CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

f7ef, f249, caadria2017_015w5, ac7c, sigradi2016_655g, e3b2, 6cd9, 2b52, sigradi2014_132v1, 54bd, 3d44, 7029, 0ea2, ec63, c216, acadia17_360d, 0e11, c78f, 7004, 6541, ecaade2014_086s20, e5b8, 2130, 0ffb, c140, 6764, dbdb, dddd, 9999, b545, d1da, bdc9, 9607, sigradi2015_6.42w7, 6f16, ijac201614208u12, 66b9, 0289, f85a, ecaade2016_078b23, ecaade2015_64i13, adc8, ijac201614204u9, 3c10, acadia14_347ak, 5c25, abc3, c4b5, df1d, c7c2, 6e68, ecaade2015_37g7, b849, 37b4, c2ed, ecaade2017_071vv, 476e, 2328, caadria2017_008z3, f9aa, 8775, b6ac, d0ed, ijac201412408t1, 55dc, 32c9, 0b03, ecaade2014_192j49, ecaade2017_184nn, 32fa, ascaad2016_028c11, b32c, 9856, acadia14projects_153i, caadria2017_096b27, 64ba, 9805, ijac201614405d3, 3a27, 944f, sigradi2015_10.138v18, fec3, 5bd5, sigradi2013_389o, 95c1, dfb3, 355a, 2831, 9bc2, ecaade2016_038h10, 351e, caadria2017_105i28, 0418, ecaade2014_204e53, 7263, sigradi2016_484c, ecaade2016_190z50, d55d, 84a5, 354a, 171b, 5cd9, ecaade2017_294c, 4eb5, ae70, b9e7, 110b, caadria2015_067h8, 4afd, e5d7, e938, f126, 63a7, daa7, ecaade2014_088b21, 67e1, 9942, 1513, cb42, ecaade2017_021m, ijac201412307g3, d0b5, f674, fb15, 758e, 72e4, 1801, acadia15_185r7, 9015, caadria2016_405m17, caadria2017_185t44, ascaad2014_017o9, 73c6, b384, 401d, sigradi2016_724vv, e83d, 8592, ecaade2015_333w71, 07fb, acadia14projects_375ax, fc9f, a946, ijac201513205k8, 8b9b, 95dd, 0a82, 306f, fe94, 321e, 18b5, caadria2015_203o29, 33a7, a983, 75b8, ecaade2014_038k9, ed55, 9e1b, 02ba, 6959, sigradi2014_345b9, 3c43, 2990, 984a, caadria2015_185m27, ce3b, 0e42, 50f7, 475c, sigradi2014_082r7, sigradi2016_817g, 9990, caadria2017_142d37, 2e37, ecaade2015_35n6, 6e41, 7349, ee83, a5a0, acadia14_619ag, 1698, 8e54, 4f21, 42ea, 478f, 1a08, acadia17_237dd, sigradi2015_sp_4.275t29, 7ba3, ade5, 7e09, c50e, 525b, 187b, 9d43, d843, 9393, 216d, 7cea, 4d03, 1d36, 5d8d, f170, 1cce, d042, 812a, db95, 7a25, 84b5, 5894, e01d, 72c2, 0d23, 5e16, 6e88, 1320, 714b, sigradi2016_467t, 9ea6, eb2b, 8b5b, a417, 807b, ecaade2013r_002f2, 5712, a49e, c60c, 5e3c, 5c9a, 297d, dafa, 70fb, 35b9, 4c5b, ef1e, 9d53, fc62, 5b01, 8525, ecaade2015_200j43, 5993, ecaade2016_105b29, c95f, acadia14projects_87ae, 3bb5, ff7b, ecaade2016_161b44, 49b9, d27a, 1b2d, a466, c6d7, d1ee, c1a5, 9a03, 153b, 64fd, sigradi2016_407o, cf67, b7d2, 19d1, 150a, fedd, d360, 02df, aebe, d815, 1710, 94b9, sigradi2013_271l, caadria2015_188c28, 3536, 27dc, 7265, ecaade2016_165v46, ad80, 66eb, ecaade2015_17z2, ac3b, caadria2016_517e22, ecaade2016_105f29, ecaade2017_122mm, ad4b, 7e2e, c939, aceb, caadria2015_210g32, ecaade2017_172dd, 80ed, 15dd, 747b, 9594, 392b, 001f, ecaade2015_227u49, d72e, acadia17_670y, e3c0, caadria2017_023z8, sigradi2016_399g, b07a, caadria2017_062x20, acadia14_199al, acadia15_407l17, b91a, acadia14projects_247i, 6975, e6ed, d970, c81f, edf1, 2c85, 6240, ijac201715104dd, 7ace, 0c2b, 2a08, 1441, 3120, e6d7, c25c, ac7e, 3f8e, ed72, 725d, 8f0b, 0974, caadria2015_130u21, 9397, ijac201715104y, 1b75, ecaade2014_145f33, ascaad2014_024d6, e4d7, 5906, f20c, 3566, b33d, acadia17_138f, ed39, cf52, 257c, sigradi2013_158u, 93e4, 9ef5, e9b1, ef6a, aa50, b7f5, ed0a, 3cc0, ed8d, 107a, 5e63, acadia14_473ao, 93d0, 5b94, 26c9, 5229, ac7f, a646, caadria2017_048h16, 1e7f, 3d7c, 1b1f, acadia14_177ai, 8412, ecaade2016_110f30, acadia16_460s26, ijac201412405k8, 97ba, 5642, acadia16_440e26, 56ec, 4d47, 69de, 5444, 95c3, e52a, acadia17_660m, d727, 28a2, 3a4d, bce0, acadia17_290h, a02d, 0cd8, 6290, c6fd, 9da2, acadia16_214x13, ecaade2017_243dd, 42e3, 79b8, 4aab, 3bcc, e23a, 4a32, 6194, 5860, ecaade2014_100j23, 5e77, caadria2016_683t29, d40a, sigradi2016_387zz, 8cc9, 40dd, ijac201412301y5, ad88, dc0c, 986e, d794, acadia17_222i, ecaade2017_305qq, 5604, 7ef4, 6de9, 8e86, 319d, 6ee4, caadria2017_115m30, 9371, 88e4, e9fb, 864e, 5449, 917d, ijac201513304c12, e265, 8e8b, aeb2, acadia14_601af, 37af, 1173, 6000, a90d, 8751, 1d19, b322, caadria2017_123h32, f23c, 1ff6, ad35, 03fd, 2e62, 6bab, ecaade2016_166l47, cde8, caadria2017_132s35, e022, ascaad2016_047z19, d91d, b4d1, 642f, e321, bdd3, f82c, ac96, caadria2015_012i2, 2856, 07da, aba2, 39f2, caadria2017_185a45, ecaade2017_079r, fc6d, cdee, bb60, 5202, 3702, 7d4e, 9190, 7306, 2d7f, acadia14_579l, c0f8, 91ed, 3ad9, 9fc1, 0fad, f61f, 9231, caadria2017_009u4, f51d, 9ded, caadria2015_002b1, 3d8f, dca6, sigradi2013_294r, eacc, b14f, acadia17_502c, a64c, 655d, ecaade2016_071x19, 5707, ecaade2015_129k25, 7550, 6bca, 3cca, 61f0, ecaade2016_118x31, 0759, 18f2, 31df, 738c, 20a7, b48c, 955b, ecaade2015_319e70, ecaade2016_171d49, acadia17_413x, 3979, ascaad2016_052k21, 6eae, 5ff6, ecaade2016_023z6, 19c1, ecaade2016_237g63, b028, 7fe3, caadria2017_182x43, caadria2016_167d7, d0d2, 4814, ijac201513201e6, ijac201614306z3, 37f3, 310d, ijac201412204d3, e808, 25d3, f47e, f0be, 2bba, ecaade2016_139e39, 3f5e, 0498, 0c6c, caadria2017_056k19, ad83, 3b23, 212a, b867, sigradi2015_8.186i13, sigradi2013_311k, 4d62, 29e6, 9b6a, 4202, d142, sigradi2013_200c, 69b1, c82c, 0b1d, cbee, f64a, sigradi2015_1.320g1, 6623, 81d5, f88c, caadria2017_158z39, fc82, ecaade2015_55a10, eac2, 8b11, b428, b17f, ecaade2016_bkoj65, 2915, 5872, 2eeb, dd35, f76f, ijac201614208y12, 2f9c, sigradi2013_326e, ff37, 0cc6, ed33, 2ad9, ace1, 4abc, 4dc5, 5cee, 9b64, b8bb, acadia17_290c, 0957, b943, 1333, 57e1, 14d9, cb86, 2a8f, 48f3, ecaade2015_53c9, ce9b, 5a2b, 8948, caadria2016_651y27, bec1, b1be, caadria2015_145t23, fada, 6161, 45e9, 8aaf, 8cb0, 9012, faa7, bc6e, 7bc1, 9241, sigradi2013_381l, 704b, 7497, 23ba, 93db, f5de, 14a1, 0b1a, ascaad2014_017y9, 9d18, d98b, ad99, 7741, b687, ecaade2017_023y, 6a33, 8555, fd3f, b68a, 319b, sigradi2014_345d10, 8220, ecaade2015_48c8, acb6, ecaade2017_144z, 574d, ecaade2015_158w33, 62ee, b267, c6f2, d33a, 402b, 527a, 08f0, 4930, ascaad2016_022m9, ec90, a00b, ecaade2017_054oo, 96f6, 803a, ecaade2017_244ll, acadia17_38ll, ef67, 8ff5, 8a25, caadria2015_126y20, 77cf, c8c3, 646f, sigradi2015_3.209x3, e67a, c2a3, 37e9, acadia15_211p8, 42d3, 688c, e28e, f334, d731, 4857, d0bf, 2ffb, d8f2, 0405, sigradi2015_12.259x27, e913, sigradi2013_46c, 7f50, sigradi2016_517s, 0fd6, 742f, sigradi2015_8.186g12, fa08, a6fe, 3966, c873, sigradi2016_625kk, cf54, e203, ab0e, acadia15_323l13, 00fd, 0090, 62b9, d9f9, a624, 73b6, ascaad2014_030v8, bd7a, 1df0, c6e8, 14c7, c471, 71dc, sigradi2015_sp_4.388z29, acadia17_258g, 35f9, ecaade2017_268ff, acadia17_60x, befe, 6ecd, bdfb, acadia17_350w, 55a3, b2ea, 3d2e, ecaade2015_269t59, b3b1, 3f7a, c85a, 2dda, 8152, caadria2017_042s13, ecaade2014_168f42, acadia16_280b18, be60, ijac201614102t1, ac74, f8f3, 66be, 4143, 648b, 828f, 0dea, acadia14projects_153az, ecaade2016_096p26, ecaade2015_268c59, sigradi2013_313n, ecaade2014_208e54, a3f9, b6cd, acadia16_88y6, caadria2016_735v31, 9974, acadia14projects_453i, ecaade2016_067c17, e817, acadia15_161k6, a588, 381a, 4256, 1440, 5b5a, ec38, 58f1, 78dc, ae15, e70c, d4cb, 89b8, 0eeb, 4985, 7383, 6faf, acadia17_90hh, ecaade2017_225b, ecaade2015_61g12, 053f, sigradi2016_450rr, 7b60, f217, 90ed, eccc, 4d69, ecaade2015_200p43, acadia16_478l28, ee6f, ijac201412403f6, bf62, acadia17_424vv, 89a6, 57ec, acadia14projects_79w, 5359, ecaade2015_278p60, dd16, afb4, d0d9, ba5b, 632a, cbbc, 3341, ecaade2016_104s28, 1505, 0e7a, ecaade2017_208h, 3d64, 278b, c325, 6403, c2b4, e81c, 4cd8, f725, b928, 0116, 273a, 1656, e6c8, 289a, f6d3, 285c, caadria2016_085i4, 3701, ijac201412303x7, f7cc, 0afa, acadia14projects_291as, b953, ecaade2017_211bb, e609, 1407, c7d4, 0778, d161, 56ad, 869f, 79aa, 690a, sigradi2014_263h1, sigradi2014_213y7, acadia14_347al, 745f, caadria2017_124t33, ijac201715102y, ecaade2014_192a49, 243a, 0429, sigradi2014_289k4, c102, b447, b2a0, 5f01, f0b7, f4e5, ecaade2017_277ff, 9859, fcce, 85f5, 19ac, bd2c, sigradi2015_12.19w26, 772e, ece9, ff3b, ba24, ecaade2013r_019j10, 1328, acadia17_231r, cb9a, 054c, 01d2, 4edb, d52d, 6692, 970c, f5d2, d83d, 783f, 5a40, 011c, ecaade2017_203ff, 2a56, ecaade2017_269ll, 86bc, ff78, 5bea, 622e, 0217, 022b, 3c19, 34ee, a749, 9b66, 7c07, 9fba, caadria2016_095p4, dc13, 0cbe, ecaade2016_071z18, 7a6f, sigradi2016_408w, a881, 92cf, e712, acadia17_608u, ecaade2017_091a, e897, bd47, ecaade2017_174b, 3487, ecaade2017_148c, 0824, caadria2016_187b9, 4bd6, f026, ecaade2013r_015p8, 6c4b, ecaade2017_076aa, 01b0, be67, 556d, ecaade2014_168a41, b426, acadia16_450n26, ecaade2013r_009o6, 10dc, 3c22, ijac201513206j9, ascaad2016_059p23, 1493, d70f, ecaade2017_142yy, db20, e478, 0f46, d436, 3d02, 7f74, 4a42, d18c, 39c8, ascaad2016_031n12, d325, caadria2016_787f33, sigradi2015_10.138b19, cabf, 01af, 3f77, 34c3, ecaade2016_222w57, 891a, caadria2017_147z38, 9921, 6f6c, 63d8, 05d3, 1f13, 1100, d129, f479, 117f, acadia14_671y, caadria2016_229v10, acadia17_426g, ecaade2013r_008r5, 4c93, 3c74, b968, 767c, 0071, 6138, 8583, 0da8, 5455, ecaade2013r_005p4, f73b, 6b70, 049f, ecaade2014_111z24, c2ba, c8bb, 0f82, 4480, 45b1, 0c7b, ijac201513201k5, acadia17_90pp, c317, 94ba, sigradi2014_266c2, e1b5, f43a, 0c13, bc52, caadria2015_030i4, ea3f, c635, a3f8, b032, ade7, fa27, 689b, acadia17_670hh, 2f44, sigradi2016_690ww, 2ad1, 53b2, acadia17_414jj, 2302, 3c8e, bd05, 081f, af8a, caadria2016_539d23, ba17, ecaade2017_116c, e241, 0d8e, 7cb3, f079, 2a52, ecaade2016_191f51, c185, acadia14projects_63e, 76a3, acadia14_125y, sigradi2015_4.219k7, caadria2017_189g45, ecaade2017_291bb, 4e7a, 9ce3, 9c7c, 4f9f, 6418, ecaade2015_55g10, ascaad2016_007m3, 1f0d, 360b, e5e6, a184, b514, f385, ecaade2014_237w60, 1838, 499c, b27f, 9c16, e367, 6a22, c0c3, f1bc, 2dea, sigradi2016_446c, cc05, 082b, 7f5a, e4e4, bb4e, d177, b4ef, e038, ecaade2015_194z40, b73a, 4904, d10c, f586, b414, 34ad, ecaade2017_066j, ecaade2014_195t50, 29ce, 82c8, 770d, 13b1, 0b0a, caadria2016_529t22, 76dc, ecaade2017_269tt, 0fb4, 1c98, 81a3, bfcb, 99ec, a18c, sigradi2014_345j8, 81ed, 80df, ijac201715104t, 39a3, acadia17_512w, 2165, acadia14_257aa, cc50, 7a62, f3c5, cc33, 85e5, 48c5, a376, f867, 03fb, e7dc, ecaade2017_280b, e670, 44db, d675, 9cf5, 4e07, d526, 13ab, fd21, 233e, d23c, fa0d, 5c4e, f850, 8271, 79e1, f324, 331f, ascaad2016_004r2, d309, 64a8, 456a, acadia14projects_365ae, c12e, ca0c, bf57, 016b, ecaade2017_116l, 1d53, e4a0, 8c8e, 884d, caadria2017_096c27, caadria2015_073i10, b407, 5efb, ec5a, 9132, bae4, a582, 381b, 4cea, da2a, 8cee, eac9, 1866, 14c5, 4012, 01a7, 7d13, f556, 80a5, 2f71, ecaade2016_238l63, 78b5, 8569, af70, 6e8e, 19b9, ecaade2017_256s, 0a4a, ijac201513203k7, 10fb, 4c34, 5795, b301, 7a9c, ecaade2015_22x4, sigradi2016_590n, 9ec4, 2aa5, 1f9d, caadria2016_167i7, 84ce, a6c3, a1ab, sigradi2013_271m, e70e, 329a, cfda, 8dbe, da34, acadia14_661e, ecaade2017_080ii, a181, 5c77, 63cd, 17fb, d221, ijac201513303f11, bb4c, sigradi2013_425n, 85dd, 8ee2, acadia17_648y, acadia17_284c, d955, a0c0, d97a, 77aa, 898c, sigradi2015_9.152z16, a1c5, 6694, 3572, ecaade2017_302ee, 7619, acadia14_479p, sigradi2016_550m, 439c, e7ba, 6dd6, 630b, 6a85, c82b, caa5, 4cf9, caadria2017_174m42, 7bf3, 1542, dbd2, ecaade2013r_001a1, 0450, ac85, caadria2016_507k21, dbf4, 7dc6, acadia17_188aa, d94a, 2947, ecaade2015_15x1, 212e, sigradi2016_737aa, 2b8a, 917e, b01f, 4d51, 6da4, ecaade2017_148ww, 9f6f, ascaad2016_021j8, a837, 361a, acadia16_88g6, 4692, 7fa2, 1a0f, ascaad2016_038m14, acadia16_8d1, sigradi2014_132o1, dfec, 70f5, acadia14projects_327a, 2cf6, sigradi2014_057r5, d05d, acadia14_145z, ecaade2015_269s59, cc25, 33bc, f451, 910b, 3644, 181f, 1384, ea6e, 2e81, 2a35, 67cb, sigradi2014_232v8, e2bc, 671b, fe14, 766d, 12f7, caadria2017_015s5, ijac201614308o5, 9be8, acadia17_154rr, 7414, 1857, f1c4, ecaade2015_155k32, 432e, ac50, 4252, 552b, ascaad2016_057y22, b1b3, ascaad2016_039t15, 404d, 11ee, 6c1a, 592a, bbbd, 4b91, 32f9, b5bb, a721, 5c70, acadia17_435f, 0253, 69cb, 529e, sigradi2016_426f, ecaade2017_220pp, bcfc, b980, efb9, 5528, 5f78, 3663, acc7, ecaade2015_138a27, 1b29, 8842, ecaade2013r_017y8, 7d90, 5934, 190c, ecaade2017_277tt, 6fc9, 3695, 2112, ecaade2017_124i, a2ec, 5b74, ea55, cd98, 5599, 2e11, 28ba, 843c, acadia17_164uu, ecaade2017_240v, ecaade2014_080b19, 3ce0, a807, 1f20, 6de2, sigradi2015_12.107i27, caadria2015_060r6, ecaade2016_147v40, ecaade2017_151w, 7b90, ecaade2014_186j47, efa9, acadia16_164v11, 09c9, acadia16_362i22, 97a0, a189, d1a1, acadia17_145a, acadia17_534yy, 6926, 7e11, 9a7f, 6739, a531, 3b14, 5450, 36d4, b4d0, ecaade2017_026rr, 861e, c829, d33e, acadia17_189cc, fe61, c463, d1dc, ff39, ecaade2016_158p43, ecaade2015_235p53, 123e, acadia17_435b, 1c86, ecaade2016_tkog67, 7e7b, 5688, aa7e, 9a38, 8132, 2834, 972c, c149, 5ab6, 8e6d, 1c62, ecaade2016_071t18, 2223, 15f4, 2c1c, 1fcd, 71d2, acadia14projects_115ah, ecaade2015_136u26, b46d, e54c, 24a0, e05d, ff88, ecaade2015_199y42, 812c, ijac201614308y4, sigradi2014_201i7, 7cf2, 022d, ad7e, 3b85, acadia16_260n16, 6f72, 29a9, f7de, 9a95, ascaad2014_036y1, 8805, 2e88, 3670, 4270, ecaade2017_095q, 6460, ecaade2015_59z10, b475, 01b8, cab0, ecaade2017_006mm, 9b10, dc23, a016, 120f, acadia17_500ii, 2205, 1c9c, fa0c, 8cfb, ijac201513305i12, 2237, 5f27, 4f13, 2f00, acadia16_12g2, d2a4, ecaade2015_81u15, caadria2015_023a4, b700, e982, caadria2017_081p24, ca84, acadia14_111m, 3d67, 5d86, d19f, ecaade2015_193d40, a5a5, 64c8, 0b15, 6686, ascaad2016_008d4, 46c1, 0dad, d6e5, 4832, ecaade2015_155o32, d90e, acadia17_81h, ecaade2015_237a54, 56c0, d4eb, 1619, f935, feab, caadria2015_246c36, 2e39, ecaade2016_084h24, acadia17_232jj, sigradi2013_327t, ee23, 6947, 6051, ecaade2015_158u33, ecaade2017_100i, 431b, 49d9, ac55, f707, 7a76, 6374, ed5e, 06d8, sigradi2014_123u9, 8151, 8894, 5861, caadria2016_353r15, 0506, b818, acadia17_178ii, 75cf, 51c5, 68bf, b118, caadria2016_861a37, 1a3a, acadia14_43ar, sigradi2013_268f, f04e, c267, ecaade2016_221s56, ecaade2017_049rr, ecaade2015_138h27, a6ef, ea68, ac0e, 4128, abba, 343d, d9b2, caadria2016_457i19, d945, 442c, 5942, fc6c, afbc, 85aa, acadia16_352v21, 075b, 1459, 0e62, c24f, 3ed8, e87f, ecaade2014_070s16, fd2b, 990f, 361b, abbc, 204b, 3775, 062d, f836, 426e, 8e89, 9a0c, 09dc, dfae, c3c7, 4e66, bd34, de61, 40a2, 3a2b, ecaade2017_212hh, 0fd1, 9d6e, c1e7, 06eb, b4ee, 8807, ecaade2017_255j, b8ae, a927, b3fd, a437, a658, 0734, acadia17_178oo, ecaade2017_208qq, aab7, e394, 8849, caadria2017_136s36, d471, acadia14_75c, sigradi2015_4.52k6, 1268, 581f, ecaade2017_271k, 64c7, 5166, de7c, 7848, 1b6c, 0b24, bb20, 8ce1, 78e4, 9dbe, 4036, 8a31, 8dc2, 5862, dfcb, fabe, acadia14_453j, 29c4, ecaade2016_006r1, 7ee3, sigradi2016_431r, 9ca2, 83da, 54f0, c456, ecaade2017_301r, caadria2015_090p14, 932e, d7d7, caadria2017_004i2, fe4c, bdc0, 0ff7, 4b93, dd0b, 8e53, 0337, a499, sigradi2016_430o, 026f, caadria2017_107p28, 1b53, acadia15_274l11, ecaade2015_241y54, 27ca, 2d1a, acd6, 2ccc, 3e5e, acadia15_263x10, cce2, 419d, abc6, 5be5, d7f6, f296, 72a8, acadia17_82b, 1254, e15e, 35de, 587d, c058, 847f, ecaade2015_86h17, caadria2017_142l37, 9efc, 5988, 82f9, 8357, 9979, 99fe, 85bc, caadria2016_209v9, 85c4, sigradi2015_11.136y24, cead, 1e7c, aa10, dfc7, 44ca, e651, fdf1, a5af, 5a54, 09b5, 43ff, 9778, e24a, 5a29, 06db, 6eeb, caadria2017_009v4, 66f1, acadia14projects_43as, ecaade2015_53v8, caadria2016_281e12, 90d9, 51fd, 72fe, ecaade2017_032ww, f74c, ascaad2016_041j16, 010c, c54f, c71d, f3f0, 23e5, b955, 35ed, acadia17_670ll, 6a49, 20dd, sigradi2015_8.289w14, 68ef, ecaade2017_148f, 9a22, 237c, 93bf, sigradi2013_54p, 8d71, 55d6, 96b3, d1f9, 8e7f, 00f2, 4067, 7e1c, 6225, 1aa4, 92ac, 6685, c8ae, ecaade2016_208t53, acadia15_232r9, 2a86, c1b8, 2148, 3b55, 2840, sigradi2013_429o, d9df, 299c, 06da, d0f2, acadia16_62u4, 2fb7, ddf7, 91b2, 4ed6, 87be, 3a2c, 3a91, 016c, ijac201513302f10, 8395, 42c5, 9be9, 9ae6, 3b1a, 5355, 22d3, ecaade2017_048jj, aef2, b307, 6260, 781d, 4f01, sigradi2015_3.11f2, ecaade2016_ws-intelligentb69, ecaade2017_282m, ijac201412305g2, 7f11, ecaade2016_164k46, sigradi2013_400, ab67, b89e, f5f8, 5866, ascaad2014_008p4, e028, 1dc8, 3385, c0af, 9976, sigradi2014_151m3, acadia17_18c, ecaade2017_091tt, f5c5, a2db, ba51, 00d0, 9ebc, 4624, 3efb, ecaade2017_057g, 9d06, 05ae, aba7, 3b82, 86da, 3f0d, 6529, 16f7, 8fc7, 4797, 4031, 8fec, 1be3, ecaade2016_017o4, acadia16_260l16, acadia14projects_63ak, 3e2a, 96fa, ecaade2016_025a7, ecaade2015_177b38, cdbf, ecaade2014_104v23, 8e22, caadria2015_130h21, f017, acadia17_82zz, e924, 87e9, 8fb2, 8c8d, 56c5, sigradi2016_446qq, caadria2016_187n8, acadia14projects_497x, 4b90, 66e8, efa0, fd56, sigradi2015_9.152v16, 2709, acadia16_244o15, b975, b3e3, sigradi2015_4.52n6, 5f8a, ddd7, ijac201513201y5, ecaade2015_178i38, c040, 06e9, 648a, a9f4, ecaade2015_235s53, caadria2015_145v23, sigradi2016_803cc, sigradi2013_194m, ecaade2016_191h51, sigradi2013_343e, aaf3, 60c2, caadria2015_119a19, acadia17_590ss, ecaade2015_293z63, b3ac, 4e7c, 7192, d37e, d1ab, acadia14_291am, 03e0, 29be, f59e, f05b, 8914, 7ed5, bd73, b3ae, c1e9, b748, 3dae, 224e, sigradi2013_234e, 9161, acadia16_478e28, ijac201614105v5, ecaade2014_201a52, 61ed, 4fe8, 9697, 8c43, 7a8d, 0cf3, ecaade2015_269m59, 0b2c, d18f, 0823, aae6, 7bd0, 2cc9, ecaade2016_217b56, acadia17_37ee, 1c8f, c75b, caadria2015_016g3, 64c1, acadia16_432p25, b11e, c24d, 101a, acadia16_460x26, caadria2017_058e20, 8994, 496b, ecaade2014_224r57, 743b, ecaade2016_073w20, 4f17, c3e4, 0086, e51c, 073d, d90f, caadria2017_018z7, 28f1, 92dd, e2b6, 2fd7, 076a, 1b58, 65bf, a3be, 1741, c3e6, ec48, 80d7, 7588, d925, 6ad1, 452e, f077, 811d, d38f, 3d8b, acadia14_339ax, e020, ecaade2014_132h29, 4045, 5c7f, 22ec, a433, e1f4, ecaade2016_171a49, acadia17_230uu, acadia17_82u, a22e, 0ff8, b449, ecaade2015_235j53, 23c0, 0fd5, caadria2017_009w4, 1625, sigradi2014_074n6, caadria2017_127g34, e47d, 5f97, 787d, 3ea4, ecaade2014_122b28, f435, 45d0, 4545, ad22, 8e25, 5889, ecaade2014_015l3, 6136, acadia17_283tt, c1cc, 15f1, bd39, ijac201715105uu, 95c0, d3a2, ef49, 94f4, 207d, aff0, d2bb, c9bf, f6a3, 19d0, d069, e447, 3278, ecaade2015_170s35, ecaade2016_193u51, 7ed2, 4cc1, 52d0, 10f1, acadia14projects_101ag, ecaade2014_188n48, 633e, f683, acadia14projects_311u, f080, 6d3d, a7aa, 5b71, 1992, ecaade2015_217c48, 5e84, bbb3, 56da, c69b, caadria2016_693b30, 8696, 70ea, c66f, b65c, cd14, 2f73, d608, 5d2c, ecaade2017_170f, caadria2017_005j3, 71ab, 6a0e, 028c, acadia14_229k, ijac201614303h2, acadia14projects_101aa, sigradi2016_564ii, 7a68, d14a, ecaade2016_033y8, caadria2017_110i29, 5262, 4b12, 1759, 83fe, 06fc, sigradi2013_327p, ijac201412201b1, 66df, 5304, d2a1, 2776, ijac201715205h, dbc3, sigradi2016_369qq, 5a48, 3089, 03d8, 01ad, b26f, 4e4a, 15a5, ecaade2017_140pp, caadria2015_126f21, 44b2, cf6e, 3b52, 3c2e, 7c6e, 9d74, acadia14projects_517s, ddd6, caadria2016_839i35, acadia14_531u, sigradi2014_030x1, 0380, e495, 0258, ijac201614402a2, 3234, c02c, 5729, e5eb, b457, acadia14_167ab, 0a74, ecaade2014_140c32, ecaade2017_076ff, sigradi2014_281h3, aa54, 4d5e, 9bcd, ecaade2014_149x34, c9d6, cbc2, 61b2, 9aa0, acadia14_479u, d5d1, sigradi2016_515f, ecaade2014_084r19, 6308, 84e3, sigradi2015_4.52p6, 48f2, sigradi2016_382cc, f1b4, 0d74, eb23, bae9, 60cb, fb82, 8d0d, ad2c, 16b5, ecaade2017_066k, 29ad, sigradi2016_490aa, 99b1, ecaade2016_113u30, 59ed, ecaade2016_047i13, sigradi2014_281d3, 2434, 1ee1, ecaade2016_139b39, b1ed, ascaad2014_024i5, f10c, ascaad2014_007c4, e181, 2c52, acadia17_189nn, 9c1c, 9bf8, 03b7, 93bc, b889, bf65, 190d, 1e15, d527, 67e2, 0447, 2574, bf2d, ecaade2017_255b, a261, a00d, acadia17_100o, ecaade2017_172o, 54c1, ecaade2016_161z43, 05c7, d253, fa52, 2861, 71d7, 9456, 4351, ecaade2016_033c9, a60c, 9d10, 3a02, acadia17_100m, 42a7, ae17, 86dc, 87b2, 0448, ecaade2015_314n68, 8b91, a0ed, d73a, f111, d242, ijac201614202y7, eaf7, d16e, d75c, 1176, c6a2, 54ec, 835b, 65c5, f8a6, acadia15_297c12, acadia17_520t, acadia14projects_435az, ecaade2016_011o2, be87, 5917, 456d, c168, 69bd, 9303, 31fe, acadia17_454v, caadria2017_096t26, ce9e, 3321, a59b, 330c, b241, acadia14_497ab, 5ca3, ecaade2014_157f39, fc4b, 6713, cd85, 4271, c56f, b5d8, f8e7, ecaade2014_237a61, e45a, ecaade2017_021k, 1444, 9f9a, 698e, 06e8, 9818, ecaade2013r_002u1, 56a1, ecaade2016_048w13, 1ab2, 413a, 86ad, bbf0, 2056, f246, acadia16_470j27, 00bb, eb27, acadia14_101aa, 3897, b7c0, 9715, df3d, a19b, ecaade2017_061g, e4b5, ba5a, 0992, a7ff, caadria2017_145w37, 8f4b, ecaade2015_144d31, sigradi2014_284f4, 0f94, acadia14_311y, sigradi2014_049l5, ecaade2017_240u, ecaade2016_151h41, ecaade2017_054dd, 417a, acda, acadia17_390jj, 02c1, ecaade2015_138r29, 4489, 9c18, cd67, 20cd, cff8, 5dd0, 2f62, 718f, 23fb, caadria2017_136k36, cd2c, ecaade2017_202h, ea9d, 860e, acadia15_123z4, b9c9, ecaade2014_020n5, 9268, caadria2017_123f32, acadia16_214b14, 5d85, 4543, 0918, ecaade2015_53n9, caadria2017_142o37, 93b6, b73b, 93f0, 9513, 4524, ce7a, 3a5e, fc13, 4657, 5343, 906a, bd25, f297, b9fa, dabf, sigradi2015_3.268i5, b4d4, 44f6, 442a, 8bc6, d936, 08a6, 506f, 3453, caadria2017_016s6, 3ba1, 6be6, 0de5, 1e60, caadria2015_002e1, feb3, 34e6, 369c, acadia14projects_177r, 872d, ed28, 547f, eb8c, fd54, 0201, acadia17_169a, 7331, a4ae, 9d27, f130, 7cdb, feaf, 29fb, 844d, a689, ascaad2016_046o19, 55e7, fc69, 8c70, caadria2016_861f37, a239, 3155, caadria2015_202w28, 715e, ascaad2014_019k3, aaa5, 2b45, 0b63, 4585, acadia17_650c, caadria2017_016l6, f5d9, 1f01, 2758, 7ee4, 513e, de14, 4464, 4e8c, acadia15_431l18, 7fa9, 7572, acadia14projects_473at, 12f6, e47c, f2d2, 9286, 962c, d5a9, 751c, ecaade2014_066s15, 2a9a, a5d0, 12df, 204e, 14f1, cea8, 9660, da4b, c3db, df63, e894, 01c8, acadia17_154pp, acadia17_318g, d688, acadia14_389aw, sigradi2014_284g4, sigradi2016_659x, 5208, 7968, 1823, 9eef, 634a, 44a5, 9f69, 5198, 6c59, b7da, ccee, ijac201513205g8, acadia16_124i9, fae3, 320a, 16b3, caadria2016_631b27, 17bf, 8d4f, ecaade2015_171i36, ee63, 03fc, dcd2, ea97, ijac201715203dd, f53c, 7951, ecaade2016_221r56, 18a4, f91c, sigradi2013_275a, 55e1, 0246, 2e48, 25bd, 714f, e27d, sigradi2014_213u7, 17ca, 2700, ecaade2014_233l60, ecaade2016_bkou65, baa7, 1188, 7ad7, 1864, caadria2015_086n13, b38c, 4a02, f322, 1391, 9875, ecaade2016_222c58, 6609, 8c05, b92d, sigradi2015_3.11c2, ecaade2016_055e14, ascaad2014_017g1, 3f4d, 3fc7, sigradi2016_479cc, 20ee, e892, 313e, 9704, f3ac, 16c5, a035, 6932, ff24, 45aa, b329, c08a, 0cdc, 569c, dcf8, a750, 8563, 0dba, 6da0, ijac201614208w12, 9f6a, 34c2, 2027, 2036, 075c, 4e5a, 2c27, 5415, 65d3, 15a3, a33c, 2974, acadia17_648n, 97db, ascaad2016_050y20, ascaad2016_003v1, 1b35, 37ca, 842e, sigradi2016_560x, 5b77, 23d3, b7cd, 4154, 3ef6, acadia15_211w8, 3200, 088f, 1130, b038, 2fbd, ecaade2016_213o54, caadria2015_004f1, ecaade2016_123c34, 7b41, d388, ecaade2013r_009y5, ecaade2017_083nn, 3cf1, b65d, 2909, e916, 617f, 8ce9, 3903, 29d3, caadria2016_641n27, 3673, d257, 5819, 6cd4, ac89, f08a, b003, 46f2, 8d7d, 0625, 308a, a050, 9789, 9ab0, 7910, 5ecd, 697c, ijac201614407o4, c1cd, ecaade2015_17t2, ae71, 6ff4, 4023, 75c7, ecaade2017_083yy, 57d1, ecaade2017_116j, sigradi2013_389k, 76bf, ijac201412408z2, fd17, 10d1, 1f07, 5722, f5f1, 16f8, acadia17_640r, 4b76, e82c, b10f, 577f, acadia14_435ak, acadia14projects_565v, 54bc, caadria2015_213e33, 0856, ecaade2014_024a7, b0f3, acadia14projects_463as, acadia14_339x, acadia14_63a, 72ca, acadia17_403o, sigradi2016_732j, 43b5, 6783, bb10, f26d, deac, 0456, 5241, caadria2017_004n2, sigradi2014_313w5, b1ee, 5961, 92ba, fda2, 5240, 3186, ce11, sigradi2015_2.137k1, ccce, ca92, 9f2d, 848e, sigradi2016_490nn, 58c9, sigradi2014_172z4, 23e0, f198, 4d0f, caadria2016_033t2, sigradi2014_045b4, ascaad2016_012p5, 9e67, 7f9d, e60a, 6bf6, c19f, 4929, feae, bae5, 4177, da0b, 6b2b, 9b0b, sigradi2015_9.347b18, 3b00, ecaade2016_048b14, 6b0c, 264b, caadria2016_281d12, 5d12, 763a, 9088, sigradi2015_11.196j26, 86c2, a2b4, f35b, aad0, acadia15_251n10, c565, caadria2017_028w9, ecaade2017_212rr, e2de, 9a55, 3ed4, 775c, ce7f, caadria2015_208s30, f554, c4a8, dd4a, fd5f, 7453, f3d6, caadria2015_137l22, ecaade2016_025m7, 6e21, acadia14projects_235s, df41, acadia17_330gg, 4041, ascaad2014_005a3, e144, ecaade2015_314d68, 1d52, a23e, 318f, ecaade2017_006t, 0e07, e4a8, 019c, acadia16_298g18, f4c0, e2f5, sigradi2015_8.289b15, 0a51, ascaad2014_014t7, 51c7, ecaade2017_108b, acadia17_18e, 10e0, 80e4, ecaade2017_164p, 4178, 9f97, ascaad2014_016f9, e5ea, 472e, c11e, ecaade2014_204t52, 1cc9, 97af, ecaade2013r_001s1, e9e5, 6524, ecaade2013r_019i10, 6c27, c4f1, 4349, 308e, ecaade2017_201b, dfff, 6e29, 8e2e, 7bf2, 0045, 9b1b, 6cb3, ae0a, a92c, 4db8, 14b2, ecaade2016_129g36, sigradi2013_189p, acadia14projects_101s, ecaade2017_076v, ec0f, 8cbf, d2be, a873, ecaade2015_130x25, caadria2015_096m15, d4e3, 0ad4, 5346, e1a9, 077a, 8a6b, fdc3, f482, 29ab, 94ae, 2918, ecaade2014_240c62, 9af2, aa4f, eb77, af9b, 067e, 0d8c, acadia14_117d, 7402, 0771, 6e02, acc5, b624, 6302, 2f08, 1d6b, 1343, 9617, 5816, 962a, acadia14projects_347ah, 858d, 471c, eda8, f3f4, 4aee, 4a8a, 6a76, 8bef, c1b3, 7c06, ecaade2017_301i, ac34, dbe3, 9fae, 71bb, 2b1c, 2bb7, d943, f401, 1c59, 1149, 753b, deee, 578f, 3bc5, b716, 7571, bfd0, ijac201614102o1, 0353, ecaade2016_225t60, 27f0, 66f4, 2d16, d53f, 5555, 0a29, 5877, sigradi2014_292u4, efe9, caadria2017_145u37, acadia16_280n17, 7fe0, e1bd, sigradi2015_3.212i4, 2fca, 1826, abfd, df60, 2537, 062c, fb5b, eb9b, c2a2, e13e, ascaad2016_021l8, e337, 7831, 5da6, fd31, b768, acadia14projects_691au, 4880, ecaade2015_53t8, 18b7, 8fd8, 4da1, sigradi2014_151g3, bca4, ecaade2014_149g35, dcc1, c1c3, 71d4, eebb, caadria2015_137k22, 1903, ascaad2016_025r10, ee7c, 032c, 0413, 5e38, 178c, df57, 122d, d98f, ascaad2014_014d7, b40c, 4ce3, a2e7, ee33, 86bd, ecaade2017_164x, 5092, acadia14_497p, 59c8, c4bf, f64f, acadia15_451v19, ecaade2015_21h4, 3d48, cc43, sigradi2016_659u, caadria2017_067i21, e2e4, 1b37, c9d9, ecaade2013r_010v6, deaf, ecaade2016_bkos65, c339, b10d, sigradi2014_347o10, 3faa, 84f0, cfc8, acadia14_549z, 7d59, a755, 9952, f4f3, 0c63, a8b1, caadria2015_188v27, d1b0, 9558, fd09, caadria2016_415a18, 54b6, 4aef, 3fa3, 1dbf, ecaade2015_309u67, 2da8, acadia17_560t, ecaade2015_158o33, c35c, ac00, aa31, ijac201614102m1, a52e, 4a39, f821, 9f52, 7d9b, ecaade2016_130e37, c5c9, ecaade2014_018z4, e0ad, 91f3, f3d5, ecaade2016_217l55, 1a82, ecaade2016_071a19, ecaade2014_198o51, 039b, ecaade2017_277ee, 8158, fb2b, 55d7, ecaade2014_224z56, acadia17_339kk, ecaade2017_054u, 9a16, 6cdf, 04a0, cce0, ecaade2016_154k42, 2886, ec95, e660, e7c0, acadia17_162x, 17b1, 1712, 0c72, acadia17_283ww, 81b5, 42b7, acadia17_424yy, sigradi2016_814f, ecaade2014_024i7, 7efe, d7e9, af51, 0125, eddb, c199, e8e5, 6a95, 80dd, 3daf, aa74, 94a7, 575d, 08bc, caadria2015_246z35, ea83, ce61, sigradi2015_12.19b27, 7dc8, 81aa, acadia16_140m10, acadia17_492hh, 103d, f574, 1177, f7d1, f3d1, 297a, 299b, 8ef5, ijac201715202jj, acadia14_357ay, 5fb7, acadia17_413y, a0b6, d0fc, ecaade2015_302i66, 807c, caadria2015_126n20, b053, d133, 6a36, 1d27, 5966, c2c4, a2a9, acadia15_483z20, 90d8, 5f14, ecaade2016_191j51, 045e, b460, cdac, ijac201614103i3, 6924, 2b9d, f1f4, 0d08, a682, 85fc, 3196, 37b8, 6375, 9f15, 46ac, sigradi2016_446b, 2b1e, ecaade2016_ws-dleadr68, ecaade2015_77c15, 7077, d201, 3512, acadia14projects_375h, 32e4, 19a4, acadia17_640m, 40e9, 7075, acadia14_317s, 6782, 9150, caadria2017_072d23, 5e94, 68a9, ijac201715204ii, acadia14_339aw, d903, 8ecd, 509f, 94fa, 05f4, c904, aa58, ce9f, 4d41, 3c57, ijac201513201h5, sigradi2013_74c, 28d2, a16d, a900, 00b8, 3534, 9c1b, 14c1, sigradi2016_792i, sigradi2014_074z6, af11, 1ce0, d59e, 0972, 7d10, 2269, ijac201715204x, caadria2015_181w26, acadia14projects_111f, 5751, 2c65, ecaade2015_33k6, c00a, 73a3, 917a, dc09, sigradi2016_655k, 09df, 757a, cd3a, 327c, bf59, c213, 70b1, 127c, a1b9, 0c1b, 239e, acadia17_323l, 3247, 7bd1, ascaad2014_022d4, edc9, 421f, cf1b, 55d5, ecaade2014_153i37, 4de6, cddb, ijac201412408n2, ddab, 6359, e4e0, 61c8, b124, 9caa, ceaf, b2de, 34ba, 8d96, sigradi2013_342o, f706, ecaade2017_122qq, c3e9, 90f0, 49eb, 6b1e, f289, 2dbe, 7a81, ecaade2017_023x, a3c5, 5629, 40a5, acadia17_340l, 0504, eddd, 0657, 1c9f, 2f69, 2c46, 74ae, 88f7, af38, ce46, 5810, 328e, f8fd, acadia16_12k1, bfad, ijac201614305c3, 1a04, 305a, dbad, 4bf2, ijac201412301m5, e956, f6c1, daf9, 7d7b, ecaade2015_225k49, bda6, 3052, 4b4c, 8d6f, cbcf, acd8, dfb1, e930, 36ae, acadia17_552r, 9033, ecaade2015_301c66, 07df, be45, ac33, fa38, a49d, ecaade2015_178k38, acadia16_402v24, sigradi2013_330f, f4b8, ceef, b28b, ecaade2016_071u19, 5d4e, ijac201412304u9, afaa, 8560, 2463, acadia17_648w, 1c01, 00b7, 09eb, ecaade2017_199t, 2e5e, 1423, 49f2, 0554, ecaade2014_084m19, sigradi2016_490mm, acadia17_658xx, 3e55, 0bc5, 11ae, 992f, caadria2017_069x21, sigradi2014_176g5, ascaad2014_019n3, db52, c660, ascaad2016_056i22, 5c38, caadria2016_085j4, acadia17_221nn, 17a6, 068b, 2981, a6a6, 4b9a, 4207, e7b7, bfa3, acadia17_298kk, ascaad2016_043l17, a49f, ecaade2017_151x, f9ee, 263c, 439f, ecaade2017_037dd, sigradi2016_409ff, 0126, acadia17_153i, ijac201614208p13, e553, acadia14_619at, 8174, 0871, 5274, 2921, b52a, ecaade2015_211a47, 58de, 1e0b, dab0, 375e, 8fee, 63f9, 1f8b, be82, 7bfc, ff49, 78ce, 6e8b, d8f8, d549, 5093, f21d, 7e8c, 1ee0, 09fd, 7895, d155, 492d, acadia14projects_135y, f6eb, ecaade2015_138h29, acadia14_237as, 7771, e31c, ecaade2014_214s54, 405f, 9a72, c03a, ecaade2017_026kk, 9cd5, eb73, 5b73, a31c, 35d5, bf7b, c8cb, cbbb, 36ce, 4ea4, eda5, 68ed, 393a, sigradi2014_213w7, 330b, c666, 9bb5, 28be, 9398, sigradi2016_490ll, f9cd, 6803, 918e, e6d2, 5e87, f306, ecaade2015_205x44, 9aaf, ae5d, 1385, ab2b, be17, 3623, f118, 4eb0, c255, 4854, a6a4, 9627, af1a, a046, 7ba8, 6e79, f8e5, bb11, caadria2017_021d8, ascaad2014_024h5, 35fd, 5cdd, 9e7a, 8a0a, acadia17_257zz, 4aa8, 04f4, 4dc7, a409, ijac201513102d2, ea65, sigradi2015_9.347v17, 3770, e5be, 9a0a, 6d14, 4e0b, f16d, 7323, 0ba5, caadria2015_206g30, 1b3d, ec43, sigradi2015_11.166w25, d967, 472a, ecaade2015_273e60, 6dca, 95ed, 2321, sigradi2013_10b, 88e8, 2335, ecaade2014_035w8, dd83, e7e8, 7647, ecaade2015_334s72, 7956, c78e, ascaad2016_039s15, acadia17_648tt, 1fbe, ecaade2017_054ii, 029d, 02ab, 29f0, 6954, sigradi2015_12.259d28, 3afd, sigradi2016_686zz, 3ae4, 1aea, 81dc, caadria2016_663v28, 9178, 4a8b, ecaade2015_17k2, acadia14projects_681as, 9e6b, ecaade2016_023t6, 6eb6, 041f, 1d5d, ecaade2017_248tt, acadia17_274ii, ecaade2013r_009h6, d900, caadria2017_069z21, 7393, 6433, 1ca5, 1dbb, 146d, ecaade2016_225s60, ecaade2017_282f, 9d91, ff71, 01f8, caadria2016_851k36, 7c74, 6032, 4080, acadia15_232v9, 6197, 3ecf, ea91, sigradi2015_sp_11.278n31, 122f, 7bf1, 8237, 92a3, caadria2016_851r36, caadria2015_164c25, acadia14_125ab, acadia16_344m21, a7ca, 0e0d, 9e61, 4a99, 2f59, ecaade2015_81p15, ecaade2014_071e17, 2c99, ecaade2017_097dd, 6e08, c547, 18bb, d6d4, 427e, 0621, 3cfc, ecaade2015_256d58, 580e, caadria2017_115n30, 13df, b854, fb37, aa09, c17f, e67f, 1f2b, 8c3e, 1ee7, d87a, 23e2, 18b4, ijac201614305r3, 619a, 4694, ac4e, f144, d776, e901, e7d7, 7907, 794e, 89da, 91ab, 4df8, 9e90, 0926, f899, b0f5, 6d62, acadia14projects_565af, 95e3, ecaade2015_138y26, 6a3c, sigradi2015_3.65u2, 91fd, acadia17_154nn, ea67, 1870, ecaade2017_101z, 1a50, bd35, 8baf, caadria2017_080h24, acadia17_202r, a7ac, 7019, 8990, 5e68, c28e, 6aa2, 09bb, ecaade2017_032p, sigradi2015_3.221n4, 0f9e, 888b, d61c, ced7, 31ec, ee00, 700b, acadia17_382b, 903b, 8193, 2740, 1550, acadia15_343d15, ee76, acadia16_34a3, e2c5, c3f0, 8c5b, 5c57, 6ea9, 7d11, 2d36, 2470, 0507, acadia17_560p, ee51, a6c4, 96d4, 3ba6, 76b6, 0497, 57b3, ecaade2014_016h4, d750, 53c8, d65a, 6f92, d6de, 6c72, bcdc, 4cce, 81ba, 2a74, 0d11, bc5d, 1845, sigradi2013_215c, caadria2016_559w23, fe86, c1fb, 2b3c, 84cd, ijac201614202e8, 5a94, 5073, 4384, 7a1d, 4744, 8570, 653b, 71ee, 6665, 6af7, ecaade2015_15w1, 3846, 2d4e, caadria2017_047h15, dbbf, ecaade2014_128t28, c817, a073, e284, ecaade2014_104z23, 9452, ecaade2016_167b48, 072c, sigradi2013_226r, 7563, bda2, ecaade2015_138i29, b163, 8b82, a775, 81ee, d338, 010e, 6112, 1cb1, b49e, ecaade2016_130b37, a07e, 6636, 0f1d, d509, eb1b, 68c6, ascaad2014_019j2, fc14, 1fb4, acadia17_211k, ec3e, 555e, bc8f, 5d5d, 91be, e652, 4cd1, f7df, d783, fe5e, caadria2015_181b27, 72f0, caadria2015_208a31, 04cb, caadria2015_188w27, 13dd, 9dcd, d265, d6a1, acadia16_72f5, acadia16_440i26, ecaade2014_180e45, acadia14projects_33aj, cec1, 135c, 36cb, f545, acadia14_523ap, c3f1, caadria2016_177t7, ecaade2016_139d39, a708, 38cd, 202b, 01b3, ab08, 51c6, eebf, 70aa, 2594, fb73, sigradi2013_263p, 1417, 1b59, 3e18, 0fee, 77e9, sigradi2016_710ff, d992, 10f8, dfc1, e680, 36c6, ecf2, 44e5, 85b0, ecaade2014_140u31, caadria2016_197l9, 490a, 07b1, 578b, 8e4b, a3f7, c538, baaf, ecaade2014_206l53, ijac201614309r6, 5c13, 7ca2, f4ee, 7c54, 1c21, 3744, acadia17_70ff, 9e15, e806, 03b5, acadia14projects_229i, ecaade2014_220i56, 811a, 2fee, 461e, 2a5d, 2956, c34d, fc77, b35b, acadia14projects_101ab, d045, ecaade2016_104o28, 4412, 48b8, db33, caadria2015_237r35, acadia17_660h, 6d9c, 2d2a, caadria2017_127h34, 8186, d09b, acadia17_650yy, caadria2015_150e24, ecaade2014_194d50, ecaade2017_124z, 03f4, 0165, 6b80, a668, 8be0, e5d8, d209, ecaade2015_320m70, acadia14projects_247u, d6b9, sigradi2016_637aa, bfa0, 0e76, 48a8, d6b1, b5ec, c733, 3fef, db0d, 6c82, caadria2017_113l29, ecaade2015_248r56, d878, cb15, 98ed, 3500, 06cd, ecaade2014_202n52, e3b4, 981b, 73e1, 8544, bceb, b6db, caadria2017_041a13, 7051, acadia14_619ak, 4f75, c739, c9e4, 54eb, e17c, 90cf, 4c99, 874d, bd9e, f677, fec5, ecaade2017_059uu, d411, b787, b8b7, 1819, 269d, b8a7, acadia17_82t, 4ca1, 69a7, 794d, d26f, 463a, 319a, 9487, bbc9, 8034, c84e, 9d8d, ecaade2013r_001g1, a9b1, 897c, 66c5, cc47, dfbe, f7b0, d288, 92d1, 571d, 8368, be53, 61b3, cd89, f004, sigradi2014_144u2, 8df6, bea4, 77a9, ecaade2017_017b, 8324, 97a2, fa67, 15d1, 4b2b, 2098, f1fb, caadria2015_164j25, a39c, ce13, caadria2017_018v7, 6bba, 4455, 0cd9, 867f, a064, 5aac, e97e, f107, 91ea, 7609, 337d, caadria2016_023r2, e0c0, c292, 1672, 43ba, acadia15_451n19, ecaade2015_240z54, acadia17_169xx, 5eff, 9b55, 337e, ecaade2014_023x6, 001d, ce3f, 5baa, 0ed2, 595d, acadia14_427ar, 70c1, d240, b9e4, ecaade2016_198o52, ecaade2017_087r, 88ef, cc7c, 9780, caadria2017_132i35, ecaade2015_94i19, 4cd7, 997f, acadia15_110v3, 48b9, ecaade2016_221w56, 0965, 3f0c, 321c, 78c6, ecaade2017_140jj, 8d6e, caadria2017_145n38, 4673, fb8d, ecaade2015_59r11, 2d3e, ba3e, 9cfd, ecaade2016_018z4, e138, 2bd1, 1773, 4ad1, 7b04, sigradi2016_560z, acadia15_469d20, adf6, acadia17_620pp, ce4d, sigradi2015_sp_8.326s30, e12c, eaa0, acadia16_214h14, 8379, ecaade2016_154z42, e261, acadia14projects_589l, ecaade2017_156t, 3539, sigradi2013_64a, acadia17_455dd, ecaade2015_173k37, ecaade2017_046m, 0237, 976b, eed7, 921d, 5014, aeda, 67f5, sigradi2013_280, acadia14projects_357an, fbbd, 46b0, 9271, acadia16_342d20, c20e, 53e8, ad9c, dcec, d2d9, 2113, sigradi2013_391h, ecaade2017_033y, 5dcb, ed60, caadria2016_861v36, 00d5, a352, ecaade2017_170j, f37f, 4fa8, c9bb, 81cf, 0850, dc47, 7138, 36cc, 123c, 786b, 0bf3, 4005, ecaade2015_73d14, ecaade2017_124g, caadria2017_074m23, ec9f, aef8, ascaad2016_009n4, 3409, 6be8, 7b12, 70c5, 0999, 57f0, e540, cf96, 722c, 8cd2, 6ebd, 305b, 774e, 0ebd, be0e, ecaade2015_205u44, ecaade2014_128s28, dc44, 5431, bf72, caadria2017_134b36, 6e56, dc85, c77e, 558f, caadria2015_087u13, 9846, 2741, 9419, 4813, f457, d2ea, 10f3, 21e3, 7b4b, 104c, 646e, 2b56, 4969, c797, sigradi2016_399b, 1d8a, 83e8, af7f, 5a7d, 5982, 987e, dbba, b3a2, 53fe, b11c, 98d6, ecaade2015_336z72, 8ea9, 3b13, ijac201412303v8, 256f, 3907, ecaade2017_273m, caadria2015_202y28, 76e5, 9aa1, add3, 6d90, 833a, f56b, 3deb, acadia14_565n, b85f, acaf, 95b5, ascaad2016_032u12, ascaad2016_012z5, 357d, 9763, a4d3, d186, 1df8, e024, acadia16_98t7, ascaad2014_013v6, 4bde, ijac201614402p1, 5e0b, 47b0, a3d6, ecaade2015_206t45, afb9, b82e, 0c01, 8055, c3f7, 9c2a, 1d4f, 7071, a5f9, aefe, 6a3b, 2b7c, a5a9, b61d, acadia14_435ac, 96cf, befc, a556, 1d7f, fabb, 6b61, 90f3, 69f0, ecaade2017_208m, 552d, d61b, 1a19, 4075, 5f21, 361c, a93d, eddc, 9b68, 6b2d, cc17, 4786, 7c62, sigradi2013_184z, 3b94, ff34, 67b9, ecaade2015_158h33, acadia17_358ss, d916, acadia14projects_375f, ed37, ecaade2015_278m60, 08fe, c51f, 3422, 251b, 8149, ecaade2016_118b32, ecaade2017_116e, 4fb4, 19b6, b6fa, de5d, 7613, ecaade2017_009dd, 0192, 90fc, f528, 0b64, 7755, sigradi2016_752pp, ecaade2017_050h, 270e, b3bb, cb1c, 0072, 18e3, 97cd, 2811, bc02, 1c4f, 7a5b, 5d9d, e33b, ddba, ea10, ecaade2017_309mm, 4976, acadia17_474o, 7eb9, 74d7, 85c8, 93af, sigradi2016_815hh, ecaade2016_108x29, acadia14projects_257ac, ijac201614102e2, fee8, 1226, 75df, ecaade2017_173vv, 25f8, f5f3, bc3f, caadria2017_118d31, 6560, 7a6e, 0a55, a300, 4e46, sigradi2016_777hh, 09ac, b431, c5c0, ba61, b48e, b991, acadia16_106d8, ecaade2015_61y11, acadia14_63an, 8f7b, a1d9, caadria2015_077a11, 983b, ecaade2015_22u4, 47d5, 281e, 8682, 74e6, acadia14projects_153ax, d740, 5a98, ecaade2016_102g28, bca2, sigradi2016_484d, 14f5, 18e1, 4f24, 2f18, f735, 36d0, a1ad, ecaade2016_047k13, caadria2016_651h28, c6a9, acadia17_414nn, sigradi2016_534vv, 20e7, ecaade2016_222r57, 397a, 50e7, ascaad2014_017t1, 964e, 4a5b, 06c0, 8bc3, acadia15_297a12, 41c5, ecaade2015_127w24, ecaade2016_129d36, acadia15_407j17, 3baf, ijac201412204b3, acadia14_101m, ecaade2016_mrtd66, 4943, 982f, ecaade2014_084b20, sigradi2013_112, 0fc2, ijac201715205yy, 5d8a, 0f22, da80, 4234, 3956, 7678, 22ee, 8bc7, 17ae, ecaade2017_122ss, e9e3, dcda, 0422, 5520, acadia14projects_301c, 11b9, 1950, ecaade2017_134o, ecaade2016_129x35, f448, 8b65, 67b3, 3fad, 086a, b464, acadia16_362r22, b7e5, ecaade2017_048mm, 2d23, 565a, 73eb, 47c3, sigradi2016_450a, 98c9, 2ab3, d637, acadia17_92j, 38d9, 8e70, a24c, 32e1, d53c, ijac201412404b8, 4ee4, 3a38, ecaade2015_196m42, sigradi2016_773z, e06e, fd02, 9437, ecc0, 5da2, 1277, 53f5, e6fc, acadia17_552j, caadria2016_405r17, bbaf, 6afb, 57ae, 345b, 8fb7, 8da9, 4273, 0839, ijac201715204u, 046c, acadia17_212y, bc73, 376b, 3b2f, ecaade2015_175r37, a842, ijac201715205ww, 453b, d491, f1d8, 19ba, 77a1, aaff, 8eff, 9767, acadia14_435as, 3d73, sigradi2015_9.347p17, 5efc, 2ad3, ecaade2017_054x, 40a8, 49ca, acadia17_473g, 84c3, d503, ecaade2015_115y22, acadia14projects_301j, 518f, 8d54, caadria2017_015f5, 619e, ecaade2016_096o26, d446, bc71, fc8f, c53d, 1918, ecaade2014_157d39, 6182, 8a6e, 3474, 3936, sigradi2016_732v, ecaade2014_196e51, acadia16_298o18, 63cf, 62dd, sigradi2016_512qq, b0d0, ecaade2013r_003l3, ecaade2014_123i28, ecaade2015_314j68, fd69, af8c, d285, ecaade2013r_012o7, ecaade2015_158t33, 12f2, ecaade2016_167y47, sigradi2013_397f, ce5a, 78d6, b1f4, sigradi2014_192r6, 6281, e3e1, cffc, 5d52, ecaade2017_302cc, 9b4c, d0e2, e274, acadia17_154p, ecaade2014_139c31, 58f3, sigradi2013_44, 30a2, acadia14_153ap, 49ba, c448, 9777, 2848, 42de, ecaade2015_86l17, 66ec, 9914, 3a0e, 2ed5, ecaade2014_218t55, 90b9, acadia14projects_479t, sigradi2014_239c9, acadia14_189ap, 7346, ecaade2017_215v, caadria2016_333v14, acadia16_224c15, 72b0, 3af1, 1d11, ecaade2014_237h61, d00a, ecaade2014_192c49, 96cb, c7e1, acadia14_153an, 105a, c526, acadia16_62j4, d973, 2f1c, 0863, ecaade2016_046y12, f1ce, cd6f, 1a1e, 03d3, a8c6, 8ce5, 6497, 7df2, acadia14_487i, 4b19, 8247, ecaade2017_099zz, 8b41, fa37, 7481, 72cc, acadia14projects_357at, 930f, acadia14projects_53l, 25c8, 1a8d, 193c, caadria2015_070h9, ecaade2015_53x9, 80c8, caadria2015_087r13, sigradi2016_560w, a173, 57fd, 102a, 081b, ae7d, ecaade2015_127t24, 7f66, 21d1, 3848, 01e8, acadia17_413ee, a1a4, 3122, 3a99, c008, 792e, d036, ecaade2017_033s, acadia17_502b, 7fb7, ce49, 4140, ecaade2016_198r52, 3433, d43e, 8c9b, 9532, sigradi2016_446j, 03c7, 7c2e, a639, 3bce, a387, efa8, ecaade2016_197w51, b54d, sigradi2016_407y, ecaade2017_155g, ecaade2014_014e3, acadia17_308nn, 4f54, ecaade2016_222x57, 3e77, ecaade2014_239a62, c428, 1e44, ecaade2017_054cc, acadia14_719c, a444, 04d3, dd3a, fbfe, acadia14projects_479ap, ijac201513202j6, e5e8, e822, eaf9, 9454, d974, 89a7, acadia14_311u, 2f29, ecaade2013r_003n2, ecaade2014_182b46, 6e5d, ascaad2014_005z2, 0f4c, fafd, c7a7, sigradi2014_108b9, 3510, d0cf, 0c76, ecaade2015_195i41, f598, 1fc9, 0440, ec02, acadia17_491t, 5ca7, 4e8a, 1eee, 3ed0, 1f2c, 59ee, e37e, 9add, 40ea, 994c, 273d, 7dab, caadria2015_124w19, 41cd, 03c0, e7bb, 9519, ijac201614306x3, ecaade2015_265o58, caadria2016_249k11, cf62, 9400, 451b, acadia14_539d, acbe, c1b0, 4686, 5a0c, 56e4, eb4d, 7c1b, ecaade2016_154o42, 96d7, c3f6, acadia17_298hh, 4a86, ed02, 3dcc, ecaade2016_241f64, 39da, 659a, ecaade2014_084n19, acadia16_116p8, c995, bb1c, a3e6, a766, ecaade2017_198g, 7121, ae0d, acadia14_565ag, acadia17_329y, 3a16, 2bcd, 3c24, 11e7, ecaade2017_152tt, sigradi2014_075d7, 2699, 333e, ecaade2013r_018e9, ecaade2015_195k41, 9ead, 9a3c, c2d4, 9aa6, 4589, ecaade2017_019zz, ecaade2016_083f24, 3d14, 7287, fcb3, 703d, abf5, 070c, acadia17_154u, 7e79, d818, 1098, sigradi2015_sp_10.16f31, bb89, 728d, 70d7, ecaade2017_215qr, 6550, e619, 6fde, 4503, 8308, ecaade2014_071y16, caadria2015_054j6, 87f5, dab6, e7ec, 0e27, ecaade2017_215ccr, 1457, 81c4, caadria2017_163g41, 72ac, d9c4, 8d61, cf04, 3d36, 8dfa, df56, 979f, d867, 2ea0, 4757, 6119, b4a5, bf0d, 0ed3, sigradi2014_030a2, ecaade2014_030l8, 1fe4, 8dad, sigradi2015_3.209f4, 3a98, 368b, dbe0, c159, ecaade2013r_015m8, 3379, b4c6, 48c0, a288, c108, acadia14_311w, c86b, 8f5c, b530, 55e0, dc42, ecaade2016_130p36, 56e1, ecaade2015_227p50, 1c71, f1ac, a836, 258f, ascaad2014_014e7, 9f44, eeec, 5be8, ascaad2014_016e9, 96c5, 26c6, caadria2017_158c40, a5ef, c7bc, ascaad2016_005v2, ijac201513102c2, e3e5, b601, 2a3a, bce1, f425, ijac201412402u4, 15c0, ecaade2014_233x59, ecaade2014_046t11, 58bf, sigradi2016_792g, sigradi2013_313p, 9a47, 62a5, 95da, acadia14_63ay, 0600, 5bc7, 41f9, 4ece, sigradi2016_814ww, 52ef, 0b9e, 109e, 3e44, 58ed, 9673, 0e75, acadia15_211s8, caadria2016_851t35, acadia17_230rr, caadria2016_621s26, 68e7, bea6, 34ab, ecaade2017_301u, ecaade2017_143m, cabc, ecaade2014_153m36, 36fb, 2f09, 1ead, 54b8, acadia14projects_101n, db9d, 79a9, 57fa, 5693, baef, ecaade2015_327f71, 591c, 6812, 72e5, 1a01, c34e, 0ab2, dbb8, a5c1, 2d06, ab25, 699e, sigradi2016_483gg, 39ea, ascaad2016_057a23, c6d1, 225c, 89bc, aa45, bf43, 489e, d653, ascaad2016_013f6, fab6, 1643, e80a, 4541, a587, ba5f, 6ad8, c10d, 416a, ascaad2016_054w21, c35a, 40ca, caadria2017_185x44, d286, 4a89, 99f5, 6338, ecaade2016_163y45, a5be, 605a, 12ec, ecaade2016_136g38, d0a6, 5687, dcbd, acadia17_390oo, 0f31, 261e, acadia14_479d, f652, 6e36, b282, 6f63, 9209, f6db, 39a2, 40c7, 162d, 5907, sigradi2016_400h, a0d9, a800, fd86, acadia17_62vv, 0576, ee5f, 1a26, ecaade2017_017q, 97ee, 0a2b, caadria2015_049f6, caadria2015_213x32, 5e9b, e94a, a37f, 7c89, 43e0, ffcd, e3c3, 01c2, 7eab, 131c, 6a6e, f0a9, ecaade2015_158c33, sigradi2013_194h, d4b1, 7cfe, f47f, ijac201614104f4, a938, fbd1, f9a3, f2fa, 078d, 7d78, 50fd, ecaade2016_036m9, ijac201513205r8, ecaade2015_127z24, 93b9, acadia17_365e, d86b, 88ca, acadia14projects_375c, 30ab, 4b07, 22a1, 16d0, 3496, 10d5, a63c, 8916, 5c1c, ascaad2016_034j13, 4f47, ce31, acadia16_372y22, d064, 9ca9, fdad, 1d5a, 4cdd, ecaade2017_308aa, sigradi2014_329a7, ecaade2014_173v42, ecaade2014_204g53, b651, 005d, caadria2017_030c11, sigradi2016_752yy, caadria2015_102a16, 29cf, 2f97, 8e55, 3607, a26c, 1007, 9aa8, ecaade2015_229b51, 7c4c, b3e4, 179d, ce16, 0788, ecaade2015_320o70, acadia16_318j19, 774d, aa8f, acadia15_110z3, 47f0, ijac201614405b4, 1b78, 880c, e098, 5914, 5694, 5ae4, 3753, 90a4, 53c9, ijac201513205l8, 17db, ijac201614405j3, caadria2016_683p29, 34b5, 0151, ecaade2017_268kk, f6ca, bb0c, sigradi2014_074u6, ecaade2017_229gg, 34d8, d530, 63b5, fbfc, a294, e180, ecaade2013r_020n10, 0aa1, dc63, 74ac, ecaade2015_303x66, acadia14_189au, 5c68, 3ee3, 6cb6, 2dcc, aab9, 85f2, acadia17_164a, 6658, 8c2a, ad21, a431, 298b, 0539, afa2, eb65, da77, 3bb8, 33a4, 352f, d349, ec75, ecaade2017_208b, 9bdd, 13c8, acadia14projects_681ao, 354d, ecaade2016_163j45, 067c, 0fec, 7593, 6586, 3ec4, 77fb, 126b, ijac201412408a3, a197, c049, ecaade2016_tkou66, cc82, sigradi2013_390b, b057, e683, 5538, 92b6, 687f, 168a, 9c59, fa71, 1052, 4667, sigradi2015_8.186e13, 47be, c36a, 709e, 25a0, 7857, ijac201715201v, 2025, 0675, 1774, 45e7, 293f, 91e9, 43b2, ecaade2017_094r, f2f1, bdac, fa8a, 766a, 7b2a, 9760, 802b, bfc0, ecaade2015_332r71, ea44, 483b, d431, a906, bada, ecaade2014_176h44, 1410, 1525, f4c6, acadia15_407x17, 8131, ecaade2016_193s51, acadia17_424zz, 16f9, acadia16_326r19, 97cb, 868a, caadria2016_105i5, a5db, ascaad2014_008m4, 3ca4, 5e93, 805c, 51e4, a6ab, ecaade2015_271c60, 8dfc, c4fc, 8071, 3f5b, sigradi2013_429, 342d, b4de, 427b, 28ef, d345, d991, bc88, a1ed, ecaade2014_024j7, fe55, 2980, 488d, 8cd9, eee5, ecaade2015_303s66, 6de7, 47d6, 9427, 19bc, 6fa3, 4803, 4a9b, 138c, 352b, 9f19, 141a, sigradi2013_189j, sigradi2014_047j4, sigradi2015_10.309w21, sigradi2015_3.370w5, 171f, e187, 9187, 42b9, c389, acadia14_23ae, f20e, acadia17_392o, 42fa, ecaade2016_165t46, 763e, ecaade2015_206p45, 047f, caadria2016_851j36, dee0, acadia14_463b, ee39, 7967, caadria2017_165x41, 746b, 524d, f715, fb45, ecaade2014_191v48, 41dc, 6645, aca0, 38f6, e99e, deec, 8f8f, 9b7c, 6c8c, 143f, 587e, 536d, 99dd, sigradi2013_393o, ba4b, 607b, 6577, 3685, bb04, 48b0, 5a66, 9f8b, 2606, 58a7, ecaade2015_55s10, 09cc, 3184, 1af6, caadria2017_056m19, ecaade2016_151f41, 530f, acadia17_82cc, 7ecc, aa9d, 138e, fbe8, 896c, a4ce, 920e, acadia16_280s17, 90a1, acadia14projects_311s, ecaade2014_112f26, ecaade2014_086l20, e99c, deff, 6f69, 0a1b, ad5f, 55ba, acadia14_63aj, ijac201412404r7, ceee, 4602, acadia17_648jj, c018, sigradi2016_512b, 3d70, 8986, 858e, 291b, bd8c, 7700, adec, b503, acadia17_221pp, e5c6, 34f5, 8f11, a138, a297, 67e8, 2779, ascaad2016_012t5, ccdc, ecaade2017_144u, 161d, 1490, acadia16_460t26, 6e87, ecaade2014_218p55, sigradi2015_9.347r17, 854d, d3b1, bdd4, 1c9a, acadia17_322qq, 4218, 21b9, f610, 6df8, 6be7, 6ca3, a5ae, sigradi2016_490jj, 9358, 6dcf, 7a22, bad5, a8c8, e40f, ecaade2014_088i21, 48b4, b3eb, acadia17_544xx, fe8d, 084c, 0941, 3716, 4dd9, 19c3, bd7f, cfe2, acadia17_570ee, 4d61, d329, 538b, ecaade2015_81t15, 79a1, 13b7, 6a53, 34cb, ecaade2016_058z14, ce6f, acadia17_164c, ecaade2016_104z28, f485, c14b, 7b38, fbf6, ec56, ecaade2015_21s3, 1e5b, 6a6d, acadia14_601w, c8f7, 4097, 96f5, ascaad2016_018j7, 5b58, dd88, 27fb, acadia17_598k, 0ff9, 2669, 09ae, 1c3b, 62eb, 3aa7, e6d6, b631, 8b85, 2568, 5098, sigradi2014_176e5, 72e0, ecaade2016_032v8, ecaade2016_071t19, ebff, caadria2017_016f6, c650, ecaade2016_163i45, 0031, ecaade2017_302vv, 5c59, 9061, 9d1b, ijac201412201i1, b729, 8451, ecaade2017_301k, 6519, da15, c152, 5daa, c01f, ecaade2016_067f17, b161, b2f8, f000, 39d0, 4cfa, 9045, ijac201412301z5, 5afe, 7ed4, 2d76, ddff, 4a19, ecaade2017_220mm, 6af4, 8215, b73e, 3d7e, eb82, 41e2, e2ce, eb09, 093e, a768, 63b0, bbec, fc5f, 783d, caadria2017_129s34, d50a, 037b, 494e, 5b68, acadia17_62nn, c104, 9a3f, 3ef0, c7e4, 3b47, c21f, caadria2017_135e36, 4170, c6a5, ecaade2014_057i14, c388, fbcd, acadia14projects_135ab, ded1, 1212, da8b, 3773, ecaade2014_149k34, ascaad2014_003v1, sigradi2016_625xx, eea9, ijac201412407c1, f133, 7854, f50e, 2ddd, da59, ca06, c134, 134d, ecaade2015_138s28, ecaade2015_284y61, sigradi2016_690g, 26b6, f412, 0496, f9c3, 175e, 52d5, sigradi2016_636l, 2488, 4655, 2f10, ecaade2015_53n8, 0a9c, 589c, ecaade2015_155j32, e012, 46f7, 2923, 4d1d, 0ae6, b8fa, 07ea, caadria2015_194s28, 75a8, 368d, 0976, 9a18, sigradi2013_95s, acadia14projects_23x, ecaade2015_332u71, a883, 9db7, sigradi2014_097p8, 9bb2, 2fd5, 3f03, 0d16, 5e71, cdcf, 600e, 17e7, ijac201412408w1, bc12, fc35, d3d6, ef5b, 68c7, 3c87, a809, 592e, a734, f0fc, 8c56, sigradi2013_387, cda8, sigradi2015_3.370y5, 98ae, f312, 1a3d, 3592, eb0a, 067a, ecaade2015_127c25, ecaade2016_067d17, a858, acadia17_572ii, 0b2e, 7233, ecaade2015_298j65, 4619, bd63, 2804, 8c1f, caadria2017_104b28, 4435, a198, b048, d79d, c22f, 2b5b, d7b9, 2765, eb57, 9833, 80c6, 60d3, 3984, 98a0, 233d, 23bd, 1ac9, 85a5, f160, acadia14projects_655ad, 2dc2, acadia16_24u2, 22aa, ecaade2017_277jj, 9dde, 8c4f, cc39, 5f1e, acadia14projects_291b, 0d2f, 47a3, a3e1, 4a65, 7ef1, cc00, 839b, e09f, acadia14_523ar, a25f, 1834, 027a, 63e3, b52d, 2ee0, acadia16_478n28, 984d, ecaade2017_026mm, 0df8, 7a80, 7d45, ijac201412404d8, 6bac, a722, 19a1, 4790, 2bcf, caadria2015_164b25, 6dcc, e151, 7624, 84ef, 6342, b328, b732, cf0a, b2b3, 1ada, a5fc, ae56, 7c47, ijac201513205i8, 948a, c821, 083a, ed1d, 2b0c, b154, ijac201412404c8, 4bfa, 6118, 2b97, 662a, 4905, 1f7b, 9054, 7c21, a724, caadria2015_067j8, 8468, ecaade2015_230e52, d3fa, e542, caadria2015_194v28, aaa0, 5ee3, c016, 07ff, sigradi2016_732u, acadia14_589i, eedb, c9da, 6cac, ecaade2013r_013z7, 3108, 847a, ecaade2014_139h31, eeea, 2347, ecaade2017_124j, 83cb, 4c05, 4964, 1bf6, 597c, e713, eb54, 20d9, c12d, 8783, 6c6d, d73b, 1ccb, f003, ecaade2015_33d6, 0e02, 38c5, 2ef9, e616, 74dc, c603, e88f, 8cc6, 7927, d024, 9bbd, 154d, 3084, 0c23, acadia17_36z, 2931, 4848, 292d, 4cd9, acadia14_177ac, 8c44, ascaad2014_012o6, 3cbc, ecaade2014_029b8, 678c, 560b, d3c3, c25e, bc35, 4279, acadia14_655ag, c60d, ecaade2016_025l7, d6cd, ecaade2014_151a36, f042, 5afd, 69b9, 3e30, 3366, 5b45, aa47, acadia14_389b, 14fa, acadia14_327c, 3813, b837, ecaade2015_240v54, fc42, d21f, 0715, a45b, 4e4f, ijac201614307h4, 46d8, caadria2017_058g20, 3e8a, 74ab, fe96, 5666, 62b2, sigradi2013_135j, ascaad2014_015a9, b3f7, 85da, sigradi2015_sp_8.326c31, 67c7, 38b1, 3825, 5f4b, ecaade2015_122r24, 3e11, 3b66, 1f05, cba5, 681f, 730a, 5a55, c8fa, dd8b, b92a, 1924, acadia17_201e, 7bdf, 44d6, 8a1a, c0fb, ecaade2016_067p16, 5193, 8df3, ecaade2017_052oo, 2396, ecd7, 5ed6, 6058, 0bf2, 83c2, ebc6, 3ccc, 63ca, b9bc, 496a, acadia17_146k, 44cc, 132f, ce3c, ee9d, 2d17, 72a9, c2e8, d8a7, ad3d, f6b6, 1f8c, 19ff, ecaade2016_046z12, b9af, ecaade2016_210y53, 671d, 1907, 1ef8, acadia17_230d, ijac201715105t, 7f81, fd81, caadria2017_057s19, d2e7, 37d7, ijac201715202r, 3d49, b969, 2b80, 89d5, eb7e, ad1d, ecaade2014_206t53, 1824, 4f3a, ecaade2015_215t47, de0e, fb42, 4527, 100c, 7c93, 9a9c, 0963, 2265, 6916, caadria2016_851g36, ecaade2014_042m10, ascaad2016_046r19, 1e32, 843b, ecaade2016_002g1, 8d2d, ecaade2016_019n5, 6035, 7459, 6983, 912a, 6ae3, acadia14projects_135o, 36a3, 4c83, c684, 1ce7, ecaade2015_130e26, 3928, 4369, 3e64, a6bc, 414e, b1c9, 1d84, ecaade2014_057f14, 0d67, 096b, ecaade2014_168t40, acadia14projects_101al, ecaade2016_121r33, ecaade2017_105oo, b544, a74c, caadria2015_084z12, acadia17_298ii, ecaade2017_277vv, a44c, 5851, ijac201715102t, 3375, 357a, 1128, dc6f, d057, bb5b, c0c7, e38c, caadria2016_301o13, 12aa, 91a1, 02b9, ecaade2016_151g41, d99b, ijac201715104ii, fd73, e313, b53d, sigradi2013_184, fb3f, 1bde, 7dbf, ecaade2016_191g51, fcd7, 59b6, e159, 227f, ec62, d807, d514, 832b, 25d2, 06f1, ab52, 46b1, a683, 88dc, b5d5, ecaade2015_302g66, cf03, sigradi2016_484qq, acadia15_469l20, 7ed1, 75aa, b38d, e3eb, adff, sigradi2016_484g, 8f83, a6dd, sigradi2013_158s, da58, 39b0, ecaade2014_195v50, c5a2, 3e23, ecaade2014_012u2, 58e7, caadria2015_172k26, 3308, 17c1, 65d4, b02b, ecaade2014_084v19, b840, 613e, acadia17_100p, ecaade2016_127y34, 518a, 2496, a179, ecaade2017_199ll, a479, 9056, ecaade2015_127g25, 262e, db00, ecaade2017_215h, dabd, fbd0, ijac201614407u4, 52da, a64d, 2ae7, ecaade2016_048d14, sigradi2013_222k, 33d3, 37ec, 10b0, ecaade2013r_017x8, d502, d43c, sigradi2013_280p, 1562, ijac201513205h8, ca46, 2bf6, acadia14_281z, acadia17_590f, acadia17_339oo, 2e5b, 7e30, cf1e, 60d1, 0635, c7b2, 713b, cee3, 6a54, ecaade2016_163l45, 0a86, fd35, 0ed0, a74e, 49a2, 84a2, 49e6, bab1, 23af, 5831, 9259, fd60, f1c7, a75a, b4a8, d887, d89d, ecaade2017_019nn, ecaade2017_049ww, 498e, acadia15_57t1, 987c, 4e88, acadia14_399ai, ascaad2016_004l2, a9ea, ecaade2017_152kk, f506, caadria2017_127d34, 27ae, ecaade2015_138b27, 62bf, 87d2, ecaade2017_213d, sigradi2014_299d5, d897, 95d5, acadia17_628ss, e0c1, acadia16_478u27, 890d, cdf3, 88d6, 9412, b442, 4e5b, 27ea, sigradi2016_814s, sigradi2016_467v, 8115, 04e2, 6188, 8ed5, 0a0f, ed69, ebdd, ecaade2015_73f14, 5f06, e934, f22d, d49d, fb53, d2fd, ijac201614202p7, 72f3, sigradi2015_6.183i8, 2a68, c055, 2d60, 69dd, sigradi2014_313t5, b9c7, a527, e255, a9d3, fc39, e1e7, 2d6a, 7b33, ecaade2016_033h9, f8fe, bb66, caadria2016_177f8, 8054, 060a, 608d, 11bf, c815, a796, 2891, ecaade2015_173e37, caadria2017_046j14, ijac201715106hh, c9d3, 5508, ae9b, c837, bb37, 3254, 46ca, ecaade2017_161ww, f9eb, c9f6, 4124, c85b, 246a, 894d, acadia15_323c13, 08f5, 7a95, 39a6, 05bd, 856e, sigradi2015_11.166d26, sigradi2016_375g, 2c64, d43b, bff4, 243c, 81e8, e16d, 05a1, caadria2017_028c10, 6335, acadia17_188x, a897, 98b2, 67af, sigradi2013_101, 6a7d, 8adf, 1b64, sigradi2015_8.186g13, da83, c714, caadria2016_871j37, 835a, 3698, ijac201715105ss, 5141, acadia14projects_291d, 96b7, 6b3e, 53cd, 3ad3, 1685, ecaade2016_077n22, 6a6f, bfd1, aafb, d975, 589a, b6bb, 8cac, 02a2, fbac, 0a93, ecaade2015_228a51, ecaade2017_256ff, a411, 4b2a, 41d2, 4b75, 2d7d, 1182, acadia17_177v, 5c88, 8bca, f2b3, ecaade2015_320s70, 326c, aac6, sigradi2016_381n, 692c, ecaade2015_298m65, sigradi2015_8.264l14, 2ead, f299, ad5c, ecaade2015_79h15, 0c9d, caadria2016_507j21, ecaade2017_129mm, 7792, acadia14projects_339av, sigradi2016_803w, ecaade2015_38o7, fbdf, 1dae, 126c, fe64, ecaade2015_225g49, e3f7, f6d0, 2f51, ascaad2014_035v1, 449b, f7b5, 6259, 4342, b451, cc34, bf4a, caadria2017_147w38, 1d68, 24c2, f13f, 8503, ecaade2015_180x38, 0e64, 7b36, 8e52, f9e3, ecaade2014_104t23, b372, ba1c, 3fba, acadia14projects_339ao, ecaade2016_026s7, fc56, 0ec1, sigradi2016_595kk, c626, 957d, caadria2017_042u13, ecaade2014_065c15, 3a56, 4355, f156, ijac201412304e1, e717, acadia15_311g12, ijac201513303u11, acadia17_542ii, ijac201715101i, f31c, c074, b25d, 1c8b, a898, ecaade2015_329k71, bbb4, sigradi2016_792p, 3649, 78c4, ijac201614307m4, c4ba, acadia15_311p12, ecaade2014_113s26, a4a7, 9de6, c863, ecaade2017_302bb, 6014, 2f22, d301, caadria2016_871n37, e0ed, acadia17_445t, 10bf, 1905, 02de, 44c3, 3662, acadia17_570v, 2599, 4b5c, sigradi2013_326g, 6b30, caadria2015_130o21, 15e9, c59a, 87e7, c67b, ccc9, ecaade2017_203uu, ecaade2015_148r31, 8bf3, 9071, 3cf6, cf51, 2c21, 925f, e7de, fcf1, 009b, 33e3, 280e, 6a2e, 7d92, 5763, f7e5, e8b2, a20b, 4388, caadria2015_126w20, a84a, 6c9e, ascaad2016_045d19, 4b6f, f9bd, 3cdc, b3c3, 83eb, 9751, sigradi2013_295, caadria2016_517v21, fb44, ecaade2015_82y15, ba48, caadria2015_237p35, ecaade2014_173g43, b167, e890, f701, 2823, c9c7, cebc, e0f8, 001e, e8e9, 1f14, ecaade2013r_013x7, 930a, 3624, 976d, b62c, 8266, caadria2015_064o7, fb05, 8c7a, c91c, d757, a863, 5aa3, 4704, fd34, 5b9c, c3a2, 8cec, c2cf, 7d1a, ed01, 7f41, 94ac, ecaade2016_188l50, e8db, 35eb, caadria2015_111o17, 9399, 2467, ecaade2014_121u27, f6f9, acadia14projects_53s, 8874, 9548, 2b35, e11f, ecaade2014_168i41, a4ff, sigradi2014_132r1, 587f, 0101, 405e, bd68, d854, 0581, 6e75, acadia14projects_117av, 9bbe, 173a, sigradi2016_381u, 4b52, b46e, ccbe, 898b, 91f1, 3c48, e1db, 47e4, 96ba, 44d9, 6de5, 36a8, 87dc, a88e, acadia16_402o24, e511, e874, a0b9, acadia17_284o, 97ea, sigradi2013_135i, c6cc, b788, 7ead, f88d, sigradi2015_6.42y7, 94df, 5ac2, 2d3f, 585b, 8b00, 4dbc, sigradi2016_637q, a087, ijac201614103m3, 50b3, c73d, bd15, 0c80, 6c3d, 5fd3, ecaade2017_308u, 9e3b, b0ad, a877, 5ad3, 6abb, ecaade2017_256y, 7548, acadia14_33al, bad0, sigradi2014_137l2, 8eeb, ecaade2017_017l, a87e, ecaade2014_130y28, 20b3, ecaade2016_123h34, 831b, 02ec, 3449, 1680, d23b, ecaade2017_198uu, 5711, ecaade2015_83g16, dead, ijac201614301c1, caadria2017_072z22, ec72, e5fa, 6f76, dcdd, 41de, 78c5, 5bf2, acadia16_78s5, ijac201412408x2, 145b, 5460, ecaade2017_294e, d370, ijac201412405r8, 40bc, sigradi2014_152t3, 25ce, 3d87, caadria2016_631f27, 862f, ecaade2015_22w4, fcde, 8d11, e3e7, 15fb, acadia17_562z, acadia17_630g, e311, 3f00, 7978, 22bb, acadia17_350kk, 4a09, ecaade2015_333y71, f77b, sigradi2013_41h, fba5, 163e, aca1, c97b, 89e0, acfe, caadria2015_190f28, 561a, 21a8, ascaad2016_010w4, ecaade2017_079m, 4fbc, ecaade2015_185o39, 317c, ecaade2017_140kk, e594, 0b4d, ecaade2014_011k2, 1240, bc56, b999, bb25, aa88, 5a86, sigradi2015_9.347o17, 5fca, ecaade2017_017d, f662, a5f8, 884b, df4d, 5306, sigradi2016_595ee, 182a, 546d, ecaade2015_11b1, 5f69, caadria2017_016c6, f82a, 9c4a, 0811, 8acd, beb9, 7008, acadia15_161c6, 02a6, ecaade2017_157gg, a26f, ec05, 3af5, 303c, ea5a, 4116, 4b02, a523, f99e, ecaade2013r_018p9, 765d, b4f1, ecaade2015_22r4, 7bb8, 6556, b242, 0dcb, 5507, 34ac, ijac201412304c1, 7baf, 70ac, 8c8c, 40b0, 7cf1, 4bee, ecaade2017_049yy, c6c8, a6da, 0d9a, dae4, 8e3a, 5d3c, 583e, ecaade2013r_003w2, 2c14, 6901, sigradi2016_507tt, c874, 8858, ecaade2013r_004z3, b194, ijac201513104u3, 167c, 208b, b9f7, 4a0b, acadia15_110d4, 6b4b, 0aa3, d27b, 23dd, 493f, a5f7, 28c4, acadia17_248m, sigradi2015_6.327u8, 2639, 32a5, 23ec, d78b, 3e74, bcdf, e632, ijac201614308a6, 5001, ijac201412304t1, e42b, 9508, bf1c, 9634, 2940, 459b, 77ce, ca6a, 20fa, 3cf8, 47f7, 61b7, 2828, de3f, 6bfb, 3397, 361f, d657, 8050, feec, f52f, 9678, 015a, 203d, 7a83, ff75, 2713, ascaad2014_024j5, 2152, 2650, sigradi2015_12.19d27, 775b, 3bba, 395e, e192, 2524, 4393, 2ecb, 54d1, sigradi2013_160h, 3fe5, ecaade2015_155r32, acadia17_137ll, ec71, 3c80, ecaade2013r_005j4, 32d8, ff8c, 5223, sigradi2016_690c, c83a, 3411, sigradi2013_62, ijac201715205a, caec, 0c1c, ecaade2014_147a34, 86fc, 1862, 0e83, fd41, acadia16_244m15, caadria2016_249g11, 5e3b, 4dd6, 7cfa, b3ff, acadia14projects_153ap, a46b, 8350, 18a9, ecaade2014_072g18, 9feb, b337, ecaade2014_226v58, a577, cd9a, c33d, 6cf2, d8a3, ecaade2016_043b12, 312e, daad, a8ce, 8e16, a547, caadria2017_132v35, acadia16_342b20, 98a3, fbf4, ecaade2015_301a66, 0342, 5503, 28e9, fc58, a945, acadia15_110t3, 454c, 6a37, 5a42, caadria2015_139g23, c486, ecaade2014_149w34, af05, c5e7, ecaade2015_158k33, 5156, ijac201614104u3, ef19, 13c5, ecaade2015_297s64, 33fb, a8fd, acadia14projects_153b, a43a, 5623, d9fb, 5fab, eb5b, 8b72, caadria2015_206x29, f209, 9641, f6dc, sigradi2013_387e, 70b4, e39e, e732, 0f9c, ad33, eb89, 94e5, 777d, 6c4a, 8ef8, sigradi2013_28j, adea, acadia14_619ad, ascaad2016_022e9, caadria2017_174v42, caadria2015_114i18, f736, 608b, f904, ijac201614206w10, 2413, ecaade2017_265w, bd1a, 51cf, 0b1f, 8bae, ecaade2017_129jj, fdb7, a4f8, acadia16_308y18, d8ab, b0b7, acadia17_678nn, 2fde, ecaade2015_130z25, 13b9, ecaade2017_053zz, a33b, 41f1, c42c, 5d48, ascaad2014_024z5, d7a2, 5e2e, 5d23, acadia17_329ee, 2591, c66e, ecaade2016_114f31, ecaade2014_217i55, abd2, 85a7, 049c, ecaade2017_203z, 5da0, b452, 5fc8, 7311, ascaad2016_017y6, c69d, 8f7f, fec7, a8b7, cb61, fa4d, d496, 9bee, 968d, edb7, 86fb, sigradi2013_243b, caadria2017_048m15, 52a3, f2a6, b8dd, ecaade2015_155z32, 4961, 7140, 1327, d3b9, sigradi2015_12.215m27, ijac201614201c6, 5b07, 5d26, 1ba0, 9938, bf1a, f40e, 1119, 4c6d, 97b8, c305, f8ed, 36f4, ijac201513303h11, 549c, 5f84, d495, ed6f, ecaade2013r_001l1, caadria2016_539a23, ecaade2017_122oo, 36fa, 00fb, 933d, ecaade2017_169rr, d56e, 8005, ac6e, 420d, ee5d, ecaade2016_217n56, ef81, 3473, c43d, 5bc0, bac5, 4b43, 9273, 69ba, b7f1, 68f7, 4952, 1cf9, 59a0, 61b8, ecaade2015_253z57, caadria2017_009m4, fa73, 0e1a, e927, e3cd, 1dd5, 5ff5, c128, ascaad2016_036a14, 11d7, ecaade2014_066z15, acadia15_149u5, acadia17_502xx, d35a, ca4c, ae34, 2cab, cab7, ecaade2017_112zz, fb3e, 8da5, bad9, 36d1, 2895, 3bcd, acadia17_670oo, sigradi2015_6.387h9, ecaade2016_223f59, 8d85, f805, f315, b5e5, ecaade2016_242l64, ecaade2016_071b20, ijac201715105nn, 346b, 8d48, ecaade2015_217a48, 529f, c225, 1afa, 71e9, 2d92, 57d0, ecaade2013r_004d4, c981, 9147, 248b, 96ed, 387c, a3e8, 1db4, ea18, 7e0a, f098, 9f18, ecaade2015_114b22, 57dc, ecaade2014_141g32, 816d, ecaade2015_248s56, 87f4, bee8, 8286, 3424, 9d07, defa, 2aca, 96e1, 5a69, 2719, caadria2015_010w1, 36eb, 6d21, 2821, ecaade2017_269c, d873, ijac201513105v4, sigradi2015_11.165o25, 2a5f, 38ff, 3c3b, d964, 8c73, ecaade2014_024f7, ecaade2014_153d37, c3b5, acadia14_111k, 0911, acadia15_407h17, 9dbb, ascaad2014_025n6, 2075, ecaade2017_255l, 31cc, 8e6a, 3e04, ascaad2016_023s9, 8568, acadia15_251p10, 9f9b, b8eb, 1573, 4792, ecaade2015_82z15, 8c04, 1c1b, sigradi2014_074j6, 3ff1, 0695, ad02, ecaade2015_217b48, cecb, 3eaa, c930, b025, 8653, 8661, e998, ecaade2015_297z64, e688, acadia15_173o6, 07a0, acadia15_483z21, 27ab, acadia17_620rr, b596, 529c, sigradi2014_266a2, d662, bf78, ecaade2017_ws-archieduz, acc0, ijac201614102b2, ed5c, e1dc, caadria2016_013e2, 7e82, ijac201412401y3, bd5d, 45ab, eb19, 447b, ijac201715106c, ecaade2017_208j, 5d54, sigradi2013_117k, e75a, acadia17_273aa, 4973, 1fc1, 469a, 8423, 37b3, f563, ecaade2013r_004e4, 0d84, caadria2015_012d2, acadia17_520i, ecaade2017_199ee, fc34, 2b14, d8e6, sigradi2015_9.152t16, acadia16_344o21, 0488, 3574, 7a9d, 8ecf, f65c, b9d8, 159d, a011, 2e56, acadia14_199af, b0f0, 5e3a, caadria2016_321l14, 8b9a, 0091, cf8f, 50f0, 3c55, sigradi2016_764h, 7465, 9587, 7b5b, 5060, bc7f, f510, ac1d, 73af, cbfd, e4cf, ecaade2015_241s55, ascaad2016_041f16, 5ff4, acadia14_75ay, 4b6c, ijac201614401h1, acadia14projects_709al, caadria2016_663u28, ecaade2017_255qq, 6c06, af06, 5069, sigradi2016_385ss, a4b9, caadria2017_085c25, 7021, ecaade2017_021r, db9a, 44c0, 8aa5, f212, c722, 696b, bd6e, 0faa, ascaad2014_005j3, 0b68, sigradi2014_176a5, c7f2, 7677, d636, ecaade2017_054gg, 7bee, c118, e626, 6baa, d396, b5bd, 0fca, 877c, 96c4, 1a45, 48f1, a2a3, ecaade2016_073c21, 9989, ecaade2015_287h63, 9565, a748, a54d, 0bc6, 378b, caadria2016_311f14, caadria2015_012g2, 5890, f27b, cfb1, 3403, b84f, 0ec3, cdce, 800d, ecaade2015_59v10, ecaade2013r_009v5, 981e, 38ef, f767, ecaade2015_206g45, 10fa, ijac201412305t2, 2a70, cb12, 1d30, 6732, 87e0, 3055, sigradi2014_345m9, caadria2015_150x23, 168d, b744, 6a8e, c47e, 64bd, c3c6, sigradi2014_265x1, adc1, 9e40, 9a2b, sigradi2016_484mm, 40cc, acadia17_190f, 6ac9, cba7, 8190, 6190, ecaade2015_138u27, f47b, 73e7, acadia15_497h22, 536c, b293, 6bdf, a161, a338, b517, 57b0, 4e60, 2e12, ijac201614208w13, sigradi2014_045c4, 36cd, a8df, caadria2017_190m45, a9db, 0ce8, c70c, 2fb2, acadia16_72g5, ecaade2016_106g29, 965e, 5adc, d5c9, cf66, 155d, acadia17_145xx, 363e, e083, e539, sigradi2015_8.189o13, 1e07, caadria2015_073t10, b803, 931e, f632, sigradi2016_530hh, bf08, ab12, 2790, 0cf1, acadia17_82h, 7858, acadia16_260s16, b3a3, 41da, 41c8, 52ee, ec87, ccbb, b33e, 1e92, 5a0e, 6b45, 4fe1, acadia14_375az, 5b4d, acadia15_483e21, 75d3, da8e, 5950, 0f66, acadia14_101n, 96c2, 05f7, f55e, acadia17_322g, 3190, acadia17_127hh, 48cc, 5317, bca0, e72a, 0c15, fd1c, 2b24, 6dab, ascaad2016_032s12, d861, 6568, b4ca, 28da, ea9c, 01c9, 635a, 9bca, ecaade2015_18c3, e7a6, 233b, acadia14projects_131ap, 5ac8, b465, acfa, ecaade2015_113k21, 41d6, ecaade2017_169ll, 55cc, cdb4, caadria2017_046l14, 0794, 5382, acadia15_483b21, 430c, b23f, b030, 521d, ecaade2017_038nn, 39e3, caadria2016_621w26, a57d, b50b, ecaade2017_029z, caadria2016_539e23, e955, ecaade2015_143r30, acadia16_12i2, b4a3, 36c2, 8b6d, ecaade2017_051v, 88a3, 7e03, 04ff, ecaade2015_138j28, 6b1a, c61e, 000e, 4a61, d8cc, ac3a, a9cc, ascaad2014_029l8, 9e80, f33a, c523, acadia14_63ax, 5d4f, 52e2, f8dc, sigradi2013_223, ijac201614307t4, 194c, 43eb, 1766, 0caf, b667, 0c00, 2415, ee1d, 078a, acadia17_435d, fb97, 37f7, ec9a, ed11, 55a8, aeac, 8496, f679, acadia17_391b, dad4, 7f3f, af77, f192, 05a4, a09b, 994d, ecaade2015_200o43, 26bc, 5e8b, bd8f, 4f1b, 8b3b, acadia17_91ww, d768, caadria2015_226o34, f797, d7c0, e44c, aa3f, b188, ec64, d323, acadia14projects_63av, acadia17_178ss, 161f, ecaade2015_215h47, sigradi2015_10.307e21, bb6d, a2e1, 53ed, 133a, fc85, a0d5, 83de, fd44, afd1, 8ec7, acadia16_382a24, d258, 84bf, acadia15_469h20, 897b, 5c7d, e1d5, 9b17, dd7c, caadria2015_014y2, 7ed6, 25f9, 968c, ascaad2016_033a13, sigradi2016_407v, acadia17_212bb, 420e, 1db3, f4dd, acadia16_98d7, 344a, acadia15_185h7, acadia14projects_43x, ascaad2016_017d7, 18d2, 7ac9, 7372, 04d0, d2f3, 5dff, 7f18, c073, caadria2015_065y7, 5a32, 6c78, 71e6, ab10, caadria2016_539b23, ce84, 284f, caadria2017_047i15, ecaade2015_143k30, 9e2d, 1d2c, ecaade2014_111n25, ddae, acadia14projects_463d, 4ffe, ijac201715202g, 4b51, 732a, 539f, ecaade2015_94j19, b368, 7ad6, 30dd, bd0f, 5830, acadia17_472rr, e86a, 1c96, 1a41, ecaade2015_285g62, 7dd6, 1fef, 6011, ecaade2017_202o, c099, b0d6, 5dc5, 44c7, 2ef5, f45a, 4305, 5164, b220, acadia15_81w2, 9d17, acadia16_98i7, aee4, 1008, acadia17_330nn, a0f7, d2e3, ecaade2017_268aa, 5ef6, 7b16, e04d, 83fa, 240c, 6b98, caadria2015_061i7, ecaade2016_167c48, 6a27, f1da, 3833, 23e9, 8e78, db14, ecaade2014_071w16, 3205, caadria2017_155o39, 5099, 3b50, f716, 67bb, 24d5, ecaade2016_222k57, 9a3e, cb55, ecaade2015_248k56, ecaade2017_ws-archieduaa, ascaad2014_035z1, 262d, 5868, caadria2017_074j23, sigradi2014_176c5, 14b9, acadia17_551g, 1c7b, ecaade2016_011i3, 745a, aa44, 3bc0, ecaade2015_139w29, acadia16_206l13, ca39, 8601, ascaad2014_029b8, 7724, ecaade2016_087p24, 78bd, dbeb, be9e, ecaade2017_265j, b707, c01a, ecaade2014_044l11, d2b0, 2523, 7833, 1454, cced, f7bd, a78c, b572, fefe, e855, 2f4f, 5f5d, 6608, c4da, caadria2016_301v13, c5be, caadria2015_096o15, ecaade2017_198yy, ecaade2013r_012m7, 2fe0, e54e, sigradi2016_357k, 5bec, 3c58, b2b0, 282d, sigradi2015_sp_8.284o30, 9e38, acadia17_551f, acadia17_28u, fa16, e245, fc5a, e98c, caadria2017_123j32, ecaade2015_170w35, b9e9, 14ef, 07af, 945c, 187c, 38d4, 77cb, 0196, 15c8, 4839, 04ec, 9338, ecaade2017_118ee, 3952, acadia14_281t, 3780, 575a, ijac201513302k10, 1522, 174c, ecaade2015_247e56, sigradi2016_590i, fd7e, ecaade2016_154i42, b30b, 5a24, 1d91, 0a02, 3f62, caadria2017_189h45, caadria2017_067k21, 07a4, 2ed9, 8f10, c067, e8c8, caadria2015_194u28, 2d3b, ecaade2014_072f17, ecaade2016_113z30, 8b3a, 092d, 970e, 78b0, 3537, a383, 98e3, acadia17_38uu, sigradi2015_3.111w2, 78d7, ecaade2014_217j55, sigradi2014_345c10, a0ca, c93e, bcb9, ef4b, caadria2017_107y28, 3335, sigradi2016_776w, ascaad2014_008r4, 9290, 1647, 1d9b, a892, 6eb8, e07c, aead, 4e20, 3f46, 1ff2, c720, ecaade2016_120k33, a044, caadria2015_014n2, c646, edf0, ecaade2017_192i, d8b4, 8b97, acadia14projects_167aa, aec2, 1f1c, 6ce8, 2bb3, bbb1, 99b5, 427d, 7e04, 4198, 3ee6, ecaade2016_068d18, 7247, a21d, b9ae, acadia15_357p15, ba26, 80ce, 7bd2, a894, sigradi2014_080l7, c2aa, ijac201412201d1, ijac201614102z1, bda7, acadia14projects_23ab, 114c, 9897, caadria2017_081n24, f2c7, b8d2, 32ea, caadria2016_487z20, 0b31, caadria2017_110g29, f6e0, acadia16_382x23, ecaade2015_143n30, e402, acadia15_251k10, 047a, ddf9, e53c, 9753, 03da, 77a3, be5c, 7c98, 65d0, ea1f, 2fe9, b9a1, 5825, ecaade2014_198s51, 2827, f998, 0a22, 2b78, 3ddc, 4a47, 875e, 475e, 83a0, 3c4f, c572, 4422, ecaade2017_291n, 2fcb, acadia17_145yy, 3280, c8c6, 3c0f, ecaade2016_087o24, b4c7, ecaade2017_274w, 127a, 8729, ascaad2014_014t8, a215, 1566, ecaade2017_192ww, caadria2017_005o3, f87c, ecaade2014_052m12, 69eb, 776e, 1851, 81e0, eadf, sigradi2016_732n, b304, 64ab, ascaad2014_019n2, 6c46, a539, 1548, 04b8, ascaad2014_012l6, d4c1, caadria2015_178v26, cc11, 9826, 6fb6, acadia16_72c5, 60e7, d21c, 2ac6, 2e45, 8893, 775e, a83d, aeb3, sigradi2013_226u, 360a, 14d3, ecaade2017_051w, 5b51, 35a5, ca86, 0a35, fa1e, 41ed, f05e, 362d, 2833, 1afb, 2ab9, 7ef9, 32e3, 76bd, 941f, fe52, ae2b, 9b7e, 3262, ecaade2016_114i31, de18, acadia17_18g, caadria2015_081w11, ecaade2013r_018f9, sigradi2015_6.387g9, acadia14projects_237at, d803, c230, ad14, 7b82, 29f5, 8623, 07c0, b83a, caadria2016_311d14, a478, acadia17_648rr, acadia17_169qq, 3abe, 2199, f0f4, 630a, 8095, d439, ecaade2013r_006y4, sigradi2015_10.377x22, 3d41, 72d4, 2a8c, acadia17_404z, ecaade2017_087s, 9b41, 4d16, 1a5a, caadria2015_139w22, a0db, ecaade2017_133j, 962d, ecaade2015_317y68, 3d8a, 36a5, 9080, 89d9, acadia14projects_709am, 06fa, ijac201412205o4, 7bdb, 4836, f7a0, acadia17_318b, ecaade2016_123t33, 4aae, 918b, caadria2015_070w8, 481c, 0369, 4a83, acadia14projects_53r, 6024, 23ca, c933, 5bab, acadia17_338ii, 00f1, 4598, ijac201412405v8, ecaade2015_129u25, 85f6, 1906, 16a7, d6f9, bd67, 9853, a54f, f814, 34c8, 21c7, e861, 8a99, 148d, ecaade2016_006z1, 4277, cf3d, 5929, f9ed, be3e, 116d, e0dc, 2809, caadria2015_208j31, c712, e622, ijac201412406i9, d79c, 560a, e0fc, 7903, 6866, acadia14projects_473ah, 2399, 9db1, 4095, 7260, bff3, bded, sigradi2015_10.7j18, 3ba5, 6766, ecaade2016_106o29, 6d0f, 40cb, be12, fe7c, 08ad, eec4, 6972, 6778, e039, a611, d891, 1389, 862d, 30ae, 21d9, ecaade2014_088d21, acadia17_474l, 3f9e, fa1c, bd42, 2a4c, ae3f, ecaade2014_194u49, 6870, d278, 8fb1, 93e9, sigradi2016_729yy, acadia14_247x, ecaade2015_61e12, 6e09, 3502, 70d8, ascaad2014_008y4, 52e3, sigradi2014_164k4, 087a, f4d9, ijac201715204gg, 60ce, ecaade2015_48l8, ijac201614402j1, 0494, d7c1, e8b3, 5109, ecaade2015_303t66, 7754, 67ee, 928f, d2e5, 796a, c5b1, 1086, 6a8a, 471b, b658, ecaade2017_301p, 2c1d, 30f7, 8015, 4532, 9c8b, e66a, 5211, 42ad, afb3, ascaad2016_003d2, 2ad8, ascaad2014_031j9, 1edc, cd83, 42ca, caadria2017_002k1, eb12, 7b7e, 4ef6, 130b, cd8b, 40eb, 610e, 4ab9, acadia17_177i, 90b2, 3b7c, dbf8, 8c00, be6c, c23e, sigradi2016_360s, ecaade2015_202h44, 6fb5, c350, 0fdd, 64e5, 8848, ecaade2014_168h42, 83dc, e2fe, a51f, acadia17_318d, acadia17_322c, cd22, 22b7, ascaad2014_013z6, 7efa, acadia14projects_81p, e1cf, caadria2017_051u16, 37a3, 9d37, 13d7, f109, 5b22, c43e, caadria2017_129t34, 0f5d, ecaade2016_126v34, cdcb, 07c6, f672, 17a1, e4dd, 6571, 655a, c6e9, acadia17_329q, 378c, 3257, a236, 33bf, acadia14_637ae, ecaade2017_027a, afdd, 19fd, 6b95, 1806, acadia17_273w, ecaade2017_208g, 4971, 98e7, 4457, 8a90, 68f6, 4557, 03cd, dd49, 33ec, 44a9, 0594, 53f8, e0ee, e4ef, 2978, 8188, 0471, 1fc6, 90c8, ecaade2017_208a, ecaade2016_071v19, 85ef, 16d7, 6fe6, ecaade2017_230xx, ascaad2014_017w9, a89d, 4d77, 2c22, a43b, 4cf8, 7fca, 2536, acadia17_51a, 4f64, aa86, 286f, a2c4, ced2, cfdf, acadia14projects_365ao, ecaade2017_006aa, 98c1, d579, ecaade2015_61z12, sigradi2013_244p, fcea, 5307, 8fa1, ecaade2014_206k53, 34e1, ijac201412301b6, 1f10, d52b, 73bb, 6912, 76e3, sigradi2013_195v, acadia14_317ac, f48b, 7204, acadia14projects_497w, 6116, ijac201614105a5, cba3, a24e, f53d, acadia14projects_565ab, e5cd, 0301, ijac201614208e13, caadria2016_023p2, 2c2b, 098f, acadia14projects_177o, 3ff0, sigradi2013_303l, ca7b, 7d75, 66d2, ecaade2016_013j3, 2637, b52c, cee1, c154, 56a5, ecaade2017_142xx, 28f9, 4b1d, 33f7, 1d62, caadria2017_122s31, 2d86, 899b, 284e, 063e, 2ece, 36d2, acadia17_491v, acadia14_153h, d454, acadia16_412z24, 4dbd, 1f72, 8c63, 3856, 6ed9, d65d, sigradi2013_10d, fddf, ijac201614207i12, 7836, 356a, 692d, b18b, abd3, d63e, f5b5, 8ba5, 157d, 00fa, sigradi2015_8.27l10, e21b, sigradi2014_128b1, 1c36, 795b, 6535, 8e18, 02ce, 679f, ecaade2015_118a24, 4be3, be65, 3530, 2348, fde4, 91a4, caadria2016_569d24, 6ba1, sigradi2013_234k, acadia17_542zz, 1305, 5459, ecaade2017_308cc, 669d, d87d, ecaade2017_151bb, 5a61, 1807, be79, 73f0, 9343, 3f47, 6c7a, 6c08, 4442, 24d0, 0ac0, 7b8a, ecaade2017_059jj, ecaade2014_138i30, 6640, 2216, 3617, 5474, 0f07, aa6f, e2a6, ijac201412305a2, 2145, 0779, 9885, c9ee, 8a37, 0986, be89, 9e09, 3d61, sigradi2016_614u, e0e9, acadia14projects_619ap, 31c9, 7f77, ecaade2015_103m20, 5f59, 5f8b, ecaade2016_193t51, sigradi2014_281g3, 1172, 6c2a, e4c4, 6ee3, 1374, sigradi2013_135, 8e10, d734, e42f, b725, ecaade2017_152ii, ascaad2014_012c6, acadia14_463p, e456, sigradi2014_289i4, faf0, acadia17_648pp, 6e63, 2c5a, 40d0, 16fd, sigradi2014_082u7, d41c, ijac201614407r4, 5749, acadia17_177u, 7125, 835c, ecaade2015_94h19, acadia14_637ai, 1a97, becb, 349c, e89c, 0b5f, f592, 042a, 2ba0, af3c, 3fe3, ffb8, fb76, facb, 7a03, ascaad2014_017u9, c5dd, d0f3, 7e68, 0623, afdf, adc0, 8032, c0b5, acadia14_281ae, c112, ecaade2015_233d53, 6f67, f0fd, 0b5b, 6bc4, c392, e9f5, ecaade2017_052ii, acadia16_352f22, 3495, 76f1, 2e05, 7fb1, 67b1, 667e, ecaade2017_282v, acadia17_163nn, ijac201412301w6, 1aa6, b95a, 70d5, d10f, 218b, e6e6, caadria2015_119f19, 1bf2, dae7, 07a5, a335, e793, e6a9, a548, a434, 172a, ecaade2016_188k50, 546f, ecaade2016_129w35, 0108, ijac201614102n1, d043, 1a0e, 87e4, cbc1, ec6f, dfd2, 64a9, e954, caadria2016_735o31, 894e, sigradi2014_213a8, bedd, e35b, 887b, d9de, 6294, 0a16, 9f06, faf1, 80b5, a849, 2e69, 7b78, 189c, sigradi2015_8.189t13, 54e6, 163a, 9f36, 1ecf, 0953, df3a, 8eb1, ecaade2016_234a63, 599d, ecaade2017_118jj, 9aa4, b963, edaa, 2cc1, ca04, ecaade2017_076w, 1d18, 326d, df9b, 43e1, ecaade2016_199a53, aeb0, ccb9, 32f7, acadia14projects_609ae, 0483, fca7, ff9c, d331, 918c, 283e, eb78, 44b8, c71c, acadia16_88j6, ecaade2017_124u, 2706, ijac201513306y12, 7c8e, 0cdf, 6dfb, 3eea, 8bec, sigradi2013_155g, 5fe8, c207, sigradi2015_12.215r27, 1e2b, c166, sigradi2014_049h5, 4a26, afb0, sigradi2016_592aa, 3e7e, f357, 0bd5, 14b6, 98ab, ascaad2016_039j15, f0a2, sigradi2016_448gg, 65f0, aa5b, ebd6, 33b7, f834, cd3d, ecaade2017_140aa, a501, caadria2016_621p26, daaf, 8a8c, a316, 9dd4, f114, c043, ce7c, f061, caadria2016_333u14, 1435, e3df, 961d, cd44, ecaade2016_037a10, 1c43, 7165, 004c, bb5e, 621c, ecaade2014_157a39, 14de, 2f55, e487, 13dc, d2aa, f754, 8853, 115d, 76d7, cde3, 2115, 2a99, ascaad2014_037i2, 6cd0, cda5, 3cd3, d9e5, 8619, a364, 4e23, 9649, 2d00, f07f, sigradi2016_571pp, 046e, ad8d, b55a, 5dd2, 4782, 92a6, ecaade2014_112e26, 7630, 8de3, 1d09, ijac201412304u1, sigradi2016_814o, dad5, ecaade2015_164p34, 0df4, 3361, 6dba, 91ad, acadia16_344f21, 75ad, 8dfd, 1ea5, 074c, 91f9, 1088, b1ef, b9db, 49c8, 60ea, caadria2017_129c35, sigradi2015_sp_8.78j30, 2a8d, 401c, 15a4, ecaade2014_145l33, d213, ijac201412303u7, 51ea, d448, ecaade2017_215xx, 7cb2, 75dd, 2f89, ecaade2015_222c49, a35d, fdb6, e393, 27c8, caadria2015_066d8, sigradi2015_8.41x10, ecaade2014_100h23, 1948, 0e95, 52f9, ecaade2016_048a14, acadia16_124d9, ecaade2014_066j15, acadia14projects_189ay, 2619, e9ef, 0ae3, 6c8e, acadia17_640z, fb4e, 0bc8, 2e68, f43c, 89f3, b1cc, b7d4, acadia17_324y, 4190, acadia17_349r, b79a, ascaad2014_024r5, f800, adb3, e868, ee7b, 2fa0, e232, a838, 9d2a, 56d6, acadia17_648x, 8cf1, 6f79, c03e, b510, 658b, 17f6, 3a0f, 2559, caadria2017_136n36, 2f47, b8e9, caadria2015_246b36, 23ad, ascaad2014_005d3, 64d3, 5b41, d4be, 3e83, 4466, 2010, d7c9, da68, c4b7, c8cd, ecaade2017_032r, da40, 9cac, 72bc, 1486, 4016, b0eb, ijac201715203r, 56a4, 4d31, ecaade2015_170r35, a81d, ecaade2017_215c, ecaade2017_232d, afe0, 679b, a5a1, 2fb0, ijac201513105c5, cf7f, ecaade2017_212nn, 690b, 0ff4, ba40, sigradi2013_343b, 7f72, bb9a, 06be, sigradi2013_244s, 3f7e, 3a36, a8d9, e92e, 0e40, ec6d, acadia17_560r, 3fa4, 17c6, d33c, 67e4, 06d6, c4a3, 5af1, b2f6, 9d92, c2d0, ecaade2016_tkod67, bc16, f8aa, sigradi2013_200e, 2bdc, ecaade2017_265u, 7f76, b3b4, 93e5, b6cb, cf91, ecaade2015_109v20, 07d4, 1932, b50c, 5563, 1bb4, 835f, 5da4, a076, b9cb, 31da, acadia14projects_33ak, 13c9, 80fb, ecaade2016_102e28, acadia14_565y, sigradi2016_625d, c017, caadria2017_185w44, ecaade2015_332p71, 2e3b, e6db, acadia14_719b, db6e, 5163, ecaade2014_215w54, 8c54, e794, 33cc, ijac201614201j7, 5147, ed4c, d770, 36a6, f5cb, 64e9, 6775, fc86, c361, 758b, 883b, 03dc, 1e9b, 5fbb, 3edb, 745d, bb5d, 384a, acadia17_154t, 593c, ijac201715105r, 52a0, e6ee, acadia16_196i13, ecaade2014_159j39, 1e59, debe, 5ed7, 4e3d, b90c, cf43, sigradi2016_779tt, 7235, 0691, 03c5, 7be3, d04f, 13ec, caadria2016_343f15, caadria2017_074h23, 829e, 859b, acadia15_395e17, ba78, 300d, 186a, 38c9, ecaade2015_217m48, 9be5, ecaade2015_253w57, a201, add6, f898, a152, b34c, 6711, e658, 27d1, bf55, 54f4, 38c4, 5c48, 7af2, sigradi2016_484h, ijac201513104t3, caadria2016_301r13, 7998, c314, 2ddf, af3b, ecaade2015_144g31, 5df9, c9e2, ebb0, cb6b, 24b4, a137, ecaade2014_012l2, ascaad2014_026y6, ecaade2017_143i, 29ef, 076c, 3393, 3085, 8c79, ijac201715204jj, 3092, 7983, ecaade2017_057q, eea4, 7f69, 30b0, 3d2c, 3c64, 424f, c566, sigradi2015_3.268a5, ascaad2016_017a7, b7b0, c871, fb5f, sigradi2014_079h7, 70ef, 73a2, bc40, ad0d, 55d0, 4131, 31db, d582, 3693, 4a53, 2cac, b7b5, acadia14projects_177y, e52b, cea0, 891c, 3e17, 201c, d093, 9c3a, d0e3, 63e0, acadia14_199ac, 5336, df75, ed6c, 13b8, afcb, a6b1, ecaade2014_218y55, d61a, sigradi2016_467m, 7dbb, dace, e8f9, a51e, 8b06, acadia15_123t4, 538e, bce2, 72dc, sigradi2014_084y7, 0407, 7239, db42, caadria2016_177i8, 4539, ecaade2015_286d63, b021, 1594, 0d3e, ecaade2017_057w, sigradi2014_213m7, 244d, 38e9, 1467, 5a36, sigradi2016_585qq, 53cf, bca1, sigradi2016_448aa, 9eda, 67c1, acadia14projects_681av, 3a77, edec, ijac201614207l12, 0681, dcac, ecaade2017_143l, 438c, b9fd, f703, 0edb, 65a6, cf4e, 44c2, ecaade2014_184p46, 5c71, 2d30, 7767, sigradi2015_10.220c20, 3312, 56ca, a545, 4288, 4bfd, ecaade2014_153g37, bc2c, aed1, 2818, caadria2016_383m16, 3139, ecaade2016_129f36, b219, 16f1, bf3d, 41dd, 044d, sigradi2014_213s7, ecaade2014_168g41, 59b1, f3a0, ascaad2014_017s1, ijac201715203rr, 46fa, 4a7a, 8a50, f65e, 9d96, 7f7a, 0855, ecaade2015_194c41, ec12, 290b, 698a, 05cf, 1c74, 0c32, ascaad2016_009l4, acadia14_445af, f58c, caadria2016_517g22, e37c, sigradi2014_082v7, ijac201412403y5, 6aa4, 2f57, 0717, c4bb, ac72, d38a, 7b9e, 2dc0, de0b, cd00, c455, sigradi2014_042p3, ecaade2017_108z, f80a, ecaade2014_018s4, c194, fa74, 0643, 3a22, 9a83, ecaade2015_91d18, ecaade2017_094p, sigradi2013_155m, 6dd2, fbdc, cc27, ca7e, 3fa9, d48e, b994, acadia17_189oo, ascaad2016_058h23, 0c4b, 4d11, sigradi2015_7.146w9, 0ba7, 1a61, 7494, ecaade2017_076cc, ascaad2014_005s2, caadria2016_013g2, ecaade2017_230vv, 3953, 7445, b93a, 9411, 0728, e8a5, e5c1, c940, 2959, 1f41, 0c3c, c8f6, acadia17_330kk, d75e, ecaade2013r_003v2, 96eb, 1174, 9575, debf, 4a28, caadria2017_124a33, d800, c3a4, 92d4, ascaad2014_007y3, 28b8, ijac201614208s13, acadia17_27t, dd65, caadria2017_029r10, 9016, acadia14_619au, e831, ecaade2014_155w37, a3da, ecaade2017_076z, sigradi2016_479aa, 81c3, acadia14projects_601y, acadia17_89r, ad97, ecaade2014_057j14, cf93, 8405, c398, b8b8, ecaade2016_210b54, 77ed, ecaade2017_255p, acadia14_153e, 4112, 42a6, 1a28, 8f31, f2b7, sigradi2015_6.329y8, dedc, a2d8, b28c, 4492, ca02, 43ce, cb28, 94a8, e333, e358, 1cea, 17d0, f4e9, 752c, 2438, sigradi2016_732l, 1e47, 8a2a, acadia16_260p16, 6db9, 2a64, ecaade2017_265l, d522, c50f, bb97, 58a4, da98, ecaade2016_163c46, caadria2017_175c43, e9dc, acadia16_62o4, acadia15_469i20, 334b, eb79, ba56, 336f, b153, d83b, e68f, a8e7, 45c3, 8406, ascaad2014_024f6, ee75, 5e4b, 49d0, eb69, 80ca, ecaade2017_151u, 68c1, 196f, cb23, ecaade2016_164l46, 9918, caadria2017_185z44, 81cb, 0e71, ijac201412307l3, sigradi2015_12.297e28, e7e7, acadia17_238kk, caadria2015_156k24, acadia16_214v13, 3492, 812e, 8db4, 012e, 75a9, ecaade2015_25f5, e760, f0c8, 88e9, 93fe, 4a79, 660b, 082f, sigradi2014_305n5, ecaade2016_157b43, 389d, 1309, fc32, a31d, 4bd8, de92, 4c28, ecaade2015_319a70, ecaade2015_215k47, face, 66e5, 7bea, ffb4, 2ecd, 2a84, 7575, cf48, caadria2017_008d4, caadria2016_311c14, 9b47, 50f3, acadia14projects_115al, 707b, cd66, e547, caadria2016_497c21, a223, ijac201614101d1, sigradi2014_330g7, 9571, 2b3d, sigradi2013_52j, 7048, 42eb, 8755, 3ada, 717d, cbce, e54f, 3acb, 4453, 202a, d8ba, c0d8, a517, d456, 9507, f8e6, ad19, 7ea7, 41cc, ecaade2017_199ss, c54b, 7867, 766f, 597d, f242, ascaad2016_010t4, b404, 4068, 61ba, sigradi2016_443vv, sigradi2015_7.203e10, 3b90, b0fd, d106, 4df4, 6788, 5919, 0fa4, 8d1b, a48a, ecaade2016_154h42, 69b2, 15e5, acadia17_463ll, 769d, 267f, 9ed7, acadia16_270h17, sigradi2013_359m, 5445, 9f42, ecaade2013r_010p6, f35d, 0583, a38e, ecaade2015_158v33, 556e, ijac201715202yy, ijac201715202h, 93d1, 06c8, 8f1e, bc78, acadia17_308vv, ecaade2016_158f43, 36a2, 56b1, caadria2015_124t19, 7ad0, caadria2017_163e41, 21ab, caadria2015_061c7, 20ce, 38b4, 4574, caadria2016_507m21, 618f, 2c15, 16ef, 7ef8, bda9, 0753, ascaad2014_032v9, acadia14_427ap, 0dfd, 9dda, b11b, sigradi2015_9.347u17, acadia17_464tt, 22dd, 604e, 958c, 1955, a1db, d238, a005, 1ece, sigradi2016_637z, acadia14_699j, f452, 8ce8, 45a5, 3497, caadria2016_147l6, a349, 56c3, 7f26, 98bd, fa14, b94e, c911, 6670, 3fc2, ab95, 1afe, 3194, f49e, 2dfe, ecaade2014_157n38, 7bcb, sigradi2016_627f, 99d5, b0d3, 0589, 8835, ecaade2017_140dd, caadria2017_003a2, ef95, d45f, b2b9, ecaade2014_224t56, 29ca, ascaad2014_004l2, 70ba, 5422, 2236, ijac201412408k2, 655f, f582, 6413, acadia14projects_681al, ecaade2017_111rr, 3888, ecaade2016_223e58, ecaade2017_017y, ecaade2015_285n62, cf29, 1a80, ed6b, 669e, ecaade2014_029w7, ad6a, acadia16_372f23, ccb8, caadria2016_457k19, 753e, caadria2015_139e23, 4f6d, 777c, ecaade2017_230a, a598, 561d, acadia15_173r6, ijac201513305s12, d46f, 911f, 3bd2, 6874, 31b1, b8a0, d65e, 31a7, 5873, 0d5b, 93d4, a9c0, 2398, 0860, d247, ecaade2015_293b64, 1f17, acadia14projects_699b, a269, 76c9, 1be0, 2a3b, ecaade2017_288ii, 8176, 5247, sigradi2014_144x2, 449f, e67c, 4e49, d0df, 04fb, ca28, b88f, b6a3, 6316, d56f, caadria2017_021m8, acadia17_366u, caadria2017_096o26, 08c5, acadia17_590p, acadia17_373j, a8c9, 012b, 9403, 8ea4, acadia17_230yy, b6c6, sigradi2015_11.196k26, 73c3, ac4b, ecaade2016_072f20, ijac201412301c6, 5439, 2c91, acd9, acadia14projects_145n, acadia15_311h12, 0052, 9822, efbf, 409a, e099, 4118, e1a7, 10da, 8464, f0fb, d537, ecaade2016_098d27, e457, 3925, acadia14projects_709an, 3757, 90ca, sigradi2013_158b, sigradi2015_sp_10.311l31, 685f, 8600, fa91, faf5, ecaade2017_305c, 77d5, 1815, bcf9, cca3, c789, sigradi2016_601uu, 5757, 6aa0, 829a, cd62, e860, ecaade2014_016g4, d255, a9ee, 373f, cadf, 806c, sigradi2016_777jj, 93f5, 93da, 5487, ecaade2014_112b26, 4873, acadia15_343e15, 93ad, 4a03, 852a, sigradi2016_364uu, acadia17_202s, 2e4a, f16e, 81b2, ed89, ijac201715203jj, 71af, cfa0, e2f0, 91eb, 4d0c, 0b40, ff90, c3eb, 8160, b4c5, 6703, a8f6, ecaade2014_182w45, ecaade2015_138f29, ijac201715204q, ecaade2015_87t17, acadia17_232hh, caadria2017_016b7, ecaade2017_143j, b95c, c03f, ecaade2017_172x, eb0e, ecaade2015_109a21, ecaade2014_029x7, ecaade2017_199x, 5a0d, ascaad2014_036h2, f9c9, 78e2, 750a, aa80, c4f2, acadia17_178mm, ecaade2014_015n3, 6940, ecaade2015_222b49, 6476, caadria2017_101m27, 57e5, e75b, 3f32, bf70, 3527, ed54, ecaade2016_163u45, d03c, e224, 9c32, 467c, e76b, sigradi2014_178h5, d55c, 501a, ecaade2016_224h60, dde5, 058b, cd8d, ed41, de2e, sigradi2015_4.219z6, 0e3e, e344, ecaade2015_307o67, d8d4, acadia16_12j1, sigradi2014_345i10, 4378, f494, ecaade2014_239m61, ea38, 39a7, 1124, sigradi2016_534ss, 610f, 51bb, cf0d, ecaade2016_175k49, 544b, 45df, 0c9e, 7930, 8210, 10de, 0f83, ecaade2014_094o22, b2d5, 865d, d831, 0f3a, 30ee, 53a2, 8b54, ecaade2014_157u38, 8444, b0c7, 4838, c4f4, ecaade2014_029a8, 2ba2, 5f2c, acadia16_196b13, 3282, caadria2017_145m38, e09b, 6976, sigradi2015_6.42x7, 2c86, 05d9, 7ff7, cafc, sigradi2013_400r, 9ed5, acadia16_130s9, caadria2017_043d14, ecaade2017_148ss, 0db2, ecaade2017_152pp, ascaad2016_039m15, a864, acadia14projects_565y, ecaade2017_163e, caadria2016_881u37, sigradi2016_694k, 20a0, sigradi2015_12.297i28, 6146, sigradi2016_737q, 2cbb, 8045, 745e, ecaade2015_27p5, sigradi2015_8.186y12, d0f4, fb8e, 4418, caadria2017_063e21, 7396, bf91, 7058, 4c0b, ijac201614204o9, f877, ed4f, ascaad2016_047x19, d77a, 5102, 0082, fed6, 4b9b, 0bb2, 45f1, a46a, ecaade2014_147w33, 3365, cc0a, 90b5, 5926, 30d9, caadria2017_062y20, eb42, 8320, fc3e, caadria2017_094w25, 387f, d23a, 8761, df0c, 93cf, 249a, 573c, 97aa, ec00, 0ae7, ecaade2017_301f, 45b9, eb21, 831f, 600d, 29f1, acadia16_440h26, 1f4c, 5f18, ascaad2014_014w7, d859, ecaade2016_bkog65, 8b7e, 9b09, 6e33, ecaade2017_090ii, 3565, ecaade2016_210a54, ijac201513201r5, 823a, d7fa, 5419, 5361, sigradi2013_111, 97cf, e739, sigradi2016_816ss, 98e8, acadia14_177ab, ecaade2016_154n42, 645e, ecaade2017_225c, 8674, ecaade2015_81v15, bb95, caadria2015_096j15, b0d7, 5d5e, eb3f, 4f40, b829, d821, aa9c, ed44, ab45, ecaade2017_031ss, ff31, 3b2e, d031, f4fc, e0c5, 22e5, 16bf, c577, ecaade2017_220uu, 194f, c5d6, ecaade2014_052b13, ecaade2016_094v25, df78, 933e, sigradi2013_234m, 8d72, 6aac, 4ba6, ecaade2014_147y33, 4f66, 24b8, 1272, f41a, ascaad2016_005a3, 7d83, ecaade2017_156w, sigradi2013_303o, 6aef, 80e3, 30bd, 1048, sigradi2016_420uu, 97fc, d9d5, acdd, 1ea7, b7a8, 6333, 5f63, 07e4, sigradi2013_429l, 96bd, 4b4d, 906c, fc73, ecaade2014_220f56, 9cb0, e47e, f855, 2533, 2b01, 07ac, 2c63, 491c, ecaade2014_155z37, e83e, 4643, 16b1, ecaade2016_120d33, 34b0, ecaade2015_229d51, 4620, beca, d6d9, 866d, 97b1, fc30, f1d2, 372d, 7c75, 6f8a, f227, 6745, caadria2017_101i27, 0ace, 7c9a, 0122, f5ac, 0416, a5b8, 89a3, e015, bba0, 737b, f0e3, 3891, acadia17_670uu, 4f0a, acadia14_301d, d77b, ecaade2016_164r46, cc19, cf2f, db28, 28b3, 175f, ae13, ecaade2014_053r13, 32dd, 7e6b, acadia16_344w20, 6b3a, ecaade2015_193h40, sigradi2016_752xx, 776d, 7002, ijac201513104f3, aadb, 396c, ecaade2017_282z, 3b46, dc0a, 52ff, a4e4, e936, acadia14projects_661e, ecaade2017_048ee, b319, a000, 86fd, 35f8, acadia15_243f10, ecaade2016_222t57, 7a31, 7957, 29a3, ecaade2015_53t9, caadria2015_176p26, bec8, f40a, f5d8, aad7, 1323, 129f, caadria2016_209z9, caadria2017_052s17, 42db, 3d63, ca0a, b752, 7dd2, 0c3b, acadia16_72e5, d18a, da6d, a11b, 9e95, ecaade2014_167o40, 97dc, acadia14projects_189ap, acadia14projects_655ac, d4a2, caf7, 15a7, e471, 9797, 5dae, 87ac, 98c8, acadia16_470b27, e28a, acadia16_372z22, 8968, 7fc8, ad75, caadria2015_015b3, c4e8, 53a3, fd8d, 0f59, 605b, df89, sigradi2016_702q, 9e9a, ijac201412403n6, acadia14_199aj, 4d3d, sigradi2014_047l4, 64b3, 4f2d, ecaade2017_282n, 99d7, 49c3, cd06, acadia14_427an, d754, ecaade2016_mrtn66, b778, eb91, 8643, 77ae, ce8f, 7f1f, 3a11, 4f8c, 59af, ecaade2017_225xx, ecbf, a4b5, 2e17, 0f08, fbe9, acadia14_549s, ac69, 49d3, ae31, f938, a37a, bd29, 8eec, ijac201513302w9, e53b, 25c2, sigradi2016_602i, 1d1b, aeb6, 4808, acadia14projects_539d, 5b4a, f6d2, caadria2016_819s34, 68c0, ijac201412301u6, f4b1, 5321, sigradi2014_239b9, acadia16_224l14, 4b0a, eb9c, 7965, 8b03, 596d, 3c1d, ea26, fa85, 3339, 2acf, 1d5c, ecaade2017_079y, 9fbf, 3506, caef, ecaade2015_221z48, caadria2016_425e18, 0271, ecaade2017_146ff, 6dd4, ijac201412306w2, 5b9b, fbed, 0d09, af5d, sigradi2013_271p, 73c5, f809, 0f92, 9b5c, ecaade2016_234v62, 182f, caadria2015_096l15, acadia16_224z14, d433, c407, sigradi2014_021t1, ecaade2015_127v24, 9bcc, bd11, ecaade2016_071c19, ecec, 9975, 5750, 7078, dc9f, d9fc, ecaade2017_264h, 7ecd, be57, acadia14_177p, ecaade2016_162e44, bce5, a15c, 4889, 4136, 9a54, 0962, 9d38, 1e62, 6724, ecaade2017_046l, 5715, sigradi2013_267z, acadia14projects_177ab, 2876, a1f5, e12e, ascaad2016_042w16, 1bd4, b26b, 1546, c7c6, ecaade2016_073v20, caadria2016_281f12, e882, b5b2, ecaade2017_073n, b4a6, f650, 8bc0, 753f, 7a47, sigradi2014_018o1, 8c0a, a39f, d2fa, e606, 6ccb, 7e95, 7d2c, 2a32, 8c1b, caadria2015_190k28, 9104, ef51, d739, 4173, sigradi2013_52, fa64, 9f14, 944d, 4db9, d6a7, 159f, bb3f, 1538, b9c2, ca08, 2209, de96, 836c, caadria2017_037c12, acadia17_339rr, fe0e, ecaade2015_64n13, 51e7, 21ae, f854, c496, ecaade2016_230v61, 667a, ecaade2014_055x13, fa44, sigradi2013_342p, e939, 0208, 68dd, 8f76, d156, ecaade2017_211cc, ascaad2014_001c1, 104a, e3ed, a702, 97fe, ecaade2015_64e13, c568, caadria2015_114t17, 0a8c, e6e5, ecaade2017_021j, d40b, b454, d5a4, ffa0, 1425, 4ce2, cddf, 9f92, db72, a86e, ascaad2016_040d16, 0a84, acadia17_81f, c369, 3bb3, 0eef, b639, 6c38, ecaade2014_240o62, 4ecf, 84da, b367, 6480, ecaade2017_006uu, caadria2017_163r40, caadria2016_663m28, 6ff5, b906, 9da9, 4a23, 099d, ecaade2015_119d24, ascaad2016_022d9, da6c, ecaade2017_291y, acadia14_145u, acadia14_479ap, ece6, sigradi2014_045g4, f689, 96e9, dd8f, 1a2c, 0eba, 6f9a, 8e0a, 283d, ecaade2017_049xx, a2f0, e1b4, b71f, 7620, 8e7c, d1b7, 7bc5, f91d, 8ba2, sigradi2016_637dd, ijac201614102w2, c98a, ecaade2015_233f53, 1ca7, 38e7, aced, 858b, 1f6e, ecaade2016_203l53, ecaade2014_112j26, ecaade2016_ws-dleadx67, ecaade2014_060y14, ijac201513105c4, caadria2017_113c30, 4231, 705d, 9121, ecaade2015_33f6, 5980, 908f, ae79, f052, 23b9, 7b83, 59a4, 94f8, 9739, 8812, ecaade2017_215rr, 6b1c, cb3c, 41e0, 9645, 2d9e, 263d, b19f, 7be4, ecaade2016_068g18, caadria2015_069s8, 56f4, 3353, caadria2016_745g32, caadria2015_126u20, 70b9, e8ff, 6362, bd00, ecaade2015_196o42, f845, 7ddd, 4400, c4c7, ecaade2016_134e38, 897a, 5f73, 1342, 9abf, d2dd, 7215, acadia15_451k19, d076, sigradi2016_694j, dc82, a0d3, 9221, 27d2, 8b96, ijac201412301p6, ef53, 7582, e7c1, 598b, 0d4a, 10e8, 4f93, fa7f, 5bd4, 9fce, caadria2016_157r6, 7f1c, a386, f9b9, 9555, 1966, d47d, 0fa8, d7fd, ecaade2014_012t2, caadria2017_095e26, acadia14projects_375a, a24f, d39a, b365, 9877, bb6f, ecaade2014_072l18, 3f71, 2fc1, 70c7, a309, ecaade2015_109u20, bb70, 9004, ecaade2017_011hh, 23fe, 9d1c, aa0b, sigradi2016_363gg, bc62, 5e0a, 4432, 7020, fd7d, 8fe2, 05e9, bb80, 3feb, acadia17_28v, 768a, ecaade2016_223i58, acadia14_375f, f635, ac2d, ecaade2016_096n26, caadria2017_021i8, ecaade2014_132f29, 1c2b, fac0, 5937, 266f, 37cc, 6841, 608f, ecaade2017_057x, ascaad2014_010l5, ecaade2016_223j58, acadia14projects_671l, 7e4e, 00dc, a6d9, 88a9, 1455, f1d3, ascaad2014_012j6, f86f, fc38, ecaade2016_151j41, b5e2, caadria2016_415u17, f38b, ecaade2015_221t48, ef09, 6ebf, 4fe6, 67c4, eab9, 9ed8, ddeb, a13c, d4ee, 0c8c, 9fd3, 9251, b3b9, 530e, 4a22, fcf5, abb5, 140a, acadia16_224o14, 2688, e5e2, aa43, 9545, 1053, 2035, 3f6f, 2108, 00ee, f238, 39f8, aac7, f9e0, 9b7b, f97b, fcdf, ecaade2016_221y56, 4441, 22fc, ijac201715203ll, 09e1, 0967, ef3e, sigradi2013_366c, caadria2015_206f30, 7c8c, a1d6, 01ec, caadria2017_028f10, 45c6, 90d1, f58d, ascaad2016_021d8, ijac201614201y6, 3101, c780, c2c3, ecaade2017_293ll, ijac201614303o2, ecaade2014_009b1, 29ae, 25f4, 99a9, fd11, 2769, 4283, dad9, sigradi2013_234l, 5e7e, ecaade2014_109p24, 8a56, 51fb, acadia14projects_327c, 8389, 056d, 9674, 6679, 5f6a, 7ab1, ecaade2016_121s33, 0665, d47b, ecaade2016_163x45, ef2b, 9430, 7f32, ba0d, 8688, 5d1d, sigradi2016_674ii, acadia14_101r, 92d8, 46a6, sigradi2016_484ww, ecaade2017_019a, dd94, 1251, 1bc3, 3d95, c634, 388b, sigradi2013_41, 4197, 6b86, 4151, ecaade2015_138k29, caadria2015_114h18, 2a9b, 0310, acadia14_63ag, 0499, 4a71, 3fbd, ecaade2017_085xx, caadria2016_735p31, 2eb6, 250b, caadria2015_054n6, 61ef, 16b7, ecaade2016_147x40, c195, 7c9d, 5eef, 9964, ca54, ecaade2016_162x44, b09d, ijac201513202l6, a357, 77c6, 7d22, 7401, c505, 171a, acadia14_681ar, d6c8, caadria2015_087y13, 4e1f, 384c, 4c6c, b30e, ecaade2016_098y26, acadia14_609as, 9ea4, 2ca6, b966, b41e, 4061, 5476, 0989, caadria2016_209x9, 7f46, abf9, 92ed, 24d7, 311d, fce5, 58ff, 94a9, acadia15_185w6, 738b, ee9e, 17a9, b92b, ba2c, 7f37, 7bed, c234, 570c, acadia14_125u, 3abc, ecaade2017_085ww, 64d0, acadia17_59h, 1dbe, 4b86, 4213, 9307, 109f, 42cd, 8bce, 170f, 6b35, 9a62, 8d80, c593, aaed, ecaade2014_038n9, ecaade2016_057m14, c3b4, ecaade2016_ws-dleadk68, 0584, 9b9b, 6cea, 105f, 6985, c5ce, a171, caadria2017_124b33, 873b, acadia14_153a, acadia14_579d, 577c, 424d, 9fc8, eb8b, c397, ascaad2016_001f1, 9de2, 6b29, acadia14_339w, caadria2017_163m40, 34d2, 904f, 03b4, 12f8, a21c, eaab, aad9, 6230, 83f6, 0c04, 82a6, 23de, 6b7d, caadria2016_735u31, ijac201614208e14, acadia14projects_435at, caadria2015_114s18, acadia14_101z, bdb4, f443, adf0, 1ca3, b091, acadia15_395f17, 7f0d, 86ac, a930, ecaade2016_208v53, ca33, b90a, fecf, ecaade2017_047r, 82a0, c63e, caadria2016_631k27, 6169, 69b3, 1dee, f6cc, 6501, 5dd1, a512, 4332, ad92, 4de5, 353c, b612, acadia17_221aa, bf8f, e12b, fb08, sigradi2014_109g9, 6652, ecaade2017_248uu, a153, b433, 26d2, caadria2017_123r32, 6114, ea0e, acadia17_292u, fe5b, ad9d, f9e6, ff5c, d409, sigradi2013_429k, 050e, ecaade2015_237g54, ijac201715202t, acadia16_260g16, ijac201412404y7, acadia16_12n1, 4c94, acadia17_154ee, 2ce4, 7b17, 7198, acadia17_678aa, 38f0, b233, f9f3, dd02, sigradi2016_448s, 5183, ecaade2014_072p17, ac16, 6367, acadia17_373k, 39a4, 2b44, e42e, c654, dc62, 387a, ecaade2015_53x8, e33a, aa37, acadia14projects_661l, 1481, acadia14projects_291h, caadria2016_445a19, bed3, ijac201412303m8, f3cd, 06e5, 1cf3, acadia17_71jj, b379, fb16, 6833, acadia14projects_153j, 8ed6, ecaade2017_144v, e87a, 5865, e8f5, acadia17_423jj, 57d8, 9c98, cb46, caadria2017_081z24, 47a2, 7ac5, 3807, ee52, c115, 968e, acadia14projects_609at, bacf, 0548, 6341, ascaad2014_017v9, 9ec2, 6221, e7a2, 7cff, 6865, 8500, af65, c75f, 6127, sigradi2016_470y, 2610, 5cd4, d820, sigradi2015_10.138d19, ecaade2017_172u, ijac201715104w, 0d39, ecaade2015_158x33, ffd1, cdec, cda0, ecaade2017_293vv, sigradi2013_117t, bec7, 648f, 39a5, 3d62, caadria2017_135f36, ecaade2017_290tt, caadria2017_113b30, 2b15, 972e, 783e, ecaade2015_53u9, 5da5, 5230, de31, 0557, 4d44, 5410, ijac201614105d5, c1ba, sigradi2013_100c, ff7a, 0d73, 1865, f1c8, 13f7, ba80, 6819, 28ed, ecaade2013r_018s9, acadia14_291al, 390f, 1908, 4666, caadria2015_108y16, d1df, 7ce2, 1fd4, 1147, 990b, 010b, d98d, 408b, ecaade2013r_008j5, 8837, acadia16_196c13, 854b, ecaade2016_162y44, sigradi2014_114o9, 3894, 5f22, 2e4b, e41a, acadia14_125v, ecaade2014_230m59, 06c2, 948f, d5d9, caadria2017_040i12, acadia14_339ag, ecaade2016_mrtc66, 2884, 3e36, b935, dc34, bf9a, 77ef, sigradi2016_484xx, f507, caadria2016_673z28, ecaade2014_018m4, acadia17_222ww, caadria2017_149k39, 29c6, caadria2015_012c2, 2e8c, fc8b, 2e03, b8d6, 2be2, 0478, a92a, c977, c3cd, acadia15_417b18, 07a9, acadia14projects_135x, ecaade2014_086a21, 4003, 2cc8, fb87, 12a4, 25a5, 8f50, c0e8, 2678, cf57, acadia17_598ss, sigradi2014_074p6, f87b, caadria2016_045c3, ijac201715105zz, ascaad2014_007f4, 9b80, 9c80, 5dd6, ecaade2014_023v6, ecaade2014_022a6, 87e2, ecaade2015_138u28, ecaade2014_186t47, 996a, caadria2016_601g25, 05e5, 2ee4, d1d7, 4dda, acadia17_512u, ecaade2013r_014e8, acadia14_257ac, ecaade2017_057aa, caadria2016_611c26, e608, 4db5, abe0, 5fa0, fac8, 71a7, ecaade2015_55u10, ecaade2017_144q, e191, 527d, ijac201513105d4, 6d03, acadia16_352h22, c443, a714, 6280, 0fb5, a00a, ecaade2016_147o40, 4593, 477c, d3ca, a360, 8f73, d659, 70a1, 99df, 9e75, ijac201715204hh, f208, 7dd4, 3b70, e080, 78a3, 6f25, 8098, 6499, acadia17_178dd, 8327, 2c4c, 90aa, 8e04, acadia17_414oo, 046a, f225, 2028, ebb7, 9270, cac4, 66ef, 492e, fd90, 1f04, 7394, fe08, 8f48, 7644, caadria2017_183b44, 3447, e64f, ecaade2017_023bb, 840f, acadia17_491cc, 9d76, 5339, ecaade2016_042f11, 2e5f, 207e, 6436, 03c3, ecaade2015_155d32, fe7d, e9d4, 5423, 6412, 379a, a704, f597, ecaade2016_223i59, 29dc, b113, fb72, a105, 0834, fe90, 1ba5, acadia17_178uu, 11b7, 32c8, fdbf, cb63, 2557, ascaad2014_005n3, acadia17_36cc, caadria2016_291r12, acadia17_70ii, 08d5, 7e71, ijac201715201r, 9e28, f913, ecaade2015_61r12, 8497, d402, ecaade2014_084y19, sigradi2013_194f, acadia17_364ww, 6606, 8573, ecaade2014_016j4, 55ec, 223b, 8ba7, ecaade2017_274v, 62df, 0c09, 6cfa, ijac201614407w4, 9d6b, 4cf7, ef9c, 8567, e2fa, 9386, ab3e, 3e90, aadd, 1610, 3ce3, 2285, ecaade2015_61b12, 292b, 0dae, e489, f262, 0f99, 1777, acadia14projects_33ag, ef27, 25ec, sigradi2016_732k, ecaade2017_006nn, 571e, 3293, c2a7, 6ef9, 2b49, add0, c7b3, 278e, bc95, ef86, 54e9, f2bc, c7d3, 1f66, 45a6, a2ad, acadia17_424nn, 1b8f, c613, ijac201614407l4, 6d20, ijac201412402v4, 7013, ecaade2016_018l5, f92b, acadia14_619ab, 7db4, acadia14projects_691az, 6dad, 8e20, 53ce, acadia15_149t5, 0f0e, 571c, 77dd, 16f2, 31e6, dc20, 3ead, caadria2017_135d36, d8b3, ecaade2016_126m34, 1cb8, ijac201513303r11, ed1e, d149, ecaade2016_063j15, ecaade2015_53p8, 56d9, 879e, ecaade2014_084p19, sigradi2015_3.65v2, ecaade2017_240t, e3fd, ecaade2014_198z51, ecaade2015_227t50, 9afc, 89c5, 399e, acadia16_344x20, 32a0, 3668, 89fa, caadria2017_135j36, 46ae, 4010, 7325, ecaade2016_147s40, 6c5b, caadria2017_056h19, f342, 60d7, f4a0, f7c7, 6f5a, caadria2017_027l9, sigradi2015_10.138y18, ecaade2014_112c26, ascaad2016_046k19, 6343, 9ed0, cc7a, ecaade2017_028l, 4fe3, ecaade2015_136o26, acadia17_222k, 0181, 39fb, b6b3, 96c3, aa73, 271a, c274, f594, ecaade2016_040u10, ecaade2017_269ss, 7405, c010, 7800, ae20, cca5, 42a0, ascaad2014_028v7, 876a, e9b7, 5876, da60, caadria2016_839k35, b4b9, 0dd8, a753, 4d93, c3c9, 452f, ijac201614301b1, ijac201614403t2, e4e2, d9ae, 01fe, 0f6c, 19e0, 6083, 6ca0, acadia14_135w, bdfa, 74ea, ecaade2016_023j6, 0ad3, 2b18, ijac201513201z5, 567e, ecaade2016_038e10, 9e16, b3cc, caadria2017_145r38, f643, ecaade2013r_008l5, ecaade2014_201h52, 8abf, ijac201614204i9, fb56, c7fd, 4b0f, 2081, ba44, 0946, 940e, 3792, ecaade2015_301t65, 14e3, acadia14_339ai, ecaade2015_324t70, deaa, sigradi2014_330n7, 4b04, caadria2016_651x27, f373, 535e, 3125, fafc, f5d6, 923c, 1276, d6f2, c3ef, fbbc, 4948, 1c34, 6e61, ecaade2015_22m4, 14eb, 5144, d7e8, a91f, 3149, ecaade2017_017f, ecaade2016_108a30, 8b60, ecaade2017_199cc, ef7f, ecaade2016_170s48, db88, 3b21, ca5c, b64d, ccc8, ecc1, 834d, caadria2015_117z18, caadria2017_174h42, 9321, 9aa5, caadria2017_096m26, acadia14projects_601ad, caadria2017_124p33, sigradi2016_816xx, 2aa7, 1bf8, 43e7, c30d, 4e50, 45ed, a275, 38e6, ef65, e5a2, fde0, d4d3, 7990, fa7d, 9b37, 7e32, 6f29, df55, 2d42, 4e17, 79d1, acadia17_360i, b941, eb49, d3df, ecaade2017_028m, acadia17_512o, 2acc, 4b28, 5b10, caadria2015_156p24, 2df9, ecaade2016_123v33, 936e, fd06, caadria2017_005w2, b9ec, 9813, ecaade2017_071gg, c4ed, ascaad2014_019f3, c63c, sigradi2015_11.34z23, a4b0, ecaade2017_199u, 153d, acadia17_658c, ijac201715202ww, f371, 09f2, f7e9, ecb3, a10d, acadia17_348f, f21e, d763, 9b90, 5113, 0b54, ecaade2017_118ii, 7324, 7719, 1e77, ijac201715103h, a5c4, 7257, 4f06, 421e, 3c5b, 76c1, 2012, 9ba7, aa4c, 518c, 45cc, 51ab, 72de, ae50, cc96, ijac201412301d6, e002, 25a4, acadia14projects_63aj, 16d4, acadia17_163cc, ecaade2014_224o57, ecaade2017_164w, c020, d3db, addf, f0e1, f631, 5d64, 1edd, 35c5, e7e4, ascaad2016_032v12, 0f6d, adf8, ascaad2014_001b1, 3a04, f676, 47aa, 1146, ecaade2015_251l57, 1878, d363, 9a5d, 5332, 2309, 8418, 16c3, 44b4, 34c5, ecaade2014_049y11, 8be4, caadria2017_015d5, ffd2, 4ca6, 15e2, 63f4, c93d, 794b, 450d, ascaad2016_023x9, 93a4, 649c, 8ff2, d22d, 771a, 977e, acadia16_478g28, 586d, 6921, 8b81, 5f87, bb6a, c1b9, 0b06, 1a5d, 596e, 1179, a905, sigradi2015_8.264n14, 1797, 7b15, ecaade2015_171v36, 874b, 57f9, 6987, 66a7, 49f1, fd2c, 6ea2, 3bb7, 49b4, acadia17_669k, c7a1, sigradi2016_450uu, 20de, ecaade2014_113a27, sigradi2013_401t, 7b02, cd45, b445, f666, sigradi2016_809tt, caadria2015_139f23, c5d4, d66b, b58f, 8f57, 378e, 6555, da8a, 49fb, e3f2, ecaade2013r_019g10, cb13, 242f, a283, ebbb, ab16, 5f4c, 13cf, 12ea, ed2c, ecaade2015_284m61, 6ea1, acadia15_497l22, f694, acadia17_82d, 134b, ecaade2017_087t, cd55, ab05, 8c62, 9683, e8cc, acadia14projects_291au, 8fbb, caadria2016_033z2, 2c3b, ecaade2017_083rr, 8ea3, ijac201715103oo, 8076, 050a, 72ab, d08e, 1f28, 3824, d5f5, acadia16_54r3, ecaade2017_053uu, b17c, f311, 5ebd, 77a6, cdc0, 23be, acadia17_137pp, 1dea, c3e7, 0763, da31, ee5b, 9978, caadria2015_072l9, fbf1, 9894, b10a, ijac201614102o2, ijac201614102r1, acadia14_463az, ea03, ijac201614104l4, acadia14projects_63ai, 455a, e728, 4467, ecc4, c6a6, 954b, ijac201715106q, 1058, 1d8d, 7a5f, d7a4, 5204, ec2b, fcc1, 6ce7, 749a, acadia17_178pp, ecaade2017_254pp, ec68, f4c7, 0fa3, 64de, 0398, 6a84, 186d, acadia15_137o5, 7a1e, deca, acadia15_263v10, acadia14_719s, acc8, 7c45, 2392, f977, 279c, 6822, 4ea1, ecaade2017_220vv, ecaade2014_113y26, ecaade2016_007n2, 466f, acadia17_91f, c494, acadia14projects_539b, ecaade2015_314h68, ecaade2014_071a17, 3bc7, 5dde, 0d00, 2af8, 3ec6, a4b7, 389a, e611, ecaade2016_038f10, ecaade2016_036r9, e0e4, 4c20, 9d95, 6681, 0595, 3b58, 59c2, dd59, acadia17_424pp, 4ef8, 5beb, 86a7, 6c37, 7f03, a6e0, c89b, 89e2, sigradi2014_128h1, aba0, 758c, bb00, 2b6e, e1ac, 20a9, bab5, f17a, 413c, acadia15_297b12, ec9e, ca0e, def4, ijac201513203v6, ecaade2017_047s, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 5c84, sigradi2014_267m2, ff6c, 7e3f, ecaade2017_152qq, 7b14, ascaad2016_042a17, ecaade2015_334n72, sigradi2014_345n9, cee5, acadia17_177j, 6107, ecaade2015_241n55, acadia17_640v, caadria2016_353w15, e373, e389, 1e6b, 5a8f, acadia14_153am, acadia16_130t9, ecaade2017_157ff, 37c1, 7b5f, 044e, ecaade2017_175h, ecaade2015_61h12, 1cc4, f17d, acadia14_579m, 182d, 6840, a438, 2c17, a828, 056e, 8353, 416e, add8, 3c06, 684b, 889c, 1c19, 5395, 2fe3, eebd, 7055, 40c5, d1f3, 3049, e170, 7164, sigradi2015_9.152n16, 9314, 4e6b, 586c, 43bf, 8a75, 0d9d, acadia17_608jj, 150c, f1f6, 510a, c5d1, ff7c, 2f40, ecaade2016_057s14, 08dc, acc2, acadia14_699t, acadia17_82ee, 4c04, ecaade2017_164v, 8438, 8798, acadia16_214s13, acadia17_212nn, ef99, 1ae6, 0eea, ecaade2016_038g10, d708, sigradi2016_590b, acadia14_661o, 5888, c72b, 9580, 7c4e, 0426, 26d5, 7775, b2d7, a418, b377, b94f, sigradi2016_363ff, c0b6, 3ca7, d9cf, 9ad7, 1532, f1d0, 0d77, f906, 6fdc, 34d1, 69d3, 56b2, ijac201412204o3, acadia17_464i, 1cb9, 2a78, db70, 5a60, 3295, 55a4, 078f, 3568, efbc, 811c, e6c5, 59fc, sigradi2014_169r4, d21b, 907e, cc88, 9b51, d612, 82b4, c9ea, 8af9, e849, caadria2017_183j44, e3bc, sigradi2014_221i8, 6bee, 0d47, 9836, ecaade2016_152u41, 453a, 18f9, e4fa, 821e, 6f82, 40e8, 3706, ascaad2014_001j1, e350, 7817, e19e, 0328, acadia16_72h5, sigradi2013_359h, 8196, e68c, acadia14projects_389b, 557c, 2d79, 4e92, caadria2017_086f25, ecaade2016_161w43, d173, faa6, acadia14_257ab, ecaade2014_214x54, ijac201513303v10, 3831, 777f, a50b, 594d, 62f0, acadia14_609ap, 4740, bb81, f030, ca6c, 9d5f, 9ab8, 8867, ac3d, ecaade2017_189yy, 9cdf, 69db, 5b93, 33c1, 2648, 23b5, 7dbd, cee4, 2597, 5b59, 4b3e, 8307, ac42, ijac201614402n1, acadia17_38rr, 2553, acadia14projects_339aa, 0579, 02b6, 7762, 23a8, ijac201614202u7, 0cc4, 9c0b, caadria2015_206j30, 3962, 8ae1, 88a4, ceb1, 19e8, 633a, d802, ascaad2014_019x2, ec6e, acadia14projects_189as, 68d6, caadria2015_023c4, d02b, ecaade2017_157ll, d82c, 4746, 13f4, ecaade2015_229w51, a069, 5177, ea16, d427, 02e4, 2266, a278, 7c6c, 7bac, cfe9, d44c, 08ca, db83, ea35, 77db, 6aa1, f120, 7264, 106a, 7840, 919a, c418, e7a9, a002, caadria2016_683m29, 4d0b, 0d42, sigradi2013_30j, 0822, df33, dfa6, 0fcb, b563, 07b5, ecaade2016_087t24, 3d38, b705, f68a, 3a0c, 5659, 4094, acadia14projects_229l, sigradi2016_420rr, ecaade2014_024e7, ijac201614407n4, ecaade2014_038b10, ascaad2014_009d5, 038e, 3c54, d3f3, ecaade2017_051l, ab64, ecaade2017_038vv, 6337, dba1, 79ef, acadia14projects_267m, acadia17_637xx, sigradi2015_11.165x25, caadria2015_004k1, acadia17_170l, f4a2, f54f, 23d2, ecaade2014_023f6, 15a2, cf6c, 5d7d, 49ea, acadia14_479ar, d4d6, e00c, 64cd, 0484, acadia14projects_691a, 4e77, a6ed, a381, af10, 85bf, 03ec, d004, 6fee, 6ed0, ff27, a8ac, 568e, 0b8b, e90e, ecaade2014_024p7, sigradi2013_112f, c843, bf05, 5165, 5244, e4ea, 4cdc, 2080, 7e92, b532, 0d75, ecaade2014_023n6, 82c9, ecaade2014_011c2, c311, e202, 4a2a, ecaade2017_308dd, 5da3, dedb, f12e, ecaade2014_066p15, c960, e277, 654c, 8439, acadia14projects_497u, ecaade2017_138v, 46af, 2c73, 1041, acadia15_161w5, 339b, 0fe4, b42b, 3b51, ecaade2016_142c40, 3486, b08d, 883f, 576a, ascaad2016_045a18, cefd, a679, b081, 2e5a, 3a95, 671f, 9630, a65d, 6047, 2358, e2b2, 8929, baa4, e56b, d71c, adef, ef68, acadia14projects_681ar, sigradi2016_385uu, 149d, 3f7b, acadia17_178hh, 1c06, b7ff, 8901, 00b9, 246d, 180d, 9dbf, 5185, 017d, caadria2015_010s1, 735b, e414, acadia14_339ab, 805b, e752, 13d6, acadia14_473ad, e9bf, ijac201614105n4, ijac201513303i11, caadria2017_136o36, caadria2015_156r24, acadia17_446bb, a421, acadia14_43aa, acadia17_608x, 5251, ecaade2017_306l, b441, ecaade2014_175t43, ee5e, acadia14projects_317x, 56f1, 4bf5, 5286, 282f, ebc8, caadria2015_073e10, f502, f508, af0c, c229, acadia17_177k, 8f39, 7e72, e49c, 8b3f, a0cf, ijac201412402k5, e79b, dc9e, 6055, sigradi2014_169u4, 5d32, 32a6, 30f1, acadia14_435ar, caadria2016_651e28, 4f8f, ec5c, 856c, f815, e3bf, edeb, 97c0, ed9c, ab77, acadia14projects_627ar, c2ef, 9359, 7b19, 8244, 6325, 2170, ecaade2015_271w59, 02ed, caadria2015_114w17, 110a, acadia14_531o, caadria2017_142t37, e8d2, 4377, fa36, 5858, sigradi2014_276t2, b405, e910, c68b, ecaade2016_230e62, 4dc3, 50da, caadria2015_067g8, 020d, acadia14projects_111g, ecaade2015_303z66, ecaade2017_124n, caadria2017_118v30, 8483, ecaade2014_127l28, 3004, 7777, abed, ffdb, acadia17_628tt, ijac201412205c4, ecaade2017_215n, a384, 4749, e76a, 39ed, cf08, fdee, caadria2015_014r2, 3e0d, 4b8b, f36b, 745c, caadria2015_010a2, e40c, acadia16_24v2, 5579, bfa8, c681, a8a8, 3d5b, e147, ea9f, be10, 9d7b, sigradi2013_195z, 9a07, afd8, cc9f, cc84, 33cf, 7d07, 0371, 7246, d171, cba1, ada2, 0b92, 07d0, 61c5, 9149, 8bac, 53b7, 8433, b798, 8952, 4a60, 7715, 10cd, cfa1, dbe5, caadria2015_188d28, caadria2015_150y23, ascaad2016_008h4, dfa5, 3eb9, fc5c, d743, ijac201715205zz, 324f, sigradi2014_281c3, ecaade2016_027a8, 3dd8, 735e, ccf6, ecaade2014_184g46, ecaade2017_094k, 5c66, caadria2016_301t13, sigradi2016_659r, 8b38, 1b32, caadria2017_047c15, 8d73, fa15, 6469, 90e6, c366, caadria2015_064n7, 4509, b480, 29c1, c728, 48cd, 276a, 5b0f, caadria2017_142v36, 0993, sigradi2013_326, ijac201513303w10, c077, af9d, 5fb8, caadria2016_787g33, 3890, dd22, e627, ascaad2016_021h8, 06ce, 1f7e, 6214, 862b, bcf7, 1638, a853, 9d3b, effe, 3aa9, 57e2, b314, c55f, 65b3, 0113, 0336, 8369, 837c, d595, 2a26, c0ec, ecaade2014_072j17, e5f8, 4316, ecaade2017_215xr, ecaade2017_230zz, ff2f, 6352, 6d6c, 3ff6, 6196, ijac201614202o7, 21de, acadia16_88x6, ecd6, d9aa, caadria2017_009k4, ceb9, e9d0, 42e7, 6b14, d805, 9c31, 13f1, 5b12, 18ba, b7f9, fc0b, 5021, 39f3, 7aa3, 7be9, 74a0, 341b, acadia17_670ss, ecaade2017_079q, 57a5, e384, 0713, acadia15_469r20, 04c4, 7599, acadia17_630i, c7fc, bacd, acadia14_435ax, ecaade2017_029bb, 31ee, ecaade2015_243u55, f7ce, 6c74, ecaade2015_64w12, 75e8, caadria2017_057x19, ab13, 5dbe, ijac201614303z2, 6dea, 371f, ee98, ea5e, ascaad2014_022s4, b21d, ecaade2016_230b62, f031, 528b, c64d, 5049, caadria2017_028z9, 7b85, a408, d749, 7695, 494a, caadria2015_108n16, sigradi2016_590e, 141b, a9e1, 25e8, bad1, ecaade2016_225i60, acadia16_450o26, daff, a24d, acadia16_414c25, caadria2016_861b37, acadia14projects_609as, 1250, 924c, 073c, 891b, 4af1, 2727, 685e, fce1, 986b, 1a48, 6d07, 98c7, acadia15_443y18, 1bc9, 0443, 747c, ee7f, ec66, 58b3, 9a6f, a10f, caadria2017_023b9, b1d3, 33d8, sigradi2015_8.289d15, caadria2016_767t32, sigradi2016_710ll, ecaade2017_164o, d203, caadria2016_745h32, 849a, caadria2015_218a34, 61ae, a0eb, 188e, acadia17_202p, 953d, bf4b, 4db1, f4d7, b29c, 4e27, c79f, ecf0, 1f97, d652, acadia14projects_479u, ijac201614308j5, 5b42, edbe, sigradi2014_157e4, 9787, aec9, 8212, 83db, 822f, 0a63, 27e4, sigradi2016_407p, 60a5, f11f, 2ac5, cae0, dbdd, 9e5c, ec73, caadria2016_229o10, 6d95, ecaade2015_278u60, 82a9, 8cdd, ecaade2017_214v, b674, 3938, ecaade2014_023s6, 5dc7, ecaade2017_019qq, caadria2015_213v32, 16a6, 49f3, 0e47, ijac201412403e7, caadria2016_881b38, ijac201715203p, 0991, 10aa, 6069, sigradi2016_695m, 618a, a3b4, 8081, 5d2d, 8f43, e871, b7ac, 16a3, ceb6, fd88, 0ac5, ascaad2014_008l4, 24af, sigradi2013_131f, f7f2, e1d7, 85ca, aa17, d0b3, 242c, sigradi2015_8.47n11, b8b1, bc9a, e639, 2ed8, 1602, 9200, f72a, da8c, 7d19, e2cd, acadia14_33am, ascaad2016_051d21, f59a, 3f08, ecaade2017_031xx, 626b, 15f0, 5ba3, c860, 2185, 55cb, 1029, 0765, 26df, 02e2, ecaade2016_130y36, 7a43, ecaade2017_274z, acadia14projects_339ai, fca8, e62c, 498f, efc3, ad20, 708d, 774f, sigradi2016_592q, e09a, e15a, sigradi2015_8.77p11, 61d5, 4b67, d1e8, ecaade2017_032j, 522c, 7aff, sigradi2014_263a1, 507e, acadia14_135t, ascaad2016_004s2, ascaad2014_004n2, cd7d, 4fbd, 39aa, 824c, caadria2017_056e19, 0ceb, 0212, 3307, c73f, 35bf, ijac201412403b7, e95b, c5a4, 3f6c, 5407, sigradi2013_311i, acadia15_274m11, 3aad, c2da, 2ce6, caadria2017_134w35, 3cf3, 6ae0, a3bc, a96a, 84ec, acadia17_138b, a242, acadia17_307ff, 5e58, ecaade2017_049a, sigradi2013_10c, 8f88, 25be, 2a01, 18ca, bb3c, ecaade2016_046t12, 3bee, 746a, acadia14projects_609ai, 4698, 839d, bdd1, 7a27, 7cdd, 79f7, 663b, d698, sigradi2015_3.394f6, ecaade2017_212ll, 2102, 33ba, d539, ed7d, ascaad2016_045k18, 2f7d, 3cc4, 9664, a295, ecaade2017_203gg, 9279, acadia14_365ag, e524, ijac201614204l9, 4ab8, ee43, adc6, f6fb, ecaade2016_230s61, ecaade2017_181x, acadia14_117e, 3173, ecaade2014_217g55, cd2f, caadria2016_197j9, 60f9, 5203, 40ae, be21, caadria2015_226z34, 2de8, 339c, 76b0, eb67, caa0, acadia14projects_555k, f6f3, 80bd, 3b45, caadria2016_549i23, 7103, ecaade2016_140o39, 99e6, c365, 38a1, 9d97, ada3, 0502, 6c76, 6fbd, 9a4e, 103f, b190, ecaade2014_239v61, a92d, 88ab, ijac201412303w7, acadia14_655aj, ecaade2015_155p32, 26f3, 32bc, acb5, 7819, d06d, 517d, 9712, ecaade2016_021o5, 623d, ecaade2016_073z20, caadria2015_114b18, f59c, ijac201614307p4, ad70, f8f2, 3b4d, 404b, f1f9, 788c, 2bd2, sigradi2014_140p2, 350a, 55dd, 8a0f, acadia14_317v, ecaade2014_225t58, af20, sigradi2014_042u3, 4735, ab2c, acadia17_189hh, db05, f57d, sigradi2015_9.141c16, 2e2b, 89cf, sigradi2014_330l7, 863b, 26f8, 2db2, 9902, a0af, 3805, acadia15_451z19, caadria2016_229a11, 5e43, 4461, ecaade2014_198p51, 7b30, ijac201412301t5, bdf1, 1d24, f89c, c4a5, 28ab, f62b, 018d, ecaade2015_285f62, caadria2017_132r35, fe78, e251, d6cf, acadia17_414pp, caadria2017_123s32, 9243, acadia14_435b, ecaade2015_169e35, 40fa, d85e, ecaade2015_82w15, 1f2e, c82e, 8a3c, c272, ascaad2016_019s7, 8a87, f636, b5dc, ecaade2016_110j30, c087, 6bb4, 9194, f7a4, acadia17_534kk, 8aeb, 3950, ijac201412203c2, ecaade2015_116j23, 5deb, e92f, 211a, 8622, 5e1f, d9d1, ecaade2015_21u3, 1e2f, ijac201412301j5, 6040, b8b6, 1215, 227a, ecaade2014_153s37, ecaade2015_22n4, 9269, aa82, 3430, ijac201715203n, ijac201412305n2, ijac201412303h9, b0d5, 75da, 9f07, 295c, ecaade2017_302ii, ab85, 8d3c, ecaade2015_207n46, fe3c, 20b9, 4b6d, 4fbe, a9dc, 090f, ecaade2014_180m45, acadia15_232m9, 6479, b169, 2b65, eb59, acadia14_101aj, b497, sigradi2013_303m, ecaade2016_018d5, ascaad2014_024x5, 4f32, caadria2015_130p21, 78cf, 144f, 5841, 7b06, sigradi2013_189n, acadia15_57g2, sigradi2015_3.201t3, acadia17_38ss, 80c9, ecaade2017_085d, sigradi2015_8.47g11, 7d52, a8e8, b4c9, ijac201513303s10, 6323, ijac201513304w11, sigradi2013_387z, 2abd, 0737, caadria2016_797s33, ecaade2014_030j8, ijac201614309c6, 0f8e, 1b1a, 95cb, d863, b01d, 6cf0, 505c, 81a5, caadria2017_182r43, 79c9, sigradi2013_342r, 6b34, 8e75, da2b, 94d5, 240f, b35e, 8669, 59b8, b75b, caadria2015_061g7, 574b, 3859, 05c8, 44b6, ijac201412401d4, acadia14projects_479au, 29a1, 4d60, a9eb, ecaade2015_227s49, cbd2, 883c, sigradi2015_11.34y23, cc85, bf6d, sigradi2014_132l1, 4222, 2b79, d62c, c756, 0fe1, 3ffd, b212, a29e, ecaade2016_071v18, 9fec, ecaade2015_207i46, d3b8, ab55, eb62, 9219, acadia17_292w, da5d, a4a2, ab86, fa70, 2ee8, e502, 9e41, 0f17, 5f71, ecaade2015_35v6, ecaade2014_204w52, 59bd, b1c4, c05a, 1e72, 2344, 8440, 7379, e3ae, acadia14_219b, ecaade2015_130b26, c76e, ecaade2015_209u46, ijac201412202x1, 791e, 1670, d28e, 9615, fb1f, ecaade2017_293mm, 61da, caadria2016_611t25, ecaade2016_238i63, 98fb, ecaade2014_120h27, 8bd0, sigradi2013_223n, 70c2, 0e5a, 3b09, 3ba7, 5157, a0c2, ascaad2014_035o1, d9eb, f6ad, acadia14projects_681an, 42a1, 5f2a, ad52, fd22, ecaade2015_138y27, 4bfc, f081, d38c, caadria2017_163b41, c351, f3bf, f187, 514e, ecaade2016_197a52, b642, caadria2016_517z21, 4df5, 0ef1, 8348, ascaad2016_026t10, ecaade2016_042g11, caadria2017_009o4, d03e, a8d5, dec8, ca66, ecaade2016_182m49, 1069, 08e6, 5804, acadia16_402p24, 665c, 9621, acadia16_72i5, 8e09, ecaade2017_076q, sigradi2015_8.239a14, ascaad2016_049t20, ijac201715202qq, 0346, f1d4, sigradi2016_369c, 69f9, caadria2016_003d1, b1a1, 39bd, 26e7, sigradi2015_3.111g3, 1265, 7610, b933, 6f86, sigradi2015_8.81s11, ecaade2017_057h, 62b6, 9d63, 6f2b, ijac201715102p, 8550, ac3c, 9cb8, f233, ijac201513104r3, ecaade2015_37d7, ecaade2017_256t, 97bd, 8742, a7e1, 1ddd, 64c3, e38e, 53ee, e351, bbff, ecaade2014_108j24, f8ad, a550, 7e60, 48a2, 77df, f917, 58c7, caadria2016_735t31, acadia17_284e, 0063, ecaade2017_jgok, 45f3, 6a98, 6e5a, sigradi2013_393v, sigradi2014_097k8, ijac201614405t3, ecaade2016_198l52, d89c, adcd, ac0c, ecaade2016_225l60, sigradi2014_189n6, ecaade2014_057k14, f3e7, 60a4, 7ff4, 9ef3, 6f8b, ecaade2017_129oo, 29a4, 037a, b4da, bca3, acadia14projects_357ar, 13fe, 3afc, ecaade2016_215z54, c764, ecaade2017_291dd, acadia14_435af, f094, d032, 80cb, 91c6, 958b, 019a, 568b, f981, ca45, ecaade2013r_003n3, acadia14projects_699r, ecaade2015_158g33, caadria2016_663l28, acadia14projects_435ai, caadria2015_114d18, ecaade2017_085m, ecaade2014_152h36, ecaade2013r_018z9, acadia16_352e22, ijac201412206v4, be99, 32f3, bd52, acadia17_110aa, d3a9, 504b, sigradi2014_282s3, a9d0, 682f, 1714, ascaad2016_056h22, acadia17_491bb, 30ea, 80cf, a06d, d07c, caadria2017_190n45, ijac201412401t3, 5301, ecaade2015_229y51, ecaade2015_199e43, 6b92, ecaade2015_35c7, 545d, acadia14_601ab, c8dd, 99a5, 16a2, caadria2015_105f16, ae4b, 8584, d809, f722, 4678, b458, 0fe9, acadia14_101al, f5fc, 3466, ecaade2014_014f3, 8cf9, ijac201412403x5, 3438, 2c0f, 87d4, 7ec0, 080f, sigradi2015_8.163d12, ecaade2015_91i18, 3036, ascaad2016_022h9, 398e, sigradi2016_654a, ascaad2016_042x16, 85c6, ecaade2016_028l8, 8f6b, 0040, c5e4, e40d, cb02, ecaade2017_152mm, 8362, acadia17_492oo, a28d, a2fd, e8c9, 6941, 562f, 6cc4, 400d, f2f5, 7496, e56f, 5d04, eb4b, acadia17_426f, acadia17_640nn, 6192, fca6, fe9c, b1fd, d0a1, 8ac0, 315e, 10bc, 05ad, 3646, 50a6, 5f49, acadia16_140y10, 2934, ea24, 8b36, caadria2017_155t39, ijac201412301k6, 3cb9, 9ec8, sigradi2013_244i, 2109, ecaade2016_ws-dleade68, 1fa4, acadia14_517t, e454, ijac201412301t6, 1109, ecaade2017_256ii, f1eb, ecaade2014_057r14, bc58, af6c, a43f, acadia17_248o, 7404, 1b9b, 1da7, caadria2016_477c20, acadia17_36bb, efd7, acadia17_90q, ascaad2014_033e1, d558, 2fa8, f9b6, 69a0, b30f, ecaade2015_205y44, a048, da45, 377f, f564, ecaade2015_317w68, caadria2015_004o1, ce77, c4c6, d399, 440f, ijac201614202z7, d630, d9ef, 7fc5, sigradi2016_479ff, 23b3, ecaade2014_233h60, 59dc, 731d, daa4, 61e1, eb00, ecaade2017_108o, a620, acadia14projects_357as, b72b, dccd, 52b8, caadria2016_219d10, ecaade2017_037cc, 9931, 030a, 6f98, 7aa6, a334, 48ab, f8d8, 763c, a97d, 68f5, ecaade2017_164q, c6ef, dc53, 8009, d9d9, 4708, ijac201412301o6, d557, 7718, c2cb, 29c0, 35f3, 6aa8, f32c, ab62, a72c, b1cb, 9c3d, ascaad2016_047y19, 9633, c59b, 3843, 98ee, f32f, 22c9, 89d6, 9c65, dcd7, fd16, e8bd, fb38, 24ce, 9fb5, 4347, acadia14projects_177ai, 5c2d, ecaade2016_225m60, 2930, 80c7, acadia15_451c20, b1b7, e111, caadria2016_611u25, sigradi2014_345u8, ecaade2016_166e47, edfb, 6998, 9e10, fa0e, 32ca, ecaade2014_240i62, ecaade2015_170h35, 6f96, ecaade2016_094r25, a5ea, caadria2015_208g31, 7ee5, bfd6, e591, 70a3, 0631, ecaade2014_070r16, ecaade2017_109bb, 5e2f, 5b55, acadia14projects_311t, c23c, acadia17_62zz, caadria2016_839l35, acadia17_678uu, 9fe0, dd87, 2099, 112d, 1f85, 47d2, caadria2017_041m13, 18e9, 8028, 2ff0, 74e9, acadia17_598a, 17ff, 7d98, 6404, e662, acab, acadia14_619ac, 5fd2, ecaade2015_100m19, 5bed, b622, caadria2015_237u35, 7663, ascaad2016_023z9, ecaade2015_319b70, 6c5a, ecaade2014_204z52, bda4, acadia17_28q, 38e5, 27e9, sigradi2015_sp_2.112f29, 9bd6, acadia17_340c, 0adc, 7918, b8a6, ebd3, ecaade2016_119p32, 22c8, fb8c, 7eea, 2065, a07f, ecaade2015_194s40, 6637, c434, bce9, ecaade2014_024g7, 9cf1, 349b, 19cb, ecaade2014_079y18, 60e8, a84e, a7b8, 51b1, cb8b, 0896, 3f88, 6f7b, e9c8, 40bb, e47f, ijac201614202h8, ecaade2016_047p13, dcbb, 7c0d, cc60, cc3b, 3e86, ecaade2017_172z, ecaade2015_59w10, beac, d2f9, ecaade2014_186k47, acadia17_436u, fba7, 4e89, sigradi2013_303g, 8312, 1547, ijac201412403n5, 811b, 8f2d, 085f, 61b0, a884, c0c9, ijac201715204kk, 9f67, caadria2016_651b28, 3f37, 8603, 64ff, 500c, acadia15_343j14, fb10, b00d, ecaade2017_143k, ijac201412305o2, 149c, 80b3, ecaade2016_162w44, ce64, b0c3, 9643, c62f, 5909, 8b51, a56a, 70fa, b1bf, 6e0e, 5eda, ecaade2013r_001t1, 60fd, ecaade2017_029r, ecaade2014_089m21, 6a77, 4e64, 1ec5, 6e7a, acadia17_482v, 7a23, 174f, ecaade2017_213g, caadria2015_206z29, 6a1d, 7038, 18c8, bcd0, 0250, 42f8, acadia16_244t15, d8ee, 76e7, 2896, 1abc, ecaade2016_068c18, 1288, 99aa, 723b, ae81, ceb8, 3072, 4d43, 55b6, c826, acadia17_71c, ijac201412204n3, 72ec, a46d, 5aae, sigradi2016_488t, 56ef, 01f6, 58d8, ecaade2015_11a1, 36bc, 7a66, ecaade2013r_014c8, ijac201614105r5, aa40, 730c, 7ba2, df4e, eae1, d087, 3d82, 3e76, aae9, 4c5a, acadia14_627au, 638d, sigradi2013_243c, e764, f2d4, 9db4, acadia17_500dd, 915d, 370b, acadia16_478b28, ijac201412403k6, 40e4, 7240, ecaade2013r_017c9, caadria2017_190u45, ascaad2014_023y4, eae0, f019, 7b10, 2fdb, 0be7, 99c3, sigradi2014_097n8, 4ab7, acadia17_669j, 2535, ecaade2015_314g68, acadia14projects_111k, sigradi2016_440ee, 3fce, edcb, c920, 104e, acadia14projects_365ad, b296, sigradi2014_186h6, 013c, 20b8, 2088, 8c90, a931, 80a3, e84f, ecaade2016_108p29, 2c8a, de01, 8a91, 7e1e, caadria2017_145a38, caeb, 3fcc, ca32, 55b4, 70d6, deb0, c147, 01e5, 1a78, 7de5, 4723, acadia17_423kk, 05b5, 9a15, becc, c931, 84a0, 61c7, 01aa, ecaade2015_318s69, sigradi2014_265v1, 8c7f, acadia14projects_339at, caadria2016_311b14, 0e05, 9425, 6060, ijac201513305e12, ijac201412304z9, c22a, f143, caadria2017_113a30, 1287, ecaade2017_282r, 2598, ecaade2017_254vv, 17be, 25a8, 94a4, 7e50, 33b9, 51f8, c779, 8734, 4f44, 307e, ecaade2015_103l20, e6d0, 755c, c916, 5824, acadia16_478z27, sigradi2016_448v, 0f6a, 6933, acadia14projects_63b, c281, bd92, 55b8, 9cde, d1ea, 888a, 7ebb, 7b69, dbce, sigradi2016_357j, 70af, 33f0, acadia17_562gg, 84d3, 2810, 95cd, 6a89, acadia17_308tt, b2c8, 2939, e126, 971a, 9e81, ecaade2015_304f67, a922, e43c, 7c36, a7ba, sigradi2014_345w9, c498, sigradi2014_036p2, be18, 79ba, 3d33, sigradi2016_364rr, c342, b7a6, 7928, 3c11, ascaad2014_009i5, c7d9, 5d1e, b993, 0036, 3de9, 7f6a, ascaad2016_028o11, 6eaa, 07c9, ecaade2014_010j1, ecaade2016_067u16, 9e24, f345, 02aa, acadia17_658yy, sigradi2014_042s3, f5c4, a8dc, 9bec, 9fc9, ddd3, 59d3, 0d98, acadia14projects_63ah, aa13, acadia14_339ar, 9f64, 6563, 432f, 8e2a, 2bb9, 245f, 5eb9, bb9b, 9b31, acadia17_52c, d74c, 6d31, ecaade2015_61x11, 2d24, 557b, d280, d3d2, 3eb8, 960f, 3dc8, cf9d, ecaade2016_119x32, ecaade2015_222e49, 852b, 731c, f1bb, 85c1, e569, a445, 538f, bdcd, c803, ecee, 8f86, acadia16_124a9, b231, ecaade2015_172a37, 01e7, ecaade2016_072o20, 6ae9, d405, d450, 6408, 7cdf, 8b7d, sigradi2016_602m, b95b, e125, ecaade2016_036o9, 16a8, 2a11, ascaad2016_057v22, b670, acadia14projects_347ak, ijac201412203h2, sigradi2015_8.27o10, 7eac, 00e4, de56, fa89, 2d0c, 32a9, eff9, 05db, 7e17, 732e, sigradi2014_292t4, c3a3, 2a29, 6633, e687, a07b, 0847, ecaade2017_195jj, 2468, 2ebf, 3bf4, 9bba, 8649, 9592, c9a8, e0c4, ecaade2016_042u11, 4bd7, 87cb, 4e87, 1321, e527, sigradi2015_8.41b11, d282, fb3c, 5aa4, f7b4, e2a1, acadia16_344h21, ecaade2017_215bbr, 8851, aee2, acadia15_95l3, d553, 344d, caadria2017_002j1, ecaade2016_013r3, 4a88, a6cb, 2d3c, a69d, 9854, acadia17_92t, ecaade2015_185n39, ecaade2016_147w40, ecaade2017_229ee, 9b3f, 692a, ascaad2014_030d9, acadia16_184j12, 31e7, 5f2e, c3ee, bb8a, ab07, d8eb, 3d1b, 93dd, 65d8, d440, ecaade2013r_006z4, ecaade2015_94a19, ijac201614203r8, 9d20, a193, 9de5, 878f, 84b0, 0eff, d0ae, dd18, acadia14_609au, cc40, b3fc, ad93, ecaade2015_113u21, c952, f4f5, ijac201715203a, 157f, 2a73, f1a6, ecaade2017_049qq, 8421, b353, 9e45, 53a1, ecaade2017_229jj, ecaade2016_129b36, sigradi2016_435dd, d086, acadia15_223j9, c6fc, 63a0, ecaade2017_254hh, acadia14projects_609az, dea6, 9552, d6e0, 716a, 1e19, 110e, 0bec, bfd7, ab43, 8ea1, 4e91, sigradi2014_047o4, 7b34, 544d, sigradi2013_275c, 7ca9, e017, 912b, 89e7, a9d1, 9a97, e02a, c68e, 177b, ecaade2017_305xx, 65cf, dede, 77fa, d15e, ascaad2014_035n1, d414, caadria2016_487h20, sigradi2015_10.307y20, 120a, ecaade2016_071c20, ecaade2014_230k59, 4815, 86d5, b209, 15b8, 5c97, aa60, ecaade2017_208d, 0a39, ecaade2015_138e27, 0f53, 7838, c259, ecaade2016_028g8, ecaade2016_015t3, 3064, acadia14projects_135r, 221b, 5135, a5b6, a029, fe49, f7ca, 70a2, 6c5f, ecaade2013r_007b5, 1953, 1170, ecaade2017_282h, acadia17_92o, ascaad2014_017k9, eec2, 0ef0, 9843, 2242, 2d4c, acadia17_435h, 5c99, a829, 72a7, a12a, b714, acadia16_62m4, 4849, 913a, caadria2017_003f2, 9746, ecaade2015_180b39, 978f, a4da, ca81, 67d5, ecaade2016_152s41, 3ab4, 931a, caadria2017_009i4, 3d83, 7c3e, acadia14_463at, 7c4d, ecaade2015_110f21, 4bcb, ijac201614402k1, 8169, caadria2015_185j27, acadia17_230ss, acadia14_375d, e238, ea93, ecaade2015_79l15, bbc1, 5b5e, 1bf7, caadria2015_102v15, 9151, caadria2015_081v11, ecaade2017_051m, acadia14_463aw, acadia14_473ak, 8f92, 00d7, caadria2017_069b22, fc33, 8509, 1b66, ac94, 50b6, a862, 19b7, a86f, 652f, 38e0, ecaade2013r_012l7, 513f, 3c7a, e5ec, acadia17_678ww, 7c78, 4989, 6ae2, acadia14_247m, e9f8, ecaade2015_103k20, ecaade2015_100o19, ijac201513101d1, 195f, ecaade2017_146ll, 6bef, ascaad2016_045g18, f699, ad29, 2546, ecaade2014_153j37, e42d, 92ad, ecaade2016_002b1, d05a, 2c9b, sigradi2016_695n, 7d65, acadia16_214z13, 934d, ecaade2015_170y35, 938c, ecaade2015_155e32, 723c, cc49, 3a00, 0ba4, f8c0, 78db, a354, 113e, 4e8d, acadia17_348e, 28eb, 79d4, e146, sigradi2013_391i, e8ee, c7ab, 2da0, ascaad2016_023r9, 41c0, acadia14projects_497r, ecaade2013r_014i8, b4c3, 78a4, 393d, a082, 664e, dd2f, e9c1, ecaade2014_052i12, e153, fee6, d7ef, 335f, 01b5, 00fc, 6b48, 3877, c947, bd87, f2bf, fae5, 7cf5, ec22, 954f, 9f60, sigradi2015_11.136u24, c84d, ddb6, ecaade2015_55i10, acadia17_349t, 755d, ce99, 7be6, bdb1, 10b5, 7d91, 40d6, 1876, 939a, 8041, caadria2017_086g25, ea8d, d2ab, ijac201412402z4, 9d22, 10fe, 5844, sigradi2014_144y2, ecaade2015_171c36, 0a4c, acadia17_292y, 6785, 6b0d, 5ffb, 6a66, c691, 4c4a, caadria2015_069o8, caadria2016_073v3, a1b5, 6f33, 5c4a, caadria2017_051z16, b0e2, aaee, ijac201513303o11, caadria2016_579s24, 58d9, d2cd, acadia14_435aa, ac15, caadria2016_197m9, d126, ecaade2015_115a23, ijac201412205v3, 0a44, 4b14, ecaade2016_188n50, 62f2, e4e6, 1e49, sigradi2015_12.107g27, b6f6, 79e9, sigradi2014_123s9, 509b, 8d7a, 9fc2, eef2, b16f, sigradi2014_048c5, 0609, ecaade2017_215i, 9199, caadria2017_158e40, caadria2016_703m30, acadia14projects_699d, 9e4d, 2615, d696, ab31, ascaad2016_018p7, 5122, bb7b, acadia17_435m, 2766, d70c, 71ac, ascaad2014_036w1, 7f48, ecaade2016_106k29, 976c, c01e, bb50, 3237, 86e7, 13ee, acadia14projects_619as, 6c01, b9ad, 2c7f, 6731, 3de2, 99f1, 5ed1, 67a6, a40e, acadia14_125x, e1df, acadia14projects_339ab, 0a7c, 5651, eefa, 94ab, ecaade2017_042ee, acadia17_266gg, 9fbc, c31a, 3e7c, 27d7, 6a44, sigradi2016_654ww, 6a21, 5cd1, f175, 5044, a53f, 3c9c, cb1b, 9370, 7986, 3ee9, ecaade2016_224t59, 3ee0, 2a1f, acadia17_349s, 7cd8, 5bd1, acadia14_125af, 82b1, 9f89, 5a31, a34b, acadia14projects_497p, 6121, 999c, dee2, e699, ecaade2016_151k41, sigradi2016_408bb, 1f35, 7e08, 00aa, 460b, ascaad2016_013b6, sigradi2016_559u, 7805, caadria2017_123l32, 8f4a, e999, 890a, 223c, 5618, 10ec, 6025, 5a64, ijac201614105h5, 612a, 92f3, 6fe9, 3b9b, ae43, caadria2017_123d32, acadia17_92r, caadria2017_002n1, 0140, caadria2017_085e25, 81e7, d9fa, 287c, db58, 0760, c3ec, 866b, 11e9, 6aff, 137a, 2ff6, bbd9, 57bf, 958f, d59b, 880a, acadia17_52b, ecaade2016_040v10, ijac201412408n1, 8d2f, 5cb7, faef, a4c3, f9a9, 49dd, ecaade2015_217e48, 1755, 0e08, 6f28, c986, ijac201513206c9, 573d, 72a1, 0a28, 2a30, c70f, 4665, fc45, ascaad2016_057w22, caadria2015_172c26, b2a7, c95e, ijac201412301n6, d816, 20bd, acadia14_23w, 949c, 0472, acadia17_366k, 31cb, 0b38, 512a, 702e, acadia17_648dd, 8ea2, 49e0, 54d3, a068, ecaade2016_065z15, acadia17_52j, a24a, f8e4, sigradi2014_284e4, 807f, b9cf, 4454, 8e3d, ed79, 03bb, 9493, acadia14_111f, ecaade2017_249c, e059, acadia17_59f, 275b, 7df7, 429b, 59e4, 8345, 1662, f2fc, 59f1, acadia14projects_339ad, 3263, daab, 500b, acadia14_497w, ijac201412205x3, b41c, cbdb, 6e58, 26da, e0f1, sigradi2014_032l2, ecaade2014_186n47, ijac201412303t8, f5fe, 2d57, acadia17_424rr, ijac201412205a4, 74af, f6a5, caadria2017_023d9, 5bc1, af8d, 5564, 476b, a6e3, b741, 9030, 7191, ecaade2017_101y, cb87, 905f, d58d, sigradi2016_381k, 71ea, e91d, sigradi2015_sp_11.278m31, 1d93, sigradi2013_359, 6f1d, ecaade2017_302ss, ab5c, b9d1, 3f0a, 46ba, acadia17_258s, 2687, fda3, 0f38, 51db, ecaade2017_jgol, 95b0, e5b2, be4e, 851d, 11da, 3aed, 625f, 84f2, ecaade2014_084w19, acadia14_347at, acadia14_357as, 61e4, bbdf, caadria2016_861u36, c975, acadia15_203j8, 5ded, 1b28, 9743, ecaade2017_149r, 5373, 0114, acadia17_678oo, 72be, 286e, 53ef, 4ee6, d3ee, 66e4, c10e, c69c, 30d6, ecaade2015_18h3, 6b2c, 841a, 87bf, 62c5, 7a9a, 25c9, efd5, d507, ecaade2015_237c54, a5fd, f669, 03ea, e0ab, b2e1, 47d0, 1d9d, 0dd9, caadria2015_170o25, be7e, b60a, 1c94, a2aa, 563c, ae25, 1e42, ijac201412202t1, 6f93, 32bf, ade2, 2d34, be7f, acadia16_394g24, 6ed8, c64e, acadia14_479f, e0e5, d995, 0e50, a0e5, 2cbd, dca3, a85f, 7f8b, 52f6, 5954, b3ef, e6d3, f93a, ecaade2017_108v, de7e, sigradi2013_347v, 5717, ecaade2015_144x30, 70e0, acadia16_140s10, 4f7f, ecaade2017_215nn, 701a, b2b7, 74f9, 183a, 3bab, aa3a, b582, 5316, 5bb1, cc42, 9cfc, caadria2015_124c20, 43af, 7e59, 4d54, 0aba, 8c07, 842a, 65d2, d9b7, 3667, ecaade2015_83t16, 6b10, c522, 9876, f7c1, df47, ecaade2017_021p, b276, 1c45, f5d0, d0af, 5678, caadria2015_172h26, 7635, sigradi2015_3.268b5, bec6, ecaade2015_279z60, a9f6, 8114, 50d2, 6a07, e2f6, 74a8, ecaade2016_032s8, 48ff, 789f, 1841, 1015, 11c0, acadia15_95c3, f698, ijac201715104x, a1f8, caadria2016_477d20, b566, ba15, acadia17_52s, 0a4d, a143, sigradi2013_429m, 3dd7, c574, 6ee5, f49a, ecaade2017_069bb, 42ee, caadria2017_005u3, ecaade2016_185z49, 6596, 08f8, 6b8f, 5fe5, 2991, 2e95, 46b3, 7713, 999d, acadia14projects_463e, caadria2016_013d2, dea2, af76, 4302, f544, 80ea, 6df5, 7e84, sigradi2015_10.309l22, 69d7, ecaade2017_069ff, 8d69, 02d6, ecaade2016_185e50, fbe1, 516d, 6ac8, de7d, 2d8f, 200c, 52af, 0198, 2787, a978, ascaad2016_033d13, ijac201412307f3, acadia14projects_281z, sigradi2016_814r, ec6b, 2e7d, c0d7, ascaad2016_043e17, dfc4, 380b, ijac201513302l10, ascaad2014_014v7, 8e43, 1983, 61d9, c071, e252, 2431, f973, f247, acadia14_43ak, ebd8, 3c50, df82, acadia16_24s2, 0de1, a9b5, 8bb9, cefb, 7a69, ecaade2014_044f11, a648, caadria2015_130z21, acadia16_62p4, caadria2015_130w21, 1f99, c21d, ecaade2016_102l28, 30b8, ijac201614305f3, 882b, sigradi2013_244t, b1fa, ae07, sigradi2015_6.387z9, caadria2015_226y34, 4c77, ff94, ecaade2013r_020r10, d841, 9416, 84cc, ecaade2015_287s63, 7cf7, e054, 1b04, 60af, eb87, 56a9, 0932, 7134, 6390, f75d, 2133, 59a5, sigradi2016_625hh, caadria2017_122x31, ecaade2016_087s24, 0a49, 6a81, ecaade2017_079z, e4c9, aef3, ed3f, 9e39, 8e3b, 4dc8, dd1d, a44e, f9fb, ecaade2014_072s17, 7462, b0dd, 54ce, 495c, acadia17_670q, 2d52, 9ea2, 8218, sigradi2016_771u, e000, 28dd, b0f6, a390, 1732, acadia15_483f21, e1a6, 8b89, b8ce, cf28, 5f32, 0f0f, ecaade2016_021p5, ecaade2013r_009e6, f19b, ebb1, 35e6, 6065, ea2c, dbf1, sigradi2014_330p7, df25, 11ec, ecaade2014_038e10, 8fff, 3445, ecaade2015_202d44, sigradi2014_080p7, 6301, e294, 03eb, 7f65, 4160, 25ea, ecaade2017_257vv, c5eb, 7e34, 8ffb, caadria2017_086h25, ecaade2017_072b, ecaade2015_319j70, acadia17_26f, d73c, d40e, ee7e, ijac201614302w1, ecaade2015_92o18, 0acf, ecaade2015_83i16, c87c, 3be4, e697, 9f7a, 737e, ecaade2015_113n21, b9f1, acadia17_472pp, ijac201412204f3, acadia17_414rr, c5a9, 5ea7, 4788, 444e, ecaade2017_157yy, 0444, 2e09, 5a23, ecaade2017_053s, 06f5, 6ab4, ecaade2016_067x16, f368, 74f5, 5c63, acadia14projects_565ac, 5ae8, 765f, 958a, a1be, 45d4, cfac, 3207, 8ae3, d3c5, 263e, 76ba, 867b, 40c6, 2076, 1a91, 98fc, 4a67, acadia17_340qq, acadia16_174w11, sigradi2013_95, 5cf6, sigradi2016_443zz, acadia17_62jj, c54d, 2441, d303, 5559, 4679, 4224, caadria2016_663r28, e46c, e9bc, ecaade2017_039e, cbfb, 0cae, ecaade2016_217h55, 3c59, a166, d6a5, a6ea, ecaade2016_136r38, ecaade2015_194o40, acadia17_138g, acadia16_308p18, 89f2, ecaade2017_244kk, 33b1, 0dc8, 72ad, 3776, 2c28, 81c8, caadria2015_105g16, 5290, 349d, bcaf, 464f, a40a, 3c21, 8112, e748, d796, ecaade2014_237x60, acadia17_26b, 6389, sigradi2015_2.213x1, fa22, acadia17_258k, c4dd, caadria2016_353t15, 7de2, 5949, 4cf3, 25d7, 0480, 6ed3, ascaad2016_029w11, sigradi2015_1.288b1, acadia16_8e1, 81bd, sigradi2014_178r5, 7176, ae89, acadia16_470l27, ee56, 0ee7, d6c1, 1ff1, ecaade2015_170g35, caadria2017_109b29, 38d1, ecaade2016_006l1, 4c21, d6a6, 4af6, 7124, ecaade2017_198n, d81a, d4e5, 4b96, 44d5, acadia16_344a21, 50bb, 9027, 9549, acadia17_630l, eaf1, b87f, 561f, 36f7, f775, ecc7, ecaade2015_211x46, acadia17_608ff, 275a, ff3d, acadia15_263g11, e94f, 7c56, ecaade2017_203w, b93b, 224f, ecaade2015_17v2, acadia14projects_43ad, 7a33, 1d1d, caadria2015_157s24, 4c33, 7d30, ae7f, b4d3, 2016, acadia17_257xx, acadia14_117f, d951, 3787, 1690, ff5d, 5cda, 816c, acadia16_432z25, d886, ecaade2013r_012k7, acadia17_18f, ff42, d9a1, 7250, 129d, 462d, d63b, ecaade2016_017r4, ecaade2014_052j12, 1ac2, 2261, be50, cb6c, 0736, f968, 5d37, sigradi2016_461k, 5176, f42f, 2343, acadia14projects_473al, 9eec, ijac201614401i1, 9e3c, 0dd1, acadia14projects_301g, sigradi2016_360p, b6f2, ascaad2014_017r9, 6416, 23e6, 4520, ecaade2016_011h3, 27fe, ecaade2014_140d32, 3bb9, 654b, sigradi2014_043z3, fe1f, ecaade2015_285d62, 9c87, 98b4, acadia17_464qq, 739b, ecaade2016_089w24, acadia14projects_145l, 6feb, caadria2015_072v9, fc47, acadia14_609at, 819c, sigradi2015_8.186w12, c978, 37dd, sigradi2016_484k, sigradi2016_363hh, e691, 48d7, e5a4, a1fe, 15ee, a2c9, a020, 6cfe, 2714, 2129, a9a0, 14f3, f4f6, 2ef4, d7ce, ac04, 77e0, bd21, 2794, cac5, sigradi2016_455b, ijac201614201k7, ecaade2017_079e, caadria2016_797x33, ijac201513202n6, sigradi2014_045y3, 7a98, a20e, caadria2016_663n28, ecaade2015_35s6, 8dbf, ijac201715105mm, b894, ca0f, b98f, f77d, 3337, 78f2, fabd, b463, 1624, e53f, 8ddf, ascaad2016_010y4, ac70, 69a9, ecaade2016_129p35, ecaade2014_111c25, b819, 1c7a, caadria2015_114l18, 7a41, b613, 6017, 01a6, ijac201412303s8, ecaade2014_195l50, d85d, 9ac4, 7130, ecaade2013r_009z5, ba72, ecaade2014_112k26, a4f5, 454f, 350b, acadia14projects_579c, 706b, 39c5, 520a, e8f1, 01ce, acadia14projects_655af, 253c, 3b26, sigradi2014_080k7, ecaade2016_167d48, c136, 4d4b, 9f51, 626a, 37aa, 532f, ecaade2017_192b, 35af, acadia14_445ac, d9a3, 3677, 454e, 412a, ecaade2014_086v20, 93f1, ascaad2016_030d12, d845, sigradi2014_075b7, a728, ecaade2014_168e42, 7bb5, 96df, 8084, 5cd3, 9901, 467d, b6f8, 0482, acadia17_669s, acadia14projects_199ar, 4a7d, bd40, caadria2015_023u3, 9b98, 6430, ecaade2016_077o22, ecaade2017_156aa, ijac201614401f1, 24fd, 404a, 6d32, 27cb, cd78, 03a3, f68e, acadia14projects_699p, 3362, 7d27, 4f4f, 51d1, 5308, df4b, d371, 38c7, sigradi2014_266k2, 3567, e81f, 3d84, d85f, d1c9, ascaad2016_019t7, ascaad2016_038e15, fac9, ecaade2016_ws-foldingu68, 8224, acadia14projects_661c, 1380, 75dc, fdf5, sigradi2014_293z4, 8375, sigradi2016_512a, a42c, caadria2015_139s22, 8029, 99b9, 33f4, acadia14projects_479d, b1d5, 3188, 290f, b581, ecaade2015_17f2, c7b8, 987b, ascaad2014_032p9, acadia14projects_517n, 8a80, 9af9, 4925, 8e99, 4728, caadria2016_045j3, 4c73, 67bd, 4108, 93f8, 71e3, deda, acadia16_432t25, 80ee, baf8, acadia17_170m, ecaade2014_149y34, 1abd, 5e8d, a6ca, b9b0, 7d39, a026, ea2d, a9cd, 9f03, caadria2016_383t16, b03c, 2e9e, ecaade2014_184l46, fd23, ecaade2014_186h47, 8c11, 0dfc, abda, 3601, dc57, dee4, 520d, df39, b7ae, ecaade2017_291t, e2a0, acadia17_628vv, 8e33, ecaade2014_071x16, 4966, 1095, cc7f, f3b8, 192c, 3096, 2b43, bd49, ecaade2015_83e16, e681, ascaad2014_003x1, 8039, 8b2b, ecaade2014_140i31, 4447, fb6f, acadia16_206j13, 9cdb, ecaade2014_180f45, e5a3, 8d1d, e066, 718b, caadria2017_029l10, 6ca2, acadia14_145ab, 8db6, 47d7, sigradi2014_128y9, 6ea8, 9d0d, acadia16_130k9, sigradi2015_6.42b8, 3725, bd62, ecaade2017_252k, caadria2016_105c5, 284d, sigradi2015_3.268j5, 5cf9, 1338, 25d5, acadia16_440c26, ecaade2017_203nn, 49e8, 90a5, ascaad2014_019i2, ecaade2016_046u12, caadria2015_087o14, ecaade2014_041h10, ecaade2015_217g48, bfa4, fe01, caadria2015_170r25, 04de, 905c, ecaade2017_148yy, ijac201412405n8, a4eb, 3613, 88c1, 2f14, 70eb, ecaade2015_180s38, 004a, d997, 7ea3, acadia14projects_177ae, 4368, 2043, a0a7, 2c4a, 961f, 054b, 4484, b51e, ded9, 2b20, 8398, ijac201412203g2, b38a, 8707, acadia16_184t12, ijac201412303r8, 9e1f, 8110, b70a, a319, d20d, 1f39, 8615, d519, 9fb2, fa1d, c044, 24b6, fa2d, 519e, acadia17_551ww, acadia17_464h, d535, acadia14projects_339ah, be36, 61db, f434, e6f9, bccf, f0e0, acadia14_565j, a625, 981a, f1ba, 0a15, 7c18, 9c04, 94e0, da13, sigradi2015_3.209y3, ecaade2015_169w34, 23b0, acadia16_318g19, 64c9, 487f, ca34, 75ba, a974, db47, 79ff, 1438, d3f4, ecaade2016_129y35, 0abb, ecaade2017_059zz, 5004, 911e, 5fe0, 3552, ddb7, cb67, ecaade2017_042hh, ecaade2017_079t, ecaade2017_189xx, ecaade2016_230w61, ecaade2017_041s, caadria2016_147f6, 4477, 9bfa, e607, bcc7, fb5c, d00f, f9a7, ecaade2016_077y22, ae8a, 85e9, 4987, 6d79, bc92, 8ab7, fff6, b56c, 038f, aa0e, 3544, e385, 3bd0, ecaade2014_146p33, 61ad, 2095, ff53, 7352, ascaad2014_013u6, 83e4, 4a4d, 487a, 52c7, ecaade2015_293w63, 7359, 8f68, 2d55, d9db, 3cbb, 94ec, 6bf9, ecaade2016_055k14, acadia17_340z, caadria2016_713u30, ecaade2015_221s48, fcaf, dca2, 7173, 6b01, aa95, 2afe, ecaade2016_129u35, 41db, 0879, 272d, ecaade2016_208s53, 637f, 7417, 764e, ecaade2017_215p, 7dfc, ecaade2017_091yy, 002a, 60ad, ecaade2017_152yy, sigradi2016_673ff, cfbf, 0428, a537, bf29, sigradi2013_268h, 877f, 6899, acadia17_145qq, 2dd7, 1b1b, acadia14_153ax, 7b57, 63e8, ijac201614201t6, sigradi2013_215a, sigradi2016_407u, 011b, 8d8c, acadia17_36v, b434, ab30, ea60, a5d8, 6823, 4490, 350f, 772f, 477e, 65e4, 2dc3, ecaade2015_247f56, 1c90, 331e, 9181, a1a7, 7eed, 13ff, e530, 43f5, e65e, a7c5, f02a, d2ff, 2c7e, 0f03, 27cc, 3343, ascaad2014_026g7, baf4, a0d0, 2846, 61fd, e621, 47ca, 5871, ca35, ecaade2013r_007d5, ecaade2016_223l58, 6a86, sigradi2014_347k10, 6d09, 0081, 2f41, abc1, adc5, 3a5b, c45c, e2ee, caadria2016_797u33, e85b, 220d, sigradi2015_8.81y11, 4d8d, 562b, acadia17_220v, 35be, b531, 635d, f94e, 269e, 35c9, 2322, ecaade2015_138l28, b7ab, ecaade2017_051q, 35d3, c6f3, 42f2, 7fb0, ascaad2014_007x3, ecaade2015_256b58, ascaad2014_007a4, c450, b147, ecaade2014_072b18, 9ed4, caadria2015_213i33, ijac201513201s5, 4db6, 70c6, 0893, bc0a, cdbc, c1dc, sigradi2015_3.65o2, sigradi2015_3.209c4, cb74, c562, dfd0, 0571, 3a7d, 9810, 90d0, ac8f, c6d4, sigradi2013_429e, 4d9c, sigradi2014_128w9, 9533, 4d81, 0021, ecaade2017_085i, 25a6, sigradi2015_sp_2.112i29, f3f8, 50e0, sigradi2014_263g1, sigradi2013_226s, acadia16_196e13, 3d2d, 9c40, 2295, 7fd4, 1d4d, 857e, 56f8, 731a, 9544, b6de, 6002, 41ab, ascaad2016_002o1, adaa, e7b4, 1e5e, c892, 7369, acadia17_598ww, e5e3, caadria2017_046m14, 8c4c, 20be, 165c, d4ec, ecaade2016_193o51, 09a5, f531, f173, bf25, fd12, c08e, 865e, 5984, 9329, 43f6, b250, adfc, a25e, sigradi2014_263j1, ecaade2017_302zz, ecaade2014_218r55, 9b58, 822d, 3fb5, 30c8, 1af8, 8a4e, caadria2015_073b10, f95f, 126e, 947c, acadia16_78p5, c945, acadia15_407s17, ecaade2015_301n65, a696, 2253, ad6e, 1686, a995, 8429, sigradi2015_sp_8.326w30, 4d6b, 4881, ad1e, 32ec, sigradi2013_397d, 3bfa, 17ea, sigradi2016_801z, 6e31, 545a, sigradi2016_817s, a739, 278c, df4a, dc16, b585, c23f, f6d1, 8c3d, 0424, deb6, ecaade2016_132t37, 0990, 4cbb, ecaade2016_011s2, caadria2016_013h2, 7720, 0267, 72b5, 3839, ecdc, aa9f, 7a11, e13f, acadia17_137kk, 43e3, acadia15_483w21, sigradi2015_10.7l18, 3133, ecaade2014_224a57, acadia17_373r, 1a17, b7e8, b061, 7422, 2743, c258, 7a44, ef0a, 862c, d07d, a514, sigradi2015_11.142c25, bb31, f535, 6300, dcba, 2969, ascaad2014_001d1, 5c8d, 2333, 7fee, 79d8, a416, acadia14_375a, 0ad1, 3d86, 6928, c543, 244b, 735d, 7f28, 4469, ee19, acadia14projects_671u, 8203, ef75, sigradi2016_710ee, 08ae, acadia14_375c, 9424, ef7a, d107, eb74, d0de, f0bd, fa76, acadia14projects_589b, e0bc, sigradi2013_212r, 33f8, 89fd, e4b6, 2042, 7db9, ecaade2015_28v5, ecaade2015_286a63, 6add, a0b3, f12b, 4bf0, b89f, cd35, 6dda, 5ef2, 98c2, sigradi2016_510yy, 7399, dae6, 3eb0, ecaade2014_232u59, fe1c, b81f, 9671, af25, 4847, caadria2017_009p4, ijac201412406o9, d1c0, 1761, 15da, a02f, 65c7, dc6c, ecaade2017_076ee, f136, 2356, 0184, 3c1f, ecaade2015_229h51, 1da5, 8dbd, 0233, dac5, 77b7, ecaade2017_138z, 18a8, a79d, caadria2017_041d13, 665b, ecaade2016_091j25, d3ab, 598f, acadia17_248h, caadria2017_070j22, 1370, 5675, acadia17_62hh, 2352, 7b77, ecaade2016_127c35, ac4f, 6733, c09d, 8884, d686, 12d4, ecaade2014_145h33, 06cc, 57c8, ecaade2016_144i40, ecaade2017_037aa, acadia17_189vv, ecaade2016_042k11, 3631, 0686, b62f, 67df, 5344, d294, 2a02, ijac201614201a6, 0a62, ijac201614305l3, 310c, 81d2, 6f5f, ecaade2015_115c23, acadia17_38mm, 83ec, dce5, 551b, 6a1f, 73ad, daf8, 2c18, ecaade2013r_004b4, 4688, 478c, 0b94, c081, ecaade2015_319g70, acadia14projects_681am, acadia14_339az, ecaade2017_072a, 5a44, sigradi2016_710kk, ecaade2017_071mm, 0709, caadria2016_601c25, ecaade2014_071d17, 4c47, 1445, 0401, c9c6, cd65, ecaade2016_163k45, caadria2017_101l27, 3bed, 6de8, acadia17_598m, aa6b, ac54, ecaade2017_052jj, eb20, acadia14_671j, 13db, ecaade2017_101s, acadia14_339am, 6dec, 1ecd, 0cc8, 588a, 0433, 79fc, 6615, 0f30, acadia17_404cc, 3862, 4a72, c42b, 7477, ijac201513103v2, caadria2015_150a24, 40f8, bcab, acadia14_365ad, f84e, caadria2015_139c23, ecaade2017_170yy, ab3f, 58ca, df7d, f1bf, b7a0, 54e0, 2b98, 7915, 7626, ccdf, be81, 4afa, ecaade2014_168s41, 291c, 024b, sigradi2015_10.138w18, 1d37, 6982, 8096, acadia17_82nn, 12a9, ijac201412403v5, aac8, 0acb, 3d0b, 2c09, ecaade2015_325d71, 5b44, 95b2, e6ab, 45ca, fcc9, e399, 1e3d, c3d4, 135d, b35f, 2e64, c063, 9446, 16fe, 152c, sigradi2015_1.320f1, bde1, 2b3f, e1be, bf89, ecaade2017_072g, sigradi2014_049f5, febf, d00c, 5a01, 44e9, db34, 196b, 984f, de06, f13d, 9d6a, 2389, 9cca, 6897, 6b54, d223, 6d0c, acadia17_292t, 3498, bc75, c412, 4d5f, caadria2015_172x25, 951a, 54e8, 5351, ecaade2015_17l2, 5e2b, 3dc7, 31b7, a567, ecaade2015_92u18, 4cb8, cfc1, 1c70, f28e, acadia17_238ll, 41d3, fb63, caadria2017_023x8, 8fa2, 4cac, sigradi2016_673dd, ecaade2017_140mm, 84ae, ecaade2015_161j34, ecaade2016_239y63, ecaade2016_094l25, caadria2016_683s29, 91ff, 87fc, sigradi2016_534zz, ecaade2014_163y39, ecaade2015_230o52, acadia14projects_53o, a13f, 7fd0, 2fdc, 069d, ijac201614202r7, caadria2017_052t17, b27e, ijac201614104w3, 5af8, 1114, acadia16_124e9, e223, 6ed7, 14e5, b3aa, 314a, caadria2017_096e27, ecaade2017_291g, e115, ecaade2017_046zz, 503c, 5051, 04a3, a111, fcfd, 0439, sigradi2013_390e, f328, a2f5, acadia17_110cc, 9501, 802e, caadria2015_139z22, 49ac, 2377, 7a85, 68a5, d977, acadia17_542ss, ecaade2015_302m66, ecaade2017_jgot, 597f, 3c32, ijac201412201m1, 585c, 39e6, 3a45, aa34, f90a, 937c, b208, acadia17_274zz, bd9f, ecaade2014_149b34, afd5, acadia16_280a18, ecaade2017_255m, 8747, ecaade2014_224l57, ijac201412405o8, 85a4, eaf3, acadia17_51qq, f23a, 7b80, 9e43, 8aa3, 3829, 2bb6, ascaad2016_044r17, 91fa, eb36, 7b47, 2a17, 37ea, 9f91, d0bb, 1abf, ecaade2014_052y12, 062b, ecaade2015_317e69, eed1, acad, acadia14projects_63au, ad5e, bf99, c414, 5440, 6179, 2d2b, 3e99, c228, 841b, 5a8b, 60b9, 8ce7, ecaade2017_277zz, 24a1, 4576, acadia17_211l, 8890, a272, b076, 5089, 3fea, 682e, 683b, 3395, f0a3, ijac201614205o10, 3f44, bd9d, b12d, 8dcd, 75f7, 6395, acadia14projects_601w, caadria2015_108s16, 9c03, 40c1, f80e, ecaade2017_282i, 8ac8, ecaade2016_151m41, 1334, ea8b, acadia14projects_189az, acadia17_72k, 0169, 8fc2, ascaad2014_019i3, sigradi2014_079i7, 9216, 96f2, 597a, 7348, 5a6d, ea3a, 9faa, feb7, caadria2016_745w31, 4e34, acadia14_267l, ecaade2014_214j54, 6667, 5c23, cefa, sigradi2015_8.47i11, 79d7, fbc8, ecaade2015_227x49, e260, ab81, 2222, 410d, sigradi2015_sp_10.179h31, 9cfe, 31dc, 45f4, 7df0, a0aa, bbdc, 715b, 5695, 261b, acadia15_47g1, bc10, e2ac, caadria2015_114r18, f54d, cafd, 5d34, acadia14_23y, ecaade2017_301x, ecaade2016_230a62, ecaade2016_102n28, caadria2016_713a31, 60a6, 507c, c2f6, 5e52, fd55, acadia15_333v13, ijac201614302f1, 24a3, 4fb6, acadia17_89x, 2d90, ecaade2015_77u14, c4e2, d8d1, 11d0, 0e9a, 5e10, 2975, ecaade2016_238u63, 4a6b, 7d24, 55ab, 9f4f, 417c, acadia14projects_435ak, a14f, a746, 0730, 6a13, 07ca, 4215, d9bc, cb01, ijac201513302b10, caadria2017_147c39, e088, cf42, e08b, e266, 2a97, b13b, ab20, sigradi2013_194j, cf23, 04f5, df44, acadia14_81l, 899e, f9b2, d674, 5ba4, 33a6, ecaade2016_166k47, 675e, d455, 7a04, ecaade2014_175u43, 7704, e34f, a522, acadia14projects_63aw, 2e22, c72a, f6e9, 535c, caadria2015_185l27, b938, 8067, e2a2, 82d8, 0902, acadia17_26i, 5a05, 839a, 7d71, acadia15_407o17, ca3f, 0563, 9cc6, ecaade2016_023r6, c913, 910c, 8d63, 7076, 3bac, 2ae5, acadia14projects_145af, ecaade2015_280c61, caadria2017_021n8, 460f, acadia17_248e, 5fa5, 5e0e, sigradi2015_11.222o26, acadia17_189ss, ecaade2014_042p10, acadia17_581jj, acadia17_154hh, 4f00, caadria2016_579k24, acadia14projects_549s, caadria2016_703r30, 7335, 8134, acadia17_482cc, sigradi2014_132j1, f022, fbe2, 85de, c9a6, a654, cb51, 78ae, d84a, acadia15_263z10, ecaade2014_215y54, f4c2, 204c, 8c48, 670a, 11b3, 4dd0, 433e, sigradi2013_364u, f46a, ijac201614206y10, beaf, 5019, 3457, d45b, d3c9, ecaade2015_273h60, acadia14_333ax, 0290, acadia16_382b24, e49d, 2583, e1af, 03e2, e010, 2151, 100b, caadria2017_129r34, caadria2016_641m27, 15d5, a2d4, acadia14projects_565n, a6fc, sigradi2013_248a, bb94, c972, bc86, caadria2017_155r39, 8dfe, cfed, caadria2017_070m22, 0e82, 13fc, ecaade2015_229e51, 0c95, 5c56, 33db, 4c1e, 86b5, b331, 9c8f, 5998, 66a0, acadia16_88h6, a280, 489b, 628a, 83be, fc57, 0d53, e36b, ecaade2014_066l15, 6871, ecaade2014_149e34, 0587, 2d4a, 534e, f75b, 8bb4, 5364, 0c78, 6faa, 3023, d632, 24db, 8923, 1fa9, ecaade2017_291v, ecaade2014_224k57, 7012, ijac201412302h7, b4e1, ijac201412307i3, 6c32, a19e, a40b, sigradi2015_sp_8.284p30, 63b1, acadia17_640ff, 9721, 6b2e, 4f69, 0156, bebd, 6f42, bc59, 0766, ecaade2017_006ss, sigradi2016_764g, e3d7, 3811, 9b3e, 44dc, 750d, 9c0f, 3168, 623a, 3758, 655e, ecaade2016_217r55, 751a, 4ff8, 630e, b89d, eb76, 71f8, 2128, 5ca2, af96, bb2e, cfd0, 6754, ecaade2014_192d49, sigradi2014_132p1, 399c, c7e5, 7cf3, bc2a, 0f00, 14f0, c70a, a557, 45da, sigradi2014_247l9, 7876, acadia14projects_101ar, 6664, b713, sigradi2014_316u6, f085, b1ce, 08d7, e057, 098d, 9b35, 4993, sigradi2015_6.341b9, 6c00, acadia14projects_347aj, fd98, 9196, ecaade2015_333h72, ijac201614305s3, 5076, ecaade2017_ws-archieduw, 01b6, 3c98, 2a4d, 414a, 270a, d5d8, a1e0, 9e14, ijac201715205g, 51be, 9c82, ecaade2016_016h4, ecaade2016_193p51, ecaade2016_223h58, 1b77, b182, sigradi2013_248f, ecaade2016_042c11, a984, 6062, e29d, 13ac, b348, a2c3, 6ef2, 5a4a, d82a, ecaade2017_291h, 7b50, acadia17_658d, e71b, 0c81, acadia17_202i, 5f34, ecaade2016_078c23, a09e, 7a54, 713a, 4d46, 56ed, ecaade2017_293kk, acadia15_57b2, 996b, 1636, c381, caadria2016_003f1, 37b0, b2ee, bd56, 3dd4, 267b, 6e89, c539, a254, eb2f, 8279, 84b9, 0b22, 3a86, b644, f68b, 0924, b0af, ecaade2017_215d, 8521, 661f, ecaade2016_075m22, 8e1e, f0db, 177e, 4595, 9170, a5a2, fbcc, ecaade2017_143p, ecaade2014_168y41, f316, a058, ecaade2017_029q, 80b4, 3dfc, ce8a, 45b0, d9ba, a64b, e4a3, 9173, dcef, 47bb, 5b63, b06e, sigradi2016_737y, a46c, 168e, ijac201614201l6, a036, 6439, 64a4, 0382, 59c0, 3ffc, acadia16_290f18, fa6d, acadia17_669p, acadia17_222rr, 2531, 0582, acadia16_470m27, sigradi2013_401f, ecaade2017_146ee, 2e84, 8c09, f4aa, caadria2015_139p22, ecaade2014_186c48, d028, ba0b, 0bf4, 997b, ecaade2017_255d, ecaade2014_194f50, f896, a554, 8f94, a2bb, ecaade2015_86k17, cb47, ecaade2015_173f37, caadria2017_017o7, acadia14_247r, b9be, caadria2017_149h39, 4144, 14fc, 8391, 7954, a168, 722a, acadia17_600v, 33f3, 5636, f956, 1e73, caadria2015_226n34, d94c, f0d1, 79da, 4d8a, 5ec3, caadria2017_003e2, 21fd, 428a, 861b, 108b, 0843, e54d, ecaade2016_006w1, ijac201614202a8, ecaade2017_227r, ac0a, deb1, 41fa, 912e, 1521, 8b04, caadria2016_435v18, c66c, 64a6, c74b, 65b0, 17ab, sigradi2016_602g, ijac201412202s1, acadia14projects_699j, 092e, b0be, cd9f, 5964, 0e8c, 9666, caadria2017_115o30, d92b, 5d09, 1666, f8fb, 2d9f, acadia17_502zz, 3559, 8bf6, ecaade2014_095u22, 9731, 983c, 0d0a, acadia17_350nn, acadia17_392j, sigradi2014_313u5, 3972, ca9c, 5ba0, 9230, ecaade2015_92l18, acadia17_628zz, a9ba, ijac201614405o3, 4b78, d376, acadia17_562y, 47eb, bcef, caadria2017_190k45, ecaade2015_317z68, a631, a8ab, 0c43, 1ff0, acadia15_497m22, 0580, 9904, 4e72, c8cc, 6f97, 1f6b, 0c5c, ijac201412306y2, ijac201513203n7, b4d7, 31c8, 8cc0, sigradi2016_448x, 16a5, 7685, acadia16_280u17, d295, ecaade2015_304a67, bbce, 6440, ecaade2013r_018d9, 4cc3, 32f1, sigradi2014_266f2, 11ba, cfab, c9b3, f740, f273, 1667, 08cf, ecaade2014_112g26, 044c, 5bf5, e749, 86c3, 6d23, 6d33, acadia14_619x, 5c29, 1291, sigradi2013_117s, ecaade2015_307m67, c866, 6697, 7221, caadria2017_072x22, 79ee, ascaad2014_005r3, 5326, 446a, 770c, ae49, 79c0, f9f7, d1fb, 8810, 7e35, f012, acadia14_177z, 3d2a, ecaade2016_171g49, ascaad2014_031i9, faaf, acadia14_647az, 7005, b424, 7d49, 455c, c86d, 9b76, caadria2015_014l2, 245e, b288, ead2, ecaade2017_232g, 3aeb, fc8a, 621a, 759f, 50de, 43d7, acadia15_95n3, 2100, 7b6a, 6b3f, sigradi2013_275g, ecaade2015_217k48, 1c35, 9168, e20e, 8b87, 4663, 087e, ecaade2016_027f8, ecaade2017_051s, e8b0, acadia17_212aa, ae8b, acadia14projects_589k, 3db4, 680a, ff7d, eeab, 4c40, 5b37, 7d6f, acadia16_140u10, ecaade2014_080a19, 900f, 9a10, abe1, 9f6e, 47d3, 227e, 942c, ef8e, acadia17_318t, 741e, ecaade2016_075e22, cb45, cc97, ecaade2016_208x53, 1c0b, 4540, d3c2, caadria2017_031m11, 95d2, 6b55, 6beb, abe4, ecaade2017_054ee, 7e38, fdda, 6cae, 5071, 9717, 1308, 9929, acadia16_174b12, ecaade2017_009cc, 8197, 24d2, caadria2017_145l38, eacb, 19ea, 860d, 19f8, ecaade2017_105tt, ecaade2013r_002e2, 17ad, d372, ce97, b7fa, eaf5, 02d3, 391a, 970d, acadia14_347ai, 0b3b, caadria2017_048c16, 7618, 65a9, 7033, 543d, sigradi2014_032k2, sigradi2016_814n, 55cd, d55b, 5a27, acadia17_230f, 3b5d, ascaad2016_022p8, ijac201412203e2, f909, ecaade2016_191d51, 9838, 845c, a2b5, 6b0b, sigradi2015_9.141e16, c050, ae58, a666, 795e, aa75, f56c, e4fb, ecaade2013r_005h4, ecaade2015_21k3, 9234, f416, b052, sigradi2013_212, fe35, f863, e2a7, 8efd, 8715, b5e6, d0b1, ecaade2017_042aa, e36a, f581, caadria2016_755p32, acadia17_170g, 1bb8, 2668, 041a, 0e4f, b912, 4176, 2538, 4fa2, 5823, 4c35, 1734, 1e33, 6e23, a0b7, 0c46, a6b6, 9eb9, 061e, 551e, 1b8b, 81e3, b011, c3fb, ijac201614203u8, 790b, acadia14projects_43ai, 58d4, 9207, acadia17_350dd, 4411, ca4f, c5d7, 1c8e, 4487, bda0, 51f9, 1f1b, ijac201614202l8, 861c, sigradi2014_049g5, 21f5, caadria2015_081c12, 1393, 21bf, 5e27, 47f9, 864a, 25c3, af8b, ad9a, 2177, c72f, dbd3, 9b73, 9339, b1a7, 3d72, 118f, 9a3a, 3c02, ecaade2016_119r32, dbc1, 553f, 9dec, b5c4, acadia16_254d16, 5574, c52d, acadia17_220u, 2390, 3a44, 14a7, b689, a428, 8c97, 9e87, acadia14projects_347ao, 9f3d, ecaade2017_085j, f684, 48c1, 3dce, 84ff, 9f48, acadia14_339af, 6599, ab1e, 8f58, 28bc, b27b, fba3, 8eb8, eca5, caadria2015_210h32, f055, 7dc1, f421, cbec, 199c, aefd, 3a1a, caadria2017_052p17, 6d68, fda7, 7982, e885, 124d, 9244, caadria2015_060y6, ecaade2014_240k62, 71de, ecaade2013r_020m10, e22f, sigradi2015_11.222s26, acadia14_311x, c959, a695, 7530, 700f, acadia17_297bb, 0f8f, 9c33, 210d, 5470, ecaade2016_026z7, c57b, 72db, 9347, 9cef, acadia17_403r, 4b6a, 6e6f, 56bb, ecaade2014_132i29, 5941, caadria2016_663o28, 0112, 1b26, 4d3e, e98a, ecaade2017_213j, cfbc, 9a2f, 0b72, 7b73, 55f3, 72cb, d92d, sigradi2013_206, f4a6, acadia17_358ff, acadia17_90ii, cab3, eb39, a97e, 64b7, 77ca, ecaade2015_194r40, 7c3b, f728, d9f7, acadia17_71zz, 38a9, 5d4b, caadria2017_110k29, 34f7, 1a8b, sigradi2013_289m, b2b1, a11a, 5086, 9b20, 00a3, ecaade2016_166j47, 837d, ecaade2017_290vv, ae72, 5b38, 869e, f8ba, 1083, ecaade2014_143t32, 2cd7, 6c05, acadia17_146h, ecaade2015_227k50, 3ff8, 0d2d, 5db3, 96a2, efaa, 8c7d, 9d8b, 131b, acadia14projects_549r, 8cba, fe62, a6cf, b668, acadia15_149y5, 84d4, 322d, ba3b, d36a, b0ca, acadia14_177w, e440, 447c, 3a8c, 93c3, 07bf, de57, ecaade2013r_003c3, ijac201513306e13, 66af, acadia14projects_147am, 70e9, 1ab5, 6057, a015, 01cd, sigradi2016_816vv, a315, 7e70, 298f, ecaade2017_029hh, 6193, ecaade2017_057r, 7310, d9c6, acadia14_333av, 4538, acadia17_222s, f3b7, sigradi2013_387s, 94f0, acadia17_390mm, ijac201614208j13, 6d78, 3935, ecaade2014_024h7, 08bb, b777, c62e, ecaade2014_072x17, ijac201715105d, 6d4d, f27e, 1b4a, c895, 4b92, c844, ascaad2014_024k5, d05b, acadia17_110bb, b599, dbca, 2f05, 1ec6, ecaade2017_181t, acadia17_562x, 6795, 0cb7, caadria2015_185k27, 4bd3, 1ddb, 3a6d, 6dbd, 10cf, 08be, 2f8b, cbe9, 9e01, be16, ascaad2014_024o5, a20d, cd1e, 309c, c21e, e90b, b1e9, ecaade2016_028j8, ijac201412403j6, 1428, 0d64, acadia14projects_291ak, de76, da44, a23a, ijac201614105l5, 8299, c0a7, 07f0, ecaade2017_198ss, 1b97, acadia17_544a, 228a, d475, 2a65, 17f2, b49a, 2325, 20e1, 86eb, sigradi2015_10.140s19, sigradi2016_815w, ecaade2014_153p37, 0ac9, caadria2015_070f9, a792, ecaade2014_072z17, 4483, 3e13, caadria2017_063f21, 069a, acadia14projects_153am, ecaade2017_ws-archiedubb, be11, 784b, c4f6, 3d9f, 79c2, 4b34, b7eb, b3b2, ecaade2015_195f41, 32e2, acadia14_365an, c2b0, acadia17_237cc, 9129, e189, 611e, 66b1, c92b, 30ca, ee0b, 2b74, ecaade2017_203v, cad8, 48c8, caadria2016_611j26, 7200, caadria2017_145z37, e562, caadria2015_023z3, 9c78, ecaade2014_168e41, 0d80, ecaade2017_ws-archieduy, c338, d29b, acadia14projects_531l, 6881, be5f, acb9, 5987, 42c6, b08b, a8ae, sigradi2013_401j, 8a92, f807, 220f, 442d, 5b9d, ecaade2017_271i, ae0c, 8f64, b84a, acadia17_382kk, b123, b06f, acadia14_347as, a5d4, 010a, c2fb, 77c8, 1765, 825c, sigradi2013_401n, ecaade2014_194a50, ecaade2015_33c6, 287d, bae6, 4521, fd96, 06d0, 2114, 27f2, 9fc0, 2584, sigradi2015_8.339x15, ac88, 7726, caadria2017_015r5, 74d3, d71f, ecaade2017_198rr, 27f5, a114, ce6c, dda8, ijac201513105y4, sigradi2016_383ii, ascaad2016_038o14, 6f81, cf99, 28ca, ecaade2015_38m7, ijac201513105b4, 018b, 5832, caadria2017_040h12, acadia17_90rr, 18a5, sigradi2014_305m5, ecaade2015_196n42, 937b, 26ac, d334, caadria2017_005c3, 2341, caadria2015_156n24, 2d80, sigradi2016_674jj, 7d5f, ijac201715204pp, ecaade2017_057l, acadia17_678kk, 97f6, d11d, dc72, 02e6, b100, ascaad2016_043o17, 072e, d618, acadia17_414mm, acadia17_329v, b7ed, ijac201614305w2, acadia17_318i, e8d5, 7827, 2dc6, acadia14projects_579m, cc0b, ecaade2015_129s25, 17c0, acadia14projects_43ab, d144, 5232, 6265, 5c2a, sigradi2016_484n, 0ef5, ascaad2016_039k15, 9907, 569e, 263a, 27d6, acadia17_90ee, acadia17_90bb, ac52, b05e, d2ac, bb14, acadia14projects_311x, 3a47, de36, afb2, ebf1, e836, caadria2017_081y24, 64e0, acadia14_177t, 808a, 9e89, caadria2017_094t25, acadia17_648z, df20, 9eb5, ijac201614102s2, b3a4, c1d2, 2d66, 7205, 3672, c1e8, acadia16_184u12, d459, 19d6, 6e3f, ecaade2016_130j36, 575b, b71e, 98d3, a7ec, 18ea, fc65, sigradi2015_3.345z5, 8633, acb4, 56f3, acadia16_106w7, caadria2015_081t11, 800b, 406a, 5329, 8bba, acadia16_440f26, ecaade2013r_019a10, 0055, dda9, acadia17_455ee, ecaade2017_008i, 01fb, bb2f, c0e2, 6276, acadia14projects_647av, sigradi2015_3.201r3, sigradi2013_155f, 01b9, 33eb, 12cb, ascaad2016_038d15, faf2, 2cf8, 48bd, 07fe, 3f43, bff0, c298, 4b39, ab1a, b866, afaf, 8d78, 5222, b575, 7b3f, d59c, acadia15_395z16, 9a06, efe7, acadia16_174e12, 230b, 62d6, 48fb, ced0, ascaad2016_047v19, e37b, 182e, acadia17_482z, ecaade2013r_006v4, 4433, ecaade2015_13o1, 8123, 7b63, 15f8, 8ab8, e3a4, caadria2015_176n26, acadia14projects_339au, 06ad, e429, ecaade2014_052r12, 0157, ecaade2016_048s13, 998f, 33f6, ce04, e684, 3e43, 37c6, b801, 73ba, acadia14_435az, 8058, aa8d, 12ab, acadia17_330tt, a93f, acadia15_451l19, acadia14_81o, 2a0f, ef47, sigradi2016_382w, 2339, 5f3c, 1b54, sigradi2016_659s, e77a, 9e6e, 075e, sigradi2015_3.221x4, sigradi2016_625mm, 1067, 4071, 0a65, b6bf, 4866, 4425, da4c, ade6, cf34, 6ee6, ecaade2016_048c14, ecaade2016_225g61, 02c7, ecaade2017_210t, 93a1, ecaade2017_116f, 87ef, f72f, d381, e964, ecaade2015_17n2, d04b, 0cac, 81dd, 41ae, addc, 03f5, c7a4, 2f6b, f142, a245, acadia17_598qq, 2c6c, 5237, acadia14_549r, caadria2017_189f45, 83a2, 7150, 75de, ecaade2017_029w, 6e9d, caadria2015_130e22, ascaad2016_038s14, 5806, 7026, 4100, 3f0b, 0269, 9596, acadia16_196d13, 8b05, ad96, sigradi2016_408q, b5f6, ecaade2017_257nn, 16e9, 72fb, 8552, caadria2016_611d26, caadria2017_122z31, 120b, 645b, cde5, 5377, fa46, ecaade2015_83n16, acadia15_185d7, b84b, ecaade2015_130l26, a834, 0277, ecaade2015_271a60, 1d42, 7d1e, b3fe, cb96, 8927, d39b, ecaade2017_031kk, fc7a, 6a3f, a187, 6086, ecaade2014_016w3, 2e9d, d118, 08bd, ecaade2015_158p33, f243, dcd6, 8382, 35aa, 78f1, 7758, ijac201513102e2, sigradi2016_400l, 0547, 9f4c, acadia14projects_153an, 92ea, 1169, acadia17_110q, 37e0, fa4f, 7abc, 42ff, ac77, 33de, 690e, caadria2017_030d11, e101, ecaade2013r_008o5, d5ae, d8d6, e7ea, ee66, 78b8, 1102, acadia14projects_229n, fa4e, ascaad2016_038a15, sigradi2015_3.43j2, 0602, 34f9, ecaade2015_173l37, d54a, e6a7, c70e, ee41, acadia17_512y, 59f5, ecaade2017_213c, ddd4, 536a, ijac201614309o6, ijac201715106b, 1b20, ascaad2014_020o3, acadia16_98k7, 3f28, a33d, ac46, 3ce1, 2548, da96, 23a0, ecaade2017_133k, efc7, ijac201715202zz, acadia14projects_681ah, 0c1d, 1de0, sigradi2015_10.307b21, 627e, ed9e, acadia17_170n, 74e1, a839, 2836, 281d, 6243, 034e, ecaade2017_306r, 1326, sigradi2015_10.7k18, 1915, 0060, fcbc, 63d0, ijac201614101e1, 52c2, 802f, ce8d, c1fc, c589, e893, dd82, c7ad, acadia14_601z, ecaade2014_138v30, 3a35, 99e5, 1a05, ijac201513105w4, ed2b, bca7, ffae, 58ab, 218e, 21dc, 61ac, 92b2, 1fec, 7f57, sigradi2013_401p, f6a6, eacf, 82a4, d015, 24ee, ab34, f044, 68b9, 06c7, 230f, ecaade2014_023j6, ab1f, f264, bdbd, 6d22, 37c2, cbff, 1d4c, 7e99, b7e0, ffe8, ac64, 6ac6, 899d, 327d, 983d, ecaade2017_282y, ecaade2014_066i15, cb56, e6bf, 76b1, e888, 8c9a, fa02, 2b02, caadria2016_311y13, f3e3, 2987, ca1d, b98b, 339f, baea, 6a80, b26e, 65ba, 1e18, fda0, 464d, 8c78, 9f5b, 2c80, 7784, f6b5, 7a09, 0a20, 1f9c, f943, acadia17_640p, bb51, 9f1d, c96c, ascaad2016_003s1, sigradi2013_189k, ecaade2017_021z, f078, 4d4c, 4ccc, ecaade2015_87w17, f348, sigradi2015_10.307j21, 9a8c, acadia17_390ff, 4331, 01ee, 0fea, ijac201412404g8, 32fb, d83f, 938a, 0a88, sigradi2014_281b3, 737f, 126d, 42b0, ijac201412404o7, fdf9, 2899, 0f09, ecaade2014_138y30, ecaade2015_194u40, caadria2016_487n20, b22d, 71cb, 9f95, 394a, 48bf, caadria2016_405d17, 5226, 39df, ecaade2015_138w27, ecaade2016_bkoo65, caadria2016_177z7, 8a93, 013a, 8e34, d8e0, 9d2d, ijac201715204cc, ba50, ecaade2016_075x21, 5774, 2f2d, sigradi2015_sp_12.402z31, 86bf, cb10, d703, acadia16_478w27, 5064, 5603, efa1, ecaade2017_090ll, 64d9, caadria2016_003g1, c76a, c56e, 8ca3, f746, 050f, ecaade2015_227z50, 1480, acadia14projects_619al, acadia16_206p13, e132, c973, b8b0, 8b27, e942, acadia14_145v, acadia17_265v, ecaade2015_302h66, 38a2, a100, 3b33, 5c52, 1a10, 6612, a05e, c8db, ijac201614105u5, acadia15_263w10, b371, 9091, 505e, caadria2016_415v17, 3796, 09ed, acadia15_81r2, b029, b699, caadria2017_129n34, caadria2015_090d15, c19c, 1a57, 17ac, 3e3a, 0352, 8fae, sigradi2015_4.219v6, 8a9e, 4c59, ecaade2014_185r46, 5ac9, ecaade2016_062f15, ijac201715104ff, 03f3, b831, bc82, c16d, 6710, acadia17_403l, 727b, acadia14_497z, 11e1, f4ab, 9186, 3736, 08e4, 8342, ascaad2014_010r5, fc74, 9e76, 20c3, ecaade2016_023l6, 9b11, ad41, ecaade2016_140i39, acadia14_655w, d200, ecaade2014_060x14, d7cc, 83c1, c4d4, 799c, e24b, acadia17_110x, ae68, 2118, 3944, acadia14projects_609ad, 70f0, ecaade2015_231r52, ecaade2016_077z22, 847e, 97ab, sigradi2013_28m, f391, d5b2, 2c82, 8892, cc1d, c77f, acadia14projects_473ai, 3f8c, f2b9, 6879, acadia14_435ay, eb7d, f7a7, 5f13, 805a, a909, e6bd, 01a1, cb5e, 00cc, 104f, 3bf6, 3aaa, 8f33, 555b, b130, c2be, 2b6d, b15c, 2ba9, e0c3, 2b87, a9e3, 36be, a506, ecaade2013r_018k9, ijac201614308n5, bb7c, ecaade2014_030m8, 5d0f, acadia15_323v12, 02a3, 87a9, 6cbd, c628, sigradi2014_172y4, 7b44, ecaade2015_202f44, cac0, ecaade2016_183s49, 864c, ab96, 462a, b6c5, 5310, 50c0, cee0, a902, d680, c075, 10bd, b638, 1620, 5195, 1d29, caadria2016_745a32, 137b, sigradi2015_11.136w24, 5f1d, 14d8, 76d9, f85d, 294a, 4aa1, 3eef, 1006, ac80, 868f, 2ea9, ad55, ecaade2015_248j56, 3bc8, f7d3, ecaade2014_186x46, 58f9, 03aa, ecaade2015_301b66, ecaade2017_048ll, ecaade2015_309x67, ecaade2016_230z61, 4921, 98a6, 20f7, 17cf, sigradi2016_639gg, a773, 4284, c08c, 86d1, 1d56, 9025, 5cf0, 5e9e, 8b44, acadia16_98h7, 4352, 72cd, a488, 6fd5, 9a8b, ecaade2017_291aa, 6603, d25a, c13c, acadia14_135p, acadia17_640q, 3b15, 3f34, f09f, c310, 5264, c9d2, 4dd7, bcf0, 5827, caadria2017_016n6, 7f5e, acadia14projects_63ap, sigradi2015_10.144u19, ecaade2014_015x3, acadia14projects_317w, e2bd, sigradi2015_12.259y27, 4a10, a876, d788, 82dc, ecaade2017_grid, d720, ascaad2016_043g17, b851, 1923, a02e, f620, ecaade2017_195hh, 717f, caadria2017_008b4, fb77, ecaade2015_144h31, 1f9f, ecaade2013r_002c2, c9be, caadria2017_056u18, ecaade2014_233r60, ecaade2015_129h25, acadia14projects_189ak, 341a, caadria2015_122h19, ba05, caadria2015_012e2, bfb7, acadia14_189aj, caadria2017_124u32, 8164, acadia14_589k, f47a, acadia17_89t, caadria2017_183d44, ecaade2016_223m59, 0672, 7f2c, 5dbc, ecaade2016_185y49, c9fa, 8904, sigradi2013_397c, ecaade2015_297f65, dcfc, c0e5, 5ef4, 0998, 8d36, ed2d, 8c39, e7f0, 206f, sigradi2013_184a, 573b, f869, 8969, 01ef, eae7, 88b8, 01f2, 9cb6, 7449, 0a23, sigradi2016_363ii, 1a09, c559, fe8b, b97a, acadia17_212dd, ecaade2015_84y16, ecaade2017_076dd, 1516, sigradi2015_1.320i1, f8ae, ascaad2016_004k2, bfee, ecaade2017_085qq, 30bf, c8b0, 61f4, ecaade2014_070t16, ecaade2014_233y59, 42aa, b0b8, acadia14_247p, a3a2, 3761, fe8e, 3f31, bfa6, cf73, 03d9, c042, 74f3, 6b51, ascaad2016_058c23, acadia17_358ll, 1c1a, dafb, 5f70, a684, 0f52, 0f49, 5ce3, 578d, 559b, c801, c518, 4027, 3391, f070, 90d4, e88b, ecaade2016_011u2, ddaf, acadia16_140c10, 1ac1, 515d, b38f, 4ae5, d61e, ecaade2014_038w9, ijac201412302g7, 7edb, sigradi2015_10.309d22, 7dd9, c382, acadia16_270w16, b1fc, 2068, b317, sigradi2015_12.215p27, e5fe, ijac201412204g3, caadria2017_008v3, 8562, 1087, 92f8, de07, acadia14_301j, ecaade2015_94k19, bdaf, 3bdd, 2ef1, 325a, e262, df9f, ecaade2015_84a17, ecaade2017_142zz, ecaade2014_121o27, 6039, 2fb5, 77c5, 8b5d, db85, c5cc, 08de, 79bb, caadria2017_185v44, a02c, 4185, sigradi2013_364, ecaade2015_237j54, e69d, fba6, c8d6, 64d5, 8258, 3a14, 9dd8, 3e98, 6d48, d33f, dde4, e6b8, e4d4, acadia15_161l6, ecaade2016_230d62, 405c, 5b87, b101, ecaade2017_046e, acadia17_52o, ecaade2017_265x, 386a, d638, c26e, 8024, 9191, 301e, sigradi2016_602f, 0158, 8cf2, 4251, 2e77, da26, 3719, 2900, 797b, ijac201614302o1, d91a, 150e, 7738, 8658, b983, acadia15_263e11, b677, e637, a199, 057c, e4eb, 1ea9, 48ce, 4c41, db0f, 0a6a, ecaade2016_113d31, 2db6, c089, 3524, caadria2017_056j19, 8e9c, 7d17, d6fe, 9228, sigradi2014_284v3, 5ce2, 3464, 9b89, dd4e, c6a3, acadia14projects_117ax, ecaade2014_218n55, dc98, a563, 6a1a, ijac201412201h1, 2784, 20b7, ascaad2014_001i1, 42fd, 8c46, 83c0, f0b1, c5d9, 63dc, acadia17_590b, acadia17_391yy, f7c8, 26c3, 2eac, 687d, 6ec9, d400, ce92, ecaade2015_199a43, ecaade2017_183cc, 407d, 0cec, sigradi2014_282t3, 7c91, 73ce, a9e8, 29e5, 1d3c, 29a7, 7c27, ed78, ijac201412403m6, ac0d, 5d74, b558, 53b1, acadia17_230e, 2b03, 980b, acadia14_479b, 7e87, 0c34, sigradi2016_741ii, ccc1, 4bcd, 658f, f12c, ijac201614401g1, 5bf6, edcc, 69d8, 10b4, a9e0, sigradi2015_6.329z8, ecaade2015_265r58, ecaade2017_269xx, caadria2016_167j7, 33b8, acadia14projects_199ae, acadia17_373y, 3707, 9277, ecaade2017_057dd, sigradi2014_140n2, aaf9, 1776, de5c, acadia16_308w18, 5dab, b271, 9184, f1a1, 94b2, sigradi2013_386c, c79b, 6f56, 407e, ecaade2014_180y44, acadia17_340r, sigradi2016_382q, b0aa, 600b, ed97, acadia14_375ay, aedf, caadria2016_187r8, f8a2, 2ae1, acadia17_426i, acadia16_254b16, a78f, 5594, ba81, acadia14projects_199ak, ecaade2014_044g11, dfa9, 3e71, 8762, d068, ecaade2015_265u58, df32, sigradi2016_515h, acadia17_610nn, 3386, 9311, 64f2, 66b7, 8a16, 194b, 2d91, 4ac0, dd3b, sigradi2015_8.41a11, 09af, sigradi2016_455h, sigradi2016_803q, 8ef9, ecaade2015_206x45, b964, 3c52, 3426, d9ab, dc9c, f8bc, 0d6b, ecaade2016_067v16, d521, d65f, c0d6, caadria2017_027p9, 11ed, 5567, 2355, efff, 59ae, d70e, 5327, 74aa, 4077, ecaade2015_221p48, 216f, caadria2016_291b13, ecaade2017_097ff, f25f, ecaade2017_116g, 2b6f, 2d7e, 3a30, bf60, bf51, ecaade2014_196d51, caadria2017_017i7, 0e26, 50e5, 323e, be90, d4dd, acadia16_174f12, b2ff, 91c5, 5391, 3448, f8c6, acadia17_630xx, 2797, 0c9c, 3efc, 967a, a2de, 7e56, 8b22, 9762, d19e, bcba, acadia14_63ah, sigradi2016_515j, caadria2017_124o33, e60b, d894, 119d, 7c2c, 8db3, 5ec6, fe3e, 1132, f5aa, f011, c49f, 1a29, ece2, 8710, b82f, 6f75, 8bf2, acadia16_478x27, 82c4, c201, f04f, 71da, a7ef, caadria2015_126g21, 549a, acadia17_322f, ecaade2014_044y10, c013, caadria2017_122a32, baae, 12ca, 0869, 5299, e6b0, 4dde, 85e3, 2aae, 724d, 0318, 9f8a, 1a70, 094c, sigradi2016_611r, 61df, 9ff4, 8d8e, 1f81, 9c9a, 8400, c1e4, abad, ecaade2016_011x2, 42ab, dc99, d54e, 9dfe, 8c53, df06, 14e0, 3442, bf84, ae2e, b816, 54c0, 7d3d, ascaad2014_006z3, d22e, 8cde, 99ac, 83cd, 791c, 62e1, d7a9, c37b, 22b3, acadia17_284k, bb63, b88b, 7d43, d178, 165a, ijac201513306h13, 5aef, 74c6, 3961, caadria2017_129v34, caadria2015_030f4, f7b2, ecaade2013r_003x2, ecaade2015_82a16, 61e5, 186b, 16b2, bff6, ecaade2015_35p6, 4be7, a505, 3ad0, c2b8, be8a, acadia17_455q, 3a1b, 3048, 25b7, e3d3, 347f, aafe, d0a7, 62e2, 6759, 1676, 84cb, ace5, bc90, ijac201614102f2, ecaade2014_202p52, ijac201412406r9, 4729, acadia14projects_135n, ecaade2014_226x58, 2af2, 75b9, e8ba, 8cab, ecaade2014_225j58, ecaade2017_198qq, 801d, 5595, 0235, e327, 138f, ef10, 064f, 809f, 1ec3, f926, 457f, 3b36, 7711, 013b, ecaade2015_152w31, c86a, ecaade2014_086x20, f9a8, 6163, be6b, 9e1c, 3720, 605c, ecaade2013r_007f5, cd13, a570, ecaade2014_137b30, ecaade2014_195z50, 0959, 0ad2, a456, d77c, caadria2015_014x2, 7b01, 3647, 3beb, sigradi2014_266e2, 331d, ijac201412203j2, acadia17_500mm, bc13, badb, 78a9, sigradi2016_420vv, 8c9f, ecaade2015_285u62, dc0e, 8434, 68ea, ee86, 318b, 14d2, ijac201412405l8, ecaade2014_066v15, 3da2, 3245, 99cf, ecaade2016_002d1, cfc6, cfcf, e102, 2993, 86ee, 2ff4, 9dcb, ec32, ecaade2015_227y49, ijac201513305l12, 0164, 2dd4, 8d87, 157e, 8a0c, ecab, a093, sigradi2013_267v, 9423, 9459, ce8b, 3ae6, b7a5, caadria2016_073z3, c3d3, acadia16_372c23, 4307, be96, caadria2017_016e6, ascaad2016_009o4, acadia15_407t17, acadia14projects_53t, d191, ecaade2015_114l22, bd07, 544e, 5cb1, 4d4a, f85b, 8ceb, cadd, 8d09, fec6, 84be, f7ae, a811, b46b, a7a3, sigradi2013_189f, 3ea2, 9dc1, ecaade2015_25j5, ecaade2017_277pp, 1cd2, ecaade2017_152uu, ecaade2014_192g49, 440e, 7511, 0564, 4b22, 9c20, cf06, ecaade2016_221a57, b591, f5be, 82c7, b541, ca3a, eb03, ecaade2017_202p, aa1e, sigradi2014_305l5, 995b, ecaade2017_061f, eeff, 7035, ee25, bfdf, 94cf, 2c40, 3cec, caadria2017_124f33, 6925, b6eb, 273e, 0543, af69, 2308, 4691, 8c41, ecaade2016_224y59, 855c, 9b2a, 5a58, d978, ee85, 0bea, 15ae, cf8c, 2d5a, 9c90, 10d8, e72c, 0c77, acadia14projects_23aa, sigradi2015_8.264s14, ecaade2015_241p55, 266b, d7bf, 507d, ecaade2014_149v34, 00f7, 8199, 97c4, b3c9, c47d, acadia14_247l, 77be, 5c37, c30e, f497, 05b9, 53a7, ecaade2017_254nn, ecaade2016_037x9, 2c00, acadia14_463s, ecaade2015_241o55, ceae, ca2a, 1ace, 78f8, 7da6, 36bf, 45cb, 85b6, 641d, 5fa4, ffe0, 210f, ecaade2015_194x40, eff0, 0bc7, 72ce, d574, 536e, 29d4, cedd, 7c12, 60c5, d23f, 4517, 87e1, 35a4, c148, d93b, 4e70, 771d, 3651, ecaade2015_148o31, fccf, acadia14_63al, 797a, ijac201614103e3, 40a1, a973, 3d53, caadria2017_074g23, fb09, f165, 0906, b181, fb61, 47e9, ecaade2016_188m50, 9c6f, 0314, 82b6, bbe5, a311, ecaade2015_138m29, ecaade2016_223x58, acadia14_637af, 893e, 986d, c3fa, 64a5, d152, 4591, ijac201412405b9, caadria2016_333r14, 795c, 747a, 6edf, 913d, 35ae, fc5e, ecaade2015_28z5, 2b2a, c3fc, 0707, 960e, d5ea, bbcd, caadria2015_048o5, 4a1d, fe69, 37b1, acadia15_243y9, 1e4e, 649a, 78c8, 72fa, 9020, ijac201614102v2, 6487, 90fd, 9345, d56b, sigradi2016_415ii, d2fb, e157, ascaad2014_035u1, 2906, 6a55, 4dcc, 58b7, ce70, 56b4, acadia17_292cc, d78f, 5d5f, bcad, 9ec7, acadia17_492ss, acadia17_80d, ecaade2014_214o54, acadia17_221kk, ecaade2015_227l50, fceb, b1c2, acadia16_394i24, acadia17_18p, caadria2017_067s21, 07b4, f55f, 9e74, 5dc4, d5f8, ecaade2016_225u60, 12c9, 19fc, fbe6, ecaade2017_199pp, ecaade2014_151p35, b041, 684c, b090, 8627, e300, 6f8f, 2869, 9bde, f97d, d6a8, 9550, 8836, acadia17_670kk, d5ed, 3c85, d473, 3c6f, 213f, 4ffc, ascaad2016_023c10, 6093, 60a9, ecaade2016_136o38, ecaade2016_185h50, caadria2016_549o23, 9ad4, a3c0, c501, 786c, ade8, e843, c5e0, 7f16, 6b1d, ecaade2014_113c27, 7f24, ac8d, 2962, 3505, acadia17_89z, acadia14_375k, c882, 6e66, 5a3c, ecaade2015_285j62, acadia14_627ay, 66e1, ecaade2016_046x12, 7b9f, 1b24, acadia17_560u, d346, 5d6e, 5956, sigradi2015_11.136o24, 74c4, f6af, 575e, acadia14_339at, a63a, 05f6, 3650, 5957, 6854, sigradi2016_470z, ab2f, 2083, e6e4, e249, 66c4, e2e7, caadria2017_145p38, b117, e512, c4b8, ijac201614201o6, 7185, caadria2016_559b24, 5bdf, f839, d752, caadria2017_004h2, ascaad2016_033g13, 69f5, e584, decb, fdd8, a626, 5535, abe7, c478, 950a, 6a9f, e6b7, a063, 36de, 0dc3, 8cd3, e4a9, 475a, 77e1, 39cc, b2ec, 4c29, 4fef, sigradi2016_360bb, 70ad, 7a70, ab06, ecaade2017_ws-archiedux, 0b3f, 69a8, sigradi2015_11.136s24, d890, 9503, df35, de79, acadia17_520l, ae7e, 35fc, 27bf, eb28, 49f5, 8713, 4225, f1ad, 4d92, 554e, b0bb, sigradi2013_400v, f8da, 7fc0, 0b04, ecaade2017_291ee, 8249, ecaade2014_121s27, acadia15_137n5, 9576, 8404, d39c, f10e, ecaade2014_220b56, acadia17_512x, ace4, b9c6, 1003, b12e, 9c7d, a7e8, acadia15_343g15, ff11, 3171, 2a55, 9f35, caadria2017_051g17, c8b7, c162, 9389, 9c92, 0a54, fb51, ijac201513303v11, 95fc, 75c2, dee5, 9dcf, ijac201513101c1, ecaade2015_268v58, 0845, a151, 861f, acadia14projects_199am, bf13, db5f, 2ddb, d038, 03c8, acadia16_98r7, 1c5c, ed84, 83ca, 7a65, ecaade2015_139x29, 7708, 0c2e, caadria2017_057u19, acadia15_323d13, ecaade2017_192a, ecaade2015_325y70, ecaade2015_138w26, 8372, 16e4, ecaade2017_253w, ecaade2017_229bb, a080, 664c, ecaade2015_333b72, d067, fc3f, ea54, 1b0e, 2c53, 7253, e4ec, 5a38, ecaade2017_122zz, ecaade2016_102t27, 0e57, 2e6f, 1acb, ascaad2016_022m8, ecaade2015_278s60, 66b6, de54, 887f, 1890, 484b, 7afe, 254d, ascaad2016_039l15, a370, 99af, 74d0, cd8f, 2f9a, caa9, a825, 6af1, 094e, e9d8, e17f, acadia17_178bb, ead7, 560f, b9e2, ecaade2015_21v3, e343, sigradi2015_sp_4.388w29, 8a2f, 83c3, ascaad2016_006i3, b43c, d176, 016d, 3957, 22f5, caadria2015_142r23, ijac201614201e7, d7e5, acadia17_164zz, e29f, 3981, dfba, ascaad2016_038r14, b649, b1b5, 7a39, 98c6, 57bd, caadria2016_851l36, ijac201412408k1, 6770, b821, acadia17_162v, b690, 7cb1, 48c9, 2b8e, ascaad2014_022k4, f983, e5dd, acadia17_462ii, 2232, 3191, b40a, 30b2, 2767, b7af, ascaad2016_020u7, 04b0, caadria2015_015f3, acadia17_90tt, ad3f, ecaade2017_199nn, 69ec, e5a8, ed7b, 9167, b6ab, 1b70, 538a, 834e, 3003, 64af, a5b5, 8cb1, ascaad2016_001g1, caadria2015_114u17, 6e2e, caadria2016_663s28, sigradi2016_625tt, ecaade2017_271j, aa56, 5504, a5ec, c37c, 37d5, 2c24, ecaade2017_089z, 6eee, 62e8, acadia14projects_601ac, 8aa9, ae09, 82f7, e7b0, 2db8, f95a, ascaad2014_022i4, ascaad2016_045f18, 2be0, 42c8, 3f06, 6327, 1da9, 9705, caadria2015_208u31, bbd0, d7bc, 15f3, 7971, 31f2, fa7a, acadia14_497v, 2270, 79bf, 366d, d3e2, 4f33, c435, ascaad2014_033f1, ca48, 3219, dd31, 8510, ecaade2016_170o48, acadia17_502a, c8eb, ecaade2017_057t, 27a2, 39d2, 7f59, dfe1, 6a68, 52cf, 7811, sigradi2015_10.378d23, b432, caadria2016_095v4, cc66, caadria2015_218v33, e9f7, 6a9e, 4bcc, 5dbb, ascaad2016_009p4, 069c, fe68, 38f8, cac8, caadria2015_004h1, 116f, 9328, f4fe, c17c, e8d1, c770, ecaade2016_073d21, 2711, b026, sigradi2015_sp_10.16g31, ijac201412206w4, acadia15_95g3, 4cb5, a8bf, cd74, 532c, 228f, ijac201715201z, ab7d, 8a2e, f513, acadia17_318s, ijac201513201b6, ijac201513104g3, 408c, d420, acadia15_381s16, b891, 98d0, 76a1, 3976, 1f98, 9223, ecaade2015_11d1, 013e, 82f1, 75f2, acadia17_424oo, acadia15_407v17, ecaade2014_176x43, ecaade2017_214t, 2631, ecaade2015_296p64, caadria2017_028x9, acadia14_111o, caadria2017_149g39, 9435, a524, 77c1, c3c0, 8354, caadria2017_074l23, 2dde, 691a, 0067, acadia17_542kk, 5e6b, e4bf, 92a0, 0799, a985, e7fa, 4ec2, 1764, 9a70, ecaade2016_023o6, ba94, caadria2017_048y15, ecaade2017_039g, acadia14projects_619x, 5103, b2d8, 68cc, acadia15_149x5, 8abc, 4157, acadia17_640pp, 5553, 6306, 2ee3, ae6b, 5689, 173c, ecaade2015_38s7, a4a8, b36b, f547, 5667, 9421, 3105, 528d, 7224, 7560, ecaade2016_108z29, 98f5, 6bd8, d0fd, caadria2017_142f37, 9f02, caadria2016_187a9, acadia17_426d, 5c44, ecaade2017_032e, af67, c68f, 9298, 6540, d954, 20e8, 596c, 52e4, 16a1, 8e6c, 8ace, ecaade2017_172hh, 8667, acadia17_71b, c58e, 19d7, caadria2017_095c26, 6f4f, 8476, sigradi2016_814xx, acadia14_579i, 5036, ascaad2014_014n7, 2b00, b7d5, ecaade2015_200h43, aae0, 563e, 72eb, 5a65, e4aa, 3021, ecaade2014_173i43, caadria2015_185p27, 006a, 3dc6, d8fa, ecaade2016_224g60, acadia16_244x15, db93, ed3a, ecaade2017_269qq, 54ad, 0b16, c2c6, 92ae, 2701, acadia17_511e, 7c20, c04b, 653a, ca2c, sigradi2013_285a, ascaad2014_015x8, sigradi2013_271o, 558a, 9ee0, 9c74, caadria2017_118l31, ecaade2017_017c, 3b2b, 6c6c, a9bb, 6042, 694f, ecaade2017_109ff, 1b6a, 85d5, acadia17_640tt, 4a30, f980, 6522, sigradi2016_400i, 9a13, 86f6, a16a, 8981, ecaade2016_046o12, ecaade2017_273p, cadc, a15f, 5e8a, 00ec, ecaade2015_59n11, 54c7, d104, a00f, 7f5d, d88c, f418, ecaade2014_138h30, 191a, sigradi2014_015g1, sigradi2014_132i1, c7b7, ecaade2016_224a60, a73f, ecaade2016_197d52, 3eec, ecaade2017_003s, ecaade2016_015w3, 4996, 2d56, 57f5, bde2, ea5b, 557e, 0d50, ecaade2015_82x15, caadria2015_203l29, 0a27, acadia14projects_579g, ecaade2015_35x6, 14c2, ecaade2015_116g23, ecaade2017_156v, c39e, 25c7, 2cbf, e62d, sigradi2014_330c7, e6a3, sigradi2013_315v, 0d8d, 959c, sigradi2016_479ee, 1416, eb9a, b04e, d8e4, 97e3, eba9, 13d4, d53d, fd5e, ecaade2017_172gg, c6e3, a72b, f870, d239, e061, b4e3, sigradi2016_417kk, 8663, 526d, 9e07, 4859, c0dd, ba4f, c879, sigradi2014_084c8, ecaade2015_297c65, ijac201412307k3, 36e3, 5835, e9ab, a025, sigradi2016_449nn, f018, 0307, 82e9, 3583, 823d, 8147, acadia17_118ii, 2490, de0f, sigradi2013_91, caadria2015_081k12, sigradi2014_197b7, a229, b262, 79b2, 251c, a4d9, 5f4f, a1f0, ecaade2015_207t46, caadria2015_048v5, 3f2b, ascaad2016_020v7, acadia14_523ao, b143, 437a, e952, 7579, 591f, a98d, acadia14projects_101ao, acadia14_609ah, caadria2015_073n10, d426, 3f9d, ecaade2014_067e16, 45c9, b800, 8957, ecaade2017_211aa, 1dc0, f7ee, 237d, f988, cf36, 452b, e04a, ecaade2016_225j60, 66b8, b773, c9e5, sigradi2014_329y6, caadria2016_013s1, 47f1, d250, e935, d755, 3d27, c8da, 02fa, 24f9, c0a5, 1c26, ijac201614203g9, 377e, fad0, 4915, ea32, 493d, 9f66, 027f, d1d9, acadia16_352d22, 82c5, ecaade2014_031v8, 6512, ecaade2017_172r, 0224, ecaade2015_202n44, f7a6, 93fc, ed0c, 2902, 8090, 85f9, caadria2016_487i20, ecaade2017_072d, 7ed7, ecaade2016_042j11, 16c0, acadia14projects_473an, 12be, sigradi2013_386n1, ecaade2016_025k7, f27d, 8dc9, 1e2c, 2a03, 9bf9, ffd0, 173e, acadia15_469p20, ecaade2017_117w, 487c, 3aca, e142, efb2, acadia17_512aa, 676e, b17d, 75c4, ascaad2016_012u5, caadria2017_163g40, 8159, ecaade2014_038c10, f758, ecaade2017_144w, ijac201715104p, 7765, a77e, c92e, ijac201412408t2, 6483, cc01, 46c6, 5263, 9499, b6ed, 8a20, ba39, 26ab, ecaade2015_81o15, 95c7, 9b5e, c549, 118e, caadria2017_174f42, ascaad2014_005h3, caadria2017_055p18, sigradi2015_4.219a7, a903, e9c3, 9acb, 24cc, a021, 46e6, dfd8, ecaade2014_199x51, 68a0, 4250, b1f0, 6d38, ijac201412305i2, a367, c97e, a307, 5b24, 5615, caadria2016_529v22, sigradi2014_114l9, 234c, fe00, d5ee, dac1, acadia14projects_317ac, 89a1, ecaade2017_173ll, 4345, ecaade2014_177z44, f60e, ceb4, 6666, 886e, a848, ec01, b56e, c617, d254, 8340, 6a8b, 7ab9, f045, sigradi2013_407c, cc83, 831a, 028f, 99e1, e28c, ecaade2016_170y48, caadria2017_048i16, f02b, 9e25, 0b3e, bf2b, ijac201412408b3, 6079, fa72, cfde, af44, f3ae, sigradi2013_28t, d5b8, 1832, b3dd, 3b04, a95f, 9fe3, fba1, ascaad2016_038p14, eaf6, bc39, 9d6c, b863, c6ff, 00e9, 2694, 751b, 339d, 40ed, sigradi2013_397h, 9a25, 765c, acadia16_290e18, 38d3, ecaade2014_105b24, 3e19, caadria2016_291t12, 6dae, 1ef9, 5d3e, 3f94, acadia17_608y, c63b, 0411, cb29, bd86, 9884, ebe0, 72b8, 206e, 676d, 2e26, 2b76, f474, 4bd5, acadia17_670ee, 0c67, e375, ecaade2016_147y40, 0b6d, acadia17_464ss, caadria2017_105l28, sigradi2013_389m, 89f5, dd5e, acadia17_474m, caadria2017_182t43, ba58, b5b8, 5e09, 49d7, b86b, ecaade2014_038i9, f00a, ecaade2015_317r68, ecaade2015_115v22, ijac201412407h1, acadia16_402s24, c531, 9940, f459, 1451, e7c8, 1d69, 2b31, acadia16_98p7, a2d6, d0b4, b4e4, 978b, ea19, bb0a, 3b44, 5952, d840, 05d4, 5c41, 18c2, 43df, 7de8, ijac201614404y2, 7293, 7d33, 73e5, 82d7, 995d, d4fd, ijac201715202m, 56fc, acadia17_512m, sigradi2015_9.347j17, 87b6, 0e17, a856, 1770, aadc, acadia16_130o9, ecaade2015_297u64, cc63, ecaade2017_170g, d62e, d95c, 1469, 554b, 583f, 1782, b047, e324, 35b4, 4a74, 70bb, acadia16_344u20, 5543, ijac201715203b, sigradi2014_084w7, acadia15_263c11, 0ebf, sigradi2014_239d9, 1023, 0f88, b0cb, 151c, ecaade2015_103o20, 70bf, d996, 3288, 8393, 8d58, caadria2017_145b38, ecaade2016_071s18, 57b8, a05a, e20d, 6597, c70b, caadria2017_155p39, b6c2, ijac201715203ii, sigradi2013_155h, 2847, 608c, fef4, 8493, b5a9, c5d3, 1a2a, ijac201513202k6, cbd6, 71f6, ecaade2015_261g58, 0d7d, acadia17_581ll, 3d07, ecaade2016_152t41, 6acf, sigradi2013_30e, 583a, f491, ecaade2014_204c53, 00ff, sigradi2015_12.297m28, a7e3, d02c, 296f, sigradi2013_261, 765e, ecaade2016_033i9, 9f46, d641, ijac201614201c7, 9a4d, bf71, 6cdd, e2c3, 3900, acadia14projects_101w, b9a3, 0dee, f9f5, f984, ecaade2015_180g39, 4159, 5ca0, 51bf, 29fd, 9a66, 9eca, c097, 4380, 8f37, b5e3, 332f, fb2e, acadia17_650ww, caadria2017_185y44, c2a1, acadia14_101ai, ijac201715102m, a362, bcaa, 084b, e67d, acadia17_512j, efec, 5be6, sigradi2014_074i6, 7652, cb00, 9afd, 5864, ecaade2015_130y25, 21eb, d175, 7fe4, b78c, 71a9, 5a63, 76c7, ecaade2015_138l29, ascaad2016_044t17, 8773, b763, ecaade2014_015o3, 0c7c, acadia17_482u, 6be4, ijac201614405a4, ecaade2014_035d9, e8df, fe4f, ascaad2016_024g10, sigradi2015_8.41c11, a075, d629, caadria2016_457j19, c67f, bb61, 9f1f, a73c, caadria2017_004u2, a935, e5ce, d550, acadia14projects_601z, ijac201715106a, cd96, 040e, 6f94, acadia14_565ah, 0a12, 3edc, 6f11, sigradi2016_815ii, ecaade2014_184f46, 837e, 6a06, 1ea3, c357, 9284, aabd, c454, 27a5, sigradi2015_sp_2.112g29, 6d27, acadia14_101ac, ecaade2017_215ffr, 3d81, bd1e, cf3f, cbd3, d6c0, a85a, ecaade2016_243u64, c04c, 45b7, 5959, ijac201412403v6, 8a78, b95e, 1747, 0489, 19e6, ecaade2017_282j, caadria2016_579l24, 6a25, 474c, 4671, 782d, acadia14projects_531r, ijac201412204z2, afea, a82f, 2684, ecaade2016_075k22, f404, 3a41, acadia16_298n18, acadia17_570cc, 066a, 0ce1, 56f0, 7edc, 7c29, cf3e, bc87, 3e01, a1d7, 3e67, ijac201513201a6, f58a, aa93, 784d, 35b5, sigradi2016_440ff, c896, ecaade2014_121v27, 506b, ca80, bc9b, acadia14_389e, ijac201412306z2, 258a, 6f65, 5f62, fd9c, 5f99, 8f15, f7fd, ecaade2016_163p45, 5a92, 4e01, 7922, f6f7, 78d4, 8c65, ascaad2016_003z1, ffc3, sigradi2015_11.165v25, 9bef, 34ec, eaf4, a8a9, cb9c, f25b, 932f, 80fa, fd33, ecaade2015_73c14, bc1b, 6ca5, ecaade2015_237w53, acadia14projects_555h, 12cc, 496c, sigradi2015_11.166y25, caadria2016_861c37, ijac201412302a7, 2cb6, acadia17_212cc, 7344, 91db, ecaade2013r_015o8, f56a, 00b6, 193f, d8df, caadria2017_035y11, acadia17_28dd, ecaade2016_104w28, af04, sigradi2016_356h, c38a, 611b, 6ad5, 6b87, a3fd, acadia14_601ae, 1167, ecaade2014_188l48, acadia15_203h8, 3516, 023d, f3e1, 36ac, 4664, ecaade2014_018x4, 2be6, 2816, caadria2015_090t14, ecaade2016_047h13, 1181, 8579, 31fc, 32d6, ecaade2017_053c, 6ed6, 4357, 4c91, 6d59, acadia16_478v27, sigradi2013_397e, ecaade2016_ws-dleadm68, 89e5, 2c9d, 7315, 7787, 0e85, ascaad2016_005d3, 1977, e78b, 0d89, 5820, 3b83, 2110, 8036, ascaad2014_010u5, aa78, 423c, 7baa, b6d7, 63b4, e911, 00c3, sigradi2015_11.34a24, b697, 3465, caadria2016_651g28, e4d8, b356, acadia14_135r, acadia14_691au, 4d33, c61a, ecaade2015_170v35, ebb2, 2a82, 36ee, 982d, 1faf, f00c, 5702, 038d, c090, 578e, 90db, 90e1, 068f, acadia14projects_479e, 8530, a797, 74bf, 53e2, d195, 8031, sigradi2016_450vv, efad, 8896, 466d, ecaade2015_94f19, ffbb, 4b26, 8142, 455f, acadia14projects_389az, abef, sigradi2016_669aa, sigradi2013_429f, d274, 0007, 8ad6, f841, 86d4, 65cc, 7245, ee91, ecaade2016_071b19, d811, 7144, a32d, b17a, acadia14projects_219b, 40b9, bbd7, sigradi2014_232s8, 6d7f, acadia14_43ac, 57df, bb4b, 5619, 631c, 22a7, acadia14_153av, caadria2017_016g6, ca63, 135a, a814, ecaade2014_168w41, 74f6, a953, ijac201412301x6, ascaad2016_002p1, ccd6, 3872, ecaade2017_108i, 3370, b74f, 6def, 305e, e042, ecaade2017_041v, a16f, dd0f, c1fa, 14d6, ecaade2017_277gg, f8c9, d584, 764d, ecaade2014_018a5, 988e, 61d1, ecaade2015_84v16, acadia17_82e, e62e, ecaade2014_157y38, 3eba, bf7d, 2752, 251a, 13a8, 909a, 36e2, 8ad9, ecaade2014_030p8, acadia17_358dd, ijac201715101d, cbd9, acadia16_116u8, 08e0, 84e1, b521, sigradi2015_6.387e9, ascaad2016_054a22, 224c, a6bd, 7689, 69be, 3356, 2f48, ef17, d778, 0a98, caadria2017_058s20, a8b8, ccc3, cb8c, sigradi2015_3.155l3, acadia14_347ag, dffa, cfe7, 7c7e, ecaade2016_bkot65, b739, acadia14_23z, eda4, 93cc, 1d0b, eb94, 4ba1, ijac201513102f2, caadria2016_435u18, 2dfb, dee7, 897d, bc09, bcac, 1e9c, 13b0, 57f7, ecaade2014_023l6, ecaade2015_164u34, 4cb1, 432a, d5f7, 543b, a62e, ijac201412306d3, 2a94, 8cc8, fe19, 59dd, ecaade2017_172v, a017, 4e4c, ecaade2015_11h1, acadia15_431s18, 3892, ecaade2017_019vv, 177f, cda2, 7866, 2676, ecaade2013r_003p2, ecaade2015_48m8, bf24, 35f0, 97c6, 06f6, dd84, 2814, d871, f433, ee3b, 6414, 82e1, 3696, ecaade2014_036e9, ecaade2015_74o14, 4398, 0ee3, adc4, 78fb, 8f35, 3ffb, a211, acadia14projects_43ap, 5a68, 8ab6, ecaade2017_155k, b5b5, 0ffc, 434d, ijac201715202u, b2f7, 5c24, 30d4, acadia17_154jj, ecaade2017_097hh, ecaade2014_146s33, 833c, 6f39, acadia15_371g16, 4627, 7eb4, fa81, ecaade2014_066m15, bb06, b92e, ecaade2017_164r, 8f3b, ecaade2014_239s61, acadia17_512p, ecaade2016_070o18, ee8e, b4f5, sigradi2015_10.378b23, 85cc, c536, dedd, df8a, ecaade2017_290mm, acadia17_52h, 00ad, ba74, fd27, b4c0, c80a, b09b, 1136, ef12, 0e13, 607d, 590a, bf9f, 1f1f, sigradi2015_10.307m21, ecaade2015_235k53, ab15, 4efd, acadia14projects_247x, db25, 83f4, 1d45, 61cb, 84c8, 2609, 7efc, acadia14_601x, adbb, cbc7, c145, acadia17_403m, 94b1, 8588, acadia14projects_565ag, 1eb0, ecaade2015_333a72, abe5, e51a, d6d8, 1c2d, 9625, a2f2, ascaad2014_015w8, d729, acadia14projects_189aj, caadria2017_147u38, 1940, a98f, 9f21, 9ec3, ijac201715203m, caadria2017_079e24, fde1, 24f8, 9448, 448a, ijac201513302d10, acadia14projects_189ar, 2efd, dd71, ecaade2016_105c29, a6f7, fd51, 4b69, a1e3, 91fe, a0c8, ecaade2016_132m37, sigradi2016_455d, 97bc, acadia14projects_435av, d367, caadria2016_435s18, acadia17_382rr, ecaade2015_177y37, 62cd, ecaade2015_320p70, sigradi2016_595ff, 2592, 2afc, a7bf, 0e1f, caadria2016_085f4, fccb, c245, 82d9, acadia17_640o, ffa1, 3b98, 0e8d, ecaade2017_057hh, 212c, 9aac, 848d, 4d6c, ijac201513305r12, ecaade2017_199rr, 1362, 0150, 1180, 037f, 54e7, bcc5, 51b9, 3000, 1b08, 310a, 260d, 4c53, e140, be5d, 4a05, 5811, 06d9, 96c0, f66c, 702c, 41b9, caadria2017_057y19, ecaade2016_199d53, 517e, f2e1, ecaade2016_150a41, 0d10, cc64, caadria2016_579o24, cd91, acadia14_565z, 1129, f2e4, 7d61, b845, cfb6, a5f4, f68d, 8d53, ecaade2013r_003m3, sigradi2013_311, d09a, 243b, 9b13, a6b0, 7c88, 7a36, ijac201412403t6, b32d, dc83, 395a, caadria2016_343d15, 6415, 3ed5, 1390, ed53, 6c31, 7ce8, 7821, sigradi2016_803x, b5da, 6117, 7034, 23f2, fc03, 3571, 46bc, 7510, 82e6, acadia14_117a, sigradi2015_sp_8.326a31, f0c9, 709d, ecaade2015_38p7, 1cdc, 1534, e56a, 954a, 5448, 15f9, c04e, 4de7, f305, ecaade2014_175o43, 28ac, 1d0a, 9fd4, acadia14projects_145x, ae54, 636a, 887c, bb6b, c6a0, fa7b, ijac201513305f12, bb75, 688f, b911, 8784, b738, 9e92, 5a2a, sigradi2015_3.268m5, ecaade2015_230f52, 6a79, fa79, d35e, 9ce7, b9dc, caadria2016_861y36, c422, acadia14projects_317z, 5940, 381c, 8d0f, 1991, 2c9c, 361d, f9d7, acadia16_478k28, 2b26, acadia17_189tt, 1658, dc31, 6c61, caadria2017_104y27, 9180, df30, 0410, acadia17_50uu, acadia14_463n, f5bd, caadria2015_109e17, ijac201715101h, ecaade2014_225e58, 635f, sigradi2016_431bb, caadria2017_009j4, f28d, 817b, sigradi2014_074g6, 524b, caadria2017_048n15, 1ab4, 2eb3, caadria2017_015a6, 9b94, f5fa, 6ab1, d1d3, 88e6, ecaade2014_192y48, 1bb1, acadia17_163ff, ecaade2017_202n, edba, 5a15, acadia17_318ww, ecaade2016_230r62, 0bbe, 2f9f, 84f4, 8155, sigradi2014_266l2, 5a57, 7d40, 0ec0, 528f, 6c87, ijac201513203d7, 2196, 8de2, 04d7, c1dd, 308c, caadria2017_136l36, f33e, dc60, 45a2, d020, 46b7, sigradi2013_98, 717c, 2121, d47f, sigradi2013_429d, 71d8, f8a7, 74f4, 6a18, sigradi2014_074f6, 10b7, fe60, 9053, 1e02, dd54, 7bbd, 5f48, 56cb, 4c8a, e2e8, sigradi2015_9.141f16, ascaad2016_023o9, 6949, ecaade2015_269n59, 1cc0, 8269, ecaade2017_023ff, f5e2, 296c, 3c6a, 6ca8, ef91, 0409, acadia17_382ff, d316, ecaade2016_223v58, caadria2015_176r26, 8e8e, 64d8, ecaade2015_284n61, 3e46, 9289, ecaade2013r_018x9, ijac201614302p1, 8dab, 6b6a, 017b, ecaade2015_336e73, sigradi2013_280r, 0c8a, 7312, ecb5, 070d, 44b5, be92, ijac201412408j1, 6760, acadia14projects_101p, ecaade2014_023t6, ijac201715202pp, bc67, ecaade2014_123e28, ca5b, sigradi2015_10.177w19, cd5d, acadia17_59l, sigradi2014_232z8, 75d2, 2f7f, ascaad2014_019a3, fa3e, ecaade2015_138x28, 7bbb, ecaade2017_305ww, 1fc7, c1ac, 7ced, d7dd, a6bb, 32d0, 0f93, ac21, 0306, 4af0, 08e7, ecaade2015_13t1, ecaade2016_171b49, c453, ecaade2017_109cc, ea4e, sigradi2016_815dd, a4d8, ecaade2017_294ww, sigradi2015_10.307g21, 08f7, ecaade2015_229m51, 434e, 4aa9, ab6a, 2ca7, dde0, e207, 0cb2, acadia15_395w16, ecaade2016_040m10, ca62, e57c, caadria2016_651z27, f9b0, 22ac, 8864, ea4a, caadria2016_819v34, 0a72, 018f, 09ab, 73a1, ded6, 7147, 6d98, 7d5b, 9e0b, 7b0c, acadia14_661k, 305f, 5b21, 8c58, 6cfd, 01c1, 71b2, a9df, 47e5, ae99, ascaad2016_045h18, bdcf, aba3, 0615, ecaade2015_227e50, c43a, a8d0, 34f6, d014, 140f, b37f, ecaade2017_066n, ecaade2016_198m52, 730f, 64f1, e2e0, 43c1, 80db, sigradi2013_285f, 7b1b, 8564, ecaade2015_333m72, 5572, bd01, 7ae6, 1274, b770, ba8a, 69f3, c862, 31ef, e283, 4aa7, 9378, 2f88, ecaade2017_095v, 1432, 8b45, c2af, 3588, 426b, ad23, a815, eecf, 9d33, 10a0, a54c, efe6, ijac201412206z4, 6bd7, a348, e1ef, abdd, 4e12, fee9, 330d, f587, 730d, 7dc0, 6d2a, 18cf, 301f, d0b2, ascaad2016_017w6, ecaade2017_294d, a353, ecaade2015_193e40, ecaade2015_325c71, 2cd1, d29f, 3253, acadia14_531x, 0f0c, 8dfb, 236e, e303, ecaade2016_223k59, ecaade2017_108f, 3a78, 2d27, 9b39, 548a, 8800, ecaade2015_250d57, 45f0, sigradi2016_695v, cf82, f1e5, acadia17_162w, 2611, ascaad2014_021c4, ebf2, 3277, 80cc, 3fc1, ecaade2017_269e, 829d, b437, 9583, e197, f0bb, bdc5, 3543, ad26, 069b, 90c5, sigradi2014_250p9, ede1, 3873, 392d, ijac201614101h1, 35d7, abe8, acadia14_479r, 045b, ecaade2015_269r59, bc33, ef7c, f9a1, 64ee, f858, d204, 69ab, 81ac, e4c1, 310f, 6382, 6fac, 2e0f, 07f1, ad00, d733, d37a, f6d7, 8bb2, 55c7, 9eaa, acadia14projects_177ag, 3f13, b61c, 9841, 9e53, 4e2b, 08f3, sigradi2016_592y, 3629, dde6, 503e, 75bf, ecaade2017_157vv, caadria2015_015e3, sigradi2016_385mm, acadia17_221oo, cdcc, f72c, edc6, 52d8, 3bea, 487d, acadia17_163pp, 1f58, 1285, 91e1, f99b, 6e92, b3d1, 39cd, fb47, acadia17_212ll, 2665, sigradi2016_778oo, 9eba, ecc2, ecaade2017_240q, acadia16_478s28, 9506, 0f25, 84e5, 9b48, e620, 0ca3, a249, 0363, 2fed, 93c4, b376, 6bfa, f63d, 6ced, 7100, caadria2017_051d17, 8a48, ijac201614105s5, 007b, 080d, 22a4, 809c, 453e, a4ee, 7526, ecaade2017_108c, 3525, 2ca5, a48e, 3ae3, 3b74, 67bc, daef, c688, 855e, ecaade2017_306m, 5af0, 81fe, 2cd5, 1967, 03ed, 49b0, d81c, acadia14_43al, fbce, c061, 89ef, acadia16_344g20, ab54, 8177, 8f95, ecf8, 8c5f, caadria2017_145v37, 9f4a, 636c, b551, d13a, 0b8e, acadia15_251j10, bdf3, c781, 5b8f, 2e6e, 534c, 1fb3, 9e18, 3242, 3fb1, 89a4, 2280, 4d00, sigradi2016_777ff, e210, 6f6d, cd9b, 7e0c, c652, 0c7d, caadria2015_130j21, 0ab3, d921, acadia17_464d, 4e3f, f39b, 92ca, ecaade2017_098rr, ijac201614105t4, caadria2017_185o44, 9c51, 74b0, 8de6, 4076, fe6d, 4d52, 1751, df7b, caadria2016_477b20, caa3, aa15, d22a, ae9d, acadia17_18j, f50d, 3879, fe59, acadia17_282ll, 27c7, dc22, acadia15_371d16, ecaade2013r_016v8, 4a7e, 09ea, c08d, ijac201412402p4, 7123, 1ed3, d647, f2d6, e9fa, ecaade2017_027xx, 7c96, a93b, 42dc, caadria2015_114g18, e184, acadia17_464xx, 7d48, sigradi2014_021p1, ee11, b398, 93b3, 558b, afd9, ecaade2017_076ii, acadia14_565m, 51ec, ecaade2017_076x, 6e7b, ecaade2014_188r48, 0930, 59be, b0c8, b760, be2f, 5289, a358, 5cae, feca, ecaade2016_095g26, acadia17_520m, 4771, a27d, ascaad2014_008b5, 3621, 0bda, d477, ijac201412402o4, 3cdb, caadria2017_037a12, acadia17_164ww, acadia16_140a10, 69ed, 7d46, 85be, d4a6, 45f9, 1243, d7b0, sigradi2015_6.42r7, 5180, c9ae, bd65, ascaad2016_035y13, 08a4, da57, 8752, ecaade2014_163w39, 1f4f, acadia17_348c, 005f, 2cfc, acadia16_34h3, caadria2016_095m4, b318, b139, ea14, a7c2, 359a, 2d9b, 0614, ascaad2016_059i23, acadia15_451h19, 8f18, cc1f, 85b4, 22ff, 12a5, 7e9f, caadria2015_060u6, 54be, b8f2, ecaade2017_041r, 4aea, 91bf, e909, 6d73, 4862, 6217, 6372, 3428, c851, ecaade2017_053d, 92dc, 16ff, sigradi2016_360y, e74c, ecaade2017_050d, 6028, f00f, 95eb, sigradi2014_015d1, 3731, 59d8, dd47, def3, 8b50, e87d, caadria2016_819o34, 3f51, caadria2015_188e28, 5483, f6a0, 3e22, ae3d, ecaade2015_271z59, ecaade2015_114x21, sigradi2015_3.268e5, a1f3, ijac201614405n3, 348c, caadria2017_005i3, 1551, ecaade2014_100f23, c5b6, a713, 4c3d, ijac201513201m5, 6303, 707f, ecaade2017_037ii, acadia17_358tt, baeb, 43cf, 729c, 84b4, 8c84, f351, acadia17_290m, 1099, b7be, sigradi2013_222h, be2d, fa65, 0955, 4ea9, 8618, 7214, d8da, caadria2017_129x34, a72e, 6d36, acadia14_627az, 814a, 1abb, 257a, 3f78, d5e5, a732, 9a91, aff2, ecaade2014_072n18, ecaade2014_186x47, acadia17_598b, 1b22, c417, acadia17_153h, 05ee, 7f40, 01cb, fa25, d799, sigradi2016_448y, ace3, b249, f7a5, 3ae7, ecaade2015_158n33, ascaad2016_054u21, 95d7, d5f6, 69f1, 9534, ijac201614307l4, dca7, 2817, a23b, 6449, sigradi2016_356d, acadia17_455y, e244, sigradi2016_455i, aae7, ecaade2015_18e3, 4cd3, d9c2, e372, f8f7, ecaade2017_195ff, 289e, 2040, 71bc, 9eab, sigradi2015_10.138z18, ascaad2014_019l2, c358, 67ff, dc11, bd13, 1833, 092f, 1ade, 8d7c, abc8, e228, bb7a, c028, a7ad, a780