CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

f0ae, 542b, ijac201513104x3, 756e, caadria2016_177a8, acadia17_290j, sigradi2013_244r, ea63, d769, 0271, 3751, acadia17_296q, ed4f, 7c03, sigradi2015_3.155l3, e569, 1fb2, 06f5, 40e0, ecaade2016_238p63, 3584, sigradi2013_30, bb43, caadria2017_016s6, acadia16_224d15, 2eca, fa61, 7c08, 292c, fb1b, sigradi2016_490v, 3bdb, cad4, 2704, 140e, c01e, ecaade2014_149b35, 0d9e, 9e70, 89dc, acadia17_339oo, add2, fd68, 7e22, c1df, ecaade2017_041v, 6efc, ecaade2017_112zz, ijac201412204p3, ecaade2017_101w, 664a, cd78, 5bb0, ecaade2015_237p54, ff1e, 2c23, 44c1, 6222, 536e, a553, 49d3, acadia16_140x9, acadia14projects_699f, 551c, eac5, acadia16_382e24, 1b84, 4735, c8ce, f3e0, ae94, 36dd, c2ff, d076, 14fc, 6db0, f840, acadia14_473au, 4c6b, dcf6, 1be6, caadria2015_130b22, 6877, 9f33, 3801, 9475, ae7a, f64a, sigradi2013_285a, 9647, 3a2a, 45c9, 3cbf, ecaade2014_057e14, acadia17_154q, d01a, d984, f902, acadia15_263b11, d1a9, cb24, d24e, d628, ecaade2016_150a41, sigradi2015_11.136n24, cff9, 1af4, acadia17_402d, ecaade2017_293vv, e8b3, 6984, d332, eba7, 7b32, 612d, acad, 624d, ecaade2015_129o25, ecaade2016_130z36, acadia14_101ab, 5210, 0a8c, e802, 98c1, acadia17_502a, ecaade2014_121z27, 9fb6, 5419, 5639, 4cf9, a186, c05a, ecaade2016_002c1, e8a6, acadia14_435ah, 064c, c743, 9437, 7a1d, ecaade2015_83i16, acadia15_57a2, sigradi2016_356g, caadria2017_132t35, caadria2016_713x30, 7fe0, 45df, b671, 932c, 67bc, bf50, b473, d85a, 2111, acadia17_678yy, 4ed9, 689c, 9ff9, 8da1, 6eae, 3bfd, ecaade2016_025a7, caadria2017_041t12, ed00, 42cd, acadia14projects_23ae, 845e, acadia17_648z, sigradi2016_637x, ascaad2016_047x19, caadria2017_069c22, acadia16_140k10, 1bfc, 434b, 5596, 3a6a, 51ac, dcba, 968e, 8f5f, e380, 0b53, 993d, 89a4, ae2e, 017c, ecaade2016_055i14, 7c78, 9921, ecaade2017_256t, 8e64, 7aad, 44ac, 588a, a158, 3440, d77e, 26ef, 6a0f, fb5a, e976, e2f6, 3c7e, 3572, 786d, e18f, 5cc7, acadia15_69n2, ffba, ecaade2015_129t25, d940, 75f4, f054, a59f, 9576, 2322, 69cf, sigradi2016_488p, 5f2f, 3a23, b828, ijac201513103z2, b9a5, e98d, ecaade2015_138p29, 657b, 7b26, 27d5, 8b35, ecaade2015_284l61, c25b, 3341, aa11, 2bdb, 851a, eb65, ce9f, acadia17_590ww, ed65, 4371, d2e7, ecaade2016_023k6, be58, a734, cf24, 7776, f97b, ecaade2014_177z44, a62e, ecaade2015_269n59, df9a, beb0, c806, 21f5, caadria2017_142a37, acadia17_322c, a56e, sigradi2013_400a, eebd, caadria2015_126m20, 4120, f0ba, ecaade2016_151j41, cbbc, caadria2017_048l15, acadia14_125r, 00ca, ijac201614205l10, 9803, fbe0, 02f3, 1754, 8145, 7637, ijac201614308y4, c85c, 7f05, 9aea, 038b, ae3f, cf52, b957, ecaade2017_077vv, acfb, 7347, 9359, c6a7, 9e16, bb30, 6178, 4655, ed4a, e202, sigradi2013_189m, 858c, 18cf, 25cb, c7e3, fece, 6abd, 0c7b, 68cf, 26a2, 1eb6, acadia15_343f15, acadia14_291g, 7c1c, b328, 62bb, a86e, ecaade2015_221x48, 00d8, ecaade2016_ws-foldingv68, ecaade2017_033v, 9482, 78c5, f2c6, efe6, 4294, ecaade2015_233v52, 2e5b, cf05, 1004, 3982, 84a5, ecaade2015_230j52, c04e, 073d, ascaad2016_003z1, 6757, ad6a, 4966, 1b2f, 429a, 5def, ecaade2016_243n64, sigradi2014_213n7, ecaade2017_301g, 99c5, b277, 766b, bf52, acab, 4433, 1c77, ceb5, fefa, f4ea, sigradi2013_421h, ecaade2017_041l, 81ca, acadia16_352x21, 1374, 8e26, b887, acadia17_60v, 630e, 2b89, a116, caadria2015_109d17, ecaade2015_333k72, ecaade2014_133u29, d8cf, ae75, b11a, f85e, f5c5, 1a79, a652, 8fd7, acadia14projects_517m, 9819, 3be0, ce29, b218, 2ec8, 4cd1, ecaade2015_15a2, ecaade2016_007f2, 9457, 24fa, a79f, b30a, 5629, caadria2017_129o34, acadia17_18o, 23d1, ecaade2014_186b48, ijac201412304o9, 9058, caadria2015_126a21, ecaade2015_81r15, 46d1, 5b73, 42cb, 7633, sigradi2015_10.140n19, 8764, acadia17_290g, ecaade2016_120m33, 0b5e, c7e4, ecaade2015_139w29, 0ecc, caadria2016_343j15, 498a, 5f09, 4a72, 5c80, 1b73, ce98, a1f2, b41d, a8ac, acadia14projects_661b, 7a28, ed0f, 5298, 9c30, b3c2, 1da1, sigradi2013_158s, 87c5, cdc4, ecaade2015_110g21, 3831, bfed, 4478, caadria2016_549o23, 4beb, bf00, 4289, 9840, sigradi2013_43v, 1263, acadia17_221nn, caadria2017_047h15, 7244, ecaade2017_164ff, 83bb, 5bf8, 30b6, 315c, b1bc, ec88, 3344, ecaade2014_167o40, 277e, 0630, ecaade2016_188j50, ijac201412307f3, 9120, 371f, ecaade2017_017f, caadria2017_015r5, ijac201614201k6, 859b, 2ff4, eb51, 9383, acadia17_562y, ecaade2013r_017x8, ecaade2017_019pp, 3d93, caadria2016_725l31, c05d, f0f7, ecaade2016_208v53, 9bdd, 6418, ecaade2014_173t42, 8862, 7c9b, 8402, 9e7e, 4b6a, c6c3, 1abe, 9521, a402, c4f0, b3f0, 7571, sigradi2013_243z, acadia14projects_365ad, ecaade2015_193i40, f93d, ecaade2017_309ll, ecaade2015_285t62, 0959, 7ce1, 5520, 8b74, 451d, sigradi2013_183v, caadria2017_048a16, caadria2015_102b16, da69, ecaade2014_111p25, ae1a, caadria2016_517h22, caadria2016_105d5, 7736, cffc, ecaade2013r_008s5, 92d1, ijac201513303a11, 13d1, 87ff, 6d8e, 67ed, a4b2, acadia16_174g12, 945a, e0c2, sigradi2014_057t5, ijac201614105t4, 1002, acadia14_153d, caadria2016_651h28, ijac201412301w6, 9829, bac6, 9814, c20c, 4411, caadria2017_041o13, 2115, 2c2c, a5da, 40e4, d0d2, d208, acadia15_483t21, fa0d, 536f, 59ce, 88d1, ecaade2017_203u, c4b0, 9ecf, ecaade2014_155a38, 4571, 60fa, 4dca, 90fc, 85f5, ecaade2014_151r35, ecaade2017_195nn, ac8e, ce94, 8214, a2aa, 7517, 6738, acadia17_322h, 2fb0, 794c, ecaade2017_277yy, 93ea, 4308, acadia17_28ee, ecaade2013r_010s6, acadia14projects_517p, 2323, ecaade2017_091qq, 6a50, 7877, c118, 5cfb, ecaade2016_162e44, 5e00, 627f, caadria2017_023u8, 3f09, 0788, 7a0c, 77d5, ecaade2017_087s, 8021, c5ba, acadia14_389aw, ac35, ecaade2016_018f5, 8883, 2a81, f0d5, ca16, 2743, sigradi2016_654vv, 5876, 6d54, ijac201412201h1, sigradi2015_8.328l15, 5023, d54f, 221d, 596f, caadria2016_229y10, d59a, 288a, dcbe, 5053, 4ef1, f248, 01e2, ecaade2015_138c29, 0ac5, c14f, 8491, 340a, ijac201412303l8, 4dd8, 0aea, 0460, acadia14_357ar, acadia16_88g6, 4484, e151, ecaade2015_138y26, acadia16_140h10, ecaade2016_046p12, acadia14_111k, acadia17_350jj, fb2c, ebe3, 68c2, 5913, ef1a, 0542, b7c8, 4723, caadria2017_004u2, 3ea3, 268b, 1874, b1f4, 143f, 46b4, 96d9, 6e09, 3647, ijac201614408f5, caadria2015_114n18, eb19, ae65, 7d26, caadria2015_070k9, ee88, acadia14projects_619an, 2e44, 79e2, ecaade2015_59v11, e7af, 999e, 25e1, 1bc3, b47d, 288d, 820e, cc64, 0cb2, f8bb, 07d1, daf1, 5d48, a01e, 90ea, c5ef, 2790, ascaad2014_015y8, ijac201513302e10, 4636, 30c4, caadria2015_061g7, e8ac, bcbe, 77a4, c913, 9767, ecaade2017_293xx, acadia15_497e22, ca19, 715c, 0f24, caadria2017_113a30, ascaad2016_012u5, fb7d, 2ae9, 8200, b1d6, dfe6, 7630, 0803, 3e33, 022c, 527e, ecaade2015_83n16, b7bc, 1b66, sigradi2016_752uu, 8e06, 4c17, 81ba, 9a1e, 80c8, bbeb, ff79, caadria2015_010u1, 00a4, 86f4, sigradi2015_4.219u6, 92cc, d950, 6f9b, 5696, 8483, d594, 73e2, 0b6d, ecaade2017_163k, 17aa, acadia17_202o, ecaade2017_290uu, 6c28, 2fdd, ascaad2016_027v10, f8b2, c043, 9956, acadia14projects_291ak, 31a7, sigradi2016_639ff, 7f6e, 88af, 945b, 924d, 78ad, bfbe, ecaade2017_ws-archieduaa, acadia16_24v2, b02c, 6cb8, cc8e, 27ee, ecaade2014_224t56, 3623, 76a4, caadria2016_013c2, 9012, ascaad2016_048g20, 00fd, 330c, acadia14_453k, 9a1b, sigradi2014_313z5, 2445, ecaade2015_158j33, acadia14_111m, 795c, 281d, bde2, c540, 3ee4, 5be6, b1d3, 094d, 997b, 0b17, f565, a381, eb99, acadia15_185r7, ecaade2017_133l, caadria2016_881x37, acadia15_469d20, 02ff, 910e, 9696, 7688, ecaade2016_118v31, 8b30, b03b, caadria2015_077a11, b8f1, ecaade2014_215f55, acadia14_479u, 379f, acadia17_222v, acadia14projects_153b, 1e51, ceef, 6156, acadia17_117aa, 7843, 17b5, a773, sigradi2016_399b, 2549, caadria2015_031p4, 3972, 81b3, ijac201513306x12, d2d2, e495, 0043, efc5, acadia14_445am, 0e3f, 9659, 4bb7, 18d3, 21eb, 3716, 76e1, ecaade2015_127y24, acadia14_311x, 7af4, sigradi2016_778rr, acadia17_381ee, 8f1d, 67c4, ecaade2014_104n23, 2742, a7fb, ecaade2017_057x, f8ca, 5ba1, 1192, 460f, 5f42, 3b2b, 0450, 5bac, 8496, ascaad2016_057l22, 74ba, 5f85, 3e99, acadia15_110s3, c2ee, 59c2, 5c84, ijac201412305h2, d341, 58ec, 6f11, acadia14_339ay, b8c9, cdaa, caadria2017_016m6, ecaade2015_115z22, ascaad2016_038t14, ascaad2016_021d8, f6f5, 6a98, caadria2017_142k37, 1149, acadia17_598a, 32fa, caadria2015_031s4, sigradi2013_400b, 795e, 343f, 95c2, a267, 6b4b, 7996, dbf1, 7157, ecaade2017_007c, 98a4, e571, 2508, ecaade2014_038d10, 4b5c, f232, ijac201614208x12, ecaade2016_130n36, 68df, sigradi2013_345, fbab, a500, 7add, caadria2015_072l9, 11f7, 99c8, ac73, 770e, 9d74, sigradi2015_13.181t28, f1c9, 289a, 77e9, caadria2015_073n10, ascaad2016_022f9, d91a, d27a, 5df1, 03ee, f5e1, ijac201412408e2, 9c8c, e928, ef85, 983b, 9dc9, af44, acadia15_431s18, 41f3, f991, 372f, sigradi2013_429e, 74aa, acadia15_343j14, 833a, 925f, 2577, 8bbe, acadia14projects_145n, cbbb, 2e36, 60b2, sigradi2013_62t, 562f, caadria2017_142w36, 523e, ecaade2015_207r46, 74f6, acadia16_372k23, caadria2016_621x26, 8b26, 1825, 82c5, acadia14projects_699s, e311, 98e1, 5ff5, ecaade2017_021s, a8b4, ecaade2014_052p12, ecaade2015_94c19, d88d, 8e8b, 65f3, acadia16_352z21, 5779, ccd5, ecaade2015_202s44, 4a49, 284f, 1086, 4e5c, sigradi2015_sp_12.402z31, 95b8, caadria2017_183j44, 5d2b, a072, a0fc, acadia14_63af, 2393, ascaad2014_029j8, 5514, acadia17_52z, sigradi2013_401, ecaade2017_097ee, b2b4, c224, 7b7f, ecaade2017_023bb, 8a8b, 7453, ecaade2017_056c, a92c, 9cc0, 9539, 6d99, b5e6, 562a, 7002, db60, b496, bf9a, 3519, 3540, e26c, 97aa, 3e0c, e353, f681, 90bd, ea93, 951b, acadia17_117cc, 0809, c771, f90d, ecaade2016_182o49, acadia14_691ax, 1413, ecaade2014_151d36, 4ea5, d063, e73b, d941, cba8, 8ef0, cfaa, 91ea, ecaade2015_273i60, caadria2017_155m39, acadia17_520h, 02d8, 05d3, acadia16_98s7, 97e2, 5698, 0744, c365, fc59, caadria2016_405r17, ee2d, 9fa6, ced5, d2a1, ec7a, sigradi2015_8.189u13, f449, e9fb, a4ee, ecaade2016_140k39, 4f9c, 1ee2, db4d, 2a6b, d190, 1fd0, e93d, 3c7a, ijac201412408b2, 6fd0, 2fed, 953e, cb6c, 8498, 4f0e, fd4f, 692f, ecaade2017_152mm, 5366, ecaade2017_288x, ecaade2015_195j41, 7709, 6538, 9da8, 0f68, 9030, 2a04, 6e17, caadria2016_187m8, ecaade2014_086v20, f0c2, 7778, 45db, ijac201614104g4, 13bc, 80ba, 572b, eaa5, 33ad, 781f, f3d8, fe03, 694e, acadia14_479au, a24d, ecaade2014_089o21, b71a, 6c4b, 65cd, 9890, b930, e00c, ecaade2017_108k, 38e4, c1af, 8348, ecaade2017_052nn, caadria2017_048g16, sigradi2013_117v, acadia17_308vv, d783, acf9, 768d, 8625, c467, 79ac, f6d4, ecaade2015_194e41, 81d6, 3c48, sigradi2015_8.264s14, bca7, 2b5f, d7cf, 04b6, 970f, 2f05, fc4d, 4823, 6e89, 12e5, 2c89, fe42, 1cbb, cccd, 2720, 89df, 9384, 6015, 900d, 3a3e, ecaade2014_018s4, 368c, f653, bfa5, ecaade2017_089w, sigradi2015_6.387p9, caadria2016_135b6, acadia17_201yy, bcfc, ecaade2016_158i43, 6743, ijac201614208u12, ecaade2015_287k63, 31fa, 748c, 9646, de98, acadia17_137tt, 5476, af06, 297f, 404a, 5f8e, sigradi2015_sp_4.275v29, ecaade2017_215ggr, 33aa, 3860, 7ae2, 63c8, 97cb, 98f6, 897e, 37a0, 5134, d1e5, 78e8, 0c23, 950c, ad2b, ecaade2015_25g5, 7961, 44f1, 51c8, 4fa5, b93f, c42e, bc48, d8ea, 20d3, 534b, cdfe, f3d6, c680, df82, 434c, ddd4, 32fc, 989d, ecaade2017_184ii, 5267, ascaad2014_029r8, ec03, 92b5, c434, 8149, e4af, baec, 9c56, ecaade2017_grig, ecaade2016_126u34, be1c, acadia17_38mm, acadia14projects_339af, fd37, 6997, 80e0, sigradi2013_41z, fef8, acadia14projects_101at, 2425, 9d6e, ac39, 5d52, fc73, acadia17_542kk, dc50, 39fe, d116, 4a9a, ef90, d21c, dbb1, 017f, beca, dbe9, caadria2017_129r34, adfd, 886b, 9147, sigradi2016_752nn, fbfa, 4abf, 2e87, caadria2015_188v27, ascaad2016_030f12, sigradi2014_178j5, ijac201412406j9, acadia15_185e7, sigradi2015_10.307j21, 5e35, 0917, sigradi2014_347k10, 341e, 45b7, 5041, 597c, c587, c8c4, 51f6, 8237, 8633, 9dc7, 6dad, 5645, sigradi2014_021t1, a3e0, 0616, b112, fd16, e498, 30ab, 3d27, 0ecf, 76d1, 7d37, 8cd3, 6d2a, ac16, 95bc, 38fb, 035a, 6bee, ecaade2015_35v6, a58e, 9a71, ecaade2015_101c20, b884, f2a2, c8ad, 5d3d, 383c, acadia14projects_681ai, f0b6, 1f75, sigradi2013_260, 116c, aee0, 482c, 712f, 17b1, caadria2015_013j2, acadia17_329bb, ecaade2017_305xx, ed6e, ecaade2017_308ii, ijac201412305l2, c8b7, 5b9e, 62fe, 3c69, ecaade2017_017j, a2ed, 9939, a542, 0848, 56c3, a415, acadia14_23aa, 4f50, d9fa, a5b9, f8cc, cad6, ec12, acadia16_88s6, acadia14_101o, 316b, 0a9e, 690d, 12e1, bfef, ecaade2014_088g21, 8dd3, 7000, 0054, 48f0, df53, b47c, 5116, 58fc, d4d9, e506, 50e1, f3b3, 0952, sigradi2013_315, 16f9, acadia14_339w, dc6b, fdb3, 7b27, e933, ecaade2014_029y7, 2d68, 3763, ecaade2015_158s33, 4081, 9c1c, ecaade2017_019ii, 420b, 1ad7, sigradi2015_11.71f24, dc6e, e211, 2fb3, acadia17_221hh, ecaade2015_217d48, b4a4, 6d23, ecaade2016_167z47, 270a, caadria2017_095f26, ecaade2014_226d59, ba33, 38f7, 7fe4, c94f, 9c27, c095, e0d2, e1ea, sigradi2016_737y, d22e, ascaad2016_018k7, bc8f, acadia15_110h4, 403f, 03e2, 59e4, 9c15, 38e5, 2387, e885, 36bc, ee69, d0fa, 5e3d, 0d3e, caadria2016_281h12, ecaade2016_130r36, 33fc, e861, 34a0, b689, sigradi2013_155e, 8767, ecaade2017_008i, acadia17_382gg, ecaade2015_206y45, 43d0, cc7a, 3da7, 6a9a, 4c5d, 0d4b, sigradi2016_669q, 5bda, 3b27, caadria2017_149i39, 798c, db23, cc3a, 8bc6, 498e, acadia16_98l7, adaa, 371a, c3f2, 6d98, 9ac6, b784, sigradi2014_339a8, ecaade2015_253w57, ecaade2017_105gg, ecaade2014_049z11, 6693, ecaade2014_042k10, 36c6, 6796, d47b, e658, 913b, sigradi2014_232o8, 6ad7, 84de, 6de8, 2818, 66f1, 7bce, 23b4, c285, 1322, 2639, c35b, 8051, ascaad2014_001h1, acadia14_517p, ijac201614303h2, ecaade2014_159p39, 160c, 5996, sigradi2013_304, sigradi2016_484xx, f916, ascaad2014_029e8, 7a7b, caadria2015_213p32, ecaade2016_223h59, 8dbf, 4312, 17cf, caadria2016_291f13, 5430, 604d, caadria2017_058j20, c09a, a16b, 7d50, caadria2015_111k17, d3ce, aca7, 15aa, 52ee, 967b, fdcb, 5404, caadria2017_165p41, 5897, caadria2017_174c42, 0eed, caadria2017_023v8, 4c2b, 9876, acadia14_63au, d776, 4524, acadia14projects_111m, 1ada, fa2a, 0b5f, 2e9c, 2f8f, sigradi2013_138m, 4dee, 541f, 4161, e433, d484, cd79, b2fa, e255, ecaade2015_164s34, a94c, ecaade2017_249c, a6f0, 7e64, f595, ecaade2016_106i29, acadia14_153ao, ecaade2014_233s60, dd52, 83b2, 7e11, 94d0, 1d5b, ascaad2014_013y6, caadria2015_081e12, e021, 8877, 7963, eac1, cf49, 85fc, acadia14_601z, 9096, bccf, 2c91, 301d, 530a, 1c5f, 929b, e080, 6941, ecaade2017_038rr, 5da0, 7d3c, 5e84, c648, db0a, 9711, 0ed3, 7a97, ecaade2017_215j, 5ea9, f5d5, fc6d, 47f6, 1dea, sigradi2014_201d7, 2ce0, ecaade2017_051n, ccec, b327, acadia17_283oo, 2401, 8f03, acadia16_12a2, 48cc, d900, d082, 7c6c, d3f5, ecaade2014_104r23, sigradi2015_9.141f16, dc23, 08f0, 712e, 8471, sigradi2013_389k, a419, 9bb9, ecaade2016_ws-dleadf68, e7a9, 424f, 22a5, e1d9, 7bdb, acadia16_460v26, ecaade2017_198g, ecaade2017_220pp, 060c, 937f, 9c4d, 33d9, 9c0e, ecaade2017_254tt, 117d, f802, ecaade2015_171c36, 2eed, ecaade2014_159l39, 178f, b76f, ecaade2014_046t11, acadia15_81t2, b618, b36e, ecaade2014_104t23, b907, 6e55, caadria2017_023i9, f58a, ecaade2015_55b10, e271, 16d3, sigradi2016_710hh, a096, sigradi2014_293a5, 3884, caadria2017_004h2, acadia16_270a17, 5979, 7ae4, df99, afad, 48fd, ascaad2016_057m22, b5d8, 9820, f429, 1c8e, d3e0, ijac201513103t2, d1b5, 5eea, c54e, ascaad2016_057y22, 8f53, 9166, b938, ecaade2014_127o28, d99b, 112d, ecaade2016_067t16, caadria2016_589y24, 59a7, 6d9b, 74c1, 79a9, 61c4, 7fb1, 7b4f, 6b4f, 6f85, sigradi2015_9.141e16, d975, bdf6, ecaade2015_297d65, fc02, fa73, 3e1d, ascaad2014_011x5, sigradi2015_8.81a12, e7b3, 107d, d545, 6ce7, d95b, 04ba, 52fc, 7966, f3e9, sigradi2014_265z1, 9815, 73e0, a213, aa4c, a010, 9826, d508, cd56, 8937, 4452, 22f2, acadia17_340o, b94e, d457, 63fd, 180c, 253e, 4d0a, 9910, 4596, 02be, 50fb, ced7, 3923, 0f31, 5976, d967, 8850, 0fbb, 7842, ecaade2015_38k7, caadria2016_477f20, e130, 244e, 4614, bab8, 05a5, 7b18, 31b2, 9d25, 50a7, acadia17_637c, sigradi2013_248a, caadria2017_079c24, 9eba, 3989, 479f, ec81, 48fa, e50c, 116f, c1d7, 20f7, acadia14_101al, cc17, b57c, 56e4, sigradi2013_386e, b758, ascaad2014_018c2, 1eff, acadia14projects_473ah, 5d9b, b943, b971, 4486, 40b1, e118, 6a11, 919e, d915, 33c9, 07c8, d4d8, bd17, defc, c307, 84c4, 2fea, d8c9, 4361, 6d41, 2ad6, d233, 0bea, c936, b46f, ecaade2015_293x63, 576c, bb36, 8289, 36db, fda5, de19, 2426, fbc3, sigradi2015_11.165x25, beff, 29e3, 7fbc, 7134, 0055, e82b, 1a4b, ijac201614309i6, 0bc2, acadia15_407l17, 126b, ecaade2017_256q, acadia14_229l, aa16, 9f24, 18f9, caadria2016_209y9, 92bb, 0a1d, 0219, fb05, acadia14_609ap, ecaade2015_280d61, ijac201513303d11, ecaade2017_052hh, 30cc, 69d9, 8269, 7ed8, ecaade2015_21j3, ecaade2017_256jj, b4c6, dde6, 0f9f, 40ef, 1cba, sigradi2013_194m, caadria2017_048d16, 2fb8, ecaade2017_047r, 0e9f, caadria2016_611y25, acadia14projects_375n, 1591, sigradi2013_400v, 1a2c, b073, 6761, 6efd, 3669, 0bfb, e6b0, sigradi2016_817o, caadria2017_129s34, 4882, d150, 0235, 78cb, 09a6, sigradi2015_3.394g6, 43a2, 5e55, 5b6d, 96cc, 9b58, ecaade2015_320o70, 5244, ecaade2014_233c60, 21e2, 9b57, acadia14_479t, 0694, bbcf, 30b0, 3c0b, ac77, fdfa, 8ed3, 07df, 2f8d, caadria2016_487r20, f4c4, de1c, ecaade2017_053o, 850f, dcd5, acadia17_670y, ecaade2016_154r42, 2bd9, ac92, 6391, a80c, 892a, 3b72, 3b98, sigradi2016_479cc, 38f2, fd00, 8863, acadia14projects_435ao, f1ba, 0afc, f6cf, e1c2, 6aea, 9d6d, e1dd, sigradi2015_3.65o2, 8460, f346, d8bc, 6c9e, ecaade2014_100c23, e356, bec2, ab64, caadria2015_156m24, a972, 4232, 959c, e090, 3ddc, 2275, c4a5, 121a, bcc0, a457, be41, cf25, b044, 4d0d, 7a11, 8fbb, e76e, 9d52, ecaade2016_036j9, acadia14projects_691az, 01c3, 7f1c, acadia17_364a, 1133, 1adc, d52b, 4f61, acadia17_212gg, ecaade2017_152zz, ec76, e042, de02, ecaade2014_038j9, d525, acadia17_170h, ijac201614202c8, acadia16_24o2, acadia15_343b15, 8cb0, 4c51, c9e9, 49a3, fdc9, sigradi2016_710dd, 1da6, b21b, ecaade2016_tkoz66, c0ad, acadia17_340u, ijac201412302j7, 5691, b8dd, f7e4, b5f3, c8d7, 6e60, 452d, 5d60, ecaade2014_057k14, 6b86, acadia14projects_339aj, 9a30, bd70, f816, af7c, cbe3, 7e25, 70e3, cf2a, a285, 8154, ijac201614405d4, cb9a, 17fd, 9283, ecaade2017_291n, 2367, 8a48, 8dad, 6126, a18e, ascaad2016_040y15, 5c62, 3d6b, a309, c77d, 53f7, 4e36, 5701, ascaad2014_008b5, 886c, 0ad2, caadria2015_126p20, d00e, ecaade2015_285p62, 7210, 18d2, f673, 7232, 5a8c, 9e95, 46f2, 6601, ecaade2017_009q, acadia16_12j2, 5682, ecaade2015_91h18, 137c, a272, sigradi2015_3.155m3, acadia15_483h21, afba, df97, acadia15_343p14, ea6a, 7c46, e87c, 2591, caadria2017_028e10, e0cd, ecaade2017_014xx, 3018, 3f5b, 89e2, 7eb7, e627, 8fc6, 27cd, 7382, 1146, 85aa, 36e3, e6e7, 3f03, 7da7, 2c50, d2e4, db09, 8567, e73c, 1f09, 6645, ecaade2017_098kk, ab7a, ea33, 410a, 9516, e9bd, ecaade2017_175n, 1700, d800, 7b39, f608, 446a, 807e, 797a, caadria2017_113m29, 95ff, baf8, c912, 75d1, 8383, acadia15_469n20, 122b, sigradi2016_559u, eb41, 718b, 830e, f01a, 72e7, caadria2016_787e33, a46e, 5cd3, d626, ijac201412202t1, b7dc, b09a, caadria2017_142z36, dc1b, bd1f, ijac201614206a11, cdab, 7203, 0dce, 3634, 9625, 9641, ecaade2014_153v36, fe34, f9d4, e5fb, 6108, ecaade2014_182d46, ecaade2014_071w16, 6924, 426b, fde1, ecaade2017_027qq, 1ff8, 4d37, 6239, c0ff, b908, 3882, d806, fa6c, fa34, 407c, 884a, 9e8f, 84ad, sigradi2013_347s, 7ccd, caadria2016_621y26, a31a, 5cca, caadria2017_016x6, 566f, 626e, 5650, 7170, 8aa1, c43d, acadia17_562aa, 6f19, 3588, 59cb, 0364, 6db8, 34b6, a4b9, ascaad2016_034j13, ecaade2017_271j, f9cf, e318, a018, 4d77, ecaade2016_127z34, ecaade2016_119r32, 6d8c, ecaade2015_92w18, sigradi2015_6.341w8, 9d12, 9c34, d188, sigradi2016_673dd, 28e5, c274, 1bc2, 8683, ecaade2017_021r, ecaade2015_91c18, 66cc, 8d30, caadria2017_115f30, 53ef, 7199, 2b27, acadia14_655w, 20b5, a76e, acadia17_232ff, 1424, 91f2, 56bb, ecaade2017_203q, d202, 8159, ecaade2016_163y45, 585c, 1853, acadia14_565v, 5898, 10c4, 34d5, de5a, acadia14_339am, c801, ecaade2017_099yy, 88e8, 099f, acadia17_178y, acadia14_661, 036f, 45f9, ba9e, 0466, c37f, a3e1, 6c71, e910, 8f7e, b58a, ffe8, b355, 2f67, e7fa, 67e0, acadia17_170v, b64e, a653, 616c, ca65, 9b33, 43c6, 0484, acadia17_212ii, 75c9, b96b, 3f48, 7fbe, 108f, f304, ecaade2017_277ff, f7db, sigradi2016_375g, e755, caadria2017_127c34, acadia17_630k, 08c2, caadria2016_259s11, caadria2017_079z23, 3235, acadia17_670ss, ecaade2015_17t2, d049, acadia17_560m, 5bcd, acadia14_189al, fe96, 496d, 283d, d97f, 32f3, ecaade2015_217w47, 53fe, 2410, sigradi2013_393z, c2fd, 9844, caadria2016_693y29, eab8, 84c7, 6f76, 9a5e, 308f, 5899, 7e82, b842, bf88, 2066, 946e, ecaade2017_031mm, 077f, 32c3, d117, 18fc, b91b, 9e43, ijac201614302y1, acadia14projects_43af, ebd7, 260c, ca37, sigradi2014_097n8, 0b31, 524e, ffab, ecaade2017_302pp, ecaade2016_021t5, 877e, a4b8, 5d90, ecaade2017_076x, 5237, caadria2017_030x10, 3881, ccbc, d2f2, ecaade2015_200j43, ecaade2017_305g, 2d9f, 276e, a2a9, acadia14projects_301g, 900a, c2c4, 530d, db7c, 2eb2, 554e, 9846, caadria2017_031g11, 86f8, bc4f, ecaade2017_198pp, d87e, 4749, f966, 6de6, ecaade2017_306p, acadia15_211s8, 6d5e, f25c, 64bc, 255b, 256d, c67a, 6643, 2a74, 4de0, 409a, 4a0f, ecaade2013r_013u7, 5189, 951d, bf9f, 6a6c, ecaade2016_168g48, a17e, e2b9, acadia15_57z1, 0838, 304a, 5c5c, 5143, 9263, ijac201614201f7, 0613, d84a, acadia14projects_145aa, 23e4, f469, a42c, 1f7f, d728, ecaade2016_198m52, c603, 5b56, acadia16_12k1, 881e, 23b8, 8715, ecaade2014_070t16, 57a6, 0711, 5fd4, acadia14_101v, 6fc6, 6c23, d539, d417, 4ee7, 431a, 767d, aecf, ecaade2016_071z19, 5744, 89f2, f69e, acadia15_173z6, dfdc, 9aed, caadria2015_069o8, 5cd5, b839, 10c0, caadria2017_158v39, 3948, 2f78, 0560, 1887, a5bd, ecaade2016_123a34, f5a2, 4689, 3cc6, sigradi2013_391h, f629, 8bb1, e49d, 7dd7, 1218, d6ad, 6d14, 8945, c1c3, 01c6, sigradi2014_049l5, 135e, 3c6d, 7be2, 1d2b, 29f5, 5de3, 0f8d, caadria2016_085g4, sigradi2015_sp_11.278m31, 80c1, 2d18, 44a8, 3ab6, ecaade2016_191k51, acadia15_431i18, 39cf, 62a9, b0e7, 1d69, 28bf, c829, 970a, fd40, 606f, b311, 249a, 064d, 4196, 399d, ecaade2017_210w, sigradi2013_386v, eecc, d905, fd70, acadia14projects_647az, e1f8, a14f, ecaade2015_53c9, acadia16_88m6, e884, 9f21, 339f, e9dd, 2e8c, ecaade2014_208f54, 4ff8, acdd, ab63, ecaade2015_336c73, caadria2015_114r17, 5166, e283, 629b, bbe8, caadria2015_061d7, caadria2016_549n23, 43c7, e4b2, cc6e, a0c1, 6681, f83f, 55f9, a78a, dd0e, 0458, 04fc, bbe1, dad9, 5c61, ba03, sigradi2016_801t, 17cd, ecaade2016_154u42, 6671, ijac201614408k5, acadia14_555i, 27ba, ea30, 5fba, 3d00, 10d3, 4cee, ijac201412303n8, c86f, ijac201412301v6, 3974, ecaade2017_027yy, 9b17, a030, ecaade2016_ws-afuturem67, 31cd, ecaade2017_044kk, efa7, b9a0, 4c4a, e9ba, 5f15, acadia14projects_291ao, 8495, a1c2, 3a67, acadia17_492ff, 9449, f83d, 08bc, c850, 2c1f, acadia14_565w, df33, c8ea, 4efc, f13c, 1acb, 7bea, d98d, 7239, c7e6, 1088, 6eba, a8cf, fb9f, e944, 3483, 7383, aec8, 512b, acadia14projects_619v, 6032, 4965, 730e, d559, 17c1, cedc, 356c, 440f, 8379, ef97, ecaade2016_tkot66, acadia14_609ad, 44c0, 2693, ecaade2015_72x13, f41e, 2d81, cbee, sigradi2015_10.7k18, 2e6b, 1aec, ecaade2014_214i54, 9c9a, a523, 3445, 0d06, 67d6, sigradi2016_814qq, 8b72, 41cb, b573, bc7b, sigradi2016_399g, 1015, d0ab, 3199, 5f5f, 8ba8, d9a4, caadria2016_003l1, 6add, 3cc8, acadia14projects_609ai, ecaade2017_056ww, ecaade2016_152w41, 03c3, d60a, 2374, d672, f2e8, 35cc, e5a8, 1607, 9424, ecaade2016_tkox66, 7baf, 7e79, d080, sigradi2015_sp_11.303r31, 1020, ecaade2017_215eer, c449, 4b7e, 1fbb, caadria2017_003o1, 6803, c9a5, 840c, fb53, 2afc, 4b0f, a227, c019, ijac201614405j3, ecaade2015_158m33, 75f1, 4326, c14b, ecaade2017_014ww, c82a, 52ca, d1e3, ecaade2015_115x22, ecaade2015_143g30, acadia17_482x, e633, 1966, b4e6, 0ed5, ijac201614203c9, 6c72, 8b1d, df17, 9dfe, 983d, caadria2015_172i26, 956c, ecaade2016_113d31, 57af, ee25, 7f5f, f285, 2709, 95c3, be2e, c794, 10d2, e63c, bb88, b585, bedf, 7dfc, sigradi2014_109g9, e387, 60ae, 303a, 049a, caadria2017_037c12, bd81, 9a90, caadria2016_301r13, 0fdf, 2ce3, 95db, 1635, 663e, 0617, 6395, 632b, 9661, 21be, 5644, baf5, 4221, ec4e, acadia14_627ax, 9836, a7b1, b427, 47df, cf9e, ecaade2017_269tt, af79, b9bf, caadria2015_023a4, 9274, ecaade2013r_001n1, ac8c, 397b, ca77, b180, 2548, sigradi2014_123t9, c26f, 4131, 653b, fa18, ecaade2017_071yy, 28b8, 246d, 57b2, 0d0a, ed1f, 58e8, caadria2015_124g20, de17, acadia17_81i, ff56, ccc4, bb10, caadria2016_683h29, c8f8, ecaade2014_038s9, ecaade2015_21p3, 09a2, b528, b75d, caadria2016_135e6, acadia16_382v23, d45f, d435, sigradi2016_440gg, ad06, 8067, ecaade2015_21c4, e794, e1a7, bc15, 6b44, 4374, d4a6, ecaade2015_64d13, e21f, 3f46, b258, ecfb, f7c4, d7c0, 038e, 7853, 9a04, acadia16_62l4, b237, 7ec5, d6de, 487a, 8928, acadia17_630d, caadria2016_601g25, 0ceb, 7701, 494b, 6042, 2486, 1c60, 567f, a283, f71e, a88c, 2cfe, 4153, dd3a, 0429, b882, ee68, 24b6, c198, ecaade2014_187g48, acadia17_177u, ecaade2016_162k44, 19c1, 5dc7, bba2, 9ad6, 953f, ascaad2016_040e16, 32ec, f0c5, sigradi2014_345l8, 6170, 7661, 1b92, e40b, a07b, c792, ascaad2016_022e9, ecaade2017_116h, 21d5, sigradi2014_313h6, acadia17_273w, 9a6e, e950, 5840, bdee, 3811, 8573, a367, 8a7e, 495b, caadria2016_445z18, a785, c3ed, a3a9, ecaade2017_094m, sigradi2016_421ww, f5d3, acadia14_375f, 00b3, acadia14projects_347aj, ecaade2014_239v61, fa89, 5abb, 231c, caadria2017_145x37, c348, dc28, ecaade2014_145d33, 53cc, acadia17_82pp, sigradi2016_431aa, ecaade2016_067h16, b535, af58, 2c4f, d30f, caadria2015_014k2, de07, 49ca, 0c72, 0816, ffaa, 0c58, 9ed7, 6698, 3e3e, ecaade2014_156e38, 2581, 2697, 650f, b2b2, acadia17_178dd, ecaade2014_145j33, ijac201412302r7, 6c8e, b34f, d88a, 7c0f, 488f, 874a, d501, e30a, 2b6f, ijac201412204u2, e272, d0ac, acadia17_92o, 5beb, 074a, ff86, acadia14_301g, ef76, acadia14projects_655ab, b6ce, 09eb, c0a0, b2ec, 34b8, 63bf, afc8, 9086, 6aa3, cd66, d385, 0e55, b901, 08d6, sigradi2016_446ww, 7c30, 18b9, d0a2, 9062, sigradi2016_381s, 2537, acadia14_145w, sigradi2014_263b1, 9830, 4e3d, c8e7, e223, ecaade2015_113r21, ijac201412305w1, ecaade2015_61u12, caadria2016_767v32, ecaade2015_143o30, a5c0, caadria2015_164a25, 02ce, ijac201412304n1, 46f3, 1312, ddf1, 3bf0, 3141, sigradi2014_314t6, 5a06, f400, 54bc, 31ca, 25d3, acadia17_283qq, 4714, caadria2017_003g2, ecaade2017_053xx, 6fbb, 1711, 0594, c0c9, 0ffc, ecaade2015_285u62, sigradi2013_347o, 0e7c, c866, d593, 554a, 38b0, ee16, 83d3, ecaade2016_075a22, 2091, 7807, fdd7, 15ce, ecaade2015_94b19, ecaade2017_213d, 456f, acadia16_12f2, 009f, b185, ijac201412203g2, acadia17_70dd, fbf8, e8ea, 2c9d, 2143, acadia17_60r, 0669, 2520, c902, 2f6f, dfc6, 3153, caadria2017_051k16, 0b48, sigradi2013_117j, 8339, a9b2, 2cb0, cf23, 22aa, 4940, caadria2016_735u31, 4e11, 3078, 2460, ebb5, acadia14_699d, e2d8, 4961, acadia14projects_691au, 8d68, acadia17_648hh, 01cd, 7ed3, d9af, b2ee, 0137, 08f9, da46, be36, 6d3a, acadia17_38zz, caadria2015_124c20, 09ec, 9e66, dc5c, 1b54, f5f2, 99d1, caadria2016_311w13, acadia16_88f6, ec8f, ecaade2015_53y9, 48c8, 4fe7, bac9, 7e44, sigradi2014_103y8, ecaade2016_071s19, 2ef3, dbff, 26b5, sigradi2013_347v, da90, 0b0d, edec, 8c3d, 1eac, caadria2015_170r25, sigradi2016_484yy, 7b19, a19e, 3175, 4738, c4fb, acadia14_365ar, ecaade2014_239j61, 97c3, ecaade2014_011c2, ecaade2017_215e, f333, a3ab, 1c38, 3237, acadia14projects_167z, ecaade2015_284o61, 0b0c, 6406, 5943, c679, 8571, 2be6, acadia17_570gg, ecaade2017_041s, ecaade2015_193a40, 78b9, d664, 7801, 59d0, d671, 9d80, ecaade2015_110e21, e641, eadb, 23a3, 5939, ad29, 5b54, acadia17_640y, 578a, 8511, ecaade2017_170e, 09f8, 2564, ecaade2013r_009b6, a0bf, 486c, d0dc, 7398, ijac201412302n7, ecaade2016_013j3, 6a25, 9aba, 175f, acadia17_392d, 04a0, 24d6, 6696, 656d, 8027, acadia16_470m27, 6911, 4f33, aa0b, a6e4, ecaade2014_208b54, ecaade2017_244mm, ascaad2016_054d22, 7d35, 2c7b, f777, 78c0, d4b1, b5de, 7927, 9985, a8a6, 9906, ec05, e152, ecaade2015_285r62, 1ebe, f185, 1125, 57cf, ecaade2017_085f, 41c2, 8a87, e141, 6ed5, 503b, acadia17_404dd, ff9e, 469c, daf0, 210b, ecaade2014_195t50, acadia17_608w, 0dee, 3084, 46b5, 1c15, ec5b, 75b3, 213b, f6f7, ecaade2016_230e62, acadia17_562ff, 247c, 406f, 5b72, ea47, 14db, e107, 8ff5, eb80, 1c06, f974, cacf, 5540, ecaade2013r_004e4, 2970, 5db0, ecaade2016_102i28, f32c, 19d8, 351b, acadia17_59n, 35a4, d58f, 3259, e1d3, acadia17_316nn, 3fe4, a5d3, sigradi2013_248b, 2abc, acadia16_184k12, dd3f, 39ea, 2ed7, aa56, ecaade2017_095y, 83f2, daf5, 5651, 22ef, caadria2017_051f17, 8003, a71d, 3cea, ed22, sigradi2014_266g2, ecaade2014_130a29, cee3, 206c, sigradi2013_289l, e7c5, bafa, bbac, 5113, f87c, ecaade2017_195mm, 667c, aaa5, c6e3, 0d97, f5ee, 8157, 869a, ecaade2017_198b, sigradi2014_234x8, 3912, a2ac, 4907, e142, 8394, 941d, b748, bf68, 8965, 6a3d, 9e3e, 11ae, b9e5, ecaade2016_104s28, sigradi2015_11.142c25, f4b5, 9700, ecaade2014_152i36, 5811, ecaade2016_154f42, 7c1d, 4341, f51e, 0207, 15c9, 5a33, 9b54, e949, ijac201614204o9, ascaad2014_027l7, b865, a8a3, 57c2, 3b9b, 9dfb, 22c1, ijac201614205n10, 3758, ascaad2016_028r11, caadria2016_507p21, 9bf5, 82dd, 70cb, acadia17_221pp, acadia14_463at, ecaade2015_230m52, acadia17_71tt, 06f4, 6c0f, 996d, ijac201614105s4, bd6d, 0f73, d28b, fb64, 83da, 481c, 7c99, 856c, 3186, 2d6c, ecaade2016_057s14, acadia14_565r, 254f, ab3a, bcc9, ecaade2017_031yy, a323, f369, a417, b3b8, acadia14projects_247h, c928, 8cdf, bb3a, 93dc, sigradi2016_367zz, sigradi2014_157c4, sigradi2015_1.320g1, 12aa, sigradi2013_117k, cadc, 98e5, 88fd, 03d4, 9e0d, acadia14projects_565af, 68c7, acadia16_24t2, acadia17_413aa, db8d, 851d, 3723, ecaade2016_094m25, f542, ijac201614103s3, fd53, dda6, 19b4, sigradi2013_390z, acadia17_50rr, sigradi2015_6.183n8, cd14, caadria2015_066e8, ba86, f971, 23fb, ascaad2016_013e6, 91f3, 2db8, b2ea, b1a5, 04b0, sigradi2016_815gg, f9ba, 05b9, 5c8d, acadia14projects_81p, ecaade2015_235p53, ecaade2015_158v33, ecaade2017_172s, ff92, 1130, 31e5, 5012, b9b0, d79f, fbad, ecaade2016_073i21, 6a64, 5321, ac6d, aefb, 24f4, 1ae5, caadria2016_507s21, 2d21, 00b9, 8442, sigradi2013_100e, d8e4, acadia17_423jj, 0420, ecaade2017_249qq, 087d, a795, sigradi2014_339z7, 377c, f5ea, d7ca, 7f65, ascaad2014_015z8, 3719, 2f21, ecaade2014_024p7, ecaade2017_143e, 96a9, 8fbe, ecaade2015_247c56, f70b, ff98, caadria2016_229u10, 2c37, 9695, ecaade2014_220g56, e523, ecaade2014_089n21, 593e, ecaade2015_304b67, d906, 8f1f, 40fc, 8e6d, d097, ecaade2014_066j15, acadia16_62h4, 8de5, 9d20, 3587, 6237, acadia17_366m, 140b, 6236, ea87, 4f3a, e01c, d09f, ecaade2015_317d69, 7934, 90ad, 91db, ecb9, caadria2017_048v15, ecaade2017_079u, 5cf2, 133d, ecaade2017_271l, 0d6a, ecaade2013r_012r7, d0fe, ecaade2015_27u5, eae6, 603d, 1e71, abb0, 8bfd, 955b, fe1a, b2df, sigradi2013_263o, 3d8e, 4f22, acadia17_230f, 5a49, acadia14projects_365ae, de88, e253, e282, 2b6e, sigradi2016_488o, 2864, ijac201614102w2, ecaade2016_162d44, 2029, 9254, 1aca, d144, f0fc, sigradi2015_12.215s27, 0ee9, 0f01, be1a, 0aee, caadria2015_139c23, f0e1, 0713, 8a11, acadia16_432k25, acadia15_333s13, b80e, 9bb5, ijac201614102w1, 4f7f, caadria2015_126c21, caadria2016_539c23, cd05, ecaade2017_138z, 605f, 072d, 4395, ade1, 5ee8, 5f76, 31d3, ed51, ecaade2016_163z45, 4460, acadia15_343y14, c354, f7fa, 0402, c620, acb2, d287, ecaade2015_21n3, acadia14projects_661n, 63c1, 002b, ijac201412408m1, 91bf, e8ae, 7d64, 5c48, fbc9, sigradi2013_64a, acadia15_95m3, 3949, 9537, ecaade2013r_017y8, ed17, e3b2, 8216, f6a3, acadia17_424pp, dfde, 0de2, ecaade2017_208o, e7fb, ascaad2016_005d3, a72f, 1ead, caadria2017_067m21, 6ad0, 2305, ascaad2016_032t12, caadria2016_425f18, caadria2016_167m7, d0a9, 2ff0, 764b, ecaade2017_039c, 1e66, f044, 91fa, bc6e, caadria2016_735s31, ascaad2016_041f16, ijac201614405z3, b9db, e72a, bd63, dd9c, d210, 37ee, ae98, 2ecf, e61a, 245e, 9415, ecaade2015_237d54, ac29, fc50, 1cfa, c711, 8f29, f9e4, 157f, ac8a, a0fa, acadia17_81e, ascaad2014_010s5, 2f85, 1678, sigradi2016_420uu, d13b, f144, a0d4, ecaade2014_198o51, b046, ijac201412404e8, acadia14_101x, da37, ecaade2017_052kk, 79d4, eed8, 33bf, ecaade2014_159m39, be59, 7a82, 435a, cd06, caadria2017_001a1, 6a61, a5a9, e746, 721e, 4073, a50c, ecaade2016_191h51, eef9, 580c, ecaade2016_222b57, eace, 186d, sigradi2016_448ii, 696f, 4bdc, 840e, 0649, 7868, sigradi2016_732h, ecaade2015_196x41, c7c4, sigradi2015_3.268c5, 3010, 39bd, 8d87, cde0, 3543, 645c, e02f, 4f1d, sigradi2013_138u, 2db2, 1551, ce09, 790e, 5591, edb0, caadria2016_611j26, 496b, ijac201614103o3, 337e, 9ad7, f579, 138a, fbb9, 7505, e79f, d292, a353, f9ab, 21d7, a705, eeb1, 30e8, 66f3, ijac201614101d1, 54a9, 6737, acadia17_338ff, c48c, e749, ea7f, 011d, 5fac, 2678, 4c7a, 8d9c, caadria2016_621z26, acadia14projects_589f, fad5, ab43, 7f4c, ecaade2016_120c33, 59ff, 4437, 4dc3, 1aea, 00dc, 6a92, 620a, sigradi2016_448y, d659, 1f7e, 0931, 8ab1, caadria2016_229z10, sigradi2016_399c, 04eb, 663d, e051, 88e9, df03, a27f, 7914, ascaad2014_014k8, caadria2015_073m10, 0009, 1e19, 2bcb, acadia17_492gg, 1180, 3c8e, 08c8, 7956, 35a7, ea85, 7365, 4050, 27a3, 6897, 3b91, e9f3, f27d, ecaade2016_230k62, cf4b, ecaade2016_095x25, ecaade2017_202m, ecaade2016_015t3, 10eb, ecaade2015_221u48, 4502, e57d, c659, ecaade2017_108l, 0201, e599, bf26, ecaade2014_023h6, a3e3, 27d2, e5d0, 6ec5, 0e53, 9bb6, a568, 7c68, ecaade2016_027c8, 5df7, ecaade2015_180d39, 2c84, c6a0, d1c4, f3ad, 908d, caadria2017_063c21, 121d, 82a7, 13ab, 593c, d738, ecaade2016_216f55, ijac201513201g5, 4827, ecaade2017_013uu, 03c7, 95a7, f048, 6b74, 69a9, d78e, daa0, ecaade2017_234l, 01f8, 98d8, acadia17_582nn, ecaade2016_222f57, bc5c, ecaade2014_072l18, 4fda, 3ead, d4db, acadia17_648uu, 33d2, 2ec6, 1dd6, ecaade2015_329i71, 8fd2, sigradi2016_560cc, b661, 4a8d, 73d7, 262c, ecaade2015_284s61, 98f3, b4e7, cc5f, b1d0, a639, 66b8, b5e3, 481d, 10d0, sigradi2015_8.276x14, bcfd, 154e, ae44, ijac201614102x1, ecaade2016_243w64, 9fac, 15de, ecaade2014_208y53, c709, c1a5, 3491, f5d1, 2407, b3a2, ecaade2016_163j45, 514e, ff3c, sigradi2013_52i, f1e7, acadia17_212bb, 1f16, 17a8, sigradi2015_12.259x27, acadia17_678ss, acadia14_291b, caadria2015_185n27, 5cc0, b21a, ecaade2016_163s45, 497f, acadia15_407r17, 49fc, 3704, d3b5, ecaade2016_238k63, 8147, b322, 2915, 9dbf, eafe, c8b1, ecaade2017_277ss, ff72, ecaade2016_ws-intelligentb69, ffcb, c7b8, caadria2015_203b29, c2c9, 15dd, 9ece, f45b, b420, 1a44, 8d1d, 961a, caadria2017_101k27, 5e65, acadia14projects_339aa, 219c, sigradi2014_164j4, 405b, ijac201412407d1, 6313, ac43, 70f9, 81d7, b26b, 2417, d956, d7f2, 2ad8, ab0c, 3198, ef0b, bdba, ecaade2015_194z40, ecaade2017_073o, 27c1, ijac201412401p3, a2fb, 7b29, 5238, 2a2b, af83, 2383, 8541, ecaade2017_138v, ecaade2015_217h48, caadria2017_058s20, b67a, 295d, 8901, 1960, 542d, 1db7, ec6f, 2a0e, 272c, 27fb, 105f, ab70, 4bee, acadia16_402v24, ecaade2014_050c12, d48b, 2397, 8853, 058a, 198d, acadia14_189ak, 10dc, 19ea, c062, bcf2, 832f, b05d, 6df2, bdce, c6dd, sigradi2015_6.387h9, 52cf, a17c, 4268, 8fa7, 1b90, d707, fab5, acadia15_431o18, ecaade2014_012l2, 9bba, e628, ecaade2014_104p23, sigradi2013_10f, 365d, ijac201614307f4, 6e37, c4ba, 0fb4, cebd, e4d7, 0911, caadria2017_182x43, b12a, ecaade2015_118v23, ecaade2016_072r20, 013f, 6199, 55fa, 1583, 34fe, ecaade2014_015j3, ecaade2014_080d19, c9a3, 6af6, e214, 91d9, 76f3, 5db4, b31a, edc8, acadia14_445aa, 08e6, 9718, 37b7, 1e9c, ijac201614202k8, 789e, 3cb2, ecaade2017_163h, 28c0, caadria2017_001e1, 99ff, 407e, caadria2017_029l10, sigradi2013_111, f7ab, 6a75, 8266, 4170, ecaade2014_220i56, fc48, 733a, f255, ijac201412304u9, 321b, a1fd, da22, ad3b, ecaade2015_59t11, 198f, f824, 3e47, 7100, ecaade2014_015o3, d22d, ecaade2016_151k41, b0f7, 0018, 209b, 577e, acadia16_54x3, ecaade2015_73i14, acadia17_512x, 2640, e3d3, 6428, acadia17_138ww, 233c, acadia14_301c, acadia17_232cc, 3284, 6996, 3d44, ecaade2016_222c57, ecaade2013r_003m2, acadia14projects_427am, 8b46, acfc, sigradi2016_522w, ecaade2016_068r17, ecaade2016_055e14, 1382, e3b0, sigradi2013_195, 0ee4, 1d40, sigradi2014_265y1, ecaade2016_162i44, be2a, acadia17_178tt, c144, 6e1e, 95e3, fe02, ecaade2016_096p26, 6e68, b5e4, 44c8, abce, 9b2c, 4efa, 5a03, 81e1, b0b1, 53ce, 4226, d714, 3533, 5842, 21b1, 8c9c, 91d7, a7ed, 1765, f641, 9b92, acadia15_284z11, 8cc8, 883e, ascaad2016_038g15, be30, b278, e2ca, ecaade2017_109dd, da2c, acadia14projects_115ag, ca1d, 81eb, 3907, d853, c93a, b501, e42f, 5489, 499d, ecaade2017_124y, ijac201412401e4, a49b, sigradi2013_183t, 6aa4, ecaade2015_201w43, c48e, ca60, e9e0, baa9, e206, 38a0, 55b5, fbac, 62da, 7044, 6c44, ecaade2017_028p, d057, caadria2017_070l22, b95e, ecaade2014_060v14, acadia14_655ae, 6de7, fff4, 71cb, caadria2016_219c10, ecaade2015_109a21, 429b, 5d8f, ea2f, 357c, 31de, b18d, bbdb, sigradi2016_490nn, ecaade2017_jgok, ascaad2014_017e1, ecaade2017_302rr, 2eb9, 6c79, ecaade2017_051v, 7375, 1922, 7c87, c8bb, acadia17_80d, ecaade2017_041j, a404, c8fc, 8449, 3767, ecaade2016_057r14, cd71, sigradi2014_085f8, ed46, 311e, a1ca, 658f, ccc6, 6735, ecaade2014_225r58, ecaade2017_256ee, 737c, 7638, 690e, 917a, ab02, 8e4b, 4df8, caadria2016_229o10, 32aa, 33d7, ecaade2017_056xx, e966, f92d, 49a0, acadia17_178ss, 9a82, a9f1, ecaade2015_171y36, 55b8, 4a43, dc64, c461, sigradi2016_550i, fb6c, 5fc8, 5b1f, d4bc, fd7d, acadia14projects_453i, 56bd, 7d70, sigradi2014_151f3, 2274, 0524, e1b5, c392, acadia14projects_579f, caadria2016_641s27, 7219, acadia17_26d, 73b7, ecaade2017_302ii, ecaade2014_149v34, ecaade2016_111n30, 44d5, eebb, aed5, bf91, 2634, 0db3, 330a, da05, acadia14projects_347ai, dc1e, 7f8c, 63f2, 9536, 7b65, 8c18, acadia14_223a, ijac201614405v3, 3e14, b14d, ascaad2016_034i13, ad1f, 0d88, 58ca, dda1, 91dc, ijac201513102i2, ef2f, caadria2017_002i1, 0885, 71c2, 2aaa, bae7, 33c6, 2302, dab8, 5afd, f6ea, b3f1, 1c1a, 2a3c, bc00, c6da, 89d4, ecaade2017_046zz, af5e, 39b3, e297, 7ff3, 2259, e413, 46aa, 6377, 93e6, acadia15_431u18, caadria2016_333z14, 5ddf, 0173, 5d56, ab01, 8906, 068d, 1964, 7969, 2b8f, ecaade2017_051u, db8e, 230e, 0aa6, 721f, ijac201412304y9, 4008, 888c, 98de, 38a8, 62f8, 0d6b, 80f5, c909, c48a, c5d1, acadia17_308zz, b43a, c4a0, acadia14_145v, 64c1, 01f5, fc9d, a918, 4311, ba21, 4c16, 66c5, 5114, 10b2, ba4d, 9c51, 455e, b356, dafe, ecaade2015_253s57, acadia16_402m24, ijac201614404b3, c597, 62ec, 6f75, 1182, a75a, e406, acadia17_52aa, 7e0d, 65d8, ecaade2017_294d, f7d3, 5e6b, acadia14projects_63am, 9ebf, f2ac, 694a, 1a9d, caadria2017_095h26, adeb, 6cb2, a4c5, afc3, c4e7, 5229, 41c8, ecaade2016_023s6, ecaade2017_229ee, a76d, ecaade2017_264f, 9231, d07e, eb24, ff96, c4a6, acadia15_284t11, 98ad, ea99, 4269, 0d9b, sigradi2016_515k, 180a, 154c, 8cf9, 78e5, ecaade2016_ws-dleadr68, 7f1a, 1fe3, 37f0, ecaade2017_308z, f4f9, ecaade2017_072b, acadia14_219ax, fdff, 8f10, acadia17_414oo, acadia16_372h23, 87d7, ad60, acadia16_54s3, 04ee, cdf0, b461, a077, 6ad6, feb9, ascaad2014_032n9, e546, fe53, 818a, 4e47, 7b89, 5e2a, f349, 05e9, 36a4, 8ecb, caadria2017_132h35, 99a8, da6a, acadia14_691at, 36b1, b5d6, 9d1f, ijac201614303e2, 9b0f, 8860, 2afd, 3349, 5917, caadria2015_073h10, e9b0, 5d86, d699, sigradi2016_408q, b8e8, a2c0, 68d0, 788f, 1a6f, b81a, c252, 6db3, 1231, b56a, 7af9, ecaade2017_215xr, b7b5, fa53, c575, ffa9, ab76, 060b, ecaade2013r_010y6, 8b64, 6ff3, 259d, 82d3, 7bdc, 72d7, afb4, 51b1, ecaade2016_163o45, ecaade2016_015u3, 80b6, ascaad2016_054m21, ebed, 7e67, ascaad2016_048m20, 4eae, a686, 0cd2, 6e00, afb7, 4f8e, 7dd1, 24a5, 3b5a, acadia14projects_681ak, 8a30, 8661, 2455, 973e, 7c6f, 0712, af32, ascaad2014_001j1, b4da, a03a, fede, acadia17_608bb, 51a1, e27f, e3f7, 2f43, d8e0, 972d, ebae, 7eef, 4edf, acadia14projects_101w, 9418, 3672, 061c, ecaade2015_15z1, ijac201513104n3, fe76, acadia14projects_101ap, fe99, 92c0, ascaad2014_023u4, e235, 8ed8, 2a3e, 8741, ad4a, acadia16_88a7, ecaade2014_049w11, ecaade2017_230rr, caadria2017_147y38, 0860, caadria2017_079t23, f026, ecaade2014_122b28, 91c5, b2d0, 63ba, 6c03, ff1b, ecaade2016_161z43, 3658, 0cad, 33a3, a114, 56b8, caadria2017_185x44, c1bf, 5163, da74, 7a6f, acadia14projects_435ai, d5a9, 153b, 1421, 9ec3, 5e3f, acadia16_478r28, sigradi2015_3.221r4, acadia17_648m, ecaade2016_104o28, 351c, 5b1b, 33ef, 8265, ec3a, 9b6c, ecaade2014_198t51, fab0, bb9c, f4a4, 5264, 085c, 95b9, 6520, acadia17_282ii, sigradi2016_399e, 5e12, acadia14_719n, 6363, ecaade2017_ws-archiedux, fc86, ecaade2013r_010p6, 067f, c4b8, a3c5, c719, 5d13, acadia16_140j10, c9fc, 97bf, 56f0, 8785, 7b22, 5952, 4852, 9d4b, ecaade2017_076w, caadria2016_621w26, ecaade2014_176o44, 439d, a466, acadia15_483e21, 3af3, 5ad7, caadria2015_023x3, 2c87, 6430, ecaade2015_180g39, 842f, ascaad2014_027j7, 21d3, ea77, 011b, 4051, 30c2, c814, 7ae7, da08, 9a1c, 0558, 5061, acadia14_111j, 5bf6, 19da, cec8, 8457, ecaade2017_172ee, 988a, ecaade2014_038w9, 1278, ecaade2015_13r1, ijac201614303g2, d6a3, ecaade2016_191w50, bec4, ascaad2016_028u11, ecaade2016_230p62, bf45, 8c40, ecaade2017_172kk, acadia14_153ax, bee4, acadia17_137kk, 66f5, 44de, afe3, 934d, c3b1, 3a40, ade6, 604c, f16e, 0e02, 3fc8, 4ea2, c4f5, aa74, ecaade2015_194a41, 161a, ascaad2014_009e5, 2854, b57f, d008, c924, 5d50, ce21, 184c, ecaade2013r_008i5, d9bb, a1db, be5f, f463, d19b, f38e, 5a9e, 79da, 62a7, 5a8e, a673, c670, 479a, ecaade2017_146bb, sigradi2013_421l, sigradi2013_28, b291, 00e4, 53b7, 3604, 82cd, a674, 46fd, cf38, ecaade2016_011g3, c18e, ecaade2017_291gg, fefd, sigradi2013_364r, acadia14projects_247u, sigradi2016_732v, 0cfc, caadria2015_084t12, sigradi2015_3.65p2, c2f0, ed36, caadria2015_210g32, f74c, bf64, 1a32, acadia14projects_507ae, 2a8a, ddff, 438d, e3fd, ecaade2016_108p29, a433, ijac201614208c13, 97db, ff40, acadia14_719m, 75d0, ijac201614208t12, a915, acadia17_436p, 902e, 56cb, b142, d381, f484, 8a37, aeed, 6942, 4393, 4c07, 4ca7, 3379, caadria2017_118x30, ec49, f82f, b1df, d946, 1ac4, a14e, 24a9, c235, 7b11, 4624, f876, 5d54, ecaade2014_226f59, 9258, b426, caadria2015_014p2, sigradi2016_364ll, 5c13, 27bd, aca9, 77ed, 34f9, dc91, ecaade2014_176c44, 45ec, eb40, bbf5, 692d, 4449, 00a0, 8e41, 70a5, cdf6, 0214, 91c4, f794, 2659, 7a47, d300, dacc, ecaade2014_206o53, 14d7, 5777, acadia14projects_91u, f46e, bf98, 8d88, acadia17_520w, 01dd, a08c, ijac201513303x10, 8783, a53e, 68f1, 8446, 0bf5, 59c4, d70f, 648b, 2002, 5d70, caadria2017_016k6, d822, 7bb8, ecaade2013r_017z8, 3158, caadria2015_032z4, sigradi2014_063z5, 2c61, ascaad2016_038p14, 0f7e, 2f18, f132, 952b, fbb6, 5d5c, e94c, b28d, af57, ecaade2017_252m, ascaad2014_001b1, b120, 689d, 49b4, ec64, 792c, 7840, sigradi2013_117p, 6b11, ecaade2017_198rr, eabc, 98ea, 6e8f, 079b, 2df6, acb6, ecaade2014_168t40, 1eab, 3836, 200b, bce1, 31df, ec36, 5ced, 97ab, ab27, acadia16_34a3, c024, de53, ecaade2017_308cc, 0835, 75df, ecaade2015_301t65, 9e2a, acadia14_579b, caadria2016_549r23, 3958, 68b0, caadria2015_157t24, f2dc, 202e, ijac201412407a1, 1e2a, 1401, c431, 0920, e8d8, 2eaf, 6201, 31c8, dc27, 74ad, a19c, b645, fc9f, 0921, c454, a852, 5875, bec0, d3a1, 2a23, 8428, acadia15_497o22, acadia14projects_637ah, f703, b86a, fae0, caadria2017_056x18, e22e, sigradi2013_194s, acadia17_660o, ecaade2016_096r26, ecaade2013r_011e7, sigradi2013_386p1, e8b6, caadria2017_023f9, 121c, ecaade2017_052ss, acadia14_177ai, 8f13, 6002, 68be, 9e08, 1dba, e7b5, 5534, df1d, 6ce2, c470, b706, 3207, acadia17_349t, 1442, sigradi2016_364mm, b783, 0c07, 616a, f4f5, ac71, ecaade2017_195ff, ecaade2016_225e61, 602c, 16a3, a6b2, 3017, d185, 8f30, aaa0, 571b, 1ec9, 3549, 9414, ecaade2015_325y70, dbcf, f92c, 29f6, sigradi2016_571uu, ecaade2017_213qq, ecaade2015_178d38, 8004, f61d, 0066, e0e2, 5638, 7e96, 11ac, ecaade2017_255h, e552, c396, ecaade2015_285v62, acadia17_154t, ecaade2015_13n1, 9011, caadria2016_819w34, b343, aed8, c155, 5459, 00fc, ecaade2016_171b49, ecaade2016_073w20, 5b3e, 043b, 37a5, caadria2016_343n15, caadria2015_208p30, caadria2015_208r30, 7ef1, acadia15_284u11, 96f4, 1d42, 4e04, ecaade2014_127k28, 3348, ecaade2016_037x9, 0b9d, 6eb9, d0ef, 3814, ce58, ecaade2015_169f35, caadria2017_033p11, 1ccf, e19a, 0eeb, b4a2, c486, 6de3, 1397, 4561, 5319, 7ab6, 1619, c75a, d4b7, abb4, acadia17_177r, 5a27, e92b, ecaade2016_215u54, sigradi2013_62v, f8c9, a422, 69c0, 7cfd, 0308, ecaade2016_063v15, d4b9, sigradi2014_151p3, eaf8, ecaade2014_240g62, 8ebe, 391a, ecaade2017_077zz, 50fd, a350, 4654, 1d9c, d34d, ecaade2015_180l38, e0ba, c7ce, b9ca, ijac201614104m4, fb1e, ecaade2017_194s, 30b2, 6f38, e069, ecaade2016_223l58, 133a, 83dc, 639d, fff6, 4405, 98e7, ecaade2017_085h, e11d, d180, dcf7, acadia14_63c, 401e, 4696, f5e4, 2dc6, 9cff, 8112, 1222, be14, 43c1, 622d, 5adc, 6f94, ecaade2016_203k53, 3a01, 13fc, b9e6, a82a, d408, 16b9, 8ea0, 11e6, acadia17_660r, d254, ad51, ecaade2015_33b6, d54b, 59ca, acadia17_544b, cc1f, acadia16_362t22, 7d9a, acadia17_365c, 3be4, b621, df21, 9e04, 3f37, acadia17_231n, b2fe, ijac201412203j2, fcd6, sigradi2013_281, 6e91, 0a2d, d538, 94d8, caadria2016_045j3, 0c57, 66ac, 0190, 18fa, sigradi2016_534vv, ecaade2017_280b, ecaade2016_136o38, 40f2, bac1, ecaade2014_086x20, acadia17_339uu, 92dd, 1d86, ascaad2016_029w11, 46ef, 22ea, eb73, 9f73, 54e3, 6654, 4904, 525b, ecaade2016_182r49, 8508, 4a17, 0b00, 4191, dee6, ecaade2017_134r, 5d06, ecaade2017_253n, f3a8, f80a, 66cd, d600, caadria2015_206a30, aa29, 3192, acadia16_270h17, 4f78, acadia17_382jj, 0a15, fccc, sigradi2016_369qq, c80a, 49da, c4fa, ecaade2017_006ss, e2d5, 0f43, 187d, 1402, ffbe, a4f1, 971c, 0b61, 09f5, ecaade2017_254ii, caadria2016_405l17, a411, 3777, caadria2017_001c1, aefc, ijac201412302c7, ecaade2017_071oo, e508, f7e0, 2af1, ecaade2015_225j49, 781d, sigradi2014_145b3, 8553, 36e0, 4d99, acadia17_366v, c8ef, 9d2c, 5007, ascaad2016_002i1, ea46, caadria2017_142h37, 1c32, 7fd6, ea89, 7c71, ascaad2016_035m13, 8386, 7787, acadia17_350uu, bc1e, 1353, 0dca, b481, 0b78, b4fa, a630, 0199, 97ba, acadia17_238pp, c017, 34a8, e69b, 8624, 1ac7, bcd1, 3fa0, ascaad2016_044w17, ecaade2016_225r60, 6560, caadria2015_073k10, ecaade2016_068j18, acadia14_375j, ac52, 4c6f, 9d99, 277c, caadria2017_145w37, 5d64, ascaad2016_045x18, d8d1, f71b, caadria2016_601j25, acadia14_135v, caadria2015_014u2, 0f14, 91d6, sigradi2015_10.138x18, 76ea, acadia16_298g18, 783f, ecaade2016_215z54, sigradi2013_397d, 9162, a172, c6ba, 27a5, 0c81, 3377, d712, 6d56, ecaade2014_089r21, 5a83, 71e4, c07a, dae1, ecaade2017_117t, 53ee, 8bb7, 955c, a509, 317f, 5463, 1ecd, 021e, 1790, 7217, 94d1, 29b2, acadia17_365d, caadria2015_114m18, 8874, 1832, ascaad2014_019n3, 3d30, 8faa, 0540, a20e, 8e8a, 629f, 1ca6, 0756, 5ffa, 7635, 1862, 63cc, aedb, 8f47, 2a3d, d4ab, 19d4, sigradi2013_62u, caadria2015_203c29, 3a8e, d834, 3a4a, 09d7, 2afa, a691, 321e, ecaade2017_152nn, baf6, 4cc5, 00fe, 3ac1, 551e, b240, 6b34, c860, e18c, 529d, aa1f, b33e, 5879, acadia14projects_247z, 8695, sigradi2014_141r2, 87f0, bcc2, 278e, 19e3, ecaade2014_138d30, a9df, 66b9, 5106, e797, f1a1, ecaade2014_112m26, 86df, 395d, 5e7f, fdd5, sigradi2016_777ii, sigradi2014_345u9, 581b, a7e8, sigradi2016_407t, 05a4, c5d8, 2814, 9c87, ecaade2014_225f58, ecaade2017_169ss, 3e25, dba3, sigradi2016_590k, acadia16_106j8, acadia17_284o, 6364, 3526, 42c9, 7aed, caadria2015_246w35, ecaade2014_060y14, c74c, ecaade2016_230p61, acadia14_655y, 8414, 9305, e19e, 7751, sigradi2015_sp_8.284o30, b0f9, sigradi2016_814h, ecaade2015_202e44, dc01, sigradi2015_8.186w12, ecaade2013r_018d9, c190, fbcc, 8964, ascaad2016_007o3, ecaade2015_196f42, acadia17_581jj, ab54, 511d, d159, ef96, afb6, d8d9, sigradi2014_330e7, e4a2, 11d0, caadria2017_031h11, a877, 1e1c, fc11, b8d8, acadia17_248zz, dd65, 2304, d1bc, acadia14projects_177aa, ecaade2017_156s, f5db, 88c3, 1dc6, sigradi2013_46b, 45d1, 470b, 6692, df9f, 44d4, 07dd, 4fc0, 32bb, 1ca5, add7, acadia17_52i, 75a2, 9765, acadia14projects_311v, 8e21, 08d3, 9e56, 6f95, 353c, f19e, 23d2, sigradi2014_164l4, dec5, 335f, a654, 34e0, ecaade2015_25k5, 9461, 675a, 5bf0, 39cd, ecaade2016_058x14, 4d12, 29ba, 9bc3, 12dc, acadia15_443x18, 387d, 2dfb, 9b14, 11b9, ecaade2014_070n16, ijac201513303h11, ba09, 1c1f, fb20, 033e, acadia17_562z, ecaade2014_224z56, b145, ecaade2017_198ww, e63d, 3505, caadria2017_107p28, a574, ecaade2015_127f25, acadia17_590c, 1d36, ecaade2017_282p, ijac201513102c2, e863, 6ad4, acadia14_135m, ecaade2017_291p, sigradi2016_484rr, sigradi2014_197z6, acadia16_362v22, 7418, ecaade2016_139e39, c99b, eb87, fc13, b261, sigradi2016_530ff, 7008, 01ba, c40a, f3d3, 9fa9, 7bbd, deb2, 9eb6, a6e0, ecaade2017_164z, ecaade2014_079y18, b4f2, 13b8, 3359, 6627, cd8d, 02d5, ed71, 987b, b59e, ijac201412403y5, 22c3, 53d8, caadria2017_081m24, bf8e, dbcb, caadria2017_113u29, 32a9, 334d, ecaade2013r_001i1, 3339, 508b, acadia14projects_627aw, ascaad2014_007c4, ecaade2015_178e38, c40c, 1ed1, ecaade2014_226h59, e39f, f9c6, 2666, ecaade2015_241a55, e8cc, e4f3, ecaade2017_053b, caadria2017_165u41, ecaade2017_097ff, b49f, a9be, 72c8, 4b65, 27be, acadia17_318n, 972b, f482, 8132, e502, 4bd8, 8305, ecaade2016_144k40, d1e7, 85b3, a256, e960, fcd8, ijac201614207p12, 5498, ecaade2015_138z26, 0cbd, acadia16_62p4, cc38, acda, a9f4, ecaade2014_232v59, 0e71, f0e5, 7e98, c284, ecaade2014_070u16, ba7d, 0b28, ijac201412304l1, sigradi2014_186e6, 920c, 0bd2, a663, 9459, 910d, 5a92, 3463, 9ee4, 97eb, ecaade2017_202k, ecaade2016_011c3, 102c, acadia17_455w, af49, acadia14projects_247i, ecaade2015_325c71, 9e96, 0672, b3ad, 14cc, ecaade2017_225d, 5b4e, acadia14projects_589l, 55fc, acadia14projects_247p, acadia17_560o, e83a, 239d, 3268, 5d28, ecaade2014_111s25, 03fd, 48c6, 4929, ed8a, 3fdb, ecaade2016_217j55, 9097, fe70, 3f50, acadia14projects_579h, 8eb9, sigradi2014_282r3, 683d, sigradi2016_517n, 63c4, caadria2016_621s26, 3b96, 7feb, bff6, c54a, d5d1, acadia16_44p3, sigradi2015_8.81s11, ecaade2016_057t14, ba6a, sigradi2016_564jj, 9dbd, acadia14_357av, 3f20, acadia15_431k18, ccae, ecaade2015_280g61, 9d78, 89e9, sigradi2014_037y2, 7e29, 0bf9, acadia17_492oo, sigradi2015_2.213w1, ffb6, 3d01, 24a1, 0c65, caadria2017_051o17, acadia14_445ag, 7690, f0ac, f1e2, 0f48, 16e8, b64c, ae35, e90e, acadia17_491u, 105d, b63a, fc77, 5261, e11b, 9dde, ecaade2017_213g, eb2c, acadia14_627h, f329, 990a, caadria2016_851r35, 1bce, 5208, 754c, 01ce, a30b, cc30, ecdc, ce0c, ascaad2014_018f2, a8ae, caadria2016_693b30, b033, ab82, 8d85, 14a5, fa60, b320, a7ea, 4043, 5348, 6df7, 05bb, 8ba9, ecaade2016_108r29, 0818, d0a0, e46f, 1127, 98d5, aded, 9b7e, a262, 8ba2, 27d1, dc67, 38e2, 3100, 659a, 422d, e2ea, f06b, ecaade2016_018i5, 5ce8, ecaade2016_bkop65, 1bbf, caadria2015_203m29, 8806, ad27, 9a0d, 38fc, c10e, ecaade2013r_006x4, 9398, 4521, ab06, e03d, 97ad, 489e, 039c, 5628, ecaade2015_180p38, ecaade2015_334u72, b0f6, 2c70, f208, ecaade2017_117s, 965a, ecaade2014_225p58, 66c4, caadria2017_122a32, 0554, acadia17_542ii, acadia17_18a, 40a5, c978, 0733, df56, 728c, ecaade2015_33f6, 7878, f2f5, 6a16, c25e, acadia17_52cc, ecaade2017_256bb, c2ae, acadia14projects_681ah, 73f7, 3ccb, fa88, 219d, 8ba4, 583c, 4930, acadia17_512i, b16c, 950a, 6ba3, b62f, ecaade2014_015m3, 2074, d899, sigradi2013_429, 50a8, caadria2015_087a14, ec2a, ecaade2017_048y, 1f61, 0a7f, ijac201412405a9, sigradi2016_602f, acadia17_435h, acadia17_366l, 423d, caadria2015_202y28, ecaade2016_071w19, caadria2015_043j5, 6351, ecaade2015_48f8, ecaade2015_77d15, 89a7, bfc8, ecaade2016_104y28, 6896, 8b9b, 7db9, c237, f18f, ca9b, cb30, ecaade2014_057l14, 2aa0, 7e8f, 5e2b, bd23, ecaade2016_130y36, ascaad2016_023o9, 137b, f51a, 28d8, 5bb7, 5f1b, 1ec4, ecaade2016_062c15, ecaade2014_021u5, 43ff, caadria2015_015c3, ecaade2017_085ww, 2caa, f6d2, 5b2c, 0a78, 0799, 6f7b, 04e2, ijac201412405w8, 95e0, 404b, 6a86, 5720, e20f, ff51, 613b, df1f, ecaade2016_241c64, 67a3, ecaade2017_268jj, 29db, ijac201614207m12, 9fdf, 0442, caadria2015_043k5, ae7c, ecaade2014_218z55, 193b, acadia15_333r13, caadria2015_108l16, ce16, e22a, 5bee, 4035, cedf, 222d, 3e11, ijac201614207s11, 2449, a539, b48d, 3cd1, ecaade2017_033x, ascaad2014_033x9, ecaade2016_098d27, 99fe, sigradi2016_602c, 3f4f, ecaade2016_006v1, 4f02, 2500, cfbe, 257b, ecaade2014_180s45, da2f, 30df, dcdc, ecaade2017_199vv, a154, f6b9, 7257, ecaade2014_208e54, caadria2016_013s1, ecaade2017_254nn, b749, 4ff2, 1e7e, 3ff9, 96ed, ecaade2016_ws-dleada68, 2b20, b097, 1a96, sigradi2016_426d, 1b74, c49c, 39c6, 7036, sigradi2016_673ee, d85f, ee0f, 76c7, a250, e4ac, acadia14_389ay, 167f, ijac201412307h3, c209, f831, dff0, c08c, 35bb, 2a99, acadia14_247z, b388, 1346, 2479, 3da4, 3eb3, 9d7e, 8084, 2829, acadia14projects_281w, acadia14_189ap, ecaade2015_127v24, e369, cec3, acadia14projects_435av, c022, a8b0, e183, be8f, acadia15_95b3, ecaade2016_096m26, 35f0, 13b0, d7ac, aa9e, b0fe, 7a59, ef02, 1a8b, cae5, ecaade2014_168r41, ecaade2014_157v38, ecaade2014_168i41, 172c, 619c, 2fb1, ijac201513102u1, aefd, f2a8, 7fdc, 083e, b1ad, d0c3, 4e6d, ecaade2017_189vv, 6a69, 88e6, 9cbb, ecaade2017_157xx, d583, 111d, d8f8, acadia17_110bb, 8b33, 6a37, f78f, ecaade2016_129t35, 5cef, ecaade2017_215x, 2f8a, 82eb, ecaade2016_110b30, c202, 4204, 0ef9, 9152, bc67, 1760, ijac201412304h1, 53e0, a0b5, sigradi2015_3.65v2, sigradi2016_764j, 43e0, acadia14_101aj, 7e09, 4e61, c6b3, c229, 197d, e9b5, ecaade2016_095b26, 6dfe, e4fe, 58b2, ecaade2015_177c38, 6574, 0a26, 9fca, f575, da57, 86bc, c727, 1ad3, 28d1, 04db, 3d36, c06b, 380c, 8116, 62ae, a61e, 9fb3, 760a, 576b, 8405, acadia14_479a, 5677, 31e3, 8113, 3dbc, ddaf, 8aa9, ecaade2014_072y17, acadia17_50nn, 8930, c7e2, cd5a, f7de, 73f5, 4d8b, ecaade2016_238z63, 356e, 1347, 9768, 1f07, 91a6, b7df, ijac201614401d1, 5657, bdca, ecaade2016_071i19, 6434, 8ad5, ecaade2017_080hh, 3c83, 8842, e7e3, caadria2016_003g1, sigradi2016_732k, 4eb1, 801f, ee58, 571c, acadia17_560s, 2b57, a11c, 18e8, 4b99, 8d8d, 6a4e, ecaade2017_124h, 8417, cb1c, 22b4, ecaade2014_240e62, 658e, f58f, 78c9, 8672, 880c, 0cf0, 29b0, e77d, edeb, 2683, 9616, 30bc, 41a4, 96b7, 5bc7, 7f2a, 043c, d71f, a237, acadia16_372j23, sigradi2015_11.165n25, f99e, 498b, 94d5, af0d, ecaade2015_171w36, 1fc9, b085, ecaade2016_142c40, 76a5, 8f69, df8c, 246e, sigradi2015_4.219l7, d5cb, 4f54, ecaade2015_230o52, acadia14_257ac, 41d2, ecaade2014_133t29, 8838, 9af9, b628, 74f4, a0a8, 37b1, 5233, fe43, f48b, 4337, c5ab, b9d7, c2fb, 6da6, 7245, ecaade2017_302kk, b098, ecaade2015_248k56, a6d0, sigradi2013_46, caadria2016_291u12, 8377, 1aaf, e342, 2ceb, d17d, a6c1, d0f9, e4ae, sigradi2014_330r7, 446d, 74ab, d771, c201, 86c1, 51c4, ascaad2014_012e6, ecaade2014_225l58, 5798, 5deb, be04, cacd, 4abc, 2d83, caadria2017_004k2, caadria2015_139f23, caadria2015_004f1, acadia15_343s14, caadria2017_051n17, 4f98, 6012, 0c7c, ijac201614305t3, 34aa, c33e, a029, d742, 9a2a, 861f, 014b, c0b9, sigradi2014_313u5, 84df, e4a8, ijac201513205o8, 21f7, ijac201412303x7, 2b35, 7bf9, aff5, 8b21, 971e, 248c, 7b9a, acadia17_426k, acadia16_24r2, 5aee, 7b3f, 030f, 7268, 9c95, a063, 29c5, acadia17_222r, feed, ecaade2015_127e25, d0d7, 5e66, 1afb, 2f48, 6508, caadria2015_124e20, sigradi2015_3.201v3, 5100, acadia15_323h13, c415, caadria2015_049c6, 645e, cce7, 210a, acadia15_407s17, 6b26, e62c, 2882, sigradi2015_8.264l14, 2301, 292d, 4ad3, 5806, 016e, dd2a, c7db, sigradi2016_446e, ce7e, e0c0, 7358, d06b, c68a, 1563, 6791, 311b, 425b, c787, eb4a, b274, 1b63, 21ce, d44d, ecaade2015_268y58, 9d27, 7600, da26, c953, 53cd, ed9b, a68b, ijac201412401u3, d5ca, 0a3f, bd9b, 0bbd, acadia14_43ap, 7692, f547, c9b5, sigradi2014_232p8, acadia17_292s, ecfe, 0db2, 6e0e, 16c6, 663c, 86b5, 9094, ecaade2015_194y40, dacb, 8316, a0b0, sigradi2015_9.347k17, d6a7, caf4, f306, acadia17_640gg, d7e1, sigradi2016_448ee, b812, 3395, 9cfd, acadia16_224o14, ecaade2017_252g, 78a4, ecaade2016_025m7, 3d12, 20e2, eaa0, 2ffb, 9486, f531, 4b9b, 3415, 6531, 233b, d156, bfd3, 9e6a, 74d2, ca94, 2fc9, ecaade2014_057d14, ecaade2014_109o24, 7fdf, 8016, 076e, ascaad2016_002p1, cf2b, b869, 728e, b7ef, acd1, 858b, acadia17_366z, 3a29, b038, ecaade2015_100m19, 639e, fc92, acadia17_164ww, 83a2, beb2, b991, e8d2, ecaade2016_130u36, caadria2015_014n2, 5453, ecaade2015_200u43, 3f4d, 26cf, 921b, 384a, 27e7, ecaade2016_230r62, 4b90, sigradi2013_311j, 9570, acadia14projects_199ah, 8608, ecaade2015_207o46, e8a3, 29ab, ecaade2015_122o24, a711, 2292, 679d, acadia14_281ac, caadria2016_383t16, 4582, 3812, 2d5f, baa8, acadia14_671y, 2d4c, 8e6e, 1ba1, 99ed, ecaade2014_204x52, e8a8, 48db, 2f0a, 2314, acadia14projects_71z, 4d05, acd2, 14d5, acadia17_36z, 0561, ecaade2015_164u34, 5aaa, 0ff0, cbd9, 7fe5, caadria2017_165k41, 1580, 4b13, sigradi2014_172x4, acadia16_184v12, ad89, 9cf7, ecaade2017_041r, 7f4d, 7b57, 371c, sigradi2014_042l3, bb08, sigradi2016_781a, e517, ecaade2015_286e63, 3f2d, acadia14_565ae, 3eff, 503d, 32b0, 4578, 9d94, 483c, 5f5a, 4779, 8868, ecaade2017_021o, ecaade2014_089s21, 49b2, 3b47, fabd, 5090, ecaade2017_072g, f980, 6b62, caadria2015_208g31, ecaade2015_155e32, 3c79, edbb, 90f4, 3142, caadria2016_797y33, 9f27, a7b3, 9668, 0e76, sigradi2016_807jj, ascaad2016_028f11, 97c7, 291f, 39e9, 2e25, 915c, 5be5, ecaade2017_053r, ecaade2014_100j23, b00e, fdbe, f645, d0ea, ed7d, 1315, 42a7, 549e, 60b6, acadia17_72l, 4063, 0492, acadia17_500ll, ecaade2017_175o, acadia17_162x, 6b18, 4a7c, fa70, e74c, 10a7, 5517, 807b, d6e3, 37b6, 4e37, 5947, 0525, b122, 9ae0, 99be, ecaade2017_157zz, 75a0, 11bc, 81db, aa48, 0ec4, fd6f, 8707, ff3a, 3b64, ecaade2016_ws-foldings68, 3ac0, ascaad2016_001d1, 0d25, 1d61, aa41, 3d35, fc24, sigradi2015_8.186j13, ecaade2014_072p17, 4363, 26e1, 538f, 2c86, b0a6, 8393, 4b43, acadia17_211l, 50e8, sigradi2014_197u6, acadia14projects_257ab, ccfc, ecaade2014_029x7, cb58, ecaade2015_207j46, 2112, 4c55, 67f6, 4e56, bae4, a028, 2118, ecaade2015_172b37, 6c48, b453, aebe, 76bf, b37b, caadria2016_219g10, ecaade2013r_002y1, 57e8, 5c70, b0e9, b24a, caadria2017_165s41, 3f5c, 4346, caadria2017_118d31, 23b3, 5bab, 6635, c00a, acadia17_618ll, c08f, e9e3, 043e, c946, ec40, 8e3c, e444, 8fe5, 355b, 5df4, be83, c5f9, ascaad2016_028g11, 4417, 7195, a40f, 0d79, c0ef, d789, sigradi2015_10.140j19, 7731, e2e6, 23c0, 1407, 5da3, c6ae, bf33, bb73, cf69, d35b, d06e, a6db, 6892, sigradi2016_752zz, 35ba, 860c, ecaade2017_265i, c1f3, 3bca, 6708, 138d, cfea, e26e, acadia16_206j13, b48c, caadria2017_048f16, cb57, acadia16_308c19, ab20, caadria2016_839l35, acadia17_670gg, 49ff, d48e, ecaade2014_204z52, 68c3, bfc9, 6a1a, 3fb9, ecaade2017_305qq, a6b4, ecaade2016_046r12, acadia15_251i10, acadia14projects_43aa, acadia17_188q, bc3e, fcc5, c412, ijac201412205o4, 08dc, c4da, 06b8, ascaad2014_036d2, dd7f, 32ba, 42ef, 49a7, e7cc, ascaad2016_028o11, 0fa6, acadia17_391zz, cfd8, 63ea, 40f5, c1d9, 8a0d, acadia17_392g, b93b, 0536, 5de2, ecaade2014_121r27, 0ba5, e53a, 9300, e10a, 28c6, b983, 0b97, 9809, c669, 7173, 5972, 8dd9, 2e8f, f714, 5ab3, 1cd8, ecaade2013r_014g8, 97ae, 034c, d69c, fe4c, 42c0, 6066, a74b, 5c07, 61b1, 83c4, 2be7, 3686, dc92, 2f34, d957, 7f29, 5a5f, 5f05, 582d, 60c4, ecaade2017_255g, 9967, fe22, sigradi2014_041c3, cf2e, ijac201614305g3, caadria2017_003p1, f1f0, 4e74, 1898, bed4, e5ab, 64a7, 7855, 2ded, acadia17_552o, ecaade2016_208m53, 1ea0, 9c5f, ecaade2017_170c, e155, c188, b651, 4fe2, caadria2016_601m25, 4d56, ijac201412403f6, acadia16_106y7, abed, 042b, a512, ee6f, 2757, 9ba2, sigradi2015_sp_8.78j30, 6731, eecf, acadia14projects_177z, bb9a, bb55, ecaade2014_168h41, df7f, 6f97, sigradi2014_176b5, ecaade2016_006r1, 439e, 3c70, ecaade2015_77v14, 5f64, c4a1, 3d7b, caadria2017_029n10, 78af, ijac201513105d4, ecaade2014_011b2, 00cc, 6347, 8881, 2360, 9c38, 4315, 9d41, 05bf, 636f, ecaade2017_057ii, f0cb, cb0e, ae9c, 6aa2, 556a, 5a05, fa2e, 3513, 6433, 103c, 8e08, ascaad2014_001k1, f397, 58f7, 817a, b1e3, c510, 5e2e, 935c, a999, ecaade2015_139y29, c91b, a9c7, f3f4, cd88, f8b4, 4019, 50e5, acadia17_598b, a464, 3695, ecaade2014_070k16, 3f11, ba65, 1253, 5bd7, acadia17_520i, ijac201614102n2, ecaade2014_192w48, acadia17_318m, 153d, 60f0, 885f, 5eac, e60b, 3921, 78a5, 7fc2, 85cc, 68e0, acadia14_63ax, acadia14_435aw, e50b, 38ad, a79e, sigradi2014_345z9, 05f9, e62d, 2782, d718, 82e0, 9c93, caadria2016_601f25, c901, 482d, ffae, ijac201412307g3, acadia15_451f19, 8ffb, 2bf8, ijac201614308t5, 1b95, e64b, c57a, 6fdf, 7065, 117f, ascaad2016_036b14, fe7f, 982c, 1624, f312, b30d, e5ea, sigradi2016_517p, 07f6, sigradi2015_11.196g26, e6ce, 5fb4, b061, ecaade2014_225n58, 8da4, baea, 62fc, 628a, 5e32, 56ab, 7461, sigradi2016_446qq, f7a1, ba2d, aa34, 333d, 3a0b, 5b4f, 48a4, 841c, b40a, f0f0, 67f5, acadia15_161l6, caadria2016_405k17, ijac201614204l9, ecaade2016_ws-afuturek67, a515, 5b70, df72, ebe4, fe60, 00df, da89, df83, 6cc9, caadria2017_069e22, ecaade2014_019i5, sigradi2014_151l3, caadria2015_087o14, acadia16_72i5, sigradi2015_11.8t23, 3e49, ascaad2016_010b5, 312a, 7657, e017, ecaade2014_044v10, 61fd, 3ed9, 182c, d556, caadria2015_048o5, 0b6a, acadia17_238nn, 899d, sigradi2013_342v, 4dc7, b565, 49b7, 54f9, 838d, ecaade2014_176g44, sigradi2014_136d2, a5a0, d168, c20f, db2f, 1c26, 7e4f, ijac201513303t11, 0af8, 0769, 7b06, cba4, 0704, ecaade2017_291ee, a4a3, 518e, ecaade2014_084t19, bf06, cd28, 94ce, c353, eda5, fb47, e034, caadria2017_041g13, 22e9, ecaade2017_157ii, f721, f6da, 16b6, 6b85, caadria2015_004g1, 9e2f, caadria2017_118r30, c3de, 0b57, d52e, 3c87, d1dd, ed74, ijac201412404a8, 4e12, sigradi2013_425n, e758, 3b52, 1b3b, 6ef4, cf76, 8a2d, fd88, 1a18, 25e9, d178, fbe7, 5a73, 44e0, sigradi2013_429o, ascaad2016_004r2, acadia17_630xx, 024d, 4985, ecaade2017_006ff, 38d8, c145, f478, 2cb4, acadia17_463jj, e07d, acadia17_248e, e2ee, 4799, ffea, df96, fcc2, ijac201513101o1, sigradi2016_732s, 5e7e, ecaade2016_ws-dleadb68, a48d, dba2, ae61, 52cc, bbb2, d665, 7f6b, 7727, e177, 24a6, ecaade2015_202p44, 6666, d773, acadia14projects_135x, 7285, caadria2016_735p31, sigradi2014_330i7, 48c1, 0d5b, ecaade2014_163e40, deb0, ecaade2015_87v17, ae4c, ecaade2014_157j38, ascaad2016_004m2, ca20, 5a1a, 0b14, ecaade2017_269uu, 530f, 59a5, f58e, ecaade2017_140jj, ecaade2016_136r38, dfc4, 1eae, d3f6, sigradi2015_10.307x20, 63ee, sigradi2015_10.138c19, 87af, 5dbf, 81c7, 29f7, ecaade2016_154k42, 3cf3, acadia14projects_237at, f8ea, 34e8, 789c, 9417, 94b8, 8abe, 53ca, 8d02, sigradi2016_686yy, 33f0, 3c76, 8b6d, sigradi2013_429n, f0b1, 1661, d70e, 693f, ijac201412408u2, 259f, 3a88, eca4, f8a5, ecaade2014_163w39, 1ebd, 33a1, ecaade2014_014d3, 5df8, 7b5d, 0cdd, caadria2017_041v12, 4d5c, ba1a, 4bb0, 3aae, d570, 5466, 3b3c, 1194, 2a24, ad19, ea6c, 3a0a, 4949, a8ad, caadria2016_745y31, ecaade2016_193n51, ebf9, 51b3, ecaade2015_180f39, acadia16_224b15, 05e5, 5c18, 80fe, e42a, 436e, 0ae0, 727c, a893, sigradi2014_080l7, 1f92, 3711, 4267, ecaade2016_188l50, 392a, 3157, 143d, e3c0, 26c8, 8d57, ecaade2014_094k22, 304d, 0d3a, acadia17_146l, f528, adc6, caadria2015_213j33, ascaad2014_019p2, 1087, sigradi2015_11.8n23, caadria2016_373i16, b0c7, f0de, ecaade2013r_001l1, ecaade2015_307n67, c9ab, 9887, 4665, 33d8, d120, 824b, ecaade2016_223r58, edac, 30ed, d2c4, 5a40, ecaade2016_028g8, df86, f6f4, 55d6, a28a, 6119, 8f3c, 0549, 6760, acadia17_82b, ecaade2016_119v32, e114, caadria2017_123c32, ecaade2016_242k64, 3ada, 8317, acadia14projects_145aj, 7cb0, 944e, f75b, a142, ecaade2014_220c56, ab2d, 2233, e6de, 6247, acadia17_92v, 4414, 08cc, 8b4d, sigradi2013_271, bd94, 17f3, 9fdc, ecaade2014_086m20, ecaade2014_140k31, dbca, 9998, 411e, 7d7c, 34a5, acadia15_513z22, f78e, ascaad2014_033e1, 3e2e, 8a43, cdc3, 0a1f, f5b4, 4c35, d032, ae1d, 4c65, fc3c, c521, fb3e, ecaade2014_175p43, fde3, 7022, 24fc, 6f30, ecaade2017_048oo, acadia16_352g22, 83a4, ea96, ee5e, f8f6, e109, 6503, sigradi2013_205i, ecaade2015_233i53, ecaade2016_091i25, 986b, 17f2, sigradi2013_387z, 66ec, b5dd, 829e, 4bd3, 15a9, ac36, ijac201412204b3, sigradi2013_62, 2a8d, fedb, 795b, 84bb, sigradi2013_41, eb63, 60fe, fce5, 607b, acadia14_445ab, 6a22, dc38, 9bac, ecaade2015_17u2, eb8e, be1f, 7953, fa38, 772b, fc07, ecaade2015_164x34, 3e19, 84e0, ascaad2016_048i20, bfd7, ascaad2014_017n1, 367e, 52ad, ecaade2017_038ss, da29, 15ba, caadria2017_048i16, ecaade2015_319e70, f051, 1d21, 2fe4, ecaade2015_94i19, ecaade2015_302h66, 21dd, 8365, 30af, 3387, 1606, 5d6d, 8302, d1db, c170, 17d0, 12e9, ecaade2017_293oo, 8e94, acadia14_189ao, 4ebc, 4cb9, 7c7e, b4c9, a003, dfe7, acadia14projects_671j, acadia14_579g, 3406, sigradi2013_393, caadria2017_095i26, b0ae, 0595, f07f, 174b, acadia14projects_445ad, e079, 6a2d, 3dce, 6069, acadia17_178uu, acadia15_95e3, acadia17_392n, 9d28, 1734, 6ca0, cf40, 42ce, 4e7c, 2a78, 95f9, ecaade2014_147y33, sigradi2014_085h8, 55b4, 3ea4, 7965, 6d07, ecaade2017_094t, caadria2016_395u16, 2acd, 7f20, 68d8, 0c44, caadria2016_187d9, acadia17_637h, 16ca, 5392, aace, ascaad2016_018o7, 0725, fce6, 6144, db74, sigradi2016_417nn, caadria2015_084y12, ecaade2013r_002v1, c1ac, sigradi2013_387b, a371, 0ede, 2ad9, sigradi2015_9.347j17, cc44, ecaade2013r_003k3, caadria2016_311z13, 181a, ddf8, 6dd4, ecaade2014_224p57, d397, 9bf8, 29b7, f66f, 3a31, 211b, ascaad2016_023e10, fcd2, 3690, 9c55, 2974, 93d9, 08de, d189, 2701, ecaade2016_132u37, 36b8, aa39, a5e0, c2b5, 02b7, 7ca2, 0151, d9be, 3e54, acadia15_431h18, 1265, 1ffb, f361, f84d, ecaade2013r_006t4, caadria2015_150w23, ecaade2014_072s17, b81e, e0ca, ecaade2015_297b65, 2b0b, df9c, 3555, 96d3, ecaade2016_230a62, caadria2017_070i22, cace, 0ba8, acadia14projects_655ac, f5fa, 2a06, ce13, 58d1, e35c, 14dd, acadia17_231y, cb9b, ijac201614308e5, 8172, acadia14_609ak, 6a48, 2d60, db1a, 632e, 066c, ecaade2014_143t32, 1e29, b4b8, 3c1d, f5f8, a8aa, efe0, sigradi2016_647oo, 5080, 9419, af4d, 795a, 7893, ecaade2015_240t54, ecaade2014_128u28, 410e, 7655, caadria2016_611m26, 3ffd, 614c, ecaade2015_194b41, 1fe8, acadia17_403s, 007e, 49ce, c6f0, b5c6, 62b0, acadia14projects_117av, a5a2, 491c, ijac201614402u1, 952a, 52f2, ecaade2015_27r5, sigradi2014_345d10, 6d22, ecaade2017_172n, cdb0, 6394, b637, ijac201513305h12, 9496, ad77, ee2b, c7a9, acadia17_170m, acadia14projects_699j, sigradi2015_3.201s3, 9037, 7051, b1fa, 83fe, d87c, b4db, ecaade2017_244jj, 9f1f, 057b, ad40, 1c03, 00e3, 7baa, 2dc5, cd51, caadria2017_047a15, 9d49, f8d1, 4dcd, c8b6, 0439, ff27, 7b6d, c1e8, 29e7, 6d33, sigradi2016_756a, 413d, caadria2017_094b26, acadia16_224t14, 1d6f, 866b, b4be, d3c8, 7a94, 550b, 5034, acadia17_145a, sigradi2013_268g, 005a, 3188, 3008, 046f, c4bd, 9cc5, ecaade2015_314f68, db97, 8694, bc9e, 1f26, ecaade2015_161n34, fd74, c0fb, bf28, acadia17_562q, 0753, bf8f, 9f12, dfcf, caadria2016_457l19, acadia14_699f, a874, d036, 8be6, 243a, ecaade2013r_006u4, 96a7, b2f9, 0631, ecaade2016_013k3, ecaade2014_044u10, 3d78, 41bc, 5fdd, 3f2c, 2a88, e280, 5ff9, caadria2017_163g40, 3bc1, acadia14_101af, caadria2016_819r34, caadria2016_383n16, 2185, ecaade2014_011h2, cf03, 77d2, e097, caadria2015_108z16, 3324, e553, c292, 6582, 8d59, sigradi2014_222k8, a8ea, 4d3a, 9441, caadria2015_226b35, e541, d46c, ecaade2015_173g37, caadria2015_114g18, sigradi2016_816xx, a581, d68e, 68f5, 0fc6, 3a47, ca51, bb94, 1f4f, 3299, ecaade2014_233j60, 3779, 7f75, 48d3, 10e3, ecaade2017_109gg, a71b, ecaade2015_130i26, 0d14, ijac201412303k9, 0f7a, d2d0, 3be9, 1155, 014c, 4d5d, c6ca, f53c, efff, ecaade2014_132d29, 04df, ecaade2016_198v52, ac22, ecaade2016_230l62, a2cf, 60aa, sigradi2015_11.165o25, sigradi2015_6.151h8, 466e, ba20, 9b55, f238, 2e95, acadia14projects_409l, 9dc3, b5cf, a4db, ecaade2016_015z3, bbd9, ecaade2013r_018m9, 5fa9, db54, 6569, a241, 2028, fb12, ecaade2014_146u33, daf8, 45e0, ecaade2015_334v72, sigradi2016_515f, 30d9, 71f1, ecaade2016_021h6, acadia14projects_661d, 5a69, bf01, fb8a, 295b, 2f3e, sigradi2016_470w, eb4f, acadia17_358mm, ijac201614403e2, dce6, 58e7, 32fd, 9856, 27d8, ecaade2014_113v26, acadia14_189at, 87b5, acadia14_101ak, ecaade2016_094p25, acadia15_343d15, bb16, f0c1, acadia14projects_479m, 6312, 2d20, c443, 59c1, 440b, 9b8a, caadria2016_601d25, f752, caadria2017_074p23, 415b, 5bd1, 6651, f30d, 1abc, acadia17_330tt, 3075, e8fc, df63, sigradi2016_695y, acadia17_435g, fc9b, ascaad2016_031n12, 7fa6, 1723, 65aa, 9f18, 00ea, 5215, fdce, ecaade2016_144l40, 1181, ecaade2015_209v46, 9622, sigradi2016_817n, ecaade2017_101q, 8617, d01f, acadia14_199aa, 5ccb, sigradi2015_3.111w2, 0a9f, caadria2015_016n3, cb98, sigradi2013_326g, 2a3b, 4579, 5e68, caadria2015_073s10, acadia16_372d23, fca8, 7c8b, b624, 171b, 2a00, acadia17_404cc, b754, acadia14_281aa, 921c, d256, sigradi2015_sp_3.85r29, ff3d, 1d17, f003, acadia15_81y2, f70c, de6f, 5e58, ec29, acadia15_417b18, 0f96, acadia17_178w, d654, cb49, d511, 5ca7, decc, sigradi2016_792e, b20c, acadia14projects_661j, f6d6, 41e9, fcf2, 0f5d, 9410, acadia14_301j, 3cd7, 9b16, 07e7, a491, ijac201513205c8, b633, a282, 2e15, eed1, ecaade2015_251p57, f118, 3787, 8720, adf5, ecaade2014_180e45, 9412, a6a4, 967e, e0b3, 69d2, 60d4, 3e18, 6973, c6eb, d1d0, ce78, b276, b514, df28, 73b6, caadria2015_087z13, b69a, 5af8, 91d4, cb91, caadria2015_067l8, a924, ce71, 6936, 5180, ca8d, 23ab, 1eef, acadia14_189as, b151, d80d, acadia17_188x, sigradi2015_10.7h18, sigradi2013_347t, a81f, 16ad, e384, acadia14_177n, 72b2, 5307, 165c, f6c7, 1f90, 8865, caadria2016_321m14, ecaade2016_042v11, d449, 96c8, f693, 297e, 45b8, 52df, 099c, 922b, 3d80, ijac201513105t4, ecaade2017_277vv, 3ef3, 3b49, 6960, 1adb, ecaade2016_185e50, a9cd, 65d9, ddd9, 1a1d, d7fd, bfb4, dd80, 3ce5, 23ce, ecec, 3739, 92f3, 96af, 6f6f, ecaade2015_18i3, 4f15, caadria2016_291s12, ecaade2017_116a, ecaade2014_057o14, b03c, 39eb, ecaade2016_208u53, 779b, acadia17_600v, 6748, 4917, e4aa, 4a54, 0a4c, 263f, ecaade2014_208c54, 3202, 61c1, 42a2, ad86, 5902, 6d58, 8950, 2dc2, 74a1, 32c8, 0784, 349b, ecaade2015_116e23, 93db, d1eb, 44f8, 7d94, 8a57, 5145, 5a21, a1dc, abc1, d585, acadia14_63an, 117a, 90ef, 641d, fa86, d955, ijac201412403r6, 1e05, acadia16_244w15, 0722, e98a, 9fbe, d31b, 3aec, a62f, 61aa, 33f7, c9ff, 5854, acadia14_435ac, 4cbe, f48a, 751a, 6326, 35fb, 244a, 1094, f11e, 3a4e, 9458, ascaad2016_047z19, ecaade2017_039qq, b15f, 55e1, 46a9, 2532, f0cc, 8acc, cf1c, e336, ecaade2015_227e50, ecaade2017_048w, 1a41, caadria2016_663n28, 46a3, 125e, 2c4b, ecaade2017_094c, bf4e, 9544, b0ef, d6f9, 11b4, e879, a693, 42d0, 76a0, acadia15_232v9, f63b, sigradi2013_391, 4ba8, 8d67, 00af, ce76, 4432, 8cce, ecaade2015_175m37, 72c1, 3239, ecaade2016_222w57, ijac201614201h7, 2e16, 00d5, f9ff, c162, ascaad2016_008c4, f7a7, c458, cf0b, d8df, ecaade2015_320s70, 459f, 9f69, 3773, 2cc6, ecaade2017_203gg, 5f2c, c381, af61, b7fd, a19d, 38b3, 6d28, 36e1, 2e85, 7fda, caadria2015_172c26, ecaade2017_071jj, 108a, 16d2, b98c, da4b, 23b7, 0abd, c534, 2d6f, f58b, sigradi2014_128c1, c440, 610b, 8024, 4f18, d772, acadia15_161c6, ecaade2016_158c43, 9763, acadia14_579l, acadia14_479n, sigradi2016_385pp, ecaade2014_198v51, ecaade2017_122d, c9f5, ad2f, 9686, d95e, 8b78, 344a, 84ba, 1350, sigradi2014_084b8, cde8, 7f3b, 81dc, 32a3, acadia14_177af, c6e4, 1f94, 68e2, 8f3b, ecaade2016_048w13, 0bdb, bdc0, eca1, acadia14_655ab, 83f5, 1914, b926, feb7, 0934, 75f2, 2334, 0301, 4543, acadia14_601ae, a702, 3d1e, 0387, 8437, 597e, 71e3, ee42, d14b, 636e, 8d24, dd77, ecaade2015_21w3, 1361, acadia14projects_479t, 5d81, 07bf, e748, 00f1, ecaade2016_048c14, ceaa, 45d0, 7d9f, fbf5, 99ce, 29ce, d040, 838a, 73a8, 9b90, e81d, 79d7, 9257, ecaade2014_186x47, ecaade2014_020o5, e596, 7662, 8c0d, ff77, caadria2017_129a35, 9f0e, 0291, 1640, 2642, ecaade2015_293a64, 781a, d986, caadria2016_487p20, 70b3, 3468, caadria2016_405b17, acadia14_281y, 8cf6, ijac201513101e1, acadia14projects_627h, d97c, acadia15_195b8, adb9, dacf, 19f1, 1827, e53d, 6011, db56, d888, caadria2015_073j10, ecaade2017_210z, 1154, 2ec4, 4e05, 0b41, acadia14_445ah, 502b, caadria2017_174l42, acadia15_81x2, ecaade2017_148vv, 001b, ecaade2017_053c, ffc8, fd36, 8dba, e978, 4b38, ijac201513306g13, acadia14projects_601y, 664d, 3f1e, c38e, 3a7b, ecaade2015_301u65, d702, 809e, ecaade2016_191a51, 8182, 8734, 2ad2, ecaade2017_047t, beb1, ecaade2014_046u11, ijac201513203v6, acadia16_98e7, fe18, sigradi2016_764k, 6467, afd7, c50f, 5604, 9951, 8ceb, 03de, ijac201614303l2, 4c28, 53e8, 824e, 3b56, 7f5d, b378, 352d, fdcf, 458d, ijac201513104f3, 0a77, 522b, d389, ecaade2015_205t44, d296, c8a1, ecaade2013r_003r2, 1877, 906a, sigradi2013_189n, 4686, e0a5, d00f, 48a9, 45f1, ecaade2015_64o13, 3f93, caadria2015_014l2, b53f, 07a7, 9aa4, db02, 56a4, 8c74, 88eb, 89d7, c68e, 7748, 1fc5, 8820, 0c3c, f2c9, caadria2015_130f22, 1ba0, 477d, fcee, 141a, c444, sigradi2015_8.186f13, sigradi2016_815x, c23f, 3f45, 7f2c, ecaade2017_169ll, 7486, 00e8, c3e8, bc7a, 51f4, 5647, 8634, 7a5c, ccd6, d087, 56c8, ecaade2016_147v40, caadria2017_124b33, eb0e, 082e, a2c8, 18b7, 8071, 0e2f, be4a, 4423, ecaade2015_129v25, ecaade2017_309xx, dee4, acadia15_57h2, 1534, 9a4b, 59ad, d2a8, 106e, 63bb, sigradi2016_421xx, acadia14projects_435am, cbfa, sigradi2016_507vv, 73e1, e91f, 16d0, ecaade2017_090ii, fbb0, 8b8e, 54b1, 6b47, 7182, ecaade2015_173e37, 8a01, 4fcc, 7ba9, 0b94, caadria2015_016i3, ijac201614208l14, caadria2016_073y3, 0251, 2b1c, ec8d, 6224, 067b, b4f5, 2d0f, 85e3, e1d2, 6621, 0cb6, acadia16_174c12, ecaade2013r_007e5, caadria2016_703r30, 50bd, ef88, b874, ecaade2017_212oo, c544, b1b5, c093, 5965, 31a8, 504d, c6a8, 8fa3, d9ac, acadia17_630f, a4fb, sigradi2014_151i3, cd68, 19e2, ecaade2016_042t11, 4313, 0f69, ascaad2014_019n2, 93df, ecaade2014_232t59, ascaad2016_021l8, ecaade2017_277tt, e89e, ef51, 3581, 526a, 7682, acadia17_492ll, acadia15_251l10, e6f2, 7832, 8b5e, ecaade2016_045f12, sigradi2014_075b7, 6e85, 0343, ecaade2016_147t40, d5bc, ecaade2016_095i26, 96fa, e108, 3b1e, ijac201412201m1, a2e0, 32de, 1326, ecaade2014_176d44, ascaad2014_014b8, 3ac7, 6cbe, 5c32, c1f6, c905, ffe2, 239e, c5e9, 4377, 744d, 8ba5, ecaade2017_305ww, 43c2, 8969, c031, 72dd, 3815, 4402, 2b13, dde8, 10ef, cea4, a69b, ecaade2017_089cc, ecaade2017_172w, b3f7, 2868, c0df, e667, c182, a942, 2566, bee0, 309f, ecaade2016_111s30, sigradi2013_389p, sigradi2015_5.384m7, cf77, 831c, 46ac, 615e, 8c8d, ecaade2016_158f43, 3553, 9211, e3ab, 52e0, babb, acadia17_307gg, acadia14_691av, b469, 203e, 8a64, 59b5, 8af8, ascaad2014_014f7, 01a4, 15f8, 49b1, 879e, d18b, 8239, 9b52, 2e0a, 3e96, 63d6, b03a, 556c, d062, acadia16_184z12, eedf, fac9, 3f97, ecaade2017_133f, f56d, 75e7, ecaade2017_080ii, da96, f0db, e6f8, acadia17_600ee, sigradi2013_275e, sigradi2015_10.307a21, 4fa7, d2ca, 9282, 6b69, 324a, ecaade2013r_019i10, sigradi2013_74, cc32, ecaade2016_185a50, ccbb, bda3, 1d2c, cdb1, d550, acadia17_298hh, sigradi2016_686vv, af17, ecaade2015_229x51, 0b7a, 14ec, 730a, caadria2017_155r39, 7379, 486e, 5b12, acadia17_163oo, ecaade2016_113c31, ijac201412303j8, b3b7, ijac201412408f3, 755b, 451f, 892e, a9d5, 5d5a, 036b, e55b, 0a0b, 6ecf, 0afd, sigradi2014_186g6, 886f, aad5, 5e08, ecaade2016_067i17, c206, ac51, 5c99, cb37, c3c2, 549c, 02df, sigradi2015_6.42a8, acadia14projects_647ay, 4aa6, f1e6, sigradi2014_045f4, acadia17_296t, 8399, c893, 8d5a, 83f7, sigradi2014_132p1, 32a5, 2e1e, 0dd3, 86fb, acadia16_460x26, 9cfa, c726, sigradi2013_158z, e86a, 47ec, 50f9, ab61, b8b7, d604, caadria2015_162x24, d9a5, 321a, 7385, 7b69, ascaad2016_047y19, 8c37, d2fe, eae3, b9a3, 3d06, addf, 975c, 1c22, 15cb, ecaade2016_048v13, 490e, 5494, 0056, ascaad2014_016j9, d0e9, 5717, ecaade2015_285i62, 3edf, acadia17_350w, 8667, sigradi2013_43a, 26eb, f638, acadia17_154o, 497c, ecaade2014_153d37, b806, 616b, 3938, aa3f, d5ac, acadia14_23ac, ac4d, c468, ad39, a356, 159f, 59eb, ecaade2015_319d70, fb29, aecd, a484, bebd, acadia14projects_135w, sigradi2016_752vv, 4ba6, 30fa, ecaade2015_241d55, 9c22, acadia17_640pp, 2980, 1dfe, 8c8e, 91ed, 077c, ecb3, 29d4, ecaade2017_023hh, ecaade2017_208l, c166, ddd7, 9d88, sigradi2015_12.297g28, 9394, 65ed, 93c6, a13c, 675f, 1264, a6d9, b67f, a3b4, 3af0, 0994, 5eb4, sigradi2016_752xx, 9306, acadia14projects_167u, 465e, 6ea1, 56ca, sigradi2016_382cc, f06f, 0f1a, ca00, ecaade2016_095e26, 4e64, 34cf, a82d, 9acd, 36d2, 7024, 58dd, 5891, 98a2, sigradi2016_479ff, f0ed, 64d7, c42a, 26d7, ecaade2014_057c14, 5541, 9e13, 0d7d, d66b, 3ca1, 07e3, 9813, cf7f, 160a, acadia14_531y, ecaade2017_037ee, 2fc7, ee86, acadia17_60x, acadia14projects_79y, 09d0, ecaade2017_214u, 717e, cefb, 4edd, ecaade2017_097aa, faee, 91a9, caadria2016_281m12, 86f0, b446, ecaade2017_076u, 8b43, caadria2017_174t42, de45, fae9, acadia16_234f15, 0edb, 011f, caadria2016_663u28, 3f23, cb50, 88f4, ecaade2013r_018f9, sigradi2014_232u8, ffa7, 0a80, 826e, eb71, 0be0, 7ac7, caadria2016_197o9, d737, f792, aa61, ecaade2014_240s62, 43b4, cda1, cd72, ecaade2017_152gg, 77f2, 140c, 367d, b7bd, 275c, ecaade2014_046p11, 57e7, 60cf, 31b8, bcbc, 49f4, 2c7a, aea1, c6b8, ascaad2016_024h10, fe4f, acadia17_650xx, 93cb, 2ce9, dda4, 77fb, 6551, 4edb, ecaade2016_096n26, 4aea, 51f3, acadia17_640rr, ecaade2015_196z41, ea54, 2f71, b3c5, ecaade2017_301m, 4d59, acadia14projects_281y, ef17, c9a9, eb9c, 3e9b, 83c1, 38cc, ijac201614208d14, b1bd, caadria2017_058i20, 94f0, 5015, ecaade2017_172v, ecaade2015_53s8, b4ea, 61e0, d514, b5b6, 4d86, 810b, bdd6, a6ff, 90a7, f4d8, 4455, 5835, 2054, 9a72, 9eec, 9e23, bfc6, a7ec, 1a3b, 6162, f35f, 03f7, 67e8, 3361, 3dc9, 64e6, f6cd, a656, ecaade2014_173u42, b9ef, 157a, cd67, acadia17_248xx, ecaade2016_208p53, 5994, 40f1, d9bd, 5b46, acadia17_232ii, bde6, 1233, 1a08, acadia17_307ii, 82a3, 45f3, 715d, ec25, c39e, 0a05, f5c6, 1cee, 5cf4, 616d, afd6, b51a, cf94, ijac201614202s7, 19a4, ed98, a20d, 4c52, e839, 4079, ab5f, c3fd, acadia17_330ll, 9919, 936a, d590, 95e9, 8e37, b855, bd4c, sigradi2016_737dd, 68dc, sigradi2015_7.203g10, acadia15_395c17, d7a2, 5357, acadia17_26k, 82bf, 93de, b07d, 9564, sigradi2015_8.47l11, 4445, 53b1, 47bf, 7522, b2b0, abe4, c6b6, f19d, 3fad, 2ebb, bfd6, ab44, ee74, f2b8, ecaade2015_302f66, 4988, b96a, 98b9, acadia14_463l, be22, 65d0, sigradi2015_3.268b5, ac53, 7827, caadria2016_487s20, acadia14projects_75c, 9af8, adfc, ad93, 47b3, caadria2016_013n1, ecaade2015_227o50, be5a, 67e5, 3475, b324, caadria2016_851i36, 8728, ascaad2016_046k19, f45c, 7ff4, bd45, ecaade2014_225k58, caadria2016_187f9, b000, a63e, 1a2b, abc9, 6919, 7c4f, f711, c463, d90f, e24a, 149f, 458f, d15e, 5daa, 3d04, 9c20, 3493, ijac201412201p1, 5e14, ebf2, acadia17_202l, acadia17_273q, 0ec5, ecaade2015_118r23, 325d, acadia17_260v, 4a3b, afd5, 0b6b, 6841, 2848, 3a9d, caadria2015_181d27, 4982, 2514, d1f7, 04a6, ijac201513103v2, 728d, 752d, bd07, ecaade2016_105b29, 0f6d, ab1c, 2de8, acadia17_154pp, 7c63, 36ad, 8319, 9701, 2c12, dee3, acadia14_327c, ecaade2017_071ii, dec4, 7fd3, 6d6a, ecaade2017_077ww, f9ef, 4530, 01c5, 8701, 7906, 39ff, ecaade2015_248j56, 9acb, 6704, e4cf, ac8b, 8e2c, 2c24, 2281, 3b05, 52ff, 05af, 3608, 92f7, 4643, 8bd1, d303, 9b66, aa1e, 4260, 574a, e942, a547, e622, 2f5d, 8eda, sigradi2013_326i, 35fe, c881, f815, a290, c981, 9932, d932, ecaade2014_052b13, f32b, sigradi2015_10.309w21, acadia17_188bb, acadia15_497i22, 5c31, ecaade2015_199b43, caadria2017_115k30, sigradi2014_189n6, acadia14projects_479e, caadria2016_197r9, sigradi2016_356e, f88c, acadia17_284e, 5642, 5f59, bb8f, sigradi2014_049f5, caadria2015_004j1, ecaade2016_099m27, caadria2017_009w4, cb55, e02b, 4c53, acadia17_212mm, 32ab, acdb, 6c8d, de18, ff7e, caadria2016_045i3, e42e, 67d8, caadria2016_797o33, caadria2015_137k22, d5cc, ecaade2017_066k, dbe6, sigradi2014_045w3, e7e9, ecaade2014_046r11, b455, 4246, 4da1, ecaade2015_206s45, 1a23, 18f1, fc6f, f259, sigradi2013_208l, 0020, 8dc7, f9f3, c030, 18e1, 9244, 2bc5, 465c, 2023, c047, b5df, 6720, 9c78, ee01, f9ac, ac7c, 3425, 9108, c0e7, 3365, ecaade2017_173nn, caadria2015_010y1, 256e, 0ee2, 2d28, 5a6d, 3252, 5646, 6801, 85bb, acadia14projects_479p, acadia16_12i2, 9f75, ad97, ec1d, 7687, 987c, cbc4, 49dc, d7c5, f5ab, cc1b, 605d, d35c, c402, d5b2, fc83, acadia17_491r, acadia17_414tt, 0f19, 433c, sigradi2013_100c, 872a, ecaade2017_095q, f2cf, 4dc4, 8342, ecaade2017_009t, ecaade2014_023o6, caadria2016_209v9, 8dc5, 2f56, ecaade2016_ws-dleadi68, bacf, d052, 7c70, 89bb, d65b, 9a84, sigradi2013_274, ecaade2015_48v7, 88a9, c50b, fb46, ecaade2017_249a, a75f, 48da, 84c1, 294c, ee12, f912, f069, ecaade2015_92u18, 99d7, 8b42, d7b2, 361b, sigradi2016_669bb, 71b2, ijac201412204k3, 3f29, ecaade2017_265y, 2cd9, 7bf1, 0c11, ed45, sigradi2015_3.370x5, sigradi2016_615w, 359d, 687d, 00d7, ecaade2017_027e, ecaade2015_285j62, e0bc, 6b80, f891, df67, 057a, b113, 172e, 7059, ddd0, ecaade2015_22t4, ecaade2014_141g32, e9f9, 1776, 9cf4, 7918, 539a, d278, 4d55, ab99, 73ee, ecaade2014_057s14, sigradi2013_117h, c675, 1be4, f437, acadia14_339ai, caadria2016_177t7, 26a7, c32c, d81a, ijac201614104e4, b010, 34f5, a9c8, 2a27, fd76, dbb3, ad0e, acadia14_647at, b1e5, 7957, 000b, 1954, c911, df62, 5d7a, 50e0, ecaade2017_301o, 6e6b, a38c, ecaade2017_073n, 128f, ijac201412407w9, e455, 601d, 8eb7, 4cdc, fe92, acadia17_650b, e47f, acadia14projects_609af, acadia14_473al, b1a9, d78d, 2ab0, ecaade2017_109kk, acfa, 34e1, d522, acadia17_230b, acadia14_409o, f753, ecaade2017_253u, 73f1, edbe, 57c4, 9510, ijac201614201k7, sigradi2013_359l, 6a54, a4fe, 2ca6, b04a, ascaad2016_050x20, 26f8, fcfd, 26f3, 4321, 05ab, ecaade2015_314e68, dc6f, 65fd, 401b, c3cc, e747, e650, acadia14projects_389ax, 5544, a3bf, 471c, 28dd, 6751, ijac201513303u10, f86a, ecaade2014_140z31, aa67, 3431, ecaade2013r_002h2, 7754, ec22, 81f7, 285f, ce8f, 1819, acadia15_110w3, 7676, 7aa2, 4467, 6e08, b5e1, 34d1, ab78, a9b0, 5205, bd18, ff84, add8, 2a1a, 9b3a, caadria2016_045k3, caadria2016_703i30, 07ff, 5fff, 5723, 8aee, acadia14projects_291an, d46b, 83ae, 684f, 83f9, a573, 18e9, 39ee, 916f, 72d4, acadia14_435ab, 4b1c, 55c5, cb31, 9587, fc1b, a0e2, 5251, 6cc0, 1c8b, 2a44, 5360, fe7e, 02ba, ecaade2017_254ll, 066e, ecaade2015_306h67, 6864, 48a1, a482, 4c8a, acadia15_451o19, da82, acadia17_413w, b0cb, 0085, 8a8c, 7876, c07f, 70ee, 0bf8, 3a30, acadia14_473ar, 1a51, ecaade2014_182c46, acadia14projects_291b, 41eb, e3c9, ecaade2015_302j66, 67ec, 741b, ecaade2014_111l25, e08e, e17a, ecaade2014_168z40, 57e1, 395f, 8333, e75a, f9e8, 2cf6, 426e, ac9d, fd99, e44c, 8318, 66b5, 6600, ecaade2015_139u29, sigradi2013_327z, sigradi2015_12.297j28, a1e5, b296, fa3c, ijac201412408j2, 50d2, cd73, 0e66, 242d, 6d3c, b6c6, 64a0, b448, 96d4, ecaade2016_193r51, 06af, eb8d, ecaade2015_269o59, sigradi2016_625ii, 6f3f, ecaade2015_87b18, ecaade2015_268v58, 2861, ec06, 042c, ijac201614203z8, 7a1c, 223d, 629e, 9b07, acadia17_600cc, b8d9, 7c25, a534, 2eef, 812c, acadia14projects_375a, acadia17_316yy, 8f6d, 6b6e, d2e5, 3de9, 8fa9, e1c0, 4e88, bdc7, 9f55, 0a87, 4b71, 58c8, sigradi2013_295, ea4f, 857e, d58e, 36b2, caadria2016_301t13, acadia17_658ww, 5903, ecaade2015_18c3, a629, d2de, 6eaf, ecaade2016_mrtn66, acadia14_479az, 4507, ecaade2017_215u, ecaade2015_195g41, 48c0, d48d, 0c94, 92dc, a032, 7e6f, e825, 0e5d, 3d47, cdae, 3714, e5da, ecaade2014_239a62, dded, sigradi2014_186d6, 8185, c31d, a1ed, 7d36, 14b8, 23ee, 6913, d055, db48, 0264, 8ace, 8630, 600d, f4d2, acadia14projects_101au, 045a, ecaade2017_175i, f40a, 8603, caadria2017_003w1, ecaade2017_293jj, 85a3, bb0b, de70, ed88, 4b2b, 8dc8, caadria2015_213o32, ab13, caadria2015_096m15, acadia14projects_601af, 1ae2, 9e73, a23c, c469, 5382, 401f, 2444, b029, 7011, ba48, 63f7, c8e4, 690000, b2c1, 62ce, 0166, be6b, acadia17_511uu, 55ef, 188c, 4dfb, ad4b, a486, c0bf, c723, 73cf, 639c, ijac201614405u3, ijac201614207l12, sigradi2016_408x, 3cae, c4b7, af8d, dbed, 46d9, sigradi2016_393ww, 5021, 54a1, 8afb, ecaade2014_186p47, 12ea, caadria2016_157n6, d90d, 83e8, 11de, 9a96, fbed, db5c, 3dc6, 4a25, 1b4f, acadia14projects_719p, ijac201614309h6, 9741, d968, f02c, 4c30, 268f, 8d73, 3ae0, a649, caadria2016_693c30, f1ed, ecaade2014_188r48, d990, 415a, 85a7, 992e, acadia17_52m, caadria2017_129m34, ijac201513206k9, acadia14projects_333az, acadia14_427an, caadria2016_641u27, 9d68, 7562, 0865, 8750, 4e5d, ecaade2014_086a21, ecaade2014_112d26, f84f, ecaade2015_22s4, ascaad2016_045z18, 2469, 047a, b939, ecaade2017_232i, 2643, sigradi2013_117a, ecaade2017_198k, 1744, caadria2017_124z32, ecaade2013r_004r3, d847, 733d, 20d8, 6edb, 4727, 058d, sigradi2013_195z, a17b, 15f9, 7ad5, ecaade2016_171a49, dc86, dea9, ecaade2017_051t, acadia14projects_479av, d070, 8054, 603e, ijac201412306c3, f1c1, ecaade2017_067w, 50ae, f741, acadia14_609ai, 8902, d0ca, sigradi2016_710gg, 9899, caadria2015_067j8, 0365, ecaade2017_027ww, abe3, d875, 1fd6, b00a, 0a54, d96d, 7f0d, c589, c9a2, 6662, 8d4b, 08f8, ceab, ecaade2017_042w, 53f9, 4cf4, ecaade2016_154x42, sigradi2013_386a, ecaade2016_007l2, 433d, 71ef, ff25, 1063, sigradi2015_sp_8.326v30, 0655, 5420, 7c9f, sigradi2016_773y, a0b6, 3faf, 2920, ecaade2014_175v43, ba3a, sigradi2015_9.141c16, 2bec, caadria2017_035v11, 46e0, acadia17_511d, caadria2015_049y5, 7d93, 3410, 25c9, 421b, 2a4f, a5dc, 31d6, 8cbd, b543, d352, ecaade2017_029x, 684c, ecaade2014_230p59, f2b5, 1e18, c16c, 5318, acadia14_327b, 2890, da23, 06d8, 57f2, acadia14projects_101am, f017, c880, eee7, 561d, 5e3b, ecaade2014_140i31, ecaade2017_164q, cb93, ecaade2016_065z15, 8df5, 6c94, 7a3a, 835b, ascaad2016_046l19, b4cf, e085, e561, sigradi2015_10.220f20, ecaade2015_61w11, acadia17_358aa, ecaade2016_006o1, fc7a, 7f47, eec9, acadia14_517t, ecaade2014_196d51, 6cd3, 19a6, 3f00, 0b8a, 9629, b9d9, ecaade2016_118n31, 4fbd, 55a1, 38f3, 77e2, ecaade2015_286d63, 6f8c, 97b1, 12b1, 8c92, c0c2, sigradi2015_8.81t11, d782, a719, 9970, 85a8, 9ca6, 4300, 7919, 872c, f175, 8fd1, ecaade2014_233r60, d603, bd05, ecaade2017_100k, 0dde, 31af, 4342, 2b66, ba36, a4f6, eb23, 788d, 8846, 503a, 0779, 9a8c, acadia16_344w20, 286b, 4d5f, da0d, 1b0f, 0a52, 67a9, ecaade2014_053s13, cd43, 6579, 151e, 4a68, ecaade2017_174d, b262, 3efc, 1497, 5bb9, 04c5, acadia14projects_479ap, acadia16_280o17, a347, 7bbf, caadria2017_015y5, sigradi2015_6.42v7, acadia14_247g, 9173, acadia16_382c24, 88c1, 3d15, 501d, 190b, 5ac9, 6709, 81f2, 0d90, 1d11, b391, acadia16_260g16, b38d, 9303, 10a0, fd1b, 9d4e, ecaade2015_309u67, 2a76, a055, b770, a832, f2bd, df7d, 3200, 9d5d, 0abc, fd08, 53b8, b6f6, ecaade2014_038v9, 9d38, sigradi2016_360bb, b0ca, sigradi2016_710mm, a91f, b51f, 89d8, 7f97, sigradi2014_032e2, 8577, 5c5f, ijac201412403w6, be27, acadia16_344m21, 9de7, ecea, 7459, 561f, 1847, acadia14_135u, ijac201412403u5, eaf9, 7756, 267b, 9da2, 6585, e10f, e9a9, 2b4e, ecaade2016_154z42, ijac201614408h5, 6580, 9619, ecaade2013r_005m4, 14e8, aebc, 3d14, ad49, c664, 0795, c69e, 4993, eca8, acadia14projects_219e, 5a3f, ca3d, 1f2e, 887e, acadia17_291p, 52ac, 36c7, b35c, fd0c, 912b, c9db, 7bba, 7f87, ecaade2014_233d60, bf3a, ccad, ecaade2017_255yy, d207, 19dd, af6b, ecaade2015_48k8, b7e0, f49e, c939, acadia14projects_135n, ijac201614407m4, caadria2017_190k45, 8bd5, 38ef, 446f, 3b5c, 5574, 717d, a8af, 7e05, 9795, 419d, 0dcc, 679c, acadia14projects_189at, adfb, 70d1, caadria2017_062v20, c43b, 1ca7, 6f24, 8d11, c38d, 173f, 2e40, a74f, 65ce, acadia17_163ff, caadria2016_829d35, 08d0, 12d8, ecaade2017_079k, 00e1, c0d3, f96c, 5e05, a423, ijac201513306d13, a340, ef50, acadia16_8a1, caadria2016_579s24, 0141, acadia14projects_375ay, 60d0, 711f, sigradi2014_313t5, ade4, 9df0, ba13, 5abe, 8108, 056b, 6029, 19c5, 8b4b, 7ef8, 57de, 2e3c, 669e, 6feb, e2c6, acadia14projects_365an, caadria2016_301g13, 4a7a, caadria2015_208n31, 3fd0, acadia17_660n, 1972, d7a0, 58f1, a260, d973, 239b, 17ae, 71ab, f3b0, ecaade2016_163h45, 6647, 1a59, 6328, e094, ecaade2017_039f, 645f, 437e, 356f, fb69, acadia16_130u9, ecaade2016_111p30, 8fe6, 5ebb, 6d39, 5324, caadria2017_056d19, c436, 4c9b, acadia16_130k9, c748, 3332, af82, ascaad2016_003f2, 0068, ecaade2014_038p9, bf0f, bcf1, sigradi2013_389n, ijac201513201e5, 2626, f861, ascaad2014_002m1, 5fb6, c0a4, 7f5c, 136a, 0502, e9ca, acadia17_18e, b29e, ecaade2015_265u58, 6b98, 3140, 5d7b, cac8, caadria2017_104v27, ecaade2017_291i, cdeb, caadria2017_094w25, ecaade2015_129r25, 6609, e790, 1439, 634a, d5e7, d47a, e814, ff05, aa6a, b623, f601, 1064, acadia16_62v4, 77ba, caadria2015_065a8, 7b38, 6522, ecaade2017_090hh, ecaade2015_285e62, acadia17_52t, f95e, b551, 27c2, 7604, 94a7, f2bf, 137e, ff2a, ascaad2016_045h19, 7715, 5cbc, ecaade2016_038e10, fcf3, 8426, sigradi2015_8.264k14, c87a, b1fe, 85f6, e61e, de9f, 4ddd, 2be8, 8e8c, 6256, e19b, 7b61, 284c, aa71, 8e09, 88fa, ecaade2015_86n17, 0d46, d4cf, 1f39, 9d39, 7081, 7c88, sigradi2014_074n6, 199f, ecaade2015_303r66, 889e, 1a27, 450d, sigradi2013_234c, 965b, 7cd4, ecaade2014_186k47, 982e, 3f72, acadia17_424rr, sigradi2013_327, acadia15_263x10, 7c2f, ecaade2015_193k40, 11ef, 693a, 9f50, f588, 5178, 2e04, ecaade2017_116j, b9f8, 2cdb, 6563, 620f, 6bcd, caadria2016_797x33, d0ee, 8593, a389, ascaad2016_011k5, 5d8d, c614, f0a5, 3f17, 3fd6, 7f7f, da10, 2d36, 41be, 5afc, a239, 9ef3, ecaade2015_53t9, 6e47, c541, sigradi2013_414e, 079a, 10b9, a45c, 9105, ecaade2017_118gg, b281, ecaade2014_169p42, 70f3, 3e93, a189, caadria2017_051s16, 3208, 4a02, ijac201614208m14, e594, e0ac, acadia14projects_681aj, 748b, bc59, 5c53, cd91, caadria2016_851x35, 3ce3, 58df, bc9d, b012, 9a92, b720, 865f, ascaad2014_019e3, f014, ecaade2017_151v, 87a6, ecaade2016_042l11, c55d, 3898, 5ef2, ac0d, 2f82, 1933, ascaad2014_026s6, 387c, ecaade2017_264xx, 6857, caadria2016_755n32, 4a84, 29d5, f058, 3add, 19d9, 47d3, 4dbc, d7e6, caadria2015_168l25, fe9a, d017, 2fde, a1df, 6dc8, 2454, 2df2, d0ae, 6a5d, acadia16_12n1, 1f52, e30f, 98b4, 53c3, 1b0c, 46b3, 96e6, 57ca, 812a, 5ddb, 5715, ascaad2016_005w2, 12d4, caadria2016_333b15, 60d7, d577, acadia17_365g, c9cd, 57ed, 013a, 8cf7, acadia17_28x, 9d1b, d7a1, 9df8, 7367, ijac201412302o7, aa0c, 16c7, ecaade2015_92n18, 45f7, sigradi2015_10.74p18, d993, 90aa, ecaade2014_080k19, sigradi2013_381j, abb3, 9a75, afbc, 4568, fbff, ecaade2015_271w59, d035, 79f5, 1add, ecaade2015_317y68, bdf2, 7d22, 7b40, 57f5, 1f27, 0ac0, e3c8, b302, 027f, 749c, b09b, ecaade2016_132a38, b9c7, b8de, 199a, d3ad, 7d07, 9bb8, 9e19, ijac201614302r1, fc2c, e7ef, ad66, c5a4, 47ea, 3cb4, acadia14_637af, 1c16, 0110, 7dfd, 338f, eaaf, 5ab5, 00fb, caadria2016_383s16, 771c, 3a78, ecaade2016_067l16, 86cb, 849e, bc6a, 744f, 5f2e, e2d3, bcb3, ecaade2015_194r40, 57b6, f36f, 0053, ecaade2017_039i, 0baf, ijac201412406o9, d0ad, ijac201614407v4, ff5e, 877d, ecaade2014_024o7, ijac201412303m9, 830f, fde0, 9c72, 6e41, e479, d13a, d6aa, e7f1, acadia17_330gg, sigradi2016_467r, aee5, 6b83, a712, caadria2016_529t22, d29d, 07d3, 9428, bf25, caadria2017_147v38, ce4d, 5ddc, acadia17_608x, e76a, 4296, 4573, c280, 595d, 0d5e, 5757, 1d0d, ecaade2016_ws-dheritages67, 1b75, ijac201412403k7, ec55, 743d, 21cd, adba, f798, a150, acadia15_185b7, c5ed, a43c, 485b, 6e61, acadia14projects_81n, acadia14projects_565ab, d344, 9e18, d4f8, f529, sigradi2013_267t, 02bf, 6f55, ecaade2016_071z18, ecaade2015_35b7, c4c1, a126, 1c4c, ascaad2014_019m3, dd55, ff03, 9317, 1317, 0930, 5f7d, d74d, 8740, 9ae2, ijac201412207f5, 8f58, 01d5, cec2, d6cd, efa0, f0a8, 15ae, sigradi2016_450pp, bcc6, c9d1, sigradi2014_339v7, 7db2, 0bc3, fcf9, 0dbb, ecaade2017_309a, 40a6, 5b19, 6ab2, 7d6f, 3433, 2d51, acadia14_135i, d042, 9736, 7be4, ddc6, c833, 13a5, 5cf3, b9c5, ecaade2017_257rr, b799, acadia15_395v16, b849, 1d7b, 4e5f, 1d09, 17a1, 85d8, ecaade2015_92t18, acadia15_381r16, ecaade2014_195k50, 6894, 4eee, 9d17, ecaade2017_198r, 1492, 0d53, ascaad2014_029x7, 41ea, 274a, sigradi2016_448x, 4828, ijac201412402k4, f4e7, sigradi2014_045c4, 1784, 2f9a, 8893, caadria2017_054c18, 6b0e, b41b, e64c, ecaade2016_065f16, be5d, 2785, caadria2017_127k34, acadia16_344p20, 1c62, 3d84, e85b, e2a7, caef, a501, 211d, acadia17_322qq, 9bf9, 0403, ad2e, a52d, ijac201412205x3, d719, acadia17_266hh, 928e, 75c6, ecaade2013r_005i4, c86b, acadia14projects_63af, 57cd, d0f1, d307, b6c4, ascaad2016_043o17, 2d40, 3629, 7fa2, 895d, 6a9d, 1be3, fe7a, acadia15_123v4, f3d5, b953, b9e2, 048b, 1ad2, 5fee, b5d9, c066, d17a, c42f, 949a, ecaade2016_018c5, 6241, ecaade2015_177a38, 96d0, cc3c, 889f, 6ddc, ecaade2017_254mm, 273b, 8919, cc7d, 4589, c85a, bccb, e8db, da3f, ascaad2014_024v5, 1332, 8597, 501c, c8da, 7ce9, 5aeb, 3fb0, ecaade2016_096s26, ascaad2014_029h8, bbd5, ecaade2017_277gg, d050, 4f2d, d479, 74b9, da6b, f643, 5536, c66f, 5e6a, 282c, ecaade2016_203e53, d8b5, acadia14projects_463h, f624, a4e5, e62f, 99ae, 8f0f, 8daf, bb05, 86d5, 5b8d, 627b, 3dae, e0c4, acadia17_266aa, acadia14_473am, ecaade2016_166d47, ijac201614104a4, 0f27, ecaade2017_243dd, c3b4, 28d5, 78d2, sigradi2016_381o, 771a, 976b, ecaade2015_302o66, ca81, 3aef, 5d00, ecaade2016_216b55, ecaade2016_067u16, 69b5, caadria2016_157z6, 7357, db34, cb85, ecaade2014_030k8, caadria2016_487o20, 3583, ae03, 762f, 1821, 6bbf, 15e9, 8cbe, acadia15_323x12, ecaade2015_241c55, 8e72, acadia15_274j11, 02c8, 190f, ascaad2014_016d9, 2e54, 9ed9, 6ca1, 48b7, ecaade2014_201h52, ecaade2015_59s11, 4a24, 228b, 0e90, 3b61, e5cd, bd50, 4f62, c4cf, 8f84, c6e1, 803e, sigradi2013_268h, 0e77, 1b40, c8c8, ijac201412401w3, 504e, 51c7, 3d25, acadia14_111h, bc16, 33d4, 853a, 1568, e1d7, 1416, acadia14_549u, dbe7, 9df9, 8de9, dcfa, ecaade2015_138h27, bdd3, c19f, 6163, a739, 7162, f86c, 2173, 6401, b78e, 9913, c46a, 6b03, 115e, 0aac, 66d1, 003d, ijac201412402x4, 9b7b, ecaade2014_111e25, caadria2017_043g14, sigradi2014_345x8, e3ca, 1dd1, sigradi2015_8.276y14, a25d, dc66, e954, ecaade2014_176y43, 3a06, ecaade2016_222k57, ecaade2016_047l13, 023c, 9da0, 29a8, acadia16_88y5, a49d, f944, caadria2016_013e2, 352c, 4c21, 96ba, a22c, a9d3, 6285, ecaade2016_127f35, b823, fcb5, c930, 879f, ecaade2015_92j18, caadria2015_078l11, ijac201614303n2, 4acc, 5c6a, 90ba, 75cd, 411d, sigradi2016_602ww, acadia17_154n, cea7, 4719, ecaade2014_035w8, 60c8, 41cd, 12b4, c21d, caadria2016_085f4, bad6, acadia14_619al, a3df, ac0f, 846b, 84b7, 5b5d, 75bb, b9d5, 540c, 6045, 8cba, 103b, sigradi2015_1.320i1, bf62, 98fb, 336f, 2bbe, 86d7, 1b5e, f0be, ecaade2016_068d18, ijac201513302d10, bf1d, 4b3f, 4ae5, b239, ecaade2015_333b72, ecaade2015_248u56, 350d, sigradi2016_771t, a0be, f821, 6b10, 3f1a, df02, eebf, cf85, 1ed4, ecaade2014_153p36, caadria2017_185s44, 027c, 11b3, 0a03, d11f, 8425, 2a94, 1311, 2607, 550f, acadia17_462ii, 52f8, 22c6, 0819, 653f, 18ec, 646d, fe4d, edef, 3ee7, ce2d, ed5a, 1923, 02d7, 7bb7, 8640, e156, 5ff4, af0f, acadia16_164y11, 6160, 7fa5, c36d, sigradi2015_10.309g22, ecaade2017_143h, ecaade2014_015r3, 02fa, acadia14_91t, 3f8c, ce61, 4fd0, e0bb, 6f4e, a04f, 8b6a, 8444, 1d66, caadria2017_115i30, 8b61, ecaade2015_164t34, 649e, b61e, bb61, ecaade2014_220d56, caadria2015_208d31, sigradi2014_276t2, ecaade2015_100u19, 60e8, acadia17_403j, 3d46, acadia14projects_445af, 0970, ascaad2014_030y8, 814e, 58a2, acadia16_154n11, ad78, ecaade2017_085k, 3fee, ecaade2016_104u28, 54ea, ecaade2014_186s47, acadia16_372c23, 162a, acadia17_117bb, 07d4, bf19, 04f2, 3c67, ecaade2017_255e, bc13, 88fb, ecaade2015_195s41, sigradi2015_3.65x2, cce5, f244, ecaade2015_82z15, ascaad2016_015p6, acadia16_488c29, 7130, 7a10, 3b5f, ecbc, caadria2015_185o27, 1809, sigradi2013_359e, ecaade2014_019c5, f19c, aedc, 2849, baaf, 08bf, ecaade2017_009z, 4651, f64f, caadria2015_031o4, ad9f, 9725, f464, 1953, sigradi2016_737w, 4681, sigradi2016_710aa, ecaade2017_140mm, 692b, ff0c, d2a9, sigradi2015_6.341a9, ecaade2017_230c, 68ba, acadia14projects_609ar, acadia17_274ii, f4c7, bf29, c034, acadia14_565ai, ascaad2016_007z3, 460c, 4722, da80, e9db, 03f0, a971, acadia14projects_43ap, 0f1c, 3962, 7670, sigradi2015_6.387f9, 74e9, c309, d2b0, 6c93, 505c, acadia17_81g, ee20, a66c, eb4e, 81cf, 2073, 337c, b3e5, 716b, 23f0, 1516, sigradi2014_186a6, 9f98, ascaad2014_036w1, a4d1, 8f88, 7b43, dbc8, acadia14_375e, 0781, ef86, a364, caadria2016_321j14, af60, f8a1, acadia14projects_229f, 34d7, sigradi2016_655j, c6c7, 5f70, c898, 098a, acadia17_350cc, c298, sigradi2015_3.394f6, acadia17_154x, a441, 4541, ecaade2016_169l48, 4c7f, ca63, 076b, 55f0, e983, caadria2015_246e36, 716c, 3090, ecaade2014_157p38, caadria2017_030b11, 7f64, ecaade2014_088i21, bcb6, acadia16_270g17, acadia16_206l13, ecaade2017_grie, ijac201614104j4, f28e, 9d2a, 2da0, c208, cc79, 2060, 2b64, 10ec, d52a, 91bb, 8156, acd3, 2e06, 917b, e168, f7df, 7218, 5ba7, 2e88, caadria2017_063f21, ijac201614303u2, ff01, 1585, 6656, 32d2, 0aba, 2e2d, bbf0, 4d78, 9e9a, acadia14projects_539e, 5d42, 507c, acadia17_110x, 0fde, a02a, 2927, f9a9, d13e, 72eb, f637, a98b, a302, ecaade2016_047h13, 72e5, 7e84, ecaade2017_156t, 3416, 92a3, 9e79, ecaade2015_143j30, ecaade2013r_019w9, bb7b, 44ee, ecaade2015_196o42, dc44, acadia17_365h, c8ae, ba28, ecaade2015_202b44, d2bc, acadia17_542oo, 1778, 9d9a, 2cea, 8509, 4e40, acadia17_307ff, sigradi2013_285c, ecaade2014_042l10, d485, 08f2, e6a6, 2375, 4202, 363a, ecaade2016_075x21, c8fe, 42ca, ee5b, 719a, ecaade2015_59v10, 504a, ecaade2015_206k45, 258a, acadia14_719r, 40c6, 5297, 43d5, 0798, ijac201614309u6, sigradi2016_484h, ecaade2017_008p, ba4b, 4a46, acadia15_232o9, d507, 3c3c, 8196, 9a61, 454c, d217, 0372, c641, 7286, e714, 6a5c, caadria2015_156g24, 43a9, 9f41, c021, ecaade2017_039b, 20a2, acadia15_395a17, 1207, ijac201412408r1, 68ab, 0679, d251, acadia17_474k, b698, 3609, 8922, 97fe, sigradi2015_12.297h28, d677, 1ecb, acadia17_258i, 2330, 7a79, acee, 7d11, abc6, ecaade2016_129b36, 5afa, 8ded, sigradi2015_6.42t7, 785b, a26c, b663, 0f0f, ecaade2017_199ee, 946b, caadria2015_237t35, f68c, 107f, ca55, ecaade2017_105pp, 4afd, acadia17_630c, 47bc, ecaade2015_241b55, d0fd, dcd4, acadia14projects_435ax, 2993, 7b1e, f68a, f667, acadia17_292v, 3217, ecaade2017_071uu, sigradi2013_401p, 0aca, ecaade2017_101bb, ecaade2014_175t43, b998, e6e1, 9808, 2fb5, ecaade2015_209u46, sigradi2016_534kk, 1f83, 0449, ecaade2016_058w14, ecaade2016_164p46, caadria2017_134w35, e2dc, 1bdf, 29f9, 2763, 0069, caadria2015_090b15, 062b, 972a, b049, acadia14_479v, acadia16_12g2, 054e, cf72, 6684, cf96, 1faa, acadia17_648jj, 92ff, 712c, 2162, 04b5, caadria2017_031m11, acadia17_274ss, ecaade2017_203vv, 1b98, ecaade2017_202i, 555c, fffc, 0ecd, a6ee, 1c8d, 4c10, sigradi2013_295c, 4777, ba4e, 7be6, fc71, 9b0a, 3a81, ecaade2015_285m62, caadria2016_797z33, caadria2016_517b22, 1529, b9ba, f532, ecaade2015_77z14, 6912, 58fa, edcf, 11a3, 2fd8, sigradi2014_345r8, b4f8, d562, e126, 473d, c739, 452e, ecaade2017_jgom, acadia17_349v, ascaad2016_038i14, 4b42, cee8, add5, 8ebf, 5611, b733, de48, 98d3, 1f2c, c355, 8746, acadia16_318m19, c2b7, edfc, e49e, dd6f, d543, bd37, caadria2015_119e19, ecaade2014_149h35, b949, 7fcb, 594c, 962c, ecaade2015_101i20, 5a29, ecaade2016_073d21, 4b8d, d45c, 3560, 1e3e, b7cc, acadia14projects_681ap, f95a, df6f, cc52, ecaade2015_35s6, 86a3, 0334, ceee, c5f8, c9d9, ada6, 677a, ec10, ecaade2016_098y26, f3fe, 044b, 76e8, 1806, ce3a, acadia17_637g, 16e3, acadia16_54y3, b87b, 0d36, 048e, 16db, afe9, f189, ijac201614208n13, 7e02, c0da, 9c3c, cd8b, be87, acadia14_681ar, ecaade2015_38o7, ef8f, 36f5, fca7, d325, 7e77, 5313, ead6, 7739, 1658, 6b52, caadria2016_073c4, b70e, 3c57, cb54, 6425, ijac201412403m6, 54e1, 992a, b2d7, dba6, ecaade2016_127b35, 1c4f, 4ac0, 31e6, 31d7, 298e, a25f, 7146, ecaade2015_285d62, ccf8, 40af, ecaade2016_079r23, 79c9, ecaade2017_175j, f7f6, ecaade2015_227t49, ecaade2014_094n22, 1767, acadia14_463o, acadia17_322j, eb37, 9e1d, 2fdc, 10f6, 281a, caadria2016_291d13, 37ac, 20c6, bfff, 5ce7, 0a83, 1763, 9b2f, 222f, 8039, 2d73, ecaade2015_250h57, e6b2, da52, ecaade2016_127e35, be33, acadia17_237bb, ecaade2017_232h, ijac201614105e5, cf5a, a9ff, ecaade2015_61z12, caadria2015_114p17, d810, 7e85, ba8a, 49aa, a6c7, ecaade2015_115u22, 398f, d685, 35bd, 1354, c267, 34db, 82bd, 0815, ecaade2014_015u3, 3845, 3006, 95d0, 6a58, ecaade2017_052mm, sigradi2014_084z7, 77fa, ecaade2014_237w60, 91ae, 3a12, 4fba, sigradi2015_11.166f26, 8e8d, 8905, 956a, 67fe, c7c6, 6140, caadria2017_028d10, cbdd, ijac201412404d8, acadia16_234g15, 231d, 92a1, ecaade2013r_015o8, acadia17_221mm, sigradi2016_695n, 273d, f93c, 469a, c8d6, ff26, 010e, ecaade2016_191f51, f02d, bb3b, 34c7, f62f, caadria2017_054h18, 526f, 556f, 99bc, fb96, a516, 5195, caadria2015_213b33, 95c9, sigradi2016_792p, ecaade2015_11h1, dcd3, 8cbf, sigradi2016_534yy, afe2, 54c9, ijac201614405e4, 0a66, 1eeb, c666, 8203, caadria2017_081r24, 3611, 5d57, 169f, 14b0, c910, c5a6, ascaad2014_019w2, 1150, deb3, 33b6, 07b6, ecaade2016_243p64, ecaade2017_026ss, c4d2, 02a6, c386, b6ea, ijac201412204n2, 1828, fb2f, 54ed, b266, 3535, 956f, a4e7, bad5, caadria2017_023w8, 633f, acadia16_236h15, 8d83, b221, ijac201614102s2, d8f5, acadia14_63ag, 0888, f677, 228d, caadria2015_031n4, 0854, 7608, 543e, ecaade2017_199s, 790a, 1559, bc68, ascaad2014_017l1, 8af6, 6ba9, ecaade2017_134u, caadria2017_163x40, a558, ecaade2015_207e46, b67b, 384d, 1073, 9683, 937a, a7be, 4f25, ecaade2017_225xx, 3a46, ecaade2015_320r70, 2b3a, d5c0, ecaade2014_132g29, b48e, ascaad2016_007u3, ecaade2015_173f37, a57e, 2d4e, 5485, a78d, 0e9b, sigradi2013_212o, 23a5, 2c51, ecb5, 6c8c, fcb4, 29b8, 39ba, f976, acadia14projects_637ae, 6f3d, 1b03, acadia14_167aa, 8128, 1d05, 1c72, acadia14_311r, 13f1, d437, acadia17_455dd, 81ef, ecaade2017_156y, 2bcd, ecaade2017_117p, ecaade2015_215l47, af37, b893, 3bc4, caadria2015_061k7, 4880, eee5, 14e1, 06bd, 7619, acadia15_395g17, caadria2016_209t9, adf3, 25a5, c1f9, 4bc4, 9862, c761, ecaade2015_237w53, 31e7, efdd, ecaade2017_091uu, 9eca, 844b, caadria2017_123n32, ascaad2016_017a7, 37c1, f06a, ijac201614306c4, 3046, e17c, ecaade2016_213t54, ijac201412402s4, b071, f8a2, 93c1, ecaade2016_222h57, ecaade2015_116o23, c0af, acadia17_464tt, 9529, d4c2, acadia17_211h, 3009, b468, ee22, 93af, c4ce, 0e31, 5dca, b0fc, b7fe, 1ddb, 69f3, ecaade2015_138z28, 33b7, e225, 753d, 00b0, e3dc, 7b5f, acadia16_12v1, caadria2017_107t28, 58f9, 4de4, 6df9, 9a4a, 7e9c, 5592, bb77, 1096, sigradi2014_263j1, dc69, 04f0, 5390, fa50, 91f6, f6a9, 8c5a, 781c, sigradi2016_448v, f064, sigradi2014_045g4, 0e4d, ecaade2014_046o11, 6658, 04dd, 859e, acbd, 8513, e8b8, 3772, c4e4, b00c, a76b, caadria2016_291r12, 4091, d3ab, c051, b106, b335, acadia17_82gg, ecaade2017_201a, 7689, b7ad, 1789, 5e92, acadia14_229h, ecaade2014_168c42, 27e3, 10ac, d4f9, sigradi2016_801u, ecaade2014_010y1, c8f2, 70c8, 266b, 01b4, dd86, fb59, 9aca, 991f, 8345, ecaade2017_jgos, ecaade2014_086p20, 1eb1, 4210, 22b7, 70a9, ecaade2015_207k46, ecaade2017_212rr, sigradi2014_074g6, 9f01, e200, acadia16_318g19, ecaade2017_155o, 77f7, acadia14projects_117a, 577c, 9117, 4058, 785d, 37a4, 0e79, 89c3, 911b, 1e9b, c5e6, 26be, 9b30, e63b, a840, 61ec, 77a3, cead, acadia14_43al, faac, d925, ecaade2015_278m60, 1d53, 0a0a, 9635, c520, d75d, 2f58, a039, 6bda, b12f, a2a5, 0c68, 0be3, 035f, fe8b, ae00, f488, ascaad2016_033z12, 5b9a, acadia14projects_479r, 0b0a, 83e2, 93bf, 6cd7, 1484, b6af, e855, f1eb, 4555, ecaade2017_059mm, ijac201513205m8, 4d4b, acadia17_340p, ce84, d8b3, 0786, 4a10, b5b0, ijac201513104y3, acadia14projects_117d, c621, 81bb, e137, ff4d, 3c72, 7438, 0bb7, f0a6, 86fd, c161, 3585, ec93, acadia16_244r15, b4d0, fa55, dd35, c6f2, 65d4, 09e0, 64fb, sigradi2016_751mm, ecaade2015_127s24, 5121, acadia16_414c25, caadria2016_187t8, 99b1, ecaade2014_224v57, 6ccc, ecaade2015_178j38, dce1, e213, e42b, 1596, dca7, 90f1, f55a, ca03, caadria2015_142s23, 1e32, 0a8e, 5efb, 3e65, ecaade2017_108t, 48d0, sigradi2016_814n, 21b5, e7ab, 1987, beee, acadia17_552i, 071d, d152, 718f, 6f61, ecaade2015_59x10, a257, f1f3, f5e6, 75fe, 6b09, 7625, f273, d0f2, ecaade2013r_008l5, caadria2017_124v33, caadria2017_165z41, 5e95, 72e6, 1e21, ecaade2014_151x35, acadia16_214i14, 7986, f078, 787a, 7c4b, d7ce, 5e8a, 47cf, 7483, f6e5, a06f, 6fe7, f27a, 327b, 0844, eb7e, 86d9, 76b4, 7e90, 82b8, 9066, f472, 48ca, d9c7, 4cf3, caadria2016_467p19, ecaade2017_122b, 876f, 41de, dd4c, 1cdc, a6ef, 806b, 37bd, fab7, sigradi2016_428j, 80d2, acadia17_562gg, 8124, 0a0e, c256, e64d, 4a55, 119a, a0f0, sigradi2013_222, a809, 1c07, 07c2, 0607, 5e1e, ascaad2016_059l23, 4d15, 13d7, e348, 05e7, 95e6, e136, 89fd, adbb, ascaad2016_034l13, 3152, c5d9, 72c6, 521c, 32e0, 1b0a, d32f, acadia15_407m17, 0556, caadria2017_185o44, 8f6a, eee4, c6c4, ecaade2017_225i, f717, 8b75, 3ef8, f9e0, 06be, 09bb, 4f46, 6b75, 24f6, ecaade2017_101aa, f589, 04d5, 1281, ecaade2017_149p, b2a4, 9965, 6df5, 107b, a758, aa57, ecaade2014_149o34, sigradi2015_4.219e7, 8de3, 41d0, e66a, 52d0, 36c8, c5d6, sigradi2014_047i4, 82aa, f2d9, a00e, ijac201412303n9, 8d42, acaa, 0e46, 6a1d, ecaade2014_052l13, 5488, sigradi2014_186i6, sigradi2015_6.387z9, ascaad2016_005a3, 9afb, f027, ijac201412403c6, 02c5, sigradi2013_243, b395, 8c3e, e82d, 57a4, ecaade2017_099xx, 957b, cc82, acadia14projects_237as, 42c3, ecaade2015_25h5, 460e, 77d7, ecaade2016_136k38, acadia14_609an, 3612, ecaade2016_208n53, e88b, 47dc, edb6, acadia15_469p20, 01fc, c104, acadia16_280m17, fa57, caadria2015_014v2, ecaade2017_039ww, 709a, sigradi2014_132i1, ecaade2015_103r20, 1c83, 7b73, 3eae, ba01, e69e, ecaade2016_105c29, 1383, 8cb8, 2a57, ed3d, d335, dc36, acadia14projects_43ao, e584, a8c6, c736, afd0, b7be, 6858, acadia17_26j, 87a1, acadia17_292cc, ecaade2017_111rr, sigradi2016_431t, a28b, c710, ecaade2016_042e11, 62db, 5b00, b576, 890c, d4a3, ecaade2013r_020r10, 3864, caadria2017_058n20, acadia14projects_291e, 7a21, 868a, a588, 3f3e, acadia14projects_145ad, af7e, bc55, caadria2017_062y20, 3e28, c7ae, 1a0e, ee28, ecaade2014_168a42, sigradi2016_702w, f8d0, 379e, 32ea, ff21, acadia17_435d, 137d, bc3d, 9be4, 047d, fd3d, 5af0, acadia14_699i, 8552, 782e, 7955, d6ed, 7e10, 07d0, 4c57, 66aa, ecaade2016_032x8, f8a0, 16bb, acadia16_332y19, 7442, ecaade2016_046u12, 3551, fc9a, 51f9, be82, ca39, acadia17_542mm, 0693, 9b60, sigradi2014_330f7, 0d43, 003f, ecaade2017_308q, 8716, 5679, 7c15, 513c, f150, f04c, ascaad2016_009l4, 1e28, 934c, ijac201614404v2, 094f, 8ffe, bf0b, 697c, 24bd, 69b2, sigradi2014_074t6, ijac201614405k3, acadia14_199ah, 1601, 3985, ad3a, 25e7, 8c59, ijac201412402h5, caadria2015_081l12, a7bf, 595b, ff48, 2ef1, 6b54, ea64, 5563, a904, ecaade2017_306t, 0356, a700, 2673, 732e, ecaade2017_203ll, 235c, ijac201412305j2, 2dbe, 1af0, e79d, ecaade2017_059ll, ecaade2017_023ii, 257c, bb37, 90b3, 404d, 4c68, d6b3, 85db, d36a, d63d, 2ea8, caadria2017_104c28, ecaade2014_050g12, cce8, 34b7, ascaad2014_035t1, 37c8, ecaade2015_171h36, caadria2016_435k18, bd88, acadia17_480j, c9e7, 1e85, 02c3, acadia15_243d10, f410, 22d7, acadia14projects_627ao, 42dc, ab0e, 0188, 390a, ecaade2015_287j63, 8656, ascaad2014_014k7, ijac201513205d8, 6b67, 03b7, acadia14projects_101x, d766, cfca, aceb, 930d, afa3, acadia17_82cc, 1c64, acadia14_63aj, sigradi2013_96, ecaade2016_047e13, 9402, 5f81, caadria2017_030u10, sigradi2014_345s8, ijac201412306e3, 52aa, c1cb, 84bd, c942, 9f13, 0f2d, 9ae4, cb4e, a63d, 2f4b, 29b9, fb73, sigradi2014_197x6, ef6d, ecaade2015_297y64, 4182, 404c, c7a1, ecaade2015_314h68, acadia17_70ff, 2acf, b132, ecaade2017_309rr, 3091, ae3e, fe12, d96e, 747c, be19, 2c27, acadia17_59c, f7a9, sigradi2015_9.141a16, a376, ijac201614102v1, 638c, 342a, caadria2017_124l33, b9a2, ecaade2016_118h32, 104b, f1e3, 16c0, dcca, acadia14_347ao, 7389, 67fa, 969f, 366e, e6ac, 31c4, 8d6b, b3c4, 9672, 37bf, sigradi2015_8.81b12, f46a, bf5b, c9f8, 7172, 8d31, acadia14_177ac, ce9c, sigradi2016_815hh, 247f, ijac201513303r11, 770c, sigradi2014_345o8, aa38, 9ed3, ecaade2015_237g54, 8a21, fe75, 562b, 469e, f8ce, 4536, ecaade2015_21t3, 204c, 413b, 7e6e, 6f59, d32b, sigradi2015_10.267u20, bda7, 480d, 5481, c433, 2119, 7ad4, caadria2016_219j10, 3523, 903a, 8c36, ec65, ecaade2016_164h46, 3fbc, a2b0, sigradi2013_158a, 5045, af0e, 776d, 7917, f155, 8f46, sigradi2015_12.19w26, acfd, c279, 95dc, ecaade2016_118c32, ascaad2016_024g10, e2f0, ecaade2016_019m5, 093e, 874e, 1ad5, caadria2017_017m7, 2714, 00f2, acadia14_719c, 11c7, 5c75, 2681, ecaade2017_111uu, 26d8, f4e2, 362c, 3c40, 3c8d, a801, 0c48, sigradi2015_8.163d12, 086e, caadria2017_118g31, 7ec2, 255f, 699f, fcb3, sigradi2013_52, a84e, 28d6, 3b94, b1cf, 1db4, 5950, c254, e945, 0cff, 5ac2, f4b8, b82d, 14cb, 2b4f, ecaade2016_162c45, acadia17_91i, 63cd, b5f8, 06d7, cd02, 2dc3, 2eba, 6a3a, e2a4, a929, 5542, 2228, sigradi2014_252u9, 87c7, 9612, 6c7d, 3c3e, ed35, fe4e, 10da, e9aa, 5031, 11c4, b05f, acadia17_365i, caadria2016_529p22, ecaade2015_196t42, deb6, 2958, aae7, 8076, e57f, 5293, 3f51, ecaade2015_13j1, 27c6, 0668, 316a, acadia14_661o, 3cff, 6b3d, ecaade2014_224o56, 8a46, 8c7c, bc03, 3506, d60f, 02f2, a0f1, 0648, e751, 0da5, 0dac, 2f95, af4c, 8cd7, f310, acadia14projects_579i, bf5c, sigradi2016_655e, d182, 44cb, dca1, c1e9, ba26, acadia16_62k4, b71d, b727, 9945, c8a2, bf54, 337a, d520, 3ad4, ecaade2016_203j53, b5fe, e33e, sigradi2016_455h, 0b02, 606a, 581e, 2caf, caadria2015_220b34, 67bb, 8aa7, 1c09, f4e5, 5b39, d493, caadria2015_172k26, 80af, e926, 2576, c9c1, 212e, 482b, 493c, ecaade2017_044uu, fdd3, 5452, ed11, 637f, a208, 6d65, 45a6, b8f5, b592, b9f0, 4f89, sigradi2015_3.268i5, 9f32, acadia17_248s, 6688, 8adf, 6ed2, 15b8, acadia17_648cc, 333e, 9962, sigradi2014_197y6, f666, 3f0d, 35ad, 00be, bd96, 01e6, acadia17_669o, 83c9, ecaade2017_053m, acadia14projects_709ap, 2862, ecaade2017_017v, 7426, 5338, 136d, 82ec, efc9, acadia17_391tt, dfcd, 7de8, 1f9f, 7968, ecaade2016_mrtd66, ecaade2014_024j7, e024, ijac201513103u2, ecaade2017_305e, 474a, 63f4, 6854, a017, e593, 6fd8, ecaade2015_158i33, e65f, 2721, c363, b44d, 421f, fb23, ecaade2017_198tt, 31f2, 7148, ecaade2017_019b, 9759, b5ae, ecaade2017_203t, 5969, 556d, fdeb, c2bc, fbd5, cade, ad50, b370, acadia14_589f, 0c66, ecaade2015_319g70, 8710, ecaade2014_066z15, 70fd, 0a82, ijac201412406k9, ecaade2017_203yy, 93da, 84fd, bd92, 3625, caadria2016_281l12, 64da, ecaade2015_139c30, aec9, 8175, bb72, 5b88, 0686, 35fd, f654, 9e80, bbdc, 9a00, 971d, ecaade2014_086y20, sigradi2015_8.27p10, acadia17_340t, 1c46, acadia14projects_111k, e878, 0718, 1d23, be6e, 9c53, 85c7, d3a5, 427a, ecaade2016_217a56, 2a67, 5c93, 5a45, 1b51, acadia15_47g1, 5499, caadria2017_125x33, 10f8, sigradi2016_777jj, a1c6, ecaade2014_031r8, 6a24, acadia17_37ii, ecaade2015_248x56, 2e24, 4daa, 4299, 2b65, 7ff1, 0c75, ascaad2014_008o4, sigradi2013_117z, 661d, 863f, 2e83, 8385, 1cc1, 530b, d6fb, b541, 9413, f65d, 28c1, 7344, ijac201412205a4, acadia16_12h2, d37c, 9b47, dc21, 0a32, c0e0, a6d3, 4621, 76fd, sigradi2013_160h, 7430, acadia14_609ae, 2c05, 3b95, 78ee, 2b56, 684a, 3ed5, 97af, 6495, b36b, 6d8a, e9ce, 63fc, b246, 8a9c, 4509, 0bdc, 7dff, 5f7a, 42c6, 3098, ecaade2017_201b, acadia17_402f, ecaade2016_162e45, b342, acadia14_427ap, 2ae1, 5eab, 251c, ec2e, fd39, 9339, 3089, sigradi2016_455i, 3121, 222e, b1e1, 441b, e2a6, 72df, 1bf7, 1f32, 844d, 82d2, 377f, a680, ijac201513205a8, 1888, sigradi2016_771s, 8e90, 0480, db81, d09d, 3e5b, 0064, sigradi2015_8.47j11, acadia14_229k, e268, caadria2015_226y34, 20b8, ecba, 3210, ecaade2017_066o, d212, c230, 1a22, e81e, sigradi2014_084a8, eccf, 46f7, a944, e9a4, 28da, 27c3, 5e4b, 058f, 7557, fb38, 213f, f06e, 0a55, 51b9, 5162, 94b2, ecaade2017_230ww, 3b6c, ecaade2014_204g53, 9e86, f9b5, ecaade2017_038zz, cf7d, 4b82, 55a5, 6fe5, 3d5b, a42e, f572, caadria2016_819l34, caadria2017_015h5, acadia16_12u1, ecaade2016_119a33, 0e8e, caadria2015_176p26, ecaade2014_194c50, caadria2015_114b18, acadia14_33af, sigradi2016_446i, caadria2017_074m23, ascaad2016_050a21, d39c, 63a4, ecaade2017_108b, f978, 7d7d, 1686, 5b58, 631c, 7c14, 1a6d, f511, 7a32, 249c, caadria2015_069r8, e88a, ascaad2014_007a4, ijac201513203s6, caadria2016_003c1, dedf, 9b93, eed5, 9cd5, ecaade2017_306k, 7a00, e474, 863d, 76d0, 2d0b, acadia17_500dd, 6d63, 4f73, 9b29, f10e, e51d, ecaade2016_011h3, caadria2016_321h14, ddd8, 6230, 0bf1, 4602, b3dd, acadia17_637ww, caadria2016_239e11, 5a39, 4831, bc66, 37aa, sigradi2013_259h, sigradi2015_8.81u11, 847b, 39fa, b429, 02f1, acadia17_472pp, 6829, ecaade2017_032l, d396, b17c, f075, 6e88, sigradi2013_74d, 2cb2, 1478, dc47, 9a87, 5f67, 7d97, acadia17_472mm, 7d56, 79d9, a47c, ascaad2014_019g2, 1671, f829, sigradi2014_345a9, ecaade2015_158l33, 0a00, 2e5c, acadia14projects_117aw, d288, af99, acadia17_678zz, acadia14_153an, f9e9, 7a99, f845, acadia14projects_145w, b114, 92e1, 0d1c, b8fc, 8e40, 14bc, 3baf, ecaade2015_59p11, acadia14_661c, b238, 6143, 6079, 3fd1, acadia17_640dd, f95c, ascaad2014_035r1, 9b5b, sigradi2016_381u, ff35, 9054, acadia16_140p10, 49f7, ff75, ecaade2014_147a34, 0036, acadia14_619av, 8761, ecaade2017_029gg, 6e7f, 4a00, 2bcc, 63b7, 8ecc, a1f7, ecaade2017_044ll, b297, a89c, 7c8c, 3d20, d197, 3b85, 4f9e, bf0a, acadia14_365af, 9ae7, sigradi2013_194i, af39, 49fb, a060, 2893, a993, f761, df69, 47c7, fd5a, c688, 2408, 3dd4, 463b, 850a, ecaade2015_136o26, d1f2, 8cb4, 7279, sigradi2016_777cc, 5d44, caadria2015_015f3, 59ac, 9b9c, e76d, 3bb8, sigradi2015_7.203i10, sigradi2016_383hh, 2ba4, ijac201614208w13, 8f00, 9599, 015a, b5d2, 588b, ascaad2014_033c1, 47db, 7ecc, e30b, c013, 543f, 60ed, faba, 97f5, ascaad2014_004f2, 1411, 56d6, 9229, 3d2d, 0f16, 6564, 2c31, ff07, acadia14_709ao, 98f5, 4b49, 585a, b0cc, 6025, ijac201614102y1, a82e, acadia14_145s, 8786, acadia16_130l9, 8a22, da4c, 8222, 9eb3, acadia17_552r, b3fd, 5156, 4ca1, ijac201614202v7, sigradi2015_3.111c3, bd1d, 39e6, ecaade2014_011d2, ecaade2017_215p, caadria2015_016m3, 8f4f, 8554, acadia17_36q, 012a, 7556, f66e, acadia17_348xx, acadia14_339ap, 42c2, 84a1, ijac201412402a5, a1e0, f522, bbc3, 4135, efca, acadia17_350ss, 065e, 563d, ba1c, 3d7f, e63e, ijac201614208s13, d354, acadia16_244m15, ecaade2017_213b, ecaade2013r_003y2, ffe1, caa8, acadia16_382b24, fed2, 84f9, 056d, c52b, 20e3, 4ea9, f2e3, 4f3f, eff0, ecaade2014_206u53, 4095, 109f, e96e, 46db, 8d5f, 087c, 2d3e, 12f6, ecaade2015_317f69, ba78, 1f63, sigradi2014_214d8, ijac201614207u11, 2438, 575f, c8d9, b3d3, ecaade2014_173x42, ecaade2014_180p45, ecaade2016_241d64, ecaade2013r_013z7, 6318, ascaad2014_029d8, ce42, 523f, 1af7, f6f0, eb1e, acadia14_365ao, 169a, 3072, e97b, acadia14_375i, ijac201614204y9, 9786, c9fb, bdaa, 7b4a, ecaade2014_023g6, 2d97, 9cd4, 48ee, 666b, ecaade2015_298j65, 07ab, e873, sigradi2013_313r, e837, d2df, ijac201614105z4, 9500, f2f2, ecaade2016_164o46, 0813, ba04, ecaade2014_072n18, 0320, d3a8, cdbc, d135, ecaade2015_327h71, 9b1d, 8690, 9390, 280a, c944, 3955, f4c1, bf32, ecaade2017_009bb, ee2f, 4db6, 2524, acadia17_392p, faaf, e239, ijac201513203p6, b655, ecaade2014_024l7, ec35, a7b8, 74cd, 8872, 9572, 1762, 0f0c, bb2c, bb14, sigradi2016_817j, 9c96, cf43, 5d69, 1cf4, 6e59, 0796, ecaade2016_243x64, caadria2016_839k35, 420c, 65bf, 2c3b, 1e6d, db6c, cdd5, ascaad2014_008k4, acadia14projects_247k, df5f, 27ae, 1ffe, 73c6, ecaade2015_83f16, fa47, eabb, b380, sigradi2016_737q, cd49, e992, sigradi2015_6.387x9, acadia17_648kk, 3401, 1f67, cbcb, 3dc2, acadia17_551qq, 1983, 6087, 4605, ef9b, 501f, sigradi2015_2.213t1, ada5, bd95, c25a, 8e36, ad0a, 4d51, 69c8, 0430, d29e, fd31, f326, 6e94, acadia17_340yy, de31, b5b8, 810e, 89ad, 359b, d1fc, 7b4d, 2482, 7ee3, a30a, b287, 445d, 5eb9, 3a36, 5e74, a779, ijac201513105l4, 24be, dc3d, db6e, cbcf, sigradi2013_326f, 1772, bc0a, ecaade2014_065d15, 8a09, c117, acadia17_482q, ecaade2014_023m6, 0230, 91da, 1c30, 58d6, 1c3b, a41c, ac68, 0e2e, caadria2016_167j7, 4cb2, 41c0, acadia14projects_435an, ecaade2014_240n62, f6ad, ac06, ascaad2014_037l2, acadia14_33ak, c884, 582b, 29aa, ecaade2017_069cc, ac64, 842a, e66b, 6752, ecaade2017_215hh, add9, a665, acadia14_671n, 2aa5, 50be, bd9f, 34b5, e637, a707, 21de, 20e0, dcb3, sigradi2016_647nn, aa4d, ecaade2014_111m25, ecaade2017_026oo, 9c6c, ecaade2017_213yy, ee9d, sigradi2013_43t, d630, 8c82, 0f93, caadria2015_137m22, bfb9, 78fb, 38a7, 3263, caadria2017_189i45, 7aac, b1bf, ecaade2014_173j43, 9f92, acadia17_28u, d0bf, 5fd1, 2151, caadria2015_122m19, 7fed, 3f99, 36d3, 3171, bf9b, b1e9, ascaad2016_052h21, ijac201412206v4, dc7a, e575, cf2f, d749, 8fa5, ecaade2015_246w55, 0a0f, 0ed2, d674, 7a50, ecaade2016_237b63, 417d, b2fd, ascaad2016_027x10, 51bd, ecaade2014_014h3, c0ec, ecaade2017_053j, 20f3, e6ba, ae4d, a346, e864, 6482, 28b5, 5d53, acadia16_140y9, eadd, 9019, c7b4, 4d7a, 64cb, 16ab, eb7c, acadia17_403i, a641, 7aca, bfe5, ecaade2015_217j48, 80ac, 4dcb, 93a0, dc03, ecaade2017_031zz, caadria2016_559w23, 2380, d736, sigradi2016_448m, 085d, c7b1, 39a7, 7d9e, c3b0, 3066, 4a07, 37ef, 2071, ef58, 4700, 653a, 2f6a, e62a, ecaade2014_196c51, ecaade2017_109nn, ecaade2015_113k21, feb4, 949f, 4739, acadia16_98t7, eed0, 6f13, eef5, 3865, 192c, dc04, c830, 1f0e, a2b8, 2609, 3123, ecaade2017_140gg, a4d5, 5ce9, 2d09, 4fa6, 9a10, acadia14projects_435d, 4e90, 7390, ecaade2016_033h9, caadria2015_237i35, 34eb, 09b5, ecaade2014_198m51, ff46, ijac201412401n3, b2ac, 8a75, 8f6f, 6060, 15ed, 85f4, 92df, 3ec6, 3564, a1b2, 4023, fdb4, abac, ecaade2017_212mm, 6481, 2638, 87f6, e97d, 9075, 9c9d, e8aa, bbd1, sigradi2016_659w, caadria2016_311y13, 21c4, cdba, 1ef7, ddbe, c3fe, 39c9, f0ff, d71a, cb45, 63cf, ecaade2016_078a23, f5e2, cfa2, f4f2, 1662, sigradi2013_244, 9f47, aa6c, 50d7, 90cb, acadia17_296v, 6a2c, ascaad2016_049s20, acadia16_106k8, caadria2017_086f25, 127a, 67c5, ijac201412205e4, 3b33, e84e, ecaade2016_234a63, dfd8, c966, 8e32, eefc, acadia14projects_671y, 54b7, 1b6c, 5b41, 6192, acadia17_71a, ecaade2014_201b52, ecaade2016_071u19, 1508, ecaade2016_095g26, 6b57, 6018, ijac201614405c4, c828, 5d05, 7f11, f49a, 6916, 724b, d898, ecaade2015_22a5, b050, 5b0a, ecaade2013r_020t10, ceff, c10b, 8034, dd7a, fafc, 0103, 5450, 0e48, 77f1, 2148, 86ea, a627, 4129, acadia17_212z, abec, 532f, 78e0, 7624, 0ff6, 1a63, c625, f3b9, bc23, f23a, d6d2, c88f, f47c, f887, ecaade2014_224w56, 41f1, 0a97, 4fed, ecaade2015_138x26, 0582, 10a5, 2578, 2c22, acadia14_199an, 9141, bdf3, 1448, 6e82, ddf0, ascaad2014_024y5, acadia14_473aj, 3a4b, dc7c, 431b, 1d28, 286c, 0315, 0c27, 1800, d887, ascaad2016_045g19, caadria2015_206g30, caadria2017_163j40, ascaad2014_022g4, acadia17_248p, fe98, 2159, acadia17_365b, ecaade2017_225k, eeb8, caadria2016_517c22, 003c, 90af, 5150, d290, ijac201614401f1, sigradi2015_sp_2.112h29, 94ca, sigradi2013_313m, acadia17_82ff, 9f9c, 95a9, sigradi2013_138p, d074, caadria2017_174d42, 1cc8, acadia14projects_463r, ecaade2015_195k41, b741, d29b, sigradi2016_407r, acadia17_413y, a50d, 4b22, ecaade2016_075k22, 9dce, df36, a3cf, acadia17_189mm, 1aa9, e37e, f388, caadria2016_549i23, acadia14_357ap, 4364, b818, 9059, ecaade2015_21i4, d598, ecaade2017_213j, 22fb, acadia17_324bb, 3fe6, e741, ecaade2014_149j35, b241, 333f, 22a4, c205, e712, 1b0b, e2fe, 1471, ecaade2016_170v48, 0695, 6a47, ecaade2014_169m42, 6a5a, 93dd, d489, b697, ecaade2017_183q, fab8, 4889, bbdf, c642, b15d, 7acc, 9392, sigradi2013_401j, ecaade2015_127g25, 5480, 432e, caadria2017_183a44, aa8f, 7b4c, ijac201614403t2, ecaade2017_019jj, faa8, fa8c, fc9e, 636a, b723, 9bd8, 4f47, 6ec3, 7d02, e052, 31c9, 2756, d0ba, 9955, caadria2016_209z9, ecaade2015_206j45, 1bbc, 5bb4, 73a9, ecaade2016_223g58, 7c0c, a82c, 81ae, sigradi2013_30v, 0193, acadia17_90gg, acadia17_62ee, 79a2, ae2c, eaa4, acadia14_463f, 422b, 7368, 4f32, 3241, 0e1c, d650, d5ce, ijac201412207g5, f818, caadria2017_058f20, 3e2b, 0747, a157, a078, c6cf, 8438, 90bc, cf42, cc41, 2ba6, ecaade2014_152j36, 285e, acadia17_190e, cc39, cf35, c5b7, sigradi2016_732p, 43f8, acadia15_57f2, caadria2016_445c19, acadia14projects_445ag, aee3, 906d, d557, ecaade2014_206x53, 4586, acadia14_229m, 8c86, 76f4, caadria2016_395v16, e7a2, b605, 5cd0, 7b62, ad26, 608e, 4a70, cdce, 4943, 2eee, 5741, 71ae, sigradi2016_512b, 222a, 059b, bedd, b105, 8d3e, 3e7b, sigradi2014_169p4, sigradi2016_777hh, acadia17_551b, db52, fe8e, 782c, 2d00, b54c, ecaade2013r_009i6, 6233, ecaade2016_163g45, caadria2015_012i2, 798d, cf78, 5f36, ac67, 7eff, db80, 7f12, ijac201614405l3, ecaade2014_240f62, c0e5, caadria2016_197h9, cd4c, d6e6, 2d05, 8c23, ece6, 1449, 0ff5, acadia14projects_637ai, fc85, f2e0, 68ca, acadia15_407u17, ce36, caadria2017_047f15, 916b, 1f0c, 93ab, 21ab, f182, caadria2017_174n42, f59a, ijac201513105s4, ecaade2017_090oo, e6d5, 7852, c6e7, 7b7e, ijac201614207v11, 595c, 3080, c536, f618, 4702, 9faf, 57c1, sigradi2016_752ww, 6b6a, 9772, d1c7, 1c19, 46d5, ecaade2016_221z56, ec5f, 987e, 88ef, ecaade2015_201z43, 66e9, 9656, acadia14projects_719g, a644, fb6d, 176a, acadia16_402o24, 7ffb, e5e9, 8bb4, 5142, 18b0, 648f, 27da, acadia17_154z, 3c4d, 58d7, 8259, cb07, e96f, b05c, sigradi2016_446b, 9255, a604, acadia16_280x17, ecaade2017_117u, 64dc, fb82, 698f, c8bd, cde9, 505e, sigradi2013_152, 68fb, 436b, ea51, ecaade2017_269a, 2a7e, 123f, ecaade2017_067q, ba70, 0f83, f256, 771d, b45f, ecaade2016_129m35, caadria2015_084e13, ecaade2016_007c2, 8035, ascaad2016_057n22, 779a, sigradi2014_201g7, d091, acadia14projects_517s, b1d7, 99ab, 56be, 6ae8, ecaade2015_298i65, a839, 0830, c9fa, bc98, acadia17_266ff, sigradi2015_11.165p25, 6c0d, ecaade2014_226e59, d91e, d9cd, f8eb, 7263, caadria2017_051k17, c44b, ecaade2014_016g4, 0e92, d51f, acadia16_440h26, ecaade2013r_012n7, a4ce, e638, 324d, 412a, acadia17_382zz, fd6d, a2fd, dde3, e3bd, bb20, ecaade2015_113t21, ff61, 58a4, 5dc6, 7da0, a637, 46ee, sigradi2013_30a, c65f, a405, b422, 858d, acadia14projects_479ay, a429, 7e48, e513, be2f, 12fd, 30be, acadia15_223b9, de23, d682, f38d, ecaade2017_105jj, 698d, acadia14_63ah, cc6d, 0da7, 6ba5, efa8, 2956, ecaade2017_048mm, 3cba, 1d22, dee5, 7a0e, ecaade2017_172gg, 6559, 9806, 8aa8, ecaade2015_155d32, 4206, b6fd, cd90, f290, ecaade2017_142vv, 989c, ascaad2016_022o8, 5767, d266, 256a, c4f8, 3dd1, 56ef, 615c, acadia17_18b, 14e6, def1, ijac201513102l2, 0313, ecaade2014_182w45, 5091, acadia14_463j, f8ec, bc60, 8b22, f36b, 724c, caadria2016_703j30, ascaad2014_037k2, ebd9, 976c, b549, 4009, d6f1, acadia15_443y18, eea9, sigradi2016_637cc, ecaade2014_152f36, f475, 81c0, 61ae, 9bf3, 0a1b, 19bc, 682e, 5a0c, 8e46, sigradi2016_435dd, c69a, 6f46, caadria2016_631j27, 3029, ecaade2014_024e7, e6ae, 276b, acadia14_435d, b4b0, 1f8b, 5e71, e077, acadia17_26a, acadia17_630g, acadia17_248vv, d0b2, 6946, 8916, a6cf, 50b0, e58e, ef46, 736e, 5d8e, 69c1, caadria2017_005a3, dfe1, 5427, acadia14projects_463au, 8ac3, 6fd9, bef5, 32a8, 18ef, 669c, ecaade2017_038vv, 6e79, sigradi2013_315b, d5f0, 93c9, acadia17_512p, 9edd, e90b, ijac201513101c1, 39d1, f8bd, 0fd6, 7063, ffc3, ecaade2015_139z29, 9684, 95c5, 203a, dc9b, 40a8, e987, aa85, 80ea, 966f, ijac201513201v5, acadia15_371g16, 48e1, 2f99, 4bf9, acadia15_311h12, 6362, a4c0, sigradi2014_136e2, 9ed6, a268, ecaade2015_35y6, 4656, dca3, 5b7d, ecaade2015_114j22, ascaad2016_035r13, a061, ecaade2015_268d59, ba3c, ijac201614208v12, 5870, bb22, d3f3, 9645, 5d83, acb0, acadia17_364zz, ijac201513104w3, 69e2, ecaade2017_047s, 4243, 7f9a, 797e, ecaade2017_198f, 45c1, e91d, acadia17_211s, acadia17_491w, caadria2015_150b24, eba0, ecaade2017_046xx, ascaad2016_021y7, 3b46, 202a, fd15, 8a41, 3ba1, 4662, 3f9a, ascaad2016_022j9, 59d2, 166d, 1695, 18f3, ecaade2014_109n24, ijac201513101d1, 2853, ijac201614309p6, 82e8, 4b83, 987f, 63be, d692, a1ea, de56, ascaad2014_008a5, 5551, acadia17_552u, e34a, 230b, 9633, e363, 6093, 8803, 4803, a7c5, ascaad2014_005w2, 119b, ecaade2017_172p, d2f8, acadia14_301ax, 3384, ef31, 36e4, cdac, 2f5a, b84f, aab3, 664e, acadia17_109y, 8995, 5e87, 7128, ffc0, caadria2016_725h31, 104c, acadia17_284m, 5fca, 9336, 3bff, ce91, a8c5, ecaade2015_211w46, c979, 1770, ae2a, ijac201614203x8, 006c, acadia16_98i7, 08ca, 8721, d872, 17c6, 8232, 7586, b62e, 07ec, c8b8, ecaade2017_076hh, acadia15_451c20, 3db5, 1719, ecaade2014_023d6, d3a4, fbec, 816c, 4a2f, caadria2015_072z9, caadria2017_175e43, ecaade2015_221p48, 9b28, acadia14_23aw, b8ff, b070, 3e67, ascaad2014_025j6, 2b05, 03c8, 0eb3, 517c, 4743, ecaade2017_215m, 8bec, ecaade2015_130n26, 6212, caadria2015_061b7, 083f, d3e9, bb2b, d77d, d874, deac, d90e, 8d4e, f7d6, 7e8a, caadria2015_124x19, 8448, 4ad4, ecaade2015_193e40, 8896, bcb7, ed3f, sigradi2013_359c, e5dd, c032, 07fa, ecaade2017_306m, 2bf7, 72bc, 175d, acadia14projects_53s, e226, 5528, 319d, 0b35, ecaade2017_091yy, 550e, ecaade2014_214l54, acadia14projects_79ac, ce03, dc14, 2877, 67a7, ecaade2016_102x27, 1739, df3c, 7b6e, ecaade2017_301x, efe8, 8f09, eeec, c624, 417f, d8f2, b051, ecaade2014_163b40, a70f, ecaade2014_067c16, ecaade2017_003p, 115a, bf53, 467b, ac85, acadia17_212hh, 4f64, 6cf1, 01f2, 2f90, 586e, ecaade2017_288jj, 8150, d4df, 20b2, ecaade2017_309ss, caadria2017_124a33, 07d2, 0277, 7dab, 77be, bed2, 4fe1, c01a, d01d, 27af, ijac201412304d1, 7f71, caadria2017_003u1, 2c45, ebdc, 77b9, 699a, f3b5, 2e92, 1ba2, acadia17_137rr, 98a8, 6509, ecaade2017_067x, ecaade2015_53o9, 37fb, ebff, b8d6, 99b0, aad7, 761d, 55eb, ecaade2015_169y34, 57ee, 6a7c, ascaad2016_014g6, 1111, e3f1, df24, 952f, 0c45, sigradi2016_517r, caadria2017_136s36, 0c33, a045, ecaade2017_290ww, aff6, 1895, sigradi2014_273p2, 7856, 39ca, ecaade2017_066l, 41a3, 02e6, 3925, 4237, ecaade2015_138h28, caadria2015_237l35, caadria2017_124v32, acadia17_366t, 5039, e63f, 3c6a, 1a17, 23c6, 2dd0, 414e, 2cfa, 17f0, f76e, 8981, 9374, ecaade2017_021p, e899, d1e1, 3550, ascaad2014_005h3, sigradi2015_8.264z14, dbd4, 8a4c, b383, 22d3, caadria2017_123h32, sigradi2016_417ll, 5bd3, ecaade2013r_007c5, 5047, sigradi2016_724zz, 8778, sigradi2014_057s5, acadia16_140r10, a165, sigradi2013_243s, acadia14projects_365aj, bd29, acadia17_628rr, 9446, caadria2016_095l4, eb92, 9c04, 8bc8, ecaade2015_206i45, caadria2017_041k13, fc81, d5e4, 7ffd, sigradi2014_314k6, 056c, 0ce4, 220e, 9159, acadia14projects_375e, 4229, dda5, f00e, ce7b, acadia17_72k, acadia15_110t3, 8f9f, ijac201614103r3, e287, 12d0, 22e7, 7c48, dc6c, acadia15_185c7, 88a3, 0987, 6465, 5889, 21a3, 101b, caadria2016_435l18, 75d7, caadria2016_177x7, acadia17_492ee, 49f1, 3ac2, 254a, 49b3, dbfd, 85be, e01d, da92, eef1, 7e2e, ea86, ecaade2017_053n, f64b, 6be2, b28b, 8310, 974b, bfa8, d681, 8d6c, 05db, 522d, 7895, a87c, ecaade2017_181t, acadia14projects_153at, ecaade2016_bkoh65, ecaade2017_199ff, sigradi2013_100h, ijac201412406i9, acadia17_298gg, 60e4, 31dd, fd61, 94d4, caadria2015_023z3, caadria2017_096u26, ecaade2015_185m39, 4d23, 5d2e, 287d, caadria2016_425b18, 334b, 64a6, acadia17_329q, 9fa1, ce35, 87fe, a8b8, 8af2, 7b7b, acadia17_127ff, 8b93, 62c0, 42ac, sigradi2016_724vv, 0d7e, a2eb, ecaade2016_136p38, ecaade2016_075c22, ecaade2017_117dd, 92d8, b2cb, 1303, 2c9c, 466c, b38c, acadia14projects_339al, f480, 049b, caadria2016_167e7, 8ef4, acadia17_392k, ecaade2015_318m69, b3dc, 11fd, 116b, 2661, 905a, b8c0, caadria2017_079b24, 6fb0, a517, caadria2017_079a24, 319a, 8f8d, debb, 2699, b861, a355, 7ffe, ecaade2015_114a22, ecaade2014_215c55, d959, acadia14projects_135ac, ijac201614105x4, fc36, ijac201614201p6, fc7e, feae, acadia17_18i, 9325, 43d3, 740a, sigradi2016_428l, cf86, 414d, ecaade2017_021t, 1e1d, sigradi2015_sp_8.326t30, acadia17_222b, ecaade2014_072n17, dbdc, 89bd, 8892, a671, 4280, acadia14_609ah, ecaade2014_149r34, 4335, ecaade2014_120h27, 9c85, 7a49, 6d5a, 57df, ecaade2013r_005o4, 758e, 4351, ecaade2017_151z, 3d70, caadria2015_170n25, 0d9d, ecaade2016_167s47, 23a6, 4166, acadia17_492pp, 7621, 04c0, 3db4, ijac201513105e4, ea9b, 4c0b, 3c9f, bb2d, 175e, ecaade2013r_017b9, a3d1, c0bb, 9dd0, caadria2017_008a4, 948c, d5dd, fb0e, 3026, 14fb, ae48, 125a, 7ccb, 6c1c, sigradi2013_391j, ae15, fa1b, dc35, cbd0, 0ea2, 8334, ad73, ecaade2015_73f14, 8cff, sigradi2014_169n4, 9866, cde6, d3f1, 2dac, 2043, b1ed, 6fe6, 3d18, a690, f31a, 8d27, 8d4a, acadia16_184y12, 4376, acadia14projects_177u, 5f3f, sigradi2015_9.347w17, c82f, c963, 91f7, fadf, 035d, caadria2016_301v13, bc57, 6cf0, ec7d, acadia17_60t, 3904, 6c95, 2682, d541, 282a, 2865, a982, 8ef8, acadia17_59f, caadria2015_031r4, d81c, 3966, ac55, 62e5, d2c8, 0f67, b5ec, 3b14, ecaade2015_138v28, c0ae, 1932, cf51, c931, cf99, 8376, aa2f, 7cb5, e0dd, 3399, 8d6e, ijac201614201s6, df4a, 2096, 857f, d3d3, 1390, 6c52, 4bed, ecaade2014_224n57, f453, acadia16_344j20, 646c, 4ec9, acc6, ijac201412408k2, c1a3, 92d9, 098f, eb7d, 7ada, 0612, 18e4, b5fd, 9ab1, 26b2, ecaade2013r_019c10, ecaade2014_065e15, a2d4, ce79, sigradi2013_195v, ad18, 64ca, ecaade2013r_008j5, b506, 7343, 923d, sigradi2014_164m4, ac0a, f5ae, ab95, c908, sigradi2013_226u, b898, 5f71, caadria2015_206y29, 8e51, sigradi2014_151m3, 555e, 87c2, ecaade2015_287l63, ecaade2015_53p9, 2a2d, e647, ascaad2016_023r9, 242e, acadia17_154m, sigradi2016_537ww, d8c4, d994, 6211, 8724, f813, 2977, 85fa, sigradi2015_6.42s7, 451a, 0a6e, d56c, 37ad, fe2f, ascaad2016_022p8, 356d, 67fc, 260e, sigradi2013_41r, 930c, 6b5b, ecaade2015_336w72, e520, caadria2017_113z29, 81a4, 70b7, 10a1, 7980, acadia17_640o, 4620, 6288, 6975, b1af, 8dbe, 6779, 3280, ec73, acadia17_670ww, 54b3, 54b9, c1fd, sigradi2013_359j, 70b4, f4cd, acadia14projects_601z, sigradi2015_10.7e18, 8cd5, 88bd, ecaade2017_198qq, 8381, 734e, c291, 9e63, 99f2, ae2f, 1090, ada1, d57a, acadia14_219d, 4327, caadria2017_004j2, 38e9, bc73, 363f, ecaade2016_002a1, acadia17_164tt, 214b, 2f62, 2037, b54d, 54e2, a511, ecaade2016_162j44, ab9a, a1c4, 8bca, 5e6c, 37fe, a0ac, 2e56, d85e, 5d39, f40f, 542c, cc4e, 6af4, sigradi2014_097o8, f96b, c3f6, 2fee, 7cf6, 19aa, d646, 7d54, ijac201412203l2, ecaade2017_203dd, f857, 0b83, ecaade2016_129y35, be29, sigradi2013_41k, ecaade2014_010k1, 31ac, ecaade2017_282h, 1009, 3d98, 56d1, 2e5f, ec08, 1e20, 8754, 06da, 2981, ecaade2017_101r, e089, 6f0d, 56b7, 9821, caadria2017_028c10, 9841, acadia17_230qq, cd82, ad6f, acadia17_391xx, 7ee6, caadria2017_101i27, sigradi2016_515i, 9a55, 72ef, d561, sigradi2015_11.142d25, caadria2017_040p12, sigradi2014_213t7, ecaade2017_290pp, 9ea5, d025, sigradi2016_430o, 58ed, ascaad2016_048e20, 5c58, 6f37, 7f9f, acadia14_609aj, 7dd3, 1bdc, acadia17_258k, 9762, 25a4, ecaade2016_118d32, 42d2, ecaade2014_024g7, 05fb, sigradi2014_345l9, 1047, ascaad2016_014k6, 20df, 1bb7, 36f6, edea, 4154, 1144, 0d91, 9c3f, 4138, ae9e, 958f, 21e4, 25da, acadia17_52l, 2827, 8abb, sigradi2014_313i6, 677d, 6b45, 21dc, 1ad6, 6afd, b8b0, 5268, 6bc6, 069f, ba39, ecaade2013r_001m1, 602a, ac89, c877, 4a40, 785c, ecaade2017_094o, 3e4c, 804b, 2557, dedd, 5b43, 79d0, b054, 5283, e39b, c557, a5b4, cfb2, 8e3b, c28f, 23c2, ecaade2017_143l, b5c8, ecaade2016_ws-intelligentx68, ecaade2016_071l19, 93ad, a4ff, caadria2017_183g44, sigradi2014_103w8, f025, 1217, 6983, 4610, d631, ecaade2016_151d41, a7e4, 445f, 67f9, 3b71, 0ca6, ijac201412408x1, 88d0, acadia15_57e2, sigradi2016_426a, 0c35, 6763, f91a, 6d15, ecaade2015_101g20, c0cb, 7847, cca8, acadia16_88h6, a042, 98b0, 6b00, 0d94, sigradi2015_8.186n12, f01e, 4ac2, 8eb1, 7aff, d73f, sigradi2016_732g, 5249, ecaade2014_215y54, 7d90, 0ad7, ada0, 4ca0, 955e, 0191, ecaade2016_028k8, e6d0, 3f1c, a6f4, 5cf7, 9869, d76a, a74e, dd90, 5181, sigradi2016_625yy, 12b7, 572d, 04a8, acadia15_232u9, sigradi2014_172w4, 7ebb, 490a, d50c, 1033, 713b, 95bf, bb53, 8718, 164c, fe47, 5824, b835, ecaade2017_253p, e7a7, ecaade2017_195kk, acadia14projects_237aw, caadria2016_405m17, acadia14_145aa, 72d0, 9fcb, ascaad2014_014g7, ecaade2015_318v69, caadria2017_051h17, ecaade2017_210x, acadia17_404aa, 6a4b, 96ce, ecaade2017_243gg, d513, caadria2015_150f24, 1edd, 426c, bc31, 90c2, e9b2, feb5, bd8a, ecaade2015_201v43, 5b4c, a75c, 972c, acadia14_281t, ecaade2014_072l17, 2423, caadria2015_124b20, 1ab4, 26a9, fd2a, 1ad1, acadia16_164t11, 0385, 3a6b, 1fa0, 87fa, 9af0, 2311, 1211, 9503, 93aa, 87f1, ijac201513205v7, ecaade2017_265w, 1f00, 94de, 6843, acadia14projects_389aw, 6d6b, 4795, acadia14projects_111i, ascaad2014_017z9, ecaade2017_274u, 5c3d, 320e, 4881, sigradi2015_11.165u25, c502, 3576, acadia15_57p1, acadia14projects_83ad, bd98, ecaade2014_084s19, sigradi2013_112f, ce56, d6a8, 979a, bb54, 02ab, 9180, ecaade2013r_004v3, 23bf, f0d0, d56d, e534, ecaade2017_003i, 9e9b, ecaade2016_224u59, f79d, 7233, cc53, de32, ecaade2017_203uu, 31c3, a2cb, 42a0, 5eef, sigradi2015_9.347t17, 518d, f561, 9164, c6b7, 24c0, ascaad2016_013w5, 22ff, sigradi2013_286, b7b3, e497, 7f76, acadia15_251g10, 3517, abf4, 8223, 4177, 2f44, ijac201513105p4, 8616, ebcf, affa, 6b16, 35f1, aad4, 09ef, f990, ecaade2017_229q, 5d0f, fa8b, ecaade2017_282v, b6bb, 1178, 0913, 3da5, ecaade2014_138y30, f165, 871c, fd7f, caadria2016_239d11, c69b, ecad, 3aa8, f894, 07cb, b280, 6494, 7d65, 9be5, ijac201513302p10, ascaad2016_028e11, 62af, 3e0a, 7fc7, 6037, 7c74, e364, ee54, caadria2016_003a1, caadria2015_142o23, 7ce7, 35b4, dc05, 3350, 3a28, ecaade2016_006y1, f188, caadria2017_015c5, 9582, acadia14projects_681ag, b6da, 69ee, ijac201614105w4, c956, 17db, 0d09, 1eb3, 54f5, 216a, 220a, 0ce7, acadia15_232n9, 29fc, ad33, 24f3, fa58, 7653, f82e, 5fa1, 48aa, 3708, 4b7f, caadria2016_683f29, 25c7, 662e, 4271, 319b, fd45, 9189, ascaad2014_005z2, acadia16_196c13, 9727, 771b, 32df, a62d, acadia17_481l, e31b, caadria2017_056b19, 42b3, ecaade2017_009cc, 1c0a, acadia16_12g1, acadia15_431t18, 2526, af54, 92d2, 5649, a3be, f05b, 2716, ijac201614202i8, a622, 9a0c, acadia14_145aj, sigradi2016_357m, 7f57, d072, sigradi2013_390f, 60dc, 8d1a, 28fa, 10e0, 56f5, daf7, 5cf8, f556, 71a0, ecaade2017_089z, d8d2, b58e, sigradi2014_305n5, 89ce, d1a0, sigradi2015_12.215t27, ecaade2017_006w, 5967, 5f27, b21c, 5b45, 378c, 1592, ecaade2017_240s, 26f9, 113d, 1f1d, e437, 2bc0, b7e7, ecaade2014_023e6, 2154, ascaad2016_042a17, 8592, acadia17_59k, 5bbe, ecaade2017_240z, 2146, sigradi2016_654c, fd94, ijac201412204f3, 4ef5, ecaade2014_138r30, sigradi2013_111v, 1c68, 4911, 68b2, 7b75, 5713, cbf4, d76d, 1ac3, 933b, d387, sigradi2014_186y5, 09b1, 003a, 7712, sigradi2016_814k, caadria2016_611g26, 19d3, 3a26, b1ac, caadria2015_048m5, acadia14projects_671s, 2f2c, b89b, caadria2016_539g23, 2ae7, acadia17_162p, acadia17_590h, b23f, dca2, fb03, ijac201412403t6, cc2b, f9cc, ijac201412206y4, sigradi2013_326k, dff5, c80d, acadia14projects_497ac, acadia14projects_463f, 8556, fb1a, acadia17_373t, 95de, fdb1, 5e01, 2764, 5ad6, 9879, a0e9, ecae, caadria2016_861w36, 4cd8, ecaade2016_002e1, 48fb, ecaade2016_224e60, 363e, bd1e, 722e, sigradi2016_741ii, ascaad2014_008t4, d431, b439, faf1, 4ef0, aa33, ecaade2016_098x26, 3e60, d5ef, 434e, 0394, 5a7c, bae9, 95ca, ecaade2017_164aa, 7ca1, ijac201513206w8, b377, 526b, a015, 2084, b6fc, 806d, 42f8, 478b, 443b, 2e7d, f988, acadia14projects_627a, c5eb, be00, cf04, 1d06, e6b4, 85b0, 88cd, ecaade2017_050d, eac2, ecaade2013r_001d1, d6c2, 75f9, b2d8, ijac201412303v8, 4e06, dd39, 50ef, 11a4, c7bb, 1fcf, 0482, c37d, 4dd6, 01e8, d04a, 6a8e, a5a3, 0ff7, b27b, ecaade2017_027f, ecaade2014_186v47, 1208, e0b2, 2032, 925a, 1e60, 7b0b, a871, 83d9, 348f, sigradi2016_544d, e49f, 84d6, f3a0, c1a6, ad76, 84bf, 1dbf, 1f50, c749, 3b17, 4f67, dcf1, e180, 1d1f, caadria2017_104b28, ff16, ecaade2017_124bb, 9fe5, cdef, d683, cc47, 7b68, 3b03, ecaade2017_051m, ecaade2015_221t48, ijac201614105b5, ecaade2013r_013a8, 9142, bb28, 8aa0, d964, ecaade2017_203hh, acadia14_347ag, 15e5, sigradi2015_sp_10.16g31, 7454, 6de4, a1de, cf0c, db3f, 7a04, ca69, 48c9, ecaade2017_019yy, 9e84, ecaade2014_195m50, 27f3, 3b42, e184, ded4, 01ff, 7c8e, 1119, 2d27, 4bce, 184f, b4e0, d3c4, caadria2016_601p25, 5e83, ed55, ecaade2014_112x25, 82a8, ecaade2014_030m8, ecaade2014_108k24, 3e57, ecaade2013r_018s9, caadria2015_164h25, ecaade2015_217z47, 3d2a, ecaade2016_126o34, 1654, 3e7e, ecaade2016_222i57, acadia16_224c15, ecaade2014_206h53, 3977, 6b2c, 4a7d, caadria2016_373j16, 02cc, 72ca, 66d4, 1324, e961, c0fc, acadia17_212aa, 6a63, b0de, e607, 7ed1, a29c, 1664, d24a, ba77, ba17, f0bd, d93a, sigradi2016_815ll, acadia17_82t, bf8d, f9d6, sigradi2015_sp_4.388b30, e41b, 4075, 9974, eb28, ecaade2015_53b9, d9e2, 427e, 7ca8, ecaade2016_108w29, 4e73, 4329, c0cf, 6fb9, d8da, 8bde, 7e0e, 54b5, d404, ecaade2013r_002u1, e449, sigradi2015_sp_11.303o31, sigradi2014_042r3, 52db, ijac201412404i8, 8b9f, 950f, cdf7, sigradi2014_099v8, 5fc1, c5d7, 5e06, ecaade2017_198p, bb40, 1ce2, de43, 89bc, 8f40, 13e2, 293c, c56c, 45cb, 4121, caadria2016_861c37, acadia17_71mm, 1380, 3f05, f4ef, ecaade2017_155i, 6f9e, ecaade2016_110d30, ecaade2017_017h, 7527, 1ebb, 46dd, f8b0, 25f0, 1c0b, acadia17_678w, df71, ecaade2017_213c, a0f2, 3231, b55f, 3c93, 2ff1, ecaade2015_240v54, 65f6, 9d73, f27f, ecaade2017_094h, 9946, 110f, ecaade2017_032h, b69e, ae96, 45a4, 76ce, 8955, d618, 4247, 6d1f, bef8, f7b2, 5b47, f926, 2c8a, 702b, e70d, 8646, sigradi2014_213l7, acadia14_267l, 69aa, 1198, ascaad2014_024k5, 944f, db1b, dd4a, d9d8, fc45, 0010, 8c12, 0e6c, acadia14projects_145ab, f015, 6728, b270, 26a1, 49c0, e7a1, ec62, ddd3, d6d0, 275a, caadria2017_104f28, acadia17_38yy, a8d3, 9bfd, aa51, f933, 4a9e, 7fa3, 5751, acadia14_463ax, sigradi2016_560aa, 36fb, ecaade2017_288ff, 5764, 6711, 003e, 2d63, caadria2015_043f5, 4cdd, 5c04, a83f, ec82, caf7, 8d77, caadria2015_237p35, ecaade2017_124j, ffda, 7674, a22e, ecaade2014_226w58, acadia17_52p, 2d50, ecaade2013r_012p7, acadia14projects_347at, 8b18, c6be, 14c5, f52a, 49ba, 3850, b7b4, 3d45, 4472, 8406, acadia14projects_719e, acadia14projects_145p, a246, 2109, 1f71, 0d8e, cbe1, 1ab0, 285d, e4b7, 3ee9, a5e4, d954, ecaade2014_035y8, ce92, d723, c060, dea2, 3d92, d64c, 4328, f098, d59c, d23d, ecaade2017_028k, 512c, e60f, 1ef6, 9d9c, 15b5, bec6, 27f1, sigradi2013_414d, 5569, 79e7, bb79, fc34, cd15, f998, 59fb, caadria2016_291v12, ecaade2017_101y, d75b, f722, ecaade2016_021x5, 4474, acadia17_330ss, 1089, aa31, 3d24, df85, e67c, 9925, 64df, acadia17_445s, 0949, f851, d97e, sigradi2015_11.8l23, f82c, ascaad2016_017b7, aac6, a85c, 6ad8, 1447, caadria2016_631f27, ecaade2015_240u54, ecd1, 3e05, 5c25, 1d33, 7585, 0680, 63e9, acadia14_301f, e2a5, 65ad, acadia14projects_53u, 119f, acadia16_174a12, 25ec, 3f49, ascaad2014_029k8, 1d79, 159a, 7d8b, 6793, 24bb, b154, ijac201614105o5, 0371, fcaa, cb6f, 3deb, 13d3, b8f4, acadia14projects_531t, caadria2017_067r21, ecaade2016_217j56, ee3c, cca0, 5ee4, ecaade2016_097v26, ecaade2014_176l44, d0e8, ecaade2016_017m4, fe6c, 090f, 43c5, 4cef, 03b4, 912a, ecaade2017_255f, 58d8, acadia15_417f18, 4e52, ecaade2017_124m, 61c6, b3e4, sigradi2015_11.8r23, sigradi2015_sp_2.112n29, 1504, a9ef, 7db3, d124, ecaade2015_33k6, 295a, ecaade2015_84y16, ecaade2014_111a25, a772, ed37, 612c, e686, 6852, 20dc, 26de, acadia16_290e18, adda, 584b, 1969, 5973, 0326, e8d6, 0ea6, 8392, a35f, ecaade2016_166a47, e8f0, f421, dd4b, a8fc, 9969, ascaad2016_038v14, e85a, 2891, f9a0, ecc4, ecaade2017_290nn, c43f, ascaad2016_045m18, bcb5, 9966, 06cf, db8b, f908, acadia14_671s, 4d7e, 5ac7, a528, caadria2017_109a29, 6cf9, c647, ecaade2017_269mm, 72c4, ecaade2016_068k17, 20c4, ce95, a00a, ijac201513102a2, 1a8e, 4b03, 119d, 82d4, caadria2017_145j38, d675, c00d, 6396, 2f79, dba4, ecaade2015_332s71, ecaade2017_077ss, 3c6f, d99d, b84b, ecaade2014_186m47, 6673, fa21, 6598, 53ae, 708f, 8c58, acadia17_491q, 0119, ascaad2014_026x6, caadria2017_155t39, ecaade2016_128i35, ecaade2015_138x27, acadia14_619y, ecaade2016_230j62, 8505, 9cb5, 2ba7, sigradi2015_8.328m15, ecaade2013r_013b8, d794, ecaade2017_273s, ecaade2015_158d33, acadia17_318a, caadria2017_129z34, 6d50, 76d9, f7d2, 09be, 5b1c, 961c, f07c, acadia14_199ab, 2cf1, 5d55, e558, 7dd6, 8482, 5fbc, be42, 1bdb, de35, 272b, 7a22, caadria2016_693w29, b680, 8119, 875b, 4ff4, a04c, 3835, 1f33, 8a0c, 410c, c7cf, ecaade2016_089c25, sigradi2014_042s3, f241, a5f4, ecaade2015_100a20, 75e2, ecaade2016_152a42, 9dfc, 6d7b, 072e, cb83, 10fd, ef48, 9036, d977, 9e44, 0014, 0b59, f587, caadria2015_124y19, 33bb, ecaade2017_053qq, d25e, ffb2, daec, acadia14_267n, d908, 075b, d299, ecaade2015_138p28, caadria2015_124v19, ecaade2017_203z, 04ab, sigradi2013_347r, 6727, 7fb5, acadia17_620ss, 5efd, 0231, 2bbb, sigradi2015_3.11c2, 93d1, a5c4, 30ff, 9101, a0e7, caadria2017_067h21, e06a, 998c, acadia15_263c11, sigradi2014_345k9, acadia15_381o16, 7786, 61dc, dad7, a6d5, 4527, e078, 201b, 1a7a, edf3, 6697, b5b4, acadia14_317y, 2933, 7e54, 837d, caadria2015_004i1, 1dc2, 63a1, ecaade2017_053l, ecaade2016_217h55, c44c, 3af7, 35ea, 259c, 9594, cd0f, 81de, eb1b, faab, acadia17_360f, ebc0, e781, 9c0a, 6231, 7f62, aaae, sigradi2016_450zz, 4e51, 56de, 56c0, 165a, 6aff, a45e, 04bc, ecaade2017_229gg, 2aa9, af73, 8029, acadia17_366y, 271c, 2e07, 0072, aacf, 0845, caadria2017_055o18, ecaade2017_277ee, 9a97, acadia17_138a, c37b, 289f, c139, ecaade2017_037ii, c766, 70f0, fa5f, 43ee, 722b, a819, 211c, a69f, eccc, 86e0, c571, ecaade2017_023ff, a431, b619, ecaade2017_042gg, c713, 8225, 6ef0, 50ca, 8f85, acadia15_137f5, ijac201513205x7, d163, 7d17, ecaade2016_151c41, ecaade2017_029u, 6f15, 734b, 8725, 52a2, f5a0, de06, 0090, 6014, 9416, 3b1d, b3c8, da19, f2a6, 10a8, 3472, ijac201412204r2, ecaade2014_072m18, ce93, d9b9, e6d9, f27c, ad82, a1e2, ecaade2014_240m62, ijac201614407o4, 7b44, 3888, fca5, 3daf, sigradi2016_448z, 96e9, 0df5, acadia17_390jj, e80f, 21fb, 7c7b, ecaade2014_084n19, 0603, 4380, 3b63, 9cf9, fe31, 7373, 98ba, 3426, 687a, ecaade2016_127x34, dbb8, fd82, 34c1, acadia17_500ii, a7d3, a63b, 1b56, 6bd5, ascaad2016_011j5, 241d, ecaade2014_153x36, 60a0, ecaade2014_168k41, efb0, d26a, f94a, ecaade2014_153l36, 7f52, f41d, 0a09, b4de, 4388, acadia16_224e15, 2b99, f48f, 1e5d, 9cc2, d161, 13f0, be46, 4849, caadria2015_178z26, bde0, cd9d, 7972, 48fe, 4010, 6519, e609, ijac201614208t13, 031f, 06e5, ecaade2015_248n56, acadia17_403o, 8cf5, caadria2015_213s32, 88ae, ee55, ac95, f499, 440d, 22dd, 38f9, caadria2015_084d13, 40ec, b710, ascaad2016_032p12, 6399, 9d60, a271, 860b, sigradi2013_41j, ab4f, ecaade2015_301c66, 922d, ecaade2015_217i48, 15a6, f267, bee9, 4130, cddf, c240, abc0, 3c03, sigradi2016_590g, 060a, f901, f365, 958a, 9ea3, 7028, ecaade2016_163f46, caadria2015_004o1, 3da9, ecaade2014_156g38, ecaade2017_129ee, acadia14projects_189am, d329, eb15, 1dbc, 347b, 0f10, 139b, 884c, 7ffa, 4f6c, 7cee, ijac201614101a1, 8d70, 4133, 00c4, 0f0a, b242, b730, d6cc, d5b1, 25b2, 4d44, f73c, f7f5, ecaade2017_198d, e550, 11f5, 36ce, c8f9, e457, 4a33, 526c, db2b, 89b0, sigradi2015_10.144v19, 94d9, 408b, 88b2, a14d, 0bde, c7c0, fe79, ascaad2014_014g8, 8cc9, aec5, 1976, 3ae7, 512a, sigradi2013_401k, 23c1, 2fd7, 44c3, 480e, acadia17_404ff, 5abc, 2d08, b65f, ecaade2017_294c, 8f24, ed38, 6b8b, d2da, 4e48, 7a9c, 21aa, fbc8, caadria2015_202x28, 5b17, 9aa5, 91dd, 1375, acadia14_101ai, 1996, ecaade2015_143h30, d633, 5dd9, 6294, 23cf, 4276, bb75, acadia17_82ii, 2670, 4db5, acadia17_669r, acadia17_501ss, bc0b, eb07, a6c2, ijac201614401a1, acadia17_71qq, a8b9, d63b, b125, ijac201614201z6, ecaade2017_172o, dc72, sigradi2015_8.41s10, a316, 1556, a28d, 282e, b6a5, 207a, acadia14projects_291ap, 6816, 9bfb, 34c5, caadria2017_190s45, 10e2, 564a, 8f9e, 7f99, ecaade2015_285h62, a1d0, ecaade2013r_007a5, ecaade2017_140ee, acadia17_463ll, 1ef0, 1b06, ddf2, 389a, abfb, ecaade2014_194z49, ecaade2016_223i58, defb, 4b8c, ede7, 8146, cd8e, 86ed, efb9, 25c0, fea1, ecaade2014_010r1, c044, a823, 811a, 09b7, 61f7, f0ea, 985f, 6726, 40b2, 266d, 43e9, 0e06, 7ad2, 9f53, 1371, 777b, 274d, ecaade2017_230a, 581c, 3883, e17b, sigradi2013_390t, da1a, ijac201412403g6, bfcf, cb40, ecaade2016_011u2, ecaade2016_077y22, acadia17_637j, 3058, 5b33, acadia14_497s, 16a8, d33c, 2595, 6b6d, ecaade2017_230yy, e549, 3e6a, d0aa, 880f, sigradi2013_42, 0b2c, 488a, b89f, ecaade2015_280b61, 9f7a, 793c, ecaade2015_138r27, sigradi2016_627g, 34bb, d3de, ecaade2017_057j, c1e1, 45cc, 5df3, 9d81, fac4, 9bb3, 68f8, 7240, 7e53, sigradi2013_393r, 62b2, ecaade2015_91i18, 4a13, ecaade2017_277qq, abf1, 8368, 5dd8, 5152, ascaad2016_017x6, 3e12, caadria2017_113r29, 4cc2, acadia14projects_117e, 5209, 6991, d455, ecaade2017_181r, 264e, acadia16_244j15, acadia15_407j17, 2898, c6a6, 091e, sigradi2014_178n5, 9d50, acadia16_308w18, 2ea2, ecaade2017_023jj, dfe8, b690, 0a6d, 1935, 843a, ecaade2017_201d, 82b6, 60f2, acadia15_483o21, 0268, f713, 766d, 741c, 66ca, ecaade2014_044a11, ecaade2015_103n20, 3e06, caadria2017_155u39, ecaade2017_105ll, 9709, f266, 6fac, 638f, 3e15, acadia17_212v, 6148, 0f91, cc4f, 447a, 634c, b5c0, d01b, fe08, 5016, 1060, ecaade2017_046e, sigradi2016_467v, ascaad2016_032s12, c8ff, 6374, 3fb5, 5a26, e3f9, acadia17_90cc, a6f1, 9c94, acadia15_57i2, ecaade2017_274x, 269e, 6dc5, 80ed, 91b8, e307, 4983, ecaade2017_053ww, a0cf, da2b, 8b17, c822, dee1, 8ed6, 3510, 5ac8, 8599, e04d, ecaade2016_027f8, acadia17_640nn, ecaade2016_230w61, c598, 34d0, e6d7, 8ffc, eff5, 6dff, 683a, ea08, c6e9, sigradi2015_8.186p12, 0a73, 35d0, 6d6e, 69d1, dedc, fdad, 81b6, ecaade2015_48e8, 3e91, 3dba, 9773, 112f, ecaade2017_293rr, 09c9, acadia14projects_145ak, d5da, b9c0, e7da, caadria2016_013v1, 522e, e975, 10fa, acadia17_423ll, 62ea, 066a, acadia15_469l20, ecaade2017_215ccr, 3159, 2d32, e554, 06f6, ecaade2017_057u, 5e34, 7f5a, c55e, 45c5, ecaade2017_053a, b3ba, 3156, 5687, ijac201513305t12, 08d2, 597a, c5f3, d751, e8ab, e955, 6b13, 8ec7, 93e7, 1d41, 4d89, 93d7, acadia14projects_565h, a92f, sigradi2016_637t, sigradi2014_345g9, e1b8, 2747, ecaade2014_030n8, 04ff, 8a3b, 3817, ecaade2016_164l46, e99d, 0497, a5b0, 0c9a, ecaade2017_007qq, da8f, caadria2015_220g34, f191, 5067, a92b, ascaad2014_032v9, 8ff3, 1044, acadia17_482aa, sigradi2013_411, acadia17_273gg, cd01, 4e97, 0d7b, 931f, acadia17_154y, ecaade2014_225j58, d8ad, b626, ec9d, acadia17_247tt, acadia16_254e16, sigradi2015_10.74m18, 88dd, sigradi2014_239g9, 3d91, dde4, 1d2e, 695e, 756d, sigradi2015_1.305e1, da01, caadria2015_206x29, 2d75, b11c, 6c08, ecaade2014_224b58, ecaade2017_163j, 7ab3, ecaade2014_240i62, 3b07, 77b2, f2f4, b1a7, a97e, 92d3, 94ed, d466, a505, d595, c904, 326e, acadia14projects_573aj, af55, sigradi2016_443rr, a595, ecaade2014_029d8, f0df, 18a1, 5032, b76d, ecaade2017_309pp, aeae, e9fd, c184, ascaad2016_043n17, 18c0, 497b, e0ad, a7c7, 311a, 2af3, 97d5, 362e, 5140, a532, 51a2, a994, c39f, 0ab1, 2a38, be76, eefb, a129, ascaad2014_012r6, 59de, 41af, e292, sigradi2014_249m9, 075e, ecaade2014_188i48, acadia14_365ak, b0c9, 14ea, 9abc, 95f3, e0ae, d857, 3784, 2cc7, ecaade2017_116i, 802c, db5e, ecaade2017_194v, e678, 7516, c407, 0a8f, ecaade2015_158x33, f803, 2648, ecaade2015_200i43, sigradi2014_114p9, a462, ecaade2013r_009d6, acadia16_140z9, c142, eb6b, bb8d, cec7, 5509, 3059, e846, 6da3, 4fff, 9099, f47f, acadia15_123n4, 5739, d8dc, 428a, 5db2, 4fad, c422, acadia16_424j25, a2de, ecaade2014_038t9, acadia17_340d, 609e, 9ec1, 7a12, 7480, d0d5, edab, ecaade2015_171g36, caadria2016_167f7, b463, ca32, ecaade2014_015z3, 909e, 2d3f, 7d28, 1a8f, 46f9, ccf1, d227, 2f3a, 4ac4, ascaad2016_040b16, ef21, 4ab3, ijac201513101i1, a163, b02e, a7bb, b3bb, fee0, ee0b, 6b17, 0a40, 7ab4, 310a, 082c, 9041, sigradi2016_712nn, sigradi2016_428k, fe6f, bf2e, ecaade2017_212gg, acadia14projects_247y, c7d2, sigradi2016_814b, 13e3, dc62, 6ec7, 9477, 7ce4, 8c4e, 60dd, 84b2, 5a0a, aa1d, 249e, acadia15_185l7, 5c6f, 9187, 0a9b, 144b, ecaade2017_019mm, 5e81, 0c19, ecaade2016_071o19, 80a3, ecaade2017_grib, 00e0, 3c43, acadia14projects_565ag, fc25, b75f, a768, ecaade2016_242l64, 9111, 098d, ecaade2015_333e72, 66dd, sigradi2013_54, b0a5, 998a, ecaade2015_336x72, 09c4, 3563, de40, 3518, 4080, sigradi2015_8.239c14, 2290, b160, d504, sigradi2015_10.138z18, acadia17_222y, 7d09, c41e, ijac201412301a6, afd8, 5fc5, 0f9c, ecaade2016_126v34, 2c13, 99fd, 7cb9, 41d6, f67a, dbda, b9ce, 2470, e139, 5d3a, 4bb2, 452f, sigradi2014_313v5, ecaade2017_053g, ecaade2013r_002z1, ecaade2015_118s23, cd19, 51b5, 81ad, 02f6, 3ad0, caadria2015_114j18, 5059, acadia17_318p, e6d3, 8d50, b815, 30f0, a021, 3cd9, 29f4, ecaade2015_284h61, ijac201614307t4, d9b5, ecaade2017_061c, 708d, f047, ecaade2014_168y41, f806, 6289, 5750, 0d2d, 8cea, afb2, a291, 2ac3, 0f1d, ae86, ecaade2017_049ww, f1ae, ecaade2016_170p48, ijac201614308y5, 0c8d, ecaade2015_171f36, 7c7f, 2922, b337, 64d1, 2afe, 6fcd, 823a, ecaade2013r_015s8, c883, caadria2017_079v23, 6fb3, caadria2015_126k20, f7d5, 87d4, ecaade2017_248vv, ecaade2017_011gg, e11c, eed2, ecaade2015_217g48, 0bcc, 28c8, e076, 142b, 9775, bea9, d787, 196b, 408a, acadia17_582oo, 4349, acadia17_257xx, ecaade2015_196i42, 5dc4, 2fc6, cc71, sigradi2013_52f, 9812, 833f, 680a, ecaade2014_100d23, sigradi2015_11.136r24, 58d9, c810, 8356, da1f, 057d, 8acf, 5cdb, sigradi2013_343h, sigradi2014_032n2, 215e, 9468, 0780, ecaade2016_106g29, acadia14projects_661m, da0c, 5765, caadria2015_139r22, ce87, sigradi2016_779tt, fdea, b4f7, 9daf, 8a70, 1e93, c8e9, 9f43, cf60, ecaade2017_149g, 854d, ecaade2016_072j20, ecaade2016_191y50, 7db6, acadia17_670ii, 5634, sigradi2016_771u, 1294, 8f05, ecaade2017_274t, 4f0b, acadia14_291ax, caadria2015_124h20, 189f, ca8b, 24bc, 023b, d72a, b6db, caadria2015_206m30, a0b2, c102, 82d7, c1a4, 4266, be7e, acadia17_670kk, 202b, 7ba2, 9e53, b487, 3bc7, d1a7, sigradi2016_356i, bc10, 76b2, caadria2016_435o18, 3497, acadia14_463v, 6d94, f619, ascaad2016_054s21, 9a5b, 24cc, 1fb9, 9543, e661, 1b1d, caadria2017_101g27, 7c3b, ecaade2016_223x58, acadia17_381q, 7b3e, 6b32, 398c, ecaade2017_302ff, 23c7, 273f, caadria2016_871m37, ba67, 85f0, ecaade2016_045n12, ecaade2017_229aa, 04d8, sigradi2014_186h6, e41f, 8529, 908c, 03ec, a6b6, ecaade2015_336y72, 321c, 2b5e, 5612, 6889, 3897, ecaade2017_164o, 9c6b, 7042, 9406, 85b4, caadria2017_030v10, ecaade2017_133b, 50c2, 8396, acadia17_404z, 12b9, 7793, sigradi2013_294t, db65, ecaade2017_006oo, 6f07, acadia17_678ii, eb89, 40f7, aa30, f890, 75db, ecaade2014_204w52, fbc5, 4ff6, ecaade2014_240c62, 1921, a898, ijac201513104z3, ijac201614303o2, 48c4, 42b9, c17a, sigradi2016_817r, 1910, 7271, 9888, acadia14projects_627as, acadia17_318h, 3fa8, c0c3, 8d69, 6971, b368, acadia17_358uu, ijac201412403u6, 9708, a3f4, ec39, c7a3, 0d2a, 214f, 23bb, 7faf, ecaade2017_029w, 4f06, 6134, 1840, 6ead, ascaad2016_054v21, 1f37, 46ca, 4bf0, f929, 4eec, c016, 6861, 5301, c1dc, a932, acf8, d549, 2b46, 3648, 6940, 6ae5, bcc8, 12d1, a449, caadria2015_032v4, ecaade2015_284z61, 81f0, cc06, 1ca8, 2019, 474d, 2fb2, 2b3d, 297b, 4d84, a64a, 424a, c2e6, 0e67, 077b, d6e1, 5a3a, 124f, b9f7, acadia14_357ay, ecaade2014_168w40, 25bf, 1362, 8193, e789, 2ce6, ae8f, 7071, c73d, 320f, c32d, 1427, 9462, bce3, 4866, ecaade2015_269k59, dbd6, dae0, 7d48, 8bbf, eacd, 14eb, 02c2, 19e5, 3ae2, ecaade2015_118y23, c395, ijac201614201j7, b805, 8d12, b11d, ffc4, 61fc, c3c3, affc, ecaade2015_250i57, 63e7, ecaade2014_224d57, b3de, c552, 5557, a16c, 6e81, acadia17_436n, 5d3c, d989, 223b, 996e, 1248, 9a60, ffbc, 1019, 9f81, caadria2015_142k23, caadria2017_105j28, aa52, 2e7c, 9b5a, 966a, 7ec7, caadria2017_110e29, d123, 2a58, 3351, c110, 222c, a3e6, eece, 3bfc, caadria2017_124u33, ecaade2017_097bb, caadria2016_023s2, acadia16_478p28, caadria2017_056s18, 483d, 1b60, ecaade2017_189xx, ecaade2016_040a11, ecc5, 204b, 8d44, 404f, 444a, ecaade2014_168p41, 2492, 9a91, 75b1, 41e3, 72ba, d363, sigradi2016_599rr, caadria2015_023v3, d59b, 6588, b804, ad1d, ecaade2015_138x28, d18c, 5cd2, ca3c, caadria2015_073i10, ecaade2016_151f41, ecaade2013r_019g10, 1046, d033, 4451, e868, 5590, 1335, c91a, sigradi2013_111o, 5c1d, a0a5, f9f1, 1c82, caadria2016_487z20, a209, 39da, de0a, 1e97, 2a9b, e38f, ecaade2014_038r9, e547, sigradi2015_8.186g13, e0ec, ad13, ddcc, 29c8, f74d, 4fc6, ecaade2017_105tt, ac9a, 09fc, 388e, 5c08, 3666, acadia15_47l1, 854f, abdb, acadia17_18t, e556, caadria2015_090u14, sigradi2015_11.166e26, acadia17_590xx, 3a66, 7728, 11ee, 216f, sigradi2014_032j2, 5b82, 00a7, 67aa, 9c29, sigradi2013_244o, aed7, 4132, 7d2c, afa8, caadria2017_118j31, 7e89, ecaade2017_087o, 8c7f, dafc, acadia14projects_63aa, d4a8, 4b54, 1eb5, 4ec1, acadia17_89z, ecaade2017_116m, d5ab, 8578, 237a, caadria2016_445y18, a4ea, ac42, 07fb, 46af, 0a3b, 28f7, 32c5, 84b5, f2d1, 5684, 6572, af19, 81cb, 1241, 7cab, 44ba, e169, 0db9, bba8, 8a82, c87e, sigradi2014_197w6, ecaade2016_167x47, 0fea, sigradi2016_420zz, dd95, ecaade2017_277oo, 6f0e, acadia16_478d28, 7533, caadria2016_219k10, 4b17, 06f9, a4af, ee4a, ceac, 859c, 9597, ecaade2015_81t15, 2a1b, 2a64, b6e9, 6429, ecaade2014_168f41, 5227, a5ca, 6faf, acadia15_323n13, 464a, 9d37, 9d16, caadria2015_084u12, a50a, acadia16_244o15, 638e, 7dfe, a0ea, def4, d763, f46b, ecaade2016_071k19, 1313, 3347, 56f9, ecaade2016_154h42, c28b, b4a7, c812, 42e5, 86b1, 53da, d70d, 6b42, acadia14projects_389a, c193, 294a, f1c7, 4f5e, cfb9, 21a8, 3c28, 45c7, 0724, sigradi2014_097m8, a4dd, 87d0, f204, 66e6, 94a4, 8d7b, e6ed, acadia14projects_609ap, acadia17_81m, 43b9, 18f6, dd5c, 8a99, ecaade2016_120d33, 894d, 9986, ebc6, 3a91, 1d14, ecaade2015_286w62, ecaade2015_136t26, 383d, 635e, 6d95, d9fe, af40, 4b8e, caadria2015_130z21, 2729, b17f, acadia14projects_531v, c2ef, 6c8b, ecaade2017_230b, 054d, b895, ijac201412302a7, e904, e671, 2dbd, 7db0, 87c4, 16bd, b885, 2141, b936, 5c34, 397c, acadia17_424tt, ecaade2015_140f30, sigradi2016_571pp, 4185, 4a99, 70ff, 02a4, acadia17_414kk, 869f, 528b, caadria2017_018x7, 6452, ecaade2015_116j23, 2f92, ecaade2014_018o4, 5ac5, 0c73, caadria2017_021n8, 7450, 2f22, caadria2017_158z39, ecaade2015_278l60, 3370, ecaade2014_100f23, faa3, 6b89, 13f2, b161, cdde, ecaade2013r_010v6, ecaade2014_180u45, 8563, 3d2e, bd24, 55cd, 0c28, acadia14_699b, 2a2a, 70e2, ecaade2017_039a, 21f9, 88a4, 0e56, 7325, 3605, d225, sigradi2014_137j2, 302f, 6fe8, acadia14projects_357av, d581, a65c, 15e7, sigradi2016_484nn, 328e, 1b04, a0d9, 0159, caadria2016_549l23, 9aeb, 88e1, c731, 6419, 90a5, ijac201412301o6, 1c3d, acadia16_78o5, d5d2, de3c, 33d1, sigradi2014_263c1, fe9f, 0ff9, 42d1, ecaade2015_138u28, a3e8, d876, c9eb, ecaade2017_056vv, acadia14projects_589g, 6616, caadria2017_029r10, 28e8, ecaade2015_233x52, acadia17_358x, bbe7, bb33, 8a3c, 65db, 92c5, 236e, e52d, eae0, 873f, 9a69, caadria2017_096w26, ecaade2016_154g42, d7f1, 8973, sigradi2014_339c8, caadria2017_147z38, 84f6, 5623, 3c3d, 1efc, ecaade2015_21l4, f6e3, d220, 9728, e382, aff0, a458, sigradi2015_8.186e13, 0f9b, acadia14projects_539f, 4be2, 0406, 1941, 241c, ecaade2017_049qq, sigradi2016_817p, 19cb, 9822, ecaade2013r_003t2, acadia14projects_327a, acadia15_323e13, 68de, ecaade2013r_014c8, caadria2015_142l23, ecaade2017_210y, 88c4, 08bb, e685, e77e, 9c79, 4b53, de30, ecaade2015_227h50, 836b, 78b2, ijac201513102z1, aeaf, 7ded, sigradi2015_10.307e21, 93a4, 1541, 6ab4, f192, 69ec, acadia14projects_125p, b9f3, caadria2017_057c20, 7edb, 6903, 63a9, acadia17_358hh, ascaad2014_034l1, 2511, caadria2015_209x31, ecaade2017_225b, 7087, 0a79, 8210, 418d, 3daa, 3ad9, e23d, 8913, 447e, f151, 6c6b, 978b, 2a59, 0c6b, 209f, ecaade2015_170m35, d8a6, 429e, de72, acadia14projects_539g, a0d2, ecaade2016_046w12, 2d11, 9f4f, 4183, 6a8c, sigradi2013_397i, fd2d, adbd, 5942, b862, a2f9, sigradi2016_448bb, 4d65, 3437, 9f25, sigradi2015_sp_10.179h31, 4687, 65e5, 90c9, e58f, ecb2, ecaade2016_071e19, 3f3a, 4679, 78b1, sigradi2016_592bb, sigradi2016_383gg, acadia14projects_531z, ecaade2017_140nn, 4a0a, ecaade2015_233y52, 57c3, acadia14projects_609au, a0d1, e982, 88f6, b8a9, ecaade2017_213h, e5b0, ecaade2017_189zz, 750d, 1e95, 82b9, 9450, ecaade2015_172a37, 2392, c0fe, a552, 2134, 7b8d, a32b, f862, ijac201614102d2, acadia14_609at, 2918, 20f6, 4677, sigradi2016_817b, ecaade2016_162p44, 3083, 6eda, 6361, acadia15_161w5, e705, c4cd, ecaade2014_192d49, caadria2017_104z27, de8a, 9800, c0f2, cc27, 3d1d, 7e12, de3a, acadia16_260k16, 77ab, acadia14projects_647av, c80e, 7408, 51ce, 74b3, c5c6, ijac201513303j11, ecaade2017_203cc, 531f, 47d1, caadria2015_087k14, sigradi2013_386o, ascaad2014_004h2, fe66, e68b, 33b3, 3f74, 020a, ecaade2013r_009o6, e6ab, d999, 32bc, 1b49, 0b96, e2cf, 4da5, ascaad2014_017t1, ecaade2014_067b16, caadria2017_127f34, a6b1, cb20, 1288, 7337, 355f, ecaade2016_bkom65, 2246, e0de, df54, fc99, a850, ijac201614201h6, d8ec, ecaade2016_021o5, 6e71, 745d, 2afb, 60a2, acadia14_579a, 2135, d069, sigradi2013_393o, abd9, acadia17_382tt, ecaade2017_228y, 59d7, d797, cf83, c523, 75ec, 86af, 2ce2, 9b8c, a32e, bbd2, 5e1d, ijac201513301z9, f028, ed4e, f558, f0c6, ecaade2016_057m14, f071, d1ae, 2101, 2a26, 1d1e, c7ec, 6bbe, 9640, 35b1, d6eb, bb92, da6f, 7a34, f704, 66dc, acadia17_298dd, sigradi2016_522z, c1b3, 357d, 2ca0, e5f4, ecaade2015_333m72, 0f55, ffbf, 5cf9, ecaade2014_112z25, 5c03, 1c44, 7c72, 7226, b7a6, 73ad, 7cd7, 828a, 153a, 9b10, ef3f, 72d6, 68ea, 0b5b, 8a8e, 221f, 2d1b, 7215, acadia17_18k, b251, 521e, ecaade2017_253z, 91c1, e589, 3310, bb0f, 12c1, ecaade2017_019ss, acadia17_670pp, 80b0, ec83, 7205, acadia17_52j, 996f, cdea, sigradi2016_764g, acadia16_116u8, ecaade2017_057l, fb89, 4833, 27dc, c5f5, ecaade2016_224o59, 137f, 45af, 5f80, e416, f403, acadia15_137o5, ecaade2016_ws-foldingt68, 5b02, sigradi2015_sp_8.326y30, 7897, b9a9, 3b0f, 34a9, 8fba, 6498, 923e, 821c, 35b2, fe7c, 2033, 0bba, 32d9, 8518, c677, 1c75, 4bf5, acadia17_308oo, d8f7, 31ff, acadia17_426ww, 910c, ccb8, b8e2, 73b8, 1e0a, 7691, ecaade2014_111x24, e65b, 81bd, cb22, acadia14_609ar, 0767, 7299, 71f3, e89b, f070, d10d, 3973, f04f, ecaade2014_167l40, 8f68, 20ab, 64a4, fc93, ecaade2016_tkov66, 92f8, ascaad2016_022a9, acadia17_358gg, 067c, 76b9, cf33, ecaade2015_87u17, a7ba, a403, fe6a, 4bdf, caadria2017_096l26, 8245, 76cd, 6874, 0b04, 32da, b69d, acadia17_522ff, a8d1, 774d, ecaade2017_019a, e6be, ecaade2017_042ee, 6b25, ijac201412205g4, acadia17_374q, sigradi2015_10.74t18, 5475, ecaade2015_148n31, 9fa0, db8c, 1137, e038, sigradi2015_9.270h17, ecaade2016_158o43, 7e8c, d777, db90, 447c, bb8c, a608, 7cbc, ecaade2015_233u52, a19a, e4a7, 9c77, caadria2015_108o16, 6ac2, acadia15_137d5, 5b2e, 99e6, ecaade2016_063k15, 9112, 3c9c, 7d81, acadia14_339al, 944a, bd51, 35a0, 06de, 248d, 0b0e, 966e, 5409, ecaade2016_182p49, acadia15_57l2, sigradi2013_131, c0b5, d7f8, 9e48, ecaade2013r_001r1, 615f, 4886, d098, ecaade2014_023i6, 3f26, 6599, 7e33, 391b, b164, ecaade2017_210v, 75a6, 3fd3, 3b7f, 7380, 4513, 1b83, 6717, cfa1, 7763, 9001, 13f3, acadia14_719l, ecaade2015_33d6, 4172, 38be, 5035, 7844, e89f, b65e, 489f, ecaade2015_48j8, e3a0, a3cc, a7ef, ijac201412405m8, 53db, 7605, 3a8b, 1d02, 2bd5, 0212, caadria2017_043d14, sigradi2015_11.166a26, acadia14_63as, 1321, 5a9a, f21e, 7fb3, ascaad2016_051c21, ecaade2014_066t15, d000, a233, 92f0, f334, e8f9, 587e, 131f, ee60, e876, d465, acadia14_247v, b7a4, c3b8, 3b8a, sigradi2015_3.345z5, a90b, ascaad2016_002n1, ijac201412305y1, ba50, b740, 8b0c, 6668, ijac201412403f7, c3b5, ff0e, 10bd, caadria2016_683u29, caadria2016_663l28, 4752, 9724, c21b, 9b70, ea3b, ascaad2016_033b13, caadria2015_126y20, 9bbe, ecaade2017_253dd, bfdb, a3e4, 7e3a, a040, 5d22, 4420, 2421, 1c98, ecaade2017_037cc, sigradi2015_9.347c18, 1a94, 7a60, ecaade2017_133e, 8e8e, 66a3, 36e9, cae4, 7a98, ecaade2015_228w50, sigradi2014_329y6, f8a4, acadia17_598uu, 3d77, fb08, 2c20, 62bc, ijac201614407y4, bae3, ca1a, 0a1a, a37b, fc97, acadia14projects_517n, 86a8, 8dc1, f125, 8f66, ecaade2015_92s18, c9e8, dff9, 0047, c3c1, e87e, 5512, 850e, 291e, 809a, 3963, 807f, 229c, ccaa, 5949, f43b, 63af, 02ac, 5044, acadia16_140w10, c0e8, ecaade2017_091xx, c7ee, 74b6, 1b2e, ecaade2015_55g10, 6f6e, 2b3b, 1a57, acadia16_450o26, caadria2016_229p10, ecaade2014_123e28, 0440, dca0, acadia14projects_655ag, 63db, ecaade2017_019gg, acadia17_572jj, 5051, f216, 444d, 191f, acadia14_479i, d07b, 11f4, 0be9, 5da4, ee04, dcdb, ecaade2014_214v54, ef7e, dba9, c28a, b3ee, 94bb, e0a8, e68e, 3b89, acadia14_237as, 492a, d6ea, 3a08, ecaade2014_224r56, ijac201412301y6, c732, 5d0d, 2bf3, 5e47, cf97, 2fa0, c734, acadia17_71rr, 60eb, e762, caadria2017_069w21, cc57, ascaad2016_050w20, 6a2a, e9c9, 2e33, 91ee, 01c2, 99a2, 5d02, caadria2016_333p14, 461f, 1a39, 1b19, f101, 52c2, 31c2, 59f0, d0c0, ecaade2015_205x44, 8d32, ecaade2015_284k61, 72c9, b233, 3f62, be5b, 3449, 56b6, ac2d, 4f4a, f431, aed3, c5e0, ecaade2015_138d29, 1b5a, 01e9, ecaade2016_152v41, 8358, f72c, b88b, ecaade2014_239u61, sigradi2016_407n, ef5a, e7aa, 7005, bb31, c21f, ecaade2014_186x46, bfdd, 1e17, 8c7a, 045f, 895e, d939, acadia17_534nn, f788, 72e0, caadria2017_028g10, ecaade2015_215i47, ad5d, 88fc, ecaade2017_032ww, b5e0, 18d4, 2d0d, e3cf, ijac201513206n9, 9ce0, 0fae, acadia17_608ii, bcb8, ecaade2016_161y43, acadia14_389f, 754b, 6f91, d554, 07e5, b72a, a793, 850b, cf45, sigradi2013_215d, f622, 1174, 60ea, ecaade2016_046d13, d434, 87e7, 2c5e, ijac201513205f8, 6470, 3730, d34f, ab04, acadia14projects_365al, ec8e, e809, ecaade2016_074m21, acadia14_601ai, sigradi2014_345d9, 7135, 1de4, caadria2015_124i20, d186, 9915, 807c, 8138, 44b8, sigradi2014_345i10, 4145, caadria2015_185i27, 0735, 2875, 9ca8, 1343, 67b8, 0f4c, ecaade2014_088d21, b530, 300b, 8b79, acadia14_609as, 4224, 0c9c, caadria2016_797l33, fc31, ce2c, 7a77, sigradi2013_259, 6bd0, b5d0, 13ac, df50, 37a2, 8272, baaa, 007f, e3b7, dd34, f8af, 36bf, 7dc1, 75a3, 299c, c30f, caadria2016_621v26, acadia15_357o15, b889, ijac201614204c10, fef1, ecaade2017_051dd, acadia14projects_375h, eff8, 7f1f, 9534, db62, acadia17_598m, caadria2015_176t26, acadia14projects_101as, b648, acadia16_124e9, e59a, acadia14_691as, 4fb4, bb71, d4b0, caadria2017_042r13, 3381, e5c5, acadia14_619at, sigradi2016_595dd, d5a0, ecaade2016_169m48, 2f72, 8757, 2f4a, 90bb, f5c4, b393, ecaade2017_099zz, acadia15_395w16, 5154, ecaade2014_214z54, 5ce0, 4ae0, ca7f, 7ccc, 19b1, 59ef, c46f, f7ee, acadia14projects_357au, b6cb, 1dee, acadia17_71zz, 34ff, e3f5, 28fd, 444c, acf3, ecaade2014_149a35, ecaade2013r_012t7, f8e7, 77a8, ascaad2016_016r6, fa1d, 6c6f, a6dc, 5f4f, 9332, 7f95, 759d, 84a6, ecaade2017_308hh, 1f19, a765, 298f, 6624, e677, sigradi2015_4.52i6, 355d, cc73, 64d2, d648, 2d22, 1cef, ecaade2014_168z41, ef11, 6aa9, f8e4, acadia14_523as, 4928, 180f, 7758, a263, d460, 9ed2, 0598, ecaade2017_026uu, 028c, 7dee, ec5c, acadia17_382ll, e086, 7277, ecaade2015_227y50, e98e, b406, sigradi2015_10.220c20, acadia14_33al, caadria2015_172e26, c564, ecaade2014_104u23, c18d, sigradi2015_11.165s25, acadia16_206k13, daae, ecaade2016_167c48, 8170, 87aa, ba08, sigradi2016_625qq, f950, f9f7, sigradi2015_10.307m21, d7bf, 7ea1, b00b, 5bb1, a865, acadia17_520m, acadia14_23az, 7336, ecaade2014_206i53, 7f41, de6a, 2ae0, 08fe, 81ab, 5ec7, 1bd9, fd7c, a817, ecaade2017_265q, 8df9, af72, ecaade2015_284t61, 4846, 6511, 14de, 0244, 01ed, 1e13, sigradi2016_550o, 47b2, b976, a025, ecaade2017_232j, ecaade2017_208f, ecaade2014_067e16, 12d3, 2ccd, sigradi2016_781d, b687, 69b4, b659, acadia14projects_601v, sigradi2013_285d, 61ac, 5280, caadria2017_002l1, 9ea1, b595, d568, 9447, ecaade2014_009c1, 2081, a20b, 2fce, 6372, 3936, 44e6, ecaade2015_116f23, 504b, 4819, 5888, df6e, 2d14, sigradi2015_sp_2.112g29, 0e95, a67e, 9ee3, 2c5d, d401, acadia17_501nn, f839, 5240, ffef, 6895, f07a, bc06, 448f, 9e75, b119, 32b7, caadria2015_004m1, 1e9d, 9e05, acadia14_435as, 84cd, 5885, ijac201614102f2, f34c, 22e3, 2f2b, ff6c, 8dc2, b3cb, 61d6, 1b9a, ecaade2017_252i, f1f8, 7f60, acadia15_469e20, 642f, 4597, 96b0, ecaade2017_149o, 904b, 2036, 1656, 0638, ecaade2015_333l72, 3528, 9575, 333c, acadia14projects_375c, 9e4c, 51bb, 0db4, ijac201412301f6, 0c18, ecaade2017_032b, d7f6, dbeb, adec, ecaade2017_079cc, 4454, 5896, abbf, 689e, 0434, c21a, a5f1, sigradi2016_815q, 548e, a217, caadria2016_871j37, d537, 8c45, 8106, e05b, edda, ecaade2015_268z58, 96a5, ecaade2017_269ll, c9a0, d981, 6825, b382, 0121, acadia14_43as, 0938, acadia17_630qq, acadia14_301b, b74f, acadia16_88w6, 39a5, 6649, 1bb4, a79c, acadia14_33am, 69ab, cf3b, 0678, sigradi2014_074v6, b14f, 0fff, 6b4c, d636, 5d2a, 347f, 9efa, acadia16_154d11, 61cd, acadia14_53r, dd92, caadria2017_070k22, 640c, bd82, 2c0c, acadia17_608jj, 9c40, acadia15_333a14, ecaade2015_64w12, caadria2016_033x2, acadia17_364xx, 28ca, 606e, 59b1, 7a68, acadia14projects_317v, ecaade2015_169b35, ecaade2016_126t34, ca30, ecaade2014_206k53, b2e4, 0206, 1295, c16b, caadria2017_021l8, a858, caadria2016_663k28, a79d, 82ff, fcfa, ef2d, a8fa, ecaade2017_054uu, 18a9, caadria2015_087j14, acadia17_620yy, 2905, d002, e77a, 9614, acadia16_432p25, ecaade2017_169nn, b761, ba73, c64b, sigradi2016_732j, 0202, ecaade2016_032p8, 1480, sigradi2016_483gg, acadia14projects_153ax, 8f73, 8ede, 1b80, 2465, b759, 5baa, 2e8b, f586, da5b, 99e5, 8153, 8f48, e16b, ec15, 5ca6, eba2, 4da3, sigradi2015_10.307i21, caadria2015_218o33, b115, 4ee0, 2936, f600, fdd0, 306a, f7af, f011, 7b71, 57f0, 0b98, a8cc, 4316, sigradi2013_414f, caadria2017_135e36, 71cf, ijac201513206i9, 2c2d, ijac201614105s5, 3867, 7830, acadia16_332v19, 119c, 91de, caadria2017_004l2, 31f4, ijac201513101f1, 6d04, acadia17_247pp, fa8a, 803d, a494, 139f, acadia15_137i5, 9232, 5b16, fe0c, de10, 90c7, c027, b9ad, ecaade2017_248uu, ffde, 9c62, ebb2, ecaade2017_291r, ecaade2015_59e11, ecaade2017_183ee, 2813, caadria2016_819n34, caadria2016_157u6, cdd1, 65e7, 9349, 12e4, a2be, 184d, dceb, sigradi2016_814d, 8484, acadia17_178rr, 92ca, 576a, c173, d6bd, a6bb, 0e24, ascaad2014_004r2, 1959, 6210, dd36, 608b, 29a3, 325a, 3afb, fde4, acadia14_153al, b2c5, 5faa, ecaade2017_108w, caadria2017_145u37, 3307, b99c, 5a41, 0b4c, acadia17_365f, caadria2015_060v6, 8b3f, ecaade2016_154o42, 457a, c2e8, e6e9, b52a, acadia14projects_167aa, caadria2017_008f4, acadia16_470r27, 06b0, ec8b, cbbe, d3b8, ecaade2015_53h9, 2e0e, 0805, 56eb, ecaade2017_208k, 7ea4, 620d, ccd0, ecaade2013r_012j7, 690f, 904c, 6905, 2f3d, 08e0, 25ae, 3cf7, ecaade2014_071c17, ebf6, 3f7e, f1a4, fcd9, de9d, acadia17_358q, 0368, 8f7f, sigradi2015_10.220g20, 25d7, 0b9a, 589e, eb31, 6d2b, 2b24, 976f, 64ee, ijac201614307o4, 6fbc, a910, 776a, acadia14_671m, acadia14_291an, 718e, feff, cfc8, f28f, e3e5, ecaade2014_127m28, 7fb0, 876e, 7d58, caadria2017_027m9, 1477, a1e8, 2658, 26da, cd99, 1615, 6216, 0f5a, 1fea, 2016, 17b8, ecaade2014_218t55, bd08, be97, 86cc, 7df3, b59a, ecaade2016_129w35, ac66, acadia15_297c12, a685, 3562, d390, ijac201513101t1, ecaade2017_023dd, 865d, ecaade2017_255p, sigradi2015_1.305d1, c094, 6667, 3d50, 311f, dce7, dcc0, 880a, caadria2016_249i11, f345, 714f, 5f6a, ecaade2014_022y5, cb11, d143, 41aa, 7b87, ecaade2016_238x63, 5411, 7dfb, b5c9, ecaade2014_024w6, sigradi2016_490jj, 7924, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 04b4, 5013, sigradi2014_293v4, b0e3, 5259, cef6, ec2b, ecaade2016_223n58, 8ef6, 8134, f25e, ecaade2017_017e, b19b, caadria2017_016h6, 24ce, b60c, b676, 0956, bcd4, ijac201614407l4, 888f, 99d5, 60d8, eec0, 344c, 7ee2, acadia17_364qq, 0c3b, acadia14_627an, 56df, 2b0c, c01c, 699c, a476, 995b, 2879, 3145, 6c32, 0b93, dbab, 535c, 1a21, 0685, acadia17_482t, c1b0, 0b99, 3e85, ac86, a9c9, 98a0, f932, ecaade2016_058y14, 7af2, ce3c, 6cd6, 19e8, 4a0e, 357f, bfa6, 8407, 1aa6, 2e81, 2017, 2e96, 1220, d7dc, b9de, 9cdd, 8278, 2022, 16dd, ascaad2016_001c1, 4e42, e33c, acadia17_292aa, 9360, d9c1, acadia14_327d, b45d, f934, acadia16_124f9, 0fe8, bc17, e662, 4feb, 3338, 8416, 5588, 5f68, e690, ff8a, acadia16_164x11, fc09, 04dc, 1f46, 7109, 50f8, 7ba0, 7372, d328, dfaf, 7839, 66ef, 8b12, acadia17_100n, e95b, 95ba, e7f5, a378, 3636, a6ba, 0ae5, fb74, ca8c, acadia17_648ss, 80c7, 1be2, acadia14projects_43at, ijac201614102y2, 1668, ec61, acadia17_598c, ba8f, 6786, ecaade2016_079o23, 89ac, 5ef1, 39dd, 28c7, c72f, 2990, 328d, 4db8, 6493, ebd0, 6a83, 5987, 6b1d, 2e52, 118a, 61ad, cbec, sigradi2015_6.387m9, ecaade2014_038b10, ijac201412303l9, 06d6, 0386, e1bd, eaaa, e088, e919, 2f7e, a861, ad79, 5865, 91b1, 62e0, acadia14projects_219az, b68b, cfe6, 1184, acadia17_678ll, 6155, 94ab, b376, 1b89, 6885, e4e5, 6e2a, 5e5e, sigradi2015_8.189p13, 8a44, dc2a, acadia17_464b, 4936, 09d5, a4de, ecaade2015_235r53, d812, 6965, 081d, ascaad2016_046j19, 6355, 3d4f, a6eb, bf7c, b1b9, c0f5, ae18, b616, caadria2017_009g4, caadria2017_105h28, 6314, f30b, ecaade2017_277zz, 890a, f315, 0b36, ecaade2017_006v, e005, d8db, ecaade2017_253y, e245, d98a, 0550, 12e2, fe07, 1f6c, sigradi2014_291r4, a02f, 1639, 0834, 3547, 8e07, ecaade2016_070p18, 7b76, acadia14_317z, 832e, 0ccc, 5ac4, a3b8, 540b, ecaade2016_144i40, d868, ecaade2014_042j10, d20f, ascaad2014_013t6, 1fb8, a3c0, acadia14_291av, 03d5, acadia14projects_655ae, ff87, ascaad2016_022d9, afb1, e1ce, ecaade2016_230u62, 3214, c582, fa2b, caadria2017_037e12, 9ac7, sigradi2015_4.219t6, f5de, acadia14projects_601ad, ascaad2014_013s6, e0bd, f2b7, 7df1, 01fd, de50, acadia17_374cc, d22a, 88dc, 00f8, 2c35, fe4b, caadria2016_621t26, acadia17_340g, 488d, 8d36, 1b93, a61a, 946a, b484, 9ed8, eda8, caadria2016_703h30, ecaade2017_054ff, acadia14_549s, 9b77, 98e9, a655, 603f, e503, sigradi2013_43u, ecaade2015_180o38, sigradi2013_407j, 3fff, c1f7, 01e0, 6f06, 7b36, 2466, e481, f61f, 6332, 6f54, baf9, 5bf9, 5e0e, 78c4, 4f0f, 3664, 22d8, 91e6, e2d2, 85e7, e111, f663, b4e5, 42f3, sigradi2014_345c9, 36df, d375, b408, 9ec4, b33b, acadia17_52c, 9554, aa7c, fd5e, caadria2015_246y35, d7a8, 6bc5, e744, 3261, ecaade2016_102u27, ecaade2016_217r55, 7902, ede9, ce40, 8b2f, ecaade2015_199e43, fcca, a8c9, a6c4, 3f66, ecaade2016_ws-foldingz68, b9d8, acadia17_339kk, cfcc, 94fd, 37fd, 544f, 6ec2, a4eb, d425, f72d, b941, ecaade2015_11b1, f2d0, 87a3, 614e, 2341, 3cde, sigradi2015_11.8j23, d079, ddc3, f8d3, acadia14_579d, 9ee2, sigradi2016_816ww, 55a3, 52e9, ca25, d4de, d2e2, sigradi2014_042v3, 225e, f80c, 225a, 179a, e2bb, 2158, ecaade2016_167b48, 38c9, acadia16_244p15, ecaade2015_230p52, 724f, e4ee, 104a, 935e, dc0e, 8fe2, acadia15_297f12, 9613, 1005, cbb5, c08b, bbad, 4d8a, 922e, 5795, 05e4, ijac201412408s1, 5ea3, efdb, 77f0, d6da, f808, be66, 2db9, d829, 7886, caadria2017_135g36, 07a2, cebc, 4256, 1b16, 4868, 8f14, caadria2016_569d24, acadia17_38rr, caadria2015_111i17, 0a2f, 03e3, ijac201614403c2, 8963, ecaade2016_228i61, 9971, 28cc, 1a7b, 3267, ascaad2016_013c6, ecaade2015_314b68, acadia17_512o, 511a, 64b3, cfb7, bed7, ecaade2017_057f, ijac201412302b7, ecaade2015_92x18, febc, sigradi2016_400j, 135d, 50aa, 635b, 1858, ecaade2017_ws-archieduy, 28e4, ab7c, 86b4, 4f7d, 5dfd, 62e7, 84db, 1e09, 8a65, 71c5, ecaade2016_228h61, 7991, 61bd, 4c14, acadia17_90ss, ea32, c3da, ecaade2016_021a6, a567, acadia17_238kk, e501, cf21, fe78, acadia16_432o25, 3bc5, caadria2017_118t30, 882e, aa5c, 8ee4, 342d, b505, ecaade2016_068n17, 9fc9, 9d7c, 4792, 679e, sigradi2013_387t, 47fd, bc3b, caadria2016_507j21, 1fda, 6a1f, acadia15_137c5, sigradi2014_144y2, a360, 656a, ccf5, sigradi2014_293y4, 6bca, eb4c, d219, 747b, 4706, 56dc, 619b, 14c1, caadria2017_009y4, acadia15_263y10, dc09, afc7, fb54, af20, c244, a3ba, acadia14projects_177ah, ae70, e0a9, 9d02, 7068, e03f, c876, 436c, ecaade2016_075m22, acadia14projects_153au, ascaad2014_014o8, e29d, 263e, daed, 03c6, dc46, aeb9, 2722, acadia16_270f17, d0e5, fd92, 98a6, 05d9, 84da, 54f7, a4f5, ecaade2017_105ww, 677c, 8521, caadria2015_139y22, 1d24, 580f, af26, caadria2017_072b23, acadia16_382a24, 2c2e, 7808, e188, caadria2017_051p16, acadia15_203g8, 49b6, ecaade2014_080b19, 0241, ed3a, 4142, caadria2016_405f17, 6625, caadria2017_129u34, 7971, ecaade2017_019dd, 6472, e5d7, caadria2017_094x25, 1e7b, ecaade2014_021t5, 1462, fb65, 54ef, e3c6, caadria2017_136r36, cbde, 397a, ba96, c464, 9308, 1dae, e16e, b631, ascaad2016_004n2, 43ed, acadia17_296z, caadria2017_070s22, fa4c, 962d, 86d6, 458e, 64bd, 564f, ea27, 4d4d, 11bf, e435, ef92, b5a9, d3bf, 004b, 634f, 5cc9, ed4b, a345, 5737, acadia17_145e, ecaade2014_038k9, 26db, c07c, 90e9, 8f9b, 3a5c, caadria2016_497b21, ecaade2016_234w62, 6532, a1bd, 91a1, f148, ecaade2017_248rr, 560b, 60cc, sigradi2016_647rr, 0f63, 3bea, a9e4, 45fa, 962e, 0f6c, 98a5, 5bc8, d6be, b975, sigradi2014_037x2, c146, 1ea4, 7c39, ascaad2014_014d7, a1e6, 5522, caadria2016_755o32, 2262, fc80, 5e85, ecaade2014_195o50, 47da, 55b2, 785e, caadria2017_142o37, ecaade2015_235l53, 7ddc, b7cb, f1c8, 0ae4, d106, dcc8, acadia17_274ll, d7f3, ef7c, 4a53, c55a, abc5, acadia14projects_189aj, b27a, 4379, 2226, 544d, 4a09, acadia14_399al, f023, caf5, 2bef, ea55, dbba, a432, d24d, 39f8, 76eb, 01e1, d41e, f339, sigradi2013_30h, daf4, 989b, c605, f9ce, 5456, 441c, sigradi2013_101, d20c, 2d2a, ad87, 749e, a741, 6bc0, caadria2017_134y35, 0584, e8b4, 00ff, ecaade2017_014yy, 28b4, acadia16_470d27, ecaade2016_073b21, acadia17_102z, bbb5, 231b, c466, d012, c13b, 440a, acadia14_63w, ecaade2015_248o56, d762, 1101, 5a4c, 4a0c, ascaad2014_014n7, c416, caadria2017_047c15, caadria2015_126f21, a896, f9a8, 44e8, 6b48, 7150, dc40, 69f7, acadia14_317s, sigradi2013_294, 6bf3, 032c, 6de1, caadria2015_122j19, caadria2017_023a9, c0f3, 68ec, caadria2017_009u4, ba91, ascaad2016_053l21, caadria2015_233g35, 8468, 5c6d, b4b4, b083, d963, b71c, 63c6, 49cf, 3c16, 1b5c, ecaade2017_175l, 19a5, 64f8, d81e, 3312, 9a26, d9fc, 3c3b, dc5e, 236d, 33a5, 6d48, 3ff3, 146a, acadia17_381dd, 72b8, 4179, fad7, c3c9, dd85, 4f2c, caadria2015_002c1, 0204, ecaade2016_ws-afuturen67, 22ae, b144, ijac201614201n6, 5503, acadia17_212q, 22cf, ecaade2017_079t, ffb5, sigradi2016_659u, ecaade2017_047p, d7e9, 0645, acadia14projects_43al, c014, acadia14projects_463k, ijac201412204y2, 6fb7, de04, f872, 4863, bada, 74ec, acadia16_124i9, acadia17_340f, e866, acadia14_479y, fa84, ca0b, e05f, 4dfc, e786, 46bb, 002c, 496e, 877b, 7ef2, 8f3f, f10c, 5fe0, 7f98, 0a2b, ecaade2015_84a17, b0b4, 59db, 6f87, 4e8c, 893f, db98, e43b, ecaade2016_130b37, ecaade2017_220ii, 259b, 4105, 56fb, 5871, a9f5, 675d, ijac201513206y8, 6807, f955, e8ce, 6536, 3997, ecaade2014_145m33, 17b7, 4774, 1a88, ecaade2016_168j48, 94b6, beab, sigradi2013_389j, db99, acadia14projects_627b, ecaade2017_122vv, f6e1, ecaade2017_009aa, eafd, ecaade2015_229w51, 2ac2, ecaade2016_164i46, ecaade2014_065a15, c491, 3df4, 5402, ecaade2015_138s29, acadia15_431r18, aa4e, acadia14_23ad, b2c4, ecaade2017_017o, 998f, acadia17_562ee, af33, 2c40, de5f, 4848, 6c80, e3e9, 05ac, 6ca5, ijac201412304p1, ecaade2017_161ww, 83e0, acadia14_523ap, 5b36, 395e, acadia17_237ii, ecaade2016_023x6, b821, caadria2015_210l32, 64cc, 413c, 777f, abc2, acadia17_608hh, a647, acadia14_135n, 5a4f, ijac201614105y4, 77b0, bbe4, 53cf, 3f7f, cb2d, 39de, dc61, 4800, acadia14projects_247g, 881c, 3f95, ecaade2017_253q, 88d4, ijac201614203v8, 3204, e134, 08ba, 1769, dff1, a08e, 0b1a, af08, acadia17_62ii, ascaad2014_016f9, acadia14projects_145u, 9082, 41d7, c07e, 99f3, badf, 4262, ecaade2015_229t51, eca5, 112a, acadia14_43x, a8b2, fcaf, d1b8, bfe7, 43e4, 8665, 8d1c, acadia15_203h8, 9ae5, 9ba0, 5648, 306d, f665, 8df8, d19a, ea8d, f65b, e5b5, 369b, f20a, 6459, 9445, 381e, ascaad2014_018u1, cd7d, sigradi2014_250o9, acadia14_589d, ecaade2017_142uu, f62a, ascaad2014_026a7, 6337, 4d1a, e4a1, ascaad2014_014t8, d8eb, 3bdd, d459, ecaade2015_92r18, 86eb, 1006, ecaade2015_48y7, b341, ce38, fc5c, a956, c2b2, ijac201614307s4, ac24, ea6f, 8851, 79fd, 6367, 9c48, 2fa2, 396c, 7519, ecaade2015_231r52, ca90, aa60, ecaade2016_033w8, caadria2015_064o7, 410f, 11e7, bbe5, 80c3, d2ce, 3be2, 6507, 4b46, ff6d, cb27, 6455, acadia17_473b, edd0, 9f61, ijac201513201f5, 0760, ecaade2016_047o13, 2d80, 1b64, 9008, c93b, d3cf, bd6b, 7faa, e707, 536d, 07a1, c371, ecaade2017_228u, 11b6, b5ed, 3292, ca13, 94e8, 12a8, 2fa3, 1276, acadia17_481o, 24fd, d3b3, acadia16_470e27, aea5, 651f, f37a, 1967, 84a4, ecaade2016_007g2, 86b3, d7b5, be90, 08cd, 9243, 1364, 3c4a, acadia17_221ll, dae6, ecaade2016_ws-dleadm68, ecaade2014_168t41, 5b75, 89a2, 38f4, ecaade2016_164s46, eca3, 104f, 7007, 6339, 0f7d, ascaad2014_009g5, d3af, 816b, ecaade2016_185y49, 1b5d, ecaade2016_046x12, 1861, b17d, caadria2015_084c13, 19a3, 0021, 2aca, 55b0, 2d2e, 2574, 1542, e302, 26c2, 8b92, f603, 771f, 71a7, 98d7, 1f88, ecaade2017_143b, d121, a7df, 4264, b634, afa4, 6263, f636, 9a80, e5eb, cf0e, cc18, b079, 83ea, sigradi2016_814i, 73d4, 2390, ecaade2014_149k34, 55c8, 641f, ecaade2016_151h41, f181, ce08, 1b3f, ecaade2017_268cc, a26b, 640a, ascaad2014_005n3, 9569, 9d90, acadia14projects_601w, 13df, 5db9, eb72, 5759, acadia15_497r22, c66c, 9fab, 46cb, 7341, 3fdc, 01cf, 4984, 0cd3, 1228, 16f5, 9542, e80c, f15c, acadia14projects_33am, ecaade2013r_001b1, d0d8, 168a, ascaad2016_054n21, 5b25, ecaade2016_078m23, 870f, ecaade2017_105ff, ecaade2015_296p64, 96dd, sigradi2013_101l, bd5f, fef2, ecaade2016_ws-afutureo67, 4331, 90d9, ecaade2014_108l24, 6ec9, 60f9, caadria2017_125y33, 0c50, 83e4, c7a7, acadia17_128ll, 1118, e639, caadria2017_021o8, caadria2017_009i4, ba2a, ecaade2015_211z46, 4c5e, 9e33, 769f, 67d1, b37a, c9f9, acadia14_671j, 18ac, a395, bf85, d4e2, 7102, 69b7, 4439, 49c7, a3ef, a6be, b6c9, 80f6, b1d2, ea8b, 3039, ecaade2014_194h50, b9ae, 6dc6, 8dd2, 348a, acadia17_290b, 0da6, 270e, 4415, f503, 188b, acadia17_18d, 78c1, 4669, fb15, acadia16_214a14, acadia14_445ad, 25cc, fc3b, 428e, b972, 442b, dabd, 7722, ecaade2016_087t24, 4bfa, 8137, 2420, ffc7, acadia14_91r, 7492, 5643, 29a6, 5c09, ecaade2014_176f44, sigradi2014_178p5, 0419, 5909, acbb, eb50, 67a6, 5958, 32c4, c48d, ecaade2017_164t, ascaad2016_045s18, 2f88, ecaade2015_243u55, 9be3, fb21, 39ec, ab8e, 514b, e2a8, ce3e, 1c88, ecaade2013r_020m10, ef13, 327e, 09fb, 0bc7, 8362, 5690, a5ad, 33dd, 0a92, 1a01, bad9, 1392, acadia17_435j, ascaad2016_022k9, e032, b082, e6b5, acadia17_382rr, 9fbc, 3ea8, ecaade2017_201ww, 6ce3, ab45, 15b6, 235d, 215b, ecaade2015_170l35, 4b32, 51e1, f6ef, d757, 84c3, 21a5, 6e1b, 3ca4, fccb, 984e, ecaade2015_64t13, d69d, acadia14_153g, 5052, 906c, ecaade2017_042dd, e6bc, 30b7, acadia17_446ee, d92d, 5862, b6e0, 7b98, acadia17_290h, 2845, 701e, 51dc, 674e, 6701, cb2e, ecaade2014_182a46, f493, sigradi2014_265n1, ecaade2017_019ll, e3b1, 0211, 6e9a, a992, acadia15_123o4, 98e0, ecaade2015_130b26, f1b3, ecaade2014_052f13, 0dfe, 4c94, d6c3, ca49, ed64, 13cd, c2c5, 98e6, 92b2, f1a2, 7937, ecaade2016_099g27, f43a, sigradi2015_7.184d10, 40ad, sigradi2015_8.41w10, 93c8, sigradi2016_546g, 8bf6, 55fb, aa81, 0ed9, 5d5d, d9f3, 80c5, 4a90, f86b, 2015, sigradi2013_226, 1dfc, de27, c6b4, 39a3, 8080, 91ad, ada3, 01d4, b4e4, f757, 4853, 941e, ecaade2017_101p, 7a61, ba29, 6035, 6bf7, ijac201614308w4, ijac201412406n9, 852f, 7b51, be37, 040c, ascaad2016_030d12, 9a93, 49f9, 31c7, acadia15_323k13, 2839, 8114, 55ac, 6e7c, c58d, fe17, 8f5a, e019, acadia17_274tt, 2a47, 1de3, b1d4, ecaade2014_202n52, 0fcb, 1b94, 58ba, ecaade2014_159k39, feac, ecaade2015_73e14, 1777, 4d6b, 5e8b, 8452, 384b, b931, e953, 23fd, d15d, f977, a737, f452, a29e, acadia14projects_177af, acadia17_100o, 52d9, b129, d1d9, 6d90, d2d3, 757f, sigradi2015_11.165l25, ad84, d153, 83d0, ijac201412408p2, 439c, caadria2016_291y12, e5ed, caadria2016_517f22, 3a55, add6, 5084, fe1e, b93e, acadia17_230h, 6d86, sigradi2016_356h, a2a8, ecaade2014_162v39, ad7b, b891, 7c16, acadia16_224n14, e1e1, e3e2, 2e48, ecaade2017_006q, 97bd, sigradi2016_385ss, 06fc, ascaad2014_032p9, 2770, ecaade2017_038uu, 637b, 3bde, 613f, ijac201614308r5, ijac201614201x5, acadia14_473ag, 322f, sigradi2013_280i, 139d, ecaade2015_170s35, aa3d, 83dd, ecaade2014_130v28, 1fe9, dc96, ecaade2017_282g, 026d, 2201, a907, 10e9, 3f75, 6e3d, ecaade2015_59o11, 6cc3, 6a32, e875, ascaad2014_028u7, 08b1, e0ef, d56b, sigradi2015_12.297n28, b859, 8649, d64b, 13fe, 5658, ijac201412301u6, caadria2016_177g8, ecaade2015_83o16, e0b9, 8092, acadia17_534ss, 7a55, bb97, de8c, 1831, 21cf, ecaade2017_129kk, acadia17_648tt, 070e, 63d1, 9361, caadria2015_065x7, ecaade2014_224a58, caadria2016_713c31, ae0a, bbe3, 5221, c44a, 3ec8, 7ff7, 5d66, ecaade2016_142b40, 6f0a, ce06, 763c, ecaade2016_055k14, de0f, d04e, a01b, 722f, 3ded, sigradi2014_045e4, 410b, caadria2017_015n5, ecaade2016_241g64, 15bb, 4ce3, 7541, caadria2017_185z44, 9e61, 2404, e1e3, f8b7, 2903, 6485, 6bf9, d5f8, 359e, 9f14, ea42, ecaade2015_287f63, sigradi2013_393t, d1bf, 19dc, caadria2015_209y31, sigradi2014_151e3, e9b9, sigradi2016_517t, 7882, bcb9, 0443, 13e4, 5ddd, fb67, 9327, 5868, a536, 0086, 5e7d, 38c1, b1b4, d80c, ijac201614202t7, ee52, 6463, ecaade2017_302vv, 0968, acadia17_316pp, a7e5, ecaade2016_025g7, aac4, ecaade2016_094v25, 2794, 60ca, f6be, c66e, caadria2017_145z37, 8a78, 9c76, 2569, 7536, a6dd, ecaade2015_293f64, 269b, dec9, 9be2, 3cfc, c295, eaab, 53f4, sigradi2013_215, bd77, 01f9, a757, ecaade2015_193z39, 9847, acadia14projects_135i, 2f01, acadia14_53j, 22ee, acadia16_440e26, 4eeb, ec24, 0935, acadia15_395f17, 0cce, 90d5, 32dc, acadia14projects_435ak, acadia17_424oo, 39e3, 6c0a, ea45, 1242, 92a9, dc65, 8876, 6ad9, ecaade2015_251l57, acadia17_392c, e7ee, 5c8b, c108, aae2, a95b, acadia17_446ff, 3a11, 3d10, 5226, 83e6, f6ba, ecfc, sigradi2013_54p, 12a2, dcda, 7c93, b4d4, 79ff, ascaad2016_058h23, acadia16_382s23, e8bd, c4af, caadria2017_123t32, 695b, d239, sigradi2016_803aa, 30a1, 1ef9, 854c, e9af, bc0c, caadria2017_113p29, 14bb, 74e7, 38f5, ada4, 1c7b, 93ee, f428, 7281, 48f1, 7595, 67af, 663f, 673a, 0197, 9e88, ecaade2015_77w14, 3862, e9e2, 0b30, a4f9, ecaade2017_157ff, ecaade2016_140u39, ecaade2015_138d28, a98e, acadia14_153i, 2516, fbea, f0b2, fa10, 33ed, b3ca, acadia17_512l, 6001, caadria2016_301n13, 4737, c283, e6a5, ecaade2017_198yy, acadia16_12o1, 2c6d, 6bd3, caadria2015_190m28, 0f87, acd5, 4049, 883a, caadria2016_363e16, 21f8, 0c9f, bef3, 527d, 8cf2, 9bc5, 794d, a3fb, bd44, 7b59, 19f9, caadria2017_165r41, ecaade2016_243d65, 1647, 2675, 02b0, 1bc4, 8f72, 862c, ecaade2014_031s8, sigradi2013_271n, ecaade2016_111r30, d696, caadria2015_087s13, 293b, 3333, ecaade2016_225w60, 9311, acadia16_260p16, ecaade2015_256c58, a382, 50f5, ca89, aca2, 7c33, edbd, ff53, 5d3e, acadia16_270c17, 0ca2, ea53, f850, 59df, 06c1, b937, caadria2017_046j14, ascaad2016_001b1, cee7, abb9, 80f0, 2a36, e3ac, b06b, ijac201614306z3, c4f9, 3c3a, f2de, 4c4d, a29f, ac99, 9ccb, d0db, ecaade2017_305i, 6a6e, 5146, 3c5d, 9f7d, a485, bac0, ecaade2016_105e29, eaea, 9ac5, 5fe6, fe04, caadria2017_118e31, d405, 1cca, sigradi2015_3.268g5, 1b3a, c3f7, ff4a, ae34, 8884, e15b, 1f3e, ef44, b117, ecaade2014_202l52, 2810, sigradi2015_10.309s21, ijac201614208l13, ac83, 2461, acadia17_338gg, c923, acadia14_145af, ecaade2016_217k56, c475, e328, sigradi2014_276z2, 7fe8, 5ded, ecaade2016_183t49, 33f1, ascaad2014_019t2, acadia17_248l, acadia14projects_531k, cb36, c72b, 0677, 2598, a43d, 8488, e037, 2d43, caadria2016_353t15, 3106, acadia14projects_619am, dd96, cbb2, 7592, 58fd, 8545, d0b6, 2b78, 2186, 8654, aaec, df51, 3d90, d563, 282b, acadia17_414pp, acadia17_464c, d394, 939e, 9188, caadria2016_219d10, 780f, ecaade2014_041i10, 9be8, acadia14_435ad, 9eb1, 2373, 2255, 065c, ecaade2016_167p47, ecaade2015_309x67, 835e, ef91, 51ff, ascaad2016_042x16, sigradi2014_032k2, 353b, 64fc, ecaade2014_240j62, 2150, 4753, b801, 85a9, 5ebc, b95b, sigradi2013_407i, acadia14projects_153c, 4a3d, e698, 239f, 8db6, 54b6, acadia17_570v, 1f64, 287f, 3d85, 8e24, 034f, 18dd, ijac201412305s2, c59b, f945, 6031, f610, 557e, sigradi2016_571tt, d39f, fa48, ecaade2016_185x49, 4838, 25d8, 376c, 5572, d179, ecaade2015_53p8, f90e, ecaade2014_224w57, sigradi2014_114l9, e333, 8d40, caadria2016_435u18, ijac201412306w2, 4e29, 4690, 122d, ecaade2015_48d8, ecaade2015_215h47, ecaade2016_175h49, 2cb8, 50ac, 4123, sigradi2016_595kk, fc66, ijac201412305u2, 163c, 6da2, sigradi2015_4.52l6, acadia15_284v11, 7a51, e296, 96c9, acadia17_90mm, 0a68, 7a4c, d96b, 98aa, 1ac9, c390, 75b9, 129e, b99d, df5c, ddef, ijac201614201f6, caadria2017_124t33, b0c6, 31da, b929, caadria2015_002d1, 2d6b, 3776, 2c0b, ecaade2015_164z34, bdda, d62a, 45f0, 123d, ce7d, 9dcb, 0a9c, e2dd, 4ec4, c86c, 54a8, sigradi2013_429i, f20c, c380, d0b0, 1151, ecaade2016_037c10, 17de, 5fc6, 8a84, b9c4, 60b1, ecaade2016_123x33, b602, caadria2015_213c33, c069, 75a9, ecaade2017_230nn, ed62, acadia17_637e, c965, 7641, 1cbc, 7270, ff24, 9490, 8aff, dc6d, 726d, ecaade2017_080ff, 9409, ecaade2014_225u58, d91b, 6806, 94b0, 5597, caadria2015_176o26, 407a, sigradi2016_814s, db61, cc4c, ecaade2014_149e34, 5a7d, b1e8, ee63, 8fbc, 69b6, a908, bcdf, 1325, e9bf, a901, ecaade2017_256dd, fafe, 066d, afde, 3457, 2d5d, ecaade2016_048t13, 2e9d, 9710, a30f, bf02, 6e73, 1fe6, e614, sigradi2016_817i, ecaade2017_293ii, acadia17_164zz, 2072, 9076, 8126, ecaade2014_024a7, sigradi2014_132z1, e88c, 43de, 7819, aac3, acadia14_601ah, fac1, ecaade2017_079q, b822, 62ef, sigradi2016_659l, 3fb1, caadria2015_233f35, ecaade2014_180h45, 0d16, 3a86, a57f, 7487, 6512, ecaade2015_248l56, fa45, ff9c, ascaad2014_019a3, caadria2015_014x2, sigradi2013_343i, 0382, 6c2c, 2f39, cc48, f7c6, 7364, c922, f35b, 98dc, caadria2015_164d25, sigradi2014_239b9, adee, 20fe, ijac201614308a5, 9153, ecaade2016_068i18, d3dc, ecaade2015_333h72, 16c4, acadia17_221w, 6c9a, 6098, b8b9, acadia15_274m11, 3cbb, b39d, acadia15_195d8, ascaad2014_022l4, 80ce, c5e1, ecaade2016_077r22, caadria2015_043g5, 9883, f65f, 43c3, acadia17_520r, 7871, caadria2017_183h44, sigradi2014_057r5, caadria2016_601c25, 1f21, 8fcf, sigradi2016_455c, 5820, 30ea, 10b1, 8aa3, ecaade2017_089x, caadria2015_114y17, 94e0, f864, e849, sigradi2015_11.8o23, 815b, ecaade2015_193j40, 267e, 4556, e84d, acadia17_658e, 5993, 4f0d, 5191, 7090, 601b, f24f, 91a8, 0c16, ecaade2016_007i2, acadia17_492mm, defd, 26a8, fee5, 7d5c, acadia17_283yy, caadria2015_092g15, caadria2016_197n9, 2325, 77f4, 75d2, 31a1, 6cec, 67b5, 47e1, 22b0, 7577, b271, 3749, 4e00, ea18, 9953, 9fef, 2f33, ecaade2016_102r27, 7da9, bb74, 08c7, f9dd, 6817, 76ee, 23aa, bd28, f41a, ecaade2014_138t30, 1843, 78c2, e5c3, aba9, f336, 1036, acadia17_82yy, 90e3, 6f29, cf79, e6da, 3725, 0c93, d1ca, caadria2016_229b11, acadia17_163mm, 53bd, 0d57, 83de, ascaad2014_017r1, 1a7d, caadria2016_683m29, ecaade2016_140m39, 7e37, 0171, 4c99, ecaade2014_024c7, ecaade2015_38m7, acadia14projects_445ab, 4eb7, 3895, fa78, 25a7, f6b8, 3bb5, c96f, e8c7, 6f64, f54a, acadia17_534tt, 3129, 8c1a, 956d, ecaade2014_041g10, 3726, e300, ecaade2014_122w27, caadria2016_487t20, acadia17_266x, cde5, 2856, fca0, c231, f5e0, 6e58, a77a, b604, 16fd, 223f, a1b3, d41b, 4d01, 7b63, f7e3, 05cf, f0f5, e87a, caadria2016_167s7, d6d4, 0557, 5b11, 73c4, b358, 405c, 0438, bbfb, acadia17_145f, 8822, 3797, sigradi2013_28m, 6dfa, d078, 3063, acadia17_600q, 5413, a84b, 8771, f967, 67cc, ecaade2017_066r, 8b58, d2f0, df42, fbd6, f25a, 4a95, 93d8, 360a, 847d, 68b3, b052, a934, 61a2, 236f, 579c, sigradi2013_54l, 34dd, 9bb4, ecaade2014_215b55, 8d0d, 87c0, ab7d, e3c4, fda1, acadia17_212ff, eb01, edf2, 37a3, 8013, f9f4, 2c92, 4775, 4fae, 50ab, a57d, 2fc1, 1919, c500, 24aa, ecaade2016_147z40, da73, sigradi2016_801v, f47a, ecaade2017_118ff, ijac201614405f3, 3a18, acadia14projects_375i, 0ab0, cdd0, ecaade2016_136u38, be4b, 55ce, e86b, f6ac, ecaade2014_224k57, 7f3f, a64b, 40d7, 9db1, 95cd, 3988, 20a7, 07b8, 0c5b, b3c6, cb90, 19b6, a1b6, 1c35, 25f7, ecaade2015_294n64, c0f8, ecaade2014_084e20, caadria2016_819x34, ascaad2016_027y10, sigradi2015_8.81w11, 65bc, 8653, 0cd0, caadria2016_435t18, 07cc, c549, 17b0, 4fe9, 3408, 0748, b1ef, ecaade2017_164gg, caadria2015_060r6, ecaade2016_199x52, f689, ecaade2015_170h35, acadia17_137mm, fb14, ijac201412203d2, 7032, 4cbd, ascaad2014_008y4, acadia14_347as, 25e3, acadia17_82g, 46fc, acadia17_26i, ecc2, 975e, 692e, 590d, 488b, 2e9a, 43bb, 01a9, ecaade2014_173n43, 072a, 6a6d, 13c1, e2ac, 2d02, 8dfb, 693b, ecaade2014_128t28,