CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

56c6, 3bac, 43de, de39, 7f29, 5ea6, cbe2, 016d, 68cf, 9f54, ecaade2014_224x57, 44ad, ecaade2016_067d17, ecaade2017_105vv, 7ffd, 9e28, db5f, 4eb4, bd27, acadia14_23af, ae24, b4ff, 0db9, ijac201715104ff, 6ffc, c71d, f63a, 8d36, ijac201715203ll, ba61, c621, 542c, ecaade2014_187g48, 1462, acadia16_440e26, fe51, 2554, 2fd5, a8ba, e17a, e86b, f894, a4a7, 3706, 0a0c, 5472, f47d, 3c8b, 8765, 5357, c4b1, 74e4, a6f9, afad, 5dd8, d8e8, 602b, e5eb, caadria2017_009r4, 8a33, b061, ijac201412203c2, 45e1, 7921, e9c7, 74a5, ijac201715204hh, c9c9, acadia17_560k, 0e56, ecaade2015_207r46, fbde, caadria2016_725f31, 4881, 2b43, 40da, 8527, fc4b, 9429, 91eb, 0b99, 4f33, ecaade2014_149i34, d00d, c934, 45a5, 243e, acadia17_464nn, 0f78, ijac201614105i5, ecaade2016_217n56, 123c, bcf4, e12f, 1f7e, e963, 3923, c5ad, ecaade2015_284k61, 13fe, caadria2015_188a28, 0b2b, acadia17_248r, ecaade2017_157oo, ijac201715204tt, ee43, 6fb7, 764e, d201, sigradi2014_252t9, 0408, 1288, sigradi2014_169n4, 250a, ecaade2016_164l46, e721, 624d, ijac201715205ww, 0af5, 03bd, d4b9, dd51, ecaade2016_071f19, ecaade2014_066k15, ascaad2014_034m1, sigradi2014_085g8, ijac201715106uu, 6eb7, fef5, 5da3, a4b6, 65db, b54c, caadria2016_167f7, 4221, ec45, sigradi2015_10.307e21, 1c83, ecaade2015_248j56, e54b, ffa5, ijac201614207x11, 432a, ijac201412405a9, 8c02, 1d07, 7f57, ecaade2014_072d18, 2fd6, ijac201614203x8, 9394, sigradi2015_10.267o20, 308f, fe78, 4895, 9656, 140c, 01ac, caadria2015_170s25, ecaade2015_171v36, 6ee1, e422, cea9, 174e, 62e4, c76b, acadia16_124e9, 9c25, 4af2, bf81, 5838, ijac201412408v2, 9371, ecaade2016_105d29, 5507, 195d, ecaade2017_129gg, 32f7, 2acd, ecaade2015_116e23, c9b1, c26a, c377, 2992, f9aa, 815f, 91bf, d531, a974, ba43, ef75, 438f, f145, 74b1, 9561, 021d, 8e28, ecaade2016_243a65, caadria2015_142r23, 0dbf, acadia14_463aw, 29de, 8a0f, 45b0, f17f, cbae, 10ee, ecaade2017_129nn, ead3, acadia17_360vv, 36c5, acadia14_463o, ffb8, sigradi2016_752uu, ecaade2014_182w45, 73e9, 526d, 6a15, c1c5, acadia14projects_347au, ecaade2015_127s24, 26c4, dc08, 9f42, c896, f518, ecaade2016_085k24, caadria2016_209y9, d3f7, 88ce, 4666, caadria2016_871o37, f0d4, sigradi2013_243b, 2fcc, ecaade2014_113v26, e206, 031e, 7216, 8318, 5898, df62, 9761, caadria2017_145h38, 530c, db4b, sigradi2013_414e, ecaade2017_090rr, 08f5, de35, c308, a810, acadia14_101ak, f276, a809, a3f7, 94d2, 0a2d, 1c75, acadia14_435ai, 15ac, 133c, 4b7c, b073, f2e6, 2815, 4d96, e0a9, ecaade2014_049w11, 6f53, sigradi2014_157b4, 6226, caadria2016_457o19, 6ef8, ecaade2017_021f, bc97, f2ca, 38e2, 31f6, 246e, f468, 886e, 59bd, 76c7, 50aa, 113c, f905, 7564, 952d, c535, 74a6, acadia14projects_71u, acadia17_189mm, 132b, acadia17_511qq, d514, ecaade2017_057aa, bca2, ecaade2014_177r44, 4a7e, fd06, ad63, sigradi2016_714rr, 800d, 1e87, 160e, 8265, 82f8, 453b, 6d63, 3326, 2998, af00, 22ba, 896f, 92b1, d187, ddd6, 66e2, ecaade2015_302i66, 8c63, 2dec, 5eff, 0474, af9f, sigradi2015_10.307l21, 7526, d394, 249e, acadia14_681ap, e417, 7674, c7ad, 9f67, ecaade2015_118x23, 4ebb, ecaade2014_201j52, 12a0, ijac201715103g, 42b9, 9b71, 3a85, ecaade2017_277mm, ed2e, d682, ecaade2017_184kk, ce94, 016e, ecaade2015_53x9, 9a63, f1d2, 48e7, 8d86, a5b3, 6026, 62ac, 5a3e, 6f66, 436f, 9b29, 0685, 5311, 2372, d3cb, 9e62, 21fd, 9058, acadia17_212w, 7f61, 1020, acadia17_232cc, a85e, ecaade2014_024s7, 33c5, fcd4, 7e50, 1a9a, 5cf7, e7ec, acadia14_463h, ecb2, 581f, aea4, a171, caadria2016_851w35, caadria2016_219e10, sigradi2013_271o, c178, ed6a, sigradi2013_345m, 12ad, ecaade2015_241i55, 20dd, b1da, 9281, fa09, 0d67, ijac201614101h1, 11d0, f26d, 4d3e, 60d6, aa3c, acadia16_44n3, 2a21, acadia17_323p, ijac201614201v6, 24f4, ecaade2014_018t4, 8bc3, 95e8, 6b86, 6cc1, b2d2, acadia16_154e11, a113, 6cae, 8a9f, 3d6c, f574, e226, 9ac9, cbaa, 2a27, 5d6d, acadia17_348j, ecaade2017_101w, caadria2016_579j24, ecaade2016_067b17, 315b, acadia17_163mm, c3ac, 4675, 558d, sigradi2014_123r9, ad2d, bcea, a51c, 3157, 79be, a15e, ecaade2013r_018x9, 73f0, ecaade2014_182x45, ecaade2014_054t13, 15af, 4b3a, 496f, 06a0, sigradi2013_194g, eb4d, fdf2, 781f, 97cf, 94c0, ccde, 0d47, ba6f, sigradi2014_049g5, ecaade2017_277uu, 7904, dfc4, 1ab7, f2c7, 684e, 5ca2, ea58, 44c4, 32cc, b180, f307, 86fd, caadria2015_081f12, ascaad2014_030d9, 2b85, dddd, 5e00, ecaade2016_118j32, 83fc, 6d56, ff04, 414e, bb52, ecaade2016_089d25, 36d8, 2dc2, ascaad2014_019x2, caadria2017_115f30, 1dcc, 3e80, ijac201614402m1, bff9, eb6c, ijac201412408y2, ijac201412403y5, 26dd, 28d9, edb5, 71a6, d7f6, c140, 2aff, eecc, 6248, 57ad, 9b9d, ccb5, 709c, sigradi2014_047l4, df01, 2ed0, sigradi2016_448y, acadia17_274oo, 706d, a89d, f5d7, 7026, 6939, 8acb, 6505, 19f8, df37, ad52, 995a, e3d9, ecf5, 77cb, e3c6, abde, cb59, 96a1, acadia17_598c, caadria2017_110f29, acadia17_500kk, 1896, acadia14projects_479v, 3152, 4b5a, a580, a73b, cd94, acadia14_375d, af49, acadia16_140p10, c0f3, 89d0, ca57, ecaade2015_185u39, 8c10, ecaade2016_032u8, 1bf3, 47d0, 0b29, ijac201614104d4, ecaade2017_305h, ecaade2015_59w10, 03de, acadia14_389b, 73fc, acadia14_63an, 40f9, caadria2015_084e13, ec86, caadria2017_048h16, ee83, caadria2015_078c11, 3c29, 44c2, 262c, 1b57, 8526, sigradi2015_sp_4.275v29, f624, 3512, sigradi2014_292u4, acadia17_492gg, 244d, ascaad2016_010t4, aa63, 7e8e, ijac201715102ll, 2ac1, bff6, 76cc, d6e9, ecaade2017_046g, ascaad2016_029x11, feb9, ecaade2015_265s58, a02e, c4e3, 93a3, ecaade2017_268jj, 46e6, sigradi2016_375j, e405, ecaade2017_173oo, e187, d1a7, ijac201412306w2, d468, caadria2015_170p25, 2c85, 80d9, 8a87, sigradi2015_8.47m11, ab28, caadria2017_190r45, fd82, ijac201513105j4, 303e, 2374, ca84, ecaade2014_111c25, 8cc8, 25f0, e980, ee9d, sigradi2016_483ii, 7dd1, 1e9e, acadia17_650ww, 95ee, 8b72, 3cf5, 449b, acadia14_619af, 523e, 937a, 1b54, ecaade2015_269k59, ecaade2014_044d11, ecaade2017_017k, 8a42, 45f5, debf, dd8d, ffcd, caadria2016_651i28, 11bb, ascaad2014_009g5, 0b34, 6055, ecaade2017_111rr, acadia14_347au, 036a, acadia17_316uu, 1e63, 8df0, f7ff, ascaad2016_045b19, e403, ecaade2017_234k, ed22, c991, 19db, 5964, acadia15_333t13, ce22, 6baa, a8ad, ecaade2016_224p59, caadria2017_113d30, 3985, 7237, 034b, 2b86, ecaade2016_144k40, 4bac, c45b, sigradi2015_2.213y1, 6806, 055d, c82a, ijac201513305z12, 6c11, b0c2, cc45, 3741, d720, f390, 8854, 0ac1, caadria2015_049z5, caadria2015_188t27, c801, ijac201614308p5, 1eed, ecaade2014_230m59, 223b, 0c3a, c9f6, acadia17_26d, b152, 373a, 9adc, 60db, 0654, bcd5, 446d, 63d3, c646, ijac201513102x1, d9a0, d45a, ecaade2017_041p, ecaade2015_13n1, caadria2017_113l29, 47dd, 2a14, ffef, b859, dd01, 551e, 33c0, ce5f, ecaade2013r_002c2, cad1, e888, sigradi2016_420rr, 5837, d999, 9ed4, ijac201614302h1, caadria2016_663r28, ecaade2017_309zz, cc06, b279, ecaade2015_37e7, 6a87, acadia16_62g4, acadia14_199aj, 99e3, 28d0, 5575, 2b41, ecaade2014_070i16, ijac201513102n2, c7d6, ecaade2015_101g20, c591, ecaade2017_282g, sigradi2014_030x1, b81a, 04e3, b15e, 219f, sigradi2013_414u, 4522, fa5d, 26b8, 2c08, 2b36, cfb8, 0161, 66a0, 01f0, acadia17_552i, 9ea3, 06fe, a40f, ed31, 3fea, ecaade2014_153t37, f197, 202e, 3962, d5c0, be6e, 890f, acadia17_90jj, acadia14projects_81m, 773b, 0c7d, 406b, f416, 9bd8, c318, acadia15_407k17, 35b4, acadia17_92r, b076, ecaade2015_296p64, b7d6, 0863, 7574, caadria2015_190k28, ecaade2016_075l22, ascaad2016_014h6, 7803, 2c4d, ascaad2014_019h2, 07ed, sigradi2013_429c, 90d6, c118, 9066, 6c17, a3ba, 2beb, ed0c, 6163, f1be, 388e, ecaade2017_017f, sigradi2013_268h, d7a1, 6326, a0c3, ascaad2014_025n6, 291f, 4367, 1b83, 3040, 78e8, b846, sigradi2016_363ii, 151b, acadia14projects_177ab, ecaade2015_170i35, caadria2017_074h23, 482f, 88e7, f541, acadia16_280v17, 488a, da11, acadia17_189ss, ecaade2014_146s33, acadia17_154jj, ccbe, 70d8, sigradi2015_11.34z23, 5746, 1477, ijac201412403d6, cae1, sigradi2014_347k10, 461b, acadia17_168tt, 527e, acadia16_214k14, 2706, 8179, 702c, 509b, 6eee, 969a, be1f, 710c, sigradi2014_030y1, 2f00, f6be, 3d9f, 3908, 6dcf, 51c7, cd2b, cd95, af35, sigradi2016_431t, 0c84, 60e4, acadia14_619ao, ff56, a270, sigradi2014_045a4, 78ca, de55, ecaade2014_180c45, 5c1e, dbf5, ecaade2016_062c15, fca1, 1f50, 54e8, 9250, dd49, ac8c, 5325, 0659, 76f6, 21ee, 97e0, ecaade2016_040r10, 81ef, 5316, sigradi2016_455e, 57d2, 9a51, 2b6b, 78c7, 5ced, sigradi2014_144a3, 25b7, 87b4, 4768, 7002, bb12, ecf7, acadia17_62a, 8efa, caadria2015_016t3, f3e9, 4696, 5b58, 4ff8, 5d8d, ff1a, 3fc3, 3d27, sigradi2016_417mm, b961, 3eae, ccc7, 565c, fa90, 4478, sigradi2014_176a5, cc05, fc44, 4561, ijac201513206z8, 84e6, b7e9, 8bc8, sigradi2015_7.203k10, f450, 02dc, acadia16_402s24, 48b2, f89c, faac, caadria2015_130z21, ca82, 811b, acadia16_12f2, ijac201513306a13, a174, 313f, sigradi2015_8.328j15, 5e54, sigradi2016_695r, c5da, 467d, 30fb, 82e9, sigradi2016_399f, 1081, acadia17_170d, 24bf, cc3e, caadria2015_208t30, f1c5, c442, e035, sigradi2016_450yy, acadia14_609at, e3b2, acadia17_50nn, 05c5, acadia16_280w17, b455, dff0, acadia17_324z, 7d3a, ffaa, 5a65, 343e, 8a6d, f0cc, ecaade2016_102j28, ecaade2015_202i44, sigradi2016_710ll, 7881, ecaade2013r_019a10, 8212, 08a9, 5d91, acadia17_628yy, 1d09, ecaade2016_055g14, ab81, dc99, 6b6b, 032a, cecc, ecaade2015_139w29, ebc5, ecaade2014_157i39, 52bf, acadia16_8e1, de50, 1479, ecaade2017_122nn, 8897, a384, adb7, sigradi2013_342s, fe8a, sigradi2015_10.138x18, cdce, f9b6, ecaade2015_103r20, c3cc, edbf, 5a09, 96c1, ecaade2013r_018r9, 05f7, f9b7, 0498, c09b, 258a, 72d3, bae4, b808, 115c, 299f, acadia14projects_235s, 88e0, ad6d, 007f, 5a06, 377a, 60d8, 7562, d902, e63f, a48a, ecaade2014_194e50, 447d, 4b97, 2b39, 2367, e1f0, 100f, b15a, sigradi2014_041g3, d8cc, 21ed, ecaade2017_071jj, 9693, 3251, 9cfe, 3393, f914, acadia15_110d4, ed4a, 5595, b397, 731c, 352d, 17bd, e530, ac7b, 0672, ecaade2017_290ss, 04b3, a691, e8ad, ecaade2016_104o28, 017c, 2c94, cb60, 7cfa, 789d, 387d, 02fb, b439, 5589, 5c2f, d576, ecaade2017_225l, 4253, 27ac, 5abb, 63e3, 5bec, 5843, adf8, 5f74, ecaade2015_229i51, 698b, 9411, cfea, ed97, cd80, ce5e, caadria2016_197i9, acadia17_608ii, 020d, aff0, 4fd9, ad14, acadia17_292w, a749, d9b0, 6cd0, 9ae9, acadia15_243y9, e78d, 8a34, 97a3, 5e5c, acadia17_283yy, 270d, e8fe, 279f, ecaade2016_217p55, 73d4, 3aeb, 79eb, 6a41, caadria2017_096p26, 2be0, 0374, sigradi2014_232p8, 3943, 0030, 3abd, bca1, bdd3, acadia14projects_281x, 09af, sigradi2015_sp_4.388y29, de72, 8b03, 719f, ecaade2017_071nn, 31e3, 97d3, 2f98, 04fd, 13e1, 032d, a360, 3a83, 9e51, acadia14projects_627az, 99f4, f61f, 339c, b266, c64d, ijac201715201v, 03f9, b642, a208, 8195, 6e3a, sigradi2015_8.81w11, 8e27, fd56, 2c35, 1415, 8b9b, cd32, 24d7, acadia14projects_339aw, fcde, ecaade2017_220kk, ijac201614208x13, 58fb, ecaade2016_067y16, acadia14_453e, 12ea, acadia17_52m, caadria2017_005x2, f21e, 4689, 3e86, 550b, 4b7e, 9698, 348f, 4c92, caadria2017_190a46, e436, dc37, 937c, ecaade2016_198l52, 03f2, 8f1e, 1a61, sigradi2014_214c8, ba4b, acadia16_470k27, acadia14_33ag, 81a1, ec97, 14a2, 61c1, fa10, e69d, ecaade2017_038uu, 7e1f, 3904, b0c8, e281, ecaade2014_206z53, ascaad2016_012t5, bcfa, 6b89, ecaade2016_067i16, fee1, acadia15_137j5, 309d, sigradi2014_281i3, 14ec, acadia17_221dd, b86c, 2fbd, sigradi2016_801z, acadia15_263g11, ddbd, ac80, 38c3, 9dce, 8824, 4130, ecaade2016_126t34, ba5c, 80e4, 923d, 1622, 5025, caadria2016_395u16, 6356, bb40, 9a5f, e253, 46cb, 4f0f, a6f7, 347c, 0c1a, f99c, ecaade2016_013p3, 4d82, 19a8, 51ae, d3fe, 8d70, ea09, ecaade2017_097ee, 4b18, f43f, 7383, dfca, acadia17_212aa, ascaad2016_041o16, 3105, 8fc0, afac, 722b, 1973, ecaade2017_225yy, sigradi2016_602b, caadria2016_457g19, acadia17_190f, bbbb, 603c, caadria2016_333r14, 16a2, ecaade2013r_001i1, 27fa, 6149, a9e0, d78e, ef43, sigradi2015_6.387z9, ijac201715204jj, b739, 2588, 0949, 2b65, 0a4a, ascaad2014_029t8, ijac201614405w3, cf72, a0f9, caadria2017_047d15, ecaade2015_161f34, 4598, 7171, ad0a, ijac201715203jj, 8f7b, sigradi2016_764d, d362, 6e75, 23cd, d776, bf3b, ecaade2016_164h46, 9905, ecaade2016_017o4, d86d, dea0, bb02, c58e, d58a, caadria2016_829g35, 52d0, acadia17_640ee, f51c, 144b, 9564, 5607, bdf0, f8a5, 847b, acadia14_117e, caadria2015_049g6, acadia14_23ae, 9df7, ecaade2017_215bb, 754b, caadria2017_028a10, b91f, caadria2015_164c25, d8ca, ascaad2016_021l8, 6305, 69a6, sigradi2014_032e2, 56d1, efdd, 6f71, 0b53, 2271, 46f7, ijac201715104bb, e49c, ascaad2014_020p3, acadia17_138xx, 7442, 2757, 654f, 3aa7, ecaade2017_170k, caadria2015_150a24, 0ead, bda8, ecaade2017_077pp, 71fa, acadia14projects_135v, 2e5e, 3a5d, 365b, b85d, a4fe, 02d7, adbd, 5f78, 6a95, a6b1, e550, 02e2, 8648, e2dc, caadria2016_809b34, caadria2016_291x12, ecaade2017_288q, e411, 0003, 2bfc, acadia17_582nn, ecaade2016_119l32, sigradi2016_817s, 31d2, ecaade2016_110c30, aad5, eec5, ecaade2014_173i43, 18eb, sigradi2013_43u, fad6, 8183, ecaade2016_023v6, faaf, 3945, dd32, 32c9, 1c53, acadia17_464rr, 1142, 9ccf, 54a9, 4f9a, ijac201614201k7, ijac201715102bb, 443e, 7b3c, eb30, 5e86, a18f, 35a1, ecaade2015_35a7, c13b, ecaade2015_11b1, 165d, 2a0a, 7b02, 7410, ecaade2015_21y3, f4de, f57a, d2f3, a114, 3cad, ae97, a6c6, acadia16_12o1, 1543, 7fd2, a60f, 5e7a, 2703, 3d9d, acadia17_436p, 12d0, f440, caadria2016_229v10, 5af3, acbd, b2b7, caadria2016_167r7, caadria2015_124g20, 9aa2, ecaade2015_144g31, 6eb2, bbcb, 3809, 2b28, acadia14_627a, 768a, 8d6f, 410e, 7d19, 51a1, 9f4d, ecaade2013r_012k7, ijac201513101k1, 59d4, 8f63, 4614, ecaade2015_207s46, 6a9a, cfe5, 029d, f360, 6f37, ebbd, 49c9, 4f2b, bd44, caadria2015_070d9, bbcf, ecaade2017_033v, 4fc5, f954, caadria2017_115m30, a743, bcae, 21c0, 7fe8, b50e, 4290, 2c5a, a7ba, fe43, 382a, 526a, 935f, 6385, 752e, bf22, ecaade2016_154e42, ecaade2017_269xx, 92c4, 8c4b, 6bf8, 174d, a338, 22c8, d639, 805f, 8ae8, ecaade2017_230tt, ecaade2016_230i62, ecaade2015_114g22, 9318, 6303, 3174, f138, ijac201513303v11, b440, f18e, 6b85, acadia17_290e, 6b18, sigradi2015_11.8k23, sigradi2013_313o, 865b, acadia17_678aa, 1012, ecaade2015_77t14, caadria2016_333a15, 8f21, 8fc9, acadia17_212bb, d7d0, 16e3, acadia16_308t18, 1df2, bec6, 5f0c, de85, c0a2, 3452, 7afd, acadia14_435a, acadia14projects_473at, caadria2015_226c35, dd72, e7e2, 4050, 93ae, c129, e8a2, 0c82, 380c, ecaade2013r_004g4, f0fa, 970d, f4e3, 7e85, bb36, 72f8, 3ec6, f317, b688, 1cc2, ecaade2013r_001e1, d234, acadia17_464pp, 3fa9, cb65, 8971, caadria2015_086f13, 63b8, 0c41, 4f26, fe39, 7c06, ecaade2014_108i24, ecaade2017_282l, sigradi2016_654c, 8c6c, sigradi2015_6.42p7, caadria2016_435p18, de8f, caadria2015_073t10, bb53, 0c06, 6933, 3869, 8418, acadia16_478r28, d8b4, 530d, f63d, 3a7f, 8730, acadia17_350ii, 4997, 27d5, f4ac, acadia17_164vv, acadia16_298j18, 125e, acadia15_323c13, 554c, 9d0c, 2234, 64b8, c462, d8a3, 7f32, d5d4, b5b4, caadria2015_072o9, acadia14projects_311s, 4e96, acadia17_670nn, 9267, 1bdb, ecaade2017_203bb, ascaad2016_038g15, ecaade2015_48f8, d65e, 10f2, cb4e, adb4, 1a0c, ab16, 45a9, c507, bf90, 0c22, 9017, a703, ebea, b398, e27a, 69cb, cccd, acadia16_12j2, 8a41, 9f23, acadia14projects_365aj, 7a50, acadia17_582oo, ijac201614306y3, 1a4f, b860, a653, caadria2016_209b10, c9b0, 1fea, 326b, edc5, acadia14projects_549o, 0826, 20d1, acadia17_512o, ijac201513103r2, ae67, 77ec, 132d, 9dfc, sigradi2014_289h4, 1086, 196b, 7818, b126, 42dd, acadia14projects_699d, caadria2016_569e24, fa14, 90ac, 4609, dbb8, 7aca, sigradi2014_080m7, ba41, b352, ijac201715202qq, dff2, 6068, 531f, 9a2c, 476a, acadia17_360h, f04c, b1a4, 89b1, ijac201614405k3, 5aa8, 3728, a0c2, f81f, acadia17_316ss, 3324, ijac201412205m4, 36be, e8e0, e0d4, fe3a, a36f, 9485, 94a3, fa1e, 1363, ecaade2017_039b, cdc9, fdc1, fcbd, 967e, 8128, 3718, 366d, 648b, 2291, ecaade2013r_009c6, ed0b, afb9, sigradi2014_281h3, caadria2016_851s35, 5e4f, ebd1, f3aa, bf28, ecaade2016_073i21, 8fb7, dc42, d09b, 7d51, sigradi2016_385uu, 43f9, d897, 48c5, a9a1, ad1e, acadia14projects_357as, 6919, a8ce, e4c5, 82b5, fcf9, 584a, 4b5f, ecaade2015_77c15, 4d2d, ff21, 7079, 6c44, 8d53, 3db8, d4a4, sigradi2016_655k, e3b8, 5dc8, a9be, 8a00, f0f3, 670b, 6993, 4cda, 0187, f456, c6c2, 7f9d, c5d9, cae0, 4a6f, a54c, 2e21, 2ace, 71e6, 9e91, c9e9, sigradi2016_737dd, 7d8c, acadia14_671m, 71e4, 25d8, ecaade2017_152d, ascaad2016_022e9, 6b8c, aa8c, 2b97, 99b5, ijac201614206w10, 3502, caadria2017_051l17, c782, acadia17_637b, f9b8, 24dd, 8429, d948, 9711, 598a, e0e5, f324, e8fb, 4b85, fb7c, 4806, 6677, 11a7, d95a, e1ff, ec20, caadria2017_002i1, ace8, f760, c30b, f642, a265, ad39, ebff, ef8a, sigradi2015_6.183n8, 83c6, 9d07, 61b3, caadria2017_027u9, ecaade2015_206c46, d28a, 0676, 80a5, 00a9, 1467, a94f, 279b, cf3a, ascaad2016_057r22, a3a1, dc3f, e915, 809f, 83a0, ecaade2015_172d37, b52e, 9493, 16c3, d063, caadria2015_108p16, 403a, ascaad2016_039m15, d959, 66ae, a9a6, 0113, 0c68, fa92, caadria2017_163o40, ecaade2015_336f73, 697f, 6b59, b719, 5a00, sigradi2016_421xx, fcf6, 94f5, ijac201614102j2, cff7, 3a7d, 8c49, 55d7, 4abd, bb4a, 19f6, 8663, 3bef, 37fb, 86e7, e79c, 2d00, 33e1, ecaade2016_162g44, bd5f, e2fd, 7bbc, 6a67, cc67, ijac201412403p6, ab39, 5236, ecaade2014_214u54, 17f2, c58d, ecaade2016_151e41, 21d4, c64f, 417c, 1916, sigradi2014_282o3, caadria2017_056k19, 2686, 789a, caadria2015_064t7, 1b99, a4c8, ijac201715203mm, acadia17_520l, ijac201513305f12, d837, c7e2, 80df, ecaade2016_mrtn66, sigradi2015_3.221n4, 2061, de83, 8cfb, ab4e, 096d, e95e, 5163, d119, 8f7e, sigradi2016_441kk, 1e84, 4835, 48ce, 0665, 1674, 5c7b, 255e, 8872, 3295, 62da, 4d57, 1826, 5466, ijac201715104o, ebe0, 694e, 9666, 2d8b, b06b, caadria2015_124x19, 5c8f, febe, acadia17_292u, sigradi2014_303g5, 02e4, 4e05, 69dd, 7c24, 250f, ad7b, acadia17_71ww, 2575, a5f8, 22ae, dd8c, d10c, 3e2a, 2c0d, caadria2017_134w35, b2f4, 5498, 190b, 3586, 1b94, sigradi2016_534ll, 07ac, f0fb, a3a4, ac79, acadia14projects_101p, 23ae, e747, 9235, ecaade2017_256dd, 503f, a3fa, c6e0, cb24, ecaade2014_132d29, 77fa, ac82, 031b, 7353, 5464, 0a76, bc2b, 2639, 56c4, 2aeb, d92a, aa54, 154c, bc9a, ijac201614208y13, 064f, ecaade2017_056ww, 3064, sigradi2013_393n, 83e6, ab3d, ecaade2015_118c24, sigradi2015_13.316b29, 0631, 52b2, 00eb, ecaade2017_215vv, c90d, 13aa, 5e47, 700c, 4422, 41ab, caadria2017_070g22, 0212, ed8e, 9171, 7ebc, 121c, sigradi2014_313t5, 1454, 89d8, 564f, d04a, 6617, e17b, ecaade2015_327g71, 4fc1, 97f0, 1ea4, acadia14projects_257ab, deaa, sigradi2015_10.309y21, eb19, sigradi2016_400k, ecaade2015_114j22, a3aa, 4d2e, ecaade2017_009u, acadia17_374aa, 5870, ffd8, ijac201614307f4, 52ac, 82c7, 56d6, cbe3, 71b8, 5491, 2f2a, 1671, 349e, acadia14_91s, ijac201614105x4, 1ebc, ecaade2014_194v49, c966, c7ae, 40ec, 122d, b701, 1da5, 027a, 915c, caadria2016_767t32, 92bd, ecaade2016_166l47, 9eba, 9076, 0c5a, f970, db8c, 6de1, dfe0, 45cb, c89c, cbd1, eabc, dbc9, d793, ecaade2014_163y39, 5bf1, ecaade2016_225w60, 93f0, ef67, caadria2017_057z19, 99dc, c2a7, 7c97, d2ed, 9715, 2662, 2d91, 8d79, fc7d, 4f12, aaf4, 3a96, 2102, f185, 56e8, e5d4, 8b7a, 63f7, a6ff, b357, 7697, 1fc2, 938e, caadria2017_072x22, a315, d2d4, 72e9, 14c6, ecaade2017_277rr, 9779, 2de4, 98fc, caadria2016_229x10, 218f, 95cd, a401, a452, sigradi2014_045y3, acadia16_140h10, 1410, 02a4, ecaade2015_127y24, 1dad, ae95, 63fa, 07c8, 5513, ecaade2014_175v43, 803a, 16d7, acadia14_247t, 98a4, 969c, 7e44, d59d, 5d05, 0f9c, 6355, acadia17_89v, 6aca, 4553, ecaade2015_17d2, 8572, eb06, 9478, ecaade2014_010m1, 09c3, c1fc, faa6, df5e, 1b9a, ecaade2016_158l43, ecaade2013r_014d8, caadria2015_117u18, ijac201513104p3, caadria2015_016m3, 4abe, 091c, d4cc, 6a05, acadia15_243a10, 077e, caadria2017_096z26, 7886, a21c, caadria2015_004m1, f370, f62c, acadia14_167w, sigradi2016_756b, d773, caadria2016_673w28, 19e5, 901a, 3df9, 368a, c201, aac3, caadria2016_105e5, 9f6e, acadia16_352h22, ecaade2015_155s32, ecaade2015_116h23, ace0, 7378, 95e5, 2348, ijac201614102m1, 9f94, 87ba, 4dfe, 5b21, a7c2, 999e, 54fa, 63bc, b51a, a610, ecaade2016_198m52, 099c, 8b8b, 9265, e84d, aaf3, 57cf, 762d, f57c, 67b1, 466b, caadria2015_126g21, 228a, c18e, c509, ecaade2016_217z55, 2a04, dccf, 3acb, 8501, ecaade2017_090pp, 452a, 3ac4, f34a, caadria2016_611i26, 91e9, a4cb, f129, e5ce, c7ed, 8a72, 81d3, 2661, ascaad2014_019i3, acadia17_52k, ceb3, f6d9, 0bdf, 96a0, e490, 9cab, ebb6, 2b32, 1b8a, caadria2016_507p21, b4dc, 849d, e8fd, e34a, b92c, 0c53, ascaad2016_023p9, 4bc8, 2d50, 813f, 0778, 8c45, acadia17_52w, 6346, caadria2017_104a28, sigradi2016_448o, 286e, 254b, d31e, de86, sigradi2013_389j, c8ee, 3619, 7360, caadria2017_185p44, 1c92, c091, 8585, caadria2015_067m8, acadia15_47m1, caadria2017_132r35, ascaad2014_003p1, ecaade2017_199w, ecaade2015_136p26, caadria2016_271w11, 5f88, 54bb, ecaade2016_046d13, 32a4, 373d, 2184, 3a87, 9b07, 942a, 9a1c, 50af, af3b, bac8, ecaade2017_066u, 1e45, sigradi2015_8.339w15, 3b61, ecaade2015_83p16, 8056, c512, ecaade2015_61d12, 7c32, acadia14_609ai, b87b, caadria2016_851u35, ecaade2017_094s, 41f1, 70a8, eac9, ad02, sigradi2014_075b7, 83f3, sigradi2015_8.264n14, 4b8c, 19fe, 979c, 691a, 2eac, 3830, 1d83, 334f, 72fc, 2ab8, c534, 782f, dfc8, 66c1, sigradi2016_490z, 2b68, 1d63, 8d06, 662b, acadia14_619av, 0d1a, c15d, 4b0e, e3f4, 2215, ascaad2016_021w7, 8f93, ed5b, 5011, ijac201614201j6, acadia14projects_579d, 6306, 3fe3, acadia17_572kk, 3336, bde7, 8b28, ddf8, dcd8, a08b, 0be0, 3979, 92ba, 0862, 0e1e, 81d7, 5328, c6b0, 7f08, de90, a419, 5119, ijac201614306w3, 1792, 8dd6, f939, acadia15_123u4, b78b, 8245, ecaade2017_080dd, 13f3, 5694, ascaad2016_018n7, caadria2016_851l36, f16d, 3372, d2a5, ijac201614401c1, c5c0, 5e06, c878, ascaad2016_009o4, cdef, acadia17_620yy, dd29, 341d, e290, b537, 46ff, 8069, 65dd, ecaade2013r_001b1, 6e8e, 12fc, 6b19, sigradi2013_259i, 894f, caadria2017_041w12, 748e, c92c, ab2e, ascaad2016_046n19, 5a1b, c154, e37d, cd00, 4a49, 33d9, 0ebf, e738, 2f97, fcb7, faa5, ecaade2015_155m32, ef19, c58f, dbe6, df53, acadia17_570y, 11eb, c18f, 0903, 963a, 0d18, 5a32, 5e4d, 611a, 58fd, ecaade2015_59b11, 866e, 6b66, e575, acadia14_33ao, fd7c, e244, ecaade2017_124f, ecaade2014_144b33, ecaade2015_27u5, 7dfa, a078, 6877, 8873, ecaade2014_233h60, 2168, 28a2, 96d3, 4622, 3b19, acadia17_307ff, f93c, 4bbb, f517, ecaade2017_067q, 2b8b, acadia14_153av, 271c, 9f83, 8779, a21a, ecaade2016_162d45, 49b4, 1a4e, f3fd, 52c9, sigradi2016_732i, caadria2017_115o30, ade2, 0e27, d432, sigradi2013_41f, 74e6, a04e, 266f, 36a9, a7a4, 89f8, e46e, a639, 021c, 62d4, c21a, 17e4, 0e0e, 6123, a203, ecaade2014_202r52, ecaade2015_306k67, 2ada, acadia14projects_589i, d405, a152, b19c, b0c3, ijac201715202k, 30bc, 140a, 3e27, af10, 8cef, 2e9c, 93c3, a1b9, 02dd, ijac201614304x2, ascaad2016_005w2, 9c04, ascaad2014_016c9, 92f9, cb9b, ea26, 1aa8, 6a9f, 58b3, 359e, a28a, 3bed, acadia14_473ak, 98cc, ecaade2016_021v5, e606, acadia15_407u17, d7e8, bd79, 1b04, 684b, 15d3, 1a38, d0eb, c2d7, 9bd4, 4343, 4b88, 8906, ecaade2017_146jj, 11a0, ecaade2014_218y55, ae83, ijac201715202b, 94bf, f585, 9e94, caadria2015_126v20, f930, 15d4, d2c9, sigradi2015_10.309a22, 3f9a, 3b03, 9ee0, ecaade2015_53b9, caadria2015_065w7, 7c66, e64a, ecaade2016_234a63, ascaad2014_015a9, d5fd, ijac201412403s6, 6fd4, 8b20, 9166, 9902, b1a9, 9883, d5a6, sigradi2013_158b, sigradi2013_194, 2938, f2c6, ecaade2017_148zz, sigradi2016_375e, ecaade2017_032r, 1f6a, d872, 89bc, 6405, e693, e5b3, 823c, 42ee, 3170, d70c, 05b5, ecaade2016_087p24, 934a, 433c, 451f, 44d1, 5035, 0984, cf86, 2d0d, 241a, 4ff3, 3255, ecaade2015_94a19, 9aa6, e783, sigradi2013_243c, 9ae5, caadria2015_114n18, 95b3, 794e, 13e3, 0a1e, 72d7, 672a, e3e7, 994f, ecaade2015_333b72, 78ae, a3c4, ecaade2017_256ll, caadria2017_113p29, 9654, 5728, 2317, ee80, ac38, 4030, d40c, ijac201513105l4, ecaade2013r_003a3, 1650, sigradi2013_393m, sigradi2015_3.11c2, ae4b, 69c1, ba39, b2ad, 53b0, a471, ab18, 8074, 52bb, bc0c, caadria2015_203i29, 2c0a, 2d4f, 6fba, e86d, caadria2017_074s23, 7143, 10ab, 26b6, ad8d, c0a7, a6b7, 5be5, 1b7b, 16f2, 63a7, 8e59, 49c5, c9e5, 4a64, c647, c95d, 9625, sigradi2014_041f3, ecaade2016_118j31, 503e, faf6, sigradi2014_074o6, 657e, 1779, c310, ecaade2017_203aa, d4ff, acadia15_371j16, 2969, 6d0a, dda8, 1566, acadia14projects_661m, d4f4, 606f, 6b82, dc61, 809c, 3de9, 4ac0, caadria2016_187u8, f092, aa15, 5e74, ascaad2014_028t7, d186, a268, acadia14_153j, 2c5e, 01ca, e213, 7aaf, ecaade2017_309ss, ff00, ecaade2015_73e14, ce47, 20bd, 44bb, 41a8, sigradi2014_339y7, b2e9, 58b4, bf0d, 3e4c, sigradi2014_074p6, b48e, 630a, 41af, 5ba9, acadia14_75ax, ea8e, ecaade2013r_009h6, ecaade2017_017i, 94e3, 1562, ecaade2017_202n, 58a9, acadia14projects_145n, 2560, ced7, 0a0b, c12c, 9618, 1f8f, b464, c1c3, f500, 7e81, 8fc2, 5ba6, 6217, 6d06, 5f99, 1bc2, c2b1, b7ed, b166, 2fab, e73c, 4014, sigradi2016_490oo, 4764, 304d, 0988, d389, e716, caadria2017_052y17, ecaade2017_199oo, 32b0, acadia15_232s9, 0384, 3bdc, d731, a63a, aa83, 7ddd, 8bf1, 3cdd, acadia17_82ii, acadia17_403r, 862b, sigradi2015_8.186j13, acadia14projects_531p, ae7a, acadia14projects_681ah, 7501, 4c99, da65, 73b2, dcfa, dcbc, caadria2017_147t38, ecaade2016_157b43, d35b, caadria2017_070m22, a9ba, caadria2016_703o30, 03fd, ac13, 0e35, 8a4a, 8576, ddab, 2bfa, 1dfa, 08d2, e658, 3fd8, 1421, ecaade2015_196d42, ecaade2016_224c60, caadria2017_043d14, 3bc7, 6803, sigradi2013_386j, 9b69, ijac201513103s2, b2ab, 1d71, 52cd, ed94, 765f, 9587, 09b9, a09c, sigradi2016_560dd, f9a7, ascaad2014_017l1, 2f46, 769f, 7119, ijac201513306e13, 76b6, c769, a1eb, 4676, 3f13, 9b47, 1fb7, c3a4, 9e33, 8761, 600c, f4f1, accd, 5b0b, acadia17_221cc, d74f, 8d4b, e6f1, 27d6, d74c, 37ce, 45da, caadria2016_311c14, 1167, 1246, b158, 9f52, d25a, 13a4, 52f3, 697e, acadia14projects_189an, ecaade2016_199w52, 3347, 2f06, ea4f, d087, 6c8d, fcce, ascaad2014_024b6, 2441, 5ca6, 3220, 0d43, 72e8, b374, 11df, d8dd, a3f8, 97c3, bd98, ca0d, 7bbb, 6b32, f5d2, bb50, 885f, c22e, ecaade2015_155g32, bf4e, 7c64, f1af, 0c03, ijac201412401y3, 4cc7, cb17, caadria2016_405d17, d4de, dd97, 613d, fe76, fcc3, 01f6, 16f5, 9cb6, 4144, 49a4, 4d55, bd0c, 2509, sigradi2015_3.268k5, 74d8, 78f6, d403, 2900, caadria2016_405h17, ijac201614206y10, 4d13, caadria2015_096j15, 401e, ecaade2017_215xx, af22, 2fe5, 3e9a, 8bf3, ff5d, d094, 6b97, acadia14_487i, 5369, 58d4, ijac201614408k5, a8e9, 8867, ecaade2016_210b54, 7b45, caadria2015_124c20, 9337, bca0, 1e2d, ecaade2016_171c49, e7a8, 6833, ecaade2016_045l12, ecaade2017_029gg, 7124, 0682, 1472, acadia17_670gg, ecaade2014_042m10, 3660, b338, f26c, sigradi2016_690c, 9d59, 026b, c5ba, acadia17_473h, 9489, ecaade2017_269mm, d91f, 9710, ijac201412402a5, 637e, e046, ecaade2015_293x63, ff60, sigradi2016_669bb, ae36, 04e9, ecaade2017_210w, sigradi2015_11.142b25, 57c8, 8111, cc3c, 9032, 9778, d849, b2ae, a5af, 0a78, f4b8, 5f10, d7dc, acadia14_699g, 9496, 719d, 6ec9, 8fd1, 35f8, 73c3, 805d, bfe9, ecaade2015_138w27, f616, 7656, 24d6, 49f0, 6b47, ce12, 37fe, sigradi2014_032l2, b2bf, 3bff, ecaade2015_207j46, f212, caadria2016_291z12, b8a9, febc, 1a91, f4fc, a93a, c438, caadria2017_040l12, 34fb, 9706, b3e2, 6f75, 6597, af78, 49fa, ascaad2016_044v17, ascaad2016_005f3, c7e0, c3ee, 4e55, caadria2017_031i11, 7ce3, 7264, 6063, 0d12, fb72, 9eae, 604c, caadria2017_023h9, ea32, 317d, f103, 7a73, 7c7e, 21df, 6528, a417, c397, acadia17_91g, b394, 5512, caadria2017_023w8, de69, 3eb8, sigradi2014_021t1, acadia14_145ai, 341b, 389a, d9e8, ecaade2017_211bb, ecaade2017_199bb, 925b, f698, 8437, 08b7, ecaade2014_024p7, b8d7, ecaade2015_64r13, db1e, 0f63, e624, sigradi2016_637aa, 97da, 142f, sigradi2014_284z3, 52e5, 2fa6, 1fe9, 8db0, acadia17_318n, d828, b0c5, acadia14projects_699u, ecaade2014_237b61, ijac201614407d5, acadia14projects_627ax, 3ae2, 7be9, a145, acadia16_174f12, e150, 3a94, 92a1, e47f, c3ff, acadia14projects_375k, 0842, ecaade2017_143n, 122e, ascaad2016_012r5, 4bbf, a933, 8430, caadria2016_415v17, 766a, caf9, 11a6, 6ae0, ecaade2014_111o25, eb8f, ebc8, 99ce, ae1b, acadia15_185d7, 6df5, 270f, 6098, acadia16_88y6, eb27, ascaad2014_010l5, a01e, c1dd, d729, b08a, 806d, 4ebc, 39d3, 3132, 4582, c88d, caadria2015_188w27, d6ed, 4ab4, ecaade2017_269tt, ijac201715104n, 43a4, c2ec, af7b, 8ffa, 1cf5, d60f, ijac201412303v7, 508f, 3702, 54bf, 1482, 9919, ecaade2014_186y46, d810, e3da, e5f0, 8222, b172, ecaade2015_53d9, ecaade2014_151v35, 2801, ac27, e18d, d3b0, e64e, 0d1b, 9f08, cbf2, d1c1, ecaade2016_224u59, sigradi2013_234i, d586, ae74, d9df, 1506, 4bb3, a988, e097, 2a15, 7ae2, 2411, 9078, 8605, b1ee, ff99, 5128, caadria2017_125x33, 1f77, 1469, 38b2, 1ab1, e85d, c24a, 665e, 8ec5, c246, caadria2016_405i17, 2221, caadria2017_030w10, ecaade2017_288aa, 1c3f, sigradi2015_6.327s8, ijac201513206w8, e7ab, ecaade2017_051q, 1300, b43d, 2e45, 4ed9, 3086, ea21, dcf0, d74b, 58f9, sigradi2013_366c, 3d01, 7257, acadia15_357p15, 2309, e682, acadia14projects_479z, 88d7, cebb, sigradi2016_625yy, 0e7b, e742, ecaade2015_114d22, 2825, sigradi2015_6.387r9, ac0d, f8de, ecaade2015_217v47, 27b8, ea49, 2861, 1c21, acadia17_189vv, 0393, 8b75, 821f, 8b0d, 0618, 8c05, 25f4, 50f4, e335, 7c55, 3103, 48f9, 0d56, c7de, 8ecf, 6e6c, 2cee, b73c, acadia17_71mm, 90b6, caadria2016_063s3, 3ab7, 7760, 6f32, 05af, 933d, 29c2, 5508, 202b, 9fc2, sigradi2015_10.140e19, 8f49, 3d6a, 4871, 767e, ecaade2017_017y, 7984, bf34, caadria2016_271u11, 1970, 70cb, 25d9, ecaade2015_284r61, ecaade2016_129a36, 9886, f16f, caadria2016_167m7, 42ed, 40fd, 7333, 7cb3, e61f, 4d5d, 93fc, a663, 861b, fc8d, 594a, d50f, a46a, e67d, fbfe, 6409, caadria2015_124t19, ce74, 5812, a3e9, 10e5, 6ab2, 8244, d7e5, ecaade2015_53a9, 3ce0, f251, 0664, 3894, e182, sigradi2016_364kk, 2f0f, 7aa5, 1dd5, 375f, bd1d, 0ec3, ijac201614401d1, 914d, a08e, 9840, cf6f, 7489, 4179, 1e07, 0cc2, c77b, 2b9a, acadia14projects_177o, d5fe, eec1, ecaade2014_088e21, 155a, sigradi2015_8.186s12, ijac201412302s7, acadia17_221oo, acadia17_455gg, 84f7, sigradi2013_135i, a2c4, 5780, 7f33, ijac201412403i7, d0c9, ecaade2017_194aa, 1c56, 5796, acadia14_691av, 3254, ecaade2017_195mm, 19fa, 1663, d9a6, 080c, 810e, 1b95, e46b, ecaade2016_139w38, acadia17_423jj, 1811, d8cf, 6841, sigradi2014_266g2, acadia17_62dd, 779a, 6bc4, b8b6, sigradi2016_479cc, d7b1, 3cd5, 1a85, 1e43, fbaa, ijac201614308n5, c038, e880, caadria2016_529m22, e137, acadia14_135ac, acadia16_440g26, 288f, 405a, b32b, 8b07, 046b, 29da, sigradi2014_345g10, 8ced, 68fc, b896, ecaade2017_039g, sigradi2016_408cc, bc60, 4219, dd60, caadria2015_099p15, 91e1, ijac201715201o, 9e58, ebfe, 2ddb, ijac201412405p8, 72c8, ecaade2017_029s, acadia15_343y14, acadia17_18t, 6d12, 1f98, 7f26, ff3e, ijac201513301x9, ascaad2014_029e8, 0e14, b9ff, 8c2c, 23d5, ascaad2016_052i21, ecaade2014_225u58, 6b1e, 93eb, 204c, 7b80, 562c, caadria2017_035y11, sigradi2015_11.34v23, d1f6, ec7c, ecaade2014_224p56, 883c, bba9, ec7e, 9197, 370f, ascaad2016_010c5, 9b87, f392, 93e3, 6c69, bb2f, caadria2017_086n25, 8b50, dfa6, ascaad2016_013e6, sigradi2013_117z, 69c4, be51, e58e, acadia15_123k4, 6ed3, ad90, ecaade2017_111tt, 6556, 4374, 7e19, fdaf, 4674, 31f2, 4296, ecaade2016_162b45, sigradi2013_393, 47fc, eb7c, 63d1, a0b5, 8d43, d2a0, 78d8, bfcd, b67f, 87f6, 3989, ecaade2017_052gg, 1235, 6492, ascaad2016_009l4, f931, d0f9, fa84, acadia17_60v, e580, ff74, 4bff, ecaade2015_202s44, f8f2, 69a4, 1a72, 5655, caadria2017_023x8, b892, 0c8d, 693d, acadia17_70ii, afcc, a87d, ecaade2017_006w, 9d49, 4c91, sigradi2014_345m8, bf15, 3386, fe1c, f8dd, 713e, cac2, acadia14projects_291i, 1489, 6beb, 14f4, acadia17_62ee, fb2e, eed8, b013, 7ba3, 651d, sigradi2013_393v, 8e9c, 3d43, 1196, cb8b, f96f, 9e7c, ecc0, 5b8e, 92ea, cd92, 590d, f822, ecaade2017_244kk, b401, cc28, 46b1, 7c9e, 240e, d16e, da29, ddf3, ecaade2016_102m28, 1b21, ecaade2016_144e40, 67b2, 61f8, 581a, fc09, d479, 6157, aae3, sigradi2014_136d2, acadia17_221bb, 0730, 97e9, be6c, 9409, af72, a201, 55fd, 7fcd, 67d2, eb5a, caadria2015_066e8, 9fc9, ecaade2015_293g64, 7310, d8b6, 50e9, 02a2, ijac201412406s9, b92d, 8c16, e5ee, 349c, ad36, aa71, 836c, 4a8e, ecaade2015_33k6, 8236, acadia14projects_33ag, 3ab0, 0fbe, ecaade2017_170h, 0612, 4a98, 617e, b50b, 5251, cabc, ecaade2015_309t67, d51f, dacf, 2cce, d590, a2c9, ccef, 0dfd, caadria2015_078l11, sigradi2015_10.138a19, b0ad, ecaade2014_009a1, ascaad2016_046j19, 5065, 524a, 6392, 2717, acadia16_54z3, 5519, 897b, 7ffe, 97aa, 4d17, acadia17_138zz, 66e9, ecaade2017_017v, 2746, acadia17_146l, bbc4, d781, d49d, bc30, 5cdc, 4b19, 4e4b, 3731, 97fe, sigradi2015_9.152k16, e88f, 4cfc, fe4d, 581d, 307d, 25b4, 6062, acadia17_414kk, 4d1b, acadia14_301ax, ecaade2017_255m, eaa6, 568f, caa0, sigradi2013_215d, e6d7, ecaade2013r_014g8, 6f2a, acadia14projects_609az, 649e, ecaade2014_031t8, 9d0d, 73da, caadria2016_569f24, 5f82, d86c, 6a28, ascaad2016_045c19, 7413, fe15, sigradi2014_339z7, ba44, 4814, efba, 7a4f, acadia17_282ll, 84be, 6813, 2823, acadia14_619ar, ascaad2014_007i4, e46f, 7820, acadia17_492jj, 743e, 7a0e, 13bb, 8869, 4f43, caadria2017_182t43, acadia17_188aa, 9f79, 9ab8, 20c2, 5d44, ecaade2017_265x, acadia14projects_117f, bbf9, caadria2016_579r24, ea64, ac89, ecaade2015_221w48, caadria2015_081y11, dd5f, d7cc, ecaade2017_265q, b430, 71b6, 9450, ea34, acadia14_609am, fc06, caadria2016_549m23, b943, ecaade2017_090mm, 6ff7, caadria2017_118u30, 2886, b471, f4b7, de38, 7d0c, e19d, 3258, ascaad2016_043l17, 87eb, 7845, 1019, acadia16_424e25, 1937, 24d5, caadria2015_208g31, 6215, 9768, 0b36, 6491, 62f8, fec7, 325f, b864, 152b, ecaade2017_053r, 627c, acadia15_469n20, ff43, 4f9b, 6dbb, 2e11, 39ef, acadia17_570aa, ecaade2015_81o15, 3fb7, 2974, caadria2015_087p13, 5e2c, 9a59, a6ef, 6a30, sigradi2016_690i, ijac201412401d4, a937, 779d, 6b78, a372, 1bdc, 4940, db2d, e754, acadia17_38ll, 679d, bde3, 0605, acadia16_34i3, sigradi2015_11.8i23, e473, a234, acadia14_479ap, f9cb, bf32, a668, ecaade2014_215a55, 2787, dc76, 7fa2, 8720, 3f78, 8a8a, f703, d8b7, ijac201614307n4, ef08, b60c, 81a7, 15e0, 5c83, 10f0, 326c, ecaade2014_100c23, 7893, 2929, 2eb5, faf3, ecaade2016_019m5, 9e0e, 3995, acadia16_184o12, 3e44, 1427, f505, 8bd6, bc53, bc4e, 6e36, ecaade2014_168t40, 0ee3, d986, ed91, 7607, 053c, d32f, ecaade2017_161c, 1f96, 66da, 1594, 736b, acadia17_82q, 7ca3, 04c7, 8c83, acadia17_366z, acadia14_189a, f9fd, sigradi2016_564ii, 9d9b, 1649, 1bbc, d329, c8fc, 26c9, 1591, a41d, ecaade2017_038tt, a714, ecaade2017_085l, acadia14_327c, acadia14projects_115ah, 1abe, ee62, d619, ceaf, 226e, cd7f, caadria2015_061b7, b1d6, 4de8, 33d5, ecaade2017_265n, acadia16_140r10, 31f4, 32c1, 38a4, cfe8, 0280, 071b, 978f, 01a2, caadria2017_058j20, 56da, a430, caadria2016_477b20, bfbf, 14d8, 386f, acadia17_81g, acadia17_562q, d009, ecaade2017_013nn, ascaad2014_014b8, 29e8, 25e3, db59, 5099, 4be5, ecaade2017_100g, ascaad2016_049v20, 7e62, ad43, e1f8, sigradi2016_625oo, 6301, ecaade2014_145n33, fb44, 4fb8, 5857, 95cc, cadd, e629, 7dd3, 4cb1, a105, 600e, 13a3, sigradi2016_737ee, e883, f3bf, 4f1f, ecaade2015_86l17, sigradi2014_305k5, acadia17_598pp, sigradi2015_10.309u21, ascaad2014_026h7, ecaade2016_228i61, 14b4, ad6a, fcaf, ecaade2015_64l13, ba29, caadria2017_058l20, ecaade2015_129t25, 14cd, c86d, d090, 4d22, b170, 8065, 60cb, ecaade2017_273n, e951, a058, 4637, e603, 866b, 79ec, ee02, 732f, f263, 3151, dbd6, 7e93, 238b, 6e2a, ecaade2017_155m, 75c0, fa95, dfab, 8d50, acadia17_190ww, 6633, 0157, c1d3, 29f4, 7cb8, 9a05, 6ae6, caadria2016_579l24, 5c7a, e55a, f4fb, 6879, 0589, 3079, 778f, 39ec, 905c, sigradi2015_11.136p24, cd43, e68d, ec5f, ecaade2017_198r, 8771, ecaade2015_18w2, b0d8, sigradi2013_194n, 927a, e023, ecaade2014_105a24, 91ca, acadia14projects_339ao, acadia15_203g8, 80bf, 706b, 5562, 74e3, d7a2, d6f7, ecaade2014_201i52, 68d1, 5041, 94cc, a870, c888, 135b, acadia16_124d9, ecaade2017_215bbr, b2b5, 8ebe, ecaade2017_255p, sigradi2015_3.65n2, 750b, 106f, d845, 0477, 53a1, d001, 7a0a, 1633, 265a, 2704, 42e0, 5df4, f328, ecaade2016_075f22, ecaade2014_176b44, 3fbf, 3f08, 018f, 06fb, 4862, 15ee, fc89, d9aa, 525a, 7e58, acadia14projects_565ai, 06f4, f014, ecaade2015_284o61, b57b, 6dc2, b560, ijac201513105b5, f6a3, bbd0, d9c7, 2f3d, ecaade2017_049ww, 7e3c, c6ca, ecaade2017_277oo, 77b1, 95de, bff8, f1df, 2af7, 4b11, 5000, bc09, 2243, 2bcb, d704, 3882, sigradi2014_345f10, ascaad2016_043e17, 3c3b, f872, ecaade2015_336y72, 938c, 5d73, 234c, acadia16_196a13, 486d, ecaade2014_194u49, f5b6, 4fff, caadria2016_507l21, 856c, 7ec5, 3ff6, a039, ecaade2017_046m, c2da, 8ebc, 11ab, sigradi2015_8.289e15, 076c, 5ef6, 71b0, 1c8d, a3d8, 97f4, sigradi2014_284g4, caadria2015_010z1, d6c7, c32d, 10c3, c017, b66f, cea4, ascaad2016_038x14, 683a, 4a85, cf40, c61b, 7868, 1187, 5b51, 49af, sigradi2016_484l, e537, e243, 50be, f3f3, 049e, e0ed, f24e, ecaade2014_085k20, ascaad2016_013a6, 43fb, ecaade2017_032k, 917a, bcb3, 08e0, c5a8, 08b4, fef1, 0f93, 0081, caadria2017_165j41, 072a, c54d, caadria2017_074l23, ijac201412304c1, ascaad2016_005b3, 415b, 4fa7, ecaade2017_149n, ecaade2014_168p41, 19a2, 87d6, 0eb1, 1af7, 8481, ecaade2016_018h5, ccc4, 6456, 82a2, ecaade2015_109x20, 5586, ecaade2014_180p45, acadia17_392e, 24b8, 0cb0, sigradi2015_10.177w19, 8d4a, 576f, f978, 8078, sigradi2016_602h, b1a2, ecaade2016_033i9, f1ce, f346, 0d2f, 7468, 9b95, acadia15_110z3, 7d98, ecaade2016_158o43, c7be, ecaade2016_106n29, 58d5, 1e60, ijac201412406l9, 4ba0, ecaade2014_187f48, fbfc, 63af, 4b50, ecaade2015_94k19, 6e92, ijac201715202ss, c192, 0433, 0273, 2fad, ecce, 7bcf, 0562, 413a, 6aa0, ascaad2016_045j18, 01cb, bbe7, efa4, 0777, ijac201614208d14, 182a, ijac201513102v1, 7e1b, ecaade2017_059ww, 5d2f, sigradi2016_627h, 06e4, fa2f, 133a, caadria2016_713t30, 8aaf, acadia14projects_333ax, cefa, b9fb, c51a, 53be, e7b8, ecaade2014_204g53, 13d2, acadia17_382b, ecaade2017_089q, ccaf, 8ba6, 728c, 5cd2, acadia14projects_579i, acadia16_98e7, e5a8, 7b81, ecaade2017_227r, sigradi2016_515i, sigradi2016_369d, 3169, a3d1, 6ecb, adee, b9cf, 631e, sigradi2013_421h, 0f1d, b43c, ecaade2017_220oo, ef3f, sigradi2013_95p, sigradi2016_417jj, 04bc, f0c1, a80d, 083f, ecaade2017_133l, d280, d635, cff1, sigradi2016_512a, ecaade2016_239w63, ed6b, a7fa, 4075, acadia14projects_627a, acadia16_184s12, 9de5, 881a, deef, ecaade2014_080j19, 6a35, 6a75, caadria2017_124o33, 55c8, ecaade2017_046xx, 3975, b5d3, 3fef, 94fd, 4b2f, ecaade2015_194w40, ecaade2017_291w, 2485, 87d0, ed59, 355d, 692b, 8344, f50e, 9ae6, ecaade2015_227w49, e923, 2e3a, 8f06, 35e1, e336, b555, ae25, acadia17_18m, e1ad, 2a55, sigradi2014_082u7, 35fa, 2d36, f58c, 4497, 9668, bd92, d006, d632, 96e8, 057c, ed51, 5753, 27f0, 8c1a, 8dcd, ecaade2017_037ff, 35c2, 65ee, 8ddf, 4b98, acadia17_660v, 9d20, ecaade2014_057j14, e16d, 0e61, fa07, 7a3b, acadia17_38vv, c187, d427, ecaade2013r_009g6, 5cca, 3395, 1a1e, a41a, 65d0, 8d91, caadria2015_237n35, 2f69, acadia14projects_311w, 2369, fb2b, acadia14projects_671t, caab, 9ac7, ec75, acadia14projects_479y, 821b, e31b, 0331, afe2, 309e, 9e69, b6b6, 3469, 8638, efef, 72d2, 8f8d, 9f9c, 7972, a94a, d7a3, 2e09, d734, 20f0, d86a, 869d, 5361, ecaade2016_ws-dleadr68, 7e6b, 52d8, f74b, 6857, 46c0, a9bc, c33c, acadia17_128nn, 39cf, caadria2016_239e11, 73fd, 425f, d9e3, ecaade2015_196m42, 7eea, 1fab, 7467, ascaad2016_012u5, 6004, 40d2, 4b56, ecaade2014_224e57, 85f0, 156a, 122b, c2c0, cdc4, 6635, c1cf, ijac201412403f6, 6602, 819d, 23d3, caadria2015_156i24, 6e6d, c061, acadia17_424yy, ee87, f290, acadia15_57f2, c962, c6df, 31aa, e67e, fa67, a2d2, 859d, 3a0c, d2e2, 2bad, 4121, a285, d966, a340, 9db2, acadia17_59i, cf1a, 93de, acadia14projects_445ad, d2b5, acadia14_365aj, 985b, 358e, ecaade2016_230c62, 8f13, caadria2015_208w30, 28c4, sigradi2014_249m9, 407d, 6361, d9cd, acadia17_348e, c564, 9ec2, f9b5, acadia17_89u, 3483, 0381, 0bb8, ecaade2017_198uu, ijac201715101a, eb1a, acadia14_445ab, 4671, 10e1, d3e1, 1f1f, 1396, 619e, 8ab8, ecaade2014_018r4, acadia16_116x8, ijac201412402t4, ecaade2015_138s29, 134b, 2237, 2200, 8a5f, 8a69, 22bd, fa5b, 8ce3, ecaade2016_166b47, 50d7, 57b6, 3121, 8ea7, 02ec, sigradi2013_31, b782, 4f85, caadria2016_819v34, 015e, 772e, e0f0, dac5, 8bba, ecaade2015_180s38, 2f24, 14dc, 24da, 9a43, aafd, 653f, 53b3, dd6c, ffc8, ecaade2014_088g21, 7a80, 187f, sigradi2013_41v, 05d9, 5731, c0b0, ecaade2016_238u63, 5387, 6076, c5af, ijac201412303b9, a370, ijac201412206a5, fa9c, 3299, 0b2e, sigradi2016_507uu, ecaade2014_030k8, acadia15_123z4, b05b, 442a, aa67, acadia14projects_619v, 925f, 7d52, 4cfa, 18b2, f5d6, 4cc4, a80e, 7182, 3e7f, caadria2016_477y19, ecaade2015_33b6, acadia16_244y15, af80, 215e, 1177, 9739, 4c4c, acadia17_60q, ecaade2014_233d60, 3a22, ecaade2015_38p7, 2710, dd14, 3490, caadria2016_301k13, 3ef1, f112, 631f, ascaad2014_024y5, 57cb, acadia14projects_375h, acadia17_202l, acadia14projects_531t, b434, a611, 4458, sigradi2015_10.309v21, 2a03, 6cc5, 5773, 7f85, f353, ecaade2016_222o57, 73a1, ecaade2014_237d61, 6bc6, d4bb, 4747, 5cb2, 2f6f, 6c31, 439a, ca79, bb56, 1a93, a22f, 7eff, 7c05, ac45, b503, 3d44, 3763, f460, e5db, ecaade2016_065c16, b5fc, 1ecf, 69ab, ecaade2016_151l41, 9e06, ecaade2016_163b46, ecaade2017_269ll, d5f8, 76ef, 6f19, fa98, 57f0, sigradi2016_637y, 3cb4, d700, 3e0f, b969, sigradi2013_244t, b5d2, 19d3, dc65, 66b5, ascaad2014_032l9, ecaade2015_109t20, b84d, 6524, eb62, fef6, 62df, ecaade2015_152v31, c324, c6da, 5e79, 06b2, 6c52, e8b3, 5546, 379d, 77e5, 10f5, ecaade2017_169mm, sigradi2015_sp_2.112j29, ijac201715106f, ecaade2017_265j, 839b, 66b3, acadia14_435ay, 649f, d7fb, 66d0, 6aed, 7ab2, ecaade2017_052ii, 794b, 90b9, b356, ecaade2015_84w16, 120b, ecaade2017_071ii, ijac201614103j3, 4d80, 1733, 4ef8, bf9c, 7078, ed8d, caadria2016_033a3, sigradi2016_801v, d4ba, acadia17_190xx, d517, f84e, ascaad2014_022h4, 808c, c822, b6a9, bd26, 1c3b, ef24, 6f18, 007b, sigradi2016_729ww, ecaade2017_152dd, 6ce5, cdd4, 17fb, 6233, 4edb, f7fc, 41d5, 9cad, eb34, 7981, ascaad2016_058e23, acadia14_699k, cbda, 66f2, a512, d380, 2ff6, ddb5, 4107, ccf7, d2df, 0aa6, ecaade2014_145o33, e11e, 72ad, def0, b3fc, 0fe8, 9619, ecaade2013r_001c1, b44b, 499b, a805, 33a6, ddbc, 3778, 9990, sigradi2016_614u, 83a4, e05f, 33a2, cc35, 465b, sigradi2016_595kk, b404, a628, 190f, 641d, ee05, 9a9c, aa21, 944f, ecaade2014_180t45, 55bd, 5fb0, 5c69, 2c13, c869, 43db, 86b5, ijac201715101g, e423, 2fdb, 06b7, d9b5, b1ca, ascaad2014_017z9, b079, fe34, 7c87, 472a, aefb, 5499, 20c7, acadia15_211t8, f848, e12c, 3625, f2e8, ea0b, 87d2, d58f, 21e2, 8aa6, 980e, 0995, df74, 94d5, d2ff, ijac201614201u6, db00, af0e, 9528, acadia14_145u, 5d7c, aab3, acadia17_18g, 4d51, 741d, e615, a0e1, ecaade2014_052l13, ecaade2016_007h2, c69e, c84c, 2699, caadria2015_114u17, 4b1f, a206, 0b0a, 3a08, de25, 5d79, ecaade2014_072s17, sigradi2015_10.140k19, 4380, aba8, ecaade2016_078f23, 14bd, 2649, caadria2017_009h4, bfea, 2605, ecaade2015_207o46, ijac201513206s9, faea, 55c1, 5e9a, 386e, 7404, acadia14projects_247n, ecaade2016_118u31, sigradi2016_685oo, acadia17_600v, sigradi2015_sp_8.326w30, 1e0d, 66bf, 75aa, 59b0, a792, b20d, b83f, c16c, sigradi2016_448bb, 95ea, 6bd8, 909c, fb37, 77cf, ecaade2015_230n52, 935d, 2dbf, aa85, acadia16_140x9, 3a34, acadia14projects_145ag, 4a25, b9d9, 0b4c, ef57, 38bc, 9700, c3fd, 2ee4, 07e3, acadia17_284l, ac48, 1cb7, 347d, caadria2017_023b9, b54f, 0841, 3bbf, ecaade2017_202h, 43bd, acadia16_352c22, ascaad2016_045d18, 7c7a, 0e95, ecaade2016_224v59, 44e5, 2f5f, caadria2017_122v31, 702d, 30f7, 1db0, fba4, ecaade2017_152qq, ecaade2014_072o18, 19c0, 468e, 7624, 4e53, de53, caadria2017_125z33, ecaade2017_079p, 7082, 5d2c, 25dc, d0fd, fdd5, d40e, e728, dc12, 2289, acadia14projects_63ak, 1a39, ecaade2016_042u11, 303b, ecaade2017_308x, c620, 5f5e, 41a9, 2277, sigradi2016_383gg, 9f7b, 3d24, acadia14_199al, d71f, 68b1, 8907, b0ba, 552a, 701a, b924, 3949, fde7, 79bf, a294, ad38, ecaade2016_118z31, sigradi2013_391h, fb13, 8785, 4a79, 9111, e35d, 738e, 8c27, 643d, c48d, bcab, 44ed, 1255, c0e9, cdf6, db99, 6758, 01c6, ecaade2017_215r, cb91, 0701, 52bc, e103, 554f, ecaade2016_217v55, e2e0, 1dfc, 6277, 7781, 240a, ecaade2014_072k17, 3fdf, bd19, 5567, 7508, bdce, ffe5, caadria2015_066c8, d598, cda5, ascaad2014_019m3, ecaade2016_154n42, fc01, 6f3d, ijac201614208v12, ecaade2016_091j25, cfe2, 521e, d7c0, 145d, caadria2015_114s18, 36e8, f0b3, d236, ijac201715202uu, caadria2016_549u23, acadia17_534ss, deca, 05c9, c6d7, 9ec7, acadia17_365h, 9aee, f84a, fdbd, ecaade2014_067a16, ac22, 6e93, 531e, sigradi2016_714pp, 9d4b, ecaade2015_38r7, ecaade2016_185h50, 97c0, ed87, fdae, eadb, caadria2016_601i25, e096, 5f4e, 98d9, 7331, caadria2017_142p37, caadria2016_291d13, caadria2017_079t23, 7a38, sigradi2016_815mm, 57ce, caadria2017_174d42, 99ba, ecaade2015_222d49, 4d72, 77dc, cdf7, 7f67, sigradi2013_155i, 4423, daab, 9bb4, sigradi2013_234d, ijac201513102i2, faf8, b820, 2493, e958, sigradi2014_339a8, 493d, 283b, 4748, 7363, 47f9, f4e7, acadia16_440i26, 04a3, ecaade2016_243n64, 3fca, 57ac, ijac201513302c10, acadia17_482v, 7e56, 40dd, 93d6, ecaade2017_029dd, 6d19, 5421, acadia14projects_565i, acadia14projects_153ay, 8349, 2142, caadria2017_189d45, 15a4, a7d9, acadia17_168vv, caadria2016_651e28, ecaade2013r_007a5, ecaade2017_173yy, ce07, d0a6, 4503, be9b, ijac201614202z7, 05c7, 6c67, 14c3, 70db, 622a, sigradi2013_327v, ecaade2017_094j, 1eea, 398a, 550d, 8d0e, ecaade2017_280c, 82a7, 7ad1, ac34, b514, e44d, a82a, 4fb1, cfc9, edec, c9ee, 6fe6, 72dd, acadia17_52cc, c151, 8843, 7823, 2bd5, ecaade2013r_020s10, 44ff, bf4c, ascaad2016_048j20, d3db, ascaad2016_033y12, ecaade2017_257zz, 7eba, fed6, ijac201715205qq, f666, 8b85, 8589, ff25, 9180, af6c, 7f7f, 3c0b, ecaade2013r_009u5, 11ea, bc3d, e6e4, ceab, acadia16_432z25, c355, ecaade2017_051cc, caadria2017_016b7, ecaade2016_167e48, 9011, 8ef1, adf1, 42bf, 6d09, 447f, 0f24, 8719, fd6f, c851, d72f, acadia14projects_135m, 15bc, f4f7, bb2d, dc68, 430c, 18c5, a538, 1e81, ead9, 3c2a, 7478, acadia17_640n, cb14, 778b, b5c1, a8bc, acadia14projects_453e, 5b15, c547, 7d29, cf25, be5b, d11b, e1d6, 5d8b, 1f94, 4a2e, f084, a503, 9e81, 85c1, 02f5, ijac201614404x2, 0070, 2466, 9b94, 5eba, c052, acadia17_154z, ascaad2014_026u6, 0d60, sigradi2016_546g, 1e00, 92a0, 0303, 52b7, e7a1, sigradi2013_327s, 4c5f, ff08, 93f4, 4681, ijac201412407x9, 31ac, 2410, 88a2, 7c31, acadia14projects_609aj, acadia14_719e, 3344, 10b0, 4f19, afc6, 53ae, ecaade2014_196b51, 7f7b, 9156, acadia16_88x5, 9361, ca21, 9435, 96b4, d824, 36c9, acadia17_542jj, caadria2016_589y24, 99f2, sigradi2015_8.41b11, 120d, 956e, acadia17_544xx, ijac201614102t2, ecaade2017_051x, beb7, 61a8, c1a7, 3aff, sigradi2016_590d, b299, 4e4c, acadia17_350oo, sigradi2015_3.65s2, b46d, 1670, 428a, 6a19, acadia14_661j, 47b5, b164, cc93, 8a7e, acadia17_257qq, 02b2, bfe2, e886, e073, 98f7, d3e9, 8478, 58bb, 8b00, ecaade2017_003o, acadia14projects_579k, 400e, ijac201513203a7, adc7, 53f0, 6cc4, 8303, f770, ab15, b69d, fb92, 3dfa, 8459, 72e7, 0c16, 8c4c, 0a2c, 9eb6, 4037, ec08, 041e, b685, sigradi2016_602a, 6c49, a4ba, 5b25, 7316, 91b1, e34f, 5f07, acadia14projects_555c, 0fb8, 1e0b, 639c, eec4, f025, a212, 888f, 3b0a, 7253, 30ff, 1dc0, 9787, ecaade2015_138j28, caadria2017_115i30, b63f, e40b, ecaade2014_140j31, 067c, caadria2017_122b32, 5f70, 8fc1, acadia17_598p, b58b, 76ca, sigradi2014_141r2, 1a82, eb9c, 6c66, 9537, 04c3, ecaade2016_032p8, 3957, 6200, ecaade2015_287l63, dfdd, f6b2, c94b, 06f8, 37c3, 105e, a016, 6574, ijac201715102jj, ecaade2015_178k38, caca, 3b5f, acadia17_358ff, f855, b0df, 9052, 0d8c, sigradi2013_386r, 9631, caadria2017_009w4, 4cdd, sigradi2015_11.222r26, 3b77, b141, 708b, sigradi2013_359m, 21d0, 3374, d45d, 0940, b85f, c372, ecaade2017_073r, ee4c, 2782, 035a, 51cb, 91bc, acadia14projects_101ao, 2663, e854, 3572, 957b, 7745, 0fe6, ecaade2016_217e56, 6eca, ecaade2015_302f66, 3c21, e145, 5169, 3de6, acadia14_445af, ijac201412203b2, cba9, 1ece, sigradi2015_8.334u15, ecaade2013r_002w1, 6d5f, 55ec, bef8, ac77, 0ca7, dc86, caadria2017_123r32, cef1, caadria2015_203l29, 12ec, da6d, 3394, e4d2, 914c, 6ceb, 9108, 06ac, bc94, ebd8, sigradi2015_3.268i5, 40bd, 7470, 97ef, 53e4, ecaade2016_215z54, a596, a787, 0a40, acadia14_497aa, ecaade2016_015a4, 9aea, sigradi2014_289k4, 7132, 4677, 7e9d, ascaad2016_028m11, a77b, 4e3a, 284c, ecaade2016_213m54, 5664, a5bd, ascaad2016_033f13, ecaade2016_193r51, 6af5, acadia17_266aa, sigradi2016_435dd, d551, 1a14, ecaade2014_169m42, bbc3, acadia15_297a12, caadria2016_517d22, e920, e200, e152, 1cd5, ecaade2014_153o36, 7811, ecaade2014_100e23, ecaade2015_285d62, acadia17_71a, caadria2016_621r26, 1666, 5e63, 8806, f086, 9aba, 03d6, b15f, 5925, 410b, 350a, f51a, 8b26, 5df6, ac5c, 15e7, ecaade2016_102l28, 0bc3, 574e, 180d, 2c92, acadia15_195b8, ecaade2017_098rr, d2d1, 29f3, ee8c, f6b9, ecaade2016_040s10, af30, 3ed9, fd49, 7e24, 8d88, 1c40, 6310, 36d1, acadia17_350hh, 9774, 7bc2, c8e4, c0ca, 3846, 275d, ecaade2014_086r20, acadia17_500ii, 4ed5, acadia14_291an, 8ff7, 04aa, d033, 7198, c783, 5b08, dcd1, 8136, ijac201614102u1, c28b, 9f07, 437b, c715, d800, ecaade2014_111p25, b03a, ecaade2016_063r15, 939f, 9121, acadia17_274yy, 4140, 7b48, e7fb, 2750, 3757, ecaade2017_jgom, 8ec1, 3c24, ijac201614104a4, 2fde, 6bfc, d17b, 2e52, ascaad2016_041p16, 9615, ecaade2016_111p30, 5efa, 9809, ijac201513105f4, 3011, 2050, 6a69, c312, caadria2016_115l5, aa1c, ecaade2015_319c70, sigradi2014_213p7, acadia14_23az, 9d64, 6209, 8f68, ascaad2016_020z7, b8bb, b769, 064c, a704, 9699, 87bd, 2b19, 184f, e5e5, ffdf, caadria2017_189j45, 861e, sigradi2013_155k, 5aef, 2d1c, 73bd, b7cc, 2bd1, 71b4, ecaade2015_171f36, 0277, 659d, 6b9c, 7b26, 6a37, ijac201412405s8, cbe5, ecaade2017_130uu, ascaad2016_021i8, 6a24, 3564, c0eb, 19a5, 88ad, ecaade2017_116j, ijac201614402o1, ascaad2014_019j3, 3ba2, 7dad, acadia14projects_375p, sigradi2016_488r, acadia16_140t10, ed4f, 8c78, e4b6, 8dd1, 2f08, acadia17_248yy, d2c7, 04fa, de88, a4f9, bdf1, cbfd, acadia17_512w, 105d, 57e8, ecaade2014_010g1, 3862, ecaade2017_029hh, 36dc, a910, acadia14_463ax, 84fa, 0002, af1c, f058, b104, e3a4, ecaade2017_194t, 1b8d, ecaade2014_149u34, caadria2015_226p34, 1f75, d346, 93c1, cc57, 6f63, b437, 4de1, f305, acadia14_609ar, 8960, c7ba, sigradi2015_10.220f20, 9989, 3a9e, d1bb, ecaade2017_031xx, ascaad2014_023u4, ecaade2014_038z9, acadia15_137a5, ascaad2014_017m9, sigradi2015_sp_8.326v30, ijac201513203g7, ecaade2016_072r20, ee12, ecaade2016_136v38, 0459, sigradi2013_111o, f4b3, 06de, 1ef6, 0a91, sigradi2013_359l, cde5, fa21, 633a, f7a2, 329a, d701, 1d03, 2da4, acadia17_62yy, 6d67, a9c0, d9ee, 0ac6, a42f, dc28, 316d, 5f5f, 0d16, ascaad2016_022c9, 530a, acadia16_8b1, 1f5e, f7c0, a841, ee18, sigradi2015_3.65r2, sigradi2015_11.222t26, d148, ecaade2016_222d57, a303, acadia14projects_291al, af66, 3efb, 077b, 5c3e, 8633, 37b3, 4f80, b326, c07e, ecaade2014_072e18, 940c, 99d7, 97c5, acadia16_470g27, 9be6, 7144, 8cec, ecaade2015_53n8, ecaade2017_048aa, acadia16_98g7, bf1d, f602, e142, a40d, ecaade2014_233b60, acadia14_101o, 87ed, 6c05, c14b, 97e5, 6aa9, fd42, 75c9, bd6a, 3e4a, ecaade2016_025d7, 07c5, ijac201614101l1, ijac201614205f10, 9913, ecaade2015_215p47, 202f, 9430, d5db, 568e, ea69, 7a32, 0250, 7c6f, edb2, 3857, 8e2c, f3dd, 75bb, 3e08, 01e3, 80b7, acadia14projects_445aj, ecaade2015_169a35, acadia15_483w21, caadria2016_819y34, ecaade2014_224r56, 2bd0, 4a0f, bc9f, 96ca, 4992, acadia14projects_23v, 8a54, ijac201614401h1, 8d52, d385, 8b17, 7f8b, 6c77, acadia17_413bb, 4a91, ijac201614402u1, 78d9, a90a, 4a6c, 71d8, ascaad2014_024l5, c845, 4f21, fe0d, 2255, ecaade2017_013jj, 4eb3, 6508, sigradi2015_3.11d2, 1cf0, c23a, 1354, 3805, c65c, 018d, 1c1a, e679, bb5c, dc6b, 5949, 6679, fa47, 776b, 1516, 8b59, 95dc, e2c4, 7081, d476, 579b, 3291, sigradi2015_3.212j4, 948b, 5ae0, ecaade2016_033y8, 5a4a, e720, 1551, acadia15_497f22, 8611, ec27, 800b, ecaade2016_123a34, 1651, ecaade2017_027xx, ecaade2015_86i17, 99d1, a00c, b83e, 7640, 734e, 3898, 4002, 3ea1, 85c8, 273a, ecaade2016_213k54, caadria2016_249k11, 6f5b, 8cac, 99e9, f7ae, 1c2e, ecaade2017_253o, 3b6a, ecaade2015_35n6, 2179, 9bf6, a836, 7405, 2134, acadia17_164ww, sigradi2014_045g4, acadia15_483x20, caadria2016_683x29, 6fe5, ecaade2015_297s64, c22c, 04b4, ecaade2015_181l39, cc5c, c67d, 41d0, 77d4, 0f87, 61cc, 11c5, 1c32, 6424, 2a8a, caadria2016_529n22, ecaade2017_041o, 6e4e, aaba, 080a, 2b50, 5451, 0a80, 45b3, ecaade2014_232v59, de54, aaaf, ecaade2016_162y44, b8c0, f6a9, d0fb, sigradi2013_289m, 4137, 38cb, 2d6d, 767f, 1341, ecaade2016_243d65, f19e, ecaade2014_145m33, 6f30, 8dd5, 9bcb, 6686, 9e84, 73a9, acadia17_296x, 2dce, 03ad, 4a7c, bae8, 37a6, ecaade2016_017p4, acadia14projects_153as, c300, sigradi2013_429m, f5c9, a41f, 3e76, ecaade2017_175f, c6ae, sigradi2015_sp_2.112h29, aa7d, 26e3, 7755, ascaad2014_017p9, 70f9, 9f48, ijac201513103b3, 42c8, 7afc, 8b3e, 2e78, c25d, 2b0e, ce58, 824b, 14b9, ijac201614402t1, a90c, 164d, 04ff, 78d5, ed99, caadria2015_111k17, f376, acadia17_637f, sigradi2015_sp_4.275t29, 8950, ascaad2014_029m8, 4c52, acadia14_609az, 0e7d, ecaade2015_53s8, sigradi2014_132w1, e56d, ecaade2015_129o25, caadria2017_107n28, ecaade2016_111r30, ecaade2017_061g, 9c36, 56fb, eebf, eb93, 2853, 5b35, 5b27, 36f9, 9c91, 2e4a, b72d, 9db4, sigradi2015_8.186i12, 0a52, 722a, caadria2017_051o16, 2862, 92e6, ecaade2015_304e67, sigradi2013_43v, ad0b, 05df, dc13, ecaade2014_084e20, c79a, 560e, 502e, a8d8, bece, e0e6, 6ab0, ba78, 6007, caadria2016_663o28, 7bb0, 4639, 132c, caadria2016_851e36, 370a, 4fb4, ecaade2017_053yy, 3999, f67e, 1b52, 4bf2, ijac201614204t9, acadia14_117az, c356, aacc, 10ea, c721, sigradi2013_275e, d906, a619, a899, a409, e7f4, 0e6b, ecaade2016_102e28, 82f2, b31d, ecaade2015_100p19, 7931, 4cea, 2177, f97f, ecaade2015_59e11, b3d6, ecaade2014_153p37, ecaade2013r_014j8, 9fd9, eaad, 601f, 415c, 1619, a944, f9d9, b308, acadia14projects_71v, f3c5, sigradi2014_263a1, ecaade2014_149c34, bcd2, 7e53, b5aa, 549b, acadia14projects_463n, c8c4, sigradi2015_8.189t13, 4704, 2b75, d02d, baeb, 5bf6, 85ac, 9e90, 030c, f59e, 0228, sigradi2013_212p, caadria2015_066d8, 918c, ecaade2014_086w20, d470, 54c5, 3d2d, sigradi2016_690d, 1ed3, ecaade2015_227b50, eabe, e750, bfe7, 527f, 3de0, 6924, c352, acadia16_280r17, 06f6, ecaade2017_148vv, b609, 085f, 4b4f, 1d41, a71b, c158, 8fe7, sigradi2014_128a1, 0bda, ecaade2015_17v2, ed71, ecaade2014_094m22, ecaade2015_230e52, ecaade2016_ws-intelligenty68, 6caf, 5515, 1abd, ecaade2015_48d8, 23e2, d2e7, f81b, f537, 94ae, 9f6c, acadia17_52r, 3470, a458, e7a4, caadria2017_096y26, ecaade2016_243e65, 4bc6, ecaade2017_148ss, 8d62, c5bb, fa16, 512a, e672, acadia16_106n8, ijac201412408j2, c7ec, f64d, 7cfd, 4db8, 5f23, 475e, f9c4, ecaade2017_050g, ascaad2014_014t8, 2775, d1b9, 1f3f, d118, ecaade2016_018k5, acadia14projects_23ad, caadria2017_021i8, 6fb3, sigradi2015_10.7g18, 8d26, 8525, fa2a, 5835, 10b4, e116, 44ef, ec43, b003, 27a4, 1e79, f0d3, caadria2016_197r9, fedb, f8c1, bed6, f6cf, caadria2016_321n14, a57d, ecaade2016_151k41, 1311, 95da, a85f, 6d79, 07d6, 62cc, 011d, acadia15_483d22, a562, ecaade2013r_008k5, 54a0, d84a, ijac201715106x, 494d, 9130, c4cd, c582, ecaade2013r_003k2, 6354, ecaade2015_178g38, 0622, 2e58, 15b1, acadia14projects_311v, 9a65, 4cd8, fdac, 0066, 787e, caadria2017_015h5, caadria2015_010v1, 9279, 405b, 8f27, 1347, bd6f, 8e12, acadia14_301a, ecaade2017_201xx, ca5a, 890d, 85fa, 8d07, 79fd, c4b4, 8ac8, ecb9, 272c, c3bf, 00d9, sigradi2016_695s, ecaade2015_48m8, d26d, b246, 1b32, bd9e, b1e6, 0566, 4525, 879c, 862a, ascaad2016_006i3, 78e3, 0a1c, acadia14projects_699o, 40bc, 3f76, 11ac, 10ff, c7e7, e649, 9bea, b6d4, 062c, 7fc6, edbc, daa9, 538b, 82e8, b5fe, ecaade2015_130k26, ecaade2015_329i71, cbce, 608e, 0610, acadia17_154bb, b955, ba26, 2b6c, 97c1, 9792, ijac201412306v2, a2c0, 59e2, c817, 2c8d, bd97, e6ce, 7ea6, 6793, e02e, f0ae, 7f93, 3cc8, sigradi2015_3.65p2, 7340, 2675, 492e, 19f9, b779, ecaade2017_130tt, 3a4b, 9968, caadria2016_177y7, ecaade2017_146mm, ascaad2016_007u3, e7dd, caadria2015_226t34, acadia17_238rr, 619a, acadia14_699j, sigradi2013_315z, 55ea, caadria2016_353z15, ecaade2017_240t, sigradi2015_13.181r28, 4b5e, f69a, ijac201513205i8, 81b4, ecaade2017_076ff, cb05, 30f0, acadia14projects_327d, ecaade2015_53l9, 544b, acadia14_463b, 7006, 478b, 49d8, f365, acadia14projects_517r, sigradi2015_3.221u4, c825, 7d0b, 1a33, 5d5e, ecaade2017_202j, ecaade2016_073g21, ecaade2015_180r38, 8a19, 2528, 902b, caadria2015_137j22, d594, 395c, 2c5b, a048, effb, e28b, ecaade2015_138x26, caadria2016_881u37, c53d, acadia15_274k11, f538, 7186, a994, 2a44, 29e2, ad05, caadria2017_183m44, fc18, 0139, 5609, 39e5, acadia17_464yy, bacd, sigradi2016_817i, 7cd8, 228d, 5f4f, 42aa, c91d, 7bd8, 0071, af2a, b1bd, 64b1, d2bd, a40e, 0c42, 9cd0, c517, 97e1, 34e2, 7d79, 0b5e, acadia15_57h2, 1a51, f3e7, e227, 30a7, ecf3, 143c, fbc2, 8427, ce17, 8c71, ecaade2016_045f12, 7e5f, eaef, caadria2015_061e7, ijac201715106a, 66d8, 58ca, acadia17_446aa, 2e41, 807b, 30b4, caadria2016_405f17, 0fa9, 4eff, 8b37, acadia17_500ee, db65, 2f48, ca04, ecaade2016_224o59, c88b, 12a3, ecaade2017_122mm, sigradi2016_625uu, e785, ec82, 642f, ijac201715205c, ijac201614404w2, a8b1, b5c8, 00b4, acadia17_562gg, 1295, ecaade2017_091ss, acadia16_478l28, ecaade2016_208t53, d475, ecaade2017_027d, acadia14_601aa, 41e8, ecaade2014_198o51, 55b3, 6849, 91d2, 3380, 6926, caadria2017_041t12, e8a6, 3b85, 18fb, 6198, 3ea3, 5af2, 1f6e, ccb3, 60c6, 5e36, 0a7c, 5e33, 14cb, 9f21, e695, d20f, caadria2016_641n27, d689, d9ea, 7867, acadia14projects_153av, 477b, 2392, 159b, acadia14_627ao, 14a6, 26fe, 7128, 5aa2, 98a1, 6267, 6580, 0793, 740a, 22c2, fc10, ef74, dba2, b0ee, 78d4, caadria2017_182n43, 42d9, d2f5, 2d5c, 2f63, 00b0, 138a, 4442, sigradi2016_659n, 84b4, 500c, 81db, 4f65, 1e52, 82b9, a6e7, caadria2016_871n37, 64f5, 8bc7, ijac201715203j, 5447, fc54, 4959, acadia14_347as, ed1d, ijac201614401g1, 53f2, ijac201614308y5, b333, acadia17_260v, a63c, 8cd4, ecaade2015_55b10, ijac201513303t10, 969f, 8182, fdbc, 0680, 5647, bda0, ecaade2015_250i57, ecaade2014_113p26, 25ca, 23bc, caadria2017_040m12, c20e, 855c, 766b, 051c, acadia14projects_565p, acadia17_92v, 213f, sigradi2014_189n6, 1385, c6e3, 2c11, acadia17_338jj, 71f8, f2e4, ijac201614202l8, 65c7, 7099, 733e, 4526, 553c, ecaade2016_113a31, ecaade2016_017n4, 57f8, 4615, f24b, ecaade2017_268bb, 5541, d9ce, 57c7, sigradi2014_164i4, acadia17_338hh, 2c86, 7834, bdbe, a72b, af8f, f2dc, 17b7, acadia14_565o, ecaade2015_235o53, e586, ecaade2017_076x, 3b4e, 4225, acadia14projects_347ar, a926, fe27, 320e, acadia14_579m, 7b56, 0452, c4e6, ecaade2014_202s52, 3dc0, bad2, a07c, ecaade2015_317r68, 50ad, eb90, ca9e, 9eef, 6e69, 4b42, sigradi2016_431w, ffc2, 35fe, 62ab, ijac201715103vv, ccea, b88a, aaf1, 9254, e399, 5d8c, fede, 18b0, 630f, fd47, 4cd4, 2530, 9721, ce62, c421, bb4e, b407, c409, 6fed, 632a, be1b, sigradi2016_399d, e50b, 847d, 61e7, ebf7, 7b69, 6b71, ecaade2016_042n11, sigradi2015_8.47d11, 904f, 8b0e, a386, a8f2, c8a2, 26ab, 96b7, de22, 840a, ecaade2017_146kk, fe40, 6f2b, ascaad2016_004g2, d209, acadia17_414hh, ecb8, ascaad2016_038a15, 3533, 3507, ec58, caadria2015_226n34, d34b, acadia14_627ak, e1f7, 40aa, 196d, e666, 30bf, 77b4, sigradi2016_807ii, acadia17_552s, acadia17_146j, 4ddd, 72a2, 8348, caadria2015_078p11, 9e87, fb62, e08d, 76fe, 9cb1, 2c37, ecaade2015_327h71, ecaade2017_277pp, ecaade2015_199c43, 896d, 51ea, 6f47, ijac201513206e9, 56e1, ee5e, 74a3, ijac201614207k12, 63dc, 0538, c700, 63c5, acadia17_660t, dcb7, 163c, acadia14_647au, 9f13, f1c0, b9a1, fbe0, d245, e828, e2b5, d1f7, 4d3a, acadia16_164u11, 80b6, c752, sigradi2013_234, 424f, 37be, 74cd, b587, acadia17_520y, 44ec, acadia17_284j, 8b87, ea66, fda0, 39ca, 37e3, bc06, 3544, b599, 8b2b, ac2d, 54a6, acadia16_196b13, 9ce4, 2725, 3bce, ac5f, a69d, sigradi2015_12.215t27, 22af, c504, ijac201715102kk, ecaade2017_122uu, b0e6, 113a, 46ea, 9927, 8232, ce8f, f03b, acadia15_371e16, ecaade2015_170k35, 4111, fb2a, 96fa, 781b, b966, ad68, 6cec, acadia17_382a, bf35, caadria2016_033w2, 5acb, ee4b, 23bf, e527, sigradi2014_345f9, 8320, acadia17_520z, 1c29, 2a8e, caadria2015_246d36, 7d65, acadia14_435ao, 5fa6, ce9e, c496, 2358, 3e63, caadria2015_142o23, 4508, 7b7a, sigradi2013_303t, d72a, 44b7, acadia14_53t, sigradi2014_085e8, ascaad2016_022g9, eff6, c864, e1f9, c145, 743c, 70f1, 1fd8, ec3b, 90c0, f9e3, f888, e382, 02d4, 7162, e636, 4206, 4d8a, 1a77, 8609, c6a9, 6a44, 66cb, ecaade2015_314n68, ecaade2015_18i3, 51dd, 668c, 147f, 3bf0, b566, 7c41, ecaade2017_213zz, 8560, ce15, 4c55, d497, a93b, ecaade2015_83k16, 2486, 8599, 6bfd, 4c7e, 701f, fb2d, acadia14_399an, 83a1, d24a, ac81, 49a9, 893f, sigradi2013_397g, cb0b, 1816, 48a7, b4ab, 206d, e7f9, ed23, 8ffd, 965a, 6018, sigradi2013_364t, ac9e, a5c1, ecaade2015_205z44, ascaad2014_010o5, b766, 349d, da4a, 93dc, bb5b, eb20, 001b, ace4, e013, sigradi2014_303e5, ecaade2016_006t1, 7d24, e68e, ecaade2015_229z51, 0442, ed1f, 525e, acadia14projects_555j, 457e, a99c, 9c3e, e39c, 319f, ecaade2015_319a70, acadia17_28z, acadia14projects_177ag, 55f5, c8d7, 3877, d614, 7a04, 746b, 39ed, f29a, ecaade2017_101s, ecaade2017_214m, ecaade2016_046b13, 581c, acadia14projects_199aj, d111, c716, d5d6, 1bef, 2d86, da53, 297e, 445d, 2bd2, 440b, 9439, ad2f, 8554, 35a0, ecaade2015_332p71, acadia17_237ee, d3a1, 9a7f, cae2, c0d0, caadria2017_124z32, 3514, 07e6, 3171, 37f9, acadia16_184p12, 31fa, caadria2017_165x41, ecaade2017_122ww, e3fe, d1c0, 43d7, caadria2016_507k21, ecaade2016_033h9, 86aa, cd8b, sigradi2016_815cc, c024, ecaade2014_157o38, ijac201412301s6, 149f, 4d5f, ecaade2015_280e61, 75a4, acadia17_650c, 4ebd, ca3c, 6417, a537, 55a9, 95d0, d135, 5f12, ijac201412408t1, ae32, 0169, 8659, c1ac, 9f10, 1eaa, 43b5, fa65, ad0d, 785f, dfeb, b7f8, sigradi2016_659r, 61dc, cf96, 66ed, 7270, eb53, caadria2017_136s36, acadia14_479k, ecaade2017_152b, ecaade2014_182z45, 039a, ecaade2014_038n9, d44d, acadia17_230e, 8cce, 97f5, 48f3, f77e, 2b29, caadria2017_042t13, 4d83, acadia14projects_267i, caadria2017_016f6, 7aba, 09b4, aaae, 2cd5, ecaade2017_282z, 0033, ecaade2015_22t4, d585, 4c43, sigradi2014_151c3, ecaade2014_230s59, 4a26, ascaad2016_039n15, caadria2016_529k22, 058b, c3e4, c0d6, 12a5, acadia17_162q, 0c1e, 7a97, 4d07, d454, b95e, 35a6, fdb0, c2f5, f962, c240, acadia15_343w14, ecaade2014_214o54, f14d, ascaad2016_039k15, ecaade2015_261l58, ecaade2017_129hh, 62a5, 7423, sigradi2016_621cc, 858d, 0eaf, 2d34, ecaade2015_82z15, 3839, 7585, acadia14projects_601ac, edeb, acadia14projects_145u, sigradi2013_243, ecaade2016_073c21, 5d51, ecd0, ecaade2016_158d43, 268f, b002, ce53, acadia15_417w17, 1237, de26, 7c9d, 7a2d, e26c, 9a5b, 29e1, 700a, 5de8, 638b, 8697, 6aea, b125, ijac201614208u12, 95c0, 9cd5, ecaade2014_031u8, 6ca4, 8675, 840f, 15d8, efd0, f0e7, f732, 1dba, 7f74, 7373, ecaade2016_170x48, ecaade2017_156bb, fec4, e452, dc1a, 0131, acadia17_154pp, 882f, 7971, 6652, b238, ea7f, caadria2016_073x3, 05ac, ascaad2014_013y6, d288, 0095, 54d5, 64eb, d0ae, 6202, 4701, 7632, 0dc7, c988, d670, 1509, db8d, 9a9f, e5d6, ijac201513306c13, caadria2016_651g28, 7a26, b8b9, 8eae, 95b2, be07, e1cd, b6dc, ba55, sigradi2015_12.107e27, bd18, 5c29, 3e49, 59c4, ijac201715102cc, 34d0, 0a1d, 91cb, 1fa8, 9b0e, ecaade2014_195k50, 4260, 9923, c370, ea6e, 637d, ecaade2014_044v10, ecaade2017_048oo, 1286, 9340, acadia17_560s, 3824, caf5, 126c, 9086, e184, 7973, b93e, c85d, acadia16_140a10, 312d, b99c, 1721, 7f4a, 65cf, acadia14_281w, ecaade2014_153c37, bf1f, 78ec, ecaade2016_208r53, ead1, c04f, 33ec, bf7c, 05d0, 5a70, caadria2016_281m12, f94a, acadia17_534nn, ecaade2016_095y25, b6b1, 5c0d, ecaade2015_143r30, 1f27, ecaade2016_111t30, 65b4, d17a, 213d, acadia17_678ww, 7b3a, 7853, a2dc, sigradi2015_8.264g14, ddb3, 18f1, fec1, 9b6a, d8b9, d6d7, 4b75, ijac201715204kk, 231a, f05b, a1a1, cb3d, 9617, a5ac, 456a, fc05, 4042, cd51, ecaade2017_094d, 009c, e0d7, 8dc3, 907b, acadia17_202k, d20a, b325, c958, 5b2d, f0aa, acadia14_399ah, ce4e, 0ff9, 5fb3, 1915, f79c, 3e55, b4f9, f762, acadia15_497r22, ecaade2013r_005i4, 2be9, 0597, acbf, 670c, acadia16_234g15, b867, ab33, 6784, aa29, 60a1, faa3, 3e81, 0086, 2bf4, f74e, 5d7a, 5f58, 51a9, b56f, 130c, c4b5, ecaade2017_151u, 03a7, 2d5f, 6d53, ijac201614208g13, 7918, 7bda, 129b, 632d, a780, ecaade2017_077xx, 7eed, a83f, ecaade2014_121v27, e0d8, d7c4, cfed, sigradi2014_049f5, 18da, 53fe, ecaade2016_238t63, b9f2, 18d8, afd5, acadia15_497i22, 7a42, 67e4, 40a4, 0470, sigradi2016_599rr, 3007, 7dbe, d7cb, 7eda, 33fd, 7ac7, cdb2, a465, b654, afb7, ecaade2015_193j40, aca6, d158, ecff, ijac201614407u4, caadria2016_301l13, ecaade2015_233w52, 32dc, 1ed4, ecaade2017_085k, ijac201614208a13, a8d2, 96b5, 3411, ecaade2017_079n, b734, 49b1, 22c1, b00e, 1754, 394f, 13b6, 4415, caadria2016_013p1, 8788, caadria2017_190k45, 2760, bd30, 0ba0, 43dc, 1ceb, sigradi2016_387vv, acadia17_318l, 5597, acadia17_669o, 07c1, 9877, cf49, e98b, 86d3, 0a85, ce28, 6236, 77cc, adff, 6c6d, a2eb, acadia17_230h, sigradi2016_814r, b206, acadia15_251r10, caadria2017_018z7, 4aeb, 6a73, 7bdb, ca81, ecaade2015_233c53, caadria2015_194z28, 7a9d, c380, 66cd, 5dc4, 1d7c, f4c0, ba5d, 956f, 14ed, d5b7, 8deb, ecaade2017_105zz, 3ec7, 6382, acadia17_640rr, 6e73, ab7b, acadia17_340i, deb9, 698d, ecaade2013r_018e9, d0e3, 0f08, cdfe, 60a0, 97ac, 9d6d, a44d, 84ef, 5681, 88ba, 699d, e3a7, 32ca, sigradi2013_263, ijac201412304u9, 5c92, f6f7, a0c4, 4fa3, acadia14projects_655ai, ecaade2015_100o19, ecaade2017_148xx, 0d2c, acadia14_719s, e6e0, 1cc9, sigradi2015_8.47e11, 3333, 716c, 3878, 2533, 79b0, f631, 4bfc, 669a, 5331, 53d6, 9c42, 6b41, 159f, dd3f, 9d0a, 3aba, 6065, 0ff4, 2305, 0fde, ecaade2017_264qq, 35f2, 2115, 2ef8, b4d9, 9867, 7832, 969d, 9161, 7a24, ascaad2014_032s9, 85c7, 2b0b, acadia15_284z11, e5c6, f787, ijac201513202g6, 170b, 7115, 823e, 40e9, 2840, c0b7, b8e6, f389, 7ee6, 1fa0, dfe8, acadia14_219az, 986f, 5c9a, 4418, ecaade2015_110h21, fa8b, 3bec, ecaade2017_087r, 06a2, f121, 58e1, 428b, 5e35, fe60, c47b, bac2, 7d2a, 8256, 5ac1, acadia17_282kk, caadria2016_549v23, d25d, caadria2017_122x31, 6d2a, acadia16_214f14, acadia17_258o, 131e, 9f69, 50b7, 21bb, db39, acadia17_110aa, 0f17, 8520, 3f2c, 3297, acadia17_257xx, f4fa, 06cd, acadia17_145yy, 6252, 8bdd, e8cb, 1af6, acadia16_206k13, ecaade2017_124j, f4ec, acadia16_352d22, 5105, 4028, acadia14projects_699b, e060, sigradi2014_197t6, 6627, caadria2016_673z28, 2980, sigradi2014_314k6, 0c35, 5d61, acadia17_137mm, sigradi2016_817n, fbf5, 570a, acadia14projects_199af, ebd0, bc5e, 167b, dd21, sigradi2015_3.209w3, 02d3, b634, ijac201513303l11, 2739, 5dfc, ce6d, 4371, d409, fea6, e0a6, 6560, 823b, b59f, c339, 5db8, 5a01, 4a11, cc96, 0267, 4fc0, 708f, acadia14projects_63a, 0c2e, 8792, b7bb, 0b24, df3a, 7a22, ecaade2015_61r12, f3d4, bd86, sigradi2016_544d, a588, fa39, ecaade2015_205t44, f96a, 6446, ecaade2015_15w1, 895f, a1fe, aeb6, a6af, 0880, b56e, f553, 6cee, acadia17_82f, 8ce2, 451c, sigradi2015_2.137l1, 89ed, be88, ecaade2015_110i21, a7a3, acadia17_178mm, caadria2017_005n3, 638f, adf9, 2a97, c625, c9ba, acadia14_117ay, a1a9, eea8, ascaad2016_056h22, 3d6b, 5ff7, c949, 93f3, 65e1, acadia17_358aa, 4de9, ascaad2016_048o20, abf9, acadia15_343v14, f205, 79b9, 841f, 839e, 54e1, 4a6e, ea17, 554a, acadia14projects_33ah, ascaad2014_019r2, c4bf, 8410, fdf8, 4968, 8ef7, e31d, ijac201513103a3, 1312, 74c1, 6987, cc6e, 9f71, 0062, 265b, ijac201412408e2, acb2, ac1a, 103a, sigradi2015_13.316u28, 9da0, f3df, 6d78, 4259, 3186, acadia15_223f9, sigradi2014_266c2, sigradi2016_817m, b4af, 72d8, a64c, 214b, d38b, f7a5, ecaade2015_285g62, d5fc, c3a1, 0f4b, e41c, caadria2015_139r22, eb7a, b234, ecaade2014_159n39, 72e2, 9d10, 4b03, 804e, caadria2017_123k32, acadia14projects_117g, d93c, 275e, 425e, 2182, dfa0, caadria2016_197s9, 34ff, ed76, sigradi2013_315, 50f1, 8e57, 745d, 198b, 7b74, acadia17_413z, sigradi2015_10.140r19, fa62, 6fe4, 4cd1, c431, 3852, a59e, de5e, sigradi2013_164, f444, 41b0, 2375, ed5a, 53c7, 0b19, dabd, caadria2017_030d11, 045c, 0127, ijac201715205g, 679c, 49f6, ascaad2014_004j2, 2b4b, ecaade2017_229aa, 20d4, c515, 3491, a3a7, df9b, ecaade2015_215k47, ecaade2015_206i45, bab3, ecaade2014_015v3, 3f45, 41eb, 53bb, 01e7, ecaade2017_203gg, 96f1, f65d, sigradi2013_414c, 83e2, 41e6, a30a, 2731, 077a, 8174, 0437, 20a9, 84b2, 4eb5, 9a7e, b388, 21e5, 3a41, caadria2016_497c21, 9ad3, c1bf, 662f, 1614, 3057, acadia14_53s, c5e2, acadia17_318t, f7b5, 202a, 1757, fa31, acadia15_161d6, acadia17_36w, 14a4, f32b, db27, 5301, f4d1, 88de, ce89, bcdf, 84fe, 514e, 0559, acadia15_69n2, 3d30, 6b56, acadia17_339rr, 6794, 0279, 0f11, acadia17_237hh, e85c, acadia14projects_23ac, 85a0, ecaade2017_042hh, a470, f892, acadia16_460z26, ecaade2015_83j16, ecaade2014_052h13, b493, ecaade2014_240t62, caadria2016_333u14, dd66, ecaade2016_147w40, 6f78, 353b, a040, 274c, acadia16_280z17, 85ce, 8bd7, ecaade2016_075y21, 0579, ecaade2014_024n7, ce1f, acadia17_637k, 424a, 7aae, fc73, 2a4d, sigradi2016_441oo, aab7, 0da9, 42b8, e015, caadria2016_725j31, 2f3c, 369f, ecaade2017_051s, 9ff7, caadria2017_031l11, ae6f, 9881, 4d73, ecaade2016_190u50, f130, ecaade2014_237v60, ascaad2016_022b9, 4839, 07a0, a331, 58bf, 6995, afe6, a3dd, b094, 2737, 474a, fe67, 9e92, ijac201715202aa, 46eb, b0ef, 71cc, 3c40, 39de, 34a3, d756, acadia16_344j20, b84a, acadia14_601af, e3af, 53ff, ecaade2015_194o40, 8819, acadia17_257zz, ecaade2016_075c22, 1d72, 2d8f, e38d, eccb, e18e, 16ae, a088, 02a0, 4903, b773, b814, 80bc, acadia15_161f6, acadia15_333v13, ecaade2016_136l38, 06f1, acadia17_424pp, 8a97, 97f7, ac2c, ascaad2014_029i8, 0516, ascaad2014_024g6, 339b, ee29, 7f7e, 82a8, f689, 609f, 7fa3, ecaade2017_097gg, e326, 2a34, 7ecd, d3c0, ecaade2017_291cc, dee1, 791d, ad59, 1d99, 2066, 28e5, ecaade2014_023n6, cc31, 1e06, ecaade2016_132u37, 151d, db11, 30be, ecaade2015_194c41, f31b, ed24, sigradi2016_777bb, ba88, 85f5, 748a, 31cf, acadia17_424ss, 023e, 7696, d660, dd11, acadia17_290c, ijac201412204m3, 4158, 250e, ijac201614102b2, 0ca2, ecaade2015_294j64, 2112, e1f5, 811c, 0fab, f71c, 49e8, acadia17_298ff, bae1, 6ee5, 3f19, 1097, aee3, 3cf0, 4c14, 43b7, 0c11, acadia14projects_445al, 2231, acadia17_91xx, caadria2016_219i10, sigradi2016_732u, 5f7b, ecaade2016_013k3, ecaade2014_041g10, ecaade2017_252g, ef17, dc32, da08, b2b6, e7e3, f6d4, 2e4c, d496, 220d, ecaade2017_jgoo, b4d4, 53e5, cc52, 4896, bda7, ecaade2017_240q, 54f2, 3793, 3605, 647f, e079, ad89, ecaade2016_223r58, 1174, caadria2016_321h14, eef7, ce4d, 6572, cbbc, aa3d, caadria2015_012d2, ecaade2016_230u61, a19c, ecaade2015_195j41, 41db, ecaade2015_287h63, 927c, 1bc5, acadia14projects_671l, 87ae, 52ef, acadia16_130t9, ijac201614201l7, 4793, 4f22, 703d, 057a, ecaade2014_038t9, 83db, 9ec1, 9eaa, 8888, 339a, 07d7, ab1d, sigradi2014_015b1, 28a5, 0f0a, 0dd8, ecaade2015_268b59, acadia17_349s, 5724, 18de, acadia14projects_479ap, d176, 3aad, sigradi2016_490y, 73aa, 76ed, ascaad2014_008y4, ecaade2017_208b, a4ef, f555, c3c7, 70a1, b667, 77dd, ef1b, a53a, ecaade2016_129y35, 5938, 1844, 37cd, cc95, 782a, 8df8, 05a7, 07f5, 4cd0, ecaade2015_115u22, f110, 2e36, acadia17_520t, 8c70, 77f0, e28f, c2c5, acadia14projects_229k, ijac201412405y8, 3f4f, 849b, 93b7, f135, 2283, ec50, f8ee, ecaade2017_021l, cc66, a496, 6587, 644a, 5043, 4a4d, 4ca3, acadia17_322g, bee5, 647e, d3b4, cbd0, 7cba, 96a5, d3c1, acadia14projects_311x, 4541, 7ab4, 4965, 9d94, 558f, 5d3c, ecaade2017_164r, sigradi2015_8.264j14, 4842, 5ce0, 621f, f4dd, 1abf, ecaade2017_293vv, a226, 566d, c7a1, ecaade2016_129n35, ecaade2017_151s, dc14, 8900, c74c, ef22, 08e2, 3c4e, dfd8, c090, cf44, adbf, 57ca, 36d2, f9fc, 351a, 120e, c0f2, ascaad2014_014s7, f60a, 17cf, 1e7d, c4cf, a897, 1da2, acadia14_637ag, 1148, 97f1, 8218, 0b6c, 5a9b, 5e1a, 9584, 1861, ascaad2014_003y1, 82b6, 0ee1, ecaade2017_294d, caadria2017_079e24, 09e7, 49e2, 0177, caadria2017_072w22, bb58, 65bb, sigradi2013_303u, sigradi2013_100g, sigradi2013_286, d23f, 65aa, ijac201715105j, 39e6, 5516, d53d, 4c6a, ijac201715104cc, ijac201715102v, 22bf, fe3e, ecaade2014_159l39, e39e, ecaade2016_147u40, 67ee, eb94, ijac201614102z1, d23e, acadia17_92j, ab1a, ecaade2017_039d, ae80, d838, 2626, 85c4, acadia14projects_531o, d82d, sigradi2013_274u, fdc6, ijac201715106ww, 5419, sigradi2013_117b, acadia17_238oo, 092e, 3dba, d908, eda0, caadria2015_081a12, e572, 1c97, ijac201715102ff, 71ab, 5931, 8e85, e21b, 28ec, acadia15_323a13, ijac201412206b5, d4ce, acadia17_339ss, 4e25, 2140, ecaade2014_128r28, 9a42, ab80, 1e98, 3c42, f44a, c0af, 589f, aeaf, sigradi2013_400r, a4a1, caadria2017_147y38, 0d00, e865, 33fe, acadia17_177o, 5f18, 4adc, f247, acadia17_373t, 8c28, 2e8c, ecaade2014_111g25, 35d8, d16c, acadia14_229j, sigradi2014_159g4, acadia17_570w, a33a, sigradi2015_8.264e14, 7e69, 7c93, d210, 1c9e, acadia17_520p, e100, f391, 756c, 7aea, 70f5, caadria2017_142f37, 2035, 13e2, fdd2, b303, 4342, ad85, 759e, 7799, a3bf, acadia14projects_463e, acadia15_161i6, 22b1, 09d6, 8f2a, caadria2016_539h23, 14d2, f86c, 8ccb, bc3a, f309, 29a5, ca0e, fbd5, ecaade2015_109a21, 3f99, 6487, d3dd, acadia17_60r, 2cdd, ecaade2015_193m40, 09e8, ad3b, ijac201614302s1, 0338, cdd3, ecaade2013r_017w8, ijac201715203vv, 3bfe, 5bb0, 7bac, caadria2016_861u36, f808, 4963, a7db, f73c, 1cf3, 1079, c963, cfcd, 73b5, 01ce, d7ed, 6546, 9fe4, 6a0c, ascaad2014_022k4, ecaade2016_230p61, 7c0c, ecaade2017_293ii, ascaad2016_028j11, acadia14_661n, sigradi2016_642kk, sigradi2016_814ww, ascaad2014_017l9, 7673, 5d19, b074, 69f2, fe64, 4751, 853a, 3709, 4784, 1c73, 3a69, b7f9, f5d1, 7146, ecaade2014_218n55, 16ad, c584, ecaade2015_116i23, 795b, 625d, 6ac9, 8f7a, ecaade2017_006cc, 0c32, 92a5, a79a, 3bf2, 3791, ecaade2016_102t27, 5600, f6ed, c600, 7277, 18c8, 1ae5, 6e51, 116c, ascaad2016_032v12, 1eb7, 9eca, 1c19, 3d09, acadia14projects_291ay, ca1c, c02f, 85da, cc76, acadia14projects_375ay, 442e, e156, 11e0, 8d44, bf39, 3594, 8695, 6af4, acadia15_343z14, b9e2, fafd, c40c, a6bf, 5770, ecaade2014_239n61, caadria2017_123f32, 8a85, caadria2016_435m18, 4730, 8c7c, 6086, 21bd, 0e3e, 3695, dc19, acadia17_520j, df41, 9a3a, 7fe7, a6a9, 5390, 458d, 3d91, 1fc5, 0e73, 1103, d05c, 25d2, acadia17_163rr, 158f, 2dfa, 0aed, 0515, 861a, 5024, b7d4, 578c, caadria2016_209v9, 5590, cefb, sigradi2015_sp_8.6d30, e3ca, ac47, acadia14_435c, a5a5, 8461, 886d, acadia16_344l20, bfef, 0e59, 43d4, 3efd, 2c6e, 80c9, 83b8, e4cd, caadria2017_021m8, 58c0, 0531, 1181, 4424, 94a7, ecaade2015_138l27, caadria2017_005a3, 3267, 1a58, 257f, 105b, ecaade2014_014w2, 88a6, ecaade2016_028n8, ijac201614308e5, ecaade2017_129kk, 03c4, 6cfa, ecaade2016_243s64, f8e8, f2aa, 68a2, 9ca9, 5010, c15a, 752a, 69e4, ecaade2015_59v11, sigradi2015_4.219z6, 00e4, d15d, 1b68, 3e52, 1817, 0ee2, d1dd, b9ae, b2ce, acadia17_455aa, ecaade2013r_018u9, sigradi2016_737ff, ecaade2017_032c, bad6, acadia15_333x13, 860b, a2e8, acadia14projects_627ak, 678e, bdd8, e338, 5e01, 491c, 54a1, 9502, ecaade2014_168x40, 3ee0, 9adb, f773, 0600, a754, a1ef, acadia14_609ak, e030, 7b0d, 2499, ecaade2017_089z, 229c, 83d8, 0d51, 1202, acadia17_221pp, fd21, 9b7c, e5a4, 8da6, 062d, c5a6, 0938, sigradi2015_12.259b28, bdfb, 8c19, c0e7, 0dfe, 9071, 8bf0, 907d, 22fc, 6744, ae88, 2caf, acadia17_670hh, ecaade2017_057i, d4f6, a7d2, 48ed, 6b55, 8f82, 6135, cd40, caadria2015_209e32, 9d22, caadria2017_015a5, a6b0, 2085, ijac201412407v9, bc5f, 01bb, 2feb, bb6c, 66ab, 3e05, cb86, 069a, 8968, ecaade2014_173d43, 199d, caadria2015_030m4, 715a, 90e0, 166f, f208, 7db7, 7e13, e857, 0529, 9cb7, 6a6c, 9724, acadia15_417b18, cbe0, acadia17_71nn, ascaad2016_049s20, 1823, ecaade2013r_006x4, ijac201715202c, ecaade2016_225c61, 12c8, acadia14projects_145ak, 0217, 4b48, 7049, ca05, caadria2017_104c28, 5e78, 4a7d, 2721, ascaad2014_014e8, sigradi2016_534pp, 5b63, ecaade2016_bkoi65, 5ac9, ijac201614207z11, 06b0, 4c7d, e111, e72c, 6b83, f5ce, 938f, 5cde, 92ef, 08ca, acadia17_154w, 8e47, dbda, 3604, d22f, 9fe1, 327a, 82ca, c5e3, ecaade2015_199e43, 9a20, 0309, eb77, 2c17, 7bc6, 36af, 54d0, e82f, ade4, 61b0, a0cb, 01fb, 21e3, f04f, ecaade2016_128j35, caadria2015_218v33, 5125, 64f2, 605b, 0231, 3fc1, 8e9a, ef82, f1f2, cd23, acadia14_627as, 8540, b0d2, e4d6, c447, 2875, c939, d5ee, 9602, 9878, d2b0, sigradi2014_239c9, ijac201614308a5, 6278, 6754, ecaade2015_268g59, ascaad2016_045w18, 4b8a, f5bf, 81e7, 7064, ecaade2014_194b50, ijac201614305d3, f1ba, d6db, a2fb, 2bc5, e29b, e60d, 71d6, acadia15_195y7, 0fd6, ecaade2016_223l58, acadia14_177t, ijac201614202v7, sigradi2014_157a4, 487a, 1672, 7b29, 4b40, 9550, 2a43, sigradi2015_8.186g12, ecaade2017_071oo, 4805, 2e9f, 5b04, bb85, dd2a, 006e, d074, e68c, acadia14_699r, aa0b, acadia17_118jj, ecaade2014_038v9, bbec, f03e, b4bc, d70f, sigradi2016_602qq, 3b2d, acadia16_174g12, 462a, cd93, edcd, 8b65, a421, e96c, acadia17_237dd, 1ca9, sigradi2016_479ff, 218e, 857e, ecaade2017_215ii, 5a51, 8f9d, 39bf, ecaade2017_157zz, c944, d3a8, a06d, 01a6, 8a59, cf53, bf1b, de2f, a40a, 03b7, caadria2017_031k11, e669, ecaade2017_256jj, ea94, dec5, f1c3, ijac201715203ee, f6ca, ijac201715202x, bfac, 8c95, cbdc, caadria2015_162z24, 2e56, bda2, fb38, e09d, 6e9c, bea7, b7f5, 0a08, 9d84, ascaad2014_007f4, 8338, aeb0, aec5, 73c0, 969b, 51f6, ceef, acadia17_598o, dea9, 52d9, 82cd, 609a, 36c0, ee79, 801e, 0a33, acadia16_244k15, 33da, d231, 7d66, 7a54, sigradi2015_8.186i13, a2fc, 6c80, 4d9b, 047d, ijac201614201t6, e8f8, 7102, cd77, 082b, aad3, caadria2017_124w32, 3441, e868, acadia17_170j, 4974, sigradi2016_659o, 77b5, d54a, 1849, f543, c3b7, 0b0f, 7f99, ijac201715103xx, d644, dd9a, beec, ecaade2014_127n28, 7f54, 1e6b, 96d2, 1351, d2b7, b735, acadia17_178ll, 7829, ecaade2016_243x64, 73c9, 2fc5, acadia15_323m13, 4317, 527d, acadia14projects_375g, c672, 69ae, 13d6, sigradi2013_117r, 1499, caadria2017_016s6, c4f0, 536c, e197, 5f52, ecaade2016_241e64, e805, b089, caadria2015_172x25, ee1d, 299a, a3fe, acadia15_110a4, 29b2, 81af, 152c, 36d9, 9b92, caadria2016_445y18, 89f3, 8817, ecaade2017_243cc, sigradi2013_215a, d744, 295a, cb09, a967, 550f, ecaade2016_157w42, ecaade2016_213o54, 1cf9, 2444, e057, 58cf, 9a17, 4c32, 2d6e, da73, 81a9, acadia17_82ss, ijac201715202t, a962, 056b, caadria2015_111l17, eb5d, e93d, e6db, ijac201614302f1, 0a06, b148, 1429, 33ea, 4af7, 0340, f5b7, ecaade2015_230m52, 390a, acadia17_572ll, sigradi2014_123t9, fba1, caadria2017_129m34, sigradi2015_1.320f1, caadria2017_168a42, a0ab, 798a, 6623, b906, 94f3, aec2, 0cf9, 9977, 14e7, 8cc2, ecaade2015_38n7, 57f6, c217, b253, ffec, ijac201513303r10, acadia17_307dd, f508, 02c0, 3876, b12c, 0368, 775e, acadia14projects_479as, ecaade2014_218r55, sigradi2015_sp_12.402x31, b419, f0e2, ecaade2015_206v45, ecaade2015_175s37, acadia17_316zz, ed80, 3a4c, 38ac, 5341, 20cc, 1f54, dc2c, ecaade2017_051m, acadia17_273cc, ijac201614202s7, acadia14_435af, 1cbc, 189a, dad2, caadria2017_124a33, b093, b00b, 1c2d, 3213, d6fd, ascaad2014_023t4, e988, 123d, ca88, cb6b, e260, 5862, 7396, 1c8e, acadia17_163ss, ecaade2015_21n3, bc79, ad1f, d194, 2116, acadia17_669p, 2cf4, 1409, caadria2017_113z29, 3d4b, 3d85, ff98, 629c, 1166, 8ad8, e8d3, acadia17_542pp, ecaade2014_015k3, caadria2016_809f34, 83e7, 01eb, caadria2017_129n34, ce90, ccc3, caadria2015_209d32, 7c00, f5d8, f629, acadia14_655ab, aef8, ce4c, 361c, 98f2, 6db7, acadia17_190qq, ecaade2015_152z31, f95d, 0a8a, ascaad2016_036a14, e6a8, de3c, 0c37, ecaade2017_215x, 8ffc, 660a, c847, 822e, 1481, 4dec, 7b82, bb26, b6d5, 98ca, e037, acadia17_71oo, 0f84, 5537, dd96, f918, fe25, acadia17_670ee, 0e45, 2d49, d61d, 0bd4, e442, acadia17_426m, 8272, 8ef9, ecaade2017_161b, 5894, 5449, 69c8, e5a5, 54ad, b3a6, ecaade2014_204c53, fe1d, 7801, 40a9, ecaade2017_129pp, 1035, ecaade2017_116l, cb0c, 6cf9, b48b, sigradi2013_386o, ascaad2014_013v6, acadia14projects_291az, 65c8, 811d, 930c, caadria2015_190f28, d5f9, ecaade2014_156f38, ea99, 886a, ecaade2017_274q, 17e9, 458e, bd01, 19e1, acadia16_270v16, 8f5c, 4eba, 8547, f119, 7721, f462, bfc1, d061, 38e4, ijac201614405f4, ascaad2014_037i2, acadia17_678cc, 229f, 90c4, ecaade2015_304d67, ecaade2014_078s18, fd7d, a813, aab8, 790c, fe19, ecaade2015_17f2, bf03, 5fc5, ijac201412401a4, 1686, adac, e86f, aafc, 2894, e520, 8f73, 0544, ecaade2017_291j, 6444, 2a29, a92c, 3951, 2d2e, 7009, 4432, 9346, 6deb, 5fe0, 6b24, ecaade2017_181v, ecaade2016_072f20, 1e40, a7f0, caadria2017_142m37, 4961, acadia14_647av, a6b3, fc22, c1c8, ecaade2014_138w30, c6ba, 8a9e, b30c, 3906, 401c, 3736, 282b, ecaade2015_170u35, 84c0, 6232, 00a2, 9a60, eee9, dd0c, 5f8e, 5c1a, c871, ecaade2017_105nn, ecaade2016_087z24, acadia17_117cc, dcee, 7bfa, ca30, 6e0f, 04e0, 585c, e27b, e13f, f5cb, caadria2017_132u35, ijac201614308r5, dba3, ecaade2016_068y17, 78da, 7f14, sigradi2014_292t4, 9bbf, 9d06, 0e75, 5fa7, c4f7, ecaade2016_223k59, acadia14projects_43af, 1ba1, ecaade2016_191g51, 13a1, caadria2017_041p13, 38fa, 58f0, aa59, 3708, 91f2, sigradi2014_080p7, e29d, d771, d23d, sigradi2016_360t, bb46, a5a6, 18fe, e786, 78e0, 7ca8, c254, abe2, a67d, d745, acadia14_671z, 6dcb, ac35, f62d, 983d, ecaade2014_159r39, acadia17_640ss, 7fef, 549e, 5675, 7da9, 4977, 2a7e, 60bf, 8b48, f92d, c500, e8f6, ecaade2016_216e55, bb7c, 9167, f459, acadia14_671y, ecaade2015_64o13, caadria2017_135f36, 4d1e, 8177, 5627, 5b9e, b8b8, caadria2017_183g44, 914b, e0df, be9a, ecaade2016_139d39, 6e17, sigradi2014_036u2, caadria2015_213y32, acadia14_661h, 5185, ce01, 9026, 2efc, ecaade2014_151e36, 5ca8, 9620, 74b9, 3684, 8921, f24f, ijac201412302d7, a330, e416, 19f7, 70de, a4e7, sigradi2015_10.309j22, cbb3, 2a83, d859, 559a, 5f3b, f340, aa3f, a7a0, e731, d250, 7eb5, 5919, 6646, 108f, b03e, 0156, 5e17, 36f4, 533b, sigradi2016_568oo, e5e3, 9e19, acadia14_609al, caadria2015_023y3, 6333, 23f0, e4cc, bc43, 05db, 4361, ecaade2017_144z, 09fe, fab2, sigradi2014_345p8, 6bce, 263d, b358, ecaade2016_078l23, f09b, 7097, 42ff, d4a3, fab4, e7ae, d7f1, 3a35, 0a9c, ecaade2017_302kk, 7f9a, ijac201614105n4, 8e4b, c2cf, 2a01, 1382, 49df, 091d, ijac201715202dd, ff22, ijac201614302u1, ffa2, ebb7, ecaade2016_185e50, d881, 9242, caadria2016_497b21, fd02, ecaade2016_104r28, 713f, ecaade2015_82b16, db7f, efd2, f40e, 51f1, e092, db0c, sigradi2015_12.107f27, d77c, f30c, 9a0f, acadia14projects_63c, 544a, b530, sigradi2016_431bb, acadia17_230zz, 8f1b, 9511, a7ce, sigradi2014_265x1, 36e5, 4a82, b225, acadia14_365ap, acadia17_145f, acadia14_301i, ecaade2017_124l, eb73, 4c6f, caa9, f8c7, ecaade2015_53t9, b1cc, acadia17_358bb, caadria2016_579v24, 2253, 3464, 26f1, 90d1, ecaade2017_155g, a641, caadria2016_611s25, 49bf, 9dff, sigradi2013_390a, 3189, b048, a8b3, 144f, 131b, ecaade2017_124t, e25d, 2937, 016f, 1a7d, 888e, 16a1, ascaad2016_042w16, a958, ecaade2016_023l6, b929, e592, ac50, a84b, ascaad2016_028r11, 7eb4, caadria2016_405p17, 550e, 5358, 0c7b, ijac201412204l3, face, ecaade2017_203uu, 1605, 2d14, cc11, 6a21, sigradi2016_375g, 2b95, dc73, 796b, deab, acadia17_274vv, acadia17_248m, acadia17_296v, caadria2016_197p9, ecaade2017_079j, e270, 5867, e740, 31e5, 3099, dbff, 900b, 4fea, acadia14projects_347ag, a566, 2072, 5370, 59c7, 46c8, 4016, 2789, caadria2016_135c6, 8881, 7015, e8f5, 3918, ecaade2014_168z40, 60bd, ecaade2014_184p46, acadia14projects_281ae, acadia14_101t, bad1, 901e, ijac201412408i1, 72, 41dd, db5c, sigradi2016_695v, 21a1, 08a8, ecaade2017_109bb, 0239, ijac201614305g3, ecaade2017_026uu, ijac201513104d3, 92da, sigradi2013_138m, cb34, acadia16_450o26, 5861, 3266, 729b, 780e, b0e3, d7ad, 9a6c, d835, ecaade2017_140aa, d80b, 0332, 8025, e3a1, sigradi2013_400, a413, e7d1, e59e, 7d0a, 2614, 65f4, fbb5, a618, 9dbd, acadia15_323s12, de1e, c90b, a983, d40b, 86a0, c17d, c6e4, acadia17_360b, ecaade2015_196y41, 7ec0, 3e0a, ascaad2016_041m16, 2451, 489d, 2af5, acadia17_511uu, 079b, 7964, b4de, ijac201715201u, acadia15_357u15, caadria2017_004u2, 0ca4, f95e, 83a9, 42ac, 160f, d2d6, 120f, 9fd2, 900e, c763, d10b, 591a, 5bfe, 0472, 179d, caadria2015_070e9, acadia17_350tt, a91e, 676f, 7022, 1b1b, caadria2017_122z31, 49e7, acadia14projects_473ai, ecaade2016_169k48, 77d6, b9a2, ijac201412203m2, acadia14_399aj, be21, a479, acadia15_274j11, 60fe, 4633, bd2e, 0063, 05a1, 3062, 23ee, 3a14, 256f, 4567, a261, 496c, 63d0, a6e9, 4d41, sigradi2016_592y, 76b9, sigradi2013_359j, c598, f25f, ef90, ecaade2017_grii, 2a1c, 55e5, 8865, ecaade2017_208m, 3b4d, 1a27, fb7e, fcac, c58b, sigradi2015_2.162o1, ecaade2014_218a56, 5278, ba79, 13af, ijac201614306x3, bf2e, b5cc, 6110, 45b8, 5641, 6e78, c5dd, 2a74, d98c, sigradi2013_100c, f106, 21c9, aea7, ecaade2015_230k52, 8f58, e024, b775, edf8, caadria2016_745d32, 7a8b, 09a6, 4932, 6797, 34e0, 3036, 5d66, 9bdd, 35c7, 55bc, e2b1, acadia14projects_409o, 9314, cb21, caadria2015_054k6, ecaade2017_006ll, 27be, 2f0a, 8517, caadria2015_086i13, ecaade2015_22v4, 410f, 1df7, 2d71, d4ab, a3b4, 77d8, 6f6a, acadia17_590e, acadia17_323n, 7e00, 77d2, 648c, caadria2017_005j3, a0e3, ecaade2016_017r4, sigradi2014_178i5, ecaade2016_067v16, f1bb, 8b29, ecaade2016_065a16, ffe8, 5a93, 4996, ecaade2014_052g13, 67d7, 07a4, ecaade2014_065w14, acadia17_502ww, bc57, 9e83, ea05, b857, ecaade2017_199yy, ecaade2016_068p17, f641, 0989, ef3b, caadria2015_087w13, acadia14projects_281u, acadia17_201qq, ecaade2017_056zz, d50d, e219, f2f3, ec74, 7afa, sigradi2016_426f, 81bf, sigradi2016_534vv, fe47, 2f72, 935a, 3698, a8ee, 2a0d, 3a89, fa7f, 1925, ecaade2014_153r36, acadia17_350pp, f031, acadia14_619ag, 695f, 5bf9, fc34, 530b, 36ac, bd1b, sigradi2016_803q, c680, da83, 296e, ffe1, acadia15_185n7, 731b, ecaade2017_210v, ecaade2016_036r9, 8f7d, f7d0, 7808, acadia17_59b, b1e9, sigradi2016_408bb, caadria2016_517v21, 6777, 2f58, 6d91, cc17, 70fc, aea1, dbe3, caadria2015_077z10, c37f, 220c, ee30, ijac201614102s1, b523, 66b4, c293, 779c, 6061, b743, 54d8, f435, 4c3d, 2014, ecaade2014_169p42, 2086, f368, sigradi2015_11.136l24, 4e72, 7fa8, 3b82, 03d0, caadria2016_693w29, ascaad2014_029u8, c486, 01ff, 89e0, acadia16_372y22, 1d3b, ecaade2013r_010v6, ecaade2016_111n30, 2056, 8205, c094, ijac201614306z3, f76e, 051e, caadria2017_182y43, 0223, ecaade2014_044t10, c348, ijac201614204s9, 82d2, fee3, 2135, 52eb, ecaade2015_194e41, d894, sigradi2016_814p, ijac201614206b11, sigradi2016_385tt, e0a3, 51ed, eab3, cbbb, e87a, 6f48, 7ff4, 5ee9, 12da, 4810, ad35, 9538, d1a4, dc52, 9557, caadria2015_122i19, 2e7a, ecaade2016_097u26, f120, 0fee, ascaad2016_059o23, ijac201614302m1, e27d, cf51, 0fc3, acadia15_483u20, 7d8d, f788, 9eb4, ce19, 232b, 61a3, 4964, bf51, f20f, ef12, 0723, 09ca, caadria2015_185n27, 9738, ceeb, 234d, 771e, 3ce2, ijac201614101f1, f71e, f06d, 6337, ascaad2016_058d23, acadia17_339kk, f8d1, cecd, 78cb, caadria2017_023d9, bbde, f52e, sigradi2016_534rr, 9f27, 37f3, caadria2017_182l43, ecaade2014_196e51, d7ea, ascaad2016_047w19, ecaade2014_113c27, sigradi2013_200d, 5ae8, 8d4e, 9b53, 6395, 5fed, 2075, caad, d0e7, 998e, 1248, fea8, a768, 2319, e9ee, e7b7, a848, caadria2017_015k5, 1e90, 497c, sigradi2016_752xx, a01d, dfb4, af63, ecaade2017_028j, 59b5, caadria2017_190m45, acadia14_365ar, b344, b7e5, 5f76, b150, a711, c24f, d9d1, 7850, 8f39, 2c67, 5916, f9f9, 6595, fdab, acadia14projects_153j, 599d, 350c, acadia14projects_177y, 5eb4, bacc, ebe9, 03ab, 224c, ba45, ecaade2017_240r, ijac201412304o1, 9e54, e287, 5869, ecaade2016_bkog65, 63fb, d02e, b80d, ab5d, 024f, c608, eb83, e73e, df51, e30b, sigradi2015_11.8p23, 3fe1, ijac201412401p3, 91d1, a3f6, 3e69, sigradi2016_655h, ecaade2014_113r26, 962d, f00c, 5ad5, acadia14_23w, 751a, c50d, 7301, 1b1c, 47db, b6bd, c477, ecaade2015_22b5, 45c1, 29bb, 0f41, sigradi2015_10.307d21, sigradi2014_291p4, de48, 1fb4, d52a, 42c6, b9b3, 0473, 3350, 25a8, acadia14_719i, d341, caadria2017_174s42, ijac201412207e5, c9e7, b622, 4f1c, acadia14_389az, 71ca, eb8d, acadia14_539c, dcff, fd1a, ijac201513303t11, 8a1b, ecaade2017_100h, ijac201412303n8, ecaade2017_122zz, bc3f, c6c8, 9dba, 7058, c464, 5a5b, sigradi2015_3.201z3, 2aa4, ce72, 2e6e, b6a8, acadia17_391vv, sigradi2016_752oo, dfe9, sigradi2015_8.81b12, 0ec6, e028, 6e7a, 6b02, bce0, caadria2017_062x20, 44b0, ecaade2015_129i25, acadia14projects_619ai, caadria2016_073b4, 7956, e0d3, acadia15_243c10, 94dd, 77b8, 2669, caadria2015_099r15, 598e, 0ee5, acadia14projects_487e, ff8e, 944b, sigradi2015_10.177y19, e30f, 5440, caadria2017_122w31, fd92, efee, 1080, ascaad2014_011z5, 5dff, b047, 627d, 358d, 9294, ee9b, 3b1c, 6d2f, 43eb, 45b6, ecaade2017_057gg, d276, acadia16_372c23, ec09, 3ed8, bb93, 1d00, c9bb, d983, ecaade2017_255g, f73f, ced3, 093f, 9ddc, d6e1, c02a, 6589, sigradi2015_8.41c11, 636f, ecaade2016_tkof67, ecaade2017_109jj, acadia14projects_719l, e65a, bf63, 02df, d8e3, 595b, ecaade2016_021c6, 3cca, 50b0, 4603, f2cb, 450f, 509f, 066f, 5bd3, 36b1, cdac, 6a65, acadia14projects_637ag, d649, c37c, 797f, 961f, 89e6, f113, e5e7, 1436, bacf, caadria2017_072z22, 86f8, 408c, e1b3, a31f, 1aa9, ecaade2015_59l11, 036b, acadia14_609aj, 3b4a, ac1b, cdc0, e2e3, sigradi2014_178m5, ecaade2015_94h19, ce97, ecaade2015_306i67, 822b, 0a9d, c071, ecaade2014_239w61, 229e, ecaade2014_016a4, 49c0, 8224, 0108, 5068, 87b7, a845, 3cf3, acadia14_153ao, 744d, 8c20, ecaade2016_bkon65, e51a, acadia17_62rr, ecaade2016_055j14, aad9, c093, 5118, e1ca, ascaad2014_015y8, sigradi2013_158d, 65cb, 0af4, d25f, d534, 0240, ecd6, ebf6, caadria2017_175b43, d3d1, bf1c, 9cfb, ecaade2016_089e25, ec24, f48b, 3f54, 100d, 044c, 3bea, ijac201412304f1, 64ec, 8f0b, 6d8e, c386, 17cd, acadia17_455x, ecaade2015_53z9, 2694, b2dd, c04b, ascaad2016_028d11, 607d, 0a6c, 913a, 643e, c6f6, sigradi2016_673dd, acadia17_669l, 9b25, d900, acadia17_211i, 6f6c, caadria2016_187e9, sigradi2015_11.165x25, 25a7, a622, caadria2015_070w8, 5505, ijac201513205y7, sigradi2013_263o, ecaade2017_184hh, sigradi2013_226t, 9838, 57fc, b4a3, 4265, 876e, caadria2017_030u10, 070e, 1a2e, f10e, 3edf, acadia17_28dd, 72de, 4b91, 7587, 1541, a5b8, c607, acadia17_90mm, acadia17_82h, 4b2a, 4916, 179f, f7d2, 9347, 0bfb, 085c, 8f90, 0784, acadia17_648vv, a059, f525, 9845, ecaade2016_038i10, sigradi2013_194a, 59f4, 9962, 2acf, f8a2, 39dc, 382b, sigradi2016_654b, 327b, e09b, 0692, d1b6, 5fe2, f6af, 1a88, b76a, eb8a, ecaade2016_119s32, 3f01, caadria2017_158a40, 7240, acadia17_138e, 8e6c, sigradi2014_192o6, 2724, 4b67, aa72, 6030, 2bbc, ijac201513203d7, ecaade2015_307r67, e23d, c913, d6e6, ijac201614302w1, a724, d3b1, 2070, af48, 99e5, 836f, 664f, 58ae, ascaad2014_001h1, 3541, dc64, e7ce, sigradi2015_3.201s3, 9c6d, 1af3, cbf4, acadia16_124c9, ab3a, e1b7, sigradi2013_160i, cc7a, ec1d, 3a12, e368, fc67, 5697, 3178, ac9c, acadia14projects_291a, f398, ijac201412205u3, ed84, a9cc, 3a0b, acadia17_348xx, 0fc4, ec76, 685f, 37c7, acadia17_190zz, acadia14_579k, caadria2016_693c30, 8f81, f7e9, 17be, acadia17_90ee, 35cb, 5a8d, 78f1, 60f1, 919a, 928e, ijac201412405r8, sigradi2013_366a, abd1, ecaade2017_124n, f1c7, b2cc, 19d8, 52d5, 9529, ecaade2017_054ii, 7ed0, aa48, 692a, 13a6, c6d3, 4c12, 059d, 3838, ecaade2016_223h58, eb76, 2c29, ijac201715203ss, 79b4, 4530, 7dc7, 6658, ecaade2017_079k, e486, acadia16_88u6, dbd2, 986e, e3fb, sigradi2014_345g8, ca9f, acadia14_339ad, b539, sigradi2013_289k, 9806, 8631, fa49, 6e4d, ascaad2016_014j6, 591d, f3fc, 21ea, 3668, b500, 5527, 28ee, aa00, dda9, 61cd, caadria2016_631j27, 36e7, 998b, 7c46, ijac201715106jj, sigradi2013_397e, 04df, 750c, 1a07, 08b3, b6e7, 75fa, 8b5b, fee9, dee7, 2c44, a434, d4a2, c288, 9dd7, 9765, ecaade2017_044ll, acadia14projects_43w, 7dcc, 2640, 430a, ecaade2017_189zz, ecaade2015_61x11, 91f6, acadia17_71kk, d1c9, 0aa4, 9070, f4d0, 34c1, 4f98, 81c7, ed3f, df4f, a2ac, cd07, 1cc4, ecaade2015_196z41, 50b5, 2b94, d6aa, 80d2, ecaade2017_041l, b854, 03a2, c842, b054, c7f1, db6e, 9e4e, e5f2, debb, ijac201614102p1, 7559, c0b5, acadia16_432s25, bbd6, 6be0, ecaade2017_019zz, bd04, acadia14_101w, c685, 8152, ecaade2014_226f59, acadia14projects_565w, 935b, acadia14projects_531w, ba54, 31be, ecaade2015_251n57, 382e, acadia17_90q, fc96, 1bb1, b96c, ecaade2015_200o43, 633c, ecaade2017_051dd, 12e3, 1f65, ffd0, sigradi2015_11.136s24, caadria2015_048n5, 91c2, ee4d, 02fd, d540, ecaade2016_222p57, acadia14projects_131ap, 6acc, 0a72, 7258, 5c0c, df45, 5d94, 7e57, 1155, 33b7, caadria2016_023n2, da7f, 8ee0, df1d, 79a3, 65a4, 8456, 4bf8, ecaade2014_111n25, 5032, ecaade2015_33a6, sigradi2015_11.166d26, c111, 4886, 0308, 9b5c, 085a, sigradi2015_8.41t10, ascaad2014_005x2, ecaade2016_223i58, 21f1, acadia17_620zz, ffb1, d453, 4add, 18f5, 4a3d, caadria2016_045h3, bb77, 20c4, 2888, cd2e, c400, 4e93, 4ce3, sigradi2015_8.186d13, b3ef, 41b4, 3fb4, c74a, 2c98, ecaade2017_229ll, 4e76, 8b8f, edd7, 51e5, 4bd5, 1308, d471, sigradi2016_592t, ecaade2017_066r, sigradi2016_484tt, d15a, ecaade2016_077t22, 9a55, 169e, 9e0d, 63b2, caadria2016_529v22, 3d05, 34fa, 0ddd, aff8, 74c4, 5be4, a13a, f540, 03e1, e0fe, acadia14_671o, 47aa, 959c, ecaade2014_237h61, 4c0d, ascaad2014_006z3, ce9c, bba5, fb1e, e1a2, acadia17_391qq, 9046, ecaade2015_170o35, 2a71, ecaade2016_132f37, 1bdf, 2a78, 7e39, 645b, 0f56, adb6, 68c8, f94f, f964, 94cf, 2b7b, 60b2, 74b7, acadia17_330ll, d2e3, 5b40, 281b, ecaade2016_072h20, 0677, ecaade2015_35w6, 3183, 9c23, ecaade2014_085f20, 8cab, ecaade2016_018t4, 7e12, 7780, 3fe2, 3359, 0ece, 73f7, caadria2015_072m9, 54df, d525, 3ea0, d83a, d099, 073b, b659, 94b8, 1099, 7e63, caadria2017_163l40, acadia15_451k19, f3fb, 64aa, d98a, 4588, 75f9, acadia17_330ii, caadria2015_137o22, bf9d, 539a, 7d12, ijac201412402h4, 3c17, 5579, 50d6, 22f8, ecaade2017_109dd, a81a, 7f1a, 7717, caadria2015_139g23, dc1d, 0fa1, acadia17_491q, ecaade2015_280f61, e9b1, ba73, 6c6f, 7a0d, b6cf, d3ae, 604d, 1b3a, 4360, 2490, 5d62, ada0, 4bab, 418e, 8e5b, 9d68, 0c26, f211, 8b27, 8fde, acadia17_100k, 1f32, f007, 70cd, ed15, eb82, acadia14_247m, sigradi2013_271l, b5d1, 6986, 4eb0, 55c6, caadria2017_123j32, 5f2b, 7407, caadria2015_087c14, 5399, d109, ascaad2014_013c7, 5789, 35d5, cbf0, 14ca, a326, f4c6, 5ece, c501, cf5c, 3f4d, e00a, acf6, acadia14projects_655ad, 822a, acadia14projects_101am, ecaade2014_132h29, 5196, 152e, sigradi2016_592x, a015, ascaad2014_029c8, caadria2017_027t9, 8882, 0330, 5585, 6ad3, ascaad2014_037j2, 6412, ijac201614308l5, sigradi2013_280n, acadia15_263u10, acadia14_101z, caadria2017_046u14, 899b, acadia17_590yy, 0d62, 8641, 420d, acadia16_460y26, 599a, 3339, 050c, 379a, 6b8f, f9c7, 66c0, a0c0, e4e5, ascaad2016_010x4, ecaade2016_102p27, 3e84, 89ca, 186e, aa97, 080f, e12d, 25d3, caadria2015_078k11, 4163, caadria2015_210k32, 1798, 8333, 63cd, 38b1, 80a9, 358c, acadia14_671p, 2430, 97cb, 519d, sigradi2014_108b9, 073e, 1aa2, 052a, ecaade2016_213l54, ecaade2015_170p35, acadia17_669s, ab45, acadia17_248k, ecaade2016_225p60, 51be, acadia17_330vv, 6b36, ecaade2015_229s51, 66bb, ecaade2016_011p2, 6299, 24f8, 8653, 33cc, e885, 23f8, be30, 3692, 4e27, 328a, 3cdf, caadria2016_839l35, c3a7, ijac201412402r4, 8a28, c506, ae37, a086, d144, acadia16_478i28, 929e, ba08, 4608, 9d87, 80cc, a23f, 80f9, 76a5, 3008, dc9e, 3916, cc53, 8cd1, 1eaf, 3eaf, 5757, e11f, dd52, 5b6f, 98c2, 9c27, 6e89, 1bba, af51, 5ea7, 2915, ecaade2017_199ee, 70a9, 63da, ecaade2014_023s6, ecaade2015_129j25, c23d, 84b8, f20e, 04b5, 8e45, caadria2017_056l19, ecaade2015_227g50, caadria2017_005r3, 3420, acadia16_106l8, bff7, sigradi2013_98, e505, acadia15_431l18, 7873, caadria2017_004m2, 2426, sigradi2013_366z, ecaade2015_138t29, b7b3, 9ed5, ecaade2017_122ss, a3e2, ecec, 318c, 3f8f, d08b, 6ed4, 91f7, dc3e, 16be, bb15, 318a, 65cc, 6139, acadia17_168zz, 68b3, 580d, ecaade2014_186y47, e8d2, f22e, 5eb1, ca01, acadia17_350aa, db0e, 85e4, 72f0, acadia16_24s2, c202, a7aa, ad48, 046d, 3d59, ecaade2015_309z67, 6415, d3d7, 307a, a1ab, 7325, 2aa5, 38fc, acadia14projects_63az, 6aee, ecaade2015_205w44, 628c, 4466, f80b, c88a, a75e, 1871, 2eb1, e9a2, a95f, ee4e, f501, acadia17_392u, 4166, 8c43, 9ffb, ijac201513104u3, 556e, acadia16_106h8, 23a7, ecaade2014_195i50, 49be, acadia14projects_671w, c809, 8874, ca7f, ascaad2014_014f7, a8b5, 9079, e72d, 1d9c, ecaade2014_153o37, cce4, acadia14_435az, 0e9a, 1cbb, 64d2, ecaade2017_094r, 9e12, ecaade2014_239z61, 0810, 00e2, f9d8, a685, 53f7, acadia16_372j23, 59a1, ecaade2014_053m13, ecaade2014_138l30, 7d8b, 5f43, 2157, 5fcc, 48ea, 7976, sigradi2016_625vv, d2cd, caadria2016_881a38, 38af, sigradi2014_276v2, acadia14_117b, ecaade2017_149l, c0ce, ijac201614204p9, 94c7, 2a93, babc, ae0a, caadria2017_145b38, bf98, 73c5, 7c2e, 27c3, ecaade2015_237i54, 61a5, c807, acadia14projects_365ak, ecaade2016_188k50, caadria2015_078f11, ecaade2014_153u37, c282, ecaade2017_014qq, acadia17_598ww, acadia14projects_219a, ijac201614204x9, 6399, fa44, 11ce, f057, d94d, 269e, 8390, 40cd, 09e1, 060d, 563b, 7c95, 1048, acadia17_562dd, d3c6, 4328, 099f, 6976, a9b8, sigradi2014_263c1, f270, 8bfe, 357d, f455, acadia16_88o6, 3427, 48f6, 0e43, acadia14projects_479e, 170c, a3e1, acadia14_463f, 3ed7, 9803, 34e9, ebcb, ecaade2017_079o, 3060, 0e04, d7b8, ecaade2015_130c26, ab56, e001, 340c, dba5, ecaade2014_218m55, 0ef0, cfd4, cade, c0d2, 89a2, eb81, 6749, 5d7d, 8d04, 0401, 72b9, c472, 4ff7, sigradi2015_9.152u16, ecaade2017_301i, b542, c7af, 843d, 623c, 41cc, 2034, 5487, d343, 1987, sigradi2014_239a9, b547, 03c5, 3442, 2bab, ascaad2016_011f5, 1873, dd76, b24a, acadia17_59k, a9d4, a99a, 829a, ecaade2016_163y45, cbe7, 9f7e, 642e, b0ae, c6e6, f884, 2299, 20a3, 094c, 06e7, 7d23, f797, d498, a0ec, dd67, 6ed0, 5e7e, 3d6f, cb6d, sigradi2015_9.141e16, f2d2, e63b, b571, e1c6, dcfe, ecaade2016_078n23, caadria2015_087j14, 8d18, 989b, 6208, acadia14projects_365am, acadia17_189rr, f1db, 4a88, acadia17_178uu, 0530, 335a, 3ab5, f5df, acadia17_324v, ecaade2014_218o55, b011, 24b1, bf58, 7114, cf84, 6821, 720b, acadia17_658ww, 253f, f217, 610e, 8893, 4251, 49fc, acadia14projects_699i, 9004, acadia14projects_627av, ecaade2016_170z48, 195f, 853e, df4b, f67d, d5f7, 0f0c, 9437, ijac201715202e, 5a33, sigradi2015_sp_2.112k29, 63f8, 2006, 9001, sigradi2016_417nn, acadia14projects_389a, 5bb4, ddbe, ff83, ijac201715105vv, sigradi2014_015d1, becf, db76, sigradi2015_12.215o27, 2188, 948a, 1d94, bea2, be3a, a767, ijac201715203aa, 497b, 2f3e, ecaade2016_068c18, 2fc2, ecaade2017_175j, 2f57, b8a7, caadria2017_051f17, 4b84, 2be4, 9239, 1d15, acadia16_352s21, d947, caadria2017_125a34, ea52, 3532, 6eb9, acadia15_123s4, 6454, 1505, 17c1, 53c2, dffe, e437, 3d5e, 62c8, 5ec1, 7cd2, 4be2, 85fc, ecaade2017_124e, fd25, caadria2015_077y10, 6ae7, acadia17_678nn, c01c, 0d4e, ecaade2014_066n15, acadia14projects_103af, ecaade2014_224h57, eb49, acadia16_270w16, d9d7, ecaade2015_217c48, 1b66, 2c61, acadia17_640o, fddd, ascaad2014_033y9, acadia17_382gg, 5036, 4a1a, 105c, 54af, 8829, ecaade2014_149e34, sigradi2014_136f2, 8cdf, 37e7, 5557, 27e7, 3365, 5b46, db28, a2f3, 3afd, e3df, f60e, acadia17_324w, ecaade2017_108x, 52fe, ecaade2016_036n9, 71dc, 5eec, ecaade2015_193x39, a0f4, b5da, 1c27, ecaade2016_230w61, d84d, 9189, 741b, aa0a, sigradi2016_383ee, acadia14_699n, ecaade2017_192i, 8de4, 521c, acadia17_82a, 65d4, b635, 417a, 923f, 293d, 6383, caadria2016_611u25, 2dee, sigradi2016_441ii, 52b5, d6b7, 71bb, 9f1c, c01f, 827c, 6a23, 0814, 2e4e, 03a8, d0b6, f675, ecaade2016_162o44, ecaade2015_253s57, b4b4, ac84, acadia14projects_497z, e836, 0918, 5d9c, acadia14projects_565ae, 5b70, ecaade2014_052e13, eb15, 1586, 5866, caadria2016_013n1, e24c, 870a, c08c, 2c2c, 5d8e, 412e, 1d81, sigradi2013_326h, acadia17_248i, ijac201412403c6, a918, 43ef, d808, 01e6, ecaade2016_057p14, 452e, ecaade2017_214r, 9c1b, f115, c7f2, ecaade2016_002h1, a2db, f0e3, caadria2015_226w34, 6fb0, sigradi2016_426b, dc96, ecaade2017_203dd, 5ce7, 01bc, acadia17_640tt, 9139, 6596, b3c8, sigradi2015_10.309m22, 17a2, 7149, 6eb4, 1b2f, 0674, caadria2017_118f31, ecaade2017_301n, aad2, ascaad2014_035u1, ascaad2014_024e6, 49a1, 2315, 130a, 6705, acadia14_347al, 5473, ecaade2017_291t, a230, ijac201614405r3, ijac201513201c6, cc90, 0ae1, 7c01, f28f, sigradi2016_816ww, ecaade2017_265v, ecaade2014_208w53, 9922, 876a, e2ce, ecaade2014_194c50, 0503, 02d0, 1aba, sigradi2014_218g8, 48e2, 50bb, afa0, acadia14projects_145o, 5ec8, edf3, acadia17_190c, ff07, ecaade2016_119z32, df76, acadia14_427am, acadia17_640hh, b9f3, bf88, 5e38, c820, 82d5, ecaade2016_068a18, 3f5a, 8fcd, 7597, acadia17_620tt, 83ac, d779, 52ad, ca9b, ecaade2015_237g54, cd48, acadia17_373j, caadria2017_135i36, ecaade2014_042k10, 125b, 3f9d, 9679, 1c64, f2bc, 4dff, 68ac, 32d7, 4950, 29c1, 81c3, 27d1, f912, cb2c, 5294, d9fd, 8dcc, ecaade2015_199d43, ascaad2014_016b9, ecaade2015_287k63, c3de, ecaade2015_200p43, 452b, ecaade2017_009ee, 8b12, c6d8, acadia14_167v, 5109, ecaade2017_033t, 3bc6, 9959, 58c9, 4da1, 7cc4, 6964, ecaade2015_279y60, 3b41, ecaade2014_182b46, ecaade2017_054z, 1d6b, b58e, acadia17_290l, sigradi2014_266f2, af7e, caadria2017_183f44, 4904, 583a, 511a, ecaade2013r_010p6, c756, 6c33, 635d, 4866, f343, ecaade2016_217u55, ee77, afb1, 22b7, f281, cdd8, 7f5b, 1e51, a686, ijac201614308c5, af8e, 84e8, 38c0, ead0, 4610, acadia17_590s, cfd1, dd0e, acadia17_59c, 7644, acb3, 50a4, 9622, e62d, 39e7, ecaade2016_006l1, 278f, aab2, 8811, 86cc, 6a16, e1a1, caadria2017_105l28, fa48, 7cea, 2a4e, acadia14projects_427ak, ecaade2017_288ii, ec10, 73d9, 985f, e0eb, b780, acadia14projects_463d, 69d4, 7419, ca1b, 84c7, e4aa, 7600, ae9e, 7b43, 4aaa, eeb8, d207, 8ad4, 4f9c, ijac201715202y, sigradi2013_386, a236, 8505, 42a2, d17d, 92e5, 820c, d755, 4cd5, 506f, ee36, 256c, ijac201614309l6, acadia14_145ab, a0b6, bfc6, acadia17_37ff, dffa, acadia14_565aa, ecaade2014_168v41, ecaade2015_17t2, 128f, b8d1, f2fa, sigradi2016_737aa, ijac201614208j14, 8067, 9a69, acadia16_98r7, 97ec, 1b43, acadia14_691au, 9ce8, bcff, 6dd3, d132, dc0d, ecaade2017_076cc, 6f1c, e25a, 9b55, acadia15_263y10, 0edd, 390d, 88e3, cf9d, b8c8, ecaade2013r_003u2, ecaade2015_114r22, 3c76, 2345, 9694, caadria2016_663v28, f400, f609, caadria2017_183n44, 1271, 6235, sigradi2015_6.387s9, dd40, 8273, ecaade2016_019n5, 31d9, 9af5, d88d, 777c, sigradi2015_10.140h19, baf6, fb6d, be4e, 5e40, 584b, 8095, caadria2016_105c5, e2c1, 43e8, 2f92, 03f4, cc42, 651b, 4fd4, acadia14projects_177p, ijac201715101j, 1c4d, 2953, sigradi2015_8.239y13, 8c7a, be1e, caadria2017_190z45, ea0e, 822f, f558, acadia17_640mm, ecaade2016_197c52, ecaade2017_302ii, sigradi2016_627g, 957f, 9090, cef7, 8a1e, 5ec2, 3f96, e1d1, bc73, 0fdc, 10b2, b55c, sigradi2013_330c, b0d0, ecaade2015_155k32, 9943, a0d5, 646a, d53b, 1bd0, e238, 1979, 0b87, fb79, 6544, 1cfa, 0f02, caadria2016_219c10, ecaade2014_132b29, ecaade2016_006w1, sigradi2014_074t6, 77da, 3401, 4c84, ecaade2017_146cc, acadia16_124f9, b71f, a693, aca3, e870, 7657, 0058, b868, e310, 62cb, ecaade2015_170w35, 6874, 9241, acadia17_329bb, b426, 9727, 147d, 810c, sigradi2015_9.347w17, aa64, f0b1, 331f, f010, 194d, c264, ecaade2014_018o4, bbd9, 774c, caadria2017_155o39, 678b, 3f68, c258, acadia17_637h, sigradi2013_77, 60b6, 58c3, f193, e756, 3d68, ecaade2014_086p20, 644b, 0fe1, 4678, e853, 3ea7, aded, e41b, ecaade2016_080z23, caadria2016_497x20, ascaad2014_008v4, 8fc5, 38c6, e154, 44a6, 8153, ecaade2015_301w65, ecaade2015_33w5, 7d60, 56c2, 0c95, b6a5, 4171, ecaade2017_073p, ab30, ecaade2015_138b28, ecaade2017_108w, 3652, d4e6, 48bc, 50ae, caadria2015_170u25, 3f0f, d208, 1fcf, acadia14_589h, 6f95, ef3c, a8e5, ecaade2015_334n72, fcbb, eae2, ecaade2016_242l64, 5be6, 8d74, caadria2017_136o36, c6f4, 20ac, 7e5d, ecaade2017_215u, sigradi2015_8.186h12, ecaade2017_038ss, ecaade2017_213j, 1f8e, ecaade2017_053e, ecaade2014_023e6, 451d, 7c18, 4dd1, 0ce1, acadia14_153al, c4ac, acadia17_426e, 36ff, cdde, b463, 17af, c9a6, b0af, cce1, c1c1, 5bef, ecaade2014_111i25, 45d9, ecaade2016_006n1, 9d38, 3024, ijac201614302j1, sigradi2016_407t, 967f, caadria2017_067t21, 63ea, e9c1, 81ab, 2e67, e482, sigradi2014_265s1, 7749, abe5, f8d0, 54c9, 28f0, 1257, acadia14_63al, 3823, 333d, cf41, e392, 1eba, ecaade2014_157b39, b8d6, acadia15_497j22, b229, 5c20, 000a, 773c, 229a, 4084, b4fc, f172, ecaade2015_246b56, bf26, 4635, 98be, b144, f4e2, d919, sigradi2016_364oo, 433d, 176d, 8184, 49b9, 1f8a, effc, 64c4, c3e3, 2f10, b346, 44c0, 6c90, caadria2017_174r42, 5d11, caadria2017_135j36, acadia16_382v23, ijac201715204z, b341, a9fc, acadia14_435ap, 688b, 553d, 6ba0, 0c43, 7243, 8b13, 85e8, ascaad2016_017w6, 6db1, 376b, 9975, b5f7, fafb, 566e, 13c2, sigradi2016_490aa, 8b30, ecaade2015_227e50, 70e5, 9216, ijac201715201x, 4dc5, f21a, 1b85, acadia14projects_445af, 0c46, a70f, 062e, 767c, c4d8, 9208, d0ce, f41f, 9115, 54ab, fc23, 0319, acadia17_403n, 1507, a751, 0ae4, 17a8, sigradi2013_111p, f209, 2872, 2232, 79ae, ecaade2017_105ff, ijac201513103y2, af2d, 2773, eb0d, ecaade2017_071zz, 953c, e94f, caadria2017_029o10, f428, acadia14projects_247x, c883, e283, d151, e2dd, sigradi2015_8.27p10, ascaad2014_004r2, 53d9, 7d13, ecaade2015_138f27, 2f13, 9fe7, ae84, 1db1, 5eea, caadria2016_839p35, acadia17_348ww, d1c2, b3f8, e041, d62f, de9f, abd8, 555f, ecaade2016_185a50, 7ada, 0b96, d53e, 9e48, 07e4, ecaade2017_293yy, ead7, 2b3b, f11e, 9104, 927d, bcbe, ce83, f07f, 9bd9, 9b44, 678f, 1c68, d70b, ecaade2015_302k66, caadria2017_030z10, acadia17_71b, 702a, 9623, ascaad2014_026b7, 09bd, ijac201614307v4, 9e7b, acadia17_413cc, 1f31, 7522, 0f07, b875, b976, df0e, c7cb, 3b54, 720c, d092, ijac201412403v6, d45f, 68ff, 14f3, d65d, 543a, 9ead, 5710, 7cc5, 2e75, 0c2a, e88d, 4690, f996, c484, 7f8e, 7037, f643, aaad, 2ed4, 7dee, bb3b, 8277, eaf0, 2b6e, sigradi2014_042n3, 98a5, 7b3f, 1fa4, 6050, 9e1f, 2219, 8125, eb52, 62c5, ijac201614303l2, sigradi2016_467p, 1b28, ijac201412204j3, 816b, e375, 1dfb, 5598, 1f2d, acadia17_348d, ascaad2016_003a2, d6ab, d2dc, f76f, 9e1e, acadia17_247ll, caadria2017_067r21, ecaade2015_113l21, 2aa9, ecaade2017_006yy, sigradi2013_429d, ecaade2017_077a, caadria2016_291u12, ecaade2017_309mm, 639f, acadia14_479av, caadria2017_015t5, 9e50, fb6f, 6e2b, dece, 6438, ecaade2016_216d55, 7427, 82ed, c88e, d893, 7c1f, e8c6, sigradi2015_sp_12.402u31, 97e8, ecaade2015_82y15, f932, db48, sigradi2015_10.177b20, d22a, 0885, 0dec, ecaade2017_211cc, ijac201513101c1, sigradi2014_345x9, 5dbe, 84cd, 06b1, 0469, 4eaa, e3ea, 8076, sigradi2014_084c8, b304, 841e, 66f3, eb28, fe09, ecaade2017_059ll, 990e, ecaade2017_054q, 22fb, a864, bc66, 8f61, cf8e, sigradi2015_10.309t21, a4fc, ijac201614105t4, 2598, 2f42, 256e, 9398, 9c18, a4f4, 9369, 8c1e, 8789, 101a, be73, c8e8, b65a, 0df5, 3eac, 1577, ecaade2017_302ss, 8c8a, acadia17_163hh, b23c, 0630, 3e95, caadria2016_321i14, b83b, ac64, e414, sigradi2014_047i4, 2d1a, 0114, 9a27, caadria2017_048a16, caadria2016_291w12, 585f, caadria2017_174h42, 9eb1, 9a39, ecaade2017_302w, ijac201412403y6, 5b95, 60b7, 4893, 6f8c, 1538, bce2, 590f, sigradi2016_381v, 1db3, 830e, cc2c, 7012, 02cf, bf37, 58a3, b3e4, 5e95, fc60, 223f, 2844, e3ec, f0bc, 6e7b, 9db9, ecaade2014_185r46, 76b8, cbbf, 2c4c, ecaade2017_124v, ijac201513104j3, f25a, 7794, 574f, 5c49, acadia14projects_487h, 8345, 91d5, 047b, c80d, sigradi2016_510xx, 30ca, 6e82, 4188, 5ac5, be96, 6779, acadia17_365e, 6b43, ijac201513101j1, da8e, sigradi2013_135h, 87e3, c004, 902e, 6bd0, 2f9e, acadia17_90oo, e6c4, d866, 259c, 6bc3, sigradi2015_6.387l9, f5e8, c51c, ecaade2017_215ss, e7ea, d2fc, a01b, 9c82, f5c5, ecaade2017_256ii, 0da7, 7c56, 6439, 2389, caadria2015_190g28, f5f0, 23f4, 92fb, 8213, sigradi2016_441pp, 5ad1, b2c4, 095b, 34e1, e32d, 9c97, bab0, ecaade2017_109ll, 6c97, ef15, 3044, 2db8, 2ff7, 055e, ecaade2015_250h57, be54, c567, c72e, 7cb1, 5c51, 9d97, 1886, 6001, 3b67, ee2a, 201f, 739d, f684, acadia17_274ss, 4e65, 573b, sigradi2016_817g, fd70, a659, 8e75, caadria2015_084w12, 3562, 817f, c389, ijac201513203v6, ecaade2013r_009m6, ecaade2015_59d11, caadria2017_063e21, 0b32, f947, 93c0, 8dc9, 24c4, c7c0, 0619, 81c6, 0a20, fdd4, ecaade2016_114g31, 3cb7, 5137, a051, bbbc, b9b7, 1210, ecaade2015_217f48, caadria2016_013v1, ecaade2014_010f1, sigradi2015_4.52l6, c60f, dcef, c926, f9b4, acadia17_110bb, 06e5, 737a, 718a, ecaade2014_192b49, f374, acadia14projects_177r, eec6, ijac201614204e10, 0299, a634, 3f94, df2e, 4077, 953b, 2559, 5f71, 4afb, 08c3, a1f1, d663, 3807, eee1, 8856, 2ec9, 1512, sigradi2015_11.165r25, 0968, 7daf, a4e3, ijac201715105pp, 4a0c, c765, 53d1, 1658, 3012, acadia14projects_101u, ce84, a78c, a5b2, 42fa, acadia17_257yy, 630e, 0f77, ce8c, 201c, 7856, ecaade2016_037z9, ijac201513206v8, 9dbb, bae5, 7e96, e6a7, 3fe5, e919, 9601, ecaade2016_119y32, 1d47, ad93, 8406, e6dd, d8fb, 1c1e, acadia14_463s, acadia17_552h, caadria2015_070y8, 29a2, ecaade2016_102w27, acadia14_63a, ecaade2014_221n56, e3a0, b444, 10b6, 8da3, 3bd3, sigradi2014_266w1, 735e, 049d, caadria2017_115k30, bd6e, acadia14projects_167t, ecaade2017_122xx, d4f7, ijac201614403b2, 6ee9, b724, 4986, 29b5, 85ed, 1128, 4fa4, 54e0, a752, 3973, fb47, b2f7, 8642, 77a5, ecaade2014_149f35, 5863, ecaade2016_123b34, 0a03, ffcb, 0840, 340b, 5d0c, ecaade2015_109v20, 9c86, ef71, b2e4, 6452, aa96, 7ed2, 28e2, caadria2016_045f3, b855, ecaade2015_158c34, 3fd6, d08f, b6c2, 1764, c967, 6902, ijac201715104jj, b3f1, 2efe, 7d75, a1b2, 8d5a, 7c83, 87a0, acadia17_298jj, acadia16_154f11, 9b65, 6265, e419, f24a, acadia15_161c6, caadria2015_172w25, 5cf8, 359b, ecaade2017_101n, ecca, 51dc, a0b4, bd5e, 172a, 0891, b2a4, b12a, ecaade2015_201x43, 79c5, a0dd, 4e23, a98e, 5576, cc1f, de8a, 5c7f, sigradi2013_112a, e749, b92a, ijac201614308t5, dcf9, 24af, efce, bebe, ascaad2016_001a1, e67b, acadia14_479au, 3087, eec9, 0d3f, ecaade2015_33i6, 6a29, 352a, 8502, 0cd6, 9c84, 8e7a, def2, cf67, 753f, 184b, 8613, b252, 6032, edf4, 6a34, sigradi2016_809pp, caadria2017_174w42, 1a5a, 5c5f, ecaade2016_065x15, 8d12, ijac201513105v4, 2eb3, 3f43, a493, db5b, 71a8, 013c, ascaad2014_008w4, fb0e, a468, 3a32, 9aa4, 0b44, 714a, 3d50, f0dc, 3d9b, 4629, a45f, 8887, e41f, efa5, 5413, 676b, 8922, 7a6f, sigradi2016_537a, caadria2016_405a17, e996, 1840, 2b49, 5cc5, fa69, 5c30, 2611, caadria2015_081n12, 7017, d8f8, 3795, 1558, df3b, ccac, 368f, e8bd, 00fb, c4df, 1430, f8a6, d831, 3e33, 2fcb, e425, 6a98, 3385, 6c65, sigradi2015_1.305e1, f472, 60ef, 0621, 52b1, 8e5a, 931c, ijac201614305b3, caadria2017_183w43, 5825, 04de, c555, 2fc6, fe8b, 1620, 0e85, c877, ascaad2014_029o8, 5244, fb3b, fefa, a395, 51e9, a36c, 2449, caadria2017_096a27, cc75, 8b3f, c0c0, ascaad2016_042y16, 4310, 46a5, fb7b, cd29, 7cd3, 063f, 9b33, 9be1, 810f, ecaade2014_085h20, caadria2017_057v19, ecaade2015_319f70, ijac201715106hh, 267d, 2e07, 9f89, d5ac, e6b5, 7835, 4984, 68e8, 97bf, 7d58, 2480, a70d, 650b, 5446, e0dd, sigradi2015_sp_10.16e31, dfdb, ascaad2014_014r8, sigradi2014_197w6, ecaade2016_mrty65, b469, 6b5c, 2b81, ece2, ecaade2015_180y38, e0da, acadia14_619ac, ad44, sigradi2016_637x, sigradi2015_9.152w16, ecaade2017_108h, 108b, e7fd, 419f, acadia15_451f19, 0039, 6888, acadia17_350nn, c5de, ecaade2015_114x21, 9810, 3bd2, 1725, 3ca3, aa75, daef, 8424, f2f0, 36da, ecaade2015_48a8, 7664, c0ab, 337c, 68f8, d647, ecab, 9cca, 8aa2, b030, 9df6, sigradi2014_279a3, 012f, 7415, da1b, 9201, d6c1, 3a9d, b681, 1439, 86c0, b056, 3265, e92d, a199, fa43, 41ff, 3496, f166, ef39, cb63, 40ee, acadia14_549v, 6786, 924d, ecaade2015_235u53, ecaade2015_194z40, 6d69, acadia17_435c, 1457, 9d9d, 517f, d923, acadia15_137e5, f2ee, dbac, acadia16_332v19, ecaade2015_164s34, b81c, 24ee, 79f9, 5a3a, ecaade2014_052r12, 97b8, 7299, b939, 7fdc, sigradi2016_615bb, caadria2017_041e13, d44b, 6d7b, b9d2, c928, 1690, bafb, caadria2016_861h37, 7878, 0955, acadia14_473au, 1ea8, acadia17_608z, dbf2, 1f6d, 5f24, 6c68, ascaad2014_001a1, acadia16_344n20, 2139, 3348, c684, e5cb, sigradi2014_339c8, 48a9, 2564, a88e, caadria2016_229u10, acadia17_534kk, ecaade2017_175o, 8019, 4284, a020, fcb5, sigradi2015_10.74n18, e98e, 3761, sigradi2016_817l, 40f0, 3ebc, caadria2015_194p28, 9dc6, 792a, 23b0, sigradi2013_111s, 5bd8, b72e, 14ce, 83d0, ad56, 189c, caadria2015_208s31, f296, sigradi2016_356a, 6a7a, a35f, 29eb, ascaad2016_038p14, ee8f, 6854, 744f, dfb7, b792, ebc6, ecaade2016_071a20, 9b39, ijac201715204uu, 3810, caadria2016_023m2, 83b4, ed92, eac2, a991, 7b9d, 1a84, b52d, 42df, d6e4, 3681, 1b80, 7268, caadria2017_183d44, e2cb, c457, dd89, 912b, e811, 82a6, 4efa, sigradi2015_sp_8.78k30, d14f, dd4b, 5477, 4556, ecaade2014_012l2, dfd5, c8b7, 0412, 1f48, 1607, 6f14, 38a2, 0553, 866f, 2f1d, a459, c89b, d693, 5811, ijac201614101e1, ecaade2016_163p45, 8176, a50d, 965b, a769, 9fa3, acadia17_330hh, b3c7, 00bd, a75c, acadia14_135s, ijac201412206y4, acadia17_51a, df19, 2ff3, bf6c, 6403, acadia17_648y, 3e11, caadria2015_213s32, dd8e, 95cf, 5810, 8579, 6b45, 7b9b, 4bc7, 5,9999999999999999e+83, 6313, b93f, caadria2015_139b23, acadia17_424vv, ijac201513202o6, e6ba, ecaade2016_042j11, 68ec, 5f7c, 34de, ae7f, 26d5, ijac201513306w12, 5417, 9f74, 52e7, 0215, acadia17_339ll, sigradi2016_426g, 3efc, 8be2, bc59, 8ec6, ecaade2017_198xx, 2511, acadia17_598b, 5481, 982e, ascaad2016_043f17, a472, 7242, 8827, ascaad2016_043g17, 1bc7, 917b, ac17, acadia17_222ww, 23c2, 1c51, e71c, ecaade2017_067aa, c8e2, ascaad2016_011g5, ecaade2016_011c3, sigradi2014_151i3, ce66, a67f, 173c, acadia16_196h13, 42d5, 7c10, d9af, be91, 93b3, d443, a4a9, sigradi2015_3.43k2, sigradi2014_099r8, e2cd, dd47, 8f6a, acadia17_138yy, 9e46, 1581, 3055, d6e0, ecaade2015_217j48, ecaade2017_041j, 9714, e04c, 78e2, 660e, 1fa9, d219, d044, fb1b, 27f4, 9e32, ecaade2017_095u, 22fa, 5933, 0bfc, 95ef, 731d, 5813, c76c, ecaade2015_83f16, 462f, 4adb, ecaade2017_155o, b5a5, 34b2, d3ac, a103, acadia16_88a7, acadia14_311v, a6d1, acadia15_123t4, 717f, d64e, 49f3, ec87, b023, ea0f, 0599, a343, f04a, ba12, caadria2017_165i41, acadia17_454v, 7d6c, 7d17, e228, sigradi2014_263j1, 0808, ddf7, cedb, 25ae, 8c96, ecaade2015_53j9, 79a7, 10d1, sigradi2015_10.7l18, 00f9, fe1a, d1f9, 03c6, ecaade2014_123d28, 16ca, acadia17_110q, 3136, 327f, 8f8f, 2c63, 6d84, 6d5d, 5a60, ecaade2017_117u, sigradi2015_9.270h17, cd10, f3c9, 0a7a, a996, 61a9, ecaade2016_072o20, 6c0e, d0d2, f12b, 8f26, b9f5, 8e1e, d253, ascaad2016_022r8, ecaade2014_224c58, e248, b590, 44a8, 28e8, acadia17_520n, 211a, ca50, 4e2b, ada9, b91e, b75e, 9436, 57a1, b832, fb15, fa3b, 16af, 90dd, a5d3, f756, ecaade2015_206a46, c80c, caadria2016_703n30, b490, efbb, sigradi2014_018k1, ecaade2014_132c29, a9b6, 6653, ijac201412201f1, acadia14projects_719d, 7486, acadia14_671n, ecaade2015_64h13, 65ff, 1fb9, 3a4e, acadia17_462hh, 12db, a0fb, d255, 6715, 0d06, 775c, 36bc, c123, 84de, fa0f, 343c, 07c7, 1ac9, 2d7a, d561, acadia14_691ax, 6396, 3508, cb15, acadia14projects_671n, acadia17_640u, 5b88, deed, d01d, a1be, eb2a, 9009, 23cb, 112f, 1965, ecaade2017_201e, ecaade2014_224f57, 3c05, sigradi2016_602f, 5cc2, 8ea0, 12de, d969, 3041, ijac201715204ee, a169, 2ee2, 2c4a, e50e, caadria2016_209u9, ea8c, 7c2d, 6629, 9d93, caadria2016_755j32, 1405, 7872, f971, 769e, acadia17_660h, ecaade2017_079m, a60d, ijac201513102y1, caadria2016_219h10, 4d47, acdb, 3f27, 47e1, ef58, 37a0, be83, 95a6, 371c, 4e40, b7e4, d965, sigradi2015_3.209g4, 3dbc, 792d, f463, 2802, 2bc1, 1d16, ecaade2014_022z5, caadria2017_105h28, cd30, 4acb, 1cdf, ecaade2016_063l15, ecaade2017_047o, 6fd7, e1b9, ecaade2015_113n21, dde3, ecaade2014_239x61, acadia17_381dd, de09, 15bf, 00f4, 9844, 8d08, 601c, 385d, ee58, 078b, 577f, 2607, 648d, ecaade2017_047u, 4195, dfa7, ascaad2016_033b13, fde8, 2b0f, e11b, ea80, c2df, caadria2017_004j2, acadia14projects_479o, df34, f2d5, 1428, 3ce5, ecaade2014_204a53, 510c, 8c1b, 8d9b, 2982, ecaade2017_129oo, caadria2016_147g6, sigradi2015_2.213w1, afed, 4e8e, aade, e6ed, 87ee, b99d, eced, a5d2, sigradi2013_337h, 25cf, ecaade2017_006ii, c3e9, 33c9, caadria2015_124v19, f619, ecaade2016_007j2, ba70, ijac201513206x8, 9ee6, acadia14projects_117ax, acadia14projects_579g, 265f, 2205, aced, 58c6, b77c, sigradi2016_407s, 9d85, ecaade2016_098b27, bad9, ee2c, ee66, sigradi2013_280i, caadria2015_213v32, 114e, 9f90, ecaade2015_202p44, ecaade2015_158n33, 4ae4, 9b84, 32f8, a8b6, ecaade2016_139a39, 69b5, ecaade2017_056xx, 1cb0, 5de2, caadria2016_487n20, 5be1, d667, 3f06, ecaade2015_86j17, ecaade2014_070o16, 5f06, 7322, ecaade2017_152rr, 78fc, 9788, acadia14projects_145y, f382, 1ac8, 9688, aa6b, 4a62, 1a7e, 4244, 90ce, ecaade2015_11c1, caadria2016_621w26, f572, 71ae, d60d, 4641, abb2, fe56, a54b, caadria2016_311z13, acadia14projects_101aa, 5de0, 6a25, caadria2017_185r44, ecaade2014_152g36, e289, 9bc6, 14de, be7c, 80b9, 8d1f, ecaade2017_252f, sigradi2015_9.141b16, faec, daec, 3f77, 219e, fd2a, d214, a33d, ijac201715202vv, c05c, a9ee, 7d5c, ecaade2017_028m, 5391, eca4, a1d6, 10c5, caadria2015_206h30, caadria2016_135x5, 4afa, aac1, 7f44, 06b8, 115a, caadria2017_096e27, acadia16_154g11, 30df, 080e, 5136, ec8d, ecaade2016_057l14, 3b75, 0158, 2816, bd29, acadia14_117a, 09df, b871, d2b3, 0fbb, 650a, 88b9, sigradi2015_3.394g6, 6bde, 4ea3, bfb2, 7d04, ecee, 1a3b, dc5d, 06ee, 3947, 3c33, ijac201614301b1, e03f, 662c, bce5, b7d5, caadria2015_048t5, 6594, 842b, 8665, 914f, a829, 3e60, a523, 7384, d563, ascaad2014_025h6, sigradi2015_sp_4.388a30, ecaade2017_215qr, ecaade2016_067r16, 6a72, ecaade2015_230b52, 4153, c3e8, de3f, 3a81, cd91, 21b6, 3b31, 29cc, 5879, 0996, c4a2, ascaad2016_045h19, 8d28, af41, sigradi2016_484zz, b59a, acadia17_71ll, sigradi2015_3.11i2, cd6f, ijac201614208z13, a267, 16d9, ecaade2015_334u72, b109, ecaade2014_195l50, f3ff, 8a91, ed47, 165b, 4ce5, ijac201412302c7, 222f, ecaade2016_011e3, 8864, 7b36, caadria2015_119f19, 9657, d9ff, c00b, ee7a, d4eb, ecaade2013r_004y3, caadria2016_601h25, e460, 34c4, 04dc, 3138, d7d3, 8eba, ijac201412408a3, a7d0, 658a, bb82, ecaade2016_018e5, b6e3, b199, caadria2015_054n6, 8070, 540b, 7fe5, 787a, 0667, eb14, 4399, 5614, fa6a, 75d8, caadria2017_155r39, a732, 4a83, fc1b, 5389, 96d9, ijac201513205g8, 8252, a218, 82c4, 6934, a441, 7465, 09f7, ffe4, bed9, ijac201513203k7, ascaad2014_025j6, ecaade2015_237f54, 066e, ecaade2014_079v18, caadria2017_031f11, e2f6, f7ca, 1d2c, 5955, a0be, f862, 0118, ascaad2014_014p7, 8c23, acadia14projects_473af, caadria2017_131g35, bc2e, 2882, fb66, 35ab, ecaade2017_199u, caadria2016_343p15, f707, bb1b, d8a0, acadia14_399al, ecaade2016_132k37, ijac201513203s6, ijac201715204bb, 843a, acadia14_719k, 56b4, cea7, 24ae, 59d1, acadia17_628uu, ijac201412305h2, 4bdb, 3bc2, 8650, ecaade2016_102c28, ascaad2016_039r15, 13d7, ecaade2017_079y, fd4b, 0a4f, dbc1, 8103, 2a77, a127, 3518, ec4e, 0de4, df24, 8e66, c4d9, caadria2017_115l30, ascaad2016_038j14, 9719, 1b47, 9c45, f515, 9ec5, 298f, f242, d519, 8fa5, 4c04, sigradi2016_375h, 28e4, caadria2017_163z40, dc2b, d9c5, sigradi2016_560x, acadia17_38ss, 4046, 4bd4, cb2f, 58f4, 968f, 940d, cca9, ecaade2014_009b1, ijac201412303y8, ecaade2015_61t12, 2756, ecaade2017_227n, 878b, ecaade2014_217g55, e01a, cb39, sigradi2016_625nn, ijac201513201f6, caadria2015_124s19, 7690, caadria2015_054l6, d3ba, acadia15_223j9, ab6c, acadia14projects_549t, fa46, 90d8, 5df0, 2c69, 8805, 2063, 4ecf, a00e, ecaade2016_241c64, ecaade2014_065b15, b99f, 9181, ecaade2013r_001o1, 88e1, 3ffc, 191b, 7aa2, 9ac0, ecaade2017_309vv, c694, cef9, 15f3, ecaade2013r_003h3, 5619, e08f, fd13, 8be0, 3f98, 1456, 1f7f, ecaade2016_167c48, acadia17_473yy, 8612, caadria2016_395y16, 2347, fb0d, a322, 611b, acadia14projects_267n, sigradi2013_280r, aafe, d91a, 060e, e20f, 521f, ascaad2014_008s4, 7552, sigradi2016_686xx, a982, acadia14projects_699t, cd70, ecaade2017_291q, 4981, 22a7, ecaade2015_237m54, ecaade2016_025l7, ecaade2017_079l, 22ad, ascaad2016_045x18, d294, 49e4, 4a31, sigradi2016_448aa, b4ae, 333a, 9f84, 8774, 35b6, acadia17_648r, 39f0, 878d, 1809, 9b03, 4592, 9458, acadia17_598k, a57e, ea93, eef5, 98da, ecaade2014_224z57, c387, 74ed, ijac201614303i2, ab66, 7afb, 8cd6, 3208, ascaad2016_043o17, 8890, 582c, sigradi2016_792n, acadia17_500mm, acadia17_423gg, 4465, 6dda, 938d, acadia17_18l, 4682, 28c2, de1a, caadria2015_073g10, acadia14_257ab, 8a1a, c147, dbe4, caadria2016_363b16, adfc, sigradi2013_386m, acadia17_189hh, bb74, 2474, e1f3, fb27, 838a, 4323, ecaade2016_106l29, 49b7, a1bc, 1b23, sigradi2015_12.297f28, 6180, a382, 2847, ad5f, 20f1, c881, caadria2016_187b9, ecaade2017_215a, 1c6f, 80a7, 4f95, ecaade2014_112y25, acadia17_392t, f589, 64f6, sigradi2013_387, ecaade2017_011ff, ca5e, 8ff6, sigradi2015_3.221y4, ecaade2015_139v29, ce0e, 022a, cd2c, fe8f, cbb8, effa, 9205, da81, 51ff, 9c4e, 3f80, d350, 812f, 5bed, 4b62, 2571, 875c, 07ab, 01b7, 816a, fcb0, ijac201715103rr, 1147, 8770, 6caa, 72d1, 8e1f, c078, bc32, 9ccd, ff01, cba3, d50e, f5bc, 0310, b70b, acadia17_392s, f300, 2627, 6ffb, acadia14_661g, 44ac, sigradi2015_3.111i3, dfc0, c14a, a78d, e9f0, 263a, 24e0, ecaade2017_101p, ijac201614201d7, 8a21, 08c8, 243a, 4a39, 46ed, e4f1, 1ca1, acadia17_322d, 70af, cab0, 17d9, ecaade2017_273s, c698, acadia17_90hh, 626b, sigradi2013_386g, f8d2, 6e84, e937, sigradi2014_201g7, c615, 2103, ecaade2017_140oo, f87c, e82a, b3cd, c983, 54cd, b1c2, 1c0d, ecaade2016_167s47, 25c8, 7d68, 2936, ecaade2015_178d38, ecaade2017_042ff, 0691, 0e46, sigradi2016_686yy, 84a6, ijac201614203b9, 268e, 5e98, 5a72, e409, caadria2016_611m26, 76c2, b7f2, 0637, e1e4, ecaade2016_023r6, 4438, a660, 7d69, 7218, caadria2015_188y27, f0b9, caadria2015_081d12, ascaad2014_003a2, c492, 4408, 592a, caadria2016_167i7, sigradi2015_3.212i4, bb5a, 98e6, 35d0, e901, sigradi2016_421qq, ascaad2014_008x4, 2b8a, e918, d2bb, sigradi2013_359i, 8780, 8f71, acadia14projects_153h, 1868, 31d6, 4f03, ecaade2014_057b14, 8df6, acadia16_382u23, ddb1, f6ea, sigradi2015_sp_11.303p31, bc04, 3818, 278b, 69cf, eba8, f8d4, fcf0, 97b3, 3a1b, 22bc, 8ac5, 441d, c0e5, 2cca, ae07, bd0f, sigradi2013_112, 8275, e293, 3056, f25b, 5d92, f8bd, ecaade2017_290rr, b7cd, 0b68, f0b5, 6297, 42d1, 9e73, cf99, de7c, ecaade2017_156s, b858, daf9, d27f, 93ce, ecaade2017_052tt, 5e0c, 090f, caadria2016_095l4, 2a00, e0f6, 80c5, aa3a, fb69, 8c26, f865, bb30, ijac201614305k3, ecaade2015_317c69, 4c48, ca53, acadia15_371m16, sigradi2013_244h, a740, b4b9, acadia16_88a6, 867e, 21b8, ab71, a568, 7940, cdc5, sigradi2013_343d, 12b9, 13d1, c15c, 69af, ecaade2013r_018j9, 7c13, sigradi2014_114p9, ecaade2015_285l62, 13ef, ee99, 72e0, c363, e328, 6d9a, 7c09, 0ef4, 098e, 005d, f66a, 3dc5, 331c, 0425, d936, 5a17, 565f, 176c, fa73, f064, 6443, sigradi2016_592z, d2c8, ijac201513206u9, d847, bd1e, e366, 4e7d, acadia17_238mm, 294b, 2988, 5a73, 5ff4, ce0d, e353, b693, 2617, caadria2016_611a26, bb6d, caadria2017_046n14, 4fb0, 0190, 5a41, 6499, 94e8, ecaade2014_138m30, 8a18, ecaade2016_073h21, 1be2, 77eb, 21bc, 28e7, 997d, e80a, c3c9, fb36, 7ab9, edf7, a979, a1ae, cd89, ecaade2013r_004x3, caadria2015_111j17, efc7, ecdd, 567b, 9ca0, 3624, 7cbb, 2cc9, e193, 3d96, 6558, 210c, 7145, 8617, e6a0, 6214, 525d, acadia17_28hh, 836e, e391, ac0b, ecaade2017_042ii, 1162, sigradi2016_571pp, caadria2015_030f4, 46d4, acadia14projects_43ai, dad0, 916e, 20d6, caadria2016_187r8, 2e65, ecaade2013r_012r7, ad03, f67b, 6a1b, ascaad2016_007o3, 2b54, a706, acadia14_199ar, 7862, 6143, 3820, 96a4, 994e, e14d, 7e6e, a06b, 0a22, ecaade2013r_018z9, 1fe4, 7f7c, 303f, cf83, d4d0, acadia16_12s1, e0d0, acadia15_323l13, c7b5, d31f, 8bea, b370, 112a, 6c53, 3b9d, 9915, ba68, ijac201412401e4, 6269, ecaade2017_021i, ijac201513102w1, ijac201614306u3, 9b62, e26f, 2824, eba5, 4bfe, 094d, 14b3, 55a8, 5d4e, 30db, 1bf0, 10ec, 2e2e, 4e79, 37dd, 75f4, 8bc6, d769, 8875, 4152, 3bee, b28c, ca8e, e179, 5239, 2987, ecaade2015_15c2, 57e2, ascaad2014_029j8, d393, 11a5, dae5, 0ae6, 19a4, acadia17_283xx, 03da, 3873, 2eba, 6835, 5e90, fb0b, 7450, c981, 8c07, ecaade2016_046y12, 71e8, d1b8, f7ed, 8f04, acadia17_298ii, ab8f, e3ae, sigradi2014_313r5, a74b, 1efd, 354c, 0f09, caadria2017_004p2, a310, 98ed, sigradi2013_10a, ascaad2014_005u2, b167, 41ac, c317, ecaade2017_109kk, 7ca9, 9225, c6b7, 0ac0, acadia17_82zz, 9baf, sigradi2015_11.34w23, ee6f, d5a1, 3e0e, 6400, c5e8, 464c, 1fd6, 47d5, 64af, 422f, 1914, ecaade2017_117bb, d961, b09d, d300, fe13, c3ba, da23, 4634, acadia17_349t, acadia17_258k, b564, cb3c, ecaade2016_089a25, ecaade2017_170e, 9bf2, 1f0b, 0644, acadia14projects_177z, 0efc, 06d0, fbc5, 66f7, sigradi2016_382x, fb9a, 0712, 3180, 8cdb, caadria2016_425c18, 9c75, ecaade2016_191k51, 9bf3, 8637, 102b, 200e, 4623, 17d2, bdb5, 61fa, caadria2015_078o11, ecaade2014_072l17, 15bb, ijac201614305e3, fc32, 1bab, ecaade2017_032qq, df07, 4d89, sigradi2015_3.268h5, 9240, 1461, f9f6, 5849, 3b86, 4d52, ba3d, 1a64, acadia14_671w, e185, 680f, 1c48, 5679, 0969, 72a3, 5f8d, fbce, acadia16_140b10, caadria2016_851d36, 3107, caadria2017_016d7, ab9f, caadria2017_086j25, ascaad2014_012f6, 93fb, 51ee, ec22, e5cc, ijac201614104f4, 385c, 35ca, 7641, 27fb, ecaade2015_334o72, aa94, acadia14projects_627as, d3f5, 9e9d, d564, 67a6, d088, acadia16_478z27, 7f6a, acadia14_43ak, 38e3, 2db7, 33a3, aef1, 3954, 275b, 0e31, ecaade2015_176v37, 3ba5, 5438, b6c1, sigradi2013_41, 53bd, 4578, 55cb, 1b8b, ce99, c01a, 5b94, 59a3, 000c, e7ed, b1bc, d083, acadia17_365g, sigradi2016_512b, fbd9, acadia14_135aa, acadia17_211o, 24ab, dfc2, 9193, ascaad2016_032t12, acadia16_414x24, 3dc8, ascaad2014_021x3, e489, 9aca, b237, 616d, 8226, sigradi2013_326l, 3a93, 9f98, a593, caadria2017_015c5, 4532, 8c42, ba63, 7463, 2f91, 0c88, 75a8, 1129, 7e1c, 2f77, b236, c799, ba23, ijac201412304d1, acadia16_332x19, acadia16_78m5, 2f76, 1305, 65f9, ascaad2014_005d3, ijac201412205i4, bd4a, f3ef, 9c7d, ffbb, 4fe2, 0edc, acadia17_178aa, 82f5, ecaade2017_054aa, 6756, 4489, 2c62, 20eb, 5ef2, 90ed, c5f6, acadia16_12g2, ecaade2015_152s31, 51a2, 75ea, ascaad2016_042d17, 5544, 3d45, 2080, 69f1, a39f, 93ef, 89ae, b6da, ecaade2015_22z4, cc41, e9d5, ecaade2014_155w37, c209, ef70, e077, bb16, f241, 710d, a624, caadria2016_187t8, 6666, acadia17_670ll, caadria2016_383p16, 1d58, acadia17_349z, 562f, acadia14_589j, 41e2, ecaade2015_248x56, a7b9, 8656, 6f43, acadia17_608bb, c411, sigradi2016_546h, f874, 74cb, 0560, fa7c, a8f1, ecaade2017_021v, sigradi2013_238, f821, 918d, ecaade2016_021d6, edcc, 7ebf, f7f9, 5a89, 0179, ecaade2017_029v, ecaade2014_208y53, 7995, 151f, 6625, ijac201513103c3, ecaade2017_164v, 9f09, 8368, caadria2015_081x11, b94e, 3f60, 25df, eb88, 8e76, a162, c359, f8cf, 21e4, 7f82, 4c09, e5f1, 0b67, c8ed, 30e0, acadia14_219d, 3d28, b562, ea92, 1390, 7284, caadria2016_177g8, a0c1, cbb4, 4ad4, c9f5, sigradi2016_625zz, 7dd8, e5f4, 4e0d, caadria2017_070r22, caadria2016_095u4, 1d56, caadria2017_009l4, b519, 0234, 9ab1, ea9b, f27a, ascaad2016_042u16, ecaade2016_140w39, sigradi2016_621ff, 9286, 422c, a2cf, 867a, 8e3c, 4757, 9bd1, d3b7, 85fd, bbb8, caadria2016_353x15, acadia16_432t25, acadia15_343x14, bd48, ecaade2014_057g14, fa3e, 129e, ijac201513302o10, c193, ecaade2014_184l46, ace1, d358, 56ab, d391, ee27, ed1c, ecaade2014_198k51, 08b5, 2ac0, 532c, 34c2, b6b8, 5467, 1338, f489, 5a54, e277, a7b4, 3897, 704d, b923, caadria2015_004p1, 9834, 1118, f405, ecaade2017_122d, 7157, 7dff, db98, dc51, ijac201715204aa, 8658, ec5e, bc2d, 5372, acadia14projects_655aa, f633, 4cca, 26bc, 6f70, aa1b, 46e4, b4fb, caadria2017_043a14, 280a, efdc, 9e5c, 5d78, 0f1a, 9f9d, ad1b, caadria2017_104w27, ca45, d733, 8286, 0c8a, 68ca, 9a4a, ecaade2016_222g57, 0ab0, 12a4, e4ba, ed2c, edce, sigradi2013_386p, bd25, 9299, 0264, ecaade2015_176t37, 5b3f, 378b, 1af0, fc30, 330e, 92c3, bca7, c03f, 3808, sigradi2013_46b, ecaade2015_55t10, c3d7, ecaade2015_230i52, 4212, acadia14_691as, a093, 7866, acadia14_199ad, b671, 0e4a, d994, 34b6, caadria2017_070o22, 59c3, c459, a4d3, 9aaa, c488, 1e2c, ecaade2016_071y19, fbf9, 4661, caadria2016_777z32, c176, caadria2015_206k30, eb9b, 5969, ecaade2017_277zz, 2b31, f116, e32e, d8de, 61ec, sigradi2015_10.140l19, ijac201412201m1, 5164, dcce, 4f7c, efad, acadia17_230c, 1ace, bdb1, 3bca, 2a2f, 6b6d, 3a3e, 0311, sigradi2013_215, 3821, 91a7, f6ff, fb76, ecaade2016_007k2, e3c8, f434, 3f39, ecaade2015_285z62, 0f73, 4ca5, sigradi2016_479ee, ascaad2014_037k2, b842, acadia17_247pp, b1b9, caadria2015_130p21, f47c, f72f, ecaade2016_007f2, 1dbd, c248, 0073, ecaade2015_194s40, 5d0f, 66b8, caadria2017_051s16, ecaade2017_100l, ecaade2015_161e34, 1af1, 278c, bc89, f6d0, sigradi2015_9.347i17, ecaade2016_167b48, acadia17_446y, 39f2, b2d0, d935, 32ea, 40e2, 0153, sigradi2014_293x4, 32ef, ecaade2013r_017c9, e108, 0005, f41a, f441, ecaade2015_293d64, 5155, ff58, sigradi2016_360x, 8285, 0288, feeb, 5c58, 77c6, 8099, ecaade2016_239a64, acadia14projects_661k, 6df1, 119e, ecaade2016_166h47, a2d9, 7c9f, ecaade2017_308ff, acadia14_487g, c613, 6a4f, 844d, 07b4, ecaade2017_215kk, 8640, 2950, 3df8, ae0d, 2603, c5e9, 747f, 620c, 77d7, a674, ec54, 933f, ee3b, 310e, 0400, 1f72, 7e35, 48f4, b863, e07c, ecaade2016_bkot65, ecaade2014_122y27, ecaade2016_230t62, 9215, d7bb, ecaade2014_065f15, ecaade2015_265r58, ec73, 0954, 15ca, ijac201614306d4, 1d51, fd08, d5c9, 4919, 0c62, ecaade2017_234m, d694, e3d0, ecaade2015_278t60, sigradi2013_28n, 302e, 383c, 7f02, b026, f1a7, a217, a3ef, acadia14_167ab, 741c, ecaade2015_215o47, f5f6, 350f, 4ddb, a8b0, 4faa, db94, ecaade2014_057r14, 257a, caadria2017_048b16, ecaade2016_102n28, 3352, fc37, 4dad, ab5e, e8eb, 9e49, sigradi2014_213o7, caadria2017_072y22, ecaade2014_072o17, ecaade2015_215i47, 672e, 7422, sigradi2016_771s, de03, sigradi2016_803cc, ecaade2014_140c32, ijac201614305j3, sigradi2015_10.307j21, acadia17_178nn, 74b6, 983c, 498d, 6455, 4dd9, 5263, d735, acadia16_260p16, ijac201614402r1, 848d, f246, c8f2, ec62, 088a, e6e3, c95e, ecaade2016_ws-intelligentb69, ascaad2014_035o1, c8bd, 9798, caadria2017_123t32, ijac201715203rr, ecaade2014_206s53, d08d, 12ed, 57a7, sigradi2016_686zz, caadria2017_052s17, e1dd, acadia15_137g5, 0724, 5ce5, a411, 24be, ecaade2014_232z59, ascaad2016_002j1, acadia17_392p, 5f56, 4bdc, ijac201412206z4, 2fb2, 4fe8, caadria2016_003j1, ecaade2014_180s45, 856f, ijac201614205p10, e4ac, 4db4, 808f, acadia17_464ww, 83c0, ecaade2014_121o27, 0e54, 67ef, 05f5, ecaade2017_240x, ecaade2015_302j66, 0f81, ecaade2017_061b, 9833, 872c, ee47, sigradi2013_379, 5088, 86c9, baed, 469d, a02d, 222e, 6be5, a58e, 7de6, bc00, 6ec0, caadria2017_158d40, 829b, sigradi2016_446c, 231f, ecaade2014_139f31, acadia16_206m13, 5adc, 43a3, eefa, 757f, f322, 7999, adaf, 08d5, d0f3, 4146, dfd4, e823, ecaade2015_202c44, 1d8e, bb2e, f0ac, 85d7, 7de9, caadria2016_333x14, a9a0, fe22, 6224, 385b, 23e6, 8148, 5caa, acadia16_98h7, a8e3, 4644, 7a3c, 55a7, acadia14_619v, 2e87, ecaade2014_140y31, ad42, 73f3, f5a1, acadia17_128oo, ecaade2015_84b17, acadia15_451e19, ecaade2015_211w46, ecaade2016_037w9, de7e, c51f, ascaad2014_026r6, 1b2c, 5504, 195e, ecaade2015_317z68, 5930, ef42, 3f4a, ecaade2014_112c26, acadia14projects_281v, ecaade2015_11a1, ecaade2016_074n21, 676d, ef50, ce0c, 528a, a0d8, 55c3, 2f4e, 0ddb, 6ab6, ed16, ecaade2016_237d63, 81da, 5a8c, acadia14projects_101ai, b583, 8b40, aaa3, 6fa2, e703, ecaade2015_158w33, ecaade2014_121r27, a9f2, acadia14_627f, ee19, 5378, 92f1, 9c88, 9871, ijac201715203e, 3573, sigradi2016_815w, 845f, 0243, ecaade2016_071a19, eafd, 4599, ecaade2015_176x37, c222, 8175, 451e, 1f5a, 794a, 3777, ecaade2015_332s71, 5152, b84b, ecaade2014_113d27, sigradi2016_507vv, sigradi2014_151k3, 8eeb, ecaade2016_104z28, 8920, ecaade2016_154y42, d33d, ae9b, 22b8, f871, 270b, ecaade2016_136f38, ad53, e1ea, ecaade2015_73y13, 0a47, ec9e, ecaade2017_124k, ecaade2016_198k52, b60e, 68ae, 390b, ecaade2016_198h52, 4b89, b0cd, 8279, 9f03, 857f, 095f, f050, 6f56, 1f43, acadia14projects_531k, 99c3, 53b9, 12f3, 7b24, e7bf, acadia14_135w, ddf9, 4012, cfff, c456, f363, 1696, e631, acadia17_82t, ecaade2017_293hh, ecaade2015_241l55, 5d99, 2eb0, e810, 4e0f, 87e0, 9777, 13c0, 5fb9, bc84, acadia17_423ll, 484e, ecaade2014_010n1, bd63, ecaade2017_288ff, abdd, d1de, e0f7, 3262, acadia17_391uu, 0413, 8989, 3948, 9e57, ecaade2014_168j42, e365, acadia14projects_661d, 9965, 1fa3, e358, f337, acadia14_375m, e56b, 7beb, 909e, ecaade2016_118k31, ecaade2016_023y6, af85, 4946, 6c78, ecaade2017_026nn, 70b8, caadria2015_073d10, e65c, caadria2017_163r40, b18c, d4e1, 33a9, c4ee, 3e1b, 9eee, 95f4, 5b1e, 233e, dc7f, sigradi2014_068y5, ascaad2016_050b21, ddd0, sigradi2015_1.288a1, ecaade2016_018d5, 83f7, 7fe1, 068a, 28d8, 6b05, 814a, 0cbb, 0a96, ijac201715101i, 2586, caadria2017_023v8, ecaade2017_089v, caadria2017_004k2, dc50, 1aa6, 3cff, dace, caadria2017_185z44, ccd7, c886, 337f, 9f17, ff81, ecaade2017_003j, 0451, 99ab, e053, ecaade2013r_001j1, 6c8f, 0565, f6c7, 0f44, f015, 79de, 6b88, 7e26, 252e, ee2e, 8145, ad60, a028, f1e0, 561c, acadia17_322i, 4d16, 234b, 8618, 7cfb, ecaade2015_37i7, d80d, 789e, d512, ecaade2017_293jj, 78c2, 6739, 83f4, 2ddc, a594, 70bf, acadia17_600x, af2c, 742a, 82a0, ecaade2015_273f60, e9b2, a46d, caadria2017_129v34, 0edf, a22e, feca, ecaade2017_051l, 9930, acadia15_137h5, 2587, 6d75, e17e, 64f4, 6b3a, fa6b, 3436, 05a6, b96d, b0c1, a47d, 996c, 3dbd, ecaade2015_271x59, cc0c, sigradi2015_10.377u22, ijac201412401c4, 83ba, 00b6, be61, 9199, c743, 85bf, acadia17_473ss, 177a, 4169, 84f5, 22ef, f57e, d4df, caadria2016_517e22, 5f02, 2507, 492d, caadria2015_072z9, 9fc5, acadia14_517p, d473, db1d, 8a2f, sigradi2016_561ff, 78a5, 4a69, sigradi2015_10.140n19, ecaade2015_336e73, baa1, 2488, 87d5, c5ed, 08f3, 20db, 5e18, 4383, acadia14_237ax, 71a2, 7cbc, c159, 184a, 15b2, f306, b848, 2940, 03d8, e71f, acadia17_492ff, 1066, sigradi2016_595oo, c1ee, 3a8b, e516, 4883, 72ce, 5673, a5c8, e73b, 01ad, 9a49, 7fc9, 38f5, 976b, ddf5, a7d5, 3000, 149a, caadria2017_069a22, e2ca, 179e, acadia16_318n19, caadria2015_114p18, d06d, ff69, 41c4, 667d, 48d4, 8fd7, d07e, 6ca2, f7bf, ecaade2017_105jj, 1c7f, acadia17_542tt, ijac201412403c7, 7b3d, 0367, c23f, sigradi2016_752ww, 87f2, sigradi2016_515k, 66b9, f3ec, bc93, ebc1, 7112, 3bf1, 0380, sigradi2014_197u6, acadia14_53j, e0b2, ecaade2014_041i10, 25a9, 1822, b8a4, ecaade2017_051u, 67e0, d668, 31d3, acadia16_54w3, caadria2017_185v44, 41c8, 399d, sigradi2016_655j, 55de, 5e9f, 9425, a961, 1261, 067a, bcfc, ecaade2015_84a17, 5553, 6e74, ed96, 7e4e, 4488, 8551, ecaade2017_108s, ecaade2014_149m35, ecaade2017_ws-archiedubb, 3c7d, 87b2, 07be, dce8, 7b70, fa52, acadia17_162w, 5543, 7169, f260, c4bb, 6494, 6188, acadia17_360yy, 9b6b, 1763, ecaade2017_257ss, d39f, 5743, f5bd, d80e, f90f, sigradi2014_074i6, 239c, e094, 06d6, ecaade2017_146ff, ecaade2014_146u33, d613, 83ea, c19c, dfee, aae6, 98df, 0c0c, 3e43, 4758, c2c6, 7949, caadria2016_105x4, 8588, 5fa2, e5a0, 8337, 87b5, a504, acadia17_637qq, f08c, f5e3, 4f18, 3f26, 5ddf, dd18, 235f, 906b, 71ef, sigradi2016_537qq, b09e, e29a, 528f, 5b24, 0e9d, 2926, 2e6d, ea70, 09e4, acadia14_317s, 8c64, 47cf, 9d13, a7a6, 15f4, 014f, 3f55, acadia17_318g, 9110, 4559, ecaade2017_008e, b078, 3751, c9ed, 20bb, ecaade2016_118x31, a5de, acadia14_479a, e87b, 8209, 73dd, 9684, ff2f, 0d93, ecaade2014_014c3, sigradi2015_3.209c4, 7b0e, 3d08, a642, 3228, e719, ec0a, 82af, 3d33, sigradi2013_425r, ecaade2016_210c54, a0aa, 4ccc, 0b46, 68af, c683, ecaade2017_214u, adde, 990f, sigradi2014_281b3, a029, c6d6, acadia14_479g, c2ab, 318f, 5f4d, e96b, 7370, d289, 1241, c7cf, de52, 1138, d49b, faf9, e6e7, ecaade2014_188i48, ijac201412305w1, ijac201412403r6, 7be6, ecaade2017_271k, acadia14_565ag, 2464, b53d, ecaade2017_044uu, eb60, sigradi2014_042t3, 282d, 92e2, a2de, caadria2016_435s18, ff71, f45c, 6142, 1d43, 021b, 7c1c, fa1a, e9a6, ecaade2013r_008l5, ijac201412408k1, 2bbb, b483, d434, 3ac6, 609d, 3cac, ecaade2014_144x32, 0d28, 775a, ecaade2015_256c58, 8018, 67ae, 88f1, 6b7f, d278, 9012, bd62, 8493, acadia14_101x, 01ec, eebc, ecaade2015_113t21, ijac201614407p4, b354, ebc4, 51c4, 7eb3, b580, 2032, ecaade2014_108l24, sigradi2014_137i2, 6d22, 1360, 6094, a8d7, c6af, caadria2017_018p7, 817d, 9045, ascaad2014_009i5, 1f53, 19da, c223, ecaade2015_227z49, ecaade2016_032t8, ecaade2017_124i, 7ab6, ecaade2014_100g23, 1f95, f980, 2f62, sigradi2015_10.267m20, bb39, e44b, 649a, ecaade2014_024y6, ce92, 34dd, 8bd5, caadria2015_014w2, 84a9, sigradi2013_401t, d196, 16d5, 8fba, 5386, db4e, caadria2016_045c3, 4bda, fdb5, c72f, 3264, 46f4, 0c97, ecaade2014_138p30, caadria2016_651d28, ecaade2017_095y, a197, 01af, ecaade2017_108t, ecaade2016_040z10, 4bf1, ecaade2017_265l, ijac201513206n9, 3013, e88e, caadria2016_425e18, 582b, ecaade2014_042n10, 45fb, b830, 8b70, 74b5, 4911, 0f00, 636a, 4c1c, 8556, 1575, 59dd, acadia17_330gg, f99b, 363a, 5899, 386b, b203, e266, 865c, a2b6, adf6, 9574, 6690, sigradi2014_266j2, 5fca, ascaad2014_024v5, 9d2d, 0d1c, c1e1, 9e2b, d6d5, 3c6c, a136, sigradi2016_417oo, 4213, 4d92, acadia17_211m, ecaade2014_176l44, ecaade2014_197h51, fe3c, a5e0, 87bb, ea3c, e4a1, 1093, 96f2, 182e, 5985, 3bbb, 77e6, acadia16_352r21, fabb, 67d1, fe03, ecaade2017_302rr, 7633, d492, 5f63, 8aec, 0bbc, a168, ecaade2017_228s, cb95, 8cff, bc41, 80fc, ecaade2017_094o, caadria2017_118c31, 227b, 6704, 5631, a509, 4ba8, 528d, 067d, 5775, 5ae1, 5f51, 5eda, 1529, a172, acadia15_483r21, 170e, 20f8, 1e4e, 04cd, 694b, e291, 3dc2, 2124, d131, acadia14projects_531z, cc46, ca6a, 8142, sigradi2014_329y6, b25c, 178e, 6783, 4de3, 7e3e, acadia16_344i21, 705f, 05ef, ecaade2016_223t58, 3068, 8445, ecaade2017_jgol, ecaade2014_052t12, acadia14_365ad, 1f33, 63f4, ecaade2016_147p40, ecaade2017_048nn, ecaade2017_059mm, 95b4, 3245, sigradi2013_268, acadia14_281x, 5c73, ecaade2014_220e56, f8a7, 55ae, ce8a, 79da, acadia15_185k7, de0f, sigradi2013_226v, ecaade2015_48u7, a181, ecaade2016_mrtj66, fb17, caadria2015_188b28, acadia17_358cc, caadria2017_051u16, ecaade2017_155i, sigradi2014_345j8, a0d6, 72eb, 59ac, f89a, fd36, 7a67, 4a29, f4cc, 2024, ecaade2017_282i, f722, sigradi2015_8.264k14, 90bb, 1127, a9a8, 19b3, b112, fa54, 7654, 6cdb, acadia14projects_479aw, 3c8e, dc2a, 9ad0, 88c6, 972f, bdf9, 197d, b04d, c141, 3642, 267f, f940, ecaade2014_130y28, ecaade2016_225r60, acadia17_474k, e8df, 32bf, 75c3, 6160, 2e26, sigradi2016_815bb, caadria2015_208e31, 3425, caadria2017_163f41, 03a0, 1902, sigradi2016_517t, 45fd, 0946, caadria2015_226v34, c1a6, c5c2, 7030, e2eb, bb1d, 61d9, 78cd, b372, 66f5, 2997, a939, caadria2017_174g42, ca1a, 3a4a, c860, ecaade2017_019yy, 9475, 44af, aa10, caadria2017_165y41, 3005, 1ada, 4e44, 7d42, 3510, 7ea2, d55a, acadia14_189ak, e178, 39c1, d170, 3c2b, 0d25, 690d, 9a28, e7b3, a043, 9da6, 5f5a, fdf4, 978d, 804c, 1852, ascaad2014_016g9, 2e02, 2030, 4dbd, b452, 41c9, d484, ecaade2016_197g52, bab2, caadria2016_177b8, 2da2, a3f2, f587, 67ad, 87f1, acadia16_214z13, 2f89, 42cd, daf7, b043, 3732, 941c, 93a1, ed78, 1041, 52f9, 2edd, caadria2017_147w38, 39ee, caadria2015_109d17, 98bf, 3b62, caadria2017_182p43, 3c0c, 2384, 571a, 107a, 12b6, 8e51, 2dac, 20af, 205a, c2ce, sigradi2015_8.189v13, 65d2, dfe1, bae3, 5652, 5ea9, 6d11, 0834, 7920, 0cea, ecaade2017_306m, acadia17_532gg, 489c, ecaade2014_176m44, 967c, 147c, be7f, cf3e, ecaade2014_224b57, 01f4, 541b, caadria2017_101l27, bec0, 6b40, ecaade2015_320o70, 086f, acadia17_544f, a7e3, ecaade2016_071b20, 05f4, sigradi2013_52i, acadia17_28gg, 7bfe, 78ee, f771, 4e60, 2d41, 255b, 0dbe, 61af, d944, ba07, 943d, 94f8, dd4c, 5661, 830f, ecaade2016_045i12, b1ad, 96f6, 68b2, sigradi2015_8.47l11, 850a, caadria2017_048p15, ab91, 8c51, ecaade2017_006nn, 6fe8, 2b9b, a099, c7d8, 78dd, 3d86, ecaade2017_277xx, sigradi2015_8.47j11, 7ff5, a960, 04ad, 1b75, c792, 1d31, c135, 686b, 7add, 0bf7, 1e14, ijac201614105f5, acadia17_358ll, sigradi2013_234c, 0348, b90e, acadia17_316pp, f82a, c313, acadia14_291i, da7e, ecaade2017_019nn, 63e4, 02c6, e563, 8302, 0bb1, 7179, ijac201715103qq, b0e1, ef5a, 556d, f823, 741f, caadria2017_051o17, fefc, 42b4, d90d, f439, ijac201614207u11, de9d, 0d34, 6a70, e388, 7eab, d799, e80c, fa3f, ijac201412204k3, acadia17_435g, 978b, ecaade2015_285c62, 1ab9, ecaade2016_170p48, a90b, 71a3, 7fa5, d625, sigradi2014_137l2, 1b40, ecaade2014_194k49, 9942, 807f, ijac201412304x1, 8a09, 2abc, 89b9, ecaade2016_154c42, sigradi2016_400l, 70a4, sigradi2016_407y, f8d6, 75cf, d6ce, c323, fde0, 2352, ecaade2015_113o21, af87, af6e, 18ba, 5acc, ecaade2016_057s14, ecaade2015_48x7, f580, 3126, efa1, fab7, a837, acadia16_260f16, ea60, be47, ecaade2016_132t37, 5e15, 5b7f, 9514, 8a7a, 9a8a, 3e7b, f780, f034, ecaade2015_193a40, acadia14_565af, 4928, 6738, 430e, ascaad2016_017a7, acadia17_534pp, 0594, acadia14projects_63ay, edb1, 95b1, sigradi2016_400h, 3a64, 8e88, a56b, 6088, 6514, 2fb3, 4f94, 0bbd, 841a, 6add, 5403, 9ca4, 1431, a92b, 7205, 86bc, 9292, acadia14_699s, b1b3, 506d, f80e, e30e, d188, 0305, 54fc, b9e8, 5a9a, 7f39, 6717, ecaade2016_tkox66, 811e, 6358, 40d6, 620e, c127, ecaade2015_138i28, 9a30, 4980, 21d7, 6f65, 1ae7, 9123, 278a, 3d52, acadia14projects_375j, 9d61, 5cb5, 6e44, 25b8, ecaade2014_012o2, 180a, 5656, acadia17_18i, 71a7, 6f2e, 4e8b, 139a, ecaade2014_080b19, 2545, caadria2017_113v29, a319, 3b35, bdfd, 68da, 54d2, ijac201614103s3, 8984, 6ba7, 5e28, b8b5, fc0e, 7217, 4273, ecaade2014_084y19, sigradi2013_359f, 7ca7, 6a01, 8b44, 7381, 297d, 68a5, b7fb, ecaade2015_229k51, ca00, ecaade2017_037hh, acadia15_323f13, 5876, e914, acadia17_274qq, ecaade2016_140l39, 8a4b, caadria2016_797v33, cc91, 0a4d, 504e, 41cf, 6501, 4092, 2868, 156f, 9793, b8db, ef4e, a898, e4b7, e6de, 2b9d, ecaade2015_230h52, 34ee, 097b, ecaade2016_216b55, 506b, 84b3, ecaade2014_186a47, a4c3, 6a36, fba6, 63a6, 82ec, d6d9, ijac201715202zz, 2977, acadia14projects_531v, ecaade2015_196u41, sigradi2013_30k, ecaade2014_168w41, 1f00, sigradi2015_8.264o14, dbb2, cf61, b88b, ijac201614105s4, ad6b, 6e5d, ecc9, 29fd, ecaade2016_tkoc67, d1dc, d458, c340, 5742, 3bcb, 12f9, dc5b, c40e, acadia14projects_627al, 814d, 16f8, ceb6, 9814, d4fd, 4891, 9386, 79d8, acadia17_248ww, ecaade2017_057p, acadia16_372a23, ecaade2017_249b, acadia16_372i23, 94b6, 7adc, 9c52, caadria2015_087f14, 1960, 0a56, ijac201614203y8, 05f1, 7073, 79d3, a07d, acadia17_231z, acadia16_154k11, ecaade2017_056e, b286, 7281, ascaad2014_007d4, bba6, acadia14projects_101n, caadria2015_142l23, ecaade2016_111m30, ecaade2016_tkog67, 8234, 7636, 6d89, 852a, caadria2016_621a27, ijac201614102u2, 6802, a26b, ecaade2017_052ll, 9c15, 1318, 981a, ecaade2015_193f40, 784b, 51ce, eb58, aabe, d911, dfd1, ecaade2017_124w, 2f96, e6a6, acadia17_274tt, baac, c67e, ecaade2013r_011i7, ba30, 6e3d, acadia14projects_189aj, dfd7, 5468, e6da, aa70, 36aa, 4801, caadria2015_060v6, ecaade2014_030g8, acadia17_238nn, 3eaa, 11f9, acadia17_274ll, 9eaf, ecaade2014_173n43, e92b, 31d5, a02a, 2bc3, caadria2015_237m35, 65b5, 1716, e21e, ecaade2017_230a, sigradi2016_399a, c385, e9ca, ijac201412301j6, efb9, 2734, 3540, be81, 4910, 75d2, 58bd, f1f4, 43b0, 7c48, d028, ecaade2015_61b12, 4e07, 5127, ascaad2016_044y17, b024, ecaade2017_257oo, 63e6, ecaade2017_041k, dbd7, 647d, 2697, 1a44, 255f, 02fc, 0e0d, 389f, a966, 9c4b, 5b5f, e890, ecaade2016_011d3, acadia15_381s16, b74b, ecaade2016_213t54, ascaad2016_049r20, 0658, ecaade2017_293mm, 5230, 00d0, 5978, f2f2, 2e8e, 378d, 8055, 1394, 9c8b, 4055, 6dc6, 654b, 8d4c, acadia16_332a20, sigradi2015_4.52r6, e8c4, 7532, sigradi2013_43t, fe26, e37f, 6a2d, b999, 989c, 32f4, 32fe, ef07, ecaade2015_241e55, 8ddc, c1f8, e5ba, sigradi2016_814qq, a43e, 0111, 9c7f, caadria2017_147u38, 826e, caadria2017_094z25, acadia16_394g24, 0b9b, acadia15_95d3, 0ed5, 7285, ae3b, 00f0, 89bd, 16e0, f483, 920d, 4afd, 3c87, 4533, 40c2, 9a22, ecaade2017_008m, 6332, 114a, ecaade2015_155o32, ijac201614203a9, fb42, 2d38, 15cd, 56eb, 34a5, 24b9, d61c, e1fc, 9621, sigradi2013_194s, acadia14_135u, b4f4, 4fdf, acadia17_403g, a13c, a930, acadia14_681at, 4a71, 13f9, 5a45, 8f22, ascaad2016_034k13, 6733, 34cc, caadria2015_073b10, b52b, 702e, acadia14_699d, aff4, c165, c106, c720, ijac201614102s2, 1188, ecaade2017_157ff, 1b9c, 727f, f896, 05a9, f0d8, acadia17_640pp, dbc8, 2aae, 7472, e2ec, 7200, ecaade2017_151x, 3009, ac56, 63c6, a135, 8473, 5f53, ab44, acadia14projects_463h, 5b17, acadia16_440c26, 7dbc, d664, a334, eec7, caadria2017_096c27, e5d0, df6d, 9d40, d786, ab35, caadria2017_183b44, 5258, 0e51, ecaade2017_244pp, caadria2017_132s35, d952, a314, ijac201513303k11, 8ded, 7d43, dd05, acadia17_28w, 38f3, ecaade2016_140x39, c910, 5ecc, 748b, ce3e, c786, b213, ascaad2016_031m12, c68b, ecaade2015_221s48, ecaade2015_21m3, ecaade2017_108u, fff3, sigradi2016_815ii, ecaade2016_042m11, 0f23, 1a5c, cd3c, 9981, acadia15_497g22, ijac201614208l14, ecaade2017_189ss, c219, bade, acadia15_95f3, 0049, 2399, 9edd, sigradi2016_602j, 82ff, 5355, 5dca, 9f0d, 60b9, caadria2016_073d4, sigradi2013_343j, e653, 7b17, 5b76, 0369, ecaade2014_072g18, 632b, e221, 76eb, 7f63, ea9f, ad04, f411, sigradi2013_267c, 50c8, edd4, acadia16_402m24, 83e8, ff9d, f93b, acadia15_483u21, acadia15_395a17, 20d0, ecaade2014_239v61, b7b6, b9ab, c3e7, e446, c916, ascaad2016_017d7, 2d53, sigradi2015_8.264m14, 98ee, de27, d0b4, 8b90, ecaade2016_098e27, a0ac, 1994, 4e8a, 7b6a, cfb2, 71aa, a477, 9059, a0a6, acadia17_18k, e029, 2638, 94c4, df86, 7e0e, f047, b7b0, e376, ce21, 56f1, c383, e617, acadia17_162o, bc0a, f8e9, sigradi2015_8.186a13, f470, a404, 62f5, 66d6, 29f7, 2e3b, ecaade2014_201c52, 99bb, aec7, ecaade2017_029t, 9422, 439c, 7989, 802a, 175d, 7ba2, 0bee, d907, f36b, 3340, 75d5, 4753, 4934, e9d6, 198d, eb08, 8a37, b793, f079, 70c6, ijac201614208k13, 76f5, 320f, ascaad2016_045z18, 9934, ecaade2014_173g43, 02ab, acadia14_33af, acadia16_34d3, 2048, 3e39, afe7, f966, 6881, d3da, 4823, acadia14_719m, 51a5, 9b7e, 99e2, 978c, 8544, acadia14_291aj, 9b2a, 4148, 26fd, f29b, e85f, fa91, fb40, 4f49, caadria2016_777w32, 3aa8, f6c2, d126, fc1d, dc5f, 57da, f52f, 9763, a786, acadia17_482s, 4406, 4f76, 9160, e476, acadia17_403p, sigradi2016_602l, ecaade2015_227l50, d13a, 9d4d, 29d2, 86de, 8b76, ecc2, 725f, 5651, a98b, sigradi2014_314t6, bac7, a581, acadia14projects_63w, b293, b95c, caadria2017_079z23, acadia14projects_375aw, 833c, e856, ecaade2017_100k, ijac201614301c1, 14f1, 6189, ecaade2017_152mm, 2648, 3018, 0a4c, 4543, 1ce8, 1c8a, 7b93, ecaade2014_186b48, ecaade2017_071uu, 3a95, ecaade2015_144b31, 208e, 2150, 82d6, 4bf5, 22cb, 3b7a, sigradi2016_467s, ecaade2015_22n4, 90b2, b971, 29d6, c87b, d25c, acadia16_34e3, a4cf, 879d, 5f9f, 8178, b6d1, 34f5, d411, ecaade2016_016k4, 2719, 465e, 90ec, 88db, caadria2016_259r11, 9862, acadia14_619aa, caadria2015_069t8, 5c5a, 8243, bd06, 0e1c, ecaade2017_008g, caadria2015_203e29, caadria2016_579u24, acadia14_23ax, 7d77, ecaade2016_222x57, daff, 66c7, 3b9f, 7e52, 45ea, ascaad2014_018c2, 358b, 068e, sigradi2015_8.328k15, 00b2, 18cf, ecaade2013r_003t2, acadia14_63ab, caadria2017_094y25, 18f2, b7a2, 6423, 9890, 4861, ecaade2017_052ss, 5f89, ecaade2015_215h47, fd18, 1a00, 5cc1, 9c95, e01e, 3ed4, bc2a, 7ec6, 30d2, acadia16_196f13, 28fa, sigradi2015_6.42r7, ecaade2017_041t, e9bc, acadia15_469i20, cbcc, b81b, 58f5, sigradi2014_282s3, b349, de6c, de6d, 78c3, ijac201513105a5, 3842, ecaade2016_023t6, ba50, 1d85, 2751, c12e, 1669, caadria2016_683v29, 4460, defa, 53e1, 8fd3, 658e, 7b78, df32, 0326, 26c3, 0ef8, f066, 9333, acadia14projects_167x, 678c, 337e, ecaade2017_210u, edc4, sigradi2015_sp_4.275u29, 48dd, 81d0, 32fd, 8cb0, e80b, 18e6, f849, acadia16_308z18, ecaade2016_ws-dleada68, 766d, caadria2016_395w16, 41f6, 6c6b, 6801, 64e6, 23ac, 7dd6, 5a29, ecaade2015_293y63, ed38, 3c47, ac29, ecaade2017_019cc, 46d0, sigradi2016_690a, 6c2a, 3db3, 7639, bf01, 8738, 452c, 4516, 21c6, acadia17_18d, 7c5b, 9aed, f5e7, 358a, 8d73, 34b3, ecaade2015_314e68, 0044, 1b5b, 92f8, 728a, 3f79, 2877, 5214, 70a0, e4ea, f00d, acadia17_100r, 60b3, 7cef, ecaade2016_119t32, fd62, 346f, 8b24, 03c8, 3d8d, 7a33, 5c59, 4c2c, ecaade2017_grie, 3879, caadria2015_067l8, 5dde, acadia17_350y, 78ed, 0943, caadria2015_150d24, 6227, b43f, 69f6, sigradi2015_8.186l13, 74d2, 5f38, bf4b, e1ce, acadia14_339aa, c184, b22c, ecaade2016_136x38, f69f, 9ad5, f6ee, acadia17_544b, 9b16, 3fc9, 7341, 72e5, caadria2016_809d34, 090e, 689c, caadria2016_013h2, 7a77, 6d73, b8ff, 9448, c5f9, ecaade2015_237x53, e90c, 471c, e9f8, af83, caadria2017_047e15, ae64, b4ce, 7edc, 6810, 580b, 762f, ecaade2017_037aa, cfe7, 2c9d, a2f1, caadria2017_033o11, 6e1b, a06e, 1392, 5d72, 0f83, 3986, 1d5b, f77b, bcbb, 5850, a6e0, ijac201513105a4, 2429, 641b, 721f, sigradi2015_8.239b14, acadia14_555k, 2869, c784, f573, 5e88, a23c, ecaade2017_170j, sigradi2015_9.347x17, a387, b0f6, 6c08, ecaade2015_59v10, a32c, ascaad2016_034l13, b62e, 1d0f, 30e4, 0c87, fd04, 65bc, acadia17_60w, acadia17_660o, acadia14projects_671m, ecaade2014_010y1, f8ef, fc2e, 4a50, sigradi2013_286h, 8405, edd2, 7503, ecaade2015_268y58, 6c3c, 80af, 520a, 66f0, d74e, ecaade2014_198u51, ed6c, 79d6, 29e3, acadia17_153h, c7a4, 1c22, ff6f, caadria2017_070k22, 4203, 959a, acadia14_589k, 74f2, 6cbc, e752, acadia14projects_75c, 9efa, sigradi2013_100f, 9f18, sigradi2015_4.219j7, c098, 8292, f879, acadia17_18s, 6ffd, 207b, ecaade2017_215nn, ce10, b028, bd8b, 5b97, 6f83, 82a1, a2b7, 9490, ascaad2016_004u2, acadia17_520k, acadia14_111n, 7713, b466, adcc, acadia17_52x, bf82, 97eb, 6edc, c00a, b42c, 104a, ade7, 2db0, cf4b, 9172, 92b6, sigradi2015_11.136x24, caadria2016_529l22, 6465, 7898, 0ed8, 88a4, f5a4, ecaade2014_138d30, 002e, 7592, 4378, ecaade2017_301s, acadia17_374dd, a383, ijac201715203ii, 30b7, ecaade2014_010s1, 2b16, 2b2e, 201b, 321f, acadia14projects_43aj, b8a5, sigradi2015_3.212k4, 10db, ecaade2017_116m, c32c, 98b4, caadria2015_117z18, ecaade2014_094n22, dbfd, 3cba, 5dd5, 3f8a, sigradi2016_655e, ijac201614403j2, fbb1, b9a5, 4989, c2e3, b1ef, ef2b, 7d1b, 5d75, c523, f70a, b2e1, 4e46, 4a89, 42fb, 0799, 9a8f, b10b, 1794, 8039, a1bd, 6757, acadia17_534hh, 193b, d59b, 1c2c, 9cdb, d359, 8bae, ecaade2016_027y7, ffc6, caadria2016_311e14, 5891, 0269, eca8, sigradi2016_364uu, caadria2017_182s43, ecaade2017_305d, 6325, acadia14_63w, 445f, 4e03, e2e6, bd14, ijac201614309d6, acadia14projects_463v, ecaade2015_320m70, acadia14projects_681as, b9bf, a823, 72dc, ijac201614405a4, 2618, acadia14projects_497w, 338d, acadia14_517n, sigradi2016_773y, f8ea, ecaade2014_167l40, 104e, 8b61, acadia14projects_609ar, a9ab, 2692, 9ff5, f901, 0fdd, 9c02, sigradi2016_710dd, 7504, ecaade2016_144h40, ijac201412206w4, f6e1, ecaade2017_053i, ecaade2015_221r48, 3400, 770a, 121d, a5a3, c94e, 7d00, ecaade2014_214k54, 48bd, acadia17_283vv, d721, 287a, fb78, sigradi2013_138l, 21f0, 4ad2, dc53, d620, f2de, 667b, f7ad, acadia17_248n, 8915, c3e0, ijac201412408w1, caadria2017_081y24, 999d, 9c4a, 7338, 5d18, 358f, f55d, c36f, 9c33, 20cd, 4acf, 434c, 2356, fc3c, 3f50, a43c, 9827, 6c9e, 042a, 2470, 0d81, 30d4, c468, 04db, 7ff8, caadria2016_415u17, a215, 0192, 881e, a6d0, a389, sigradi2014_099u8, 9a91, e7cc, 4770, 2dab, b7a6, ascaad2016_007l3, acadia14projects_497x, acadia17_222tt, 4569, 1c95, 00e9, sigradi2015_10.140g19, 7f19, ascaad2014_024u5, 46c5, 48d8, ea24, 68cc, ecaade2015_194n40, 415a, 5c06, 44d8, d2d3, 8f5f, e022, 5654, 7b39, 4e47, acadia17_81i, 29e6, ecaade2017_192j, e3dc, c14c, ce37, 065d, 075e, 7512, 0065, ecaade2016_027f8, 6aaa, 0fe3, b901, baa4, 08f1, e9f1, 7545, b37b, 2122, c586, caadria2016_013c2, ecaade2015_158g33, 3990, a91d, 1399, a41b, 3dd8, 82cf, d174, 73ec, sigradi2016_544e, a150, acadia17_189ff, 2793, ee3f, 1d05, 89df, f903, 8d87, acadia14projects_177ac, acadia17_445s, 24c8, 1e4b, ascaad2014_005m3, 4cbc, 6064, bbb4, sigradi2016_367zz, sigradi2016_611s, ecaade2014_133v29, 8562, 8b2a, 6624, ecaade2015_222b49, caadria2015_206n30, afba, 7406, acadia14_291ao, b405, ascaad2014_012n6, ascaad2014_003s1, 1709, acadia16_372m23, ee04, acadia17_340xx, acadia16_280u17, caadria2016_529p22, ecaade2017_156t, sigradi2013_189g, acadia17_552r, ijac201513305l12, 7fe4, ecaade2017_151bb, ecaade2015_155v32, sigradi2016_448w, 52a2, ecaade2015_138s28, sigradi2015_3.268o5, ecaade2017_057h, 23fd, efca, d0cb, cb1a, d58d, acadia14_219g, d38d, d876, 4af3, 414a, 683e, b3e7, 3f2a, 9278, e5b6, 45f6, caadria2017_115g30, sigradi2014_239w8, 0daf, 703c, acadia14_247r, f0a7, b6aa, ecaade2017_129ff, 71ed, 2076, 5113, 14be, 7412, ecaade2016_120j33, f839, b9c7, aba1, ascaad2014_014z7, e925, d626, 2921, 5790, 5f27, ad34, d8ea, 6353, 4429, 2866, 49c4, sigradi2016_801r, acadia14_135ab, ecaade2017_140mm, sigradi2016_559u, aba9, 954f, 1578, cc27, 0b85, ed44, 2550, 57bc, acadia15_95l3, b342, 77d3, ecaade2015_324u70, 40b3, 0d32, 9b1f, eb92, a890, 3252, f7fe, 61a7, 57f2, ascaad2014_005s3, ecaade2016_190t50, acadia17_660k, 67cf, ecaade2016_104s28, 44a7, ecaade2017_048gg, ecaade2016_046u12, ecaade2015_92t18, ffdd, 73fa, 5bc3, 6994, 2563, ecaade2017_097bb, acadia17_322j, b156, e8bf, 3ff2, acadia17_678uu, ijac201614102w2, 2736, fe37, c965, 4b7b, 651f, ecaade2016_057o14, ecaade2017_277yy, b5b0, sigradi2015_8.239a14, 55f2, e9af, 6767, ijac201715106gg, ijac201715104w, 6ff5, 0bd8, 21c7, sigradi2016_777gg, 9aac, 2274, f64c, fca4, b102, caadria2015_181g27, 916b, 5f1b, 1f6f, 97c6, c1c0, af0c, acadia17_340v, 638d, 86ad, a23d, 8e62, 57b8, d6fa, af1a, ecaade2016_114f31, 450c, sigradi2013_393l, 0e09, c6c7, ecaade2016_128h35, ccc8, caadria2016_767s32, 416d, acadia17_82jj, 8d23, c505, acadia14_463au, baf8, 45e8, beda, sigradi2015_11.165j25, a7ad, ecaade2017_061f, 5373, 7273, 2a8b, 1971, d4f0, 2087, 4d32, 13e6, caadria2015_130n21, 2d75, 50b9, 71ba, sigradi2014_266d2, ecaade2017_215y, ecaade2014_111r25, 6acd, 57f5, 8f51, 86fa, e819, 68a6, a71a, caadria2017_023u8, ecaade2015_243v55, abed, ab0c, ee5b, a8e7, 6570, b350, 90e1, 46a2, 2ae7, 4b12, acadia14projects_311y, sigradi2015_10.377y22, cf39, ijac201715204q, 1991, fe0e, sigradi2013_117s, 3235, e24f, sigradi2015_11.136n24, 1fe2, 50f0, 2ab0, afc9, 63f0, 7575, 5488, 25b6, sigradi2013_260k, ecaade2013r_019e10, aba0, d741, acadia14projects_111m, 0ffe, 3a54, d67e, 5d0d, acd2, 6531, f3fa, caadria2016_683r29, 8e07, acadia14projects_479f, acadia14_281y, 596b, afcd, bb5d, 997b, d7a7, ecaade2014_140a32, 432e, 053e, ecaade2017_302jj, 4f05, 0796, b748, 3b1d, fd27, 950d, acadia17_82qq, 5998, dceb, 6e4c, 41f4, d11e, 15a9, 91c0, 0a2b, acadia17_413aa, sigradi2014_052o5, ecaade2015_143l30, 5158, bbef, 83ca, 7db9, 915e, ea68, 6c29, c68a, 5626, 9ebf, c099, ecaade2015_250g57, ecaade2017_208d, ecaade2017_255o, caadria2015_078m11, acadia15_343a15, ecaade2015_294n64, ecaade2015_205a45, 638e, 644d, e2ed, 863d, cd13, ecaade2017_277ww, ab99, e49b, 5241, 9033, 8b4f, sigradi2016_751mm, 5db3, e73f, sigradi2013_401l, aaf2, acadia17_220u, 3c7a, e2a5, 8d7b, 2dc8, cab7, 606e, 2a8f, f250, ff55, 7f1e, e3f3, acadia17_330zz, 7445, acadia16_224p14, 2457, 6276, a4ff, cad9, 2f99, 2f2c, 35b3, ecaade2015_61u12, ijac201513203h7, f093, bcba, d305, ecaade2013r_012t7, 752c, a76c, b31c, 752d, sigradi2015_9.347m17, 3415, ffad, acadia17_92o, 2d66, c205, caadria2016_641o27, 8f1a, 97d6, ecaade2014_201f52, 38d5, bbdb, 08b2, e7e9, e4cf, ccd3, acadia17_414gg, 74e1, 22f3, af4f, 3328, ecaade2017_265z, d513, f924, d304, 9bb7, sigradi2016_358o, 4da0, sigradi2014_345h10, acadia14_619al, 0dcf, sigradi2016_522v, f566, a7e7, 4351, e753, ecaade2017_046f, e532, bd4b, b6eb, d792, 81ff, feaa, 93a4, acadia17_520g, b3e5, a7cf, e874, 26a5, a5b9, sigradi2016_450tt, ecaade2014_031z8, 6386, ecaade2015_177b38, fff9, fb46, 32a8, caadria2017_096r26, 6a56, ecaade2017_057g, 1612, acadia16_224z14, b06f, 11bc, caadria2017_113e30, f68a, 9569, 856b, caadria2017_055k18, sigradi2013_275f, a72f, 99cc, 8a06, ecaade2017_051r, 40eb, 0bf0, 16f0, sigradi2016_446j, ecaade2017_148f, ijac201412303m8, 0396, 7f87, ad10, e175, acadia17_292x, f84c, 9f35, 8ab6, 4aee, 5952, dfa8, 3286, 3fe6, dabc, e03d, sigradi2016_777mm, 7004, 3ee4, 0e22, ecaade2016_166w46, 26d0, ad08, 89ad, 8d0b, ecaade2014_225h58, aa42, af5a, 13d8, 1de9, ecaade2017_023ee, 02a3, acadia16_206r13, 0b15, acadia17_473e, 0e8e, c54a, 03c1, bcf9, f0ed, ijac201614208b14, 392e, acadia14projects_601aa, 8739, acadia14projects_145m, abab, 462d, 3f8e, 036c, 1d42, 9d60, 74ea, ff50, cd36, 4573, 8ce4, 2f65, ecaade2017_274z, sigradi2014_345l8, 9c79, acadia17_329ee, sigradi2013_386o1, f331, cd1c, 19eb, afd0, 4f78, 20e0, ecaade2017_046e, ascaad2016_044s17, sigradi2014_345y8, 1d11, sigradi2015_10.309i22, b98c, 90a7, db8a, 9233, 65b8, b35c, sigradi2015_6.183k8, 1258, ecaade2015_217k48, 19c8, a524, b527, 0364, sigradi2016_776w, 0450, acadia14_565h, e7e1, c09d, ecaade2017_083nn, e267, 3631, acadia17_154dd, 495d, 6a1e, 1795, 1c10, 62ba, 7252, acadia15_263z10, ecaade2014_071v16, 23ff, 23c9, acadia17_231j, bd65, 6829, 111e, a22d, acadia14_365ao, 24b0, 17f6, 3524, 0caf, a6fc, c704, 4dde, 61f5, f46f, 2264, b6f8, acadia17_62ll, acadia17_492mm, a3d7, sigradi2016_792p, 76c1, 7ac1, 44cf, 13f2, d7bc, 87dc, 685e, caadria2017_023s8, caadria2016_839n35, ecaade2014_072c18, 9b08, 996f, ecaade2016_162f44, 5823, ecaade2014_224w56, 419e, 90ff, 2b5e, sigradi2013_275a, 3676, c220, ed88, 1b16, 452d, bb3e, 5c04, ecaade2014_050g12, ecaade2017_038kk, sigradi2016_659w, a50f, 088b, caadria2016_601c25, ecaade2015_297t64, 1f16, e9d0, df8e, 7fd9, 11d8, cc65, a487, 1608, d6af, 42d8, ecaade2016_191c51, ecaade2017_094i, 23fa, d221, caadria2015_190h28, 62f2, f191, 9a11, acadia17_38tt, ascaad2016_054v21, sigradi2013_294t, 08f2, 50ed, 2aa3, aaf0, 98f9, 6128, 32ed, 2019, 34a9, ab3e, ecaade2016_099n27, 6963, f536, ecaade2017_108q, c8a1, 2280, 06fa, ijac201614207y11, 5f81, acadia14projects_609ak, c9d5, 1ed6, e711, sigradi2014_084z7, 1d93, 5c07, 6655, 40b7, caadria2017_122s31, a02f, 89a0, b0be, a2bf, 7eb2, cc68, 7195, ecaade2017_059a, daa5, 9ffc, 4c8c, e6b7, 9cbe, sigradi2015_11.142e25, ce24, 38da, 33f6, ecaade2016_062i15, ecaade2014_121n27, 34ad, 6a17, 8a78, caadria2015_246w35, f0e8, acadia16_362m22, 5250, sigradi2015_11.166c26, 48be, 2e55, 4b06, 5097, ecaade2017_037ii, ecaade2016_045j12, 6cef, a576, a256, ca6d, a2f4, ijac201614405p3, 125c, 3f6f, c4dc, 5120, acadia14projects_699f, c4d4, ecaade2015_130d26, a671, 0c8c, 1e3b, cdbe, caadria2015_102c16, ijac201412304s1, e884, 44d9, dbf9, ecaade2014_202k52, 6604, 164e, 2d1d, ijac201614308j5, 6826, acadia16_62k4, caadria2016_435k18, 2ac3, 0fb4, 6982, 7595, 351b, a6c9, b1dc, 252d, acadia14_627ax, 7ac3, c1aa, 9ed6, e72b, 61da, af21, ecaade2017_079cc, c214, ijac201715106b, 93d1, 1e6a, f5b8, f2c3, dde7, ecaade2016_tkou66, 48fe, c2a8, 5354, acadia15_47j1, dc34, acadia17_329aa, a708, f727, acadia17_164xx, b88f, 496d, 1efa, 7b08, d10e, ecaade2014_153t36, 6d70, 71d0, f183, acadia17_502e, 38a1, sigradi2016_448s, 0d95, 7828, e80f, 3225, acadia14projects_111n, ecaade2015_250k57, ijac201513305i12, e775, 1693, ab2f, b729, 1d61, cb27, ffb6, cda2, acadia17_50ll, 6938, 061d, 79a8, b042, sigradi2014_128e1, 00a7, 61c4, 91bb, ecaade2015_180n38, 3c53, acadia17_290h, b6de, 4b2c, c90e, af42, be90, 1a28, ecaade2017_253t, 66c9, acadia16_140z9, 3a3d, f02c, 4a06, c6f7, 02ae, fdfc, 9cb4, 1899, c69d, acadia14_257ac, e5f3, ecaade2015_199y42, f9a4, 0c00, cfcf, f35c, 8e20, e11a, ijac201412402m4, d63a, 4b79, 06cc, caadria2015_086n13, 09e9, ijac201614204d10, 204b, 0201, d869, 8ac3, e892, 78e6, ecaade2016_158s43, 1c6d, 63c2, aeff, b3f3, f673, d450, a670, 4496, e3a9, ecaade2017_212tt, f477, ijac201412403r5, ecaade2015_202j44, bef7, sigradi2013_274, 5620, 88a7, ce2c, ijac201614208n13, 0dbb, 316e, b1cd, d6cc, 60df, e545, fa79, b292, b917, ecaade2017_089x, acadia14_63c, ijac201715104i, 35bb, b066, 98fa, e076, d06c, 68bc, 99a5, ecaade2016_002d1, 520f, sigradi2015_6.42b8, ecaade2016_225d61, c83d, aa25, e3c5, ascaad2014_026x6, 3685, 816c, 041a, caadria2016_249g11, 3925, dbe8, acadia14projects_681ag, f125, 0253, sigradi2016_467t, 7070, e6c8, 6790, b606, 94ca, 3cb1, 07b1, caadria2016_819k34, 035d, ecaade2017_252j, sigradi2016_732j, 0011, 0dc4, 4601, 9649, acadia16_12i1, 2fa5, 6d24, f36a, 6e81, 1a6a, 5c8d, a94e, badb, 9b8e, acadia14projects_479w, ecaade2015_297d65, 7448, 86c8, ijac201715205vv, c767, 3119, 72ca, 6459, 834f, 1832, 91bd, ecaade2014_072r17, bd5b, ba76, 6719, a83b, 3a98, 35fd, c13c, cced, 021a, fc64, acadia17_426k, 6321, fd63, 409b, 0495, 9946, 31f7, 9d8e, 6b44, 139b, sigradi2016_470z, f7ba, 4ba1, ecaade2014_072z17, sigradi2015_8.239x13, 9b3d, acadia16_224o14, 6be1, 11d4, 94a6, 1540, ecaade2015_317b69, bfca, f41b, acadia14_699c, ecaade2017_006tt, 7138, ecaade2016_238l63, 066d, ca9c, 2d6f, 191f, 265d, 7263, 4302, 0bab, 3603, 1ae4, 1021, 3799, 756d, e59c, 5d63, dbc4, 9506, 446f, ascaad2016_041f16, sigradi2013_30f, 69ed, 92a6, ecaade2015_248s56, a8c7, 31c6, 3f7b, 4c42, 6d51, f60c, 36ee, b544, 66f8, ac3a, d052, b084, 2a2c, sigradi2013_400u, 8452, 8ba5, ab58, cccf, caadria2015_108v16, 078f, 7a15, 0fba, 15f5, d162, ecaade2014_019j5, caed, ijac201513305u12, e1f6, 9b6e, a1ce, 4d66, 4c8e, sigradi2013_421k, a464, c6b9, ca4b, 2b40, 1f7a, ca07, 594b, e413, c393, ecaade2015_25j5, caadria2017_048o15, b80f, 81f2, 64cc, 32bb, 3525, 728b, acadia17_551xx, 2224, ecaade2014_173u42, ac33, a5e3, ecaade2015_230c52, 829e, acadia16_344f20, dbd4, 3fed, ca7b, 3b40, e518, 6ed9, d0e8, f3c4, 7b5d, 3f57, a31b, 8a53, f3ce, 9b13, b2bb, ecaade2015_118t23, a42a, caadria2017_094b26, 99ca, 86d2, b64c, 5bf7, sigradi2016_381s, c596, 0fc6, 565b, caadria2016_683z29, cee7, 94be, ascaad2016_045f18, 283d, 52aa, 4a87, 65ba, 9be5, sigradi2014_151f3, 314f, 5644, b157, 9c9f, 8924, c3ed, d725, 0ca0, 0adf, f32c, 9068, 73cc, acadia17_92u, 4414, 3116, acadia17_247kk, 706c, a2a6, 8952, 6ea7, 1573, caadria2016_045l3, 91aa, 8a8c, b940, 88ee, ded4, 7924, ascaad2016_031l12, 51f5, c8d3, 6a8d, 362a, 3200, f840, bc78, 35a5, acadia14_399am, cd2d, 1755, c056, ecaade2017_006u, 5cf6, 1b77, 18ac, 9ab5, 7675, 618c, 0c9e, bab7, 04e6, 09dc, 145e, 69f7, 00ce, 015c, cd38, fb11, ecaade2016_099m27, 61a0, 5f67, d270, f275, 0be5, 175b, 9e82, 6c7b, e1e3, sigradi2014_305j5, 5a4e, 59cc, baf7, caadria2016_013t1, 7982, 6056, 1ab4, 1dae, acadia14projects_189as, 9722, b1ec, 1a78, 5482, sigradi2014_244i9, 7991, 1845, 4a5d, ab43, 4054, 9600, 7e36, bf36, 1736, f739, 34a8, 7377, f0c5, 4500, acadia17_473qq, 40ac, a5f4, 0576, 0df0, ddc0, 4d8f, c23b, 025d, acadia14projects_681ak, bffb, 8ab9, acadia14projects_75e, 0c85, ecaade2017_148rr, acadia17_118ff, 8e55, 7c82, e3f6, 3102, bf73, 898d, ccc0, ijac201412301u5, eb4f, 926b, 084b, bec4, e3ff, 0f49, 644c, 2902, c9b5, 2e04, ecaade2016_ws-afutureo67, 6d6b, deea, c602, ea1a, ecaade2016_193v51, ecaade2014_168j41, 998f, sigradi2013_429g, 684f, sigradi2014_041j3, 0376, c1ae, ecaade2016_175h49, 6a86, 09ad, 68de, b22f, sigradi2016_470y, ecaade2016_243v64, 4b86, caadria2017_058s20, b847, 35e8, 8f7c, f0f9, e7d5, 317a, ijac201614201y6, 6ba3, ccdf, a2f7, sigradi2014_045h4, 8539, d2cf, 4314, 67b3, a9c3, 7b89, 44a2, b315, 169c, a324, acadia16_382c24, 4f53, 2738, 8f9a, c868, 85f9, 2a2d, fac3, c466, ecaade2013r_003f3, 0de6, ijac201715104ll, 17e7, 1df1, da10, caadria2016_085k4, ecaade2017_269b, 9c57, 6da4, acadia14projects_317s, acadia17_222w, f576, ecaade2014_153z36, acadia16_184y12, cb58, acadia14_199ak, 02e8, ecaade2017_274t, b6a2, d27e, 012b, 8b25, ecaade2017_305c, 98cd, 3f40, 48c0, e570, acadia17_482w, 0a7d, sigradi2013_267u, 28c3, ecaade2016_223w58, ecaade2016_016e4, 34be, acadia17_82nn, 176e, bf0a, 000b, 0ff2, beff, ijac201614202u7, 5540, acadia14_291c, 1dd7, ecaade2017_080hh, ascaad2016_002i1, 97ab, 4d97, b853, c487, ecaade2015_55h10, acadia14projects_435af, 905d, 05b2, ascaad2016_023f10, ecaade2017_253w, 724c, 929d, 7645, 0ef9, 300d, c696, 00c4, acadia16_78r5, d13f, 1a29, caadria2016_333y14, ecaade2014_186x46, 5e9b, a21d, 7be4, 8022, 563e, 6f46, acadia14projects_111l, 65c5, c7d5, ecaade2017_038nn, 6ba5, ecaade2016_147z40, f0d0, acadia14_531o, ecaade2016_158p43, 49da, 5231, c652, c32b, 144d, sigradi2016_367xx, be45, dfb2, 9952, caadria2016_725l31, 937b, 8e94, 0a31, f14f, sigradi2014_169p4, b6a1, sigradi2014_201h7, cec1, acadia14_691ay, e5cd, ecaade2015_273d60, 5d97, ebbc, 25be, aa09, a2fa, a8a9, acadia14_339ab, 183c, 8681, ac85, bc18, b758, 95b6, e8cc, 25a0, ecaade2014_016b4, dc25, ijac201614204u9, a26e, a50c, ecaade2017_109hh, 6a6f, 3ec4, 29a6, 7376, 6bab, 07fd, a2e9, 576e, 3c3a, 3b28, a68a, ec2a, e538, 4d34, 998c, cf95, acadia16_98c7, cd19, 394c, 5f68, 229b, caadria2015_108y16, 7b4d, e91d, 6d81, acadia14projects_549z, sigradi2016_408w, 0018, c206, 2d76, ecaade2013r_010t6, f1c8, ecaade2017_264xx, a273, 4ee2, c333, d805, ce43, 531d, caadria2015_049w5, ff31, 3402, 624b, 58dd, fe63, 038b, ecaade2016_132z37, 9c09, a473, eaa5, bd21, ab5c, d9b8, caadria2017_109a29, 5f80, d683, 7896, 0cb4, 32e5, d150, sigradi2015_10.7f18, ecaade2017_306l, 5b12, ecaade2015_233d53, sigradi2015_10.220h20, d124, 9057, acadia17_290g, sigradi2016_779vv, acadia14_531z, caadria2017_185y44, acadia14projects_291au, 7122, 450b, e43b, 325a, 6133, dc80, 37b5, 9b31, 0423, c126, sigradi2016_450uu, 1e20, 84ab, e6d3, 78bf, ecaade2015_319h70, 0929, e2e4, ecaade2015_229v51, 6f94, 2104, caadria2016_281k12, b8f6, a93c, 2fb5, acadia16_78u5, acadia14projects_145z, b777, b1c8, d081, 8a3a, ecaade2014_194z49, 0629, ecaade2016_130k36, b4a2, 1c8f, b4dd, 7df8, acadia14projects_317r, 4865, d88f, ebaf, 49b6, aa4a, dc93, ecaade2014_186n47, 2854, fe41, f0b8, acadia14projects_681an, 3ae1, bcfd, db61, b366, 3ee9, 2fbb, c467, 8132, 1b3d, caadria2017_142o37, ecaade2016_058a15, 3d41, 6708, ef27, 7a41, 360e, 4e16, 62ee, 7bdd, e444, acadia14_357an, acadia17_678rr, sigradi2015_12.297n28, 89f1, fac2, 203d, ecaade2017_090kk, 4e97, 60b5, d722, e1b1, 92a8, 2dda, acadia17_177n, 3c8f, 413d, f655, 8288, c7a2, 0432, sigradi2014_132l1, 0e3b, 9fc4, ac7c, e356, sigradi2013_280l, 0578, 9611, e272, a8e6, ef2f, caadria2016_755m32, fabf, 026c, db1b, aa78, 060a, a8fa, 411c, 1d2e, 01fe, 328f, 8037, 5459, sigradi2016_381r, ecaade2015_227k50, a170, acadia15_513u22, 2fb4, 58c4, ijac201412206c5, aaa4, d191, d0bc, 9405, 37fd, b181, be0c, 078e, bf68, ecaade2017_085xx, 418f, c076, 2210, 3212, 7c28, de0c, df7b, 959e, af4a, f25d, 0c66, acadia17_520m, 70ab, bcfe, 1bb8, 47a1, 7df4, ijac201412204d3, cd49, 69a8, sigradi2014_291o4, acadia17_598i, ecaade2017_309oo, 57e5, acadia14projects_281z, d798, f74d, 6fea, sigradi2016_490mm, sigradi2016_752vv, 2ee7, 7cb6, acadia17_298kk, 8507, 29c0, 0487, ecaade2014_239a62, e804, 74ca, 4aff, addb, sigradi2015_10.140t19, acadia14_189al, 357e, c9a1, 3932, 9d6f, 2101, c976, 66e8, ecaade2017_116qq, 99f5, 4d11, f8b3, 6e3c, e962, 5188, 3df5, ecaade2015_11d1, 272f, e7a3, fec9, ecaade2016_032o8, acadia16_372d23, ijac201715202n, 949b, ecaade2017_291bb, f8d7, 5cb8, 9d81, sigradi2016_356g, a022, 6de2, sigradi2016_611p, 9e03, adfa, 98a0, c2e9, fe52, acadia17_189gg, 733f, 68a4, eb03, ecaade2017_151z, 76e4, d256, acadia17_608q, acadia17_60u, ascaad2014_019u2, 559c, baa3, 2da6, ae96, aea9, 973a, 3410, 0be6, acadia14projects_691ay, 3027, acadia14_681as, b355, 10e8, caadria2017_174y42, ecaade2016_199a53, 2701, 847c, a178, 8423, 31ef, ecaade2014_105x23, 5f34, ijac201614105t5, 11f1, ecaade2015_171l36, dff1, 243b, 0e4d, a87f, 9794, d51d, ecaade2017_211aa, f52b, 5829, 5eef, caadria2015_188z27, 77fb, e4d8, 51ab, 77fe, ijac201614406g4, 004a, 38f7, a623, ijac201614102k2, sigradi2014_213n7, 445a, 658c, 6974, 1e5b, 1de8, 862f, 7b8c, 8079, e9c9, c68f, 88c4, 5ef7, b7be, 7f8d, a0ea, d987, caadria2017_067m21, 562d, acadia15_451s19, 172d, acadia17_284g, ca4a, 0de2, 3f89, 9de4, ecaade2015_138n27, 9da1, 8d0f, 4156, 52d4, e59d, 1b4d, ecaade2017_164s, 1697, 239b, 1256, 2e19, 0ce7, f235, 9b8f, acadia16_130l9, ascaad2016_012p5, sigradi2016_637r, 97af, f3c0, ijac201412305m2, b7ea, 76b5, acadia15_443c19, 1942, 5c98, d61a, 80a0, 371d, cc55, 6aff, sigradi2015_12.259d28, ab86, 2b4d, e53a, 8901, 1e71, 0a27, ecaade2015_114f22, ee8e, ijac201412205r3, acadia14_125ae, ascaad2014_029x7, 2834, 61c2, sigradi2013_429b, 2931, caadria2015_078g11, 92a7, 5bde, b5f2, acadia14projects_375c, dc23, sigradi2013_326m, ecaade2016_243o64, sigradi2013_304b, 4e7f, caadria2017_035x11, 59e4, 196c, 0d26, 8d31, 0c92, 58ba, sigradi2016_625xx, 0e41, caadria2016_457d19, b36d, ecaade2014_016w3, eb7e, cf2b, 5aca, d1f2, 42c2, 7550, 30c5, d39b, d2b8, df6c, e627, b1ff, 8acc, ffb0, e7d6, 922d, ecfa, acadia17_154r, d92f, a553, acadia14projects_627h, 3363, 6725, 5def, 67ca, e332, 2b59, 38fb, c6e8, ecaade2015_55s10, caadria2017_003z1, d42f, 9d1a, e511, acadia17_189dd, e4f7, 2a7c, acadia16_394i24, ecaade2016_169m48, ascaad2014_014o8, sigradi2014_048y4, 37a3, sigradi2016_490ll, e6bc, acadia14projects_311r, 6b62, ijac201412302o7, 70c8, 5bd1, ecaade2015_100y19, 6d21, acadia14_177ab, sigradi2013_313r, eebd, 8c6b, 5430, ijac201513302y9, faa4, caadria2015_090s14, e25b, ecaade2017_099b, 1d55, sigradi2014_289l4, c4a1, 77fc, 8281, sigradi2014_041b3, b0c9, bbe5, d6bc, 6314, ab55, ecaade2017_215l, 6fa5, b91b, 2911, 24c3, bbd1, 5f84, ijac201412406n9, caadria2015_142m23, 958c, edd9, caadria2016_651w27, 2376, caadria2015_002d1, a28d, ecaade2017_098ll, b94f, 3561, ab0d, ff02, ecaade2017_032j, cb02, 3bab, 9afa, f70d, eb86, 9fd7, 4ae9, f6f4, ecaade2017_161d, 66ce, ec9c, 4e37, e6cd, sigradi2016_814n, 50ea, fa77, 9cf0, a057, 1c7a, 4947, 1ca3, ijac201715106l, 134f, b7af, ce96, ijac201513303y10, acec, 2e69, 27ce, 159e, dfa1, b5a3, sigradi2013_248a, afe9, eb96, 28f5, 9e26, sigradi2014_052p5, e838, 1d1a, acadia17_382xx, 3f6e, 5aa4, caadria2015_181h27, 8cf9, acadia16_298i18, da46, c46e, sigradi2016_685pp, 0d55, caadria2017_003o1, caadria2017_136m36, e263, 7a8d, caadria2017_094u25, sigradi2014_157d4, 130f, 62ed, 2b15, 6a52, 5ab2, 97c4, ijac201513302d10, ecaade2016_080y23, acadia17_137nn, 4ceb, 2031, 59a9, 2ab4, 589c, 521d, c50c, ecaade2014_149e35, 8e61, d679, 6464, ecaade2014_112j26, af37, 28ea, 4e0a, ecaade2017_215g, sigradi2015_10.7h18, ecaade2015_138a29, 1ebb, ijac201715103c, acadia14projects_101t, c9ac, ecaade2016_132p37, sigradi2015_4.219s6, caadria2017_023t8, caadria2016_405t17, 57b1, 5957, 432f, 3a76, 785a, acadia17_502tt, ijac201412301r5, 8700, 0950, 3714, 5f28, b10e, ce2b, sigradi2014_136c2, e69c, c16a, ecaade2016_221t56, ecaade2015_129h25, 47c2, ecaade2015_122r24, acadia14_189az, 5398, 35e5, e843, ce13, e03e, ecaade2017_157tt, ce46, a595, 726f, ecaade2015_144j31, acadia17_358ss, ecaade2016_223e58, 4e78, aac9, ae33, acadia14projects_101ap, ecaade2016_144n40, b39a, 68f6, e6df, 1f4e, ee97, 5135, b314, 7f41, a8aa, e50d, acadia14projects_167ab, 59ee, 8943, sigradi2014_186e6, ad6f, 402d, caadria2016_797p33, 6d87, a9a9, b556, ijac201715104l, acadia14_565u, ea06, dab4, ecaade2015_301x65, fee5, 8a49, 3872, d32a, ecaade2016_136g38, bbfe, ecaade2014_113n26, da58, 16f7, b280, caadria2017_147x38, ecaade2017_198d, fac7, acadia16_432v25, 3a4f, 4c66, 7dc0, a449, 986a, ecaade2014_095t22, 8956, 5d14, ecaade2015_307m67, a46b, 2443, ecaade2015_248l56, 5ccd, 941d, ecaade2014_240m62, e3aa, ecaade2016_mrta66, 278e, f8d8, d47e, acadia17_52l, 4edc, 5284, 613b, f4b2, dd27, 8dc5, caadria2015_032u4, sigradi2014_282l3, 77a3, 1313, 34f9, 66d4, 054d, acadia16_62e4, acadia17_338gg, ecaade2017_151aa, 44f3, a431, cd84, 8a5b, caadria2017_132n35, caadria2017_016t6, c7f3, 8dce, 376e, a3a6, 1a18, caadria2016_497d21, d351, 9b18, ea10, da91, 4280, f697, 20d2, 37b7, 435b, 82e4, 2f1f, 016b, caadria2017_136k36, sigradi2016_448p, ecaade2016_190s50, a6b5, 7abc, c399, acadia14projects_647au, acadia14_301j, ecaade2017_308gg, sigradi2014_247k9, 518d, ecaade2016_067h16, d9b9, ijac201614208t12, 12cc, 91fb, 7d84, cce2, caadria2015_031t4, 4f13, caadria2015_114v17, b6cb, 27c8, bc47, acadia14_301ay, d07d, acadia14projects_219e, b1fd, bc40, 7cee, 8535, 16b1, 73df, 696c, 0866, 9691, 2370, ce77, ijac201614102z2, acadia15_497k22, 9d27, f9ea, bf42, ad40, 8a26, 15eb, fa22, 0669, sigradi2013_42o, ecaade2017_208j, ecaade2016_mrtv65, 0f75, 52ec, ecaade2014_149f34, sigradi2016_642jj, caadria2017_132j35, ijac201412302m7, 43e4, 0416, 153c, 5e82, 6d68, 6800, 1a76, e7db, 650c, ae2d, 9271, acadia15_333y13, a9d1, 6435, acadia17_274mm, 1a8b, a321, 2ba1, a2c7, e943, 24fe, acd1, 4b49, 6bbf, ijac201513206o9, acadia14projects_167y, ca85, 560d, acadia17_391ww, e0d1, acadia14_463g, 76b0, 4b9f, f1bf, 8339, b5de, 47fb, ecaade2015_250f57, cda8, caadria2015_122n19, aa05, 3c04, 241d, b65c, 0d5c, 6e34, ba7c, acadia14_619az, acadia14projects_135x, 1e54, ef89, caadria2015_081k12, 77b9, 50e0, f8cc, ecaade2014_233g60, 9ada, 60cc, 1dd1, 7f6e, 4291, 0e1b, 8ecd, c7e3, 4462, b706, 4c74, 88cb, 62fa, f077, c873, caadria2016_529t22, 263f, d2a7, 44b2, ecaade2014_133y29, sigradi2015_2.162r1, 5bd4, ijac201614207l11, 402b, ascaad2014_018x1, afcb, f04e, acadia17_231aa, f60d, d16a, db9e, sigradi2014_082t7, ecaade2014_180f45, acadia17_273ff, acadia14projects_167u, f99f, 7573, 04ca, ecaade2016_111o30, e87d, 4f7d, 5e6a, 383b, acadia17_92p, sigradi2013_375g, 3111, ecaade2014_180a45, c42c, 0a05, 51cc, 96c3, 8f9f, 60b8, acadia17_445u, 8da7, ecaade2017_033s, e813, c39c, e983, d678, 2005, caadria2017_125y33, acadia14projects_219c, ecaade2015_229j51, ecaade2017_264e, e521, acadia17_211s, caadria2017_070u22, 63c7, ascaad2016_022n9, 16d0, 4c3c, caadria2016_569g24, 6f01, sigradi2014_265l1, 8db6, ecaade2017_265u, ecaade2016_221r56, c7c5, sigradi2014_263f1, 444d, 1ca6, 321e, bbd8, 0cd1, ebf0, f876, d569, 0f20, 030e, ecaade2015_314m68, caa8, e1dc, acadia17_316oo, ecaade2016_163h45, b908, acadia14projects_53o, 227d, e79d, cefe, 6db6, acadia14projects_153ax, ecaade2016_198r52, 1d46, 8c5b, 9211, 0743, df28, bbb2, 032b, f7a9, 0ad9, acadia17_153i, 6a0a, ecaade2015_171j36, f139, ecaade2013r_017y8, 7246, 652d, 518f, cd8e, ijac201614305r3, 6e9d, ecaade2013r_011e7, ecaade2016_046s12, 95a2, e88b, 8f2b, 608b, 2a96, ce64, fde1, ecaade2017_256x, 8b56, ecaade2014_169r42, 8e73, db63, 8350, 0aa3, acadia16_260k16, b7f3, fed2, 3d78, 8c24, a10f, f178, caadria2017_015a6, 5587, e0c5, 5c75, acadia17_329w, ascaad2014_021a4, 5254, 87be, acadia14_219f, 3657, 6c12, 2ce4, cf71, ijac201412307i3, sigradi2015_9.152d17, 7c7d, 668e, acadia17_170g, fc42, aceb, fe18, 8fff, 5235, 8f7f, acadia16_244s15, c5d6, 9c46, ecaade2016_007c2, 16d1, ecaade2016_062f15, 6faa, sigradi2015_10.138b19, 1da6, 4c10, ecaade2015_114k22, 66f1, ecaade2016_018u4, 7241, ecaade2017_225e, 4547, sigradi2014_132z1, 1804, 7d9d, caadria2017_127j34, d1d8, 848e, eb95, f7d7, 7502, caadria2017_037c12, 1862, 6368, ecaade2015_241g55, acadia14_43ag, cb42, ecaade2016_152x41, 6b00, 4fb7, 65d8, 40f7, 83d4, c27f, 7b8a, eb6e, 98aa, acadia16_140z10, 0eb9, 1022, ef3a, 285e, ecaade2016_241g64, ecaade2017_230ww, 8470, sigradi2016_450xx, bdbd, ecaade2016_036j9, 32b8, ijac201513205a8, 295e, a1b4, c34d, 5939, ecaade2017_277tt, 4295, db83, bc6b, f7e1, d5ea, 2cb4, e75d, 36f1, e4b0, f07d, f554, c5f8, acadia16_154h11, ff78, 700e, ijac201614207t11, 18c4, ec4a, acadia17_222a, 3730, ascaad2014_028n7, sigradi2013_74d, e3b1, acadia15_357t15, fe94, acadia14_435as, 61d7, acadia15_161g6, 030a, fa9d, 0911, 899e, a183, 653b, cd37, 0ed7, 1046, fa97, 3858, 9277, cfc5, 53b4, 7b66, 2583, e7c4, a08a, 5198, ecaade2014_024h7, 841b, ed04, d19b, 584f, ecaade2016_104w28, 6490, eb13, 7ccf, acadia14projects_199ad, b2b9, ecaade2014_084t19, 284d, 1123, ijac201412403m6, ecaade2013r_004v3, a9f0, 9d3e, d4fa, 5458, a3d0, ed3a, e273, 3b96, 5688, 824e, d72c, 8ce1, 57ab, 7a4c, af71, 7fb4, 618d, 98bc, ecaade2015_297g65, 972d, 70f4, 8235, acadia14_719b, 7b75, ecaade2017_282e, ecaade2015_130w25, a070, 9fb3, 8762, e0ce, 7b99, 6ee8, 8fe4, ecaade2016_105f29, ecaade2014_108j24, da87, 436c, c571, 9eed, b35d, 6348, 0798, 0e92, ijac201614407e5, 40a8, 6f2f, acadia15_483s21, 751b, sigradi2013_234f, 7671, acadia17_658xx, caadria2017_163i40, fd59, ecaade2015_114v21, ecaade2014_029x7, 96cc, eae4, acadia14projects_709ap, d6de, e3c3, ecaade2015_221x48, 9d7c, 51fa, 3147, caadria2016_477f20, 72bf, 64d9, ce03, caadria2016_219f10, 8686, 0ebc, 67fd, acadia15_232r9, ca4f, bdcc, 1371, 3591, 5f90, bef9, caadria2015_013j2, acadia14projects_63ac, 63e0, ac31, ecaade2015_17o2, caadria2015_090z14, 464f, acadia14_479ay, 6fb9, 0b7d, b949, 616b, 5fac, ecaade2016_108a30, 5993, ijac201513303h11, e0ab, 6162, 2a99, ecaade2017_309a, 9bde, 7cf5, fc92, 07bf, a664, 6bd3, a7c0, 65bd, ecaade2017_308cc, a3ff, 73e4, a4fa, sigradi2013_226, 1fb3, ec99, caadria2017_122u31, 13b7, e357, 7cf6, ecaade2015_64d13, 513b, b065, 8386, 68dd, ascaad2016_022n8, 29d9, 8f4b, 761d, caadria2016_177j8, 4729, 4648, 37e6, a4e1, 974d, sigradi2013_397c, fa1c, f7e5, 228f, acadia16_470d27, f7b0, caadria2017_051n17, 05e7, 7d4d, sigradi2014_232z8, ca13, acadia14_189at, fb90, cc20, 6527, acadia16_12e2, ac53, acadia14_135t, fbfa, 98e8, d165, e58a, caadria2015_172j26, 7d73, 61db, acadia14projects_301e, 11b7, caadria2015_156n24, ea4a, 60fc, c4d6, acadia17_542hh, 1203, a16f, caadria2017_145r38, 73bc, c52d, 93ad, cc15, 0982, e45a, ecaade2015_279x60, fa12, 1157, 8bcb, ecaade2015_116o23, 6661, e5e1, 8fab, 45d7, ecaade2013r_018o9, sigradi2014_032h2, ascaad2016_003b2, 1735, ecaade2014_084o19, ce9b, ecaade2017_282y, 28aa, f334, ecaade2015_196v42, 239d, 8417, 534f, fd83, 576d, 6e9e, f8e1, 23a3, 324b, 53cd, sigradi2016_595hh, b6fe, 312e, 9184, caadria2017_124v33, ba3a, db6f, ijac201614309m6, 5b1a, 159a, acadia16_34c3, 01d2, 8d1d, 426d, cb0a, f0ce, eb3e, 12a8, 3382, ca75, 8d71, f8da, a1cd, 0567, 5707, caadria2016_745e32, f2b2, a66f, e0e1, 6447, 54e6, dc90, ijac201412401t3, ascaad2016_023t9, 8d95, 9cbf, c4fd, 083d, 50f6, sigradi2014_213b8, 2261, 7d08, 85ae, sigradi2015_6.327r8, acadia14projects_655ae, c9c5, 4d62, sigradi2014_021p1, 1f0f, a94b, ecaade2017_213xx, cb32, 06a8, 4fda, 2400, 0fa3, 2920, 7a45, ecaade2017_309yy, 84aa, 4b9b, 93b0, ecaade2017_301f, ijac201715204x, 6aa8, 4b94, bee4, c80f, ijac201715105k, 8a4f, 726d, ecaade2015_171m36, 5d3f, ecaade2015_324x70, 2cba, b8c7, 812e, d121, b99a, 6fbc, ascaad2016_035t13, f19f, 8bf2, c8e3, ecaade2016_027x7, eddc, 9dc7, 82eb, efaf, 8961, c891, 15b5, 6cd1, 15c8, 3ff0, 201a, ecaade2014_173a43, 1739, 87d9, acadia14_135k, ecaade2015_61f12, aabb, 56e9, 42b1, 924f, 6bc2, ecaade2017_jgon, 7031, 7752, e54f, 10c1, 66e0, beaf, acadia16_140o10, ijac201715105tt, 742d, 612c, 90c2, dd7f, 93c4, 2326, d533, ijac201412304a1, 36b2, 6d4b, acadia14_531s, caadria2017_174c42, 37ad, sigradi2013_414z, 2021, b2ed, 1deb, ad92, 6288, ecaade2017_161qq, ecaade2016_108p29, 6d0b, sigradi2016_524bb, ecaade2014_052w12, e67f, b602, 2e2b, 0b57, 876d, d00a, ecaade2014_168t41, ecaade2017_256mm, 4ae7, ascaad2014_008m4, e0c6, ecaade2015_171c36, 0abe, 5d29, ae38, 36e6, 1705, 42a9, e74a, 37e0, 7344, 3118, 4117, fdd1, b41d, ijac201614402l1, 984a, acadia17_318a, 05a5, a06a, ascaad2014_029l8, 0c93, caadria2015_218o33, f0be, 0227, caadria2015_122p19, ascaad2016_018o7, 2633, cc8f, sigradi2016_446a, 9759, 7aaa, b822, 7f5f, acadia17_648p, 5112, ebcd, 16e7, caadria2016_621x26, f243, acadia17_290m, 5e27, 6bd6, bdf5, 9bfe, 0f19, 0224, 0e9b, e862, 3580, f10c, ecaade2014_151u35, bc64, 9221, ecaade2015_306h67, 49fd, 30e1, b29d, a433, c5fe, f4af, c653, acadia14projects_189az, fb51, 16fc, ijac201412204v2, 0e50, sigradi2013_267t, ecaade2015_171e36, ecaade2015_64w12, 6f8d, caadria2016_291f13, c2d9, 24f5, acadia17_414ll, 7bbd, aa58, 4210, ef33, ecaade2015_35u6, f467, c6b6, ecaade2017_202p, acadia15_407r17, 7c16, f55b, caadria2015_208f31, 4716, 4894, 368e, acdf, 3179, 5d8f, f75b, c48b, c3f4, 0cdc, 2904, 9cb0, acadia15_195x7, 6663, 6c38, e33c, a3ec, 846c, d760, c83f, 911d, 786b, bed5, caadria2017_190w45, 11f4, af99, 8167, 5efe, 7164, a2b5, b852, 9d21, ec33, 685d, ecaade2015_138v26, 20fa, dc4d, 6117, 5726, dd26, cb6e, d378, da36, e069, 77c2, 9e3d, dd70, 0c6e, caadria2017_107o28, 1732, 3b9a, 64b2, 9630, 95a5, sigradi2015_4.219t6, d36f, acadia17_382rr, 69fb, sigradi2016_803aa, 6168, 6b1b, 830b, c95f, ecaade2017_213g, 0f40, 2b5f, 0455, 2144, 15c9, 3bcd, acadia17_338ff, f7c3, sigradi2013_195, 899f, 34a7, 1a4d, sigradi2016_408x, acadia14_531v, 97ad, 1f07, e568, 0a48, 8627, 4851, 7d67, c5a9, 194c, acadia16_414b25, caadria2017_163b41, 95d5, f14a, 569b, 521b, 94ed, ecaade2015_324v70, ecaade2017_252k, 3a03, 8c53, c0d8, ascaad2016_023b10, 6aad, ecaade2016_mrtz65, 2729, ecaade2014_239s61, 5768, df21, aa13, ecaade2014_226b59, 5ba2, 46c7, c051, 4257, ecaade2016_164j46, 1134, acadia17_91qq, 7c8e, 4a1f, 4762, b641, ecaade2014_015r3, ecaade2017_077ww, d821, 2798, c44c, 655c, 0966, 0fc5, 5b73, 1ae9, c305, 2de3, 1c57, 18ee, 047a, 3a6b, 200d, 0cb2, b495, ascaad2016_022z8, b9da, b27f, ecaade2016_071z19, 9e9f, acadia17_138g, 52d2, cb5c, d58e, c72a, ecaade2013r_018i9, 786e, 72db, ijac201715106k, 985e, ijac201412305y1, ascaad2014_013x6, sigradi2013_155m, 0977, acadia15_95k3, ecaade2017_234n, 5b92, af32, caadria2017_123g32, e0c0, caadria2017_174x42, 1083, acadia16_78v5, ecaade2016_023s6, fbe7, 43ad, caadria2016_517b22, 235d, 0f59, 8a5c, a858, f948, 1179, 0755, 9330, 42ba, ijac201412405u8, 10c7, e9e1, c25b, c858, b80a, ecaade2014_220h56, aeae, 14a0, 6cf8, 9acb, c7f6, ecaade2017_212kk, 6532, ecaade2016_185b50, sigradi2016_431q, acadia17_491x, 1aee, d96b, 54de, 0132, caadria2016_363d16, bd8c, 59d8, 0734, 3595, acadia17_164zz, 0d01, 900d, d3f6, a58a, 2017, 7d94, 8f31, ecaade2016_163m45, c2de, 2ac8, 3ebf, f357, bb79, sigradi2014_265n1, 36c8, ecaade2016_228j61, c80b, sigradi2013_425s, b16c, 4278, 7bd7, 2da3, b7f4, 2c78, 4785, e616, acadia17_307jj, 7bd0, ecaade2016_191f51, ca74, 3f09, c794, 7262, 3b7e, a901, 69f8, acadia17_330tt, 9815, sigradi2014_178p5, a775, 89a4, 0f6d, e529, acadia17_610ll, 23ed, 8db5, 707e, 66d9, 2033, 3cc0, 2c0c, 9532, ecaade2017_152uu, ca78, a8b7, ddf0, 108c, bf0e, 6511, ecaade2015_180v38, 1464, 0632, 3c16, ad9f, 835f, f92b, f864, a6c1, dd91, 1b70, caadria2015_030h4, 5049, 52fa, ecaade2017_008i, d932, b9b4, 1055, 2767, sigradi2014_077g7, e8d6, ecaade2016_121r33, caadria2015_086g13, bc92, ec25, acadia14_389d, 807c, 39ab, b559, 024c, a986, sigradi2016_639ff, b861, 5d85, 2c3a, ecaade2017_ws-hybridlabdd, 4653, 2a84, a882, acadia15_469g20, ecaade2014_145e33, e685, b0eb, ijac201715102t, 414b, caadria2015_139p22, acadia14projects_333az, 4aa8, 9cd9, 97f2, 7fdd, ecaade2014_225o58, 8b18, b9fe, ascaad2016_042a17, ee75, ecaade2013r_003l2, a300, 6f3c, 1a6b, 5dd0, ecaade2017_059zz, 4d85, d19f, 94a5, c9cb, 9400, ascaad2016_039j15, f665, 6e9a, 478c, af79, b025, b800, f4b6, d1b5, sigradi2014_095j8, ijac201412403o6, sigradi2015_8.81u11, c2e2, acadia14_661, b54a, caadria2017_046r14, fcb8, 2bd4, 5bc2, sigradi2014_132s1, 73ce, e782, acadia14_357az, 3768, 9db1, d905, 0328, 8ed9, d90c, ecaade2015_53r8, fc98, c32f, 8eb3, acadia17_365i, 4da7, 3b68, bd89, 7a40, 4eed, 4b4e, 0b9f, d3dc, sigradi2016_522y, 7b90, ascaad2016_045d19, sigradi2016_694j, e341, acadia14projects_237ay, 0262, 7088, 6246, eec2, ecaade2017_164m, f312, acadia16_98i7, 372c, ecaade2016_055i14, 1756, 9237, ecaade2016_230r61, 0941, sigradi2013_30e, 61f4, 69cd, 8c29, acadia14projects_177t, ad11, 950e, 8f65, acadia15_443a19, cfd2, caadria2017_135d36, 225c, 28ba, e8f2, caadria2015_206d30, a17e, 68f9, 0b20, 3fa1, acd8, ecaade2014_157d39, ecaade2016_150a41, 23a5, 4e00, c489, 2732, 86bd, 9885, 1be5, acadia17_358w, f2ba, caadria2016_881b38, caadria2015_086o13, 3d17, addc, 6852, be08, sigradi2016_781ww, ecaade2015_59f11, cd5c, 4f30, c6ec, 7cf2, 5e44, 6256, 1bc0, 0aa0, 05cb, ab34, 2088, b03d, 02db, ba6d, ecaade2013r_011f7, bea6, c1b4, 569f, 6f81, ecaade2016_095a26, 1a67, 06ad, 819c, 7aa4, 4971, sigradi2014_157e4, fc07, d9eb, ecaade2017_061d, ijac201412407u9, a1e1, 622d, 2d84, 3d7d, ecaade2016_058y14, 6462, 33fc, acadia14projects_247r, 4fe4, acadia14projects_267l, 9640, 6ed8, ecaade2016_157a43, caadria2016_105f5, 493a, eeb7, 9ae1, acadia17_36cc, 9744, acadia17_340b, 1c52, ecaade2017_006xx, ecaade2015_307n67, 15fc, ijac201715201p, 0f62, ffbe, 897d, acadia16_130m9, e4d7, a00a, e0c7, 0199, 5060, 54ff, b23f, d226, c73a, 8c94, 9374, 11e7, c669, de06, d565, ecaade2017_051z, sigradi2015_8.41r10, d237, 232d, d1d5, cc51, e31c, 835e, eb84, 7554, c8f3, ijac201412302p7, 7f47, 7fb3, 07e2, fb6b, ecaade2015_286c63, 8904, f3e1, 0792, 8912, caadria2016_601k25, ecaade2013r_002h2, 647c, de3d, ded8, 5831, 5a98, 85c5, ecaade2016_136z38, 7718, fd22, 1e0e, 27d2, sigradi2015_9.141j16, acadia17_232ee, 9c51, 0eff, ab8d, ecaade2017_213d, caadria2016_095z4, 25fd, acadia17_390oo, caadria2016_177d8, 9089, aadd, a68c, 764d, a03f, 9d91, a00b, caadria2016_839i35, acadia14projects_43ae, 6cbe, 05fa, cdb5, bc49, acadia17_127ff, c44b, aa34, 9469, bfa6, 5ee1, dc9b, 15b4, b0e0, fa7e, d4b7, 084e, e9d8, c4cc, 8f4f, 3cfb, 6951, 2525, sigradi2016_382cc, a009, c49c, 2d6a, 2fec, acadia15_57u1, c60e, df1f, 7f66, 44ae, b02e, acadia14_435b, 765e, 5ca9, fe75, acadia15_451t19, 4187, 0b4d, caadria2017_009m4, acadia17_322b, 2d42, ascaad2014_036h2, ijac201614208z12, a23b, 4149, ascaad2014_023w4, sigradi2015_2.162s1, cb43, 5d6e, 7766, 8250, 2744, ascaad2016_037g14, 1c78, b32f, da4c, 25a6, 2aa7, d72d, b67e, 3d0e, 905f, acadia17_282jj, e881, acadia14projects_23af, 22a4, d9f4, 1082, 6e99, ecaade2015_200m43, 0bd5, 7c37, fba7, 2e94, ecaade2016_224t59, 0a25, sigradi2014_345n9, ef73, 56b2, 515b, 797b, a16b, sigradi2013_366, 666c, c959, 4477, fedc, 5016, ecaade2015_100u19, 9b2e, 3366, 24dc, acadia14_579h, 2658, 42f3, d945, ecaade2015_164u34, 8088, c22a, 183e, 5201, acadia15_371d16, sigradi2014_032n2, 4dc9, 6e8d, df8c, 2e72, 44b3, ecaade2017_067w, acadia17_349u, sigradi2014_036t2, bbd3, acadia15_343j14, 07fe, sigradi2013_111r, 8083, c9de, sigradi2016_673hh, 489b, ecaade2016_074o21, 0e47, c169, 696d, 3c88, b4f5, ecaade2015_138d28, 7734, 61f9, acadia14projects_135u, 4bca, 2df3, 29bf, 5e2e, 04e8, sigradi2016_592w, 0391, 3f14, 4a02, ijac201715105a, e812, f2fb, 35bf, 82a4, 1bfc, c6e5, 1b3e, 7cc3, 4d59, b874, 5d1e, e21c, sigradi2013_28i, 9df9, 3615, e5ff, 266a, ecaade2017_059uu, ef25, a889, 6ba4, 8de5, 6921, ecaade2014_023r6, 2cd7, ascaad2016_018p7, bfba, 8d2e, feac, 7069, a14a, f832, a539, 9894, 2c34, acadia17_392d, 418d, 314c, fb12, e498, 1938, ecaade2016_170t48, 06a1, 5f45, acadia14_463d, a0e4, 2b89, ecaade2014_100h23, ecaade2017_053m, 942f, 1ab3, 2ebd, 0ee7, cc74, b818, ijac201412408r1, 4f70, 494c, d608, fb4e, fcbc, 472d, 5d38, 258e, 2df0, 2cb2, cb38, 0620, 5a1a, 9917, ca4e, ecaade2017_059ss, e70b, caadria2015_114k18, 738d, 5f22, 9f7d, 488f, ecaade2015_21j4, 2435, 1c2b, 1340, 9c28, 792f, caadria2015_065x7, e817, ecaade2015_119e24, 5769, eb5e, d9c3, 4e31, e256, ecaade2015_209v46, 0dda, 41c6, 6d32, c706, 45f8, ea65, 8661, 04e2, caadria2017_072c23, 5628, 75a3, ecaade2017_049zz, ecaade2014_153b37, caadria2016_611h26, a93d, 4de2, b020, 2672, 7756, acadia16_402p24, ecd2, 2040, acadia16_130u9, 0e2a, 4a66, 71d4, 0711, 7a96, eef9, a3c3, acadia14_619y, ecaade2016_139e39, ijac201614302g1, 2c7e, d138, 2481, ecaade2014_204t52, e31a, acadia14projects_681ao, f070, adb1, caadria2015_156g24, ecaade2017_302gg, caadria2017_016g6, 2527, ecaade2014_065g15, d958, sigradi2016_635j, c0ec, 8ad5, 3815, ascaad2016_017x6, ecaade2014_071b17, f92e, e96d, caadria2016_683f29, 1bcd, acadia17_373y, caadria2016_601p25, ecaade2015_116f23, f49a, 4b0b, 3f7f, 7e9f, 5476, b4c8, ecaade2014_224j57, ecaade2017_215e, a2c1, 083b, 6420, 13ac, b3f6, 6bc9, 5bfc, 8a0e, a4e4, 51c1, c0f6, be0b, c3b9, d526, f27f, 286c