CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

f244, ecaade2015_171d36, dcc7, ascaad2016_050a21, ecaade2013r_014i8, caadria2016_683v29, ecaade2016_132a38, cf9a, 4df0, d5b1, 1c45, ijac201412306a3, 6b05, f246, 2aaa, 42b3, ecaade2014_057s14, b5c4, 788c, 4921, acadia16_488u28, 2bf2, da04, 3cb2, d530, ecaade2017_077pp, ca00, 6d7a, 451e, 9477, 36dd, 5159, 36e4, b5f6, caadria2017_030x10, 5df3, 78af, ecaade2017_077c, sigradi2016_446d, 9c2a, e446, 9609, acadia14_189ao, 1228, 41a4, ecaade2015_138z27, acadia16_382z23, c31d, 8562, acadia14_487e, 963d, b16f, 491a, 7c2b, 2f14, caadria2016_229b11, ascaad2016_028a11, ascaad2016_013a6, 1bdf, acadia14_453i, 72ed, 41b5, caadria2016_725h31, 089f, 8362, cfc8, 1ae0, 157a, d42c, ecaade2017_090mm, f4dd, 6082, 56ac, ecaade2015_227i50, ijac201412408c3, 8aac, 989d, d983, 362b, 426a, abf3, 3867, 2c18, f65e, 8908, c267, acadia16_206p13, e43c, dedb, 9093, b2a3, sigradi2014_074j6, 4cda, sigradi2015_3.209x3, 4af6, d353, ecaade2017_023ee, 8346, ecaade2014_132c29, 831b, ecaade2014_168w40, 31ff, dc30, d75a, ecaade2016_027b8, 3485, ijac201614307p4, 13a1, 424f, 9016, 9cc7, 2efa, 9b5b, a4ba, caadria2017_040m12, sigradi2014_201f7, 0ef1, ecaade2014_029f8, ascaad2016_012z5, 3ab9, 3c82, 62e2, 033b, bc20, a0b2, 3690, 7350, acadia15_57v1, dca4, a44c, 7e0b, 07c1, 7a7c, fecd, sigradi2016_659t, sigradi2015_12.167k27, 95d3, e61e, acadia14projects_479i, 983d, 620e, 75a6, 54fe, ecaade2017_051z, 812e, 1d4f, 6e16, a078, 5960, 8691, acadia14projects_291as, 7b9c, 31b9, a541, ascaad2014_016e9, 4bc0, 8116, 6d7e, ecaade2014_012r2, 8cf3, e3d8, ecaade2015_21m3, ecaade2015_171f36, 131e, 462a, 7dac, 90b2, 3b20, 855a, sigradi2014_197c7, 1760, 93c7, ecaade2016_074m21, acadia16_344o20, ff9d, df2c, ascaad2014_031h9, b877, sigradi2015_11.34c24, f66c, ecaade2016_152s41, 276e, 51a2, 4b87, caadria2016_507g21, ecaade2016_072s20, fb44, ec52, 9eb4, afc2, 7e54, 47b9, acadia14projects_145l, a4bf, 38aa, ecaade2014_173u42, c868, acadia14_365ad, c7f9, ecaade2015_265t58, 4082, 5cb9, sigradi2016_659m, c2e3, 541f, da64, 2941, b32f, sigradi2014_032j2, a856, aa18, 56d6, 2bf9, 4ea9, 7a96, e126, cfbf, 1fba, ecaade2014_072m17, 3c9e, f98a, e153, 1222, 1ae2, 9eb7, 8d93, 6f05, bbea, 21a6, aac7, d36c, ecaade2015_230p52, ae77, cd89, 72, 1374, acadia14_257ab, 35bb, 24dd, ecaade2017_009q, 6ff6, 8f52, ff62, 7f82, 0b65, ecaade2017_008g, 8071, 4a23, ijac201412205d4, eec6, 1976, 1a0f, 6552, b9a0, d614, 9dc6, 1e03, ecaade2014_089u21, ecaade2015_205f45, 1b46, 3a12, 242d, 8332, b418, 12c7, 0281, 1a69, 65f3, a490, fe24, sigradi2016_382dd, c2d0, ecaade2016_221a57, ecaade2014_221m56, ijac201513201v5, caadria2017_079b24, ecaade2016_021e6, 4664, sigradi2014_155z3, sigradi2013_280l, c4a9, ccc7, ecaade2015_140f30, a1f1, 963e, d141, e413, ecaade2017_215u, 7d1a, eeba, ce7c, e91b, 9af0, 7430, e808, e98b, 3edf, bf00, acadia14projects_237as, ecaade2015_33w5, 5ebd, 9951, 0a7e, f28d, ijac201513203p6, c5d8, a12f, b365, acadia15_407m17, ba31, bfa1, fa93, f13b, 5ffa, acadia15_343t14, sigradi2016_590h, 4e07, bcec, 6af6, ecaade2015_178k38, 50de, ecaade2017_155f, 853b, 4493, 218c, b7f2, 991c, d969, aae2, 5675, ascaad2014_004p2, bed8, a57e, 7481, ecaade2014_057g14, 78f6, dcb8, ecaade2016_078n23, 8698, ascaad2016_048j20, ecaade2017_172ee, ecaade2017_122b, ecaade2015_35o6, ad5e, acadia14projects_117aw, acadia16_352s21, ecaade2016_130z36, ebdb, sigradi2013_223n, 1c62, ecaade2017_152ff, 8f8f, 6242, bc06, 72a7, 27b8, sigradi2013_212p, 3047, 467d, 84ea, ff5d, 6ce9, ecaade2016_162t44, 0c65, 7b52, 64b7, a7df, af58, 2c5d, 8bc6, bd4c, dd85, d156, e2fc, ecaade2015_48w7, 6408, 6d1c, 7324, c4a7, ecaade2017_095w, 2f52, 0744, 3874, ijac201614101b1, sigradi2013_205h, ascaad2014_023t4, b9c6, acadia14projects_189aw, ea89, d836, ijac201513304b12, 02d4, 33f2, ascaad2016_046t19, 1a27, 6401, 6e4b, 23a8, bf66, acadia16_460t26, f5e2, sigradi2013_112a, a1bd, bc6d, caadria2017_009j4, ecaade2013r_014h8, 1eaa, 5b1d, 94ea, 906c, caadria2017_018u7, acadia14_473ah, 13cf, 9af3, ecaade2016_136f38, fcfd, f8dd, 7fca, c00f, ecf2, 88f9, 6c9e, e7e1, 2b27, 94c7, ecaade2014_198t51, 730f, 3213, sigradi2016_367zz, 99a8, 7c0e, f12b, aa11, 006c, 8cc2, sigradi2013_194j, a25f, 4031, 89d7, 8c4a, 211a, ecaade2013r_014f8, ecaade2015_91g18, d325, ec7d, 0842, 2e7c, 62f7, 2b14, 045b, 9af4, e660, 4388, ecaade2016_132f37, sigradi2014_345v9, b5bf, caadria2016_787j33, dbcc, d398, ab6a, 4ded, 4182, ecaade2017_230rr, 9ec5, 9bad, 3d6d, e635, 6070, 8736, 743d, d937, df42, 01aa, 9123, c33f, 9693, e559, sigradi2015_11.222r26, 99c5, 5cea, a3d8, 3022, caadria2016_383s16, ecaade2017_059ww, b482, e25a, 7b54, caadria2016_579z24, c5cb, 78df, fe4f, 9d21, c990, 466c, sigradi2015_8.143c12, faf7, 6049, 6bdc, ba6c, ca43, 428a, 9c59, ijac201513203p7, acadia14_23af, 377b, 4326, cb4b, 7871, 6008, 880d, b2d6, 9513, 17c9, 27d1, caadria2016_497x20, caadria2016_601i25, ecaade2014_224h57, 3d12, a2ab, ijac201614405w3, feec, acadia15_173p6, 9bef, d2a7, 5dec, 5193, bac0, acadia15_395c17, caadria2015_213m33, 1666, ecaade2015_235u53, 676e, deae, 6a2a, caadria2016_861i37, 3f8c, 41db, caadria2017_113e30, 8db2, d38c, 3058, f52e, 3fe7, 28bd, ecaade2016_170r48, caadria2015_233f35, 620f, 7125, 441b, e577, ecaade2015_138v27, 7d8b, 3682, cde5, d611, sigradi2015_10.309j22, 078e, 6eb3, sigradi2013_234j, 0453, 28ff, 0479, 2782, sigradi2016_560x, 151b, 7a9f, 734e, acadia14_33ah, 9062, 009d, 2899, 35b6, 61b3, sigradi2013_311j, 7fed, 7442, ad61, ac71, caadria2016_507p21, caadria2015_206u29, ac1a, 10b4, 7849, 1251, ecaade2013r_001g1, c8b8, 50b7, 54e1, 9658, 9fdc, 4873, ecaade2016_048c14, 9bdb, 8627, 0c36, 35d2, ascaad2014_021b4, c859, acadia14projects_81j, ijac201513104z3, ee0c, ecaade2015_336z72, 6b37, ecaade2017_097bb, 53e6, 7b40, ecaade2015_202b44, 00ac, 3113, 6688, ee45, 58db, 0bbb, d9a0, ecaade2014_052t12, fe80, acadia14_565ab, ecaade2016_161v43, caadria2017_104z27, 935c, fed6, d208, aec5, 5943, a273, caadria2016_663p28, ijac201614303l2, af64, ecaade2015_196u41, fcf5, d3e1, a4d3, 37b7, 7afa, bb56, ecaade2017_122nn, 858b, aa6b, 704c, 4440, ecaade2017_157hh, ijac201614102h2, ascaad2016_028m11, 8a71, 68e6, 6d81, 44ee, 6469, 094d, ecaade2017_028m, 3677, acadia15_57f2, acadia14projects_317t, a9e6, e639, acadia15_297a12, a9a6, 9592, acadia14projects_497x, a535, sigradi2016_595ii, bfac, 4e91, dac8, 3408, 1a3a, 0fe0, 3f1c, 08ab, caadria2015_181a27, f508, 3eee, ecaade2015_202k44, 9b07, 35d7, caadria2016_809c34, c2b6, 72f2, c3c4, ae57, dcce, 932a, caadria2015_069r8, 6f67, 1960, ijac201412304k1, 0917, af71, caadria2017_085w24, ecaade2016_027y7, 487f, cb00, ecaade2016_154u42, ecaade2015_138a27, sigradi2015_8.47j11, 4331, a857, eb05, 65d5, f41d, 1a02, ecaade2015_82z15, 12fe, eb47, ecaade2017_308z, 2444, ecaade2015_127s24, 4243, a764, 7a66, 3dfd, d2b4, acadia14_339ak, 0826, 9e1b, caadria2015_048p5, 1f83, 8187, ecaade2013r_013z7, ecaade2014_030p8, d91e, 5ea8, d887, 5712, 3186, ecaade2015_138w27, f3f8, 577c, 6120, 2c94, cf59, cfe5, f20a, f78a, 8330, sigradi2015_2.213u1, c746, 7874, ecaade2015_21t3, 8843, 68fa, e6ca, b33e, 0a60, 6584, d835, f66f, 63fa, ecaade2017_076ee, e717, 7e4b, 585d, 5333, sigradi2014_197t6, 4fea, c805, f69c, 7e66, 2386, caadria2016_851x35, 507d, d7ed, 6b4a, 3067, 4c37, 6c12, 82cc, 6344, acadia14_301d, ecaade2014_112h26, sigradi2014_303g5, 4a4c, 836a, 9836, 042c, 10f2, 298c, 36e9, bd47, c6bb, 2e81, ecaade2017_048bb, sigradi2013_275b, e86c, 2fdd, ascaad2014_008v4, ecaade2017_017c, 6311, 7b5c, 68ef, ecaade2015_114y21, ce66, bc6e, 8eb9, ecaade2014_184n46, 7d2b, 17e6, 71fd, c831, ef99, 1908, 297e, f9e8, 24cb, ef3a, 9b8a, 9ca7, 6601, de56, 1c65, feed, 5279, ea27, 7d7f, acadia14projects_555d, ascaad2014_031k9, 8409, d37c, 660b, 1cb6, 99b0, ecaade2017_215hh, e67c, b02c, 3857, 633d, 0b80, 2950, 45ff, 6395, f7b2, f17e, ecaade2017_210t, d6ab, 7dc7, 72ad, caadria2017_136n36, 0872, e42c, caadria2015_023z3, caadria2015_176r26, b8c4, 784d, ecaade2015_82c16, b582, caadria2016_549l23, 5af5, 3831, 417d, ff22, faf3, 7ba1, 4b3a, 944e, 764a, df87, ecaade2015_171g36, b69c, acadia14projects_463b, ecaade2015_225j49, eb9a, sigradi2014_197a7, acadia14_63c, e99f, 0e54, f644, bda9, 8878, ecaade2017_026ll, 29fa, 1935, ba71, d00b, caadria2016_755n32, sigradi2014_178n5, 1dd0, 3a28, ecaade2014_023h6, 2e50, ecaade2017_057f, 595f, 7343, de83, ecaade2015_211w46, 6e21, acadia14projects_145m, 5d89, acadia14_23ab, cc51, acadia14_145ad, ecaade2015_241c55, bdef, acadia14_219f, ecaade2017_117dd, 0dcc, 9039, 6ffe, a2fe, ecaade2016_230n62, 678c, f62d, c75b, ce45, 4bdf, 8405, b3fc, 45fc, 2b0f, f464, 6fb0, 507b, ecaade2014_240u62, 1564, 6dba, ecaade2017_100d, ecaade2015_64b13, 6e54, 86a6, ecaade2015_177b38, acadia14projects_219az, ecaade2015_158s33, caadria2016_569g24, d6aa, sigradi2016_590b, 4da0, acadia14projects_117b, 1358, 4be1, 277f, acadia14_311t, sigradi2015_8.189t13, 41bd, cadc, 0d62, b38f, 5c21, caadria2015_190j28, 6301, sigradi2013_347s, d1e0, 5c6d, 0f71, eb96, 8348, 2b7b, 1ec0, acadia16_412z24, edd4, d25d, ff2f, 6e7a, acadia15_451j19, sigradi2013_386s, e5e1, c0db, bcd2, 8815, 82a0, ecaade2016_188i50, 2632, ecaade2016_168h48, d364, ec5d, ecaade2014_225j58, ee41, 8fea, 4721, e793, b557, 7762, 6fde, ecaade2014_237i61, a0a0, 7842, ijac201614309t6, b2db, ecaade2017_117v, ecaade2017_264b, 55b4, caadria2017_005y2, d088, 9aed, e63e, 16c0, acadia14projects_199aj, bafd, 39ca, c878, e822, 001a, 4352, 9c66, de2c, 71ae, sigradi2014_186g6, 1f19, 0798, 7f58, ijac201412303r8, 77bd, 632d, 5b34, f810, 6111, 39d2, e2f4, 6216, 9da5, 771e, be7a, d0b5, c74b, e4d8, b3d8, 95b8, 3efc, 08e1, c648, e7b7, af59, ecaade2015_155z32, b40a, ijac201614405h3, 5a9b, 8737, a768, 9e27, 99cf, ijac201513206g9, ecaade2017_032o, bebc, ascaad2016_010d5, 144e, 0fb0, aeb2, 0a6b, ascaad2014_019g3, c097, ae2b, ecaade2015_227d50, 7bb2, 4118, 390a, e8ee, 5649, 174c, ca47, f36b, fa46, sigradi2015_9.347o17, aa35, 25ef, 33ec, sigradi2016_358o, ecaade2014_168j41, f5de, 1773, 615d, 658c, 846c, caadria2017_004k2, 52d9, ecaade2016_094t25, ddbe, 9b15, 5f3a, 4974, 10b6, b958, 7a52, 2fad, 9dff, 1aca, e575, ecaade2016_ws-dleado68, a1d3, 54cc, c02c, fbe9, 869b, bb9d, 6a12, 984e, e2e0, e136, b876, fa4a, d7c5, ecaade2017_014qq, 6c1f, 7b4b, fc02, 3416, 4550, sigradi2015_10.309f22, 6040, b2e2, a2cc, 0198, a2b6, d83f, caadria2017_055k18, 233c, eeaf, 7023, 1fa8, ecaade2017_282m, 5873, ecaade2016_042d11, f587, 1be8, 662e, ecaade2014_153e37, sigradi2013_303g, 05e2, a02f, 74f2, 5475, e16e, 2e4b, 16f5, 0736, 09ac, ecaade2014_230m59, e8be, 5826, 75b9, 6e5d, 40e0, bcf9, 420a, sigradi2014_045y3, b15f, 28b3, 100e, ea73, 4773, ecaade2015_61h12, 41b4, a997, 52b3, 77fb, 6677, 73e7, d308, 6a59, cb53, 486d, 22ae, sigradi2015_3.65r2, 4373, b699, 7288, cbce, ea78, 7d86, sigradi2013_96, feff, ecaade2017_211ee, a2f6, 85aa, acadia14projects_497ab, 0d81, sigradi2014_032n2, f944, 9e4b, cc0a, 69ec, 22a4, 0e3e, a6f4, 9842, 9767, 36e7, 660e, 7354, a4e8, 5155, b48f, ecaade2014_066s15, 6ec5, acadia14projects_111h, 6b3f, 2608, 4e46, caadria2015_032y4, d0d0, 95fe, sigradi2016_654vv, b5e7, 747c, e051, 528e, 028d, ecaade2017_240u, acadia14_661e, 06e9, ecaade2014_215b55, acadia14projects_389c, acadia14projects_357ax, adfc, 2b55, acadia14projects_117c, 9675, 1ede, 2afb, 9b17, 4327, bf4c, sigradi2015_8.47i11, 1e69, ecaade2017_049vv, 125d, 43c7, 064c, 1da0, ecaade2014_145d33, 09d1, 187c, 7e24, b4b9, 98b3, e6d1, c1ba, 08b8, ebcc, ecaade2015_158b33, b086, 7924, caadria2016_383p16, ecaade2016_238v63, b834, ceac, 7704, caadria2016_425e18, 12e8, 2bb0, 3f49, 963c, 48d3, 88df, 7a5a, c13d, 69f9, 1bb3, 0136, sigradi2013_414c, db31, b05c, acadia16_224b15, 05e9, 363f, 3a58, bc96, 554f, fb6a, 2fa4, d31f, 9cde, ecaade2016_011c3, 466a, 9bcd, 2d75, ecaade2016_018x4, acadia15_431u18, ascaad2016_039n15, a972, a4f4, 6f81, ecaade2014_157s38, b44e, caadria2017_107o28, 96b3, ce12, b109, 0478, 835f, ef9b, d153, 1505, caadria2016_405l17, caadria2016_219k10, ba5d, c1fb, sigradi2013_342l, 5104, 6fc5, 0f18, 5db6, d04e, 7469, b5f9, def1, 0737, ac7c, 1144, ecaade2015_122g24, 57c9, 992d, 9fd2, 2e99, 2199, a872, caadria2015_226a35, f7e0, 1f4e, 7e7f, 386a, cd9e, ecaade2015_53h9, 2a2b, 5a80, 67b4, caadria2017_155t39, d64b, ff61, ecaade2016_217x55, d57a, 3d31, sigradi2014_164k4, 17b0, 91da, sigradi2016_627f, d72f, 299a, 2947, ecaade2017_032d, 5890, acadia14_291at, ecaade2017_257tt, ecaade2017_098kk, ascaad2014_019n3, sigradi2016_431r, 8db1, 34db, 01c7, 33e6, 818e, 5ee9, 081d, 61e1, 0bd9, caadria2015_010a2, 409b, 26aa, c46b, 42e9, a6b0, 160f, b433, ecaade2017_049a, acadia14projects_691a, b0bb, ebd0, caadria2015_102d16, 4e90, ecaade2016_098x26, ecaade2016_080x23, c393, f0a1, ecc5, adbd, f0c6, 86ca, 61c7, 21c5, 70f4, 5b37, ea11, 5d9d, d0e8, fa0f, ecaade2014_224y56, ecaade2017_151aa, 44c1, 4382, 41e9, f885, 12a4, f573, 0655, 5289, caadria2015_016i3, sigradi2014_042s3, d0c4, 0098, ecaade2017_255qq, 9b3f, 440c, 64f7, 896b, ijac201614202p7, 5658, 2090, ascaad2014_004n2, 48c3, 9701, 9059, b856, e22a, 107f, 7b75, aaed, 44d3, caadria2015_114a18, a613, 1c8d, 5243, 46df, 7594, ad94, acadia16_478e28, 2c13, 2555, 6c79, 3979, caadria2017_104s27, b973, 9227, 3406, 0121, 8a69, 5bde, 71c3, ecaade2017_029gg, 50a0, a67e, 816e, 49a2, 98fc, sigradi2013_117l, caadria2015_114c18, ecaade2016_154b42, 9c2b, 6a25, e7f6, e914, ecaade2016_191x50, 519e, a5e0, caadria2017_132s35, 0828, 80bb, 8342, 4e83, dc29, 16f4, 9f81, 370c, 8bdb, 4b4b, b30e, 1cd9, c4d9, 4ceb, 6b64, 7355, 8383, 3be4, 11a7, ecaade2015_333y71, 4bfb, 5978, e0e9, ba6f, 76c1, 39ef, ecaade2016_099j27, sigradi2014_345s8, 4c99, ecaade2017_051x, 098a, 4012, ecaade2016_154c42, bddc, af31, 69cf, sigradi2013_43v, 2428, d61e, 496f, ecaade2017_230qq, c6ec, 534d, 5e78, 88e4, 53ea, 57d3, 4f20, 5ae2, 157f, 507c, 239e, c544, caadria2017_174n42, sigradi2015_6.42v7, a95e, db47, ecaade2014_086w20, 8461, 56bc, 37fd, caadria2016_167e7, caadria2015_015d3, cd0f, f94e, 5693, 40b1, sigradi2015_2.162r1, af95, 333d, fa30, def8, 36fb, ijac201412204t2, 8234, b7ec, caadria2017_023s8, 8052, 92c3, 15cc, bffb, c20a, 4279, ecaade2014_060y14, 943c, a1ba, ijac201412302s7, b0f5, 90b4, 05d3, caadria2017_163y40, 3f62, 6406, caadria2015_181c27, ecaade2013r_010v6, ecaade2014_067d16, ecaade2014_195n50, 0743, 1edb, c7b3, sigradi2013_401e, ecaade2015_115x22, 7f12, 2658, ecaade2016_166i47, 9f37, acadia16_12f2, acadia14projects_609au, 7e2b, 2fc7, c292, caadria2017_027t9, 0a28, 6a60, 1cb4, abf2, 6ecb, fd5d, ecaade2017_302jj, 8e27, 9354, sigradi2016_817i, b987, 3392, 88cb, 454a, caadria2017_174o42, acadia14projects_291al, eb95, 807b, da7b, e358, b1b0, 12a5, 8839, bdcf, ijac201412206x4, aa9a, dcb7, ecaade2017_220oo, ascaad2016_038m14, d8d6, 113e, 7702, sigradi2013_397d, 2826, 430d, ijac201412408v1, d3df, 73de, 5f70, sigradi2013_342v, bb68, ecaade2015_15y1, 4b76, fdde, 9ded, ea86, ecaade2015_155s32, ecaade2014_173b43, 808b, 794e, cd49, c957, 5d0c, acadia16_298m18, b028, d8ee, 0a02, 865e, d5eb, f46e, cc75, sigradi2014_042p3, f326, 7b94, 288f, caadria2016_651b28, ecaade2014_214t54, 1678, sigradi2014_284g4, 66fe, 310e, 2a94, 305d, 76ac, 1500, ba05, 1bd6, 5e23, ecaade2016_102t27, dc7b, ecaade2017_199v, a973, 0461, ecaade2017_029u, 8ec6, ec91, 9fe6, 3e54, be90, 0a0d, 8590, ecf8, a2df, caadria2017_113c30, 831a, 457a, e05c, aa14, acadia14_539aw, c775, 6afd, ba9d, ecaade2015_202c44, 47e5, d43d, afe5, ecaade2015_195g41, 7b47, 9306, 1de8, 125f, 087b, sigradi2015_12.215p27, ee5b, d08d, d1ae, 8326, c8ae, b1de, caed, ecaade2017_026kk, 65c3, 51c2, ecaade2014_191s48, 7e37, ijac201513303i11, ecaade2017_101t, e3bb, 951b, b56e, 5b9b, 2df1, acadia14projects_101v, sigradi2015_11.8i23, ascaad2014_015w8, 7da4, ecaade2016_222k57, 813b, 7a86, 0f4d, e24a, c083, 66ba, 6f63, ecaade2017_157gg, caadria2016_881c38, acadia14projects_709am, be7b, 975a, 88fa, 2164, sigradi2016_415ii, 2f83, 225a, a5a6, 8f45, 9502, 294f, 3085, 0c3d, 5e54, 67e1, ecbe, 9297, 1bb6, sigradi2013_155l, acadia16_106x7, 16bf, 8598, caadria2017_016c7, acadia15_263s10, dfb1, 4494, 48f0, 7ba7, 3d55, 41d9, caadria2015_208b31, 2d45, aa4c, 8eec, ffaa, 4f85, e6b7, 816f, ascaad2014_017r1, ecaade2017_211aa, ecaade2017_059xx, 90ef, ascaad2016_024k10, 2b81, sigradi2016_455f, acadia14_463z, d14f, ecaade2016_ws-intelligenty68, 8d0c, 83c2, 6e14, 1cb9, 4297, ijac201412302g7, 7377, b6d2, e5ca, 69d0, 2ee6, 247f, ecaade2016_013j3, ijac201614201w5, 5da6, a1a3, c7bf, 7fba, 3cf6, caadria2017_185w44, 687c, 3078, 5c8c, b4e1, 2ca2, 4542, b1cd, 3f2b, c7d1, eea3, e07f, 2ee5, a200, b373, c5f3, 4c50, 56b1, 2dfa, ecaade2016_222z57, 66f6, 3df9, 0d8f, b386, b807, 434d, 46fa, af3b, 10a2, b758, d354, 2e93, sigradi2014_314p6, d168, 59f0, 8276, 9f23, 6230, bc9e, 6d61, 4d1c, 24fe, e604, 6ca8, c2a3, ijac201614307s4, d3e7, ascaad2016_025o10, 6902, b507, c5f0, c117, 385f, 6372, ecaade2014_052o12, acadia14_453j, b70f, caadria2016_157x6, 216a, 329a, eaea, d230, 3ba1, 2794, 650f, ecaade2017_033w, caadria2015_031t4, 507a, 269f, 2c34, eb7e, 9d8f, eb88, d8a1, 99f5, caadria2016_187y8, 9ee8, e99d, a686, e29d, fde7, 77d8, c7ce, 0c71, 0441, 9e8f, 1066, 9c46, 9f94, 31eb, ba90, caadria2016_611a26, cb5e, acadia14_145ag, ecaade2014_014c3, 4d72, 0b0c, 72f1, ijac201614208c13, 3ba4, 230d, fa48, 1d80, a606, f378, bb7d, sigradi2013_343f, sigradi2015_8.186v12, 838b, 52e5, c271, 1928, ff79, 4341, 404c, 98ff, ecaade2014_225u58, cfed, acadia14projects_435a, sigradi2015_6.327r8, 0122, e9ca, sigradi2015_3.212l4, bb23, f653, 47b2, d982, 9346, b4d4, 0af8, a8ae, 09be, 77dd, dc7c, 253c, 65a5, 7b18, 852c, 204f, 0f17, acadia14_291ao, aae0, 2e3d, ec8e, 0506, sigradi2013_327p, bd35, 91c2, 3f70, 3998, 7d26, 959c, c3c5, 2d4d, dc66, 215f, 13c1, 9b91, 81e9, 60ed, caadria2017_005n3, d524, db2b, ef8f, cc05, 7927, 6986, acadia15_381r16, 4aba, df70, 0c8a, 88cc, 09af, caadria2017_005c3, 879d, acadia14_719b, acadia14_399aj, e7b2, sigradi2014_249m9, sigradi2013_41z, ecaade2016_152y41, 28b1, 9548, c5d3, 6997, ec6f, 568c, 6f32, 5924, 5840, ascaad2016_049z20, 124e, 7913, ecaade2017_052ll, sigradi2014_313j6, 10bc, 97a5, 02bd, a8b4, 273b, acadia14projects_435az, 610d, 9faf, c1c0, 7ef9, 6342, acadia14_627ak, 78b5, acadia14_101at, acadia14_637ae, ecaade2017_100e, da9b, 16b2, c449, 3320, ecaade2014_195t50, a243, 9983, fa90, c729, ecaade2015_129j25, 106e, 9704, b768, 6f2c, 21a3, 9db3, eabf, 7b71, f547, 203f, d869, ecaade2014_187e48, caadria2017_018r7, b228, e169, ecaade2013r_003n2, ab17, d036, d4df, ecaade2016_097u26, f51f, caadria2015_109d17, f9ad, 2abb, cb16, 5131, ecaade2016_130n36, acadia15_95a3, 2857, 8394, ecaade2015_297x64, e0b0, b3e3, 9afd, 25dd, 0c53, ascaad2016_040e16, 6b0d, 457c, 8ffc, b08e, ecaade2015_138w28, 300f, d8ae, c256, 10b2, acadia14_267n, 8632, 69d3, 3bf8, ecaade2017_029q, c7c2, d22e, ecaade2015_327g71, ecaade2015_205y44, 3b95, c5c5, 2104, caadria2015_233g35, ecaade2016_085m24, c072, 1af8, f471, ecaade2015_77e15, 97b0, c789, 29fe, 2a50, 3d0f, 012f, ecaade2016_068a18, 6ef9, 02dc, 686b, 967e, 5af8, 39b1, ijac201412301b6, sigradi2014_347k10, afd7, sigradi2013_389n, c4ef, 01fa, 1e86, d3fe, 6348, 730b, 26a5, 25a5, ecaade2014_022a6, 63ed, ecaade2017_164gg, 14a8, a09a, caadria2016_405r17, 1107, e1f0, 548d, 3333, ijac201614208y12, 7167, sigradi2016_467r, 714f, caadria2015_176l26, a95c, bd22, ecaade2016_018v4, 120a, ecaade2015_82y15, 1eb3, ecaade2016_199c53, 76a2, sigradi2013_393v, 9526, 26f5, acadia15_483u20, ca35, acadia14_117e, eb9f, a67b, 3825, ecaade2015_28z5, 9851, 17a8, ecaade2017_108x, ecaade2016_224s59, e05b, bc04, c754, 66ee, 1d2c, 4d76, 5e68, ijac201412408s1, 3051, ecaade2016_018a5, 83e2, e6af, f5ca, 52f7, ac4a, 424e, 5a55, 227a, acadia14projects_311v, 387a, d46b, 139c, ecaade2014_151a36, 05a4, ed2e, 1dd1, 812d, 830b, ecaade2014_052e13, 9462, caadria2016_301l13, ecaade2014_072f18, a56b, sigradi2015_12.19x26, 8169, sigradi2013_271n, c383, e681, d980, 7ea5, 9327, 623c, d3ec, 5576, 0b82, 0082, 39ac, acadia14_153f, 8c62, 0631, ijac201513201l5, ee78, 199e, b360, e986, f9d5, c507, ecaade2014_217h55, ecaade2017_252j, ecaade2016_006m1, 7d82, 78c7, caadria2017_015s5, a343, e633, ecaade2015_229p51, 82ff, 1faf, 6104, 992f, a8d0, f209, 442b, ecaade2016_047l13, acadia16_164u11, 38a1, ijac201614202o7, 0fd7, 1be4, c709, 286c, caadria2016_819i34, 0c26, 101a, 5b03, ecaade2013r_008i5, ecaade2016_057t14, dfc4, 14a0, 9e2c, 0fd5, acadia14_339ag, ijac201513203l7, 4408, ecaade2014_168o41, 0ef7, ecaade2014_168y40, sigradi2013_275a, 1ad1, 4c5a, 2b2f, caadria2017_147u38, 5bbf, 3f73, 2b65, caadria2015_206m30, 24d7, cab3, f8b4, 8f4e, a4b9, df67, 2ed1, acadia14_301aw, 8850, be04, ecaade2017_083oo, 45eb, 3516, ff20, ee95, 2fe3, 6122, 5e0c, ecaade2017_225f, 9554, ecaade2017_164bb, ecaade2014_138w30, 6d28, 17b9, c59f, 0ba5, sigradi2013_77i, 880f, c44f, 801d, ca3e, 2b9f, 3d39, 13b0, 1ced, 1f76, caadria2017_145g38, c02f, b157, f92b, 2e8c, 7041, b29c, 9649, 75cd, 7fa3, f613, ijac201614103n3, 76c9, 15b6, ecaade2015_114l22, 842e, acadia14projects_177r, cc99, ab03, b3a1, ecaade2017_108e, 291c, 6489, 8fb3, 9ffd, 65b5, 7116, d10c, d344, 8374, db88, f280, e62a, cd3b, 073c, 7351, e5a7, 99e8, 38f1, caadria2016_539z22, cf97, 17d1, b177, 031a, caadria2016_673w28, b6f9, a12e, 6324, 5e82, 7f4a, d9d4, 8748, 041a, acadia14projects_619ak, 0fa1, 5f65, 5cb5, 2e3b, f8b9, 9696, ecaade2015_53y8, 93c4, de5f, f94f, sigradi2013_173o, ac79, 5893, ecaade2017_017l, 17d6, 9651, da00, 57cc, 95d9, b065, ea51, 079e, 8f42, dec8, fd4b, ff96, acadia14_565af, 9f99, 8e6d, fdb0, 3ccc, sigradi2016_695n, 9dd3, 5c90, 61ca, 7aa8, 8e96, baa2, sigradi2014_229m8, 7c3c, 0ffe, 3da7, fe41, 59fa, acadia15_443a19, b959, ecaade2017_293kk, sigradi2014_345z9, a1db, f7d3, 8ff1, 5e35, 8a48, 1653, caadria2017_135i36, a1be, 8955, ijac201614104c4, af19, 3d92, dd9f, c9bf, d1be, f1d1, 5e9c, b100, e895, e886, ecaade2014_180o45, e7e8, 520e, 9f08, 2ec6, 0b02, 92f1, 4975, ecaade2015_287p63, acadia14_43ad, 939c, b45b, ebbc, c35a, 3535, cf33, 9126, f40d, 760a, 4483, b647, 0d3b, 85ab, d87f, 3f3f, 15ed, 2fa0, 1f7d, 7a04, e352, 8318, a626, sigradi2013_183z, sigradi2016_484h, 2332, cc7d, e0db, ecaade2017_184mm, b6bf, 3e8d, b58c, 0c6b, e8a4, 0219, 365c, ecaade2016_164g46, cb74, ecaade2015_92j18, sigradi2015_10.378a23, 122a, 14fa, acc0, cba6, ecaade2014_188o48, caadria2016_703g30, 9804, 2f24, 3616, 6ae5, 750c, 8a95, 6d9b, 6ba5, 7f54, bae7, bc64, ijac201614405e3, 0bf1, ecaade2017_293yy, 5252, bbbb, ecaade2013r_015r8, e387, e199, 07c3, 988f, 98d7, fdcd, ecaade2015_180h39, 40a6, 6689, f962, ecaade2017_192h, caadria2017_056t18, bd78, 4f45, 99b3, ff63, 2ef8, 9203, f9ce, b289, 989c, 93be, 088f, sigradi2013_393p, ascaad2014_009i5, f915, 60f6, f3af, 0ea1, ecaade2016_087t24, ed94, 5f2c, acadia16_478b28, 769c, f884, 4528, 2562, 3e96, 4ff5, 9f70, 3f90, 56a5, 8cee, da59, 77e3, f2fe, 3cc8, f065, 65a0, 1906, dcc8, 90c4, 7793, 21f2, e698, c925, sigradi2013_414e, b874, sigradi2016_381m, 652a, a79b, e572, acadia16_440h26, 8e1e, 0ac1, fa57, 2072, 168f, 738b, acadia14projects_125p, c686, f5ea, 429c, 54a8, 8714, 4ba8, d416, 3089, 9e2a, 019e, 600d, cf41, e4c7, ecaade2014_084y19, ceb8, 3a09, e29c, 0013, caadria2015_117z18, 23c7, ff55, 34ba, acadia14_445am, 82cb, bf82, e6c1, d288, 8395, 1900, sigradi2016_399d, ae9c, c22a, 016d, 1d92, c2c9, ae16, 51b6, 20b7, 5e11, ijac201513201a6, 469f, 6c9b, acadia16_372i23, 092d, 373c, ecaade2017_029s, b161, 9519, 389c, f89a, 976d, d6c9, fdb4, ecaade2015_61b12, 0ee7, 29b6, acadia15_69n2, acadia14projects_347am, caadria2015_126k20, ecaade2016_084g24, 3bf3, ccac, ecaade2017_076ii, acadia15_323n13, ijac201614102r1, ab7e, ecaade2017_152tt, a81b, ecaade2017_067x, 8847, 1c5c, 5b78, caadria2015_084v12, f07d, 6adc, ffb6, ecaade2014_159p39, caadria2016_457f19, a92e, 7051, e1fe, caadria2015_156r24, d030, ecaade2017_244mm, 25e3, 82b6, 619a, 9bdc, caadria2016_095v4, 2f65, d5a4, a10c, f53e, 593e, 9b83, ecaade2017_109bb, bede, 2d3a, e8d3, f0df, dc5a, 7e12, b4ad, ecaade2014_042r10, 4baa, acadia15_195b8, 303c, 37e5, 282c, 367f, ecaade2017_057y, 349b, 0557, acadia14_699n, 6212, caadria2015_102c16, ijac201513102y1, ee5c, 0dec, 1158, 6144, 4ab7, 0726, caadria2016_249h11, b7e4, 8fc6, 2a6b, 5dc2, c77a, c812, caadria2015_237s35, ecaade2017_184nn, ee00, cdc9, 05ea, 4f00, 9858, ecaade2017_146jj, 1a45, 4c86, 1f03, ecaade2014_057r14, caadria2017_046k14, d189, 43f1, 59e1, ce78, 7891, b563, 4a99, 36d8, aea9, ad75, ea04, 7e44, 2617, ecaade2015_161f34, b5da, cfce, b5ac, 4f95, 1232, b151, ff85, 4a5a, 9238, ecaade2017_059vv, ecaade2015_33h6, 892d, 7293, 5bab, 98cc, c5b1, 7331, 1fdc, a849, ecaade2016_075g22, ad96, b564, ijac201614305g3, caadria2015_015c3, be73, 5670, f77e, 413c, eb30, ba07, af92, 37f7, sigradi2015_6.387r9, 7fb9, 2134, b892, 2bc8, f231, 9781, caadria2017_107r28, ecaade2017_291aa, 2c3a, 81fb, 8464, a174, ecaade2014_016f4, 66eb, 0d7f, bd98, d3ae, 193a, ebc2, 99a3, caadria2017_058g20, 876b, 51b1, ecaade2013r_003k2, 1ab8, ecaade2014_035d9, f08c, acadia16_72w4, caadria2015_087r13, a28e, sigradi2014_345y8, ab51, 1af0, a141, 4ca0, 3fe4, a1fd, bf6c, 67c5, 5162, e1d3, ea71, ecaade2016_015u3, ecaade2015_273e60, 8d95, 48ab, b645, ascaad2014_035p1, 2853, dbf8, 99f4, 4069, 6a56, ijac201412205y3, ce8f, f415, 0676, 6c5b, 53af, caadria2017_015e5, ecaade2017_033u, b58b, 958d, sigradi2013_263n, ijac201412305b2, e6d3, c6cb, 39ee, 46bf, 104c, b80c, c74e, ecaade2014_153r37, ec3a, 86a8, 7dcc, caadria2016_405p17, 5101, c8c2, c44d, ascaad2016_007r3, ecaade2014_052v12, ecaade2013r_004a4, ecaade2014_239l61, 1926, b84e, 94f5, 302a, 447c, 5984, 71df, ascaad2016_035n13, 99ce, 0c18, b0b4, fc19, acadia14projects_463p, 74a4, 37f1, 361c, ecaade2017_032k, 365b, c532, 645b, 5606, d3b2, ed7f, ffff, ecaade2015_233x52, c7b1, f29f, 4ede, acadia14_435ai, ijac201412303m8, b712, caf6, 31a1, 1029, 8207, 6089, ad58, 9e73, b29a, edcd, 36b7, 6856, 7299, ijac201412302e7, 5651, 1a4d, sigradi2015_11.136x24, caadria2017_003a2, 3a9e, f7e9, ecaade2014_078p18, ecaade2015_230i52, b7b3, 9a79, 942b, acadia16_402o24, b0bd, 89e0, f00c, 7bbd, acadia16_140r10, d65b, 13a0, 7a89, 2c6f, 0910, caadria2017_086o25, 37d8, 08e0, 1664, f8bc, 1e48, 0c8e, 462e, 8bf6, 7875, 32de, 6839, ecaade2015_225m49, ecaade2014_085k20, 381f, ecaade2015_101c20, f77f, abf7, 6bf0, 4032, ecaade2014_198s51, e9aa, ecaade2015_155t32, 48e2, acadia14projects_565ai, 7892, b888, 76b8, 7fcd, 7e67, 266b, 5e29, 086c, ecaade2014_218z55, b3d5, c8dc, 9fd7, 0f5a, 2c89, f3b2, acadia14projects_75e, ecaade2016_167c48, 526a, 7c02, ecaade2015_332s71, 15a7, ijac201513206f9, 7737, 5f15, 5196, 0104, 019d, 5914, 861a, 5ebf, sigradi2013_138n, ecaade2016_154s42, 7902, 6811, 8b69, c5b9, 2e52, 5fcb, ijac201412407g1, 0058, ecaade2017_jgoo, 04c1, a248, ee0f, 15e8, f02d, c30b, 72f9, ecaade2015_304f67, 2dbd, ecaade2014_157y38, bb25, 8abe, e31e, ecaade2016_007m2, ascaad2014_004g2, sigradi2015_11.142b25, sigradi2015_11.8p23, 2652, fece, caadria2016_135x5, caadria2015_069s8, 2136, e51b, c736, 4c66, f188, ff91, 2e90, 533f, 3370, c321, 1a64, sigradi2014_047n4, ecaade2016_222r57, bfdf, d26b, caadria2015_004p1, d440, 8b46, acadia16_372a23, 79cc, ijac201614207n11, ecaade2016_tkoh67, 3f31, 24ab, ecaade2017_094s, 756d, 6fed, 3009, e28d, 9789, acadia14projects_291b, af56, 7f1b, sigradi2016_385uu, acadia14_281z, e0e0, 11a5, 5e10, 16e7, 8d09, 30b7, 3aff, 8911, a4e5, sigradi2016_777kk, 3a3f, 9111, 5941, 47ce, ecaade2015_205d45, ddd4, ecaade2016_062d15, 97a1, 9692, 0e64, sigradi2013_401m, ascaad2016_010a5, 6f9a, dece, ecaade2015_195h41, f031, 51e3, ecaade2015_53l9, 58f8, 5d2e, ijac201614102n1, ad8d, 37aa, d853, ecaade2014_133z29, fee1, a002, b35e, 56a0, a843, 2cbb, 1a85, 7787, fb70, 033c, 94d2, bea8, a274, 85b1, eed4, 917d, 2c33, ecaade2013r_020n10, 2db3, sigradi2016_367xx, a74d, 8c5b, 9716, 4722, 4e47, c1e4, c3ca, b793, 1265, 9739, 97de, 11fe, 3c0e, 5755, 5277, acadia14_619az, caadria2017_190k45, 106f, 3b2d, 8c12, 9d82, 0120, 95c4, c9c9, 2e4f, d285, 96c1, 1e6b, c737, f905, sigradi2014_345o9, a18c, 26f2, 1db1, 523c, acadia14_531u, 2f25, sigradi2016_801z, ecc9, e028, ecaade2017_265j, 396c, c40a, 9661, 9721, 7e64, acadia16_214e14, b050, 9e35, 69b0, acadia14projects_507ad, 1213, adc2, 357f, 601f, 07b5, caadria2015_122l19, ba79, 4f31, 1e65, 24b4, e241, 189d, dec0, caadria2017_027p9, acadia14_497s, caadria2016_673x28, 04ae, 2f40, 2d31, ec92, e1a1, 7974, 3e0c, 6d79, ecaade2016_118m31, 7799, 3d13, 24b3, f61f, 2993, 2f72, acadia14projects_681aj, ecaade2015_64d13, c45f, 7823, caadria2015_122o19, 5918, 107a, f7bb, cd75, b838, ecaade2017_271g, 6fad, cbed, e9e5, 8366, sigradi2013_280m, 9967, caadria2017_041p13, bd69, f047, c777, ijac201412404c8, a943, c7a2, aba4, 9394, 121a, 5e0a, ce43, fae2, 1ca3, 360f, 43be, d648, 7ac2, 2611, ecaade2015_196x41, 85ac, f656, 3b85, sigradi2016_602g, de90, 5e63, e935, 839e, 4d1e, ecaade2015_138t29, 4c74, ecaade2014_198l51, dbaa, 2995, acadia14projects_619az, acadia14_619aa, 3ebf, acadia14_691at, acadia14_389e, ascaad2016_042t16, 7a72, 48a8, e599, 350a, d5b6, sigradi2015_6.387t9, fe18, bd67, fc6d, 8f57, sigradi2013_74c, 9f43, be07, c7fa, 133c, ecaade2013r_003z2, 22ba, adf8, ecaade2015_195s41, caadria2015_188t27, b425, 7654, aba8, ecaade2015_221y48, caadria2015_087x13, cdc6, a63e, caadria2017_094v25, ecaade2015_59t11, e8b5, sigradi2016_815hh, 34e7, 6228, 1844, caadria2016_135e6, ce84, caadria2017_069c22, 8289, sigradi2016_490nn, 8859, ec2f, 4e85, f42d, 4d3e, 21fc, 5afa, 34ef, 6147, cf26, ecaade2016_130t36, 447a, 72f0, acadia16_184k12, b5c8, 138a, 1f10, caadria2016_745x31, sigradi2013_401l, c417, fb55, ecaade2015_138c28, 46bd, sigradi2014_263z9, 812f, 2c8d, 07ef, 6751, 95d8, sigradi2014_178h5, f9f5, 1882, 4aa6, sigradi2013_43t, 9c18, ecf7, caadria2015_073k10, 4fe3, 34a5, 5ed5, 36b6, ascaad2014_014t7, b2a9, acadia14_627ar, ijac201513203z6, db22, 745e, 7ff8, 3e09, 3e6e, 0cd5, dbb5, 0053, d6df, a375, 8be6, 4422, 33d8, dec3, e741, e302, 55d0, b030, 45c4, 9625, 5209, 4818, 21a4, ecaade2014_042p10, ecaade2017_195mm, d335, 9369, b615, acadia14_589d, ijac201614201r6, 0ebf, dc53, ecaade2017_071mm, 9c20, 4e54, 6bde, acadia14_609ae, bf9a, 54fc, bd77, ad25, ecaade2015_100z19, 8c72, b96e, fb3d, bef0, 9753, acadia14projects_167z, 5fc4, b6cd, 6fce, ecaade2016_038f10, ecaade2015_297b65, ecaade2016_071v19, 9eb6, caadria2017_054b18, 9cb2, 4634, 1ddf, 66a8, 477e, 6692, 32ad, 4a2a, b6b5, 52ef, 2e3f, 185a, ecaade2015_237c54, fd5a, caadria2016_291z12, ccf3, 5dfe, 02a8, 6768, 0e74, caadria2015_194p28, ec5c, ecaade2017_129kk, 7819, ecaade2015_217o48, 03f0, 8e7a, 4c6e, 88f7, 8a7a, b7f5, 33c1, 9e99, cf6a, acadia16_98o7, a593, 163a, 9c7e, a95b, ecaade2015_324u70, bae9, 9409, 8e8f, sigradi2013_387v, acadia16_130r9, bb64, ecaade2015_92v18, 48ce, ijac201614307g4, c25e, 2c79, ecaade2016_047g13, sigradi2016_814g, 5085, 0176, 7c9d, sigradi2016_773z, 31ec, 0e78, 7f27, ca53, ecaade2017_203oo, a1d6, c875, 2de3, caadria2017_123t32, 04d8, caadria2017_021l8, acadia14projects_375m, sigradi2014_137h2, f0f4, ecaade2015_84c17, 8981, 5a50, 797d, 0059, ecaade2017_277kk, 1704, cf1e, b971, ecaade2015_207i46, 050d, e5f8, 2cd6, b8ae, 7851, ecaade2015_138x27, f051, 91dc, 562c, a387, cdad, c72c, e073, 5434, d8d8, b45f, 2387, acadia16_362k22, f2c1, 4ca4, fb27, 95e5, ee1c, 77e1, 03b8, ecaade2014_057b14, b313, efa5, ecaade2017_053o, 0a35, cd39, 8021, acadia14_435an, 7c8f, cc20, 707d, 78b1, 2746, fa3c, 4195, c7af, 6585, 6bee, sigradi2013_387s, sigradi2016_803q, 28c7, ecaade2017_214v, efb9, 71cd, 93ae, 1555, 6908, acadia16_72e5, 59d8, 99e2, dcd5, c9f1, ec3c, 5262, 8493, 300c, 6602, 8540, a693, 58b4, fb9c, d2fe, ecaade2017_225qq, 5c83, 3458, ecaade2017_195kk, sigradi2013_117b, 8091, 1fa5, acadia14_247v, d45f, e2a3, acadia16_62n4, 8e1f, sigradi2016_363ee, caadria2015_172f26, 85bb, ecaade2015_325y70, caadria2016_321h14, eba4, d68f, a804, 3924, bf17, 136a, e1d8, 8e34, f1a2, sigradi2014_036v2, 5902, e539, ecaade2015_333f72, acadia14_473an, 66dd, eb00, ecaade2017_033v, ecaade2015_21i4, e9b6, da88, b6ff, 614d, 8d6e, 7518, acadia15_185r7, 9326, ecaade2014_070r16, 0f2b, f0cb, 022b, fd41, ecaade2014_224s57, 430f, efdf, a69d, 986a, a457, 7954, 04bb, 8d39, ddee, ijac201513105y4, 7bb4, 4c75, 5b9c, e8e3, d321, 263f, 5298, c115, 38af, 99e5, caadria2017_118i31, 4c43, 61f7, 6774, 8631, 69c7, 674f, 0130, 023f, caadria2015_164i25, caadria2017_015r5, 6b97, caadria2016_157n6, 7efa, 4f67, 11a0, 0092, ecaade2014_143v32, 628c, acadia16_308p18, caadria2017_149e39, ecaade2016_118b32, sigradi2013_407g, 678e, bdb5, 58e6, ecaade2017_306k, ascaad2016_059n23, b2b7, 1abc, acadia15_407n17, 63a2, sigradi2014_159f4, 21e2, ascaad2016_005v2, 042a, ecaade2015_227v49, caadria2015_049g6, 72a6, 419f, ecaade2014_218o55, 31a9, 03a2, 85a0, 0f16, ecaade2016_104y28, 7d13, 75e9, 20c4, ecaade2015_211z46, a927, 6c78, 7d12, d087, b596, e58f, 4f70, 0f6f, ecaade2015_11e1, 72b3, ac1c, 0c01, ascaad2016_039m15, 98df, a453, caadria2016_425f18, e8f3, e360, 441e, ce1a, b3a8, 61f9, ecaade2017_253ff, 6d37, caadria2015_016k3, acadia15_483l21, sigradi2013_41j, 5933, 642d, 795b, 8916, c67a, ascaad2014_002m1, 3e9a, 4885, a00d, ecaade2017_133g, f129, d357, 0540, 9a32, a383, 7608, 5653, 3691, a2a1, fa18, cc8b, c17e, dd1c, ijac201614103o3, 83f9, ecaade2014_149b35, ecaade2016_071c20, 1283, 964e, 5c0f, b27e, ecaade2017_308x, bde5, 71fb, ecaade2016_043b12, acadia15_357n15, 8844, e0b9, 34dc, 9da1, acadia14_691az, d504, caadria2016_395y16, 3eb1, dcfa, sigradi2015_11.166w25, ec6b, 5057, caadria2015_206n30, caadria2016_415a18, acadia16_260j16, sigradi2016_467s, 8650, 00e5, 956b, edd9, 5630, ecaade2014_240p62, sigradi2015_12.19y26, 6279, ecaade2017_071zz, 7c74, c58f, ecaade2016_025g7, 9fe5, acadia15_57y1, 0c27, ecaade2017_041u, ee54, c8d7, daf6, af1e, acadia16_88n6, acadia14_655aj, b33d, sigradi2013_271o, sigradi2016_595kk, e569, 3e89, cffc, 46aa, 85b2, 1a2e, ecaade2016_042i11, caadria2015_087y13, 5a8f, 9940, 70bb, 234d, e381, 2208, ecaade2017_021j, 4093, 1a3f, 8b70, acadia14_111k, 7aa4, 81ec, bf0d, 4bce, 0663, 532f, d681, e7bb, acadia14_375j, 29b9, f22d, d13e, sigradi2016_615q, 495b, 29ea, 7e25, 1832, fa5e, 40d7, acadia14_177o, cf5c, f6dc, 8e6b, 2e1f, ecaade2016_225z60, c2f7, 3c80, 1003, ecaade2015_127a25, ecaade2015_196g42, ed43, ecaade2014_215d55, fe19, 5504, 6076, 60bb, 1593, 88dc, adc1, 4ffb, 5f96, 16dc, 185c, 451a, ecaade2017_290rr, ecaade2015_87w17, 380d, eff3, ecaade2017_006y, 5742, ascaad2014_017v9, 3d76, caadria2015_010v1, 5468, 6966, 4853, e92e, 3024, 54ae, ed45, 409d, ijac201614201g7, ecaade2016_230z61, ecaade2015_302f66, f190, sigradi2014_075c7, e1be, 6e50, 2f50, 5b6c, 7545, abe0, 93cf, sigradi2013_304e, d935, 89b9, a4d6, ccae, 63d6, 2f0e, c455, 20db, 084b, caadria2017_163k40, b251, 30f8, 75c8, 5b91, b0b9, ecaade2015_235p53, ecaade2014_092e22, caadria2017_027s9, ascaad2016_010r4, 8726, 6460, bb4d, 86de, d635, 60ab, f853, sigradi2015_6.366c9, 5abf, c721, 1309, be05, 6a71, aabc, 7e04, ecaade2017_189xx, ecaade2015_64f13, bd99, 8667, 8331, 7507, caadria2015_226n34, 02c0, 47d1, e788, 0def, ecaade2014_195l50, 9ab4, 390e, 194a, 57c7, 1ca7, 820d, sigradi2014_109j9, sigradi2014_217f8, f06f, acadia15_395b17, 01f4, c0b9, d070, a86c, 1ba2, 015f, 7263, 5f63, 8bb1, 6698, sigradi2014_335t7, 93ad, 1950, 4714, 0cad, 4abf, c148, sigradi2015_2.162o1, efc2, 4888, d104, 19a4, 642f, e840, c840, e33c, 2661, f1ad, fb62, acadia15_431r18, e4e7, ebdd, 0cc4, 3e46, acadia14_339x, ecaade2015_94c19, c28f, 7425, d830, 668e, 72d2, 5df4, ecaade2016_147s40, bf5d, 8913, af39, a6ca, aee6, c53e, ecaade2014_141g32, 5b24, ecaade2017_229dd, 3a70, acadia14_135ab, b267, ascaad2014_023w4, sigradi2016_381t, acadia16_372y22, f095, caadria2016_517y21, 3f4a, c22b, 7022, 3e22, f2f6, caadria2016_259p11, ecaade2015_64t13, bf08, ecaade2014_053r13, 155e, ecaade2017_117bb, ecaade2015_175n37, e3c4, e702, acadia14projects_229j, ecaade2017_009u, 6ba6, ecaade2017_077qq, 7af2, 9b56, 4ec6, 43de, caadria2016_549i23, 8f70, ecaade2016_198s52, b64b, caadria2015_092h15, 3970, 5433, c9bd, sigradi2013_46b, 6007, 6127, cd80, 47cd, 7103, c0eb, 85cb, 91d7, ascaad2014_012n6, ecaade2015_122h24, 6734, 2fae, 8739, 943a, ecaade2016_147p40, 6020, 484d, 9e0a, f59a, cf70, c373, 7eb8, ecaade2015_297e65, bc22, 0636, 3242, 6fe0, e4d1, 4af2, b592, bb48, 70fa, 4bad, 2241, de51, ecaade2013r_014d8, fe06, ecaade2014_054t13, 901a, 3a4d, ecaade2016_ws-dleade68, ascaad2016_003z1, 4af0, 603d, sigradi2013_234g, acadia14projects_435ai, 9c2d, acf2, 40e8, e7d8, 6450, 4f0e, 5e8c, acadia14_153h, 04a2, sigradi2016_611n, eeb4, 1b01, 0510, c538, 57eb, fe99, 98f0, ecaade2015_139x29, 662f, b6f2, 258e, 7629, acadia14projects_719p, 7ee6, 9ada, 1a91, caadria2016_735o31, sigradi2013_43u, b3f1, 61d2, d558, sigradi2015_8.328n15, 411f, 4ffa, 027e, sigradi2015_10.140m19, caadria2017_118k31, ecaade2015_148p31, ecaade2017_002a, 55bb, 465b, fee3, 93df, 0cfa, ef7e, 6ffd, 7511, e78c, sigradi2013_267u, f9d8, 2f05, d499, acadia14_43ak, 8d0f, 5cc1, 9c00, e27b, fa50, fd04, caadria2017_048a16, 2108, ecaade2017_085b, 7cf4, 04dc, ascaad2016_029w11, ecaade2016_070p18, f2bc, 7cdf, 0939, 3568, d82e, 6d5d, aad6, ecaade2014_035c9, ascaad2016_033f13, e52d, ecaade2013r_018x9, 2a6d, b11a, 0f64, f7ea, f24d, 1f0a, ecaade2016_217i56, ecaade2017_109aa, 7dd9, 3b80, 07fd, 322f, 70e8, ecaade2016_023m6, 5751, 1e3f, ecaade2016_223m59, ed27, d612, 6283, ecaade2017_152ww, 5e03, 871c, caadria2016_197l9, 6dd2, 97c8, e762, 84f0, caadria2016_745y31, e466, 4189, cf5d, bc01, ecaade2015_138z26, 8dc8, 81f8, cc40, e4cc, 8492, 201a, 474c, dbe4, 8475, acadia14projects_365af, ecaade2016_038e10, 0332, df1a, afa4, caadria2016_197s9, bd10, 05b3, ecaade2013r_010x6, 730d, ee89, abba, c71d, 73f2, ecaade2016_045m12, ecaade2014_204b53, f35a, 8cbf, 0855, 5288, acadia14projects_609ae, 815f, 9e61, caadria2017_041d13, a504, ea02, ecaade2015_285l62, 53a4, 40ad, sigradi2016_428k, ab58, fec1, 843e, a01e, caadria2016_405o17, 25a7, 131d, 8c25, 409f, 7b34, 6f59, e45a, ecaade2017_161c, 1263, 5ccc, 143e, 8fdd, acadia14projects_145x, sigradi2013_397b, c21e, e69d, f482, 2415, ecaade2014_023o6, ecaade2017_189zz, 7e2a, f4d1, 4322, 5a17, 71d2, 1a24, 77f0, sigradi2013_390s, 01e8, afc1, 3436, ecaade2017_157pp, e9f0, acadia14projects_681av, caadria2016_147h6, 8fe6, ecaade2016_067h16, ijac201513203w6, ecaade2014_072o18, ecaade2017_265r, 35c4, 4d69, ecaade2015_333e72, ecaade2017_268jj, d17e, 5864, 395a, ecaade2017_240v, 6314, 0b92, 04a8, 0699, sigradi2014_345f9, 6b10, c1ee, 363e, 7565, 805b, df51, 8cd2, c195, dbb7, 1b19, ea44, 1de4, 8889, b01e, f82e, 6993, 5610, f2cd, e081, c659, 201f, ecaade2015_170v35, 6929, b86f, 12c0, 8e0a, 5e43, dded, 525d, 7d3f, sigradi2013_343, 0b03, ee40, 1d14, e30e, 5685, 2fe6, 71cf, af0d, 3fca, 9d77, f744, 1791, 86e8, cd1a, 813d, 9722, f4f9, ecaade2017_172s, acadia16_130u9, 9832, ascaad2016_045s18, ecaade2015_199d43, f8cd, 1350, 0d22, f779, 0248, sigradi2014_345k9, ecaade2017_029r, f913, ecaade2017_203z, 1681, 23d1, ab7b, b652, ecaade2016_018z4, fadd, e402, acadia14projects_565ah, ascaad2016_004u2, 5ecb, da83, 13f7, 39af, ce89, ecaade2014_109u24, d806, caadria2015_016j3, 90b5, sigradi2015_3.65p2, sigradi2013_263, ecaade2015_38l7, 1093, b6b2, 999b, 9dac, b6b4, b26e, 0cb8, ecaade2016_171e49, c899, 100a, 74b3, caadria2015_067i8, ecaade2014_114e27, 48ec, ee94, c2ed, 3bb5, 9479, c22c, 97ec, d671, caadria2015_087w13, ecaade2014_201a52, 360a, 2bfa, 9465, 93e3, ad3c, 8df0, c9e8, 6391, ecaade2013r_018i9, 2960, 709d, sigradi2016_441mm, 1776, 994c, add7, ecaade2014_239x61, 8864, acadia14projects_699f, sigradi2016_356i, 5662, 6276, d4ea, 80d4, c465, e089, 0987, 1506, 040c, caadria2016_861e37, f9fd, 23bc, ijac201412408p2, 884a, 29c7, c29e, caadria2015_108v16, 7a61, 3030, 47ae, e73b, 58a6, fef7, c99e, ecaade2017_175h, 046b, d356, e7e5, 1597, caadria2017_005r3, ecaade2014_029a8, 1f50, 708c, 0388, 0b1c, d545, d6da, 0233, 3757, 8962, sigradi2015_11.136w24, caadria2015_111n17, 913c, d501, ecaade2016_071g19, 54ce, cc4e, 9fca, ascaad2014_011v5, b259, 27d7, cc89, sigradi2013_414z, 578e, ecaade2016_mrtz65, sigradi2015_3.201v3, 4bdc, 8cbb, ijac201614105t5, f373, a676, b269, 2dd0, ecaade2013r_009a6, 85e7, ecaade2014_208y53, fcd4, aff1, 88ef, acadia16_402s24, 7400, 6b73, 671e, sigradi2014_128w9, ijac201412302b7, sigradi2015_10.307n21, ecaade2015_55p10, ecaade2016_121p33, 46f3, e66a, b894, ecaade2017_181u, 4e1e, ecaade2015_92o18, 0f4a, edf4, caadria2016_487t20, 8a10, 9aeb, 62c4, acadia15_483e21, acadia15_469f20, 54c0, b12f, b85c, ca38, 346d, ecaade2014_044d11, 0ff9, caadria2017_074m23, 60cc, d479, 688f, 2b9e, 220b, a55b, f740, 66c7, e60f, 46fd, b04c, 5f6d, f0b3, ijac201614208c14, 0c07, 986b, 9c84, 0cfd, 4927, 1075, a2a9, c527, 101b, 3c81, ijac201614402v1, b02e, 6bca, f19f, 1c36, 2cc3, 56cc, ecaade2017_051ee, 43e7, 76de, 27ce, 6cb8, a44b, 1dc8, d7c9, 061a, acadia14_601v, c679, caadria2015_015f3, 5f04, 1bda, ijac201614407l4, d575, a2c1, daed, 95b6, 0896, 5a95, db6c, f438, c919, 29dc, 7e9e, d4a6, 4f4f, 8ade, 4258, 644c, e3fe, 2355, 8d31, 1198, ab38, acadia16_34w2, ascaad2014_017d1, 3592, a0b0, 1f75, acadia16_440a26, 5fdc, ijac201614202z7, 1583, 38b0, 3bf0, 24fb, 6e41, 7a23, 71a8, 5fc8, 7ec9, 7ad3, eb13, sigradi2016_484k, 645a, acadia14projects_463i, 0d40, 8c23, acadia14projects_555k, eca4, 4eb6, f96a, 60ec, b350, a913, 7e93, f6ff, sigradi2013_135i, 2a45, 4dba, sigradi2015_10.74n18, ecaade2014_038n9, 6cde, sigradi2014_284c4, a7c0, 1b66, ecaade2017_148yy, ascaad2016_057x22, e472, 2e0f, ecaade2016_162k44, 3a76, 6d16, sigradi2015_11.142d25, 1d16, 4061, ascaad2016_041m16, 2525, ecaade2013r_018d9, 4f61, f9d3, 94ed, 146c, c24b, 8250, ecaade2014_086s20, 149b, da34, dc7f, a81c, ijac201513205f8, d952, ascaad2016_048n20, fef6, 162f, 2bb4, a7e6, 2fbe, c2ad, 3f99, 46f0, b419, 3b36, 6087, ecaade2015_136u26, sigradi2015_3.190n3, 2f31, 56e1, fe7a, ecaade2014_204u52, ecaade2016_007h2, 95de, a090, 24c9, sigradi2016_611p, ce8a, 0aa6, acadia14_453h, 0861, 1812, 6b13, sigradi2015_3.370b6, 3b0c, 584e, sigradi2013_157p, 53e4, d207, caadria2015_049f6, 3e3a, 5dcc, 9c32, acadia14_627a, 36be, baf8, 1792, 07c7, 8722, d5b4, 60b7, 3227, 02a5, baa5, acadia14projects_671m, 5fc9, cb91, 3e8e, 5545, ef1d, 390f, 3357, 3522, 6d20, d66f, d838, 968d, 516d, 8bb3, 1a00, 1da2, f50f, 6045, 2703, 770d, 724a, ecaade2015_17r2, 17ce, ecaade2016_074p21, 75a9, e030, a780, cba4, caadria2015_073d10, 1f6e, ecaade2017_017k, de1d, e35c, sigradi2015_2.213t1, ascaad2014_017b1, 96ae, e6ab, e09f, 04e3, 3c39, 6a0a, 8fab, 05fc, a633, acadia16_308t18, sigradi2014_266e2, 90fd, 0db1, 6ca7, ecaade2015_334o72, 33ad, ijac201412201l1, 42ae, 5777, 6f57, e461, dfe8, 4132, ecaade2017_008f, ecaade2016_242k64, afe1, bbb9, aa81, 0943, 7248, 3304, caadria2016_013h2, 24bb, f1c1, dfe0, acadia14_135j, 4f94, 2bd1, 4c0d, 46ce, sigradi2015_8.264f14, ecaade2014_133y29, a157, 6f5e, 3533, 63cb, 4c00, ef91, f15c, b0ea, 55fe, 3061, 96fa, 25be, bf8b, cc72, ascaad2016_032t12, ecaade2016_151m41, 67d9, 2204, c6ad, fd6c, c526, ecaade2017_291cc, caadria2016_777d33, 63a8, c0de, d23b, ecaade2014_220i56, ecaade2017_067aa, 8f2d, 37cd, 21ab, 16a1, caadria2017_183e44, 4bd2, c71a, sigradi2015_11.34u23, 4149, 5ff9, 2b58, b760, sigradi2016_467p, 2c58, 45fd, 5e2e, sigradi2015_4.219h7, fca3, 6965, 7867, acadia15_251n10, 418a, c4ec, 4170, 8a8d, 909d, 5b1e, b034, 26fb, 4d02, ecaade2017_140ii, 6ab1, ijac201614303j2, 2d85, a166, 3275, 3129, fc3c, 8b00, ecaade2015_110g21, 2c2a, 74a9, 3722, ecaade2017_053xx, 8aab, 1ee9, ascaad2016_022f9, 6c1d, 2d5d, c2f8, 5269, f62f, 116c, ba55, 04d9, 88d9, 2dce, 3926, 4c79, 6da8, acb4, 44a1, acadia16_98f7, caadria2017_069v21, ecaade2015_139v29, f153, 4249, dfd7, d420, 8d76, acadia14projects_339ay, 5f1c, d61f, cd13, 37ce, 3d72, ecaade2015_334u72, f052, 2ebe, ecaade2016_118d32, e804, ascaad2014_009g5, 240e, cee1, 9c87, 074a, 18e1, 46bb, 65c1, sigradi2015_8.81s11, 9c8f, ecaade2014_012o2, 1bf0, 8a30, ca5d, acadia16_260t16, 4eaa, d954, 7915, f869, b554, f88c, ecaade2017_021h, ascaad2016_054w21, b6d3, 2858, acadia14_565aa, ijac201614307n4, 5318, c528, sigradi2013_305g, b735, 874d, 69bf, a777, 8002, 5808, 5451, 1c22, e4f4, 91c8, 4f42, 62b5, dc81, c0f0, 5865, 1424, 9a34, 4ae4, acadia14_473ad, 93d0, 636d, 2a3b, caadria2016_135d6, caadria2015_170p25, ijac201412303z7, d1fa, 2430, ecaade2017_111ss, sigradi2014_032g2, ca9b, acadia14_23ac, 3ca5, cb77, sigradi2014_048c5, f57c, ad70, ascaad2016_022s8, sigradi2014_314t6, ee5a, ecaade2014_084x19, 9bf9, 3008, 39bc, ad8b, 5f6b, fddd, fa7a, 2caa, cc9e, 4543, 0da7, ecaade2015_332u71, 51ef, ecaade2016_068k17, acadia16_344i21, c026, 39ec, fff6, ad0a, 9558, 0e0a, ijac201614307j4, 2fc2, abc6, 7f2b, 725f, 05b2, 8fd6, 9b75, d1f1, dbe8, caaf, sigradi2014_047m4, 386b, ac45, eac7, acd7, 66d5, caadria2017_043b14, 2f5a, 0690, acadia14_267g, 1310, 51b8, 1711, 262e, 4ec4, c2f6, f166, 9f5e, 0b2e, acadia15_110w3, 5b3c, ba44, 72f7, 5bfd, ijac201412306v2, 9454, e6b2, 570d, f9f3, 9618, e8d0, 66df, 79a4, sigradi2014_239d9, e1dc, f499, ecaade2016_078l23, edf2, 799e, ecaade2016_140l39, acadia14_389ay, acadia14_167ab, 2d0d, 8c9b, 2dcb, 37c8, c6c1, 2809, edda, acadia15_513z22, sigradi2015_9.141i16, 4347, a544, 52c9, c210, b595, b1ee, 01a9, 5f8d, caadria2016_291o12, f92e, afcc, f2d5, 77ef, cfe0, f122, 69df, ijac201412302j7, ecaade2015_21r3, 79cd, aa3b, 9aef, 5265, 6234, 4776, 325b, ecaade2017_041v, acadia15_95f3, caadria2016_457l19, 472f, sigradi2013_263p, f170, 1392, ecaade2016_095w25, ijac201614102e2, 925d, 10c1, 61ef, a0e1, 96b8, 7cac, 519d, 086f, ijac201614305w2, d0db, b74e, 2180, 210a, ascaad2016_045l18, 6d5b, 369b, 446a, d275, 497b, ad7e, caadria2015_124f20, caadria2016_507o21, dd14, 9151, 480a, 56e3, ecaade2014_132h29, e150, 8e3b, c23b, af13, ascaad2014_012b6, c620, fca9, bb8c, 4805, sigradi2015_9.152p16, ecaade2016_121o33, 4b08, e1cf, ecaade2013r_008k5, ecaade2017_053yy, 22aa, b66a, 46f8, bc5e, 4a38, 2d42, e76f, d289, d889, acadia14projects_291av, 887e, 1109, 7e35, 34be, a105, adad, ecaade2015_138i27, 4e78, sigradi2014_108e9, 0b44, sigradi2015_12.297i28, caadria2016_343n15, dedd, da0f, 1173, 9303, 098f, f983, ascaad2016_052g21, acadia16_72a5, 0bed, ecaade2014_138g30, 8be7, 97ff, 945b, 3350, 4d67, 7348, ecaade2017_156t, 9c19, b6c2, acadia16_460w26, cdca, c76a, ijac201614208l14, ecaade2015_15w1, b506, 7da0, 5e61, 5001, bf52, acadia16_196a13, 9ea2, acadia15_323m13, cf9b, acadia15_333d14, 543a, ecaade2017_291w, 2fab, ecaade2014_010l1, 47c4, fd7f, 774d, 44ed, 8a9b, 931d, cad0, b809, ecaade2017_053e, 0b4e, 0848, b586, 87d8, d902, 7809, ecaade2016_223j59, e289, 9e01, ecaade2017_288q, 5c89, 8996, 7df8, 0068, 7ff0, ecaade2016_067x16, 1e6e, fbaf, 319f, d654, 41d0, fd2c, ecaade2014_233d60, acadia14projects_101aj, 54bc, 00c6, 1243, 29fb, 0df0, a790, dd7c, caadria2017_107m28, 5ba2, 1dd6, d295, ccd0, 3e60, sigradi2013_347r, 6893, ecaade2017_057v, b4da, beb9, d841, d9ee, sigradi2014_047j4, caadria2017_037c12, ascaad2014_001h1, 4c56, 7a2e, d166, e5f4, 9c5e, caadria2015_170s25, a7c3, 8aa5, ecaade2015_269j59, ecaade2015_171b36, 1dcb, 5134, 51ff, e53f, f5dd, 3c22, e19c, ecaade2017_173xx, ijac201412205i4, ascaad2016_021d8, 07c8, ecaade2014_225n58, 0aad, 7ecb, a3b0, 8bf7, 7cdb, 4ca3, 13ac, 1b32, 62e9, f152, fada, caadria2016_735s31, d154, 135e, 4efb, acadia14_135ac, 90e7, dc71, 73d4, ijac201412307i3, caadria2016_003k1, a198, b292, 2005, fb38, ascaad2014_030b9, 3f76, e811, 083d, ascaad2014_009d5, 7f49, 16ed, sigradi2015_7.184c10, 4833, a189, ecaade2014_204g53, a551, 72e5, ecaade2014_237e61, a568, 0820, 4e26, sigradi2014_063u5, cd64, 36d7, ecaade2014_072y17, 353a, 914d, 9182, sigradi2015_8.264n14, 13df, acadia14projects_427ao, 7d9b, 6118, 0a7f, sigradi2016_601zz, b76d, b75b, 00d4, d41b, ecaade2016_102k28, 1853, 2388, aaf8, caadria2017_048o15, bec4, ecaade2017_214n, d1ed, 9aa5, sigradi2016_383gg, 09d9, ea4f, e134, e8d4, dda1, aae3, sigradi2015_4.219z6, caadria2016_767s32, c4ff, ecaade2015_268v58, c547, 6c60, ecaade2017_054ff, 9337, f9e5, 68ae, 9be7, ecaade2015_195r41, ecaade2015_103p20, a879, d1d0, ijac201412301y6, a531, f1b2, ecaade2017_ws-archieduaa, 6d4a, ef19, dfb0, 882c, d338, 6255, b6e2, ijac201513302k10, ecaade2014_023z6, e421, caadria2016_373h16, 5774, acc1, 70a5, 9b14, c963, 13f4, ad50, a30a, 4b7f, sigradi2016_732b, ijac201614208l13, bd91, ecaade2017_048x, ba67, ecaade2014_214z54, 0cab, fee9, cdd0, 515b, 80bd, c876, caadria2016_871n37, fa26, ecaade2014_214g54, 1dbc, 8abc, 0a3a, 8756, ascaad2014_026b7, 01d4, ecaade2014_060x14, 7554, d961, ecaade2017_108q, 2ce6, 4db2, 4086, b41a, 6bb6, ace5, fb8e, 91b2, 3c6a, 10e5, ecaade2014_018k4, caadria2016_621r26, b729, ecaade2017_269e, ascaad2014_032u9, ecaade2015_59h11, 4cf2, acadia14_357ax, 5169, 8376, 6baa, ecaade2014_094n22, 9d13, cec9, b745, d173, 9f17, da6f, 0004, db75, a5b1, 43fe, b59e, 940a, 1f3c, baed, 080b, acadia15_251r10, ecaade2017_199nn, d40f, 79e4, 214f, acadia14_247p, ecaade2015_304e67, 6ad8, ccc8, 8f50, a414, 2971, 7687, d244, 7893, 4e5a, 5214, acadia14projects_177w, e921, 3d61, 7b77, 88e2, 6339, 1f12, bbbc, caadria2017_085d25, c39e, 8a28, 934e, a0ad, 6a54, 7b9d, 6616, caadria2017_041e13, 313a, f4fd, 6da5, ecaade2016_018b5, 0c0b, acadia16_290f18, 6eb8, 81ee, ascaad2014_026c7, 89fe, 0be7, 5bf2, f2e6, ecaade2015_207n46, d4d0, ecaade2017_095x, 2353, ecaade2017_244kk, 172d, 9c1e, ac3b, 2bc0, 9243, ecaade2016_154e42, ecaade2017_051n, 8664, acadia14projects_281r, 9070, 2637, 3f3c, c81f, 2443, ecaade2017_051m, ijac201614105o4, 7dcf, 9589, 6652, d2c1, d659, f758, 798f, 25ab, a37c, bdac, 2ce4, ecaade2016_217j55, ecaade2015_53o9, ecaade2014_010k1, caadria2017_129z34, 4008, 829b, 45df, 2c01, 6ab9, a689, 3b49, c4dd, 4499, e44e, 00bb, 90ae, 449e, 0fa5, 56fd, 20a0, caadria2017_086g25, 89cf, ascaad2014_005s3, ecaade2017_057bb, 07c9, ecaade2014_225l58, ed0f, ecaade2016_055j14, de27, 4755, 37f2, 2e7e, 6cec, ecaade2017_215ee, caadria2015_210k32, 35a8, e4a5, 6801, caadria2017_051v16, caadria2017_094x25, 092c, ecaade2014_138r30, 2273, 27ba, acadia14projects_601v, cfdc, 1468, caadria2015_226b35, sigradi2015_12.259c28, 9091, 7c1b, efbb, ascaad2014_029p8, fb43, 2c38, ecaade2014_233j60, 9dda, 5052, d17d, d0c1, ecaade2017_173ww, 9c7c, dde7, d59e, f4b5, 6e30, 896d, e13f, acadia14_281ae, 52f9, a0ab, e16a, d1c6, caadria2016_105d5, 2363, ea3b, 0251, 9eee, ecaade2015_92x18, 337d, caadria2016_549u23, a48f, c61e, d7bd, c7c9, 7a6d, bbaf, fc49, 2801, 566b, sigradi2013_244m, sigradi2013_131f, ecaade2014_173d43, 7ba0, ecaade2014_194o49, 466b, 96f0, 53b1, ecaade2015_92t18, ae29, ecaade2017_076z, 4429, a184, sigradi2013_117p, 0db0, ecaade2015_250d57, f978, 9844, c3d1, 9bf7, ae50, ecaade2014_192h49, 6071, 7820, 3478, 2554, 660d, 25a0, 78b9, 876a, b5f0, f38a, ca06, 8f0b, e019, caadria2017_124k33, e03e, e515, ecbc, ecaade2017_291d, 4b2c, 92ff, ecaade2015_28y5, sigradi2013_327v, 8d3b, ascaad2016_057s22, ce7d, 253f, ecaade2014_175z43, 9b7d, f8f7, 672b, 66c1, 5a60, acadia14_291au, ddaf, ecaade2014_143m32, a431, ecaade2017_253y, c627, sigradi2015_8.186a13, 88a1, 32be, 091c, 7567, 8338, 5cda, 84d7, be26, ba86, sigradi2013_64, ascaad2014_005d3, 37da, 3944, ecaade2015_155g32, sigradi2013_400v, ce2f, 9f69, e8e1, b578, 1e27, 3324, 2e74, bcca, 74d4, caadria2015_218p33, b6a6, d4a3, dc99, ed34, ecaade2014_176c44, 44ad, 85b3, a73e, ecaade2015_138z28, 03e0, fe1a, 7840, 7548, a289, caadria2016_881b38, 751b, 6ae6, 1d33, a4f5, 4023, f1fd, 0d68, bef2, 2d5f, ecaade2016_239b64, 1ed1, ba5a, 8c3e, 7bc0, ecaade2016_102m28, 5ea3, af57, b0d1, caadria2016_363b16, a3ee, 6e97, 18ea, 7ff9, 85f6, c62d, 5969, 56bb, 84c5, ffb8, ba1b, caadria2015_162z24, sigradi2013_313n, 8e74, sigradi2016_710bb, 8865, 9e53, 4165, 92df, 7b6a, e6c2, 7e57, 33af, 7bd0, 6f50, ijac201513305i12, c463, sigradi2016_732v, 8e54, 6892, cd87, 7a38, 6536, ba5e, sigradi2013_289m, 2d15, bdd9, acadia14_333au, 7feb, 6386, f423, 5fcf, f0ae, 6235, acadia16_8d1, c85f, 2ab2, ascaad2016_017x6, 52d0, 189c, ecaade2017_031uu, 1ab4, a102, a4cc, 428e, ee47, f29e, 929f, a38e, ecaade2015_84x16, 9a53, 3a66, f8aa, ac87, 2a7d, e74e, sigradi2014_151o3, e03a, 37f3, sigradi2016_781d, ac9a, 81fa, da2e, 5ce0, f94c, 7cf7, bfe5, sigradi2015_8.47g11, 8fc2, b7f0, 7d32, 6019, 31ae, ijac201412407x9, 90e8, a6f0, 8c3b, 5ded, ecaade2017_054cc, 3cd7, ecaade2017_288cc, 9d11, 12d1, 7f0c, 5abe, df41, ecaade2016_154d42, 392a, bdc9, d7b5, ecaade2017_041t, sigradi2016_446i, 312a, a7b1, 010c, 3004, 294a, b9be, 49d8, 83b8, 6b0e, b98f, d87e, sigradi2016_448gg, 4b7e, ecaade2017_288gg, c85d, c871, ecaade2016_078m23, e753, 7e39, 22d4, 505a, acadia14projects_145n, ecaade2013r_009c6, sigradi2015_6.183m8, 266f, 5f3b, 5cc0, ecaade2016_032t8, 9cb6, 4a8c, a2c4, 1095, ddd5, acadia14_247x, dd5a, a40e, 3614, 5d01, 62f0, sigradi2016_817o, acadia14_311s, acadia14_63e, 2a48, fc4f, f09e, 26ee, ecaade2015_61y11, ecaade2017_109pp, 03b9, 979e, c3a8, 7c69, 727b, 046e, sigradi2016_642kk, 7720, 6564, bb20, acadia14projects_43ao, 06b0, 9ea3, 5724, c6e6, 285d, 287d, 0692, 50d8, ad12, 69ca, 00a5, 6e69, sigradi2013_407d, a5cd, f469, 40f9, 8d71, 6b21, 7eee, 46cd, d855, ecaade2016_238l63, 3dbe, 598d, 39be, b333, 558c, fccd, bb60, 806d, ecaade2015_200n43, 55a3, 0bea, 619f, cff5, e907, bc32, sigradi2013_407f, a1a4, ccb3, c66a, 3052, ecaade2017_017i, 17ac, sigradi2016_408bb, fa2b, fc47, 6b46, 4f65, 83f0, 04ba, 0752, dd3a, 0aed, f7bf, edf6, 8ebe, a6d3, caadria2016_589a25, acadia14projects_565k, 29f2, bb62, 048e, d765, 7d4f, e6f6, 99fc, 8a53, 19b5, b24b, sigradi2016_479cc, 659d, 9808, ecaade2015_227x50, ecaade2016_040n10, a986, 2e0e, ecaade2016_011g3, 0e28, 5aeb, ijac201513104d3, d94b, caadria2015_087c14, 52f8, c582, 9f42, 6e0e, 4ce3, ca58, b91a, b825, 095a, ecaade2015_25h5, 9b42, 6d0d, caadria2016_601m25, ce7e, caadria2017_182y43, 30a8, caadria2016_281e12, 3747, ecaade2015_177a38, ba33, acadia14_671o, ec1b, 33ea, fde4, 2532, 8420, 0229, ecaade2016_167a48, ecaade2016_213t54, acadia14projects_153c, ijac201614405a4, b55b, 6f20, caadria2015_213a33, ijac201614104j4, aff4, 1da7, 33cd, 5b39, ecaade2015_164s34, ecaade2016_243o64, 200d, 8c0f, 631e, 2151, 843d, 0a48, 38c5, d0de, ascaad2014_017e1, 5ab8, 466d, eae7, caadria2017_015k5, e7dd, sigradi2014_074f6, 6b34, 7c95, 9380, a2cf, 9b8d, 4602, 1891, acadia14projects_435ag, acadia14projects_23ac, ac0b, 7805, ijac201412401b4, 1586, 4b0a, 93bf, c6ed, 9a6d, sigradi2015_13.316x28, ecaade2014_157w38, c851, 80e3, e861, ecaade2014_130y28, caadria2017_003c2, acadia14_579a, fdef, ecaade2017_208n, 5c38, 6bb5, e805, d311, 13a3, fa78, 8edc, ea9e, 7cbd, caadria2017_175a43, ascaad2014_014t8, 7f09, cb83, 7fce, ecaade2014_163a40, ecc0, 684b, 1c3b, 0415, caadria2015_164j25, 785e, sigradi2016_356c, 0407, 97bd, 9756, 22e3, 1e9a, acadia14_517r, 6c04, baad, 6903, ec44, ijac201412408t1, 58cd, 577f, ecaade2013r_020o10, 69e4, d3a5, 5f20, ecaade2017_214s, 3f9e, cc76, 809a, 3f12, ecaade2017_079aa, sigradi2016_592t, caadria2015_210m32, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 9ce0, f5b5, ecaade2017_124g, a466, 745a, c188, edcc, 71b9, d9fa, ecaade2015_114w21, caadria2016_745a32, ecaade2015_237o54, f9b4, da09, d45c, 6b1b, 02f7, 9f7a, 756a, c564, 9cf5, e584, 8dc1, bc41, 73c6, 875a, f4be, 4cb1, 0c4e, acadia14projects_589d, 31db, 7012, ijac201513305o12, 3267, 6be5, ecaade2016_015t3, 47f2, 619b, 740a, 4f84, sigradi2016_601ss, acadia15_284t11, 395e, 4d79, sigradi2013_117v, sigradi2016_625uu, 2f01, e288, 89cc, 8025, sigradi2014_045w3, e092, ce96, 8f68, ed93, 043d, 9fe1, acadia14_619au, ab0f, 1f0d, 19e4, 9838, ecaade2015_158i33, 52ee, a5f1, 5bf1, 93e4, ecaade2014_012p2, bfb2, ddc8, 1d79, sigradi2013_74d, caadria2016_631e27, 645c, 6882, a814, 65da, b20e, acadia14_339az, d1ea, 5b5c, e70b, acadia14_63aa, 456f, caadria2016_457n19, 2f4a, acadia14projects_681af, ecaade2017_208h, af2e, 91d0, a725, 7960, 563b, efd8, acadia14_699c, 3715, acadia14_435ae, e620, 3e3b, a80d, caadria2016_767v32, sigradi2013_389k, d09f, b252, 4d8c, b918, c11c, ecaade2016_074s21, 52eb, 3b5c, fb39, 353b, a919, 5e12, 6ae8, bf18, 2a95, 6aa1, sigradi2016_483jj, 185b, a74f, dc70, acadia14_63ap, bc88, 647a, cdc1, 1d36, 236f, c8f0, 7e17, a7fa, ce22, 1eaf, 9ac0, dd07, ed68, 5f37, 2150, 8af0, 5945, ee3c, bc1d, a5d6, 58d0, acadia14_125y, b9cf, ee0b, 9d2f, caadria2017_016n6, acadia14_63ag, 0c51, 479b, 7db5, 05c9, 286a, ijac201513201m5, 8d98, ecaade2017_052jj, 93fb, ascaad2014_031e9, 4743, ecaade2017_253cc, ecaade2014_019d5, ba10, d160, 6306, f1f5, c9a8, d6e5, caadria2017_056o19, 7365, ascaad2016_038u14, bc58, ecaade2017_111uu, bc65, acadia14projects_549o, c7e8, 90b0, 624a, ecaade2014_214s54, ecaade2015_127b25, 01ef, db29, c009, sigradi2016_777q, ca1e, b9f6, 1e53, a9f3, ecaade2015_215e47, b925, e31a, 3262, a987, 2fb1, ascaad2016_050w20, eaa9, 57e6, f000, 7f79, sigradi2016_803cc, ef22, ascaad2014_017r9, 5657, 771b, 0b33, 3465, 4403, 87c1, 8ca0, ee7a, 101f, 7408, c9a1, ecaade2015_235o53, f4bb, e197, 118d, 7ed9, acadia14_375h, b2a0, 295e, 08ba, e3c8, 8f4d, 9400, caadria2017_163d41, acadia16_414w24, 84a9, f6c7, e037, 0b46, 1b6e, ijac201412303u7, b221, 084f, sigradi2014_276t2, acadia14projects_75ay, sigradi2015_11.136l24, sigradi2015_2.137k1, b3e9, 5f62, 7372, 0aff, 0344, sigradi2016_381s, a108, 9ace, 84e6, fdc4, ecaade2017_077b, ecaade2017_023x, ijac201614402k1, c39b, cde3, 2fc1, 31e2, 35e6, 8b80, 5400, 7772, c42a, 0d8a, acadia16_12h2, 0e57, 9a1b, 7667, 4338, ecaade2016_095e26, 6885, ijac201614407j4, sigradi2015_3.43l2, ecaade2016_073c21, 954c, 9812, 9826, 92fc, 4b03, 648d, e745, aa46, 9f11, ecaade2017_072d, 3ac8, e8d7, 297f, 4b8f, 83e3, b64c, 7812, 8122, f2d8, ecaade2017_116l, ecaade2014_175u43, ecaade2015_82b16, a0bc, b2d0, b5b7, b279, df5b, bb7b, ijac201513205o8, a634, ecaade2015_129v25, 27d3, 0a46, b8be, sigradi2015_11.8s23, 458f, caadria2015_073l10, 53ad, ecaade2016_197a52, ecaade2015_171h36, 0595, f625, ecaade2017_077uu, 817e, ecaade2016_238z63, ecaade2015_61g12, e2d0, 94aa, fd51, e0f8, acadia14projects_479r, 4d17, 1502, sigradi2014_164l4, 867c, acadia14projects_347ah, c857, 06fa, 6461, d9d7, 1c58, acadia14projects_317w, 494e, 81b1, 4bd6, c7c6, acadia15_185e7, 8b15, 3d87, 4f2a, 2bdb, 03cd, sigradi2015_11.196i26, sigradi2016_777hh, e228, ascaad2016_043o17, 69f4, e53d, ecaade2016_163y45, caadria2016_517e22, 6e01, a12b, 54ff, 172e, 4f0c, a680, 89ed, 05e6, bf59, 450c, sigradi2016_815gg, ascaad2014_001j1, 5287, 06e8, 221e, sigradi2016_568ll, 9436, 86df, cad6, 5aaa, 57ca, d610, 5655, 0cce, 3b89, ecaade2016_190r50, b906, f75d, 87cb, 0df4, fc61, 20ec, bcdb, bf74, c0c8, a1df, 6a03, ijac201412403k7, af2a, fa02, 3c8d, ijac201513303l11, ecaade2014_180s45, 9e70, 4b1b, 33c2, dbd3, 2998, ijac201614208k14, 5da7, 24d2, 54b3, 83b3, cf7e, d731, e756, d350, c112, f18d, 713b, ca0e, cbf8, acadia16_140w10, ecaade2017_006z, ecaade2015_336x72, sigradi2016_752rr, ecaade2017_293uu, 1ef9, 6285, acadia14_637ah, 0e96, 4f32, 2a14, ecaade2016_167z47, 8545, acadia14_189ax, 93fd, 69aa, a5ab, ascaad2014_014r7, 7f67, cb43, 5917, 0cda, ascaad2014_021c4, 43c4, ecaade2015_317u68, 8f7d, 9da7, 5478, d0f9, 588a, b265, caf9, 32fb, f9f8, 77ae, af07, 7748, c8c1, acadia15_431l18, 4893, b1ae, 516b, acadia14projects_539d, caadria2017_040o12, f306, acadia14_63ab, e06b, sigradi2016_592x, b89e, cd6b, f275, ecaade2016_120c33, 6330, ac15, 5a23, da13, 7638, 53c5, 5ec5, ascaad2016_051e21, a9b6, 59ee, 2662, 30c5, 22b5, 3971, acadia15_323a13, 2db8, a2e3, 330b, 0392, 4a4e, 48a6, 4697, 060a, 8b5b, acadia16_308w18, b44b, 4ce0, 3777, ecaade2016_011s2, caba, f605, acadia14_125x, d4b3, 6f9c, ab28, b1a1, d5c0, 76b2, 3288, 323a, cb2c, sigradi2015_10.309s21, ecaade2015_170k35, c7a0, ecaade2017_117o, d30d, de6e, ijac201614404v2, 1e0d, 171f, acadia14projects_135x, ecaade2017_173rr, abcf, 070e, 2a00, eab7, 85a5, ecaade2017_072c, e456, c06e, c1fc, 7934, sigradi2016_625gg, 513d, 8745, sigradi2014_347t10, 952d, b8aa, 524b, ce03, de86, bb1e, 8701, 8fd0, b70b, 7864, ascaad2016_033g13, acadia14projects_43as, caadria2015_012e2, 8123, 0da5, ecaade2017_215f, bf79, 0890, sigradi2013_189r, acadia15_323i13, ecaade2015_327f71, ecaade2016_mrtv65, 90ed, ec58, 034b, dc82, a400, ecaade2017_172x, 22e9, sigradi2015_6.341b9, c30d, 01b0, 6bd1, 01ed, ascaad2014_014y7, fd91, 07bb, ecaade2015_261h58, f5fb, b489, 760f, c60c, ecaade2016_075j22, sigradi2015_7.146a10, 9f80, d73b, 0eca, sigradi2015_10.7d18, 5dd1, 6c70, 762f, 1cdf, fed7, 4fcc, 1b97, 6bcd, a3db, b782, ecaade2017_079cc, b957, 4f5c, a173, 74a0, f8ed, f2d0, da3e, ecaade2014_138z30, 1e01, 9511, caadria2017_174u42, sigradi2016_583xx, e1e5, ecaade2017_027d, 6290, 427c, 511c, ebec, 9779, 6c05, 199a, 85de, 30b9, f3b0, b4c6, acadia14_609am, 72c8, fe79, c594, 135b, 46de, 27e0, 0f7b, 8026, 636c, ecaade2014_029d8, aaf3, b626, a186, 2347, 9d65, e5a4, a7ea, ab32, b071, c493, 3ee0, c2b7, 8891, 33d6, 8935, 0da9, ecaade2017_215pp, f08f, f739, 60fb, db4a, 14d8, 1e1b, ed7c, 0d51, 6968, 5e1f, 92f9, c8e4, 4ed0, b19b, 1365, 8655, f222, 29d1, ascaad2014_028m7, c3b8, 4a7d, 132e, 1b36, acadia14projects_699t, a1b4, 1184, 8d52, 03d5, ee87, 2496, dc54, d215, 06c3, e576, d692, 2e88, 6b8f, eb18, 6be0, fd79, 7457, acadia16_224o14, 8822, f31d, d9fe, c47e, 5f6f, c752, acadia14_135i, 2968, c1ff, 4f74, ac57, b62b, acadia15_311g12, acadia14_317ac, 7985, 6128, ecaade2017_032e, 694f, ecaade2016_170x48, ecaade2016_190p50, abfd, caadria2015_049y5, 07a8, 666b, cf20, 1141, ecaade2017_255j, a992, 7627, 2c8f, 332e, acadia16_44p3, 4085, 1557, sigradi2015_9.152n16, b9ad, 6447, 45f3, 0126, 2990, b0c8, ecaade2017_129ll, c5c0, 6944, 34cd, 7e89, 1c55, ecaade2015_38n7, 3311, 2e5f, 8558, 4280, f262, 4a4d, 94fb, a231, f7be, f33f, ecaade2014_180w44, 3786, def0, 246b, 251f, f35e, 0702, af20, 0f98, 9cc1, 989e, 7fa8, 5294, ecaade2017_146ff, ecaade2015_332r71, acadia16_280l17, 88c0, ed17, 0b6c, 0f11, sigradi2015_sp_8.6g30, 83e1, a61e, 40d5, cd58, caadria2015_130h21, de52, 140d, bb39, ecaade2017_143f, ecaade2017_273s, ecaade2016_118a32, sigradi2014_265o1, 52a4, 85b7, f80f, afe4, ascaad2014_007a4, 8b08, 54d4, 69fe, sigradi2014_341d8, a5b6, 2018, e0f9, 5758, cee9, ecaade2014_147y33, caadria2017_063c21, fb88, 770e, acadia16_98k7, 02ea, cf75, c9c8, 0d1b, 7368, da1b, dadd, 7d7b, d5d1, 0125, db54, dd16, 405a, 33db, 6466, 195f, f2ce, acadia14_145ac, 7779, 2433, 3a27, 9b73, 6e6c, 1d29, 020a, 0404, 918e, 2b69, 5b50, 2286, 4127, 62a9, acadia16_78t5, 7db3, 29ed, d54c, 929a, sigradi2013_117i, 9464, 1a65, a855, sigradi2016_777dd, f80e, c73a, 0940, 9d58, 40e5, caadria2016_187s8, caadria2015_208y30, ee02, ec64, f1c9, sigradi2015_8.186k12, b3d9, ecaade2014_149p34, af5f, d315, ecaade2017_282i, 2a27, 3f42, sigradi2016_450vv, 2db6, acadia16_344p21, sigradi2016_399a, 0df5, acadia14_463f, 0a42, dacc, 7f8c, f2dc, aec9, ecaade2013r_017x8, 5584, caadria2016_673a29, fae1, c91a, 7c65, 5f66, ecaade2015_180b39, 1a7c, acadia15_263z10, f7dd, c063, ecaade2017_144t, 3bd2, 9555, 25fc, 0491, caadria2017_113s29, 4803, acadia15_297c12, ecaade2016_102l28, f6f5, acadia14projects_497p, caadria2017_190m45, caadria2015_213e33, 36c6, cce7, 02c1, a793, b27d, sigradi2016_817a, ecaade2016_167e48, f70d, 40b9, 9121, 6350, 2ae0, ed0d, 0f3c, ecaade2017_274u, c059, ecaade2017_019ee, 0f5c, 6f6e, f8e5, caadria2015_203j29, caadria2015_203f29, ecaade2014_157e39, c867, ecaade2015_103k20, a4fc, 06e2, fd7e, d99e, 064d, 1eb5, d517, sigradi2015_10.307w20, ecaade2017_023cc, a6a9, c163, 7cdc, 7484, c43c, 4dcd, 8856, caadria2016_851l36, f5a1, ecaade2016_036s9, 7537, 5aee, da4c, 1e31, 9875, aee8, 2390, 9157, 0f37, ijac201412302i7, 4504, 2b09, f3b5, 36cb, 005b, 11b4, b732, 71a7, cff0, d105, 1e95, 34f4, 22e8, bc89, 629b, ecaade2017_031ll, f5e9, af4e, ecaade2015_21x3, adaf, 2c6e, ef8c, ascaad2016_043n17, d4ae, 5ac0, da96, c565, e2c3, d71a, 42d2, 9f13, 7efd, 51f6, 7162, sigradi2013_263o, e230, b3f6, acadia14projects_167aa, fd84, 4ec7, 7db4, 1528, 6feb, 0aab, 769e, 5276, acadia14_479m, 4724, 1eb4, b63d, ijac201412304c1, f8d8, 4d71, e0c5, 1130, 8013, 9bb4, 883b, ecaade2014_018w4, 1ee5, 7af9, c9c5, be2c, 505d, 01bc, acadia14_177x, e787, ecaade2017_164q, 41df, aa63, 9706, 90ba, 54fa, 6236, 3cc5, fd95, ascaad2014_020v3, 7c53, 6269, af22, 38b4, sigradi2014_128a1, ce57, a922, ee46, 02fb, d5f7, 4ffc, 0050, 1ba4, caadria2015_102y15, 2635, 175e, 1d85, ecaade2017_105kk, e7a1, dd65, sigradi2016_732g, ee5f, 6299, ascaad2014_018f2, e5d5, 37c2, ijac201614403f2, ecaade2017_059mm, ef53, be72, ecaade2017_006v, sigradi2016_625ii, 0d1f, 58ab, 48de, 4353, 0bd5, 8f1a, acadia16_224e15, df9b, e43d, 4f73, 388d, sigradi2016_690e, 71d8, e650, acadia14projects_565o, ecaade2017_291ff, 3238, ecaade2015_318y69, 2fd6, 4cef, e835, c858, 2c20, 981c, 3e64, 7a6c, sigradi2016_781a, c18c, 128c, 5d19, c981, 60d2, 91cf, sigradi2016_550l, ecaade2017_140cc, 7aa0, ef1a, fe8b, c9ee, 1b7d, 33b8, 067f, ae8b, 6e0d, a2b2, 58d8, 4527, acadia15_407t17, caadria2017_142b37, 8176, f990, acadia14_375az, acadia14projects_317ab, cdb9, acadia15_497o22, 555d, sigradi2016_537qq, 1c70, 71a4, 627d, 21f0, sigradi2013_397i, ijac201513201e6, c947, c587, 8136, 6f38, 98ef, ecaade2015_144j31, ecaade2015_237g54, e0d3, ec74, 59fe, a9db, e4ce, 7640, c7d6, c411, 9fcb, sigradi2014_144y2, 1f4a, 69d4, a6c8, 34d4, 8f6c, 6598, 4281, d1a2, 27ea, 2724, ecaade2017_169jj, 82e7, 6ccf, caadria2016_517h22, 7de5, b134, ece1, sigradi2016_479dd, 7493, 865f, c254, ecaade2017_066j, b606, 0d85, sigradi2014_021u1, fab3, ecaade2017_039d, b984, 650d, 7c3a, 5b1b, ecaade2017_009cc, ecaade2015_138t27, c2f5, ecaade2014_226y58, a539, e6a2, ijac201614308g5, 0ed2, 8c89, 2d5e, 86d9, 2ad3, sigradi2016_484ss, 9565, 998e, 1206, caadria2016_713b31, 4abb, caadria2015_190m28, 8da6, e5c6, ijac201412303e8, 58fd, 8162, 6ac2, b444, 516c, 710d, e3cb, 6e34, d716, f14a, 37bd, fbb1, 7b2a, 10a9, ijac201412304n1, 3536, cd43, ecaade2017_212rr, 3f08, ecaade2015_221p48, sigradi2013_208l, 8076, 7fbd, 8ead, 93ee, 8639, a401, 6d88, b1af, ecaade2017_021v, 89fc, 877b, e038, c6d5, caadria2017_113d30, 0e9b, dc15, 77ce, 71d6, 872a, ascaad2016_014k6, ecaade2014_226x58, 7ebe, 73cc, dd9b, eec8, ecaade2015_130z25, e613, 8fac, 8fed, 3f9c, fde6, ecaade2017_133n, bb50, 6dea, ff00, b15b, 1c43, 8007, 030d, 1565, ecaade2014_030m8, cd5c, ecaade2016_095c26, fc17, 338b, 9df6, 41e5, 3806, caadria2015_124t19, 4d3d, 88b3, caadria2017_030w10, 3ef2, de65, acadia16_342c20, 3329, 4a70, 6d2d, 3694, 9125, acca, 3bf5, acadia16_344h20, ecaade2014_192x48, 834a, 5e57, 21a5, ecaade2016_114g31, 95b3, e468, ijac201513303g11, sigradi2016_515l, c7d4, 7a76, 2fa3, ecaade2015_73j14, ecaade2015_155d32, 61b5, edb9, 774b, ecaade2015_48h8, a956, 36f8, 3947, d8f6, ecaade2014_159k39, cd52, dc14, a785, 0418, ijac201614303r2, caadria2017_067l21, b490, ijac201412403x5, 45ca, acadia14projects_199ag, caadria2015_065a8, ecaade2016_046u12, sigradi2015_8.264i14, ecaade2017_277rr, fd2b, 8d30, 265f, 1f8e, f5cc, ecaade2017_019yy, ecaade2017_108m, e5ee, 06ad, sigradi2013_397j, 44d6, b704, 1c46, 8ef8, 91ba, e021, 714d, 41b6, caadria2016_497c21, 6e95, 62d6, 86f5, acadia14_63as, 1bfe, cec8, 20b9, 3ced, 1f13, ascaad2014_007g4, 096f, aaa5, ecaade2014_224r56, d08b, 0f39, a90f, 5919, 1f63, ecaade2014_146t33, acadia15_497l22, b2a7, d111, sigradi2016_654zz, ascaad2016_009j4, sigradi2016_729yy, ecaade2017_215d, 8d0a, e3e4, 15cd, sigradi2015_10.144u19, fa92, 77cf, 293a, 685b, caadria2016_333r14, 8aa9, a23c, d84a, af90, sigradi2015_8.81y11, ed56, 1e66, adf9, 5dfa, 9677, sigradi2014_045c4, ascaad2016_023p9, 415a, aab8, acadia14_719p, 84f8, ecaade2016_073g21, a5ec, 5a25, 3ca7, b6e1, 6d36, 892f, f582, ascaad2016_053l21, caadria2017_062y20, d906, c603, 936a, ijac201513302h10, aead, 8541, ecaade2017_252g, b2e3, acadia14projects_655w, e498, c90d, edea, 75e3, 1f11, 729d, 8641, 2a92, 2988, c014, 8b38, fd62, a36e, fa54, 3f6d, ecaade2017_189tt, fad6, a0dd, 9682, 1a33, ca12, 0707, sigradi2016_669aa, ijac201412304u9, 2e6a, ee67, 5355, sigradi2015_9.347r17, efa0, d0d6, 37e1, acadia14projects_435av, acadia14projects_671o, ba29, 752e, aecc, c09d, b576, caadria2017_174p42, ijac201412408x2, caadria2017_030y10, 6a87, 78ff, 3ba6, ecaade2017_054y, acadia14_101ak, ecaade2016_074l21, caadria2016_861u36, 1852, 417b, caadria2016_105h5, ace0, caadria2016_851v35, ecaade2017_156w, 36fc, 7b7a, f63d, 0ec9, f1d0, a73c, d711, 7176, f0b6, 5a4c, eb4d, ec25, 04f3, 902a, e6b6, ijac201614302g1, ecaade2017_029bb, dd24, 0012, 4819, 184a, b3a5, bb43, 3f5b, ascaad2016_054z21, ijac201614208w12, ijac201614306b4, bb29, b98e, 6f2b, 309e, 45ce, 91a3, ecaade2014_180t45, f588, ecaade2017_142ss, ijac201412303w7, ecaade2017_140gg, 57f3, caadria2016_507k21, ijac201412201g1, 2a54, 0e2a, acadia14projects_145ad, f9d1, 4e1a, caadria2016_363e16, 5c20, bbe9, ecaade2015_114z21, 9512, 33d7, ab46, cfe2, c240, 0dfb, 0e55, 668b, ec7e, 4015, ce38, 5821, cb6a, cd72, 5fbc, f4c3, aa12, acadia15_311k12, a407, a6c4, acadia14projects_487h, 0eea, 174d, 75f1, bd1d, sigradi2014_134a2, b83d, 623d, 6561, c2b8, 41ac, 0c14, acadia15_211s8, 0fa7, 3994, 50a4, e71f, ae56, 04c6, ecaade2016_042g11, a742, 8e23, 7752, 5013, 0adf, 497f, 2b93, 1952, 906f, caadria2015_156p24, 44e8, 102b, 3ddd, sigradi2014_042v3, 1620, ecaade2014_070j16, 3a07, 77f3, d093, 82b0, acadia15_443x18, 1f2b, d68b, sigradi2013_74, 125e, a1f3, 239f, 28e4, ecaade2017_044kk, ascaad2014_025h6, 2fe0, 8b2f, 6917, 7fe8, 8c22, 505b, e345, fc33, ecaade2017_301g, c332, 758c, acadia14projects_463j, 8b6e, acadia16_298i18, b323, ecaade2017_228t, 0dca, cb81, 5135, f5fe, 873a, acadia14projects_91s, ecaade2014_023g6, 85fb, 9a65, 8cc8, sigradi2013_46c, c3f4, 358d, acbb, 9e89, ecaade2016_tkof67, ecaade2017_254ii, 2da8, 00e6, 6b06, 3803, 7939, 6d83, ecaade2014_121s27, a142, 8316, 8182, c019, acadia14_53o, cb3f, 28b7, sigradi2015_8.81r11, 2aa9, a0db, 5c76, 2e69, caadria2015_061e7, 1e39, 73e1, e631, a86f, sigradi2013_401, 0bfa, b136, sigradi2016_732h, b018, e545, sigradi2016_515j, 4b1d, e8b6, acadia15_357o15, c70c, dce3, 3486, 20a4, ecaade2017_149o, ascaad2014_022g4, 58b1, 87a7, 1bbb, e216, d19d, 4212, 65cc, 4005, ef6c, 1e0e, e40b, 6ad4, caadria2017_096p26, 13fc, 93e1, 5f9a, 89b8, 424d, caadria2017_136k36, c844, 00a0, 570f, 47a3, 08fb, 282f, c714, 24ff, 7185, 6f2a, ecaade2015_55i10, 24d1, ecaade2013r_002f2, sigradi2013_111v, 3e55, sigradi2013_429n, 5acc, ijac201614105t4, 38ca, 421d, ecaade2013r_009j6, d7e0, 87b8, 9bdf, c12a, ascaad2016_021g8, sigradi2016_363ii, 3269, d9e6, b9ea, ecaade2014_086n20, 3977, ecaade2015_230k52, ecaade2017_293vv, 0fe6, 78cd, 15a4, ecaade2016_230y61, faea, sigradi2016_441ll, ed01, aaf4, 3f7c, 1986, 1d46, 47b6, ede3, d29e, ecaade2017_050b, 89c6, 8333, 1802, c8c9, aac1, ecaade2016_099g27, b962, d0fa, 0266, 7ada, ecaade2017_170e, 9597, acadia16_394k24, b1ce, ec68, sigradi2015_3.268c5, sigradi2016_814yy, 928c, ecaade2014_153v36, sigradi2016_655k, sigradi2016_814j, edbf, 353f, 3210, a34b, de8f, f4b7, 37a5, ecaade2014_168r41, f4f8, ad67, caadria2017_057w19, sigradi2016_585ww, caadria2017_051b17, 0d57, f3cb, a8a1, 3b35, a862, ecaade2016_033a9, ecaade2014_023u6, 274e, 6b69, ecaade2017_080dd, sigradi2016_792m, 302d, dc08, 3911, 7dbe, 25e0, bfda, e57b, 3657, 570b, ef7d, 4311, ca8e, ecaade2015_287l63, dbbd, b2f2, b4ba, ecaade2017_019ii, 6683, 4ce8, c19a, ecaade2015_138n27, 5d37, 6219, 7b0f, 2b2d, 8f90, 83af, e337, ijac201614201c7, caadria2017_003p1, ecaade2017_008l, 1208, 3cde, 9c27, b35f, 73be, eb0f, 2696, 02ce, 76df, efe3, 583d, ecaade2017_232j, ecaade2013r_013w7, ascaad2016_049v20, 1951, 74bb, fc2a, f22f, caadria2016_271b12, 7f19, 08ae, 6d2f, e6b0, a98a, 0d5c, 3cbe, acadia14_601ai, e56a, 9b67, b0ca, caadria2015_108n16, ecaade2015_103m20, a480, 1ee8, 826d, caadria2017_163z40, c6fe, f6e8, sigradi2016_766l, caadria2017_003u1, db4e, ecaade2016_065e16, 3ce4, bc75, ecaade2015_178d38, d749, 7ffa, 53f0, b7f9, fb98, 04ab, f535, d953, 57bb, ecaade2017_087n, f1e7, ecaade2017_091vv, 7090, bda6, caadria2017_155m39, 9343, 6855, 3cfa, c2b1, 8845, ecaade2015_130m26, sigradi2014_201g7, ecaade2017_198rr, 8644, 17b6, 7144, cd96, bdf5, 2655, acadia14projects_357ar, 6de7, bb96, sigradi2013_327, 3ac4, 3719, ecaade2014_153u36, 3d08, e4ff, 8cfc, acadia15_483o21, 76e9, 77e0, 9383, 1b4f, 45bd, e995, 1ded, ad00, ecaade2015_83k16, 509f, 7b90, dc7d, ab9c, 3171, ecaade2017_305g, a037, 2948, 2c2c, ijac201412301w5, dd9a, bfc1, a642, ecaade2017_051bb, acadia14projects_531x, 3bc4, 34a6, 0301, c771, 8d4f, d83e, 2393, a3dc, sigradi2016_363gg, ec1e, 8110, sigradi2014_030w1, ijac201614405c3, ecaade2015_116e23, ecaade2014_055y13, 2219, 47e1, 2e18, 37bb, acadia16_244w15, ecaade2016_067h17, ca93, 924d, e317, dc23, 160d, 913a, 62a6, ijac201614204k9, 3904, 70d8, 9828, 22c5, 2ef5, 6199, dd39, 502b, ad60, ecaade2016_006o1, 71e6, b009, sigradi2016_659x, 0e20, 0cc7, 1a9a, 1838, d544, ijac201614305p3, d1ab, 219a, cd42, 50a1, 881e, caadria2017_182r43, be29, 5a0d, d80d, e772, b37f, e203, 2f47, caadria2015_220f34, 819c, 7bee, 93f9, af1d, f74c, e1ee, ecaade2017_052gg, ecaade2017_054rr, 70f5, 803c, b724, ascaad2016_007s3, e0a1, ae73, 6ef7, ecaade2016_ws-dleadd68, 5d11, 9bc6, bee0, af7f, a486, 4160, 6efe, f12c, a3fe, 15dd, ijac201614301a1, ecaade2017_243ff, ijac201412205h4, d784, c049, 7269, 68f0, 63b6, 5cdc, 943f, 1417, 3c8a, d1d1, ijac201614403p2, ecaade2015_217g48, 02f6, a805, ecaade2014_070k16, 3cf4, 9ce9, b41f, 2c63, 5813, 46e3, 0f79, 2d7b, 6cf2, c31e, 192f, a890, 4d51, ecaade2017_234l, d453, 42c5, acadia14_23v, f372, ascaad2016_003e2, 7d2c, acadia14projects_435ac, ecaade2017_029v, 87d9, 6899, 6dcc, 398c, 0c35, c452, ecaade2015_215f47, 7467, 7a0f, bf95, 6d30, 8cc9, 30ed, df94, f4ef, f35d, c4c2, 9f93, ecaade2017_302aa, b9fa, b402, 3073, af68, aa91, 9344, 674c, sigradi2014_329y6, 0498, 9a3c, e2bb, 7c05, ecaade2017_124t, ecaade2015_227z49, ae12, ecaade2017_069ee, ijac201614205r10, 4a51, 99bb, e0c3, ecaade2017_021f, ecaade2015_138b29, 24e2, 7495, 2c67, 3d63, e001, 86c6, a2c9, 5aef, acadia14_153am, 19ca, ecaade2014_031v8, ecaade2014_084u19, d0ca, sigradi2014_345g10, 65d7, d459, ceb7, 344a, ba2c, 1425, 4315, acadia14projects_463f, 5213, ijac201614308i5, 88d6, ec48, 015c, e5db, ecaade2014_186w47, 3184, 1150, 0199, 9ff2, 55e4, caadria2015_114i18, sigradi2013_401p, 4270, 1c67, b687, f0ea, ecaade2017_152a, 927d, sigradi2014_099r8, f3fe, cf07, caadria2017_190y45, 30ff, cc2e, sigradi2014_015d1, 6fc3, d6b1, a897, ecaade2017_023y, ba60, 0859, 1399, 1887, e9a0, e85f, 840e, 3e62, f4f3, 3b9f, 2a02, 9574, ecaade2014_057i14, ecaade2014_100i23, bda4, b77b, 840f, ascaad2014_003p1, ascaad2016_032p12, ab8f, 6e38, 0b8a, f584, c673, 0c62, fb91, 3290, 3d90, 6ec2, 381d, 63da, c262, caadria2017_124m33, 05cf, sigradi2015_sp_8.326w30, a737, bb4e, ijac201412403s6, 5549, 3d16, ecaade2014_168z41, ab27, 254d, ecaade2015_227u49, 5077, 320f, 25e6, 6e08, b9a1, ff86, 9b09, ijac201614402s1, d44a, 460e, b42e, 623b, sigradi2014_263h1, 5a89, f2b9, e8c2, 45c5, sigradi2014_227l8, 0c3f, caadria2017_005p3, 2c93, 2f36, 9d87, 11ce, ecaade2015_268g59, e85a, fe8c, 4d83, caadria2017_105g28, 682a, d943, 71ce, fced, 9f53, 6305, 32f1, ecaade2014_046s11, ascaad2014_008s4, a2a0, a021, 21fd, 0870, a293, 4eee, ecaade2016_222p57, 483a, caadria2015_114h18, 8c01, 4b4e, ab77, c2e7, ascaad2014_010n5, a6e0, 6383, 1bc5, 8513, 26f4, 0ef9, dfac, 0991, 43a4, d20f, aadd, acadia16_362l22, c24a, 54a3, 1d12, 4785, ffd2, 7054, 6028, ff6a, b48c, caadria2017_042z13, 97d3, ecaade2017_291x, a116, 1315, ecaade2017_155p, b5f2, b111, ecaade2016_018h5, eb31, ecaade2017_163e, sigradi2015_2.137l1, 66a7, ecaade2015_101e20, 6e62, ecaade2013r_004f4, sigradi2014_345b9, d54d, 59aa, ecaade2017_050e, 566c, f46b, 8063, fd00, ecaade2015_152u31, 5d8f, 2b4b, 7cee, 4fb6, 3e13, b545, 3fdc, bfee, ecaade2017_085c, caadria2017_101i27, d4a4, 7370, f8a1, caadria2015_208u30, 431b, ebcb, 2dc1, 7f36, caadria2015_084d13, 250b, 1bce, 503e, 055d, d6fe, a98e, b521, acadia14_619ad, caadria2015_070x8, 168c, 30b6, 432b, 39f8, a72e, edc7, e50e, 5369, 5dd2, ce4c, acadia14_125v, 6bef, 2963, be14, b6e8, 6e25, ecaade2014_111r25, 212f, 6293, 7de1, f907, caadria2016_683j29, ecaade2015_227t49, f407, efb7, 95cf, bc94, 2b66, 56b3, a68d, 81f9, f05d, 7641, 1071, 935f, 30a3, 3d4f, f3eb, 256f, 0cc5, 9a1a, 505f, c107, 22d2, 422a, a468, 5dcf, ijac201412307f3, 21c7, 9b58, d725, f72e, ecaade2017_230oo, 6d3f, 745f, 5165, 3738, 8d46, c34b, 75c7, ecaade2017_044uu, ijac201614201l7, ecaade2015_180l38, 742b, 5f26, ad52, 6531, 0dfa, ecaade2014_088j21, 5c01, ecaade2016_002d1, 90aa, 6869, sigradi2014_114k9, 3444, dcab, 7dae, 7c83, 9c69, 22d5, caadria2015_016r3, e0f7, 140c, dbc1, 7302, ecaade2014_024s7, cebe, 3878, 7835, a423, f4f5, 05f3, b9bf, 9106, 29bd, b525, a64e, ecaade2014_141h32, 5b16, d4a8, 9b24, 42c7, ecef, ecaade2015_227u50, 1bc4, 36bf, cb50, 2c56, e704, c5b0, ecaade2015_127y24, 8b7d, ecaade2016_110b30, 5de1, fe29, d1d7, 0280, d7ea, fa64, e0e4, 4597, d25a, 9002, da08, 5ac4, 4ab2, 004a, 8ebb, f581, 5428, baf7, bb02, ecaade2015_301a66, ae1a, ec55, ecf6, 359e, ecaade2016_162b45, c6ee, c305, 2aae, sigradi2014_041a3, b61d, 4680, 5857, ascaad2016_014l6, 0914, caadria2015_070g9, 35ea, 0436, 2ab7, ecaade2016_015z3, c782, 3ee6, 1909, sigradi2016_673dd, afda, 94eb, 03e6, c99c, bedd, e23f, 20ab, ecaade2014_152g36, 7bce, c119, 67df, acadia14_291av, 9bd6, a9ca, 4512, a7ab, sigradi2016_615aa, a908, 426b, 2aee, 1e04, sigradi2013_62t, b356, 93b8, 114f, c3c9, acadia15_451m19, e7bd, 3f53, a2a3, bb30, 9cb0, 9241, 9683, 4f13, 441c, 51da, ce62, sigradi2015_3.201r3, beeb, 450f, ecaade2015_161j34, acadia14projects_63ah, ecaade2014_157n38, 0a61, 5b56, ffdf, acadia14projects_79y, 4366, caadria2017_096d27, 81fe, 4730, 2d83, caadria2015_139v22, acadia16_78m5, b978, acadia14_445ak, 75ec, a366, ecaade2017_149n, caadria2016_219e10, 2c2d, caadria2016_745w31, 481f, ecaade2016_158s43, bf5f, sigradi2014_151g3, sigradi2015_12.259a28, 24f3, ecaade2016_104v28, ad83, 2d61, ee1e, ecaade2015_83l16, be79, 1b93, 5133, 0a9a, fb2b, ab2d, 8267, acadia14projects_247v, 269a, 8406, 2224, ecaade2014_140a32, 3de2, a011, 9395, acadia14_445ab, 776f, ecaade2015_269o59, 3dad, ecaade2016_002c1, e682, ecaade2016_067k16, 65c7, 1351, ecaade2016_104o28, 137a, 49c4, ecaade2015_200i43, 8f34, 4e05, b59b, f616, cab5, dc16, dac6, 8a2a, 099f, af5b, 2fb5, c364, 1eab, b389, 8d26, ecaade2014_108c24, d9b8, ecaade2017_277ee, 4eeb, a516, 5e1a, 0cc3, b281, 550e, a0ae, ad81, ijac201614302h1, ecaade2015_261j58, 1949, bc31, 502c, 708d, 722d, 06a7, ecaade2017_293ll, 2470, 47cc, a6bc, ecaade2016_158n43, 3459, 9674, 8b13, e5bb, 30ce, d0e3, acadia14projects_53m, e0b2, 947c, 1487, ecaade2016_ws-foldingu68, ijac201614403t2, d42d, ba94, sigradi2014_267m2, 9cee, cf34, acadia14projects_153e, 726c, 6dbe, 16a5, 0132, abf8, 5190, fcee, ecaade2017_057u, e729, acadia14projects_601ag, 43f8, dd08, b1dd, 47cf, 4a53, ecaade2017_173tt, 2dd5, caadria2016_839j35, ijac201412405x8, 1317, 1b0e, ecaade2017_066v, ecaade2014_016y3, f126, 5dbe, c1b4, sigradi2013_28n, ecaade2017_212ll, 0c2b, e957, 39ea, 5dca, 26d4, 0e67, a5c9, ascaad2014_019m2, be1f, 260a, 467b, ecaade2016_132v37, db00, acadia14projects_699r, sigradi2016_625ww, 5f69, ca72, 4e1d, c728, ecaade2017_098mm, d17f, ijac201614402t1, 240c, f11e, 1d59, ecaade2015_200s43, fbef, 01f8, 16f9, 2efe, 1c3e, ed0c, dba7, fceb, f075, 2427, e06d, edd5, b80e, f64e, acadia14projects_661k, ascaad2016_025l10, acadia16_224x14, 7a45, 939e, c2bc, 2222, b5eb, caadria2015_014t2, ecf1, a7f1, 2eb8, 55fb, 5f24, ecaade2014_035y8, ea54, 3aee, acadia16_214g14, ba37, dd98, 254a, 2bff, 333b, 8812, sigradi2016_484n, 8e6c, ascaad2016_013w5, caadria2016_621p26, e2c0, 39aa, caadria2017_055n18, caadria2015_070b9, 49ba, sigradi2016_805gg, ecaade2014_192g49, cba5, 69d2, 8fb5, 8753, fb65, c7c4, a87c, 60e9, ecaade2016_154l42, 66d1, ijac201614104u3, 1e4a, ijac201614205m10, 683a, ecaade2015_200r43, ecaade2016_142b40, sigradi2016_512b, 0ae9, 3e11, a367, c40d, ecaade2017_152rr, 7cfe, 8ab9, caadria2016_871p37, 97fb, 8381, 98f2, c849, fe3e, 1124, 3399, b44f, 77fd, 8a27, 70a8, ecaade2016_169n48, c499, 7f9a, 4131, f174, bd28, 6291, 8c4f, b2b9, 9cb3, 6963, ecaade2017_056yy, b865, 50ce, 7dbc, eebc, 4ccd, 9a29, ecaade2015_13t1, sigradi2013_155m, d113, 4e18, 71d9, e833, 976a, 86bc, 912b, b890, 012a, 7029, 5f73, d4b8, b235, 54c4, ecaade2014_072n18, 5d1e, c168, efc0, 0fe8, 5cd8, ff76, ecaade2017_198k, 26ec, 3658, acadia14projects_661e, 13f3, sigradi2013_347t, 4534, 7da7, acadia14projects_627d, 1d63, sigradi2014_169s4, cb56, c7ef, sigradi2014_114m9, 9b40, 7389, 5ef2, ad13, 7eb2, 315f, 8fe4, 7fc6, 7bf5, 3e8b, caadria2017_041i13, 0ee1, 63be, a6dd, d250, 9353, 20d8, 7951, 6f4e, 172b, sigradi2013_327t, 43d7, c323, 1082, 7d77, caadria2015_209c32, 2eaa, 2c5a, bcd8, 9dc8, fcb8, 0d79, ba1e, 42a5, 6f93, f2de, ecaade2016_198t52, 16aa, 27fb, 5def, e5c7, 9dee, 4561, 54b6, ecaade2015_115w22, 4e0a, fd0b, ecaade2014_146r33, 999e, 872b, b6ab, def6, ac6d, 8970, db3e, 8084, 09ee, 0fc3, b141, 1337, e024, 5065, acadia14projects_627h, ijac201614201d6, 1575, cc7e, b1d9, 8b5d, dfc2, 7122, ascaad2014_011y5, 5782, 8a29, 23cd, ecaade2015_17p2, sigradi2015_4.219u6, 4ff8, 074f, 5e89, 6c3e, 7a42, acadia14_463az, ebb4, a187, 9725, sigradi2016_524dd, 2a83, 3b66, ecaade2014_052n12, 71ff, 545d, b9a2, caadria2015_078i11, ecaade2014_195x50, f6ae, f06c, 4809, 4f2d, 6258, e81a, f761, e68e, 1a89, 834b, 8d27, 70ba, 0e3b, sigradi2014_201j7, 381c, ascaad2016_011m5, 4b74, 7929, be98, ecaade2013r_001r1, 677f, 73f7, 2b23, 66ad, caadria2015_072t9, 27a7, caadria2015_033e5, 8bdf, 80a9, ecaade2017_212hh, caadria2016_755k32, ecaade2015_138r27, 3f57, 038a, sigradi2016_592w, 4e7c, af70, 4ed2, 2cf5, sigradi2016_809tt, ecaade2017_008d, 0f8f, 0e0e, b10a, abce, 39c7, ac50, 74ab, sigradi2015_3.209h4, 1c00, cc62, 5b62, e102, 682b, 00a2, e34a, 90da, af8d, d591, 84f7, 3513, d509, 5509, acadia16_98m7, caadria2015_109c17, 771a, c114, bee7, 0f1a, 26c9, e955, 6b9c, be27, f964, e9e6, 6699, ecaade2014_072k18, ceba, 289f, 79f2, 4304, 3c35, ecaade2017_234k, 43d4, e936, 5898, c6a2, dff4, cff1, bc1f, 3fc4, 4030, d898, 7e76, 69b6, ecaade2017_124n, e499, 8d40, b569, 9881, e454, 618d, 9774, 5357, 5e49, acadia14projects_281ad, 3c64, a74e, f1d9, f68f, be23, 7c25, 484c, 6100, acadia16_478w27, d73d, b2c4, f96e, e142, 36df, de6a, acadia14_497v, 4a10, a052, f090, 6fa0, f6cf, b77e, 90d8, 554d, 53f3, 8695, 4013, b058, 88aa, ascaad2016_005f3, 6aa8, 5977, c1fd, 67e5, 8f3c, acadia15_123s4, ijac201614105s5, 0b28, ecaade2015_284p61, ijac201412402h5, caadria2017_043d14, 221a, acadia15_371j16, ecaade2015_181j39, ecaade2013r_012j7, 0db8, d586, caadria2017_021c8, cc16, 7056, 19ea, fbec, adea, bcd9, 7f15, 8c6e, 8ebf, 11eb, d3fa, 67b1, 12a0, ecaade2015_86g17, 74d3, 8894, b518, 50b5, ba6b, d903, d5de, 7656, ecaade2017_071jj, e15d, 8b41, caadria2017_123f32, d3d3, sigradi2014_303f5, c56c, ecaade2015_301x65, 6de3, 1b39, ecaade2015_317k69, d86e, 2d66, e2f1, 7e85, d955, 2d32, 2b76, de8a, ecaade2013r_004x3, ecaade2014_233n60, ecaade2014_217i55, 3db9, acadia14projects_463a, 5673, 7b80, 7243, e07c, 1aa7, ecaade2016_198j52, ecaade2014_104s23, ecaade2015_206p45, bc97, 1e78, ffcc, ecaade2016_078c23, sigradi2013_286h, ecaade2015_230n52, 786e, ascaad2016_054v21, c8b4, 1293, 1e18, fe22, dc0a, sigradi2016_770n, acadia14_365an, df04, 4c22, caa9, caadria2017_008a4, ecaade2015_194w40, 0433, 8747, ecaade2016_057p14, e251, sigradi2013_30k, fc66, acadia14_339au, ecaade2017_192n, df9d, e1a9, 1880, e135, 66e4, 8b4e, 724b, ecaade2015_193l40, 2eae, 92c2, 3301, ecaade2016_106j29, caadria2015_209d32, 64b6, caadria2015_032w4, acadia14projects_145ae, 89fd, ecaade2015_227v50, 5823, d226, 6214, 7d19, 0e13, cdcd, ecaade2015_318v69, c7ab, d6d4, ecaade2014_240i62, e3eb, 7208, a2d1, b6d5, a748, ecaade2017_282j, 5cdf, ecaade2017_172bb, 837a, b2fa, 2e7f, 5f2a, 384f, c5d4, 88b0, 4c65, ecaade2015_194s40, d4db, ecaade2016_158m43, 48a9, sigradi2014_329x6, 6f73, ecaade2017_037hh, 3d64, b06e, 75b2, sigradi2016_431w, 3b1c, bff8, sigradi2016_426g, 4996, 74ca, 9f5c, 8d22, 630a, acadia15_371h16, sigradi2015_10.140f19, 58e0, 5c8f, 6a51, bab8, d12f, sigradi2016_408ee, bc7c, ca37, caadria2017_041k13, b5ee, sigradi2015_10.7j18, 00a4, 4011, 8451, ac59, 3f28, 93ba, 436f, ecaade2016_119o32, sigradi2016_534vv, ee93, b857, 0c43, c3e7, 91fd, 2432, a820, b458, 8448, ecaade2017_201b, ce7f, 1b00, 618e, ecaade2015_215d47, b2a2, caa0, 6b94, b387, cda7, c804, sigradi2015_3.190o3, 0181, edff, 7887, ecaade2015_33c6, 4977, cdce, ijac201513305p12, 20ef, f0d7, 66fa, bfc5, ed4b, b953, 57d6, a8f3, a12c, d647, sigradi2014_032i2, ecaade2017_109mm, b568, f2d7, 1ab6, f49a, ijac201614101a1, c8fe, b4d2, 6c8a, ijac201412305e2, 013f, 5d5b, e944, 7e3f, 2860, 3467, acadia14_427ak, b43a, 569a, 4e6e, 528c, ae3c, 2089, 89c0, dc38, b483, ee2c, e449, acadia14_357av, 2dc8, d6c0, c422, 1d07, 66b2, 30a7, caadria2017_016d6, 2cce, 5654, c6be, 8831, 4cf4, 1017, 960c, acadia15_343j14, sigradi2016_778nn, 490e, ecaade2015_22u4, 40c5, 5e90, ecaade2017_091uu, 3332, f06d, 7078, 436e, e7a7, fd02, 845c, 75de, sigradi2016_490y, 9cc0, 9404, ecaade2017_277nn, 5385, b270, ecaade2014_130a29, 4d37, b46f, caadria2015_170o25, 4505, fc60, 3428, caadria2016_311e14, d8f7, f8cf, 71bb, bac1, b0fa, caadria2017_067t21, 91af, e4e1, 50d3, 3e0a, ascaad2016_058h23, ecaade2014_024i7, sigradi2015_8.264p14, 83db, 6e47, 097e, 70b5, 5076, 3dec, 0662, ddda, dec9, dcd2, 6e04, acadia15_161h6, d87c, sigradi2016_408dd, 117d, sigradi2014_293v4, ecaade2015_115v22, f463, 3312, a75a, ecaade2017_021r, ijac201412203a2, e9d1, a46a, sigradi2013_364p, 6bff, 4751, 1eeb, a2db, 0a5e, ijac201513101n1, 60d0, f737, 3ed2, 4962, 1e9b, 7ce4, acadia14projects_167x, c13b, 0148, 66ed, c654, da4f, 700a, 253b, ecaade2016_067o16, b4f4, 5b20, b68f, ecaade2017_090pp, 5a8c, caadria2017_104r27, ijac201513102d2, 9f0b, c4fd, bd58, 4ff0, 236e, ecaade2016_045j12, acadia14projects_189au, 32ba, 5f38, 57cb, 3a7d, 4cbe, ef9d, 9e9c, a9ee, 33b4, 453c, 9bbd, 2f41, ecaade2014_072h17, ijac201614207p12, 3610, ijac201614308y4, caadria2016_713t30, 5b41, ecaade2015_59e11, 0c82, ijac201412304j1, ascaad2016_010b5, fc12, 8892, 8217, f8cb, 74b4, 325f, sigradi2016_441pp, f7a3, a744, ce86, 093f, ijac201614207y11, 8309, sigradi2016_752nn, 70ae, 272d, 9d8d, 054b, 8c92, 49c5, e4dd, bf1d, e847, d89a, 7786, a717, 96ee, 6c51, 7c75, 0c85, 84eb, 3530, 5d7f, ecaade2017_009bb, 4a04, f5cb, 542a, acadia15_451v19, c143, 26d6, beb0, 2ea8, 1e92, b39c, 3d21, dce7, f3a5, c381, 84d2, ecaade2017_157cc, ecaade2015_110e21, ecaade2015_53o8, d28f, a049, c741, 61e3, sigradi2016_817d, d2d8, f720, a80f, 2570, dc28, b2a5, b986, 11f1, bf83, 1c56, 6b26, ecaade2014_010p1, caadria2017_047c15, 1a8f, d6bf, 03a8, 3557, caadria2016_187d9, f11d, 006d, 32a8, 5e04, 3936, 1f2e, ecaade2016_021h6, 28f6, fe20, edce, ijac201412205t3, d550, e551, e10d, 8d4b, acadia14_339at, ce3e, 05d0, 52d6, ecaade2014_149y34, 132d, da5e, ecaade2015_21k3, 9517, ecaade2017_048w, 0937, d8bc, deeb, 3b46, a443, 0ede, da28, acadia14projects_357ay, sigradi2013_326i, 7c20, 698b, bd14, 93b2, sigradi2016_686vv, 0c38, 1037, 6efb, bade, 1a7f, 368c, ecaade2017_202i, 0159, 2528, sigradi2016_446b, fc48, 7523, caadria2016_177f8, fd8d, 0f2a, 7287, bd8f, 648c, a279, 14da, 5046, e356, 38e0, 460f, 0a9d, 9ca5, sigradi2016_387vv, 101d, 281a, bb9f, 5c0c, df95, c008, ecaade2016_071j19, 1edc, d667, ecaade2016_210j54, 3a78, 74f9, 03d1, 33bd, acadia16_394j24, afdc, 4071, 078d, 04bc, bc30, 80ce, 8d05, sigradi2013_268f, ecaade2017_152zz, d09d, eccc, ecaade2017_203ss, caadria2017_028c10, ec1a, 871e, ascaad2016_003s1, ecaade2017_105yy, acadia14_291am, ecaade2015_318z69, ijac201614104z3, ecaade2017_308gg, 6b25, a061, 8931, bd9d, ecd5, 5513, b792, 815a, 1be2, 4fd8, dbbc, 0833, 26fe, 0335, c041, 6ac8, 1255, sigradi2015_3.111e3, e7d3, b54b, ascaad2016_015n6, 4540, 7d5d, 7fbb, 055e, 9cd7, 9b62, 1df2, 5d1f, 2afc, dc47, dd56, 9c6e, 0ffb, 759b, 4f5d, 1659, f98f, 4da5, 47bb, fbf7, sigradi2013_248f, e94a, caadria2015_208f31, 1496, 5ce3, b38d, 0834, 2722, 5201, 33f6, sigradi2016_590g, b21f, fda4, ed8a, 84c1, 3883, ceb5, 3954, 4f68, 83e5, ecaade2016_bkoo65, f61b, dc4a, ecaade2014_167p40, 97fd, fc8e, ec4e, 9086, 88cf, 35ec, sigradi2015_11.136n24, 2ebc, b5b9, ecaade2017_294c, c320, ecaade2017_265q, ascaad2016_050y20, b16b, 8301, d8c6, 7749, 257d, ecaade2016_063k15, b51b, 767e, acadia14_555g, 7ef5, caadria2017_023b9, 9154, e771, 3039, sigradi2016_611r, caadria2015_176n26, 8f2c, ff41, ecaade2014_195s50, 03f3, 5221, 028f, ecaade2014_185r46, ecaade2017_277ii, sigradi2015_8.328o15, bd95, b85e, a2fa, 1a6b, ecaade2014_233x59, 62bc, b7cd, 1c94, 8e18, 953d, a337, 048b, 62ea, ascaad2016_007v3, bb1d, 3bf4, sigradi2015_9.152w16, 3e19, acadia15_185i7, 9c1f, a3b3, sigradi2016_450uu, 81e5, 8980, ef36, 18b8, dfcc, 897c, 43b2, ade2, d7d4, e0e8, 36a1, 024b, 7560, 7fac, 3f86, da74, sigradi2013_294r, 8d78, 9bf0, 4583, 0aca, b577, bbbe, 929b, 0364, 995c, 97ce, 43c6, 461f, ecaade2016_163x45, ecaade2015_246z55, dab2, 53a1, 10ad, ecaade2017_038vv, a85f, 2521, 69da, 3d36, f6da, fe02, b4c2, 48b3, acadia14projects_237az, 9933, ace7, ea72, 4284, d112, 62ee, 03a9, 9e38, 1eb2, caadria2017_165x41, sigradi2015_8.81z11, acadia14projects_655x, ecaade2017_256z, 1eb1, 196a, f7f9, ecaade2016_104w28, 20b4, cefb, ecaade2014_031r8, ecaade2014_109r24, 606f, d8c0, 8564, sigradi2013_390, caadria2016_177k8, 8624, 192e, 626c, 983b, 159a, 8134, 2b39, 014a, ijac201513101s1, a9a7, 0c5e, 63bc, 91d9, 9e94, 7e7c, a945, 22a1, bb92, ecaade2017_254vv, 715d, ecaade2017_038yy, bb32, e246, 4fc6, 166e, cc44, fbd0, f257, ea0f, 9509, fdab, 1c6c, 44b2, 4455, 3dc6, ceed, 8ad2, acadia14projects_301b, 5b5a, 5bec, d01a, bced, 28e3, 44d4, e718, ab94, 2a03, 1bd0, ac04, ecaade2014_186b48, f34a, 7394, 1d60, 7bb1, a32c, ecaade2017_100j, 3f15, acadia14_23ax, ecaade2017_271l, f041, cf8c, e137, 1697, ecaade2017_225j, caadria2015_119c19, 8400, caadria2015_111o17, 92d7, 09d5, ecaade2017_044pp, 6171, ecaade2016_079u23, 8803, a9b4, 5a52, ebb5, 3b59, 4ad0, 2aca, 5347, e349, 36af, ca59, 323c, 857f, 08c8, a8af, 3813, 0367, c838, 8e9d, 1346, 89d2, 459d, b6c9, 848a, 0d20, dad6, 46e8, bc2d, 94c5, ecaade2016_057m14, sigradi2016_455e, acadia14projects_339ak, b24f, bed1, ecaade2014_070h16, 81c7, 4c21, a6e4, 5fa7, c0e8, 27ec, 529c, ecaade2014_138o30, sigradi2015_8.289f15, caadria2017_080l24, 779a, a0c3, cbf3, 7203, acadia14_619an, sigradi2013_117s, 673b, c600, 45fb, 8137, 2228, 0a1f, 13cc, e9f3, e538, c1e1, a41f, f583, caadria2015_206b30, 27c2, ecaade2017_265k, caadria2017_079t23, 4b45, 870f, e3ec, e632, e5f7, 8728, 9322, ecaade2017_213a, ascaad2016_038a15, ec6c, ascaad2014_020r3, 0d6f, acadia14_91t, 946b, fa31, 7c9b, 709b, 00a8, c0e6, be2a, acadia14projects_453j, 67ab, 8c68, e9b1, df5e, 0015, 548c, 433b, 724d, 6c8b, b50b, 94f3, 1b50, acadia15_483y21, c8de, acadia16_12e2, e75e, d97e, ecaade2015_301z65, ecaade2015_329i71, 2c8a, cf57, 3572, 0548, c272, ijac201614205h10, 088e, 8ed0, 52e2, aad1, cfec, ae38, 9f4b, c597, af4f, ecaade2017_jgoj, 0738, 2626, b968, ecaade2015_138v28, c113, d619, sigradi2013_248v, b213, ecaade2017_202m, a5c5, 88c1, 435b, ca4b, acadia15_417e18, 5ad3, b509, ca23, ecaade2014_202m52, a911, 1cc8, 7af8, sigradi2015_sp_2.112i29, acadia14projects_479ax, 9b21, ecaade2016_065y15, 8351, ijac201412406p9, 0269, 911d, sigradi2016_550n, a435, f696, bd63, ascaad2014_014s8, sigradi2015_10.377u22, 3b31, caadria2017_118z30, 40df, sigradi2016_695z, acadia16_140b10, c25c, ecaade2016_065x15, acadia14projects_153ay, 4725, sigradi2016_448x, sigradi2014_347n10, b430, caadria2015_176p26, f2f7, e96a, 420d, 3a18, ijac201614201o6, a7a5, 6605, 5bac, d39e, ecaade2016_078w22, 0066, 1197, 2dff, 574e, 1da3, 672f, ecaade2017_083kk, d9b9, 5bbb, acadia14_177s, ea1d, ecaade2016_028k8, caadria2016_601r25, a7c9, sigradi2015_3.394d6, 7824, 8d20, sigradi2016_815oo, 9813, fec4, 1f46, dbad, a4f8, 9e9e, 3a69, sigradi2014_144x2, 476f, sigradi2016_647mm, c4e2, acadia14_435ax, 4628, 06b1, 9577, fdd3, ecaade2016_228h61, 6983, 2540, 4f33, eb6e, 2e7d, b4e5, 82bc, c073, 3e92, 3418, fe23, 0481, 3ecf, c6b6, 06e1, 90a0, 56b7, f629, 5c23, acadia16_116z8, sigradi2014_132y1, sigradi2013_184a, 7ded, 5889, sigradi2014_172z4, ba8a, ea93, f715, 65eb, c8e0, 4ccf, 93fa, 0d4c, 22ec, 1d7b, edf5, ijac201513205k8, 3506, 2c5e, d139, sigradi2015_4.52i6, a96c, ecaade2016_108a30, f54f, 0a8c, bc98, 44fa, 963f, b67f, 049d, bdc8, a2f2, 49f7, 1c5e, sigradi2014_132l1, e865, sigradi2014_221i8, 470f, acadia16_174d12, 0a79, 81af, ecaade2016_096m26, 925e, 0e36, ecaade2016_119l32, 27ed, be6a, 0045, ecaade2017_157tt, b799, c3b3, 0080, a020, 4cff, f27d, a9c4, 5173, acadia16_78p5, e0e6, 2cbd, 89e5, f95a, 7977, ecaade2015_199w42, ecaade2016_011b3, sigradi2015_8.77p11, cd9d, 77f7, 69a3, e45f, b293, 3bbf, ijac201513303n11, 4891, acadia14_655v, ascaad2016_014m6, 3762, acadia14_719f, ba7c, 80d0, 5c50, 0e18, 7106, bf13, ecaade2017_009z, sigradi2016_399c, 5fd1, b91f, 57a1, 43d3, 394e, 6f06, fab5, a597, fad2, 6697, 85d6, a792, b3c0, d02a, 58e9, caadria2015_213l33, 9a1d, 035e, sigradi2016_614v, ecaade2017_164n, ecaade2017_098jj, 0b9a, b0c6, bb69, 4198, b737, 0f59, 7e0d, fd65, e97e, ascaad2014_005k3, sigradi2016_421xx, 4513, f23e, cc38, 7b37, 56c5, 96da, ddfb, 9012, 1509, 9845, sigradi2016_601tt, f009, sigradi2016_383kk, 2373, 2ce0, ecaade2017_215i, 2d0a, ecaade2015_287t63, caadria2017_124i33, 5a72, ecaade2016_104z28, f642, 49d2, 3a86, ecaade2015_235t53, 8a3d, 9f82, dc11, caadria2015_090z14, e470, 64c9, ascaad2016_021f8, acadia14_699b, ecaade2017_293hh, ijac201614405x3, 83b7, ijac201614405v3, 3e4a, 6cd5, acadia15_483a22, ecaade2017_149r, d05c, 471f, 9b2b, 0dc1, 2098, cad3, 9401, f301, bca5, 129a, 0e53, 7ef7, 0d2b, 0e84, 6be6, d264, 065b, caadria2015_114z17, f910, 1974, 33a3, ecaade2015_246w55, 10c5, 47b4, sigradi2015_8.47f11, d914, a9a3, 4240, 27af, 87c6, 1655, 3d10, 9328, df8e, 1b0b, f0b7, 10cb, 6c0f, 3876, ascaad2016_022i9, 5b77, 589c, 5eb8, 847d, cbab, c618, 1083, 564e, ecaade2017_066p, ecaade2017_044vv, e8ac, a8cf, 1c23, b619, a8a5, c695, 68c1, ecaade2017_198m, 5e94, 5e52, bccd, d9c3, 8704, a10b, sigradi2015_6.42b8, 160e, caadria2017_029r10, bc53, sigradi2016_363hh, 03ba, 905e, 595a, f488, caadria2017_021g8, a392, ecaade2016_095x25, caadria2016_569f24, c708, c34a, 91ae, 5573, 233e, 08f6, 9f3f, ecaade2015_269r59, 1b96, b4dc, ecaade2017_071ss, 1b06, 6809, 8074, ascaad2014_023b5, dba4, fdc5, 2a86, acadia14_317w, eba8, df84, 9582, 11e1, c9d2, 35a4, acadia14_247j, 9239, caadria2017_124g33, b36e, f806, 1147, 0d56, 731d, 839c, d8b1, 94c2, 9144, 027f, 0f2c, 856c, 999f, d1a6, 806c, d174, 6356, ece0, 03fc, f6e2, e462, ecaade2014_149z34, 0b53, 0443, cdb7, 4381, 20cc, ce58, 80bf, ecaade2017_194y, 6e3f, 7d8e, f8f4, ijac201614201s6, 736c, ecaade2015_285j62, 0c87, cfd5, 1324, f0e1, 2bab, ecaade2015_172a37, d5dc, 135d, caadria2017_096x26, 5c00, 70e7, 899f, c96b, 6738, d0a1, caadria2017_124l33, 2fa8, ascaad2014_023a5, da85, ed3c, 7edc, d797, dfaf, ijac201513306a13, 7aae, caadria2015_102w15, 0d11, 4d9e, e258, 2d01, 7edb, fc5b, 98c2, 2449, 68f4, 1274, d2d6, f2c7, 49f2, 0719, c821, c8dd, 6ada, ef82, 8364, 2356, caadria2015_172a26, ecaade2017_083mm, 6b20, f165, e86b, 96c8, ecaade2016_230t61, 202b, caadria2017_030u10, f1cd, 82da, 4626, ecaade2017_152cc, b7c6, fd0d, 9b1b, 302c, 500c, f8de, sigradi2014_266c2, 073d, 1793, ecaade2017_011ff, a984, 92e7, caadria2016_271w11, 7a2b, 6f0d, 2bfe, f78c, 3ac3, ecaade2017_028p, ecaade2017_152b, d691, 8d54, 6991, 117c, 0eab, 6859, 1261, cbc4, 7dc5, a58b, 2bd9, acadia15_333a14, 7685, 7dee, caadria2015_043j5, 4ecd, c1f0, ad66, a795, d673, d4ff, be51, 8465, 904f, fb61, 5ec1, e2e1, ef57, b429, 585b, 80d8, d920, b7d8, sigradi2013_30z, ddd7, de8e, 33d0, sigradi2013_401s, 1f4b, 6a32, 4edb, caadria2017_183n44, 7f0e, b50c, 5676, 5687, 2bb2, 9734, 91f8, b938, 7007, 7efb, ae03, aff3, b335, caadria2016_851w35, 857d, be54, 3818, d4d4, 4134, ecaade2014_046m11, 94a3, a2e6, 5db7, 48b9, 610f, d1a9, ecaade2015_170u35, d01f, b75e, sigradi2016_710hh, caadria2015_081u11, 3098, a6d2, 025f, add1, 9a0f, 9273, ecaade2017_214r, c93f, fc3b, 5c09, 4283, af7c, 1c0c, 6fbe, ecaade2016_025k7, c3b6, caadria2017_109c29, acadia14_63at, 719b, acadia14_661j, 7916, ecaade2014_071w16, 5560, ecaade2016_119m32, 0779, c0ca, 9d85, 4e25, 5f50, sigradi2016_484vv, acadia16_352c22, f797, caadria2015_170u25, b71e, 2416, ecaade2017_291g, d267, ecaade2015_113n21, ecaade2015_196n42, dc7e, e58d, b1dc, eadc, a893, 793e, 18b7, sigradi2014_074u6, sigradi2013_215v, sigradi2016_595ll, 4fbd, 212c, a8ea, 7814, ascaad2016_027y10, sigradi2015_8.264t14, 5408, c68a, 8070, e2f0, 0dbc, 2f7a, 2f74, sigradi2013_30i, ijac201412201o1, 3fe8, e1ed, fad7, 3595, 29f6, 849d, f18a, 9fd4, 9de5, ecaade2014_153a37, 26a3, a998, ecaade2014_111n25, acadia14projects_565h, 01b3, ea05, ecaade2014_153t36, caadria2017_043a14, ecaade2013r_009h6, 9f15, 7317, a705, 1ece, f2ee, b340, 4666, 8faf, aa78, ddc6, caadria2017_046m14, ca0f, c949, 743e, 02c6, 8d1a, ecaade2017_140hh, 788f, 4f8b, 79b6, 3b81, 7a19, sigradi2015_6.387i9, ecaade2016_221r56, bdfa, 1ea4, 63f3, c2fd, caadria2016_415u17, 3684, 1ebb, 7646, f640, 6241, 37a9, b22e, 181e, 20e6, acadia16_88v6, ded2, 157e, 3d1c, b155, 62f6, 6bb1, 1042, fdbc, acadia14projects_719e, db63, f223, 9c72, acadia14projects_647az, 6631, b8a0, 0b7b, a553, 5ba8, acadia16_12j2, d06f, 8527, 2391, 7187, cd47, 40b4, acadia14projects_479l, 6388, a940, sigradi2016_694k, a4eb, 5270, c3c6, ecaade2017_256mm, 8810, 773e, 2665, 6bbe, 0b40, f947, 955e, 573a, sigradi2016_426b, 557f, 655d, b4cd, 3e59, ecaade2014_153l37, caadria2015_156j24, ecaade2016_225o60, 0581, ad17, 81ad, ded6, c3a2, fb4c, 8c5c, 48e7, c43b, acadia15_173o6, caadria2015_130g22, 1e02, d2a1, 5b57, 7d3c, 5109, 8bc7, ecaade2017_053n, 25d3, 65e4, b3de, 5d80, ecaade2016_099h27, 48ff, c05c, 97eb, 783a, c22e, 4316, 35fa, 5c5c, 75f0, f7e5, sigradi2015_11.196l26, ceb4, 27ee, 63a7, 59cd, f544, d872, 7e9b, e6c7, ijac201513101j1, b66f, ecd2, 4b79, b1b3, 3188, 8d63, 1943, 1813, ecaade2014_157m38, ecaade2017_215y, cefe, 88d1, 51c8, 0653, ecaade2017_014xx, 1f4f, ecaade2015_158r33, 6430, sigradi2016_441jj, ac14, ecaade2017_248ss, 47d9, f148, 2e33, 3c33, caadria2017_031h11, aa5c, caadria2015_030l4, 423c, sigradi2016_507ss, af6c, 86a4, 7ace, bd37, sigradi2015_11.34v23, 284b, e739, 1fc6, b7f8, ecaade2015_202h44, 5ca3, e2b4, 8198, 71e4, a60a, 0bd1, 9943, cd1e, 7c99, ascaad2016_028d11, f102, ecaade2017_029z, fe94, 4c26, 0a04, 379b, d457, 8ca2, b4ff, ecc8, sigradi2016_625d, acadia16_372w22, a13e, 0d1a, c923, caadria2016_281k12, a124, d59f, 19aa, 7c6b, ecaade2017_042y, ecaade2015_21n3, 17ab, 1ac7, 77c7, 33b0, 6e48, 4020, a1ee, 0daa, c823, a380, 85e9, 4cb6, acadia14projects_43ab, ead3, aa05, 0685, 5c44, 19f2, d555, c4f9, 8bf1, 3d5d, ascaad2016_003d2, f30d, 5923, acadia14projects_87ae, 095b, 1fea, 0102, d874, 102f, 134b, d6ac, 4116, ecaade2014_113a27, 1ca6, 7853, ecaade2015_233u52, 9feb, 7fa5, ecaade2017_183q, 90cf, 3da4, ijac201513101l1, 75ac, 2bd6, d3fd, f116, d7a9, b8b0, sigradi2014_145b3, e0fd, 8984, 0d60, eefe, 6bd9, 3709, 51d2, sigradi2015_10.309b22, d7dd, 5f5d, 6ec8, 5d2f, 8356, 07bc, 5453, 8108, f88f, caadria2015_176s26, 7017, ba26, sigradi2014_103a9, sigradi2015_7.203j10, 3fd6, 045c, ecaade2016_015w3, b633, f351, f5a6, e1e1, ecaade2016_042f11, bc18, ecaade2016_130u36, 5465, 65b7, 9389, 627b, d1f5, d37a, acadia14_375g, b288, b397, ecaade2016_170z48, d243, 08ce, acadia15_451o19, 68cf, 8f7e, b4b5, 62d3, c9fa, 2f15, sigradi2015_8.264e14, 9d30, 509b, b0d8, b6f0, b3c6, 9f6c, ecaade2016_040y10, ijac201412407z9, ec3d, 0de2, ecaade2013r_010r6, 09b9, efcc, 2368, caadria2016_735n31, sigradi2014_345l8, 8401, acadia16_106w7, ecaade2016_074u21, acadia14_681ao, caadria2016_539h23, 1123, b8e8, a097, 0239, 90a3, df74, 6c27, adbf, ecaade2017_140oo, 0eac, ecaade2014_168d42, ef21, sigradi2014_305j5, 9c8e, cbe4, 803a, 66f1, 203c, 5f78, a263, c7ca, acadia15_469j20, 8117, ecaade2017_268ff, cdfe, 5022, sigradi2014_042o3, 7ed5, 794b, sigradi2013_386v, afb0, 99aa, 3a34, 58f2, ecaade2016_132r37, 1340, c9fb, 5154, 4bab, f344, caadria2015_012c2, 5a56, sigradi2015_4.52o6, ecaade2015_319i70, 5e81, b098, 16b8, ab7f, b01c, caadria2016_611x25, 200f, ecaade2015_297d65, 9730, d5e9, ecaade2016_071n19, 30bf, acadia14_357ao, ecaade2015_115b23, 6f82, ecaade2015_170o35, 26d2, 1a74, cdac, d764, 077b, 8c6f, ascaad2016_033y12, bc19, abd8, ijac201614102u2, acadia14_237az, ecaade2017_021m, 4266, sigradi2014_048v4, caadria2015_218v33, 4457, da99, ecaade2017_017r, 1457, ecaade2016_071b19, caadria2017_123o32, 10aa, b02b, caadria2015_139t22, 752c, f6d7, 5887, acadia14_655ag, 2ed0, 7958, 54e9, ecaade2015_293d64, 89a4, 0f86, 2d2c, 7ccf, 908c, 4eb7, f3ad, 4264, cf11, 0321, 9c26, b9e6, 0d53, bd0a, 2744, c3e0, e2ae, 62a0, 3637, afc0, 341d, b649, b420, ecaade2015_201y43, 32ff, 79c8, acadia16_308x18, ijac201614207s11, 4eb1, ecaade2017_023q, ccd9, 7791, ecaade2017_077nn, d523, 5340, 728b, ecaade2016_007c2, e7b8, fa81, 1558, 2ded, 01d3, caadria2017_028w9, a30b, 25b5, c146, 1a5f, 5ada, fc38, ecaade2016_126u34, b813, 4129, 0607, 806f, ca51, 992c, f9fe, eadf, 81f0, 4259, c7d0, ecaade2013r_003n3, ada2, 2ba7, bad0, a325, a962, sigradi2015_3.268n5, d408, 0f19, b99a, 505e, ecaade2015_285e62, 44ec, 5a64, f23d, 1162, b07e, a7fd, ecaade2017_050c, 9ffc, 1576, 83ac, 5044, 9b38, ecaade2016_011d3, ff87, b4c4, c667, sigradi2016_420rr, ecaade2017_117t, acadia14projects_177ai, ecaade2017_073o, 66a2, 0042, 7f68, e339, caadria2015_096l15, sigradi2016_430n, d3c9, ecbb, 3495, ecaade2017_091ww, sigradi2016_805ff, sigradi2015_11.166d26, ecaade2016_162u44, 85e0, 85ee, acadia16_8c1, caadria2015_119d19, 1daf, acadia14_473at, 3714, d80c, sigradi2013_386o1, 0ad7, 01bb, ecaade2017_017y, 3fee, a66a, cdc3, sigradi2016_816tt, caadria2015_119y18, 7c44, sigradi2015_11.136p24, f292, 5067, 0f2f, 0c96, caadria2016_797u33, ascaad2014_008n4, dd36, a4ea, a4bd, caadria2017_018x7, ff93, 43a0, acadia15_137f5, 7b74, eb60, 1436, 5191, acadia14_101ap, 4e8b, a565, caadria2015_073g10, 37d1, 84d1, 229d, 60a8, ecaade2017_134t, caadria2017_016e6, 3d3e, c0a0, acadia14_291a, caadria2017_079c24, 6265, ef63, fea6, 2160, a4d4, 96bd, dba6, f1c2, 062e, 8536, caadria2017_145f38, sigradi2013_387b, 5b2f, ijac201614103k3, ecaade2014_050b12, 4d57, f446, f45b, 16fe, sigradi2013_391, 4317, 4c35, 2770, 600e, caadria2016_085i4, a314, 99db, ijac201614404b3, dc17, ecaade2017_079m, d163, d5ac, f961, 8bb6, acadia16_382x23, 2942, 3701, cc91, 5706, 9231, 9912, fd9a, 0d03, ce92, e9bd, c604, 595e, 5257, cf28, c73e, d4ca, caadria2016_683x29, a268, 7217, e7c8, 01b4, caadria2017_015u5, 5d85, ecaade2015_84a17, ijac201614101l1, sigradi2014_213t7, 1dfe, ecaade2016_136j38, 5767, 1a7e, 89bb, 95c2, 1401, e91a, 3652, 10a0, ed30, 91a9, 1f21, abd0, bf72, e465, d5be, ecaade2016_057r14, 6a7b, c8f6, add8, 1dd8, ijac201614407p4, 8dfa, ca5b, 2031, ccc9, ce5b, ecaade2015_21d4, d204, 2d52, sigradi2013_100, sigradi2016_637p, 3680, 9cbd, 45da, sigradi2013_43, a43d, sigradi2016_732l, ecaade2016_087u24, e92b, a756, ba0d, 8324, 1817, 8896, ecaade2014_018l4, ecaade2015_122o24, 7739, 7bc2, ascaad2016_045g19, 637d, 049b, b496, acadia14_153ap, 1155, 8484, 4d40, e882, ecaade2016_042z11, d1c5, f817, 34dd, ecaade2017_051cc, 5d74, 9b74, 039b, 8fb7, ecaade2015_73k14, 4100, f0c9, 4475, 3a9f, ecaade2015_129p25, b901, 4752, 6cf8, 6bc5, bbca, c536, 6806, 894b, 8563, 64e1, 777b, 5a3c, 9532, 7920, 296c, 821b, ecaade2017_053d, 9af9, 77c8, c960, ecaade2016_033y8, 342e, 9f72, 0f54, eaae, 5eb4, bc7d, ebdf, 254e, aaa4, b18a, 770a, ecaade2015_84w16, ecaade2016_147r40, 176c, 0f09, a16e, 0ccd, ebc5, 2b24, caadria2017_104w27, d51d, 4b5c, 43df, a6a3, de91, 2811, 4fb4, b84c, 0e06, 7620, c6fc, df79, e71c, 75ef, e765, ecaade2015_138f28, caadria2017_005b3, 3cf5, 35a7, f6ac, 6d86, 67b0, fc53, cabb, 9900, 43f6, fc04, bf25, acadia14_671n, sigradi2014_097k8, acadia14projects_555c, c9ad, ecaade2016_089f25, 5878, 5e53, sigradi2016_814n, 46c9, daba, ijac201513202m6, 5d6a, dc92, acadia16_140a10, 4286, 0889, 953b, 2bd0, b44a, caadria2016_013a2, d3c1, 36a8, ecaade2016_025p7, aa72, d533, df44, 1b0f, 549a, 9be0, cfc1, 272c, c8cd, a054, ecaade2017_071hh, 26b9, 81cf, 23ea, d7f9, 957f, 6618, caadria2015_069t8, ecaade2015_48f8, 66bf, e931, ecaade2015_171p36, 98c7, cf0a, 9950, 1672, 522f, 53f5, sigradi2016_488r, eeeb, 7acb, 2362, b124, 10bb, 644e, b9aa, 1725, 8ec3, 08af, c5bb, caadria2017_122u31, 3679, 69cb, a322, e5be, b71a, b32e, b56a, ascaad2016_054r21, 948a, ecaade2014_146p33, ea13, 788b, 9dc9, ced2, 2d82, 02c5, 7639, ecaade2017_195ff, 9e25, ecaade2017_198vv, 8435, ecaade2014_159n39, dc8f, 711d, 5ac2, afc9, 9988, 91d6, e075, 7b73, 2876, acadia15_371d16, ecaade2017_099ww, f865, f1bc, 6718, 3bba, f610, b811, 52e9, 6105, 9c91, 9621, ff77, 1657, cecf, 2cd7, sigradi2016_732u, ecaade2017_130a, f7fd, a0a8, 08c9, ecaade2015_229b51, 5a4a, 3396, a540, 14b9, cfff, 2d9d, ddf7, a96f, 127a, sigradi2016_360w, 13f0, 60d5, 729c, acadia14projects_101ac, a18e, 719d, 9c44, 3215, cef9, acadia14projects_23v, c91f, sigradi2016_560z, cb30, c66d, 6897, 8516, 8ca7, caadria2017_063d21, 5436, ecaade2015_209u46, 07a0, cb65, 39e9, b548, sigradi2013_260, ecaade2017_225i, cae5, ae23, 4235, 00e2, e3a7, 6376, 1ce3, ascaad2016_041o16, acadia15_95m3, ecaade2016_068g18, ijac201513101i1, bf77, 2714, 7b0a, c07e, dda3, ee5e, 6a46, ecaade2014_157x38, ed6c, 42ff, 1905, f1ca, 2869, caadria2015_084t12, 2a58, 3f65, 361f, 316d, 71d0, 2847, a6af, e10f, a46c, 005d, ecaade2017_037aa, 0484, f0ec, 4787, sigradi2015_6.327s8, f946, acadia16_344g21, b13b, 98bb, 957e, ecaade2017_017w, 653d, 40a5, ecaade2016_028l8, 89f1, b3ea, e59e, 501c, ascaad2014_019k3, dda4, 1d66, 3822, ecaade2016_027c8, ecaade2014_195j50, 27b0, 22c0, b44c, f31a, 3ae1, ecaade2017_291m, caadria2016_013u1, 220a, acadia16_440d26, d102, 1e57, 6748, 3edc, sigradi2013_112d, 8377, 1028, 1df6, c42b, ff14, 80bc, e01c, 06c5, a818, 4e22, ecaade2017_164z, c31b, a057, 708a, ecaade2014_176n44, deab, c3dd, 7ec5, ecaade2016_078a23, dc58, acadia14_63ay, ecaade2014_188n48, ecaade2017_066o, caadria2017_107y28, 5987, acadia14_399al, 5aac, 81ac, eda0, 2333, ecaade2015_293w63, ecaade2017_229kk, fba9, ecaade2017_198f, fbb6, 9a91, e712, ecaade2014_096v22, 7eb3, 189a, 012b, caadria2015_226u34, cef7, 52ea, 2818, 46ec, 9a52, ascaad2016_027v10, ecaade2014_224b58, 5430, 9944, b7bc, 946a, ebf4, e14b, c8a1, sigradi2015_8.27p10, e1fc, de4a, 14d0, 78cc, 0d7b, 4643, 3b14, 8a46, 6117, 814e, 2b22, 29bf, ijac201412406l9, 9e44, ecaade2015_215m47, deba, e208, 2693, ebfd, bc66, 6f8e, sigradi2013_183a, 51cb, 2109, ac01, caadria2017_052y17, acadia15_297w11, e38f, ascaad2014_014l8, sigradi2013_285d, 4830, 6c4c, caadria2016_343j15, 57e7, 3873, 0bb4, ecaade2017_301h, 6d8d, 7949, 8b47, f619, c5db, acadia15_497h22, acadia14_619af, 61e2, ecaade2014_133v29, e3c6, b219, ecaade2013r_018y9, 0be3, dee1, b8a3, ab42, 3688, 2e27, a57d, f607, 110e, ecaade2016_042b11, ijac201412207e5, caadria2016_819j34, b4ab, 4557, ijac201614303o2, 40a9, caadria2015_048r5, ff38, 33e4, 4fd6, a7e0, 5f72, caadria2016_851t36, 4ef1, acdf, bea5, ecaade2016_099m27, b979, da56, 1829, c90e, 97e6, 7cf9, ddcd, abeb, acadia16_372b23, f77b, c795, 8d45, sigradi2014_292t4, ba49, f66a, 25f3, 7a39, 8fcb, f3bf, ecaade2017_122ss, 99f9, ecaade2013r_002x1, 6970, acadia14_101am, 967a, e648, 799f, ecaade2017_031kk, 4ce5, 736f, ecaade2015_38m7, ecaade2017_203yy, 6c1e, ecaade2014_109v24, 4c7d, e250, fe89, sigradi2014_085f8, fffa, 9afc, acadia15_297e12, ijac201513205v7, 2d19, caadria2016_477w19, ecaade2014_224r57, 5028, caadria2017_104e28, ecaade2016_055f14, fc64, cdfb, ecaade2017_291q, b17a, 62e8, 3eef, 4c0b, ecaade2016_147z40, 4511, ascaad2014_014c8, 8068, acadia14_189av, caadria2017_005x2, acadia14_281t, 8490, ecaade2016_198m52, f0ce, e7c6, fb5a, caadria2017_052p17, 5358, caadria2015_072m9, fc8c, b717, ce44, c42e, 0bdd, fa20, caeb, bb3e, 3864, 0785, 49c3, 18fe, caef, 3c71, acadia15_185s7, 8f40, 28d8, fbe6, 661b, 719a, cfd1, sigradi2016_659l, 9770, 3854, ecaade2017_091xx, acadia14projects_63d, ea47, f67e, 3871, 7b20, 34f3, e158, ecaade2016_102c28, ecaade2017_252d, 3bb9, 7047, a06a, caadria2016_321n14, sigradi2014_140p2, 647f, 76d9, ecaade2016_021y5, caadria2017_149d39, 02fe, 9277, 51d6, e176, b73f, ecaade2017_149g, 3f94, 8a9f, a156, 1614, 29d2, ijac201614203z8, ecaade2016_134e38, ijac201614303m2, 9694, e88c, 1e6a, 252b, 1821, 2b72, b5e4, f049, dfc1, 71c1, af0e, ecaade2015_287i63, c95d, aa0f, 7393, 704e, 8794, 4a90, 6c58, 2c4d, acadia14_389a, 0372, 086d, sigradi2015_7.203k10, ddc7, 0925, 38fd, 7485, 741f, caadria2016_819n34, 0268, 4788, 2d80, 8245, acadia15_95e3, 7319, 7b83, 9c25, ecaade2014_168u41, f757, bc4c, 030b, c719, 5372, fc1a, ecaade2017_301v, sigradi2016_455d, ecaade2016_063u15, f759, fa01, 3ae5, e989, ecaade2015_138k27, d4b0, bd7e, 2e63, 6c5d, a440, ijac201412305l2, 3945, acadia14_609av, 3132, ecaade2016_tkov66, d85d, 0258, 3d18, 0e56, acadia14_317x, d096, f5ac, acadia14projects_517s, 400f, d9fd, 187a, ecaade2015_193i40, ecaade2016_151b41, 5b96, fa44, 7946, bda1, d3a4, 1d94, c4ba, 008d, sigradi2013_10c, 754d, f2e9, d7d3, ascaad2014_032s9, caadria2017_029k10, 08b2, c8b6, a76c, 147e, 079c, ecaade2014_038b10, fbb7, 7361, fc24, 3a04, b75d, 17fe, 2b3a, 6366, b128, 627f, d475, aa5f, 5fbd, ecaade2015_139b30, 4702, 9e96, ijac201614309v6, 0f4c, ascaad2014_027j7, 1fec, ecaade2015_114v21, 7b6e, fc80, 6625, acadia16_298h18, 6d47, e2f9, 7dd6, 22fa, ijac201614206c11, 2aab, ecaade2014_195y50, cb7f, 62b6, 42e6, caadria2016_787g33, d9a8, 9434, 08b3, c497, ff09, 837b, ecaade2017_208a, caadria2016_177w7, ecaade2016_238p63, caadria2016_631g27, 3a8c, ba15, 28d1, 6d55, eac9, eced, 2c9c, acadia14_117g, 07c4, 0b6e, ijac201614302o1, 52fa, f9c2, fac6, 86bb, b92f, caadria2017_002h1, acadia14projects_267n, cfd9, ascaad2014_029b8, ecaade2017_122d, ecaade2016_136r38, cf47, b73c, caadria2015_048v5, ecaade2014_149e34, f3fa, caadria2017_101j27, d6ba, acadia16_352v21, c820, 3cf8, caadria2017_055i18, bc0a, ecaade2016_102p27, 0210, dd37, e514, ecaade2015_116d23, 6aa6, ijac201412408u1, 9372, 662b, acadia14projects_375c, ijac201614403i2, 86b9, ecaade2017_215p, 5ac1, e9a9, ecaade2013r_003w2, 436c, 93eb, ecaade2017_006jj, 93ab, 1450, 1510, f0fd, cd7d, caadria2015_172e26, ecaade2017_157xx, 5023, dda2, caadria2015_061i7, 2299, sigradi2015_8.328j15, ecaade2015_217z47, acadia15_57s1, ecaade2015_227c50, caadria2017_069e22, 3484, c929, 2823, 27f5, 023a, 0ea3, acadia14_709ao, caadria2017_182m43, 6278, e1af, a2ef, 2738, 55f7, ecaade2017_291s, ecaade2015_138l28, 1d89, 5446, 7a81, f6e5, 1fab, 3ad5, 176f, 1e33, 054d, 54d7, b55d, 7d23, c5f7, d8ab, sigradi2014_047i4, a350, f24e, cd74, 76b0, 798d, 2b52, ecaade2017_037bb, 4911, 94fa, abc5, ecaade2017_101n, 567d, 74e2, 833e, sigradi2015_8.186j12, caadria2015_237r35, sigradi2014_330h7, 7136, ecaade2016_241e64, ecaade2017_264e, sigradi2016_602a, f6a3, 0273, f33c, 20cf, 84a7, eef1, ecaade2017_071tt, caadria2016_851e36, 64c7, 4510, f929, ecaade2017_215hhr, e9c8, sigradi2013_100i, 8f3a, acadia14projects_531v, 9646, 26df, 265a, 998b, 0cd6, 967d, acadia14projects_301d, 31bd, 511a, b49c, sigradi2013_183c, 00d0, d0f2, 50a2, ecaade2015_100s19, 5d07, dc76, 059a, 4f89, ascaad2014_029r8, 95eb, 88fb, ec9a, 45d4, cab2, ecaade2017_203vv, f97d, sigradi2016_449ll, abff, 4615, ecaade2014_194m49, 5120, ijac201614203y8, 0dc5, ecaade2015_227p50, 7552, c0cd, 6380, 03e7, 76bd, 9a4b, 9ce1, a5a9, 2e03, 99ed, 4be2, cbda, 1778, 3a6b, 02f0, bc25, 9c29, 03dd, 70ce, acadia15_195e8, 0ea5, 077e, ecaade2016_013m3, 718c, 257f, 7021, dbfe, 6490, b20a, 2610, acadia14projects_257ab, 7cae, bfd8, sigradi2016_595hh, 39ce, 094b, 7473, 2b79, 91be, 7b21, d0b4, ecaade2017_122pp, e79d, a4c9, 0ea2, caadria2016_383o16, 8090, f957, fc88, cc5e, 4a85, 1371, 1b91, 5fd4, 2c19, c718, caadria2016_611z25, f9ff, f4e2, 0fc2, 62a2, 16b0, c23f, c992, 9eb5, dea2, ecaade2014_173g43, fec5, ecaade2017_017d, a94d, 6f56, 8d3c, acadia15_203g8, ffa0, db4f, 2088, 3e84, d3f3, acadia14projects_531o, 6bc0, c94a, 31e8, 6ea2, b505, 9fc0, 2af8, 509c, acadia14_427ap, 8de6, 08db, 95ec, caadria2017_028y9, 08ca, 9e00, 5a87, 77b2, d6a5, c0a9, sigradi2016_381v, 8746, sigradi2014_109i9, aa92, cb9e, 17fc, c058, ecaade2015_317e69, c75e, 961c, d677, c865, 13d8, 90d7, 7cd4, ecaade2017_202h, 2534, acadia16_450r26, sigradi2014_307p5, a34c, 127d, 5ca5, 3812, ecaade2014_022b6, 9364, 2e35, 47dd, 30f0, ab2f, 633b, fc40, 3580, 6444, 1f84, b0f3, b1ba, 2634, 7818, e8b0, 68f7, b7ba, aab2, 6cdb, 1f96, 4073, 57db, 2e11, 40b3, e4e8, caadria2017_054g18, 7a98, 7039, 54b4, f1b7, acadia14projects_655v, 4a2b, faec, 5359, 9638, d7fc, bbaa, 31b0, 6370, 642c, 8b5f, e271, 58cf, bb67, d4b4, 3c38, ecaade2014_104u23, 2e06, f5e1, eafd, 44cf, d9e7, 6fd5, sigradi2016_490ii, sigradi2015_7.203i10, c187, 8129, sigradi2015_8.264h14, 091b, 7d95, 3cb9, 0b5b, 83ad, acadia14projects_23y, 7cd2, 7c6d, ecaade2017_111vv, f792, 9b33, 19c9, 41e4, f75f, 403d, 95d2, 1045, 6de1, dc6b, e1a2, f1a3, ecaade2014_140n31, 4ad5, d5a2, 98b4, 1024, 6924, e9da, d1fe, acadia14projects_111g, 677a, 549f, acadia15_211w8, 1d27, c3a4, 7e7a, a740, 344c, 41dd, 7376, ecaade2015_139u29, c41b, ecaade2014_224w57, 1a15, e991, ascaad2014_026r6, acadia15_211t8, 636f, caadria2015_226w34, a432, ecaade2015_17u2, 1e34, cf6d, b8fd, 47c6, sigradi2015_12.215r27, ascaad2016_018l7, 0873, sigradi2013_194p, 6b61, 3932, 27da, 40fb, d074, f83a, 57ce, 4454, 1c7d, c2df, 8086, ecaade2016_016c4, ecaade2015_217d48, ecaade2015_271c60, c481, caadria2016_621w26, 0d4a, 8597, 0537, a771, 2bde, 3b4f, 7684, ecaade2014_168r40, 0899, 559c, f087, 1af5, aef3, 521b, ecaade2017_277gg, c476, 87e8, 4525, 5719, b94a, bb0c, 5ecc, 12e0, acadia16_24x2, 60b9, ascaad2014_032t9, 1a6e, 4f2f, ecaade2017_215xx, 98d2, 18cd, ecaade2014_195w50, 31a4, e6fb, 2a12, e19e, ecaade2014_180r45, ecaade2016_028h8, 709e, 2667, ecaade2015_86n17, e13a, 60f7, cddf, 6d76, b4f7, caadria2016_517u21, c427, fed2, ecaade2017_202o, ecaade2017_309vv, da72, e736, acadia16_308s18, 13f8, ceaf, f7b6, 47fc, 0127, f55f, caadria2015_073o10, a54f, 2309, 2b83, c9b4, f9b0, f30e, caadria2017_101f27, 2911, 627a, caadria2015_203l29, ecaade2016_132k37, ascaad2014_037o2, 1e75, 6251, 7ba2, 2978, acadia14_671y, b6fa, 5daa, 26ad, sigradi2013_31, 06de, c3d3, acadia14_153at, 8f8c, 78d5, 8444, 31b7, sigradi2013_327z, b6bb, 22f0, f04f, d64c, ecaade2014_186s47, 4933, c682, b038, a595, 976e, 9210, 8785, 9e4d, sigradi2013_285z, d687, 1c82, bb87, caadria2015_086g13, e9d8, caadria2016_683n29, caadria2017_051n17, acadia15_161l6, ac12, bffc, 008f, 0c83, 01af, 3607, df6f, f9b1, d678, 3e0d, 2842, 42be, 5fd0, b974, e686, be81, 942c, sigradi2016_779uu, ecaade2016_073a21, sigradi2013_400r, 216d, cb6e, ea60, sigradi2013_95s, c333, 9eda, b045, 155c, 809b, 910b, 8c54, caadria2015_030h4, c713, c261, caadria2017_021o8, ecaade2014_018b5, a6eb, b31e, ba4f, a3b2, 9e6b, e5ab, e5da, ecaade2017_105hh, 84c8, 0222, fc95, 7ab8, 7c30, 3496, c822, e12a, 911f, caadria2017_015i5, e8ff, 609f, cc64, acadia14projects_291az, d8c5, 34d2, ecaade2017_213xx, 1d57, ecaade2016_ws-dleadc68, 7e08, 6f45, 06da, ecaade2014_020m5, ascaad2016_021y7, 3059, b122, 331b, 329e, 0f6b, d145, 4090, ascaad2016_023r9, 40ed, ecaade2015_81o15, 1489, f641, 982f, ecaade2014_111u25, 053d, d62a, ecaade2015_100r19, 45c1, 9f50, 60cd, 2119, d98d, 661f, af04, b0c3, d334, ded8, 1517, fedc, c52b, caadria2017_067m21, ecaade2015_59x10, a80c, 30b1, ecaade2016_167u47, 4add, sigradi2014_281c3, cf0b, 44d7, 4810, ecaade2015_320n70, 510d, 9c78, ecaade2015_178e38, caadria2017_009k4, b621, 6a4a, 94fc, d622, 4710, 6921, ecaade2017_253bb, e45d, 40c6, b8ff, 86e7, 3281, fed8, ecaade2016_225t60, bcb5, caadria2017_063f21, ecaade2014_151u35, 84cd, 4c27, e87d, 6588, ecaade2015_171e36, de46, acadia14_125ab, 6c54, 6db9, 6800, 0412, caadria2015_188r27, 0cc1, 2a7e, f94a, 0a62, 969e, 3edd, ecaade2014_155v37, 41ee, ecaade2016_077v22, ea09, bf4e, acadia14_301i, eb17, 364c, 2a4e, a951, caadria2016_023n2, 6742, ecaade2014_055a14, cbcb, 38e5, sigradi2016_729xx, b32d, ecaade2017_087o, ab8a, 7084, e9a4, ecaade2016_102i28, d787, 9ebb, 08a7, 5ef7, b154, 1383, 88e8, ecaade2017_023gg, 957a, 9d2b, 0079, fa98, ascaad2014_026u6, 1e05, 1bfa, e918, 37cf, sigradi2014_335u7, a513, fb4f, 4a56, sigradi2013_54l, ccf8, 68d2, ijac201412303a8, a2c0, ecaade2013r_002g2, baee, 075f, a6d1, ee42, f218, acadia14projects_101as, 09f4, caadria2016_735u31, ijac201614207p11, a58f, caadria2015_090b15, ascaad2014_004j2, bfb9, b6ba, f7f0, a429, 7e21, c2d6, d79f, 75bf, acadia16_470n27, 271d, bc2b, ecaade2016_193v51, acadia14projects_63ab, f989, 7274, c236, 61c4, d06e, a3a9, 1dff, ecaade2017_253r, 164d, 2d3f, 11fb, db1d, ecaade2015_233h53, 15f6, d0da, 31bf, acadia15_185y6, 54c5, ijac201614101h1, sigradi2015_12.107g27, 783f, e0d9, sigradi2016_426i, 63a9, 728f, acadia16_196f13, dc3a, 13fd, 32b8, c21f, 4488, f02e, 3f3a, ecaade2017_138z, f40a, 4b66, 87e6, ac91, d384, ecaade2014_085g20, caadria2016_013l2, b62a, 68fc, 5bd8, c562, f71c, 91aa, dc20, sigradi2013_194s, efe1, caadria2016_861f37, 0e14, 8579, 3d9c, 6b0b, 7eed, 2b07, 28fb, ecaade2014_067c16, 87f5, dcf7, ascaad2014_026f7, e7ce, 4b26, 4541, acadia15_223b9, f175, ecaade2016_144l40, 2f90, 4740, b835, 24c3, 80ff, 1b5f, df4d, f6cd, ecaade2017_198ss, caadria2016_529n22, 1e36, d617, bab9, 23d8, ecaade2013r_017z8, 4ae7, 2e09, 4f57, 3e0f, acadia14_375k, 4abd, 3cb0, sigradi2013_390t, 8174, sigradi2015_6.183k8, 731e, 1add, 4808, ascaad2014_029a8, fae0, acadia14projects_147am, 13ad, ecaade2016_021w5, c219, ecaade2014_024y6, ascaad2016_045o18, d818, da01, sigradi2014_291n4, ecaade2017_094k, acadia14_81o, caadria2016_003b1, ae66, 1c30, ecde, 8792, ijac201412408u2, bcc0, f4d0, 0abb, ecaade2016_126v34, 05ec, cfc7, 74f5, 8d43, 7d08, 91f1, 4a9b, 8d6f, acadia14_589k, 3d0d, fcaf, b4d3, sigradi2015_8.328k15, f2f5, d4f7, ecaade2015_309y67, a66d, f289, dc64, ecaade2013r_014c8, 9e92, 39d5, b125, 4dd7, 72a8, 2b25, caadria2017_056m19, sigradi2014_132o1, 1480, 5ccf, 1ca1, ecaade2013r_018o9, 3aab, 6296, 002d, e734, sigradi2016_448s, ecaade2014_168d41, 8818, ecaade2017_032f, 95b5, 4e64, fc86, fae3, 8936, 61a3, c447, d3c6, bff0, caadria2015_130o21, 7686, 7416, d0a6, 703c, 47f5, b30b, ijac201614405y3, 3a4b, fe53, 681c, 5dc7, 51df, caadria2017_035y11, ijac201412204b3, 011f, b0ef, sigradi2015_11.165j25, ecaade2015_251p57, 6c39, 92b6, 9dad, 0aa8, 6ab0, e879, 13e8, ecaade2016_089y24, 6949, 6d74, 76f7, acadia14_609ai, 46a2, c656, 7c0f, 587d, 1847, c912, a20c, fba7, f033, ecaade2017_244ii, 33bb, 77d6, 031f, df61, d85b, 426e, d1f7, 8ea7, e256, sigradi2013_158t, 4ba4, 7dc6, caadria2017_069y21, 7f4e, 68e5, b2c8, 5ff4, 3205, 6a9f, 6304, 82fe, 1cc2, ijac201614305l3, e9ef, 583b, ecaade2014_215y54, bdb6, ascaad2014_036g2, 9882, ascaad2014_024c6, 357d, 21f9, 3538, 18b4, 8f21, ecaade2016_042s11, 5c3a, 73b7, 00e3, ecaade2014_112x25, a5b3, 6443, 5439, 3ad1, 114b, 4939, ee59, 10a8, 58f5, fe21, b814, ea37, sigradi2014_132w1, 42de, bcfe, 2cad, 944b, 0000, 5abb, 8213, b24d, 0a39, ecaade2017_293rr, 116d, ecaade2014_024d7, 8293, 730c, 51b7, acadia14projects_145v, bd15, 8325, ascaad2016_054s21, 5de7, 2dac, sigradi2015_8.239d14, 7e94, 7cfa, b3e5, cbeb, 379a, 69c2, 6a2b, 1c83, 2b5e, c70e, b4a5, sigradi2016_817k, 5194, 847c, 407a, 97dd, d16e, be47, sigradi2015_8.189o13, c8df, 8d3a, de07, 2cf6, 5124, e086, 890c, b1e0, b068, 16a4, 7237, 7dcd, acadia14projects_147an, acadia14projects_177p, adff, ijac201412406r9, ecaade2014_186a48, b231, 5b05, 0fa6, 3bd6, ecaade2017_274z, d38a, ecaade2017_291a, fe7c, b114, d6d8, 565d, ijac201513201r5, 93c6, 2e73, sigradi2016_571uu, acadia14projects_681al, a030, 3ac9, 3c2e, 360d, ad19, c1f2, 2220, bdc4, 678b, 7eef, 0cf4, acadia14projects_719m, ecaade2014_199y51, c7c7, 5329, e869, acadia14projects_117ay, bff1, 1e1e, c2e5, 5f8e, acadia16_8a1, 1806, ecaade2017_256u, fe56, 44e1, fa07, 7bfd, acadia16_394g24, acadia14projects_291aw, bea2, bdf9, ce0a, c56a, acadia14projects_479j, 6891, 642a, 53e0, db71, 3559, 3983, 14f0, a2fd, 152d, 25e8, 6abd, 33bc, ba52, ecaade2014_198r51, caadria2017_067r21, fa4c, a92c, acadia16_244t15, 2c7c, ijac201412207d5, 4aaa, 2efb, 8e10, 4a03, sigradi2016_564jj, 2780, 8d8f, 944f, ecaade2017_243cc, 491f, ecaade2016_011v2, c341, 62fe, abca, 76f0, b055, 8df7, 5883, sigradi2015_8.27l10, 7de3, aedb, 3b4d, sigradi2013_303m, 3b9a, ecaade2014_187g48, c953, 9ec9, ecaade2014_186r47, d2bd, 987d, ijac201513201h5, 08ff, ecaade2015_196f42, 4e30, 5420, d817, ecaade2015_320o70, ecaade2016_108y29, 5310, c259, 2a64, 0fb9, 7e01, e6b1, 4774, caadria2017_051s16, ecaade2015_235v53, acadia14_375o, fee5, acadia14projects_479e, 17bd, 61b7, e8bd, c8cc, 3c1a, aa87, b287, de21, 2a31, 6cad, 0b43, acadia14_219a, b78e, 0a63, f2fa, a42e, fde3, 78a9, 1062, 3080, 2512, 824a, 0717, c047, ecaade2015_202i44, acadia15_95c3, 2249, ce36, caadria2017_132h35, 4406, 6fb7, e3d9, 96d0, 6231, 499e, cb94, e644, d93e, 0a8f, e029, ef05, 28f0, 3bc0, e015, 6821, 1a6d, 4a17, ecaade2013r_001h1, ecaade2017_046f, 6246, acadia16_344n20, ecaade2013r_018v9, 0e42, ecaade2015_48v7, 11d4, 5291, ecaade2017_184pp, 6ded, 8e20, caadria2017_155o39, 662d, 0ddf, bdd8, acadia14_117b, ef17, b661, 2d3e, sigradi2016_490v, 9dbe, 8279, cfe6, ecaade2016_mrtx65, 46f7, ecaade2017_ws-archieduq, bf85, a1ff, e8aa, b0d6, caadria2016_861b37, 81df, 1ae6, 68a2, 3055, caadria2016_819y34, cbfd, ec36, 19cc, ascaad2016_043f17, dbfc, 7ce2, 3f82, 6666, 5ff0, 8727, 0f2d, 14f7, 7a0b, 2c6a, 202e, ecaade2015_317d69, 8f5f, 1120, c9be, 57c6, acadia14_699p, dfa6, 084a, caadria2016_135b6, 6938, 6927, 6e07, a363, 62cb, e4d5, ecaade2015_195j41, 9018, 80b1, 063f, 6a0f, b899, caadria2016_797x33, acadia14_53k, a3c9, ffd6, b5ca, 8472, 0e45, 4812, 458e, 0641, 9daf, ijac201614308l5, 7d36, 83a3, e92d, aaec, sigradi2014_080l7, ijac201614408h5, f560, 5d48, 4874, ad87, a0fb, acadia14projects_579aw, ijac201412406o9, 7dce, a2f9, 97b6, fbc9, caadria2015_206s29, d22a, 5d6b, a43f, 0d2f, caadria2017_047i15, ecaade2015_127x24, d744, b2e6, ascaad2016_028s11, acadia15_343w14, 71bd, 84cf, ecaade2017_215dd, acadia16_440c26, 8cac, 90a9, 1a30, 82e1, acadia14projects_317z, afb2, acadia14projects_627ao, ae59, c642, acadia14_463r, ac3d, sigradi2013_44, 7ede, acadia14projects_247y, ecaade2017_072a, b4af, e16c, 0f62, acadia15_469m20, 0edd, cff8, ea80, 75d2, 4ee4, 9518, ecaade2017_215l, 8c63, 1c50, 63e9, 31d6, 4175, 9d9e, ijac201614308p5, 8def, 6190, 2a20, 5590, 493c, c69b, ecaade2015_193k40, c67d, ecaade2016_017r4, 1ef8, 06d1, ascaad2016_039o15, 9fbc, cad2, ecaade2014_138f30, caadria2017_015g5, ascaad2016_010x4, ecaade2016_152v41, 1f54, 8978, 017f, a138, be08, caadria2017_058m20, acadia16_478s27, 8410, 2d4b, dbc9, ijac201412305k2, d081, 4945, 7cf5, bdfe, 50f2, f6bf, 89a9, e383, a16c, acadia14_579k, ecaade2017_157ii, ed98, ea1b, 83fa, c2c8, caadria2015_004f1, 10f4, b25d, fd08, c3b1, 08ed, 3b94, ecaade2017_195hh, ed22, 1c7e, b97a, 9ea7, 1876, 659a, d7d8, 8099, 6027, 2849, 7b4a, 8790, 6da9, sigradi2015_sp_8.326u30, 6365, e915, 0ac3, 080d, ecaade2017_044mm, ecaade2017_148d, 0d6c, 80fc, e987, sigradi2016_654c, ijac201614202r7, acadia15_243f10, 8774, ascaad2014_033i1, 67cd, e88f, ecaade2016_043x11, a590, f3bc, b6ae, 3187, ea39, ijac201614305e3, ecaade2017_003d, 1ccd, 667c, b339, ecaade2016_136g38, c78c, 8de4, d674, acadia14_153d, 4a42, 25de, acadia15_274j11, acadia16_470k27, bcab, 301f, 35bc, 2212, ca2f, d60a, c349, a5aa, e48e, ijac201412403y5, 7f96, ascaad2014_025n6, 6f3d, 1f20, ec2e, ijac201513202l6, adb5, 3700, b6b3, fef2, caadria2016_405n17, 8d6d, 9c81, 7dff, f686, 19ce, 4db9, 2106, ae67, ae88, 9b94, ecaade2016_154j42, ecaade2015_138y26, e6fe, 8d8a, ecaade2016_213s54, 9077, 0031, ce14, 4953, 5cfc, ecaade2015_59v10, c07a, 12be, aebf, 8671, f9c7, 4923, 3a98, 98ae, 512f, f6eb, ecaade2017_212tt, d1b8, caadria2017_104t27, 979f, ijac201614403u2, f679, 6415, f418, db1b, 9b3d, 1df4, b990, 19e5, 754e, fafa, b86a, 128d, 84a5, 764c, 1f17, 4391, 62be, caadria2017_145k38, caadria2016_601f25, 95ba, 281e, 129f, dcd9, 13e5, acadia14_365ao, acadia15_451z19, 039f, c158, 6f98, 6c19, sigradi2016_732m, sigradi2015_6.237o8, 949e, b6ce, fd2d, fdcb, 795d, ecaade2015_230g52, 974a, 9a7f, ijac201614207b12, abbe, ae72, 0c70, 6c87, c631, e48f, 82c5, 6f1f, 1306, 9c4c, ecaade2015_318u69, ascaad2014_025i6, d0ea, e1bb, 6247, 67e6, sigradi2016_364uu, e114, afaa, 5501, ecaade2016_mrtg66, ecaade2016_223l59, acadia14_43am, e3b4, a45a, 2784, ecaade2016_210g54, e94c, d3f4, caadria2015_043h5, 21dc, 4c60, a331, ecaade2017_215aa, ecaade2014_226e59, ascaad2016_041j16, 9253, b241, fab9, 550c, f5ef, acadia16_224v14, c965, 1479, b3fd, be28, 3899, 8c93, 99f0, cf4e, 80d9, dbb1, sigradi2014_052o5, e61d, 339e, ecaade2016_063t15, ecaade2014_206m53, 941e, 520a, 3fb6, 5eac, ecaade2016_217l56, ecaade2014_226v58, f7b0, caadria2017_070j22, 5ec3, 5fda, 77fc, 7768, 50ec, be64, b810, ecbf, ecaade2015_87t17, ecaade2015_196b42, 68de, 6b50, 8b59, ecaade2014_092d22, c605, sigradi2013_429e, 5f42, 8b43, ab30, ecaade2017_183aa, 22c6, c8a8, 8947, a616, ecaade2015_53x8, 436b, 4745, 87f7, sigradi2013_303t, f1b4, c4f1, 4ab8, 3457, 14e2, caadria2016_219d10, bf26, ascaad2016_010y4, 1922, ijac201513102l2, ijac201513104g3, ecaade2015_268d59, ecaade2016_154f42, 1063, caadria2017_063b21, ebfa, b10d, 305b, 46d9, 7019, 7487, 89d3, 3ff7, 6802, 55cc, 8dd4, 013c, a61a, ascaad2016_032v12, e1df, 5868, 3676, 08dd, 6bfa, 349e, 8358, 4357, ascaad2014_008y4, da16, beab, 227f, d381, acadia14_487i, df08, 4d5a, 4678, a04e, 0482, 1fbf, e7a8, 38f9, acadia15_47m1, 9bf2, 3fde, 02a9, ecaade2017_071nn, f764, 6a23, 4220, b9d7, caadria2017_048g16, 5547, dc8e, 7952, 7744, 4163, b6bc, 7268, 3e58, caadria2017_113z29, 6bcc, 6942, 196f, b19f, 34b0, 62d1, 0360, ab74, e5e6, db76, sigradi2015_6.387f9, b5ff, sigradi2014_213w7, ecaade2014_100e23, sigradi2015_9.347b18, 5398, db19, a52b, 19c7, 104e, bbe5, 5773, caadria2016_259r11, 77c5, 6b5f, 67a5, ijac201412201r1, 6043, bd88, 76ff, ascaad2014_029d8, ecaade2016_078h23, sigradi2016_816zz, 3d85, 6fe5, d89e, fe1e, 3c9f, c3d6, d570, b9c8, 5f60, 9342, b7e0, 1968, 3fb3, e52a, bb59, 1901, c494, 0b74, 3a99, d395, 5bf5, 0970, sigradi2016_816vv, c71e, a19b, 0772, 6d40, e5d1, 18bd, ascaad2014_019g2, f7a8, 0b4c, b044, 9e7b, ascaad2014_024d5, 8ef6, ascaad2014_029e8, a14b, 6481, 169e, ff0c, 474f, e9fa, acadia15_95b3, 7118, dc78, cb40, 61d5, ecaade2017_146mm, bfe0, a64f, 8afe, d546, 0bba, 5d64, b9d6, 23ba, 54be, 69a8, 7bcb, ecaade2015_301n65, d258, 4c2e, 8a70, b79a, 9e04, 93b3, 72a3, caadria2015_078p11, caadria2015_065y7, sigradi2016_737w, ece3, 91f7, e210, 2f82, ecaade2014_218k55, c788, acadia14projects_145k, 16d6, f22e, c5b7, acadia14_317z, 8498, 3de9, f5ae, 1eba, 98f3, a4fe, e4c4, e534, 7e16, 4278, dd58, 0201, sigradi2014_330d7, d5a1, 0cec, 710c, 7e90, caadria2016_301m13, 6ff5, f8f8, e151, ab69, ascaad2014_033z9, 877c, 7981, 85c1, 87d2, ecaade2015_59w10, c90f, 308c, db7f, 7414, caadria2015_164f25, a452, 3102, 184d, ca54, ecaade2015_59v11, ecaade2017_129mm, 0fba, 02b8, e266, ea9c, 2638, 5c73, 6a7d, 0851, f8b7, ecaade2015_217h48, 6c50, 3d29, 399a, acadia14projects_101an, ecaade2016_095l26, 9f5a, 1b6f, 13da, 9261, 83df, 48cf, 201b, 321c, 6edb, a47c, 6b75, d597, 28f5, caadria2015_119w18, 2113, dabd, acadia14projects_347ao, ef76, ecaade2016_119t32, 527f, 56ad, 901f, 276b, 9ea8, a8c5, caadria2016_611b26, 942f, f30b, 9f32, ac5d, ecaade2016_tkoy66, 54dd, 0ebb, ecaade2016_154y42, b9c9, 8ec9, c448, bc4d, 4b15, f285, 1885, bde0, 1667, 49da, caadria2016_333w14, 99fa, 345f, df1c, e967, 2cd5, sigradi2013_111t, 7300, 14c4, f872, 1c6f, 8229, ecaade2015_138y27, sigradi2016_534jj, 95c5, c97b, 7f02, 205b, ea88, ecaade2013r_017c9, 92f2, ecc6, sigradi2014_032h2, eb97, 2a57, f470, 9e62, b74d, 2673, 1da4, 0430, sigradi2016_737q, 5603, caadria2017_165r41, ecaade2014_143p32, 4ac7, 44ae, 73d7, ecaade2015_86j17, 1536, 59a4, 21e3, ecaade2017_085l, 4aeb, 3af5, da31, 3471, f457, acadia16_342d20, d49e, a18f, ae5f, 3386, ijac201513303x10, sigradi2014_263e1, caadria2016_209u9, 582f, cbb9, caadria2015_081g12, 75eb, sigradi2013_366, 373d, ijac201412202z1, 2820, 509e, 4491, acadia15_431v18, 72dc, e8f4, 583a, ac24, 62c6, acadia16_78v5, ecaade2015_55w9, e043, 3d83, ecaade2015_114k22, 6f4d, 2af0, d9c4, 53cc, 9136, 1735, sigradi2015_6.387e9, 5f0b, d698, 3718, e2af, 20ae, ddea, c0dc, c65c, d1c8, sigradi2016_816ss, acadia15_263t10, 693e, f520, c186, 0026, 1efd, dfdc, ecaade2017_129ee, 2a23, bf61, acadia14projects_117az, ea8b, acadia14projects_63a, 7af4, ijac201412405n8, 3898, d5f8, caadria2015_016l3, 74e6, 756e, caadria2016_861z36, 4b67, bd7b, 87a3, ecaade2015_115c23, sigradi2013_421, d22b, ecaade2014_071d17, ecaade2017_301t, 4fab, 3f14, edb5, 209c, c0a8, 2891, 208d, caadria2015_126c21, 420b, 7f65, eaf7, f38e, 3a35, a45b, a8b3, 65ed, c3ba, ecaade2017_116i, sigradi2014_197w6, dc2a, 62b4, e897, 73d5, 00dc, 16d1, 7149, ascaad2014_028u7, eac4, f3d0, ee69, 2f22, acc2, 74dd, ef27, 68c3, 5c94, ecaade2017_282h, ed87, 1a53, ecaade2016_006v1, bff5, ecaade2015_225p49, ecaade2015_284a62, 07ab, 7afe, 62b2, c6c3, 3ea6, a3c2, 8ae0, 87e1, 0c7e, ada7, ec15, 2f7b, 872e, da17, acbc, c1a0, 41e1, a505, ecaade2015_248o56, caadria2016_013v1, acadia16_470r27, dce5, 9e18, 1bae, acd9, 5b73, c668, eb92, 05ef, 56b8, 1685, 05f2, 69b5, caadria2017_008f4, ecaade2017_215bb, 6298, 4b80, acadia16_62t4, 839b, f017, c2db, f3b4, aff9, 6429, ecaade2017_143d, 16cd, d5fb, a033, 4ea4, f80d, 3f6e, sigradi2015_8.239y13, d474, 6721, cd18, 796e, acadia15_343p14, 8622, sigradi2016_741jj, 789e, 294d, ed52, 82b9, 692d, 6691, b50d, 5476, 5c33, a256, 2e43, ascaad2014_025m6, 0dc2, sigradi2016_443zz, 562e, a7bb, ecaade2017_054w, 0cd1, 9ce7, 90ee, ascaad2016_049s20, c5b2, 7fb5, ecaade2014_052f13, 4251, a637, 2325, 592b, caadria2017_037d12, c487, 1219, 873c, caadria2015_108r16, 02be, 5660, c1aa, aaf5, 43a8, 5148, af8c, caadria2016_167i7, bdf2, fe30, 987f, d66c, sigradi2015_11.165l25, d75b, 9529, ecaade2016_241f64, ecaade2015_127c25, ijac201614208z13, 501a, 6b1f, f146, dff8, c62c, b1cc, c687, 7763, 5c14, a30d, 85d1, 2062, 0531, acadia16_344y20, 6463, 535c, 8b78, b5f4, fca1, 8e66, sigradi2014_221h8, 360c, acadia14projects_375j, 6be2, 43a2, acadia14_219av, 07d8, d1e8, 0dba, ecaade2015_284l61, 6d04, f60a, 72ce, sigradi2016_399b, sigradi2013_267d, caadria2015_002b1, 6b2d, cf8a, 0734, 7d61, sigradi2014_144z2, 97d4, ecaade2015_158g33, 59f2, 093c, ijac201412205w3, acadia15_371f16, 9e0e, 6259, 80da, 39e0, 9ddd, a241, db10, ecaade2015_17z2, 12c3, d949, acadia14projects_339aw, 698f, 648f, 4c77, 55dd, 1da1, caadria2017_056y18, 69dc, 2ece, caadria2015_246x35, caadria2015_090a15, 87ca, 81c4, 1beb, caadria2015_114w17, 2954, ecaade2014_088h21, 8a97, 8ee0, 81a9, c5ba, 175b, c128, 4ab6, ab8b, 1e82, e209, ecaade2016_127d35, caadria2015_122r19, cdf8, b147, cce3, a0e3, ecaade2017_210v, acadia14_589b, 2a75, c56e, acadia14projects_619av, 42f2, acadia16_362o22, edfc, da4b, 05fa, e291, 9150, 08d2, sigradi2013_194m, 7705, 9ed4, 690000, ccb1, bbe8, sigradi2013_54o, 2c9e, ec97, 418c, ecaade2017_047p, 8f2e, 0814, 5e9a, 6ef5, 974b, 9e4f, b1a9, 7ee1, 7a1f, f4ac, 6786, 5716, ecaade2017_109ff, 923a, 8595, ecaade2015_196l42, 9e3b, 7b9e, 6f76, 53c9, 5f09, 26da, 532e, 1058, 3845, a25e, 44f3, 2047, ecaade2015_143m30, ecaade2017_211bb, e735, 85d3, ascaad2016_004s2, ecaade2014_186w46, 33de, ascaad2016_013b6, 4f5e, faa0, caadria2015_188b28, 32c7, 4f52, e59f, sigradi2015_11.34b24, ef10, 9605, 79ef, 23ff, ec18, fd73, ijac201614105z4, 05a9, 3dab, acadia15_333c14, e56d, f230, b2e4, ecaade2015_237y53, cd4a, ecaade2015_138j27, 693c, ascaad2016_046r19, cb37, a8d3, e463, e75b, 8feb, 258b, sigradi2015_11.136r24, a89f, 9fa6, 32dc, 208f, 2490, ijac201412403j7, 5b54, a85b, 4732, e55c, 3573, ca9d, sigradi2014_032l2, ecaade2014_180k45, 35d0, a7ee, 7499, e659, fd21, ecaade2017_090oo, a40b, 46cb, caec, acadia14projects_579k, de2d, 072a, ecaade2017_290nn, 2033, 433c, sigradi2015_11.136m24, e85c, 04cc, ecaade2014_225o58, 5189, sigradi2015_8.339z15, a598, 0a2c, 37e4, e24c, 9936, b7a1, 52f2, 9fed, 996d, 8f58, f6c1, f480, 1466, 762d, 8ee1, d718, caadria2016_415w17, e4a4, b94d, 5d4f, ea48, acadia16_332w19, 4d3f, f51c, c22d, d2ba, 0f5e, acadia15_185h7, 2321, ec27, ascaad2016_010v4, ecaade2016_167w47, 64ee, 354f, 3acc, 3cab, 965b, a9c2, sigradi2016_752ss, ascaad2016_028i11, 2e4d, ascaad2016_030e12, c4fa, aed9, 64bd, 7759, ecaade2017_157jj, af08, acadia14_75b, ff13, b40f, ecaade2016_120j33, 2d2d, 1b7c, 28d7, ecaade2015_317w68, caadria2017_142t37, 6daf, ecaade2013r_020m10, 3f0e, 29c1, 9c83, fd98, 569e, f45e, 00fd, caadria2016_229m10, ijac201614309f6, 561e, 0a87, ecaade2014_153p36, 7fcb, bd4b, 8f26, f79a, 7bc4, 9256, 9599, ascaad2016_045h19, 52cc, 2eaf, 0b17, bb75, dd6b, ecaade2016_222c58, cb2b, 164f, ecaade2017_017p, 8b86, 1c13, 1a52, 5e87, a566, 166d, edb8, acadia14projects_177af, 204c, 6b9f, 9ed2, 41d2, ea17, 7060, 46d8, 51e8, ecaade2016_007n2, 1895, feaa, 29e1, 9259, 63c3, acadia14_661n, ef3c, b1a2, 38fa, 3a87, ecaade2014_186u47, 31cc, ecaade2016_139w38, sigradi2015_8.264o14, acadia14_427ar, 9d44, ecaade2017_175j, acadia15_137k5, 2e68, deee, 40af, 0f0b, 7ac0, ecaade2016_243r64, 6835, 46bc, 492d, 2e65, d8a9, 08f3, ecaade2014_224c58, 0306, ecaade2017_124e, ecaade2017_248zz, 7373, d3d8, cb0f, sigradi2015_8.276y14, 3ec9, acadia16_78r5, e00d, 0339, ascaad2016_009o4, ff90, ecaade2015_53a9, bad7, 841b, 7ee7, ba7f, f9e7, 0c84, 983c, b5ba, 0c7f, f8fd, 531e, acadia14_53m, 1cf1, 9ddc, 80e8, acadia16_224l14, ascaad2016_029x11, ijac201412405z8, 6101, 2545, 83c0, 0a05, a99e, 838e, d023, 696e, 159c, ed0a, ecaade2016_197e52, ijac201614405l3, 4831, 0841, a9ea, c437, 7f62, cb7b, 518e, e144, ecc3, 3e07, 8ed6, c468, ecaade2017_049xx, 74cd, 2237, c324, ecaade2017_220ii, be99, sigradi2014_152t3, ascaad2016_023s9, 945f, ec1c, acadia14_479o, 7d60, 250e, 0579, caadria2017_124s33, 6619, 9537, ecaade2014_120h27, 7e5f, sigradi2016_517t, d708, 4dcc, c3ad, 4204, ffb4, 036c, 777a, 6a36, 75ba, 735d, ecaade2017_083ll, 3f87, 8890, d2d4, 97d8, 3830, fa28, ecaade2017_ws-archieduv, 6204, 8823, 4200, sigradi2014_079i7, 0cbf, ecaade2016_151h41, ecaade2014_153m37, e7d1, ab50, 30d2, ecaade2014_233p60, 5d1c, 4d6d, a39b, e38c, bbdf, ascaad2014_016f9, ecaade2016_223h59, ascaad2016_023v9, 28cb, ab84, 720c, 69db, ecaade2015_91f18, de06, b3b0, 96d3, 44b8, sigradi2015_9.347v17, caadria2017_048h16, c028, 40d1, 0e5e, acadia15_483c22, sigradi2014_263j1, 004b, d290, 4f63, 499d, 7d55, ecaade2017_269tt, 7c6e, fa5c, caadria2017_051j17, a735, 9a7d, 4cdf, 91f6, a64b, 33f8, caadria2015_126b21, 751d, 56e4, 7113, ecaade2015_82a16, af0f, db2e, e1fa, 808d, ecf3, ecaade2014_138s30, acadia14projects_101m, 0ab9, cda1, 2bdf, 93b6, 8968, ijac201412204x2, 374b, e693, 99f6, a57c, 0546, sigradi2015_sp_8.326c31, 22f1, a2d6, c7f7, fc91, 800e, 23ac, ff27, ecaade2014_214j54, a0e2, d5e7, ffce, 03df, 7037, 410e, ecaade2017_124j, ecaade2016_094m25, ecaade2013r_018p9, 4c0a, 9424, 7067, 2420, 8e3d, 6f30, 28c4, 1b2b, d9c2, 24bc, 783e, 2a8e, 29e3, 035b, 4b06, b87f, aa2b, fcb0, ecaade2017_027qq, caadria2017_113t29, 579e, e44b, 0316, dc25, 0c6f, ecaade2015_229v51, ijac201614207l12, 8367, 7798, caadria2016_281h12, 3a7e, df28, 1b68, 8314, acadia14_145t, ea1e, cf4d, 1581, 1ec8, ac6a, defb, 29d5, ecaade2014_240b62, ac8f, a831, ecaade2015_53b9, 5187, e8df, eb82, ecaade2017_152pp, de44, ecaade2017_277cc, acadia14projects_691au, ecaade2015_217y47, 952e, 958c, 2053, d873, f47a, sigradi2015_13.316c29, ce32, 93f7, cea4, 9648, ecaade2017_192a, ef9c, 057e, e400, ecaade2014_180a45, 913f, e223, 7df4, 9fa0, 93f2, 3a68, ecaade2017_083ss, 7e59, 8b04, 389d, 692b, 7180, c905, 9a2d, ccb5, 07e4, 3b92, 4e94, c16e, 0cef, f161, 555f, ecaade2014_016g4, ecaade2014_044x10, acadia14projects_33ai, 25f4, ca90, 2e01, acadia14projects_111o, 7a34, 9585, 5db0, 91c0, c881, 3233, ecaade2014_198z51, 2973, db66, 3537, ecaade2017_288ee, d400, a04b, a390, 6e67, 952b, 3031, 4667, 0da2, 1da8, 59cb, b48d, acadia14projects_291ao, 6530, 951c, 7e92, sigradi2016_655g, 1a4b, 50c4, 91b9, 3c90, fad4, ba5f, 135a, 5997, 95f2, 59c5, 6879, 91ee, caadria2017_058h20, ecaade2017_163j, d808, 8499, 05fd, caadria2015_067j8, 0de6, e9e0, a1f9, 86b0, 7dc0, 306b, ecaade2014_072i18, 50d9, af69, e782, c892, 9a15, a628, 4b98, a4dd, 4fa6, f87c, 9ba1, 152c, 258a, ca3f, 3bde, ecaade2017_090kk, 8811, b88d, 4944, dcd1, 2edd, e340, a835, 1179, 081f, ascaad2016_042c17, 625b, e2a7, 65e8, 4f08, fb52, 4c34, 51c3, 6aba, 0ed4, sigradi2016_382bb, 88e3, ecaade2017_210s, 882f, ijac201412401n3, caadria2015_086h13, 16a3, bfef, 4009, 2524, ecaade2017_203mm, 1663, 3f81, 9255, acadia16_344j21, 5ae9, caadria2016_177d8, 9a73, 8ee2, 06ae, ecaade2015_138c27, c5b3, 5e70, sigradi2014_169p4, d358, ecaade2016_224a60, a53c, df92, ecaade2015_87u17, 7e6c, b650, 9929, 60f0, ecaade2016_127z34, acadia14projects_115al, 8a9d, 7c43, 4fc9, caadria2017_016d7, 6c76, caadria2016_611e26, fd90, 62c0, acadia14_189a, 9501, de84, 9e84, c6b4, e7fe, 9a1f, 33c8, 1739, c739, 346a, 84f5, acadia14projects_609ar, df88, ec02, 1c02, sigradi2016_399f, f63c, eca7, 7a80, 4fc1, 0a38, 0286, 8f55, 8427, b991, sigradi2016_614u, 70e1, e275, 5b5e, cd06, 1717, 6446, eac5, 73bf, acadia14projects_75aw, af26, 6b87, 31bc, 5aab, 8023, 5d0f, ccfb, 3f2e, 02b4, f834, ecaade2014_163e40, ecaade2017_076y, sigradi2016_488o, acadia14projects_463h, 1360, 690d, 44ff, caadria2015_086i13, ecaade2017_198tt, ijac201614402j1, f984, 2e20, caadria2017_048v15, ca82, 0351, 2e5a, bd26, b6b0, 64a1, ecaade2016_225k60, 4959, 03c8, 57b5, ascaad2014_012k6, cb54, 2e8d, d425, sigradi2016_517n, 09ed, 74b6, 7046, ecaade2014_225p58, sigradi2013_294v, 8e15, acadia16_488z28, 045d, 0005, acadia14projects_339am, cad9, f486, 23ad, 1463, a915, acadia15_451x19, 6d46, 77fa, 63f0, 0aa2, f835, ijac201614305h3, 17aa, e5a8, 12ef, 5006, 7807, a53d, 3d26, eaf2, 9f29, 5a74, 79d8, sigradi2013_294t, caadria2017_110g29, c628, ecaade2017_229ii, bfc4, 09d3, f84f, ecaade2017_095u, 0976, 7813, ebac, 5466, db13, 8b84, acadia15_95j3, 26ab, 9cbb, c55d, 9884, caadria2016_249i11, 48fa, 409e, 8804, 5cdb, fa8e, 7ab4, caadria2017_042s13, 95ce, ecaade2017_017q, 0b7c, 1d72, 6aaf, 4364, sigradi2015_11.165v25, e4be, 4d1d, ecaade2017_085d, c0f6, 1516, 074c, f0db, 13c3, 577e, daa1, acadia14_479av, 8676, bc85, f4ec, edc8, 310f, e9ce, ecaade2017_038oo, f8e0, 1ac5, ascaad2016_043i17, b1c8, 0dd7, 4a1d, 25c5, 8975, e0b7, e3e0, bfa5, bd2d, 049c, 7b5a, f317, dda7, dbb6, ascaad2016_056i22, 5add, fef9, 01d2, afbb, 8a8e, df57, 0ed6, 5437, 86b6, 902e, ecaade2017_032ww, caadria2017_127g34, 5ec7, 6640, 5435, f8eb, d892, 6664, ecaade2016_224n59, sigradi2013_160h, 2bb8, 26db, 6ae1, sigradi2015_2.162n1, 9fe8, ba92, 8c50, ascaad2016_023f10, ecaade2014_202l52, 443a, d0d5, 6871, d017, 0bb6, ece2, 9058, 2e5d, 3cbc, 2f63, 19d3, af77, b1f6, 45a3, f263, ecaade2016_071y19, acadia15_451l19, a1c7, 657d, 6485, 9c9d, f1ee, 844c, 37a8, 086e, ba2e, acadia16_62f4, f074, ecaade2017_031jj, 711b, sigradi2015_3.111i3, 6fc6, 79ea, 09f7, a004, 48df, ecaade2015_129h25, 01ff, 14fd, 6c3b, c2bb, caadria2017_051m17, 470c, 77de, 8a33, 9641, 7409, 7edf, sigradi2016_752qq, a276, 7f60, sigradi2013_41k, fb09, 5f80, sigradi2013_155k, 7910, cccd, acadia14projects_53t, 89b0, 5030, ecaade2016_110k30, 5dd7, fd59, caadria2016_045c3, d7bf, 2b35, c0fe, b5cd, 8d50, e0af, ecaade2014_094p22, 00ee, e19b, 1e1f, 89f8, sigradi2013_30e, ecaade2015_180e39, ad0d, 3e41, 55fc, bd4f, 35fc, 3c16, 4141, d57c, 69ea, 45b0, 72b8, 6592, da87, ecaade2014_108f24, ecaade2015_200h43, 766e, a641, f250, ecaade2017_077tt, d8c1, ecaade2016_011y2, 38d0, 40c2, 157b, 3f29, 581c, 4b6c, ecaade2017_249a, 5856, 271a, 29f5, e38a, 8a66, 5429, 5d99, a86d, ecac, 22a6, 8e88, d7f8, acadia16_440f26, 898d, ecaade2014_224o57, 6e43, cb14, sigradi2016_659s, b884, b7d1, 5514, ecaade2017_210z, 8ae3, b8fa, 68e7, ecaade2015_138i29, fe1d, 08a9, 0993, ijac201614305o3, 9541, 2aec, 2c49, 866b, d1e7, 1939, 93e9, 918f, b833, caadria2015_109a17, f4ae, 4254, 1d22, 9bda, 7b00, 750e, d5af, 13de, c415, dec7, dbdb, ecaade2016_068b18, 35eb, a2aa, ecaade2017_212oo, caadria2016_809e34, sigradi2014_041c3, f7fa, 6f86, 29a0, 7c96, ijac201412201b1, e87a, acadia16_72g5, 4aca, ecaade2017_ws-hybridlabee, 7a82, ecaade2013r_015t8, 0564, af15, sigradi2013_158, 1b89, febc, edd0, ecaade2017_288x, 9614, a888, ecaade2016_217o55, ascaad2014_035s1, e283, 7c9f, acadia16_280x17, 9ac4, cf88, 280e, 41a7, 35d3, e2ee, 725b, ecaade2014_016w3, ecaade2017_280c, 9c6b, sigradi2016_814t, ijac201513101f1, ed99, 4811, 56e8, 6449, 54c7, 369a, 30a0, 2fa5, 7c8c, sigradi2016_450yy, 4716, 2042, f799, acadia16_478m28, 585c, 19a8, 6368, 3986, caadria2015_226v34, ac02, 8ffe, caadria2017_163f40, dfb7, e386, 5c79, 5e5f, 8353, 29e5, ecaade2015_122k24, 47a9, 1b9a, de25, sigradi2014_080n7, ecaade2016_007k2, 3561, 81da, 7527, 86aa, e730, ecaade2017_140aa, 94c3, cd19, 9803, 1c1f, b4b2, b830, 0ed3, ecaade2014_104t23, e7e0, 0601, ecaade2016_241d64, 1ebe, 760d, 40c0, acadia15_343o14, sigradi2016_537a, 29df, 4154, 7261, 069f, 2636, 5d66, 9397, 8882, 96f2, c5ca, acadia14projects_23ab, caadria2015_226y34, 166a, 880c, 290b, fb08, 666d, 582c, a7ec, sigradi2016_568mm, 0feb, a7a8, 6d7c, 9d5b, 6880, 5559, 1e45, 079a, acadia15_357v15, abea, ascaad2014_007h4, beb8, 8e37, 0883, 6fea, ecaade2016_170w48, a21e, 190b, 8f6f, 7907, cc69, 6e45, 30e8, 304e, sigradi2013_268g, 09f3, eea1, 4781, 2d0c, 10da, 3877, e40d, 5ffe, 471e, ecaade2016_002b1, afde, caadria2017_118v30, acadia14_291ay, 00b4, 71c4, dbcd, 4cf0, a8f5, ijac201614302f1, 9a0d, 2981, ascaad2014_022p4, 889c, 7cef, caadria2016_167f7, 1e4b, 4976, 5db9, 6875, 365d, ecaade2017_220mm, dc51, d433, 1649, ecaade2016_046d13, acadia16_206r13, ecaade2014_113y26, acadia14projects_43ag, caadria2017_023x8, 15fe, d239, ecaade2016_098w26, ecaade2017_039c, 07f4, ea3e, bb00, be82, 3306, caadria2016_395z16, 5350, d81c, 0014, 2758, 0f63, 7453, 3aad, d7bc, ecaade2017_053vv, sigradi2013_429j, a341, f864, f843, 8613, 88de, 411c, 0994, 3d0c, 08f0, 3a48, 1790, ecaade2017_100k, ecaade2015_13j1, 676a, c5c7, acadia15_497k22, 167b, 882b, 4fcd, 19a0, 59e9, 4dc9, 3868, cfb0, 2318, acadia16_224n14, ecaade2015_193m40, a917, c08a, 00e0, aad3, 82ad, 0a57, a8a0, ecaade2017_053s, 7220, 9c23, 7d72, ascaad2016_002m1, fa94, 2061, 15fc, 20e4, 9653, ecaade2016_048s13, 78e3, 3556, ecaade2017_095v, caadria2017_132u35, 9d24, 92a1, 3a88, 2a28, eb9d, e872, 2f81, 9580, 862b, bfaf, 51b4, c0d1, f897, ecaade2015_169c35, 5be2, 3f22, acadia14projects_661p, 1ab2, 7ec8, acadia14projects_43ah, 3809, caadria2015_072l9, 9ba5, 5b75, 625c, 57e0, bd11, acadia14projects_671v, a3e6, 9d37, 44a8, 6a10, acadia14_365am, a012, 6f96, ecaade2015_181k39, ef5c, ecaade2015_94b19, sigradi2013_200, 876c, feb8, f8ec, ecaade2013r_003x2, db67, b472, aba9, ascaad2016_044r17, c34c, 5048, 2bca, ecaade2015_77c15, 975d, ijac201412406m9, acadia14projects_531t, 10f5, b0a0, ecaade2017_006nn, ecaade2015_130n26, 8ce6, f195, 4323, 136f, daf0, d9db, ecaade2015_229o51, ee66, 4397, 4339, sigradi2016_356e, 3397, a04a, 3518, 09f8, 6d3e, 7e9f, 0117, ascaad2014_001f1, a5e8, 1f80, caadria2016_321k14, 9b03, 0fe1, eab6, d18b, 6fd1, 87b4, 74fe, f564, 7886, 4a95, 3ebe, ecaade2014_140i31, c075, f089, 8e03, dea6, 2a9d, d8fe, c909, ecaade2014_192y48, df3c, 5f94, 0091, d76c, 4b02, sigradi2016_590k, fa0c, caadria2017_158v39, 8a76, 68c0, sigradi2016_710aa, da46, 6ad7, 11bf, 0299, 81b8, 870e, 1308, 3b82, da53, 774a, ecaade2017_029ee, 637c, db25, 84bb, 0cf2, 8c00, 04fe, ecaade2015_143l30, 64a4, 777f, 5615, ab93, abd1, ad97, 472d, ecaade2015_87v17, d386, c9e9, a88d, 3c8b, 98a2, ecaade2015_334s72, ff4e, f435, acadia15_81s2, e74a, 5772, f2a8, d73c, caadria2016_259s11, de85, acadia14projects_333au, 339c, 8ee7, bb41, ee04, a6b1, 5e92, c371, 11e8, 23a5, ecaade2014_163c40, 3b52, 6d08, sigradi2013_358a, 8aba, 8413, 7e5a, 24a0, d572, aa94, 98c5, caadria2017_081m24, 8e99, cde0, fa9c, eeb6, 44d2, 64c0, 0637, 4ef3, 8d38, caadria2016_003h1, 957d, f959, 554b, 9b5c, 02ee, 1dc0, 5e7d, e59d, acadia14projects_219ax, 73da, 3bac, ecaade2016_063s15, acadia14projects_565af, dfc0, 94b4, ecaade2014_151x35, ecaade2015_225i49, ecaade2015_61x11, f299, 3799, f599, efde, 22e7, 6a58, a8e0, 6046, 2a98, 1191, 8c49, 1db0, 4cd3, eefb, b3a4, 74d0, sigradi2014_080o7, d312, d3ff, caadria2015_070h9, 440b, caadria2016_033w2, b255, d133, e96b, ijac201412304a1, 1451, sigradi2015_sp_2.112d29, ecaade2015_271b60, 73ce, caadria2015_114f18, ddd9, 5a94, ecaade2014_173i43, sigradi2013_289o, a52a, 94d1, 95b2, 318d, caadria2017_057d20, 000e, d2e7, ecaade2017_255m, f603, 4257, 2135, dceb, f456, b3dc, e22d, 5683, 0020, 1f95, afc5, fe7d, sigradi2013_386u, f91e, f493, d0ec, 3e7b, df38, 195c, ecaade2017_170i, 301b, d5df, ef0b, ecaade2016_119x32, 6b80, beec, d423, 8170, f198, 58bf, 0843, 319b, b7ed, e02c, 8cb9, cbc6, d496, acadia15_203m8, 5316, ecaade2014_215w54, 961b, 8441, 01e9, 4624, 5ad7, sigradi2016_358n, ecaade2016_079s23, a9a4, 4eb0, ad1b, sigradi2014_108c9, 0f4b, f91b, cc8e, 4991, f987, bac5, ecaade2017_277pp, 7d48, ecaade2015_237l54, sigradi2016_817g, caadria2016_735z31, e03c, ecaade2015_241p55, 2e04, sigradi2016_467u, 7276, 72ec, 89d0, c68c, f108, caadria2016_861v36, 573d, 0a59, 2dd8, b898, e0e7, 9ed6, 47fa, ecaade2014_196c51, 96fd, a4ee, a615, 725d, e312, 3eb5, eddc, b93d, b7a5, db50, d29f, ae89, 2991, 1f27, edfb, 56c1, e7ad, 4dd0, d44c, 0e09, ecaade2016_071r19, 16fc, 8b33, a2ac, 2413, 76e8, 6068, 4184, ijac201412205m4, sigradi2016_467t, 95f3, 6771, ascaad2016_057t22, 566e, b82c, sigradi2016_490hh, f8c8, 09b1, 72a0, 55b8, 383d, 47b5, bfe8, ecaade2017_288ii, db3c, bcfd, 8f00, sigradi2016_448w, a93a, dfcb, 0467, b4f2, 80e4, 4bd0, d6b4, acadia16_88y5, 7888, caadria2017_003o1, caadria2017_070p22, sigradi2013_294, caadria2017_085c25, a791, 11ca, 4b19, 2dfe, sigradi2014_045g4, 4bcd, acadia14projects_301a, sigradi2013_158b, 5f11, ecaade2014_224y57, 7a91, 8f0a, caadria2017_058e20, ecaade2017_215qr, ecaade2016_164i46, bbd3, 2565, 4d46, bfcd, acadia16_98b7, 9349, 420e, 15d4, acadia16_432u25, d5ec, acadia14projects_661n, b033, f854, a720, 4cee, acadia14_311v, 4d95, 1b54, ijac201412405k8, d743, 119b, caadria2015_002c1, c18f, e8c1, a370, ecaade2017_080hh, c55e, 50ea, ecaade2016_120n33, 3212, caadria2016_819x34, 2dab, ascaad2016_007w3, 7d6a, sigradi2016_517s, bf96, d71f, a874, a7d7, bdd7, 6a37, 334e, 5664, sigradi2016_773x, 67ce, fc06, b951, ee74, beca, f2d6, 383f, 663a, 2ade, 07aa, 38cb, 67ec, b36a, sigradi2014_339c8, b140, 5f17, e4ec, 921f, ecaade2015_164z34, 9052, b73b, b5ad, ecaade2016_216e55, caadria2016_651a28, a3b9, 61bf, fec8, 87d3, aac0, d3af, caadria2017_104a28, 330f, ecaade2014_168c42, 2d23, 84a3, ddd8, ijac201614407s4, 0f42, c99a, a4a6, d8b5, ecaade2015_15x1, ecaade2015_297g65, bc74, 9749, a278, caadria2017_029j10, 98c1, ecaade2014_230o59, sigradi2016_637ee, sigradi2016_522x, 04d1, caadria2015_208t31, eb3b, b558, 7d34, a014, e767, acadia16_12g1, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 7e86, 85a7, b95d, c07f, 86f1, ecaade2017_006cc, e699, 2873, 82ee, 9228, 6936, 7c7b, 9ce2, c36d, 01fb, ecaade2016_110e30, 2345, 9aa1, 59b8, c680, 748c, bde2, sigradi2016_490ll, cc7c, 4369, ecaade2016_166h47, ecaade2014_173a43, de98, 308e, 6195, ecaade2015_64m13, 7c01, ad6b, 96b9, acadia14_199an, 5860, 9569, ecaade2016_073h21, ced6, sigradi2015_8.264z14, 14a1, 7785, 9773, acadia16_54s3, acadia15_223c9, 1707, ascaad2016_030d12, acadia16_214u13, 9e11, 95fc, 2f62, fc42, 33cf, 761b, 6576, 26a1, 5c16, 2c7e, ecaade2017_056zz, 6b1a, bd8b, ce3a, 6960, d8f0, ecaade2013r_018n9, 4a5c, 2eab, b1f3, b438, 4df4, 80fb, d9a3, sigradi2014_186h6, 55cd, sigradi2013_234m, ecaade2014_184o46, sigradi2013_414, d20c, 0e5b, 47f4, 6b96, eded, d198, 9c93, a707, 67f0, 1f26, ecaade2013r_018r9, 0f3b, 1096, e2fa, sigradi2013_315v, 3487, b832, c180, 1c21, ijac201614208d13, c15d, ascaad2016_008e4, 4f79, ecaade2017_155e, c0e7, ecaade2016_164h46, ecaade2016_072l20, ijac201412403g7, 3887, 4da7, f23f, 8a7b, 754b, ca07, 0614, 8006, ijac201412304o1, 02cf, 338c, 5beb, a96b, sigradi2016_752vv, 7b8a, 2687, ecaade2016_130s36, ff52, 6432, 09de, 7ff3, 7255, sigradi2016_815pp, 7d4e, a6ac, 84b9, c9f5, sigradi2015_8.328m15, fbf6, e96e, 40b2, c0ef, 7f0b, 7894, sigradi2014_292s4, 1f2a, ascaad2014_012d6, b6ad, bb49, b8ef, 67a6, 3a23, 28be, ca3a, 2c85, 0808, 2bce, ecaade2015_83e16, c07b, acadia14projects_609ap, c296, 99a0, e28c, 02fa, ecaade2014_186j47, caadria2017_134b36, 5410, 7cbc, 83c8, ecaade2015_158z33, 0bda, c84c, 41b9, fbfa, 9a81, 9ecf, 53b4, caadria2017_086m25, 8961, sigradi2016_449mm, 66d7, ecaade2017_057t, a01a, 958f, 974d, 41fa, acadia14projects_655ab, e286, 9904, caadria2017_055r18, acadia14_479ap, 51dc, 6456, 1e62, 8e1a, 9bfb, babc, ecaade2016_225i60, a33e, abab, 2eee, c55b, 59cc, 9cac, 1329, d6a2, 2517, ecaade2016_210d54, 8e5b, 67d2, b511, 1bf3, dca3, 30eb, 1054, ecaade2017_215mm, 4656, d1f9, cace, bd7a, 298b, 736e, df1e, 08fe, d137, bd4d, 3560, ecaade2017_083rr, b8b9, caadria2015_246b36, 5d4c, 0a1c, 023d, 05b4, a9f1, 1435, 095f, c227, 454b, 9469, acadia14_189al, e366, 4261, acadia14projects_609as, 7e1c, 5381, caadria2015_142p23, ed3f, 133e, a083, fe2f, 1866, c4f2, 5bbd, acadia16_352g22, eb0a, c392, ecaade2017_291u, acadia15_469l20, ecaade2015_304b67, cf80, 9e83, 4c45, 8750, e8ed, sigradi2015_8.186y12, 6473, 8369, 7c3f, 8fe8, ecaade2014_176g44, 4605, 891e, 021b, b366, 04e0, fc75, 4a28, 28c1, 0dbd, cd61, 999a, c5d9, bd7d, ad73, 4531, acadia16_244z15, acadia16_224z14, ecaade2014_089v21, 47d4, da7e, sigradi2015_8.339w15, 32ab, caadria2017_145d38, 5ed8, d7b3, ba13, b798, 7750, acadia15_284z11, 0e6f, ecaade2017_203q, 94f1, 0eb3, b070, ascaad2016_057p22, 5038, f7de, e9bb, 7681, 2c76, ecaade2016_230u62, 11a8, sigradi2013_381k, 967f, 3c4a, 1d1f, fd4e, ef1f, 391e, 4c7a, 485c, 8989, 90dd, 245b, 9d06, 6023, dcb9, b031, fb6e, a3ff, 2495, 146a, 9055, ascaad2016_052f21, f9bf, bce8, 1d74, 1ba9, 9750, 8cfb, 133f, b28a, bdb3, ecaade2014_153j37, bca7, 60ae, 32fa, ae3b, 8156, acadia15_357m15, 2246, de3b, 9222, 54fd, ecaade2014_053p13, 183b, 9769, cbc8, 5c86, 11d7, 49dd, 5dd0, 0154, 6b6e, e0d8, 1415, 9ee0, 8add, 8cd9, ecaade2017_133h, 8aa4, 8bda, 81ca, 340c, 4e8d, 064f, c6a4, ccb2, sigradi2016_686ss, b441, 4214, 3999, 4de9, e040, 4834, 5c4c, 5027, sigradi2015_10.7f18, 5e96, 482c, 6423, a719, 53ac, sigradi2016_814f, 23fd, ijac201614305m3, 3750, de00, c39a, 58a9, c97a, 91ec, ecaade2014_194z49, ecaade2014_153h37, 5d24, ecaade2014_044f11, 26c2, sigradi2016_356f, 56e6, 224f, f3ac, b036, 15de, a3e0, 3a29, db83, be62, 12da, 8926, 893a, ijac201614101k1, 0489, ee9b, d901, caadria2017_123c32, ecaade2016_123x33, 59f3, 760c, c05f, 1daa, 5416, b2fc, 5583, 59b3, d865, b678, 58d2, 4ef4, 68e3, a696, 260d, 6669, ijac201614204w9, 21f7, 209f, d663, c994, 4047, aaf6, 538b, d089, 588b, 0bcb, f756, d2b9, a155, sigradi2013_386o, d418, sigradi2014_339z7, 8c9e, 62ba, acadia16_140f10, 7bad, ecaade2015_193y39, d7c1, 3fe6, e4bd, 2054, 6e52, 692a, 03b3, 1c9e, 9302, f7ab, 828d, bbd4, 17cd, 5819, d9ec, acadia14projects_609av, 9f2b, b9e4, ecaade2014_094o22, aba2, ecaade2015_217l48, ecaade2015_92s18, 0c25, ac6c, c101, 5cd2, 9033, fad8, 261e, b98d, aa1e, acadia16_34i3, sigradi2013_189j, sigradi2013_280n, caadria2016_177c8, 8f73, 4df2, d3a0, b48b, 8b7c, 6a65, b731, ecaade2016_037a10, 1b70, 1a34, ijac201412304g1, d8a3, edef, cf9d, 4bdb, 48da, 1aba, 61ac, 3942, 335c, fec2, 86d1, sigradi2015_12.297m28, b198, 2165, ecaade2017_130vv, 7025, ecaade2016_058w14, 62c9, 22b1, a0c2, 3e37, 1df1, 2660, bc2a, 87f4, ecaade2017_067q, 6d43, f0c0, fd5b, 8060, 5aa5, 4932, ecaade2014_143t32, 3466, ecaade2017_282y, acadia14_339am, 937d, 8ad8, a7fc, 5033, ecaade2015_83j16, 7120, 2576, acadia15_110v3, f74f, 9b6c, ijac201412408y1, c6a9, d809, acadia14_339ax, d38f, 2601, ecaade2017_181r, 1b73, dcb2, 1f5c, a98c, 523a, 7235, 9e7e, a738, fc01, 7777, a6ea, 7c1e, db21, b964, adce, 5b46, c4b5, ecaade2015_294h64, 3c54, ijac201614102v2, e214, da62, 03ee, 0e6a, sigradi2015_3.201z3, 2928, ijac201412407b1, ecaade2016_110g30, c26b, 0951, 7d57, acadia15_343m14, sigradi2015_6.341w8, ad2f, 538f, 255f, 1a49, 36db, ecb2, sigradi2014_339v7, c5d2, acadia14projects_333av, 1548, 790a, 58be, f3f5, d45d, ascaad2016_022v8, 3e1a, 3012, 7ae8, ecaade2017_006bb, 72ac, aa58, aa04, 9c11, 2fee, ijac201412405s8, 24fd, bed3, ecaade2015_196o42, ca4c, ecaade2017_192c, 33c4, ee97, 2434, 94e7, 7387, 5203, ecaade2014_149j34, ead4, 927f, acadia14projects_661f, 89bc, ijac201614102o1, caadria2016_797z33, ecaade2015_229n51, ecaade2016_193p51, 2507, 2131, 988c, 9fe3, 06db, fec9, 13e2, 0900, ecaade2016_162e44, 4d7a, a5fb, de75, d6a1, 1b78, 9aa3, e0d0, sigradi2016_642jj, 51a1, 0477, 9fdd, sigradi2013_389o, 58ee, 1b43, caadria2015_124y19, 4d1f, 5a86, ecaade2014_177v44, 2c37, acadia14projects_671r, b74a, e2ac, f2cb, a0e4, ce97, ecaade2015_253u57, ed57, 3121, 49d4, 27d6, ijac201513205l8, 8551, e099, 9e24, ecaade2017_254jj, b7a4, ba16, f185, 5579, 77ca, ecaade2015_170j35, ijac201614308z5, b4b6, ecaade2013r_002d2, caadria2016_539e23, 1d3c, 0dea, 2918, sigradi2016_686yy, e79b, 3274, 8f60, 3d67, 0762, sigradi2014_330c7, 0f30, 4bb6, cae7, 4545, bbc7, 11f7, e16b, 77ff, sigradi2016_448aa, sigradi2016_522v, ed12, 025d, 9156, sigradi2015_9.347x17, sigradi2016_602m, 32d4, 3254, 5aa1, 6b5a, 617b, bbd5, 1783, 4a32, 3615, caadria2015_060t6, de13, ab4d, 9c48, b565, 46a5, 9eb8, 0373, 17f0, e02d, fb69, 0829, e093, ecaade2017_061c, 984b, ceae, 0b6a, 3c5a, aeca, sigradi2015_8.186c13, fd12, 8097, 1994, acadia16_34e3, d77d, b172, a9e9, 4ced, sigradi2016_515e, 87e7, 6e79, 857b, ea38, ecaade2017_157zz, 507f, 01db, 6f9f, 696b, acadia14_23ae, 0c78, b66c, 3090, 92a4, 7231, a4df, fbf5, 1c63, 2bac, e22c, 8edf, ecaade2016_216y54, a6d7, 7fa2, fe31, caadria2017_040j12, ecaade2015_177w37, ecaade2016_238k63, ecaade2016_095b26, bfc7, ee70, 50fe, 23d7, 5ee8, 67eb, 673d, cd10, 0c37, ecaade2017_148uu, 37c1, bf7e, ecaade2016_123g34, caadria2015_142r23, ascaad2016_045r18, f0cd, da50, cc70, 5908, acadia16_344m21, ecaade2014_044w10, caadria2016_333x14, 1e9c, be85, 65dc, 21a2, 62ac, d9d5, 49b5, 9c53, 19bb, b6aa, c1e2, ecaade2017_174a, 4125, d246, 8a15, 9318, b972, 49fd, acadia14projects_23ad, ecaade2017_079p, ecaade2015_196p42, a86b, aeeb, 3e9e, 789d, ac13, 28aa, ec14, ecaade2015_251m57, ecaade2016_025m7, 8a1c, 933e, 2965, ecaade2016_147y40, c29d, 9892, ijac201412301v6, sigradi2014_329z6, 12dd, fb0a, 4797, a0c9, sigradi2016_655f, c76b, a6c9, 1896, 4066, dc19, da21, 5402, ecaade2016_073d21, ff3f, ecaade2015_194n40, ae9a, 122c, a62a, bd59, bc27, 1377, 3169, 901d, 1f3a, 68f8, 6760, caadria2015_090e15, d11e, caadria2016_517a22, sigradi2016_751mm, 7643, 7a6e, d9c0, f42c, 7940, sigradi2016_614z, ecaade2014_016a4, ecaade2017_101z, ecaade2017_264qq, 67b3, ijac201614208u13, bde4, sigradi2016_778ss, caadria2016_373j16, 8c7b, ecaade2015_185r39, 5b0b, a907, ecaade2014_112j26, 0f21, c877, d051, d23d, 4619, fe46, 5571, 016c, 4dec, ecaade2017_108f, 7ae9, acadia14projects_539f, a122, acadia16_72d5, sigradi2013_271s, 679d, dfdd, be12, 9718, ecaade2017_046zz, acadia15_110t3, caadria2015_073t10, acadia16_344p20, 8d8b, 55de, 8148, 6397, 7542, 8b61, fc65, 0a91, sigradi2014_041f3, 042f, f206, d6e1, 2eeb, d5f4, caadria2017_043g14, 4731, b9d4, sigradi2014_140o2, c90c, 0b8c, 639c, ecaade2016_144j40, 4e16, c131, 99b9, d4f8, caadria2016_819w34, c3e9, 3e94, 6904, c6e1, ijac201412402x4, c48c, ecaade2014_024k7, ijac201513104s3, 4adf, d813, df72, 966a, 4b42, sigradi2015_8.27o10, 5361, 4162, fbda, ecaade2015_11c1, 9728, 3d8a, 6ba9, 4ffd, 81cd, acadia16_440e26, 29b8, sigradi2013_234d, 78bc, 6978, acadia14_463m, 2e89, 01d9, 6bb2, 2e6d, 1446, c3f1, sigradi2016_732n, 0fd0, caadria2016_291v12, 066e, 2dd6, c266, acadia14_327c, 4c87, 9df9, 6b42, 4f86, 4fe2, 2aef, ecaade2016_130i36, a60c, ecaade2014_159j39, caadria2016_271z11, ecaade2017_053zz, b95f, 8852, 293d, b983, c592, 3dcf, 7c52, a14d, bc69, ecaade2017_253ee, ascaad2014_031i9, daaa, 7ba4, abb9, 47b3, 3ce6, 72b0, 0da8, a99f, ecaade2015_251l57, 9def, 756b, ecaade2014_239o61, a6fa, f0d2, ijac201513203r6, 56f5, aed2, 79b1, 2240, e342, 8f03, 3e12, 43fc, ea9a, b3db, 096e, cca5, ijac201614405i3, 4d8e, d19f, 897a, c76c, 9500, caadria2017_015j5, 10a4, db18, 6b9a, 928e, caadria2015_206i30, acadia14_317ab, 5e8e, 724c, 5fb6, 8646, 9263, ijac201412204r2, ecaade2017_029w, 3b1a, 1f33, a1a8, acadia14_627ax, 1fb5, acadia14_153as, b18e, 1f81, sigradi2013_138s, bd30, 3ba7, sigradi2013_407h, ecaade2014_121z27, 1cef, b322, 139a, 32fc, d7cd, 292f, bb34, ecaade2016_036t9, cef0, ff84, aef6, c289, caadria2017_081s24, c5bd, 925a, 1f6d, 4a3a, 8109, 3de3, 534f, b8fb, efdd, ff9e, bf78, b1a8, 870c, 716e, 5e25, c9a5, 0101, c34f, 5c4a, 3853, f30c, d9b7, 3fc3, ecaade2014_152h36, 19d4, 721f, 6819, 418d, ijac201412303n8, 8cfa, feb5, 1fe6, e1bf, acadia16_260n16, a4a4, aa10, cdd2, acadia15_274n11, 9a56, 9c9a, 953e, b89b, 295a, sigradi2014_140n2, ijac201513203m7, 66e0, 36bd, f123, sigradi2014_151j3, fc63, 6ece, 7725, 1665, 772a, caadria2016_507s21, f633, 38f8, acadia14projects_281ae, a25d, 5a31, sigradi2016_490bb, 6b2c, be83, 680d, 7438, e64a, 8549, caadria2016_663j28, 144a, b949, 5a42, 3d98, 7aaf, 343e, f682, ecaade2016_230p61, caadria2017_142j37, dabb, a833, caadria2015_087n14, 77ab, bdda, ecaade2015_269p59, be5c, 17f4, d99a, 9e9d, 5ba7, ijac201513306w12, 7870, cc77, 0b5a, d299, 6d82, 0c81, sigradi2016_611s, 7075, sigradi2014_159g4, ef83, be42, sigradi2014_144v2, 6a02, ecaade2017_220ss, bc3a, e118, 6196, 9f91, caadria2017_145n38, d219, 2c9b, sigradi2015_11.196g26, 3564, 55df, ff4d, 67b9, c5f2, 0b38, 44a3, acadia14_565ah, ecaade2015_227w49, 5d88, 99ac, af1b, 48e0, ecaade2013r_019l10, 216b, 07a3, 096b, bb28, 417f, a589, 1b05, edd1, 5eb6, 37d6, c2c6, acadia16_88g6, 6d4c, e3e7, ecaade2016_102y27, 5cfa, f2cf, ad4b, acadia14_281s, 39db, 9d72, c434, 6d48, ecaade2016_075h22, 733c, c443, ffee, 1240, ecaade2016_120b33, b5a0, acadia14projects_327a, 753d, 2ab5, 3fb9, fa3f, 5af3, ijac201412407w9, 0773, bdb8, 9321, 1977, acadia16_116s8, bb5a, a84f, be9d, 2200, faa4, ecaade2017_130qq, ecaade2017_087t, caadria2016_013e2, 8a55, f948, 8f78, 59d1, 5993, 7410, 1442, 7f80, d9ca, 4d91, ijac201614208j14, 2b41, b00a, acadia14projects_531m, acadia15_123o4, 8a3a, b8ea, 9a1e, cebd, e23c, 1f69, e1f3, b9a5, acadia14_267p, 938c, bc3e, d148, 1c1b, 8c0b, 7647, 8a3b, acadia14_101w, 1d24, 99d3, f976, 693f, sigradi2013_234i, e643, 6407, 5079, f788, 89d8, 5f61, 8297, ffc2, 9204, caadria2017_190w45, 317a, 051c, 7584, caadria2016_013b2, 0f23, 5164, 5251, acadia16_372z22, 9bd5, 5c0b, ecaade2013r_009m6, e3b3, caadria2017_016t6, 3bef, ecaade2017_143h, cd3d, 3e38, 4f41, 5800, acadia14_177v, 725e, 0b0d, 0a13, fbc7, 4016, 4e9a, d6c7, 11b5, acadia15_284r11, 6d5f, 5acb, a045, caadria2016_569e24, 5ab0, 8baf, 26b4, 3a0e, 6b7d, e57a, a577, ecaade2015_87r17, ecaade2014_233r60, 1cf2, 8c1c, 27f4, 4b8d, caadria2017_030e11, caadria2017_016k6, sigradi2015_10.267o20, 632c, afb6, 9987, acadia14_435aj, ecaade2015_144d31, fd39, 8220, 1fb4, 3375, ijac201614201a7, fd2a, 396f, acb5, db07, 4dc3, e899, 2ce7, 8398, 1897, caadria2015_208c31, ijac201412401d4, caadria2017_015o5, 21a7, 60d9, 63b5, b975, f0a4, e8bb, c418, 0c3a, 0750, 3076, 5405, ijac201513302d10, e04b, ecaade2015_202p44, 853d, ecaade2015_158b34, ecaade2015_329l71, fc57, ecaade2014_173x42, a08b, caadria2017_175k43, 5f8a, sigradi2015_8.186i12, 985c, 83a2, 8fce, e864, ecaade2014_201b52, 94de, 195a, b665, caadria2015_061g7, 8709, 5088, 718e, 33a6, 1fed, 8617, 7d71, sigradi2016_674kk, ecaade2015_173i37, 702d, 9478, acadia14_301g, caadria2017_028f10, fa4f, ecaade2017_293jj, a546, dd66, sigradi2013_330e, 0f87, cbee, f0f6, 104a, ecaade2016_072n20, 83e0, 9d2d, a7f3, bbc4, ascaad2016_056h22, a269, c54f, 4ad6, d6dc, 3214, 28e1, ecaade2014_010d1, 7137, 01ec, b9cc, bb52, ecaade2014_168h42, 71bc, 2215, a581, 2367, cf56, 3e14, 3c91, acf4, f4a7, 39b3, c545, caadria2017_165t41, 5876, sigradi2016_814i, 4a8b, sigradi2014_074z6, 60ca, 6167, 8d5e, 9daa, caadria2017_145p38, 5e08, 4638, 2c3c, ecaade2017_271j, 965e, 36e6, cda6, 5635, 6f77, ab6d, 2e26, 5141, 52fb, d54a, 6761, ecaade2015_287j63, caadria2016_105x4, ijac201614208b14, ascaad2014_020u3, f727, 5304, ecaade2013r_010t6, ecaade2017_140ee, caadria2016_187c9, ecaade2016_ws-foldings68, ea50, 8e95, sigradi2015_12.215n27, caadria2016_033z2, d1bc, 2c66, acadia14projects_347aj, 8768, 6dde, ecaade2017_243bb, acadia14projects_339al, 439f, 0908, c2aa, acadia14_229g, 4ef7, 2cd1, 8569, ecaade2014_072o17, 6077, 262b, 77e6, 3c00, 5ad0, ascaad2016_030f12, acadia14projects_453i, f360, cd9f, e2bc, fda7, sigradi2015_3.268e5, e8a5, c4fc, 4f35, caadria2015_226s34, d1fd, 430a, 27ac, 2418, efc9, 93f0, 9076, caf5, ab44, 387f, fe6b, 20b6, ascaad2014_025j6, 5cae, acadia14projects_463e, 3e6a, afb9, 5710, caadria2017_096j26, caadria2017_163g41, 7edd, 77d9, 1622, 3295, 474e, 0d77, 67c7, cbbc, f571, b67c, 9669, 7f8b, 8daa, a91f, f7f3, 99ef, 8349, 7f42, 6776, 7159, caadria2016_167d7, ijac201614102v1, 4ea6, ecaade2014_079z18, 6be9, sigradi2014_172w4, f4d6, fb7c, 4bdd, acadia14projects_627at, 94d9, caadria2016_589w24, ecaade2015_13l1, b860, 4673, ecaade2017_211dd, b3ae, e47c, ecaade2016_224v59, f22c, 4f8c, 83b4, 44f6, 1493, 7328, ijac201513206t8, acadia14projects_435d, a7b0, 130a, ecaade2016_222c57, de05, edb6, b65e, 149c, caadria2017_046v14, acadia14_531x, 2278, acadia14projects_601ai, 6916, 68f5, 7e84, caadria2016_177h8, 6c61, acadia14_327a, c79a, 2a81, sigradi2013_401g, d8b3, f9b2, 2dc2, d985, 4917, d1c1, ascaad2014_019d3, 8942, faa8, ecaade2016_167b48, 204e, 243e, afc8, 543c, da51, ce1b, acadia14_125t, 14db, 6639, d53f, 3b44, 514a, 7a14, e170, 67b6, acadia14_189at, ijac201412304d1, ijac201614407c5, f66d, acadia14projects_23x, 13b9, 94f0, acadia16_424h25, c8fc, 5b06, 7756, d165, 2095, a8de, 3b48, 2f77, ecaade2016_132l37, cc0c, 2183, 3f37, 2e0c, a1b7, 4b7c, c3fc, 9b28, acadia14projects_589j, 01e0, 4fd0, a1c3, ascaad2016_044x17, 830e, 4fdf, 225c, 9442, 57dc, 3f16, 351d, 3e9f, acadia16_362r22, 7afb, eb06, ad2c, ba08, bc90, 4e8c, 0d0e, 70cd, 0ec7, e713, ecaade2016_197d52, e530, a1eb, 2e6b, 5373, 270d, 50bc, acadia14_699i, d30b, b404, 2d84, sigradi2015_3.65m2, c96f, 6609, 860f, 4e3f, ecaade2014_226c59, 5e74, sigradi2016_544e, acadia14_497aa, 46c5, 7c18, 37f5, 9660, ecaade2016_079r23, ecaade2015_317j69, 98ec, b927, 30e7, 3fe3, ijac201614405o3, cbbd, ecaade2016_tkop66, caadria2015_213j33, 30e9, ecaade2016_132o37, 8ee6, b432, 3245, 0f5b, 5ae3, f74b, deb0, fd5f, ijac201614309s6, 5a82, ecaade2013r_004o3, 4d08, b79b, 739d, acadia14_145ae, 3566, 3765, 65f9, ascaad2014_017j1, fcdd, 6af5, 24ba, ab96, 27b1, ecaade2015_250i57, 63ba, 015a, c27f, 5238, 0474, 73f9, sigradi2015_1.305d1, dd75, d7fd, dca2, f81f, e4f8, acb0, ijac201412405y8, 7a71, 8b2c, ecaade2016_026v7, ecaade2017_105uu, ascaad2016_037g14, 43ea, fa15, de78, ddc0, 8566, 058b, 7fcf, 391c, sigradi2016_507tt, eabe, 34c9, 819a, 691a, bfce, 1626, 366a, 6ec4, sigradi2016_420tt, ecaade2017_202n, 737a, 49b3, acadia14projects_219av, 53b8, acadia16_12k2, daf2, a886, caadria2017_132k35, 64cb, 7f5b, a967, c888, 6573, 7dc1, 4ec5, c070, 3624, e112, 2527, e187, 0a7a, 7ab9, a92a, caadria2015_108s16, ef30, 37b5, 06ea, 861b, 9792, 6d3b, cbcc, sigradi2016_484e, c325, 5f2d, acadia16_382v23, 26c4, ecaade2015_268a59, 799b, c685, 3f66, 863e, 2ccb, 0596, 04a4, 481e, 2b56, 7c03, 8412, ecaade2016_134b38, ecaade2017_049ww, acadia14_153az, 050e, 1712, 7447, f3ff, ea53, 01dd, ecaade2017_118gg, ecaade2015_164r34, dd6f, ecaade2014_177t44, 8f48, 3839, 311b, 2302, 9880, 833b, ffa3, acadia14projects_301aw, 4872, 370e, 6b41, 3411, 1940, caadria2015_087s13, 2d7f, b873, 0d42, 6083, 9418, acadia14_479ax, sigradi2014_036r2, 2930, ecaade2017_031tt, ecaade2014_144y32, sigradi2013_401t, acadia14projects_291ap, 43f0, 1574, 7905, 2915, ecaade2017_215zr, sigradi2014_313r5, 1b53, 8d91, 709a, 9aff, 765a, 9856, ad07, ca62, d41d, caadria2017_051y16, ac9c, 851d, 3440, 0f99, 7d70, da7f, ascaad2016_046m19, 450d, sigradi2014_074c6, 93d2, 5239, bcf5, ascaad2014_020z3, 9e20, 01b6, b8cb, 915b, d48e, 8982, ebed, ce48, adca, acadia16_24y2, d19e, cdc4, 3b38, 0b27, ecad, sigradi2013_304z, 825a, 7053, ecaade2016_048d14, e5bc, 2542, 99d8, 1ab9, c4bb, f143, 6d49, 6510, ecaade2015_59i11, a92d, f3bd, 6dc7, 529e, 899b, 1d2b, 16c5, 34a0, caadria2017_124r33, 6cd7, 9f25, 27bf, be30, 8096, 95f8, ecaade2017_208b, 1e00, 4f9a, sigradi2016_407z, 6a82, 09b7, a300, 380e, acadia16_78o5, 0c41, caadria2015_114p18, 6dd6, f534, 6374, caadria2015_139p22, 36cd, ascaad2016_014h6, 5625, ecaade2014_140c32, 1742, ace3, ecaade2016_237h63, d098, ecaade2017_059jj, c9fc, ecaade2014_133t29, 8479, a861, 9e2d, 1dfd, d5f3, sigradi2013_386z, 442d, c313, 7272, 2be0, 5e84, ijac201614201y6, b245, 0ca0, bae6, 9e7f, 9069, 5764, 0bec, 45b8, 3569, 2f9e, 00e4, caadria2017_048f16, 2633, d52a, 017e, 3937, d79e, ddac, 1634, 4033, ecaade2016_106i29, 6702, d6bb, ecaade2015_118y23, acadia14projects_199ac, sigradi2013_303, b248, acadia15_311j12, 9e78, 049e, f8e9, 41c0, fb36, 93bd, 068c, c94d, d441, a169, 32ca, 1d28, a9da, 7502, 7f81, 39bb, a2cd, 42d0, ecaade2017_129gg, ecaade2016_118n31, 82fb, 4b94, ecaade2016_167p47, 9a22, acadia14projects_291aj, deb1, 9ea0, 3702, ecaade2017_085h, df00, 24c0, 86f7, aafc, caadria2017_174f42, 69e2, ed0e, acadia15_243w9, cd5d, 8ede, ascaad2014_035o1, caadria2016_663l28, 6483, 2d5a, ecaade2014_070t16, 6e77, 52d5, 3d07, 56a8, 41d6, 7dc8, f85c, ecaade2016_203f53, 777e, 1dee, ijac201614208j13, 0f14, 6e00, 4f1e, ecaade2015_61n12, 29e6, fc2d, 6018, af4a, sigradi2016_710mm, 4c04, f6a2, 311f, 0d9c, ecaade2017_009w, cd16, ijac201614208n13, ecaade2017_169tt, 1cd6, cd7a, ba8d, 8e05, 3582, 711f, d026, 15a8, ac74, 09cf, ecaade2015_196v41, f0ed, 92ea, ea92, 0665, 732c, 8d80, ascaad2016_001e1, ecaade2017_041s, ecaade2017_282s, 9871, caadria2016_073d4, 0ca8, ecaade2016_068w17, 96dd, afad, 2bf3, ecaade2014_050c12, 9766, 0b99, e67e, 4548, fe98, e42e, ecaade2015_59o11, 225e, e8c4, caadria2017_005e3, sigradi2016_443yy, 0c3b, a288, 1f00, 6f0e, ecaade2014_180h45, 1d4d, decf, ebe7, 1571, 44f0, 69d7, 91f4, 9abc, d7a7, bdeb, 3e4d, cb31, cb39, sigradi2013_381j, d650, fb6c, ecaade2016_129p35, 3b96, 5c7c, fcdc, acadia16_154i11, c1b5, sigradi2015_8.186g12, fe9e, ce80, d52d, ecaade2014_113p26, sigradi2016_673hh, ebf0, caadria2015_145t23, a233, df06, 5307, 40e9, caadria2016_725l31, f34e, 2fb4, f771, acadia15_469s20, 3a19, cdd5, b39f, c165, 425b, e622, caadria2016_073a4, 23f1, 50ed, c440, 80c8, 14fe, 15e6, e614, a671, 14a4, d1aa, 3828, 50bd, 97c6, 8f04, sigradi2015_6.387k9, ecaade2015_61e12, acadia15_95g3, 2e34, 4692, 2ff5, ea14, ecaade2017_056qq, bbfe, a332, acadia16_184l12, ecaade2015_284s61, sigradi2016_815ee, 2ce8, ecaade2014_168t41, 53ab, caadria2015_054n6, 075e, 9e81, 47e9, e0d5, bc57, 910d, ecaade2017_264c, 141f, 7d30, 4990, 0875, acadia16_12s1, 3e61, 535f, d007, 2a21, sigradi2015_3.212j4, 2ee2, 9cf6, afa7, ecaade2016_068p17, 2c4e, fa16, b658, 9f90, e932, eadd, e68b, daeb, ecaade2016_164r46, ecaade2016_075f22, 23f6, 4f38, 1796, 7603, ascaad2016_021e8, ecaade2014_168t40, ad65, 6de0, ecaade2017_306s, acadia14_347aj, ascaad2014_014g8, 212b, 2311, e35e, fcb4, f425, 8544, b061, 73cd, 4775, ecaade2015_79k15, 0547, caadria2015_090f15, caadria2016_457h19, b477, 7790, e1f5, 264d, cdbe, 18b9, 5b21, e204, ecaade2015_83i16, ec63, e3e1, acadia14_647av, 55b5, b77a, 222a, 4436, 0b91, 765e, ecaade2014_175p43, 5b31, be0c, b316, 1b28, da2f, 5d15, caadria2016_579s24, fb68, 019c, 94d4, e2c7, d0df, 06b8, 9053, 92e0, 60db, ecaade2016_102b28, ecaade2016_011p2, ijac201614302u1, b5c5, cd17, dc9a, dc5d, 9fac, a757, 8236, 3253, ecaade2014_224d58, a9af, abdc, c279, cd54, fb24, 0bf7, 882d, 7792, 3dae, ca57, 0f4f, ecaade2017_038xx, 612a, ad42, acadia14_699g, 75b7, b8cc, ae48, ecaade2017_301j, ed10, f0be, b672, e628, 43a7, 9e85, dede, eae6, f877, sigradi2016_385nn, 1f38, acadia16_298n18, 7040, ecaade2014_196b51, ecaade2015_115t22, 622f, sigradi2016_522z, 580d, b2ab, d7b7, 303a, cb23, 0e8f, 415b, 9323, f46d, acadia16_54w3, caf3, sigradi2015_4.219d7, d7d6, ecaade2015_193x39, b18c, ecaade2014_089m21, acadia15_69o2, 968a, sigradi2015_11.165m25, 6ac7, 4301, fc23, fd22, ijac201412301z5, ecaade2017_100h, 9ef7, sigradi2014_084z7, 0305, e416, 1d84, sigradi2015_sp_8.326d31, a238, df14, ecaade2016_071v18, acadia16_12l2, 7b24, 744c, 3d60, ecaade2015_333w71, ecaade2017_240aa, e516, 12e4, 17f3, c59c, ba2b, edfe, c4d5, 08d4, caadria2016_013y1, 2d1d, c8c8, 713e, c5c1, 7cc4, f1b5, 177c, 103e, ijac201412205r4, 21ac, sigradi2015_10.309r21, 3160, 0bb2, be0e, ijac201412404e8, 0b81, 2958, ddca, ecaade2014_018u4, caadria2015_114t18, 2624, b146, 9a11, aee2, 3574, ee6e, 4a79, b51a, acadia14_479f, baaa, 2fd0, 62ef, 8f65, f8a7, ed81, ascaad2014_024x5, 633e, f173, 1266, d40a, 4a59, caadria2016_713y30, eb3e, acadia14_719g, e310, ecaade2015_35b7, ecaade2017_175i, 037f, a0aa, e2c2, ecaade2014_192a49, ecaade2014_023f6, 9078, 2ec0, d3a3, 3475, aefc, a4e1, a508, a71f, acadia14projects_565ac, ijac201412301r6, 21d3, eecf, 44c3, ascaad2014_037k2, 3a9c, 3ef8, 6261, ecaade2016_037w9, ecaade2015_319j70, cecb, 1732, 8135, f89b, caadria2016_333t14, 8d08, acadia14_389c, d195, 84fe, 6e0c, f1e8, ae7e, 5b3b, 4074, e894, 9a6a, e0d1, 4cd2, b195, ijac201614305k3, cc5d, 2a56, 3a30, 0ce1, d99f, 82d4, 2233, b597, ecaade2014_163k40, acadia15_95n3, 6599, a220, 970, sigradi2015_8.189u13, ecaade2016_094u25, 5ae7, 8ecb, ecaade2014_188l48, d8e9, sigradi2013_289n, acadia15_483y20, 3cec, 9cdc, b314, ecaade2015_129n25, 79e5, 22c1, ecaade2017_152kk, cc92, 4351, 54d1, b2cd, e3f3, 9bff, sigradi2016_407n, 49f4, 03b7, sigradi2013_54p, b1d8, 56b5, e207, acadia14projects_177u, 3ad8, cee3, b411, 59c3, d12c, sigradi2016_801y, acadia14projects_229l, 2ddc, d15a, sigradi2016_515f, acadia16_140y9, aa20, 35af, 88b4, 404b, 0f35, dfa4, sigradi2016_571rr, 699d, 874c, 6913, a245, caadria2016_497y20, 6ac0, 2989, 7b49, 8487, 8344, 026e, 381e, 918d, c462, c638, 13b6, d80a, 69e9, 5647, caadria2015_168m25, 2f9b, ijac201513206y8, 8640, 38fe, caadria2015_181d27, 9df4, dfd9, e91e, cdde, 6511, fb37, acadia14projects_339ac, 07fa, 548f, 3ea8, 3dd1, d1cf, d1b9, caadria2017_048d16, ecaade2015_180r38, ee9a, 62d5, d252, acadia14_487h, 7257, fb46, 74c0, 4b90, ecaade2016_167o47, 8bab, b85f, aa90, adee, fd57, acadia16_318m19, caadria2015_004k1, ascaad2016_045f19, 1713, 42bc, sigradi2015_10.267u20, ecaade2016_021a6, 3c92, 1f58, a512, ce16, 7504, a4de, 1c1e, a750, e3c0, bcb0, 6f8d, ac78, 4eff, fd6f, acadia14_167u, dfdf, 65f6, 9738, 99d7, 6fae, c4cb, 3649, ffd5, 1db2, bfd0, 8d59, 602d, 25f2, 572d, sigradi2014_305m5, 52dd, cd2c, acadia14_375i, 8e2e, 667e, dbe3, 7848, 7fdf, sigradi2016_455c, 4f60, 9f84, caadria2016_839i35, e684, 6357, 5d30, a7b6, ecaade2017_157kk, 25a6, 37f0, d2f3, 2ad4, bc8e, ijac201614307u4, 997c, ecaade2017_290ww, acadia15_195z7, acadia14projects_339ap, 7bfe, ecaade2014_071y16, dd68, fd67, 3599, 307a, a41b, caadria2016_333y14, 643a, 0503, 3f5c, af87, 15b4, 0efe, 2ae7, 2aa4, a905, 2407, 238e, 979d, caadria2017_132l35, 69b9, 3d47, caadria2017_107t28, cfe7, cdf7, ijac201614207w11, 07b1, a213, 6f5b, ecd7, 9807, ed96, 4420, 66f8, 9fda, ecaade2015_35v6, b74b, ccc1, a821, 3d7f, dbf4, 3659, 50e8, ca1c, 808e, 27d9, 9165, 5c7a, bb0d, 33df, acadia14projects_229h, b41d, ijac201513301x9, e11d, 2f87, 59ab, 5386, 4b73, acadia14projects_389d, 5820, 7503, ecaade2016_046w12, 35dd, acadia14_479ay, 499f, ascaad2014_024u5, d664, 7f00, 60b2, sigradi2013_243z, 6cdf, a11c, acadia14_655z, ecaade2015_61p12, acadia15_243a10, acadia16_478k28, bb05, 7c7a, f92f, 8625, 2b95, 0df9, ba87, 6c6a, 9cf3, da6c, 1e11, ecaade2017_308aa, 04a3, c8f1, 66ce, cc55, ec41, ec82, e794, 934b, ecaade2014_140z31, 3046, 2421, ijac201412204o3, 7f55, 78d4, b572, 16af, ecaade2015_53s8, cc54, 4f76, 8670, cd22, caadria2015_220d34, caadria2016_301g13, 0fee, df23, 2c74, 646c, ce26, ascaad2016_038k14, 936c, acadia14projects_691as, ijac201614206y10, 6062, 7d4a, acadia16_470m27, 35b0, ecaade2015_317s68, ecaade2016_224h60, ecaade2014_138x30, b03f, e9f7, 27a8, da11, 5f13, e50f, e964, 7f34, 20c8, 6f55, ecaade2015_221w48, d1da, ef3b, 2d2e, de2f, 29ef, f4c4, ed82, 0b37, c05a, 7107, 93dc, sigradi2015_sp_8.6e30, 8776, 4bbb, 635a, 6a94, 8cd3, a851, 07f5, 7b3d, fa56, 19b0, e354, d8df, sigradi2016_400m, 428c, 2d02, b5a4, fb7b, sigradi2013_313t, sigradi2016_446f, 8393, 897b, 719f, 1409, sigradi2014_049m5, ea19, 7da8, 79dc, sigradi2015_3.345r5, 9c22, fbbc, e0e2, dd2b, aa65, dc83, 656e, 763b, c52d, 76b1, 2a55, e7cc, ecaade2016_013k3, bfca, ijac201614401b1, ascaad2016_038o14, 672d, adc0, d53d, 596d, acadia14projects_63az, 5528, cb59, 7168, d56a, acadia15_407l17, acadia15_357z15, f6e3, 65d3, baf5, 0be1, sigradi2016_781yy, 9ca4, 375d, afac, 0175, 5db5, ecaade2017_054hh, 5648, caadria2016_497e21, 3d89, acadia14projects_671s, 45e7, b3f2, 59e6, 2ae9, 9741, ef5f, 9cc2, ecaade2014_086u20, 2ddd, d077, sigradi2016_369d, d7b2, acadia16_402r24, sigradi2014_313i6, 8aa3, 393e, 9eea, df63, 2238, 3a08, 61ae, cc24, c2ae, a65c, 777c, ecaade2016_077z22, 553d, 218f, 1d23, 7195, 3e32, 99fe, ecaade2016_164s46, ijac201614401a1, 3eb8, 2f4f, 0c28, ecaade2016_223j58, 32bb, 2258, f79b, f60e, 2a1e, 1e21, 1d6e, 3371, 421e, b384, sigradi2015_6.327u8, 167a, ffc1, 10c3, 40c3, caadria2017_009u4, 46f1, ecaade2015_237d54, ecaade2016_074z21, caadria2017_125z33, 9435, ecaade2016_068f18, 3fcd, e70f, 723c, 1aa9, acadia16_478l28, 7ebc, 3425, 3b8c, 2403, 0a32, ecaade2016_123a34, 271f, de76, acadia15_483c21, 77b5, 0469, ijac201513201d6, sigradi2015_8.289a15, caadria2017_047b15, 46d7, sigradi2015_3.111a3, ace1, caadria2017_104x27, ecaade2015_287n63, e889, c730, 4cc2, e373, 516e, 2779, ecaade2016_224x59, 4934, 1296, 26cd, 6fcb, 5c13, caadria2017_004m2, 76ea, aca2, 3ecb, bd92, 2615, ccd2, ecaade2015_314g68, 0bd6, ecaade2015_158x33, d13a, 2d77, d300, e179, 441a, 170a, cf54, ad99, ecaade2014_186d47, 64ea, 282a, db04, de3d, 0c4a, caadria2015_004i1, sigradi2015_10.220d20, 90ea, bd44, caadria2015_077z10, ecaade2016_166w46, ecaade2017_256v, ecaade2017_054kk, ecaade2016_199a53, fe36, caadria2017_056g19, 9f76, 007d, 7825, 50d5, c802, ecaade2017_302pp, 6928, b612, a548, fa55, sigradi2016_590a, a9e8, 2819, 65ec, 8d04, 6dd8, 3550, 2fda, acadia14projects_479at, e475, 50d7, 1cae, caadria2015_137n22, f31c, ijac201614302z1, b7d9, ba7a, 3e5f, b348, ecaade2013r_002z1, 0eda, a5d8, a604, acadia16_12h1, acadia14_117d, 14c2, 314a, f19b, 5021, ijac201513105c5, 4d41, ecaade2014_089y21, ecaade2017_210u, 60df, ca2c, acadia14projects_719d, f2a2, acadia14projects_229f, sigradi2014_103z8, 78e9, f490, 0205, 0f96, d8e2, f3bb, 6842, 0c54, 76fa, 63c2, ecaade2016_140j39, 1f34, sigradi2015_3.268l5, 0442, ff81, 1878, acadia16_478v27, 34c7, 9d78, a19a, db05, 3660, 00bf, acadia14_655aa, ecaade2016_185d50, caf0, 1a6f, f39e, ace6, 5592, 5c9a, b7a9, ecaade2015_215u47, 835c, 0fe9, 4435, ecaade2016_118j31, 161b, caadria2017_072y22, 85b9, 51ab, acadia14_153i, b5c3, ecaade2013r_007a5, 378c, ijac201513104v3, ecaade2015_158t33, fb7a, d9a6, acadia14_647az, 7bc1, 0d6a, sigradi2014_144w2, 6af0, ecaade2015_222e49, sigradi2016_428l, 370b, ba19, 1ccf, 5de8, b4c8, sigradi2015_10.377z22, a019, e08f, 4b0e, 9112, sigradi2015_10.140p19, sigradi2014_084x7, be1a, ecaade2016_163s45, ec07, 9f9a, 645e, 5105, b682, 3667, 18d8, 0586, 41de, 4107, 1ed3, b408, ecaade2015_253x57, 9f47, 6f61, ijac201614203r8, d282, 3310, 68e4, 60ea, ascaad2014_004l2, 1389, 6d14, 111a, 792a, 7e91, e9ea, 2a65, 3888, sigradi2014_074m6, 8cc4, ab9d, ecaade2015_138n29, afb5, 793b, 45a4, 7cb9, f117, c9ae, 5a4d, ecaade2017_151t, ascaad2016_038i14, 1cc3, ffef, ecaade2017_071qq, 99e4, f5f2, 5dd3, 6088, 2810, ce5f, a31c, bb3b, d27e, 4804, 9f8f, af41, fd16, 3149, d21d, ijac201614203b9, cac0, ecaade2015_55o10, f704, a260, 656d, a5b4, ecaade2017_215k, 89c3, dc2c, da2b, ijac201614305i3, a8eb, d0eb, e795, 660a, 3094, acadia15_483d21, acadia14projects_33ak, f9eb, 028e, d665, 5b08, caadria2017_079x23, 9dcd, 6b84, 28d4, e276, sigradi2016_420ss, 0b06, 7289, a74a, sigradi2015_10.307x20, c553, fb4e, a56a, 410f, fdf5, 8422, 867f, 7ea7, sigradi2016_446k, 3833, 0721, 82f9, d840, 94df, f510, f302, ecaade2017_056a, 4120, c9ba, ec85, 992a, c192, 3851, ea26, 4363, 10b7, abe7, ecaade2015_113u21, ijac201412206w4, d4d8, 46e5, daca, 9ee5, 9f6a, e056, ecaade2016_140w39, 76dd, ecaade2017_172t, ijac201513205u7, 1f3e, 4fb9, dc52, 754c, c0f1, ijac201614102u1, 6dab, 89ad, 99e9, bf92, 5f87, 060f, a9ae, ecaade2017_175l, 5b99, 159f, e892, ab31, 0c8f, 2eb9, ecaade2016_062e15, 8ffa, 007a, b311, ecaade2016_094n25, 422e, ecaade2016_ws-dleadz67, 1a66, ecaade2015_21p3, 0684, fd74, 50af, a15a, cc0b, sigradi2016_625yy, sigradi2014_172x4, 5d52, 64a3, 7839, 62d0, 5f4b, 23a9, ae39, 7f26, 948e, 1f7a, bb6e, ecaade2016_021d6, 1da6, 3ea2, b72b, 1e94, f18b, f12d, 819f, sigradi2015_6.387x9, ijac201614102x1, 7706, caadria2017_051z16, 7f3a, a14f, acadia16_214j14, fee8, 47b0, 0107, ecaade2015_171a36, 86c4, 2023, 78fa, ecaade2016_072i20, cdb5, bddf, 0807, 7f90, 0dd5, ecaade2014_022w5, 0f3e, 5c0a, fdb7, f0d1, 829a, afd1, 8e14, a05b, dc40, eb4b, 9cae, ijac201412304y9, 40a1, f7b7, 57d1, 63ff, ecaade2014_031z8, 3330, e4e9, sigradi2016_515m, caadria2017_035u11, 5639, ascaad2014_019l2, d821, 0f56, e91d, 23a3, ed54, bb9b, sigradi2014_347l10, 3120, ecaade2016_126o34, d900, acadia14projects_661m, acadia16_62i4, fa9a, 35cc, 1537, 5f89, a7ce, ecaade2017_230nn, 4cfb, b90a, acadia14_671m, 6187, 8a5c, 8806, 2d1f, sigradi2016_690d, ijac201614201w6, b3e4, 5fd3, 6e78, 7938, 24d0, 4e4e, 5d4a, b58e, caadria2017_174s42, 2b85, 8783, cc4f, 5ddb, 7d02, 8917, 06a3, 71da, e67a, eeb5, caadria2015_012f2, af75, 6b30, 7500, b043, da7d, caadria2015_130v21, ascaad2016_046p19, 49bc, acadia14projects_311u, c3db, fde0, 5f84, 5f30, 0691, caadria2016_861d37, 466e, d2fb, 9a95, 8618, ecaade2016_222e57, 376a, 31ac, f97f, 1784, 8c07, 93db, 173c, ecaade2017_308ii, 088b, 14f8, 6e9e, 8ca4, ascaad2016_038f15, acadia14_463a, 1bd9, 79fa, adbe, 5b33, 4c55, 988e, ba35, 73e2, 7e5c, a210, 95c6, ijac201412302f7, ijac201513103t2, c309, 0d66, 7f89, 40f3, caadria2017_122t31, 2f17, 38ac, c19b, 95aa, d6ad, 3c23, 57a9, sigradi2014_214e8, f34d, 10de, 7a31, ecaade2016_119a33, 0330, sigradi2014_291o4, 2f3e, dcc2, ecaade2015_164v34, 3957, 0f3a, c6e4, cd4e, 6f12, a94b, 5062, acae, acadia16_270y16, 9361, 039e, caadria2016_641s27, caadria2015_206d30, 0e21, 4e31, 101c, ff19, sigradi2014_345e9, 0b3e, cda0, 584b, sigradi2015_9.141g16, acadia15_95h3, ijac201614405e4, 23be, caadria2015_031p4, ecaade2015_119f24, 3aa7, caadria2016_003d1, 54a9, ecaade2015_319a70, 699b, acadia14projects_619ao, caadria2015_208k31, a17b, 15ca, ijac201513203v6, 38d3, 6853, cf3f, 576e, f5b4, dea0, f998, 49b4, c824, sigradi2013_135g, 19e9, c880, ca5c, b926, b41c, 7de9, 3db6, acadia16_214w13, 966d, b686, acadia14_111g, caadria2015_072v9, 1d99, 1533, de17, c56d, c35e, sigradi2013_343d, 6a91, acadia15_47b1, 1044, 3b24, c027, f868, a73b, 6eee, 49b1, 4efe, 4089, b7fa, ecaade2017_076w, 7f4b, ef3e, e975, ecaade2017_199mm, acadia16_174b12, ecaade2016_070n18, 280b, ecaade2016_171a49, abd3, ijac201513305g12, ijac201513104n3, 8dfe, ce29, 8f94, e58e, ecaade2017_273m, 4ba3, 7571, 25f6, b12e, ijac201614104i4, 5d08, d2da, 3342, bc2f, ecaade2016_111r30, 777d, 856d, a06e, 4f0b, ecaade2016_067e17, 77f2, b07c, 0e30, 69dd, ecaade2016_040x10, a50d, eaac, 0fd6, 2af2, 9bb2, fd76, 4b59, 33a9, 2ba5, ab22, ascaad2014_012m6, c4e0, b999, 74a6, 0e03, 64e4, 5146, b791, 6c55, 3053, 584c, 5d42, 0c5a, 4370, 4f15, f2e5, 6a5a, 0dc7, 127b, dcf6, e970, d67a, ijac201412303k9, eb14, caadria2016_651h28, ff0a, caadria2015_203b29, 499c, sigradi2014_137j2, acadia16_88w6, b449, 9cdb, ecaade2016_094r25, 5939, a2dd, 39dc, ecaade2015_37d7, sigradi2013_226, ijac201412403l7, 38cf, 0158, 9656, bd3b, 1d67, 4c7c, ecaade2014_024h7, ecaade2015_261i58, 18e8, ijac201614305f3, 69fd, ef39, 9840, fa58, acadia14_609an, dcff, c59b, c703, b35d, ijac201614205i10, 794d, e40e, 5168, 81b0, 5485, 8629, 1920, b656, 0dc4, sigradi2015_8.264v14, 6851, 395b, 4497, 543f, caadria2015_070w8, 858e, 3b16, 08d5, ecaade2014_010h1, ecaade2016_077y22, 6a8d, 1257, 4a7f, ab73, 2754, a62c, 2cb0, ijac201412403w6, a8c2, 973e, a035, d531, acadia15_395x16, 135f, 1c91, c9f9, 3c1d, ecaade2017_076s, a135, ac4f, ecaade2013r_006w4, ecaade2015_240u54, 0c55, 094e, c6e5, 4178, a572, acadia16_12w1, d74d, bddb, fdbb, b1ab, 9a85, 7699, d40d, d82d, e4e4, 574c, a66e, f79f, ascaad2016_010t4, 0b13, 83d5, c86b, 3908, ecaade2015_250e57, 12aa, d9f8, aa3a, 1e99, 3cf0, 58a0, 1088, caadria2015_002a1, ijac201614102a3, caadria2016_177a8, 65e0, d991, f455, 1bc1, 48c9, 24d6, 035a, 368e, 40ef, 9652, ijac201513103x2, ecaade2016_016g4, 73eb, f3a4, 4928, 9fe4, ef4b, 14ac, e685, f088, 9a31, e6e8, db61, sigradi2013_41v, sigradi2016_781b, b3d0, cdff, 82aa, 8c47, 300e, 6112, d852, de47, 600a, 8e4b, 223b, 30f5, 2821, 7a2c, 03a0, 3387, f03d, 3276, ecaade2017_255h, c9ca, 913d, ijac201412402t4, 3cb7, ijac201614309j6, 1bee, ecaade2015_144e31, 8bf0, 74fd, 11ad, 8bfc, aea0, 35ee, c766, ecaade2015_17n2, a330, 2dbf, 8fa8, ecaade2014_086y20, 5a34, 6eef, e792, caae, d594, 3b7f, a0d1, cbe6, 0e80, 6827, e307, 0386, bc38, 64d4, 0e8c, acadia14projects_339ad, sigradi2013_117d, 9953, 0aef, ijac201614205t10, 2620, f359, a9d1, 4c13, 031e, 8f1e, ecaade2014_140l31, 2d35, b952, fbd4, c7da, 90f0, 1f5a, 1bc7, ecaade2013r_018s9, caadria2015_078f11, 977b, ijac201412305p2, dee8, ca28, ecaade2015_229t51, sigradi2013_226z, cd50, 682c, 4989, sigradi2016_615bb, dd64, 2c3d, ecaade2015_280c61, 2b70, acadia16_432m25, d4cf, 157c, 0513, sigradi2015_sp_8.326x30, 5255, ecaade2015_230j52, ecaade2014_052i12, b852, a95d, 6c33, 126a, 4ad4, 330a, ascaad2016_051d21, d812, ecaade2014_038d10, ff2d, 5c51, 10c2, caadria2016_487u20, edbe, ijac201513203r7, 511d, ecaade2017_220pp, eabb, 9f3c, b91e, 1616, acadia14_609ap, f880, d225, a427, 8b5a, 1e08, sigradi2014_032b2, 48e4, 1e46, 3e78, 82c2, 7773, 549b, 410a, bc28, c247, ecaade2015_205t44, a23d, 98e2, 6a8b, 3c7a, 1fbd, bf21, 3f9b, 8aa0, 5ce4, 8d87, c8af, d0a9, 8603, sigradi2013_386f, 938d, ecaade2015_225k49, f86e, e0ad, 74ed, b0a2, 9138, acadia16_332x19, 2cac, ecaade2016_033g9, ecaade2015_202j44, ecaade2014_149h34, sigradi2013_289l, 64cd, ef87, ecaade2015_170s35, 53bf, a37d, a1b5, c41e, 5b7e, 259d, ijac201412403n6, a066, 7434, 2fb0, acadia14projects_555i, 1cee, caadria2016_745e32, sigradi2014_186i6, 2ac4, ijac201513201j5, caadria2015_087o14, c63f, 465c, dfbb, aa7e, ecaade2015_33j6, acadia14projects_389f, 33d1, d21c, ijac201614207n12, 6d0c, 6e86, 9efc, 069e, 41c4, 1dec, a93c, 7186, 5b3f, ecaade2015_113m21, sigradi2014_123t9, sigradi2013_268h, ecaade2016_040t10, acadia16_54y3, 34ec, 360b, 9305, e749, d031, 009b, 1ad6, af6b, sigradi2014_063x5, sigradi2013_195a, 0073, cc0f, 8022, 84c6, 7f45, 12c2, c2eb, 05eb, ecaade2015_91c18, 66e8, be43, e0f1, acadia14_219e, f387, f202, 70e0, ecaade2017_148tt, ce0e, ijac201412303x7, 7aee, 5d6c, 5770, eef4, ae00, b882, b5f5, 7dad, acadia15_451i19, caadria2015_072p9, acadia15_57l2, 9968, df3f, 8c34, 8b24, 823c, 7102, 5fe2, d876, 283b, 3019, f7d7, a01f, 79f5, 8399, cf60, 9de2, 6411, 20a5, 4c2b, 97a4, 5ad2, fae6, 04cd, ijac201614104k4, bc77, cf27, 2158, ijac201513104e3, sigradi2013_32n, ecaade2017_008m, 7c46, 3255, 4681, ijac201412403d6, ac1f, c140, 4caa, 6571, 952c, 5c39, c5be, 1e64, 9bce, 3ff8, f9a6, 5043, cd93, b9a6, 665b, 47ca, 202d, fbce, 9b45, ijac201614306v3, 3fdf, ijac201513306x12, caadria2017_009h4, 48f5, a520, ijac201412402b5, 5f29, fc46, cb85, caadria2017_042t13, acadia16_308a19, 188b, b9e0, e917, 36e2, 7013, 2ebb, 4225, sigradi2014_128b1, ddde, ijac201412205a4, 2d8e, 6953, 318c, sigradi2016_364rr, 2094, cb15, fcc5, 98d5, sigradi2015_8.41r10, e453, d791, f5bc, caadria2016_095z4, bdd2, ecaade2015_13u1, ecaade2017_031mm, cc2b, fb4b, 6c71, ea59, d9dd, 9e37, ascaad2016_043e17, 1cfb, acadia14_681au, caadria2017_016l6, aae1, bb3d, 5cab, d6db, 0a56, sigradi2014_132m1, 1331, ecaade2015_217j48, 3bea, 32c0, 1008, acadia14projects_219f, 7895, da06, ff8f, 2736, e9af, 74f4, b81a, d03a, feca, cb9f, 7e3b, 4e58, 9426, 21c1, 5e33, 804d, 4790, sigradi2014_070a6, 4f5f, ecaade2016_230k62, 23dd, cdba, 30ec, ea74, sigradi2015_8.186k13, b2f6, d653, ef94, 8779, aa55, ecaade2015_233w52, ecaade2016_230u61, d12e, b2f7, ecaade2015_303s66, sigradi2016_590r, a4ce, 8d89, sigradi2016_642ll, 2128, 0db7, 0830, b187, 9129, f4b8, acadia14projects_517o, 2ac5, 18c8, 0542, ecaade2014_086p20, 109a, 5200, 1ad2, 5a69, sigradi2013_189n, a796, f4f2, eecb, 1c06, f5f6, d045, cb41, 5881, 00b3, 8f15, 2cbe, 781c, 2fcc, caadria2015_016n3, 9b97, e263, 6cfb, 3b42, 2bf4, 390c, ijac201412405p8, sigradi2013_280r, 4ec0, dce0, ac84, 3110, 0f6a, ascaad2016_022j9, 23b9, 1786, b40e, 6d7b, d3b3, 7382, caadria2016_291t12, ecaade2015_297c65, 136c, ijac201513104y3, 29ba, 25eb, 58e7, 1fa9, ec11, 6fe4, 7c17, ascaad2014_005o3, 2148, 58b9, ecaade2016_011h3, 681f, 9f5f, 0fd8, f362, ecaade2014_237t60, 74e4, 6b19, ecaade2014_233o60, 1a2c, caadria2015_048s5, 4f99, 1356, f580, 5681, b421, e21d, a0ff, d086, cc8d, 6bc8, 431a, e6c9, 1eef, sigradi2013_248a, 3f11, e3cf, 1b3b, e017, acadia14_177aa, fb50, bedb, ede4, 9903, c83b, 14f3, 997b, c70f, ea5a, 6e7c, c190, 8a35, bab7, b025, 4e03, 737c, 7aec, ccb8, acadia14projects_135r, ef66, 0ae2, 3696, 9748, d772, c6a1, c580, 2cae, acadia14_691aw, 580b, 9e40, 0bbc, 96e0, 2dae, a056, acadia15_483a21, 7dba, 7259, f112, df5c, 2db1, acadia15_431j18, fefd, 20b1, 546f, ecaade2014_140w31, ff71, 2683, bfad, 7bd9, 1e17, ecaade2016_154h42, 99ae, dafd, 786d, 712a, bb93, 1fa2, 4328, f6b2, 8237, acadia14projects_473ah, caadria2016_405s17, acb8, ecaade2017_108qq, acf9, fae4, fbc1, b676, d75d, de31, b36f, 8ceb, d8bb, 2acd, c1cb, c100, 4ce9, 607d, 689a, ca7a, ecaade2014_169o42, 42e1, 355b, ecaade2014_030k8, acadia14projects_601y, 726a, e656, 80ac, fed4, 3f93, 7672,