CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

57e8, ecaade2015_180h39, f905, c2af, 30e8, b353, 4d1f, ecaade2015_333l72, sigradi2016_637q, e8c8, ecaade2015_314l68, 0bc3, 74db, 2734, 2690, caf2, bfb1, 0ba5, 3848, ddf1, 9ed2, acadia17_28ff, acadia15_185y6, d915, a6bd, 34d6, cb22, cfda, d0e6, e2df, 93cc, c487, 949a, ecaade2017_ws-hybridlabcc, 5796, 8c79, ascaad2016_028a11, 077c, 6054, 95b4, ecaade2017_243cc, 41c4, 76dc, caadria2015_069r8, a811, 17e6, 4a6d, 9eb2, ecaade2016_163t45, b41c, 5334, 47b4, 54b2, ecaade2016_154k42, ijac201412304p1, ceaf, df04, e67d, e6ef, 56e8, ecaade2017_148yy, e5ef, 376a, 65a0, 3982, 3cb7, ff01, 0a27, 150d, 7b8b, ecaade2017_006t, ae53, 28d7, e865, caadria2015_190o28, fc07, 336f, 9c95, ecaade2017_095w, ecaade2013r_009k6, sigradi2013_100f, 696d, fcb7, af23, c0f3, ecaade2015_130l26, acadia14projects_79aa, e40b, ijac201715102u, 28db, c8d1, ecaade2015_217o48, 8b6a, 7f64, e00c, acadia17_374ee, d036, d4f7, a2b9, 80e4, ascaad2016_011f5, sigradi2013_41k, 7a63, 0dd5, acadia17_82p, 00d6, e864, 684e, c0ef, 5699, 8d7d, cb99, 69ee, ae55, 5566, ecaade2016_046t12, acadia15_57l2, e69c, 7fd3, c6a6, fcc5, ecaade2015_64j13, ecaade2014_218x55, c3a7, caadria2015_176r26, acadia17_322f, ijac201614207p11, c099, 8127, sigradi2014_048y4, 7ac9, 21c5, 4333, 4817, ad38, ecaade2014_145g33, e47f, 6314, 2c76, 0d11, 46da, acadia14projects_135r, bf95, aeb2, 580a, 4fe8, 31b7, ae9a, 1fa3, f47e, ecaade2015_17z2, ecaade2015_170w35, 305f, 3168, a063, acadia17_650qq, e11b, 16c6, ecaade2014_029c8, bc4e, 8014, 7bd1, 4157, b7b1, 4119, dd6f, 3d37, ecaade2016_083b24, 209d, caadria2016_045l3, 94f5, ecaade2016_142c40, ee9e, fefb, f961, de79, dc20, 0542, 0c97, sigradi2015_8.334u15, 4911, sigradi2013_405, a5cf, 408e, 4e56, bb8d, 5bbd, c72e, b680, 99d3, 144b, sigradi2014_074h6, b010, 5f6a, acadia14_199ad, ijac201412303d8, 99ac, d2b9, ecaade2017_230nn, 6696, 43eb, ebf8, 63b1, 6457, f52b, ijac201614308c5, b27c, 1423, acadia17_648ff, 285f, ijac201715104k, 7e29, 256f, caadria2017_190s45, 3b2c, ecaade2016_021o5, 0ea8, sigradi2016_484vv, acadia14projects_135p, 95cd, dd7e, 6aff, 09a9, ecaade2016_119v32, f483, 27a9, a48b, e3c0, ecaade2014_146s33, cc25, 9903, 153c, 97e4, 27c4, caadria2015_194t28, acadia17_620uu, ascaad2016_030e12, caadria2016_405m17, sigradi2015_3.370w5, ecaade2016_067a17, cc46, ba7d, 9644, 67d2, 2d08, 2c0e, caadria2016_851t35, 1359, 1f41, a10e, 34df, 81f8, ecaade2016_074v21, 2028, f3dc, 0dab, ijac201412406j9, 7a29, 46be, acadia17_340yy, ascaad2016_045p18, fd95, aa3e, 3f79, e09f, cbe9, c898, d574, 90a2, 9991, 9639, 50ae, acadia17_273w, eab6, ecaade2014_038t9, e388, 407c, d257, ascaad2014_014o8, fa5a, 064f, f452, ascaad2016_048h20, a108, f068, ecaade2017_271g, 4adb, acadia14projects_539d, acadia17_221y, 85b8, ecaade2015_86k17, 3df8, 5dc5, ecaade2016_130j36, 6e92, 8c00, 4903, 862d, 7e6b, b528, ecaade2016_225m60, 79c6, f5bf, sigradi2015_sp_8.326a31, 4cde, fe2a, 56a9, sigradi2015_10.309i22, acadia14projects_75ax, 2944, caadria2016_683z29, acadia17_512k, 36b5, 1966, a3b7, 0d0a, 5e7a, ecb4, 865f, ff78, 4e29, a58b, df24, aaa1, e213, ecaade2016_169l48, acadia17_202n, d0ab, acadia16_478d28, 0155, 9228, 56e9, ecaade2017_003e, f7c1, bb76, 4784, sigradi2015_8.239y13, 4516, 1ac5, acadia15_185f7, f33c, ascaad2014_026v6, 2bc8, fb78, 6d97, 73b4, acadia17_473tt, feef, 55e0, bbf7, 0a1f, 1d80, 4123, a5fe, 27e8, 03ab, a6b9, ecaade2016_083c24, c10e, 70d8, ecaade2015_196n42, c5a3, ijac201715103c, 1a8c, 6469, ecaade2017_051r, sigradi2015_10.74u18, f6c5, ecaade2014_084s19, sigradi2015_9.152n16, a69d, ecaade2017_140ee, 5b50, 7f33, caadria2015_012e2, caadria2016_559w23, 159d, 8f24, b797, ecaade2017_006aa, 0aa1, ef99, 07f5, 91ee, 3017, 3918, c2f7, e3e8, 0b84, ecaade2016_223j58, c732, 75f9, 565f, 2e0b, 3706, 19bb, c1d9, 6b08, b67f, ecaade2014_163i40, 3e63, cc15, ecaade2014_225f58, 9d05, 06fb, b9a9, f542, 3f38, 5bb5, e044, e11e, 6681, ecaade2015_202j44, 623b, fd63, 810d, acadia15_469k20, eb96, 2f8f, b3a4, e14e, c76e, a3be, ecaade2015_280g61, d157, caadria2017_129w34, e1fc, 5ad0, ecaade2017_129mm, 81a6, ecaade2014_214m54, 03de, a936, 4439, f91e, 8fe8, 9749, 18b5, 34c3, ecaade2015_309t67, e6a7, 7216, 2f43, ff65, ecaade2015_61m12, a0bc, e304, b149, f9c8, bc15, 2a24, 3ae1, ecaade2015_195f41, c7be, 4124, 3dd8, f80c, 2479, caadria2017_129t34, ecaade2016_223o58, sigradi2013_183v, f011, e3bf, 7089, 71e6, 46b4, ecaade2015_256c58, ff50, ec57, b1f2, caadria2017_016e7, caadria2016_177u7, 0c0b, 42d3, 216e, 741e, 77c4, 26dd, caadria2015_081d12, b539, 2518, 1f57, c7ed, 6431, 05f8, e64d, acadia16_260l16, f414, f9bb, sigradi2013_226s, 1ae2, 0172, 82f8, 4254, 6653, ab7c, ecaade2014_019j5, ba7b, sigradi2015_10.307h21, acadia14_681ao, ecaade2017_085g, d893, 60f1, ed83, 51db, 04ad, 2ea1, d805, caadria2015_181g27, 94fc, ecaade2016_068l18, e07c, aa71, cfaf, acadia17_36x, 1b6f, ecaade2016_038j10, 1826, 9028, 2344, 4c3a, 3476, 6c52, b69c, 70ff, 8fdd, 5677, 64d9, 2cb1, 0b76, 14d4, 18d7, ef08, 5181, a8c4, 7475, acadia14projects_435b, 462a, 3abd, acadia14projects_101ar, 5fd4, 666f, 02f7, ff51, caadria2017_058j20, fe37, 043f, 7124, 6321, 2ae9, caadria2016_539a23, b922, 4358, acc7, sigradi2013_96, 176f, acadia17_426qq, ecaade2014_157k38, 9d28, 0ebb, 7dcb, def3, 91d5, caadria2016_861d37, sigradi2013_54l, 7caf, acadia16_440j26, 855c, 4356, 484b, e724, 6693, c03e, 8fca, ascaad2016_045c19, f608, 3fd4, 6fef, ab81, cee2, 1c5b, c035, acadia17_598t, ee00, a81e, 478f, 67a4, 494b, c1fa, 98c4, 8d54, ecaade2015_79k15, 0dd7, ecaade2015_241l55, 3873, 9605, bdad, 7f76, 4802, 9332, 9f07, 8c3f, 2110, faca, 2fae, 5453, 7499, 0807, 84f9, 78d3, 898b, acadia17_520m, 89e7, 3ad3, 1a51, sigradi2015_12.215z27, c5be, d564, 3c6b, f053, d123, 7a1f, ea6b, e0c7, 8c3e, acadia14_117ax, 4dcf, acadia14_153at, bf26, 9555, b61b, fa4c, 6266, 7448, 3158, 49b9, acadia16_326u19, cca8, 3a58, e33f, 4945, 679b, 2512, 25f9, ecaade2013r_006r4, ac25, 7d99, 2855, 8a18, d529, 5d1b, 7091, ecaade2015_206w45, ed9f, a66e, f3cc, ecaade2017_244kk, edb1, f8c5, sigradi2015_6.387k9, 28a5, 3515, ascaad2014_014z7, sigradi2016_673ee, b4b6, 49a7, ecaade2015_307p67, ecaade2016_127y34, 2057, 13e1, 70be, 923e, ecaade2017_046b, 8119, 2aff, c3bd, e3ef, ecaade2015_38r7, 17fb, acadia17_170g, ecaade2015_287p63, acadia14projects_43ap, 0950, 0448, 6e59, 2dfb, sigradi2014_244i9, ijac201715202r, acadia17_464zz, aeaa, 7490, c08a, ecaade2016_118g32, 29b0, 9ac4, 1f5f, acadia16_88x6, 26fc, ecaade2017_230qq, 939f, 9e4b, adb3, 6035, d0f7, acadia17_283xx, b370, 85f7, 9f2e, ecaade2016_243u64, ecaade2017_044kk, 2af4, d336, 44e0, c109, ecaade2017_117z, a4dc, 5fba, 176d, a12a, 72c1, 7ada, 60e7, ecaade2016_095w25, 8ff8, ijac201715102ll, d49b, ecaade2014_186x47, e625, d8bc, ac48, 6797, 767a, acadia14projects_661c, 58f2, 0e04, 99c9, acadia14projects_435as, sigradi2015_sp_10.311k31, acadia17_640oo, f097, ecaade2014_232t59, ijac201614309d6, aaa7, 06f3, ecaade2014_157i39, fdac, 39e1, 676b, d45d, b72d, ffdc, ecaade2017_277kk, b043, 90b2, 8b34, a79b, e8c9, acadia17_330mm, ecaade2016_102j28, fc32, d563, acadia17_349v, ijac201614208r12, ecaade2016_243b65, ecaade2014_239u61, ecaade2014_085g20, acadia17_491v, acadia15_323k13, defb, cb33, ascaad2016_008e4, b7fa, caadria2015_130p21, 930d, ecaade2014_232v59, b26a, cdaa, c519, 3ddc, 8de0, sigradi2013_303g, 8f6e, ecaade2017_170g, dec6, c372, fb0d, b465, 1e41, acadia16_478x27, 7fbe, b7a2, 3fcb, 25a5, cb6a, f5e6, sigradi2013_46b, ijac201614102u1, c2ff, a9b4, ecaade2015_21z3, a99a, 08fd, c836, 6525, 0625, 15c1, 75db, d0ee, 33da, 5106, 7b11, 3a4a, 539b, ijac201412206b5, 5d29, 2310, b363, sigradi2014_030x1, 9c54, f6c0, 8971, ecaade2015_193d40, 7e9f, c2a1, 704a, ecaade2017_105zz, sigradi2016_777cc, eb28, a525, 4357, e499, f141, 82ef, 2fc3, ecaade2015_211c47, b3fc, 863b, d119, b657, 93fe, ecaade2016_171e49, 14d1, 4fc2, 5e9b, ijac201614203h9, a0a5, 6b7d, 9db5, b146, acadia14_647av, cf89, sigradi2015_sp_8.78k30, d02c, b29b, fc8a, afd5, 4944, a41e, ffcb, 9c85, 0908, ecaade2016_026t7, 65d1, 07a9, acadia14_339ay, caadria2017_145r38, ecaade2017_111tt, acadia14_311t, ijac201715105p, 14bf, 9842, 1a45, ijac201614202c8, af78, acadia17_590tt, ecaade2013r_003m2, 0253, 933e, 868e, fb20, 4450, aa56, be2b, sigradi2013_343g, 5f1f, 72f7, a7f8, d4f4, ee5e, 6a90, 486c, ae44, f571, 2e87, f002, ecaade2017_229dd, 7256, sigradi2013_390, ascaad2014_011v5, caadria2017_056g19, 193b, 124b, 496a, acadia17_678cc, sigradi2014_180s5, acadia17_560i, 975d, 45e6, acadia17_640ee, 72b5, caadria2016_023p2, 3ba7, sigradi2015_3.370a6, acadia14_681am, ijac201412402h4, 56c8, 3bc1, acadia17_474j, 4b24, c5a8, 6ccd, ecaade2014_230j59, 9a11, 3885, caadria2017_070k22, b5d6, acadia14projects_463n, 3831, f4e9, c862, ecaade2017_076ff, 7b52, 8aba, ecaade2017_041p, 5db9, 2de8, e4e9, ecaade2016_087t24, 4471, a16d, 42fe, b8c9, acadia14projects_267o, e808, 7ac4, fc28, 58f9, caadria2016_611a26, a238, acadia14_671k, 5a10, sigradi2013_215a, ecaade2015_13j1, 8503, 226a, 121e, 5dcc, 1f68, 8847, 26ce, ecaade2017_228w, ea53, f4fd, 013f, b7e5, 26c3, c2c2, acadia17_382yy, sigradi2016_602m, 2f1f, eeed, ecaade2014_038c10, 1e72, ecaade2015_229m51, f0a1, 78a2, 4c8f, 8c0e, 9fff, b491, e671, sigradi2015_8.264r14, c2aa, 4b74, 2b6a, ecaade2014_044b11, ascaad2016_038w14, dec1, 82fc, c480, caadria2017_081z24, ascaad2014_025p6, 1a36, 380d, 9a62, sigradi2013_42n, e03b, d50c, 13e7, 73a8, 85e6, b057, acadia14_53m, 186c, d35c, 0fa5, ecaade2015_177w37, 302a, 76cc, acadia14_43ad, caadria2016_851b36, 4cb3, 5954, caadria2016_871s37, 920b, 0f78, b377, 81f5, ecaade2017_170qq, 22af, a0af, dfb9, f8bb, ba5c, 8053, 713d, 1fa1, c33b, 1770, sigradi2014_128c1, d197, 07dc, 9320, 990f, ijac201715106c, caadria2017_136r36, 1cb5, 861c, b584, c874, ascaad2014_008u4, 97c0, acadia17_600aa, aa28, 2a87, f9b3, b0c1, 029d, 5757, ecaade2016_048w13, 8707, 5641, a4a0, 9922, b551, caadria2017_005h3, 71ab, de5f, 3835, 4dea, ecaade2017_308y, 775a, 632f, acadia15_333x13, 6159, d6c7, a6af, ecaade2017_288x, 4e1f, caadria2017_118j31, 9106, ascaad2016_054w21, acadia17_211l, 45bc, ijac201513201g5, acadia15_371h16, acadia17_628tt, dcf0, 4d56, ef53, dd85, 3f02, 5881, 0a1a, 4947, d9f3, ee11, acadia17_670yy, 0c63, a6ef, 5e85, 94fd, 47e3, 9798, 94ac, 0c50, ecaade2014_224s56, 1990, a4ff, b4bf, 7626, 6fb1, bad3, 68f8, bad2, fdcd, 128c, 4c18, 7c23, ad33, 1dcb, 70e8, 48d8, 2b59, 0e60, sigradi2015_12.215u27, 2beb, ecaade2017_006tt, 0a92, b568, c1dc, 4067, ecaade2013r_015t8, be4f, ecaade2016_011a3, 7260, ecaade2016_037y9, 6276, caadria2017_145v37, 4c14, b1a3, ecaade2017_293jj, 8106, 29e3, sigradi2014_043z3, b160, a6f6, 78c3, f6f7, d0e5, sigradi2016_490ee, ecaade2014_194h50, 2fd5, 34ef, b557, 200b, e133, af6b, ae02, 9615, 0d5f, f001, 59e7, e901, f719, acadia15_211p8, 714c, 9e9a, 0d46, 5f91, 327d, ecaade2014_224i57, d90d, 72aa, b937, 6f1d, afb9, bb01, d30d, e9c3, 24cf, 332e, 1697, e6ac, acadia17_170j, 6021, sigradi2016_752ss, fec8, 927a, 867e, ascaad2016_042u16, ijac201614204w9, acadia17_324v, acadia15_123r4, 317f, ecaade2015_269p59, 2304, caf0, c1e0, e0b3, ijac201614306x3, sigradi2015_3.221n4, 9317, acadia14_247x, 22ec, a339, b379, 6a77, ecaade2017_143n, 8906, 8e2d, b104, 57ca, 9149, 7d6d, 636c, 6b43, 5097, aba5, cfa1, 268d, ecaade2014_042s10, ascaad2014_036b2, 1795, sigradi2013_393s, 4698, 2c3c, 5271, 1a8f, e3dd, 38f7, ecaade2015_138i28, f6a1, d36b, 8e24, 22b8, sigradi2015_10.220g20, 0cd2, 5603, acadia14projects_247o, ijac201614401f1, 7b87, c0f7, ijac201412303n9, 520d, 33c2, caadria2017_030b11, 0057, c4e4, 263a, 545d, 6da4, a255, 6ce2, ecaade2017_052oo, ecaade2015_241s55, 1bd4, e53c, ecaade2014_018v4, d2a2, d60a, ecaade2014_168a42, 427d, ecaade2017_099tt, 1603, 08fb, aef0, 74ef, e895, 49d0, acadia14_135v, 4722, c209, ecaade2014_208e54, ijac201614307h4, f135, b968, 450b, ecaade2015_55j10, 383b, 819c, 3e66, 82d8, ecaade2014_121r27, 7085, ecaade2017_057dd, 3f44, caadria2016_353v15, 2a2b, e101, 48b5, 24e7, ca8f, 3f67, a9ee, 3386, 5493, caadria2017_057w19, 0994, ijac201715103zz, 9a8b, 040e, dd27, d799, 4ff6, 8b53, 2f9b, 8b6c, c995, ijac201412402r4, 6157, 9432, 9357, f71f, 51a6, 874d, 9330, 827e, ijac201715105t, 63fc, 34e2, 8fb5, bbfe, 0cd7, 6b79, 0980, caadria2017_047i15, ecaade2015_175s37, 5c96, acadia16_414w24, d083, e633, acadia17_340r, acadia14projects_79ab, 8d0a, cf7f, fde4, caadria2016_147j6, f74b, 62e2, caadria2017_115o30, cdd5, e142, cfbd, sigradi2013_414r, 2b97, 244c, acadia16_308c19, d9a4, 3faf, fbec, d0de, 020a, 6722, de5a, cafd, 9346, acadia14_627b, acadia17_162u, 17f3, 1624, 0eb6, f932, f987, caadria2016_187s8, e549, 3c1f, 395e, e727, e5cb, c9d1, cfb5, 264c, 0a7a, caadria2016_861f37, f38b, 9e55, ecaade2015_235z53, da9e, 8996, ab67, acadia14projects_43x, 13b8, 98a2, acadia17_630g, ab13, sigradi2013_74c, 9a25, caadria2017_009u4, ecaade2017_291t, 2a63, 6669, 9ce7, sigradi2016_741hh, b975, acadia17_464vv, ecaade2017_155j, 2aa7, ijac201715105b, acadia14_589a, 91fb, sigradi2013_359m, 0de4, 4d9c, 6a57, aab5, 6661, 0ed8, 3ec9, 55df, 921c, 7ab2, sigradi2015_6.387u9, acadia14_627ap, aff3, 2d84, 239d, a09d, afb0, 370d, f649, ecaade2015_271z59, 5cc1, ecaade2015_48d8, 7ea6, 6b2e, 63be, 265b, ac3b, 148a, d4c2, f8a4, 0459, 9885, 4d29, 4981, 3fbb, 7a67, 307c, 0912, e82e, c20c, e073, 4d08, ijac201715202ii, 5161, ca68, acadia17_464oo, 1b27, 7e1d, 9671, 6254, 8eb2, 3000, 0bf0, 5137, 0158, bbc3, 4054, 1817, dacd, 0772, a43a, 364e, acadia14_365ae, cf97, 92ac, ecaade2014_072m18, 366a, acadia17_464ss, 51dd, sigradi2013_41g, 1e3a, 6721, ecaade2016_042z11, 79c3, 9d44, 88fd, 37fb, dff7, 5638, 1d72, 73cf, acadia14projects_167z, 7b41, a4cb, c5f3, d0f5, ca4a, 6482, 9e83, 21c3, ac3d, 45cb, 7969, acadia14_177w, ecaade2015_271b60, 6f67, 3def, caeb, 99b7, 8c37, acadia15_431t18, ascaad2014_018u1, 63ea, f456, 6d7f, 350f, 4265, 33e3, c370, 7cff, 17cb, e419, 5cc7, 9b01, sigradi2015_11.165r25, dc3e, a151, b07e, 39f8, ecaade2017_073m, 4562, bbc7, ad61, 7066, 1f4d, 75e8, 2cb9, 03a8, 00f6, 6ab6, 6a48, 623a, acadia16_318o19, acadia17_138e, ascaad2014_019r2, c23c, 59de, ecaade2016_023u6, fa85, 2a92, ecaade2013r_003n3, 8fd7, de9e, 7c3a, bb0a, 686d, acadia17_610mm, eec3, acadia15_243x9, caadria2016_415v17, ascaad2016_007k3, acadia17_91c, b9a2, 9478, 8451, 7561, 4413, d871, e7ec, 1c8c, 88fb, acadia17_464a, 7504, 11ad, d66e, 7feb, d67e, acadia15_323h13, acadia14projects_681as, 621e, c8f8, 4cef, 9a35, ecaade2017_148uu, 7262, acadia14projects_531o, acadia14projects_463p, d3d5, ef4b, 3ff1, 9b1d, 9545, 8628, ecaade2015_17m2, 2fe7, d2b1, 7546, acadia17_552n, 7f90, 0484, 9c40, a8a4, e353, 1fe8, acadia17_82v, 25dd, b8f7, 106e, 3fb3, a0e4, e052, f5da, f556, d67c, d9d5, 6e20, f18f, f1b3, b314, 054c, ijac201412405y8, 4523, caadria2015_188t27, 6218, ecaade2015_138j28, 1cf8, c068, sigradi2016_674kk, sigradi2015_3.43l2, c6bd, 0c53, ecaade2014_139f31, eb1d, ecaade2016_191i51, d939, 04de, ecaade2015_195s41, e652, c0e9, 6d09, caadria2017_016d6, ecaade2014_206h53, f259, a0bf, 8803, ascaad2014_020r3, ecaade2017_076ii, a40f, 3365, 3451, aec8, ecaade2016_130r36, a469, sigradi2013_243, bc5a, 4efc, 71fd, ee75, 5a92, f44f, d06f, sigradi2013_386l, 51c2, ba31, ijac201513102x1, dbf3, d1e7, eb9b, sigradi2015_10.177w19, ascaad2016_017x6, 1dd4, 964e, 7864, ecaade2016_075k22, 09e0, 5cbc, e912, 562c, ecaade2017_ws-archiedubb, caadria2016_713a31, 0c2a, e947, ab56, ecaade2017_202h, 7f05, 97d1, 4850, 9be3, ijac201412305w1, caadria2017_086f25, sigradi2015_6.387j9, ecaade2015_309y67, 9c35, ecaade2015_17l2, 26da, 7e5d, f6ee, d681, acadia14_365ag, ecaade2017_277ss, 8b8e, ijac201513202h6, 005b, 4aff, 5a02, 2331, sigradi2016_815u, a6d2, 634b, caadria2016_703r30, 8375, ascaad2014_010o5, 9735, 6259, 1a61, 36ef, 5eec, acadia14projects_539e, 9288, 4566, acadia14_267k, 757c, e521, 0724, caadria2015_073m10, 886b, d2e5, 4399, a1db, sigradi2015_8.47i11, 780c, acadia16_44p3, e53e, 65c5, 429b, caadria2015_010s1, 2598, e78d, ecaade2015_130d26, c1a2, b986, ecaade2015_332s71, caadria2016_601e25, caadria2016_777x32, ecaade2014_038k9, e8a6, 9159, 3923, fd08, sigradi2013_401m, f10b, a980, 2100, sigradi2016_407y, c49c, 5768, 4a02, f0de, caadria2017_129d35, 5055, 0c6a, 3821, f1cf, 5a00, 7a66, ijac201513205z7, 0cc6, 566f, c292, ecaade2017_253r, 2348, 48cd, 01d6, 7dce, f2ad, ebde, 9a5c, 2982, 7cfa, caadria2015_069n8, 6480, 9b41, 3f7c, 30f2, 64bd, ef23, acadia17_72k, 7243, 3565, e7c2, fafb, ecaade2016_068h18, ee7b, 97e7, ascaad2016_041f16, caadria2017_118b31, 5125, c8bb, 7ebe, 2dab, 955c, 7c26, e9b2, 9e8c, aa6a, caadria2015_172y25, sigradi2016_510ww, f854, sigradi2015_10.377r22, 2a1c, 5279, acadia14projects_375k, 7a97, 57d7, 89d4, ecaade2016_120n33, 9958, 328f, c5ea, 0551, bfd7, acadia17_650f, 03f6, ecaade2016_198p52, 35d0, 55dd, 6e98, c259, b3de, ecaade2014_152f36, 3773, 0a70, cc02, e222, 1d6c, 442d, 59b3, 882d, 4ee4, 0af3, 6c3d, 1288, ecaade2014_186z47, sigradi2014_314o6, 5948, 9b68, 3825, 0d44, 1b24, d768, acd8, 1bf7, acadia14_101al, 29d0, 984b, 6018, a2f5, da70, ecaade2015_129n25, 7b08, acadia14_389b, caadria2015_070j9, eb1a, 633d, 7c3b, cef8, d8f1, 43d5, 8eb1, 659e, a6dc, 0ba9, ecaade2016_071x19, ecaade2017_199mm, 6a36, dabe, caadria2015_119f19, 512c, 6a5f, 7947, ecaade2014_096b23, ecaade2015_196t42, f924, a180, 6958, ed4e, b989, caf7, 60a1, c385, a975, 7a15, ijac201715103e, 2e2b, 34a1, 6c76, 4252, f8a9, a553, 1c9a, 3e45, fe46, sigradi2016_399b, 936d, 37b4, a4ec, c87c, 3053, 7e36, acadia15_451t19, ecaade2016_032p8, ecaade2016_140t39, 7eda, cca6, 9138, 2cc3, 2247, 2c65, 7845, 8aa1, 3d87, e2b6, 9ec2, ba65, b44d, caadria2016_085f4, 735a, d3e8, 6789, 20e2, acadia17_520j, sigradi2014_266b2, 2972, acadia14_75b, ecaade2014_105w23, acadia14_111f, f521, a02c, ec27, a280, 1af8, 436b, db90, acadia17_600ee, acadia14_43al, f241, caadria2015_014r2, 5bd1, 2b65, ecaade2017_032h, 0653, acadia17_608jj, b00c, 646a, acadia17_71jj, 9ffd, ecaade2017_019rr, df41, 31ab, sigradi2013_212s, caadria2016_073y3, 48a0, 8563, ecaade2017_124bb, acadia17_154u, 8656, a120, c9da, 4115, 3c71, 283f, ecaade2015_33m6, d93d, ecaade2015_170v35, bc25, acadia14_619w, ecaade2017_215ffr, 3f1c, 48bd, sigradi2016_690b, 6332, 4760, 95fb, de52, 6daf, ecaade2016_144e40, 14d5, 69db, 06eb, caadria2016_621y26, ecaade2014_237a61, acadia14_619ah, 3fef, ecaade2014_239o61, 4688, caadria2017_174n42, ecaade2017_146kk, ascaad2014_032v9, cba1, 29a7, f35b, 3492, ascaad2016_038t14, cb7b, cc6d, ede3, 2a75, ecaade2014_072p17, 5ab6, 910b, 4ace, 9f96, 1543, 07ce, 998b, 58fe, 89cb, 5857, ijac201513303h11, ijac201715106x, c5f8, sigradi2015_10.309g22, 4a2a, 2713, b82f, 795f, 22fc, 522a, 4873, 6eb0, bdf2, 6b1b, a264, ecaade2017_073p, 8bee, 8e0f, 9450, 5db4, acadia14_339x, 648b, ecaade2014_220c56, 134f, 7c86, 3d79, ascaad2014_007i4, 8043, 92ee, 5b05, 54fd, 212b, 3aab, a059, 1b20, 09bf, 20b9, e472, 1bf5, 996e, 072f, 0cad, 2756, 091b, 0440, a9ff, 6f88, 3ea5, d921, acadia14projects_619ap, 2e7c, acadia16_280w17, 59fa, caadria2017_174s42, 9e07, 7095, 0e12, 1ab2, 6bd2, a40b, 22e5, e9d4, b677, 3f9f, caadria2017_027o9, 0e03, 2062, sigradi2014_192o6, 8db6, f2d9, 767f, ee4a, fd28, 5904, ecaade2017_282t, 9aa0, 6b67, 6232, 80fb, sigradi2013_407a, 8bdc, 5843, 066e, ecaade2017_293oo, 06d7, d6a0, acadia14_101z, 8898, 5afb, 035e, ecaade2016_224h60, 04dd, 0911, 0cc9, ijac201513105h4, b4d5, caadria2017_051n17, sigradi2014_151g3, 6717, b3d5, ecaade2015_171t36, be01, 3f5c, 4299, fb95, 14bb, 0ab7, ijac201412402i4, 4312, bebe, 9e06, d883, c7c9, 108e, sigradi2016_490ff, ac67, 8e8f, 7fbd, a042, sigradi2015_11.196k26, 44c2, a438, 6890, c434, 4c06, 1862, 91bb, 9392, c469, 6aa0, 5870, ecaade2015_53g9, 7a53, c392, 440b, ecaade2017_052pp, d95f, 967c, b854, ecaade2017_046h, 5a80, b825, fc7e, e619, 772d, 2955, caadria2016_135y5, f73b, ecaade2015_231s52, 4328, 6e1b, ecaade2015_284s61, sigradi2015_6.42v7, 278c, 6f6d, 572d, ccb2, fb5b, 838c, d7ed, 6e14, 2cf9, f39a, 2fc1, 445a, 2856, 15e3, 813a, b841, 541a, b90a, ecaade2017_039ww, ddef, ecaade2017_054aa, a3dd, 73b1, 1ad4, 4768, 8d17, ecaade2015_158u33, fba2, sigradi2015_8.27p10, d2a6, d74c, ec6b, 41f4, d4ec, c5d4, ijac201715201r, db9e, 4f56, ecaade2014_078s18, ecaade2016_025n7, a91d, 6272, 0bc7, 15cb, 28b1, 7ffb, 5ac0, 15ec, 5a1e, 7163, f296, 836f, 9dcd, sigradi2013_158u, ecaade2014_121u27, 2724, 5c46, b2df, 2c32, 017f, ecaade2014_217i55, cb53, de81, 6086, e09c, ijac201715204nn, f13b, 7316, 6c5c, c9cb, 8ffa, ecaade2014_208d54, ada1, sigradi2016_530ee, 6b9f, ascaad2016_014k6, fe8a, 492a, d9eb, ecaade2014_078r18, 0c52, 1a7a, ecaade2014_146p33, 4e36, c9e6, 25bb, c327, acadia17_512n, caadria2016_013i2, 127f, ascaad2014_024l5, 46a5, e6bc, 5b37, caadria2016_229z10, 07b1, 6a0e, sigradi2014_042u3, ascaad2014_009d5, acadia16_214c14, 1270, 21af, 90a3, ecaade2017_309tt, 77d6, bfe0, eaeb, ecaade2017_054nn, sigradi2016_360q, 229c, sigradi2015_11.166a26, ecaade2017_293hh, 3388, sigradi2013_248a, dcdd, bb04, 565d, eac8, ecaade2017_294c, c6c3, 8e98, e82d, ecaade2016_095d26, ecaade2015_115w22, 2098, acadia17_500ii, 288e, c683, 5585, e13a, 9edd, 9234, ae4b, bbc1, 7a78, a227, 38fd, 62f7, 53c9, sigradi2014_128f1, beb7, 6034, 3394, 3970, sigradi2014_155y3, e263, 6505, 4e60, acadia16_488z28, acadia17_257xx, f4ba, fbf4, caadria2016_621w26, fe4e, 3f3f, f55d, d256, ijac201412303h8, 6146, acadia14_23y, sigradi2014_176b5, acadia14projects_83ad, ce3a, caadria2016_507h21, sigradi2013_343, fc3b, 4719, 5c43, acadia14_125z, 8525, 318e, 9f1a, caadria2016_003a1, 4ada, 54ff, b627, bde2, 1410, a1eb, cd5e, 187d, f4ad, e80b, 48bb, 9f25, 7674, 7dde, acadia16_298j18, 6e8c, ecaade2016_071z18, e0f3, 6d5e, caadria2015_087w13, 6f77, 1159, e148, ascaad2016_054o21, 57be, 9949, ed61, a485, acadia14projects_167ac, 6764, b7b6, e2b9, ecaade2017_293tt, 65e5, 00a8, 4b8b, b350, 0e3d, acadia16_12j2, sigradi2014_048z4, 69f9, 4542, 8ec1, d454, ijac201614204c10, acadia15_47j1, 8886, fdfe, 5f8a, 61a2, ijac201513205g8, sigradi2014_284x3, 4edd, cd53, 9458, sigradi2013_337, e2cd, a09e, acadia17_501nn, 5094, c89f, 2ba5, b43e, d9a2, 6618, acadia14_445ac, 8405, caadria2016_343e15, c39f, 8d83, d247, 476a, 5436, dc6f, f59d, e38a, 4d2e, sigradi2013_400r, ijac201412302d7, 6de5, e227, c1d3, 15a1, caadria2015_070c9, 32e1, sigradi2013_393l, 780b, 464f, fb69, 0c61, 3319, ecaade2016_011y2, acadia14projects_145x, d6c2, dfd6, 2b15, c214, acadia14projects_291e, ecaade2014_176m44, 7130, 8698, 5a1f, d125, acadia17_127dd, 0390, b2e0, 17f9, e655, ecaade2017_077pp, f594, db83, 1802, 6deb, ijac201614101b1, 8b4f, dab6, 3c66, 6d4f, 8e26, c692, 964f, 3a52, 8834, c662, 3a55, 095f, e08b, 8f95, 5f55, e57e, d269, 7987, 21cd, a906, 7bbb, 74aa, 3b72, 3c45, bb43, 9d6f, 9329, 75a1, aba3, f264, 0d2f, ecaade2017_041n, acadia16_12a2, 8009, bc75, 9769, b126, d053, ea27, 9452, ecaade2016_199b53, 4934, 67a6, fa51, a2e9, 6d76, 9d0c, a31a, acadia17_473zz, 84f8, ecaade2015_138k27, 5b01, ecaade2016_127w34, ecd1, 706c, acadia17_608ii, 2ec9, e2e2, dd2c, 5bb9, e1d5, 4d8a, 0445, 696f, 81fc, b204, 2de1, 5555, 6dda, 487d, acadia17_127ee, 7034, bc0d, 3f3b, 196b, ecaade2016_011s2, fcce, a4b7, 62ff, bfb5, 6eaf, acadia14_153ak, 26e8, 1e1b, ecaade2014_112a26, 2dba, eee8, ffdf, caadria2017_015x5, d138, ecaade2016_016f4, 16e4, 8055, 75e3, 4a81, caadria2016_631h27, 3f23, 4df9, ecaade2015_230l52, 3691, 2da6, 1835, ab1c, aaf4, cf6c, 1276, acadia17_316oo, 3a4d, caadria2015_073t10, 4916, 6a98, acadia14projects_23v, 797c, f836, aba1, 4f45, b60e, b744, ecaade2014_052d13, 3450, 9881, 356b, ecaade2015_221s48, ecaade2016_163j45, ijac201513101c1, ijac201412207e5, 8193, 5f6f, ijac201715203jj, 3d5e, 26ee, c938, 51ae, e563, caadria2015_016j3, ecaade2016_170r48, 58e4, 4b79, sigradi2015_3.209w3, 90c3, ecaade2015_193v39, f88d, c5d6, acadia15_371g16, 0c5f, 0ac2, 5a4f, af1f, ecaade2016_129r35, f4c0, dca8, c934, sigradi2015_10.177a20, 13a9, c8a6, 7bd0, 998d, c20a, c47d, 512b, 0b88, 9941, f3d1, 2930, b8fb, cbc8, 56e2, acadia14projects_357ao, 385b, 1cac, ecaade2016_067w16, 07ea, 895b, aeac, 165c, a7d6, 45ab, fd5e, 2e47, d219, ef72, 21ab, caadria2017_009i4, ecaade2016_162o44, 8b6b, b2a5, 4789, 99ed, b120, 67b4, f09b, afad, ecaade2016_162g44, a643, 1e3b, sigradi2016_431bb, 0691, 80ce, 8147, 7bbf, acadia17_237dd, 394d, 696a, f40c, 4cd2, 211c, df2f, f074, f4ff, 2950, sigradi2016_655h, 9e7b, 3c7f, 9e78, f940, 5996, b6b3, 04b8, caadria2016_405a17, 81a9, c2ea, acadia17_520n, fb82, 704d, ecaade2016_241i64, ecaade2016_230r61, c235, 6109, 58a3, 2f97, caadria2017_035x11, 4341, c8a4, 49dd, 2a60, acadia14projects_135x, 3d10, 1113, a007, ecaade2014_186k47, de99, 7fb1, ff89, c548, ijac201412202u1, 28ac, cbc7, 6663, d8ba, 375c, c210, ijac201412204p3, becf, ecaade2014_104l23, bb33, 729e, ecaade2017_031uu, sigradi2015_6.183k8, df80, 4feb, acadia17_82ff, 855a, ecaade2015_79i15, ijac201614202h8, caadria2017_008d4, 257b, acadia14projects_691av, 2a5c, ecaade2017_208o, 09ce, f775, ecaade2017_243ff, 00c6, 5a85, a2c6, 3782, 4d97, 0852, ascaad2014_036y1, 9659, ecaade2015_130w25, 681f, 9d06, 5c8d, sigradi2016_674jj, 7796, 4c0b, fa19, 4f40, 5bb2, ascaad2014_037l2, 4669, e5de, 0209, a66f, ascaad2014_024e5, 6116, 8acb, 3116, 707e, 3491, 7eab, a129, 5011, 5059, d78b, a96f, 1432, b6f2, b36b, f9a8, 2a89, 8b89, 84f5, acadia14_153al, f246, fbeb, acadia17_178gg, 8613, f070, d093, 5457, ef32, caadria2017_005b3, 9fbe, 9884, 319c, 1b4e, 153b, 66ce, d99c, 91ba, acadia16_344f20, d12d, 3d73, 9515, 57b9, dccc, 5671, 4904, 6447, eb17, 9500, 3f43, 7ad2, 89ce, ecaade2017_157vv, 4a23, ascaad2014_015v8, f181, cca1, 9b32, 6bb5, ijac201412303m9, ijac201614207x11, e410, acadia17_520f, 4a16, 0099, ecaade2014_153d37, 4d80, 6c07, ac5a, fdc6, c688, 3700, 701e, 24e8, cc56, 9c0b, ecaade2014_198m51, 1a35, 85ad, 1d3d, sigradi2014_134a2, acadia14_125ae, c387, 965c, b075, acadia14projects_43as, 83ce, 5dcf, ea7f, 2cab, sigradi2016_490y, sigradi2013_313o, b0ff, ecaade2016_118v31, 4ed2, 929c, 2de9, 168b, a7f7, e002, cd63, 9aa5, b774, ijac201513101t1, sigradi2014_049l5, d938, sigradi2015_sp_8.78j30, 4f64, 791a, 9ab7, acadia14_479aw, 8787, 559b, ascaad2014_005g3, 952d, 085a, ecaade2016_023r6, 97c7, 2ef6, 23b5, 3697, a170, 5bd8, b1da, 48d3, 71e2, 5c15, 2c5c, af16, a4fc, a219, 1a2c, 740c, a6a2, e9e6, a911, acadia17_463kk, 2642, bac0, acadia17_669u, sigradi2016_534tt, e6cc, 6734, d367, 216a, ecaade2014_010t1, 2618, sigradi2013_263, fcb6, e50b, 760e, sigradi2016_360aa, 430c, acadia17_339tt, 2570, ecaade2014_224m57, acadia17_512z, ac08, 1e23, 29fb, 16c2, ecaade2017_174a, e3f9, 8b14, 59d4, acadia16_260r16, 7228, ae71, 0959, 4e27, sigradi2013_194s, acadia14_579aw, 74cf, 0cf9, ijac201715203a, 549c, 2d37, a23e, 5339, acadia15_343r14, 1587, 3797, c997, sigradi2015_8.77p11, a54c, d1af, sigradi2016_814d, 58df, 729a, cadb, ecaade2015_158j33, 89a3, 71e8, 9634, acadia14projects_75d, 8cb5, 0721, 53a1, a2f1, 8ecd, 0dfe, 343e, fcd8, f8db, f2fd, 0313, ijac201412403d6, 6a93, 0ca0, ecaade2017_282r, b0e1, ecaade2017_122vv, a240, 2bdd, 553f, caadria2015_070x8, b089, 38e6, 8dc0, 0652, acadia17_350nn, 6b31, sigradi2014_217f8, 2555, 3945, 6652, sigradi2014_339w7, 93a5, 5d9b, b428, 8530, sigradi2015_10.307w20, acadia17_230qq, add0, 2b26, 3fb4, ecaade2016_007n2, dcff, d17a, caadria2016_167p7, 0e63, 723f, acadia14projects_565ad, 7ac1, 7b59, 6577, caadria2017_040i12, ecaade2014_176y43, da23, ecaade2016_224y59, 66f3, 0981, 3672, c5f7, aa5b, c1ce, ff63, 331c, c890, 6ded, 11da, 0f7d, a7ce, 1258, ba1b, 545f, 76c4, ecaade2015_233v52, acadia17_230d, acadia15_483f21, ijac201614201k7, b43a, ecaade2014_156f38, 0971, 18a0, d421, cb17, ecaade2017_133g, 8f3e, acadia17_360h, acd9, a57f, afe4, 5762, dcbf, ce96, acadia14_357a, f1a4, 9473, 156f, sigradi2015_10.140e19, 25a1, fbdf, acadia16_12i2, 7502, acadia17_358ee, 22d6, 34b1, 634f, ccdf, 6cbc, 719b, 791c, 70de, acadia14_681ag, 10e2, 1cdf, 2440, 0228, ecaade2016_068i18, 5204, sigradi2016_409ff, f3b8, 5863, bd53, ecaade2016_036o9, ecaade2015_148l31, 643b, 15d9, acadia15_263c11, 33f5, 8813, ijac201513105g4, b8d4, aebb, sigradi2016_710cc, 8989, acadia17_283qq, faba, 90e8, 7911, c482, 0550, b04d, c3a9, 6f50, 8b5b, acadia17_349s, acadia17_608u, d2e1, 47cd, 3717, 83bc, 94ed, acadia14_167t, 1fe7, ecaade2013r_004f4, 4141, acadia17_330nn, caadria2017_062v20, f650, cddd, 2fac, acadia14projects_719s, caadria2016_611k26, 9775, 7877, 394c, c6b2, e6a2, bbcc, 41b3, efc2, 7c84, 6553, 692e, 208f, 8871, 9786, 468a, 84ee, acadia14_145p, ecaade2014_194b50, ecaade2017_308aa, 8ec2, 8438, d936, 54ad, 501a, 550d, da32, acadia16_88t6, 94d8, f4b8, c0bf, acadia14_435aj, fcad, 50e4, b9ed, acadia14_435aw, a443, aaba, ijac201715105uu, sigradi2015_2.137k1, 7b13, b6c3, 3771, 1899, e99a, b2b4, 8aac, 4936, 9fb0, 2dbc, ecaade2016_188m50, afe8, ba4d, 6165, e4aa, 28ea, fbf7, 6849, a47b, acadia16_140x10, cf01, acadia14_435ak, e0d5, 2bb6, c76f, 2661, 3a24, 243a, ceb2, acadia14projects_389ax, ecaade2014_176i44, e782, b1d6, 27f8, sigradi2015_10.138w18, ascaad2014_005p3, ijac201513101i1, bb51, 5993, e0ab, 3708, f1c7, 2e04, 7562, 96b8, b2c9, 319e, ecaade2016_163i45, 262c, 886d, 663a, 5c24, 701d, 3f29, 8573, c7cf, 499c, 775b, 7bd8, 6d8a, 1f74, 0c1f, 2bc6, 7421, ecaade2016_118a32, f98c, 8f58, cfd2, acadia17_266y, bc73, 103a, acadia14_23ay, 490e, 91a1, c884, 8a35, acadia17_373w, 5166, c195, bc7b, a9cd, 9fb9, sigradi2015_3.155k3, ecaade2014_072k18, acadia17_90yy, 0b43, bed5, bd38, d92c, ecaade2016_079t23, 9bf2, 824b, acadia17_648ee, 7978, 8597, sigradi2014_169n4, a5f7, 3c7b, ecac, 2d90, 3830, b8b1, caadria2016_871o37, edae, 127d, a547, ijac201715104gg, 1a5d, 9c07, ecaade2014_159r39, 23f9, b7b4, 08da, 1010, 21dd, 8fe9, 9645, 587f, 52a6, 83e7, e4d3, 9b96, a321, 376f, 49cd, 4512, db5f, 3f0b, a2bd, d26d, 39a8, ca24, a3b5, ecaade2016_018c5, caadria2015_087n14, f494, 07d0, 5141, caadria2017_115p30, 9276, 9c12, 2af8, 11be, 7248, 5e6a, 60d7, b959, ca88, f3a1, caadria2016_651c28, 0812, ce9f, ecaade2015_215m47, 3bca, 4b78, f85d, 8d9f, b94f, ecaade2016_118l31, a7f5, ecaade2014_014i3, c5f5, dbd8, 83ff, acadia17_238ll, sigradi2015_3.201v3, dfda, 7f12, 4506, 4558, 73ac, de43, 5876, aad3, 4656, 5b80, cc3b, sigradi2014_137i2, d160, ascaad2014_025i6, ecaade2017_152xx, 2050, ascaad2014_018y1, e119, acadia14_637ah, ecaade2016_127b35, ecaade2016_119w32, 66c2, sigradi2014_048x4, 4555, fed4, ecaade2016_168i48, 1f8e, 80a0, ijac201614305d3, ijac201513201e5, ecaade2014_218l55, c039, 2a5b, 43a7, ecaade2017_230ss, ascaad2016_042y16, d1a0, 4e65, 52df, 250b, 1b7c, 3fb5, caadria2016_651w27, ee4b, 5398, 33ca, acadia15_323l13, 3baa, 7ca4, 3676, ecaade2014_067x15, ijac201412301u6, da57, d526, a3fb, 6375, ecaade2016_166n47, acadia17_38uu, acadia17_329w, ecaade2015_325w70, 9fbd, 4d88, caadria2017_134y35, 925d, 9476, 0f09, 8d1f, ecaade2014_239n61, 7547, 9599, 793f, 53fc, 36e5, 0846, a11c, ascaad2014_019h2, 6d20, b06f, 4952, e955, 4630, 30f4, 8917, d722, ecaade2014_127n28, sigradi2014_075b7, 32a4, caadria2017_122x31, ecaade2015_22r4, 00e3, d68f, deac, e810, 2140, 46bf, d734, 4d4e, bfe5, d523, 98b0, 6221, 249c, ecaade2017_053h, c4a3, ecaade2017_031yy, a318, 0c19, ec9e, 38ea, 8dba, acadia14_479t, ce86, 87ce, acadia14projects_135u, acadia15_95b3, 92eb, 76d9, b5a9, 6d84, cf96, sigradi2016_659x, dbef, 7642, ce9e, ecaade2016_048d14, ecaade2017_057m, d62e, ef0b, acadia15_95g3, acadia17_534jj, e525, 8a1c, d7d9, 36d1, c9d8, 48ab, 462e, ea7c, sigradi2014_265z1, ascaad2016_044v17, ba8a, acadia14_135ac, 8cc8, sigradi2016_420zz, a8f8, 85da, 7576, 8839, 6741, f667, eb4d, 7ee0, acadia17_284n, a263, ascaad2014_014a8, fb8c, 1a75, a234, b1e9, 7313, d8e2, ba78, a896, 8b7b, f626, acadia17_610nn, cb66, eb47, ijac201614208m13, caadria2015_139u22, 0509, 9208, b28e, f39f, 5d6a, 5acc, b497, fd5a, 4d86, acadia15_497p22, ecaade2016_111o30, 1511, f788, e6cf, c61b, c4ef, acadia17_190d, 162f, ijac201715205zz, 1b66, 7bf4, 39c2, ascaad2014_019c3, acadia14_339y, e918, caadria2016_663m28, b9d4, fce0, 1f52, sigradi2014_157a4, 0556, b095, 1d0f, fc71, 1b52, sigradi2014_221h8, 09b8, 61b9, d8be, 2383, acadia14projects_619am, cab2, 267b, 920f, sigradi2015_8.163d12, f6fb, 1551, 923f, df23, aadd, 84da, 04e1, 8227, ijac201412408i1, be44, 8fd1, 823c, 259e, acadia15_274h11, 60db, 6540, b337, 3547, acadia14projects_445ag, 7ae6, 6b36, 2eef, 7537, 896d, sigradi2014_263z9, 423c, ijac201412206t4, 1e14, 776e, ecaade2015_221w48, 1451, 250e, 39c4, 2a18, e3c7, 079a, ijac201614407m4, acadia14projects_43ae, caadria2016_373i16, acadia17_648kk, 5815, aa9e, ecaade2015_144i31, db4e, 7a74, 5042, fd45, 240e, 7977, 2467, d5f0, ecaade2017_140oo, acadia14_153ax, fdcc, d470, 9e6f, dbc0, caadria2016_033u2, 4371, ecaade2015_241h55, 5f73, 2cd1, 4023, 1496, 60e6, caadria2017_029t10, 7f04, ecaade2017_066u, 31ec, 6600, ecaade2016_tkoh67, ecaade2015_138m29, acadia17_512q, 15b3, ec73, ecaade2017_308ff, ad3e, 48de, c9e9, 39e5, 0539, 94ea, ijac201513206t9, 4dfc, cb25, 03d4, acadia14projects_301g, 0e09, sigradi2013_397i, 46fc, d926, 7cf4, f05f, b992, ijac201513206n9, 78a5, b862, sigradi2014_263b1, ijac201513205r8, 93f6, bbde, caadria2016_229a11, 5386, d0a8, caadria2016_651i28, 66aa, 420b, f7d7, 17ed, fb17, 4a9b, 0517, acadia17_154jj, 016d, 962f, fee3, 5ace, e7d9, 22a7, sigradi2013_397h, 2e91, abfa, 3302, 66ea, 7cb5, 248f, 3a74, ecaade2015_158r33, 62cf, ascaad2016_038h14, 0d41, 12bd, c8d8, 88ca, d0df, 3bb5, 7a25, 49fc, 1ed0, bcca, fb68, 737b, ijac201715204gg, c56b, ef05, ecaade2015_206i45, 0d0e, ecaade2014_046o11, 8a3f, ijac201513102w1, 5be2, 4ac8, ef9f, b66c, caadria2017_062z20, 6739, 813f, d6d2, e4b3, e92d, 1e31, bb58, 325d, 3e32, sigradi2015_13.316v28, d547, caadria2017_074e23, 9970, de35, a907, b799, acadia15_407h17, ecaade2016_132a38, 074f, ascaad2016_023d10, acadia17_154q, d808, ecaade2014_185s46, ae73, 232a, bd1c, 8805, 2932, ba64, ecaade2015_227b50, 40c9, caadria2017_125a34, ecaade2016_048u13, c2a4, 73ad, acadia14projects_531w, ecaade2016_198r52, ijac201513104v3, sigradi2014_074j6, 9343, 53b1, c63b, ijac201614207o12, 3104, bb93, 8bba, de14, 5b2f, ee7d, ascaad2016_017f7, a24d, ecaade2015_15c2, 9c5a, 9f67, 657e, c733, b87a, sigradi2016_756b, eadd, caadria2015_064s7, 0740, 1fee, bffb, ecaade2017_108v, 15ee, ijac201513103b3, d453, d455, b71d, e35c, ecaade2015_61s12, ecaade2017_274t, ijac201715203ff, 7b04, ff3d, 601b, ecaade2017_053j, ecaade2014_153p37, 6481, d39c, ae8b, caadria2016_693b30, 12f4, 6f0e, caadria2015_213f33, e82a, 79d3, ecaade2015_73g14, 8ba4, b856, ascaad2016_012z5, 3f84, caadria2017_086j25, caadria2016_363b16, acadia14_445aj, ijac201412301x5, b749, a956, b47f, sigradi2016_690g, fcc1, 8c41, d7d3, ca6d, acadia17_360e, 827f, 7dad, 52d0, da1f, ecaade2015_227w49, d8d2, 64b0, acadia16_440f26, sigradi2014_345d9, 9a84, 9ed4, ecaade2017_099vv, 3f94, ecaade2016_130e37, fcec, d13d, d0e4, ecaade2017_164bb, c491, caadria2017_069a22, f816, 53fb, ab34, 0e27, 2cf0, 17f4, 6fd5, f747, bc3c, 757f, 031c, ecaade2014_084z19, ed67, 2ecb, eafc, caadria2017_043g14, 62f6, c153, b2e4, acadia17_101t, 856b, ba16, b6db, 4c8b, fc25, 81ee, caadria2017_104r27, d740, f2d7, 9b97, 34dd, d42e, ecaade2015_302g66, 2ad2, 8074, 0595, be4a, ecaade2015_82x15, 1230, 8e61, 23a5, 2f11, 9221, db47, acadia14projects_317x, ace2, 5ab5, b693, b67c, b565, a3ae, 2e4f, 81a0, 2fec, 8f66, dec2, d788, de2b, da99, caadria2015_060r6, 1163, 9908, 9930, 5cb0, ecaade2017_254pp, 10f1, acadia14_463p, caadria2015_208r31, 5651, sigradi2015_9.152m16, 0b6b, c437, 4c3e, c30a, caadria2016_105b5, 149c, ecaade2014_204y52, 3609, ijac201513205v7, acadia17_90hh, c91a, ecaade2013r_003k2, sigradi2016_621ff, 4af3, bac4, acadia14projects_33an, sigradi2015_11.136s24, acadia14_135n, a070, caadria2015_114z17, ecaade2017_192l, 4335, acadia14projects_463t, 5c0c, 735d, acadia17_365e, 448a, 4930, sigradi2015_sp_8.326s30, d7f1, 3540, 86a2, caadria2017_122r31, acadia17_329cc, 225d, ecaade2016_217i55, 49b4, bb50, d5fe, 58b8, dcf8, 3eb1, 02fa, 6bff, dfde, 429e, dcca, 384a, aef8, 6582, ijac201513203g7, 974b, ecaade2017_006u, ecaade2014_168c41, sigradi2016_484n, b3ff, 4cdb, fdb2, d010, 7e8f, b496, ecaade2016_217k55, 5123, fa29, acadia14projects_347au, d64b, 1d2f, 1d35, sigradi2016_449ll, acadia17_340s, 24f3, 0efc, sigradi2016_446e, 310f, 3a81, 2741, 2491, 3814, 6992, 7a39, 5bd5, bee7, 05d3, 2f10, acadia14projects_199ag, ecdd, 3170, acadia14projects_435ax, sigradi2013_304e, a221, 59aa, ecaade2017_203yy, 1a44, acadia17_257a, 4e20, a8b3, b73d, b8c6, 594c, 0723, 4a87, 91a6, 8ae6, 051c, f4b7, acadia14projects_291aj, b8f1, 9414, ecaade2017_215ff, 09c7, 530f, 3c51, eb64, 0e40, bd5d, e733, a393, a57b, 7c0b, acadia14projects_479ap, f986, cc6b, ecaade2016_072l20, sigradi2016_792g, ee91, e06c, 22a5, 3417, sigradi2013_135h, 7375, f31f, b951, bdbc, 1763, d01c, sigradi2013_375, cacb, 64ab, 74e3, 0747, 7dc5, e017, 7acf, ecaade2016_171g49, fd19, 271e, 15c7, sigradi2014_314n6, 01c6, ecaade2015_332p71, 6670, daab, c055, acadia14_463g, caadria2017_018v7, b6c0, sigradi2016_448dd, a14d, 8d2d, 32d7, f766, 80ed, 2c90, 2256, ijac201614202x7, ec4b, 659f, 0d9b, 4332, 5e38, 20f0, ecaade2016_mrtb66, 6adf, caadria2016_467t19, d7df, 4531, 1861, b6ed, 1c1e, acadia15_483c21, 20de, e31a, 9491, 3d3a, caadria2015_181w26, 98b7, 6a69, 0b93, feb7, 0d0c, 672d, 73fb, 1add, acadia17_464mm, 5ae0, ecaade2017_220ll, ecaade2014_072j17, f7ca, 175b, sigradi2016_642kk, 6eab, cab6, 4dee, b9ce, 8255, a38c, 988f, 8d6b, ecaade2017_083vv, 319a, b212, 1797, 4215, db8b, ecaade2017_254vv, acadia16_344d21, 2b7a, 4ddc, e00d, caadria2017_015j5, ae5b, caadria2016_013d2, a2ad, ecaade2015_138m27, caadria2015_126t20, 894d, 6b3b, bb0b, sigradi2013_400m, ecaade2014_071y16, b90b, sigradi2013_160i, ecaade2016_224x59, 1223, 8dd5, cc4c, 8b01, e01b, ecaade2017_095v, 7cdd, fb5d, 98a1, 4a37, 28a3, 948b, d29d, ecaade2016_154m42, 6dac, 8935, f6ce, a487, d15f, 84bb, c2e5, f1fc, ascaad2014_037j2, 3854, 2c17, ecaade2015_201v43, 12e7, 5871, 7301, eaac, 8822, 44e4, 7498, 7d6e, 28bd, 9f64, 1240, ca12, ecaade2017_215bbr, b3f9, d42b, 3de9, 78e6, 0478, 5c8c, 20d6, aa00, 0321, ef26, ecaade2015_171s36, caadria2016_013r1, 382b, acadia14projects_117a, 5c83, 7644, 3bc8, 94c9, 3962, afbe, 2ab8, 848e, 8c40, 03b6, 30b6, acadia17_316uu, ecaade2017_021p, 3496, a91b, acadia14_579h, 7779, ecaade2017_230zz, b385, acadia14_81l, 74e7, 6ae0, 6731, 4d53, 98e0, 8618, 99fa, caadria2017_086o25, b682, 1160, 4e4d, sigradi2015_8.189u13, cb7a, 3590, 4b8a, 0e3e, 945e, d363, 0d4b, 915d, fbdc, sigradi2016_483kk, 27bf, 20e5, acadia14projects_589b, c3a5, 9e60, b6e9, d77d, a15a, 3827, ecaade2015_301r65, acadia17_283rr, 9f6b, f427, b70e, 934b, a1e7, 26a9, cd85, 78d1, d1ab, 5072, ecaade2015_241c55, be6d, caff, b915, 0d3c, 9f62, 90de, 7ca3, 3cfc, 17a5, e78e, 5372, 2c16, 3188, ijac201614201g6, da2e, 7d98, 9506, 21b1, ecaade2016_072j20, ecaade2017_199nn, 541e, d7e1, caadria2015_043j5, 7234, 4882, acadia17_307ll, 5562, 2d55, 31a2, f327, ecaade2015_333i72, c911, f1ab, c4a9, 7f7a, 817b, ijac201614302i1, ff1c, ac21, b81e, 779a, acadia15_161i6, b0b6, 561d, ecaade2016_166l47, 22b7, f1cd, acadia17_350dd, ecaade2016_128k35, caadria2016_259s11, sigradi2013_138n, 1d46, sigradi2016_546h, 60c0, acadia14projects_357a, 2b18, 460c, acadia17_403o, 3da7, fbd9, d9c9, cd04, a05b, 42e9, a388, 44c0, 9bbf, c8b6, f5ab, 4be7, ijac201513303c11, f034, acadia17_435m, 8cd7, 7579, 68ce, d968, 33bc, ecaade2017_076kk, 079c, 41e7, ecaade2013r_002x1, b586, 405e, 7c3c, 0d55, 8adc, 5077, 0e6a, 7284, 6d3e, sigradi2016_595cc, b6d1, 8298, 8308, ecaade2015_152b32, 4682, 2cb0, 7b18, acadia16_382e24, 90df, 9c1a, acadia17_648p, 201c, 7b4d, 52e4, e8ff, 4876, ec70, 0edb, c477, 4d4d, 4b2b, 7818, 9246, 6e71, d416, 4e3c, 6d02, c635, a844, 0b64, 3963, c2e4, 93fc, f6de, acadia14_719o, acadia16_488b29, 0654, acadia14projects_655y, ecaade2016_118w31, 4c19, acadia15_483k21, 889d, c896, ecaade2015_221v48, 2808, 5fce, 882e, caadria2016_467r19, 4277, ecaade2017_053uu, f051, caadria2015_096n15, dd20, ijac201614405t3, caadria2015_070a9, 5710, acadia14projects_101ah, ecaade2016_152r41, caadria2015_130w21, ef10, dac8, 577a, ijac201513201v5, db56, acadia14projects_453j, f71a, ffe1, ecaade2016_221r56, 8e91, f322, bc17, a1b6, 154a, 4ca2, baf2, ecaade2014_052n12, 911f, 0285, 9d8e, d272, sigradi2015_sp_12.402x31, 0d15, 0718, 6bc3, a4eb, 68c5, 594f, bd19, 6e9e, ecaade2016_042l11, ascaad2014_027j7, b7df, 34f7, 9ce1, caadria2015_117v18, 0b65, b67e, b654, sigradi2016_483gg, acadia16_424g25, cfa0, ecaade2017_108w, ijac201614201g7, 0f1b, 5ae4, acadia15_137c5, 27f1, a3e4, ce4f, 9a7d, acadia16_478k28, 782f, 28c3, 5f79, sigradi2015_6.42a8, 685e, 1eca, b064, daa6, 2264, 427f, f2de, 8058, 18d8, 0b96, 4f77, 88ba, acadia15_381o16, 15af, acadia15_407y17, acadia15_451l19, acadia17_492pp, 64a5, c1a3, acadia17_62ee, cce8, 3202, ecaade2017_108l, 0125, 25e2, 8c1a, d260, e4d5, 20eb, 9d4d, ecaade2014_023v6, d6a3, caadria2017_003u1, a618, 8eb3, caadria2015_137l22, c9f2, a39c, 19df, 2a90, acd5, 1f3b, 7b2f, badf, fe91, ca62, 549b, ecaade2016_230w61, sigradi2013_41r, f933, 6970, 6d7e, 49bd, 3e49, 826a, caadria2016_487p20, 57fe, e0fc, 8f2c, 95ab, 8d19, 11f2, a6bb, af7b, 2596, ecaade2017_215w, acadia14_681al, 1273, 4647, 369d, c3a0, 8ede, acadia15_223a9, 952f, caadria2017_027l9, 6148, ijac201513201h5, 7e56, af1c, e039, 2846, 56f1, 664a, f56d, 6a9d, ecaade2014_052h13, sigradi2013_343a, db0a, sigradi2015_3.345r5, 54b6, ede2, fb1a, 9b46, 21e5, b700, 4b77, b631, ecaade2014_112g26, ecaade2017_071zz, 8c2e, b7f6, d03f, acadia17_72m, 6e4f, 0719, d751, 1054, ecaade2015_61a12, 2807, sigradi2013_243d, 5f0f, ecaade2014_144w32, a732, 8310, 1a15, 6786, 18ec, 964b, b53b, 8a23, dd47, f258, ecaade2015_215f47, a1d2, caadria2015_220c34, ecaade2016_072s20, acadia14projects_589k, ijac201412403k7, c70f, a9d2, 8aec, 6a2a, 2342, 2fa6, ecaade2015_130j26, a961, 1187, c6dc, bd75, 6db2, f9f1, 5d46, 2cdb, acadia15_263y10, sigradi2014_239w8, 7c16, 9b89, 2994, 174e, 3acd, 0d95, 37dc, 8311, acadia17_340v, ccb9, acadia14_589h, a158, 9d4f, 5cb7, 7a1c, b701, e4b4, f8a7, 04d7, c0b5, 11d5, 3c05, ecaade2015_195r41, 7a28, 9a7b, 70ea, 87fa, 65d2, e038, a483, a7d2, d8d7, 3850, 282e, 50c0, caadria2016_249m11, 7cf9, caadria2017_113p29, 1184, baad, 6070, b9f0, bc71, sigradi2015_6.42t7, caadria2015_010t1, 9bc5, 0639, ecaade2015_170l35, b718, d841, 369c, 121b, 304e, acadia14projects_655ah, 5500, 71db, ecaade2013r_013a8, 0171, sigradi2013_343i, 4a63, 5446, eaec, b5a1, caadria2016_777y32, a3c5, 3473, ecaade2016_222z57, ff80, ecaade2014_010u1, 13bb, b382, dbc6, 1471, ascaad2014_012p6, 089e, acadia14projects_619ar, ecaade2015_286w62, ecaade2017_116e, f796, 9f2c, f611, 094a, 6db1, 8f02, 9715, b073, 3cac, 4609, f0ca, cbcf, 53c2, 2f66, 9260, c064, caadria2017_163f40, ecaade2017_006bb, 57f7, 06f2, ijac201412408w2, ecaade2016_185g50, 399c, 42de, caadria2017_003r1, 7c2b, 6371, 8f52, 6d14, acadia17_189pp, d9c3, ecaade2017_212tt, b1be, 7f96, 132a, 39b0, c0d0, ecaade2016_067z16, 576e, cfa9, 4260, 848f, 7141, 2a84, 75a2, ed94, ijac201513302a10, 9fbc, 65b0, e2ea, sigradi2014_114o9, f5a1, 06a9, 1339, 1e88, 0055, dec7, ascaad2016_004p2, 4eb6, caadria2016_713d31, ijac201715102o, aa86, 7c04, edb4, a37b, ascaad2016_012r5, 9897, acadia14projects_71z, fb26, 62d6, ecaade2016_ws-dleadc68, 65fa, 64e1, 3aee, c8ad, f3e3, 2b00, 2105, e555, f267, fb43, c9a8, ijac201513101d1, sigradi2014_249m9, 247d, 5241, 09a4, eec2, 5a66, caadria2017_115l30, acadia14_281s, 1f5c, acadia17_298ee, 170f, acadia17_18p, ecaade2017_302yy, c9e2, 5f3e, acadia17_456kk, c61d, 02ac, 0330, 8e8c, 241c, a3c7, ecaade2016_011d3, 0ab0, 9572, sigradi2016_364oo, 935b, 7c69, 1a1a, caadria2017_190n45, d1a7, ecaade2014_225p58, 56d9, 3904, 161b, a9ab, caadria2017_048u15, a566, 6e7e, 1be2, 3a83, 7923, 9760, 036b, 6aab, 2ded, 3674, 44ff, 9653, c920, 12be, caadria2016_735u31, bfbd, af94, 8cc7, a217, 43b3, afe2, 4913, d7c0, acadia17_137kk, ecaade2017_006v, e558, b121, 3574, sigradi2016_779vv, ecaade2017_225g, 1f2a, 17e7, f582, ecaade2016_136o38, caadria2015_043i5, 850c, f873, 6489, da19, 2ff6, 86ab, db1c, 5044, sigradi2015_10.7f18, 1234, caadria2017_183d44, c7b5, a2e8, 9080, 8b68, f60f, 1401, cd61, 2e57, sigradi2013_386e, 7ed6, 8665, 5803, bc42, 3a5a, a15b, 02ab, ecaade2014_206m53, 43db, ecaade2014_149g34, 056b, acadia14_627as, 677a, ascaad2016_022h9, eda4, df94, caadria2017_096c27, 42e3, 0cf5, ecfb, 3642, ecaade2014_023s6, b8b2, sigradi2014_032h2, c0b0, ecaade2015_278r60, af71, 3cd9, acadia17_598p, e9cf, bd3b, cd99, c180, e381, sigradi2016_778nn, a6bc, acadia16_224w14, a4fa, 3ac6, acadia17_562v, 15d3, 2388, 9b84, bf6a, e373, 6d66, sigradi2014_132v1, 9a1f, caadria2015_002c1, e59d, 7510, 2573, acadia15_357m15, 681d, sigradi2016_602c, acadia17_26j, ecaade2015_329i71, sigradi2015_10.74n18, 6ddf, 3a1a, ijac201412305r2, 7f6d, 9f3e, caadria2017_063w20, 5130, caadria2017_118g31, 27cb, ecaade2017_140jj, b1ac, 6ee9, 57f6, a84a, dd4c, bdd9, 8ac2, 40f5, d9db, acadia16_372n23, dc23, a92f, 7fc3, ecaade2016_048r13, 296c, 83b3, ab1b, 9489, ascaad2014_005i3, 4236, 582c, 5d1e, 0698, 320d, acadia17_90ff, 73cc, 4a18, 8b88, 7600, 618b, 6709, 1a64, 5523, 51f8, a349, ecaade2015_114n22, 4131, 194f, b017, 3f39, 9268, acadia16_432r25, 87d3, ecaade2015_61u12, d2f9, ecaade2016_221y56, 7bc0, ijac201715103yy, b8cb, 951e, ebc9, e71e, acadia14projects_177y, f0e1, 5021, 1a54, 1667, f461, cfa6, d11f, 839e, sigradi2016_550i, c0ba, a82c, c0be, fd72, 619a, acadia15_149u5, a444, acadia17_154dd, c815, caadria2016_477g20, aa1f, ijac201513205j8, 879c, 8557, 2cac, e785, 4bfc, ascaad2016_029x11, a7e5, 160a, 954d, ascaad2014_012e6, b666, 94eb, acadia14projects_655ac, caadria2015_156j24, 1341, 4035, 094f, 9788, 3126, 98d5, ecaade2016_021d6, a259, ijac201513101b1, c20b, ascaad2016_044x17, 55c5, ecaade2015_200n43, 225b, be29, 035a, a872, 04f4, 69b8, 498a, 02f3, cd7c, 4e18, 5156, 6388, sigradi2016_407t, be9f, 338a, 13d7, sigradi2016_695v, 465c, db65, a196, cd22, ecaade2015_332x71, sigradi2014_239h9, 2ebb, abca, bea0, ce69, 6d19, e454, 00d8, acadia14projects_301j, c04f, ccaf, acc1, 9778, sigradi2016_595oo, e8f3, b604, e33d, 8bb6, acadia14projects_681ar, 35a9, ec67, 6177, 5c68, e02d, fa8d, ecaade2015_261h58, ecaade2016_191c51, ecaade2015_64e13, 9b19, 2107, 1f0e, 68aa, acadia17_298ll, acadia16_164z11, ascaad2014_014l8, 370f, 1ac8, 35bf, ecaade2014_011e2, ae58, b4ec, ecaade2015_101i20, acadia14_311w, acadia17_59h, 58e6, 38e5, aa8f, ecaade2015_59a11, ecaade2017_013uu, acadia17_338ii, 3ca1, 13a1, 3adc, ijac201412403u6, acadia15_284s11, 401d, 4b2d, caadria2015_210k32, sigradi2015_10.220e20, 7d71, bf79, 55a2, af83, acadia17_598r, 9b52, caadria2017_035v11, 2ae2, acadia15_123k4, 2dbb, ecaade2016_118o31, sigradi2013_386j, e821, 2830, 4278, d1bc, ecaade2017_101y, ecaade2017_051x, ecaade2014_168d42, 4fb1, 13b9, 72d2, caadria2015_087m14, 002f, ed57, sigradi2013_274u, acadia14_357ay, 85c5, ascaad2014_018w1, 053d, 0fd2, 8801, acadia14projects_79ac, c36a, sigradi2016_611n, cf58, a110, 10a3, 56f6, 7cb0, dc75, e0c9, 173d, cf44, befb, 6a55, ecaade2014_230p59, ecaade2017_184ii, 282d, 847f, bf08, ecaade2015_53w8, 0094, d571, 7a77, 287e, 28d1, caadria2017_175i43, f67b, eec7, fce8, d92b, ecaade2015_118t23, c40b, ecaade2017_192c, 6de4, ab3d, ac0c, 2e13, c17a, d834, ascaad2016_034k13, 8dd6, a1ea, 93c5, af9b, 5560, 4062, f740, aeea, acadia14_247i, f7be, eedf, 42a9, 392c, c63d, a742, 7dba, ijac201715106ll, acadia14projects_709ar, 681b, 957a, e9c8, acadia17_598zz, ecaade2017_095z, 6d9c, 10a6, a7e1, a85f, 34ca, ecaade2015_171d36, 4fbd, 7298, bc35, ascaad2016_054s21, 1ef9, 238d, 86f8, 236f, 0fbe, ascaad2016_023c10, ecaade2015_53p8, 24bf, f2e7, a98d, bc98, 57ef, 4b42, 777f, bdca, fb64, acadia14projects_497v, c570, 9b49, 134a, 6612, b20d, sigradi2013_294r, sigradi2015_1.288c1, d46a, c886, e414, 3604, 5039, 8b61, 2ccd, d14a, 1aa9, 1a07, 0649, sigradi2013_30v, 53bc, ccb5, 56fe, 2b08, a2e1, 5f7c, e209, cbde, caadria2017_015o5, 557d, e45a, 4485, ascaad2016_004l2, 6f69, 621f, caadria2016_529l22, 224a, sigradi2014_276v2, f865, 9265, ecaade2016_068c18, ec42, ebb0, acadia17_473ss, 8436, 1199, 5e47, sigradi2014_045w3, deec, acadia17_71uu, e087, 210a, 5763, 9787, 7b6a, f010, b138, 754d, a10c, d4b2, ed60, acadia14projects_463f, ijac201513205y7, e2cb, acadia14projects_189as, 170a, ecaade2016_123a34, caadria2017_015m5, 46c0, 4e2a, 59bf, 3aa2, ascaad2016_007z3, sigradi2013_359i, acadia17_60s, 68f0, e317, 1c18, 753e, 50c3, f96d, 1df7, 7395, aee5, ade2, caadria2016_405l17, sigradi2015_sp_4.275u29, 0d9f, bc13, a804, f9b8, ascaad2014_022m4, 823d, 97df, dd6b, b5fe, d999, acadia17_402d, 4a50, ijac201412402o4, 63b9, e602, 610d, 8d9e, 1c0b, 4e19, ijac201412303v7, 4d0e, 1fb0, 8129, 3c67, 2b94, af67, 91bc, a144, 1e06, bc9f, ascaad2014_019g3, 85bf, e9f5, ijac201412402p4, 1e55, 6ea0, 2af0, 1bf9, a85b, fa3a, 08c6, ascaad2014_005l3, 44b7, 5c12, db00, f043, acadia14_497z, 02b8, ae43, acadia14projects_189ak, sigradi2015_12.297m28, bd43, 4a9c, aa67, 768c, 17b4, 77f1, 0ab9, c6df, daa1, ecaade2014_140j31, ecaade2016_158r43, f021, 8de2, ecaade2017_066r, ecaade2016_013l3, 09f5, 1af5, caadria2017_163c41, ecaade2016_129x35, e407, 841b, 9dee, ecaade2014_023c6, 1f3a, sigradi2015_6.387t9, aa20, 3da3, caadria2017_002l1, 0c80, 3196, 4247, e543, 9aba, 1ad6, ecaade2015_100y19, d066, 7c6d, 34b9, d8cc, 47c8, 48bc, 5c82, 874e, 0522, 1975, 6879, ecaade2013r_008l5, 8bbb, a6d0, c421, ecaade2017_142ss, acadia14projects_63af, 70e3, acadia16_478z27, a55d, b182, e3dc, 978a, 6b7e, f6be, 8acc, 88bf, 4100, 9ff3, caadria2017_163a41, 7bcb, d046, ead2, ijac201614307l4, bf19, f7aa, ac1a, 44a1, 4cb7, 754e, 88d3, a68f, 8b3d, 0619, 2951, ae3a, f963, 73d8, 37c2, 7a27, 4379, 1f24, e7ac, sigradi2016_779uu, sigradi2016_590g, a964, 764c, b529, acadia16_352d22, 4f5d, b180, f00f, 8c0b, 0089, 1076, 8b36, e1b3, e692, 7d66, ecaade2015_87b18, 1417, 15d1, 4cec, f7a8, cfa4, 9815, d9b1, bb0f, bcf9, 3161, cb1e, acadia17_59b, 4d7f, 055f, 50ca, 7cfc, 519f, acadia15_395d17, caadria2015_213n32, d5d8, dc02, 42ae, 9321, ecaade2014_079z18, 5225, ba77, ecaade2014_151b36, ecaade2017_173ll, 246d, 2c44, 8dca, bc90, ecaade2015_235l53, 2a48, 18ac, 74c8, 3890, acadia14projects_565ab, caadria2017_042t13, 6772, ecaade2017_038uu, 4486, e34f, 6b29, ijac201412403j7, caadria2017_015l5, ecaade2017_095y, ecaade2015_73e14, 8378, 01c5, 1354, ea03, ff70, e6f1, 3316, d611, 0f6d, ecaade2016_068m17, 7075, 1a9f, sigradi2014_345b9, 9e63, afa9, ad63, 2b46, sigradi2016_809oo, ecaade2014_052b13, ascaad2014_001f1, 01e4, ecaade2015_22y4, eb35, c490, 4662, 93ec, 699c, 2386, d16d, 548f, c0f1, aa11, ijac201412301t6, acadia17_82cc, afb2, ecaade2014_240s62, ddb2, a3f4, d61e, 8663, acadia17_650e, sigradi2016_443xx, 0fac, 6b2d, e10e, caadria2017_005a3, adf4, sigradi2016_602ww, ecaade2015_91d18, 7032, acadia17_230b, ecaade2014_140d32, sigradi2014_075c7, cfb7, sigradi2016_817h, a966, c0d6, 713b, caadria2016_013w1, 89c1, fada, afe7, ecaade2017_122d, 4676, 666b, f9d7, 58d3, eff0, 8dd7, acadia17_324x, sigradi2015_3.268o5, 24b0, 48b3, cd03, 4a0b, sigradi2015_3.268d5, ecaade2015_161j34, aef7, sigradi2013_173, 1155, 5d28, 1cf2, acadia17_258n, a436, 1fd2, acadia14_627a, 3fe3, 3c7a, b6d6, sigradi2014_018o1, 9b0c, bfbe, acadia15_483b22, ecaade2015_207k46, 0d82, ecaade2014_195m50, 7d80, 1a56, cb97, 1d2b, b39e, 2ee7, 25d0, 2358, 456b, 20a2, e423, 09d0, 3f9c, a453, ecaade2014_071d17, 4569, d958, 5a3b, sigradi2014_132k1, df63, ecaade2016_225s60, 21ee, 9b77, caadria2016_621s26, a9a5, 21f0, acadia15_497e22, b031, b473, a0e3, acadia16_174a12, 7e62, 277a, 3621, 5e45, 8ac8, bf9f, f548, 83d0, d616, 06d6, c35f, 32d4, 95e2, ecaade2014_089w21, 78e0, 45c9, 2cdc, 29eb, cbb2, bfa2, acadia14projects_463at, 8bcd, ecaade2017_028o, 422e, 9e39, acadia17_670vv, a538, bfa0, dbbf, e0cd, c9fd, 06e2, 8cd2, e3fe, ecaade2017_122ww, c455, caadria2017_062t20, ecaade2016_078e23, 9339, b3bc, 4c67, 60f9, ecaade2016_055j14, 3b41, caadria2016_787j33, sigradi2016_655j, 9a52, f220, 6718, bdcb, 3d96, 4eb4, ecaade2015_215d47, 27d5, 4456, ef07, db79, 7542, sigradi2016_568nn, 1683, 519d, 779f, ebc1, b720, a5db, f0bb, 17e3, 0ba3, be15, 6d50, acadia15_149v5, 12f7, c550, acadia17_358bb, 4940, 4519, 2626, cf7a, ecaade2016_123t33, e20e, 3cdb, 9835, 44c8, ecaade2016_166b47, 37b9, ecaade2017_007ww, 617e, 741d, 51a9, ea57, 6a07, ecaade2014_014w2, 816f, ecaade2015_59d11, 592b, c9d0, d98a, acadia16_318j19, ecaade2014_072b18, 3a30, 5a9d, b3a8, e941, acadia17_237ff, acadia14_661p, 367e, ijac201614307r4, b0f8, e105, ecaade2014_224b58, 843d, 042a, cf4f, ecaade2015_246b56, 4503, bf12, ecaade2017_149m, ecaade2017_090hh, 4026, 2532, 3b29, sigradi2013_305g, acadia17_298mm, bc6b, ascaad2016_057s22, a302, 26b6, acadia14_435af, 8ea0, 8769, 4338, f7a7, 2c59, 238f, ecaade2017_172bb, f848, 996a, caadria2017_058r20, ecaade2016_108p29, caadria2016_321l14, 7679, acadia15_149y5, b626, e7da, 407b, 0596, 65a2, 07ee, ecaade2015_334v72, bdfa, f824, ecaade2017_098jj, 8689, c1dd, d00e, b045, db43, 00ae, 0644, ijac201715203nn, 62ac, ecaade2017_268kk, 64dd, d96b, 4f94, e530, cbce, 9b81, eb04, b589, ee0d, 8949, 8643, 5ba7, ecaade2016_224t59, 3455, 760c, sigradi2013_342u, 38c0, ecaade2013r_003t2, debd, 5608, 1a38, bf85, 6a43, ascaad2014_024c6, b97c, 1790, acadia17_201yy, 6391, ijac201513206e9, 3e3c, acadia14_497t, 98b2, 323b, c4ba, eb93, caadria2015_109d17, ecaade2016_083d24, 5782, d930, 26c1, bf69, d7ad, 70cf, b8c7, 0a11, caadria2017_055o18, 8f8e, 09c8, ecaade2016_118x31, ijac201513102h2, 1c97, 57df, acadia14_111o, c06f, 033d, 1f1d, f1e8, 49b0, 5847, 6142, 154c, 37b2, 0085, 109f, ecaade2015_61v12, da38, 9fb7, ad23, sigradi2014_152u3, 56d1, e6f7, 9cf5, 86b9, a65e, 5437, c7b8, d7e3, acadia14projects_177af, 912d, 3943, 5f53, cfac, 2f37, f370, sigradi2013_234l, 253e, bcce, acadia16_12z1, b927, e05e, ecaade2013r_009y5, 01a6, d506, acadia17_608gg, 8874, 7cc3, 79f0, acadia14projects_627az, acadia17_62oo, 1c21, acadia16_478w27, 9782, c81f, 14da, acadia15_185l7, ecaade2014_044e11, ijac201513306w12, 589d, 5fcb, f237, 6940, 1e5c, 7a5c, d7a9, c101, 243c, 8bb7, 51e3, 0fec, 2bba, acadia17_90cc, caadria2017_018y7, acadia16_12t1, 96f6, a45c, ff30, acadia14projects_463a, ijac201614204u9, 8ca7, 21e7, 80bf, 6841, 5991, acadia14_627ax, 0d29, 84b7, d0ec, acadia15_223g9, 8b4e, 8b48, 1c6e, ecaade2017_309nn, acadia16_12n1, 1030, a578, b1ca, ecaade2014_111x24, acadia14_145r, f00a, ecaade2015_193k40, 56b8, 7f67, acadia17_307ii, ascaad2014_022s4, dfa0, bce5, acadia14_619an, 156b, 66db, 1dae, f2d2, sigradi2014_082t7, sigradi2014_213v7, 482e, c152, 63b4, 5482, ecaade2014_195k50, 0676, 36ad, 94d2, f7fc, 0f7f, f51f, a1cc, 29ea, e3ca, 5c33, 2b03, ijac201412405t8, fd9e, ascaad2014_032t9, acadia14_33am, 3dcf, b684, 95e4, c599, f3fd, e4a0, f154, cd00, ecaade2016_197d52, 6351, 151f, d3ae, acadia17_648ss, ecfc, ijac201614302r1, 65bd, 9680, a269, fe4d, 9f53, ce48, 52da, 7cd3, 0ced, fcfa, acadia17_222f, 7d20, d61c, sigradi2014_345a10, b451, d964, e08d, 5af8, 1ad7, 36d8, 2956, ijac201412307f3, df14, efea, cdcf, ijac201412405p8, b9e5, 6bbf, sigradi2014_015h1, ijac201614402l1, 05be, caadria2016_881a38, ecaade2017_308ii, caadria2017_122u31, ecaade2014_140v31, ecaade2016_170v48, 4204, 2ddf, c3c4, 811a, 5bb7, 2537, 7179, 43d3, c355, bb10, ecaade2015_228w50, 1a9e, 91e2, ecaade2017_027b, ecaade2017_198f, 75ac, 1af3, 4a70, de60, ecaade2016_198o52, e126, 240a, 0720, acadia17_365h, 5444, 0327, b7e2, 682d, 89a1, 9551, 6e78, e1ae, 5154, ad3f, acadia14_33an, de07, c81a, 50fa, 7f0a, 086e, baf5, d315, sigradi2014_047p4, 594a, 4aea, e0de, 75d4, c43a, 8cea, 0e1a, 2934, 7aa5, 809b, ecaade2014_226x58, d9b8, acadia17_231l, 4de6, sigradi2016_408aa, caadria2015_126k20, ccfa, 0409, 9dbf, 2b36, ecaade2017_192ww, 015c, f6da, caadria2016_755o32, 95df, 9162, 6031, 5fb9, 55de, 9017, 1007, acadia14projects_565y, ecaade2017_194y, 4b4d, 7573, 4f9e, acadia17_154z, abd9, 2f48, 73ab, 7541, 9526, acadia16_352w21, ascaad2016_004i2, c033, 5de7, caadria2017_051k16, 6ddc, sigradi2016_614y, fd2f, e9a3, 1b61, 0413, sigradi2014_041f3, 7728, 0535, cfe5, 1c29, 1c38, caadria2017_101i27, 156a, 6929, 33cf, b9fa, 2ba8, sigradi2014_279y2, d020, 49f0, f888, 00d0, acadia17_248m, 999c, 26e7, c40f, a3bb, caadria2015_078p11, 0485, sigradi2013_401g, 72b6, caadria2017_009y4, ecaade2017_194s, 18f8, 03b4, ascaad2016_018p7, ecaade2015_302k66, f482, 2410, 1dff, b268, 0202, 015d, 3262, ecaade2015_81v15, 2458, 00fb, f523, c807, ecaade2015_233c53, 3a72, 1f77, 0f37, acadia14_43an, 0310, b4c6, ecaade2017_291x, 115a, eba2, 0cfb, sigradi2016_770m, acadia16_244y15, 0ccc, 00c1, 03c2, ad81, e9f8, fcc4, a520, 3e1f, a7ff, c62e, 0d89, 4425, ab4a, acadia14projects_177o, sigradi2015_sp_12.402u31, de4e, ecaade2017_094i, 4ec7, acadia14_43ao, acadia14_691as, aefa, b9ff, 7a32, 0439, ecaade2015_261f58, 5975, bca0, 5cfe, 4661, 9b45, 0a12, ecaade2015_215k47, 58c3, 2ec4, 5855, be82, 80c2, acadia14projects_565x, sigradi2013_275, sigradi2014_186y5, 503c, be73, 2036, 5f72, 0572, 0f33, acadia17_283yy, ecaade2017_293ss, caadria2016_291u12, ijac201614407a5, b89c, f821, 8dd2, fbba, sigradi2015_8.186z12, 5d39, 9c69, 5c55, 09e3, 0ab4, 7cc9, 3d49, 6662, 3fde, 44ec, acadia17_474k, d686, eae6, 2db6, 96e6, d35a, 8659, 825f, a174, e244, e9f7, 8f9d, 75ce, ascaad2014_005z2, acadia17_221ii, ecaade2014_067c16, c769, 23a6, 31b5, sigradi2016_695s, 3c3b, 5c66, 5506, de56, af5b, c22a, ijac201614201j6, acadia17_221kk, 7f24, ecaade2017_017k, 8763, 6521, 01f9, acadia17_177t, 1cc7, f5ff, caadria2016_683n29, 3295, cd4d, f1a6, 8875, 0bb1, acadia17_660j, 6ea8, 0d0b, d99a, ecaade2016_028n8, 6865, f438, 48c1, ba79, 79b1, 0f53, fc79, a1e2, d198, 32bb, sigradi2016_356g, 5705, 1f30, sigradi2014_181v5, 98a4, 74dc, 31db, ijac201614407w4, 6edd, 8420, sigradi2014_345m9, 215d, 1ae9, ecaade2017_181v, 9de4, 9602, 38a7, ecaade2014_192h49, caadria2015_073x9, abe1, 0ad8, 3ac5, 4229, 7a17, a2a4, acadia17_92m, 8fb7, 2ce5, ecaade2014_053o13, 4dc8, 9114, c75a, eb94, b152, 7901, f017, ecaade2016_225y60, acadia17_221z, 12db, 8343, 3248, 8b63, sigradi2014_289l4, 0689, f038, 8b21, acadia14projects_671n, 3cb8, b0c8, 8233, d764, 5f10, 97e1, 405c, eb00, 4810, ecaade2016_203j53, 6d08, ecaade2017_028h, ecaade2017_079f, caadria2016_333o14, 94ef, 76d8, dd0d, 764e, acadia17_170k, ef59, b164, 9c52, dbd9, 23d4, sigradi2016_654c, 88ad, ae1d, acadia17_190a, a25a, acadia14projects_681an, 5d08, acadia17_560h, caadria2017_185o44, 31f7, 9e42, caadria2017_079a24, 9595, 8c84, c21f, 738f, ecaade2017_227n, fe39, sigradi2015_3.209a4, 4aeb, fb6c, ecaade2014_143u32, 2729, ijac201614305f3, 4e40, 5384, sigradi2013_10d, 1f13, bd58, 7d54, 6309, ecaade2014_224p57, dc1c, 4730, ddd8, 98d4, caadria2016_787f33, e345, ijac201715202w, fd78, 8948, dab4, 9da3, 0a75, 8ff7, be05, acadia17_248j, e604, 145f, 0abb, 231c, 93e2, 3ab8, d594, db3b, f999, 697b, ecaade2015_171h36, ecaade2017_057j, 04bc, ascaad2014_013v6, e1e3, 0498, 52e0, df44, 5316, ecaade2014_024s7, 4b19, caadria2016_851m36, 2b88, 69bc, a616, 9b94, 4bea, 83df, ad50, ijac201614208c14, f864, a75b, d4d6, sigradi2013_386c, c198, 3692, f8c0, 105f, ecaade2014_014g3, 33f7, sigradi2013_101, 8091, a101, ecaade2016_057t14, e0e5, 3165, 941a, 63a5, 681a, ecaade2017_080dd, ecaade2017_232d, cacd, 0d6b, 2eda, c9c1, ascaad2016_038c15, 25ed, ed3b, sigradi2014_213y7, e1d8, bb64, acadia17_544c, sigradi2015_3.111w2, c030, 4164, 497c, 4186, 9566, ijac201614207l11, 6ea9, c19e, 95f9, 35ce, sigradi2014_281d3, ecaade2014_023j6, 92de, ecaade2017_008e, e582, 7971, acadia16_424e25, 3c25, ijac201412305i2, 7e96, 507d, f732, 4bfd, 5f58, 8867, 08af, 222d, 4778, f310, f988, f33d, a757, d650, ijac201614303l2, efa9, f9c2, acadia16_362p22, 8194, 52d6, 066d, 5001, 71e3, e6ba, ad74, 90a0, eb9f, 85b2, 847e, af3e, 6c96, 252c, b917, 6654, c654, sigradi2013_327p, 97fb, ae92, f613, 5982, 1c50, ascaad2014_023w4, sigradi2015_8.41c11, 9725, sigradi2015_8.339z15, d0d2, ecaade2017_155n, 1e94, 5877, 0640, 8946, 5146, 0e05, 98e7, 68bd, ijac201614105u4, 25e6, 1bab, 8cbd, 06b8, acadia17_62nn, c129, ecaade2016_224o59, bdea, e63e, ijac201614309c6, 4a92, ae41, ijac201614306y3, 1762, da85, caadria2017_023k9, ecaade2016_045g12, 6e68, ecaade2017_003m, sigradi2013_189n, e324, 9623, ecaade2014_096y22, a0ad, sigradi2015_7.203i10, ecaade2016_198n52, b5fc, caadria2017_051p16, 04ed, 13a4, 25ba, b8d3, 5239, ecaade2016_230b62, b4d3, 76fd, 49f4, ecaade2016_118m31, caadria2017_016f6, ecaade2014_173h43, b560, acadia17_222qq, 990d, 5344, caadria2015_246a36, ecaade2017_291b, 43f5, 39db, f28c, sigradi2016_814h, ecaade2014_233s60, f54e, 306a, 2793, ijac201412401v3, acadia17_72e, a924, 7151, 2b01, 7caa, e155, 3dac, ecaade2016_042m11, 0a62, ecaade2014_057n14, b293, 7bb7, 4ad9, 8ba2, 70b1, ijac201513203b7, 98bd, 400d, b9aa, 9c87, 409e, ecaade2015_329o71, 6429, ecaade2017_215p, 1bc0, c0c6, 72ee, e1ea, 5002, ijac201614407c5, 7e6f, 9fe1, ijac201513206o9, abfd, f3f7, b2a0, 9acf, 30e7, ecaade2017_202r, 6ad9, ecaade2015_144x30, sigradi2016_407v, 1101, 62a5, acadia15_497h22, caadria2016_787h33, sigradi2013_429j, caadria2017_069d22, 39be, acadia14_145n, 40e8, f561, ecaade2017_149o, b70b, 1133, 8174, e615, e0b2, ecaade2017_199bb, aaa4, ijac201614102t1, ecaade2014_214r54, ecaade2014_225u58, 0b3f, ed35, 2eba, 9113, efc4, 9a14, 9019, 7b82, a468, sigradi2015_8.41v10, 0401, fa37, 25bd, 11d8, ijac201513205b8, 3098, 1985, cd31, acadia17_329z, 8c68, 4edb, 4afe, 1adf, 74c4, acadia14_153au, bbf9, 2d11, 34ad, 709b, caadria2015_126v20, 1154, 3a23, f6aa, 8134, cf08, c71c, 2437, 7ef2, acadia14_671x, f902, 4733, bb7f, 5d7b, 86b7, fc18, 9fba, acadia17_138ww, fd35, d8d5, sigradi2015_3.370x5, 1b9a, 74d8, ecaade2013r_005k4, 6cc3, ijac201715103xx, dbda, 3802, ecaade2016_023j6, acadia14projects_317u, 4735, 10c9, 477f, acadia14projects_189ar, 8fc4, 18b1, 119f, b6d2, 9d1e, 26eb, 67aa, 0b2f, c63f, 1d85, 4499, ecaade2017_230a, 55db, e478, 4ec9, ff4b, 97d8, 88c0, 3251, ecaade2017_061e, dc32, 7b63, 64f1, sigradi2013_359f, 575a, 51b7, 3d21, ijac201412404d8, 627d, 6d1b, a8d3, 60ae, 3488, 1727, 9eec, 8450, c9f6, dc59, e22b, 95b7, 5bd0, cd88, 7b89, ascaad2016_007a4, 71f3, abc7, 125e, 280a, 2137, 1e6a, 5a76, 32b0, sigradi2015_11.8p23, 01c7, ccc6, 30b3, caadria2017_057u19, da78, 2674, 4129, 421f, 83e8, 3975, 758f, 175a, 0335, 9401, ecaade2016_055k14, 8802, 9cba, cb8e, 988c, acadia17_284b, ecaade2017_265m, 4e06, 19d4, cd4e, c6aa, ecaade2014_149l35, 1e89, 92fc, ijac201412303b9, 4c29, ecaade2016_071r19, 4373, d697, 4ef8, a927, 31f0, 31a5, f64c, 406d, 66e0, sigradi2014_186g6, af8a, eda8, ccf1, 9271, sigradi2013_208m, ecaade2015_61y11, 327a, bfe2, 0083, ijac201614305w2, ea00, e992, ff4c, df4f, bf11, sigradi2013_429g, 15c8, ac59, ecaade2017_054pp, 8981, f7f9, 571f, 391a, d559, 8b40, caadria2017_147y38, 6ccf, 247a, 05e5, fc59, f1d2, e1b4, 6e6c, ecaade2014_188l48, 5883, cc36, fb1e, acadia16_344l20, 41f9, acadia14_709ao, c7d6, f9a3, ascaad2014_036w1, dade, caadria2015_023z3, bbb2, acadia16_270d17, acadia14_189an, ijac201715202nn, 9099, be32, ba5e, ecaade2013r_011h7, c3e1, acadia14projects_153an, 34fc, af3c, acadia17_52e, 5889, f055, b1c9, d774, ecaade2016_130s36, 3f45, f758, 9cd8, 2d81, ijac201715202y, f5b3, 2c9c, caadria2016_311f14, 4a51, 1aa4, 6c21, ec4e, ecaade2013r_005i4, ascaad2016_051d21, acadia14projects_719c, 7f42, dba1, e8d7, 9c02, ecaade2016_104x28, 0875, 53e1, 3778, 7ae3, 4c21, b19f, acadia17_648nn, ijac201614103g3, caadria2015_012c2, b267, dc99, ecce, ca55, sigradi2015_8.81w11, 062e, sigradi2013_158b, sigradi2013_62t, 7986, 255b, 0348, d099, ijac201513206v8, ecaade2015_231r52, 655f, dd91, 4c23, acadia17_72h, 370c, 638e, 98bf, acadia17_648y, 20ef, d354, 88ed, 37fe, e6d1, sigradi2013_226r, 2f85, 6f64, dcd9, 4a2e, 6a7e, 10dd, 58cc, e7a3, 31da, b074, 6760, c826, caadria2015_168k25, acadia17_598e, 7e7e, ee48, 152a, 5bde, 5e0b, b1a6, 424f, 9fd0, f54c, ecaade2014_038x9, dab3, f695, 5114, 86d6, 0f1d, b62b, 24de, ecaade2017_192n, 5ee3, 022c, f573, d826, 5ce7, a361, 83aa, e1e1, c986, cc65, sigradi2016_694j, ecaade2016_198s52, 6917, d1ed, a48a, 0350, acadia14projects_507ae, 07ae, dd53, c56e, 878b, 6fc1, c0db, ecaade2017_215oo, 25cf, fdbe, acadia17_512t, 7342, 45e2, db1e, 2cca, f58c, 6e49, ecaade2014_086n20, e0d0, acadia16_224n14, ecaade2015_206s45, d06a, ecaade2017_021m, 4dff, sigradi2016_544d, caadria2015_114p17, sigradi2014_239c9, a46b, e6ff, b15d, 5264, 2d7a, 6c97, 3f52, 2613, b331, c8fb, 04c2, 02d8, 3b50, 7e69, a31b, ecaade2015_138t28, sigradi2013_295b, 4480, c3f5, 71a4, 1801, ecaade2017_072i, 10df, 5ab1, acadia14_601ah, b01c, c956, 640f, 8293, ecaade2015_227o50, 7c07, 032c, 5860, acadia14projects_63ax, cd40, c819, ecaade2017_077uu, acadia15_343u14, 98b5, acadia16_140h10, 7c10, sigradi2014_037w2, ijac201715202tt, 435e, acadia17_426b, ebc3, faf2, 6427, fd04, c48b, sigradi2015_8.189n13, e20f, e5ee, fdaf, b689, caadria2016_457k19, 4700, 060f, 1811, acadia17_640ff, 78b6, ijac201513203j7, ecaade2014_168s40, c5b5, 12e5, 5e9a, 0121, acadia14_75d, 4a47, 038d, 97cd, f4ea, 8693, 94b8, e141, 9d26, 693a, db70, ae7d, b780, ecaade2014_038b10, 3909, 00a0, sigradi2016_364uu, 0dc6, caadria2016_819w34, 103f, ecaade2017_282y, 4230, 8bd2, ecaade2016_110d30, 49a3, acadia17_492gg, 7d97, 7d5d, ecaade2015_319b70, 8f34, 3d05, acadia17_81h, 0251, ecaade2014_149r34, acadia14projects_43ag, ijac201614105r5, 8132, 3b91, ada4, ascaad2014_019u2, 7ff2, a62c, ecaade2014_011w1, bf91, f3f9, e4b9, ecaade2017_173oo, 6c38, 5fda, 8d7c, ab01, fd87, ijac201614105k5, 8a45, ecbd, af3b, ecaade2017_215ddr, 91dc, ae13, c10c, 617f, 986b, ecaade2017_157xx, 5ce3, 1831, ecaade2014_023t6, 71f1, 7011, 8e6d, fb89, 078f, bd28, ascaad2016_044u17, b895, 2035, 7c53, caadria2017_055k18, 29af, a41b, 0584, caadria2017_055r18, sigradi2013_347t, a4d5, ijac201715103b, a710, 744c, 6536, fcf2, 31bf, 1ffa, 8585, bfc6, 7930, acadia15_483t20, 2678, sigradi2015_9.347x17, a605, caadria2017_056f19, a0dc, bf4e, 3bdc, 232d, b369, 6737, ecaade2017_069bb, 8e28, ecaade2015_169e35, acadia17_238ss, bfb2, caadria2016_125r5, 4f80, 0ea6, d365, bf35, d8d8, e43b, 168d, 4c78, f6d8, ecaade2014_072r17, 6500, 3684, af1d, ecaade2014_140k31, caadria2017_174o42, ecaade2014_149l34, 2e25, ijac201513203v6, bd23, 10b2, 8e96, 916f, ascaad2014_016e9, f01d, c37a, a76a, 3175, e2e0, 67b6, ijac201412204a3, acadia14projects_497ab, ecaade2017_080ee, ecaade2015_110g21, sigradi2015_8.47j11, 3ac2, ecaade2017_257ss, ecaade2014_217j55, caadria2016_085h4, 3e6e, caadria2015_102e16, 58f1, fd65, bea4, ijac201513203r7, 033e, 5a50, 6a68, 509c, a5a3, 91fa, 4d4f, ecaade2017_011ii, ecaade2016_144j40, d699, 2060, e8c3, ecaade2017_007qq, c8f3, 760a, caadria2015_206g30, ecaade2014_014c3, 9948, ascaad2016_048j20, fb2f, caadria2015_108o16, ed6d, ijac201412404h8, 417a, sigradi2013_155g, 3b6f, ecaade2017_027qq, 2ae1, 1617, a2ff, b053, sigradi2013_52j, d6c9, fcb0, sigradi2016_431s, c5d7, ecaade2016_208v53, d352, acadia17_678jj, 2ea5, 1fe5, acadia14_135r, acadia17_162q, 771e, 2ab7, ca34, 1e19, a766, f1b4, acadia17_628yy, caadria2016_405n17, 9041, 72b4, caadria2017_096s26, 3ca7, 7e8b, da76, ccff, acadia14_101aa, 859f, acadia17_562dd, 264f, 2ce7, 1499, d7b8, 4db7, 4e0b, ce32, 8bea, caadria2015_124c20, 4474, 6101, acadia14projects_445aa, ecaade2017_027a, 0e1b, 871f, c949, caadria2017_058g20, 031f, 3e68, ecaade2016_033a9, 3400, d846, c91c, 07c4, acadia17_127ff, f820, 535c, e39e, a92a, ecaade2016_055i14, a533, 1db7, d5d5, acadia17_391yy, 2a15, 725d, cfa3, 87f3, 91d1, 3412, acadia16_72a5, ijac201614208j13, 4f12, sigradi2016_635k, 1e0d, abde, a2bc, ascaad2016_045a19, ecaade2016_104o28, ecaade2014_049x11, 4561, 4a52, ceac, f507, 0e74, 18f3, 9ef0, caadria2017_113y29, 9141, c617, acadia14_589g, ecc2, ascaad2016_007l3, ecaade2014_084m19, ecaade2016_222d57, fcac, 1f5d, d44d, 950a, ecaade2017_301v, 0367, caadria2015_014s2, 77f7, 0fce, 88cc, 0d47, 952e, fe77, acadia17_360qq, 4b38, 4f9c, 7c6f, ecaade2015_158d33, ijac201412301s5, 8524, d7dc, de25, ecaade2017_117p, ecaade2015_100x19, c963, sigradi2014_232r8, 3dd3, caadria2016_851l36, 9f90, 02c2, 0e93, ascaad2016_002o1, 32bc, 3355, c9ca, d7de, 841c, ascaad2016_043n17, ccba, ecaade2015_269m59, sigradi2016_408bb, caadria2015_090a15, ecaade2016_152z41, b29a, ba82, acadia17_392f, 1002, 343d, 846b, 4d41, b408, 4ce1, 1664, 460a, fd3f, cf33, eb24, ascaad2014_031f9, acadia14_473ae, 362b, 652d, a3d7, c853, a58f, ecaade2015_155n32, e3f5, c779, 02ec, sigradi2016_360r, 9305, c368, 8f63, 197b, d59f, a983, 35fa, ijac201412303b8, f5f1, 99b5, 9e4d, acadia16_432p25, 7f9a, fba5, acadia17_211m, ecaade2017_129ee, 8a1b, 8d30, ecaade2015_205u44, ecaade2017_274aa, c2a2, c324, 03eb, acadia15_311h12, 3c8b, 6092, 8d43, d0bc, 4209, 0bd4, 35d7, 0f2d, 88c8, c80d, 6240, ec08, 30be, 01a1, 6c3f, sigradi2013_400z, caadria2016_683p29, 3105, e5e8, 15a2, caadria2016_197h9, ecaade2014_038a10, a689, 95f1, 665f, ijac201412408t2, 27e7, 0fe8, ecaade2016_136g38, a9ba, 09cc, 30ae, 789c, c9a3, c818, ecaade2015_118v23, 163f, ecaade2016_163n45, 1204, a8c1, 69d2, 0196, 2513, 710b, sigradi2016_710ii, eebf, 35ff, 03be, 1501, c620, ecaade2016_068d18, 2111, ecaade2013r_004y3, caadria2016_497w20, 4a24, 864c, 258c, ae28, 1fc2, a97d, 88cf, 92aa, ecaade2017_089x, 129f, 00e6, 3e43, 2ecf, ecaade2015_53y8, acadia15_110c4, b3ee, acadia17_637l, 3aae, 3c3a, d797, aaa6, 0d8d, 8ef8, sigradi2013_411l, sigradi2013_315z, 1151, 6548, a42c, a2c9, 8dfe, acadia17_82q, a66a, ba69, acadia16_244l15, sigradi2016_484a, 6c30, a4ea, ab72, acadia17_492jj, 1015, 4505, 03fd, 277d, 3f40, c192, f417, c0c2, caadria2017_033o11, acadia15_357x15, caadria2017_185y44, b1f8, a0c3, ebce, sigradi2016_732b, a214, b35f, b9a7, 6e50, 8fce, ecaade2015_22t4, 5e35, 8ba6, b2ab, ecaade2014_057s14, 8a82, 7aab, b6f0, 57b6, a373, c68e, caadria2015_142r23, a404, babb, 9226, 224e, 2e3e, 87e3, a565, acadia16_308u18, caadria2016_673w28, acadia17_50mm, acadia15_343m14, 927f, 6727, 7157, 2b49, ascaad2016_048o20, 58ef, fdd1, 8e1b, c855, ijac201715101d, 658d, 7615, 1dc1, 3174, ecaade2014_194p49, c12a, d2c0, acadia14_609ad, 921e, ecaade2017_143o, ijac201412302e7, 2f24, 846c, ecaade2014_159m39, 9b4c, 6f4f, 39c8, 87ae, d64c, cb40, bd03, 4ac5, 9ecd, d7d4, 3181, 469c, 07e6, 1b18, ecaade2015_194c41, 16e9, 0ea9, d634, acadia17_220v, df46, 0f73, d9e5, 9d5f, ecaade2015_201a44, 06f8, e06f, ecaade2017_124r, 570a, ecaade2016_230p62, f974, c67b, ecaade2015_209u46, 0623, ecaade2016_197a52, 99d5, ecaade2015_53x8, 9f4b, sigradi2015_6.387o9, 3fbf, 7994, acadia17_630j, 61e4, c3d4, 1c02, ecaade2015_22x4, 27a7, ascaad2016_021y7, 26be, c63e, 5bfa, 35da, 1d70, c5a0, acadia16_318p19, ascaad2014_026y6, sigradi2014_197b7, acadia17_201f, aa22, ascaad2014_015y8, 08a3, 337b, sigradi2013_138l, a1b2, ecaade2014_230l59, 4a0c, 88e8, 143c, 37b7, ijac201614402s1, ijac201513305k12, ec6e, 52b1, 48ad, 3085, ecaade2016_237e63, 9b24, f983, d537, f263, 4a7e, ecaade2017_264c, 7eeb, 117d, ascaad2014_001j1, dabb, fb52, ecaade2014_233a60, d394, 81cd, 325f, ecaade2016_023t6, 038a, 4f22, 7345, 2419, f466, fd38, ce81, 4f2a, 30aa, 1f19, e739, caadria2017_136k36, f734, e5fd, sigradi2016_732h, caadria2017_163j40, 032d, 0cfe, 55ef, 09d4, a35d, 913f, 5f44, ecaade2016_072h20, 3a63, 684f, c34e, acadia17_552t, 4697, 36f4, 1dab, 1710, edbb, 2340, 4da8, 8616, 082d, e95a, 4629, caadria2016_045k3, d5f5, 14d0, ecaade2017_265t, sigradi2013_91, 8476, 9e72, 59ed, 92dc, ecaade2014_014x2, ijac201412205x3, ascaad2016_004r2, 1de5, f121, ecaade2014_168g41, 41d6, f1d6, ecaade2017_148xx, 5735, 0738, acadia14projects_177ah, 8851, f628, 90ba, 3e3e, 474c, ascaad2014_021b4, fabf, 0829, d81c, 6cad, ecaade2014_180w44, fc98, 294b, ijac201715106ii, 1b32, caadria2016_333w14, ecaade2017_149n, 798d, ecc7, 0494, db28, caadria2015_090b15, 37b1, fbd1, 214d, sigradi2013_359g, ccf2, ecaade2015_138g27, 0cf1, d62d, 9211, acadia17_232dd, ecaade2016_ws-dheritaget67, d06e, 4420, 6658, ecaade2017_302gg, 4c3c, e1ee, sigradi2014_339a8, cce2, 8d75, cb32, 0ca7, be8b, 36db, caadria2015_206n30, e6e4, ea38, de53, d6ef, 4fde, 7eb6, ecaade2017_124o, 282a, 929e, 6153, 3a3f, 458c, ff72, ecaade2017_309xx, 05e0, 853a, d8cd, 30fe, ijac201513301x9, 5afd, d00d, 67c2, 10c3, caadria2015_122g19, 61b1, ecaade2015_334s72, acadia17_212pp, 8dee, 2209, acadia14_699t, a097, 49a5, ecaade2017_072f, 86d2, 1191, caadria2015_108s16, ab37, 5e4b, f0fd, 9d9a, e529, 79f5, acadia14_311z, 5ee6, 8175, 8992, fbb5, a9f2, sigradi2014_042v3, acadia14projects_327a, acadia17_637a, ecaade2016_223f59, 87a5, e42d, 06ac, ecaade2014_020p5, 2d18, 5aa3, caadria2017_015f5, b103, 5b74, 13b4, ecaade2016_047j13, 223a, sigradi2014_232t8, b76c, e016, 3fb6, 3745, 57c5, ffb9, 09fe, 9db0, b124, 8b4b, 6b70, 1981, bb99, a1c2, sigradi2015_11.142c25, 6d69, 2ea6, bb77, ecaade2016_147x40, b28b, 58b0, sigradi2014_345a9, b89a, 504b, b123, sigradi2016_770o, d7bd, ecaade2017_057k, f160, 2181, ecaade2017_124y, a7a5, 6ee5, sigradi2015_10.267o20, ecaade2013r_007d5, 4874, cdfa, ijac201412302l7, e9ad, 1e5f, ecaade2017_099a, 5ff7, a72d, 3ece, f638, 040b, 25fb, 9d7b, 1c77, 56db, 85c4, ecaade2014_113d27, caadria2015_206x29, caadria2017_096y26, 7db4, 6a28, c4ed, 7f8c, sigradi2015_11.166w25, ff4e, ecaade2016_mrtv65, ijac201412204z2, b009, b573, aea7, 1a2b, 1aba, acadia14_671u, ecaade2017_173mm, 633f, 3889, bdaa, 936c, ecaade2017_039a, e96e, 7e2a, c48f, 25b9, 0660, a2d4, bc95, 5687, 87cc, 9785, 0408, d493, f762, b887, sigradi2013_167, b025, bd95, 88e5, f404, 402d, 88da, 503f, 8a7f, 1bd9, 7b61, c015, c091, e5b7, d86e, 92a5, e10a, acadia17_446cc, ecaade2016_068a18, caadria2016_703f30, 06d2, d420, 6768, ab00, fe78, d088, caadria2016_631c27, efe4, 2c08, d016, 67f3, 0658, ecaade2016_045n12, f98e, 3e6c, 1097, 3e52, 0d02, 4ad2, 6826, a4bd, 15f3, ff1a, b564, acadia14_75aw, be94, 446c, 630a, c947, sigradi2016_534mm, sigradi2016_724uu, 89cf, a3f1, acadia16_106h8, 7609, 6a30, bb0c, 171a, d7cc, 153a, ecaade2014_066k15, fa69, 9322, 97f2, 7c90, d484, 962d, 2880, 5524, acadia17_445n, e1da, acadia14projects_189am, sigradi2013_223o, 68f2, 4150, ec0d, 299a, b866, d4fd, 38c6, ecaade2015_284l61, 4703, d262, ecaade2015_171k36, 65d8, 8073, 2f63, 6e4b, f12b, 696e, aea1, 8b13, 196a, 79da, acadia17_138c, f2df, 2b25, e605, 9c1f, 8c9b, sigradi2016_534pp, caadria2017_115m30, b833, fd62, e643, ecaade2016_102i28, acadia15_451x19, 54d4, acadia14_399al, ascaad2016_035n13, e0b0, 2622, ecaade2016_011e3, 8956, 9e56, de58, e778, 76a3, 4c01, acadia15_95p3, caadria2016_333v14, sigradi2015_sp_8.284m30, e930, e556, 47e9, c2d6, ad98, 7774, d4ef, 774b, c291, acadia14_479v, caadria2015_208y30, 7454, acadia14_497r, 5c13, 2ff4, fd42, ca65, caadria2015_126w20, 0103, 6531, cff0, 162d, 0237, 2d22, acadia17_322j, caadria2015_130k21, 8680, 3875, 7500, ecaade2014_239a62, e3c4, ecaade2017_240p, 044c, 9d67, 7c9a, 160b, 7dc2, 242d, f575, 22a6, 61dd, fde7, f304, 5003, 972a, acadia17_26h, 1ba4, b13e, c046, 8b29, f41e, fd10, f59f, d754, 2f0b, db38, ffcc, 5897, a43d, caadria2015_060s6, ecaade2017_003r, ecaade2015_285l62, d38b, 65f3, 94aa, ecaade2016_223z58, 8911, 6cb7, ecaade2016_102k28, a5e3, caadria2016_033t2, c287, ascaad2016_021e8, a917, acadia14_539g, 5667, da37, a012, 5052, cb83, acadia16_488x28, 52ee, 7508, f86c, ecaade2017_071ll, 7fee, 1416, 9877, sigradi2014_132i1, 9c10, 41b4, 5be1, sigradi2015_10.309p21, ee85, caadria2015_105h16, 096b, acadia14projects_145n, b05e, 0563, 1cf4, 5182, 84b9, 74e6, c0f6, dc24, 327f, 1eec, af44, ecaade2015_87z17, ecaade2015_21r3, 5c06, a27f, 6d52, acadia14_389e, 6051, d8a5, b84a, d97c, 6c1d, 94a2, 6cd1, f1a8, 11a1, 877a, da25, 98bb, d133, 6414, a93f, 7b80, ecaade2014_031r8, 0541, 47a4, acadia16_440i26, af90, 525c, 74bf, e8d5, ascaad2016_005d3, 06ce, f7bf, ijac201513102l2, df65, ecaade2015_53i9, 08ef, 1a89, 13ad, ecaade2014_186h47, 331a, 7d46, 4fef, c408, 226e, 200a, ecaade2016_071l19, 9633, acadia14_125ac, acadia17_82w, 04a4, 5a05, 0bf1, 3da5, sigradi2016_446c, 0995, fc97, 4de5, 3a98, 96f3, 7e7b, 3582, ae5d, 81e1, 5c02, acadia14_63az, 6b1a, 61e9, ecaade2015_314o68, 6fde, 2883, 66bc, 44fa, bb9f, ecaade2017_056qq, 82c3, edda, 2b48, sigradi2013_52f, 1d18, 0ae4, 390b, c284, ecaade2017_069ee, 6e06, ijac201614402j1, caadria2016_487v20, acadia14_153ay, c29e, 4839, 7539, 0e21, acadia17_360zz, 1e05, 4e2d, ecaade2015_193h40, bc50, b45e, c7f3, 3591, sigradi2013_100d, 07b9, ijac201614302m1, eb3b, c9e1, 6cd8, 28dc, caadria2017_122t31, 5b59, 3ae0, a86b, ecaade2016_210h54, 6bbd, 59f1, 5ee1, 9796, ecaade2014_151y35, b5ea, 7873, f256, 3f17, 54da, 65e2, acadia14projects_145ab, eafd, 8f31, 344a, d95d, 26db, 36fe, bdcf, 3e08, acadia17_329y, 2b4a, 8af4, 3fb8, d1c0, 3489, ijac201614207k12, 15df, 234b, 60ce, acadia17_590e, 3f71, ecaade2016_067h16, 6b81, ijac201412303z7, 4e4c, 396e, 6f61, 9ca8, 62fb, 7830, eadb, 6dd8, sigradi2013_30, sigradi2016_807ii, acadia16_98j7, b229, 7f91, ecaade2017_028n, 4ca6, ecaade2015_181l39, 14a1, c967, 3f36, 2db5, bf06, 5bd9, ecaade2016_111m30, caadria2017_005x2, 5c26, b195, ecaade2016_028h8, 3536, aafd, 542b, 5347, 5b14, 3cd2, sigradi2014_074p6, 4925, acadia16_196a13, bb4f, 03a2, acadia14projects_111o, acadia14projects_23ad, 27a2, 2e8c, a0f9, d5cd, ecaade2017_140cc, b674, dbf2, 8cf7, 847d, ascaad2016_045z18, 56c0, acadia17_600ii, 34fd, 86a3, 7083, acadia16_154n11, b827, 94a9, ecaade2017_122ss, 75c4, 32c7, 2ff3, bac3, b737, bbbb, 3b8f, acadia14projects_531y, 5163, fc4c, 489f, 8232, 38d4, 72ff, c299, 3f6d, 3c04, a814, ecaade2013r_019l10, dfd7, 9580, 95d7, 2970, 8804, 467f, ecaade2017_230tt, 9362, caadria2016_673x28, 50eb, d3ce, 3766, 77fa, 641c, d252, 2ef9, c293, 4939, f94b, 3446, cc92, 1c5f, ecaade2016_046b13, fd13, ecaade2015_301z65, 686b, bccd, 04c7, c910, 8869, 52fb, acadia14projects_267j, ascaad2016_017w6, ecaade2015_202g44, b95e, 155c, 520c, 39cb, sigradi2013_267d, 1488, 1b55, 707c, ad6a, a794, f41f, acadia14_63ac, ca4f, 5040, ffd5, 813d, b6e8, a215, 33ee, acadia17_72j, acadia17_81f, 56d7, sigradi2016_814qq, c54a, 5866, ac5e, 126d, ecaade2014_173m43, 6053, 4cc0, acadia17_455x, ecaade2015_173i37, 71e0, 02c7, 0c4a, acadia17_28w, 3103, 6911, 96bf, sigradi2016_387zz, ijac201412305g2, 849e, f9d9, 9418, fa50, acadia14projects_117b, 4a61, eb50, 4bff, 3350, 10d4, acadia15_284p11, d9b9, 1654, c361, 999b, 4702, acadia16_308r18, 6b56, 99cf, ijac201715101k, acadia17_18a, 2cb8, 3c5d, 53e6, 1531, 656d, a938, ecaade2016_ws-intelligenta69, ecaade2014_168f41, 3774, acadia14_579k, c6f5, f282, sigradi2015_10.140m19, b4e7, ded6, caadria2016_259t11, 82dc, d4b8, 13ee, 6d59, 23a7, 3229, 297d, acadia17_390ll, d7b3, 1c37, ecaade2014_163z39, 0ea0, 87ac, c629, 492f, 0288, sigradi2015_7.203g10, ecaade2014_182c46, e386, 1785, c341, 3e09, acadia14projects_219a, eebb, 5a83, 1025, caadria2016_281l12, e496, 712d, ecaade2015_309z67, acadia14projects_463h, ecaade2016_223w58, ecaade2016_208s53, bc06, 7995, ecaade2016_017l4, 82c2, 01f0, 7689, c255, 4621, d27f, a5ae, 8344, 5f48, c6f9, 539e, c7ba, acadia14projects_43aa, ijac201513305u12, 8a5b, b4ff, 6a83, 30ad, c30b, 425d, 507f, 4d3e, d350, 416d, f4ab, 750c, 9db8, 7612, 5d47, 8d72, ascaad2014_017m9, 60a2, aec1, caadria2016_073x3, f9e5, ijac201715201p, ecaade2016_077u22, 437e, b2da, 6b0b, acadia14_681ap, 9ff0, ijac201715104q, sigradi2014_247l9, e058, 9bce, 9140, sigradi2016_484e, 7842, 63ad, caadria2016_249i11, f900, e384, bd41, cdb3, 6c84, ecaade2014_111s25, 074a, 2cb2, 6edc, a0aa, ecaade2013r_009t5, 4a1e, a2b2, bd65, 04eb, ecaade2015_317i69, 1780, b816, ecaade2014_049w11, acadia17_52i, ba3f, acadia15_407o17, sigradi2015_9.141j16, fd1d, f49d, b471, ac3f, 1d84, acadia15_47d1, 9c08, acadia17_60x, 67ad, eec6, f0a5, 9998, 4a13, ecaade2017_256hh, e0c1, 2f5c, b2bd, bbd9, acadia17_127hh, f410, 7897, 8682, ecaade2017_293yy, 8108, acadia14projects_189av, e074, 883a, 2cd8, da83, 3273, e94a, 65ad, cc8d, 8104, b141, 4d04, caadria2016_683u29, acadia14projects_63d, acadia14projects_579k, 1935, f9ae, bdc0, ab16, ce63, 1c79, 8f6f, 8339, 47cb, 7d01, 013b, dcdc, af76, da1b, 7a7d, 9468, b8ae, bc5e, 2720, ijac201513203r6, 3005, 62b6, 32fc, e7a5, acc8, 9ba5, 941c, 9b65, ac7d, 63e5, eea0, b184, b3a5, ac36, ecaade2016_042k11, 1ce5, caadria2015_081o12, c9b9, sigradi2015_10.138v18, ijac201715201m, 0863, 69a6, ecaade2017_ws-parametricdesignff, 151c, a499, 4189, 5353, d8ff, 4f54, 310d, a857, eead, be10, 3e96, e314, bfad, sigradi2016_637s, acadia17_511qq, ecaade2017_039h, f63f, 32ae, sigradi2016_399d, aba7, 5278, b88f, 8af7, 9fd2, e066, a2c7, 3a93, sigradi2016_809pp, a99f, e07b, 75a0, db7e, 51de, acadia17_170h, c220, d17b, ijac201412302p7, 08df, cc0b, 359c, sigradi2016_488u, acadia14_389ax, ecaade2017_203kk, 5354, 0717, 7467, db11, acadia15_431i18, 6b45, caadria2017_145j38, ecaade2015_87r17, 2e6a, sigradi2014_345k9, 5602, cc98, 0bc8, fe89, de0d, 96b9, 1efe, ab5f, caadria2015_119x18, 397a, ecaade2016_015z3, ecaade2017_085h, 90f4, 5a6d, 19ef, 7eb5, 8fb1, f26d, 329f, ecaade2015_22s4, 492d, caadria2015_176s26, 6c9c, 0fc5, 797e, ascaad2016_002p1, 21e9, a7ea, b308, caadria2017_118k31, sigradi2016_625tt, 995e, df00, eb9e, 8a38, 54a7, ecaade2017_109cc, 3b4d, 7b22, f48a, 356d, ed87, 59e9, f5e1, 52af, d956, cb07, eb20, sigradi2014_047m4, acadia17_162y, 2cde, 7c46, acadia16_412z24, 505a, ascaad2014_005m3, 19de, fdc7, ffc0, 1d68, ecaade2017_175h, fda4, acadia14_691ax, 95d4, b3b9, c090, sigradi2016_685ll, c9d6, sigradi2013_212, 6180, sigradi2015_sp_8.326w30, caadria2017_122v31, b45f, 6920, 32a3, d536, a729, 9daf, e31c, ff26, ijac201513305i12, fc43, 609d, sigradi2016_583yy, ecaade2017_140kk, a96c, ecaade2016_002i1, 62c8, 265c, bf44, d14d, 7b25, 83ae, sigradi2013_226t, 9492, ecaade2016_068o17, ad4b, 2628, d887, caadria2017_129v34, c1f2, 44c1, d9b7, d12a, ea48, ecaade2016_190o50, 7733, ce05, 5df5, d0cf, 8d84, 58d8, ed14, ed04, 05ee, f2f9, 240f, acadia15_483e21, a63d, ecaade2017_213vv, e772, ddd4, caadria2016_281c12, e0e0, e049, 0a55, ecaade2014_014a3, 3215, ecaade2017_059kk, 5571, e32c, ecaade2016_119o32, 18e5, 6bbc, ac96, 4989, ecaade2014_176k44, sigradi2016_490bb, 48ea, 7aa7, 3c10, e2c0, fa64, caadria2016_797r33, b543, c196, 2b6f, 0f25, a48c, c959, ijac201412304n1, 35a7, ecaade2014_233h60, fcab, 9f2f, 23b0, sigradi2016_484oo, ffd6, b75e, dbdc, f11b, df3c, ecaade2016_161b44, a7ee, 0b80, 55c3, 324c, ecaade2015_278l60, 6cc1, f061, 37d3, e87e, 9f5f, 1bb5, d43c, 08eb, 890c, cbd3, 1df2, 783a, 10d7, ca6a, 040a, ecaade2016_102w27, f70e, 9609, 20e8, 2eb8, 1bf8, sigradi2016_544f, 7302, 7692, caadria2016_291x12, f346, ecaade2016_197w51, 1261, a84b, 873d, 1e50, 109b, sigradi2013_10f, acadia14_247v, df42, acadia16_140s10, acadia16_140x9, 81bc, ecaade2015_268w58, ecaade2015_116j23, df3a, 29df, b48e, 750e, caadria2015_108u16, 3505, a4bc, ecaade2016_222o57, 2c2c, ijac201715202v, ijac201614302a2, ecaade2016_134b38, ecaade2017_077xx, sigradi2014_132z1, 2b45, f81d, cbe7, 4d3f, f276, 54d2, 8af9, 9449, 2249, 7c3d, 70e2, 8c61, 80c3, 7ee3, 480f, 627a, fcc2, 7d10, caadria2015_066f8, 2ecd, e457, b5c2, ce47, b928, sigradi2016_815hh, 2d19, acadia14_565aa, 9d59, f8d3, sigradi2015_2.213z1, 29b2, acadia17_27t, ecaade2015_199z42, 1cb7, 8c94, 613b, 44a3, a5fc, 0fe3, ba9c, 8954, 777e, 78ce, 3edd, 45c7, 0d4c, 5b81, acadia16_254d16, d8f2, 1a24, aa14, a2e6, ijac201614405f4, 3438, 1f55, ea7d, 1290, 4b61, 62af, ef13, ecaade2016_132i37, 471a, a90a, 0257, sigradi2013_158, 6c82, 7d1c, 0870, 7bcc, 879d, a537, 2045, 9f65, d1ae, ecaade2013r_002u1, 981b, e1d1, 4d64, 8d92, c70d, 3d0f, fc99, caadria2016_167r7, cca0, ecaade2017_302aa, 1d97, ecaade2015_129r25, cb6b, 0604, 51ba, 5635, ecaade2014_020m5, dbd5, 6cb4, a185, ecaade2017_195mm, 9426, adfa, 9d70, 096a, 6928, eb39, acadia17_414yy, c499, 38b9, ecaade2014_057l14, b484, 780d, 423d, ecaade2015_21f4, d131, sigradi2013_189r, ce79, 156c, ecaade2017_309oo, 979b, 9b70, d7aa, 2409, sigradi2015_3.111i3, 19f5, caadria2017_035u11, caadria2017_056h19, b3ad, caadria2017_043d14, 385f, 9ed3, fac5, 412f, sigradi2015_6.387p9, caadria2017_145o38, fdbd, d890, 2b29, 3bc2, 2fa9, 5b41, c1f5, ijac201614405a4, 5189, 5326, 1bfe, 061e, 05d0, 9870, b453, ecaade2016_118j31, acadia14projects_291av, 056c, acadia15_173p6, 5817, 7e77, ecaade2017_052mm, 9116, 2abb, 6c7c, 0c64, a454, ecaade2017_172q, b58d, acadia16_130l9, a67c, f3ce, 7c5d, 70af, a908, 085c, sigradi2013_414t, cc49, 3be3, ecaade2014_072d18, 82ca, acadia14projects_435ao, ea20, 88b4, 27e3, ijac201614308d5, 4351, 230f, 8531, e968, 6d61, sigradi2015_8.186x12, 41cc, fb46, 9be9, ecaade2014_240m62, 670c, 703b, dc26, fbdd, c280, 51c1, ecaade2017_071gg, 938c, f6b6, 1e10, ecaade2017_274v, ascaad2014_001c1, 7225, 1335, 011f, a9c6, 4857, 8338, ecaade2017_291s, b318, 3eaf, acadia17_492hh, 8324, f73c, bc7d, 541b, acadia17_678zz, acadia14projects_71t, caadria2017_118i31, 1e38, 19e1, 0071, ecaade2015_237f54, d2ff, 2ee6, ijac201412201h1, ad59, 98af, 93e7, b78a, 1f5a, f97d, c7e6, 5a81, 6add, c0d1, ecaade2015_320k70, 2c18, sigradi2016_571ss, ecaade2014_016h4, 46ca, aa85, ecaade2015_82c16, acadia15_371j16, e7f9, ecaade2015_144b31, acadia14projects_81p, 13a2, b572, b2c8, c85f, 6fff, acadia15_161c6, 24c0, 9761, ae46, 22c6, a415, e1c1, ijac201412301m5, 22a4, sigradi2016_417mm, 951c, af56, 3607, 14bd, acadia14projects_719i, ecaade2016_067v16, c8d6, 49d1, 1da7, acadia17_117x, sigradi2014_347j10, 0513, 32be, f4b2, ijac201614305o3, 97b6, 60c5, 976c, 4927, caadria2017_113n29, 718f, 2e11, 1628, 43c4, 1c5e, eab7, 5285, 139c, e5fa, 7a80, e4c3, 1d6d, f4aa, ca1e, a343, c234, acadia17_413ff, sigradi2015_sp_8.326d31, 8be6, 9195, 19a8, 57b5, ecaade2017_255e, ecaade2016_129m35, 1e8a, d2e6, 72ab, sigradi2014_263x9, 4b3c, 74d3, 0bf3, ecaade2014_029a8, caadria2015_002d1, daf1, acadia14_199ah, 98c7, ecaade2014_218w55, 1afe, 4ede, 9c8b, 328b, ecaade2014_092e22, c7a0, 6faa, 2838, 7c9c, 122d, ecaade2017_146gg, 96fb, dc80, 583e, 3545, sigradi2014_189k6, fb83, 947f, 7e7d, acadia16_382b24, 901d, caadria2015_209e32, 925e, 9209, e008, e8c0, acadia16_140g10, c362, sigradi2013_280j, a052, ecaade2014_060z14, acadia17_446w, 9a0b, e8dd, 2810, 5731, caadria2015_060o6, 5db2, sigradi2015_11.34u23, 53fd, 4455, 62c5, 48a3, 0a1e, 9799, d3bf, c7d9, ascaad2016_057r22, 4f04, c32b, ascaad2014_005k3, c223, acadia14projects_435c, ecaade2013r_019w9, 9102, 64fa, 7df5, 8e3f, 6ab2, 1e53, acadia14_291aw, b510, acadia14_219a, 8a1a, 356c, b60c, e60f, 3964, ebd6, acadia17_178oo, e269, ijac201412206c5, sigradi2015_10.309f22, da7d, a417, 9f3f, 0b97, 7915, ascaad2014_019j3, 50d1, 5eef, 2893, c5cf, ecaade2015_114i22, 848d, ijac201614207r11, 4bf4, 5600, e9db, 1350, f290, d9d6, ascaad2016_039z15, 23cb, 0b13, 5529, 9935, adc7, 0786, fec9, 946c, afbc, 786b, 9c1e, 9df9, sigradi2015_3.190n3, b698, a251, 2e52, 5979, 5801, ascaad2016_002i1, sigradi2013_10g, a511, 04ce, 1b43, f793, ecaade2014_086z20, 9eba, ijac201412301p6, 7811, c9e0, 319b, 4bc8, caadria2016_487m20, 57f8, 5d50, ecaade2017_098mm, 60ec, 0405, cb68, 6ef0, 41d7, db73, ecaade2016_223e59, ascaad2016_006i3, e4d6, 8705, b6dc, 5c54, 2179, 89d1, acadia17_222s, 4955, 4bc9, acadia15_211u8, 4160, 521f, 5c65, ecaade2015_256b58, ijac201614104e4, 71af, ecaade2017_059ll, 5657, 22f8, ecaade2014_132f29, 83cb, 2284, acadia16_362r22, 5cf4, sigradi2016_483ii, c767, 770a, 3a9a, sigradi2013_326e, d82d, caadria2015_208h31, e3a6, 6286, fa26, 7028, ba6f, 3ef8, 43b9, a94c, c247, 76b3, b58f, d19d, d0fb, 3c9a, caadria2016_549t23, 266a, 33fc, caadria2017_174z42, caadria2015_096o15, a620, 20d0, 1cc3, db2f, 572c, sigradi2014_281g3, d37a, 83d4, 50ed, 3db8, a2e5, 1efd, 56b9, 82b6, 1d5f, 7bc5, a5ea, 66dd, e590, acadia16_24p2, 1d1c, f030, 1221, bd6c, d147, 5d05, 5f42, acadia17_36u, c075, caadria2016_601i25, 03bd, acadia17_660t, 915c, 7033, b443, b3c3, 0421, 04bb, 341a, 1bbf, ecaade2017_017c, f5eb, 027f, acadia14_135u, f4d9, 57bb, c556, 2e48, 2889, ascaad2014_020u3, d2ef, 6fc0, sigradi2016_414hh, aaf0, cf51, 5c53, b420, dbdf, ecaade2016_048v13, 1aa6, 03e9, e869, 76c5, 0583, d16b, a711, 2f5a, acadia16_12k1, e8ae, 0324, 6e30, ecaade2017_032ww, acadia17_522gg, ecaade2017_109jj, sigradi2014_345g10, e878, 0458, a50d, ddf9, c2c0, c77a, 75cc, sigradi2013_342m, 4f8a, c989, 2229, daa5, d3d1, 983a, dc22, ba56, ecaade2017_255b, 9da5, 5f05, eeb3, 0be8, 4acb, 0d71, ecaade2016_068s17, be8e, f1fd, ecaade2015_285d62, 26f6, 1fb7, 9570, caadria2017_046l14, df39, 7a05, a9fc, d5ee, 45a6, 40cb, 4e4f, 8508, c50d, 3957, acadia14_655x, 6012, 5f4f, 453e, ecaade2017_156u, dffa, d568, 349f, e7d8, 5e48, ee0a, 09d1, 69ed, ijac201715102v, a843, e237, 27e6, de72, 59af, dc81, acadia14_357au, ecaade2015_317y68, 020b, e97c, af81, 3bdb, 17ac, 913c, dbb5, b264, fd9b, c679, d43b, acadia14_101ae, sigradi2015_10.317p22, caadria2015_178y26, acadia14_33al, 1c42, caadria2015_084b13, 0956, 131f, ecaade2015_235t53, 3de1, ecaade2016_130a37, 7d04, 8686, 2d0f, be8d, 4417, 0a33, cf13, 88f3, ascaad2016_026t10, 35cd, d094, c02d, sigradi2015_11.142i25, 69f1, b685, e1bd, ecaade2017_277ll, da6f, acadia15_57e2, f544, bda7, 0a9c, 72dc, 46d5, ecaade2017_232h, f599, caadria2015_210i32, caadria2015_206b30, 7e42, 08a1, 09cf, ecaade2017_230uu, caadria2016_311b14, c712, 94bd, 30fa, 92ba, de93, 4cff, ecaade2017_046m, 00ce, 59cf, 7063, fb71, 7371, 19fe, a67f, ecaade2014_196b51, 125f, efad, ddd1, 3601, 3079, 2a5a, ad01, e02e, a8b5, b481, acadia14projects_691ax, 34c1, f4de, 981f, ascaad2016_022y8, ecaade2017_309ss, b80c, caadria2015_054m6, 03fb, ecaade2016_038k10, c2fc, 414c, caadria2016_641n27, 958c, 75df, bc4f, 47b1, ecaade2014_089l21, f32f, sigradi2015_3.221o4, 1d96, fa59, 764d, 52d7, 924a, ecaade2015_273e60, 4672, 6c4c, ecaade2017_054q, a126, ecaade2014_111y24, 28fa, c074, ecaade2015_18h3, acadia15_443b19, 5e87, 8f4e, c650, fa07, eff7, cd80, 764b, 1cbd, 77ed, 09de, ecaade2017_061c, 5b82, 8b1c, e76c, ijac201412205j4, f8d0, caadria2016_045g3, 007f, 16b9, a350, 7365, 9dd8, b036, 1b44, ecaade2014_010o1, ff2a, acadia14projects_63ar, e0e6, 6f5e, d2aa, 67d6, 5c19, b72e, 10c5, 3583, 4bba, ecaade2016_032x8, f923, 105d, 7a41, 7904, acadia14projects_357ax, 957b, e4fd, 5607, caadria2016_311e14, 5bee, sigradi2016_571tt, sigradi2013_274v, 09e6, 7559, acadia17_257c, 636e, 3140, ad04, 79dd, 9837, 82c5, 2865, 397b, d165, 7c91, 594e, 5ec5, 536f, ca96, 05cf, 4828, caadria2017_147t38, c163, ba5b, e596, 85d3, acadia16_44n3, 7680, 084e, sigradi2016_611r, 5afc, 7354, ebd5, a164, 48b1, e28e, 43d8, 657a, ijac201513205d8, 1540, ea4d, 15e7, 9fda, cc6e, 4fa3, e38f, ijac201614102c2, ba47, 99f4, 49bf, af79, 6b6a, acadia14projects_427ap, caadria2015_164a25, ecaade2015_309s67, sigradi2016_381v, 9e14, cd2c, ecaade2014_157g39, 8f7a, a363, cf7c, 84a2, bbc9, 1033, c801, ecaade2017_021z, acadia14projects_719f, 5ca0, a01e, e212, 80a2, 846d, dc88, 1374, cfca, caadria2015_073e10, sigradi2015_3.111c3, caadria2016_147h6, 878f, b0f2, acadia17_38xx, 9076, 1e02, 13b5, 3186, 16bc, 8604, b338, 3465, 1d81, 01c0, 52e6, fd2b, acadia14_229f, 3ae4, fa8e, ecaade2013r_007c5, 5173, ecaade2016_078m23, 57c1, ecaade2015_35x6, cf46, 67f5, db14, 5fdf, 901a, f819, 2a80, sigradi2014_197s6, bbf5, ecaade2017_156s, 10b6, a981, 49be, 1189, 2881, bb08, ijac201614405w3, 2759, d627, acadia16_34e3, 7fe0, acadia15_451g19, 7919, 81e2, 1ec9, 7161, eeb6, 0033, 9834, 75c1, acadia14_145x, 377c, 2c3f, 2e36, acadia17_562cc, 8f06, ecaade2014_137b30, 9029, bbd6, 1a0a, 3f74, 96fe, 6abe, 7e3a, 3dc6, df83, 6ead, caadria2015_067l8, 2132, ecaade2014_021u5, b3f5, 7b0d, acadia14projects_101as, 0ed6, 6704, sigradi2016_450pp, 9da9, 433d, caadria2015_206k30, 521b, 30bd, dd68, 5d02, 9839, cdf4, 8a1f, afdb, fc1c, acadia14projects_153as, ecaade2017_008k, 4900, bfd1, e621, caadria2015_168l25, 5414, d823, de9a, c894, acadia14_301ay, dd81, ae04, d1a3, e33b, 6454, 2590, caadria2016_105d5, 8bac, cf48, ecaade2015_64s13, 7092, 438c, cd4b, 9e2c, ecaade2015_61g12, caadria2015_188a28, acadia14projects_365ae, e0c3, caadria2015_060p6, b601, ijac201412303x7, ea79, 0fe5, caadria2016_003c1, 320c, 9235, f2da, sigradi2013_28k, da52, acadia14_661l, ecaade2017_042x, acadia17_37dd, 9196, d9a0, de80, d8eb, sigradi2015_10.378b23, 3e99, acadia17_274a, c46d, acadia14_517m, e1a4, acadia14_327a, c4ab, acadia17_265u, 3d67, 3e3b, 6f32, 844d, caadria2015_069s8, ecaade2014_072h17, 73f4, ecaade2014_088g21, caadria2015_084c13, 94e5, a887, a07c, 0e9b, 7a3f, acadia16_450p26, 27eb, acadia16_372h23, 7f01, 8e09, acadia14_237au, 28c4, ascaad2016_020u7, 54a9, 6af3, 5e59, b034, ecaade2016_191e51, ascaad2014_024y5, 3448, 9ccc, 90c7, caadria2017_069z21, ijac201513105a5, 6a9c, 3af4, 1e24, efb2, 2196, 4401, acadia14_291ax, 9213, 3091, 848a, 553e, f036, 52ea, 722c, 6e08, 16f2, ecaade2017_172w, ecaade2013r_017a9, ijac201412305e2, ecaade2014_214s54, ijac201513102v1, 2bfd, f004, 1786, 9996, ijac201412404n7, 9f61, 175e, 52aa, sigradi2016_369qq, 9516, 90a7, bc38, 4607, ecaade2014_187g48, 4f4f, 7fc4, ecaade2013r_007e5, acadia15_395x16, 47e5, d818, b16b, 0a95, sigradi2015_7.146b10, 2321, b540, 9b1a, 457d, 29d9, 5b4e, c078, 97fa, caadria2017_174e42, 39c9, 7856, 4695, fea9, 1449, 53d8, 82a0, 3d12, 8d0b, 56c2, ecaade2016_166d47, 7fc0, c1b1, 08f3, a031, 9887, sigradi2016_382dd, acadia14_23aw, ecaade2017_124j, cf41, 4745, 9e4f, 3cf4, 66a7, 4611, 5f0c, 4ad8, ecaade2014_153g37, caadria2015_208p31, 15ae, 6eef, ff22, c5ed, 3e10, 6c55, d3fc, db25, b6ea, fa33, 9eed, 9d6e, 0fd4, e664, 57ff, ecaade2015_119d24, 59ca, 852d, 1404, 8a14, 3754, abd3, a024, sigradi2016_694k, 5717, 4158, 5c3c, 1056, ecaade2017_198o, 69fb, 40e0, 551e, cc32, 88c2, df13, caadria2016_507s21, sigradi2013_397b, 4d2f, 637f, 18ae, 3ead, ecaade2014_030n8, 37d1, ecaade2015_246z55, 2643, 4bbe, fd90, 405d, caadria2017_113r29, ijac201412408a2, 905d, f27c, bc05, ijac201614405c3, eac2, d93f, c7e2, a459, b523, e433, 7f54, 4fc4, 29c4, c867, 620a, 2d4f, ecaade2014_016a4, 4430, 95c8, 69f4, 7f81, f953, 5203, ecaade2016_105c29, fad0, 85ab, ascaad2014_005c3, 6bdd, ecaade2015_195i41, d785, b490, 384e, a1b9, 2c8c, sigradi2014_345v9, 0989, c0c9, 1a76, aae7, 7baf, ecaade2016_165u46, acadia15_211v8, e9c1, 5f4b, 2b7e, 767b, d793, 2cc7, ecaade2015_171f36, 96ed, 8733, ijac201715203bb, ecaade2016_070o18, caadria2017_057t19, 88b9, 91d6, bf7b, 7a18, ecaade2015_193l40, acadia15_469f20, 6d53, ccd2, ecaade2014_044c11, ecaade2017_130tt, caadria2016_735t31, 2312, ccb4, ccef, 2d28, 0507, 9057, 71b1, ecaade2014_046v11, ecaade2015_18d3, caadria2017_003d2, ef45, caadria2016_219c10, 048c, 59ba, sigradi2015_8.186e13, caadria2016_579s24, 818c, 22ba, ecaade2017_155h, acadia17_28cc, 81eb, 5776, cf20, d044, acadia14projects_199ah, 97de, 38d3, sigradi2014_047i4, 8ce7, ecaade2015_229v51, ijac201412405z8, 6222, 1fca, acadia17_89u, 2cec, 6ada, acadia14projects_699u, 342c, ascaad2016_056j22, 665d, 9497, 6de3, e89a, 69d3, acadia17_62ff, 51d1, 4e31, 3454, 9979, bc0a, c610, 6593, acadia17_570v, ecaade2013r_003v2, caadria2016_115l5, a00a, 6174, acadia14projects_339ag, bda8, 5497, sigradi2014_082r7, 1277, 0470, c1b2, a584, f8b6, d378, 0ec3, 63fa, b0c0, ecaade2015_227h50, 2bd5, ijac201412303c9, dcbd, 9092, 5b8b, d922, 5bcf, b00b, 022d, b4da, e7df, ascaad2016_025r10, ecaade2014_092b22, e24a, 72bd, acadia14_375n, sigradi2015_12.297n28, a331, f72d, e6df, 2d31, 9e28, 6f17, 1fc0, fa3b, f2c4, b49d, e5ab, e802, 6124, 0748, 9726, 7b75, ecaade2015_158e33, cd20, e2c8, ecaade2016_215z54, c804, 2fd2, a5ca, ecaade2016_095j26, 007b, ijac201412307j3, 02af, 6abf, acadia14projects_339an, 4fe2, acadia14projects_145ak, a00d, b8ad, 0eb9, f4a6, c9ea, 2f94, caadria2016_539g23, f067, ascaad2014_023y4, 4f21, 2c1a, 788f, 0999, d8d3, 24d8, acadia14projects_145af, e4c2, acadia14projects_435aj, c9f9, 8048, acadia14_167ab, sigradi2014_345e10, sigradi2013_330d, 9c19, 9612, 3e9a, ceec, eeaa, ecaade2014_133p29, a756, f87d, 44bd, a7a9, beb4, d0fc, acadia16_318i19, 19a2, e42b, 740a, acadia14projects_719r, acadia14projects_487g, af66, 598b, 113b, 8fbb, e93e, sigradi2015_sp_4.388b30, ecaade2015_127y24, 4ae7, 7ab6, 734b, 7adc, acadia17_330zz, 707b, f9bc, 5100, acadia17_330ff, ecaade2015_319c70, 703f, 3949, ascaad2016_031n12, a6ce, d79b, acadia16_72g5, 5b43, 588f, 19ba, 65f4, acadia16_98k7, caadria2016_187v8, fd31, b0e4, 1d9e, 11b8, 4268, 273a, ijac201412301l5, 87b1, ascaad2014_012r6, 0164, acadia17_669v, b870, 6ae7, c915, a798, f639, 9b9e, 324a, a920, fdc0, ijac201412303a9, acadia14_719e, d8b5, 6299, c1e2, 25a6, 18c4, 8f88, 1965, ecaade2014_057i14, ca1c, sigradi2013_401s, caadria2015_142p23, 8e99, 5f08, ecaade2017_051u, eaf5, fb32, 6403, 9064, 997f, 5ba8, ce0c, sigradi2016_625mm, 9f4d, 1089, caaa, 573b, a232, ijac201614208h13, 0c16, c425, caadria2016_641u27, b9ee, sigradi2015_8.186j12, 2a31, ecaade2014_180g45, 4832, 9a0f, 63e3, 01f8, 5c2d, 1e35, fba7, 41ef, 3cad, sigradi2016_367yy, 4ded, sigradi2014_213t7, 6293, 1f12, 6bd3, sigradi2016_385nn, 43c7, ec16, c5ae, sigradi2013_101k, acadia14_579m, sigradi2014_114m9, 7b0e, 1740, ecaade2016_242k64, ijac201715202aa, d177, b794, 9ae3, fe08, sigradi2013_285f, ec31, d7d2, ecaade2015_325y70, 3e94, acadia17_51ww, 18e7, acadia17_648rr, ecaade2015_17o2, acadia14_219b, 970a, 2597, ecaade2016_223b59, 82d9, ae1c, caadria2017_155u39, acadia14_375aw, acadia17_560o, f4fc, 3fff, 8b67, ijac201412408l1, 0433, ascaad2014_028t7, 7691, sigradi2013_401p, 5349, 37c7, 10ab, bd35, bbad, ca75, ecaade2014_132c29, 89ff, a7a2, 099a, 3542, 9d2f, e6e1, 1e0c, ace6, ff3e, 286e, 3eb2, 115c, 2646, 0ef2, 9c50, e49d, caadria2016_405o17, acadia17_248b, 02d5, ecaade2016_113x30, 345e, 8414, b20a, acadia14_291h, 6256, ac12, sigradi2016_737cc, 66f5, ec32, 4f90, 1cc1, 005d, fcd1, db26, fa0a, 24d7, 4492, sigradi2016_407o, 4d9f, 5925, ac62, 708e, 1092, eb77, 9bdf, f4b1, 5692, cbda, 04fc, 5e6c, d251, dcc3, 2c0a, d726, 55b6, ecaade2015_77u14, 2f5b, acadia16_270z16, 7a59, ascaad2016_003a2, b403, 165f, ecaade2014_024a7, sigradi2015_10.307z20, 32cf, d4ed, fef6, e21a, dd0a, ecaade2014_035a9, db16, a816, 960d, acadia16_88h6, bdf3, 32e8, 2dcb, e49f, 3e0d, acadia17_145f, abda, ecaade2014_044f11, 776a, 6eaa, caadria2017_155s39, 070b, 2084, ed5b, e64a, 6616, 8b6d, caadria2017_142p37, a95b, fba1, 6960, e784, aa74, sigradi2014_049e5, sigradi2016_507tt, cf71, acadia17_472pp, sigradi2015_11.136l24, ecaade2015_138x28, 9541, d379, 6fc2, da72, ecaade2015_287m63, 3444, f749, 8bb3, c5ef, sigradi2016_637t, 43e7, caadria2015_203i29, 880d, 5a43, acadia17_62zz, 50d2, 2ee4, f155, 296b, e3e1, 0be4, 7d5b, caadria2015_030k4, fd05, b4af, acadia14projects_75b, cb85, 282c, cb48, 494a, ce5b, 6a3e, d9ba, 0bf2, 678f, sigradi2015_11.166e26, d3d3, 6ddb, d9cf, 640c, 2e90, 89cd, d28f, acadia17_678ll, 7a8a, ecaade2014_065e15, acadia17_323p, fc5a, 62c4, 1a1f, b1f4, caadria2015_016r3, 291a, sigradi2014_314m6, sigradi2014_263e1, 03a6, cfa7, 80f3, d285, ea1b, b1fe, 3735, 2b72, 4179, 5066, f2c6, e3cf, 6610, 7f93, c628, 23cf, 46c8, 934c, 8a16, 9025, a39e, e36d, 6f43, 598e, 5bfe, 14e5, f337, 0bda, caadria2017_142a37, f5ef, 5848, ed42, 72ca, 3750, ecaade2017_291u, c3c3, 9a56, acadia15_395g17, sigradi2016_455g, 614f, caadria2017_124o33, 5f63, b46c, 94e1, 4782, ecaade2017_105uu, sigradi2013_248c, caadria2015_064o7, ecaade2017_164z, 4fcf, b7a1, 6f1b, 6a12, acadia14_317y, c549, ecaade2015_116p23, 6197, 49e9, 0c9b, sigradi2013_386r, 55d3, 352e, 606a, 8872, ecaade2015_175p37, 7ddc, 420d, ecaade2015_86e17, acadia14_347av, 6eec, ascaad2014_026a7, c4f0, 04e9, sigradi2015_3.221v4, 363b, 5746, b935, d836, 64da, 1a09, ijac201513205x7, 183b, 45a0, 5597, 2ead, ijac201412304e1, 437b, 67ba, ecaade2013r_018d9, c951, sigradi2016_364rr, ec3c, caadria2016_435l18, bb07, ascaad2016_059p23, 0cb3, 2b4c, 6f2c, ac37, ijac201513101r1, ecaade2016_040x10, 5eb8, 81a5, ascaad2016_005c3, 8b99, 46bb, sigradi2016_530hh, acadia16_88j6, f979, d4be, caadria2015_070d9, 46a9, ecaade2015_158n33, e6d8, ijac201412402h5, dbfd, acadia14projects_627av, caadria2015_124e20, a627, 3e2f, ecaade2015_271w59, c828, dba2, b916, de75, 4c6e, acadia17_62yy, 5d7f, ecaade2014_232z59, 39f3, 7ccf, f134, sigradi2014_213s7, acadia14projects_479ar, 38af, bd4d, ecaade2016_238r63, f047, caadria2016_477v19, 12ed, 93c0, acadia14projects_117az, fb2e, caadria2015_208e31, 5b23, 2fd1, 805d, 3bb3, ijac201513303p11, ijac201412204v2, 20ad, ecaade2014_089r21, c2ac, sigradi2013_244l, 8241, 7d63, d800, 0495, acadia17_358x, acadia14projects_479c, ecaade2017_175m, b0ee, acadia17_212bb, 471f, ac2b, 3ebd, 4202, ijac201513105o4, sigradi2013_261, 8417, 622c, 877d, c441, sigradi2014_313j6, ae54, 4106, 7866, a29a, c289, sigradi2016_484m, b380, 0a16, b85c, ecaade2015_28v5, f4b0, 0b89, 0431, sigradi2013_138, 2d29, e28c, sigradi2014_178n5, 62a4, a7ad, cda5, d0fe, 843b, 0d38, e1ec, a0dd, acadia14_463s, 1526, 34f6, ijac201412403c7, 9ab3, 98eb, 8b7f, 2709, 8905, bb25, b1e3, 430d, acadia17_283tt, fc74, 8865, 1366, 8113, 8bc1, f17b, 56d3, ed1f, 6185, ec36, 489e, 372d, acadia14_177t, 7bd3, a355, acadia17_670nn, ijac201412202v1, 2a4d, 094b, 442a, 63f4, 925c, bb79, c470, 4bb2, ecaade2015_286x62, ecaade2016_120d33, 6227, 9746, 3516, 03b2, dadc, acadia17_26b, sigradi2014_282s3, cc5d, acadia14_257ac, 404e, ef29, 5a52, 9d16, 0129, acadia14projects_153ak, caadria2015_081v11, 4a0d, ecaade2017_049vv, 8ccc, b013, b1fb, af80, acadia16_450l26, 6e85, e189, 31f2, sigradi2013_117z, 0cca, e308, ecaade2015_261l58, 24cc, 5e5c, 78ec, ae23, 66c6, 48d1, b79c, 1585, b7cd, ecaade2016_164n46, ecaade2015_293g64, d85d, 7d39, ijac201715202m, e4d1, bf71, 0d4d, a001, 2011, 510d, f23d, 0ed9, 2d16, b8d2, ascaad2014_014e7, 9e3b, ead1, 70ec, fc38, 1616, ecaade2015_181k39, eccf, 8cf9, ijac201412403h6, caadria2017_079x23, bb55, 7695, 1cdb, sigradi2014_037y2, ijac201614201i6, sigradi2013_295d, ffce, c687, f526, 1ff3, ecaade2015_48b8, acadia14_317x, b4f4, 1a78, 46b1, dc69, 12d0, cce3, acadia17_298dd, 6eee, ba3a, 6874, ecaade2017_042gg, c253, 63a4, 8907, ecaade2016_151b41, ecaade2017_203q, 5075, acadia14projects_33aj, a5dd, d688, 76c1, b5db, 631b, 0f9a, 274e, 3100, caadria2017_174g42, d947, 6402, db20, f808, 97be, 6d38, a918, caadria2017_041p13, a0e0, acadia15_243c10, b1ed, 9f08, d33b, 2862, acadia16_196f13, ascaad2014_019m2, d3c5, 1fa8, d5d2, f70d, 837e, ijac201614204y9, ecaade2016_230d62, 0729, 08cb, acadia17_382uu, 19ee, 68e1, 1520, ba9e, 86c0, b897, caadria2015_213j33, 7481, 3c81, ecaade2015_92n18, acadia14projects_229n, 9bbb, 8af3, ecaade2016_048z13, 8649, 3108, sigradi2016_602qq, 4066, caadria2015_070i9, 0214, f822, 14d7, 2b28, c7bf, ecaade2014_208b54, a1cf, acadia14_719k, 7703, ecaade2016_087o24, ijac201614305i3, 56cd, ca4c, ecaade2017_151y, a103, d04b, 00b6, ijac201513304w11, 0fb7, 623f, acadia14projects_463ay, e45c, 882a, ijac201412406h9, 25b6, d756, ascaad2016_023y9, acadia14_247z, acadia14_427al, 3b9b, 2d3e, sigradi2015_12.297i28, 9e65, c3d8, c506, 2a7a, ecaade2017_290vv, ccc2, 74e5, 16f4, 943c, 85ef, dddc, 6a4e, caadria2015_049a6, ecaade2015_143p30, ascaad2014_026h7, 1158, b11a, acadia16_62k4, e834, 0548, 70a5, bb75, 6819, 57d0, sigradi2016_792i, 2ed2, e320, c2d0, 8169, ascaad2016_034l13, acadia14projects_389f, ijac201412302t7, 44a0, 80b5, d98b, 1597, 8dd0, 1e33, ijac201513304y11, 5104, 313a, ecaade2016_120b33, fd68, ecaade2015_241g55, 4165, 16a2, 90bb, c26e, 15eb, 7d84, ad5f, a3db, acadia14projects_219aw, f0ec, 2f2f, 16b1, caadria2015_073b10, 8282, b64c, af0f, ecaade2016_072n20, 3ba5, 0400, 8fac, beb9, 484d, 85fc, e47c, 5073, ecaade2015_230j52, e288, ecaade2014_079u18, b571, ijac201614402o1, 464c, 7705, d424, d191, acadia17_392v, ecaade2014_133o29, 7309, 117e, acadia16_244k15, 7a64, 7629, e93a, 3ac1, 510b, caadria2015_126m20, 1a4e, 4c41, 0139, ecaade2014_145f33, cdf0, 73f8, aee4, ef81, 0942, 350a, 38a0, ijac201715203m, 13e9, 2961, 16bb, ecaade2017_144u, c96b, ce59, dc64, da11, 403f, 67fe, f6c1, 8df2, 1a52, e61d, ascaad2016_049s20, 8ffe, 72a3, 5604, acadia15_95e3, 89bc, acadia14_145ak, 0be0, d738, 4fd4, 58e3, 50d6, e20b, caadria2017_055m18, acc6, cbb9, 3c4d, 526c, 352c, e145, 1d4a, 8589, b332, 831b, 8930, d200, eb2a, e4fe, ecaade2017_003i, 706d, ca7d, 1318, 3a95, caadria2015_213i33, eabd, 2576, 5d48, ecaade2016_188j50, 17fd, caadria2015_126y20, 79cc, 7d45, 0bfe, f850, caadria2017_115f30, bd4f, b9cd, 5171, ijac201614204o9, 78ca, 242a, 2305, ecaade2014_053s13, f2bb, 2151, ecaade2015_64g13, c7b6, 5b45, 6fbc, ecaade2015_229a52, acadia17_92u, fe82, 4aaa, 217a, ecaade2016_067s16, e9cc, ecaade2015_293z63, fe07, ecaade2016_068r17, 4e5b, 0a89, 7baa, 431f, 2f4b, b088, ascaad2014_033c1, a2ca, afc3, caadria2015_208d31, ecaade2016_096n26, acadia16_280y17, 9754, 5c40, 2a8b, 46b8, 3b22, acadia14projects_539c, dfc3, caadria2015_114v17, sigradi2015_6.387x9, 28e8, 8e34, ijac201412304o1, 3e12, e2b2, 0b62, 933a, ijac201614206a11, 7bef, 6f7e, 01ba, 9164, b80a, 8178, e7a0, 2fe3, 884c, ecaade2014_111p25, 00c0, 0f6e, ascaad2014_026w6, b211, 592a, c1cf, 40c2, c4b2, sigradi2016_534ii, 0817, 2765, e046, 2d97, 80ba, ecaade2015_138v26, c28a, c735, 9d5d, 14dc, 0e58, 246c, acadia14projects_281w, 08f2, 9e76, dfd3, 9ee4, ec60, 826d, 7ac6, bc85, 235a, 6916, caae, acadia14_523ao, 85e2, acadia17_648q, af2b, ecaade2016_230z61, caadria2016_755k32, 9e57, ecaade2014_120h27, b8bf, fa20, 0a0c, 73ea, 576b, 526e, 932b, b3e6, fe4f, sigradi2016_356h, 8158, f331, sigradi2014_164i4, 5416, 96a2, 2747, 9c51, 626c, e456, 3b97, sigradi2015_10.309u21, sigradi2015_12.215n27, ecaade2013r_003j3, d5a5, ecaade2015_247g56, facd, 7581, 4007, acadia17_648uu, 1ac3, 4d34, 41d5, 2446, c745, a58c, acadia14_101at, cb52, a748, e0c8, 0110, f345, 6a51, e61f, ijac201513104p3, f942, 65e6, acadia14_43aa, 55a9, ec7d, b5c0, 3b84, 29ed, 28f8, 45f4, acadia15_407p17, 96d2, b004, bca5, f512, 5b26, 5d93, 1d3f, bc64, 70d7, ecaade2014_196c51, 6f28, 7bb2, c187, 7f9c, e67c, 0cbe, 39d9, 86b2, 8cae, a6ec, ecaade2015_64m13, acadia17_590qq, 73e6, 3c92, a305, d38e, acadia17_350w, acadia17_640v, 5f98, 2ec8, 4b06, 1618, ec7b, 1fed, 890d, 0380, caadria2015_168m25, 844f, 136d, ded7, f8f1, sigradi2013_414d, b5a8, 7240, 5610, d888, 5ad3, 0432, a33c, 66b7, 229a, caadria2015_126l20, caadria2016_539e23, 9097, 903b, 1fe3, 9177, 291e, 26c2, 6f99, 69de, c78f, e554, sigradi2014_048a5, 935c, 9621, 5479, 261e, sigradi2015_10.7g18, 82c9, caadria2015_073n10, d0ae, ea45, 291f, caadria2015_105j16, d02b, 8ce5, ecaade2016_ws-foldingv68, 133d, c52a, e526, 9baa, 04d8, 10aa, ascaad2016_026u10, 4986, 7ef1, a1f1, 29ba, 534d, 9c3f, 608d, acadia14projects_189aw, fa98, 6766, f569, 5e6f, sigradi2013_366z, ijac201513205f8, ddad, ecaade2013r_001m1, acadia16_382y23, 1967, 9a2a, 2f47, 5502, 7a61, a931, 44c4, sigradi2015_3.201t3, acadia17_581ii, 7945, a2e3, ecaade2016_042b11, 67d0, 2393, acadia17_358q, ijac201614201h7, ecaade2017_249c, ecaade2017_148c, ascaad2016_017d7, 62aa, ecaade2015_235v53, b227, ecaade2017_172ff, 35fb, 07da, ecaade2014_198t51, 2e9b, a8f9, c722, 2472, 77d2, 6b5d, 9990, 7a5e, a3e5, 50b1, 3e5d, 271a, sigradi2016_674ii, df4a, d8d6, 53c1, ijac201412407x9, cea2, ecaade2017_255l, 39c1, 008d, e196, b918, 809a, 9201, 2ca3, ascaad2016_057t22, 2a68, d916, 88fc, 2f8d, ascaad2014_014h7, 5936, 4acf, 7aa6, a2d6, sigradi2013_41v, 5d90, sigradi2015_11.136m24, caadria2015_031n4, acadia16_318g19, 4734, 0781, ecaade2014_018y4, aa3d, 5452, 74ed, 7e67, f5e0, a637, 7e84, d073, 3c36, a6e6, 2eb4, 6d91, 6d30, ascaad2014_024f5, d5d7, f352, 2c86, 4c20, 50bc, caadria2015_181a27, caadria2015_064l7, ba61, df8d, 101e, 3846, 9594, 35d6, 73c4, eed1, ec84, bcd9, ecaade2016_222k57, 30de, acadia17_630l, d07b, a027, e598, f95d, 5d7e, 632c, 95b8, 42a2, caadria2017_189d45, acadia17_481k, dde1, 6401, 27c7, ba53, 298d, f1dd, 2745, 4cad, 0ce9, caadria2017_124i33, 5bc5, 475c, 1af7, b1f7, caadria2017_165o41, ijac201715203p, 7c96, 9ae9, 8f05, ef68, 7208, sigradi2015_12.167k27, 7073, 0d6f, 12f1, da8e, 2625, dfce, dc0c, 1947, 4788, 0124, 16dd, d2c1, 5025, e2d8, c6b6, a6ad, 58f4, acadia17_201a, 85a9, 7939, 42bc, e27b, b179, 6ba0, 3599, ijac201614306d4, ecaade2017_163e, 31cd, acadia17_110w, cb72, 8a9c, 60eb, c2de, 948d, sigradi2013_62v, acadia14_609aj, a8cf, 9e17, cb38, fb5f, c12c, d99f, decb, 145c, ecaade2015_155f32, 0fc4, 8385, ecaade2015_59t11, 60b2, 1872, caadria2016_167s7, 8af6, ascaad2014_014m7, 2ebe, caadria2016_487u20, 51b3, b64f, d7da, 3b31, 1908, 0b3d, aa32, 16e7, c905, 01f4, 1c9d, sigradi2014_284b4, 604d, acadia14_267l, bfcb, bd6e, 414b, ijac201513305v12, 2c47, caadria2017_142g37, b92b, bc70, acadia15_343i14, 2e89, 52c5, 1006, d7c6, 5698, bf82, a8e7, f964, 4cc4, 6fc4, caadria2015_164e25, c77d, ce31, ecaade2014_070t16, d920, caadria2017_015z5, 41d9, 174f, fb66, cccd, ecaade2014_042l10, 7332, sigradi2015_11.165v25, acadia17_608z, 035b, 1b4d, 17d3, sigradi2013_400a, ascaad2016_040b16, ecaade2014_023u6, ijac201412306v2, acadia16_88n6, acadia16_88y6, 634d, 3245, acadia16_344p20, d26a, ef71, 2536, ijac201614408g5, ecaade2016_171c49, a4e4, b702, 9af2, e49e, acadia14projects_43y, 74a0, e243, 33e9, 2190, 8266, 0e9d, dc2a, 6dff, 94e8, d341, caadria2015_130i21, acadia14_699p, ecaade2014_195n50, f43d, caadria2015_246d36, d32b, 928a, ff60, 3102, ac39, ecaade2016_036n9, caadria2015_049h6, ecaade2017_105xx, 0318, add7, ca37, ae5e, fae0, 30a6, acadia17_455ee, 914b, ijac201614309l6, caadria2016_673c29, ecaade2015_271a60, ecc8, fddf, bec2, fa1e, f5c0, ee2c, d5c5, 309b, e219, acadia16_184v12, ecaade2015_122h24, ijac201412408o2, 2ffb, 9e9c, ecaade2014_186y47, ecaade2016_162f45, 1102, 4937, dab7, 9cec, 2533, fcaf, sigradi2016_801r, c7ac, 19ea, caadria2015_111g17, caadria2015_164j25, 379b, bc6a, 9c5c, a806, acadia14_301i, ecaade2017_094r, 849f, 3121, 1b03, 2824, a379, 6502, 434b, 4419, cfc3, b060, b16c, 00d5, 8b06, d867, afc8, 23f5, acadia17_648ll, 2508, 059c, 9c3b, 1412, 4d4b, 835d, a856, 6f7c, 8bb5, 0170, 832f, acadia16_214x13, 3a0f, sigradi2015_3.268l5, c11d, 3214, 780e, 3bf8, 2d88, 767d, d777, 4504, 76c2, 774c, acadia15_161k6, 7dd9, 138c, ecaade2015_48m8, d0c5, d9e8, 6534, 2819, ecaade2016_191f51, 34b4, 7158, 2375, c8e3, 11bd, caadria2016_311z13, 082b, 2639, e95e, acadia14_681av, ecaade2017_006oo, f6c3, fe0f, c3a8, 952a, ecaade2014_237w60, 6397, c9c2, acadia17_274qq, caadria2017_182z43, 8240, 6f0c, 23fc, 068b, d3bb, 91d0, 012d, d6b7, 2917, 4e8c, a9aa, c3ab, cf28, e4e4, 6071, f489, c01b, ecaade2017_152oo, 7b3b, ecaade2016_025l7, 8fae, f0d6, 12bc, 7f94, e919, 6957, 6fce, ff6e, 70b3, ecaade2017_277uu, a130, 0392, 7d4d, 802a, 3be2, b563, 7b28, cd44, bd89, eb29, acadia14projects_479n, 7be7, ecaade2017_309pp, e52c, d644, ecaade2013r_002d2, acadia16_470h27, 6d48, ecaade2015_318l69, ijac201614201l7, 1912, 9db4, ecaade2017_269qq, 23ca, 11fb, 4496, 4f02, fea1, c35b, ecaade2017_198a, 0613, 9fdc, 8aaf, fa2e, acadia17_202j, 822b, sigradi2016_771s, a7a0, ecaade2015_171j36, 5849, 7ed1, 80af, caadria2015_139g23, 2e18, ijac201412204n2, sigradi2016_710dd, 0d5b, f1ac, a0e8, ecaade2017_157yy, 419a, b16f, eaaa, b7fc, acadia17_455y, 8dc7, d1e2, ecaade2015_130a26, bea1, acadia16_140m10, 35c0, f46e, c933, 0d36, ecaade2015_130n26, 46f8, ecaade2015_21l4, d5bd, acadia17_542tt, 99ab, ecaade2014_108g24, ijac201412301i5, 6aa6, acadia17_257b, 2aba, 9630, 5747, 39d8, cafe, f4f8, 54fe, 35c6, 5e7f, 577b, f91f, 8dc8, 77ec, ecaade2017_264d, acadia16_72d5, 73dc, 9a9f, 4094, ecaade2015_268g59, ijac201412408b3, e37e, ee3e, dbaf, 3e4c, e5da, b72f, 075e, aab8, b108, 224c, 9fc8, aff5, 3b33, 2c9d, 6686, e00a, d7e2, 0601, 281d, 59c1, 544f, fe01, c69f, sigradi2015_10.307m21, ecaade2017_253t, ecaade2014_240g62, 68c7, a26e, 3ed4, ijac201614201a7, cfec, ceb1, f69f, ca52, 6f22, 01e2, acadia14_375b, 2aac, e2d5, 5efe, 09f2, 742d, ecaade2015_178i38, 54fc, 8744, 48d9, be38, 6560, sigradi2016_515f, 97f7, 80c8, 373d, 1aeb, 7755, ascaad2014_003p1, sigradi2015_7.184c10, a0bb, c7dc, 8444, e601, 782e, acadia16_402p24, f61f, c8ec, dfba, 488e, ae0b, acadia17_274ww, f56e, acadia15_371k16, e97e, caadria2016_851g36, 0511, 5348, ijac201614303i2, 7e92, 1904, 1518, 77d1, 4976, 5b8a, 8d87, 4ff8, 0042, 32af, 5314, caadria2015_033d5, 8655, 23bc, fbed, caadria2016_003j1, c7e7, 9b92, d9ef, c65d, f751, 62c3, 2861, ab40, 56fb, 4c66, b727, 0be7, 8df3, 1c9b, b857, 384b, 7bdc, fd34, 70fa, acadia15_371n16, c99f, 58eb, 3ecc, 0b7b, 009a, ascaad2014_026r6, 0e0a, c27c, a4a2, 8ef6, c2b9, sigradi2015_9.347n17, 0e70, acadia16_332z19, 8473, c66f, 54bd, b54a, 3166, afe1, 56f7, ecaade2014_152g36, 8fec, sigradi2016_654yy, sigradi2014_172w4, acadia17_340j, be34, 5b44, sigradi2014_232v8, ec76, 1586, d872, c9c7, f5d6, c087, 522b, 0abf, 698e, 12d1, 4c54, 20f5, b0a9, caadria2017_028y9, cb82, bade, 3c96, 8404, 37e0, 8f99, sigradi2015_9.152a17, a6d6, 1109, ascaad2016_042a17, acadia14projects_627ay, ijac201614301e1, acadia17_71ss, b86e, sigradi2016_816xx, 419d, 45b4, 7618, a192, ecaade2016_127c35, ecaade2014_111h25, 32f6, b0d3, ecaade2016_243c65, 2054, acadia15_469o20, 69b5, 3ca9, 5c4c, 47a6, 9f6c, sigradi2015_6.387i9, ecaade2016_042e11, ecaade2017_087s, ijac201614307n4, be59, e6dc, cf9a, ascaad2014_018b2, aa75, 68b3, 81c3, 86d3, 5ce1, cdc7, cc14, c9cc, ec37, sigradi2014_214e8, f20b, ecaade2014_029x7, fe2c, e6ad, 3f93, acadia14projects_555k, 549e, dd83, 0119, acadia17_59n, 8316, 64a2, 2923, 09e1, 47a3, ba12, 21f4, 4964, ee26, ijac201513305r12, 2d6d, 02f1, 93a9, dc9d, 9886, 91bd, 543b, a0ba, 6f4b, caadria2016_219d10, 8f78, f1e1, ecaade2014_100g23, 3cd5, f40a, 6408, ecaade2014_044k11, acadia15_263d11, f221, ecaade2017_244hh, acadia14_619ad, a909, ijac201715204w, d0ff, ecaade2014_014f3, 71d0, 242e, 2db1, caadria2015_210m32, 7bf0, 2079, ef7f, c97d, 0f44, 1c0a, 260b, dae9, d33d, 86ef, c93a, caadria2017_189j45, 8149, ecaade2016_191h51, 8980, 1dd1, ecaade2015_109d21, 18bc, 6f58, ecaade2016_217y55, caadria2015_226k34, 391d, 06b9, sigradi2016_695z, 0bdc, 9423, 2367, b2ae, acadia14projects_53k, ecaade2017_308q, 9d95, d6fc, 15ba, sigradi2016_357j, b1b7, ecaade2015_225r49, ecaade2014_153o36, fcba, d143, 674b, bb65, f0da, sigradi2013_421, acadia17_189cc, 2fe2, ea24, 6236, 9b12, bfac, 666d, e4d7, f284, 02ff, 3710, 03f2, f69d, 98d6, 9fa8, sigradi2013_397c, 4da6, c916, d3a4, c3e5, 293a, c964, 8e67, da54, ascaad2014_024e6, caadria2015_126n20, ff20, ecaade2014_010k1, 0e29, acadia14projects_681af, 0063, acadia14projects_655ae, ijac201513201i5, a9c9, 1750, 90c6, 7c72, a957, 8d52, 9844, 02fe, e767, 09ca, ecaade2016_091i25, fcbb, sigradi2013_425p, bdcc, 1873, 948f, ecaade2015_83f16, f968, 2f60, 439a, sigradi2014_176g5, 3ea8, ascaad2014_030y8, ecaade2013r_019k10, e959, ascaad2016_009l4, 6b27, 4fe0, 371d, sigradi2016_385tt, 8156, 842f, 6a75, ecaade2015_17v2, acadia14_691a, 4804, sigradi2015_9.347l17, 5611, cc0f, dea0, sigradi2014_042s3, ecaade2016_021r5, c123, baaf, 7a47, 4fff, 7be6, ecaade2016_019n5, d500, 3588, de0f, 44ce, 1c0c, 0927, sigradi2015_3.155l3, caadria2017_147u38, 8ace, c0a1, 32cd, e597, 5f6e, 4f81, 9240, 2908, ecaade2017_227p, 34d1, 54a6, 4f35, ef50, 9ad3, sigradi2015_10.377x22, aad2, a50c, 7518, 69f0, 7f1c, 7965, 71bb, 4daf, sigradi2016_356f, ecaade2017_019dd, fc70, 39c0, 5ec8, 92f2, acadia17_222e, 2559, 480d, a0e7, c71f, 9eb5, acadia16_174h12, c0c1, 6639, e4a5, acadia14projects_473ah, c9a7, 05d7, ijac201513201t5, f80a, f358, ecaade2015_122k24, acadia17_164tt, 2cf3, ae5f, a82e, ade6, 533a, 1f1a, 5dc8, sigradi2014_041h3, 3bae, caadria2016_013o1, b1f3, aaf5, 6776, ecaade2016_089f25, 19cc, 5fc4, aa89, 6527, 5dab, 4a06, 0d18, sigradi2014_345r9, c18c, 9548, ecaade2014_015t3, c28f, 1406, 7d52, e505, 9e45, caadria2016_125o5, 8aee, caadria2015_049e6, 7e0f, c417, caadria2017_047a15, acadia14_565w, acadia14_435ao, 7727, ff90, sigradi2014_074g6, ecaade2017_028k, 2fdf, sigradi2013_315b, ijac201412307i3, caadria2016_095v4, sigradi2015_4.52p6, 5fbc, 3cb9, caadria2015_014v2, 6ec6, f0ad, acadia14projects_145s, ac4d, ecaade2016_071b20, 1dbe, ecaade2016_154u42, ascaad2014_004i2, caadria2017_123t32, c57b, 4502, e7a2, sigradi2016_696x, ascaad2014_014k7, 43b2, 0ca8, 94f2, be6f, 970c, acadia14projects_565j, 8a5e, 9ca6, 2b54, 41e2, caadria2017_113u29, 5a44, 728b, 70e5, ascaad2014_017x9, sigradi2015_2.162p1, acadia17_650xx, ecaade2017_213b, ab58, 806f, 95ba, 8f17, 4aa2, acadia14projects_339w, 7f6b, 69ec, ecaade2014_011c2, 244f, e72e, c799, deb9, ecaade2015_193y39, 55f6, 3305, 0e9e, sigradi2013_54m, sigradi2013_138p, 7401, 6dc6, ecaade2014_042m10, 3219, ijac201715201v, e330, 29bc, ecaade2014_024p7, 76f1, f15c, ecaade2014_176w43, 06d4, 0df0, 4e34, a187, e4b1, ecaade2017_056zz, a831, ascaad2016_003r1, f59c, ecaade2014_149x34, 6cec, caadria2017_004l2, 9f40, 7cea, c411, sigradi2015_8.328j15, fca2, acadia17_350ll, 653e, 3fa4, 1708, 20b5, ecaade2015_77w14, e85c, f7c9, 5cac, ecaade2013r_007f5, ae68, 6691, 8209, sigradi2015_6.151d8, sigradi2014_314t6, fe48, 1b90, bcab, fe0e, 883e, ijac201412204c3, acadia14_81o, 0b06, 047e, caadria2015_078f11, dca9, be02, f1d0, 7e07, 568a, ecaade2016_078i23, ijac201513201x5, ascaad2014_017n9, sigradi2015_10.220f20, 712c, 6853, 6fcc, 9bd3, 9f1e, d3e2, 6cb0, acadia17_600jj, f6a5, 8e10, acadia14_291g, aac6, acadia17_588nn, acadia16_352f22, ec94, e420, ascaad2014_022r4, 0d48, ascaad2016_002j1, be75, 7913, caadria2016_013y1, 84d5, 9afb, 9c96, ffbc, 5a67, 9e0f, 29d2, 0d4f, 1a2a, 2bc3, fd22, caadria2016_259p11, ijac201715201s, 4126, bd4a, ascaad2016_026s10, ecaade2017_215rr, 631e, sigradi2015_3.394h6, b699, b60b, 7a43, f2e0, 7931, 26f9, 20c8, ijac201412205g4, 4a5c, 3478, a776, f9d4, 6ff0, 2fa8, 4c28, f913, ae59, cb4f, ecaade2017_163j, c8f2, 3502, 37a8, 915f, dd51, 3a02, c51f, caadria2016_197i9, 2e66, b1db, 9033, 93c8, 534c, ecaade2017_072c, 8a5a, 3073, 5a96, acadia17_37kk, c395, 7db5, caadria2015_185i27, 28cc, 392e, fee7, 0df6, 7662, acadia14_479x, 751a, 6ff9, fd99, f8f2, 6102, cd4a, dd7f, ecaade2017_265y, b263, 6252, ecaade2016_136s38, fcbd, ecaade2015_202s44, acadia14projects_177z, d0a3, 1596, 7893, acadia14projects_627f, 7ffd, dede, eb16, efac, ecaade2016_213p54, b858, 7c4a, a6b6, 1b23, 2b9f, 3733, 1cc0, ecaade2017_198p, 5a53, c3ea, 6449, 107c, acadia14projects_579l, 5c81, b005, 1e08, acadia17_308oo, d70c, fbc3, caadria2016_167b7, 9009, 72c7, ed79, baf6, sigradi2016_809rr, bb1c, 9f77, ecaade2017_042w, 8ca4, a2b8, de8f, 3217, 0d23, a2f4, b258, db66, fce2, 1c4b, 9e74, 37fc, ab80, sigradi2014_128z9, 0fe7, a2a0, ijac201614207g12, 2736, ecaade2017_175f, f4a4, 523e, 9a51, 9348, b3ba, 9ed6, 5112, 0a4d, 8c89, 1723, caadria2017_016h6, ecaade2015_225h49, caadria2016_767u32, 289c, 94ab, 1d4e, 93f4, 6f4c, 7820, f4c4, 4237, e1c8, afea, eb57, 9807, 0ef1, ijac201614102o1, ijac201412306c3, cabc, ecaade2017_269c, a586, f1ce, ecaade2013r_004v3, 4822, sigradi2013_260k, e088, ecaade2016_241j64, ecaade2017_050e, fe42, 86aa, 10e0, ijac201412408r2, 3e7b, 49df, ce34, 8ed9, 36ca, ecaade2013r_012j7, 9cdb, f8d8, 1f73, b454, b8db, 9916, 19d1, d2eb, 2577, bd33, 7514, ae0f, e023, 524b, 9750, 3db5, e26d, ijac201715204aa, 75ee, ecaade2014_111d25, 5a8a, ecaade2015_206p45, b7f5, cd4c, fa8b, 6e5c, 13c8, caadria2017_056s18, c6cf, 1b6e, ecaade2016_191w50, ed5a, 7bf7, 6c91, cddb, 45bb, d3d0, caadria2015_213k33, sigradi2016_615aa, ecaade2017_152vv, eba9, 54e0, 8aaa, 3039, 7de6, sigradi2014_345v8, a6e1, sigradi2013_54p, be07, ecaade2017_170yy, 27d6, 9ef4, fb59, 2519, e926, ba0d, 0f58, 27ec, ecaade2014_167n40, cbe8, 3030, ec3b, 078c, 01ce, 0c83, 412d, cd59, 20e9, caadria2016_281m12, 45ed, c22c, 0023, 9336, f72c, 4ab4, bf78, sigradi2013_195, b5d0, e0ac, caadria2015_122m19, 2184, 8a84, 9de3, bcd1, ecaade2014_149b34, acadia17_348qq, b77f, 8bf6, 7df0, a59b, 9ab9, bd85, b938, f24e, a52b, 3796, faf5, b9f4, ecaade2015_317v68, 5324, 479c, caadria2015_185o27, 12c9, caadria2015_004g1, bc28, dfa4, ddda, 2658, 6eb8, caadria2017_110f29, 223f, c248, 7f9e, f939, 9dbc, f49b, 6e73, c53d, 3f9d, ae7e, acadia14projects_579h, ascaad2016_024g10, bf22, 2baa, 5617, sigradi2016_431q, ecaade2017_091b, f78c, 20ae, 3c87, 1107, ijac201513203e7, f5f0, caadria2017_023c9, fef1, 9361, ecaade2014_218p55, f3c5, 232c, 9e5c, 2f90, 8406, ijac201513102c2, 17a7, e4e8, acadia14_199ao, 2fbc, 9748, d2d1, 0235, dd45, 1674, 5a68, caadria2017_023r8, 129e, b45a, ae6e, effa, ecaade2014_030j8, bf4c, 1fea, dcbe, acadia14_661m, be90, a31d, aea5, sigradi2015_6.387s9, 0efb, ec5f, 58c9, 4fdf, acadia14_531x, 2227, b818, 2c6e, sigradi2013_386z, 2461, acadia16_196g13, 395f, c87f, caadria2016_861v36, d651, 8893, 801a, bee1, 9975, sigradi2014_181t5, 2012, d179, 83be, 9d18, ad8e, 3d46, ijac201715202k, e693, 0c9e, 9773, c7c8, f112, a721, 9012, e2ed, d40b, 23aa, 3ad7, b785, f8e3, 8876, ccc5, caadria2016_517z21, ae63, 5ac8, 0db4, f01e, 9055, edf6, ecaade2017_291i, a1f2, ecaade2015_155p32, 6277, ijac201614202y7, f916, ddbf, e660, ecaade2014_111e25, c200, 50ef, 2c73, ecaade2015_227p50, ecaade2014_010x1, d6eb, 0aa9, ce6e, a6b5, ecaade2017_140ff, a509, 6ecb, ijac201614206b11, 0c92, ad6d, 722a, b796, 42fb, c45b, d415, acadia17_590o, c22b, acadia14projects_479p, 44be, 66f0, 6d01, ecaade2014_052p12, 59b2, 687c, 2bf3, 9b47, 7ac0, aaa9, sigradi2013_263r, 0e68, sigradi2016_435dd, f81c, 07a0, acadia15_263e11, fbf0, ecaade2014_192y48, 917a, 63b2, c15d, acadia14projects_699g, ijac201715203n, 357b, e21f, c770, 1a0b, 922a, cb87, ascaad2014_025h6, sigradi2014_303i5, df45, ecaade2014_072h18, bcf8, aae9, 5c3a, 1c24, cce7, acadia15_95c3, b8b9, sigradi2015_8.328r15, ecaade2017_192o, 8ac3, 095d, f1f0, c230, 8caa, 9109, 0492, ecaade2016_213s54, ae67, ecaade2015_61e12, ecaade2016_123c34, 4651, 0b70, 1584, 4eb9, 8f04, acadia14_291ak, b06d, 36dd, ecaade2014_220d56, ecaade2015_320p70, ecaade2015_194e41, 6682, 8ec3, ea94, e2e7, 6d96, ecaade2017_097gg, 8eca, fa88, a4ef, 7928, ecaade2014_240p62, d5b4, 4e86, 633a, e513, ecaade2014_180a45, caadria2017_040h12, caadria2016_755r32, ascaad2014_026s6, acadia14projects_311u, 8302, a0bd, 3de3, c8fc, eafe, ecaade2015_196g42, sigradi2015_10.307d21, ecaade2015_233z52, f04e, 7f3d, 128a, 8fcf, c2c3, sigradi2016_448s, 9008, 7441, ecaade2017_006q, 9081, b7da, 65b6, 7f7f, e5e5, acadia14projects_301aw, cfc6, 2f3a, ecaade2017_232e, c78e, 1b42, fa9f, e899, 6dfc, c475, 6d94, aed0, acadia15_371i16, 5028, 6042, 4ad0, c354, sigradi2015_10.140r19, c4e7, 64b5, f157, c731, acadia14projects_153at, ecaade2017_269e, 9425, baa6, 6d2a, 1d11, 931d, 5ef8, 8355, d9f1, 4ea0, 3523, caadria2016_703j30, f362, 2f59, 6bca, c3ad, 0a02, 1454, 50a9, 1f49, 478c, ece1, fe34, acec, e84b, caadria2016_457f19, 5f86, 3622, a89c, acadia14_709am, 8bfb, 670a, 711b, acadia14_375o, caadria2016_301v13, a056, 71c8, 06fa, 9b50, 77d9, 65f0, ecaade2017_079r, 900b, a15e, sigradi2014_181u5, 8254, d3ee, 3e9d, 4ee6, 4d5a, ecaade2014_035w8, e893, 0ad9, 0c41, d19b, 07cf, acadia17_231q, caadria2015_117z18, 0b95, f03f, 2aaa, ecaade2017_031vv, 9101, 2716, 8607, ecaade2016_025f7, 27fe, c450, acadia17_501oo, 03db, ecaade2014_149v34, 651d, fe0c, 1c82, 2d14, 11a2, caadria2015_014u2, 0eb3, e322, 4973, 4bc1, acadia16_402l24, 731d, 456a, acadia17_600kk, caadria2017_175h43, ijac201614308p5, ecaade2015_227e50, 45b9, 33c7, 0903, acadia17_18r, b432, 42d9, 9691, 11b6, 4222, f2a8, a694, 5501, 1e6c, 4368, 56f3, 30a9, eca1, acadia17_501rr, 2dce, d801, 5b5f, 7030, 76e4, 82a2, caadria2016_693a30, 9522, e884, ecaade2017_151u, 42b2, ecaade2017_282s, 2787, 9129, 0929, 23f3, 039c, sigradi2014_239b9, 46aa, f420, f757, 7e1f, 560d, ecaade2017_069ff, 2436, 49da, ecaade2013r_004o3, acadia17_390ii, sigradi2014_144v2, 3163, 3761, 9b2e, ecaade2014_100d23, caadria2017_142l37, acadia15_497g22, 705b, e2e3, 6ee8, caadria2017_070h22, b7ee, ijac201412408z1, db34, 5ce9, acadia17_358uu, ec3f, ecaade2015_273j60, 20f6, ecaade2016_118s31, 6e79, 5649, d412, e5d8, 6b46, ecaade2017_157zz, d82c, 7c17, be49, sigradi2016_792e, 2579, 94c1, ecaade2016_ws-dleadr68, 1f9b, e411, 02f4, c626, a0ce, ecaade2016_065f16, ecaade2017_089ff, ecaade2017_244ii, b5cc, ecaade2017_198ww, ascaad2016_022l9, ecaade2016_136u38, afc2, cd06, 3971, abdf, fa9b, 1ad2, 15b9, 101a, caadria2015_150x23, cb2b, caadria2015_213a33, ecaade2014_221k56, ba89, c974, ecaade2017_301g, 9e3f, da24, ecaade2016_152x41, 62bd, acadia17_163jj, ecaade2015_196i42, 2ac9, e02c, sigradi2014_042o3, 2ecc, 441d, 984f, 16c1, ijac201412302i7, caadria2017_124t33, caadria2015_208s31, ecaade2015_64r13, e371, ecaade2016_006l1, 84fc, 59a4, ijac201614105w4, acadia14_609al, caadria2017_129e35, 0189, fe35, caadria2016_487s20, ce08, ae21, fde9, 7988, 84b1, cef1, cf3c, f9f3, 9fe7, 3b6a, 4e6e, 6e27, 384c, sigradi2016_512a, a62e, 5956, 829a, ecaade2017_009z, 2549, 6c08, 2276, 6e5e, 3da0, ac47, 2157, a79e, acadia16_12i1, faa2, acadia16_244v15, aad0, 8eac, 993a, fb36, c901, 8db7, 61b6, 0f08, caadria2015_108x16, acadia14_463as, e91c, 2a13, sigradi2013_280, 7997, 9f71, 4cbc, 46cb, 36af, f2ef, e922, d382, d852, ascaad2016_038u14, 244a, sigradi2016_814n, d115, fdf0, 82fb, ecaade2014_072a18, 3e85, caadria2016_861b37, ee45, sigradi2016_512c, 0821, sigradi2015_9.141c16, 538b, acadia14projects_601ai, ecaade2016_213n54, ecaade2015_158a34, 02a7, sigradi2013_100h, c8b4, eff9, 6d2e, 19dd, ebfd, ecaade2017_201c, caadria2017_163w40, ecaade2014_111b25, 84d4, caadria2015_139f23, caadria2016_871r37, 0f2c, 17ba, ecaade2017_203u, sigradi2014_109j9, 8b3b, 81f2, d31a, feda, b4b9, 2b35, 9ffe, 407d, acadia14_125ab, ecaade2014_018b5, caadria2017_008c4, caadria2017_147v38, ecaade2015_302l66, ef28, ff56, acadia16_280o17, a743, 632b, 8a51, 3269, db37, 9fd6, ecaade2015_317p68, 2109, 99ba, ijac201614403b2, 3bf5, 6a42, ad75, 0041, c23d, add1, b91e, acadia17_426e, 8b8f, a2af, acadia16_124a9, 6607, sigradi2016_443vv, sigradi2013_359j, sigradi2013_343d, ecaade2013r_006u4, edec, ae5a, ijac201614401c1, d0e1, 29a5, f847, e62f, 218c, caadria2015_084y12, ecaade2015_13l1, sigradi2014_313r5, 0f5b, 326a, 1e80, acadia17_145qq, acadia14_63am, 103c, 2be6, ecaade2014_024o7, 1e2a, ff91, ijac201614308l5, 81f3, 99ff, 941b, f838, c501, sigradi2016_817e, 9dc9, 5b9f, 12e0, 5212, e03a, e600, ijac201513304a12, c31b, 0768, f1eb, 874f, 2935, 630d, ijac201614205n10, a107, ijac201715202z, acadia15_47b1, ecaade2016_230i62, 5466, ae24, 0bce, 116b, 19e2, 84c7, e9f0, 9466, 0e0e, ijac201614202s7, 1636, e7eb, 5a6e, sigradi2014_021r1, acadia17_534vv, 78b9, de41, 5c80, dc73, 706e, 59dd, eb05, sigradi2016_814r, 9cf0, caadria2016_517g22, 199b, caadria2015_030f4, bd0f, cfc9, cf86, 4a1c, ecaade2013r_004u3, 9b21, 7ff0, 5126, acadia17_339uu, sigradi2015_8.186b13, 1768, ecaade2015_317j69, 4f67, 6557, 2a66, a3ab, b923, 9801, bb53, 7891, bdd4, ascaad2014_026g7, sigradi2014_345w9, caadria2016_301m13, f340, e418, 4b2a, 7797, 7b6f, f66a, dd08, e946, af43, ecaade2016_132t37, acadia17_456jj, ecaade2014_186j47, e2ae, acadia17_28bb, 7d53, 6967, 86c7, sigradi2014_144t2, 23f1, 17e4, b5a7, sigradi2016_375g, caadria2017_129l34, f5a0, 67b9, 9143, de77, f20c, ecaade2017_282h, eb81, 0b35, 3deb, ecaade2014_177v44, 1b73, fda1, 77ef, 93d4, 4b3e, 68e0, ab65, 1bda, sigradi2013_205, 7d7a, 4b5b, 26aa, c4de, b724, e23c, 789f, 5227, f401, b488, ecaade2015_285u62, 7c9b, 38a2, eb08, ecbf, 769e, 08ea, b9be, 761c, acadia17_222d, 2c36, 5340, ascaad2016_044t17, 20a9, 21c8, 1078, acadia17_71nn, ad4e, 7cd1, 8d5f, 6832, d991, 902f, b99f, acadia17_72d, 4ab1, 550f, sigradi2013_342o, 139e, ecaade2017_175k, 8300, 4e8f, a91c, 9390, c4eb, 78b3, acadia16_106i8, 4d9d, 6604, 3c85, ijac201412303i8, 0b6f, 6a7d, 0cd3, 8e5f, acadia17_392h, acadia17_230g, caadria2015_137o22, f215, caadria2015_209c32, sigradi2016_592u, caadria2016_013u1, 02b4, 0eaa, 0d1a, 4378, 3f57, acadia14_565j, 2ae6, b38f, a356, sigradi2015_10.309o22, af87, 7bff, 63dc, ecaade2015_248m56, 65fe, 1daf, e7d5, 4217, 6533, ddb6, b691, 7a7f, ecaade2016_067m16, 24bb, 0e96, 1f76, 95b6, caadria2017_095g26, 98e9, caadria2017_134z35, ecaade2014_016y3, 72de, ijac201614105m5, a406, ijac201715106cc, b00a, 82d7, ecaade2016_193s51, 2007, 28bf, 77fc, caadria2015_070g9, caadria2016_435n18, 3c62, 6939, sigradi2013_189l, 93ef, ea6e, c0b2, afab, acbd, 08f0, 9c84, a652, fe14, 1f71, 123a, 8a20, ecaade2016_118z31, acadia14projects_637ag, 416b, acadia14projects_317t, 5e3c, 7ef3, 20c9, b541, 349a, bf7c, e146, 2c19, 1576, d619, 167d, 7a7a, acadia15_431r18, 1d71, 2f83, 6627, caadria2016_569h24, 64b1, 6784, acadia17_501ss, 8a4b, b669, 50a8, 8dde, 704c, d35e, a952, 2539, 55ec, 10ba, a061, 2748, ecaade2017_133h, 428d, 982e, acadia14_699m, acadia17_258p, 8ad3, 714a, 511d, ijac201412301n6, 414d, acadia15_251n10, 1625, e2ab, 7cc8, 6672, 0368, 12ca, f9b4, 81ab, c4bd, c903, ecaade2014_215f55, 7623, af8b, 80a9, sigradi2015_8.186i12, 639f, acadia14projects_339af, 0e10, ecaade2014_049y11, acadia17_630e, 0a04, 4ab7, 9944, a561, acadia14_579f, 5522, ecaade2015_172c37, 37b8, 88a4, 20bf, a07d, af72, 7e20, acadia17_189ee, b651, 3d7e, 06be, 1fd5, ecaade2013r_001a1, caadria2015_077v10, bf66, 9364, 8bc2, 4c3d, 3c13, b193, 015e, sigradi2016_381s, 2996, a25b, b3b2, ab19, acadia15_343o14, 13d9, be33, 6c2d, 4b5a, ecaade2016_161a44, 6de2, 14a7, a203, 644d, caadria2016_395z16, 5dfc, dc2d, fcfe, 150a, ed02, e447, 3645, ecaade2017_306k, 6304, 26e4, ecaade2016_154v42, 47df, 4286, caadria2017_005y2, 6503, 9363, caadria2015_108y16, ecaade2017_006y, 04b4, caadria2016_797n33, ecaade2016_188i50, 3c38, acadia14projects_117av, d7a5, a4f6, sigradi2015_8.41w10, df43, 7af7, sigradi2016_534xx, 1b50, 088d, e7bc, ijac201614407o4, 54f0, ecaade2017_253p, sigradi2015_10.267s20, 893f, 5240, a02d, 29f1, d8b2, bac6, ecaade2014_138w30, 6656, 9e5b, cccf, 7e0c, 5bd6, 6cfc, 9fc5, 42df, caadria2017_189h45, ecaade2015_84v16, 7da0, 56fc, e62e, dbbc, acadia17_456ii, ecf3, 167b, ijac201614407z4, e524, 5c76, a9f4, 6ac9, 070a, d487, ecaade2016_239y63, 2dea, acadia17_637ww, e033, 1ecd, 11fa, 6969, ecaade2017_156bb, 39a6, b73f, e561, caadria2015_114r18, 24d1, c063, ecaade2015_241d55, ascaad2016_014g6, 118d, 4aaf, ascaad2016_010r4, 4889, ab57, 38cd, 2d2e, 1b5e, 8285, ecaade2016_077n22, ecaade2015_271x59, ecbe, ecaade2017_172m, acadia14_229k, 6063, ecaade2017_290yy, ijac201412303a8, c4ee, 8571, f323, 03ca, acadia17_329u, 4ce6, ecaade2014_204d53, f8b8, acadia14_549s, e72b, 2291, 0218, caadria2016_229l10, b33a, acadia14_189aw, 849a, 9aa1, 2751, ff19, 47b7, acadia17_435f, a416, 8815, d0f6, cb50, 7c41, d66c, ecaade2015_227x50, d745, 041c, fc81, sigradi2016_737w, 6d7a, c1f1, 74fd, 90d8, caadria2017_052v17, c4cb, 6172, acadia17_128rr, e009, 21ea, 871b, e591, e6bd, 7564, 7f46, fe64, 3107, b752, c587, sigradi2013_117b, 341f, 1657, 58bd, 1544, caadria2015_188z27, sigradi2016_426g, 39c6, 5d0e, 66fb, ecaade2015_53e9, caadria2015_109e17, 1b53, 8217, caadria2015_246b36, e58e, f94e, acadia14projects_565aa, afe5, 8d7a, ed65, c535, 6694, caadria2016_861x36, e972, 6a47, 5262, 47a0, 04e6, acadia15_483p21, 653a, a410, acadia17_50vv, 686a, ijac201614204a10, d339, 3e7a, 8067, b515, 2e85, 0a7c, 9c22, 4027, baa5, 77b1, acadia17_413y, fa4a, bfdc, 72ed, ecaade2016_032r8, d130, bbee, 4ac4, 2056, acadia15_274n11, dc7c, d721, caadria2015_114h18, 3b82, 9857, 2535, 1dc6, 16ed, 8454, acadia17_231v, 9523, ecaade2016_225a61, 552e, d638, 9789, 4339, ecaade2015_138r29, 1678, f234, 2067, sigradi2015_8.186a13, 2a39, 1281, 6ad7, 78e2, acadia15_417e18, 39d6, 526b, d829, 9bba, 34ba, ecaade2014_127j28, 3d26, ijac201513306b13, c5af, caadria2016_497b21, 5daf, 95aa, 2c7d, e115, 9bc6, 5fb3, 6818, cf4a, 3f81, ecaade2016_047h13, 116a, ecaade2017_210t, ecaade2016_169m48, cad6, c4ce, ascaad2014_019i2, cf4b, f637, 1178, daeb, acadia17_637qq, acadia15_195c8, 81c7, aad4, ecaade2017_098kk, ijac201412405a9, 1e7a, acadia16_362j22, caadria2016_641s27, 8766, 46a1, ecaade2017_290xx, caadria2016_291d13, 1bae, dc16, cdf8, c906, 92af, acadia14_347at, ecaade2016_123v33, acadia14_281y, acadia17_177e, caadria2016_819x34, aa5c, f0e6, 162a, bb8b, 21ac, 18c2, d268, ecaade2017_152a, ecaade2016_ws-intelligentx68, c2b4, 3c9f, ecaade2017_116d, ecaade2014_237x60, 0ca6, ecaade2017_198h, acadia17_350ss, 3288, f77f, 5471, 1d8b, db9d, acadia14_339ad, acadia17_18h, 3ca6, e720, a37c, e824, 3e95, bd7d, cd6e, 5ea0, ecaade2017_051w, 4e2b, 0fdb, 476e, caadria2015_061h7, c663, 8717, 6e6b, ecaade2017_089y, ascaad2014_032n9, fd4a, 7592, a72a, f771, 9001, ecaade2017_046e, 8337, 47d1, ecaade2014_157x38, 4646, 202e, 045d, 260f, 63f8, 7fb7, caadria2015_185n27, ijac201412303j8, acadia14projects_63ai, f858, 8288, 5800, ccb6, 1144, eb46, c8ae, e276, ecaade2017_302bb, e559, ijac201614201l6, 70b0, 0559, 93c9, 7605, ecaade2015_301p65, 01bb, 06cd, 7264, ba4a, 0182, c6c7, ae8c, 1a74, 4e41, 18e1, 328a, 648f, ecaade2017_198g, 68ee, caadria2016_673d29, ecaade2017_301y, acadia15_251m10, f2b7, 72b7, abe9, 4824, 9230, ef46, 8220, sigradi2016_807mm, acadia14projects_435ac, 396b, 6464, 032e, 10f0, 615d, dcd2, 867f, c262, a579, 57c8, 5dac, 27ae, acadia17_511e, 3035, ecaade2017_037gg, 28c2, sigradi2013_337h, 6de8, c79a, 5030, 7046, abd1, b341, 8dbe, e9d3, f8ce, ed8e, 8f2a, 58b7, ecaade2016_136z38, sigradi2016_467v, ecaade2017_169oo, caadria2017_125z33, 57ad, ijac201412202x1, caadria2016_755l32, 900a, 4fbb, ea5c, eb44, ecaade2017_109ii, 6dc5, 7afe, ecaade2014_072f18, e128, a60b, a341, sigradi2014_032g2, 7b1a, acadia14projects_177ag, 6368, sigradi2016_595ii, 68f6, 381d, 7981, d549, acadia14projects_709am, 0ffa, ecaade2016_078k23, acadia17_71rr, fa5e, acadia17_381bb, acadia14_111l, 390c, c25e, 83e1, 6a85, 5b2c, 0526, ca61, ecaade2017_071oo, 86bb, ecaade2017_054z, sigradi2016_637ee, 11b5, 9408, 118e, ijac201513105t4, b237, bbb5, cd8b, e69f, 7cc2, 44b2, 61bf, 9ea9, 603d, acadia14_671z, 9867, acadia17_390gg, 295b, 5558, 2f04, c24a, 02b5, sigradi2016_484xx, ecaade2014_079y18, a0e6, 9ddf, e23e, caadria2016_095o4, ascaad2016_048d20, 66fc, 6d55, c401, 650d, eb53, 1843, 8bc8, d254, 6028, d881, c62c, 0933, ecaade2016_063r15, db61, 967d, 9f5a, 93e1, 55b7, 56a0, caadria2015_119w18, 3270, 8d2c, bdcd, 2127, ee32, b44f, 59ac, acadia16_470e27, 01c9, ecaade2015_33c6, e738, 00da, sigradi2015_9.347i17, c0a0, 4029, 4b28, ecaade2015_230k52, 0a82, dc78, 94b1, a3d0, ecaade2015_53k9, ecaade2015_22w4, c224, 8afc, f800, ecaade2016_ws-dleadd68, 7ad7, 6c67, c98d, 3123, acadia16_326t19, 25b2, ecaade2015_202p44, 3820, 83ba, acadia14projects_435ah, 98fd, 3ad5, 0ded, 5827, 183e, ascaad2014_015u8, a8f1, 6b8c, acadia14projects_167x, ecaade2016_163l45, 83a8, edb9, e2c1, 8694, 2c26, acadia15_137r5, a53f, 210c, 0862, f4eb, 8d24, sigradi2013_390d, acadia16_140y9, 1fa0, 9ad9, 9f11, 3dcc, ecaade2015_194u40, f7b5, 86eb, sigradi2013_303u, a7f4, e117, 0079, sigradi2015_13.316a29, caadria2017_030w10, 3c2a, 55f9, faad, 3902, bd99, acadia14projects_63av, caadria2016_405g17, b6a9, 0dd6, caadria2017_051b17, 9f36, ecaade2016_073u20, 8fc1, d3a5, 16d8, 2a44, fc47, a49f, 1d79, 045c, 3f9a, 63c8, 0988, bdaf, 9bf1, 65fd, caadria2017_145p38, ecaade2016_073g21, 9713, ecaade2014_237d61, 5d4a, ecaade2016_243x64, a572, 1f04, ascaad2016_010c5, 5459, 0540, dd14, ce91, eb9a, ecaade2015_205c45, ecaade2016_164s46, 63c9, 3180, acadia16_184i12, acadia17_482t, 28be, 287d, a22f, ecaade2015_61t12, ascaad2014_009i5, 7f6c, acadia14_601ab, 57fb, 42d1, caadria2017_123c32, acadia14projects_555j, ecd3, 6f94, ecaade2014_226y58, 9c7b, 085b, 9c77, 8e04, ecaade2016_068j17, 29ca, 68fa, b791, ecaade2014_023n6, 5da9, 3e81, ijac201614201w6, c313, ef95, 56f5, acadia17_404bb, 25ca, sigradi2013_425u, 51c4, 0b53, a7e4, 33b5, acadia14projects_627b, 7a6b, 875a, 65d4, 2522, ee43, 0667, 9459, a090, 1f79, 8e3c, f12a, 30c0, 6327, ecaade2016_021h6, 4f55, ascaad2014_006v3, c8c7, ecaade2017_019oo, 0fef, 363e, b112, sigradi2015_10.250j20, db03, 1547, 81d7, 6a4b, ascaad2016_038p14, acadia14_619ap, 9d94, fb8d, 26fb, 8cdf, d585, sigradi2016_778rr, ijac201513306h13, ecaade2016_243r64, c7e8, 4290, 6331, 6620, 0b78, c4b8, 1b41, 275b, ff1f, 4f05, 8d5d, acadia15_223h9, sigradi2013_42o, b281, acadia14_347au, a902, a475, 9978, ijac201614205o10, ecaade2017_271h, fd14, b192, f471, acadia17_435h, acadia17_640nn, acadia14projects_619v, acadia14projects_347am, 83cc, 9d76, sigradi2016_524aa, 83cd, caadria2017_165l41, 2853, c4b5, 471d, 68d7, 65cc, acadia16_78m5, caadria2016_851i36, 21c7, cae3, 816b, acadia17_339oo, d8d1, 4a64, 09ef, sigradi2014_252s9, dca5, 22ed, 5ccf, 1b8d, eebd, f6dd, 0bef, 8115, ascaad2016_008c4, 6fd7, 4c83, 95f3, ecaade2016_158m43, ca94, sigradi2015_11.34c24, acadia15_451n19, 2ae3, ascaad2016_002l1, d132, 366e, ecaade2015_317a69, bbff, ff1e, caadria2015_210j32, 0ae6, 8d22, d448, 9547, 85a7, 6290, 948c, 9daa, 6dae, b4e3, 9b87, aaf3, 1e8c, d94a, caadria2017_033s11, be71, cba5, ecaade2015_230h52, 50ce, 7550, 2524, 962b, caadria2016_425h18, 6a56, cb78, caadria2015_014t2, b9ab, ac5b, acadia15_263w10, ecaade2017_254jj, 1c3c, 3436, 9032, e37c, c86b, baeb, 3d61, ascaad2016_018o7, ecaade2015_25l5, d464, 181e, cedf, ecaade2017_111uu, 56ad, d1c4, acadia15_137y4, a866, 05a7, 86c3, 2021, sigradi2013_303t, e8de, 71ea, 227e, ecaade2017_256y, 834b, 5a55, 7d21, 35d4, 9a4e, ijac201412301z6, f4f6, d952, acadia17_570y, acadia14projects_497ac, 9cc9, 24e5, caadria2017_041l13, 0015, acadia14projects_339aa, dd6c, 7fb0, ijac201513103r2, 1b25, acadia14projects_589f, 6396, 2432, ea64, 6fbf, 0aae, a274, caadria2017_056b19, 68da, e415, 0425, ecaade2016_118n31, 807e, 208b, 1dd5, caadria2016_363d16, acadia17_50pp, e6ea, 8940, 5cf5, cb0c, 7b30, 47c9, 752c, e091, 710f, ecaade2014_149i35, sigradi2015_4.219d7, 797f, 7639, 4ba1, 848b, 79b4, 49c3, acadia17_358kk, 52ab, acadia17_678kk, 0b29, ecaade2017_083oo, 2cd5, sigradi2013_381j, e840, 17c8, 4c4f, 3a5b, ecaade2016_017s4, 846f, sigradi2014_276u2, 3e86, c2eb, f8b4, acadia15_110w3, ijac201614303v2, 154f, ecaade2016_224u59, 2983, d762, 14e6, 3a59, 7eba, caadria2015_208c31, 7d87, 0cc7, 4bca, 8c7c, bf1a, ascaad2016_058e23, b53f, 641b, 95f0, 0947, ba6d, 6837, acadia16_308w18, 975a, ab47, 0120, 5017, 9652, 8714, f48e, dbaa, 0d5e, c154, 8c2c, c0bd, 1439, a5b4, caadria2017_052p17, 2bce, ecaade2015_83j16, 4133, sigradi2016_364kk, d612, 8401, d9b6, 8fc0, ijac201412201k1, 20c5, 73d6, 8887, 8000, ecaade2015_207i46, 2be5, ac88, caadria2015_145z23, ecaade2014_168d41, acadia17_169b, f46d, dd63, b9e9, 3fa2, db89, 537e, 56e7, 700c, acadia15_431l18, 6152, 18ba, cb76, 8295, e48c, caadria2016_861c37, 85d6, bfb8, cb49, ecaade2014_080k19, ijac201614102g2, 40ca, 659a, ecaade2014_239m61, sigradi2015_8.328k15, b4b0, ijac201715106dd, b291, 3966, 5191, 2ae7, edcd, ecaade2016_191y50, 5875, a1c6, eac5, 5b65, dc40, 60b9, 9d11, caadria2017_023d9, d4f9, 7d0b, c701, ecaade2015_235m53, e762, 1d7e, 1a8e, 99bc, 1152, 46af, e9c7, d205, 1853, ccd1, 7ceb, 613e, ecaade2017_144z, 3e6b, 0249, cdd0, ecfd, 4016, ecaade2017_203z, ecaade2017_087t, 6b88, af6c, 4b9b, 3832, 9666, caadria2017_028e10, fa6e, caadria2015_060y6, 8753, bb87, sigradi2015_3.268m5, d6b4, 9511, 0941, d437, 4f3a, 8746, 54a2, ijac201614201m6, e7f7, c881, 4a6f, sigradi2016_635j, b6f3, 08ab, 90fe, 81de, cb7c, d3f2, 7572, fb3a, a004, 949f, 92c0, 1ed9, 9733, b3f8, 6158, 7fe9, acadia14_153az, acadia16_130m9, 7b45, 6e7f, acadia17_178jj, acadia14projects_117c, e5b1, a35a, 71c0, 3ec6, 1918, 951b, ecaade2015_139u29, 61ee, ecaade2015_205e45, 550a, 6494, 8cf6, e8ec, 218b, a247, 20b1, 12f8, sigradi2016_360w, 86ea, ff32, fe86, fb4e, 5ac2, b735, bf00, a9b9, ecaade2017_290ll, acadia17_446ee, 0a76, e125, ijac201715102dd, ba66, 8f07, 78f9, e9d0, caadria2016_631j27, 6a11, ecaade2017_264xx, 5288, ijac201513302d10, 6b5c, caea, ea1f, d023, bb42, 05d9, 2b0b, 090b, fc12, 3201, a3b1, ecaade2016_021y5, 1003, ecaade2017_014qq, a9c4, 8786, ecaade2014_024i7, 0d12, acadia15_513z22, acadia17_670jj, ecaade2016_025h7, c667, ascaad2016_039p15, 069f, 76c6, 880a, acadia14projects_661g, 6036, a0da, acadia14_117ay, 5b03, c38d, ecaade2015_139b30, 49eb, 2053, 6423, sigradi2014_057t5, c12f, 80fc, caadria2017_129b35, ac42, 56e6, 2aa5, cf50, 4e68, 76b1, acadia17_162r, b4c3, 3b6b, 5fa5, dda2, ecaade2017_152c, 5572, f4ed, 86cf, 732f, ecaade2014_157r38, 34c4, caadria2016_333z14, f2a6, 40a6, 1c7c, 2d57, sigradi2014_229m8, caadria2016_819k34, caadria2015_081j12, 3980, caadria2016_663o28, 86c4, 7c19, f6f6, d2fa, c06b, 62e7, d935, 917f, 534f, 756d, ijac201614405l3, ecaade2017_201b, a74c, b140, ecaade2017_032l, ijac201412407c1, bdee, 7d08, ecaade2017_208c, 7d2e, 25ae, sigradi2013_46, 00db, 6995, 36ac, 3c0f, 99b8, 85b4, caadria2015_064m7, 8e7b, 005c, 79f6, 3efd, 9961, acadia16_88a6, ed82, sigradi2016_448cc, cf42, 3893, e426, ijac201412204u2, acadia15_323i13, 3ef6, 5d6d, ascaad2016_001g1, 4c6b, ada9, caadria2017_174y42, 8a85, 7307, caadria2017_069y21, c768, ijac201412307k3, 7062, 2aea, ba3c, acadia14_357aw, caadria2015_237s35, b5d5, ijac201715106d, 35dc, ecaade2017_253dd, ecaade2016_210j54, caadria2017_003a2, acadia14projects_145aa, 1fb9, 4a77, 83ec, a38e, ee68, 4d96, acadia15_47c1, sigradi2014_345s8, 2442, fb93, 3e8b, a179, 0378, 0f3e, c651, ijac201715203ll, 14df, ecaade2014_140s31, ecaade2015_173h37, ecaade2015_241a55, a3ef, fbae, 321d, 7809, 8023, 8cbb, eed9, 0703, fbfe, cd68, 3eb4, 0fd5, acadia17_435j, 83c5, caadria2015_014m2, 06cc, 120c, 1d20, sigradi2014_132r1, 1e0a, eb79, ecaade2017_215l, 78a8, 5e6d, 89b5, 5f2b, 6ace, fbf2, d267, 4d22, caadria2017_122a32, 8e2c, cb46, 6c80, 9926, 7cac, acadia14_145k, 6196, 3920, ecaade2017_302uu, 290d, 5c22, 63ec, 54aa, acadia16_344b21, ascaad2016_045h19, 6c6c, cd87, 08b4, 15d2, 5df7, 0d7b, 6409, a09a, acadia17_640cc, e729, a1df, 8b04, 6f65, 3f90, 27c3, ecaade2017_053xx, 0c3f, 566e, b3fb, ijac201412207g5, c494, 0258, 7878, a122, 00ea, 43f0, 395a, 0406, 1521, b4d4, be25, b1ef, 37a0, 3c9c, 87ea, 374e, ca7b, 8cfd, 5974, 1dfd, 997b, sigradi2014_276t2, a201, f0f1, ecaade2016_068z17, 60cc, adcf, 19eb, c263, acadia15_323w12, 46df, caadria2017_043h14, b472, 142f, af6e, 0587, 9ec6, 17e1, ijac201513305t12, 469a, 1c14, 11f4, d43a, c5ff, ecaade2017_255h, ijac201412301w5, 3398, 3dc4, 5d57, 9751, 36ab, c05d, acadia14_699d, b082, caadria2016_249k11, a519, f1d9, ecaade2015_100s19, ecaade2017_044tt, 3c80, c591, sigradi2014_345f10, ijac201513305g12, 8a4d, acadia14_655ag, d6cf, ecaade2015_59v11, be68, acadia14_339ai, f8ab, sigradi2014_074m6, 1955, sigradi2013_326g, c4c0, 0fb8, 19e7, 05c7, acadia14projects_479b, fd7d, 3f95, 0c6f, caadria2017_015a5, f731, 5ee8, ecaade2015_33b6, ee98, 75dc, ec7c, b662, caadria2015_004l1, 5c90, ascaad2016_046t19, ecaade2015_195o41, 5781, 4481, 4050, b596, ijac201513202i6, ijac201412304m1, 103d, 3c31, 9496, 7462, 6c53, 808c, a5d7, 5256, 0224, acadia14_247u, badc, 1946, 61e6, cdea, 3512, 89a0, 9b53, 7406, ecaade2017_124dd, 198b, 677b, 1d49, d485, 6440, 41f3, ecaade2017_140aa, dee2, 1676, sigradi2013_386i, caadria2017_015n5, ecaade2015_314b68, caadria2016_177e8, 856e, 3db1, 73d1, 583b, caadria2016_445b19, fdda, 912f, eea9, 4ac6, cbd1, 66fe, fadc, a752, caadria2015_108z16, c8c2, e7b6, 4250, ecaade2016_119m32, sigradi2014_201g7, 7f0d, bad6, 41ce, acadia15_110v3, ed99, ecaade2016_087v24, d794, fc42, 99ae, sigradi2016_537qq, sigradi2014_178r5, e2f0, 0307, 5317, acadia14projects_609af, 24a6, caadria2015_124w19, 56b1, cdf5, ecaade2016_tkoy66, acadia15_407u17, acadia17_28kk, 15db, 4130, 4f9b, 4051, bf1f, 2134, c14c, 24b8, ijac201614103f3, b79e, 6b59, 5276, ecaade2014_186b47, 70a7, ijac201614407j4, ecaade2014_057d14, ecaade2017_198e, ijac201614208c13, 9e67, 1995, 0845, 794b, sigradi2016_517t, 6452, 6645, 03ea, 28ca, 9601, 0761, 136e, 23e5, 1ee9, 163c, 6978, 3268, ecaade2015_175m37, caadria2017_043c14, caadria2017_042z13, 6aeb, 2d87, a539, 2ff8, e638, 312d, 892c, 04d2, b4b5, 12f6, 46b9, c24f, b7b8, 2abe, 9a98, fa77, 9f09, sigradi2016_426a, 1e18, 79aa, 2924, acadia17_590d, d521, b1c6, ijac201715201z, d6ca, c5d0, 5d6f, 6f5c, 5759, ecaade2017_291z, dc46, b948, sigradi2013_275a, ead4, 5725, 0b75, 4cea, ba17, ef77, f295, df4c, acadia15_333t13, d892, ecaade2016_089a25, 18b2, daef, 77c7, a352, 94cc, 3ee9, acadia17_178aa, ijac201412408h2, fb0f, 3c54, sigradi2014_159f4, f25a, 933d, 8d20, cab1, ascaad2014_005h3, e9b6, ecaade2014_019k5, cd02, ecaade2014_018k4, 2ddb, acadia17_426i, 6041, 51c3, 1026, 03d1, 379c, 042c, caadria2016_405f17, 83a1, acadia17_424zz, ascaad2014_008x4, 00e4, 377a, feb4, ecaade2017_130ss, 3afb, ecaade2017_032e, acadia17_520z, ecaade2015_92v18, 82a9, acadia17_248d, 1cde, 31ce, 33ff, f402, 1712, ecaade2016_238m63, ecaade2017_152ll, ee8c, c4f8, e5d3, fb44, b019, a9b6, 9f56, acadia16_478v27, 9777, 398c, 6089, 616f, 1a21, 4162, ecaade2016_037a10, d6a5, a428, 1b7e, 8a61, a06e, acadia14projects_375i, ascaad2016_029a12, ff06, 7128, 8913, a528, 7801, de6b, 8771, 0aed, d55a, 6ea4, caadria2016_851f36, acadia14projects_153i, acadia17_364a, 6fa3, 02e6, c5f6, ecaade2015_176u37, ecaade2016_026u7, acadia14projects_479k, 0060, 15fc, a3f5, 1d91, sigradi2016_430n, sigradi2015_1.320h1, f9ca, 42a0, 513f, ecaade2014_015o3, caadria2016_767s32, 86a8, 796d, 03f1, df75, e295, acadia16_402t24, 58a0, 34ec, f99d, ecaade2017_293ii, cb9e, ijac201614303s2, acadia14_473au, c3c5, 8076, a740, 8412, 0801, sigradi2014_132o1, daea, 6365, f5e5, f8f4, caadria2017_132v35, 3721, bd0e, 159b, e39d, ecaade2016_085k24, sigradi2015_3.221s4, acadia14_661j, 40b2, 012e, acadia17_670w, ecaade2017_047r, sigradi2013_429e, d8c0, sigradi2013_138t, 20c7, c82c, b939, aaaf, 5b09, ecaade2016_154g42, acadia17_222u, fefa, b102, ijac201412403r6, acadia17_572ll, 157c, 5da3, ijac201715201y, b40d, 4bab, a576, acadia15_161w5, ecaade2017_097dd, 1de2, ab1a, 011a, 5cd3, c2b0, ab83, 2155, 3b2b, ecaade2015_273d60, 879f, ecaade2013r_012n7, 81db, ecaade2015_171b36, 6161, acadia17_358oo, 8ecf, 5a8b, 1bef, 5306, caadria2017_009o4, 48d4, a057, 01b1, 1d5d, 3b0f, caadria2016_487n20, f6ff, acadia17_658yy, ijac201513205m8, 0b03, 341c, 7221, 3e7e, f7dd, ecaade2017_122zz, cf30, 5503, 03c6, c539, 6b6f, 5cab, 5138, 624d, acadia15_311p12, 76e5, 22c3, ecaade2017_031ll, d435, 028b, ecaade2017_052kk, 4c52, 64ed, d5db, be35, c0d8, 28c6, 51aa, 21f7, 2844, b2e5, 0934, 8975, 2e7d, c13a, bfe8, ijac201412408j1, 5eba, dbcc, d9d1, b829, 1c76, b630, 70d2, b6f8, f13a, 8f5d, 52dd, 8652, 71b7, 9277, 1f9e, 6ac3, 21f2, eb18, 3333, acadia17_274ii, 9a72, acadia17_392j, 9dc6, 1ed8, 7a42, 3fcf, 084d, ascaad2014_015w8, c98f, a040, a7ac, 6952, 1343, 01d3, 5e1f, ecaade2014_080i19, 5b3e, d72b, adf8, a385, bd64, f712, 2df1, 7cc0, 39cf, 5c60, 0957, 17b3, e779, 50e6, 8c69, sigradi2016_732n, 2df5, ecaade2017_199oo, sigradi2013_135i, b6cf, 29a3, 45f9, 59df, c7b7, a5f6, acadia16_432s25, 4327, ascaad2016_013f6, b2a1, ab6f, 55be, 2697, e06e, 2d73, cdd6, bd08, 17cc, sigradi2014_345k8, acadia15_443a19, sigradi2016_364ll, caadria2017_123k32, acadia16_260p16, 38ad, ecaade2016_162r44, 3ca3, sigradi2016_764i, 733d, 34a4, 82d2, ecaade2016_224a60, e359, caadria2017_058k20, 7a23, 90bf, a9e3, 13be, cdd1, acadia14_497u, 6d27, f5c5, 0743, c5b6, 2e7f, 101b, ecaade2017_079s, acadia17_620ss, 7da8, acadia14projects_661d, 977f, 4fb2, 62e6, ecaade2017_172cc, 5c3b, ascaad2016_059i23, e7c1, 5922, sigradi2016_669cc, ijac201715103ww, caadria2017_016y6, b614, 7e81, acadia17_145zz, 205a, 0e75, acadia17_257e, 86e0, 7635, fb3d, b33b, acadia17_414ii, d3b5, 364f, caadria2017_028b10, cc85, 895f, 77d8, bbc4, 52fa, a764, afe0, ecaade2016_063m15, 9415, 549a, b2f0, 570f, ecaade2017_265w, 6983, acadia15_203g8, a1a1, e429, 75d0, 8924, 2fa7, 77ad, c707, acadia14projects_655ai, 4b1f, 56da, caadria2016_095s4, b077, 9b43, acadia17_658b, 4fb3, 04d1, 0f42, ee1c, ascaad2014_004m2, 1e22, 08b5, sigradi2013_244n, 6d6b, dbba, ecaade2016_062h15, 6555, 043b, da56, 0914, 6c17, 903f, acadia17_340g, 4fd5, 5695, baca, acadia17_598f, cfc8, 7282, 25e0, 2929, 5bc4, c8bd, ecaade2017_302ee, 83c7, fcd0, 36b9, 3290, ecaade2017_017h, ecaade2017_109aa, 8292, ed59, dd86, 2a55, ca2a, f563, 4ebb, 9197, ecaade2017_291d, ecaade2014_204z52, 1930, 4324, ecaade2017_085m, abfb, c5e2, acadia16_372x22, 7d02, 33f9, 754b, 03f0, 91f2, e463, bf38, caadria2017_047g15, 4ebd, b7f4, 290a, 5254, b998, sigradi2016_781xx, 00d4, acadia14_609ar, 6229, 884a, sigradi2014_282o3, 4235, de1f, 5ec3, b157, a9b5, 414f, 556f, 4533, 78ba, ecaade2015_103l20, sigradi2013_305, sigradi2015_8.289d15, caadria2017_163k40, acadia16_184x12, cac3, 73f0, sigradi2013_184a, b494, caadria2017_070n22, 0c5e, 3b61, 1e93, aa68, 6a0a, 4cf8, acadia14projects_247l, a558, 6a4c, caadria2017_096a27, cafb, f186, 2edc, 67bb, ecaade2015_206h45, eaa9, ecaade2016_121s33, sigradi2014_313e6, 2390, 2670, 93f0, 2f6a, d451, acadia17_202r, 3703, d672, 2281, 0713, d6a8, 583a, f842, acadia17_360ww, ecaade2015_138j27, 74a4, sigradi2015_10.74m18, 8287, ecaade2016_032v8, 7094, 63ff, acadia17_435i, 93e8, ea93, 9e99, acadia17_542pp, e8df, ca6c, ecaade2014_050b12, 2e7a, caadria2016_755j32, 73f1, c16b, ecaade2017_309rr, ecaade2017_208a, 0b0a, 873e, 671c, d39d, b766, ecaade2015_138w27, a556, 59f8, c982, ecaade2016_199c53, a298, df9e, cbd7, ab4b, acadia15_343y14, 0035, 63e4, 4302, 4214, sigradi2013_390v, 54d0, 6fb8, 3f61, 6044, 9b79, 41c9, 2d67, 516b, d8e3, afdf, 6cae, c4ae, b186, acadia17_520u, caadria2016_829b35, c62b, 5c74, e7fc, sigradi2016_360v, 2349, f68e, 9ea3, c21d, d986, caadria2015_185m27, 1f72, feaf, caadria2016_343n15, 0e0f, 18a7, ec30, sigradi2015_sp_3.85s29, c2d4, 7a9d, acadia14_463v, 6623, acadia14_627c, aed9, 7ee6, f505, ecaade2017_142tt, ecaade2017_198zz, 8e2f, 033a, caadria2017_027t9, ecaade2014_168m41, 70e0, sigradi2016_450ww, dcdb, 4632, ijac201614208l13, 74ad, acadia17_404w, acadia17_426ww, 5be7, caadria2016_851u35, c698, sigradi2013_77, e683, acadia16_214a14, a1f5, 4553, caadria2017_042r13, 0387, 3c5b, c083, acadia14projects_435av, 1c64, ecaade2013r_004a4, 7e66, 360b, 9079, caadria2017_132i35, 8b30, 8afd, f675, ecaade2013r_014k8, d676, c594, caadria2015_150y23, ecaade2015_73w13, 1077, 5dc1, 0945, 5981, f7e6, e22a, 57bd, b815, 142b, 209f, acadia14projects_267m, 7924, ad34, ecaade2015_336w72, 052e, acadia16_478o28, ecaade2014_168j42, 3702, 63a8, aadf, a728, acadia17_620yy, caf6, f6e8, aca6, 80d0, 31ef, fa3c, 8a06, dc79, 3500, 680c, 1893, 64a8, caadria2017_105j28, a12d, d5f7, 5fd9, d752, ecaade2017_032k, 682c, 5f38, 899c, bd6d, 4391, aa0e, fb84, dfee, ecaade2016_073z20, 17ff, acadia15_274o11, caadria2015_139d23, 0b8c, 463e, 81b3, 5b0e, 0883, sigradi2015_11.136x24, e3d7, ecaade2014_194n49, b508, ecaade2015_318t69, 0f47, ad8a, b809, 0b68, 9bed, acadia14projects_619ac, 3fd3, acadia15_483a22, 3914, b113, ijac201614404b3, 8bfe, 9a59, 255a, 80c9, dc21, 8d5a, acadia14projects_43am, 03f4, 393f, e4df, 3a7d, acadia16_298o18, c5d2, af12, 8cfa, c51a, d6fb, 3b2d, 6e41, 546c, 8977, 08d1, 4408, ecaade2017_021j, d2f8, 61a6, ascaad2014_037k2, c4f3, 2f4c, c3b0, ecaade2017_203gg, 513b, e6d2, ecaade2016_102s27, ecaade2017_248ss, a4db, 47a7, b608, 0db2, 6b84, a135, 7d89, 6a5a, 4d68, d360, dab2, a140, bc3f, acadia17_620tt, 2c8a, 3dd4, c188, 433b, dfe3, 4137, 8583, b253, e307, 3468, 9f7b, c6d7, 6d88, 1bf0, 67da, 9169, ecaade2014_066o15, 6483, 8715, acadia17_82pp, 6dc9, c7ff, 3639, b500, 430f, ecaade2015_172b37, 501f, 20cd, ecaf, 4a33, 99d6, bc44, 2ba3, 43ec, 7bad, d90a, 55c9, ecaade2017_077ss, 664e, sigradi2015_9.141b16, 35d1, ecaade2015_158b33, 4e85, sigradi2014_289k4, ascaad2016_035p13, 98f2, 727d, 20e4, 1dba, ijac201614207g11, 5063, 8005, bb3b, 6372, d9d3, ecaade2016_222u57, c810, 971f, e4fb, cd0a, f1d3, acadia14_339ag, 1c78, 0bf5, 7fd2, b12c, 53da, ecaade2015_158k33, 14d9, 9a13, 6289, 3e36, e977, caadria2015_181e27, 68f7, 4d77, 0f9b, ecaade2017_jgou, ecaade2017_105ww, 93ad, 8a50, 209b, caadria2017_094r25, f546, f4f7, 8c7d, ae3e, 898d, a94a, cdbd, 32d5, 1f53, ecaade2014_044j11, acadia14projects_33am, ebaa, 27d3, 2315, 272e, 3ee1, ee08, 7d4a, 516c, sigradi2015_12.215l27, ascaad2014_009f5, e9d7, 01a7, 5f15, acadia14_311r, sigradi2013_131, 4037, sigradi2016_430m, 968b, ad1f, aaf9, 096f, 867c, 32f0, f4e2, 9212, 8fe6, 9118, af4c, c3ed, ccbf, 709a, sigradi2014_132u1, fcd3, 0722, caadria2017_174r42, b5ef, acadia14_681at, 35ee, 2d1d, ecf4, ijac201412304o9, ecaade2017_046f, ecaade2015_284t61, ijac201513206c9, 5f6b, 0a9d, acadia17_329x, ddfd, cce4, 1564, c999, ijac201412402f5, 85aa, sigradi2014_023z1, ecaade2017_087o, 2d4e, 4f8e, dda0, d171, dac2, e331, 9154, ecaade2015_196m42, 4fe3, cc51, ecaade2014_194u49, 5a4b, af06, ecaade2017_199u, 720a, 35f3, ascaad2016_018i7, c09f, sigradi2014_080l7, 1812, caadria2016_631b27, e0da, 8978, 473f, b47e, caadria2017_163x40, 7e7c, 4aa0, ef6f, acadia14_365ad, 20ac, 5c5b, eee5, ef30, caadria2015_081r12, 01ea, 8510, ijac201412401x3, sigradi2015_sp_8.326b31, acadia16_236h15, caadria2016_871m37, 3b73, 42ac, 0016, caadria2016_435r18, 9c70, 9123, 1b0b, 9a41, ascaad2014_025j6, e872, c21e, acadia16_34w2, 8a86, 4a5a, caadria2017_056o19, 5e68, ecaade2017_269yy, ecaade2015_127e25, acadia17_169qq, ecaade2017_006zz, sigradi2016_421yy, d8b0, acadia17_212ee, 4bae, 01b8, ecaade2017_273m, ecaade2016_028m8, faea, 0043, 97bb, 7743, b4eb, 728a, 12d3, 6887, 8612, abe4, ecaade2016_223c59, 3891, 5024, b334, 0131, 5b76, 7027, 6325, 9103, fe1b, ijac201412204d3, d9a5, 86ac, 7ecc, d949, 1e0e, ab7a, 135a, b71b, c5e5, ecaade2017_199s, ijac201614205h10, caadria2017_113s29, 8d02, c96e, 563f, 99a3, sigradi2016_461k, acadia15_357s15, ce11, ecaade2016_163h45, ea33, 2f4f, 474e, f5a3, 38bd, ecaade2015_53m9, d599, bb36, caadria2017_074f23, 8e4a, 9078, e042, f287, a554, ascaad2014_017t1, 214b, 3df4, 538e, ecaade2013r_018r9, ecaade2014_044w10, 2a2f, 40cf, 4bcf, d7cb, f720, 2217, c88d, ce82, 805b, feac, ecaade2017_019nn, ijac201513303t10, acadia14projects_199ar, ed3a, 747c, f32d, f0bf, 38fe, 6bf4, 3924, 69af, caadria2016_187p8, ascaad2014_029s8, 0efd, caadria2016_147k6, 24e2, 7bd9, caadria2017_174x42, acadia14_145ag, 54b0, 87e8, ijac201614208m14, 4c48, caadria2015_164f25, acadia16_352y21, 11d7, b53c, 429d, b5ce, ecaade2015_233f53, c3a6, 4d05, 8d10, sigradi2015_8.186p12, 180f, 69c2, 6ddd, a27b, 79bc, 53eb, c2da, 7f99, ecaade2014_149i34, acadia16_8e1, 48e8, acadia16_224d15, 0173, 1072, ecaade2017_291e, 88d0, ecaade2017_170zz, 7a2e, 80e0, caadria2016_301o13, cc52, 1def, c62d, 39f5, a4e9, 0497, 78d8, ecaade2017_006dd, 656b, acadia17_71kk, b607, ecaade2016_136h38, c37d, dc67, 15fe, 5efd, eb3d, 0d6d, ijac201614202f8, sigradi2016_534ss, 4c53, a4e8, 2d48, ecaade2017_117q, 8a0f, 5a9b, acadia16_214b14, 9820, acadia17_145b, c18f, 3fdd, 71b8, aece, dc6d, 7e22, d1e0, d042, 258f, ecaade2014_094l22, a138, ecaade2017_090jj, cf8e, 3b4b, a5bb, fdcf, acadia16_478i28, b4f2, 44aa, 7fff, acadia17_492oo, a8fd, 9a91, cd7e, 5d80, 3127, ecaade2016_021g6, cb75, caadria2016_507g21, ecaade2017_105ff, f0b5, 2d69, d91a, 2898, a4ab, fe1c, f27a, ecaade2017_013ss, acadia17_678yy, 904b, ecaade2014_202p52, ecaade2016_068g18, 1fbe, 2775, 89eb, 908a, ecaade2015_25f5, acadia14_291au, 232e, sigradi2013_267a, f341, ec5b, 9ad8, d77e, acadia17_232ee, 60d0, 80a5, caadria2015_010v1, 8cda, ascaad2016_057p22, 1746, 67f6, 6aa2, 8afa, 4f09, 1e6e, a61f, 8458, 02e0, 4bd0, ijac201715106kk, 5ae5, 5fe8, c42e, 88ea, 5d64, bc66, a4f5, 5c95, f288, 5851, e2b4, fe85, 5d8c, 28a4, 83a0, 8abc, sigradi2014_042r3, 023a, 2293, acadia14_63av, aa0f, 3927, 78f3, ijac201614207o11, fe1f, acadia15_323v12, 1214, sigradi2014_151n3, ad7e, a8fe, 3e31, d1e8, fe5a, 695a, 2669, 390e, 0ffd, 7438, bf60, c0d9, 527f, d94d, 84b3, 8275, 8fd8, d606, 92b9, 1ddc, ascaad2016_045f18, 2b83, 7172, acadia14projects_229k, da77, 4545, 6265, sigradi2016_385uu, f890, 1a8b, 5165, 5fe3, f0a9, acadia14projects_247h, 3791, ecaade2015_130c26, 73f5, 9b98, 55cd, b7c2, eb68, acadia17_290f, 81da, 0cdf, acadia16_424j25, sigradi2013_244r, 7279, sigradi2015_9.347y17, 60d2, 9cf8, e902, e278, sigradi2016_484d, 43d4, 6e93, 0685, 4853, 6649, c19b, 2bd8, ad07, ecaade2014_224o57, 2210, ecaade2015_127c25, 85b7, 57d2, ecaade2016_026v7, ecaade2014_052c13, ed2a, 95a3, a153, b8ba, 9f69, ce2f, a6cf, ijac201412204o3, caadria2016_301k13, ecaade2017_044nn, 3d2a, 07b0, 43cb, a367, b2be, acab, 0918, 1c6d, cf9e, 4679, fcdd, ecaade2014_089t21, 9e87, 9890, ef4d, 7a76, 9688, bb2b, ecaade2016_126u34, ijac201412204j3, 1c98, e17a, 61ca, f2aa, d02e, 1b17, f9b1, sigradi2015_3.268n5, cf40, 9610, eca2, a7df, 6f71, 7dcc, f59a, acadia17_237cc, b0f7, beeb, 87e4, 7db7, d8b4, 6167, 9d85, a9fa, ecaade2014_066v15, c60d, 66d0, ecaade2017_143qq, 3e04, ecaade2016_197c52, 0034, 59f0, 4b1d, c44b, 8a13, c9b2, sigradi2014_313s5, c671, acadia14projects_497t, 9448, d911, a073, caadria2016_725j31, fbc4, 8c67, acadia15_195v7, 390d, ijac201412205d4, abaf, 6322, 991a, 743d, 53b3, 7ba5, d4a4, b81c, 29ff, 8678, ce49, 6954, 222f, 442c, 1e37, 0591, 8dc1, 944f, c094, 47c7, bbba, caadria2016_861g37, ecaade2015_205z44, acadia15_47a1, bc45, e16b, acadia14_177ag, sigradi2015_3.190o3, 6283, 97e0, acadia14_357az, d228, sigradi2016_560w, 62f2, 8cac, 7d5f, 928b, 8c7a, ecaade2015_115b23, a571, 76cd, e7fb, 2b67, 3106, e360, 39ba, ijac201614405u3, sigradi2013_30j, 8fbd, 2fbf, acadia17_222m, e3d3, 3c09, ff10, bb26, 5f16, 4fce, 7ec4, sigradi2014_084w7, 3897, ed7a, 7013, sigradi2013_429n, ijac201412303g8, 8167, 8a6a, acadia17_274yy, e2ef, 1b80, 4cc9, 6043, d912, d87a, d997, 2d9f, ecaade2017_021n, ecaade2016_021b6, 699e, 7024, 1eaa, edee, c1c8, acadia14projects_219e, 9b03, c350, 6805, 8cad, ecaade2014_149n34, 4be5, ijac201614207a12, sigradi2013_421k, 237d, 0570, 46c1, ffec, eb83, 3660, ecaade2016_013n3, d9c8, 0555, sigradi2016_732s, fbce, 4b07, sigradi2013_234d, 46d2, 5f02, 8985, 771a, ecaade2016_071a19, cf4e, 7659, 4aee, ee87, cc88, 7eed, 8f4a, 0593, aced, ecaade2015_301s65, 7a37, caadria2016_167a7, 2e64, 7e11, bee3, de08, 02bb, f419, cf70, 4971, 203a, 3ace, 6a9e, ecaade2017_229ii, ecaade2017_083kk, 408c, 8340, 4043, ecaade2014_184o46, 6400, ascaad2014_017v9, 7bfa, 2347, daec, ecaade2017_071kk, ecaade2015_235j53, sigradi2015_11.8i23, be96, 82e7, 0e35, c83f, b812, eab4, 0fe1, ijac201412201n1, 3b26, 062a, dc83, b48d, c4bb, c638, 529c, caadria2017_005g3, 5b42, be69, caf5, 8b7d, acadia16_98b7, c60c, 3df1, 0ec2, aedd, be39, 98f3, acadia14_699b, ecaade2014_121t27, 853d, 93b7, 9f38, 35e5, 3211, ecaade2017_273s, 1e0f, fdf1, 411d, 0560, 8a3a, 798e, ijac201513201u5, acadia17_534ll, d0ac, ef6c, 179c, 3839, b954, dffb, f499, dd77, ecaade2016_094m25, 7d3c, ascaad2016_043i17, 2a08, 6c1c, 61bc, 8e13, 1cc8, 77b9, 6b5f, 074e, a06b, 9bda, ddf3, caad, 4cf3, b422, 0ec1, 3e71, ascaad2014_022f4, 3dd7, 3801, 9d5b, 698b, a36a, 5423, ecaade2016_191j51, 742b, 5b07, 0b22, ef19, 7720, e1d7, 3495, c446, ijac201513303z11, f4e1, ascaad2014_019n2, sigradi2016_710kk, d896, ecaade2017_149r, 21dc, ecaade2014_070l16, d758, ecaade2017_006xx, d7c4, f10f, 94c8, acadia14_117b, ecaade2017_173ww, 8b79, 536e, 8f7f, 186f, bee4, a112, da16, 3d94, 5343, c225, 2493, ecaade2013r_003c3, 77aa, 5ae6, sigradi2015_sp_8.284o30, ecaade2017_229jj, ecaade2015_138x27, 11e0, 8701, c08b, ijac201614208p13, 28fd, 209e, c3e7, 001f, acadia16_280l17, a128, edd1, 94da, a62f, ef8d, 9575, 56ab, 1cfb, b287, caadria2017_062y20, 33e0, 8e2a, 5864, a6c6, 79df, 361c, 01a0, ef88, 148e, 292d, 40ce, 2de5, 92ea, ascaad2016_023v9, ecaade2015_83g16, b5ba, 49d8, caadria2017_048x15, f43a, 768d, df71, 26d7, dceb, ecaade2017_277xx, 53b9, dadb, acadia14projects_267g, a8a2, 5cf6, 7bae, 72fa, 93d8, 5183, 2a1d, acadia17_324bb, caadria2017_185p44, b8a3, 47a5, cef3, c2c1, cc73, d873, 8161, 339c, caadria2015_073i10, a3b3, 21ca, ecaade2016_ws-dleadm68, 9122, acadia15_343s14, ijac201715106f, 3840, 0b14, eac4, 63df, 401c, sigradi2016_550o, a681, a846, cabe, 2163, 40da, 5820, 3241, 3d36, acadia17_482cc, ascaad2016_033a13, f277, ijac201614205t10, 3ed2, d387, acadia16_130v9, ecaade2014_067e16, 4f34, 89c2, 4fb9, 0ff8, acadia14_619af, 0866, 112a, 3f4c, 28d0, caadria2017_145z37, cc57, be2c, 1248, 12b5, 16eb, acadia14_579c, e4ea, 2d00, ijac201412405x8, d1a8, 6dc4, 10ad, 46bd, 4a20, 19d0, ecaade2016_216e55, c5cb, ijac201412408n1, 588c, ecaade2017_009u, 4751, bede, ecaade2015_155g32, 2c07, acadia14_473an, acadia14projects_339az, c7a7, eedb, 4db2, 5806, 6cf9, ijac201614102w2, ecaade2015_173g37, f90c, ddd6, 27ca, 0416, 90ec, 906d, ecaade2016_222t57, 0c8c, 623e, 21b0, b7dc, 8dae, eb7e, acadia15_451e19, 4d8c, 9b1f, 2ea8, ecaade2015_38n7, 79e0, caadria2016_311w13, d080, sigradi2016_484zz, 55d6, 1776, acadia17_127jj, caadria2017_015r5, d2be, 099e, 0909, 4538, sigradi2014_305n5, 7ed3, f029, 2c46, fa0e, c148, caadria2017_158c40, ecaade2015_87y17, ecaade2017_108z, ca82, d1b3, acadia14_661e, ab44, sigradi2015_10.307b21, a13f, 36a7, 1cd7, 816e, b22f, ea16, dd75, ecaade2014_239x61, ecaade2017_265q, ijac201715102x, acadia17_590a, 405f, 3b8a, b6fa, 9f18, 33c5, ijac201412406s9, 1e6f, caadria2016_343k15, ecaade2014_066z15, ecaade2014_182a46, ceaa, 5c05, 9bb2, sigradi2014_263k1, 5976, 8467, 1cbc, aeb0, ecaade2015_161d34, ascaad2016_034i13, caadria2015_054k6, fb61, acadia16_154i11, ecaade2016_063s15, 9ad7, 1804, 9311, 1e81, f83f, fba6, 274c, 8e92, f29a, bc40, 3a1d, 413b, bae6, acadia17_413cc, 7565, ecaade2014_130z28, 70f5, caadria2016_569e24, 314a, 602e, c96c, 355f, d27e, 6e38, a0ea, e91f, 02e2, 0e2d, cc26, a35e, ecaade2016_110k30, 6541, 5fcf, 2905, ijac201513304c12, 96f4, 1bec, af85, 96e1, 44e1, acadia14_177p, fe2d, ecaade2017_029w, acadia15_161b6, 8a9f, 626f, 421d, dd4a, b13b, 6106, caadria2015_105g16, a383, 18ab, 8961, c28d, ecaade2015_284j61, 5584, acadia16_344l21, acadia17_308yy, 0f2b, 0755, 1284, sigradi2015_6.341a9, 20a1, acadia14projects_479f, caadria2017_080i24, ecaade2014_224d58, 83d5, f385, ee9d, 7c35, caadria2017_016r6, 993f, 430e, e677, acadia15_243a10, 7812, bf8a, caadria2017_174i42, 724e, 8f9f, ecaade2017_027xx, caadria2017_145c38, 3638, e448, d8b7, 9dde, 803a, a326, ecaade2014_109o24, acadia17_52v, a522, caadria2015_014z2, 803d, acadia17_284c, acadia14projects_619y, ccd8, 5c5a, a53d, acadia17_423gg, 8e06, 1cab, 5127, f26b, 6024, 76b9, ecaade2014_192b49, 3efc, 3f35, 9f8c, 31fe, 4589, 19ce, edb5, fdbc, caadria2016_713b31, 35d3, 9eb6, caadria2016_881c38, e325, a630, ecaade2017_215yr, 4393, 66b1, caadria2016_735o31, 2a0f, ecaade2017_164x, sigradi2013_343f, ecaade2015_17s2, d80b, 3775, 6ebc, c1e8, 5358, 897b, b620, dfe7, acadia14_199an, ecaade2017_049zz, c7b0, 5b5c, a5c2, 80f9, c81d, 8b09, e01c, 3055, 012c, acadia15_483j21, ijac201614308n5, c290, 8928, 8b83, c885, b851, 8d55, ecaade2014_011g2, e917, 46a7, e395, e669, ijac201614105o5, sigradi2016_517p, cfbe, f652, d2da, caadria2015_162x24, ecaade2014_016w3, acadia14projects_473ae, sigradi2013_295c, 579c, ecaade2017_225d, caadria2015_209y31, ecaade2016_011b3, sigradi2015_3.345s5, 0970, 0635, f336, ecaade2016_127e35, 1c8f, cb6e, f33e, acadia17_92t, 0ff9, 8424, 97b2, 7e76, ecaade2015_48k8, 70e9, caadria2017_189c45, 39ee, 9c76, 0949, cefd, caadria2017_017h7, 7ad8, ecaade2017_240q, c252, f92a, 991c, f78b, 4ddb, sigradi2014_197x6, caadria2017_042u13, ecaade2016_203k53, sigradi2013_41b, 9f02, 16c8, 03e7, e696, c847, sigradi2013_343e, ascaad2016_053l21, caadria2015_218r33, 3226, acadia17_221q, 6f16, a713, 0112, 852b, ef5e, ijac201412306b3, f795, 43f7, eb98, 2fb0, b13a, acadia14projects_479r, 4935, 469d, ecaade2017_059nn, ijac201412403c6, caadria2016_851o36, sigradi2013_268f, sigradi2015_8.186d13, ecaade2014_138u30, d432, 647d, 7c97, 49dc, ecaade2015_48y7, d282, 1e73, 34b8, dce0, 27fb, sigradi2014_049f5, sigradi2015_3.201p3, 36ec, 86cc, sigradi2015_sp_10.179j31, 2993, 0265, 3260, ecaade2017_054rr, 3ff3, 8480, 19e5, 2f28, sigradi2015_9.152u16, 3687, ecaade2015_171p36, bce0, 3c35, a5cd, 0a6e, e8d8, 5192, e4cc, 6a31, 0402, acadia17_373l, ab5b, f629, acadia14_661c, 17a8, acadia14_47h, f86f, ee9c, 2782, 298f, 89aa, 4030, acadia17_445r, cc89, 9a00, 9721, 76d2, ce95, e996, df35, 7c42, 7e16, ddf4, acadia17_660s, c82a, sigradi2016_690f, d977, da1e, d189, c771, 52a4, 5e07, 1d30, a9db, 1121, 4e22, sigradi2013_200e, ecaade2017_277hh, d43d, d7fe, 305c, 858d, 4984, c523, 00ad, e89b, 8491, f55f, 797b, 752f, f007, 716c, cc94, e83b, ecaade2017_240s, ecaade2015_143h30, 3fec, 9ba1, 8c4d, 0272, 44d7, ecaade2015_319h70, 7055, ef58, 45a5, 51af, ab73, sigradi2015_8.81r11, sigradi2015_11.166c26, 2eb7, 6f13, ecaade2016_126v34, c66b, ecaade2014_038w9, afca, dd43, ascaad2016_045m18, ecaade2017_273o, sigradi2016_625ss, ijac201412303w8, 6af1, 2abd, b2de, b56f, 4667, caadria2017_030x10, 2b0e, ab6a, ecaade2014_149m34, sigradi2016_595hh, 077a, c9ce, 1e03, ce5c, 2c12, acadia16_394h24, e9b1, ecaade2017_210w, 5b89, ijac201513104i3, sigradi2016_375h, 3e46, acadia17_669h, e31d, e920, sigradi2016_595dd, 59bc, c922, eee2, ascaad2014_024h5, f855, ecaade2017_076jj, 80e3, 6dd5, bfd8, 13c2, caadria2015_218y33, acadia17_640ss, b1d3, 86ec, b278, acadia14_177aa, 2a6e, ecaade2015_11i1, ecaade2016_197z51, f3db, ecaade2015_336b73, sigradi2015_11.71g24, a1c4, 21fb, 1224, 4f0d, sigradi2015_10.138y18, caadria2017_041y12, a656, caadria2015_111h17, dea4, ecaade2015_119f24, ecaade2017_256z, acadia14_145aa, 3b18, a013, sigradi2016_426h, f82b, 7218, ed38, 025d, 7631, 4b9d, 9947, acadia14_479ap, ecaade2017_057z, fd76, 8f71, 4b5f, acadia14projects_135z, e7d7, cdde, c415, 2fab, 2d8c, ascaad2016_058g23, d295, ecaade2015_144d31, caadria2015_077w10, 898a, c611, 145e, 2767, 673f, acadia14_719m, 72ce, acadia14_619am, e639, ijac201412402c5, a20a, 47d4, 4b51, ecaade2017_198k, ecaade2017_269xx, 3564, ed08, 3dd2, sigradi2014_213o7, 1fda, acadia14_579b, 8def, 9ce2, sigradi2014_266l2, 4def, c7fc, 3117, 928c, acadia17_221oo, 8229, c7cc, 2bc1, ecaade2014_182x45, aaa8, da5c, c529, c30e, a945, 9532, 404b, 1403, 9a9c, 958b, ac58, 4125, caadria2016_829f35, be5f, 97ce, ecaade2014_157f39, 6c51, acadia15_69n2, 177b, ecaade2014_070s16, 8118, 48df, aeb7, 376b, d2ab, 7e0a, 3324, de02, 6c33, 5e7c, sigradi2015_6.387g9, 6ec4, d63b, b6fb, 1171, ecaade2015_265n58, sigradi2016_627h, c5f4, a46a, 8f8b, 81b4, 3648, 04ab, acadia17_678w, e36f, f00c, 5919, 0ce0, d318, 1179, 872d, 4a3f, 7682, 1d4f, d176, 8c70, f907, ecaade2017_044uu, 72f6, 0abe, e4cd, 3c84, 2d50, 188c, dad5, 3e89, 099c, 68dc, 1777, 0c95, ecaade2014_237i61, 1860, acadia14_601af, 9e91, e697, 83f5, 6b4f, ecaade2015_115a23, 83fe, caadria2016_003m1, 6e4a, cdf3, ccd6, 3b80, d43e, 896c, a420, 8600, b756, f3d3, ecaade2016_013o3, 2792, badb, fab6, ecaade2014_151s35, d492, ecaade2015_286e63, 369e, 506b, acadia16_270b17, 2bbf, 39e7, 4c4d, 7d48, acadia16_140r10, e4d0, f62d, 12d4, ecaade2016_068e18, 0631, 4f8c, sigradi2013_268i, 2039, a7d0, 3ff4, 9d61, 377b, ascaad2016_023u9, ascaad2014_010l5, ecaade2016_140u39, e1c2, ffb4, ecaade2014_149d35, d8dc, 1dfb, 73b6, 3872, acadia14_565r, 06ed, 7df9, ecaade2017_175n, acadia17_231k, acadia14_189ak, 8661, 9370, 81f9, 67fc, ecd4, e0b5, 08d3, sigradi2014_192p6, 4447, 9534, 600f, caadria2017_003c2, e70e, ecaade2015_61h12, e5e0, e9aa, 8788, 0343, 4bf7, 3d7a, ecaade2016_006r1, 5520, f12c, 4b87, ecaade2014_173g43, faa0, sigradi2015_sp_8.326y30, 3289, 820d, 6243, caadria2015_060z6, acadia14_661k, 3b6d, 3366, e093, 93cb, 44d5, 6862, ijac201513201c6, ecaade2015_84c17, ecaade2017_265s, 37bb, 7e53, acadia15_333u13, ecaade2015_202i44, 6c37, 4726, fbc5, bf86, ijac201614305t3, e9f2, bf6c, 7c15, fbd7, 6479, 8d38, 04d4, 0d2c, ecaade2017_056vv, 65b7, 1c2f, 68eb, 235c, acadia14_463j, c173, c98e, 30c7, b0dc, c53c, 5b90, acadia16_432z25, sigradi2016_568mm, 5a7d, e172, 5d30, acadia14projects_301e, caadria2015_181h27, 650b, 05e2, daf4, ecaade2014_180y44, 4361, a982, ascaad2016_045v18, 41ac, f24f, 05f0, 4dfa, 7ab1, 972b, a06f, fca4, 7fe6, 01e3, f8e7, 1305, c83d, ac74, sigradi2015_8.27l10, 3b86, 5170, 916e, acadia14projects_111j, 969d, fa8a, de7c, 6055, f098, 3fbc, ecaade2014_140a32, c89d, 7f55, 1364, 31ee, fe0b, c9df, acadia14projects_579aw, a91a, 4dd8, 3312, dea6, 0516, fd0b, 56de, 8342, 5184, ff38, 5ab4, 8cbe, c1d6, b7eb, 0a88, ea4b, 2c3e, 26d5, 12dc, 6955, c8f4, ecaade2014_149f34, 804d, 584d, 2851, b1a5, d9ec, acadia14_153av, e1e9, 2945, ijac201513202o6, 0ca9, 78f7, cfae, 4a00, 77e5, acadia17_154s, b831, c6d0, 3b93, acadia16_174w11, 03e1, 9a43, ecaade2016_208r53, f877, af01, a168, acadia14projects_719d, b863, aa2a, caadria2016_291r12, 3056, c7ad, 0701, 66ba, 74ea, ecaade2016_042t11, 270a, f5d4, 3a67, e299, 7905, d4a3, ecaade2017_248tt, dfe4, ijac201715204bb, 1440, 0632, 1b29, 09d7, f8c6, a79d, 55aa, sigradi2016_534uu, 3665, ecaade2016_129e36, sigradi2016_710ll, 457b, ced9, 8b9a, 977d, d553, e488, c86e, ecaade2016_018g5, 1409, c09c, ecaade2015_297v64, 6120, 85a1, 3059, cb15, sigradi2015_11.71f24, ba2b, sigradi2013_117l, 38c5, ecaade2014_226i59, fdd4, acadia14projects_247y, ecaade2016_006u1, caadria2015_078g11, a1cd, acadia14_339ar, cb9b, abab, ijac201614201f7, b83a, f9b0, acadia17_38zz, bb27, acadia17_339zz, a1ba, ecaade2017_306l, c88e, 8568, c869, 8f2f, 9252, 85e4, 3ec5, e5fe, ee36, f314, e377, 0fe0, sigradi2016_392xx, ecaade2015_284y61, fec7, acadia14projects_453g, 528d, ascaad2016_030c12, 049a, 1e1c, 8f7e, 1aad, 7edf, 4d65, 9bbc, 9b7d, a378, 8812, 95a0, 2815, 4739, ecaade2016_154l42, 0d77, 77a2, ecaade2014_140y31, ecaade2014_215w54, 774d, d357, 50e0, 80c4, 1466, f324, b2d8, 8136, 19c2, 9571, acadia17_90rr, 3238, 15b0, 58dc, 99ef, a13b, 5937, 6947, acadia14_153g, ef8c, 8094, a7f1, e53a, ecaade2015_86p17, 2fb6, ijac201412403u5, 6a0f, 208c, 7778, 59eb, a5b0, 4488, b05a, 22da, acadia17_598l, be97, ecaade2015_55w9, c1b5, 15e9, 4b71, 40bf, d913, ijac201715103qq, 622f, acadia14_145ac, fd9d, sigradi2015_11.8t23, 97e6, 312b, f2d6, sigradi2016_479cc, bb84, 9dc8, 07d1, 22db, 33dc, c7fa, 9a0c, 3af6, ijac201614404z2, 8cec, ascaad2016_010d5, 2f41, ascaad2014_023z4, ijac201513105r4, eddc, 6f26, caadria2016_839l35, bfdf, b941, acadia17_500gg, a087, 1cfa, acadia16_12e2, ecaade2014_169l42, c74e, 0e28, a47f, 11e3, ecaade2017_101z, 314f, ed06, c2d9, acadia14projects_463av, 4a8b, 8c62, fec2, 9df5, 6a19, 2768, ecaade2014_173x42, d2cb, 05b1, f364, ecaade2015_200t43, 507c, ecaade2017_049ww, ijac201715106xx, 303b, 07e0, sigradi2016_814t, 4ff3, 8433, 6193, c11c, fcd7, sigradi2013_425t, dc56, e062, 9f89, c4c5, 1718, cc21, 58bb, 7373, 2d6c, f8b9, 19f0, 7fde, sigradi2014_164k4, 9402, a51d, f47c, c333, eeaf, cc22, fcb9, 4e83, 64d2, 0a9b, 547b, ecaade2017_225f, ecaade2015_206x45, 678e, 2297, 717b, 8195, 92ff, d37c, d135, acadia14_43am, cab4, ae99, ijac201513105c4, caadria2015_246y35, 89bb, f5c8, c186, ecaade2013r_020u10, 6c42, e86e, caadria2015_114k18, 0b74, 457e, c2b3, da15, cf78, effb, ascaad2016_021i8, 3f8d, 5411, 075f, c813, 2088, 53a5, c7aa, 9054, dc29, d086, acadia14projects_497p, 39b5, ed8d, a587, f3b0, acadia14_409n, 8f86, acadia14projects_101at, f4fa, ecaade2014_168v41, 8a60, 1a4a, 25ff, e5ed, ad25, 8dc9, 2d58, 7109, d364, caadria2016_601g25, 187a, ecaade2016_tkoj67, 7e54, 4153, ascaad2014_024v5, ecaade2016_094t25, 0f55, 9ecc, c26a, 58fd, sigradi2014_281k3, 153f, e5cc, ascaad2016_022b9, 409b, 173c, e64c, d041, sigradi2016_356i, 2d47, eb67, 0f35, 9608, ecaade2017_255d, de27, 6c73, 2e0e, 6506, 595a, 68e9, 4ffc, a3b0, e108, 80ef, 098d, cf3d, 3c0d, d962, 08f8, a2a2, fafe, sigradi2016_590o, 3e74, 308c, 1ea5, sigradi2016_455i, 58f8, acadia16_344o20, acadia17_678bb, 5c09, 1b06, b327, ff7a, 715c, 0bc0, d518, 79cb, sigradi2014_075w6, acadia14_589l, c858, e44f, 974e, 9501, 3c83, 62fd, ad94, f359, 2922, 027a, ecaade2017_253n, 5813, 3475, ecaade2017_056e, 6b7f, e4a6, 14e0, 5fff, 1ab4, 3940, 95b2, c6be, 8d28, c077, f78a, 426c, bc68, 889a, 6758, b478, a727, 2ad8, acadia17_608q, ascaad2014_013u6, acadia14projects_153d, d3ed, f839, a63f, ce1d, acadia14projects_229g, e9b3, 7dc0, sigradi2013_400t, ecaade2015_33a6, fa7f, ecaade2015_118c24, 3e03, 3a73, 1b65, fe6b, ijac201614302v1, caadria2016_539c23, 9abe, c621, 6e57, 8345, 5f20, 3307, dd46, 3040, 1825, adc3, 5658, ffc1, caadria2016_383m16, 62b4, 7b9a, 52cc, dd5d, e987, 8e46, 004f, 99bd, e8e7, 3a44, caadria2015_016t3, acadia14projects_579e, 2c75, 3346, b136, 0cce, dee9, 4813, acadia14projects_291ap, 9aa3, acadia14_661d, 41b1, 6f60, 546b, ijac201412204o2, b5de, 907b, f147, caadria2016_569g24, 177f, ce8d, caadria2015_126e21, 20d4, 6641, ecaade2016_018x4, 768f, 3623, acadia14projects_627aw, acadia17_90nn, 3527, 4df6, 0d99, 2f34, ijac201614105h5, 372b, 1ea7, acadia14_517n, sigradi2014_114n9, b656, d71d, ce4a, db1f, ecaade2015_296r64, 22ff, 1cd6, afde, ecaade2017_101x, 2bde, 6e5b, acadia14projects_317y, 6a2b, be30, afa4, 7444, 9ec0, 2dfc, 94f0, 051a, fee1, acadia15_451v19, sigradi2016_732m, 5690, 0860, 7c08, d514, 15d0, 89c7, 4635, 4ea2, e77c, c3ef, 4e62, 96d6, 4e00, 1ea1, ecaade2016_098w26, f0ee, sigradi2016_428l, ijac201614308z5, ca5e, caadria2016_601n25, sigradi2016_363ii, 40d5, acadia14projects_579b, 2456, ecaade2017_305h, db7d, acadia14_153aw, caadria2015_072s9, b1a4, 8ffc, 2627, 59e0, b9f7, 74d2, sigradi2014_266e2, a716, 7204, 1ba2, 342a, c13c, acadia14_531u, ecaade2014_195z50, b36d, a753, 0dd2, acadia17_360vv, ascaad2014_007y3, f158, 9895, 1d37, sigradi2016_465l, acadia15_323r12, 9aed, d47d, 98f9, cbfc, bee9, sigradi2015_10.144u19, 883f, 5b95, e964, c987, 388d, e0e1, acadia15_110s3, acadia16_352e22, 6156, ecaade2016_099n27, baa4, 7b73, d1c9, acadia16_174e12, 00c2, sigradi2015_10.74r18, 00a9, ea3a, 58ac, 0435, ecaade2014_111v25, 8534, 93df, f89e, 2320, f393, caadria2015_004j1, a167, acadia17_382ll, 4be3, 4241, db91, caadria2017_016a7, ff7d, 14f9, 516f, 1f80, b945, sigradi2016_817j, dc36, 1213, b830, 6dd2, d783, ijac201513302g10, caadria2017_048a16, ijac201412407a1, 4004, a5a8, b239, caadria2016_311x13, ecaade2015_297z64, 5cdf, b8a1, 7479, caadria2015_139c23, ecaade2014_173f43, 73ec, 37eb, 96f0, 7960, acadia14_281ac, 0a51, a48e, a7c9, 7b92, e071, 51bd, acadia17_492mm, 85fd, ecaade2016_230m62, sigradi2016_441mm, 3843, a065, dc8a, 4261, c893, 4c50, ecaade2017_254ll, sigradi2013_222i, 592c, 9155, 8806, 5e2d, 5cd9, 793a, 8f84, e879, 8ef0, dd61, 4fd6, eaa0, e035, acadia14projects_291as, b1ae, ijac201715202o, b640, f87b, 32ad, caadria2016_003l1, e1ba, sigradi2016_515k, 8810, dbd3, 7fa8, c06c, acadia14_229g, caadria2017_095i26, ecaade2016_123f34, 5b83, 0331, acadia14projects_153c, acadia14projects_531z, 2d21, sigradi2013_131f, acadia17_382xx, 5d52, a230, f143, acadia16_424d25, fd6d, ecaade2017_228u, acadia14_671r, ascaad2014_036e2, 1b28, 23b7, 8e21, d386, ebc6, 2692, 60c1, 5799, 31c6, ecaade2014_018u4, 97ff, 3c5c, 2356, 2387, 1369, 27f4, 989f, ed2f, bc1b, fe15, 17a1, e705, 2005, 6bf5, f372, 624b, 6870, b21e, cf00, d08a, ecaade2017_085j, sigradi2015_3.212i4, 85e5, d988, caadria2016_219j10, 4a3c, ascaad2016_011h5, f319, 1d78, f36e, 1f31, 30d4, e24f, 19f7, 37f1, 9dec, fb31, 9852, 2a9e, 6814, 1685, bc88, e13b, 2a8f, ecaade2017_255a, c1bb, 91c9, b174, 53c5, 599e, 8702, af57, acadia14_339az, 7cb7, caadria2017_122p31, 339b, ffb2, 4091, 26c6, ecaade2015_113m21, 9404, f7e1, sigradi2013_54r, sigradi2014_123t9, 5e3a, 2ea9, 4c60, c092, 4933, 8070, 6624, caadria2016_063s3, ecaade2017_189yy, ijac201412204w2, afbf, 9988, acadia17_445t, 88e2, 2f64, 5d55, 455e, 107d, 46e6, ecaade2016_055h14, a3b6, 93ba, caadria2016_549l23, 4c46, ebe1, acadia14projects_435ai, sigradi2014_164l4, ec2a, 8db8, 7069, 6637, ee95, 2e51, 3c29, ecaade2014_194v49, bcf0, caadria2016_073d4, 6b87, sigradi2013_343c, e26a, 0769, acadia17_163ee, sigradi2014_041c3, sigradi2015_11.142g25, 0c47, bc5c, sigradi2013_390f, acadia17_349r, ffdd, acadia17_366t, 56a7, caadria2017_081o24, d25e, ijac201614105i5, 1717, df30, 4ac3, ascaad2016_018g7, 6abb, ijac201715204jj, 4830, b449, 7f5a, ijac201513305p12, ef66, 2219, ascaad2014_031j9, ascaad2016_012v5, c825, ecaade2014_138e30, a65a, fcb1, 421b, 70a6, b6e0, caadria2016_549i23, 873c, f216, 8c99, 7ec5, fd1f, 8502, d5d3, b26b, 9bcf, sigradi2016_431w, ffbd, e688, 1afc, ea95, acadia14_699o, 7d76, 69f8, caadria2015_061g7, sigradi2014_305m5, caadria2015_023u3, ecaade2017_155l, ecaade2015_53n8, f2d0, c242, 62f4, 6417, acadia17_534kk, d116, 5ce8, 0c2d, 7b05, 8e30, e74a, 5ade, sigradi2014_015a1, c0c7, 6d47, 69e8, 84ba, ee55, b980, acadia14_375m, 01fb, sigradi2013_364s, 89e1, 2b71, 47ec, 09db, caadria2017_118l31, c0ca, e1de, ecaade2016_111r30, acadia17_358ii, d0ad, 06ef, 2228, c760, ecaade2017_061g, 746c, 087a, ae27, f7fd, ecaade2015_109w20, 5632, 5e09, cefa, 1925, 5dc2, ecaade2014_096a23, caadria2015_077y10, 9289, acadia17_201xx, 2341, sigradi2014_289h4, ascaad2016_011i5, ae79, 9d3c, 748f, f7f3, 8069, 0dbb, ecaade2017_199ee, ascaad2016_047a20, 39b3, 5c0e, 209c, 8d91, sigradi2016_659o, d92e, de4d, 91f8, 77d4, b16a, f686, ce7d, e1cb, 5331, 14a9, 4cd4, 5841, b6e5, 0ae0, e113, 0184, f68f, 2d8e, 7098, ecaade2014_080h19, ecaade2017_308gg, ecaade2014_105y23, ecaade2017_302ii, 90f6, 86af, bd12, 9a04, acadia14projects_333au, 8f98, 5e76, 6e2d, d0a2, 3e14, 11e5, 1012, 2876, 9d04, a297, ecaade2016_074o21, ijac201614302p1, 19e9, acadia15_232p9, d73f, caadria2015_086k13, 77e9, cf68, e13f, ecaade2014_233k60, dced, sigradi2015_10.307a21, 629b, 8e39, ecaade2014_138g30, c0ce, 9c97, ecaade2016_027f8, aa16, ecaade2017_302tt, 493c, ce10, bd22, 1980, ascaad2016_045s18, bb23, 01a2, 004a, ee2d, 4d82, 2167, 6b6d, 9871, 5aa9, ecaade2017_189zz, 3d16, 0f77, 2d8b, ecaade2015_148p31, 7598, 64de, acadia17_102z, caadria2017_123j32, f9ef, 20a3, e21e, 3d0e, f47f, 3922, 4337, 95d1, 24b7, 1ddd, 66f7, 919c, d4b4, 07cc, sigradi2016_431x, 95eb, acadia16_98h7, 9a24, ijac201614308g5, sigradi2014_137j2, acadia16_440e26, ascaad2014_023v4, sigradi2016_590d, fc4d, 3538, fc52, fdf7, 4014, 082f, 70d9, a870, caadria2015_150a24, 27ee, 1118, 5409, 71c5, ecaade2017_174qq, 62a6, 3b04, baac, 222c, 337e, ecaade2015_230d52, ecaade2015_286y62, 17ae, eb0c, d013, 35b3, 2a7c, sigradi2014_305j5, 498f, b1bc, 8f65, 9c0d, d1ec, ecaade2016_130t36, 7684, 2df8, 32dd, 1397, ecaade2016_167a48, c207, 35f2, 8b5e, bec5, 1c47, caadria2016_425d18, caadria2017_183h44, 9841, 7c34, 182c, ijac201412403l6, 01f6, 312c, 91c4, sigradi2014_201h7, e89e, 758e, ecaade2015_37d7, 86ae, fb14, acadia17_162o, fb6d, 94d7, 3e0a, 6b8a, 5d21, fc5b, 52eb, acadia14projects_237av, ecaade2016_130h36, ecaade2014_104p23, 1e34, 615c, 219e, f460, 9f48, 150e, 1fa9, b9c5, 6937, cccc, 4f74, sigradi2014_021v1, d6fa, 875c, cb63, 65da, 150c, 67c5, sigradi2016_470w, acadia17_330gg, acadia14_317ac, 8cc0, 82d3, bc94, d6f6, f833, sigradi2014_018k1, sigradi2015_11.136v24, 96db, f6f3, 06bd, b9bc, 5e4f, f54b, 2481, ecaade2016_208t53, 6f01, 18d9, 45c1, e208, caadria2017_052s17, 6851, ff8a, 897a, dbbb, c3e0, 4871, 9084, 8549, 9297, 6c61, caa0, acadia14projects_661n, 1048, d1cf, caadria2017_104u27, 1d34, 983c, ijac201412402l4, 4966, 3f32, ecaade2014_201e52, 6a02, 836c, 89f6, c553, 5fa0, c693, acadia14_199ap, ecaade2014_113w26, 5c75, 1f9d, 50fb, c1a5, a749, acadia16_432t25, 51d6, f03c, 1c08, acadia14_691at, ecaade2017_087p, 6b38, ecaade2016_046u12, 3509, 3859, 5266, ecaade2015_317f69, ea7a, 8b90, 4ffb, acadia15_161e6, 2270, 96e5, c32f, 02cc, 710d, b9e3, 5010, b4d2, b8b8, f253, 8ea7, ijac201412407t9, 2718, sigradi2014_281e3, ecaade2017_098ll, e409, f857, 2b12, acadia15_185o7, 0a65, ab6c, c47b, 7656, 3a6c, a491, sigradi2016_816tt, ascaad2016_014l6, 5,9999999999999999e+83, 02c1, 90b4, 6c9a, 3194, 28d3, 0a3e, c8df, fffc, 9dfc, 9bf9, 63c6, 774e, 9a4f, a184, 548b, 5a21, 6fcb, 746d, e9e1, 1aee, efa6, ad77, 1519, d9f9, 4bf0, acadia15_483v20, b734, 036f, d70a, 353b, 4c2a, ec43, caadria2015_072m9, 0ab1, a0f8, 9bab, sigradi2016_639gg, 2e3c, 8c21, 8b77, 5745, acadia14projects_301i, 106a, 3c37, caadria2017_118t30, e1eb, 1075, 8ee2, caadria2016_829e35, b3dd, ad9d, 6900, 0b57, caadria2016_851j36, 9cc8, ecaade2016_119r32, acadia14_199al, 7a58, ecaade2017_225xx, ecaade2017_269vv, acadia17_258l, aef5, e302, 8377, 82ae, f2ee, ijac201412205p4, f6e1, 4316, 52cb, acadia14projects_291ao, 6d22, 284a, ecaade2015_180g39, acadia16_62c4, 3a39, 4e8e, adea, ascaad2014_019j2, ecaade2015_269k59, 5087, 8aa9, 6007, 925f, e284, 4d35, df2b, acadia17_70ee, 07e4, dd7d, f959, 5887, 9a60, 5563, eee4, sigradi2015_sp_12.402t31, a372, ecaade2017_032i, b943, 1ca0, ecaade2016_210d54, acadia14projects_549u, caadria2015_023c4, 8418, d1fd, 2f2a, 953f, 158d, ab4f, 23a3, 7e91, ecaade2015_22b5, a807, 170b, d20a, ce1c, b6bc, f8c2, dc54, 1c3a, acadia17_188aa, sigradi2014_176d5, ecaade2017_031rr, 4a12, 447c, bef7, caadria2015_072u9, 786a, ecaade2016_150a41, 2d59, 196d, sigradi2016_817o, 147a, 0e0b, ecaade2014_182d46, acadia17_296x, ffd9, 6828, ecaade2013r_004b4, be79, b602, 6e7d, 1faf, fd5b, 3650, c464, ecaade2017_105pp, f61d, 966b, 4e16, sigradi2015_10.262k20, bc72, 58a2, caadria2016_435p18, 6dbd, f717, ecaade2017_032d, 5247, 3978, 01b2, caadria2015_190g28, ecaade2017_220mm, d4d3, 89bf, 6ebe, ed18, 9338, acadia14_699g, deea, 5535, 9549, ecaade2017_255m, 31e9, 612d, ecaade2014_141h32, 114b, acadia17_637xx, 2119, feb8, 85a8, sigradi2015_3.209f4, 1696, d05c, 2351, ab79, sigradi2014_048v4, d940, b545, 0823, d1b9, 6273, 6ca5, ecaade2015_115t22, 2a53, 7c9f, sigradi2016_560cc, acadia14_117c, 6420, d931, ecaade2013r_008m5, b57f, 48a8, d731, 2289, 3874, 66a0, bbdc, 08fe, cf2e, ecaade2016_025w6, 0e5b, d40a, d24b, 4b75, d617, 21c4, 8219, 7e24, d633, 70f2, 5e02, a18d, 5b30, 23d5, 871d, 0c1a, fa7d, ascaad2014_024d6, ecaade2014_120k27, 5071, dbc2, 4400, fd85, acadia14_43ag, fcf0, c8d0, af62, 0dc4, 0d1f, d66f, acadia14_463b, ijac201614201d7, 0b85, 06f4, acadia17_71pp, 8782, ac03, caadria2017_018t7, 386e, b48c, 5268, 309f, bdde, a6b3, 067a, becb, 50a2, 1bcc, 6a58, caadria2017_174t42, 9a5d, 33dd, d652, 854e, a368, 4593, acadia16_88e6, ecaade2017_248vv, 64d4, 7a38, 4901, d515, ecaade2013r_003n2, 8b7a, b955, 28a1, 53cd, 8b1e, 1385, sigradi2016_816ss, 3bfa, ascaad2016_038v14, ecaade2016_120i33, 0e43, b846, e34e, 3549, b703, fc5f, 8d8e, 50af, 0924, caadria2015_208u30, 6137, 62bf, caadria2016_435u18, ecaade2017_264a, 9c43, 4d11, 31b9, 8eb7, ab8f, 13a8, 6308, 7719, sigradi2016_654xx, 4898, 6df0, 1f43, 7645, ecaade2017_122rr, 0839, ecaade2015_176t37, c056, 48e6, bb8e, cf82, 19ed, fbf3, 6013, ac16, 2832, caadria2017_185a45, b96c, 96b4, ddc9, 61e0, ecaade2015_155d32, e455, 4013, 67cc, 08d0, 56f4, 0b38, dbce, 05de, ecaade2015_317s68, sigradi2016_659t, ecaade2017_157oo, d09d, f153, 0aeb, 470c, 8e15, 5b1e, acadia14projects_43an, 9cab, ad2e, ijac201614207e11, 9460, f9c9, 59cd, f434, sigradi2014_074k6, e0e3, ecaade2017_232f, b44e, d953, 4d4c, b43c, 6ab9, 8983, ecaade2015_173e37, acadia17_658e, 6302, c2b8, bd48, bf76, d4e4, 1ca5, acadia14projects_573aj, 929f, caadria2015_073r10, 831e, d8a1, 544b, 0851, 28d9, e5e1, de45, 2468, acadia17_590b, 8e93, 3c53, ecaade2015_193f40, d551, affa, bfca, ijac201715105rr, e90e, ecaade2015_248y56, d475, e9f3, 910d, e363, 2a5d, 963e, ff4a, ecaade2014_224v56, 7706, 3242, 9790, 82b3, d998, ijac201715106aa, b789, d3ab, f203, 44b1, e98f, ecaade2016_085l24, 1755, f131, sigradi2015_11.136y24, 5151, 928f, 779d, ascaad2014_004o2, 82eb, 6d9d, ecaade2017_255n, caadria2017_107u28, 1ce4, 56d8, 28e6, 6433, acadia14_333az, acadia16_8a1, 3f27, 7183, 530b, caadria2017_183k44, 9272, bab4, ee10, sigradi2015_12.215r27, acadia17_18e, 194a, 6be9, caadria2017_142n37, sigradi2016_426b, 0dd8, 3d4a, a60f, 81ae, acadia15_123u4, 4279, ecaade2015_294i64, 9e2e, cd9d, 03e2, 63b8, 7e51, 0e86, 0750, 2350, sigradi2014_176c5, acadia17_404y, ecaade2017_148ss, sigradi2013_387g, 5872, 77ce, 4513, 4dcb, 2a1e, ijac201513302l10, sigradi2014_313u5, 9b6f, c2ba, ascaad2016_045d18, 6592, sigradi2013_95p, sigradi2015_13.316w28, 3ea2, 515e, d591, d65c, aca0, 717c, 275d, ecaade2015_169a35, ascaad2016_028d11, 1a0c, 7899, eb0e, 8a78, 683f, 15c5, 7f0e, 361d, e9f6, 5758, ef9a, 0d7d, 264d, 1d51, 7f00, 00f0, 8fc6, ea82, 8912, 7009, 98dc, ascaad2016_047x19, a9cb, caadria2016_745e32, ce22, caadria2015_142l23, ecaade2016_132s37, 7e5f, 5f51, 1703, 2fa5, 4866, ecaade2016_170x48, ecaade2014_173z42, 88ab, ecaade2016_057s14, 94ba, ecaade2017_013pp, dcec, a8ed, 1018, 6da3, 7df7, b9fb, 0d05, 35cf, caadria2015_070f9, c3f4, 00dc, 4a7b, acadia17_608v, 831d, 6c0d, 29fe, sigradi2014_247k9, ascaad2016_028c11, ijac201412205l4, 26f8, acadia16_174g12, 4aa9, 2122, 549f, ecaade2017_080ff, 5415, 58e1, a8a7, b0da, 6a64, f522, a0c7, 111f, 7752, e180, da67, 0cc8, 14bc, ijac201412403v6, acadia14projects_311r, d864, bf61, 864e, af86, 7f71, 4f52, 9dcb, 6ceb, 29cf, ascaad2016_012o5, b218, e247, 79bf, acadia17_590t, 531b, b4a7, acadia16_344w20, 688a, ecaade2016_073x20, d2c8, da96, sigradi2016_814b, b4b4, b50e, caadria2017_145d38, 3c34, 8987, acadia16_344k20, 2da1, ecaade2015_206a46, 1480, 5020, e193, sigradi2014_201f7, 8c52, dad1, 8b9f, f47b, 3bb8, ijac201412204k3, b31c, 2c10, ascaad2016_045x18, ijac201513206t8, 0130, f585, 4658, f4e7, ef9e, caadria2017_104z27, 597c, 6949, 5bf5, 7574, 3a2f, 88fa, ecaade2017_198rr, 865b, d03e, af17, 4689, 971a, d796, 689c, aeef, 2af5, 366b, cb7e, e37a, 5c6f, d175, 279a, acadia17_512g, d0c4, d3f1, acadia14_619ac, bb67, acadia14projects_63a, caadria2017_021k8, 849c, 326b, sigradi2016_625jj, f93f, 29b6, 09bb, 96cf, 2177, 712e, 3f2e, sigradi2015_8.47m11, beff, 27d9, ecaade2015_302h66, ae7f, c76a, acadia16_344j21, 4146, 66a5, 4d18, fc7a, 6087, caadria2017_055i18, 2624, ecaade2014_151u35, eccc, 367a, 7e8c, cb4a, 792c, ba1c, 90da, sigradi2014_048d5, ab03, 845a, ecaade2016_043a12, 1319, a390, ded9, b0a8, 2ace, 708c, 3f8c, 87b3, 0b17, e486, debc, 8d4f, d28c, 44b9, 5de1, 527b, 7e3e, ascaad2014_015x8, f869, acadia17_464d, 5fc8, b4dd, bb3d, ecaade2015_240u54, 49cb, d2c9, fa48, afd3, acadia17_473a, 36a8, c34a, 711c, acadia14projects_671w, 7ce0, fa66, d8fd, c3f9, ecaade2014_044y10, 104c, 7d92, ijac201412403l7, 664b, ecaade2016_216w54, a4a9, 5388, 51c7, 70c0, 4d32, 3c30, acadia15_343p14, bc6d, 7439, 7a94, 4b13, ac4b, ecaade2017_157hh, e2a1, 7a75, 60d8, caadria2017_005w2, ecaade2014_149k34, 6318, 41c7, ecaade2015_297u64, sigradi2016_455h, 7b83, 931e, sigradi2013_429p, 5cf2, 3ea3, 970b, b5ad, acadia17_164a, 9376, 982f, sigradi2013_366a, 40c6, 4e71, e0ed, 909b, 4cee, 281e, 9b0f, 5a57, ascaad2014_014d7, 0884, 474f, ecaade2016_182m49, 70c9, 2ced, ecaade2014_024n7, c424, ecaade2015_27u5, b4d9, ascaad2016_010t4, 5286, acadia14projects_43at, 82ee, a8ac, b58c, 5a6f, 685b, cc0a, e13c, 5a8e, 6d67, 812e, 4821, a324, sigradi2016_815y, 8d3f, 0d31, 7fd7, acadia16_140y10, 5e65, 3453, 90a9, 4ca1, 7a04, acadia17_350uu, de9d, 46c6, 6c8c, caadria2015_092h15, d45b, 57e4, c471, b1c4, fdbb, e518, ecaade2017_049ss, edb7, f38a, 233f, ijac201715204y, ijac201412301x6, a9fd, e2c3, ecaade2017_215y, b759, acadia15_431u18, 417b, 7ae0, cbe1, 84ec, 7a98, 6c01, 0243, sigradi2016_770p, c26b, 32c6, b7be, sigradi2013_150, f77c, b628, 6dd4, 91a8, c993, 6703, 41cf, 87c4, ecaade2013r_005o4, 8af2, 963f, 4666, ecaade2017_274y, sigradi2015_sp_12.402v31, 7ec2, ascaad2014_016c9, acadia14_365ap, 5645, 336d, 7faa, 73fe, acadia14projects_473au, ecaade2014_127m28, be08, 3e34, 8748, ijac201715103oo, d7d5, cb1c, ecaade2016_071k19, sigradi2016_732f, ec65, 9b38, 6573, ecaade2015_253s57, 76be, 69c0, 7321, ijac201614201e6, e889, 9e1b, ijac201513203n7, 3e90, f73d, e282, 6933, b090, 04c4, a95a, 5e99, ascaad2016_039m15, d948, ecaade2014_191t48, ecaade2017_019b, acadia16_24v2, sigradi2013_303n, b8f6, acadia14projects_619w, e537, 49ca, ecaade2014_105a24, 6e3e, 6972, b641, f617, d1a4, acadia15_274k11, f8ed, 3458, ecaade2015_59z10, e2e6, 11f5, 25d8, 3bde, 2928, b903, a364, 0512, ijac201513206z8, 137d, sigradi2015_12.19w26, sigradi2015_8.264j14, 4c4e, a3e1, ecaade2016_079r23, sigradi2013_407f, 29ae, 61d3, a5ff, 7775, 1668, ijac201614402t1, b61d, sigradi2016_686yy, e112, 68e5, a707, 7597, sigradi2016_449nn, f3ff, 8072, 5b31, ae9f, 499f, 7d32, e9d2, sigradi2015_6.327r8, 0f12, 4185, 431c, 4cc8, ce84, b638, 7867, 2c72, e532, 05eb, 66e4, de49, 8c75, acadia17_678xx, caadria2015_081n12, caadria2017_142z36, 6aa7, 9cc3, 14c2, 73e0, 2636, ecaade2017_053yy, 54e4, 3b3e, 2dde, ecaade2017_041v, 5efc, a346, 3bb6, 2e4a, acadia14_219d, ecaade2017_083zz, a7bd, 0b2a, e9e3, ascaad2014_017n1, ecaade2017_288ff, ecaade2014_066j15, acadia14projects_235r, 3888, ecaade2017_100h, d08e, ecaade2015_181j39, 8cd3, 820b, sigradi2016_417ll, ad28, db67, e7bf, ecae, caadria2017_104s27, af40, f77b, 803e, 9896, sigradi2013_117v, sigradi2013_347u, f13f, 5bdc, 6eff, dc77, acadia17_349n, 7b90, 4d15, ijac201614405s3, 0905, ecaade2016_223i58, 35c5, 6bbe, 5ccd, ec47, 5832, caadria2015_130v21, sigradi2013_387h, caadria2016_167m7, b38a, ecaade2015_113t21, 7a16, 1acb, e8a9, ecaade2017_090oo, 5d18, 6615, ecaade2016_bkon65, ecaade2015_241f55, ecaade2017_157jj, acadia16_382r23, 4865, 8bd5, b243, 406f, 4017, c636, acadia14_101ac, 7d0a, 20fb, 299f, 49f5, ecaade2014_233n60, fa