acadia17_660m, ecaade2017_142tt, 0d26, e52b, sigradi2013_391i, ijac201412408a2, 6ac0, 21b1, ee56, 5174, 6594, ecaade2016_108u29, caea, sigradi2013_52h, 089d, 9c32, 3ca5, b357, a286, 158c, 2a73, d458, 71ba, 3ebc, 6e75, 2572, ijac201614104k4, 1198, caadria2016_713x30, c4c5, 58ea, 158e, 4a46, 92f2, ecaade2015_201z43, bc59, 87a3, 92eb, 4ad0, 64a4, e0b8, caadria2016_611t25, d0bf, b154, 534b, 6ec6, ecaade2016_094l25, 6d6c, f7b6, ee38, d39a, acadia14projects_229i, sigradi2013_407h, 70b3, 3498, caadria2016_851s36, ecaade2013r_014h8, caadria2017_056o19, sigradi2015_10.377s22, 6e97, bb41, 109a, 3477, 32c9, sigradi2015_8.328i15, f652, 9ecf, 0cbf, 9d14, 4ca7, ecaade2016_065e16, 94fb, 2265, da20, b322, ecaade2016_224x59, ecaade2016_015x3, 639f, 0c0b, 7997, 30a1, ed78, ecaade2015_22d5, 909c, acadia14projects_145k, 353e, 8a52, 9b1c, sigradi2014_213u7, 0a54, ascaad2016_025r10, 4f30, 10fc, e49e, 8796, aaa1, acadia14projects_199ac, ec99, ad4b, acadia17_62zz, eb6f, ecaade2016_224a60, ecaade2016_077r22, sigradi2016_407v, b2ef, d455, ecaade2016_018j5, acadia16_98h7, 6f12, 4fd2, ijac201715203uu, 298f, caadria2016_861i37, 8427, ascaad2016_028f11, 282c, acadia14_719e, 8283, 818d, f77c, acadia14_111j, 5824, f46c, 86f7, f636, caadria2017_175k43, ecaade2017_076q, 6d2c, ee7a, 52da, f514, 77fb, acadia15_407h17, ecaade2016_028k8, 1e43, sigradi2013_390d, f181, ac65, ecaade2014_067a16, e787, sigradi2016_467u, sigradi2016_375e, 2931, 8910, 125a, 59f6, 1688, 4cd9, acadia16_214i14, e1f3, caadria2016_177i8, sigradi2014_339v7, 68bc, 1d90, 1d73, 5435, aed6, ecaade2017_146mm, b6f2, d493, 63ad, bb4a, b33d, 4b5f, e74d, 1419, f51c, acadia14projects_247v, a488, 6ebd, 3995, e29d, acadia16_332a20, a748, c91c, 174f, 5814, ecaade2015_200i43, 612b, 2e3f, acadia17_154w, caadria2015_090u14, babf, 0a24, 9d19, dc8b, d044, 3c32, ascaad2016_022h9, f0d8, 80d5, acadia14_75aw, c2ff, ecaade2017_085qq, 5a53, 7ec3, 6d05, 00b2, acadia17_50nn, 0667, 938a, ee44, sigradi2014_214d8, 7187, f5c6, ecaade2015_217l48, acadia16_470c27, caadria2017_051v16, c996, 73c9, f86e, 3729, ecaade2014_153k37, 7097, acadia14projects_177p, 8507, dfe2, 44fa, 91fa, 787e, fa90, ecaade2017_052tt, acadia16_352c22, 9d52, 5ec1, 275e, cc8e, 2b1f, sigradi2016_602j, 2c5d, af76, acadia17_381cc, da5f, fe1c, e5aa, sigradi2016_714pp, 3d47, f5c8, 5ff0, 9d51, caadria2015_126x20, 6cbc, c9a5, 3e40, d00f, ee26, 4d7b, 6dca, ecaade2017_124m, ecaade2017_225g, c15c, c164, 7857, f7e0, ec17, 251d, ascaad2016_028n11, c6be, ijac201412405c9, 2fae, d519, ijac201715203yy, fe8d, 310b, 26c1, sigradi2013_30z, 5f9d, ijac201412304c1, a265, 595a, ea06, caadria2016_819i34, ecaade2017_198o, aea4, a874, 01b8, 0c25, 148c, 6140, 48e3, a975, 91bc, bc04, bff2, 7f9d, ecaade2014_214g54, 580b, bdb6, f4ef, 1cc7, 79fc, 80a6, a5ec, 1148, 733a, 1671, acadia14projects_115ak, fc95, ijac201715106rr, c078, 5627, ecde, f377, caadria2015_190k28, 1df1, 0f88, 812b, 1db7, 5477, 071c, 8ba7, caadria2016_713y30, a01f, 1b58, 280e, 07cb, ecaade2015_18g3, sigradi2014_330f7, acadia14_43as, 006b, 58c0, 62b7, ecaade2016_171f49, b2fe, 967b, 8b8f, 1531, fc55, ecaade2016_002b1, 56ba, 0696, 8a05, sigradi2015_12.259c28, 9903, b706, 1869, fefb, ascaad2016_037g14, 5566, 49f2, e088, 5ef9, ascaad2014_032p9, c245, da10, 7492, acadia17_324x, 1949, ecaade2016_104w28, 96a6, 0ea1, ecaade2017_290ww, sigradi2016_455e, ecaade2013r_015m8, d9ff, ecaade2017_056a, ba4c, af87, ijac201513303k11, 474d, 077a, ecaade2017_244jj, sigradi2014_330i7, 51de, ff45, ascaad2016_005d3, 295f, 7fb6, 1b94, 2184, acadia17_512r, 8147, ecaade2014_180s45, c8ff, 2362, ac3b, 5f1b, 59a9, f1cb, 43c8, sigradi2013_364t, 77e3, 2530, a1a1, ecaade2013r_001p1, 9ccf, b77a, 7539, 067e, 0ecb, acadia14_609ai, 6b8e, 466f, add0, f933, caadria2017_015x5, f97b, 15d7, d391, aba0, ijac201715102s, 8a53, 35af, 7927, a99f, a87a, ea37, a451, 4591, 6565, ecaade2013r_003k2, ad70, ecaade2016_185g50, 3340, 09e9, 3ea7, acadia15_417c18, 7276, 3dec, acadia14projects_291al, 28a5, 7561, b078, a566, caadria2016_125u5, c41c, 93fb, acadia14_219g, 78d1, ecaade2017_148c, 2cd0, 0db2, 5d51, cc04, fbcd, be56, a6fc, 2028, 76e3, 31af, e5ca, 337f, c85e, 5fa0, 168d, ecaade2013r_014i8, 0dfa, 0479, 4e71, 311c, 27ab, d271, c6d7, 0101, 8b98, 0686, acadia16_72c5, 1568, 58b2, fe7b, 7565, 7a64, ijac201614201b6, ecaade2017_253q, 601c, ecaade2015_265o58, sigradi2016_801r, caadria2015_109e17, 6680, d71e, cf7e, 78cf, ecaade2014_114e27, ecaade2015_136r26, b574, caadria2015_043f5, 1a61, 9021, d4ab, 4da7, 4a5e, caadria2017_085w24, 1cf1, 3520, f592, ascaad2016_045e19, 4937, ecaade2016_067i16, ecaade2015_55e10, 09d0, ec66, 5359, ee13, b9e4, 0e64, caadria2017_183b44, ecaade2014_168j42, c5e6, f50f, sigradi2013_222k, e0e0, 5c93, 2596, 7b88, 3081, 870d, 9efe, 6ef7, 72ca, b946, f585, 4913, eb1b, acadia14projects_229f, 0eea, acadia14_681as, 6f70, sigradi2014_152u3, fed0, 6e46, 3bb4, ijac201614405p3, c700, caadria2015_126y20, 5986, baee, ecaade2016_224g60, 3d0f, ccf8, 7a6d, acadia16_424d25, 6ea4, 8b3a, 2fab, 039e, 2306, 365f, f89e, 8f58, caadria2017_051f17, ecaade2016_021w5, caadria2015_014o2, acadia14_43an, ijac201614204u9, ascaad2016_042r16, ijac201614405i3, 9f9e, sigradi2013_327s, 1473, acadia14_609al, ecaade2016_199b53, b7e3, 0652, 343a, 4efd, f1bc, ecaade2017_048y, a5c3, 4229, 09c7, 4033, 6ca0, e42f, caadria2017_080f24, 9223, b03c, d166, 381d, acadia17_188w, 0d25, 63f5, sigradi2013_28t, 7712, 5c57, ecaade2013r_001e1, ac99, 557d, ecaade2016_230r62, 6ad8, 7468, 1e7e, 3d51, 2212, ijac201715102u, c7cc, 245a, d35a, 182b, ecaade2017_208ww, baea, dd5b, da54, 6a5d, bc44, acadia14projects_111g, 7eea, 6184, 6a0c, 6d55, sigradi2015_8.143c12, d6ad, a01e, sigradi2013_183z, bcb6, b9a2, d540, caadria2017_183c44, 50d8, ecaade2015_113s21, 94ef, a669, 591f, 3774, 5e90, 2a1d, bc56, 962c, caadria2016_871j37, d944, ea6d, 4e99, ef56, f99d, ecaade2017_305b, 2607, b7d4, 712b, 6511, d29e, f186, 61f3, 19f6, 2a56, 08ee, acadia14_347an, e013, 0986, b727, cca6, bbb7, f1e7, sigradi2015_8.81r11, ijac201412404s7, 0622, fcd9, e0c0, 1c7f, 4f92, ecaade2017_095y, 3497, 5dca, f504, f3bd, 9fdb, 2027, 2a2e, sigradi2013_425u, 0a5c, 1b54, 910e, ea28, ecaade2015_15z1, f4b0, caadria2016_457j19, 78d9, 97aa, sigradi2016_426e, ecaade2014_155a38, ecaade2014_121v27, 28c2, 6430, 7bcc, 06d4, 734a, sigradi2015_3.201u3, 7d09, sigradi2013_158d, 3059, ijac201614104l4, acadia17_464rr, 649e, caadria2015_176n26, b3fc, acadia14projects_619z, ca8c, ecaade2016_078b23, 303e, 30b1, 6bda, 8d39, 2ac1, 421d, 66c9, 9805, afeb, 566c, ecaade2014_072h17, 6723, 5cd7, 50a2, aa61, d5c7, acadia17_145xx, d3a1, ecaade2017_143m, c78f, fb08, ecaade2017_080dd, acadia14_101ap, 635c, 793d, 9f24, 469f, 008c, 0618, ece1, 7cee, eba5, ef44, 70c9, 9d9f, bae3, acadia14_719m, 37b2, 4ec2, 86dc, acadia15_311j12, 1033, 4d5a, 8e29, ecaade2017_031yy, a885, 9a14, ecaade2015_21c4, ascaad2014_027k7, 25a4, eaba, 00fb, 404e, ecaade2014_224o56, ascaad2014_003w1, ecaade2015_84c17, 3dd6, d9cc, ecaade2014_195z50, sigradi2016_448o, c27d, ascaad2016_018p7, ea99, 9f81, e883, 636c, 6884, fea8, 4c73, acadia17_308zz, a364, sigradi2015_3.268c5, d6c7, caadria2015_043i5, 31c2, 73ed, acadia14_627at, ijac201715203e, 6c63, 4fe9, ecaade2017_138x, 8d92, 82c8, ascaad2016_017f7, 95ac, 0d47, caadria2015_096m15, 17e5, ijac201513206b9, 9bc5, e2f0, ijac201412304t9, eb8f, a414, 5852, ecaade2015_118r23, 7c21, b2ba, c3a7, 8aea, ecaade2016_038h10, c89a, acadia14_145aj, c144, c91e, sigradi2014_266a2, 2d3c, 2bb1, ba4f, c213, 10a0, ff7f, 3051, acadia16_62o4, acadia16_12j1, 8863, efb9, e7f6, 3ee6, 3c86, b649, f9cf, sigradi2016_770n, caadria2015_130d22, e3d7, 03a2, b9d7, 25c5, ascaad2016_027y10, 631e, f8be, acadia17_274oo, acadia15_381u16, e95e, caadria2017_145i38, 0de5, 8440, 1e71, de32, b0b8, 77fc, 1992, ecaade2016_091j25, 0f32, 62ed, acadia17_630j, 2146, acadia14projects_101as, 9241, eb05, 9d9c, 9941, 3ff5, 8e77, d957, 0812, 5f11, fe3e, 859d, caadria2016_187u8, e938, b47b, a55a, 5876, sigradi2013_167l, c261, 7b10, 3590, c98b, 969c, c143, 3d54, b1d7, ascaad2016_008f4, b5ee, 5cd5, acadia16_260k16, 04c5, 37c7, acadia17_358oo, 424c, 6324, 7453, 2ec5, 83da, ecaade2014_168i41, dcbd, 1112, abfc, 489c, acadia17_154gg, aed7, ecaade2016_126u34, sigradi2013_347v, ecaade2017_031vv, 9a57, 7fbb, 9214, 7476, ijac201513102z1, ecaade2016_217w55, 0a26, acadia17_322ww, 349c, eec3, caadria2016_301l13, c81f, 38c5, 0845, d4f7, 653f, fc50, a2c7, 9ce8, bf8d, 4593, ijac201614103h3, ecaade2014_023f6, caadria2017_174t42, ab1a, a6ee, 084f, 5ead, f3a6, acadia17_62c, 7c9e, f0eb, bdb5, 3770, 2e73, 1197, e4a4, ecaade2017_050c, 5c5e, 3151, 73f0, 13f6, 06c8, 0bbe, d2f8, e538, acadia17_221w, abbe, 55c9, d6ec, 3a05, ecaade2017_044vv, c274, c12f, sigradi2016_448hh, ascaad2014_023t4, ijac201513205w7, 9b46, 4630, a89e, 515e, caadria2015_114u17, 72d5, 5712, 6ab2, ecaade2014_186a47, a1fd, 74b5, f8ca, caadria2016_517a22, ijac201614201j7, ascaad2016_045e18, ac0c, 002d, 9355, 9c6d, b33a, ecaade2017_189tt, caadria2015_208r31, 7b5f, 877e, ecaade2014_156b38, ae5d, 352d, 4b92, f04e, 6a82, 99b2, f107, 1d0c, ecaade2017_210t, caadria2015_072n9, 9cb8, b27d, f2be, daa9, ccf3, 5cd2, ascaad2014_021c4, c8ba, 1a6b, 4394, ecaade2016_198i52, 71fe, 297f, 16d1, 3ace, 6f35, ecaade2014_168h42, 48bc, 893c, 6d20, 9a7f, e504, ecaade2017_017s, d892, d06d, c61a, a677, 9fd2, 344a, ee8d, 5121, 9784, d27a, ff8a, sigradi2016_470z, 994d, c2ee, caadria2015_206j30, sigradi2016_590r, 3261, f8df, 2f78, 8337, 0f9a, c593, acadia14_719d, acadia14projects_111k, b38b, acadia14projects_375n, f11b, ijac201614208v12, f641, caadria2015_117v18, ecaade2016_113z30, 53a0, ecaade2017_201a, 7d4f, acbc, 42f5, 643d, c2ae, a0c5, b104, ecaade2016_073d21, da03, caadria2016_725g31, ecaade2015_127a25, 2cf3, 865e, 948c, 0915, 7815, b4fa, 9bf3, b56d, bad6, 766b, 6893, f191, 9673, 7b0c, c433, 0983, ecaade2017_017z, caadria2017_017j7, d9e3, 2e8e, fbd2, 3398, ab61, acadia17_201qq, ee1d, ecaade2016_ws-dleady67, ecaade2014_149u34, 8fb2, caadria2016_147j6, 939a, 6f5e, 53f5, 48db, 7f87, f6bb, e9c4, 5347, 182a, e436, ecaade2017_229bb, acadia14projects_565ad, 141b, sigradi2013_155m, acadia17_307gg, ijac201412206v4, b449, cf2f, b329, ascaad2014_011y5, 90ac, 651a, acadia17_178jj, 18c7, acadia16_124a9, afbf, 66a5, ecaade2017_265p, sigradi2015_11.392z26, d2c7, ecaade2014_184i46, ecaade2015_194u40, 8c38, 129c, 1097, caadria2015_119x18, ce32, efd3, e27b, ijac201614302l1, 0742, 0df9, ijac201412402k5, 0927, 11d7, ecaade2017_274x, 9909, acadia14_565k, b967, a7d1, ecaade2015_53h9, 5cf5, 3713, 3ede, 1e4d, caadria2017_023c9, e288, 6b66, 45f2, ecaade2017_254nn, 2bd0, f33b, fda0, 6d6f, 1b62, ecaade2013r_009c6, da7c, caadria2015_048u5, c11c, 9ff8, 5aca, 5ea8, 2fad, 8896, 4273, ba3a, e14c, 1056, sigradi2016_805hh, e700, 864f, 7e08, 2e9b, 8132, e9a3, 52cc, fd70, 78b2, sigradi2016_601ss, abad, caa5, 45b5, f064, 39be, ecaade2016_095d26, ae1e, f780, 1522, ijac201513203g7, acadia16_402u24, ecaade2015_127v24, 630f, sigradi2015_8.189r13, sigradi2013_155, sigradi2015_1.305e1, caadria2017_189c45, 44f1, ascaad2014_019o2, acadia17_189jj, 3935, 3abd, 1556, e482, 5268, 285d, 22f8, 5f1d, 2f90, 55e1, 418d, 0c57, d57f, cb86, 880b, 8600, c21a, caadria2016_861z36, 5ad3, caadria2017_015a6, 7c94, bfa2, ascaad2016_044r17, a957, 6be5, 7b60, cdee, 6dd4, def5, 3603, sigradi2016_614t, a024, 5a4a, 82d7, d54e, a737, 7217, 0b31, ecaade2015_196m42, af84, 9b74, 6b5f, 2049, 802d, 02b4, ijac201614305d3, 3ced, ab87, 442d, 0a58, caadria2017_183g44, sigradi2015_6.329z8, 3f71, db02, e544, 0865, 8217, a3fa, ecaade2016_068y17, b0be, 6849, 65f3, acadia14projects_473ah, acadia16_98d7, b1b0, acadia14projects_699c, b7ec, acadia14projects_177t, f077, sigradi2016_601uu, ecaade2013r_011c7, d4d9, acadia17_212kk, 3fde, 915d, 6021, c5c8, a832, f4f0, bae7, 7c77, 3cd5, 354d, e251, 246a, 4e1b, caadria2017_136o36, d587, acadia14_719s, 1239, 7347, afb1, fa2b, a0e1, ecaade2017_017p, d289, 75b9, 71e6, ecaade2014_021t5, 4e30, caadria2017_062y20, ecaade2014_070n16, ecaade2015_261g58, e299, 404b, ecaade2015_233b53, 9130, 9da9, 76df, 8482, f597, sigradi2016_530gg, dca2, 36b4, 68b5, b9c0, dead, ijac201513201u5, 89bd, ecaade2014_195k50, 085b, ijac201614303j2, f672, ffe0, 76e8, b58c, 36e0, d024, 3320, 606c, bdea, 8503, acadia17_413w, f986, e56f, acadia17_648u, 6ba1, a2fa, 1e4a, e584, cd39, fe74, ea0d, 1ecf, b6b2, 1ebc, 61bf, 2acf, 6d95, 17c5, caadria2017_056a19, f41e, 5fda, 0043, 930c, caadria2017_118d31, sigradi2016_408bb, 9b95, acadia14projects_671r, acadia17_382a, ecaade2017_291z, 846c, acadia17_620ss, sigradi2016_695p, bc7c, acadia16_44p3, 4b5c, 67d2, f3a8, 30cb, 75e5, 1fef, 8ed3, ba51, 34d4, e072, d706, d1ba, 5d65, b3ad, 39fb, 1d2b, 5482, ijac201513205y7, 9682, 4948, ijac201614202n8, c656, 1e9e, 716c, b295, 33eb, ecaade2017_044rr, ascaad2014_029p8, 0df7, 62a8, acadia14projects_453h, caadria2015_126o20, 223b, c1f4, sigradi2013_138m, b065, 913d, 5682, caadria2016_013x1, ecaade2016_bkoo65, ecaade2017_003o, a920, ecaade2014_024j7, b58f, eeea, c53e, 3756, e13f, ef51, 58dd, d1cb, 8a78, b83a, 0616, 9fff, 517b, ecaade2017_173yy, 96dc, 9107, 1fe3, a0f9, 8f5f, acadia15_137b5, acadia17_145yy, a950, caadria2016_683g29, 0e7c, 5b3e, 9508, bad4, 2799, 44ba, 3dff, 1bd3, 4dea, 987a, sigradi2015_6.387s9, acadia14projects_311w, b50f, 56af, ecaade2015_55h10, 47a0, d236, c3bd, e69f, 125b, ecaade2017_142zz, ecaade2017_076gg, 1391, acadia17_28kk, ecaade2015_229j51, f27b, aee5, ce78, 86b8, 12fb, 5709, 4b58, ecaade2016_017m4, c1b3, ce2b, 9572, 96b7, 31c1, 6848, ecaade2016_ws-dleadw67, 2769, b08b, sigradi2013_342o, acadia16_184o12, 0419, 04c8, 3537, a20b, 76cd, e57c, ecaade2015_92r18, 5b68, e5d5, 74c4, 8565, 8f6e, a45a, sigradi2016_601vv, f440, acadia14_555e, acadia17_62oo, 54d1, ab9b, 061e, acadia17_100m, 9be9, 134c, a26e, ecaade2014_206z53, 1b22, acadia14_619aa, 8d2c, ac6e, ijac201412404v7, ecaade2016_238r63, a4e9, 5be2, acadia17_446aa, 3ccb, 22c2, b6f9, d6c1, 6731, 15e4, acadia17_598c, e44e, d92a, caadria2016_445x18, edba, a3ed, e7a7, dec9, ijac201614102m2, fd08, bc93, ecaade2014_153m36, fb36, acadia14_531t, caadria2017_081p24, 11ca, 446e, 2009, 86e3, aaf5, caadria2016_517i22, 482a, cef7, d899, 52e1, e706, 9225, fbdd, f86f, 04e6, d7b0, 354a, 0a97, 3cc5, caadria2016_003f1, 0c69, baef, a31b, 9470, f690, 79d5, c2ac, caadria2017_085e25, c6f1, 185e, 4cc8, f025, ea90, 79c2, 780b, 561b, c537, 09d5, caadria2017_067m21, a4b0, 0be2, cc1f, caadria2017_018s7, 6b51, caadria2015_087w13, 1474, ecaade2017_148yy, ec1c, 8fb9, baae, 4cce, sigradi2015_3.201t3, ijac201614207j11, e459, 6a3f, acadia17_82ff, 8e2b, 851a, ijac201614202y7, d317, acadia14projects_435ax, aff1, 44b6, 692c, e01c, 1594, 8df2, ecaade2016_128l35, bee8, 8daf, ebf8, cee9, dc59, 01dd, sigradi2014_330c7, dd0d, 46be, 3cc9, c18e, ijac201614102c3, ecaade2016_118l31, 6c9c, 93a9, cb2b, 4564, ee49, acadia17_189ss, ed70, 72cf, 4699, d62f, sigradi2015_12.297o28, fe0e, 6aa8, acadia17_482cc, 3cf2, 358c, acadia17_296z, 8aac, acadia15_185a7, 827f, eae2, 02d8, c11b, 19cc, 73ba, acadia17_660r, sigradi2015_9.141c16, ecaade2014_060z14, 36b3, 6de6, 7ee0, ecaade2015_230d52, 33ec, fd41, sigradi2015_8.186m12, c4df, c00a, 0c17, c5aa, f024, 095e, 13f2, 0720, d191, 0186, 2679, acadia14projects_317z, 38f7, acadia17_202p, 7ba9, 0bbf, e476, 0bac, 0b27, 530f, 5cf7, 4bfd, 3ca9, acadia14projects_463n, cf51, 7af6, acadia15_263w10, 9657, c989, 78e6, 2f61, ff89, 024c, 2d6c, 2e96, 92d1, caadria2017_118s30, 1d16, 3218, caadria2017_158e40, caadria2015_086h13, d9f9, 1653, ccd0, a548, 5930, 1883, 2589, d001, bd1b, 2776, acadia16_214t13, 6170, 1ab6, sigradi2014_084z7, ecaade2017_061c, 7159, 1efe, 486c, 834c, sigradi2013_411n, acadia17_178w, 8311, 8907, acadia16_130l9, acadia14projects_627d, acadia14projects_247u, 6344, 117b, 1763, f4da, 47bb, 5633, 2732, 7826, ecaade2017_037cc, 792a, 1585, d53b, 1f48, cd95, caadria2016_003b1, 0dec, a5f1, 2415, fcca, d0e1, ee10, 63a3, ijac201412401z3, 3bb0, 588c, 46d5, 3443, d4e7, de49, 13d6, db43, 5b0a, 6083, 6253, ecaade2014_147z33, 3558, ea68, 9a73, dd9e, 8f3b, 0157, 0304, d187, 432a, 5e50, 6a25, e7cb, 83cb, ijac201715106ss, 8dc5, ad7c, c20d, ecaade2015_130b26, f880, 2513, 350e, ecaade2016_018z4, 4fb6, 2705, b878, 5b21, 237e, a0e7, 2fef, c077, caadria2017_074k23, 7b87, acadia14_339ag, 1a6c, ef2b, 3f35, caadria2016_383m16, 5b29, 75dd, ecaade2016_068i18, ecaade2014_233y59, f380, caadria2016_177a8, sigradi2015_11.142d25, a275, 0594, 78d2, 9651, d284, 03bb, 9121, d50a, ae41, 511d, 2e07, 3654, 7fa9, d7d7, 5e51, b44c, d0b3, 4839, bf98, 3e2d, 94b7, 1fcd, 7d99, ff7b, acadia14_339ac, 3472, ecaade2014_072l17, c6a2, c509, 516d, 21a1, 9207, d5bc, 7414, 4e2c, b91c, 321d, 804b, f9de, 7ad2, af65, 2ee4, d1fb, 41be, 31c9, sigradi2013_158s, 1102, a5b3, 4d05, caadria2017_015u5, 22ef, acadia14projects_101z, 9f82, caadria2015_086f13, ecaade2015_237w53, c354, e5ef, 0f4c, dae8, baf5, ecaade2017_256z, ecaade2015_86j17, sigradi2015_sp_4.388a30, 41b5, b1d2, 21d5, 86b9, d38b, 18b1, afae, 1b13, 3f23, a6ce, ecaade2017_jgoo, 8ec2, 07f6, 22f2, sigradi2015_9.347b18, f160, b66e, 86fd, eefe, 2a99, 5d6f, 3c6b, 2c6d, 8cdd, acadia14_435am, e22d, sigradi2016_467p, 6491, 61a0, 237f, ecaade2014_018l4, cc9b, 37bd, d73c, b24a, 14dd, 456d, ijac201715104z, ecaade2017_290zz, ecaade2017_243cc, 9594, ecaade2014_226f59, 2848, 9117, 2b73, 3dc4, 7ca8, b290, 96a0, 7111, 2fd9, ecaade2016_068d18, 2f87, 242f, edb9, ecaade2015_129s25, e1f0, 2c99, c03a, fa57, 4459, 9835, ecaade2013r_009f6, a041, 5af3, 0df8, a699, 8a84, ec1a, 2f06, 1b41, fc94, sigradi2016_695z, ascaad2016_038z14, 4e35, d0e4, 36d8, acadia16_154n11, ecaade2014_195p50, 68ed, cae0, caadria2016_487p20, 2163, 54d0, 02eb, 93cb, acadia16_470m27, bddc, acadia16_140p10, d36b, 851d, 109b, ijac201412303n9, 272c, acadia17_435d, 5eb6, d846, 58d4, acadia14projects_189ax, 9325, ecaade2014_204e53, 5a32, 672e, af48, ed3f, bdf6, 8c54, 2c8f, 9339, b099, 0f25, 5c8a, e9f7, 62c1, 2be8, sigradi2014_169p4, 9d47, 0ce1, acadia17_511uu, 1165, a0dc, 3238, cfe5, 51c5, 4269, 88f9, cb3a, ecaade2014_080a19, ijac201614308w4, be65, caadria2017_056w18, sigradi2013_386p, 918e, 1176, c05a, a945, d6d0, 7d2f, 44b9, 76a1, 8085, ecaade2014_104n23, 707e, e864, d851, 1e13, 1399, ecaade2017_057v, cf97, ff92, f292, 9580, 93f9, e5b5, ecaade2017_143k, ijac201412301m6, 9fe1, db1d, acadia17_678zz, a90f, 352e, sigradi2016_815u, acadia16_12t1, b2f8, ecaade2014_157v38, 45ff, caadria2017_107z28, a30f, d7b4, acadia17_339oo, 1f91, 0cf1, ecaade2015_269s59, caadria2016_291y12, ijac201614407d5, 62b1, 7808, 1946, fe68, d584, acadia17_292x, ascaad2016_021c8, a644, 03e9, 4717, c806, a8da, ecaade2015_250g57, 7dce, a587, 0046, 5803, bf40, ce3c, 15e5, sigradi2016_595cc, 7dac, c3a1, sigradi2016_431bb, 348f, f56b, 04fa, 9f7d, d32a, 0c8f, c50e, 4ba8, 75df, c74e, 44ea, 482e, bcb8, 2de4, 7e4c, 408b, 951a, a361, d9e7, a510, 8af6, 7480, ecaade2017_031kk, af81, 180e, ecaade2016_075f22, ecaade2017_079m, 5f77, c55d, 911a, 6336, 4f5a, f09d, 4afc, ascaad2016_057a23, 4321, 8d8f, 0782, 65af, ijac201412403z6, d4d3, 97c4, ecaade2013r_009d6, 4ed6, 1460, 6f3b, 0504, 62f3, ff91, 5200, 628e, ecaade2017_305e, 69f2, 58dc, caadria2015_077a11, b2dc, 0657, ecaade2015_271v59, 625b, a939, dcd5, ecaade2016_198l52, f4de, 2721, 7c3d, dabb, 3b9f, 81b1, 4c3c, acadia16_12m1, dc25, 21b9, af6a, 32ec, ascaad2016_018n7, ac8d, 9f42, ascaad2016_022l9, sigradi2013_248, acadia14_375n, 0774, 02c0, 7978, 1e2f, 7e7a, 446a, 9492, cab6, caadria2015_090c15, 5184, caadria2015_208s31, 3eaa, ca37, ijac201614309t6, caadria2017_070l22, 987e, ecaade2017_175m, 3508, cece, e615, 063f, 68a0, 0a19, ijac201715106dd, 2be4, 745d, be68, 8a40, acadia17_201f, b905, 6e36, f7fb, 69aa, ecaade2014_132g29, 2611, 7cc0, 3239, 8ac4, ecaade2015_143h30, f371, 64f2, 8ccc, 286d, 798f, a6e1, d500, 29e1, 96b8, ecaade2017_228z, 0377, 8d7c, 31d2, 56ff, 3946, 7844, eaf1, ba6b, 4639, sigradi2014_284e4, a404, ecaade2015_307r67, 2279, acadia14_339ak, 2528, ecaade2017_215k, d3be, 4b5b, 8450, 0f95, fb3c, 116a, acadia14projects_145ai, a3fc, acadia17_512y, aae0, ecaade2017_098jj, acadia17_340f, acadia17_238mm, 4774, 76f3, a243, 409a, ascaad2014_003p1, ijac201412305y1, ecaade2016_033d9, 92c0, ijac201715202y, 1300, 5ff9, 2882, c486, c443, 966e, dcfc, 9311, sigradi2016_446k, f04d, acadia16_62v4, d948, 9df5, 1a0f, 6774, b0ab, 22a4, 71d7, sigradi2015_2.162r1, d601, df51, 8d43, sigradi2016_637t, 3906, 0454, f762, caadria2017_051s16, ecaade2017_225qq, ecaade2017_090mm, ecaade2014_202p52, f781, acadia17_323m, 5091, caadria2017_009v4, acadia15_57o1, 537b, 7772, ascaad2016_031i12, caadria2017_168a42, caadria2017_142u36, 2ac2, f200, ijac201614102s2, 6fd1, 1b06, acadia14projects_199ad, 6dd9, caadria2017_118u30, 7632, 8a34, c20f, 8850, acadia17_92t, fe20, cee7, ijac201412201b1, eb43, 14dc, 0299, 18f4, 3cd1, 7546, 8ab5, 7701, d11f, sigradi2015_7.146b10, a2ba, f046, caadria2016_115l5, ecaade2014_226x58, 5363, 2fe4, caadria2015_031n4, ef4e, 9334, acadia14_23y, ecaade2016_225j60, 1612, c463, 8c77, aa2f, ecaade2017_029bb, ecaade2014_239j61, 7176, fbdf, 818e, 692e, ecaade2017_038pp, 2a55, c04f, 9ad2, 5a31, acadia14projects_281aa, baad, 81aa, ascaad2016_030d12, 864b, ecaade2014_112b26, ecaade2014_226z58, 880c, 165e, ad02, abff, 1234, d3c3, a0a4, 450d, e3ec, 4c36, 0243, 2636, 39bc, 41bb, b425, 0770, acadia14projects_699p, 01fb, 9269, 522c, ecaade2017_006jj, 9e95, caadria2015_220d34, 9528, 96e8, sigradi2014_330r7, ecaade2016_036j9, 00a5, 2594, b7d7, e9d5, ecaade2016_015t3, b99a, caadria2016_291w12, d823, ed9f, ecaade2017_189xx, ijac201614201o6, 41ab, fa30, c728, 4801, ecaade2013r_013a8, bd41, ecaade2015_278l60, sigradi2016_654xx, 5e7a, 6a57, 3dd5, 497d, 39ca, 51bd, 383a, 3d78, 2a88, 5a82, 83a8, ecaade2017_053ww, caadria2016_271v11, acadia15_513v22, 507d, acadia14_327a, aa2e, 7def, ecaade2017_117r, a868, 27d3, ecaade2017_215e, 38e0, ecaade2015_61z12, 2023, 8360, acadia14projects_661d, acadia16_130p9, ijac201614105y4, 9f00, acadia17_446ee, 96bd, b1ca, f66a, 3175, 9842, 994b, 3930, 8ff7, c17a, 2614, 18d3, 95ba, ecaade2016_068w17, c03b, e871, 098e, ba8e, 3a60, ec88, acadia14_579aw, 7b39, f0bd, ccc9, 9d37, acadia15_323u12, 8c8e, 0210, 3363, 0518, b02c, 7e66, ecaade2016_067k16, acadia17_464b, 3a51, caadria2015_073g10, 2b3f, 50cf, 047f, 4c1e, deb5, 69d4, f125, sigradi2013_77j, acadia15_95d3, d23d, aa57, ac58, f21e, 271c, sigradi2015_12.167k27, d487, d0af, ecaade2017_077d, 5af1, sigradi2014_140p2, ijac201412303e9, 1779, 8abf, 11c0, 60f6, sigradi2014_345z9, acadia14projects_189at, 03ea, ecaade2016_130c37, 142a, caadria2017_051y16, 45ab, 0d17, 1f35, 2eb2, dd23, 3c04, c71f, 4a82, ecaade2013r_011i7, eb6b, e29a, caadria2017_113n29, 0c82, 199c, e47d, ascaad2014_019i3, b04a, 7586, 84ce, 337e, 1078, f211, 127f, 2fc1, caadria2017_009m4, 16de, c4cf, 4d12, 89f1, acadia17_474o, acadia17_446gg, 1384, sigradi2016_729a, b7d1, acadia16_130v9, 27d0, acadia14_145aa, c938, 5e11, ecaade2017_080gg, 47d7, ff01, 1b30, acadia14projects_609as, 069e, 124e, ecaade2015_21j4, 919f, 4d8a, 3437, 2d96, 5704, acadia17_670pp, 54cf, 251a, 7a76, ce3e, ecaade2017_143f, acadia16_270h17, 7a9d, ecaade2017_189uu, 5e8c, 9009, ascaad2016_028e11, 4336, 7a6e, 0a7f, 62e1, acadia17_170d, ab9c, cd9a, ijac201715106ii, e7c4, 33cc, 4303, ecaade2017_056qq, d1d3, caadria2015_099p15, 30cf, aa98, 947b, ecaade2015_61d12, ijac201715106qq, 5ea3, 87b7, ecaade2017_308ff, d3b5, da9b, c552, 057d, 0e14, f072, e051, 09f5, acadia17_648w, 1ea9, d55e, acadia17_464qq, b06f, 7fa0, c27b, 778e, e112, 2038, f94e, 4ef3, f12d, 5a77, 8485, 2bb5, 4b01, b9fe, 857e, 177f, acadia17_678uu, 9c3b, 831b, c100, 729f, 944f, 539a, afb5, c7ae, 29ba, bee2, d0c0, 9190, caadria2016_703h30, 7bc4, 997e, a0b2, 167d, ijac201513104n3, 0384, caadria2016_663p28, acadia16_154d11, 8b38, 059b, ecaade2014_163y39, ecaade2014_218x55, acadia14_375aw, 597f, 07b6, acadia17_491y, fcdc, 7964, d817, d3ee, 5d95, acadia17_266gg, ascaad2014_019p2, ff28, acadia14projects_189ay, 8545, sigradi2015_4.219g7, 7339, ascaad2016_022u8, 887d, acadia17_282kk, 1f6b, 36b2, 1b3b, fbea, def0, sigradi2014_284v3, caadria2015_137j22, ecaade2013r_001c1, 3ce3, d1de, 9557, 604a, d59b, 74a6, caadria2017_109b29, 2ace, c0ea, 84c8, ab21, d7ce, ecaade2017_116l, f334, caadria2015_069r8, de13, ascaad2014_024s5, 14e9, 1aec, 4a98, ecaade2017_198f, ijac201412306d3, 1136, 49a6, ea5c, 9a99, b26d, ecaade2015_11f1, b0dd, 68d9, b8ba, d422, c1fd, dfd8, e96e, 978f, 0e67, cba8, f8bc, 3171, cc76, fe3d, 5a70, b35a, b866, 042a, c442, a210, 6c8c, e253, df85, ecaade2015_250j57, 80cc, 02ad, sigradi2014_082s7, 75fa, d46d, ecaade2015_268x58, de6c, 654e, 7c47, 8ed5, b21d, acadia14_435av, edc0, 5478, ecaade2015_195s41, 1e86, 30f6, eb04, 0e86, 60f5, f0bb, f863, c669, 76ab, 7081, sigradi2016_592aa, 6bcd, 2ad8, 426d, 1b05, caadria2017_035z11, sigradi2016_732m, 5c6f, 67ba, 22f5, f811, 5cfb, 8bdd, sigradi2016_385rr, b3ac, a521, ascaad2016_006i3, 4004, 6c52, b63c, ecaade2014_024f7, ascaad2016_054n21, 6a01, 1d5a, ecaade2015_127y24, acadia17_26j, d87d, 0939, 7a39, de34, ecaade2016_026s7, 9e8b, ecaade2017_208r, 3d7a, ecaade2017_274aa, 7f46, e9ed, 2cc2, 1b80, 376a, e87d, 2e49, fd00, 6bd5, ade0, b38f, 5c01, 256f, acadia14projects_463i, ecaade2017_071pp, c2ba, 0493, caadria2017_027n9, 04cc, acadia14projects_479av, acadia14_63au, d848, 78c3, 5665, 4160, f33f, acadia17_658g, e572, 2be0, fa56, sigradi2016_779uu, 938e, 98fb, dfe9, 21b2, 0d76, d871, 375d, 24a0, 9a4d, 1bda, d5a5, 81e3, 42df, ecaade2013r_010t6, 0c62, f909, aebc, 5c83, 8a48, 9abb, 6925, acadia14projects_409o, 02bb, ecaade2017_101y, d7fc, acadia16_440e26, a1d5, 5a68, acadia17_520i, b3e4, 581f, 9593, c262, acadia17_71vv, ecaade2013r_010z6, 3587, e1ff, 4e4b, a12c, 206c, ecaade2014_226a59, acadia14_427al, 8005, sigradi2015_11.142f25, 86d0, 9d9e, 6a85, acadia14_589a, e2b4, 74cb, d511, c3f3, c7c2, 8542, ba52, c275, 1f3e, ijac201614403i2, sigradi2014_192r6, 8e2a, 6534, ascaad2014_020o3, feb4, 5822, ecaade2015_318m69, ascaad2016_028i11, 7cf6, dc81, cc12, acf1, ecaade2017_249ww, caadria2017_109a29, 0f49, c4dd, 0976, ijac201513103w2, 4cbf, 030b, cad1, 6b19, 3431, ff20, 8f13, sigradi2016_729ww, 95cf, b714, 02b2, ca1f, 7d0e, 4db8, 6fde, e981, b35d, f644, 3701, acadia14projects_647az, sigradi2013_303g, sigradi2013_248c, caadria2017_145l38, ijac201412201h1, acadia15_57g2, a1ee, 3bae, ecaade2016_158g43, 16df, 8a33, 2ee0, f99a, sigradi2016_534ll, 5dd1, sigradi2015_9.141i16, badd, 9968, 08a9, b8ac, acadia14_399an, 3d1b, ascaad2016_016s6, sigradi2016_694l, dab2, 344d, f455, 406e, acadia16_12x1, 9cbf, sigradi2015_10.74t18, 4f28, ecaade2016_078e23, 570d, 9c68, 3789, acadia17_232jj, f9ed, 60e3, 7fb5, ab42, 606f, 8140, a6d1, adec, ijac201614208u12, db49, 6247, acadia17_492pp, caadria2017_096j26, 8a13, 8d24, 1965, 8ffb, a96d, 2db4, 7541, ijac201513201g5, c6a0, e682, fc64, 56b0, b80c, ijac201614207i12, 48e4, ef5c, 5a9a, sigradi2016_814g, 9289, 076b, 1afa, 059a, 5dab, sigradi2015_9.152k16, 13c3, 4ec7, a675, 23e5, 51f5, ecaade2017_098pp, 319e, c088, bc63, b74b, 1250, f9f7, ea54, 4f61, b821, caadria2017_046j14, 5161, 3403, 6599, ecaade2017_017g, d8ee, 794c, acadia17_266aa, ijac201614201c7, caadria2015_108s16, 8f51, 2629, acadia14projects_655ad, e8fd, 6a38, 1a2c, f894, ijac201715204v, b53b, ecaade2016_237e63, ea17, 334b, d203, 43ec, f7f5, b58d, 6325, 3736, 5c10, bc09, caadria2015_048p5, 0f7c, 882e, ecaade2017_155i, 0c06, 3f53, ef77, f5e6, 9319, sigradi2013_386t, 0d22, sigradi2016_369a, f327, 3ee5, c9ab, d99e, cda9, ijac201513302w9, f8de, 05bc, ecaade2015_297e65, dc7b, sigradi2015_9.152u16, eaf6, b73b, ecaade2017_ws-archieduaa, 311a, 504d, 0e58, 4621, acadia17_128rr, 5e8e, b164, 5346, fb7c, 8cc9, sigradi2013_381j, 342e, e27d, 47a2, b6a8, f173, 92c9, ce34, ecaade2015_240v54, caadria2016_467s19, c41e, 4d1b, d2fd, caadria2015_122p19, 9d2b, c119, 6ea8, 9fb4, 201d, b1a2, acadia15_195z7, acadia17_562z, 332a, b512, acadia16_8a1, 468b, 5516, 4973, 1e4f, caadria2016_797w33, ed88, 9474, 4ac0, acadia15_483u20, e79f, ecaade2016_169m48, ecaade2017_157kk, ea14, bcdd, f918, 2c47, 1ee8, f689, 1bf2, f594, c718, e034, 888f, 2ef2, acadia17_82dd, ecaade2014_019f5, b885, acadia14_117e, e082, 7731, f2d3, ijac201614101f1, 5691, caadria2016_457f19, 94f1, 98ff, ecaade2014_168r40, 0a25, sigradi2014_074j6, edb3, 1371, 2ecc, 13c6, b0cf, bab8, 96f5, 942c, 3de1, a6db, 48fb, 589a, 779d, 8551, db48, acadia14projects_43ae, 41f8, 141d, b25f, 0eeb, e193, 54b3, 0ccf, bbcf, 8ae5, caadria2015_004n1, 9df0, 8931, ecaade2015_92v18, 646f, a6ba, ecaade2014_182z45, acadia16_344e21, c1b8, sigradi2014_077g7, ecaade2015_180w38, 717f, 09da, 684a, 6393, ed02, f0c8, 1c91, ca63, b68b, b39c, ecaade2015_79i15, c4ef, acadia17_390ff, acadia17_248vv, 1969, e26d, sigradi2015_3.268a5, e21b, 8db4, 501e, acadia14projects_63av, 6ead, ecaade2017_129jj, caadria2015_226w34, 8bc1, 4271, 9aaa, ecaade2015_195r41, 054a, e922, 3b59, 9e44, 416c, 3837, aa82, 4ea2, ecaade2016_217i55, cdc5, 9e31, 56d2, e67a, ecaade2015_333d72, f62e, 1332, sigradi2016_590c, 4cb5, sigradi2014_186c6, 0f51, 231c, sigradi2016_512b, ecaade2014_168u40, 466d, 1160, 50d2, fd81, e9b1, a86a, 22a3, 5362, e4ef, caadria2017_042s13, 1ed4, d2d1, sigradi2014_043z3, 34be, fbb6, ecaade2016_094s25, 78da, 3cac, 8767, b1c9, ecaade2014_188n48, 5c35, 676f, ed76, c898, e07e, b588, ijac201412403i7, 1665, 403f, 5c4b, ecaade2016_120j33, 29cd, 45b6, d6b0, 19eb, 556a, 87d6, 0db0, ecaade2015_196h42, ed1b, ecaade2015_173k37, 3d6d, 62f0, caadria2016_517h22, 9caf, ecaade2017_164aa, 6267, 8b89, f62c, 7993, 9ea1, c2b0, edfd, 68f1, 3eec, acadia15_69p2, e5df, ecaade2017_308dd, sigradi2013_330b, cefa, cf16, c0bc, 4fb4, ea34, edc1, sigradi2014_292t4, acadia16_236i15, ac7a, c660, ac83, ecaade2017_181r, 4164, 9a09, b121, ecaade2016_243a65, 5608, b2c2, 55fa, 5c50, 7979, fdb5, acadia17_127hh, d5f1, 4bb4, sigradi2015_11.136l24, 9a1a, 980c, f727, 0459, ijac201412202t1, acadia17_178ff, 29af, 37d1, 6bd0, ijac201614105l5, c67a, acadia16_382a24, 6e45, ecaade2017_202k, acadia17_581ll, 8fd9, 22f3, f936, 2cd2, 6288, 5953, 1b53, 4dbd, ecaade2015_130w25, 38ea, 4b04, 6805, 950f, cf85, 4a0e, a1da, 7710, 100a, ecaade2013r_010u6, 346c, e96a, 34bc, acadia17_446w, ascaad2014_016h9, 00f9, 8136, 3b69, ad9f, db01, 2bc2, e93e, fd91, caadria2016_013r1, 4dac, 0b0a, 9d18, 932f, ac21, d88b, ae7c, 1c96, acadia14_647as, 636e, 1210, acadia14projects_435ay, 07d8, ecaade2017_026nn, caadria2015_064r7, 4bff, 1904, 7bee, 2a26, sigradi2014_281k3, f8f6, 439f, 9f93, sigradi2015_7.203h10, caadria2017_118g31, f598, cdb1, ecaade2016_213o54, 49ab, e35b, 6a21, 72ce, 9549, f26f, ecaade2015_250k57, 04ec, 9845, bdcb, ad44, 7314, f7bc, ced4, caadria2017_118b31, 855e, 3068, 6b85, 4539, 5d69, ascaad2014_014g8, 35d6, 141f, b4f1, 5e44, ecaade2015_92l18, 6294, dd65, d351, 24a1, 9b02, 3436, ecaade2016_228j61, 72ee, caadria2017_005g3, ecaade2016_208x53, ecad, bb20, 2502, ffd3, 2422, dedb, fc61, 0077, ecaade2014_214u54, caadria2015_190h28, f5ea, 96b0, 88aa, ecaade2015_74l14, acadia14projects_177ae, 0c9c, acadia17_178kk, e85c, 680a, ijac201614403j2, sigradi2016_815z, acadia17_82s, acadia17_501nn, 5fca, 9309, ijac201715203k, d9f4, 7eff, ascaad2014_026e7, c482, 9981, 8349, caadria2017_125x33, 9dec, 3f88, 1778, f513, faf6, acadia14_311r, acadia16_116y8, 3014, 9151, a2d9, ae86, acadia17_360e, 2086, acadia15_263e11, 29e6, 835c, e8ff, sigradi2014_178i5, 5c31, 04ca, ecaade2015_284u61, 61ae, 0718, c439, c5fc, acadia15_161l6, e713, 7d41, ecaade2014_108d24, 391c, 0b7c, ce0a, 6dbf, caadria2015_061b7, sigradi2014_079h7, 0117, 9cdb, caadria2017_142d37, sigradi2016_690g, bf26, 2e2e, 887e, acadia14_579d, fadf, 1b1b, a3ee, 1885, baed, 4d7a, 6368, ecaade2017_138w, sigradi2016_559t, acadia17_348xx, ff98, 4db3, ecaade2015_35t6, 0efa, bf31, 2684, 98a3, 9bc9, dc70, d73a, sigradi2013_386z, a055, 6018, 23c6, 0821, 3046, 14c2, 9587, 7db9, 2937, c14b, acadia17_598m, 10b1, b118, 3c82, acadia17_138ww, acadia14projects_347an, 594a, e323, 2759, 2daa, 71e9, 07a5, df63, ascaad2014_019g3, f468, f20c, c46d, bf25, 9dbf, b685, 800e, ecaade2017_122tt, acadia14_91s, eeaf, 0eb9, ecaade2017_203oo, d62d, 5a26, ec7c, caadria2016_507j21, 8502, 43af, 3197, 1d3c, 64c6, 6b46, 36e4, 5902, 04b6, 1650, 0fd8, 6a31, ecaade2016_045g12, acadia17_464xx, cc31, 56a3, 0e57, ijac201412204f3, 5862, 1448, aac1, efbe, acadia17_91g, 69dd, 39aa, 75bf, fa81, 2b5e, 143e, acadia17_600bb, caadria2015_087e14, 6f81, ecaade2016_162r44, 08c5, f907, 4a31, 4ad4, f3d3, acf2, caadria2017_005r3, sigradi2014_132z1, 74e1, acadia14_661p, d2ea, ijac201614204l9, 96c6, ebb3, ead8, 68e9, caadria2015_170u25, 64fa, ecaade2017_006dd, 0f38, ecaade2017_054mm, ascaad2014_005x2, 5a63, 5fbb, 74cc, 6e0f, 9bc3, 9c2c, ascaad2016_057v22, 756c, ijac201412204k3, 35b8, fca9, f10f, 4552, ecaade2014_233o60, ecaade2016_077u22, 7e8b, 4078, b0ba, ecaade2017_198qq, 941a, cfc2, c165, 5b2d, 271e, ecaade2017_256u, 414f, 65d4, ca85, b848, c28f, 5117, ijac201715202mm, 07ed, 9258, 6ecf, b7a7, ascaad2014_025j6, acadia14_177ai, f389, ijac201614305l3, afc1, sigradi2013_158, 15dc, ecaade2016_016i4, ecaade2016_095x25, b48d, 8967, ae0a, acadia14_517t, acadia17_162y, 7151, 903b, b070, fea7, c768, 4f79, 3399, ecaade2017_079k, 5c6e, c8ad, 2444, f54d, caadria2016_033z2, c7b2, a444, 15fe, aaf6, c5c5, 250a, caadria2016_167k7, 340f, b925, a3d1, 19a1, acadia14projects_719r, 83b8, 2b49, cd6f, 4473, 6598, 08cd, b673, acadia17_71mm, 58b3, ecaade2016_165z46, a35b, ecaade2014_111i25, ecaade2015_233z52, ecaade2014_149m34, 1673, 8373, 6eed, 9b03, 8710, d0a8, bbbd, d0ae, f3af, 74b1, 942a, 966d, ad1d, 3fe5, dfcf, 39b8, 4026, 5f3a, ascaad2016_008c4, abc2, 2f20, 2c0f, acadia14_199ac, caadria2015_181c27, 88a0, 18e8, 280b, 4bba, 7f5b, d12a, abda, e8e7, ea69, 18c3, d029, 1831, ebc6, 7068, 488f, 8d8c, 7c15, acadia16_116u8, 188d, sigradi2015_7.146a10, e87b, c381, 4215, ecaade2014_094r22, 5606, fca6, 7495, 4875, c035, e21f, dab1, 4d79, 07c7, 4c85, cfd2, b954, 6ad7, 4b15, 0cf9, 71ce, ecaade2017_255p, acadia15_311l12, cb00, 606d, 133d, 39a8, e73a, ecaade2017_243ee, 2a35, f6f5, 2236, a349, ecaade2016_094v25, 5434, d5f8, ecaade2014_153i37, 11e3, ecaade2013r_009o6, 5145, 7070, d0f2, 0c18, e64d, 9dda, 0c6f, sigradi2016_483ii, 55b4, ecaade2014_192z48, ecaade2015_94i19, 4fc5, 4492, 1e5a, 9932, 1cf7, c955, 73ef, 3ffc, sigradi2016_470w, 7a7a, 8839, a2db, bfba, 6656, 8aba, 6c09, caa4, sigradi2016_602h, 5684, d9cf, a231, afe7, ecaade2017_302gg, 99b6, 469a, bb24, f294, dcd6, ca28, b87f, 86f9, ae18, 6230, 6979, ijac201614207k11, 28ff, 7498, 0a05, ijac201614201v6, c16c, 3d9b, 7569, 03c4, ijac201412204p3, caadria2016_641s27, 2f29, 2f5f, caadria2016_311f14, 57b0, d09b, sigradi2015_6.387z9, e32e, 957b, f224, d971, ecaade2015_92x18, 06b6, 682f, sigradi2013_313s, ecaade2014_010l1, d6c4, c14e, 12e4, 8672, ecaade2016_025m7, ecaade2017_grig, 9551, 2c61, 3b98, a87e, 6f7d, a7d4, 96ff, c085, acadia17_90w, sigradi2016_792i, caadria2017_163w40, 4d4a, 1a9a, 19a8, 06a0, e168, acadia14_619ad, fca5, d8d1, 45ba, acadia17_436r, 5d26, acadia15_483y20, 8ab6, acadia16_214j14, acadia16_298k18, 233f, 2e98, eadd, 6718, ascaad2016_004r2, f26d, eccd, 637f, a491, bb29, acadia14_497t, ijac201614101i1, fe23, f399, 26b0, acadia17_154ll, d249, 6962, c461, cf39, d574, ecaade2017_049uu, ac9e, 35ba, 8168, 29ac, acadia16_344h21, b6e6, 285f, 7e35, ascaad2014_033w9, ceb8, caadria2016_809d34, caadria2016_611k26, f41c, 22fe, a901, f6c1, e480, 7131, 35dc, 66fe, acadia16_88j6, 23d8, 9dc4, 668a, c134, 9ec5, a9b8, 5352, feaf, 0d08, 75ae, a44e, ascaad2016_033c13, d0ee, f12b, 967e, ab3a, 6880, e698, e69c, 10de, ecaade2017_143b, ecaade2015_193g40, c7b5, 62b5, ef90, 35ee, f1f5, e269, ecaade2013r_003o2, a57e, acadia17_590rr, 129d, f0e7, 8ad3, 8657, 5f99, eb84, c58f, 6ff0, bfa9, c622, ijac201412203h2, ijac201513204t7, ecaade2016_011g3, a8bc, sigradi2014_128d1, d791, 5abb, ecaade2017_215vv, ecaade2017_243bb, 3535, ecaade2017_175f, sigradi2015_10.7h18, d433, ccb4, caadria2016_611c26, 3951, ecaade2015_273g60, 6936, b547, f0fd, 2590, ecdd, b67a, a2ff, 961e, 4748, acadia15_451t19, c580, 1c5a, ecaade2016_mrtd66, a577, ecaade2016_114f31, 93df, 1ac8, ecaade2014_088g21, 7b34, 644c, f2a0, 9fab, 7325, c19c, 3296, ea2f, 0489, 022e, acadia14_339al, c746, 559b, e326, 1315, e2fb, 0d9e, 135b, sigradi2013_263, 6e3f, sigradi2013_390e, 68f8, 71b5, 7cbd<