CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ecaade2015_230k52, ecaade2017_029ff, caadria2016_333c15, 9b7d, cb3a, ecaade2017_230pp, f1a7, acadia14_579d, c525, cf4d, ecaade2014_072t17, ecaade2015_293z63, c604, acadia17_339nn, 87a1, e5b7, 53d3, dfb2, ecaade2017_083ll, 64e9, c98b, eaa7, ijac201513202k6, 0c65, ad0c, d26c, d1e6, e9c6, 5109, 022d, f99a, ecaade2014_149b34, 6130, 7889, cac0, 5464, 5952, 9ca8, 65bf, 6f66, ae84, 3d2a, ecaade2016_067o16, e132, 11ba, 5ff0, 2776, f695, f382, fb90, 43bb, dde9, 58fa, 0a67, acadia15_483h21, ecaade2017_108e, acadia14_627au, 516f, 017d, acadia14projects_267n, sigradi2013_28l, 4455, 88cc, 622d, ascaad2016_054v21, acadia17_28u, 13d4, acadia16_34e3, a689, ascaad2016_046s19, d458, 099c, 6982, ab9a, sigradi2013_401g, caadria2015_226o34, bde5, 75e8, sigradi2013_155i, b1fe, 8994, a7bb, 9758, sigradi2013_244n, 5e89, 7ebe, 4552, dabf, ijac201412407z9, caadria2017_030u10, ecaade2015_193c40, 02ef, 1110, d0a7, 12be, sigradi2013_100c, 332c, c42c, ijac201412306c3, 98b8, caadria2015_102c16, 3f6d, 20e2, 5937, d8b8, ecaade2016_104x28, caadria2017_015x5, 27fe, b307, a45d, 37ec, 6c03, d954, 5eb1, 50e6, ac4f, 40b1, 778e, 89d3, 1ee5, sigradi2016_669cc, 0326, 23ef, 452f, sigradi2015_9.347j17, ascaad2014_017p1, sigradi2016_801s, b01b, b41d, d2b4, c4bc, f5ab, aea5, 1831, 6aa5, ecaade2014_085i20, sigradi2015_8.264u14, 140b, 9619, sigradi2013_359i, 6edc, 311a, afbe, 0eae, 47d4, 5b8d, c6ac, ef10, 0c85, 8919, caadria2016_435o18, acadia14_445ad, 47c3, 8af4, 3e31, 211e, bd81, 88fd, 18fc, acadia14_435ab, ca1d, d9d2, 31f2, f691, ascaad2014_033c1, 837d, a901, ijac201715106cc, acadia14_719d, 907a, e5e4, ecaade2016_230h62, 375c, ecaade2016_224s59, 2e81, 3391, 7e06, 1950, acadia14_589b, 76ec, a868, e279, sigradi2013_248a, acadia16_244k15, ecaade2016_102i28, 5c05, a42a, e625, 2a30, 90e0, ijac201614202x7, 1354, acadia16_62g4, fac6, ed6e, cb27, caadria2016_105x4, fe82, ecaade2014_132j29, 95b9, sigradi2015_8.189n13, 4d04, 3974, 1120, 31aa, 6303, c07a, 8566, 97de, b7e2, 19a0, c764, dcfe, 00ef, 10da, f64d, sigradi2016_356c, 7b9f, 1df2, f2b9, 552a, 2f2a, f8c5, f36a, cfe9, 9631, 98f6, d402, 1cad, 11ac, 3848, 83d2, ecaade2017_269ss, b9ed, cf19, 15a3, sigradi2013_234l, 91b6, 2600, sigradi2014_085h8, f8fd, c718, 9d1f, 87a8, ba69, bac3, sigradi2014_289l4, ecaade2016_158r43, ascaad2014_036a2, 2228, 002b, ijac201614205l10, ecaade2014_224i57, acadia14projects_317y, 1106, 7b45, c73a, ecaade2013r_002g2, 7b75, 5d6c, 4c29, da29, 1338, 6190, 9101, ab26, ijac201614102a3, sigradi2015_6.42w7, 8c8f, 609d, 859b, 637f, ac28, 8a51, 03d1, 8607, 385c, b7c0, 8cc7, b21a, ecaade2017_013ss, 7470, 2b65, ijac201715102o, 4481, dd7b, a49f, 8c5f, acadia17_322g, acadia14projects_23v, ecaade2017_199zz, 0e9b, 99af, a075, 38ca, caadria2015_206f30, 4b38, 4ff3, caadria2015_032v4, f55d, acadia17_202r, 7671, db7b, e992, 8f62, sigradi2016_815hh, f121, ecaade2014_052j12, 29d9, ijac201715205d, bf7b, sigradi2013_101, be8f, 00ca, 8933, df78, 14dc, 1aa8, a81a, acadia14_257ad, 2772, f286, 3855, sigradi2016_625qq, dcab, 4c4e, 0e7d, 9208, 558e, ascaad2014_032v9, 7dd3, cf58, 0122, 28c7, ijac201513105x4, ecaade2017_169hh, sigradi2015_3.201p3, 04ea, f9af, caadria2017_041g13, e7e9, 0a96, 8d9e, 6882, 9eae, 14b5, acadia17_128mm, 76a6, 74d5, 406a, 9f51, 4878, ecaade2014_072n18, ascaad2014_011z5, 3bbb, a4f4, acadia14_463av, 5d0b, b233, ecaade2015_285h62, ae6e, 4dcc, caadria2017_041f13, acadia14_339ag, acadia17_392u, 6c52, 793c, acadia16_260f16, b6c3, ee91, c652, ascaad2016_025n10, ce50, ecaade2015_21e4, 6a73, 30ff, 70ed, 50dd, 17b8, ijac201715204rr, 00ce, 2246, 6a61, c3ab, dc52, 5790, 5989, 8c0e, 0998, 6756, 9f79, 366e, acadia14_153a, 41f8, cc2f, 8e52, ecaade2017_146gg, acadia17_248s, 4f32, 6a7c, 25a1, sigradi2015_7.184d10, ascaad2016_022b9, 69e4, e889, 7a3a, 8c33, 5c87, afe7, e563, a9eb, b521, ecaade2017_079f, acadia16_88y6, ecaade2017_076ff, 44ec, a24c, 3ed3, dc32, a369, caadria2015_015d3, f0c7, ijac201614405i3, 708e, 826c, 4897, caadria2016_529u22, 2b38, ecaade2017_192p, 83d3, acadia15_251o10, acadia17_178vv, caadria2016_415y17, acadia17_650c, c976, b043, 2d9c, 265d, ecaade2014_057i14, ecaade2014_155w37, acadia17_473yy, 8d5c, 62fb, 1f3d, adea, ecaade2017_021p, f63b, 8d18, 8e3f, 0578, e47d, b849, 8576, 7294, acadia17_71c, 0bfa, 63db, 908a, ecaade2015_38j7, 8b0c, ecaade2017_011gg, 66f8, 8159, f675, ecaade2017_108v, cba7, sigradi2015_11.34x23, e152, acadia14_531k, f35f, 6b9e, 8443, 50db, 38a9, 2d8a, 4014, 9753, 9606, b83b, 5b12, 623f, sigradi2013_386m, acadia15_57e2, 489c, 0bf7, b647, 53d9, 0f66, caadria2015_049a6, 21c7, 2398, 37c5, d82a, ecaade2013r_003y2, 06ac, 9560, ec03, fb21, 08e1, c73e, acadia14_301f, acadia16_116u8, 565c, 266b, ascaad2016_012t5, a94e, 4929, a3fa, acadia16_12m2, d948, 8353, 3c8d, f658, 2369, sigradi2014_048s4, 660d, 748c, ebfe, 8292, caadria2017_058n20, 81be, acadia17_322j, f009, cf0f, 539d, 064f, 38b8, 3d75, d349, ecaade2014_195k50, e613, 076e, 3b66, 35b7, 7e45, 5127, acadia14_365ag, 3f15, 2f32, 9f46, 37ee, f620, 3b40, caadria2015_030k4, 4300, sigradi2016_484l, 5946, bb99, 367c, ab0d, 526e, 11b7, ecaade2014_188j48, 824c, 5a3e, 3407, caadria2017_003f2, 7e86, 02fe, f33c, 501b, bb24, 3986, 2967, e0ba, 38fe, 503c, 3b6d, f126, 9f35, 97bb, caadria2017_040p12, 3183, ijac201614208y13, ecaade2015_86p17, e816, 4694, ecaade2016_075y21, 450b, b98e, af2c, ecaade2017_208b, 680b, c192, a215, 2d00, a76e, acadia14_237au, ijac201513206y8, f2e8, 1418, 5519, 6f11, 165b, 4bad, be83, acadia15_110e4, b3d6, 9cb2, 06c6, 152e, 981e, 159b, 17f7, 7384, f93c, caadria2016_343f15, ecaade2017_098kk, 8ff0, 4c04, 30a6, f7f3, 8110, f735, c205, dea4, ecaade2016_163x45, 737b, acadia14projects_43ah, 6601, d768, 6934, sigradi2014_057s5, 5fc2, ascaad2014_017s9, ecaade2017_163g, 0df9, 2436, 5bf9, acadia17_230qq, 3fbe, 0861, a666, ijac201715205xx, 8b2b, sigradi2013_393s, 39b5, a595, fe13, 75a4, d5f5, 6c7b, 8521, ecaade2016_223k59, 9161, b128, 980f, ecaade2017_212hh, acadia14_339aj, 3a8b, e280, c8a1, b736, 0198, caadria2017_081v24, 0577, d2f9, ijac201614306y3, caadria2017_021n8, 2770, 0b61, 7b06, c3d9, ee40, baef, d43b, acadia15_203j8, 4714, 5bcf, ecaade2014_020r5, ecaade2016_238t63, caadria2016_507n21, f189, sigradi2014_164i4, 6f63, ee11, 88f7, acadia14_497t, d300, caadria2016_809b34, acadia17_52x, sigradi2016_741jj, ecaade2015_287j63, 743b, e824, 7a69, acadia14projects_479s, c099, 4a12, 5763, 91cb, deaf, 740b, 032f, 97a6, 7fe1, 230a, 4602, 596e, 8a27, 1930, 37d4, d8b5, ecaade2015_319a70, 24cc, caadria2016_291f13, 0b7c, caadria2017_079a24, ecaade2016_171g49, 07b9, 50b1, cdba, 5cb1, 76d8, 9598, ecaade2016_073y20, f5f8, df46, 66f0, 8a99, ecaade2017_073m, 880b, sigradi2016_510yy, ed16, acadia17_552n, ff97, ffc4, 2fe6, ascaad2016_022w8, 8d94, d724, 0baa, dd6a, sigradi2013_400o, d177, a24f, ecaade2016_108r29, ecaade2016_027w7, 2a3a, ecaade2017_133d, 3c41, acadia14projects_453i, b6b1, 31a4, b914, 07fa, febd, ecaade2015_170z35, acadia14projects_365ao, 7934, 3b25, 77ba, ecaade2016_102b28, sigradi2016_764e, 4307, 0160, 996b, 6b1b, 514d, ecaade2014_226h59, 6451, ascaad2014_005y2, 2146, c8cb, 12f1, sigradi2016_815ll, acadia14_681ag, e045, ijac201614104g4, caadria2016_177a8, 8064, 0de5, 8d07, ecaade2014_157t38, 0d6d, 0f0f, acadia14_135p, 7ba3, 63ee, 6c41, acadia16_184l12, 76f9, ca8a, ecaade2017_017q, 37aa, 26d1, 52a5, 0393, acadia16_440a26, 702c, 2a36, 4394, ijac201614403m2, ascaad2016_006h3, ab50, ecaade2014_022x5, 9cc0, 17e7, 537b, ecaade2013r_020n10, acadia17_501pp, ecaade2015_318n69, c1da, 1d84, 668c, bcd9, 8942, 636d, a9e3, ff53, acadia15_323x12, 7ae5, 9bd5, 94bb, b7c6, 0b90, ecaade2014_094r22, 9d27, d7fe, 622f, 5546, acadia14projects_479as, sigradi2016_771s, ijac201715102v, ecaade2017_ws-archieduv, ecaade2016_223a59, bf57, 1425, fe9e, e88e, da43, d915, 16b7, caadria2015_194t28, ecaade2017_152ii, 869d, caadria2017_113u29, d9ac, f48e, bfae, ascaad2014_036w1, 9a66, 3433, edbe, sigradi2013_28k, sigradi2015_3.212i4, 392a, 6b49, 87f1, 5d28, b3bf, 7277, d864, 5b13, 9441, sigradi2014_172v4, 5bea, ecaade2017_203pp, ecaade2014_052v12, acadia14projects_473af, 135b, caadria2017_033n11, sigradi2015_8.239x13, c99e, 845e, ascaad2016_029b12, caadria2015_014n2, ecaade2015_55n10, 3c5c, d056, 3e0b, a535, 567e, e1b0, ecaade2015_138x28, d44e, 868e, ecaade2016_154b42, acadia14projects_661d, 2b0a, 5669, ecaade2015_138u28, 95d5, d652, c506, acadia17_446ff, 03ee, ecaade2014_157w38, ebc3, 307d, 9326, f391, 8835, 5f03, 31a0, ff06, caadria2017_096k26, acadia14_153am, ecaade2014_173f43, d936, sigradi2015_3.209e4, b4d1, ascaad2016_028c11, 2951, ab76, f0c9, dbb3, a4b7, 627e, 4302, sigradi2016_601tt, 5aab, acadia16_154n11, a53d, e827, 3883, b4d4, 2ded, b2fc, e13b, 59cb, b1dc, 1acb, 28ee, aaf5, 4a93, sigradi2016_522w, bd40, 8fd5, 6057, 451f, 1f7c, ijac201614207k11, 8321, 154f, fad3, e62f, acadia17_544d, b1a7, be3d, 06b3, e8c1, e2a5, a170, aee4, 0b4c, 084b, caadria2017_107z28, acadia14_135z, ae5f, 24d1, 86c6, ecaade2015_87w17, 29b8, 0a32, 7ae0, a90e, 6ba5, c3e0, ecaade2014_080j19, 0cd3, 6814, 96f7, ecaade2016_162r44, 810d, b0a7, 0325, fc6f, c194, 9a37, caadria2017_096j26, 79ee, ecaade2016_110h30, b875, 988f, 67ce, 3998, 2237, 9793, a2fb, acadia17_348b, 220f, b2c8, sigradi2014_263i1, ecaade2017_041k, e459, caadria2016_477g20, ecaade2015_11b1, ea9b, acadia14_63ay, f8e7, ecaade2017_jgou, 99bb, b7ff, sigradi2013_286, 87d0, 456b, acadia14projects_167ac, c8fb, sigradi2016_400l, c4fe, acadia14projects_199an, 573c, fc4a, 97e7, f6c3, 86c3, d938, caadria2016_003l1, sigradi2015_13.316u28, f801, 0a12, ede5, c2ef, 6da0, 7d6a, acadia15_451i19, cb38, f8fe, 4922, 08ae, fc26, caadria2016_529k22, 7fc2, 5957, 2a21, ecaade2015_332x71, ecaade2014_233i60, 97e0, c180, ijac201412303b8, cdf0, a141, acadia17_222a, 84d1, eaa2, ecaade2017_269zz, 05d9, fc04, 0424, ascaad2016_057k22, acadia14projects_199ad, f1c3, caadria2015_176m26, 79a5, ecaade2014_113w26, f7a2, 57fa, d5f6, d8e4, acadia17_36y, b9f5, 798e, 5492, caadria2017_047f15, 88ba, f863, da93, 0cf0, e854, ecaade2016_091j25, ijac201614208u13, 02a7, ascaad2014_013y6, 00a9, e264, 5f9c, ijac201614308s5, 11c1, 1277, acadia17_170e, 4496, ijac201412407v9, 83cd, acadia14projects_589a, sigradi2015_8.41z10, 381f, f9ed, 355e, 8728, c9e7, 2b48, 6427, d719, a6f6, 6dc2, 0749, 5a32, ecaade2016_098z26, fbcb, bc2d, caadria2017_081x24, acadia17_340yy, c9dd, 789a, e754, ecaade2016_071s19, f132, 92be, 0cb5, 9bf6, 0fda, dfa5, 873d, ecaade2015_161f34, a06a, 2a49, 8758, 29f1, d522, ascaad2016_045e19, 0bba, 8610, 23f3, acadia14_365ap, 083c, cf6b, ea24, 7b34, 3700, acadia14projects_647as, 372b, ec05, 53b8, d90d, sigradi2014_289h4, d9e3, ecaade2015_230l52, 2fec, a675, 58b8, ecaade2014_044l11, ae4f, b99b, ijac201412205g4, f974, 6cf4, c476, e5e5, ascaad2014_017p9, 4680, b324, acadia17_221hh, eed4, 7793, ecaade2015_334r72, 278b, f600, b55e, 786b, ecaade2015_250j57, dd08, 8ce1, ed5b, 938b, ascaad2016_059o23, acadia17_648vv, ecaade2014_108f24, de9d, 03ea, acadia17_348xx, 2f30, sigradi2016_807ii, ae36, 9740, 4bdf, 725d, fbc9, 5dc3, 4269, 08ce, be48, b85e, 5020, 796f, ecaade2017_079t, 3bfc, ecaade2014_140v31, 2ff7, db1f, ecaade2013r_014j8, ijac201614307u4, 085c, c4ca, ascaad2016_043p17, e5ad, acadia14_177t, e945, ccf2, d445, 49d2, 3cdb, cc18, d434, 092b, a838, 8509, e417, 7ef5, 915c, acadia17_232cc, 2394, 592e, 2a13, fff2, 79f0, de58, 66a7, b9c8, 7fb4, 1ef0, 41b3, cccc, 4523, acadia17_648p, a972, caadria2017_023y8, ecfa, 8a5b, 4027, 7cee, fad2, d07c, b7a1, d647, a479, 890e, sigradi2016_615aa, 3e7f, ijac201614402r1, e7da, ascaad2016_017y6, 422a, 1604, ijac201412403w6, b59d, d259, 47a2, 49fc, acadia15_195b8, 45a7, 4ca9, caadria2015_002a1, ecaade2014_014b3, 83a6, 6379, c56e, ee30, caadria2016_187a9, 1361, af0c, dd0a, 2074, b6f9, ecaade2016_036p9, 8a48, ecaade2017_105oo, b01c, c025, acadia17_598xx, 427b, a95d, 3f87, 8ca0, sigradi2013_158, 0515, aba3, cf8c, 4255, ecaade2015_320n70, eae8, acadia15_47b1, ecaade2015_303t66, ascaad2016_022u8, 6e3d, ecaade2016_042t11, 2cc6, 1227, fa97, sigradi2013_286i, 6a75, 0bc3, abfe, baf4, 7523, 8199, ecaade2015_327f71, acadia15_173o6, ac3d, 8593, 5a6f, ecaade2014_030k8, b7b9, 03ef, dd63, c5eb, 968d, d726, a7c3, ascaad2014_036h2, caadria2016_249l11, 455b, acadia17_292y, caadria2017_086i25, d4d3, acadia16_98f7, 50cf, c8fc, e396, ecaade2016_123d34, 25eb, 3aa1, 8b3a, 90f3, ecaade2015_61j12, 0cc6, 40fd, 27a3, 5c16, 1d2e, acadia17_72i, ascaad2016_003u1, ecaade2017_203mm, caadria2016_487s20, f3df, 3d15, f591, acadia15_343j14, ca3c, c674, a266, acadia17_273gg, 5303, b6a0, 668a, be96, d67b, e8a1, 3f6b, 2eed, ijac201513302i10, 3310, 8c9c, 4f17, ecaade2017_071yy, caadria2016_095t4, d832, b56d, 3c6f, acadia16_308p18, 9bd1, caadria2016_229w10, c4e1, sigradi2016_399c, caadria2016_457e19, 6df5, 4af6, 4675, 57a6, 27df, acadia17_391xx, 329e, acadia14_637ae, f47e, 7e72, 95b7, 3d9d, 4c2f, 7257, caadria2016_819r34, 2f20, e05c, b3eb, 7467, bc15, sigradi2015_12.297m28, ijac201513303c11, d6eb, 0248, caadria2017_057a20, acadia14projects_257aa, 0ce1, 5033, d169, 49ea, cfee, caadria2017_124m33, 24d3, ecaade2014_149p34, cbf3, acadia17_520u, ecaade2015_235k53, 4b84, 8928, 948e, 0218, 687f, 4a04, 9d61, 30fd, cb97, 62b5, ecaade2016_006z1, 5b28, 68f6, e402, 9861, e2e9, a53e, cfe2, ecaade2015_185n39, sigradi2014_339y7, 80e1, 33e6, 65d6, 9fc6, ascaad2016_015n6, 0b74, 59bd, caadria2016_579m24, edee, eeaa, 1036, 515d, 4e8a, ecaade2014_132i29, c359, 5cd9, 30b9, 5295, a3c5, ecaade2015_301e66, acadia17_648jj, ijac201715106i, ecaade2016_113d31, ecaade2015_334t72, 7618, ecaade2016_130j36, sigradi2016_426d, 75c2, ecaade2014_038z9, de26, ecaade2014_030n8, 2e76, fa2a, 9d5d, 8dc9, a650, f403, 3ff8, 6f81, 04da, 5fc1, sigradi2016_712nn, 68f3, acadia14projects_357as, 2e7c, f133, sigradi2014_114o9, 9aa4, 7b30, 20fb, c016, e0d0, 4aca, a8fd, 0d6f, 93d0, 6944, caadria2015_087b14, 2858, 9465, bd84, 1f1b, c33a, 8bc7, 9f07, ecaade2016_216y54, ijac201513303s10, ijac201614405c3, ecaade2017_213zz, ecaade2016_087r24, ce70, e231, 4bb9, bc41, 06f7, 7326, 65a2, fc92, 92d5, 28bb, f638, c7a5, caadria2017_063a21, ecaade2016_123z33, 9e20, 38f9, ijac201614309m6, ed50, ecaade2016_057m14, f95e, 4dbc, b609, 14e2, a01a, 14a2, d856, a12f, acadia16_78m5, ecaade2015_144b31, a147, 135d, 22fc, 4b92, ijac201614208m13, sigradi2016_522y, acadia16_54r3, 360d, 2a14, 94c7, caadria2015_086o13, 6ee2, 77b3, ijac201614203h9, ijac201614207g12, e98c, cf9d, 165e, sigradi2014_313u5, sigradi2013_28t, a033, sigradi2016_534uu, ecaade2014_052r12, cfbd, a966, ijac201715106ww, 0cc0, ecaade2013r_011c7, sigradi2015_sp_4.388x29, 67f2, 7c56, e494, sigradi2016_807kk, ecaade2017_031ss, d320, 4dd7, 3a2f, ea66, f420, d230, ae3f, 706a, ecaade2017_255i, ecaade2016_038l10, 4f75, b870, ijac201412204g3, sigradi2016_515i, bc36, fee1, bc23, a598, 50c9, 6254, fad0, 60f7, ascaad2014_022r4, caadria2015_065a8, 24e0, c3db, ascaad2014_019l2, ecaade2013r_018u9, 83ff, 567b, 3588, 2b5c, 0700, ecaade2014_095t22, ecaade2016_089y24, 8983, 7140, 91d3, 3c75, 8514, 95ed, 81f1, caadria2017_040j12, ijac201614405t3, b8b0, 2745, 817a, a0d9, ecaade2015_161d34, 7ec0, 5d3e, 1ca9, acc0, sigradi2013_407b, acadia17_600jj, 8ce2, a3fd, ijac201614206d11, 8aea, 21c4, 31c2, fe40, sigradi2015_12.259c28, sigradi2016_807nn, 5d6b, 719a, abc0, sigradi2013_41b, e3d9, bf73, fae7, f648, acadia15_417c18, f528, acadia16_196f13, 0e70, 9429, 5260, 952b, abc6, ecaade2016_210c54, 0367, ecaade2014_156b38, b276, 9a41, 768d, c22c, 6cfd, 546e, bc9f, b77f, caadria2015_139s22, 4731, ecaade2017_006vv, 35cd, caadria2015_048t5, 1f0a, b446, 0aef, 0a1f, 3824, 7008, 3b38, 226c, ad96, b518, c889, 5c50, acadia17_501nn, 9b96, fcfc, 2e19, 4daf, f12d, a187, 311f, 21b7, d78b, 1fae, 3d4a, cdce, 6d06, sigradi2015_3.212m4, d98e, df38, 8768, 1296, ascaad2014_030d9, ed99, cf46, 07c8, d95e, 28b8, sigradi2014_123u9, 14ec, ecaade2017_225yy, f166, 2653, 5559, d4bb, ascaad2014_017m9, acadia17_340i, 9827, ecaade2014_072l17, 2508, ecaade2016_163y45, acadia17_162x, sigradi2015_9.347i17, 7ff8, ijac201715104q, b528, 06d5, 9090, ecaade2015_73w13, 63c0, ascaad2016_042y16, e642, c691, 5dcc, acadia17_373o, ec87, 0bed, acadia14projects_497ac, f5c6, 2402, ecaade2017_031yy, ijac201614202p7, 6410, 8c5c, 0681, ecaade2014_140c32, 18dd, 1ff6, ijac201412204p2, fca9, ecaade2017_111uu, acadia14_125z, caadria2017_136r36, 32cc, 329d, 1f3e, bd0c, 134f, 1663, fba5, 61fb, sigradi2015_10.74o18, 838a, 3af2, 9e19, 4eb0, acadia14_291aj, 83ba, 411d, 65bc, b6a3, 29ac, 7b7c, ecaade2016_ws-afuturek67, acadia16_440d26, sigradi2013_407f, 7b2c, eaaa, 7bb3, 96eb, acadia17_637h, 6447, ca4f, acadia14_619ar, f74c, 465c, afed, 83c0, 6dd2, acadia14_357an, ce18, 2c0d, ijac201614207d12, ecaade2015_196i42, ijac201412401p3, 7cbb, edd8, ecaade2017_108t, 0b55, 178a, acadia14_619w, d595, fb7e, acadia17_221bb, acadia14_53s, 8a44, 02ac, ijac201412408c3, d84d, 30f6, 798b, cf74, acadia14projects_357ar, 44ad, 8298, ecaade2017_163e, caadria2016_197o9, ecaade2015_130a26, 9de1, sigradi2014_074j6, 3f85, caadria2016_871k37, ecaade2014_143p32, 45be, 6e65, 517b, 5205, 9880, a58d, ef3d, a2e1, 874d, ccbb, ecaade2013r_020u10, 655b, 0706, 9dd6, e173, e2f6, 0451, 884d, 6a51, f2a5, 4005, d7c7, 8ac4, 2965, 2c4e, fd77, 7f41, c4b7, acadia14_63b, 0d0d, acadia14projects_655ad, 63b6, 721e, d11d, 5549, ecaade2016_198i52, 86de, 920d, 91aa, de50, ecaade2015_241n55, 94f8, sigradi2015_8.328p15, ecaade2014_080k19, 2133, 5593, c67b, f5e9, 27e2, 4f4e, f248, ecaade2017_215z, d221, fe09, ascaad2016_038m14, ecaade2015_294k64, f9da, acadia14_463z, caadria2017_017o7, df60, 826a, ascaad2014_033w9, 4f8d, 1330, 21f0, 2ef9, 8623, efe6, d1ac, 662b, 81ae, f9e3, ijac201513105e4, 8eeb, acadia14projects_609ai, 4b5c, 8b24, f377, bba2, 9669, 7091, ecaade2014_168h42, c56f, d4e3, 1a13, 1c92, 5fae, e2e3, a250, eed6, 8653, 1359, sigradi2013_244r, 0557, acadia17_534tt, a529, sigradi2016_558p, 4b3d, 210c, c6e3, e143, 4a8d, sigradi2013_95, 1e12, ijac201715202kk, ecaade2014_086n20, 83db, be16, cb70, 02c1, ijac201412305u2, 7c30, 0510, ecaade2016_094v25, 1116, 7b8c, 38b0, ffdd, d01e, caadria2017_016u6, 1196, 8f38, 4260, 8f75, caadria2017_124v32, ecaade2017_301l, 3227, 9a03, sigradi2016_522z, ecaade2017_273m, c327, 5c9e, 7b7d, 8df6, c9e1, 4df7, 78c5, 08e2, d929, e68c, bfdb, acadia17_520j, ecaade2015_148l31, 52c9, 0d9e, 06f5, ecaade2015_53k9, b75b, 88b7, ecaade2015_196s42, 52b5, 89cd, 91c7, 258f, 9292, 4b10, 566d, dd53, f972, 5c23, aa89, eba3, 4d20, 7474, ecaade2016_140s39, ecaade2017_192f, 77b4, be9a, sigradi2015_sp_10.311l31, 3596, 19ba, a9f8, bcb5, 90e8, 7070, ecaade2014_112i26, acadia14projects_389ax, fe64, 0015, db18, dd40, e546, bc25, 4373, 66d2, 261e, ijac201412401f4, 546f, sigradi2015_10.309y21, acadia17_358rr, df80, 2c87, 34e4, sigradi2014_180s5, a51e, 431d, ascaad2014_014j8, a688, 9d4d, acadia14_445al, 1ae1, 4b23, 15f1, 5f9a, e10f, aa7f, ecaade2016_140r39, f2f5, 5eef, 2424, 236e, 67fc, d8b2, 8cb6, a0f3, 9afe, acadia17_52g, ijac201614102o2, 8c5b, sigradi2016_448u, acadia14projects_43ab, fff4, 3ebf, ef9b, e11d, d5e9, 3674, fa8e, 8ca5, acadia14projects_63ab, 9dc3, sigradi2015_12.297j28, a6a0, f444, 2bf9, acadia16_72a5, 7dd2, b2f8, b57c, 81d3, ijac201412403a7, caadria2015_016p3, 3af1, 63f9, ijac201715106d, ecaade2016_230d62, e7d8, d780, faf1, 50b8, ijac201412303z8, d765, ecaade2014_224s57, d24b, acadia14projects_479o, 9c4f, 40cd, 30af, 3ef8, ijac201412407e1, d126, 28ec, f73c, b4b0, sigradi2016_641ii, sigradi2014_213y7, 60c6, 097f, sigradi2015_3.111b3, 0c10, d4c3, 2f7d, 4289, ecaade2016_023l6, 77db, sigradi2015_10.307e21, 13e8, d033, 9da5, 9604, 8260, caadria2015_087a14, dc34, ecaade2017_301h, 48ee, ecaade2015_161j34, ecaade2017_148rr, fac1, 2df0, e7b5, 79f9, 9adf, 46e6, dd77, sigradi2014_291r4, 5789, sigradi2013_400t, 500b, d2aa, d6fe, 07a6, acadia17_472pp, 8056, ae2f, ecaade2015_116m23, be1e, eb67, c306, f10b, b950, 008e, ae10, 8f65, 80c3, ecaade2017_039c, caadria2017_015o5, bfc7, ecaade2016_163b46, 3710, ecaade2014_079y18, a5f1, fdee, a61b, 3e33, 6818, ff1b, 3cd5, ff77, 6952, 4331, d37b, 9f72, d242, b509, 5597, caadria2017_074p23, a805, b222, 3d43, d081, ascaad2016_045i18, 1437, 3172, ecaade2017_003h, f7ec, b9f3, 9897, sigradi2014_021v1, a13c, acadia14projects_247m, e82b, 468b, aef4, 8309, ecaade2017_215zr, acadia17_446ee, cf75, 705d, acadia14_463a, sigradi2014_082t7, 3117, 16a0, 0226, b6af, ecaade2017_194w, 6064, f06d, 80b8, 74dc, 0cc3, ecaade2016_127w34, b710, acadia14_473aj, acadia17_292u, 22f5, c357, ecaade2014_010s1, 9b2a, 4a52, c9ce, adba, fcde, 4b05, ecaade2015_155u32, d9f5, ecaade2014_019j5, c95f, af16, 31c3, ecaade2016_243v64, sigradi2016_446f, f090, 70cf, 4ac4, 34d0, a1f5, 6100, e4af, caadria2016_745g32, 4f4b, 9b87, 1bfe, ecaade2014_071x16, 0010, 359e, 69bd, 99b7, b036, d2ef, 23be, 85a1, ascaad2014_005a3, f39c, 6314, 9fd3, 315e, 5928, ijac201614405d4, e066, caadria2015_102z15, 3728, 0b88, 300c, 6c44, a428, ecaade2014_156g38, caadria2015_130j21, 4034, d8b1, 4f49, c2ee, 69fd, 4760, aaba, 86fb, 352b, 45e0, 7c98, bf94, 2a0e, b445, acadia17_189uu, a5a4, ab1e, 5c57, 900d, d28c, ba70, 18c1, 0fa3, d3ac, ascaad2014_029f8, e12c, 4f37, 31ab, c7de, ecaade2014_237i61, 43a0, acadia14projects_375g, 1ba7, 24b8, fb5a, 3553, 2da5, 41a0, ecaade2016_151n41, 2dde, 4404, acadia17_92t, caadria2016_829g35, acadia15_284u11, e1a3, acadia17_222yy, 2420, c000, 3250, 9dfa, cea6, 200e, ecaade2017_049rr, ecaade2016_144l40, a8c3, 51b3, 0a49, 8a67, c491, 7890, 7370, 324a, 4fbc, a350, 3c16, ecaade2013r_003l2, 304c, acadia15_513u22, c0d2, 0081, 07f3, 6ba9, a439, ecaade2016_224e60, 6480, d8f7, 801b, 7f3c, b07e, 8b4c, ecaade2016_128j35, 85be, 9183, caadria2015_114w17, 1f54, b2bc, acadia17_273x, f470, acadia17_373x, d355, 3f6a, b478, 6c7f, 8723, ecaade2013r_015r8, 7a87, acadia15_483b21, caadria2016_055n3, ijac201715105j, f578, 8e9b, ijac201412404n7, 743e, 5702, b9d2, caadria2017_095i26, ecaade2015_53h9, 123c, 7e15, 208d, c549, f535, dc69, 45ea, 3db8, ecaade2016_068f18, ecaade2017_122rr, 9b00, d529, 6784, 4139, c4e9, ba22, a900, 09fd, 9bb1, 432d, 4afa, acadia17_298dd, 5e70, 17e1, 657b, ddbc, af6b, 3ce6, 9300, 1b94, acadia14_339au, 073f, 8d54, 8076, c4d5, eb11, 73f5, caadria2017_123o32, aa8d, acadia14projects_661l, acadia17_435k, acadia17_170r, 2276, 05ce, ecaade2017_085xx, ff63, 9fda, caadria2017_015a5, 0026, 07ed, c92d, 8604, ecaade2017_194s, f242, 3030, 1284, 3de2, sigradi2013_62, b1ef, acadia14_399ai, f42b, e49f, acb8, 15d7, f17e, 46d0, acadia16_12e2, dfe3, 983a, 82ef, acadia16_352v21, 821b, 978f, ecaade2016_139d39, 40d6, ecaade2015_21a4, a654, 16b3, 0305, 0114, 680e, 5753, d4e9, d3be, ac47, 929f, 3493, ebea, 02fc, ed9a, f23e, bf54, 65c5, 7757, ecaade2017_240q, b0ca, 21dc, ecaade2014_173g43, a481, b4c4, a7ff, ecaade2013r_015p8, cfb1, caadria2017_055m18, 3a84, f7f6, 0c2f, 0a11, dc49, f69e, beaa, cc58, 9bd3, sigradi2016_690h, ba3c, e334, ecaade2014_237y60, d135, 9f4d, 4272, c894, e4f1, 7a4d, 228e, b3fe, aa2e, 86c7, caadria2017_135j36, 1e7e, 51c0, ff51, ccd4, ecaade2016_217f56, sigradi2015_7.203e10, 2143, 1488, a73f, 31be, 19b6, 4e24, 8ae7, acadia14projects_311z, 6bb0, ed69, 0118, ascaad2016_002o1, 25f9, 9d5b, 8875, 580e, 2e49, ecaade2015_325b71, 347c, 9955, 8117, 13b2, ascaad2014_024t5, d42c, 93e7, 8a8d, acadia17_658b, 35c6, 7416, 59e8, 9ea0, 64e8, 6e6e, fb6e, 9251, 0330, cace, ecaade2015_48b8, 1c14, b62b, 9aab, c5f0, bb37, 29e5, 94d7, a74f, e274, 90a0, ecaade2013r_012r7, db9a, 6ff2, 12fd, 647c, ff5c, 16c9, ecaade2014_120g27, 7083, acadia17_110q, 96bf, 2c22, caadria2015_081m12, 816b, d41f, 70e3, 5961, c3f5, c0c3, 534e, dc48, 65f7, acadia15_323l13, 4700, acadia16_344g21, e332, b8d9, acadia15_483k21, fa68, 85fc, eb4f, e891, ecaade2014_225m58, a63e, ce34, 8e4e, sigradi2016_659l, 2cc1, 5bc5, caadria2017_085w24, 671e, 1152, e90a, sigradi2015_11.8m23, c810, 7695, sigradi2014_250o9, f054, 0c8b, cc40, 6d17, b0a8, f612, 5742, 7eb0, ecaade2015_175m37, 7b39, 9574, ecaade2017_229gg, 6222, a106, efb7, 021c, sigradi2013_429p, 6284, f5ae, 5461, 2a00, ecaade2014_024g7, 1433, 4867, 2489, 9776, ecaade2017_199v, 5db5, 09a1, 8803, caadria2015_142o23, 3a6e, 7f30, 5b8a, b642, ecaade2017_288q, 3371, sigradi2016_407v, acadia16_344n21, 720a, ec23, a01c, sigradi2016_559u, cc50, acadia17_598pp, ae31, e06e, ddcd, 8219, 551a, b271, dc1f, ecaade2016_162k44, ecaade2013r_004b4, ecaade2017_097ff, c7d1, ecaade2017_252m, 9887, 36b8, f406, cd49, 4482, 7ed6, 107b, ecaade2016_106k29, 3637, ascaad2014_026t6, ecaade2014_127l28, 05cd, 0ae6, ecaade2015_138e27, 313a, ecaade2015_215i47, f538, 1a9e, c1d8, 477f, 3eaf, ecaade2016_163o45, 34b7, sigradi2013_411, acadia14projects_435ao, 2b10, 1272, ecaade2014_224w57, ascaad2016_026t10, ad5f, be46, eff2, dc83, acadia15_137a5, e10b, 84fb, dcdd, 62de, 0a02, 8799, ecaade2017_202h, 2505, 4ad9, 2ef1, ijac201412403a6, 9ef9, 842c, 8372, 9c9a, eab8, caadria2015_064v7, sigradi2015_10.377x22, cc54, caadria2015_246c36, 6b94, 805b, ecaade2015_21k4, f125, ecaade2017_083rr, acadia14projects_81m, a684, acadia17_101s, b42f, 737d, ijac201513306x12, cb1d, 7763, cb8f, ecaade2014_163e40, 6df4, ecaade2016_111p30, 22af, 1f00, d287, 1782, 5fbd, c776, 90a1, 9f67, 231a, 4837, 7962, ascaad2016_058e23, 9c2c, ecaade2017_056e, acadia17_436s, dcc4, d47e, sigradi2015_4.219l7, 2b13, 10f6, acadia17_500mm, ecaade2017_129ii, 2833, 95e7, bee9, 45f6, ecaade2014_016h4, 0065, ecaade2015_297d65, ecaade2017_305qq, 0590, a6f5, 6b23, acadia17_512z, ef77, c7e4, acadia17_231y, sigradi2015_12.297k28, a4f3, d130, sigradi2014_345z9, c853, 807f, 30bd, ascaad2014_017y9, bac2, ff67, c9b0, f597, ecaade2015_100p19, 99e1, ce59, 8b17, 4123, ecaade2016_bkoh65, acadia16_98n7, acadia17_38rr, c408, acadia14projects_117e, ebf0, 2d80, 01e6, 5b01, a028, f96a, 2158, 975c, aab0, acadia17_188q, acadia15_137m5, caadria2016_013s1, 370d, acadia15_57a2, c0e9, caadria2015_203o29, ecaade2014_138x30, ecaade2015_25m5, 5a58, bbc7, acadia17_455y, caadria2017_030c11, db9c, e16a, 5155, 1721, b3e4, 52a9, 6611, 4b6d, 3baf, 9108, ecaade2014_111h25, 2a37, 2c66, acadia14projects_53t, e9d4, 74b1, 050e, 2aff, ecaade2016_199b53, sigradi2013_42p, 0e4c, 990c, 2481, 27ee, 5b3c, e81b, 4920, f7fa, be65, de8d, c20f, dbcc, 77da, 9d48, acadia17_640ii, d24f, 75f1, acadia17_221ll, 5e50, c6a5, caadria2017_018w7, 7ea2, a13b, 1a8f, e220, b91f, acadia17_154dd, sigradi2013_393u, 3796, 8ae3, ecaade2017_079i, d487, ecaade2015_139v29, c6bb, 05a8, 734f, ec0c, 940c, a71a, ed1c, 1ff5, 77e3, 3fee, 0518, 0b35, sigradi2016_803q, 77af, 60ad, b39f, sigradi2015_8.289c15, 2737, 9efe, 1037, 4604, 1096, 731b, b582, 9cc2, 7d7a, sigradi2013_155, 8854, 4ecd, 21bd, 1f47, 1837, 1eec, 46e7, acadia17_230yy, 8e79, c743, f7b1, ca53, 11ec, 2778, 5ba5, 310a, caadria2016_861h37, d06d, 7f19, 6f73, 4546, bcf9, ecaade2016_119o32, a4f2, f6b4, ecaade2015_320p70, 78d3, ecaade2015_285r62, 50e1, 7500, 20ad, 5b6e, acadia14_479k, sigradi2016_696x, 4af4, a6f2, 3971, b12b, 30cf, sigradi2013_54r, 0b21, 8e13, ac62, acadia17_28cc, caadria2016_507l21, sigradi2013_311i, caadria2015_004m1, acadia14_601ad, 5c8f, 1908, 5ff4, 6ef0, 52bb, 077b, 45c2, 4358, aa73, 288d, ecaade2015_319d70, sigradi2013_117z, 3558, 81b7, 7592, 598c, caadria2017_105l28, d340, a740, f42f, acfb, ecaade2017_069cc, acadia14_589f, ab6c, 160e, sigradi2013_386l, 07fe, ecaade2017_265s, 10f0, f53f, 8e96, 2d25, 2988, aea9, acadia17_189jj, cdb3, 5ca4, acadia14projects_101o, 8744, ecaade2017_054ll, 7f24, 571b, c3da, cebd, 8b31, 442c, 1fc7, ecaade2014_143v32, 6866, 24e5, 81d9, df94, d784, 058c, 453d, 7672, f081, 396b, caadria2016_703n30, ijac201412402v4, 9b5c, sigradi2016_615bb, db3c, 3972, 4773, ecaade2013r_018k9, 6415, a35d, 2d88, acadia14_517o, 2345, eb0c, acadia17_413x, 88d7, acadia16_106b8, 225b, ecaade2015_200n43, acadia14projects_671p, b435, 58c5, 8db2, e8ac, be30, a34a, 144b, 350f, 78a0, 5d81, 7da8, 08e7, 607a, fbd8, 00d0, 6277, b1d3, ecaade2015_33h6, 14e1, ascaad2016_038w14, be80, acadia17_231s, ecaade2015_229y51, ecaade2014_011g2, 4a01, 15cb, acadia14projects_565n, acadia16_488u28, 271e, acadia14_291b, 3032, caadria2016_539g23, 21f1, cd1b, 1fca, acadia14_117az, 874b, c92c, ae59, 27b4, c17c, 8bf9, fd00, fa36, ae77, 1ffe, 27f9, 8506, eed0, fdc9, caadria2017_079e24, df1a, sigradi2016_393qq, b932, d5fc, sigradi2013_234h, 9be2, fe96, e352, ecaade2014_226i59, 1cb0, ecaade2016_067c17, 0328, caadria2016_301r13, ec4e, 4b0b, 2b9b, 55e7, sigradi2013_386o1, ecaade2017_105xx, b3ef, f225, 3a0f, ascaad2016_045z18, ecaade2014_168r40, eb02, 5eac, 4f0a, sigradi2014_041g3, 6c19, b1f3, acadia16_62k4, 0e81, f25a, 3029, 91b2, acadia14_81j, 864c, 8545, 1760, ascaad2014_014k7, abfd, 43ad, 8eee, 1bfd, a188, 761b, c814, acadia14projects_661h, 8c67, b73b, dcf2, sigradi2013_117r, ecaade2017_097bb, 4b33, 968f, dd82, ad6b, 6816, bd49, acadia14_257ac, c4d2, acadia14projects_655ab, ea2f, 963a, acadia14_23af, caed, b119, acadia17_221w, c32f, c750, cd6f, 24ec, 2dbb, 3a53, ecaade2017_293jj, 7de1, caadria2015_139a23, c245, ijac201614201w6, 7bbc, 76dc, acadia14_375f, 80c6, ce02, 05f5, 181c, ecaade2015_158p33, acadia15_343l14, cb36, 26fc, 5e5a, 276d, bb14, e813, 7344, 9f8d, b617, 6740, acadia15_195a8, d2b6, ecaade2016_047l13, 7def, e9f2, d730, 713d, 4532, acadia16_402l24, ecaade2017_143l, sigradi2016_776w, a6ee, ab2d, acadia16_214a14, a39f, 2869, 4c4b, 3354, beba, 35f7, ef94, ecaade2017_249ww, 9d8c, 5ca9, sigradi2013_259h, e730, ecaade2017_172y, 2a42, 8aa2, d198, 613c, ascaad2014_019u2, ecaade2014_060z14, 243e, d380, ecaade2014_109p24, 7c7b, 3620, 82c3, 50f0, 6409, 440c, c6ea, 43fa, 9571, 159f, e812, ijac201614207f11, c229, c1be, 1045, ecaade2015_285j62, db61, 862b, 93d6, 0a10, 430c, b36c, ecaade2016_071b20, 68ec, 5f76, b8fd, b632, 2c82, e2a6, 0df1, 271b, acadia16_280u17, db1d, 5987, 8a4b, a04c, 3dc4, bf96, 2e03, 5339, b5e8, acadia14projects_101am, ec30, b51d, 7578, 53a8, 24da, 147a, sigradi2013_155k, ecaade2016_047m13, ecaade2017_172cc, acadia17_298ii, ijac201715101a, acadia16_362j22, acadia16_214x13, bbe6, ijac201715104n, c2af, c3bb, 2291, f14c, 419d, c3d7, 51c2, 6683, 6881, 38c3, 0a43, 5b5a, acadia14_497x, 8ceb, 23a8, acadia17_590f, 95e2, ef57, 54b0, 9154, 3075, 8244, a158, 4508, 2fa8, caadria2015_061h7, b3f7, acadia14projects_281ab, f55b, f5c4, ff88, 279a, 08e5, 8472, 4ffa, ad56, acadia17_170i, a02d, acadia17_232ee, 4758, acadia17_350kk, d762, 76a2, ecaade2017_124n, acadia14projects_237aw, 3045, acadia16_308v18, 8b7e, 04e2, f688, 84ef, 241c, 20f6, 6d0b, sigradi2015_9.152a17, a82f, f464, a4d9, b763, 2553, a7bd, 8f4a, 27c3, ee27, sigradi2014_077g7, sigradi2016_400i, 7a3d, 28ed, f9aa, d63f, 9959, 3d8b, 9905, 778b, e978, acadia16_34h3, 05e8, c378, 161d, 29d4, 91d4, 324d, 5fa0, bf97, ecaade2016_040x10, 7280, c487, eb58, 636c, ecaade2015_319c70, ebf5, f7b8, 9645, 72c4, 6cda, 1624, 1842, acadia14projects_681ah, bd3c, b5a1, ascaad2014_029y7, 6411, 791d, 9839, 22c2, b76d, edf2, b253, 363b, ca12, acadia17_201yy, 57d0, a750, d2d1, 2cac, a032, cac2, d8df, sigradi2013_414s, 88b8, c775, f3a8, 94a5, ecaade2017_109ff, cdc4, f025, 3b84, 31d3, 5049, a8e6, eee9, sigradi2015_11.165x25, eacf, sigradi2014_265r1, sigradi2015_11.34y23, 5ba3, c6fe, acadia17_284j, 5bc9, 5a54, 1764, 1776, 2c08, 7434, 29b2, 7d8e, c925, sigradi2016_440gg, 494f, 79b4, ijac201614405c4, ecaade2014_214v54, 17a7, 4c5f, 2260, 4448, ecaade2016_078b23, cc10, 33c7, 0a70, ascaad2014_003s1, ecaade2016_151j41, 1a14, f278, acadia17_273dd, 0c99, 69a9, 0740, ac79, caadria2017_033r11, ecaade2016_136v38, 56e6, 8d3f, edd6, dfb9, acadia16_478x27, 07ab, c7b1, 11b3, bd3e, 36b9, 34ca, 94ea, 01b4, d2f1, ascaad2016_035t13, ecaade2017_085qq, 6110, ca37, 72c1, caadria2016_601c25, 9d7b, acadia16_440c26, 2b82, 6907, e553, 7568, cfd2, b7d4, 2e34, bcde, c962, 973c, 5637, 179d, d1b3, caadria2017_124u32, ascaad2014_008r4, sigradi2016_809uu, 98b7, 0464, ecaade2017_293tt, 49c8, 802e, bffd, 09c9, ijac201614206y10, 17f1, 96f1, 5d32, sigradi2016_408dd, 28ba, ac12, f81a, e630, bb5a, e7c8, 222d, 7f02, 3204, 0e48, sigradi2015_3.209f4, 9046, sigradi2016_446e, ed36, ecaade2015_248m56, 3364, ecaade2017_090jj, 14f3, 06f4, c3c5, 4f98, 35f1, sigradi2013_343, 89b5, 726c, 2717, f886, ff60, b61f, 19fd, f627, acadia17_296t, ecaade2016_015w3, sigradi2016_534vv, 4a66, b049, 5a93, a833, acadia15_185s7, 1796, ecaade2017_044tt, caadria2017_035w11, 403f, acadia17_358dd, aecf, dcb1, 7142, 93cc, 6588, 9298, acadia14_327b, 6fdc, 09e7, sigradi2015_11.222u26, 4378, e4c9, 6955, acadia16_106n8, 19cd, 63bd, ijac201715103b, 77e1, effa, ijac201715101k, a276, acadia14projects_655ai, d757, a2a1, acadia14projects_619at, f72f, a955, af81, 89a5, 237a, 0c9b, 8f2b, 9f33, b501, 9bd0, 7816, ad7e, caadria2015_210k32, sigradi2016_484uu, 2161, ijac201412406p9, d339, 6e19, 389d, e01a, a681, 5eb8, 89b1, sigradi2013_267u, db7c, faf8, acadia15_311p12, acadia17_542ss, 6e6a, 140f, b44e, 3a5e, ecaade2017_269b, acadia17_290g, 15ef, 51df, 497a, 5621, 35ff, sigradi2014_197v6, e458, 82fa, 9a1a, 9323, faa9, ed06, fd0e, acadia15_343b15, e286, 302b, sigradi2014_074r6, b146, da0a, ea36, 703e, 43a1, ddec, acadia17_414rr, c723, 015c, c07b, 2390, ijac201715102gg, 0b73, 4ba5, 39e6, ecaade2015_86l17, sigradi2015_10.267s20, ecaade2015_280e61, b252, 5366, f4da, 08aa, ecaade2015_100t19, 8bba, b7d5, 2ca7, 1856, 1d9e, ijac201614309i6, 17d9, caadria2016_033a3, ascaad2014_023w4, cbbd, 5c4f, 11d2, 9142, 4710, befc, 0b11, acadia15_343e15, 990d, 03ff, 7a4c, acadia15_161d6, acadia17_248yy, 0f6e, ecaade2015_171x36, fc01, 6df8, ecaade2016_243w64, 8804, ea1f, b568, a0c3, ecaade2015_113n21, 2ff1, acadia17_492nn, ecaade2015_285l62, 03bf, 6b8c, caadria2015_073a10, 26e9, 94af, 52da, 42d6, e629, caadria2015_078g11, 13aa, dd51, 687c, ecaade2014_224j57, ecaade2014_169m42, caadria2015_150y23, 72f8, 5cec, 84ee, c49a, e2fa, 4452, ecaade2015_155l32, e440, 6d9d, ijac201412303l8, 13ba, 4e2a, 4806, caadria2017_123m32, 3416, 57d5, 6cb3, ecaade2015_293y63, caadria2015_190j28, 6a03, e909, 2ef8, e1cc, acadia14_63aa, 466c, 8b0e, ecaade2017_282i, ascaad2014_014m8, 5be9, 0aaa, dd5c, 1123, 2a75, bfd9, ecaade2014_066h15, fa24, 2fee, eced, 55c5, 628a, a3f3, f353, 6be4, caadria2015_170p25, 0bc7, acf4, ecaade2016_072m20, sigradi2013_189r, 8869, c5de, e223, a7e0, 16fa, dedc, 0d1f, caadria2015_061b7, 6965, 8400, ecaade2014_070s16, 7505, ecaade2017_023bb, 2a5d, ae58, 7a62, caadria2016_601h25, caadria2017_070n22, acadia16_440f26, 06f9, ecaade2015_127s24, 12ab, c3f3, f505, f67c, 5fcd, 0bbf, acadia16_206l13, b0c4, 2381, 70f0, ecaade2016_136z38, cc96, f6be, ecaade2017_253y, 9cba, 6403, 17af, 205e, 2ad9, ea34, bfc3, eb93, b66e, d05b, 6be2, ijac201513306h13, 4152, a192, 21a5, ecaade2013r_009n6, 6901, caadria2015_077u10, 7c8f, 9f7c, sigradi2016_732f, ea8b, 1632, bbae, acadia17_296y, acadia16_318n19, ascaad2016_045j18, ecaade2014_066i15, 6e54, c86b, acadia17_455aa, 7d43, 5ef9, 08a8, aff1, 594b, 565b, 6902, 2493, db91, 3131, afe0, 70fc, 6a86, 1356, ab9c, 4fcb, 73e9, e965, 064d, c037, 5b51, 299a, ijac201614201y6, ecaade2014_018y4, 96fa, e26e, cf10, ecaade2015_94k19, 5479, 0d63, ascaad2016_001e1, 1dca, 3780, caadria2015_072m9, 849c, ecaade2014_220c56, 34ea, 5420, 14bd, caadria2017_029i10, ecaade2016_ws-dleady67, b76a, 10e5, 014e, 5ecd, ce03, ecaade2016_164n46, 1727, ecaade2014_196d51, 055a, ba03, f9ad, 967c, b6c8, d30a, 918a, acadia14projects_267g, 8dc6, 4f14, 7744, ecaade2017_017d, 0335, 805a, f76f, c2c2, sigradi2015_10.307o21, e1e8, 7b72, 920f, 6b0c, d959, ca77, 52aa, acadia17_18a, ced8, 81da, 2056, 5470, 94f0, 191b, f530, ijac201412304a1, f83f, 4abd, c347, 77de, 253f, a74b, b111, a9ed, ascaad2016_009m4, 6215, ascaad2016_045f19, ecaade2013r_003f3, 59a5, b083, ecaade2014_153a37, caadria2015_078b11, 0212, 7bfb, 3def, e9d3, ecaade2017_059nn, 89a8, 4664, b890, a330, 29d0, c4eb, 107f, 55ef, e389, acadia17_678y, 101b, caadria2015_078o11, 25ae, ijac201614308n5, ab5d, acadia17_348k, 7472, 5d6d, 17d0, cee1, 481d, 9ceb, c832, c091, 32e0, 23db, 5250, 69b8, fefb, 510c, cdbd, c5d3, 932d, 1b3d, ijac201614205k10, aeba, ecaade2016_151k41, acadia17_211o, 6466, 663b, 2c4a, bbf3, 07e7, 81f4, 13f3, 8f89, caadria2017_145o38, 9ef2, 3dae, acadia14_619aj, bb58, 62bf, 17e6, 4cf3, 15eb, b7a2, caadria2016_095v4, dc9a, ecaade2015_229d51, 67e2, 9dd1, 3c73, 1a9b, 94c6, ecaade2016_210d54, 18c5, 09f2, 1f16, 2953, f1e4, sigradi2013_411l, acadia17_491aa, 9c1f, fd78, e52e, caadria2015_130a22, 8968, 4777, 4425, 04be, sigradi2015_12.297n28, 8303, acadia16_318m19, c516, 7fe9, d353, 305e, f0ef, ijac201614302m1, a19f, 8d92, caadria2017_122o31, 05dd, 7386, a23d, 4511, caadria2015_181w26, 8ddf, 888b, 15b8, ascaad2014_005p3, acadia17_318g, 43fe, sigradi2015_sp_8.284l30, ijac201614101f1, acadia16_308f19, 906d, 0350, 77e9, 4cfa, ec0f, ecaade2017_173yy, sigradi2015_11.34z23, a69d, 6e1b, 63b7, 26f0, 5ca8, 9244, 38f1, acadia17_348ww, acadia14_719m, 13e1, ffc9, d515, 12d5, 1095, caadria2016_281c12, ecaade2014_038r9, 450e, ecaade2017_293oo, 2df2, 88ab, 682c, 8b6a, 66ad, caadria2017_047g15, e1d4, 4d9d, 17cd, dd50, ad1a, b383, ecaade2016_225j60, 9864, 986c, bfb9, 4b3b, ecaade2015_233e53, 59be, caadria2017_136n36, 9ad6, 10e1, ijac201513205z7, 72d7, 3063, caadria2015_124g20, 9a83, e93a, acadia14_153ap, c7cd, sigradi2014_082s7, 9c59, dbe2, 2873, 350a, d6ce, 7bea, c6c9, 61d6, 8366, ecaade2014_206i53, fee6, d737, b7ee, e698, 4622, 61b9, 32bf, 8716, 53d4, 84d6, ijac201614204u9, 54ad, e90d, a69f, 59cc, sigradi2016_659v, 301f, aa01, 4195, ea7c, eb5e, caadria2015_061f7, 837e, ecaade2015_180v38, fc52, 142b, cd15, 7431, 232d, ecaade2016_023p6, 37b8, fa10, sigradi2016_625mm, ijac201614309k6, 2947, 0a9a, cb2d, ecaade2016_198o52, ecaade2015_319f70, acadia17_446gg, 43a9, e3b1, acadia15_451r19, ecaade2014_147x33, 3f72, 9c74, 3186, caadria2016_611l26, 741d, cf80, 9940, 3538, 1d8d, ecaade2017_265n, 1489, 2a61, 88f0, ecaade2014_151t35, ef3b, ed3e, 5296, 560c, cd34, 8939, ecaade2015_86g17, ascaad2014_031j9, 6589, 755f, fe6d, 1f01, 9cc4, 4646, b886, 4c9e, 5982, ijac201614201i7, 507d, b6e5, ecaade2014_112g26, 9a9f, e56a, f76c, 42b2, 6876, d0b3, 2eaa, 5340, 2d94, ecaade2013r_005p4, caadria2016_105c5, 86cc, 1493, ec2d, 2d21, acadia14_681am, b1fc, acadia14projects_339av, 3dd2, 2e33, 5a1f, ecaade2014_162s39, ecaade2015_317a69, ecaade2017_269qq, f602, c8dd, 5ac4, ijac201513105o4, 52fa, 714c, de24, f65d, ecaade2015_196t41, ecaade2015_230d52, 3f13, sigradi2016_399e, 0104, ecaade2014_159r39, d62b, 2a84, 653a, f439, caadria2015_043k5, 2a0c, a862, 7ba9, 0542, 61eb, 5e35, ecaade2013r_013a8, 82ee, e9f7, e0fa, 737a, c216, ecaade2015_138t28, 210d, 102a, ecaade2014_153u37, 3cf5, 77bb, 6785, ijac201614303r2, ecaade2015_301c66, ascaad2016_007p3, acadia17_426d, ef89, 0979, 185b, ecaade2016_225e61, ccff, 8494, a95b, sigradi2013_42, 5a1d, 8cf6, caadria2015_111h17, 202a, be13, be77, 150c, ea3d, 4627, 3cc4, 7d30, 6d9c, 813a, ecaade2017_116m, ecaade2015_301a66, 5cad, ecaade2015_35w6, 821c, 2280, acadia17_390pp, 5541, ecaade2016_230n61, ba1f, 678f, e05f, 0e5b, bb53, caadria2017_134a36, 2dc7, ijac201715205c, 2616, acadia17_628yy, e13f, ijac201614203g9, 1ab7, ecaade2015_202d44, 7f0a, ecaade2016_079o23, a322, 9879, caadria2016_435k18, ascaad2014_026b7, 6f2c, dc53, 10b3, acadia14projects_219ax, f435, 16a1, ecaade2014_145m33, c7b7, caadria2017_058i20, 9235, ascaad2014_021b4, 7f85, ecaade2016_123v33, e3a5, 7c73, e89d, 0a26, f72a, 3316, 626b, 3f1c, 7ca5, c522, 96d9, dc4c, ecaade2015_301b66, ecaade2017_194t, ijac201715102bb, 5932, e6d5, ae04, eb95, 421a, 7b16, sigradi2016_816xx, 532b, 6d73, cedf, caadria2017_129n34, sigradi2014_164j4, f7be, f8d2, 8846, ascaad2014_036y1, ecaade2017_149n, 320b, ecaade2013r_009f6, 5284, f66a, c1d5, 9366, ecaade2016_167t47, 4338, 547c, d444, 04b7, ecaade2017_108o, caadria2017_072a23, c172, 0ee5, d071, 4ce1, ecaade2017_257vv, ecaade2016_225r60, fd39, fe1f, 05c8, ascaad2014_008m4, ec8a, 6500, ecaade2017_083uu, 169a, caadria2016_259s11, 15c2, 9e62, 0516, ijac201513202j6, 5e46, ea39, ecaade2017_046c, cbc9, 7deb, 4f76, fd26, 5d26, caadria2015_012i2, 38d9, f838, ijac201715202h, 6324, 1a3d, a698, 9228, ecaade2016_087u24, 7a83, 6f5c, 3dda, 3a41, acadia14_463v, f595, 9358, 4311, sigradi2014_345c10, 41b6, acadia16_130o9, caadria2015_117v18, df0c, 16f3, 71d3, 7c14, cf02, 7d1e, ascaad2016_059k23, 65f4, 6b51, 7d0b, 3525, 7685, 6947, 5504, 4656, 7b7e, b5ec, ijac201513305i12, d124, caadria2015_203c29, 7233, caadria2017_129a35, sigradi2014_213v7, a1c6, 44b4, df59, 469c, 1fe7, 44d5, ecaade2016_130h36, 2bae, 6b34, d4ed, 6630, d93b, 10d5, 2a0a, d13f, e1eb, 9c64, 3727, d21b, acadia17_500jj, 4291, 5c8a, 7aed, d4db, caadria2016_589w24, 5301, 8650, a5bd, 18ec, 2817, ecaade2016_063p15, 4e7b, 08b1, acadia14_473ag, e881, 1730, dcf9, f479, aca4, acadia17_178mm, c89b, 0d54, 22f7, 8a46, dafa, ecaade2015_77d15, 400e, d302, 0a71, d6ec, d26a, 88ce, b39b, bf81, 8d34, f198, 0c7d, acadia14_23aw, acadia14_479m, sigradi2016_448hh, 2221, 680d, e3ee, ascaad2014_013x6, f6bc, sigradi2016_585qq, ecaade2017_129ee, 8120, ecaade2016_132x37, 0d89, 67bb, caadria2015_126n20, 7b27, e7bf, b069, f9eb, 0f3e, 3b7a, 437a, 2b14, 045f, 5b7d, 37d2, 736d, ab73, ecaade2017_019uu, fa5f, 0d70, 3829, 3724, 558c, a551, 4c6d, 7f3d, 6c89, ecaade2014_240p62, 8279, 379c, caadria2016_271z11, 3c0e, 251b, 9660, 8a86, b362, sigradi2015_11.136t24, acadia17_534zz, a7d5, acadia17_403v, ecaade2016_224z59, 2512, 14d5, ecaade2016_164p46, 2b64, a784, 72b5, 3b96, d35c, cd42, 7569, 8738, d37c, 5091, 1eac, a41b, eb80, 0ff8, 25da, 8dcf, 55f2, 170c, 8079, caadria2016_851s35, 2373, e6e6, sigradi2014_345k9, 5deb, f2a4, 2f7a, b289, 6d39, e1d0, 16a2, cbb3, caadria2016_725k31, 7b63, 4305, ascaad2014_010s5, 0a6f, ce75, de95, sigradi2015_8.239b14, 4784, 0669, 7393, 0855, 5da3, caadria2015_012c2, 22f8, ijac201412302r7, 44f8, 8139, 9e0a, fef8, a677, ecaade2016_042j11, ebca, sigradi2016_369c, 2fa0, 4cb5, c455, ce4d, ascaad2014_017i1, ecaade2014_121z27, 8f37, 2fb9, ascaad2014_014f7, 32f6, 7457, 3f59, d05d, 7e67, ecaade2017_213k, 58d1, c6f6, 36ba, e871, 983b, caadria2017_132n35, d90f, 3d2b, 4dc3, 2862, d426, 45cf, ecaade2014_176e44, a143, ecaade2015_200h43, 7f2d, ecaade2017_291gg, 3852, 47ad, 7674, 1441, d5c8, 4bb8, aaef, ascaad2016_030e12, 5dd4, f6c1, c953, a029, acadia14projects_463k, 0f4a, 40bf, 83dd, d91b, ecaade2016_118m31, e98b, cd1a, e28c, ecaade2014_240g62, 6bb6, 7841, 3f32, e356, 3c6e, fb69, ecaade2015_114n22, caadria2017_174o42, ecaade2016_067z16, 0abb, 2e1e, 0dbc, 02fd, 60ae, 6ecb, ascaad2016_017a7, aa68, 57c0, 57d9, ijac201715105p, ecaade2015_217l48, 3b9f, 320a, f565, 7892, 921d, ecaade2014_071c17, fc8d, 6c1b, 7b1b, ecaade2017_302ss, ecaade2015_317b69, 6da4, 966d, 3112, 1002, 53f7, acadia14_681ar, 1892, 2124, 8a3f, 4115, 7929, 6dd1, sigradi2015_12.215v27, cf96, 4ab8, b1a5, 620e, be11, 42e9, d89e, c196, f8bc, ascaad2016_024j10, caadria2015_172c26, a4cd, c179, f929, 4b75, 8d2e, 92d3, 1902, 397c, ecaade2016_023k6, 496e, acadia17_678mm, 3a11, 5b55, fbd2, acadia14_23y, 9b3c, a6b3, acadia14projects_115al, 74a1, 33e3, 0680, ecaade2017_169vv, ecaade2015_144c31, ecaade2016_123g34, 118f, caadria2016_013c2, fc42, sigradi2013_285a, ee95, ascaad2014_019k2, ecaade2017_199z, fca5, ecaade2015_227p50, acadia16_72b5, ecaade2015_83j16, f00b, ed13, 243b, 0478, a61f, 0d87, 1620, fd04, ecaade2017_041j, 3642, bbe9, acadia17_154gg, sigradi2014_074u6, 4f71, 9fa5, 0056, 5feb, 51c5, 99c9, 2f44, 856a, aa74, ecaade2016_119n32, caadria2015_218z33, 85ec, 3616, 526a, ecaade2016_027c8, f214, 8631, dae3, 4f48, d67c, ba60, 3001, ecaade2013r_009m6, 1e46, 79aa, sigradi2014_152s3, 5b43, caadria2017_015b5, 95bc, b56a, d89c, 126f, 4e51, a8c7, ecaade2017_164cc, caadria2016_125r5, 0bd2, f4ac, acadia16_116v8, ecaade2017_309uu, a431, 74e6, 241a, 6cf9, d985, cb37, d88a, ee8b, bc1e, c9f1, 9f0b, 1029, 2ed1, ecaade2017_152oo, 0473, b375, 6759, 36d0, edea, 741e, 5a1a, acadia17_154s, ecaade2017_225qq, d1a5, d18a, acadia16_488v28, acadia14_589c, ijac201412403t5, a09b, 3d06, 1ab9, d3a9, 7f63, sigradi2013_10e, 4954, 4b94, ac2e, deb1, acadia17_640q, 4534, aae9, ecaade2016_072e20, 6001, 0d2f, bf93, efb2, bfc2, b418, 15fb, ecaade2017_013pp, acadia15_211w8, 5f01, 947e, 34c2, sigradi2013_194p, 42c9, e350, a465, 5836, ec70, f098, f557, ecaade2014_186v47, 6bb5, ascaad2014_007c4, 4783, 7d20, 24db, 0efd, 2655, 4064, befe, 4e1a, 6e71, 070d, 1698, acadia17_350bb, e2c3, 419a, 9360, 51c3, sigradi2013_243f, eeac, bc54, 7fd5, ecaade2014_018o4, eff6, 6d91, d17e, ecaade2015_200r43, acadia15_333w13, e5b6, acadia17_366t, 313f, sigradi2015_sp_2.112h29, ecaade2017_294ww, ijac201614104e4, c298, 6a0c, acadia16_106d8, acadia17_511uu, cfab, sigradi2015_10.307g21, cfb5, 5a18, caadria2017_037f12, cdc0, 1b0f, d42a, bd8e, 9a10, 1b08, 1f67, 84a7, ecaade2017_100j, e0e3, 1569, a2fd, 6ae0, bf90, 7b8f, 66d1, d54a, 7590, 1d0f, 5d16, e04b, ecaade2017_277hh, 4e20, 26e6, f33d, bfc1, ascaad2014_004m2, fbcc, 7e4c, sigradi2013_248b, caadria2017_110g29, acadia17_117w, 18f1, cb78, 4778, 4d78, acadia17_390nn, acadia16_260j16, 8d35, sigradi2013_111v, 98c7, c660, 3ad5, 61e2, e510, 9e3b, b059, caf6, bd19, e7ee, 143e, ecaade2017_028g, 6a89, 6e94, 77e0, 2a81, 92b2, ee64, a0cf, 5c67, caadria2017_118z30, 9664, ecaade2016_027b8, 7180, ecaade2014_024w6, 357f, 8f2c, caadria2015_054k6, ecaade2017_156u, e6a4, cd60, acadia14projects_101y, 3ed1, caadria2016_829b35, c99f, 8087, 6f40, sigradi2013_275b, b134, 88a0, 373c, 9c57, sigradi2016_781c, 2416, a7dd, e2a3, 64be, b54d, 1c62, 6c98, 855a, da42, ecaade2015_284n61, sigradi2015_6.329z8, 2a4b, 3359, sigradi2014_313t5, ijac201412304u9, 961c, b1d0, c62e, ad15, 425a, ijac201513101k1, 2c5e, 1741, dda8, 20f3, ecaade2017_049ss, e665, ijac201614404b3, 80ed, a6c1, ad77, dfbd, 67e3, 1278, 650d, caadria2015_208p30, sigradi2015_sp_2.112e29, 3ee0, ae7d, ea30, acadia17_60s, 2a9b, 24ba, dd78, ec91, caadria2015_130d22, 8d0d, b0f7, ecaade2015_241f55, a25b, daed, d40b, cafd, 64e2, b9f0, 5818, a5a8, 8e58, c6f0, 14ad, 2ecb, 1056, caadria2016_291s12, ecaade2015_221s48, 11e7, cd99, 29ed, 168d, ecaade2014_010u1, b322, c87f, 5c58, b3f9, a289, sigradi2016_448l, caadria2016_105b5, acadia17_522ff, 5696, ec17, ijac201614207l12, a3c6, d38e, ecaade2016_078j23, e22a, 934d, 605e, d3a8, 8c27, ea12, acadia14_153ak, d40d, 8b9b, c412, 3652, d3e3, 9c75, a279, 5bef, 8abe, 7c2a, bc93, ecaade2015_304w66, 4fd0, 54d6, 35ba, ecaade2014_184e46, 7012, 07d8, acadia14_101v, ee7f, a8fa, acadia14_177af, acadia14projects_235s, c276, ecaade2015_284l61, d38a, b82a, ijac201715106xx, 23e9, fd73, acadia17_373r, dda2, ijac201412403t6, 01c6, e84a, ecaade2015_271v59, 46e8, 790d, 8995, 25a8, 9c04, b728, 708b, 0ace, f8ba, 4d74, ijac201513302p10, 60e5, d282, c83f, 5695, acadia14projects_153at, 6234, a7ec, ecaade2015_268c59, 5861, 31fc, 122b, acadia15_371e16, c460, ecaade2017_028p, f9c5, 4aa8, 52b7, sigradi2013_342m, acfd, ascaad2016_048o20, 6237, ae1b, ijac201614206c11, 8145, 8fbc, 1931, c2a9, 12ff, 31bf, 4da6, 8d00, 5cae, 6ed0, 5c68, e598, 6792, ecaade2016_158c43, 4e80, 4a34, dd27, af77, 5274, 2017, 9f9c, 2ae5, sigradi2015_9.141j16, 0281, bc1b, ecaade2015_284v61, e50d, 0d25, 92a8, f1fc, 46b9, 93a5, acadia14_671n, b19d, b0a3, 84d0, caadria2017_189c45, 371b, acadia15_357j15, dacb, 7665, ecaade2014_104m23, eca7, a261, f8d3, c8f4, 6148, e4dd, acadia15_483g21, acadia17_630i, ascaad2016_004j2, ecaade2017_124v, 71fc, ecaade2015_215m47, 9a9b, caadria2016_693d30, 6a52, caadria2015_237r35, d396, ecaade2017_268ff, f29b, cf9c, acadia14_435ai, ijac201513104o3, 9c18, efbc, 6ad4, ae72, 1598, 7cd3, 4d50, caadria2015_067j8, a8a5, 4921, 8296, ecaade2014_070p16, ijac201412407d1, 1c61, 67f8, d08b, ijac201412307k3, 514c, 6ebf, 7c6a, acadia14_375ay, ascaad2016_023o9, d894, 4089, 6afb, acadia14_317z, ijac201614206v10, de2c, 5b0b, d791, 7272, caadria2016_157s6, 2e71, 8ce6, 3cad, sigradi2013_347u, 91af, 0ced, 95df, 8262, 69e2, 2c40, ae8d, ecaade2015_73f14, cc43, ecaade2016_068v17, 5721, f2c8, f3e2, ecaade2013r_018n9, dfb3, 8896, f835, acadia15_57g2, 3f2e, ecaade2016_243z64, 6081, ecaade2014_149j34, 5c5e, f0fa, f237, 566a, b683, 0724, e505, c693, eb06, b245, 1455, sigradi2015_8.289g15, 5908, f722, 1170, 5981, 8f93, 1e65, a0c0, acadia14projects_699o, 745d, acadia14projects_101x, e0ae, cd7e, 96ee, ecaade2016_021u5, 2bda, caadria2016_851l36, 684f, ea9d, 64fa, sigradi2014_263b1, a4eb, 6522, 15dc, a7fc, 9ebd, ecaade2015_171g36, 0049, 84a1, f7d8, ecaade2017_003f, 2359, sigradi2016_817f, e9b7, b1d4, sigradi2013_212o, f7f9, ecaade2017_007a, a45b, 1e3d, c3d4, ad27, 0d14, ascaad2016_023c10, ecaade2017_143c, 7b86, sigradi2016_816ww, 6e81, 0766, f70c, 3f2f, 54eb, acadia15_371l16, d7ac, 2a8e, a4c2, c6d8, 9bd9, sigradi2013_215b, 129f, ecaade2014_067a16, 1656, 12df, 5d1f, 981b, e06d, 4dbf, 51fd, e0bb, 0cba, 4011, 216f, 58fc, ecaade2014_180a45, ecaade2015_333e72, dba9, f063, a3ec, 0b4a, 0512, 1504, 1b1d, ddaa, sigradi2014_281d3, c032, sigradi2015_sp_8.284n30, f822, 4424, d416, d13d, 16a6, afab, sigradi2013_41u, 89d4, 3293, sigradi2015_11.165t25, 3d18, f963, d09e, c38f, f8fa, ba86, 79e3, 5a34, ecaade2015_196p42, ecaade2015_139x29, 7de4, 1984, 8d90, 4801, 9053, 4f30, caadria2016_871s37, 63a8, 3ffd, 2c7f, fe66, 3ff0, e52a, e766, 2d06, caadria2015_119b19, 9797, 8642, ac8b, ffd8, d9fe, ecaade2017_148ww, acadia15_123u4, dbe7, 2002, b7bc, 0aad, 32ad, ijac201513103c3, b686, 1d8e, 48df, 0ce2, ecaade2016_077u22, d682, ecaade2016_104u28, f7a9, 9070, ijac201513303g11, a578, 9a92, 01ac, d901, ecaade2015_317i69, sigradi2013_41j, ijac201715203qq, acadia17_257f, 0445, acadia17_348c, 6fe0, 2c65, fafb, 5b62, caadria2016_517y21, ascaad2016_050w20, f77a, sigradi2014_291p4, 7719, de54, ecaade2014_214o54, 697d, acadia17_211p, ecaade2016_182m49, 3428, ecaade2015_100w19, c595, d48e, ecaade2016_011d3, b03a, af4d, ecaade2014_177v44, 70f5, f89f, f325, acadia14_135ac, d07f, 2f4b, 5c7f, 67db, 92ec, sigradi2015_9.152b17, 91dd, acadia16_54t3, a3c3, b9b1, dece, b3d4, e3fc, d981, ecaade2016_032z8, f105, acadia14projects_199am, 8acd, 0cf6, 92bf, b911, acadia17_436u, c233, 3836, fbf7, d2f6, bb1b, 7252, e12d, 9cfe, ecaade2015_180u38, f7cf, cfaf, cf20, ece3, 2d39, a00b, de0b, d966, f1ec, ecaade2016_033c9, 5f3a, fec9, 9280, b1ad, ecaade2017_140oo, sigradi2014_132k1, 3dd0, c3bc, 6155, 9aaa, a41a, caaf, a63d, fbc4, 5736, 514f, 43e1, 2b5f, sigradi2016_428k, 9290, 9ef1, 8829, 853e, caadria2017_016b7, acadia17_670q, 1bb1, 18b0, ecaade2016_130r36, 3c1a, 31b3, f501, 96d4, ecaade2014_012t2, fc03, 5ae4, 2dd5, ijac201715202c, acadia17_137ll, f570, ijac201614208f13, 7254, ascaad2014_010l5, 2f9a, 2c9b, ed3c, 9d77, e6ba, caadria2016_559z23, 8367, 8fe9, 600f, e7e3, 3b2a, 01ad, ecaade2017_277mm, 8215, 32f2, c4c2, 729c, ecaade2017_277dd, c4de, be91, 4187, 5fa9, ecaade2017_108b, 5bac, acadia14projects_153e, 8b69, acadia15_110b4, 36dd, b447, 8578, e710, 6f6a, ascaad2014_022d4, c223, 84a4, 0039, ecaade2017_047o, c8c9, 9442, b778, caadria2016_147h6, 6654, 252b, 0f23, 2256, e469, sigradi2013_200e, 87ce, 3595, ascaad2016_048i20, 94ac, acadia17_473g, ecaade2015_196o42, 3006, ijac201412302e7, 6fd9, fb36, ecaade2016_018a5, f732, 8fbe, b8f1, e13c, 1d3b, ecaade2017_072a, caadria2015_164e25, ijac201614305m3, 26a2, 593a, e79c, 46ee, ecaade2014_042r10, fbd6, ecaade2016_152r41, 6577, ecaade2014_217h55, b96d, 2fd2, a359, 2645, a9a5, 50a5, caadria2017_182v43, 21cf, 2c38, d537, 78b2, 0f06, 1de7, 4adf, caadria2016_147j6, 68bc, f158, ijac201513303v10, efc3, ecaade2015_94d19, 8eab, 23f5, a67a, c335, acadia14_549p, b821, acadia14_517s, 5a44, bc77, ecaade2015_301w65, e801, f288, 3ef4, 5d0a, a2e4, f950, bd8d, eeee, f2fe, a743, 0be4, 21a6, 0565, 7cdb, b2e1, cb0a, ef46, acadia14_627at, d9a3, 72c2, 15b7, ecaade2015_268h59, bf2b, acadia14_43al, a3cc, 3deb, 1582, 0752, ascaad2014_012d6, 118d, bc26, f87e, 2961, 9fd9, 7fdf, caadria2015_210m32, ecaade2016_021r5, 67b1, 9025, b73f, 0ea5, 0b4f, 0b51, ecaade2015_21i4, 1f56, caadria2016_177t7, d337, 49b8, 7620, sigradi2016_534nn, d8d8, be62, 5b9f, ca3d, b87b, 533b, ascaad2014_031h9, 108d, 26c9, d56d, e79b, acadia17_392h, acadia17_82jj, db97, 9e0f, 4535, 7d72, 188f, ecaade2017_140aa, a0a2, 5909, 0fe9, ecaade2015_18x2, 093d, ecaade2017_277qq, acadia17_660t, b2dc, b347, e616, e234, f27e, 562d, d3b3, 1d56, 99e3, ecaade2016_127c35, 3b53, afd2, ecaade2017_057h, df02, ecaade2013r_003g3, cece, f978, 416d, caadria2017_104x27, ecaade2016_217m56, 47fe, 9b26, bd3b, 718b, 2d7b, 4ed7, 289a, 222f, ac42, 7eca, 3151, 86b4, 5e85, 8821, 952e, 76ca, e66a, ecaade2016_ws-foldings68, d8c0, 5cbc, acba, sigradi2016_446a, c9fd, a32a, caadria2015_206m30, 1443, 9dcd, f7da, 06a0, adb3, 2217, d5dc, b208, 5efa, 426b, ecaade2015_240s54, fc9f, acadia14_167t, 81d5, ijac201614204c10, c137, 4c7c, e1a8, 3f0d, f701, caadria2016_641p27, ascaad2014_025o6, 0df2, b17d, ce19, c409, fa3d, 21c8, 807d, d520, b1bb, 8c26, 9ed3, 1c70, acadia17_230zz, ecaade2017_274y, acadia16_326s19, 990a, 422e, dd96, 3360, acadia16_344p20, d092, 1974, caadria2016_197h9, 2ced, sigradi2016_625hh, 7494, a26b, 3c07, 8764, 759c, sigradi2015_3.221z4, 231b, caadria2016_683x29, 488e, de3a, 5f35, 280b, ijac201513201s5, ijac201513201o5, sigradi2014_250r9, 0db0, cfd7, 5b14, fdbb, 9af1, d47d, 2c1b, 6059, 7c2e, ca84, 5433, 59f3, 4315, 633f, 5656, 6124, caadria2015_030i4, a505, 558b, a6d6, b4e2, ffb7, ecaade2014_111b25, a9ab, 5825, 9562, sigradi2015_10.309a22, 02f3, ec3b, 46ab, 482a, 5d13, 6421, 874f, 1fc8, 02d4, 8f3e, 8efa, d220, d304, 293f, 3255, 4094, 59b9, caadria2017_015m5, 3f5d, 24a5, c52d, 8339, ecaade2014_153r37, 7747, 5dea, fb55, d11e, 5ded, 0cd1, 5b1d, 800b, ijac201412301r5, 88f1, ecaade2014_214r54, 6ce6, caadria2015_206o30, 145e, 8f8f, acadia16_260n16, 865a, 9057, ijac201412305s2, 03fe, ecaade2015_101d20, 6f7c, 327f, 7085, 7146, acadia14_153c, cbc7, 2e55, 1901, bd50, caadria2015_048m5, 8dad, ecaade2016_043w11, 078c, 6d40, 7c1d, 399b, 0fc1, 3170, ecaade2015_227a50, b466, 7a9d, 3159, ecaade2017_046h, acadia17_91h, 0afd, acadia14projects_145ae, b9a3, ijac201614102y2, a9cf, bbb2, 5d99, 452b, 9a94, b828, e6a6, 5755, sigradi2014_345e10, ecaade2016_225c61, 4a2c, 1ece, a582, 03d7, 19ca, 8c22, 8258, 7552, 0126, ef1a, 83f3, 115b, 9331, 1979, acadia16_72f5, b1bd, 45d4, cae7, 762e, cea3, 27ad, acadia17_90q, 9ccf, 95a3, sigradi2016_517o, ecaade2016_067w16, 291f, 0bd7, acadia16_478g28, d754, de43, ijac201513203t6, a588, 8c4f, sigradi2015_8.189u13, ijac201614102z1, 5de3, eedc, 527e, 9736, a4a7, 7eef, 8183, f34c, e58b, 47f5, ecaade2014_138p30, ijac201412304z1, c58a, 56f1, 5f91, acadia15_57d2, 8108, 60d9, 511d, fa95, acadia14projects_339af, 2a09, ecaade2015_115v22, 5d3c, ab77, acadia14projects_117i, 8cc3, caadria2015_060t6, fe7f, 1d10, 894a, 0d8e, f2e4, ijac201614201j6, sigradi2016_507tt, 7a4b, 823d, f76d, ecaade2014_225n58, 0f09, c1bf, ecaade2015_180n38, 3a0b, a763, 0f33, sigradi2016_364ll, 35bb, e107, fbda, eb85, 5f30, 2f8f, 5486, 44a0, acadia17_169b, 1b38, 0c6c, 34e0, c555, caadria2016_579l24, f7f5, acadia14projects_327c, e7ec, d747, ecaade2017_101y, 4ec6, 72f4, 8ec5, 41f5, ijac201412304e1, 6049, ascaad2016_011l5, 1b9a, 5e0e, ecaade2015_119d24, 85e5, 3259, e91e, 5ec7, 1c0f, e815, ef68, 0898, ecaade2015_21x3, 98e5, 92ef, acadia14projects_601ad, 830f, f436, 3cc8, 49f7, 8407, 1133, 01fb, a360, 3a89, ascaad2016_004o2, ec4d, 7828, ec21, d12f, 4fb8, 5685, ecaade2014_153x36, a7cb, df58, d55c, 91cf, ecaade2014_186d48, ecaade2015_122p24, b97e, 9f2f, ecaade2014_078r18, 9f28, acadia14projects_365ap, caea, 5212, sigradi2013_30g, acadia14projects_189ak, 2920, 3c94, acadia17_392d, b312, 3c4c, 90e1, 5a2c, ecaade2015_185o39, c4e0, bdb9, 06d2, 4d7a, 1009, ijac201715104o, 23d9, ecaade2015_17z2, 42fe, 9b28, 077d, ede2, cf16, 4400, f114, 71f1, 71a3, 83bd, 67cd, acadia14_317s, af2a, acadia16_344w20, acadia14_531s, fcd5, c007, c209, sigradi2014_123s9, 830d, 4391, ascaad2014_027j7, a7e1, 5cc7, ecaade2015_329j71, 3a5d, 3815, ecaade2015_269r59, acadia15_483w21, 9167, 39bb, 56b5, c979, ecaade2015_127a25, ijac201614402z1, 12b1, sigradi2014_152u3, ff78, d45f, d8f3, 9d6e, cc5c, ecaade2017_302hh, 308b, 6bbd, e869, 2f3d, 8565, acadia14_479a, d5ed, 281b, cb10, 667b, ecb7, fa1d, d9cb, d388, ecaade2017_072e, 5075, 6b9b, sigradi2016_695p, ijac201614208t12, acadia17_350rr, 7013, ecaade2015_246x55, sigradi2013_267z, 298c, f660, 049d, 2c9a, sigradi2014_313z5, 0938, ijac201614203f9, 2d7c, 9cdf, 3eae, acadia17_640rr, 287c, 2215, 6e1e, ecaade2017_201xx, a38f, ee88, 3ea8, ecaade2017_214v, 1898, 4f93, ecaade2017_199hh, 4509, 24d7, 4256, fe02, d5e5, f9fb, 09c2, 2f39, 39c8, caadria2015_072u9, 3e82, ecaade2016_191l51, 6079, a78e, 736c, b3ae, 52be, 227c, a427, acadia17_18l, d188, cf65, af82, 7a43, c345, 0728, ecaade2014_188n48, ecaade2014_233p60, fb92, 7a03, f8d4, ecaade2014_138s30, 9226, 3094, 3e28, edb7, 4d98, sigradi2016_544e, f366, 1169, ecaade2016_215x54, ecaade2016_011g3, 51fb, 2f18, e9bf, 31b9, 48ca, 2213, dce2, acadia14projects_71z, ecaade2015_199e43, 4579, b986, 0f1a, ff57, 574f, 0aee, 0001, 382b, caadria2017_009r4, ascaad2014_013s6, 56e8, bf7c, 9f39, ecaade2017_256aa, 6958, 7975, caadria2015_119x18, ecaade2017_048y, ccad, caadria2015_176n26, acadia16_88r6, ca87, ad8b, 7075, 846f, f160, 3d80, 5e0a, 4e11, f567, 142a, 79b1, 3eb7, 2666, ecaade2017_057n, 24cd, ecaade2014_159n39, defd, 39c3, 920e, c324, acadia17_212oo, ecaade2017_122xx, fc85, f560, 88b4, b8f9, 885e, a8f7, 30e9, sigradi2016_367zz, e1c7, 6935, f7d3, 859e, 0c3d, 1ce1, 84ca, 88c6, 7f38, e776, 7f51, 3776, ecaade2017_038jj, e4ad, db23, 30f9, 0e4f, c947, ecaade2014_168l41, ecaade2016_119t32, 3b1f, 01ff, e744, 3795, ascaad2016_037g14, 93b5, ecaade2014_163a40, 444a, c7e1, 94f7, 1f86, ecaade2016_048c14, c403, fc8e, sigradi2014_341e8, ca93, f559, d4ec, caadria2016_311w13, aecb, de69, 2dad, 77ec, d82e, 4564, b7c4, 7fcb, acadia14_333ax, ecaade2017_301s, 8f87, 2678, c163, c7be, sigradi2015_3.345v5, ecaade2015_114i22, 662d, cab4, 0ae3, 8081, e69a, 70e5, sigradi2013_364s, ec13, 1cee, 16f4, f99c, sigradi2015_3.209y3, 8329, d88e, a36f, 6170, fcb9, 0789, ecaade2016_002d1, b631, acadia17_660l, 74aa, caadria2015_078h11, fca0, ijac201412303f8, 19c8, ae64, 92a1, 723e, 6980, f5d1, accc, d1c9, 8a4a, 94c2, 7b0c, 2baa, caadria2016_167s7, 7b1e, ecaade2015_55i10, 4619, e961, e098, acadia16_424e25, 2d76, 34e5, 2339, 80a6, 1d89, 99b4, 54bd, d6de, sigradi2015_10.307y20, sigradi2014_132x1, 6754, dc80, ecaade2014_168k41, b540, ijac201614306u3, a0ef, acadia17_154r, 6f0d, ecaade2015_21k3, aae7, ijac201412303x7, 677f, acadia17_358ff, ecaade2016_152w41, 6526, 0484, 9f86, 5799, ea9e, 9a44, def5, acadia17_570w, 377d, ecaade2015_164u34, 1241, 7754, caadria2015_139p22, ecaade2016_243t64, sigradi2013_208m, 0137, 44f6, b537, dcb6, 7226, a94b, 6f94, ecaade2015_215g47, 1df9, a3c7, acadia16_116s8, 48e9, 1d85, aa3e, ecaade2015_297h65, d0a1, ecaade2017_099yy, 18ae, cd32, e029, acadia17_38pp, acf8, a621, ascaad2014_031i9, 7ac0, da65, e718, 0014, f088, ecaade2013r_003x2, ef3f, de97, dfb7, c559, sigradi2015_8.27l10, 25e1, 26b7, ce3d, sigradi2013_189l, aa11, fc27, f724, 4cf7, 696b, c394, 145c, 4065, 648c, 9471, 5129, 1b98, acadia14_661e, ecaade2016_011y2, d7f8, 2681, e990, b9a0, 378a, 11b2, acadia17_323r, b3b0, d932, acadia14projects_317u, 35c5, b396, ccaa, a98b, 0618, aebf, a2c9, 2c73, caadria2017_002k1, 09ad, 0442, 961f, 22db, caadria2015_102b16, e842, acadia17_581ii, ecaade2017_164w, 79fb, ce31, 8409, 89c9, acadia14projects_63ar, b0e3, 7605, 522f, e9de, 9eed, 51a2, 8d97, c2b8, 113c, 93f5, ecaade2015_178f38, 9f77, ecfb, b2c9, 2aaf, 33c8, 32c7, b685, 73e7, ebb6, cbec, c3c8, 9ae6, 56d0, 7b0a, 95d8, ecaade2015_195g41, ascaad2014_032t9, ecaade2017_143k, 17fd, caadria2015_142n23, 25e9, efed, c62a, 445c, acadia14_63ag, ac2f, fde0, d85c, 3053, ceeb, eac4, 40a6, bc8a, acadia14_435ao, 5135, ecaade2016_091i25, 9ab5, acadia17_562w, 976a, 155f, 0891, sigradi2015_3.268b5, 682a, d8b3, 14f9, 51d2, e0b1, ecaade2015_53p8, 8912, b148, 13fa, ecaade2014_111z24, 42e0, ecaade2017_172bb, b906, 06e8, sigradi2015_11.165s25, 0ea9, acadia17_36w, ecaade2014_055u13, 2a23, sigradi2015_3.11h2, acadia17_164uu, 749a, d0e3, c146, ecaade2015_74n14, 56b4, ijac201412204x2, f8b5, 2089, ijac201614208i13, f3cf, 8574, e631, eda9, 9fd2, 1db9, dbf2, ae79, 0596, 9fc2, acadia14projects_555d, 8588, 10ad, ecaade2017_054uu, c794, e985, 1be9, fb4c, e8f5, ecaade2016_099g27, 745e, ea96, f8aa, 3acb, b9aa, ecaade2016_007l2, 1ed9, 5697, f6e9, 30b5, ijac201412303n8, 98d7, acadia16_62x4, c256, 4a6b, 0463, b940, 4f1f, caadria2015_114o18, 2ebf, 3708, 1b7f, 1259, f201, c884, 6d13, 0db1, 282c, fe67, 9d43, ca71, 0048, acadia14projects_43ai, e0df, d863, ijac201412408z1, 581b, 2c17, e9ae, a14b, 1a5e, ec3a, c658, sigradi2015_9.152r16, 32c1, 11bf, e1f8, e54f, 2314, a50e, e782, 9f25, ecaade2015_127w24, ecaade2014_030g8, caadria2015_031n4, f7de, dce3, 993d, 3a80, caadria2016_871l37, 6d2b, c7bd, ecaade2015_196v42, 301e, caadria2017_158c40, 7503, fb96, ijac201614401h1, bc94, 485b, ecaade2016_142a40, ecaade2016_224y59, acadia14projects_135aa, sigradi2014_284y3, bed1, 6bc7, 0c21, f281, 585e, c835, 6f1b, 6ca0, ecaade2015_22a5, f0b2, b0e5, sigradi2015_9.152w16, ecaade2014_188o48, ca58, 6600, acadia14_555l, 9c0e, ecaade2017_006jj, acadia17_283uu, e11b, 2e35, dc37, sigradi2016_770n, c7ee, b7c1, 9676, d605, ecaade2017_143qq, 4653, 0012, 7ec7, caadria2017_110e29, caadria2015_108x16, 6510, 1717, 81e5, 8d93, 3307, 4728, 3496, 4998, d103, acadia16_450k26, 7202, 73e6, cdfb, b601, 04b8, bd00, 2e66, 0d5a, c105, 9d24, a577, ecaade2017_037aa, fcdc, 4a48, 5bf2, 59d3, c37c, c6be, f41a, 75e4, 62f6, acadia14_247i, 4f2d, a429, 88d4, 9e8c, 9152, ecaade2014_224o57, fc5e, ijac201513303a11, sigradi2013_304a, acadia17_413z, 4889, 9a0f, 2471, sigradi2013_164, 02e9, 69fc, ecaade2016_224t59, 1565, c591, ecaade2014_149g35, f472, 2a47, ecaade2017_066v, bf82, 09b4, 000e, 8560, ab7c, 01f7, c28c, be6e, 8cd7, 7010, 1fa7, ascaad2016_005b3, ecaade2016_072n20, 13af, 4e63, ddc8, 268a, acadia14projects_517t, ecaade2014_159m39, ce32, acadia17_177k, f506, 5990, d0a6, 8893, caadria2015_162z24, acadia14_177ag, sigradi2014_347n10, 7e1c, ecaade2016_021v5, d697, caadria2016_611h26, acadia15_211s8, cde3, 47f7, acadia17_91a, acadia17_52e, deb0, 72b0, ijac201715202aa, 6837, acadia14projects_23z, ecaade2016_102k28, 4817, 84a9, b7e4, a1b2, ecaade2014_070r16, 394a, ecaade2014_132b29, ecaade2017_094s, e50c, 2d07, caadria2017_149l39, cd98, ecaade2014_023j6, 6877, 193d, 9137, 1786, 253d, e366, 1b92, fa0e, acadia17_248l, 1b6c, ecaade2017_112zz, caadria2017_048e16, 1a2d, sigradi2016_686uu, b9c2, 94f4, acadia15_443w18, 37d1, df0d, ecaade2017_146dd, 8d8d, 3c9c, aeff, 515e, 745b, caadria2015_073l10, aec7, 0dad, a038, ascaad2016_042s16, 3a06, b613, 9f9e, 6acf, 4dde, b8cc, 1f52, 54b2, sigradi2015_8.41y10, b68b, acadia16_280b18, 2209, 9b47, caadria2016_311z13, ef51, 1867, bfad, b175, 3b83, 740f, 4cb8, a2d1, a6c7, ecaade2017_195gg, d16c, sigradi2015_12.19b27, e859, 9901, 3ba7, sigradi2014_015d1, f6d4, c75e, 1559, e4ae, b2d0, f31d, ecaade2015_73d14, 98e3, 022b, sigradi2013_243s, 9931, 47a3, ecaade2015_180e39, ab5c, 9556, 1e5b, acadia17_100j, ec07, caadria2016_487m20, 2702, 1395, 5106, d2bf, acadia17_598uu, 4e57, ca06, 3ce7, 6e25, ebaa, 188d, 8ed4, cf24, a8c4, 8cb0, ecaade2014_023u6, 2000, 0412, 11e3, e675, de44, b14d, 5b36, 7c94, 46b3, c25e, 4bdd, 9e3c, ascaad2014_022m4, acadia14projects_145ac, 2023, ecaade2017_033t, c355, 4dc0, 8ff3, sigradi2016_522x, ac61, 4607, dc5f, 1f55, 6bb2, 8673, 43b9, e9d9, 5ee7, 3717, ecaade2013r_012k7, b993, be49, f9c7, 1208, 6aa0, b713, ecab, caadria2016_829e35, 8405, ecaade2017_057t, 525f, f013, f634, ecaade2015_94c19, acadia17_212ff, 5fda, abc1, 3187, 2b63, 7b84, f4e1, 7100, sigradi2013_390c, 347a, acadia17_445p, 116b, acadia17_237gg, ecaade2015_115y22, 328f, acadia17_71oo, 16d1, ae7e, 1a7a, feae, c381, f365, caadria2015_130k21, 9b7c, 7661, ecaade2017_006oo, 403d, 0586, 163a, f88b, 9e0e, ijac201715106j, 8165, 341b, 8ff8, acadia14projects_237au, 42e6, caa9, 10a3, ecaade2016_199y52, sigradi2016_686xx, 218e, 5e4f, 7d42, 70c8, 68c2, d7c5, sigradi2015_4.219i7, ecaade2015_241l55, ecaade2016_110j30, sigradi2016_816uu, caadria2015_218s33, ead3, 519b, 5f6a, ijac201614405n3, e33d, sigradi2016_450xx, d7a7, f4b4, 8e70, ff76, f64b, ecaade2014_014g3, ijac201614307x4, 1c55, acadia17_154t, c54d, 2380, 0306, 0ee8, ddb0, ecaade2017_017z, acadia17_413q, ecaade2016_239b64, ec35, 685b, ijac201513306d13, b84b, ecaade2016_167u47, 1261, ecaade2014_206h53, c3d6, dc9c, ecaade2014_149d34, 8ed7, 318d, f20f, ecaade2016_118k31, caadria2017_029o10, b9c0, c2c3, 99b3, 6b41, ecaade2014_138n30, ecaade2016_033w8, 8553, 0a57, c42a, 862e, 38e5, cb12, 44ce, acadia17_338gg, b462, acadia17_348g, ecaade2017_203gg, 3bd4, e7ce, sigradi2015_8.186c13, cbd6, 53ab, ascaad2016_023z9, ecaade2014_009a1, b0d7, e3f3, caadria2017_129t34, 52bc, aa2a, 1d79, 394c, 1725, ecaade2016_105c29, ac1e, e809, 5285, 7509, ecaade2016_046t12, 56cc, 1732, 1f72, 933a, ba13, bfb2, 1ae9, ecaade2016_063l15, ijac201412305j2, 61ff, ea07, cfc8, 5828, 8c0c, 8be3, 3e5e, ae22, ea15, 1b51, 8af9, 44d8, 3451, a757, f1a6, acadia14projects_619aj, 3d9b, ecaade2016_067h16, 83e2, 83ae, ecaade2014_201h52, sigradi2016_602b, ecaade2015_235v53, dda4, b804, d6f4, 6bdd, 2d1b, bffa, e773, 2488, d68c, 8235, 8cef, 2492, 5801, 5e5c, 5fd3, 1cc6, sigradi2016_590b, a4ab, bea3, acadia16_140b10, 1295, ijac201715204nn, dbdd, ecaade2016_096r26, ecaade2015_317c69, d549, c235, 57be, sigradi2015_8.41a11, f09b, ecaade2014_111s25, 8499, ecaade2017_308hh, dadb, 83bf, af56, 50e8, 3c3e, acadia16_352d22, caadria2017_057s19, ascaad2016_045m18, 5af8, 2686, sigradi2014_289j4, a06d, 7a51, 220b, 8a65, 8343, 2072, ecaade2017_152uu, ecaade2016_015b4, sigradi2014_263f1, a924, 7703, 2bd6, acadia14_699n, e55b, ea0e, ecaade2015_21j4, 615a, 56e5, 6ac9, 6776, 86d3, ad8d, da8f, ascaad2016_045b19, 4589, caadria2016_611s25, f6af, bf17, ecaade2015_217y47, c946, 7d69, a66c, ecaade2017_156v, 1736, 1b96, 0561, 4fdd, caadria2017_110j29, acadia16_352a22, 642c, caadria2016_621s26, aa7c, 5f40, c3cf, e9b1, sigradi2015_7.203i10, 6e4f, 8969, e0a5, fc79, 4a2e, bc43, 0033, caadria2016_517f22, 2a63, sigradi2015_10.381g23, 0c83, 3b47, e47e, acadia16_344z20, e0c0, 80cc, ecaade2016_077r22, 8efe, cc7a, ecaade2016_175h49, deed, f758, 8d71, a65c, ecaade2017_090mm, a31f, sigradi2014_048b5, acadia16_234g15, sigradi2013_259i, acadia17_60w, 39f3, 6b6d, e0a1, 907d, c5c9, 66d3, ecaade2014_180l45, caadria2015_081k12, a1a2, fc36, 56c0, ecaade2016_067s16, d9bc, b00c, c57a, 7464, ec0d, acadia14_479aw, fa6e, ecaade2013r_008m5, ijac201513103y2, ecaade2016_203f53, ecaade2017_097ii, 0671, acadia17_82qq, a7d1, acadia14projects_43al, ecaade2015_200l43, 62a3, acadia17_128oo, 6746, e82e, 6ab2, acadia16_12d2, 5d58, c26c, 33f5, a30f, acadia17_202k, 606c, 3332, acadia14projects_153au, 9d0b, ascaad2016_039r15, ecaade2014_233b60, 7e24, 5059, 54ef, ed5a, 47b1, e768, cbfb, ecaade2015_152x31, c170, b6d1, ecaade2017_124l, ecaade2015_294m64, 4344, 01a1, acadia14_145z, 9010, 825d, ba5e, 6103, b517, ecf4, a1c5, 8556, sigradi2014_178n5, 7f09, 61f3, 3d0c, 3e9c, 43dd, acadia17_178oo, 4803, 4510, sigradi2013_243b, 1c09, daf5, a83a, 18ac, ecaade2017_148e, fe74, acadia17_177f, 05b2, 8e9c, ad26, 28b6, 9d83, d269, 4a9d, c225, bc38, 71f4, caadria2017_145f38, 95ff, ecaade2016_108v29, cb47, acadia17_248n, 6964, acadia17_391zz, acadia14projects_219a, 42d7, c600, 98d0, d906, ecaade2017_215xx, 2098, e903, 1b33, a877, 0762, acadia14projects_153ay, ecaade2016_162c45, 3150, 0cc5, b707, ijac201513302a10, ecaade2016_067r16, c98c, acadia17_464b, aadb, 2543, 2a3c, 4b70, eab0, 5d0e, 2ab0, d25e, 9240, b3a9, 0a8c, a618, ascaad2016_003d2, d108, f064, b2d5, e6b9, sigradi2014_197c7, 25b0, ijac201614403b2, 9e81, sigradi2016_621dd, ef24, 04e5, 351e, 63ac, 1f2d, 1c4a, ecaade2016_154h42, 4172, c876, f1b1, 61fc, 6401, ecaade2015_202g44, 86a4, sigradi2015_10.378a23, ffcb, b98a, 899a, e065, ecaade2013r_002v1, f86f, ecaade2015_55o10, d368, sigradi2016_467r, b3de, 2549, bbdf, ijac201614103d3, ijac201715204ii, b721, 9e86, 519a, ba74, 95ac, 1372, 096f, ecaade2015_230i52, 51cf, ecaade2015_319b70, sigradi2015_11.222p26, 66fa, acadia14_427ak, 47ae, 87e0, caadria2017_058o20, acadia17_127ff, f90b, 405b, fab0, e912, b4a6, caadria2015_043g5, 8a8f, ba01, 1d4d, 2d83, c7d5, 5f2c, caadria2017_110h29, 5afc, 367a, f4d5, 7477, eee2, 7c59, be38, 6dc9, d661, 5a36, 7139, 2480, 539c, 870b, 34b6, 068f, 5911, 805e, 38a5, ecaade2015_17g2, 5f5f, sigradi2013_414c, 5d77, caadria2017_096a27, 2cbe, 235d, 00f0, b2f7, b9d5, cee3, cc11, ascaad2016_042v16, 44da, caadria2015_084t12, 0331, d977, a2e7, 1dc8, c4e6, acadia14_33al, b547, 30ec, 72cf, 544e, 7405, ecaade2017_152xx, ecaade2014_105x23, ded2, 799d, 7b33, b2a3, 0e62, a145, fff0, 7b5d, 1975, ecaade2014_019k5, 3179, 0f56, 36bc, 9b69, acadia14projects_445ah, sigradi2015_6.42u7, sigradi2015_4.52j6, 6f28, facd, fd87, 3918, ecaade2017_017n, ijac201412408x1, fd2f, c993, 0968, 5cca, ad97, fc19, 507a, c39a, 0e78, 8368, 4b4c, ecaade2017_151z, 4079, e275, cbe7, 9c4c, 8bd6, 2c64, 7cb9, 2431, 2874, 8f08, 63fd, 409d, acadia17_330uu, ecaade2016_144n40, b262, ecaade2016_033y8, 8d3e, caadria2015_137m22, ac17, caadria2017_058g20, b096, acadia14_399ak, 0e93, acadia17_145qq, 0918, 5e4c, acadia17_258s, b748, 0885, 4a17, 005d, 1fcf, 3923, caadria2017_016e7, ijac201412304r9, ecaade2017_059uu, 524c, 62b2, 18b2, sigradi2015_9.141a16, 65b1, acadia16_130m9, 5abf, 1a1c, 7beb, caadria2017_163d41, 0a69, 47c0, 6493, 2a1f, ijac201614208o13, 95c9, 8d36, 97d3, af32, ecaade2014_042m10, 01ee, acadia14_565x, 9afa, ecaade2015_314g68, ecaade2017_215zz, c18c, 8042, 673b, 10e6, a26d, 6207, 3444, ee5d, ascaad2016_046k19, ecaade2017_201f, 0767, 500f, 2473, ecaade2015_180c39, 041f, 4f36, d988, ecaade2016_106i29, ijac201715202mm, ecaade2017_071ii, ijac201614202d8, caadria2015_185p27, 00b0, sigradi2013_386n, 56ee, sigradi2013_234d, 3477, cb79, 760d, acadia14projects_339ad, ecaade2017_094n, 119f, 1291, 90b3, e984, 8529, 929c, bbbe, 3f4e, 1327, 4b29, 0664, eac5, 93d1, a804, 36e9, ff91, 49e0, 9385, 1af7, ecaade2017_050i, 3f39, 0017, 8674, ecaade2015_59g11, 35bf, 8df1, ecaade2017_151v, ecaade2017_117t, d982, 79a3, 4477, ecaade2017_019d, ecaade2016_074o21, 4ada, 2038, ab92, ecaade2016_217o55, 4098, 4ff2, b332, ecaade2014_109u24, e749, ebeb, 34fa, acadia17_260u, sigradi2016_550n, acadia16_460u26, caadria2017_145r38, 5e21, 4164, acadia17_520g, bc68, 340c, 9225, 57b4, ecaade2016_025e7, 7d12, 50e3, 6f2e, ascaad2016_021k8, 0cbb, ijac201513302e10, acadia14projects_301aw, ecaade2016_217j56, 2623, acb4, d330, ecaade2014_180d45, 0e47, 318b, 7ee2, 72d9, 420b, d54e, 4597, 4973, ascaad2016_042w16, 7b4d, 4edb, 42e1, 6300, ccc1, f058, acadia14_23ad, 8970, ecaade2015_91e18, 2a60, c5f8, 5208, 789f, f3e3, d8c8, a9d7, ee6b, 2d53, caadria2015_172h26, ecaade2015_201x43, 54e2, d439, 822e, ijac201614402n1, 1941, 693a, sigradi2013_117b, 1bed, ccbe, 44b1, a43f, 4ea3, 8d58, b538, c5cf, 36c0, bd1a, 990b, c786, sigradi2016_815v, 0de9, 326c, 6ec5, bf60, 6942, b4ac, sigradi2016_512qq, acadia17_472rr, 6501, ecaade2014_168e41, 2749, 2fd6, 17ec, 1a25, caadria2017_002l1, f898, 6265, 79c3, e0a3, ecaade2016_083b24, ecaade2016_224g60, caadria2017_048x15, 3580, 2867, 03e2, 4ab1, ecaade2014_139d31, ecaade2017_042q, sigradi2016_510ww, c049, 3feb, acadia14_601ab, 5de4, 1571, c6a8, 8dcd, acadia17_178y, 3a87, e708, ecaade2013r_014k8, 2dcc, 3c55, c3dc, 4936, ijac201412207d5, 5959, c668, 31c7, 2902, 6c13, 74cd, f2da, 3951, 0a8f, ce4b, 466b, 94bd, dad6, ascaad2014_012b6, 3ae0, e82c, a33e, ecaade2017_220ss, 5449, aa44, b2f9, a2e6, bad2, 24c9, a065, ecaade2015_22y4, 1719, 6082, 3f5c, ecaade2017_170j, 6468, 9983, 7c41, ebce, 6f62, acadia16_130k9, ddb3, ecaade2016_110e30, bdbc, ascaad2016_022d9, 2060, ecaade2015_161i34, f55f, 189a, 8bd5, 5d45, 0c3e, sigradi2016_817j, 73b3, 1f98, a7a4, 8afa, 40e5, sigradi2015_8.239a14, f970, 91c1, sigradi2013_41r, acadia14_339as, ad7b, 77ab, 87e9, acadia17_50ss, 0e22, ascaad2014_004l2, 5638, b7ea, 2034, af00, 96a6, 799a, 194d, 325d, ecaade2015_268e59, c0c4, ecaade2016_078i23, 0c5c, 779a, ecaade2017_023cc, 9732, 2379, 01eb, 5d68, 535d, 325c, ecaade2014_138e30, ecaade2017_029aa, 189c, sigradi2016_510xx, ijac201614307i4, 6710, 6ca2, acadia17_164vv, 4e0d, ecaade2014_089r21, 9dcb, ecaade2015_15a2, ecaade2016_038e10, 95e3, acadia17_590uu, bc42, acadia14projects_111n, eb47, 60b2, cf45, aa75, f3a3, 0fd6, 7d31, 027e, 7adf, acadia14projects_63av, 0e4a, caadria2016_311f14, a0a0, caadria2015_130v21, ecaade2017_198r, fe71, 6db2, ijac201715202ii, a87a, 5842, 3e93, acadia16_280t17, 4d7d, acadia14_671o, e5c6, be28, 459c, 6420, 9ed4, ecaade2016_ws-intelligentx68, ecaade2016_193v51, bc50, 0d43, 05a4, 37e4, 0406, 3f24, 7259, 924a, 6e52, 8edd, 95b3, caadria2017_070h22, ecaade2015_333h72, 121c, 685c, 2ff2, 60cc, ijac201614207m11, 71e7, 55f3, 1ec6, 5c24, 3e2a, acadia14projects_229n, e437, d4b4, 67f4, 6b1a, ecaade2014_157h39, bb1d, 8c8d, c538, a725, 673c, ecaade2015_139c30, dd5f, a02c, ijac201614405m3, ecaade2014_176y43, acadia14projects_189al, e099, acadia14_135m, caadria2016_663k28, b3be, ijac201412408v1, 30ae, c189, a6f0, ecaade2016_099j27, e189, ff25, 9187, 5da6, 8930, 071a, acadia17_590l, dbf3, 203b, caadria2015_130m21, b687, 0fb3, 053b, sigradi2013_285z, ecaade2014_072h18, sigradi2013_414r, 6b00, a234, 13c5, 6541, 2ab4, 3e65, 8119, 846c, ecaade2016_tkog67, 5b8f, 0b87, caadria2016_703o30, e68d, 0678, df2e, ijac201412201c1, ce3c, acbd, dbb4, 1b2b, 2810, 98eb, ecaade2013r_001i1, 03c2, 92a2, 6d15, d19b, d973, 6713, acadia17_435qq, bd9c, 733a, cf41, 767c, d34b, ecaade2014_224u56, 01b0, 3499, c0d3, c515, acadia17_590b, 2d14, sigradi2014_189l6, acadia17_637c, 9d2e, 99ec, 9b0b, acadia17_127dd, b677, ecaade2017_017j, acadia14_601af, 82d9, b20e, b49c, eb9b, 8fb6, 74ad, ae44, 118a, 3f2a, ijac201614402j1, ecaade2015_194s40, da18, b7c2, 5d4c, ecaade2015_61z11, 8902, 4843, cb63, ce00, e41f, 994d, 8f48, fd63, b57d, e4f4, acadia17_273q, 45cb, 73b0, 8769, caadria2017_023d9, 157b, bdcc, caadria2015_048o5, ecaade2016_223f59, sigradi2015_8.186k12, acadia17_481p, a469, 0f14, ecaade2014_149k34, 160d, 0ee1, 76fd, 6bd8, caadria2017_074h23, 1d40, 8def, c548, df1d, 439d, 99d5, sigradi2014_279w2, 388d, 9444, 08eb, caadria2017_047w14, daa7, 54c9, fc37, ecaade2017_071nn, 8415, f43f, acadia16_12t1, 76af, 6d2c, 63b2, sigradi2015_sp_8.326d31, d4d8, a6c4, 919b, ae94, acadia17_163ll, 0996, 80bd, 7dd0, sigradi2013_234c, ascaad2016_059m23, 60ac, 5760, ecaade2015_55a10, 9d14, e552, 9bf3, caadria2017_030y10, acadia15_297a12, d2da, caadria2015_078k11, 3a08, acadia14projects_101t, acadia17_292v, a509, 616c, 4ece, 5032, acadia14_317ac, 40c9, 0d69, 41fb, ecaade2016_065c16, c5cb, 0914, 6034, 8062, 9045, acadia17_640ff, 237b, 84ff, 011d, c642, 890b, 0872, caadria2016_157x6, bfd8, 2f69, 1398, acadia14_23v, ijac201513304a12, sigradi2015_9.347o17, af60, d3fa, caadria2017_079z23, ijac201412301n5, f6b3, e779, 069b, 83c1, ecaade2014_084r19, cf5b, 8474, ecaade2017_008h, ijac201412404e8, 53d6, 42ac, ecaade2017_170zz, acadia17_92s, 0aec, 0a33, 653f, acadia16_88j6, f879, ecaade2016_108p29, 45ef, 590e, d477, 695b, sigradi2015_3.111f3, 7f29, 87fd, ba41, bc08, 5d36, a430, 69b2, 3bbc, caadria2017_142n37, c933, 5ed7, 1a71, 7546, d7a0, bc6b, daec, 8f4d, f0f7, 8e1e, 3792, 9f0d, acadia17_230tt, acadia14_463g, 8460, cef7, f62f, f8c9, ijac201412305w1, 2faa, f61f, 6b71, 7243, 0b93, ecaade2015_38p7, 6f65, 861b, acadia14_609am, 3de7, 01e1, 35c8, c701, c2e3, 9001, ijac201614407u4, sigradi2015_11.196l26, 0bf9, b670, ecaade2017_195ii, 79d2, 93cf, 588e, cb94, fc91, 1230, 1265, 731a, df2b, a91c, 1751, d858, a00d, 1f7d, 3901, 6fb8, 1ba0, 2e7a, a607, sigradi2016_792i, ccc5, ecaade2017_277gg, 39f0, 3009, d73f, 45e5, b4dc, sigradi2014_217f8, e5f6, 29bb, ef34, 2c18, caadria2016_663u28, 4acf, 2067, 6435, 5156, ff04, 90fb, 45ac, acadia15_371c16, 3781, 301b, 3c97, 644d, d6ef, 8527, 0b7b, caadria2017_055i18, 25c6, 70cc, a98a, 92ab, 9202, 6c60, befb, 88f6, ffb8, 630d, 9fbc, 15bc, ecaade2017_116e, acadia17_350ff, acadia17_222s, ecaade2017_013oo, e409, acadia14projects_375d, acadia16_124a9, 888e, caadria2017_009o4, 138b, 3d79, 5b08, 7430, acadia16_88a7, 0369, 1445, ijac201513205l8, eb21, b88f, d776, 66e6, d2c1, ascaad2014_006u3, 301d, ebd3, 7b87, 3368, ecaade2017_294b, 7eda, 37ae, caadria2016_819p34, ecaade2017_108i, f2b8, 6787, 0a41, acadia17_678hh, 68e0, 8f68, b9a1, bd20, baba, 8a23, acadia16_140n10, caadria2015_122l19, 2639, a22c, 0025, 8ffa, 1017, 8202, 3caf, 2ba9, sigradi2013_294u, 3fe7, 772f, acadia17_520p, f344, ecaade2016_161z43, fe47, 8e44, ijac201614101c1, ee41, 270d, 9239, acadia14projects_375b, 7a24, 39bd, 1a46, sigradi2014_192p6, b88c, 66c3, 87e2, 0333, ed64, 6873, 8355, ab72, 8834, 10b4, 4a15, c2f4, acadia17_296w, ecaade2014_071w16, ascaad2016_003y1, sigradi2013_117k, 1aff, aa02, b08a, caadria2015_203k29, ad9e, 3fdc, 3a6d, 7960, db29, a590, 91bf, ecaade2017_151u, f753, daef, 6673, 6473, d64a, 6e84, 51ef, 3f8f, acadia14projects_609ao, acadia14_671x, ce4f, f653, 534c, 6884, acadia14projects_131ap, 506c, caadria2016_219f10, 56c7, sigradi2015_sp_11.303r31, acadia14_719h, 6388, f2c1, cdc6, ecaade2014_072x17, ab4b, 5851, 8168, ce20, dac0, acadia17_91e, c7b5, cdd2, 8b74, 9c15, 1ba8, acadia14projects_375aw, 5dc5, d26e, e6fd, b460, 2972, 52a4, a652, 4ace, 525e, 0cf3, 4436, ecaade2017_029dd, beef, acadia17_502a, acadia14projects_445aa, 20a2, 446e, 23da, acadia15_323n13, a47e, 0917, ecaade2014_180c45, bfda, 81e1, ecaade2017_230yy, ecaade2016_128i35, ecaade2014_029w7, dfa3, 4c10, ecaade2017_152ww, 4012, acadia16_54y3, 08fa, 0f3b, a3fb, 26e8, ae71, 9916, 7a00, 54cc, 9130, 3a70, sigradi2016_642kk, acadia15_223l9, sigradi2016_490kk, 09a6, b472, 86c2, 8f0f, 6a6c, caadria2017_142w36, 2330, f610, caadria2017_015j5, acadia17_92n, 0d74, e1ff, df64, c22d, e888, 5ff5, 9a0a, 482e, aec6, a32f, af8b, 831b, 82c7, caadria2016_683s29, 55eb, acadia14projects_23ae, 4967, sigradi2016_637dd, 374c, acadia17_92r, 305f, 9eef, acadia16_116r8, 2b21, b7f2, 5659, a09d, 8d5e, 0c73, 59a7, 5a8d, d1c5, f10f, 2f36, sigradi2013_112e, ff7b, aa0f, f7ac, d8db, f85d, f8c4, ea76, ecaade2014_146r33, 1756, 9af2, a432, 1ef9, caadria2017_052p17, beab, 8ffc, 2859, acadia17_38yy, 8d28, acadia17_658qq, 0fb5, ascaad2014_025h6, c71b, c6e7, caadria2017_101k27, sigradi2015_4.52r6, 6b2e, d819, e971, 7b25, ascaad2016_057m22, b3d0, 4395, 6329, 1914, 35be, 5229, db10, f255, 3393, 769a, 2eb5, caadria2017_109a29, caadria2016_755i32, sigradi2015_8.264f14, 87d1, 0911, 4631, sigradi2013_54n, 9d7d, 00fa, 3a46, 2dc9, 3f02, ad6f, 7e8c, 8cd6, 0378, 5e6c, acadia17_28ee, 8aef, ecaade2017_018aa, a3cf, 1aaa, ijac201412202t1, fa00, 2ccc, acadia15_185j7, b5c0, b14c, d5ec, ijac201614102t1, sigradi2015_sp_12.402t31, 7ddf, acadia15_395w16, 932b, ecaade2015_113k21, 421e, 546d, acadia14_291e, 67d3, acadia15_110s3, 45c9, b43f, db5a, b578, 6ccf, acadia17_72e, 3766, 9ecc, caadria2017_125a34, 91ee, 51fe, ecaade2017_215qq, ded1, 4dc5, acadia14projects_153d, 598e, 144e, 69b7, d564, acadia14projects_565w, acadia14_43ah, e46e, ijac201513201b6, 3d0d, ecaade2014_192i49, 62d5, ecaade2015_92o18, 33d1, 4a41, 0fdd, acadia17_534hh, acadia14projects_291ak, 0e82, 1ed2, ijac201614402a2, 905c, d3aa, caadria2015_030e4, 2ace, ccf4, sigradi2013_194d, 083b, 1360, caadria2017_035x11, 378b, 71ca, ecaade2015_158k33, ceaf, 491f, b65d, 9958, 9cf6, f1a2, ijac201715203ii, 1311, 9031, 96de, caadria2015_014s2, 3a3c, acadia14_311w, bd07, caadria2017_015r5, 0fe5, 12e2, 104f, sigradi2014_159g4, b48c, 8dfa, d1cd, caadria2017_043w13, fc50, a440, a971, 62d8, 859a, fb60, d0bc, 1397, ecaade2017_213xx, 0cab, 32da, 9fdc, sigradi2016_814o, a3cb, 734b, ecaade2014_041f10, 38be, ascaad2016_046t19, 2313, 33d8, 6695, 3dc7, eabe, c687, ecaade2014_195z50, 1ae5, 482d, cc49, 0ef3, af80, a871, 1734, b952, 1d4f, b483, ascaad2014_003n1, 9760, 6dba, ed90, 4ba9, 7bb8, fdc2, ecaade2017_023ee, 0935, acadia14projects_549t, c333, 5299, 7dc8, 7f2c, 3455, 3246, 779c, bbd7, 0bb9, ecaade2016_238k63, ecaade2015_22e5, ecaade2017_051u, caadria2017_048p15, acadia17_60z, af5e, de55, caadria2017_175a43, 4ffd, ijac201412307h3, acadia14_671k, ecaade2016_165u46, 952c, bf9f, 5058, e1d9, acadia16_12w1, 2932, dccb, c96f, acc9, acadia17_162y, e671, d5da, 17b5, ee54, acadia17_329dd, ecaade2014_147w33, acc4, 40eb, 3d81, 4d64, f496, 8e43, eaba, acadia17_562ff, 7668, 5de9, de0f, c496, 3abe, 4d13, ijac201715204ss, e192, ee58, 78d5, afc9, 50fc, aab1, ascaad2016_010r4, d870, 6be1, 7717, 1fe8, ijac201412303o8, 56f7, acadia14projects_33af, 9f3f, 4a6a, acadia17_348yy, 45b3, 31a1, acadia15_137i5, 2035, 8a64, 16ee, ad3e, d1f0, ascaad2016_008b4, acadia14_43w, ecaade2014_038s9, affb, bde6, e7bd, caadria2016_487n20, ecaade2017_220oo, caadria2016_373g16, ecaade2015_33c6, ecaade2016_057p14, f101, 8210, a8a7, 354e, ecaade2017_243dd, af64, ea11, sigradi2013_62t, 5606, 2c5d, sigradi2016_381p, 46f9, caadria2016_291o12, ecaade2017_215ddr, 48d3, acadia16_318l19, 22e4, acadia14_219c, 2d45, acadia14projects_463av, 71b0, sigradi2015_11.222o26, 32a3, 39e5, ccc9, caadria2016_611y25, ecaade2013r_004o3, sigradi2015_11.165m25, e5e9, 7b56, sigradi2016_550l, 9b0d, ijac201412404f8, f5a0, acadia15_203g8, dda0, 5c70, 278e, 02b9, bff4, a04d, caadria2017_057r19, acadia14projects_589e, 6ec1, acadia16_154m11, aa3a, caadria2016_735r31, a969, 3630, a23b, 40f5, d8a0, 3c09, 991f, 18c7, b99c, 1b97, 900e, 2570, acadia14projects_33ah, 41d2, ecaade2014_014x2, 308c, dff7, 5f69, e5ea, 95f8, ca6f, 1ce8, ecaade2017_099zz, 32ea, ecaade2017_215u, sigradi2016_792f, sigradi2014_084c8, 03db, 0d66, 96c2, 40a7, caadria2015_208k31, caadria2016_353r15, 4cc3, 101f, acadia14projects_53u, f912, 3695, fe5b, ecaade2014_186l47, ecaade2017_019rr, ecaade2015_207d46, 931f, c4dc, 0575, 6d60, 7ea8, 11c9, ecaade2016_136k38, cba3, ijac201412303i8, fe7d, f811, e2fb, a370, 33f8, ijac201513201w5, cfcb, acadia15_497r22, fd9c, c819, 8164, e672, ecaade2017_140ll, 8cb7, sigradi2013_390u, 20f4, f0e1, 455c, c48d, sigradi2016_702w, ijac201614206b11, 8a28, d2b0, 2968, ecaade2017_252d, e096, acadia16_470f27, 2848, ad67, ecaade2017_183bb, acadia16_206n13, b967, acadia17_248r, 72a7, caadria2017_029l10, caadria2017_118e31, sigradi2016_426e, 479f, dbeb, ecaade2014_214x54, 67e6, f9df, c080, 9f0f, 63ad, caadria2016_167j7, a928, ecaade2016_167r47, 48bb, faa5, ascaad2016_028d11, 1724, 1dc9, 95fe, 7e60, acadia17_291r, 0780, ijac201614205t10, 1664, 4dd5, 80ec, f584, 1248, acadia17_72n, ea27, sigradi2013_401n, 22d3, 7855, c161, ddde, sigradi2016_490jj, 6631, 0768, d37a, cd81, 7999, 5841, b8ff, d878, ecaade2016_162a45, e748, 6320, c144, 53d5, 6039, e44e, ecaade2014_052p12, ijac201715203r, 0704, 2218, 850d, 85cd, ecaade2016_027f8, a407, d255, 8dcb, 31d0, 6bcd, 0814, 2c9c, 4e31, 7553, ffab, 7655, ecaade2017_256ll, 40ce, 163f, 1db2, fb54, 8267, acadia14projects_627c, 5071, 686f, 13dc, b8e4, e1b8, 065b, 9abe, caadria2016_777a33, 7712, caadria2015_086f13, acadia17_170k, 84c2, 47ac, 42b8, b47d, ecaade2015_194v40, caadria2015_237u35, 37cd, 11ca, 48c9, acadia14_199am, 13d6, 07f7, 5f93, 3768, 13e9, e94c, 2ec4, 90b5, b17a, a865, 7400, d859, dfa1, a7a6, sigradi2015_9.347r17, ed7e, 47bc, fcaf, ecaade2017_077rr, cedc, 748b, ecaade2016_217x55, 27e5, 51ff, e4d2, 6142, 2496, caadria2016_787g33, 4a7c, 26c0, acadia14_117aw, 4a8f, 849e, acadia15_451a20, 8943, 0011, aa80, c363, ecaade2017_138z, eb20, ca0c, 2937, caadria2017_158x39, 1fe5, 97e5, 124b, 215e, f3c7, sigradi2014_282l3, 8cc6, a327, cd9b, ae4d, ascaad2016_003f2, 44fd, d366, ecaade2016_238n63, 0799, acadia17_392e, ecaade2014_024k7, acadia14projects_671y, e95e, 0a47, a0a1, 3ecf, ecaade2017_161a, fb48, 2200, dbd8, ecaade2016_222b58, f7b4, cf13, ecaade2015_207r46, ecaade2014_137a30, d8b4, 1d53, 4575, acadia17_212mm, 72ff, 98f2, dbd6, 390a, c96a, add9, ijac201614305p3, f3c4, 367d, acadia14_445ag, 9122, 8030, ecaade2015_269o59, 67de, sigradi2014_307o5, 49b3, 9110, d1fa, 64ca, ecaade2016_006m1, 87bd, 77a1, c7c3, acadia17_640zz, ab4a, 9b01, acadia14_579m, 6bad, f916, b5db, 866e, 2912, e33c, a159, 9d85, acadia14projects_375c, fae1, 70b5, ddae, 6eea, 0d17, 2ac3, 72c0, 3735, 47bb, caadria2016_621x26, d76a, b482, acadia15_173s6, b9e3, sigradi2015_10.7e18, 0de1, ascaad2014_014w7, ijac201412408p2, 8bcd, ef00, 1de4, 60e3, acadia15_47k1, ed76, 7152, 98fb, 1861, 75f7, f8ef, caadria2016_517u21, 244d, b467, db6b, acadia14_33ai, 0661, caadria2017_048u15, 7d49, ecaade2017_277uu, fa7d, f2b5, a59e, 64c5, 918b, a55a, acadia14_117f, caadria2015_049h6, fdaf, 27ca, 980a, 0e32, f6ca, 179c, ecaade2014_111j25, 8a0e, a88a, caadria2015_090v14, a083, 8675, c44c, 780e, eebd, 01ba, 454e, 8649, a024, b858, 4e8e, cef4, bf19, acadia17_598zz, 4f39, ce39, 924e, 377a, dc47, 3194, 3cb8, 6c00, b824, ecaade2017_117cc, 110b, ec14, caadria2016_549u23, e878, ecaade2015_333d72, 3336, 0d50, 352a, ecaade2016_104t28, 30b7, acadia14projects_145y, caadria2016_343h15, 458a, 804d, ecaade2015_227t49, b0cf, sigradi2015_4.219d7, ae52, 49ec, ecaade2017_108w, dd38, 0f3a, ecaade2017_268cc, sigradi2015_8.186u12, acadia16_344c21, 13d1, acadia17_37hh, ijac201715202i, a9cb, d88d, 2033, ee2b, 21a4, d3a7, ace5, 54cd, 8d73, b777, 4832, ca4c, 14aa, acadia14projects_445ae, fd97, 842a, 1b99, 3dca, 3960, acadia15_211r8, ecaade2014_186u47, f60a, 0b28, ce47, 0b75, ecaade2014_038j9, 9540, acadia16_270c17, 5644, ecaade2017_122zz, 259d, ecaade2017_264h, a255, 23cc, caadria2015_126x20, acadia17_324aa, 5276, c895, 1c34, a8df, ijac201412303m8, ecaade2015_200u43, eaee, ecaade2014_140j31, 2e8c, 9e31, 8798, f39d, deb5, e362, 4b22, ecaade2017_059zz, acadia14projects_135i, 608d, 6330, 96c6, 3406, 41ca, ecaade2014_052u12, acadia16_260o16, 296d, sigradi2015_10.177y19, aa0c, 63e8, 67c9, e8ef, a93a, e3d5, 3964, caadria2015_124w19, 2511, 5658, ecaade2016_102z27, a0b0, 9552, ecaade2016_065d16, dfde, 52f8, 127c, acadia14_153al, fc68, acadia17_52k, ijac201513102a2, acadia17_154m, 8335, ad4c, a35b, 1f4e, 0560, caadria2016_055r3, 1e0b, de91, 0392, b117, 6b1f, 18bd, f116, sigradi2015_9.141f16, 8a89, ecaade2014_111i25, e3aa, 7b95, a0c9, cfe4, 4e81, 8698, 58f6, sigradi2013_194m, acadia17_274kk, 576c, 99ba, sigradi2016_615w, ijac201412301m5, 7d1b, ecaade2016_095x25, 3b65, 06c4, 2908, ecaade2016_223c59, ecaade2017_274v, acadia17_169xx, 0ba8, 4428, 5dcd, f134, 455e, ascaad2016_045i19, acadia14_531l, 5d03, acadia14_153b, ascaad2014_007y3, f3cc, 90b0, 98d6, 2b55, c04c, ascaad2014_018d2, acadia15_57l2, ijac201513201t5, caadria2016_229v10, 6d7c, acadia14_267j, 99ef, 8233, f8e4, caadria2015_150e24, 6be3, 3264, dfdf, caadria2017_183e44, caadria2017_122r31, 59f9, 78a6, e429, 1235, ijac201614401i1, acadia14projects_135l, d015, ce33, 754a, ecaade2014_237z60, cb48, 9479, 9a23, 7ad5, ecaade2015_138v26, 6a78, a6aa, 8cf2, a179, 3ccc, ecaade2014_105y23, 4469, a4b8, 0ed1, 4fee, ecaade2017_049tt, 7ece, ascaad2016_004s2, 5c1d, e2e4, b100, e2fd, 7a36, a4ed, sigradi2016_515k, 4e65, 5fce, 1fc6, ijac201614301e1, 5080, efba, caadria2015_064p7, ecaade2017_229kk, acadia16_308c19, 3ddf, 501f, f3f9, a174, sigradi2013_212t, d96c, ecaade2016_217j55, adc5, 8e01, 8911, b34b, ecaade2015_59b11, ecaade2016_018i5, sigradi2016_752nn, 8517, caadria2016_321g14, a31c, a3da, da20, f256, ascaad2014_018e2, 5424, ecaade2016_063o15, caadria2015_190k28, be0b, 7f0b, ijac201412207f5, d600, caadria2017_047b15, ecaade2017_220jj, ijac201412305e2, caadria2015_086h13, ijac201715102dd, 3871, 80e9, 621d, 5c4c, 653e, 2579, acadia14_681ah, 2b73, caadria2017_072y22, 1d49, 3587, 0ba5, ecaade2017_152yy, 18e6, a6a3, 005c, 013a, 5d1a, 4a90, ecaade2017_050k, bee6, bc71, c96b, ecaade2016_223l59, dd90, 616a, 4a3f, dda9, cac9, 08ed, sigradi2016_686rr, 7f5e, acadia14projects_177z, 4140, d1c2, a3eb, 3268, 6875, be68, 295b, 7eb1, 57da, ecaade2016_079t23, 80cd, caadria2016_569c24, ea35, cd7b, fb9d, ada8, 7cce, b3ab, acadia15_311m12, 692d, 43b5, ecaade2015_53z9, 9567, 4072, 0d37, 6acc, ff9a, 2bcb, 9221, 939b, ecaade2017_006tt, ascaad2016_006i3, 0282, 7355, f6f9, 1951, aece, b9fe, fbe1, ecaade2017_006nn, 9291, d3ff, 0a2a, 2507, 356d, 22ff, 7a6e, ecaade2016_095i26, 0a03, ascaad2016_030d12, ascaad2016_004g2, 2ea7, 8e88, 9346, bcab, a50f, 9e1a, 59aa, c3e7, 2eae, 1c59, ecaade2015_83r16, acadia15_185b7, 866b, ijac201412301j5, da17, caadria2016_033t2, ff5e, fda9, ascaad2016_056e22, d712, 1bc8, f8cb, f0b9, 48e4, b7bb, 1e76, 603d, sigradi2015_10.250j20, c138, ascaad2014_024a6, 100a, sigradi2013_101m, 3ca9, c577, sigradi2013_366z, 07e4, acadia17_283yy, 0bb5, 09ac, acadia14_609az, 3a8d, ijac201614201x6, 1342, 7ba4, 81ab, 93eb, c89f, a1cd, acadia14_637ai, d3ef, f3af, 6a80, 7715, caadria2015_078m11, ecaade2016_071k19, 869c, caadria2017_029k10, a91f, ea57, ecaade2017_122ww, eb75, a85f, 0c09, 725e, 0a25, 5337, c282, 63ea, aa8b, 4f85, 2693, b690, acadia17_266hh, 8f9c, dbbc, caadria2015_126g21, 47cc, 97fc, 5192, d35d, 91f9, 7e8e, c9c0, c504, ecaade2014_173x42, 790f, 7a02, 1ab8, 1e9f, 351b, 1093, a043, 6efc, d283, 61b8, ecaade2017_302cc, b79a, 89f6, caadria2016_073v3, a110, acadia17_248g, 20a1, 0ca4, ijac201715104u, 1c64, ae92, 410c, d8fe, 398a, ee86, ijac201513302f10, ede1, 330b, f7ef, e938, 63e9, c3aa, 75c5, 3dc6, a299, 7899, 8d7f, ecaade2016_104p28, ijac201513101j1, 4489, 1e45, ecaade2017_195jj, d787, 707f, sigradi2015_3.221y4, acadia17_60y, d3c4, 724d, bafc, 524, ecaade2013r_016u8, 710e, caadria2016_851d36, 2768, f5cc, 033d, acadia17_222q, 476f, ecaade2016_191y50, 3f18, d9ad, acadia14_291am, 0d09, caadria2016_197r9, ecaade2015_64t13, 5af2, 45f8, sigradi2013_117c, 63ca, 086a, caadria2015_208s31, bada, 9f16, 85d7, acadia17_211k, sigradi2013_343j, ijac201715204ff, 7c71, ascaad2016_002p1, b5fc, 0d55, 9547, ecaade2016_132l37, ecaade2017_208l, ecaade2017_059tt, 4b14, ecaade2014_156c38, acadia16_224m14, 7e95, 9aa7, ed25, 9f1a, a396, f5ac, abf2, 2796, dde2, 95be, 05a0, e65e, 2841, 29ff, 5879, 8ae0, b774, caadria2017_074j23, acadia17_678dd, 8810, ecaade2016_130w36, 9b78, 5ffc, 089c, acadia17_59b, bf36, 106d, f26a, 43df, f98c, 2da6, a14d, acadia16_62t4, 0ffc, ecaade2017_309kk, 1206, c704, ecaade2014_176n44, 435e, acadia17_318o, acadia17_608cc, ecaade2017_032g, ecaade2015_143p30, bcb3, 1c0c, ecaade2014_217g55, 4a29, 8868, d4fd, 0ec5, bf2e, 8cc1, ecaade2014_194c50, d4ef, ca61, f8f8, cda3, ecaade2013r_015t8, b7ac, 475a, 3d98, 1ee7, 308d, 8152, f247, 7004, 3578, f654, c653, ab13, fdb6, bc32, 234e, 64ef, 6767, f859, 514b, 0dc8, 5cda, a79b, 852a, f254, caadria2015_124a20, 71fa, 37bf, f03e, ecaade2015_233x52, 90ce, ab8a, 0976, 7bc0, 9cac, eabf, 2734, caadria2015_190g28, ascaad2016_011i5, 668f, 5810, 9baa, 10b7, ac1c, cdc1, 3bf6, 2caa, aa25, ascaad2016_054a22, caadria2015_102y15, c99d, f680, ijac201715104m, e2f4, f7f0, e1c8, 58c0, ac99, 0256, 556e, 2876, sigradi2014_266h2, 4f9f, f6d9, fbd3, 1bcd, 0b84, 020b, 5438, 68b2, 4b48, 77a5, acadia17_71ss, ecaade2013r_004d4, 06ae, 4206, fe51, 315d, ecaade2015_53o8, f3f3, 5d9f, b78a, 3f91, 64ff, acadia17_491u, 9a6b, ecaade2015_307n67, caadria2017_021j8, c086, 3d0a, sigradi2015_10.377r22, caadria2016_569d24, 9831, a879, 7b47, ecaade2016_040n10, 5c1e, acadia16_140y10, 1102, 8b98, sigradi2013_275g, 6326, e67a, caadria2016_291z12, ecaade2014_146t33, fe7a, 73d0, 4fc6, 663a, a7db, dd60, 0753, 6346, 8d45, 68f5, 30d9, 5d89, 35f6, 409e, 2552, ffea, 9c2e, d0fb, sigradi2013_386h, 42d3, 8507, 314d, d587, 4571, 3e04, 6422, 13d7, 2815, ecaade2015_21l4, ae9a, a61c, 3f76, ecaade2015_164z34, 285d, sigradi2015_10.309u21, ijac201412406j9, 640d, caadria2015_081c12, c08c, 8d5b, fda4, a098, ecaade2015_228w50, ecaade2016_154j42, acadia14_63at, 0a2b, 2ab3, e25e, ee1f, 168e, 1c33, 62d0, caadria2017_017l7, 360c, 3c82, c047, fe4a, a099, 843f, 60c4, 6373, sigradi2013_381j, ae68, 0843, f9ce, acfa, ecaade2014_201b52, acadia14projects_153an, b44a, e9d5, ecaade2017_048dd, 85a9, 9694, 0899, 8a15, 89e5, 9b22, 1728, ecaade2017_133c, ba77, caadria2015_150c24, a2a4, 1a64, ecaade2017_124g, sigradi2014_074b6, 59ee, 90d7, 41a7, ecaade2017_225d, a271, 4628, a27e, ecaade2017_149i, 6a2a, ijac201513206x8, b006, 90b2, ef2d, acadia14projects_619y, edae, 795f, aa66, caadria2016_881y37, 52ea, 2b52, ascaad2014_031g9, acadia14_389d, fa4f, 7427, 93f1, 9da0, ec5d, ijac201513105t4, e1e9, 0569, 000f, caadria2016_507j21, caadria2016_301j13, ijac201614208l13, ascaad2014_017t9, 7808, acadia17_50oo, 11f8, 8412, caadria2016_477e20, 4fea, c93b, f4bb, ecaade2016_197w51, f4b9, d296, ecaade2014_089l21, caadria2017_047e15, sigradi2015_8.264s14, c606, ecaade2017_264xx, f3da, c6b1, d907, acadia14projects_339aj, 027b, acadia14_565ac, 2d2f, ad92, 661e, ijac201715106gg, cbbc, dac9, 7c3b, ijac201614408h5, acadia15_343h14, ca7d, 35a0, sigradi2015_8.143c12, acadia14_579j, f7e0, 4f34, 6b63, 9eb2, ffd1, 36a9, 79bf, 662f, cb81, 1e68, ijac201412402h4, acadia17_366n, e43d, caadria2016_343o15, ecaade2017_142zz, c13d, 594a, sigradi2013_390b, 0877, 591f, bca1, ecaade2017_225j, 307a, 9e26, 970, 4811, ecaade2014_149y34, 2d16, 7d29, 38cb, acadia17_360qq, ddb1, 26fb, 8d70, a502, ecaade2015_303x66, ecaade2014_024i7, ddd3, f1e9, acadia15_443z18, 4498, d813, b93d, 7a26, 2dc2, d77b, sigradi2016_654ww, 3905, sigradi2013_100h, ascaad2014_009e5, 9cf0, 61a5, 15f9, c1b0, 6bec, d9e0, ecaade2014_240m62, sigradi2013_101k, fd82, acadia17_177e, 073e, 6b5d, e25f, 196c, ecaade2017_163k, b31b, 3cb5, ecaade2016_095f26, eb72, 2c27, 4723, fa70, acadia16_372e23, a363, aaa7, 867b, efa5, 238e, b38d, ecaade2014_015o3, 0856, ae0a, ecaade2014_031u8, 7749, 570d, ecaade2017_161b, aa6d, 01f8, acadia17_266q, c062, 19d6, 2990, b02f, b3cd, d1a3, 6de0, 482c, ecaade2015_61w11, ecaade2017_208g, c883, 0ec6, ijac201715202v, 9121, e727, 828a, ce21, 3644, 2b95, acadia17_81h, acadia14_63ab, 59e1, f804, f2be, b0a6, f888, f98e, fb19, caadria2015_004k1, 12ec, 33ea, 8715, 6437, a05a, a12e, d691, a9ff, 7a23, 082c, 1881, 9db1, 6c28, 2520, 2d41, 28f7, acadia15_232r9, 4295, 4968, 8625, f904, d57c, 3086, a80e, 9614, ba39, 1dc6, ecaade2014_014f3, 5467, a761, d61c, fdcd, cd10, ecaade2015_180g39, 6beb, d079, 31fe, d717, e12b, ecaade2014_010k1, ecaade2016_bkog65, dcb9, 98b1, 9ae5, ecaade2016_ws-dleadh68, fc7b, bba8, e581, ecaade2016_234w62, 3262, 685d, ijac201412205i4, caadria2016_045k3, 3bba, 4de1, 7b52, acadia17_491z, 2055, ed40, a895, cffb, acadia17_522dd, 51ae, 890a, 8bb2, 98d4, 258d, c07e, acadia17_669u, acadia17_640p, 04f0, e6b8, abba, ecaade2015_303s66, d6a6, 9bfd, caadria2017_069x21, a1e7, 1635, ae7c, 3f8d, acadia14_145v, 1b0c, c85b, 853f, a1c0, a873, acdf, caadria2016_197i9, acadia17_403m, acadia17_221pp, 5360, 15c0, f6dd, 8508, 4df0, f1c6, bd58, 1e0d, a506, 726e, e36e, d324, f51e, caadria2016_291x12, 48e1, 5a75, afeb, acadia17_154rr, fdf5, b31e, d078, 0152, 26b8, 22b4, ecaade2015_148n31, a02e, d028, f23c, 2d9f, 04f3, c854, acadia17_308nn, a0d5, 8db3, b68a, 1e6f, acadia14_445ac, ecaade2015_115c23, 0fdf, 6ac2, sigradi2013_112d, 7e02, 8a06, c92a, 37f2, bca9, 5406, 9705, 759b, 535b, 5378, 38d7, 304b, acadia16_98d7, ec3e, caadria2015_156r24, ecaade2016_033b9, e304, ascaad2014_025p6, acadia14projects_681an, 9fdb, 6f60, dca5, c9f7, ba2e, 1112, be97, sigradi2013_212s, 4037, 9bca, 9329, sigradi2014_330f7, b556, 9f4b, 0881, ecaade2016_072o20, 91a8, 4ded, acadia15_357w15, aa33, 161c, 31b4, 1633, 58f9, sigradi2014_265l1, acadia15_343i14, 4506, sigradi2016_381s, c978, sigradi2013_429d, ecaade2016_203l53, 5b4a, ecaade2016_002c1, 1ad8, sigradi2014_070w5, 1111, e48c, f945, 1833, 47d6, 8cb8, ijac201715202q, sigradi2014_266w1, 5045, 33d7, 6999, 1434, dcc2, 5ab2, 24cb, 167e, ecaade2017_294e, 2211, 4a0c, 0ab1, 5517, 548d, 9c78, 0ef4, ecaade2017_109ii, 6e01, 4ab6, 6425, a7f5, bbee, ascaad2016_005y2, d483, a845, 42ab, cdde, d323, sigradi2016_409ff, d7d5, acadia16_470i27, ijac201614403f2, ecaade2017_050d, sigradi2016_654qq, c873, 554d, 3f53, ecc3, 2fa4, ecaade2017_042ff, a920, a7ab, 60d3, fd91, 907b, ecaade2014_029a8, af9c, 0fab, 6691, c4b0, 2456, d735, c1e4, d21a, 6a39, 70d5, acadia16_432u25, ecaade2017_108j, acadia15_81t2, d51e, f310, caadria2017_067n21, ascaad2014_029p8, ecaade2016_021g6, f7e6, ecaade2015_287t63, ecaade2017_021k, fed7, acadia16_352g22, 4afc, d449, d97b, 4911, 03a4, d613, fda7, eef1, 6e8a, 4fc2, 02ad, da23, 8ad4, 06be, c9ab, 58b4, 5cdb, acadia14_111i, 28d5, a8a8, d035, c079, sigradi2015_9.152p16, 4dcf, ascaad2014_017j1, f0cf, acadia17_118ee, 32a1, acadia14_601aa, ecaade2014_162t39, ecaade2014_192e49, 7b6a, 7ed1, 2e20, 3f8c, 4c09, 88d2, 7d9a, 137d, acadia15_274n11, 7e22, 53b6, 5ea4, 605d, 589d, 3ef9, 076d, acadia14projects_75ay, 9ea7, 3b6b, 1119, c896, 7993, acadia14projects_291i, caadria2017_041v12, ecaade2017_054q, c94c, ecaade2015_285i62, 187a, cfb8, 8ba7, bdf1, ab68, acadia14projects_549u, 3851, 1546, bb25, c445, ff98, ecaade2016_118j31, 0bcf, ecaade2013r_011b7, 6739, caadria2017_096p26, ecaade2017_089w, ecaade2014_050d12, 4cbb, 45b2, 10fe, e46b, cc67, f8cf, 1049, acadia17_340qq, d94e, f4a9, 041b, ac33, eb25, caadria2015_172i26, 0c3f, 1baa, d492, 6c29, 0e2b, acadia15_185t7, 018b, acadia14_167u, 9f90, 2c4c, a120, 4626, 3714, 6ca1, 543d, 4a50, 7bf2, e201, 7485, 5fd8, d308, d1d2, 0bb1, 0b39, 2c2c, 1a82, ae4a, 20eb, 39e9, 148b, fe3b, 22f1, c52b, 3969, ecaade2014_133x29, ijac201412403v6, 9173, ecaade2017_201qq, ecaade2016_048v13, 4ce5, 128d, 331f, a229, 1bb2, fdc7, acadia17_512j, d46a, caadria2015_049b6, acadia14projects_619av, ebfb, sigradi2016_534pp, 7c40, b001, 1b3b, 7025, 84ed, c30f, db4d, caadria2017_182l43, 7261, 2fe2, af7f, 1729, a2b8, ecaade2017_009aa, 7e46, b2a0, ba40, d943, ecaade2015_114e22, 9565, 9a59, ijac201715103oo, 4f03, d6cd, sigradi2014_313v5, ca50, 38cf, f633, 490d, acadia14projects_247k, ecaade2015_185t39, 1c4b, sigradi2016_507vv, acadia17_222zz, b145, 14b8, 8fa3, 2a7e, 1b02, caadria2017_142u36, 6af0, 88d0, acadia17_324bb, ebf1, sigradi2013_77k, ecaade2014_022a6, d646, 9d72, f140, dd59, ijac201614202n8, 6565, 9ff3, 6444, 8245, 39be, 268b, acadia14_63ak, 37a1, 230f, acadia14projects_463j, caadria2015_164f25, ecaade2017_124cc, caadria2016_539b23, 1303, 662a, d08e, 8238, 2516, 92a9, 33b3, ijac201412201n1, e197, c9ef, sigradi2014_329z6, f18c, sigradi2016_534ss, 9723, 3882, 0c2b, 4203, 59e4, d011, 0019, 0ab0, 485e, 3056, 5786, 0384, acadia17_670ee, ijac201412408n2, 590b, 2d0c, caadria2015_070y8, eaf5, 5945, c166, 2b3a, c32a, af9b, 092d, acadia14projects_111h, 0f73, acadia16_140x10, ecaade2014_111f25, caadria2017_134y35, 978e, ecaade2015_301z65, sigradi2016_710ff, ijac201412303e8, 11b8, e901, 7a89, 2aec, dc81, ecaade2015_196n42, ee76, 6e16, 8d96, d8d3, sigradi2015_10.378f23, f2f7, ecaade2017_291aa, 537e, 0d93, 9f11, 0a76, 8c34, acadia17_28w, 6cb1, 3698, bed3, 88d3, 737e, c2ff, 425e, d55f, acadia17_28v, d6e1, 1ae8, fdb9, f079, f830, cfa8, ecaade2017_203s, ecaade2017_094t, 2f9c, 38b7, f4de, acadia14_63ae, ecaade2016_tkoc67, 5443, 2daf, c941, f12c, 30d6, 29ef, 22d2, 3da1, 306b, 5c1b, e763, 1dea, 3e4f, 33f2, 16f1, ecaade2017_213e, 6f1c, ecaade2017_256gg, b5d9, e316, 0619, 9f6c, 6b5f, de19, ca62, 4c37, 2044, 5cd4, acadia17_72m, e738, 1d22, 7bec, c33d, ecaade2017_117x, acadia14projects_83ad, sigradi2015_sp_8.326t30, 093c, cc63, 467c, 20b7, 6e98, 7e51, acadia14projects_601ab, ecaade2017_169mm, sigradi2014_345w8, aa61, 71f6, ascaad2016_038a15, ecaade2016_118d32, 97fd, 138f, 3ddd, 9365, 2cea, 6d3c, a5bc, acadia17_648y, ijac201513201u5, sigradi2016_484h, ijac201614305w2, c402, acadia14_153ao, 9f37, 9bab, ecaade2017_294a, 8f60, acadia16_344f20, ecaade2017_118ii, e2bf, 6230, 3d23, 4e58, ee1d, caadria2016_291d13, 8de5, ae30, 0932, f228, e5db, sigradi2015_10.307d21, 957c, 8baa, d9de, 084f, 7275, 3803, 2733, acadia17_89t, 590f, a0bf, ijac201715102jj, 0fc9, ijac201614104y3, 6c15, ecaade2017_211dd, 4d85, 84fe, caadria2016_579u24, f497, cfad, f687, 5321, 3aac, d32e, b1e3, fa59, ecaade2015_138s27, bfbf, 01d1, 7cf5, 8587, 9f26, 2576, 0bbc, 4c4a, 8663, 5282, 5216, d2a8, 881a, acadia15_195e8, caadria2016_291p12, ijac201412303s8, sigradi2015_8.81r11, ecaade2017_057q, eddd, 130f, a662, sigradi2015_12.215z27, acadia16_164y11, sigradi2014_266g2, 2afd, 59b5, aa0d, da5e, 57d8, 2b27, 4303, f58e, a89e, 3827, 52b3, 1be5, ecaade2017_213i, cba8, fd65, ecaade2016_217h56, ecaade2015_35x6, e082, ascaad2014_022l4, ecaade2017_170c, 0221, ecaade2017_152mm, e1ec, 1906, 90fa, 32ca, f8c6, 1411, c684, 5739, 5a17, ecaade2015_206b46, 91c4, 1158, cb68, 2abe, 8a71, 8e18, caadria2017_189d45, 0ff7, a57c, 6f90, ijac201513302w9, c879, 8b62, acadia14_619az, dd24, acadia17_231z, 8da3, 1749, 328a, f6aa, 5bc2, sigradi2016_752yy, af52, bf3f, 55b4, 6a59, d4a7, 7f1a, acadia14_671r, 90e3, 23e8, cae2, ecaade2016_bkos65, e691, c215, acadia17_154n, c91b, f15e, ijac201614407m4, 3ad2, 00ac, ecaade2013r_001j1, ascaad2016_046n19, be7a, 7640, 5ca3, a59b, 1092, 62d2, d0d1, c250, c542, 5454, 0b9f, 78ce, 7f1e, 0f7b, 114c, c20b, caadria2017_067l21, 231f, 55bc, 6c6f, 80f1, 561a, 47a6, 7d7b, 9194, d626, ijac201614404w2, ascaad2014_017g1, 2d4b, 4736, e7b2, 0963, dc63, 10ee, f392, cc01, sigradi2014_037z2, 3f42, acadia14projects_627d, 0a1e, sigradi2016_560y, c9f0, 1c0a, caadria2017_005s3, 3437, ijac201412404c8, de8b, c7d7, 2891, 9bce, c85c, acadia14projects_117f, 8084, bb6e, d325, da09, d739, 8d31, ecaade2016_074t21, a160, 83b5, ascaad2014_001k1, ijac201715105ww, 9b8b, 3474, b98f, sigradi2013_189j, a915, 046b, aade, fc2e, 0937, ee9f, acadia14_619ab, 5368, 34e8, 79d9, ijac201614202e8, f43a, a388, 4c07, 8396, 8a14, 1497, sigradi2016_751ll, caadria2016_353v15, 204f, c541, e09e, 8270, 3bbd, 8456, 36d7, f16c, 8d41, a5fe, 9913, caadria2017_004o2, f262, 5b41, fadb, 217e, 3e5a, 5a03, 1afe, f327, 1b77, ecaade2017_164gg, 90be, ecaade2017_152pp, ecaade2014_024t7, d435, 4f0b, 879f, ijac201412202v1, sigradi2016_724tt, 8f27, cd21, 7174, 048d, 5024, cb95, 9969, b032, ecaade2015_61r12, 67f9, a0df, acadia17_231w, b57b, 85f1, d59b, 0a7a, 3b0d, ad99, 1c6c, 7d4e, 7442, 93e0, ascaad2016_001c1, 47ef, aef9, 83fa, ad72, ecaade2015_109t20, 9339, 6587, 3f0e, 70ae, bd98, sigradi2013_112b, f552, f3d9, ecaade2017_jgom, 7aa3, acadia17_37ee, 248f, e706, c5db, 3397, f7e3, ecaade2017_269yy, 7de2, ecaade2015_261m58, 26cf, 7024, e42c, b5b8, ee71, sigradi2015_10.140j19, caf7, a5e6, 544d, d641, 1ea1, 5a6c, 597c, e93d, c924, 5304, 0207, 9689, e86b, cecc, 9071, dd9c, 36ff, f776, acadia17_38zz, 5018, c4a9, 9f98, caadria2017_147t38, 2474, 51da, f2eb, 0a8e, b769, 98ee, ecaade2017_202n, ijac201614102d2, d37f, c47c, 3608, 8552, 2747, 510e, sigradi2013_400c, b0a5, 735e, 76bc, 345f, e497, sigradi2013_138t, 1753, caadria2017_003o1, f4fb, 6b19, ijac201412203d2, ecaade2014_230o59, 80f8, ecaade2017_195ff, 586f, d1f2, adfd, 581c, d825, sigradi2016_415ii, f2c7, caadria2015_176p26, 97f7, 9038, sigradi2015_sp_11.303p31, ecaade2014_149c35, 2fae, ecaade2016_222o57, 74f4, sigradi2013_326i, 4352, caadria2016_291n12, 9b51, ijac201412406o9, 5c03, efad, 5a2e, ascaad2016_050a21, 800a, 474c, caadria2015_004i1, 8b83, f668, 9ddd, 9a07, c373, 0d4f, 75d1, d18b, 8e49, a49a, sigradi2014_276s2, 89f1, ecaade2014_133z29, 6432, eec1, cb3f, 7635, c755, 8813, caadria2016_683k29, 5309, d240, 8255, 5772, caadria2015_114f18, 2270, ea0d, 84a5, 7b5c, 6af5, sigradi2014_281g3, d3f4, acadia17_202l, 9a2f, 2b7f, acadia16_78l5, ecaade2015_307o67, 3f98, 8dee, 82d2, c296, 1cc4, fdf9, bc2a, 77f3, ecaade2016_ws-foldingt68, ff34, 573b, caadria2015_119w18, fcf6, 69ef, a708, 7134, f4c3, 7e75, 8e19, 2b1e, 2acf, ijac201614201c6, 1c27, 1b59, 5fea, caadria2015_073d10, a7ae, caadria2016_321m14, 9a22, 270e, 9e2a, 95ea, 27d1, 7e30, 61a7, 695c, 36cc, 1c71, fe87, e7aa, 7a97, ecaade2015_302g66, acadia17_630c, 1c1f, 1186, a51a, 285f, 4fbb, 5aa8, 8019, ec8e, 781c, 9b24, caadria2016_477b20, a473, sigradi2016_560aa, ecaade2016_ws-dheritages67, ecaade2017_199y, c2b2, 5022, 4403, 2982, a658, c664, 3fcb, acadia14_453h, bd75, 0184, caadria2016_477f20, da2b, f6c4, 81c2, ecaade2014_163j40, 9672, f6a2, 151d, 6edd, 88a3, 41be, 5967, 889d, 703c, b9be, cd3f, caadria2016_281j12, e541, 5bb5, cba2, 22ca, f34a, 28de, 1521, 9f6f, 9495, efcf, acadia16_140h10, 2ccd, ed86, 658e, 126c, acadia16_140u10, acadia14projects_565k, ed24, 57af, 035d, bb34, fbd5, ecaade2016_071a19, ijac201412408d2, acadia16_214f14, 82da, 769b, acadia15_203l8, acadia17_610nn, acadia14_517n, 5e5b, 4ec2, 4d48, 896d, 4fcc, sigradi2016_431q, 20a8, 0d5c, ade7, 8236, acadia15_161l6, 8eba, caadria2016_343d15, 0b5e, 9745, dae5, 3576, 67a9, 7973, ascaad2014_037p2, ecaade2014_157v38, c227, acadia16_308z18, 1bae, f53a, acadia17_511qq, 66d6, c7d6, b4bc, sigradi2016_655k, 8cfd, caadria2017_080g24, 01a8, 4224, ecaade2015_35n6, 3b09, ecaade2014_121p27, 21d1, sigradi2016_792h, f845, 3942, 22bb, ecaade2017_255b, d956, caadria2015_002e1, 34ee, 58d4, 1319, 44ca, ecaade2017_jgoj, d7e8, 5062, 7ce1, 2f61, 0864, b494, 4321, ecaade2014_011a2, acadia15_323r12, acadia15_211x8, 34dd, sigradi2013_62v, 3e6e, ecaade2014_143s32, 1da6, 1344, c1ab, acadia16_174c12, acadia17_678w, af10, ijac201412406f9, ab87, 1195, 820d, df4b, 5e3b, 95f2, b0df, ecaade2015_114k22, f674, dd67, 647b, fb79, ecaade2017_215xr, 5516, caadria2016_271v11, 7805, sigradi2015_3.11i2, 3845, ecaade2014_018n4, ef9e, a898, ec77, 4da7, e74e, 07a8, 30f5, 4ec4, cf6d, e20e, 600d, ef6c, ec8d, 0a7e, caadria2015_206y29, 6fc1, 0141, caadria2017_101i27, 45a0, df35, fe25, f216, caadria2015_139c23, ascaad2016_013b6, 18a4, ecaade2015_138y27, 7a71, sigradi2014_041f3, 8484, sigradi2015_sp_12.402v31, acadia14projects_291f, caadria2016_115l5, 5ba0, d7b2, ecaade2017_051s, 096d, 3176, 7c81, 9811, c520, c3cc, d618, ecaade2015_317d69, 25ce, 1385, cf90, ecaade2015_336w72, acadia17_154v, 7cb6, c611, 60f4, 07b7, f679, 4ca2, ecaade2017_152qq, ce80, 233f, 157a, 0e5d, 5407, ecaade2017_007c, c663, c550, ecaade2016_106m29, 8975, 19d7, caadria2017_142a37, ecaade2014_169r42, 1c29, f940, 624b, 1f35, 225e, 1d44, 4896, acadia15_343x14, ecaade2015_28x5, 4b81, acadia14projects_63a, d2dc, ijac201614105a5, 5bdf, 1016, 43d4, ijac201513101e1, bbb3, 8d1a, 80ce, 7970, eca6, 150d, d9d9, 6c48, 70cd, caadria2017_004s2, f2e5, 0258, bfc5, 16aa, 7765, 8683, 4d1c, ijac201614305b3, 6c20, 8746, ca8e, 3da8, 2bc3, sigradi2016_599rr, 4eff, 6a8b, ecaade2015_86o17, d1db, 9449, acadia17_308pp, ecaade2014_224h57, b4b3, 725c, e1fb, 6d53, 0876, 09fb, 9ee1, 9845, 2788, ecaade2016_163d46, ascaad2014_009f5, caadria2016_383s16, 895f, d406, f63c, aa22, ascaad2016_035r13, 2e22, 3866, a4ae, caadria2017_048b16, aa67, ecaade2016_197a52, 3b07, 3d5f, caadria2015_114l18, ca40, db02, 9147, ecaade2014_145e33, 27e3, acadia17_138uu, 5c0a, d006, ijac201614207j11, ijac201412408e3, sigradi2013_271p, 9755, 35e2, acadia15_123v4, ecaade2017_254nn, 5e45, caadria2015_126r20, ecaade2017_157yy, 1d1e, 8fc0, 9849, 5891, 93b1, acadia17_424nn, 19f9, f355, acadia17_473ss, 346a, ecaade2016_019n5, 3867, ef4b, 7550, f006, 1d34, 4104, 06c5, 817e, 6592, cc46, caadria2015_206b30, acadia14_479ap, ecaade2015_138o27, fd10, 42e4, f018, acadia16_88u6, 86b7, e78c, ffd2, abde, 8203, 1b36, a5c1, f64a, df37, 4faf, 625d, ecaade2017_140hh, 9df9, sigradi2013_263r, 43ae, ecaade2013r_009u5, 13f8, 4efc, ab05, 42b4, 621c, ce1c, caadria2015_126m20, f8a2, 2b94, 5036, acadia17_403r, 8fbd, 962e, acadia14projects_655aa, ba36, 5771, acadia14projects_365ar, f1eb, 2f9d, ijac201412301y6, 06b4, 337c, ecaade2016_182o49, dbf8, 0cd9, acadia14_453e, fdb3, b19c, 0aba, ecaade2014_204x52, 9ff8, ecaade2016_043y11, b340, db26, 2d81, c84a, 3eba, ec2c, 2d91, sigradi2016_814j, 9e43, ecaade2015_241w54, e413, a342, eb31, caadria2017_123s32, 04b0, acadia17_26d, e0f7, acadia14_399aj, caadria2016_197s9, acadia14_709am, 68bf, sigradi2016_484qq, df00, 3014, aa86, 4e72, 5ea2, a2f6, 799e, acadia16_260t16, 0318, ecaade2015_303p66, b499, bc04, b856, 162b, e566, 954c, 055e, afe4, 5d90, caadria2017_183d44, acadia15_95h3, ecaade2015_318o69, acadia14projects_655ae, ijac201715202q3, ecaade2014_066m15, acadia14projects_301c, e3ec, eb29, 4e9c, 1dd5, e755, acadia14projects_333av, 6225, 1355, sigradi2015_3.65n2, 5477, fb73, eed7, acadia14projects_43ap, ecaade2016_127x34, ijac201715204u, 8151, ecaade2015_158o33, da52, ecaade2015_334v72, acadia17_290b, acadia17_90ll, caadria2015_016m3, d5e0, 4f83, b057, c756, ecaade2015_206h45, 1553, 2a55, ecaade2016_130k36, 32dd, df29, 38c8, 8e0f, e49a, ecaade2017_046ww, 9275, 3df3, sigradi2014_109i9, a99b, e5f0, a9b0, 3383, de2d, 8871, ecaade2014_168v41, 111a, 4703, c3c1, 366f, 1dda, aec8, a452, acadia17_414mm, cc22, 67a5, 57df, ecaade2014_237c61, sigradi2013_330e, ddf6, 4f84, sigradi2016_792j, efcc, 2be1, 34f4, ecaade2017_026rr, ascaad2016_010c5, b581, 7f4f, ec5a, 9b6a, 5ed9, 8207, 8616, a586, 5f61, 773a, caadria2016_713y30, 9c3d, 98ff, 1ca5, 66f1, 0893, ea82, ascaad2016_035u13, 374e, 6779, 68d6, ba4f, ecaade2015_287l63, acadia17_512u, sigradi2014_132u1, 1af4, c9fe, c0f3, 80f7, 48fc, 162c, acadia17_231k, 14ac, e124, sigradi2016_635k, caadria2015_109a17, d6c1, a42f, ecaade2016_121p33, 3c99, 62ec, 3d2c, sigradi2016_446h, acadia17_402d, ecaade2013r_014d8, b7de, ascaad2014_029b8, 725f, 3bf2, 2175, acadia14_681ap, e2a4, 82a3, 2986, fcfa, 8a63, 1a45, acadia17_551g, 6808, 29e2, 6705, 599e, c429, 581f, 5183, c8f6, 959f, 9670, b6a9, ascaad2016_045b18, 84c7, acadia16_116t8, acadia17_117cc, ea61, ecaade2015_240t54, 321e, ecaade2017_050g, ecaade2016_057o14, caadria2017_163a41, 589a, ecaade2014_128r28, 46e3, 73df, caadria2016_219k10, ecaade2014_122w27, 2cd0, 73a1, ef37, d070, b66c, fc9c, 1e63, 1606, 6256, 6ec8, ecaade2014_023f6, 36eb, 66ba, caadria2017_122n31, acadia17_648x, b272, 06b6, f524, 90f8, sigradi2015_8.186n12, acadia17_82e, e850, 1b62, 9448, ecaade2017_028n, 1cd4, bad8, acadia17_28q, 446f, acadia17_414ss, d77c, d4a2, f292, cc3c, a09e, 5724, d978, f1a4, ecaade2017_203oo, bb5b, acadia14projects_219b, ecaade2016_ws-intelligentb69, a76c, caadria2017_147w38, ijac201412401n3, 7642, f3ce, 3d92, 1dd6, 9584, acadia14_53j, ecaade2015_79g15, 8c59, 4c45, ascaad2016_010x4, ecaade2017_203x, ef2a, ddb9, ijac201614104x3, ecaade2013r_014c8, 38ac, 6178, d291, 28a0, 4323, b19a, e4aa, 46ca, b345, a08b, 9e6c, 7935, 9e02, ce88, e1ee, ecaade2015_217f48, b227, 3c29, d44c, bcf2, 60b5, cd5d, 3988, 7031, b980, 4c14, ecaade2014_186c48, ade2, ijac201412306b3, 5f53, b9cf, 5224, 3149, 2bcf, acadia17_650yy, 3c19, 2696, ecaade2016_084g24, 2f93, acadia14projects_627as, ecaade2015_138c28, fb15, 365a, caadria2015_070i9, sigradi2014_265m1, 3cbe, 2e05, a1e0, 29d5, cbc0, ecaade2015_172a37, ijac201513101s1, df55, ecaade2015_59v11, dc35, 5d55, 8f82, ecaade2014_194h50, beeb, 45fb, e9e1, e19a, acadia14projects_699k, 3076, 5130, acadia14projects_167aa, 1610, cf31, b1ba, ijac201412402c5, 2a95, f072, 9d7e, e2ae, 39a9, 09f8, acadia17_391b, 3356, ascaad2016_014i6, df50, sigradi2013_303k, caadria2015_209y31, 1289, a76b, ecaade2015_205d45, 71ce, ca90, 06ee, 6275, c309, ecaade2017_213ww, 6763, acadia14_23u, b90c, fa49, 4759, ee5b, 8333, 4c12, 0055, ca91, 7efd, sigradi2013_260k, 7545, acadia17_257e, d767, bb21, ff19, ijac201513301z9, ascaad2016_014m6, 909a, f9f9, 5991, 53b2, 7c4c, 5ab8, 3441, 6b56, 2d3c, a6c6, 4274, 17ce, 8889, 355a, ecaade2017_053j, f37c, da55, ecaade2017_183q, 3be6, 5b89, 5f0d, sigradi2015_sp_8.284o30, dd4d, a124, caadria2016_735v31, 8c93, ce5d, 8a0f, acadia15_431h18, ecaade2016_027a8, caadria2015_137j22, 4797, d9c5, a3a8, 9720, 23eb, 3dbd, 979a, 4374, ecaade2017_032a, ecaade2015_293x63, e799, 70de, f46d, d0c6, 7a53, bf59, sigradi2013_330b, acadia14_681an, 8d5d, caadria2016_735o31, ecaade2015_116k23, f941, 953f, 7cbc, ecaade2015_304a67, eaa8, caadria2015_049w5, sigradi2016_568mm, 05a5, 2532, ade5, 746b, 005a, e050, 1db7, 6dfb, a56c, 8940, 3840, 1c38, 8c2f, 8906, 122c, e8c3, 15bb, ecaade2015_178j38, b567, 4261, 0722, 42c7, fe57, f911, ecaade2017_041z, 75b7, 8f7c, ba46, 3107, d574, c18b, 8620, c1e2, 1813, acadia14projects_145ab, bb94, 438c, c927, 9c34, sigradi2016_448q, 9fb3, 0450, 2ee5, ascaad2014_017e1, 7d84, 893a, bbc9, ecaade2017_117p, a778, ecaade2017_019qq, 6bc6, 4099, 7c76, bf3c, 6a41, 5ead, 176d, 7997, caadria2017_104c28, 9f15, sigradi2013_342j, fee4, ecaade2017_042cc, 6083, 628b, f8b8, 672b, 8f7d, 7a7b, 5399, ecaade2016_040z10, 0555, 6b22, 32b2, c17b, acadia14projects_463g, d2cb, ecaade2017_203ll, caadria2017_096v26, acadia17_473qq, 73bf, 4178, 275a, sigradi2015_8.186b13, a7c1, 1035, 33d5, 8dd6, 328b, 8bfc, ebbd, a31d, a9a1, c17a, 92cf, ba15, fea9, e05a, c278, 8edb, acadia17_669r, sigradi2016_449kk, 6e37, 26f3, ascaad2016_022s8, e8cb, cb6a, dccc, e5ba, c8e7, acadia14_627c, fc0f, acadia14_435aw, 7625, acadia16_72w4, 4a57, d2b3, acadia14_247v, 408e, bc00, c700, 68a1, fb3e, c5a4, e2f0, sigradi2016_356g, 69c8, df69, ecaade2014_173y42, 7c06, ff35, 7327, 09b6, ca22, 70b1, 2455, 74ec, 5f04, sigradi2016_492pp, ecaade2017_274aa, ecaade2015_143s30, acadia16_124h9, ecaade2013r_001a1, 49cd, ecaade2014_218s55, b3ac, 109f, 0a4f, 7c0f, bdb0, ecaade2014_153y36, 1512, 3bb6, f7d6, sigradi2014_222j8, acadia17_52o, sigradi2016_814qq, ecaade2017_172z, 4be6, 3f80, 7d86, 4337, fabf, 76ff, 50a3, e19d, aa72, 8e69, 7da6, 2154, 9d9c, 049e, 7eea, b8a9, caadria2015_208l31, c15a, d82b, 84fa, 3025, ecaade2016_129r35, 6cce, 8468, 0813, b135, 52e5, acadia14_375ax, 2dbd, caadria2017_008a4, 41a6, 9151, 62f3, ecaade2015_87b18, e293, acadia17_660m, 2b2b, 8248, fbc8, ee7e, caadria2015_048p5, 09a3, 8ee9, 1dbf, caadria2016_787h33, 028e, 712b, dffd, 0e2a, ascaad2014_014b8, 898c, ecaade2016_170t48, d931, b93c, 6394, 8fa5, 57ef, ecaade2017_269vv, 333e, ecaade2015_18y2, 4762, d3ca, 5887, 2656, a8e0, ecaade2016_217s55, ecaade2015_18i3, acadia14projects_445ai, 1551, cefa, 94ab, ecaade2015_329k71, 3436, ijac201412408j1, 6c96, eade, 6fcd, 00e9, caadria2015_090p14, acadia14_565aj, acadia15_223i9, 895b, 29b6, 50fe, 3524, 9878, 025d, 3756, 172f, a38e, a354, acadia17_154hh, 021b, a457, 0190, acadia17_52j, 3192, ae2a, ad33, c5f6, 08ee, 14fa, 5499, ecaade2016_222c57, 6e59, ce08, ijac201412305g2, caadria2015_078f11, d781, 9eb4, caadria2017_174w42, f7ff, ijac201412403h7, d80f, 1bde, 029f, 5744, sigradi2014_057t5, 2aa3, caadria2016_861z36, c8bf, fe53, be03, 8ec1, ecaade2015_13j1, 862f, f0a2, 8e1d, a4ba, acadia16_424j25, eb49, 1346, f8a6, 3ab5, 7077, sigradi2016_752ss, 696a, a0db, 3059, 8fb8, 28c5, cce5, fa52, f229, ecaade2014_015n3, fab7, abee, 2dda, e43a, 4d8c, 79b5, ecaade2016_002f1, b888, sigradi2014_172w4, acadia14_111m, d6d5, f1fb, be9c, 6981, c3b6, c498, 8b85, 6121, 3302, c063, ecaade2017_054mm, e1b7, ff9c, 5ccf, 78fc, 65d4, 1c7a, b674, 39c5, 961e, 92d8, 173d, 5243, 2ae8, a30e, c7ce, ced1, 5227, f6a8, ecaade2016_162e45, ecaade2014_042o10, de03, 0dcf, f077, acadia14projects_435aj, 9daf, sigradi2016_637x, 6c1e, ecaade2016_217v55, c028, 5d8c, 4e01, c6ce, ecaade2014_194b50, 7a54, 1ebb, 1572, 715a, 0726, 8efb, 00b6, acadia17_366j, 4961, acadia17_318c, eea3, 49f5, 814a, e85a, bef4, 41c1, 45b9, 8418, 9f49, b055, 8816, 5ada, abb4, 8f52, f36e, 543e, 015a, b6a4, 2b30, 4b71, 688d, ijac201513305m12, caadria2017_145y37, dc5c, c713, 8ea2, dac6, 6fb6, bded, acadia16_450p26, a541, ecaade2014_057e14, a031, acadia17_598b, 240f, bb86, sigradi2013_10a, 56ed, ecaade2017_039h, 0bb4, bbd9, 5b69, 0da9, dd05, a087, sigradi2016_490oo, 63ed, fba9, 0086, 7a2c, 3530, acadia14_531o, bca5, ecaade2015_217v47, 8eb0, ijac201513104l3, 1c7f, ea48, acadia17_570hh, da7d, 7cad, ecaade2016_123w33, 6794, sigradi2014_164k4, 2542, f70a, 0edf, caadria2017_132u35, a87d, b180, ecaade2014_214i54, ecaade2015_246b56, 41a4, e9dd, sigradi2013_375g, a0f7, 0ec3, acadia14projects_389b, e8ea, 5bc6, 9652, 75ff, ecaade2013r_001k1, 2273, 3d1e, acadia17_89v, 4ddd, a042, 7e84, 8b97, sigradi2015_12.215l27, ce36, e3ca, ecaade2015_269m59, c103, a67c, ijac201614201m6, dfc2, 3f93, 46b1, 02ce, 290c, ecaade2015_15z1, 0632, 5af3, 09a0, 86e8, f453, ecaade2016_164r46, ecaade2017_308q, fadf, 690000, 764c, a2f7, c2c7, 33c3, a765, ijac201412302h7, ecaade2015_271c60, 23b4, be07, 8dcc, 1a32, d3cb, 7209, bbc0, caadria2017_048m15, 4b91, 91c0, 2beb, fe10, ecaade2014_217j55, 23bf, 6fc5, 0568, baea, caadria2017_118s30, 09dd, ijac201412203f2, c00a, 279c, f0bd, sigradi2015_10.140f19, c453, 2a8a, ecaade2015_177w37, 3b74, acadia17_222xx, cf82, e750, a1e3, 4beb, 9b4d, 473b, ecaade2016_089g25, a70c, a06c, ee66, ecaade2016_167b48, 7ee1, d817, 4d31, ascaad2014_017o9, d272, 9105, 983e, ijac201614408i5, 5a4a, 5350, ijac201513302y9, 9cf9, 10f8, d2f8, f788, acadia14_125p, acadia14_463t, c0ee, 61a3, 0e69, 5a2a, 7ade, 8ad2, 1032, ba63, 0ea3, f12f, 8b7a, ecaade2015_161n34, e5bc, caadria2015_220e34, a337, acadia17_190d, ascaad2016_028f11, sigradi2013_194k, acadia14projects_661o, 4744, eb0a, 59f2, caadria2016_497b21, 672e, ijac201715203c, 31ec, sigradi2014_293v4, fb1f, 3d60, bab7, cbe4, 7fec, acadia15_483f21, b168, a425, sigradi2014_201g7, 81a8, caadria2015_142r23, caadria2015_176t26, e256, 0765, ijac201614204w9, 0cb7, ecaade2015_298l65, ecaade2014_089u21, ecaade2017_309qq, 5332, ea64, b0c8, 9756, ijac201614201k7, 1e77, 1e7d, 402a, caadria2017_051k16, 50c8, a119, fa80, 8e93, ecaade2015_169e35, acadia17_190ww, 8af5, b5f1, 4572, 7f20, f71d, caadria2017_030e11, a674, 2c83, e599, d19f, 457a, caadria2015_109d17, 880d, caadria2016_095o4, 8045, ascaad2014_035t1, f520, 65a5, 3880, 68ff, 8f6d, ecaade2016_154o42, a4e7, 3dd6, cda7, 3242, fee2, 1f79, acadia17_570dd, d067, 8974, 1685, 42f2, acadia14_23z, 0268, a239, ecaade2017_027b, 337f, 915e, ad1c, 34cd, ad3a, b3d2, c443, f3e9, cf26, 368b, 0959, 6826, sigradi2016_479aa, f302, 4bd5, 9815, f290, 1689, 2c79, 56f9, df83, fbf9, bf46, ac3c, ad2c, 32a4, 50ae, 2761, a653, 79f7, ecaade2014_192w48, caadria2017_074e23, 8a5f, cf66, sigradi2013_41a, caadria2017_124e33, f22f, e241, ecaade2015_118u23, ecaade2017_215uu, f96d, f9db, 928b, 5181, 6642, 4354, e5da, e77f, 8686, a2ff, c315, acadia17_283ww, a397, dbd9, ijac201614105r4, ecaade2016_016e4, df18, ecaade2015_206u45, ecaade2017_291c, sigradi2014_109g9, 7fd8, 16c1, 8249, 936f, 3e00, 1a48, ba6d, b1e5, ff61, ee1b, d7f7, d651, acadia14projects_497w, dc3e, cc6a, c903, ecaade2016_119k32, 3aaa, 5231, 7274, 19c6, 892c, 7755, 4298, 7208, 6fd3, ecaade2016_120l33, 0204, caadria2017_004v2, 4ef0, 9049, dc92, 4f7e, e9ba, caadria2016_797z33, e3ba, 6620, a4b9, 120c, 87cf, 1ee3, ecaade2017_198c, a6e2, 8214, 9fd1, ecaade2015_81u15, fd5e, f42c, 93b8, 4f10, 2208, 5e0b, de40, 71ea, 5b66, 4453, 1541, acadia14_435ap, 90ef, 7279, 59bb, ecaade2015_336x72, 0e29, f8ad, 903d, 3352, 3559, ac2a, ecaade2017_109kk, 32f0, 0d35, 0f44, a442, 358b, b656, 246a, 8d91, 502f, 82ec, 97b8, ecaade2016_017o4, f519, b9b9, 8166, 674d, bbb6, acadia17_51yy, ddd8, 21cd, 43ec, fd62, 8d78, 8573, 627b, 6f70, c502, acadia17_52f, a489, d3fe, ecaade2014_024l7, a125, 45e9, ecaade2015_158t33, 76fb, f016, e433, ecaade2015_138h29, ca46, ce67, dcec, 531c, 70d1, 016a, 270a, 41a3, 60a2, caadria2016_301h13, acadia14_661l, 305d, f3ec, 92cb, caadria2017_016f7, 86eb, ecaade2016_170u48, ecaade2017_089cc, sigradi2013_386c, ecaade2014_010d1, ba81, acadia14projects_463m, e529, 2cd8, d04e, 8bd2, caadria2015_130o21, 9f74, ecaade2013r_009l6, 73a0, fff6, 2aa5, 23f9, 2756, 0131, dbf5, e128, 61cd, 07a4, 3de0, 0713, caadria2017_142b37, ecaade2017_044jj, ascaad2016_057y22, sigradi2013_138m, 6546, 54d1, 2315, acadia14_463ax, acadia15_95i3, e729, ecaade2016_136s38, c5d0, 7bbf, d86d, ecaade2015_73h14, 4b13, 4709, f5ec, 6a06, 3a8a, ascaad2016_028i11, 989c, 5d87, 30ed, 332b, f58f, ecaade2016_230z61, 71d5, e3d2, acadia14projects_555c, 4e13, 20bb, ecaade2015_240z54, e861, 5538, 642f, acadia17_610mm, ac7c, 654b, 780c, sigradi2014_099u8, 1a83, 78cc, c012, acadia15_232p9, 40c0, acadia16_432m25, 2cdf, ecaade2014_018a5, bf20, 158a, acadia17_169c, 8b80, ijac201412403i7, ecaade2017_282l, 2d5b, d704, ca72, f8e0, caadria2015_203d29, sigradi2013_387d, sigradi2014_284b4, fb0a, 478c, ascaad2016_010y4, 283c, 01ed, a87e, e733, 33b4, 7de8, 9e21, 5c56, 28c4, 466d, 3fe1, 6bd5, ccf3, 9d32, b11a, bd71, c65c, 335d, 6a91, sigradi2013_285e, bf0b, b8c3, caadria2017_074n23, 4d8f, ecaade2015_307r67, ecaade2015_35r6, d6f1, 184c, 0145, sigradi2013_131f, ecaade2014_155z37, acadia14_301e, 80b4, b806, d189, caadria2015_126u20, a1e5, a696, ascaad2014_010o5, e0e1, 47f9, 560d, adef, 6e5c, ecaade2017_076dd, sigradi2013_400m, faac, 2e0d, 03c7, 8109, 6e74, 274c, e5c1, 0ff2, cc85, aed3, 055f, ecaade2015_193e40, be3f, sigradi2014_030w1, 4de5, eeb6, ef02, sigradi2013_268f, 7b0e, 2eab, 1494, 3de1, caadria2015_209e32, abd2, 971a, c667, 3135, ecaade2014_220h56, ijac201715104jj, 6364, 8b3f, caadria2015_067i8, c572, a1c7, 7341, 0d4d, 7a06, acadia17_500kk, e5bb, caadria2016_861f37, afe3, ijac201412201l1, 5048, 1089, c18d, acadia14_473ap, acadia15_333d14, 1236, ecaade2014_204f53, c239, ijac201513201i5, 675b, 0902, 058d, b611, addc, b76c, f173, acadia14_647au, fbc0, d218, sigradi2013_267b, ijac201614307s4, 87d4, ecaade2014_194y49, ccf9, 02cc, 0b58, sigradi2016_592bb, 60da, 3bb3, 4785, bc05, 8f45, 8905, 0f5b, 8cf4, acadia17_366x, acadia16_72d5, ascaad2016_057u22, 63c5, 7c39, b9ce, 4f08, caadria2017_040k12, ccb0, bdc9, 720f, 767f, b61b, 9a3f, eb94, 7bde, 5b16, e6b7, ijac201614201d7, 6e21, b4d5, ecaade2017_254ss, sigradi2016_817l, 2c86, b114, 6cc4, 66a6, 96cd, 96d2, 3ee3, 0134, 4149, 7a45, 48c3, 8394, 54a3, 3c20, d03c, fe14, d778, ecaade2014_195p50, eb0f, 54e1, caadria2015_170r25, 53cc, 8661, ecaade2014_218l55, f80f, 9262, ed11, acadia16_72i5, ascaad2016_054x21, acadia15_323t12, 9eb6, ecaade2017_090ii, 476e, ecaade2014_044y10, caadria2015_130u21, 9abb, ecaade2015_273i60, 490e, acadia14_565w, 3ca1, aaf8, 5f41, ecaade2017_091ss, 4521, acadia17_248a, ecaade2016_166b47, 2010, acadia14projects_75c, ca31, fe28, acadia14_549v, ecaade2015_320o70, 2a7d, 2321, sigradi2015_4.219c7, 082b, acadia16_224b15, a0af, e5c9, baed, ijac201614405u3, bf9e, ebb2, 23a4, caadria2016_735z31, e0c9, 553f, 5286, 9d10, 4b52, ff1a, 1abb, 5cf5, b0eb, 6f57, b38b, 5d67, b6f8, ecaade2015_301o65, 5df5, 481c, b4e8, d3bc, 871f, a217, a9bc, 02c7, acadia14projects_479f, ascaad2016_038p14, 73b1, b6e0, 7ae9, ba35, sigradi2013_387b, ecaade2015_202m44, acadia16_116w8, e92f, 6f52, cd25, d71b, 8103, 58fb, 81e2, 88a9, 1f22, a934, e14c, caadria2017_070l22, eff3, caadria2017_096y26, 502d, b92e, 844a, 3261, cd8d, c397, 0930, 5e1a, 6773, 5c0f, acadia14projects_145ag, 2d64, 25ec, c74b, cdb6, 3962, 0f36, 9ce6, 209a, ecaade2017_268kk, a4b4, 7e7b, 3bdc, 4e61, sigradi2013_263o, 33bf, 7bce, 91a6, sigradi2013_364t, ecaade2017_094p, 4e1c, 3411, 8ba1, 3920, ff02, f417, 2e4f, 07bd, 334d, 38b1, 9e12, 2261, bf67, f2b4, 5185, ecaade2014_133o29, 0819, 269c, e594, e0db, acadia17_117aa, 5933, 53fd, ijac201412405n8, acadia15_497g22, ac27, 0b6c, 68e2, 0142, e575, a53a, 43da, 057f, e5b3, 75ee, 8808, caadria2015_090u14, b290, bf63, 05b0, 81ba, 4a60, 840d, 72f7, c0c7, acadia14_399am, a832, 146a, acadia17_481n, f099, b621, 848e, 69cf, 3d30, sigradi2013_411m, 81d0, 0e97, acadia17_560m, 08fb, 6957, 489d, 1189, bbe2, f836, acadia14_317v, e9cb, a6cd, 07cb, ca2e, 5e84, 4dc4, dd56, 9738, 7156, caadria2016_013l2, 3022, f93e, 0a5b, 8826, 6714, 575b, c913, a6f3, b061, a5cb, ascaad2016_031i12, c805, ee6d, 8b8c, e910, 0434, 37e7, cd9d, 4e07, acadia14_539aw, d3b7, ecaade2017_028m, caadria2016_797u33, 7af8, 921a, aba6, 223f, acadia14_655ac, 89cf, 8cb1, ecaade2013r_018z9, ecaade2017_203ff, acadia17_360vv, 242f, 5b96, 5120, 876f, acadia17_382vv, fba4, 0053, 7611, ecaade2017_grid, 96c4, aabb, 361a, 2d85, adb5, bcf7, d9a5, 52ab, ecaade2016_166i47, 6892, 7508, 37c0, 29c9, acadia14_473au, ecaade2017_052gg, b59a, 6246, acadia15_357m15, 298e, 48fe, ecaade2015_207g46, acadia14projects_619al, 840e, ecaade2016_123e34, 9688, bda0, ebe3, 24dc, 934f, 0083, 42e5, caadria2015_081f12, 27b0, ecaade2016_162d45, 1948, 4ec5, dd12, dcd4, 1bc3, 75e9, ecaade2015_230h52, af7d, 4733, caadria2016_167b7, 71cb, 6897, ecaade2017_076s, 3b2d, 3f7b, de5d, 9f7e, 3402, a248, acadia14projects_453h, cad0, 8e41, 5c6c, aba7, ecaade2014_188m48, b510, f761, 8e05, 00a6, 0420, 9131, c8f0, db6c, c779, e060, ee32, 59d9, sigradi2014_273p2, ecaade2015_48c8, acadia17_322i, 4620, 483c, ecaade2014_153r36, 1cca, ecaade2016_223m58, e589, 1a2e, f1f2, 1cbc, sigradi2014_015e1, 3286, eb6e, d129, 8ffd, 3ea4, 698f, acadia17_670w, 9d58, 62c2, 0dae, ecaade2014_022y5, 9cd3, sigradi2016_792e, 76d7, 6a3a, c98e, 51b5, aa1b, eb46, bc84, 5125, acadia17_128nn, 30fb, 9118, ijac201614308g5, 00b9, e83e, 02ff, acadia17_329v, 5362, 91ba, daf6, 0b41, 351f, 0f03, 57a8, acadia17_296s, 54e8, f555, caadria2017_163c41, ead8, ac56, b65f, 2e87, 193c, acadia15_149u5, sigradi2013_386n1, 80a8, f8df, 5c3d, d39a, ecaade2017_255m, ecaade2017_199aa, b515, 33a3, 8d1d, b065, a5f0, ecaade2015_55l10, beb0, a01e, a101, 9401, ecaade2014_120h27, ecaade2015_130z25, ecaade2016_191d51, ecaade2014_149n35, 2e3c, 7c37, ecaade2015_138r28, 10fc, 47a1, d991, caadria2017_015w5, 2f5f, acadia17_162n, cc1a, 6091, caadria2016_507h21, 195a, 955e, f373, 45a5, 5f8a, caadria2017_081r24, 40e4, ecaade2017_268gg, ecaade2014_151w35, 3bea, c003, e69f, 09d2, acadia16_140v10, f0e7, ecaade2014_214u54, f62e, fb8d, f92a, fbfa, 6c79, sigradi2015_13.316c29, 210b, c991, 2b28, 8b72, c5a7, d9bb, 12f9, ecaade2017_071jj, b22e, a420, ijac201614204a10, 64e3, 46c8, 2617, d425, 4e64, 78ac, 7a12, 0bdc, 88ca, ecaade2014_057f14, d088, 48f1, c7ab, 2b90, 723b, caadria2017_005e3, acadia17_678vv, 98e4, ascaad2016_049p20, 904e, bd28, 48e5, 23ae, cff3, da74, 1262, bb18, 850a, 6a5c, 4eba, sigradi2016_467p, 50f3, 309e, acadia17_59d, caadria2017_004j2, 7463, 8850, 13d8, 6260, acadia14projects_609ah, ecaade2015_195i41, 73b4, 78b5, sigradi2016_815ii, 54f1, a7f8, 11cf, c40f, ecaade2017_269e, 7f4b, ecaade2017_049vv, dcb5, sigradi2013_202, 1efe, ecaade2015_237y53, acadia14projects_497r, a05b, 4040, 8d20, acadia14projects_619an, sigradi2016_571uu, a443, 091a, d13c, acadia17_170t, f1b5, 2d8b, 887e, 8640, c02a, sigradi2014_151i3, 07bc, 7610, 46c2, 7efc, 62ba, 506d, 998c, ecaade2015_278n60, 6f85, f5c9, 1b42, ecaade2017_257yy, sigradi2014_305j5, 861a, 4d3b, ecaade2017_100f, b630, 68d9, ecaade2017_033y, ecaade2015_222b49, 865f, e97d, sigradi2014_314o6, ecaade2014_237d61, 6971, sigradi2016_490w, acadia17_598h, ffe6, sigradi2016_381m, e186, acadia14projects_53k, a8e4, 2d3d, 8f66, 83de, 253a, ecaade2016_ws-dleado68, 143a, 4479, 025e, d879, cb58, 61ae, acadia16_402s24, 1164, f954, 4b63, 0380, sigradi2016_470y, 1b5e, ijac201412402r4, ecaade2014_066r15, caadria2015_237i35, a167, ijac201513206u8, c9e4, caadria2016_809e34, 7fa7, adf9, 1693, bb74, 8e45, 396f, acadia16_140d10, f182, acadia15_469i20, ffef, 6adb, 6cf0, 7f48, 7669, 5903, f779, 4d32, ecaade2015_77r14, 7a10, ecaade2017_277cc, ijac201614105r5, sigradi2016_710ll, 1060, db2a, 06c2, 4d86, b597, acadia17_482z, 2c0f, 41d6, f130, 2b18, b9ea, 7b2a, be24, 81f9, acf0, c283, f657, fd54, 21af, ad59, 7d5b, sigradi2014_074e6, 4507, acadia14projects_219f, e6a0, 040f, de6a, caadria2016_641o27, 4f15, 1b73, 7e5f, 03df, 9f2d, 7766, ijac201614203y8, acadia17_648tt, d025, fd5c, ascaad2016_022t8, dd39, 816e, sigradi2014_128g1, b7d0, 44ab, 1f45, 7729, 6f19, a235, 1915, acadia16_344v20, 4530, 4a2f, 2cf7, 0382, c253, ecaade2015_248i56, 8794, ijac201412302p7, 543c, ecaade2016_126n34, 3ed4, 27d6, b24a, ecaade2016_072p20, 162e, ecaade2015_138l27, 99ed, acadia16_140w10, 2cd6, 2d62, 6078, dc6e, sigradi2016_602e, ecaade2015_256e58, ecaade2014_085j20, 0fa8, sigradi2015_3.345s5, 8e3c, 223e, ecaade2016_040s10, ecaade2016_129g36, ce53, 9000, cc1d, acadia17_82dd, 09d3, 5374, sigradi2013_43v, 7216, fe0a, aacc, 923f, 028d, 49ac, c78f, 5308, 5367, cf27, ijac201513101b1, d7bc, caadria2017_074f23, ecaade2016_080y23, ecaade2017_029u, 1d9c, 4b62, 50a1, caadria2015_087t13, 7397, 22f6, 346e, cf69, 7299, 1939, acadia15_417w17, ijac201715106tt, 4316, caadria2017_124s33, 7698, b7ca, 0ad2, b96a, ffd0, 9feb, caadria2016_457k19, 76b4, ecaade2014_044k11, c42f, c29b, 2a20, ecaade2017_090oo, 14df, ecaade2014_070g16, 024b, sigradi2014_284x3, acadia14projects_339ah, 26a0, 356e, ecaade2015_127g25, 8d3b, ee36, 6e42, 822a, 1eb3, 5fe2, 7a3b, ecaade2015_48v7, d60b, ace8, 712a, df4c, 506b, 23f7, 85ee, 79d5, eb70, 0c0d, 4c59, 4258, 6fae, 0416, 3d72, b7d7, 3a73, 449e, eafa, 5584, bd24, f95c, d64d, sigradi2014_305k5, e105, ijac201412401y3, 8cb2, d2f5, d6d8, 27b9, ecaade2016_075g22, ecaade2016_mrtn66, 0078, d590, 3450, 2a80, 3b29, ce42, ba09, 7a27, 51ee, ecaade2015_72u13, f9cf, 845c, 717e, 37ba, sigradi2016_446g, 3885, sigradi2015_12.215m27, 914c, ecaade2014_180g45, aa87, e4a9, 5159, 40b2, 9ecf, ecaade2016_067d17, caadria2015_111i17, ecaade2017_gric, e959, 2a10, 43ca, caadria2017_023k9, a882, 9c7f, 9fed, 5ff9, 6b4c, ascaad2014_016c9, 0e64, 5773, ecaade2017_225i, ecaade2017_157dd, ijac201513302g10, ijac201412307i3, sigradi2013_226, caadria2017_042v13, 286e, 35a8, 13fb, 7742, d939, 1abc, ecaade2017_073n, 40d8, ecaade2016_126t34, sigradi2016_625gg, 9302, e3cd, ac34, eae9, 44dd, a4ad, f1b9, a2ce, 10a0, 8228, ascaad2014_005k3, 0c19, 9808, acadia17_473tt, d8de, 58b1, a97d, f720, 693c, 9ca0, 5970, 07eb, a49b, c22f, a5e5, ba8e, fce7, cd9e, sigradi2015_8.41b11, ecaade2016_047o13, ecaade2014_192x48, a8fc, ecaade2016_158i43, d3c0, ecaade2015_138g27, 6a7d, 1e3b, d46c, 6080, dc0f, 3ada, c73c, caadria2015_208n31, 4015, c1d4, 469d, 45e3, 4c75, ecaade2017_202j, 1331, 1f53, bafb, sigradi2013_226v, 6e88, a668, bdc7, cf5a, 36d1, 0adf, 1369, ecaade2016_234x62, cc9b, 5281, 1ca7, acadia14_389f, caadria2016_135z5, 6dd6, 1e5a, 6790, eaaf, e7af, 969d, e1be, 868d, a05d, de86, 1b4f, ecaade2017_076u, acadia16_432x25, 38bf, acadia14projects_463d, acadia14_699p, 18f6, acadia17_50tt, 01a7, 4107, feab, e1d5, 842d, d07a, 08e3, 51d8, 770f, 1788, acadia14_427ar, d80a, ijac201614102r2, ec32, ae4e, d10d, 28f9, fea1, 01a2, cd84, 1c5a, 27c4, 04a8, ecaade2017_057f, 97e9, 12ee, 9c9b, bddf, sigradi2013_267v, ecaade2016_018b5, a760, 353e, 40e9, acadia16_154j11, 760a, ecaade2016_217b56, 46a8, ff36, 7bee, 9581, acadia17_456ii, b3fa, ecaade2017_308aa, 379e, 21d5, f80e, 4d9a, eb54, 8009, ijac201614301d1, d014, ijac201715203e, 219d, 9196, c41f, 14b7, f8bd, e9a4, ascaad2014_009d5, sigradi2013_43a, 86f8, acadia14projects_43ao, 4bc0, bc79, acadia14projects_101aa, 820b, ecf0, ecaade2017_199bb, caadria2017_185t44, sigradi2013_54o, f0cc, a1f7, ijac201614208b13, 555e, 27bd, acadia17_163kk, ecaade2017_079w, 1aac, 0458, a194, sigradi2013_347o, ee07, a448, aa84, 1030, f526, 5fdb, ijac201412201g1, acadia14projects_655y, 7247, c2c4, caadria2017_023f9, 791b, ee06, e61c, 4257, ecaade2014_197g51, 36ef, f9c9, c149, 1ce2, d715, 1013, 1aeb, f33a, 0626, a6fe, e5d4, 9bdd, 740e, 7937, 423b, f983, ecaade2015_206i45, sigradi2013_275, a37b, f961, 1ec9, 03fc, f7a0, ed53, ecaade2014_237v60, 34f9, 35e4, c58d, 323f, a458, 196f, 0e5e, a4c6, 0485, ff8c, dd81, acadia17_231m, acadia14_531n, d45c, c1bb, f94b, 772c, 9cc3, ecaade2016_114f31, deca, 2e5b, ijac201412403d6, caadria2015_061i7, b0d1, d2cf, ba50, bfdf, 1027, c05f, c1e3, cf1b, a944, 587a, bf14, 9c38, 803b, 1014, 3937, e28d, 8eca, b951, 30ea, acadia16_88x6, 9876, 1b2e, 4d1f, 2a51, c18f, d14f, de09, 4d00, 1514, 1da2, ecaade2017_028k, cdd3, d1bb, 1b25, d567, 68c9, cd24, acadia14projects_655x, acadia14_445af, acadia14_531w, dd8a, acadia16_280a18, 0b9d, 7b17, 701c, 51a7, 1680, 4605, acadia15_195y7, 11de, 27ae, a9ca, ecaade2017_293yy, caadria2015_137o22, 689c, c59a, sigradi2013_189m, a286, d9d7, 7cb2, f78c, 4d70, acadia14_565ah, 699c, acadia17_274a, c5b4, ecaade2014_204w52, ecaade2015_84w16, 979f, b3f6, d19d, 1b7d, 7bf1, ecaade2015_185p39, 5ad8, ecaade2015_314n68, 6d8b, 8629, 3614, ijac201715205vv, ed6f, ijac201715106h, 16df, 7ced, f097, 17d1, fc47, 4557, 5153, ecaade2015_161g34, c94a, 1063, 668d, caadria2017_165y41, ab41, ijac201715202cc, ecaade2015_94g19, 4220, 97e1, 7cfd, sigradi2013_326e, f2e3, ecaade2016_230f62, 433d, fdfa, e7cf, e921, 4377, 5edc, 8712, d630, aedb, ascaad2014_005g3, ecaade2017_149l, ecaade2014_187f48, 27e7, ecaade2014_050b12, ebc9, ce9a, 1595, f25f, acadia16_12i2, 411a, 66c4, 34a3, sigradi2015_6.237o8, 3bfd, 51b4, 4ac9, cca4, caadria2016_651b28, 75b6, 9224, 99e9, 8040, acadia14projects_427ap, d8b6, 0e21, 7566, e4db, 5474, c322, acadia14_435b, ff14, 4e41, 3a71, 39e3, 4c1a, acadia14_301aw, ebf2, b42e, 309f, 899c, f3d1, 82dd, 4e78, 2c9d, acadia14projects_627am, 3196, 1efa, 103b, e533, e765, acadia17_552m, c552, acadia17_472oo, 1117, 5528, f89c, ijac201412302l7, sigradi2013_194h, acadia14_627am, acadia17_455x, caadria2016_291c13, 95e9, 1e8b, 48f2, de72, b022, c828, sigradi2015_3.65p2, 0d9f, ecaade2015_233u52, sigradi2014_032b2, 9763, dbea, 8e5c, 465a, 77dd, 91d1, dea9, 0f16, cca1, 7090, a8ef, acadia15_284v11, ecaade2017_164aa, acadia14projects_463az, sigradi2015_7.203j10, c421, ecaade2014_230j59, 797f, ecaade2013r_011g7, caadria2015_208b31, 6e29, 3fab, ecaade2015_55p10, 4410, 8eb5, 258a, 7612, e308, 1994, 6ab6, acadia17_648gg, caadria2015_210l32, 5e03, c0af, 4328, a9f3, cc09, 06ad, a5a1, c14d, 3b21, 5c30, 8959, 231e, cf8e, 487c, 5630, d390, 72af, 3574, f523, 0af8, 7c57, ijac201715106nn, 4f90, 907c, 2586, 4531, 4f05, 58a6, ddcb, acadia14projects_267k, 51e9, fdaa, sigradi2016_781xx, 0e8a, bd76, 38e7, 4444, 6338, acadia17_678ff, ecaade2017_253t, 94b5, acadia14_719l, a1f3, 13a9, 1dfd, 1fb1, caadria2017_147u38, b527, 3666, ddd2, acadia17_650e, f852, 5262, 2cbf, 2104, 7a0a, 4b5d, a283, sigradi2016_560z, caadria2015_087g14, a3a4, 253c, acadia15_173r6, deda, a6f9, 0aa9, a04f, fc25, e4d3, 30ef, caadria2016_281e12, ecaade2014_153m36, 071d, 3f33, 47e0, 0efb, 2d5a, 4d0e, d720, acadia16_280n17, 1b72, 142d, 3b8b, acadia14_199ai, sigradi2013_194n, ecaade2014_014i3, ijac201513205p8, e0fd, fdf7, acadia17_26h, c486, ebff, 5056, 9f92, a3b5, 5666, bc4a, 79df, adc2, 5418, 0695, 5190, 59c5, feaa, 49cf, ee00, 6d80, 68c1, aeed, e123, ecaade2014_132h29, acadia17_330rr, 4aac, 8c53, 7ca3, 8073, 8383, 5ef0, acadia14_479z, aadd, acadia16_478v27, sigradi2013_155l, acadia17_502b, d722, 00b5, e14d, d009, 0ef7, 8011, 6ad9, 2831, d145, c291, 2360, 80e8, cab9, 3a8f, caadria2017_185z44, acadia16_280x17, 9a02, 71ae, c7a3, 836a, ecaade2015_53v8, 722b, c4e5, 4718, 2950, 7904, 02c8, 4f21, 3d34, acadia17_512v, d47b, 8b5b, 30e2, cf95, ecaade2017_215yy, ecaade2016_042h11, c3e4, sigradi2016_659w, b7b2, 951a, caadria2017_062z20, 4f3b, fab3, ijac201614403r2, 018c, ecaade2017_019ww, 8b5a, 3938, 6850, a687, a15e, ecaade2015_285o62, 6920, 81fa, 1ad4, ascaad2016_057n22, 7d8a, 8a0a, c37b, d42f, dbe4, 1d2b, 369d, af4e, 470b, aaaa, e180, 03d8, caadria2016_311b14, a6be, b274, 4f94, 1b66, a371, 8a50, ae98, 405d, ecaade2015_53t8, c004, 1099, caadria2015_202y28, bd25, 18d4, ecaade2016_046u12, ecaade2015_55g10, caadria2017_027m9, ijac201614403p2, cdfe, 601c, f7cd, eaa3, fc29, 202f, 76ab, 1854, 52b8, sigradi2014_041e3, ecaade2017_jgoo, ecaade2014_109t24, 690a, 5f94, c931, sigradi2016_561ff, c262, 3777, 8b53, 0fd5, ecaade2014_055a14, ecaade2017_057u, 0112, caadria2016_467r19, fef9, acadia14projects_339aa, 456f, ecaade2015_253t57, ecaade2017_269pp, 3142, 7fe4, db47, 29b1, c3a6, 7dd9, 349e, ecaade2015_207o46, 30d0, sigradi2016_448aa, ed95, fb18, e26c, sigradi2015_8.186l12, 9301, ebcc, af12, 2de8, e76c, f329, 58f7, ecaade2014_080c19, 6751, b9ba, dc7d, 0e56, 99ce, 8d6d, acadia14projects_435ac, f54e, a13d, ascaad2016_048j20, acadia17_381dd, ecaade2016_119s32, e4d1, ascaad2016_007x3, acadia14_531u, caadria2017_051k17, da73, 8e8a, 3003, 5962, ad42, b5a6, fd41, 61d4, 8ac5, 3b5f, ascaad2014_016h9, ecaade2015_273k60, 049f, ecaade2016_222d57, 4319, ecaade2015_317u68, 6a70, acadia14projects_435ar, 1634, c25b, 7eb9, e2d4, 4965, e042, 5c85, 6d59, e7bc, 74cb, 47c1, 4451, ecaade2015_17n2, ecaade2017_290nn, aa5f, ae37, cf87, f0c6, 92ed, 3773, 2587, d6b9, 9f30, f005, 00b7, ddbd, sigradi2016_443uu, 152a, eb4d, 2575, 4956, ijac201614201h6, ecaade2017_309vv, 288e, 3a29, 6f98, 6843, 19d3, ed72, a492, 070f, f802, acadia14projects_291b, c621, f826, 4e03, d62a, dc74, 2539, acadia14projects_365ae, 3119, e0cd, sigradi2013_421l, 343f, ecaade2013r_008s5, ecaade2016_210h54, caadria2017_031m11, cc3d, 6bff, 8b3d, 55ec, 24ee, f6d5, acadia17_391yy, caadria2017_005p3, 7fdc, a3dd, 1e56, c4bf, acadia14_145r, ff30, 3878, 91d2, e5f5, 74e0, sigradi2016_448ff, 739e, 0237, 4e85, 40a1, c61d, 3c87, e72d, 9d81, acadia17_308tt, e569, 90dc, 3e57, ecaade2015_230e52, a17f, acadia16_352f22, sigradi2014_281f3, 1fe9, 74a0, 3ea2, 03be, 10d9, 5c9c, 0c20, c204, ecaade2017_144u, 1155, b566, acadia17_266ee, a682, a550, 2450, ecaade2016_129z35, caadria2017_096m26, fefa, ijac201614303k2, acadia17_339ll, 3d1d, affa, d588, cd01, 504d, acadia15_357k15, 3985, d281, acadia17_648cc, ad8f, 42a8, 8e8b, 0351, acadia14projects_177p, dc26, 4a80, cc9c, 4f81, 64b0, 7615, ecaade2015_28v5, fe30, 7906, 34f5, dac5, 51c1, 8874, 1c75, 1481, bb3b, 8010, 2ac1, b353, sigradi2016_560w, ba3d, 3eb4, e7a3, 744d, b0c3, b0b3, 31e8, 718f, aba1, ecaade2017_031ll, sigradi2014_132y1, 5215, 1c8c, 149f, caadria2017_048d16, e327, f488, 939a, 067f, ecaade2017_199ii, caadria2015_213p32, c7e5, 60c0, dbda, d9ff, 0f7a, a9e5, acadia14_43x, 2c71, 6a9f, e08d, 7a0b, a176, 5257, a1d6, ecaade2014_226v58, ee83, acadia14projects_135j, b61c, 6869, 80e4, cae5, 1c9c, dca7, 4bf8, 62bb, 5f60, 2585, 4e89, acadia14projects_389c, 4362, bb65, c6c2, abd1, 670a, a268, ijac201715203oo, 0c89, f35a, ecaade2015_138t29, d31f, 1f21, acadia17_127ii, 6185, caadria2015_213u32, 74d2, d4c4, fae2, 28bc, 40cb, sigradi2016_777hh, f20a, ecaade2016_152s41, acadia17_350x, ecaade2017_021l, acadia15_311i12, acadia17_273ff, 2e59, 555a, 33c5, 213c, 3bb8, 713c, acadia17_360g, 5c5f, dede, df7b, 6c1c, acadia17_163dd, d0f0, acadia17_542nn, 680f, acadia17_231n, sigradi2015_8.47h11, e4bc, 3244, caadria2017_004m2, ijac201513201k5, 3591, ef5f, ecaade2016_017n4, bf58, ef28, 2784, 1ba4, a970, 9d20, 1a19, sigradi2015_3.221t4, caadria2017_124o33, 5aa4, 0e13, ecaade2015_248v56, 83b7, 5054, d7f5, acadia14projects_445ab, acadia14projects_699l, ascaad2016_035s13, ijac201614208w12, fb41, 7f26, d4fb, a7aa, d8ff, d68d, 0192, 00c9, 2cf0, 9640, ecaade2013r_019l10, d510, d0cf, 252e, ac52, caadria2015_237n35, ecaade2016_230p62, c0d9, 0323, 9b71, 92e6, ecaade2016_168g48, 0d64, ecaade2015_207h46, add8, 0d00, ijac201412304d1, bf71, 4057, 1eb9, f8a5, 40ae, 69a6, fd8e, 5885, ecaade2017_169ss, 4c44, sigradi2016_522u, 7c32, 1a5b, ecaade2017_038uu, 736b, 97ae, f193, acadia14projects_539g, 777e, eb36, ab6f, f531, 22ea, e08c, 5a20, 82b6, 2231, c5ae, 3907, 0493, ac90, 364f, a467, 328c, sigradi2015_sp_8.284p30, ecaade2016_210y53, 9245, 4717, acadia14_565z, 8d33, 2762, 7b20, 3f28, 20e1, 67c8, ecaade2017_094o, ecaade2016_016k4, f212, 1d87, 07b5, a437, ecaade2017_291x, c452, 3874, 006a, f7eb, fdd6, a80c, 1d7a, acadia17_670xx, ecaade2016_025l7, 81ea, ecaade2016_188l50, 83fd, 08f7, acadia16_78o5, sigradi2015_9.168e17, 98df, 90f5, ecaade2017_079v, acadia17_455ee, 8dde, f631, ecaade2015_83g16, 30b3, 89ab, a3d0, 8038, ce23, 8e25, b072, 6166, 1658, dc75, ijac201412303r8, caadria2017_043b14, 2b58, 30ac, 57d2, acadia15_57o1, 1d5b, 60c5, bffe, 199c, dd8f, acadia17_669t, 55be, 8d5a, e73a, da8b, ecaade2017_044uu, 98a7, 137b, 2bdb, f2cd, 333b, caadria2016_851a36, caadria2015_108o16, d949, ffbc, f7a4, ecaade2017_056d, b19f, 52ce, acadia15_407r17, ecaade2015_318s69, 8886, a848, 24f1, 7968, 7e49, db88, 53eb, 8c68, 2820, e73d, 8fa6, 5da1, e0b2, 4682, 9d6a, sigradi2016_446j, e203, ecaade2017_053h, c2ed, 42a7, f99d, ascaad2014_014l7, 4fe0, 59bf, 3995, acadia14_497s, 6d14, 18bb, ecaade2016_108u29, 4982, 04c2, d89f, 0d47, 348a, 2c23, 3000, ecaade2017_228y, b87d, a927, acadia14projects_43x, caadria2016_797m33, 20ed, ecaade2015_144e31, ce57, 64f4, acadia14_347ap, f885, fd46, 897e, ecaade2014_010j1, c217, 8815, aa06, ecaade2017_252j, 1b4d, 9e67, 721f, f267, 2093, e135, ecaade2014_138k30, a246, 99f9, b7fb, 303b, acadia15_323y12, a813, 1547, 2dd9, ijac201412204i3, ecaade2015_181l39, fcf7, caadria2016_013z1, 7969, e829, 29d6, acadia14projects_655z, 042a, ffb1, 6e7b, caadria2015_130n21, 4d3c, bd7b, ace7, 7585, 8dbd, 454a, 0002, ecaade2017_085h, 6681, 30dc, ecaade2016_140j39, e146, 90e9, 3157, ecaade2015_221t48, 4eae, d5b3, 8f83, acadia14_135u, e668, 74c7, 4846, a202, d7e2, 6d88, 77cb, sigradi2014_157a4, 2680, ecaade2017_054gg, aeb9, d72d, 980d, bdf9, sigradi2015_3.111j3, fc99, 8caa, acadia14_167ab, 0990, ecaade2017_173mm, sigradi2014_314r6, 8ba2, acadia17_282kk, 1779, ecaade2016_223p58, 137e, b905, acadia14_565ag, 5b73, ef98, caadria2015_114t18, 2c97, ecaade2016_071e19, caadria2017_145p38, ijac201513202o6, c918, 5556, cd69, b8d2, ecaade2016_162e44, ecaade2015_306i67, 9af7, ecaade2016_025n7, ca0e, caadria2016_045h3, ecaade2015_194u40, 798d, 2695, a896, 3aa8, 0673, 382a, ecaade2014_066l15, fff7, 144c, 68e7, e27a, db8f, 9b16, ijac201513103a3, acadia14_339ak, 6e53, 0ad1, 9c79, a068, ecaade2016_190p50, ecaade2015_284b62, ecaade2014_184f46, 9791, a1a6, ed2a, acadia14_281s, 65d0, dacf, 471b, ecaade2016_134b38, 5dca, 7784, acadia15_110u3, acadia16_214t13, caadria2015_206w29, acadia17_274xx, 829d, 07df, ascaad2016_005w2, 7eb4, ba37, 5edd, db27, f3aa, 4045, 7956, bf92, sigradi2015_3.370a6, 8eea, d573, caadria2015_208d31, b0dc, 8d1f, 45a4, 2b29, 3a81, ca56, 7538, sigradi2016_560q, 15c6, ecaade2017_291y, 265a, 70d3, 7bd8, ecaade2015_205u44, ecaade2016_129u35, e7cc, 3542, 974f, f467, ecaade2017_130tt, 42b1, ecaade2016_007n2, 1299, 1742, 79d3, e17f, a211, 1c8a, 7403, fa1c, f238, caadria2017_115i30, ijac201412201h1, acadia14projects_655af, 9492, ecaade2017_071ww, bff7, e1b3, 63b0, 2b80, 8473, caadria2017_104a28, 24c3, acadia17_307ll, 0c93, 2107, 9833, 14be, da41, ec99, de4c, ecaade2015_215p47, 2d33, f180, 756c, 9bb0, 43d7, ba44, 432e, c1fa, aba0, ecaade2016_011h3, ecaade2014_053o13, f65e, d4ac, 1185, 0ea8, 658a, 79d6, 29b5, 71c2, 1348, sigradi2015_6.42r7, da4c, 0571, b2ee, b7e8, sigradi2016_816qq, 6ca3, 11a4, sigradi2015_12.297e28, a8fb, ecaade2014_130v28, 395d, e1a1, 2b84, 88b0, 1bb8, 2f52, a603, ecaade2017_033x, ef0d, 99f7, e991, 480e, a47d, d414, c37f, 785e, 8c1e, ae60, sigradi2013_401h, a5d8, sigradi2016_356h, caadria2015_172j26, f02f, 72c5, ecaade2013r_018t9, 06e4, 9cf1, ijac201715204v, caadria2017_189j45, acadia14_317ab, ac9f, ecaade2016_162d44, 5bd8, 770b, acadia15_333r13, 4063, 83b8, b8f5, sigradi2013_304e, acadia17_82p, f085, 8e2a, dcea, acadia17_90yy, d5df, caadria2017_101l27, sigradi2013_393t, c0a5, f4fd, 40c4, 7206, 025b, 50ea, ac37, ecaf, 1718, 3240, ecaade2015_178k38, ecaade2014_233o60, 03ed, 5bb2, 545e, f191, 705f, 25f6, sigradi2014_108e9, 5912, 6e56, 1ba9, 360a, 53f1, 5b20, fa58, fda8, 03b1, caadria2017_085c25, ascaad2016_038d15, 388e, ec49, 7c2f, 1d24, fbdd, 664b, 11f3, 610d, ecaade2017_019kk, ecaade2015_155n32, 3276, ed9d, caadria2016_013t1, 52ae, e5a3, sigradi2016_814yy, da3d, acadia15_123i4, ac06, 2962, 5560, add4, acadia14_317x, 435c, 5d46, 94db, caadria2016_829d35, be87, 6e4c, 3959, 5f28, e3c4, 61ea, 09bd, 211b, 0fd3, 709a, acadia14projects_601v, 4ff0, ecaade2017_079e, 67b8, b3b5, 4e23, 8c7c, f70f, 66ca, f073, acadia17_464nn, a0c4, acadia14projects_219az, 9e64, sigradi2013_421, 520e, ecaade2016_077x22, 60f5, acadia16_308e19, 361d, 9bb3, fa0d, 8540, a285, a793, sigradi2015_3.212l4, cc5b, af88, ecaade2017_225e, 9394, eccc, 7875, 0953, acadia15_251m10, bf78, f0f0, 82cb, acadia16_382y23, 2165, ecaade2015_180o38, c52a, ijac201715102q, 3a17, fc0d, 9413, fb16, 0737, 4283, f543, sigradi2015_12.259b28, 401f, 0fee, e9d6, ascaad2016_044r17, ecaade2015_201w43, c27e, 36f5, 0109, f59c, 672c, 1cfc, 62f7, c450, 422d, 3c9e, 8126, ac0e, 5d35, e237, caadria2015_064t7, 7812, d1e2, 2984, 91e5, 57d6, 0842, ecaade2014_023g6, c725, d88c, ecaade2017_306t, a571, b9c9, 99ac, acadia14_453i, e596, 6021, caadria2016_405p17, ecaade2016_217k56, b9e9, 8f3b, ecaade2015_185m39, d312, acadia17_90ss, 417a, fc33, 82e5, aa4e, 4df3, ef3c, d433, c0d5, 6464, 0061, acadia17_570ff, acadia14projects_339al, 6824, ecaade2013r_003o2, aa0a, edf5, fdff, sigradi2013_208l, a8cb, sigradi2016_449nn, ecaade2017_073o, 7205, a32e, 37d3, 0b06, 4364, 01e0, 2f80, acadia17_257vv, 33ad, ecaade2017_256u, acadia14_601ai, e5dd, 1d5c, 14d1, caadria2015_203f29, 7b4b, fd61, b9b3, ecaade2016_139g39, b02b, 1c15, 87f5, 47ff, 2025, ecaade2017_117w, ecaade2016_130s36, 051b, acadia17_284r, 91c9, 56a7, 5aa5, f1f1, 054b, 7c44, 7bc3, afb6, 6774, 58e7, ac22, 9d07, 36cf, 2cfb, bde1, 2cae, 0abf, d7cc, 555d, acadia17_648hh, sigradi2013_305, c249, 1a91, 1af0, 58aa, 4165, sigradi2014_097m8, ascaad2014_036b2, caadria2015_108s16, 2cc9, c382, sigradi2014_314t6, 62af, 7571, 6bf7, 7a61, d87d, caadria2017_123t32, 8c50, 847b, acadia14_507ad, ecaade2015_61k12, acadia17_360e, 74e9, ecaade2014_052n12, 8618, 0395, 1d7e, caadria2015_087s13, cd64, acadia17_339vv, sigradi2015_11.8o23, 0c9e, ecaade2014_173z42, c85a, 43f5, acadia14projects_497t, b968, 6a3d, acadia16_214h14, d146, caadria2016_457m19, 81c7, 0849, d2d9, ecaade2016_tkow66, 1f34, 5e8b, 6d26, ca7b, 9a39, ascaad2016_052k21, b376, ecaade2017_087p, da89, 2362, cac7, 3e13, e40d, eeb9, 8d72, 1505, acadia14_375j, 11d9, ca10, sigradi2015_8.47j11, 2a15, 6242, f681, ce6b, f815, bbaf, 9006, 1eb5, caadria2016_187p8, 99c8, 6fb5, acadia14_661h, b37d, 6f13, 610b, 811b, 35e1, 0617, a918, 36df, 6306, 5708, 2884, e6e9, 0431, ecaade2017_051p, 1b07, fa54, ed08, 701a, acadia14_409o, 2940, be2e, 329b, 1daa, acadia14projects_317v, 80bc, acadia17_60p, caadria2017_056z18, 6bfb, 55f5, ijac201614202l8, 5f98, 8f51, 36b2, 577e, sigradi2013_347s, 29f3, 3d19, cd2c, 116f, 6728, ecaade2016_019m5, c9bd, ecaade2016_123h34, ecaade2014_240l62, 90e4, 09bc, c526, ecaade2014_100h23, 2429, 9e22, 4a3e, bf68, caadria2016_683t29, 36bf, 8f44, caadria2015_092h15, acadia14_627ap, 330e, sigradi2016_467n, b42d, d9fa, caadria2016_167n7, 82b2, 684d, f215, e6f6, 15de, 1249, 338d, 900b, d2e5, 31b1, 1fa9, 8158, 36a2, 31a2, ecaade2016_217z55, c849, ijac201614403h2, 8475, sigradi2014_186h6, ee62, acadia17_381q, 3ee8, 92ba, ab9e, b47b, 78a3, ecaade2014_052b13, ascaad2016_056h22, ecaade2014_014w2, acadia17_511c, sigradi2013_215v, sigradi2015_1.288a1, 68db, cd44, e501, 239f, caadria2015_124y19, 8e20, ijac201412204y2, c3f6, 7414, 6baa, 20cf, f793, caadria2016_861w36, 7fde, 8af7, acadia16_184x12, 24d9, 4be2, ecaade2013r_003a3, f1d3, ecaade2014_195y50, ecaade2015_173l37, acadia17_163bb, caadria2015_067l8, 7b31, 0d48, e728, 11b5, 5949, 7446, 1446, 22a0, bf22, acadia15_469l20, 661d, b8e7, ijac201614407z4, 7c0a, 2e31, ef90, 815d, 5b46, 68dd, 234f, ed5f, a90f, 3c70, sigradi2013_381k, 4e1f, f77b, 5c11, ijac201614204k9, b637, e832, acadia14_223a, 9e27, b8f2, ecaade2017_256ff, f3c2, acadia17_424pp, 41fa, aa7b, 778d, 30a1, sigradi2014_047r4, 54ec, 78e8, a3f8, 4492, 7af1, 9ba1, 119a, c689, 9cce, df85, 02b3, a241, 43fb, b3a4, 0534, edc1, ijac201715204pp, ecaade2014_120f27, ecaade2016_222u57, eaf3, 4035, dc7f, 2dfc, 5b82, ecaade2015_130f26, ecaade2015_130l26, 45d5, 06a7, acadia16_382v23, 1438, 1d2f, 72cb, e000, b7df, 63d6, 840b, ecaade2015_73e14, f549, 930a, 9dde, f316, sigradi2013_400l, 8fe1, ecaade2014_089x21, fcbb, c43f, 6ba2, e7cd, a090, e102, sigradi2015_6.327t8, 304f, b25a, 1676, 910a, 440f, a89c, 9014, ecaade2016_151b41, ecaade2017_302q, 6f1e, 9103, 2ee2, d838, f35b, 1e38, 5d8e, sigradi2013_54p, dea3, acadia14_681ak, caadria2015_114u17, 8ae1, cb89, 7475, ecaade2013r_018p9, 4cc5, 19a1, 3be3, 174d, ecaade2017_256t, 257f, c495, d64e, 6106, 9d93, 1d18, ecaade2017_164r, 8754, dbe8, f279, 9717, ecaade2015_138e29, 7389, 4e8d, 9f2e, aba5, 12f6, acadia14projects_317z, add2, 770a, f9c1, 2ede, ecaade2015_211w46, caadria2015_164h25, 38c7, 2c62, 402f, caadria2016_229t10, 330c, 7843, cc33, 6664, 0989, 7acb, 6211, acadia17_298kk, 6fde, 6cc3, c578, 4bf6, 1347, 56b1, sigradi2014_345l9, 85ef, ijac201614407p4, 8d8a, cdc7, a822, 4eee, caadria2015_142j23, 8250, acadia14projects_609ag, acadia17_426k, 7f39, ascaad2016_041f16, ea09, ecaade2016_017r4, 2983, ecaade2015_286b63, 3dbe, acadia16_344g20, 4488, 4a3a, cfbf, 2ec1, 6341, f399, 44db, faa2, 8d1e, fec8, 47a8, ecaade2016_110f30, eb79, c350, 775a, faa4, 7fe6, b744, c1bc, 74e3, 29b0, a1bb, 02f2, 1cb3, sigradi2016_512c, acadia14_609al, b4b1, 525d, sigradi2014_041i3, 94ca, e09c, 77f5, 1e6c, 9d9e, 408b, ed7b, 6b81, 4f58, acadia16_244j15, b3ec, 878e, ecaade2016_102m28, aeac, af0b, d480, caadria2017_074l23, ecaade2015_250c57, a575, d3c9, c67f, cbe1, ijac201412303c8, b3c2, 447f, caadria2016_003k1, da8a, 7d51, c574, 41ed, 9e9e, 811d, f572, b62f, ascaad2014_011v5, f9d6, 6608, 184a, ecaade2013r_019j10, 8ad8, 3ad9, 5128, 6aed, f5be, 86ce, d6b0, c1fe, 9422, efbe, ff16, 0298, 533a, sigradi2016_443yy, acadia17_390mm, sigradi2013_342o, sigradi2016_435dd, 3518, caadria2016_611w25, d205, 971f, f074, ff27, 9b7f, ecaade2017_109mm, acadia17_446cc, 3f55, caadria2017_002h1, 877e, 73aa, d59e, e939, ijac201412207g5, ecaade2015_287r63, acadia17_492ss, ecaade2017_017u, fb4f, a382, 180f, 3f7a, 7d4d, sigradi2015_3.345t5, 14e8, 7e17, acadia14projects_339ai, acadia14_523ap, 1260, 4748, sigradi2014_214e8, 5d14, 6d69, b4de, cb8a, acadia14projects_63az, 4bd9, 0969, e915, e0a7, caadria2015_030d4, 526c, e4e8, caadria2016_663t28, ecaade2017_097aa, 3a38, a417, 78cd, c3ad, fff3, ijac201513102g2, 9680, e2cb, sigradi2013_304b, sigradi2016_488u, caadria2017_147x38, f45f, 9f8e, a24e, 0beb, 38dd, ascaad2016_005z2, acadia17_391ss, ecaade2015_161e34, b72a, 8ca3, 8d4d, sigradi2013_41, 0735, e303, 2573, 89a7, 2618, b420, 7caf, d4f1, 00b3, 7847, 72fb, 703a, acadia17_82ee, sigradi2014_042m3, 0e98, f50d, ce16, 4fa0, a136, f721, 437d, 3b15, acadia14projects_281z, 1c51, e319, 0111, ijac201412405x8, 78a4, ecaade2016_198v52, 6ecf, ijac201614307m4, 078f, ecaade2017_052rr, acadia15_223f9, 9d64, f4fa, 63f5, 028a, 53f0, 2153, sigradi2016_732p, f96e, ecaade2013r_019w9, c136, 1ccc, b4c1, 03ab, 3913, 3ef3, acadia16_12z1, a68e, 5164, ijac201614306v3, 726a, cc06, c553, d0e9, 6559, 1c89, 0e42, a0fc, ecaade2016_188k50, 5dfa, 844d, caadria2017_163y40, ecaade2015_221x48, acadia17_473ww, 7c67, 92c4, cf76, acadia17_62hh, 2a2a, 491a, ecaade2016_126o34, 2fb3, c8c7, b371, ascaad2016_034h13, bfac, ecaade2016_126s34, 9d4a, e355, 9ad2, ba0e, ecaade2017_229ll, 4933, 70b2, ascaad2016_048b20, 29da, 44f0, ecaade2017_256jj, 78f1, a14f, 82a6, 5330, 2ae6, b16d, caadria2017_029m10, b2f3, ecaade2016_139a39, 913a, ascaad2014_014i7, 3073, 3bd3, 1853, 2648, c286, f314, 7603, 26a1, 2254, 6456, f0f4, 81e8, 6f0e, d38b, acadia14projects_691as, acadia16_98l7, e83f, ascaad2016_016t6, 923d, faee, 7b3c, 0b8a, d3d6, ecaade2015_115b23, e27b, ecaade2016_114h31, f7b7, ecaade2017_021f, acadia17_248k, ecaade2014_085f20, 0750, 70fa, a77f, d89d, fd6d, d984, d2c9, ecaade2014_186y47, 2f59, sigradi2015_10.309d22, 7f2a, ecaade2016_129m35, b5d1, 2df3, d3a6, 6df1, ecaade2013r_003i3, fe26, ecaade2016_011a3, 2c36, ecaade2014_240d62, acadia15_381o16, 3d94, sigradi2016_417mm, ecaade2015_119f24, dbbb, 89c1, fcad, b45f, caadria2016_115k5, dfd3, 9a4b, ecaade2014_096w22, e661, acadia14_317r, sigradi2015_10.307x20, f7fe, acadia14_365al, ecaade2017_291ff, ijac201513105l4, 6c94, 45ce, 6ead, ca8f, 1cd3, ecaade2014_086x20, 56ab, 3a1f, sigradi2016_455g, 377c, sigradi2015_8.186v12, 0bde, acadia16_394j24, 70a2, 80ca, 8a18, be94, ascaad2014_012n6, 3d9f, dbd3, fedd, ecaade2016_132u37, a9dd, acadia14projects_497z, b190, ecaade2015_33w5, 17a3, 653d, 5cd3, acadia17_37kk, 3b5d, 1345, 9c5e, caadria2017_174c42, 1d1c, ecaade2013r_007d5, 494e, af75, caadria2017_054a18, acadia16_424i25, f4f1, a10f, acadia16_98o7, caadria2016_487z20, 4ee2, 8cb5, 2a78, ijac201513105b4, ecaade2017_172gg, 92e1, 75f4, 9466, 8f33, ceab, 18ea, 725a, dedd, 6d61, fd81, 52b9, 88f2, 7dad, 5fc6, 5550, 94da, 2cd7, 2cec, 7309, ijac201513303z11, acadia15_47c1, aad4, 738c, 1d20, 5653, 2b61, 6b47, 9b39, caadria2017_101m27, 7045, 5466, 830b, 01e9, 9b85, acadia14projects_619x, e093, c610, caadria2017_094a26, 26b9, 6788, d347, 88d5, ijac201715202qq, eb1c, 7ce7, 86e1, 8efd, f1d8, b33e, ecaade2015_169a35, sigradi2015_12.107h27, 8124, 3672, a483, b09d, b7a4, 4fd4, 5863, 00be, 7714, cf99, ecaade2017_309pp, ecaade2017_291z, 1d91, ecaade2016_033f9, da81, 5764, de57, ecaade2017_051x, 0cce, c0de, ecaade2015_319h70, acadia17_283nn, f92c, e344, c121, sigradi2013_343f, 2f0c, acadia14projects_53n, 85df, dbc3, 8aec, 89fd, c67a, 9f7a, 03b8, 186e, 0bd9, ca00, 277a, c7e8, ecaade2014_239w61, 6cfa, 32db, f988, 8946, d802, ecaade2017_308dd, acadia14_229h, 5882, 96f0, 007a, 527b, 3af6, f566, cee4, caadria2015_139v22, 4af7, 149b, c673, 6ffd, sigradi2016_779vv, fa46, 1353, 45dd, caadria2016_073y3, feed, caadria2015_081d12, 5cb9, acadia17_600q, 1700, caadria2017_118a31, 6ed1, 98c0, 6adc, fd33, ae48, 7f8d, c620, ascaad2014_017n1, 9cd1, febf, c714, ba53, 0cfb, 34ac, fa3e, afbf, 5671, 594c, caadria2017_132r35, f8bb, 13c3, acadia14projects_43ac, 9ca2, acadia14projects_63af, acadia17_350aa, d34e, 42da, acadia14projects_463p, d3a0, fd5a, 6677, sigradi2016_544d, af89, sigradi2015_8.264p14, 4850, 62ae, 550e, 4984, 2fb7, ad08, a71c, ecaade2015_53a9, acadia14projects_435a, 3e4c, 9b6f, 20c7, 677e, acadia14projects_479n, ecaade2014_035c9, 1243, 2c6f, 8351, 3235, sigradi2016_592x, acadia17_188x, ecaade2015_138r27, 6aa9, 0f96, 190b, 0c8d, ecaade2016_067j16, de85, 15f2, 4d77, f09c, ada3, 78bd, 1a28, 27f8, bd5f, adc7, ac91, acadia17_552l, a1dd, c6fb, d157, 325b, 78c1, 8220, 2be2, ecaade2014_024d7, b95f, 9785, abfb, 1205, caadria2017_175d43, ecaade2015_194a41, 9d17, 5a46, fc9a, 7a8b, sigradi2016_534ii, 18f9, a910, 59d0, f11a, ascaad2014_018f2, 558d, 486a, 32de, fdae, bf29, ecaade2016_230v61, 8944, a193, 6f58, 9932, sigradi2013_268, 039e, 4fc1, acadia17_340j, ecaade2015_314i68, ed92, caadria2017_158a40, c8f2, d193, acadia14projects_531o, 646f, c543, b922, 7380, 9628, c395, bbbd, 23c3, e704, ab86, ebc7, c6b0, 2388, 334f, e0a9, 7ee5, 9bcc, 08d6, 8313, affe, 279d, 1cb8, 29c5, e083, 49ef, b94a, sigradi2015_8.81w11, 0551, sigradi2016_673hh, 3f54, 533e, ecaade2015_193f40, c4db, 7ebf, 0dba, caadria2017_047k15, 616e, 93fd, sigradi2013_28p, b72f, 38e9, 85ca, sigradi2016_695z, ascaad2014_017l9, dfc0, ecaade2017_257tt, 5148, caadria2017_142o37, f1c4, 2ab6, 6e61, acadia14projects_153ar, b1b5, 1358, ecaade2017_054hh, ff8a, 08b2, acadia14_389ax, b081, 9bcb, 7a37, ecaade2017_199rr, 6b50, 563a, sigradi2013_421k, fd44, dd1b, 06bc, dbe5, 443e, 827a, 6d9e, bf69, sigradi2015_10.378d23, acadia17_382zz, sigradi2014_263k1, 83ea, sigradi2015_2.213y1, 7db0, e724, acadia17_127ee, ecaade2014_030o8, ijac201412301w6, 8e04, 02df, d667, f08d, 2636, 418e, ecaade2017_080ii, 1c9d, acadia17_435g, 05bc, d1c1, d5bd, c8a6, ecaade2016_040t10, d495, 79f5, caadria2016_735t31, 8aff, a293, 350d, 06d8, 7f01, 24f0, a291, ae7f, 5875, ijac201412404z7, 2f4e, 2f85, ascaad2014_030y8, 5236, 6fc9, c05a, e6c5, acadia17_670rr, caadria2017_122b32, ecaade2016_006r1, b7ec, c5f9, ecaade2017_213d, ecaade2014_094n22, 85d0, 6d2d, acadia14_609at, 0ac1, 3008, 74ea, acadia14_523ao, fef1, 241e, a46e, sigradi2016_381v, caadria2015_218p33, 5d76, e21e, sigradi2015_9.141g16, ea73, 8f24, 96ab, 9498, a5df, 7c5d, 728b, sigradi2016_470z, acadia16_106o8, ecaade2014_084m19, 4c72, bec6, 063c, c0e2, 5e08, e99f, acadia14projects_681ak, c065, edca, 9f80, 042c, acadia16_382w23, acadia14projects_115ag, 7eab, ascaad2016_022o8, 6fa3, a827, acadia17_544a, 015e, sigradi2015_sp_8.326y30, ca05, 9427, 11e2, 85f0, 14e0, 1223, 42f6, caadria2016_135w5, cea0, ef4d, acadia17_542uu, 4f46, d32b, fb7c, 07ac, 67ee, 30a3, ecaade2014_049z11, 9324, 53bf, acadia14projects_681ao, sigradi2015_10.262k20, da2f, c19b, 3b60, fc39, b044, ecaade2013r_008r5, e53e, acadia17_426m, ecaade2015_271w59, 0a22, c3e2, acadia17_381cc, caadria2015_032y4, 7bc8, ijac201614202t7, 2c3b, 128e, ddf9, 98bd, ec46, cada, 1a99, cf42, d394, 5c63, 5482, b02c, a01d, caadria2017_041s12, 205b, bedb, ecaade2015_221u48, cad7, ascaad2014_024f6, 971e, 8307, ascaad2016_018j7, 288b, 94a9, ecaade2016_163s45, 42fc, 755b, 9c58, e391, 4d2f, acadia14_555h, 05d3, acadia17_248t, 41ab, 94f2, 2caf, 090f, acadia17_381aa, 151f, 0ffd, 03b7, 02c0, ecaade2017_076x, 597d, 624f, 8112, 6402, ebd0, cd1f, 16c8, 9a7e, d2b1, 17ea, sigradi2015_3.394h6, bd3a, 0155, acadia14_145o, f340, 075a, ecaade2014_225s58, ecaade2016_241f64, 168b, ecaade2015_173k37, 70e2, caadria2016_777z32, b724, sigradi2014_239d9, 4ed2, 7713, ecaade2013r_001r1, caadria2016_095l4, sigradi2014_045d4, 7e87, acadia17_435d, c62b, cb32, 57c6, f07a, 969b, 38d5, sigradi2015_10.220i20, 34c6, 6c3e, 0637, ae6a, ecaade2014_201d52, ascaad2016_017b7, 9b4a, 06d7, 4e60, c63b, caadria2017_009s4, d9a9, e830, acadia17_562bb, 7ce2, fc6d, 0d0b, 0f26, ijac201614302f1, f7f7, 94e6, caadria2017_027o9, 2e67, 1a4d, 6e8f, 1515, 99e2, 1c3f, acadia14projects_435ay, acadia14_189aj, 0a34, d299, 8e9e, 5acc, caadria2015_081x11, 1869, f902, c93a, 5a35, 10db, 47e5, 2d36, 43c3, d321, d239, b9ef, 4494, sigradi2015_10.378b23, 6385, 449a, acadia15_497m22, ijac201412403j6, 8b13, sigradi2014_123t9, 7773, ecaade2017_198l, acadia17_60r, 07b6, 177b, 1115, 6d96, ad68, f2bf, fc3d, 56cb, 0677, ecaade2015_155z32, 6b15, 1b88, f4d0, 3dd5, caadria2017_113r29, 0be8, 89a3, acadia14projects_427al, ecaade2014_180p45, 4169, 1687, ecaade2015_302k66, ascaad2014_001g1, 2567, sigradi2016_490ff, 95b6, 65bd, ea87, acadia14_539c, 7a34, 040b, 00fc, 7511, fdc0, 5c71, 9bbb, e522, dbec, ascaad2016_007r3, 4829, 999b, 72d3, 563f, 3e7b, 5bc7, acadia17_283zz, sigradi2016_534rr, ecaade2014_146p33, sigradi2013_343k, 7181, e866, fdf4, fa25, d2be, 07c2, ascaad2014_005o3, caadria2016_611o26, a5c3, 9fa8, 48cc, e539, ae0f, ecaade2017_100k, 8098, c98a, acadia17_231p, e9a2, fd70, 01e8, ac44, 88b6, sigradi2014_140p2, 464c, 2fd0, acadia16_130p9, 49cc, 32cf, ce0f, 8e54, 3f29, b2c3, efc1, ac68, ecaade2017_044pp, c3b2, ecaade2017_046d, a66a, a38d, c435, 0e92, b064, a092, c312, 6f1d, 2f03, 7817, 1b69, 275c, sigradi2016_809vv, a394, c4f5, 0e49, 2777, ascaad2014_010n5, 1c98, 0fcf, a223, 0c95, 09b7, cfb3, ae63, a1dc, 6d1e, caadria2015_073n10, ecaade2017_094e, ecaade2014_084s19, 3604, e810, 8da4, 4a2a, 756b, b8b2, a380, a485, 9998, ascaad2014_007a4, caadria2015_218a34, d773, 3ae4, 175a, acadia14projects_473ah, 45da, 10ae, 7534, 07a1, 95bf, c9af, caadria2017_182p43, sigradi2015_12.297h28, af57, d7ea, ijac201513303o11, 69b9, sigradi2015_10.140i19, 5242, 75a8, 4f70, bd87, 4420, 7237, 260a, 4008, 9343, ce61, 2938, caadria2017_015p5, 4652, 945c, acadia17_501ss, d486, 8747, 942c, bdfc, acadia17_90tt, 9bfb, e6d4, 0921, b7f5, 6f21, b354, 21f8, 13ef, ijac201614303n2, f219, ecaade2017_054tt, ecaade2014_201a52, ab43, ecaade2015_248y56, ea80, 263a, 6c30, 6096, e8d3, ijac201513102v1, caadria2017_057x19, 892a, 1b9f, ecaade2014_188k48, 645a, bc73, 0511, acadia17_382mm, ccf6, 62f0, 1329, 9c47, ebc2, bfe8, 6d45, 0694, 1430, b48e, a23c, 776a, ijac201513103z2, 61c5, d202, acadia17_231v, 2a3e, caadria2017_135g36, ijac201513105a4, sigradi2015_3.111c3, ecaade2014_092g22, 01e3, 609c, 812d, ecaade2014_038e10, 619a, 1539, 0540, 75b5, 0e73, 28ab, 7526, 75bd, 8147, 2881, 0469, caadria2016_713z30, 5582, 1474, 9f2a, ecaade2016_021y5, 5e78, 17de, a635, ecaade2017_198ss, ecaade2016_199d53, a74e, c27d, sigradi2015_9.347a18, cd67, 6214, acadia14projects_627an, c80a, sigradi2015_11.166c26, ad9c, 718a, 38e8, caadria2016_589y24, 8ba6, 1be1, 5a94, 9ebc, d187, 6707, 1238, 89dd, f34d, fe70, sigradi2016_710cc, fab1, ecaade2017_117n, caadria2016_829a35, f235, db0b, 6976, 7e03, bd70, ecaade2016_132r37, 4c6c, 44d4, 749f, 7e0f, 05e7, 0879, 8b6b, 0bb0, fa21, 60be, a275, 3a16, caadria2017_183w43, 6923, acadia14projects_177af, sigradi2016_690i, a5e2, ac93, ecaade2017_229aa, acadia17_436r, 0f4d, 84e3, 7604, be95, ecaade2014_010m1, 8531, 3f94, d2a2, a19d, 51c8, e1e4, aa23, 5a12, d676, e654, 882c, b028, b236, 8782, acadia14_101y, b406, 9e38, f480, b32d, 076a, ecaade2014_182v45, 9d7a, 1f07, 1b39, caadria2016_673c29, 7249, 8175, 78ba, e525, 84af, ecaade2017_268jj, 6271, 5172, aba4, 36fc, dd06, e472, 8cec, 3429, 4dfb, 2dc1, 24ed, caadria2016_487u20, 8583, 819b, b124, ae11, 6e95, aab9, 42d0, 8a82, ecaade2017_032m, 0495, 9fa3, b48a, 8431, be67, f831, aeb7, 82f2, 7be6, 82ac, 920b, ec9f, 18b1, e87e, 928c, acadia17_274ww, ecaade2013r_012s7, a5ea, da19, 76aa, bb11, 7888, 80b3, c477, 1830, ecaade2015_211x46, d916, e50e, a65b, 9c53, c6d3, 4e36, 9595, 2d2a, ddc7, d052, 31ba, ijac201513205h8, b6cc, 0564, ecaade2015_231s52, b0de, cf63, 8f47, ecaade2014_163f40, 5ad1, f6ab, 7e12, sigradi2016_817d, 3cdd, sigradi2014_284g4, acadia14_699t, 62db, 0195, 5fe4, e82f, d142, 7f44, acadia17_71nn, 14b6, 8ba4, 1d27, sigradi2013_274u, 2a9a, cef8, 19bc, 262a, 3d9c, 7dc9, ecaade2016_217m55, 35e0, f9d2, 7558, 89bf, b45c, 2d8e, 15e5, 3a94, ijac201412408w2, e9e2, acadia15_297e12, 1642, f49b, 65b2, caadria2017_055k18, 99b0, 8f8c, 938a, sigradi2014_307p5, d4ab, ef82, 3c8b, 0ff9, db8b, 4b7b, 1b8b, ecaade2015_176t37, 7062, 9048, 4244, ascaad2016_001g1, 13fc, 1a50, 6570, 9503, caadria2015_185m27, c367, eff4, acadia17_92p, b27c, 01fc, ecaade2017_268ee, acadia15_284x11, 1e13, ecaade2017_140cc, 9816, caadria2016_611n26, 5f3b, fc6e, 84db, ecaade2014_079w18, acadia14projects_463e, 7ff4, ecaade2014_169l42, acadia14_523as, sigradi2015_7.203f10, 8097, cb1c, ecaade2017_232j, cd33, a71e, a018, ecaade2016_087s24, a1a8, sigradi2015_6.387n9, ecaade2016_130m36, acadia14projects_281v, bc92, acadia14_681af, 663c, 7141, 3f81, c113, 05b8, ecaade2015_13o1, ecaade2017_053zz, ijac201614201t6, sigradi2015_11.196h26, ecaade2014_186m47, c69b, 589e, 5143, acadia17_222x, 87d9, f17d, ecaade2015_116d23, 3427, 53dd, ecaade2015_38t7, ijac201412306x2, 336f, 3d00, ijac201614203u8, d60a, ascaad2016_045y18, 3870, 1554, 83f4, dec6, f44b, acadia17_572ll, 6a5f, e6f0, 82e3, c9fb, 9e51, 547b, ijac201614104k4, 99ae, 82f7, 21d4, d751, 6c07, ecaade2016_139c39, fc70, a2ba, 8845, f491, ijac201412403x6, 2066, cfff, 7021, ijac201412408e2, aa95, cef5, 2577, 6a47, 26d2, 341f, ecaade2015_206p45, 8c1a, 5510, ecaade2016_002g1, ee04, 0601, 2a99, 1064, e2c6, ecaade2016_243x64, 95d7, acadia14_237aw, e705, 381c, 3113, sigradi2016_732s, babe, 3e55, f39b, ec72, e345, a045, c1ff, 46a7, bfc6, ecaade2017_198k, ecaade2014_237b61, e88a, 64d1, 1e15, 3a62, 51bc, 3edd, acadia17_464c, ecaade2016_013r3, 6131, 67a4, acadia15_407o17, 0360, 958a, 9bc2, ascaad2016_041h16, 0fde, 07ff, 8e31, d20b, 7da5, caadria2015_084a13, 5f20, 3e88, acadia17_522ee, acadia16_260m16, c2eb, ascaad2016_031n12, caadria2017_001d1, sigradi2016_381t, 5518, 56c9, 0f85, ecaade2017_143j, d8b9, ascaad2014_026w6, 4ba4, badd, 132a, 9fbe, 4ea4, 0d42, 2413, e650, 362c, 3839, fe33, 09f1, 8628, f999, e3b2, ecaade2015_55c10, 1909, 5848, caadria2015_226k34, acadia14projects_199ah, d0ad, 8f00, d2b5, ascaad2016_017f7, ef7b, ascaad2016_024g10, c505, 6ed8, ecaade2015_17j2, 3533, cb6c, c2ca, d484, ecaade2014_057c14, 1555, 9c86, ecaade2016_042p11, 723f, ecaade2017_211ee, 9d87, caadria2015_176l26, ascaad2014_029h8, 2006, a903, 14d8, e5a9, 0489, 130d, ecaade2015_302n66, 4baa, caadria2016_353u15, 15e4, acadia15_469h20, ecaade2014_206v53, 26b5, ad25, acadia17_544g, acadia17_590ss, 459f, d8c4, sigradi2013_215z, eb8b, 5aeb, 3140, 0e8f, 515f, acadia17_26f, 0c7b, 8d21, b024, 82a9, 4cce, 0797, 8979, acadia17_678zz, 3007, 16bf, ijac201614404v2, caadria2015_031t4, 4500, 3602, d79f, ecaade2015_55d10, 69b0, f89e, 898e, ecaade2014_072k17, ba12, 71d8, acadia14_619aa, caadria2015_208t31, ecaade2013r_002c2, c4c4, 9a84, d84f, ecaade2017_257zz, 4da4, 692e, 81d7, caadria2017_016k6, 1183, caadria2015_087o14, c2e7, ca99, 8e26, acadia17_202j, f5f2, acadia17_492mm, bc17, ijac201513103b3, 3103, 7e2f, 85a8, eabc, bc1c, 5e49, 29b9, b7e1, 885d, 5c49, 6b4b, sigradi2016_375g, acadia17_237bb, 17df, c3f4, f840, ffaa, 2bc6, d389, 858b, b10b, 1cf4, 6a33, f2f8, 35e5, sigradi2015_8.186i13, ecaade2016_067h17, e63d, c6c6, 2d65, 96ae, 8c63, 11bc, 1f48, b805, 7fd3, caadria2016_797l33, a320, 2f09, ab59, ecaade2014_186w47, 55f1, 2839, cb64, 72ce, 1745, 3155, 0d7c, 2dee, acadia17_28y, 24f6, 3cee, 46dc, c2ec, 0af1, b798, caadria2017_124c33, e611, 0620, acadia14projects_23aa, ecaade2016_078k23, f004, b68c, f59e, ecaade2014_151v35, 0679, ac51, 5253, 440d, acadia15_223h9, 1464, 416e, acadia17_323s, caadria2015_030m4, 53bd, abf7, 1804, 7492, 2aeb, b010, e4c1, ascaad2014_029w7, ebdb, sigradi2015_3.111g3, ecaade2015_130x25, 933d, b3d9, 4d19, ijac201412408w1, a3af, f483, bf5a, 0e40, 843a, ac0d, 4207, 86e4, ecaade2016_208r53, 4bfb, 7a50, d664, 6d6d, 49ce, ecaade2015_53c9, cfd4, 2199, 8551, 46d2, ascaad2016_056f22, 063d, caadria2015_203l29, 57db, 219e, 86d7, f563, fb68, 2cdb, bdd8, sigradi2013_271o, 1b26, e62d, 8a03, a7f4, acadia17_358gg, b9df, acadia14_237av, 99cd, 72d5, acadia15_57x1, 5254, 7094, acadia14projects_229i, 2a66, 111b, 0265, b508, 576f, ecaade2015_180y38, caadria2015_073r10, d116, ecaade2016_077s22, 10e9, 3770, 268e, 374d, 00cc, ecaade2017_243bb, 56c6, sigradi2014_221h8, 963e, deb4, caadria2015_087l14, a627, 2243, bf04, 26a5, 8c03, 327c, 949a, 5dad, 8564, 87c6, 5ea9, 988a, d61d, 0167, f6f6, 91f4, 38b5, 202c, acadia17_669s, acadia17_340c, 8bbe, 82e7, cdda, ecaade2017_302aa, ijac201412408v2, 412b, ac6f, 77b0, acadia14_199ae, d0a8, f61d, 4898, e88b, 8eb3, acadia15_451p19, 0745, acadia14_153au, 9737, 6060, 78f4, 3f96, e71b, 54f9, 2263, 8748, 9250, ecaade2016_190r50, ecaade2015_144j31, caadria2016_167a7, 9456, 8a16, 282d, 1d4a, ee19, ecc2, 9da8, 405e, acadia16_254a16, 9ed0, sigradi2013_138o, 2a27, ijac201715103g, 2f9b, 21f3, 463c, 4222, 6809, 7c62, e880, 4663, 1803, ddf8, caadria2017_005w2, 038f, 7d00, c1d3, dde6, 9933, acadia17_168tt, fe18, caadria2016_167f7, caadria2016_631c27, acadia17_630b, acadia14_291ak, sigradi2013_359c, 8efc, sigradi2015_8.334t15, ecaade2016_011i3, sigradi2014_347o10, 1a1b, caadria2015_130r21, 717a, 25a6, f47d, acadia17_491bb, f164, ijac201715203nn, 46fb, ecaade2014_015k3, 94a6, e849, fb29, 6995, 35f0, 0da6, 95f6, 35ea, caadria2016_219j10, b8aa, 54d5, 313b, f9d4, ea5c, feb3, cffe, 2151, 735b, 65da, e814, ecaade2016_182n49, 4ebf, sigradi2015_3.268m5, 468c, 3aee, 3d7f, 582c, dfe4, 8f79, acadia16_54v3, acadia17_534nn, 4567, acadia14projects_101as, bfa5, 40a5, ecaade2015_193l40, 7abe, sigradi2015_8.186j13, a96d, acadia16_372o23, f594, 9746, sigradi2016_448ee, f3ac, 0c02, ec78, ecaade2017_124q, sigradi2014_032h2, b4a8, 2c32, 8548, f61c, 9634, ac32, acadia14projects_101al, 99b5, 8242, e6c1, ijac201412405a9, 8e59, 1e25, c377, 803f, 20d1, 8e67, 2832, d4f9, ecaade2014_140r31, 3e10, 8ab5, 03fb, sigradi2013_358a, fe11, ecaade2014_018u4, e324, 6294, fd32, dbc2, 7304, bd0a, acadia15_185n7, 20c1, ascaad2016_010s4, 3736, e35c, 7151, 5963, 3dfe, acadia17_360f, acadia14projects_619af, acadia14projects_145z, ca24, c34d, c097, fab9, 93f8, ijac201412205r4, acadia17_455dd, 83d4, sigradi2014_084w7, bab4, ecaade2017_294qq, ijac201513103o2, acadia17_455w, 9c90, ecaade2016_021w5, 3993, adf8, 52e4, 3668, 9852, e983, 9494, 9b88, e6d9, 54f5, 179e, 2723, ecaade2016_228k61, f0be, 7ed7, sigradi2015_10.309i22, 1580, ecaade2017_256w, fd05, 6721, ecaade2014_208a54, 00f6, 8eff, 565a, sigradi2013_248d, f346, 5eea, f58c, c3ba, acadia16_184r12, 6ba7, 050d, 2de9, 14cf, ecaade2016_017s4, 4673, 6cb8, ecaade2014_147z33, b5b6, ecaade2014_038w9, 61e5, caadria2017_047x14, ijac201614308h5, ecaade2015_116p23, sigradi2016_364uu, 165c, dfda, sigradi2016_448y, eb7c, bfe9, fd80, e551, b3ea, 1659, ba4b, ijac201715204jj, 9204, 3f82, 36d2, 0b3d, 11f4, 303d, e2f9, cbdb, 98f4, acadia15_469s20, 6aec, sigradi2013_267d, 7d8b, acadia17_640u, 1be3, 9424, 2a33, 588b, 9a69, 281a, ecaade2017_157zz, 02f6, ecaade2014_218a56, 82cd, 4b26, 66c8, 504a, ijac201715102u, 0239, cf6e, cb1b, sigradi2016_815q, 6966, 0414, e2ef, 8a81, ecaade2013r_009w5, ijac201513104t3, 65ed, sigradi2015_8.328l15, b484, ecaade2014_089o21, 5b27, 5468, 01fa, 3add, 8692, acadia15_232u9, 485f, caadria2017_124a33, aa14, bfbe, dad0, da28, ec84, a717, 6871, fa35, a3a1, 36bb, 18e2, 99d0, d256, afd0, e02d, 4bd3, 9dbb, caadria2016_013p1, acadia15_251k10, 434a, 56de, 0358, ijac201715202y, caadria2015_012e2, 77ef, ecaade2014_145o33, 1ccf, ee70, 864b, c190, acadia14_565y, 57ea, acadia17_512n, 5be6, sigradi2013_400a, acadia17_512o, b6b4, fed6, 5c06, 1f0d, e6d3, 8cbc, 11ce, 1ef6, acadia17_463ll, sigradi2016_686yy, sigradi2014_314k6, 6cd8, sigradi2015_10.267r20, bfa6, e343, acadia14_101au, ecaade2016_071r19, e030, 7ba8, 0585, 640c, fe99, 9b2f, 9e7a, 0788, caadria2016_435m18, 503f, d9d0, e4b9, c6d7, 1593, f7ba, 4cf9, ecaade2016_078n23, acadia15_343n14, 6cab, 42ee, acadia17_101v, ecaade2015_115z22, d6db, cc4f, a064, a631, 2ffb, c3e3, e031, 307e, 2ec2, 4b90, ascaad2014_014f8, f865, 9067, aa41, 294a, 7af4, 0e16, acadia17_274oo, ijac201513306g13, 24e8, 5a5d, 4959, f369, e5ae, sigradi2016_814l, 5a48, 587e, ijac201614105n5, ascaad2014_014s7, ascaad2014_019m3, 189f, 4237, b626, d681, caadria2015_081u11, 230c, 5061, 6077, c4e2, bc67, 38a2, 5705, 7bd0, d115, 03d9, sigradi2016_801t, bb0b, b79c, 6711, caadria2017_067m21, 4317, 2bd8, ba23, ecaade2017_085e, acadia17_101u, sigradi2016_440ff, 2934, 7f7e, c15f, ecaade2017_071tt, c1b9, caadria2017_158z39, b90e, 48bd, f09d, 0274, ecaade2015_21g4, b19e, 3b49, e10c, 0e45, 03e3, acadia14_473ar, 858c, d987, ecaade2015_138i29, 326b, acadia16_88d6, ecaade2014_066u15, a3db, ijac201614207j12, sigradi2016_507ss, 91da, f762, 276f, ecaade2017_052oo, f4ea, fe2e, 52c8, a82e, 4266, acadia17_296q, acadia17_258n, 8c0b, 8f56, ecaade2016_144h40, 400b, 7b90, a355, 1450, 82e4, 746a, 2d17, 8520, 36f6, 7cdd, ascaad2016_018l7, 28b4, 8ad0, ecaade2017_138v, acadia17_590h, f6e0, ee33, ca11, 42f7, ecaade2017_087t, ecaade2016_136p38, 697b, acadia14_135v, c841, 320e, 1748, bfa8, 5665, ecaade2015_314e68, ecaade2017_130qq, caadria2017_124h33, 3cfe, sigradi2016_590n, 0f82, 5b4d, bf33, 7e90, acadia17_118ii, 3508, ecaade2017_053g, 3287, ecaade2016_087v24, ascaad2016_045s18, 61f2, 2ab7, acadia17_247nn, acadia16_244v15, sigradi2014_159f4, acadia17_669o, 8676, 5514, fa67, 1407, 6136, 3d1b, 50c1, 0962, e0bf, 721c, eb43, 0494, e3c3, 2622, 53c5, 4d76, 7b6d, abc4, c8b4, a281, 1fb8, 5d04, c6cf, 3911, 8c9b, 0d3e, sigradi2016_695s, cc87, 15b0, 78db, ascaad2014_024p5, 6d3a, ijac201614207o11, 4054, 60fb, 8069, c23a, ascaad2014_015a9, 8918, sigradi2014_201i7, 3d3d, 7be5, 9726, c386, 4110, ascaad2014_014a8, b0d2, caadria2015_073b10, ascaad2014_005t3, caadria2017_101j27, sigradi2015_3.190o3, f2d9, 4029, 58d8, 81a5, e3ad, b0c2, acadia14_101ah, a67e, fa40, acadia17_340g, sigradi2013_397j, 878d, c1ad, acadia17_424ss, sigradi2015_8.186m12, 58c6, 5170, 7afa, ecaade2017_039a, 37ac, 484f, ecaade2015_48k8, c80e, ecaade2017_049uu, acadia17_620tt, ijac201614307g4, 4560, 6176, caadria2017_081s24, 9467, 3b9a, a272, 59af, 09bf, ecaade2017_019jj, 44aa, 0b57, ddc5, f149, 1e1c, ecaade2014_157l38, 302d, ecaade2017_041u, 23c8, 9e79, 1c9e, 8681, ascaad2016_004t2, sigradi2015_9.141i16, sigradi2016_815w, e4f3, acadia15_451e19, a791, f5fa, ijac201513306f13, 7183, 36f4, db05, caadria2017_004u2, 836b, ecaade2015_144w30, c1c4, ecaade2016_102g28, dde5, c82b, sigradi2016_690e, aedf, f293, 1694, ecaade2016_113b31, ecaade2017_208i, 4f88, ecaade2017_181u, b627, acadia17_464g, caadria2017_134x35, caadria2017_008x3, 51a9, 317f, 7dd7, f422, 1e0f, 7084, 63c6, 60a4, 4a20, ecaade2014_186a47, f97f, 9c8d, ecaade2016_154x42, 97db, acadia17_414kk, aeab, ijac201513103x2, 147d, 1d45, c0d7, ecaade2017_192o, f582, 0bc8, d008, 69bf, b277, ecaade2013r_012o7, b108, ecaade2016_ws-dleadc68, ijac201715202n, f451, 6f14, 3f0b, caadria2015_218x33, c4f6, cd40, 63f7, 6486, caadria2015_139f23, fb1d, 052b, acadia14_427an, af4b, 7ec3, b05c, acadia14projects_453k, a6bf, f872, 37eb, a47a, 297e, b883, 7d92, 6216, dc67, acadia17_178tt, ecaade2017_057cc, 17ca, 7513, ecaade2015_15w1, 14d6, ascaad2014_018b2, 4e37, 1143, e8a3, caadria2015_170z25, 94e1, 140a, ecaade2016_006x1, 0895, 8d19, sigradi2016_625ss, 9325, 06f1, 91e4, b52b, 497b, cb07, 4704, 4343, 8b4e, 11e9, ee59, 285c, 3501, acadia17_273ee, 5fb4, sigradi2015_8.239y13, ecaade2017_157nn, f76e, 468e, de7d, 0029, 0da4, 1963, fe1c, ecaade2015_251o57, ecaade2017_037dd, 26d3, ecaade2017_061h, 8c8c, 6290, faea, caadria2017_005c3, fe90, 80b9, 0cca, da83, 8fea, 94f3, 3fcf, 4b77, ecaade2014_016e4, acadia17_522cc, 5026, ee6c, 7fe7, e447, caadria2016_663l28, a886, 7f47, b497, 3cda, 92f9, acadia17_542zz, 2ad4, fb1e, 9e7d, acadia17_307jj, ecaade2017_256x, ecaade2017_148uu, 5915, 8f53, acadia16_352u21, 474d, 99cf, sigradi2016_583yy, 013c, f2db, ascaad2016_020z7, cf48, 3480, fe9a, 9fd8, 15ec, acadia15_451s19, 4f6c, ecaade2016_190o50, f590, a9fd, ac63, 79ec, 3c03, sigradi2015_sp_10.179i31, f6cc, 6983, a4a0, acadia14projects_709am, ijac201614305k3, d19e, 3220, 04fe, b264, acadia17_177g, 4fdf, 5cfc, 9ba9, c87e, 4aff, 0487, 120b, 8e06, 0552, 35cc, c111, acadia14_365af, caadria2017_163k40, f58d, ecaade2016_073a21, acadia16_24z2, 93bc, d911, 4834, 7b2d, d846, 507c, ecaade2017_073p, cba6, 5ca2, 0c66, 9867, ecaade2016_018g5, cf8d, 92e2, e1ef, 679c, 7f5f, ecaade2017_175l, 5800, ecaade2013r_011w6, acadia16_270g17, c84b, acadia14_281u, 73c4, bad9, 15ac, b2ca, cc64, 951b, 39fa, 8385, 2e48, b3f2, b3c9, a4e6, 9c7d, b1e1, ecaade2017_274t, caadria2016_549r23, 72b1, 1d08, caadria2017_023s8, 5203, 1a78, 83d0, 5d85, ec00, f21d, afb2, 4402, 344e, sigradi2015_10.267l20, d578, 96c8, 9cd0, 6701, 3f4c, a5c7, ijac201614202h8, ecaade2015_92p18, 3953, 8d16, e6fa, acadia16_488w28, ecaade2017_079q, 9b20, 42ec, 1fab, 5ae3, 9f61, 07f4, 2748, 5e0d, 2800, ecaade2014_149m34, 7bc4, 6a2e, 8fa9, 7b07, acadia17_82nn, 20c2, 8302, 4aa0, 9eb0, 46b8, 9032, d085, 2f15, sigradi2013_244k, e585, 1e99, 3002, ascaad2016_012z5, ecaade2014_127o28, b58a, 23d1, 0592, f9b3, 5f65, 011f, 57aa, 308a, ecaade2016_047f13, caadria2015_126k20, 2624, d1d1, 77c9, 1b61, 77e4, ccfe, 7316, c279, 85b2, ijac201614104z3, 8ece, ijac201614301b1, af5f, f613, 6690, ed37, 00dc, fb63, 942d, caadria2017_027t9, 6c5a, sigradi2014_314p6, ijac201412302a7, 5a78, 01fd, 85cb, c3fa, 10ff, ecaade2015_101j20, 9c3c, 75e2, 86a7, 69cb, 9c70, cc3b, c57b, 8fa1, acadia17_307mm, ff8b, 2700, 31e0, 03e9, 22d1, 496a, 7092, 6dc1, 43fc, 180c, 1690, c2cb, a006, 73b7, acadia14_153an, ijac201715106vv, cd0e, 4de6, a74d, 6cb5, caadria2015_208e31, c36a, a65e, 6492, 95fa, ecaade2015_269i59, aefe, 7646, 6fc3, 9e16, 4190, d4e8, caadria2015_130c22, 79e5, e900, 138a, 98d5, 6f4e, 7b54, ecaade2016_067y16, 7063, 947f, b487, cc8d, 9db9, 6b8f, sigradi2013_138n, acadia17_62oo, 9bdc, sigradi2016_627f, 65fd, caadria2017_183c44, b8ac, 5b30, e184, 4fd8, ecaade2015_138n29, 2597, ecaade2016_089e25, ecaade2015_248x56, 3349, 63ba, 5615, acadia17_474j, acadia15_371h16, 3ace, a399, bb59, ecaade2017_108q, acadia17_391tt, b8e0, d254, ecaade2013r_001n1, cd74, d8a2, 01d7, 4974, 9e7b, 6b6b, e204, caadria2015_208u31, sigradi2015_8.186g12, ascaad2016_024h10, fead, 8872, d82f, 5fbb, d749, fc13, ecaade2014_162v39, c9e0, 39b6, e74f, c67c, adf6, 1440, f58a, ecaade2014_226y58, 6f9e, dd04, 1e83, e211, aff6, ecaade2017_271h, fcd7, 80eb, 141d, eba1, 5f8f, ac1f, 631c, ecaade2017_170f, acadia16_88i6, 1d31, 7b05, cb76, e446, 2eb7, 2fc7, aa00, d866, 3646, ecaade2015_285u62, f693, 33dc, 2326, 19b4, ascaad2016_046m19, 066b, d226, e285, 93c2, d20a, 9271, 96d3, b110, bc5d, 1759, 16ce, 213b, ecaade2017_203v, 1e52, sigradi2014_345s9, b5c2, f765, 3f89, bc69, b762, 4270, b526, 2b22, sigradi2014_330r7, c7cb, acadia14_53k, b2da, 1882, d2f0, ba6e, d36f, 5d7e, c2b9, 49f3, 27ce, beb5, 554c, 3bc3, 896e, ecaade2014_010t1, 8e90, 1b64, 86bb, 0cdd, 5c91, 5539, caadria2015_010s1, eff8, 68df, 9d46, 46fd, 4e66, ecaade2017_048ll, 5ef8, ec1f, 2223, da3e, 21d3, 2f63, ascaad2016_054t21, 0342, 0ca3, d78d, acadia15_417e18, 8115, 0073, 801c, cd78, ijac201513302h10, c3c0, 7927, b36b, f74f, c26d, acadia16_106i8, dfbe, ecaade2017_061f, ijac201614104l4, ecaade2017_290ll, 8490, ecaade2016_057r14, 2ae2, ecaade2015_138j29, 8bdd, 2cda, e3da, ed8d, ecaade2014_070k16, 2d56, d636, 317b, 4ebe, 5926, ecaade2014_121t27, c79a, 207c, e94e, ecaade2015_59r11, ee6e, 8e0b, ecaade2015_230p52, 92c5, 40aa, b40b, 8d57, 497d, e8e6, fb7d, 3a10, 1cd8, ecaade2015_306j67, 0c1f, 4bd0, acadia17_491v, 44be, ecaade2013r_019k10, bfb8, 0ecd, 3a7d, 6a34, ecaade2016_078d23, acadia16_62h4, acadia16_470m27, 31f7, 0d0c, 513a, fa85, acadia14_463az, ecaade2014_225i58, 28e1, d1ef, 8641, 6a21, 1b0d, 794b, ec41, ecaade2016_025h7, 52ff, 834d, 174c, caadria2016_177d8, caadria2015_070v8, ecaade2015_307p67, 0a84, 6273, 4474, 3169, c6d4, d28a, bfeb, 170a, 3dc2, acadia16_260g16, sigradi2014_282o3, a7c8, 3d25, cc6c, 7753, c317, 3f66, ecaade2017_173ll, ecaade2016_224v59, 1459, 25b1, 0272, d4e0, 0b63, ac82, 78ed, b8c2, ecaade2015_193k40, 4128, 7614, 09b5, bedc, 009e, 8dc1, 4b55, c50e, ecaade2015_268x58, 87b1, 48a7, ef6f, 19d2, a46a, acadia14projects_33ak, acadia17_212kk, 462a, 9cc9, 9992, ecaade2015_268d59, ecaade2016_230n62, acadia17_178pp, sigradi2015_10.309b22, 1f76, ecaade2015_33b6, bd29, 5c04, c989, ecaade2014_044i11, 7c3f, ascaad2014_014c8, 6203, 05c5, be7e, 9f70, caadria2016_539f23, ecaade2016_072g20, 667c, acadia15_95g3, 9d9a, ec51, fc1b, 190e, 8b66, e925, caadria2015_114b18, a994, e37e, b5b0, acadia17_18h, 8e33, 5592, 9423, 1815, ecaade2015_237i54, e500, fa47, ijac201614207m12, efea, acadia14projects_609au, sigradi2016_571tt, da15, cc79, cfef, da87, 44c8, caadria2016_395x16, acadia14_365ao, 4093, sigradi2014_281c3, 5f89, 3d28, sigradi2015_4.219u6, ecaade2017_172o, ecaade2015_53r9, 7834, ecaade2016_199w52, fe00, d68f, debc, 2440, 3d5e, 80bb, ecaade2016_108w29, ascaad2016_023d10, a403, sigradi2016_441kk, 0566, 1a55, ecaade2014_053r13, daea, 00f2, b5ab, 2a40, sigradi2015_3.43k2, 099d, e36c, ecaade2016_238i63, a0a5, 2599, ecaade2017_248rr, 0d12, a1e2, e716, 8213, 2e51, 98a1, 631a, ecaade2015_173i37, c829, c485, ecaade2015_87v17, 2185, 4b19, e8a5, b6d3, 6d4f, 4dd2, 6665, acadia14projects_43w, fd67, 5581, d629, caadria2016_797w33, 42fd, 9c21, 7d2a, 3037, a6ed, 4443, ea7f, 5cab, 25d7, 9579, d660, 91ca, sigradi2016_517s, ecaade2016_230p61, 7060, af3f, ad20, f277, a3ad, 7e7f, 193b, fe75, ecaade2016_042s11, bdc3, 407b, 1524, 5998, 7408, 2689, ijac201614104a4, caadria2015_203g29, 1dc0, a642, 272c, 7a6d, c02e, acadia17_392j, 50f4, e448, 4e6e, ff1d, ascaad2016_015p6, 03ac, 0627, 1a41, cab8, fd48, ecaade2017_071ss, acadia17_678ee, 97c0, e8c9, 859d, 31ae, d834, b35a, d0d5, ee21, d061, acadia16_174h12, 510f, d960, ascaad2014_012e6, caadria2016_055p3, 9d4e, ecaade2015_237p54, 8387, 8497, 1b44, f233, 8a87, ecaade2016_147r40, 54ff, d852, 878a, e702, 758c, caadria2017_055o18, 545b, 614c, 3c4b, 3623, 57d7, 30e8, 095d, 8ed5, 4288, 2395, ecaade2017_280b, ecaade2017_151s, 3e69, 0168, caadria2015_114e18, dd69, 1d48, acadia14_189ao, 7cac, 44dc, ecaade2014_109v24, 3424, ce8a, 6349, sigradi2016_602yy, cbc4, 4fb5, 644e, 077c, 85e2, acadia14_647at, d748, 3ab6, ecaade2015_59c11, a817, e6d7, 8e8d, 3a35, 8a69, 4389, 51d0, f1ce, ecaade2017_079z, ffe0, 635a, fb2c, 29d3, 67fd, 6e9d, ijac201412401e4, 53ce, ecaade2016_175j49, ecaade2015_265n58, b853, 13ff, a68d, 2c48, e2d6, e580, c768, 66cb, 3a93, a610, 2a50, d83c, b765, 5b06, b2fd, 01a4, acadia16_164v11, caadria2017_185p44, 455a, ecaade2014_153v36, sigradi2014_263e1, b0bf, 9b4b, 9ac1, c75d, 4095, b93f, aa82, 0313, 18cd, 5c1a, 764f, ecaade2016_197x51, 9f4a, eb77, 5064, ecaade2015_221z48, aa79, 77eb, c33b, 33b8, 3980, f4dd, b5c8, fa9a, 9fff, 72a3, 1826, 5610, 10cf, 8d68, 94f5, 49d1, caadria2016_321k14, 102b, 6de6, 2513, 5f50, 5e3a, d654, f1c5, cc94, 3b48, a679, d06b, b3bb, 4cac, c899, 45f1, a958, 2fac, 9319, acadia14_145t, f89d, 3543, sigradi2016_801u, 85dc, ecaade2016_198j52, acadia17_284k, ecaade2016_213m54, caadria2017_145d38, b9de, 8225, ecaade2014_155a38, ad54, bf5b, e5ec, db5e, ecaade2017_203uu, caadria2015_014t2, 827b, 40db, acadia14projects_177s, 024c, 7188, 8721, 2add, f4d7, ecaade2014_020p5, 8218, 4b2d, 8982, ecaade2017_156q, caadria2016_517i22, 5d54, caadria2015_209d32, caadria2016_187m8, caadria2017_107v28, 1fad, e21d, fe8f, ecaade2015_324z70, 19cf, 20da, acadia14projects_117d, 5202, 36af, a56b, 16bb, 7f9f, caadria2017_155o39, ijac201412204v2, 7e57, 4b18, 978d, 3cde, bc7f, ecaade2016_198u52, sigradi2014_266c2, 9303, ecaade2014_198r51, 4497, ecaade2013r_003w2, e1c3, e5a1, d446, sigradi2015_10.74t18, f893, f97e, d2eb, acadia17_382qq, 0a31, sigradi2013_28r, a10d, af37, 7096, 515a, d868, f448, dd2b, 75b4, d7c3, acadia17_455cc, f5ca, ascaad2014_025k6, fefe, bdd5, ec7e, caadria2015_077y10, 0e87, ecaade2017_189xx, 715e, 78ef, ijac201412408x2, ecaade2014_215w54, 2001, 1e4d, a0f4, ecaade2017_291ee, 67d0, 8688, 5e30, a0ff, 3ff1, 2524, dccd, 900c, 6a4f, 04ee, 6940, f055, 4a7f, d322, cb16, 1f61, ijac201412403s5, ecaade2015_77s14, acadia17_221cc, fc14, 2ebd, b20d, 4440, sigradi2013_157, sigradi2015_1.320f1, 7f3b, ecaade2015_143u30, c311, ecaade2017_169jj, 722d, 4324, 3df1, bf7f, 155d, acadia14projects_627ao, bc8f, 5899, c143, 06c3, 1a72, ecaade2014_152j36, cf34, 8b30, 1aec, 38e4, 78d7, 3c2a, 4c83, acadia17_600ee, a358, sigradi2015_11.34c24, ecaade2015_22o4, ecaade2017_054z, sigradi2014_032i2, 695e, sigradi2015_6.387r9, ecaade2016_221u56, 610c, 7040, 9508, e645, ijac201614302k1, d782, 17f0, ijac201614104v3, 21ef, e076, 6eb9, 3a20, b9ec, 0371, 4701, 2164, d371, 95db, 1285, f5dc, ecaade2017_255n, sigradi2013_46b, 6e83, 9153, b219, f308, 405a, caadria2015_237p35, 49e4, 6b44, sigradi2014_095j8, ef9a, b152, ecaade2017_044vv, sigradi2014_341d8, 2672, ecaade2014_060v14, caadria2015_188d28, acadia14_145k, 6ef3, b72e, 871e, 333d, a3b2, 171b, acadia17_178x, ecaade2014_198u51, 88db, caadria2017_104v27, cc9a, 81de, c641, ecaade2017_026oo, 83b3, ecaade2016_230e62, 704e, f796, sigradi2014_030y1, acadia14_453f, 7e26, fb0b, a5b2, 21ba, c232, ff4e, c938, 63c9, f076, 3692, def3, b498, caadria2017_008y3, f2ce, 6e11, 9d25, acadia14projects_81j, 5898, ijac201513305j12, f208, 010a, 68d5, 4f31, 4a62, 8039, 5da0, ecaade2014_132k29, caadria2016_713s30, ijac201614208x13, 0605, ecaade2014_138j30, b045, bb81, af6d, 45aa, 17a4, ecaade2017_199x, b900, 4b51, 0603, d50c, 810e, ecaade2013r_003z2, fb2d, 0a35, 5d79, 580b, 99bf, 9fbd, caadria2016_373i16, 87b8, 585f, acadia17_232bb, 5b7b, 3fce, 82cc, 52c7, ecaade2015_55h10, ead2, fe22, 88bb, ecaade2016_119w32, 1c5e, 61a2, b752, caadria2015_014w2, 33a7, 0741, acadia14_53u, af99, ecaade2017_229q, acadia17_26b, 66b3, eef4, e4eb, 39cd, 8948, caadria2015_208i31, b8f4, 83e3, c344, def2, 23d5, acadia14_435c, af06, ca54, ecaade2016_089c25, acadia14_189at, b735, d4a9, acadia14projects_63ai, e4ec, ecaade2015_138a28, sigradi2016_430n, ecaade2014_023d6, f65b, 1bc4, d9c4, fd21, 04e6, f53d, 9e70, 17b9, 5f5c, sigradi2014_181u5, 989d, ecaade2017_108z, 5e17, 93a9, e863, acadia15_431j18, fbdf, 3dd9, 3b99, 25c2, 715f, ecaade2015_302m66, acadia17_177d, 855f, d80e, sigradi2015_9.270h17, 4a8a, 9bf5, c414, 3fb7, 2b20, bfd4, f769, acae, 2503, 48c1, 5e18, 359d, 0e9f, 2e27, acadia17_340o, 63a5, 922a, d3d9, d544, sigradi2016_467t, 17f2, ca9c, ijac201412305t2, 65db, faf3, acadia14_357au, a62b, 6720, 21be, 1aa9, b9b2, b2d4, f8da, ebcd, 0427, 0ce6, bb30, b395, a463, 6b06, 013e, a9c3, b141, 433b, 6859, f078, ijac201513205k8, 806f, 889a, acadia17_491x, ea98, ee03, 5354, ba14, e22d, 15b6, a741, ecaade2015_332s71, 4b1d, 6117, d73d, b481, d6bc, acadia17_82d, d861, 5af5, ecaade2015_196t42, 2ce1, ecaade2017_203rr, ecaade2016_134e38, 9293, dcd8, 403b, ecaade2017_291l, 2a9f, 456d, 6b9f, ad32, acadia16_488a29, sigradi2013_183s, 887a, f4af, 78ea, ecaade2017_143e, ecaade2017_046m, 2620, ab34, 419f, acadia16_106v7, acb9, ecaade2017_254kk, ecaade2015_116e23, 5a0a, e431, 7e4d, 4e1b, 0467, 7c8d, caadria2016_517d22, 4c87, 42c5, 7a15, 7bda, f137, fb5d, f3b6, c695, 966b, c09f, acadia17_492gg, caadria2016_631l27, af36, 5e40, 46c4, 7c72, 6679, 94fa, caadria2016_507f21, caadria2015_073e10, 2cb6, a818, ecaade2017_203dd, ecaade2017_305c, 7a2a, 2350, 9d70, acadia17_590pp, acadia14_63as, 263b, caadria2015_142i23, 687e, ecaade2016_083f24, a6e4, sigradi2014_303h5, cddb, acadia15_357l15, d4ba, acadia17_18e, f4dc, c7d9, 83cf, sigradi2013_215d, f809, b2fa, cbda, 6b0f, 6068, fc55, 7ed5, eba7, d9c7, ca33, 4c55, 043d, ijac201412402z4, 5a11, caadria2016_559w23, ecaade2015_194z40, de6c, 6ae5, 4320, da37, f37d, 290e, 4e7d, 53e0, a093, ff01, a4f9, b26d, f1ae, c2b7, 0717, 1b28, 0559, ecaade2014_224x57, b723, 1ba1, 9e5a, fe31, ijac201513202n6, 15b2, 58a5, 6725, 7335, 3e01, b2a8, 7dba, c132, acadia14projects_555g, 1b4c, acadia17_189dd, 7f2b, fe20, fd66, 96f4, ef16, caadria2017_163x40, 7ef0, cd2a, ea13, acadia17_298ee, f92f, c760, 5d5e, dfe6, acadia16_62d4, 1797, 6104, a91b, db4e, 94ed, 99fa, ijac201412301p6, 5f08, sigradi2014_030a2, acadia17_349t, ecaade2016_123t33, caadria2016_383m16, e9f8, bdba, 88b2, ecaade2015_180t38, ecaade2016_144i40, sigradi2016_602g, 6499, caadria2015_126p20, ee50, ecaade2017_076hh, 6602, 3147, c133, a574, 1b67, a6b8, 3b36, 3166, acadia14projects_389ay, 2df1, d29b, d50a, d8eb, 6fb0, a5bb, a43b, 4e92, ecaade2017_008e, eb09, acadia16_184n12, caadria2016_881z37, ddab, sigradi2016_375i, 8563, fd85, 31f0, 371c, ecaade2016_071t18, ecaade2016_067u16, e678, caadria2015_194u28, d499, 87a7, 44b7, acadia15_203h8, ad78, ecaade2014_208y53, 5dce, 5a31, 679f, ecaade2017_117dd, eb99, ecaade2017_053vv, 5bc8, c4c7, 7419, 1f88, ascaad2014_008s4, 74d8, 3594, 5544, 8033, 9219, 6cbf, 6793, 9783, 22d7, 11f0, cbe6, 7ab8, ecaade2017_208m, 677a, 0a1b, e24e, ac45, d6d3, sigradi2014_137h2, c909, acadia14_101n, c8f8, 3e47, 7931, abff, 5090, sigradi2014_186f6, acadia14projects_247n, 0d78, e96c, 6d92, sigradi2013_111u, 9f50, ecaade2017_195kk, c885, 3bce, a0a8, 139a, c76d, a84a, b38e, 394d, 68a4, 001c, sigradi2015_3.221o4, f36c, 8a2f, ecaade2016_011x2, 0271, dbb7, d6ad, 8d66, b29f, ecaade2015_171p36, ecaade2017_017t, acadia15_185r7, 3912, 8bf3, sigradi2016_431v, 98a9, d2f3, f3e0, caadria2015_114p17, 13fd, acadia14_75c, caadria2015_237o35, 50f7, 7f5a, e144, bdc2, 4096, 6f50, 2db9, ecaade2016_168f48, 0857, a973, ecaade2014_233g60, 51d1, 4446, 6938, c9d0, acadia17_316ss, acadia17_374ee, 6a68, 6e91, bb39, 31fd, eb7d, 6706, 1473, 8b79, 7fc8, 3e06, 7132, ef14, 64d5, b025, 250a, c340, dfba, d041, ecaade2014_151s35, acadia15_243e10, f1e8, dcd1, 3c01, 464b, ed8b, 89d1, ecaade2016_217n56, dde8, bb19, acadia14projects_63e, 0573, 6ae7, caadria2016_415x17, acadia17_62vv, 56e3, ea7e, acadia14_709ap, ee77, 88d8, ab11, acadia17_169ww, ca65, 1973, 1f36, caadria2015_126l20, e99d, 2ad6, 56f5, 6894, 6a6d, 99fe, eff9, cf60, 73f8, ecaade2016_154y42, 76bd, 7d34, ecaade2015_55e10, db6f, e3b9, 5e9d, 1993, 6d46, 77bd, eb64, 6125, e659, cd35, ecaade2017_117q, e011, 131f, 78b0, 79be, sigradi2015_sp_2.112d29, 828c, d06e, ecaade2015_217h48, ascaad2016_011m5, 42e3, ecaade2016_113c31, caadria2017_005l3, d8f0, ecaade2017_173vv, acadia17_91f, 7452, b803, ea67, d0d6, 3597, ascaad2014_014d7, d019, 0883, 4835, 6c8d, 064a, 6b65, ed4f, ijac201715101i, 540f, a844, acadia17_189vv, 9297, acadia17_163nn, 7d78, efd5, ecaade2017_076jj, e3b8, fc43, a6a7, 5a42, 286c, 323e, sigradi2015_11.196i26, b954, sigradi2015_10.140l19, 1487, ecaade2017_146mm, 66db, 90de, d8fa, acadia16_344k20, ecaade2017_243ee, 1174, 22f3, 7d6e, bd64, f0f2, ecaade2017_105ll, acadia16_352z21, f1ef, f371, 53d1, caadria2015_109e17, acadia14_145ac, ijac201614207i11, 68a8, de12, 876e, 8128, acadia17_90jj, ecaade2014_143t32, ff6f, 6dd8, 1722, 96cc, 8280, 4460, 775e, sigradi2015_sp_12.402z31, c66d, fa8f, sigradi2013_271, f7a6, 0203, 8d76, f0fe, ecaade2015_201a44, 4dea, 49e2, d327, da07, 64c2, f061, 831e, 1038, b212, ea5f, 995b, b238, c8b8, 38a6, faf2, 9ee0, 425c, d822, 0685, b825, e10a, 0e7b, 0194, 98ca, caadria2015_139e23, 0604, 6990, ascaad2016_001f1, 0777, 7b5e, e644, caadria2017_009z4, a8ee, ijac201715105n, 9c26, 41de, caadria2017_009k4, d217, 2dd2, 9fd4, acadia14projects_719g, 4b80, d2ac, a462, caadria2017_001f1, 9fb2, 79d4, 9a5f, e833, 9778, 71f2, 2b23, acadia16_382r23, 9289, a863, b36d, f486, a84d, d990, efa9, 8bb3, ijac201513306w12, b771, ascaad2014_015u8, acadia14projects_619az, 019f, a9ba, 615e, f5c3, 38d6, efd2, 1aa2, acadia14projects_237ax, b747, 3b7b, 8558, ced5, ecaade2015_15b2, ecaade2017_017f, 87e1, 7d0e, 2278, ddcc,