CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

sigradi2016_399c, 45fa, 7da5, 66ef, b391, cc47, cd52, 5dc2, 3b03, 7c19, 1d3f, ad36, 99fd, 32b8, f97d, 5fe1, 9de4, cbe7, 3b9b, 4a16, 1077, ecaade2017_199v, fa13, b65b, db61, 7c13, ecaade2016_102y27, 9ec8, 9465, ecaade2013r_007c5, ecaade2015_118x23, ecaade2014_057j14, 48b8, ascaad2014_001d1, 6d55, d3e1, 1345, 1b12, 7c80, ea29, sigradi2014_213x7, 3eb4, 9ba5, d647, 798b, a9d5, f767, 554f, 996d, 5733, af88, c9f8, eba5, 5422, 5469, f7e8, acadia14projects_63ab, 62b3, caadria2015_122n19, acadia15_110x3, cc79, 4160, 0860, d28d, 3395, 08bf, 8df6, d67a, da6c, 70a6, a4ad, 109e, sigradi2016_695v, ecaade2015_138c27, b6e9, b81f, 0fd3, ijac201412203l2, 340b, 4dc0, 1cc5, 35e3, 8b84, 9fc1, ecaade2015_109u20, 3634, 06e9, 8ce3, ecaade2014_044f11, d511, c11b, 2d0e, 280a, d623, f46a, ecaade2015_318x69, de7c, caadria2015_172d26, 364e, 66db, 1e85, 567a, d8e7, c303, dffa, d754, 6a28, 83fb, e3ee, 6fee, ijac201614308m5, 3437, ijac201614201a7, 54f6, 3c7c, 4836, c03b, 358c, 3b76, 2fe7, b062, ecaade2017_254oo, 7f93, 143f, 47fb, 20fd, b1aa, 2c1d, ff78, 4ed5, 0548, a563, b9eb, ecaade2014_014a3, ijac201513303l11, 55e1, d2cc, ecaade2017_076ll, face, caadria2017_051w16, 8b11, 1fda, 4537, caadria2017_132p35, 0b71, sigradi2015_11.34d24, 3a60, a8da, 34c7, 6a58, a89b, 1fdb, acadia16_72h5, 610e, acadia17_257f, caadria2016_105w4, 8ae1, 971b, 2dda, 8779, 032d, e94a, e973, 355b, ecaade2017_164m, 8ca9, 7ad9, caadria2015_010t1, bdcf, 5020, acadia14projects_189am, 0224, 0313, efed, 34dd, 852b, 1af4, 9c87, 880b, b4d2, 030a, 2639, ecaade2017_225j, b8f1, aa5d, 39f3, 2250, a268, sigradi2014_049g5, 7421, 7ba9, 5ef7, caadria2017_051i17, a82e, 8b28, 2030, 3a85, 92e1, 04e7, 9651, 1d2d, 5a93, caadria2017_004p2, sigradi2015_sp_4.388x29, ecaade2015_227b50, 64cd, 02e9, 8270, sigradi2016_534kk, 9802, ecaade2016_166w46, 9d3e, ca22, 926f, 845e, ecaade2015_207h46, caadria2016_167s7, a225, f69f, acadia17_445s, aac7, caadria2017_123d32, 825d, ecaade2017_202l, acadia14_339aw, 2942, ijac201412404t7, 2d4d, 3db3, 1a3e, 3fc5, 4a5b, ecaade2016_094m25, ef89, 68c0, 501e, c43a, 8450, 6408, c577, e32f, ecaade2015_268f59, ecaade2017_290mm, caadria2015_032u4, 1d9b, 9c43, 5cb1, ecaade2015_82y15, acadia17_117x, 12ac, 4e4f, ecaade2017_157ff, 812a, e991, 817d, acadia14projects_53k, acadia14projects_199ar, 4d03, 1d40, e3bf, ff7b, de94, acadia16_214z13, e32c, ijac201412306w2, 9c91, cb22, ecaade2016_tkof67, d40b, ecaade2017_301k, 15ff, acadia14projects_661h, eac7, ijac201412402l5, b9e6, 8850, 670e, d5db, 1a39, 4faa, e87f, 44d2, d17a, 64bc, 2e00, 8e34, 44c5, ijac201412407f1, ijac201614305c3, 6092, e76d, ecaade2015_152v31, 999c, ad5c, f92f, ascaad2016_016r6, acadia14_111i, ecaade2017_048oo, 260e, ecaade2016_079s23, ecab, 1a6c, efcc, 1623, 26d2, ecaade2014_186t47, caadria2015_206f30, e942, ecaade2017_028g, 4a8b, ac64, bd1b, 8b7e, sigradi2015_10.138x18, caadria2017_021e8, acadia14projects_671s, 48ca, da12, 43b2, ijac201614204d10, 50b4, acadia14_601ai, 7e4d, 1c9e, caadria2015_188x27, 6c71, 7fb6, 2322, 68f1, 0cdd, c81b, 90bc, 89c0, 48d6, 7c9a, 713a, ascaad2016_033y12, d077, ecaade2014_044v10, 4549, 5315, d2b2, caadria2016_851r35, bfb4, acadia17_669z, 6319, 2c15, d669, 47ef, 0729, ceca, ascaad2016_028o11, sigradi2013_158e, 0280, 5764, fc46, 2869, 11ad, 94ce, 744c, ecaade2016_036o9, 617e, caadria2015_145z23, c790, 1b39, 2bd2, 89fb, 14a4, ecaade2017_255j, ecaade2016_068j18, 07a9, d76f, b98b, fba3, f496, acadia14projects_601af, e956, abd1, ecaade2015_284k61, 57a9, 621f, caadria2016_487t20, ecaade2017_017j, f8f3, d5fb, 3f8c, 263e, ecaade2014_014e3, 7e7d, 0011, 5f85, 8fcb, bd2e, daac, 6199, ecaade2015_324x70, 1cc6, e2fc, 380e, ecaade2014_153h37, acadia15_263u10, 8117, acadia17_618mm, e6bc, ff97, f9dc, acadia15_263x10, sigradi2014_189j6, 9ffd, 075d, b42e, ecaade2017_170g, 47c8, 0790, caadria2015_066c8, d7b9, 901f, 1fcb, ascaad2016_007r3, 9c0d, f77f, ecaade2015_127v24, ecaade2015_314l68, 5b81, d4d8, b50c, 8b5d, acadia14projects_281x, f9b8, caadria2017_085e25, d963, 46ee, 39fa, cc30, 3255, b086, 8284, e34a, ecaade2016_217p55, acadia14projects_347ak, 6acb, d330, 3b78, ecaade2017_280c, ac2a, d9a5, ecaade2015_138v27, 506d, f634, ee7e, 44c3, b0fc, 41d1, 58c5, sigradi2014_132x1, fee7, 8439, 21ab, 7b60, sigradi2015_3.370a6, 28db, 095b, ecaade2015_138i29, bd4e, acf6, e82d, ecaade2016_021a6, acadia15_483a21, 47e1, 74c5, ecaade2016_185w49, 5c2a, acadia17_137kk, e3dc, b521, sigradi2015_3.268e5, f5f7, 4397, 505f, 2704, 94de, 2ba6, c16a, 0f01, ecaade2016_073z20, e8d3, c401, 044e, 2278, da62, eb9e, acadia15_185a7, acadia14projects_555d, ac60, 1ce5, 6466, 737b, sigradi2015_12.259w27, 082d, f3fa, 57b9, 4506, d6e7, 506c, e6fb, 3f89, ijac201614302j1, 46c3, f210, cc9c, 82a7, a21b, 1d5e, 5ee3, fadb, c273, 727f, 45b4, 63a6, 4a4a, ef6d, ecaade2017_172r, acadia16_432n25, 6006, ecaade2016_118j31, de36, dcb2, a581, bbda, 5553, bfbd, 8c39, 45ef, d76a, ecaade2017_095q, caadria2015_031p4, ddd1, 894a, 8007, 3aa0, b27a, 1076, b7f6, 3dd2, c344, 1995, acadia17_608x, 4b36, acadia17_329y, c3c1, a4ea, ecaade2016_223h59, 70b0, acadia14_101au, fc05, 7428, 36bc, 2017, 1b5e, 0b6b, ecaade2016_118v31, caadria2015_119f19, 3c4b, sigradi2013_294, ab78, a413, 0311, e33e, 7f66, ascaad2016_054r21, 4027, ecaade2014_072m17, df55, 5c30, 5952, 8fb9, ecaade2017_172ii, 7285, ff18, d304, acadia14projects_339aa, efd2, c4b6, 1e65, ecaade2014_168t41, acadia17_169xx, 98a5, ecaade2015_18f3, c7cd, c37c, acadia14_365aj, 7da3, e778, ijac201412202z1, c780, 419d, 8c31, b66b, 5e61, ecaade2015_284o61, 5be3, ecaade2017_264e, 6494, ecaade2016_118f32, 96a8, 034c, 6474, ecaade2014_157a39, acadia14_347ao, e14e, 9cff, 042d, ea97, 7f67, c33c, 49a4, 19c7, e1cb, caadria2015_226v34, a289, 4810, ecaade2017_029t, f9c1, 35dd, eb36, ecaade2014_112f26, 4c5a, 06bc, a62e, b982, ecaade2014_138f30, 26b1, cb61, ecaade2015_140f30, 5de7, 1c1c, dd19, 0b20, bac5, d391, 5a49, 84a0, b147, 2b04, c074, e1ec, 2cf0, ascaad2016_023y9, 13fd, ecaade2016_188j50, 9bf8, 5227, acadia17_373p, bdc4, d778, b108, ecaade2015_130m26, 647d, ascaad2014_005t2, 1a69, 81e1, 1ef7, caadria2016_725i31, ijac201614103e3, 23ba, ijac201513201j5, 235f, 2a18, 6059, ecaade2014_094o22, 11c5, ecaade2015_297u64, ecaade2017_101m, 766a, b4ae, 2a2a, dcb1, a869, 23f4, 409e, c557, 20ce, f0f0, 83c1, 45b8, 4a1f, f9e6, acadia14projects_81n, 71f2, 5b16, sigradi2015_11.166e26, acadia14projects_463s, 0f3d, 7ffd, 6374, 0f3e, 98e8, d75b, caadria2016_115n5, sigradi2013_400r, f8ad, a8c4, 5fd8, d534, e50d, aaf9, cafb, 4da6, ecaade2014_042p10, acadia17_322d, 76b5, 237f, a8ee, e5b9, 42f8, 7f0e, acadia14_43ad, caadria2016_683i29, 03c0, caadria2017_104a28, 5210, 416a, 12f4, 8546, f898, sigradi2014_082u7, 7de3, cfdd, 3313, 47a2, acadia14_681ai, 6fa2, 557b, 8fd2, 66eb, ecaade2017_256v, ecaade2014_030l8, acadia14_719o, 1406, sigradi2016_777ff, e755, f1e5, 51c7, sigradi2016_669cc, 35a5, 30c6, ccc1, 3076, df23, sigradi2016_530ee, 54e4, a5b8, 06f8, sigradi2016_360q, 208f, 3b58, 0ee4, caadria2017_043x13, daf0, acadia14_565aa, ef1c, ecaade2014_023x6, ecaade2015_113p21, adc9, bd94, 7d38, c362, 7f7a, 9862, 2087, bc73, caca, d4c4, sigradi2015_11.222o26, 768b, 633d, 3104, caadria2017_183f44, f09a, acadia17_70dd, 8525, 480e, 2026, 9351, caadria2016_703k30, a29f, sigradi2016_696x, 67a1, 80f2, ddcc, caadria2017_185u44, b4c3, 31fb, caadria2015_226m34, c72c, sigradi2013_41, caadria2015_170n25, 2511, sigradi2014_151n3, c07f, 193c, e1bf, 0e48, a666, 345d, 9e62, 9a12, c25a, 4d36, 2b3d, a024, 2e22, f866, 5a3a, 8e0b, 4c37, e56b, 91f2, 444a, 1d3d, ca63, a30a, ecaade2014_188p48, caadria2016_713t30, acbb, 70c1, sigradi2014_345i9, b47b, ecaade2016_tkoj67, ec31, ecaade2016_037u9, 64d5, 7b16, 77e1, 192d, ecaade2015_296p64, acadia17_258k, ecaade2015_332r71, acadia17_70hh, acadia15_333x13, 765f, 9d0b, ecaade2014_197f51, edc9, 7b46, d766, ecaade2017_056d, 904b, a7a4, b963, a8b5, ecaade2017_170xx, ecaade2014_237d61, acadia14projects_463av, fac3, e751, 0cda, b8ec, 0e12, db7d, ef00, 23ca, sigradi2013_194i, e68b, 43c3, ascaad2016_007n3, ecaade2016_158p43, cc68, dc0e, 0905, 8193, 3eb9, 987d, 01b8, 905d, ad5e, ecaade2017_046e, ascaad2014_008y4, sigradi2015_8.289c15, 0efa, 0976, ac1f, ecaade2014_186b47, f841, 0359, 82f3, 8497, ijac201412204h3, 710c, ecaade2017_215ww, caadria2016_167n7, 6303, f3c8, acadia14projects_117i, 8341, 862b, 1245, 02a9, db28, b520, 077c, a97f, 8e55, 9737, 5f9c, 0ab4, 62a7, 1e5b, 9f69, 3066, d572, c94d, fe33, 6f48, 876e, 6b13, 6f57, b77a, caadria2017_017n7, sigradi2013_425, 1a87, faa8, b5bf, 4791, c03c, d385, 5e45, 8cab, bc85, bec9, 913c, 9d62, 8ba4, caadria2016_033t2, b304, acadia17_511c, a100, cde2, e70e, 5f8e, 3c83, 865c, 0fbb, 3a3e, 4908, c5a2, e545, 32c7, ecaade2017_085l, 3ef4, cbba, ac4b, 4bdc, ecaade2017_017g, ecaade2016_241d64, e37c, sigradi2016_417mm, 15b0, 2b52, f081, sigradi2013_425n, sigradi2013_389p, c164, 4d4e, 6145, caadria2015_064z7, 0b38, 6e44, d626, 49c8, ecaade2015_333c72, 15e4, 958a, c565, e60d, e871, 726d, 8de3, 45c9, 836c, caadria2016_861g37, 010c, 1a16, 0c8c, 24ba, e159, c0f4, 2a1f, ac4d, 4ca0, 46ac, ecaade2015_59b11, a0c8, 748e, 7ece, ijac201412303m8, 46c4, e231, ecaade2016_123h34, 5a75, 4c36, 6722, aa7f, 5707, 353d, c1ef, e0be, 527a, acadia15_185j7, c48f, f030, ca46, da94, sigradi2014_114p9, 5abc, e904, 5ca3, efae, ab68, ijac201412403f6, e64a, 6e2e, acadia14_427ar, 4eb5, ecaade2017_164bb, ea1b, c53a, 7bd4, d356, d1c9, bacb, b706, ecaade2014_173b43, daeb, 3772, 277f, f35b, 3285, 5ea4, ecaade2015_53i9, ecaade2013r_005j4, 584c, d3ab, ecaade2017_099xx, 0fc2, ecaade2014_185u46, f43a, 5589, e572, be76, 2e2c, 00e3, a3e4, 77d2, c523, da27, sigradi2013_54o, ecaade2016_129y35, 2e30, sigradi2015_12.19a27, 6b9e, 760c, be0e, 0f18, ecaade2014_070j16, c97a, b2e7, sigradi2016_357j, 0d70, 65ec, acadia14_81l, d55c, ascaad2014_003v1, 7d34, a8d4, 110e, c090, e927, 3615, 6b35, 94b5, 1537, 4b03, bf9f, ecaade2015_116n23, 294a, 5c6d, sigradi2015_9.270g17, 16a4, caadria2015_060r6, fac1, c3a0, 35a0, 4dd1, 2d7c, ecaade2014_111l25, a261, acadia16_88b6, d6f2, 059e, f4f6, cae9, ecaade2016_182o49, f8c5, 6a41, 710d, acadia14projects_101w, a4a4, f803, caadria2017_079z23, e41d, 625a, e9ef, 436d, 98b1, d3d4, f53c, eb88, 02ac, 5cd8, ed05, 5b05, ecaade2016_217h56, ab75, ijac201513105y4, 66f4, 4f0d, caadria2017_189b45, 1b17, acadia15_451d19, 84d1, ecaade2014_176g44, acadia14projects_389d, cfb4, 5c50, 9a5d, 53b8, sigradi2016_484pp, 98dd, 7896, f572, 5ad4, 53ba, caadria2015_218r33, 8c21, e6d7, 93aa, f88f, 88ac, fbf1, a55b, d691, ae8f, 32af, 262d, ecaade2015_155s32, 6f3f, 94aa, ecaade2017_282e, ac43, a5a6, 742a, 2fee, 4919, b0dd, 7d4f, d690, eaf9, caadria2016_487j20, 6594, sigradi2014_213b8, 478f, 59be, 4114, ecaade2015_11d1, ecaade2015_177w37, 32ba, ijac201614101c1, 665e, 865d, 7917, dc77, b2fa, 3667, ecaade2016_237b63, 0bbe, 3267, 1d5d, c354, 60c5, 66c0, 87e0, ijac201614102d2, 28c5, 3368, 707c, acadia17_316uu, ascaad2014_009e5, 3400, 48ff, acadia14_539e, e5b1, 4553, decf, bba1, 3ae6, acadia14_101z, ecaade2014_202n52, 9345, 7656, e7af, acadia17_520z, 86b0, 8fa0, 8455, 5858, 5617, 81d8, 5446, ecaade2016_025p7, 9ffb, a098, e422, ecaade2016_068f18, 3214, 71cf, 18b4, ecaade2016_118u31, 9815, c848, a2d2, 8675, eced, sigradi2013_280, 39db, 8db4, 9d05, 68e3, c57e, c16d, ecaade2014_226f59, 33d3, ff36, 0403, 5913, 7d71, 0bf0, 473a, 767a, d8c8, 39bf, 1c19, 5361, 25a6, 26d7, 682a, 9efd, 97ec, ecaade2015_195s41, sigradi2016_414hh, 32f8, 75b7, ecaade2016_032v8, f25f, ef68, acadia14projects_135k, d0d3, f816, 973b, 179e, 67c5, a030, ecaade2017_108z, 8a98, ecaade2014_109r24, f099, ascaad2016_045o18, 7816, 9596, 8ac7, 56ce, 7d5c, d3a8, 689e, sigradi2015_10.309r21, 26bd, 2b4f, 1646, 3a0c, 12bd, 1f8b, 54eb, sigradi2016_756a, ea12, f78f, b907, ecaade2015_287j63, ecaade2013r_011c7, ecaade2015_55d10, bd47, 55bf, 1b40, f0f4, sigradi2013_112b, sigradi2013_260, d5e2, 43c1, fb53, 7147, 8083, 7a01, ecaade2014_139a31, c267, caadria2015_210k32, f004, a22e, 4f5c, 4d09, f775, 70ec, 988c, ea2c, 2f93, cf82, ecaade2016_087n24, 486f, bae0, 7648, ad8f, 58c2, ceec, 1464, 4a76, 3601, 8249, 8ae5, 4727, b4ba, 036d, 6b34, 2522, 6da6, 9008, ecaade2015_171p36, ce22, e3d8, sigradi2016_737w, 0037, a09a, ecaade2015_318r69, ce5d, ba7d, 0c99, f86b, ecaade2017_053vv, 70f8, a161, 72cd, 9ca3, 8828, acadia14_619v, ca14, 0000, ascaad2014_033b1, acadia14_619az, ecaade2014_010e1, 2b06, 68a0, 231c, caadria2016_497b21, ecaade2013r_013a8, ecaade2015_86p17, ecaade2015_152b32, 8576, 451e, 4acc, 3dde, 62ed, 1b8d, sigradi2015_12.297h28, c3c5, f03f, d595, edc5, e157, 35b8, 2d7f, 0e28, 5e59, acadia14_117i, caadria2017_118s30, d7fa, bf10, ecaade2016_023o6, ab7c, 6e88, cebb, 1a9e, 90e5, ijac201614308n5, 5348, 4eeb, 6f88, 8abb, 810f, 7831, 710e, 1d51, d803, 95bc, 5f13, acadia16_12c2, 0189, b68b, ijac201614208b14, a0ce, a9fc, 7af2, ee7c, d5fa, ecaade2017_108d, 7604, 4244, e13f, a367, caadria2017_135j36, 8236, ecaade2017_069dd, 950a, ecaade2015_118w23, d25b, 603b, ba74, f61e, f019, 33d7, 7e6d, f8a8, d81f, d21f, 5a82, 1136, 0090, a5c4, 96c7, ascaad2014_036b2, bece, 0274, f336, 4321, 46fc, acadia14projects_339ay, 6b37, ecaade2014_066n15, aa51, 273c, ascaad2014_005u2, 046b, 80af, 8d61, 082e, sigradi2016_515k, a94e, 11d0, a8fd, sigradi2015_3.111g3, b0b4, caadria2015_188d28, sigradi2015_6.387j9, 8769, ecaade2017_116m, a939, b23f, 4d35, a472, caadria2015_032y4, fdb2, 47f8, 7574, sigradi2015_8.328l15, 913a, acadia15_417g18, ecaade2017_170l, 13a8, fe4d, ecaade2016_007j2, 0b30, 7ffc, eadc, 08e9, 919a, 1d8c, 2343, 54b7, ecaade2015_285o62, c6f3, 336c, caadria2016_405b17, cf75, d597, ijac201513102e2, 7ce6, b9cf, ceab, d3cd, ascaad2016_059o23, 2d49, 7da9, 4168, d49f, a612, 7e96, ascaad2016_023b10, 7530, ab64, 893f, 2b6f, sigradi2015_6.42a8, 5088, acadia17_339uu, 26f0, 626f, 89d3, ecaade2014_029d8, 2548, c0d5, df84, sigradi2015_12.215t27, 578e, b3b9, 29ec, 5f50, b32f, 5402, a949, 75d2, d854, ecaade2014_156e38, sigradi2013_343g, sigradi2015_3.111c3, 9b1b, b3d1, sigradi2016_712nn, acadia14projects_247j, fcd0, 3569, a7af, 3e31, 264f, a00b, acadia17_381dd, fb10, ecaade2016_032u8, 22db, 583e, 4894, 6ca9, 68b9, 9128, e659, 3f08, 06da, sigradi2013_280k, 6628, fed6, caadria2016_281d12, acadia15_173o6, 9d90, ecaade2017_101r, 7d39, ecaade2017_198m, sigradi2015_10.307a21, 3f22, 6df2, 1729, 1244, ecaade2017_215rr, 7a89, 52cb, c124, b671, dcd6, ascaad2014_005s2, sigradi2014_279a3, 747e, 2a47, 6411, 5073, ecaade2017_041t, edc8, 1cdf, 70a8, ecaade2017_194z, 61e1, d17c, 1e2d, d816, ijac201614403b2, 5c70, ccb6, 8d62, a9b0, ad5a, 1b87, ecaade2016_106g29, 2e54, acadia14_479n, ecaade2015_318y69, 43a0, 82fa, 5d58, 2450, 8c60, f56c, ea89, ijac201513203z6, 577f, 2de6, 802f, 113d, 9a28, 89ad, da1d, f077, b1db, caadria2016_023m2, 00dc, bd74, acadia17_291r, caadria2017_041v12, 19d4, bbb8, cde7, 67d6, ascaad2016_024h10, 35fe, 0f07, d4a8, 73d5, dca4, c791, df50, f696, 5751, 0ac4, 3262, ecaade2014_057l14, sigradi2016_430p, d3b5, 8b01, 8a11, 0ebd, 0481, 2cfa, 5879, cd8b, 7ddf, acadia14_699l, 8abc, acadia15_323a13, 8333, ecaade2016_119n32, 6930, 7afe, a411, 45ed, d931, a36e, f1d7, 7df2, edc7, 689a, ecb6, 9ab5, sigradi2016_625rr, f96b, 5232, f8dc, ebd8, acadia16_54w3, 5643, 0ac0, 3db9, b247, f587, 31ae, 8658, 1e1d, 40a7, acadia14projects_177af, 225b, ad50, caadria2015_073i10, 764d, 6cc4, f0ca, eb1a, d13c, f94c, caadria2016_663s28, 5cf0, f029, eac4, 57eb, 977e, 3635, a17f, 70fb, ecaade2014_085k20, 1bf3, 0dc7, 097d, c451, ijac201412403p5, ecaade2016_108y29, a154, acadia14_357ax, f81f, 113b, ijac201412302p7, 9658, ecaade2017_066l, d513, da5f, 4d81, ed2e, cd05, acadia14_53r, f049, a087, 8cc4, c7f7, cd90, e9e0, 7772, 9727, sigradi2015_sp_8.78k30, 9a59, 2190, ecaade2016_046r12, 1bf0, dda6, 4a82, ijac201614101i1, a1ca, d105, b283, 1b08, ascaad2016_022c9, 25c4, 7110, 1faf, 2585, 685c, ecaade2017_148f, 52b9, cecf, 45fd, 3673, 9e6f, 4518, 83ab, f36a, 7025, d1ff, 7f30, ca52, ecaade2016_118p31, 8918, 8e0a, 91b4, 2817, caadria2015_064m7, a968, ecaade2016_230p62, ecaade2017_029aa, sigradi2015_11.8m23, 98a6, cc54, 80a1, 4c57, 62fd, sigradi2016_408dd, 4407, 6f01, 2e28, caadria2015_087d14, 7ac5, caadria2017_067m21, d8c9, ea99, ecaade2017_032j, ab1f, 4902, 187d, b8fe, b9cd, 309f, ecaade2014_012t2, caadria2015_081j12, af6d, 766b, 6c53, 5fa6, e259, 3cb1, 2c20, 0fa8, ecaade2016_094o25, acadia14projects_117b, aeab, 361b, 285c, sigradi2016_467v, bfc8, 4e73, ff4a, d1fa, 3ee6, caadria2016_013y1, 81a9, acadia16_342e20, 8772, 4127, 51e2, ecaade2014_224z57, 60db, 6e8c, 8252, 4ba5, 7033, 6168, 6736, 536f, d416, c22e, da4b, fcd2, 60cb, acadia17_511zz, 69f8, 9f0d, acadia14_473am, caadria2016_405n17, aca5, 926c, 15c7, da38, 2952, fd6b, 6d60, 7424, eb76, 103c, 186f, 2ef9, db9c, dbed, d436, ecaade2017_009aa, acadia16_12f2, 918a, 1cd3, caadria2017_015v5, 2477, cb78, 8e86, ecaade2017_288x, 6b79, 4131, cec7, bc59, 0bd2, c30d, acac, caadria2017_055j18, 5f3c, acadia14_43ae, fd45, 73df, bfad, ascaad2016_040e16, c97e, 7eca, 400b, 088f, 090f, f859, 5ec9, a51d, 24c1, 014c, acadia14_153j, 6505, 4431, f781, 3c66, 0115, d101, 9581, ascaad2016_008d4, caadria2017_105l28, acadia17_500jj, 12c6, 1dc5, 9531, caadria2015_114s18, caa8, 5357, ecaade2015_314d68, 7451, caadria2015_226r34, acadia17_358dd, 0a27, 1831, e86a, d0da, 122b, 0048, caadria2016_601m25, c7fd, d54b, 28d3, 495c, bfb9, 835b, caadria2016_353t15, bc8b, sigradi2013_386v, aa95, 5732, 95cf, ceb5, a6a5, 852e, sigradi2016_484uu, aa44, ecaade2014_149r34, 8520, 46a4, ad2d, caadria2017_182s43, 1e29, f600, acadia15_323t12, e9b2, 273a, a2ce, fbb0, 2f25, 57b0, caadria2016_229t10, 2dfe, 287f, ecaade2016_ws-dleadh68, c9d2, 9bb9, 2713, d06a, 1c02, 74cd, a046, 7457, acadia14_555e, 9b2e, acadia17_70gg, 952d, 08b1, d473, 0f6b, 3abc, ecaade2017_163e, 9c26, 6957, a8be, 9751, sigradi2015_2.213v1, e884, e408, 1e22, 7d9a, b812, d65d, 2747, 3a4d, da96, 307a, 9a21, 9c5d, ecaade2017_006ss, 8244, 820b, 371b, 3daa, acadia15_243e10, 5496, 0919, e64c, e782, c1a1, 17df, bbde, acadia16_270x16, 2a10, a6cd, 8f14, 07e9, 9b23, afa8, acadia14projects_101ag, f488, 08b2, e6f7, d159, 4c66, 8256, 8fcf, c838, caadria2016_003m1, 5cc9, b6d6, f362, caadria2015_099p15, 5cf2, 3482, 7f09, sigradi2013_194n, fb72, 23cf, 7296, 7e03, 5fff, acadia16_62s4, 6433, 42c5, ecaade2014_080e19, b876, acadia14projects_609ah, 7744, sigradi2015_4.219w6, acadia16_88u6, 6c75, 660d, b8a2, 1b41, sigradi2015_4.219y6, e596, c020, ecaade2016_075h22, 6498, 96b5, ecaade2016_154v42, acadia17_201g, db11, sigradi2013_391h, caadria2016_187u8, ace5, 0501, 8d7f, a07a, caadria2015_081u11, 34d7, ascaad2014_008z4, a8de, ecaade2016_028i8, 931b, b8c6, 9bb0, cd33, 66f2, ecaade2016_144l40, b5ce, 87bf, 6c1d, ecaade2016_132g37, b5c3, 8396, 3ab1, 1888, 51ae, 9a2d, 127e, acadia14_579e, caadria2016_579l24, 8edc, d33b, 70d9, 58e3, 9fd1, ecaade2017_220ll, sigradi2016_383ii, e6cc, d481, ecaade2015_171i36, 378f, 1851, c940, caadria2015_087x13, 7853, 693d, sigradi2016_483ii, sigradi2016_625ll, 560d, e972, 6f96, da51, 0bcf, ca0a, 4c8e, f6ed, 2828, 2975, 5e2d, eb11, 006e, 3f3c, a681, 476c, ecaade2014_109o24, bc2a, 6ebf, 9314, afb4, ecaade2015_195g41, fde9, c19f, 2b20, sigradi2015_3.212l4, ba78, sigradi2014_021r1, 6ad9, 44ad, ecaade2015_287p63, d0f7, b7b7, 04d8, a87e, da4f, acadia14_463az, 6f78, a96f, faca, 2285, 717b, ecaade2015_230b52, c6ad, e31b, 68fb, ascaad2016_048m20, 3d55, 3553, sigradi2016_602ww, 7857, da17, acadia16_402u24, 976f, 0669, da91, 18b6, acadia17_273ee, 1460, acadia15_343o14, 70a7, 9829, 0404, ecaade2017_291z, 2457, 0ae4, 9584, 850e, e9b0, c674, acadia16_8c1, eb12, a71f, ff9e, ecaade2016_118c32, acadia14projects_63ay, 58c0, f7be, acadia14projects_135t, bb67, d3d5, 3df3, 3995, 0ce4, 9025, 021b, acadia14projects_53r, 62cf, 3ce5, 4ac6, a567, bcd2, sigradi2013_311, ea55, acadia17_365b, 7436, ecaade2015_202o44, ecaade2016_199d53, ccc0, caadria2017_155s39, 64d0, 9b97, 9647, ecaade2015_193z39, 7be7, 7242, sigradi2016_515h, 0463, ae8e, 25ab, db6d, 06c6, ecaade2017_049tt, a358, 61c5, 77f5, caadria2015_084a13, ecaade2016_158i43, fdd4, c9c3, ba5d, 36e7, f7a3, b64a, ecaade2017_309qq, 6d67, fd31, 2785, 8d69, ijac201513105v4, acadia14_145ad, 3072, ascaad2016_005z2, d7c1, 533b, 2405, caadria2016_415w17, a93f, sigradi2016_777kk, d8a8, b2c4, ecaade2014_180x44, ecaade2015_35a7, sigradi2013_267v, 89e4, 4d4a, ecaade2017_047p, ce10, 651e, 7950, acadia17_598n, ecaade2017_203bb, 5972, d7a5, b3a9, sigradi2016_382x, 59a9, b0a4, e120, a3f5, 9efb, a8a7, ecaade2015_84b17, be70, ecaade2017_203dd, 6eae, f254, f7af, ecaade2016_164s46, 323f, 0164, baa0, ecaade2017_071qq, 823c, ecaade2017_255d, f014, sigradi2013_111v, ecaade2017_201xx, fdd5, 7711, sigradi2014_313z5, caadria2017_096c27, 647e, ecaade2017_157zz, acadia14projects_177t, 65e6, 1287, caadria2015_004p1, 6fa9, 5957, 5505, acadia17_81f, ecaade2016_078k23, 4806, 08de, 08d4, eea9, af50, ceae, c5d9, c9a6, 2716, acadia14projects_317r, 0bee, 4028, bb21, eac8, 8e48, ee0f, c41a, 4af2, caadria2015_048v5, adaa, 7e5f, 586c, c9d1, 3fc3, sigradi2015_6.366d9, 1a6f, ecaade2016_147v40, 49f8, ee91, 3815, caadria2015_139b23, 5152, f2b8, sigradi2016_695z, 98cc, ascaad2016_038w14, cd3a, 3516, c9ec, 2346, 2aa1, 748b, f5dc, e365, 096a, caadria2015_102x15, a95e, 2676, 7f2f, 3081, 8937, 27ee, fcf4, ecaade2015_301y65, 8747, a8a6, 556d, e3c9, 18c8, c4c0, ee84, 6ce2, 05e9, 132c, ijac201614301e1, 6f60, 156d, a555, sigradi2013_274v, sigradi2013_77j, 9730, c01e, 7fa4, b21e, a37e, cf74, 1589, 5f28, acadia16_54u3, 2be6, 76fb, aa55, ecaade2014_015l3, 3203, 6ddf, d4bc, ijac201614103f3, 7cc2, 34c2, f1d3, ecaade2013r_001a1, ca78, 8ea6, 591c, 8c05, ecaade2017_038pp, 0f9e, sigradi2016_655j, 652f, 9dfd, 9983, 1a8f, d045, caadria2016_517v21, f45f, ijac201412301y5, fbdf, sigradi2015_12.259a28, 8ea0, aed2, 8ea2, ecaade2016_108u29, acadia16_478w27, 77f8, cbd0, acadia17_348b, c842, d058, f107, c3fb, d89e, acadia14_497ab, 9cfe, f2a5, 9198, 5667, 73a5, d672, 3e93, aa8b, ceb9, ecaade2013r_009b6, acadia15_110r3, 89df, dc3c, 72eb, 2adb, cf10, 5c57, 0f12, 7bba, 1e70, 37f6, c437, e444, f238, 88e1, ijac201614205o10, 5268, 3111, ecaade2015_83t16, 135f, ecaade2016_167s47, c753, 905b, ce0c, ecaade2016_068w17, ecaade2017_163i, acadia14_463i, a2f0, f457, 0290, 1895, ijac201412303i8, 6177, cd2a, d66d, 25b0, be41, 6cb8, 91ad, fcb7, 79d5, 5ccb, acadia14projects_601v, 454f, caadria2017_155t39, a2e3, 0e21, 794c, 6606, 01f2, d7f6, b8cf, ecaade2014_024t7, 6bbb, 577e, 7dbe, 3d1e, ecaade2015_293w63, 03fd, 405b, sigradi2014_303g5, ecaade2014_096v22, 112b, 4eba, ecaade2014_237i61, 6baf, cc2f, 09f1, d39d, eaeb, 671a, b8e6, 2a97, d274, 90d8, a54c, sigradi2016_655h, e130, 044a, sigradi2014_080n7, d656, fe1e, 5f23, dab1, 4867, de83, d279, 0e38, caadria2017_051u16, 080a, d2d6, 52a1, ecaade2016_036l9, 8485, ecc0, de26, 0854, 9416, a97d, d95e, 80f8, acadia16_62u4, 2803, caadria2017_142p37, ecaade2017_051bb, 76e5, ecaade2017_105ww, 2f06, faa0, 9956, 62f0, 67ab, d30b, cdf9, ecaade2015_284b62, 477b, 972d, acadia16_362u22, ijac201412403i6, ecaade2014_029w7, 4ab3, f35a, 4021, ecaade2017_053n, sigradi2015_11.8r23, 76e7, f684, 5534, 18c7, ascaad2014_013s6, 8dcd, 61aa, caadria2017_047f15, a1c2, 3148, 7798, c9a4, acadia14projects_111f, ascaad2016_045i18, 066f, 7fab, 0467, e5e5, 7022, caadria2017_056o19, fed2, acadia14_497y, cdf1, 7643, decc, ecaade2017_023dd, c475, 44d5, 8944, e8b6, 4d16, e352, f97e, 7f23, 74ed, caadria2016_861f37, e7a9, caadria2017_056a19, ecaade2015_35x6, acadia15_263b11, 4248, ascaad2014_026r6, 79fb, ecaade2017_274w, ad2f, 20cc, ascaad2014_035v1, 2c2c, eb72, d19a, ecaade2016_048y13, 87b8, 26e8, 9781, acadia14_637ae, 6fce, ascaad2014_004j2, ijac201513201a6, 82e0, 85df, acadia14_101s, 8871, aa7d, b254, 4bd5, 785b, d1ba, 47cd, acadia14_199ac, c29e, ff22, 7ee6, 00d9, fbe8, ecaade2016_110h30, 91ce, 9cdb, 5a84, 0e3d, b233, f7cd, ecaade2014_035d9, a46f, dfc5, e36d, 8295, 046c, 3b7e, 601a, 23bc, 4750, f3db, cd5d, 7fd7, b2ab, c13b, 22e3, b6cf, 4bab, e642, 802e, 4128, 0bae, 9b0f, caadria2015_072n9, 853b, 6a3b, ascaad2014_005o3, 3559, 8a8f, b275, caadria2015_010w1, 77c8, 5521, 573e, 42ec, sigradi2015_10.74s18, 48b4, caadria2017_015m5, 2933, ecaade2014_108g24, d533, 8426, ecaade2015_185u39, ecaade2015_215m47, ecaade2017_170h, 1174, eba3, d3cc, 227c, ecaade2014_147v33, a720, e523, cb55, caadria2015_188t27, 2136, ecaade2016_170v48, aad5, ffdd, ba1a, 5f91, 264c, a743, a1fc, 9d33, 13dd, 3814, ecaade2016_006a2, sigradi2016_801u, 4098, ff19, caadria2015_130r21, sigradi2014_015c1, 94e8, ijac201614101h1, ecaade2015_240u54, c266, 8532, 1044, 059a, sigradi2014_137k2, 7531, sigradi2014_074o6, 2469, b665, ecaade2015_306h67, f05d, acadia17_70ee, cba4, c287, 2d62, ecaade2016_162s44, d273, 3152, 1471, c808, 5dce, ecaade2015_336f73, 3e02, 7db7, 879b, ecc9, 2465, acadia14_43ao, 4515, 72f1, e341, caadria2015_081g12, 7240, 146e, 29db, ecaade2017_255ww, 0dde, 4177, ecaade2016_032r8, ecaade2015_217g48, ba7b, 606b, 2379, 94b9, cb4e, a27f, a1e7, c647, ae27, 34f9, 164e, 8878, 8463, 439f, 73a6, ascaad2016_040c16, e9d0, sigradi2014_103w8, ecaade2017_100k, 9c0c, 9473, cb39, 8b1e, 255f, ff2a, 2163, 814a, 6b10, ac0d, b4a2, 54b0, 82c3, beab, ff31, acadia17_220t, 813c, c2c6, 9156, ijac201614105e5, f7a0, 0c6e, 2701, 9704, 09b0, c652, acadia17_338hh, 98ab, 47d9, 6364, 694f, 222b, 6882, ecaade2017_066j, acadia14projects_619af, 21b9, 6b0a, 8d21, ecaade2015_130c26, 8557, 9f3d, 4509, ijac201513205w7, 1924, caadria2016_013a2, ecaade2017_253ff, d7c6, 4032, 3153, bec2, 9d6f, sigradi2014_045b4, 50fb, 2a9f, 384e, acadia14_719s, d04a, b19f, 3c06, 2533, dcd0, b448, f1cf, 9d70, b2e0, f331, ecaade2015_92m18, e94b, 3023, e8b8, 089c, 5ac0, acadia14_101t, 645d, e569, d1f9, 18d1, 1bc5, ecaade2014_133t29, ecaade2016_136j38, 0d66, 456d, sigradi2014_281i3, ff4d, 3cd4, 9083, 0cf5, 08ad, 9138, 1410, b3f4, 8678, c88d, ecaade2015_302o66, 6870, 72f6, ba66, 72e8, 5008, 5755, ijac201614405a4, b886, caadria2017_095f26, 2599, ecaade2015_53y8, 1b20, 36e4, 924a, acadia14projects_291al, e28c, sigradi2015_8.81v11, 9be3, 8729, 610d, ecaade2014_132i29, ecaade2015_122g24, 313a, ecaade2017_213f, 2eda, d415, 1d0d, ecaade2017_071mm, 29c1, ecaade2017_046i, caadria2016_559w23, 4d19, ijac201513102l2, b5da, 270f, 75cf, eebb, 3853, d329, 45ab, acadia17_296q, b3a7, ecaade2016_243f65, ea9e, 5c2d, 1ec9, acadia14projects_435az, 5a8f, 654e, d157, 4a80, 99f1, bd7b, acadia14_281v, cd7e, a3b7, df32, 25ef, ascaad2016_010e5, 6a7f, ijac201614102n1, 6c4a, 9c23, ed8c, cf2c, 2663, 449b, ea09, f5d1, 456a, 0181, 5816, df65, ecaade2014_176l44, acadia16_62h4, acadia14projects_33aj, 5d80, 48c5, b229, 04d4, bdbb, ecaade2017_109nn, 66f1, 744f, 3f40, caadria2015_237u35, b86f, e20d, 5981, 4c03, 25f8, 5796, f897, 2a3b, 53eb, ecaade2014_038v9, b4a6, 7cee, 97df, 85fa, dc4a, 47a5, 9642, c7f0, ecaade2017_152ss, acadia14_223a, acadia16_280w17, b171, 8c2b, ijac201412405a9, 6030, b410, 9c69, 12e6, 0382, ascaad2016_012u5, 80b0, f315, d84e, a57c, 2738, 4ecd, sigradi2014_189l6, 8e97, acadia17_144vv, 664b, e03f, 19ec, 6451, ec08, acadia14projects_479ay, d68a, ecaade2017_007a, f984, e9bf, ccd7, acfd, ecaade2017_079q, 7a35, d6c7, a308, acadia15_161l6, d71c, eef3, sigradi2015_8.339v15, b256, fec7, 7e92, 8721, 88f1, acadia17_26h, 961b, ecaade2016_043d12, c15c, 0227, 25e9, a7b9, ecaade2016_017n4, caadria2015_172h26, sigradi2013_390e, ecaade2015_334o72, ecaade2015_185p39, cc77, 284d, 15e2, sigradi2014_136d2, b0f2, a634, 3245, 34f1, 1cf5, c614, 9103, ce99, e667, fe15, ba8e, ecaade2017_083pp, c170, sigradi2016_534ll, 90c4, 82fd, 3293, sigradi2016_448ff, ijac201614102i2, 1a00, ecaade2014_163i40, 44f5, 2d60, 1ef6, caadria2017_104f28, d433, 0d96, 89b0, a1ed, ecaade2013r_015m8, 550a, sigradi2015_8.239b14, d27f, acadia17_230rr, c369, 8492, be9b, 8017, ecaade2017_253v, ecaade2013r_006z4, 4a00, c797, c996, 4245, ecaade2014_149z34, 01c1, b9d2, 5ad5, 11cb, caadria2017_072w22, 9992, acadia17_90pp, d4bb, c4bb, b5c7, 4346, 7383, 749b, 5d87, acadia14_661f, caadria2017_081o24, 316f, b47a, be93, 5ece, ecaade2017_046j, acadia17_358hh, dafa, 18e4, a0c5, ecaade2015_103r20, 5349, ecaade2014_031r8, 89cd, 7305, 1d46, 3735, acadia17_290n, a031, e78c, 85e6, 1b9f, caadria2015_130w21, 4c5d, ecaade2014_052r12, ijac201614302n1, 2da3, f0b8, ascaad2014_017m1, da5e, acadia14_153an, 5508, 955f, cb25, 9917, c856, 8aa5, sigradi2016_488o, d2d1, 1d1a, f63f, b3e5, 2feb, acadia14_453i, 8fce, ecaade2014_067d16, caadria2016_745g32, 38e0, 7f3c, caadria2017_074s23, sigradi2013_387e, sigradi2013_400v, eff6, 110b, 88fd, 654c, 4942, 4d6b, 2c9d, 1f2f, edaa, 3e6f, 4c29, 3eed, 4fae, d2be, a619, acadia15_57b2, ee93, 8a17, a4eb, 92a5, 497b, ijac201513305i12, 77c9, 87a9, ca7b, 5206, f3d7, 9700, 3423, 6ee4, 8a9b, 0414, a207, cf97, ecaade2017_032c, ecaade2015_18c3, c1d1, efdf, d461, 3f4f, 3510, c33d, 6559, ecaade2017_184nn, 9136, d018, 48d8, 7ce3, ecaade2015_268b59, 543b, ecaade2014_192z48, c05a, ae3d, fb0f, 56e8, acadia17_473yy, b798, 3f58, 147d, 7443, a66c, sigradi2015_6.42t7, caadria2017_048v15, 5bc0, a218, a92e, 0419, 4092, caadria2016_321i14, 7d5d, fc57, 5b24, 9bf2, 8cf8, b48e, acadia17_90mm, ecaade2016_062f15, bc3f, ec25, 88f5, 5aa7, 7964, 0562, acadia17_258h, aad2, 177a, beae, 7881, 90c7, sigradi2013_215v, f7cf, 87f6, 1519, 69e5, acadia17_237hh, 51cb, ijac201614201f6, 264a, 162f, sigradi2016_455i, 5186, b5ac, 4b27, b3dd, d779, 2e34, a099, a08a, 7db3, 010f, 659b, cee8, cdee, 914b, b779, cecc, f410, 7e88, ecaade2017_033q, 0a03, e22d, 0f2b, ecaade2017_308x, f8c8, 8274, 7ce9, 8092, 7deb, b344, 496d, ed93, 78f2, 59de, ecaade2016_166k47, ascaad2016_017z6, 7c6a, 3bb0, c7cc, bab8, c148, 6614, sigradi2013_342s, 28bb, 7c9e, 8120, acadia17_258p, 3e88, 90f5, eb49, b131, 1497, caadria2017_113l29, f206, 0cf7, 7e1e, c40a, 8649, acadia14_445am, 7fcb, 493f, ff68, d41b, 69f9, cb0c, ijac201614405f3, 8dbe, caadria2017_040o12, 3a03, beb2, 69dc, ee94, 2eb4, ascaad2016_031o12, ecaade2016_132j37, 0a2d, 0ec3, fb64, acadia14projects_153ap, sigradi2015_11.34a24, 3ca0, 3ab3, acadia16_12k2, 60ef, 07aa, c90d, 7323, acadia16_318i19, 91eb, f186, caadria2017_051z16, ascaad2014_030x8, 50a1, caadria2017_094z25, e230, 19b2, 7284, d496, ijac201513303s10, 23b3, 5794, 1429, a553, 729c, 32bc, 6470, d09b, 59ce, 248e, ecaade2015_155h32, 54fe, 65fa, 664e, 6675, eab4, f3b1, acadia15_185c7, 62cd, caadria2015_014t2, fc7d, ecaade2017_291a, sigradi2016_752oo, a303, 19b8, 0b84, 1d5f, 9761, e606, ecaade2014_224w56, 1bdb, 63af, 311f, 2afa, ffc2, sigradi2014_232o8, ec75, 102f, caadria2016_125s5, 1614, ascaad2016_003z1, b05e, 213c, ecaade2017_229dd, 50d1, ccfe, ecaade2017_023cc, ecaade2016_223b59, ascaad2016_013f6, d035, e5ce, 0b1d, caadria2016_797u33, acadia14projects_549v, ecaade2014_108f24, d5ed, a2c3, sigradi2014_045g4, caadria2015_150e24, ecaade2013r_011w6, b026, 1619, 04c0, c21b, sigradi2015_8.186w12, 6107, 2898, 08c7, c734, ijac201614201j6, ecaade2015_122h24, b417, 8982, ecaade2016_047l13, b863, a2f7, caadria2017_080g24, ecaade2015_144e31, 6692, e097, 775f, caadria2017_001f1, acadia14projects_601w, 616a, fe3b, decd, d142, 41ab, f5ef, 4f05, e1a2, 9988, 1eb2, fcf2, e71c, 0a87, 418c, c718, 1a6e, b66a, 82a9, e1de, ecaade2015_296r64, 7ca0, 27c1, fe7e, 42d6, 2040, sigradi2016_625yy, a26d, 6c74, fb05, 502d, 217b, 1ca6, ijac201412407w9, 17e9, ecaade2016_197e52, 8e78, ecaade2014_168t40, 368e, d1b8, 287d, e99d, 38a1, 2de4, bec0, 00be, 4c2d, acadia14_565u, 632a, 5149, ecaade2014_065c15, caadria2017_118r30, b0d7, caadria2017_016k6, c3a1, a3a0, e25d, ad56, e6b6, 3e3e, 7718, 2d29, cded, 7b5f, e05b, sigradi2013_28k, 457a, cb9c, sigradi2013_194s, c04a, acadia16_298k18, ecaade2015_333y71, bbbc, caadria2015_092g15, sigradi2014_282m3, 6d19, 1d60, b8b3, 4ecc, ecaade2015_206b46, eeae, caadria2017_182n43, 43e2, acadia14_627as, ecaade2015_171m36, 8285, 97d1, a28f, 9dae, 104a, eb8d, 6cb5, 0679, ecaade2015_100p19, 186c, acadia17_500kk, 5ed8, caadria2016_601c25, 3966, b586, bafd, fe49, 069d, 59f0, d3f0, 7382, f763, ijac201412406g9, 91fa, 3f06, f91c, 64cb, acadia15_195d8, ecaade2017_213xx, 8aec, 2f4e, 0e1a, caadria2016_851f36, e361, 093e, 7fd1, bf61, 27c4, 9ed8, acadia16_260g16, 263b, 5487, 14e8, a14f, c2b0, ecaade2014_237y60, ca12, 1bb8, ecaade2014_052y12, 9e8a, f9fe, ae14, 298a, e52b, 63e3, edd6, ecaade2015_185r39, 44ab, 77e3, ed7f, caadria2017_163x40, sigradi2015_12.19x26, sigradi2015_9.347v17, acadia14_609ai, a311, edb8, sigradi2013_41u, cb59, caadria2015_237o35, 5f54, c293, a753, ascaad2014_007w3, 920a, fcc2, sigradi2016_367vv, 7852, ae28, 12b9, b8dc, caadria2015_078e11, 11d5, ijac201614203y8, ff67, 5295, ecaade2015_48a8, a215, b991, 3972, 18dc, ecaade2015_227x49, 4eee, d271, 4e32, ascaad2014_018w1, e3b2, 8516, ff7f, ecaade2017_199ff, 7cd4, d5bb, 3e06, 2bef, sigradi2015_9.152c17, ecaade2017_143m, 6d09, caadria2016_621v26, c32f, ecaade2017_152cc, bec1, ccb0, ca56, d497, 2fbb, e666, 2727, 7469, 3564, 6dfe, 66d5, 4b32, sigradi2016_360r, dfaf, 09ef, caadria2016_797y33, 3bad, 82f1, b20d, acadia16_280l17, e294, b45e, c707, 2321, 4a34, 830d, a794, 25c2, 398a, 7b8d, 8b2d, 87dc, 27d0, sigradi2014_030w1, f651, 348d, 057d, cdc1, 36c1, 6495, sigradi2013_407j, 135b, 5536, 05e3, 748f, ecaade2016_164j46, 42ba, ecaade2014_038d10, 3d41, 0f33, 7755, 1ae7, 7eba, f515, f100, bed1, d2ab, ecaade2016_217e56, ecaade2015_53t9, dc3d, 530d, aed3, 3f13, ijac201412408u2, e4f2, 93dd, ecaade2017_050f, d503, 8eac, sigradi2013_248, ecaade2017_253z, 2159, ecaade2014_096z22, 0266, 904a, 87c1, 67af, e395, ee5b, sigradi2014_265m1, fa3a, 7517, 3603, 960c, cd95, b7d7, 30d6, 52c6, 6fb2, ecaade2017_212jj, ecaade2017_124x, 2686, d27d, 15bb, 3454, a275, 84cb, 8840, c16e, 7521, b90c, sigradi2016_507vv, 7835, ecaade2016_006x1, 8f6a, 4639, ascaad2016_045i19, 2028, ecaade2014_139d31, 632f, 43b9, ecaade2014_105y23, 12a9, c29c, 45fb, 55be, 4dcf, ed72, 6934, de56, d8ab, acadia14_237ay, ecaade2015_201a44, dcf4, 8d93, b55a, 6281, 008f, 10a2, b824, d7ed, 898b, 4a54, 9539, sigradi2014_284b4, a921, be9a, 4f34, 38e5, 57d9, 7021, adc1, 4d54, c9da, 789d, acadia16_140d10, ecaade2015_325a71, ecaade2017_288ii, 7082, ecaade2014_084t19, b4b1, 4cf3, acadia14_111m, ijac201614309k6, ad07, acadia17_598h, 49ad, 9cac, 04c7, 09cb, 6b5a, acadia14projects_145p, ecaade2015_256d58, 3fe7, 473d, ecaade2014_132j29, 80d5, 1cd8, ecaade2014_218m55, ascaad2016_059j23, caadria2016_517u21, 2bee, ecaade2017_215c, cb18, 5d74, 27cd, 411e, ecaade2017_112yy, 3158, a67a, 464d, 50e9, a284, ascaad2016_031m12, d951, dbb6, bc4f, acadia14projects_189as, 88ce, caadria2016_819p34, 6df9, 0bb9, ecaade2014_168l41, sigradi2015_sp_11.303p31, 6968, sigradi2014_314p6, 131a, 75e1, c348, c5db, e416, 03bc, fc67, 0d83, ca4b, ef2d, 71e8, d680, cce4, a511, 845b, 23ae, bd71, 6896, b837, eb9a, 64f6, 1bc4, acadia16_72f5, caadria2016_291o12, 7657, b668, f43d, ecaade2014_153c37, aa7e, ecaade2016_106h29, acadia16_140x10, 3eaa, dccb, 4c38, fbc0, 8a8c, 9483, sigradi2014_015a1, de9c, 5342, 4db2, e85a, sigradi2016_801r, acadia17_598xx, ecaade2017_199ii, 720a, ascaad2014_019s2, c835, 8409, ecaade2013r_005h4, c95c, e148, caadria2017_028y9, 111f, 4a9d, 0e7d, ascaad2014_005p3, 0a48, 0d34, 7136, ec1a, 19ab, 76ce, ijac201412205i4, d7de, 16ba, b9b5, ceea, 1eb8, 9469, 1e15, acadia15_417a18, sigradi2013_42p, 93b1, 1fd1, acadia17_339mm, eaf2, 7d30, ced8, ecaade2014_168c41, ceb7, 6f7b, 50cb, 7ba1, c875, 52cc, 71ab, e575, fd68, 7396, 3cd9, 4299, d8cd, 47c2, 4d69, 6532, 9e25, e06c, ecaade2017_257rr, ecaade2017_079aa, sigradi2014_128e1, 3c49, cc2e, ecaade2017_215ll, e777, fc60, 386b, c9d7, ecaade2016_166d47, sigradi2013_157p, 13db, 3a24, 8d58, b6c3, ed0a, a992, be77, fa0d, eb5a, 890e, acadia16_270z16, dfa9, 97b3, 27c5, d0ab, 7e9e, 3870, 5107, a6a7, ecaade2016_162d44, ceeb, fbbd, 4667, de35, 1ee3, 0f55, a82a, ecaade2014_127l28, 023d, acadia14_375ay, 12b8, cb29, 075b, 6c7e, 288c, 4b9b, 0020, 6ceb, 9df8, 72a9, ecaade2017_268hh, 79da, ijac201513205j8, 0502, e145, 9514, a5dd, d6fc, b74f, b18d, 09f6, e79a, fd6c, 5123, 0332, 866f, ijac201412407a1, sigradi2013_393v, 85dd, ee1f, 42c7, 8242, 0d80, caadria2016_839p35, acadia17_364ww, b6bf, 62ee, 15dc, adf1, a0f2, 2248, ec55, ecaade2014_141i32, c8d5, 661d, bcf5, bfdd, caad, 6c5b, bc06, 6f38, 591a, 0979, 5b8d, f475, sigradi2013_223, 03a2, acadia17_91g, 531f, 420f, ecaade2016_tkoh67, 5a59, 2896, caadria2016_651f28, 3383, 4a50, 82c9, ca5a, e50f, 2406, a630, 6c1c, sigradi2013_155k, fcb1, 569e, ijac201614207p11, 3c56, a960, 1692, 81f0, 0997, 54ca, 226b, 87e4, 6894, 3453, 7e4a, 973c, aa4c, ca2c, 02fa, acadia14projects_479n, ecaade2015_144y30, 0683, 5373, baaf, b3c1, 3441, 8604, f8db, 08fe, ae63, f2fe, 5a51, ecaade2015_278n60, acadia14_531s, a934, b140, 7882, 05d9, 0b9e, caadria2017_104t27, caadria2017_035x11, 20c3, b782, ecaade2015_35w6, acadia17_26f, 1db2, 11ea, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 09b7, sigradi2013_238, eb2c, ecaade2015_196k42, c17b, 6a25, c370, 7220, 8fba, 0d8c, 03b6, dbf5, 9024, 2c7d, ba0e, be86, f2b1, 05ba, dae0, 27a2, 7907, fa78, acadia14_671m, ascaad2014_017o1, 4cd0, d705, 0455, caadria2015_114n18, 5097, caadria2016_003l1, ecaade2016_083b24, aa2a, 6f44, caa1, 018d, acadia17_117w, ecaade2016_072j20, 0bf8, ee7d, 46d7, 27b7, cc3c, dd0e, bf4d, ecaade2017_077d, adaf, 5eba, 4bf2, 22e4, 3734, c586, 541f, 37b2, 43b5, 674a, fbbf, ijac201412403o5, 011b, 9ce6, 3535, b9b9, caadria2017_027o9, aec7, 4041, caadria2015_203b29, ecbb, 9e7d, ecaade2016_190r50, 04b2, a76b, 0078, acadia14projects_111n, 35e5, 0ea7, caadria2017_009t4, bc72, acadia15_343n14, e6e8, a9c9, be22, acadia16_478k28, ijac201614207c12, be15, a1c3, eeb1, ee6d, feb2, ecaade2014_176k44, 8919, 08d6, ecaade2017_051o, 3695, 1420, 7ad0, 9f8f, 808e, 8b09, 1d6a, 535f, acadia14_375e, sigradi2013_43v, acadia14_145ab, ade7, ee2b, caadria2016_683z29, a580, ijac201513203c7, 50d9, 6e51, ijac201513203s7, 3bb1, 7701, ecaade2015_248l56, cedc, 52da, ecaade2016_203l53, acadia14projects_375ay, ijac201412408u1, ecaade2014_010z1, efbb, ecaade2015_138j27, 1a76, 7865, ecaade2016_038f10, f649, 2843, 21a8, c900, 955d, a692, sigradi2013_275a, f663, ijac201412403m6, 29aa, ecaade2017_019cc, b265, 1b78, ddab, bf03, f56b, 4deb, sigradi2015_8.328p15, 20a7, 2f0f, 6ada, 28f2, 8f67, f8d9, 8972, aeed, 5be8, bbfd, a978, ae78, 2095, 6909, bd01, caadria2017_096k26, 421f, b210, 574c, 9aa4, 2f3e, acadia17_435l, c6d9, 07bd, bce3, 0331, c5a8, acd7, 86f9, ascaad2014_005y2, 897b, 1bbf, acadia14projects_101ap, 76bb, 2581, e181, a932, sigradi2016_564hh, acadia16_184u12, ecaade2013r_018n9, 178f, 2fbe, 7f9f, 243a, sigradi2013_400l, e918, a665, ecaade2014_029y7, sigradi2013_342j, 727c, e531, ecaade2017_069ee, a342, e368, 15e6, a9ed, ecaade2014_044t10, sigradi2016_387yy, 411a, 38d9, ecaade2015_320n70, bec3, 2a60, 8f71, acadia14projects_317ac, ecaade2016_170u48, sigradi2014_293z4, ecaade2016_167a48, d600, a448, 9196, caadria2017_058f20, ijac201614207a12, 314d, 0d6b, 2892, b5a4, 2382, d1bd, f7cb, 1fe3, 2bbb, df97, ascaad2016_013a6, 98d2, ascaad2016_021c8, e4d7, sigradi2014_042u3, acadia14projects_435ac, c4b4, 5e79, 2c3f, 01d1, abba, caadria2017_123e32, bd35, 9cb6, 7d7b, d58f, caadria2016_197j9, f13b, 68da, 945c, 97fc, ijac201412207f5, fbe1, de0d, 70bc, 39fd, caadria2017_145c38, 3d81, ecaade2015_86e17, a929, b558, ijac201614204b10, eafb, ad74, 50b6, a948, 74df, 6dfa, a5d3, 4ed3, 2cd3, 90f2, 9501, caadria2016_135y5, b05d, 9e78, e967, ijac201513206l9, 9cf9, ecaade2014_157m38, ijac201412204n3, 2fe2, 26a6, 50cf, fbc7, 6843, a58d, c0f3, caadria2017_042v13, sigradi2013_268g, 5090, ae42, a880, 245f, eba1, 74ec, 1d35, a168, caadria2017_096d27, 1b65, 07d7, 4300, 3143, ecaade2016_077p22, 1155, acadia14_619an, ecaade2016_223m59, 3ed1, acadia17_658g, 503a, 5dc8, 8ed6, acadia14projects_619ai, cd62, acadia16_196i13, acadia17_163hh, d404, ae99, 79a1, df70, 7f7c, 7cb7, acadia14projects_497v, 6de8, e5e8, 96ee, fac4, 22c7, 761d, sigradi2014_314n6, 184e, dbb4, d601, 38e7, 14dd, 48a8, 8d3a, 1667, ecaade2015_180z38, 4814, 7dc9, ecaade2017_109mm, 3b3b, sigradi2015_3.212m4, 582f, 5279, sigradi2015_10.140t19, a9be, 5c9a, c05f, fde7, ecaade2017_117cc, fe72, 4c76, a4ae, 790d, defc, ce0f, 8b08, 1e38, a0b9, ecaade2015_61u12, d2a7, 2894, 2f39, 8c6b, 9b94, 7ff8, fccc, 9dca, 3f17, ijac201513205s8, a360, aedf, 7ebf, 1b67, ecaade2014_156f38, 5e33, ecaade2017_jgot, 3653, 03f0, 331c, e238, 2147, ecaade2017_051n, d2fe, c54c, caadria2017_023s8, be78, ijac201614102s1, ijac201614302k1, 15e5, sigradi2016_564kk, f94f, dc3e, 1593, b600, 53dd, a77f, 2c77, 57a2, ea0f, 0156, 831a, e59f, 4936, a7d8, 293e, 34cb, 6075, caadria2015_208k31, 43aa, acadia15_211x8, 14b1, acadia16_152c11, 05b2, 9e8c, sigradi2013_234, 7abb, 2779, caadria2015_078l11, 80f7, ecaade2016_147o40, 75a2, 4f5a, sigradi2015_11.34u23, caadria2016_229b11, ascaad2016_024g10, 19cf, 9c5f, ecaade2015_206w45, 50ca, acadia15_95p3, 8370, 15f2, 924b, 634f, 77ed, 5d95, c3a7, a874, 93b8, 1328, ff1d, fc3d, 1b8e, sigradi2016_537ww, 324b, 423e, sigradi2014_266e2, b162, sigradi2016_673hh, 9ee9, 6a75, 5378, 8213, 509b, ascaad2016_007o3, 5b7a, 2bd9, e805, 7d89, caadria2017_027p9, 648f, 4b54, e6d2, 1715, f87d, 2a2c, 484d, 709d, 3588, ecaade2017_026kk, 4c3b, 895d, ijac201513104f3, 1ea4, daf4, b7a6, 8a64, b528, acadia14_125y, f5cb, bf5e, ecaade2015_64d13, 747a, 0520, sigradi2016_690ww, ecaade2015_229t51, 372c, ecaade2015_37h7, ecaade2017_257tt, d6c9, 3cf7, 3875, caadria2016_507g21, acadia15_195b8, ecaade2013r_019l10, caadria2017_081n24, ecaade2016_119x32, 7608, a842, 78dd, 86bf, ascaad2014_007d4, 45c8, 2df9, ecaade2014_015u3, sigradi2016_407u, ebdc, 7d98, ae6e, caadria2015_030f4, 68e4, bfdc, 6918, 7c8b, 3992, 24e0, c7c4, a4d9, eed9, 0bf9, acadia14_247m, 8761, eef9, ecaade2016_163k45, 5394, 26f9, ac8d, ecaade2016_094p25, caadria2017_009o4, fcee, acadia17_273hh, ecaade2016_ws-dleadw67, 2b0c, 1532, eca3, a39d, acadia16_214c14, a0e6, f1b2, 0a81, 8c46, acadia17_358nn, caadria2016_851d36, 904f, 5dcf, d2d4, ecaade2017_124i, ecaade2014_226i59, e57f, ascaad2014_007f4, caadria2016_095n4, 3d2a, 7452, dae1, 5ccc, ijac201614206v10, 4f6a, ecaade2016_057u14, 1eb7, 3770, 706b, 8089, 4cdd, 7e79, 1a10, ascaad2014_003a2, 5f10, 3701, ecaade2017_210w, d5ec, 9405, e15f, caadria2017_145z37, c62c, 4bbd, bca7, cddb, ecaade2014_184m46, sigradi2014_347o10, dafb, 741f, 7d3b, sigradi2016_636n, 06eb, 7a28, ijac201614203s8, 39d3, 2ded, e4f6, 7fad, e165, ea9d, 798e, faab, 55d6, 8af9, ecaade2017_134s, acadia14_357a, f411, b58f, 8f82, 88b3, a12f, 5351, ecaade2015_225k49, ee15, fd5f, ecaade2017_172v, ecaade2013r_009x5, caadria2015_073h10, 5137, de79, caadria2017_005t3, 470c, e863, 789b, acadia17_231o, 3a25, cb84, fcaa, sigradi2015_sp_8.78j30, bf2f, 193f, b050, caadria2017_028d10, ad45, 2dc2, 81a5, b288, 3d30, a8ef, ascaad2014_014c8, 0107, a853, 456f, fc7f, b54e, sigradi2014_021t1, ecaade2016_ws-foldingv68, 22a2, sigradi2016_490w, caadria2017_031i11, 9e40, ecaade2017_129oo, 97f4, caadria2017_047e15, c67e, 6663, eef4, 8798, 6bf5, acadia17_81n, e3e7, ecaade2016_210d54, ecaade2016_175k49, 095a, 7ae3, 6f18, 9f47, 1e8a, 7716, 1368, a658, a17e, 50c1, ascaad2014_013v6, ecaade2016_075f22, 51e9, 5368, 179d, d897, 7bf2, 8712, 99f8, caadria2017_052x17, b377, 3ebb, 6dfd, ed51, 0371, 4f8c, fa15, c764, 28f9, 8091, e5d2, 1ef3, c3bc, 42fd, ea1f, 0af5, 5522, 79f9, 9247, 9b99, ecaade2016_132l37, 1525, 7db8, 3af1, e63b, a847, 990c, ascaad2014_004k2, 09b5, 7677, 19dd, f0c2, 9941, 3ca9, 884a, 918b, b14e, e465, 3b99, ecaade2015_286d63, a2bb, 8be1, b33f, 825e, 920f, b6fb, ascaad2016_037e14, 2ea3, 8160, acadia16_140e10, 8c6e, 934f, c99a, f5ea, b994, caadria2016_301p13, 8528, ecaade2014_224r57, 3d65, 0efd, 3418, 445b, c127, f528, 3079, 4bd8, 951b, e036, d76c, 7925, f44f, caadria2016_517d22, 3036, ff29, 9e7b, cf32, ecaade2015_118c24, e5c3, afac, f88e, 1695, acadia17_26g, a709, e8cd, ecaade2014_065a15, b9fc, dfac, 6b1d, ecaade2016_222a58, c5b2, 5ab4, a8dd, sigradi2014_266i2, acadia16_98j7, a19f, 9885, ecaade2015_317v68, caadria2015_122m19, sigradi2013_411n, ac5f, 11f1, 27fb, 4a86, ecaade2016_132y37, c7e2, 87b1, dfee, 40dd, 0bc1, 95b3, sigradi2013_208l, 2b7d, 2fcc, ecaade2017_265m, c047, 78ca, 7759, sigradi2013_393u, ef8d, 8765, 58f6, caadria2017_015k5, c608, sigradi2015_5.384o7, 7f19, ecaade2015_21w3, f243, ascaad2014_029r8, ecaade2013r_001r1, ecaade2016_198o52, 6805, sigradi2015_11.71g24, caadria2016_003i1, sigradi2015_10.307v20, 59a0, 8f3e, ecaade2014_226g59, 53f6, 4b24, e6c6, 44fe, a40b, c566, 97f2, ecaade2017_002c, 4bb5, 5e7e, 3d0d, bd17, ecaade2017_101q, ecaade2016_ws-dheritager67, f74c, ecaade2016_067c17, 9a07, 76e9, acadia16_450o26, acadia14_661e, 2b42, caadria2017_079y23, d303, 3cfd, 6982, 868d, b7c8, efac, 1a5d, acadia17_90ii, 1a67, c75d, 7f1c, 48b2, 640c, b1fe, acadia17_669j, acadia14_267p, d858, 8f3a, 6d2b, sigradi2013_263, b921, 793e, ef69, 56a9, 1d55, 388e, 8619, 292c, 7f1e, 00b6, ebcc, ecaade2015_21x3, ecaade2016_102c28, 4762, 9f61, 1911, ecaade2013r_006u4, 1f9c, 0eed, 0c5e, 88c9, b53e, 3a91, 4f0a, sigradi2016_614y, c87d, 79d7, acadia14projects_517t, 74d6, 9d19, e35e, 9491, 7d4e, 6dd9, ecaade2013r_003z2, c94c, sigradi2016_625ss, da1b, 011d, 2717, dbca, 1aaf, sigradi2016_421yy, 3b5f, 895c, ijac201614104b4, 22d6, 405d, 83eb, b102, 99bc, 9d2a, 8b3d, ecaade2014_153s37, ecaade2016_089f25, 0a7e, 759f, e12c, caadria2017_052u17, fba9, acadia14_135u, acadia17_90gg, 3305, a7d7, 1e5d, 8cb0, e849, e4f5, 65d9, 4fd1, be79, 1df4, 4185, aff0, 937c, 7ec0, 1ce2, acadia17_338ff, a200, 59d5, f4eb, 7fe7, c73a, 552a, acadia17_608cc, 5b9e, sigradi2016_685oo, ijac201614102t2, 9e8f, 0c8e, bdaa, c77d, 736e, ecaade2017_116qq, d786, ecaade2017_169hh, 366f, a5e0, 7d0a, eeaf, 149b, 2546, 7f64, ecaade2016_224s59, ijac201614208v13, cb96, 9e1b, 77a4, 0bd6, 539f, e53b, b4bd, 11f4, eb74, ecaade2017_155k, d96c, 897d, sigradi2015_6.387y9, 78f9, 3a82, sigradi2013_386d, ecaade2014_089u21, fcad, 516c, 0afa, ecdc, 05b8, e45c, acadia14_463b, ecaade2017_157mm, 2798, 6d4d, caadria2017_115h30, e48e, 3fc0, 29ff, 6daa, da15, e252, ecaade2015_304w66, e0f3, 5ffa, ecaade2017_156w, a353, d9bb, c04c, ecaade2017_269vv, 8eb4, 1bc9, 773d, e46a, 92bd, 0c4a, 11cd, 25ad, 1130, 764f, c494, d852, 7a1a, fbea, dd23, a5ea, 36b1, 1500, 4079, 04cf, c182, 0475, bfe4, 8cfc, acadia15_57c2, 638b, 112e, acadia17_290j, 56e7, a3be, fda1, fc33, 1f4f, 11a9, 6cdd, 9db5, 5005, e8f4, acadia14projects_33af, acadia15_407j17, 6c13, ded8, ea8c, 8c40, acadia14_291aj, 1e6e, eddb, ecaade2017_244nn, df2f, acadia14_389b, 98a4, ecaade2016_163s45, 624a, caadria2017_054g18, 2447, c3be, 9c8f, 2e0b, ca51, 1587, f36e, 313e, 236c, ecaade2015_207t46, 2176, aedb, 505b, 084e, acadia14_153a, 48c2, 283e, 5867, e89a, fafe, 66d2, 2723, cc61, ecaade2015_180g39, sigradi2016_455c, ecaade2017_243gg, sigradi2013_184, 96e7, f247, caadria2015_049b6, ecaade2016_057l14, 0f3a, f9bf, ecaade2014_128t28, 64ba, ijac201412406s9, 0436, caadria2017_046j14, ecaade2017_117bb, e487, 3a84, 811d, a1af, ecaade2016_011d3, 0a23, 7e6b, b4cc, ascaad2016_044x17, f5c3, bfa9, e8fd, acadia14projects_375p, 7a52, 91c2, caadria2017_145e38, dac2, b50f, f830, 0ed5, fe13, 0901, 4896, bbf7, ff8c, acadia15_57s1, 9dde, bf90, 53a5, sigradi2016_534tt, 8c6c, caadria2017_104c28, 86ee, 940d, e7cf, 34c1, 2014, 62d2, caadria2016_631b27, 8d14, ecaade2017_142vv, 0d46, c4a5, 90f7, sigradi2016_449mm, acadia16_12i1, ecaade2016_154z42, caadria2017_096o26, ecaade2017_149p, acadia16_140z9, ecaade2016_162c45, 1577, 3ba0, b5ed, 53be, 43f2, 71d6, caadria2017_163t40, fe7a, 973a, a875, 06b5, b59e, 5e81, 0d8d, ecaade2016_ws-dleado68, e933, 52d1, ce59, ecaade2015_138a27, 41fd, acadia14_301a, 8d2d, ecaade2016_234a63, 9a62, 8262, b29b, 71b9, acadia14projects_43ae, 5fda, caadria2016_673c29, f314, ab35, 98f9, 0aa3, ecaade2015_129t25, d526, 830f, a15b, 623a, 5dc7, bb13, a1c7, 6e06, 8427, 45fe, c236, 3d48, 73aa, eb40, b9f3, ecaade2016_130r36, 892c, cb4d, ecaade2015_333j72, 9124, b93d, 5dfa, f480, acadia17_491t, ea96, 69b5, e6d5, 57ba, 575b, 8cdc, 491b, 33b3, 2ed2, ascaad2014_019u2, ascaad2016_042w16, dfb4, 57ce, sigradi2016_674ii, 23db, b5b8, a59c, 74f3, 274d, 1176, 2051, 1974, a36f, sigradi2015_3.268g5, sigradi2013_183d, 4a36, acadia15_195w7, de81, d66e, f4ae, acf5, 1959, 6881, a231, 4987, c552, 9e2e, b534, f098, f683, sigradi2016_448p, 2ef1, 063e, bd5e, f23e, 509e, 5b1a, 9248, ecaade2017_192o, d579, acadia15_110b4, 476f, 33f9, ecaade2017_071ii, 24a0, d938, 5be0, fdce, 09f5, ecaade2015_333m72, caadria2017_005n3, a03f, bf02, dcdb, b766, 495f, e2d1, 3171, d389, caadria2016_497e21, 95d1, 7a6e, 1809, 4f29, 9d6b, b881, fe3e, ecaade2014_157d39, 1b7a, 174b, 554b, cd49, sigradi2013_212, 1fa3, 1dc7, ade1, sigradi2013_342k, debb, 4602, a2c0, 7564, 8221, 56f5, 0302, 7ddc, dc16, 4d11, acadia14_497z, 80bc, ecaade2015_205c45, 767f, 5702, a354, 6180, 76d2, b0af, acadia14projects_479i, b92a, caadria2017_165o41, 5484, acadia16_214a14, 90ed, 47ad, dffb, bc42, 8796, 4436, f2ee, cc0d, ecaade2017_215k, 17d9, 49a7, 7370, 75ea, 5fc8, 035c, sigradi2013_345, 2052, 6061, 4f38, 8b53, 150c, a5b9, 88d6, d8b7, sigradi2016_360u, a7e8, 05b7, 9263, ba10, ecaade2015_86h17, 07c9, 5b47, 9fab, b0c2, acadia14projects_317s, 1cdd, f0b6, a15d, acadia14_463s, 1a95, c3aa, ecaade2015_73i14, 1a7c, 56c1, d67e, caadria2015_237r35, ece8, 34b7, 3767, 5111, 14e6, acadia14_237ax, cf7f, 68a5, 55d4, 45f2, eadf, aa6f, ecaade2014_157g39, 8ff3, acadia16_270y16, b3f1, ac6c, sigradi2016_815ii, 3805, ecaade2015_73b14, 3872, 9408, acadia14projects_257aa, 63a7, d1d5, c649, ecaade2015_336d73, sigradi2013_95r, acadia17_163ee, caadria2017_028z9, sigradi2016_546g, 103a, acadia16_224v14, acadia17_473b, db66, 0bef, 2a11, acadia14_91t, bed0, bb65, ijac201412304l1, acadia14_101ao, fb4d, d234, e3da, ecaade2013r_009c6, caadria2017_017m7, sigradi2016_741hh, 2fc9, 9898, b1d2, f71d, 4a8a, 94f7, 28ec, 398c, 63a2, 350b, ecaade2016_075b22, bb3f, 9c7b, 9050, dbbe, c381, 000f, sigradi2013_366b, efb5, 84a6, 916a, 37eb, caadria2015_206x29, 6ffc, c252, 87b9, ascaad2016_054t21, 9612, acadia17_413q, 1acd, 7d7c, 4fde, 1f54, fe10, sigradi2016_559t, caadria2015_208j31, 9d0c, 5567, ecaade2017_050j, 0b3c, d43a, 0429, ce96, 4d29, 1559, 5051, e404, a988, 55ad, 8b03, b20f, 123f, d2e2, 0551, 0a77, 65b5, sigradi2015_10.177a20, 213f, 6fa7, 7fd9, 7724, e968, a819, 7317, f246, 0a80, b078, e563, 96eb, acadia15_343p14, 85b7, 06b9, ecaade2015_53z8, caadria2015_190m28, df83, acadia16_98u7, 9f6a, 1c88, ecaade2014_086r20, sigradi2015_12.297o28, ecaade2017_169ii, 5a57, 6019, a77b, c91d, sigradi2015_sp_10.311l31, 7cba, 287c, 4c2e, 97f1, sigradi2015_9.152x16, c6db, 7127, acadia14projects_681ap, ecaade2017_117o, d18d, 58bf, sigradi2016_655g, defd, ijac201614207u11, fc3f, deb5, 0c4f, sigradi2016_484m, 7a39, 6567, acadia15_407t17, 6240, d91d, ced3, 2f41, 6c35, 4591, caa9, d8a4, caadria2015_109d17, caadria2017_163k40, cbfd, 19a6, 9b32, 05fe, 5a07, 4429, e5f0, 66ba, e674, df31, cd76, sigradi2014_345c10, acadia14_229i, 4c4b, ecaade2013r_009v5, acadia14_579j, 294f, dc11, 5ffb, 1e25, a7d6, 89b7, acadia14_709al, acadia14projects_101ak, 4e9d, d139, 70c9, ecaade2015_199b43, 4d13, 019e, sigradi2015_2.213y1, f423, f566, 83fe, 7f7f, cdbb, ijac201412302n7, e25b, 5e0a, ecaade2017_046d, 3e1d, caadria2017_125y33, ff55, 2d27, e8b7, dee1, sigradi2016_732e, acadia14_365ah, ecaade2017_017s, 9477, a94d, sigradi2014_329v6, 200b, 1507, acadia14_531r, 6263, bc6a, fc6c, caadria2016_651w27, ecaade2017_269tt, 0a7f, a1e9, caadria2015_030d4, 640e, 0303, acadia14projects_339x, b067, a1fd, 5222, ec2d, ecaade2015_209u46, acadia17_403k, ijac201412301j5, f249, 8af6, 9078, 3ef7, 58d2, e345, b058, 9957, sigradi2013_343c, 7550, d9d5, 77a1, 656c, b0da, c365, 8e0c, caf0, 0482, ea2f, c53e, 7380, 8aac, f8ab, ffa9, ecaade2014_044y10, d3a7, eb5d, ecaade2014_151u35, ecaade2017_175j, acadia14projects_463r, 0ad9, c40f, e37d, de3a, c210, 8cbd, acadia17_669h, 59ec, b9b4, caec, ijac201513301x9, 8a4c, b873, 606e, e525, acadia14_339au, ae4a, 07f5, 54a8, sigradi2015_10.377y22, acadia15_243d10, acadia14projects_267o, 809e, 328a, 83bd, ecaade2017_111tt, ba88, ijac201614204i9, 4065, 6d83, 8443, 6ee0, ecaade2016_098e27, 92f7, de7e, 55b5, 037f, 3f5a, 4605, 0701, 1021, 8ffb, 883f, af85, ecaade2017_213qq, de10, a064, ecaade2015_91c18, 3a68, 4d9a, f540, 159b, sigradi2015_6.387u9, f0cd, fec8, ascaad2014_030z8, fa87, 1058, 84e6, ascaad2014_007e4, 9e56, dcae, 04bb, acadia14_23ae, 50d0, sigradi2016_690d, 8006, 6535, 20ab, f240, ecaade2017_054aa, bd61, fbd4, bc29, 7f6e, 4b20, ee06, b8f3, ecaade2016_016j4, ecaade2017_143a, 25a0, 4767, c663, 646d, 951c, acadia15_81v2, b160, d72e, 7c6d, b02e, bfbb, 165f, ecaade2014_240l62, 64f8, 2732, fcb2, caadria2016_735v31, 58fc, 4296, caadria2016_819r34, ecaade2016_119p32, 9d6c, 24b1, ecaade2017_255c, ecaade2015_61x11, a3b8, e031, ijac201614104z3, 2fa0, acadia17_570cc, 7b63, 23f3, 3783, ecaade2015_309x67, 1e41, 9d91, a873, 5c3d, 7293, 69dd, 12c7, 2063, 3708, be99, ecaade2014_191u48, 2420, e162, f97b, caadria2016_311z13, 71a8, a17d, 1cca, e48f, 077a, acadia14projects_479j, c7d2, d51a, b5eb, 7e01, c4b9, cd24, f17f, ascaad2014_022f4, b4a3, 4c43, bbba, ecaade2014_031u8, 0cc5, b781, 3242, da65, 0ccc, 496c, ecaade2015_25m5, 8177, acadia16_12r1, d4aa, 76e4, 132b, 6991, 0cd2, c8e7, fa1a, 60ea, 67dd, b34d, 430b, cb45, 90a3, 85e3, fe08, fa90, f666, ecaade2017_253n, acadia14projects_699j, 4cb6, caadria2016_405l17, b618, sigradi2013_364p, 0845, acadia14_333au, 94d3, f4b8, 0f27, 097f, be38, ecaade2014_151b36, 683c, ecaade2014_120l27, fe7f, 843c, ecaade2015_241a55, 4115, b7ca, acadia14projects_145ah, f196, 31cf, a98d, 46f8, 2e1a, f82f, 133a, dbef, 0082, 4213, 4f83, bea1, a1f7, 7fc0, ca4a, 607b, sigradi2015_4.219v6, 36b0, ecaade2017_009cc, abd4, sigradi2013_42n, cdd1, ecaade2017_146jj, 4d37, caadria2017_080k24, 23a1, ecaade2014_188h48, e9d5, 0e98, 524f, ecaade2017_124y, 0f9b, d28e, dfb6, ecaade2013r_001i1, 5165, 2d8f, 3d7f, 297c, 5425, aecf, ecaade2014_018a5, ecaade2014_143p32, acadia16_382x23, acadia15_232p9, 2cc5, acadia14projects_53p, ecaade2015_119f24, cf0f, eb6c, ff94, e654, a781, 7f58, aa00, cc1f, 1596, e1fc, 894c, defa, 1f7a, 16a9, 9b4e, 886d, 0cd8, eefb, addd, sigradi2016_530hh, 6a01, 1f7d, 6683, e936, 5586, caadria2017_009j4, acadia14_117h, b1cd, ecaade2015_280b61, dc48, 1850, sigradi2013_138t, ecaade2013r_017w8, 1ef2, acadia15_69o2, 75ad, 8d67, caadria2015_078n11, 6359, 0229, 90d3, 188d, 630f, 6a4f, a9f2, ecaade2017_006t, da04, efc2, 31da, 3d84, 6aee, acadia15_123j4, 1621, 3cb2, ascaad2016_004i2, fc6a, c0c3, caadria2015_084y12, 3ded, df19, e04b, e869, ecaade2017_057cc, 807d, ecaade2017_083jj, 2eb9, bc2b, b176, 6f0c, b91a, ea2b, 8dcb, 0665, acadia14_531z, 505c, f368, 9733, 077f, 25c1, 8b02, 9dab, a5cf, a0c4, acadia17_211p, 5c32, acadia16_62c4, ecaade2015_200i43, 0911, 69de, 09a7, ee57, ecaade2016_132r37, 4b21, 36e0, caadria2017_094v25, d706, f2a3, 60f5, 248d, fd36, e2eb, sigradi2013_326d, sigradi2015_8.264r14, 9468, a3fc, 1fa8, 292a, 4685, ecaade2016_222c57, 2448, caadria2016_177w7, caadria2016_663u28, cbec, acadia17_71mm, ecaade2017_157uu, ecaade2017_254pp, 76bf, 0101, 62e7, sigradi2013_271s, ecaade2014_038k9, sigradi2015_sp_8.326y30, caadria2016_457j19, 5115, 329b, 47b4, a655, f8fb, dc4c, 155e, ec8b, 7c1a, acadia17_36v, 60a2, f591, 8bf3, 5383, 9be2, caadria2016_745x31, f0d3, 7883, sigradi2014_265l1, bf99, 5bc2, ecaade2015_248h56, 8314, acadia14projects_497ab, ecaade2016_036s9, acadia15_483w20, 55b7, e6f8, 1ca1, 49de, ecaade2017_212mm, 20e5, 2bb0, 4b0b, ecaade2014_194z49, 0980, be8b, e2be, fa9a, 8da3, caadria2017_095h26, a2fd, 09f8, 5ac8, 1f12, 2652, aa9e, caadria2016_085h4, 6796, 9b27, 015e, d060, 9140, ijac201614206w10, 9476, 6ab6, ecaade2015_178i38, 42a4, 4540, 8ff8, 3403, ijac201412305r2, 8f4a, 7e5e, 1674, df5f, f9bd, 0009, 3993, cced, 652a, b24e, f5d5, 2a75, 90ae, d5f0, 818e, a2d1, 7af7, ijac201513305p12, fdac, 5eda, 0958, df43, 2836, 0d8a, sigradi2013_359i, ijac201412306y2, b09a, 90f8, a4ab, 4c6c, ecaade2017_054z, ecaade2016_152a42, sigradi2015_8.47o11, 3ee5, a35f, 4819, 546d, ecaade2016_111n30, 5882, 0616, 5b08, 8844, 6f87, 71ca, 23c6, ecaade2014_237z60, 303e, db78, ecaade2015_229h51, 57de, sigradi2015_11.136y24, c296, ecaade2015_138j29, 99e3, 354f, 19b7, ecaade2016_057s14, 9914, ecaade2016_162m44, acadia14projects_691av, 74bf, c325, acadia14_375j, a5c2, acadia15_343h14, d81a, 25bb, 366b, d6e3, 8dff, 95e7, a5bb, 1e14, b2e6, ecbf, acadia14_497ac, 0ef6, 04f0, b9f6, caadria2016_425c18, 68fe, ecaade2014_233h60, 4f63, 1c0f, 7a5c, 9a56, ecaade2017_142xx, ecaade2014_233y59, 14b4, 2573, 85be, 843f, 3031, ecaade2015_144g31, 5188, b92c, 495b, acadia15_95m3, c6e1, ijac201614205t10, d68d, acadia16_450l26, 7363, 28ea, ijac201614105j5, ab19, c356, 94e2, ecaade2015_200m43, 69b1, d05a, c573, acadia14_479az, e8a0, 8f3b, 8d1b, 747f, d2fb, cc51, c968, 225d, e9e9, ab9e, 4e80, sigradi2015_10.309p21, 9b14, 0072, dc22, sigradi2016_461k, 5ff5, 5ad9, 08fb, 69ee, sigradi2016_592y, 7799, 3d94, 5931, 170f, ea20, 34fb, 7123, 50b7, df99, cb51, f617, 2080, 3c0b, d0ff, 8f5e, 9460, d039, 115f, aa3c, a334, 5fb9, badc, 0d33, 4933, 07a0, caadria2017_094u25, 00c4, 8768, caadria2017_016c7, ecaade2016_224a60, acadia16_280r17, 5f4e, 6678, acadia17_322j, b2b0, 55ae, 2610, 4d57, bb76, ea5d, 9e87, 6972, 48d7, 1270, a7ab, 1681, b3b1, sigradi2014_049i5, 52ea, 36c5, feb9, 4076, 0934, ecaade2015_82a16, 5b02, cdb7, ecaade2013r_018i9, ecaade2014_108c24, 482d, 7e55, c9f3, 9a6a, 842d, 4911, sigradi2013_303t, 03d2, 48e5, b225, acadia14projects_339ac, daef, 73f4, 2037, sigradi2013_313m, f9ea, 6abd, f5f1, a8ce, f37e, ecaade2017_056ww, acadia14_565r, 1c6d, caadria2017_040m12, b831, ecaade2017_164s, 5d13, ebf7, 7c3c, 68b2, 27e3, 975f, ecaade2016_ws-dheritaget67, ascaad2014_005b3, e240, 47d7, d8b4, 5aa4, ecaade2016_075k22, c450, acadia14projects_517n, caadria2015_048t5, 9f41, sigradi2013_400, 42c9, ascaad2014_034m1, 66ed, 30a8, 858e, 23da, 69db, 8e1c, 87fd, fdf6, 1810, 93a3, add0, 60a8, 0c56, ecaade2014_206m53, e6f2, acadia14projects_409n, acadia14projects_709al, c8d6, a579, 3ae3, 7ace, 477f, c912, 43c2, a909, ecaade2017_211q, c208, 370d, 9b7c, f680, 13d4, caadria2015_087w13, 84aa, caadria2016_125u5, 8571, 43fb, e987, ascaad2014_014p7, b9d9, 6187, d645, 5fc0, 2085, 2093, 3fc7, 2148, 7cfa, d184, acadia15_483u20, 5699, c3b3, 3a15, faa6, 4973, ecaade2013r_001l1, 0aad, 6c40, e6d6, ecaade2017_089aa, 8e53, ee9d, 6b8e, 1b82, 381a, e3f9, eae3, 4ae5, a37c, 760e, 251b, caadria2015_069n8, 56a7, a052, d48e, caadria2016_477e20, 7a61, 9478, a173, ecaade2017_023hh, sigradi2015_4.219b7, 8821, 22d7, b149, 7dd2, ea1a, c965, f06b, 84c1, fdfc, ecaade2016_222w57, 1c64, f5ee, 4488, a1e0, 1941, ecaade2014_224a57, 9ee3, 46c1, sigradi2013_267d, a7b5, fbce, 6fa6, ecaade2014_237f61, ccea, 46fd, 1d74, 89ff, 2e2e, 80d8, ascaad2016_048k20, 741c, e879, 11b5, ecaade2016_217m56, ec6c, acadia14_627h, e821, 0cef, f2b9, dbb3, ae9d, 06bb, 2c14, sigradi2014_114n9, df91, 3c3f, acadia14projects_473at, ecaade2017_061e, cec5, a6db, daa0, dfe5, f832, 0e7e, 39d0, caadria2017_072z22, eeef, 2b1a, caadria2017_122u31, 2252, ecaade2016_238o63, 6684, bbb1, ca8e, acadia16_270f17, 61c6, 0a60, 2b8c, c672, acadia14projects_237ay, 704d, f34f, 878c, ef27, 747b, d0a3, 9608, caadria2016_343f15, 7a2b, 3115, f849, a558, bff6, d336, c79a, 926d, acadia14projects_539g, 319f, 6445, b794, 4b51, 4ddb, c6a6, 58b7, 84ef, 13ec, dd67, 1f94, 21c4, 4941, ecaade2015_196s42, 99e2, caadria2017_056h19, be89, sigradi2014_213u7, 2b8a, 8dec, caadria2016_457d19, ecaade2015_298k65, ecaade2015_116p23, 3385, 8b14, 7605, 0b70, 796c, 5bce, 03dd, a50d, ecaade2015_22b5, c36b, caadria2016_881v37, 2679, da6d, 8332, ecaade2015_250c57, 83ec, 5546, fb6c, acadia14_177ah, f6c5, a0b5, e608, 29ae, 28e7, ecaade2016_075y21, 104f, 17d4, 0344, ecaade2015_217w47, 426d, 9286, 460a, d294, 4fcc, sigradi2014_232p8, e262, 94d9, 3069, 587b, dfbb, 0fb9, fd26, ef96, fff7, ijac201412408x1, ecaade2015_115b23, f962, 887c, 5683, 8e2b, ca7f, ecaade2015_227v50, dad6, ascaad2014_001h1, e591, 50ee, 7b61, 2749, 624b, b8af, a564, acadia14projects_435av, 5569, 058e, acadia14_167y, caadria2015_090y14, 67d0, cb64, ffae, 2963, 1e74, ecaade2016_ws-intelligentb69, 5d5c, be0a, 06e3, sigradi2016_585ww, c548, acadia14projects_531t, 6fd7, c8bc, d340, 363a, d52c, ab77, ascaad2016_054y21, ad30, 0d79, ascaad2016_048i20, ecaade2015_138y26, 498c, sigradi2014_074i6, 0159, 126a, 3343, efb7, fbe9, b7ff, ebd2, 119d, 82d9, 542b, acadia17_211i, e010, 908f, ecaade2013r_004t3, 466b, ecaade2015_83j16, ecaade2017_208a, b68e, ecaade2017_255xx, 32e2, ascaad2016_052i21, fa75, 0785, 8018, ijac201513104h3, 7e3d, e5cc, 65b1, d172, 0441, 399a, sigradi2013_327r, 311b, e9b9, ijac201412303u8, ijac201412205x3, 1137, 0749, 013c, 9070, d20c, d79b, sigradi2014_291o4, ecaade2017_ws-archieduz, a4d7, 6d57, 6e00, 9835, 5a0a, 4da9, eb5c, e362, 7d55, 5863, a913, ijac201513102y1, 4fc9, f541, aa0f, cda1, acadia14projects_281z, ecaade2014_140l31, 4b13, ecaade2017_006aa, c71d, 2fae, caadria2016_311f14, efc6, ecaade2017_109oo, ecaade2015_61p12, 1dad, ecaade2017_220mm, caadria2015_213t32, ijac201614304y2, ijac201614204t9, sigradi2013_294z, 65f3, ecaade2017_129ll, caadria2015_126v20, 6f68, ascaad2016_012n5, ecaade2014_220c56, 6e1e, 2ce5, 6faa, 4e44, 4ea1, 2783, sigradi2016_382dd, 05c6, ecaade2016_224n59, 244e, 00cf, ef50, 67f6, 4ab2, b125, def3, d5ea, 76b8, acadia14_63aw, 08cd, fb3f, ijac201412401e4, e848, ecaade2015_307r67, ff53, 7a92, 42ad, f419, ebac, f04e, c9d4, acadia14_435aj, 4337, 9f20, ca72, caadria2016_333z14, 96db, acadia14_497t, 783b, 4df5, 00b5, 03b7, 353b, ecaade2015_38k7, e6c2, ecaade2015_143l30, ecaade2017_301l, 24e2, ffdb, caadria2015_099t15, ecaade2017_101bb, sigradi2016_356b, 148c, e140, 2eaa, 75e0, a229, 46d3, acadia14projects_565ac, 4f86, 7ce5, b65c, 4ce5, 0b41, sigradi2016_450a, caadria2016_167d7, 4a9c, 28a4, 3119, 0472, 1aac, 2f1a, da4a, 576c, acadia17_273cc, 2f7d, 8362, ijac201614403s2, ff58, 0a83, 7e58, ecaade2015_320k70, ecaade2014_204g53, b596, 4f15, ecaade2015_53m9, 4f07, ecaade2017_156u, ecaade2014_010f1, 352f, 7758, aef8, e30c, 8780, acadia17_117aa, e278, 7fb3, e1b3, sigradi2013_411, f33e, 4d07, 6be9, 7a6c, a824, 9149, ecaade2017_094f, 40c1, 3863, f03c, aca2, 4895, ecaade2015_173k37, caadria2017_023a9, 34bd, 6097, 2326, ascaad2016_045l18, c193, 5bc9, ddc6, 8e68, 2a21, d35b, b075, 0f5b, a2c1, 53a3, b0d1, 2d2d, 291d, 4f2c, caadria2016_683f29, 691f, adc2, 43af, caadria2017_118f31, 82bf, 920d, 4126, sigradi2013_359c, 65ac, sigradi2016_815ll, e106, 3763, 95ba, caadria2015_119w18, d377, 4fb7, 220c, bdb2, 8665, ed82, f1d0, ee74, 2a92, 84bd, 99b8, d6c8, f06d, ecaade2016_011h3, ecaade2014_070r16, 113c, 34c5, 2cc3, ca02, d823, 94ad, b29c, cb15, 23e9, 8aed, 5200, 0152, sigradi2016_537a, 4026, 0314, 99a8, ecaade2015_158c33, ef31, 43c8, 3e8c, 64b6, 126d, ecaade2017_029r, f0c0, bf83, ecaade2014_224y56, e375, 3498, 2d53, 5010, 92eb, caadria2017_124c33, 35a6, c4c8, 6911, 0602, a548, c0c5, ecaade2017_122nn, 71e0, b783, sigradi2016_615bb, 344f, eb24, c8e2, 91b8, caadria2017_175f43, ae52, ad0c, acadia16_88j6, 1047, acadia14projects_549u, 45d1, 789a, 9716, 4bc1, 922b, f132, acadia16_440b26, 6214, 55f2, 1f7c, 0664, 1d68, d475, ecaade2016_078c23, d3dd, 06a4, 75f7, cc65, ecaade2017_192g, bd3b, a876, 92e3, 8985, ecaade2015_297c65, 13eb, 6925, 590e, 85e8, 2442, ecaade2017_215z, 6ba1, 35da, ef0a, c22a, 484b, ecaade2017_091yy, caadria2017_113n29, 9ee5, 9631, 5209, 3b27, f086, af12, fab6, e79b, 3b98, f7e3, a269, f81e, ba48, sigradi2013_226u, c166, 4546, 988e, 118c, ecaade2014_169n42, 43d4, ccc4, b37e, ecaade2015_196m42, ecaade2017_252j, caadria2015_150w23, 6c51, bc44, 1d2a, a0c3, 18a4, f2cc, sigradi2015_8.186l13, a967, 642c, ecaade2016_021v5, caadria2016_187a9, d290, 3d2f, 3436, 4ce9, ca5f, 64b0, 98eb, ecaade2014_157z38, 308b, f183, 8e9a, ff7c, 5c83, acadia15_323d13, 9ba2, 09b2, d278, dd84, b9a4, acadia17_403s, e5fd, acadia15_57f2, 8b58, 9a1e, 4dc3, ebb2, 196e, ecaade2013r_004v3, cdeb, sigradi2015_10.138w18, e8ab, 35c7, ca4d, d20f, d52a, ff28, 0ce7, ecaade2017_076y, 1b38, a801, d79a, 2588, a333, bffb, 5726, sigradi2014_169r4, b0a2, 03a8, sigradi2016_522y, 2195, efd0, 1d6c, b207, acadia16_62t4, dba6, acadia16_78k5, 3317, eb6e, 86e3, 1ba9, 4333, 56ad, c3de, 8b46, 5b66, acadia17_391tt, ecaade2015_48b8, ecaade2015_138u28, 00f9, 1551, a4aa, 4b79, d8f9, 01f5, sigradi2013_183v, 8d1a, 3807, 42e5, acadia16_106d8, acadia14_145l, acadia17_678uu, d719, aebd, e210, 0221, 961e, d7a2, ecaade2016_065y15, 8aa3, d16d, d3e3, 108f, 6e08, 1606, 4910, ecaade2017_220ii, 92db, 6ed4, ce31, ecaade2015_15v1, 9c6a, f176, 57c0, sigradi2016_777jj, 6bce, adfb, 572b, 400a, bcf7, d890, 6ed9, acadia14_357aw, 1025, 68d8, ecaade2014_180i45, 07d9, 70a0, d37b, ecaade2015_221p48, caadria2017_018x7, 04c2, ecaade2015_171d36, d56a, 97c7, d838, e73b, e180, cf15, 17a1, ijac201513102z1, acadia14projects_189av, a538, acadia14projects_153az, 4392, caadria2016_105y4, fb34, aeb2, f928, 363f, bd91, be7c, bd9b, c760, 23f1, a9e7, 5662, 67b7, f6ad, 52d8, acadia15_274k11, ccef, 55d9, 1ddb, f742, sigradi2015_9.168e17, 794f, 030f, 92fa, 90c2, b27b, 5812, 0fef, sigradi2014_313h6, 8ece, a8a9, dad0, 10e5, 6bc9, d871, b1c6, b24d, acadia14projects_177z, 9419, acadia15_417b18, cf04, ecaade2016_102i28, bf51, 4800, db64, ecaade2014_204t52, 6524, 45c0, 197c, 3e80, 91b2, f48d, 1de7, 808a, caadria2016_095p4, sigradi2014_279w2, 0071, 3356, 36f4, 40aa, c111, ascaad2014_008b5, ecaade2014_194p49, 4b99, 9aad, d4e2, ebf9, d8b0, caadria2015_109c17, c08c, 5c77, 09ee, 9e53, acadia16_308d19, 1a18, 4156, sigradi2015_10.220f20, caadria2017_056z18, f0a7, 1392, 9309, ac55, 2fc6, 8b35, ijac201513203u6, ecaade2016_071w19, 0273, 3db6, 6df4, 7cc8, d343, 25f4, 3f64, ecaade2017_021f, fe4f, sigradi2013_244i, 95b2, 43f8, 29e4, 3f31, e556, 9527, d529, 86bb, 5066, e59a, ffe8, 65ae, b295, d132, ecaade2015_202l44, 2f9e, a705, ecaade2016_217y55, ecaade2016_055i14, caadria2015_210l32, 7140, acadia17_473f, ecaade2015_158p33, sigradi2013_304c, ecaade2015_287n63, f104, 1e61, cbd9, 5ce4, ecaade2017_309yy, ascaad2016_007p3, caadria2017_134x35, f20f, sigradi2016_752vv, e6a2, b227, d633, 2cbf, bbe7, acadia14projects_435c, b478, 4d6d, a136, ecaade2017_240u, b731, 45b5, 1d33, 7149, 4992, 0ff7, acadia14projects_339an, 1330, ecaade2017_129pp, 91a7, e208, acadia17_221kk, d933, feaf, ascaad2014_035n1, acadia14projects_427al, 30c4, ecaade2015_211c47, 5b88, ecaade2014_186v47, 2914, b522, 5f6b, 0839, 74bc, eedb, a061, cd5b, 16c3, 6f51, ascaad2014_036e2, b223, ded2, acadia15_343f14, c2bb, 7044, 4a52, eac1, 7a84, c6e2, 4276, 3cb4, 9111, 451c, cfa3, 7eed, acadia14projects_247r, 6036, ab10, 3106, ecaade2015_317u68, 460b, 6de1, b688, 7cf0, ecaade2017_194aa, 7108, 38bd, a631, ecaade2016_028h8, d919, 6959, a521, ec67, 9438, ijac201513104m3, f971, e094, 7505, 6571, 4566, 1592, d205, 5614, ecaade2015_158e33, 7172, ff35, 54ba, ecaade2014_133o29, 5864, caadria2017_165n41, 6208, caadria2016_851r36, 261b, 658b, 5162, 3b47, a5b5, 1a0c, 5d3f, ecaade2015_221s48, caadria2017_074i23, ecaade2017_076u, 745c, acadia15_371n16, 6c7d, 8804, ecaade2014_224b57, 1146, 16aa, 884e, caadria2016_579j24, sigradi2015_6.183i8, caadria2015_109w16, ecaade2015_176x37, 6e4f, acadia17_162o, 9799, 8085, 8861, e358, dfe2, ad72, 515c, 67fb, f391, 1ee2, a986, e25e, 02ae, 0cf4, ecaade2016_042j11, acadia17_608y, 6552, d6c6, 73ae, 8739, ecaade2014_038x9, ijac201614102c3, 2726, acadia17_71oo, eb70, 78c3, afdf, c6df, 109c, a257, f224, a83e, ecaade2015_148o31, 4490, ec70, a83c, 9cd6, 9b9e, 5b6e, 36f1, 457c, 9a10, c686, sigradi2016_732t, 0f9a, c3b0, 4b19, 28e2, caa2, d4e3, sigradi2015_11.222v26, ijac201614201i6, 732c, acadia15_311m12, 4bb0, acadia17_560r, sigradi2013_263p, 25d7, 55ee, fdaf, 17e3, 89a8, 6580, 5ff1, c0ee, 9fbd, 826b, 90cf, ascaad2014_019b3, dc5c, 27ff, 0388, 5d6f, 33d5, f88b, 58f3, ecaade2017_199dd, 67a8, 1a14, 74d8, 0984, 5b43, 7d5a, b31e, e7d8, 0133, 99a3, fd63, 5c0e, 8346, 2dee, 8868, ff34, 4971, 3eb3, 8394, 9e5c, f3e7, e3e3, e7bf, ecaade2016_242m64, 488e, 0b83, 77ae, 9f4e, a772, 2d3b, 9621, 1629, 0ab2, caadria2017_069b22, c9ce, 7941, c0e2, 2a4f, 0802, 4f7e, f896, sigradi2015_8.339x15, acadia15_81u2, 7986, caadria2015_213w32, bfb0, ascaad2014_028n7, d177, 868e, e234, acadia14projects_655ah, ecaade2015_21l3, b5f0, 629b, ecaade2017_061c, ecaade2015_202p44, aea2, bb7e, bb12, 3cda, 9a31, eb8c, 8f0b, ecaade2014_120j27, a079, 278d, b955, 1321, c7f8, 5a08, ecaade2015_173l37, f6be, ecaade2014_104u23, 7c5d, d694, f6d7, 30ed, ccd8, ecaade2016_198t52, sigradi2015_10.377t22, acadia14projects_565r, b95c, d141, 2ff1, ecaade2015_333f72, 8b8b, 8053, ecaade2014_138t30, 3a52, caadria2016_157u6, 1090, 5201, 1134, 9a70, de9b, d7f4, 8845, aded, 9b75, 4af5, c30f, b720, 0f35, 3c1a, 0098, 5237, ecaade2015_114r22, e2cf, edae, 1bc7, 748d, 6ec1, a1bd, aaed, ecaade2014_010h1, 0f4c, d40c, ecaade2014_052u12, caadria2015_213p32, ecaade2016_162e44, d617, d174, 0fdf, eeea, 2f20, 8daf, ecaade2016_185y49, 6c4d, b66c, f862, sigradi2013_183t, 7af0, acadia14projects_549o, c916, 1f89, 03ba, 7dac, fff3, e522, 5ef2, sigradi2014_075c7, f801, 4462, 7a6d, 4cff, d4d5, a507, d2a6, f7d9, ecaade2017_306m, cf63, 130b, ecaade2017_291b, ffc7, 627e, ecaade2014_204d53, f068, aace, acadia15_137r5, 4bd2, e5e0, b950, b769, f725, acadia14_671k, 89d7, 6489, ijac201513304w11, caadria2017_158c40, 19db, 9753, 18ca, 1e27, 162d, ee3d, 7ffa, bb82, 73dd, ecaade2015_86i17, ecaade2015_233e53, caadria2016_507l21, e267, ece1, 4899, 7d33, ecaade2017_073m, sigradi2015_11.165k25, 6c0a, 51e6, 1a8a, d34c, 1be4, 165c, 539e, fb58, 1855, 5a24, ecaade2015_143i30, c085, 3ae0, 88fa, c212, c88b, b686, 06f4, 2535, 24fb, 66e2, ce9b, 4651, ecaade2014_226c59, 23af, 1caa, 2c13, f992, ecaade2017_215ffr, caadria2015_170v25, 63d8, 9c25, sigradi2013_389l, 9831, 4c9c, 0d26, 9504, 9dcc, sigradi2015_9.152p16, 4adc, 5468, fafc, ecaade2015_13u1, 50e7, 8a4b, acadia15_173v6, 9b40, 24cc, 461b, ce33, 3fc8, acadia15_185g7, 79f1, 0b98, 7665, 2c64, 933e, fda7, ascaad2014_029s8, ecaade2014_053n13, ad71, 72a7, e77b, acadia15_69m2, 5b92, 9fa8, 3ea1, 88c8, 51a8, 80ec, 347d, a98c, ecaade2014_138o30, fd91, 3892, d3e7, 6b15, ecaade2015_227v49, 7850, 585d, 9bf1, 80ff, 0bb0, sigradi2015_11.8j23, ijac201412401v3, 9193, ecaade2014_088h21, f6f1, 027f, f82e, a690, d639, c754, bf57, ecaade2014_057e14, 428f, 779b, ecaade2015_229c51, ecaade2015_227a50, fa73, ee3a, 8082, 52aa, 7c1e, 5031, ecaade2017_151v, ecaade2017_033t, a6ef, 5555, f21f, 56f6, 1bc0, ecaade2017_252h, 04d3, e456, d89a, f005, 73b5, e7f4, 1b8a, 99be, f89e, 4f53, acadia16_54v3, ecaade2015_279z60, ecaade2014_184k46, 179f, 817c, edfe, acadia17_221ff, acadia14projects_135u, ijac201614402k1, 8ccc, 8b8f, acadia14_699b, ecaade2016_068y17, ecaade2016_151c41, 96bc, f978, 6188, 0bab, e3b3, 6324, 89dd, c863, acadia14_565o, 3fb3, 60fd, 8263, a4bd, c86d, sigradi2014_123v9, ijac201412204s2, fa8c, fae3, ecaade2017_309rr, 75d4, 360f, 0606, 582d, 8f6c, 670a, 9945, 7e83, dfa8, 8931, 8d2a, e46f, d7e9, ecaade2013r_005k4, ed56, c498, 82c8, fdf1, ecaade2017_061d, 5f05, fa6c, 0baa, 3e74, 53fd, 6b6a, 8310, 3566, 1384, ecaade2015_336x72, 45f0, bd63, fb5b, ea6c, f498, dbf7, c144, aadf, aa29, a386, acadia14_63af, sigradi2015_3.65n2, 6741, e168, sigradi2014_303i5, a886, 881f, 7c6c, 0d07, 9041, 8c48, 1d59, 23df, caadria2016_881x37, 5f1d, 64be, ff24, 4312, c606, 7ca1, fa37, 183a, ecaade2015_21l4, 0e83, 5fd5, 1e3e, ecaade2017_152yy, a5f5, acadia17_570gg, a552, 1ce7, caadria2017_147u38, ijac201412408g2, 696e, 445a, 849b, 20df, caadria2015_077z10, 91fb, 3f20, 2a29, ecaade2014_055w13, 0ad5, 7532, 46ae, 4888, acadia14_247h, 47fc, 2d05, ef55, 7b3b, d19e, fbb7, 2815, 489c, fd90, caadria2016_435u18, aa0b, acadia14_135j, cde5, acadia14projects_117ay, aa32, ec93, ecaade2017_208b, sigradi2016_807ll, d4cc, sigradi2015_11.165v25, f6c0, ecaade2015_64r13, 3839, acadia14projects_281aa, ebc9, sigradi2015_3.65x2, cdb2, 4774, d253, 2193, 5525, d573, c3b4, 1754, 3b63, 2471, ascaad2014_025m6, caadria2016_321l14, ecaade2016_111s30, ecaade2017_124l, cde8, f8e8, 4780, 9ede, 83f3, acadia15_185r7, 4163, ecaade2016_222y57, f745, 5ef0, 522f, bb8c, 2850, 4dff, ascaad2014_017v9, b3ce, ee90, 0d2e, 6477, 613b, a31f, 1e9c, acadia15_149z5, 6e57, a911, d402, 396a, bb00, ecaade2016_198r52, 6472, bba0, 7458, 71b6, 9698, 7211, sigradi2016_420rr, 75f1, 4c34, ecaade2015_114j22, 3caa, 39e2, aada, b800, cd89, ecaade2017_203kk, f67e, 930c, a3cb, 151e, 3055, cca6, a008, 1d66, 2ed7, 8f8e, abbd, acadia14projects_145n, 6b02, 0c5f, c712, 7867, 29a0, sigradi2016_448y, 088c, be5c, aee4, acadia16_206r13, 472c, ijac201614401c1, ecaade2017_009z, 5d86, 07f9, 340d, 615f, caadria2015_015d3, caadria2015_181e27, ec1e, acadia14_661n, 32ff, 7566, 5e7f, d2ea, e7b6, ecaade2016_ws-dleada68, 7e86, e347, sigradi2013_414z, 67d8, acadia15_357w15, ddfd, ecaade2016_119y32, 513a, 528a, 67ec, f990, 2400, 4529, b9dc, fa74, 4381, a7ef, ijac201513303m11, deeb, c4ea, ca66, ecaade2014_072g18, caadria2016_291v12, 0b97, 1912, bf14, 7579, f3d4, ecaade2016_216f55, sigradi2016_550i, 0f67, 25a5, ecaade2015_194r40, ecaade2015_225n49, a5f0, 29e0, acadia17_307ee, b1af, fa25, edb5, d73d, a437, acadia14_365am, 030e, 75a8, caadria2017_023v8, ecaade2017_046g, 1114, 47e8, 6140, ecaade2017_148nn, ecaade2014_192d49, 8be4, f338, 436c, acadia14projects_619at, 7fc2, b1e3, 7328, ijac201513101a1, e77e, ad67, bdcd, 1a9b, 795a, acadia16_260s16, b7ac, e5c0, 4a3f, acadia17_669r, de61, 9854, ecaade2014_072s17, 75fe, f716, ecaade2017_085qq, e11a, 0999, aeeb, 1fe6, 4bac, f856, d0ef, a343, 58d4, ecaade2017_175e, ecaade2014_163g40, ed4e, f350, 8693, ecaade2017_133h, 1185, b0ec, ba37, ee9f, 3632, 97cd, caadria2016_641o27, 98a0, a05d, 7770, d332, acadia16_224b15, 8065, 8b67, 4567, sigradi2014_047l4, ijac201412303f8, cd81, 6a50, 202e, acadia17_358bb, caadria2016_851m36, d0cd, c240, 35c8, d640, c6b1, d2c8, e221, 9d29, ecaade2016_055k14, ecaade2014_187g48, 64f7, sigradi2013_189n, 433a, sigradi2013_397j, dbc5, caadria2017_057d20, caadria2016_073z3, a3b9, c0b3, caadria2017_041c13, 572e, 981e, 5bb1, 21e2, 795f, 334a, ecaade2016_094l25, 898c, 1407, 5914, bdd4, ecaade2015_303v66, 67ee, 6637, b8c3, a8ad, 0ded, ecaade2015_33a6, 9725, 08e6, a27b, a42b, 60ab, d18c, 9af9, 103b, acadia14_63az, acadia14projects_479m, 0937, 5710, d8be, 9f51, f483, ijac201513206x8, e1e2, sigradi2016_507rr, acadia14projects_681an, caadria2016_353r15, b3b5, 4c32, 0ad6, ab32, d0bd, 9d52, acadia14projects_691aw, 3432, ijac201412405t8, acadia17_177n, 4409, b60f, e52d, 0390, f57b, acadia15_417w17, 5aca, f211, 01c8, 11c7, 288e, c0d3, acadia14_601x, acadia14projects_627ax, 9099, 3d50, ecaade2015_101g20, ecd7, caadria2017_017o7, b3bb, ec07, 3121, 3981, ea69, 26dd, 81f3, 9a43, 4dd5, 9746, d527, 3b56, 698f, 7e9d, 579c, 8d06, 9dc6, ee95, ecaade2015_53v9, bdeb, b5e0, 6198, f4cf, 8b34, dab0, acadia14_627ap, 3c33, c321, ecaade2014_152k36, c38c, sigradi2013_194t, bc3e, e2ef, acadia14_627at, 57fb, 87b6, e6b5, caadria2017_074l23, 9672, 1d16, ecaade2017_290vv, f85f, bd93, ca9f, 36e8, acadia17_390jj, b88b, sigradi2014_276s2, 1bab, ecaade2014_198p51, b84e, ec62, 2fec, 9c3b, 83da, cbbc, 463f, a8fb, e431, 3974, 733c, 602b, d049, e0c0, caadria2016_745b32, a146, 89b6, sigradi2016_602xx, 2df4, 5199, 6ba7, 8dc8, 11e7, fabf, ed64, b1b6, 4b57, 85dc, c935, 2fd9, 213e, adf0, ecaade2017_066v, a2be, 3501, e048, ecaade2015_171r36, 63c6, 4309, 8df1, sigradi2014_213s7, 9dd6, 85ae, 47cf, 21cf, dc36, 6f30, 7797, 59f2, bab3, ijac201513206v8, 9abc, ascaad2014_018y1, 313d, 3e34, 0006, dd80, c0f0, c6c2, 2707, 81be, 7dfc, cf96, 386f, sigradi2013_167l, 55e2, 2ab3, 88db, acadia14projects_473ao, 48bf, ijac201412306c3, ijac201412304h1, 81b9, ecaade2014_133x29, ecaade2016_130o36, ijac201614306a4, 5b6d, 9635, b913, 8ef1, 3216, aa1a, 44db, ce0d, caadria2017_079d24, ea07, 71f7, 3473, 9863, sigradi2016_805gg, 3ed4, 44e1, ascaad2016_010s4, 4332, 6d61, 61cd, 3607, 5397, 05f4, ascaad2014_029d8, 0155, ecaade2017_306k, 3e22, fc0d, 7596, 3b08, ascaad2014_010t5, 7369, 3806, 0312, fb41, ca6f, f71b, 2bb9, acadia17_658yy, 6340, 1abe, ecaade2016_169m48, 2acf, 85f3, d445, 2c3c, acadia14_479p, d6c1, cf8a, bd5a, cfd2, ecaade2017_230b, b966, ecaade2015_129s25, acadia17_473e, 4ecf, 6a4e, 0dd4, 84c2, 205a, d6e6, ecaade2017_169oo, acadia14projects_409m, sigradi2014_186c6, 71cd, ecaade2016_162b45, ecaade2014_151a36, ea4c, 143e, 15af, ecaade2017_255o, 4930, ecaade2014_206h53, acadia15_297e12, b93e, 7f7e, a7fd, ef99, 7e1c, 0fb7, fc2a, eacb, 3ee1, a531, acadia16_88c6, 6aaa, 0685, acadia16_106l8, 43e0, 0b08, ecaade2015_296o64, 1b29, 25eb, 19b1, acadia14_671u, 0a09, e40e, sigradi2015_8.328j15, b19c, bf54, d14d, 2c5e, acadia17_221jj, adb6, b83d, 6891, caadria2015_233e35, a889, 96ca, 1d32, 50cd, 3c51, ee62, 390a, 5fdb, caadria2016_457m19, 50dd, 9a29, ijac201513105c4, 861d, 9a48, 70d2, ecaade2016_007i2, ecaade2017_212ll, de37, ecaade2015_253r57, 9e0f, 3750, 9fa3, acadia14_291az, 2d84, c2c2, 6800, fa3e, ecaade2015_118a24, becf, 2154, sigradi2016_669bb, 1fce, 3f2b, a7ff, bcda, sigradi2013_222i, 2cba, 0346, 0e3e, 6212, 099b, caadria2017_002j1, 5fe7, ecaade2014_196c51, 9a49, c35a, ecaade2016_021t5, acadia14_339x, 5e62, 3aaa, 02b8, caadria2016_425h18, 656b, ba11, 0b7c, 1d27, a5a5, 2d89, c1b8, f64f, 71aa, sigradi2014_252t9, e892, a926, cf3a, 68ca, 63eb, a39c, 83cb, 210a, 5014, dc4f, dfb9, e27f, 47f3, ecaade2014_049z11, 0af0, bf0c, 05c3, d523, 8851, caadria2017_149f39, sigradi2016_815z, 611f, ecaade2014_030i8, 5adc, sigradi2016_737ff, c7d1, e597, sigradi2013_414v, 90ef, 0732, 7ab3, 52e0, 887d, 6167, 75f8, acadia17_201yy, 83b6, 723f, caadria2017_070s22, 912c, a4c2, ecaade2017_053zz, sigradi2015_sp_8.326c31, bdaf, 835e, 2f18, 7b11, 4ac0, f27e, 8e10, 120a, sigradi2014_266f2, d04b, ecaade2014_024g7, 7717, ijac201412203k2, e77f, ac15, d0a0, 2814, 9f40, acadia14projects_167ab, c5c7, 6520, a836, dae6, f99b, 70ba, 9b06, a1b1, 6b1c, caadria2015_090u14, d758, 0eff, 7f90, 7ec2, b91e, caadria2017_189j45, sigradi2015_8.289d15, ecaade2017_076t, ascaad2014_001e1, ecaade2015_229d51, 8e98, 5461, ecaade2017_181y, 6248, b40c, 3782, 2c57, 4373, ecaade2015_129j25, 2c03, ecaade2016_221y56, ecaade2014_214k54, caadria2015_237k35, ecaade2015_314i68, efe0, ecaf, ab5b, 5a58, caadria2016_177j8, 3557, c7d9, b028, 4e13, f439, 2586, ecaade2017_117p, ascaad2014_035o1, ae83, 1232, 3e6e, f9c7, acadia17_221gg, 0063, acadia17_500ii, 848c, d484, cbbd, 4d84, baf3, 913b, 3968, 41fb, ebea, ecaade2014_072r17, 6395, a9ae, caadria2015_043g5, caadria2016_321k14, caadria2017_029s10, f1a6, caadria2015_033b5, 2d19, fb37, ebc4, a4f2, acadia14_463d, caadria2016_157r6, 7c65, ecaade2014_089l21, eeeb, 72b0, c6f6, b613, 1bb0, caadria2015_203o29, 4920, 84d9, 1305, 196d, d8ff, df47, 96fd, 4548, ecaade2015_227z50, 8909, cf2b, fae0, 15fb, ba31, 4a64, sigradi2016_426f, ijac201412401o3, caadria2016_507j21, a398, 6700, ecaade2015_222e49, 81b5, caadria2015_246w35, ecaade2016_139c39, c839, 1b57, ijac201614101e1, 87bc, d204, eda7, ecb0, 3d9e, 08d5, b025, f833, ecaade2017_164z, 07b3, 9d1c, 6245, 864d, ecaade2017_118jj, ecaade2015_278r60, a46c, acadia14_473ae, 814e, 2771, c4a4, 9d1b, 2ef8, 846d, bcbc, ecaade2015_169w34, ae30, sigradi2013_401f, caadria2017_056s18, e3b8, 44b0, 85f2, 8d15, e193, 0fe9, caadria2015_206v29, f459, ijac201614206b11, d8c4, 7704, 08a6, 7df6, 3e40, acadia14_375f, sigradi2013_117j, 24cd, ecaade2016_213p54, fee6, acadia14projects_339ab, bcb2, 2f27, ijac201412203c2, a2dd, c4f2, a396, 6e41, 1841, 7f88, ijac201412406m9, 7620, 9712, ascaad2016_010a5, ijac201412301c6, fed7, acadia14_619as, ecaade2017_265z, b4a5, 96e4, 89f8, 7ffe, ascaad2014_016b9, 032a, bd99, 01ee, 556e, b33c, 38ee, e054, 7c99, 8c76, a540, 2791, ecaade2015_161m34, a212, a543, sigradi2016_732n, 738e, be12, 0f45, 0386, 874f, 8248, f590, 1d95, 0cf6, 833e, a038, 4307, fa82, e949, f905, 10c2, 34fc, 9699, acadia17_283ww, 8667, caadria2015_016o3, ee58, 7f01, 128d, a301, c591, 1ab5, d32d, 54f9, 6704, 469c, 2b68, 91e5, ascaad2016_001f1, ecaade2014_100d23, 02bd, ecaade2015_206k45, ecaade2014_151e36, 66d4, 18f6, bbd0, caadria2015_213m33, 37a4, 0a0d, acf7, ecaade2017_198i, b820, 6c14, 084b, 083a, 39c7, 3284, ecaade2014_169p42, acadia16_478g28, 5f69, d062, 059b, 780b, 15a5, 664a, c46c, 3228, 8bfa, 78b6, 1c5c, caadria2016_115k5, acadia17_36y, cc66, 6fbd, 0804, ecaade2016_208t53, b3a3, f1ce, 2612, 0fd4, 29c8, ecaade2017_118ee, b918, 4904, fa79, 11c4, 2273, 3e8b, f581, sigradi2014_141s2, 36f2, 3756, 1acb, 1fe9, a859, 7e97, 6b3a, ecaade2015_180m38, fde2, e75e, 0e29, 40e1, 4343, 6fad, 59fb, caf7, 0eaf, b56e, 4037, f21c, b085, c2e1, ecaade2014_168y40, 70d3, sigradi2016_792h, 49c3, e695, be4f, 2b44, bde9, 0ece, ecaade2014_038p9, 1c7b, 7932, acadia14projects_81l, ed35, 994e, e739, 9bbb, e092, cc70, 4d61, 9222, ecaade2017_138v, acadia14_189av, 5552, d89d, ecaade2016_223n58, 85db, fd1b, 6a14, dd66, caadria2016_013t1, 8d3f, 86c1, sigradi2016_686zz, sigradi2015_10.267r20, cbda, 13d6, sigradi2014_239h9, ca01, 6859, ijac201614201w6, 1838, af40, ecaade2014_237x60, b3ac, b6d8, a39b, cb56, 5189, 27c2, 9ad5, 5475, 6e59, 91ed, ecaade2017_291aa, 592a, d26d, 22d1, sigradi2014_152u3, ascaad2016_021a8, ac3e, 4f54, ijac201412303c8, acadia16_214k14, 05c1, f367, 71b5, a06a, ecaade2014_240g62, 7a9e, 2775, 08ef, 8355, 8e46, 650d, ecaade2015_227e50, 8a66, 1e55, a319, a6f0, 90c6, b98f, cbaf, ecaade2015_109d21, ecaade2017_170d, acadia16_260m16, 99c8, a86b, sigradi2013_194r, ecaade2017_076aa, ecaade2014_239w61, ee2d, 4107, acadia14projects_63e, 1d4e, e66c, f95d, 558a, 9adf, 69cf, 680b, 2ddc, e9a8, ff1b, 5bad, 71a6, ecaade2017_077tt, 88f8, ba71, 5e57, caadria2016_187p8, fb5f, 3cdc, 8728, fd16, 4c4c, 5110, f586, 8bdc, 8509, ijac201412404s7, b0b0, sigradi2016_385nn, 4851, 70b7, acadia14projects_463g, ecaade2014_113a27, 1241, f3ea, 351b, e793, e064, ecaade2017_jgoo, 34d8, c01b, 8eb8, ijac201614305h3, 89c9, 3cd3, d720, 5ee8, caadria2015_208s30, 8032, 4e51, 5c58, 8c2e, c3c9, cea4, 71bd, 6aa2, sigradi2015_8.264p14, 86b2, b13f, 9d4f, c37f, 0197, acadia14_479at, 4797, 2d69, ijac201513105r4, f3df, 5aad, f6f6, c84b, 16eb, ecaade2016_167u47, 21e0, 305a, 4bd1, 8f40, b3ef, 24d4, d25f, caadria2015_090w14, sigradi2016_592v, 764a, 2846, 3571, a9b5, acadia16_140w9, d1f2, 4d86, 630c, d751, 838f, af3d, acadia17_189uu, 4b08, c4ce, 6211, bf06, c38a, acadia16_352s21, 4aa1, a2de, ijac201412407h1, aa6c, 9515, sigradi2015_8.328r15, 85ce, 0b13, 6994, acadia14projects_627e, 9555, be3e, b90b, ecaade2015_237m54, fe98, 6ad4, bce0, ecaade2017_293jj, 12b7, ff43, ecaade2015_269o59, 7182, 1693, 5f7b, ecaade2014_202l52, 2d9c, f4ba, 3472, 5f2b, a5d1, a34a, acadia17_26e, 7243, 046f, 215d, ascaad2014_037p2, d564, 5406, fbf5, a020, 3d21, 1dc0, 5387, 2124, 35af, 76e6, ascaad2016_038o14, c8f9, 7f72, 12c0, efdb, b9df, e0c1, 2ffc, d56c, 43da, 7f5f, acadia14projects_63ah, 7055, 1773, 219e, 27f9, 29dc, 9645, 0fb1, 44cc, 3903, 1d0c, bc5a, ecaade2017_213a, acadia14_691av, cb34, afe1, 599b, afd2, 03df, d4f3, db46, cd53, 7d6c, eb43, 0ef2, 4f74, a2fb, caadria2016_851j36, 470d, 389d, f3e0, fb31, 5bd9, 65cc, ff1e, a0ab, 71c3, 01a0, sigradi2015_8.41v10, 8a3a, sigradi2015_3.209y3, c1e9, 0251, ijac201614102g2, bf6f, ecaade2014_237g61, 9a54, c118, 75f3, ecaade2016_230l62, 319a, 4984, b235, 9d7c, d97f, acadia14projects_229g, dddd, dc97, e39f, 0ba7, 7931, ac75, 7fd4, 81eb, 8781, acadia15_173u6, 521c, sigradi2013_275b, 4a65, 8a52, 25b3, 8805, e7c5, ascaad2014_019f3, sigradi2015_sp_8.284p30, 6d2a, 68f5, ijac201513302w9, 05b0, caadria2017_069u21, ad55, 685f, 707f, 8bea, edd3, f59d, a78d, ae6d, 8541, 929f, f38e, c809, ecaade2016_162g44, 8bff, 1268, acadia15_243y9, 30ad, 6297, 998b, ee24, 67a6, 721f, ecaade2014_224c57, c2cd, 657f, cdd2, 8319, 4cb5, dede, 6a8d, a0e7, f510, a1b0, ab16, f563, 97e7, 7ffb, sigradi2014_234x8, 9e1a, ecaade2015_177a38, ijac201412304n1, 72ea, 5953, 41ff, 3827, ecaade2017_152kk, bce1, 2d38, acadia14projects_609av, cda2, 1aa8, 0876, eff3, 4252, acadia15_333e14, ascaad2014_028v7, ac2e, acadia14_63at, e9f6, 1bb2, 61d7, 3bfe, a87f, fc1a, ecaade2014_233x59, a628, bac2, d284, 6b20, 63be, 7d65, 807c, 3ea8, ff11, aa15, acadia15_263w10, 5669, a82d, 60bc, bbc9, f4b7, a95c, 842c, 7483, ecaade2014_111s25, ecaade2014_072p17, 96a6, c4a3, 5bd7, 75af, d3c0, ascaad2016_048n20, caadria2016_343o15, bbdd, 47c4, ascaad2014_017n9, f8ef, sigradi2014_345n8, acadia14projects_549r, 6de4, 962a, acadia16_280p17, ijac201412301x6, fee2, bcae, 5a6a, 83aa, a6de, caadria2015_049d6, 7321, 4a40, aa98, 048b, ecaade2017_169ss, caadria2015_210h32, cf60, a76d, bb10, 54ad, 0369, aefa, 61ed, 9891, 6260, aec1, cdfa, e2c6, 8773, fd6a, af99, 1c91, 5603, ad91, 72e9, ecaade2015_196u42, acadia14projects_357au, dbd3, 118f, acadia15_185k7, fd47, 2e5c, 6759, 22fd, ecaade2016_072t20, b753, sigradi2016_534jj, ecaade2017_076ii, 2f9f, b5b6, 5ee7, 2db9, 9c6f, 658a, e64d, ccd3, 5c03, f56e, ecaade2015_138k27, baad, c2da, 980a, ascaad2016_037f14, cf7e, d1a2, 30bb, dc33, ecaade2014_184h46, 3274, caadria2016_135c6, 9ab6, ecaade2015_161l34, 7e12, 996c, bea4, 5dd8, 41ef, cabc, 752c, 0ea3, ecaade2017_164q, 2eb3, sigradi2013_294s, sigradi2015_10.307n21, 178a, 2d5c, 958b, 8abe, 6c21, 3d5e, d085, 6988, 826f, 5eca, 9dfe, 85a9, 93dc, 82b6, ecaade2016_102p27, 6861, 03c6, 6c48, sigradi2015_10.7i18, 1c3a, 17da, 369b, ijac201513104s3, 8698, ecaade2015_55i10, acadia15_333b14, 461a, 84ec, fbc1, ad0f, 2fd3, e06a, 3fca, e812, ecaade2016_023m6, a1ec, ff6a, 41d8, 2a43, b59f, 9365, e7e3, e016, e63d, sigradi2015_sp_4.388w29, 7393, 33ac, sigradi2016_446c, 93ab, d096, 70e4, 48c4, b961, ecaade2017_097bb, f9d5, e9db, ef6b, 666f, 8ec2, 57df, 9ef2, cebd, d4ba, acadia14_247j, 484e, b6f6, acadia14projects_357ar, d247, bd0d, d36f, 4b47, 0c4c, 57c6, sigradi2013_95p, acadia14_33ao, ce9f, sigradi2016_484b, 4b3b, 6a68, 816f, 4c14, ddb3, b06f, 8b54, e0dc, ecaade2017_050d, e8b2, 7d82, efab, 1449, sigradi2016_558p, 7969, 8544, 3374, aeb8, 0383, acadia14_479au, f7f4, ecaade2014_088c21, 6ce7, 2b6b, 1d0f, a9c3, c3f2, 475c, 65ff, ecaade2015_253t57, caadria2016_311c14, 995a, acadia17_598pp, 7cd8, 47f1, 80a6, caadria2015_114r17, b4a9, d488, 5339, sigradi2014_080l7, 4f89, 05c8, 4a8e, 901d, cbd2, 8e61, 1ce9, 4997, 47df, 0ea5, f11e, 9c9e, d7ef, d67d, 1d84, ecaade2016_238u63, b4e1, ea08, a0a5, 163c, 37f1, 3978, f4dd, efc4, 3145, ecaade2017_155j, 9582, c2e4, 22b8, ascaad2014_026z6, ascaad2016_054p21, 5b23, 5a34, f1ee, acadia17_59c, c207, bb7b, a602, 6bc0, a8e6, 48f2, 4221, ecaade2016_071s19, 7f2d, a488, sigradi2015_13.316w28, e1b7, 7b0a, acadia14_523ar, 1f13, 3c0e, f685, 1af8, 4ee6, 77ab, 02aa, 6703, 7489, acadia14_609ad, sigradi2016_441mm, 38cc, 8e94, a459, 3033, caadria2015_069t8, 7dd5, d87e, e756, ecaade2017_003e, cf6d, ecaade2015_138l29, a381, e09e, 5fdc, 4410, d4f5, 3013, caadria2017_189h45, caadria2015_023z3, bdff, ecaade2015_116f23, acadia14_473au, 5f3a, ecaade2015_196j42, 1453, 839e, cae5, a2e1, 8e4a, caadria2015_064u7, 6728, 5e56, 04d9, 40b4, b6c2, ecaade2014_035b9, ecaade2016_120i33, ae6c, 7219, 8bf8, 6b98, c862, 5c56, ecaade2017_033x, 128e, 85ad, ae6f, b609, 7adb, b2fd, 7fa6, cb5a, 26e0, 3098, 8054, 2bc9, ijac201614203w8, caadria2016_045i3, caadria2015_139g23, d8d9, de5c, 971a, 3c81, 487c, 2295, 96bd, d87a, 8873, 715c, 00ff, b3f5, ad1c, sigradi2016_695r, c388, 6569, 09cc, 1f23, 58c4, dc46, ef5e, d2ee, 108e, 2426, cb92, ecaade2017_294ww, 5b48, bc9f, ecaade2017_195cc, f144, e17b, dedb, 66e7, ijac201412302m7, fded, 0aea, 9303, c071, 80cf, sigradi2015_3.221n4, acadia16_214f14, caadria2017_107t28, ijac201412406l9, 32f1, 0971, 142d, cd1b, a752, 8e50, 7510, 5810, 6efb, 836a, 11d3, bb34, acadia14projects_301e, sigradi2013_342v, 7825, f6f4, b9e2, ee46, 3885, e786, acadia17_435a, 8f4c, d3fa, sigradi2013_183s, c08f, sigradi2013_414d, 97ac, 3d71, 637a, 7c34, 493b, 0c3e, 7708, 0bed, 780e, 69d2, 5e10, f2bd, 3463, 38a5, 7405, 6e43, 4bae, 6922, acadia14_153am, b3c3, acadia14_247r, acadia17_329dd, ecaade2016_102k28, 3914, dff5, sigradi2016_778pp, 6bb0, c2e9, dbff, ecaade2017_009dd, ijac201513102f2, 29f2, a9ea, 643e, ff39, eecc, sigradi2016_770n, 4ffd, 0464, ecaade2015_138i28, caadria2016_249j11, edb0, 9f4d, 4562, 0dd8, 07fc, 086f, caadria2016_641t27, 9abb, ada1, 2007, caadria2017_127i34, 641e, ecaade2014_226d59, a24a, 3d98, 31d2, sigradi2015_6.42u7, db1c, b49e, e11b, 0726, 1165, 2c84, ecaade2014_111j25, sigradi2016_544e, bba2, caadria2015_032w4, 0cd9, b6e1, ecaade2015_302k66, e32d, a52a, d586, acadia14_177v, b3c7, eaca, ecaade2015_170k35, sigradi2014_108c9, 94c4, acadia16_432v25, c891, 533e, 59e4, ecaade2017_085i, 9cf7, bbbb, f010, 8b40, ijac201412303r8, 2090, ecaade2015_143k30, 5d89, 0a34, ecaade2016_217o55, 4717, 9837, 62f3, 86d2, a7a1, de13, 0759, 2d6b, acadia14projects_291ar, acadia14projects_177x, caadria2017_124y32, acadia16_372x22, caadria2015_070h9, ded5, b76c, 4256, 9d36, de99, 657d, f095, dc8b, a3c4, ecaade2016_222s57, 22d2, 09dd, 2ae7, ecaade2016_067z16, ecaade2015_207r46, e313, sigradi2014_164l4, ac3b, 1634, fab0, b67e, 7c59, 1d8f, a1ba, 8ec7, 4f03, 1883, acadia14projects_479y, 4237, acadia14_375b, 941d, 2200, 9d63, dba8, 9a08, ee20, 438a, 3114, 429e, a895, f99d, acadia14_435as, acadia15_173t6, a848, acadia17_560s, 560b, ijac201412301l6, f713, acadia14projects_83ad, caadria2015_087r13, 728f, sigradi2013_222h, b2e5, caadria2017_021g8, 8a36, 0409, 7dc1, 55f5, 2504, 66e0, 5672, caadria2015_139r22, ab29, 13ff, 900d, d60e, f1dc, d69c, ecaade2014_221m56, ecaade2017_208qq, ecaade2014_094i22, sigradi2014_345v8, sigradi2016_659o, e880, 32ee, ecaade2014_220d56, 6817, 5ccf, 46d4, a780, ecaade2017_019uu, 1019, 2842, f534, 3fe6, 0772, 5700, 7348, 4418, a834, sigradi2015_8.81z11, 1894, fc8c, ea13, b097, caadria2017_147t38, acadia14projects_177ab, acadia16_174g12, ascaad2014_012d6, ecaade2016_243w64, 7a4a, 6bad, 9ae9, bd6c, 3d9b, 318c, ecaade2017_302nn, bb83, 885f, acadia14projects_79x, c76e, c195, acadia17_90rr, 9240, 9418, caadria2016_517x21, fd17, dc79, caadria2017_051h17, ijac201412304i1, 6e17, 2cc9, 4e07, a366, 6a21, 899c, 5af0, 68ad, caadria2017_107n28, 3e69, 2972, 636e, ecaade2017_269mm, 421c, 66af, ecaade2014_084m19, 669d, 07f4, sigradi2013_222k, 52ec, 1876, 5fa3, ascaad2016_056e22, 5dcc, bb60, 46bf, 8dc5, a5d8, 5985, 8e8a, abaa, caadria2015_190o28, c96a, 3ef1, 1990, ecaade2016_230a62, 3fbb, 1565, 06b2, b4ff, c10e, 84b9, 37b8, a88b, 9646, ecaade2015_158a33, f9f7, 4005, 08c2, a6ed, d6fa, 2d79, 861c, 9ecc, 3f10, sigradi2014_077g7, 2fd8, e9b6, ecaade2015_53f9, b7df, ecaade2017_152dd, cf91, f733, ecaade2015_309u67, bc41, a3ab, f136, acadia17_511e, c2ea, d86a, 6690, 4484, ecaade2017_076w, 7595, 0a18, 19d5, f05f, c52c, df30, ecaade2015_253x57, 2e6e, b7db, b449, c022, 74d4, acadia14_389ay, efbe, sigradi2014_305l5, sigradi2016_515e, 26ed, 4c69, ecaade2014_224u56, ebda, 1c1b, 006d, 571e, d240, 4d63, ijac201614303o2, aaa5, 2748, f828, a482, caadria2017_182l43, d835, f9a4, 8de8, b5aa, d796, d9a9, 5cec, 456c, 118e, 2c95, 4e92, 1595, 2e31, d77a, ecaade2014_070u16, 5e85, bd3e, acadia17_648z, c3db, 62e3, 4ccb, 0c62, 5639, 91d2, caadria2017_005m3, 467a, e48c, f54a, db22, f79d, 1cc9, be1d, 37c1, e122, e66f, fd7b, fd98, 31c9, 1a0f, 1d50, e01b, ijac201412404e8, 6087, 791e, c9b3, 110c, 179b, ab93, cdc6, a3fa, 91f4, 5cd9, 1eb5, a73c, dc9d, 6abc, 0e66, acadia14_463au, caadria2017_023r8, fc00, a9fb, c35e, sigradi2014_132m1, 0a33, fca4, 88d9, ijac201412201i1, ecaade2017_288w, fd2f, ecaade2014_066p15, sigradi2015_11.196m26, 2e93, f22e, 9249, 7fe3, 6a90, aae2, 253d, ecaade2017_041n, ecaade2017_023q, e734, cb0a, 5c7a, cb8b, acadia14_43aa, ef81, 0e95, 29fb, ecaade2017_085j, 1a63, acadia16_140r10, sigradi2016_381r, 6485, 9b01, 7c8c, 6bcd, bdb6, ac5d, 7f7d, 7ad8, 06f5, ac38, 7e46, caadria2017_067h21, b727, 69d6, caadria2016_621x26, d349, 4521, acadia16_402m24, sigradi2015_9.141e16, 29dd, 5b0e, 7c5a, 015d, 810a, 2a88, df9b, sigradi2014_159h4, 6b4f, 88f0, 5865, 784c, ascaad2016_033z12, 379d, acadia15_110w3, acadia15_343f15, ca2a, 6547, 6250, 8829, 875a, acadia17_36x, 175d, aa4f, ecaade2015_118t23, acadia17_258r, dba7, 05b3, d4ec, 9e13, 4765, ecaade2014_149h34, 002f, ecaade2017_134o, 1783, acadia14projects_479av, 0fe2, 2693, sigradi2014_085i8, 753c, b0f1, aca6, aff3, 4a05, 681a, 78e7, b897, 7344, cf84, f98a, 9d55, ecaade2014_055v13, a556, abc3, ecaade2017_164p, 0e17, f0e1, 317a, db84, df64, 29b1, e975, 1f3e, ecaade2014_089t21, d4c3, b37b, b4a8, fe48, 57cd, c8e9, 0723, 1b4a, caadria2016_115j5, ecaade2014_094k22, 3951, b92d, f9ef, ecaade2016_038h10, f0ff, 2c37, 70ed, f847, 303f, ijac201614208u13, 777d, 7bc5, 2d4b, 0760, sigradi2015_10.378e23, ascaad2014_035t1, 99de, 5568, e5cb, acadia17_177z, 52c8, f215, ecaade2015_205x44, 46aa, 159a, b187, 9d6d, cff4, d3f1, f780, acadia17_50pp, ecaade2015_136p26, 08ea, ecaade2016_224d60, caadria2015_208m31, a263, ecaade2014_220f56, sigradi2014_266w1, 06fd, 1fef, 246d, fa5a, 3e4e, 8537, 065d, 36f6, 6752, dbf2, ijac201412303n9, 953b, ecaade2015_122o24, caadria2015_072v9, d02d, a105, fe50, ecaade2016_223m58, 6c6c, b923, sigradi2013_294t, 4269, 56e1, 9164, 5369, 611d, c2f7, acadia15_451i19, acadia14projects_177s, a1f2, acadia15_333a14, d7ff, caadria2017_041n13, 6d05, acadia14_531m, ecaade2017_208d, ecaade2014_214n54, a07f, 1c23, ecaade2015_318p69, be52, sigradi2013_200c, 41ad, cb6f, ecaade2014_079u18, 0b3d, ijac201614204a10, 44ed, 3976, b952, 824e, 36a2, 7868, 5b90, ecaade2015_17j2, a051, 9e52, acadia16_352f22, a8ca, acadia15_137n5, caadria2015_084x12, ecaade2014_220i56, 6b81, a01a, 94ec, ecaade2014_138z30, 9e81, ecaade2017_240q, 1005, e1b2, ecaade2017_156y, ecaade2014_198m51, ascaad2014_024w5, 9a09, 1db4, 2c34, 0915, ijac201513303s11, 771a, ecaade2016_243a65, b61f, 3811, 5791, ce85, ecaade2015_227h50, 9db7, 2256, 8464, 962f, 9713, ascaad2014_019x2, 89d9, 02a5, sigradi2013_289n, f92c, 653c, caadria2015_065w7, 0d64, 3cca, 11f7, sigradi2016_816zz, c43e, 96bb, 285e, 6347, e9c2, 65a1, 8cf5, c21d, a561, eaa7, caadria2017_056v18, 8f6b, 6004, 39cc, sigradi2013_30, 7e89, fa21, caadria2016_167f7, 73c9, ascaad2016_045d18, ecaade2017_116a, 2367, cc9d, ab44, sigradi2016_602l, f0fb, d381, eb4e, caadria2017_029r10, 8fb1, 9d76, 565e, 44bb, a8ba, caadria2015_049e6, ijac201513103p2, 1e9d, fefc, 9738, 3684, 0ba1, e548, ecaade2016_ws-dleadn68, 8bd6, a64a, fae9, c92c, ecaade2017_248ss, 6142, 27d1, 320d, bb1a, a2e4, 426f, 2c54, ijac201513103z2, ecaade2015_229z51, ecaade2014_100i23, sigradi2016_534mm, ecaade2016_025e7, 5083, 8730, 70b3, a96b, 2d7d, 3458, 725e, 5007, ecaade2014_186b48, 667b, c2ff, 1685, 45ce, 72b3, caadria2017_113a30, 0228, a51b, 0a2e, ecaade2014_070g16, 4341, 2fc0, 6e2b, ijac201513203k7, ijac201412408n1, 4cf7, 5bc1, ijac201614202p7, c930, 76a8, fb15, f3c1, 7ad2, 2a23, 503b, 75d6, acadia14projects_661c, 0629, 3fff, sigradi2016_807kk, f482, ecaade2015_200u43, ecaade2014_182a46, a8bf, 24a2, ecaade2015_285u62, 5313, 5312, ecaade2017_148ss, 3d70, c393, 4362, d3f2, ecaade2014_140m31, 9f68, 70a3, 2fa2, acadia17_520l, 0851, fa51, 9305, f45d, 4aff, acadia14_435a, 4657, ecaade2014_085f20, cd04, 3281, 77a5, 9f73, sigradi2015_11.136t24, acadia14_661g, ijac201412301i5, acadia17_455ff, ecaade2016_224h60, 24c5, ecaade2015_73y13, 003d, 70c6, acadia14projects_339am, 7975, 408b, 8e3d, 5426, c174, 887a, 6665, ecaade2015_21k4, 5417, bb75, acadia14_539g, 641f, d382, ecaade2017_101o, 2e51, sigradi2016_484h, d346, f265, 5059, 8ac6, sigradi2015_3.394g6, 90f6, 37ca, f73c, ff38, 8289, c1e2, 903a, ascaad2016_022v8, f686, 2807, d0bb, c28d, ecaade2014_123d28, 7b55, ascaad2014_036f2, f0aa, ecaade2017_008g, 4f84, 8dad, 5ff3, a40c, 08b5, 0d28, f622, 2e74, 4b1a, acadia17_413dd, 0d4a, ef18, 232a, dc8f, 911f, a6eb, 4035, f25d, ca5c, a7bd, 7c60, acadia14_555f, bfb3, 48e1, b1c2, sigradi2014_032c2, sigradi2015_10.267l20, ecaade2015_334n72, 1171, caadria2015_111l17, 8a40, 6458, 33ec, ae38, 4961, 3b8f, ecaade2017_143g, 6f36, 2992, 0947, 8b45, b1a4, 44b9, 0c27, 7c18, ce38, acadia14projects_247l, ebec, caadria2015_078i11, d49b, 91ff, sigradi2016_815y, 4913, 14d0, caadria2017_175c43, 2917, 1042, 5d10, sigradi2016_534zz, 10c5, a1f0, 9efc, 2f96, 2003, ecaade2015_268d59, 315c, acadia15_407v17, 0a39, 79c8, f127, 4378, f499, d210, 29fa, 4cdf, a495, acadia14_145aa, 44b3, d129, e2c5, 9694, 691a, 0a59, fef8, d8f3, acadia15_371d16, 4d9c, fdab, sigradi2016_568mm, sigradi2014_186g6, c69c, bf91, 67ac, a339, c70b, bea6, ijac201513201f5, f7b5, 3768, 419f, d8bd, dd49, ecaade2016_072n20, 2a99, acadia17_581jj, 92cf, ecaade2014_153t37, acadia14_237az, 4f2e, 288a, acadia14projects_311t, d6dc, c643, 44f3, ac36, 019f, 5386, 8c13, 35a7, 71b3, c4f8, 111e, ecaade2016_210b54, f3b6, ecaade2016_132v37, ecaade2015_164r34, d9d7, ecaade2014_230o59, 5b13, 1c15, 43fc, d41c, 5bfd, 8169, ecaade2013r_011e7, sigradi2014_217f8, f05b, acadia15_57x1, 24d3, 051d, 4aa4, 442f, 74f1, 9b4d, dc1f, acadia14_589k, acadia14_135w, 5a3c, acadia16_308u18, ecaade2016_224w59, sigradi2015_sp_2.112f29, e7b3, de42, acadia14projects_135aa, acadia16_460w26, 19bf, ee5d, d3da, ecaade2015_301r65, f39b, 8490, sigradi2016_637z, 3087, 202a, acadia17_455cc, acadia17_283a, acadia17_349p, caadria2015_203k29, d015, 4499, 562f, 7345, acadia15_47d1, sigradi2013_397f, 0f63, f750, a4e9, 5de6, df60, acadia16_98e7, 57e0, f0ab, 2364, 4704, 8f2a, ae13, b0e6, f9eb, ecaade2016_007f2, cda0, sigradi2013_32n, 066c, 24dc, a17c, 9b2f, 126b, ascaad2016_046l19, 1782, ffd1, ecaade2017_214r, acadia17_71yy, c48d, 7c8e, 83b4, 195c, ecaade2016_ws-dleadb68, 335c, 3d12, 7128, 8fb8, ecaade2015_129m25, ecaade2015_94c19, 9107, de72, 2073, 987e, sigradi2015_9.152k16, 41a3, 8a19, 2e03, 358e, cf48, 0a21, e825, 51d7, 9f1b, eff5, 75ac, 5baf, 6519, 8d5e, 1628, 4977, ecaade2016_154f42, ad33, ijac201614405f4, e058, sigradi2015_9.141f16, ijac201614102m2, 7b4f, 12c2, caadria2017_054e18, 476d, a9ca, ecaade2014_052k13, 8383, 8f39, 4503, de8e, a457, ecaade2015_13n1, f059, 8b10, a660, 5a5a, a481, fbc5, e9d4, d4be, 15d0, 7670, 9c62, ecaade2014_239s61, b18e, 0676, aa80, b6de, ecaade2016_223u58, 0a3f, 206b, 4528, 4cc3, ecaade2017_305qq, 5c35, sigradi2015_8.186s12, a138, ecaade2017_059xx, 185a, ebaf, 04e6, 5541, b841, ecaade2017_229hh, 2a48, 201d, 1643, 4f71, 241d, 0c07, d9f4, e6a0, acadia14_375k, 4434, 257d, 9292, 771c, 2f67, d86f, ecaade2015_55o10, 69d3, e222, 0b8e, 18ea, eb3b, 0392, 4d97, 6f79, 727a, 4a9a, f5a0, 5a29, e65a, 0f0d, ecaade2017_229aa, acb6, 1922, 30a5, acadia16_72c5, 6443, d15b, c178, acadia17_90w, 1ff4, a61a, a79c, a9f1, caadria2017_016f6, 3dd8, e2e1, 6354, 38f6, f7fa, sigradi2015_8.289g15, 9324, caadria2015_172b26, dbe4, 7801, de0f, 31bc, 60e6, c675, 9ffe, 24fd, ijac201412204o3, 4146, ecaade2016_130s36, ecaade2014_157w38, 48a7, ecaade2017_077uu, c24f, b964, fb5c, ea68, acadia14projects_619ak, 55f6, 894b, 1a26, c924, sigradi2015_10.138d19, 76ef, 2871, 504b, c2c0, 4b76, ecaade2015_87a18, dd8e, ecaade2016_121p33, 9388, b008, 8041, bbcd, sigradi2015_9.141a16, 00c3, caadria2017_175b43, 45b9, 2313, 2eea, 25dd, 5595, 4a5c, f83a, sigradi2014_303h5, 47e7, 74f8, 6492, acadia14_531t, 54da, d2bd, ec06, caadria2015_078f11, 34f7, 3859, 653f, dd76, 8612, 87ef, c619, f57f, 89a2, ecaade2014_155y37, d03a, acadia14_479w, ecaade2017_255h, sigradi2015_11.222r26, 48e2, 4ab9, 03d3, 6203, 0fea, e50e, 9613, 0113, ad8a, d9e7, bf7e, ecaade2017_264xx, 007b, e536, cc6a, 2999, 0626, ecaade2015_217v47, ecaade2015_21a4, e931, b787, 9890, 900f, eccb, 7268, caadria2016_569g24, ecaade2017_117n, c233, dd9e, 4965, 6e63, d78e, ecaade2017_240y, 3c35, cefd, 110f, 6855, 3a6e, caadria2016_829b35, 7dc3, 8e24, cf85, ecaade2017_265x, de01, caadria2016_819n34, 7d8c, 6644, ecaade2014_149t34, ecaade2017_033y, ecaade2015_33l6, 22cc, ecaade2015_116h23, 1008, 479b, ecaade2015_138x28, f70a, f8eb, acadia14projects_347ao, e19d, 5f02, ecaade2017_240p, c382, ecaade2014_023f6, af7b, 552b, d98f, acadia16_78v5, ecaade2017_066s, cccc, f2f1, sigradi2014_307o5, edd4, 5def, bd7f, c94b, 95fc, sigradi2013_158u, c628, c746, 6d6e, sigradi2014_042l3, 4c7c, cba9, 7499, c920, 6513, 7f77, 048e, ijac201412305i2, 8797, 99a6, 9331, f86d, d771, 3e07, 1f56, caadria2017_124z32, 76ab, ecaade2014_057b14, 4a7e, f2d8, 8eaf, 7b3c, 3867, acadia14_389az, caadria2015_178x26, 3710, 471e, 8eee, ecaade2014_113s26, cb57, 842a, acadia17_283nn, cd77, e52f, 01db, 6172, 1680, 8ea5, 7c0f, 08ee, 92b6, 4772, acadia17_290g, 9dc9, 120e, sigradi2015_3.65p2, 18b0, sigradi2016_752pp, b0d3, 2115, 3b66, 63a9, ba14, ascaad2016_038u14, ascaad2014_017r9, ecaade2016_018e5, 2a0f, 1b63, cf19, sigradi2015_12.107i27, 90d1, 48c9, c540, 7667, 8243, bf7d, acadia14_565ai, acadia14projects_497ac, 5ac7, acea, ecaade2017_130tt, 3bec, caadria2015_226k34, f071, 47f4, a0e4, 267c, a116, 6706, 66fd, 31d3, 2470, 333e, 5edb, e97f, 1814, acadia17_307ll, 79d2, 17cc, 2301, ec5c, 2bce, e3cc, 4f3e, 8205, ecaade2016_126t34, 1a45, 222f, caadria2016_517j22, acadia15_232z9, 41cd, d35c, 3c2e, ac65, b95b, f9a5, 4001, c411, a729, 98e1, caadria2016_611u25, 2c04, ecaade2013r_007e5, 9aff, 8d7a, acadia14_579h, 31f6, 4ab0, 2c61, b5d5, 6022, 2eb8, 454e, b777, 8630, 8fa7, 81da, ijac201412305e2, 288f, 91fc, 38b4, 1844, ecaade2015_22z4, 5001, caadria2017_096b27, b77d, ascaad2016_057p22, 55fb, 40e8, caadria2017_190n45, ecaade2014_015v3, 8b57, 60c4, 3eea, ijac201412406h9, caadria2015_213s32, ecaade2015_138e27, ed23, ijac201614309r6, adb7, e733, db1b, 4d27, 5c62, e5d4, 9497, ecaade2017_046xx, af81, ecaade2015_170m35, e1a3, 717e, caadria2017_027n9, 53ec, 69e4, 48aa, c5a7, 9a99, 72c0, eea1, 0be6, 7379, sigradi2016_627f, 730c, 3fab, 1aad, acadia17_338jj, c503, ecaade2014_036f9, c3ce, 868c, a29b, 0a2c, f236, 0fd8, 8353, ecaade2017_048nn, 72cc, 4937, 1e77, 4bea, 4259, ecaade2014_121x27, sigradi2013_259h, 1366, 0248, 8c70, 27e5, 04cd, 89f4, 8e2e, 514f, 2e53, 36d3, 223c, dadd, f212, 2a56, acadia14_435ag, 6c3a, 81d9, ecaade2017_048mm, 20da, 0e44, da80, dace, d509, bcf8, acadia14_445ad, 2cdb, f3c2, 48c6, 87e9, 5bdf, 4e57, acb1, ecaade2017_173tt, caadria2016_301v13, 2a14, bd28, d817, 9da8, d025, 309d, 0ea8, fd80, 773a, c2ca, 8347, ecaade2017_053k, 73ed, b786, caadria2017_136p36, bb2f, c22b, 27a6, 549a, 0cea, 8168, ecaade2016_057p14, afb5, 70e1, d9cb, 1650, 8538, ecaade2015_200f43, ijac201412405e9, 82c1, caadria2015_073l10, 9d5d, fa84, 7d68, c51a, ecaade2014_202k52, ascaad2016_045c18, 30bd, 56de, 4e6a, 6c19, caadria2016_343d15, dab9, d456, f799, 0f57, sigradi2014_214e8, caadria2016_301s13, b9ad, ecaade2017_157xx, caadria2017_040h12, 0b72, 9f85, caadria2015_119a19, b3e8, ecaade2015_38s7, e116, 5ee9, 1084, e940, ed31, c4a1, 866d, add2, f9c0, sigradi2015_1.288c1, 5d56, b245, 22c4, 318f, 88a1, 735d, ecaade2014_095t22, 6d16, acadia15_110v3, caadria2017_147b39, c1d5, 6640, ecaade2014_123e28, acadia17_403p, ecaade2016_036t9, 7720, acadia15_69p2, caadria2015_109a17, ccf7, a61f, 4cd9, 96e3, a4b1, ee04, 7b41, 7b9c, caadria2016_777w32, ecaade2017_029hh, 694a, ac39, 6b7a, caadria2017_067o21, 9e42, 95f1, 4066, 6bfa, 2c0d, 04a7, 8a42, ecaade2014_185r46, 8707, ecaade2016_033d9, 56d5, 1ee1, fdbb, 73b2, 6846, 19f3, 221e, 5fd4, cb77, 0e00, acadia17_89r, ecaade2015_307o67, d9be, ascaad2016_045u18, 191e, 88a5, a40d, acadia14_23y, 7f44, ecaade2015_114n22, c409, 0f7c, d9b0, 72b9, 879f, caadria2016_333b15, ecaade2017_183ee, fa91, ecaade2014_149n35, 5d2b, 2415, a371, 397f, 9816, 24c8, fd04, sigradi2016_448dd, d6e0, 00b7, 82c0, c1d2, a33b, 703b, 12e1, b885, 8cac, ecaade2014_113y26, 7f4d, f5f2, f876, 2e6c, 0d06, ecaade2016_167p47, ee25, b7d9, 153d, f2fb, bbca, ecaade2016_127b35, acadia14_463n, c594, f0be, 863f, 0c12, f557, acadia15_431t18, d936, 9a51, ce37, b09c, 8971, acadia16_196b13, 3fac, 1fab, bd03, 4cc8, bda3, 25d9, 77bc, 4759, 837d, 745d, 930d, d2d3, d62b, dcc4, 5285, ascaad2014_001f1, bef7, 1cbf, ef44, a427, e920, fac0, 9f6e, caadria2017_131g35, 687e, ecaade2017_052ii, 074e, 1ecc, 548b, 6e3a, acadia17_542pp, 87db, 3654, 0ade, dc92, aa10, ecaade2014_233f60, ec88, d07d, da20, bdde, f27a, 09ce, e959, 7cec, d39b, 76d9, 16b6, 1334, 7f9c, 3716, 3f35, 41b3, 015b, d3b9, caadria2017_017j7, 3e66, sigradi2015_10.309k22, cc74, caadria2016_095o4, 40f2, a8af, 50e8, 7f00, 626c, 8c4c, caadria2017_046o14, 6d02, sigradi2015_8.47i11, 1393, ee73, 5857, caadria2015_070f9, b164, acadia16_124i9, ijac201412304r9, d685, 2208, ecaade2016_065w15, b795, ascaad2014_020t3, 7e29, caadria2015_004m1, fa23, 1f29, 8dfb, d85d, 0a68, f4c9, 2aef, ecaade2017_108r, caadria2017_031h11, e6b8, def9, b363, 905c, sigradi2015_7.203i10, 77a6, 5769, ascaad2014_005i3, dc9c, acadia16_344z20, caadria2016_861c37, f6a9, 1c6b, fc36, 538c, f7ed, 9793, acadia16_372f23, caadria2017_035v11, f2f5, 3ad6, 3895, b5c4, sigradi2013_28j, a990, e6b1, 457e, 81e0, 5dfb, ffd3, 4635, ecaade2016_167d48, 0505, dbd6, 36f7, d29c, a6c2, ecaade2015_110i21, caadria2016_259o11, 0503, 51b0, d772, 7ad1, a251, 69f4, 5371, 4454, 67ea, acadia14_189az, 466d, daa6, 511c, ef49, ecaade2017_031rr, deb1, ff77, caadria2015_208f31, caadria2017_115k30, 84b3, c922, ec59, 781a, a6d7, 7c4c, c214, 717c, 0e10, 1684, d311, ad9a, d3d6, 9a18, fd30, ecaade2016_208z53, b507, 6e10, ecaade2015_27r5, ca5b, a6ec, 8fd9, 39b7, 7fd5, d804, f171, c669, d9a1, ecaade2015_178d38, 871c, b797, 8f01, d368, 1f37, caadria2017_165m41, d1ef, 1eda, 5cee, d60d, acadia14projects_23z, feb4, f10f, sigradi2015_10.307d21, bdfd, 555d, 9227, 54b4, adb3, 4d0a, e2a8, 26d9, d62c, f705, 2cb3, caadria2016_651e28, 6379, acadia14_661b, ecaade2017_053g, ascaad2014_022p4, 8f94, sigradi2016_777cc, 8654, c1dc, a515, ecaade2017_017l, ff74, 24e4, 0452, 076c, ecaade2015_21v3, 260b, acadia14projects_473ad, caadria2017_018y7, sigradi2015_6.329v8, 2750, e518, 4390, 30c5, sigradi2016_357l, 80e6, 0e74, a403, 23fc, 9486, 54fd, c9e3, 9b2d, fdd9, acadia16_72y4, 1c9d, a3de, ea31, sigradi2013_285, bc7b, 9cca, bf0d, 04b7, 87d0, sigradi2016_590a, a010, acadia14_473af, caadria2017_115p30, d38f, 00a3, 5bae, caadria2015_069s8, acadia14_339an, 2058, ecaade2016_230d62, acadia14_479a, c570, 53e9, feca, d652, b4c7, ae57, 1a47, e594, 34bc, b87f, acadia16_140b10, caadria2017_183n44, 46d8, d9c7, 9d82, 9def, 1cb1, 8d52, 596b, sigradi2014_021v1, 2768, ijac201614105z4, ecaade2014_094m22, bba8, 3b9a, f053, ecaade2014_163y39, ecaade2015_73a14, acadia14projects_43am, 6564, caadria2015_208v31, 8566, 6266, 3c98, 2cab, 2512, acadia15_95n3, caadria2016_829c35, ae34, sigradi2013_189f, 3bca, ecaade2016_011t2, c28f, 096d, caadria2015_086j13, e9c7, b7a9, ecaade2014_052c13, a608, 41da, acadia14projects_63ac, 1211, 9066, 3fee, ecaade2016_126o34, fe01, 453e, 1557, 2f11, f22d, 3d79, eb78, ab2b, 4ad1, a8d7, 20ea, 2452, 11ba, ijac201614203r8, 16f7, d1ce, 8318, acadia15_243c10, 4fc3, 813b, caadria2017_051o16, acadia14projects_445al, 5a91, 748c, 060e, cce9, aa84, baf5, 1664, ecaade2016_087t24, 27d2, b984, 4fd9, acadia16_460z26, a271, 2e06, caadria2016_425e18, ecaade2015_48y7, 4940, 18fd, 1206, 01cc, 4fbf, 28f5, 00fc, ecaade2017_169mm, a897, acadia17_608ff, 09a0, 3910, dc7e, ascaad2016_045k18, b107, cad6, 77b4, fd8b, d773, ecaade2015_304d67, acadia14projects_365ah, ac4e, 382a, caadria2016_507f21, ecaade2017_006tt, 6f7c, sigradi2014_335t7, cf3f, 9ab3, f0f3, e207, 8b0a, acadia14_101an, 8e70, df21, b49c, e97e, 0f93, 9676, 215a, ijac201614203u8, 9330, e19f, b709, f24b, ecaade2017_244mm, 7965, 4033, 7ef4, 059c, da09, caadria2015_081d12, ijac201412405d9, d3b6, ijac201412203m2, b5a3, 416d, 7448, fd78, caadria2017_136o36, cc5d, 8074, 42bb, 0eb3, 6e87, d2eb, dbe8, caadria2015_060w6, 53aa, c059, dcf8, 8e06, 95e0, 78ba, 8a55, 77f7, 77c5, 55a4, 7bec, e93e, acadia17_358y, b549, ecaade2016_006z1, 3c12, bfab, fca6, 7f08, 1451, e4d0, 21a0, 7c67, 85b4, 5283, acadia14_435ay, 73ef, 0102, 7ae4, 1eed, acadia14projects_189at, eb6f, ecaade2014_214t54, 395e, ascaad2014_017x9, b809, 59d9, ijac201614207f11, a76e, 4826, 7d88, 0858, acadia17_177e, ecaade2015_37f7, acadia15_232u9, 8229, ecaade2015_138z27, 40a3, ecaade2015_13t1, 8432, aebc, 362e, 7b62, 9308, acadia14projects_619ar, f78b, ecaade2016_102z27, ecaade2017_049pp, 3163, 6dfc, b1bf, 3721, 018a, 87e8, ecaade2016_071z18, ijac201614407y4, c294, df6b, d102, edbd, 7199, 886a, b16f, sigradi2016_695o, cdc7, 6c0f, b6c9, 7985, 136d, acadia15_211s8, ascaad2016_029x11, 4e0a, 054a, caadria2017_165p41, a1d2, 3630, 353f, 4fcf, af08, 68c5, e787, 8240, acadia15_469e20, 3727, d40e, b60c, 0c61, 7d72, e131, ca6e, a74c, b8d7, 2203, ecaade2015_17t2, e9f5, ecaade2016_147w40, 2335, 15a0, 2550, 9b81, 1415, 3d77, 084f, 6e9b, 1adf, d3e9, 954b, 943f, 934e, 45d3, 443f, 0bcc, c0bd, 561b, 207c, sigradi2015_7.203e10, 773f, 15ec, ed7e, 549c, fbf3, 43e5, caadria2017_118i31, e8b3, 51fa, 08f0, ecaade2017_232h, ecaade2015_227s50, 0b8a, ecaade2015_215d47, ecaade2015_278s60, a5da, acadia15_57a2, acadia14_333av, 04a1, a4a9, caadria2015_162y24, 0d93, acadia15_343r14, acadia15_323g13, 86e7, 9052, 274e, eb07, ecaade2014_180s45, acadia15_297b12, acadia17_598rr, ecaade2017_008d, ecaade2016_011o2, ac1b, 320e, 5988, 3bf1, 6363, d86d, ca25, 750f, c3f1, aa06, ecaade2015_237h54, 343a, 5e27, 44d3, 9f81, e747, ascaad2016_012o5, 29e6, acadia17_273x, 932d, f9c6, 50bc, b7d5, ecaade2014_046m11, 4611, ecaade2017_006vv, ba70, 3c03, ecaade2016_225w60, dac6, 93d8, ae4c, 61d0, 339a, b2ac, 9df1, 93df, dbb0, ecaade2016_237h63, 66cd, 02d5, f461, ecaade2017_042ff, acadia14_291ay, 9bca, 2393, 061a, acadia14_281ac, 75c8, cfe9, db18, 796b, acf4, ascaad2016_013y5, 4182, ecc2, 6404, 0b4e, 32dc, 43fe, fa92, ecaade2014_010r1, ce44, 4498, acadia14_117av, 029b, caadria2017_174h42, 1e97, sigradi2016_356g, sigradi2014_282p3, 93eb, ca89, bad5, 188f, 44f4, b793, caadria2017_189f45, acadia14_549v, ad4c, acadia14_43as, 3fa5, 8ba1, ecaade2013r_004u3, bc71, 9588, ecaade2016_241h64, ecaade2016_026s7, ecaade2017_105gg, 8c77, 442b, 35f2, d213, c79b, 7491, 053c, sigradi2014_123u9, 5262, ecaade2015_38r7, 9ed7, caadria2017_168a42, b856, ecaade2016_mrtf66, b8c4, caadria2015_016n3, 8906, ba26, 7391, acadia17_473ss, ecaade2017_101ee, f513, acadia17_188q, 9ecd, b848, 7817, 41fe, 0065, a463, dceb, 8b19, 332c, 03e7, 31a4, 2241, 40d7, e90c, 1424, 95ca, sigradi2016_776w, b054, 9eef, ijac201614407w4, 1d58, dfc2, 0b81, sigradi2015_2.137l1, 0e63, caadria2015_130p21, 9252, 2069, 6f55, 3f4b, 370b, d4f0, ecaade2017_212ss, f3be, 10b9, 78f8, caadria2017_048w15, c896, e33c, c2b4, 426c, 7bd8, sigradi2015_9.141h16, 4ac7, c0a9, c19d, sigradi2015_10.309y21, 2505, f567, 8415, ec3a, ijac201513101e1, 331b, 0cbb, ce2c, af16, d576, 79e6, bfe5, sigradi2016_654qq, 9f8c, sigradi2013_337h, 2d8b, e8b4, 31f3, ecaade2017_264b, c2ad, 34e5, b73d, ijac201412303j9, 955a, ce8f, sigradi2014_263z9, 0038, 3c77, f8e6, 31dd, ecaade2017_027f, 3935, ea83, ascaad2016_004k2, 2f74, 2474, 72d1, 9521, 73ff, 2fce, fab5, 4565, bea7, ecaade2014_092b22, acadia14_565h, 68d2, 8fc1, sigradi2013_212o, 035a, a928, d35f, 0522, 6bb3, fa02, 1f69, 10cd, 3bde, 454b, ecaade2014_138r30, 2b33, ecaade2017_ws-parametricdesigngg, dc56, 5e95, 03a7, f58a, 1fe2, 9b48, 0d13, 381b, ascaad2014_024f5, a61b, e815, ecaade2016_028l8, 7d7f, d131, 03e2, ecaade2017_057ee, 1ba5, 6b85, bfce, 1c53, c522, de3f, a9d4, de0e, 6aca, 5607, bb07, 9073, 8cf3, d809, c4be, ecaade2015_215k47, acadia14projects_719s, a38f, 935d, 8735, 61ef, be14, 9436, ccc2, 3b0b, 12b1, ecaade2015_148p31, 23f6, ecaade2016_102v27, ecaade2017_230ww, 74fb, 5967, ecaade2017_067w, ecaade2014_049a12, ecaade2017_164cc, 9daa, 2860, ecaade2016_071e19, 0b5b, a9bb, 964a, 5919, 8f1f, c263, 60c2, 2fe3, ascaad2016_043i17, e783, da9e, 02ba, fb4a, df0c, 5866, acadia16_414c25, ecaade2013r_004b4, c841, 5a5e, 1b1a, 4822, 60d2, 351d, 048d, 968b, 29f4, 2a6b, 1a42, ecaade2015_114s22, d1bb, 51ed, 5454, ed59, fc39, 4bf8, 7e35, 8fa2, c41c, a370, 377f, 2288, af92, 5612, 611e, 706d, a898, ascaad2016_011j5, c8a0, b551, e17f, acadia15_497h22, 6e35, 4b18, ecaade2017_057bb, b62f, f605, 74c2, f553, 7d45, b501, 963b, ecaade2015_196n42, caadria2016_239e11, 7aad, sigradi2013_62v, c5fd, 5bf9, 3aa7, 6b71, 5d90, 7d17, 3970, 7d18, e411, ecaade2016_129r35, 5711, 65f1, f61a, 985c, da0c, 3205, acadia17_588mm, d8b1, 3b3c, sigradi2015_sp_8.6d30, a7fa, bbf1, d32e, a6e9, 9182, acadia14projects_453e, 826c, acadia17_648u, 6ced, 2be7, 6a9b, 14aa, c106, acadia17_282kk, 5eab, 8ee3, sigradi2015_11.166y25, c86b, 0ca0, 4716, 8a47, ascaad2016_025r10, 7b3a, 6eb4, fca7, b8d4, 00c5, a922, adab, ecaade2017_037hh, ecaade2014_121s27, db2e, bac3, e5bc, ecaade2014_086t20, b6f0, 3f56, d491, 1d39, a6cb, ecaade2014_168d42, 2532, ecaade2014_120i27, caadria2017_142r37, f108, acd1, ascaad2014_029a8, caadria2016_539y22, ecaade2014_188k48, 84a3, c0af, 041c, f1f9, 3799, ecaade2015_21c4, 07dc, 9ffa, 6ef4, 9dbb, 3bfb, sigradi2014_032k2, 0809, dea8, ecef, cc35, dc0d, d591, ecaade2014_066l15, 56b8, f0bb, 092d, b0ee, a4a3, 1a5a, c71b, 51fd, 44fb, sigradi2016_809vv, 1efe, 1bbb, ecaade2016_132i37, 7181, ecaade2017_264d, caadria2016_539c23, 91b0, sigradi2014_103z8, 2ec3, ecaade2016_067m16, c8ce, 84b1, d9b9, aeea, ca40, f142, 2de0, 5ca7, d2cd, 75c3, caadria2015_023b4, fa1c, sigradi2016_426a, b76a, 43b0, bf81, acadia14_347as, sigradi2015_8.186u12, 3c6f, 8fdd, 59ca, ecaade2015_246x55, 25cf, ecaade2015_307n67, 0783, acadia14projects_671n, 327a, f8c7, 494e, 1fd7, 281c, ecaade2015_320p70, ecaade2015_246y55, acadia14_435aa, c3c7, 3a10, 8ba6, c3c3, 99e9, 534a, b2df, 5255, sigradi2016_550j, bdc9, 82ac, caadria2017_056d19, caadria2017_003y1, 9a2e, fd57, b67c, 5786, 1b6e, ecaade2015_320l70, ec7b, 1c48, c21e, 06c3, f4f3, 49d0, 0f99, aa63, 33de, c933, 9dd3, 69e7, 7f94, 2229, c865, 5916, 6400, 392f, 2f9c, 5b9b, ecaade2015_329o71, 0349, sigradi2014_284a4, deee, caadria2017_031k11, caadria2017_129n34, 697d, 5a05, sigradi2015_10.309j22, 32f9, bfd4, ecaade2017_213yy, ddb0, 41ba, ecaade2016_072o20, ac7d, c342, 9b51, ba04, 697a, 756f, d5fd, ascaad2014_029b8, 8973, 9ed4, 331f, 59e7, bd18, ascaad2016_028r11, ecaade2014_095u22, sigradi2014_339z7, 2f05, 3a86, 7dd0, 9572, 5808, dbf1, 6fa1, bd98, d907, 9235, b382, ecaade2015_207f46, 896d, 66bd, 0396, acadia14projects_453g, ecaade2016_225n60, 995e, 45dd, sigradi2016_732g, da97, a085, e6da, 5bc6, 624c, 2a51, caadria2017_127e34, 3d85, ecaade2016_128i35, 6534, b148, 6d08, 4352, 7ec7, a59d, aab9, 86b9, ecaade2015_293y63, 3b10, ee59, 31a9, bcdc, ascaad2014_017i1, 88b5, 800a, 2a06, d1af, ecaade2014_157s38, 8436, ecaade2014_019d5, 1119, 18f9, 7afb, 357e, b774, a864, caadria2015_114a18, 220e, ca08, 3b5a, e665, 42f9, 1295, 07f1, caadria2017_163a41, f6ff, 3ce4, c1ba, 0d7c, 96ab, c698, ec1b, 2d72, a338, 9760, 744e, 76bd, 8b7d, ecaade2015_301z65, 0ddb, f66a, f97c, ecaade2015_22t4, ecaade2014_052j13, e71d, ecaade2017_254ll, 1627, 78d5, 92ee, d63c, 1b35, 4b7e, 8ee1, 1fcf, 5eb5, 8d8d, a39a, 5a42, f20b, acadia14_719l, 4e60, cf45, ijac201614309s6, acadia14projects_199ad, 5e76, 64fb, 4ff4, 3d23, f5cf, 5a71, ecaade2017_039d, 3c13, 999b, acadia17_348a, 1945, eb84, 488b, c925, 6623, 999f, a49b, 1c71, 3387, bb61, 6f12, d0f6, ijac201614207e12, c24d, 3e73, b41c, ecaade2015_227k50, 6916, 061f, 0a38, 7c90, 100a, ecaade2015_61o12, eb55, acadia17_491bb, c50a, 5d2a, ecaade2017_054ll, b900, 7a94, f8cd, sigradi2015_2.137j1, 8786, a110, 25b4, 1ecd, caadria2017_056j19, ecaade2016_185f50, 5a60, 70bf, 64df, ecaade2017_161d, ecaade2017_026uu, 9e48, 718f, 59e0, ecaade2015_138a29, 3db8, sigradi2015_10.74t18, 135a, sigradi2013_54r, acadia14_445ac, 70b4, 250c, 674b, caadria2017_185o44, acadia14_247o, ecaade2017_042y, 551a, 2a4a, 353e, 44bd, 519c, f1c1, caadria2016_259p11, 313b, d6e1, ee30, e1bd, ecfd, acadia14_327d, 84fd, 34d6, ad5d, sigradi2016_801t, ec74, acadia14projects_145aa, e7c2, 4f8d, 5cb6, ijac201614309t6, 4b04, ecaade2014_182x45, bf0b, ecaade2017_175m, 1f82, ecaade2014_163w39, f7d6, 2ed1, 7410, 6bc7, ecaade2017_156q, 8f19, caadria2015_130n21, ecaade2015_273e60, ae11, 6402, ae68, e948, d91f, 9989, ijac201614202n7, d9c4, ecaade2015_225i49, e91e, ascaad2014_010o5, d4e7, 57ff, 68c4, 2ad0, sigradi2016_637dd, c884, c9fd, aa39, ffc9, 5bb7, 056b, eb6a, 0a56, acadia14projects_719k, 016f, 66a9, 41c1, caadria2017_095e26, sigradi2016_655f, c6b3, ijac201614303r2, 6f95, c414, 5217, c53c, 08e7, ijac201614202x7, ecaade2015_195i41, dc19, sigradi2016_484g, bd0b, ijac201614308z5, sigradi2015_sp_8.6g30, b165, 3222, ecaade2015_64a13, 664c, b1c3, e3b9, 0327, 3831, 51f3, e78d, 3617, 3ac8, 58e7, sigradi2014_345z9, sigradi2016_490mm, ecaade2017_059yy, d0dd, 0a70, 6748, facb, 40e5, 13fe, fda9, 46be, 0e16, f450, bf5b, aa82, 6646, sigradi2015_7.184d10, 9404, 7d3c, 4980, 8624, e65b, dd0c, ae4d, 9cde, 1ac5, ecaade2014_156g38, 0748, 978a, sigradi2014_345f8, ecaade2015_217a48, sigradi2013_267, 3743, 13fb, f63e, 9a6b, e1cf, 418a, 0c9b, sigradi2016_488t, 750b, 182b, c9f6, 2d26, 7c39, 3cab, d51f, ef54, 9bfc, c1f6, sigradi2015_6.151d8, 89a9, 9b38, caadria2015_157v24, 1c61, 887e, 48e3, sigradi2014_137l2, ecaade2015_241i55, fd2e, 5e65, dd3b, 5bdb, dcac, fd03, b0b1, c3b8, d800, 3511, acadia14projects_627al, eb32, sigradi2013_248z, 71fc, 0b9d, 3e57, 50c4, acadia17_89o, ecaade2017_071ss, bb25, caadria2017_124e33, 53d5, 1b88, a279, de89, 3d34, d882, baf9, 0f43, acadia17_265v, a288, 65f8, sigradi2013_275f, ascaad2014_014d7, fba1, 7f95, 95c6, sigradi2016_407y, 6b27, 302f, e92f, 152e, 7f74, 6ba5, 57b3, 68d0, caadria2016_271y11, 9ccc, ecaade2017_203jj, 48e8, a9a6, caadria2017_009l4, ecaade2017_305h, caadria2016_405f17, 0ef9, 733e, 779f, 49e5, fe16, 3430, 1f6c, acadia14_671p, f5cc, d3ce, 1125, ecaade2017_199vv, 10a3, 809c, 6079, 252d, ecaade2013r_002a2, f3a3, 01ff, d05e, bb64, ecaade2017_046m, d5a6, 41f9, 2166, bcd5, ecaade2015_247f56, 86b7, a62f, ecaade2014_140y31, 1823, 53c5, ijac201513101t1, 8866, d49d, e52e, 3260, acadia17_59l, 2089, 816c, f478, c8b2, 4c08, 115a, 32fe, b647, sigradi2015_9.152m16, sigradi2014_048d5, 152c, acadia17_473uu, ecaade2017_031kk, 73f0, acadia17_648oo, d315, sigradi2016_595gg, 238c, e58b, ijac201513104y3, 2118, 1598, ecaade2017_108h, a3a3, bb19, 7793, acadia16_130v9, cb99, bc14, ecaade2015_280f61, a48a, c5cb, 85e7, 3d95, 354b, 3369, 8f54, ijac201614201x5, ecaade2015_22c5, b67f, 3457, 697b, ecaade2014_186k47, 360a, 87e1, ecaade2014_149p34, b542, ecaade2017_117z, sigradi2014_345d9, 60cf, e577, caadria2015_073f10, 1a0a, af03, 40bd, fd2c, 47ea, 0144, 0dc1, f062, 744b, 09fc, 2968, e2fe, 5fe2, sigradi2013_184z, acadia14_219ay, 2660, 2ed0, 1440, 50df, eb31, 5f5a, 2327, e18a, ef7c, 0935, 8351, dcf1, caadria2016_177k8, f3e1, 7a50, 31b3, be2d, ada8, 3891, ecaade2017_008o, cf87, f59f, fc8e, acadia14projects_153at, 362f, fda8, ecaade2017_199t, 4bb1, a174, b772, c8a3, aecc, 9dd1, 724a, f5b7, sigradi2014_263y9, c9c8, 2122, b88a, ecaade2014_044e11, 259c, ecaade2014_233c60, e446, a36c, 02c0, 64ae, ecaade2015_173g37, 1dd4, caadria2017_056m19, 7874, 18bb, 530a, b185, ba86, 8df8, 8101, 15ab, dd62, 275c, ascaad2016_028f11, 5c8c, 893b, ab31, 4d14, 9bdf, 071d, ecaade2017_203s, ijac201614306v3, bd86, ecaade2017_192d, 3ef2, 8e74, 52f0, 2366, d302, ecaade2016_139a39, 01aa, 2c58, c911, bf9e, 698d, ascaad2016_007w3, f697, 21ad, ecaade2017_122xx, 25b6, 55d2, d4bf, 1c35, d59c, b9d3, 82e1, af90, ea18, 0a67, e692, e9ff, a016, ecaade2016_243y64, 666d, caadria2015_126t20, e1d3, b3c8, acadia14projects_23ac, b6da, ascaad2016_031i12, e84d, 34ab, c7b1, 6fb1, 6fff, 48d5, ecaade2014_127j28, 6923, ecaade2017_293tt, 2444, ecaade2014_112e26, d34b, b555, acadia16_394j24, ecaade2015_320o70, cb43, 3da4, 4f75, 90c3, 6fc5, 6102, c927, sigradi2015_3.65s2, 52f5, caadria2016_383s16, 7c4d, 6abe, 01e1, caadria2017_086h25, 1e68, fc90, acadia15_161f6, a3d1, a6bb, ecaade2015_248p56, 9549, 6267, 388f, caadria2016_621p26, ee87, f91b, acadia14projects_357b, cc8a, f34a, 9533, ascaad2014_032p9, sigradi2015_6.387g9, 5ea2, 36e9, 09e9, 2629, ijac201614201d6, 044b, 6cfb, 70ae, caadria2016_343n15, 8e8d, c3f3, cbd8, a280, d512, b980, febd, 3a59, 8084, c13d, 3611, caadria2017_104x27, 8a80, ijac201412302o7, acadia14projects_671m, 0064, 590a, 7a65, sigradi2015_10.138a19, 61e0, sigradi2013_117a, 37e8, e983, 2854, 306c, ce3d, b1a9, 7a86, 80e4, acadia14projects_389c, e5c8, sigradi2014_339y7, 2c33, ecf6, ecaade2014_194d50, 4a0d, 75f9, b64f, 1800, cd1a, 2fde, a9ba, 9ac3, acadia14_347av, 629f, 0e89, 0ee0, a1e3, a4ac, 7b23, caadria2015_023x3, 074d, sigradi2013_326m, 8ddf, ijac201513201r5, 90d6, 7bd7, cdbf, d881, ca2f, sigradi2015_8.81w11, f4df, 3dbc, 2489, c5bf, 0988, ijac201412202x1, 1b94, 0e9c, 3411, 410a, 9d8b, bdb8, sigradi2016_814ww, caadria2017_015a6, 0ed4, 9376, 50a7, 776d, c3ba, 2f8e, ijac201513205f8, a226, 8fe4, c729, ecaade2014_024f7, ecaade2014_208w53, 2786, 9692, 21ac, acadia17_637i, d915, ebfb, sigradi2013_386m, 1448, 236a, 47e6, 757f, 2df7, 377e, 07b5, acadia16_224r14, beea, caadria2015_073d10, 75f0, fb5d, ecaade2017_199u, 1b4d, 1fa6, c179, 7561, e526, 401b, ecaade2015_334t72, 728b, f845, b04f, 165e, 3323, 5cf1, sigradi2014_273r2, 678b, f7f2, f0df, dbf3, ecaade2015_222f49, 716a, 51a1, 227f, 056c, b484, 553f, 66e6, 483d, 4176, 7eb1, 3c7a, 60e5, 6a34, ab6d, f0b9, 2cea, ecaade2017_009y, ecaade2015_129p25, 0ca4, acadia17_542hh, caadria2017_015j5, c98c, cb67, 4b37, 853c, 8033, sigradi2015_sp_8.326b31, 281a, e3ec, 0aa4, ce36, b698, ffff, b75c, 4588, 2b8b, 173c, 9fcb, be1e, ba7a, 78e3, 4beb, 2563, 6f21, acadia14_357az, 107b, e366, 03da, cc63, 60fb, 9401, c251, 2efc, 9af2, fdd3, bbd8, sigradi2015_3.201u3, a95b, caadria2017_118h31, b6ad, caadria2017_142b37, caadria2017_101i27, ecaade2017_192m, sigradi2015_3.268j5, 05c2, d739, d508, 1477, 3a8d, 9410, 09bc, a831, 014e, a783, e449, ijac201412206u4, ecaade2017_170zz, 8bc7, ecaade2015_278l60, 447e, ecaade2017_017t, d8a0, 40df, bcb5, acadia16_184x12, ecaade2014_175r43, dd3a, ascaad2014_015w8, e2af, a6e8, 03dc, ecaade2016_197w51, 1622, 2834, d699, 4818, e20f, ae16, 9aeb, ac01, sigradi2014_292t4, ffb3, 7b0f, 9eec, d408, 9e43, 7e07, a177, 5909, caadria2017_015y5, 879e, 6c15, ijac201614205s10, 9453, 7779, 69a2, sigradi2014_079h7, 1da9, fa53, 382c, a10e, 60ae, 10f6, 778e, caadria2017_046n14, 2a02, 2ff0, 5f4b, 3318, f231, 8aeb, ecaade2014_224z56, 9c36, ascaad2014_030a9, a8c6, 7dea, 3f7e, acadia17_424nn, 5b52, 54e8, 7b71, 29d5, caadria2017_145s38, e1aa, 46b3, 21f9, a78b, ecaade2017_018bb, ecaade2017_229ll, c8d2, f1af, sigradi2016_455f, ecaade2016_228j61, acadia15_251i10, 0ad1, 867a, 134b, c055, ascaad2016_003x1, eaa0, 6d8f, d8ad, d6ca, acadia14projects_647ay, bb2e, 8b8a, caadria2015_233h35, acadia17_329bb, acadia14_281r, c871, 26ea, caadria2017_072x22, b641, aead, e7b8, afef, acadia17_247nn, 8f8a, b3e2, 78e2, ecaade2014_072h17, fdc7, 5aea, acadia16_344f20, aa24, 7bb4, ba6e, f616, 8104, ecaade2017_302w, a61d, f558, 359d, caadria2015_108y16, 256b, 4ff3, 3ff5, acadia14projects_145ak, 08c0, 47c1, 0073, caadria2015_237p35, 6c07, f80e, b3bd, 7e7a, sigradi2015_10.74p18, 0882, f9e9, f1e6, f0b0, a70d, 0fca, caadria2016_683s29, 0c84, 3587, acadia16_298o18, 544d, f5d9, 1802, 09b9, 97ef, f470, 03cb, caadria2015_016t3, 1b9d, 9328, 8ad1, ec0c, 5f57, 5411, ecaade2015_18d3, caadria2016_549i23, fd0b, caadria2017_047b15, 8261, 8bc1, 8807, beba, ascaad2014_019r2, 2079, ecaade2015_221u48, c837, f544, 3ca2, fd0f, 3e4f, acadia14_199ag, b07e, ff93, f3ce, db8d, 0381, 2d36, c471, 3b9f, 7639, cea3, e309, sigradi2014_037w2, 8994, 3358, ecaade2015_336c73, acadia14_153g, ecaade2016_208s53, 723d, d3fc, 1135, 2a78, aa0e, edcf, 1a1c, 3642, f38d, 0eea, 4d0d, acadia16_62m4, 305d, e75a, ijac201614403n2, ascaad2016_022h9, ecaade2016_106o29, 8483, 72ca, b010, a4dc, sigradi2014_140o2, 07ac, 4b02, e353, fd18, acadia17_163rr, 595b, sigradi2016_484f, acadia14_647au, aa05, 32b2, sigradi2016_621ee, ecaade2014_240j62, 5d4b, 8128, 4c79, 1bdc, 819d, 969c, 8aba, 4dce, ecaade2015_22w4, 9e69, cfbf, caadria2016_487i20, c19e, 0930, ijac201614206x10, 5039, de4b, f8aa, ae93, 5b19, ecaade2017_079p, sigradi2016_449nn, b457, 4808, ecaade2017_014yy, 085f, 69a6, 8a5e, ecaade2015_11i1, 8487, 6a26, sigradi2013_313p, b502, 673a, acadia17_177i, caadria2017_005y2, 2ab8, 7699, 7db6, 145d, cda3, ceb1, ascaad2016_048c20, 0add, sigradi2014_151o3, f720, 00a2, 605c, c2c9, 3485, c2ee, 9e0c, 6ea5, acadia17_169qq, ecaade2015_100l19, sigradi2016_450qq, 3abe, cff6, f50b, 58c7, 47f7, 4c64, 6c6a, 4331, dc49, 7f69, 0ad2, 6d93, 29b5, ecaade2016_120b33, ecaade2017_071pp, b847, c2c5, 89bd, a431, e6eb, d266, 02b1, a14c, 4046, f8a7, 7e82, a15a, caadria2015_081p12, 7f21, e5f5, 4557, 2752, 7c51, bde6, 3fd7, 4c1c, ecaade2016_045m12, f650, a48f, 9dd5, c237, 3e64, e30a, 0172, 3838, acadia14projects_301ay, ascaad2016_049z20, 44b4, bf37, 4372, 1e49, e850, f0f6, 3337, 5043, 8f57, 3b72, 6b19, acadia14projects_609as, 4117, d629, b215, 542a, 9893, acadia17_373k, ecaade2016_230r61, ed49, acadia14projects_473aj, ascaad2016_043g17, 8304, 97e9, 39aa, ecaade2015_11b1, 49f4, 3a56, ba51, 91a8, caadria2016_435l18, 7be2, 1898, 1d72, 2d4f, ecaade2016_007k2, 60b2, 5409, 5cf6, 133d, def4, 3d57, 1c57, c2ac, caadria2017_163n40, bf00, 7257, 7c6e, 2a0a, c633, a4f7, ecaade2014_237u60, sigradi2014_282t3, b8a6, 2435, 158c, 01bc, 5995, aa77, f824, 6f09, 8b1c, b575, cbc9, 48e9, f573, ijac201412301y6, c6bf, 5828, cbfb, c0e3, 2c10, dae8, 9a97, 8114, caadria2017_183l44, 4761, 0bcb, f9e3, 0b18, 7e39, c8ec, 1665, f635, 7508, f1e3, fd92, acadia15_57z1, 51c4, ecaade2014_011e2, 3aba, caadria2017_185t44, 8b64, 680c, 06ac, sigradi2015_6.387i9, 5549, 12e4, 5f1c, ecaade2015_53v8, 6b24, caadria2016_177z7, 6d0b, 3d76, 72ec, c9e9, acadia16_62v4, ecaade2016_120m33, da93, ecaade2015_100r19, acadia14_63av, 0741, sigradi2013_189k, 0da8, 0ddd, ecaade2014_120k27, f5e6, caadria2016_529k22, 15f0, ascaad2016_007y3, 639d, 567d, caadria2016_797s33, a7b3, sigradi2016_544d, dde0, acadia17_481o, acadia14_339aa, f784, fb7f, ecaade2016_048z13, af38, 79a2, a2a6, 5acc, sigradi2013_386p1, ecaade2014_071y16, 3bf5, sigradi2016_448m, ed03, e35d, e354, bf7c, e55a, sigradi2013_111o, aff8, bebb, 51d4, 236b, 5489, b2c8, 3c18, f3d6, fe0d, f659, eb8a, b060, d9f3, ecaade2015_144k31, b8e8, c662, dce5, e62c, 5d9e, acadia15_311p12, 57d2, 9bbe, caadria2016_861u36, 6987, 5f4a, 6b32, caadria2016_023n2, sigradi2013_248d, b62d, e08c, caadria2017_051o17, 0450, fb43, caadria2017_081x24, ecaade2014_067y15, 50a0, 9768, ecaade2015_118v23, 7249, caadria2015_157u24, f7c5, 1a49, d783, 6c18, 468f, a1b3, efaf, acadia14projects_199ac, 2084, e317, ascaad2014_021w3, 6995, d1e9, dbac, ed15, a8e3, 3283, fde4, ijac201614205i10, 1446, 0258, 7929, caadria2016_725k31, 755c, ecaade2016_047e13, 46a3, acadia14projects_661l, 2b48, 709f, 81de, e485, f5c7, 9400, fd19, 16c1, bc3a, caadria2015_122r19, 6e5c, acadia17_463jj, fffb, 9bba, acadia17_145a, 38d0, 1737, cadd, ijac201412402o4, 4795, 66bf, a07c, ecaade2017_072h, e813, 335b, 791a, ijac201614205n10, 0a97, 9650, 96a4, 45e3, 1cb5, 62b8, caadria2017_189i45, caadria2016_115l5, d51c, 1863, 159e, 6c8b, ascaad2016_044r17, ecaade2017_301n, 4607, 984b, f1bc, 6dbe, 24da, 35b1, ecaade2017_057r, ab49, 1f28, dab4, a0c9, b37f, 71b4, ecaade2014_186r47, 6c08, 205f, 357a, b442, 566a, 7626, 76fc, acadia14_339ar, d04d, 81cd, b601, 6d3d, d7cd, a62b, e510, caadria2016_405j17, 31ff, 6576, 17ad, 3686, b14f, d577, 87f4, f999, 4b98, acadia17_669t, b9ab, c431, 878e, 759b, c274, 13f7, 6772, f6f2, 9fb1, 50c5, be04, a382, 837f, b8cb, ecaade2016_038k10, a1db, f2d5, ascaad2016_047u19, c5ad, 1752, 5f80, 9d72, d990, ascaad2014_016f9, 42ff, be9f, 474e, 3005, caadria2016_579m24, caadria2015_114p18, ecaade2015_94e19, 08c1, 7ed8, ecaade2017_032a, da26, ecaade2017_013nn, 953e, 5467, 7ae7, 3996, 5dac, 128f, ijac201412201b1, b71d, b648, 0f36, e0bd, 692b, cceb, acadia15_333c14, ecaade2014_173c43, ce1a, 8127, d07b, acadia14projects_479c, 989e, acadia15_161g6, 5c39, ecaade2016_096s26, 424e, ecaade2017_302bb, 5ef8, bfa6, 0b40, e503, dbcc, ecaade2017_169uu, caadria2016_871s37, 4886, 4e38, sigradi2015_8.186j12, 94f3, ecaade2016_221z56, 1c4d, ecaade2014_153p36, 414b, ijac201412408n2, ec5d, 88bf, e40d, caadria2016_013d2, ecaade2015_241w54, c5f3, ijac201614102z2, 530b, 380b, e348, 9ba9, 363d, 39e8, 5e01, 6825, b11d, 4551, 6b78, a562, 0a8a, d830, f28b, 7747, caadria2015_206k30, b88e, 4abf, 9800, 2eb0, 7567, 8e56, ecaade2014_224j57, c741, acadia17_91i, acc0, acadia17_329x, 5b3e, bdbc, 6cfe, ecaade2015_83r16, 2caf, 6590, acadia14_565w, 193a, 072c, f5cd, ecaade2016_158k43, 701c, e11e, 1626, 7976, 45e0, ec8f, ecaade2016_224o59, acadia14_339y, ijac201412402u4, 6837, 34da, 67e4, 1b69, ijac201412205v3, 0a1b, 4438, 8eeb, d7b1, b42c, ef48, d28b, 2e92, caadria2017_021c8, bd39, 69c6, 91c3, 4858, ascaad2014_026b7, 8a1b, 054e, acadia14_91s, 31f1, b2d3, c711, ecaade2016_017p4, ecaade2017_184kk, 382b, ijac201614102b3, ef08, c25c, 7fb8, ecaade2015_280d61, 182f, 75b6, c57c, 9534, 6207, e66e, d5e1, e8cf, 882e, 5f12, 585f, 8c36, 86a1, 68c1, af66, 3cb8, 2f76, 7164, 9fa4, 049c, 8241, efeb, 698b, c68f, 99c2, 3d2e, ecaade2013r_012p7, f1a0, 5414, c520, 1c2d, 3578, f6d6, a539, 5b60, c95f, 5a4b, 1db9, 35fb, ijac201614207i11, 2ed4, caadria2015_032z4, 1bb1, 2e08, eb86, caadria2016_073w3, bf13, 1351, 8553, 799b, ecaade2015_217i48, c7f1, 323b, 8faa, 901b, 99bb, 6601, acadia15_417f18, cb73, 2015, f6e5, d801, 417e, 75d3, 3802, 9ca9, ecaade2015_64p13, aa78, fd58, acadia14projects_579a, 7e21, ecaade2014_086n20, e8d6, caadria2017_085b25, 6546, 8ce5, 9397, 71fb, 3d6c, 7319, 599c, ec32, 363b, ecaade2017_152nn, acadia14_339az, 8f08, 125d, 0b2a, 8b91, 7a5e, dcc8, sigradi2014_197y6, ecaade2015_301p65, 416c, a5ca, ecaade2015_130w25, c72b, e75d, 7513, f2ff, ae17, b2b4, b7f2, 90c8, 67f4, ecaade2014_176y43, acadia17_348c, 45df, 733a, fcc5, cfa9, d1e0, 1fb4, ecaade2015_22p4, f325, 240d, ecaade2013r_010p6, 5084, 70a5, ijac201614307g4, acadia17_247uu, d061, caadria2016_819o34, b4ea, 24d2, 11b1, f26c, ecaade2016_042f11, 0ec6, 271b, d788, bf84, 7420, db2d, 33c6, caadria2016_343m15, bb4b, 06fc, de66, ab39, 5153, fb4b, sigradi2014_330d7, b168, 1d09, 75c5, sigradi2013_267u, 182a, caadria2015_114s17, f500, caadria2016_477g20, ecaade2014_022z5, 13d5, 1d4b, 5288, 9f89, 60f1, ecaade2017_152oo, 19cd, e335, 6287, acadia14_601ad, acadia15_513u22, 1ab8, 1cd9, 41f1, ecaade2017_053b, 21f5, 352d, bdc6, ecaade2013r_003j2, dd4f, ecaade2016_018i5, c57d, 1780, c526, ecaade2014_225h58, ce97, ecaade2016_074s21, c454, f27c, d1a6, 04c9, 801c, caadria2015_176r26, sigradi2013_289m, 24d7, 3d01, 80d0, 8cf4, f645, 372d, ecaade2017_087s, ecaade2016_119o32, ijac201412303t8, ecaade2015_211b47, ecaade2017_130xx, ecaade2017_090ll, 4f92, 11e3, 101a, acadia14_189a, f64b, 4228, 7caa, a316, 26f2, 89ef, c28e, ascaad2014_024c6, 04eb, d851, sigradi2015_8.334s15, 9d5b, caadria2016_477c20, 96bf, ea87, c030, 161e, 952e, 8499, ecaade2014_206i53, 9e1d, d559, d463, e7a7, 489a, b4e0, 55a3, 5246, 0fcb, 06ea, 0b6f, sigradi2015_10.220d20, afcb, ecaade2016_078l23, sigradi2016_614u, 1694, ijac201513205x7, a124, e7c8, 9d0d, 7ba4, ecaade2016_079r23, 3f4c, 627f, e6f1, sigradi2015_8.143c12, c85a, e832, d3ea, 09b4, 1444, 8efe, ascaad2016_022l9, bf26, acadia17_89t, acadia16_12m2, 6e75, 453f, 5325, 8bfe, 9cc8, 0957, ecaade2016_140t39, a49a, 45de, 94a3, fca3, db3f, acadia14_435an, 6d9e, cd2b, 80c4, 63c9, b6e6, 0ee2, e5e4, 2ac9, a950, ecaade2014_112w25, sigradi2014_137h2, 1d9d, 71cb, 665b, e040, caadria2015_090p14, 5655, fa39, ijac201412304o9, cb19, sigradi2015_sp_8.284m30, 540a, 73f8, cdff, caadria2016_673a29, 6598, 7f27, c9ee, a44c, 7303, b3d6, 6c5a, ecaade2017_282f, 1236, 0aac, b490, 1cce, 5f03, 50f0, 3351, d162, 15c3, 9936, 2efd, a8a3, c392, c47c, cf62, 51b7, 3b39, sigradi2015_11.165u25, 923f, ecaade2015_297e65, c588, 5f44, ed58, ascaad2014_026d7, ecaade2017_198f, ec33, 7e43, 25bc, b554, 48d3, 6f03, 0128, 6873, ecaade2016_106m29, fa52, c082, 0740, 08db, fa5b, 260a, b4b2, d725, 52a2, caadria2016_167b7, 54fb, 4d20, 1e2f, c9b8, af32, 4478, 99ac, 69ed, 8a0f, caadria2016_651a28, 2f7f, 865e, ecaade2015_59z10, fc7b, sigradi2013_243f, 3ac0, 3931, a097, caadria2015_114z17, ce2b, 0826, 7570, 5235, acadia16_382r23, 0a9f, ef7b, 3dda, 6890, a8a1, 91b1, 1271, 4677, 8c3a, 8552, 0a64, ijac201614307e4, b895, 2fd7, 3188, caadria2016_321h14, dbd2, e4a7, 0b7b, sigradi2015_11.142d25, d46b, 2067, af73, ijac201614103p3, 5d07, e17a, fe97, acadia14_219ax, ascaad2016_035s13, 5896, 0c02, bfc4, 365f, 1f99, fc7c, af0f, 6b82, 305c, 1149, sigradi2014_239w8, ecaade2017_215mm, 12ad, 502e, 7f54, caadria2017_132h35, 6f5a, c9ea, 1b80, 2e47, b302, e66b, caadria2016_549p23, ecaade2014_215d55, 4707, 966c, 267a, caadria2017_185p44, ecaade2016_062i15, 23e7, 8ed2, 41a6, sigradi2014_021u1, ascaad2016_053l21, caadria2016_291w12, 31b9, caadria2017_142v36, 22c6, 132d, 9053, 8c29, 171d, 4513, e0a0, fc17, d246, 41ae, c186, b9cb, ecaade2014_184j46, acadia14_497r, 8f98, ijac201614208i13, ecaade2015_18b3, 57a6, 85cb, 6398, 5148, c8b6, ba0a, 0012, d72a, 0a1a, b853, 11ae, da13, ijac201614402x1, b018, sigradi2013_390z, 71c4, 155d, 1879, ecaade2014_221n56, ed4f, acadia17_50mm, 9a1d, 6c42, 0cbe, 2d6a, 7d00, 7e6e, 8fa8, f5ae, 2947, ecaade2015_116l23, 36c7, 21a7, c385, a4bf, f05a, 941a, 6e49, 7995, 4067, 2e78, 1bcf, ecaade2016_071a19, ascaad2016_012s5, 9ddc, 9937, 012f, acadia14_479i, 487d, 6b8f, 2c78, 02b6, e8f2, ecaade2017_301j, d462, ecaade2015_138b29, d01e, 33ff, 3d5a, d6f1, 76b0, 7efa, acadia17_322qq, caadria2015_064n7, b113, d5be, ecaade2015_261f58, 2305, c574, cd0f, bdb5, a1d6, 8d24, sigradi2014_201j7, bd92, 39f6, 2ba2, acadia17_339rr, ecaade2017_308cc, 52f8, 57bb, 92af, 6906, 8a65, 024d, sigradi2016_590j, 51a0, a3df, 6d89, a616, ascaad2016_013c6, ecaade2016_191a51, 8e9e, ascaad2014_017l1, 30ee, ecaade2015_21i4, 338c, 969e, 349c, sigradi2016_363ee, 6e86, 1ffe, ecaade2013r_003j3, 1c6a, e915, 5ebf, a72b, 9a65, f2c0, acadia17_349u, 0692, de39, faee, 0ed3, 979a, fd1f, 8ecb, acadia17_221z, ecaade2017_057j, 32f7, acadia14_389c, caadria2015_090x14, e1b6, 8832, e652, bcff, 8c7d, sigradi2016_544f, 422d, 8081, 38a4, 477d, 5135, f440, ecaade2015_279x60, 21f8, 7d3f, d1e1, 6254, c397, bab9, dbdb, 07cb, 59ad, 7fb4, 535e, 1222, c5eb, d028, dc5b, 1343, c88e, 8a41, acadia14projects_145ai, 0007, 52b1, acadia14projects_473af, 60f0, 0a2a, 967c, 631b, f0a4, 0acd, acc4, ecaade2017_192e, 34ba, f629, caadria2016_045g3, ecaade2016_222u57, e5e7, ijac201412307h3, 9df4, acadia14_399am, e92d, 45aa, b4df, 1b21, ecaade2017_277jj, a92f, 6cf7, ijac201412302a7, e151, 58f1, fccd, 1e92, c7a0, ecaade2015_195j41, caadria2016_457g19, 0f2c, 9e4b, sigradi2016_381n, ade5, ecaade2015_59j11, 487b, 31ab, ijac201412304t1, 6ba6, a6b1, 7a24, 2ee2, acadia14projects_555c, acadia16_12o1, d76e, caadria2016_187w8, 5f46, a756, b90e, c515, 176f, bbb0, 923d, 8a94, 7738, 7e0a, ecaade2016_ws-dleadr68, cfb7, 5474, 5aa8, 6c10, b358, 807b, f55a, 4398, a9b3, ecaade2013r_018s9, ecaade2017_053c, b134, 8b94, caadria2017_174u42, e1f3, b590, ijac201412403f7, 82ef, 06c8, dba0, caadria2016_549j23, f209, acadia17_532ee, cb16, bd32, sigradi2013_393, acadia16_470r27, 6af7, ecaade2014_175u43, fd37, ecaade2015_83g16, 2b5b, a62a, ijac201513206a9, ecaade2014_149a35, 4c90, ijac201614201t6, e834, ecaade2017_077rr, ecaade2015_27o5, e1a9, ecaade2014_127k28, sigradi2013_195, ijac201614201n6, d455, 639c, 7a73, ijac201614208e14, e0ef, a5ad, 567f, caadria2017_123m32, a8ae, ff16, d5bc, ecaade2017_129hh, 422e, ccf0, c991, 7c96, acadia15_263e11, 58d5, ecaade2016_164m46, f2c9, 910c, ecaade2017_215y, fb18, 8897, caadria2016_851n36, 0c7a, 6b4a, 7490, 16a0, 4cc0, ecaade2014_239r61, dde4, d2fc, ed08, b4ed, 9580, ascaad2014_024z5, acadia15_47j1, a012, 4210, b26c, ecaade2016_027d8, 3bb3, ff01, 21df, 0092, 0322, 3ffa, de3d, 5024, acadia14_101n, 3ed5, acadia14_229f, 3d2d, 42c8, ascaad2016_057v22, acadia17_637j, sigradi2015_9.270h17, 57dd, 5d96, e184, sigradi2016_792g, 8f25, c5fe, 72c1, 46c9, acadia14_135ac, ac69, 101c, acadia17_637qq, 6151, 67f7, 129f, e29f, 90eb, cc01, 380c, 8b71, 336b, d93f, 726c, 1f6b, c81e, 374e, c364, 78ef, ijac201614207b12, acadia16_130l9, 49c6, 7908, ecaade2015_222c49, 1afe, 2698, 16c5, bbd5, 1c62, sigradi2016_625ii, ecaade2016_157w42, 083e, f2e7, 8037, ascaad2016_003a2, 3ea2, sigradi2016_710cc, ec28, 0834, 19a8, 42b2, 7e84, dd24, 016d, ecaade2013r_012t7, 8e41, 2b9b, 0244, 6abf, ijac201614303f2, caadria2015_030h4, 2e87, 5fbf, ecaade2015_139c30, 0917, af2a, 7e7e, 62a6, 0712, 2f44, a13b, 596e, ae15, 1d1e, 03f9, 22d3, b7fe, ce5b, 5979, fccf, 6403, 5585, ecaade2014_153d37, 9f97, 805a, acadia16_116r8, 5558, 1d96, ascaad2016_045g19, 0cab, 142f, b894, caadria2016_405s17, ed6e, d1de, 7a23, aa26, 26ff, 3c17, 18a7, 49d5, acadia14_311w, b4e6, 746f, 67d5, 8803, 8e77, 289c, 9139, ecaade2014_204x52, 5fd9, sigradi2015_3.11f2, d223, ecaade2017_203ii, 0307, 3449, db1f, sigradi2016_690g, ecaade2017_288ff, 5c65, 6a18, 1510, a2ea, 2b2d, acadia17_501pp, 1926, a9a7, c840, 0d6c, 9da0, da6b, sigradi2014_151e3, ascaad2016_022t8, 200f, sigradi2016_385pp, 7ec1, 85af, a10d, ee4b, 69e3, 551d, 407f, 5807, 7047, 982b, 2312, 6738, ae67, acadia14_145s, sigradi2016_654a, 0ff6, 3ebd, 8c93, 857a, 6f63, d956, 4fa4, 2f26, 5419, 165d, d712, f485, caadria2017_132k35, ca67, caadria2015_208p30, 66aa, 31df, sigradi2014_291r4, 1a4c, 878b, 80b7, caadria2017_063d21, b44c, acadia14_549o, e939, b3d7, b645, 021a, 267d, 16d6, caadria2016_167i7, 1dea, e3aa, 290a, sigradi2015_sp_8.284l30, 5b89, acadia17_81m, 944c, 531b, de9f, ffe3, 2764, 6201, 2144, 8b3b, ecaade2014_149b34, 964d, f958, 152a, 8ef5, bd62, 840e, bb16, 3cf9, dc80, ecaade2014_123i28, bf8e, 839a, 4313, a9df, c3fa, caadria2016_249l11, 8e6c, 6d31, 5ae1, 2c0c, 56d7, 9f1a, 199a, c885, cc98, a9dc, b652, d269, 5db2, 8320, 6761, 8258, ecaade2015_35y6, ecaade2015_72x13, 541c, 936d, 06ee, 4216, 38e3, caadria2017_004r2, 8809, 9e36, sigradi2015_11.165z25, c6cf, 6051, f994, 9be4, ecaade2014_092a22, ecaade2016_065x15, 9eeb, fe35, 50c6, sigradi2014_144z2, 6b84, f4ad, b8a7, dbc0, 35b6, ecaade2015_284x61, acadia14projects_281ae, caadria2016_311b14, 34eb, 634a, 430a, dfdd, 73cd, ijac201614105r4, 676d, 9529, 367a, a55f, 3043, 50f4, caadria2017_074f23, f34b, 6c86, 389f, sigradi2015_7.146a10, 0fbc, ec0e, b627, acadia17_637c, caadria2016_003c1, 91d0, ae7f, c2f0, sigradi2014_144x2, f4c6, 3e5a, c690, 795b, acadia16_88w5, 22b6, d175, 6123, 1a33, 8e07, a7d4, 0bc8, 0fd2, 2cdc, 291a, caadria2015_090e15, 1483, 86fb, 8345, sigradi2015_8.27l10, df54, 8a91, 7361, sigradi2016_809uu, 0089, ecaade2016_150a41, caadria2017_163j40, ecaade2016_120l33, 87e6, bdfa, fcf5, 4556, adff, d3ad, dec4, 7dd3, e8e3, c7ec, ecaade2015_287r63, a4a2, 24ce, acadia15_95k3, cdaf, 3b87, d30d, ca23, fa07, ea3e, 2937, 27b9, ecaade2013r_004a4, ecaade2016_217k55, fdf2, sigradi2014_284e4, a786, 3692, ascaad2014_007b4, sigradi2015_13.316a29, 96a3, ecaade2015_21d4, sigradi2016_625vv, c7cb, ecaade2016_071k19, 6f4b, caadria2015_213y32, fa6d, dc83, e78f, df2e, 9da4, fef5, b7f4, 1636, d287, f9cc, bb9c, d624, 0941, sigradi2015_3.209d4, b051, sigradi2016_488u, 4a46, ee50, cc76, d950, 0d58, f837, acadia14_565v, b4c4, 6a96, 08e4, 593a, sigradi2013_155i, 381d, sigradi2014_108e9, ecaade2014_151z35, 8e13, 1833, sigradi2015_10.138y18, 85e5, 3eda, 7c69, 7592, ecaade2014_100e23, c5b9, b97c, ecaade2017_133n, 6cb1, 5499, a355, 3dec, ebcf, 8c02, fa5f, sigradi2014_213r7, 9c22, aaf7, fde0, acadia17_637ww, 485f, 16b9, 2dce, 0fc5, 5ddb, a857, d23f, d581, 08a2, ecaade2017_054jj, acadia16_78s5, acadia14_627f, ijac201614105u4, 93e8, sigradi2014_197z6, 78fe, caadria2017_175d43, ba85, ac13, e3ce, 3460, 3ab6, ecaade2015_139x29, e061, 3b2a, caadria2015_087c14, bc53, 00b2, 9deb, sigradi2016_814xx, 5e90, d9db, 4186, 1d23, f4a0, fd02, e835, e250, acadia14projects_589k, 8ba3, 6e30, ecaade2014_206r53, c0e4, 72ce, 2a58, 158b, 6278, 734d, 3e71, 1e5e, 48ba, 3f52, ecaade2016_185z49, eb2d, 3bc9, ecaade2015_293e64, a8c7, acadia17_323p, f608, ecaade2014_012r2, acadia14projects_357as, 5244, e7ab, 2a01, c810, 8756, ecaade2013r_008j5, ijac201614405v3, ijac201614202j8, e8e7, 0682, d366, d7d5, caadria2016_673x28, ac80, sigradi2015_3.155m3, 4fe0, d4bd, 94ab, bcdd, ecaade2013r_001m1, ecaade2016_203e53, 7171, 233a, e469, 839f, 6c02, 8365, caadria2016_105b5, ecaade2015_227n50, 3dbf, 2ffa, 2624, 4039, 7d1c, e886, 25fa, be54, d920, 478d, sigradi2016_440ee, 80d1, f9f3, 9012, ecaade2015_301v65, ddad, sigradi2013_326j, b664, ecaade2014_220h56, 86c3, ecaade2016_163l45, 8e04, 1716, 166a, dcef, f8b0, ecaade2016_bkol65, 9efe, b33e, 5fdf, caadria2017_040p12, ecaade2017_017b, f94b, 7c3f, sigradi2014_218g8, ijac201614204u9, fbf8, sigradi2016_732j, c4d4, ijac201614201e6, ecaade2016_ws-foldingu68, f89b, 9a64, caadria2016_693d30, ecaade2016_104y28, 09c5, 8493, 5d8e, a6d9, d4b6, sigradi2014_151i3, 0e31, d6b9, 50ce, b285, 9f9b, ab58, 3b35, 3991, ef92, 654f, 15d8, e5d3, 856d, acadia17_339ll, 2682, 4fdc, adec, c979, 0151, c73f, acadia14projects_153al, 8d97, e146, ecaade2017_003r, 3f6f, acadia14_189ap, 4696, 1750, 1662, c008, 5a94, ijac201614208x13, ascaad2016_028d11, 7bcd, ecaade2016_118l31, caadria2016_135d6, ecaade2015_248v56, 1d17, 7091, ascaad2014_008k4, cfc0, d39a, ijac201513206t9, 7d5b, 9e14, bd10, 587d, 5968, ec78, 80e9, e5c4, 31d8, 05dc, fe0b, e4d4, 656f, 0a71, a2ee, ijac201412205s4, sigradi2013_183a, 16a8, 6cbe, 01a1, d076, acadia14_267m, a694, 3905, 6862, b6e3, 8be8, f50d, 15d7, 0da1, ee5c, 1bd9, 63f4, ecaade2016_154r42, b3d0, d1d6, e938, a28a, ecaade2015_72z13, sigradi2016_732p, 50a8, a4fd, 3b6f, bcfb, 4722, c2f9, fb25, d6b4, 38f1, 9326, 01a2, 2cae, f58c, 704b, ijac201614105p5, caadria2015_117v18, e128, 446f, caadria2015_014x2, 507c, 139f, 665d, 76cf, caadria2017_124m33, 9e5e, 2e70, 36f5, fa12, ascaad2014_005n3, f875, 16c7, 91de, d0fc, d12f, 0d0f, 7a34, b4c1, 2cfc, ecaade2015_196c42, ecaade2017_202r, acadia14_125t, caadria2015_208h31, 29a9, 26a2, bd69, 24a3, f6dd, ecaade2017_148pp, a3b3, acadia15_483v21, 122a, 043a, f6bf, ecaade2017_072e, 1b7e, aca4, 6a07, 4751, acadia17_678w, 771f, f512, caadria2016_517i22, 3335, bc01, caadria2017_004m2, acadia14projects_347at, 348b, 6cf6, bcac, ec18, da85, 9132, b38b, a8f6, 9770, c8ee, sigradi2015_3.268b5, cf39, 706c, ecaade2016_097v26, a454, caadria2016_373k16, aa4d, ecaade2014_177r44, 06e7, 4b00, 6104, 77e6, b9a0, 3b4e, 6ff8, d2b7, f31f, 67ce, caadria2016_301n13, c798, 0e1d, 5333, 3d4d, sigradi2014_345h10, d1d9, 4cd3, 10dd, 17c3, 4552, ijac201412403z5, 193b, deae, c102, 1625, sigradi2016_695y, bb06, 43a7, 9f18, 786b, acadia14_43an, ascaad2016_013e6, c4fd, 239e, acadia14projects_357a, 2b4e, fc01, ecaade2017_008s, 3178, a89d, 255c, 573f, sigradi2014_347s10, 6c0b, 96a7, f386, ijac201412204n2, acadia16_184m12, fb21, ijac201614207g11, 1792, 2979, 37f8, 2acc, ascaad2016_005w2, 94b6, ecaade2015_33d6, caadria2016_291r12, 7192, 0bd9, af13, 8102, ffb0, ccdd, 6114, 2afc, ef3f, ecaade2016_002a1, sigradi2015_11.8l23, e776, d775, f406, ecaade2015_86n17, ae09, acadia16_362n22, 943c, 6634, 3952, f6fc, caadria2017_095d26, caadria2015_064r7, 2634, b055, ijac201614203a9, 9489, be28, f72c, caadria2015_203g29, 494d, sigradi2015_10.377s22, cfaa, sigradi2016_483gg, 54c8, caadria2016_735u31, ijac201614202e8, sigradi2013_390, ec0f, acfc, ecaade2016_158n43, dc7b, 8535, ascaad2016_048d20, 6afd, f35e, 4f22, a6a4, ecaade2015_161g34, ecaade2016_011v2, aee3, caadria2017_147z38, 7d49, dbaa, 78fd, sigradi2013_401r, d768, acadia14projects_619ab, ecaade2017_050e, f9b9, ecaade2013r_003p2, 2a37, 2ff3, f4a8, sigradi2014_293a5, 8d74, ijac201412203h2, 023c, ecaade2016_210j54, 92ab, fda2, 5392, 3dae, a71e, faa9, 3ed2, fb9c, 85e1, sigradi2013_202, ecaade2015_92o18, 942f, caadria2015_220i34, 1aa4, 4e46, a1e8, 48a2, ascaad2014_014j8, 2284, dacc, 5d1d, b6ac, 2468, ascaad2014_008u4, 7fdc, ecaade2016_087r24, 4f8a, 39c1, 6f65, 5a83, ec87, 20d9, c3da, ecaade2014_066o15, 5c81, 823a, d28c, 5cba, 7031, fdf5, 8379, 99fb, 28ca, 0bba, 12a8, acadia14projects_487e, 3589, sigradi2016_356f, acadia17_90zz, 8b32, 57e6, 1ba6, cff8, 3785, ascaad2014_036x1, 6c00, c0f2, 3c93, f69d, ecaade2016_164l46, 5f56, 6f77, 1c4f, faa3, acadia14projects_167u, 805e, fdef, a8b9, 8bb9, 7b7a, 682b, b2d0, 339c, c976, acadia14_365ak, f64d, 3f30, af49, f84c, 0416, ecaade2017_077yy, 5a7c, 6129, 0af2, 412e, b561, df90, acadia17_520m, 9481, b7b5, ecaade2013r_001c1, 0a76, c62d, ascaad2016_010b5, 0ba4, b813, 8841, e261, ef80, ecaade2017_028j, 5a81, 8118, sigradi2014_041k3, 8bba, 4e34, ecaade2016_130h36, 3b55, 2ede, 2e3e, ecaade2015_317j69, acadia14projects_463at, 76f1, 58de, sigradi2014_032h2, a3e6, e1df, ascaad2016_048g20, 2d54, 2832, caadria2015_023u3, e078, 32e5, 7c02, f9b2, e421, e509, 0f91, f62c, af4a, 0358, bd50, 88ab, 8a04, 9a66, 4bc2, 0b77, 3500, a9b8, cfcd, a180, 9007, a49e, 9165, ecaade2016_006p1, 38c6, sigradi2016_517s, 0a93, ascaad2016_020z7, 9395, 714a, f308, caadria2015_181c27, c134, 3513, 17db, acadia15_513t22, 08eb, cf86, f5ed, ecaade2014_089m21, ecaade2015_206l45, aeb9, 4fba, a936, ecaade2015_196d42, 03cd, 4b48, caadria2017_124f33, 1856, c9bf, 07b2, acadia14_101am, a1c4, bc74, 8533, ecaade2016_166c47, a987, ecaade2017_152vv, ecaade2016_046d13, sigradi2015_3.11g2, sigradi2013_157, 8f72, acadia14projects_365ag, c5c5, b486, sigradi2014_045c4, deda, 869c, 6e68, 16b3, 89cb, 3dba, 5f07, dbe5, 56fb, 6023, 4c74, a3ac, 7b4d, 9aac, 2ca7, ecaade2017_023ff, d407, ijac201412201j1, ijac201513303f11, a550, ecaade2016_217d56, 0d12, 023b, 4476, 29c2, 4655, caadria2017_142f37, 2a81, sigradi2013_158v, 7294, caadria2017_096p26, 7996, f26d, f166, e708, 3298, 41ea, d13d, 0950, 4600, cd2f, b41d, ascaad2016_035t13, ecaade2015_193y39, 8d48, abc7, 00f6, bd59, 7914, caadria2017_051k16, edd2, d2f6, 52e7, 006c, 74ff, 54f3, ecaade2014_149x34, 02c4, 8b92, ecaade2015_87y17, acadia16_154l11, ecaade2016_067k16, 090e, c075, ecaade2017_202i, 93c4, 7089, 730f, 02e3, ecaade2013r_019a10, 17e6, 6d37, 8344, acadia14_589d, 9d96, 9709, 5d11, acadia14projects_189aw, e702, 3003, 917f, 326d, 788e, cff9, 9965, 45fc, 6c81, cd69, e337, ecaade2017_080ii, ecaade2016_239w63, a825, sigradi2016_635i, f633, d30e, d2e9, 4497, 7a81, 034e, 8bb3, ecaade2017_277ee, fcd6, 7529, 81c7, 6d17, 797c, 18a0, 3787, 2941, abd6, caadria2016_333s14, acadia15_211u8, d3a6, 2580, ecaade2016_102h28, dad9, 753a, 24a7, ce8e, acadia14_189ao, sigradi2016_356c, 7553, 3da2, a101, c745, 14a2, 24f8, a62c, ijac201513105j4, ecaade2016_038e10, 26c8, 06c0, d006, ecaade2016_095f26, 3795, acadia16_432k25, b114, daec, c679, 2cf4, ab3f, 72b4, 2a52, dc04, 702c, acc8, acadia14_531o, ecaade2016_077s22, 1a77, 2e88, 3a41, 111a, 9ee7, ac1d, 1d49, 03d8, acadia14_579l, acadia14_579aw, f692, ascaad2014_026f7, 5a40, aef6, caadria2016_187n8, acadia16_174e12, caadria2016_187y8, acadia14projects_339ax, 74da, a2cd, 8175, 8a79, 8bde, d8a3, dea5, ecaade2016_221a57, cbf1, ec72, bc63, acadia17_598tt, ecaade2016_167o47, 94a2, 37a0, d5c2, 45d2, fe71, 2672, sigradi2015_8.81r11, acadia14projects_479z, bf73, ascaad2016_028t11, 34c9, 141f, 962c, caadria2017_023b9, acadia14_43w, b2dd, sigradi2016_815oo, 6bdf, a78c, 32f2, 16dd, c38f, 539a, sigradi2015_sp_10.16f31, becc, 3467, cbd6, aa43, fe0c, caadria2016_333a15, 017e, ec46, ecaade2015_114k22, fa47, 7088, 3751, b5e9, acadia14_589b, 9383, ecaade2014_195z50, b470, 064c, 421d, 277e, 4c5f, 5b87, 4847, 5f62, ecaade2016_166l47, 2a93, 019b, 6f9e, caadria2016_177c8, caadria2016_045b3, f48c, ab67, sigradi2014_134b2, ecaade2016_190t50, 7449, ecaade2017_277vv, 7291, 58b0, 4998, cdce, ce2e, b006, f7b0, acadia15_357o15, ab74, bf08, a2fe, 8c9f, 9a5b, f85b, 104b, a1b4, 9cc6, 4428, b472, bb9f, 1d22, ijac201614404w2, acadia14_517t, ab85, 6a1b, ecaade2017_155m, 992a, ecaade2013r_012s7, ecaade2014_155z37, 5edf, b978, 8655, 5fbd, 4c46, 5464, e9fc, ijac201412304r1, 7039, ecaade2015_193c40, ecaade2016_217g56, 0e45, ecaade2015_268c59, ecaade2017_091zz, ascaad2014_024i5, dfed, 4cdb, 33d2, fdcc, e325, sigradi2013_411m, 31c1, b0c7, d58d, eaef, ijac201513201m5, 7f3f, b5af, caadria2015_208d31, 064a, sigradi2014_265n1, ecaade2015_109x20, 2a4d, 6eaf, 871d, c55b, 2b80, ebbb, ecaade2015_265o58, f2fa, 79cd, c983, 02da, ecaade2014_184f46, 4b1d, e164, 6db3, 5d49, 07be, 683a, 9788, f8e9, ecaade2016_068k18, acadia15_223f9, ecaade2016_040w10, c74c, ecaade2015_13l1, 6cbd, sigradi2016_615aa, ecaade2015_202g44, ecaade2014_224h57, 8cfd, ecaade2017_079w, 7aca, caadria2017_040n12, caadria2016_621w26, ecaade2017_057g, 688f, caadria2017_123c32, caadria2015_172a26, ecaade2015_268a59, b014, ijac201614405b4, acadia17_648w, beaf, caadria2017_163y40, 44bc, ecaade2016_130j36, ce91, 3e3b, 7bfb, f0f5, 0695, 84f3, ef0e, ascaad2016_028v11, abae, 948c, 3d62, ecaade2014_018o4, 467e, 4a12, b663, d413, f6d3, 5db6, 6095, 5362, 23d9, a617, c9aa, 298b, d052, 915d, ecaade2016_071p19, 4e0c, 838d, ab8a, sigradi2016_446k, 9576, sigradi2016_805hh, 368b, acadia16_224w14, d98a, b7e8, 70d1, e8b1, c954, d46e, 52cf, c87b, 35f1, acadia14projects_655aa, ascaad2016_054w21, a535, acadia16_140u10, bd42, acadia14projects_199ag, b084, acadia17_50vv, 1aa7, 02d3, 261c, dc24, dffc, 6101, acadia14projects_463j, 2b3f, 0704, ecaade2016_222i57, 84fb, 53ab, sigradi2013_234i, sigradi2014_041b3, a86a, ecaade2016_071t19, ffeb, ecaade2015_161n34, c0c2, d3ac, 998d, 9e2d, 31f7, acadia14projects_327d, 76db, 9b5b, 84ff, f7c2, sigradi2016_592aa, 7329, ecaade2017_269ss, d842, 87a2, 1324, 6af1, caadria2017_096j26, ascaad2016_009l4, 28dc, acadia16_352e22, 9204, f2e1, 8d91, fd86, acadia14_219d, d73e, b0c1, 0b88, 220f, 6bbc, f744, caadria2017_016y6, e0bf, 6e13, 6b8b, acadia17_413y, c4df, acadia15_407r17, aec9, e1f2, 2949, caadria2017_145b38, e4ea, 251a, aef3, a2ae, d486, 3e5d, ecaade2016_mrtx65, acadia15_251o10, 33a6, ae31, ecaade2017_059ww, 5c11, b3cc, ecaade2014_010v1, ecaade2017_017x, 3fcd, 128b, ascaad2016_011m5, b78d, ecaade2014_149n34, ecaade2015_229w51, 289b, 844c, 3ea3, ecaade2017_225e, ecaade2017_059qq, ecaade2017_098jj, caadria2015_023w3, 90fb, caadria2017_031f11, ad6e, d4fe, ijac201513303n11, sigradi2016_364uu, 6d21, ecaade2016_140s39, ijac201614204x9, db9d, acadia17_678yy, b445, 0d9e, caadria2016_383n16, 0846, ea6f, acadia15_263s10, 29c0, c7f4, 75d5, 4b22, 2d9a, ecaade2016_241i64, acadia17_153i, eddf, 58ad, 3e7c, 98c5, fca5, fa50, ecaade2014_218v55, 11fb, 80e1, 7c3b, b325, 567b, 61b9, f91a, sigradi2014_347k10, 68eb, sigradi2016_590c, acadia14_549s, ascaad2014_024s5, ecaade2014_022a6, cc59, ecaade2017_017w, 8590, 415d, acadia15_323u12, ecaade2017_169vv, caadria2015_206i30, 0b4b, 6926, c1b0, 08f6, acadia14projects_681av, 8a43, 79fc, ecaade2017_046yy, 0de1, cccb, ascaad2016_030g12, acadia16_432t25, e788, caadria2016_745a32, 49f6, b121, acadia14projects_111k, ascaad2016_042v16, ijac201412302i7, bd83, cff1, fd62, 5507, 0afb, b96a, ecaade2014_024b7, a747, 1c43, acadia14projects_699r, 6074, 4629, d2c2, f9af, 3ee8, ecaade2016_243r64, 3be4, f8f8, ascaad2016_018l7, b87e, ecaade2015_53g9, 69fa, 6917, 874a, 38dc, e6e6, acadia16_154n11, 073e, 7f8d, 3eb7, 9ec7, 94bf, b4f6, cf56, 9dfb, 7ab4, d947, 3593, 81f9, ecaade2017_164o, be3b, 54ee, d457, 95fb, 8124, ecaade2015_309z67, 8e17, f283, 661c, b195, fae7, f796, 87ed, b870, 5d8b, 418e, ecaade2014_132k29, acadia14projects_445am, ascaad2014_015a9, 3988, 912a, 2483, 4feb, df73, 9a7c, dc65, ijac201614305j3, ijac201513105z4, a4d3, 7aeb, e4ac, 45bc, c31e, 063f, 021c, 65be, acadia15_110y3, 7013, d520, 84eb, f00a, df7b, bcd6, 10f9, 21d3, ijac201614102x1, 0c5d, caadria2017_136s36, ab09, f47f, acadia14projects_153aw, sigradi2015_10.267o20, sigradi2013_343h, 8b4e, c086, 95cc, f2cb, 085a, 3ee3, 1374, dd6d, a762, 8e2d, 6e83, b156, 4e11, 0289, d2cb, dd32, 0b8f, 6251, 5b7c, 37c8, 7fe9, 8ca1, a34f, 57fa, f8c0, acadia14_257ac, f49c, 5439, acadia14projects_517m, d324, 20b3, acadia14projects_43aj, 76b4, 191a, 7e6c, b399, 1eeb, 9315, f85c, ascaad2016_006i3, 4011, d25a, 53a2, 0acb, 2e21, 8069, 55bb, 6486, 4948, ecaade2017_213uu, ecaade2017_006y, 299d, c6c1, sigradi2014_169t4, 16f6, db21, acadia14_479h, ecaade2015_64y12, 3930, sigradi2016_490kk, e759, e4d9, ed55, 49fc, acadia16_290f18, sigradi2015_sp_8.284n30, ddbc, ascaad2014_019g2, 79d8, b888, e429, a647, sigradi2015_3.209b4, 5ef4, 5470, 792e, d36d, 14c4, b38d, sigradi2013_358, ijac201513103y2, 028c, caadria2016_219f10, 5bb6, ascaad2016_050w20, 2a46, b087, sigradi2016_488r, 1071, 6806, 8641, 14d5, ecaade2016_128k35, 8ac4, sigradi2015_10.144u19, a584, 897e, 22f8, be92, 8f7b, 23f2, 0420, 3eb6, caadria2015_010v1, 0c66, 94d5, 3d6a, 2e46, 8d7e, d4a2, 8253, 04dc, ijac201412407z9, 74ca, 2041, ba72, 634c, 228f, aa6a, 3b6b, 614a, 4ebf, 5231, 5379, 3e77, 864b, 2fb1, sigradi2015_10.307o21, acadia17_163ll, 2495, fc1d, 9c65, ecaade2015_286e63, 77e5, 4ec5, 4077, 4e50, acadia14_53s, fbec, 2b0b, cf6b, 3476, ac0e, 0808, 7616, 98dc, 5c33, ee0d, 173a, eb69, 77cd, db07, 8a9a, 7029, c142, c8d1, b96b, 8e09, 6871, 0d25, c2c7, 136b, 22da, 11fd, ascaad2014_024a6, aae7, 028e, 526f, 0d73, 73e0, ecaade2017_101w, 499a, ecaade2015_81t15, ecaade2015_230k52, e645, 7290, eb9d, eb4c, caadria2015_054j6, d78d, 6c88, 9498, ecaade2017_192h, 516b, d43f, acadia17_177r, ccb1, f7d2, 7d2b, e283, 8456, f43b, 6ff5, a391, f085, 02f5, 0b53, f2a8, caadria2016_353y15, d73a, a362, c4f9, acadia17_90vv, 7c3d, ecaade2015_314k68, ecaade2015_158z33, 1423, 23ab, 1b22, acadia16_140x9, 62a1, 889f, dded, 0474, 65ea, 5d61, aa90, ascaad2016_048e20, 0a6b, ijac201614203g9, ebf8, eb81, dd69, 87a5, 5215, 8596, 9aa9, 45a0, a0d5, 5c6c, 196f, acadia14projects_63b, b4d8, 0066, acadia14_91r, 5459, b3df, 06a1, e31a, 8056, f8cf, sigradi2015_11.71f24, ascaad2014_014m8, 7ff1, caadria2015_130i22, sigradi2016_690e, 9f15, 7b6e, 41f7, 2359, ad9e, acadia14_339ap, ascaad2016_009j4, b68d, 4219, acadia14_125w, acadia17_435k, f0b5, 068b, 1839, c6bd, 4874, 9e27, d9ba, 1742, sigradi2015_3.11h2, 1c50, c256, b589, 3c2a, afe4, 992e, 8700, 2b71, ecaade2016_067o16, ecaade2016_067l16, ecaade2016_166h47, c87e, 4689, 6b5f, 845d, 3985, 8f0c, b77c, ba67, caadria2017_058n20, acadia15_443w18, ecaade2017_067aa, 8a67, 9224, 3cd0, 1216, 3fb8, 4839, caadria2017_056w18, 6c82, bd95, a037, sigradi2013_234k, 0633, 0989, 4f7a, caadria2016_333w14, 3d03, ecaade2017_042gg, ae49, 8ad6, acadia15_469o20, aaff, caadria2015_012d2, caadria2016_023s2, 006b, b069, 0609, acadia14projects_681au, cf44, 0db0, ecaade2016_040o10, a981, ded1, caadria2016_055p3, 2083, ijac201614207m11, caadria2016_353s15, b4f3, c5d3, df8a, d2aa, c78b, 0cb9, fbdd, 0aa6, 9f1d, 7141, 3243, eecb, ed42, 149e, 52b2, 4214, acadia14projects_229f, b7ba, acadia17_231z, f85a, 0f2a, 3bc1, ecaade2017_215o, ecaade2016_136x38, ecaade2014_177z44, sigradi2015_sp_10.311k31, d63e, c627, ec10, 7fd8, b0cd, d592, ecaade2014_230n59, 9616, af94, a04e, 7684, 3e1f, b7cd, e49a, b364, ecaade2017_210z, 53b2, 6213, e344, 40b5, b1fc, a54d, b2d5, 1303, fe52, 9565, 127d, 7209, cac6, ec63, ce02, 7ed6, 1615, 6960, 2e4b, ccf6, a5b3, e89d, 7fe1, ecaade2013r_018e9, ecf4, ascaad2014_020z3, 26fa, ff5b, 6c96, ecaade2014_176j44, cacc, 13b0, 7ddb, 66f5, b7ad, acadia14projects_719h, sigradi2016_492pp, 325c, 75a7, 9d84, fc86, 06c5, f6d5, b99e, acadia15_232m9, ffc6, 9fca, 9d09, 4211, eca6, ecaade2015_233v52, dd5f, 20e2, 33a2, acadia14projects_427ap, 29fc, caadria2017_047a15, bc81, ecaade2017_256z, 060b, 7e87, 28b4, 52dc, e9a9, 4bf7, 5b7b, 557a, fef0, ecaade2014_052n12, 49db, acadia14projects_63ag, b4ce, 76b1, 01a3, ecaade2015_180c39, ecaade2017_240z, 2180, 4ade, 8ba8, caadria2015_086g13, ecaade2016_094s25, acd9, ad5b, cca0, 1238, 8d26, b7d2, d556, caadria2016_651d28, ca47, acadia17_283ss, 8d8a, f5da, ece6, ecaade2015_53l9, ebe5, 600c, 3cc5, ecaade2017_181z, 9a1c, d43c, acadia16_488w28, ecaade2015_200k43, a054, 1492, adf8, 2f0e, 4274, ec65, 7bab, e91b, 471f, c151, 118a, f6d9, f6ba, 26dc, 7156, ecaade2016_068o17, 42e0, 5dab, 74b7, caadria2017_168b42, 4458, 3afc, e466, ecaade2014_202r52, 8fa3, 4cc2, 5b1e, ecaade2016_068l18, 9821, 3cfb, 3f76, 65a9, af6b, ecec, 49b8, 5fcf, 0e62, 680d, dcd9, bb29, 43c5, caadria2017_005p3, 7dcc, e9e2, f43e, 714f, fbe2, acadia14projects_43ad, 8e1f, ecaade2016_127y34, 176c, 6b3b, 704e, d4a7, 1f3b, ecaade2015_314a68, ecaade2014_146s33, 406a, 1603, e2b1, 3f39, ecaade2017_215ddr, ijac201614402l1, acadia17_598s, afe0, 6a00, e05e, 2c41, bbd1, 0e2f, a045, e6c5, 3583, edaf, c033, a3a1, acadia14_229n, 4c49, a18f, 40a8, 89fe, 18ce, 8d19, ecaade2015_155j32, 153b, e3b5, c905, 7885, 277a, ascaad2016_045y18, be68, e4fe, 4f37, 4bfe, c87f, 8967, ecaade2013r_003l2, e546, 6b51, ecaade2015_205a45, 8ed1, 2575, 7b3d, c368, ecaade2014_237h61, ee78, 94fd, ecaade2015_138h28, c1a4, ed9d, a96c, b1ce, a57b, bb48, 3acf, 5e1a, 1ade, cc6b, 7598, ijac201513305s12, 1e59, e79c, ecaade2015_55h10, 2f23, ecaade2017_050c, ecaade2015_201y43, 752d, cfc9, acadia14projects_479d, a726, acadia15_451s19, caadria2016_851i36, bbf2, 6707, acadia14_135s, 6d90, e4af, 12a3, 93f6, 4b05, 8e87, caadria2017_018u7, e2a0, 8b7c, ef8a, 224a, 1be8, ecaade2017_305i, 365b, 65b9, ab9b, 2114, ecaade2017_244oo, 6b18, c69b, 4962, 31be, 9178, ea86, eb1f, 8668, 55ac, 0cb2, 7dcb, d47a, 7603, ecaade2013r_006v4, 8251, f02b, 0648, caadria2015_188e28, caadria2015_081a12, a473, c372, cbd7, 7727, 9f2c, ecaade2013r_014h8, caadria2017_124h33, ecaade2017_038zz, 57a1, 4b4d, 0da7, d5ab, acadia15_185x6, caadria2015_178v26, 2b8f, 6b21, ef14, aee1, 5f7e, 63cc, cdb4, 6cef, ecaade2014_145l33, 542d, 9952, 2613, 7b7e, ecaade2015_333w71, 64cf, 928a, 80de, 8233, 87c2, ijac201513206b9, 9d66, 19fa, 16f1, ecaade2015_237l54, 13f1, 9f2d, 5171, a6d3, 83dc, 166d, d5aa, 55b0, 0168, 10d8, sigradi2014_172w4, 09cd, 4931, sigradi2016_710ii, ascaad2016_031k12, sigradi2013_343e, 5e24, caadria2017_015n5, a9de, 52cd, ecaade2014_094r22, 9142, ijac201513206e9, 00d8, ascaad2016_048o20, acadia17_329u, 50ad, a483, sigradi2015_12.19b27, b9c1, caadria2017_123i32, ecaade2016_136m38, acadia15_81s2, 5801, sigradi2015_8.186h13, ecaade2017_308q, 36d8, 1215, 2bae, c937, 202c, 55d3, ecaade2014_113z26, e60e, 2c06, 9cd1, 61ca, fbe0, 2b12, d92d, 2c30, c6cb, 2b51, 02c6, 170a, 52fd, ecaade2015_28v5, d607, 7691, 94af, 0c4b, 4ddf, fb3c, f71a, acadia14_671j, 9ef4, 4199, 8793, 6e0e, f791, c1a9, 2116, ijac201513302a10, ascaad2016_038a15, 2f1c, 8bbf, ac2f, 0c5c, acadia14projects_445ab, 12d9, ascaad2016_045h19, 2315, cec1, da22, 37d0, 809d, d631, f61f, 77b2, a307, 59da, 124a, a076, f09d, 3d43, ecaade2016_045g12, c766, f364, c05c, 48ec, acadia17_348qq, acadia16_478p28, 92e7, 863a, ecaade2016_047o13, 2b9f, 4b26, b35d, a438, a11a, 579d, 9b78, caadria2017_015u5, 0e72, ecaade2014_151w35, 857c, d1e4, 8c30, 9cbf, b877, fc73, eb0c, 5905, 07ab, cab0, 3c40, 424c, 36bd, bc97, 759a, b485, 27ca, 437a, c66b, 429d, 1bd5, 0887, b0b7, ecaade2014_168r41, 7b7c, eb53, caadria2015_048o5, d51b, 55b8, ecaade2014_224s57, 5b65, aadc, ijac201614306x3, 9894, 7d15, 4181, bda1, d562, 8c57, b27d, 2e44, 5bf1, dcd2, 4f41, 2277, 705a, c831, e34e, a3d6, 3f7c, d722, 3525, 9559, ijac201412301a6, fd1a, 2530, ff8e, 315f, ef9e, 17cf, ecaade2014_112k26, a7f6, 8b00, 337d, acadia15_417e18, 5e9c, f6d1, sigradi2016_777aa, 9243, 6323, 29de, 5e88, 0a16, d5ef, d48a, sigradi2016_777ee, ccfc, ecaade2016_011e3, 91f7, acadia14_33am, acadia16_72d5, c040, b65f, 0964, 20bd, acadia14projects_699p, 2a85, ecaade2016_114g31, 7875, 539d, acadia16_12l1, 3912, 6fd3, 02f1, 1e0b, 0c9a, ascaad2016_044s17, ecaade2014_023t6, 3b0e, caadria2017_174s42, 95f4, acadia15_483p21, 96c8, caadria2017_127d34, acadia16_254d16, db56, 4d53, ff00, e194, ecaade2015_164t34, d492, caadria2017_125w33, c288, f682, f6de, 374d, ba0b, ijac201513101p1, 6f39, 999d, 5748, ecaade2017_073l, 0fcd, 63dc, 3034, 3b6c, ijac201614203t8, 55e4, 946f, caadria2015_072m9, c295, 8d3d, caadria2017_048d16, fe90, b91b, 3340, 7b6d, caadria2016_259r11, 04c6, c7fc, 7c33, ecaade2015_301s65, fac2, ecaade2017_112zz, 27cf, 321a, ijac201614307n4, 40c3, af0c, e937, 4bc4, f72b, acadia14projects_43ab, ecaade2016_mrtc66, b639, d695, ijac201614305d3, ca24, sigradi2013_205, 90bd, 61ad, becd, 530e, 2641, ee40, 48cf, 447b, 0604, a8f4, 2be3, e258, 54b9, 9209, acadia15_284y11, 7c75, 57c3, sigradi2015_11.8k23, fbfe, 5dee, caadria2017_122o31, ecaade2016_163j45, 9819, 1e52, b852, e1fe, cd02, 58af, 6939, de98, 84c5, 9982, 36fb, e292, 1c5a, 7aaf, 9fc0, 190b, sigradi2014_197t6, 35cc, 3723, 0d5a, 534b, e233, c992, 0fc4, 5b6b, sigradi2015_3.221p4, ecaade2017_215pp, ecaade2015_119e24, acf1, 9627, a4e5, 6d30, 8efc, 672d, sigradi2014_213l7, 0460, ecaade2013r_006t4, a6c3, bef1, ecaade2017_172hh, df18, 9ae2, 8d6c, acadia17_542kk, a5ac, 4586, f99e, acadia14projects_627ao, b678, d012, ijac201614307t4, f72d, 7ab2, b6ce, 17e4, 1ba7, caadria2017_041o13, 70fd, ccca, a6e3, 8f1b, ascaad2014_011w5, 0737, 03e0, 9362, 2eba, d528, 4a41, 54c1, 8215, 2702, 4f2a, 3ac9, 6749, 4f55, 9bc8, caadria2017_041j13, 0d21, 2f72, 0558, ecaade2015_21y3, 4d67, d075, b5ee, bb9b, caadria2017_190k45, 42d1, ff8d, 3575, 84e1, 780c, f2db, caadria2015_226c35, 63fe, 9900, e7e4, 3a4a, 9e7f, 68d7, dd38, ca6a, caadria2017_069d22, 7f06, 1a7d, acadia17_322h, aed9, 30e5, caadria2017_101l27, e11c, ecaade2017_048jj, caadria2016_477b20, acadia14_145n, ff2c, 4f1e, 7a97, 03d6, c225, a0f1, 19be, 3427, bbbf, 47b8, 44e0, 6c65, 2fb5, 4b14, caadria2016_167c7, ecaade2017_039e, ijac201513201s5, 02f3, f296, 7195, 8621, ecaade2014_010u1, caadria2017_122z31, dc9a, acadia14_125p, ef3e, 8204, ecaade2017_079r, 28e1, 4a7b, ecaade2016_077z22, sigradi2014_263c1, ac4c, 76a3, 6c64, 0eee, 67d9, sigradi2014_314l6, 8948, ea67, 93c2, f2e2, 8d6f, 9371, 3846, caadria2015_114w17, 7178, ecaade2017_291v, 545d, da55, aa9f, sigradi2015_8.328k15, 25e5, c6a7, ecaade2017_288cc, 318e, 761b, a813, acadia14_681al, ecaade2017_172m, ecaade2014_016i4, 4f67, caadria2015_218v33, fd46, ijac201614205j10, 0923, acadia15_274m11, 6223, 0f4d, 2a64, ecaade2014_192w48, b39a, ecaade2016_154g42, 9126, 14a3, 109d, d4c9, e922, acadia14projects_479t, b30c, dead, acadia15_284s11, f818, 60e4, 3123, 8503, c99f, 3230, ecaade2017_309oo, sigradi2016_382w, e284, 8ff1, 6942, b55b, 35dc, 97cc, 58d3, 6da5, 4fcb, 2993, 945f, caadria2015_208l31, 049a, 7d99, a16f, 15c1, 9d1a, ecaade2015_194e41, 3251, ff13, f64a, 30f0, ecaade2017_195mm, 3224, 64f0, 925e, f669, afb1, 2a74, 4189, 3ec7, 3419, 6525, 0dd3, 3124, 924c, b5c6, 9118, ecaade2017_101dd, bed6, 3e86, 3f7a, 2ef3, 0495, sigradi2016_637ee, 9740, e655, ecaade2014_237e61, 04aa, f28d, 9aee, dcc7, 7f92, 9be1, 6c03, 5fbc, dd06, b54f, ascaad2016_046n19, ecaade2016_097t26, ecaade2016_118s31, sigradi2014_265z1, 9bc5, ba21, c121, 5b46, sigradi2014_047j4, 31e2, ecaade2017_152gg, fb61, sigradi2015_3.65v2, sigradi2015_3.221y4, 1308, 1515, 169a, 1fbf, acadia15_483x21, 4167, c9ac, 4c1a, 99e7, 716c, bc32, 66c8, 9aa5, ecaade2017_gric, d7fe, ecaade2015_215g47, 7a4f, 2218, cb11, ecaade2015_241g55, 614b, 18ec, 7d7d, 793f, 363c, 07ef, 8488, b2cd, d79c, ijac201513105t4, a8e8, sigradi2013_370, 8dc4, 1ea2, 3b06, ecaade2016_mrtk66, 537b, e42e, 91ea, caadria2016_147l6, 716b, 7263, 0014, 3597, fbaf, sigradi2016_448v, f8f0, e56c, 76c7, 81b2, db1a, 8d2e, 2a39, 53cb, 69c2, 898a, ecaade2017_229q, 4abe, b0be, 385f, 085d, 4e4d, 9fd7, caadria2017_134a36, fe27, 7bea, ecaade2017_282s, ecaade2016_123e34, be58, 277b, c02c, f97f, f7c0, 413c, 8296, d66b, 0959, b394, 6dca, 84ac, 4d2b, 3b25, 82b1, 1b18, 6409, f9f9, a605, 75fd, dda8, 384f, acadia17_390nn, cd1e, ea3f, 3ecc, 017a, 1158, ec44, 1e0d, 4d1e, 5c4d, 79b7, caadria2016_725g31, acadia15_232v9, sigradi2013_400b, caadria2015_206g30, dc47, 04ca, ecaade2015_171x36, 5c0c, 6e74, ecaade2015_77x14, 6209, ecaade2016_108t29, acadia17_59e, 0eb0, 9256, 5598, ijac201614401h1, bea0, ecaade2015_59m11, ee0b, a35b, a498, f08d, ecaade2015_297b65, e370, 5539, caadria2015_172k26, e8a8, 1a34, dd78, 8629, 13f9, 0f5d, 595e, ecaade2016_190s50, aaea, 3bed, 34df, ecaade2015_35z6, caadria2016_871r37, ecaade2016_161z43, 3545, ef9f, 7c58, 6238, 4b6c, 3c69, 9acd, 7897, cdb3, 0c48, ascaad2016_011l5, 0500, bd24, ecaade2017_156z, ecaade2016_123c34, 305f, 9c39, fb88, e721, 4085, 4f85, 3d8a, c5c6, fa1d, e081, 4823, 95a6, f1cb, c502, sigradi2013_359d, be66, e5fe, 8254, c1ae, dd72, 088a, 1cae, cc0e, ascaad2014_014z7, ecaade2017_192j, 0e52, c6be, fa5d, 7a7e, d260, sigradi2014_047r4, b2a1, 051f, 2988, ecaade2014_143s32, c023, c76d, 0456, 8090, 965a, ijac201412408b3, 1a29, 15f7, ee60, 9dbd, d314, d7dc, df61, ce63, ecaade2015_53d9, caadria2016_197k9, ecaade2013r_003m2, 2f88, ae7b, ce74, ecaade2017_042ii, f284, ee09, 852d, 1e0e, e5f2, 13b7, a4d5, fc5d, 0a5f, ecaade2015_297z64, b2db, ecaade2017_213h, 8c89, acadia16_260r16, 9683, 19df, 0c80, f48f, b846, e379, ascaad2014_014l7, 234e, d746, acadia17_424uu, ecaade2016_046w12, f180, ecaade2015_17f2, 719a, 12c3, 5d81, c2f8, caadria2017_113o29, 90e4, 8696, 3067, 7b28, acadia14projects_637ae, d5e3, 0d15, 40e2, 6fdb, dd1e, ecaade2015_196h42, 053b, afeb, cb5b, 5592, ffd2, ecaade2015_127z24, ascaad2016_045f18, 95a5, 4413, 2fb8, 0e8e, 50e1, sigradi2013_263o, 7ef3, 809a, 9e02, acadia14_357av, sigradi2015_11.196g26, 7017, c8ae, 60c0, cf40, 2045, a97b, 283f, ecac, 65c5, 4d01, d15a, 4cad, 87f5, d1d3, sigradi2016_360p, 50ec, d0b1, 8466, 96e9, 8f96, ijac201412405n8, 7be6, 8648, 8449, ijac201614205p10, acadia14_589e, d704, 9864, 5de1, d912, 9c97, 1fd0, caadria2015_078m11, sigradi2016_809oo, sigradi2016_625tt, 6a31, 69eb, 5c38, ecaade2015_329l71, 8444, 3563, fe9b, 1292, a93d, ecaade2015_138x26, ebbe, 4287, af7f, 5d4c, 1493, 8cae, ascaad2016_047z19, acadia14projects_589h, d58e, ac2c, 0823, a70b, 0211, sigradi2014_021p1, cd00, 5415, 6d5b, b817, ad7c, b633, e37a, c8de, c78a, 2fab, 80d2, abbb, 89e2, sigradi2013_366c, d3f5, 4993, ijac201614403i2, a92a, a256, e333, sigradi2013_386f, 5b1f, cc72, 7b94, dc28, d972, a188, caadria2015_208b31, bd73, 3c4e, 33f4, ecaade2014_029c8, af8a, 6767, d63d, f1b5, 3cf4, e9cb, c396, 0139, caadria2015_188c28, e7fc, 4892, sigradi2013_41d, ecaade2015_241s55, acadia17_189cc, 979b, caadria2017_158x39, 31fe, e432, 9eaa, ecaade2014_092d22, b79a, acadia15_431s18, 8eb0, bd80, b451, 6480, 3a38, 54e7, d06c, a6ce, f125, 6ab7, 4fa8, acadia14_719f, 8638, d7b5, 2874, f017, 8d82, ecaade2016_021c6, 2c25, d697, 78d0, 8c25, 193d, 64ab, 6a79, 7837, ed98, 9c12, d5d9, 84c9, 2dd5, 416e, e4c8, acadia14_479v, acd5, e385, 8e19, 4a59, 6c5f, ecaade2014_104o23, fe59, 7e10, ijac201614202u7, caadria2017_048z15, 2840, af71, 7dd6, 5033, ecaade2015_61h12, 8534, ecaade2016_068p17, d735, 6e11, bb4f, sigradi2014_047n4, ecaade2016_027c8, e1a5, sigradi2015_12.107g27, 18db, 8f22, 4683, 8ee2, 0bd1, 0147, 7271, 5daa, c9c5, 4c3e, 6864, d071, a18e, 3128, 6244, e711, bfeb, ijac201614304x2, sigradi2016_732z, d20b, 0a66, 4afb, bb38, 11ce, f33b, caadria2015_081s11, 9ff1, 7bb5, 4514, b318, d32b, 804d, 0f3b, d128, ffaf, caadria2017_174v42, 2961, e7ad, acadia14_281ab, ecaade2015_207m46, 36da, 6764, acadia16_280z17, 80da, a5f2, 2fef, 361a, acadia14projects_291az, sigradi2014_339x7, acadia17_648hh, 65dd, 967e, 6af3, ijac201513206p9, 4aee, 4ce3, 6b6f, da7b, acadia17_201ww, fd74, 119b, 496f, afc7, ecaade2014_233m60, 4e10, caadria2016_683u29, d073, 78fc, acadia14_145x, 6c2f, ascaad2014_012k6, 9554, sigradi2014_213p7, d9f6, d2e7, sigradi2013_98z, caadria2017_125b34, 5d14, 9d7d, ijac201614405h3, b7bb, 9fc5, bacc, 0439, 2dd2, 2abc, 1fd3, f7aa, e7e5, 1cc4, e6a6, 314a, eb48, 798f, a007, 91ef, 2fff, f288, 9b8f, 514a, acadia16_470c27, ascaad2016_012r5, e54d, ecaade2015_17e2, 4c4f, 3fe3, f4ee, e68a, a4fe, 59ee, ecaade2017_047u, 511f, f637, 4df7, ecaade2015_55u10, 2cd5, ascaad2014_028m7, 54b8, 11de, bc1f, ffbe, sigradi2016_803cc, 84a9, c83b, 817a, sigradi2014_303f5, ecaade2016_119l32, 27c3, df4b, 74dc, 8ebc, a014, sigradi2014_345n9, 8d0a, 0aeb, 8a2f, caadria2015_114j18, 5b37, ecaade2015_285m62, 33c7, 8478, b4cf, 07fe, 9a19, 9275, bc99, bb15, 92f6, 7d19, af42, ecaade2014_149m35, 6299, 9614, ecaade2015_205y44, caadria2016_105e5, 41b2, caadria2016_713e31, e024, acadia17_291o, ecaade2017_057t, ecaade2015_227o50, b5f2, sigradi2015_8.163d12, 0c78, ascaad2014_033x9, 4acf, 35ee, b22a, 8b72, 4a02, 176d, 232d, 64a5, c8a6, b11f, sigradi2016_601zz, e264, 8aae, 3dc4, bef4, 2bb4, ecaade2015_278m60, 9f77, f660, a856, 345e, 1e30, caadria2016_013g2, acadia14_177aa, ecaade2014_105a24, 6cfc, efe8, ecaade2014_104t23, 138d, 404d, 3ff7, 4c06, e604, ecaade2014_012n2, sigradi2015_3.111j3, caadria2015_181b27, caadria2016_291f13, 9f04, 079b, 2eaf, 4d9b, 1009, 2ed3, d506, 80cd, 56ca, 8224, 8af4, 9238, 3422, 275f, 7bca, d0b0, 9312, 54bf, 8988, 7175, fd4e, ascaad2016_025n10, 7c31, ecaade2017_198ss, 61bc, f65d, 6bd9, eeb4, cca2, 64c5, ascaad2016_046s19, 2627, 20eb, b194, c96c, 4003, 00ed, f164, 3550, ecaade2015_285n62, 0d7b, c009, db0f, ecaade2017_jgok, b3a6, acadia14_111k, b3f7, e3b6, 063b, 4493, ad53, b544, be08, ecaade2017_256dd, 0dd6, ijac201614102k2, acadia17_648v, 1aa2, ecaade2015_77b15, caadria2017_028a10, 54a7, dd65, caadria2017_145g38, ba1f, 713b, acadia14_247y, e43e, acadia14_177ag, c5f5, b035, a379, 0b3e, dfec, 9212, 642a, 581a, acadia17_322e, 7661, 6e48, fa88, 114b, 89b1, 1722, ecaade2017_199nn, caadria2017_174r42, sigradi2015_4.219c7, 3fa0, f915, d636, 4be0, 650f, c847, 94e5, acadia14projects_479k, sigradi2015_10.267p20, 6465, a025, 0e19, 977b, 57ed, 676b, 3223, 11a0, sigradi2013_30z, d1bf, 6367, c417, ecaade2016_239y63, fedd, e5d6, 5728, caadria2016_477x19, d9e8, 20c6, 5f58, bf69, da60, f596, c91a, sigradi2016_400k, ecaade2014_122a28, 1fc0, adac, 2638, 65aa, 9d38, 18a6, 90d2, 9089, caadria2017_031l11, ecaade2017_133b, 641a, ff33, e455, ecaade2014_191s48, ecaade2014_168e41, caadria2017_016r6, 7100, 1ab7, 9499, d9c9, ecaade2014_214z54, 8237, acadia17_221pp, e56a, d762, ecaade2015_196y41, 759c, caadria2017_149j39, caadria2016_301m13, 1834, 38ce, 7ec4, e96b, 38c4, 7b29, 3de5, 2829, 9949, fd95, 4a42, 23fe, 6607, efc5, sigradi2014_347m10, 3080, 3aca, 20ac, 1350, 5102, ecaade2017_105ss, aaa2, acadia14projects_479aw, 1f70, 2099, 159d, 3300, 8efb, cd07, 3e61, 8636, 855a, acadia14_199am, 728c, a9c8, 4b69, 8dda, 65a3, a516, 72b2, 87be, 0f30, 7c81, 6591, ab92, 2445, acadia16_106v7, acadia14_281t, 4c21, sigradi2014_132v1, 720d, 5374, e083, 04bf, ecaade2015_114e22, 8311, ascaad2014_008o4, 2cfd, b854, ecaade2015_241n55, 47f0, cb5c, ecaade2014_046u11, 0e50, caadria2015_185k27, 1131, 3b96, 08dd, 7297, 2515, 8e7e, b39c, caadria2016_197l9, 60c9, caadria2015_090s14, sigradi2015_9.347u17, 83b2, sigradi2014_252u9, ascaad2014_018e2, abe7, ff63, ecaade2014_072k17, ijac201614208w13, ecaade2015_87u17, ecaade2014_204b53, ab34, 867c, 7b9a, f588, fb1e, d154, 94fe, ecaade2017_229ee, be31, sigradi2014_095j8, 85f6, 39fe, ecaade2014_149e34, sigradi2013_54m, ab80, 1bd0, ecaade2015_28x5, acadia14projects_445aj, 649b, df2b, ea0b, 178e, 282e, 3595, 53de, sigradi2016_625zz, a25d, 9402, acadia16_214s13, ecaade2015_285j62, c85b, ecaade2014_186o47, ecaade2016_123z33, 9242, 8188, acadia17_678zz, b4b3, 6020, bc52, da0f, f533, c944, 238b, af8e, 427e, acadia14_445aj, 32e3, ecaade2017_026nn, 99e4, a1c9, dd28, ecaade2016_130l36, 311c, 6d92, 3220, a0a1, 872c, cdad, 9940, 1fa7, d514, sigradi2014_263i1, 1edc, 91b3, 7615, 5b4c, a8dc, a97e, 0d86, 7973, 1fc7, b455, b24f, 6be1, 3999, 24e8, c5c4, 4f0b, sigradi2013_194j, 3b04, dac7, c011, 21a3, b9ed, ascaad2014_008a5, 181b, 2989, 0483, 7cd7, 2de3, 9027, caadria2017_122w31, 9a53, b7b8, 5ad7, 9157, cbe5, b181, ascaad2014_005f3, 970, b1f0, be36, 13f4, ecaade2016_080z23, 02eb, a211, 65ab, caadria2017_079c24, b3f3, 1e73, d0df, b02c, 7c55, acadia16_174a12, 99f7, 4d3b, 179a, ecaade2017_ws-archiedubb, 5bf7, 16ec, 010d, 1a8e, 3dfe, 62d4, 7f3b, 8783, 3aa6, sigradi2013_248f, b7b9, ecaade2016_018k5, 14e9, d4fd, 1358, 406b, 041a, a962, ecaade2014_018m4, 3006, 00a6, 795d, f7ef, sigradi2016_814d, acadia15_483z20, 5cf4, 0544, 37db, e505, ee08, sigradi2016_448x, 5bdc, 7180, d4d0, ecaade2017_087o, d4fa, ecaade2014_038u9, c46f, d622, 2c87, f681, acadia17_162y, 3a12, 7e34, 6c99, 7773, ijac201513201x5, fa05, b06d, dc8e, fdfa, 752a, ecaade2014_036g9, 18b1, ecaade2016_058x14, e6fe, 7b4a, ecaade2017_269yy, ae2e, 749e, ecaade2014_153i37, ijac201513306g13, 7861, f526, 3f60, ecaade2016_113c31, 48f1, eee5, 131c, dd29, b369, sigradi2016_446f, c5b6, c2a1, caadria2017_029n10, acadia14_291ap, e908, 7009, 345f, ecaade2015_101e20, 891a, 715f, sigradi2015_9.141d16, 1d77, bbf4, caadria2017_023k9, 12e9, ijac201614201l7, 3233, 2edb, ecaade2017_157pp, caadria2015_156g24, d557, 216a, d5b3, 7934, 5e9b, sigradi2016_654c, a601, 963e, caadria2017_008e4, aed6, caadria2017_057b20, b126, ecaade2017_249a, 8632, a63e, 8767, f2ec, bb43, 7daa, a9f7, c89d, 6f2d, d543, 23c9, 3367, 0ee5, 3147, dcdc, sigradi2016_448u, 7093, 0ea2, 67cd, e743, sigradi2016_602j, 5877, acadia16_270a17, 5fab, 1a8b, caadria2016_157o6, sigradi2016_517t, ecaade2016_068e18, ec4b, baf1, fb07, 4c63, 0ecd, 4e14, ascaad2014_016c9, 6056, 035d, 43f1, 0c63, 26ba, 7090, ijac201412402w4, acadia16_154k11, c9cb, 0f11, ecaade2014_011w1, caadria2017_163e41, ijac201412403i7, 62a2, e6c4, ecaade2015_55g10, ijac201513203y6, acadia17_560h, ecaade2014_024d7, 7df4, acadia14_619al, f723, fabc, a2fc, bf33, 1c06, 0bbb, a1d3, 4036, ecaade2015_144i31, 1c3f, 5704, acadia16_88r6, e065, ascaad2016_043h17, 84f5, caadria2016_631k27, acadia16_24n2, ecaade2016_230j62, 4b91, ecaade2017_138z, 5b97, 948a, 55d8, 8e42, fd43, 38c3, fddd, b22b, d27b, 604e, ecaade2015_59k11, 79d4, 5247, ecaade2017_301u, 453a, e056, 87c0, f68b, ijac201614208z13, 2e8c, 727d, 8df5, ecaade2016_243t64, 6cfa, 01c9, ijac201412304s1, 4491, 9d42, 1f4b, ecaade2017_017y, 559a, ca82, c970, 04a8, 66c4, acadia16_72b5, 4504, a6e2, ijac201412404h8, d82e, a9c5, c402, acadia17_435g, f120, caadria2015_126u20, 6139, f24d, ecaade2015_81s15, ecaade2017_133e, f0b2, 7e5b, acadia14_627an, 8005, 84af, e43b, 8766, 812e, 8623, caadria2017_118k31, ijac201614406g4, 2ff7, 410b, acadia16_224n14, acadia16_164y11, acadia14_389ax, db4c, ab26, 65bb, 0042, d289, cc4e, 728e, caadria2015_099s15, 2a12, 5de2, ecaade2015_268x58, 548e, 9701, 92c7, 2b7c, 2bcc, d117, 4efd, f23a, 48cb, 54b6, 178c, 8788, 90c0, acadia17_435e, ecaade2015_227p50, aab7, 2b0a, 54d7, caadria2015_233f35, b119, 3263, 7764, 92e2, 5cb3, ecaade2017_302uu, 4d85, 4249, 958e, ecc7, 557c, c4c1, f74e, fec2, 60ce, sigradi2014_108d9, da05, 89c4, 5515, 37e2, 1427, ceed, 8a96, acadia17_273q, 10c6, 9200, acadia14_619am, c953, cc06, ecaade2016_002b1, caadria2016_167a7, 17d6, sigradi2016_695m, efa9, da02, 9be7, 763b, cf89, c08d, 052c, f688, 7dbc, 087c, c4cf, 30a7, 2b7a, 82b2, ecaade2014_042l10, 8aff, a99c, sigradi2014_103a9, ecaade2016_099l27, 6f54, 4891, 5526, 6064, 8c81, acadia14projects_609ag, 48ae, 4b0a, 53b4, 7019, 7683, 0238, 5cc7, 2dcf, 63e1, 58a7, 4251, e2c0, ecaade2015_317c69, 38e9, acadia14projects_301g, a693, ecaade2017_057k, fbc4, 3f6b, 7688, sigradi2016_710bb, 786a, 7b92, 45b7, ef95, a94a, a5ec, cdd6, e8bd, ecaade2016_083c24, 765d, 15ca, 896f, acadia15_323f13, 310c, 13bc, b23b, 7c9c, e7d5, 602e, fb13, e6de, 5a55, 05c7, 6cdf, a6cf, acadia14_135y, 4d5d, ecaade2016_140z39, c9b9, a033, b6e0, f736, 8392, caadria2017_046s14, sigradi2016_815v, ecaade2014_168n41, caadria2016_477u19, ecaade2015_155p32, caadria2017_015c5, acadia14projects_339w, 5760, 2d76, 5228, 59a6, e2e0, e2fd, 0cf9, 4afc, ee8d, b403, 5fd0, 7ee0, caadria2016_229r10, a445, sigradi2014_030y1, cb52, caadria2015_002b1, ecaade2016_139h39, 45e5, ecaade2013r_020s10, 4561, a12b, eda5, 41eb, 5859, b5a2, ef5f, ecaade2014_143u32, 5f9b, 037e, 8751, 8447, 6ad1, ed00, ec13, 252c, 89ed, fe40, c637, 82a0, ijac201614202m7, 4a4b, e163, 849d, 30d4, 33fc, ecaade2017_076kk, ecaade2015_92r18, 73ad, e1a4, dc5d, 1f10, ecaade2014_053o13, b6ec, 07a5, ijac201412408p2, 32b0, 3ccd, acadia14_719j, 3c37, dbb8, ce01, e281, 4b0e, caadria2017_123n32, 3be5, 933c, c868, acadia14_101ap, 6f61, caadria2015_078g11, ecaade2017_225h, cb40, dc40, e08f, ecaade2014_226e59, 6953, 3a1f, 63f1, caadria2015_081v11, caadria2016_861d37, de30, 7cb0, b15e, 268b, b88f, 6ddb, e7a2, 7dc4, 0e05, 7ecb, da98, sigradi2013_327p, 587c, e1e4, aeb5, 4377, ecaade2016_075m22, ijac201412306v2, abb3, bb0e, 04e0, 9346, 20de, 22b9, c1d3, sigradi2016_400h, 33b4, 5dff, befe, e10e, 2ddd, 61cc, 5f89, 372e, ecaade2015_81v15, ecaade2016_011y2, 20aa, 9e73, caadria2017_135g36, sigradi2016_752qq, c1fa, fb6e, e568, 3536, 8748, 9e3f, caadria2015_164d25, e3c2, ecaade2017_148a, 4a37, 4d8a, 4f25, a65c, da83, 2bc1, ecaade2016_162f44, cf31, 578d, 1a89, 04de, e0b7, 5e5f, 1291, 0773, 145a, c8df, ijac201412403h7, 24b9, ascaad2014_004h2, 712c, 5a22, fbfa, 8ed7, 2bc8, db62, fa40, 32d0, ascaad2014_024u5, 5e97, ade2, ddb2, 142c, sigradi2014_169p4, 87ec, 0263, b355, 29fe, ecaade2017_008h, 62bc, b81e, 6236, caadria2016_219c10, ecaade2015_228a51, 2142, 94a6, 9234, efb8, ed3d, ecaade2017_215g, cb08, a77a, 04d0, e21a, caadria2015_213l33, e2b3, 2d5e, ecaade2015_38l7, 4a9e, 79dc, 038a, 2bff, 5c8d, 3c75, bd67, ecaade2015_284t61, b3f2, acadia14projects_463i, b0d4, 6533, d037, e046, 609f, f8fc, sigradi2016_816ww, ee22, 465b, 49ae, 9d7f, 7dba, f7f9, 66b4, 41bd, 1c24, 7258, 8a35, ecaade2016_033e9, ecaade2016_132n37, ascaad2016_023r9, 9678, 3908, acadia16_326r19, 0b85, c90a, ijac201412301s6, 68cb, 27fa, ecaade2014_186d48, 9e12, fb24, be49, 33da, ecaade2017_140ff, 3420, 9919, bddf, 638f, e5db, ascaad2016_006g3, ecaade2017_282o, c004, de53, dd7a, c83f, a7e2, acadia15_149u5, acadia14projects_63as, 4b9d, 9b53, 8ddb, acadia14_33al, 86ed, b189, 3265, 5ae8, 4b86, 327e, sigradi2013_183, 9e15, 3336, 800f, 1fb0, 1a1d, ecaade2015_130d26, dd6b, c0f1, aa1e, acadia14_627b, 6259, d7fc, 01f7, a8b1, 8c6f, 85f0, ascaad2016_022x8, caadria2017_086k25, sigradi2015_10.309c22, 134d, 9512, sigradi2013_206, ecaade2013r_009n6, 1153, 6134, caadria2017_182v43, 12d1, 14b8, 5a1f, 6249, sigradi2016_490aa, 7cdd, 49b4, caadria2016_271v11, b97b, 3794, c49f, 4ccf, ee14, sigradi2013_386s, 7054, da92, 1dc8, d477, 3d97, 6d2e, 5dd2, ecaade2016_tkou66, 1ab9, 2565, 7a03, 2911, a33c, 6337, 796e, ecaade2014_185v46, f70c, ijac201614307h4, f121, 0e22, c61b, 89e8, 0525, ecaade2015_171w36, ecaade2015_48c8, acadia17_348xx, e41b, 330c, 2fdf, ff73, 935a, ecaade2015_164p34, 443a, ea9a, 867f, e76e, 4d92, sigradi2016_446ww, 0d32, 64e6, e045, bf11, 6a0b, c887, ed0f, sigradi2013_347o, 2980, 5741, 97c2, f6b2, b6c1, 1aea, acadia16_130r9, 422b, caadria2015_203m29, 04c8, 8e4c, acadia15_47c1, acadia14_601y, 16c2, 96fb, 6e0a, ecaade2016_223l58, sigradi2016_571vv, caadria2017_095i26, aaa0, sigradi2013_359h, ecaade2014_180l45, 218f, sigradi2014_314m6, d7e3, e236, 0127, 8588, ae9c, bec8, 8b93, ecaade2015_171g36, 9348, 5714, ecaade2017_155i, 21dd, acadia17_137tt, 2cf8, 3c2d, 9fcc, 6b93, 47da, 350f, 7aed, ecaade2014_153y36, b97e, f9dd, 5917, caadria2016_229p10, e9ca, 3ac1, d569, ecaade2013r_003y2, 2413, 7037, 5bfe, 5d52, a5b0, a3e1, feda, acadia14projects_463l, 37c0, 2c7b, 7d6d, 8a25, 4006, caadria2016_333r14, 3ffd, d23c, 5a0f, 8deb, 070d, 64b5, 0801, acadia14projects_101ah, sigradi2013_41s, caadria2016_851t35, ascaad2016_028i11, cfb1, badd, bc12, 4452, 9e76, 1dbd, 2258, ac26, 8b4c, 3650, 9f02, 9938, sigradi2013_138p, a181, caadria2016_209t9, cee1, sigradi2014_074x6, 63ff, 715a, 3b90, caadria2016_487n20, b441, 6bca, 4921, 207a, ca3c, ijac201513104g3, 6dad, ef5b, ecaade2014_024i7, 7a00, d17b, 0b93, e275, ijac201412408t1, 1beb, cade, 3190, 3e9b, acadia14_145k, a84c, 28b5, d341, bb74, 25c7, f575, sigradi2016_773v, 0561, sigradi2016_814e, c8aa, 291e, 2674, caadria2017_190p45, acadia16_164r11, 5a12, sigradi2015_10.7e18, acadia14projects_655x, 8ebd, d4cd, c3cf, ascaad2016_003r1, bb1d, 3ca7, 488a, 482b, 8f7f, 3e09, f19f, fe42, e896, ecaade2017_293ii, 8562, b82d, 2216, sigradi2015_5.384n7, ecaade2016_048d14, c664, 2dad, 7705, ascaad2016_025p10, 3e4a, acadia17_211m, 3348, c172, b661, caadria2016_851x35, ijac201614208f14, sigradi2014_263g1, acadia15_343t14, be8e, acadia16_214i14, caadria2015_142j23, 2376, 865b, c1fe, 1ab1, ijac201614201l6, ijac201513303r10, a622, b8bc, b2ee, 918f, 3ff4, 8162, sigradi2013_407a, 1049, be18, 4af9, 20ed, c845, c1c6, 8dd7, ascaad2016_028p11, 599f, 11f6, d917, 7480, caadria2015_032x4, bda5, 778a, sigradi2015_8.186t12, 3037, de76, sigradi2015_11.166w25, 5eb8, acadia16_344n21, a5ef, ecaade2016_bkop65, a497, 3f43, 2352, 49f3, 84f4, d9d8, eaf8, 56f8, 87df, 5b34, ecaade2015_35s6, b84c, 1473, 4d8e, sigradi2015_12.215z27, ba93, ff1f, e074, ijac201513101j1, a219, ecaade2016_110j30, 50fa, 740f, 1f95, d3aa, 6ec8, eb82, b257, 454a, ecaade2014_153a37, 3652, b6c5, 783d, 6f0e, sigradi2014_271n2, 5d73, a2a2, 2966, caadria2016_291z12, 5fd2, 12b4, 9fc3, eb3d, ecaade2014_217j55, c5c8, 26b2, 0c81, caadria2016_301u13, ecaade2014_157h39, 8db1, eb67, aac5, ecaade2015_74l14, 35f3, 7687, 523a, ecaade2014_016w3, ascaad2016_045a19, 61af, acadia17_678aa, acadia17_322a, 5fca, 7401, e54b, 0e65, a904, 8aaf, ecaade2017_155h, ijac201614307p4, 0ace, 7d41, 174d, c027, 89bb, 077e, 0c82, 9cdc, 4e56, cbc5, 8317, 148a, ascaad2014_014g8, 6146, abb8, efbf, effd, b5dd, 7c7e, acadia14_247u, 3633, acadia15_431m18, caadria2017_056t18, 348a, ecaade2016_118o31, ijac201513203o7, 7c2b, 3f1c, 617c, 7927, 715e, ecaade2015_55f10, ecaade2015_28z5, 394c, 2dbb, 8fb4, f44a, ce58, d7d9, d127, 0235, 930a, cc31, 242c, caadria2015_114i18, ddd6, 9592, acadia16_352z21, 99a2, 27e6, 07c0, 4d62, 9115, acadia14_435ah, 0297, 95e3, acadia14projects_619ac, 41d9, 8b6b, 3e92, dc05, ecaade2014_153n36, 472a, 8f66, acadia17_598b, ecaade2017_203yy, sigradi2015_10.378f23, ecaade2015_103p20, 6f89, acadia17_390ii, 14d7, fc8b, 9a82, f46c, 77b5, acadia16_394g24, 2c2b, f891, 438f, b28d, d551, sigradi2013_226v, caadria2017_069a22, 05ac, cde6, c1e6, 192f, sigradi2015_3.221w4, a080, b64d, acadia17_391ss, d21e, 9f23, ecaade2013r_014j8, sigradi2014_070w5, c1bd, 69af, ecaade2017_056c, 7185, 1a40, 10d9, ed29, e0e7, f687, 339e, eecd, 8a8a, 9895, 2d6c, 94b2, ace0, ecaade2017_203vv, ecaade2014_050c12, sigradi2015_6.183m8, 6595, ecaade2017_079l, a3eb, 6f28, 0485, sigradi2015_sp_8.6c30, a31a, 0091, b7d6, ecaade2014_240h62, 5de8, 8b39, 2459, 2a63, 1ed6, 452b, 10cc, 425d, ecaade2014_089w21, 40ac, 8df3, 29cc, 351c, ecaade2014_224v57, 9e08, 877a, b136, 5166, sigradi2014_345h8, caadria2016_819x34, e5c9, 4658, 58f9, a5d5, 0361, bfa2, fb94, ab60, 7dd7, 2558, 7207, 56f0, c0d9, 871b, 4151, 6cf0, ecaade2017_253bb, 45be, 442c, 3c14, 312c, 77a7, ecaade2016_080a24, ecaade2016_062c15, 7306, 1054, d280, 32c3, ac9a, 7cf3, 7bd6, 979f, d8fb, sigradi2016_614v, ecaade2015_114i22, 66a8, ead1, 0d82, a0e1, 1866, 4178, 35d1, 6e7a, b356, ijac201412403g7, ecaade2017_156t, 775a, c36e, 000c, ecaade2015_293x63, e448, ecaade2017_085h, 5048, bc83, 0550, ecaade2016_225p60, b3ae, a43f, f714, ecaade2015_13p1, ascaad2016_059l23, 8d09, 4bfa, 55a8, a392, 1408, ecaade2017_140ii, d07c, b5ba, c28a, 91cd, 7a5a, 267e, 3dff, 3192, 3f3e, 5d78, adf4, ecaade2014_086l20, 23d3, 5998, 26ce, c280, b588, 72d9, d99e, 69cc, d4dd, f94a, 62af, ad06, ecaade2017_130ss, 2ef4, eb2f, b414, 7d02, ecaade2014_153l37, ecaade2016_042h11, ecaade2017_198uu, 5c5b, 0497, sigradi2013_248v, e1ae, 45f6, 04ae, 56c3, sigradi2016_448aa, ecaade2014_153e37, 6d1f, 0841, bde4, b150, sigradi2016_777q, ecaade2017_031nn, 9f5b, 3ced, 387a, ff56, e9ba, 7ead, 4bda, 4c8b, fd15, ecaade2017_133m, b324, caadria2015_078r11, ascaad2016_024j10, d659, 3904, 9ae3, 5f0d, fc3a, caadria2017_086l25, ecaade2017_056yy, fff2, 1fbb, 3832, dd94, 349e, a90b, 652e, 19f0, 1457, e2e3, b8e4, 4a3a, caadria2016_147f6, acadia14projects_479ar, caadria2015_206m30, 298d, 8d18, acadia14projects_609am, 6ec9, acec, acadia15_323h13, af9e, sigradi2014_018n1, 248f, 801d, f4e8, caadria2015_208z31, sigradi2013_390b, 5987, 230e, 1fa0, e775, caadria2015_237i35, 29f7, ffd7, c58c, sigradi2014_244i9, 4e15, cef9, b446, 4b56, 9208, 54ea, 6365, 214b, acadia16_140f10, 9806, 993b, e557, 26b6, acadia16_214w13, 06d5, a96e, 1a6b, 4aec, acadia14_619av, 8335, 0184, 63f5, ijac201614307s4, 8bc8, sigradi2013_260k, 6bc4, 73e7, 5d47, 9986, 899b, df28, acadia17_560l, caadria2017_004t2, 445c, ascaad2014_004d2, 3518, ijac201412304o1, acadia16_164u11, 2c8d, dfba, caadria2016_219g10, 389e, sigradi2016_695t, d8af, caadria2016_281m12, 6d4f, c491, ac09, 43d1, 8704, 49a5, caadria2016_045c3, b0c8, acadia14projects_347ap, ecaade2016_134b38, fab3, sigradi2014_266b2, e89b, 162b, ecaade2017_302ss, 14e1, 4d3e, c2cc, f275, 9037, ecaade2017_163j, aa19, 6992, a731, 3287, af26, 3cbc, 0bfb, 9bcd, 33bb, daf2, 3406, a01f, caadria2016_177f8, 7879, 802b, ecaade2016_154h42, ecaade2016_223r58, ecaade2014_114e27, afae, ecaade2014_151t35, 775c, caadria2015_208p31, d04e, f01f, acadia14projects_427ar, 4b77, fa0a, 2c23, 89d6, acee, cb03, 865f, ecaade2017_203ff, 47ca, d6df, 6839, sigradi2015_10.377r22, 71c8, b61d, 9590, 8d89, 3a0f, 101f, 0d0b, 1976, 0435, ijac201614207o12, ecaade2014_086p20, e2f6, f2af, 385e, a246, 7f13, ecaade2013r_013u7, 827c, 31db, 142b, caadria2016_539g23, e0eb, a6e1, a860, caadria2016_373h16, caadria2017_145m38, 9b61, 47c3, ecaade2014_168x41, 1f79, 341e, 359a, caadria2016_767v32, e8c5, af39, 5c4c, b10e, 9586, 306b, 622d, 59ab, 45c6, fc8d, d755, 1645, 8f2e, a213, 8d80, 589a, dbea, 145f, caadria2017_101o27, sigradi2014_074r6, fa44, aebf, 5205, d43e, 6a80, ecaade2014_206p53, 4631, 7710, 9da9, 05c0, 417c, 9e70, cad4, 5443, dfd2, ecaade2017_192k, d11f, 42e3, 01c3, f594, 2827, 3869, 3fb2, ecaade2016_013s3, 881e, acadia16_140z10, 7b91, d9e6, acc5, 0a14, 6e23, c3a4, c65b, a26e, c801, 7af3, df3a, ea35, 428d, e8ec, ee6c, 3063, 0c70, 693a, 42c3, acadia14_539d, 342a, ecaade2017_157dd, 6660, c696, c660, 177e, 1e7a, ff82, ecaade2014_038r9, 62e9, 8ea7, ecaade2017_109hh, 1aaa, b871, 1d92, 7539, 93be, 68de, acadia17_59h, ecaade2017_129rr, a69c, 31ca, b7cc, c319, 47a9, c0ac, 83ea, ecaade2016_043b12, feac, f970, caadria2016_135b6, ff08, sigradi2016_364tt, c34c, a749, b901, acadia14projects_101n, fc89, 6542, ecaade2017_032i, 96d6, 1d80, 675f, ec16, 5da1, 050d, 3ecf, f4ea, ascaad2016_034j13, caadria2016_085j4, ecaade2015_55k10, ecaade2014_168w40, 10af, 7fa0, dd7d, 335a, 142e, a799, 1526, 2646, 4173, d7cb, f373, 4ce7, ecaade2014_149y34, sigradi2016_817s, e76a, 8327, b576, bbf3, e5a2, 1992, e8f0, caadria2015_090v14, 6e5f, ecaade2017_089x,