CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2017_091qq, sigradi2014_279y2, fe99, 73bd, 4d7b, a5d1, bb5d, acd7, caadria2015_226b35, ascaad2016_049u20, f15b, ac68, 8a41, ecaade2015_171f36, 323e, bec6, 7f2e, ecaade2017_ws-archieduaa, 8c87, 1d28, d0e8, c2e7, ecaade2015_143r30, ijac201614207g11, caadria2017_057z19, ecaade2014_141g32, 1cfa, 89ba, d6d5, caadria2016_579k24, 5029, 8083, fbcd, 6262, ecaade2014_055x13, 8485, ecaade2017_302dd, 544d, caadria2017_145c38, 0fab, 0644, 3b63, ecaade2014_224p56, 0d6c, caadria2015_206i30, 941a, sigradi2016_408w, 9566, sigradi2016_448s, 560e, 177c, e26a, caadria2017_009h4, 01f8, caadria2016_601k25, 4ec8, fe67, db20, 19d0, 3c14, c31d, fe0d, e106, acadia14_63av, 27a4, b89f, 0573, d7c4, b0ac, 3b7f, 8207, 115b, ijac201614305g3, f5c4, ca7d, ecaade2016_175i49, ecaade2017_117z, acadia14_43ap, fd72, 5fb7, ascaad2016_023y9, 619a, 40af, c42c, 1c22, sigradi2013_194l, 8449, 1641, 82e4, a897, 91d1, 7668, d0b3, ecaade2015_22v4, f974, 879b, ecaade2017_038jj, 1288, ascaad2016_005d3, sigradi2016_710ll, ac67, sigradi2013_342t, 45ee, 21b6, 8c2f, caadria2015_078b11, 7835, b76c, d970, 902c, ecaade2015_241k55, ecaade2015_100r19, ece5, e7ec, ad6d, a8ca, da41, 7e7f, acd5, faa9, 6e8a, 1e2f, 23bf, sigradi2015_8.328o15, 9cbb, 2f36, ecaade2015_227p50, 905e, 3c2a, ecaade2014_088h21, ed2c, a5ee, ab1d, 8da0, 67ea, 6700, c087, b0fb, 94e4, caadria2017_189j45, f459, 5fd2, 2cc7, e713, acadia14_117av, 6e84, 3e22, 2172, 9705, d174, 9f8c, 4d8e, 058f, 497d, acadia16_270g17, 2f79, sigradi2016_642ll, fc22, 969b, ad1b, 9b1c, 4576, 91b3, decd, ecaade2017_144v, ijac201614302y1, cb6a, ab3e, 6c4e, ecaade2015_273f60, ecaade2015_333i72, 7f0d, d777, 5143, fef2, 2d26, 988c, 7928, 8840, 1d42, 87e9, 94a5, e197, 2828, ecaade2014_159j39, caadria2017_018w7, ascaad2016_038s14, 9b4b, 287c, 3849, ecaade2015_284h61, c274, 3b1c, c28f, 5327, be28, 57f9, f84f, efd5, 738b, caadria2017_051k16, 346d, 9ca5, 6f6e, ecaade2017_046xx, acadia17_542uu, 7fee, acadia15_284p11, ecaade2014_123d28, 617f, 0c01, ecaade2017_057s, 9b84, 51d7, 9915, 4fc6, ecaade2015_83s16, a6a3, acadia17_481n, d43d, 2f8d, 83d5, caadria2017_086n25, eac1, af65, 4baf, 9437, caadria2015_208x30, 129a, 9a1e, ecaade2016_113x30, 04b6, 2c5c, acadia17_608w, 70fb, 34e2, acadia14_539c, 46b9, e429, e1c7, ecaade2016_225e61, 703b, e9e2, 04ca, 2046, 5848, acadia15_274k11, ijac201614302t1, 8687, 4f21, sigradi2016_778nn, acadia14projects_375f, 5543, 97d8, e22c, ea2e, 049a, 644e, 8c08, df36, ascaad2014_034m1, acadia17_230e, 0967, 87f9, b502, 3345, 3d37, 1960, f4a4, a8ac, 11cd, 11b0, c162, 6d9e, a370, 3f2f, 48bc, fc89, caadria2015_004l1, 8be4, ijac201614207l12, sigradi2016_814xx, bc1f, acadia14_619ab, 0032, 2d23, 74f3, 84b5, 966e, f2ab, b754, 2d4e, ecaade2017_203bb, sigradi2015_10.377t22, 9943, 1d2a, c437, 13c0, ascaad2016_024i10, db62, 91bc, ef44, d77a, 5db8, 4a16, ecaade2016_037z9, ef05, sigradi2015_11.8o23, 17dd, b0be, f8f6, ecaade2017_094s, acadia17_491v, c2bd, 022d, c1c6, 1215, 8377, 2fbf, eee5, 93be, 9a67, sigradi2016_430m, 065a, 4238, 40e3, 80fa, 70da, e6b6, 6a5a, ecaade2016_033y8, e281, d6b5, 8292, acca, 01a4, 3d69, 39bc, a003, 3a81, beb4, caadria2017_145j38, ecaade2014_092f22, sigradi2013_200, 3200, 1709, 0e1c, 62e3, ed90, d638, fab6, ecaade2016_222b58, a3a1, 8b44, ecaade2014_009c1, b831, 9bd8, b257, d548, b275, ecaade2014_095s22, fbb5, c5fc, c48c, 30ad, 0f26, caadria2015_102e16, ecaade2016_230s61, fc65, 714c, 9088, afa8, 0d7c, 7166, acce, 86b8, c13b, a26b, d847, e178, 6028, 97c9, 7541, b20f, b2b6, f257, ijac201513104v3, 535b, 2be1, acadia14_199ac, 6609, f9d2, 454e, 4f81, 8b21, 4572, ijac201412408l1, f5e2, 5cd3, 4b13, acadia14projects_409m, 6eba, 7cff, sigradi2014_197y6, 1494, a384, 48e4, b75f, 0f08, 659f, e411, f562, 12bf, b2df, 9571, 4f41, ijac201614102g2, be68, 41ed, 0dcc, acadia17_424yy, 6bea, 9648, ecaade2015_215k47, ba73, 5ce2, 9a72, 2b0d, sigradi2014_186f6, 9897, 3d75, 393f, a694, 4185, 215c, 79b9, 11b2, ecaade2016_139c39, 2f23, acadia14projects_661m, ijac201614208e14, 1102, caadria2016_209v9, a549, f98e, 8a22, ecaade2014_084b20, 9ee3, c5cd, 1881, 91dd, ecaade2017_085b, a753, sigradi2016_732v, 610b, acadia14projects_101ag, 34a6, 457c, 71a6, 4461, 8e93, d49c, 1470, 8d8e, 876f, sigradi2014_151g3, c682, 4e09, b84a, ecaade2016_183u49, 8f6e, 33e1, sigradi2013_200d, b359, a461, 99a3, acadia16_98r7, e6b7, acadia17_608jj, c21f, 7564, f3f4, ecaade2015_202l44, ecaade2016_224o59, 4d1f, c029, 252c, ijac201412408j1, 41d8, ecaade2016_110k30, caadria2017_004u2, c8f2, cb45, 66a6, 3a76, 7296, c6cf, acadia14_463v, 2fa0, cb27, ecaade2017_215k, ecaade2014_155x37, 31c7, b50e, 1414, 2ca8, 9e9f, acadia16_174h12, 0e32, caadria2015_130m21, acadia14_435aj, 037b, 69da, 1afa, 9948, 7a95, 4bfc, sigradi2013_390f, 9494, ascaad2014_001j1, 2f30, 62b2, a7bb, sigradi2014_015c1, f647, aac7, 3c2f, 937e, 39ec, 9030, 017e, c452, ecaade2015_193x39, ecaade2017_208p, e19a, acadia17_51xx, acadia16_88p6, 16a3, 2444, 0d99, e684, e630, 0d07, ascaad2016_035u13, c45c, 50df, sigradi2013_327u, 1db4, bd48, fa84, 261b, 40ed, d553, a666, ecaade2015_86e17, 0c3d, ecaade2016_ws-dleado68, ecaade2016_154z42, 73f9, 170e, d154, ecaade2015_173l37, 7d07, 1895, acadia16_488y28, 050d, ab71, 6d05, 6f67, e5f6, 4d61, c664, 42c4, 3790, 1eb5, 893c, 11ab, acadia16_140c10, 51ae, 899f, ecaade2017_109aa, 4821, 98f4, 5b0a, f0b7, ecaade2016_073h21, ascaad2014_020s3, d0ad, 5368, ecaade2014_157m38, ecaade2013r_004p3, 23ff, 6b60, 3456, ecaade2014_149l35, aa7e, ecaade2016_108x29, d1da, caadria2015_070w8, sigradi2013_267d, 3a99, b5db, ecaade2017_059ww, sigradi2015_12.259b28, 8cd7, aff4, 5fe3, caadria2017_136s36, dd79, 26d7, 9601, 3885, 68b8, c5a7, ascaad2016_024j10, 1020, acadia17_491r, fe91, e801, ascaad2016_015n6, a6e9, c155, e5eb, 7e65, 6779, c0bf, 65cf, f02f, e239, 526f, 0f97, 1eca, b8d9, acadia15_513t22, 566c, 3aac, ijac201513303k11, ecaade2016_071t18, 0d31, c4f7, 5c4e, 6b85, ecaade2016_163i45, 2c18, 8f08, caadria2015_188r27, d00e, b625, bfce, c069, c558, 798e, 80a5, 9536, 2e43, 9a27, 89bf, ijac201614208e13, acb1, cce8, 675b, c476, 2b4d, e66a, ijac201614103t3, caadria2017_124k33, 3e7d, ecaade2014_108f24, 738f, 2761, 211a, d80c, 59d3, acadia17_329z, ecaade2016_073f21, fce9, bcb0, ecaade2015_194w40, a78e, ecaade2016_119l32, ecaade2017_031oo, 7fbc, acadia16_298i18, 0672, sigradi2016_690f, 72a2, 4820, cebe, caadria2017_009o4, 3597, e540, 0bfb, 5eaf, a29a, ecaade2016_068m17, c9f2, 041d, 60e3, 4551, ijac201412301y5, 23b5, ijac201614408j5, 9539, 4506, e012, a9a9, 12ed, ascaad2014_004p2, 9412, e1ca, 65ab, ijac201513205i8, 44e6, f4cc, 3441, 7902, acadia16_12b2, 8d8c, 81a0, 325b, aea4, 8d98, 88f9, acadia14_33af, ecaade2017_grid, bd8c, 7c4a, 240d, bcd4, e074, 9124, ebbb, ecaade2015_237x53, ijac201412405y8, ce27, 09df, 7d05, fd4f, e175, cc2d, 8303, 1321, c47b, cf30, 6bcc, bffd, sigradi2013_330f, caadria2017_165o41, 7448, 9058, 1ab1, sigradi2013_305, acadia14projects_53j, 182b, e728, b90d, f4fa, 381e, caadria2016_651b28, 7ab6, a49c, 3175, 048c, 631d, 5b25, c38c, ascaad2016_045d18, d5d5, 7008, 49d4, 20fa, ecaade2016_108y29, 7d7a, 1065, c15f, 10b4, 5e46, d6a7, 18fc, ce8a, 5f9b, f3f7, 51d2, af77, d5c9, 5699, 380a, 8b7f, 7178, caadria2017_069y21, acadia14_473ah, 35ea, 5c1b, caadria2015_142o23, c424, c059, e3aa, a3a5, sigradi2016_778rr, acadia14_661p, e0b6, 6305, ecaade2016_099g27, 84bb, 1561, 2dd4, e05b, 7e2e, ff31, caadria2016_063t3, sigradi2015_sp_8.326t30, acadia14_91t, a037, acadia14_473ao, e7b4, 119d, 0803, 52ec, 5389, ecaade2017_199vv, a95b, sigradi2015_10.220h20, 05e2, caadria2015_130v21, ascaad2014_005x2, 04bd, fbba, 570d, 2b5d, ecaade2014_072p17, 7837, 3bb1, 700a, 5573, f096, ecaade2014_052d13, ecaade2016_130j36, ecaade2014_140d32, d4b4, cdb9, 3c1e, acadia17_364vv, 7bd1, 0c84, sigradi2016_522x, e6c2, 5b17, a3e9, sigradi2013_280m, caadria2015_130h21, c2ce, 64b7, f1ad, 3a73, 31d5, f47b, sigradi2016_752qq, sigradi2013_342l, ijac201412205e4, ecaade2014_153b37, ascaad2014_030a9, 529b, acadia17_60u, ascaad2014_015x8, 7c66, 46f1, e427, f583, a44a, 9e39, 2d9f, 7f05, 6899, 02ac, caadria2017_101o27, ecaade2016_077u22, ec49, d144, 25d2, 7ea2, ecaade2015_180m38, 68ab, ecaade2016_140k39, 0194, 9aa3, ascaad2014_017m1, 29da, 4ed1, c821, da09, ecaade2017_189tt, e5df, c96b, 5cf0, 3035, 92cb, fa21, 2a4c, 6eae, ec19, 9d4a, 4117, 0b63, e200, 0a71, acadia14projects_357ay, 523d, c3a3, 3c9f, 944d, ecaade2017_208k, 3292, c2b0, ecaade2014_218y55, 3044, caadria2016_457o19, 2ec7, ecaade2016_ws-afuturem67, acadia14_579c, acadia17_247rr, 0346, 6a78, 1c74, 048f, caadria2016_477w19, 4d2a, 23fc, 72e1, d3ef, ac88, sigradi2015_10.309s21, 8e1a, e5a4, fec0, 57a3, 8366, 7192, 92ae, 559e, 4647, b5a5, 1ac4, 9c22, b798, 15b8, 9d19, 7785, 8001, ecaade2017_277rr, caadria2017_056f19, e0da, bd1b, 86c5, 3701, 1036, 0599, 2a34, ecaade2017_057t, 84f4, c451, caadria2015_226l34, 0f07, ecaade2015_72v13, d419, 02a4, 10b5, ecaade2016_055h14, 93ff, 0fb2, a5b8, 0a7a, 8d77, c205, ecaade2016_210f54, d391, daee, 259a, f784, sigradi2014_155z3, a677, 86bd, 1536, ecaade2016_bkog65, f6a6, 86e9, 6ab1, 3ca8, 1698, 882e, 7031, a3e5, 3fbb, 12db, b37c, ecaade2015_225j49, ecaade2017_175g, caadria2017_043a14, 8fdc, caadria2015_188s27, 1af8, 29e6, 8581, d374, 8053, 25fd, b278, aa6e, d229, 161f, 4112, 969a, 83c1, 371a, b0bf, b03c, 5908, 7a7e, c270, 8ee9, caadria2016_033t2, 7d3d, 66f1, caadria2017_131g35, 2390, 0913, 91f6, acadia14projects_609as, ecaade2017_143p, eb31, 10de, acadia16_174c12, 5857, 94a9, 9eca, ijac201412403m5, 724b, ijac201412407c1, 763a, sigradi2016_625e, fe42, ecaade2015_113n21, 9f77, 11d9, sigradi2015_sp_2.112n29, ecaade2014_023m6, 6c6c, caadria2017_124d33, ecaade2017_017y, 69fc, acadia14_177ad, a025, 8e86, acadia17_230a, 07a5, 5778, 3abe, acadia17_570bb, 5c1f, 89a4, ffe2, 2b75, 29d7, ecaade2015_215m47, ecaade2016_217o56, 2d6f, 85f0, ecaade2016_071w18, f38f, 79b1, caadria2015_061e7, cb57, c733, 1f32, 4cdb, d125, 85f5, acadia15_371d16, e56d, sigradi2013_189j, ec6a, fb6b, ecaade2017_215z, 770f, 52b3, 860e, ba9b, 584d, 8d43, 36d4, 64b2, sigradi2013_393m, sigradi2014_176a5, 458b, ecaade2016_228i61, acadia17_189uu, ecaade2014_218a56, 77f0, aa43, ae55, ijac201412306c3, cf7a, 2c1a, df6a, ascaad2014_017l9, 2dc5, ecaade2014_104m23, 6bcf, 3f58, 700b, 706a, bd78, 3803, de27, ijac201614208c14, d3be, 2c82, a947, 5498, 340e, sigradi2014_128d1, ecaade2015_79i15, 89cf, ecaade2015_138v26, e8ec, caadria2017_175d43, sigradi2015_10.140j19, c072, a838, ecaade2014_052k13, ecaade2016_225u60, ba7e, sigradi2013_393z, bf4b, caadria2015_084c13, 1640, ascaad2014_007c4, acadia17_520z, a563, acadia14projects_463g, ijac201614204o9, 0f89, 6516, bc3a, 811c, a637, f7a3, caadria2017_086o25, 35d4, caadria2015_048n5, b659, 2d11, acadia17_608y, dc05, 08fe, ecaade2015_155s32, e1af, 9bfc, eb11, acadia14projects_167u, ijac201412402y4, 5180, ecaade2017_309pp, fef6, f2a9, 2c62, 85b6, acadia16_470j27, b574, b87b, 51b8, 600b, 3168, 6d35, 3874, 7425, fcf9, 4af0, ba0c, acadia14projects_699g, 162d, 755a, 0994, e21d, fd65, 24a6, acadia17_423hh, 70e5, 3dd0, 8287, ff49, sigradi2016_448ee, caadria2017_079x23, 74b5, 4740, 14a8, 2f7d, cb4e, 8d9d, 262a, 491d, caadria2015_030j4, b752, 6a72, 7e6f, b6c5, d234, 1bf9, b738, c4c3, 4496, f6fb, eae6, ecab, acadia14projects_549s, 7091, 4ec7, ecaade2016_017m4, ecaade2017_053e, b196, acadia14projects_267p, d3f9, d600, b1ca, acadia14_339as, 42ec, 2670, 7991, 6f92, 4096, 2d95, acadia17_117x, acadia16_478e28, 2b4b, 8fc2, 0014, 490e, cf3b, e5d0, ded2, acadia16_234f15, c114, f121, 5e3c, sigradi2014_041a3, 5489, 16ed, d55f, ecaade2017_282i, 8262, df16, ecaade2016_223o58, 7189, ecaade2016_139e39, ca46, e6af, 9530, c95e, 1991, c172, ecaade2016_006j1, 20d0, acadia14projects_177s, 588a, d771, 2ee4, 2e9b, 382d, 40b5, 04d0, 8eca, 93cd, 5858, 3bc9, ecaade2017_309a, 241c, ecaade2016_151f41, ee95, f178, ecaade2016_095y25, 3eb4, 8474, sigradi2014_330o7, 0b01, 23de, acadia17_391yy, 7a34, 153c, 3751, 5e69, ecaade2016_068n17, 1bbf, 35b3, c569, 49a0, 1c53, 03c6, 15e7, a8a3, ecaade2013r_003j2, 6447, fcea, 78d0, sigradi2016_467n, 1e2b, cae5, ecaade2017_277uu, 3da4, ijac201513101o1, ed2b, 2819, 0f1f, caadria2016_819j34, bf32, sigradi2015_12.107h27, acadia15_483i21, 0b76, 76d6, acadia14projects_671t, a97d, acadia14projects_117h, c06e, acadia17_637g, 4ab5, b688, 2c8e, e765, 8b1d, ffef, b7ab, ddbe, 1b9c, 2cbf, 96cc, 648f, caadria2017_096w26, b096, acadia14projects_135i, 58c2, acadia15_110v3, 8c02, 843b, b2bd, 31c5, c4f0, 90c7, 7318, 99b9, acadia14_609ak, 526c, caadria2017_028f10, ff95, 75c1, 0e36, ad2e, 6aab, ecaade2015_199y42, 21db, ascaad2014_029y7, 4862, sigradi2014_070a6, 5756, e27d, 9ffc, acadia14projects_531s, acadia14_619at, b45d, 1111, dd4f, 1812, 63b6, dcf1, caadria2017_040i12, d789, 5b9f, c9da, 8af7, 1ec0, ecaade2014_233c60, f6c2, ijac201412301s6, ascaad2016_007k3, caadria2016_579n24, ecaade2017_203yy, 2257, 2736, 82f4, 4232, ecaade2014_066u15, 9de1, 95f5, ecaade2016_013m3, 316d, 207b, d127, ijac201614104f4, e660, 1aa0, 39d3, a0c4, 3c6d, ecaade2015_18e3, 9c4d, d10d, fe78, 6523, ba35, 8c4f, caadria2017_056m19, 6405, c18c, e397, 9e16, bb2a, sigradi2013_387h, b47f, 111a, ecaade2015_314m68, df97, 2468, cdce, ascaad2014_001i1, b830, 8159, 3e8a, b6cd, ff7f, ff04, ecaade2014_010v1, b4d0, bb12, caa7, 7487, acadia14projects_71u, 2a04, 7578, c916, c6cb, 04fd, 7a03, 6b31, 970b, 2344, 9788, 4ed9, 6722, 3132, fb8c, b48f, 03de, ecaade2015_248h56, 0b87, f859, ecaade2015_116d23, cdf4, 9ac3, ijac201614104d4, 147a, 7430, ascaad2014_001k1, 5e76, 1e80, f325, ecaade2015_285e62, 7319, bcc1, c4cd, ascaad2014_029d8, ecaade2015_144c31, a084, a8bf, 77f8, acadia15_451d19, 5be5, 1a25, 0e20, sigradi2014_345u8, 1f36, acadia14_247t, ad86, 7a54, 2fab, acadia17_290d, d830, e25e, 7723, 01a9, c4b2, dec4, 26ab, e321, 0bf2, acadia17_230b, 4768, ffc1, aff7, a125, 70c5, ijac201614309d6, ea0e, f620, fc4f, 1790, 22e5, 5aec, 9944, 5911, 21c2, c404, b372, 3554, b0d0, b3fa, a27d, ed83, sigradi2014_114l9, 359e, 508a, 895e, b914, a1c2, bcd5, 269c, 4055, 3a2b, 688a, 69db, 78be, acadia17_316oo, 62e9, b1f8, 04f8, sigradi2014_291n4, 6cc2, caadria2017_041o13, 63e4, 3a23, 42a5, 4911, f981, acadia17_501nn, caadria2015_087u13, dc39, acadia14projects_177w, 4648, b0c9, 308e, ddca, 70b9, 6c66, caadria2017_069x21, bc86, 1438, 8b4e, 95b9, 4477, f76c, 9273, caadria2015_073b10, f235, acadia14_661i, ecaade2014_188j48, 2590, 183f, 3793, 0ab1, ecaade2016_068v17, 33d0, 5b0d, 405c, 7985, acadia14_523as, cfe5, 8f16, ecaade2017_308ff, d4e5, 3efc, acadia14projects_177u, 504b, ad2f, fb20, 2fad, e377, 9d1b, 0f87, e0bf, b122, bbdc, ecaade2017_240u, 3211, caadria2015_087o14, ecaade2016_130l36, acadia17_520k, ecaade2014_010d1, e29b, e425, 68df, 5f5c, 52ea, d8de, 6c6f, f8cd, c7a2, 3439, 038a, sigradi2016_625d, 2f6b, acadia14_661f, d306, a0b4, 8c84, ecaade2014_226z58, acadia17_358dd, ecaade2016_230l62, caadria2016_415w17, 8d0b, ecaade2015_138a27, f8ab, 591f, caadria2017_183k44, acadia16_98l7, 669a, acadia14projects_75a, 3517, b96b, 6f15, d765, 1b83, acadia14projects_627am, 8781, e0e9, ecaade2014_149l34, ijac201614402x1, 4dc2, 6ead, 72a5, acadia15_497j22, dfe1, 491c, 2501, 5751, e83c, acadia17_598p, sigradi2016_817g, acadia14_555g, 9d4c, 714f, fcb1, acadia14projects_601v, sigradi2016_492pp, ecaade2015_119d24, e40d, cd95, dd09, ecaade2017_042q, 67b6, ecaade2017_293xx, acadia15_417b18, 16b5, 1b75, 4168, 98f0, acadia17_283zz, 1e5d, 79eb, 5106, b875, ce39, ijac201614202n7, e936, 209e, 88d9, ecaade2015_175o37, c6e6, sigradi2014_049l5, 27fe, ascaad2014_017h1, 4312, ijac201614208x12, b639, 1a86, 737c, 2d24, 1cec, 2c20, 89e4, caadria2016_167r7, acadia17_169xx, 6b28, acadia14projects_145n, 1e27, fb48, 6c25, 6156, 9b19, ecaade2017_264a, e9bb, caadria2015_130h22, 147e, 7e7c, 7a55, 5204, caadria2017_009u4, caadria2015_087b14, 92c2, sigradi2015_3.268b5, 529a, 1d9e, c7b8, 7d48, 4469, 2908, 478a, 6f49, de7e, 2738, dc3b, 7cbb, a96e, ecaade2017_029cc, 4838, c6a3, ascaad2016_037e14, caadria2017_174o42, fddf, b0e9, ijac201614403j2, acadia14_53j, 90b8, c9f5, 9236, 6db8, ijac201412406f9, fae0, 6021, b980, d23a, c896, dd6d, f450, 210e, fa2a, 2e1d, d2db, ecaade2014_089l21, ecaade2013r_008p5, sigradi2016_673ee, 4486, 32d4, 5d81, bcac, acadia14_145ag, d95c, 9700, a83f, 34e9, 1014, fbe8, 9698, acadia14projects_111l, sigradi2016_534mm, d007, 8900, acadia16_280c18, 4de8, 9079, 944c, acadia14projects_357aw, 5cab, ca73, 77c2, ecaade2014_153o36, acadia14_619ad, 11a2, ecaade2014_204z52, ecaade2015_138h27, f242, c1d1, 4b34, ee97, 797f, 907b, caadria2017_125w33, ecaade2016_166h47, afd2, 23e9, 07c8, ascaad2016_004l2, 7f7c, ecaade2015_317y68, ecaade2017_215ccr, acadia15_333o13, 7b43, 078e, sigradi2016_602e, acadia14projects_135m, 16b7, sigradi2013_326n, 4420, 7bbb, ecaade2016_113v30, ascaad2016_026u10, c662, beca, e923, 9a18, 25a3, 3c54, 732f, f179, 6303, 922b, 9205, ecaade2016_072g20, a135, 5f42, 97b7, 9e8c, 30b7, 9b1f, caadria2017_054f18, 8493, b295, 16cf, 44cf, caadria2017_135j36, a9fa, 2128, 7d6a, 8249, sigradi2015_3.65t2, sigradi2015_6.183j8, ecaade2017_252m, 97cd, 4d6f, c358, 0eaf, c3c0, 6467, acadia14_63ap, 4d4c, 6033, 91fe, 9217, 1236, ecaade2015_207p46, acadia15_185h7, fe08, 4560, acadia16_140a11, acadia17_231x, ea05, 8b83, 706c, fc68, ecaade2016_063t15, b3c6, bc29, ecaade2014_132g29, b942, 4860, 4ac5, ccb2, e5f1, 6ef9, 2ef7, ae11, 3945, 7922, ijac201412206c5, sigradi2015_sp_2.112p29, ecaade2017_059kk, 10ca, 6a98, sigradi2013_112, 9ebd, 8251, e96d, e882, a213, 4f86, sigradi2015_8.81z11, ecaade2014_214s54, caadria2017_016g6, fd5e, d96f, e2e0, sigradi2016_568mm, ecaade2016_046z12, 5491, 9f85, 285b, ecaade2017_199ss, f3af, acadia16_394i24, 8c5f, 5755, sigradi2016_426d, 896d, ecaade2016_119a33, 9a81, b871, 6863, 6151, 583c, c531, 9685, acadia14projects_135ac, acadia16_12o1, d54b, ecaade2017_079o, 64a3, 3adc, ca5a, 4194, 18d0, ecaade2016_114f31, b36a, 603a, 4c4e, 2502, ff70, d698, e024, acadia16_224y14, 1f21, 8e51, 8bd3, ecaade2014_151a36, 6cb9, 36b2, ijac201412402t4, 142d, 0073, 35c1, c8bb, cf9d, 74fb, a5dd, ec04, dfc2, 7fc2, 7987, a1a4, 0bbd, sigradi2016_690a, 1e1f, c2b4, ecaade2015_227f50, ecaade2013r_018n9, ae09, 2ebe, sigradi2013_389, a36f, 1491, f4d6, 81cf, acadia17_71rr, 8586, 66b2, 2935, c27b, 764e, 6ecd, 8291, ascaad2016_050y20, 2630, 352a, 9678, 0ce7, 066a, 2bb6, ecaade2017_077qq, b2c3, 754b, bd2a, 47b5, 0100, 39c0, ecaade2014_104s23, ecaade2017_199ii, 7687, 8852, e037, cc8d, dc1e, 8c67, 8cff, a2b7, 62a6, 1472, 0342, 3968, 3a3a, a35a, af8f, 3469, a579, 1dc7, 667c, d6cb, 25cc, ecaade2017_195hh, d3af, 55d8, dbf4, 4bfa, aaff, 326b, ba4a, 2b2b, sigradi2016_367zz, 2952, f9ac, 630c, 88d4, fa90, bf66, c584, ecaade2016_185e50, 7170, 58b1, 99ed, 9642, 0eb0, cfde, 99c7, 4147, fd11, f026, 7d0e, 33be, 5610, sigradi2013_248v, 4bda, caadria2016_033v2, e452, 9234, 61a8, b8e6, acadia15_381o16, acadia16_12e2, 971c, 7da4, 6ce4, 74b4, 35e2, a655, acadia14_347as, 3848, 97e6, ecaade2016_208u53, a625, b23b, 46c0, 172c, b470, ijac201412408l2, 9dd6, c8c7, f2d1, 2eaa, 1cd1, acadia17_491bb, 88ec, 0e08, 64d3, d077, cb4d, 9304, dea9, acadia17_37jj, da1b, 9efb, 973d, dae0, acadia17_90kk, bf2f, e431, 4ec0, 5732, ec58, caadria2017_183b44, a8ae, 8af1, bb6a, 9cd3, 3f9d, 4a97, 0ace, da05, 7421, acadia16_308z18, 7de7, 879f, ecaade2017_031jj, f7f9, d03c, fcd8, cb54, acadia16_184v12, d71a, c43d, 8510, 8e2c, sigradi2013_343f, d8a3, fad0, 6059, 072d, b0fd, 0b8d, ijac201513303y10, 5dfc, 1e99, f5bd, ce30, 02e2, 4ef2, a6d8, 0016, d8bc, 4108, caadria2017_035y11, sigradi2015_8.289d15, 71f7, 32f8, acadia16_88e6, ecaade2014_105x23, ddbc, dbb4, ecaade2014_157d39, c5c3, b0ab, ecaade2016_tkou66, acadia14projects_117az, e2e5, 1cc1, acadia14_463d, 3630, 0267, bf10, c1e6, 31c9, 8693, 13df, f8ea, e570, 570b, 5fd8, ebc2, caadria2015_209a32, ba55, 6278, c58f, 473d, b34f, ed9d, 77ea, ecaade2015_173g37, sigradi2016_659y, 558f, a83b, d942, ef32, 8c8a, sigradi2015_6.387o9, a2c0, acadia14projects_199ar, ecaade2017_013jj, ecaade2017_198o, 33dd, ca79, f464, e08e, 8c98, 0a09, 4843, 78b0, ecaade2015_61a12, 673b, 2235, 3fdd, 46a4, ef21, 879c, 0207, e3dd, 01ab, 25e1, f7d2, 4fae, 0ac9, 6495, f44f, acadia14projects_267o, c3b1, 37cf, ecaade2017_294ww, 6d30, ca4c, 46e7, caadria2017_008c4, 9db8, d2ad, ecaade2017_057p, daa2, b97f, fe44, sigradi2013_101, ecaade2017_050d, 3ab7, d0a8, 040d, d7cd, 7e58, c9cb, acadia17_520j, sigradi2016_615aa, b6ef, c8ff, 9fa6, acadia17_36y, cd6e, 7c2d, ab17, caadria2016_861d37, a766, 2ff1, ea1f, 87ca, 2bdd, 1258, 0b1c, ecaade2014_089x21, aee0, sigradi2014_137h2, 847c, ecaade2015_53n8, 6585, 9fae, 4a12, c2d7, 10a2, ecaade2014_159o39, 5bd7, f168, df02, 5579, 0de3, 6381, acadia17_511yy, f3f0, sigradi2015_3.212i4, sigradi2016_654zz, 9a17, efd0, acadia17_100o, 8a18, 9e01, 9f3e, 5ecb, 5bd3, 99de, 9279, 7ba0, e757, 7a8c, c3f8, 9653, 0dec, ecaade2015_138y27, ijac201513302j10, b46c, ecaade2015_129l25, 39dc, 3a9a, e2e8, sigradi2013_222k, 39b7, fc0e, 19bb, c016, fe34, 08b8, ecaade2015_199c43, 8d52, d457, 2330, 3f3a, 6d27, feea, ecaade2015_114a22, 019b, caadria2017_043x13, bcbf, bae3, 958e, 0585, 33e6, 3fe9, d030, 2fbc, 26ec, sigradi2016_385tt, cf86, caadria2017_031i11, ecaade2015_228w50, 49ad, 9fca, 6b49, acadia16_140r10, acadia17_338gg, caadria2017_056h19, acadia16_244p15, sigradi2015_8.47m11, ecaade2015_211x46, 4162, 310c, 106a, ce4d, sigradi2016_817s, 609f, 7833, 44d0, 0770, 8505, 4920, caadria2017_182v43, ecaade2017_291q, 10ec, d899, 7a79, a9f9, e007, 2451, 6f2d, 83fc, 430c, 6dca, f665, 3f01, c3dd, f332, d2a1, 4cf0, c946, 9c21, 2dcd, ac2e, bb5a, 8941, 0050, ecaade2017_117x, 87d9, 8647, ec05, f876, bac9, sigradi2014_273p2, 0905, c91c, 277a, acadia16_342b20, adc1, a089, 5948, ed51, 184a, 21e7, caadria2017_042z13, aa7a, 0d77, 7d4a, b439, 91af, fde7, 46d1, cee2, 0d5c, a217, 83bf, 59d2, 2f18, f986, caadria2016_745a32, 1366, 9182, 4885, 4a21, 27b8, 30ab, 2bc6, ef88, 2711, 6148, 7dba, c1f2, ecaade2017_056a, sigradi2014_144t2, af05, fe4d, 816f, 63ee, 164a, b34b, acadia14_101ai, d372, 3fec, ecaade2017_269e, 023d, 9a9c, fd80, 0e06, ecaade2014_111d25, 8956, 99c1, 1d18, 09fc, 1f95, ecaade2017_155g, c64e, 9d2b, acadia14projects_497u, ecaade2015_229b51, b376, sigradi2014_232u8, a68f, cd91, 9f48, fc9e, 4c69, 6730, 68d1, sigradi2015_3.111f3, 8fe0, caadria2017_001a1, ecaade2016_ws-intelligenty68, 4ef5, 7a7d, 24c6, ecaade2015_21u3, 7b01, 3d70, 77f2, e693, d85f, 8603, acadia14projects_479as, 9399, 226a, e90b, bf03, sigradi2015_sp_4.275u29, fcaa, 76d2, 0a8b, dd2c, f0ab, aec6, 8a06, 6224, 643b, fc3b, 5045, b484, 8ac6, 9d0f, 3f71, ed5c, cf16, 177a, 80da, 060e, f8d1, 6768, e1c1, ecaade2017_006mm, cc75, df3c, a5e7, ecaade2017_111tt, 114a, 7314, 1d14, sigradi2014_313i6, a022, 5240, f6d9, 9a65, sigradi2016_690h, 2710, 3b33, 2e5b, 5209, b392, 7405, 7aa6, e95b, 66a4, ced8, 574d, bb36, e6e9, 7169, f509, 8989, 90a8, cce4, acadia14projects_473am, 462d, caadria2016_507m21, 4502, a493, 5303, e99d, acadia14_267h, f53f, f722, 110b, a71f, 6fcf, 837d, c3d5, afd5, ecaade2015_11b1, sigradi2015_3.65z2, abed, f4e8, af9b, e5e9, c75b, 4505, b3a3, f37f, 5d26, 80d4, ba3e, ecaade2015_35w6, 3e14, ecaade2014_024a7, 55b6, fa10, c2d6, add1, ecaade2015_251n57, 9474, 85ed, 6e5d, 9466, 00aa, sigradi2014_282s3, 0f55, 621c, da51, d51d, 9c30, 20ac, sigradi2014_276z2, f5cd, ecaade2015_301w65, sigradi2013_397, 2e11, 6418, 89d7, 453e, edf0, b4da, 91e2, 9ca1, a68d, 98ea, ijac201614105r4, 486d, c8fd, a4ea, a721, e7a5, ecaade2015_21i4, 5399, 1eda, b6c1, c8d8, 95d7, 60c8, ecaade2017_105ww, bcd7, a64b, 4b60, sigradi2015_10.140t19, c917, acadia17_669s, 3f64, d78e, d8aa, 634d, acadia16_270b17, e56e, 2a17, ecaade2017_256u, 8e84, 696a, a1b1, adee, 918f, 4dda, ijac201614405f4, ecaade2016_123f34, d956, 11d6, 9a11, 71c6, cdf3, 9fba, 1ff6, sigradi2014_084b8, 0185, caadria2017_003z1, caf7, 3a85, 9b58, ecaade2016_067y16, de9e, acadia15_417f18, ijac201614207l11, 17c4, 6977, 7e6b, ascaad2014_024r5, 5c4a, 4884, aa87, 962d, 167c, 0e02, 3090, 2720, 0922, ab91, cf0e, 9bae, 210d, 012f, 1fb8, 210b, ecaade2015_61n12, ecaade2014_215b55, 2464, af35, e14e, 0739, ascaad2016_008h4, 32fe, d977, 91a2, 1f90, db12, f16f, ee63, 39b1, 43fc, cabe, ascaad2014_014m8, 8763, c984, sigradi2014_169o4, bb8c, d9c8, 45da, db1a, 2ef2, ecaade2017_071ii, 24ec, fd6a, 22fc, fe9b, 1892, 8a55, 8b19, ecaade2015_22o4, 277e, b8c4, 373c, acadia14_125p, 0313, 94dd, aa85, 132c, 7b22, 2fdd, acadia16_140w9, f905, ecaade2015_114l22, caadria2016_045b3, 093a, 89a6, 4e16, 0db8, c2df, e86d, d036, 3514, 3de0, 00a5, acadia14_523at, 4536, 4613, e873, acadia14projects_23ae, 0107, a043, ad97, f198, 576b, 3a9b, b28b, 942d, ac7e, 9c74, caf0, ecaade2017_099c, d9fc, de1e, sigradi2016_360z, 0581, acadia16_24x2, caadria2016_487p20, e7d3, e5f5, 86ed, eb59, 0bf9, 02d7, ecaade2017_230yy, 0fe1, 2fed, bacd, caadria2015_210h32, 27a3, 7629, edd1, 7719, 7160, 0744, c209, 2018, sigradi2016_639gg, 67f5, ecaade2014_225p58, caf2, d819, 2b11, acadia17_542tt, 6c71, ecaade2017_108s, ecd6, 3d93, 74c4, 2f5a, ecaade2014_240u62, fb4e, ecaade2017_268kk, db37, 89bd, 33af, acadia16_206n13, 9cd0, ecaade2017_173yy, d208, c33d, c62e, sigradi2014_265n1, caadria2017_067k21, 6589, 6340, acadia14projects_101au, 45b8, 5f4b, ecaade2017_305d, f87d, ed8d, ecaade2014_044l11, 9d55, cf31, 7969, acadia14_189a, 946d, e29f, a0d4, ecaade2017_174d, 82ab, 1626, 47e1, ecaade2015_303r66, 1118, ecaade2017_073n, acadia14_53s, acadia15_357k15, 4b2f, 7b94, 288c, acadia14_357au, ecaade2016_072j20, bb43, cabd, 5b9d, fe2b, eb84, caadria2017_104a28, 616b, sigradi2016_814p, ecaade2016_221z56, d1fc, 9ef2, acadia14_719j, sigradi2015_sp_8.326w30, 242f, sigradi2015_10.138v18, 0e89, ijac201614403g2, 9231, 6ae8, d9df, ecaade2015_115y22, d781, caadria2016_301j13, 354a, 74d6, f2ef, 51a8, 05c3, acadia17_637j, c100, ecaade2015_21m3, ecaade2014_086y20, ecaade2017_079aa, 9c40, caadria2016_529o22, b51a, d2d7, ecaade2017_140ii, d08b, 4c59, 320d, f17f, caadria2016_073b4, 563f, 7fb3, a76c, e8af, 3c3f, 46fe, 648c, 3129, ecaade2017_083ll, 309b, 7f7d, acadia16_478h28, bfca, 341f, 8e92, sigradi2013_112d, ecaade2015_15z1, b33e, 0ccb, 275f, fbe9, 2273, 0204, c4fb, a48c, 1a1b, 0bf5, 83a3, caadria2016_333w14, sigradi2015_3.209w3, ecaade2016_171b49, 8a64, 60da, caadria2015_077y10, 0713, ascaad2016_014g6, 6bca, b653, ecaade2017_211cc, 9a7e, 58ad, 3efa, acadia15_451a20, 2e90, 159a, 3fe8, d5c8, dd0a, 7bfd, ecaade2017_105nn, 2c12, ed58, af88, ecaade2017_099a, 0600, 2ea1, 0762, 1239, 4fa4, ecaade2016_216a55, c960, 743d, 8422, 0729, 4944, f470, 64ba, d11c, c82e, ecaade2016_163d46, acadia17_322qq, c85d, ad9a, 164c, 8dff, ecaade2016_047o13, a22e, bf46, 3b02, ascaad2014_017w9, ijac201412306a3, 194e, caadria2016_601j25, 78a9, 64ed, a84d, 3f8e, 4f1e, caadria2015_087j14, b61a, 508e, 0c1c, cbfa, 298a, f926, 8d58, caadria2017_124f33, c58a, 80e5, d2f0, ecaade2016_067i17, 9490, cebc, ecaade2015_164p34, acadia14projects_473an, d280, 378c, 5a6e, fabe, 51aa, 2f0c, acadia14_301b, acadia14projects_365ar, f7d3, ascaad2016_021y7, 7390, caadria2015_176t26, acadia16_308u18, ecaade2015_170r35, acadia14_153g, ed17, 9ba5, 0ec6, 5bd4, 2ec6, 3067, ecaade2017_042aa, df2e, 61b4, 29d4, 4350, 66f9, caadria2015_213g33, 12eb, 32db, 6cf2, 80ae, ac89, bbfd, ecaade2015_161i34, caadria2017_029o10, 5237, f94b, caadria2015_119f19, d75f, a9f3, 8819, ecaade2015_199z42, 464f, c331, 1304, 4d28, acadia14projects_681au, 953d, ecaade2015_138m28, 488f, 29c4, 847d, caadria2017_131f35, ff54, f5d0, aedb, de24, 5e40, 3f43, sigradi2014_030y1, 4f6d, caadria2017_046t14, fe7b, ascaad2016_021c8, 8ad8, 32cc, caadria2015_142r23, 4702, caadria2016_321i14, 3d23, fa6e, 6ab0, 569b, e416, ecaade2015_138e29, 1314, caadria2016_631d27, acadia15_497k22, acadia14projects_691av, 0ea9, 2f92, 7aaa, e396, e8df, 2ff9, cd47, 71b7, c571, 757e, 7fa3, ecaade2014_173w42, ecaade2015_87s17, 3a26, 0710, ijac201513101j1, e4ec, 8537, 45be, 8e3c, 5f27, 7816, 0076, eca4, d893, b8f6, 696b, 00fb, 0640, 8652, 8cfb, ecaade2016_119y32, acadia14_135l, sigradi2014_330m7, 748a, 4672, 44ef, d078, ecaade2016_018k5, acadia17_648gg, 01fd, d702, fe70, 0a42, sigradi2015_sp_10.311l31, acadia17_291r, 7b0c, e53c, aa89, 0ad3, 3199, da13, 16eb, acadia15_417w17, ecaade2013r_004v3, e11d, e0b5, f218, ecaade2015_205x44, 1ec5, 9b8e, afb3, sigradi2015_13.316c29, 1e71, b8ef, sigradi2013_215, 949b, 8350, 8d25, 8765, 7208, ecaade2014_096x22, 0c58, 10f3, ef52, ecaade2017_288ee, ascaad2016_033e13, acadia15_110b4, sigradi2013_411o, cba7, c22d, caadria2016_271x11, acadia17_358ll, acadia15_407x17, df45, 0769, 6457, 6058, a06b, ascaad2016_058h23, 12a7, bd35, acadia14projects_135ab, 7d40, b236, e54f, a993, e0e3, 6642, b0b0, 34f9, e52d, 3223, ecaade2013r_015p8, bb2c, 478f, d310, 8ab5, acadia17_455w, 383a, a528, 7c86, 17e4, ecaade2015_130x25, fff4, 802a, 5638, 3af9, 7235, bf50, 3a20, b12c, 3303, ijac201614201j7, c6b9, 6023, caadria2016_507i21, 43f6, 8147, bd63, b4a0, c1a9, d938, acadia15_311k12, 34b2, bd79, acadia16_344v20, 4196, 426b, e5f4, ecaade2015_196z41, 3c62, 99ad, cef5, 803e, 9727, 83a5, 179e, a495, ecaade2015_265p58, c7ac, 25ae, 6c81, ecaade2014_120h27, 5917, 3685, 4ca9, 6f1d, f25e, 39e1, 4662, sigradi2015_8.27m10, ecaade2013r_009c6, ecaade2014_042l10, bcf0, ffa3, 1670, 96d3, 6727, d685, 701e, e060, 1c28, a503, a845, acadia14_339ay, 6b7f, 536a, acadia17_221jj, 6064, f74c, b83a, 9831, ed6c, 7889, 73e9, 1961, 211f, sigradi2014_185z5, 103c, 5672, c557, ffa6, 844d, d9e2, acadia14projects_691a, 6d33, 6a1c, acadia14projects_145ah, ecaade2014_024p7, acadia14projects_549p, 1c83, cf23, 67ae, 3b79, 51bc, 1c29, e763, 74b1, d90d, ecaade2014_175p43, 25e9, 31af, caadria2017_070o22, ecaade2016_007k2, 105b, e87f, cabc, 25fa, 7ab2, a570, 114b, 3d09, sigradi2016_585qq, ijac201614307h4, e4f2, e77d, fef3, ascaad2016_057r22, 3934, 33f1, caadria2015_066c8, 4b98, f87e, ecaade2017_181u, ec66, 6285, 581f, caadria2017_115k30, d0bc, 1331, c0e8, sigradi2016_724vv, acadia14_399am, 586a, 9589, 6321, fa8b, 1d61, ecaade2014_196d51, a646, 29ba, 708a, 4825, b2b8, ecaade2017_006xx, ascaad2016_046r19, 2619, ecaade2016_193s51, 9887, d368, 4f76, bacb, 62c1, 0bc4, c11d, df5d, 59d6, acadia17_257ww, bfb9, ecaade2015_158r33, bdce, 84a6, 2691, e209, abdc, 3130, 4b92, b747, 4f7b, baac, 13a6, acadia14projects_627ay, 719a, ce98, 1bf2, 60b1, sigradi2014_313f6, edfc, ce9f, 7a2b, 0d66, 96ec, 6ebd, 9d5e, 1097, 5926, f9ba, 5c0d, ecaade2015_227x50, 3c8f, 330c, 9ced, 85b9, bbd3, sigradi2016_490mm, 4206, 4c99, ijac201412305m2, 4454, 48f9, 8322, 8313, eb8b, 405e, a79f, a571, c038, sigradi2016_512b, 0933, 82b4, acadia14_479h, 1e12, ijac201614103e3, ecaade2014_224f57, 59b1, caadria2016_013f2, 471d, e7f9, c9e8, c4bf, 558e, ea2a, 5253, 1458, ecaade2016_002b1, 93b5, 52a7, 6187, 9872, sigradi2014_330i7, ecaade2016_238x63, sigradi2015_8.41u10, c5f3, 09b9, 3d2c, ecaade2016_175h49, ascaad2014_032p9, 8fc9, 6641, 70f9, e4b5, 4289, e238, 9792, 5150, 6020, ecaade2016_mrte66, 700e, c497, ascaad2016_011g5, f1f8, ascaad2014_024t5, f5ec, caadria2016_861z36, ijac201412201b1, caadria2017_132u35, ijac201412302d7, 060d, dedb, 74c1, e5fb, 0e8b, 917e, ijac201614207y11, acadia16_88s6, 6362, 0e61, 4719, b5b0, ea0c, 6820, caadria2015_002c1, e1cf, 61bc, sigradi2015_11.34c24, ecaade2014_168c41, ecaade2014_052i12, de36, acadia14projects_619am, 55b7, 8d2d, ascaad2014_014b8, 4083, acadia16_440j26, ecaade2015_59z10, 2e73, 713d, 3812, acadia16_24s2, 8470, abd3, 596e, 48d2, e937, ac01, 33b7, bff6, a3e2, 88b1, 384c, bb21, sigradi2014_201h7, b778, 66cd, 3edd, f4a3, 0af5, caadria2015_226m34, 0a06, c226, 3758, 1865, d697, f605, e74c, a6ff, 67c4, 5624, e839, 204b, a106, fe45, 0528, f139, 6a88, 55ff, 15c6, 5f12, caadria2016_601g25, b307, 402d, 7bf8, caadria2017_163h40, 24ce, aa8e, a97e, 8504, ascaad2014_007f4, 1c98, 940d, acadia17_413bb, 45d6, 8a32, ecaade2016_217i56, b06e, 635f, acadia14_427ao, ecaade2017_129jj, b9f0, 4878, 2f61, a42d, 753a, caadria2015_233h35, b266, ac02, sigradi2016_614y, 3be1, 2705, a987, 54e1, 4de7, caadria2016_013p1, 4bdd, cdbd, 4f38, c203, fcaf, 55fe, ijac201513105f4, f279, 4bf6, b877, 2109, acadia16_254b16, 170f, d080, 557a, ec3b, 6ac8, 67fc, 5632, acadia14projects_601ae, ecaade2014_132b29, ascaad2016_009p4, 30ac, b561, 6f2e, 53d3, ecaade2014_168u40, caadria2015_164b25, a95c, aeec, 261e, sigradi2013_189p, 1c5b, ecaade2015_11d1, acadia17_349t, 32a2, 6ad4, b46a, d8bf, c9bd, 4199, d715, f5f4, 5f61, 23ee, 1f9e, 6eb6, 9df4, d6eb, 2f12, f290, ecaade2017_152hh, ecaade2017_116d, 8ebb, 7952, 8e6b, efd7, ascaad2014_005h3, aabe, ef79, 53c5, cec5, 09f0, 7baf, 0256, bdbc, 533e, e5c0, acadia17_163jj, 4167, 13c5, fa92, 62df, 93a1, 9745, 5d7c, 1dfa, 507c, 88e1, acadia15_57o1, 030f, ecaade2017_051m, 8c90, 5af9, acadia16_106b8, c3ec, sigradi2013_327, caadria2016_311d14, 08cc, 47ad, 2c36, ecaade2016_072d20, dc79, ecaade2015_180x38, acadia14projects_199aa, ascaad2014_014x7, f75f, 43e2, d192, sigradi2014_045w3, 2a21, ecaade2014_194z49, 6927, 765e, 8ae1, 8d76, sigradi2015_8.81r11, 1e58, 1942, 6037, caadria2015_090p14, 4f4d, 17fb, f4c5, ecaade2014_137b30, 895c, 0602, f04c, 2a8d, c039, c9d2, 8ac5, ac66, 5408, 74d7, 5b6e, 0d94, ad85, ecaade2017_277ww, 1b01, 7763, a257, ecaade2017_172aa, sigradi2016_592s, 8825, 078c, acadia14_145ac, b19f, 6699, 85ff, 9f9e, 192b, ecaade2014_024r7, ijac201412303e8, 3a3f, b679, 8014, acadia16_214w13, ecaade2017_116f, 18f6, b711, ijac201412302m7, ecaade2015_175n37, 7c2f, sigradi2014_123u9, 3c55, cbd2, d872, ijac201412204c3, a815, 7036, ascaad2016_012o5, 5bb6, 23be, eef2, acadia17_358mm, a2c8, 9187, 3c7d, 556e, 5048, ecaade2017_253dd, c97d, sigradi2015_sp_8.326x30, f914, 5ab1, a078, 9385, 61bd, 6bb1, 60fe, 79de, 4517, d447, caadria2016_621a27, acadia14_453g, ce6b, 9bce, 446e, 7760, 80a3, 6296, 666b, c802, 5ddf, d22a, 5178, c838, ecaade2014_224w56, 4ccd, f30d, 2133, 748c, ecaade2017_054kk, eef4, ecaade2016_057l14, a8ee, 63f6, 3950, acadia14projects_357at, ecaade2015_287j63, e277, 77c0, 0679, acadia15_343p14, ecaade2015_317p68, fbed, 79a3, ecaade2015_164r34, a963, ecaade2014_080e19, 99d6, 288a, 3d8a, sigradi2015_8.47e11, 70a2, 8965, ecaade2014_072x17, 5313, 71f6, ecaade2017_042hh, 64a4, ba40, 044a, 5ca0, a5e1, dc97, 45e3, b9d1, 863e, 3669, af36, 7a0d, bbcc, 43c6, 4f22, 81c9, 41d3, 8451, 536f, c152, 2271, f88b, 708f, caadria2017_134c36, 21a2, 3654, 4e12, dd65, 3a77, 322d, 9507, a997, ecaade2015_237w53, 97ae, fdc2, aaa0, ba9f, 3e0b, ijac201614102m2, aed9, 9e14, sigradi2014_201e7, acadia14projects_609ah, ecaade2014_079y18, ec72, caadria2017_008f4, 903a, sigradi2015_8.328l15, 55d1, ee0c, 2041, ca5d, b5c2, ecaade2017_227n, 099f, 6134, fb9f, 6ba2, 2de2, a093, 267f, 3942, acadia17_491w, 5e88, caadria2017_056a19, 84a9, ijac201614402t1, 62f3, 1c55, 2399, e967, 8f98, 8809, ecaade2015_206u45, eb22, 7c93, c28e, ecaade2015_246w55, d32e, 5d38, f946, 3c67, f5e4, 2a74, db43, ecaade2016_217r55, 20d1, ascaad2016_018h7, 9d14, 351f, a9ac, ecaade2017_051v, 8019, sigradi2015_9.152u16, 9bb5, 0f0f, a468, ecaade2014_192f49, 18ab, ecaade2017_003s, 8a3d, 4328, d36e, ecaade2016_026z7, 070f, 0c97, ijac201412403l7, c206, 6dce, bbc6, 5429, sigradi2015_sp_2.112k29, 5ae3, a52a, 0a30, 059d, sigradi2016_764d, 5a09, e1dc, 88de, 9cd4, 466d, 0c77, e1f6, ecaade2017_133k, bf77, 1380, f97b, 65d8, bdde, 09d4, 7f4c, ijac201513102b2, 31ae, 19b5, 48b4, a863, f5f6, 1a48, ecaade2015_230m52, 9ceb, ef12, 46d8, acadia17_71a, ascaad2014_014n7, acadia14projects_627as, 4dba, d22b, caadria2017_018p7, b609, sigradi2015_8.41z10, 6770, 07f2, ecaade2017_122ss, 595d, acadia14_247x, ecaade2015_302j66, 45ae, 9278, 19a2, sigradi2014_239w8, 12d8, 050a, 1ba0, acadia15_497o22, ecaade2016_075x21, f74d, acadia14projects_145aj, d562, 734d, acadia14_435b, e752, 1893, 0a0d, sigradi2013_111t, feb9, 4ba0, d126, acadia14projects_531v, 71f1, 7926, 3267, d0b1, caadria2017_182x43, 5d9e, f8b7, 6430, ijac201412408i1, f0d6, 77d2, b02e, 8a5c, b7fd, ffe7, acadia17_339nn, b24d, acadia14projects_63ag, ecaade2013r_006u4, 911c, 71a9, ecaade2017_252e, ascaad2014_024x5, a088, ce60, c77e, 2f5c, ecaade2015_155g32, eb49, cf4c, 04d5, 0910, 65ed, 40b1, acadia14_579k, ijac201614103o3, acadia14projects_435an, caadria2015_181a27, ca8b, da76, ecaade2014_186a48, 3240, ee8d, 77b3, 9ff1, acadia17_162t, d51a, cf80, ecaade2014_140i31, c92d, ecaade2015_227u50, e09c, e1b8, 6791, ecaade2017_006ii, ae07, ca6d, a8c3, 306a, 466e, f687, ijac201614405b4, 9009, f64e, 525b, ecaade2013r_006z4, 265d, ecaade2016_210h54, 2613, ijac201412408o1, 2356, d0e1, d143, bb89, 1d4c, c44f, ac32, 2389, 6981, a69f, sigradi2016_686tt, f42a, ecaade2017_254hh, 622f, 569a, e5ee, sigradi2013_117r, caadria2017_063d21, 9be8, fbb7, 0f6d, f45b, 26ff, ecaade2017_199cc, caadria2016_703j30, 247d, e198, ecaade2017_203gg, 4e44, sigradi2014_151p3, 4fc7, caadria2017_135d36, d260, ijac201412402n4, 5c57, 1f4e, f36e, 012e, 69ac, 73e0, ascaad2016_031n12, d28b, ac80, 8546, 9d2f, acadia14_375g, 6327, 1793, 0616, bdb5, e0b4, ecaade2017_302w, dc8d, bc6c, 808c, 9675, a4ec, 01a7, c789, 46b1, 8ede, a5c3, ab0b, 72eb, 736d, 4960, 383f, d4ec, df13, 4785, ijac201513201y5, 6e91, caadria2016_085k4, 4264, b910, e738, 9bdb, 917b, 2cd8, ijac201513104f3, f85d, ecaade2015_173f37, 636a, c5ec, 080b, cb4a, ab63, caadria2016_013k2, bb9f, 8abb, 294b, 51fd, 9684, 0756, caadria2017_107s28, 3bb7, ac65, 3935, acadia14_135n, 4524, ijac201614208w12, caadria2017_057u19, 76a2, 316a, acadia17_648q, 56a3, 10ae, ecaade2015_205f45, 55d3, ecaade2017_249b, ijac201614405w3, a1bd, ecaade2016_224n59, acadia17_472nn, e4b8, b35a, 68ff, ecaade2017_003k, 1a44, ac8a, e792, ascaad2016_009k4, 3e4a, c03e, a8aa, ca7b, ecaade2016_234v62, ed19, b71c, 0bbc, 35ce, 23fa, f441, ascaad2016_038l14, dbcc, 1dc6, 6045, ecaade2017_156w, bcb7, ecaade2014_038x9, c170, 00f1, eac7, 3693, 6324, d9db, b4b9, 671c, ecaade2016_085k24, a8d0, 1098, 4781, 6818, 745f, ddbb, b44d, caadria2017_104u27, 9353, 12e3, sigradi2016_685mm, a30f, sigradi2013_117, 2f55, 87ea, 5077, acadia17_36z, ecaade2014_089z21, 05f7, 03c4, 6a38, 0da5, fccd, ecaade2014_024v7, 6c06, 5595, a3a2, ecaade2014_084t19, sigradi2015_7.203g10, 93a6, ecaade2015_25h5, ce90, 231b, 0811, ecaade2017_291n, d64e, 7470, 0878, de21, 83d7, 2a2a, sigradi2016_382cc, 99d3, cfdf, ascaad2014_029f8, 1d38, b177, caadria2015_209x31, sigradi2016_595dd, 3fad, b1cc, 0630, cc34, 8fcc, 941e, fa6d, sigradi2015_10.140g19, e953, 6625, 2c3a, ascaad2016_032u12, 409d, 2864, 91b7, caadria2016_611h26, sigradi2014_157a4, 9ef1, 3638, 379e, f480, e868, ff58, 6097, 2d47, f292, 186d, 20df, b602, ascaad2016_014l6, 747d, eefb, 8ffb, 546c, 219e, 870a, 495f, 7c18, 876c, 8ccc, 2762, 7703, dd51, 374b, 5b5a, ecaade2016_193u51, 1970, fe6a, 91a9, 8759, b669, ecaade2014_050f12, ecaade2017_192g, ecaade2017_044jj, 4f7a, ec84, bee6, sigradi2014_305l5, 8bab, f136, 7dde, 852f, e96c, 310a, 8afb, ijac201412408m1, 2557, 42c3, 8308, e494, e4f5, ascaad2016_003s1, ba09, 3379, e5d1, sigradi2016_449nn, caadria2017_033o11, 16b9, 7295, 37db, 08bd, 92a7, 40b8, 4ee0, de9b, 1931, a774, ea93, b774, sigradi2016_515f, b6a9, acadia15_110s3, 88c2, a675, ff0e, 56d6, eb4e, 5a49, 08b6, 2086, a299, 1cad, ascaad2014_010m5, ijac201412204d3, 7ec1, b1b7, 5790, ecaade2014_233r60, ecaade2014_240c62, f39b, 6806, sigradi2014_157e4, 44d3, 0d2a, ecaade2016_026u7, e95a, ecaade2015_61x12, 7b8c, e95c, 50c1, acadia14_619az, 80bf, 2772, cf3d, f571, ecaade2017_032r, 4da7, ecaade2017_293mm, 6fd0, 1e04, a908, ascaad2016_003y1, 1982, 2a06, 08ee, 27f3, 3afc, sigradi2014_239f9, ascaad2014_014d7, sigradi2015_11.142c25, 39be, sigradi2014_345n9, acadia16_106f8, a792, 9f5d, 1f6a, 9fd5, ecaade2015_314c68, 02a8, 1b3a, 70af, 3ced, 3df7, 922d, fb7a, 4ac7, ijac201513206c9, 0490, 3ac9, ed64, acadia14projects_539e, 7348, ascaad2016_035z13, sigradi2015_7.203f10, acadia15_483c21, a93e, f18d, 7e74, 5e7f, acadia17_36q, ecaade2017_273r, acadia17_163ee, ad10, ijac201412408x1, d00b, 0211, a378, eb98, b41f, caadria2016_197s9, 673d, acadia17_511vv, e0d8, acadia16_318i19, ijac201513203w6, 0c8a, ecaade2017_017d, 1c13, d8fc, sigradi2013_41l, 9196, a41c, 7298, ad62, acadia14projects_365aj, 91e3, 8fb8, sigradi2016_484b, 792d, b5f6, 3f06, acadia16_140x9, sigradi2015_3.65s2, 7b17, 3a4d, cc49, 9f99, sigradi2016_637p, ijac201513203x6, c990, 6967, ecaade2016_119m32, e703, 880d, e0ed, 9435, 0865, 158c, e742, b78f, fc3f, 3268, sigradi2013_280l, ijac201412407z9, acadia17_81n, 5ae7, e073, f15d, da34, c61d, 63a4, a91f, d7be, ijac201513102k2, 6580, 1edb, 0642, 92c1, 890d, be86, 6b1a, cb73, 0896, 69d3, 993a, sigradi2016_659x, c830, ecaade2014_088b21, cb24, ff57, 584e, 1075, 520e, ecaade2015_115t22, ecaade2016_238m63, sigradi2013_313p, f41a, ijac201513304c12, 61b8, b83c, ecaade2017_199aa, acadia14_463az, 8ba6, acadia14_311t, 9abe, 4930, 71c4, a7a1, 5275, 4b18, 14c5, ad6f, 624a, caadria2017_142c37, caadria2017_085e25, f05a, 70b3, acadia17_162z, a294, 1d31, acadia17_70dd, 0853, ecaade2016_238t63, 4a4f, 8412, 116e, 5248, 4984, sigradi2015_11.136x24, ascaad2014_017z9, 23a9, 9e30, becb, 342a, 7dbe, ba67, 30d2, 04f5, b546, 76bf, b50f, 13ab, ecaade2017_240s, 22d2, c3a8, 8c7e, 0ef5, c8d2, 0e85, 6000, d209, f0c6, ecaade2016_169l48, sigradi2014_151m3, 3aab, 886f, 85fe, 7ce5, ecaade2014_225r58, 3e2e, e4f0, e50e, dd97, ecaade2015_119e24, 8c73, 3971, acadia14projects_579l, 6965, ecaade2015_251m57, caadria2016_819t34, 5176, d4f1, 46ce, sigradi2014_192r6, 029c, acadia17_26c, 476a, 5f0b, sigradi2013_347t, 9ff8, deef, b066, ecaade2017_253o, d687, ecaade2015_217j48, 9f3c, 7a97, 6177, c65e, 38d6, db42, ecaade2015_200n43, ecaade2017_143k, c1f0, 2ee8, 0192, ecaade2017_057x, cb1d, ecaade2016_043c12, 2810, ecaade2017_053l, 3a34, c074, 32a5, 721c, 828c, ecaade2017_085d, 5819, d17d, 2774, 8796, ecaade2016_067z16, c309, caadria2016_073u3, 506a, acadia14_23ae, 8f74, 73d4, 3f7b, b987, 101c, caadria2015_084a13, b65e, 92b8, ascaad2016_021e8, ecaade2016_217j56, caadria2015_070k9, cdc1, ab5c, be8e, 6a19, ascaad2014_008x4, dba1, ce6d, e289, b2f5, ecaade2017_071zz, sigradi2014_137i2, ecaade2015_211z46, 6cb0, 6822, c8fe, 7542, 51b9, a956, 3c80, c36e, b615, ascaad2016_027z10, 2361, sigradi2014_265l1, 35cc, 9716, 7561, caadria2016_477u19, ecaade2017_095q, acadia14_681ar, d1f5, 142f, ecaade2017_215hh, 216b, 8179, 4750, 2de3, 7aa3, a1ad, 291b, c74a, b344, a1fc, 0e29, edea, beec, 711d, 3d08, f055, 8551, ascaad2014_029x7, sigradi2015_11.136r24, 0530, ccfd, 3149, fc41, c9b1, 5a28, ad6a, ecaade2017_201b, b627, 7384, 39f6, 3dfa, 1ff4, 2675, 6664, sigradi2016_546h, bc18, ascaad2014_008z4, 44e1, eb86, b480, sigradi2015_8.239w13, 5d4a, b597, 201f, 2dda, 42b3, 42b7, b610, sigradi2013_381j, b7b7, 61ef, d219, 13f3, 26b6, 062c, 2063, 5b86, 2d34, 5a31, 48af, b0e6, 566f, 58d5, a2a6, 6171, 320c, 4f9a, sigradi2015_8.41t10, 018e, sigradi2015_3.11g2, 8669, e98e, bac1, sigradi2016_732h, 5b99, caadria2016_559w23, 5136, fcb7, 5f0f, sigradi2016_517p, caadria2017_042r13, 50e6, ca9f, acadia14projects_609am, 1160, 32fd, 2b2d, acadia16_98j7, 02bb, d14e, ijac201513306y12, ecaade2017_151w, 82ec, 93a4, ecaade2017_039a, 743f, 2484, 199c, 13cf, 00e1, 402c, ffe0, a7ac, 9886, 8198, acadia14_473ap, 1b6d, ijac201513205p8, 0bca, 9d74, 4efb, baa8, 3ebe, 23f9, 17b2, a356, 7645, ceb9, 2158, 06a9, 5b6c, acadia14projects_281r, ebed, 0b89, cf2e, 87c2, 3eac, 094f, d695, 77ce, eec5, ad4a, c85b, ecaade2017_003h, 397c, b9fe, ecaade2014_237a61, 9c76, caadria2017_113s29, f07b, acadia17_59j, 3e94, e51b, 91b0, 2b89, 7484, fedb, 1bc6, 7d42, 0a5f, 0a87, 4574, 51fe, ecaade2017_056zz, 82cd, 41c0, a567, 92cf, cb51, 323b, 7fd7, fe3d, 6994, 18b3, b05a, d469, 5fb0, 8060, f89c, acadia14projects_479p, 013f, c850, 7c56, 0919, 6210, 08f9, 886d, caadria2016_881x37, a5e5, 1d58, sigradi2013_155k, 9ef7, 090d, ijac201614405p3, d40f, 37ad, ecaade2015_206y45, 0a70, caadria2017_145o38, dc00, ecaade2014_111p25, sigradi2016_385pp, d16a, 550e, ecaade2017_164l, cea1, f829, a83c, a29e, sigradi2013_234m, a3b6, eb67, 7d02, caadria2016_033a3, caadria2015_108m16, f995, ascaad2014_012m6, sigradi2016_803x, 9f23, a0a8, 535a, ecaade2015_278u60, a403, 8a3c, 1d84, b7ea, af22, 3769, 63be, acadia17_358rr, 298f, 62ee, ecaade2017_006rr, 3054, c6b6, ecaade2014_191s48, ascaad2016_013a6, c6ab, b7c9, acadia14_375e, 1a26, 710d, 679e, 921f, acadia15_57r1, c908, dffd, 2ea3, 334b, ijac201614204b10, 8fce, cfdd, ecaade2015_334v72, b6fe, 4359, sigradi2016_467v, acadia14projects_153ap, 1091, e474, 2f22, 6586, ecaade2014_192g49, ascaad2016_057x22, 258e, 72ea, ecaade2016_032r8, 08ac, 249d, cd13, 2c34, acadia17_137oo, 2e47, 474f, e86f, 9107, 5973, 67a3, ecaade2014_163j40, sigradi2016_426f, f473, ae6c, 72d6, bfed, 5aee, c707, 24c7, 4e21, 9caf, aabc, 52c6, a400, eb5e, 4b3b, 350f, 0a89, c7a0, 18c2, ecaade2014_186f47, 827c, e727, 00bf, 2801, 54f7, 6117, caadria2016_209t9, d1b5, acadia16_372j23, 1360, e4b7, 2c5a, acadia14projects_199ak, ecaade2017_017k, 4ffb, fc1d, acadia14_435ab, 5a91, 5662, 6561, 32e7, caadria2015_031o4, 02c3, sigradi2014_074j6, 1c88, a9bf, 02fa, 3980, 07de, 3690, 7104, 19c8, c591, 219d, 164d, 4427, sigradi2013_326g, db2b, 557d, f4eb, 1d26, c659, c2c0, caadria2016_187d9, ecaade2017_grig, 734f, 416c, 0a48, ecaade2014_109o24, ecaade2013r_018l9, 168a, 300d, sigradi2016_590g, 31fd, bce4, beb5, 6995, b6b3, d236, d7ed, 8f9b, dc0e, 1ae1, 68fc, c38a, ijac201513303s10, 22ab, aa9a, 4a89, abf1, 21ca, d3f2, 85b3, acadia14_609as, caadria2016_725l31, 413c, ascaad2016_017d7, 3e6e, sigradi2013_400o, 55bd, c5ef, f0a6, acadia16_88f6, sigradi2015_10.309z21, e956, ijac201614309b6, f474, ee83, 0b4a, acadia15_274h11, sigradi2016_655h, 022e, ead3, 8df8, 84d2, f852, sigradi2013_304b, 9eb0, f63a, ecaade2014_153r36, 017b, af9c, 2490, 338c, ce74, 36d8, 0345, sigradi2013_158u, 5a78, 3cec, 5194, 1fda, 38b5, 925e, b5fd, 86b1, 49b4, acadia14projects_339ap, 363c, 09c6, 9e57, caadria2016_291e13, fe20, 5d1d, sigradi2013_375, 7223, fdb5, d016, a971, 6912, caadria2017_183n44, c882, 7a7b, 0ac7, 565c, sigradi2013_248e, sigradi2016_710ii, e0ec, cb6c, 7442, acadia14projects_101ae, ecaade2014_157i39, caadria2015_139s22, 55f3, ceb5, 0eb9, 9d25, 9343, 0df9, ecaade2014_038u9, caadria2017_190r45, 3b3b, acadia14_671r, ecaade2014_149b34, ascaad2016_022b9, 7966, 4c07, ff8c, ecaade2013r_001l1, 2bf9, 888d, 964a, 9ace, ijac201412304i1, a07c, 2c98, c747, 2247, e9fb, 5807, 1f94, sigradi2015_9.141j16, 5517, ccbf, caadria2015_206v29, 3ea4, ascaad2016_047v19, afbe, ecaade2017_274aa, b55b, e0f8, dfe3, e63d, 99ce, b16b, sigradi2013_401p, f827, 2227, ecaade2016_113w30, 60ed, caadria2017_041k13, 3388, 93b6, ecaade2016_230p61, 90cf, 8173, ecaade2016_mrty65, 2495, e477, 8357, 9580, a3ca, 7ea5, a026, add9, b61f, 0ebe, edf2, 0516, ecaade2014_239l61, 0adf, caadria2016_683o29, 8874, sigradi2013_226z, 7c8c, acadia14_101ao, 4a1c, ijac201412303h9, caadria2016_013b2, 8e00, b313, 6aa2, e950, e7e1, 9cbc, 413e, a219, 3fa0, 2ec4, caadria2016_013c2, af37, ecaade2015_261g58, 17a0, ascaad2014_005s3, 565a, 46c1, 70f5, 787b, sigradi2016_771s, 1c92, 09f2, dc03, 27cb, ecaade2017_094g, acadia14projects_311x, ecaade2016_224a60, sigradi2016_450yy, 55cc, 31cd, cd77, b8db, ecaade2017_124aa, 49b7, 366e, e91b, af1b, ascaad2016_017w6, 4cfb, f43d, 01d8, ae9e, ecaade2014_096z22, 8575, ecaade2015_129p25, ecaade2014_204e53, afe1, 2f4c, 48c4, 769a, f700, 5269, b53f, caadria2015_162y24, a53d, sigradi2016_455b, dc47, ecaade2014_201j52, acadia14projects_115ak, b6e8, 4b03, e8f2, 426e, 7d99, a3b2, 2608, caadria2015_031n4, 23b1, acadia15_297a12, 93fc, 7349, a5ec, ecaade2014_176j44, 3eb6, 5165, acadia14projects_479w, b126, ecaade2013r_005k4, ecaade2016_121r33, 1732, e0c0, 1a8d, e124, f6f2, 5bd2, 7b49, af5b, beba, fe1b, ecaade2016_127g35, acadia14_671z, f099, 31e6, c073, ecaade2017_215d, 14c0, 6fd8, 07f9, d998, 53b0, caadria2017_029r10, 09e2, b3b6, f32e, ecaade2015_21b4, sigradi2014_214d8, sigradi2013_117o, d9e6, 37f1, 8591, caadria2017_155m39, 1286, b095, caadria2015_185j27, sigradi2014_345e10, 25ff, 4643, caadria2015_023w3, 5fe9, dd3a, 32c1, a20f, f0f8, e776, c7ce, ijac201614204j9, 2f8f, 5b53, ec59, 6ab8, sigradi2014_249m9, 5e86, acadia15_417c18, 5d9f, ecaade2015_177c38, 423d, 8cd9, e149, sigradi2015_10.144z19, ecaade2015_155f32, f9e6, b270, c1de, ecaade2017_194q, fe43, c130, ecaade2015_25k5, 7659, caadria2015_237i35, 2e22, adcb, 5020, acadia14projects_719s, 1b36, acadia16_344i20, 70ee, fcde, 0dcf, 341b, 9afd, 4be5, 1c7c, ijac201412304k1, e71f, 360c, 3531, ecaade2017_294qq, caadria2017_017i7, ascaad2016_013x5, ead1, 2f91, 83ea, 2830, 1664, ascaad2014_010u5, a91d, ecaade2014_169n42, 346f, 6f6c, ecaade2017_021l, 4c1a, ecaade2014_233n60, 55a3, c3a4, 757b, 8f92, ca98, a5f1, 869b, acadia16_394j24, 376b, 1f5b, 346a, 3c17, e951, caadria2017_009g4, ecaade2017_048oo, a21b, e499, e9dc, 317e, 547a, caadria2016_829e35, 77f6, dd5b, 41e8, 2a6a, d265, ijac201513205k8, 49b6, ecaade2014_111u25, 5c74, 7f67, 851c, fb07, 0b3c, 4c56, 2727, caadria2017_035z11, 99eb, 517e, sigradi2014_197a7, 0a5d, 799f, ecaade2016_068t17, aed8, c92c, 0383, d2ef, 2c0a, 8fea, dd60, 3f13, ecaade2017_172t, 3ef6, sigradi2013_397j, sigradi2013_267b, caadria2017_110i29, 95b5, d641, aaf5, cc67, ecaade2016_083e24, 2ecd, 3ce3, c7c1, 551e, 92a0, 3566, d583, 42c7, 6ffa, afb8, f89a, 2cfe, 2231, a0ec, ecaade2015_209v46, be92, ascaad2016_015p6, d1c7, f3ca, acadia16_244m15, 9306, b74b, ecaade2017_056vv, 7366, ebf1, 584b, cbf7, a931, 09a6, 38c5, sigradi2016_360y, caadria2016_539a23, acadia14_291ar, ae70, b8ba, 9237, ecaade2016_129v35, caadria2017_129p34, 1905, ijac201513206u9, d820, 54ad, a804, 095d, 92c0, acadia17_153i, b267, e94c, 97be, 53f8, ijac201614202t7, 539b, 8445, 1764, ecaade2014_014w2, 0ca3, 1722, 3c6e, 1c7a, 03a2, a4b6, caadria2016_157r6, a1c6, ijac201614303r2, 940f, 6df8, 964d, 2928, d81f, 9338, dd15, d554, ecaade2017_199oo, f421, ecaade2017_264f, 7ac6, ecaade2016_063m15, ascaad2014_016g9, 1224, 7fac, b501, 4c89, ecaade2014_072f18, acadia14_189ap, 6483, 276f, 5284, 7ea7, dd17, ijac201614208i13, 3e28, b1a6, d9bf, e4cb, 4ee2, fcd6, sigradi2016_450xx, 424c, 1d22, e5c7, 19f8, 5a50, abef, 9d97, 97af, bde8, 07bb, 1a80, 6a1f, 133c, ecaade2015_48m8, 0f8f, c66d, 4408, 9626, 7233, c60b, 9574, b3c3, f063, 3588, caadria2016_003j1, 3963, 6b1d, ecaade2017_047t, b0a0, 718c, a3c6, bfdb, 73da, 0cf0, 7c15, 1d46, ff84, acadia14projects_671s, sigradi2015_sp_8.326b31, 8271, d239, acadia14_375p, dec0, 7ba1, ca91, 9800, ff72, 457d, b8a3, c12c, ea57, b98f, 0814, 14b1, e30a, d48a, 7d09, ecaade2015_229s51, b54a, baff, ffcf, efbc, fc71, 50f3, bb57, ecaade2015_127z24, ecaade2017_146bb, acadia17_402e, 36b3, sigradi2016_710ee, ecaade2015_271z59, 8d6a, 4387, 8e79, 1c20, 94ef, 7bbc, 8ba4, 53ab, aa8a, 45de, e308, 2b6c, sigradi2015_3.370y5, 1859, 28bb, 4898, 5c31, ijac201614309m6, c150, sigradi2015_8.328r15, bf61, 2e1e, 3639, 4075, 7519, ecaade2015_196c42, 9d76, 5c46, 1aca, cce0, bfc6, 0404, ecaade2017_098ss, e7e6, 5825, 79db, b5b2, 7a2a, e5b4, 4743, 4b59, acadia17_364ww, dfee, 3881, sigradi2016_382x, e139, c979, sigradi2016_583xx, dff9, bc9f, 4e97, c3b6, acadia17_81m, ecaade2015_21e4, 948d, 84b2, ecaade2014_186t47, d9b1, 9cff, d57c, ecaade2016_065w15, 60d7, ebf7, 2927, 9faf, ecaade2014_132k29, dd43, 1004, ecaade2014_194e50, 43ab, 03bd, f1b3, 2ee6, b645, afdb, b304, 871c, acadia17_168vv, 8bea, ecaade2016_038l10, 68bb, 1ff2, a548, 8dc4, abeb, 67ec, 2485, ecaade2016_199a53, 2f75, 3d4f, 41f2, 8ebe, 33d4, a0a4, ascaad2016_011h5, 12c5, e269, 13db, ecaade2015_25i5, ecaade2016_126s34, 0386, 175c, ecaade2015_194e41, 911e, acadia14_479ax, 5a2e, 1270, f7a8, fa06, e46c, 050f, caadria2015_203b29, 295c, 7d7e, c891, acadia14_555e, 71d6, f46e, 507b, 9113, 6874, 65ef, ijac201513306f13, ae5b, cb03, acadia14projects_339av, ecaade2015_296p64, 928b, b48e, ecaade2014_233k60, d8d2, d8ce, 0aac, 5233, 87d4, sigradi2016_408q, 4004, f6ff, acadia14projects_219ay, sigradi2014_045d4, e13b, 84db, ecaade2017_076z, sigradi2013_386b, 27d5, 3278, ijac201412205t3, c663, ed39, 3771, acadia14projects_291av, 5e63, c6c9, 4798, ecaade2013r_018m9, cca5, fed8, 0cb0, 3ef2, 7cd5, ecaade2015_293w63, caadria2015_070v8, 1b3c, 17f4, 861c, sigradi2013_183, a087, ecaade2015_173i37, 7d34, 3da7, acadia15_211v8, 7463, a854, e811, 187b, 477f, f24d, 8022, 8632, dadc, acadia14_453h, 0360, cc19, 08a5, 0af1, 736b, f0b2, 0022, 349a, 71e4, f086, 0bb0, d051, a93d, 92e4, c09b, 8e6c, ijac201614308t5, 015a, 94e9, 9803, a5b5, 2534, 040a, d1ed, 4c78, 5d84, aa44, 2a0b, sigradi2015_11.142a25, c6b8, 4437, 10fa, 675c, bab0, aa72, 01d5, eabe, 39f8, 6120, 8f49, daf9, 45b1, b7e3, 040e, a38e, ecaade2015_180h39, 2a4e, 1666, caadria2017_183j44, 06e7, 5e01, ecaade2017_169uu, c868, 5e8e, 4261, 2b1d, acadia14projects_555j, ijac201614201x5, 9cae, c568, c185, 33b6, fe69, 9f88, 6d4d, a71e, 7345, dc38, 209a, 8804, 9d96, a631, acadia15_483d22, 488b, acadia14_699s, 06fa, 6eb8, sigradi2016_426e, e7f3, 7fde, sigradi2016_777jj, dc8b, 8891, 8ec9, b41e, afc7, 7b0b, 0010, sigradi2013_315z, aaf3, 0997, 920a, 0f94, df09, dcb3, c410, b763, 6a5e, 99fb, caadria2015_108p16, b9cd, 4bde, c920, ijac201513203c7, fee9, 4474, sigradi2015_6.42s7, 5081, sigradi2015_3.11h2, 5534, ecaade2015_325y70, 246a, 4a02, 2911, caadria2017_069v21, 34e7, e056, sigradi2016_446ww, 7c28, acadia14_479ay, d8e6, ed61, 6d23, ff40, 5b2a, 123d, 1609, d341, 0382, c89e, f3d2, 2c5b, 8875, cb4b, 102e, 791c, 4a90, 0d06, ijac201412405u8, bf7f, e758, b6a6, caadria2017_165v41, acadia14_637ai, 15ea, ca42, dfda, d2fb, ecaade2015_205t44, ecaade2017_013mm, 3236, 63fc, ecaade2016_167r47, acadia14projects_43ah, 6588, 2268, 44da, bc10, f28b, f82b, d7dd, a03a, 2f14, caadria2017_004p2, f966, ecaade2014_153e37, b00e, ef7a, d387, ecaade2017_144x, 4a7f, 9ce2, 9fec, acadia17_658yy, ecaade2017_066p, 5919, 59f2, d379, ecaade2016_011y2, ecaade2016_036o9, 12f0, 77ca, fd69, fed2, ijac201412205x3, d590, f382, 358a, d705, sigradi2015_8.186v12, 3d1b, acadia17_373m, ad14, ebff, e5ec, 9ce6, 9a15, a8da, acadia17_169c, ijac201513101k1, sigradi2013_100c, ecaade2016_032t8, 972b, 5a92, 58fc, caadria2015_064r7, 7524, 1c45, ijac201614102o2, 0bfc, b0fe, d924, 200a, ecaade2016_182r49, 8847, ac57, 1eb0, ecaade2014_015p3, f187, 1358, ecaade2017_077tt, c2ed, b677, ascaad2014_003r1, 2c00, 2002, 1d23, 510a, e6a8, 5957, caadria2015_014x2, 2e5c, b40d, 5e77, 05d7, caadria2017_069a22, 581b, 4a81, bfcd, 158a, caadria2015_070e9, 5024, 1dd9, bc88, fb7b, ijac201614308r5, ecaade2016_tkox66, 2844, caadria2016_861b37, 027d, acadia14projects_565l, 69e5, 2715, 4f4f, 1c96, c989, 012b, ecaade2014_120j27, d3e1, d150, 4fac, c76a, 93e4, ce11, db09, ecaade2017_079s, caadria2016_291r12, 0797, 259d, 0fef, ecaade2014_230j59, a021, 59f3, b94b, 21af, 3861, cded, 1b4e, 2731, 85a9, 3e35, 3b3f, 5536, 7bb8, ecaade2017_157mm, ecaade2014_105y23, 58f6, 7959, 709e, 68c6, d8b8, a9d0, 5326, 3c2c, 1ffb, f8ac, caadria2015_111o17, 6afd, 04b4, 6f17, ec1e, 0daa, 63fd, 018b, b935, 372a, 20f1, 31d6, caadria2015_206l30, 58c3, a334, ecaade2014_018a5, ecaade2015_148m31, 30d3, f1e4, ecaade2016_182o49, 8b0e, 4dd1, dfc5, b81e, 16e6, sigradi2016_659t, 5063, ecaade2016_011a3, 9aa4, 514f, af2b, acadia14_375j, sigradi2014_036t2, e66c, 305f, 4b38, 933c, 09ee, 9aa6, dcd3, 83b9, e0a1, f6cd, 5055, 3974, 468d, 060f, c8b1, 7368, 1978, 145c, 9808, 9d0e, 63d0, 5234, 4e35, cab3, badf, sigradi2014_047r4, 871e, 1563, 30ba, 8573, da75, efac, cff0, acadia14_199ab, ecaade2015_22y4, sigradi2015_10.309f22, 9621, 139a, 0b53, 1026, 5462, 884b, 388a, acadia14projects_435ad, 673a, 83e8, fab3, 614f, 868a, a4a1, 3dd4, ecaade2014_221l56, 8f5f, ijac201513201m5, f79c, 3eb5, 1967, a277, ecaade2017_017e, ecaade2017_140oo, acadia16_460y26, sigradi2014_075a7, c8af, c88a, b8b6, 5484, d226, acadia16_34i3, 315b, 9a2f, 9686, dc56, 2ff6, c798, 370f, d430, ecaade2017_117o, 1fa3, cb92, 3c56, 924d, a916, sigradi2016_611r, 633a, 1210, ecaade2017_306p, ecaade2015_155p32, a893, ecaade2017_006ee, d519, sigradi2015_8.339v15, ecaade2015_287p63, c9a6, 82f0, 49a6, 38b0, 67e7, dfca, c9fe, ecaade2017_085l, d51e, b260, b132, caadria2016_713e31, e5fe, sigradi2016_512c, 95c0, 642a, caadria2015_064p7, 6c3b, acadia15_263f11, 5f1c, acadia14_699h, acadia15_297b12, ecaade2013r_003b3, acadia14projects_177x, 88d7, 8475, acadia17_463ll, sigradi2014_347j10, sigradi2014_176c5, 31f2, cb99, c671, 6bf5, acadia15_57x1, 9f06, sigradi2016_777ii, e29d, 28e1, ijac201412403o5, ccb7, sigradi2015_1.305d1, 9615, 7e72, a622, caadria2015_206h30, ascaad2014_019w2, 2b15, a99b, e705, 3f69, acadia16_12k2, d09c, ecaade2015_193l40, 76f8, 7ed5, 6578, 5b23, 7bda, dd9a, 99d9, fe23, 658a, 450e, 4a18, acadia16_140t10, 2a64, f764, ascaad2014_022s4, ascaad2016_054m21, c46b, 99e7, caadria2015_188y27, 6c39, f0af, af14, dcca, d35e, 1bcc, 5601, 4f1a, 578b, sigradi2014_075f7, 29e8, ecaade2016_163s45, 50c7, b207, 7187, acadia17_90jj, f63b, 892b, ecaade2015_64a13, caadria2015_090r14, 854b, 9496, d753, f29a, 5db9, b891, b453, 6df6, 05e5, 033d, ecaade2017_jgot, 30b8, ecaade2016_188j50, c684, 16fc, 15c8, 31c3, ecaade2014_023r6, 8139, 34f8, ecaade2017_268ee, ecaade2017_122nn, 7d3e, sigradi2014_032h2, sigradi2016_530hh, 2db8, 8ab4, 35fe, aa55, 4cd6, ecaade2017_212gg, 866b, d091, b511, caadria2015_220b34, 01d4, f65f, e468, caadria2017_168w41, 20d4, acadia14_43ao, 843a, be95, sigradi2015_10.138d19, 93bb, 9c25, f70a, 1a85, ecaade2015_33l6, 3cd9, a45f, 89da, 5f9e, 2c43, bb65, 3c74, 45b7, c019, 6d5f, adca, ecaade2014_149d35, ascaad2016_033c13, eb2b, 7662, 6e7b, sigradi2013_414u, d017, 0d0a, 4c8b, 4fab, 73cb, 3ed2, sigradi2013_41, 8d83, sigradi2016_559u, 664c, a6e2, ijac201614104b4, caadria2016_507p21, c64f, 9aee, 974f, b380, ecaade2015_294l64, 3c0d, sigradi2015_sp_11.278n31, aeb6, 05e8, 6951, ad80, ijac201614204y9, 4bd6, 49ef, 6a9f, eca8, 8209, 8339, caadria2017_015f5, e3a2, acadia17_473i, 0d46, c638, 002e, 235d, 4131, 7539, acadia16_478k28, a725, 37bd, 9b27, 1d0e, aec8, 7704, 13e9, 8ee6, 1fb0, acadia14_427ap, sigradi2015_8.264t14, d98e, ecaade2014_012t2, ecaade2017_057ii, ba21, ecaade2016_139h39, cf7d, 265a, ascaad2016_030f12, e42e, ecaade2014_038i9, ea0f, sigradi2014_021s1, ecaade2015_202c44, 6240, 4faa, acadia16_478w27, e3fd, 66c0, 9ba4, bf8d, 6cf9, 6354, 9c77, b967, ea26, ecaade2015_215o47, c9ef, ecaade2015_193f40, 9e76, ecaade2013r_004t3, 90e3, 689d, 98f3, 07f5, 4abd, 30e7, sigradi2013_183t, ijac201614307r4, c25b, ecaade2015_84a17, 13a1, ec18, 5feb, b530, 552c, 567b, a763, a34c, fcab, acadia17_81k, caadria2015_072u9, 9c8b, e628, cbc9, 6c7f, 0b75, 062b, 8a31, ascaad2014_017i1, sigradi2013_248, c1af, 6041, 8784, 6cee, b1f7, 5a64, 88a7, 68db, ascaad2016_022y8, 1ca8, 5b5f, acadia14_347av, caadria2015_213y32, 3526, 4493, bd68, ijac201412204b3, 732a, ecaade2014_173j43, 6b8c, 5d17, 4dfe, 1ece, 6062, 564b, 1d81, e303, c2e4, acadia16_362u22, e4fc, ecaade2015_297g65, ecaade2014_204u52, ebe3, 8d05, 5b3d, 8d89, ecaade2017_256hh, def4, acadia14projects_365ad, 1250, 1e70, acadia17_26a, 0540, caadria2015_226c35, 42bb, ecaade2014_230o59, acadia14_661j, e30e, ijac201412304x1, 939e, 254e, 98bf, a1d1, a665, 8561, sigradi2014_212k7, d2f3, 8e07, ijac201614306b4, 613a, bc58, 4701, a40a, 810c, 864b, 8f54, b1d7, 4495, ecaade2016_217m55, e0a9, 7ef0, ecaade2016_037c10, 2a41, 91db, caadria2017_015a5, 238c, 74b3, d0aa, f259, 7af9, e488, ijac201614302a2, 6dfb, sigradi2015_8.189u13, 0eee, 5ad0, 0c02, ecaade2017_108f, 3df8, sigradi2015_11.222n26, ascaad2016_002m1, c0b9, f340, 80cb, 754d, 79ad, f314, caadria2017_015d5, c180, 2c38, ecaade2016_140p39, de32, caadria2015_237k35, f2da, 69ef, 7912, 3e4d, 87f7, sigradi2014_045y3, 3c4e, c97c, ecaade2015_83m16, 9022, bd12, a9ea, d271, 04dd, sigradi2015_3.345u5, ecaade2017_054aa, c1c7, sigradi2015_sp_2.112m29, be65, ecaade2017_151z, 437b, caadria2016_435u18, c0ed, fa46, ecaade2017_021t, 11a9, fcec, caadria2016_881y37, f710, 174a, 1629, ddb3, 335c, 611d, ba25, bab3, 0d30, caadria2017_115f30, acadia15_323t12, 35da, acadia17_36x, 4eb7, 7f09, b197, 4adb, 2b3a, 9421, afb9, sigradi2013_194t, acadia16_382z23, ea5f, 5c41, sigradi2016_448p, 4e42, 21ba, 0cc1, 9eeb, 9341, d514, acadia14_125u, a840, ecaade2017_189rr, ecaade2016_ws-dleadf68, 4df7, 8169, bc56, bb81, 1ea4, 4bb1, ecaade2014_140j31, 104c, caadria2015_081x11, 5124, d717, 8dfe, 1195, 3193, ecaade2015_318u69, edde, 64a2, sigradi2015_8.264l14, d152, a967, 7893, 7c2b, acadia17_322j, d3cb, a57a, 37bf, ecaade2016_127z34, 13ec, 695c, b737, e1aa, 729a, 3ce9, 62b1, d80d, 0948, fe49, 8aa6, a0f5, d740, 9576, 1681, fdc6, 0ef1, ascaad2014_024a6, ecaade2017_305qq, caadria2015_014p2, b3a6, 5615, 19b0, f3f8, ecaade2015_11a1, 740b, f875, 4834, 96e8, ecaade2014_199w51, sigradi2015_6.42y7, 9482, sigradi2015_10.267l20, b4bc, ecaade2013r_017z8, bc60, d626, 9659, 6d5a, acadia16_280j17, ecaade2015_227x49, f8c4, caadria2015_078i11, ijac201412306v2, 2b49, b7e7, f753, acadia14_347ai, fe8e, acadia14projects_267m, 4b0d, 3325, a0bc, 3eea, 8c31, aef7, 810a, 85d9, bfc3, ecaade2016_197c52, f85e, 7e40, 7cf0, 2e76, 22cb, 2875, 8da2, 81f6, d6ce, 7536, 405b, 90d0, e2a7, a853, aa42, c873, e096, 60a4, caadria2016_829a35, 7046, ijac201513203o7, e34e, 5aa3, c95d, acadia17_257xx, f870, 46ec, af1e, caadria2017_165n41, ijac201513202g6, 60a1, f52e, cdc2, ecaade2016_028l8, 42e5, 24fe, a178, 4cfc, 8806, 2200, 2838, c35d, e850, 4cea, aafa, bd50, 9871, caadria2017_145p38, 8645, 1ff0, d542, faab, ecaade2016_118f32, 97a8, b324, 880b, c8a8, acadia14projects_619ab, sigradi2016_654tt, fd39, 063b, sigradi2015_8.264p14, acadia14projects_565ai, ijac201513201b6, 0c57, 8ca1, e879, ecaade2016_087n24, 0a24, 221a, b121, 9748, 4371, ascaad2014_010k5, acadia14_23x, a620, 16ea, b67a, 7b04, 92d3, acadia17_570dd, ecaade2017_249qq, ecaade2016_161x43, sigradi2014_074r6, caadria2017_067s21, e7cf, 7648, acadia14projects_301e, a706, 894e, cab1, ecaade2015_206j45, e964, 02de, 0f52, 7b76, b2f3, 7e29, ecaade2014_122y27, 0166, 2445, sigradi2015_sp_10.179j31, 3e13, 5496, acadia17_323p, e841, f98c, 643e, c9f3, caf8, 1067, caadria2017_095d26, ecaade2015_83f16, acadia15_451i19, 68b1, sigradi2016_611p, bbf6, 8ba5, c470, b839, a718, 4e75, 2acd, 7b7b, a8e4, b409, 3598, 4f50, e87b, 7b88, 01dc, 148d, 48cb, ef07, 7927, ecaade2015_317x68, 5b37, cdc6, ba72, 12b3, cddd, ee7f, 96be, 38ca, e53d, 5069, ecaade2017_164r, 729f, 86d8, ijac201614403p2, 3aa6, d4a9, 490f, 5d7e, ece4, ecaade2015_138d29, 9d16, c785, ecaade2015_298l65, e8cd, caadria2017_016h6, 6475, sigradi2016_729ww, 3354, ecaade2015_207k46, c836, 899e, acadia16_478p28, ecaade2015_139y29, c5f4, b68a, 31c8, bc84, 094b, 218c, 30ec, 3acc, 1faa, ascaad2014_018z1, 9da3, 525a, a11b, ecaade2014_157j38, sigradi2013_411l, 9417, f4c4, 869c, 9f0f, ecaade2017_029t, 9e06, a93c, 8031, fde5, 5e28, ijac201614407u4, sigradi2016_817d, 7b78, a15b, caadria2017_105i28, de7f, e7ed, 3003, acadia14_435am, 1845, 0a76, 9824, ecaade2017_017b, 1a96, 1eed, ijac201412408w2, 8bdf, ef1e, 881d, 65ea, a13a, 6ac3, cdd2, f969, 30d7, caadria2017_086f25, acadia14_619ar, 4b3e, 4cce, d1a5, 0266, b4c2, 4665, 5b85, a591, ascaad2016_004r2, 95ec, ascaad2016_003r1, 418f, 9f4a, d9e4, dc09, 2062, 95b0, f888, 91be, bbd4, d148, 2c92, ca90, ecaade2015_48l8, c2cd, ecaade2014_053p13, 093b, ecaade2015_109c21, 7978, ecaade2015_176t37, 8c50, 074c, 458f, 3949, 8b2e, 4c98, d371, 8fd9, 7739, 51da, dc99, 95f6, e276, 9006, 6063, c696, a4f0, ecaade2015_155u32, 4f34, sigradi2015_sp_11.303o31, acadia14_435c, 6ea4, fa37, 8f65, 8da1, 4a5f, ecaade2014_167m40, ca81, 5c28, 92e9, c093, da28, 3996, 69ae, acadia14_671o, sigradi2015_11.8j23, aad4, ecaade2016_033w8, 878f, ecaade2015_318m69, 9df5, 540d, 207a, d9e7, b49d, 52f0, d416, a33a, 4a01, 88ad, 6074, 0df8, 2cf7, ecaade2017_255l, c4cc, 69e2, a25f, 47b1, 3a3e, ecaade2017_002c, 8c27, 1db5, acadia15_443a19, 19a4, bdef, e832, c033, b033, caadria2016_507o21, caadria2015_156m24, 051f, ijac201614405e3, 143d, 6491, sigradi2014_247k9, sigradi2015_12.167k27, bb41, c34a, 9ca8, 5899, ecaade2014_072o17, 0c88, 7e07, a921, 2595, ecaade2016_113d31, ecaade2017_073m, 7b47, 922e, 03d9, c820, 7fbb, 78bf, f717, 5bf8, 4b46, 75eb, e3e1, b187, 1f85, 7983, 50c3, acadia14projects_357as, 196c, 9da1, 8841, acadia14_177aa, 8658, b57a, 38b1, ecaade2014_224l57, caadria2017_047j15, fa9c, ecaade2014_070l16, bc11, bc09, 967f, 31cf, e721, e85c, aef4, sigradi2015_9.141a16, aaa5, 7aab, sigradi2016_364oo, ea7b, ecaade2017_051t, 92f9, 015d, 7a2f, cbaf, a31a, 41eb, a41f, 9c55, ecaade2017_108t, f7ec, 3632, 9d92, ascaad2016_049v20, caadria2015_087c14, 082f, caadria2017_124t33, ecaade2015_318w69, ecaade2015_201y43, 12c2, da49, sigradi2013_390, 4bbe, af85, 8719, 5c98, 08f7, acadia14projects_647av, ecaade2017_054bb, c09e, ijac201614303g2, d24c, ecaade2017_255o, 66d5, 8b9e, 3013, ascaad2014_001f1, ecaade2015_280g61, ecaade2017_077vv, ac3e, 8988, 67c8, e7b8, 44ce, 999c, ecaade2015_158x33, 6ef7, dbd5, acadia14projects_63av, ascaad2016_049p20, 123c, ascaad2014_031h9, f0a1, ca7e, ecaade2017_175j, 1b14, ecaade2015_82y15, ecaade2013r_011h7, caadria2015_142i23, cf4e, 2899, ecaade2014_176g44, 2009, cd86, 6af8, b5eb, acadia15_185l7, ascaad2016_022m9, 1599, e3a9, sigradi2014_292t4, f025, a167, deb2, 6815, ecaade2015_170m35, a224, ecaade2014_206u53, ascaad2014_020o3, caadria2017_163p40, 10bf, ecaade2014_173c43, 46bf, acadia17_455x, 9261, d2cd, 6436, acadia14_435ad, ijac201513104h3, ebdc, bf6b, c344, 6a7e, 4cf3, 66ef, 6e7d, ecaade2016_152w41, 4340, 14d4, 73a8, 7c3d, 6e02, faee, ecaade2015_152c32, e9c9, 45f9, d963, 1ac2, acadia14projects_655x, bbd5, 37b4, b9f6, 0eed, fca5, 67cd, ecaade2016_224y59, e790, sigradi2014_345y8, acadia17_338ii, 102f, eb42, a37e, e993, d5d1, c858, 350b, c655, ecaade2014_138w30, ed88, a288, f82d, f338, ecaade2016_047f13, 74aa, 0f65, ecaade2016_023v6, ecaade2016_ws-dleady67, cdf7, 23c9, 01c5, 1f06, 26bc, 98c3, 1850, caadria2016_003c1, ijac201412201i1, 064e, 19ef, fb7e, ecaade2014_096w22, fc97, caadria2016_641p27, ecaade2014_035x8, e7fe, 949c, 2a35, 1462, 9fc7, 68d9, 5514, 6515, 5fb2, e834, 2d5d, acadia14_565ad, ijac201614303f2, 3e52, ecaade2016_223f59, 427f, caadria2017_002m1, sigradi2013_234j, 6f6a, aa5b, ijac201614205p10, defd, 2972, sigradi2016_357l, a873, ea5d, 6955, ecaade2017_172jj, acadia14_199al, 1fe3, 91f7, c80c, c3a6, 0097, bf04, 75ce, ecaade2017_151s, b786, fa08, 98ce, c431, ijac201412304u9, e113, 01db, 7da1, db4c, 68ba, 1c23, 5343, f19d, 0cae, aece, d8e5, acadia17_201a, caadria2016_187r8, c767, c643, 4d0c, ecaade2015_332t71, ecaade2016_154p42, 4093, d915, ecaade2017_048ee, f37c, f68e, ecaade2016_167p47, 7757, ae66, c626, e90d, fe4a, c0da, cab8, b125, f409, 2b7b, 62d3, ecaade2015_248i56, 22b3, b3cf, 22d9, 3867, 9e00, ef56, aa11, d696, b874, 9448, 9315, e0dc, caadria2016_435v18, 482c, bf31, eb39, ecaade2017_265j, 625c, d06d, bc81, ecaade2017_054ss, sigradi2013_366b, 5dcb, f388, sigradi2015_11.165j25, b318, 91b5, c598, 3d54, af41, 9157, 6c41, ecaade2016_097v26, acadia15_81r2, d250, 797b, ecaade2016_037a10, 0ec7, 9cb8, 1b06, acadia15_263g11, d5ce, 188b, ecaade2016_129x35, ecaade2016_013j3, ecaade2014_044z10, 15b7, 17a2, 3873, 4e06, 7af0, b157, 4dd0, sigradi2015_11.165p25, ecaade2014_202p52, da77, da7a, 7397, 6bef, 3ed3, bb2e, ecaade2016_223t58, ec1a, 3407, 5f50, acadia14_479a, 59ec, e247, 4a7e, 2fc4, caadria2015_096o15, b212, 115a, 9992, sigradi2014_284d4, 0e54, 06bd, 7557, b7ca, 6669, 2de9, acadia16_116y8, eed0, acadia15_137i5, ijac201513105b4, ecaade2015_286b63, 5439, acf0, ijac201614401c1, b0fc, 7c0c, acadia14_409n, a51c, 8359, cf61, sigradi2016_601uu, a7ad, acadia17_358ff, 2034, sigradi2013_223o, 43bb, 2c91, 457a, c902, 3fca, 1f6f, 9b0c, 7bad, 736e, 97a9, 4ae4, ecaade2016_170w48, c9bc, 1022, 7a2d, 3656, cab0, 29f9, caadria2015_122o19, 0ee0, 71f0, 9964, sigradi2013_311j, 9cdd, c3d0, af60, caadria2016_745e32, 9247, 1992, 2775, caadria2016_073v3, bb00, ascaad2016_013b6, caadria2016_003f1, 2f70, dea5, 12f8, 333d, b80c, c533, eaeb, cefa, c4ad, ascaad2016_020z7, 213d, d992, bca3, ecaade2017_229aa, ascaad2016_038r14, acadia17_542yy, ecaade2017_006x, ascaad2016_054w21, acadia14_219av, ecaade2017_225l, d053, 9e13, a771, 6630, ecaade2016_075a22, a8d3, 6c7c, f55e, acadia17_177s, ecaade2014_156i38, ijac201513303d11, caadria2015_156l24, 65e4, 8b46, 0b16, ecaade2015_178i38, sigradi2013_158a, 0481, 2c0b, bcd9, acadia14projects_147ao, 1678, 5f10, sigradi2014_213u7, 81b8, 1853, acadia17_648w, accb, 1dbf, 8bd2, ebf3, 33c0, f8b8, f0fc, 35c0, 36f6, dc7e, 5fe6, acadia16_432p25, a10f, acadia17_500ll, 4dab, ecaade2017_095u, 530b, 72ee, acc2, 9a47, 691c, 23f6, b0f1, f523, caadria2016_539f23, 1b07, cee9, 0d70, 8db9, f352, ecaade2014_011k2, 7e3c, 273e, 4343, c7de, 7d51, 2917, a841, caadria2016_291n12, caadria2016_517g22, 35a5, acadia15_483c22, ijac201614202m7, bfcc, 0c85, ijac201513306x12, 8070, ac53, 989b, 5ac2, f9f1, sigradi2014_265r1, sigradi2015_8.186c13, 2dad, f783, e0c6, c313, 332b, 6cd1, 8bd9, d4cc, 92a2, a3f4, 0b74, 40e4, 3723, sigradi2016_431y, acadia14projects_357a, d50c, ecaade2017_059qq, 351e, 72fa, d2c9, acadia15_243f10, f9be, ecaade2016_132i37, b152, f044, 34e5, 013e, 5b7d, 21dc, 4d55, e17d, 633c, 0edc, f0e7, de7a, 8617, 652a, sigradi2013_41i, b550, ec21, 728c, ecaade2016_027f8, f955, 1376, ecaade2015_158n33, 4531, 7a31, 37f4, 83e2, ascaad2016_048h20, fac6, acadia14projects_627c, e73f, 12c7, ecaade2017_225e, acadia14_317x, ae86, 4cc5, 68ae, c48f, ac85, 5038, 343c, b621, f951, 3be8, 22f1, 6880, ecaade2016_111r30, sigradi2016_737ee, dd01, 3f5c, f02b, 8833, e8b6, ce84, 3c0e, 5b7e, 7754, 7936, 60ef, 1d79, 99bc, 3057, 0b3f, b6f6, ecaade2015_318z69, 4973, caadria2015_202x28, sigradi2013_194s, e509, 55ec, 16b6, c4b3, db41, d21a, 5158, a639, caadria2017_182o43, 855f, 6d25, sigradi2016_448o, eb30, ac30, caadria2016_115l5, 7209, 69c9, f781, 0960, a929, d6cc, 38eb, caadria2016_187t8, ecaade2015_287f63, 03b7, c846, acadia16_332w19, ecaade2017_046f, c0c7, 6a67, f798, 4c9e, 0113, f947, sigradi2016_534xx, a824, 1aed, d875, 606b, cb70, 75ba, caadria2017_016e6, ijac201614208y12, 5884, c6a8, fdb2, caadria2015_108r16, c25c, 0eb2, d96b, acadia14projects_709ap, c52e, ce61, e607, 150a, 4076, 7e5f, 5ba0, acb5, 0508, a4a9, 4ad4, 3e82, 40e8, ecaade2017_192qq, 405d, sigradi2016_455d, c872, 2ef1, da35, b93a, 0c79, 80ee, 845e, ijac201614404b3, acadia17_162s, ecaade2017_054y, e700, e10a, ce8b, 71f8, a587, da0c, 5d85, 8b53, bad0, 8072, df53, 0fdf, 4de3, acadia16_470b27, f1e9, fd99, 7cee, a7df, a1e3, 22b4, 1325, 6128, 1c3a, acadia16_154j11, 2633, ecaade2017_019tt, cda1, b460, 0407, 8bfb, 6a92, 4a80, 522d, acadia14_33ah, c4dc, ff30, f886, b188, b137, ecaade2015_269s59, ecaade2016_067r16, fbd1, 9d65, ecaade2013r_001b1, 6db0, 6fca, 1f89, e367, 045f, ecaade2017_066s, a1f3, 31d0, ecaade2017_232f, 952e, 8024, df8b, ascaad2014_026u6, acadia14projects_479ay, acadia17_500dd, 3fd5, acadia17_500hh, ae90, 3883, 3275, 012c, 0564, fd1c, b96f, ecaade2015_329l71, ecaade2014_041f10, 0310, e48b, 85c4, afca, 994d, f525, ecaade2016_163a46, ae9a, caadria2015_202y28, d4a7, 607f, 47df, eaa9, sigradi2014_265v1, 3e77, acadia17_71ss, d92d, 69bb, eef6, 3564, ecaade2016_mrtf66, ca39, acadia14projects_435ap, b934, 0482, f5ff, 22a3, ijac201412305s2, caadria2017_080l24, caadria2015_099s15, acadia15_57d2, 9d36, ecaade2017_031yy, 37d1, ccd4, 2589, f073, d188, 35f0, fdf5, 594b, caadria2016_683l29, 5992, 72b8, ecaade2015_332p71, 9e6a, ecaade2014_180k45, 448e, decc, bb51, d987, 77f3, sigradi2013_244o, 1bed, caadria2017_002j1, sigradi2016_449jj, 5283, ccb0, sigradi2015_3.11f2, b0de, cf63, ascaad2016_040d16, acadia16_394k24, 66c7, caadria2015_181h27, b699, dffc, 6ce2, acadia16_62e4, 0bad, ecaade2016_025g7, b4ef, b77b, 0633, 93e5, a796, 5388, 9a63, 213c, c3fa, 4bcb, 2136, acadia14projects_671p, cee4, 3ad8, 0334, 6f13, 7354, ef15, acadia14projects_43aa, acadia14projects_177v, df90, 19a3, cb6f, 5fc0, f278, 0d68, 2044, a8fa, b5ba, dcd9, 60ca, 7332, fde2, 4a29, 1117, ecaade2017_302rr, 39e5, 461f, 90ac, d8d5, c2e3, 2c99, c122, 5c8c, 9171, ecaade2015_314k68, ecaade2015_53o8, 5bad, 0f86, 5ae5, 77a0, ecaade2014_186w47, 8540, 0495, eb00, 1849, 09b5, e4c2, acadia15_95g3, ijac201412402a5, 2f4a, 5345, f002, 381c, da2a, a688, 1f6b, acadia14_111f, b31a, 1a87, a836, dcb6, 58bd, 8317, b087, ecaade2016_243o64, ecaade2013r_002i2, 66e4, 1a79, 86d7, 6893, e2e6, 1cfe, 401a, sigradi2016_369c, acadia17_598g, sigradi2015_8.186m12, c460, ecaade2017_172n, 7752, sigradi2014_314l6, faf0, ecaade2013r_001t1, 9647, 76e3, 7925, 0c05, 8744, dcf5, ec63, f6a4, dfb0, 3341, 749e, ecaade2017_305ww, 13f0, 79ec, ecaade2016_147z40, 3da0, sigradi2015_11.136u24, 8417, sigradi2013_386c, 981a, 665c, 4621, 47c3, 89e2, acadia16_12m1, 6360, acadia17_628vv, ascaad2016_012z5, eeda, 8d00, caadria2015_072s9, dc45, 6808, dde8, db26, fa07, 2f2c, 38ff, acf2, 9e1d, 06a6, caadria2015_033d5, facc, d1de, caadria2016_713c31, 2308, 6685, 65ce, 8374, 6f5b, ecaade2015_61z11, e334, ascaad2016_028o11, ecaade2015_278r60, 3f90, ijac201614102p1, 8afc, ae0f, 7945, 1e18, b88b, 9070, c371, 870f, dbcb, ecaade2016_071c19, fa8d, 1f7e, caadria2017_085c25, 4290, 32c4, 90e6, ijac201412204m3, ijac201412403m6, afcf, 9f34, 50d2, af6f, acadia14projects_565i, ecaade2016_144m40, bea5, acadia15_223h9, dffa, sigradi2016_381p, e407, 1d9c, 3976, c54c, ijac201412303b9, d3e4, 8f85, 1185, 109b, eb54, 8190, 7af2, 8fb0, 58a9, caadria2017_136p36, 0277, 68d5, 82a0, 9328, 6cfd, 3724, sigradi2015_8.186p12, 623c, 62ea, 72c3, 9581, ecaade2017_214t, ecaade2016_068z17, f467, 8e08, acadia14projects_389az, 4133, 0dad, ecaade2016_128h35, ecaade2017_148rr, 7ffd, 126f, 3e37, 05cf, 1a62, sigradi2015_12.259x27, 187a, a636, ascaad2016_019t7, ba03, ecaade2013r_005o4, 40d0, ecaade2014_168p41, ecaade2015_21a4, faa4, f23b, sigradi2014_265t1, b79e, 5ccf, 19dc, 88c9, 2ba4, deea, f7ae, 67af, 7d8a, acadia15_137n5, dbbf, 8584, 840f, b911, ecaade2017_256jj, e0f2, 5a9c, 8c2b, sigradi2016_484yy, sigradi2015_11.166e26, 32ec, f058, 06e6, sigradi2015_8.186i12, sigradi2014_074s6, 1636, 0402, ecaade2015_161n34, b6e3, sigradi2013_155i, eed1, 4c24, 9be1, ijac201614308k5, 21f6, ecaade2015_55p10, 451b, de22, ecaade2017_282o, sigradi2013_138l, babf, ecaade2015_158z33, a554, 27aa, ac24, 5228, caadria2015_206m30, d2be, caadria2016_755m32, c30a, c0ba, ecaade2015_53x9, 055b, 28fb, bbc7, 28cb, 0b17, ab73, 7710, ce5a, 7c6b, 653b, 99fe, b131, 7bdd, fcef, caadria2015_092h15, fa6c, c529, e3c1, acadia14_153i, 5fc5, ffdb, caadria2016_177v7, 9527, 9f08, 2518, acadia17_230f, 3fb9, f863, 8dd6, 831e, ecaade2017_052hh, ascaad2014_029c8, acadia14projects_655v, ascaad2016_013f6, acadia14_63ax, ecaade2017_199pp, 13fd, sigradi2013_96, 65a0, ecaade2017_124k, dd69, f63c, f33e, 9469, 5a43, acadia17_338jj, 5042, e332, 2573, 35b8, ecaade2014_100k23, f2bb, 1647, caadria2017_023a9, sigradi2016_490jj, acadia16_344n21, 3ca5, cdbe, feeb, 1858, 8a5d, 246f, 7242, 9040, b6a7, caadria2017_168b42, c179, 6af2, 38c8, 7918, 4441, 34a3, 9251, 98ac, b3f3, ce3e, 1400, d2c2, 3066, ea39, ba6c, ea17, 2eb6, 94ca, 208f, 424f, ea70, 1f07, bde9, 971b, c213, f52c, f6b6, 78f9, caadria2017_122a32, aee6, caadria2015_111f17, acadia14projects_153am, 2017, 1cf1, 1842, acadia14_101an, ecaade2015_83g16, ef70, 80e4, afe4, 0090, ecaade2015_17e2, c691, d815, 554f, e374, ecaade2015_110e21, 825d, 032a, cdeb, 69ab, cb94, e92c, acadia14projects_619au, dd85, 0335, 287b, 1d17, sigradi2016_441nn, ecaade2014_224v57, ecaade2017_124p, ecaade2016_058z14, a38a, 1e59, 86cb, 501a, 70d6, 4e48, 9a56, caadria2017_183f44, 5a93, e7d4, e8b1, acadia14projects_291c, 980d, b290, a024, 14e8, 927d, 3401, 967e, 5968, c6f8, acadia15_381r16, eabb, 100f, ecaade2015_207s46, 1710, ascaad2016_036b14, a5b6, 747a, 17eb, 8b7d, 2115, caadria2016_851l36, d862, d78d, a3c7, 6384, ijac201412406j9, ecaade2015_152a32, ecaade2015_173j37, 1c14, a872, d6c6, be03, 9669, 3411, 2a67, ecaade2013r_020m10, d78a, 9582, 15ca, c539, sigradi2013_138o, f190, 69eb, ee3c, ecaade2014_046u11, a49b, caadria2016_683z29, c0e2, f8fc, 1d63, 50ca, caadria2015_208v30, 7b4f, eca2, 5298, de09, 3f6e, acadia14_497v, 757a, d710, sigradi2015_10.140r19, 9144, 3ea6, a5dc, 2f48, ecaade2017_133d, d7b8, d140, 4c97, 8f45, 5581, 48bd, cadc, 864f, 98f9, cddc, acadia17_26m, 50d9, acadia17_402d, cf3c, 007c, c401, acadia14_375ay, acadia14projects_699j, 5f97, b1af, 0af3, e230, 395c, 8fcf, f7ca, 74e7, 8972, caadria2017_163r40, 47d5, f8cb, 854c, dd96, 3ef1, ecaade2017_026tt, a560, ijac201614102n1, 8ef1, 0485, 1908, eb91, 442b, 3acf, e7fc, 7465, 2080, caadria2017_163n40, 0eb3, addb, bc4e, ff26, 48c3, 58ed, caadria2017_107r28, db19, 0643, acadia17_648ss, 318d, fdcf, 12cc, be26, 9c27, 4ddf, e649, bdaf, sigradi2013_157p, acadia16_24r2, a2a5, 8854, sigradi2015_8.47n11, 4dd2, fd75, 01b8, 33bb, 96a9, be1f, b0f8, ecaade2017_194y, 1fd9, 3619, d46b, e48c, 2366, eba2, 50ce, caadria2015_139v22, 098f, efa6, 4f58, 6d22, 555f, 3ee4, acadia17_316ss, c554, eec9, e5af, acadia14_311w, 5546, a630, 0442, f5b7, d038, 5f21, acadia15_47m1, sigradi2013_401o, 5294, 72fc, bc01, 3bdd, 31d4, 86d4, 89d1, 8810, 0fe0, 2841, 2985, 9bfd, 789a, 85cc, caadria2015_164a25, 3d9a, 6a6c, 823b, 748f, 434e, 04fe, c2b6, b51e, 4b69, acadia16_62j4, 61f8, 2ae8, d946, 8efb, ascaad2016_017x6, ascaad2016_021l8, ecaade2014_168u41, ecaade2014_225k58, acadia15_469r20, c7c4, ecaade2017_046k, 8eaa, a43c, a268, 8e78, 7471, caadria2016_425d18, 4bb0, 5df8, 2679, e322, ecaade2017_jgoj, caadria2017_029l10, f81c, acadia14_219ax, 6817, 4164, f10a, 53e1, 6d45, 635e, acadia14projects_63ay, c204, ecaade2014_140t31, 16ad, af2f, 3666, 1225, ecaade2013r_017y8, f098, 5c47, 3ba4, 8563, acadia14projects_479z, 3ed5, 71e1, 62ec, 6314, ascaad2014_013x6, caadria2017_015i5, b5af, acadia15_251g10, acadia14projects_619ao, d8cb, db78, 78fc, af94, 8b22, e58e, aaa2, 54f9, f03e, ecaade2015_21z3, 4301, 7874, sigradi2016_369a, 11a7, e515, 9b2b, e89c, ba58, c301, be5e, 2822, 1c50, 43c5, bf70, c8a2, b32c, caadria2016_259s11, b6af, ecaade2016_036j9, 7a4f, a2ce, 5075, 675a, 6400, ecaade2014_230m59, ad0d, aa98, 18d2, a18c, a881, 6dd6, 63a1, db53, abe9, 6715, 324e, ea65, 4bac, e1d3, 8ba8, ecaade2015_92n18, 842d, 0d5f, 5b4b, 904e, 0e04, 33ef, ascaad2014_026r6, 929c, dbf3, ecaade2015_215g47, 0998, 4b15, 9bc7, d9f5, 5dd4, 8635, d299, 5272, sigradi2015_sp_8.6f30, 0295, 027e, 17bf, 8c10, f2a4, 5d91, 0ca1, ecaade2015_138k27, ecaade2016_057u14, ascaad2014_031g9, 7509, e39c, f931, sigradi2013_234i, 41b5, 30f8, eb4a, 7bd7, 046b, 0120, 8d65, caadria2015_010y1, 6a79, 28d4, caadria2017_174h42, ed06, 44ea, a31b, 46e1, ijac201614407m4, 9dcc, acadia17_231q, caadria2017_056i19, 25f7, ijac201614307v4, bbc1, 6b25, dc49, ecaade2016_102j28, 9e67, a4db, 8704, 0f63, sigradi2015_11.196k26, de11, caadria2017_094r25, dabe, d573, 7a5f, b4e9, 1e35, acadia17_403h, ascaad2014_014o7, 11bc, 8294, 7dc3, sigradi2014_314n6, caadria2016_745x31, be5b, 9ba0, f43e, acadia14_589l, ecaade2015_269p59, bed9, 1a57, ecaade2017_293ss, 9dd3, d8a0, 202d, 9cd2, 31ac, 3de4, 38ce, 95d1, ecaade2014_233b60, d5bd, 3190, 8df9, 768e, sigradi2013_271p, a77e, acadia14projects_375az, c68c, bba5, a497, 8c34, 5b9c, ascaad2016_023t9, acadia14projects_365an, f595, a47f, a223, ce62, 7988, a0b7, 708d, ecaade2014_066i15, ascaad2014_030y8, f9da, 1e0b, ff0c, 9575, 9b04, ascaad2014_009h5, 6a9b, ecaade2017_049yy, caadria2017_054e18, acadia17_322b, c435, 6b58, 76af, 5561, ecaade2015_205u44, 11d7, 200f, a7ea, 81eb, fb4c, bf89, 7a68, 2081, 35be, ae5f, fdd1, f32d, ascaad2014_026b7, ecaade2015_230n52, acadia14_219e, c366, 74bb, a136, caadria2017_134z35, 2bf0, 501e, 8679, 30d9, 8e4a, e004, e5d3, e9ff, 7c1a, d123, 9868, 5678, a002, 2dd5, 5a18, 94fb, b1ae, 7435, acadia16_260r16, 485a, sigradi2015_4.219y6, a2cc, bd8b, 47c9, 31ea, 8e74, 3a74, sigradi2014_192o6, ff50, ecaade2014_055u13, ecaade2016_167d48, caadria2016_651h28, 2940, 5697, ccbe, ca3c, d4fb, ijac201412408n2, c266, sigradi2013_189f, 39ca, 1bb5, 0908, ecaade2017_039f, c909, ecaade2016_224e60, dc35, 790d, ijac201513103v2, 1e20, caadria2016_477d20, a101, acadia16_88t6, ascaad2014_029z7, caadria2016_809h34, 67a2, 6d7f, 6411, fb25, b7b4, acadia17_648aa, acadia17_358kk, c8ca, sigradi2016_741hh, sigradi2015_11.165s25, 36c0, 29ad, acadia14_135k, b940, caadria2015_087i14, cc1f, 25e8, ijac201412301m5, 2b69, acadia14_177n, 7eea, 5bf1, 83f4, sigradi2016_448l, 0cef, ijac201412302c7, 4f3f, 301c, ba76, sigradi2016_777bb, ecaade2015_37h7, 7b5c, ecaade2017_048jj, 00ff, d73b, ecaade2017_151y, a884, 6d0e, 8e26, 0eb1, ecaade2014_173t42, 3f07, acadia16_12s1, 7dfc, acadia14projects_147an, caadria2015_090e15, acadia14projects_33ai, aa84, 4c19, 0778, 669f, 5264, ecaade2016_158j43, b580, baa2, b6e5, ecaade2015_333d72, 2b53, caadria2015_209e32, 61c1, 4e58, ecaade2016_190t50, 0b98, sigradi2016_417mm, ecaade2014_191u48, ijac201513105a4, 3bad, ecaade2015_91i18, e6ae, 5649, ijac201614104m4, 5b39, sigradi2015_11.166w25, ecaade2017_229ll, sigradi2013_28t, 65fa, sigradi2015_6.42w7, sigradi2015_8.239c14, cf60, 5e21, 6b84, ef4d, f9e3, acadia14_479l, ed4a, acadia14projects_291a, 582e, 1c5d, af08, da9d, 7cdd, ecaade2015_158i33, 8c06, cd32, ecaade2017_215u, 0059, ddad, b114, 28a9, acadia15_232v9, d5d6, caadria2015_023c4, 58e3, 30d6, caadria2015_111n17, 9a28, 86e2, ecaade2016_238u63, 1afe, 3e15, aa6d, af29, ecaade2016_198t52, be63, 6878, cdd1, 3a8c, 5c9f, 38f2, 12e0, 5ca5, 2dea, dcf4, 5da6, 3c98, 0500, 0fe8, 5646, f7c0, 08e7, 907d, b765, ff13, 5d5a, f6db, acadia15_95o3, ecaade2015_180g39, a5ef, 0e0c, 91fd, c2e8, 97ce, 0af8, 12f7, c09d, 6c8e, 6924, b76b, ecaade2014_197i51, 6478, caadria2016_507f21, 469d, 73f7, f9e9, 4b09, f362, f9f6, 3cf4, be6f, c833, 048b, ecaade2016_042n11, caadria2016_745d32, 7551, ecaade2017_033z, 96d6, e62d, c6d3, 69c5, f99b, acadia14_399ak, fcfe, 573e, caadria2017_041e13, dd0d, 101d, 09da, 4e7a, ecaade2014_169o42, 07db, da79, 1bf3, ecaade2016_065g16, 802f, b2af, afec, 13c6, 656b, caadria2017_081x24, bb2d, sigradi2013_313, 9f05, 5ef4, acadia15_149z5, 536b, 8f3a, caadria2016_631g27, 7a92, 6a23, acadia14_189ak, e988, ecaade2016_046p12, 7153, 2b81, c89d, 044e, df05, 5066, 2020, fc11, 8a87, 671e, 6f78, db8c, 9543, 27cd, caadria2017_055r18, caadria2016_291d13, 76db, acadia14_365ap, c879, ijac201614207p11, acadia14projects_347ak, 0d34, 0a23, 3df2, ascaad2014_023x4, caadria2017_048p15, d486, 9eae, 7e5e, 9cc8, 7132, 7ece, 5682, 2a72, 205f, ecaade2015_61p12, caadria2015_014v2, ecaade2013r_004r3, 4906, fd7e, 63bf, a569, sigradi2016_385ll, c5c0, 44d7, c020, ijac201614303i2, 787c, 3cdb, acadia17_391vv, ecaade2016_243p64, acadia15_185d7, b07a, 49f0, 5363, caadria2015_070f9, 847f, ecaade2017_280c, c762, d506, 0f21, ecaade2016_217i55, 0d21, 6744, ecaade2016_216d55, 094c, c7c0, 5447, 3018, ecaade2017_072i, cd02, acadia16_140v10, ecaade2013r_009k6, 4e7d, 05c1, ecaade2014_141e32, a355, 7cc1, 705f, 976e, 99d8, 7540, ccd5, 1f46, d353, ascaad2014_010p5, d466, 573b, e328, e86e, c70e, 3f47, 6f12, caadria2016_819k34, 54ac, 274e, ecaade2017_083pp, 97ee, 278d, ae1e, 89c2, ijac201513305i12, 5f55, 5943, 96c4, 492e, 4114, ecaade2015_286w62, sigradi2016_381r, sigradi2016_809oo, 488d, 9db7, sigradi2014_136d2, acadia16_72d5, 967c, 69d0, 8d0d, sigradi2014_151l3, 842f, acadia16_184r12, ead8, 6538, ecaade2015_250d57, ecaade2015_48e8, 9b45, acadia17_51yy, dc84, c339, cd7c, 1b6f, ecaade2015_21h4, a950, acadia17_560p, 1cbb, 906f, 072c, f141, sigradi2013_401n, 9a78, 6dab, 6639, c8ab, 3773, a67d, 0717, 1c19, 6c34, ea28, 0a14, acadia14_311r, sigradi2015_6.329v8, 2ba7, e9e7, 5c86, a984, ecaade2016_161a44, ecaade2015_33j6, ascaad2014_026a7, c88c, a2d8, ijac201614405c4, 6d0a, c361, 42e4, acadia14projects_177aa, 1fa0, 0430, sigradi2015_3.345t5, ascaad2016_011m5, f1ee, 6afc, acadia14_661l, acadia14_531o, 8911, 7eff, ecaade2014_208c54, ff0a, ijac201412304p9, 2c22, 28b3, ecaade2015_25m5, d026, 6401, bb94, e27a, caadria2017_182n43, a9cb, 7161, 4c31, d6b6, d8c0, ecaade2017_116e, d57e, 4d8c, dbb0, e2c6, 22b1, acadia16_372i23, 8791, 87d3, 04a4, ijac201614206z10, 1977, 50a0, a41a, sigradi2013_429m, 4585, b28e, 5cb0, d1df, f73a, 5733, 0b5a, d61d, 7225, 2348, 1f88, 81d7, db86, ccfc, ecef, ecaade2016_191w50, eab8, f492, d944, acadia16_140n10, caadria2016_683i29, 9cfe, ecaade2015_164x34, 219a, f563, bbe8, 7c7a, 5fbc, dd19, 4767, 9ea9, 92c9, 54c0, 318e, a53b, f671, 0bb6, ecaade2015_148p31, acadia16_260j16, 7127, 39d7, c9b3, 8dbb, d130, b92d, d76d, ecaade2017_109jj, 524d, 93ec, ecaade2016_162c45, 6e3e, 1c24, f4e6, 3d39, c2fc, ecaade2016_230u61, 8b16, 0cb1, d60f, ecaade2017_203s, 1fb2, ecaade2015_235v53, 4778, da5b, bc5b, 7bfa, 2e5e, 42c8, 83fb, c19a, 0725, b5a3, acadia14_565v, 6196, ecaade2015_336f73, 6783, 86f8, 5de0, 8f81, dff7, c351, d71c, 89b2, a603, f5fb, 5324, 4124, 58bb, d822, ba63, 6933, 389e, 51a1, 206d, 8f7d, 680e, ecaade2017_169hh, 7a88, 9eb4, 9c42, 90b6, ecaade2015_138j29, 30f6, fec6, ecaade2015_155r32, 33a7, 5a0f, 6f65, ecaade2016_208n53, acadia14projects_101ap, ecaade2017_199yy, ecaade2015_318y69, 0a85, 556a, 4e39, 21b4, ijac201614208n13, acadia15_81v2, cd20, 1391, 556b, 0007, ecaade2017_097gg, 39c8, 3404, 445e, 5aef, caadria2015_126b21, 886c, 1f5a, 7a6a, 0ba8, c5a9, 3e33, 6da9, 44c8, ecaade2017_254ll, 4f68, 06ef, fc1f, 810b, ecaade2014_144x32, 333b, 88d5, 3241, 139b, f5ea, 7051, acadia14projects_281z, bd3d, 1e48, ecaade2015_87y17, 5000, a12c, ijac201513103r2, sigradi2014_049h5, 70a7, caadria2016_713z30, acadia16_88a6, 5467, 7cc2, 7ec7, e314, acadia17_257zz, a9f2, 5297, d6fe, 3177, 3ba8, d5f2, caadria2017_070n22, fd12, 27ac, 574f, caadria2015_126p20, 42b6, 6fa0, 51dd, 28a0, 12b8, f0db, acadia16_78m5, 2055, ab25, c017, dd66, 3153, 893e, 95ad, 4540, caadria2015_206x29, 7596, 5ef6, ecaade2016_033i9, d162, c1d6, c05a, 4a26, ecaade2017_019pp, 100c, acadia17_231p, a90f, ecaade2015_33d6, bf06, acadia14projects_517t, ecaade2017_257vv, da89, caadria2016_829f35, 6619, 441c, acadia14_589c, 3bb9, b423, 6ccf, ed53, 1669, 6212, 2ccd, sigradi2014_132m1, e5bc, 9b88, e312, 3ffd, 8e2d, 9c92, 47b7, ecaade2016_028k8, 78cf, 4a85, 6601, 48d6, 33cf, ecaade2014_111c25, sigradi2016_777dd, edaa, bf9d, sigradi2015_11.136s24, acadia17_89u, sigradi2015_11.8l23, dfe2, sigradi2015_6.327s8, ecaade2015_233f53, 4f56, 1341, 8cea, ijac201412204n3, 2b27, eae2, ecaade2016_078j23, ijac201513103z2, 7457, 8c3a, 9739, b925, ijac201614105y4, ea4a, c220, 899d, eceb, caadria2015_054l6, sigradi2015_sp_10.16g31, 7a9e, 61c6, 30aa, bff9, sigradi2015_8.47i11, 0dbe, 47aa, 0798, 1888, ce75, d358, acadia15_123r4, f5a2, ecaade2014_157z38, f996, afc5, d03a, sigradi2014_164i4, ecaade2016_057r14, 1ee8, 5eef, 222c, caadria2016_517e22, dfa5, sigradi2016_710aa, 952f, cfff, 2625, d453, 1437, sigradi2016_695n, dc94, e070, 6612, 5b3c, 24db, a7da, 4a79, ecaade2015_94e19, ecaade2014_088d21, 5e09, 91eb, cd4e, 5433, 9479, ee05, 527b, 4582, 9a8a, 158b, f598, e2cb, b93e, dd33, 4226, da17, 9277, 3bec, f3ef, ijac201614402r1, ecaade2016_ws-foldings68, c4ba, 28c9, 1d40, b5a2, 4cca, ecaade2016_ws-afutureo67, caadria2016_851o36, 370e, abe2, 2a51, be9a, acadia16_62l4, d843, ea2f, ecaade2016_068o17, 559a, c835, ecaade2015_138l29, 0020, d0a5, 84d5, 3a72, da92, 0a4a, ecaade2017_151bb, acadia14projects_473ae, afad, acadia16_478l28, acadia14_117az, a508, ecaade2015_130m26, a94f, ecaade2013r_004x3, ecaade2016_163p45, 390c, 82b8, ijac201412402o4, 3c3a, 18f9, 2788, acadia14_699k, cd8a, 5efa, 7888, caadria2016_425c18, d164, e3f0, ecaade2016_216g55, 2fea, ecaade2016_047m13, b536, 8727, 79cc, 56cb, 9bff, acadia16_298j18, f200, df57, b217, e232, eec1, 788b, 92fb, caadria2017_134w35, ecaade2015_13l1, 5910, 2def, 9518, acadia14projects_101ao, f617, 52d6, d109, 5ea8, e97d, ecaade2013r_003k3, ecaade2015_164v34, 4ebf, 69a3, ecaade2013r_014j8, 6259, 08f6, 3bdf, 57cd, sigradi2015_11.196h26, 8cbe, caadria2017_021p8, 29a1, dceb, 569d, 19cb, 0b81, 24a2, caadria2015_172e26, 0962, c615, 2486, ecaade2014_020m5, 9406, ecaade2014_009a1, 4936, sigradi2015_12.297h28, 5d69, ecaade2017_288x, 8579, 1819, 61eb, ijac201614305i3, 3dd8, 26f0, cd46, 5795, c05d, 0ea1, 549a, 8e17, acadia17_358cc, 67ca, ce8c, caadria2016_621v26, bf58, cf62, bc4f, 4442, ascaad2016_007m3, eeb0, d23c, ccf5, 9018, caadria2016_725g31, 3b95, 76d4, c9b6, 4ce7, 7c22, ecaade2015_110g21, 3e95, 872d, b728, sigradi2015_4.219h7, 3374, ecaade2017_124y, 54e6, ab3b, sigradi2014_279x2, 9f0b, sigradi2014_169r4, 4242, a1bb, ascaad2014_028v7, 8272, db1f, b127, e766, acadia14projects_435at, ecaade2015_118r23, 49fc, 0536, 2751, 1050, sigradi2013_275e, 064c, sigradi2015_8.163e12, 96a2, aa01, 51c1, 9acb, a7ff, acadia14projects_301h, acadia16_154h11, 04c6, 9c7e, 83d3, d3cf, 47be, defe, 3957, 5a3f, acadia16_260o16, ecaade2017_282e, 01a0, ecaade2017_288w, ecaade2014_194s49, 7a59, b58a, fe54, c4a5, 104b, 7426, ecaade2015_180l38, cfac, caadria2016_797x33, ecaade2016_129z35, 875a, d086, 4b74, 8201, 3973, c1e0, 1db6, 5989, adf3, f457, 057d, 2c3d, a0b9, c506, c71c, ecaade2016_063p15, a57c, 4542, 06fe, caadria2016_809g34, 6e3a, acadia17_27s, d799, dca5, 7624, ecaade2017_061g, ecaade2016_225r60, acadia14_655x, 219c, b0d5, b2c0, ecaade2017_038kk, 04db, 326e, ecaade2014_123i28, 0154, ac4d, acadia16_62g4, cb7f, 895f, 9cb6, c2ea, a9b5, fead, 81d0, ecaade2014_224s56, aed1, a1f9, ecaade2017_026nn, f2e9, 94b1, 7c36, 85f1, ecaade2015_317f69, ecaade2017_006jj, e9bd, e210, 2cba, b261, 2f6a, sigradi2013_267c, 0a53, sigradi2015_3.11c2, 8f4b, 089d, f0bf, 5edc, 1602, acadia14_463c, f77f, d8fe, 99e9, 043e, 2937, 4ed8, 18e4, 4c9a, ecaade2014_153c37, ecaade2015_248l56, sigradi2014_015e1, acadia14_565ah, d2de, sigradi2015_10.138b19, acadia14projects_339an, 697e, be24, 1b97, 02e9, fb5b, ab20, d9cf, ecaade2017_076ii, caadria2017_096l26, e552, 896f, c78e, 25be, 4cd8, ce5d, a642, e1f1, 17f6, a743, sigradi2016_625ii, 5445, 45e2, 4fb9, f83c, acadia17_445p, 1fd8, ecaade2015_178d38, ecaade2014_149c35, ijac201513304b12, c5ac, ascaad2016_044z17, e59a, 2e6c, 9784, b91a, ecaade2014_240p62, a66f, 9cb3, 14e1, 90df, ecaade2014_225u58, 2197, bacc, ecaade2017_215nn, e918, 6946, 2259, 9ce5, 2d17, acadia14_565aj, 4bed, 69de, 5a22, da56, b78c, sigradi2016_443uu, 3031, 195a, 1797, ascaad2014_016j9, 8b38, 6973, f527, a717, 9355, 321c, aac9, eeb8, 179f, 80c4, aeb0, 03cd, 69e7, c319, acadia14projects_517n, fdb9, ecaade2017_301p, fe55, 7faa, de49, ecaade2015_235m53, f2fc, 2693, ecaade2015_285c62, ecaade2016_162e44, 2dfe, e2fe, 4e9c, ecaade2015_199a43, 7df3, 2422, f9dd, 319b, 5ca6, 3ee0, 0544, acadia17_188q, acadia15_274n11, bcff, 8ad0, bf99, 9ff3, acadia17_391b, e262, ijac201412401a4, 81c6, a407, f1b9, efd2, ecaade2016_007h2, ecaade2014_052g13, 55cf, ecaade2015_33i6, 9bbb, 54d9, 587d, ecaade2017_059pp, 1356, 5afa, 3920, 720a, eccd, 5d77, d0c9, d440, 3cea, 4ce8, f3ec, 5b06, 911a, 439e, 3262, 9a20, f343, ebc7, 3b70, ac2f, 61ca, 36ac, 781f, 9e90, 8440, 9f0c, 1abd, d6cd, 7ccf, 5a6f, ecaade2015_297s64, 66c6, d63e, 061f, 93fb, 9e7d, c8c4, fd86, cafa, sigradi2015_13.181s28, 2549, e39a, 2cea, cf53, ea95, ecaade2014_182w45, b810, d2e2, e739, d8c5, fef9, ecaade2017_091ss, 188c, ecaade2016_132a38, 00e0, b15a, 1fca, 26e6, sigradi2013_393r, ecaade2015_64n13, sigradi2013_259, 6a61, 7dc1, 1657, 3c8e, 5abd, 6707, 64dc, sigradi2016_441jj, e348, 40d7, 6dfd, 6939, ecaade2016_099h27, d567, bd64, e527, ab85, ecaade2016_011c3, 92af, 6c97, 20fd, e8f1, 7f60, acadia16_424h25, 9c71, 74d0, 0b2e, sigradi2016_369d, ascaad2016_057t22, 2ff2, 321d, 2789, 5766, 0089, b5cf, ecaade2016_071t19, 18fd, ad55, b0f6, 4a99, ecaade2016_bkoj65, 160c, 4352, 9d7f, bc2d, 59e6, 5773, afc2, ec79, 9a4b, ecaade2017_jgok, 50cf, 2bbe, b17b, acadia14_347ah, 73d1, 9793, aa28, 11da, ijac201412408a3, 2dc2, 95e7, 5887, 2d1a, c311, ecaade2014_202r52, 0627, cd48, 94cd, sigradi2015_8.339z15, a487, d591, 468b, acadia15_451u19, d500, ca4d, f945, 387b, bee5, sigradi2013_41e, ecaade2015_33m6, ecaade2017_172m, e0ab, a189, c6f7, 54bd, 2da2, df8f, ecaade2014_016c4, 1520, 986e, 1f22, ecaade2016_068a18, 5963, ecaade2014_044c11, sigradi2015_3.190n3, bdfc, f756, 9e40, 9f12, f572, 0b2a, b277, c23f, 7337, 50b9, 881c, c8f4, 589e, 42fe, 234e, ecaade2017_077c, 57ac, ecaade2015_333f72, f2bf, 9d77, bf3a, ecaade2014_208a54, 1329, ecaade2015_83e16, 70de, 48ea, 6540, 1769, acadia17_258n, 11bb, 8bb1, sigradi2014_095j8, 951f, 28f5, acb2, sigradi2014_265z1, 0f25, ca45, 8c46, aa1e, 362d, 6735, 3d24, 56d8, fb59, 09c4, sigradi2013_400c, 14db, 1bb1, c49c, 6d6e, de3e, ab3d, 5dec, b538, ecaade2015_268a59, 9ad4, sigradi2016_446d, 5acc, ecaade2014_237e61, cc04, fb32, 0596, 4c8c, 59c9, 8e4b, ea35, d91a, ascaad2016_046m19, e0e2, acadia17_570y, 776c, sigradi2014_345h9, 1db7, 2551, 8af8, 6887, e874, ijac201513104r3, 1d04, caadria2016_405s17, f016, 308b, 7990, a474, ecaade2015_196p42, caadria2017_163i40, 0ceb, cc92, 89b6, 6dba, ecaade2016_224z59, ec9f, 1a90, ecaade2016_027w7, ad1d, 5f9f, bdf9, ascaad2016_035y13, 6372, ea23, 82e0, 6211, ecaade2014_113x26, a1f7, 4ea3, ecaade2016_140z39, 1939, 3620, 49d7, acadia14projects_291ay, 11f8, 77dd, 39ad, 5b34, a936, 12b7, 621d, sigradi2014_222j8, 36dc, 6c54, ecaade2017_029ii, f336, e27b, ecaade2016_191x50, acadia14projects_479t, b3b3, caadria2017_070i22, 1e56, ecaade2015_193d40, acadia16_318g19, ecaade2017_006nn, ecaade2016_015a4, c4ed, 59aa, ab6b, 4b00, 7356, 128f, 75f6, acadia14_487f, 1b55, 6fb5, dcbf, 5cb1, 65a2, 4b28, 5dff, b0b9, f796, 9c5f, 14e0, 0b1e, 3955, 7325, aab0, caadria2015_032v4, 6f26, 9028, 2122, 01c4, cd98, 06af, 7468, 24fd, b0ec, 4451, sigradi2016_601ss, e12e, 269f, 64d2, acadia17_322g, caadria2017_086m25, ascaad2016_057n22, 4074, 6957, 12cf, acadia15_443z18, sigradi2014_132n1, 85f2, 1ca4, ecaade2017_073r, ecaade2016_011d3, ascaad2016_042c17, f12f, d90c, 0a4b, 7fe8, d0a1, 733e, 6843, c589, 49da, 2e70, a196, aaa6, fffc, 9321, 09fe, 2662, ecaade2014_194b50, 57e6, 419f, b3c9, 6b96, 7906, 4695, acadia17_402f, ec30, 0af9, caadria2016_209b10, ecaade2014_204w52, c0c8, 3ecf, sigradi2014_151i3, 3f59, 8409, 290a, aad2, 020e, acadia14_399ah, ac9a, ecaade2014_112y25, d33f, 485f, ebc4, 2008, sigradi2016_724uu, b1b9, 0c60, a242, 5161, ijac201513101g1, 6665, 3fcd, ecaade2017_072j, sigradi2016_443tt, c97f, cf4d, b52f, eca9, 28fc, sigradi2015_3.394g6, 2e26, efec, ea32, ascaad2016_054c22, c2b2, 8ad2, a473, 0eeb, ecaade2017_031uu, ecaade2017_076v, ijac201412201o1, d520, b8c1, 53a8, 7549, 3a36, 4218, 779b, 01d1, 9a77, b18c, e59d, 860c, 4de5, 7560, d02a, ecaade2014_147w33, 2556, sigradi2013_397i, ef8d, e76f, ed4d, acadia14projects_435ae, 85c0, f4d2, b184, ac39, fad3, fce7, 3de7, ecaade2017_071oo, 5779, af20, 3a7a, 3745, ecaade2015_87u17, 6531, 3572, sigradi2016_625a, acadia14projects_531y, bc49, ecaade2016_167c48, 392d, fe59, f984, 2e2c, 849e, 8f89, ecaade2016_067e17, 9d29, d887, d39d, 56e1, 7984, sigradi2013_400b, 329b, ecaade2013r_002x1, acadia14_627av, f046, 0a35, 74ea, caadria2017_028w9, 8525, 8cc1, sigradi2016_440ee, 830c, 5336, c849, 727e, ecaade2015_143t30, efa5, f585, 9a43, 6d6f, 75df, 79d0, b52b, acadia14projects_91t, f943, sigradi2016_815kk, ee93, e237, ecaade2016_167t47, bcf5, ecaade2016_166a47, a4e2, ecaade2015_304b67, bf9a, 8866, a9c1, 9628, 7968, ecaade2014_072c18, a154, acadia14_153ar, 3752, afba, 2576, sigradi2015_3.221r4, 43fe, acadia14_435an, 583d, ijac201614201n6, d99c, 46c3, c1fc, acadia14_473am, fd3d, 785a, 4fe7, fb7d, f424, ijac201412205i4, a5bb, c7f4, caadria2017_080g24, 5e9a, 9388, 066f, dbed, aad0, ecaade2016_164p46, 0ca7, 93ba, e2c7, 1bbb, 7efe, 4250, e706, acadia14projects_167v, d802, 7f6b, acadia14projects_601ai, 8726, e350, 6b8b, 8b8c, d801, 9b18, c792, ijac201614204v9, 99bd, sigradi2014_201d7, 1ccd, 4316, d118, ecaade2017_175n, 9774, 3198, 7301, b9ca, b582, acadia14projects_555c, c59e, c212, caadria2017_043b14, sigradi2016_637x, 8cbd, acadia14projects_23y, acadia16_88j6, ecaade2015_155l32, e68f, 00d0, 96ff, 5aa1, 345a, sigradi2016_428l, fbf9, 01be, 890c, a5e3, 0246, b991, 562f, b60d, 8b4c, caadria2017_190w45, 1101, bcbe, acadia16_54z3, 3d0a, 56b8, 2301, b390, f569, 80f7, ff6e, c79e, acadia14projects_719l, 6ba5, e714, a98f, 6a94, ec22, d0a9, ab2d, db13, ab10, 936c, caadria2017_165x41, ijac201412403z5, f35c, e732, 753f, bbe4, 3e99, ijac201412403c7, e09f, 1b02, 199d, caadria2015_130b22, 9fe2, 447f, 63b7, f602, 62e8, 2817, ecaade2014_180p45, 9ae1, 4a82, b8cc, acadia14projects_579h, e5b1, 5162, 9f7f, acadia17_669m, 0aca, 2cb1, f05b, eced, caadria2015_114t18, 86da, 0c5c, 365c, 3833, d37a, f89d, ecaade2017_157ss, f9ef, caadria2017_033p11, 647f, ceea, f383, 3ebd, 523a, 2b59, ad2d, 306f, 510d, 89e9, d5a3, 4bb9, ea8d, f704, 3b0b, 7ba4, 8197, caadria2017_174d42, d024, 18c1, bfa5, 33ca, 9609, faf5, f1a3, ijac201412303d8, ecaade2015_250k57, ecaade2015_287u63, 0a7d, acadia14projects_43y, ecaade2017_041k, 46e4, e4db, c465, 204d, 604f, cb5b, daad, b983, 273d, ecaade2017_143qq, ecaade2016_168i48, 8e19, ecaade2013r_003l2, a0de, bdda, f862, 4048, 10ea, 689e, f231, a958, 3af8, 3bc4, 22d4, b53b, ascaad2014_024z5, ijac201614309j6, 966c, ae29, ecaade2016_225l60, 89fc, caadria2015_246y35, e58c, 66ec, 8dfd, 5d64, ecaade2016_mrtc66, acadia16_280m17, 5a32, ecaade2017_288dd, 99c4, 2c21, ecaade2017_097ee, f4ed, sigradi2015_6.183k8, 97e4, sigradi2014_181u5, caadria2017_021f8, d443, acadia14_33ai, 80d9, caadria2015_122l19, 820e, 81f1, 662a, e6ee, 6b77, 931e, 9351, c914, acadia17_560i, ecaade2015_171k36, 848b, caadria2017_127h34, 9238, 1cc3, 5121, 95e3, 809b, 7b5a, 338f, 6f37, edcc, 6b63, 4599, 41ca, 0d1d, ecaade2017_257ss, 7ca3, ascaad2014_011x5, acadia14projects_145ac, ascaad2014_037m2, dff6, 2336, ecaade2014_224d57, 4cb1, caadria2015_124d20, d139, a95e, c549, de7b, 4b5c, 7a48, 9bef, b35e, 5f13, 33f9, acadia15_203f8, 6338, ecaade2014_215f55, 7f4d, 7552, 9acf, ecaade2016_162o44, acadia17_390ff, 0064, 5090, 3f57, 331e, caadria2016_871j37, 853e, 941b, caadria2015_016r3, c3d2, acadia17_570z, 661a, 2dd9, cbe1, 1935, ecaade2014_204a53, 8f18, ecaade2016_119w32, 5d71, a820, sigradi2015_8.264e14, caadria2017_163h41, 50d4, ecaade2015_319d70, caadria2015_114m18, 7ee5, 10db, caadria2016_861w36, ecaade2017_099ww, 34d4, 7866, ecaade2017_148xx, 7766, ed68, 6ec6, 0641, 13e1, 2515, ecaade2016_073v20, 8094, 9605, 5bfc, 673e, 645b, 2e06, 543a, 9f4b, 95d3, sigradi2013_41f, a39f, 4ea8, 352c, 2799, a887, 9b51, acadia17_391xx, acadia14_655ab, bd05, 5589, 2dbf, a056, acadia14_655ae, 752a, 96f1, ecaade2014_220e56, fddc, sigradi2014_213s7, 5bb3, 23d1, acadia14projects_691ay, e29c, dc2e, 220f, 9e2b, ae7e, 53f5, d70f, b6c0, e823, 6a22, 1ba8, fed0, a82d, 02e4, 21c1, 8663, 72cd, 2e6a, 6034, 1485, d397, c3c5, f0b3, e8ef, 3583, c4fe, caadria2017_163x40, f12b, caadria2016_229z10, ecaade2016_073z20, d53b, c183, 373d, 9b98, acadia14_301j, e828, 2954, ee73, acadia14_609ar, bf8a, f0f2, 8491, a430, b598, a80d, 9aca, 7c94, ecaade2017_006ll, a1d0, 48f6, ecaade2013r_012m7, 4ac2, ecaade2017_156bb, e3b8, sigradi2013_327s, 00fe, c528, 314e, 80de, 60ec, 830e, efa0, 8738, caadria2017_008b4, 8488, 270b, 2d52, 09c1, 34b7, sigradi2016_690e, 90e2, 29dd, e69b, ijac201513101e1, sigradi2015_10.7g18, 1dba, 4a22, de69, 237f, 98da, d00a, 5f0d, ecaade2015_86h17, b4fd, 0469, eb1b, 485c, acadia14projects_177t, 6e2b, 7179, 6ed1, 9ded, de81, acadia14projects_291ak, ecaade2014_015x3, 9e41, 9d89, e220, a62b, ecaade2013r_019d10, 6d90, 924e, 7218, 6270, 9ada, 6786, bfa6, ecad, 2c0e, 4022, ad59, cd94, 189c, 943a, bea9, acadia14_463at, 5c45, sigradi2016_356c, 32ea, 11a4, acadia17_491u, ecaade2015_53v9, 9864, acadia14_601ac, acadia14projects_189ak, 6e08, b182, d9af, 9c31, acadia14projects_145u, ecaade2017_175e, 3e38, c9d6, 020a, ecaade2017_291ee, ecaade2017_291u, 8932, 1477, f820, ad64, acadia17_137kk, dc1b, eb15, ascaad2016_039s15, 1243, 0327, 5a5a, a94a, acadia17_373z, 814f, f0e9, 7a24, ecaade2016_199b53, 7131, ecaade2017_042x, caadria2017_175b43, 2d36, 3d73, 9d54, 532d, ecaade2016_043x11, b519, 44bd, 3fc0, 3c4b, 0104, 1bd5, 2f1d, acadia15_137p5, 163f, 67a6, d34e, 91a8, ecaade2017_252d, 53b4, d16f, 1ab0, 647d, 5f15, 9b90, dc5a, 6206, 5cbf, ecaade2015_138n29, f777, acadia16_116w8, d37e, ccb8, ecaade2017_184ll, 2e72, 1efd, 07da, 377d, 9357, 892f, 9f54, 4947, fe64, sigradi2015_10.177y19, 627f, acadia14projects_691as, dd81, 67f2, f67d, 18ca, f0e3, 02be, d77b, 9978, 1237, 6500, 6e50, sigradi2014_132v1, c6de, 984c, d4c5, abab, ecaade2015_284j61, 13da, acadia14projects_699p, sigradi2015_8.47o11, 3a49, c5b1, 5dbf, f2fa, cf91, bf4c, b4af, da11, fa32, 7f94, 2022, 59f7, 1d49, e071, sigradi2013_135h, f369, c9b5, 500d, 356a, ijac201513103c3, 0bab, caadria2017_124g33, 85c1, acadia16_270x16, 7ba5, 73c8, dc0a, acadia17_581ii, 5a9e, 5f60, c5ae, 6781, 0f0e, acadia14_23av, ac49, 10da, sigradi2016_710dd, 9e36, 5b27, f367, 4559, 8156, f2d0, 3c3c, b0e0, caadria2017_168a42, e507, acadia14projects_111j, caadria2015_122j19, bb8b, 496d, da84, db90, e006, 9722, acadia17_230tt, 2ed5, 42ae, f989, 5c6c, 9349, c076, 590d, e231, cffe, 64eb, 51ea, 4ac3, f4ba, 307b, e5a5, e2dd, 3be6, e84f, ijac201412205g4, f36b, acadia17_290m, 83a4, 3cab, 3e0d, 18e7, 6902, 6fda, 232a, 5409, acadia15_251h10, ecaade2017_308u, 03c1, b5ee, 76a6, 8ec1, ecaade2017_155p, 5710, a513, d009, ecaade2017_059jj, 63f8, e8dc, acadia17_211p, ecaade2017_108x, dcc1, e28b, acadia17_648ii, aa0d, 0773, ijac201614104g4, 1594, 661e, 4070, 043b, 516e, 0363, ascaad2014_033x9, caadria2016_621y26, 13dc, d03e, 0b18, be7a, ecaade2016_027e8, 2176, 91b1, 9708, c1e7, 97f8, ecaade2016_123x33, ecaf, 5bd1, 261d, 033f, 6a4a, f404, f3d1, ecaade2016_077r22, cc47, caadria2016_777y32, 159c, d77d, 8959, 6b72, acadia16_244v15, acadia14projects_479x, e4e9, d557, 811e, 3d9d, sigradi2016_537ww, ecaade2017_198g, 3e2d, 7396, 4c5a, 3bed, ijac201412408y2, 2e21, sigradi2013_359d, sigradi2014_186h6, 5578, aff6, ff7d, 7353, 0512, 55ee, f924, f55b, acadia17_211j, ecaade2017_248vv, 464e, 7df7, acadia15_469e20, 6267, 87fd, 1409, caadria2015_170r25, 48fc, 25af, acadia15_95c3, caadria2015_142p23, ecaade2015_284s61, ecaade2015_138p27, ec70, 16d2, 3466, dba2, 727b, 3948, ad9d, dc8a, 8e2b, 64e3, ijac201513105a5, 837b, 1c0a, 0131, ea19, b517, 9ef5, sigradi2015_1.288b1, ecaade2015_217g48, 68d4, dc9f, acadia14_311s, sigradi2014_345f10, 756f, ba6f, bfcf, sigradi2016_636m, df42, 1c39, f4bc, 2d58, b4de, af63, 0476, 4cb5, 5494, 95af, b060, sigradi2015_8.239x13, daed, 2796, d25e, d52f, sigradi2015_10.309d22, 3259, 163a, 8f6c, 83e4, 3b97, caadria2016_055r3, ee2c, 50fc, c9d0, 6959, b9de, 6a40, b66c, ecaade2015_320m70, 0498, ecaade2015_13t1, b223, d5cc, 8b71, dd29, 810e, 2acf, ascaad2014_009g5, ede8, 7400, f329, ecaade2016_185c50, 1332, 967b, ecaade2016_183s49, 4ba5, caadria2015_087k14, c300, a8ba, 4481, 27f5, 981d, 4b30, a6f9, 47ff, 7c21, acadia14projects_153az, 4e13, 32bf, acadia14projects_101n, aeb5, ascaad2016_054a22, 5b09, 3427, b4a6, 8e8b, 27c5, b2c1, c72e, acadia17_373y, 6188, 0a50, 6d52, 402e, 0e9f, c654, a6bd, fe90, 528a, ecaade2016_087r24, ee67, 3b56, 6e8c, b2c7, fa71, b0db, 7672, afbc, cfcb, 2fc3, b342, c4d5, caadria2016_177x7, 1421, c39b, ascaad2014_034l1, 6e8b, bef5, 81a2, ecaade2014_057d14, caadria2017_113c30, cf84, d80e, 265c, 2c23, sigradi2014_169p4, 991c, c36f, 4842, 8b73, 91c6, a431, c194, ijac201513303l11, 46ba, 7963, 54b6, 6be2, 25a5, 4379, acadia15_81s2, ascaad2014_011z5, 714a, 5780, 36a9, fedc, ecaade2017_140cc, 50b6, 0940, c341, 333e, 6789, d66e, 593e, c971, 19dd, 1482, 28e9, c463, b3a5, d28c, 3a2e, caadria2017_104e28, 9a35, 14cd, 678b, 9cf6, 43dd, sigradi2016_815dd, 92a9, f5bc, 13b2, 91aa, a544, b1d9, sigradi2016_450vv, 17f1, e5ce, 6bff, acadia16_344k20, 28e5, sigradi2013_243z, e7bd, acadia17_532cc, 7d10, 2b16, 2cec, 8079, fa96, 75db, 4c94, caadria2015_086o13, sigradi2014_313b6, acadia14projects_719n, acadia14_497y, e3a8, c7fc, 8619, ecaade2013r_018r9, 3d6b, 38c7, 7f5d, 2455, 6195, 0963, ecaade2014_111i25, e72c, 6ae3, sigradi2014_252u9, 8e11, 9033, acadia14_247m, 7c14, caadria2017_041p13, e720, ecaade2017_083yy, 119e, 8121, 518e, 0122, dd9d, 470c, cd74, d29f, b1da, 4eac, 53d9, 51a6, ecaade2014_195x50, 0838, 2aee, fe73, f3cb, 6b3f, dca2, acadia15_323u12, bfee, caadria2016_353z15, 773b, ecaade2013r_019k10, 064d, 2aeb, 9453, 86a5, b57d, 2ca6, 18dd, 36cc, b797, 2121, sigradi2016_360w, e678, 6ee7, a4d6, 7fd1, caadria2015_119a19, 601b, d6f3, 3c8d, c99c, 1bd7, caadria2015_150c24, sigradi2014_313y5, 8188, d083, 1d4d, ecaade2015_169f35, b2ef, 6a93, 37b6, 312d, 7ff2, ecaade2015_227y50, b6e7, ceb1, 7f8b, caadria2017_002k1, 9bac, 51b3, a691, 81b0, 5d15, 74cd, 6a4b, 6bb5, 2588, 344d, ecaade2014_030n8, sigradi2016_448m, b14c, 552e, 1bc2, 3c08, 3851, 6690, sigradi2013_425o, 6fb6, 4f35, 82de, ecaade2017_087p, 16d8, 886e, 66d9, 5a0d, ee06, acadia14_453i, ecaade2015_13p1, 2f8c, e3c2, 920d, 471b, sigradi2013_52, 13bb, ecaade2017_215ss, sigradi2014_214e8, ecaade2016_ws-dheritager67, ae44, 4295, 5a16, 2fbd, 9284, 5504, ecaade2017_173ww, d866, 497a, 56ff, d87e, 9342, 0c65, b617, ecaade2017_094h, 7134, d1d5, ecaade2017_265y, 4f69, ecaade2017_122zz, 23e2, sigradi2015_10.220c20, 4bd3, 88e0, acadia17_542rr, sigradi2015_9.141c16, b7e1, 4693, acadia14projects_189an, acadia14projects_237ay, 6016, 81dc, ff4b, 6046, b100, 1665, bef7, de05, aee5, 8969, d8d6, 59fe, 24d3, a895, ffd3, 7c85, b382, 663e, 8fb5, 046d, 1540, 92c7, acadia17_339tt, 728e, sigradi2014_279w2, 3e04, 4ab6, 3fc7, 5b19, e60d, 4acc, ecaade2015_329o71, 699f, 9334, f27e, 7f16, 5e64, 650f, 24c2, ecaade2014_195s50, 1e9b, 3fdb, c35b, d9a1, e3fa, acadia14projects_539b, 06c8, 8a59, dbd3, 2903, 52ce, caadria2015_081c12, 70ed, sigradi2015_8.264r14, 80cc, 0262, ecaade2017_215tt, 78c3, 4099, c10d, 7d9b, acadia14_291a, sigradi2014_266d2, ijac201412408b2, acadia16_214v13, 5665, 3550, 1ae7, 5553, 83b7, 7f3e, ecaade2017_212ll, 9a2e, 94af, 7bdb, 22a2, 3db6, 2686, 60cc, f171, bf4f, ascaad2014_004o2, 7250, 2f7b, acadia14projects_719h, a5b3, 5031, b873, 1734, 0e07, a1a6, 6f16, 6f89, 1e79, 8042, 2d75, ascaad2016_032v12, 8a97, dc6d, a3df, 611f, 770c, 2396, ijac201614208z13, 0aef, acadia14projects_681ar, 0bae, 366b, ecaade2016_bkoi65, 7ced, b5a8, acadia16_174a12, sigradi2016_417nn, 5bc7, ecaade2017_019jj, 6347, cc51, 7503, 91ab, 37f2, dfb3, ijac201412305t2, 353a, 729d, 1a1d, acadia15_185k7, b78d, c6c7, 61ab, dcef, ec3c, ecaade2016_162e45, 28fe, 6cac, 4888, a573, 7f42, ecaade2017_201xx, 9190, 003f, ecaade2016_058y14, 5155, e079, 3080, c725, ascaad2016_038v14, cfa5, 8c42, 7ffa, 3baf, ee68, efcb, ecaade2014_195z50, 74e9, e3a4, 55ae, 6a3d, sigradi2014_213x7, fb5e, d2ae, 3908, ecaade2016_223s58, 8f64, 6b34, d588, 93d3, b88c, 3d9f, f812, 6e52, d803, 489d, 7fa0, 258f, 7885, c7b0, acadia16_224o14, d277, 0548, b88d, d101, ecaade2015_21l4, 00d6, ecaade2015_253x57, 95c2, f629, ijac201513206t9, 6805, ea8a, 22cc, c006, ecaade2016_123t33, ecaade2017_ws-parametricdesignff, c679, 6e17, ecc3, 992b, 0ad5, 2166, 0281, 6d8e, 3697, e132, 6b68, 6d1a, 16b8, b161, 5609, d1ad, a305, 6de1, acb0, 5bae, 06d2, acadia17_381bb, 17d9, 54a4, 28e2, f152, 0378, acadia17_257d, caadria2015_209c32, 6a29, 42d2, ad1c, 5e02, 9725, 0737, 01cb, 3555, 05a5, acadia14_301h, 5432, 76d3, ecaade2015_61b12, ecaade2016_102k28, 09e1, 515a, 8977, 77e4, e184, 5aff, ecaade2017_054u, ad4f, 4657, ecaade2016_026t7, acadia14_719g, 6a1e, acadia14_347ag, 1087, 5aca, 7c3c, sigradi2015_7.146w9, f817, 282b, d703, sigradi2015_11.136j24, ecaade2017_255b, caadria2017_041d13, acadia15_407h17, ijac201412408d3, ascaad2016_012s5, sigradi2016_490gg, 58e1, b26c, 9ca0, dcf6, 7ef2, sigradi2014_048v4, 7227, 28df, e119, ijac201412401t3, caadria2017_123k32, 8d1c, ecaade2015_22r4, 96d8, sigradi2014_099v8, 691d, 363b, e5e4, 9cfc, 221f, 9126, 0392, 371d, e33d, ecaade2016_230g62, c3eb, 2a10, 6231, 1c72, ecaade2017_116h, ecaade2013r_003m2, 5c06, 24c0, 0197, 7e3f, acadia15_381t16, 664b, ecaade2017_143d, 768b, 4514, sigradi2016_467s, 3b74, fd1e, ijac201412403c6, 12ba, caadria2016_797l33, 02c7, 2815, 8895, f395, bc97, 1b8a, aaa7, ecaade2016_158g43, ecaade2014_133n29, e5db, 9021, e646, 4a44, caadria2016_819y34, 1013, ijac201412403s5, 9322, 484d, 8fd6, a401, ecaade2013r_009z5, adeb, a65b, ecaade2017_009cc, f1a8, c46d, 884c, acadia14_223a, a9f4, e66f, 05d3, 5e35, acadia14_101ar, 4a67, 3d5d, 34ae, d3b0, a3f7, d7e9, 5c6a, 042a, e73e, ecaade2014_224j57, 86ee, cece, ecaade2015_64t13, dae5, d97f, sigradi2013_414c, 7ffc, 1dbe, ecaade2017_117q, 7c89, 92d1, f038, acadia14projects_101af, 40be, sigradi2013_411m, caadria2016_517f22, 2ec8, d980, 1124, 6cd8, ascaad2016_045a18, 6974, a3ac, ijac201513205z7, e682, 6273, acadia14projects_479g, bbe6, 291f, ecaade2014_030i8, caadria2017_051o16, ef8f, 9604, 9eec, ecaade2017_290qq, sigradi2015_10.377x22, e84b, da61, b155, 3abf, ecaade2017_198l, caadria2016_229a11, acadia14_619ah, 8ca8, 5782, d8ef, ijac201614105o5, 9d41, f6e2, b28d, 4b3f, ecaade2016_118l31, 1221, 1588, 3570, 6cca, ecaade2014_029x7, a727, caadria2016_755p32, 7a22, ecaade2014_104p23, 0a78, 86c1, ecaade2016_151m41, 3148, sigradi2013_74d, ecaade2017_181t, b7f8, 239c, d8a7, 5815, 4079, 9a25, 79fd, acadia14_473aj, 36a3, dcaf, sigradi2016_771u, ecaade2016_217o55, acadia16_88x6, 9bb2, 67e4, ecaade2015_319h70, 59cf, acadia14projects_445af, 634a, 7e49, a5f4, 66d7, 8018, ijac201614405z3, 8ca7, c952, 8381, ad38, 8f10, ijac201412301k5, ijac201614307m4, e5b0, 3d89, 795b, baee, ascaad2016_011l5, 9fe3, 436f, e0bc, 5634, c49a, a2bb, 4092, sigradi2015_3.111a3, 71c3, de4c, c19f, ea7f, fffb, 3648, ascaad2016_038k14, ccdc, ijac201412301m6, acadia14_549v, acadia14projects_479u, 84e4, b456, acadia17_71c, c76f, 3428, ecaade2015_18i3, 639d, sigradi2016_360p, 6eb1, 2fd5, e89f, caadria2017_062z20, c2b1, 3f63, 64b6, 5bd6, e50b, 7729, 0caf, 24ee, 22db, 1c77, e7f8, c03b, acadia14projects_619aa, 55d0, ecaade2017_048nn, 5057, 2a44, 0db9, 7073, sigradi2015_12.19b27, 82e3, aa6f, 2349, 014d, ecaade2017_077ww, 8f97, b107, 01e3, d027, 2024, ascaad2016_044y17, eef8, cbe5, 9111, 3ea7, 96e6, 0fd1, caadria2017_107z28, ecaade2017_243cc, ffdc, 25e4, 63df, dd1c, 3344, acadia16_488w28, 5383, c713, 2b94, caadria2015_139x22, ce0a, 63e0, cbb7, 1ca3, 2340, bd86, 316b, 04fb, sigradi2013_54o, c542, 8698, d53a, 86e1, 8921, 164f, 8554, 92f2, 2584, ascaad2016_016u6, ecaade2016_237f63, 2b2f, b5e1, c42b, acadia16_174b12, b001, 0747, d0e9, ecaade2015_314e68, 9e4e, 5dcd, 13dd, ecaade2017_094k, caadria2016_539d23, acadia17_598i, 1c1b, 088b, sigradi2013_326k, add8, 7ba8, sigradi2016_590m, 6a75, ecaade2017_057v, c7bb, 4e8f, ijac201513105w4, 2269, sigradi2014_172y4, cc40, 48ef, 70c7, b4f2, ijac201513201i5, 8975, b286, aa35, ecaade2017_038uu, a080, f0cf, ecaade2015_250j57, 749f, caadria2017_104x27, 231c, 8c00, a225, 8a10, ijac201412301a6, 0742, 1e9f, d295, 10ff, acadia14projects_619ah, b972, cdbb, 11ad, 188a, a161, 0e5c, 07f1, 1e64, b9a2, d400, dc64, f273, 021a, acadia16_280a18, acadia14_601ad, ascaad2016_023f10, 8943, c7b1, 014f, d96a, 6bd6, acd2, 5430, 284a, a7a3, ee45, 9309, b60e, cfa7, 09d9, 1b2b, 5596, 4021, 9e46, 0d39, 2d69, ecaade2015_53l9, caadria2016_539e23, 0929, 0e3a, caadria2017_190u45, 50ee, 1b50, dd02, 35de, deae, 8ec7, 5c62, f6ee, 9b26, 4f16, af1a, 2f19, 79d5, 87a7, 49c8, 27a5, sigradi2013_285z, ascaad2014_012d6, 8754, 32c6, acadia14projects_117aw, 50f1, caadria2016_239e11, 7630, b319, ecaade2016_ws-dleadp68, acadia17_338ff, sigradi2015_8.27n10, c444, 1a55, e0eb, acadia14_601w, 3b4c, cb16, 6007, ed6f, 4597, 7d23, 9c44, 776d, 1756, caadria2017_047g15, ecaade2015_127w24, f830, d008, 2650, ecaade2015_200g43, 4777, c0bb, c0dc, 6bc0, af95, acadia14projects_627at, b4c3, acadia14_125ab, 4fd4, 444f, b25b, 7a96, 9787, 12ce, 1788, 891a, 6fcd, 9761, 2453, ascaad2014_033w9, 3d11, fbb4, da43, caadria2017_158x39, ecaade2016_239a64, 4077, ecaade2016_221r56, 1c15, ecaade2015_130f26, d846, f901, e39b, d93b, 3382, ecaade2014_239z61, 75dd, 9629, 225c, e0d7, 5b1e, acadia14_63ar, ffd7, ecaade2016_077y22, ecaade2015_164o34, ecaade2014_020r5, acadia17_90gg, b15e, 37ab, 4adf, 98fc, c82b, dbec, b317, da6d, 715a, ecaade2016_032o8, 71d7, 9724, caadria2017_074p23, c262, 446a, 6e51, d50f, d212, 366c, 04cb, 0950, f7e9, 16e7, ecaade2014_111x24, 2da9, sigradi2016_448n, sigradi2014_281i3, da60, acadia15_469l20, 0bdd, ecaade2015_86i17, 3fde, 24d5, 1aea, 7cb0, e64d, 51c9, 5907, 436c, ecaade2016_071h19, fcc9, 34e0, fd4d, 11c0, 5529, 7979, aa5a, acadia15_407p17, e7ca, f601, 9e96, sigradi2016_363gg, 9356, 3766, 8750, 93b0, caadria2017_163z40, 3001, 2f94, 773a, ffad, c547, 9a02, 1015, 937a, ecaade2015_64l13, acadia17_391ss, d6e5, cf1b, d424, 39b5, fc88, ecaade2015_268f59, 0daf, 9b0e, 7a18, ac9e, caadria2015_060t6, caadria2015_203d29, ijac201412304o9, 71e2, d403, d59b, a581, 3df0, 1e37, 0365, 89a9, 0883, da7c, sigradi2014_313v5, ecaade2014_204f53, 6627, ecaade2013r_019w9, caadria2015_014s2, e213, 0fb9, fbe3, f6b4, acadia15_483o21, c41a, 5caa, ecaade2017_305b, bee7, d776, caadria2016_683u29, 8ced, cf7e, 5788, 6f30, f7fb, 1d97, 459c, f3ce, b104, a647, fd64, deac, acadia14projects_145v, 0c0f, 189a, 1cfd, acadia14projects_517o, a228, 5cbb, 9116, 49b5, dd11, ecaade2017_109oo, eacd, acadia17_100k, 4c51, 7d4b, ec3f, 1440, d323, 24b3, b3b1, 6f27, 7bf9, 3b9f, 720f, b405, 6842, 7294, sigradi2014_144y2, 56ee, e479, caadria2016_559y23, 2a75, 9451, fd03, f29f, bd01, dc71, a58d, 08b1, acadia15_333x13, 3fd2, caadria2016_651w27, e888, 23ad, f443, ecaade2017_048dd, ecaade2016_094z25, f7c5, ecaade2016_068r17, 4471, 54b3, 7c7c, 7af8, dc68, sigradi2013_28p, 362b, fda7, 71ee, caadria2017_096z26, 7fe9, 89cd, 4f45, d72a, 1614, 0371, 1c6c, 192f, 533a, ee4e, 92fa, 1f53, caadria2016_105y4, 46ef, 6749, 8f25, 4f2a, 9a38, caadria2017_067n21, caadria2015_190f28, 36ce, 1b7d, a1d3, 73d2, caadria2016_063s3, e4a6, b80a, 40c7, 7c03, caadria2016_549m23, 0333, f337, 11c2, 563a, 3918, 4b7d, ecaade2016_073c21, 0e1b, ascaad2014_019e3, ecaade2016_118s31, 0374, 9d8b, ba33, 0c2a, 1e29, ecaade2016_094o25, ascaad2014_003x1, ecaade2014_072g17, 1021, fe92, ecaade2014_016b4, d673, 8bd5, 45d9, caadria2016_487n20, 3820, d6c1, d85d, a4f9, 48d4, ecaade2015_94d19, ecaade2017_090pp, 1d83, dd92, 3d6f, c98e, 4102, 8eb8, eee8, ecaade2015_334n72, acadia14projects_339ag, 21bc, ijac201412305r2, 2bc9, acadia14_33am, 1c44, ecaade2017_273p, ascaad2016_041j16, 952b, bc57, d096, c0dd, 17a7, ecaade2016_016j4, 88eb, 643c, caadria2017_189b45, sigradi2015_3.209d4, 8a34, 2ecf, 87ce, ecaade2017_076kk, acadia14projects_135x, 6e90, acadia17_500ii, caadria2017_129t34, d17c, e182, 277b, d8be, 7820, ascaad2016_041h16, sigradi2016_690b, 5da2, 43f7, dfb2, f77b, f793, ecaade2017_302vv, 4c08, f011, sigradi2013_41c, e33a, 0f8c, ee11, acadia14_531w, a352, 891f, 2823, 9d68, b479, f656, 7403, acadia17_658g, 05b9, ecaade2016_224b60, 14e3, f398, 5bdf, acadia17_91i, ijac201614102x2, fe61, 81fd, 9c7c, 73d7, e952, 04e3, 2b86, caadria2017_079w23, sigradi2015_8.41x10, 2127, c5c9, d6ae, sigradi2016_814c, 34d8, 26ea, c8b8, 8ec4, a7e3, caadria2015_210m32, dd4a, 5ae9, 928c, b67e, ecaade2017_017n, b24b, 93c9, cf7c, b57c, ecaade2014_140m31, acadia14projects_389d, 2178, 95bb, ecaade2016_bkos65, 3a50, 4f7f, a110, ecaade2014_232u59, 3139, abff, caadria2016_249j11, bf25, 3d76, ecaade2014_016y3, 3ba9, 7f7b, acadia16_362j22, sigradi2013_275b, ijac201412407t9, 51f9, 7871, 27da, 08e0, 03fd, 9a41, 092d, 0514, acadia17_117aa, sigradi2016_778ss, a412, sigradi2013_30b, b680, 7a69, acadia17_307ll, f564, 4f59, b407, 8114, 63de, ecaade2015_205b45, 5f05, 2ae1, bd6c, 5901, 38d8, 7454, e06c, 0745, d7eb, 911d, e39d, c8db, ffe5, 0cf7, 4976, b17f, 5a03, 1c12, c5be, 5563, 3b5a, dd68, b787, 7810, 2b12, ecaade2017_203x, 3b29, f108, 48e2, 8bf5, c32d, bf52, a292, acadia17_648s, b062, 9305, ecaade2017_269xx, 2d4f, 50f9, 7118, ff5c, 816a, ad79, ae73, ecaade2017_097cc, d08c, 1795, 7159, caadria2016_683r29, d5e9, ijac201513305u12, 23da, 2aa3, ff76, 1b31, eb04, a9b3, 4b57, d460, df2f, acadia17_282ll, ijac201614104a4, ecaade2015_268z58, bfbd, acadia16_424i25, 6f9e, 0fff, 3112, ecaade2014_108j24, sigradi2016_695s, 1551, 231a, a0fe, 9e8b, acadia14_435at, 4172, 7779, aea5, sigradi2015_6.329z8, 5ebe, f78b, a478, ab42, 9896, acadia17_637d, sigradi2015_11.136k24, d75a, 4a41, e456, fcf0, caadria2016_673y28, 6daa, aa23, 1293, ascaad2014_033e1, 14aa, caadria2017_057s19, fae4, acadia16_8e1, sigradi2015_sp_8.284n30, 6d8b, ff4a, acadia14projects_247m, 7475, 6bd8, ecaade2017_195cc, 39e9, c06b, a08d, ea49, ec50, cb38, acadia14projects_445al, 4e3e, ecaade2013r_001c1, ecaade2015_129r25, 32fc, 3f26, ecaade2014_151v35, sigradi2014_042v3, f5df, acadia17_127ii, ede0, acadia15_343j14, 9cbf, b7b0, d5f3, 693b, 9b7c, 3895, 740c, dc7d, 3739, 4aab, 2586, eb4f, caadria2017_118d31, cbfd, 4bc6, 5198, ecaade2015_59v10, ecaade2016_075b22, caadria2017_009p4, acadia15_123s4, ecaade2014_023z6, 29be, fbcf, 4443, 2030, 8958, 7f1d, 632c, ecaade2015_138j28, ijac201513102g2, 17f0, caadria2017_163d41, 4590, 204f, 3bc0, a77d, caadria2015_049a6, 584a, 9fcf, d603, c23c, a6f4, 7e7a, ca5f, b5ad, 58ef, 851d, sigradi2016_446h, 47f8, f732, 8ab1, 4038, 262d, ecaade2015_240z54, 8ae2, e4cf, f4e2, 3eca, acadia17_628pp, caadria2017_185z44, 2a69, 400f, 409f, b8ac, 2d99, d629, 58ba, 6525, b702, sigradi2014_263i1, 1719, acadia14_427am, 9255, 8f76, ecaade2017_046b, ecaade2014_182d46, sigradi2016_356d, e2a6, 728b, 8d15, d782, 0685, 25c3, ec82, ecaade2015_21p3, 20cf, ecaade2015_73f14, 8f1c, 7e76, 07e0, 4666, ecaade2015_227z49, ac16, 6a41, acadia17_349z, ecaade2016_165t46, 2770, 8c69, 74eb, f8bf, 0f64, d24a, 862d, acadia15_95d3, ascaad2016_039t15, 985e, 3fa1, 4723, 25ea, acadia16_382v23, 6549, ecaade2016_ws-afuturel67, 60a7, 0494, d658, caadria2015_060x6, e3a5, ecaade2015_77s14, 004a, ecaade2015_152s31, ecaade2014_192h49, 2b8f, d42c, 42dc, 31b4, 4ef8, 1c11, a116, cf9f, 169a, b9aa, 816c, 73ca, 9c93, ascaad2014_029h8, df6b, a4d9, caadria2016_281m12, 25c7, sigradi2013_271s, dc17, a3d2, 5b14, 52c3, ff5a, e4af, acadia17_348h, cd14, ecaade2016_006t1, ijac201513305h12, 6d11, c6e2, ijac201614206x10, 94f4, 37e1, 857f, 2a1c, 5821, acadia15_110g4, ecaade2016_077t22, 164e, 542f, ecaade2016_126p34, e3e3, 0852, 4e2e, a96c, 60b3, b9c1, ea9d, 20cc, 3b8b, 1560, 4610, e413, 356d, ecaade2015_114s22, f265, 431e, sigradi2015_3.11e2, df20, e41b, 2af1, d9b9, sigradi2016_695t, 30a9, 3f48, 4c20, a457, ecaade2015_229f51, 4dd8, caadria2017_009s4, 4135, 121e, 62e7, 4c2d, 56f9, 8a0a, ecaade2014_071v16, 4214, ab76, sigradi2015_6.151e8, f65c, ascaad2016_045m18, f8e3, 5be2, 51f2, caadria2017_009l4, acadia14_153ax, caadria2017_136o36, a3b4, 7cba, ecaade2016_223c59, 8ddb, d515, 4e29, 44df, f7de, 5869, acadia16_154f11, 725e, c9e3, e263, 6054, 7a05, 0308, 5420, 1980, d7f1, b18d, 4cd2, ab51, 6fcc, ijac201614207e12, 9112, d586, 4d68, 19e5, 50c2, caadria2017_005z2, 87a4, def5, da91, caadria2016_683t29, 8612, 946c, 5b11, ecec, 8835, dae6, 5ad6, bfbe, sigradi2016_732i, sigradi2016_399e, 4ea2, 3c06, 0652, ecaade2014_169r42, caadria2016_549j23, 5a9f, e954, 0013, 8576, 11c1, 427c, bdc1, 900b, 717f, febf, 0373, b870, acadia16_372b23, 01d9, 9493, ecaade2014_233e60, 4af8, de59, 0541, c967, dd2e, 8325, ecaade2015_53j9, f747, d1b2, e00c, caadria2017_027l9, 2e98, ecaade2014_113b27, bd4c, ec5a, f83a, 89a0, 1ae6, 2f15, c85a, 35d5, 680c, d594, ecaade2016_043a12, 7f9d, a4bf, 9332, ecaade2013r_013a8, 039b, 211c, 5da7, ecaade2015_298j65, 2016, f0ee, 152c, dcd6, 00b2, 65a1, sigradi2015_10.138c19, 310b, 34d7, acadia16_140f10, 7e24, ecaade2016_203k53, 2f64, d1e4, b534, 0b57, a876, 75e0, 0d12, b75a, ccc9, acadia14projects_661c, 5740, ecaade2015_164u34, 940a, 3f54, a949, caadria2017_052t17, eaa6, 3589, 0029, 8c65, 98b0, f3c4, d07c, sigradi2013_244, 71cd, 7f90, 1d09, sigradi2016_778oo, ecaade2017_089ee, b5d1, 06b9, caadria2017_104y27, cc1b, e3ba, 2ca3, d81c, 250d, f809, 323f, 3a39, e4b2, ecaade2014_023s6, acadia14_445al, 170a, 9f7a, 1608, af61, 9d63, 432f, ecaade2017_101n, ac1b, 3959, 5378, 0639, caadria2017_003r1, 834e, ecaade2015_169d35, cf3a, 58da, 6216, ca18, ecaade2015_265r58, 2fa5, 9b48, e53a, 8682, caadria2017_067j21, 1b44, acadia16_224e15, 2634, a44b, ascaad2014_019h3, 12d5, 3c75, 832c, ecaade2017_083uu, 90c3, f7b9, d6ac, 9ad6, 6830, 3932, a510, 8124, 4556, 233b, 1ac6, acadia15_333a14, 9281, 16e2, 64a9, ijac201412405n8, e620, 8951, 7e2f, d33e, 6047, caadria2016_197i9, e844, b886, ecaade2014_168y41, 9487, caadria2016_621t26, e617, acadia17_296aa, 1e07, fb04, 559f, ijac201412207d5, ecaade2017_214p, 9272, bda0, 8718, e88e, d264, 97ac, 1d70, 0e65, 342b, f993, ff19, 856a, bc8f, acadia14projects_479ax, ijac201412303v7, ebe6, 417a, d6ed, 0d48, ea7d, 6217, 2b14, bc21, ecaade2016_193t51, a23f, 9f57, 66b5, d755, 2400, a3c3, acadia17_648o, 39bb, c7a6, ecaade2014_018n4, 82ad, 1125, dec5, 305b, ascaad2016_022n9, d048, 2b66, 0934, a996, sigradi2014_128a1, a07d, 9dbc, acadia17_91h, ecaade2014_030l8, ecaade2016_238s63, f445, d5e1, 8688, ijac201412408u1, 7b98, 1566, 20e3, 9cdc, caadria2017_081o24, 97d3, 72a9, eb27, 199a, 9552, f33b, ecaade2015_92m18, 458e, 9065, 5c69, sigradi2016_815ii, 4f47, 21cb, 05e0, 78c2, acadia14projects_655z, c614, ecaade2015_87t17, 0b7e, f7ba, 6bf3, 3b42, a7ab, a3aa, bb82, 8e20, 4b37, e8e4, sigradi2015_8.186x12, e1f0, 8002, a332, caadria2017_003a2, ecaade2016_025m7, acadia14projects_153j, 305d, a074, sigradi2016_449kk, ecaade2017_157nn, 9211, fd4b, 365f, c6c2, ecaade2017_056d, acadia17_473ww, 4f0b, 6e49, 9f70, acadia16_98n7, a289, 4aa7, 5855, ascaad2016_045w18, cd99, ecaade2014_180j45, sigradi2014_018l1, 6d43, ecaade2014_208d54, fceb, acadia16_478m28, cd16, 9f4e, 8d5e, 971e, 7632, 253c, sigradi2016_450qq, ff17, 92a6, 4a0c, f4d1, 8588, 8e71, d9a7, sigradi2014_030w1, c976, 7e38, 7146, 53d1, 44a1, 8a58, ecaade2014_052t12, caadria2017_094w25, acadia15_223i9, 5daf, c45e, acadia17_391qq, aae6, d733, 4cf2, acadia14projects_609ad, 2ac4, 95cd, dbf7, ijac201614202r7, fcf5, a21a, dde6, acadia15_81t2, 1f0b, 0721, 777d, 8369, 8771, 0379, c49b, 2989, ecaade2016_150a41, 8625, c369, ab99, caadria2016_589y24, 22a8, ecaade2015_77z14, 987a, e1cd, ijac201412306w2, 8ff5, ecaade2017_208r, 9209, c8df, 3009, c8fc, ecaade2013r_007d5, ecaade2017_302yy, 0047, 215d, 0e1d, 1913, 97ed, 4cbd, ecaade2016_166l47, 6e0a, 1d20, 96ab, ff1a, d145, fa83, a500, 1774, b586, ecaade2017_094c, 49a1, 6d32, ecaade2017_143e, 4b47, a5e2, 9c16, d263, f053, 5b9e, d861, a3e8, a472, ecaade2017_053p, 982f, 0009, da0a, 12f4, acadia15_95m3, 9c9d, 60cf, 0a1d, 3d7b, c8cd, a53f, 989f, 17a3, 1ae3, 5a88, 7854, acadia14projects_145k, 85f4, b73e, ecaade2016_167w47, 5465, 1b6c, bedb, 31fb, 00bb, 901c, acadia17_390gg, 97df, 78a7, ecaade2017_076cc, sigradi2015_3.65o2, ecaade2017_006gg, 8455, 4fcd, acadia17_445s, sigradi2015_11.142d25, ae0b, 1eb2, cebf, 615c, ecaade2015_332x71, 9883, caadria2016_003l1, e6e4, 642d, 9110, sigradi2015_3.190o3, 520f, feb6, ecaade2013r_019i10, 23ae, c4db, 5d28, 76f7, 9389, fe9d, ecaade2015_164z34, 5dfa, caadria2017_003e2, bf8f, 7aae, e1c5, 656e, 068a, f093, 07a1, 4a1d, 89e1, 133e, 76e4, a233, b1ee, 832a, ijac201412206b5, f8fd, 653d, fb49, sigradi2015_6.327r8, ecaade2017_156z, 7826, ecaade2017_021i, 07ef, 8c78, 4617, 2aa9, ecaade2017_007a, acadia14projects_619ad, 0beb, 6701, 3813, 3022, acadia15_333t13, ef63, b7ce, 527d, 1eec, a78c, 1574, de8a, b6b5, 283f, 90d9, sigradi2014_293z4, 3d86, 90bd, c379, ecaade2014_086u20, 361e, 38df, 0d1c, 04d7, ea27, ecaade2017_152ss, 3415, 5742, sigradi2016_479dd, 6389, 1bf4, 27a0, cd9b, cb23, bb1b, 299d, 3cc1, d72d, c8da, face, sigradi2013_271o, 9007, a450, acadia15_211x8, 81ef, c9e5, 6870, b98b, caadria2017_016c7, 46c9, 4ca6, 08ff, 4628, caadria2016_321k14, caadria2017_109a29, ed60, 943b, 39e8, 495d, e8ae, ascaad2016_046n19, e58f, 94df, a6ea, 043f, d5a6, 2660, 2957, caadria2017_005s3, 5ca2, 2785, ascaad2016_038h14, c9f4, ijac201614204a10, 87c4, ecaade2017_253s, 154f, 3c87, 0e51, d2e6, 4c3a, 5faf, sigradi2014_128x9, aa71, 1126, 1688, 4d30, 2be3, ecaade2017_195kk, sigradi2013_77j, c2f5, 8e60, ascaad2014_019x2, e49a, b4a4, 223b, c2eb, 6bdc, c302, 9b7d, ecaade2015_158h33, 3102, 0eef, 0224, f050, 9d00, cdc0, f049, sigradi2013_100f, 08ea, acadia14_681an, 9f79, b8bf, b1c1, f1e3, ecaade2014_143m32, 6592, 5dab, ecaade2016_087s24, c3d7, 9060, d62a, 9cc6, ascaad2016_058c23, 5ace, 6548, 769e, 59d8, f11e, cbea, acadia16_196d13, 304c, sigradi2015_11.166a26, ae3c, f93b, 0546, 3c2b, c69a, 940e, 7de8, d3ed, sigradi2015_6.387y9, 1072, acadia14projects_189al, dbdf, e6ba, ijac201412402i5, acadia15_371b16, ijac201513206e9, ca56, de96, 4eb8, ijac201412401f4, 1b73, 8da8, ascaad2016_046t19, 1bea, sigradi2016_385rr, e110, fcf3, ecaade2016_230m62, 5fd9, 574b, sigradi2014_266f2, b59f, ecaade2016_063r15, ijac201614205f10, 0e42, 402b, f80d, acadia17_373u, c294, b45a, ea59, ecaade2017_291l, f954, 32c3, 4072, acadia15_497s22, 035e, 3bf2, bb0f, a9e0, acadia15_251l10, e52b, d1aa, acadia14_497u, fd1f, ecaade2014_111f25, c5cc, acadia15_57b2, caadria2016_415z17, cf19, c530, fde1, ecaade2015_285i62, f5c1, f330, afcd, 09af, sigradi2014_313r5, ecaade2016_077z22, 605f, 3660, d335, edd7, 6b15, c01c, 1c52, b7fa, 7cab, c853, d6af, 480c, caadria2016_301r13, 0b7d, 1001, aeb9, 2043, e596, 0e94, 7150, sigradi2014_339z7, a0d7, adc6, 3cb4, ecaade2016_142b40, acadia16_432z25, 3a9f, 0d50, acadia14_497r, ascaad2014_019m2, ascaad2016_010a5, b2d6, eb4b, 4c57, 7aee, acadia15_483y21, ecaade2016_210i54, ecaade2015_319g70, ascaad2016_021k8, d46d, acadia17_127ff, 9c6a, a6ac, ecaade2015_114g22, e8e9, fda6, 61b9, 13cc, e7aa, b619, sigradi2015_6.42u7, 66a3, 08c6, acadia15_57v1, 9a62, ecaade2015_155j32, acadia14projects_145l, acadia14projects_565y, acadia17_89y, 4631, 8e2f, acadia16_224p14, 5e06, 0555, 491b, 2d76, 68e3, 0465, 18f3, fc19, f065, ea41, abe0, 76eb, sigradi2013_311i, 0ead, 0413, b4a1, acadia14projects_453e, c299, 0e4b, sigradi2014_134b2, ecaade2014_198z51, f4ca, 0789, aa16, ecaade2015_15y1, f03a, 0458, 8f9c, 60d4, 15e4, e9e1, 57fe, sigradi2013_215z, d200, 82f9, ecaade2017_124m, cf83, 355a, 920e, 64b1, d011, beae, acadia15_211w8, 9cc9, 55ca, 0c83, f2ec, e562, sigradi2015_8.186g13, 2b20, 2843, sigradi2016_792h, 3de3, 4fd1, 5e11, ae42, df85, ascaad2016_023v9, ascaad2014_024d5, 1af7, ecaade2015_200h43, fa33, 3413, ecaade2016_162d44, 7655, 6c9f, sigradi2016_592z, 7962, ee79, 970, ecaade2016_006a2, ecaade2017_054t, dd9e, acadia16_72j5, 226e, caadria2015_012f2, f5fc, 589d, ab64, d796, 11b3, b0c4, 2215, a2af, 8d93, e852, ascaad2016_046p19, 6dc7, 1d25, caadria2016_003b1, c32b, 2e74, 225d, sigradi2015_4.219i7, sigradi2014_197v6, da2e, 47db, e03b, 2548, e042, 047c, daae, e7d5, 9235, 3ef7, ijac201412401b4, 60e5, 9333, d9a6, 5f2b, acadia14_531k, sigradi2013_313o, caadria2015_208w30, 58af, 6b88, 0df4, 66a8, ecaade2016_037v9, cd8c, caadria2015_124y19, ecaade2015_293x63, a1d4, ecaade2017_220oo, de71, f57b, e14a, 5419, 303e, d3f5, 80b7, ed29, 4307, a376, 7da5, 41a6, 87cc, 2704, a141, ecaade2015_301r65, 21d5, 61c5, caadria2015_067l8, acadia17_339zz, 2102, 08f8, 9569, ecaade2017_053d, fdce, 632d, 9c97, 6185, sigradi2014_213l7, b309, 26a9, d14a, a3d1, sigradi2014_197t6, 8a15, c304, 80eb, ec0a, f29e, f387, 5f11, f6b5, dbc9, 649f, add3, a867, 046a, 9395, 36f0, c26d, bef8, acadia14_339ag, d153, 2b4c, 5d19, 7ed2, cea3, ba91, caadria2016_209a10, 624e, sigradi2014_041k3, 397b, 3983, acadia15_47k1, ecaade2016_221y56, e61f, 8518, 1305, 89bc, c892, bc3d, 68b2, caadria2016_271y11, 98d0, 74a4, 2d37, f551, ecaade2017_192p, 5cc1, 7501, 4d5c, acadia14_619ao, ff82, 81ea, 4268, ea97, 02bd, caadria2017_174n42, ec13, ecaade2017_215i, caadria2015_015f3, 182c, caadria2015_096m15, fd02, 047d, 1dee, sigradi2013_315, e71c, a197, sigradi2016_647rr, fcb4, caadria2016_529t22, ab16, 9c6c, e291, 7fba, b28f, 62db, 0a2d, adc9, c93b, 870d, 75fd, ecaade2017_019b, cd04, fdad, 83b4, 2d06, 0e6c, 8862, 1b41, 5b45, ecaade2017_170e, a59a, ascaad2016_014j6, acadia14projects_117b, c0e6, dc75, 7a09, b7bb, 4491, ecaade2016_234w62, b192, ecaade2014_215e55, 6cf3, ijac201412405x8, 55a2, eb62, d2f8, 4e6a, 1355, 30f7, 6595, 7c6c, f2f3, 1f3a, acadia15_451o19, bc8e, ff11, 27f9, e379, 2104, 0078, ecaade2014_024s7, acadia14projects_661l, d1c1, e4c1, a2ed, 494f, 676e, acadia15_161g6, da7b, 6245, edd4, 2920, acadia15_443w18, caadria2015_145t23, caadria2017_165j41, ae3f, 1e7d, 31ce, 7821, 1a5b, ijac201614305s3, 2c0c, c67b, 4158, 438c, 2ab7, acadia14projects_463k, 2b19, 8f57, sigradi2013_183c, acadia16_12x1, 0b45, 72de, 22fe, d4bc, e35d, 6adf, 52ba, de16, 6d5e, 0164, a107, caadria2016_197n9, acadia17_349s, f09a, e837, ecaade2014_011c2, 77b0, 7c9e, baf2, bd99, b0f4, ee7e, 5c12, 40ad, 1a92, acadia17_381q, 8e5a, ecaade2016_007c2, 992f, 7f2f, 49c2, 0529, c5d0, 455a, 1487, d601, ascaad2016_048e20, 4849, ijac201412401o3, fda9, a6ba, ecaade2015_302k66, daa4, a553, 77b4, 459b, c51d, 0087, 2673, b5d7, ecaade2013r_003p2, e389, 1806, a517, 205b, f4ad, ascaad2016_045c18, 107c, d11e, b889, 5099, ffd0, 7b64, 0f98, 0109, 42ba, ecaade2013r_004c4, 0fe5, 98f8, 8162, f249, 07c0, caadria2016_467r19, 3dbc, 2a3b, 9c0c, ecaade2015_143u30, ijac201412301o5, d8d8, 13d8, caadria2016_797m33, 2b92, 4852, 21c8, acadia14_145aa, ecaade2013r_012j7, 68bc, e7ef, 1ae4, f893, 2519, b63c, bf30, caadria2015_114y17, b082, b340, 8d1b, e1e0, 7d3c, bb33, 5dbd, 930c, sigradi2016_710hh, ijac201614205h10, cfc6, f197, ecaade2014_094m22, f008, caadria2015_188d28, 94d7, acadia16_470f27, ecaade2015_285k62, sigradi2014_345i8, 70fe, ecaade2014_149u34, 777b, fa5e, ijac201412302k7, ijac201412402d5, ba49, acadia14projects_291ar, cb96, 8b26, 2342, 6127, ecaade2017_109pp, 0ab5, bfa4, 1cfc, e671, ecaade2015_92z18, ecaade2017_019hh, e1ae, ebf4, 4cd0, bcec, e222, sigradi2016_515m, 0d19, 89f4, 961b, 1a04, 5c33, 2d79, 402a, 34df, e794, sigradi2013_54n, ecaade2014_168x41, 5f34, 2878, ac61, 0708, ecaade2016_134c38, ddab, 22e6, ee44, 8756, e85e, 2fd1, eaa2, 1b5c, aede, 7c74, b345, 1c90, 6d2f, a555, 84e0, 9c3e, cb98, 43ff, d4b3, 29bc, f439, fe7a, c9a2, 84ac, acadia14projects_63an, 1ba7, 3e2a, acadia14projects_145af, sigradi2014_276v2, 8f0d, a012, 0c30, e926, 7900, 81a6, sigradi2014_232v8, 299f, 6745, d26f, ecaade2013r_005h4, e47a, 3dce, 57d2, e227, ca94, caadria2016_631l27, b719, ecaade2015_256c58, e6c9, 9468, sigradi2014_151o3, sigradi2016_815y, 39c9, 8b56, c9e1, 2060, d731, caadria2017_023r8, 5691, 6dd9, a03f, 12cb, 99c8, acadia17_221w, 707a, b2b3, caadria2016_529s22, b0ca, e30c, 26f9, 8580, a1e9, 30b3, acadia14projects_427ak, 3dd6, db83, b954, b88e, 3c59, ecaade2016_217y55, ecaade2016_123z33, cd5f, fba5, b051, 2e65, caadria2016_477a20, a17b, a429, caadria2015_031t4, ecaade2015_207r46, ca4a, 5493, d5c1, d380, 2724, acadia14projects_291ax, 227b, 9666, 9c99, ecaade2017_011ff, 73a3, 468f, b6ff, ca65, 2f86, f799, ecaade2015_55o10, 648e, 6cdd, da36, 4fb4, 4d2e, ecaade2015_22d5, 46dd, 3109, 3064, eb32, 3504, ecaade2015_303v66, caadria2015_070y8, 724e, 98b2, 22eb, c840, c295, acadia14_719s, 4523, 76e5, 30fc, 40f3, 18af, 0397, 2045, d0de, f79a, 05ac, 8e6d, cffd, 8fa5, 0694, caadria2016_405i17, dead, 9f81, 4171, a28c, ecaade2017_291gg, ea04, 2027, 3414, ecaade2016_208x53, f797, 5d0e, 83d1, 7496, 4145, 9a8c, 67c9, 21aa, 9e18, 2ee1, e771, 311c, 9438, 236f, acadia14projects_153c, 2b8e, 7d54, 3c48, ecaade2014_149t34, ba07, acadia14_681af, 2316, 54d1, 2209, 9173, e5ab, d08d, 94e8, 6aaa, cd6d, 108c, caadria2017_062u20, acadia14_101v, 086e, 4535, 2ca2, 742c, af8a, ecaade2015_37f7, f90a, 23dd, 51f0, f02c, 8ca3, sigradi2013_294z, 2132, caadria2016_435t18, sigradi2016_732s, 0296, ijac201614207t11, 6456, af6c, 0258, ecaade2016_096p26, 4c38, e7d6, 35cd, bec5, 0765, 127b, 03c3, 33fd, 9b4d, 769d, f708, 4cdf, ecaade2015_265s58, fe65, 440e, 8dd4, 55c4, 59a5, f13a, caadria2017_096p26, 475e, 45ca, 02a2, 1d9f, e4d6, 9d84, 727c, 042d, 4bf8, acadia14projects_333av, be17, e343, 457b, ecaade2015_309u67, 5e8f, ecaade2017_229kk, ecaade2015_334r72, fff3, fdf2, ecaade2017_302ll, a0ae, df75, 7c44, a4c9, 1ca6, 20b1, ascaad2014_019k3, 827b, d389, 6bc5, acadia14projects_81k, b7e2, 9015, a52e, 9de9, fd9c, a525, 7eef, 3bc5, 4af6, 9809, 3a89, 897f, 94d8, 7fdb, ecaade2015_17h2, d199, sigradi2013_275d, 47a9, acadia16_270z16, e550, ecaade2017_277zz, 34ce, ca12, 71d0, 7ec0, ecaade2015_17i2, ebac, ecaade2017_008m, 9e68, 8503, 99b5, ecaade2016_163w45, 2fee, f6c9, sigradi2016_816uu, 4de1, sigradi2015_12.19a27, caadria2015_210f32, ecaade2017_302ff, 3fb8, ascaad2014_014g8, 4a8b, 8c80, c6f3, 6149, 969c, ae82, ecaade2017_282u, ascaad2014_017k9, f744, 768a, ac75, 56b0, d8dd, caadria2015_114r18, 5f86, 1ed4, e171, bc6e, b841, 0f4e, 4c3c, 7b02, f961, f85a, d6f6, sigradi2013_393t, ca62, 670f, sigradi2015_9.347i17, ecaade2017_052ii, 8e4f, 6ce0, 735d, f895, ecaade2014_217i55, b913, 7f20, ecaade2014_104u23, 9b65, ee6f, 234c, ecaade2015_64w12, acadia14_627as, fa4e, sigradi2013_274v, b24e, acadia16_308w18, e558, 313b, 2627, ecaade2016_136v38, f118, 693a, cd92, 9ee6, 389f, ecaade2017_152ee, sigradi2014_293x4, 9646, 5c81, 9982, c2c6, c3d6, ecaade2015_241f55, 4ed6, 093f, bb16, f004, ecaade2016_ws-foldingt68, 5c66, 48ff, 6492, 4fd5, a35e, ecaade2016_208z53, 9999, a63d, 053d, 1ebb, dc04, b674, fb5a, 3409, 3c6b, 3917, 50d1, ba3b, 37e2, 2bbb, 0cf6, ea44, acadia14projects_199ag, 69b9, 8500, a5cb, 81cc, ijac201513103y2, 6184, 5a37, 9d9e, eeee, acadia17_669r, 1e5b, 75b1, 65f1, d736, d812, ecaade2017_203uu, ecaade2016_108r29, ecaade2014_120g27, ecaade2016_190z50, 46c4, d7bf, 6dd4, 3bba, sigradi2015_sp_2.112h29, caadria2016_851s35, ecaade2015_114m22, b962, d8b9, 7f79, ecaade2016_136u38, 05b8, 542a, ecaade2017_203ff, ecaade2015_199w42, e2be, acadia16_224x14, 14cf, e1ea, acadia14_145ai, 905d, 7948, 67ce, b556, a6e7, d7d9, 2162, 6241, 633e, be47, ecaade2017_280a, caadria2017_047e15, 902e, e07b, f15f, 3e90, 7f8e, a479, sigradi2016_695r, 47f9, 4c7e, 82aa, 3518, acadia16_224n14, 94e7, 4938, acadia17_221aa, 6756, 5b3b, 423c, c260, 8ed3, 1407, 177b, 5e98, e453, 6dd8, 3799, sigradi2016_522z, a16d, e6a2, ecaade2016_169m48, acadia14projects_473ap, d5d8, ecaade2015_113p21, e8a8, d7ef, ecaade2015_229z51, 0bac, ecaade2015_53d9, 461b, ijac201614103p3, 1789, 8059, ijac201513206u8, 4398, c259, sigradi2014_303h5, 7407, a09d, 817b, 18cd, 642c, f93e, ecaade2016_222s57, ijac201614204e10, e7bc, e796, ijac201614308z5, d046, 8a91, 8a24, 3ae8, a2d0, ecaade2015_195h41, 00cc, ecaade2017_290ww, 9327, ijac201513303v10, 82f5, 2733, 4ee9, ecaade2017_019rr, 5e3e, 6afe, 9ab7, d2a7, 9f2a, 6eff, ecaade2017_130uu, ffc8, 4761, 01b0, d23f, dc62, bc96, acadia16_174f12, 57ed, 91cf, ijac201513103u2, 1994, eeb1, 5bea, ijac201412304g1, 75a2, 3f86, 7245, bcce, a275, ijac201412408e2, 6f71, 45ce, fc52, 3197, ca30, ef29, c2da, f020, acadia17_628uu, ecaade2014_149w34, 9400, d35a, fa47, 54ec, dd6e, ecaade2015_138z26, 9316, 72, 6ef4, 573a, 3393, 2ac6, 44fa, efc4, ecaade2016_072r20, caadria2017_042s13, 525e, 3ddb, ecaade2015_229i51, sigradi2015_11.71g24, d0c8, 2e7a, 4aaa, 4c60, 97f3, a869, 3d8b, f8cc, 8a73, 8f21, 726b, 0809, b044, 60de, c2db, 7cd6, c9ac, 2dfa, 4746, d4cf, 91f1, 3a57, ae40, ecaade2015_211a47, a7cb, acadia15_161n6, 62b9, a522, 5599, 6663, c02c, ac90, 824a, 4854, 6141, 54ef, 1caa, 5639, 9702, 8abd, 7d43, b12a, caadria2016_301i13, ff42, f4c7, ab62, ecaade2017_269ss, 183c, ecaade2014_088g21, 1ecb, 6e9c, 4533, acadia14_23w, ed03, ecaade2014_031u8, bb13, 7ed4, e2b9, 5b65, ecaade2016_042t11, 9e72, 0e0f, 38f1, 1ccc, sigradi2015_9.347l17, sigradi2013_263, 4d75, 46e0, sigradi2016_690ww, sigradi2014_048x4, 2fe5, 893b, 8265, 171f, 0039, caadria2017_052x17, 6f85, 1103, 72f5, 9986, 8f90, ecaade2017_008r, ecaade2017_057w, ascaad2016_028b11, bac8, ecaade2016_151i41, 298e, ceaa, 161c, ecaade2015_194c41, 6807, 3af2, 0862, ascaad2014_023y4, 826f, ecaade2014_149b35, 02f4, 0c07, 61e5, sigradi2016_356e, fe6c, 69cc, ecaade2015_273e60, 0524, 01c9, c376, 7a4c, ae5d, acadia17_70ii, f165, acadia14_237ay, d871, ab45, f591, 8922, d3b2, 4dbd, a38d, sigradi2015_8.186j13, ecaade2017_308hh, 52e3, dfa0, 1338, 48d0, d895, ecaade2017_148a, ecaade2014_186m47, 9bc3, 583a, ff09, 496e, 7ce0, 7a60, ecaade2015_248z56, edb4, bd91, 67e2, da9f, 7190, a12a, 078d, 865a, 52e8, e664, 14ca, c744, 0f06, e6fe, 59d5, 48d5, dc4c, e913, 1aac, 6695, fa7a, sigradi2016_625vv, 5adc, 2beb, f74a, sigradi2016_595ll, sigradi2013_304, cf0c, 77f9, ecaade2014_204y52, 8c4d, bcf8, 712a, a90c, e9f9, 2e78, dce7, 7707, sigradi2015_3.155m3, 3a52, ecaade2017_108q, 90f6, 3290, sigradi2014_018n1, acadia14projects_111m, sigradi2013_375g, 20f9, acadia14_691av, 8d60, acadia14_237az, 5ea6, d6e1, 57c4, cd78, a9d7, f57a, f72b, afc6, bd95, 0e6d, c35e, 08a4, ecaade2017_124o, 115d, edd2, acadia15_47d1, 3133, ffc9, ecaade2014_155a38, 81ae, caadria2017_004j2, e5e8, caadria2017_122u31, 1cf3, 2904, caadria2016_457l19, 8cc7, f5f8, ecaade2015_18c3, ijac201412201a1, 1c86, f956, fafa, 2266, acadia17_339uu, 8820, caadria2016_457d19, 6505, 17e6, 57d6, acadia14_473ai, acadia16_62h4, 7e4c, d0ba, 5376, e512, 3426, 3dd7, ijac201513305s12, 6d3b, b94d, ecaade2017_051p, 3998, 4df3, 8a5f, acadia14projects_655ab, 8d01, a2cf, 72fb, 6e6a, 5f56, 26ae, acadia14projects_565o, 3183, f7f3, 10a6, 37b7, a09c, ecaade2017_274t, ijac201614308o5, c00e, bda9, 4c73, fdf6, 02bc, 0231, 8355, 4f94, d52d, 252f, c55f, 432a, cb74, af12, 6beb, 6fb8, acadia17_511b, de26, sigradi2013_386h, ecbc, ecaade2017_003g, 6622, 71d4, f30c, 8424, sigradi2015_8.47j11, d811, 6e45, caadria2015_099r15, fc28, c468, ecaade2014_146s33, e1f9, 2708, 36c3, 196e, 3eab, e6d3, be32, ecaade2016_048r13, ecaade2017_118gg, caadria2016_651z27, sigradi2015_11.34w23, 6d60, e1fe, ecaade2015_304a67, sigradi2014_284b4, a491, sigradi2016_490ll, 55cd, b65a, 803c, 9373, 7e4e, ascaad2016_038c15, d724, b150, 1e50, b362, e078, 8ea1, 01fc, d67a, caadria2016_693d30, 1d6d, ecaade2013r_015r8, 2b9c, 6319, caadria2016_569e24, ecaade2015_55r10, acadia15_483m21, ecaade2017_044ll, 7a3a, 2324, ecaade2014_198n51, 59c1, caadria2016_745g32, ascaad2014_008y4, ecaade2015_256d58, ecaade2015_317k69, 5996, da9c, 3150, 47e4, d78b, 5ce0, 17bc, b8bb, b6d7, 655f, a5fc, 81bb, 2509, f0ce, 0566, 31f6, dfd1, ecaade2016_085l24, 04df, 3425, dad8, 5d39, ecaade2015_61t12, 3301, sigradi2014_329b7, ascaad2014_032t9, caadria2016_177w7, 2191, 8283, 9fff, a067, f28c, 76d5, sigradi2013_184z, acadia14_23az, a758, 6a70, caadria2016_663j28, e114, 1d7a, 6071, ascaad2014_021b4, ecaade2013r_004y3, 8c5b, 09d2, ecaade2014_187f48, 8364, sigradi2014_339w7, ecaade2015_301t65, 15d2, 525c, ec8e, 6c62, 5cb4, cf3f, c4cf, 48c8, acadia17_637l, dda3, acadia14projects_463au, c782, 7ceb, d6e4, ecaade2017_213b, cf71, 58d4, 8b2a, 155d, 3a0f, fef8, b722, d546, acadia17_189jj, acadia14_339az, 530c, caadria2016_549o23, ecaade2017_grib, 097c, 8a4b, e02c, caadria2015_084y12, sigradi2016_484nn, a7bf, 821a, d955, a828, 3628, be58, c7da, 0b59, eddc, 9123, c0b8, 7ff7, 297c, 1d4a, caadria2016_683g29, db59, b2f0, ecaade2015_268x58, sigradi2015_12.215o27, 6f3c, 5e84, sigradi2016_426g, 63f1, 7097, 08e5, bf29, ecaade2016_185w49, b670, ecaade2017_124q, sigradi2015_sp_8.78j30, 577d, 7079, 4b01, 2204, 8122, b6ac, ecaade2017_155n, 2407, e97a, sigradi2013_212s, 0d90, 036f, sigradi2013_359f, ijac201614204k9, a428, de5f, c18d, 62ed, 1e43, 320f, 9ed5, ascaad2016_005x2, e12a, 4ef4, 2c60, 01e7, ecaade2017_151q, 10af, ecaade2017_017t, 8067, e5ac, 1f33, caadria2016_539g23, ccb4, acadia14projects_81l, sigradi2014_232t8, bd44, be6d, b91e, sigradi2013_387s, d7d0, cabf, d2ed, c3ae, 3edc, 1d1f, 43d3, sigradi2016_781d, caadria2015_064o7, 5c78, b3ff, ecaade2015_138g28, 6c56, 8569, acadia14_463n, ecaade2016_198o52, f71b, dcbc, 2543, ecaade2016_tkod67, caadria2015_150f24, sigradi2014_284w3, 1e09, sigradi2016_816ss, e60a, 8cf4, 6aa0, 7dc8, 8ee0, 1998, 86c4, 7737, a755, sigradi2016_560cc, 1e55, a726, acadia14_579b, 7664, 9398, 7708, 162f, acadia15_431k18, caadria2017_070j22, sigradi2013_414a, 5405, 940c, 311e, ecaade2015_109a21, acadia17_231z, ac8b, da48, 212c, 3310, 3ce4, 3d77, 5c99, 3c9d, ecaade2015_114z21, ecaade2017_220kk, acadia14projects_445ah, c098, 4fe5, 8ec0, 61b0, 0871, 7ded, dea7, ffa1, acadia14_671k, 597c, 26d3, a1fd, ecaade2017_057g, bf2e, 06c1, acadia14projects_699h, e9e3, d0d0, acadia16_308v18, ecaade2015_235s53, f4b7, 9b1d, c69b, 796d, 6be7, 388c, 38a7, e851, c487, d971, 6674, e137, ijac201412302p7, 44b5, 7c64, 7876, 28c5, 3a2a, ecaade2014_020n5, 9942, ea91, 65c5, 0f54, 612d, 046e, f919, 1886, cfad, ecaade2017_305a, sigradi2016_659p, 576d, 2b72, 6e55, ecaade2014_163f40, 8f3e, acadia14_579j, sigradi2013_386i, ffaf, 0bc5, d9ab, 2421, dd3e, f126, e3b3, a0fb, c29e, 06bf, 5768, d278, 7207, 70ca, 5dfb, 326a, 6fc4, 8506, e25f, 0a1e, 0126, e8f7, sigradi2015_10.309r21, 458c, aca4, sigradi2015_3.268c5, acadia14projects_565t, 45a1, 97cf, 27ee, 6fae, 3037, f3dc, 36ab, caadria2017_051w16, ecaade2014_149r34, bb6f, 2e93, 44c1, ascaad2014_022g4, 2de4, 36fb, 6252, ecaade2015_176x37, 3bc1, 3f1e, 78af, b918, 3cde, 49aa, acadia17_296z, caadria2017_016d7, ebcc, af84, 9b78, sigradi2014_152v3, 06dc, f2c3, caadria2017_016z6, 7cd7, 6fc9, d52e, ecaade2015_73c14, ecaade2017_201c, 681d, 39a0, ijac201412408i2, 5ee3, d2b4, acadia16_344r20, 4709, 1272, 4926, fce8, c3ef, 9690, 84d0, 392a, 7ec5, f9a1, 38e2, 1ca1, 8526, ea4f, 41a1, 2bda, 3f8d, d1d4, b851, ecaade2014_046o11, 781a, 2642, 8cd0, caadria2017_042v13, 675f, 8631, ecaade2017_117n, 1604, caadria2016_167a7, 6415, ecaade2014_149f35, 3b60, 6d4b, a05a, c14f, ecaade2015_285o62, eae0, 3d18, aaca, cea2, a632, f588, fbc9, ecaade2017_023dd, a192, 75cc, 4818, 4858, 2425, f8ad, 165b, bbb6, fc8f, 3eee, ecaade2015_293b64, caadria2016_095u4, bddb, 52b6, 1ed3, 12b2, eded, caadria2015_130a22, 4bdb, ecaade2017_133f, bfbc, 45c6, 7281, 8928, 3ecd, ecaade2015_211b47, ecaade2017_174qq, deaa, c166, sigradi2014_178l5, dedc, 463c, sigradi2013_194h, 5c4f, ijac201412303p8, 9289, ae7b, 79a5, ijac201614303s2, 90d7, 9e64, 2d4b, df22, ecaade2015_114b22, 9f52, 645d, ed93, f76b, b0b8, d79d, 7f78, 7041, f8e8, acadia14projects_339ai, sigradi2014_266b2, 999e, 78a0, ecaade2015_158g33, bdfb, 6597, f21a, 2394, 77fb, c743, c0f0, adb4, ijac201513105x4, 0ed4, 0771, 1e8e, caadria2015_069r8, 8f0b, 4224, sigradi2014_136c2, ecaade2017_072h, 078b, 96e9, acadia14projects_63af, df67, sigradi2014_144w2, af3f, ecaade2015_180o38, ijac201614104x3, e13d, c438, 5993, a939, eecd, 0ff2, 179b, b01a, c851, bf82, ascaad2016_026t10, 6504, 8e7e, 37c0, 3563, cf69, caadria2017_189g45, ijac201412303a9, f8f3, ccf2, ecaade2015_21r3, ecaade2015_202f44, ecaade2017_124w, caadria2015_185n27, 4957, 531e, 5f82, 3783, 5946, faa0, ecaade2014_018w4, 8610, sigradi2014_144z2, da32, 1f0f, 07e4, 4581, e7b6, 45fc, sigradi2016_431u, 006a, acadia14_619am, 7ce4, 0873, 5677, 69b6, ced3, caadria2017_107p28, sigradi2014_339c8, 2af5, e8d8, 505f, ecaade2015_286e63, 33c1, acadia14_135x, 4f36, acadia17_91qq, c249, b364, 82fa, c968, ecaade2017_143b, 07eb, ecaade2015_230o52, ecaade2017_213l, acadia15_311g12, b14b, 90af, 29c8, 499a, 2fe3, ecaade2017_041o, 9f7c, feb3, e06e, ascaad2016_009n4, 3d1d, ijac201412305o2, 1249, ijac201412204w2, 3a65, 8cd5, e32a, b710, c92f, 293b, e26b, 36ed, ascaad2016_022z8, ecaade2017_124l, 741c, sigradi2016_400h, acadia14_565l, 24c8, 4116, 514c, aa92, 965a, ecaade2014_079x18, 9376, 44e4, 8f72, acadia17_137mm, 267e, 8bb9, acadia16_44l3, 731b, a541, e4a7, c11e, a504, f635, ecaade2017_220mm, acadia14projects_43an, ecaade2017_291g, sigradi2016_814zz, b6e2, 69bf, 528c, 29d5, sigradi2015_11.136v24, 524b, a296, 9d20, acadia14_365ah, ecaade2016_102g28, 2571, 7ee4, c635, ecaade2016_099j27, f71c, a750, 545d, d156, 6f0b, 7547, 2029, b531, 9502, dec7, ecaade2015_271v59, 8823, 611a, 4836, a0b8, e508, 5333, 162e, 2e87, 8730, a236, e35e, 384a, fe11, 08f0, ba8c, 21bb, 1053, 4e01, sigradi2015_8.81s11, acadia16_362t22, 2532, acadia17_177g, 5c7e, ecaade2014_141j32, ecaade2015_200l43, 9416, 0e64, 0137, 73a0, 4e33, 4924, 3f19, ba43, 3585, caadria2015_070j9, 076c, sigradi2016_381v, 0e2a, ecaade2017_293zz, acadia15_469o20, 8521, 53f0, 3cd1, 06c7, 0894, 1a69, deda, caadria2017_142m37, e100, 592b, d8e4, e916, 26bb, ecaade2015_77a15, 301e, a859, dd94, 8039, ecaade2016_151b41, bb42, f4b2, ec88, 3b31, 0ca9, 4e25, cba9, ed96, ef3f, 6489, 772d, acadia16_478r28, ecaade2016_121o33, 5856, 3f0b, 5f25, 62c8, fdd0, acadia15_333r13, bc59, ijac201614302j1, 815b, c84e, 449e, f787, 2a0a, b579, e802, 9a3e, 9568, a2f5, 542e, 6f31, 1333, a4c1, 4774, d742, ascaad2016_038p14, 659e, e8e8, ecaade2016_140n39, sigradi2013_243t, 9977, 7924, 400a, 7f10, 513e, ecaade2014_072m17, acadia14_63aa, acadia15_431j18, 945c, b898, 5381, sigradi2014_084w7, 1035, 3855, caadria2016_239f11, e6f6, 3333, 2459, 82a3, dd0e, 1f8f, b059, sigradi2015_13.316a29, 0759, 703c, 8829, 5baf, caadria2016_013a2, ecaade2014_038w9, 9545, 8345, 6714, 4f33, 5ee7, bbf2, 2d29, 0294, ijac201412301h6, 5d50, 96f7, 4000, 1e41, 2306, 691e, fa5b, ecaade2015_235j53, b4f0, 1725, caadria2016_249g11, sigradi2016_595kk, ac15, 165e, caadria2017_052u17, acadia17_163pp, 9a91, 09d0, 38d2, ecaade2016_142a40, a6f8, caadria2015_049z5, sigradi2016_752vv, ecaade2017_291a, 896a, 2187, a616, 008b, fb2b, c567, 9d3b, 5b67, da8e, acadia16_184y12, 57cc, bd2b, faa3, 64d9, 12d4, 9c1b, 4279, ecaade2017_164gg, sigradi2015_9.347a18, 7d1f, 3ba2, 87f4, 62a9, e08d, a018, 4b1d, c72b, ebde, 0f72, ecaade2014_029e8, 6e8f, 6e13, c513, 42f7, caadria2015_073y9, 7e9a, 5ac9, 5bb5, ecaade2016_167s47, 8148, caadria2017_003o1, sigradi2013_112a, 6f4a, ecaade2015_309v67, 008c, e890, d1fa, ecaade2014_151c36, sigradi2016_694l, f304, 3501, ecb1, ecaade2016_132l37, 1ff3, 9c37, 7ab0, 7d65, be83, sigradi2015_12.19c27, c4f3, 286b, ecaade2015_336c73, 898f, 4318, sigradi2015_3.209c4, 29a2, 028d, fee0, e6ce, 9274, sigradi2015_2.213y1, acadia14_281ac, b2d3, 6535, 9c36, ijac201614401g1, ijac201412301t5, acadia14_365ai, b8b0, 24d2, e9ed, 6a6e, 49e6, 37b1, eda2, f91e, 5b42, 2c93, 9848, ad78, 4638, 3a30, caadria2015_061g7, 2d31, 2925, 65a3, 3ec0, 8e23, 2355, a8d9, c512, caadria2016_003i1, 7525, 074e, 554d, ecaade2017_061f, fbe5, 8dc5, ijac201412403r6, 069b, ff21, 112b, sigradi2016_381k, ed76, 1512, 78e8, de58, ascaad2016_024k10, 5475, 6032, b706, 42ef, acadia14_267j, f13c, 2e28, 39d4, caadria2016_167f7, f1cc, ecaade2015_237l54, ijac201513201x5, 5786, 5a10, cc9e, ecaade2017_112yy, 79d9, acadia16_308s18, 5712, 020d, dfab, 98c6, d845, acadia16_344m20, 04bf, 6378, 14c1, 90c6, ecaade2015_138n28, 04f2, ecaade2015_158p33, e052, cd8b, 822d, b6dc, ascaad2014_004r2, dbee, db99, 5582, 5302, 9ec7, d531, faf6, 8930, 10f6, ijac201614308l5, ecaade2015_170g35, 31ef, 8d40, ecaade2017_294e, ascaad2014_017n9, c694, sigradi2016_814f, 6d89, 36e0, 04f4, d88c, acadia15_263b11, 65ac, e73d, a304, 77c5, 0cc2, 57e1, c0cd, ddcc, 1489, a5ce, ce86, daac, 7d1e, d2b5, 406a, d67d, 659c, 3801, c832, 9a21, 7869, 1d6e, edff, 4eb6, c0b2, 9751, c5a4, ecaade2017_152d, bce9, 3a14, 6398, ecaade2016_045e12, 6a5f, acadia17_542kk, 9b71, 67d4, f354, acadia14projects_409n, 744d, caadria2016_487z20, 3eaf, 2bc5, 29af, ijac201412406o9, bd13, 1867, 56bc, d5ae, 4a25, a28a, a516, c545, ecaade2017_183q, d44b, 2327, 1187, 1fc3, c126, 387f, 4c40, 2f35, 8065, sigradi2014_048d5, d3ca, c65a, 6010, acadia17_581kk, 65ba, ceac, 8a20, 529c, 4a50, ecaade2017_108w, fdec, f4f1, d230, 11c3, 4e3c, 1941, a575, d6da, 24e6, f6ec, acadia14_339at, acadia14_565ac, ascaad2016_054y21, 27dc, 1cbf, 1444, 3fd9, ijac201412401g4, ijac201513105o4, 1354, caadria2016_767s32, f243, fb80, caadria2017_023u8, ecaade2017_156v, 934a, f0e2, 1933, 48ec, acadia16_244w15, 43a5, 0c1d, 1a4d, c27e, 6ced, ijac201614202j8, 88ac, 6e80, ecaade2017_041v, 8b0f, ca78, 0d8e, c0b6, ecaade2016_158u43, 22cd, ecaade2014_066s15, 2fb9, caadria2017_055i18, d512, sigradi2013_359j, c2b9, 9f9f, 977b, c999, b8b5, acadia14projects_671x, sigradi2016_696x, c6ae, ecaade2017_027yy, 2516, 04c8, b500, acadia17_189ee, b065, 9613, 95de, acadia17_177m, d0f2, 331a, b89d, 233e, sigradi2015_8.81a12, ecaade2015_206l45, be07, ascaad2014_002m1, 5d35, acadia17_89r, ecaade2015_64o13, 777c, 945f, 3cd3, 118b, 49ea, 1cc8, ecaade2015_158k33, sigradi2014_213z7, 4044, 8c33, 7bae, 300a, 463d, acadia14projects_517m, 0995, 633d, d0d5, ecaade2016_065z15, 972f, 4f99, 0f4a, 3b54, 688c, ecaade2016_048b14, acadia15_47c1, 538f, 93f3, 209d, 4738, 7843, ecaade2015_53g9, 8dca, 805c, ca49, 72df, e49e, ecaade2016_118v31, 6ba3, de78, e0f5, e35b, 31bd, b053, 0c5a, 6377, 7e4a, 8c62, 10f5, ecaade2017_053a, 72da, d5fc, caadria2015_119b19, acba, 598c, 438a, ff96, caadria2017_031m11, ee5b, 863f, b01b, 5dd0, cbc3, 6c8c, 2522, f6a1, acadia17_297cc, 3756, sigradi2015_12.215r27, 0427, bc7a, 8b6e, 98a3, 9870, fc92, 3da6, 8650, 6264, 4edf, 71ff, 4654, f1ae, c5c2, acadia14_531s, 1afc, cd30, 2867, 4cd9, d7a2, 7408, 885e, bde1, ecaade2014_044i11, ecaade2017_079r, ascaad2014_036g2, 29ef, a2b3, ecaade2017_202k, ecaade2015_101g20, 5aba, 6013, 841d, d0ab, cf1d, 772e, 112e, 469e, d3a9, 15c2, 3c40, ddb5, sigradi2014_281c3, 80d1, 190a, eef5, 284b, 2ded, 8d79, 0afe, 2926, c3f7, ecaade2017_ws-archieduz, caadria2015_072o9, c0b1, ecaade2015_332z71, d204, cf6c, 0410, 8d6b, 8a51, 60c3, 5d0d, bd24, acadia14projects_63at, a9a3, fad8, 4d2f, ecaade2015_318r69, 74ad, ecaade2015_178j38, ascaad2016_003d2, b86a, 5dc4, 0183, cbeb, d575, 253b, 266e, ecaade2017_gric, b98e, ba45, e0ac, 9192, sigradi2016_814ww, 13fa, ijac201412405o8, 23a6, acadia14_375a, caadria2017_041b13, 78ae, acadia14_517r, 6104, 345c, 6481, 5fae, 15fc, 77b2, 7971, 4e6c, ecaade2014_044d11, be38, f2a1, a07f, f31f, db5d, e8bb, 1a68, sigradi2013_155, 2749, c4cb, 6f61, 9086, 9063, 4569, ijac201513101n1, 6d1b, 853a, e233, ecaade2014_105b24, 7e82, a61b, 52cc, d6fd, ecaade2015_229o51, caadria2016_725j31, sigradi2014_345a10, 3708, ecaade2017_109cc, 71ed, dd82, f269, 627b, 1128, 8c82, 2078, ecaade2014_012u2, aaf2, d704, acadia14projects_111f, 7dc0, 000a, 8e89, d1e3, c18a, 6180, dcee, caadria2016_663r28, b371, ecaade2017_291cc, ea96, ijac201614205t10, acadia16_174d12, 1e62, b428, b6a1, e8aa, 7950, 7427, 5cef, ecaade2015_33h6, ecaade2016_241h64, acadia16_98t7, 6def, 5dd7, acadia14projects_473as, 34ba, caadria2015_070g9, 4c5c, 6b86, ecaade2017_059ll, 792c, e8bd, caadria2017_030v10, acadia17_221ff, 7f59, 7e3d, c1e4, 8ba2, 2af7, f99f, 13ca, 1674, 76c6, ddbd, caadria2016_135z5, cb43, 5d7b, 01fe, 33a3, sigradi2015_10.307e21, 1e1a, fb5f, 8be6, ecaade2017_021r, 00ad, 4f15, 4b6f, ecaade2013r_003c3, 910c, 2cd9, fa16, 427d, c2f6, 8cd6, 3b3e, a8ec, fb3b, 88b4, 061d, b200, 24bb, 125c, ascaad2016_017e7, 625f, 81fa, 550a, 6dcf, 4482, bae9, 6fb0, 979a, acadia14projects_473af, 9fef, a173, 7fc0, dcde, 2bb2, 02a9, 210a, fd01, d90a, ecaade2014_138f30, b1cb, b520, ascaad2016_059m23, d64b, c284, 16c3, 1435, affe, 6eed, cc41, ecaade2014_168d42, 1fdc, feb2, caadria2017_129o34, f34b, d088, cdee, ecaade2016_147s40, 0e49, a3ff, fad7, de73, 10ad, c3f2, 541d, 75fc, ascaad2016_028a11, a2b1, d563, 8c53, 2626, 5cf4, e08c, c0f3, 13af, sigradi2013_95s, 6f4c, ecaade2017_208ww, acadia16_116s8, 1f23, ba38, 51a9, 5bee, afe6, 66d3, 0e27, 56f4, c6fd, ba65, caadria2017_190y45, cb22, 2437, 94a7, 7fc1, 1fc4, 7c43, ef0b, acadia16_34w2, 2f21, ecaade2016_161w43, afd7, 260d, 00a8, 5f89, acadia16_424g25, df0f, 9413, 7c37, 67fe, e5cf, 0574, 001b, f66b, 08a3, 1099, acadia17_349u, 5a54, 9e0c, d432, sigradi2016_602l, be30, 9a16, 43ed, fd90, caadria2015_043h5, 239f, caadria2016_797u33, sigradi2016_669q, caadria2016_861f37, d6b4, ijac201412404r7, ecaade2016_013l3, acadia14projects_229f, 4353, ecaade2016_162i44, a9f6, b7d2, 3a0a, 18ea, caadria2016_197k9, d07f, 169d, a4f3, b8b4, acadia14_699e, ecaade2016_151h41, 4616, 0d4d, 72fd, d06f, 7cb4, 39cb, 8dbd, acadia14_531l, sigradi2013_212, f6c0, 6948, a433, ab57, f612, ecaade2017_044ss, 0d93, acadia14_565w, 5537, d3a4, 84ca, sigradi2015_1.288c1, 38c0, 8857, 5f0e, a2c6, 112d, 201e, 2cda, 85ce, e914, 8413, ea8e, 9d38, 4d1c, 9e0f, a8e3, e9da, 27e9, e36f, f170, 5456, d6d4, b1ad, 2764, d7bc, 69a0, 9221, 4024, a43b, e292, 839e, 8d37, 1be1, b1d0, 0be3, 9fd4, 60a3, sigradi2015_6.387k9, 17e1, 4062, db40, c57e, 7743, 0f20, 5e8b, ascaad2016_057y22, 5de1, 016e, 0cf5, 6d6a, 7bb1, ecaade2017_077xx, e54a, acadia17_290e, 6d4f, 4e04, 4139, 9c63, 3202, de2f, efc7, e981, 1b71, fab1, sigradi2015_9.152s16, 1546, 134b, aed4, 8664, c00c, 947b, ecaade2015_173e37, 2238, ecaade2014_133t29, ed02, 8471, acadia16_260t16, sigradi2015_13.316b29, c25a, c083, 32fa, 0ba4, c362, 75cb, d94b, 8425, ecaade2015_247c56, ecaade2017_014yy, acadia16_72a5, b4dd, 7d0a, b6bc, 6f55, ed34, 6fd4, ae19, f9c8, 084b, 94d6, a9f1, 4f62, 9da6, 7c0e, 6b4a, 3aa8, f0e0, 5c2d, dd80, b76e, 46a5, 4fc5, 5cc4, 9267, f8ee, 06bb, 9cfb, acadia14projects_145r, caadria2017_055p18, 98a7, acadia15_357z15, b03a, 1601, b8ad, 4526, 592d, 99fa, 6906, 7f84, bcad, abc4, 1900, 8c94, sigradi2014_345l9, acadia14_435aw, 2857, d414, acadia16_184m12, ecaade2015_118b24, a387, 56d4, 7138, d48d, ffab, ijac201614307j4, acadia14projects_655y, 8685, 56d5, acadia14_619ap, f3f2, ecaade2014_078s18, f2f4, acadia16_206m13, 124e, b58b, 0b04, 57e7, 7cef, 6fd7, sigradi2016_560aa, 2d5e, e78a, e21e, a09f, ab75, 7d6f, 381b, 88c0, bd38, 9a31, 9529, sigradi2016_455i, ecaade2015_176v37, 4f53, 36b1, 8483, 7e75, ecaade2015_293d64, ascaad2016_004p2, e03e, ecaade2017_253n, b054, 5902, 7ea9, 85d1, 8c8e, ecaade2017_257pp, 704c, 019e, e0b1, 0fe9, 3898, ecaade2016_071b19, c042, sigradi2013_405, 9b97, 1dcb, f355, cdec, 61d2, caadria2016_641m27, 9cf1, 2500, db71, sigradi2016_443zz, 89e3, a467, ascaad2016_036d14, sigradi2015_8.186d13, ecaade2015_22s4, e1ec, caadria2015_130k21, 97d6, acadia17_265v, e20d, fece, caadria2017_005d3, 875e, 8bc3, 64ab, 31d7, 1d92, ecaade2017_097ff, 2846, 8d13, e919, 84f9, 86ef, caadria2015_124u19, f124, 1af5, 03e1, bd02, 0ad1, ecaade2016_023x6, 0b80, acadia17_520l, 050c, ecaade2014_108g24, sigradi2013_429j, 8ce1, c46c, c1b8, 97eb, fa61, ecaade2016_bkor65, sigradi2014_263k1, ecaade2017_208l, c590, ecaade2016_025i7, sigradi2016_801u, b856, 3f52, 69ee, 26b1, ecaade2015_229w51, ecaade2015_202p44, d9c2, sigradi2013_280n, 4ccf, 2432, db05, e4d8, bd22, f14b, b1c0, 52e0, de1b, ecaade2017_008f, ecaade2017_203oo, 41d6, 02f3, ecaade2015_171e36, 39f0, 1a03, 5574, a8d2, ecaade2015_279v60, e109, 4c1c, 5f74, acadia14projects_101ak, 212a, 384d, sigradi2014_263e1, 51d9, 1bb8, 54c6, 569e, ecaade2013r_019h10, 39a7, 3c41, 00b8, c54d, f896, fc06, 53c2, 8646, 242c, ecaade2014_195u50, 89f7, 1d2b, dd62, 23ef, f2ca, 3a6d, 3a69, 665f, 9a82, ascaad2016_002o1, ecaade2015_114h22, e824, 54b4, 3e32, 875b, e1ef, cca8, 1fad, fd1b, 6c84, 37b2, 405f, aeae, 1e21, f344, ecaade2015_161j34, sigradi2014_114p9, 6ea8, e37a, acadia16_12j2, 542b, ijac201513103p2, 9f21, caadria2016_415u17, 06a1, 160f, caadria2016_343d15, 22e0, ef43, 5d88, 2618, ijac201412301k6, 4573, 3dc0, a331, 7371, aee9, dc29, fb23, 0955, ecaade2014_121u27, d617, 12df, a6fd, ecaade2014_011g2, 264c, ecaade2015_194x40, acadia17_454z, d0bd, 4c85, b08e, da53, aa13, ecaade2015_109t20, acadia17_424ss, 2620, a787, caadria2015_213r32, ed75, e906, 3bd8, ecd3, fa80, 049c, 52a2, 733d, 0c54, 72ac, d161, ef65, 01c3, b1d3, 03f5, ecaade2017_148yy, ecaade2016_164o46, 7765, 994e, sigradi2016_817f, 32e8, ecaade2017_079h, 3d6e, sigradi2013_386g, 8a8f, acadia14_247r, 430a, caadria2016_435k18, 2f97, da4f, 45c8, 75aa, b7f0, 72c8, 5769, e836, caadria2017_017m7, 8bbb, 208c, a12d, ecaade2017_290tt, f7d1, a086, 66d8, acadia15_137a5, ec7a, 38da, aeda, caadria2017_129x34, fc86, sigradi2013_41b, eb16, b1bd, f39e, df92, 2134, eb17, ecaade2016_063k15, d768, 4e96, ecaade2016_162j44, caadria2017_118x30, 97ea, sigradi2014_276u2, 325c, d4d1, ecaade2014_108c24, d3e3, ijac201412401p3, 563c, af98, ecaade2017_089aa, d5e7, 5cfd, 15d8, 1e98, 2224, 8ee7, 66dd, 8f86, 7b87, acadia14_101ae, 1df6, 21d8, acadia17_520f, acadia14_177w, 2105, c354, sigradi2016_752rr, 6b12, caadria2017_081v24, ecaade2016_110c30, d9b2, 4bcf, efa7, baea, b94c, caadria2016_353y15, c5b8, 9450, caadria2015_111g17, f1d9, ecaade2017_105ss, sigradi2016_712nn, acadia14_627b, fa35, ecaade2017_105hh, ecaade2017_215uu, 4e1a, 4ed7, de1a, b211, 1093, b9c0, 9364, 228b, 009f, f18b, 226d, f483, 4d82, be06, sigradi2014_289i4, 8eda, acadia14projects_189au, ecaade2014_198o51, 86be, d4fc, 9096, 6a3f, c20e, ab78, 0aa6, 6d64, ecaade2017_152b, 2b2e, caadria2017_163o40, 12a4, 8f56, ecaade2015_317v68, 04ae, 3455, 3ccf, ecaade2017_198zz, dc6b, 037e, acadia17_423jj, fc57, d675, sigradi2016_654a, 9e70, cd1d, 522e, 7d57, 4a59, 9b7e, 08c4, f232, 3635, acadia14_53n, 9890, e7be, acadia14_117aw, ecaade2015_318v69, a1f1, a8eb, ecaade2014_111l25, 23db, 6793, 4668, ijac201412403d6, 2a8e, 8f40, sigradi2015_10.307x20, 3d27, ce63, 5b7c, ecaade2014_153m37, fbc8, 0808, 7cc6, 9e99, sigradi2016_507uu, 47e8, ecaade2014_230p59, 5351, 10c5, e4cd, 8ae0, 132e, 6c6d, 5738, acadia14_75c, 7469, a0d0, ecaade2014_014h3, c5b5, 0a33, 16d5, 8343, acadia14_153az, 3748, 786e, f015, 9e98, ecaade2016_223v58, fc45, acadia17_26d, 77b6, 033a, 52b7, ecaade2016_132x37, 1aae, 5912, 1836, 4513, sigradi2016_484uu, 80fd, 197b, ee9f, 00a0, fd93, 2524, 2b76, ff66, ae8b, af9f, ecaade2016_217p55, 1f81, 6804, 880e, acadia14_327a, 61ad, 4d97, 4dbb, 2ca9, ascaad2014_018c2, b084, 3bbe, 4c67, e615, 5235, sigradi2013_387v, 09a8, ijac201614407c5, 37ee, 99ba, 62b3, b9f7, dd8d, ec48, c2a2, a47a, 7a20, dd9b, ecaade2016_106n29, ecaade2016_021g6, dcdc, ba84, f692, ccb6, 2f4d, ecaade2017_076jj, acadia17_520y, ecaade2015_206w45, 946e, ecaade2017_003r, c343, ijac201412205a4, sigradi2014_329w6, 8118, sigradi2015_3.385c6, sigradi2016_420tt, 4e45, caadria2017_067o21, 3065, b17d, 0f9b, 0af2, ecaade2014_220i56, 4db6, d9c6, 99a0, 02d6, 79a8, f408, ecaade2014_226f59, 2dde, 6a0a, caadria2015_087p13, 6658, 0ecf, 05b2, 1bc0, a50f, a52c, ad81, sigradi2014_049k5, ecaade2017_290yy, b69a, 23d6, 4802, cdf9, ecaade2017_023ii, bec1, acadia16_196a13, ecaade2014_153d37, sigradi2015_11.8p23, 7f62, f66e, 9620, f701, e34c, 34c0, a279, 530d, acadia15_274j11, bb19, ijac201513105z4, acfc, 5ce6, ecaade2015_114r22, c3b7, 23f3, ecaade2015_81n15, 0cd7, acadia14projects_219d, 8e33, 6828, 4b4f, f229, acadia15_57j2, 7947, caadria2016_507l21, f32f, ecaade2014_085j20, ecaade2017_302pp, 0c04, sigradi2013_263p, 62a4, 2e59, e5ea, 951b, b521, afee, 2d6d, 6bd2, ecaade2013r_002w1, ecaade2014_052b13, c3e8, ab8e, f962, ijac201614306c4, 2504, f475, 2a55, 6e73, caadria2015_156j24, 22e8, ecaade2015_284u61, 9cb7, fd81, b56e, 920f, 245a, ecaade2014_078p18, dc60, acadia17_669v, 50f0, ascaad2014_033a1, 5aa2, 0d01, 3ea5, acadia17_608q, 698f, f9c0, b63f, bbdb, 9940, e299, acadia17_373t, 14f0, 495e, 99f5, daff, sigradi2016_534nn, 7b28, ecaade2015_251o57, aaad, 7bea, 19da, 1fb3, f4f3, acadia14projects_281t, ea53, 036a, a0f2, 645f, 7762, 45aa, 8e4e, sigradi2015_9.141e16, d09d, c419, e48a, ecaade2016_096r26, c650, 5b96, 11b1, 0c3e, 01ac, 8efd, d7c7, 15f2, ecaade2017_173mm, 3499, ae08, 9d9f, acadia17_283oo, ecaade2016_078i23, 5f6d, ecaade2014_050b12, sigradi2014_265s1, bf4d, ecaade2016_037u9, caadria2017_101l27, sigradi2014_021t1, caadria2016_787h33, e79a, 674a, b2a6, caadria2016_549s23, fe3e, d920, fba2, caadria2016_497c21, ecaade2015_152y31, 8b79, f833, a0df, acadia17_373r, d902, 9d9b, ecaade2017_164z, ecaade2016_208m53, fbad, caadria2015_099u15, ijac201614303n2, be6c, a769, df5b, 6ca4, ecaade2015_273g60, 902a, 4db8, 86e8, 60ce, 5cfb, ecaade2017_149j, f802, 9f50, 49cd, 0682, acadia14projects_427an, 0269, 315e, 5851, 3844, 1c26, caadria2017_004h2, 2331, d750, b3c8, sigradi2014_068y5, ecaade2014_057c14, c8ea, 24a0, sigradi2014_079h7, 3b72, a0fd, 073e, 5dd5, ecaade2016_mrti66, 91d4, afe5, 5312, 9aa8, ijac201513205d8, 227c, f900, bc67, d66c, e63c, cb78, ab0e, e901, 098d, caadria2017_165s41, 8828, sigradi2015_8.81u11, ce48, c187, bc5c, 0d9d, e70b, cd9a, 290d, ecaade2017_079e, 213b, 6718, 2e5f, sigradi2013_347s, 9b63, 78ad, 3c77, 9db0, ecaade2017_142yy, sigradi2016_627h, c118, 331f, 773e, 37ba, f720, ea36, ad4b, 637e, ecaade2017_183dd, 2d25, 75f5, 98bc, 02c9, 08c9, ecaade2016_157w42, ecaade2017_291d, 3f10, f1d3, c38d, 597f, 2a14, ecaade2017_003e, f282, 8340, 72a0, ecaade2016_217u55, c847, eba5, b2cb, 23a5, acadia17_348xx, 7d5b, caadria2017_004s2, f5e8, 4900, ac27, ecaade2015_271w59, a34e, 296b, a05b, ecaade2015_55w9, d57b, 2758, da68, acadia17_168uu, ee3a, caadria2015_108u16, 534d, cd43, acadia17_283tt, sigradi2016_737cc, 3fe0, 3a1f, 6ce8, ecaade2014_194w49, 9220, ac9b, 6497, acadia15_323w12, caadria2015_226z34, 04b8, 5279, 2855, 72e7, 9ea2, acadia16_254e16, 4a5d, ecaade2017_143f, 4875, 60c6, 14ff, c30e, 1d1c, 0fa2, sigradi2015_8.47g11, 5f57, e8bf, daf0, ijac201614303j2, ff00, 0662, 6b5e, sigradi2015_sp_12.402u31, sigradi2016_515h, 698b, ijac201614307x4, 3f03, 7bf6, 7194, 079e, ecaade2014_065a15, acadia15_232u9, caadria2015_206t29, 31ee, caadria2016_871m37, cfc0, d3c6, acadia14_23z, ecaade2017_095y, 3b4b, ecaade2016_152p41, acadia15_407y17, f819, 0d67, bd93, 4d2c, a1e5, 6b40, 9240, afe0, c750, ecaade2014_084c20, 9585, c956, 4d41, ecaade2017_033u, b880, 84a5, 63e2, caec, sigradi2016_625kk, acadia15_357j15, 5f38, afc8, a96b, 5de8, 5fd3, acadia14projects_291e, 1bb0, 9cf2, acadia14projects_117ay, sigradi2013_215c, ddf0, ijac201412303w8, 8204, caadria2016_611u25, 4104, cdab, 6004, ecaade2017_049uu, 49cb, acadia14projects_589j, 4d17, 2f95, 386e, ijac201513201k5, dc06, acadia14_101at, 2e32, ascaad2016_038w14, ecaade2015_171g36, 9c2a, bb45, ecaade2017_274w, 7b48, ecaade2017_202h, 4347, 0c9c, c181, ab70, caadria2016_631b27, acadia15_431o18, c69d, 0e5d, ecaade2017_212nn, b7f7, acadia16_402l24, 372e, b4b2, acadia14_357ap, c0c1, 4764, b163, 8515, ijac201412404g8, ecaade2013r_001m1, 19de, acadia17_358tt, dff4, c94d, cccc, 441b, b452, 6f06, dc63, sigradi2014_063u5, 339c, 9d8a, f903, 6194, ecaade2017_087t, cf24, 323d, fb47, 0cdd, c848, 752d, b2f6, d60d, 7076, 17c5, ecaade2014_014g3, 8637, a952, 6fe7, ijac201412404p7, ecaade2016_118i32, 5f22, ecaade2015_306k67, 0705, 0db1, ea0a, 7e46, 41e6, ecaade2016_182m49, 816e, 587a, 540f, ascaad2014_024g5, 9df0, 4a1b, sigradi2014_070w5, 92cd, 8753, fb70, acadia14_365al, 2242, a6c2, d202, 2e94, acfe, acadia17_220v, ecaade2016_099i27, 4d83, ecaade2015_195p41, 0fbc, 608a, 2659, e256, eb5f, 4a1e, ijac201412408t2, f507, 8a47, ecaade2016_126o34, 5a1d, caadria2015_032z4, ec9d, 528f, e9b0, e9a2, ecaade2015_59w10, 9570, 44e5, cd25, 0cdf, c475, c68b, ac86, 1780, 3657, ascaad2014_029j8, 698e, a18a, c1b6, 20e7, ae39, cc28, 6506, fcc8, 0396, ecaade2015_285j62, b696, 2e81, 8b64, 68cd, ec24, cd0e, ecaade2015_194b41, ecaade2017_225f, 6aff, ffe8, ijac201513102m2, 5688, b78b, 3cc6, ecaade2016_154s42, 71a4, dbe8, 533c, dab1, caadria2017_118s30, ecaade2015_185u39, 367d, 5759, 450b, 1f2b, 70b8, 7c26, caadria2017_110d29, 7007, 1176, 8585, c151, ecaade2014_153h37, 9597, ecaade2016_132o37, 131d, 050e, 091d, 1b4b, fca2, 5882, 7fe1, d268, ecaade2017_257zz, 0dc2, ecaade2015_79l15, e78d, ca6c, 5ed9, 5159, acadia16_280x17, 76fe, ecaade2014_113c27, 18d9, ecaade2017_156t, 48c5, acadia17_290g, a716, ca4e, acadia14projects_267n, acadia15_110w3, 9a9f, 91fc, ascaad2016_057w22, 1955, 63fa, fdab, f826, 8c56, eeba, acadia17_472rr, 9f2c, 1143, 62eb, 247e, be04, 69b7, efe8, 94d1, ecaade2014_163e40, f103, 7690, fe26, e128, f98b, 2a6b, 9a39, f95f, b142, 3cff, 614d, 8fe2, 34cb, c5a3, acadia14_125af, b2d4, ecaade2014_080i19, 9bd6, 38f6, a811, caadria2017_005g3, ecaade2016_033h9, 9c12, 5c3a, e71b, 8d5a, c11b, 2469, b700, 67c5, 423a, aeb4, 81ec, acadia14_655ah, 4850, bfab, ecaade2017_169ss, ecaade2016_147w40, b3d7, 253a, 595b, a756, 4913, 2c1b, d342, be96, ecaade2014_011a2, ecaade2014_138k30, caadria2017_070f22, ecaade2017_069ff, d4f5, 8342, caadria2017_145m38, 97b2, acadia14projects_281w, 65f7, a7a7, 6390, sigradi2013_343e, 4299, 881b, acadia14_199ak, 912a, 68bf, 217b, 4557, acadia17_618mm, caadria2017_072y22, ecaade2017_164cc, 7a7c, 70f0, ecaade2017_051r, a951, acadia14_189ax, 8442, fced, ecaade2015_118y23, caadria2017_127g34, 053a, 06a5, 8c7b, f416, 39cf, ijac201412403k7, 7967, acadia17_637ww, 30cb, ecaade2017_194z, 2c6e, acadia15_263z10, 29aa, a4c6, 99a4, f436, acadia14projects_189ao, 42ff, 0b36, 99cd, 9da5, 116a, 0cb7, sigradi2016_815hh, ecaade2013r_004u3, 1e0c, ab24, 057e, acadia14projects_145aa, 8226, 924f, ecaade2016_163v45, caadria2015_126c21, 3a11, 90d8, ecaade2015_17p2, a146, 31ff, e538, beb6, 91a5, c20f, a3e0, ecaade2015_139w29, f1d6, 70a3, 4aa9, sigradi2013_183v, 3b51, 1241, 7a23, ijac201412301w6, 3b23, 02b8, 38c2, 1f5e, 57a0, 54c5, 18c4, 87d0, caadria2017_037d12, a800, 51f8, 49b0, b932, fedd, 694f, 055f, acadia17_27t, fdc5, 0004, b284, 15cc, abd7, 3f0c, ecaade2017_290oo, a8bd, af11, 247b, b20d, a98a, 8724, 2b50, 02b1, b0b2, aa57, 0c29, ecaade2014_052v12, ff7a, 7fc6, b968, acadia15_185t7, 6fee, 5e72, dda1, b2cd, e551, 70be, ecaade2014_038j9, be0a, 951a, abb3, 9dc6, 25fb, ecaade2015_101h20, 7753, 8512, f9b7, 5a45, 6aa9, ecaade2015_21k3, 9002, 2408, 9654, caadria2015_124z19, c8d6, 0be8, 7598, 9035, 55c8, d939, 1bc3, ascaad2016_048i20, 8fbb, ecaade2016_083b24, sigradi2015_6.183i8, 31a0, fc36, a13c, d220, 9974, ecaade2017_152uu, 8bac, 820a, acadia17_628ss, caadria2017_016w6, 8abe, 1df4, 2bbd, 7092, 546f, 72be, f440, fa55, 63eb, def1, ecaade2017_244oo, 9282, acadia17_608z, 89c1, 413b, 339e, 978c, acadia17_60x, 552f, caadria2017_110f29, 9119, e3bc, acf9, d0cc, dd06, c715, 48ae, bb5f, caadria2017_015k5, acadia16_106i8, caadria2016_477g20, f745, d43c, b9df, c279, ecaade2017_134u, 0c37, 5e0e, d69c, 71de, 8bd4, acadia17_520v, ecaade2017_152dd, 1f67, d5e6, acadia14_43w, fd31, acadia14_311u, 611e, 98ad, caadria2015_067h8, 721d, ecaade2015_55d10, 1350, 6f7e, 214d, ecaade2016_165x46, 7fb5, e61e, acadia14_565r, 5593, 4fce, 931b, 9857, 7d0d, a536, 1723, sigradi2015_2.162r1, sigradi2015_4.52j6, 7ea3, 0608, 99c2, 493b, 8cf3, e2aa, b1b4, acadia14projects_463v, e031, ascaad2016_054b22, 5050, 40ae, sigradi2015_2.162p1, ee26, 123f, cd9e, d3fe, a37b, b109, 723f, c1b0, 6baf, ecaade2015_155e32, ecaade2016_230r62, sigradi2016_550k, ec56, 6adc, ecaade2014_120m27, 7c52, a991, ecaade2016_038f10, sigradi2016_356h, e435, ecaade2014_022w5, ecaade2016_071a20, 61e0, b565, 5f40, a801, b3d1, 1938, 0049, 2ce9, aceb, 5566, 24ff, da2d, ecaade2016_075f22, ecaade2014_168e41, a6c9, b736, 6e5c, a2de, ecaade2014_214j54, 5de4, sigradi2014_132j1, e152, 4287, d5c3, 0074, 7a83, ab77, acadia14projects_435ai, b806, c0e9, 837c, sigradi2014_049m5, caadria2015_122n19, 3fee, 5d8b, 949f, daf2, ecaade2016_170s48, 797e, caadria2015_188u27, 6d98, 4c55, 281a, acadia14projects_101aj, 4625, 891b, 4ae2, d401, 394b, fdfe, ecaade2017_071ss, ecaade2016_132s37, 8536, b38f, 3924, 51a5, 60af, a246, acadia14projects_589h, 30be, c6d2, a57f, f411, caadria2017_124b33, cf87, 4b4a, 3ace, bc74, 4dbf, 6fc8, 44ae, 435c, 338e, c338, caadria2015_114a18, ecaade2014_072w17, 16aa, 1dcc, d17f, 3e86, 9a9a, 5b18, acadia14projects_627ar, 701d, 2442, 1912, 2a6d, 1385, 5d1f, caadria2015_119y18, 1296, 1b76, ecaade2017_152oo, caadria2015_130y21, d98b, sigradi2016_392xx, c52f, sigradi2014_109h9, f14f, acadia15_407o17, 6c05, 12ff, 6310, ecaade2014_078t18, be46, ecaade2015_140e30, 8d03, 9a69, 0d42, 407d, 6313, 889b, acadia14_229i, caadria2016_611i26, 7b40, ijac201513104k3, e030, 7794, 66f8, 0915, de99, d2e8, f7ea, f75d, acadia17_316nn, b4cd, 52bb, 7e14, 1813, caadria2017_074k23, b90e, 7ee8, caadria2017_145s38, 6570, caadria2017_190s45, b2a2, ecaade2014_226b59, 6d1e, debb, caadria2016_651d28, 4272, ecaade2015_84b17, 6448, sigradi2016_484pp, 15b6, 19aa, ecaade2014_214u54, 3ab6, 433b, 6002, acadia16_270e17, 3061, 0ec1, acadia17_307dd, 9048, 5510, 2664, 43ce, ecaade2013r_003e3, ijac201513206s9, 613d, 9fb4, ecaade2015_138i28, 8143, 02e8, ecaade2017_042ii, f8c6, ecaade2017_213a, ecaade2014_130y28, 0f58, 0f5e, 46bc, e483, e360, ascaad2016_018m7, ed71, d4b2, 062d, a4d1, 5fde, ecaade2015_83n16, ecaade2015_109b21, 8254, 640b, 5efb, ijac201614207g12, 1175, e5d9, caadria2015_090a15, 07d3, da31, a6c5, 4ecb, 2025, caadria2015_206f30, bc16, acadia17_221dd, 90b2, 1ab8, 81a3, 7641, 2156, 4955, a2e4, 7e04, dd08, 695f, caadria2017_165l41, 9598, acadia14projects_247s, 611b, 6183, c329, ecaade2015_138r27, 2b65, 15e3, 68b6, 2326, f0d3, 015f, f5eb, 5eca, ecaade2017_212rr, bc3f, 2374, 557b, 59cc, 0956, acadia14_627ax, d794, 9ce1, b026, 215f, 425d, acadia14_153f, caadria2015_060r6, c5e9, 396b, e860, de76, ecaade2015_285l62, 37a6, 9184, dbcd, 02fd, 5fab, 84d9, caadria2017_086i25, f4fe, 598b, dc87, ecaade2016_073i21, ecaade2014_145m33, abe1, ecaade2015_81u15, acadia17_358gg, a319, 159b, c4b6, acadia16_206o13, acadia14projects_199af, 50d0, c045, c2be, ecaade2016_055k14, 1b78, efae, 7e0b, 524f, 8b58, c899, 5461, 883c, 304d, ecaade2017_254kk, 3081, 9d73, caadria2016_851z35, 5cb8, e2d9, 5840, 9c4e, 8f79, 8eb6, 07b0, 18bb, a540, 0f51, a535, a063, f0d7, bdc3, 63dc, 3dee, cfe0, sigradi2014_141r2, a806, be27, e421, 16a8, acadia15_443b19, 1f51, 83ca, 6b10, 2168, 5631, sigradi2013_303m, 957f, 01e8, caadria2015_218v33, 12a8, 746e, c5fa, d505, f384, e10b, sigradi2014_345g10, a419, 8623, ecaade2014_132e29, 7282, d7f4, 03cc, 88bd, 62c6, e433, acadia15_95a3, 58ce, acadia15_343w14, 2d46, 03d0, f2b4, f976, sigradi2015_9.152l16, ac2d, de4a, 2eba, 18c3, 4eb9, d0d2, d344, acadia14projects_347al, 6c40, af0c, fd3e, d868, d43a, ecaade2017_100f, 9cd9, e904, e643, 4bdf, 2d93, 1445, c323, 030e, 2714, ecaade2014_192b49, acadia14_237aw, b440, ece6, 2e07, 0293, 980e, b5f5, ijac201614408i5, ecaade2017_195dd, c161, 51cf, ecaade2014_145h33, 424e, 7fdc, 47f3, 91c5, d4c0, a8b4, 694c, d2d5, aafc, 5ba2, acadia17_51qq, 9aff, cc9f, 04a2, 29eb, ab4a, e014, f25f, a27b, ijac201412301j6, 2829, ceec, 03a3, ijac201513303h11, 2d92, 29c7, 8884, 7b7e, 547b, 9b72, caadria2017_142r37, d3db, a070, cde4, 9bec, 0b88, d1a1, fbcb, 18a1, 5c39, 7b2f, ebf6, 32c9, 12b9, 83c2, ecaade2017_019ll, c2e1, dc65, a53a, ecaade2013r_013w7, b9d7, acadia14projects_79ac, e355, 0155, 6e4c, 6a02, 049e, b19a, ecaade2015_55n10, acadia14_497t, acadia14projects_145ad, 0251, e082, ecaade2015_17s2, a42a, a0b3, 87dc, 69a2, 65c1, ecaade2017_172bb, 2672, 2a24, 0545, 4245, 882f, 8220, ecaade2017_041j, 3efb, acadia17_258j, c83c, c23e, fa3f, acadia14projects_719g, 7410, d6d8, 7089, 799c, 4134, sigradi2013_157, a1fb, 7098, ecaade2015_28z5, 2248, a92b, ef55, 0692, ecaade2014_138v30, ecaade2017_140dd, a486, 328a, 78b8, ab59, a751, 0316, 9717, b61b, f800, sigradi2016_448ii, 95dc, c78f, 8851, d7d8, f858, 2398, ecaade2016_074v21, f0cc, 4d44, c0d4, sigradi2015_10.309t21, c7be, 7bce, ascaad2016_003u1, a7ee, 66cf, 2d45, 382e, b31f, 203a, 8098, 0182, 4383, e973, f142, caadria2017_051x16, df5f, 6510, ecaade2014_012s2, 7339, sigradi2015_10.144x19, ff90, 1b2a, 2c8c, 15bc, fdb1, d023, 6a0d, 4afc, 9720, caadria2016_839o35, acadia16_164z11, 1290, 6c0d, b38b, 5ec7, 7e79, 090a, 4eee, caadria2016_839l35, 1a98, efed, 4b29, d3bb, ec08, sigradi2014_284f4, 5f81, acadia14_199af, f48a, df31, b984, ecaade2013r_006w4, 5285, 1308, 78eb, 5222, f5c0, caadria2017_124v32, sigradi2015_8.77p11, 7b26, 2a11, ascaad2016_044r17, ecaade2016_223d59, sigradi2016_568oo, 8ebf, d66f, b78a, 179c, 183d, 1a00, 5466, 076d, 4d09, bd34, 5808, 0d9c, sigradi2016_625uu, b4d3, ascaad2014_019s2, 620c, 18f0, 6476, acadia14projects_125p, e99c, 9344, 8e63, 0ac0, 12f5, d375, 1e91, 2462, sigradi2013_337, f90b, 8b3d, 0a77, ecaade2017_215dd, cfaa, f7df, cad2, 77c9, ae95, dfa9, sigradi2016_484c, sigradi2016_673gg, ecaade2014_167o40, 1a7d, c77d, caadria2017_118e31, 97d9, 5831, sigradi2013_10a, 7938, ascaad2016_031m12, 1695, b0d1, 644c, 90da, ijac201614308u5, 6bb9, 4d80, ecaade2015_229l51, 274c, 472f, d4f2, acadia14_719h, 8b66, ascaad2014_005f3, 489f, 04c4, sigradi2015_3.43k2, afff, 8815, 30c8, a985, 65fe, 2b34, ijac201412408p1, sigradi2016_637u, 4cd3, 09ec, d699, 3617, 5d29, de48, 211e, d565, 7a46, acadia14_627ap, 55f6, ecaade2014_015s3, e490, caadria2017_009v4, 3f30, b05b, a784, cfb9, caadria2015_162w24, 0229, 9eff, 394c, 0f43, ecaade2016_096o26, 5db4, ed47, dd7c, caadria2015_226t34, 263d, ecaade2016_118g32, e086, 752b, caadria2016_529p22, 5b6d, 878b, 1655, 6f87, 6026, c165, 1416, 9325, f331, f376, 2c65, 600d, 86aa, ijac201412405c9, ecaade2017_014a, 582b, 8bb8, 1005, 9fb7, 31a2, a014, 2c87, b072, b5e3, ecaade2013r_003a3, ecaade2015_138h28, 2db0, d203, sigradi2013_303s, 8dae, acadia16_344x20, c07b, 3121, 4fee, e3df, ecaade2016_168j48, 3cb8, b8a9, acadia14_463as, 443c, 8db6, ijac201614102l2, 3551, df15, eebc, ecaade2017_148qq, 96bc, d114, ecaade2015_161k34, sigradi2013_205h, 1da4, 7f63, 5f65, a6e1, b3ce, ac1a, c8e6, sigradi2013_295d, e1c8, c242, ce02, sigradi2013_405v, bdcf, 1e87, 2bca, ecaade2017_282g, c876, 8881, 4cba, ee5f, 9bcd, d974, 7644, sigradi2016_625ww, e376, ecaade2015_17n2, 6d14, caadria2016_611w25, 6138, 34be, ascaad2016_028t11, f6c4, 26d1, 029e, 0f3f, 61a4, 78b5, ecaade2014_146u33, acadia16_164v11, 838c, bd67, a20b, acadia14_619ak, ad67, a56e, 7086, ecaade2016_065x15, ce43, 29ea, 1c37, d80b, 085f, 0f1b, 34c4, 0fed, 9819, 4354, 1634, 2851, 1eff, sigradi2014_045b4, 0491, ecaade2017_208g, ecaade2017_203aa, e1a4, b0d9, 269d, 339b, 4de0, e809, bfb6, 28b7, sigradi2015_8.186n12, b74d, acadia16_140j10, 9032, sigradi2015_10.307h21, a76b, c211, d484, e2af, df0a, 1c38, fc32, caadria2016_703o30, caadria2016_829h35, 812a, 3a38, 6aba, dfc1, caadria2016_735m31, ecaade2017_053zz, ecaade2017_029aa, 9709, c505, aeb2, ecaade2017_215m, 91f2, 0321, 33f3, ecaade2014_065w14, 2424, acadia14projects_473ao, 4438, 6ca7, 0665, 29fd, 396c, adb0, 1e9a, 0875, 64a7, ecaade2016_048v13, 872a, b549, caadria2017_174e42, ascaad2014_018u1, ecaade2016_040z10, 26f6, 6a97, 5e4b, 1736, ijac201614102d2, 2feb, ascaad2016_012r5, c599, ecaade2017_210x, d4e4, ecaade2017_220vv, acadia14projects_291d, 7376, ce55, acadia14_145ah, ecaade2016_193n51, 6e9d, b31c, 8078, e924, 26eb, ecaade2016_224s59, c1db, c514, 1dc2, 6f44, d589, 479d, 22a6, c633, 0375, 03c7, 9ed2, 8bdd, 6c9c, 2440, bc80, 15c1, 83a9, f0f7, sigradi2013_62u, caadria2015_220h34, 657b, acadia16_298m18, 6517, 4382, f555, f312, 6a06, 94b9, 6352, 62ba, 7224, 7398, ca1b, b922, e5f8, 19ca, e5b2, 82ce, dd8f, 537c, 13b9, 7c9d, 2729, 5160, sigradi2016_627f, 498c, ecaade2015_200o43, 4156, ecaade2013r_007b5, sigradi2016_817n, 9354, ecaade2014_111a25, 7846, acadia16_34a3, c93c, ascaad2014_035z1, ijac201412404a8, a954, 8405, 9e3d, 5592, 3ff3, 6eef, 91ff, caadria2015_069p8, caadria2017_174z42, 678f, 7cf3, 5f78, 2cd4, 32f6, b590, acadia17_560n, a11f, caadria2015_072m9, ecaade2015_73j14, c253, 5b89, d7af, acadia14_681as, caadria2015_142k23, 0bc3, 7c6f, b11f, 09f3, bb87, 5c02, 2eb2, ecaade2014_140a32, 428a, 78f1, eb55, 62f9, ecaade2016_163c46, 6081, ecaade2014_188i48, daf6, 5891, 1f8e, f003, 779d, 180d, 2f53, ecaade2016_033a9, 1615, 284c, ea10, befa, ecaade2017_117u, 7bde, 37d0, 5c5f, 5349, 4b91, ba52, a85c, 6d77, d23b, 5f28, e815, ascaad2014_024f6, 649c, f24c, b9f9, 3381, 6b6d, b7af, 68aa, caadria2016_735v31, a975, d9a3, ecaade2014_030h8, 803a, f288, 2bf1, edfa, 59c0, 97d4, d849, f1d8, d71f, 94fd, 27ef, acadia14_463a, 1a56, 307d, 4286, sigradi2015_4.52p6, 799a, f82f, ascaad2014_003v1, 13de, 47f4, 6775, 5edd, 9ef9, 918c, 22ad, 81a4, ijac201412403g6, ee55, b3d5, 7015, e82c, 6be1, ecaade2017_039d, be48, cdd7, b473, 7896, ecaade2016_095f26, 52a6, ijac201614207v11, 1139, a979, d74e, cbc2, ecaade2014_218r55, eeb4, 7f38, b441, acadia14projects_63c, db5b, 52dc, e0a6, b1a5, 2004, 9eee, b4d7, e03a, c6ec, 484b, acadia17_424rr, acadia14projects_473ar, 8005, f2f8, 28dd, 3bb8, 4e8d, 8403, caadria2017_149d39, acadia14projects_79ab, 2357, acadia16_184j12, ecaade2016_tkoz66, 94a3, b9d9, c171, 4ff3, a77a, 7da8, 3c78, sigradi2016_590a, 0412, ecaade2017_039g, caadria2017_041z12, 7c60, 638f, acadia14projects_661i, 2513, cef9, 2d22, acadia14_247u, 1c02, 56dd, 5214, ijac201412403x5, ecaade2014_145f33, 471a, 8f8c, 0625, caadria2016_135a6, fb6a, caadria2016_095v4, sigradi2016_382bb, 06fb, caadria2015_119d19, 59b2, 5b4a, 0836, 0661, 2d9d, ecaade2017_290nn, f9c5, sigradi2013_390d, 12e2, 3d19, a05f, bba7, 1183, sigradi2014_330d7, 4a5b, 6b0a, 07b9, ecaade2015_53c9, 692e, da15, 2c5d, ijac201513104u3, ae9b, 350e, d107, ac09, d523, 9411, 17cf, ecaade2015_110h21, 6279, 9508, 51b7, ec61, c3ad, 59ab, 9901, 1bcb, 8cb5, caadria2016_881z37, 6567, 821b, sigradi2014_313x5, aab5, sigradi2016_741kk, fd40, 7805, ecaade2015_287g63, eb81, ef4a, caadria2015_190k28, ecaade2014_086p20, 1a51, 6d8d, e52e, 8f05, sigradi2016_369b, 6c3d, 0650, 293f, 9e2f, 0591, fae3, 0dd8, 26a0, c1a6, 2d4a, ecaade2016_162a45, caadria2015_246w35, 4d07, 3b2f, e04d, 6938, 26f7, 6693, 611c, 2544, 687c, 06b1, ecaade2014_186e47, 91ec, 9042, b979, 9eea, sigradi2016_446f, e436, ecaade2016_118w31, 0f11, 0a02, 6653, 0189, ee27, a032, ecaade2015_171r36, 57c5, f520, cb58, 9c2d, ecaade2016_217k55, ecaade2016_120l33, 05a9, 0eca, ecaade2014_140b32, cbe6, b3e3, a3ee, 126a, 51d0, b692, ecaade2017_090jj, dfb8, dd83, ijac201614202y7, 5d46, 5457, 9c04, ijac201412305f2, 5179, ascaad2016_042z16, 57ce, e1a2, 303f, ecaade2015_94c19, df10, fd47, 59ac, a690, f733, 26a2, ae9c, a344, 2ad3, a31e, ecd4, d5fe, e67d, ecaade2017_105oo, ijac201412204r2, 97d0, b20b, d910, 60d2, 3a5a, a2f4, a767, c111, 331d, 5860, 0ce3, 6ba1, 9b2d, ab0c, a1c0, fbd3, 831c, acadia14_145v, b2fe, fd52, 7b07, ecaade2017_130xx, a064, ijac201513102d2, 0a45, 6834, 3691, 0a9c, 54d6, ecaade2017_210v, sigradi2014_201f7, bbfc, 27ab, ecaade2016_018x4, d0a4, ccef, 65be, acadia16_62x4, a102, de47, 434a, 7d32, 11e0, ecaade2017_175h, fa3e, sigradi2015_11.142i25, ijac201412304o1, ecaade2014_149a35, ecaade2017_006hh, 5b6b, 2434, b394, f469, ascaad2014_007y3, sigradi2014_281j3, ecaade2017_269ww, 811d, 9e11, 6617, 9431, d614, 104f, a2c5, 5605, a3f9, 03a8, ecaade2015_169e35, 7cc7, 9ce8, acadia17_390pp, bf3c, 2dee, d79c, f8fa, sigradi2013_313r, fc23, 7b4b, 76cc, ascaad2014_029a8, 0776, 4fc0, caadria2017_113e30, 9481, 62d7, 9af8, 1800, 5030, d792, 27b7, 0d36, a6ec, 501b, acadia14_63aj, 71f3, a01b, 0701, 6db4, 2272, 4aa4, 9bcc, a5e6, 8e73, 9564, ecaade2017_033x, ecaade2017_122xx, sigradi2015_8.339y15, 357f, b6fb, fd85, 4f83, ascaad2016_025n10, ecaade2014_094k22, f65a, ascaad2016_022h9, cd8e, 5c50, ba36, acadia16_432u25, 7be8, acadia14_135y, 9956, 64b4, 6a16, d071, ecaade2016_011z2, 49d8, e829, 4195, b2a7, fa44, da27, b562, a5d4, aea0, 24ba, 18df, 8545, f7eb, 75c2, ac3b, 85a7, b259, ba29, sigradi2013_30g, ecaade2015_301y65, acadia14_609am, 91c9, d9be, ecaade2014_224v56, 4333, d327, c7ca, e779, f112, ac4b, 2c25, a813, ascaad2016_041m16, 113a, d8e9, 6d9d, 1acb, ecaade2017_163e, 18fb, c97b, 081d, 6e39, 5e49, ascaad2014_022p4, 50c5, ecaade2017_215xx, ecaade2017_290vv, ab3a, ecaade2015_130y25, acadia14projects_247h, e50a, acadia17_127gg, ecaade2017_265k, 47e2, ecaade2015_241d55, 5541, 180b, d6e7, e4f8, 7ca6, ecaade2016_225p60, 7b29, f07c, c780, c8a7, c198, caadria2015_004p1, c3bb, 6f19, ijac201412203e2, 79f2, 4553, 63a7, 1fac, caadria2017_118u30, 6e2c, d701, 3ce6, 8656, f801, 502f, ecaade2017_172gg, 4380, f0fb, 88d6, 268e, a0d6, f284, 7377, ebe7, c041, acadia17_316zz, b7a6, 56ca, 34d1, 4385, ecaade2016_102n28, 2bfb, 5ac8, ecaade2014_173g43, c250, 1faf, d786, 3c8a, sigradi2014_314r6, caadria2017_023t8, 0a4f, d5fa, ijac201513306e13, 55f7, 8fe4, ijac201412303g9, f204, sigradi2015_9.152t16, 3249, acadia15_371e16, 4516, 7be7, a30c, c17b, 3d84, 6123, adce, ijac201513205u7, d91c, 5efd, ca66, 5683, ecaade2017_151x, ac06, ecaade2017_146cc, 4b75, 04b5, c00f, 0e38, 00cf, ecaade2015_38r7, 1a24, 8486, dc52, 0dee, c417, fc26, eb9a, ecaade2014_052i13, ascaad2014_019m3, acadia17_365d, d36a, ijac201412304j1, d433, 783c, 1558, 4230, ijac201412403j6, b0ff, fe66, f8ec, 7491, 4deb, f433, 6bc1, ecaade2017_091vv, ecaade2016_161v43, ecaade2017_044mm, acadia14projects_681ah, 49ab, 420d, ea56, f613, caadria2015_114b18, 2562, db74, aebc, ascaad2014_026t6, acadia14projects_135r, 5f70, sigradi2014_151k3, 3618, cfe4, c05b, 3d8e, caadria2015_213v32, 400b, da21, caadria2015_142s23, ecaade2015_35y6, ijac201614104v3, b2ed, a42c, acadia15_469d20, afc0, ecaade2016_203g53, 8f13, ascaad2014_009c5, cbb3, 53fd, e147, 329d, 78b1, c135, c3f4, d3d4, f49a, f861, 2559, 982c, ecaade2014_186r47, 47d1, 5ba5, 6c79, ecaade2017_155l, ecaade2014_014d3, dbf1, 7055, ijac201614309r6, ac64, 6e05, acadia14projects_609ae, d1a3, 64a8, d092, 0441, 712c, ascaad2014_024b6, ecaade2016_071r19, 2900, 3342, ecaade2014_230r59, a000, a7b7, b326, 0065, 7f6c, 3458, ae79, 62b8, d134, 9090, 718b, fb2c, 1907, a3f3, 78bb, 2922, 78d6, sigradi2016_741jj, 3788, ijac201614308c5, 2e7b, 9ec3, 3c0f, 8d88, 2f68, cc63, caadria2016_703m30, 9add, ecaade2014_109t24, ecaade2014_232t59, acadia17_648dd, 2755, c004, c312, ecaade2014_084w19, caadria2016_013h2, sigradi2014_052o5, 590e, e091, 54b7, c47f, 6614, 474a, 259f, acadia17_117bb, acadia14_479ap, 5aaa, 378f, sigradi2015_6.387f9, 45db, cf98, a9d6, c7f0, ecaade2017_122mm, 152e, 6c11, fdc1, f79d, ecaade2014_208f54, b792, sigradi2013_28k, sigradi2015_11.142e25, cfef, 6fbd, c5a0, db14, b727, 2367, 18bf, e0f7, 0698, 1687, 4a8c, 62b6, acadia14_565p, df08, 3ff6, fa2b, edae, 6146, 3aa2, c391, caadria2016_683v29, ecaade2016_191k51, 6a68, b2aa, b4fc, d4e6, ijac201614204p9, ijac201614309v6, sigradi2014_313c6, f548, fb91, c6f1, 6078, 023c, 0c4a, ecaade2017_169jj, ca02, acadia17_273z, ecaade2015_230d52, d59a, acadia14projects_681ag, acadia14projects_153an, 02ce, acadia14projects_135n, b50a, ecaade2017_169vv, sigradi2015_3.43j2, 0bc8, 577f, ecaade2015_130e26, ascaad2016_041o16, f882, 7fd3, sigradi2016_781yy, sigradi2015_12.297i28, caadria2015_188b28, fba1, 3296, ijac201614401f1, 5a67, 416d, caadria2015_114e18, ecaade2015_196t41, fdae, 9909, c578, 04a9, 4696, caadria2016_611k26, 1bb9, c4f8, 2dba, 8533, ascaad2014_019n3, 3a97, aca6, 0034, ecaade2017_308y, 129d, 4419, 081e, d59c, 4562, 3522, d87c, 60ae, ecaade2015_130d26, fe5f, 6465, ecaade2016_046d13, cc2f, ecaade2017_021f, 58b7, ec90, acadia14_247k, acf5, sigradi2013_381, e6ad, 318a, 4265, 8a8d, b8ca, 207d, 335f, d51f, sigradi2013_407a, 41df, d96c, b073, 1f25, 783d, ascaad2016_023w9, 2cf8, 758d, c31f, ecaade2016_028g8, 02f7, 840d, a6a0, c878, ecaade2014_088c21, 680a, a48a, acadia15_371c16, a23e, caadria2017_081t24, 29ae, 4646, acadia17_349m, fa4d, ecaade2015_193g40, f59f, f0d0, 2faf, 10d5, b0a5, 2c7a, 9381, 420e, 9673, 1bd8, ecaade2015_268e59, d8a6, ecaade2017_085xx, 69b8, e6f8, d652, 61ec, 6394, 5f49, f741, 446d, f0ea, 97dc, sigradi2016_803w, 31c6, d1a6, 2cc0, 0092, 1985, 9aab, 6474, 35ca, a0a0, d2bf, 5616, ad0c, b3b8, ecaade2017_071nn, ecaade2016_057p14, ecaade2016_140s39, 5591, 818d, 321f, 0193, ijac201412407g1, 9214, e0f3, ebb4, e0a7, 7d6b, f3d5, acadia16_130m9, 7c69, 5d42, 23ca, 7e8b, f5b2, 191a, aadb, dc9c, 0142, caadria2016_871s37, 07fb, acadia14projects_237at, acadia16_298l18, b7ff, e5a8, 43cc, acadia16_270v16, acadia17_551qq, ea4b, 92f3, ecaade2016_002e1, sigradi2016_710gg, 345b, 8054, f985, ecaade2017_291k, ecaade2016_011p2, a81f, 544a, de97, 4cc1, cff7, 38be, 2938, 4488, 79aa, 818e, 3fa7, ccac, 8189, 0358, e204, ecaade2017_173nn, 9097, 5eb0, 5834, ecaade2017_019ee, 2deb, ecaade2014_199y51, a70f, bf6d, 39ce, a54e, 2047, c5fb, d1f4, 09bb, a60f, ee2a, ascaad2014_018d2, 9826, d07b, dd64, 35f1, 3cb9, 390b, ed52, b3ad, c717, 742d, caadria2016_045d3, b661, acc3, e151, c9a5, 24ad, acadia15_232n9, ecaade2017_273m, sigradi2014_307p5, c19d, 8ff2, 01cf, caadria2017_056n19, 6343, ecaade2017_163k, ijac201412404i8, 238b, 0ff1, ecaade2016_028i8, 4d66, ceba, 0d97, ecaade2016_071i19, 5f63, sigradi2013_425r, 5e43, 7204, ecaade2014_180t45, a4e4, ecaade2016_163j45, ecaade2014_188h48, 81e1, 843e, c67c, acadia15_57g2, ascaad2014_020t3, 9dce, ijac201412405v8, 02c6, 1c58, d215, d7c6, ecaade2017_232h, ecaade2016_047p13, 404f, ecaade2016_162x44, e893, 6f6f, 8464, 85a4, ecaade2017_282z, 9337, 5da5, 10d4, 7dfa, 6efe, 75f0, bc79, 8280, 0ade, 07d1, ecaade2014_163y39, f3fd, ca10, 3d85, ff45, 511b, d4bf, 789f, 64ee, 43f9, ecaade2017_032n, ea77, ecaade2017_225xx, 3804, ecaade2014_147a34, c40c, fd88, sigradi2014_313d6, f608, ascaad2016_027x10, 73c9, 946f, 0e4c, 1f0e, 486b, acadia17_90dd, 2526, 7809, ecaade2014_230n59, a23d, 8437, 62e4, 9af4, b57f, 571f, de6e, bf6c, 2e9c, 2af6, 2bb0, ecaade2015_297x64, caadria2017_189i45, e434, 8b85, 6163, 2909, ecaade2016_223n58, d9c5, 5e26, 2d42, 5bf6, 5685, ecaade2014_112b26, sigradi2013_280t, 6704, 6602, ascaad2016_028j11, ecaade2013r_003n3, 61d3, 9baf, bed6, dabb, 3cd7, 2ec2, acadia16_344h20, 2e03, caadria2015_066d8, 23f4, c236, acadia17_637i, 960e, 16e5, ecaade2017_032c, 5e7c, 95f9, e12b, 3565, a34d, e309, sigradi2014_157c4, ecaade2015_225g49, 13c1, acadia17_381ee, f0eb, 5492, 4861, caadria2017_122p31, d988, ecaade2016_075w21, cff6, 3603, a874, 4402, e931, ecaade2015_241y54, 9afa, fe74, 8384, 67bb, ecaade2014_221n56, 7756, f1c1, 57b3, 1193, b5f9, bf7d, eaa1, b854, caadria2016_157y6, 3ec2, sigradi2016_770p, ascaad2014_012l6, 1edf, 2e64, 6a1d, caadria2015_130e22, ac62, 3269, 1829, sigradi2014_291p4, 8354, 0dfd, ecaade2017_042w, 8a2d, c843, sigradi2013_389n, 3324, 6e03, b361, a0bd, 9491, 4ead, caadria2015_114l18, ecaade2017_229gg, 1a0f, 55f8, 9498, 9368, db63, d842, ascaad2016_045i18, caadria2017_041m13, 546d, ascaad2014_017k1, ecaade2017_116qq, fa75, acadia14projects_177ah, d4f8, 620a, acadia14projects_153a, 0655, 01f7, 8e9b, 47b6, bb1e, 1a5a, 51be, bbb8, af3d, a89d, caadria2017_094p25, sigradi2014_048b5, 4f00, 52ae, 19eb, 298b, baa6, a8df, 7162, a13f, 3ee1, 5b04, 239a, 3436, 3277, 6ad3, c296, a139, 3e1b, ecaade2015_84v16, 64a6, 12b5, c6ac, c511, 46b6, 670e, bc91, 0afa, ef37, ijac201412403p5, 6ab3, e878, 214b, 3cc2, 6dc1, ef75, 4760, ecaade2015_35o6, 7c9f, ascaad2016_042v16, sigradi2015_3.212m4, 4129, 315d, bd7f, 6073, ascaad2016_016t6, ijac201614207n11, 3510, ijac201412303z7, ecaade2016_119o32, 1108, 46fc, 0176, ff74, a759, eb65, fe39, acadia17_71oo, 9599, eef7, 9440, 69b5, ed9a, eb7e, ebc5, 89e7, 29ee, d59e, 6a90, f21f, 40fe, 6968, ecaade2017_057q, acadia14projects_63w, 42f3, 56d9, dbb5, 50e4, e3a1, d309, ecaade2016_191b51, 0123, 0e23, 6e35, sigradi2014_265x1, acadia14_555h, 01a2, 6839, 8d6e, 2276, 77bb, d94a, ecaade2016_023n6, d468, 6935, caadria2017_135f36, 5190, caadria2016_281e12, d13a, b741, 932d, 976f, a33f, acadia14projects_267k, 4546, caadria2016_631h27, b68c, 5c6b, acadia14projects_63ar, 94c6, 7f8a, 479f, 59f1, 119b, aca0, 5255, caadria2017_182t43, 08b7, 3ede, e390, 70e7, ecaade2014_173b43, 2856, ecaade2016_243x64, df29, 649b, 874d, ee90, f16c, 5288, ecaade2015_237c54, 62ad, ea6f, e469, 9f55, 910f, 80b6, 8629, caadria2017_028c10, c6b4, d8b0, eae9, acadia14projects_247p, acadia14projects_365am, 04d8, 8feb, ecaade2015_48v7, 5ed8, a589, ecaade2016_132p37, acadia14projects_145ag, d19a, ecaade2015_201v43, e61d, 351a, 0d0f, 9895, 6b0d, 1cb6, fb00, ijac201412403v6, bab5, 08e6, ecaade2015_217z47, 5d10, bcb2, ecaade2014_133p29, a346, caadria2017_015m5, b16a, sigradi2013_194m, d8f6, 50a6, 719f, 686f, 0b5b, c27c, acadia17_678hh, b305, ascaad2016_035p13, b343, c58b, acadia16_72c5, 8bb7, e1bd, b729, d913, 5b26, ecaade2017_253y, 593b, 9636, 7027, 53ec, ecaade2016_032p8, sigradi2016_659o