CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

91d5, f868, 2a0a, c538, c1a9, 7d91, 7e75, sigradi2015_8.189s13, caadria2017_124g33, f99b, d456, caadria2016_383s16, 2d19, 367c, sigradi2015_11.165s25, 7f4c, f754, eba6, 5e7a, acadia15_57s1, acadia14projects_627g, a2fb, 659f, c8f5, 6128, 79a4, 27fc, 5e63, acadia17_338jj, ecaade2014_163x39, a311, aa55, acadia17_348h, 4732, e74f, acadia14_63ai, c677, 9734, sigradi2016_558p, d597, sigradi2013_52e, sigradi2016_695z, sigradi2014_128z9, d614, 763d, 2274, 6f91, c4fb, 6258, 91bf, 1d39, acadia14_247i, ecaade2015_271v59, e478, sigradi2016_659u, sigradi2014_085g8, acadia17_520k, 4da2, 74a7, ed16, bbe7, f362, b59c, ecaade2016_169n48, 68d8, ba52, c2a5, 29c2, ecaade2017_039qq, ea24, 0e6d, 6abc, 52c4, 017e, 8fa4, caadria2015_054l6, 65eb, ecaade2016_140l39, caadria2015_066e8, 27c5, 3a5d, 67b6, bd00, ijac201614303l2, 6ea7, 6730, ecaade2017_301l, b0c9, acadia17_473i, 2822, 1194, ecaade2017_129rr, a199, acadia17_177u, e7b7, sigradi2014_345j9, 190a, 4bce, 8e51, acadia14projects_479c, 5279, 3ce0, 6e69, eeae, 87c0, 0196, b234, 4af0, e093, be76, 622a, 8973, e76f, cad5, bc57, sigradi2015_9.347r17, 2935, 0e1f, e8f8, ecaade2016_126m34, ffa0, fc8b, ecaade2014_226f59, 62bf, de1d, acadia17_26b, sigradi2013_326i, 57ee, caadria2015_126o20, 6c46, c6f6, db4c, ecaade2017_291d, 2b5f, 51dd, 633e, 9501, b8f7, 4178, caadria2015_130v21, 6d23, ijac201614309e6, 9362, 3a0e, 2786, acadia15_284t11, bd8b, 14df, 9533, acadia17_71kk, caadria2017_147u38, 6883, 5ff9, ef13, be15, d61d, 5ac2, a676, sigradi2016_387zz, edfc, e52d, 8af0, 4216, 4ab5, 14e5, acadia14projects_699f, 97d2, 6c9e, 87e0, ecaade2015_195h41, 82c5, 20c6, 911e, bc75, f61b, 944c, be11, 150f, caadria2017_124o33, e73c, 2cd1, b7a9, 9899, acadia17_163oo, 95a9, 7109, acadia17_296u, b8b6, 800e, dde8, 5a37, ecaade2017_140dd, cf71, 9355, acadia17_511qq, 1928, ecaade2016_168h48, dacc, 9dc0, ecaade2015_211w46, 0616, acadia14projects_709an, caadria2015_122m19, 6b8c, edc3, 344c, 3afc, sigradi2014_097m8, d3c4, d0c1, ecaade2016_098w26, 02bc, ascaad2014_014u7, caadria2017_122u31, 9989, 3eb2, c28a, 9576, ecaade2017_009dd, sigradi2014_345c9, 28b5, ab33, ecaade2017_215p, c845, 4545, d722, sigradi2013_28l, caadria2015_206x29, 42a3, 105c, 96a9, 6e46, sigradi2013_387f, 2af8, b8bd, ecaade2016_121r33, 240b, a2a5, 8463, 7eef, 9ea9, 7758, acadia17_491z, 4f07, 4bc5, 849a, 0c66, 6433, 99c1, 8ef4, f5ed, ijac201614205f10, 8222, 5e04, 848a, 092f, 19d1, 7669, ijac201513201e6, 07c4, ba25, 640e, caadria2015_048n5, c3f7, 2247, sigradi2015_8.47k11, 9678, sigradi2013_223, 4b3f, 55bc, acadia17_162n, 7502, d548, ecaade2013r_014e8, 7636, 43cd, 505e, 8df6, acadia14projects_479r, ac4c, 690c, 3d5c, 0285, 63fe, 9547, 020b, sigradi2014_172v4, ae6d, 4c19, 8976, 573a, f83a, bd1c, e16a, c2f0, ecaade2017_009w, 18c8, 6109, acadia17_36z, d100, ad64, e144, 244c, a643, 02ce, e3e5, 2535, 1f0a, ecaade2017_252k, 2762, b449, sigradi2016_764k, 5426, 1c83, ff89, b13d, 2686, bcf5, a07f, f50f, c360, 5aca, 5eb8, 74f2, f60d, b65d, 82f3, c655, b324, c2c7, f2e7, sigradi2013_217, ecaade2017_291q, a3cc, 33e3, caadria2016_467t19, f106, ascaad2014_014c8, 9068, e3be, 36af, 7cc6, ecaade2015_240z54, 3957, d79d, 7527, 678e, acadia16_106o8, f29d, ad5d, 0b9b, caadria2015_067m8, 732d, d81c, 4d89, a669, 818c, f7b8, a784, acadia16_116z8, e0a5, 9eb7, bace, sigradi2015_10.140f19, 0ffc, 7be7, ecaade2016_mrti66, fda2, acadia15_483b22, 4ed8, d975, cfee, 616a, 8e67, 5946, 2094, 4e58, e5a2, caadria2017_147x38, ecaade2017_117p, e16e, acadia17_658d, 20b6, db7a, ac69, 106c, acadia15_274l11, 0c32, a113, b586, b2bf, ijac201614405c3, 6724, 0609, sigradi2015_sp_2.112d29, 54b7, caadria2016_135z5, be70, f467, acadia15_161m6, 7a9a, f6ce, 47ea, dcb4, 5095, 9ef4, 098a, 4484, 2a7a, bb68, febb, 22c6, 78d0, 677f, dc1e, ecaade2015_171z36, 8a38, 1ff4, ecaade2016_118j31, 4363, 709a, ijac201614201x6, acadia17_678ww, 99d3, ecaade2015_178k38, 32d7, 0e08, cb8d, fd05, 6828, ecaade2015_122g24, 5d98, 34e9, 3580, a482, c8a3, b8a3, 4d46, ecaade2014_168i42, df6b, 40ee, aecf, ecaade2017_046ww, 3075, ecaade2015_241x54, 181b, f589, feed, 4f62, 4400, e628, d4ba, fd92, a8d7, 479c, dbf2, 3e93, 201c, e9c7, 4d20, d7f3, 8b54, 4b61, 84f8, 6702, 99eb, dcdd, 563a, 42dd, ecaade2016_068p17, 1926, be92, acadia17_283nn, caadria2017_145i38, sigradi2014_036u2, b652, 0c08, dcaa, 13ca, ad82, 08f2, ecaade2015_318v69, ab04, 774a, 7fe2, f55f, 5924, 2a4a, 32fd, 5358, 044c, d30c, 1308, 82b9, a30b, 2bd5, ecaade2014_100f23, f9a6, a1f0, a3ff, 9509, ecaade2014_173u42, acadia16_54r3, d63d, 6ee5, acadia16_98o7, f5d5, ecaade2017_003m, sigradi2013_359f, f884, ijac201412206c5, c2a1, a48c, 192c, 2240, be7e, 783e, 03a0, acadia14_153i, f700, a152, a73b, ecaade2016_154b42, e5ca, ecaade2017_019mm, caadria2015_124j20, 6684, acadia14_435ah, be0f, 91d7, 1bbd, e4ca, f740, ff5e, 92fb, acadia14_153au, 6ea0, 699b, e2b2, e21e, b0fc, 331a, 7896, 311e, 4372, 16af, 1aee, e3ca, 5da6, bd0f, 20a2, d62b, 82d8, c975, acadia17_189ii, 3ed6, be00, ecaade2016_170s48, b4ad, ecaade2016_129e36, 6512, sigradi2016_360s, 2174, aac3, bbc6, b2bd, f78d, 5173, 9dbe, 3898, 85e3, 5ec3, ecaade2017_170e, c116, 255b, f9aa, c271, ecaade2016_016f4, 00bc, e12e, b2b6, 8637, 74f3, acadia14projects_699m, 4308, ffd3, acadia17_598a, sigradi2014_265z1, 6d1b, 7dfb, 4fb0, e34d, cbe0, ae66, 1c7b, bc37, sigradi2016_724tt, ijac201614305l3, 2cc6, f988, ijac201513303s11, caadria2016_851x35, 203e, d8dc, acadia14projects_237av, 2926, 5179, 2495, 7005, 3f59, ecaade2016_128h35, caadria2016_851t36, 871a, 8187, acadia17_163jj, 8ef9, 06b3, c7fa, caadria2016_569e24, 5d76, acadia17_358ss, 69ee, 32ac, fa95, 7181, 97cb, 6ad8, 5890, sigradi2013_243, 32e5, f7d0, caadria2017_129u34, bb48, e7ba, db4f, 6859, 9527, f33c, 2ea9, 4977, ecaade2017_029t, acadia15_251l10, 75ff, ecaade2017_291h, sigradi2014_074g6, 6da3, ecaade2014_153m37, c87a, d77d, 4333, 8316, caadria2016_095o4, cb29, d13c, 7233, ecaade2015_129s25, caadria2015_162x24, 61dc, sigradi2013_52g, 40e8, 5cd3, ecaade2017_109nn, ecaade2015_115v22, b5ff, 6dc1, e590, 6419, ad4a, 6041, a970, 039d, af06, sigradi2016_564ii, 5675, 8c92, ecaade2015_302n66, ecaade2016_123x33, 1267, ecaade2015_215o47, c6b9, sigradi2014_263h1, ascaad2014_036h2, 71f2, 10c7, caadria2017_017n7, ecaade2017_288w, 12de, 8eeb, 85d3, d6fe, 9995, e08a, 762b, dda5, f979, 1d28, b118, 05e8, 281f, ecaade2015_230l52, 0d9e, 1ab7, 5ea7, 430e, 7b0c, ecaade2017_056xx, cde2, 15fe, b004, 7f33, caadria2015_218t33, dda6, acadia14_365ar, 5544, f449, acadia14projects_291a, e3b1, b1da, 1c87, ecaade2015_298l65, 6075, 7e0d, 4e9f, af08, db43, a76a, 5c2a, c8de, 5e77, caadria2016_045l3, caadria2016_549r23, sigradi2016_507tt, aeed, d66b, ba86, 354c, 9056, b5ea, ecaade2013r_018p9, c963, ad33, d3e8, 7277, 2f83, 5ab8, acadia14_661e, 0267, 7b06, 4e08, 608c, f1d6, b408, sigradi2016_673ee, fcb8, 25f9, bec0, e016, 5733, 7b3f, ascaad2016_034l13, sigradi2016_559u, be4e, a422, c7aa, 6df0, 4bd1, 5586, 3b0d, acadia14_375b, b52e, 6468, 86ba, ascaad2014_014g7, cfb7, 9028, e4df, 9967, 6daa, 7638, ascaad2016_022s8, 6b1c, ecaade2013r_002d2, ecaade2015_155d32, ecaade2015_122o24, caadria2015_137n22, sigradi2015_4.219y6, acadia17_127gg, 491a, e0af, sigradi2015_11.165v25, bd13, ecaade2014_224n57, caadria2017_030x10, e41e, fbe5, acadia15_211o8, 9d02, ecaade2016_216c55, caadria2015_049z5, be61, 7e24, 9197, ecaade2014_128t28, 5b53, f818, 91c7, af87, d62e, e7fe, acadia16_12n1, b67e, ecaade2017_155i, dd7e, 6a53, 8825, acadia14_63ae, 2797, ecaade2014_218z55, 6ee2, 5e79, 6939, f836, b186, 4ad2, e0f2, 0ce2, b63f, 086d, 3836, acadia15_110v3, 8dd9, b23e, ecaade2017_215z, 2fa7, acadia14projects_339aj, caadria2017_105k28, bfbb, acadia14projects_565u, 0531, f2b1, c7a1, caadria2017_094y25, d557, 8090, 3d03, 0e0b, 23f9, f000, 36c0, 2315, c1b4, 2b35, ac95, b9c6, sigradi2016_595cc, 8d10, 3119, ec2c, acadia14_453i, d57f, 76fc, d6d8, acadia17_237hh, b842, ecaade2016_123c34, acadia14projects_661p, fa71, acadia17_201b, 50fe, ijac201513203p7, d02b, 4eba, cc00, sigradi2015_10.177w19, 3b2c, ascaad2016_001e1, 52b8, 1b85, aa44, 2846, 53a8, sigradi2015_10.220d20, acadia16_8a1, c32b, eafe, ecaade2014_204a53, 3f29, d9c4, caadria2017_149i39, ecaade2014_052n12, 7afb, bfcd, ijac201614208u13, bdb6, 1b98, bfcf, ec9a, acadia14projects_357at, 6787, 0c19, 62b2, ijac201412303g8, 686a, cb2e, d1e3, 2496, 8c82, ecaade2014_168s40, 68af, 8729, ecaade2017_277hh, c390, a1c3, f2bb, sigradi2013_150, 0ec4, 23c5, d429, 2fb9, a711, ea21, 5788, 9e33, caadria2015_111l17, ecaade2016_110d30, 04fd, e262, 3266, f522, bb7e, b215, 96e7, 2d7b, f120, 36e1, 2f0f, bde1, ef28, 2afe, sigradi2015_11.71h24, f2f1, 8ecf, acadia15_513u22, db2e, a479, b0c8, e84f, acadia14_135u, 2ac3, c58a, 5172, 3666, 57a7, ab9e, 1ef7, acadia15_81z2, 5eae, 1693, e5c2, 8cc7, 9a61, 59d4, 5360, ascaad2016_013e6, b949, ecaade2014_159l39, 9a2e, ecaade2014_239y61, d517, ecaade2014_233n60, ecaade2014_072u17, 264a, 5ace, ecaade2016_063t15, 2e8d, 7e37, sigradi2013_100d, ecaade2014_088h21, acadia17_50nn, 5a58, 2fa3, ecaade2015_334u72, b9c8, ecaade2014_071y16, e1b2, 9066, sigradi2014_313y5, 4e65, 7500, e148, caadria2016_157s6, 5e70, 5d83, 9f04, ecaade2016_013r3, ijac201412203f2, 597b, sigradi2016_695r, 0660, 0147, ecaade2016_118u31, 7269, acadia15_451s19, 22c8, 066b, ba57, cfff, b28b, 4051, 8006, 4c69, 1a49, 8eb5, 80a7, 10f3, 9638, sigradi2015_6.151e8, 768c, sigradi2013_28t, caa9, 6069, 150d, d0d5, 9b31, 2f70, 2e15, ecaade2013r_019w9, ecaade2015_61b12, 607b, 5032, 17ce, ecaade2016_199d53, e259, 0d30, ed5c, ecaade2014_230o59, 23b9, ascaad2016_041p16, 3315, 4f48, ecaade2016_167o47, ddfa, ecaade2015_225r49, e779, bbee, cfa0, ecaade2015_61h12, e05a, 319e, 5a50, cb14, 61ee, 3adb, acadia17_307jj, ijac201614208l13, bb4e, 52a4, da40, 23b1, e069, d540, a70c, 3101, 159d, 0f0d, 84d9, bdc5, 170a, ecaade2016_018z4, 1eee, a623, acadia16_382v23, 710b, edc1, 49cb, 9283, caadria2016_735n31, a79c, aedf, 4fa5, 8a8f, acadia14_619aa, ijac201614309u6, 95ec, ecaade2017_046yy, f102, 1bcd, 0932, 0e5d, ecaade2014_202r52, 679a, 3d94, f5fc, 2a47, f974, 1241, e147, 3c10, 781f, c43f, bb34, ec28, 44ca, 4813, c2f7, sigradi2015_6.387e9, sigradi2015_11.34b24, c03c, 8b1d, d306, ecaade2014_225l58, 6e08, f159, b605, 4b0e, ecaade2014_024u7, e320, 9b3f, cae2, 9851, acadia14_317u, acadia16_478u27, 8a4c, 3da3, acadia16_344h20, a8a9, 7d0d, ecaade2013r_001m1, sigradi2015_10.140t19, ecaade2014_079w18, 3dae, ac49, 36e3, 3983, ecaade2017_ws-archieduz, 5461, 1064, dcc8, 2888, 1a7c, caadria2017_107r28, 83d3, e5e5, f010, 2de6, dce8, 25e0, f91c, b313, acadia17_391xx, ecaade2016_062c15, 2c1b, 7c4f, 10f0, caadria2017_183k44, 2ce5, acadia15_284u11, 516b, 6d54, caadria2015_072m9, ecaade2013r_013b8, 4127, d34a, 9778, 5643, 7580, 7286, b76d, 9032, b6c9, 2b6c, 11b4, ff68, 6b74, ecaade2016_047j13, b180, ecaade2015_296p64, e50c, 9592, ecaade2014_149t34, acadia15_137b5, caadria2017_035z11, 69cc, ecaade2014_111d25, f189, ecaade2015_193l40, ascaad2014_026a7, f5c9, ecaade2014_237f61, caadria2017_095f26, 128e, df34, c4b9, 58bc, ecaade2015_114o22, e643, b62a, 4c0e, 8076, ecaade2017_041m, ecaade2017_056a, 7f85, acadia14_565ag, b86a, b486, ac08, 421b, 0fc9, a2e2, a5ab, 1a13, 7436, caadria2015_220i34, 1918, 4712, c56d, 9265, 8b9d, efc1, 8bac, 62eb, 58cc, 3338, acadia17_348k, 364f, ascaad2016_023r9, 4675, 57e0, 1520, ecaade2015_48g8, b5fb, 593b, 1dd4, 6940, 9111, c553, 1a46, bf4c, acadia14_435ao, d38e, b84f, 4922, bc5b, 09fb, 5f7f, 8716, caadria2017_067s21, c3fd, cb70, 79f2, 40eb, 9892, 90b2, 48c5, 9479, 58c2, 789f, acadia14projects_609ad, 04ea, 1b76, bba1, 1e2d, acadia14_327b, acadia14_267m, sigradi2016_817m, d3d2, 7e44, 970a, c6d2, 1647, 2ea0, c72e, db09, ijac201513206o9, 7595, caadria2017_018s7, 63d0, b6ec, acadia15_497h22, 8a11, ed0c, ecaade2015_206y45, 8f27, fb64, 40f4, ca74, 9f24, 333c, 4983, ecaade2015_314l68, acadia14projects_219b, 7f94, f373, 7453, 6a1e, 8a60, 2b74, 0995, 3f9e, b972, 44f9, 5666, 156e, acadia17_117q, 3369, 95ff, 9a66, 820f, ecaade2017_140oo, caadria2017_016d7, 6796, fd43, 7e4b, 42c0, 0eb7, df92, ecaade2017_105ll, 0d4c, 5030, ffce, 9d6e, 8486, 4dfd, e8e9, a6ad, caadria2017_113s29, 2ffd, e566, 2dd4, 6691, bc70, sigradi2015_6.329v8, caadria2017_124h33, a1e0, e3ad, b385, ffba, caadria2016_861c37, dd4b, b479, ac72, caadria2017_107u28, 2075, 6993, ecaade2014_173e43, c36d, 3744, 9e4e, c9d2, 6425, c150, 834a, f3a0, a693, a5ff, 6597, ecef, fe28, 39dc, ijac201614404x2, 8943, f761, f97a, caadria2015_111h17, e4a3, 576a, 292e, 8abf, 82e7, 4092, 5a06, acadia14_101ap, ea94, 7eee, 33eb, caadria2016_579u24, f806, 1a19, 2692, 318c, caadria2017_147y38, f5bb, f2ea, 03f2, 72da, 7352, ecaade2014_196a51, d986, 1323, fd0e, ijac201412205m4, ijac201513202m6, acadia17_273cc, 43ae, 68c6, ecaade2017_049uu, 9fb9, 27f3, 6402, 2eca, 1b47, a7dd, 6ba0, 9a9e, 51df, e936, b9db, bb63, acadia14projects_691aw, 0d53, sigradi2016_484a, 56ac, 3205, 88b4, sigradi2016_483kk, 6ac0, ecaade2016_104v28, sigradi2015_10.267s20, 1e5e, caadria2017_054f18, 4ec8, 029a, 3a41, 9cd3, 6a83, 3e85, 4e3d, ecaade2015_287g63, 6379, 07c2, 89a5, e2a1, 4360, ecaade2015_307o67, b559, c198, 0763, sigradi2014_137m2, 5abb, 019d, 1d8d, 44b4, 8153, 66ab, acadia17_358ff, 5a62, 9b5c, d740, 5ce9, a753, ecaade2015_138j27, ijac201513105c4, 2a40, 721e, sigradi2014_178l5, ecaade2014_133t29, 72ef, bd25, baa1, a3dc, sigradi2014_151m3, b838, caadria2016_095l4, 6090, acadia14projects_43af, 6988, ecaade2013r_013y7, fa7a, a8a5, 962e, c608, acadia17_560j, acadia16_72w4, 3622, ijac201614204y9, f41a, 6ab5, 10ad, ecaade2016_078d23, caadria2015_126d21, d9ed, f08e, sigradi2013_366b, acadia14projects_565z, 2d9c, 9af8, caadria2017_043b14, ecaade2015_116n23, e192, 9f4f, 354e, ecaade2014_139g31, acadia14projects_153at, acadia17_473f, 57d5, eb70, ecaade2014_023j6, 1a95, 0da5, ecaade2017_271i, 2665, ecaade2013r_019i10, f8ae, 4403, ecaade2015_268f59, ijac201614101a1, acadia17_542mm, 92bc, acadia14projects_101v, 5688, 1550, acadia14_549p, 1c95, 19ee, caadria2015_208l31, e376, sigradi2013_43v, 5495, 038a, sigradi2013_295e, acadia14_579i, 85e5, ijac201412408i1, c4bb, 01aa, ecaade2017_282v, acadia16_54u3, 3ca1, ea5b, acadia14_435c, 95c9, 7b8b, caadria2016_373f16, ecaade2015_17t2, da6e, 411f, dc58, 8ec4, 2475, 5597, e204, 22bf, b404, 2349, e386, ascaad2016_008c4, sigradi2013_381k, 7eca, ffee, acadia14projects_177w, 1653, e7d1, acadia14_375n, 9d88, 9240, b14e, caadria2016_209t9, acadia17_403k, a8ae, b5d1, 99fe, a8fa, 8954, ijac201412304d1, acadia17_390pp, caadria2015_078l11, 18a6, 8f04, 1d83, e475, dbef, 8651, 26e8, caadria2016_579t24, acadia17_365d, ecaade2016_198n52, 3f1a, sigradi2013_195a, 739e, 7814, 46d4, 978e, ecaade2014_214g54, c6c9, 83dd, b827, 7c3e, 07ed, ascaad2016_042a17, sigradi2013_342s, 43ed, 3c32, 2f99, 6c11, e511, 70c5, dbd9, 7dd1, c31d, 30b4, e0cf, 1bc4, cf82, ijac201412401s3, 6624, bd9c, d69c, 82ec, 806d, 5a2b, 6704, 979f, sigradi2013_234c, 2c1e, 6fa7, 3b10, ijac201614102v2, a6ba, sigradi2016_814yy, 497f, 7385, 6816, ecaade2014_018k4, 0437, 9f98, 1b31, a792, 4367, ijac201412204h3, 644f, sigradi2016_611n, ecaade2015_230b52, ascaad2016_014l6, acadia17_358gg, 9226, 0f50, 5f81, f815, 7f72, f3f1, 21ee, ab26, c5b7, ascaad2016_023v9, 7914, ecaade2017_215nn, 4dda, acadia16_352s21, c6b2, caadria2016_281j12, ee29, 325f, 90cf, acadia14projects_579aw, 263a, caadria2017_015o5, acadia17_551a, 1248, a304, ecaade2013r_003n2, acadia14projects_699s, 5054, 7b12, d24c, ecaade2016_119m32, caadria2015_150d24, 1240, 1c26, 2078, ecaade2017_143j, 1540, 55c3, ecaade2016_223k58, ecaade2015_109c21, 183d, 7311, 844c, acadia16_344w20, acadia14projects_317ac, 8774, f9ba, 19eb, cb0c, 3f6e, acadia16_34w2, 1051, e6bf, aa07, 13a5, 4cb6, 0098, 09c7, 5a49, 196d, 0596, sigradi2016_729ww, 37fd, 715c, 19df, cc21, 114a, e373, 0638, ed71, 5c0c, 98a2, 8517, ecaade2015_138j29, 5439, 3fa5, 8d98, sigradi2016_534ll, caadria2016_755r32, eaef, b650, b776, be2b, 4ee8, f41d, c470, sigradi2014_197u6, acadia15_483u20, 4981, c778, b6c6, acadia16_424e25, 66a9, 77e7, 9170, e955, sigradi2015_6.341w8, ijac201513201u5, ecaade2015_229f51, 2910, cf18, 59c9, ecaade2015_314e68, caadria2017_149l39, 0da2, 6697, 51a4, 3f4a, 86bc, 4e3e, 3f13, 4a7d, 9d92, bf7d, b051, 39bf, sigradi2014_347l10, f108, 561c, 8742, ecaade2015_279y60, c071, ecaade2017_215hhr, 4b4b, 8d99, ijac201513203m7, b468, 4a3c, f86d, ecaade2016_046v12, 3d31, 33e9, d4e7, 0c0d, 5cdc, f632, b649, ecaade2015_298j65, ascaad2014_004k2, 63cd, bd14, bba7, 0c8b, 5893, 1fe4, c79f, a281, 357b, eba0, sigradi2016_431s, d474, 41b9, 658e, 3a60, be73, 39c8, d696, 34c6, 4754, 09c8, ecaade2015_237o54, ced9, bed5, d54a, 888f, 299a, 849c, c53d, acadia14_317t, a90b, 5a3a, sigradi2015_6.42y7, ecaade2017_240z, 8363, 103d, c366, 2ac4, acadia16_344z20, 85b0, 954e, caadria2017_056y18, 9f00, ecaade2014_188n48, ecaade2016_198s52, 9711, acadia14projects_117ax, c0a4, e8ff, a93e, a0f5, 0fd8, b59d, caadria2017_067t21, b337, 9aa2, 2817, sigradi2016_756a, bdb4, a41f, f7f7, e9aa, 5756, d12d, ecaade2014_214s54, c307, 9d70, e3db, b019, 4474, d7e3, dc14, b059, ascaad2016_007a4, acadia14_647ax, d2ab, ascaad2014_031e9, ijac201412204a3, caadria2017_155m39, ecaade2015_265t58, acadia14_601x, 9344, 12ae, da6a, a77c, b4eb, 9e57, 7ccd, ecaade2013r_018z9, ecaade2014_194t49, 2554, 2c19, bbf3, ascaad2016_028b11, d9cf, ac73, a0d8, ecaade2015_215j47, sigradi2016_399a, 4181, 21cf, ijac201412401e4, ff92, acadia17_70gg, caadria2017_124e33, ecaade2014_198k51, c117, bae4, 29cb, fc0f, 4f6d, 6866, ff50, fdb2, 250b, caadria2017_094t25, ijac201412408n2, 121a, 55d4, 6240, acadia14_101ai, f93d, 0e55, b2cd, 5c58, 46a0, 963c, 866a, acadia16_88a6, ascaad2016_039t15, 0ead, 5c19, b5f0, caadria2016_291f13, caadria2017_052x17, ecaade2015_317h69, ijac201614404a3, 2156, ecaade2016_238i63, 6ff5, 5f52, ecaade2015_235k53, 9a7b, aa33, 5494, 2bac, f0ca, sigradi2014_232p8, sigradi2014_213o7, 7ffc, ecaade2016_119a33, ecaade2014_052w12, aa6b, sigradi2015_10.381h23, b8bf, 7ba4, ba67, 817e, sigradi2016_385pp, 830a, bac8, 6ff0, 131a, c2fc, caadria2017_037g12, acadia17_290f, 382c, 78c1, acadia17_413dd, ac7d, 455e, 2115, 56f5, acadia14projects_53p, 2de8, f536, 0c92, 4b76, acadia14_117aw, fd65, caadria2016_405a17, 9ba2, f77e, 2bb5, 566a, ascaad2016_059m23, 145b, sigradi2016_383gg, 4b26, ecaade2014_218o55, ecaade2017_157oo, 9f69, sigradi2016_659o, ecaade2015_280c61, 0726, acadia16_154j11, 9054, ecaade2016_006j1, b172, 5ef8, 1086, ecaade2015_287p63, 82f1, a944, bf81, 09d9, d110, 983d, sigradi2014_144z2, 36a9, b22d, bc2c, 784f, d786, 906c, ecaade2017_268ii, aa18, 0be7, f648, d18c, 4d00, 2998, 8686, c6a1, sigradi2016_778oo, sigradi2014_176g5, ecaade2013r_008s5, ecaade2015_181l39, 9289, 2bb3, 4a23, 70d6, ecaade2013r_013a8, ecaade2017_308hh, 1833, 84d7, a066, ascaad2016_040x15, ae02, acadia14_357au, 4525, c160, 7ed6, 1416, b252, sigradi2013_158c, d691, c192, 731f, bdb7, 9bc9, 189b, acadia14projects_579e, 2f06, 4eda, acadia14projects_281s, ecaade2015_217h48, d738, b584, 3eac, ascaad2016_012v5, b327, cffa, 7f46, e0d3, acadia17_322qq, 91cd, 64ce, sigradi2015_10.309c22, ascaad2016_038l14, 21ce, 5488, acadia16_394h24, 5b3f, f127, 19ab, ecaade2017_032qq, 20f2, ecaade2017_108z, c30b, e068, bc7c, caadria2016_703k30, acadia16_352t21, ecaade2015_318x69, 97c4, ecaade2016_067d17, 5ec8, caadria2016_321g14, 172f, a39a, 493b, ecaade2017_108f, 0dcb, caadria2015_117v18, aa5c, 75af, 3a10, 2ba6, 8da7, 66b4, ascaad2014_014z7, 1ac5, 98c7, ascaad2016_012u5, 1eec, e80f, 67f6, e3c2, cc2c, caadria2015_202w28, 2077, ecaade2015_22m4, acadia16_62t4, 36a7, 17d8, ecaade2015_129i25, 6282, 5c33, 621c, fbd6, ascaad2014_011w5, sigradi2013_43u, caadria2017_115m30, bfb4, 4f1e, sigradi2016_817s, d71c, eff3, 26de, 4aa5, acadia17_297bb, 7af7, ab93, 0afd, 9f9c, dcce, 2ef2, 9b8a, sigradi2014_314m6, 2dcf, 60e6, b51d, 1530, ijac201614105h5, ecaade2015_178g38, caadria2015_150w23, ecaade2013r_019d10, ecaade2014_053n13, 8186, 41ce, ecaade2016_222v57, 4037, 22c2, sigradi2016_642jj, a80b, d90b, b8da, ecaade2017_019kk, f872, 6085, bc08, acadia14_647az, c882, de36, 9798, ijac201513201g5, 45fb, 47c0, 5912, 1fd1, 1231, 23e1, 9490, e624, 187f, 2206, 7c8b, 49f7, caadria2017_079u23, 0916, 8caa, ijac201412204d3, 4a32, fec2, daf2, c1bd, 6e8c, sigradi2015_3.221n4, 5c1f, 4526, 50ef, a9d1, ecaade2016_047o13, c73e, 5757, 8883, ecaade2015_113k21, acadia16_12t1, ecaade2014_071c17, 2986, ecaade2015_176z37, acadia14_619al, 0bd2, c00f, 20a7, d53d, ijac201412403x5, bb02, ecaade2017_309ll, fba1, f16e, f98f, 4760, f178, 215f, 91d0, 7314, 37ac, d877, ecaade2017_105yy, 8a37, b4f9, 5d05, 9f16, d043, 45c8, 4d41, 19c7, ac8d, 3fac, acadia14projects_479as, 833e, 5da2, 787a, c959, 4ef1, fcce, 259c, d0f6, acadia16_308d19, 3d99, caadria2016_797y33, 4a76, c874, ascaad2014_017i1, caadria2015_064o7, 9fa6, 07f9, 1e02, a3ba, 9f47, 6666, 7a51, b011, 90e3, ecaade2015_231t52, 7dbc, 9428, sigradi2013_10c, acadia15_223k9, 79fd, caa6, acadia14projects_655v, sigradi2016_710aa, 2fc3, ecaade2015_176u37, 67a5, 2de2, 90d3, ascaad2014_012p6, 8aab, b214, e430, ecaade2014_226b59, acadia16_244s15, 388c, 8eab, bd97, ecaade2017_027xx, 4d98, ecaade2017_017h, 6f4a, 61d0, ijac201614203s8, sigradi2014_114p9, ascaad2014_022h4, c642, ecaade2013r_001t1, 972b, ascaad2014_014m7, 4533, 343e, 82ff, 98e1, ea97, a3ef, 2a05, 6034, 4713, b5eb, a1de, ecaade2016_ws-dleadh68, dd23, 76f0, 6c41, ad05, ijac201412408c3, ffb2, ae16, d01a, edf2, b0f3, 26b2, 9048, b17a, 6d7b, 642b, e93b, fb5f, bd2f, ae40, b232, acadia14_23z, 393c, addf, 857e, 3232, da62, 05b2, 7048, d093, caadria2016_187e9, 3288, 63ef, 5e6b, caadria2017_163t40, 1988, 2d80, 5b5e, sigradi2013_280p, 4aee, acadia17_257qq, c589, acadia14projects_199al, 2635, 11da, 8a98, f1d7, a758, 3d32, a1ee, ascaad2016_025l10, 12dc, 7316, ef3c, 5e44, 842c, sigradi2016_490hh, 3e88, 59d7, 688b, ascaad2016_004k2, sigradi2016_382z, 834f, 4d9d, f7bd, f7ab, 97d3, fdc3, ecaade2017_215ccr, bab3, acadia14projects_63a, 4cfc, 072e, a52a, 3e63, 4de9, 3504, caadria2015_108m16, af67, ecaade2015_195o41, ascaad2014_014x7, 611a, 73e6, caadria2017_074g23, 86d6, c12b, ac2f, 88c3, b8c5, af6b, 2df8, 0e73, ea23, 6321, 94c1, 81d6, f01b, dd3e, 9df5, 604b, ecaade2014_141f32, 7df3, 24f1, ijac201412306a3, caadria2017_182u43, 2c0d, ecaade2016_094z25, 286e, f20f, 8ea3, 8e40, c1d1, ecaade2013r_005p4, acadia14_609ak, e7fd, 88a4, abb1, d1c2, fd2e, 0c1a, c958, a1b9, 9ab0, 7b9f, 5c88, 1fcf, c876, caadria2016_301k13, ecaade2016_ws-dleadx67, 5d16, e98f, e06d, 6773, 889e, 3212, d3de, 6342, 50ca, acadia15_323h13, 99f9, 4c71, 7b26, sigradi2016_420ss, acadia15_243y9, 60ed, b6a7, caadria2017_086i25, 5e42, bd61, a38d, 197f, 464a, 921e, 0ff6, db22, 6fdd, 8e1a, c852, sigradi2013_183v, ecaade2015_170z35, ijac201614204o9, ec0c, dd96, 1fb7, 633d, sigradi2014_189m6, e158, 8f16, a8c8, ijac201412404e8, bf51, 436f, cafa, acadia14_627h, ecaade2017_051v, 7eff, acadia14projects_427an, f6da, af46, 5cae, acadia15_483z21, 06d4, ecaade2016_208t53, 791d, c45e, ecaade2017_089aa, 8cb5, f20b, ecaade2014_149y34, 1add, ecaade2015_139v29, sigradi2013_189k, sigradi2013_342m, ae4a, a497, e520, f4f0, d130, 883b, c56a, 3219, 15ac, acadia16_244w15, 7046, ecaade2014_206t53, 349d, 8bca, ecaade2016_078b23, b432, bb9d, 1875, 173f, 1e51, sigradi2013_248b, caadria2017_042r13, 9ded, e60b, 2e1d, ecaade2015_101d20, e40f, sigradi2013_393o, a2c2, d6c2, caadria2016_579v24, 0999, ecaade2015_11c1, caadria2017_107m28, 182c, ascaad2016_039p15, e64a, caadria2015_208g31, 67d3, ijac201412305b2, 9e01, f059, 78d8, 7749, c53a, c466, 8bba, f6ac, sigradi2016_695v, 32e6, ecaade2017_101x, a601, sigradi2014_152u3, 6302, a338, c483, d6f6, acadia14projects_531n, 5625, 1fb3, 453b, 923f, f8b8, 4d84, 8118, 3b81, a2c1, 4ec2, b6db, ecaade2017_302ff, ef21, ecaade2014_237w60, ecaade2014_186a47, 9911, 2266, e055, acadia14projects_531u, 3882, e3c4, 3a4a, ccf0, 4509, ffe3, e062, 8603, 3344, ab6a, sigradi2016_484c, ascaad2016_007z3, e173, fb2c, d01c, sigradi2014_265s1, ccf4, d299, 6483, 40a8, d568, 2347, b20c, 2b5c, 41c1, 8faa, cccf, 1236, acadia14projects_453f, ecaade2014_198r51, 6b73, b5c3, 860a, 4827, ecaade2014_111x24, ecaade2016_096s26, 8b79, sigradi2013_117t, 6c82, ecaade2016_132t37, 01f0, 3a68, f4b3, 5a02, 6c2b, sigradi2015_12.297l28, 0cce, ijac201614403r2, 9954, 083b, c068, ecaade2014_138p30, d3cb, a24b, d23a, caadria2017_149f39, acadia14_647at, sigradi2015_sp_12.402z31, 18d2, 2955, 2ea1, dd65, acadia14_463ay, 5706, 6ba2, 5c85, 6b7c, 3614, 7966, 949b, bdaa, aab0, 1c89, acadia17_637i, 5f74, acadia17_658f, 5cac, 1431, 0814, 01a3, 2121, 6564, 2cd9, c68d, 88ed, 47d3, sigradi2016_446e, ecaade2017_220nn, ecaade2014_023m6, 693f, 8a3c, 9c38, 08d9, 3f9f, 9b34, b7ac, 2c57, 8ea7, ecaade2015_329m71, 1c27, eacc, 8f2d, 2b83, c843, 4437, ecaade2015_194d41, acadia16_470o27, ecaade2014_240p62, 6d0f, 97f8, f447, 211a, sigradi2014_201i7, 4628, d13b, acadia14projects_145x, 2fe7, 0444, 8b76, 6854, 4005, 98bc, d39e, ecaade2017_215m, 1452, 02ae, 9115, 476f, d1d0, acadia14_189as, f670, f245, c869, 22b8, 4ec4, b170, ecaade2015_138t27, fb88, sigradi2015_4.219z6, acadia14projects_691at, 2430, d9b8, 2f18, 34fe, 92d2, a3f6, 5da8, 7898, 630e, acadia14_463at, 1aa9, ecaade2014_072r17, 0c88, ecaade2014_020s5, 96c4, fe1d, acadia17_26j, caadria2015_122i19, ed11, 6bb3, bfef, fc92, acadia16_308c19, b703, 1859, a040, caadria2015_185n27, fd0d, ab9b, b0db, f82b, 223f, 4c81, caadria2017_129e35, 9214, e492, acadia14projects_301c, 729c, d7aa, c090, fa80, ca0b, sigradi2014_023z1, f4bc, ecaade2014_035d9, 135e, ecaade2014_108e24, d021, ea66, 25ad, 5ae7, d829, c222, ecaade2017_213g, sigradi2015_8.186p12, 9b4d, sigradi2016_777bb, 504a, ceb6, 41c2, ecaade2014_143r32, ad21, acadia14_53s, ijac201614103j3, 5264, 6eae, ecaade2015_103s20, 9eba, 594b, 2014, ecaade2016_198u52, acadia16_88n6, 7f14, 5e6d, 5315, 3fe1, b383, sigradi2014_085i8, ecaade2016_098b27, 0a6d, 0f6d, d8f6, c6f5, 8b20, 2e59, 9e50, a4ec, 35c8, a5bc, bbf9, f546, f5bd, 3387, 1be9, sigradi2014_189k6, ijac201412201g1, 8f59, 7f53, ccd0, 81a1, 4eab, ecaade2017_305d, 1f58, acadia16_344v20, ecaade2016_147t40, 4de2, 69c5, f23e, 3d00, 178c, 434a, ijac201614201z6, f00f, acadia17_598ss, sigradi2014_345h10, ecaade2014_038d10, ecaade2016_046s12, ecaade2017_212kk, caadria2015_188r27, e40b, 7cee, sigradi2015_8.239w13, 0827, 5e34, a5cf, 0e70, 6289, b20f, d170, acadia17_145e, d58d, acadia17_329u, 0264, e2be, 3e18, 7e7e, ef47, 3258, 6177, 5a3e, 0241, 18a5, f420, 9b42, 9ce3, e63f, acadia16_124a9, b238, 07a0, 21a2, caadria2017_163f41, d2d8, 7c1d, 0908, 808a, acadia14_619az, a333, acadia17_403j, b4af, bb5f, 818b, ecaade2017_003h, 59fa, 8e1d, 9006, d3e4, f777, 9a4c, 4300, acadia14_719r, 63f0, ecaade2016_199a53, c35f, 3276, 6c16, caadria2015_086o13, 647a, e20d, 195c, ded0, eef4, ijac201614208b14, 2057, 0f30, 9997, 6740, 684e, 05d5, acadia14projects_153au, cab8, abc2, caadria2015_032x4, b13e, ecaade2017_003d, acadia14projects_311t, d5b6, acadia17_560k, ecaade2014_198p51, 12c8, 7f7a, 2a70, 845c, 18df, be12, acadia17_177d, 9789, ac04, ascaad2014_016f9, ecaade2015_268y58, 2ef6, 6bdb, acadia17_90zz, 41c6, 1bc5, 7ff0, 3396, 3146, 9205, ecaade2017_048x, 4ada, 415e, 3598, ae3e, e8e6, 6f74, 6056, caadria2016_321n14, 5352, 3589, e1e3, 5f73, 1ca0, d7e7, 78dd, 43d4, sigradi2016_792p, ecaade2016_078i23, f23d, 037e, 3c98, af4a, caadria2017_142f37, 3b72, ijac201412204k3, 9b8e, a99a, 90da, 3aa1, ijac201412301w6, cc3b, 5b9a, f71a, 0ca9, ecaade2014_151o35, acadia14_609au, bb84, 3b85, 9d1c, acadia14projects_589i, f1c1, 2924, ecaade2017_257nn, d8fa, 4224, 0fbb, 9e1b, 2dcb, ecaade2017_117w, d52b, d0e6, caadria2017_125a34, 5d37, ad6c, 402d, caadria2016_105i5, 8e6d, ijac201412403i7, ecaade2014_151r35, 08da, 33ff, 8faf, sigradi2016_537ww, 7ecc, a637, acadia14projects_565v, sigradi2016_590m, 1993, 8e00, sigradi2015_3.43k2, 78df, b2d7, cca7, 6c09, 97c7, ijac201614104c4, 9adb, b286, 9514, caadria2015_004n1, 1316, ecaade2016_158e43, 9936, 053d, acadia14_219e, 7e42, 7743, bc69, 7c39, 4cf4, f6af, d224, b91c, 12e3, acadia14projects_539aw, sigradi2015_10.7g18, db86, ecaade2017_083vv, acadia16_234g15, 65e5, 412b, ecaade2015_334s72, 12ca, ascaad2014_007h4, f95c, acadia17_71pp, ecaade2016_019m5, 5a1a, sigradi2015_6.387v9, caee, ecaade2015_200f43, ijac201513104m3, ecaade2013r_018j9, b8a1, 04d0, 5965, 8f68, ecaade2015_217y47, 2744, 9a35, 98b5, 404f, 4b6a, 27aa, caadria2017_124b33, 7fab, 31a4, 2208, ecaade2014_055v13, 206b, d76a, ecaade2014_157m38, acadia16_362u22, ijac201614405v3, 0d15, afb7, 8b07, 61e1, ecaade2016_071r19, f507, ecaade2017_116g, d602, e7fb, 6d18, ecaade2016_042z11, a1ec, 91ab, acadia14_229m, 19d5, dd0b, f215, 812f, 1717, 5f78, ecaade2015_314j68, 18ee, ecaade2017_052gg, fc6a, f625, 3b27, sigradi2014_265x1, ecaade2016_065c16, ecaade2014_180d45, 4a5e, acadia14_153at, 57f2, 66e1, eb8b, ac2b, e61d, 449e, acadia17_501nn, 2400, 6157, 3cf2, f830, 067e, ecaade2017_066n, d644, a8de, a837, acadia14_177ae, b627, 6eac, 6718, acadia14projects_619as, caadria2015_061e7, ecaade2017_116f, 8ab0, ed0f, 1624, acadia14_565ah, 76ea, acadia15_47l1, caadria2016_045h3, e6f3, 7e02, acadia14_301g, 695d, 1601, acadia15_137w4, 07c3, acadia17_201c, e3a8, caadria2015_156g24, b393, 7419, ecaade2017_041k, 2b50, 8fb7, acadia14_555i, c285, ecaade2016_026r7, ecaade2017_198uu, sigradi2013_400u, acadia14projects_291ay, 5743, f0c6, 5b8b, acadia14projects_135r, acadia14projects_627ak, d425, b0d1, acadia17_201xx, 8eea, 7b63, 7c55, a1ea, 59d9, 52c0, 6f2d, 1114, 46fa, ecaade2017_215bbr, ijac201614407s4, 19e5, sigradi2016_737aa, f305, 88d3, 480c, de19, 2dea, ijac201513104g3, 36b6, 84d4, 2458, 1725, 6511, ijac201614103g3, e89b, f496, caadria2016_167l7, 1aa7, d03a, cfc7, 1bf9, ecaade2016_230b62, ba92, f217, acadia14projects_473at, acadia15_161n6, 57c7, ee4f, 07b7, caadria2016_281g12, 26bd, ascaad2014_008w4, e958, e831, aff2, 92b5, 792b, ecaade2014_092c22, 2537, 8846, 21ea, ecaade2014_240k62, ijac201412402i5, 4d5b, sigradi2016_815y, acadia17_608hh, 192f, 89c8, 5203, adff, cc4e, ascaad2016_042v16, caadria2016_683v29, 016a, caadria2015_206i30, 14cf, 54cb, 8d87, 3698, f8c9, 9913, 2d85, 4575, 5ccf, 646e, 4b2e, ecaade2014_180k45, sigradi2016_448y, 59f9, 803d, ecaade2016_129f36, ecaade2017_048nn, ecaade2016_213t54, acadia17_491cc, 670a, ecaade2014_038m9, a9cd, ae14, 074c, ecaade2016_217u55, caadria2016_229y10, caadria2016_861a37, 9e6b, 3460, df13, 26fd, 3f6b, ae49, c565, 3b64, 705d, caadria2015_122h19, 31f1, caadria2016_683n29, 4165, 01a6, ecaade2015_334r72, 8c09, f314, 0ccf, ecaade2014_153o36, 7adc, 2564, ecaade2017_116l, acadia14projects_317y, 7c5d, ecaade2014_121s27, 3eab, 3eda, 922b, 47b1, 9a7e, 8d56, ecaade2014_155w37, 9bee, 85c0, 4ecf, sigradi2014_267m2, 2163, 123d, ca3b, df07, aefe, 27b9, acadia16_270x16, 8d0c, 7774, 2ef5, 8ca3, 6d06, daad, 338f, 923e, a07e, 14ea, sigradi2016_363gg, sigradi2015_10.307o21, caadria2016_003e1, b5c0, 3001, 4d9b, b303, d8ac, 7913, 1c8b, 2099, ecaade2017_306n, dce6, a251, dd33, acadia14projects_301d, acadia14projects_389b, sigradi2013_222j, 6e41, 5ecb, 6e45, a75b, a363, be02, 80f1, 64e1, sigradi2016_777ll, 352a, sigradi2014_266h2, 9839, 65b6, bd53, 1dbf, f1ce, ascaad2016_035o13, ca41, e866, 8920, 1f49, 4a8f, c323, d39c, caadria2016_611x25, 447d, caadria2017_113t29, acadia17_511c, 3401, e1ba, 0f04, 9bbd, c247, 55d6, sigradi2014_084d8, acadia17_560m, 0ef7, ecaade2017_059qq, 9b9e, 8c99, ef41, caadria2016_239e11, acadia14projects_637ai, caadria2016_013k2, 3af0, 2f62, 9f19, a213, b175, f053, 9fc8, ecaade2016_230h62, caadria2015_176l26, 6008, 064f, e77d, ddc5, ecaade2015_127w24, 1c50, 10cd, 4b32, 90b8, ecaade2015_64n13, 86c8, ecaade2015_301x65, c458, 4a2c, e65e, fddc, fbe7, e781, 5242, 34d3, 59f6, 83a5, 2a1a, ascaad2014_021y3, 7b86, ec44, 1fec, 0c7f, e9c3, 9b9a, c267, acadia17_231o, caadria2017_149g39, 4c8c, f64b, 808f, 14fe, ae5f, a177, 5866, ijac201412408h2, ef78, 77fc, 01e2, 946e, caadria2016_851l36, 3235, 0fed, 51e9, 02d4, caadria2016_839m35, 270e, ecaade2015_100o19, afd4, d956, 9a33, b143, ecaade2016_243w64, c191, d440, 15f2, ecaade2015_59o11, bd1f, sigradi2015_10.307x20, f404, 4c87, acadia14projects_627f, 0faf, 1e24, ecaade2014_070p16, feaf, 2870, 02fa, 41f1, abbf, 805c, 8cc5, 4112, acadia17_598o, 681a, b431, 8be1, 8a69, ascaad2014_004h2, 7676, 4557, 2e80, ecaade2016_048c14, sigradi2014_015i1, caadria2015_002e1, b289, 5745, acadia17_473g, 8c41, eeba, 3dff, 8d6f, ecaade2017_265j, 93ce, acadia16_488w28, 83af, 4340, 05cc, b0b0, 18b0, 6ac5, c085, 2009, acadia14projects_333ax, ascaad2016_038o14, d7f8, 6db6, f2b6, acadia14projects_473ao, 8120, 2037, 6b5f, a6e5, ascaad2016_057k22, b537, 78e1, ecaade2016_032t8, 8d4a, 30d5, ecaade2016_113e31, ea04, 7a27, 5b12, acadia17_189ee, sigradi2014_151e3, 78b4, 0f0c, 6b76, 3324, 10f7, fa79, f3c6, 65da, 4adf, 8e58, 3a66, 582d, caadria2015_012b2, 5265, 816c, ecaade2015_229i51, 502a, 8af1, 4a56, aee0, 899c, ecaade2017_129mm, ecaade2017_199mm, sigradi2015_10.309u21, 3e02, ea0f, ec8d, ca80, 5040, 92e4, ecaade2014_024s7, c056, ecaade2016_mrtd66, a7cc, b7a6, 0acd, bd58, ijac201412401f4, bc2e, caadria2017_135e36, 38a1, 88e4, 06fc, dfd2, aae4, 4ee9, eea0, 749a, c410, 3100, caadria2015_087a14, 0dc4, 1394, 5427, 8efe, caadria2017_017h7, ecaade2014_030i8, f7e0, sigradi2016_517s, ecaade2017_199v, 193a, ecaade2014_012t2, ecaade2017_028m, db8c, ecaade2014_225o58, sigradi2016_441oo, 5eca, be33, 4f32, 867e, 6bcf, 2f80, c1f5, 5d08, 3f87, sigradi2016_654xx, 6115, ijac201412206b5, 54eb, 0219, b269, 1239, 9505, d202, acadia16_450m26, 97ff, 9f83, ijac201412303l9, e349, sigradi2016_732c, 458a, eb68, 5c3a, 0ba5, 7612, b5aa, 3569, 2cf5, d615, acadia15_431u18, sigradi2016_515f, 3a8a, c16b, ecaade2015_109t20, 50d4, be1b, eefa, ijac201412204e3, 6a61, c524, 0945, da99, acadia14projects_479n, 2596, ijac201513304d12, ecaade2015_268c59, fe7e, acadia14projects_479l, ed52, bf40, a7fa, cdb6, 588c, 50c5, sigradi2013_226t, ijac201614102w2, 5f6a, 79d1, caadria2016_641m27, f2cf, 481f, 7506, c8f2, caadria2017_118v30, 239f, 57b3, 92c0, acadia16_214i14, 7f49, caadria2015_185l27, 9695, caadria2015_030h4, c695, e75c, 01ef, a745, f44b, d521, f76f, sigradi2013_267c, cb87, cb5f, aa25, 0680, ce3a, fae5, 3362, 768a, sigradi2015_11.71f24, b171, ecaade2014_186i47, 0d5b, c2e5, 1f4e, 6fe0, ecaade2015_116k23, ecaade2016_228k61, 4ed5, 7b6e, 03a4, sigradi2013_158t, 4af1, d09a, 415c, 4b8e, 8ee5, 7449, c605, 01fa, cd77, ecaade2015_297g65, 574e, 7a38, acadia14projects_389c, ecaade2015_115u22, f583, 9211, bd10, 05a2, ca93, ba3b, acadia14_111i, 3b33, 773f, ecaade2017_152kk, 08a6, 5560, d131, 3d39, 1593, bad1, 2570, 52aa, acadia17_339oo, ed1b, 10b6, ecaade2014_198o51, e73d, 56c3, 9e86, 347b, 47ae, 510b, 9559, 5954, ca7f, 6c59, 2fb6, ecaade2015_304d67, ecaade2013r_001j1, 8cd3, ecaade2015_230i52, c83e, caadria2016_073x3, 4393, a27c, ce7b, ecaade2015_206h45, 15cd, ed1e, 99f3, f946, 1602, ce81, 73d5, ecaade2016_163x45, ecaade2016_223i59, 1939, dfea, ecaade2016_203e53, b4d6, 7285, ijac201614205j10, 1ddf, 06ea, ac0b, 35f4, 2996, 61b0, ecaade2017_306r, 9c1d, c37e, 3b3f, 9647, 1990, 3263, ecaade2016_210a54, 5122, 0976, 38b4, aa98, 0786, 8581, e978, e128, a0e8, 8803, 47e6, caadria2016_187p8, 266e, e294, e070, ecaade2017_172aa, 7cfc, ecaade2016_185y49, 3444, acadia14_445am, 8d1b, f26c, 9a3e, sigradi2016_752zz, acadia14_167ac, 3cfa, ijac201614407p4, 779f, ijac201614405f4, sigradi2015_12.215o27, ecaade2017_080ff, d22c, 951f, c54b, 6bd1, 4c50, bf22, eb0f, 3724, 8aa2, 0c55, feb4, 24f7, 88de, ecaade2017_028j, 441b, b530, fa3a, 046d, 0356, fce0, 0abd, c176, b6a5, 7ed5, ascaad2016_054b22, 7429, 3594, 0520, 31f6, 3997, 0b45, 4cfd, 29b9, 3ec9, acadia17_91b, efb0, ecaade2017_264b, 5701, a0be, ef43, c448, ecaade2017_174qq, cece, ascaad2016_039u15, ecaade2015_178d38, 9aeb, 01db, 3c5e, 3c46, ab5b, 57e3, 5cf7, acadia14_479l, a093, b423, c89e, fd3e, 0d10, e1d4, 09e2, 0929, caadria2017_074k23, caadria2015_060x6, 0fb4, 47da, db34, 8bbc, 60d2, 8580, 3623, a822, 776f, 363c, 5389, b2a7, 10d2, 2ed9, c720, 9ba8, 3efe, acadia17_423jj, c5b2, e4c0, a280, 0bee, 2adb, a9b0, 1c31, 76da, b8ba, aff7, e09b, 88f7, 4b9b, 297b, ijac201412408u1, 8292, ecaade2017_210v, 52cc, 6543, caadria2016_517x21, ce02, cb21, 5213, d01b, sigradi2013_41h, ed13, 2d4f, b549, caadria2017_115j30, 023d, e326, sigradi2015_9.141g16, ae39, 56ab, ecaade2016_193s51, ce56, ijac201412303h9, 9442, cce1, ecaade2014_084n19, e09f, 8ac6, ijac201412302f7, e362, cf21, cd80, 238a, 3206, 1078, dcc6, c517, 0404, ecaade2017_052oo, 2e6f, 1c1e, 867a, fa7e, caadria2017_051f17, 2712, acadia16_344j21, 3179, 69f2, 2f1f, 0a98, 21d9, 69ba, sigradi2015_8.186g13, fd51, 15d0, c774, ecaade2016_199z52, acadia16_352y21, ecaade2016_007n2, 30b6, 628a, 0dea, caadria2017_175e43, e2de, e113, ecaade2017_023hh, 85df, 5824, bd85, 97e4, 445e, 2c78, 20e6, ecaade2016_042v11, 23e8, caadria2017_056l19, 4561, 0499, 817f, ecaade2017_117r, acadia17_322c, 0b1e, ecaade2016_096n26, 47a7, d6fb, 3c89, 45d9, 7410, c1b9, b4c8, acadia14projects_627at, ecaade2013r_009e6, 38ee, 381a, 2929, fe88, 6e7e, 8914, f28f, 7ffe, cc46, cd37, 4673, e3fc, caadria2016_405i17, sigradi2015_10.140j19, d462, acadia17_358ll, 0179, caadria2017_086l25, 975e, 515b, 41c8, 9dbd, bb71, 8123, 291f, 639f, 5fb3, eebb, cabd, 5ad1, ijac201412301c6, ascaad2016_011i5, 78a9, 23d1, 59b0, 7c48, 414c, 1bec, ebfb, 6138, a597, ecaade2015_116g23, 8d20, 3823, 7a61, ijac201614206z10, 97a6, 61e9, 7f29, 8348, f54a, b6d8, 0206, e4fa, acadia15_263s10, sigradi2015_3.65y2, e174, 1c1c, ecaade2017_240x, ecaade2017_288aa, ascaad2016_048h20, ce4c, 7f6f, ecaade2017_054rr, f18f, 8a8e, 1da3, 408a, feb3, 6d58, a017, c182, e739, cfbc, ascaad2014_012d6, 37b2, f4ee, 16ab, ascaad2016_017b7, ad11, c010, 8db7, d3ab, 8d30, b326, 0718, caadria2016_861h37, acadia15_451v19, c63e, ecaade2014_095s22, ee88, 4697, ac3f, 7906, ascaad2014_006u3, 764e, bf25, a352, f95b, f70d, acadia17_51a, 9887, fcee, 14e9, 3c44, 4fce, acadia17_60q, 156a, f3c8, a916, ecaade2016_021t5, ecaade2017_108s, ecaade2015_59n11, bd5e, acadia16_318g19, ijac201614104u3, a6a4, 3ba6, a1d9, 4b20, caadria2017_047k15, 89e0, c857, 2141, ef77, 44fd, dbba, 3642, a2de, 1dc0, caadria2017_132t35, 5d02, acadia17_532ee, ba85, 77ce, 4f41, ef9c, 1d8c, ecaade2015_227z50, 6889, d26f, 6605, 3d2e, 2518, caadria2015_126g21, 367f, bedf, a3d5, 8677, ecaade2017_161ww, 1785, 183c, ecaade2016_213o54, f53f, 8616, c015, a239, 569f, 7301, 63ca, 92ad, 0f97, c451, c073, cffc, 0c62, 6d36, 39a5, ff9d, sigradi2016_627h, 3e6a, e075, caadria2015_213x32, 0cc1, 6be0, 929b, 9415, 4f92, ijac201614302h1, 06b0, f9da, ecaade2015_207t46, 7a8c, 822a, e1c1, ecaade2013r_006z4, ecaade2015_87z17, 26d4, a1f9, af82, c808, a764, 3641, 85f1, ascaad2016_017x6, c0b9, caadria2015_014o2, 877e, 7c8e, 54de, 4ac2, 91f3, sigradi2015_3.190o3, b3d8, fb49, 0289, ee7d, d625, 8505, 08aa, c8ec, c87d, 45f8, 4821, 0e51, 8bb8, sigradi2016_381l, 048e, c354, 0782, b94c, sigradi2016_752ww, c0f2, d86a, 77f2, 2f95, 0ae1, e827, d2fb, sigradi2015_sp_4.388z29, 581c, df55, 2153, b515, c797, f6c2, 5ab9, eaa4, 75f8, a60d, d4f1, 550d, 33b2, 5e26, f095, 15bd, ecaade2017_148b, 898f, a5c7, acadia15_357s15, 8985, ecaade2016_bkog65, 92ac, sigradi2013_167l, 0c4f, f180, a795, 1f9b, ecaade2017_155n, ascaad2016_032t12, 8c1e, 1188, 26f1, caadria2017_048b16, 6c1d, fa0f, a13b, ff19, dca2, acadia14projects_435ao, 5047, ijac201412306z2, ijac201614105y4, 6a09, df68, de1b, caadria2015_081h12, 60f3, c203, ascaad2014_003o1, c297, 8c33, c479, ecaade2017_079n, 56aa, 51f4, edf3, cb9d, c21d, caadria2017_035v11, acadia17_349p, 73f6, e332, 274a, 6eea, 349a, 5d9a, 8333, c6e3, 7094, 13a8, 450d, 4c55, 034a, 8106, bda4, 7310, 0d00, acadia14_189at, a654, a14c, ecaade2017_309ww, 80cd, ecaade2016_067e17, c991, ecaade2014_100g23, 8c96, 41cd, 49db, f306, ecaade2017_163e, d036, dca3, 3dea, d50d, 84a8, ecaade2017_256ll, 95ae, c84d, sigradi2016_781qq, caadria2016_713u30, ecaade2016_225r60, ecaade2017_021i, acadia14projects_177ae, aa1f, ff20, 69c6, sigradi2013_397, c34d, 20b2, e58c, ecaade2017_042ii, a7e0, 3331, c549, 4776, 9ed0, 34e0, 48fa, 6ec9, 1b3b, ed9f, ecaade2017_293kk, eb86, 449d, 4fb8, 7c12, ecaade2015_273j60, 0e44, c72d, 8564, 2043, 9f6e, 8d9c, 6d3d, ecaade2017_293jj, a34e, 2ae8, 285e, 01d2, caadria2016_611l26, sigradi2013_234h, caadria2017_094x25, ecaade2014_011c2, 1e9d, 99d4, sigradi2016_484i, 5518, c3bb, 109e, ef58, a388, 08ac, 2f19, 6d19, ascaad2016_048i20, 7be9, 5257, e32e, bb24, ascaad2014_013x6, sigradi2015_4.52k6, 9a7d, e6a8, 4511, 2984, 3712, ecaade2016_139b39, 9993, 5eab, e597, sigradi2013_400z, acadia17_349u, 16da, ascaad2014_004p2, ascaad2014_024c6, aa72, e235, 0249, 50a0, ascaad2014_009g5, ecaade2016_129c36, caadria2015_109e17, 2a8f, e501, e009, 6b61, c347, ecaade2017_244hh, 9836, ecaade2016_225p60, ecaade2017_046b, cd0e, acadia14_125u, 9e22, acadia14_719o, acadia17_598p, 31c8, 34b3, a84d, ecaade2015_33g6, abb5, 2641, 7099, f3ac, 04a8, e9fa, 9609, ecaade2014_206s53, ijac201614102i2, 3bf0, caadria2017_149h39, b5df, 818a, 86e5, d153, 0535, ascaad2014_007e4, sigradi2016_732d, a503, 4641, 118e, b4f8, 67ec, 8efc, 470c, ca68, aed8, 2cbc, ecaade2016_217y55, acadia16_344e21, 178f, 0eca, 12c2, ac5c, ad79, ijac201614206d11, b615, 5e20, 6555, 3908, c7c6, 01cb, f1d3, ecaade2016_222i57, sigradi2015_10.7f18, 6b28, 5044, ecaade2017_215ll, ddec, df44, caadria2017_168b42, caadria2017_158v39, acadia15_251n10, ecaade2017_265t, be28, bcc7, 51b3, ddb0, eb03, 35ed, caadria2017_101j27, acadia15_395b17, 10f4, d5f7, ijac201614302v1, 5a72, ecaade2015_180a39, 635f, 9bc7, ecaade2015_13n1, 80ad, a467, sigradi2013_10g, 8b4b, 0e8a, dece, ecaade2017_173ss, d055, 4b73, 0e83, 3432, 4ae6, acadia14projects_609ag, f88b, 926f, 7a70, 122b, 192d, ea81, ijac201412408j1, 8d7d, 8548, 1a3f, 4738, a8a7, 6afc, 2e6d, 6498, 9f29, 2b78, ecaade2016_139y38, 66a0, ecaade2017_049xx, bba8, d8ca, d6c8, acadia14projects_339ay, f7f8, 0785, e6db, acadia16_88i6, 3b04, 1fbf, eda0, c306, ecaade2016_091i25, 55ba, ecaade2015_61u12, 230a, e31c, ba27, 9959, 0642, ecaade2014_218w55, ecaade2015_61g12, 13bb, fc13, 1f72, ecaade2014_214h54, 1527, acf1, acadia14_671j, sigradi2013_391, 8e8b, sigradi2013_54p, e539, ffc3, a007, ecaade2016_070r18, fa0a, e338, acadia17_163aa, sigradi2015_9.141d16, 16eb, 8eb4, 71a2, fb11, sigradi2013_386e, ijac201614309p6, ecaade2015_241d55, bcf8, caadria2016_589b25, 8200, c501, 90d6, 3080, acadia16_280b18, e096, 9a30, 1341, b626, 0b11, ecaade2014_224x57, b455, acadia15_483c22, d45f, 3851, caadria2016_187a9, ef7f, f6f7, sigradi2016_449nn, ecaade2017_288dd, 53f8, ecaade2013r_007f5, dc30, efb3, 3a79, 1d0d, c0e9, ac9b, bd69, 6a5c, acadia15_311o12, 58e4, ed20, acadia16_280w17, 4ba7, 95ef, 8d55, e89a, 3b1e, caadria2015_213c33, 31a3, b13f, 5619, 36d4, 0017, 8db5, ec5c, e287, 9580, 7524, 687d, ecaade2015_314a68, ecaade2017_031ll, acadia17_373v, 4f08, 6e55, b416, acadia14_389b, e666, fd8f, acadia17_669h, ecaade2017_101u, 53b0, 7ed9, 6cb4, f218, 8d78, 2222, e396, 9287, sigradi2013_54o, de11, 2d64, 6aad, ecaade2017_156bb, c7c1, 6095, daa4, d8b4, f9a3, 0b85, db51, 93de, 3bad, a399, df9a, fe22, 0762, 9d29, 4406, 1f37, bfee, 3fb2, sigradi2013_248a, sigradi2013_268i, e77c, 60b9, bb3a, ecaade2014_046t11, 69f6, b3bb, 645e, 58ab, caadria2016_819x34, 7e84, ecaade2014_018v4, 6615, ccc2, 1de0, 27e5, 6315, 5b98, c951, 0b75, ecaade2017_028l, cefa, 5aa1, 4bc9, ecaade2015_201y43, e9cc, 7123, a12b, ecaade2014_023l6, b897, 6241, 6bf0, a4bf, 9a0c, sigradi2015_10.309t21, 5f9a, 8663, ijac201614309n6, d27c, 8345, f977, 5a7f, c1e6, 66ae, ecaade2016_095i26, 30cb, caadria2017_003r1, ecaade2014_121o27, 24db, 300f, 45d5, 09d6, sigradi2015_8.186k13, caadria2017_048f16, 1b0c, fa01, ecaade2014_233g60, 8017, 1be4, ijac201513105l4, 8e8e, caadria2017_008c4, 5248, a983, 63ea, c831, a3c6, 8dab, a0e0, sigradi2016_440gg, beec, c9a0, a1e3, 8b77, aa96, 6755, 1f69, a172, f7df, ijac201614302u1, 7d75, ascaad2014_024e6, 1f07, ba62, 7504, 744e, f01f, ecaade2013r_003r2, 59ec, a128, 64b6, 38f4, 72b9, 3f18, 8c76, ecaade2016_025e7, 4b62, 6221, 661c, 4685, c964, ascaad2016_017e7, 2154, 9e6c, 346c, b7d3, f464, 4cde, 3bcf, 3aa0, 777c, caadria2016_321k14, 074d, 1a54, 4019, 793e, 0a0b, 809e, 0fdb, c098, efa4, ecaade2017_130ss, 1e9b, ijac201412406f9, bda7, 8836, 4f73, 719a, a8cd, 3ef9, 0c6d, caadria2017_147t38, ascaad2014_001a1, 1972, 59a4, 53fc, e379, a2e1, 47e4, ea9d, 5d2b, caadria2017_017l7, 4fdb, 332a, b460, e23c, 2de4, 7012, 4fa9, ecaade2014_180j45, bf1b, 8fe3, f9c2, 202b, 2bd4, a3dd, 9a53, 3d9a, 2a64, 5bfc, 0b66, ecaade2017_305a, 341d, acadia15_451w19, ac28, caadria2016_549k23, 5958, 8854, 2d3d, d675, ecaade2017_199uu, cc20, 904a, acadia14_619ap, 35fd, 2aba, 4711, 9fe9, 0bb5, acadia14projects_463aw, f26f, acadia16_460a27, ecaade2015_21y3, 029d, aea9, sigradi2016_592u, sigradi2015_3.268a5, 668d, 3b28, 0b01, 5e3d, acadia15_47j1, ebbb, 22a9, ecaade2015_100a20, sigradi2015_3.209f4, 441f, d33d, 2d4b, ijac201513203j7, 171b, 9d8d, 7693, 3a85, 5f43, 4e21, 8d8e, 600c, 16ba, 2b20, ecb6, cdb4, e678, 9573, ecaade2014_239x61, 715b, 2e41, a196, acadia17_551b, fe78, 6deb, 14c6, 0daf, 1cea, b00e, 092a, sigradi2016_625zz, 5609, e2c5, 1a2b, caadria2016_135d6, c60b, 4532, ecaade2014_070r16, 8119, ecaade2016_108u29, 8aa3, f0ff, ijac201513206a9, e862, 0281, dd19, ecaade2014_024f7, d7af, acadia15_274m11, 8b5f, 9178, 3e89, 38c0, 1c34, 45de, b742, ecaade2016_113x30, 108c, caadria2015_130w21, afc3, 2c54, ecaade2015_155z32, 252e, 1d02, 2ee4, 3cc9, sigradi2015_8.339z15, acadia17_669z, 97b4, 88f6, 97ca, d295, 56a2, 4489, 67e2, 9c9e, 141f, 5b72, ee65, c3eb, 6e2b, 9bf7, ecaade2017_053o, 3793, 1e9f, 2db2, 4499, f4a4, a857, ecaade2014_038o9, f12a, 2858, 7a72, e7cc, ecaade2015_227i50, c0b7, 9581, 08b2, e0c9, ecaade2014_016a4, acadia17_658b, 3903, ecaade2014_153y36, caadria2017_183g44, acadia14_177y, ecaade2016_025h7, 4c96, ecaade2015_194w40, aaa1, ae81, e196, ecaade2015_53r9, ecaade2014_149m34, caadria2017_123s32, 48a0, 77cf, 6fe7, 9fff, 2a81, 1677, cb59, acadia15_443x18, sigradi2014_345j8, acadia14projects_145t, 8a05, b732, 70d2, 89c3, 0006, 772f, 1820, ascaad2016_025m10, ebf7, ijac201614309d6, caadria2016_601r25, ecaade2016_222y57, 45c2, c00c, ecaade2016_080y23, ca88, aa1d, 6ef1, 90e5, 0197, c4cf, 7951, 4529, fe6e, 8451, 9359, ff29, caadria2017_182y43, 976c, a014, f5dc, acadia14_317x, 23d3, caadria2015_078o11, e815, 6230, ecaade2015_37f7, 0d85, aa90, b969, 377a, de62, 3d43, 11a5, ijac201614208x12, d815, ecaade2015_251l57, 3922, 29f3, f2f9, c885, caadria2016_487i20, cd1d, 8383, ecaade2016_193m51, bf99, accf, cb4d, 14ed, 2cca, a71b, 18bd, 947c, 13b2, 64c1, 1873, 05ae, 4189, 4ded, b809, a178, a0a8, 2815, 6a74, 5cdd, sigradi2016_387vv, sigradi2015_8.289b15, 29af, fc6c, 33e5, 74f1, 49ec, ecaade2014_226h59, 23d8, 29c6, 664b, bff4, acadia14_177v, ecaade2017_080gg, ae04, acadia17_402c, acadia14projects_339aa, 4f9f, ecaade2017_061h, fa25, d75f, 6e95, 1c17, adee, ecaade2017_253aa, 64d0, a1cb, 7076, bc5c, caadria2015_004h1, 8d6d, ffc9, 1c0a, 33a9, 6952, acadia17_189uu, 6c26, 2659, fdc9, ecaade2017_294d, 3ec4, 0c70, 4f8f, ascaad2016_051d21, ecaade2017_243cc, f283, f9c1, 25fb, 1415, 4c3f, a1f2, ijac201412303f9, 4f39, 87be, 9b12, sigradi2015_8.81s11, f829, 6a25, f671, 7b43, ff75, 4ac1, 598f, e21f, ff55, sigradi2015_11.166b26, 08a7, fb6e, e4fc, ecaade2016_091j25, c698, 9f25, ecaade2014_070s16, c91c, 23f5, 72a9, 25fa, d028, 24d3, 2575, caadria2017_136p36, c8f9, ecaade2017_282l, ecaade2017_256cc, 8151, 3f6d, ecaade2015_64f13, ecaade2016_132w37, sigradi2015_9.152c17, 3cf9, c894, ijac201513305f12, sigradi2015_8.186l12, ecaade2015_130k26, d669, acadia16_424j25, 8f2f, b500, d7c0, caadria2015_073n10, 98bd, ijac201614207v11, b64a, 7e98, 891a, c49e, ecaade2017_214p, 25be, ef85, 72df, 0b8a, c57b, bbcd, acadia17_283yy, ijac201513201y5, ecaade2016_163u45, 3f8d, abd2, aa74, e90e, ecaade2017_ws-hybridlabdd, 9f2c, acadia16_106e8, 765e, ascaad2014_012b6, c5fa, 8764, cae0, 2772, 1cd5, eaf2, 9b0b, bbbb, b1ee, 61e0, 2f43, 5735, 5834, 3738, cd03, 4aa1, ijac201614303j2, 7d6e, caadria2016_353z15, bcf0, 05c0, 19b2, acadia14_229f, sigradi2014_279y2, 5385, 816d, caadria2016_301r13, 6bf2, 3777, ecaade2016_ws-dleadp68, 5c60, 1396, sigradi2015_10.309k22, 6823, sigradi2013_342r, 9f11, 05f8, ecaade2017_253y, sigradi2013_347v, 0732, 22b1, bee4, 872f, ca4a, c9bb, 88e1, e2d7, ecaade2016_191b51, 0629, 3682, c7b5, caadria2017_016x6, ijac201614102g2, 8a89, f220, c9f7, 79c8, caadria2017_005e3, ac1d, sigradi2014_263y9, acadia17_230e, 1f36, cb91, 14be, 4146, 8937, 2bc4, 191f, 4743, ascaad2016_015o6, 2f46, a80f, caadria2016_157x6, caadria2015_188a28, ecaade2015_205y44, 7aae, e2b3, ecaade2017_172z, 9bed, ecaade2015_155k32, caadria2017_145h38, 7c23, 40da, 68a4, bf46, 90f1, 9192, c22d, f143, 239b, sigradi2013_243t, ecaade2014_168k41, 25a0, b907, b000, 7b21, 4c58, ed10, afc9, 7b14, 9dff, b2cc, 81ef, cb7f, ecaade2015_301a66, caadria2016_073z3, 700d, caadria2015_070g9, caadria2016_641t27, sigradi2016_601vv, 0c4e, 06af, ecaade2014_100d23, d29a, 1b8c, d775, 1796, 3392, 112b, ac4b, 10a6, 9ae0, ecaade2015_138y26, sigradi2016_590j, 71f8, b691, d01f, bdd4, 3262, 9844, a52d, 630b, acadia14_23av, 2c6a, 7182, e4e1, edaf, 5e3b, ecaade2015_248k56, c54f, 361c, ecaade2016_068i18, ascaad2016_042y16, sigradi2014_345v9, 0140, 2f23, b772, ecaade2013r_004x3, 16c6, ecaade2016_151m41, 77cb, cd2e, 0f98, a3d9, f858, ecaade2013r_020t10, c2a9, 8990, ecaade2014_072g18, 672a, 6875, b985, 6ef0, 03c4, 04ba, caadria2015_130i21, 64be, 96dd, ecaade2016_222s57, 16b8, 08f8, c269, 1631, 7177, acadia14projects_135ab, 8949, f8f3, 70c9, ijac201614407w4, d6fc, 45ed, 89c1, ecaade2014_224v57, 4d0b, 6eb6, 37f6, ascaad2016_045l18, 49f2, sigradi2015_3.212i4, e605, 8e97, 8145, 1296, 30fd, acadia17_90ff, b88b, 66ea, ebb9, 5881, f401, ecaade2017_026tt, 3bf6, ecaade2015_237e54, ijac201614207r11, 2afa, sigradi2016_490z, dfe0, 3366, caadria2016_693y29, f1ae, cd2f, 3c1d, feee, 758e, sigradi2013_100e, 4764, ecaade2016_046o12, df80, 9254, acadia14_719m, acadia14projects_229k, 93f1, 2378, b9ad, dcbd, 8352, 9233, 0f1d, caadria2017_018w7, sigradi2015_3.268l5, 1c42, caadria2017_104x27, f903, ecaade2014_042n10, 84df, f69b, ecaade2017_305e, 03aa, ee64, ecaade2015_61j12, f702, 791f, c5e0, 2049, e474, ecaade2014_010j1, beef, sigradi2016_729xx, 3a3b, fe84, 8e4b, 4ec1, d9d1, 325c, ecaade2014_153p36, 2b8e, e24d, d3a7, a254, sigradi2016_448gg, ab1a, b09f, 8b1b, 3c74, 9ea5, sigradi2014_045h4, 49f1, bb16, b79d, 73fa, 7611, 03ed, 7c51, ecaade2014_224v56, caadria2017_074p23, sigradi2014_214d8, ijac201412205i4, acadia14_699f, caadria2016_095r4, 4121, sigradi2014_345u9, 7f56, ecaade2015_229s51, acadia14_23aa, caadria2015_142i23, b9e0, ecaade2014_206r53, 5187, ab2f, 7e39, 6c28, 7423, d95b, 0b4f, da55, ijac201412305l2, 1fb5, ecaade2014_092g22, 42e2, 3b25, 486e, acadia14_43am, 391f, 8e5f, b498, 836d, 31fb, ecaade2013r_020s10, cda2, 6a1f, acadia14_601v, c886, caadria2016_435r18, caadria2017_081s24, 345a, 7659, 0f5e, 3e26, 4f9a, 2702, 87b7, a560, 7ff4, 67fd, 830c, sigradi2014_132s1, 13ed, a0ab, 90a7, 3dbe, acadia15_381t16, c8d0, 5be4, 393d, e8d8, b0c1, 41d4, 4afa, fa63, ijac201614308n5, c2eb, 30fc, 695a, 27df, ijac201614302j1, acadia15_497l22, ecaade2016_132p37, c50b, ecaade2014_240u62, caadria2016_229r10, 7ec5, 5f7a, eca2, sigradi2016_484ww, 6a5f, 436e, 9c66, 34ab, 7491, 3436, cfce, 4de1, 9fd7, de12, c807, acadia14_339am, ba53, 43fc, e34e, 0545, b2a9, caadria2015_114t18, ecaade2014_151d36, 34c3, ecaade2015_48l8, 3b20, ecaade2017_183w, f9b4, 4e38, ecaade2017_265o, 8262, ascaad2014_032s9, da8d, ijac201614208s13, da21, 566c, 8600, b2bb, 0e98, caadria2016_033u2, 3a9f, ecaade2017_124v, cbcf, sigradi2015_10.309h22, e734, ecaade2015_172a37, d9a1, 61eb, fe07, 45d4, ca8a, add1, b7e7, b754, 1488, f5f0, ecaade2016_018k5, dacd, sigradi2013_41e, 53dd, acadia14_153f, d82f, b5a5, 5489, caadria2016_167p7, ae94, ecaade2017_071uu, caadria2016_177z7, a045, 3a6f, 3fab, e8ea, 0005, d6f7, 06dc, 925d, sigradi2013_234e, 9716, 8e14, f9ef, ascaad2016_010r4, ijac201513203n7, b8ff, 0235, 4c33, afbd, e838, 4084, 8e31, 1e62, df54, 1c77, 62ee, acadia14_609ao, 5c23, acadia15_123o4, 6445, 3195, 12bd, ceed, aebc, b890, ca6a, c163, b5fa, ecaade2016_011c3, f822, b5ac, 21c3, 0657, sigradi2016_647pp, ecaade2014_072x17, 03cb, ff91, d167, dbcd, bc1e, a27e, b6e4, 5711, ecaade2013r_012p7, 854b, e8e4, 1e64, 7a2a, ecaade2017_148xx, ecaade2015_87x17, sigradi2015_11.8s23, 3520, a6d2, 3ac4, 91d6, a44f, acadia16_116y8, acadia14_63am, 577f, ecaade2016_108s29, a4a2, ecaade2016_223r58, 35e8, 709e, c64f, d873, 9635, 6ea3, sigradi2014_266j2, 8b0b, acadia16_196i13, 07ec, 0790, 9634, 244f, ascaad2016_022b9, 8d59, ec86, ce11, 360b, caadria2016_641s27, acadia17_339kk, 38d9, acadia17_247oo, sigradi2013_391j, cc91, 00a8, 40b3, ecaade2014_009c1, cf41, 72bd, c352, ecaade2016_071l19, e0d5, 0ae2, sigradi2014_284v3, 3b40, 9c17, 86b8, 6a20, caadria2016_045f3, e293, b597, b6a8, acadia16_206o13, f31a, 629a, acadia16_154f11, sigradi2016_534ss, 3f76, 5b96, 4244, 09e3, 17c1, 0232, dedf, 40d9, 94f3, fd8d, ecaade2017_038xx, e0a4, acadia14projects_117aw, a0d9, cb1b, 88f5, ecaade2014_109u24, 1e8f, ee8e, 56ff, 095c, d895, sigradi2016_710ii, cb0a, 224a, b63d, b027, 3449, e68a, b65a, 35ac, c254, d563, ecaade2015_138f28, 98d1, 4fc5, 113e, ecaade2016_163y45, sigradi2015_11.8j23, 9be8, 3e9a, 6472, 57c8, 9649, cd3c, b226, 9e83, 085d, 97a4, d958, 89c7, d01d, 50bc, acadia17_364zz, cf8a, 6f08, acadia16_372n23, acadia14projects_479a, f079, 25b9, 1a44, 68eb, ijac201412204c3, ecaade2014_044e11, fdbc, 8c7c, 5f4f, ecaade2014_237b61, ecaade2016_018g5, a46d, 289b, b319, 76b6, d04f, a34f, 6f58, b639, f27f, 60de, 7fad, 2e1f, 81d7, 3eaa, 721a, bdbd, 4786, caadria2017_115g30, 999c, b53a, 1191, 5876, 0538, ba7c, a93f, 5aa2, ecaade2016_163a46, 083f, 0675, acadia15_110z3, caadria2015_087c14, 86e4, c804, ecaade2016_147v40, ed8e, acadia14_311r, 16c3, 155c, c91f, ijac201614201k7, 607d, 0a1a, fc97, fefd, 4d94, 5328, sigradi2015_12.215z27, 8fce, ecaade2015_18a3, f40d, 09ae, e740, 822d, 22ea, ee8f, 03ac, 0c43, a9f1, 470f, ec9e, d4e2, sigradi2014_345a9, ecaade2015_194a41, ecaade2016_006r1, ijac201614105e5, 9b27, a805, d57c, 6c3e, 565c, ba1d, 0fad, eee1, fe83, 3bbd, a2f7, a324, 081c, 9bd9, b075, 7ad0, 101e, b05c, 53fd, 47e8, 127f, 368b, 94cd, 1971, 96b6, da64, 590a, 8cc6, d269, cc38, c10c, 62a6, c8f1, sigradi2016_356f, dd88, 70e7, e0b7, 4095, f590, 1cd4, 9c89, b778, ec82, 108d, 3009, 2aa7, e87b, 80cc, 7268, 9d58, ab09, b85b, ad1d, 8721, ecaade2015_116i23, f3d4, d9d0, 4863, acadia16_88o6, 452a, ijac201412305k2, e6f0, 3236, efb8, 3506, 3089, acadia16_34f3, be01, 5708, 2d1a, 1152, ab8b, 71a1, 00da, ed63, 5236, 2da6, 8a83, 3763, acadia14projects_189ar, 0272, 53ab, ascaad2014_012r6, 6453, 41d9, ecaade2017_282u, ecaade2016_129v35, caadria2017_174j42, cc6f, ascaad2016_039h15, ecaade2015_237w53, a347, 0d1d, c81a, 561d, ef6f, 9659, b98a, ecaade2015_129j25, 3b6f, fb73, 8b8e, 239c, 7d13, d010, b971, 1048, 5c35, 75ce, caadria2017_085b25, ad90, 6906, ijac201513101s1, ecaade2016_023p6, ecaade2015_176x37, ascaad2016_054n21, beb2, ada7, 86af, e21a, aa29, a980, f3ab, 9436, 9041, 1dae, 52b9, ca61, 42c7, a890, de6f, 5442, 88b8, ee69, cfa8, 1ebf, a882, ef98, bd6c, f687, fd50, sigradi2015_3.65n2, 173c, 4c7d, 63a8, 5189, 0ba4, 0a20, 70d7, ijac201614303d2, d84d, 7d69, ecaade2017_198c, e445, fcbf, caadria2016_487m20, c884, 1053, ee8d, b69b, 7c0d, 4b0d, sigradi2015_sp_11.303s31, d71a, 747f, 1e50, 4985, caadria2015_060p6, a785, 0cad, ascaad2014_010l5, 9ffc, 0e7a, ddae, fb8c, caadria2016_115m5, caadria2015_145z23, sigradi2016_448x, 5f01, 566e, b21d, 29f9, 78d6, 05ba, e8c7, ae61, ecaade2017_175k, 773b, eb95, 05ca, f68b, 8eb8, 38f2, 10f1, 359d, f2f4, caadria2017_134a36, 9e92, 57fa, acadia16_332a20, 7d80, 132b, acadia14_435ai, 6fec, caadria2017_129a35, caadria2017_163h41, 9e45, c521, d7c4, ed70, 1934, caadria2016_457g19, 1640, 63eb, f012, ecaade2017_290pp, 7c2a, 86ee, 20ab, 1724, 2ac6, 4074, bf05, 7cc0, ecaade2015_61r12, acadia16_140a11, 6aaa, ijac201614203w8, 1f0e, 6b00, 382b, ecaade2015_21r3, ca2f, 2114, ecaade2015_298m65, 8899, 9a52, caadria2017_142s37, caadria2015_130u21, 7df1, 841e, e775, ecaade2016_ws-afuturen67, caadria2017_145u37, sigradi2016_781d, fca7, caadria2017_047d15, 78f5, b587, ecaade2015_17d2, 3062, 0bf4, 9d57, edb0, f7f9, acadia14projects_435av, 99ec, 0178, 5c3c, 75a3, ecaade2013r_004t3, ascaad2016_003t1, b1f8, caadria2017_142r37, 6f1d, ecaade2014_044h11, ea52, 984f, ffde, acadia14_347ag, 6622, caadria2015_023y3, acadia15_371n16, 8761, 60f8, 5161, 21e4, bfba, f6ea, 1ac8, 3631, 618a, 5a70, 8010, 748f, e62a, f51c, 0655, 50a6, acadia14projects_479w, 563f, 649a, ecaade2016_119o32, ecaade2017_124p, 2e3f, 412d, 14c0, c50c, 0663, 385c, e65b, b95b, bdad, ecaade2014_108f24, 748c, ecaade2016_007m2, sigradi2015_3.111w2, c6c7, 4e85, 74f9, 1c0e, 901b, 661d, 1fdb, acadia16_344o20, ecaade2014_168s41, 9bdd, 218f, d1f3, d811, c45a, eb51, sigradi2013_263n, 549a, 1b94, ecaade2013r_001f1, 8b2f, d3b4, caadria2017_063c21, ecaade2017_148a, e752, 6c7b, ecaade2017_019ii, 5364, ijac201614402a2, 0553, 3dab, e26a, 1143, 55e5, d169, caadria2015_049a6, 27c2, 6234, 1921, sigradi2016_550i, fac6, 581b, fd7e, 73e5, 0136, c30f, 4bf0, d06e, c413, 5534, ffd0, 5051, acadia15_451c20, 3644, e3a0, 7b13, 4787, caadria2017_124u32, d18d, 92fc, 6603, ijac201412402f5, sigradi2014_339v7, 5018, e8b2, 7320, 377c, 1d3f, 4157, 875e, 489d, 533a, 8a91, 0bfb, 8d06, 7bd6, 5b68, 765f, b0be, 1d96, 7280, 3381, 0c9a, abba, c105, deae, ecaade2015_205t44, b4a8, fc7d, caadria2016_517u21, 65bb, ecaade2015_302k66, afe0, 051a, 4209, b58e, acadia17_435m, 212e, e1ec, acadia14projects_153ak, ecaade2017_009q, 04cf, 5ce6, 0f33, b80f, ad34, acadia14_257ad, 4b84, c069, ee28, 0c2a, 4e05, sigradi2016_488t, 92c4, ad28, 1c2a, c6b0, b7f0, 737b, dd1d, 59ae, 7db0, 4cff, ecaade2017_199y, 686b, 348f, 456f, caadria2017_174n42, d81e, ecaade2015_332x71, f8ce, ad42, caadria2017_069z21, 0b13, f326, 6055, ascaad2014_019v2, 7af2, 015e, ea1c, 2dd6, e30e, 9d32, e3e9, 31ad, aa00, 48b5, f231, c140, 3fc8, d74b, 9468, c610, d143, d076, 61da, cec8, ecaade2016_118w31, caadria2015_072r9, 17cc, ddf0, ascaad2014_034l1, 725a, e149, sigradi2016_450pp, efdd, ecaade2016_224h60, 8da9, efc5, 88dd, acadia17_100l, sigradi2016_448v, 7d16, ascaad2014_024n5, 6ac1, 522c, ecaade2016_073h21, 1bb3, 88af, sigradi2013_285c, acadia16_12m2, 1dd6, f6ae, ecaade2016_067j16, 1f9d, ecaade2017_108d, 8246, 6977, fad3, effd, ijac201513306w12, 1f20, f232, 2002, fbb3, 35a7, ecaade2016_185h50, e6ad, f4dc, ecaade2016_043w11, caadria2017_080f24, 6c4f, cee4, 3db4, 08f4, 95de, 4507, 1d48, c20d, ceec, 7aeb, 0b3a, b0d4, 4807, ascaad2016_023b10, 954b, 6249, 732c, 72, 2803, ecaade2017_301u, 8ba1, d079, 256b, ecaade2017_117o, c017, ef08, 1580, 8f1a, 0c07, 882a, 0d06, 81f9, ecaade2014_157z38, 196e, ecaade2015_293b64, ddca, d995, dd60, ed2c, ecaade2016_225b61, 2890, 8842, 6136, ijac201412303d9, ce91, d7db, 378c, 5822, ecaade2015_53t9, acadia15_357z15, 88a8, e38c, ecaade2016_089f25, 54e8, e44f, acadia14_153ap, 5aa9, 34ae, 7144, 82c8, ba31, 078c, 3c01, 911f, 172d, sigradi2014_339w7, bab5, 0882, 8c90, 97ce, caadria2016_683h29, acadia16_106j8, 917c, 4cb8, 79ac, 6c74, d859, c898, 6594, ecaade2016_083f24, ca5a, dca9, 0b06, 0e17, ecaade2016_018f5, d41e, 7919, d8b0, a384, eac7, b1e8, 0988, caadria2015_081e12, 1f73, 4161, 2302, sigradi2016_625a, 2193, d7e8, ascaad2014_022o4, 46e1, 778d, ecaade2016_ws-dheritaget67, 2552, acadia14projects_479s, ecaade2017_077zz, caadria2016_745a32, 04d3, 9169, 8992, ecaade2016_111p30, de42, e488, 2e8a, acadia16_12c2, a06d, 794b, ecaade2014_084p19, 188d, d12c, 5d22, ecaade2014_237x60, sigradi2015_9.152p16, edbf, 8c1a, 4491, 3ba3, 7f23, c245, 432f, ijac201513101l1, 7f3e, 2e97, 7ae0, a485, d92c, 7629, ecaade2017_105hh, c968, ecaade2017_213h, 85a8, fdeb, sigradi2015_8.328i15, d9db, 8c73, 3e52, d20a, d8af, eed9, 3c1a, aaf5, f52f, acadia17_473zz, cefd, ab42, a82a, 989d, 296c, 2269, 6a3f, 1929, 8a65, sigradi2015_3.212j4, ecaade2017_151y, 2200, 165f, 9d6a, ecaade2016_139a39, ecdd, c63d, 742c, cf4a, ijac201614201p6, 61a8, ecaade2016_048d14, 01da, 94de, 8dfb, ijac201412405b9, d386, 8bde, 119c, a644, e845, 9dcb, ecaade2015_180e39, 6fc2, acadia17_435c, a274, 2448, add7, caadria2016_829h35, 5b91, e836, 2cfc, 6f9b, 0e9c, ecaade2013r_012k7, 33b3, 4528, b04a, ecaade2015_127d25, 10e5, 63f8, 7002, 0f5d, ecaade2015_278m60, 0b40, 8077, ecaade2017_148e, 08f9, 8208, ecaade2016_152v41, ecaade2015_86j17, a89a, 77d5, b207, 87ad, 22fe, ddd4, e295, 850a, 0366, 64cf, 9f5a, aabe, 900a, ecaade2016_046r12, f4e7, caadria2016_197l9, 7f16, bdc6, e751, 53b6, c064, ecaade2017_066t, ecaade2017_199z, 2218, 2ad7, 6de9, 3beb, ascaad2014_005b3, db2d, db6e, caadria2017_094z25, caadria2016_239d11, c174, 853a, 1d19, 6589, e1dc, 7ca9, 9ff5, ecaade2017_265i, 53d0, 4dd3, 6b23, 001f, 4b05, 1161, b34d, f337, ecaade2015_171e36, ecaade2016_089y24, 451a, sigradi2015_3.190n3, ecaade2016_028k8, 4861, b1a5, 9c8e, ccf1, e0ef, 9513, 69d6, e2f8, 41c0, b362, 3dd7, 4ea5, ecaade2017_301j, sigradi2013_208m, ce08, 14b6, 5559, b220, ecaade2017_112xx, ecaade2015_91c18, beb0, sigradi2014_030x1, fd70, 8a6e, fe38, cbbc, 0df3, sigradi2013_215c, 07d2, 6fb9, 3e10, 8d4e, f80b, 9e96, 637a, ce7d, c803, 7302, 0ad9, acadia16_460t26, ecaade2015_22n4, 7b80, d49b, ee9f, a4af, 14f8, 31c7, 6e48, ecaade2014_139a31, 731d, 9d1e, 7dfe, 52a3, ascaad2014_008r4, 837f, c465, sigradi2016_443yy, aa62, bc2a, acc9, 705e, 19c1, 2b3a, ecaade2016_215u54, d253, ijac201614104i4, ijac201614207g11, 337a, acadia14_357ap, 6cff, 6247, 7b35, ecaade2016_238o63, bdf9, bf9d, aedb, 8370, 1d14, 685f, c551, 8a34, ecb3, 70e8, 31d5, d65b, c6e5, a500, 3380, ijac201513105e4, 7f71, 6c57, a4ca, ecaade2016_ws-afuturel67, 10fa, sigradi2014_109g9, fd93, b009, ecaade2014_121z27, 8da6, ecaade2016_040y10, 0158, acadia14_63w, ecaade2016_144j40, sigradi2014_047j4, 7d73, bcfc, f56a, c05c, acadia16_382u23, ecaade2014_233k60, a15f, b9a9, 1758, 3a9a, 0880, 673e, e70d, cd49, bbde, ecaade2017_203vv, caadria2015_246c36, 7b29, caadria2017_046j14, 3514, ijac201614407j4, f579, 4375, 1882, 2405, 69a1, 334f, ecaade2015_22a5, b189, 5849, ecaade2014_149c34, a046, 2c94, 9ef0, 796f, 1f2e, f068, 44df, dc99, 7a73, b2e7, fa2d, ecaade2015_152b32, 1cbe, 5cc4, ea88, 151c, 771b, 75e9, e242, c5ee, 3fa7, 7c1c, 3025, 05e0, 393a, 8003, ba8d, 8611, 65f8, d964, a72f, 71ac, 60ec, 81d8, acadia14_223a, e14f, acadia14projects_267j, d8d1, sigradi2013_429p, fe44, 2927, 509f, 84d8, ac46, 9010, 6c93, 74f7, sigradi2016_724vv, fca0, b2e9, 4253, ecaade2017_006ll, 7a6f, 068f, dc90, 58fc, dcd5, 200a, 3ee5, 3c90, 22e9, ecaade2016_118c32, 4e5c, ecaade2014_019k5, sigradi2016_490x, e103, b10a, 8725, 3f7b, a600, ecaade2014_066t15, acadia15_284s11, c7ab, acadia14_671z, ecaade2017_203x, ijac201614105v5, 469c, ecaade2016_065e16, 908a, 1315, 3a1d, 2201, ecaade2016_237e63, b231, 554d, fcae, 7ce2, 88c8, f369, ecaade2014_157d39, 28fb, ecaade2013r_009i6, 4408, ac3a, b3a7, caadria2015_081i12, c4a1, 0c26, ecaade2015_230k52, ecaade2015_271w59, acadia14_117av, ijac201412306d3, 0400, 9c0c, df50, caadria2015_049c6, a08d, 3225, 4ee4, 0f5c, 4872, b375, 75b4, ac10, 0e9a, 761d, 61e8, c2e9, 4ab3, eb90, 0afc, 7663, 9131, 156d, acadia15_497e22, ecaade2017_181r, 4ebd, 2483, ijac201412205r4, eed3, 2a9b, cdc9, acadia14projects_479v, 9bb9, ijac201614105j5, 2251, a7d4, 981c, aa2e, caadria2017_155t39, 4c14, 87f7, 27a2, a60e, 0edb, 49fb, 90c7, 662b, e801, 2e21, caadria2015_139p22, 17e7, sigradi2014_247j9, 5be7, c08c, 64f2, 36da, ecaade2016_197g52, ecaade2014_240t62, 83d4, f745, a04d, 887d, 46b0, ce6e, sigradi2016_814m, caadria2016_291w12, 2c01, 5d2a, 9688, 4076, 2b7a, e84c, 5841, 2e11, b018, cdb9, 1c9b, 0310, 3d93, ecaade2014_157p38, 402a, 117c, f492, 8b5a, 0b5c, ascaad2014_035u1, sigradi2016_764j, ecaade2017_265w, ecaade2016_058y14, a986, 59eb, 37ab, 29a3, c99d, e804, ascaad2014_014a8, 3f7a, bd02, ascaad2014_004n2, 07eb, c084, a45f, 23d4, 530f, sigradi2016_381u, 2539, 47d1, ad71, d4a6, 4271, ecaade2014_185u46, sigradi2016_817l, ijac201412207h5, d89c, c6d5, 6494, 1456, f6e4, f1f9, acadia17_177r, dd84, 345e, ecaade2014_153c37, fcfe, caadria2017_031i11, 3b73, 8db0, f7d9, dadd, d585, 1402, 20de, 8579, 21ec, acadia14_291g, c3ae, ecaade2014_044v10, ecaade2014_010t1, bd0d, c01a, ba7e, ecaade2017_017y, 940e, ecaade2014_188o48, 0cb0, 9ec9, f5dd, ecaade2016_197f52, b973, 52e5, 230e, ecaade2017_019pp, e186, ijac201614302y1, ascaad2014_008u4, sigradi2013_194, 2948, 716b, acadia14_117f, cc4f, ascaad2014_022r4, ecaade2016_224f60, 70bf, 5a22, caadria2017_054h18, ecaade2016_040p10, 3cb9, ascaad2016_039l15, c393, df8f, ijac201614105c5, 60fe, cb62, 31c5, 24ea, ecaade2015_314g68, e270, 0270, ea20, 573d, ecaade2014_186b48, 77f1, cc50, 3472, d92a, sigradi2014_335t7, a5b5, 2a07, ec19, d4b2, acadia14_619ag, 2281, 6158, 76fe, 4d8c, acadia14projects_63ax, acadia17_648zz, 4bd7, ascaad2016_012z5, 84a6, 181f, 00b8, be9d, 66cc, 2777, caadria2017_047e15, 6cba, 2fa2, 8181, 54af, 82cb, 3d98, 014d, 49b2, 25f0, 439b, d547, d451, ijac201614202m8, 0f4f, ecaade2013r_003z2, 8861, acadia14projects_655aa, 225a, 67bb, ijac201614301a1, a1dc, 3b96, ac45, d960, 1409, 60d1, b35a, d38a, cf07, 0b4a, 4a72, 725e, 8c85, dbf5, 89f5, e493, df6c, 3534, 2675, c252, 50f9, acadia14_601w, bee6, d459, 64a1, acadia16_98i7, ecaade2017_122a, bb8e, aab9, cdd5, ecaade2015_11d1, d770, 0e6b, ecaade2016_230j62, 5899, sigradi2014_047m4, 7424, 8fed, a8cc, f911, efbb, ascaad2016_044z17, 9656, d2eb, ijac201412204r2, 2759, ecaade2015_155g32, a5cd, d4c8, 54e3, a35e, ascaad2014_024h5, c2ab, 7bc6, 1229, b158, 3701, 82c7, acadia17_445n, 8b19, caadria2015_087h14, 2dcd, acadia17_463kk, 2f8e, c6f3, 09e4, acadia17_221ee, bfdd, edc6, a471, 72ad, 505f, 5239, caadria2016_013h2, sigradi2013_386m, 44c8, 4c1d, 2619, 1534, 696e, ecaade2015_169c35, 74b7, e169, e773, 570f, 2395, 1d8f, 6484, 26a5, sigradi2013_244i, 176f, 1bb9, fe7f, 7dc5, a9c7, e585, f6c3, 977f, af4e, 73c4, 946a, 63af, 9781, 2999, sigradi2014_041f3, 2ea3, a67f, c2a8, ee5b, f6f5, ecaade2016_154x42, ecaade2017_198ss, e09d, 14a2, 0ff4, aff1, 9579, 7b6b, acadia14_153b, 9729, acadia16_372z22, 6434, d686, 2416, f037, a927, f596, ascaad2016_038u14, 116d, 8369, ece0, feae, 724f, 5acd, 6dff, f37b, acadia14projects_83ad, 55e2, ijac201513201j5, 03f0, 9eb6, 9335, 313c, 0228, ecaade2015_138l28, 7a36, 11e3, acadia14projects_497s, ecaade2016_222p57, 4422, ijac201614204k9, 046b, 15cc, 93b8, bef1, 7e59, ecaade2017_080ee, bbd2, 5b18, 460d, 1619, a7e2, ijac201614207n12, 8e38, acadia14_655ai, 77c0, da98, 666c, 4498, sigradi2013_285a, c793, 2408, acadia17_473c, 2508, 89b5, d818, deea, 75dc, 1f67, fb3d, df16, sigradi2013_271n, 7b68, 79ce, 272d, 5644, 659e, b267, acadia15_251k10, f8ec, ecaade2014_113y26, 5566, ascaad2016_028n11, f36a, 9251, 6e80, 0448, 1947, f3f6, 58b4, 655e, 71e6, 50b2, 8d49, fcde, 29f0, ecaade2016_071j19, sigradi2013_194d, caadria2017_051h17, e35b, 887f, f515, caadria2017_067l21, sigradi2015_6.387u9, 8d22, 7779, acadia16_470i27, ecaade2015_215k47, 107e, 4296, 291c, ecaade2016_tkof67, 292c, f356, ecaade2014_067w15, a14b, 2ba3, 54fd, ecaade2014_121u27, 96ee, 07bb, 79bd, 0cd1, 7728, 8b74, 939b, 787f, fe0e, acadia14_555e, 7bff, 8028, 0291, 7e72, 6f28, acadia14_565s, sigradi2013_347t, 3fbd, a7d0, b084, abbb, da0b, 7cf0, 7a1f, cba1, 0cfd, ac6b, 1397, 687a, 83ba, ecaade2016_096o26, ecaade2013r_020r10, 6f68, ecaade2014_052u12, ijac201513105p4, caadria2015_043h5, 057e, d467, 18f4, 3755, a0f1, 8acb, 5f19, ascaad2014_021a4, c4f8, 50c8, caadria2016_651b28, eda3, acadia17_402e, 37d6, 8d68, ecaade2015_144a31, f308, 0789, c04f, 8572, acadia15_483w21, 2bad, f078, d4df, 6601, f57e, 8ece, a36d, 7a66, ijac201412201m1, 6253, acadia17_211j, 3c65, 0c80, 00d6, b42e, b88f, a68c, ecaade2017_052pp, caadria2017_057p19, 0891, bfe9, acadia17_163rr, 973a, 9c82, e486, 831f, b529, acadia17_60x, 6ee8, 1519, a211, 6aa7, c508, ecaade2015_329l71, 6949, 58a0, e5db, 09f7, 6038, caadria2017_051g17, ecaade2015_82a16, 32f0, e9fb, 68e2, 60b6, caadria2016_333r14, 3b74, 82bd, ecaade2016_018y4, ecaade2014_180w44, 4423, 58a7, caadria2015_070j9, 8c93, a423, 423f, e21c, acadia16_280v17, c8d8, ecaade2016_183s49, 3dc1, 843c, 928e, acadia16_280a18, 2ac2, ecaade2014_044z10, ecaade2014_121p27, 6800, 37f9, 0f07, e494, e699, 4d11, ecaade2016_098z26, 1c62, 63f1, caadria2017_107x28, acadia16_332v19, ae92, 36b3, 4179, c819, caadria2017_047y14, ebcc, 4c9d, ad6f, 9495, ecaade2017_143e, 0745, fbb5, 5077, acadia14projects_589a, ecaade2017_026ll, 2569, fc35, c23c, dc62, ae6a, 0a97, sigradi2016_816tt, 5c10, e449, a18a, sigradi2014_232o8, ce36, caadria2017_123e32, 8c56, ecaade2014_031s8, ascaad2014_004i2, b868, 0ef9, sigradi2013_285, fcfa, sigradi2015_13.316c29, 3e58, f2fa, 36ef, caadria2016_115j5, 4818, 4724, 5b7a, 2c14, sigradi2015_12.297i28, 1f8d, b879, ecaade2017_265k, 908c, fc24, ijac201614203h9, 23d7, ijac201513201z5, 560b, ecaade2016_217k55, 166f, 8f47, ecaade2017_255xx, 54a8, caadria2015_194s28, 4a6e, aa95, sigradi2013_401l, sigradi2015_10.140g19, 0800, sigradi2014_042t3, 1b6d, acadia17_648ll, 6ee4, ecaade2014_141j32, 94f2, 7f0b, 5b76, 12c5, ecaade2017_085l, 1572, 3223, 9412, 59ed, 7bbd, e30a, ascaad2016_028l11, sigradi2016_690b, c8fc, cd52, 398f, ecaade2015_202o44, 7045, caadria2016_621w26, dcfc, fb3e, a806, c5fe, 1060, 85c5, 8e50, f0fd, sigradi2015_6.237o8, 31ac, 3853, dde9, f9d5, 7059, 5658, 6981, fc33, acadia14projects_101r, ecaade2014_113a27, ecaade2016_158l43, 4b94, 9ce2, ecaade2017_265l, e4d8, 2650, b0ad, e93d, ce77, 1adf, 905c, 64f7, 28f5, sigradi2014_281b3, 278b, 291d, caadria2016_003g1, acadia14_117ax, ecaade2014_149v34, caadria2017_027m9, c55e, c9e7, 8ebb, ebd6, sigradi2014_186h6, 10bb, 8083, babe, 156f, 8fa1, e39d, 943a, ecaade2014_133p29, dfb9, e6cb, f72f, 34e2, b111, ecaade2015_64l13, aaac, ecaade2014_151w35, b7a5, 7d29, da31, 2d48, 5bd4, 9699, 606e, bed8, 3e80, c3cd, cb76, a235, caadria2017_189j45, ec20, caadria2015_209x31, 8dce, 51ec, d1f4, caadria2017_096v26, 48e8, a1fb, ijac201412307f3, f397, 24a0, ecaade2016_113y30, ecaade2017_057u, 08c5, 04cc, d0a6, 731b, 966e, 97c1, d172, 7738, 8cc8, caadria2017_028a10, d9ad, cdae, 6a5b, ff18, f98a, 0e53, dba1, ecaade2014_145n33, 3805, d0b6, cf57, 7787, ijac201513201c6, acadia14_347am, 2a63, caadria2017_057u19, cc8c, d18e, 585b, caadria2016_167k7, caadria2017_101k27, 0d54, 927b, 6b86, caadria2017_096w26, ecaade2013r_003n3, 5e5f, c50e, ecaade2015_280d61, 9d93, 496b, sigradi2015_sp_8.326x30, ecaade2017_052ff, 3fa0, dade, acadia16_308r18, 927d, e919, ecaade2015_206r45, c23d, ecaade2014_233p60, 08d1, b5b0, 1b2d, ecaade2016_239a64, a33b, 95c6, ab0b, ecaade2014_071d17, b4ec, 73c3, 5c94, ecaade2016_230c62, 2658, 6af1, ascaad2016_056j22, 169e, sigradi2016_515k, 5502, c2e3, bcb2, 9c01, acadia14projects_619ac, f083, 6581, a7b2, 8a21, 6c67, 1560, ascaad2016_018g7, sigradi2015_4.219e7, 52a0, 3df6, 44d3, c3ea, c9da, sigradi2016_590e, ascaad2014_008p4, caadria2016_579n24, 9ea2, ecaade2014_194r49, e282, 0a07, caadria2017_095g26, a456, ecf6, 6dd0, 4aca, 9c93, 802e, 46db, caadria2017_005k3, 2ced, 39e4, 63c6, ecaade2014_168r40, caadria2016_271z11, 78d7, ijac201412303e8, c07b, 1c09, 27b1, 875a, 06ee, 0c4c, 67b5, 8020, ijac201614307h4, fc11, sigradi2014_265m1, 6767, bc42, ecaade2014_140a32, ecaade2015_17p2, 1d3c, 7061, ed7e, acadia16_488y28, 5ea9, 2025, d095, acadia15_195e8, acadia14_479z, ascaad2016_018o7, ecaade2016_063s15, a8fe, 8f0b, 8b21, 9454, sigradi2013_189r, ecaade2015_73a14, b300, 71c8, 17ae, ecaade2014_156c38, e736, 2bae, ee23, e28a, 9708, e7ab, 83ad, ecaade2014_186e47, af6f, sigradi2016_655j, 40c8, 989e, acadia16_450k26, 538b, ecaade2014_226y58, 620b, c4a0, ecaade2015_306i67, 1a3e, 5048, e14b, 825d, 2fb4, a121, e677, ecaade2015_161m34, 46c0, 3ae7, 3de4, caadria2016_415y17, ecaade2015_152v31, 4110, ecaade2016_072t20, 963a, d5a6, 7c84, c9fd, f032, sigradi2014_292u4, 819b, 6a2a, 158a, ecaade2017_072e, 7e7c, 5f6e, 2ec6, acadia15_95a3, e124, f244, 4258, 6ec3, ijac201614306v3, acadia16_88l6, ea0b, 5bc4, 6550, 2bbc, d23c, db25, ecaade2014_089y21, ec3a, 7f60, c895, sigradi2014_339b8, ecaade2016_129b36, ecaade2017_293mm, 406b, 0b0f, acadia16_260g16, 546b, 2c86, ecaade2015_87u17, 3085, ecaade2016_223k59, caadria2017_037c12, 2768, 19ad, caadria2017_005m3, 901f, 9351, acadia16_460y26, 1d98, 56fb, 8293, 48e5, f78f, 97b8, 754d, ijac201614302x1, 5020, sigradi2013_393m, acadia15_483s21, 1027, ac6f, ascaad2014_016c9, ad7f, caadria2015_220c34, 4d42, 5ba2, be89, 1232, ecaade2014_104s23, be3f, 3143, sigradi2016_431q, baef, b986, 1108, c7d6, 3c25, ea5d, e5f8, 2855, ecaade2014_053r13, 457f, 1818, 7e3a, 737f, 0d27, 9263, df8a, ba9d, 8eaf, 857c, acadia14_565y, fb86, 1a3b, bf6a, 1f6e, 321a, ff37, e3d3, accb, ecaade2015_158f33, f181, ecaade2016_127e35, ac98, ecaade2015_217i48, d9c7, c6ca, d622, ijac201513306y12, 80a9, acadia17_307mm, ecaade2014_143m32, c554, cdfd, 9912, 1443, fba0, 99cd, ecaade2015_202c44, 6d98, sigradi2016_530hh, sigradi2013_295d, acadia14projects_291az, d912, b9da, 6ef2, sigradi2013_313p, acadia17_153l, 4342, ecaade2016_096m26, c75a, 5ad7, 95aa, 5758, 526b, 5698, ed6b, ced7, ascaad2014_026s6, ecaade2014_173t42, 0895, 9e8e, caadria2015_206t29, 6016, 2771, 33ce, ecaade2016_199c53, 7420, sigradi2013_30h, 8bf6, d8a0, 959f, acadia14projects_589d, 4a92, a47b, 8c72, de7b, 8694, caadria2016_589w24, acadia16_98p7, acadia15_357u15, 12d3, 5492, 9a2d, 9541, 08fc, 32ca, ecaade2017_291y, dfa9, 04b2, sigradi2016_732f, 4009, 5bde, ecaade2014_011a2, 4531, 0b7a, 2b62, 23fd, f38f, 4590, be07, 466d, acadia14projects_579m, c027, acadia14projects_473al, 1e0d, 6ca1, 634f, 003e, 4045, 31a1, ecaade2014_133x29, f173, 8f4f, 6e56, acb9, ecaade2017_003n, 2a4b, ec9b, ac9c, ecaade2015_207s46, ab39, 091c, ecaade2015_118z23, 399d, 564a, 6ffc, 512f, 1e40, 4d37, ecaade2016_128i35, sigradi2013_386h, 6f53, 2b18, 1361, 4f1a, acadia15_343v14, ecaade2015_138b27, 968f, 059c, a946, 69b7, caadria2016_271b12, 68a6, ad5a, ecaade2017_094c, 3a62, ecaade2017_076y, 6f06, d0d8, b04b, 9f22, 5b70, 4f1f, 6562, 52dd, b6ef, f325, ad59, acadia14_63ay, f149, acadia14_177z, caadria2016_839j35, a6c2, ecaade2015_170l35, ecaade2015_59t11, c671, 72ea, 3870, ef74, ijac201513206g9, 6db5, 30e7, 3925, c760, 325e, 6f59, 2f40, 31f8, edc0, 5561, 1171, caadria2016_517g22, 2aae, ecaade2016_217k56, acadia15_185t7, ijac201412301t5, ecaade2017_006rr, f32b, 7184, ed33, 5abc, ecaade2016_095e26, acadia17_316oo, 68dd, a38e, 15b0, 1848, ed35, ecaade2014_018x4, 7bf2, 7f1e, b888, 0bc2, 5e1a, f67b, 420a, a562, d608, 547f, acadia17_258n, bc66, 7fd6, 925c, c30e, ijac201614402k1, 0947, 5635, b88c, 1340, acadia14projects_473as, 5999, 3bae, 398c, bf5d, 4b6d, ecaade2015_155n32, f30c, 554f, 6211, 5536, 1211, 2fcc, 5cc7, 1d0c, 3e37, 075c, e876, 4c63, 81be, d0b2, 4af2, ecaade2017_277ee, ecaade2015_114z21, 0f49, 5f3e, a334, d77c, 2076, fb29, 8ba6, 962f, c4a4, d940, c1a4, e0f1, dff5, sigradi2015_10.267u20, ebec, 0a62, dc13, 4895, acadia14_445ag, 99a2, 3868, 7f3f, 3201, 0353, 137b, c5f3, c209, 866d, sigradi2015_6.42a8, ecaade2017_282k, 7e93, 949d, 488e, 14b7, c383, ecaade2017_195nn, 33fb, cae5, 6d27, d773, e59f, acadia14projects_609au, 28f8, c68f, 0e50, sigradi2016_483hh, 88e8, 3f9b, 5294, 43c6, 4d8b, caadria2017_123t32, d405, 8df3, 6bef, ef99, 2e77, acadia17_211l, cf63, b41a, ba10, 2dbf, a553, 18ec, 0cc2, 401e, dc89, e5ed, f34b, cb36, cd3a, 7c78, 5297, acadia14projects_619ap, ad9d, fd35, 8e15, 95c5, f80d, 6dbe, b6bc, 2130, sigradi2013_244m, aab1, ecaade2014_067d16, ecaade2014_186x46, 838d, d24a, f8d9, 60ad, acadia17_339tt, ecaade2017_094g, 8c81, 4da6, 2e90, 3022, f378, 4473, ddc3, 2e5a, 6ebf, 4577, 87de, 6618, 53af, 6606, 5e8b, acadia15_284y11, 8b1a, ecaade2017_029ff, 236f, 3ad0, ecaade2015_155u32, 5434, 2d50, 2dd5, 47ff, ijac201412307i3, 205a, bb56, 9e34, 23c9, b5ca, a1b5, cc84, ecaade2016_130a37, a4be, cd65, b0a4, 0e7b, ecaade2017_053d, 77f0, acadia16_106n8, 2aa0, 5554, 95ee, 1657, 9770, 9d94, df94, 6a59, 13bf, 0265, 28c4, 56f9, e45e, 28ee, 4aaa, 53de, d1da, caadria2016_343i15, db83, ecaade2015_309v67, e3da, sigradi2016_654ww, 2424, acadia16_140r10, 9dd0, 6ef4, 86c2, d8a9, 5fa6, 428d, e202, 5d2d, 4288, ecaade2015_297a65, 23d6, acadia14projects_691az, ebe4, 05f1, d883, 422e, de03, 1e7a, 0b54, ecaade2014_220h56, beb7, af8d, 6f34, acadia14projects_219av, 1b9f, c95d, 707c, cd83, ascaad2014_022g4, 7ba6, 7fb0, c22a, 2f53, b437, 6a05, bad7, 287c, f8a0, 4269, caadria2016_601o25, 484c, 7f7b, 49e2, 4e1f, caadria2015_122p19, 43dc, 64f9, caadria2015_206e30, ecaade2017_031jj, 6df8, 46e4, 0236, 221f, fdf3, ff0d, sigradi2016_614z, e4ad, b594, 1636, acadia17_391zz, 3303, acadia16_394j24, 7162, 9c72, 8311, acadia17_349o, fc84, 3be7, d80c, 1b61, a620, c041, sigradi2015_10.177a20, d6f9, 493d, sigradi2016_729qq, 4625, 4698, e423, 885b, afe6, ecaade2015_333w71, ascaad2016_054x21, 78ee, caadria2017_070k22, 9eb4, 5436, d128, ecaade2014_173d43, bfa6, df61, ijac201412202t1, ecaade2014_049x11, ecaade2016_118j32, a0ba, 6fc3, 8f62, 341c, 5120, 1981, 1bd0, 89a1, caadria2016_457k19, f918, 17d3, 8b89, ijac201614303k2, d4c9, 9fbe, 7b4f, f50a, 5a5d, b53c, b0b9, ascaad2016_022p8, caadria2015_176u26, 2558, 65b8, be7f, 5263, caadria2017_113a30, 37c1, sigradi2015_2.162p1, 705b, 1f99, cbcb, 853b, acadia14projects_435a, acadia17_81m, a0af, 60ba, 7512, eb48, 049c, acadia17_500mm, b648, 8e90, b1bf, 2f36, sigradi2016_637bb, 087e, fc01, 1175, acadia17_323p, 0a71, b521, sigradi2016_641hh, 6be3, 1885, a28d, sigradi2014_032c2, sigradi2014_172z4, bc00, 134b, b07e, f06a, ecaade2015_279v60, ecaade2014_052a13, f2bd, 4888, 568e, cc95, a55b, 1e0b, 619d, 8697, 80f9, aa39, caadria2015_156l24, 70a1, 95b9, 37a4, 4d0e, 48a9, ecaade2014_112e26, 7812, e1eb, 483f, a11a, 7703, acadia14_589a, 6267, 4242, f40b, ecaade2017_290zz, 054c, 34b2, acadia17_658xx, d575, 5e49, ijac201513205y7, 4987, ascaad2016_045x18, acadia14_63au, ecaade2016_242k64, a778, d4e1, e704, ecaade2015_253s57, 9b09, acadia14_63ab, 0b82, ecaade2015_180y38, 828a, aa4c, ascaad2016_054d22, 49ca, ecaade2017_164m, d115, 285d, caadria2016_777z32, 7a0e, e8c9, f60a, ecaade2017_079bb, 6125, 16ad, sigradi2015_sp_4.388a30, 8b09, 0e9e, acadia14projects_699r, ecaade2016_223h59, e97a, 5bbb, ecaade2017_156z, 8afd, 6dcd, c8ac, 3fc4, 1349, fbb8, 9e04, df30, 0b91, acadia17_230uu, dd1a, c864, 1674, sigradi2016_400i, 79e8, d03b, f847, ecaade2014_225p58, acadia14_655aj, d862, c7bb, 78a3, d45e, 7866, ecaade2014_010i1, ecaade2015_22p4, 3378, b258, 9cd2, 1174, 1b64, e3e4, e11a, e681, 2788, 9914, b043, ijac201513303r11, 9506, 79d5, 284a, caadria2015_218x33, 9d21, ecaade2017_252d, ascaad2014_022l4, ecaade2014_168d42, 9b84, 9859, caadria2017_122x31, d154, 7d81, sigradi2013_238o, 6d1e, b9d1, 4c06, 75a8, c889, sigradi2013_387b, dd93, fbb6, d20e, 6382, 82dd, ascaad2014_036x1, 94a7, 6c83, 7f8b, acadia16_124c9, faa6, acadia16_184n12, 3003, f676, acadia16_308v18, 9bef, ba64, acadia14_291e, sigradi2016_544c, eacb, d4af, 7330, 17be, sigradi2016_375j, 2f2f, 40b4, 0329, 4809, 6c7d, 04b7, 4090, f5a8, 995b, a512, sigradi2016_777jj, 0a79, a580, 1bf2, ecaade2017_053xx, acadia16_184o12, 1d35, be69, a8eb, 1d53, sigradi2014_329w6, 0c12, 9528, 5478, 3714, acadia14projects_661i, 3503, 8b8a, e346, ecaade2014_147y33, caadria2015_124t19, a115, f4ce, caadria2015_208z31, d1d8, caadria2016_209v9, 5ae8, 799b, ed5a, 5327, 71b8, acadia17_230rr, ascaad2016_039i15, 745c, acadia15_343j14, acadia17_282mm, sigradi2016_590k, 996c, 51bf, 7518, 9cc7, ecaade2016_023y6, ijac201614406h4, 7a14, ecaade2015_301r65, 8f96, ascaad2016_042c17, 6df4, eb7e, dccc, sigradi2016_467r, e649, 1c5e, 5df6, 3a98, ecaade2017_052nn, b2f2, 4ddf, 52fb, acadia14_317y, 40ef, 054a, ecaade2015_152z31, 94bb, 94b2, cdbc, 70f9, eff8, 9693, 0d41, caadria2017_113b30, f1b8, 509a, caadria2017_042s13, ecaade2014_188l48, 4858, cff3, cd7b, c8ab, c809, 8650, 6fdc, caadria2016_209a10, bbe0, 397a, 025c, d2d3, 2f76, e210, 4c65, sigradi2015_10.74r18, 95c3, abaf, b4b2, acadia17_598m, 7118, ijac201513206e9, 8db9, a241, ijac201614405i3, bc25, ecaade2014_138t30, 83bf, acadia14projects_135aa, cfde, bbe4, 511f, e35c, a877, 0e16, f926, b836, 63c5, 86c5, f1a4, ijac201614208t12, 1782, 741d, 643b, cda9, ce79, ee49, 7a0a, 94a2, f105, c84c, caadria2016_105g5, ijac201412406h9, 9f51, ecaade2015_21z3, fd7b, d184, 82bf, acadia14_177ad, ecaade2017_053zz, 7be4, 38d3, f21c, e8f6, 5351, dd38, 31dd, sigradi2016_803x, acadia15_123u4, ad58, ed94, 0dbc, ecaade2015_37e7, 52ee, bcc0, 38b8, f518, caadria2016_611t25, eb45, 8108, b94a, 17e1, ijac201412205j4, acadia15_381r16, cfaf, 1389, b44d, f5b7, b8e1, acadia17_358kk, f95a, bd15, ecaade2013r_014f8, 0fec, ecaade2016_042p11, ijac201614105f5, dd97, 671a, 3f49, 58c3, 7cbd, 2767, 0cc7, ecaade2015_247d56, e5ba, ad70, ecaade2016_140o39, 61ff, 8884, f957, 019f, 4a04, 216d, 1049, 3f1c, acadia14_101w, 712b, ecaade2016_011r2, 1bcf, 9110, sigradi2016_431v, 5694, 0b1d, 2567, acadia14_339ao, a4b8, 1e61, caadria2017_009x4, ab8e, 70e0, db6d, acadia17_637b, 1d32, 87ef, 92b8, sigradi2015_3.111b3, 1535, sigradi2015_4.52l6, ecaade2014_187e48, b053, eaed, ecaade2014_041f10, 1d5c, ecaade2015_21l3, caadria2016_517e22, 475a, eda4, ecaade2015_61s12, sigradi2016_815u, acadia15_243b10, 843b, 494f, 731e, 4518, 7271, 4180, 2574, 540f, 2b7e, 9d6c, df87, ecaade2014_194x49, 6788, 976d, 319b, 45f5, c8b8, 4d68, 31e9, ffdb, f8bd, acadia17_551xx, 1f84, acadia14_63e, 6bf9, 5cd1, acadia14_117c, 4477, 2b31, fa83, ecaade2014_024v7, 4023, sigradi2013_286i, fd99, caadria2016_197k9, acadia14projects_549r, 052e, 75a6, 77f6, 2e6c, 83e5, fde0, 7ac4, sigradi2013_359m, 06c3, 4409, sigradi2014_159f4, 0cfc, a666, ecaade2017_301f, ceb1, ecaade2017_195cc, 513f, b56b, 1001, 67e8, 10bd, 02b4, dd17, f2ce, 36dd, 0d73, sigradi2016_483jj, 474d, f4d1, ecaade2017_215mm, fd24, 7d96, b585, ijac201513203x6, caadria2017_174t42, d06f, 194e, c10a, e27e, 2a0d, ecaade2017_071qq, acadia17_678w, 4371, ecaade2017_203t, 0be5, 74da, 6eaf, acadia17_290d, 65c3, b7e1, ecaade2017_057o, acadia14_699i, 741e, eb89, 913a, a3d8, acadia15_483f21, f0fc, fac9, ascaad2016_007s3, 97de, a277, 1598, 61bc, dda1, 00de, 529b, 64fc, ascaad2014_007a4, fd13, acadia15_451e19, 8a85, 44da, 6863, 9202, ecaade2017_163j, acadia14projects_339au, acadia14_463k, 8ef8, d151, caadria2016_579z24, 3568, c7df, 5f3c, acadia14projects_167u, 2d66, 81a4, sigradi2016_732o, 0953, caadria2017_008e4, acadia17_189cc, 753c, e355, da68, 4b4a, ascaad2016_028a11, 4909, 9d5f, 15ad, 9c62, 5f97, 3f8e, 27cd, ecaade2015_130x25, ea32, da80, 9093, becb, 7d6a, ecaade2014_057o14, 01d4, ecaade2014_176d44, 5246, ecaade2015_318l69, 36fe, 1f5b, b0ec, 68b9, dcf5, caadria2017_182z43, 7f8f, 2618, 3513, 26af, fcf6, 2ce0, 7d55, b1d0, ascaad2016_022m8, c3ef, 737e, 524a, sigradi2015_sp_8.284l30, a490, 5a4f, 674f, c7dc, b371, 85a3, 4885, 3caa, sigradi2014_293z4, sigradi2013_327, ascaad2014_014k7, 08dc, 8cdc, 1508, 1cff, cc51, 9b69, 32fc, b5c5, bbc4, d53f, acadia17_211i, 1c75, ddb7, 0874, a4d7, 8298, 9d05, fbdd, 5d8f, 9c00, baa3, ecaade2015_122l24, 4aa8, ccc8, sigradi2015_10.140h19, 625e, e2e6, 62d0, 9cac, acadia14projects_531l, 195a, f065, acadia17_403g, e4dd, f2e5, 1aed, 4eb3, ecaade2016_089x24, ecaade2017_157nn, caadria2017_135f36, 09d1, e18f, c2fb, 9243, sigradi2014_345h9, 4fe6, acadia14_339an, 56de, 90dc, 13f1, acadia16_342e20, ecaade2017_293ii, 1f0f, e729, ecaade2016_132o37, ecaade2017_134t, 37b5, 9cbe, acadia14_463a, c02e, ba30, 8993, b482, f156, ecaade2017_094k, 9a21, a415, ijac201513304c12, 6d7e, 1bae, ecaade2017_071ii, 67cc, 93fa, c523, acadia14projects_619ah, ac41, caadria2016_797w33, 08bb, ff60, acadia14projects_497v, b6bf, f748, 4efc, 7c72, ijac201614105o5, 594d, ijac201513101c1, 44d0, ecaade2015_333b72, ea50, e33f, 2529, e891, 8b5d, 4ff1, a206, a26d, c445, 8607, b44f, 624f, ecaade2014_204g53, 87d6, acb1, ascaad2016_054c22, 433f, 054b, 7ee9, 1496, 9e89, 6f2b, d3c9, 64a4, 7bce, ecaade2017_021j, dc09, 24a9, c9c1, 64c3, caadria2016_725i31, 2729, 5d58, c851, 4b00, 84b9, c847, ecaade2016_199y52, f9e7, 5,9999999999999999e+83, f3f9, af71, a7a3, acadia15_81r2, e0dd, 5f7b, 324f, 3eb4, c453, 2170, acdb, caadria2017_185y44, e487, 175d, 7d05, 2edc, dc02, f334, 09b8, acadia14projects_291c, 73e0, 3238, 5b43, 2361, ea4c, 0f9b, ecaade2015_209v46, 39e7, de07, 91e7, ecaade2016_224c60, 3fb1, 71d6, ijac201412205z3, 18c6, 6e91, a704, 2ed7, 1343, 0337, 2213, 6ced, ecaade2017_029ee, 51c9, 6c5f, 4f4d, edd9, 5dda, e390, sigradi2015_10.220e20, 54b6, 9763, acadia15_395y16, 9e4a, b33e, 709d, ecaade2017_051y, 8900, f1b1, fd0a, 7f98, ecaade2017_089bb, 6c95, 392b, 9d17, 4631, ecaade2014_085f20, caadria2015_014p2, ecaade2016_123v33, 60f0, b391, 2110, 3320, 2a66, 8c6a, eaa9, 6572, 1bfc, 1ecf, 4e07, ab5f, c931, 7f01, d784, ecaade2017_076v, 99bb, caadria2015_156i24, 5ed9, 1393, a3a3, sigradi2015_6.387f9, ecaade2017_264f, b292, 446d, 5872, 58a4, 7c5b, 2e0d, caadria2016_735t31, 13db, c2b2, 81b3, 3110, 31a7, 4fc0, acadia14projects_661f, 303e, 8de2, caadria2017_054d18, sigradi2013_429i, acadia17_220v, 905b, acadia14_671n, 35da, 8f65, b760, sigradi2016_595mm, d1e5, a43d, cbd6, b56a, 519c, faac, bae3, e925, 3845, 9823, 915e, f1de, 3f24, affa, d26b, ecaade2016_063n15, 8ffc, ecaade2017_229dd, 1b51, 146a, 4cd0, d214, ff6d, fec6, 9001, 5a17, 4d4e, 2a01, e8dd, 2132, aee2, 36ad, 1ae4, sigradi2013_10f, 01f2, bd28, 3425, 1fbb, 5c05, 252d, 9e1a, 8b03, baf4, 2c46, ecaade2015_196m42, 8e0c, acadia17_520u, 25b4, 013a, d972, 91b6, 05e3, sigradi2015_11.166e26, 609d, cd62, 7e91, sigradi2016_484n, a8e7, a8ea, e4bd, ecaade2013r_009h6, 121c, 5202, ddf4, 0ee3, 7205, 4866, d9a2, 6c44, bc9c, 0d3c, 7b59, ecaade2017_jgon, sigradi2014_281e3, acadia16_214b14, 2d58, 6cbd, 5847, c346, f3e9, 8018, 135f, e7c5, 0c56, b0c6, db9c, f797, ecaade2014_224c57, 584b, 0972, 7a37, 4cc0, 2422, d974, 9870, 9b91, ascaad2014_022p4, ab31, 5ff3, ijac201513103t2, 5c6b, caadria2015_218a34, 8b06, 4109, 05eb, 52f0, ecaade2015_22e5, sigradi2014_136c2, a5a3, acadia15_185n7, 51d7, 4ce6, c66d, e1df, ecaade2017_079p, cce3, 10ba, 37a5, 49f5, d5ba, acadia16_372y22, 724a, sigradi2014_345r8, b606, c8e1, 3981, f191, 829a, ecaade2017_215oo, ecaade2014_100c23, ijac201513102v1, f5cb, 0716, acadia15_381o16, 1cf4, 4433, b05b, 5b82, ecaade2014_153e37, 39f8, sigradi2014_080n7, 6537, 6e7f, ecaade2017_309xx, 145d, 00f0, caadria2015_060z6, acadia14_681af, ecaade2017_057v, ecaade2014_065b15, 88bc, 0527, 5695, f7dc, 3707, 10a0, 7c92, 68b6, d9cc, a9db, a3cf, 62f9, ecaade2015_307l67, c135, de1f, 79d2, ba02, ecaade2015_284p61, 8a88, c603, 115f, acadia17_358y, fad6, caadria2017_023k9, 1518, sigradi2014_176a5, c3de, sigradi2015_12.297o28, 86db, 7de0, ddbb, 2230, cb6e, 5728, 631c, 8a76, a575, 1634, 4a52, c34f, 83de, ecaade2017_199vv, 2742, 687f, caadria2017_168w41, efe3, e9a2, acadia14_463h, 4778, 9c70, caadria2017_021p8, ascaad2014_017y9, c2a3, 09cf, acadia16_440w25, sigradi2015_3.11e2, caadria2017_001b1, ijac201412306x2, sigradi2015_sp_4.275t29, ecaade2014_113u26, a95c, ecaade2016_027b8, 08c1, ecaade2015_261i58, c21f, 29de, cb9b, c091, 709f, 2500, 519b, b407, 7332, 4f1d, d68c, 682f, 75e8, 9b24, acadia14_699t, 77a3, 99dc, e6e9, ba29, 7903, 45e7, 6b0e, a74e, cb16, e7b5, a7ce, 80d6, 4cbb, caadria2015_015c3, ecaade2017_156s, 950c, c673, 46e7, 18eb, 2a25, 83a3, ec2d, sigradi2014_114o9, cc6e, ascaad2016_009l4, 4c2c, 4737, ecaade2015_171w36, ecaade2014_149e35, fe3e, c9db, a752, 7131, ecaade2016_197d52, 36b2, c124, d344, b465, 6db1, 4bb2, acadia14projects_301e, 8bf0, 42d9, ce78, 2ee1, 0714, d994, a17e, 32df, 2e64, sigradi2015_10.220c20, sigradi2013_327u, a3e4, d44f, b16b, 0a87, 9ca5, 179d, eb71, caadria2017_079y23, 9217, 750c, 068a, 3e1d, 40e3, 480f, 38b7, 260d, 37bf, 5384, aed4, 3469, 92ea, 7469, 8595, a662, 0b29, sigradi2016_421xx, f737, e717, 4c3a, 20d9, 0639, a82d, caadria2017_008x3, c153, 7a68, 80c6, 51b1, 99ca, c90f, 4a00, 0f91, sigradi2016_360x, 01ba, d375, 9bdb, 0fdc, 858e, 8d91, ecaade2015_314h68, f0c9, 7d5d, fedf, caadria2015_150a24, acadia14projects_189ap, 87b5, ecaade2017_076bb, 9846, 2122, b55f, ecaade2015_138t28, sigradi2015_3.111g3, b9e6, 879d, sigradi2015_8.41a11, cccc, 11b5, ec54, acadia17_364qq, 8053, caadria2016_767u32, 1e22, eccb, 370b, e78f, acadia14_47h, ecaade2017_108n, d5dc, 9689, 0d61, acadia14_365ao, 5efe, d634, sigradi2014_132n1, 159a, 8691, 4f0b, 7900, d91b, acadia14_619ar, caadria2017_048z15, sigradi2013_303r, 05f0, d420, 0938, 9e9c, 11d1, 8b26, ecaade2016_129y35, acadia15_357r15, 5e01, ecaade2016_mrte66, ecaade2015_100l19, 2524, 91d4, 6149, caadria2015_213g33, 5b5b, 8b91, 83b9, 87ae, fb4a, 093d, 22f7, de76, ab77, 8ad9, 063b, ac18, ecaade2016_011t2, sigradi2014_144y2, 1f39, 90d0, 02cf, acadia17_201g, e6cf, 7705, 679e, 07c9, cf3b, caadria2016_641r27, 8ae9, 277d, acadia14projects_63al, 01a2, acadia17_230c, ecaade2017_066s, fb8b, 0464, d237, sigradi2014_036v2, ecaade2017_164aa, 097a, ecaade2014_163h40, 876b, 7fb9, 2728, 9905, caadria2017_134x35, 7953, 274c, e57a, acadia14projects_549z, 44d8, 75a0, acadia14projects_347ai, 0bf9, ecaade2013r_003b3, 1196, c7fc, cabf, 341f, acadia14projects_719h, c43d, 6768, 81e6, 82d9, 4953, 92a2, sigradi2016_814s, 14a8, ecaade2016_078j23, b116, acadia14_247n, acadia14_497r, 54b5, 612d, 57f6, e709, 4f27, 784c, 2fce, ecaade2015_278u60, ecaade2015_235r53, 0911, 1b28, 9bb6, 2521, 9050, 01b8, 023f, bb52, caadria2016_405d17, 3ab2, 0924, a23f, db77, 51c3, 1ea6, d2e3, 71f0, caadria2015_130d22, 3728, 9104, d094, ecaade2015_48k8, 459b, d259, acadia14_619au, 0486, f844, 5606, 94e6, d34c, 39ba, 962c, ed8a, ecaade2016_tkoi67, 1476, ascaad2014_013a7, acadia14projects_609af, 8a7a, 0c11, 40f2, ecaade2017_099b, 473f, 407d, c16c, 613e, sigradi2015_8.264m14, 62b0, ecaade2017_046a, 9c02, acadia15_185y6, a3e3, b70b, sigradi2015_sp_8.284n30, 1b24, e35a, 03a5, 99c2, caadria2015_072u9, b216, ab7e, 9409, ecaade2015_279z60, ecaade2017_054ll, ecaade2016_027a8, 689e, ecaade2015_273d60, 045c, ea8f, 3916, 746b, a10a, 83ed, acadia16_196h13, 65a2, 8496, 3e36, 9b76, 698e, bf59, 2f0d, 8fd3, 15cb, sigradi2013_401p, d7bd, ac86, 96ab, e25b, ecaade2015_161j34, 9c14, 22ef, 6df7, 5bf0, 2007, ecaade2015_180c39, a2a6, sigradi2013_155k, ecaade2016_080z23, ea36, acadia14projects_167z, 62fe, e378, e563, acadia14_619at, f84a, c811, 416f, 691f, affd, 0559, 4dc7, 0765, 03e1, 550b, e9e9, ecaade2016_047f13, e4ff, e986, bb4f, 451f, 3dd1, ecaade2016_228l61, 5948, b8a6, 6528, aca6, cf05, ec48, acc3, a033, b41c, sigradi2016_647ss, b59f, f223, 3552, sigradi2013_30v, d25f, 2ce3, 78cc, a911, 5d69, b99c, ac78, 1c36, 721d, 8953, d0e0, 5a0a, acadia15_451b20, 4fe1, 7b70, 4c3e, fec9, 3ee9, 5734, 5484, b68c, ecaade2017_142zz, 40a1, eede, acadia14projects_435at, 17fd, b369, sigradi2013_54m, 1be5, ijac201513305v12, ac00, 9a62, 827f, 6bd8, f6fc, 5d9c, 30f4, ijac201513104n3, caadria2015_048r5, a714, ecaade2013r_009b6, e52a, caadria2016_809e34, 430c, dc25, 654a, 94ce, acadia17_349v, ecaade2016_042m11, sigradi2014_049m5, fd38, ecaade2014_044f11, ecaade2015_138b28, 30b2, 6dea, sigradi2014_151p3, 90df, ab83, 2297, 56bd, 8125, 6b82, c762, c56e, 7988, 0cba, cb32, 3b98, c256, 4b01, acadia17_628pp, 2a5f, 604e, caadria2015_070d9, f8cb, acadia15_357t15, ecaade2016_147p40, 3d66, 45d1, 504b, 3711, 0209, sigradi2014_266f2, 7081, 8c1d, 7f4e, e60c, 9755, d216, 2f4e, 745f, 0cdc, 8166, 9539, 7e8a, f4f1, c8ae, 7029, f39a, 14fd, d176, a787, 1aec, 3b86, ecaade2015_103n20, b7a7, 1502, 8f01, f569, 1de4, 26d0, a86d, c727, 5b69, fec5, eafb, 8e48, fa40, acadia15_263v10, 5af4, acadia14projects_177r, ecaade2016_071h19, ca52, ascaad2014_009d5, 8172, acadia14projects_291av, 0ae3, 9f78, 76f7, 0906, 9783, eae6, 5465, ijac201412302n7, c1fe, 6690, 29a8, 2264, 0bf3, f0eb, 2384, c68b, 2c9f, 9b7c, d6c0, sigradi2015_4.219l7, caadria2016_197r9, sigradi2015_3.201r3, d5cd, 0432, caadria2015_096i15, 12ad, bb8a, 62cb, ba11, 6c2f, caadria2015_070w8, ecaade2013r_015o8, f5fd, 4621, 88b5, caadria2017_142i37, 5275, de86, ijac201412407y9, 5639, 0b1f, 5be2, 5243, 3f05, 39d3, 1561, 1881, ecaade2015_33h6, acadia16_214h14, ecaade2016_132z37, sigradi2016_752pp, 021e, 8edb, 2177, ae8b, b979, 8c89, 792f, c115, 67aa, 4e50, bc02, caadria2017_142e37, ijac201614303z2, acadia16_88x6, fc0c, 203b, 634d, 0e94, d825, 39b3, acadia16_98g7, 0a9c, ddea, 6fd6, ff70, afe8, 2875, 87dd, 686c, 9fd6, ecaade2017_038tt, c849, bd37, ecaade2016_104x28, 111a, 96d1, e467, caadria2017_031k11, ecaade2015_250g57, 3295, 8130, 8212, ecaade2014_149x34, d10d, 28ab, 5891, ca3f, a070, ecaade2015_143u30, 326f, f08f, a3e1, 7f0a, 229c, e2c3, 712e, 000f, 0d99, 45e9, acadia17_37ee, acadia14projects_247x, 7428, ijac201614203a9, acadia15_123n4, 019a, d78c, c627, 2e00, 9ddc, 8864, 90f5, caadria2016_735u31, caadria2016_809a34, f9b5, acadia16_88z6, caadria2015_108n16, acadia17_290c, f44f, 8e54, sigradi2014_347r10, ecaade2017_049qq, 6281, 2c7d, 86d7, a3f8, affe, 64bb, 239a, 7df4, 33e7, 585e, 91e6, ascaad2014_017u9, fc99, acadia14projects_339am, c94a, f86f, 427f, 3bb1, 2621, acadia15_223j9, d831, 62dd, c8e5, caadria2017_005x2, 6d78, ae4b, d933, 8e3a, e6da, ecaade2016_197b52, 1198, 03d3, acadia17_542tt, 438d, 9347, 2fda, 256f, c3fe, 4800, eeb4, 3930, ad9a, 4d0c, e9d0, 11ad, 5dbf, acadia16_62x4, c1a1, caadria2016_003i1, 26f9, 8079, c1cd, e213, d977, ea27, 4534, 446c, 1922, 429b, ijac201412302h7, bacd, a9c0, acadia14_565t, 9358, ijac201412205y3, f118, 3f64, ecaade2017_274v, 3445, 7129, 8a79, sigradi2016_779vv, sigradi2013_275c, f028, ijac201614405n3, 8ef6, 7548, eb32, f0d7, b487, 8ebf, e435, 808c, c4b3, 3c0a, e36c, ecaade2017_jgop, 3ae1, 591d, caadria2016_013j2, 3ac5, sigradi2015_6.387s9, 54a3, 20a8, 5312, 6bda, acadia15_223d9, ecaade2013r_004w3, 8e01, 6fd1, 1610, 3c4d, 07af, 7577, 4f74, d42f, d654, 2f7c, 5d7c, 6147, ecaade2014_072e18, c49a, 091f, ecaade2017_184oo, 944b, 563d, ee30, ecaade2016_045k12, sigradi2015_3.111h3, sigradi2015_8.289w14, ecaade2014_072z17, ba6e, a9c1, acadia14projects_63ac, 05ee, 5372, a8c1, 5dd7, ecaade2013r_008m5, 23f1, 8bfe, caadria2016_871n37, 853c, 412a, 870d, a434, e5be, 54d1, af45, acadia14_497p, ed69, dcff, c15f, a604, 19d0, caadria2015_084y12, 5776, 8b83, 8e20, ef62, ecaade2017_277ff, ecaade2014_112m26, 9a81, sigradi2016_421qq, 5f0a, a4fc, d765, d31b, caadria2017_051n17, caadria2017_056t18, 0ad3, b4f4, 014b, 1bda, acadia14_237ay, e697, 0fef, f968, 78f7, fce1, 5475, caadria2016_861x36, caadria2016_013x1, fa48, 9ffe, af61, 3eb7, a2af, 25b2, 0b97, 79b1, acadia14_63a, ecaade2016_026s7, sigradi2016_770m, e4fe, ecaade2014_111k25, 4b48, 68ed, ca54, ecaade2014_016y3, eaeb, 9607, ecaade2017_094p, sigradi2015_11.34d24, ecaade2016_068g18, caadria2016_445y18, sigradi2016_483gg, caadria2015_086h13, 0836, 1f0d, bce5, c1b5, acadia14_523at, ecaade2016_068o17, caadria2015_208d31, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, 1f1b, 376a, ee79, 669a, 8708, acadia14_229l, 654f, cd9b, acadia14projects_63ag, d1fa, 1f35, 1e10, sigradi2014_313e6, 3ffc, 04cd, f423, 8a03, 96bd, 7239, a45d, 3c13, 723e, ecaade2017_210z, 4d51, 469f, a090, a80a, 072f, b259, acadia17_560r, e8d1, 76ff, 0a9d, e9da, bff2, ecaade2017_122oo, ecaade2017_129kk, acadia14projects_247u, caadria2017_016b7, 541f, ijac201412205w3, d99f, acadia16_12a2, 7dc1, db4e, fbe0, 5d06, 053b, 9ab6, 1a05, 29d6, caadria2015_220e34, 730b, 32b2, 36a1, acadia14projects_531o, ffcd, ecaade2015_148m31, 3203, f53e, acadia14projects_463e, acadia15_185a7, 7f48, 350e, b688, 4030, 9fac, d1d1, 6739, ascaad2016_001d1, afa6, af0f, 31ee, caadria2017_033r11, dabd, f5a1, 6fe4, sigradi2014_074b6, acadia17_162w, acadia14_247h, 0b37, 6b42, 5299, sigradi2015_11.136m24, acbe, 6842, acadia14_579e, ce98, 9c61, d660, 6ea1, bab6, caadria2015_064t7, f4c8, 74b8, 7f0d, ec94, 031c, 9aaf, 767d, e07c, e3a7, ecaade2014_029b8, 51ee, ecaade2016_191c51, 8991, b13b, f0d6, db5e, a860, ac34, ecaade2017_149h, 20bf, 1b06, 2f1b, 5456, 7952, ecaade2014_153d37, 4906, a065, sigradi2014_075b7, 75d6, 200b, 9d08, 106a, f439, 77c5, db75, fe2c, e4ba, c678, 0b44, 4798, c3e0, 2c3f, acadia14projects_339ar, 4656, 2c3a, 4644, caadria2016_281f12, be7b, cfab, ecaade2017_203ss, 8f18, 3f28, 9717, 4835, ecaade2017_152d, f97b, f0e7, 6378, ecaade2015_138o27, ca94, 0c82, sigradi2013_54n, 9612, sigradi2013_397i, 4e02, 8ec1, caadria2017_113o29, 87d9, ijac201412401a4, 418d, 022d, c05e, c496, 67c7, e66e, 2389, 40c9, caadria2016_487n20, f005, e598, 797f, acadia15_263y10, ecaade2017_189xx, sigradi2013_429c, acadia14_63ak, 49e6, 3994, 2f04, 3986, 080b, 10d0, 3329, 4aa2, 09df, ca30, 7ae4, 050c, 6780, f061, 67f4, f36d, sigradi2016_381r, 964c, 5cfb, acadia17_364vv, caadria2016_167o7, ecaade2014_176k44, 412c, 10e3, acadia14projects_389e, 8692, 95dc, ff96, acadia17_237dd, a767, ijac201614202i8, b4cd, ijac201513203f7, 0473, 73fd, 7622, 4547, 3890, 7800, 8858, caadria2016_673b29, cf20, dd1f, b6da, bb20, 0f8c, ff21, 19b3, ecaade2017_138q, 01ab, ascaad2014_031j9, 8712, 04aa, 7ac1, b8b9, 4d5a, 875c, 6f98, fc89, sigradi2016_595jj, 5b26, 4441, e7c7, bb6d, 9dfc, 77dd, b5ad, 3d8b, 946f, ecaade2016_042o11, 4496, 546d, 5479, 24ca, acadia17_455aa, 63a9, ac7a, daa2, cb82, fff7, sigradi2013_41c, 0bbe, 0edd, a33c, 979d, acadia16_88y5, 05ec, c953, 7601, acadia14_463au, 2a93, ecaade2017_122c, 9027, sigradi2013_429z, e7e1, 2fca, 38ba, 1e5c, b177, 8a5c, e9ad, 501b, caadria2015_081w11, acadia15_395w16, acadia15_203m8, 7fac, 278d, 6d99, 7430, acadia17_201qq, 0ea0, 31a6, 9f56, 96ef, ce9b, 6801, 772d, 20b0, eedf, acadia14projects_517p, e6fe, 4587, caadria2016_601j25, ijac201513206j9, 3227, af78, c0fd, a90d, 5889, acadia14_43ag, 109a, 4a88, ecaade2017_172r, 9f80, 27fb, 2882, ea7c, fa75, acadia17_316ss, ecaade2017_008i, caadria2016_333v14, ecaade2016_127y34, 28e1, caadria2016_809d34, 59f1, 45bc, ecaade2013r_010t6, ecaade2013r_018s9, a3f2, 6b11, 7993, db68, 065c, 29c3, 8c14, 2699, ascaad2014_017j1, 601b, cf99, 0408, 4cbf, b19d, ijac201614102r1, ecaade2015_122i24, caadria2016_333y14, ijac201513302f10, f527, 3008, ecaade2015_155h32, bf60, 7e7d, 6872, ecaade2016_113a31, 83f0, b060, 3578, 760d, 5862, b275, 1e21, sigradi2014_030w1, 099c, a9ef, 1481, d48b, 4455, 512b, 6588, 2fd3, 1c44, ffe7, ecaade2017_056c, baa0, e08e, d049, ac4d, acadia14_609ah, ac26, b8f8, 6786, 2ffe, 960f, 8429, ecaade2017_028o, 7b09, 4b3d, ijac201614102s1, 759e, b6de, c92e, sigradi2013_342p, sigradi2015_10.267t20, d8e2, ecaade2017_108y, 3f43, a69a, 035b, acadia14_507ad, 821e, 384d, 5db6, ea64, ijac201614302k1, ecaade2015_92l18, 22c9, ijac201513202h6, ijac201614103f3, 0b0c, dc65, fc34, 04a5, 5452, ec87, acadia14projects_311r, 100e, a73f, ecaade2016_217g56, ca16, 3745, 80ec, 596e, 31ea, 5dc5, df69, 825c, b847, 8791, acadia16_234f15, caadria2016_777w32, df08, 7b1e, 1f60, 76d3, ad6d, e50d, a9d9, dcc1, 63e6, 1dc2, 8159, de3e, 89d3, caadria2016_673a29, acc4, f441, 1111, a44e, aa7a, f932, ecaade2017_109oo, ecb7, ijac201412204p2, 540e, d4a5, ascaad2016_031k12, f67c, 31b0, 8f92, ecaade2017_090ll, 9244, 7281, b73e, 25d1, 166e, ecaade2017_291p, 0e42, cc1b, 78da, 34ba, 9f6d, 5721, 87b3, b00b, sigradi2016_446k, ecaade2015_38j7, ab86, 7ca2, 8fff, ecaade2017_215eer, 58a9, 9d99, 429f, 09c9, 4780, 9a3a, 95fb, 7ff6, ascaad2014_005r3, 2ddb, a6f2, 89ad, 510d, 760a, bf0a, acadia14_267n, ebc0, 107f, 56c7, 04dc, 4618, 4d95, ecaade2017_244kk, 38cf, ascaad2016_022d9, acadia14projects_333av, 2217, c5af, 2f37, 36ff, dd00, b550, dd11, efac, ijac201614307m4, d66e, ecaade2017_152c, ecaade2016_123l34, f555, 454c, 9316, ecaade2016_185b50, f139, 8668, af62, ijac201412301u5, b372, caadria2015_185j27, ijac201614302t1, acadia16_280z17, 505a, b142, 6b03, 3e0b, 4bbe, sigradi2015_10.267m20, 52ec, ecaade2017_253p, ijac201412401o3, 6325, d4b7, 1042, ca70, 9e46, 298c, ecaade2015_196u41, 0661, afb2, 4f5d, 0837, 7682, 1f38, 5201, 3990, ddad, acadia14projects_33ag, 9adf, bdb0, ecaade2017_215d, c76f, ascaad2016_001a1, af10, 0b07, 9518, d7fd, 3164, d29b, ecaade2017_277ss, a8bc, 1525, 68ee, 86f3, caadria2015_210m32, 7b69, 4900, ascaad2014_023w4, ecaade2015_144b31, d906, 12c3, ijac201412407c1, 4ac0, cb4b, e28e, df71, 3039, 168d, 6276, f5fb, ccd1, 06b7, dc07, eef0, d1e1, a2e4, acadia14projects_339x, 00f7, 4f06, 78e8, 7cb3, acadia16_24y2, df76, ijac201614309o6, 7a55, be6b, c317, b817, ecaade2013r_012n7, caadria2017_016j6, 15f6, ecaade2017_274q, 79e0, 3fb8, 6d12, ad61, 4cd9, ecaade2014_168a41, 1ef5, 6176, caadria2015_096n15, 4b85, 2b57, da7d, d7b5, 2d4d, 68c0, sigradi2014_266w1, 688d, 50f1, dbb4, 306c, acadia14_497u, 8801, ecaade2015_228w50, 4e44, a5b9, 3e66, 19b5, 704f, ecaade2016_158j43, d578, 4f65, 0aba, acadia14projects_627h, 0b59, 5ac1, ijac201513303o11, 6ca5, ecaade2017_225a, acadia14projects_627d, a0b8, b9c9, 9698, bb61, 19aa, 98da, 1d16, 75eb, f00b, ecaade2017_117bb, 1543, 2c06, ecaade2013r_005k4, a5dc, 5d8c, 977c, 73f9, ijac201513101k1, acd1, caadria2017_118r30, 3f0e, 7e66, 5afe, 19e1, ac66, c8c4, 24f8, ecaade2016_099h27, 3973, caadria2017_016y6, ac61, 01ad, 99d2, 63b9, 3a30, 15a5, dcd9, 82ba, e8b4, 359c, ecaade2014_173a43, c3c0, db40, ed4c, ecaade2013r_006s4, 4ec9, 81ff, 4889, ecaade2014_113c27, 55e1, 4469, 6415, 0e23, da24, ecaade2016_095a26, acadia14_125ab, 79d8, 7db9, acadia15_232z9, 6018, caadria2017_096k26, 2bcb, caadria2016_819t34, ed9b, fc39, caadria2016_851t35, caadria2016_601m25, a272, 0588, b955, acadia17_307ll, 6610, sigradi2014_015h1, e8b1, 9209, ecaade2017_031rr, 8ad2, 3726, dfc2, dfd6, 3a6b, ecaade2015_152t31, ecaade2015_175s37, 9b52, ba49, 708e, 99b5, ijac201412402b5, c8a2, 3f97, 4d99, 7342, a345, ecaade2013r_009z5, acadia15_123i4, sigradi2016_407v, e232, edad, ijac201614105p5, acadia17_296z, 1bfa, f650, 30a0, 5e1d, c9b1, ecaade2015_48c8, c3e9, 7727, a435, b777, d060, 7eba, ecaade2017_094l, 4788, ecaade2017_156t, a585, 6633, d58f, fddd, b70a, aadc, 338d, 8b8b, 3fd7, ef03, ecaade2017_306j, acadia17_221w, ebd7, 8617, acadia14projects_117a, efeb, 2ca6, 912b, fb76, 8e10, caadria2015_012h2, 3a7f, 36a8, 9db3, 8585, ascaad2014_017w9, 92d4, df46, dc0d, 5156, 5e1c, c00d, 825f, 67fa, c689, 7823, acadia14_301e, 4785, bd80, 26c6, bb5d, sigradi2014_047n4, 28d7, 4b1e, ecaade2014_128s28, ee9b, 9be0, acadia14_619v, ijac201412408u2, e34a, c037, ecaade2015_246y55, ijac201412305i2, aeff, ecaade2017_031nn, 6cf9, ecaade2015_269t59, acadia17_658a, 7648, 85d4, c770, 3af9, 4a84, d6ad, acadia14_473ai, 3451, 21e8, ascaad2016_038z14, caadria2017_123p32, acadia16_308e19, 7cd7, ijac201412408m1, 7d02, 4924, c364, acadia17_89s, 8dee, ed25, 210e, sigradi2013_390t, 7aef, e4f2, f12f, fa6f, 2d8f, ecaade2016_191j51, 550a, b9a6, 4fc9, 7f34, 1318, acadia14_671x, b5fe, 9367, c771, f8b2, caadria2015_010a2, 897f, sigradi2013_111o, ecaade2016_158f43, 0312, 39aa, 5a33, 4686, db32, 62ec, 5ca9, sigradi2016_771u, ecaade2014_104v23, 7219, acadia16_424h25, sigradi2013_243f, 34fa, ijac201614305w2, caadria2015_023a4, ecaade2017_083yy, 5c57, 0222, 9f7e, ijac201614308c5, sigradi2013_222h, 4949, bac5, f9ad, 6882, 4b74, 8dc5, 2d14, 55a5, 1686, 6d31, acadia14projects_135t, ecaade2015_207g46, 2bd6, 4650, d8bb, cd33, b161, 5680, ecaade2017_061e, a1ae, 1427, 37ef, sigradi2015_3.65o2, sigradi2016_592bb, 3028, 3c70, 9ebe, c059, 1bea, 8dbc, ae22, 8a19, ecaade2015_195n41, 294d, 831d, ecaade2014_072p17, bd55, 9902, 7066, acadia14_199ak, 1649, 6012, 3676, ca97, c8bb, sigradi2016_801y, sigradi2016_590c, 4444, sigradi2015_7.146w9, 6af8, 00bb, 45b2, 2dd0, 8971, c7a6, c441, 032e, 1ba6, 50d3, 5d3a, 33c0, 5519, 9cef, a339, 23f6, ecaade2015_301y65, d8c3, ff6e, d90e, d447, caadria2016_663j28, f679, acadia14_579g, acadia17_71tt, 7a71, d7d5, bb45, ce49, 505c, sigradi2014_070w5, fe79, acadia17_500ff, 7fee, bf5f, 7c06, sigradi2013_42o, cacd, 5dfa, ecaade2014_070u16, eb83, ascaad2016_005b3, 0ff5, 0b24, 386f, sigradi2015_8.81r11, 5b3b, ascaad2016_043k17, 4240, 3788, sigradi2013_386o, ecaade2017_072g, c13b, 2427, d1b9, b029, acadia14projects_719l, c83f, d30b, 65aa, 047e, 7fb4, a948, 5ee0, 663c, ecaade2015_61p12, 3781, 34ee, 9f02, 2e83, 2a33, ea69, 0969, sigradi2016_710ee, 5836, d11c, 1a0a, ecaade2016_071z18, sigradi2015_8.328j15, ecaade2014_111z24, 4349, 5006, 57b6, 0e5e, sigradi2013_364r, acadia14projects_237aw, caadria2015_114s18, 46bd, 43e8, 485e, ascaad2016_003r1, 133f, adc7, 185b, ijac201614103s3, ecaade2016_006p1, ecaade2014_038p9, sigradi2015_3.209y3, 7b7d, d601, 3491, 9db8, 8c45, a07d, dae5, 4a50, 26c1, c39b, c2c6, sigradi2014_250r9, f7ea, 1ea9, c8c6, 57cd, 0698, 779e, caadria2016_395u16, ascaad2016_022k9, 7aca, ecaade2017_181v, sigradi2016_773v, e947, 66d5, 2fc1, 646c, ecaade2017_079f, 67d4, 6ddf, 760c, e438, d8a1, 2c35, 3cab, 8735, 7769, fdcb, 4d18, 2367, a65c, fbec, 74c5, caadria2015_213u32, 8e18, bec7, 2190, 58d6, 5f27, 363b, 96a7, caadria2016_095u4, ecde, cf55, f408, dca7, ec84, 7cce, 2e2e, edb1, 50ee, ccc7, e428, ecaade2017_046e, 9190, a8bb, 5cbd, c0b0, c50d, acadia17_491s, 0123, 8719, ec5f, 69ae, cfbb, 8243, 9c92, d7c9, 2b2d, 3b89, acadia16_280n17, 8792, 7030, 3d35, edb2, 6806, b6fa, sigradi2014_197b7, acadia14projects_43ah, 882d, ba7d, sigradi2015_11.8r23, 7565, 4667, 478b, 01de, 225d, b937, 6214, ecaade2017_099zz, ascaad2014_014y7, d3f1, a307, b6f3, d294, acadia14projects_619al, ecaade2016_002g1, 89bb, e94e, feb6, a961, 85b1, cde4, da6f, 1bab, 7481, ecaade2015_114a22, 9ac4, a198, b37a, 2da5, c188, e23b, 5340, 4b38, 1ad7, ce4f, 33f1, ecaade2017_046i, caadria2016_343f15, 3d08, acadia16_344y20, 956f, sigradi2016_654zz, d736, 6019, f3ec, 7eb3, cc7a, ecaade2016_198t52, 2c68, 3a9b, caadria2015_054m6, eff4, caadria2017_003b2, 2ca5, 759f, 995e, ascaad2016_005w2, 684b, 5dd9, ijac201412408f3, 474f, e200, 1279, db44, bcdf, 3d40, 29ce, f047, ecaade2015_94j19, ecaade2014_072f17, c41e, 1a56, cc33, e04d, ecaade2016_154z42, cc59, ijac201614308l5, a54f, 6ae5, f519, ecaade2017_071ss, 66bf, d8fc, bbcc, 4e47, b10c, 5eee, 16a1, 065d, 7a05, 6baa, f042, 7fc5, 5da3, 8136, 1606, 2c85, ecaade2016_162e45, acadia14_75ax, a726, a31a, 2f9e, 0e1e, d7c8, 48d2, ecaade2017_269vv, ecaade2014_173b43, e5e3, ecaade2015_55r10, fe6f, 49d6, 1aae, abe2, acadia14_539e, 287f, f33f, 4f9b, c99a, 6f99, 621f, 9d15, c335, sigradi2016_602a, ecaade2017_254uu, e130, acadia17_290l, 6719, bcd9, ecaade2014_198n51, df24, 4d2a, 3985, ecaade2015_129n25, ad3c, 55fc, ecaade2016_ws-intelligentw68, 3550, ecaade2014_065g15, ecaade2013r_003l3, b867, acadia14_237as, acadia17_349m, 6643, 6f4b, c04b, c29d, sigradi2015_12.259d28, caadria2017_030b11, e472, ascaad2016_054r21, 389f, 4fde, 7686, d59f, 3ca2, 8bea, b87d, 7572, e5b2, cd8b, acadia17_520t, 51c1, 7513, 0cc8, d969, 0896, e122, 8b5b, 8980, 449c, 6672, ascaad2014_004g2, abd7, 040e, 9ff7, 286c, sigradi2013_52i, 9b39, df8d, f2af, 52b5, f4b5, ecaade2014_175t43, caadria2016_745x31, 12d4, 2e7c, e508, 85a5, ecaade2017_jgor, ecaade2017_130qq, ecaade2017_098oo, e7cb, ecaade2015_196a42, f5f7, 9970, 23bf, ecaade2014_092e22, e91a, 84dd, 5ec2, 5132, f3e2, d37b, c4c4, b656, ecaade2015_86k17, 60e3, 5de1, acadia17_329bb, fb7a, acadia16_130k9, 8554, 21d6, 6aa6, 24a5, 3002, a6ac, 9d20, acadia16_44m3, 97e7, afbb, 5c04, caadria2016_651y27, 28b4, 9889, d900, d358, 0594, 00ee, ac3d, 0cf0, ecaade2016_021p5, ascaad2016_046t19, 2f7e, 38ed, 9d8a, 1f64, 62ff, e0d1, 7575, 7396, d335, 50c2, ee2e, d55b, ecaade2014_194h50, 5607, ecaade2014_230n59, cc3e, e211, 01ee, 2e0c, 7767, 34de, fa1e, a9e3, 78dc, f3bd, a23a, 074a, e530, acadia15_343g15, 657c, 5dcc, 79fb, c1e8, ba8b, 4b80, 331b, acadia14projects_267o, c4e1, 957a, beea, b51a, f80a, 92a5, 2de3, 4d88, 1a18, ecaade2016_130k36, 5e99, sigradi2016_534vv, 1e7e, caadria2016_445a19, fd02, c65a, 26ae, 3878, caadria2017_069e22, 0867, caadria2015_073d10, 2cdc, ecaade2015_171t36, 8182, e39b, 4ae4, b786, e661, 5036, bf04, ecaade2016_237d63, 5b86, bb81, 71d2, ecaade2016_062f15, bb91, f41f, caadria2017_043i14, b5d5, ecaade2015_61a12, c34c, acadia14projects_479av, 7a41, 3a32, b459, ecaade2017_291k, c8d5, 0bab, ecaade2017_117x, 35f7, d012, sigradi2015_11.165k25, 833c, e063, ee75, d235, eab1, c5b9, 9cff, 647b, 203f, 1965, 0f16, ecaade2016_077v22, ab5a, 5678, caadria2017_123i32, 00fa, 15e7, ecaade2014_186d48, 3688, 656b, 9ad3, e245, 0728, sigradi2016_814h, f124, 65f4, 9295, 2cdb, 36fc, 261d, acadia17_435a, 32b1, d7ca, 410d, 3b09, e54d, 94b8, 72fb, b4de, 7224, ecaade2015_256e58, c4c1, ecaade2014_132c29, sigradi2016_364ss, 0861, fb2d, ecaade2016_067h17, 3680, 99d9, 91a8, 593c, sigradi2013_313, 3570, 0819, 130f, 54bb, 0eee, ecaade2016_223f58, dea7, aafb, b107, 0f7e, d5c2, ef67, 4ad5, ecaade2017_202l, b003, ecaade2017_013oo, ecaade2016_224d60, sigradi2016_407y, e03e, ijac201513304w11, ecaade2016_224r59, ecaade2015_200s43, 603d, ecaade2015_17z2, 48c0, b91d, bbb3, 5c09, 08e5, d3f5, ce8b, 8db6, be03, 66d7, 4108, 53e3, c30a, 3f61, f491, 3325, 71c5, e31f, d1b4, cda7, 3dee, ecaade2013r_003e3, fc5d, caadria2016_291a13, b4b4, caadria2017_113m29, 228e, ada9, e524, 5219, 58ae, 16f0, e4b1, 9f0f, ccff, 900f, acadia15_469g20, 0c2c, 7ce7, b0a6, cdec, 47c6, e35e, 04df, ecaade2017_017n, c11b, ijac201513303r10, ecaade2017_282g, d042, acadia14_399am, 8796, b675, 4ecb, ecaade2015_138z27, 80d1, 5fbe, 211f, 323b, 81bc, 79da, bbb7, f6ee, 04e9, f67e, ecaade2014_224c58, 4276, 1e43, 72b1, caadria2017_056k19, 35d7, ecaade2017_225i, 52bf, 3479, 25cf, acadia14_691aw, 762f, 2667, acadia14_409l, fac5, 356e, 5022, 4172, 89d1, c8fb, ecaade2017_157ll, bfca, 6ce9, 15e3, sigradi2013_96, 0a45, 18ba, 97c2, 1db7, af91, 2db7, caadria2015_016h3, ddfb, ea8e, d716, 64cb, 028f, ba60, 84fc, ecaade2014_153u37, 0116, caadria2015_202y28, 7cd8, 949a, 6062, f1e0, 2e0b, acadia15_95i3, ecaade2015_268g59, 55e0, 5aff, f7bb, ac39, 280e, 034f, bd4d, 3e30, ea35, ff9b, 0ecd, ecaade2016_037u9, ijac201412205l4, 0044, ecaade2016_217f56, c1eb, 507a, 7a95, dbea, ecaade2017_265p, f13a, ecaade2017_203hh, 30a2, ecaade2016_191i51, d49c, de32, d9e6, f398, 6ac4, acadia17_658ww, 77bd, sigradi2014_041b3, 73a4, ijac201614308r5, ed97, da3d, acadia14projects_267m, 52bb, c313, sigradi2016_625nn, 45c5, a9b5, 89d2, 7ea2, 490f, 83f9, 2d9a, caadria2017_058h20, 4516, 4fd8, efe4, 6683, sigradi2013_135j, ecaade2017_003r, f503, 97a5, 903a, 14e7, 3887, 34e7, ecaade2017_253q, acadia14projects_479o, 8a8a, 806e, acadia14projects_81o, 1daf, a04c, ecaade2015_225h49, 41f6, 7ad4, b832, caadria2016_343l15, 4192, 085c, ecaade2016_mrtc66, a463, 5fda, 327e, a0db, 21e1, 59b7, acadia17_177e, c54c, a905, sigradi2013_425t, ecaade2014_128r28, ecaade2016_075f22, ijac201412303i9, acadia17_109y, c489, d550, 016d, b666, 8dc4, 461d, ecaade2017_079aa, 2324, 59e2, ecaade2014_173c43, acadia16_196b13, 9267, aafe, ecaade2015_114y21, a83a, acadia14_63ax, 5b04, b82e, 1752, 5edf, f4ad, fe69, fc96, d73a, caadria2016_819y34, d1e0, 590d, acadia16_270e17, acadia17_678oo, 30ba, bb06, ijac201614308w5, ijac201513103s2, 92e2, ece3, dc1c, 5072, 26db, 3899, a3a0, 9255, 182f, d731, caadria2017_005b3, ecaade2017_072i, 1acb, acadia14_101x, sigradi2015_8.186k12, 2c4d, 1757, b4b9, d071, 7055, 5ab6, a596, 9b40, 375d, 1f7f, 618d, ade8, a312, ecaade2016_013k3, d6ed, bb3d, ecaade2017_208l, fd96, caadria2017_031l11, caadria2017_118a31, acadia17_329v, 3dc3, 5097, ecaade2016_021w5, 4166, 5394, cb41, e41f, ecaade2016_217n55, 0250, f949, ecaade2017_215zr, 7a09, 0beb, 1baa, 2654, 1b21, 179a, a7be, 5d45, ijac201614208u12, 2c0c, 7ad5, 21bb, 1f15, 0a00, bcaa, 75ac, caadria2017_058e20, 8aad, b794, 7670, 0f71, ec9f, fb19, d967, acadia14projects_199ao, e813, 8a4f, 139a, sigradi2016_592y, b766, sigradi2014_132i1, 30e6, sigradi2013_407, ecaade2017_243dd, 3dd0, adb2, a20e, caadria2015_073r10, b76b, 3ce3, ae68, acadia16_344k20, 9366, fe18, caadria2016_497y20, 82da, d4b3, 2be7, e4e9, acadia14projects_517s, 2cd7, b686, c48f, ecaade2017_215b, 0a2c, bf20, 8892, f66e, dd39, 9210, 6c14, 8014, 3169, 2e03, 6afa, ascaad2014_022i4, 9cd7, acadia14projects_497r, 77ca, d11a, c7e2, caadria2015_130z21, ee0c, 3afd, ad0c, ecaade2017_199ll, 665b, dc3d, 50ae, 60c4, bc33, 7c59, caadria2016_819k34, fe54, 0838, a842, c4ca, 4852, aaf3, ce88, 24e2, ecaade2017_254pp, 653e, 9ab2, dbcf, 86a5, b764, df0e, 5a8b, 03d8, ascaad2016_012n5, 164a, ecaade2013r_003w2, 4298, 2a6d, a838, f91d, ba5c, a7f1, ecaade2017_199hh, 851e, ecaade2014_072t17, acadia17_163hh, 9208, 4569, d8a5, 2cfe, a54e, 58f0, 72d5, 7433, caadria2015_226l34, b4ca, ecaade2017_048ee, 094d, fd88, 9d68, bf63, 7dd9, 408d, 03ad, 4517, 26e2, fb74, 26f2, 95b8, c75b, f68f, ecaade2016_011d3, a796, ecaade2016_166d47, a658, 117e, dbdd, 873d, ecaade2014_224w57, dd25, caadria2016_167d7, 8fa0, fe86, e513, 8179, 720b, ad15, d04d, 8fbc, 8808, caadria2015_102v15, ecaade2014_153w36, acadia15_343m14, 1c01, 7166, 8ded, 35ab, 82bc, ecaade2016_036r9, ecaade2017_183cc, acadia16_244x15, caadria2015_124g20, a491, f7c8, 9d90, e5c1, fdb9, 272b, acadia15_203i8, a08b, 5a8c, daf9, 562f, 2a8b, fd86, 2c43, d89f, 807e, 7dd5, 40b5, c066, a8dc, 7734, 70a6, ecaade2015_309t67, 7f67, b36f, 229d, 08fe, 5c2f, cb83, c1cf, b054, acadia17_598b, d949, 0dff, acadia14_375h, caadria2015_124b20, ff07, 90c9, cb3c, ad43, ecaade2014_195u50, a588, 13b0, e230, b8a8, 26a9, d3c3, 5e27, ecaade2015_113t21, caadria2015_130j21, ijac201513302p10, 70b5, b1b6, caadria2015_111f17, c628, 29b7, 8f86, 11e7, 356d, c3f2, 660f, ecaade2014_024y6, 716e, 2423, sigradi2014_169o4, 171d, 818f, 0cff, acadia16_140o10, ecaade2016_040w10, 4aa7, a225, ecaade2015_284o61, ba43, fefa, 959c, acadia14_589k, ecaade2014_019e5, cf6a, sigradi2013_304z, aa34, 584f, 8c7e, e75d, sigradi2015_11.165p25, df5e, 180c, ad6a, 417d, 3fe0, 0474, 3dbc, 03f3, 8373, 9e9b, 4309, ecaade2014_149n35, 8b1e, 7842, d160, ecaade2016_118b32, acadia16_344m20, ecaade2017_291e, 00bf, ascaad2016_041i16, 7e18, 1401, df28, d123, ecaade2014_072a18, ecaade2017_215ggr, a63a, sigradi2015_8.186s12, 5981, 3e15, 50dd, acadia16_460z26, 0a83, sigradi2015_6.387t9, 38e1, 578c, 8457, c21b, 76ed, cf75, 1e8c, ecaade2015_35y6, a4b3, 18af, acadia14projects_339ap, ecaade2015_302i66, sigradi2013_414f, 1023, 2e81, f92f, acadia16_424d25, f775, 26fc, 7f8e, ecaade2015_268e59, 877b, sigradi2016_732e, 9562, f016, ijac201614208w12, 8177, eeac, e0b9, ecaade2015_177w37, 95d0, b218, sigradi2015_sp_8.6c30, 61fc, ecaade2014_111e25, 4b7e, bc22, 972f, 924a, sigradi2016_488s, 0d1f, 185f, abdf, acadia14_699o, 6142, ecaade2017_006u, 6fca, cf5b, 28d8, d242, c02c, caadria2015_012e2, 3a92, sigradi2013_41t, c42d, 5289, 9308, 7b08, ascaad2016_059p23, 7d61, ascaad2014_029a8, acf3, 3c8a, ac6c, 5119, 3b1a, 1597, ecaade2015_229l51, 0390, 9687, e01b, 637f, 6fed, cecc, sigradi2014_178o5, ijac201513201o5, 0cef, eb5b, cb52, 033e, 984a, 8cb7, caadria2016_147g6, e48a, e8a2, ecaade2016_042n11, 682d, 90cc, 4565, caadria2016_209x9, 8bff, 7464, e03d, ecaade2017_294ww, d6aa, ecaade2015_314b68, ecaade2017_021v, sigradi2013_364, eddd, 4a1e, df89, 5b9b, 12d0, ecaade2016_108v29, ecaade2016_095h26, 2b19, 4cbc, 2dac, e0e7, acadia16_106f8, acadia14projects_135y, 7d63, caadria2015_208h31, f2f7, bb54, acadia15_469s20, b86c, 3ef7, ecaade2017_108e, ecaade2016_096r26, be42, 9b59, 461e, 00aa, 332e, a354, 3e4e, 95d2, ecaade2014_105y23, 6fab, 329a, 7706, abe7, d137, 608a, ecaade2016_102k28, 1216, a79f, ecaade2016_118y31, c0d2, 5ced, d296, 7b6d, f89e, fe1f, caadria2016_135c6, ecaade2017_220tt, d166, f8e4, ijac201614208d14, ecaade2014_224i57, 12ef, be40, 6eb1, e26c, 8174, 5392, sigradi2015_1.320i1, 1976, 8698, 4c6d, 925e, 41e1, 8485, db36, acadia14_549o, acadia15_203n8, ijac201614306d4, ecaade2017_282p, 87c1, ca26, bbb9, 44b8, c4af, e1ca, 5255, 5e8d, ecaade2016_130i36, caadria2015_213b33, 6df5, b62b, ecaade2016_120g33, e205, ijac201412404a8, 6e30, 45fe, c788, 09a0, b14c, c444, ecaade2017_017w, be71, sigradi2014_283u3, 3c23, 2dee, ab51, d7ee, cc5f, acadia14projects_23ad, 7cd1, ecaade2016_140y39, acadia14_479ar, 54cd, 517f, a665, 4a54, a7bd, e88a, 94a4, ecaade2015_227x49, 218a, 02c5, dae6, 139c, 1250, 5dcd, 6f4c, e599, dee9, 3685, 8052, eacf, 1085, 3572, d6a3, ascaad2016_045m18, d283, d6b4, sigradi2014_157c4, 41f4, d7e0, b81c, e542, acadia17_71ss, d22d, ijac201513205e8, 0aac, ecaade2017_306t, e6ee, 9b0a, cb26, d390, 8027, ijac201412403f6, 9992, 8124, caadria2016_013f2, 3438, 63e9, b2fa, b7d1, 8eaa, 81a2, 7e15, 0f2b, 4038, 90ae, 8ec7, ecaade2017_099vv, b3ef, ecaade2017_038yy, 00fe, 5a3f, 0ab4, 0d02, ecaade2016_105f29, 83d8, 7ed2, ecaade2016_021r5, ca0e, 7ada, a8ee, ascaad2016_024g10, 36f6, bb0e, 7fba, e83e, cb6a, c367, acadia14projects_627aw, caadria2015_049i6, 192b, 370c, sigradi2014_213x7, 4341, 81b7, acadia16_224o14, ecaade2014_050b12, 167d, dbb7, 531d, d8aa, sigradi2014_293w4, b8ec, cd1a, a96d, ecaade2015_194b41, 7194, ecaade2017_308aa, 8491, d48a, a61f, 7c11, ecaade2015_279x60, 2d74, af51, fef7, sigradi2016_814zz, 804d, 4194, a308, 4572, 4b58, acadia17_145c, f276, 8d4b, 6304, ascaad2014_017c1, ecaade2017_085xx, ascaad2014_005f3, 9ba9, c98c, 8653, 33fc, 1d49, c3bc, sigradi2015_3.345v5, 5ffe, ecaade2015_200h43, bd17, a74d, 7ebb, 74d6, 6f46, 0e72, 5e14, 82cd, ecaade2014_180c45, ecaade2015_138k28, 3c26, cf28, 3a4f, 20d8, 54b8, 7d1b, 6178, f98e, 320b, 7929, f8f1, c4fa, acadia14_627av, 1719, 0359, 91f6, b534, 5915, ijac201513206i9, 0362, 8615, 5a76, ecaade2016_144n40, 07be, ff00, ascaad2016_044x17, b61d, acadia14projects_189aw, 29ee, b77b, fb79, 335a, caadria2015_246d36, ascaad2014_025i6, d34f, 07c6, 1b35, caadria2017_096t26, 02a7, 96e2, 03b6, 82fd, 121f, 7aa0, 36a6, 8d40, 78f0, 0033, acadia16_196a13, ijac201614302i1, ecaade2013r_018n9, 364b, e45f, 6f8e, 5bf4, b27f, 4345, b2e1, 5f80, acadia17_338ii, 19ec, a854, 7d3d, 6775, 33de, 4d24, ecaade2015_155f32, acadia16_440g26, 1fb8, 09c3, 74b2, f391, ecaade2013r_018h9, 94b3, 06fb, ecaade2014_188p48, c4cb, cca0, e842, ecaade2017_050g, fa2f, abfb, 684a, 1876, 7baf, f41e, 10c4, acadia17_189gg, 8547, 50cd, 422d, 4804, 2c80, 12f8, b2ee, ecaade2014_208d54, 2c84, fcbd, da35, 1a77, 9903, 667e, 9808, 42ec, 93d5, a4a5, e90a, 1cfd, d18f, 67c6, 1c72, e3ed, a57c, 4bbf, 2d81, 8e09, f668, ijac201614405b4, c469, 17d0, d9f9, ecaade2014_071v16, d888, 0f24, 6fcc, bb5b, 1819, ecaade2017_290qq, ecaade2016_074p21, 143a, 1dbb, ecaade2014_239w61, acadia14_365al, 6566, cdca, cf4d, bc09, caadria2016_497c21, be3c, 6d65, eade, 2550, 3c02, 8d65, da6c, 00a3, 409c, 6ccf, fc2c, b9ce, 4ebe, 7834, ecaade2017_164o, b89a, sigradi2014_164i4, acadia16_432t25, acadia14_375e, 5d38, b2a5, eab3, 5b24, 8e8f, 6d33, 7257, fd3d, 0472, ef2d, 119d, cce6, 31f3, acadia17_570aa, sigradi2016_637v, 1dff, 7882, dbf1, ecaade2016_154s42, 9a36, 945c, 46eb, 5131, caadria2015_084z12, b9b8, 5885, 505d, 407f, 74d4, 1529, 1af3, c5f4, b373, 0fbc, ea57, dc4c, caadria2015_031o4, acadia16_344s20, 4451, 7275, e413, caadria2016_291o12, ecaade2017_203uu, ecaade2015_227h50, 40c6, 0d3d, ecaade2017_076ee, caadria2017_165l41, 84a3, caadria2015_226o34, 460b, c8ad, ecaade2015_229y51, ea08, 049b, 8f50, 852b, d108, a977, ecaade2016_108t29, f379, 7054, 9464, b92d, bd0c, 0524, 3a2c, ebf9, ecaade2017_175j, ecaade2015_21l4, c485, 5af8, beaf, 098f, 8a26, 573e, ijac201614204d10, 55df, ba82, sigradi2013_390d, 8c4d, 8786, ec1e, ascaad2014_026t6, b91a, 1226, 52bd, acadia14_699s, 1016, sigradi2013_259h, f651, 3b6c, a237, ef86, 1618, acadia16_478m28, sigradi2015_sp_8.6d30, ca02, 7915, 2cf7, 2033, 7922, 369c, 1f94, sigradi2013_280s, 6ac3, ecaade2014_018r4, sigradi2016_817k, ecaade2016_223n58, 82fb, e000, fb13, 72a6, 1716, 05d8, a8a2, cc4b, 2b2c, 7885, 6c8d, 2ecb, acadia14_101am, f3ff, 5787, 1457, sigradi2013_117i, 6699, sigradi2015_11.8k23, ecfa, 7d5e, 3ce9, sigradi2014_151l3, sigradi2014_021r1, dfc0, 7a3c, 65a0, e4a5, ea2b, eba8, f00c, ijac201513105b5, d631, 756a, 96a8, 6593, 8901, a7a0, 4fbb, b6a1, 61f7, ascaad2016_038a15, 5291, caadria2015_048v5, 03d4, 619a, ecaade2015_180m38, 7bbc, cce9, dd83, 83f8, 5482, 6497, f046, ecaade2014_066n15, ecaade2014_151v35, 440f, ecaade2014_112j26, 7b2b, 0f31, ab43, 81da, 1f77, 0d5c, 3f27, 5283, 6714, 6b3f, ecaade2015_35c7, 9932, bfb1, 75f0, 2735, 0f34, ecaade2014_079y18, 069b, ascaad2014_027j7, a256, b589, bf32, e904, bdfb, a279, 54ec, 5a57, 8f4b, bca4, d88e, c2cb, 6aee, e7ac, ecaade2016_102n28, 66dd, ca99, a8f5, caadria2017_074e23, 7bae, ecaade2014_173w42, acadia16_394g24, d9df, 0fcc, b251, 4bca, de79, 3e04, 6b04, 0433, caadria2015_194u28, abe6, c7a2, 6060, eb75, caadria2017_085d25, fdf0, 51e4, ecaade2017_269nn, 4dad, 2aef, eeda, c119, e1b9, e107, 2ad4, 76d2, 49bb, ecec, 03c0, b280, 514e, 1a87, ecaade2016_118r31, 160d, 419c, cdeb, caadria2016_683r29, ecaade2017_172s, d6a7, 68c3, 51e1, 1bb0, acadia14projects_43ak, 5a14, acadia14projects_177ah, 0903, caadria2015_065a8, ca49, f0f5, d837, 7d4e, cdf7, 2c27, acadia14projects_177ag, c71e, 7675, 58c6, 3475, ijac201513205v7, 1149, 16c9, d186, 61fa, 80e1, 4262, ecaade2014_140p31, 6972, caadria2016_177w7, fcc0, ecaade2017_085h, b22b, ecaade2014_029e8, sigradi2014_201j7, 2aea, 7086, ecaade2017_215i, 7452, 8133, ijac201513201i5, f16a, 691c, cd9c, caadria2015_119d19, 55a9, 3e77, a7d7, e134, 4c49, 75e3, 3df7, a7c3, 77d3, sigradi2015_11.222v26, 957f, 21ab, 3b18, 3154, ecaade2016_130n36, ecaade2015_278o60, bd46, aaa7, ecaade2016_222h57, ecaade2017_122d, 0336, acadia17_500kk, c9c6, 46b3, f4b8, acadia17_500gg, 6e1f, sigradi2014_265t1, c792, ijac201614201r6, afc4, bbfe, 5280, 53d6, 37e6, ijac201614302l1, 3c61, ecaade2017_293yy, 75b6, 6a28, acadia14_427al, 83d1, 57d6, a750, 49e3, 0326, 2435, ecaade2017_256hh, ascaad2016_026s10, 593a, adcb, aea2, a5fc, 4a66, ecaade2017_039h, fe42, ijac201412407g1, cd63, 8bce, b716, 2a24, f7a3, c6c5, cb65, ecaade2016_063k15, 3cf0, 2a1c, fc50, 3c80, 3da2, 1dc9, 8467, 5b8a, 5c4e, 9715, adc8, 9897, 5fe0, 4bbb, 249f, bd98, a27f, bb9c, 5f28, 9758, 2f20, 6d16, ecaade2015_164o34, caadria2017_005c3, f2a4, sigradi2014_084w7, 9523, da53, 46fb, 6c7f, 8dd8, 7154, caadria2015_203j29, acadia14_167u, 8154, ecaade2015_248x56, acadia17_658qq, acadia14projects_145v, ad6b, 7ef4, a1db, 7a7b, sigradi2013_157, ecaade2017_151aa, sigradi2016_387yy, 0ac3, 6ba9, ecaade2017_163g, caadria2017_096j26, 9ab9, ed08, ecaade2017_052rr, ecaade2017_053i, 54d5, 1db1, eef7, 8629, 126d, 7ad8, ecaade2016_242m64, c998, acadia14projects_101am, acadia16_280r17, ecaade2016_213k54, caadria2016_321l14, 1058, acadia16_140y10, sigradi2016_537qq, c8d9, ecaade2015_332r71, acadia14_399an, c699, acadia17_323o, a9f9, 543d, 2aaa, 4f00, eec1, caadria2017_145a38, efbc, 949e, b038, 3624, 6fe1, 912c, d809, 009d, 9291, 40bd, 597a, e6aa, 0b57, acadia15_173u6, 08d7, 8d5e, 476d, 7574, sigradi2013_390v, a8ef, c833, 9fc4, sigradi2015_sp_8.6e30, ijac201614208z13, d044, 7520, 8aa5, be74, a7ff, 5204, 3117, acadia14_339at, 6201, 6030, 729b, 5f25, acadia15_137c5, 5e24, 9a32, b149, b48f, acd4, c8bf, 9e7b, 9e8a, acadia17_511vv, caadria2017_074f23, 4239, 8d0a, ecaade2017_255ww, 0dd8, fd76, ecaade2017_033w, 7a32, ecaade2016_070p18, 2edb, e701, caadria2016_135e6, a740, ae9b, fe0d, 1d36, 3771, 5ede, 8157, 67c8, 4f24, 1e11, 8f54, e6a2, acadia17_221nn, d41b, 94ac, 4415, e6a1, f290, e6d6, 6272, sigradi2015_9.347x17, ecaade2017_248tt, cf7e, cc70, feb1, 3982, acadia14_601ah, 6460, 487c, ijac201412303m8, b962, 7a4a, a104, fd97, 88a0, 89e3, 1346, 6933, ijac201614401e1, 6448, c796, 2fc7, 9e9f, sigradi2016_592z, ecaade2015_235n53, 3c60, a228, 4a83, 929c, sigradi2014_151h3, 0e8e, 71ad, 6ee0, sigradi2015_4.52r6, ee12, fe5f, ecaade2016_169k48, 884e, 0a35, 7995, 51ab, ecaade2016_193n51, 2265, acadia14_719k, b07c, 786e, 2e5c, f4e0, 057d, c011, 5b55, c167, 57ea, c11e, ccfb, sigradi2013_425s, 73f4, 59d3, e166, ecaade2017_079o, 8a32, caadria2017_051t16, 00ad, 8e6f, ff6c, acadia14_435aw, 80b0, 2f39, 2511, acadia17_127ff, a83e, ecaade2015_22z4, b502, 8173, caadria2017_005p3, d1db, f376, 46f0, ecaade2013r_018e9, b73c, 5c03, e6dd, 2656, d0bf, 2a54, 1500, f6b2, 7bf4, ece9, edd7, ijac201614307n4, 7213, 268f, ecaade2015_116o23, 13e4, 90a5, 0a37, f861, 123c, sigradi2013_429o, 1955, acadia14projects_463au, 49b7, 91f5, 9393, 8466, e01c, 70c8, a1f7, f161, 5c54, ecaade2017_124i, 4ce0, 5ec0, f854, ascaad2016_059l23, f02b, 8abc, 84dc, ecaade2016_118h32, 5e7c, 19cc, 6e23, ecaade2015_317x68, b3e8, 8134, efa2, 33cb, d284, 6c60, e5f1, ijac201412403m6, 7389, b62f, 3e0f, 5777, sigradi2016_694j, 2171, 0424, 3d17, acadia14projects_655z, 41d5, 2e48, a734, 00ce, 01c1, 677c, ijac201614308a5, 9c0a, a032, f3e0, 63e0, ba73, 6563, 39a4, 2b95, acadia14_661d, 5906, a41b, 7fcb, ecaade2017_198l, 60bc, 7450, caadria2016_177h8, 411e, acadia14_189am, bf42, ascaad2014_012g6, 3442, 3f63, 33f5, f807, 532d, 21f0, ecaade2014_133s29, aadd, 5401, 24c0, 8d0b, fd30, caadria2017_104a28, c40c, acadia16_432u25, dced, 617c, 941f, 3db2, 3ae0, 9a67, sigradi2015_8.186e13, 36a3, cf68, 6e85, 3a65, 534d, 5ce4, 3350, d5b9, ecaade2016_067r16, 4b83, 6960, 2eda, acadia17_637qq, b522, f32a, 23cd, 251c, ijac201614403c2, 88f3, 9e59, ddcd, 76c9, 3bca, 0484, ecaade2015_144g31, acadia14_111m, acadia17_168tt, ecaade2016_164g46, 273e, 6acf, ec6c, 89b6, 7fff, e5a0, 8afb, acadia15_407x17, acadia17_307ff, e088, 71ea, ascaad2016_008d4, 15ab, 99bc, 3f77, 7418, 0601, 00d5, fcbe, 77eb, ecaade2015_152c32, eb6c, 08a1, 8e42, f160, 7fa2, sigradi2013_91, 3883, caadria2016_611a26, d63e, 51af, 2e74, cf1a, a7f8, 97ad, 5d6e, acadia17_50vv, 9f48, 96c8, e08b, 4027, f6dc, 2d40, 7270, 5449, 89c4, 9884, 0030, ecaade2016_134c38, 24bf, e91e, 4694, 7c8d, 7347, 099d, ijac201614309r6, d907, 7ab9, 9227, ecaade2015_84a17, sigradi2015_11.166d26, 4dd9, 160c, ecaade2016_ws-intelligenty68, 8cfb, acadia14projects_71u, bff0, 4b5e, 205f, 952b, 11b8, 53f6, e178, acadia14_347as, 7bdf, 0168, ecaade2016_217r55, 4f2f, c87f, d12e, 8624, ijac201513305e12, 4ce5, 844b, 3279, 1887, 633a, 062c, a922, e730, 5eea, ecaade2015_158m33, 42fe, 8e86, 8665, 32a6, e96e, 264b, 3265, 3618, 26bf, 2cd8, fbdf, 73a1, b952, e4fb, da42, 66eb, 4a9b, ecaade2016_027c8, 223e, 5285, 7036, 62c7, 0125, c223, 54d0, 8b7b, 61b8, a32c, c577, 5911, ecaade2017_029gg, caadria2015_208o31, 4f96, 1a5d, 1144, ecaade2014_138d30, bf67, 3c93, 5665, sigradi2015_8.186c13, ecaade2014_153z36, cfdb, 5aaf, c961, 503a, 622e, 5f9f, 9bcc, ecaade2016_123a34, cf0b, dbdf, ascaad2016_011m5, 8f98, ded5, d21b, e9be, 5edb, f434, ijac201412301w5, 52eb, caadria2016_321j14, d4e9, 60f4, 7cd9, 7b94, 4e69, ad68, f982, fb03, b9be, 6f92, 3a77, f66a, 2b7f, a059, 0779, acadia17_26h, caadria2016_703o30, ecaade2016_047h13, 5553, 558c, ad37, acadia14projects_339al, 54b3, 6091, 60b7, ascaad2016_043f17, fa4c, acadia14projects_627au, 81a8, f7f1, 8ba4, 0e77, ecaade2014_052m12, sigradi2013_414t, d183, ijac201614208h13, 2a7c, 2db8, 648f, 1412, 2a98, caadria2015_124h20, d7a9, 5662, c0c1, c4aa, cc54, a91a, 266d, b6f6, acadia15_274j11, 34c2, 4897, ecaade2017_100i, acadia14_81k, 937a, a489, de5c, 8d67, ascaad2016_023z9, ecaade2016_170o48, 6f18, caadria2017_101l27, 7d7c, sigradi2015_3.370x5, ca2c, acadia17_27o, 8935, ecaade2015_158b34, c03d, 77a6, 8306, ecaade2017_194u, b1c8, 5eb1, 3eba, 65a7, f285, 3128, 2b4e, 3971, 1c7f, sigradi2016_399b, c703, sigradi2013_268h, 329c, caadria2016_073y3, 0d8e, 1432, caadria2016_435i18, 8b44, e9f3, 6a9f, 7b0e, 9919, db5c, 0399, 1c00, acadia17_560i, 78a0, ecaade2015_59m11, b074, ascaad2016_023t9, f5eb, 57cf, 77b1, acadia14projects_117i, f657, 823c, sigradi2015_11.196k26, ecaade2016_057o14, 371e, b347, ba3a, acadia17_598g, sigradi2013_414z, a725, d8c2, 1e6d, 32ef, ace7, acadia14_627b, caadria2015_069r8, ecaade2016_128l35, 5520, ecaade2014_176o44, ecaade2014_016g4, acadia14_135i, ascaad2014_017l1, dd3a, 5b60, 59e3, 660e, 97dd, bab1, 72cd, sigradi2015_10.140s19, 1e0c, ascaad2014_035r1, 2160, 8609, f169, 21d8, d783, be4d, 37bc, 746a, f486, 4d7d, sigradi2014_214e8, 70ad, 7425, ecaade2014_105a24, ae3c, 68de, 3351, 42ef, 4456, 9040, af12, 034e, 43af, 9e7a, b94b, dfa7, e106, cbf1, 2722, ecaade2017_301s, 84e8, 9156, caadria2015_237l35, ecaade2016_216f55, caadria2017_136r36, e88f, cb84, e860, eb6a, ecaade2015_17e2, sigradi2013_303j, 5a25, ecaade2014_018b5, acadia15_110b4, 340b, fa13, 7460, ascaad2014_012o6, 9148, acadia16_440b26, 22a0, 5714, ddb8, a27a, sigradi2013_327p, c9dd, c249, 0346, acadia14_389c, db4b, 02fe, 6b92, 1449, 8ea4, ecaade2017_109pp, 1e3e, e77b, c24f, sigradi2014_108d9, 43d1, ecaade2017_192c, acadia17_678cc, 7fd9, d026, a035, 24b6, c4d9, e653, 405a, d051, 997a, 326d, 766d, add9, eb3a, 8cc1, 3ff5, 2c1f, e484, f84c, d134, 6a02, 7ca6, 6d2e, ascaad2016_022t8, 36ce, 28c6, aa93, 8a2b, fbe2, acadia16_280o17, 2620, 6928, 457c, 1b0a, 157f, 9dea, sigradi2016_393ww, 3f30, fc3a, b1e1, sigradi2013_28p, sigradi2013_234m, acadia17_628tt, f382, 37c7, caadria2015_016g3, 4326, ad17, a79e, ecaade2014_147z33, 74a6, dfd1, 5e41, 3aaa, e279, 6c36, 984d, 0350, 6578, 3d47, 39b0, a9d0, fb31, ecaade2015_139b30, 8a06, acadia17_257xx, 4c2a, ecaade2014_112h26, caadria2015_060s6, 2311, ecaade2015_301t65, 50e0, 0f57, 08af, ecaade2014_176y43, 0fca, 4c00, 8e3c, 3d5f, ascaad2016_048e20, 7568, 9015, 0238, cf4e, 3310, ecaade2017_029bb, 7088, b3b6, 1e53, f46e, 4607, acadia14_101ab, 3a44, 01d1, 4e06, db03, 1d51, 8042, fb41, 02c8, f44d, 0807, 18b4, 030b, f3d3, caadria2015_015e3, 0644, dbc7, acadia15_483x21, 7726, ascaad2014_026v6, 587a, ecaade2017_215g, 6293, 022c, ac06, acadia14_177af, d6cd, ecaade2015_118r23, b384, ecaade2015_185t39, e580, sigradi2013_405v, e299, a58f, ecaade2014_145h33, 1a89, d250, d3ee, 233e, caadria2017_023r8, 9578, 615a, ascaad2014_018d2, sigradi2014_293y4, 8904, fbc1, ecaade2016_mrtw65, 7486, e3d5, e077, ecaade2016_011g3, 9324, bdea, da3a, ecaade2015_22r4, c4d2, b03a, ecaade2015_334v72, ede5, b138, 102c, 6f63, 2017, 65b9, 4b03, 333a, ijac201412305a2, sigradi2016_809tt, f453, acadia16_88t6, c639, caadria2015_210g32, e800, cf30, 6341, 9fc7, 503b, 49eb, caadria2017_165n41, a185, 1ce0, 4d7b, 5424, caadria2016_239f11, sigradi2016_450xx, a0f3, 3b79, acadia15_333s13, 39e6, dce4, 1987, caadria2015_124z19, acadia14_473as, acadia14_709ao, ascaad2016_028f11, 6cfd, a989, 1815, 4635, 330d, ecaade2014_072d18, 96d8, 6651, 032a, ffe2, ecaade2014_182v45, 9626, ecaade2015_17s2, 1ef2, ecaade2013r_003c3, 0a78, 9e31, caadria2017_094b26, 4a98, acadia14_357a, 7e46, e7bd, 0edf, 2630, 8129, caadria2017_033s11, e337, bfc8, 8035, 3563, caadria2016_611u25, acadia17_100o, 4825, 9d51, d25e, 50eb, bb22, 6a2b, acadia15_137k5, a35c, ecaade2016_094s25, 84f4, eeb8, 2e7b, b700, dfba, b914, ecaade2017_277pp, sigradi2013_74e, 1d2d, ijac201412403b6, ecaade2017_009aa, ec43, ce1d, 0d94, e25c, f9f5, 16b9, f9ab, 3c3f, e991, 6d0c, 43b5, a657, 1385, acadia14_661g, 1d08, 65df, f4f5, d86f, 3045, 382e, 6461, 009e, ecaade2016_046u12, 0b42, ecaade2017_164u, a13c, c4ee, 9fa1, e281, b0a7, fda9, 587f, 8cd2, caadria2017_067n21, b7d8, sigradi2016_467v, 30fe, 4745, sigradi2013_289m, d10b, ed90, 89d7, 728d, 737c, caadria2016_291s12, 49e7, 7602, 72d9, 1002, 2cf0, 7a98, acadia14projects_281ab, 3db5, ecaade2017_309a, ecaade2013r_015s8, 8ffe, b57c, acadia15_323n13, 5290, cdd4, 8c64, aaef, ecaade2017_061g, b23b, afd1, 81ea, 88bf, 4154, 4662, 03bf, 37cb, 2c22, 006a, ijac201513101j1, caadria2016_187b9, e4eb, d56f, ecaade2016_191l51, caadria2016_589x24, ijac201412408m2, dc7a, b29b, fdbf, 2be3, 43d9, 2cc7, a697, acadia14projects_601ag, 4ad7, ecaade2016_017o4, 94da, 8c67, acadia17_81h, e0a0, da73, d830, 9efa, d37c, 1dea, 976a, 5e68, ascaad2014_009i5, 4197, 0d68, ecaade2017_230pp, c5fd, 9a5b, dba7, c764, 64bc, d09b, 1183, 06cf, ecaade2017_252j, 20ec, d053, ed34, 572a, 2d27, ab50, caadria2017_123f32, 44e5, ijac201513304b12, 18ab, ascaad2016_056i22, d947, sigradi2015_3.201p3, a43c, bdc2, 0f56, sigradi2015_10.381g23, 5215, ecaade2016_065w15, f238, a28a, caadria2016_683l29, b1f0, 0144, 3a26, 0340, aa13, 14a5, feb9, 2a4c, 8df4, 935b, 2250, ff80, ecaade2014_023f6, b16a, ecaade2014_226v58, 4be1, sigradi2014_074x6, fd4a, 3f94, 9a9b, 351e, 3939, 72f3, b3a1, e416, 3696, b11b, 9426, 76c0, 234e, 8c24, ecaade2016_068b18, 1d09, 43a7, ac4a, acadia14_281ad, 6c64, ce59, 8aed, e6e0, 0a1d, 82c2, 3b7f, e335, f230, ijac201614305h3, e97c, sigradi2013_223o, fed9, 06e6, ecaade2015_79j15, ijac201412304e1, 3521, 1e0e, e38e, bd32, 6922, sigradi2013_326e, 1e33, b21c, ecaade2017_151w, c7ad, 2c7e, ecaade2013r_011c7, ecaade2014_084z19, ascaad2014_020p3, 2162, df42, 089f, ecaade2017_215t, 88ff, ecaade2013r_009o6, 1a63, sigradi2014_232z8, 0842, ecaade2015_114i22, 6d97, bf4e, 8080, a315, fd47, sigradi2013_117k, 1eeb, 9585, daae, 4723, a549, 703f, 4875, 27b7, 1b1a, sigradi2014_313d6, f19f, d72c, 07b3, ef73, ecaade2016_144h40, ijac201412301k6, ecaade2017_108k, ed3e, 406f, 6b52, ecaade2017_277ll, c304, 8d3c, 23e6, 2157, fe82, aebb, f08a, 2e3c, 1793, 642a, 77c8, 072b, 05c7, 4abb, 40ad, 067b, 7f20, 4266, bf69, 7b11, 7507, 37e2, d114, 9304, a414, 3d44, 88eb, ebd5, 2c5b, ad0b, ecaade2014_173i43, bda5, ecaade2016_164p46, 83da, 852c, 091d, ecaade2017_255g, sigradi2016_357k, 43bc, 0664, 88e9, 5df8, 1c4a, c6ec, c2de, 1890, 2950, 284c, ecaade2017_273s, ijac201412401t3, a05d, 1507, 9867, 1480, cba7, sigradi2016_690a, ijac201412303g9, ed4a, 9847, ecaade2015_229b51, e206, eecd, ebfa, 20ca, a99b, c71a, 9bf5, e529, 9b61, 9f23, 4707, ecaade2015_164r34, caadria2015_049e6, dbb5, 2f59, c9cb, acadia14_479b, f16d, f8de, sigradi2015_6.387z9, acadia14_153e, f9d2, c79a, 81cd, sigradi2014_314l6, 336f, 37fe, 759c, sigradi2016_431aa, adc6, 485d, cae7, ascaad2016_058h23, acadia14_539a, d10f, d878, 7e49, 5dee, 22d8, ijac201614308f5, a9d8, c350, ecaade2017_264xx, 00a1, 59e8, aa02, b108, acadia15_137r5, 5269, 1124, 944a, sigradi2016_441pp, 3f95, ascaad2014_015u8, de5a, d6f1, 13c6, ijac201614102l2, fbd5, 4842, 8921, ac8b, acadia14projects_153ay, caadria2016_735o31, 6cce, 54f1, 726d, f198, c1d5, cc4c, sigradi2016_431cc, e5ea, ecaade2014_014d3, ascaad2014_024f6, 9896, 1737, acadia16_344p21, ecaade2016_139c39, 1464, b7fd, 92a0, 3586, 6ac2, 7f28, 2466, a134, 8733, ecaade2017_108g, daaa, acadia14_145y, 1e4b, b2ca, d4ac, ijac201614307s4, 7984, acadia17_221ll, d40f, 293a, acadia14projects_111n, ecaade2017_032o, 0fe6, ba1a, 0452, 56f2, b353, sigradi2016_382aa, ecaade2016_238r63, acadia17_221aa, acadia17_455q, sigradi2016_407z, 3b68, 6f12, 569c, 406c, 4071, 57d7, f96c, ecaade2015_25m5, acadia14_33ai, 98e3, caadria2017_009h4, ce23, 138c, 4a18, d198, 5c7a, 6ab3, sigradi2014_145b3, 3672, ijac201614308b5, e857, acadia15_47h1, 58b8, 0650, 2c2a, acadia14projects_365an, 7e78, 97f6, 46c2, sigradi2014_037y2, c1f4, 972e, af17, 570c, 51aa, e47a, 1cc9, ecaade2017_291u, ijac201513104l3, bcd4, a365, 1628, 13ef, acadia15_451t19, 9b3c, 14e2, f906, bbb2, b236, 0261, efb9, e5e9, sigradi2013_95o, 13f9, 4735, ecaade2017_308ff, 7214, sigradi2016_756b, 56e6, c1ff, 7d2e, f1d0, 0ef8, 48a4, caadria2016_301i13, ee11, 83cf, 7e07, sigradi2013_401n, 9525, 5def, b824, 5527, 884c, 6123, ce3c, caadria2017_145g38, ecaade2016_057r14, d16e, ba5e, 613a, 4535, 5828, dbe6, 993f, 6c31, 502f, 0b6e, ad31, 5d5a, 8160, sigradi2014_137k2, 8e08, ecaade2016_120f33, be84, 1285, 13c8, acadia14projects_33an, 4420, daf7, sigradi2016_443zz, caadria2015_086l13, 32be, 6ca8, acadia17_162v, e6fd, 952e, 6014, a907, ecaade2015_240u54, adf1, e2fb, ee55, 57c1, 35a0, 7238, f6b9, 3f0c, b3cc, 747d, b061, sigradi2014_265o1, 65fe, 3149, caadria2017_043c14, 97b1, 6a3b, edcf, 6513, ed44, 0f89, e855, 8ff4, cad7, 7b37, cf0e, c3b1, e7b8, 7413, 5995, acadia14projects_479ap, ee80, d442, acadia14_453f, 7ef1, acadia17_258r, cdb7, a0fa, 4c4e, 78fa, ce12, c718, caadria2017_047b15, 7e5a, caadria2015_119c19, db0c, e385, e5cc, fb3b, acadia15_483m21, de0d, ecaade2016_224t59, caadria2017_113c30, ecaade2016_225o60, 4059, 2456, fed6, 34bc, e08c, fddf, 2191, 5d01, 065b, 1eea, ecaade2014_057g14, 3b83, 1fe5, ecaade2014_215d55, ecaade2017_117cc, 551a, fe93, 924e, d99e, ecaade2014_046o11, 3ed9, acadia17_307ii, 13d4, 9855, 4cd2, ijac201513101h1, acadia14_327a, ascaad2016_045d18, ead4, acadia17_570w, 5da7, 045e, ecaade2014_078t18, 4f1b, sigradi2016_803bb, 0bb7, 9c4f, eb0b, sigradi2015_10.309n22, 6121, 362c, 5d79, ecaade2015_285c62, fb0d, 6a97, 83f4, 6a63, sigradi2013_54l, 6cc9, ecaade2017_271k, 00ab, 90c6, f866, bf13, 2f07, 09fd, d5f9, acadia14projects_445ab, 6475, sigradi2013_28n, 337f, caadria2015_172y25, f026, 128f, ascaad2016_028d11, 7533, ijac201614105t5, 1d88, 9276, b3a2, caadria2016_405f17, 4b16, caadria2017_003w1, 3c73, acadia15_149y5, 1938, 2824, 498e, fee8, 0930, a1f3, cd64, 161f, 5582, 4246, caadria2017_129x34, 5b02, 06c0, ecaade2017_215aar, 2d04, b0f4, acadia14_101ak, 371a, 1d97, acadia14projects_609ak, a006, 81c1, 6913, acadia15_195a8, ecaade2015_53l9, ca86, 79dc, ed27, 5571, b012, 7dee, acadia17_168vv, fb08, 5790, caadria2015_084b13, 187d, 50a9, 9dca, 4744, fec0, f3b4, 7d38, 127c, 8ab3, e70a, de67, e5a5, 2e9a, caadria2017_129y34, 605e, 5308, sigradi2014_099v8, d57a, 64d2, ecaade2014_143p32, 1d1c, ecaade2016_043a12, ecaade2017_099a, 9f57, c61f, ascaad2016_032s12, sigradi2015_11.142f25, ecaade2014_149k34, f023, 3f11, 706d, 6001, c22c, f05e, be31, 4fe5, c612, 613c, ecaade2015_265r58, 6557, a0da, c933, ecaade2015_177y37, e10b, 975b, acadia14projects_681ao, 030a, ecaade2017_265q, 6ba3, acadia17_153j, 54c7, ascaad2014_012k6, b173, a288, 9a48, cf96, 0f01, sigradi2013_41r, 197a, ae91, caadria2017_005h3, 9b8f, 7753, 9969, sigradi2013_117z, caadria2015_126v20, b73d, 25cb, 6126, 7c2f, 7398, 8e34, sigradi2013_294, 2b15, b7e3, caadria2016_343p15, 94df, sigradi2014_314s6, c44a, db16, 2b85, d254, 8259, aec1, c6f1, 9842, b894, 9eaf, ae0c, 6c72, 84ce, f6c6, c86b, 06b8, 011a, ff4d, ecaade2015_114k22, d427, 1444, 09c6, abd3, bad4, cefb, c0c9, b7ca, 367b, 3a21, acadia14_699b, d6dd, 1b60, ascaad2014_029x7, 60db, 0271, 0743, 878e, 2e28, f8e3, 027a, 81fb, 13dd, 438f, 3954, ecaade2014_153j37, c503, a221, 149e, acadia14_145u, 41a0, 261b, sigradi2013_400o, ecaade2017_143d, d336, 0061, ca89, caadria2017_122o31, ecaade2017_152ii, 399c, 1146, ecaade2015_196t41, caadria2016_405g17, 6195, 205e, ecaade2016_ws-foldingt68, 7873, 110d, c91b, acadia17_570ff, caadria2017_035x11, e7af, 6d4f, 3bab, 545b, ijac201614402m1, b47c, sigradi2015_10.378w22, ecaade2017_057ii, d893, ac92, 17ab, 1944, b6df, 64ba, da47, eb9b, sigradi2013_407d, 7d04, d2a1, 136d, 5145, acadia16_72d5, 6887, f601, 816e, acadia15_333d14, 0cab, e5ee, 1fff, acadia17_648n, da88, 15e9, 5e69, 2b8d, e778, 08ca, 3727, d627, 0769, 2188, e231, b5cd, 9794, b223, 80d4, d611, ec7c, d197, 150c, e476, ecaade2014_138u30, 83b6, fc9e, caadria2016_851r36, a6e8, ecaade2013r_004o3, 7a8d, ascaad2016_020u7, f99a, e735, 9654, ascaad2014_019m2, 2f6d, 2595, 20b1, 01ce, caadria2017_052v17, ecaade2017_172hh, sigradi2014_074e6, 470a, f6de, 8a14, cdc0, ecaade2015_171f36, 50b7, ecaade2014_204e53, acadia17_258k, ac29, 998d, 1c82, a2d0, ascaad2014_017l9, 69a9, a952, ecaade2014_176c44, ecaade2016_017n4, bffb, 24d4, 3f3a, ascaad2016_010t4, eae3, de93, e62c, ecaade2016_120k33, 0d20, 0c93, a234, 5b42, c664, acadia14_153j, e4a2, ecaade2017_097ff, d2a2, 1c53, 3313, 117a, 8741, a835, f84d, 9e14, acadia17_373s, ecaade2015_18y2, 68a7, ca32, 7063, ecaade2014_023i6, 21d2, 27f7, c90b, 2457, 71fd, 9587, caadria2015_124e20, ecaade2017_288hh, caadria2017_101o27, 1c8e, 444f, d7c2, 89db, 1872, 1f04, 2d06, ba87, fbba, ascaad2016_014g6, ijac201513305i12, acadia14_565ac, 22a8, ecaade2014_140t31, d54b, 9904, sigradi2015_8.186b13, b1f4, 32f1, ff3c, ce04, sigradi2016_695u, 17de, acadia15_203h8, a4dd, 305e, cfe9, 730c, f912, ecaade2017_111tt, 903b, ecaade2014_015j3, ecaade2017_095v, 3cb8, acadia14_681at, e2ab, 262f, 5b52, 2acc, e18d, da81, ijac201614305r3, acadia16_470c27, 18a2, 2258, 0d9f, 27cf, fb48, 9139, acadia14_291az, ecaade2015_87a18, 04e5, ecaade2015_138w27, c5f5, 0ac5, acadia14_247o, 5e00, f25d, 3ee2, d63f, 0283, 17cb, b519, caadria2017_124v32, 6b05, 75dd, 83f2, ascaad2016_007k3, ecaade2017_124g, acadia17_231x, ijac201614101i1, f983, f787, 4899, d4f7, acadia17_89u, b923, 6686, a10e, b718, 3732, ecaade2016_102g28, acadia14projects_497x, b271, 6584, 6106, ascaad2014_017k1, 9f8b, e6b8, d527, ecaade2014_140r31, ascaad2014_003p1, dabe, 11de, e02a, 371b, 47cc, e67a, 9eff, bfed, ijac201614103n3, 3510, 3573, c693, 1ac1, 5f64, 1d4c, 5102, 0d43, caadria2017_046n14, sigradi2014_045f4, 5d28, 606d, 9e2f, 6093, c82c, b5cc, 2e5f, acadia14_619ah, 3b5c, 5692, acadia17_678uu, sigradi2016_815kk, a64e, ecaade2015_237b54, 4e35, 4054, 7656, ascaad2014_014s7, 70a0, f7c6, f875, f167, 7c6b, 319f, b6a3, 2967, 8d08, acadia16_98k7, eebe, ascaad2016_042z16, caadria2017_052z17, acadia17_71ww, 744b, edee, d7b9, acadia17_101s, 739d, 43fd, 340a, 59cc, cd4a, 3a3c, ee08, ecaade2017_215l, 685c, ba4f, 4373, 0710, 0dd5, 6d02, ecaade2015_21i4, 1273, 74e0, caadria2016_881b38, 4a0e, caadria2017_046z14, ab7d, ecaade2016_191d51, caadria2016_291n12, ecaade2014_112f26, 6a15, ecaade2016_140u39, ce16, b204, 69af, e163, 8f06, 4857, ascaad2014_021w3, acadia14_267p, fc58, ecaade2014_010e1, 57bb, d378, 717c, cf77, 552e, c55a, 6794, 5152, c6ba, ac5e, 5146, 0df5, 3b69, 48bf, 2b9a, 11e0, 611f, 4412, sigradi2016_400k, b97f, 3e5f, cc74, 69e4, 152a, 0b04, 4896, c03a, d37d, b0a8, 430b, 824c, ecaade2016_221t56, sigradi2016_654vv, 485f, 7770, 45fd, dec9, 0692, e08d, acce, d785, ed40, c1b2, 4a8c, 03c8, f714, 3659, acadia14projects_463l, 48df, c4be, 6303, 8978, 040f, 3290, 3949, 0a1c, acadia16_308t18, 80c3, e4b4, 5f1a, ecaade2015_155j32, c4d8, 799a, ade6, 33f9, 2f72, 64f4, 147c, dbaf, 842a, 058a, 8b35, df02, caadria2016_529k22, 5a5e, d537, a276, 5edd, b596, 883a, ecaade2017_057g, e53d, sigradi2014_114k9, 8068, ecaade2016_224b60, cdc2, ijac201614405g3, ecaade2014_157s38, 7c41, 5a39, 1b53, 5884, sigradi2016_792o, 6029, a9fc, 717e, 6fa4, fa3c, 5e86, a502, ecaade2017_042x, 2923, 3aef, cc06, 12aa, ascaad2014_004c2, ecaade2017_163k, b748, 71f9, b190, 0ac2, ecaade2015_110e21, 9a04, acadia17_358x, a534, 946c, 79e6, ecaade2017_230rr, 530d, 63dc, acadia16_432r25, f4d0, d747, a67d, 9375, 5df2, 7fdd, e1c7, 4212, 797d, 6482, 7714, 5ca8, 53ae, 331d, c602, 2cb9, 3703, 8a6b, 7ccb, caadria2016_301v13, edda, ascaad2014_018b2, f9ca, sigradi2013_366d, acadia14_281ab, 39a1, ecaade2017_111uu, 7d93, 44c6, c251, 0341, c11a, fdae, 5b4a, ee52, 08bc, ecaade2016_085l24, 6bb2, c623, 19d3, 1b73, 4bc6, 62df, 0ae8, a1c2, 4c1c, 3cb2, a114, ecaade2017_254tt, 25ec, 97b0, 3312, 00ca, b6fc, 8fb9, sigradi2013_244p, sigradi2016_585qq, 4a9e, 33d8, ecaade2017_089v, acadia14projects_145l, f825, 03a7, 7fc4, 923b, a01d, caadria2017_023z8, ecaade2017_091xx, caadria2015_246e36, 22fb, 8fa6, ecaade2017_019tt, 7e30, 3d18, acadia14_229k, ecaade2016_216a55, aacd, 234c, d858, c6a7, a7de, eee8, 3a74, 92a1, 2d9d, 367d, 856f, 1d9e, ecaade2016_079p23, 162b, 1721, ijac201412204x2, 64b2, sigradi2016_490aa, 948c, ecaade2017_302ii, b045, e5a8, 64dc, 5eb0, 780b, 3ffb, caadria2015_090w14, caadria2016_611f26, ecaade2015_178f38, 3b7e, ecaade2016_037y9, 578e, caadria2017_182x43, fea1, caadria2015_176o26, acadia14projects_317u, fd22, ecaade2016_217o56, b34c, ebeb, a337, 8f5c, acadia17_481l, 5c78, 8743, 2224, caadria2016_259r11, a085, 3731, dc22, 0ce3, ae3a, 38e0, caadria2017_004i2, 0a80, ecaade2017_255j, c883, 18d3, 65c6, ecaade2016_243z64, 0955, eb30, 3113, 5147, 1dfb, acadia14_565w, 4c27, ecaade2017_173tt, c2c3, sigradi2015_9.347w17, cc87, ecaade2017_152xx, acbb, 4b51, eb5d, ba70, d404, ecaade2014_024b7, 021d, e926, 5b59, 7312, 94ff, 974c, e8d6, 931f, 2c4b, ecaade2017_173vv, 5b27, caadria2017_147w38, 3772, caadria2016_549p23, 9e64, 04ef, 5f82, f789, acadia14projects_661k, b1a2, ijac201412304p9, 6713, a1df, 907a, e5ef, ascaad2016_040w15, 6edd, 2f41, c2b7, c924, afa9, 97e3, e139, 297e, 2051, c177, 12b3, caadria2017_051w16, 8778, c9cd, c973, a17d, 131b, ijac201614402s1, 2548, ecaade2015_237l54, 7b92, 8d97, sigradi2016_695y, ee07, 5829, 2688, d51a, b1ea, 6b30, c2df, 21c7, 56f1, caadria2015_087o14, 4638, sigradi2014_021p1, e369, a240, 3c67, 7895, ecaade2014_071x16, dc2d, 1204, acadia16_140x9, cdc3, ecaade2017_254nn, ad54, acadia16_164y11, 0863, 6ece, 0761, 9f87, f1df, 9b2a, 6623, dad0, 24d1, 9b7d, 3765, 8ae3, acadia16_470h27, 802c, b6dc, 690000, f1b9, 57fc, 7945, dc9e, 2195, d5ff, 3273, 7b45, a190, 4b39, c56f, 6297, 0647, 558e, 5917, 2726, 1312, 618e, sigradi2015_1.320h1, da87, 1201, 8cee, 0134, 63fd, e6a9, ecaade2016_074o21, 4755, b555, 76af, ecaade2016_225u60, 2287, 7ebc, 596d, a6b1, 5aa5, 2103, 1c69, sigradi2013_226, adc0, d781, 5ad6, e7db, fabe, ecaade2016_162f45, 55b9, 6b07, a92e, 796a, 916c, 581f, 3249, acadia14_661m, a9ec, 8605, 6151, c38d, 1c46, 69b5, fe03, de10, 7840, 72e8, 8c03, b1c0, b1ed, f42b, 25d3, a64a, caadria2015_170v25, 748b, ijac201412403r6, 5afa, 6a21, ijac201513303c11, b5a0, 7173, 93c6, 75fa, c2bd, d97b, 2eaa, f31d, 7a77, 5a0f, 3a55, 72c9, 38dc, 7136, a278, 7b38, 0e1b, 5ed7, ecaade2016_015w3, acadia17_100r, 0b2a, 5d2f, 24d2, ascaad2016_013x5, sigradi2013_359h, c1c5, sigradi2016_803dd, 3faa, 98a9, ecaade2016_162p44, 16c5, sigradi2013_158f, 7ff3, 374b, caadria2015_226r34, ecaade2014_086o20, ecaade2017_021t, ijac201614207o11, 53cf, 73fb, ecaade2015_138j28, 4bed, 0e65, 056b, ecaade2017_213xx, ecaade2016_108x29, efa1, 9391, acadia17_101t, 0ace, 5f13, acadia16_352v21, 9081, 989f, 82dc, 55f1, caadria2017_004j2, af65, 2f5b, c01e, 214d, df99, a4c8, 705a, 3715, ascaad2014_022k4, cb68, 25aa, 1f2d, 5ed2, ecaade2017_170xx, a45e, dda9, bc4a, d973, aeaf, ecaade2017_019cc, 3e23, fe7a, ac2d, 1773, ecaade2017_011ff, 5025, c84a, c8c2, 6d74, 0d03, c4de, ecaade2016_142a40, f541, acadia16_382b24, 49b6, 764f, 0c8c, 876d, f249, 9852, adda, 2daa, dc6c, 1b4c, e1f2, a527, da82, 50ba, 2e05, e889, caadria2015_016s3, 15d5, ecaade2017_046k, eec7, 8679, 65a5, da96, d19a, 83cc, acadia14projects_565ad, 7007, 479b, ecaade2016_191w50, dae9, sigradi2016_592aa, fca8, acadia14projects_115ag, d5ce, e2cc, 4dbb, sigradi2016_382x, 6fbd, ab7c, 119a, 4a15, b7c6, 179c, 9d91, 0603, sigradi2014_213b8, 6567, a59c, 780d, f997, e451, 0440, 8dbf, ijac201614105r4, 71bd, e823, 0b2b, f0f2, caadria2017_016g6, cf8b, caadria2017_062v20, d85e, 9c9a, 7394, sigradi2014_347k10, ecaade2015_144x30, 98c3, acadia16_450l26, 29a0, caadria2016_467p19, 0079, 321f, 66b7, 2876, 68d1, bd5a, 0463, f5f2, 6333, 5ac5, ecc1, sigradi2014_345g9, 7a7a, f9a9, b80b, 7e9f, 73e3, 90e2, 9a8d, sigradi2015_11.165j25, 1b9e, 6c23, 0470, 233c, 8bc4, c6ee, ecaade2013r_010x6, 6fcd, 8f7e, acadia14projects_281ad, 6613, acadia17_273z, 0a5d, c9fb, 7ad6, d27f, 8944, acadia17_424yy, c85a, 1070, 3829, ecaade2015_225i49, 3d2a, 0d80, c0b5, a4a4, 9bfb, c8dc, sigradi2013_315z, 3e22, 7608, 102a, bb26, e180, c190, 2a92, ecaade2016_102j28, a83b, 3b57, 8720, caadria2017_058k20, 7344, 93bb, acadia15_407j17, eb92, 9f91, ijac201412203e2, e911, b569, acadia14_199al, f72a, 9929, ijac201412203c2, 39f6, e989, ijac201412305m2, d564, e03b, f463, 09e5, 828d, ecaade2017_255h, ecaade2017_256t, 7b1c, 980c, 9a29, ecaade2014_066l15, ecaade2015_158h33, ijac201412301j6, 9759, sigradi2013_183d, 972a, 027e, 7336, ecaade2016_043b12, 8371, 0c1d, 6c77, caadria2017_041j13, 0548, 8f7c, dbd0, d74c, fc0e, 3590, 24c3, 196a, 34a2, 3207, 31d7, 0fc6, caadria2017_165r41, acadia17_403n, d4f8, sigradi2015_8.239c14, 9639, 72e3, 5a99, 8de6, 17d9, 1f05, b693, 3e32, 3419, 8149, acadia16_298h18, 568b, cc49, acadia17_59h, 67b0, caadria2016_311e14, 8f8a, 2ceb, 66f3, 1a50, ascaad2016_008g4, caadria2017_142h37, 9c9b, caadria2016_797z33, b028, 5763, afa1, 26ac, 99fa, a3eb, ecaade2017_037ff, 07a8, sigradi2015_10.309g22, 52a7, c0ae, d201, 04e0, ecaade2017_210x, 69da, a24c, e864, 4f19, b3c4, 8269, 398b, 84fa, sigradi2016_655e, 5fe9, a08c, caadria2016_115k5, 3bbb, b90f, ecaade2014_198s51, 3f34, 515e, acadia17_581ii, 0982, 16bb, feb2, 4f56, 56c4, f677, e523, e7df, 9a31, 3c92, 7e7f, 9158, 2f66, c2c0, c74d, 992f, 3121, 7024, 4e49, 7be6, f526, acadia14projects_147ao, 0757, f5a6, 5ec9, 171a, b277, 5453, 702a, 1fd9, 0591, 5b3a, 08fa, ea1f, 22f5, ee02, 2f88, sigradi2015_8.264s14, 2bf3, acadia14_33aj, 1c11, ecaade2016_ws-dleadd68, 1c4d, dc11, fd17, 114b, ecaade2017_097hh, 6266, 5bd0, 2c32, sigradi2013_208l, 60e9, 6a54, 96f1, 716a, sigradi2016_817e, 9d1d, 789b, dd79, acadia17_339pp, 5564, dbe5, 3d5d, 3a18, 9dc1, 3446, 636a, 5003, sigradi2016_817g, 37a0, dc2a, acadia16_106i8, 92e9, ecaade2014_133v29, ecaade2017_198yy, ecaade2017_142uu, 7300, ff22, ecaade2017_274bb, 7004, 2d45, c769, 7340, 89d8, 811f, a656, ce03, 375f, a9dc, 5b7c, f48c, 31e4, 59fd, 6962, acadia15_357l15, e724, d398, caadria2017_005z2, acadia14_637ah, ijac201513201b6, daa8, f240, ijac201412303c8, aef9, acadia14projects_445ai, a5ee, 510f, sigradi2013_303m, a4fe, e632, 12c0, 8b65, sigradi2016_455c, caadria2016_829e35, 0288, 3ce7, 3634, ecaade2017_301x, e452, 89b7, ecaade2014_111l25, d6e7, caadria2016_819s34, 0c09, 5523, 3108, fe3a, ff17, e26f, sigradi2015_10.140o19, c8b7, ed95, 4bf8, acadia14_517r, acadia17_291p, 33c9, 675e, 8986, d2af, a20f, 262b, 51ed, ecaade2014_113w26, a43b, 42f3, 3486, 2ddc, 9336, 2b48, 0130, 3a27, f4e3, 7241, ebee, 7bc4, ecaade2015_194o40, sigradi2014_151c3, 50aa, 493f, 6876, ecaade2014_206m53, 17da, 4eb5, b669, d821, b805, 4cf7, 4ef4, b1e2, 8023, sigradi2016_690c, 4dcf, acadia15_251i10, sigradi2016_408ee, sigradi2015_9.141c16, 66ca, ecaade2017_029ii, 8528, ecaade2014_038k9, 587d, 73db, ascaad2014_014f7, d5f4, 06a9, 1ceb, 586c, 12ab, 3a2d, c661, b7c0, c3d5, ijac201412404b8, e11e, f70c, caadria2015_014l2, ecaade2015_241r55, 7427, ecaade2014_230m59, a6d5, e284, 1a6a, 8ca6, acadia14_601af, 0087, acadia17_90ss, 035f, 9631, bba5, 98e2, ecaade2017_202i, 5430, fba6, ecaade2016_210y53, 6319, 5056, 9950, ijac201614402u1, b21f, sigradi2014_265p1, 2810, a762, 9c1f, caadria2015_077a11, 8225, 5368, ecaade2014_198l51, 0004, 1390, ecaade2016_224s59, e455, f6b0, 75ae, 0d21, 99e3, 1fc5, 208a, 8054, 3118, 7c5a, f270, 681b, 1d1e, 8b28, ecaade2017_066j, b87c, 10ec, 4e94, ab30, dfda, 8374, ecaade2015_13k1, 6dd6, ijac201412404f8, 3962, fdb5, ecaade2015_35a7, 5d17, 8674, sigradi2014_263v9, 5388, ffed, caadria2017_018u7, ijac201412301x6, bb88, ecaade2016_239w63, ae85, 137f, a164, acadia15_195y7, d159, sigradi2016_426f, 070b, f185, 53db, d436, 43cb, bf70, e1af, ascaad2016_040a16, 3b3e, 9bd2, 6945, caadria2016_549s23, bac7, ecaade2015_318o69, 839b, 96b3, afdd, acadia17_137pp, 64ac, 75f2, ff69, acadia14_153c, d271, 0818, 5935, 3904, ec6b, afc5, ecaade2017_116e, 3d95, e8e7, e90f, 0c04, 278c, ca8f, c7a8, b47e, 2ebd, efb7, 6ee9, sigradi2016_484l, d07e, de23, acadia14_145l, 2956, ce14, ce4e, ecaade2016_119v32, eab5, 03c3, 70e5, ijac201614202b8, 7355, f2e2, 6abf, 85fa, 7b77, 0d6c, 9b62, df2a, 66a2, ecaade2015_207f46, 463a, bfe5, ada4, 32c7, be17, 2081, 1268, bdd5, 1302, 4d02, ecaade2016_119l32, 383d, acadia17_570ee, 5821, sigradi2013_295c, 0b2f, 271e, 5231, 0c4b, fb9e, 6e96, 38b0, c668, 8480, 38a9, 1794, ecaade2014_149l34, fc57, faf6, ecaade2016_225t60, de00, 9009, 5dcb, sigradi2015_8.186i12, 3a57, 733b, 5c01, 2e10, 1e8b, 5d5f, sigradi2015_8.41c11, ecaade2014_085k20, abbd, ecaade2016_bkoh65, 967e, 8f8e, 477e, 0de5, sigradi2016_369d, c916, ascaad2014_028t7, 5724, acadia14_589i, d81f, c81d, acadia14projects_145ah, 5192, baa6, b7c7, d1f5, 7d66, 00b6, 0b0d, sigradi2016_484k, b50f, 1916, sigradi2015_7.203f10, d4cc, ee8a, 999a, caadria2017_183a44, f8e7, c702, 6b2c, f9ae, f8ac, a9b9, ascaad2014_024f5, eadd, d7ae, acadia15_451z19, 8419, 1e4f, e86e, e37b, 1aa1, acadia14projects_281ac, 54e5, 6d9e, bd8a, 5be6, c01f, 63fc, ecaade2016_033e9, fb45, 3a37, 5842, 7d68, 3d1d, 4c79, sigradi2014_159h4, ecaade2017_108t, sigradi2014_244i9, 99cb, fa32, 5902, d409, 85e1, ecaade2015_286w62, ecaade2016_098e27, caadria2017_017k7, 59a9, 3fa3, e7d9, fd25, 3eca, ddfe, fdc1, 68c7, 5a78, a804, caf5, cc83, 33b6, fd62, 9ff6, ecaade2017_203kk, 5c29, 3a03, 4d8e, 1909, acadia14_167x, b3c2, 9303, 0b84, 4501, ecaade2015_129k25, 4fb5, af81, 56c0, 7fc0, a80e, 6e47, a5d9, cbbe, 494a, 7f8d, 1100, acadia17_511b, 257d, da90, ascaad2014_018f2, aae8, 0be2, d919, 663d, a5dd, ce92, 2525, 9b9d, 5249, 4e93, 889f, ecaade2017_172bb, f462, ecaade2016_166i47, 6229, f4d5, 0cd8, b6e9, 5c06, f199, 3106, 087d, aa57, 74a9, caadria2017_079z23, 2d0c, cb85, ecaade2014_111a25, ijac201412405j8, 2db3, 293f, 2bec, 7220, acadia14projects_219ay, 16ff, 8f77, 90ff, ascaad2014_005m3, sigradi2015_8.264t14, 944d, b0cf, 11bb, 7c37, f91e, ecaade2017_253t, acadia17_117bb, 3f99, 407e, 9447, a427, bee5, acadia16_88d6, 9574, b98e, cf38, sigradi2015_11.166w25, 032d, 1af8, ecaade2017_143f, 1dac, caadria2016_383p16, 3d4d, 42cb, 70c0, c4a7, ce72, eeff, 1fed, 4234, bd39, ecaade2015_100x19, c694, c90d, 458c, c921, bf44, 6924, e682, acadia14_301i, 2c47, aaaf, 23af, acadia16_78v5, 7a3d, ef0c, acadia15_371m16, ecaade2014_225i58, e312, 70a9, 7ec3, 8e46, 409e, ecaade2016_241j64, 9d87, bd62, 7d97, c9b4, 2261, sigradi2014_015a1, a88c, b46d, acadia15_243a10, 1cb6, 2a44, 87a0, e1b8, 360f, a7ef, ecaade2014_155v37, ba06, ecaade2015_139x29, 51b7, e24c, 2bf4, acadia17_520l, sigradi2016_381s, 19f3, 9fbd, sigradi2015_3.385c6, sigradi2015_6.183i8, sigradi2015_10.220i20, 23ed, 1803, 3355, 9c52, e256, ea72, 81b5, 18c0, ijac201513102b2, 2ef0, 3859, 80aa, 4085, ef3a, 5bb3, 6da1, acadia14_719p, 728a, de6e, 28e2, a0a6, 3524, 273c, 53e4, 841f, 7382, 43a6, fd68, sigradi2013_74d, 29b0, ecaade2016_073g21, 6ec5, 36f9, f530, ijac201513206t9, b7cf, bac6, 225c, 1729, a473, 1150, 19a4, 42ae, ecaade2017_027zz, 1ab1, 1ffa, e437, 21ad, b53e, e881, 6827, d111, ecaade2015_332u71, 565a, ecaade2016_067i16, 61fb, sigradi2013_194j, a708, acadia14projects_565p, 9bcd, 6449, caadria2015_014n2, d272, ecaade2016_130p36, 4936, 74cf, f2ae, 30c1, acadia15_195v7, d834, 97b9, 5747, ecaade2013r_019g10, 25e8, 50a1, 9714, acadia14projects_63ab, 2c6d, dfca, 5c64, d9ba, 94f4, 6bb7, 37d9, 31f5, c5b1, 4ab6, 359e, f190, 51d0, ecaade2015_225k49, 3791, 3ce6, c55d, d1d4, 3bed, 870a, 0833, b899, ecaade2014_185r46, 6197, 7d37, ecaade2017_291gg, cf24, 469e, ijac201513303v11, 4128, b9f7, 3050, c1b7, 0a18, sigradi2014_249m9, 3774, a68b, caadria2017_085w24, ecaade2015_140f30, sigradi2013_305g, 7bb9, 6e76, 273d, ccbd, 24d6, d03f, ascaad2016_046r19, 681d, acadia16_260h16, ecaade2014_084b20, 632c, cb15, 51cb, dee4, 6e29, 9b96, 2608, 85a9, d7a3, ee54, c305, f792, 8aa6, ijac201614207x11, ecaade2014_052h13, fdb7, 6094, caadria2017_190x45, d15f, 1e47, 5caf, ijac201614102x1, ascaad2016_022z8, 9471, c5aa, ecaade2015_293e64, a1bd, b90c, c15a, 03df, 91fd, 9973, 4211, b4ba, 3fcf, ecaade2016_241h64, ascaad2014_017p9, 1868, 8e9d, 1b1c, 4826, fa41, 76c3, c690, 13dc, c9af, 5dcf, 23b0, 47d7, 5c68, acadia16_88b6, 1e28, 9352, 1c93, ecaade2017_053uu, e001, ecaade2015_84x16, ecaade2015_301u65, 523a, 5702, b72c, 2ee2, b5ba, bb86, 906a, 5fe2, bc9a, b6d4, 66f5, b54b, 403a, adcc, acadia15_357j15, 7a97, dd54, 1798, 1293, c62e, ascaad2016_002h1, 3f4d, d96b, e199, d720, 7d5f, ecaade2015_193i40, 25f1, dc7c, ascaad2014_004m2, 7431, 7edd, 429c, 0303, 1cc6, db0b, acadia17_71rr, 775c, 7445, f944, 423d, 583f, caadria2017_145x37, ecaade2015_138y27, 64ab, 913b, ec80, e12f, caadria2015_139t22, 3c59, 2a26, sigradi2016_393qq, caadria2017_118u30, 91b2, 5105, 5f3f, a1f6, caadria2016_703n30, 9757, sigradi2014_164k4, fce2, 0fd4, 7e41, dd4e, 2fae, 68db, f332, 0159, c3ee, 2b2e, fe35, 5c86, 96e4, 3ade, 7790, faa5, 5ae9, ecaade2016_119x32, 1e74, caadria2017_069v21, 25e4, ecaade2015_180g39, a97f, ijac201513206s9, ecaade2017_169tt, e7a9, ijac201513201p5, 460e, ijac201614204m9, 4865, a04a, ac65, sigradi2015_10.138d19, sigradi2016_590h, 1030, ijac201513305h12, acadia14_291au, 8678, ff1e, 1338, 0905, ec4b, eeab, b54e, ecaade2016_129r35, c199, acadia14_435d, 53fa, sigradi2016_360v, f902, 176c, 0d4d, 783f, 22b5, 65ae, 634e, 0815, caadria2015_208x30, 22b3, eb04, 18a8, b9e1, def0, 7a21, 504f, e41a, ecaade2015_17i2, bf12, ijac201412201d1, 7a30, d9ef, caadria2017_052p17, sigradi2014_192o6, ascaad2016_045c19, ijac201412402s4, 767f, 8995, 7bb5, 5772, 653c, db53, d8d6, ad46, 1a92, ijac201412407w9, ijac201614104l4, a9eb, bb41, 3540, b6c0, acadia17_237ee, d642, ada8, d85c, ijac201614104z3, 14e8, b721, caadria2015_102a16, de3c, 0321, ecaade2016_162n44, 7408, e33d, ba47, 77ec, 6b4c, 61d7, ecaade2015_229e51, sigradi2016_420vv, e7de, 824a, bf7e, ecaade2017_019ee, ecaade2014_157a39, d674, a881, 1cec, f02d, 28bf, caadria2016_249k11, a63f, 4b88, 0bed, 4488, 2ea8, 71e0, ijac201412304t1, b993, d891, 367e, 2e07, 9c22, ec7d, 1207, 62f8, 8539, 390d, ecaade2016_191y50, 0758, 9534, f2c7, eb38, 1ce6, 1c30, sigradi2013_184z, f0e6, 9d85, 634a, 76cd, acadia15_110x3, b414, acadia16_344i20, 1bb7, cf01, 69cf, 3ffd, 9325, 5bab, bcfe, ecaade2014_084c20, a041, 57d9, bcaf, f070, 8f20, c358, 2f52, d3d9, 27fe, 4ed7, ijac201513206v8, ef90, b0f8, caadria2017_008b4, 92ce, 4da7, e37d, b808, 5a30, 23fe, ecaade2017_254mm, 1feb, 5a6f, acadia14_699l, 7299, 651a, db46, 9afc, ffef, caadria2017_046s14, 3251, ecaade2017_105ii, eb37, e5d0, 6288, 914e, 9996, 0d1b, bb98, 23b2, 1915, c401, e18c, ecaade2017_234m, a58c, 8cae, deef, 2f7b, f79d, ecaade2014_012r2, ee46, e888, ff90, 9a1c, ecaade2013r_009a6, 0aa4, 7b8e, 755c, 5d57, ecaade2016_171f49, e614, 7e7a, 01cd, ecaade2015_261h58, 8ca8, f6e3, d2e5, 109d, c27a, f30f, 31b5, 1484, 6009, bc38, sigradi2014_074v6, efd5, acadia17_145xx, ecaade2016_167y47, ccb8, a05b, 44b5, bfde, 7401, e30d, a03d, 61cf, 1713, acadia14_565v, caadria2015_213i33, ff06, 5284, 2c29, a5ac, sigradi2016_627f, f040, acadia14projects_435ac, 0aaf, 61bd, 081b, 63c2, b14d, f168, e47c, sigradi2013_285b, 97fb, b3bc, 7b54, 9d4c, 1440, 91cf, acadia14_573aj, c3f4, ecaade2017_083ss, f16b, ecaade2015_286a63, 889a, ecaade2017_173mm, 27c8, 1513, cbba, 0483, bfce, 398d, e9d3, ecaade2014_168w40, 6488, 542c, 4482, ae2b, 661a, ff78, d179, 22f3, e882, 46a7, sigradi2016_809ss, 27f6, 7f6c, b27a, 3592, acadia17_403i, 1a23, 5052, a18f, 4ea8, 9662, ecaade2015_33d6, 4e4b, 1697, 1db8, 2b82, acadia16_432z25, 552f, a737, acadia15_469d20, 7d62, 39c7, 7494, 6d75, 68e0, 4ce1, bd3f, sigradi2014_157b4, 4f5f, 2263, 6772, acadia16_298k18, acadia17_258h, 8501, sigradi2013_359d, ce1e, sigradi2013_155n, 0f41, acadia14projects_435ai, 7e26, acadia17_220t, d910, 97e2, sigradi2016_637r, 3c97, 132f, 41bc, 8e25, 9dc9, ef04, 596b, 7c38, acadia14_339aj, 3e43, 49af, fc02, 528c, sigradi2015_11.222u26, 116f, ecaade2017_148zz, 0069, a573, 75b8, ecaade2015_199y42, 248b, 8a04, 0af4, 21cc, 383a, 5b5d, d47f, a3b4, 9d35, ijac201412305u2, 4a0c, 7cac, 3d6c, d1b5, d6e8, ecaade2014_169m42, cb47, 272f, caadria2017_136m36, 5581, d8dd, 5267, be24, a582, acadia14projects_473an, acadia17_109z, acadia14_699u, acadia14_549t, ecaade2016_136g38, ecaade2017_309kk, 9470, 89e2, caadria2015_130n21, 3796, f5f8, 2aff, 499e, a5e0, 13cc, a052, a9a8, e48b, 5fdf, 2b22, 1ac4, aba2, 7958, f93f, 2420, e18e, 19fa, 8360, e3d1, ijac201513203s7, ff24, ecaade2016_164h46, c71b, 4940, acadia16_214c14, 8cac, 3b5a, ecaade2017_041r, 264f, a2b3, 5b4d, 6797, ecaade2013r_018t9, 7f1b, b030, ecaade2014_204d53, 8b31, 1dd1, a83d, ascaad2016_027v10, 25c8, sigradi2013_96u, 854e, ijac201513105r4, ecaade2017_214m, 61c0, f5a0, ecaade2016_120d33, ijac201614208v13, 375c, 9f12, 0b47, 468d, ecaade2017_jgoj, ad44, acadia15_451p19, sigradi2014_345k8, 1651, 3fa6, ecaade2016_015b4, fa26, e20a, 4daa, fc2a, 6083, d0eb, 4cca, cc25, acadia17_648m, c77e, 9341, bbe3, ecaade2017_069cc, 03cd, acadia17_247kk, 9ddb, ecaade2015_178j38, acadia15_497f22, 0f61, 362a, db9b, 6736, 2ddd, 7015, ecaade2016_203l53, acadia17_36aa, 5a54, 8f49, 832f, b70d, dde7, f15a, b595, caadria2016_249j11, acadia16_244k15, b4fb, 5367, bf95, e25a, ecaade2017_038mm, b2f7, ecaade2014_186d47, 9bd1, e822, 846d, ab9d, ac9e, a195, sigradi2016_817d, 1eb4, c2d8, 4e80, a928, ec7e, 5537, 7191, edfe, 1750, 219f, 70ce, b087, 53f7, ijac201513303l11, 1efe, 02b8, ecad, ijac201614303r2, 43f0, 6609, b4f7, ecaade2014_030g8, f5f1, c2b3, sigradi2014_041d3, ae37, 913d, a242, 5d75, 16db, 7aa5, ijac201412403o6, caadria2016_435j18, sigradi2015_3.221t4, acadia14_23az, 9419, 2616, 3f08, acadia17_424ss, 610e, 3422, 2a1d, a6f9, bda3, f103, 9023, 1176, 630a, sigradi2016_407t, 7def, c5c2, ecaade2017_302q, 3f75, 9d16, ecaade2014_198t51, e806, caadria2017_054e18, edcd, cc96, sigradi2015_3.65p2, 8184, 5071, a06a, 444a, 7fca, 9403, b2a1, 099b, e11f, 04bf, ff4a, 0d08, sigradi2016_625b, ef69, 5f55, ca03, fdcd, b0e2, a7e8, 3f33, a7fc, 41ab, 86a6, 3d33, 6b95, a720, b451, 256e, caadria2015_213j33, 2faf, a176, ecaade2014_194w49, f53a, ascaad2016_031i12, sigradi2015_8.264e14, 763a, d5d9, 00eb, ecaade2017_053yy, ecaade2013r_002u1, ed47, acadia14projects_681ah, 1994, 165b, 8ec2, eb7f, 2226, 1691, sigradi2016_777cc, 6cd6, 533d, b32d, 0a70, fbc3, 85d2, 539d, ecaade2017_175g, 63e3, b064, ecaade2016_094t25, 94d3, ijac201614202z7, 974b, 0e20, ascaad2016_017c7, sigradi2014_074k6, 2c8e, 7b31, 674d, 941b, 1ca6, acadia14_53u, b795, 55d5, 92d9, b473, dac6, 198f, 7315, ijac201614202l8, 4bd9, ecaade2017_ws-archiedubb, 037f, 8e96, c16f, ecaade2014_239n61, acadia17_230ww, f03d, caadria2015_087v13, 5438, 098c, sigradi2014_263a1, 97a0, ddfd, acadia15_323v12, ijac201412303x8, 514f, 65cb, 4819, 9189, sigradi2013_429m, 2362, 441e, 5bf2, ecaade2014_100h23, e359, acadia14_565k, bcce, 54aa, 8ff0, 3be0, 6ad3, 5928, 22ac, 7ab8, 2ff8, 8edc, caadria2017_069x21, ecaade2015_215d47, a718, e3d9, 5947, 2128, 34b4, 0d98, df72, ecaade2015_74o14, ac1f, 6b6a, c2b8, f291, ijac201412402j5, 51fa, 5584, dad4, 817a, 9b32, e179, acadia14projects_317x, 936e, 79f6, ascaad2014_035z1, ad93, ijac201412408e2, dce3, c42f, f742, ecaade2017_017c, 8407, 6c4b, bbe5, 7f15, f79e, de3f, caadria2017_081t24, f5ec, e0e1, acadia17_532dd, 4c73, d30e, caadria2017_110h29, a470, acadia14_339ab, d2cd, f091, 4bcd, e483, acadia17_608v, ecaade2015_155l32, a5a8, f58e, caadria2016_517h22, caadria2017_069u21, cfa4, ecaade2017_006mm, 9b14, 910f, ae32, 9149, sigradi2013_303i, 6d51, ascaad2014_027k7, d72b, ecaade2014_220g56, a721, caadria2016_611s25, 29d8, dc50, acadia14projects_327b, ijac201614402x1, 7aba, 4fcf, ecaade2014_149i35, ecaade2015_233z52, f4bb, 6d76, 09f5, bfd3, 34ac, fd31, acec, f986, 1e3c, acadia14_435at, 62e1, 2517, ca85, 7928, 86a9, 7514, ecaade2013r_008k5, c338, ijac201412204t2, 5f16, ecaade2017_133c, ecaade2016_223i58, dcf7, ff27, 1720, 4a45, 80d2, 3c4e, 68a2, b516, acadia15_333p13, 6c0f, 8d45, de8e, caadria2017_174z42, fccb, sigradi2015_10.378b23, 642c, ebe5, 002f, 2467, beac, 752e, 4adb, bd6f, 3fdd, acadia14_579a, 6e06, 0772, dee1, 8266, 06e8, ef12, a4ae, sigradi2016_637s, e903, ebce, 5d9f, a2d1, acadia15_137j5, 4490, 3fea, 1b16, 4700, 502e, 3695, sigradi2016_621ee, fc8e, acadia17_669r, b188, 4f58, 6a0b, 94cb, 4d06, 9d47, 503d, 62d5, 0344, 7742, ecaade2014_157b39, caadria2015_150b24, c2d4, dde0, acadia14_463g, b4fa, c957, cbc8, ijac201412402l4, 3fec, fd71, f8a5, ecaade2017_006y, 42d6, 064a, acadia14_135m, 4ba2, caadria2016_405c17, 0640, e9e1, 7f1d, 78b2, fc9b, 2eac, 2ba5, fabc, ecaade2017_109mm, b4e1, 3e5a, ijac201614207d12, ecaade2015_229r51, eeec, 2fa1, d039, 98d2, 11dd, 942c, sigradi2014_097p8, c14f, b66f, 6776, c88f, 822f, 64d8, a4f7, ba01, 4cf1, 7aaa, acadia14projects_101al, 8f6f, 22e4, 2c9e, fd58, 0738, acadia16_478s28, ecaade2017_189vv, ecaade2017_268gg, 4015, fb77, c2c5, c2a6, e4bf, b811, caadria2017_145z37, acadia15_81w2, a9de, 4e3a, ee74, 4e42, 9fb7, ae47, 96d3, e88d, 64a2, 5a8d, e54f, 24e4, ce2f, 0b48, 681e, 3721, 97f2, 03b5, acadia17_322g, caadria2015_086i13, ecaade2016_171c49, f8e6, 9d31, 245f, sigradi2015_sp_4.388y29, caa0, fd36, 7a9c, fb93, 7981, ecaade2016_079o23, 02ec, 9e5c, a631, bdd9, d483, cdcc, 7380, 0f94, c226, ccad, 38b5, 141e, 2662, 1e5d, e4c6, 3c45, 5d34, 1435, f3dd, ecaade2016_222o57, a744, 687b, ecaade2014_084y19, caadria2016_713a31, sigradi2016_685ll, caadria2017_163d41, ada0, 7887, acadia16_124b9, 2026, e473, 2581, 144f, dcfa, 7a39, 5f92, acadia14projects_117az, e694, 600d, 0c57, sigradi2014_136d2, 6f75, d936, ecaade2016_018i5, ebac, d774, 5d9d, b5c1, caadria2016_631j27, ebc4, ecaade2014_140d32, 456c, b84d, acadia17_283zz, 35f2, d739, 59a1, sigradi2016_407p, aa2f, 7d74, 52de, 1722, 1ec7, c8cd, 5f10, 7115, d14a, 5b65, caadria2015_208t31, b442, 19a9, ba55, f063, 7ec4, ecaade2015_196d42, de52, 4e89, 2cc3, 176e, af74, bbb4, caadria2016_663l28, 4814, 9ade, a6d7, 1a6b, 70b6, 1ce1, f002, ecaade2015_206a46, b1ac, f66c, caadria2016_549i23, ecaade2014_146s33, a86b, fa19, b67d, ea37, f1c7, 65d5, ecaade2017_046f, caadria2017_051c17, 3872, 1980, 20af, 41bf, 5966, sigradi2014_292t4, 4de7, 4b60, 74d8, ijac201412408o2, 12b5, ijac201614208x13, 8d71, caadria2017_145c38, b3f9, ecaade2016_217i56, 5953, acadia14_463az, ecaade2016_130s36, 0186, abf8, a69d, c06a, 4102, 8d18, 99de, 6b06, 2939, 589a, 2b43, 934f, 5f24, 2351, ecf3, ecaade2017_140jj, sigradi2013_429e, bd34, 8e91, 7e90, 641a, b657, 3e5c, 9126, sigradi2016_792i, 1169, caadria2015_130k21, 08ce, 1442, fbad, 5335, 67c2, caadria2017_118h31, b2b8, cb92, ecaade2017_161c, ijac201614208c14, cc9a, ecaade2017_144t, 861b, 64ca, 2e12, 4f97, 74ab, 559b, ecaade2014_024i7, 8bc8, 6f96, 2cd4, a4c1, 813f, cb64, ecaade2015_271a60, ecaade2016_tkoj67, c6c3, f624, fbea, 7c83, baa2, dd87, ecaade2015_171x36, fa1d, dca0, 7c5f, ae8e, f0a4, c419, 272c, 0918, 5fd1, 43d2, 7bdc, 2c11, 69e8, 62a0, caadria2015_203m29, ascaad2016_057m22, f644, 961b, 20b4, c043, b52d, f2f2, ecaade2015_138c27, acadia14projects_43ac, 3c0b, caadria2015_099p15, ascaad2014_026u6, cc76, 314d, 342a, 353b, a56e, caadria2017_070i22, ef19, 0825, 75bd, caadria2016_197s9, 7a49, 3f93, a30c, 40b6, b98c, 704a, acadia14projects_699l, 6727, 9058, 17d4, 1c0b, 3636, c5a3, b6aa, caadria2017_175k43, 40f8, caadria2017_051p16, ecaade2014_168b41, c758, 7511, ecaade2015_229c51, d58e, acadia14projects_435am, c910, 0c47, caadria2017_058o20, b3f2, acadia14_111f, ascaad2014_019z2, bad9, f4da, 84ef, c97e, 8ce9, ecaade2017_053m, bc5f, ascaad2016_021l8, 2b07, bc6e, a929, caadria2017_037e12, acadia14projects_43am, ijac201614205r10, 94b5, acadia14_153ay, ecaade2015_138i29, b68a, 1f50, 3cae, 2761, 41c7, 400f, ecaade2014_072g17, 56ec, 00c6, 7b96, acadia17_162y, sigradi2016_488u, 012c, 9439, b911, 27ba, 4d23, eada, ecaade2015_271x59, ecaade2013r_009y5, 97e1, 8f6a, 77ed, 9a1f, 402e, d083, 8264, 97f7, 5f5a, 3fd9, b8c6, 8368, ecaade2014_198v51, 0170, 11bc, 0e0d, ascaad2016_058f23, 8c49, acadia14_63ag, 55b1, ecaade2017_203pp, 8ff6, 8da0, f70b, 2bdf, 0131, 9fcf, caadria2016_249l11, 5e91, acadia17_37ff, 4b92, ecaade2014_130v28, 3dbf, 91db, 784b, 543f, b834, 5d07, 2242, 8fdd, acadia14projects_555i, b4b3, caadria2015_124v19, sigradi2015_8.189u13, acadia14projects_565aa, b31e, acadia15_469h20, sigradi2016_621dd, 624e, ijac201614208f13, d555, 8226, 1d63, a351, 6a90, caadria2015_010x1, ecaade2017_146bb, fead, da00, cd5d, sigradi2016_792n, 1b33, 15a6, 7363, dae3, bb12, 3fdc, ecaade2014_072h17, c246, 5423, 4e87, 9768, ecaade2015_195r41, sigradi2016_602k, 1b10, acadia15_483n21, 1aea, 38ec, 2f57, 5260, f48f, ecaade2015_110i21, 3964, 8a02, 401a, bb77, 4231, 02cc, 76d6, e7c1, a418, 55d8, 12e1, 335d, ecaade2017_057z, ecaade2015_87t17, sigradi2016_625ss, f146, ff84, 0e0f, cf91, 9790, a574, ab79, 60e8, 66f4, 617e, 3fbe, 05ff, ecaade2014_157r38, ecaade2014_233r60, ijac201412407v9, acadia15_232s9, 6a1d, 7183, b0ea, 6c10, 2954, a75f, caadria2016_851w35, acadia14_257ab, d84c, 7854, 43d0, d8e3, caadria2015_206c30, 18e6, acadia15_371a16, acadia14projects_101m, 94fc, 6b5c, f59e, ecaade2015_73c14, 4cdc, acadia14_435af, ecaade2017_079q, 0d32, 6698, 48b0, 5c4d, e415, ecaade2016_023z6, 52af, 1a47, 2901, 1c68, 5404, 9ac9, becd, af2d, acadia16_326s19, 7d1c, 1578, 47cd, aace, afbc, acadia14_539g, sigradi2016_426a, 7c60, 9be9, 27da, 9e2c, 3dfa, 57a9, aa0f, 7b4e, 7910, 20e2, 6d24, sigradi2014_239g9, caadria2016_249g11, dca1, fca4, acadia17_678ss, b425, ecaade2014_053s13, 9de2, 56d5, e2b4, sigradi2015_8.328l15, sigradi2014_345x8, 5b35, 7604, 7499, 9ba3, cff5, 0729, 987c, sigradi2016_737q, 4681, 8a75, 9fa2, ijac201614102f2, 4a60, 6efd, 9fbb, 0f74, 44ef, c586, edd5, sigradi2016_426c, ddb4, 63f6, ecaade2014_024w6, 1db0, 36f3, 0efd, 0fb5, 2c8d, db17, 06a3, ebb0, a7d9, a101, cce2, 52bc, 2bb2, cf22, cef8, ac53, 8b3a, ecaade2015_333k72, ad69, f5c0, 1109, acadia14projects_579l, 0808, 6ed7, sigradi2013_160, ijac201513306b13, ccce, 7d54, 9504, ed7d, 814d, 92ee, 05c5, e0c4, ascaad2014_013w6, 971e, ecaade2017_155k, 42d5, sigradi2015_11.136y24, 523b, 4ec3, caed, 1fe9, 400b, 7325, caadria2016_013w1, 0fe0, 604a, 935d, e46c, f805, 75e7, df15, 378a, ecaade2016_223m58, 6bdd, 1e71, 652a, acadia14projects_167ac, 8b9b, caadria2016_013n1, e9f1, 9f9d, ijac201513102d2, 40e0, 5ca1, 115c, 0eaf, e52c, 0549, 7276, 7f75, ecaade2015_92u18, e858, f0ea, 6320, e9cf, ecaade2017_152dd, caadria2016_343o15, 2ad3, 8fbe, 2850, acadia16_362k22, ecaade2016_ws-afuturep67, 3978, 429a, caadria2015_108z16, 0b7d, 1fc9, 339e, cc7f, 4377, 9988, acadia17_265v, acadia17_100n, a04b, 3245, ascaad2016_019t7, ed2f, 2789, 6aac, bd12, a724, sigradi2016_510zz, 85c9, sigradi2016_428k, d795, 7965, 4db1, 3987, caadria2015_139a23, e634, 78a5, 8279, ecaade2015_55l10, 8073, 733d, 8f23, 23a2, sigradi2014_155x3, ecaade2015_171n36, 8302, 4347, 5d9e, 2b97, ecaade2015_138f29, 74fe, 1932, 494d, caadria2016_343g15, 7142, b314, ec83, 1dc6, ecaade2017_293hh, a80c, 8866, 8b2a, af72, c2cd, acadia14_63aj, 9593, e1ff, ecaade2017_061f, 8867, 9982, f2b2, ecaade2013r_003m3, sigradi2013_386a, 383b, f8f2, 3470, ecaade2017_008j, b40f, 3c41, 92c5, sigradi2016_450a, 48f9, sigradi2016_814p, e5cf, 8144, 6ebd, acadia15_161w5, a522, ecaade2017_203ll, acadia14projects_101af, 45d8, c8a0, b5c4, 1da1, ecab, 56d6, d984, 039a, 625f, 8bfd, acadia17_637ww, caadria2017_074o23, a5a9, 90ab, ecaade2016_102c28, 55f6, 1b04, 418a, a2a2, ecaade2015_227z49, ecaade2017_170qq, 74d5, a7ea, sigradi2016_534oo, ecaade2017_098ss, e172, b04d, 5286, 37e0, c8e8, ecaade2017_017q, 7549, f8b5, 88cb, 8b8f, b00f, 5a9e, caadria2016_725j31, ecaade2015_21n3, ecaade2015_171p36, 9cf0, 2cff, ecaade2017_146cc, 6b55, b3fc, 0ea3, 9de4, d706, 4d28, 12cc, sigradi2015_12.107f27, 6934, 10f9, 94b1, d463, a0b3, sigradi2016_507rr, 6587, ecaade2017_234l, acadia17_90jj, 6573, c3fa, ecaade2016_ws-dheritageu67, 89f7, cada, 08a8, ecaade2017_079l, 76cb, a501, a40c, 28fe, sigradi2013_46b, 0793, 9d45, acadia14_199aj, b308, d096, caadria2016_755m32, bdcf, 6571, b321, 68e5, f0a5, 2d8e, ae83, ca40, ecaade2014_015z3, db27, caadria2016_683z29, fd5a, a3b6, 51ff, 43ff, a5e9, 26f8, dab2, 19f0, caadria2015_218w33, 23dc, afa2, 1b1e, 2ab6, ecaade2017_122xx, 5d93, 9721, acadia17_608y, 3702, ecaade2016_095d26, 10f6, ecaade2016_048r13, sigradi2014_169p4, a763, acadia14_479ay, 7fd2, 05f7, 7f25, 749e, caadria2015_188t27, c263, acadia17_329dd, d679, c9b9, ecaade2017_124f, sigradi2014_074f6, 863b, 9284, c19d, bd95, 15be, 94ad, ecaade2014_112z25, ecaade2015_64j13, f1f6, acadia14_291aw, ecaade2016_106j29, ecaade2017_309zz, e538, abdb, 5901, 92c6, f0da, 2866, 9365, ecaade2014_149a35, ecaade2015_53v8, e952, ecaade2014_214l54, bff9, d7d4, 1992, ijac201513104o3, 126b, e1fd, 7ae1, c6c8, 0771, 73d7, df70, ecaade2015_207e46, f7dd, 9d46, 3c30, 92c2, 7d57, acadia16_394k24, 78e9, dee0, a78c, ascaad2016_035x13, acadia17_50ss, 2fff, d36d, 584c, ecaade2016_027x7, 7378, 1e86, 5ab5, 4fe3, 5406, a25d, 4584, 68c2, ed0b, b4b7, 774c, f2e6, 9e5f, e0aa, 8479, 5222, faf7, ecaade2013r_009d6, sigradi2015_sp_8.326c31, 3b7b, acadia16_290f18, ijac201614208r13, 8185, 4ab0, acadia15_407m17, 60cc, a3be, 29e2, ijac201412403a7, 491e, 212b, ec74, 02c9, 5a4c, 21a7, c37c, e930, e388, a9df, 68d0, ecaade2016_243b65, 1138, ijac201614102t2, 9fa0, ecaade2017_183q, e80b, sigradi2015_8.239a14, c087, 9743, 91bb, 2dbe, f896, 318e, 4e1e, c71c, 48a2, 6235, f784, 60a9, 0104, sigradi2014_330r7, 4087, ecaade2017_109cc, c2f2, c69c, b4b0, ecaade2017_021u, f10a, 3d0b, a712, d599, 9e2e, 1805, 69f7, e319, c730, b1d5, 10b9, a949, 96d5, fb38, ecaade2014_050g12, 1996, 5762, caadria2016_517v21, 9d18, 365e, sigradi2014_271o2, ecaade2014_014c3, 80ab, d4c6, 8a71, d003, ijac201412301y5, 25a7, 87ba, 2796, ecaade2017_009u, 592b, 6e8b, 4d5e, a16c, 6641, a4b7, 5f75, 626b, e108, 544b, 884a, cd35, 44f1, 06e3, ecaade2014_239v61, 6b33, 0cea, acadia16_116x8, 76bc, cac3, acadia16_184x12, 645c, 3fc2, ca51, 123f, 2fdf, sigradi2015_12.167j27, 44d4, c3af, c5d4, 52e2, d34b, 702c, b1e9, b181, 13b8, 52be, d2b1, 5345, f1c0, f992, 027d, 274b, 4dd6, ecaade2014_191t48, 1b19, 5e98, f28c, 2bfb, a564, 103c, acadia17_81g, 0332, fd8b, acadia17_91h, sigradi2016_770n, acadia17_551d, 46b5, 641b, ecaade2016_129w35, acadia15_469f20, 0e47, df1e, 338b, 524e, ee68, ijac201412404v7, ecaade2015_101f20, ecaade2014_012m2, ecaade2017_117s, a219, 9b35, a8e5, 7195, 0f9f, a53c, ecaade2015_301n65, 33e0, 1b93, 9423, sigradi2015_sp_4.388w29, 5c80, af2c, 1290, 0c7c, 3bda, 0167, 1cd3, d6ac, ecaade2017_037cc, 7409, ijac201614307j4, ascaad2014_029z7, b74c, c955, 47bb, aefd, c2d7, 5806, 4d50, b346, ecaade2016_074r21, 34d5, 90fb, 1f45, ecaade2016_166f47, ecaade2014_011k2, 04fe, b78e, 9a40, 8f84, f551, acadia15_185o7, caadria2015_077v10, fb1d, d7cf, 4f9d, 1af1, 606f, caadria2017_027n9, 3d62, c98d, 1841, ecaade2015_229v51, cf73, 6602, 0d6a, 5dc9, sigradi2013_421h, f234, de3d, 1015, ecaade2015_119d24, ab36, 44a9, 1095, ecaade2014_169k42, 3aca, acadia15_395z16, 79bf, ecaade2016_237h63, 2c88, 4097, 4a3f, ecaade2015_72v13, 521d, 1c0f, caadria2017_142u36, 52b3, 34a6, 9679, 76b8, cafd, 93c2, 5c34, sigradi2016_814o, 66fd, ecaade2017_108v, ecaade2015_138l27, caadria2016_819v34, acadia16_130u9, ecaade2016_045l12, 0e63, eae5, 16a7, 07b4, a076, 01a5, ca8d, a7a9, 536d, 6f73, 407a, 457e, b24f, 605c, b212, df4d, dff3, 90a3, 8cfa, 7cc3, 805f, 037b, f62a, sigradi2016_686yy, cf09, 1f92, 1eff, 9d4f, c9fa, d317, bdd7, 5c30, 9463, acadia15_451y19, caadria2017_086j25, a510, 5b80, 4718, 1e31, ecaade2017_029s, 793f, c1fc, 8be3, 77db, 3a51, 1047, 48b1, 67f9, b848, 2917, ascaad2016_010w4, acadia17_373j, acadia14projects_463d, 4d2e, 9138, ecaade2016_025f7, ecaade2016_033b9, 1579, 3cbb, dc39, 4eef, 66b6, 08ec, ecaade2017_203mm, 95bf, d3ad, 1ba2, 90d5, ecaade2016_099l27, caadria2015_092g15, 48d8, dfdb, 9f0a, 6f93, 71a8, caadria2017_052t17, 0d17, e9b5, 2a2c, 1b6a, f72d, 0a6e, ecaade2014_152h36, caadria2017_124s33, caadria2015_206l30, 6738, 9bab, caadria2016_517a22, b5f2, ecaade2015_138e27, ecaade2014_201g52, 5bc5, 00e2, e1e2, ijac201412405w8, 68d6, b533, 08c0, 308e, 4c32, 785d, 119f, ijac201412301z5, b35d, 4414, 959a, b399, daa0, 770f, 1f57, 9198, 5600, bb7f, 6d95, a0bc, 533c, c61d, d218, 1adc, 58b0, 7267, de1c, 39f9, acadia17_60y, fbd0, c062, ecaade2014_052i13, 7f6e, 58f1, ecaade2014_233i60, bc3d, caadria2015_014y2, ab8c, 2074, c7f1, 2471, 18ef, 2737, a6d3, a8e0, 5081, 9d0a, 2c91, 06f6, d4dd, ecaade2017_203jj, 4f16, ecaade2017_203u, 6629, acadia14_117d, 51c5, acadia16_184p12, b341, 4ffd, 1192, 5c02, e83d, 328c, 4e1c, ecaade2017_049zz, 7357, c120, sigradi2016_595hh, 0ce5, c9ce, b9b1, 1ec3, acadia17_381dd, sigradi2014_047k4, 5c65, cbc6, ba2a, 1812, 437b, b927, 19cd, 47d0, 7d8a, 38c5, df20, 470e, acadia16_440d26, e132, ecaade2015_193f40, 12a0, ecaf, df3e, ebf8, 3975, 1190, 26f4, 294f, ecaade2016_108y29, eec2, acadia17_570z, caadria2015_213y32, 6679, 5274, f493, 9cf4, 3c33, ecaade2017_225f, 5fc2, 8a00, 177a, 6d6b, 9216, 977b, acadia14_101y, be38, 369d, 0fa9, acadia14_463m, 7b49, ecaade2015_73g14, fe47, ecaade2014_163e40, b69e, 925f, 45a3, 4fe7, 095d, fea8, 6ff2, 4004, 5931, 7128, bf93, a061, cc94, 760e, 41e0, caadria2015_031t4, 1ee6, 482a, 69b8, ffa3, 4317, 36f8, 1957, 4ca3, 5164, 21df, 34fd, c70d, a268, ecaade2016_162j44, 8092, ecaade2014_147w33, d399, 73b5, caadria2015_114s17, f3bf, 92b7, 2747, 599a, acadia14_311z, 5e36, 492a, 6d25, 6db4, 9e94, d7ec, 5a71, 7801, 18c2, caadria2017_124u33, 615c, 9868, be1f, ecaade2017_094t, f9f3, 4549, e8c2, 52fe, sigradi2016_592q, 0461, d62a, 7a86, 5fb6, caadria2015_030f4, 02bf, acadia16_184t12, 7f54, 3364, ecaade2013r_003k2, f774, aeb5, sigradi2014_048y4, 6da9, ijac201412408y2, 49de, 8c16, 38fc, c4ac, 00e8, 958e, ascaad2014_024u5, 14f9, fa88, ecaade2016_mrta66, ijac201513306x12, bdba, 0c72, 6c18, acadia14_435ak, f100, 8896, sigradi2015_3.111a3, ecaade2014_195m50, acadia14projects_347as, c662, sigradi2016_534rr, a81e, 63ce, acadia16_270d17, cc6a, e13f, 2580, sigradi2016_400m, b528, 9312, ecaade2017_152oo, 9299, baf3, ecaade2015_101i20, f62f, ca33, d0d3, 7022, caadria2017_142v36, 48c7, a879, 73a6, d09d, 6cea, 768f, 5d7d, 06d7, 2334, 74dc, 0b71, ecaade2017_071jj, 3869, a026, 3edf, a62e, 57ac, 98cf, 49ba, 4140, 1582, 04f7, fe59, caadria2017_096m26, acadia14_473aj, e767, b5c2, 1d0a, caadria2017_027v9, e99c, acadia17_90uu, acadia14_311w, ca9f, ecaade2017_076cc, 7386, f580, 0175, 4aba, 2eb1, 2ae9, ascaad2014_010p5, 29ff, 2b0d, acadia17_283ww, 0b77, aa3f, 0bb0, 6374, 8ab4, 7f37, c1dc, d646, 3a52, ecaade2014_080j19, ecaade2017_ws-parametricdesignff, caadria2017_031m11, a3d0, 445f, f4cb, 3388, 812c, 3bcc, a8b1, caadria2015_114b18, b662, 2842, 6028, c494, 1e41, ecaade2017_215o, 2867, 03c7, 45c6, 8423, e9fe, 8ee2, acadia15_431p18, 0406, c380, 7588, 8eff, acadia16_344g21, 063c, 3f86, 3967, ecaade2017_032i, cd27, caadria2015_087n14, 2978, 18fa, 28f1, 7543, 488c, ecaade2017_301p, f7c7, ecaade2017_280c, e8d9, caadria2016_621u26, 3c7c, 2881, sigradi2013_111r, 07fe, 3e1b, 5926, ecaade2015_200g43, acadia14projects_135i, acadia15_173p6, eb2f, caadria2017_029s10, 0276, 1591, 0dee, cbb8, 71f5, b3aa, d9fe, e308, 224e, 99c3, 01b0, 647d, c455, c71d, caadria2016_745g32, df39, 5fad, 9402, caadria2016_311w13, b379, 9c91, ecaade2017_156y, cd08, ecaade2017_194x, 3a95, 5c66, ecaade2014_111p25, acadia14_365am, fbe1, c289, 7e82, c666, 3bbe, 038c, sigradi2013_62t, 682e, e732, 4263, ea3e, 90ea, 9232, 021a, a14a, 06c4, be1a, b17d, fe31, acadia17_678yy, 30f9, b79b, 6551, 214b, a029, 1d43, f3e3, 85a4, 5bd5, caadria2015_190j28, f0d8, eab6, c86c, bb8f, sigradi2014_151k3, 4aea, 42e6, 8cce, 283d, 3c1b, 5689, 1205, 7b10, ecaade2016_118s31, 80d3, f1e6, 3473, ecaade2016_197x51, ecaade2015_53z8, 49ab, ecaade2015_130l26, d0a4, 3348, 6189, f4f4, 36f4, 5ecc, ecaade2015_127v24, acadia14_699n, 5282, 429e, caadria2017_163x40, 7573, 6942, ed07, 6a6f, 134e, 3d81, ecaade2014_163b40, ecaade2017_252f, 09fc, sigradi2015_3.345s5, e354, 4b67, be08, sigradi2013_411m, 8728, 93c1, cc61, dbb3, 9112, e1d0, ecaade2014_192y48, 1f91, 974f, a722, b1ec, ecaade2017_097gg, 970e, ab11, 5313, 7747, 80e8, cea8, 61a1, 6480, ecaade2017_301y, 8bb5, 6fbc, dc10, ecaade2014_218t55, 6a2d, c32a, e4c7, 6206, 0a52, e6c7, 5976, ecaade2014_194d50, 1005, d60d, sigradi2015_3.268i5, 05f3, e034, ecaade2017_253gg, e835, sigradi2014_293b5, 885a, 66fa, fea6, ecaade2015_230o52, ecaade2017_053g, fd60, 7642, 8e2c, sigradi2016_560v, ae65, f19c, e635, 79e2, caadria2016_797t33, ijac201412407e1, 976b, d68b, b083, f402, e7d7, d9e5, c8ef, 7681, 2578, acadia16_280u17, bec5, ecaade2015_241y54, 94a1, d2d9, f6db, a4f1, 7689, sigradi2015_10.7h18, ecaade2015_33a6, 5c11, ecaade2017_156x, b9b3, 3a35, eea3, caadria2017_096r26, e5c7, 4b28, 595e, 3d96, acadia17_678x, c8e0, a88d, 778b, c381, fd94, e315, caadria2015_237n35, d586, 0af5, f372, abf9, a386, 47b7, ecaade2017_051u, b3fb, 86df, 7d9f, b8e6, d014, 537e, 7eb7, 74a1, sigradi2015_4.219s6, 3030, b1de, 8e77, 3575, 8c4a, acadia14projects_153j, ca37, caadria2016_445z18, sigradi2016_595ii, 9a93, 4cea, 665c, eb3f, acadia16_8e1, 6fdb, d802, ecaade2016_033f9, 0ed4, e208, a405, ecaade2014_016h4, ab68, sigradi2014_214c8, ce43, 263d, ecaade2017_181z, a8c3, e40d, ecaade2016_047l13, 4864, e350, 3252, 1008, 3332, 1b52, d997, a71c, 8835, 0ada, ecaade2017_089q, f364, a137, d90c, 1080, 91a2, 025d, 6e33, ecaade2016_118f32, 517b, 6ae7, 6909, sigradi2014_048u4, 8e36, ecaade2017_152qq, 394b, 850d, d02a, 3ed2, 043e, f909, ecaade2017_253x, b1e4, sigradi2015_10.307y20, db90, 138f, ecaade2016_036n9, ijac201614405d4, c6d3, acadia14_81o, sigradi2014_128y9, e381, 374f, dda7, 51cd, 7b0b, ecaade2014_195p50, sigradi2014_181u5, e793, df53, 07d5, sigradi2014_234x8, a567, 3498, 53f2, c07e, 0352, d2e2, caadria2017_113v29, 1a66, a009, 010e, sigradi2015_2.213x1, sigradi2015_13.316z28, ecaade2015_119e24, sigradi2013_244s, sigradi2016_602b, 7d64, 04b4, 779a, 4972, 3116, cd8e, sigradi2013_268j, ijac201614201b6, 04af, f561, b424, sigradi2015_8.186f12, 7798, 407b, 013e, ecaade2017_076kk, 53ca, 77d0, ade9, a8b3, 091e, bfb8, caadria2016_881y37, 6283, 17e0, 5128, d320, edaa, 1705, sigradi2016_815dd, 97e9, 1740, acc0, bf17, 4a8b, eba5, bcfd, a253, 7cff, 4a4b, 2cb7, f4c3, 8f95, abab, ecaade2014_089r21, 7830, bc58, 42aa, 000b, 78f1, dc35, 46af, 47bc, acadia17_678ff, ecaade2017_031uu, d36c, 88e6, 429d, sigradi2013_386d, 0f10, bdb3, 9835, 1d6e, fc15, 803a, ad9c, fdec, 35b8, c91e, 5c55, c126, 2e49, 275f, 448e, ecaade2017_108h, f034, 4abe, ecaade2014_010k1, 81bb, 56ee, ec29, a533, efab, 6e94, 61aa, f59b, 396f, 6d3a, 7185, ecaade2017_146kk, 07ff, 64c0, ecaade2015_148r31, a1cd, 94c3, 94bd, befc, f0ab, e154, 447f, 0733, 916e, ecaade2015_193a40, ecc2, 31ed, 5ee5, 63e4, ecaade2015_33i6, c345, 4ad8, acadia17_637d, ecaade2017_057w, 06ed, ecaade2015_72u13, 22fd, ecaade2014_176j44, acadia16_298o18, 9906, ecaade2016_127d35, f1b3, 0c86, 53cc, 4a97, 9a50, ad08, 2b3d, e45d, de5d, 5cfc, acadia14projects_101u, e0c3, acadia14projects_463at, ecaade2014_052r12, ijac201513203c7, 041f, caadria2016_405m17, 82ee, a87a, ecaade2017_225xx, ba38, a695, acadia14projects_23v, 84ed, fd0b, 07c8, de40, 36cd, ascaad2014_023u4, d4d1, fd56, ecaade2015_318n69, 9455, ecaade2015_143j30, 4ab2, acadia17_435i, d83f, 116c, caadria2015_108o16, 794f, f7ed, 254f, a93d, d3bc, 651b, 0ce4, 1d58, 7618, 9657, acadia17_60r, e465, 2e88, f253, acadia16_174g12, b477, b249, 0812, 811e, 3787, 14c3, 1f52, 5be0, acadia17_329q, f421, c757, d426, ascaad2016_010s4, c4c2, caadria2016_383r16, 1655, 7917, ecaade2016_ws-dleadj68, 5c71, 9322, ijac201614305e3, 4c83, 15ea, e83b, ecaade2016_197c52, sigradi2016_766l, 26d6, caadria2017_041f13, 01ec, 1fb1, 2b87, aded, 667c, acadia14_627az, bdf0, d514, 6f2c, a700, 5cbc, 5907, 2b12, ea78, f803, 2d03, d2c3, 729f, 243b, 04de, 34ed, sigradi2015_6.327r8, 3884, 7ed7, a5ba, 9b60, 5126, 95c2, 9d14, 4158, acadia16_352r21, 037d, 6fc0, 2949, c3f9, acadia14_199ai, acadia14projects_497t, ecaade2017_052jj, 56b5, ascaad2016_057n22, 6e70, 9b19, eab7, sigradi2016_737w, 9173, 4be4, acadia17_177s, ecaade2015_217a48, acadia17_316zz, 3566, f2f6, ecaade2015_169f35, sigradi2016_686uu, 442e, 4829, ijac201412305j2, a42d, caadria2015_208f31, 445c, e5fb, f6ba, 5ceb, acadia14_671l, ecaade2016_083e24, 5ac9, ecaade2015_61x11, d7fb, fba8, ecaade2016_080x23, ecaade2014_140y31, acadia14projects_339ab, 0e9d, 3bdc, 54b1, ijac201614403s2, a3ea, e046, 5e0b, a30f, 92f3, 8112, e5da, 5157, b966, ecaade2017_230a, c20e, fbbb, ascaad2016_009n4, 37e5, 93a4, a632, acadia17_669m, 6b1e, a577, ecaade2017_011ii, 7531, 8fc7, c77f, 673b, 96e9, 9171, 83d0, sigradi2015_7.184c10, d97c, 96ad, caadria2017_074m23, 0bd3, a214, acadia17_169ww, 5712, 15f1, ecaade2016_136v38, 4150, ecaade2016_095g26, 4338, 6092, acadia14projects_671x, 6921, 2934, 51e2, 48f7, 1331, 25f6, c032, f31f, a4dc, 34a0, 6715, 8446, f163, 094f, c205, ecaade2017_116a, acadia17_162r, 9a64, 001b, 4089, 439f, 41e8, 81e8, 0fac, sigradi2015_8.47i11, 09f3, f925, ecaade2015_248w56, e4ea, ijac201412402h4, 1df9, ecaade2015_33l6, 9f54, acadia14projects_177o, ijac201412406n9, ecaade2017_091zz, 384e, 7b7c, 2c40, 3c4a, ecaade2017_215rr, acadia14projects_153f, 7892, 697a, e788, 5c76, 5db9, 2626, ecaade2017_302pp, 5f34, e8cf, 95bd, 635e, 64fe, sigradi2015_3.394h6, 6c91, 7d06, e5e1, 2c42, 7a02, 34f1, acadia14_311y, 8e6a, 4c7b, fb9c, ecaade2016_162a45, 555a, 12f4, c2db, 73a2, e11d, acadia14_357as, be8e, 971c, 9f5f, 62e3, 0024, ijac201513206k9, 7efa, 8d58, acadia16_12r1, ff5d, d502, 03b2, ecaade2014_224p57, ecaade2016_162v44, 2aa4, b588, ecaade2014_089x21, 5c6e, 541b, cd8f, ecaade2016_132f37, 18cb, 243f, 6eb4, dc87, f704, ecaade2016_068w17, b623, caadria2017_016s6, ae7d, d279, d98f, 19f9, 6399, ecaade2016_238l63, 4206, 14db, 9ff1, d0ab, a515, 3c0f, f631, fc03, ecaade2015_144j31, 6245, cc3d, ascaad2016_022e9, 9e88, ecaade2017_183dd, a21d, bfbf, b883, a9ab, ff08, f114, c1e7, 46c4, e6dc, ad98, ecaade2014_094j22, caff, c103, 0ae7, f348, 3ef0, 2c7a, f0cc, 8f33, 80c4, a193, 3547, sigradi2016_441mm, ecaade2016_040m10, ecaade2017_133i, c513, 759a, 89dc, 3e20, 02b7, 2ab0, acadia14projects_53l, df2c, 4ac5, e797, 845b, 4b79, a875, 5e93, 2f27, 920a, ijac201513102u1, aa3a, ecaade2016_011h3, d07c, 01cf, a1d6, ecaade2014_140x31, acadia17_598h, 0944, 80e3, 7dec, 1168, 3334, caadria2015_117u18, 276d, fd2a, f077, 1288, 6a40, caadria2015_156r24, a0fc, ce85, a967, 411c, 8972, b1b3, f131, c7ac, 7e71, 8857, cefc, 7e16, 115a, e948, ecaade2017_201g, 89ff, 2a3e, 9c60, 5ce7, d36a, fafe, 9fd4, 2dbd, c1ca, a9dd, ff83, 331f, acadia14_347aj, d484, ecaade2015_284r61, 869d, sigradi2015_8.339v15, 986e, 8f39, ecaade2017_037dd, b1b9, c287, eb40, f9b2, c137, bd36, e01a, 043b, f3ca, ecaade2015_118w23, sigradi2015_10.74n18, e608, 7b27, caadria2016_683j29, ecaade2014_042s10, acadia14projects_43an, ijac201513102k2, sigradi2015_8.77p11, 6348, bd1d, 7e1a, b48a, 0d0e, 0d2c, c3e7, 3f4c, 1701, 1a82, 911a, 38bb, sigradi2013_195z, 22c0, 6024, 8403, 7859, ecaade2016_074j21, f707, e152, 23c4, b8fe, c121, d0ee, 6726, efec, f890, 4f5a, 187a, c936, dcd0, efc3, ecaade2017_028p, a0eb, 39ab, 9632, 4bf2, bcca, a10c, sigradi2015_7.184d10, 5b7e, acadia16_106g8, caadria2015_090r14, aef1, 6504, b575, ecaade2016_025i7, cac6, c1c2, 13d2, acadia15_323t12, 799c, 9a7a, acadia16_98j7, c493, 8599, 1bf1, 6b1b, acadia14projects_229l, c624, acadia17_59k, 16cd, cd7c, ecaade2017_066o, sigradi2016_512a, e5b9, 47a4, dfa8, c17b, ec70, 8c88, 8b61, ecaade2014_120l27, ea89, ecaade2014_072o17, ecaade2016_011x2, sigradi2016_448z, sigradi2015_10.377y22, acadia16_470j27, caadria2016_415u17, 6d48, acadia15_57k2, 7fe1, 1200, 3aea, sigradi2014_345n8, 52a5, a290, e4ae, acadia15_371f16, c92c, 256a, 5f42, 10f2, ecaade2017_164x, 03e5, b08e, ac5a, acadia16_124f9, acadia14projects_339w, ecaade2017_124bb, d5d5, caadria2017_035u11, 38dd, 1068, 7014, 45a4, af7b, c31f, 85f3, b090, d2bb, b3d7, 452b, 5d4e, 8642, 9297, d54c, 3c0e, 585a, ecaade2017_253v, acadia14_565ai, 41fb, acadia14_199ar, f1f7, caadria2016_529o22, 7a3e, db78, acadia15_185k7, a5ae, b4a9, ecaade2015_248r56, 8610, d8a7, 397f, f9d7, 43aa, acadia15_469o20, acadia17_231s, f23b, 3257, 2f89, ijac201513201a6, 425b, 327c, af30, ecaade2016_223e59, 17d7, 97bc, b445, 8004, ecaade2015_101c20, 1b77, ecaade2016_238v63, a0bf, 3558, 9869, 3bea, 0b3c, 12fb, a043, 53df, ecaade2017_169kk, b8a5, 52b2, acadia14_135o, df66, 9239, bb1a, 6f11, caadria2017_190s45, 07ba, e868,