CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

acadia14_101at, 3398, ecaade2015_84v16, 27d4, 39fd, 57fe, sigradi2016_637aa, b16d, 7c33, sigradi2014_176g5, 880e, sigradi2015_6.183l8, 0ce7, ecaade2016_071z18, f7ab, bf54, 2bc2, 65c2, ab8c, 2516, 3bc7, 996e, ecaade2017_116f, cb00, ecaade2017_071qq, aec1, acadia17_82xx, 5c3a, acadia16_260m16, fc74, 7019, 86a3, 4cbb, ecaade2015_21z3, d04f, ecaade2015_235z53, ecaade2017_192i, caadria2015_073g10, sigradi2014_032j2, 35a3, 5cca, ec2e, eafd, 9000, 5faf, ascaad2016_020u7, 8516, 58b3, 48c1, 66a5, acadia17_464tt, acadia14_619aj, 61a1, 0ab1, 87ec, 8132, 523f, ecaade2016_185y49, ecaade2017_144y, ee52, caadria2015_054l6, e1b4, d31f, 4afc, 3bf7, ecaade2015_285h62, 0e89, 2fbe, 0000, ecaade2014_018w4, 4123, 8c1b, 1717, c14c, 08d5, acadia16_280k17, caadria2017_163w40, 4d60, d3ae, 49da, 6325, 9e17, sigradi2016_771u, a8ed, caadria2017_029i10, 4d80, ecaade2014_224v57, 2d20, 07ab, 1499, b11a, dd53, 1bfa, ecaade2014_019f5, sigradi2014_345n9, 4747, caadria2015_043g5, f3aa, 1ed2, 8b22, ecaade2016_074p21, f3f4, eee6, 6fdd, 906a, ecaade2016_223m58, 0db1, 3a55, 2dda, d900, 1441, ijac201614207g12, sigradi2016_590c, ecaade2017_095q, ecaade2017_170j, ecaade2016_043a12, acadia14_301g, 11d6, ac7a, 528d, 7e30, 1016, ijac201614403l2, 41ed, 7d05, acadia14projects_177t, b89e, a570, 7587, ecaade2015_247f56, 52f8, d5d5, ascaad2016_007z3, ea2f, ee90, ascaad2014_019u2, 35ce, acadia14projects_531z, 7d54, ecaade2015_103p20, ecaade2015_241m55, 749f, e341, e342, 1dce, d3b9, 97fb, 222e, 66e8, 85be, f360, fb22, 897e, 9e4f, ab83, f03d, fbb1, acadia16_78n5, 0f41, caadria2016_611g26, fc75, d445, caadria2017_042z13, 1af0, 5597, ecaade2016_123h34, fcdc, 73cf, b462, 59bd, e78d, 8d97, a73f, caadria2015_090z14, d3fc, eb09, ecaade2016_098c27, e078, 0e97, 77c1, 02f8, ea14, 49b7, b046, c149, caadria2015_213c33, 0447, 8d8d, 1276, 9ac0, 6424, 8e8f, 9b3b, e3ef, e8d8, sigradi2014_041b3, acadia17_350w, ecaade2015_194y40, 4320, acadia17_436t, d40e, ascaad2014_029w7, acadia14_375n, 88cf, f1a5, b4fd, 256f, 43f7, d000, b4f1, dc4e, sigradi2016_817i, 25a2, ijac201614301c1, ecaade2017_172ff, 2ca0, ec40, 700e, acadia16_140w10, fd22, acadia15_333t13, 1010, 6ddc, 9a12, 330b, ijac201412304w9, ecaade2016_027y7, 612e, 938c, 8923, sigradi2014_293x4, 9e3f, 26ca, e93b, 7dfd, acadia16_12u1, 71c2, caadria2016_003h1, acadia14projects_627e, fa1d, 0ea5, 0555, ca28, afea, 17aa, f7cb, 8110, ad45, caadria2015_246c36, 1b69, ecaade2016_120c33, 0670, 888b, 372e, acadia17_72h, 3789, ecaade2017_052gg, 3888, bf68, 7b83, 9c09, sigradi2014_144z2, acadia17_222b, acadia16_298n18, 4cb4, 0daa, ef72, aca6, 760b, d966, c866, 0b2a, 74ea, acadia14projects_579l, 9dc9, 50ef, fdbe, b699, 77df, 7513, acadia17_128pp, 93a5, 3626, d2e9, 45be, ecaade2015_171k36, 8adf, caadria2017_016a7, 30b1, ecaade2015_314a68, f6f5, 3851, 05cd, caadria2016_187a9, sigradi2016_694k, b353, 86ca, bfb7, 2b66, f31d, acadia16_140d10, af15, ecaade2013r_012r7, 5659, caadria2017_015x5, e9a5, a0d2, a57f, ecaade2015_138y27, f5a1, 0345, f9c8, c85c, a2fe, 2c06, 9635, sigradi2015_sp_4.275u29, 1579, 3249, 7e5b, acadia14_145z, ffbd, d881, ecaade2017_225zz, af62, 76aa, caadria2015_073t10, ijac201412306z2, 0ad9, 1ff8, 29a3, ecaade2015_265u58, ijac201614201e7, acadia14projects_357av, 5242, sigradi2014_186i6, 7a35, 977f, c708, ijac201614407w4, 7c81, acadia14_699l, e779, d3c3, fdd0, 39e7, 08aa, ecaade2017_157mm, 1d7c, c3d8, b296, 337b, 74bf, acadia17_455bb, ecaade2017_269xx, 0596, 202f, 6ea9, ecaade2015_193x39, 5e5b, a01b, cf81, caadria2015_194v28, 68d1, 89e2, f5a7, b0c9, c01c, 3900, 234a, ecaade2014_240m62, 27d8, d1de, 725e, acadia17_473ww, 6ab9, 986b, 6778, e93d, f282, ecaade2017_164y, 7567, ecaade2015_130w25, 0394, bc70, f39d, 19de, 7f04, cc77, 9444, acadia14_291as, 2655, 04c9, caadria2017_158z39, ecaade2017_170zz, ecaade2014_016h4, a1ab, 38f5, 6a50, b789, e777, 346d, 3dcf, ec05, 2bd6, caadria2015_139g23, 83b0, 46cd, a581, a663, c423, sigradi2016_369ww, dbd2, bad8, d707, ecaade2016_158p43, 9d0d, f248, ecaade2017_048x, 5115, 5810, 017a, 876d, f30c, ecaade2017_256ee, 138f, acadia14_627at, 4f33, ecaade2017_256t, acadia17_373l, 7613, 4997, 0315, 37cc, 8061, d59c, 1e09, cdbe, 6750, ddfb, ecb1, 0990, 8539, bddd, cb6f, bb16, bb02, 7d9a, d68e, ecaade2015_317v68, ecaade2017_208j, c406, 16b5, ecaade2015_53f9, 54bc, ecaade2016_098a27, 73ab, 972b, ead2, 0673, e5a5, c863, ecaade2017_057ii, ecaade2014_127p28, 8060, fc07, da2f, 013d, 1054, ae06, ecaade2017_133l, acadia14_435c, 6ec9, 56f2, ecaade2016_230s61, 4073, 78b1, b1e1, caadria2015_087f14, d6c0, 9165, caadria2015_067g8, a3da, a064, acadia17_598g, 5440, d00a, 333e, dcc8, c898, sigradi2013_407b, 9ab8, 5d85, 55ed, 2c3f, d2c8, cee5, 3884, a56a, acadia17_189tt, ff60, 7291, 3ab8, c528, caadria2015_130j21, 672a, e45c, d18c, acadia14projects_135o, ecaade2017_151t, ijac201513103p2, ijac201614309v6, 36f4, ecaade2016_007n2, ecaade2015_158e33, acadia17_390ff, fc2e, acadia15_173r6, 0719, 7e1c, 8931, c0cd, 865c, 089e, acadia17_212gg, d790, e30e, 6d4f, 9c02, 8470, 842b, b80f, eba9, a8f2, 3baa, sigradi2014_015e1, fabd, 010c, 09a3, 117c, sigradi2013_155h, 63e7, 43f3, ecaade2017_008g, ijac201614208m13, a8a5, bfb6, 4634, 91cc, 713b, ecaade2017_146ii, 204e, fdfb, 8e2d, ea97, a543, ecaade2017_017t, 7261, sigradi2016_592t, dff0, d4f6, f7d6, sigradi2013_117d, 2947, acadia17_511yy, sigradi2016_490y, ecaade2017_215ffr, ecaade2016_208u53, c85a, 3001, 9dca, acadia14projects_565aa, 0bf3, f56a, b597, b119, ecaade2016_006o1, ecaade2017_053h, ijac201614207h11, 3c20, eb0c, ascaad2014_025h6, fefb, 9cb1, 2cb7, 613f, f8de, ea3f, 1da2, 0bfd, b70a, e6d3, 5901, c897, 9b6b, 1d49, 0788, 9b4e, cb55, ac77, 79fd, 408d, 89dd, 7424, a63e, 2386, cfd8, 6221, 5f5b, ijac201412205p4, 3acf, caadria2016_559y23, 59f2, 5cc4, 3d32, fab0, 5d4b, fac0, a7e8, ecaade2017_042x, d16c, f358, 2b50, ecaade2017_302ll, 3890, dbf3, b3cc, 2776, 2ba4, 3b1b, ec33, 66a9, c368, c6ed, ecaade2017_152pp, 6c48, 9bc4, 5a2a, 8df6, ea80, sigradi2015_sp_8.284r30, 40fd, ed27, acadia17_71oo, f759, 5618, 6c8f, cebf, sigradi2015_sp_4.388x29, 39e9, 4a91, ecaade2014_176x43, 50d8, 28c5, 2961, 42d4, 0cae, bbd2, b0df, e0b0, acadia17_59n, 698d, ecaade2013r_018l9, c97d, d662, 660a, ad6c, 49be, 6df6, dc77, 8431, 2514, b16b, 3c26, ecaade2017_133g, 982e, 9233, 0ed5, 1c15, b3ab, acadia14_311t, sigradi2015_11.165t25, ecaade2015_227u50, 8a54, c257, sigradi2013_342s, ecaade2015_293c64, f55c, a626, ecaade2017_006t, sigradi2013_244l, c42a, sigradi2013_62t, b22c, 29a8, ecaade2017_099qq, ecaade2017_215ff, 3253, 44ca, 9435, 918a, db03, 8bc9, 6cd8, 999f, 2850, 9f86, 99a1, ecaade2017_066t, 73e8, 134b, 3874, 09b0, f86f, b69c, 0abb, b7de, ascaad2016_012r5, c563, 7d8c, 16c6, ceaa, sigradi2016_420uu, ecaade2017_157ii, aa57, a9ea, ecaade2017_184mm, c2b6, 85d7, 82c3, ijac201513202o6, 3a53, ecc6, 804b, b5b0, ecaade2015_87b18, b632, 8e94, e4da, 9257, 9b5d, 5048, sigradi2016_647pp, 4baa, caadria2017_023r8, 1998, sigradi2013_414t, 376e, 693d, 4229, 34e3, 81e7, 57b5, 1522, 16e3, ac49, 0d31, caadria2017_009y4, caadria2017_033s11, 89b7, 086f, c751, ecaade2014_194w49, ea48, 1bfe, 2684, bfd0, 2c9b, a5c8, ijac201614205i10, 42a3, ecaade2017_105vv, 3791, 8204, b661, f506, 7674, 18ab, 88da, a459, 275f, f2c2, acadia15_173o6, 2f7f, acadia14projects_327c, 60f7, 25fd, 7962, 7350, a58e, 6d3a, sigradi2013_111r, 7c1b, ecaade2016_002i1, caadria2015_070w8, 0b6f, 90d8, b44f, 8ef9, ascaad2016_056f22, 2da5, bbb8, 106e, f780, 867c, c3ab, sigradi2016_686tt, 40bc, 0413, 31ac, acadia14_117a, d9ca, 8d20, 309e, 8920, edc9, 5200, f591, 0a98, ecaade2013r_014j8, d29f, acadia14_699j, acadia14projects_153c, 72e1, e43b, acadia14_291e, acadia17_100m, 5f93, d832, acadia17_637j, b9f3, 4901, 9356, efc8, acadia17_52x, a9f7, 3021, a0a2, ijac201715106vv, 274d, b5f9, 1773, c03d, 2130, 8676, d0a1, ecaade2015_227b50, 4136, f9b7, 51fe, 6e35, ecaade2017_255j, ecaade2014_113r26, bb6b, c045, acadia16_440b26, 928d, 3558, 5caa, acadia15_251l10, acadia17_163ss, aad0, 09d0, acadia15_497e22, 59c1, ce87, 2f25, 2907, f93f, 9fc6, 4e90, 17d9, 5ecb, 3267, e2f2, b483, a580, 40d7, aca7, 527c, c1d2, 6d01, bce6, 2552, ecaade2015_180y38, b97d, 83d9, sigradi2013_189f, sigradi2016_381s, c3ad, e0d7, acadia14_619ae, sigradi2016_417ll, 5986, e641, cea1, ecaade2015_306j67, ecaade2015_22o4, 26ab, ad65, sigradi2014_250o9, caadria2017_021i8, acadia14projects_479o, 097c, 7b54, 176c, a366, f124, b108, b88d, 2229, ecaade2016_025k7, sigradi2013_212s, ascaad2016_022v8, 360f, acadia15_274m11, 9e4d, 25cb, sigradi2016_809oo, 674d, 4ab8, f46e, bdef, 8b3e, caadria2015_087w13, b166, e663, ecaade2015_253v57, d340, 3436, 6dff, 525f, 786c, f04e, bfb1, 4422, 2a4c, 40c3, sigradi2014_084y7, 0c1a, acadia15_137m5, df2f, 5486, cac5, 7d37, f9ef, ecaade2015_318t69, 1ede, e00e, acadia14projects_199ad, d594, 11f8, ae7f, acadia15_47h1, e226, ddc0, e4bc, 2d06, ecaade2015_92o18, d8c9, 247a, acadia14_399ai, 9ed0, 9faa, e971, 5143, 85c0, 5b45, ecaade2015_221u48, f46a, ef65, 85f5, df72, a76e, 7814, 6218, e358, 450b, 0d85, ecaade2017_011ff, eea7, b033, 88d7, d160, sigradi2016_375h, d91a, 06c2, 0ffa, sigradi2016_590o, ae1e, ecaade2015_229z51, aa89, 6d71, 3542, caadria2015_213g33, 3122, 4336, 1d32, 3c7b, eb1f, a176, acadia15_395w16, 4418, f3a6, 8d4b, sigradi2016_571zz, 7922, 1964, caadria2017_029r10, 2d05, cc5b, 2e16, 9a02, 5db2, c3a4, c6af, 6119, aa59, ebe7, 50bc, b895, d65a, c6e9, c70c, c57c, 4078, 1144, sigradi2013_260, ijac201412403h7, d807, f573, debc, sigradi2015_9.152t16, 8f20, e4a3, cc53, f779, ecaade2016_243v64, sigradi2016_673gg, 900e, 81b9, d036, 4d40, 432e, 44a4, 49ca, 34b0, eba6, acadia17_92t, f800, e3d9, 9881, 247d, add0, b98c, a74f, ff1c, 8991, sigradi2014_084w7, 574f, 5dcc, 18bc, ecaade2016_154s42, 1e66, 8f7a, caadria2017_158c40, 4a48, 119a, 2f99, 4af8, acadia17_51ww, 17b2, acadia14_53l, 9cd4, 625b, 9c59, 4f7b, ab24, 0725, 64f2, a6ce, 33f3, 5537, f1fa, 5c1d, 09be, 2d2f, c0f4, 3c54, 949f, 0d00, acadia14projects_111g, ecaade2017_244pp, ijac201614208x12, ccdb, 0f69, 4e61, b209, 8ce1, sigradi2015_10.7h18, 8043, caadria2015_137j22, sigradi2016_510ww, f401, sigradi2015_sp_2.112o29, acadia15_57f2, 115e, 5190, cf46, 065e, acadia16_402m24, d289, f5a3, a3b6, 226b, 62d0, c4a3, 364a, fcf7, d5b3, 6323, c365, 4846, caadria2017_122x31, ab7a, 8f7e, 3039, 93bc, de66, acadia15_137b5, 3f2a, 94df, dcf0, e832, 808b, acadia14_311s, 5f4e, 3241, e62e, 24cb, 54b5, fab9, 97f7, 389f, ecaade2014_194x49, d5fa, ecaade2014_184n46, 71a8, 21a1, 210b, 74f0, 8dbe, 1118, 4786, b8a9, d256, 2965, 584a, sigradi2015_12.215p27, ecaade2017_105uu, 2940, e4f8, d738, 89be, acadia17_678aa, ef10, sigradi2014_144y2, eb30, b64f, ecaade2017_080dd, cf52, 4c28, d491, b54f, 2f93, 9c58, 1493, 46ae, 1ed1, 8f2b, f4ea, ecaade2017_094k, 2e38, ascaad2016_035r13, 192f, 0d6e, fc88, e507, ef2a, 35e8, caadria2017_062v20, 7f64, 5fca, 001d, caadria2017_163r40, 3cfa, acadia14projects_267h, ae10, 4683, caadria2017_158w39, a639, bb1c, ijac201412205u3, c4e6, ijac201614208c14, eeaf, 8e01, f33e, ecaade2017_087s, 0b4f, 5dd6, 589f, e990, sigradi2016_732s, d878, acadia17_230qq, 2dcb, ecaade2014_224h57, 0702, d145, 020b, 93b4, dde6, 0cd8, 19c8, cb95, 8d9d, 8269, 018d, ac73, ecaade2016_095i26, e18e, ecaade2017_032n, e8c7, 81e1, acadia15_407z17, 9618, caadria2017_183c44, caadria2017_043w13, b5f7, acadia17_101u, a5d4, 6e72, 9689, ijac201614405d3, ecaade2014_015t3, b07e, 5642, caadria2017_051k17, 2780, 0640, 80f7, b55b, 0203, 1035, 1ce3, 5b1b, 2022, fdd3, 9216, acadia14_145w, ecaade2015_155m32, 1332, 1377, ecaade2014_113a27, 174d, d148, acadia15_323u12, 57b8, 03ba, ecaade2013r_009c6, ascaad2016_022p8, 3d5a, bc3e, bbf6, 0d8a, b27f, 5ab2, 07c4, 412f, e515, 295b, sigradi2014_330e7, 1975, ccda, 84c4, 6450, 13c1, b1b6, ecaade2014_121n27, ecaade2016_055g14, 63a0, sigradi2015_7.203g10, 5d62, 1b02, caadria2017_030y10, f062, c9c4, ijac201513302k10, 4a6c, 2edf, d856, sigradi2015_3.394f6, ea51, dda4, cf56, 828c, 2cda, e789, 261d, fcb8, ecaade2016_071y18, 0780, adaf, fe2d, 258b, 84a4, ecaade2017_282p, b6f5, 5fa1, eb54, acadia14_555d, ijac201412408m1, acadia17_382oo, 0c12, a34f, d020, 2ade, sigradi2015_10.309z21, a8ac, 0f56, e372, 037b, 9e28, acadia14projects_445ag, caadria2017_080k24, 2151, 1cbe, f366, 30a5, 1556, ecaade2014_078s18, ecaade2015_92w18, ecaade2016_098d27, 35e7, sigradi2013_401o, 0f62, ecaade2017_192ww, caadria2016_651a28, 6c4f, e693, 51c5, 2edd, 810c, 5156, 098d, ba78, 42f2, 26cf, ecaade2016_224x59, 43bd, 44df, sigradi2015_3.221u4, bc39, caadria2017_122u31, c979, 4e81, f9c1, acadia17_274oo, 0715, 4afb, acadia14projects_699t, 06b0, 78fa, ascaad2016_045v18, 4011, e286, e3bd, 24fe, e679, 2e7c, sigradi2014_314l6, 7e8c, 0c13, 41ce, ecaade2017_105rr, acadia17_248xx, sigradi2016_590p, caadria2016_167o7, 3b57, 83a8, 2381, 7847, fa6a, b04f, 51b8, acadia17_551f, a877, 37fc, 107c, 718f, 8574, 54b9, ecaade2015_59z10, caadria2017_067t21, 1ef3, 7fc6, 014e, c5e4, 570b, fe1f, c13c, acadia14projects_463u, 83fe, 007e, 4239, acadia15_333x13, 1fd0, 669b, c51a, bc40, 0f05, 05da, acadia17_62oo, d6d3, ecaade2015_284a62, ecaade2017_230mm, b857, ijac201513103o2, ea88, ca92, d863, 5637, acadia17_491t, 54e5, ecaade2016_237f63, 098b, 5198, ccbc, 7a92, d3ea, ijac201412403a6, 637b, 40dd, ecaade2017_026uu, 7652, 7fe5, ecaade2016_230c62, sigradi2015_3.268m5, 5bbe, ecaade2016_078j23, d42d, fa33, caadria2017_063c21, acadia17_590d, cde9, 41dd, b197, de58, 7833, 49c2, 560e, ecaade2017_308q, 9118, 0e07, 3e4e, 46a2, 7efe, ecaade2013r_012o7, 9320, ijac201513303u11, acadia16_260l16, 3766, ecaade2015_64t13, acadia15_483z20, e410, 59f6, 83b1, d48f, 0093, 59c8, 699f, f3fa, 52a4, c6ea, 94e9, 39d8, ecaade2014_149z34, a79e, sigradi2015_sp_8.326w30, 020c, 0f46, 9608, sigradi2013_347p, d8ba, sigradi2013_326l, 598a, cc8a, 09ac, 6c64, 6b1e, f994, 392c, e7ca, cbc3, bdb3, acadia17_462ii, sigradi2015_8.334u15, ef2d, e45e, 6e65, acadia17_222zz, ecaade2014_035d9, a946, sigradi2016_625nn, 00e8, 0b5d, caadria2016_611b26, ecaade2015_144i31, aeff, 6d7a, sigradi2015_3.11i2, 9bd1, caadria2017_127e34, db08, 7997, ecaade2015_196d42, dc1b, 9e29, a6ba, cece, ecaade2017_083nn, 2d9a, 08a4, 9910, 76ef, ecaade2016_063l15, ascaad2016_005y2, a27a, 2d67, 7280, ecaade2016_162y44, 9f53, 9ce3, sigradi2016_777mm, 7dd6, 4ea0, 5caf, c59f, aac2, ecaade2016_067m16, 0fa0, acadia17_91d, e41f, 7d21, ce3e, 489e, a20b, a85c, 29cc, c951, 2f61, 379b, 3af0, a963, 19ca, 8082, ff7b, 7cd1, ecaade2017_100j, 413f, d489, 602f, 4992, 9431, 6f6d, 6046, caadria2016_487u20, e486, caadria2015_049w5, a3e1, ff6c, 419b, caadria2017_056z18, 5fd7, sigradi2013_195, 8ae4, ecaade2015_38j7, 9a4b, acadia17_350kk, 90f7, e3b8, 6c14, 4fb0, 2fd5, acadia14projects_267l, ecaade2015_297b65, ecaade2015_130k26, ecaade2014_143k32, 7bdb, ac57, acadia17_72g, c4f0, d55f, ec41, ecaade2014_046t11, 8fbd, 1c1b, 8946, acadia15_185l7, 9de6, 6a3b, acadia15_417w17, 2ad0, ijac201412408i2, 5a4b, ecaade2015_158x33, 9ad4, dd05, 1309, 849c, 829c, ijac201412403i7, 69ca, caadria2017_113o29, 2b11, 992a, acadia14_43at, 3fd4, a39a, ecaade2013r_012n7, ffe9, f8ad, e734, 5f0a, 0385, ijac201412303i8, caadria2016_559a24, f3ac, ecaade2014_046s11, 15d5, 7dcd, ascaad2014_010o5, 7cf1, 653b, 56fa, acadia17_248r, 9291, 8b73, ff42, ecaade2016_217n56, 273b, 3501, acadia16_8c1, 508e, 09e8, 867f, 0dae, acadia14projects_619ar, 673d, 607e, 16a0, acadia14_101au, 1c10, fb80, c11c, a478, 7828, sigradi2013_400v, 424c, 17cd, ascaad2014_014f8, 6b4f, 6b2f, 1765, bcbd, 7535, ecaade2014_121t27, ecaade2015_304c67, 6018, 31c2, 2987, ee19, d5ce, caadria2015_185n27, 8504, 6925, 24c5, acadia14_463z, 6199, 2fe0, fcfc, 3d4a, ijac201614401c1, ecaade2017_149j, sigradi2016_440ff, ecaade2017_144u, 3760, 7ac9, ce86, f342, ecaade2013r_004z3, 8af6, a44d, 023c, ecaade2014_206x53, acadia17_27s, 7df9, 944c, ecaade2016_230n62, b541, acadia17_102z, 1140, 1299, ecaade2016_121s33, 505a, ijac201412408e3, acadia17_296v, 2729, c5df, e041, ecaade2014_057u14, b17e, c451, b316, 9e26, 3111, 5144, 5173, 6981, 7ec0, ijac201715106w, ecaade2016_042l11, 5989, ecaade2015_118x23, 26d9, ecaade2017_144x, 67e4, 23ea, ecaade2016_006k1, d2f4, c566, 1625, 358f, ecaade2013r_015l8, 65cd, 03ac, acadia17_178mm, a521, c646, 5e2f, ascaad2014_017d1, 2667, 4bbb, 581b, 3a66, 0119, 94ba, 3ca8, sigradi2013_390d, ecaade2016_170r48, 534e, 3c66, 84ea, 6f5d, 5c37, 0ed3, 0cb2, acadia16_342c20, 0909, caadria2017_028a10, 6b19, 5e50, ecaade2017_215y, 0984, d868, 48f8, 5003, 0e36, 91f0, 49d4, 1500, caadria2016_197j9, acadia17_138zz, 0631, 6b67, caadria2017_046z14, 1e44, c656, c67d, 8542, 44c3, f68b, f577, caadria2017_041n13, ef1d, e040, ddd9, 0045, 1f32, a466, c3b8, ecaade2014_206z53, a374, acadia17_296aa, 50b0, ec73, 8b36, acadia17_650qq, acadia14projects_81m, 22ec, 0ce2, acadia14projects_463as, sigradi2014_345h9, 540b, 3337, 56ae, ecaade2016_185x49, f97c, affc, abbf, 9600, ecaade2017_201qq, fe62, 00f6, ijac201715102t, e5d6, 721a, ascaad2014_028r7, 9a85, 0bdc, 3ebb, 966e, 2bb6, c87b, 0245, sigradi2016_483hh, 114f, bd73, 7a40, 5e8e, 490e, 423f, 9f06, 5d50, f704, 44e0, sigradi2015_8.186z12, 3240, 85f3, 880a, 4ec9, 6a3d, 2a78, ed52, fed8, caadria2016_177y7, cc2c, d7a1, 1e87, 609f, eab2, 0992, 272f, d8ab, ed82, 008f, 1e5a, f52d, 3910, ascaad2016_036d14, 1f57, acadia17_426c, ae78, 7f4c, 4307, 704c, 826a, 5b2c, sigradi2013_41s, acadia14projects_145t, 62a2, 1fd3, f46f, 9620, a246, ecaade2017_066r, 9d32, ecaade2016_071b19, b8a1, 094e, 62be, ec07, fbc1, 376c, ijac201614201i7, 9a2a, cd58, 09a5, 4826, fd2b, c334, 9658, a045, cd16, 1bee, f652, e2e8, d113, acadia14_681an, 67c5, 0170, 514a, 2c40, 48c7, 0408, ecaade2014_195k50, ecaade2017_305e, sigradi2016_752vv, 8cdb, 6c72, dfae, 8eb1, 4920, ecaade2014_086w20, 50cb, b21c, 9c3e, f692, 00b3, 8a02, 10be, 1126, sigradi2014_075w6, ascaad2014_001g1, 31a7, fd7e, ed06, 8f73, 85c5, 71f6, ecaade2015_113m21, 0b6c, 04e6, 7994, b9f6, 8bc6, 3f63, 4711, ecaade2016_021d6, 6f38, 95ae, ecaade2016_011z2, d9fa, 720f, b7d8, acadia17_273ff, ijac201513306h13, 2658, acadia14projects_463k, f9b3, d262, d6bb, b80d, 1a68, ijac201614309f6, 89e7, b334, d26a, 119b, 1d4b, ab96, 943c, 7e01, 520a, ecaade2016_175j49, ecaade2017_140ii, abf6, a9ba, 4528, 3074, 698a, cf8b, caadria2017_134w35, 3891, 827d, fac7, acadia14projects_247n, 07ed, e632, 1951, d726, 7d87, caadria2016_311z13, a00a, fc5e, 6c9e, ecaade2015_100u19, 2e73, 178d, ecaade2017_273r, sigradi2016_440ee, a094, ecaade2017_199mm, ad88, c099, 2521, 5ce7, af53, 70b6, 615e, 6228, be0d, bf04, 655b, 8638, 571b, acadia14_719s, caadria2017_163h40, 3c10, d042, ecaade2015_280g61, c1e3, 554c, fd9f, ecaade2017_066k, ijac201513104x3, 9d23, c006, acadia17_82p, b6c4, 7254, ecaade2015_138e27, ijac201412408e2, a5a5, f693, 5d65, 5d14, cdd2, ijac201513105b5, 2ebd, acadia16_12n1, 44a7, 2d5a, 38fc, acadia16_414a25, e982, 67d3, 0744, acadia14_435b, sigradi2016_364tt, 16bb, 854f, 645d, 7904, 3975, f812, 92df, 0ec8, ecaade2017_117z, a9d5, b127, 6c31, 9491, 5efe, 3096, 9a2c, acadia15_149x5, caadria2017_021p8, ecaade2016_007g2, 482a, caadria2016_777z32, ijac201715106tt, 3c8b, 7e11, 5647, ecaade2015_230j52, caadria2017_015w5, 7fce, 4b47, 6d28, sigradi2014_063v5, 7af5, 9f41, ca05, sigradi2014_265r1, 5a6a, 6a02, 9d99, 446c, 97f0, 700a, d874, e093, aaba, acadia14projects_357at, d330, 422c, eaec, f36e, acadia14projects_43ak, b8b6, ff9c, 1370, c8ca, 771e, 740a, d41d, a042, 6df1, ccfc, ijac201715104p, adcd, cd23, 22fb, ascaad2016_045d19, b989, ec3c, 8e9d, ecaade2015_158o33, dc46, c02b, f359, 8c30, 1457, aa01, ecaade2014_239z61, f57a, 266a, b146, acadia16_440f26, sigradi2013_268h, 5392, 32a2, 8e09, 9943, 0f17, ijac201614202h8, ecaade2014_226f59, ecaade2015_61x12, 69ae, 5067, ecaade2015_246y55, bc06, 71d3, sigradi2016_537ww, 0f6a, 980f, sigradi2016_490bb, 157d, 78f7, ecaade2015_207p46, 3938, 8b71, d95d, 727c, 4e78, 6349, 21c9, 8591, f96b, 52ed, 33e3, caadria2016_055n3, 6f2a, ac7b, 37da, 1502, b861, 7324, bddb, 1cec, b833, 7b6d, a6cf, d17a, ecaade2013r_013b8, 5d21, b0f0, d79b, 24d3, acac, f2ac, 5180, ecaade2014_011e2, b24b, fcb2, 222b, a7bc, 99ed, bfe4, f378, bc6f, 4f9f, fcba, 6733, caadria2016_033z2, e25d, acadia14projects_311s, 6ef2, 4109, 2c21, 05db, 037c, b508, e483, 9055, ecaade2014_111d25, 82cd, 105c, 4db1, 00fe, 0bac, caadria2015_213v32, 6896, c31f, ecaade2017_051aa, 88cc, 88d2, bb9b, 712e, f66c, acadia17_282mm, 8e89, 8860, 93bf, caadria2017_158b40, 91c1, e933, 4466, 3a5a, 390e, 0278, 78c6, f782, 2a2f, b639, 7f09, ab9e, 55c3, ecaade2016_223g59, ab55, 4663, ecaade2013r_016u8, ijac201614307h4, 92cb, f6ce, 6b1c, c595, f52a, a29f, b2ac, fe7b, a702, ecaade2016_111r30, 43ad, ecaade2015_205u44, 1c83, 7949, 5031, 42d9, bedb, ecaade2015_261h58, 1c66, 9eae, db68, 93c2, caadria2015_090e15, d2ef, sigradi2013_303p, e5ff, e7c7, sigradi2013_285d, 275a, 7357, ea5b, ecaade2014_055y13, dcbf, sigradi2015_11.142b25, 7ed7, ff37, efdc, 27b3, ecaade2017_157ss, 37b0, 8b56, ecaade2014_104o23, 24d7, 3726, a2e6, ecaade2015_253w57, 2f23, c586, 106c, ijac201614302t1, ecaade2017_072j, a26d, 9562, f347, 09a7, 78bd, 716a, 3a7b, ijac201715203oo, 4b37, 3c51, 459c, 7608, 3ab2, sigradi2016_695p, 3276, c7d5, 55ce, ff82, 71fe, f57d, 8224, cb43, 5a80, 3905, 862f, ascaad2016_037f14, d7d0, sigradi2016_443rr, 84b9, 8673, 8f06, e411, 60ee, 6c83, b797, ecaade2017_269d, a3cf, 29cf, ecaade2015_129v25, f1ff, ascaad2016_008c4, af28, c31d, 40c5, acadia17_502uu, 8749, 9d16, 8e4d, 4d53, 6fb4, 2765, e062, caadria2015_124f20, d111, 79bc, acadia17_178tt, bb32, 3954, e8ac, 307c, 832c, e653, 2275, cc1a, e529, ecaade2016_119o32, 70fb, c7f1, 9c16, ecaade2017_117x, 3b60, acadia17_62tt, 384a, d6cc, 2703, a45c, 2cc1, 6994, caadria2015_081k12, a2dd, 3321, sigradi2013_194r, 8054, 0852, acadia17_190a, b6a9, 61e8, 350d, 092e, caadria2017_190v45, a2d3, a740, c730, 20a2, 3826, acadia17_637i, 4da3, ecaade2014_052p12, sigradi2016_490ll, 9952, 5fdf, 81b7, a086, b397, acadia14projects_637ai, ecaade2017_059qq, caadria2015_048t5, a2fb, e004, ecaade2017_164ee, 48ee, ad24, 358b, d501, 58d7, f729, d24b, eca2, 4060, 272c, deff, 6034, 576c, caadria2017_070o22, 52c2, 5e31, f3c6, 53eb, 2632, fce3, 7a5f, ascaad2014_036x1, 10b0, ecaade2016_166m47, f71f, 2afb, ecaade2014_180x44, 906b, ea9b, ijac201715104jj, e62c, ecaade2015_100b20, ce06, 4e9a, 3f6f, ecaade2017_105ss, c719, ecaade2015_114j22, 7fbf, 5b8b, deb0, ecaade2015_77v14, a513, da85, 95df, acadia17_364zz, ecaade2016_108p29, ecaade2017_164z, ecaade2016_190t50, 68e2, 59f8, 2e40, bb98, acadia16_154l11, abc3, 40e1, ffff, 0212, caadria2016_405f17, 617b, 21e0, d335, 3226, 03bd, acadia16_62o4, c727, a15c, 4afe, 9ea5, c39c, ecaade2015_243v55, e363, 25e5, caadria2016_725g31, fe9c, 7664, d474, fcef, 80bb, 92d7, e662, e4a5, acadia14_281v, 0efa, caadria2015_126v20, 10bf, sigradi2015_3.209a4, 3078, 19e9, 320c, cfa4, acadia17_492jj, 88d3, 3ca9, 2dca, dd32, acadia16_460w26, 63ec, ad87, cbdb, b8f2, d6da, c99c, f252, f9a4, acadia17_520m, 8395, d0c8, b916, bd80, a1b8, 87ef, c27a, 99f0, 2593, c79a, 95e8, b352, 6fd0, 97b4, ecaade2014_066r15, 1e2a, ascaad2016_032v12, 998d, 16de, c7d4, d883, ecaade2015_61j12, ijac201412303b9, c4eb, b948, 1178, ijac201715204nn, d514, 32a0, 536c, adf0, a903, f05d, aab9, f3be, d655, 0c7d, 1a3f, fdc7, 57d6, 4f9b, 63f4, 5140, ecaade2015_170j35, 56d4, 2d12, e7cd, 9053, ecaade2015_287k63, 74f7, 87d4, f108, 0423, 7e3f, 3821, aa18, acadia14projects_101aa, c84e, e4ca, acadia17_600kk, caadria2017_145o38, b7e2, 07be, 0013, e15b, 8fbe, ijac201412301c6, 423e, acadia14_479d, 87af, 5b69, 94bb, d520, aa85, 3f02, aff2, 126f, f02a, 152c, 5b94, d438, 4a09, e74a, 8eb4, ef7e, 4244, 023b, f27d, sigradi2013_401i, 25b1, bdac, 019f, acadia16_88y6, caadria2017_163x40, 0c24, ijac201513203v6, 0052, sigradi2014_189k6, 9c77, 43d0, adf6, acadia14projects_339ao, 7d95, acadia17_330vv, 6849, ascaad2016_048n20, c674, 64b8, bc59, 3421, e01e, acadia17_60cc, 8911, c165, c17f, ecaade2015_193k40, ecaade2015_320r70, 10d4, dd7a, b2fc, 3686, 6331, a0d9, 84f2, 0f18, 47f6, 67fd, 04d9, sigradi2016_814l, dc2a, 7435, 9c34, acadia17_373x, sigradi2016_441oo, bb09, b321, 318a, fc8f, caadria2017_124h33, 9390, e763, 047f, 337e, ecaade2016_230g62, sigradi2015_6.327s8, 52c9, b382, 805c, 7fb6, 6c02, 5521, 1926, 13b5, acadia14_101ai, 9953, 6668, ecaade2015_284l61, b846, 4e6e, 0f33, 92f4, 4862, 81af, ijac201614205l10, 14b8, 5fc6, a047, f1eb, ascaad2016_039v15, ac2b, 3c4b, ijac201513205f8, eac9, a5d1, dd95, 4d4d, 8613, 4628, 72e5, f900, a43d, 1847, 8779, 6918, 084a, a2d4, 623e, 274b, 873f, sigradi2016_655h, eda3, 6033, 097a, ba93, 25db, 8aa5, bb26, e7a5, ecaade2015_115t22, 5882, 2c92, 34fa, 02c1, d476, eb4d, 34d7, 229e, f182, f890, 17e2, acadia14_601af, sigradi2016_568oo, 1c77, ebd4, a4bb, fc20, c93e, c447, 3071, ijac201513305o12, d0e4, fbe5, 69cd, c40c, 7714, 239c, df0d, acadia14_317w, 03a2, ecaade2015_273g60, af8d, d9c7, 9a7f, 44c4, ijac201715104cc, af4e, b272, 27fb, ascaad2014_026e7, e71b, 8cf4, 42d2, 1418, ecaade2016_071t19, 4a53, ecaade2015_161m34, bc98, 4b1c, 2cfc, ecaade2015_329i71, 8eb6, 278e, b27a, 1d99, 17c4, 4c6f, ed5a, 1666, 61a6, b726, bf22, 36ca, 4af1, ca40, ascaad2014_005l3, d6f6, c1a6, 2e30, 11c5, edb8, d619, 0d0a, dbce, acadia14projects_71v, 8344, ca75, 0e0e, 3b43, cacf, c5ad, 2ce2, 0eb0, 6578, 3425, 6d7e, 1a3e, fd8f, ad3d, ecaade2017_056vv, 33fd, d82e, acadia16_54w3, f7e0, caadria2016_497w20, 2362, f4fb, 043b, 7ff3, 2eb1, ecaade2014_149n34, 2809, d531, 9843, dbf5, d4f4, a62a, bc9d, acadia14_637af, 7b3a, d4f9, bf42, d7e7, 85c4, bef8, cb59, 2138, acadia14_177af, c7e0, a75f, 69b0, ecaade2017_056xx, 65ba, 82b6, bad1, aeca, 4f53, 678e, 8dc7, f91e, adcc, a8df, ecaade2015_319g70, 6056, 9429, acadia17_382uu, 896f, ecaade2017_006rr, ecaade2014_176d44, e85f, caadria2016_259o11, 81de, af6e, c8d8, 8b06, ascaad2016_040w15, ijac201614405e4, 3009, 124a, ecaade2015_92t18, a6c2, fdaf, acadia14_637ae, 2006, 342e, e0f1, 0fb8, e620, acadia17_608q, 68d5, ijac201614208i14, 680a, bae4, 5a34, 3c3f, ecaade2017_164q, 045c, 6d5d, 1e03, be37, 3a32, 05ed, 72be, acadia14projects_699s, 9588, 0086, ecaade2017_309mm, 27ef, 19df, 1340, 8e6d, ae3e, a95b, 6ce7, d03e, eec1, ecaade2015_227e50, 34eb, 6bd6, de6a, d1a9, 7eeb, 7de8, afd1, acadia14projects_339ay, a137, 2534, 86a0, fb94, 52a5, 590c, 50cc, 0a78, 5123, ecaade2015_103r20, ce59, f485, be0f, f9c9, acadia14projects_301a, 4a14, 1369, caadria2016_311c14, a49d, ascaad2014_030y8, 9c11, c80a, 4c59, ecaade2015_314m68, d427, 6ca3, acadia14projects_317u, acadia17_50zz, 98d8, 72a3, 5f37, 9946, b461, ecaade2017_053g, ecaade2015_206r45, d1b0, 8ffc, 6d7c, c1de, fdd4, 71ca, 97ec, caadria2015_208w30, 47df, f568, 33e0, d554, 5841, ecaade2017_232f, ecaade2017_108d, 5384, b250, 8414, acadia15_263g11, 36cc, ecaade2017_054ee, acadia17_127ii, 537d, c844, 7553, 967d, ecaade2017_094g, 4666, 39e0, ecaade2014_168t40, 2668, 0829, caadria2017_095e26, a7ce, ecaade2014_015l3, d0d0, d19d, bd56, 8b53, cce9, ecaade2017_265k, ba82, 6286, ee97, c011, b3bb, 1353, fdab, 2ca7, ecaade2015_35r6, 36e0, 3824, ecaade2017_301g, 146c, ecaade2016_077p22, ecaade2015_21t3, acadia17_340f, b59d, bfa5, ecaade2016_127b35, 92e4, 2c85, 65c5, 65c0, 40cb, ecaade2016_018a5, ecaade2015_152a32, 232c, caadria2015_126c21, c8e0, de7a, 6c68, f58c, c582, 1c8e, 4f46, 20cf, fede, ecaade2017_255c, ed6c, 50b4, sigradi2013_274u, 9878, dde9, 1824, be12, e9b7, 8a4b, 9156, ed29, e184, 11a6, 9c51, 4abb, acadia16_184l12, bf86, ecaade2017_029v, 1be8, 6600, acadia17_435m, acadia16_244w15, acadia17_600ii, 2e1f, abf1, ecaade2016_068t17, e564, 41bd, ecaade2014_155z37, d544, 3ca4, acadia15_57j2, 1156, 0324, 884d, ef39, ee6f, 223b, c292, bd3b, 9fa5, 6b48, dc4b, b2d0, f687, 741b, sigradi2016_625kk, b187, 6ce3, sigradi2015_11.222n26, cd12, sigradi2015_7.203h10, 268c, 1c1a, 52c6, 926d, 6179, d7cd, 7ee4, ecaade2014_157c39, 36c6, ecaade2014_145m33, ecaade2014_092a22, 9b70, ijac201614202b8, 9789, 2404, 57b6, f4e0, 22d9, acadia14_579aw, ascaad2014_019p2, be50, b3d8, 5dc0, 0131, 417f, 9d0e, ecaade2016_067o16, 24bc, 4c36, 81bf, 1a4b, d300, 1830, 9e38, ecaade2016_118j32, ecaade2017_293ll, acadia17_338hh, 3925, sigradi2016_360x, 7d58, 9e68, ecaade2016_057m14, a70b, 8edd, 0318, d60e, b8c2, d903, 7da1, 3d93, 3781, fb16, ijac201513306d13, c175, ijac201715104z, 7e52, 2d8a, ascaad2014_013y6, ijac201715103qq, sigradi2015_11.8r23, ecaade2015_317y68, 0765, f2bd, ee69, a479, fdf8, 6569, caadria2015_111j17, ecaade2015_53y8, 7817, 0499, sigradi2015_8.27m10, 998f, a1e0, acadia14projects_43ag, 088b, sigradi2013_400a, 2461, 4a84, f713, a75e, 58f8, 1514, acadia17_232ii, 5b10, e55a, sigradi2014_281h3, da3b, 72aa, acadia14_619af, 723c, f439, 8dc1, 1f01, 1901, 0648, 91d7, 00ca, 5e09, 69df, caadria2016_013a2, 9e0e, sigradi2016_770n, 0c93, sigradi2015_9.152o16, d82d, d4a4, 1d00, e1ad, 4942, acadia17_500ee, ascaad2016_003f2, 449b, ecaade2015_235j53, 5081, 394f, 0e7f, 5f16, f2f0, 9eb0, c6f4, 4c3e, 4f41, 086a, c12b, 0267, f172, 76b8, 155a, 7835, ecaade2015_225g49, ecaade2016_047m13, sigradi2015_10.377z22, caadria2016_187y8, b395, 75fc, 436a, ecaade2014_096w22, 17e7, d02b, e298, a7e2, ecaade2015_155d32, acadia16_470k27, ecaade2016_127z34, acadia16_62v4, ijac201715202mm, ecaade2015_118c24, dfdc, f2fc, 4e23, 9f97, 4508, ecaade2016_198o52, 1c88, 08ed, sigradi2015_10.140p19, 047c, 6e1f, 803e, e5f5, 6f4c, b6d9, bf6b, 48dd, 1392, 77ef, ascaad2016_056g22, 0b84, caadria2017_028w9, ecaade2014_153o36, acadia15_195a8, 061f, acadia14projects_145y, ecaade2017_225a, 269b, 49d7, 36d5, b7c8, acadia14projects_117aw, 80dd, 47d7, fcd8, ascaad2016_024k10, ecaade2015_205b45, 463c, acadia17_534hh, sigradi2014_041e3, 13f4, 4513, 06c5, acadia16_34d3, 09fb, 4b94, a693, caadria2017_074r23, c721, 7161, 1722, 77b2, acadia14_531u, acadia14_609ai, 2a61, eaf9, db98, 1708, 8b90, 7451, 301b, 955e, 9768, 6816, 9cdc, ecaade2014_070g16, ecaade2016_191i51, b654, b9d3, c916, ecaade2014_168w41, 788f, f874, 3bca, 54bf, b745, ecaade2014_195t50, ecaade2013r_001f1, af91, 4f49, 5583, 365f, 6cf8, 93b8, cdc3, 54c2, 1afe, acadia14projects_167ab, 4bfd, 8d19, ecaade2017_109jj, a932, 46bb, b4db, 45da, 4d21, f00a, 81dc, a61c, 0435, f5af, 69dc, d082, 13a9, b1f4, ff77, 6e95, 5c43, acadia16_62j4, a9e4, 9806, a84f, 8a3c, ijac201614302w1, e703, 15ea, 4a35, bfd9, e025, acadia15_185r7, c2a0, 2926, ecaade2015_196v42, 6b20, caadria2015_061f7, dc02, ecaade2014_038s9, 7246, acadia17_60z, 57b3, f680, 231c, e8e1, f6e7, f163, fa63, acadia17_660s, 38fe, 257f, 33d9, f0f5, 934e, 9cae, 4189, c1fc, 70a7, ecaade2017_163h, cd55, 7612, e688, d2b9, 46fd, c07b, aff0, a805, acb1, cb84, ecaade2017_213f, ce10, 8e59, 5867, 118a, ascaad2016_028n11, a60e, 2c63, 462e, 90f9, 7dca, fa73, 4bd1, bb48, acadia17_109y, adae, sigradi2016_446g, ecaade2016_099l27, 92bd, ecaade2016_075w21, 50de, bb00, cb57, ee7f, 852b, 1ab4, 9b03, 2e0e, c9dd, 3f20, acadia17_72m, 91f3, ijac201412405y8, 1195, 89a7, 91d8, fb68, 4812, acadia14projects_145l, 582e, 654a, 3d3f, 56d6, f166, caadria2016_861b37, ace2, 9294, 27a3, ed76, ijac201614303v2, c255, 6a1e, ecaade2014_071a17, acadia17_154rr, 437d, acadia16_130p9, a7eb, 139e, 346c, 648a, c71a, 90e2, caadria2016_095m4, 23cf, acadia17_71ss, sigradi2016_654vv, ecaade2017_194s, 6af0, acadia17_608cc, 4a90, 8381, 927b, acadia15_451b20, 942f, 7d70, fcc2, 9508, ecaade2016_191a51, 75d2, 04bc, aa09, sigradi2014_341e8, e4ff, e0f6, 59b3, 63af, ijac201412304t1, 1244, 3e5f, acadia16_402r24, 2012, sigradi2015_10.267u20, 5ef0, 057f, 2bd7, 795a, 6623, 693f, sigradi2016_407y, fddc, 0056, 7290, cea8, ascaad2016_004l2, 9c15, 81c7, cee2, e5a2, 09fa, b7f1, acadia14_479p, b729, 004a, f8d1, 4b8f, 95fc, c913, ecaade2015_200l43, 16ca, d986, b752, b243, 4445, ecaade2017_264a, 5ac1, 06ef, caadria2017_004k2, acadia17_658xx, abb0, caadria2017_058j20, 16df, f547, 73c2, b15b, ecaade2015_148r31, 3b66, 0be6, acadia14_463az, 72a9, 5164, 5fc1, bd22, 3b8a, 4844, f88b, 4ea6, d346, de98, ecaade2017_269tt, 755a, ec74, c79c, 2ad8, aaf0, caadria2017_101h27, sigradi2015_8.186m12, 15f2, d391, d5dd, 0996, baa2, 3d57, 17e6, 4965, 21d4, b1bc, ecaade2015_48k8, 6f6e, d512, 7ad1, 714b, 590d, 405c, 29e0, 6a10, sigradi2016_446b, 8ec7, 70e3, 5c02, 182c, acadia14_91u, b5c5, acadia14_189an, a27e, a39e, 6ac7, 0351, 7192, sigradi2015_11.196j26, 83af, 3b99, ijac201715202r, ecaade2017_211dd, fb46, ecaade2015_61z11, fd6d, ecaade2016_071a20, bbdc, caadria2016_787h33, 219c, e9e3, ijac201412306y2, 9f02, 6dde, caadria2016_861i37, 08e1, acadia17_128ss, 1712, acadia17_318d, a8a1, sigradi2014_074c6, 74ac, 1ebc, b766, 65fa, 63ad, ecaade2016_152w41, ecaade2016_163k45, 93be, b57e, f771, caadria2016_725i31, sigradi2013_387e, 2c84, cca0, ecaade2017_066u, 7700, 3aac, 0ac8, be6d, 00c5, sigradi2016_448m, 6911, ecaade2015_241k55, 3bff, c55e, b152, 363f, befb, 0845, a0e9, 1624, ecaade2015_318v69, 080c, 969c, ecaade2015_138c29, ff2d, bec5, sigradi2015_8.186d13, 7b23, 8b9a, 7fee, d0d4, d03b, 36ad, ecaade2016_ws-foldings68, ecaade2016_239w63, e71c, 19c9, caadria2017_057y19, ee2c, 33d7, 6c21, ascaad2014_007c4, 3264, 7421, 4d0b, 7909, a081, 108b, 01cb, ecaade2017_008j, ff81, 5cbe, acadia15_297d12, c9e8, caadria2015_061h7, 044f, 1ab9, a9b3, 8dcc, e24a, 90b3, ac83, 5be1, ascaad2014_024l5, 7ea9, c6c3, b2d8, e987, 1e88, cd05, 9d0f, 80d4, 10b6, d091, d166, sigradi2015_8.328l15, 846f, 52a6, ecaade2014_057l14, sigradi2013_117s, ecaade2017_007qq, 202a, 492a, 783a, 8664, ecaade2016_091j25, 8b7b, d65f, fa5b, bdad, 064e, fcb1, b75b, 858b, fa8b, acadia14_63e, 6771, 301e, 073a, b858, 5446, 3152, 7f8e, 29a5, 5131, 9c42, 8412, 9f36, sigradi2015_sp_12.402x31, 0f94, ca1f, ecaade2016_224n59, ijac201412207d5, 9b3a, f80c, c7c6, 1a4c, 415f, 8e69, fdde, 1d51, 53a0, e572, de30, 4261, bcdf, a745, 083e, 4579, caadria2015_130u21, 6c33, acadia16_470h27, d2af, f8ca, cd1c, c770, acadia14projects_33ak, 94d6, ecaade2017_277ss, sigradi2015_11.222p26, ijac201614208r12, 7e5d, ecaade2017_042ff, 37dc, ecdb, 8a04, 3899, ijac201412402l5, 25d6, 1a66, 43f4, d63a, 37ef, fab2, 73de, sigradi2013_330f, 2100, 8fff, d327, acadia17_82ff, 19c4, 82dd, sigradi2016_737ff, 900c, 7494, cc83, 154f, f373, 5fd0, 228a, 6eeb, sigradi2014_314m6, 31cb, acadia17_18a, 4522, acadia17_456hh, ecaade2015_229a52, ecaade2017_019a, sigradi2016_448q, 980a, ecaade2013r_005h4, 5968, 7e0a, 361c, 4e3e, 6d0c, a436, sigradi2014_282s3, 3389, 1c50, 3912, f371, f35c, af1e, acadia14_167u, ijac201412403b7, ecaade2017_302w, e618, aeb5, 3e13, e290, c64b, ijac201513105t4, ecaade2014_072f17, 948d, ecaade2017_142yy, ecaade2017_109hh, ea2d, df8f, 1c0d, caadria2017_074k23, 902a, 06d2, 6819, ijac201412205b4, 6cb0, ea0e, b783, 8719, 1edd, ecaade2017_079k, be51, acadia14_565i, 676d, b0e0, c7e7, ecaade2013r_018k9, ecaade2014_105y23, 3f43, 53af, acadia17_212jj, caadria2016_683k29, c544, b61d, sigradi2016_490nn, acadia14_219e, ba2e, 6567, ecaade2017_194w, 28ea, 97d6, 1552, caadria2015_210i32, 4b1d, aae0, d79e, 2c74, 2c20, aa53, 231a, 9a81, d9be, 3c22, 7cec, 6b29, 0427, d729, caadria2016_343g15, 49f5, caadria2016_187c9, acadia14projects_153g, c6ab, 4f80, acadia15_431r18, ecaade2015_227j50, ascaad2016_044u17, ae6f, ec4e, ecaade2016_164g46, da15, 0754, af41, caadria2017_124n33, ffc4, bf74, e36f, 9e59, fd1b, a9df, 2eec, sigradi2015_10.140g19, dce5, 935b, 4e0d, c998, acadia14projects_333au, 93ee, 11e2, 4a6f, 5d37, acadia14_327d, acadia16_98e7, 5232, ecaade2015_21i4, bc61, 9a0c, d60f, ecaade2016_095g26, 9f65, 1bcb, acadia14projects_619ao, 850f, 30d3, ijac201715103c, d7be, 9544, ecaade2017_054cc, fe7c, e12f, 577d, 8608, 51ea, sigradi2013_303s, c8d1, ecaade2015_217e48, caadria2017_190s45, ijac201513101e1, caadria2015_139t22, f7a1, 6c51, 9d79, fd51, 0750, 6620, 75b0, c8fb, 7061, 7705, acadia16_124c9, d4c1, 1d6c, 03e8, ecaade2015_143s30, a7da, ecaade2017_214n, 1b17, 82e5, cd6c, 375a, 00e0, 2d1a, 8d98, 7798, caadria2015_084x12, sigradi2016_803w, dc56, 7655, bed4, a0f0, 0e86, 6c7d, 6de9, 3bde, acadia17_284h, 3917, 2c56, c8dc, bfb3, ecaade2015_59c11, acadia17_26g, acadia14_531x, ecaade2015_170m35, bbb6, 6411, 3023, ecaade2015_21g4, 7710, 9d92, 9b22, 757a, d61f, a455, 9f4b, acadia14projects_661d, dc3f, caadria2016_839p35, 3ab5, 2c68, 9f5c, a531, 8cd7, 35bb, 9e43, 912f, caadria2017_079u23, 7cdc, 74f3, dbcf, 17e9, acadia14_339ah, ecaade2014_153t37, 72fb, 8580, d0cf, caadria2017_018t7, caadria2017_174g42, caadria2015_108p16, e04c, 3e0d, 5683, ecaade2014_177s44, ecaade2014_123h28, 116b, ecaade2017_061f, 3c38, ed81, a9c4, ijac201412403t5, b13c, caadria2016_425d18, b179, ecaade2014_224c58, 1700, caaa, 85ea, 0422, 469e, ecaade2014_072i18, 6de0, acadia14_43ae, 5de3, a839, ceb0, 9e63, 2db0, 00ff, 14b7, 6ff9, 5059, ecaade2013r_001b1, af4a, a002, 1c33, 4bd4, 4f20, a4fc, e307, acadia16_432x25, fdbb, 04b6, f055, b4a9, ebc4, ecaade2016_046w12, 8df1, d30d, fd16, ecaade2015_215t47, 2fd4, 4340, d3fb, ecaade2016_046s12, ab2d, acadia14_427al, f46c, d20b, ecaade2017_151v, ecaade2017_140cc, be64, 701a, 51af, ede8, caadria2016_301j13, 1cba, ecaade2017_061g, 819f, caadria2015_190f28, 4ae5, c0ce, b554, bf3c, acadia16_154p11, caadria2016_125p5, 1173, b698, dec6, acadia17_340v, acadia14projects_317s, 7b6f, 6a30, 6ca6, 7b06, 3607, ecaade2015_138h28, ascaad2016_045s18, eb5f, caadria2016_851c36, 785e, 7d15, 395d, 83e6, f6de, 184f, e478, ijac201412403y6, 3f13, acadia17_248j, 1211, 8ccd, b1e4, c75c, 95c6, e033, ff90, a0fd, d03c, 8209, ecaade2014_023m6, acadia17_163gg, 4593, 416b, 10d1, 9b29, 5d70, 642f, 9e55, 6732, 6d50, fcfb, 1279, ee86, 3a59, acadia14projects_637af, caadria2017_189b45, sigradi2013_342p, ecaade2016_197f52, caadria2017_037g12, 4c51, 8b50, 43e8, 9513, sigradi2013_112b, 7f9f, caadria2015_086g13, ca42, e6ba, cfc2, da4d, e003, acadia15_284z11, 44c6, acadia17_307ee, abc9, 0478, 3a28, 42b3, acadia14projects_63az, 4cce, sigradi2015_8.239c14, acadia16_478s28, 1354, acadia14projects_719g, 565e, 7635, 8c03, 9333, 85ff, ecaade2014_070h16, 0abd, 1f97, 91f5, 01e1, sigradi2014_339x7, 0994, a1c1, 98e8, a1b3, f944, 45c8, 7547, 0ae7, c707, b871, 081d, 0bc1, 1f28, a490, f7f3, ecaade2015_278s60, 4ed5, fafd, 5dba, 4682, 3cd3, 4dae, ecaade2016_074k21, caadria2015_081n12, 2cc0, d38a, 18b0, caadria2016_673d29, 9996, 3980, 8c86, ecaade2014_156g38, 36e9, 43da, 7057, 7370, 9aac, 5dd8, f888, e95b, e4eb, cb32, ecaade2015_21d4, cb20, 6418, f90c, 36ea, c78e, e2d1, c9d9, sigradi2016_814t, acadia14_101ag, 574b, 5fd3, acadia17_81m, ecaade2015_180b39, ecaade2013r_001j1, 2fa1, eebf, caadria2017_132k35, 7281, 96fe, e2b7, 0bc9, 7f9e, ecaade2017_265l, 201f, acadia17_178aa, ecaade2016_224a60, 98f6, f1a8, c119, caadria2017_043g14, c9d3, 0284, 95ca, 4201, af5c, dae8, acadia14projects_661g, a28e, f0d4, 823e, acadia17_247tt, daed, ae16, cf3a, 4d91, 75ea, eaae, 4907, b27d, caadria2017_129v34, 76e2, e413, ecaade2016_213m54, ecaade2014_230l59, ecaade2014_195x50, acadia14_389a, 0fff, ecaade2015_161n34, 7910, 9b63, 05ee, 9fde, 4474, ab48, a248, fb5f, ba31, ascaad2016_048o20, 99ab, 6bb5, 6f68, acadia17_473xx, b5e2, 3ff2, 406c, 505c, caadria2017_005i3, efbc, 6781, caadria2016_177z7, cd48, ecaade2017_199ss, 325d, b601, da16, 5042, dd1c, acadia14_339aw, 2c9a, ecaade2017_164x, 4734, e93f, 3c4e, caadria2015_081g12, ecaade2015_103s20, ecaade2015_100t19, e3ed, ijac201614102g2, 5f67, ecaade2017_026mm, 22c2, 3dba, bab6, ecaade2016_070o18, 750a, acadia17_52bb, 5dc5, 5d47, f970, 9d78, ecaade2015_227a50, ddcd, c981, c091, e0aa, ijac201412304b1, ecaade2017_007a, 4321, f539, b660, 6b72, 7840, sigradi2014_075c7, acadia15_469i20, bdf3, 3b6d, fc81, 5a35, 97d1, 7235, 73ba, 487d, ijac201614405h3, 86ef, de88, e5e5, bbc1, acadia14_627e, sigradi2013_330, ecaade2015_83m16, 1732, f5ad, caadria2016_435k18, 8f51, ecaade2017_006pp, ecaade2015_138g28, a6eb, 4e36, 42d7, 8b59, cd57, ecaade2015_21e4, 86c1, 9a86, 6f49, 8867, 8f6d, 9048, d3cc, e437, 9882, ecaade2017_264f, 4e37, bbf5, ecaade2014_188i48, 00e4, 90b2, c23a, acadia14_681ag, ef3a, ab97, 0886, 9b37, acadia14projects_671t, 7012, 8f2a, 621d, 2625, ascaad2014_027l7, 0096, e255, 384c, sigradi2015_10.74n18, bb8d, 56a1, 2b76, 972c, 14ac, 5360, ecaade2014_014v2, 5912, sigradi2016_814d, 8af4, 2ba2, 8152, ascaad2014_037l2, d9c6, sigradi2014_284v3, 86bf, d379, caadria2015_114b18, sigradi2013_194u, 8a55, 93b9, ecaade2016_106o29, cab1, da42, e9b5, ascaad2016_054u21, 5464, acadia15_137w4, fb98, abb3, 5e7e, a08d, bd1c, 2979, 62b5, e210, 6d78, 56dc, 3305, cfd7, 9cc4, caadria2015_073s10, 94bf, aafc, e79b, ecaade2016_071u18, ecaade2017_143j, 0b80, ecaade2015_15a2, 9bab, 2d98, faa8, c875, e112, bb96, 3ae9, d676, ecaade2014_156i38, cce1, ecaade2015_229i51, ecaade2015_83e16, acadia16_24t2, 47fb, cbdc, ecaade2017_293ii, 355e, f33d, ecaade2017_118ii, acadia14_63av, aa91, 66f1, 75ac, 6e43, 7a41, aebd, 6a28, 6756, de01, 7c47, acadia17_473uu, sigradi2015_12.19x26, ecaade2014_036f9, 6572, 55be, ijac201513302l10, ijac201513101d1, f435, 4932, caadria2015_014m2, ecaade2015_336w72, 76c1, 58df, 0735, ijac201614208k14, f955, 1a4f, 8683, a9a7, acadia17_292t, cbed, 3f70, 0e87, 4184, ecaade2014_206n53, a9c2, 7c43, 73f6, sigradi2014_293v4, 706f, dd66, 657e, ijac201513105c4, 46cc, b02e, 4900, e19b, da23, 2675, 5462, 4680, dbc0, 7087, d9fe, 7347, 4dc4, 2e5e, 6367, 1571, sigradi2016_534uu, 6bc6, ascaad2014_024e6, 93c5, cc72, 238f, acadia15_497m22, ijac201412302e7, 3c43, 06be, c1da, 5bc4, ecaade2014_153j37, acadia14_117f, a9b5, 1169, 9f11, a4d3, e126, 6239, 4f28, 5d45, e30c, 8165, e7c8, 1c8a, 5ce2, ascaad2014_014t7, beff, 0a8d, 84f5, 5c18, b7b2, c4b1, acadia17_544f, ecaade2015_206v45, a8c8, 2d53, 6a54, be2c, 70a0, 0db6, sigradi2014_137j2, ecaade2014_139d31, 7cf4, 7aa6, b872, caadria2017_145c38, 0ed4, caadria2016_395w16, 7db9, bd97, dc33, ecaade2015_233u52, 5ff8, d919, dfe9, 1921, c543, 5330, 2736, ecaade2017_023jj, f3cb, 44e4, 3d08, 61c6, f092, 7766, cf63, 1e3d, 31d8, 8050, ascaad2014_002m1, bf56, 132c, 7fc9, sigradi2013_43t, 9328, 2eb9, bde3, 983e, 72ba, 9ead, ecaade2017_053k, 5974, 0400, b7a5, 2193, ascaad2014_014z7, 18fe, 5563, acadia14projects_661m, a040, 3e0c, 18c6, acadia17_404aa, cdc0, f773, ecaade2014_204d53, 976d, 1ca9, 87f5, acadia14_435au, 4794, caadria2015_162x24, 9ccb, 23a2, 204b, 94a3, afc9, caadria2017_134z35, eec2, ecaade2016_015u3, sigradi2015_3.212l4, ascaad2016_028a11, 5d56, 7cf0, 09f6, acadia17_590vv, 773e, 8783, 93ff, c690, 1de2, 2bcd, d44c, d0d5, 29aa, caadria2015_030g4, b06f, ijac201412408y1, 6bdc, d315, 212b, d73b, ecaade2015_217n48, 7f38, 65ee, acadia17_329q, c0b6, ffa0, 036d, a37b, ecaade2014_060v14, 71b7, b2fb, d2d1, ijac201412407w9, 25eb, caadria2017_074j23, sigradi2013_195a, ecaade2014_221n56, ad03, 7f6a, 24cd, d2ff, caadria2017_001a1, d7c8, 9da8, acadia17_137pp, 3959, b836, b1c7, ecaade2014_202o52, sigradi2016_470x, sigradi2016_637cc, caadria2016_713w30, ijac201513203e7, df0a, dd9d, 4ae3, 0c58, 8548, 89c3, f71c, d0ba, 47d9, c003, 358c, 1530, acadia14_33al, 4125, 7264, 135e, 043d, caadria2016_229x10, f556, f065, acadia14_347am, sigradi2014_284b4, 9ed4, ade8, abcb, caadria2015_124a20, ascaad2016_039h15, b56b, c26c, ijac201412403w5, f8e5, acadia14_247u, sigradi2014_313s5, 0799, 40d2, 38a9, 8f03, 070e, 7320, caadria2017_127i34, 6335, caadria2015_145z23, caadria2017_124d33, fe25, 298e, 29bd, 0e6b, 8215, 21e4, 582d, 163c, caadria2017_079w23, 0403, 14dd, e614, f2a3, c16c, sigradi2016_426a, 43e0, ce3b, d766, 384e, 1b91, 7105, acadia14_357av, 929b, 6bf4, 64fe, acadia14_63ab, 11eb, cbec, 6fa4, 0fbe, a36e, caadria2017_096l26, caadria2015_213b33, 3de2, ijac201614105g5, 6fdc, 215c, 1aa6, c008, fc71, bb0b, 08f7, 1261, d043, acadia14_609at, sigradi2013_401p, 38ed, acadia17_284n, 2e06, ecaade2015_241w54, 54de, 813b, 3b81, acadia15_323f13, acadia17_330jj, 3bc8, 6d86, 8f39, b996, 6bdf, 3034, 3b97, da11, ecaade2017_213ww, d49d, ijac201614303d2, 58d1, b743, 2aff, 6c63, e4ac, 1523, 6f42, dca0, acadia16_154m11, ecaade2017_198f, e4b2, 3a7f, ecaade2015_229b51, ded5, e1c4, caf1, 0d49, b75d, 52da, ecaade2017_017i, 5dc1, e77f, 7be5, sigradi2015_sp_8.6f30, 541b, 6147, 52e2, c45e, sigradi2015_8.264z14, 89d1, ecaade2014_240e62, 04bf, 0bcf, f017, f798, 5577, f54b, 60a0, 343a, 20aa, cfc8, 396a, caadria2016_249h11, 94e7, 409e, ca4e, ecaade2015_21w3, a016, 4610, ddb2, e606, ecaade2015_35u6, 51dc, 6f14, 5abb, 304b, acadia14projects_301c, 7eaf, acadia17_274a, ecaade2016_067h17, 4441, 5c47, 4d78, 746f, sigradi2016_614z, 92e9, sigradi2014_097l8, ecaade2016_065c16, 73ed, 84be, b8ae, c3e8, 59b7, 9ebb, f45c, d203, 11a4, 34a8, bad4, 76d5, ecaade2017_017m, 53d2, e153, 1291, c5f7, 089f, 3d7d, 2136, a725, 7b22, 9aa5, a741, 28e4, 9c0f, 40a4, aa9f, db5e, 9cb6, 2a26, ce41, 5b93, 10fd, 6258, ef84, acadia14_473au, c452, 5f85, 0849, acadia14_609aj, 475b, ecaade2014_149v34, ijac201614305f3, 8d3a, df1c, 7ae7, eef1, af19, sigradi2013_386o1, acadia17_650b, caadria2017_174d42, ecaade2013r_017x8, 73a3, 8701, 7898, ecaade2014_053s13, 10dd, b1d3, 9fd3, ecaade2015_164u34, 801a, ecaade2017_199tt, 2bf9, 851f, eaba, dfd6, caadria2016_579n24, 6b31, c82d, 809c, dae6, b856, f77c, cb7e, 6036, 077e, 0e0b, c849, dcc5, 84bd, ecaade2017_288jj, 6fc6, 488a, ijac201715203g, 2c61, a131, 33e5, b4de, fe57, 4689, sigradi2013_131f, 294d, ecaade2014_157j38, f996, a9f1, 9eb2, ef27, db09, c132, sigradi2016_752ss, 8077, 9928, b7b9, 8f87, 325a, a4a0, 5f64, 8816, acadia17_59e, 3add, d37b, 4ea1, e7f0, ecaade2014_085k20, dd64, 2a22, d2f6, e7d8, e01f, ecaade2015_115x22, caadria2017_132m35, acadia14_281w, sigradi2013_30e, 8a5c, caadria2015_081z11, c986, 22eb, c587, 4c31, sigradi2013_386n1, 2f3b, 8821, 0ba5, 88fc, acadia17_177t, 712c, 879a, f868, ascaad2016_044s17, 29ce, ijac201614405k3, ecaade2015_74n14, 0540, 91c7, 108e, a6a5, cf79, sigradi2013_342m, 39aa, 2569, acadia14projects_661b, acadia14_671n, c66b, ijac201412408w2, dd52, 5c9c, e235, ecaade2017_076x, 48ea, 102a, 5055, 076c, fa78, 6a99, 5cf7, ecaade2015_301w65, 541e, 09ce, b5ff, 1bc3, ecaade2015_158i33, b26c, 9a0e, acadia16_164v11, 8005, 1515, 95ba, a687, 98f2, af70, dfb7, b862, ba17, 9b90, acadia17_162y, 5c69, 23a6, 8d89, b74a, b633, 2577, 01d3, ed42, 3838, caadria2017_005h3, ecaade2015_230c52, e758, acadia17_230yy, b0ef, f8e7, ecaade2017_255e, ecaade2017_072g, 0f85, 0ecf, 65c4, d18f, 6bb2, 183b, 8bfb, acadia14projects_655aj, dece, b6a5, e3f6, eae2, 74d5, ecaade2015_273k60, 3068, 58ab, c1cc, cbb9, e04b, 21d3, a764, c8b0, 2b8c, aef3, caadria2015_226u34, acadia17_669i, a81d, 96a9, 6d79, 962a, sigradi2013_28k, f211, 46e5, 41c4, acadia17_238kk, acadia17_542uu, 5bd7, caadria2017_149d39, acadia14_671j, ecaade2017_175g, a299, d361, 1492, caadria2017_041x12, 9e7a, 05a6, 8576, ecaade2013r_016v8, ecaade2016_217l55, ecaade2014_186e47, acadia14projects_43ae, ijac201513103r2, caadria2016_487m20, ecaade2017_042hh, caadria2016_105y4, sigradi2014_151m3, 80a7, a679, sigradi2013_407j, acadia17_382hh, sigradi2015_10.267l20, ecaade2016_106g29, 118e, d4d4, acadia17_230zz, acadia14_497aa, 0d6f, 01d5, caadria2015_137l22, acadia14projects_699e, ecaade2016_243n64, ecaade2014_168f42, caadria2017_021d8, c41a, 4a38, ecaade2017_129mm, 58fc, acadia17_211p, ecaade2017_264d, ecaade2014_038l9, 2a3c, 2e87, 9b62, 6f1c, 99a7, b48d, cf68, cfd9, 3d4b, caadria2015_124y19, acadia14projects_301ay, df3f, caadria2015_030m4, 5798, f494, 7d45, d0c5, ee3e, 09c7, 4c4c, be3d, 0aa7, 07cc, 96f2, ae84, ed9c, 32a7, 75e3, ab6a, a97f, d5c1, ca72, 3652, 0993, ecaade2017_309uu, ecaade2015_251n57, ijac201614309d6, 1d22, 350c, 8a38, a3d1, caadria2016_425e18, b351, caadria2016_167b7, b5d9, b180, 0cdb, 1049, 98a3, acadia14_53r, 9bea, 3e34, sigradi2013_294s, 17de, 29dc, ecaade2014_185r46, 7473, 8cb6, 4f82, da45, 3fc8, 2b12, fb90, 26f0, 4ea2, a180, ecaade2015_116k23, 1a6b, d799, 81dd, d216, af83, ecaade2017_111tt, 0db2, sigradi2015_8.189r13, ecaade2016_011p2, acadia14_399an, sigradi2014_347k10, fed5, ecaade2015_61x11, 343e, 198c, 66f0, b7b0, ad2a, 1bdf, ecaade2014_010g1, acadia17_298kk, 266b, acadia14projects_199am, 5f31, 7971, b051, 340f, a539, f509, acadia17_350uu, 9f9d, 384d, 2f88, c310, 23c8, ea6b, caadria2015_081m12, 50fe, 2ca3, 90d5, ascaad2016_004p2, 3c56, caadria2015_172a26, fcf8, ed54, a227, af5a, 721c, ecaade2015_196y41, 9c7c, f151, d0d6, 27bf, ecaade2015_297f65, a091, 2515, acadia14projects_699i, 0c11, d949, 112b, 30b3, b067, dab7, sigradi2013_397g, acadia16_34g3, b799, 5154, 898d, 6e44, 136f, b1c8, ff51, ecaade2015_324x70, 0433, ac36, 5c85, a90d, 205d, f6da, 8372, a37a, 42da, 328c, caadria2016_621z26, caadria2016_713y30, ijac201412306x2, 6460, b64b, 0003, acadia17_678dd, 95a6, bd53, 8016, 3f29, 25a0, acadia16_224b15, 844a, ecaade2016_071z19, 65f9, 8073, 3d42, 6e99, d482, acadia14_463v, cc5e, 22e2, 1334, f4c0, ea4c, 391c, ea4e, ijac201513303r11, 0c61, ecaade2017_021g, acadia17_189oo, 0066, e540, ecaade2015_285n62, 68cd, ascaad2016_005x2, 51b5, ecaade2016_158c43, bf15, bf67, bf0d, 8f05, 0b7c, c112, acadia17_128oo, 49ea, 92a1, f61c, 4c15, 88f7, 837c, ijac201513305z12, 52f6, caadria2015_087d14, 8d9b, 844d, 75b2, 7df8, b81a, ecaade2015_235m53, db7d, 9a19, dd46, ascaad2014_037k2, caadria2015_156h24, ecaade2015_206i45, a758, 7834, 7a95, ascaad2016_018l7, d42c, 0789, e39f, 9231, ecaade2015_181k39, 29f8, ccb7, e17e, 6fb7, 5944, c8d0, 55fe, fcd1, acadia17_436r, 8188, 1da9, acadia16_196h13, b52c, 2234, caadria2015_122g19, 9ae6, 3e35, sigradi2014_084a8, b8db, def3, acadia14projects_435aj, f5dc, bde9, ea06, 5e9d, acadia17_358jj, ascaad2014_014l7, 3cc9, 82df, ecaade2015_327h71, 116a, 4253, ecaade2017_069dd, edc8, sigradi2015_sp_8.6g30, fd9c, da75, 53e3, 42af, e819, 5efb, f6c8, sigradi2014_151e3, ecaade2016_067p16, 7302, 6bf6, 6021, ecaade2017_290mm, ecaade2017_013nn, ecaade2016_063n15, caadria2016_003e1, 5ae8, e642, b920, caadria2017_016b7, 53a9, 5386, 1d47, 8c49, sigradi2016_694j, 2f29, 4c2f, 9df0, 7e21, acadia17_511xx, ijac201614308g5, 1df2, b32c, 59ac, dc84, 4ccd, 44db, 23a3, d385, 8e21, 35ee, caadria2015_031o4, 82d0, fe5a, 4080, a7e5, 6741, 1857, 1fe4, 3efd, 523b, 0b51, acadia16_424i25, caadria2017_048m15, ea9f, 035e, 850b, e912, ef8d, 6a90, 9d29, ee67, ecaade2017_155j, 0f45, 22c6, acadia15_263f11, aa8c, 1c86, 1dc2, 72dd, ecaade2016_002h1, 60b2, 7b95, 78d0, acadia14projects_453i, ecaade2017_077xx, 79ae, ascaad2016_059o23, sigradi2014_169o4, bdc2, 44a5, caadria2016_589y24, cf72, ijac201412405m8, ada3, acadia16_440j26, 13bf, 2701, e3e6, d016, f85b, caadria2016_281k12, 06bf, 5d23, 000d, 2ee7, e88f, 2c17, 30b7, 78e8, ecaade2014_169l42, 71e0, b81e, 1b94, 3baf, 30b4, f492, ecaade2017_225h, 52dd, ascaad2016_010x4, 4eeb, 1f38, 3203, bf12, c9e9, a958, sigradi2013_407d, e8b1, a5ef, 98ab, c81b, 7088, ecaade2017_208h, sigradi2016_517o, 5bb7, 7080, 3e71, 0edb, 49db, 8fb1, d8d9, aec3, 2ba9, 7e87, be77, acadia14projects_237as, ecaade2017_008m, ascaad2014_024f6, acadia17_307dd, acadia17_481k, 1055, 2cff, 4694, 2373, a275, 070b, 9527, a1ae, ecaade2017_215aar, f247, 7b3d, a62c, 4d94, 16ce, 6c62, 7c48, ascaad2016_040y15, ecaade2016_040t10, c7dd, b5f8, db2b, 8ce8, 1fba, 6d3d, a737, c723, acadia14_375j, 9511, acadia17_329y, a4ca, 940e, 3e00, d204, 74fc, acadia14_435as, beb8, ae12, af8b, ac10, 1a77, 908e, c6c9, ecaade2015_13s1, aa20, d69c, 93e1, ecaade2015_241d55, 3f8c, f811, 91da, ecaade2015_87x17, f7c0, 0fb2, 82b2, 19c1, d4de, 73c0, 5be9, 2c0c, f21a, 7b79, bc86, 6198, 1286, 4c92, 028a, 3c4a, 9552, de73, ascaad2016_022z8, 05ef, 2aba, abdd, c03e, 85d0, 88fa, 4046, caadria2016_013x1, d6d9, 7d3e, f662, cb50, caadria2016_405a17, f809, 87d3, b8ff, e14d, ab18, 27a7, ad18, dbec, 7c7b, 71ff, acadia14projects_463j, caadria2016_343i15, 2564, ecaade2017_257pp, f25d, 6081, b1e8, 24e8, acadia17_101v, 340d, f264, 9a48, 1c3f, 13d1, 303c, 105a, 4f40, ca08, 62c2, ecaade2016_006v1, ecaade2017_059zz, aa23, f5de, 3ed6, c15d, 488e, b3f1, sigradi2016_393ww, sigradi2016_685ll, acadia14_301d, ijac201513306g13, caadria2017_096v26, cc3d, 8aff, ascaad2016_033f13, 7a4b, sigradi2016_639ff, d23d, 9e64, 0c72, cf18, caadria2016_013f2, 98c2, c50d, 192c, 23d2, acadia14projects_365ap, 0acc, e12c, 242a, efe5, acadia15_223f9, 38c2, caadria2017_070m22, dee7, ceb8, 345d, 0a94, 21d1, caadria2015_176t26, 067d, 961c, 9617, 3b17, d495, dfe3, 1508, c18c, 30b9, 5879, c3cc, ecaade2015_225h49, a55d, 2e6e, caadria2017_163l40, 7399, 260e, 1d0d, sigradi2015_2.162n1, f3fc, cc24, acadia16_12j2, 3d11, caadria2017_163y40, 2108, de8e, ecaade2015_64h13, 589c, acadia17_454z, 89d5, 6215, acadia14projects_153as, 0ca9, 3522, cba2, 14f2, ff16, b8df, 72fc, 4813, acadia17_284k, sigradi2013_10e, 5628, 7c4c, f3ff, 36c9, cbd3, ascaad2016_021d8, 3eaa, ascaad2016_023f10, 1785, 1c36, 9089, 93a9, 6fc8, ijac201614203p8, a6d5, 6a6b, a794, 7cc5, 21f6, 545f, 92b8, 0f40, cf6c, 57f6, c1ba, a713, 7952, f6ee, ijac201715205qq, b2e0, 18c0, 2bb3, aa4f, caadria2017_027n9, 99fa, 38c4, 3b7b, sigradi2014_213t7, a258, ecaade2015_92l18, c6fb, 32ef, 5317, 4cfc, caadria2016_229y10, f1d7, e051, 2f1b, c8e2, 98a5, caadria2017_081t24, 1207, a31d, 86ee, ascaad2014_001f1, d83b, acadia14_609an, 83ef, 0758, bdd1, ce2c, f496, 22af, bf71, sigradi2015_10.220f20, acadia17_168uu, sigradi2014_128f1, ba09, d4c6, 4bc8, 710f, caadria2015_139p22, 2d23, d3cf, 5630, dc93, df7d, ecaade2016_217z55, cb90, 89ea, 4471, 47f3, sigradi2016_695t, sigradi2016_448s, 10e6, 70b3, 0343, aee1, c1eb, c7d0, 915e, 3fea, ed10, 0263, 6587, ecaade2017_255a, e292, sigradi2015_6.151g8, df5f, 581e, acadia15_243e10, 53f5, d0f6, sigradi2016_369c, 32eb, ccc4, c8b7, 2f6e, ecaade2017_050g, acadia17_560s, 85b3, acadia17_162n, acadia14_609am, 473f, a91b, 42a8, acadia17_610mm, e509, caadria2015_170u25, 7867, 322c, ecaade2017_006uu, c1bd, 642b, ecaade2017_014yy, 583e, 6cab, a888, bc50, ed92, 19dc, 4483, 706c, 8e07, sigradi2015_8.186k13, ecaade2014_009b1, 23a8, 225a, 5776, eb3e, acadia17_660t, caadria2017_016z6, ascaad2014_023v4, a9ee, e06d, a720, caadria2016_405s17, 4d45, 5c5b, 988d, 7432, 1d21, 6311, b4f5, 490b, ascaad2016_057u22, sigradi2016_659p, d4d7, 2b39, caadria2017_028x9, 890a, sigradi2013_205, ascaad2016_010y4, 8d60, bab9, 0b0d, ca52, 980e, caadria2017_074s23, 8360, 4a30, 4906, 074b, 2cb4, 4498, c7ad, c36c, 887b, 1ef7, ad21, 8577, b544, caadria2016_851y35, 6f24, sigradi2016_448x, 0a07, e2d3, 9fd2, a8a3, bacf, 70c6, sigradi2015_3.11d2, 61dc, 8859, ecaade2017_077ss, a657, b788, efdf, ecaade2015_161e34, fdb1, 9633, 11e9, 99d7, ce1e, sigradi2015_10.307j21, e4a9, d8d3, b881, 02f4, ascaad2016_046k19, f411, acadia14_339av, ee77, 7917, d11d, ecaade2017_227p, fd87, sigradi2016_817k, 125c, 135a, 4296, f14e, 8a92, sigradi2014_284c4, caadria2015_061i7, dab5, 242e, 04ea, 71db, 7777, dfd5, cf1b, 5a83, ijac201513102f2, 94c6, 33a0, 8942, d055, ecaade2015_302f66, 470e, ecaade2015_138x26, 1d07, 501f, sigradi2014_330d7, ecaade2014_024l7, bf57, d44e, cba5, f276, 3cf9, e931, acadia14projects_375k, 5292, ecaade2017_108c, ecaade2016_016i4, ecaade2015_171m36, c3b5, 49c0, ascaad2016_051c21, a55b, 8f09, 65bd, 943d, f348, fb77, 89fb, fce4, aa71, 6529, 5496, ecaade2014_019h5, db1a, e3ba, sigradi2015_6.42w7, 5887, ecaade2017_202k, 7b13, caadria2015_117z18, 7aac, 4c75, 1739, sigradi2013_364t, aafd, 6538, cfce, acadia14projects_549s, 77f4, d91b, a811, edca, 7e28, ecaade2017_203gg, 7186, a3ba, 0738, 6798, 42bb, ae8a, ecaade2017_009x, bb19, 596c, acadia14projects_445ae, b080, 2976, 5515, sigradi2016_450rr, aa83, 883d, 4c5e, 7bdf, e59d, acadia14_63a, d339, 56a6, c041, ad6e, 53f7, ae3b, c11e, ecaade2016_162j44, 3960, 2d7e, 5b57, 0426, b7d6, ijac201513303p11, ascaad2016_033y12, acadia17_590k, d112, caf3, ee18, caadria2017_017o7, a445, 9062, ecaade2017_148vv, 67d6, acadia14projects_661o, a91d, ascaad2014_005e3, 19ae, 3d6d, 03a0, a881, f0a0, 8654, 0393, f4e8, 1d9e, 2b00, 0d54, 37c7, ffa3, a912, a278, c773, f708, acadia14_375l, 03ee, 694a, 36c3, 72ae, 37e9, caadria2017_004u2, 944e, f0df, acadia17_232gg, ecaade2017_042cc, d193, ecaade2013r_003k3, e95f, ecaade2016_028l8, 846e, ecaade2014_112b26, 00bf, acadia14projects_609au, ec24, ijac201513202k6, 1900, 0905, ecaade2017_057v, 9816, caadria2017_070v22, 3f95, c685, f617, sigradi2015_10.309t21, 113f, e995, fe33, c237, ijac201715105h, 693c, 4cfa, 621a, ecaade2014_014e3, ascaad2016_007x3, 4ff9, 35b5, 5bad, 726c, ecaade2014_138u30, 7467, 749d, 41b5, 1f72, a069, 57ea, caadria2016_507k21, 8b78, bd50, b7e7, ascaad2016_045y18, 7893, 1c72, 8f54, ba00, d6d2, f959, ecaade2014_143n32, 5f75, b34c, 6e6c, ecaade2015_64g13, sigradi2015_10.309p21, dd14, 7ee2, ecaade2016_199b53, 1bc2, ecaade2016_222p57, fe99, d782, 98f8, fa16, e014, f0cd, ab3c, f13b, 9301, acadia14_699u, 405e, 7790, 3624, 6455, fe07, 0ff9, c737, 5ca6, 9289, f372, 7c57, ecaade2016_075b22, 7df2, 8c15, b1d6, ecaade2017_066p, 32af, 8df4, caadria2017_048w15, acf7, 7310, 6956, 1f59, c455, sigradi2015_8.239y13, 84f6, a77b, ijac201614407u4, fa9b, c957, 8aed, ascaad2016_038c15, acadia14projects_101s, 8e51, f719, 45d5, 94dd, acadia17_82i, ecaade2016_222a58, 3ce9, caadria2017_054g18, 715d, 79d0, 04f8, 70e0, d95c, 0e55, f3ce, ecaade2015_138r28, 4208, acadia14projects_347as, sigradi2014_330s7, 10eb, 080a, 5f50, c874, eb99, ecaade2016_127x34, acadia15_223d9, 5827, acadia16_382x23, ecaade2014_168b42, ascaad2016_041l16, 7e37, 7981, b482, ca70, a214, 7efc, ecaade2015_77x14, 141d, 4ffb, 8058, 2ae9, 7dc6, 3956, ecaade2015_25h5, ascaad2014_014w7, 9644, cbe4, acadia17_404cc, f7ce, 2c35, sigradi2013_414z, 85c7, 61a2, ecaade2015_173f37, sigradi2014_041h3, acadia14_33ag, 3fab, 1753, 78d9, ecaade2016_193t51, 9f50, 4382, 7db6, 5534, 811c, 6d49, 4785, 253b, acadia14_177t, d143, ccf7, sigradi2015_11.165k25, d742, d2d9, 988e, 2e70, 3fa8, acadia17_502c, 78ad, 9969, 18c3, ascaad2016_045p18, 6fd5, 923e, sigradi2013_222i, acadia14projects_601ae, c5d9, bc13, 7d1a, 329c, 1bbb, sigradi2015_8.186g12, 0c0a, d52d, 3806, f044, f7d8, b950, 63d4, 33a4, 7666, af74, ecaade2015_235s53, 6734, acadia14_291ax, 4555, acadia17_316uu, 1fc9, 4bb1, 78b3, 54f2, acadia14projects_365ad, aca4, 46c1, 503f, 455b, cc3c, c81d, ecaade2015_55o10, a44c, 6b71, cee8, ea62, e4e8, 4540, 8c69, ijac201614204z9, 0585, 8c31, 92ac, 1e46, 6b6d, 046c, 0d64, 22b7, 9c7d, b969, ecaade2017_052ii, ecaade2014_092c22, 9e5f, 1d6b, 1d30, c15c, e954, ecaade2017_056d, 0136, 0476, ijac201412405k8, ecaade2015_317b69, 15ff, c4f2, f187, acadia16_214i14, 4292, daf2, 3d2c, 36db, f1f0, c5f1, 96ca, 0428, 543f, de8f, 9757, a549, 3148, 26b3, 1245, ecaade2016_127c35, 84ee, a28c, 25e3, cd2a, 1793, 2cb2, 7f91, c8db, 2436, acadia14_91r, 80aa, 0602, bd7a, ascaad2014_004g2, 86b6, c00f, sigradi2016_363hh, 20f4, b251, 1598, 5a15, 054d, f4d5, c226, c93c, bea4, acadia17_620oo, b4ee, f98a, 4ca7, de46, f84b, 5bff, b911, 6276, ecaade2017_054ff, 46f0, ecaade2017_044rr, 3951, 1386, caadria2016_851r35, acadia17_82y, ecaade2017_257nn, 9cf9, ecaade2017_215b, bc64, 7fa1, 8cbc, ad2d, cb97, acadia14_375d, 7505, c0d5, 2170, sigradi2016_470q, 7709, dde4, 5cb7, 6a68, 0716, caadria2016_395u16, 70ea, c047, ecaade2015_116d23, 9b75, ijac201412301m6, 1d9a, 5578, 352c, 0fbf, 464e, f3bb, 998b, ecaade2014_121u27, caadria2016_157w6, 0c80, 87e6, 279f, 1ca6, 07d0, ecaade2015_318r69, 81ef, 542c, 7ad7, f0f8, a536, aae4, 283a, d351, 3916, 2dfa, c08d, ijac201513302j10, 50af, ecaade2017_256mm, bd55, d8ff, 5d5d, 97b8, acadia14projects_473at, 69a0, 0fb9, 5a51, 0c95, a435, 04a9, 7cb9, 51b1, 871d, ecaade2017_023ee, 4dd2, a8d6, b9ae, b647, 2def, acadia17_600q, 3538, acadia17_382pp, 6464, sigradi2014_213r7, ecaade2016_163j45, dbaa, caadria2017_189f45, 73af, 27b2, acadia14_339az, acadia14projects_681as, 0748, 23c2, c125, 5cb6, acadia14_435ah, sigradi2015_10.307c21, 1fdf, 82b5, ecaade2017_013ll, caadria2017_158y39, e6f8, 600a, 19b8, acadia14_699b, ecaade2016_123y33, 0729, b015, 8e4c, a43f, ee7d, 8413, caadria2017_095i26, ijac201614105j5, fa29, ascaad2016_038n14, dc9c, 89d7, 99d6, aa1f, acadia17_414tt, 69ea, 6c69, sigradi2014_074x6, acadia17_390jj, a940, 5465, e3b4, ecaade2014_084m19, 061c, 222d, a4a3, ecaade2017_042y, 7ccd, 2ef5, ecaade2014_067d16, 8c6d, c2e2, d26c, 6dd5, cbc7, a945, acadia14_347ai, 24e6, 466e, 8476, ecaade2017_090jj, 641b, 1ea6, ced7, dc95, c588, 1188, a6e4, 8be3, 2bd8, 7802, 8b96, caadria2015_043l5, 95e6, 3e6f, aadf, caadria2017_132v35, d964, c0da, 6e9e, a2c9, 48df, 6daf, 620a, ijac201513105g4, 7f8f, 5585, 4bb3, 1194, 9ce0, 27fd, ecaade2014_173y42, ad62, 8236, ecaade2015_248n56, edbb, 44fb, ecf6, sigradi2016_674kk, acadia17_403t, b760, 25f5, 0aa9, 776a, b394, 777f, df51, ecaade2016_130m36, 9e2a, sigradi2016_815dd, 6bbf, 5c84, ecaade2017_282i, 9b71, caadria2016_405k17, 2538, 9845, sigradi2014_042n3, 59a2, acadia14_619ad, ecaade2014_233m60, aeeb, 0623, a082, acadia16_164x11, 4392, acadia17_628zz, caadria2015_102a16, 4f1b, acadia15_343k14, 8a61, 93a1, 5314, ecaade2017_053b, caadria2017_057p19, ecaade2014_094l22, sigradi2013_100g, 7155, c19f, baa8, ecaade2014_109u24, 344d, ecaade2015_180r38, ascaad2014_033y9, 4d3d, c5d6, 0092, acadia16_224p14, acadia15_323h13, 3afb, adf4, 2b71, ecaade2016_043c12, 6a35, 4a54, a1c2, 8301, acadia17_170v, dd90, 8197, caadria2016_321j14, c28e, acadia17_373m, caadria2017_035t11, bf89, ijac201614104a4, 5aaa, sigradi2015_sp_8.326t30, 7e9b, dee8, 8cae, 6e6b, d2bb, 8900, caadria2017_190k45, a434, 315b, 54aa, 953d, 7572, 9bef, 37e8, 276c, 4b05, 911c, caadria2017_018p7, ecaade2016_110j30, 4d0d, 4b21, 676f, ecaade2015_269s59, ecaade2016_223b59, 6dfb, 2e34, 5bf9, ecaade2013r_008h5, 7a2c, d0ed, 01a3, sigradi2014_074v6, 0024, sigradi2016_515i, ebf1, ecaade2015_13j1, ecaade2016_223e58, 9171, a443, 6982, 0d16, 2ac0, 2b81, 4288, ecaade2017_288gg, 0939, 4eb0, a207, 0bd3, 54b1, e566, 1460, e7e2, 9a73, acadia14projects_347ak, ecaade2013r_009m6, caadria2016_105h5, a5ab, ascaad2014_014e7, f1d4, caadria2017_051a17, 13ff, caadria2016_073y3, 1714, a84a, 26f9, acadia16_88y5, f6e5, fb7c, 7ca0, acadia17_582nn, b3aa, c0bb, ecaade2017_009v, acadia17_222e, 35db, ab98, db05, 2882, 4235, 1ce1, ecaade2015_101j20, 740f, d062, ecaade2016_080x23, 2864, 6759, ea9a, c193, caadria2015_188w27, f8c3, 8fb4, 62f5, ascaad2014_019g3, acadia14projects_579j, acadia14projects_101au, 522c, 1e1b, ecaade2016_132a38, acadia14_81p, ascaad2014_013s6, 0d4f, ascaad2014_005t3, 12b2, b3bd, 4413, f6b7, 765f, f903, 1595, ecaade2017_143d, caf4, c48e, f3fd, ecda, acadia14_691av, 7dd7, 5cb0, sigradi2014_015c1, 2323, ea1e, bbc5, 628f, a939, e0d4, 9117, ecaade2017_149h, ecaade2017_170xx, caadria2015_119x18, 3568, 112a, 03e2, 912c, acadia17_350aa, c288, 5bc3, 5d0b, 5bfa, 0b4a, sigradi2015_10.309r21, 02aa, d66d, acadia16_62r4, 73ca, b707, ac62, acadia15_497r22, d98a, f029, 2b88, 5300, ecaade2015_87z17, 34b1, 31a0, 4bcf, 5d8b, 51a9, caadria2017_081p24, 00db, 7de5, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 7f2a, 403f, 7f82, 94b3, e362, 07e1, fcb3, 65a2, f8db, 348d, 58f3, f97f, caadria2017_029k10, 9890, 828f, f66f, 3615, 7e3e, 26e4, caadria2016_457j19, 7889, 2596, 5e9a, b0ac, 4e1a, c5be, 950f, f3a4, 51b2, 5987, 895b, 51bd, b6fb, 3422, b341, 3452, 52b3, ascaad2016_022o8, e07e, fe92, aa06, 4f6b, f12e, 8a75, acadia14_497ac, bca4, 854d, 7398, 4a79, 3b9f, 7462, 15b3, sigradi2016_732d, acadia16_352f22, ef3b, sigradi2015_3.65v2, e215, sigradi2015_sp_4.388y29, 3f4a, d7ed, 9e69, aa05, ced1, 6a7f, 2ace, 3395, ecaade2015_38m7, 4ec0, 991e, 3083, 8284, b685, acadia14projects_63ag, b510, 5fdb, 3774, 9461, 104a, ecaade2016_119r32, caadria2015_081d12, 1f77, ddbc, 95e0, ecaade2017_277zz, 0678, ecaade2014_145d33, bdd5, 0953, acadia14_219g, ecaade2017_006jj, 0a58, b8d3, d62a, a9ac, 6d68, ecaade2014_218o55, acadia16_344e21, 60fe, 9153, 4282, ecaade2017_059a, 3b14, fc73, 07df, caadria2015_077a11, c939, 7815, ecaade2015_251m57, 96cc, d556, acadia17_360qq, ecaade2014_094p22, 5cb5, 5ebc, ecaade2017_227o, 47cd, fcc5, f5d8, c4f3, 4d63, a65b, ecaade2014_023t6, 2c8d, 43c5, b84c, e251, 52e7, acadia17_52aa, c402, ecaade2015_73w13, f49c, 8ddc, d511, 722e, 48d9, sigradi2014_293y4, 141a, 067a, 3c28, c2d5, 6b38, e770, acadia14_445aa, b0f6, bf8e, ecaade2015_314l68, 9d68, b0e1, acadia17_26a, 853e, 4fae, 633d, 88ba, acadia17_544ww, 8ca4, 814f, 7a9e, 71e2, 1458, 1eaa, 7267, ecaade2016_222z57, 182b, 7fa6, 8e7c, 07e2, 99b3, ecaade2013r_011g7, acadia14_479n, ddef, 6965, f139, ecaade2017_019dd, 9ed8, 2db5, fab7, 397c, 13c3, 67bb, 62b4, ascaad2016_022n9, 77c5, 6acc, e132, 0081, ascaad2014_013t6, 8c93, b9bb, 2114, 8dac, ef80, c164, c17e, f73d, cde6, ascaad2016_013a6, 22ad, 7e29, sigradi2015_8.239d14, e414, 640c, 9043, 6e39, acadia16_130r9, caadria2016_881z37, ascaad2016_001c1, da65, 41a2, 83a1, 43cb, acadia16_164t11, sigradi2013_414d, ff6e, fe19, caadria2016_767u32, acadia14projects_291b, 3f66, 41fe, aef7, 553e, b92a, 2fff, 03ad, 1d43, sigradi2016_558s, d07c, a962, 77ba, d127, af93, sigradi2016_627g, 6aad, 1688, bf66, d9a2, ecaade2014_233h60, 9df2, caadria2017_185y44, caadria2015_188b28, bfe9, acadia14projects_435ay, caadria2016_487k20, 8da9, b182, b73f, b055, 9e14, acadia15_95c3, ecaade2014_220f56, 81db, 9570, bbe6, sigradi2016_408bb, 7276, 280f, sigradi2016_426i, b30d, d717, 906c, ijac201614204t9, eff1, e6ca, 8d12, 3b95, d27e, fdaa, sigradi2013_391i, 4f2e, dc48, 2c0d, ascaad2014_019y2, 4830, 4b1f, ecaade2017_212rr, b6fe, e844, ascaad2014_029d8, b6e9, acadia14_435ax, a6e7, a5da, acadia16_140b10, 2a73, 641f, ijac201715202k, 3c5c, ad6b, caadria2016_601j25, caadria2017_104a28, 0f53, sigradi2015_8.239a14, acadia17_71kk, acadia17_456jj, 9f95, 8c46, 1b77, b3b0, babd, ebbe, 262f, acadia14projects_531w, bdc7, 60f0, a88f, 16a5, ecaade2015_61w11, f361, 5169, ijac201614308m5, acadia14projects_63at, e622, d848, b673, 8bfc, 2e41, c808, caadria2016_445b19, 1440, 5da0, cf7d, 9b42, 9a69, a8f4, caadria2017_163o40, c835, a316, 75cf, 23cd, acadia17_70ff, acadia16_12d2, e93e, f768, caadria2015_157t24, 1dbc, b22a, 885a, ecaade2017_051p, caadria2015_010t1, b536, 0a46, ab5b, 29ee, c28c, 6795, 215a, ecaade2017_009y, 1561, edf6, d748, c8e1, ascaad2016_042y16, 46b1, b548, d053, caadria2017_101n27, 3139, sigradi2016_621dd, 3b6b, caadria2017_168a42, bcc9, f62a, ecaade2016_224o59, 8840, 8cad, 7e26, acadia14projects_111j, ascaad2014_011w5, 30dd, 4a0f, ecaade2015_268d59, cebd, caadria2015_124c20, eefe, 8696, 3050, ecaade2014_079u18, 21fa, 948b, 72b4, 5d31, 03d2, ecaade2016_223y58, 1bc9, b56f, fd1f, 0979, sigradi2015_8.47l11, ecaade2014_220g56, 8be6, cdde, 45b5, f2d9, 91f6, caadria2016_033u2, 3411, a66d, 3dfe, ab84, 2dde, acadia14_435ag, 8f5a, 47bb, e3e5, 45ce, caadria2016_353z15, sigradi2014_345d9, ascaad2016_039r15, ecaade2014_050d12, fd6f, 1d9d, 4be1, f913, 2c42, c745, b1b5, acadia16_344k20, 44c7, sigradi2014_284x3, 2723, 445a, 725f, be66, 491d, 9b4d, 15b9, d4a3, b02c, 934a, ecaade2017_268jj, ac4a, ascaad2016_046o19, acab, fd5f, ecaade2016_058v14, 1751, acadia17_232hh, sigradi2013_95p, ecaade2017_057t, ecaade2016_047i13, e2e3, d62d, 1b5c, sigradi2015_6.387t9, 0842, 12d4, d97d, 2448, 282d, d255, ecaade2017_099yy, 8d25, e4fb, caadria2016_333w14, a37e, 8d0f, e3f8, b4a3, 0573, ascaad2016_004t2, caadria2016_529o22, caadria2016_239d11, 13e1, ijac201412305i2, f42a, c5ae, a45d, 7e27, f514, 7a31, 3cbb, 4faf, 0a66, 7b17, eb65, acadia16_372a23, b60f, d0b3, a4c1, 1e6e, acadia16_140n10, f2cb, e3e3, 95cf, 7abd, eacb, c9f4, ecaade2015_227r50, eb80, 8aae, ecaade2017_054tt, 6b7c, 4372, fabe, 0eb6, d530, ecaade2017_255l, ecaade2014_240f62, ecaade2014_018t4, 4a9d, ecaade2017_029ee, ecaade2015_217m48, da31, 82fb, caadria2016_703g30, acadia14_199ae, 33c4, 29e9, sigradi2013_150, ed72, ef21, ecaade2016_058y14, 0685, aebc, e520, 351e, c991, 9aa2, d9b1, 12aa, ijac201715203ww, 1bd8, caadria2015_164f25, e7c4, d031, ecaade2016_166i47, 25fc, ecaade2014_157v38, 8321, ijac201412403k7, 95af, 7063, d0e0, abfe, 921b, 1a80, acadia15_407o17, 7d5e, a215, e204, 1176, 9e3a, 0cc5, f48c, c7c1, ijac201614207l12, ecaade2014_152h36, d196, cb82, dde3, f9ac, cef4, 4138, 5e1f, bd5f, d81a, b0f9, ecaade2016_033b9, caadria2016_641u27, 61eb, 6724, ecaade2016_132n37, cf67, ecaade2017_152ll, 4dbc, ace1, acadia17_358ll, 5dbe, 157b, 52c8, sigradi2013_138p, caadria2016_673z28, 4d8a, 209e, 46c5, 7e65, acadia14_311x, acadia17_628uu, e64c, ec80, ecaade2017_149k, 9b40, 9d60, c79e, 31e0, ca90, ecaade2016_038h10, 0eb9, 6cc9, ijac201513203m7, 2ee2, 99c4, b37a, b50a, ecaade2014_224t57, 880f, b427, 2697, a16c, 5f40, 1c28, 259c, ecaade2016_223f58, c7de, e992, fe60, a03c, 7b4e, ecaade2016_104v28, 23ec, db6a, 36b1, dc35, sigradi2013_303, 1b3e, ecaade2014_239x61, caadria2015_108m16, 1ce0, 073d, ecaade2015_221p48, 2a11, a974, 57da, 6db6, eb50, 54d7, 2bb2, de37, sigradi2014_041g3, c77a, 86a7, 87a3, 7576, 3d8a, caadria2017_070f22, sigradi2016_420vv, c0df, 63a5, 310b, e61d, 44cb, 0b07, f37f, 4ade, caadria2015_185m27, f621, 9e8d, 4679, d53f, 0e20, f651, f9ae, d633, 98dd, 8657, 1a2e, 8b42, e720, c47e, 771f, 7ea2, 9f75, 5c98, 4752, ecaade2016_ws-afuturek67, sigradi2015_8.41a11, 51a4, ef1f, ecaade2017_009q, 23fc, c8d6, ecaade2014_192w48, c0fb, 0732, ijac201412205i4, 768a, 1c84, caadria2017_070p22, 8d86, 09cb, 385f, 6ba9, 9773, 9fc1, 2189, ecaade2016_118r31, ecaade2014_153z36, acadia14projects_63ax, c782, 17e8, a8c2, af11, cd67, 36d6, 35fc, 12bf, b6cc, 461b, 78dd, eac1, a152, 1475, 3387, a42e, 990d, 215b, ecaade2014_239l61, ac4b, ecaade2016_113v30, sigradi2014_097n8, 9e3d, ascaad2014_020r3, ijac201614202n8, acadia15_431i18, 158a, caadria2015_130o21, 0de9, acadia17_82x, ecaade2015_200n43, 5712, 957a, sigradi2015_6.387f9, 78ab, 80dc, 2071, 6e8a, sigradi2015_10.144z19, 2af1, 728e, acadia17_522gg, a8ec, 38ab, 020d, ecaade2015_256b58, 85bb, acadia17_648m, f2b4, 1008, 1b44, 0983, acadia14_661m, 016d, d71a, acadia16_244t15, 371c, caadria2017_033o11, 5088, caadria2017_182t43, 24d1, ed17, 3f03, 682b, cd17, fa8d, c259, sigradi2013_41g, dfe6, 84a5, acadia17_678uu, e7e6, acadia17_512p, acadia15_81r2, 3fef, edab, 7e19, 8702, a34c, a59d, 7fec, f80f, caadria2016_013k2, 705e, a1c9, ijac201513302w9, 7172, 7053, ecaade2016_188m50, 73e7, 3fb5, ecaade2016_011t2, acadia14projects_435at, caadria2015_108t16, ijac201715205vv, df33, 927f, ecaade2015_91c18, 60c9, 9e00, eae8, sigradi2015_10.267n20, acadia14projects_375g, 1e45, b652, e863, 0de4, 9976, e713, 34ba, 300e, cb29, 9184, efb8, 1202, a0c3, 5dbd, f999, 9083, 7ba5, f7a8, acadia17_648y, 4871, a089, acf1, 3b13, 97c3, a2c8, 99c3, ea1d, ace7, 1da3, 6f04, ecaade2016_047k13, de11, 561b, f579, ee9d, 4b20, c370, f1d0, d5e3, b67b, c1b7, a7af, e3f5, 0e41, e6c7, 1786, d430, 91bd, sigradi2015_3.394h6, 4f5d, 9241, 6e9a, ijac201513103w2, c890, c7a8, 948e, ee75, 6785, ecaade2014_224a57, c191, 6e08, f940, acadia14_347an, ef1b, 1046, ecaade2015_13p1, b092, c1fb, b751, acadia14projects_53j, a714, ecaade2014_105x23, 61cf, ecf4, 743e, ecaade2017_149p, be48, ecaade2017_116qq, 3409, caadria2015_218s33, 69e2, acadia17_474o, 62d7, 16cf, b77c, 6ade, 54d1, 7ab0, acadia15_161c6, 815c, 5013, d89e, ijac201412305s2, 7d7e, ijac201412401m3, acadia17_426i, sigradi2013_429z, f885, 3344, 9bfe, 7f07, 9c12, 8b0c, a759, fbef, 4076, 8881, 375f, eb4f, ascaad2014_035r1, 1487, 5bdb, 992d, a6ad, 6704, d456, 0c34, e48d, sigradi2015_9.347n17, bc36, 6e07, caadria2016_013u1, d2e2, 3784, c49c, 748a, f81e, caadria2016_239f11, 5b9a, 5980, 07f5, 7a5a, d65c, 0c4f, 5248, ecaade2014_168i41, ecaade2016_241i64, e939, ecaade2014_023r6, eb0b, 35c7, a95a, 6823, cde1, ecaade2014_038i9, d823, ecaade2015_206w45, 32cb, acadia14projects_699k, 6fe0, 19d9, 2ea7, 4aec, c608, 8468, caadria2017_029o10, acadia17_164yy, ba1d, 393c, a91e, sigradi2015_8.41y10, d0c2, ecaade2017_291h, caadria2016_271y11, 9aad, 5773, fb02, e805, caadria2016_611e26, 920f, 6bcd, 1d1f, ecaade2016_162a45, eb6c, 420a, ecaade2014_224k57, 976b, 9698, bf17, 901b, 53ea, d15f, 3d43, 4407, acadia16_244n15, dbc3, 1993, be93, ecaade2015_225n49, 1feb, 1bbd, b1c2, 8221, 8cce, a548, 8a57, 98d0, 2bac, acadia16_402p24, 1828, ecaade2015_309v67, a96d, 3187, caadria2015_208u31, 0dfe, 9e0b, cfb5, acadia14_267g, ecaade2014_052t12, f567, 63f5, caadria2016_787f33, dc0c, ecaade2015_139c30, 1974, sigradi2016_814o, a41c, efc1, a7c0, e967, sigradi2016_777ff, 3104, a773, f6e6, ad02, caadria2016_549r23, e46f, sigradi2014_201f7, a415, acadia16_214g14, 0768, e5dc, 5e32, ee89, acadia14projects_301f, bda5, f09b, abd1, 1918, fa13, 749c, 1423, dbb8, ecaade2014_072m17, 19ef, caadria2016_301k13, d7b7, e1cb, 66b1, ecaade2015_241c55, 03db, b820, d850, be7a, 069d, cc33, 4c77, ecaade2016_040w10, 74c9, 243d, acadia14_445ah, a552, acadia14_291av, acadia17_366x, d888, ecaade2014_113s26, acadia17_512x, d0a4, ecaade2017_288ii, ijac201412305p2, e71a, c63d, acadia16_130o9, f883, ecaade2015_15b2, ecaade2015_317i69, 00d4, acadia14projects_189as, cd9c, ecaade2016_162t44, 0b78, caadria2016_177k8, caadria2016_569h24, 7bc7, 7096, 0688, 837b, 9584, a1a2, d31e, b0c1, a287, 260b, 3073, ecaade2016_tkoh67, 0247, ecaade2017_172kk, 2527, 5485, ecaade2016_078d23, acadia17_542rr, 805d, ecaade2016_175k49, 76de, 9a57, ceda, 4f83, 5da7, 8ebc, ecaade2016_071b20, 36a8, acadia16_478u27, 2dc2, 0202, caadria2016_405n17, b0a4, acadia14projects_281aa, sigradi2016_446i, 92a3, ecaade2015_194b41, 3590, f600, 2ba6, 4975, e8e5, db18, 6efb, 1ac3, 0e94, 45d6, 01a8, acadia16_206o13, ce94, f9c3, 9ed9, 49bf, 7119, acadia17_100o, ijac201614104x3, 2600, ee8f, 48eb, ecaade2017_027f, sigradi2015_4.219y6, caadria2016_725l31, 4e28, 10ea, ccc1, cbd9, 548c, ecaade2016_057u14, 72af, 08a6, 2563, 8f82, 2c66, a7c9, 4e29, caadria2016_177g8, 88f8, 1dda, 636e, 5d10, ddb9, ijac201513303j11, 0c4d, da36, 73a9, e108, ef2c, acadia16_54a4, a3c3, ecaade2017_109mm, dfe5, ecaade2015_152b32, ecaade2015_94i19, ae22, caadria2017_085e25, 902e, e193, acadia17_391vv, ecaade2015_269l59, b958, 251b, 52ab, 56e0, 2568, b400, 8d8f, e49d, ecaade2015_294h64, 7a99, 539c, b5eb, 8de7, f259, 6d08, b68e, 7c07, 5a11, 52f1, 8f52, 16ed, 889e, 7757, 1bb3, b4cd, caadria2017_129o34, 95f7, b3db, 9d85, 7823, 41ab, sigradi2013_77k, 452a, cde0, 6fe4, ef3c, a846, 519f, e1be, acadia17_542nn, c94c, 8af8, 084e, aba5, ecaade2014_141e32, b618, 54d6, 4111, b465, 7d50, acadia14projects_463v, 0922, sigradi2014_186y5, b8d1, ascaad2014_028v7, ed75, ecaade2014_163z39, 173e, c3a0, 07fe, a8e3, acadia17_190zz, c552, 94ce, sigradi2014_345h8, e65d, b14a, 8b89, sigradi2015_11.142e25, ecaade2017_105oo, 9714, 3d8b, acadia17_358ss, f614, 008b, 8422, 57ed, fc22, 743c, ascaad2014_014n8, 7042, sigradi2013_397d, 841a, 72fe, acadia14_409l, caadria2015_064v7, add6, 65f2, b298, 2f98, sigradi2014_108b9, ecaade2017_195ff, c6ff, 12dc, acadia15_81y2, a2b7, 9d86, e617, 4295, 676a, 7e2c, da53, ecaade2016_065e16, 272b, acadia17_89u, acadia14_479z, 550c, 06dc, acadia17_608x, 51e8, 005e, 4a19, 0ac9, 7d14, ebc5, 2ec6, ascaad2016_023e10, caadria2017_016i6, eb21, fec3, ijac201715203n, fdeb, c03b, aabb, ecaade2017_grih, 7931, 9703, 862b, 18e8, 712b, b13d, 641a, ecaade2017_031pp, 3f37, 9438, 9bbf, 6a80, f541, e402, acadia17_154s, ec50, sigradi2015_11.34y23, acadia17_145yy, ecaade2014_138p30, d14a, 9519, ed0d, acadia16_88i6, caadria2015_015c3, c148, 5ec0, caadria2015_031t4, 0dad, 6943, 278c, 6d97, 7111, ff2c, 8cfc, 20b7, 3d02, 00ae, fe7e, ecaade2017_140rr, 784d, c3fb, a919, 9743, 7960, acadia15_333v13, fb57, 300c, 5492, acadia16_470d27, acadia14projects_565z, 4909, b9c6, 4c32, caadria2016_611i26, ecaade2015_92y18, 6bf7, db43, 6e7f, 0897, b599, d8cc, acadia14projects_365ak, b391, caadria2015_084v12, 4ddf, 5f4b, dce4, 0745, acadia14projects_565ab, 26fd, sigradi2015_sp_10.179j31, acadia14projects_135m, d39e, 9e25, c22c, ce72, ecaade2014_016e4, f164, 72cc, 2070, 4293, 0070, 1a97, d975, 4a8f, 21b5, e3f7, ascaad2014_020z3, ijac201412402s4, ecaade2017_170ww, ecaade2017_201f, ed07, 5a67, 1782, acadia14_565o, ecaade2015_139d30, 6fc2, 0587, a3ab, caadria2017_046v14, d390, ecaade2014_094m22, be9b, c231, 34db, 5936, acadia16_270d17, 3e9d, 2223, 3dee, 66d6, 54bb, 0d24, ascaad2016_013d6, acadia14_435ab, 1f54, ecaade2017_ws-hybridlabee, 4070, acadia14_531z, acadia16_280n17, c36d, d184, ecaade2017_290tt, 1345, da96, 980c, c5ce, 67e8, 70ad, e1e4, c92c, ecaade2017_076w, acadia14_463o, ecaade2014_230p59, 77d1, 1c02, ecaade2017_042ii, sigradi2013_286, 97ff, 5e2b, b997, 3b5d, eff3, 4e3f, ecaade2015_227y50, acadia17_91qq, 2df2, sigradi2016_510yy, 780a, sigradi2016_766l, 29e5, caadria2017_124s33, b12b, 111b, ceb6, ecaade2017_212jj, caadria2016_301m13, acadia16_44l3, e11d, ijac201513206t9, 33cd, abd2, 5ca3, a972, 2374, 04e4, ecaade2016_222b58, ecaade2017_225d, ecaade2015_329k71, 751e, 058d, 9bc7, 0559, 1d15, ijac201614105w4, sigradi2013_41k, e9ef, ecaade2016_094o25, 959f, 016f, d455, cde5, 9b1e, 1389, f2d6, 313c, 0230, ba84, 646b, d29a, ecaade2017_021h, 9a2d, 1dbb, 5327, 6822, 268f, 3a08, 5c21, 3696, c952, 7ee7, 100b, 73be, 78aa, 5d41, sigradi2014_281c3, ecaade2016_040y10, 0c50, c83e, 6243, ecaade2015_287s63, 283b, a12b, bed1, 4896, 2483, 8a27, caadria2015_087t13, e8c2, e312, 50ed, 52e4, 8dc5, e3c9, f1e2, c83d, ecaade2017_229dd, caadria2016_787g33, 4be4, ecaade2017_142xx, 3b90, acadia17_154mm, d660, 8cc1, b4be, edde, d813, 2626, 05d9, a6da, 9aa4, 3845, 4c6e, f5aa, ecaade2013r_002b2, a7b9, d1fc, 2e0d, 173f, 5c6b, 407a, 0d2b, 006d, 057d, b901, 12c8, acadia14_291am, caadria2016_651x27, 1f46, c384, ad68, dd73, 24aa, ecaade2016_mrtv65, 261f, 8e0b, 033a, fc4d, 09b1, ecaade2014_088d21, sigradi2015_3.209x3, 0bd6, 7749, d306, 3f57, 8901, 04a3, acadia14_479f, sigradi2014_018j1, 6882, c87e, 6891, e56e, 48c4, d95f, 57a0, 0ae4, acadia16_214s13, da4b, fea6, b1ed, 1221, ijac201412402n4, 4870, 95b2, 1a79, 28fb, b289, ecaade2016_068h18, b28c, db72, 2c60, a689, ijac201614208s12, ecaade2017_198a, c31c, acadia15_149z5, 4472, 2b94, 0bd7, b758, d120, sigradi2013_386z, c372, f9cd, 914a, ijac201513305u12, 9dda, 5298, b233, 0980, ecaade2016_151n41, sigradi2014_339y7, acadia17_570y, 1268, 0848, 53f0, f7ca, 5fba, 3290, ecaade2016_015t3, 33b0, 25c2, d7d4, 495d, 5c40, 3e43, 6d6e, f96e, 7a10, 8261, 7dcf, sigradi2015_9.347j17, caadria2017_085a25, ecaade2016_217i55, 367d, f92e, ecaade2017_227n, 1d1c, 8bf7, 45f5, caadria2015_048u5, ac09, 9380, 8898, c98d, 3695, f0b0, cd5e, caadria2015_070h9, c046, acadia14projects_247j, fed7, 108c, 05bc, sigradi2016_455f, sigradi2014_109f9, dae5, 7771, 6e51, 7a52, 4793, 6928, 80f1, 5825, e35a, b767, fae2, acadia14_63at, fc93, b1c4, ecaade2016_ws-dleadd68, 4b57, e5c2, ascaad2016_013c6, ijac201412303d9, caadria2017_058e20, 80b6, 87cb, ac12, c33a, 3923, 2c78, 7da0, 203e, 31ff, 2004, 4fc6, fbbe, acadia15_203l8, a28a, 021c, 639f, 33aa, sigradi2015_sp_8.326a31, acadia16_440g26, 822f, d67f, 1316, ecaade2016_169m48, 84dc, 7319, 7769, a029, ee41, ascaad2016_011k5, 6294, 3db1, 9dd8, ijac201715102gg, 1977, 3d91, acadia15_47a1, 3142, 9227, 6999, 050a, acadia17_358hh, f29d, cee3, a060, acadia15_323n13, acadia17_211s, d4ba, sigradi2014_197w6, sigradi2016_490oo, ecaade2015_237p54, 496c, 61b3, 80c6, b807, 9eef, acadia15_451r19, b3f3, caadria2016_445c19, 06d4, 96bd, a9f3, acadia15_451a20, 5484, 76f3, b1f6, 9eb6, f300, c09c, 0309, 7585, sigradi2016_625ww, 6f8e, 34a0, c657, 4209, e2e2, b0cf, 0fd0, 34ca, fc50, 6bfb, ecaade2017_175m, 3a38, de9f, d836, ecaade2016_120j33, 1dde, 3593, ba89, 259a, 9015, 4c65, 0655, 0bed, 0d0c, 8601, ecaade2014_085h20, ascaad2014_029z7, ef8f, c7bd, ecaade2016_162p44, 6762, 47f0, ecaade2014_113z26, acadia14_435ar, 0f9d, 67c2, 4f6f, ecaade2014_044k11, 232a, cc89, caadria2016_435p18, 31ee, ijac201412303k9, 5470, c0d7, 4cb9, f7d3, ac9d, ebc6, e455, 096f, b63a, acadia14projects_111l, 5471, 81ce, caadria2015_246a36, bdd2, 0089, 3eb4, 588d, acadia17_231l, 91ab, 991b, caadria2016_819x34, ecaade2015_17n2, 2455, bbc0, 1424, 4770, d0a8, acadia17_322g, 8fa1, df01, ecaade2014_195o50, 546f, b711, acadia15_251i10, dc86, 484a, acadia17_502d, 9c44, f10e, 72d1, 1c76, 1521, 94d8, ab27, 1989, 66af, 6daa, 13ef, db4d, 377b, ff9e, 1412, eaaa, 5d89, sigradi2015_sp_8.326b31, 7e84, 80ea, cd14, ecaade2015_48j8, ecaade2017_076ff, 12a6, ecaade2014_016i4, 93d3, 55de, ce0b, 6582, 1007, ecaade2015_333l72, ijac201614104v3, 9ebc, 6241, acadia17_360xx, 6044, 71c9, ascaad2014_008k4, ijac201715204aa, e2d7, 7ce3, a318, 8c2a, caadria2016_797p33, 298f, 737d, 6826, acadia14_609ao, ecaade2015_170z35, db77, ecaade2015_127s24, 6806, acadia14projects_153d, f32e, 731f, 8b9f, ae9c, 58b0, 4c68, ea9e, acadia17_329v, 12ac, 2e01, 6150, 5fd1, 7d4e, 84c5, 5f38, 90d3, 9292, 5104, cfba, acadia17_648z, b438, d059, 0936, sigradi2016_583yy, 2bf1, 2845, acadia17_169qq, 512a, 14ae, 9152, b437, 89ac, 190b, 9f0a, 7add, acadia14projects_619av, ecaade2017_029s, 85eb, 0c84, ascaad2014_009e5, a9b1, debb, bac8, 8520, c2bd, ecaade2017_253q, acadia14projects_719n, c0c6, c053, bb3d, sigradi2013_160i, fba2, b4e0, ascaad2016_044v17, 129b, faf2, 2449, 3afe, 5785, 9ab9, e670, cb99, ecaade2017_094c, 2c22, cfe5, 83b3, ascaad2016_038k14, 8e9f, e535, 3895, acadia14_671k, b178, e252, f9df, acadia17_600u, acadia17_28cc, a49a, 185f, ecaade2014_120i27, b611, afa7, ecaade2016_230s62, 215f, c07e, 997b, acadia17_570gg, 176e, 280b, 9c4a, ijac201614207o11, acadia14projects_291av, sigradi2016_399g, db59, 97c4, acadia14_589j, 49ef, cbb4, ecaade2017_061b, 5e7a, 08d7, 1385, 11fd, 3463, cb4a, 14e1, ecaade2017_044jj, 76db, 593f, a0b6, 8b5c, 22b9, 5d01, ecaade2016_170w48, fdad, 43f9, 9160, 6ce6, fd21, 6374, d140, acadia14projects_463s, caadria2017_001g1, 154c, 0710, 8590, 53bb, caadria2015_130n21, ecaade2016_129u35, 2116, fd14, 993e, 14d1, 30e8, 1089, f99f, c989, acadia17_404x, fe8d, 2439, caadria2016_167a7, ijac201513105a5, decf, acadia17_212hh, e06e, a2e9, cf4b, 2549, 4440, 895c, ad8c, a697, 3a8c, ecaade2014_217i55, aff8, 6b84, edc2, caadria2015_142l23, f1a4, d56c, ecaade2015_38k7, f3b7, 1705, 5f25, 18df, f2e3, 939b, 979b, b776, 10a9, ascaad2016_022b9, ecaade2017_037ee, 40f2, 6c6f, 4417, acadia14_375a, d7e0, ecaade2014_157a39, 98b4, 716d, e6ce, 6154, 5456, ijac201614402k1, acadia15_137o5, 564d, 5f3a, b317, 6e86, a54b, d074, 289e, daf7, caadria2017_110d29, b405, caadria2017_174m42, 3be4, 3291, c6c5, db6f, sigradi2016_659n, faaf, 9bc9, 8589, ecaade2014_214s54, ecaade2015_278m60, ecaade2017_152vv, 74eb, bebb, 03d8, 772b, 8890, 19d2, 1dbf, 5c32, d16b, ecaade2017_111uu, 754d, ecaade2016_083e24, caadria2017_142m37, ecaade2016_167c48, acadia17_520x, acadia17_257f, 3da8, bfcd, 5ee8, ecaade2015_91d18, a9da, e583, 294f, 3385, 8f19, 081f, e893, 2500, 5d51, c239, e5d3, fbbc, e8d5, 7328, 3329, c8bd, ecaade2016_018g5, ecaade2016_070r18, 8ce3, ec5f, 71f3, ecaade2014_015m3, bb25, 0613, 7dba, 1f37, 0ebf, 458f, ecaade2015_250d57, 590b, 4587, a4d2, d334, 133d, d41f, 00ac, ecaade2017_008i, caadria2016_755l32, dc28, 5122, f54c, d451, e367, 05b1, fea3, 4e4d, d684, 021d, 2e90, c6b3, 3712, 2bdf, c97b, 1347, ijac201513105n4, sigradi2015_3.221r4, 58a9, 04ef, 2b10, fb5a, ascaad2016_002h1, 3a20, ascaad2016_047u19, 8dc4, 2ce3, ecaade2017_305f, 41d6, 5890, 388a, 9bb9, e833, 5517, ecaade2017_031rr, 1b5a, 1c19, 491c, 52d2, sigradi2016_602a, a781, c670, 9873, db7f, 58e7, 1eac, ijac201412404n7, 92bb, 7bee, 42b8, a1e6, a954, 79c1, 664f, b49c, ce3c, ecaade2017_116l, ecaade2017_301v, caadria2015_081s12, ecaade2017_181z, acadia17_62rr, e869, 776d, 359e, ef82, c2b2, 091c, 56f7, 3840, 9024, 9762, 52de, 27e4, 22ed, 226a, ijac201513102h2, 14fb, 3eec, ecaade2015_285i62, f4c3, sigradi2014_157c4, 283c, acadia14_365an, 0dee, 9135, 751b, bdb9, 9379, 7c79, a7ae, ab20, ascaad2014_026z6, 351f, ijac201412402k4, b35e, 1d42, 3f54, acadia15_185o7, 5616, 58c3, 723a, 725c, e7d2, 4d3f, bc3a, e20b, 77a8, 77f3, 2c7b, 3118, 85d1, ascaad2014_024m5, 3258, 55e8, 2ac7, 70e6, 0ac7, a9b0, 539e, d442, 9496, e9c4, 7308, ebb2, 3aa5, sigradi2013_243d, 9455, acadia14projects_453g, 1ab6, cb5d, 663c, 6830, 83e0, b990, 185e, 2528, 0af9, 2a7f, caadria2016_157v6, ecaade2016_099i27, 1b3b, acadia14projects_153al, 74a1, f0e1, f9d5, 6ae2, ecaade2014_044l11, caadria2015_190o28, c61a, cbcc, 0ee0, 1134, 02dd, a27b, c0fe, a63c, acadia14projects_357ax, af5b, ecaade2016_132o37, 08f0, b1fe, 4e62, 040c, b9e9, ecaade2017_208e, f51d, 4318, ca8b, ac2f, e970, 7651, 7459, sigradi2014_036s2, e7c6, 46ec, f4f2, de09, b45f, 30b2, 0b03, b759, 7eec, b21d, 79bf, 47b3, acadia17_404q, c05b, bafc, acadia17_464i, sigradi2013_183s, a756, 8a52, 61b0, 4b6c, e22c, ef4e, 8131, ba86, 15c9, ecaade2016_102e28, 86d5, a9ec, ecaade2017_140nn, 2335, 343b, acadia14projects_517o, ecaade2014_123i28, acadia15_483d22, bf93, dfa9, ecaade2014_014d3, ecaade2016_114g31, a11f, 12f4, 2d42, b2e7, e32e, bbd4, 7803, ca21, afb6, ecaade2015_235o53, 5c51, 97f9, acadia17_445u, 7211, 6cf0, 2b1a, a7c3, sigradi2015_6.387i9, ascaad2014_001a1, a22b, a1a6, 6503, 5ca0, 33ff, ascaad2014_035u1, sigradi2015_3.11e2, 2687, ecaade2016_136n38, e355, 4a93, acadia14_301e, sigradi2015_9.152w16, ecaade2017_059ss, d86b, 4c82, 2fa4, 00c4, 369d, ecaade2017_269c, 9b5e, acadia16_352c22, 1832, c4ab, 1ffc, b7fb, 4a18, e5b2, 5e68, caadria2016_271a12, f637, acadia17_551ww, ebcd, ecaade2016_151e41, 101a, 49f0, c965, 7845, acadia14projects_609ad, a5fa, ecaade2013r_011b7, cf29, acadia15_497s22, b39d, 9809, ecaade2016_193s51, e619, 9543, 9408, 3c98, c61c, 0480, acadia14_579a, 8d28, sigradi2014_347r10, 9cce, 64e4, ecaade2014_031t8, 06e5, 8ea0, 6443, 58f9, 51b9, 0908, eab1, dc25, acadia17_534ss, 3e58, bc0f, d146, b800, 520f, 9d03, 8f59, ecaade2014_015p3, 7493, ascaad2016_028d11, 0e28, 7f53, 1f1f, ecaade2014_072z17, sigradi2016_816xx, cb66, c8ef, acadia17_358ff, ijac201412201h1, a9c3, ecaade2016_111m30, e769, e2a5, fd28, fe4d, bbe9, 7bae, 5fec, acadia15_407v17, 313f, 0627, 132d, 8339, sigradi2016_512qq, 5340, 28e7, 6897, 3070, d92d, ba76, 4eb8, ecaade2014_168a42, f5b0, d1cb, b972, 9db6, 4c46, 6e7b, d9dd, 619b, 53a7, ecaade2015_180o38, sigradi2014_313y5, 8d8e, 514f, 67de, 1192, c6a6, sigradi2016_777gg, 4ebd, acadia15_95g3, 5fe9, e75f, f933, 9951, bde5, 8f3e, 6f59, acadia14projects_281u, 2abf, 703f, 6cd2, 4834, edbf, c236, 98b3, ecaade2016_123u33, 4523, dc62, ecaade2015_61i12, 4664, ecaade2014_012p2, 8a28, 3722, a99b, 3345, acadia17_164zz, ecaade2014_132h29, 089b, ecaade2014_038z9, caadria2015_114c18, 66cb, 7e03, 23f2, a8c0, 5838, sigradi2013_158u, e54b, 688a, 1250, f1f6, 944d, ade2, bd4f, 31dd, 1f11, acadia15_357r15, 9d83, 7657, c829, ba4f, ascaad2014_008a5, ecaade2017_164p, 2b31, ijac201715202s, 8bf4, acadia15_123o4, 7e97, 8810, 75c2, ecaade2017_173xx, fb31, ecaade2017_101u, 82af, 19da, acadia16_372n23, 067e, cd1d, 4f0a, 9f87, acadia14_125p, 8a86, 6f1a, 1063, b078, 4676, acadia14projects_153b, 489d, d294, c73d, e6bc, 42c8, 1ff1, dbd5, ceec, 0a5e, caadria2015_206k30, ecaade2017_213g, 92c7, c5c7, 7fd7, 20a6, sigradi2016_817n, acadia17_274jj, 96d2, fbdd, ecaade2017_175k, d757, ecaade2014_072f18, bea6, ecaade2014_145o33, 63f6, 5a3f, 8aa7, f8e9, 290f, c2ef, d8a1, 3bd6, a1d7, ecaade2017_017g, 68a3, 1dfd, ecaade2015_287i63, acadia14projects_135r, 5d4a, 1b21, 49b4, acadia17_600bb, ecaade2017_108qq, 87b6, ecaade2015_170n35, 9e23, 160a, acadia14_479ax, 6c41, 6451, acadia14projects_125p, caadria2016_507g21, 2d9e, 83f8, ecaade2017_038uu, fdc5, fa25, acadia17_481p, c2c4, 21ba, 8da5, f445, 1eb0, 9a7b, b756, ecaade2015_297d65, ecaade2016_025j7, ecaade2015_101c20, dcd0, ecaade2017_308jj, 4347, 3f01, 47ed, 3195, 1e8c, 47c4, 38d1, abfc, 233b, 4421, caadria2015_065x7, 3c8d, acadia17_201ww, 6820, 4add, 78bc, 93f9, ascaad2016_043i17, c8f4, sigradi2014_292t4, aefa, f1c1, 5632, 31f4, ecaade2017_133i, 00dc, 339b, b446, 7838, c72f, eaed, ijac201715204pp, 03d0, d46c, 4db5, 2fcf, ebc2, 28be, 607d, 9fae, e613, ecaade2017_019cc, ec58, 8f7f, 2fc8, 08d4, 3e3e, acadia17_366k, ecaade2016_108z29, fc56, c118, e136, d6ef, f35f, b147, 7e78, ecaade2017_044nn, 22b3, 970b, 2502, caadria2017_004n2, 6833, fd13, 00b1, 8068, 6e3c, 921f, ecaade2016_113c31, 3603, 2fac, 557a, c4fe, 5a5e, acadia14_565w, 61d5, c36b, e00f, ecaade2013r_018i9, acadia17_137kk, 2f02, 7a0e, 21b9, caa1, 1694, 604a, 1a64, 67b1, caadria2017_058p20, ecaade2014_078p18, 583f, ecaade2017_201g, ecaade2017_230nn, 326a, ecaade2014_132f29, 6c10, 8944, ecaade2017_277tt, 79d6, sigradi2013_267a, cdff, acadia14projects_389ax, 0cfc, 1780, acadia17_188aa, 9655, f2fb, 375c, 1601, 4531, 974f, d3df, 1ba9, 9ac3, 5ed8, df23, a173, e913, acadia14projects_79w, b530, 9cb9, acadia14_479j, d8a3, ffa1, de19, acadia14projects_463au, 6bd3, acadia14projects_339ap, c643, cb11, d38c, 8a43, dc49, ecaade2013r_007e5, e728, 14e3, 0be8, f070, d947, 1c93, 3c42, f085, 8079, 2aa5, 1bb2, f100, cd4d, c3d7, f721, 5aff, dc29, 112c, ecaade2015_155g32, 7b29, cce2, ecaade2014_042n10, 096c, acadia14_671t, db20, 4cbf, 9623, 2cbe, fecf, 8fa6, acadia17_71zz, 815d, ecaade2015_268z58, 66dc, acadia16_352v21, 2824, 587e, ascaad2016_042t16, ecaade2016_223h58, ecaade2014_221m56, caadria2017_105k28, 4c06, ecaade2015_81p15, 8a15, 3afa, ee57, 301a, 12ff, ecaade2017_098ll, ecaade2014_144y32, 70d7, 8ac9, 5361, 7070, b5d8, acadia14_579i, f1b0, dda5, ecaade2016_198p52, 0cfb, 72ca, 7407, 2e1d, 7ee1, 37eb, 1c4c, 963a, c9f5, ce5f, b4e3, 1f4f, 2a23, c800, 2a88, ecaade2016_158i43, fc2d, 5095, 366b, 2f35, ecaade2017_230ss, 3773, 0ad4, 02e4, 8e0c, 1e30, acadia14projects_375h, 0776, 366f, 09d4, d7cf, 35c8, a518, acadia17_382jj, 704f, 4402, 8823, 2419, sigradi2013_386f, 3b7e, bc79, 82f5, ed9d, 94d0, 8698, c057, fd20, ecaade2017_052jj, 0bc5, 102b, 0c0d, 6c52, dee3, 92c6, beda, 6a15, cf2e, c504, acadia14_655ad, c7d8, 79fa, 7c2e, 16bc, 89ff, ecaade2014_042s10, ecaade2014_224n57, 7252, cdd7, ecaade2015_109b21, efe9, e57c, c97c, ecaade2015_55r10, ecaade2016_037w9, 5e3d, ecaade2014_151d36, 2b57, 0f2a, 8bb3, 317f, 4d56, acadia17_414vv, 072e, 730a, 7446, 94fd, d3b0, e28d, 5e18, 642c, 90c0, 9faf, 206d, a70f, 6463, dc07, 6b43, ecaade2017_079l, ijac201715202i, f797, acadia17_91i, e797, d096, caadria2016_405g17, bcea, 401d, ab79, acadia14projects_479z, 8d3f, 63b7, ijac201614202u7, ecaade2017_076ee, cc6a, 1ab3, 247f, 1c9a, 516d, 6893, ijac201614405t3, caadria2016_003d1, 95a2, acadia17_222r, sigradi2015_3.9b2, da81, 4f21, 4923, acadia17_91e, eb7c, ecaade2016_074l21, acadia14projects_555c, befa, 5eb7, 8024, f4fe, 0b7a, d16d, caadria2015_208g31, 8962, 9070, acadia15_323s12, fb5e, a6ec, caadria2016_539z22, acadia16_478t27, acadia17_542kk, 3f60, 07d4, ecaade2014_168x40, 77c4, b23d, 3943, 678c, c4b9, sigradi2015_4.219x6, e238, bc66, 948a, 31dc, aea8, 1137, f95f, 553d, 9999, bec4, acadia14projects_487g, 8dd2, 6eb9, 439b, a41f, ee8d, ecaade2014_168f41, 9a92, 78c3, 2c09, ecaade2015_138s29, bb37, 764b, f53e, f8fd, f7dc, 6f41, 5de5, 4ebf, 1e5f, f08a, 4ee5, 9adb, a770, ecaade2015_94j19, e689, acadia17_37gg, cb0f, caadria2017_125b34, sigradi2014_085i8, dba0, 6116, 03b0, ecaade2015_17l2, ecaade2017_101o, acadia17_423ii, bac6, acadia17_231y, 8331, 9607, d325, bbec, 0439, 2f0b, c179, c865, b7d7, f0af, f987, eb58, 17cf, 5f0f, 756d, 766d, cb01, 93a8, acadia17_678x, 88c5, 9097, ecaade2016_106k29, f17b, acadia14projects_145m, ijac201715204uu, bad2, ijac201715106c, ecaade2014_104n23, a8f5, f3cf, 2d04, 1020, d652, e461, 4fc3, 916b, e8a6, 6552, a3db, cc61, 49f6, ijac201513303y10, 0c79, e3fa, 1f23, 6b14, f041, ecaade2017_220ss, 7250, 5fd9, 1a17, c2c6, 4f26, d7e2, ac85, 3e87, caadria2016_517d22, 45f9, 9cdf, 8315, ijac201614302c2, 0f65, 8b97, ecaade2017_194z, 3ef2, 66bf, sigradi2015_4.219v6, 28f4, 3c3a, caadria2017_123r32, 2160, 78c4, ascaad2014_029i8, 7466, 5e7d, 70c3, 91aa, 6302, 6a46, aec5, 971e, 1d94, caadria2015_210g32, ab46, e36b, 0a17, 7a97, sigradi2016_382w, 4087, 2fa9, c6ba, 1d73, caadria2015_066d8, 64ad, acadia14projects_671l, f5e2, d9f8, bf87, 12a7, 4ca1, acadia15_137e5, bce3, caadria2017_029l10, acadia14_619ao, 72f9, bac3, 4b89, e9cc, caadria2016_839n35, b196, 0298, caadria2016_259n11, 70e1, a30b, 6641, acadia17_670dd, 5f62, 9661, c5a1, ecaade2014_168o41, ecaade2014_206v53, 3a1b, acadia17_138ww, 73e0, b885, 1a47, acadia15_185s7, caadria2016_611a26, 71fd, 41f4, 2f8b, bf6c, ecaade2017_211bb, 465a, eff7, b42c, 1d3c, b213, 7cb7, 712f, acadia14projects_71u, c99d, 25f2, 10fc, 0fe4, acadia17_381dd, ecaade2014_226y58, d1be, 541d, caadria2015_086m13, ecaade2017_282v, 1023, a5cc, 7d7c, caadria2015_081l12, 4a11, 4110, 254c, 4fe3, ecaade2017_282k, ecaade2014_130x28, 1d80, 2fea, f288, ijac201614305h3, 7e16, 230e, c298, 394c, ecaade2016_222d57, acadia14projects_619ag, 2d9c, f9a3, b468, acadia14_719n, e40f, 2c24, ecaade2017_029bb, 49cc, c7ae, 690b, ec5b, 07fc, 67ce, 7739, 3263, 8bc3, 8674, 6027, fe80, d796, c4f8, ea29, 2578, 9c53, sigradi2016_737w, 0c9d, 7c53, 3e59, 76b1, a7ac, b64a, 2b03, acadia17_391zz, ed62, sigradi2014_145b3, f01c, 3cd8, 2e9b, 8235, 05f1, caadria2016_045h3, sigradi2015_10.377s22, acadia14projects_281t, 9f0f, cd28, 2f38, 0ed2, 695c, 45fd, acadia14projects_365aj, 634c, ijac201412403v6, 3f45, 2e61, da39, ascaad2014_008m4, 92be, 0e8c, 7402, acadia17_570z, dcdf, caadria2017_163z40, 6c7e, 55b6, 8e1f, ecaade2014_186l47, 50c9, e2ed, c3a2, caadria2015_004h1, 468f, caadria2016_271x11, 9cad, d913, 1c98, 2421, 5250, acadia14_619az, d84a, 0d73, 97ba, a328, f10b, b6d3, 52c1, 9c5d, 9295, bcd4, 6ee9, ascaad2016_003z1, ijac201614208h13, 3531, 3434, ijac201412408d3, ijac201715204kk, ed34, sigradi2015_10.307x20, 9487, c463, f23a, 6b4c, e0f2, 4fbc, dc15, 8798, 90ad, ca9e, fdb4, ecaade2015_285r62, b75f, 256e, 1586, ecaade2017_198tt, 98d6, a6f4, 6189, ecaade2017_215m, 69ff, ijac201412301p5, acadia16_12r1, 32c1, 9208, 81a5, bea7, c686, ecaade2017_101m, sigradi2013_342o, 262b, 16d9, f507, f814, fa1c, 726a, 14cd, 90b8, ab1c, ecaade2017_257uu, 17b9, c4c5, b205, 24f6, 9aee, ecaade2014_149b35, 6b7f, f1a7, 5442, aade, 56a3, 738f, ecaade2016_130o36, ijac201614104e4, 617e, 5554, sigradi2016_448p, b11c, 0fe9, c7af, 7a36, fc6d, sigradi2014_266f2, 7437, 94c5, cf3f, ascaad2016_032r12, 0194, b771, e655, 1a45, ecaade2016_057n14, 21ec, 543a, a334, 98d2, 69ee, b9dd, caadria2016_167f7, sigradi2016_534yy, 41c3, ecaade2016_144n40, ce8b, 9aba, 0e49, 9fc0, b0bd, ascaad2016_003r1, 3972, acadia16_88s6, 6c35, d411, 0332, 0f2f, ecaade2017_037hh, 4eb3, sigradi2013_389k, 11ec, acadia14projects_117az, f6b5, 8367, 7099, ascaad2014_022o4, f2ec, sigradi2016_407p, 9262, 6e6a, 9bf1, b304, sigradi2016_420ss, sigradi2016_490ii, 4935, de6b, ecaade2014_137b30, f84d, 2b47, 6045, d6a4, a625, d368, c5ab, 6684, 4d85, 8caa, 4099, 6f84, b4ed, 8b1b, acadia16_140y9, 1c5e, c2ae, ec27, 163d, 703c, 902d, 4619, aec9, ef22, 5add, 2134, eef6, 043a, 96a3, 9c2e, fe90, sigradi2013_183v, 4705, 7a53, 5a57, 9c4e, ascaad2016_048m20, 8234, c80f, fcec, 3cbc, sigradi2015_3.111b3, 98be, 0f04, sigradi2013_407c, 664a, caadria2017_005m3, d56a, 6dbb, ascaad2014_010p5, a6ea, ecaade2016_075i22, dd8b, 99e9, acadia17_90ll, e7f6, 360e, 2a52, 5b53, 2367, b568, ecaade2017_161qq, bd4d, ee9f, 58de, 6815, acadia14_153an, 3bd2, acadia17_598yy, 3caa, c08a, 4927, dfcc, 858e, ef16, caadria2017_015h5, ecaade2014_023j6, sigradi2015_10.140l19, d4cc, b14c, acadia17_329aa, ascaad2014_024g5, 02b4, 062d, sigradi2015_8.189p13, 55d5, 05c6, b7cb, ecaade2017_032ww, e67f, 5c41, 5b50, 757d, dbd7, acadia17_349p, d965, 43dc, caadria2015_145t23, 34bf, caadria2017_094z25, 10e2, 1c14, 8d7a, b210, acadia17_266aa, sigradi2014_084z7, 39c9, 5461, c936, 694c, 0e66, 8954, e8e4, 92a7, sigradi2013_295d, a80d, ecaade2017_048y, fb6a, a8b7, 43dd, acadia17_340b, dcde, d25f, acadia15_407k17, ijac201513201d6, 0ae2, 791e, acadia15_417d18, ijac201614308i5, 5672, ecaade2016_164r46, 2a76, ecaade2015_22e5, ed43, 85f8, acadia14projects_589b, eeff, ac40, cbc0, acadia17_177h, e610, 1f3e, acadia14_671r, c61d, ascaad2016_023c10, sigradi2013_117n, cbfa, bd6f, ecaade2017_253bb, ijac201614102u1, 8dd1, f4c9, 5848, 7c9a, cbd0, 8a5e, e3f9, e72e, f76b, 843e, ecaade2014_066k15, c506, dc04, 3300, a0d8, sigradi2013_96u, ded6, eaab, f853, 769d, 140b, 1628, ecaade2016_095h26, 35e9, 88bd, 458e, ebf8, 5eeb, 428e, b101, 377e, c2f4, 5b2a, d4ca, 36a5, d35f, af5d, ascaad2016_015o6, caadria2016_457g19, ecaade2016_230l62, d724, 9f64, 400a, 976a, 8f4f, ecaade2017_170qq, 9db4, d995, b4b4, 170a, 10ce, 8831, 75dd, 0513, acadia17_522cc, b734, 23c6, ecaade2016_171f49, 6487, acadia17_472pp, a38d, c54e, b3f7, 07f6, adef, 6423, 6c34, 9697, 32bf, 0bc0, 53de, 7071, 5d26, a7d1, ecaade2016_140i39, 8a01, sigradi2014_291o4, ced8, 5160, 47b8, 1a41, f5c4, 23d1, 0ead, 6dee, 1c1d, a0ca, 3e2a, acadia14_75b, 7026, 2aeb, 02f2, f90d, acadia14projects_339ak, 2ae0, 5b17, dbc5, 6690, ecaade2014_079y18, 9499, sigradi2014_186a6, 0a3d, caadria2017_118g31, 9ac6, 9dc1, ecaade2016_045f12, 026c, f666, 7287, 306c, ecaade2016_170t48, ascaad2016_042z16, acadia14_101u, ijac201412304x1, bffd, ecaade2016_006a2, 67a6, 42f4, 115b, 3670, 5e71, 38d4, fd45, e7d5, sigradi2016_702q, 7a21, 8e13, 5175, ascaad2016_057o22, sigradi2013_30, 243e, be5c, 2236, e13c, 913b, sigradi2016_420tt, acadia14projects_619ad, 716c, 8fc2, a861, f777, 17a5, b692, acadia14_267o, acadia16_12g1, 9ed2, 2fa3, ecaade2014_089s21, 4504, 34f7, ecaade2017_269ll, ascaad2014_030d9, 86a4, e186, f1b5, b368, eb3c, 8c76, acadia14projects_655aa, acadia14_637ag, 3334, f12b, 170f, f9e4, 2368, bdf2, acadia14_101m, 3443, ecaade2017_277ll, be8f, 444e, 4843, 3318, 6650, b695, 7c15, 77f5, a395, c677, 7515, 844b, ab90, ecaade2015_324t70, 71b0, sigradi2016_356a, acadia14_81j, bb80, ecaade2016_089w24, ecaade2014_120j27, 419d, 9796, 12db, 2ff2, ecaade2016_191j51, d409, ecaade2015_114c22, ascaad2014_006u3, 7b35, 5d69, 68bb, acadia17_290e, c17b, 8dea, c161, acadia17_620tt, sigradi2016_455g, e796, 5a1b, 9446, caadria2016_601l25, ecaade2015_261m58, 8806, caadria2016_353r15, sigradi2016_816tt, 3e4c, fbb7, ecaade2016_166g47, cc7a, 3abe, 3b40, 6019, 1ae7, dd76, 5837, sigradi2015_8.289d15, acadia14_153am, 2c6b, c736, 3572, a39b, 5913, a5a4, 98cf, caadria2017_149h39, acadia17_678bb, 4b54, 627b, ff88, 4e91, bfa4, d1ad, eac5, acadia14projects_189at, 704d, acadia14_317ac, afbc, 7152, 8ef4, 131b, 6593, 5fea, acadia17_188w, faba, 0c39, 2cd8, 9564, 734a, acadia17_350oo, ijac201513101m1, ijac201412305c2, 662d, 4faa, fe83, 69f6, 9c90, f03c, acadia14_573aj, ec44, 4443, 0196, 87e3, acadia14_75a, 03cb, ecaade2017_144aa, 2a71, f364, ecaade2015_122h24, ijac201715106zz, 2f50, d5c8, 2d36, 7e88, 4e66, c4d6, 00b5, acadia14_389ay, 364b, ecaade2014_186x46, fb61, ebad, b5a7, 8ec8, ecaade2017_208o, f04a, 18b6, ijac201715205f, ecaade2015_161f34, 820a, c8ee, 08b5, ecaade2015_181j39, 5f79, 82d2, 8743, 0cbf, 1236, 3af2, 5bd6, acadia17_18s, 2cdb, sigradi2014_041d3, f116, 89b4, 2181, 1abd, 12c2, 32db, 98fb, e2be, ad64, e5e4, b1da, 31ab, acadia17_534oo, c63b, f350, 1727, ddc8, 5224, 79aa, sigradi2015_6.387x9, 7238, a6dc, 9242, b6c3, e03b, 70bc, 0b8a, fcf3, f233, 1676, ecaade2017_301m, f7e9, acadia14projects_23ac, 75aa, aa11, b60e, ijac201614305l3, ijac201513105a4, sigradi2015_sp_2.112n29, 323d, 651d, 53f3, 8f6a, ecaade2015_265o58, 5cc8, 471a, fc8b, caadria2017_009w4, 1e70, d70a, ascaad2014_029x7, 1703, b061, acadia17_291r, e30d, ecaade2014_044e11, 7891, 0846, 55e2, f83f, 1088, 7242, 5bf3, sigradi2014_313z5, 4265, ijac201614102m1, b860, 32a3, 1ae6, ecaade2014_130w28, acadia17_170f, dd78, 1937, 1360, ecaade2014_010l1, c1b0, 6054, fc0e, 2ea8, a1ba, 8ee0, 5086, 023e, 6aa8, 4ed1, sigradi2013_117o, ecaade2016_067f17, 3bbd, 892c, 26f8, a0e5, b2a5, 41a1, 3676, ecaade2017_105pp, 677b, b0a8, 3dd2, 3427, 18b2, 537b, 5084, 23a9, c82f, c9ae, 7e18, c2cf, 17f0, 38e7, 0fae, 8c2c, 69a2, caadria2017_057c20, f39f, 9571, caadria2017_163c41, 1edc, fa14, 3169, 8473, ecaade2014_021v5, 0308, 89a5, ed63, 94e2, b650, c560, b8a2, sigradi2016_441kk, 4c48, b651, 3876, 01cd, bdf4, 27f7, c714, e364, ecaade2017_172gg, 2000, ecaade2016_221w56, ecaade2015_158a34, 6047, 7b24, bcba, ascaad2014_019n3, 51ce, ecaade2016_075l22, 82d1, f6c3, 6671, ecaade2015_333h72, be03, 137c, caadria2017_047b15, sigradi2016_420zz, a17c, ecaade2015_273i60, c4b2, 282c, b671, 4884, 4949, 3315, 7e32, d23e, 9cbc, caadria2017_031j11, e9df, sigradi2015_8.163d12, e41d, 4620, a212, acadia16_460x26, 0a05, 1761, ecaade2017_108e, de85, 098a, ce0d, ascaad2016_047x19, 816e, 25f9, 7f3b, c3e9, ee6e, a809, ijac201715204gg, 0c30, 0bcc, 21be, acadia14projects_691ax, ecaade2017_076mm, 146e, ijac201412302i7, 98b6, ae56, 78a8, 9275, 3a24, cab0, 5fc9, 5bc8, db56, 694f, 18dc, cf8c, adbc, e2dd, 859f, 3307, 1f8c, 27ba, 7b02, 5fb6, acadia15_137r5, a35a, 0f38, 352f, ecaade2014_155v37, acadia15_343w14, dd41, 9b26, b6b5, 0f67, 0cbd, sigradi2015_9.152x16, 43cf, d0b0, 5b95, c202, acadia15_263a11, ecaade2015_18y2, 23b0, 0201, ecaade2015_100y19, caadria2016_333c15, bf40, eb8d, 92dd, 5256, aff7, f9cb, 94ed, ec36, e4ea, 466d, 5716, 013e, 50e2, 1914, acadia17_608kk, 9599, ecaade2017_305c, acadia16_402s24, 7506, 1933, 3eee, c25a, 97cf, fec9, f37b, ijac201614203a9, 55a2, ijac201614307z4, 235d, 0961, 662a, ecaade2016_097t26, 3eb5, ecaade2015_233c53, ecaade2017_027e, 1dcf, 643b, 63e6, 02e0, ecaade2017_047r, a013, 3bae, caadria2016_851s35, 9b76, 1819, 4512, 5a68, 82e8, f1ee, 6d6d, aa61, 7c0b, acadia16_124d9, ecaade2017_253p, bd36, ecaade2016_bkoh65, 3e30, 60f5, e910, 0dd5, 5c20, f9b5, 203f, 8d9a, 84b2, 9dc0, 59e7, b925, d94c, ascaad2014_012j6, 3a19, 1d17, 4342, eba3, a5ed, d2b8, acadia14projects_473ap, 0406, ecaade2017_220oo, 902f, 8884, 5077, a6cb, 84db, ecaade2015_64i13, d6b5, 456a, c2a2, c9ac, caadria2016_611c26, 39e4, ecaade2014_112l26, 1a7a, 674f, 2977, 7618, 9e89, cd91, 69c9, 1863, ecaade2014_233l60, fb06, f9c4, sigradi2013_194l, 61d4, 0aff, b434, acadia15_497p22, 7ae6, 7f8d, acadia14_167v, ecaade2017_309oo, ecaade2015_48a8, 0db5, 64a0, 8a37, ascaad2016_045c18, 10d2, a79f, acadia14_517t, 5ba0, ecaade2017_256ii, 3a02, 628a, c0d4, 4f43, 5c4c, ascaad2014_001d1, 6d11, baf7, 9fbf, d705, acadia17_231n, acadia17_520v, 4883, 8882, ecaade2015_195m41, 3e17, 6f07, f4d8, ijac201715201m, 2e39, 4b49, 04b1, bd88, d1ed, eca4, fd3f, caadria2017_070i22, ecaade2015_17s2, 9a03, c207, ecaade2015_61c12, 4897, 1ed7, 57ca, b762, 4450, eb2d, sigradi2015_10.309w21, 25e4, caadria2016_013l2, acadia14_247y, 8243, 8172, e8d3, 52f9, 33c9, acadia17_266w, e0f0, acadia14_135s, 4e10, e24f, fe39, 6b6e, bd61, 88b7, ecaade2014_163d40, caadria2017_018u7, 2800, 8f46, 8fba, a738, 9c9e, 772c, acadia15_311o12, ecaade2014_044g11, d137, 5573, 3f1f, ascaad2014_015z8, 130f, 2c0b, c0f3, 49bb, 3429, 8cac, 00ba, 0054, c04b, ecaade2016_033c9, ecaade2017_095w, b29d, 54df, caadria2015_208r30, 40e6, caadria2016_333z14, acadia14_301f, 3a84, 86f2, caadria2015_012e2, 0896, 01a4, 573d, db55, d252, eccd, 1593, 4339, acadia15_223j9, 97c1, 69f0, acadia14_281ad, sigradi2013_393m, 75e1, b00e, 689f, 7ebb, acadia14projects_647ax, a94d, b543, acadia16_244o15, caadria2017_165i41, fb64, acadia14projects_565n, 13e8, 09d8, 6216, ff44, acadia17_211o, ecaade2016_224f60, da0d, caadria2015_111n17, ecaade2016_025c7, ecdd, 6a23, ecd8, 981c, fb23, sigradi2016_385uu, acadia14_435ap, 14c0, 4a9a, f03f, ijac201513205i8, sigradi2013_304b, 2f2a, cd06, bf43, 1b6b, 391f, eb24, caadria2016_829f35, 1b12, c9cb, 7d03, 0cd2, 4c18, 0aaa, acadia14_479v, b062, ecaade2017_140dd, 8569, 14c3, 63a2, 1cef, caadria2015_108o16, bfc0, cb5a, b235, b01e, 9a7c, c4a2, 08d0, 18d1, 8213, acadia17_562ee, a5e7, a4fe, 8de8, caadria2015_164g25, cde4, 9684, 14bf, ecaade2015_21u3, acadia16_54z3, 3280, 24a7, a7ea, 1e90, 2892, 4376, 00df, eb57, 16d5, 5ef4, 7b41, acadia17_598r, 2570, e945, 4283, 2371, sigradi2015_11.166a26, c1dc, d57f, e85e, 7f5e, acadia17_618ll, caadria2015_203e29, bc44, 4404, b43c, 793e, c517, bcbe, acadia17_28gg, 0c5d, 167b, 4444, acadia17_62pp, 90ae, sigradi2013_401h, b7c7, 658b, eee9, ecaade2016_166j47, fdb0, 374a, 6db8, ecaade2015_297u64, acadia14_427ar, 2390, 7c12, sigradi2014_265p1, b3d1, ecaade2014_149u34, 2e7b, 3d77, ecaade2017_220kk, sigradi2016_654yy, c542, 9136, 98f9, 27ac, b889, acadia17_248i, b218, dc6c, ce50, 4b1e, 9e05, 39db, acadia17_340m, 31b2, da09, 32ec, 5cc5, db97, 098e, b6d4, 180e, 65de, d106, 5280, 3c11, ascaad2014_016i9, acadia17_178rr, ijac201513306e13, 74ad, ecaade2014_123f28, 9ad8, ecaade2016_237d63, 16fb, sigradi2016_686zz, sigradi2014_345z8, dd6f, 1e2c, c1e1, d998, f1e4, f629, cd09, e39b, 2bce, 1205, acadia17_316pp, 19ce, 04d0, e65e, acadia17_414rr, ecaade2016_129r35, acadia16_72a5, ascaad2016_050w20, 8a67, 7d1b, 861d, 1adb, sigradi2015_2.213z1, 83db, 3c6c, c348, sigradi2013_267z, ced3, 2d4e, ascaad2014_014k8, fb95, 3690, 2023, 6dc1, f825, acadia14projects_445aa, 3311, ecaade2014_014w2, 990b, 204c, 4c7c, d6ff, caadria2017_096s26, ijac201513303s11, a628, 13f6, 11cc, a46c, sigradi2015_10.309x21, acadia17_38uu, c9ec, a6ed, b640, 25c9, ecc8, ecaade2017_230tt, 85b1, f0a8, ecaade2014_226d59, ecaade2014_042m10, caadria2015_114p18, f5b9, 6a7d, 8306, 3758, d94b, b73d, dbe0, cc52, bdaf, 0d03, 8b47, 88d8, ad10, f1f3, e77a, 9006, ijac201614103m3, c2ea, 8b4e, 8ad4, ecaade2015_130h26, a4d4, 3b84, 1cd3, b0ed, e328, 7bd0, 2340, 4e46, 272d, de29, 322d, 6bf5, ijac201715202t, 6a5b, e35b, a537, acadia16_308b19, 5303, acadia14projects_281y, 682f, de63, 0c26, e7cb, ecaade2017_079o, 18ce, d6e4, caadria2017_095g26, 9106, 76ca, 85db, 462b, c3f2, 39df, ee21, 06b7, ede5, 9f4d, ecaade2016_223o58, sigradi2016_602qq, 3c77, ascaad2014_007e4, e6da, f497, 4944, 8e3e, acadia16_12g2, 5aec, 0382, 1a6a, ecaade2015_293v63, 6a97, 280a, acadia15_323w12, sigradi2013_313t, ecaade2015_237c54, 6634, 4ee3, 4e27, 1f44, 5dcd, caadria2016_311e14, ecaade2014_023g6, sigradi2016_815pp, acadia17_211k, acadia17_360ww, 6a21, 1a59, caadria2017_145i38, 0378, caadria2017_124k33, caadria2015_124s19, cf55, 3b52, 1d39, 0a87, 14c6, sigradi2014_132z1, b8bb, e39a, f527, 0690, ec4c, ecaade2017_140aa, sigradi2016_655e, c0a1, ecaade2014_066z15, ac7c, ccd7, ba57, b34a, d9c9, 0705, a50e, aabf, 0fc4, 7225, 874f, 972e, sigradi2013_303o, 28e3, 3db3, d7dc, ecaade2014_157y38, 9fe1, cfb3, 2365, ijac201715106j, 00b4, 94d1, acadia17_608gg, 7c27, 9bd2, acadia14_479c, 4dd3, cdab, ijac201614201l7, ffbb, b6a6, caadria2017_004r2, e282, 96fd, 2228, 10a6, b5ed, cdbd, 6ec2, acadia14_601ag, 5447, d29b, 7a65, ecaade2017_215vv, afc2, ascaad2014_004k2, 6412, 7b0e, 10c7, acadia16_224y14, ijac201614302u1, caadria2016_013z1, ecaade2017_079h, e4c5, 0162, 2629, caadria2015_122i19, 83ab, sigradi2015_11.136x24, ce93, ed16, d2b1, ijac201715106ss, d6df, a554, b91a, 3099, ecaade2014_024w6, 0e1b, 6f35, 3be6, 3a9d, ecaade2017_094i, 6d55, a2fa, 3853, 160e, acadia17_435a, 8f38, ecaade2015_118v23, 741f, 6c2a, bc8b, c930, sigradi2016_414gg, ascaad2016_040e16, caadria2015_130i22, 8d9e, 7f25, 0a84, 13b2, acadia14_357au, 83fd, e179, ecaade2015_170i35, 5be6, 1603, 7fae, 428c, caadria2016_445x18, 600b, e979, 6468, 0f30, e25b, cb34, acadia16_478b28, 406e, caadria2017_094r25, 650d, ecaade2017_059kk, e9bf, af37, 72d9, 3f5a, 5775, 0bb6, 34e0, 9b0a, 8ae7, 9899, adb8, 5eaa, 444c, 949a, 245d, 820b, 855c, eefa, 36d4, acadia14_549p, 60a2, ecaade2016_185a50, ecaade2015_175r37, 7d2c, 93dc, a028, ea84, bd87, acadia14_177ad, ad9e, c2f2, caadria2017_028g10, 6c0a, 979e, 4583, 07b9, b239, ed8c, 355b, sigradi2015_sp_8.326c31, dcd2, 9f8f, fca7, ecaade2016_118g32, sigradi2014_015b1, 54ce, 8500, ed86, ascaad2014_005y2, d4c7, c91e, ecaade2013r_004u3, sigradi2014_303e5, 39dd, 4e1d, f286, ecaade2017_083oo, 71cb, cae6, fbf2, 30ac, ecaade2015_64p13, ijac201412406p9, sigradi2016_534pp, 0bf4, f118, b49e, ed4d, afdd, e0db, cf80, 8f5b, da93, f380, 97ce, ascaad2016_041g16, 5455, caadria2017_122t31, 9d38, d347, af45, 8ae0, 3ccb, 5956, 310f, ascaad2014_017c1, c34f, a553, b82d, ijac201715101a, 3ee1, 3dd8, a097, 2ea2, ecaade2016_mrtm66, 9ff7, 5ff6, 887e, 62b8, 441a, 3d88, 102e, 0bf8, acadia17_72e, 0df0, ff79, 0a30, 4217, a71f, c663, ecaade2015_92m18, 05e3, a830, ea67, 2915, d945, acadia17_473ss, 79d7, bec1, ecaade2016_078i23, 824a, 643c, 8fa3, e1b9, sigradi2015_3.268c5, 9c27, a0a7, 2975, 01e6, 3cf3, ijac201412303e9, 2a3d, 2dc3, 46a8, 25dc, 8490, 4a1f, f15c, acadia14projects_365ag, 7e76, ecaade2014_201g52, 32fe, a381, f120, 6589, aa1a, a40b, 6357, 0bcb, sigradi2016_507rr, ecaade2015_177y37, b48c, a1c3, acadia14projects_101w, 7a91, 050c, 4b3a, ecaade2015_325y70, 36c2, e18f, 34cb, ae74, f48d, c5d5, 4733, 6e23, ecaade2014_111w24, 1d38, ecaade2016_241c64, b863, d1ae, 485a, fa15, ecaade2014_226x58, 41fc, 3822, f099, ecaade2014_065b15, 99e3, 67a5, e2e4, db99, 6ef8, 3cf5, caadria2016_851k36, cc0c, a608, 4af4, 0ce1, 1dd7, caadria2016_745y31, 4233, 31de, c415, sigradi2016_356i, 5009, sigradi2014_079i7, ascaad2016_045u18, acadia16_78s5, caadria2017_086m25, ijac201614102n2, 43eb, acadia17_348ww, 6da5, sigradi2016_805hh, aceb, ff36, 7760, acadia17_542tt, 445b, 228c, 0149, 246a, sigradi2014_221i8, 83d3, 6b13, 9ec3, 9776, sigradi2016_611o, 6420, addf, 27ce, 074c, 650b, d6af, 93cd, ecaade2017_041v, ecaade2016_021y5, 0d01, 2a3f, 7534, 6a1a, cdea, ecaade2016_163s45, 6c82, 5723, cb03, 70e2, ecaade2015_215r47, 6c9a, acadia14_719j, caadria2015_090w14, acadia14projects_681ak, 2ab3, b31f, b708, e49f, 4c4b, ecaade2017_108b, 172e, c387, bdc0, ecaade2016_075c22, f953, c4d4, ascaad2014_014r7, 8988, caadria2017_118y30, 425b, 9bb6, 6248, d3a5, acadia17_560u, b047, 48de, 095b, e205, 95f4, ecaade2015_94e19, ecaade2014_029a8, 9fe4, b2f9, 5132, 48b0, d969, fba4, e7cc, 6052, c479, 27ca, ecaade2017_117q, acadia15_343u14, a3ef, 4baf, 2733, 1fa7, e1b5, sigradi2013_289l, 2f91, 9e98, aeb9, 74db, caadria2017_041p13, ecaade2013r_001t1, acadia14_691aw, a9af, 9694, bdd7, ae42, acadia17_455dd, f243, ecaade2016_223e59, acadia14_101aa, e882, 33d8, e072, a74e, ecaade2016_018w4, ecaade2014_240g62, dcb3, 7419, e752, 691b, acadia17_360g, acadia15_243a10, 69f5, sigradi2016_449jj, 6145, 8409, 47cf, 8dda, a67d, caadria2017_047y14, acadia15_161w5, acadia14projects_619z, 26e2, 8b8f, acadia14_333au, 8565, acadia17_201xx, 8c91, 76bd, e503, e1f0, aa73, 9a6e, 400e, 7209, 1478, 2885, sigradi2016_443xx, 60a1, e34e, ecaade2014_173f43, ca4a, sigradi2016_484ww, a0c8, 8012, bbea, 607b, 83ce, ac64, bc58, a9b2, 6f0e, acadia17_413aa, f2ad, 2169, 787d, ecaade2017_228t, ecaade2017_077rr, 2f4d, ecaade2016_089f25, ecaade2017_124bb, 21e2, f0c1, ce08, f638, 0369, 0d42, 3383, 0747, sigradi2016_490jj, 81f1, ijac201412301z5, c99e, a5fd, 889a, 98a1, ecaade2016_023p6, ecaade2016_072g20, sigradi2015_10.138z18, 5978, 52b1, 54cb, 226c, b894, 7ce4, 4075, c648, 937c, 476f, sigradi2016_792m, ecaade2014_186u47, ecaade2016_163p45, e19d, acadia14projects_43as, fd0d, e44d, a291, 5a21, 3ff9, 3a62, acadia17_552o, 741e, 0df5, f787, 02d9, acadia14projects_647ay, e7e8, c4d2, sigradi2016_724uu, fc61, ascaad2016_025r10, sigradi2013_421, 9734, acadia14projects_291c, ba4c, 014b, 2b29, ijac201715102dd, c312, acadia17_248g, 2880, 8653, 05ec, 4cb2, ijac201715203pp, 6874, 51b7, acc6, cb58, cb38, ddfe, 85b2, a4bf, caadria2015_176o26, 8f75, b1a1, c858, caadria2016_693e30, 3d52, 6805, ijac201614105t5, b8b4, ed96, a767, e2ac, 9100, e8f9, eecd, 05aa, 11ce, daa3, acadia14_135m, ae35, 0f96, ascaad2014_014y7, 5b12, ae28, ijac201513302i10, 905c, eb93, ecaade2014_173x42, fd94, ascaad2016_045c19, c860, c0a8, 5261, ascaad2016_028f11, acadia14projects_463at, 397a, 8bfe, acadia16_12t1, f36c, d26f, 7285, b8cb, 5e76, 2ffa, 2ddc, 799d, 2856, bd86, a67e, 0166, f2b8, 4017, 472a, c152, cab8, ca7a, 12a2, 7bff, ijac201614102y2, dc44, 3dca, b459, acadia17_230d, 5640, ecaade2015_138g29, e8ff, 3829, 730b, 371a, e306, caadria2017_113r29, 1581, 7e70, acadia16_344f21, 0a1b, acadia17_324q, acadia17_608hh, 8e96, caadria2016_055o3, 84df, d4f3, d555, ecaade2014_186f47, 27b9, 7256, cfaa, adcb, ee33, 6eb8, 3f99, ad49, c80d, 3274, 5c39, acadia17_618mm, d9ed, 3230, af96, 6a58, 3bc0, 9ac1, 6cdc, ac58, 98c5, f29f, 3271, d205, ab1f, 5b73, 6270, 8ac4, acadia17_38vv, ascaad2014_014h7, 311b, ccc0, 5eb9, f295, acadia17_402c, e017, 5794, sigradi2015_11.8p23, ascaad2016_023s9, 13cf, ecaade2017_108h, ecaade2014_147w33, 5ed0, a77f, 900d, a862, 0a8e, sigradi2016_690g, ecaade2016_026r7, 5105, acadia14_619w, 9c8a, 00d9, 6f0a, 179c, 519e, 7c17, acadia14projects_229i, ecaade2017_149g, 1f7a, sigradi2015_3.65m2, 7a4f, fb44, 5917, e866, b408, 876a, ecaade2015_222d49, 604f, caadria2016_157s6, a2ff, ecaade2015_59a11, sigradi2013_10c, 8336, e145, 274f, 2ae6, sigradi2013_158v, 6342, 526e, ef69, 0921, d45a, a4e9, 1806, 5d74, acadia14projects_619x, ecaade2016_230n61, aa4d, 50f3, 0a76, fa20, a564, 95d1, eb84, f011, f7ae, a71e, 180f, 2bb8, 6c01, ecaade2014_038d10, f755, 53ac, bd06, 334e, ecaade2014_066m15, d3c4, ecaade2017_003r, acbd, b646, d79d, 29ba, 0e51, 8827, 7e49, 6d6f, ecaade2017_146kk, 2d14, caadria2016_383s16, 5c35, 4c0d, abd8, ecaade2017_017u, acadia15_69m2, caadria2016_745a32, 6c4a, de21, ecaade2015_86e17, aa79, ecaade2016_182o49, 6301, cecb, 8cff, ijac201412303u7, 3c14, aecd, 4ac2, e1c0, 6770, 1e4a, 1734, ebc3, 4a73, 258f, 011f, dd0f, 1eca, ecaade2017_225k, 7b1e, acadia16_88p6, b675, 2af3, 39b3, sigradi2016_446d, acadia17_560m, fd32, bcc2, 86e8, 2cf8, ecaade2017_085g, f474, eee7, 534f, caadria2016_013g2, ff9f, a0c6, caadria2017_163m40, 51c3, 5333, f255, bb15, 51ef, 0827, a7c8, 28c4, c2a4, 0efb, 84f7, 6d2c, 5174, 5b27, 9175, bbc3, e5eb, 13cd, 9ce2, caadria2015_150c24, 5714, ea0f, 33a7, acadia14_661e, b5f1, acadia15_161a6, dd84, 04af, 8019, ascaad2014_001j1, acadia17_189vv, acadia14projects_709am, f3d3, acadia15_451f19, ecaade2016_045n12, b537, sigradi2015_12.297k28, cf96, 84a6, caadria2015_126n20, 1234, 40d8, ecaade2015_53e9, ecaade2016_bkoj65, c783, ascaad2016_059j23, 05d0, 9256, c143, cf10, a072, 2ddf, acadia17_60x, 61de, ijac201715104m, 68c1, 7163, 1831, bb8c, 2b8b, ascaad2016_005v2, b1ba, a978, efac, 4447, 7918, ecaade2016_162c45, acadia17_502yy, e2ea, ascaad2014_001i1, 6b5f, 23dd, 6c4c, caadria2016_819t34, ecaade2015_138m27, ijac201412205c4, 3724, c344, 722a, 806a, acadia17_178cc, ecaade2017_089bb, 412c, 5079, e9c5, 5de6, 4c8a, 4ef5, c55d, caadria2016_871l37, 361e, e17a, ijac201412401p3, ascaad2014_017a1, 7154, ad1a, ecaade2015_72u13, f644, sigradi2013_393, 5125, sigradi2016_490v, 5397, 520c, 7ce1, bed6, 7391, f280, ef68, 4fac, ca33, c12a, c967, aa33, acadia14projects_445ab, 0bf9, b5cc, c5e3, dde0, 2b64, 827c, 2153, e0d0, e222, 89a1, cada, 91b0, sigradi2015_sp_3.85r29, aa9c, b3bf, ad4c, 88df, 4047, ef2e, 4a1d, caadria2017_081s24, f859, 43ec, 41c7, d199, ae72, sigradi2014_313x5, b4f2, d2cb, ijac201715103xx, 8daf, 0f0f, 6d4c, 3ddc, bc65, 7f35, caadria2016_713v30, ecaade2015_196m42, f80d, 670c, ce74, 53d9, sigradi2015_8.289b15, 7bac, ascaad2014_018a2, ac47, 129c, 10a8, 21c1, d3ad, sigradi2013_400b, 3e4d, 584f, b2a3, 3bfc, caadria2017_046s14, ecaade2015_241s55, b89a, d592, 1f6b, acadia14_691az, 873b, 21af, e571, a787, ascaad2014_029g8, 3dd4, ecaade2014_072x17, acadia14_199an, d5fd, 1d2a, 9a5b, 8861, 96e6, 8aa1, sigradi2013_74c, aac6, 7bd3, af39, ecaade2014_180l45, caadria2015_220h34, caadria2015_122l19, f0d2, 9d39, 6b15, ed8a, f1f8, caadria2015_014u2, 68e4, a957, 1058, cc28, 9f2b, 5f58, 7acc, 8227, 7c0e, 4b34, 2904, ijac201412401x3, d19a, 1b2b, 467e, 4524, cd41, 3e9b, 904e, 9deb, f301, 2595, 460f, ee00, acadia15_137a5, 9248, c859, 636a, 3a0c, ed93, 6e71, 68f2, acadia15_483t21, e3fb, ecaade2017_146gg, c82a, 745f, 024f, 06a5, sigradi2014_140o2, ijac201715202ee, 4a8b, caadria2017_046t14, fee6, ff71, 44cd, c592, 20bf, d40d, 3298, 1d81, ecaade2017_046xx, 546e, 446a, 16e9, 5bf4, 13e7, c95e, d6c6, 4abd, 4fcd, 8c47, 7d11, 4dbd, 34ac, caadria2017_142h37, 9a60, acadia17_221y, bca2, 4490, d6a1, 2e88, 35d9, fb51, 5a43, ecaade2016_210g54, ascaad2014_020p3, dad7, ed02, ecaade2014_201i52, 9559, d8f0, 00f1, ecaade2014_168v41, 10d9, afd2, 605e, ea0d, faf9, ecaade2016_152r41, 719c, d940, ascaad2014_034m1, acadia17_640ff, c0ee, 6434, b407, 4367, 83ff, dfd2, ecaade2015_144f31, 2861, e595, e8ae, f6ae, 073c, aa64, acadia17_178jj, acadia17_598rr, acadia16_12b2, 2262, caadria2017_029s10, 0cfd, 5b8f, 34a6, 9bf6, 074d, ab69, f414, acadia17_60bb, d86f, d849, ecaade2014_016y3, acadia17_435f, e397, 4817, ecaade2016_223j58, c4f9, 5a60, caadria2016_621x26, 04f7, 2721, f50f, af29, sigradi2016_369a, 23a4, ascaad2016_005c3, a08c, 8f3f, ff97, 9052, 5a25, 0b0f, 1539, 873d, 2132, ecaade2016_111s30, 98a8, 4357, 41d0, 94d4, sigradi2014_345n8, 5aef, 72f7, ecaade2017_122kk, e8a8, 36fc, 8cfa, 759e, c470, 2408, faee, ascaad2016_046s19, 43a6, caadria2017_030u10, acadia17_100k, 2444, f390, caadria2016_611v25, ijac201412202t1, c251, a7e0, e005, d274, ecaade2014_023k6, caadria2016_177c8, d505, 7d47, 6713, 4545, f8a8, de39, b723, ijac201614302i1, 4eea, acadia15_57p1, 84bb, ba8f, ecaade2015_329o71, 7b3f, 58c1, acadia17_581jj, 1c94, ijac201614102t1, 89ef, 8bc2, a5d6, 04dc, caadria2015_218w33, a73a, dc69, ijac201715106mm, b130, 86be, caadria2016_353v15, cda1, 95c5, 2e26, 9407, b1ab, e8a4, acadia17_273bb, 76ec, 20fc, 1e93, ab66, 6f0f, 4d76, 02ed, a701, b902, 2b06, ijac201715203ss, 91cd, f9e6, bdbf, 8637, f648, ascaad2016_042u16, e3a1, 6628, a68d, 20f2, acadia14projects_579a, 9639, ecaade2016_154v42, ff8e, ijac201614403m2, e684, 6581, 9073, 1034, 45ca, 444b, df52, 47e9, ecaade2017_199hh, acadia17_340qq, 6098, sigradi2016_732v, 1994, 870f, 4ef8, d76e, ecaade2017_057dd, ce24, 938d, c039, 8f4d, 434d, acadia15_483a22, 2b7b, 26d1, ecaade2016_210e54, caadria2015_206j30, 83e9, sigradi2013_234i, 66e1, acadia16_184t12, 416f, 3699, 3935, c1a0, 2358, 8e00, 9220, ecaade2016_158k43, ecaade2015_227z49, f1cf, 2912, 380b, 2226, f316, 3cf2, acadia14projects_339aj, c6a5, 81a8, d77e, ecaade2017_111rr, b0ae, 23eb, 0937, acadia17_473d, acadia14_101ar, 2c36, f2e8, 99cc, b3b5, afd6, 87db, 7c1e, ecaade2016_223k59, aaff, c654, ecaade2014_092b22, 669e, 2eb6, acadia14projects_531y, 9458, 273f, b1a9, 96e9, 2d19, b4a6, f2c5, 00f3, sigradi2016_484h, sigradi2013_429c, 0223, ecaade2014_014b3, 1a2f, 8abf, ecaade2017_308ee, 46d8, ada1, 7418, 72ec, acadia17_168tt, a3f6, 286e, 4160, 8545, 08d1, 31e2, caadria2015_139c23, 56cf, 673f, ascaad2016_021i8, 4c61, ascaad2016_038b15, da7c, 54da, 4c56, e8c5, 7a6f, e0cd, ae00, caadria2017_051y16, abfd, ecaade2014_184l46, 68c7, sigradi2016_777ee, 8999, ea44, 1afc, 5976, 9189, e533, 22da, 169d, 641e, sigradi2015_8.264l14, ascaad2016_018o7, bcd7, caadria2016_157p6, abab, 4cf8, 5f45, f133, 97e9, 9430, ca2e, 5478, 1c00, 3e09, 163a, 5708, 80fb, ascaad2016_002n1, fe21, sigradi2014_299c5, ascaad2014_009h5, cd38, sigradi2013_327r, ecaade2014_186w46, a58c, 5ba9, 2ec4, acadia17_212bb, 4302, 3369, 77c0, 6d6a, 1e91, e76e, 79d1, ecaade2017_215xx, e8bc, 787e, 811a, ec3a, 5153, f0dc, ascaad2014_019w2, 467b, c40a, d6cd, 069b, dc54, ijac201412204e3, 1f31, 7317, b0b5, f01f, a874, 47fe, cb75, 3e04, bf75, c973, a1a5, a6df, cc8b, b97c, ecaade2016_048t13, 3101, ijac201412304n1, e1cc, 1a76, 8290, dffd, ab26, sigradi2013_386d, acadia14_153at, ijac201513303z11, f82e, f2f1, f40e, 5c90, caadria2015_072r9, ijac201412307k3, sigradi2016_408q, f1e0, acadia14_609ad, caadria2015_190m28, da62, fbae, 34c5, a2d6, 2bda, sigradi2016_592aa, a109, c655, 865a, a17f, caadria2017_086k25, d357, caadria2016_713a31, b6c2, 9fce, efcc, 94bd, ijac201412207e5, 45f7, d68a, 557b, a4ac, ecaade2017_175n, 32b4, 6d9a, 764a, cc5a, 268b, ijac201513101n1, 280d, ad56, 1554, ecaade2014_052e13, 35f1, caadria2015_014r2, acadia14projects_463m, 0904, 8854, 0ba0, ascaad2014_004p2, acadia17_90ii, e2f5, bedf, 78ac, 87d0, fc68, a9b4, 9c65, 2fd1, ijac201412301p6, 832b, 1a51, 252f, ecaade2014_226e59, sigradi2014_176e5, ecaade2015_253u57, acadia17_221z, ddb3, acadia14projects_145u, ascaad2016_021b8, 5654, 8f1f, 2744, af1a, 1b96, 1135, 1eb1, e506, ascaad2016_044x17, 3e51, acadia16_24s2, 7ff9, d088, 83ea, sigradi2014_186d6, 768d, 838d, 8fd9, 123c, 6466, 1587, f0a9, 864d, 6899, 6557, ecaade2017_229bb, f41e, af0f, ecaade2016_215z54, d52b, ascaad2016_011m5, 083d, 95ab, 5c5e, ec84, b4e5, 45ec, 80b3, d10b, 8a60, cb4b, acadia17_474l, ee4a, ea8a, e27f, sigradi2016_773x, 3e2b, 710b, d349, 8014, 157e, caadria2017_042r13, 229d, acadia16_184u12, 3fe4, 1177, 4c1d, db2a, b66a, a6c8, 2d3c, f835, caadria2016_871s37, f758, b918, 7130, 7deb, ascaad2016_056i22, ecaade2017_032h, a4c9, 8766, 7e23, fd96, acadia16_478f28, 0f14, 67a2, e69a, 3e21, 2472, sigradi2014_074z6, 340b, 8096, ascaad2016_038x14, e86b, d207, 406a, 9589, b28a, 7671, ecaade2014_232z59, d05c, 95c1, 12b0, 10a3, 45b1, bdc9, 3cb2, 30a4, 9451, eb02, ecaade2015_74p14, cac6, 2be1, ecaade2016_102j28, e754, ijac201513102i2, 3a41, acadia16_342d20, 99dd, c3f1, 4b86, ecaade2014_199x51, bdcd, acadia17_137mm, 7e14, 2bf2, 7d33, a09c, e141, 6e00, ae71, 323f, 5e6f, 219e, aa63, 2914, 6a2e, 47be, ecaade2013r_001d1, be8a, 52d4, acadia14projects_199aj, de4e, 5636, ecaade2014_149b34, d79f, 8a09, 4411, acadia15_371d16, ascaad2014_022i4, c2e7, 8fc0, 2f5d, a664, 1ca3, e2c2, 7e7b, a1ca, sigradi2016_773y, c1c2, fbd2, 5d3e, 2f81, b3a2, 3c67, 8ba4, a19b, ascaad2016_048e20, 96ef, sigradi2015_10.307b21, e66f, acadia14projects_555e, 854e, 82ce, 51c4, 1cf1, acadia17_221dd, 5f2e, 8fc4, ecaade2015_152u31, ecaade2016_129o35, b20d, sigradi2015_8.81v11, a94c, 72eb, 86c4, caadria2016_333u14, ecaade2017_293jj, 65b5, 0a19, fd31, ecaade2015_138a29, aae9, 2e86, 0e6a, 53b9, 2e2d, c8f8, 23df, 11cd, sigradi2014_252s9, 4334, edb3, 9550, ijac201614208w12, 5d6e, bcb7, ecaade2017_083ss, a9e2, acadia17_600aa, acadia14_23ad, 9587, caadria2015_014z2, 230b, 1b1d, ecaade2017_050j, cbd8, 518e, e776, 2484, 46bd, 20de, dd7f, 6605, 88d1, 5217, 20eb, sigradi2015_9.347t17, acadia15_123x4, sigradi2014_263b1, ecaade2015_28v5, ae23, 6cf9, b9ea, 9282, fc24, 0f87, ijac201614202o7, sigradi2014_169n4, eba7, ecaade2015_200r43, de43, a599, caadria2015_061a7, e565, 01ae, ijac201614202w7, ijac201614308k5, 9027, caadria2017_113w29, 0a51, ecaade2016_106j29, bbbb, 684a, a4a8, 030e, 268d, ecaade2017_199ii, 6352, 07b3, a992, 7600, ijac201614102l2, 6103, b749, 7318, 0b69, 8b00, ebe9, 6d72, 89e8, caadria2016_497a21, 521d, 3f7a, 4744, acadia14projects_565ah, e1d0, 5948, 288a, 75e6, ecaade2015_207d46, acadia15_497h22, 1e22, 2c26, f5e3, sigradi2015_11.136p24, f119, 3374, 9f3c, 35ff, 9e3c, 1cf4, 7c77, 0481, 97ca, caadria2015_176s26, ecaade2015_143t30, f664, ascaad2014_017s1, ecaade2016_120m33, 47b1, b54c, 92bf, f74f, 3f83, ecaade2017_146bb, 17a3, d64c, ijac201412402z4, acadia17_390ll, acadia14_619ak, acadia16_280r17, d8c6, ijac201614403b2, ascaad2016_023w9, 198b, ascaad2016_010u4, ecaade2017_013rr, 0558, f675, 311c, db3d, cb2f, 57b0, ecaade2016_071g19, 27f5, acadia14_445aj, sigradi2014_047j4, 6953, 2852, bbce, 5a0a, c4b3, 3d96, d61e, 8a8f, acadia14projects_135l, 9888, 30db, 6ba6, f069, eb9e, 9f23, 1c44, 6ab4, sigradi2016_615w, ecaade2014_084p19, acadia16_244u15, ed47, acadia17_71a, 370d, 8b81, f653, 1b8d, 3aa0, 9814, d9dc, a2aa, acadia16_372b23, 4c8c, 15f1, aac3, 9990, 12d0, d972, 89f7, 9418, bafd, ead9, da68, d916, 791a, ecaade2017_302nn, 5309, 31fe, caadria2015_081c12, 11bf, eb4e, ec1b, ea71, 0405, acadia17_552u, a322, e935, 6b80, 0c08, 006a, 9464, 4c02, ecaade2016_147p40, ecaade2016_045g12, 9d95, 348c, aaf5, a948, 5f32, 66b3, caadria2017_165v41, 3782, 5ba6, 9b35, 5ec6, 1f4b, 115a, acadia16_72c5, 837d, ecaade2016_163a46, b3b6, e3c1, 2178, e5c7, sigradi2013_244i, fa9e, 49a5, eec7, acadia15_469n20, 129d, ef0c, 1d18, 217e, 9173, de9e, ijac201614101k1, 8149, f48b, ce48, ecaade2015_332z71, 4d8d, 833b, ijac201412403s5, 9ca5, 6b8d, acadia14projects_219c, ce0a, sigradi2016_507tt, sigradi2016_636n, ecaade2015_21l3, be2e, e813, 76ad, caadria2017_052z17, sigradi2014_123v9, e330, 3e1b, acadia15_149y5, daab, 49bc, acadia14projects_719j, 7f68, acadia17_650a, e0dd, 09e6, a311, 2fb9, 9b82, acadia16_140a10, c499, 0d38, sigradi2013_243v, 2ef6, d241, a83a, 6a8e, a183, ecaade2014_153n36, b8e8, 0711, b9e3, 9235, 0cf0, d2c4, a89b, bb59, b606, 63bc, 1746, 00a9, acadia15_57e2, 97cb, 4061, 0769, e1f4, ecaade2017_072a, d447, f75a, 3a5f, 2d8d, 7936, 4e41, b58c, 489c, caadria2015_145u23, 140e, sigradi2013_294z, 992c, 4633, 1935, caadria2015_090a15, ecaade2016_157w42, e578, b9bf, 92d8, acadia17_248n, ijac201715105rr, ijac201715102ee, ascaad2016_033x12, f72c, df1d, 4839, ecaade2014_225t58, sigradi2015_12.19a27, 95e2, c569, c6ad, 98e7, ecaade2013r_015p8, 47a7, acadia14projects_339au, caadria2015_060t6, 7750, 2ac8, ijac201614305t3, 5126, acadia17_520g, 99ba, ecaade2016_ws-afuturem67, ceb4, 3094, d762, ecaade2015_227y49, b517, acadia14_647as, ecaade2017_059pp, 1175, cb72, d67c, b995, 9a68, ecaade2014_206i53, ecaade2015_127z24, d736, 7425, b8bf, 4a42, 4b32, caadria2016_457e19, 3c49, sigradi2014_032i2, ecaade2014_052n12, ecaade2014_180b45, ce85, 1337, 16f4, ecaade2014_067y15, ecaade2014_132j29, ecaade2015_73i14, acadia14projects_453f, 13d4, caadria2016_851x35, 1ca0, acadia17_292aa, 73f2, 1338, 65f6, 0924, d359, 0584, e6a3, 817f, ea53, 977d, 8401, da35, d691, ijac201513206b9, ecaade2015_138v27, caadria2017_129w34, 416d, de9a, e9d4, 042b, caadria2016_631h27, 61f9, a1f6, ea4b, 92fc, 4f58, c6f2, f7c8, ijac201614204y9, acadia16_196e13, ijac201412304i1, a012, 6fd2, d12f, a090, 4855, 3b30, acadia14_681ah, ijac201614309g6, ecaade2017_173yy, c7ba, 2e37, ecaade2016_095e26, 5226, 66f2, caadria2016_363e16, ecaade2015_285e62, e1c3, 0958, ecaade2014_224e57, 84d3, 9eb9, 491b, 3732, ecaade2014_100j23, e058, 02fe, 5099, ecaade2016_191w50, ijac201412405n8, ecaade2015_233h53, caadria2017_017l7, fd54, 864f, e3ac, eff8, 7bfc, ijac201412204x2, e631, 90fc, 644f, e6be, 23ff, 6029, 0865, 42b9, 3449, b129, sigradi2016_517p, 7f47, 456b, 8e1a, 95bf, 0f43, ecaade2014_084e20, 2f52, 301f, 7ff5, 2ffc, acadia17_283oo, e26c, f5fb, 32d7, ecaade2014_084u19, acadia17_62uu, 3911, 06a3, 6dda, ecaade2017_146ff, b5f3, 4d96, acadia14projects_609aj, 7380, 16f3, 4996, ecaade2015_229k51, d7b5, fea8, sigradi2013_414u, a5fc, 76a4, 0bd2, acadia17_544e, e901, f442, acadia17_177s, e923, caadria2016_405p17, acadia16_130u9, 1294, 146d, e736, c4cf, 572d, 2c76, 0bbe, 7072, 930c, ecaade2016_067h16, 43c4, ec2b, 0219, 62c4, ecaade2014_157d39, sigradi2014_347j10, bd66, de02, 1b03, 0b9b, f27b, 85cf, 5ed7, 931f, a16a, 5751, 5908, ecaade2016_225v60, b384, 8e5f, a0bc, a123, 0b05, d4a9, e903, 9ef1, ascaad2014_014i7, acadia15_451l19, 201b, ecaade2016_037b10, c9b6, c623, b8eb, 5835, a358, 78ed, 0a29, 4ac1, 7293, 6d4d, 032c, 29bf, 750b, acadia17_322h, 3eb0, b784, sigradi2015_3.394d6, ecaade2017_143o, b67d, 01ad, 505f, 6155, 3d07, 40f3, 53b0, ecaade2017_051t, 22ab, acadia15_381s16, c4d7, c576, acadia17_648kk, acadia17_162u, 183d, cf1d, 2465, e8a0, ecaade2014_057f14, 0036, fba0, acadia16_78t5, d580, acadia14_463f, ec3d, ecaade2015_195o41, 61f1, 1139, 02e2, bab3, ecaade2015_171u36, 0699, caadria2017_009i4, d11e, 8c70, 8b33, e21a, 87d7, a1ec, ecaade2016_162m44, 8bdd, 5cfe, 8003, e9c2, 7011, af9a, 7344, 6f19, aa77, 13d8, 2520, acadia14_117d, 0e7b, 0df8, acadia14_619x, f997, 58ac, 7e62, 1201, b7ff, 1097, acadia14_23az, 7465, d60a, ijac201513205a8, 6174, 5a1f, 94a7, sigradi2013_41p, ascaad2014_024x5, a083, 6673, acadia16_44n3, acadia14_479at, 9b36, d93c, 0e05, ff30, cc71, add3, ecaade2015_21c4, 8ebe, 09da, e547, caadria2016_601o25, caadria2016_517e22, ecaade2014_016a4, f315, caadria2016_861w36, c2d6, 409a, sigradi2016_467t, 2203, 1e79, b128, 61f7, 021f, ecaade2015_246b56, e0e3, e5e6, 4b22, ecaade2015_294n64, ecaade2015_53w8, e5df, e1a8, 17b7, f720, e0a0, 40fe, 2d73, cc14, 0a4f, 44e3, 1916, 5d3b, fb66, 81c6, b8bc, 2559, a2fc, f18e, c159, ijac201614105u4, ecaade2017_151q, ed39, 7eae, 457e, b5b2, 86cf, acadia14_375c, 3ce3, 2b26, acadia16_470r27, ecaade2017_032m, 8de5, acadia14projects_463r, 34fc, 0232, ecaade2017_057ee, 484c, 9a16, ascaad2016_043e17, c146, 5af1, da8d, 7f4e, 1229, 0abf, acadia17_163ii, 22a7, 4bd2, babc, d397, ecaade2015_138k27, 1757, ebd1, cc4f, 9fec, ecaade2014_153s36, b946, 0142, e3d2, ecaade2017_198d, 77fb, 7a6c, d4b5, ascaad2016_023r9, d3a4, db42, ecaade2017_189uu, a631, 65cc, ecaade2014_024r7, 6f01, ab77, a6bd, 0384, 10fb, sigradi2015_9.347z17, 0743, sigradi2015_10.138v18, 51ba, sigradi2013_194e, 1b78, 9afe, acadia17_482s, 58b8, 91f4, 0f09, 20e2, ecaade2016_132r37, 40d9, 1ec8, fbac, ecaade2016_ws-dleadi68, 5c34, caadria2017_070t22, bc73, ecaade2015_53j9, 144e, 6d5f, acadia14projects_619ab, 1d95, ascaad2014_013a7, 8ee5, caadria2016_611l26, b58f, c94d, 119d, ecaade2016_111n30, d34a, ascaad2016_016v6, 79fe, 1fea, e6cf, e403, 16c2, a307, 529a, caadria2017_096a27, 7606, 2319, ecaade2016_037v9, 76c8, fb3f, 1b82, 479e, acadia17_248zz, ecaade2015_285p62, e14e, ebb4, 896e, f3e7, ecaade2015_248l56, b137, 91c5, 65d4, 6144, a0ce, 79ac, 8d68, 4a2a, 6121, a59b, ijac201412404h8, f126, 8469, e633, 0497, 9f8c, caadria2016_477c20, 303f, 46bf, 4168, 7824, 8463, 59ed, 7df0, 5e65, b512, ecaade2016_213r54, 0e1a, aeef, 5679, a105, sigradi2014_276z2, dd9e, ba10, 7464, acadia14projects_347ar, d326, 5bbf, 3518, caadria2016_539g23, acadia17_600dd, 4da6, 25a6, a054, acadia15_284x11, ec63, 00e1, 5139, d7f3, 0875, f3c8, 9c9f, b82a, ascaad2016_049v20, caadria2016_095n4, 9cd3, ecaade2017_215o, 0804, bbba, 7039, bc2c, ecaade2016_161z43, 8541, b1e2, f7bf, 5edf, f188, caadria2016_589a25, b0e6, ecaade2017_101r, caadria2016_819l34, sigradi2016_642jj, 237e, 6e9b, acadia14projects_719p, f95a, ijac201412303s8, ba33, 5434, acadia16_130m9, ecaade2015_18e3, 5c6e, a000, sigradi2015_8.27p10, cbae, c647, ecaade2014_187e48, 69ef, d1f8, e8b5, 010a, 5062, a18f, 79b0, 8ea9, sigradi2015_7.146a10, ijac201715101d, a89f, ecaade2014_188n48, 75f9, sigradi2015_sp_4.275v29, 1be9, 713d, 1f02, 3498, a00e, b4af, acadia14_145m, 631c, f0a1, 6bf0, 3743, b33b, sigradi2016_446a, ecaade2017_253r, b491, 151e, 9bb7, ijac201412401b4, f957, sigradi2016_428l, b25e, a01d, 4be5, 6ecf, sigradi2016_431x, 7874, ecaade2016_140z39, 655d, 4e00, 14cf, 8987, b56c, 7d1c, ecaade2014_072o18, caadria2015_077v10, febc, f16a, 37f7, 2b8f, c2da, acadia14_189av, e213, bd94, 3880, b71b, sigradi2013_215, 59cf, aacb, 2b14, 99f1, 62ab, b61e, caadria2017_174e42, c589, sigradi2015_3.345t5, 081e, ac1d, dc74, b430, 6cfe, d926, acadia14projects_627ap, 157f, a512, bc4f, e3d7, 29ca, caadria2015_114t17, ijac201614307j4, 2d59, 8f9a, fe87, c23d, 759d, ijac201412408g2, cfb4, be35, ecaade2017_274y, ee25, 90a5, 6176, aaf6, 208a, 04f6, 5614, 1466, 11f2, 9471, sigradi2016_637x, ascaad2014_031g9, acadia17_500mm, 2219, 0c3b, acadia14projects_565ac, 1ac7, fef9, a6c1, 8906, 66e6, acadia16_164s11, acadia17_373j, ecaade2016_118m31, ecaade2016_129p35, 558b, b558, 60a5, d16a, 0a0e, acadia17_562q, ecaade2017_248ss, 5fc8, ascaad2014_023a5, sigradi2015_8.41b11, fc0b, 5a9e, 9d4b, b75c, d6dd, sigradi2015_3.394e6, ecaade2015_138y26, 0261, 7097, caadria2017_129c35, 0afc, dd6e, ecaade2015_37g7, 7d3b, 540a, 4140, bc95, 68c6, 8b52, dfea, acadia17_128kk, 41a4, f9a1, 68cb, 480a, 507e, 3d99, d587, 4454, acadia14_637ai, 3f42, ecaade2016_067n16, acadia15_81w2, ijac201614105t4, sigradi2015_sp_11.278m31, f344, b9a0, bc5d, sigradi2015_9.152y16, 644b, 6824, c03c, 325b, c22d, 56ca, 48ff, ijac201614201y6, ecaade2014_038o9, caadria2016_651g28, 3ff6, 497a, 5c73, 6efc, 4f02, b794, ecaade2015_114n22, 0a1a, 1ae8, ea7f, ecaade2015_237a54, acadia17_445t, a636, ecaade2016_132s37, 1acb, 0728, ab06, 79a6, ascaad2016_048b20, 21e8, 2778, 1fc8, 75a6, 4b73, 6b03, a6af, d31b, caadria2015_054j6, sigradi2014_345i9, acadia17_648gg, ijac201513206m9, 92b6, sigradi2014_263e1, acadia17_670vv, 5768, 1256, 1fdb, 394b, fb6e, 0588, 397e, 8b03, ed89, c9bd, 9907, a4e4, 23e8, c833, 16a8, 032a, acadia14projects_661n, e305, ecaade2017_053qq, 3df2, ecaade2017_028o, 566b, 3a23, 8c8b, d3c0, caadria2017_118i31, caadria2016_601i25, 1c9b, 45d1, 4430, d0fe, acadia14projects_487h, 1060, 2bd0, 5ead, d8c0, ecaade2014_201b52, 4d37, sigradi2016_383ff, acadia15_223a9, 7d53, 7296, acadia14_317z, 9f26, cad9, af7c, 3103, cf11, 9477, 09f9, a588, 8119, acadia17_177p, d0f7, ecae, ecaade2017_054hh, c180, 7e7c, 935f, 33a6, cae2, caadria2017_158a40, 9063, d0ce, 6f44, a51f, c778, fe69, f083, ecaade2017_291c, 6829, 7f0a, sigradi2013_391j, dab0, 5574, ff66, acadia14_43ak, 6ec8, ecaade2017_148d, 0d9e, a448, 4eee, caadria2017_123k32, d348, edff, 0e5e, ijac201614204v9, acadia16_308d19, ecaade2015_317f69, 2832, ecaade2017_172cc, 06fb, 0504, acadia16_214b14, 6355, acadia15_223g9, 6d16, sigradi2013_381l, ijac201715201u, 36c4, a95f, 0fce, acadia14projects_473ag, f03e, 61ba, d423, ecaade2016_067e17, 93c6, 3658, 4387, 46dc, sigradi2016_400j, acadia16_382w23, 5ca2, 6864, eaf4, edea, 5cd3, ijac201614307f4, 002a, 80a9, 62c8, dbfb, 8070, sigradi2015_11.222u26, sigradi2013_28l, 879d, 3d37, c431, bd7d, f816, 72f4, 868e, 07ba, acadia16_260o16, 1a72, acadia14projects_147ao, 7f8b, f9fe, a4b9, 3e03, ijac201412304a1, 9494, 86fe, ijac201614308t5, 3044, 04cc, 8d29, bbef, caadria2015_084e13, 0a64, 5172, cfdd, 45de, acadia17_273gg, 8278, e576, 1815, 7728, 611f, ecaade2015_248i56, a572, b409, a9fd, d0c7, ijac201412306e3, a0e6, 7f6e, 39ef, ijac201412303p8, 7d6a, 08c4, a893, f094, ascaad2016_046p19, f030, ecaade2017_155i, acadia14_565y, f892, e99f, acd9, ecaade2017_152d, 5244, a3f1, sigradi2014_080m7, 3986, ecaade2014_176g44, 73f4, ecaade2016_071x18, 388e, 7c3c, 0e65, aa45, ijac201412406s9, d25b, a49f, e002, 95f9, acadia15_137f5, 3909, ecaade2016_191d51, e428, 5b4e, caadria2016_851v35, ac3b, 2a92, ijac201614309i6, 4e9d, 1930, ecaade2017_048bb, a20a, caadria2016_641n27, ecaade2017_211cc, caadria2017_104v27, 23a0, 76a2, 938f, ecaade2017_174a, d464, ascaad2014_003y1, caadria2017_067i21, d086, ecaade2015_207f46, d63f, acadia17_426k, dd44, dcf1, eac2, f695, 4782, 893d, b1c6, 5612, 7009, e762, a12f, acadia15_263e11, b821, ecaade2014_138w30, a10c, 5843, ecaade2014_067x15, 33b2, ecaade2017_009aa, ecaade2016_099k27, 06b5, 3828, d85b, ijac201614104h4, 449c, acadia14_479ap, ecaade2015_122l24, ijac201614405x3, ca2d, 0668, a0dc, cf04, d20f, c261, a52a, 8e24, ijac201513201g5, 6894, ascaad2016_029x11, 0ace, e495, ijac201614202k8, f155, 8da1, ca50, ecaade2015_227d50, ijac201412303g8, d805, 44be, acadia17_640ss, d240, 9c8e, dec5, acadia16_88d6, ecaade2016_075g22, ecaade2017_130zz, ecaade2014_112j26, sigradi2014_084b8, 4264, 966d, 5b97, caadria2016_177u7, c6cf, d613, 3e94, sigradi2015_9.152d17, a05e, 8aaf, c962, 414f, ddf9, ijac201412401v3, ascaad2014_010k5, deea, 0d48, d2cf, 45f2, 3989, caadria2016_589x24, caadria2017_149i39, 67cb, fd43, f56d, b787, ff89, 6e68, caadria2015_178x26, c8e5, sigradi2014_074o6, 76b6, ecaade2015_227u49, 1742, 220d, 6745, 5cd0, 0a18, de1f, 05b5, ecaade2015_284h61, d3ed, f901, bce0, e5ab, caadria2015_030e4, caadria2017_003x1, 99cb, acb2, ecaade2014_011h2, fbeb, 4ddd, ecaade2017_269oo, ijac201614104c4, a8e8, ascaad2014_016f9, 606a, ec19, 8467, 3569, 59d9, acadia16_184k12, 316f, acadia14projects_589a, e13d, b038, ecaade2016_023z6, cf85, 576b, b1f2, 061e, 30fe, f22b, 02bb, 333a, caadria2017_023b9, f237, 0e4c, acadia16_72f5, d396, 0ff2, 6edc, 2a55, acadia17_163bb, acadia14_281ae, cba4, 9c4d, d4a6, ecaade2017_007b, 232b, 286c, c2e0, df99, 10f9, acadia17_520k, acadia17_648jj, bcb5, c306, acadia14projects_147an, d690, acadia17_455aa, ascaad2016_026t10, acadia14_601ad, f64c, cd92, 43c1, aaf9, b32e, acadia14_199ad, de60, 491a, 7a3e, 4ca5, cdf3, c51e, acadia17_296s, sigradi2014_099r8, 1b64, fc9d, acadia17_382kk, a816, acadia15_513u22, 9a8f, 8ac5, 4e09, 651b, 0095, ecaade2015_91i18, ecaade2013r_012m7, sigradi2015_3.111e3, ijac201614105n5, 8550, ca78, 4daa, 0243, caadria2016_703m30, f512, 1ef8, sigradi2014_345g9, ecaade2015_229y51, 18f8, f30a, 9cb3, caadria2015_031p4, 2545, sigradi2014_155w3, fca1, acadia15_161e6, a8f6, dec2, fa24, cf0b, sigradi2014_284e4, b823, 0879, 1b9c, acadia17_274uu, fadc, caadria2017_123m32, 73f0, acadia17_358rr, acadia14_301aw, 78f8, ae4e, a65d, 7563, 75a1, e9b6, 689a, d1d4, acadia17_202h, sigradi2016_602k, c9db, adab, acadia14_609ar, b868, 3168, bc77, 8747, 50aa, c5f0, acadia17_520h, 2fc9, sigradi2014_345z9, 9310, 9c67, acadia14_281s, a09d, 0175, fb07, 0860, 3051, acadia14projects_247y, 27bd, 55c9, 893f, 2d69, 20f9, cf71, e370, c26e, dd2e, ijac201412404r7, sigradi2016_561gg, 36d2, e09e, 5481, 3b93, 3170, 6e50, 2724, ecaade2016_230f62, acadia14_189ar, 5cd4, 897b, 0e85, 61af, 71a0, ecaade2014_038k9, ecaade2017_124t, b701, acadia16_344l21, 3508, 0d90, dc64, 3ae3, c54d, 43ba, ijac201715203vv, 8c6a, 00aa, a2dc, ecaade2014_133y29, 90b6, 815e, 69c4, ecaade2016_099n27, ecaade2014_168p41, 5b1e, cd3c, 34ad, 0aa8, ijac201412301t6, 7068, e771, ecaade2016_225c61, 911a, d914, acadia14_473ao, acadia14projects_579b, 41e3, ijac201513203c7, acadia14projects_719r, 973d, acadia17_426h, 70c2, 17e4, 883a, b764, 26db, 4a99, de3b, a575, a996, 9766, 2d58, ecaade2015_333e72, 2095, 56ee, sigradi2015_8.239x13, 8662, b281, 1438, ecaade2015_237i54, 62e1, 7e9d, caadria2016_663p28, 8a3b, 65e3, ecaade2017_089aa, c6c6, 1e68, a3e4, bae5, caadria2017_115o30, 5625, 2124, 0a7e, 4180, 6d58, ijac201715205xx, cbad, 5b26, 0bbb, d11c, 2d8f, 6fc7, 40d3, 2f24, 4c30, acadia16_318k19, ecaade2016_085m24, 76c6, b689, acadia17_231o, 511b, bd8a, 483e, 3f28, 7935, 81ee, caadria2016_549l23, ecaade2014_218l55, 0a97, ecaade2013r_009a6, c949, ecaade2015_114i22, a2e0, 0c09, 455d, sigradi2016_515h, b4c3, bd24, ca1c, c7c2, 7411, 9971, sigradi2016_364uu, acadia14projects_435ad, 6c2d, f2a8, da6f, 2182, afff, acadia16_280o17, 582c, 1db4, sigradi2015_11.165u25, f472, 0aa5, 18d0, 973b, 56bb, acadia17_100j, e9d5, 4d27, ecaade2016_006t1, c836, 9df1, f684, ascaad2014_021c4, 5c4e, e65f, acadia16_12m1, e674, cbf6, acadia14projects_375l, ecaade2015_127g25, a4d6, ascaad2016_007w3, ecaade2017_041m, aa4c, a9fb, cdf8, 16e6, ca48, caadria2015_086o13, 7cb4, 6697, acadia15_95k3, f9eb, 808d, b423, sigradi2015_3.65u2, 66fd, 5797, ecaade2015_202h44, 494e, 4b26, 1a2a, f06f, 9d13, ijac201614202a8, sigradi2016_601ss, 84af, 68a5, b702, ecaade2016_129z35, 0a38, 4d51, 3bf8, caadria2017_051z16, 34fe, ecaade2015_185u39, ecaade2017_056ww, ijac201614201i6, c862, 2c83, f910, 9973, b15c, sigradi2013_135i, f691, 2005, 1b87, e107, 15cf, caadria2016_651f28, cd65, ecaade2013r_014h8, 4b66, 24a8, acadia16_154i11, 6a06, 3bb4, e53c, 4eed, 4b0b, 2708, acadia15_333y13, 493c, sigradi2016_446j, 0bf7, 3a82, caadria2017_023g9, 4e9f, e97b, 7f1d, ec14, a33a, 25a7, 4691, 355f, ec66, e1a5, ecaade2016_038g10, a74b, ecaade2017_164m, d7d9, c757, 85e3, e0a3, 3675, a4e7, 7b1f, bc92, 1b70, ecaade2014_204a53, 7498, f3af, 894a, acadia17_50ll, 64e1, fc23, 7348, a26c, 7eb2, 02f0, db1c, f260, 5a5c, bed0, acadia15_69p2, caadria2017_074p23, 085c, 6499, ecaade2014_168j41, 486e, ca5d, 930a, 75d4, a3a8, 0184, 00ad, sigradi2014_103y8, ecaade2014_194z49, 846b, caadria2015_170o25, c658, ab13, 144a, a08e, ijac201513104k3, d395, ce9a, ijac201715204ll, 3d09, ecaade2015_217v47, 9a1e, ecaade2016_tkou66, 5631, 5f6d, ecaade2017_066o, sigradi2016_814yy, e1a1, 67ef, ffa9, 7721, acadia14projects_81o, f028, f145, 73fa, 2846, acadia14projects_375c, 29d8, ecaade2015_155i32, 7794, fb63, d789, 37e1, 1087, e9f7, ecaade2016_224y59, a98f, 160c, 6e11, 6317, ijac201412406g9, bc6b, 2355, ce27, 5358, ecaade2016_046z12, a3ea, ad76, e5b6, 2dea, 782b, 6f4a, ea20, d73c, d12e, 29ad, 5ce3, 4b8b, ascaad2016_049z20, sigradi2014_347p10, 3903, e74f, caadria2017_051l16, b252, caadria2015_081h12, 71ad, bd68, b694, c811, acadia14_627d, ecaade2016_074u21, 6a07, caadria2016_477u19, a2b8, ecaade2014_080k19, 214e, e73a, ecaade2016_095b26, e525, f8ff, bfc9, 1e6b, acadia17_366y, 78e7, ecaade2015_53z8, cf94, c7d9, 18a3, cc84, ijac201614102d2, 9dee, ecaade2013r_005j4, bb03, e26e, 8839, 4994, sigradi2016_426f, caadria2015_145v23, ecaade2015_91g18, 68d3, e166, 9ddd, 32e0, caadria2017_052s17, 0b30, ecaade2017_173zz, acadia14projects_115al, beba, acadia14_609ap, acadia15_469d20, 6f30, 072a, ijac201513104y3, 189c, 43a4, 6f9d, 95ff, bdda, 4ef4, aac7, c536, ijac201513201b6, a122, 522e, 2d78, ijac201412202s1, ecaade2017_080ii, 740b, 23b1, 5719, 717f, 6bac, 7a22, 340c, dad2, acadia15_357t15, acadia14_435aw, caadria2015_233g35, c285, e82d, 1103, c77d, 3351, da48, caadria2016_579v24, bde7, acadia14_619ag, 6870, acca, 9155, 5896, 0277, sigradi2015_10.140h19, a2de, acadia14projects_317y, 133b, c8ec, 33f4, 0ee5, 7c20, 4b6e, c3f8, d39d, 56e4, 7040, 0c96, 4ac5, bc60, 3dd0, ecaade2015_116n23, e13b, e0a2, acadia17_52r, 0fe6, 9cac, d26b, 840d, 4a57, 797c, ascaad2016_036c14, acadia14projects_719b, fb7a, b426, caadria2015_210f32, sigradi2013_208m, 4ce4, 1a7c, 7d93, 2a40, 214a, 91ac, ecaade2014_240p62, caadria2015_226m34, a52c, 248a, fc1e, 5102, ec78, e890, 94c3, fdf6, 68f4, c760, 319f, c059, eedb, a9cd, 56be, 1079, f6ff, ijac201715202tt, caadria2015_185k27, 4fbe, ddb6, c2b7, 3c2b, 7142, acadia17_28ii, sigradi2015_3.370b6, sigradi2015_6.327u8, ecaade2015_59k11, 7de9, eea0, f6f6, 6d9b, d9bb, sigradi2016_602e, acadia17_62zz, 7990, ecaade2016_163y45, 1473, ecaade2015_170l35, 9cd5, a9e8, 4631, 8d27, a0b3, 81ec, 7195, 0c3e, 5933, caadria2016_497x20, 4f51, aa82, 137b, 6e25, 9232, cb30, 874e, 5973, b703, 40b8, 1379, 4149, ecaade2015_114o22, c5cf, 181c, 91e6, 8c17, ef96, 63ee, 2814, sigradi2016_560y, a472, 60e9, f3c2, caadria2015_099s15, 41ad, b8e4, 80c8, f213, 69a6, caadria2017_054f18, caadria2015_202y28, sigradi2014_074e6, b3c4, d1f7, sigradi2016_815ii, 3637, edcd, 3ffe, feba, fcc1, ecaade2015_82a16, 0d2e, caadria2015_117v18, 1c87, acadia17_232jj, 5de2, a23a, acadia14projects_219aw, caadria2015_081j12, ebff, 7346, ecaade2016_075e22, acadia15_173t6, 1cb1, 84d7, 298b, fe7d, 701e, af66, 7919, e806, 07f7, 63a3, d1c7, ba06, acadia14_125x, bead, aa8e, 25c4, 2079, 433e, 12ce, 13de, f1b4, ascaad2016_016r6, acadia15_323x12, 80e2, 0643, 15bd, caadria2016_621s26, cf83, 14e8, 6c0f, ecaade2016_223c59, 1f05, ecaade2014_130v28, 7b2e, ecaade2017_038vv, d704, caadria2017_074e23, 6ee1, 69f9, 0ede, a2d5, 5e98, 9040, a9bc, 6548, 2464, ecaade2014_133r29, acadia17_360d, ecaade2013r_004d4, sigradi2014_048d5, e96e, 7be6, ab9c, 12de, 44b7, caadria2015_031r4, a656, 041b, caadria2015_030i4, c2ad, ce1a, 9687, ecaade2017_305a, ecaade2016_162v44, 1c12, 0ca4, 8642, 2783, 988b, 0a9a, sigradi2016_383ii, ascaad2014_014f7, 9a9d, 7c83, d502, 5d93, ca66, 9f37, ecaade2017_198k, 564c, d15a, ffe1, dd8a, 5784, ecaade2017_195gg, 4298, 2753, ce33, f85c, sigradi2016_399b, efa3, 7ffc, sigradi2016_814h, sigradi2016_621ee, 48fc, cc88, ecaade2016_136p38, ecaade2017_265o, b63d, 47f8, ff93, c87d, 739b, f0fa, 3d60, 2aca, 7ed4, 3163, 0813, sigradi2015_8.264g14, acadia14_389e, ecaade2015_194s40, 17b4, caadria2017_165o41, 9c03, b8b1, 2d01, ecaade2016_208s53, caadria2015_208x30, b9b9, e44a, 0eab, 7afc, 02be, 47ad, 783e, ecaade2016_tkop66, caadria2017_031h11, caadria2016_321k14, 1d7a, sigradi2015_8.41w10, 8e91, sigradi2014_335u7, ecaade2015_35s6, acadia15_483x20, 2de6, 3a86, 603b, c483, 2582, 2556, ecaade2015_17m2, 2cbf, 86aa, cc40, 1f9d, sigradi2014_345r8, dbbf, 5834, ecaade2016_065w15, 6b08, 45fc, ecaade2014_084r19, ecaade2016_170p48, 83bb, acadia15_211z8, 8335, acadia17_50nn, 2aa1, 6430, d1b1, 6779, 4e03, 5ede, 939f, a272, 4777, caf8, 28ce, 7caa, a3fe, ijac201513101a1, caadria2016_095r4, d6ab, e6a1, a099, caadria2017_008f4, 78e0, 5ad9, d942, b4b0, 7aeb, 4d75, ecaade2015_332t71, 63b6, e232, sigradi2016_414hh, sigradi2016_534mm, caadria2016_333x14, sigradi2016_814i, f5f7, ascaad2016_047z19, 2b54, 62c5, 7c19, 6109, ecaade2016_075h22, d4ff, e443, ascaad2014_008s4, e981, sigradi2016_443uu, sigradi2013_342t, 4a76, 781b, f38f, fcd4, 279a, aa15, 6e64, 82a2, acadia17_308vv, ijac201412301r5, 3621, acadia15_333a14, 4195, 6282, 8cc5, ijac201614207p11, c0e5, fcbf, c918, 1960, ecaade2017_006vv, 795e, 0ee7, babb, acadia14_135t, sigradi2016_792g, 62f6, 9aa8, 10f5, ijac201715105r, 897a, acadia14_627ak, 5b65, 274a, 254e, d944, caadria2016_589b25, ecaade2017_199gg, 64be, a6d8, d98e, a39d, 8765, 26e6, 53c1, a015, aba9, ecaade2014_038j9, f130, 9bde, 1889, b884, sigradi2014_045g4, 3437, 2c1d, ascaad2016_054t21, caadria2017_165j41, ijac201614405y3, ijac201412204o3, 79e5, acadia17_670uu, sigradi2013_226, 84e1, 8e6a, 3979, 3f72, 62b3, a0b5, ecaade2015_172a37, 9c19, de1a, e874, ijac201614203e9, 8a94, 86e6, d4b1, acadia14_601v, 92b4, acadia14projects_365af, 1304, 833c, 0fee, eeb4, 1341, 9441, 84d8, caadria2017_029j10, caadria2017_001e1, 4371, 5032, a60f, acadia17_170i, 9e8f, ijac201412408a2, 7eea, c6fe, acadia14projects_189ay, d79c, 2d31, ecaade2016_199z52, 219d, ecaade2015_171g36, 0b94, caadria2017_190y45, 6373, sigradi2015_12.297j28, ecaade2014_188k48, ecaade2015_11f1, 554b, ef30, 62f2, f63b, b7e3, 554e, ecaade2014_138o30, 9f19, dbdf, ecaade2014_140s31, 21e7, ijac201412408p2, a728, efa7, acadia15_431o18, ecaade2017_149r, bb2c, caadria2016_767t32, 433c, f64e, 1fc6, 832d, 075d, 18ad, 9c8b, 0553, 6365, f169, sigradi2015_8.328i15, 78e4, ecaade2017_228y, 81fe, sigradi2013_158f, 4fad, d7f4, ecaade2017_194bb, 98ba, 2ff4, 3145, 4f70, 9ce5, 7059, 1a93, 4edc, 993d, 93ca, fb17, e714, caadria2016_311x13, 26a4, 367f, 8e1c, acadia17_670ii, 4e16, cd0b, 53c9, acadia14projects_135w, sigradi2016_448cc, 16be, 4f9c, ascaad2014_024k5, 4de5, 2c91, acadia17_669m, f6e3, ecaade2015_269n59, 3032, 8733, 5816, beee, 39d5, ad82, 6ad9, ascaad2016_001d1, sigradi2014_114p9, 0794, 5b8d, 2f82, 22fa, bca3, ijac201513206v8, 4917, 227e, fe81, 029c, 0dba, 738e, 435d, ecaade2016_223h59, sigradi2013_167l, ec48, ea83, e812, 03c5, acadia14_445ad, 397b, acadia17_257qq, dcf8, 0e17, 6942, 7ad2, ascaad2014_013b7, ecaade2014_024v7, 50f2, f998, 7568, d72c, badc, a2a9, b5fd, 8375, 6d5c, sigradi2016_356h, ecaade2016_130s36, acadia17_322xx, cefb, 4562, b971, 59c5, b278, d440, caadria2017_005n3, 66ab, 267e, ecaade2015_61y11, fb9e, ecaade2016_113z30, 44c0, 7360, 65ab, 7966, 65a9, acadia14_699c, 580c, d642, caadria2015_162w24, 75f5, f4ce, 8f2c, acadia16_352b22, sigradi2015_6.183j8, 8e42, sigradi2013_304z, e9d1, 28dd, fa5c, acadia14_229k, 14e7, 1382, eaeb, 5b62, 28f6, 6698, 5677, 0a61, 0258, 8148, 5ffb, 833a, 205f, ecaade2017_097dd, 1073, caadria2017_015e5, 5fb9, 97d4, 165f, fb74, ecaade2016_042m11, 4bf7, caadria2017_057v19, acadia15_203n8, acadia14projects_409n, 8f4c, cbac, ascaad2014_017p9, c63a, ijac201513303e11, 729c, c199, dcd4, 1062, acadia15_451w19, ecaade2014_044u10, 6063, 581c, 8f9c, ecaade2017_208b, acadia17_90oo, cf6b, sigradi2014_032n2, 4b17, acadia15_431s18, cc27, d8f1, ecaade2017_076aa, f8cd, 8195, ecaade2014_072w17, ecaade2015_207s46, 18b8, ecaade2014_010m1, fd71, 3b27, 2085, acadia14_101ah, 3ede, 2b5e, 0ea6, c598, ecaade2015_33m6, 6274, 70d8, sigradi2013_345m, a810, dd49, 3406, c6f5, ecaade2016_136j38, 83bd, 5bfd, 10bd, ecaade2017_061i, eed0, 60e5, ecaade2016_152a42, sigradi2013_263, 07a1, ecaade2015_333j72, sigradi2015_11.166w25, sigradi2016_792f, c0c8, 218d, 6a27, 8b38, 01e9, e10b, fcfd, 4792, ecaade2016_228k61, 6e5d, 1f83, 128f, ecaade2017_042dd, b595, dea2, 2ab9, 0d79, 3cd1, 9f6c, 0713, caadria2016_641o27, sigradi2015_sp_8.6i30, 791d, a5ee, caadria2017_015t5, ecaade2017_052kk, b15a, ijac201412408w1, 9867, 17d0, ecaade2015_118t23, 353b, 8042, 3799, 3fbe, 4bd0, acadia16_362j22, 8519, 8a53, ff11, 362d, aca9, 6066, 2f0d, 8e4b, sigradi2015_8.186x12, d394, 1248, b3e8, acadia16_244s15, 1503, 486d, c6f6, b0a6, 96c2, 7732, ca57, 6adb, bfec, fb05, debf, f5b8, ecaade2017_053ww, caadria2017_058m20, 2b1f, 8924, 3283, sigradi2013_342n, cb21, 54e4, ascaad2016_038f15, 566e, f8fb, 1724, 5d46, ijac201513302g10, d5b1, 4ef1, 5a3a, ecaade2017_056e, d6ba, caadria2017_145n38, f8df, 2432, 1662, 65e1, 7279, f956, acadia17_221hh, 27f1, 28f9, 8e20, f52b, 0f66, acadia14_463d, 1611, acadia17_350gg, a761, ecaade2014_180n45, d105, 6a03, 3cdb, c7ca, 29ab, 0082, 4220, c796, acadia14projects_409l, 5acf, 41da, 6915, 4c95, sigradi2015_11.71i24, b835, 54d9, acadia17_81j, 5eda, b69a, acadia16_280z17, b899, ijac201412408z1, 8296, 2958, be88, d4ae, 19b6, 97a6, 58bb, 2ec5, 812b, 9e74, 1794, c5fb, 6ea1, b531, sigradi2014_152u3, 0e04, 949b, 91ae, beed, ed4e, ecaade2013r_003p2, acadia14_101ak, 58eb, ecaade2013r_011h7, 0940, 92bc, ecaade2015_87y17, ecaade2015_180s38, f5b2, 8bbc, 601d, 1946, ecaade2014_180i45, 6564, 59a5, acadia17_308tt, 384b, ijac201412201n1, 6b46, 1057, 2e14, 236b, 13c0, sigradi2014_281b3, e163, 871c, 2f75, 801c, 90ce, acadia17_72n, 70ed, ecaade2014_157e39, 88fb, 211c, 3ba7, 49b6, 38bf, ecaade2016_158u43, ecaade2013r_003g3, 5f4c, 56f6, a24c, de3e, aefe, 7137, 4424, 816c, b892, 8cc3, affe, dc12, sigradi2013_194v, 6483, 01e8, ecaade2015_109d21, acadia17_608dd, 06bc, bd81, ecaade2017_203pp, 7d97, 9157, fcff, caadria2016_045f3, e567, acadia14projects_463p, 4a2b, d095, 4c1f, 3ff5, c426, 7ffe, fea7, ef5d, ba1c, 6c9c, e78c, 2f40, 43b9, caadria2016_745x31, bf35, 8c87, 76a6, 0d37, 2487, 62e0, ecaade2014_194r49, ae0a, ecaade2017_038oo, 22e6, bc54, c296, d8e0, cab7, 4539, 02f9, acadia16_270h17, 0efd, 56af, 6ff3, 3381, 6426, ascaad2014_036c2, 8ed8, f58a, acadia17_222s, d8bf, fae4, acadia14projects_719f, ecaade2017_021m, e45f, ijac201513302f10, acadia14_539aw, 877c, f1f1, 0fa7, 06d1, fb1d, 40f7, 67ec, 20c1, 71af, 687a, caadria2017_070s22, bc83, 970f, 9a77, cb07, ecaade2014_020n5, acadia17_273aa, bdc6, sigradi2016_484e, acadia14_153al, 2f64, 6983, sigradi2014_213b8, e6a7, 6c47, de5e, 5f17, 4716, ecaade2016_121p33, 5c25, 11e5, a14b, 6e30, 0e71, 323e, fb2b, dfa8, c172, dd18, 9a7d, acadia14projects_33ao, ecaade2016_136i38, 56db, 275b, 292a, ecaade2016_071w19, 8928, 98d4, fe42, sigradi2013_96, 265d, b5b4, acadia17_640gg, df7f, d218, sigradi2016_534tt, ecaade2017_170f, f602, 7fda, bee2, b13e, bacd, ea02, ecaade2017_240s, c476, 6d41, 2672, acadia17_190ww, sigradi2015_10.307v20, 81ae, ecaade2017_225c, 712a, ecaade2014_157n38, dfb4, 02e8, 2927, acadia14_333ax, 0642, 05e6, 9e1d, 2399, fcc8, 8628, 9f9b, 53fe, 28b1, 2d15, d135, 4e02, cbc9, 1d69, ijac201715203l, f2d7, caadria2016_023s2, 5dde, b25c, a3f9, f0ec, cdbf, 33c1, fc83, f195, b0c7, 2859, ec5c, 302b, acadia15_203m8, 25fe, 1b9a, ecaade2014_122y27, acadia17_640ee, 1d93, 7e8f, 7a83, 3d0c, acadia17_221oo, b124, 0303, a843, 8f47, 3390, ecaade2015_229u51, sigradi2016_399f, 1df8, f4cd, 5939, ed9b, 6153, 265a, 5da8, 2c28, 7d32, 74f9, 4acc, 95a8, 899c, ijac201614104d4, 0380, acadia17_670ff, ecaade2017_029x, d90b, e0e7, 08e5, 978d, acadia17_413x, 80c9, dcd7, 181b, 0d27, 14bb, ecaade2016_132v37, f6ec, caadria2015_226s34, d3aa, acadia17_190f, 37c3, 0717, f313, ecaade2016_198l52, ec2a, d1f2, a573, 7d01, b733, fc29, sigradi2013_268, 53c5, 3013, ecaade2017_215n, a936, 3f8a, bd96, caadria2016_259r11, e8a5, 6e88, d338, 4abe, 2764, e63d, 99a5, 8425, ijac201513305h12, 2fba, b5fe, a61e, af2b, 180a, 4dd7, d931, ea52, beb1, 96be, e6ad, 5861, ecaade2014_070k16, sigradi2016_685nn, acadia15_357z15, ce0c, 89eb, b3fa, 3f25, a5a1, bba0, d483, 7537, 0965, 0da3, ce1c, 7ec5, caadria2017_113y29, ecaade2013r_003h3, 9a2e, sigradi2013_64, 7dad, 802d, cdc8, 0d56, 64a9, ecaade2014_208b54, caadria2015_178y26, 2916, acadia14projects_619w, 7405, acadia16_224l14, ae55, 1c17, caadria2016_177d8, 7cb6, ascaad2016_022m9, c35e, acadia15_47i1, e01c, 03fc, c4db, 6d83, ecaade2017_215yr, 73df, e504, ecaade2017_108n, 0cf8, aa99, 518f, 14bd, e04f, 9268, c386, b5de, 0629, 9919, sigradi2013_194j, 29cb, 4fec, 3d12, fd0b, 5f0c, 5a95, acadia16_470g27, 8505, 4ed3, 448f, caadria2016_301g13, a009, 74a3, 5ecc, f450, b765, dd30, 14c9, 2df8, 584d, 62f8, 4519, 478b, e274, caadria2015_114j18, d0fd, sigradi2016_571ss, ecaade2017_198xx, c777, be54, 0766, 135d, sigradi2016_407t, 95b6, c68e, 4e65, 12c0, 8d05, deef, cfaf, sigradi2013_274v, ecaade2017_130tt, 4d0c, 9021, a05a, 22b0, ecaade2015_53t8, 4b2f, ffe6, ijac201614207m12, ecaade2015_200m43, f855, sigradi2014_021t1, 640e, b3e7, 9e80, 2b9b, 6f16, f70c, ijac201412405c9, 905f, ecaade2015_18w2, 6ae5, 3600, 253f, a859, 0373, 31e9, 81fd, e6c9, 5291, acadia15_185t7, sigradi2015_3.111w2, b307, 0fe1, 171e, caadria2017_027p9, 19e3, ee6a, 6d6c, 5c62, caadria2015_012c2, 1111, 1c8b, 3f39, 9349, ascaad2016_046j19, acb3, cd7d, ijac201412408b3, 151a, c3bc, df12, 270f, a744, cdeb, c126, ecaade2016_074o21, d3de, be21, cb0b, ijac201715202f, 6fd6, 9693, c020, sigradi2014_045b4, a421, 2de0, 1870, caadria2016_673y28, 5965, 4730, acadia17_188x, 2f78, ecaade2016_163i45, cb3b, ecaade2016_119p32, sigradi2016_654a, acadia17_640p, 9eff, 9b1c, sigradi2016_470z, d86d, ecaade2014_079x18, 3b19, ecaade2014_111i25, sigradi2013_131, f43e, 470d, 3c62, 3fd8, 3cad, acadia17_222vv, ecaade2014_204t52, 07f8, da7b, d198, bdf7, ff00, 859a, e0f4, 029f, acadia16_214w13, 3896, 9d88, 1300, 2f0c, caadria2017_132s35, 8c42, 8a2f, ascaad2014_016d9, 7c1c, f13d, 8bb0, 1f60, 9439, acadia16_432v25, a0f6, f8af, b376, acadia14_671o, b47b, 2bdd, 6371, sigradi2014_123r9, caadria2017_094b26, a67b, 27f3, 72d0, ad11, sigradi2013_400z, 4910, a345, 828a, b6e1, 7362, d31a, 2ccf, aa7b, 8531, b686, sigradi2015_8.186j12, a2cb, ecaade2016_158r43, d7d3, 304e, 170b, 1e63, 5738, b6f0, 71c1, baf6, b085, 3e29, acadia14_523at, f7d9, 3664, 8ddd, ecaade2014_055a14, ecaade2015_285f62, 3c65, 23fe, fb29, caadria2015_213m33, 76c7, bc1c, 1077, fd91, 0a59, acadia14_347av, ijac201412304t9, 28c8, acadia17_266bb, c93a, 2360, 88ed, eef9, sigradi2013_10f, ecaade2017_047v, eb5a, 7c78, ad6d, ab28, ea4d, 1151, ecaade2015_138i29, 5b20, ecaade2014_184k46, d5db, fa77, sigradi2014_313b6, ecaade2014_050c12, acadia14_347as, ecaade2014_015o3, 385d, acadia15_149s5, ecaade2015_61p12, 24a0, 620d, 4715, 796f, 2c6a, 586a, 7f67, 93ec, 0cb5, a84e, d656, 4b63, ecaade2014_192i49, 91c9, 7924, f3ec, e9b8, 2273, 3dbb, acadia16_184y12, 6436, 11d1, e2e9, ecaade2015_11a1, 4cf6, caadria2015_114k18, a0cd, 790c, ecaade2013r_008m5, ecaade2017_046c, 3e64, sigradi2016_807nn, sigradi2013_243f, sigradi2014_037z2, 548b, ec99, ecaade2015_84z16, 194f, d55e, e0d9, acadia14_145r, 7542, 4c26, 56aa, 86e7, 7fde, 51c0, 4a4c, 7507, caadria2015_114y17, 3dc8, 7e4b, acadia14_63ax, c618, sigradi2014_074n6, d3d5, 3d9b, bb73, e9b0, edcc, 2148, 64ce, 697c, c5f9, 9f7a, 4a0c, a9d7, ecaade2014_071w16, sigradi2014_151p3, 7d1d, 3400, fb01, 414e, ascaad2014_003p1, 4034, 668c, ecaade2016_047f13, 43fd, 4f76, e4f2, acadia17_512f, b2c3, 6b6b, f468, acadia17_648pp, 8f07, sigradi2014_291n4, 3a5e, 4ebb, 2bb1, 96b2, 2e35, 3352, e167, caadria2017_031k11, 1574, 26e0, a51e, ef9d, 0068, 6967, f98f, caadria2016_281m12, 07bd, 19e7, 2218, 2c0a, ijac201614103k3, ecaade2016_197x51, dd26, 3a46, bbaf, ecaade2016_140n39, 9fd9, ecaade2014_080d19, 4115, ascaad2014_016b9, 006b, b2f0, a34a, 4d1f, caadria2015_081o12, 7748, 287f, 7611, 93ea, c0f6, 0e5c, c731, a3fa, ecaade2017_157nn, 4925, ecaade2013r_009d6, aa49, ecaade2016_222u57, 53f8, ecaade2016_123c34, sigradi2014_282m3, d5b9, a167, 89f0, 6773, 62ff, acadia14_63ad, 6a1f, 3650, acadia17_482q, c303, sigradi2016_484f, 19be, b952, 20db, 4496, acadia17_660z, sigradi2014_144w2, 6d65, 0a21, acadia15_161n6, caadria2017_057s19, a633, ecaade2017_152gg, 10ef, 74b4, 294a, b7d4, caadria2016_539h23, sigradi2015_3.111g3, 7400, 0283, 6f9b, ijac201412407t9, fe38, 9de3, 5f9e, 8238, 621e, ffb6, d259, caadria2017_027v9, acadia14_291al, ijac201513201t5, 5e1c, sigradi2016_364kk, 58d6, ecaade2015_158p33, 8472, sigradi2016_450tt, 4c7d, f0c3, f341, caadria2016_281i12, 17b1, acadia14_507ad, 0c6f, acadia16_478d28, ecaade2015_138d28, 6977, 8244, 89ad, d599, 411e, ecaade2017_003p, 3f23, ecaade2014_153c37, ecaade2016_118c32, a4b8, d08a, 930d, 127a, 16fc, sigradi2016_778nn, aa52, 80ad, ijac201614403g2, cdb1, acadia14projects_681av, 7df5, sigradi2013_347, 8c9b, ecaade2016_223s58, 699d, 37a2, fbcf, 1f34, acadia17_230ww, ecaade2017_059uu, acadia14projects_339aa, 20b9, 8be0, 21a9, ecaade2017_134r, ffb2, e538, e075, ead0, 8d57, 34a2, 59e3, dfe4, 9d7e, e4b1, 253a, caadria2015_032w4, e6e0, af1b, d42b, ecaade2015_77s14, e816, 79e3, ijac201614206w10, 43d3, 969d, e083, 1cf8, acadia16_488x28, e18c, fb24, acadia17_590g, 7569, b41e, 6742, 9284, ecaade2013r_004c4, 07a0, 0051, 0c92, acadia15_513t22, 6506, acadia17_154cc, ascaad2016_054n21, 50c7, ecaade2017_129nn, caadria2016_579u24, 2c73, 3ca3, caadria2016_611f26, caadria2016_343n15, 9597, cfd3, dc8e, e3fe, 8020, acadia17_81i, 85d3, 9b74, acadia16_308s18, ff3b, 5551, acadia17_413bb, d09c, acadia14_463h, f949, 7f2e, 3323, acadia15_161g6, f92b, ijac201715102hh, sigradi2014_345h10, 7517, 59ff, caadria2016_539f23, ad86, caadria2017_113u29, 0f7a, bb8b, c508, ecaade2015_169a35, 7a45, caadria2017_165p41, dda7, 6ce8, sigradi2014_043z3, 2ff0, 3225, acadia15_110t3, b629, ecaade2014_237i61, 368f, 1f36, 2779, 6184, ecaade2013r_015t8, b7d5, dbca, e968, e581, 4a0a, 6e28, ecaade2014_029d8, a2a0, 0fef, caadria2016_435i18, acadia17_52i, 11c1, sigradi2015_12.19c27, 48e0, b0f3, ee2a, efaf, 5184, af0a, ecaade2017_089x, 48aa, 5f4d, 653a, ijac201614405w3, aae8, 4b76, 0118, ecaade2016_068k17, acadia14_549r, ecaade2017_080ff, 884a, ecaade2016_111p30, 6fea, eda1, 20cd, f82b, acadia17_298hh, acadia17_247uu, ijac201412304s1, sigradi2016_814qq, acadia14_435an, 6f8b, 696d, 6055, 6f13, 1a1f, 512e, ecaade2016_217p55, 2f1a, ascaad2014_035p1, 5994, 8537, f23b, acadia17_620vv, f3f0, b635, 0525, 8253, 6fbe, 3950, ijac201513203z6, ecaade2017_013uu, 538e, b170, 63dd, ab3b, 1871, 1c0a, 7f48, 0dab, 5a7c, 97d8, acadia14_479w, caadria2016_321g14, fe68, ea21, ec3f, 0135, 35cb, sigradi2016_385rr, d80e, ecaade2016_105d29, 27b5, sigradi2014_128d1, 97f6, 9d7d, ecaade2013r_017w8, 2e03, cf89, acadia14_661c, acadia17_500jj, c6b9, 1c53, 46e3, 3f8f, 031e, 20d9, 07a4, f92d, e00a, 2ba5, bfad, e03f, d217, f33b, 5118, c6d0, 8c26, 6193, 4b2c, d9e7, acadia14_339am, 322f, a705, 8a2d, ecaade2017_006kk, acadia17_511tt, f240, 4d08, 9518, caadria2017_079v23, 5646, cb67, 9c9b, ecaade2014_225g58, 912b, dc7e, sigradi2013_64a, b627, 4e45, 6817, 3bcd, 2ecf, ijac201412303w8, ecaade2013r_013w7, 38aa, f763, 068f, 8f1b, 864b, 68b2, ascaad2014_017l1, a976, ed64, 59d3, ecaade2017_057ff, 189d, ffd3, aab2, b532, 9e34, 708e, ba66, 4e32, bf26, acadia16_130j9, 89b8, 95bb, 76a5, 68d7, d12b, sigradi2014_330p7, acadia17_552r, sigradi2015_8.186b13, acadia17_178ll, 4369, 7f89, 52bc, d22b, ascaad2014_008n4, a2c4, df95, ecaade2014_175u43, 8104, d9b8, d2fc, 6fb3, bd72, 73f3, f57e, fd85, 36d9, 9cb8, 6ccb, fb89, 1ed9, cf0d, sigradi2013_194c, cf1c, e257, a9f2, caadria2017_043c14, ffdc, d310, 29c9, ecaade2014_050b12, 7e0b, b133, aa0b, 3470, 1760, 7c38, sigradi2013_343d, caadria2015_081w11, 95e9, 9da2, f042, ecaade2015_284b62, ijac201715104ff, acadia14_579m, 4ebe, 7219, 4800, 9f3d, 097d, 8992, c155, ecaade2014_163k40, caadria2016_147f6, 0b2b, d960, f15d, cbaf, 3abb, 284f, efa2, fc00, sigradi2014_070a6, 826e, 9a5d, fceb, 8a71, 79e4, fdb9, b285, 7dda, 44a2, 7ba6, c101, 27e2, sigradi2016_752oo, cbe6, ecaade2015_229e51, 9ef7, edae, 69fa, acadia16_164r11, e5fe, f60a, fc46, acadia14_497s, 74d7, sigradi2015_10.309i22, ecaade2017_291gg, 843b, 0651, sigradi2015_3.201z3, ecaade2016_075y21, c3cf, 117e, 7b44, 95ec, 8c27, 4514, 985e, sigradi2014_265t1, a371, sigradi2015_4.219e7, caadria2015_122m19, efa6, f8b9, ecaade2015_201a44, e80b, 99d0, acadia17_512r, 4f79, 69de, ac3e, 0b29, d45f, ecaade2014_144x32, caadria2015_126w20, fee0, 32c2, 35ca, 5a8f, e588, ecaade2017_006tt, c7ce, 982b, ijac201412301u5, sigradi2014_345t9, 0443, c20b, db41, 4b4c, caadria2015_208d31, 45c3, e739, caadria2017_104z27, e386, 5ea3, 85a6, ed48, 7169, 60d2, caadria2017_122w31, ecaade2017_253dd, a36d, bfcc, bdb4, 212a, f584, 1464, b455, 6972, 5e0a, 015f, 5cee, a4dc, ecaade2015_64f13, 3bd3, d386, 19ec, 74c0, 6b85, sigradi2013_234k, 2953, 04ad, caadria2017_115g30, sigradi2015_9.347u17, ecaade2015_241x54, 7901, ecaade2015_301b66, ecaade2016_185w49, sigradi2015_10.140r19, 5a19, sigradi2016_777bb, 74da, 2611, 6bb6, f07e, c379, db51, 0e45, 892d, 8817, 09b8, f703, ecaade2014_233o60, 64e5, f2e9, ecaade2017_008s, 5f47, 114d, e183, acadia17_598m, 8023, d9e5, c601, 27ee, 6fcc, acadia14_661l, dce6, baf2, 37b8, caadria2016_767s32, b4d6, acadia14projects_23ad, 082c, 6a62, aba1, 6be6, ecaade2014_044t10, ijac201614207f11, 2127, 5f04, 0ea9, 1517, b0a7, ad26, 642e, 2d03, 76d8, caadria2015_092g15, ecaade2016_123v33, sigradi2013_391, caadria2017_118e31, 41e2, 19d8, sigradi2015_10.74o18, 1801, 35fd, e1e2, caadria2017_042s13, ecaade2015_334n72, 6eae, 5e5e, 3857, caadria2017_101k27, acadia14projects_135k, ecaade2017_210x, 8066, 63e3, 1e06, bd62, 43a7, 5d84, d831, 92a6, d93b, b8f3, b9d7, ecaade2017_124u, 1796, feee, 9729, 2f43, ecaade2016_118p31, 4e0b, f79a, 7d10, 7b04, 88ce, ecaade2017_302zz, de1e, 9764, 5921, sigradi2014_345f8, 10ae, c596, sigradi2013_112e, 7b91, ecaade2015_294l64, f09e, 6108, d077, ab02, ecaade2015_268c59, 678d, ecaade2017_290rr, sigradi2015_3.212k4, b2ff, 67c4, a7d6, 8a41, c997, eaee, 2185, ad2b, ba85, d714, a9c8, 7438, bb5e, 8d16, 3cdd, sigradi2013_41b, 9d6d, 8db6, 7b8b, 207e, 8136, 60b1, cafa, 5be8, acadia17_339nn, ecaade2015_293y63, ecaade2017_116k, 54c4, 8036, ce12, 8d6d, ba1f, 48cb, c07d, f6e2, ebe5, b44d, 92fb, 5c0d, e4a6, cd9a, 7bc4, ad6f, f1bd, e426, de3d, 5117, aad6, c7b7, 082d, c988, 04c5, e1cd, 847f, 6aea, f0e4, 6212, c1ed, 25c8, 82f9, ijac201513202j6, 08b0, cc54, 6ffd, caadria2016_851e36, 39e5, ascaad2014_004e2, acadia14_63ag, cd6d, 433b, 6611, ecaade2016_037z9, 04de, e13a, cd8a, ee28, 938a, 7a46, 7c46, ef46, d35c, 1fda, a0f2, 738c, 150a, ecaade2017_148c, 9267, 9caf, sigradi2013_248v, ecaade2016_068a18, 03fa, 058a, dda2, 428a, f448, 150b, ee1a, 7214, 4463, 9574, d612, e718, 5c95, 1252, 47dc, sigradi2013_173n, ecaade2016_223u58, 71d8, 49d0, 7c8c, ijac201614302y1, sigradi2016_611n, acadia14projects_199ai, acadia14_487h, a046, 5405, 307f, ba22, b30f, ecaade2015_217o48, ecaade2014_053r13, ecab, 316e, adbd, ebcb, ascaad2016_029b12, ea9c, daa5, 77e1, sigradi2016_602yy, caadria2017_158x39, acadia14projects_479as, ecaade2017_215hh, be4d, 8d1d, 5617, d7eb, acadia14_549z, d177, c1c1, sigradi2015_7.146b10, 5782, 9d64, 9af9, caadria2016_477x19, 310d, 14b4, acadia17_423gg, 090b, 02a5, 65fe, acadia17_28z, 8767, 14bc, acadia15_451z19, bf30, 1a60, f741, 54b3, 1a38, ijac201412303m9, sigradi2016_669cc, e4f4, a6e1, caadria2017_190m45, 55b4, 653d, 0d9c, faec, b9d6, 4b5f, sigradi2014_313e6, ba68, 226d, a526, 7e8e, fadf, 8437, 140f, 45c5, ecaade2016_036s9, 370c, 28e8, ecaade2017_301s, e02a, 99d8, sigradi2013_41l, 1a21, dc57, c4c6, ff99, 7a87, 9be0, sigradi2015_8.81r11, 9813, 4002, 0bab, f832, sigradi2015_sp_12.402u31, 0c71, ea6e, d2a1, 546c, cac4, 3b0a, 15d6, a340, 0c82, d6db, 0d95, acadia14_229j, ascaad2016_025n10, fe1a, ca89, 9ee4, 5e8b, 2bed, 11db, 2f9b, acadia14projects_63as, 1645, acadia15_483l21, ecaade2017_071vv, b373, ae61, c3d6, e8ed, dc3a, 2a8f, c6c2, b4fc, 3812, caadria2017_109c29, 284e, ecaade2016_197g52, ffd9, 701d, 44ed, acadia17_340u, 1d9f, 4175, ecaade2014_010t1, sigradi2015_10.307n21, 1056, caadria2017_056u18, 1d8e, 96ba, 5c4d, ecaade2017_048dd, 5fef, ascaad2016_045i18, a566, f4c2, 9111, aeb4, acadia17_248h, b499, 6b02, bd39, 1c04, f24e, acadia17_414ll, acadia14_145x, 2c96, acadia17_350ll, c915, 7fe6, de32, 4ada, caadria2016_003a1, b082, d84b, ascaad2014_011x5, 5667, 3cfd, 1bd9, 6622, 8179, f6c5, 9c98, 3a7d, ecaade2015_22s4, 5bcd, 3711, 8e46, 1952, ecaade2017_199t, fe22, d433, 9f2e, b985, ecaade2016_062c15, d8b1, ffa7, ecaade2017_151u, 4e26, 9dfe, afb4, f5a5, acadia14projects_589c, 2f57, 0818, d2ce, sigradi2016_805ff, af35, 9381, 26a7, ascaad2016_045b18, 6768, 1aa7, f034, acadia17_637k, ecaade2017_210t, 019a, sigradi2016_381t, 0836, 798f, acadia14_655w, 352b, 4fc4, a106, 0636, e7df, ecaade2016_016j4, aa9a, 602c, ijac201513104z3, 2714, b612, 810d, b89b, 1c46, c5d2, dcc6, 0507, 332c, edd8, sigradi2015_2.162s1, 627d, 3ba4, 8441, ecaade2017_017d, 58ce, e70b, acadia17_110x, 3a33, ecaade2016_225u60, 70c1, 56d9, 52e8, ecaade2017_033z, 274e, caadria2017_105i28, 072d, 520b, 76d3, 20fd, 3d61, bcd9, b38e, 2e8a, 7649, 35f9, 3689, af64, 2503, 8967, 4b91, 1eb5, b27e, 538d, a4b5, c05d, 702b, 5350, 03aa, 2b98, 6271, e9fe, acadia17_348g, 3046, acadia16_154h11, 846d, a4f5, d53a, 989b, 95da, 78f3, caadria2015_090s14, 7f02, ecaade2016_002f1, sigradi2013_226r, acadia14projects_145x, caadria2017_072w22, 9fc9, ecaade2016_119s32, 1b9d, 6839, a545, 8485, 3640, 910b, 186b, 336f, ce1b, ecaade2016_228j61, db9a, ecaade2017_059yy, ecaade2016_210f54, 6757, 2113, acadia17_640dd, 1eab, caadria2017_052p17, 55d1, ecaade2016_217j55, 588b, ascaad2014_025n6, 0593, 6d90, 7502, 6477, acadia14_101am, 51f5, 869e, 09f0, 9a55, 70ca, 0af1, caadria2015_164i25, 40b4, c024, 70b4, fa0b, acadia14projects_463o, b17c, 468a, ecaade2015_205d45, b91c, caadria2016_683o29, 4a37, sigradi2013_30b, cd04, c55f, 7c99, 8980, c69b, acadia14projects_43aj, 9745, 1ae3, c57f, 6404, f636, 4338, acadia15_381t16, 77b8, 9f38, abdf, ecaade2015_248y56, cc6c, 8f35, 25cc, 5065, d5b2, caadria2017_149e39, fcf0, e9d7, cf62, 1a1c, d122, 4f35, 8f55, cb3e, ecaade2016_127w34, 57aa, ecaade2016_046r12, acadia17_532dd, 9025, 3576, 725d, 9646, 9f12, 2638, f941, c834, caadria2016_405i17, acadia17_588oo, 7b92, 2426, 6aba, ecaade2016_007h2, f037, 9d33, acadia15_232o9, 8448, 70f3, 8904, 1940, acadia14_199ab, caadria2017_096m26, 687b, e795, 6ab7, ed65, 9512, dddd, 33e9, ecaade2015_110g21, 5f42, 2ce4, ecaade2017_101q, d4f2, acadia15_232s9, 9c25, c51c, acadia17_18e, 3636, caadria2016_787j33, b3a1, b9c8, d87b, f907, 1091, f60f, ijac201715106ww, 21c5, sigradi2013_189j, acadia17_491x, 4419, ecaade2015_206u45, sigradi2014_099v8, 042e, 5074, ecaade2017_172x, acadia14_539f, 0387, 84ad, 0ac2, 4332, 1432, 3504, 5071, fc7e, 6c20, 377a, 2768, aa5f, 18d6, c364, caadria2015_150a24, 8f1d, 7385, caa6, caae, 2437, 7f4a, bb21, caadria2017_016d6, bdc5, db4a, acadia16_72j5, 984b, acadia14projects_43x, 0995, cd40, 61ca, 12af, 3da3, ecaade2017_054gg, 4132, ecaade2016_036l9, ecaade2016_036o9, acadia16_24o2, dea5, 2dff, f140, fa8e, 6abd, 86e0, dfdb, cc47, 2f2f, 654e, 0aef, acadia16_298h18, 6ed0, 17d8, ecaade2015_247g56, 4f4d, caadria2016_197k9, b2b5, caadria2015_130i21, 328d, 4f88, 688e, 1af5, cc69, c71d, 5282, a938, acadia17_391tt, acadia14_539a, bbe1, dbff, acadia14projects_117ax, ecaf, 5fa3, b8d6, sigradi2014_265z1, ecaade2016_132i37, 1c5a, 7723, 0ee6, e8bf, ecaade2017_199u, ijac201412408r2, 7183, 265f, 3259, 19fd, 8f66, caadria2015_065b8, 8f42, 939e, acadia17_52y, abb4, 868d, fbe4, acadia17_608w, 3b18, 6ead, 9938, efe3, caadria2015_181g27, ef2b, 0847, edcb, e9f4, 728c, 1cb0, 3d81, ecaade2017_255g, d0f4, ecaade2017_309yy, ecaade2015_185r39, 5c5f, 143a, ecaade2014_015x3, 5e47, 3a45, d648, 04b3, e892, 020a, 8838, eef3, 7902, e5fa, b7a0, ijac201715204w, 5920, aa95, acadia17_190xx, 4cc2, 6bba, 88ab, 4055, fbdf, acadia17_374cc, 4ac0, ecaade2017_032g, f523, ascaad2016_054r21, ascaad2016_021w7, fb11, d5ab, 547c, d53c, aacc, 172c, ecaade2017_192l, caadria2016_395y16, ecaade2016_224v59, 0d7f, 3045, 8e03, 0f63, 251f, 2dba, b470, dab4, 8e85, acadia17_366s, 5dcf, ac04, ecaade2017_046h, a8f9, 6dc6, ijac201412302b7, ecaade2014_072b18, sigradi2014_265o1, ijac201614208r13, c318, 48f6, ecaade2016_045e12, fd98, ecaade2017_006ee, dc7d, b176, 099e, 5cc7, fad6, e942, a111, dc2b, da47, aa25, ecaade2014_157s38, ecaade2013r_019w9, ea18, 6aff, 4c90, 75b8, 0290, ecaade2014_018a5, ecaade2017_019b, ecaade2017_215kk, ecaade2014_198z51, dbad, ascaad2014_026h7, acadia14projects_177o, 479c, ca79, ecaade2016_106n29, sigradi2016_360t, 0ced, acadia14_237av, ijac201614307p4, d434, sigradi2013_421l, ascaad2014_031i9, 5348, b14b, ijac201715205d, 4179, 609d, 3763, 4774, acadia14projects_63al, 0cdc, b8c7, b2d6, acadia17_502tt, e3e8, 6d15, c214, b104, 8b84, dba9, bfd5, 1de6, ecaade2017_199x, ecaade2014_121x27, b511, 46c7, 8350, f976, eeee, caadria2015_061b7, sigradi2015_7.203f10, ijac201614302p1, fcaa, 2886, 9b95, bfc8, acadia15_357y15, 1ce7, 9a35, 9fe5, cf17, caadria2017_056i19, 130c, 2e65, ascaad2014_036d2, b772, 601b, 18ef, a2e7, 4fc9, 5b3e, sigradi2014_074b6, bc9b, f016, 4df8, a6bb, f3d8, sigradi2014_305j5, 9f52, 59dc, 44ef, 2871, 8281, d275, 12c6, be32, ijac201715104j, 3d55, cb78, 38e8, 12ae, 27a1, acadia17_318s, 27e8, 0d75, sigradi2015_sp_12.402v31, ef73, 5680, c3f6, 0125, ecaade2014_176i44, caadria2017_183w43, 28ff, 7ab5, 9dec, 3ca7, 9ffd, 47f4, eb4b, d63c, 853a, 2c11, 9332, 7523, ecaade2017_199nn, ecaade2016_230m61, 01cc, 01eb, 3535, dbd4, 01e0, c0ca, 0a6e, ecaade2014_187f48, 5acb, 46fc, f87f, 7faa, 9f98, 96e1, a430, 0eb7, caadria2015_030h4, acadia17_552i, fa65, ecaade2017_143ww, c1c3, acadia14_81o, 05b4, 6dfa, ecaade2016_234w62, 7658, c604, acadia16_62g4, a357, 920c, 1dd8, 1344, ascaad2016_003t1, caadria2016_115k5, ascaad2014_026y6, a927, ecaade2017_101s, 6570, 99ac, dc59, 396d, 5872, 6c65, bdba, 709a, baaf, ab6d, ecaade2014_141f32, c878, 8354, e857, 0187, sigradi2013_343, ecaade2015_114y21, 0b97, c57a, ecaade2015_169c35, a87f, d8c2, 8512, f56e, 1f42, a4ef, c116, 054c, 5331, b5ab, 1408, e361, acadia14_375f, 2f86, 7a13, caadria2015_070g9, caadria2016_353x15, f96a, acadia17_374dd, ecaade2015_27r5, 5b2e, 1319, 38a4, be5d, 426b, 4d7e, eec0, 8c8f, acadia17_562cc, ecaade2017_071hh, caadria2017_175j43, f9d6, cd6e, 2295, d86e, ecaade2016_ws-dheritageu67, 7c8b, acadia17_446dd, 3211, 0e8f, 2270, caf7, 6fc1, 318d, acadia14projects_153am, cf0a, 9c14, 8936, 5e25, ecaade2015_309s67, ecaade2017_076s, 5b6d, e094, bd3d, ecaade2015_17d2, 5b96, ec17, c4fc, 5d3d, ecaade2017_148rr, acadia17_62hh, b1d0, 6a70, 03d6, 9f1f, 1c99, 4cf7, 87a4, ecaade2014_121p27, 78ae, 7c66, 681b, 0853, ecaade2014_149h35, b02d, 9ba7, 1fb7, 416a, caadria2017_001d1, caadria2015_208m31, sigradi2014_289k4, 99b6, ecaade2014_112k26, e807, 002d, b23b, c9ff, 4a9e, 9072, ascaad2014_003r1, 6298, 1745, 30e2, 76c5, ecaade2017_215bb, 2a7b, caadria2015_004m1, 67cd, b5cd, 1fb3, b1de, 5c8b, 081b, ecaade2017_130vv, acadia17_512w, 9254, sigradi2015_10.309d22, 6a7e, 6b3b, 06ca, 2fd2, 0f22, d9cf, b657, f261, 0c52, c7a7, acadia14projects_531p, 3be7, sigradi2015_4.219k7, c921, 69c8, caadria2017_057b20, acadia14_435ak, fe58, 567c, 6eef, da43, 9a0f, 1aa5, f6c1, 8d02, ascaad2016_005z2, eb32, ecaade2014_104v23, a1d4, 6ace, aa1b, 45dc, sigradi2013_358a, 9f03, sigradi2014_099t8, caadria2017_005c3, acadia17_322ww, a3a9, ecaade2017_140bb, a34d, ecaade2014_035b9, acadia14_189a, 2b85, ecaade2017_031jj, 2188, ecaade2014_155x37, 1778, acadia17_670y, ecaade2014_180y44, 2fc5, b154, a6e9, 00c6, caadria2016_405d17, 8b7f, 9dab, ae99, 014c, 9e93, 35b7, acadia17_298ii, e753, e5c5, 43e7, ecaade2013r_018v9, ecaade2016_239a64, ba64, acadia17_348yy, e76b, ecaade2015_64b13, 8ce4, aa30, be71, 7cb2, 236f, 99b9, caadria2016_529r22, 20cb, 0099, fa38, 0ee9, d841, 6da9, bb99, 8bb5, 1482, 1260, 5278, 562e, 8b28, 574a, d477, 046e, 49a2, acadia17_637c, 90bb, 53ae, 6ca4, b280, 00a8, 8fb5, 616c, 4c91, ecaade2017_214s, acadia14projects_229j, 6e09, ecaade2017_184nn, 9733, df2c, 2aaa, ddfd, a162, 6351, caadria2017_081u24, d7f6, ecaade2015_317s68, 2175, caadria2017_058h20, ed25, ecaade2016_094m25, 4ccb, d4fc, 4d25, 7079, sigradi2015_3.394g6, 0654, ad92, ecaade2014_109t24, 0900, 02d2, 083a, acadia14projects_435ag, 53dc, acadia16_394g24, 6b9c, 9db9, 0310, ecaade2017_253aa, 468e, 4603, be92, fd6a, 3dce, 87aa, 5ff5, ecaade2016_216f55, bcef, fa9a, 4b27, 8021, ba51, 8774, a673, 373c, 7540, e88b, 6bed, caadria2017_029m10, c4a0, 5dce, 0132, c2a1, 80b8, aadb, 5f91, ff73, 32b2, caadria2016_579t24, fea0, b2c5, ecaade2016_048w13, ijac201412203c2, 487c, 1494, 06f4, b1a7, caadria2016_651c28, 1112, 692a, fda8, ijac201614401a1, 0fa6, 9784, ba74, 1563, 7cac, 1565, edf7, 47e5, 8896, d458, 1599, ecaade2015_175o37, ecaade2017_006zz, a225, 78b4, 02a8, ecaade2015_207i46, ecaade2015_284i61, 5a99, 2bfc, 3107, e4e1, a37f, 8b04, 5a1d, 565d, 41d1, ee32, c92a, ecaade2017_277kk, 949e, ecaade2016_140l39, 85ac, caadria2015_126r20, 7495, 2d39, 0122, 4107, e7fd, 1c90, caadria2015_073r10, df4c, e644, f2a2, ecaade2016_018j5, be7e, fd83, ecaade2016_071u19, ecaade2017_079n, 913a, fc49, a627, 8069, abd9, ffd1, 606f, d5a7, d35a, f0cf, 9e2d, 8b40, b10a, f095, b968, e25e, da2e, 21a5, b225, ce39, acadia15_311k12, ee16, 82f7, c062, ae49, ecaade2017_169kk, 69b1, 786d, ijac201412403l7, 273c, ecaade2015_297h65, b4ba, 323a, sigradi2013_244p, ae4a, sigradi2014_303f5, 620c, ecaade2016_168i48, ecaade2014_206s53, a196, d473, 6a40, a429, 2eac, ecaade2014_044j11, 4ba4, afa5, aeb1, 33c0, acadia16_402n24, 8630, 74dc, cae8, 677f, 9d80, 5414, caadria2016_353u15, a1f9, ef1e, ecaade2017_046qq, 70be, 5eb0, sigradi2013_243b, 0484, ecaade2017_291aa, acadia17_266ff, cb92, 6ae6, sigradi2013_194o, 4469, ab53, acadia17_358uu, ecaade2016_139g39, b594, 9921, 296b, 1976, 25cf, acadia17_221aa, 8998, 70da, de0e, 1053, d854, c999, db53, e784, 89f2, f080, 09cd, 3ded, 42f0, 4adf, 34c1, 9502, 262a, 3ec3, 0cc3, a25a, de07, c6e6, 4bb0, sigradi2015_12.215l27, caadria2017_057a20, 9b61, a19f, acadia15_357n15, 5039, a83d, acadia14_317s, 242f, 46e4, 845c, 7ef7, 5652, fc04, f9fd, a2db, sigradi2016_375e, 3fb6, 84c1, 7dee, 3e31, 35c5, ascaad2014_019v2, ecaade2015_161l34, 2518, 47c5, 1243, cca8, 1bb8, acadia14_681av, d04b, 62a3, b63c, de71, fd77, adc4, 26fc, e100, 758b, e38e, f278, acadia17_590s, acadia17_436o, sigradi2014_108e9, ecaade2015_227h50, f4f3, c8f7, caadria2017_163h41, e2a6, sigradi2015_sp_8.326x30, 3048, d060, 8254, e05b, c1e6, 1ba5, 9d5f, ascaad2014_009f5, 5ab8, c857, 9e35, sigradi2015_9.168e17, 5f97, 7049, fa40, 8fdc, da59, 4597, acadia17_330ii, 9286, ecaade2015_298l65, 3cca, sigradi2014_063z5, a15e, acadia17_424nn, ef8b, acadia14_75e, e70c, a3f3, ac95, c60f, 0f26, f764, ec08, aa76, f5be, acadia14projects_463e, 6ed1, sigradi2016_732g, 09ef, a33f, ecaade2014_176l44, ecaade2013r_006s4, 755d, c66e, ecaade2016_164s46, acadia14projects_63ao, 3f2b, sigradi2014_151l3, b496, f44a, 958a, ijac201614208l14, bb3a, aa78, 36e3, 3984, 9498, e7b2, 5510, ecaade2015_55j10, 354e, ecaade2014_041f10, ecaade2016_129d36, acadia17_648s, 09a6, ascaad2016_026u10, acadia14projects_691az, 97a1, caadria2015_081t11, 424f, 1899, d18a, 6794, ea5e, ecaade2014_218x55, 8a44, sigradi2015_11.34z23, sigradi2014_213m7, ecaade2014_153e37, 3093, sigradi2015_10.140t19, caadria2017_052x17, 2433, 0f3d, 5a10, a022, 03fd, caadria2015_130h22, e1a9, a135, 8a26, 55b0, 34dc, acadia16_106k8, ecaade2016_083c24, b668, b247, 4c33, 85f7, acadia17_512y, sigradi2016_732f, ab31, f477, 342d, 78e3, 42d6, sigradi2015_4.52j6, e570, 1d3f, ac8b, acadia15_211x8, acadia14projects_63am, 5407, 156f, caadria2015_213d33, 066f, sigradi2013_303n, b03b, c243, 71b4, 893a, a4f4, f320, 3a3b, dede, bc16, caadria2016_735m31, 0c17, acadia16_402o24, d26d, 12ea, 5862, a148, 816d, 49cd, d1d8, ijac201513203a7, 87ed, 0b88, 404b, 4e52, cac9, 96b7, b2e3, 3c93, fd0e, 37a1, 7d06, 05b7, 4cd5, 01a0, ecaade2015_207n46, ecaade2016_230r61, 9bcf, 41f5, 7c3e, 78f5, 9bd4, 3042, 29d5, ecaade2015_92p18, 10e7, 81f3, 9a27, acadia14_655x, e0c4, 2157, 0067, 8d1e, 3aaa, 3f3c, c8f3, 2ad6, 2dab, 7fd9, 0d15, ecaade2016_043x11, 0146, caadria2017_070u22, 7fcc, sigradi2016_732m, 1766, ascaad2016_032s12, cc4c, d9a0, ecaade2014_177r44, 56b7, ijac201614404w2, 987a, 8ea2, 1455, 614a, 838e, 0661, ecaade2015_200p43, 22e8, e551, 068a, d195, sigradi2016_777hh, 5e8d, 56e3, caadria2015_213j33, ecaade2014_111r25, sigradi2015_12.297m28, 0782, 8cb5, 9d09, e2c4, 122e, 2575, acadia17_257ww, baec, 8141, f815, b44b, 568b, acadia17_284b, sigradi2016_637v, 7f69, e1c5, dd93, 5519, 91b4, 83b2, caadria2017_015y5, 4e15, eab5, 6429, ecaade2014_153u36, sigradi2013_194t, daae, 8c0b, a73b, cd61, c4c0, eef7, 5f3f, 5966, 6346, 0c3c, 92d4, fece, 17b8, 53b8, 9f94, 812c, sigradi2013_389l, ae5b, 4fe0, e283, ae90, sigradi2013_294u, acadia17_212ee, acadia15_311h12, acadia17_52cc, acadia15_195x7, ecaade2015_61g12, acadia16_308p18, a739, e8c3, ecaade2016_167d48, 7637, aa04, 5536, b844, 604c, c241, c8c9, acadia17_492oo, 6b6c, f659, ascaad2016_017x6, 5b18, 887c, ddae, 5bb0, 1cfe, acadia17_512bb, c228, ecaade2016_073u20, fb7f, 27cc, 9f6b, acadia16_270e17, ecaade2014_214v54, ba7c, sigradi2013_111p, 931c, ecaade2016_163l45, sigradi2014_152t3, acadia15_343f14, d8c8, 8b46, 3f08, ce3d, ae8f, 7f2f, ecaade2016_222b57, e26a, acadia16_432r25, 389e, 6263, acadia14_117i, eb52, 1e10, 4b9b, fa27, 0e9c, acadia17_324aa, e671, 92ae, d6b6, d8eb, d892, sigradi2016_490aa, 8b5f, ascaad2016_054o21, ascaad2016_045j18, 8de0, sigradi2016_515k, d644, caadria2017_174t42, 4807, acadia14_691at, 6073, e930, sigradi2014_045e4, da46, ebb1, 41cc, ecaade2017_009u, ef33, ecaade2015_21o3, 408c, 80ce, ecaade2016_095f26, sigradi2014_178m5, 48ba, ascaad2016_028r11, 0c31, 67dd, sigradi2013_327u, f926, b238, cfae, b1b7, a578, 8611, ecaade2015_114a22, 3d22, faf0, ascaad2014_018c2, 9af8, d11a, c305, aec2, d165, a622, d1d7, 8e90, 6877, 90d0, ecaade2016_021e6, da5d, dbc8, ecaade2017_017j, a3b4, caadria2016_229s10, b4dd, 9598, d88a, 77ff, 9312, acadia14projects_699g, ace5, 3bea, ijac201715102s, f891, 7fea, 91c4, f47c, ascaad2016_031j12, sigradi2013_28, caadria2015_081i12, ecaade2016_163h45, ecaade2014_128s28, 2700, 1320, caadria2016_713t30, 050b, caadria2017_147z38, ecaade2017_257vv, 3996, acadia17_360e, c22e, 7efa, 3e98, 9849, ce4a, ecaade2017_122b, ecaade2017_077zz, d58b, sigradi2015_3.65n2, 590a, acadia17_534zz, ijac201715106hh, 18fd, 8930, f55a, df4f, ccf6, acadia17_436p, 2c6f, be65, e81d, 89c5, ecaade2016_185z49, 562a, d475, c09e, ecaade2017_277ee, sigradi2013_304d, bf41, 2caa, 267d, 2eef, df0e, 1c4f, a018, ecaade2015_130m26, acadia17_145b, 0fe7, 1282, beec, 4a27, a7f6, c558, acadia14_655y, 1f68, f4b4, ecaade2017_220uu, 0dde, caadria2015_054n6, 2d5d, caadria2015_073m10, c90a, ijac201715106e, ascaad2014_035z1, c974, 4796, sigradi2015_11.34w23, sigradi2016_595kk, f6db, 4f61, ecaade2014_042k10, c532, sigradi2014_313f6, ijac201513105h4, f8eb, acadia17_560n, 0d96, ec5d, ascaad2014_029p8, aa44, 7ca7, 1b8f, 85f4, 3e73, bcc1, 7fa9, f78f, caadria2017_056w18, 0a4b, 61b1, 4591, ccb9, b054, c0b7, 32e8, e200, 6e13, 06ba, a288, caadria2015_139h23, ce34, 1084, 3627, caadria2015_203n29, 85c9, 3f26, adaa, 9b73, ecaade2017_100g, ae58, acadia16_34c3, fdca, acadia16_130t9, 45db, 4143, acadia14_579d, 0167, 6f45, ecaade2015_246w55, 859b, db87, 8567, 4bf3, sigradi2013_117c, 730e, d34e, 59d0, 6850, 39c2, 3cff, 9c81, c9b7, ecaade2016_151h41, acadia14projects_681an, efc2, a567, 2d84, c13a, 7562, sigradi2013_305, e385, ff6d, sigradi2016_522z, acadia17_222u, ecaade2015_268g59, 0176, 15b6, 9b11, acbc, caadria2017_016f6, 7ae9, f2de, a147, c0d2, 4409, db9e, ascaad2014_014v7, 83f6, 3591, ad67, bda9, 3fb7, 79f3, 3ce0, 2f59, 6659, 7969, b1a6, ijac201412404b8, ca63, ecaade2015_317p68, 93df, 4659, 5a0e, ecaade2016_042n11, cb9f, 6043, bc6e, ecaade2016_162e44, ecaade2014_127j28, acf0, 7100, ecaade2017_051w, 1b35, acadia17_70ee, ijac201715203d, 194c, 80b1, sigradi2016_571vv, fbf7, 8170, 0b53, acadia17_26d, 4e49, d921, ijac201412403c6, f88c, ecaade2014_144z32, 3edd, sigradi2013_313s, 0004, e735, ea72, 17c0, 6493, 2525, 1ca2, b2ec, 77b9, a69a, 6d84, a899, a615, ecaade2014_185t46, dd9c, e115, b47e, 3798, b0d5, acadia15_203i8, 533e, 086d, bcbb, d578, ecaade2017_161ww, 5aa3, 98a4, 1568, 2978, ecaade2017_189rr, 4be6, e915, 2de9, f0c5, 5ea1, 3081, d2b0, f156, 5b49, 9c6c, 2c5e, 4082, 8495, 2278, a3e0, 5391, 5bac, 5c70, 096e, e300, sigradi2013_112c, 0787, 1759, 974d, c574, 5f21, a3a4, 4e07, 4c8f, ijac201614105p4, 11e1, 3e6e, dec4, d223, 7776, caadria2017_047x14, fbc0, cbb8, c794, c4ba, 61d6, b183, 5ba7, 868a, 3756, e220, 871b, ecaade2017_138y, 9411, caadria2017_104u27, 358e, ecaade2017_268ff, acadia17_50mm, ecaade2017_293vv, 9682, 34b5, d05e, acadia17_82h, caadria2016_663u28, 3cee, sigradi2014_152s3, ijac201715202cc, e027, af61, ijac201715103f, ecaade2017_133j, b795, ad7f, da18, d9da, sigradi2016_771s, d7c1, 2350, 3707, 818e, e6c2, cc3f, 4aef, c9b4, caadria2015_213r32, ascaad2016_002k1, acadia14_479az, 3fe2, ijac201614308u5, 2606, 73dc, acadia16_34w2, 90d6, a5ea, 9d3d, caadria2016_829g35, 43ea, ee05, 244d, ecaade2017_305ww, 0516, 84d4, 4d89, ijac201614302l1, 2fb5, 73e5, ecaade2014_060x14, 2daa, ecaade2014_057r14, 60c0, 2a2a, 165c, 537f, 7cbc, ecaade2017_094l, 1d5f, ba16, 2f15, ijac201513101b1, f94a, 1489, 1bd4, 7d0a, 2dc0, a0fc, 73b1, ea70, b4b2, caadria2017_145x37, ecaade2017_124g, ecaade2017_192e, sigradi2013_313n, ecaade2015_211c47, acadia14projects_435a, 709c, ef23, ecaade2016_190o50, 62c1, caadria2015_206n30, 437c, ecaade2015_205t44, bdfe, 0009, bbde, dccc, ecaade2016_208x53, caadria2017_030x10, 44ea, f2b6, ecaade2014_010p1, caadria2017_046m14, 3c7a, dde7, acadia16_478e28, cb22, 5b1d, c96c, caadria2017_142d37, 24e1, b9eb, a6f9, d8b4, cc63, 67d0, 57e2, 77b1, 8add, acadia17_358bb, 3c84, 9cc0, ecaade2015_143j30, ecaade2017_083kk, ecaade2017_108z, acadia14projects_357ar, 8386, ecaade2016_154p42, 9549, bb9d, df98, ijac201412205t3, ecaade2014_024i7, fc7f, 935d, a017, acadia14projects_479t, effb, acadia17_640ll, f019, 99f2, 3907, acadia15_407t17, sigradi2016_448dd, acadia17_512k, 1d46, 323b, 47da, 1259, 5a37, dd6d, ecaade2017_229gg, cef3, 1b83, 361b, 2506, 3963, 7bfa, sigradi2014_186e6, 9664, bf0e, ecaade2016_032x8, f232, 3802, d157, ecaade2017_129jj, d1b6, 40d5, 3222, 9a32, 631f, 5a33, d78d, 66ae, 1997, acadia15_57g2, e0b8, e60f, 7bbc, 66d2, ecaade2017_151z, 61f6, 8d92, 9709, acadia14projects_317ac, 55cc, 3b9d, 7162, 3a7e, cbe5, c9da, 0396, d37f, b4b6, 6cfc, bb17, ascaad2016_038s14, 88e2, 38e1, 3410, a0be, e63c, 1367, ecaade2017_213xx, 3f0c, 41ef, 6d1c, c018, 84d1, caadria2017_122a32, 6a12, acadia16_478j28, sigradi2016_483ii, 640a, d3e3, 8277, c2c5, a211, sigradi2014_049k5, acadia14projects_463f, 4928, ascaad2014_024y5, 78da, 252b, 6700, 5bae, acadia17_551c, 1639, f6f2, acadia16_106x7, 9fd1, 9a61, 834d, 818f, a6ff, b6a2, 05bf, 802b, da52, dc22, cd8c, 5ef1, 45cf, a454, caadria2017_031i11, c95d, faa3, 6ec0, cff6, sigradi2016_467s, 50f6, 4d82, 0ce0, 8df5, 8b43, c2b9, b241, f574, 7190, fe3d, e8fb, df09, 1e3f, d78e, 8922, 4ba1, ecaade2015_336z72, b842, c3cd, 759c, 6401, 4dcc, ff4b, ecaade2016_023r6, b614, ecaade2015_158u33, cb09, 3604, 4b59, 8d90, 419c, 1dc9, acadia16_344h20, ecaade2016_223n58, 9452, acadia17_298jj, 177f, 55f4, d012, b8ce, 2ac1, 3a6a, caadria2016_809d34, sigradi2015_11.222t26, 63fe, c95c, 16f6, fb33, c4b8, sigradi2014_271n2, 6748, 83a4, 71b1, e16b, ecaade2017_076kk, 3f50, 71e8, 3c94, 5fc5, b318, sigradi2014_239b9, ecaade2013r_014i8, 082a, 7b5b, a898, 2a08, d515, 463b, e484, 02c4, de44, 5f83, ecaade2015_240r54, 730c, acadia14projects_497ac, ff55, 7e22, ijac201513204t7, a5aa, acadia15_371n16, e8bd, ecd2, bb23, 07a6, b4cb, ecaade2014_130a29, sigradi2016_524q, c410, b6ca, 2a12, 9a13, 6ee2, 5651, bc53, 00ec, c484, caadria2017_063e21, 38ad, a4c6, 37dd, 537a, 4c47, 2a4a, ab9d, ecaade2014_149o34, f7e3, acadia17_211j, f48f, 6ee6, c074, 4763, 11c8, caadria2015_139r22, 1553, 285b, 1620, ecaade2015_279z60, 4c5d, 86a1, e446, sigradi2016_625hh, 195c, acadia15_407r17, 32b8, caadria2015_208b31, 760d, 6e56, ecaade2017_090oo, efb6, 4527, 52e9, 2082, 6a73, a671, d5f6, da0b, 6b0a, 2896, 0d21, dbc9, ijac201614102p1, f6e4, 84de, c114, 0925, 0020, sigradi2016_816ww, 5329, 534c, 040a, 301c, 3056, 257c, 9585, 97e6, acadia17_464pp, eed9, ijac201614402y1, ecaade2015_161i34, e0f3, 4921, ecaade2017_097ee, sigradi2016_817h, ff21, 2a04, b4b9, 77a3, a33e, abba, 5832, 9911, a309, sigradi2015_2.162o1, 35bc, eadf, ijac201412403g6, 3728, acadia16_12k1, 007f, 2257, 8272, acadia17_26i, 095a, 887a, 5f55, feb7, 87f7, a372, 99c2, d265, 5c6d, cd35, 3b1c, 4ec5, 7c44, ecaade2017_215ccr, caadria2017_142p37, 1a95, 6296, 9a9f, 6adf, 7f30, 4eab, ea34, a5c3, ecaade2017_009z, 705f, 6f74, ecaade2017_170c, a244, 069f, ijac201412303j9, 16d3, ijac201614308w5, d860, ecaade2014_159o39, 1413, 3d70, 894e, 3216, 3141, c8dd, ed66, ecaade2016_199w52, 0c5a, ecaade2016_073g21, c206, f792, 0069, 546b, b0a0, ba18, ef17, a2f1, d5a8, 0f9c, 2c2a, d75b, 1c6e, 3526, ijac201614102w2, 772a, bb87, e1ee, 7ead, 560f, ecaade2015_233f53, 7d0b, 7bc9, bbee, 57e9, f5ac, ecaade2015_100a20, c01f, c673, b92f, 16c4, ecaade2015_227v49, 5d28, 6db1, 3a72, cc7c, 831c, 39d4, ecaade2013r_010y6, 7e5c, ecaade2017_069ee, 15c1, 25ff, sigradi2016_484d, c697, 069a, ijac201614204d10, acadia14_531s, 0254, ecaade2016_225x60, ecaade2015_11c1, 1e28, 9529, 8c06, sigradi2016_484xx, 6dec, 6d89, 3e55, 20f1, 877f, acadia17_82c, ecaade2017_306j, 9c08, e018, 24a3, b406, 7993, 5e0e, 436b, ecaade2013r_015o8, d75d, e5f7, 118d, 92af, d5b8, c579, 4bb9, f775, 187c, 7926, f3e2, 033b, 4305, ecaade2016_210a54, acadia14_565ag, cbb5, sigradi2015_7.184c10, 3f76, caadria2016_819o34, 3bfa, 8ee9, sigradi2016_770m, 5744, 4e6b, b9d2, ecaade2014_168g42, 4d30, 2834, a944, 9076, 4771, acadia16_130l9, d7d6, c28f, 5c5c, ca47, 850e, d3c1, 7daa, ecaade2015_138t28, 3c21, 979f, 5401, 815a, 04cf, 2bf4, 0b74, 6ba1, 09de, 8fdd, f5d2, 3f67, 8a78, d3e2, 91f7, 3e5c, 80fa, sigradi2014_021s1, 5142, 62a1, ecaade2017_157uu, acadia17_562hh, 1281, c5b1, 5d8e, 74af, ecaade2016_096s26, fdf2, 5f22, ecaade2017_148b, 9f49, 32a4, 4a1c, 6f94, 2b9f, 8e5e, fdd9, a853, e12d, 681d, 644a, 0689, 949d, cf74, acadia17_110bb, bbed, 3561, 1fbd, 20d8, 8984, e9a9, 9aa0, 3313, f7c3, 06f6, e3f2, a1b6, 83a6, 886e, eddd, 6725, ecaade2014_109m24, 5078, b1db, ecaade2013r_009x5, 4500, d1e4, 944f, 1d8b, ijac201412303v8, 22db, 1878, 3c18, ecaade2015_21n3, 3479, ecaade2016_139e39, a2ba, 7654, 674e, sigradi2013_183c, sigradi2016_673dd, c0cb, ijac201412408t2, 780c, 07ff, 866a, b56e, 7793, acadia14projects_627ak, acadia15_417b18, 4171, 0e03, 8a47, 3a69, 04ac, d6d6, 1f25, 8da6, c56e, ecaa, 8971, ascaad2014_037m2, 4c1a, 0d3b, sigradi2016_777ll, f522, c6bd, bc75, sigradi2014_289h4, sigradi2014_032c2, 1026, ijac201412402y4, b81c, d1dc, 69e1, 8ba3, 1859, sigradi2013_342j, 3174, 7031, 79a8, 07de, 869c, 68ff, 1d33, 674a, 783c, acadia16_414c25, ebd0, ascaad2016_051e21, ecaade2014_094j22, 5542, 6185, caadria2017_041f13, 516e, ijac201412303a8, 9da7, sigradi2014_048t4, 08c1, 3040, ecaade2017_087r, caadria2017_155t39, aaf3, c9d1, 96ae, 5a13, sigradi2013_248d, e0da, c814, acadia17_230e, 9707, caca, 111f, e114, 4016, 27a5, 86ac, 0bb9, 8f3d, 1e33, 4721, 8168, 03df, caadria2016_435s18, dc5b, 8f84, 9848, 4b31, d65e, caadria2017_055o18, ecaade2015_18x2, 652f, acadia14_375i, 1b4e, a9c7, ijac201412302l7, cc3a, a7b1, a5c2, e452, f9a6, 0ea3, d60b, ijac201715106l, acadia14_339ak, 60a6, 352d, 93d1, dbe1, sigradi2015_11.165r25, 8a99, 62f4, 1159, ab2f, 28b7, a219, e421, 01cf, 371d, ijac201412304e1, 38b1, dc06, ascaad2014_017x9, 167a, sigradi2015_12.297g28, 11fe, b949, acadia14projects_531t, ecaade2014_108k24, ecaade2017_175p, 952d, 8bad, 21f7, acadia14projects_101al, bcc7, 528a, 4234, 6aac, f5b6, a32a, 964a, 9835, 5c0f, f97b, ecaade2016_048d14, d22d, 3310, 0aca, 8ce5, cb88, 585f, 3f52, 63d7, 3e15, 69e3, acadia17_170p, 76fc, 3f07, 1c35, sigradi2016_614u, 54eb, e392, ecaade2015_194o40, 834c, 8771, de8c, 8e28, 2c14, ecaade2017_098pp, feb1, d96b, 7470, 3be3, a6e8, acadia16_8a1, 0e47, cb5e, ecaade2015_22r4, acadia15_110c4, d62f, 440d, da9c, ecaade2015_227k50, 668d, 3bc3, acadia14projects_311w, a11d, ecaade2014_140z31, acadia17_266z, 57cb, da3f, 916a, b613, 83a2, 06cc, 6492, ecaade2017_017r, sigradi2016_814c, fe86, ecaade2014_198l51, caadria2017_070n22, caadria2017_163b41, 5cc1, 99b7, c810, ascaad2014_014i8, 74d1, efca, 1b55, 27d5, 789a, d8fb, 93e6, 9a6d, 3741, 88fe, 4cb3, 0262, ecaade2017_282d, b98d, 9988, 5c8f, aa81, ecaade2015_53a9, 0444, d898, 602a, bd27, 758d, feae, 2346, ecaade2016_126r34, 36fa, aedf, ecaade2015_61e12, 529f, ecaade2016_048r13, 0ae9, ee0c, 515f, 2b36, abb9, e9ec, ecaade2015_143r30, eb1d, sigradi2014_212k7, 36f8, 941f, b5e6, eb47, dcdb, 8de6, 84cd, ijac201614201h6, 7ac2, 82d5, acadia16_174g12, acadia17_117cc, 5769, 9817, acadia14_247o, 263d, d70f, 5953, dd55, 172f, caadria2017_101j27, acadia17_163mm, 9299, f943, ecaade2014_204v52, 2215, ascaad2016_035p13, ascaad2016_047v19, 5eea, 4571, 3885, acadia14_153d, 8e70, 3da9, f3bc, 1c95, b864, bc33, 56b3, c18e, 3b58, acadia14_627f, ecaade2014_111s25, caadria2017_080h24, aedb, 783b, 95cd, 147c, sigradi2016_358o, 9061, 282e, c54c, e834, da01, 2dc9, 20cc, ecaade2015_109w20, 3236, 38d6,