CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

sigradi2016_809vv, 91fa, 890b, 7dd9, ecaade2017_198p, f317, 9d55, 2a7b, caadria2017_015f5, 13ca, ecaade2015_269o59, ab09, 4a97, affd, 2f5f, de6e, ecaade2015_241h55, d3ed, be4f, ecaade2014_214u54, 8b91, b824, 7f2b, 39e3, 4ba3, 3d80, 350b, a074, dee4, acadia17_154t, 80f0, c7a1, cea1, sigradi2013_429g, 889a, caadria2015_208j31, ecaade2014_084s19, 579e, eed2, cb3e, 154f, acadia17_598a, 1643, 1a1a, 003f, a778, c097, 91fd, acadia17_382pp, acadia15_137w4, 1a53, 2699, 09bc, 08d9, bfbe, 4549, 41e8, 5ba1, caadria2017_118l31, ecaade2017_050h, acadia17_678aa, 952d, 3cd1, db76, 3b63, b95a, 2465, a529, 3b91, 7199, 4b58, ae28, 894c, ecaade2013r_015m8, 0a34, caadria2015_139r22, df8f, e465, 7f4d, e291, d721, 3dec, ed1b, 96b6, e724, d297, ecaade2015_251l57, 5560, f31c, 082f, 1c8a, 565e, 508b, acadia16_12k1, 70ce, 8821, 0224, 54dd, 4210, 8e0b, e2bc, 7962, 19d5, a9e0, sigradi2014_132n1, acadia14_655v, 3d1c, b83c, 216b, dff7, 619b, 1bdf, 6d3c, 0c4a, d4fb, 8ee9, bf7b, d5f0, e7b1, ijac201614208j14, 496b, ecaade2015_100n19, 7414, c7ba, 3cf0, caadria2017_015z5, 06d0, 54ea, ad76, sigradi2016_356i, acadia14_317ab, caadria2016_291n12, 143f, ab62, sigradi2015_12.259a28, 10ba, de1b, acadia15_284u11, ecaade2015_178d38, caadria2017_057d20, ecaade2017_143n, ijac201412303f8, 5fc4, acadia14_627az, 3a01, ecaade2015_17g2, a155, 45bb, sigradi2016_807nn, 4fda, 225c, ascaad2016_038l14, 4c44, sigradi2016_375i, 35be, 1e49, 58e9, a912, 7ae2, 856c, 18f9, 88c7, acadia17_82ss, 21c5, caadria2016_871m37, 07b9, acadia14_601w, aa9e, d1a2, 5f48, 5c55, ecaade2015_35b7, 1bd2, 93c5, d12b, ecaade2014_015p3, d271, 690c, 0649, 46f5, cfa2, 6b24, 573b, 3117, acadia14_33al, 3941, 6877, 399e, bc10, 21fa, acadia17_138a, a3e2, 2ca2, 31a9, 8ed8, a26b, 85d2, e116, 1fef, d0fe, sigradi2014_345c9, f243, b695, sigradi2014_263b1, acadia17_62qq, 6c84, 262d, eb1f, sigradi2014_077g7, d640, ijac201715106bb, ijac201513203z6, 905d, 5a29, 39cf, 663a, 4a26, 4e22, fc36, 8fab, 5539, dd07, 202b, ecaade2017_302pp, d6f8, 0828, caadria2016_229p10, 8e31, 9d37, acadia17_358jj, sigradi2014_186w5, 37ad, 3984, 0f76, acadia17_414vv, fb05, 2b0f, a1b7, 2ec1, 8bd6, 7421, sigradi2016_625ii, 2295, 65d8, ascaad2016_023a10, sigradi2015_4.219e7, c378, ecaade2014_240p62, db94, acadia14_199ao, 8e0c, b11e, 6b57, d206, 5e34, acadia14_347an, 7758, 9760, 9f02, caadria2017_023f9, 83fe, ab37, acadia14_145l, 4d51, cfc5, dd80, 18f4, dbb5, b7fc, caadria2016_219d10, 18ef, e8cd, 3793, caadria2016_353z15, ecaade2015_247g56, 0d67, dca9, 8837, 277e, ascaad2014_032u9, dd41, e370, ecaade2015_130f26, sigradi2013_387b, 3ed6, caadria2017_175a43, 5163, ascaad2016_022s8, sigradi2016_614y, 2e2b, 6520, cd36, 02d7, 3129, d369, acadia14projects_479w, ecaade2017_122b, 2203, 4ec8, acadia14_699l, 7294, caadria2016_735s31, 9046, e0f9, b47b, ijac201513101b1, b4c3, caadria2017_182v43, 872c, 3ff2, 8211, acadia15_47a1, 39ee, ecea, ecaade2017_100g, 8614, c237, ce6e, 2461, 1129, a39b, e46f, 1c50, 5821, 691d, fbf1, 67ed, ecaade2017_291n, ecaade2015_329m71, ecaade2016_225a61, 3887, 475d, e58d, e3c6, 8957, d90d, ascaad2014_018a2, c0a3, 902b, 8247, aa23, 7d64, acadia17_600hh, de3f, 60aa, 525a, ecaade2014_145j33, 1ac4, 63ef, sigradi2016_364oo, 3477, fad0, ecaade2014_139d31, 3b07, ijac201614207r11, 7456, ecaade2015_227l50, f5c3, c7e5, 7d26, 0ce7, 5274, 92a2, 9303, 7076, 05cb, ijac201614406h4, 7f87, sigradi2013_359e, acadia17_18r, b5f7, 884c, 02ff, d9fc, d0c8, ecaade2015_309z67, 17ab, 9939, faea, 7391, 2ef6, 150f, caadria2016_291w12, 59bc, caadria2015_137o22, d447, b6ba, be8d, 71f5, 6054, 7bf2, f4c1, 5eb2, 7447, 9b75, sigradi2014_339z7, f026, 564b, 8c1d, e56b, e53c, sigradi2013_364, c79c, d611, 2581, 1d5b, 606d, edca, 90ec, 9b5c, 529b, d62c, cb41, df31, ecaade2016_158r43, ascaad2016_001b1, ascaad2014_023y4, ijac201513201u5, sigradi2015_6.327s8, ascaad2016_042t16, sigradi2016_695y, ecaade2015_114c22, afb6, 61d3, f4fe, 5fef, ecaade2017_029bb, 9c99, 015d, 9cfa, ca03, 2e42, aa7d, 2292, ecaade2015_113j21, ascaad2016_017d7, b280, 40ab, 71d3, bd25, dea2, ecaade2017_212nn, 61ae, ecaade2014_084e20, 287f, acadia14projects_463b, 021a, ecaade2016_167b48, ecaade2017_049pp, ijac201715203gg, ecaade2014_182y45, b13f, acadia17_340p, 214e, ecaade2017_054dd, acf5, 740e, sigradi2016_408cc, 599e, d21c, 7301, acadia17_137mm, 114e, f9a1, 251d, sigradi2015_2.137j1, ecaade2015_114v21, acadia17_324aa, 584a, 6c00, 78a5, e3f7, 3a23, fd36, sigradi2013_375, 9a34, 6dc3, 99cf, 165e, 1e93, sigradi2016_484g, 5eb5, defe, bb41, 8bb0, beca, caadria2015_218w33, 9716, 5d0e, 5b1d, fc5e, 1c52, 2095, ecaade2015_217k48, acadia14_301d, 2698, e6a1, b1f2, b6cd, e0ed, ee81, 799b, d254, 095f, 6616, 9121, 5f8b, 72f5, 264b, ecaade2017_198ww, 17d8, 5f64, 620d, c364, 2eab, ec73, sigradi2014_289l4, ijac201412206w4, 0c61, ecaade2016_162z44, abdc, caadria2015_054m6, 6ccc, acadia17_640hh, ecaade2017_256y, 4038, dd2f, 1012, 20e8, 949d, 6d71, 277d, 470f, 72f3, 7baa, 28bc, 8e79, c2e3, a15e, ecaade2016_158m43, 6f01, sigradi2016_637dd, c675, f8c6, e822, 9e6c, a29e, acadia17_201qq, ascaad2016_057p22, 6fcd, 475a, fdf3, 41af, ecaade2017_140bb, 5b12, 2634, 9822, 0b2e, ab54, cdb0, 33b9, acadia14_23az, 8c1b, 8fe1, 75a2, 1429, sigradi2016_776w, 135f, 014a, 8cce, ecaade2014_020n5, de72, e07d, acadia17_608ee, bb6e, 3923, ecaade2014_088d21, sigradi2013_267v, 62d4, 9b1c, 8ce6, caadria2016_271v11, 6daf, 4917, e820, a209, caadria2016_219f10, f5dd, a476, 074a, 65bf, ecaade2014_221n56, a406, d02a, ijac201513304b12, sigradi2016_714oo, df62, 21e7, a147, 2d6d, sigradi2014_263x9, ecaade2015_229g51, caadria2015_114w17, ecaade2016_089e25, a591, 727b, ecaade2014_023v6, 5744, d0b8, ab64, ecaade2014_113z26, f5f6, 7558, b7cb, 4d3d, sigradi2015_sp_8.326u30, 0eb9, 13c6, ebca, c589, 3717, e403, acadia17_284r, sigradi2013_295e, b5aa, d50b, b32d, ecaade2016_185b50, 94bf, ijac201513305u12, a2f7, 1891, ascaad2014_026c7, 2b16, ca64, 3320, a870, 2a7f, 1892, 8f7a, 7e19, c07c, 6f32, ddcb, acadia15_497p22, 05d4, 4983, b4ef, ecaade2017_282k, 06e8, 5df4, e868, e852, 22db, 1ef5, 5162, acadia16_164t11, c510, ecaade2014_230n59, ascaad2016_024h10, f3f9, 9784, 3dbb, a222, aace, 7840, e4ff, 9bec, dbfe, ascaad2014_006v3, 68b5, a0ea, 3c48, 51b6, 1b63, acadia17_50mm, f2aa, 3090, 16ae, ecaade2017_208c, bb15, 9cdb, acadia16_106a8, 7055, 4970, 9fab, ecaade2014_052n12, 9541, ecaade2015_253v57, 3053, 38b2, 036b, 3720, 9f4a, e64b, 9d8f, 0901, acadia17_202o, 474b, 051f, 42da, 1a60, 815b, 16a3, 1fe9, ecaade2017_118hh, dc58, 42f2, dde3, 4629, 61fa, 81e3, 8085, caadria2015_157s24, cd97, acadia14projects_435ar, f421, c225, 661e, b555, sigradi2016_686xx, ecaade2016_075a22, d627, acadia16_34c3, ijac201513202o6, 3c8f, 98ef, aa09, 92c3, ijac201614306d4, 4c40, ascaad2016_010v4, 8dbc, 97ed, e7b8, aded, cabb, 78a3, 9d8d, acadia14_389f, ee6c, 6b63, 0394, acadia17_162w, ecaade2015_176x37, ecaade2017_038mm, 4c5a, acadia15_81y2, sigradi2013_390b, 8f73, e5d0, 4b3d, f8b6, 95a7, e189, 2420, 9c2a, 52fb, 8613, 2761, sigradi2013_303m, ascaad2014_033h1, 7ea4, fddb, 8929, 29d6, c986, 527a, 1e83, acadia14_237av, caadria2016_167m7, acadia17_60r, 6acf, 1824, 5a1c, 479e, caadria2017_070l22, 787c, 476f, 6391, 1f86, 6c01, b6d9, 3d62, a318, e7cd, 42e7, e70a, bcb7, 9ccf, d40e, ecaade2016_123b34, 4efd, a48d, 81b8, acadia14_375aw, ecaade2015_200j43, c72b, b731, 7660, 4b1a, f380, e37a, ascaad2016_043h17, 82d8, 6e51, caadria2017_124m33, 2b66, 9b3d, 1896, e07f, 6071, 64f3, e7c6, 2a32, c759, 56a2, 17e0, c7c2, sigradi2016_815w, caadria2016_167f7, 7b65, b3ed, c8a3, af51, 2186, 4d6f, ecaade2014_024a7, ecaade2015_100s19, a7fc, ecaade2015_92t18, ecaade2017_230b, 4d67, e0f1, d9af, 30d6, 29e8, acadia14_291b, ec3c, e288, acadia17_247oo, 1c59, 24b2, 1346, acadia14projects_145p, 45c2, 5a71, d67b, ac9d, f133, ascaad2014_019k2, ecaade2016_144m40, f6d1, 7d3d, sigradi2014_291o4, 2b30, caadria2017_132u35, 96c3, 4b35, 494b, ecaade2014_185t46, sigradi2013_303g, caadria2015_081h12, b2d5, 27c5, d240, ecaade2014_096y22, 3d44, fbc5, 128a, 53fa, acadia14projects_75ax, caadria2016_045g3, d5e7, 79bc, 8836, ascaad2016_032r12, b420, 653d, 3176, 158d, caadria2016_301j13, cd04, 1e42, 553d, 3576, acadia16_12x1, 4a5b, ccba, ascaad2014_017l9, e50a, caadria2017_056v18, ad27, 57a8, 4772, ecaade2017_105tt, 99e3, 6fac, ascaad2016_005v2, 28b2, fcce, eb91, 57ad, 751e, abdd, 8447, 43b4, acadia17_138d, 94f3, ijac201412305k2, caadria2015_208a31, 2b8e, ecaade2015_53s8, f5e2, 0475, 3e9a, a8c3, 4685, 79ae, fb17, ecaade2017_212ii, ecaade2017_046a, f328, ecf4, acadia17_222k, e4fd, 66c5, a1c9, ascaad2016_031n12, ecaade2017_041j, 335a, c570, 5e15, 8bb4, c171, sigradi2013_238o, 1db9, 19fc, 3ef3, c12b, f235, sigradi2013_194b, ecaade2014_153f37, dde1, ecaade2015_196u42, 048e, 2433, 5735, 3e7c, 7569, ecaade2016_166f47, sigradi2014_075b7, 6223, 85e5, 6bd5, 1b75, 1b48, acadia17_365f, ecaade2015_22s4, c299, e86f, ecaade2015_138s27, caadria2017_132m35, 8345, 17c0, 8742, e4e4, 79a0, 478f, 187d, cfc7, sigradi2013_91m, 2086, 74ec, sigradi2016_360v, acadia16_280t17, 504e, cf43, 151a, af95, 473b, d119, 11c1, 8b76, 8009, 2a6e, 80d1, 9664, acadia17_648mm, caadria2015_070g9, 87e1, 29db, abde, ascaad2016_001e1, 4348, 8a1c, c399, ed1e, 03fd, d5ff, a47a, bba9, ecaade2014_208b54, 9905, ecaade2014_085k20, 09f4, 1b4d, bbb9, 054d, 161c, ecaade2014_149l35, a804, 7cb3, d058, 3f6d, ijac201513206v9, aa01, ecaade2016_080x23, 4cfd, daed, acadia15_297w11, 2b9c, 25c9, ecaade2015_201v43, ijac201614305l3, 8ed3, sigradi2015_11.136m24, 813c, 2c85, sigradi2016_550l, 9372, ecaade2014_194t49, sigradi2014_144z2, a061, f447, 279f, ecaade2014_023s6, sigradi2016_686zz, 0382, ijac201412405o8, caadria2017_028y9, 6c5d, 0abb, 9c6c, 5ce8, sigradi2015_6.327p8, ecaade2014_192d49, cba1, 8d7a, 7806, 3e4b, abe9, cd9c, af93, 1ebb, e41c, acadia14_23v, 5bbe, 41fb, caadria2016_259r11, b6b8, caadria2015_002c1, ecaade2015_138z28, 05d6, b09d, ecaade2015_201y43, 4856, b913, 7298, 6cb1, f117, de7e, 4953, 9704, sigradi2016_490q, ecaade2017_083rr, e444, ed11, 42d7, aff6, 07b6, 2350, dc1e, 574d, bd31, c127, ecaade2015_64a13, e921, ec81, 30ab, ijac201513203x6, 02ab, 1b92, ecaade2016_bkoo65, 1a4f, 0fab, 377e, ecaade2017_051n, b275, 5df9, 6e31, 0191, 128e, ecaade2015_169f35, caadria2016_641u27, dd5c, 32c9, ae14, 7de3, 22f3, 2aa3, 4f6a, d616, ecaade2017_228u, 0976, 0fd2, 989c, 7e94, 2903, 0255, 154b, d6da, 88d5, 72f4, ecaade2014_173j43, d2bc, d3f7, 767f, e00e, caadria2016_851b36, ae27, 181b, 42cb, 3619, acadia14_435at, 39bf, ed76, acadia17_316uu, ascaad2014_030a9, acadia17_608kk, 1928, 7595, ascaad2014_024f5, 8ccc, eec5, bcfd, af9b, 7d49, 1dc3, ascaad2014_037j2, caadria2017_183c44, e416, ecaade2016_102j28, ecaade2014_046u11, acadia16_24n2, 304c, e04c, acadia15_357s15, ijac201412301m5, 7b7c, 669e, 3932, acadia17_552u, e812, 9c8d, baeb, 8bf4, 491a, caadria2017_113t29, a489, e955, 327b, 545e, ecaade2016_120h33, caadria2017_185p44, 5696, 666c, 782b, da5e, ijac201513203e7, ecaade2017_143d, a657, ijac201614402k1, d272, 5509, 5c77, ecaade2016_190s50, 7b68, 2b99, caadria2015_002a1, ecaade2016_033g9, 0ea9, 66fa, e6fc, caadria2015_210j32, 2e2e, ecaade2014_225n58, 7913, acadia17_248yy, 0eb3, 8399, e169, acadia17_670cc, ecaade2015_248n56, aa41, sigradi2016_448o, 3903, c54e, ef87, 14c4, ecaade2015_118c24, b46e, acadia16_344w20, 35da, ce11, f7af, ecaade2016_215x54, 0446, fcb5, 265b, b480, 73d5, 9dde, ecaade2015_155e32, e672, ecaade2015_284w61, d64e, c177, sigradi2016_710aa, 3561, 1b90, acadia17_366p, ecaade2015_113m21, c90e, 66a5, 9758, 23a4, d7b0, 46ba, d5b1, c461, 5cec, 0741, dcc4, e545, ecaade2014_145i33, d9c4, e45d, 143b, 82a6, 8641, caadria2016_651x27, 9ed3, ecaade2016_136x38, caadria2017_132o35, 3046, ad78, 22cc, 9593, 72be, 4eca, 61e0, 4835, 1c36, 3df9, edd2, 1080, ecaade2017_077vv, ecaade2016_007b2, e290, ecaade2017_156v, b433, 0ba6, d218, 5bbf, 9ac0, 0ec1, sigradi2014_189k6, sigradi2015_2.213t1, b53e, 70d8, 935a, 7acd, 61ed, eafc, b97c, ecaade2016_147r40, b5b5, caadria2015_150y23, 46f1, acadia15_123p4, d45a, eafe, dd36, 0180, b9ea, c0ca, 3f5c, ecaade2017_291s, ecaade2014_194l49, 05dd, d39d, e95f, fcbc, ecaade2017_026nn, a110, 4b9e, 1da6, ab25, 65a7, 88a1, 72d4, 70a2, b907, d352, acadia15_497r22, 1729, 87a2, sigradi2013_414e, caadria2015_033e5, fe81, 9c76, ba4d, 5c33, 5bf3, d519, e15e, 1d4b, 19f0, 78ae, ijac201412403p5, ecaade2015_138a28, 8b70, acadia17_473b, b5bd, d634, 7796, 17f1, a43b, e83a, dfb3, 338f, caadria2015_002e1, 8de3, 42fe, c291, c834, 64b3, 1162, acadia15_110t3, caadria2015_004j1, 8cf0, e3b2, ecaade2017_203kk, 223d, 15b0, 14da, 9008, a2ea, 5f36, caadria2017_095d26, ecaade2014_072c18, 0a9e, 3e30, d0cd, sigradi2016_507tt, eea0, 820a, 3a0c, 2e5f, 6eef, a5f6, ecaade2016_025k7, 359f, 6a6e, d471, b854, acadia17_382mm, d683, ecaade2017_203ii, 4586, 2749, db88, f700, c7f6, c52c, 9984, 569b, ecaade2017_152dd, 17fe, acadia17_26g, ecaade2015_48x7, 4665, dbb7, cae6, ef48, 1614, ecaade2015_297g65, e57f, 393f, ecaade2015_21p3, 4b8c, 030c, 4fc6, ecaade2016_018k5, ijac201614103j3, sigradi2015_9.141j16, 0c28, be19, ijac201715205e, df16, ecaade2017_149i, b7d2, 47ea, 2970, 3b73, a4bf, 1141, 5fb3, 4dcd, 7757, bb97, sigradi2013_138s, aff3, adb9, 2299, 0700, 0836, ecaade2017_309a, sigradi2015_12.259w27, 7214, f1f9, f9f9, ecaade2014_089z21, 8adc, acadia17_28u, caadria2016_073w3, a606, 7777, f7ec, c3c0, 9885, 1b67, a297, d504, 76c2, 4197, b000, a358, ea60, 7034, 0158, caadria2016_839k35, 5cc4, acadia17_230ss, 7996, acadia17_145ww, ecaade2017_021j, fb11, ijac201412408g2, 0219, 3081, 68f5, 5a36, 5733, 87ce, ijac201513203k7, ce1c, 130b, a6a7, 0e27, ecaade2017_057dd, c39a, 7607, f93d, f5ba, 6375, 197b, b8d7, caadria2016_311e14, 5425, 85b5, c481, acadia17_464g, ecaade2017_124o, f18e, 6304, sigradi2016_690c, 3d95, sigradi2016_637bb, d9d7, ascaad2014_005a3, edc8, sigradi2016_360w, fb8b, 7af5, 6dd8, sigradi2013_194a, e1ee, acadia17_551d, 0a14, eeca, e297, 5391, 14fd, 4098, c268, 04a9, ecaade2016_023k6, b068, ecaade2015_158c34, 0140, 0670, bf6e, ecaade2014_149r34, 0a49, 660e, 896d, acadia16_344p20, 740d, 01d1, bfc9, ecaade2015_155o32, acbc, caadria2015_078d11, 74b8, dd5b, ecaade2015_127y24, e380, 0754, 6dfa, 0c7c, b9af, 33b2, d8e8, ecaade2016_136n38, cc02, ecaade2017_091qq, acadia15_263x10, e87b, fc62, 6f72, ea18, 410d, dad6, acadia17_482x, 5926, ecaade2016_015t3, 83dd, d609, 4d56, 8aa4, ecaade2014_224c57, 9737, 280d, 77af, be21, 8ff3, sigradi2013_271n, a744, be01, 024d, 4338, ecaade2014_057s14, 6a82, ecaade2014_195o50, sigradi2015_8.41t10, acadia15_483s21, ecaade2017_225f, 06c9, 8ddc, 3c39, a651, 73f7, ijac201513305r12, 095b, 2ed7, acadia17_59h, f25c, fe92, 8f11, 038a, 0e0d, 568f, e93a, 688a, 7e8e, 5f1f, 7152, 9295, 363b, 5d75, ddd0, 37ba, ccb0, a8df, 683f, 1ffb, 0174, 2d92, 27f7, 32f0, fa0b, dc29, caadria2017_057y19, ecaade2016_119y32, e4ee, be2b, e9c2, 2529, sigradi2014_152v3, ecaade2017_054t, acadia17_178jj, 2826, acadia15_343n14, 448c, 48f1, 473c, d13f, 51bf, 1770, ijac201614301d1, 80d3, ed79, 7a65, 0d3e, caadria2017_080i24, acadia17_318j, a4e0, sigradi2014_345t9, 4214, fa22, efc9, b144, fae1, 2810, 56f7, 63d0, ecaade2015_194w40, 6d15, e2c7, 344c, 4249, 5237, ijac201614204r9, e190, bfd1, 5208, 7592, 9d86, f903, dd4a, acadia14_219e, 4d46, 2776, 318c, 1547, df70, f9ef, 8448, be68, e443, 52b8, ecaade2016_223e59, 455a, 65ca, ijac201412304t1, acadia17_82ff, 1a00, 2848, 226f, 5136, fbad, f012, sigradi2015_10.220i20, 8798, ecaade2015_285z62, ecaade2016_130e37, sigradi2016_642kk, ascaad2014_016b9, 489f, c677, 9fe4, 6fb6, fe4d, d8b6, eecb, e3d5, 8cc4, caadria2017_122x31, cdde, 9af2, 3731, a792, 3623, b663, 6963, dee0, e8ff, 6bb4, 0f9d, ebdf, 2190, c53b, acadia17_273x, 27b4, d204, c091, acadia17_446w, 6afa, a743, 63c5, 3b5a, e452, f119, 962c, 55ec, acadia17_413dd, 1d70, bb45, 3c1c, 7ce5, 4611, 869d, 415a, caadria2016_851z35, 8a4f, a8c0, 26cc, 21d2, b727, sigradi2013_304a, d6a6, 351c, 85a1, 4400, ecaade2015_48w7, ecaade2015_139c30, caadria2017_015w5, fc6e, ecaade2016_110i30, 05e8, ijac201513104w3, 5c54, sigradi2013_390c, 0816, 837b, f36e, 6297, ascaad2014_012h6, acadia17_202j, 59f8, 6f5e, ccd0, d079, ecaade2015_27s5, 593c, 49f2, ecaade2014_224r57, sigradi2015_8.339x15, ijac201614208l14, a20a, ecaade2014_066k15, a33c, sigradi2013_326d, d953, 7fd1, e96a, caadria2017_110f29, b997, 444e, 6b5c, ecaade2015_297z64, ecaade2016_152t41, 2515, a08a, 3bd2, 953c, c712, 7e83, 7388, 0af8, fdb6, 81ac, b9fc, acadia17_91xx, a4b2, ascaad2016_007z3, d30b, 970d, f0fa, caadria2017_104b28, 74e4, e6e9, sigradi2015_12.297n28, 5149, sigradi2015_6.42x7, 6232, b003, ecaade2016_223r58, 9399, a4f9, ecaade2016_225o60, 0573, 8038, ed09, 3e63, sigradi2013_280j, 4dbe, 7a0c, e755, ca2e, 5457, d59b, 39dd, ee0f, 5072, caadria2017_132i35, 0d90, e860, 4ad4, e08b, caadria2017_127e34, 0f40, ecaade2017_144w, acadia14projects_647ax, sigradi2014_197v6, e725, 9d43, ecaade2014_225k58, 018e, cf00, ecaade2016_130o36, 2684, a57b, d43b, ecaade2017_265u, 27bc, 348b, fb2c, a1ae, 033c, 1feb, d10f, 15ae, ecaade2017_172gg, ea76, 1227, 884a, 2649, acadia16_140s10, 9fda, 585a, b34e, acadia14projects_311s, 1309, ecaade2014_239x61, 7d5f, ecaade2016_011c3, ecaade2016_183v49, ijac201614306z3, caadria2016_601o25, db91, acadia17_71qq, 6e93, ijac201412304c1, deef, 63a1, af2f, 97e6, f3ff, f7bc, 1d34, 6867, b82e, ecaade2015_138y27, 67d1, 253f, baa4, 00c3, 3c63, sigradi2016_479cc, c214, acadia17_637k, 025b, ecaade2015_138u28, 095a, ecaade2014_240s62, 04a5, 2cbf, acadia14_167x, e6af, 3034, 5daa, 55a3, 3cc1, ecaade2017_029ii, 8231, 8f59, 7bf8, acadia17_414ll, sigradi2014_213o7, a26a, 4c41, ecaade2015_294l64, 1425, ecaade2014_080c19, dbee, sigradi2013_95s, faf7, acadia14projects_199af, 9c21, cab2, 7860, 8bd9, f882, a5d1, 9316, ascaad2014_024v5, sigradi2016_515j, 2397, 3488, cc4b, ijac201614205r10, acadia14projects_435am, 3c5e, 2a88, 214b, sigradi2016_816ss, e7aa, c616, 241e, 0cb3, 5f6e, b25c, 2e4b, f519, 76eb, c69c, 131b, a4ba, 93a1, 937b, 9dd4, 1330, sigradi2013_100f, 1d18, f6db, 1070, ca71, 7b2f, f9a4, 51a9, c627, c3ae, 6e3a, 69e6, b08e, acadia14projects_531w, a845, ae31, 432b, 6034, ecaade2014_199y51, ijac201412203f2, 66ba, 88cc, c3f0, d724, 4c92, 9cf9, ecaade2015_27u5, caadria2015_213t32, sigradi2013_183z, 299f, a30f, acadia14_145ag, dab5, b0fb, 1ee7, 73f6, c441, 41ca, acadia17_154ss, b943, sigradi2015_10.378w22, 1154, 3582, 0984, acadia17_534oo, db46, b318, acadia14_189ao, acadia17_628vv, 8d54, 3eef, c515, 12fc, 0b95, 4fd0, c8b3, 460b, 065e, ecaade2017_059qq, cd7d, fbab, ecaade2013r_011h7, sigradi2016_732s, caadria2017_016f6, 2569, 652e, caadria2017_175f43, 5faa, 01fe, caadria2017_056c19, caadria2016_713c31, 4cf3, 12a9, fa40, 8b67, 8e3a, 2fe9, 099d, acadia17_522ee, ecaade2016_099h27, 19d3, sigradi2016_426i, 7e46, 7723, 9d4f, caadria2016_353v15, 9611, 55ab, bcd3, 5a30, 6c0d, 8be3, c407, 03a8, 9ca3, sigradi2015_11.34b24, d0e0, 889d, 4074, 97f5, 2652, ecaade2017_157ii, acadia16_116s8, c84c, sigradi2013_347, 3467, ecaade2015_115x22, f36a, sigradi2016_585qq, ff0f, caadria2016_353u15, fb4f, acadia15_223a9, f03a, 3424, ecaade2017_215ffr, 2678, c21e, a2af, 15a9, acadia16_98n7, 1a63, c471, 27d4, 6271, a8aa, 7f61, ea9f, 6ab9, cb23, ascaad2014_014i7, 1549, 845c, ecaade2015_94i19, 81ed, 3708, bb2d, e065, 0bce, 51e5, f983, cd98, 2c86, 8ad9, 2578, 1388, 2627, 0829, 074e, f65d, 953e, edb3, 5d5b, 7271, f2cb, 888d, ecaade2017_288bb, 02e8, 0321, f612, ecaade2017_057m, 9cc6, 7f3f, ecaade2016_243x64, caadria2016_881w37, 4c4f, ddf3, f546, ea3e, de48, af71, caadria2017_029t10, 7355, 5194, 0c06, 290b, acadia14projects_43aj, 741d, 654b, ecaade2014_137b30, ecaade2016_055j14, c179, 1bd5, ef50, e151, 3ef4, 50ed, acadia17_424pp, 8ea0, 97f7, f0ab, acadia17_162n, caadria2015_084y12, f965, 8047, sigradi2016_417nn, e13b, acadia16_344h20, 33c3, a67a, 2e1f, acadia17_330pp, ecaade2016_ws-dheritageu67, de2d, ab88, 7e26, acadia14_153am, eca6, 9d79, caadria2017_017m7, 52f4, sigradi2016_387yy, 94a4, 32c5, 16ac, 36c2, f50f, ascaad2014_031g9, 7f89, 7570, 23fa, a2a2, 5f5c, f8b5, sigradi2014_266l2, 882f, ecaade2016_225t60, 4df4, 60d1, 28b3, 4ffa, ecaade2017_057s, ecaade2015_115u22, 17cd, 3880, ecaade2014_180k45, 82bc, caadria2016_135a6, b9e2, e05d, 7348, e475, e90f, f002, caadria2016_851f36, 30b9, 54df, ecaade2017_199y, acadia17_648pp, b788, e2e4, 06df, 1f0c, a79d, caadria2017_163s40, 8500, fe05, 7252, sigradi2015_6.387k9, sigradi2016_408aa, 0bf1, b44b, 618d, ijac201715204ff, 8eba, acadia15_243a10, ecaade2017_291t, acadia17_296s, ecaade2014_224d57, sigradi2014_045w3, bc48, a2e7, 939a, 4c47, f439, a024, sigradi2014_041j3, caadria2017_142i37, bf13, ijac201614408g5, c1b2, 87a5, c6d1, a191, cc68, 97be, 4a40, 0b3b, ecaade2014_024b7, 5181, b542, 8853, 5653, ddb6, 0d5a, c1e6, 6829, ecaade2016_210w53, ecaade2014_084o19, b149, acadia14projects_619w, 168f, d336, caadria2015_010w1, 665a, 1053, c30c, b0cf, ecaade2017_130qq, a3f6, b405, 8ce8, acadia14projects_311t, b27b, 7071, sigradi2016_737gg, 2167, 5fdc, 5a8b, 7bce, dd8e, acadia17_365g, ecaade2015_59i11, 43bf, b961, fa9b, 96a2, 7cc7, d160, 1c75, 0b78, bd4e, bc2e, f99e, 7c35, 2c0e, 5e7d, caadria2016_559y23, c37d, acadia17_426e, ddfb, 785f, 2e0e, b640, ijac201614208w12, 6e00, 2055, 4729, acadia17_512o, sigradi2013_303p, ecaade2016_243w64, 2b2a, 1587, ff0c, 2a0e, 0fe4, b363, 12a0, ecaade2017_208h, ecaade2016_043x11, 4bab, 96b8, 705b, 905c, 60f7, b68d, 951f, 0254, c04c, acadia14projects_167u, dc78, 63bc, 09c7, 17ad, 9901, 3bfb, dfac, 47d3, 2109, acadia15_149t5, bca6, b1e8, 1a9e, e9cb, ijac201614102k2, bfcb, b856, 4e8f, ecaade2015_18c3, 1623, 72cf, caadria2016_621p26, 0069, 9543, sigradi2015_3.212k4, 044d, 5adf, 3a75, badc, 2fc0, 3b41, d255, ascaad2016_059i23, ijac201513303r10, 068e, acadia14_473ai, b9a9, 10bc, 0c4b, caadria2016_435u18, a4a7, b4e4, caadria2017_029k10, 7e61, e213, ecaade2015_319a70, b585, 359d, ecaade2016_068j18, 8de7, ecaade2013r_011i7, 7c01, ecaade2017_254nn, b5ee, ecaade2017_248uu, 8afb, fffe, b839, ee0a, 3f73, 82da, b42a, 7c98, 88b1, 52e1, 2d4d, 3471, ascaad2014_029c8, 9687, ecaade2014_184i46, bca2, b277, c11e, ecaade2017_301l, sigradi2013_303t, ecaade2014_072h17, c696, d4ba, 835b, 2e9e, e493, 4518, ecaade2013r_020p10, caadria2015_004i1, cf30, 8b8a, 17b1, acadia14_709ap, 32a6, dbae, bbaf, ebcb, acadia16_140v10, acadia14_75ay, 4bb3, 3864, f6b8, 3ab1, ecaade2017_149k, 66f5, 2fbf, caadria2015_114p17, 5a75, sigradi2015_8.264z14, caadria2016_713b31, 3289, fb5c, 3037, 9c55, e133, ab12, 789d, e11d, 7743, fec3, d9bf, 9f87, 3b35, acadia14projects_463av, fea3, 913d, b1e6, fa90, e3c7, 96bd, d6e7, 07cc, dc3d, ed49, 93f0, a9f3, sigradi2016_659x, ebe3, 759e, 2636, 9b97, 1d45, 8865, afa6, sigradi2014_213p7, 73cd, 9563, 4832, 5076, 855b, 75cb, 4868, d383, acadia14_135z, fc00, 29ff, ascaad2016_002m1, e3c9, 706c, 24b9, 7b07, 0e53, sigradi2015_3.190n3, e8dd, 8e21, 2034, 4180, 03d3, f8f3, c9da, d324, 60c4, 09ff, 5631, 2523, f0ff, c39b, 66a3, e45c, 472f, acadia16_44o3, c385, 40ea, ecaade2014_157h39, ascaad2016_022t8, caadria2016_497b21, ijac201513303z10, 9d7a, afcd, acadia14_43aa, 307e, 5ff9, ecaade2015_18a3, 0374, a89a, 9549, f7ed, 69bf, 4b8b, 3487, 4477, 66e3, 9a0e, da03, b940, b116, e4eb, ecaade2017_099zz, 96d7, 0193, 67fb, 9ced, c3d0, 3898, 5a77, ecaade2017_052hh, a6b5, 81a8, 19fa, 1ef3, 2d6c, acadia16_280j17, 7956, ijac201715106z, ea13, 8ffa, d5fe, sigradi2016_714rr, 33e4, ecaade2015_217v47, ascaad2016_022o8, sigradi2016_382cc, b48e, fcaf, sigradi2014_276s2, acadia17_648s, cf46, 276f, 8840, b8a5, ecaade2015_148m31, bf05, 8c5b, 861e, ecaade2015_325d71, ijac201614309v6, acadia14projects_463as, 213e, acadia14_347ap, sigradi2014_345v9, c808, acadia17_90ll, ca7b, b2ad, ecaade2017_265x, ecaade2014_156f38, 8843, ecaade2016_223t58, 70dc, ece8, 2b3c, e104, 8f36, 111a, c128, b165, 4250, eeb3, ef57, 8c25, sigradi2013_327s, e022, ascaad2016_024g10, 28b8, b64f, 4205, sigradi2014_213z7, f17b, 8170, b446, 639e, b161, 8b2b, 2601, d0bd, 3367, 585d, ijac201715102hh, 6b19, ascaad2014_008p4, c3d8, sigradi2013_52j, ecaade2015_28y5, 40b2, acadia14projects_531m, 22b6, dd6e, 2e3f, acadia17_544qq, 3ce2, ecaade2015_84z16, 780e, acadia15_95e3, f12b, e4c9, eba0, 7888, ecaade2016_154i42, ascaad2014_005e3, 31a1, 08e9, 904f, 0651, acadia14projects_53n, 4858, b0ef, f37c, 8e24, 089d, 716b, cba4, ijac201614204m9, sigradi2013_429h, 8f39, d55d, bb76, ef24, ecaade2015_230h52, cfcd, bd12, 076e, 5371, 110b, 6a26, sigradi2013_248a, 1356, 17ee, sigradi2014_132u1, ecaade2016_121p33, b2be, 0112, 2f1b, ecaade2017_089aa, acadia15_323d13, acadia14projects_111h, aca2, e760, c9e6, 1103, 076d, c26b, 1c0b, 2eb3, 0edd, 817f, 7fbe, 0ec9, 5b1e, 540e, sigradi2013_425r, 6340, acadia17_339oo, 1ae7, acadia16_344k21, 7048, 23f4, a49e, e79c, f431, c314, 5bb4, f1c0, c081, 43ac, dbca, 6011, e176, 7f2a, 9433, sigradi2015_6.183l8, dc68, 4bf2, 0fe6, 4a71, acadia17_18p, ijac201715203hh, 2efd, cca9, c520, b8ec, 88ad, dfe2, ecaade2015_280b61, 9da7, f3ce, 4345, c898, acadia16_62x4, 1487, c05a, ecaade2017_203mm, df98, dabd, 3683, sigradi2013_263r, ijac201412305u2, 8efa, a405, sigradi2014_159h4, acadia15_323a13, 92c1, 76aa, bde0, sigradi2013_429b, 5303, fecf, d137, cc77, acadia14projects_145t, 3b65, acadia14projects_63d, acc1, 1f9a, 891e, 6b6b, a6b1, 53b7, caadria2016_333t14, caadria2015_213x32, e931, 7eef, dcaa, d05f, 1f03, acadia14projects_145ae, sigradi2013_173o, caadria2016_045l3, a429, acadia17_648v, b68b, 1307, ascaad2014_024d6, bb5e, 0c6e, 5e8c, ecaade2016_136r38, ijac201412303h8, 2439, a25b, 2928, 5ce7, 2133, ijac201412203w1, ba89, d2f5, ijac201614302b2, 23f9, 90c0, ecaade2016_152y41, acadia15_407r17, b1a3, eb3a, c490, acadia14_681ag, d21b, ecaade2016_140k39, 0c51, 9ed0, 7624, a03d, sigradi2016_590m, b400, ecaade2017_192b, sigradi2015_8.239y13, b525, sigradi2013_158f, sigradi2016_364ss, a6ba, ca7f, a0bf, acadia17_463jj, a8a9, f506, ecaade2015_227w49, ce1a, ecaade2017_240q, 9643, ecaade2014_128t28, d63b, 4821, 5955, f2ce, a6a0, f402, 9c6b, fc02, 5b35, 7265, abcc, bc35, c28f, 15a1, ef5b, 2a44, 16cb, 813a, 9000, 63e4, 940b, 9bee, e481, d15f, ecaade2016_197a52, acadia17_570z, 70fd, b526, e2cd, 3bd4, 8f2e, 6a9e, f171, 6f7d, ff72, acadia14_111m, 2c1b, acadia16_478i28, ecaade2017_143f, ecaade2015_138n29, cfa3, f37f, 5992, 23a8, 10f2, acadia14projects_579i, 7f33, ecaade2017_124q, b7a5, f0a2, sigradi2015_1.288c1, 617c, acadia14projects_627e, cba0, 091c, e19b, 44bd, ecaade2015_21e4, 4ba0, ecaade2017_282t, d224, ecaade2016_025j7, f131, 08b8, f77b, e843, 5856, 63ed, acadia17_373o, caadria2016_683t29, ecaade2015_237k54, 83ac, ecaade2016_033h9, d78b, 7e13, c663, 0bcb, 775e, 63b4, ffd6, sigradi2014_108b9, b709, ecf6, 77d0, f4e0, f4ff, caadria2016_209w9, 9bcd, acadia15_161w5, 9559, c09a, 8356, acadia15_185u7, e16c, 9cc4, ecaade2015_11g1, fb44, a9e2, ecaade2017_009dd, 15f7, 4b09, 2ff1, ecaade2015_94c19, acadia16_440w25, 587b, c265, b5c0, sigradi2015_9.152l16, acadia16_106n8, ecaade2017_155o, 37ed, acadia17_511ww, 3534, 7c1e, 9f93, b5b8, 5b63, 30e3, ebab, caadria2015_246z35, c442, 80b3, 8b54, ef83, 871c, 2208, 1e32, f72e, 258a, 44f7, 078e, caadria2017_040n12, b3f1, 7a19, ecaade2017_210t, 5c74, ecaade2014_147z33, 39fc, 8a08, ijac201614102s1, ecf7, caadria2017_009h4, a086, c46c, acadia14_117h, daa6, 4be4, 156a, 851a, acadia16_470m27, acadia17_318n, d4b8, 739a, ascaad2014_024e6, 570b, 7aee, 56b6, ecaade2014_022x5, e16d, 2879, 44eb, b351, 1f73, 5d46, f596, 659e, 7abd, 085e, ab3d, b65e, d3fe, f23d, acadia17_290b, c575, 2a67, c089, ecaade2016_129z35, 8606, ecaade2014_240h62, acadia17_163ff, ecaade2015_103r20, b2fb, d252, c35a, 1462, e3bf, c63a, sigradi2013_400s, ecaade2017_140ee, 2d7b, ecaade2016_129o35, 2cda, 719e, d4b1, 3a24, e8a6, 31f2, bbf8, 8063, cdc8, 8fdf, 8800, f1f0, 29a6, d604, 78c5, 9a6d, 807e, 1a48, fc39, ecaade2017_122ss, fbca, ecaade2015_94b19, b302, a0bc, ecaade2015_273g60, 3eb5, e4d4, ijac201513206z8, 9bab, 15c2, 8199, ascaad2016_022z8, caadria2017_074p23, 278f, b985, 5e32, fd44, 2bcc, 2bbc, 9f7c, ijac201412404x7, ec91, 7afd, 480d, a42d, 9519, 86dc, ce4e, 768e, sigradi2016_764k, 4429, 3f2b, 8153, 6947, 4a69, 8e38, 784b, 1827, ecaade2015_202i44, 0a9f, e05f, ecaade2017_306k, acadia14projects_479ap, sigradi2013_194l, 3cd7, 844b, 9eca, acadia17_670hh, sigradi2014_263j1, 9816, 7361, 83c0, 5ff3, 57f2, caadria2015_208y30, 9093, efbb, ab60, 9264, 8f19, 9f37, 1881, 5900, acadia17_222a, b851, 1e30, bb0b, c997, sigradi2014_048x4, ba6a, 1c28, 8c60, e532, acadia16_270f17, fbc7, 1942, 3e4e, 2989, caadria2017_023z8, 9813, sigradi2016_778nn, ascaad2014_022p4, ce9c, 150b, baee, 71a6, 87f6, ijac201614407u4, b821, ecaade2016_002g1, ecaade2017_225i, sigradi2015_8.264n14, c018, 7e9d, acadia15_323l13, 5e69, 4691, 3c97, e558, 8766, a6aa, 6813, a183, b703, d7ba, acadia17_426f, ecaade2017_108x, 344b, a04b, 591b, ecaade2015_286a63, acadia15_195c8, ecaade2014_127l28, caadria2015_206m30, 6eb4, b83b, fde2, d0b0, acadia16_298n18, ecaade2016_007e2, ecaade2014_217j55, ed7b, cd30, 1066, 0518, c1fd, 8fd7, acadia17_658e, 3634, sigradi2016_695v, a23c, d626, ecaade2015_53f9, ecaade2013r_018t9, 5def, ecaade2016_094z25, 8302, sigradi2015_11.136x24, 6919, d99e, 3d3c, d5b9, sigradi2013_326f, ecaade2015_268x58, d7ff, cf9b, febb, 2ca7, ecaade2014_149l34, 48d6, f1a8, f7cd, c312, dad3, 8cb5, 3c53, ijac201614407l4, 3f20, sigradi2013_281, 89be, c2d3, 7110, 021d, 72a1, acadia17_283xx, 9402, ijac201412402k5, def3, 5be7, 20a8, 20c7, ecaade2016_151j41, 759a, 74d0, 4265, 6c58, 14f5, ec15, 6761, sigradi2013_389j, 59ca, 22a9, a740, 4359, e4b8, 8baa, acadia17_168vv, fec0, acadia17_92v, 3f48, cbd8, 0318, a0e8, caadria2017_051r16, bf99, ecaade2017_038zz, 1772, d822, 267f, 2aab, f545, 4f86, fa8e, 9442, caadria2016_435k18, 07c9, f1d5, d117, 36e9, acadia14_199al, 8f07, 396b, ecaade2017_170ww, 1ec0, 9292, sigradi2016_625b, a182, caadria2015_090x14, 20da, e117, b0e1, ecaade2014_111f25, ecaade2017_212pp, ad66, sigradi2015_11.142h25, 7e95, acadia14projects_375p, 5d39, 3329, 5e86, 3228, 5f37, 7a9b, 67ee, 1d2f, acadia16_308x18, 6969, 12bb, ecaade2016_162l44, 1a0a, caadria2016_745f32, ecaade2015_17e2, 2036, 0b0e, 6503, cb48, 5fed, acadia17_274ll, ecaade2017_282y, acadia14projects_565y, 38e1, sigradi2014_189l6, 6210, 340e, 655c, ecaade2015_199z42, 82ca, acadia15_323w12, caa4, 3d0d, caadria2016_601d25, 0360, f9b1, be54, c028, 9c48, 8847, 8b28, 5f56, a61d, d090, acadia14_473ak, 3510, 946f, caadria2015_213h33, e3a6, sigradi2016_590o, e98d, 2174, 8709, 6767, 3bf9, sigradi2016_484oo, ddd2, 9a67, 7a60, eeb6, 31b4, ecaade2016_238u63, fb0d, 192d, ccf4, 1404, ab43, 6a4c, ecaade2015_217o48, cd84, e947, ijac201715104x, f051, caadria2017_021i8, c769, 82b0, d707, 06b4, 1a44, 4893, 3896, ijac201412206b5, ecaade2014_225f58, 6712, 7318, ecaade2014_176x43, c37e, sigradi2015_10.307z20, ecaade2017_066u, 2893, 0b6d, ebb3, 9a29, acadia17_50rr, sigradi2015_1.320h1, 159f, ecaade2013r_017b9, ecaade2014_089x21, fc9f, dc44, 17c8, 93f6, 4d8e, acadia17_520n, 8e7f, ecaade2016_224s59, e2b9, 25cb, acadia16_184n12, 1386, ecaade2015_175s37, acadia17_274ii, caadria2017_134y35, 34b8, 47eb, f0fe, f604, 9335, acadia14_655af, sigradi2015_8.47e11, ecaade2016_163d46, acadia14_473ag, ff6b, f31a, 85b1, 5cb2, 04c0, 3f43, f334, 01b1, a36b, 5c13, ecaade2017_174b, acadia14projects_135x, ecaade2017_099vv, fcba, cce5, e4c7, ecaade2014_111d25, f918, ecaade2014_042j10, 49eb, aee9, b589, caadria2016_167l7, 2fbd, b834, d17b, d1fc, 2829, 6735, 849e, 2306, ecaade2017_006tt, sigradi2016_399g, 7791, 9ed1, c192, 7f05, afec, sigradi2016_490ii, b439, ffa3, b4e0, acadia14_409m, e669, bbe3, ee27, c056, 3728, ecaade2017_jgon, sigradi2016_440ee, 435b, d88c, ascaad2016_021c8, 6bfc, 8be8, acadia16_394g24, b654, c005, e84d, 78b7, ed77, 402d, c38b, a806, acadia17_177u, 1b3b, f53d, 4b84, 5779, b8c1, f1fd, ecaade2014_010k1, 09c5, ecaade2017_109aa, ecaade2014_204t52, caadria2015_142l23, ecaade2014_188r48, 3cb6, d463, 003a, acadia14projects_167ac, 477d, 7b70, 34c2, a498, 8779, ecaade2017_280a, ijac201614201i6, 9daf, 7cea, 5ab1, 0a8c, 8df1, ijac201614105n4, 9d01, 90a5, 7353, c02e, 189b, ijac201614201o6, 34e8, sigradi2013_342v, 72b3, 5629, 6a55, f586, 1459, 70ae, c6ba, aa34, 773f, 9adc, f797, 0bf5, acadia17_392g, f468, 26a3, efc4, 100a, acadia14projects_619z, 9b90, 3dca, 28d2, 5206, ecaade2016_167r47, dd7e, e509, ecaade2017_006hh, 81fa, 7e92, ecaade2015_35c7, 0c29, fff0, d05b, aefc, 31ed, ecaade2017_288kk, 8ebf, c8fc, acadia16_318l19, ecaade2014_065f15, acadia14projects_153an, acadia17_562w, 4857, 8d78, 372c, ecaade2013r_004y3, b61a, fd39, c52b, e79f, d03c, b58c, e3f8, caadria2017_081p24, ijac201412408j1, acadia14projects_357an, d871, 1b12, ijac201614309n6, 5baa, caadria2016_539z22, sigradi2014_330e7, 2720, a757, e134, 91e4, 405f, 8e9e, ecaade2015_206i45, 602d, 6352, 3fce, ddda, 308b, acadia17_329dd, 2261, 916b, 1ea1, ce08, 090e, ba0c, d901, 0beb, 21d3, b952, 1685, 5f84, sigradi2014_080p7, da3c, b7dd, 4271, 3cf6, sigradi2016_367vv, 8ba9, ccca, 81d8, 4dd3, cfb6, cfe1, 7a6c, ijac201412201p1, dd16, caadria2016_383n16, 5150, ab6e, 7ad5, 6899, 31b8, f578, ijac201715101h, b4bf, 13b9, ijac201412203c2, acadia14_365ao, ecaade2015_113k21, 2c47, 2125, ecaade2014_173c43, ijac201412405z8, af4e, 1104, 4f32, 776d, ecaade2017_006t, ecaade2017_155g, ea0f, 404c, 3a41, d5d7, 4927, c3fc, ecaade2017_117x, acadia17_404ff, sigradi2015_9.152d17, e365, 05e0, 3e3a, 0d21, 62d0, d54b, ab63, eb94, acadia17_82tt, bee3, 1e01, 4e44, bd88, 6ce2, 8287, b7ec, e068, a27f, d5bb, caadria2016_579p24, f281, 4276, 7c9f, 48f4, e9ac, e867, caadria2017_165o41, 84dc, 08a8, 4f48, 7c91, acadia14projects_317t, ecaade2015_193j40, 8d14, 326b, 6b60, sigradi2014_132m1, 50a0, 71f7, sigradi2014_041h3, ijac201614305a3, 1281, 152f, 2d2b, acadia17_318m, acadia14projects_691au, acadia14projects_347ak, 47c5, 5e47, 4ed1, acadia17_678ff, 140a, e3b8, 722f, ecaade2014_138l30, ecaade2016_123w33, ecaade2017_215rr, e948, 2d3a, 6390, f8cb, 056d, 2bac, 52df, ba5c, 6221, bd41, 2f6d, 6a0c, d3dd, acadia16_352r21, 20ff, 88c9, 3f8a, cbfe, acadia17_273aa, acadia14projects_453j, af66, ascaad2014_024n5, 4c8c, 85ec, 131d, e8a9, 0fbc, 9c03, 76ae, acadia14_281u, caadria2015_170z25, 72a0, 728e, 3869, 7432, 877c, f3f5, 6611, 4125, ecaade2017_198g, 35fd, 20ea, 9f9c, ecaade2016_047h13, 5f80, 95c6, ecaade2017_101x, 90f7, caadria2015_070d9, 9bc3, 7a39, ecaade2014_237b61, 761f, ecaade2016_021h6, 2b86, cd11, 0902, cbf4, caadria2016_333x14, acadia16_318o19, 52e8, d4a7, 4e74, 0930, e338, ecaade2015_171p36, 769e, ecaade2014_194z49, ff12, 51a7, ecaade2017_094j, acadia17_329y, acadia16_140b10, 0a6c, 7e4b, 4e9e, ec0b, acadia15_395e17, 8e37, 4e51, ecaade2016_230o62, 3f11, 48ce, caadria2016_703p30, 3499, 0823, ijac201513104f3, 1d26, b21a, c17a, ijac201412403v6, b2e7, caadria2017_149g39, 7f40, 9db6, 7cfa, 49f1, f706, acadia17_598h, acadia17_60v, 773c, d708, a698, 3411, 8c9b, c24b, 2871, 3050, 3310, 7aa4, 624e, sigradi2015_3.268j5, 4fd5, 997a, c305, f4bd, 15e3, ecaade2016_018w4, ecaade2017_008g, acadia15_185j7, 77f5, c47a, d7db, eaa3, 57ae, 62f6, ecaade2016_045n12, 244b, 7c02, acadia14projects_691aw, acadia17_637j, e20e, 2802, 56c7, f709, f999, e4c0, 5a49, 6a4e, ecaade2014_168y40, 3712, 6add, 65a5, 285c, 342a, 5e2e, 4261, 2a52, acadia17_89x, 8123, 1773, c925, 3638, ascaad2016_023p9, cb7d, ijac201412404z7, 62e7, 60dd, 3b20, acadia17_308nn, cd48, 15cc, e3ac, a6cc, acadia14projects_267l, a6fc, 7d6d, 49bb, cba5, fc43, 4c52, a496, caadria2016_013z1, 321b, 089b, 76d0, c230, 1f99, a8fe, 0356, 89f4, 32bc, 1c16, ijac201412307l3, ecaade2014_168g42, 8a51, 47ce, a7ff, f389, ascaad2014_005t3, cd0b, ecaade2014_206j53, 1755, 5287, ecaade2015_320r70, 409f, 0c64, b7db, 1d8d, f400, 9e56, 85b7, 1a73, 469e, sigradi2014_152t3, 15aa, c23f, a3c8, acadia15_137l5, d27b, d621, 7934, ce0a, 98ea, e6b5, 744a, fe47, 67ab, fc79, 8c93, f913, ecaade2017_291y, 8100, 4c19, fa0f, 841e, b841, 0d54, 8bbb, 441a, bd78, 70b1, ijac201412403m7, ecaade2014_149i34, dfc7, 834d, caadria2016_819y34, 983c, caadria2017_037f12, 7533, acadia14_479h, caadria2015_102w15, eee7, acadia17_221y, d95f, 25cc, acadia14projects_247p, caadria2017_142l37, e769, f867, fdaa, ecaade2017_grih, ba66, f190, 7746, 87fb, 65da, d91d, 57b8, caadria2015_150c24, sigradi2013_425o, 3a0a, 73b9, f358, ecaade2017_006kk, acadia16_140i10, 5a6e, 90af, 6992, 886c, 6848, 07f6, b55b, ecaade2015_206k45, caadria2017_002l1, de96, acadia15_343z14, 7af6, acadia14_479k, ascaad2016_028m11, 667b, df9f, 030a, ecaade2014_057k14, sigradi2013_390, 1d30, 8af3, caadria2017_094t25, 5b4a, ascaad2016_005w2, acadia14projects_101y, 9f4d, 5436, 8668, b0dc, c435, 5c6d, 704e, eddd, 3e3b, e27b, 05fc, ecaade2017_100j, acadia17_590pp, 1259, caadria2015_218a34, 9e33, acadia17_600ff, 1b04, 75b0, 4704, 2689, c3be, 156e, 8097, ecaade2015_161m34, f3fe, fa1b, ecaade2013r_004z3, 7efd, abd4, 2399, sigradi2014_030w1, 380a, 1ef4, ascaad2016_007l3, c9e1, e8f2, caadria2015_032u4, af81, 4573, d941, acadia14projects_655v, fd77, sigradi2014_075e7, e9fd, cf9d, acadia16_140u10, 6bb8, fa1c, ecaade2016_238l63, caadria2016_673c29, 4f96, 56ff, caadria2017_016n6, 20ec, 7bba, c1f9, caadria2017_125b34, ecaade2017_220pp, 9b44, d8be, acadia15_483c21, e382, de56, 9076, 5042, eefb, bddb, 4961, c2b8, ecaade2016_074v21, 80e4, 3af6, ccdb, 4b53, 83ab, d687, caadria2016_851t36, 6146, 0c55, 6f49, 2409, ecaade2017_108s, 2849, 7e0a, 1474, ecaade2017_080ii, caadria2016_177d8, db4a, ascaad2014_029k8, 7a80, caadria2017_105j28, 0e7c, 7528, caadria2017_142u36, caadria2015_043g5, 6bff, 12d8, ecaade2017_290rr, 895f, 47f3, 8a57, e1c4, sigradi2015_8.189s13, acadia15_483o21, e268, 7d05, b87b, ecaade2014_225u58, cccc, a068, 59c8, 4da0, a978, 9935, 113d, b1c3, db96, 2d1a, 8f82, 8be9, e399, d5af, 7638, 3ec4, 6721, 3e35, 24bb, 5d43, 7670, bf9e, 49ae, 7f98, 466c, sigradi2014_036p2, 0d55, ijac201614303i2, 2b20, 19ec, acadia15_483a22, d2db, 5930, 7b04, 2356, 4010, 438a, ascaad2016_025p10, 6a5e, b184, a023, 30d3, aa28, 0cba, 2b41, 6e5e, 083a, 8c5f, 63f7, 5d62, b01c, 281b, aea1, acadia14projects_601ag, 78f7, ecaade2013r_012p7, a51f, 437a, acadia17_360a, ijac201715105l, 7976, 02fd, 2e99, caadria2017_003w1, 7b08, sigradi2015_8.186h13, 394f, caadria2017_074g23, d7e5, f49d, e6c2, 39c4, 8cda, 1d55, 23f3, 21c8, sigradi2014_063v5, 4dd0, aa45, 29e2, acadia17_512j, 3810, 58c9, 59ee, acadia14projects_291an, b326, 8993, 1b56, ecaade2015_109b21, 8357, 85c0, 18ad, bc2b, 29ad, 3d71, fbeb, a856, 8c37, c0cf, ecaade2014_186k47, a9bc, ecaade2015_61i12, bd9f, acadia14projects_609ai, 92ec, sigradi2016_601zz, 275b, 8589, acadia17_38nn, 54b7, f44a, acadia14projects_473as, f869, c874, 1865, ijac201614208c14, 0bb3, 9e54, d39e, da24, 4fd4, ee86, dd6c, bbd7, de2b, acadia17_202m, ecaade2016_067i16, 5ddc, 2d76, c914, 67a0, b43e, 0a68, 911a, acadia17_640s, 7dd0, acadia14projects_339at, 1d06, 6e36, 9802, acadia17_446z, ba99, ascaad2016_054p21, 4cba, f00f, b554, 5503, 781d, ecaade2015_293a64, 5031, eb5d, acadia14projects_53k, 7227, acadia14projects_135r, bb47, 84bb, bbbd, c498, 4bbe, f1ca, 54c8, 5534, 8c58, 4e7c, 27bf, 1943, acadia15_333t13, 578b, ecaade2016_120b33, 93cd, d66d, 96cc, 306e, caadria2017_069e22, 501f, sigradi2015_6.387s9, 042b, b496, 72d3, 9f16, 9d59, 77fd, 01df, 131f, ecaade2015_25j5, 76e9, a965, 2d5b, 3b92, caadria2017_051k16, 3236, ecaade2016_210y53, acadia16_244o15, ijac201715203ww, 570a, 38be, e81f, d419, 92a0, 920b, ijac201715203p, acadia14projects_339ay, 2691, 0e2a, 2e5a, 5c1a, 2a85, d477, acadia14projects_81j, 85b8, acadia17_534uu, 607b, b2b7, sigradi2016_430m, bea0, 6bee, ascaad2014_005g3, 7c22, 6892, 1183, ascaad2014_037n2, e083, b698, 1495, 06ee, 6476, 09c4, 697c, 9039, 0147, 552c, a668, dd1a, acadia14projects_75c, 2aff, 0118, 84ad, e8e6, caadria2016_673y28, a577, 00c7, ecaade2016_170p48, b3b2, f6af, a0fe, 03da, d7c2, ecaade2014_111l25, 5fbf, a126, acadia17_640pp, db64, 8143, ecaade2015_336b73, f42d, 8654, fc29, dc81, 8a68, b9ce, ecaade2015_109w20, 6f63, 1d7e, 2a9e, ijac201513105i4, 5b3f, caadria2017_005j3, sigradi2014_048c5, d17a, 7ffb, 201e, ecbc, b2b3, 0b40, ecaade2016_171g49, 346e, c58d, a445, ae8e, 1d94, 8be0, sigradi2015_8.334u15, ecaade2017_253aa, 6118, acadia17_382hh, 3436, sigradi2016_522w, 53c7, 8131, 06a2, 0c76, ecaade2017_021t, acadia14projects_177t, fa48, ijac201715102v, 625e, 3c6c, dd98, dbb6, 8cfe, ecaade2017_172dd, ecaade2015_207p46, 7b2c, 4d9d, 9ad9, bc4c, da22, dfbc, 9d98, ecaade2017_225c, 725a, acadia17_340h, caadria2017_016d6, 61e8, 4a34, 70b9, ecaade2014_153d37, 0739, 05b6, 4e14, acadia17_138f, af61, ecaade2014_224p56, 2067, acadia16_424d25, 34e2, 8578, 92cc, 0286, 41a9, ece3, 82e8, ebdc, sigradi2014_263i1, 9a87, 68a6, sigradi2014_186a6, 881f, d881, d0df, c0dc, 40fd, sigradi2014_345o9, 8662, 527c, caadria2017_005c3, sigradi2016_816yy, f569, fde6, 8467, 5747, e91f, bccb, 5e56, ecaade2016_217n56, c08e, 5763, 4a78, da02, d379, 4063, caadria2015_064s7, 4a7a, 175d, 7ce7, caadria2017_056e19, caadria2015_081z11, 105e, 9c27, e40b, fc72, 1e99, 4fa4, 2b23, 572f, acadia14_619au, 8ed0, a5a0, c469, 7edf, 6f3b, 6bbe, sigradi2016_400i, 5b85, 7c5e, sigradi2016_387zz, 4445, 2735, 6d0a, f8da, sigradi2013_100c, cb63, bb29, 00fc, caadria2017_056u18, 3010, sigradi2015_4.52i6, d7d1, eae8, acadia17_678mm, 6648, 0bee, 4877, ecaade2014_121z27, b1c4, f153, 24a3, f83c, 6fdd, acadia17_177v, e7e7, 0687, 6f43, 8bfe, ae5e, d25b, ecaade2016_046r12, sigradi2015_8.186v12, 21a6, aa40, a7dc, 6e66, ecaade2015_317j69, ba94, ecaade2014_218n55, ecaade2014_233w59, 1f32, 4da1, 5ee8, 358d, acadia14projects_301a, 8242, f286, 4e3a, dbf3, ca98, 0ee3, 77a6, 0813, d4fe, 52cd, f57c, ecaade2017_071zz, 64b5, 522d, fc4b, 236e, 557c, 76e8, ecaade2014_092b22, sigradi2014_345i8, e413, ecaade2017_066v, 193d, 0ab0, 5fdf, 8d87, cba8, ab84, d5b2, 7f2e, 67e2, 8438, ijac201614309e6, 01ad, 6fd2, 75d9, 6c59, fb0f, ijac201412407w9, 57bc, 37f8, 562f, 5ffa, b28a, ecaade2015_86k17, 11c3, cb78, 3a17, c1dd, ecaade2015_86g17, 7234, 4352, 642f, aefa, a2e0, ec72, 4dc3, e584, c1a3, acadia16_72g5, f129, c1f1, 01bb, e5c6, 8696, acadia17_678bb, 93a4, fd2c, 024e, 61b7, b242, ecaade2015_240t54, e318, sigradi2016_571zz, cdc2, ecaade2017_057i, eb4c, d987, 4f54, acadia17_318o, 0c35, 1bbe, 105c, acadia14_301e, caadria2017_047f15, caadria2017_163h41, acadia16_12i1, ecaade2016_095g26, 1550, 1dc1, 737b, aa5a, 2b8f, sigradi2015_12.297h28, 85ad, ce1f, ecaade2016_018h5, 532d, caadria2017_052u17, 33a5, 838d, 12f5, acadia17_473d, 612c, ijac201614403l2, sigradi2014_151c3, fe42, ddb0, 50f3, 38cc, acadia17_18f, sigradi2016_537b, sigradi2015_6.387u9, 7a27, 3414, b08a, ascaad2016_048j20, ecaade2015_200t43, acadia14_229g, 2bd4, 3976, b5a5, acadia15_443w18, 3f98, 2c9a, fa99, c3fe, e035, 9537, 08e0, 4f06, f7cc, 7ed9, f03b, 5fb7, d8d6, ecaade2015_297b65, 469b, 95ad, bc95, 2f11, 2e15, 753a, ecaade2015_233y52, 8c38, fafc, a58a, ijac201412301s6, ascaad2014_024t5, c623, 6c82, ecaade2017_152a, f7b3, 2f2d, ijac201412303x8, 77ce, 6c63, 9dd1, 3539, ijac201412301c6, a848, b06a, db65, b8bb, df54, 30d2, 1403, sigradi2015_8.47l11, sigradi2016_801v, ijac201715202n, 3769, ijac201715103rr, b900, 421e, f269, bec1, sigradi2016_732e, 8f22, sigradi2013_100h, caadria2015_194s28, 09c6, 242c, ecaade2016_225g61, 9ea9, 02d0, 0bc3, bc43, ecaade2014_023x6, cfdb, 5e74, ecaade2014_024m7, 8254, dc3c, d917, 3206, caadria2015_124i20, ecaade2017_057t, ecaade2015_227s50, 4336, ca18, 89ca, a6d8, c0ba, sigradi2014_032c2, dacd, 756e, fcdf, sigradi2016_686ss, sigradi2013_200c, a237, c661, fb78, acadia14_247u, 72e6, 0d4e, 5f40, 7a1b, acadia17_189tt, ecaade2015_37i7, b189, f437, ccc2, bf29, e220, acadia16_344n20, bcff, ddae, 1ac2, caadria2015_066d8, 6a64, 0e30, 2434, 09a8, 6f2f, 39ba, afb3, 8e0f, sigradi2016_450rr, b506, abd6, ecaade2017_215zz, 7961, 2818, ecaade2016_163z45, sigradi2016_364rr, 2c9b, ecaade2015_92p18, ascaad2016_010a5, c739, 06ab, ecaade2015_103n20, fc60, acadia14_435aj, caadria2016_291b13, 6a2a, 751b, 4d69, 91b7, 2fd7, fe90, ffd9, 6278, 5f61, acadia14_189aw, ecaade2016_193n51, b70c, 626a, acadia14projects_63w, 9b4b, ecaade2017_198pp, d9e7, 5e90, a9d5, 2f4d, acadia17_50ss, ijac201614204w9, ascaad2014_019l3, caadria2016_343e15, 1d48, acadia14_375o, f1ea, 2f47, 3a34, ac74, e8e9, 66af, c343, 0675, 0577, 5edf, 37bf, 2ba6, a1cf, ecaade2014_192g49, ecaade2015_127c25, acadia17_190d, sigradi2015_8.239b14, 8db3, 3ec9, acadia14_247y, 5c7f, eb77, 209a, ecaade2015_21f4, b858, ijac201513302o10, a467, 4c57, d944, ecaade2014_163w39, 8648, 119e, 47c6, fb43, sigradi2016_537ww, a669, ff7e, acadia16_116w8, acadia14_101au, 8049, 51ab, 32eb, 1115, 42ef, 2fa8, d0ec, c558, 54e3, 8824, 71db, 5f28, 6610, 2b7e, abf4, 243b, 4467, 4991, 530d, 33b0, 0b15, 58bd, 4af8, 7069, a532, 30ff, 8257, ecaade2017_008i, 22f2, 1153, ascaad2016_022j9, 4a44, acadia14projects_681ao, bfc4, 0cc5, ijac201412407t9, 5c6b, a664, ijac201614105o4, sigradi2015_2.162o1, 9580, bb01, 161d, 40ff, 38ce, 1ca6, acadia16_34k3, e433, 4223, ecaade2014_173k43, 70f1, 3ad7, ecaade2016_140l39, ec30, bccd, ab93, ecaade2014_055z13, eeae, 9456, d025, 587e, acadia17_330ff, 0425, adfb, 9a99, acadia14projects_291ax, acadia17_640n, fc11, ijac201614201j6, c114, 8632, 965b, caadria2015_064n7, 5e09, acadia17_455aa, f35e, a27d, e060, 7ca3, b2e8, ce29, caadria2015_122k19, sigradi2015_3.268l5, 0899, 9835, ae7b, 3019, 34d3, 4751, 070d, 86cd, 6fba, de11, acadia14projects_117c, 4c2f, ecaade2015_171i36, 32e2, 0308, 9781, caadria2016_013i2, cf33, fd24, acadia14_463z, 40f4, 850f, 6f07, 43e8, bcd9, ca47, acf3, ecaade2017_008n, 53d6, acadia17_512h, sigradi2014_281k3, ac10, 11ec, ecaade2017_042aa, 3a8a, 573c, 31e9, 959c, 6acb, acadia17_154x, ecaade2016_048d14, caadria2015_226j34, 36d6, 383d, 1b5a, 7928, 06f8, ad97, 9013, f0dc, ecaade2016_225w60, 7d9d, e2d9, caadria2016_851s36, b6c1, 6c53, ecaade2016_bkoh65, c8a6, ecaade2015_127v24, 783b, acadia15_469o20, 8530, acadia14projects_199ad, 4264, 83ea, 1179, da46, 7198, d292, caadria2016_177u7, eb1e, 15c4, ascaad2016_012n5, 3b8a, 0f73, 24e0, e754, b680, caadria2015_122i19, ecaade2015_64g13, e794, d60d, 77b4, ecaade2015_250b57, b010, 47bb, 30ad, ba2c, 4c66, edfc, caadria2015_170p25, 26dd, acadia16_88b6, c757, 84ed, ijac201412301u5, c872, 715a, a567, ecaade2015_140f30, acadia15_343t14, 5f70, ac89, 8190, 3bac, eddc, 8ca5, 3d85, 943a, ijac201614101i1, f28d, aae6, sigradi2016_408q, 3030, d89a, f26a, ecaade2017_021g, 8734, 7691, 76d1, 40cd, e5e6, 1bf9, ecaade2016_102t27, ecaade2016_037v9, 3f6f, 1572, e4b6, 20a2, a4b1, 8cff, ec9e, sigradi2016_637aa, ijac201715203nn, ec67, d541, c0ac, c780, 9c7c, 113a, acadia17_266z, 1746, 599b, e203, 6ad6, 9b11, cecf, 74c8, 9865, c34c, c988, ac2a, acadia14projects_267h, 3475, 4acb, d1ee, 0811, 3d40, 6dae, c3ee, 9c16, a025, 05ca, 1a1c, ecaade2015_144a31, 46df, abc5, a7ee, b8ce, 17bc, 08ee, 1a31, ecaade2017_308v, ascaad2014_017n9, 8ad5, d2ad, 39b0, 7c1b, ecaade2015_77x14, ecaade2014_024o7, ascaad2016_052g21, d122, 1846, 726d, acadia17_670aa, caadria2017_051m17, 59fe, 602a, 82e2, af38, a918, 210f, d688, ecaade2017_254vv, b72c, 0f07, 557e, 9c68, b8d4, 7629, sigradi2016_773x, 0bda, acadia15_223i9, a2c2, 05c6, e5da, 65fa, ecaade2017_194bb, 9cf4, b256, d710, e9fc, 534b, 5dd0, ecaade2014_168u40, d7a6, 482e, a6d9, e552, e607, sigradi2016_817p, ced9, acadia17_38xx, b16e, 38a8, 7a0e, ecaade2017_157ff, ecaade2013r_005m4, ecaade2016_068u17, ecaade2015_53s9, 36d8, 56ad, 9140, caadria2017_048m15, 5506, e6c9, 109b, ecaade2014_195l50, c1fe, ffde, ecaade2014_149c34, d7be, 4da6, 6ffe, 5b72, ecaade2015_317u68, ecaade2015_324v70, bfcc, acadia17_542tt, ecaade2016_238n63, aceb, 007b, f729, 6ec2, 28ac, 38ac, acadia14projects_43ar, acadia17_284p, sigradi2013_294, e1f3, 297a, bd39, 6783, 57bd, 632f, cd9f, ijac201412205l4, ecaade2017_264c, 29b3, acadia14_579j, ijac201715104jj, fbd9, acadia14projects_53j, 6f0e, 0725, 5d81, 0f3a, 9590, 5cda, acadia14projects_267k, 9a00, ecaade2016_225e61, d427, cc43, 83f5, f1c9, 16f3, 94c4, a57a, 7a5a, b52b, a66b, 72f1, 802b, 9e99, 9a75, bf45, 683a, 6549, 0e6c, ecaade2016_223d59, 3525, c518, 011e, ea6b, ijac201412304b1, 3fd4, 5901, dd93, 8ac7, bfa6, 39d1, ijac201412204p2, sigradi2016_534pp, 636c, 7a1c, 68a7, cd5e, f24c, 3d67, d71e, 7678, 1dd3, 9841, caadria2015_124z19, 32dd, f07a, f760, 1f44, 0ef7, 0ee6, 5689, a9ee, e247, 004b, sigradi2013_304, fe88, 0f94, sigradi2014_347o10, b06c, acadia17_382qq, ecaade2016_071a19, 56b8, 7633, b055, 7f9c, ecaade2016_067p16, ecaade2015_241o55, ecaade2017_042bb, ecaade2016_042d11, 2ef8, 46c9, 6174, feda, 3369, df69, 06e6, f061, 677c, caadria2017_189f45, 3ee5, 6629, ecaade2014_018x4, 569e, 489d, c0d8, e6dc, 2411, ecaade2016_023u6, caadria2017_096a27, 1e4a, ecaade2016_058x14, 4f18, ijac201513306x12, 73bc, eaf5, 5cc5, 9e66, 9577, 87b5, 98f0, 902f, sigradi2015_8.239w13, 1698, 5f83, 4eb4, acadia17_318l, c9fb, ecaade2015_114a22, 9d0b, 5fcd, f743, 9ae7, ijac201412204k3, 5ed1, f12c, c248, 2046, e1c6, cec9, 3031, 566b, 485f, dea7, caadria2017_109a29, 2cfc, d7ea, 39c2, 9640, 447d, 9b72, 8207, 5e50, 0dcc, a328, 4aec, 6410, 607d, 0abe, ijac201614308r5, acadia14_517o, acadia17_221kk, 471c, sigradi2015_11.136z24, ecaade2014_214r54, c8e8, ijac201614103m3, e0b7, 399c, 46a3, d501, 5dfc, caadria2015_004h1, 7086, 3016, aa5f, 0324, d4df, 0759, d0e4, f8bb, 9b05, 0028, 3b04, b226, 21d5, ef46, 7e00, acadia17_274ww, 7789, 7c63, 1f37, sigradi2013_100b, 7370, 7cb2, ecaade2014_153x36, ecaade2016_123j34, 5444, 2f43, 3ca9, 94e0, acadia16_34e3, b8f6, 8c6c, caadria2017_067i21, 7b4a, acadia17_292t, 7c5d, ecaade2017_054jj, d1a9, ecaade2015_101e20, 4af6, 983b, acadia17_678pp, 98f7, 80bc, 25ce, ecaade2017_170i, 7d1b, a75c, 0806, 4e2e, 4b15, 0d58, 1255, 9e3d, 1379, d7b8, acadia14projects_91r, ee30, caadria2015_010t1, a926, 981f, b757, 3b14, ecaade2015_286d63, e197, 6a49, 25e4, 90a8, 7ad0, f151, acadia17_257qq, 3806, ascaad2016_039o15, d203, 7835, d4db, 04d7, ascaad2014_018z1, dd01, 2360, 1037, caae, caadria2015_208i31, 3b82, 1083, f5c8, ijac201412408z1, ascaad2014_008y4, caadria2017_052v17, d0b3, 15f2, 49ed, sigradi2016_512qq, fd16, 6f0b, a2a5, 7ae1, 2a6d, ecaade2015_155y32, 18b6, 4f37, fcc8, 54a0, ecaade2016_ws-afuturel67, 11e6, b9fd, acadia14projects_691ax, 0b44, 9e39, 7a11, sigradi2015_10.377x22, 9f47, 58be, sigradi2016_817r, 3d81, e7c1, ijac201412304u9, 4e33, 4841, ecaade2015_320o70, c38d, 590d, 46cb, ecaade2014_020o5, 71a7, acadia14projects_81m, 3f22, 07b2, 4982, f1c2, ecaade2016_095a26, e97e, daf7, ecaade2017_282m, 57bb, 86ef, acadia15_185f7, 0784, 2e65, a3b5, 99ac, 9851, sigradi2015_8.27l10, 0c8d, ascaad2016_028e11, ada8, ebf7, d725, ecaade2017_268hh, ascaad2014_007a4, 536e, 0b87, 1ff7, 2e86, 91a2, sigradi2015_3.268b5, a22c, caadria2016_529r22, e49a, sigradi2016_364mm, ecaade2014_089y21, 0bd5, dad7, 91c3, ecaade2016_221x56, 0d6d, 247f, sigradi2013_244, 8804, 7c17, d908, 2327, 33ac, sigradi2013_243r, ecaade2016_077u22, ecaade2014_092a22, ijac201715103tt, ecaade2015_250i57, acadia14_435au, 5bba, 101e, d76e, f34b, 84f9, 9dc4, 0876, ee16, ecaade2014_111n25, 42a1, 1224, 26f4, 4f11, 810b, cbae, 5695, caadria2015_096j15, 68a4, sigradi2016_595ee, caadria2016_177v7, f192, becb, e8a8, 7580, 8832, 58c1, cf44, d7d6, 410b, 9be7, ijac201614302g1, eda1, 057c, 0d57, ijac201412302f7, acadia16_402p24, acadia14_33an, acadia17_360qq, 35e1, sigradi2014_250p9, e65a, da26, a2d7, dc34, 8535, 62fd, d9a0, a2a8, 2d61, 3d8d, sigradi2013_313m, sigradi2015_3.209d4, 7d0a, d2d1, ascaad2016_013d6, e147, 5616, 1ad6, 3802, 6b42, c25e, e2f8, ecaade2016_132m37, 1cd1, ecaade2014_012m2, sigradi2014_313e6, a9db, feee, 6aa6, caadria2015_168l25, 18c6, acadia14_479b, acadia17_266aa, sigradi2016_381t, caadria2016_229s10, a7c5, ecaade2015_298j65, 43cf, 923b, 83e7, 3333, 9fae, ac3d, e4ef, acadia17_62nn, 13fd, 37f9, 2d47, 89ea, sigradi2013_280o, a350, 5f93, 3347, 88dd, 0be4, 4dfa, 0f66, acadia14projects_365ap, b070, d9cd, 17eb, 6bf0, 199f, ffcb, ecaade2015_114j22, 4263, a879, ecaade2013r_006z4, 3847, a3e8, e9b7, ecaade2017_071jj, 14f2, f988, b224, e25d, e81a, ba7e, 9cf1, 1ec9, 0a4e, 926a, ijac201513201y5, d6f7, 6f1f, 4aa6, acadia17_544ww, 5fd4, ecaade2016_238k63, f837, 93d9, ecaade2017_066o, ecaade2016_016e4, 85dd, 562a, 32d8, acadia17_266y, 994c, 8db7, 093d, 0039, f2b9, 2fdb, acadia14projects_671l, ecaade2014_202m52, c9ab, acadia16_164u11, 9237, 119b, cfb9, 331a, 9c3c, 2a59, ecaade2016_ws-dleadz67, 8b34, ecaade2014_094i22, 8c10, 89f3, 1d09, 680c, eacc, 679d, f122, 160e, f461, b47e, 5195, e186, a7f9, d241, ee1a, 3bf4, 93df, 2924, 0656, a461, 7442, 627e, ac4d, ecaade2016_230u61, ijac201412403i6, 704f, 97f0, 4f42, ecaade2015_109u20, acadia17_188aa, ff80, 0ac3, b549, acadia17_600x, 281a, 0c07, 8dc7, 50e8, 0887, e25b, ecaade2017_149h, 09e1, bebb, 68fc, 10ab, af12, d262, 42b6, 280b, ecaade2017_195hh, 26e2, 6991, 1084, 2e4e, 0909, caadria2016_311d14, 05a2, 02a9, ecaade2014_168u41, ecaade2014_038s9, 9b0b, 4550, fb93, 6dd7, 84f5, 424f, c4cd, eaf3, ecaade2014_214l54, 2f2e, 4b93, a989, ffda, 5f53, 082b, 780f, caadria2017_129y34, 41b3, d65f, 9a37, ecaade2015_86n17, 30c5, ffd8, 5725, 6357, 3bab, 2612, 9d0c, 1b8c, 7edc, ijac201513303c11, fe89, ecaade2017_079t, c532, sigradi2015_2.162s1, 2aea, ba50, ascaad2014_024y5, 4e84, ecaade2017_184ff, ecaade2014_066z15, 53b9, 5b2d, ebf4, b131, da77, 35ba, acc0, af07, ecaade2016_163l45, caadria2015_065x7, d53c, 8dc5, 07d1, acadia17_598r, 596c, ecaade2013r_001o1, sigradi2015_10.309g22, e522, 3220, b79d, f708, ecaade2015_55i10, aa44, 7b22, fff4, 9d68, e768, c447, acadia14projects_601v, 3bd9, b00f, f254, 5d87, ecaade2017_294a, ecaade2016_028k8, 49aa, ijac201715202xx, acadia16_432v25, ecaade2014_088g21, 976c, a834, e4f8, caadria2017_182s43, 5c18, da4a, bb61, 633f, 5305, ecaade2015_140e30, a811, acadia17_678ss, f924, 05e4, 6499, ecaade2015_196p42, 7cf9, fd7b, 6f52, acadia14_63an, 198b, a9cc, dcda, c28b, cdd3, ef76, caadria2017_047k15, caadria2015_061j7, sigradi2014_176e5, caadria2016_457g19, acadia16_62r4, 899b, 0f46, 7922, bd0a, 63c8, ascaad2014_032s9, acadia14projects_627a, d3c5, 2f92, 4fbe, 6d10, acadia14projects_235r, 91b9, affc, c611, caadria2016_045f3, d715, caadria2016_569c24, caadria2017_016w6, acadia15_395b17, sigradi2015_6.387l9, ecaade2016_170v48, sigradi2013_158d, ecaade2014_072j18, 046b, sigradi2015_sp_8.284m30, 8283, 375c, e36c, db70, fecc, 731e, caadria2017_105k28, 7903, ascaad2014_022f4, 6649, ecaade2014_198p51, ed17, ecaade2014_197g51, b2ed, 7b10, 6a23, 6f60, cfa9, fa0c, sigradi2015_3.209h4, e6c5, e9a6, 0dde, 6836, bc06, 35d6, sigradi2015_5.384n7, e668, 4d19, ascaad2016_021j8, b786, sigradi2015_12.297k28, a419, caadria2016_641n27, 2a28, e86a, e343, 1d5e, 985d, aff2, 0900, 1c4e, f430, 276b, 8237, 9ffe, 6e2b, 222a, acadia17_248s, edcc, ecaade2015_170y35, 8c24, 8334, 0ff2, 954a, acadia17_211i, acadia14_389az, fdcd, ab1c, 4a07, 048f, ecaade2014_225t58, 3268, a9af, ecaade2016_075j22, acadia15_483t21, efe6, 6d81, ecaade2016_bkog65, ecaade2017_090gg, 711b, fc57, acadia14_681ar, ecaade2016_163w45, sigradi2014_347p10, ascaad2014_019n2, 2e25, c3e5, 6f2d, 7c79, 7f48, a942, 4212, 9583, b5ff, acadia14_435ap, 962a, ijac201513103p2, 25c5, 36dd, cdeb, 0cec, 10a7, acadia14_63ah, 45a1, 4084, 1bf1, a122, 17f3, 41ed, 9191, acadia14projects_291am, sigradi2013_364u, ecaade2016_071t19, caadria2015_209b32, f9ba, acadia15_123r4, 80fd, f9c7, acadia14_627at, 4fd3, ab5e, 5dd4, 8b88, 637f, ecaade2017_144r, ecaade2013r_003o2, caadria2015_126t20, b35c, 23af, 2f41, e163, acadia14projects_435ao, 7f56, b968, edeb, ecf0, ae20, f147, 795e, 7dd2, 8f40, e1e0, f721, 17a4, c929, acadia17_648uu, 40e9, acadia17_18c, 5599, 001e, c71e, 98d7, cad1, d460, 65a9, 5f5f, sigradi2014_192p6, f1a6, acadia16_78v5, 9b83, bea8, 956d, fccd, 4281, acadia16_280d18, 23a9, ea23, 77a0, ascaad2016_034k13, 1168, 5de1, b6f8, sigradi2013_343d, ecaade2014_113d27, 831f, 4540, ijac201513201j5, 5e3e, eaed, e5ec, 3d79, ac46, ecaade2016_132z37, 2cf2, b185, fb76, 26c9, 340d, 4d26, 81c0, 4fdf, 246c, 3591, b176, 4191, dadc, acadia16_174b12, acadia14projects_281x, 68da, 3dc1, cff4, ecaade2015_127b25, sigradi2015_12.167j27, 1faa, 31a8, 3cf9, c5fa, d6c2, 605a, 52d6, 8bc4, a8d3, 5efa, f3af, ec05, 87d4, a600, fdad, fae2, c421, 0f1c, bf17, 01bd, 8a36, deb9, ec3b, f832, f1de, ecaade2016_040p10, 334f, d0f4, fb72, dc76, 4955, 387e, 24a7, 50c2, 12f0, 5f71, 9332, 16f8, 9f70, ecaade2017_220tt, 4c26, ad4c, 4328, 25fb, ecaade2016_225n60, 513e, caadria2017_047h15, 08a2, ecaade2014_240o62, a51e, 921c, acadia17_274pp, sigradi2016_484m, 2d37, ac2b, 05b9, ecaade2016_129s35, a9fc, 73e6, ecaade2017_009q, d528, 8e02, df20, 05dc, 384e, sigradi2014_123s9, acadia15_137g5, 29c4, 1752, acadia15_263y10, 5580, 59b8, acadia15_57k2, ecaade2017_163g, caadria2017_118h31, 3250, 7d02, 5478, 3483, caadria2016_055o3, sigradi2013_117v, e541, 90e1, ascaad2014_032m9, 922a, acadia16_254a16, 1e02, 0e56, 44dc, c6f1, ecaade2015_113r21, ecaade2017_305f, bb79, 2998, ecaade2014_196a51, 8909, adc3, sigradi2014_197w6, ascaad2014_013b7, 8478, 4af1, ascaad2014_007h4, ijac201715103g, cf64, 3e2b, ecaade2017_291gg, a45d, acadia17_163hh, acadia16_62s4, 3cce, b852, sigradi2013_401, caadria2015_130l21, ecaade2015_318x69, 840d, 157f, d8b0, ijac201412408l1, e703, ijac201412302j7, cdca, caadria2017_043f14, 2c06, ecaade2016_190u50, 8dca, 3d5f, acadia16_154j11, b33c, ecaade2017_243ff, ecaade2016_154t42, fac3, sigradi2015_4.219w6, ec7f, 8811, 0fa0, caadria2016_301i13, cef6, 8647, acadia16_196i13, caadria2017_018s7, 6e89, acadia15_323z12, bb53, acadia14_135w, caadria2016_415v17, sigradi2014_265l1, bf9f, 8959, ijac201513102l2, 0280, 7d92, 75c1, sigradi2016_356f, 7cdd, acadia14_153al, ecaade2017_054pp, cda3, 50b1, caadria2015_081n12, 0ed4, a2c3, aa8f, 3c06, 99cb, ecaade2016_068c18, 2b22, 398a, 7b95, e8da, bae5, 4695, ecaade2013r_007d5, 6cc5, 70e1, 8cc0, f868, ecaade2016_217n55, a5be, 7f84, 83a6, a710, a007, 5040, ascaad2014_023z4, ecaade2017_054y, 934a, 59a1, 6ece, 3382, 88b5, b23a, 0d5e, f5ca, 2305, 1389, 2f77, 3063, 5cfb, e560, 7138, 13dc, 91bf, 3ccb, 4755, 09ce, acadia14projects_601x, 19a3, 2a4c, acadia14projects_435d, ascaad2014_013x6, 32ac, bbd3, 79b7, 01a7, ecaade2014_105a24, de3e, 6106, aae2, 8427, ecaade2014_194r49, sigradi2015_6.42w7, 70da, d0aa, ecaade2016_007n2, 9801, ijac201715204ll, 365e, 496f, 4bdf, 39ce, 634e, 2b36, ijac201614202f8, f702, 41ac, d000, ed3e, 911b, 9cb5, 2eb9, sigradi2013_222k, 2096, c843, acadia16_318k19, debb, 7075, 7b24, acadia17_640dd, 6c1b, caadria2017_096k26, 02e1, b5ba, 5e55, 4407, acadia16_62i4, 784c, d9aa, 60d5, c89e, 003d, 4aea, 0fb6, ecaade2017_089ff, 1ccc, 8ced, ecaade2016_023x6, eede, caadria2015_078h11, f838, ecaade2017_282z, caadria2017_037b12, 2e5c, e075, dcee, ecaade2016_007l2, 17f2, 157c, ijac201715204gg, sigradi2013_359c, a9bf, 81fe, 27fd, fb38, sigradi2014_169o4, 3893, 2ab9, 02f5, ecaade2015_229x51, 071f, 0bcd, f849, 9149, f510, 2387, 82c7, 60e9, 382a, fec2, ecaade2015_336x72, ecaade2016_028i8, 40c9, 5857, ecaade2014_149p34, 38a4, 15d1, ecaade2016_210e54, 669b, 13fe, 432a, ed53, ecaade2016_136m38, 0d8b, a6be, eb32, ijac201715205vv, ecaade2016_087r24, 4653, ecaade2016_163a46, ecaade2017_122d, 7130, 6842, dfea, 9e11, 191c, 25ca, ijac201715105c, ecaade2014_038a10, 045a, sigradi2016_448q, 9898, sigradi2016_654tt, f02f, ecaade2017_269ww, sigradi2015_sp_8.326w30, 34c0, 55f5, adbb, 305f, 6a81, 17c5, 0e05, ecaade2016_230p61, 0f37, 3796, 3224, 1247, f393, ca28, c630, afba, acadia14_357ap, f7b1, bf4d, 261f, acadia15_497e22, 82cd, f641, 7530, 852e, b9c6, ecaade2016_162j44, 6378, ijac201614205n10, d939, 66ea, 786d, edee, 785d, c595, acadia17_232ff, ecaade2014_029z7, acadia14projects_347at, sigradi2015_12.107e27, ec4f, 400d, b81f, bf36, 3b6f, f072, a692, ecaade2014_145g33, 0460, 973c, acadia16_54x3, ba07, ea72, 575b, sigradi2014_283u3, 44a8, ea61, acadia17_247pp, 8ebe, b2fe, 4ca6, 0c00, 6623, e0d4, 8e2d, 50af, e037, 7f9f, ecaade2017_017q, ecaade2017_198j, ecaade2016_084j24, 0274, e4f2, 6650, caadria2017_124w32, b6d2, f2a3, 3219, 5f16, caab, e5c1, da05, fbe2, b99c, f70f, 9f5d, ba84, 1ea4, acadia14_339as, 1632, ca84, 856f, 86e9, 2344, caadria2017_125x33, 65d4, 09e0, ijac201614102r2, 76e4, acadia17_164a, ecaade2015_297a65, df6d, sigradi2014_075c7, 9bcf, a033, 7afe, sigradi2014_345k8, a039, 76d6, 3a0e, a901, cb8f, 22d2, 5453, fd48, a58f, 6d95, d6cb, 50c7, 6a45, 7790, 251c, sigradi2015_9.152m16, 6f91, ascaad2014_011x5, 7b53, 95d4, 08c4, 0ab3, 0c78, caadria2017_015a5, 2199, 4c83, fc78, 8f8d, f11f, a2ad, ab74, 30cd, 53c2, 72fd, ecaade2016_mrtn66, acadia15_203h8, c191, ecaade2015_200g43, b760, ecaade2015_38p7, c998, 61d7, 4376, ecaade2017_094c, 275a, 8fe2, 3f1e, ecaade2014_202n52, f03d, dbd8, 591d, d2cc, f6f9, ea4e, 2f99, 5a44, 3d45, ecaade2016_063s15, e651, 6cac, ba53, acadia17_222i, 8e78, d275, 58da, 0cf4, 349a, caadria2016_259p11, caadria2016_713v30, 491e, ijac201614405o3, e03f, 4241, 1a49, 3505, ecaade2016_197f52, bf3f, f20d, 091d, 068a, 9718, 5a1b, cbe9, 4e47, ccfa, 5944, 5059, 75cf, b45e, 1211, 37c5, b747, 3da7, 5f4f, 3c59, caa7, 94a2, e1a5, 5b45, 7e48, 19ba, 2bb4, acadia14projects_111n, 2495, 8579, 122b, 4a54, ecaade2015_143p30, ijac201614407n4, ecaade2013r_002u1, 21dd, 54a8, 7863, cd45, 3d78, df84, 118f, ebef, caadria2016_353w15, 0ce4, ecaade2017_046b, 4268, 6826, 8d98, ijac201715104ff, ac2c, 21e2, ecaade2015_139d30, cd89, eb68, 47f2, 0a64, a568, ff36, 9441, acadia14_589d, 04f2, 05b8, ea0b, c62d, a6f1, d5e8, ascaad2016_057t22, ascaad2014_021c4, d51f, d4be, a39d, acadia15_123t4, acadia15_497k22, a343, 5019, a352, 2dd5, ffa2, ff49, 7a2a, ecaade2016_011r2, 9e73, 1528, 3f7b, d63e, ecaade2015_318w69, caadria2017_067t21, 609e, 64a2, 1c2a, ef31, 0071, ecaade2014_186y46, sigradi2013_117r, acadia14_63at, caadria2017_067r21, 0dd8, 4e83, e5a9, c8df, ecaade2015_180d39, 88fb, 8c18, dfd2, 12fb, d985, acadia16_244z15, 05c2, 3ce6, 109a, f17e, 014b, ea15, 8554, 86b6, 9b3f, 8e58, 89f5, caadria2016_013y1, 8025, 314d, b539, 9a01, f8ff, 0430, 5294, ecaade2015_92z18, 3de6, 358c, 4b04, 16a4, 26bb, ae8b, 4fbf, e3fd, 19ef, 32a4, f48b, 0ab5, d487, 2179, d91c, e79d, 1d19, ijac201412201f1, 1f06, sigradi2015_11.165u25, 2e59, ijac201715204ii, 373a, ecaade2014_139f31, 9030, 0338, ascaad2014_019p2, a542, 7ff8, 171a, ea46, d52d, 973b, f5da, c565, 74b1, d5e1, 3647, 8105, 2d5e, caadria2017_165i41, e5dd, acadia15_407k17, 3c7c, 7e65, acadia17_110cc, 44a2, dddc, 6b70, acadia16_440c26, acadia14projects_709an, ecaade2015_207i46, sigradi2015_8.289f15, ijac201614201x5, sigradi2015_6.327t8, 7184, caadria2015_105k16, acadia14_111h, caadria2016_435p18, 8724, sigradi2016_426h, 0b03, 874c, c384, 8a26, e05c, c398, aafc, 0aac, 8dd1, e4d3, b96a, 02e6, 3dbe, ecaade2015_87z17, 8b32, sigradi2016_602a, d1d2, fad5, 508a, 4ecd, 7ec8, 55d9, 6aea, 22cd, 944f, caadria2017_158d40, 692f, bd33, dbc0, b102, a302, 2020, e331, d756, 2910, cf5d, 2781, 73ed, c7a6, f810, 56be, fdd0, acadia17_435a, de93, 0745, def6, 2486, ef9d, 36c8, ecaade2014_214h54, 3249, caadria2017_142z36, cd0c, bf58, 3c66, ijac201513302c10, sigradi2014_048w4, a66e, ebe7, 6b9d, 5e2d, acadia15_223f9, sigradi2015_4.52k6, 491f, 3fe7, 9854, ecaade2017_271k, caadria2015_023w3, ecaade2017_049uu, 4f08, 6b4e, e5d9, 9186, 2205, 7174, 6756, 6ac0, fd4d, 0b1e, ecaade2017_189rr, 0a0a, ijac201412304z1, 8ea4, 6ab7, 364a, acadia17_570x, caadria2015_208t31, d8b1, bed2, c7ed, 8ec8, 0cce, b40f, sigradi2013_215, 392b, 485e, b329, 88f2, ecaade2017_265w, b248, aa92, a141, b2c9, 64d3, ascaad2016_003b2, b723, 8626, ab99, 6dab, acadia17_90ee, ecaade2017_117s, 9301, 2574, d184, a8a5, b414, 94f9, cb24, ecaade2017_grif, 3caa, 44d5, f3ac, eae3, acadia17_189ll, 748b, acadia14_463aw, ba14, acadia17_248ww, aea3, 5fc8, 8771, ec6f, c019, beed, 9764, c6a7, d36e, 88ec, 4fe1, f884, 23e5, 56c4, ecaade2016_019n5, acadia17_551g, acadia17_72m, 9147, acadia17_52m, ecaade2016_136f38, 174e, 2415, e633, 8652, d975, a65c, d631, 4c9d, sigradi2016_484l, b3e8, sigradi2015_2.162n1, 9b6a, 92a4, c1d4, 4f64, acadia14_177ai, ijac201513205z7, ascaad2016_054c22, ecaade2017_jgoo, 816a, 5ac6, 7c7b, de4b, 2001, ecaade2014_162u39, c372, d5bf, 133c, 3443, sigradi2013_345, fbf8, 005e, 5abc, aa48, 0ed1, 4ea5, da34, abd7, 8866, 87b9, 9d2b, 697e, 6d43, sigradi2016_814g, b37d, acadia17_153h, caadria2015_084v12, cfab, sigradi2013_111t, ecaade2013r_007e5, c0a8, ccc7, 2ddc, b989, ecaade2017_017x, 2c70, 4b79, 949c, 2a1e, 8607, acadia17_446x, 50dc, cf2c, 6105, 5ea7, 875e, ea03, acadia17_426j, ef79, dbc9, 68ad, 41b9, adf5, 638e, fb47, e513, d27d, 12c9, b85f, a392, 4aa1, b6af, 7b5b, b59d, acadia15_497h22, d547, ecaade2015_237p54, 5fec, 3fc8, f1d0, ecaade2015_158a34, 397e, b07f, sigradi2015_3.268p5, a511, cdcb, bb1f, 725f, 2503, 9adb, d2a2, eb06, ecaade2017_019uu, 022b, 8593, c31b, ab66, ecaade2016_033a9, 3d76, ascaad2014_010k5, d45e, 7615, f821, 9ae2, 3979, e540, ijac201412303l8, 2d0a, 1170, ecaade2017_201ww, 4e29, 8de8, fdfa, 86c8, acadia14projects_435au, f82f, 9f69, a7eb, 1249, f1db, a739, 0a1f, 3f2c, 8dbf, ace1, 882d, 6141, ascaad2014_015w8, 994e, 75e6, sigradi2014_132v1, 0ee7, 5510, 8b61, 1b81, a9c4, 3ee6, 3651, 87e2, ca70, 75c9, ce96, b395, 86d7, 76cd, b875, 8a5a, 8f4c, caadria2016_333p14, acd1, 7295, 6935, 7102, a8c4, dbe4, 958e, acadia17_82r, 94af, caadria2015_185o27, sigradi2015_12.19d27, 87c0, 989f, f72c, c664, 5ec3, 0c81, 5e6e, 21fb, ecaade2014_016c4, 69d7, 3085, f99d, bb74, fc26, 73ff, ascaad2014_017t9, 04e6, 02db, e351, 49b2, af1a, 3ffc, b4ed, cf86, ed26, 3997, acadia17_403i, d905, d75d, ecaade2017_057h, ecaade2017_052ll, acadia17_322a, acadia17_350q, ecaade2017_256t, ff85, 6325, 3e36, f8fa, d79c, caadria2015_108l16, acadia14_445ac, e244, 8c86, bafb, fdf0, 5d1a, 60fc, 06c2, 1c51, ecaade2013r_020t10, 4d64, 7749, 66ed, 068b, ecaade2016_163t45, sigradi2016_654zz, ijac201412305y1, 52b4, ijac201715204kk, 957f, 32f6, 778a, 2c34, c579, ecaade2014_100f23, 5753, 5d05, 45d7, c1b8, sigradi2016_817e, 180e, ff15, 4593, fa0a, d991, 74fe, ecaade2015_185p39, 69e0, f69f, caadria2017_035x11, 0882, ecaade2013r_018v9, 6c0e, 5f3c, 8da2, 5aec, 1609, bcac, 5319, 7ff0, ecaade2017_210z, caadria2015_087v13, ijac201614207s11, 66e7, 729c, 4749, 019e, 8f25, a10c, ecaade2015_18d3, 45c0, 27e2, ecaade2015_35r6, 1abd, 49d2, b1cb, 1bab, 7a84, bd7d, sigradi2013_407b, 4a0c, 7c59, a969, 0421, acadia14_311t, 1432, bdc5, db5f, 4547, 499e, acadia15_57f2, sigradi2013_155n, acadia16_470g27, ecaade2015_193v39, f081, 5a94, 9674, acadia17_637h, 1a64, caadria2017_015l5, 551f, dbdd, 4ec4, ecaade2015_48c8, 21d9, f15b, 4ccb, ff2c, 41d4, 9b70, e272, 1d1c, 0b9d, 35d8, 5883, caadria2017_129x34, 3e83, 41b2, 96f2, 0152, 6a4a, ecaade2017_057hh, d23a, 9d10, caadria2017_168b42, 33de, fd9b, 694b, 4f88, caadria2015_031o4, 567a, 8b13, ce52, sigradi2016_724tt, 2241, acadia14projects_101n, f9a3, 9950, 695d, 42a2, ab81, ecaade2016_007d2, ecaade2017_051y, caadria2017_051t16, 0d72, acadia14projects_145m, ecaade2014_196b51, e784, 2604, 4c4b, 214f, f8d8, ca1b, 8c7c, sigradi2015_10.309m22, 6876, c269, 6ed8, 4567, ecaade2015_248a57, 0545, ijac201412405r8, 3a2b, 86e3, 50ff, c1d3, db07, sigradi2015_8.239x13, 57b1, fca5, 15f9, ddc6, sigradi2013_223o, acadia17_91g, 32a3, ecaade2017_079x, bd98, ac9c, 1409, 979d, ecaade2017_225d, ecaade2017_026tt, 5c17, edf9, acadia14_497x, 4cd9, 38c3, caadria2017_016m6, ecaade2014_121p27, acadia17_436s, e692, 2d2c, 2274, caadria2017_122v31, acadia17_71xx, 882b, a6e4, 253c, 1a86, cc5e, 1c11, sigradi2013_244t, acadia14projects_463ax, ecaade2017_031mm, f169, 2a8f, cd26, ecaade2017_291j, acadia17_154r, acadia16_414a25, ecaade2014_031u8, 1033, 68e9, a633, 6075, e697, acadia14projects_549u, f91d, 126e, 5f47, 08e7, ecaade2014_057e14, bf77, 7364, d359, acadia14_619an, f90b, ae0f, ecaade2017_280b, 7b32, 9c9a, e31c, f26d, 5463, 6654, acadia17_323o, 5cf6, caadria2016_641t27, caadria2017_124c33, 79ff, 3968, 409c, acadia14_479ax, 2cde, 75dc, 1f2d, caadria2017_142n37, sigradi2015_sp_2.112d29, f737, acadia17_81m, 43fb, f3be, f730, ecaade2014_024s7, 94a7, ecaade2015_240z54, 33f2, sigradi2014_140n2, a5b7, 638c, 17a8, 6b3e, b66f, acadia17_534mm, bd04, cfed, 6efb, 4178, b3b7, 07f8, acadia14projects_699t, d18d, f85a, ijac201614309g6, 4bd3, 6a59, 8006, 8701, 7f3d, a91e, ascaad2016_045c18, c8d3, 179e, 0fcc, 4900, f911, 97c2, b867, b93b, 684c, 622d, 81f3, fe60, bcbf, e75b, 9f95, 866d, e8f3, 26d2, ijac201614207l12, 3e1a, sigradi2014_132x1, 1f53, caadria2016_157m6, 076c, 53e1, 18ed, cf89, e8a5, ecaade2017_134r, caadria2017_110e29, 7282, b58d, fcd7, ijac201412202x1, 5349, 016c, 1b20, 8514, 63d9, 1212, 0d04, 5b04, 6a1a, 84aa, 15cd, ecaade2013r_001j1, 110d, 69ce, b13e, 4570, 8984, 16e9, caadria2017_005m3, caadria2016_301g13, 8166, fc20, 14ca, 6785, sigradi2016_455d, ca73, aaca, ecaade2015_317a69, 4f69, acadia14_267h, 949e, 12d6, d45b, f7ff, 93d6, 3baa, 12da, ab21, 5077, da7c, 3a49, 41d2, d229, 146a, 1caf, acadia14_531o, sigradi2014_128a1, ecaade2015_195l41, 0fbd, 8677, 9d12, e381, 7feb, ecaade2016_217x55, 1511, sigradi2015_9.141h16, 0432, e340, 9836, f3de, 4551, ecaade2016_011d3, adf4, 4760, 1e28, fc73, 61c1, f574, ecaade2015_130m26, c2dc, caadria2016_157t6, b0ca, 0ff5, caadria2017_085w24, 141b, 178a, 58b8, 65af, 454b, d9cb, acadia14_399al, 2ca0, 76cf, aa61, d820, 033b, bad6, caadria2017_001d1, sigradi2013_117t, ecaade2013r_012n7, ascaad2014_003y1, cb8b, ecaade2017_023hh, 328a, a364, 2a42, bee7, acadia17_307jj, 2328, 8c68, 0ea2, e69b, ecaade2015_114d22, ecaade2014_035w8, d49c, 7b0e, 07cd, caadria2017_096j26, ijac201412303w8, ea83, 6afe, e209, 53dd, ac38, b6ff, 51d8, a8e7, c2ae, fc42, e476, acadia15_232s9, acadia14projects_63ao, 058f, sigradi2016_455e, de3a, 8c9f, a8e6, 4c6e, a02d, caadria2017_107z28, 8eca, acadia17_257e, 812f, 106f, 62db, eaae, sigradi2016_815bb, 0895, sigradi2014_128c1, 8695, ijac201614308c5, fb7e, aed5, c476, ed38, acadia14_549u, ecaade2014_153r37, 8a20, 64a9, 6066, ee1b, sigradi2014_239w8, 0936, 9b3e, f926, 99dc, 1897, acadia17_501pp, 11b4, cda8, ecaade2016_158d43, ecaade2015_246y55, cfbf, f711, 77a1, sigradi2016_375h, cfd4, 9c90, 18c1, b11c, e2b7, sigradi2014_305m5, 90ce, 2fdd, b668, ecaade2015_196w41, 6ed7, 7f9a, aba3, c910, 2e41, b8b5, 6320, 8604, e4f5, 560c, caadria2016_373h16, ijac201614307k4, d9d1, dbf8, 479d, b08c, e8b2, ijac201715202ff, 9886, c331, 88d3, d57c, b661, f872, caadria2015_203m29, 6025, caadria2015_014w2, e6e1, 3120, c7d9, ccb4, caadria2017_018u7, e96c, ff9f, sigradi2016_383kk, 3b4e, 1ecd, caadria2016_445w18, 7d03, 3c4e, sigradi2013_366b, acadia14projects_609ap, fda5, cdd6, c744, 004a, 5baf, 3fea, 4904, 1554, 9aa5, caadria2016_745h32, sigradi2013_343a, acadia17_660p, 5679, acadia17_474p, 10f3, ed2c, ecaade2014_149m35, 4adc, bca9, ecaade2015_297x64, ecaade2017_170zz, fd0c, acadia14projects_445ai, 12be, ea87, caadria2016_271w11, f4ae, 8a1f, 87df, 5d2c, sigradi2014_084c8, sigradi2016_524aa, 6098, acadia17_492dd, 20fc, b9b1, ddb4, 98d0, 4446, 0cb9, b9b8, 2780, 2988, sigradi2015_7.146b10, ecaade2017_184gg, b5a4, 88fa, 80bd, 4fc5, ascaad2014_025m6, c2f9, d928, 6da1, ecaade2013r_009w5, sigradi2016_571tt, 2d39, 4542, 56d8, sigradi2014_329a7, b10e, cbab, e727, 2c22, cbf1, 0f15, 6eaf, 0628, acadia17_572ll, e056, 6c12, 3859, 1181, ecaade2017_038yy, 11e1, 4f8d, sigradi2015_8.41r10, 4818, 8c96, 6834, c36a, a62a, b465, 87dd, 71d1, 1dc6, 8586, 66dc, 258b, 3a9b, acadia17_81e, ecaade2016_142a40, sigradi2013_393v, af34, 6634, 0957, 9d15, eff8, 2404, 76e5, a5ec, ecaade2014_019j5, 043e, acadia17_455cc, ascaad2016_022d9, df5b, ba09, 540f, ca6a, eee4, acadia16_234g15, acadia14projects_153h, 291c, 4524, 700a, b842, ecaade2016_162v44, b561, f1a1, ijac201715104o, 04cc, ef9e, 0fb7, acadia15_123m4, 3f95, 53b0, d1ea, b682, bf7a, ecaade2017_105hh, e745, aa8e, acb2, caadria2015_246y35, 6d45, sigradi2013_401r, 76d8, 1c5c, b886, 930d, 97f6, a5eb, b931, acadia17_91f, ecaade2014_030n8, caadria2015_061i7, ecaade2015_144c31, ecaade2017_017u, bba4, bcc3, dce0, acadia17_322g, 67f8, caadria2017_163w40, 10d2, a22b, a4dd, 5d9e, e462, ecaade2015_113o21, b689, 4ae3, 3ec8, 8d13, 64f7, 4bd5, ecaade2014_237y60, e6f1, 894f, 2ce4, b32a, 9de6, 8585, 4dd7, 5398, 925c, 50bb, 740b, bd3b, b436, 8cbb, f992, ijac201614401c1, 3c95, ijac201715106k, c44c, 9285, fb46, f82a, 07ed, 8d91, d546, 62a8, ecaade2015_83t16, acadia17_222g, 5f6f, a731, ae71, dd23, acadia14_333ax, ede1, d80b, e1ac, df88, ecaade2016_222m57, f8cf, ba6b, 8a4b, af39, 5a17, 8829, acadia14_565ag, 7bc0, 9c3a, aabf, 486f, 50b9, 7f54, a69b, f96d, c968, 6c5e, ecaade2015_265n58, 3204, 3147, acadia17_128kk, dbd9, 9eaf, ecaade2015_333d72, 7e59, 7e4f, fe72, 2a45, b250, 445a, b3cb, e2ba, ijac201614201h7, ecaade2015_114g22, 1af1, 954d, caadria2017_096z26, ecaade2016_154x42, 8434, sigradi2013_280r, 01af, 7d25, 91f1, 5ef0, 5b91, ecaade2017_199uu, 6ed5, 63c6, ecaade2014_155v37, e458, d9c0, 9d00, 8cec, sigradi2014_313h6, cba6, 5b88, ecaade2014_224y57, f854, d380, sigradi2014_021t1, b483, 2b53, 88bd, 834b, sigradi2013_295b, f952, 6fe2, d6b6, sigradi2014_057s5, f137, 9e57, d638, e088, 6efd, 7c41, fe37, be63, acadia14projects_627ap, fcea, 9fe0, de53, fb94, 2297, b8b3, 62de, 7966, 6411, 073a, 25f7, a113, 11c0, caadria2017_122t31, 67ff, 6006, ecaade2016_165y46, ca62, ecaade2016_158l43, c6dc, 8a3a, 95b0, 1267, 069b, sigradi2015_10.307a21, ff94, ecaade2017_029gg, ca46, ecaade2016_011v2, sigradi2013_407i, a8e4, 6db7, 4a0b, acadia17_211p, ecaade2013r_015n8, 1248, 2ec9, 9057, ecaade2015_94f19, c9be, a4d8, fb5b, ijac201614204y9, 8d4c, sigradi2014_265y1, ecaade2017_274z, a1ef, c4f8, 25bc, acadia17_338gg, 2f5a, 9f81, 44de, acadia17_38vv, 7ca4, 798d, ascaad2014_005l3, 059b, 81b0, ecaade2015_175m37, be8f, 5e3d, ff8c, ecaade2015_265r58, 218d, daa2, dbad, df96, ijac201513105j4, 678a, ecaade2016_072s20, 85bb, 6c74, 4e75, ascaad2016_047v19, sigradi2016_732u, 5773, 5f2a, c06e, d00b, 07d0, 658a, 730e, 84d4, 60b4, 8fc3, 5d12, 1a43, 9341, d26c, 7adc, d4a6, acadia14projects_479s, ecaade2016_087n24, 506d, 4111, 5c46, ecaade2015_230i52, 1ad1, 3d06, b270, d5c6, e7d9, sigradi2015_12.19y26, ecaade2016_072p20, 4b7c, ecaade2014_139c31, 7536, 20cc, dc2c, 5ac7, acadia17_474n, 4031, f273, caadria2015_014r2, ecaade2014_112d26, 3e23, a5b8, 81a0, 7cc8, 2afa, caadria2016_611a26, acadia17_534ss, 2724, 9aeb, db17, 33c0, ecaade2014_072w17, 37fc, adf1, ijac201614102r1, 9a91, 7dfc, 23a2, acadia16_344x20, ijac201412405w8, c78c, acadia16_478c28, sigradi2015_6.42y7, sigradi2015_3.209a4, cc62, f7f6, 3840, 791a, 96dd, 87c9, e565, 2ceb, ascaad2014_014r7, acadia16_280u17, bc67, 367e, b6a6, e0e8, acadia14_507ad, 5eb8, a186, ijac201715202s, sigradi2013_117, 3886, 12d4, cdce, ad9c, 0c10, d191, 2354, 44ff, 912a, caadria2015_014l2, ijac201412206x4, 2766, 2355, ecaade2017_192o, ec60, 58ac, acadia15_297c12, 2fd8, ecaade2014_156b38, 8c54, 942e, e260, dc41, b728, 9481, e2cf, ecaade2014_218p55, 66d4, 3c45, db5e, f422, acadia15_371b16, c524, 7706, af47, 5ecc, 112a, e7d6, b178, b6b7, 48cb, ecaade2015_73w13, 68bc, acadia14projects_647as, 3d23, 7e81, 194f, acadia17_117q, 69a0, d9f0, 6248, 1279, 9c10, cfbb, ecaade2015_164v34, 373c, d8ff, 6217, caadria2017_175g43, 7923, 0a16, aca6, acadia14_517r, baa9, 879f, ecaade2016_102a28, 8d37, fe19, sigradi2014_284z3, 7f6e, 1041, fa60, 9659, 8d6c, acadia14_43at, 0c67, b2c4, bfe6, 7e1d, 1fed, 6be2, 37b6, f995, 0924, cab6, f1fc, 6d06, 4ab9, bdf4, 2905, ecaade2017_215ggr, ecaade2017_041v, d245, 0c8e, 01fa, 59cb, 982b, 2bde, f8b0, ebd4, 144b, d701, e41e, acadia14_479e, acadia17_600w, 864b, f373, d230, d63c, e980, 767b, cc1c, caadria2017_113l29, 1b6f, 08e1, 6a1c, da70, acadia14_445ag, f06e, 1ec2, ijac201412205i4, f4c6, e17b, a7be, 4155, dcb2, 4e82, 87ee, 885b, 8421, 7af7, ac8f, 4f90, 7c39, a4e5, f9a6, 33e9, ijac201614105u4, fb9c, 7471, eda6, faad, 89da, eca4, sigradi2013_194d, 16a5, 9fdd, b424, acadia16_130s9, acadia16_88f6, ecaade2015_100t19, 096d, ecaade2015_180x38, acadia17_640t, 8443, 730c, 7a77, b792, 05f4, 93e3, fbe8, 6be5, 6a1f, 879a, 29c2, 2c5c, 5d14, 4e42, 2ff6, ijac201614403o2, 6d70, ijac201715104y, caadria2015_213i33, e8c7, 2841, ijac201412303h9, 66cb, e66c, ea51, ba87, sigradi2016_815q, 90c7, 4515, 14aa, 05ec, 6659, e5b1, ecaade2014_012r2, 442a, a12b, b2a4, 456d, ecaade2014_112m26, 1c17, 3cc0, 0f17, 5081, sigradi2013_343j, ecaade2016_215z54, c478, 68a2, 06b0, sigradi2016_443rr, 2325, 94ab, sigradi2016_544d, 2000, 6c61, 0418, ae57, ecaade2017_198ss, ce4a, d57f, acadia14_281ab, cb55, c1ee, d577, 62b6, c57a, 2b5a, acadia17_177z, 50b6, ecaade2017_057x, eccb, def7, c527, ecaade2014_038w9, acadia14projects_117aw, bba6, 17de, 2c35, 6ea5, acadia16_98j7, 7ca5, ecaade2013r_002i2, 5f7a, acadia15_323y12, 70f2, ecaade2017_002a, 1d4c, 08e6, b9ec, 55b2, 449d, ecaade2014_127m28, afe1, 1593, 5aef, sigradi2016_590n, 3ef8, f6ef, 5b37, d14c, ebd9, 7a5d, 8b12, acadia16_270e17, acadia15_483r21, acadia17_600z, e205, 4a79, 47a8, d51b, ascaad2016_042d17, sigradi2014_281f3, caadria2017_046k14, 85e4, 0dd3, 836d, b5af, acadia17_298ll, e046, ecaade2016_071h19, 8822, ijac201614308y4, b5d4, afc8, 815a, ecaade2017_032a, 3f8d, befe, cbf3, sigradi2016_654vv, 7fc5, 59ff, a034, a764, ca74, ce72, f05e, 62f9, 3f3c, f39b, 52f2, 381a, acadia15_274o11, 3c98, 9932, acadia14_317aa, acadia17_339nn, b08b, 651f, 5757, acadia14projects_479a, 1f85, 2a61, d6c5, 9940, 2d2d, 668b, 9a6b, f801, 7481, 1d80, 1818, ac1f, 2bbf, caadria2016_125r5, 50fd, caadria2016_157v6, b26b, 6576, caadria2017_183m44, ecaade2016_104w28, eedf, 99a4, 9a1a, ecaade2015_285u62, 0fa1, 28d0, 951e, 87a3, bae0, ecaade2016_013o3, dacc, 081c, 1d77, ecaade2016_118i32, e6d8, b0ad, 98cf, 1c41, b7bd, bd9b, acd2, e35d, d94f, 33ea, 8673, 2758, fed8, ecaade2017_213zz, ecaade2015_138o27, de0f, 26f7, c320, d281, 426d, acadia14_219g, acadia15_371h16, acadia14_479ay, da60, acadia17_366j, 2bd6, 6c87, ijac201614208z12, 8f21, 6a92, 92a5, baef, c202, ce05, acadia16_130v9, 6ca3, 3286, dd35, ff18, 8bc5, c1b9, ecaade2017_183q, 47d5, ecaade2016_017s4, 1446, ecaade2017_037bb, 7e5c, f070, 9c8c, ecaade2017_203bb, 3f62, 94ff, 62d8, 1372, 0cf5, ecaade2015_110g21, c7e4, 141a, e80d, dc4e, caadria2017_163a41, eccc, fef1, 57e8, bbe6, acadia17_491bb, 0878, 13f2, ecaade2017_100i, ecaade2014_111t25, 3cfb, f463, da43, 3c69, d9bd, 1823, acadia15_47e1, c4a1, 9ef8, c77d, cc18, 3263, 0c6f, e1c5, 4744, 5801, 1604, 81f8, 656d, ecaade2016_123h34, 3322, 3ee9, 04b1, beb4, sigradi2014_284y3, ca5a, ijac201513105v4, 5b23, 8fa4, ecaade2016_ws-intelligentx68, c918, e358, e455, af22, 3491, aea5, 384d, 3324, 2bea, 6a17, acadia17_492ii, 3b1e, fa64, sigradi2016_490ee, ce8a, 792d, sigradi2015_8.186d13, d006, bbc6, 5825, 43e1, 9271, sigradi2016_484h, sigradi2014_314n6, b203, ijac201513103z2, fc18, 954e, efe4, c864, 5fa3, 3cbf, 0f7a, 0c83, acadia14projects_627al, d659, e615, 2d68, cbd0, ijac201614307t4, 013a, dcff, ee28, 9e45, 0cbf, 3b1f, 4374, 7c82, ccd2, 7e5e, ecaade2014_020m5, 0517, cb4b, 1979, acadia17_222ww, ascaad2016_043j17, acadia14projects_627ar, 98a0, 1ff6, eda9, 0a5f, ecaade2014_070s16, be41, 1f42, a376, f7e1, acadia15_137j5, a8d2, caadria2015_156m24, 0ba0, 47f5, 94cb, 7720, caadria2016_457k19, 5b59, 7f93, a74f, a9b8, ecaade2016_037c10, f50b, ecaade2015_178h38, sigradi2014_032m2, 8915, sigradi2015_3.268d5, 57ea, sigradi2014_178m5, f45f, ff75, 7992, sigradi2015_8.264l14, c307, 8c70, sigradi2014_330o7, 4dc8, e6e4, f88e, 15e1, ijac201513203p6, 32ef, 1d02, 65b2, 2367, 0be2, 0eee, 4e1f, 1e00, 7cb4, 2de5, b425, ecaade2015_18h3, sigradi2015_12.259x27, 9475, ad2f, 62cb, 3b0b, 10ff, e938, ascaad2016_021i8, 3714, 0f35, 7b8f, sigradi2013_401j, 95a9, acadia16_478m28, 40b0, caadria2016_045d3, ecaade2017_066j, 3704, 935f, 12f8, 1061, sigradi2016_530hh, 0712, acadia16_106l8, 07f4, ijac201412201h1, ijac201513201o5, 49fc, 2629, edfb, 8506, caadria2017_052w17, ecaade2016_026v7, a509, 9503, 0a75, acadia17_26h, 0ffb, f85e, 1380, d479, ddde, 57fc, f398, b3dd, acadia17_60x, bd7e, 0c7e, cb4d, 3af2, 378d, 07eb, ijac201412402c5, c1cf, 1bf5, 4f7b, 2730, ad8e, 4864, ecaade2017_116k, 6c9d, ascaad2014_018u1, 3498, caadria2015_016m3, acadia17_316pp, e266, d762, f673, ijac201614202n8, 70dd, b360, 4583, 92c5, 3e6d, ada1, 6b92, 907f, e0ac, 50ef, acadia17_81n, 5010, bed5, 806d, ecaade2015_329k71, c180, be92, 4f16, 388d, caadria2016_601n25, e7de, e739, ecaade2017_133f, dcbd, 2e3c, c1da, acadia17_237ii, caadria2017_023e9, ecaade2014_185u46, 2bae, fe32, e9da, d6e0, e2f9, sigradi2013_386n, 50be, f9c4, 554d, sigradi2016_611o, ecaade2014_224b58, 4c53, acadia14_153ax, sigradi2013_62t, ecaade2015_241c55, ecaade2017_302ee, 9733, 02a7, ecaade2017_042dd, 65fb, a996, ascaad2016_005b3, ecaade2014_188n48, caadria2017_028g10, 1e20, 6ea9, dc47, acadia14projects_199ah, 047a, sigradi2014_345h8, 29f5, sigradi2015_10.138x18, edb0, b815, 343b, d694, 7513, acadia14projects_101r, ccd7, a38e, 1e8c, 8d04, acadia14_445ah, b01d, 5e59, 5c72, 30aa, 7628, ijac201614202b8, 1879, caadria2015_130c22, 9ecd, acadia14_619y, aa87, 8b31, 6a22, caadria2017_048b16, 81ab, de81, 69d6, 761a, 3fcd, 0e51, 77c1, ecaade2017_255qq, caadria2016_777z32, 6b1a, acadia15_47m1, 28df, af20, 8440, caadria2017_096n26, 23ef, 7f6c, 9ba8, acadia17_669s, cc07, ecaade2016_193m51, f935, acadia14projects_655ae, acadia17_164b, 2f9c, acadia16_214g14, b5c1, 0059, 2d0f, aec4, sigradi2015_3.65p2, ecaade2013r_010v6, ecaade2013r_018p9, 8ccd, 9651, d2dc, e2a2, sigradi2016_777kk, 34c5, 83c6, c234, a60a, acadia17_284f, e4a3, caadria2017_094p25, e63c, ecaade2016_223w58, acadia17_360i, 5869, 3b44, f96a, 0c77, ijac201715102dd, 8555, 311e, d6b5, sigradi2016_467s, 5724, b6bf, b795, e5dc, acadia17_170o, 3f0a, ecaade2015_91h18, 52af, b697, 24b1, 9c2c, e965, 7646, fa72, ijac201412408p2, 0de9, ade1, b2d8, 3390, f9b2, 383a, acadia17_474j, 192e, 6512, e322, 4674, 585e, 7f13, 2f22, acadia14projects_375e, 4f53, ab51, 686f, d3c3, 9725, 9a13, 1f18, ascaad2016_050w20, 996c, 6688, 2811, 465c, 6e4d, 80b0, acadia14projects_445al, 098f, sigradi2016_695z, c80f, ecaade2017_129nn, a16b, 92f0, sigradi2014_341d8, 9887, ecaade2016_162i44, ijac201614405n3, ecaade2014_011a2, caadria2016_177z7, 53a1, 2497, 7bc6, b36d, caadria2017_016o6, 474c, 096a, 39dc, 9547, c577, acadia14projects_63aj, 6ccb, 03c5, ecaade2014_144a33, ad4f, 5c5a, 9d99, 4805, 352d, acadia14_365am, 7409, ede6, ed88, 4324, ecaade2017_232d, ijac201412303r8, c519, acadia14projects_647ay, ecaade2017_288ee, 436b, acadia14_365af, ijac201715202b, 7044, 4661, ecaade2017_268ii, 023f, b63f, c87b, d570, acadia17_562bb, 361a, 4897, sigradi2016_695m, cf26, ascaad2014_009f5, c826, 0d7e, 629d, 380d, ecaade2017_265y, 5597, cf6f, c7b7, caadria2017_054b18, c123, 1ed4, f3e0, e0ad, 852b, sigradi2014_099r8, c1f0, c5d0, 8f02, 122c, ecaade2015_314j68, sigradi2016_517o, 0665, bda5, d77c, ijac201614403b2, 835c, ecaade2016_241h64, f816, ijac201614101c1, 864c, caadria2016_301o13, acadia14projects_281w, 799a, abd0, acadia17_28jj, acadia14_699i, bdc0, acadia17_60t, sigradi2013_359k, c785, sigradi2015_8.81a12, 0a5d, e708, 4dee, 0220, ef47, acadia16_488w28, d1de, sigradi2014_074f6, 5089, dfe7, 8e01, d3ca, f6dc, b586, 2dae, 9a5c, 2ba8, 892d, ascaad2014_024g5, 83fd, f97f, 606c, 83c1, acadia16_140d10, e055, 7945, ecaade2016_222a58, faa3, caadria2016_611o26, 9e7e, ascaad2016_039t15, ecaade2014_149c35, 8952, 4463, 5407, 8079, ba43, 76db, 7374, d815, ijac201715203h, 8665, f800, 999c, f19e, 4b5b, facc, acadia14projects_291aw, 6dd6, 6d72, c46a, df30, eeea, ecaade2015_202o44, ecaade2014_018r4, 741e, ab6f, ecaade2015_64l13, a4f2, c95f, ijac201614204k9, 9998, 65c6, f6ab, acd6, 4fa5, caadria2017_030a11, 133b, 594d, sigradi2014_048v4, cce7, 8cdd, acadia14_523ap, 2a93, 339a, 0c20, efa7, 05d8, 7952, ecaade2017_309zz, ae69, bca0, 77fc, 8019, d5b0, 05c7, 1922, 3f4e, ecaade2017_006aa, b5f8, eb25, caadria2015_213k33, 0484, 918c, c85a, sigradi2015_11.71f24, 037a, 8565, acadia14_619w, a0e0, caadria2017_043d14, 29a2, 8b5d, 7e7d, caadria2016_851x35, 0ebc, caadria2016_003a1, a603, 20c1, a5a7, 161b, ecaade2017_142xx, 0d1f, 98cd, caadria2016_033y2, 9e26, 62be, b25f, 7b1f, d1e6, 3992, f6fa, caadria2016_095u4, acadia14_43ar, c665, ascaad2014_010m5, a735, 49f6, 03e3, 8fce, 7de0, 0565, 33fa, c008, dfe4, sigradi2015_3.65o2, f21a, cb6f, 396a, 5b13, caadria2017_003d2, 794d, caadria2017_182u43, 1cf9, ecaade2015_144x30, 7988, acadia17_473h, ecaade2015_248s56, 19e3, 1e84, b712, d494, ijac201412401y3, 4456, caadria2017_185t44, sigradi2016_815mm, c112, ecaade2017_057p, 2efa, f589, caadria2017_142f37, a011, acadia14projects_189an, 6493, 319b, f10f, 5eff, ascaad2014_013s6, 1af4, acadia14_539a, ebe0, 0e25, 4f4f, ascaad2014_014d8, 209e, eba4, d109, ccf8, 2d1f, 595a, ad5a, 5c91, 0db3, 231a, 9478, 895a, edfe, 9d52, 5120, 892b, a4d6, abe8, b8e3, 6f79, a0c9, 5ca2, 9fe5, caadria2015_114g18, 4a1e, fba9, cd2f, ede0, sigradi2016_448bb, ecaade2017_288w, b4fd, 2912, 74af, 33c9, f135, 0099, ecaade2014_239r61, d83d, b674, 609f, ascaad2014_002l1, baf3, e120, d733, ascaad2014_005f3, 771e, 0817, 53fb, be99, 7a53, f776, sigradi2015_sp_2.112i29, 7904, ecaade2017_006ss, 34ab, ecaade2015_38n7, e243, a579, c2c3, f9ee, 5f58, 7182, 3599, ee2f, 11d4, c689, sigradi2013_155j, 6bf5, ba68, acadia17_189oo, ecaade2015_284b62, 6db9, ac85, acadia16_106h8, acadia15_371k16, 976d, ed5c, 1700, 573e, 7aa6, 4002, acadia15_323r12, ae22, 6f2e, 9098, dd12, f418, 3ae8, 4470, 54d7, ijac201412305c2, fab1, ecaade2017_140kk, 8f9c, 80d9, e12a, 0ca6, 1d0a, caadria2016_445b19, c34d, 225d, 962b, 2f32, 47c4, 3d0e, 176f, a0cc, 1b9e, 4545, 2695, acadia14_43ah, af60, f618, 5f5e, b287, 585b, caadria2016_487p20, 0134, ecaade2015_215e47, a90e, 198a, e729, 680b, acadia17_190f, 1337, d726, acadia14projects_357az, fa9c, acadia14_565k, ijac201614203e9, 84d6, 3650, df6b, ijac201715104r, aef0, caadria2016_517y21, 5414, 570f, a53a, caadria2016_383m16, 2fe0, 1b7a, c33e, 70d2, 38d2, ff3b, 55df, 1299, c102, a7d3, f3fa, sigradi2013_46b, 4e54, e5ab, ijac201715104m, cb9f, 6d86, 69b4, caadria2016_621y26, df3a, sigradi2015_sp_2.112l29, db86, 1885, 8532, caadria2016_187z8, da78, 8c30, 692a, ecaade2017_019jj, 3f14, 61ac, ijac201614403h2, 282d, 46b6, ecaade2017_265m, c774, sigradi2013_10a, 688d, 88a0, caadria2016_861w36, 085b, f299, e71c, 8e36, 2176, 4922, 2c3d, ascaad2014_029h8, 7028, b309, acadia17_678xx, 0efc, 5cb4, 7882, 9e4f, c6f3, 2018, 7f3a, 105b, 43bb, 341d, fb12, 1451, b1f1, 7cbd, f517, ec96, 2339, caadria2017_008f4, c79d, 54a2, c8d8, ecaade2014_186e47, fcd6, sigradi2015_10.307d21, da71, 8282, cf12, 0e29, dcb8, a4d0, 2b3a, 300f, f62d, feaa, eb3f, f4e1, 0173, cfbe, 7d8c, ac47, f0a1, 2603, 13bf, aeb5, ecaade2017_203pp, c039, 1f2c, ascaad2016_011f5, 033f, df8a, acadia14projects_219aw, f740, a149, ascaad2016_050x20, 982f, sigradi2014_103z8, cee6, acadia16_470f27, 41ef, 65f0, 7200, ecaade2017_157gg, ijac201715104hh, 97b4, db6e, aa85, 3a82, a440, 09cf, 5a85, 7b4f, b5f4, d765, 8224, 029c, 0f3d, acadia14projects_247v, 5973, 9df2, 917c, b45d, 3ca0, 25fc, e2bf, acadia14projects_357b, 38a9, 52d7, f009, ecaade2015_122n24, d8ae, e5b8, 7fe9, 99e7, 2b1a, caadria2015_164a25, sigradi2014_137h2, sigradi2016_455h, b476, c39e, 3321, acadia17_292u, acadia15_243w9, dd2c, caadria2016_435l18, 74eb, 42e4, 3f3f, 6f92, 1a09, 515d, 0cf6, 61f7, 637a, 8b83, e2ad, 04bb, acadia17_52x, a91d, caadria2016_517b22, fe93, acadia14projects_389e, 8bd1, d42e, f990, d8e3, 5730, 5a05, 2a0f, 0a03, ecaade2015_129n25, 67f6, 1a75, a3b3, 0603, ecaade2014_218u55, 3c4a, 22e8, e131, 6f81, caadria2016_517e22, 5ce9, c930, 1082, 23dd, acadia14_135v, e3d0, ecaade2017_066n, d533, ceac, 3f82, 9f6e, 43ce, bec2, caadria2015_142n23, caadria2016_517v21, dd02, 86a8, d52b, 2c04, ecaade2016_162d44, 00df, ijac201614104y3, ecaade2017_grie, 2843, 243a, 4cc4, caadria2016_033a3, 3166, fa97, 3f4d, sigradi2013_117a, bd23, ecaade2016_095i26, a269, 4ab7, a71b, 8898, 488f, a549, acadia14projects_247x, e5c3, d1e1, ecaade2015_130x25, fb95, sigradi2016_814d, fce1, f92e, cfe6, ecaade2017_077d, 32ba, 3783, 435e, 48a7, 9bd1, 3630, b283, 23e2, 3db1, 0ff0, acadia17_620zz, 3b57, ascaad2014_025h6, 2ac5, 1b23, ecaade2017_203oo, 8cc7, c436, 0181, be5f, 4e93, 6eb7, 323e, ijac201715202y, acadia17_620uu, 894b, 2c8c, b342, 2260, acadia17_424xx, ecaade2016_223m59, ijac201614103p3, 5859, ab5b, 8c85, ijac201412206a5, 3b11, f597, ca55, ebf6, 47e1, 54c4, 69f1, 0309, 9428, sigradi2015_3.201u3, 70c8, ecaade2014_044c11, caadria2017_005i3, 5c8d, 9fbe, daea, 8920, 936a, d534, 3ea3, acadia14_627ar, d788, 8404, c3f5, 73c9, bc85, 1352, acadia14projects_681ai, sigradi2013_330d, afa0, sigradi2015_8.276y14, 8fbc, e1dc, 4afc, d2be, c1ac, 0911, 0166, b2ca, 30ca, f2b8, a351, 6431, 5b43, 706f, 9d90, 1859, acadia17_82mm, 287a, ab85, 0f85, 1358, ecaade2016_130r36, 6609, 0d03, f8eb, 5cff, ecaade2014_149n35, c8e7, 8f05, a7d1, e24b, ascaad2014_023a5, 3947, 1836, ijac201513201n5, 66d2, ecaade2013r_001k1, b1c0, 4f26, 2f6b, 3240, cc52, acadia17_28dd, ecaade2015_113u21, ecaade2017_101ee, dcde, fe03, 98ee, 8216, ae96, 34e7, ff9b, 8b2c, 4dc7, 1c3b, bf23, 7308, 2ed9, 1cc3, 6ee9, ecaade2017_130a, ijac201715205d, caadria2017_124f33, d3f6, e6b8, 74a6, 5535, ijac201412205u3, c0d0, 775b, 7129, 4394, 1640, 4be5, 771a, 7a4a, 849f, efec, sigradi2015_8.27o10, b498, sigradi2015_10.140n19, acadia14_135ab, fa4b, acadia14projects_609ak, 5750, 2f30, 0df4, 65b4, edfd, 52ab, 9fb4, 8f15, acadia14projects_23y, ffff, 7931, 17ea, ecaade2017_059rr, 4cd0, f6aa, a44b, 7dde, b18c, 43e7, acadia17_100j, 11a6, e8c1, 0025, c99f, 93f7, 68d1, sigradi2015_6.327u8, 9811, fc49, ad45, 2e52, 819e, ddac, 6033, 8645, 0c9a, d543, 23e3, acadia16_34f3, ecaade2015_261j58, ijac201614303u2, 30b1, sigradi2016_595gg, 609a, sigradi2015_10.309y21, 3dee, ac6d, 9f36, d105, 32ca, 4e37, f4fc, 4c80, 9d3c, 883a, d9a1, 3d94, 5c7a, ijac201614208t12, 446a, caadria2015_210i32, 248f, 00b4, 4294, ec7a, 0d77, ijac201513203c7, 563c, a7d7, 4fdc, a176, 1736, d2c2, 608b, fd83, ijac201412402g5, 08a0, 891c, d076, 3cdb, 923f, cc90, 060b, caadria2017_046o14, acadia17_52v, d878, a39f, 1857, 2c00, ecaade2017_169uu, ecb4, 62fb, bcbd, ascaad2016_057y22, 3609, eac7, acadia14_281s, 228c, caac, b1f7, afb8, caadria2016_809d34, c387, acadia14_153h, d87f, sigradi2013_429m, 60da, 1006, d274, 7f88, 4d47, caadria2016_395u16, 9403, acadia17_473g, c6bd, 01ed, eff4, adce, 4f28, sigradi2016_647rr, eed9, 4081, sigradi2015_10.381g23, a7ad, sigradi2015_8.186a13, 81db, ae47, da82, b3f2, acadia15_251g10, 7c5b, cf27, e00d, caadria2017_096v26, 0e12, 0171, f7e5, 43ec, c010, be43, ecaade2014_202k52, c0d2, 4d35, 71e1, sigradi2015_13.316b29, 8d0c, 8827, e466, cf14, 9ade, 188e, c3da, 5b62, 2adb, d1f4, ecaade2014_104s23, 61bd, e87c, 4343, 4bc7, caadria2016_301t13, 26a5, 9dd7, 8880, ascaad2016_032v12, 69c7, ffd1, 1d08, 1753, ecaade2017_099a, 3e90, aaa5, dc6c, b0bd, 16ff, 4fe7, f04c, 4ca1, ecaade2016_223j58, b157, d464, 1d29, d620, 86c5, 3dc9, 6ed2, ecaade2017_019ss, ecaade2015_158u33, fc7d, sigradi2015_10.267r20, b233, 8e90, b5a9, 271e, a420, ddbd, 4770, cc19, 9c52, e588, sigradi2015_10.74t18, f182, 263a, c970, efdc, acadia14projects_33af, acadia14projects_479e, ijac201513104m3, 488d, 6717, 0fba, 83bf, 0daa, ecaade2014_112f26, cfd9, sigradi2015_10.307h21, ecbd, 592d, ef8c, 198f, 1728, ijac201412302l7, 929f, 7857, 1eb5, ecaade2017_290xx, sigradi2015_8.81v11, ecaade2014_031z8, 0c2c, acadia17_91b, 8cf6, 17bf, acadia14projects_43ad, ecaade2014_021t5, ecaade2014_070o16, b905, ba17, 2352, 7b0b, 1306, 0b7c, caa1, 929b, 3b61, e54b, ecaade2014_138x30, 0f45, 5f94, 7d76, 644a, 5c10, 06a4, 736f, sigradi2016_407t, ecaade2017_255m, e714, sigradi2014_265r1, ecaade2014_180i45, 6775, f802, 2406, b6ae, ecaade2015_332t71, 37ec, ijac201614204z9, 0e93, 464c, 1c79, ijac201513104x3, 682d, caadria2017_118s30, ca4e, ecaade2014_044l11, ecaade2015_64h13, 6c35, 337b, 9294, e173, df50, e6c1, 2bf6, b17a, 2cb8, cabf, 5b8f, 842c, 23bb, da10, 29c3, d97f, b432, 7e05, 4f24, ecaade2017_023jj, 16fb, 6c49, b286, 9a7a, 5a02, 3dc5, 9b0a, ecaade2015_228w50, 6ec6, 821e, 72cc, ijac201614105s4, ijac201513206u9, 1595, 8948, e2bd, ecaade2014_086r20, 0991, b125, 0826, 6fb7, 98ba, 652d, caadria2015_086j13, ecaade2015_302i66, fd99, c9ba, 90d3, 24fd, 036f, a115, 43dc, 3e31, ecaade2016_085m24, da6b, acadia17_82f, 7823, 647e, e3c5, 7dac, ijac201614303p2, 2894, 48cd, 02d1, 8f4a, cba9, e3f9, cbf0, a83d, acadia17_52w, 93d4, dac6, 9820, a646, acadia17_570aa, f058, c6d2, a7a6, 4296, e2b6, ecaade2015_293x63, 5b3e, acadia17_500hh, fdb1, d8bf, e2c5, c978, 2d48, 8979, ascaad2016_021d8, 7f01, 8f6c, ce4d, ijac201412302i7, a691, ecaade2016_113d31, caadria2017_056h19, 6fbf, 5a69, 49ab, ceca, adac, ff47, f7ac, acadia16_62z4, 0b2f, sigradi2014_074x6, ijac201513205o8, 646d, c5c7, c3ef, 0326, 1fa8, 9619, 176a, c0b7, cf04, c50b, 7213, ff81, 3e13, acadia14projects_115al, dde7, ebe5, ecaade2017_192k, 1bdc, ijac201715202jj, ecaade2015_241p55, sigradi2015_12.215s27, 31c8, 6d5d, f6f1, c5f1, acadia17_512m, ascaad2016_036c14, acadia15_203k8, ecaade2016_152u41, a234, 5e8e, 284c, 14d7, 3b85, c8f4, 2a19, 752b, cecc, 9e75, 94b4, acadia17_221ff, 8352, 407f, ffe8, 0783, f2e7, 1af5, d149, 7484, f720, acadia14projects_177p, 2727, dd4d, b403, sigradi2015_4.219c7, 8a7c, 3516, 10c4, caadria2015_156i24, 10fb, d077, 236d, ijac201412403n5, 6162, acadia14_177z, ecaade2014_151b36, da38, 7b47, 4c65, 070b, e1d1, ijac201412205r3, 43a1, e97d, ecaade2015_48v7, 7292, sigradi2016_550i, 2514, faf4, sigradi2014_041i3, 5902, de88, d782, 497c, 1b6c, 2969, 78da, 869a, 027c, d64d, ac45, eb27, 86e6, 36a9, 366c, b361, 9f59, 04e9, ascaad2016_003d2, 7054, 4655, 4f5e, ijac201614202j8, 6e8f, e4b3, ca3f, c24d, 827d, d5a9, ecaade2016_072o20, ecaade2013r_006s4, 6ffa, cf96, 35ae, b356, sigradi2013_234i, 03b5, acadia17_273z, b4ac, ecaade2014_067w15, sigradi2016_602c, ac29, ecaade2014_233j60, ascaad2016_017e7, c46f, 1540, 9184, 6e3b, badb, 9500, f245, 8fc1, ijac201513305h12, 9bd8, sigradi2013_390f, fb6f, 9b76, 662c, ascaad2014_028o7, ecaade2014_239v61, 76b2, ecaade2016_075b22, 6289, 79c1, 975f, 3419, 9c9b, ecaade2015_303p66, caadria2017_118j31, ecaade2017_014zz, 975b, 56a4, 92b0, f704, 9ba4, ecaade2015_297f65, caadria2017_158w39, 513c, 1f61, efaa, 86b4, ecaade2017_057u, ca2a, a86c, sigradi2015_4.219k7, ca67, caadria2015_070c9, e638, 3011, ecaade2014_012p2, 8407, caadria2016_177l8, ecaade2017_265r, 772b, 8cd4, 73ca, 6366, a180, sigradi2016_467u, 3c67, 28b5, 5af6, dc46, ascaad2016_038r14, 5e93, eb95, acadia17_669u, 5fc9, 8f42, ascaad2016_045b18, c75d, 747f, 24e3, fd35, a04d, 475b, 7a56, 6396, 823f, 9635, sigradi2014_186g6, fa85, caadria2015_070z8, ijac201513304c12, 7b7e, 5421, 1bd1, ecaade2013r_014k8, 0e86, 64f4, 88e9, 7cda, f183, 5886, 2f6a, sigradi2013_280, d3d9, e1b2, 075f, 49dd, ecaade2017_143qq, cc1b, 789b, 74e1, 7311, d235, ijac201412305d2, 9f90, 4de7, ijac201614103l3, 7458, 41c6, 1400, 1b29, a165, ijac201614104l4, 173d, 6442, ecaade2014_208f54, 51c1, 6ad8, 579d, ca75, 8527, f4e3, a42f, 146e, 27bd, 9c7b, 8fe8, 9941, 215c, bfaf, sigradi2016_737cc, d65b, 61df, 35b8, 1c9c, 6de7, 6302, ascaad2014_017t1, sigradi2013_160i, acadia14projects_619ar, f458, 95ac, 3acf, ae80, 11ef, d508, caadria2017_063d21, a05e, 83fb, 2886, e648, 044a, a697, sigradi2014_284d4, 8491, 5c65, 7b8e, ecaade2017_098rr, sigradi2013_117k, 2c6d, fe9a, 43f2, 367c, acadia15_251k10, 18f3, 578c, a34c, 1eec, 411a, 3bc0, 5d90, f3e4, e230, af7d, ecaade2015_127g25, 8801, 761b, 0033, a389, 615a, 8af5, 451a, acadia17_154v, 6934, a07e, 3ffb, 0d11, 05ab, 52bf, a22d, 1639, c2ed, 3e16, caadria2016_343j15, ab94, af73, 67eb, ascaad2016_021f8, 4a58, f62f, 8542, 40db, 7fcf, 95fc, df73, caadria2017_174w42, c89a, e389, feff, 8fcd, fedf, ecaade2014_057o14, 4836, d8ce, 37af, acadia17_28hh, 087d, eb4e, df0c, 06ed, a940, 4c4a, 7abc, 5a35, 651e, acadia14projects_153ak, d5f9, 0840, sigradi2014_284b4, ecaade2016_126s34, 13bc, ecaade2014_163h40, 59d7, 811d, c032, 9d9a, acadia14_311w, a9d0, 1815, 36fb, acadia17_298dd, ecaade2016_063l15, 524c, ecaade2017_129ee, ecaade2017_057v, a0ab, 7393, f31b, 5168, 64af, caadria2015_030l4, caadria2017_052p17, 1509, 4738, 0ecd, ecaade2017_146dd, ecaade2015_138d28, 7cf0, 22e9, acadia17_464e, c428, acadia16_362l22, 2ae3, ef84, 7798, b979, 2031, e50d, 46b8, 86ce, 2dc7, d47b, 124a, dda2, 4ec1, 354d, 56ea, caadria2015_108n16, ecaade2016_224o59, caadria2016_693e30, 76ad, 344d, 4977, ijac201412206y4, ecaade2015_169c35, ecaade2017_124v, 112b, acadia17_170r, 221a, caadria2016_405g17, df90, bfb4, 557a, ecaade2017_240y, 75ce, ecaade2017_116a, 471d, bdc8, c467, e006, acadia14_453h, 21f5, acadia17_464ww, fe2d, 40a9, 2a97, ijac201412408s1, f434, 67d7, 18bc, 5ee7, sigradi2014_137i2, sigradi2016_595dd, 63dd, a32c, 6a1b, 1049, f98a, bf4e, c083, ddb7, 84e9, 3d17, c5e9, 75b9, b927, 8e77, 7049, 42e0, 48e5, cee9, 4eee, 7ae4, ff51, 4211, d500, acadia17_298ii, 0f5a, sigradi2013_212o, b9ab, 92ea, caadria2016_651a28, c316, acadia17_316yy, sigradi2015_8.328p15, a7fe, 1282, 7684, ecaade2016_120k33, cfd8, 6fe6, 03a4, f06f, 528a, 9427, 96a8, caadria2015_087w13, ecaade2015_225n49, 042c, 1fda, 5280, acadia15_57h2, e69d, a3dd, ijac201513101k1, 0ae9, 758b, 608d, 41db, ecaade2015_38k7, acadia14projects_435ac, 5c43, ecaade2014_168r41, a0b0, 94eb, 16ee, sigradi2016_601tt, bb80, ecaade2014_239t61, c210, 5e8d, ecaade2014_226h59, e6e0, cdbf, 1038, 2b21, acadia15_371g16, 07e4, 6704, 7371, 0593, 45d5, 4a55, b1af, 9dd6, a6cb, acadia14projects_135i, e850, acadia14projects_63ar, b148, 2232, e18b, ecaade2016_222s57, caadria2016_135v5, e459, 33f8, 74a2, df46, 37e5, d202, db5b, 0f7f, ecaade2014_019i5, 6fd9, ecaade2015_319j70, 5291, sigradi2013_74d, a52e, ijac201614207h12, 8bb5, 7397, 7236, 0c1f, 1a57, ecaade2017_067aa, 3a22, 2e7b, 0ff1, bc72, 11f9, sigradi2016_729yy, b849, dbf2, 899e, 26ca, 48b1, 7c32, sigradi2014_330k7, 0c46, 824f, 44cf, sigradi2015_sp_12.402v31, ffea, 448e, sigradi2014_042m3, 8e91, sigradi2016_695n, caadria2016_611c26, 839d, d6e3, acadia14projects_281z, fc21, caadria2017_129a35, acadia14projects_609au, e634, e828, 014d, f6cd, efba, d93c, acadia15_149x5, 066a, 0b37, caadria2017_003y1, 7c56, 7874, 2fed, 2ffc, 62ba, ecaade2014_225e58, ascaad2016_045n18, d3ac, 05b4, 8ef1, 798e, b194, d461, 46eb, bb33, 4d2e, e55e, 6c57, acadia17_382xx, b86d, ecaade2015_73c14, ecaade2014_151p35, 7a09, e636, e5b6, 3885, 987c, a5b6, ecaade2016_075d22, 836c, caadria2017_051i17, 0613, 0996, d7cd, sigradi2014_045y3, 466f, 9d14, e7be, f0bd, bdcf, caadria2016_487n20, d685, 703e, 8520, sigradi2016_602g, a96f, cafe, e5c4, ascaad2016_039v15, 9a30, ccdf, ecaade2016_110f30, 94ea, ecaade2015_319d70, 5f2f, ea37, 0a44, acadia17_177k, acadia17_212v, ecaade2017_032c, becf, ijac201412403t5, 0e13, ddee, 7a94, acadia17_90ss, 9eda, d37e, acadia17_82yy, acadia15_57c2, f78c, 2b96, c66b, 5bb9, 5377, ijac201614205m10, 48ba, caadria2017_041j13, 7d0f, c2d4, a44a, 8011, ecaade2016_067b17, 9392, d9e1, c42b, b810, acadia16_382t23, e0e2, caadria2016_683g29, 01c6, 28ab, ijac201614208c13, ecaade2014_153p37, d5c4, a010, 16a8, 1cf6, 7c43, ijac201614402n1, 13e2, 720e, 54c1, d600, b8f0, acadia17_512x, bea6, 3c8a, ecaade2016_108y29, 59f3, c103, ascaad2016_022k9, 244e, 0525, 2ec2, ec8f, 1871, ecaade2015_195p41, acadia14_601ad, e849, acadia17_560h, 3d9c, 4101, 796b, 8091, 04d5, 90e3, 4b7d, 3092, 6d1a, ecaade2016_217m56, 141e, 0ce3, 5709, cba7, caadria2016_085j4, ijac201715102ee, caadria2017_004t2, e4e7, 2f23, c8b7, ecaade2015_109c21, acadia16_344e21, 5e98, 07e6, 6686, ad87, dff5, b645, caadria2016_333b15, df18, ecaade2015_17o2, acadia16_440j26, 776a, 45e9, ad3e, sigradi2015_8.186g13, 7543, 1768, 1cf1, 9f67, a056, 6b31, sigradi2016_448aa, acadia14projects_531z, 95de, f4b5, acadia16_308c19, 77ae, 4e27, 9107, a266, 2b88, acadia14projects_619ad, ef5d, dcdd, acadia14_63av, ecaade2013r_006t4, 22bb, 5a80, 1fc9, ecaade2017_061g, sigradi2015_10.377s22, 4fc2, f4a2, 5f91, a990, 768c, 5152, ef12, bf5f, caadria2017_174v42, 7dea, acadia14_627al, 50e6, 46ea, acadia16_254c16, 541f, 8e6a, 707d, c0fd, cdbd, ecaade2017_229kk, 2920, cc45, 3732, 3e6b, acadia14projects_589k, ijac201715106cc, d813, ed2d, cbbe, d72e, sigradi2016_448w, ecaade2016_tkoz66, f3d3, a5a8, acadia17_162m, e0db, 73b6, ijac201513206c9, 5a32, cb2f, 7149, 6018, ad64, 0646, 1d07, caadria2016_611w25, 56a7, ecaade2014_204x52, 5a1d, caadria2016_579i24, b98e, 773e, sigradi2015_6.329x8, f1dc, afbc, caadria2017_004u2, 3191, ascaad2014_034m1, 34aa, 208c, 8154, ecaade2015_119e24, e8e5, f342, a2b6, af72, ijac201614201h6, 184e, sigradi2016_695r, acadia14_177v, 28b4, ecaade2016_168g48, e6e3, ada4, 1463, 4a8f, 7d35, 7014, 82e3, 7c06, ecaade2015_333b72, 23d1, f4ce, 2281, a45b, 9800, 615d, acadia15_431h18, f7ad, c15e, 9686, sigradi2014_265v1, ecaade2017_019gg, 84ba, 88ed, sigradi2014_074l6, 13bd, ijac201412202s1, 00f9, b657, 7c89, 5f4c, 760a, 0031, acadia16_196c13, a384, 8cc1, ea2c, 213b, 83f7, 6ef1, 545b, acadia14projects_681at, dfdd, 74e2, 13a9, ee13, d3c7, e91a, sigradi2014_042n3, acadia14_301f, ecaade2016_154l42, caadria2015_004m1, c1ae, 4890, 0815, ded3, 36b5, 9e8b, 93a0, caadria2017_183f44, ebc2, 9200, caadria2015_092h15, 4096, 51b4, caadria2017_041k13, ecaade2016_018u4, 4a0e, ca5b, ecaade2014_012n2, acadia17_650b, 7d3c, ecaade2014_237f61, e1eb, acadia16_8d1, ccd9, 5175, ef35, 100b, 257a, bbd5, d062, sigradi2014_109i9, 8abf, 0c9b, ascaad2016_045j18, a7e9, f83d, a5d9, 9dec, ecaade2015_286y62, ffc3, ijac201614202l8, acadia14projects_691as, 3ff8, sigradi2014_244i9, 17f8, 73e3, caadria2016_425d18, acadia16_244u15, acadia14_311u, 87ca, 9fd8, e20b, 1894, 8f3f, 4f0f, 2dde, 1bd9, acadia17_201xx, acadia17_257f, ecaade2014_138o30, fcc4, f0af, 5fc0, 4740, 35ac, 03e7, acadia14_229j, 9711, caadria2017_104p27, c722, 8a3e, 98c0, f3b1, ecaade2017_041o, ecaade2017_124r, 1433, d831, 1b05, e596, c18d, e942, d177, ecaade2017_085ww, 1b0b, 6af6, 1616, ecaade2017_291a, 12db, caadria2015_156j24, b57d, c900, 0958, f217, 467b, ecaade2017_302ii, ecaade2015_28z5, f675, 21f4, c789, 8aa1, ijac201412205b4, caadria2016_611e26, 4257, acadia17_474m, 0d61, 389f, ecaade2015_155f32, 9ce4, ecaade2017_301x, e74f, b459, 6121, acadia14_699m, bafe, ecaade2015_271a60, 66a0, faa6, 702c, 3e48, f73e, 24a8, 0e63, 1096, c1ad, 7578, 7f12, e937, ecaade2016_213n54, 3245, ecaade2013r_018o9, ijac201513102g2, dbdc, c1c5, e1ad, 4775, 317f, 8e3f, ecaade2016_129m35, b137, ecb6, 5cb1, 62aa, f354, sigradi2015_sp_11.303p31, cead, 4ab2, 6a60, 5f8c, acadia17_608cc, 7cd2, ijac201513105k4, e041, a588, ecaade2016_164k46, 11d1, ecaade2017_094r, 1008, 1795, e19d, caadria2015_064v7, b449, 82fa, 7cce, 8015, 1270, 78bf, 247b, 8331, ijac201715105oo, 0715, b78e, acadia17_348k, 5927, b874, a414, f66b, 1e2b, eac1, 1d2e, 6ad5, c0d7, 4e63, 8c3a, e07c, c762, ecaade2016_118g32, 6676, ecaade2015_333h72, acadia14_565ac, 93cb, acadia16_432o25, cdf1, 51ec, 9ba1, 4e62, 10de, 8086, 2680, sigradi2013_77i, ae43, 46a9, 87e8, 0661, c3cb, 47d4, c290, 414b, f819, 70af, ffa6, c9b2, e21f, a52f, eef2, 972a, 5acc, dc3b, acadia14_365ae, ecaade2016_114g31, acadia14projects_463o, 5f85, ea36, 18eb, 749c, ecaade2015_301x65, 9d4a, 963d, 6e69, 3264, a9e9, 88d1, 9362, 877a, 5ef3, 618b, 3466, ascaad2016_016r6, ebb9, ascaad2016_011g5, beeb, 96ad, 744e, ecaade2014_057b14, 64c4, 7faf, cfae, e482, d86e, bd7c, e4ed, 0561, 2709, 1027, d11f, db1d, ecaade2014_180p45, adb5, e70e, 4800, 09f5, acadia14_579i, fb65, ecaade2014_138u30, ae49, 03f0, bdc7, 39ed, ecaade2017_173mm, d4ab, 8ba1, ecaade2016_078e23, 6526, bb40, 4916, c5db, 8e69, d579, e8cf, adaf, 3688, e06a, ijac201412303y7, 5e44, 45d2, 7719, 2e4f, b02e, ascaad2016_047u19, ca51, 70d3, ec02, 7584, e8be, d345, aa54, 7c97, 4e5a, c29e, d850, acadia17_339tt, acadia17_28x, 2df7, 9ed5, acadia14projects_219f, 9058, 87ae, 5863, 6b5f, ecaade2016_006s1, 91af, 96db, 360a, 6d4f, acadia17_570w, 8600, acadia14projects_565w, 06ce, sigradi2014_279y2, 4b2a, b9fb, ecaade2016_225j60, 97c3, caadria2015_208o31, 1f46, 30f2, ecaade2014_225g58, ascaad2016_005e3, 2adc, 7d1e, acadia14projects_427ap, d8fa, 2bf0, aaf1, acadia14_339ah, 528d, b935, 9f22, caadria2015_030k4, 43ea, 80c5, 6b7c, acadia14_199am, ecaade2016_222i57, sigradi2013_390e, fc47, ecaade2017_305c, bffa, caadria2017_190z45, b7fa, 59af, d133, ca7c, 5cac, e1aa, 7161, 1d66, 657d, 2b8a, 0b28, 735a, d990, 861f, 35ee, 3ea0, a4a6, caadria2017_003r1, 42c3, ecaade2017_146mm, 0672, 122e, 1a5c, 51e1, a04f, d684, 075e, ecaade2015_116n23, b084, a5e3, sigradi2013_326m, f312, caadria2015_130i22, eea4, ef13, c7bc, 2eda, 078d, 2f76, 5308, 812c, c3cc, sigradi2014_036t2, acadia17_82hh, c2e2, fe44, fa28, 743a, caadria2017_070u22, f78b, 03c7, 1b9b, 3353, caadria2015_014s2, 68e3, 1019, c945, ecaade2017_305qq, b1fb, 39a2, ecaade2017_230oo, sigradi2013_42n, b8a9, sigradi2015_3.370a6, acadia14_247k, ecaade2015_241t55, acadia14_327d, f512, b407, b813, 42c1, db68, c2e0, c3de, 5932, 15cb, f231, ad38, 0431, 0f33, 0a9c, 8dad, 5943, fee0, 80a1, 81fd, 2558, acadia17_482w, 68d5, 0789, bf70, acadia14_153ar, 71b4, sigradi2015_11.8p23, acadia14_63ak, 40eb, a4c1, b307, 3c26, 80c6, 6ecd, 9745, 7f59, 3160, 130f, 8908, 32a7, 5fc6, ae6f, 847b, 1e91, ecaade2016_241c64, dbd0, 9cb6, 67b3, cb50, ecaade2017_048ii, 15b5, 23ca, 7dce, 54bb, ecaade2016_113b31, c5af, 5c7e, ecaade2017_169rr, ecaade2015_73g14, 8ef7, bc60, cf39, 62fa, acadia17_258t, 7f55, 787e, 9721, acadia14_237ax, fcc1, 26e7, e2f6, ecaade2016_167t47, 55db, ecaade2016_118t31, c89b, acadia17_511vv, e611, ecaade2016_048t13, 4ebc, 3c54, fbc9, cbac, dae8, 29a3, d32b, sigradi2015_3.345r5, 8060, ijac201614207o11, f17c, sigradi2013_387e, afe3, 96c7, 3306, acadia17_426i, 231f, 7431, f49c, 9254, 4053, f9ad, acadia14projects_219c, ecaade2017_198i, 422d, 63f9, ecaade2016_026u7, 27db, 4337, ascaad2016_022w8, sigradi2013_164, b7ad, ec10, ecaade2013r_009t5, b7d1, 138c, 14e4, caadria2016_487u20, a2ae, 5ae7, 5ec9, b8d5, acadia17_258i, 0080, 9570, 37da, ecaade2014_157v38, 31d4, 5600, 95df, a5fc, ea56, 2874, 83d7, fa6b, 8ffd, 6d8f, 4b47, ecaade2016_071s18, ijac201412402p4, ijac201412403w5, 732f, 3e5f, 6372, 7fb7, f459, 0e2d, ecaade2017_291g, 53ff, acadia17_630f, 28bf, e8d6, acadia16_72i5, 9e2d, sigradi2013_111u, ec65, b393, a5c5, ecaade2014_168t40, ijac201614101g1, fcde, d98d, 0547, 06c4, d3b7, 4f66, 25af, 2db1, sigradi2013_117i, f907, fe62, c639, acadia17_608v, f747, d270, 3672, 097b, ascaad2016_028h11, 2316, f6b4, 0b86, 5d97, 058c, b172, 058e, 2b95, 4d27, e94a, 072a, 9de9, a79a, acadia17_382gg, 50fe, acadia14projects_145ai, 7ef1, 9ed4, 065b, 273e, 55eb, d66c, 6418, d5dd, a911, 0b80, ecaade2013r_008k5, b24b, d31e, 69b9, 4fcc, acadia14_317z, f93f, a964, 91f4, ecaade2016_048c14, acadia16_298m18, 2080, ecaade2014_035a9, acadia17_628zz, f3cb, dec9, 42d1, 3bad, 9479, acadia14_399aj, 4754, acadia16_34d3, 461a, e5d3, a650, acadia14projects_153a, 2af9, 0d37, acadia17_373k, ecaade2014_084y19, e5b5, acadia16_214d14, 8032, f29b, acadia14_601ae, 429f, bdeb, c84f, 0630, 7ea3, e394, 43b7, 8d6e, 57f0, 2074, fa95, 0f31, caadria2015_164h25, ecaade2015_241x54, 3982, ecaade2016_042n11, e701, ascaad2016_033g13, a688, ecaade2017_301p, ecaade2016_119z32, deca, acadia15_407o17, 0e5a, acadia17_590a, acadia17_298gg, ddce, 134a, e94e, 4a72, ca3a, ecaade2015_38m7, fe96, d34d, ecaade2014_072k17, 0c6d, acadia17_670x, 88bc, 3ca6, acadia14_619am, 6bd2, 0d6c, c03b, sigradi2013_311k, 8f1e, efbf, 0ac9, 65d2, 1c66, feb3, 4dd1, 8fd3, ecaade2017_090hh, 3cbc, c52f, 7db2, e50c, ecaade2014_162s39, 8ca2, f76f, c8f1, 0a8d, acadia14projects_111f, 5048, 21e8, 912f, 1117, ecaade2014_224s57, 38ae, 9988, acadia15_274i11, 0a96, a2d5, 09bb, 7135, ecaade2014_168x40, 9a27, e908, acadia15_123n4, caadria2015_209d32, f1cc, 982e, 35de, 2100, 0d36, 60fd, c069, f7be, a862, a96b, acadia17_50uu, ecaade2017_143o, 3b58, d338, 24ee, e2a3, f22b, c8ab, acadia14projects_63az, 911d, a0a3, 16fe, sigradi2016_450tt, 6eca, ecaade2014_173f43, caadria2017_129l34, ea94, acadia16_450n26, 850a, a784, 32d7, 074c, cad5, ijac201614308w4, dd30, bc2d, ecaade2016_221y56, 1cb6, b66c, 4ead, sigradi2014_234x8, 36d3, 1e50, c6a3, ecaade2015_307l67, 6aeb, 1cad, acadia14projects_339ae, cd62, 830f, fa15, 293e, 3e59, 28e9, e20a, ecaade2016_tkos66, 9202, b40b, 51fa, de85, 046c, 4538, 41b4, sigradi2014_192o6, 6172, 9f30, ce2e, 5abd, e1b1, caadria2017_056s18, 1c7b, 4389, fb7c, 8462, 7bed, afc0, 5f1d, ijac201412204t2, 7bbc, b014, f6ed, e7ce, acadia16_12l2, d92e, a4ee, 89b6, 246e, caadria2017_062t20, 999e, 3950, acadia14projects_101al, 4bbc, ade6, 3811, ecaade2017_170a, sigradi2013_303k, acf4, ecaade2017_253n, 3957, 5c66, 0dc7, 0a93, 721e, sigradi2015_sp_4.388x29, 2d86, c8ae, sigradi2016_752uu, 7c2a, fb06, acadia16_130u9, ecaade2015_199b43, acadia14_101y, sigradi2015_2.213u1, b2d4, caadria2016_033x2, 2d6a, f7ee, ecaade2015_35x6, 5353, ijac201715204tt, 3963, 3b33, ec9c, 62ad, fda0, 16dc, 5585, ecaade2014_022b6, acadia16_470o27, e567, ef6c, 9ddd, 06e1, 1144, a05a, acadia14_135i, acadia17_257b, 0ef5, 93db, acadia14projects_463a, 48db, 47b4, e85d, d237, ecaade2016_071u19, ascaad2014_004l2, 9070, 6883, caadria2017_134x35, 274d, 6939, 5ca1, b1bb, 4aaa, b434, 8583, 7c4f, dec3, acadia14_427ak, caadria2017_063a21, d407, f58b, f00b, acadia17_201a, 272a, 6ec1, 2243, da19, c7b3, 4b59, 9d94, d344, 25fd, cbce, f1ba, 2277, aa08, 9770, bfe8, 352e, caadria2017_015v5, 3065, 5bcb, d3a7, 2c23, sigradi2016_446f, ae04, 6e49, f998, 0886, acadia14_135ac, 3cf1, 8860, acadia17_392p, ecaade2015_17h2, acadia17_154pp, dbe0, ed8f, 11b5, dd48, 21df, 8b5b, 7e68, e292, ab5d, ba7a, 64c1, 44f1, ijac201513206s9, 23ea, cb21, sigradi2015_10.307i21, 289d, 1424, 9f50, fab4, ascaad2016_057s22, d5ae, 4a73, 33cd, 07aa, 9d82, ecaade2016_013l3, 4ff7, caadria2016_311f14, fba0, acadia14_199ad, sigradi2014_189m6, 0923, 72e9, 9e0f, fb7b, d49f, 5053, c1d6, ecaade2014_187f48, 27ee, 5e3a, 6697, 84ce, e136, d7f2, ecaade2016_243p64, a5fd, 04fe, 4d13, 82a9, acadia16_460v26, b6ce, ca94, fcd9, 14fe, a0e4, ecd5, f55d, ecaade2017_003l, 8d9c, caadria2015_016k3, 30ec, caadria2017_182p43, 15a6, 7512, ijac201614401d1, aa5b, 3eec, 1172, sigradi2014_048s4, 16ba, ec6e, 09de, ascaad2016_010x4, acadia16_34j3, ca07, 1b7b, sigradi2016_448ff, acadia17_532cc, e08d, 0510, 50d7, acadia14_135k, e138, 57f7, 5515, a479, 3a3e, 8a2f, 0a99, ae72, dcef, 1c47, c49f, 0cb2, caadria2017_046n14, d5a5, acadia14_63aj, ecaade2013r_001b1, caadria2017_008y3, 2492, 0662, 853b, caadria2015_213g33, c19f, 4ce1, ddf0, 01c4, ecaade2016_120c33, 53f0, ascaad2016_040d16, caadria2017_070n22, ecaade2017_172v, sigradi2014_048t4, 947a, 147e, dba8, 51ef, e0a0, 5c93, c2d8, 8dc9, 2a74, acadia17_637a, 3c14, 2f49, bfa1, 5703, f088, aead, dcdb, 4716, ecaade2014_071c17, b808, cf8f, 57a7, 79de, b8e1, c304, 8d4e, 3aef, 1cef, sigradi2014_041c3, b245, 9774, c858, a16f, bd07, 20b0, ecaade2015_144d31, 25cf, b227, ecaade2016_203f53, caadria2015_188w27, 4e56, 7ded, f0be, cb32, 5126, 5c48, 722c, 9e5e, 6091, c1aa, ecaade2017_143b, acadia17_248f, 3526, 6d4e, 3921, 847d, e3ca, 1f39, f5bd, 3edc, ea55, 190e, b0e4, 3acd, 9fd6, 9b14, 61db, 6457, 8b9c, a5bb, sigradi2015_12.215m27, 2432, 3e89, b86c, acadia17_391vv, ca11, 9a1b, 96f4, ijac201412303e9, ecaade2015_109v20, 48ad, 5d42, a264, f5be, sigradi2015_6.151f8, aebe, 8b73, 729a, ecaade2015_130z25, 38d3, ec7d, 4a2d, caadria2016_095s4, 294b, d8a2, 51a4, ecaade2017_215aar, 5d45, ecaade2015_285h62, a4e1, acadia17_491x, 45ab, 1e19, 41a0, b377, 0920, acadia14_479x, 422a, acadia17_350oo, 7c72, 90f3, c0a1, 62a5, 1c67, 531f, cdc3, d7f0, ecaade2015_122r24, ijac201412302s7, 696e, 860f, 20d6, ascaad2016_043o17, 1258, 0617, fa41, d010, 1cb4, d8a8, a6f4, 9644, 23ce, d936, caadria2015_213u32, ba1c, 3d0a, bccc, 83e9, f432, 59b5, acadia14_63am, ijac201412206u4, d443, ijac201715106hh, 5ee3, d402, b477, adc1, caadria2017_015d5, 142f, 5f24, acadia14projects_427am, 6344, f4d0, 507e, sigradi2016_752nn, 64ac, 503e, 0a05, 8ce1, 77f8, 8655, 78d2, e571, 1c12, d3ba, acadia17_266ff, acadia14_177u, ecaade2014_192c49, 47b5, caadria2017_183w43, de66, 87c6, sigradi2016_814t, 07bc, c9f5, 77a8, e018, 15df, 38d4, dd50, d610, 3668, ijac201614402s1, 8de1, 6120, beb5, d278, a0d5, acadia17_201b, 8a29, acadia16_318p19, e359, 05bd, 5d0b, 7ba4, 7010, 61bf, acadia15_451v19, 3fa8, 8152, sigradi2016_479aa, 1920, caadria2015_087j14, a93a, ecaade2017_254uu, 31d6, 1cc1, e43f, e624, fcd4, 6330, ecaade2015_215j47, 5cdb, 81f9, 5492, caadria2016_197i9, a450, 25f1, ecaade2015_227u49, 3703, 0353, 6f7c, 6beb, acadia14_101n, 23f0, ecaade2015_314m68, 16af, 779d, 793c, d615, 9dfa, 54bf, 5370, 846b, d84b, 07bb, b574, 47b8, acadia16_140e10, 9667, f054, 304e, f3bd, 2b37, sigradi2013_96, add1, acadia15_161i6, 4572, a1de, caadria2017_009o4, ijac201412301w5, ecaade2014_138y30, acadia17_266x, ecaade2014_080e19, d916, 3846, sigradi2013_393z, 353c, dae5, a1ab, 9328, caadria2015_049z5, 4b11, 670f, 9452, 1582, fa69, 8bba, ascaad2014_014g8, ecaade2014_035d9, faf6, cc86, sigradi2013_10b, 987b, aea0, f47e, 4a98, ecaade2014_218k55, 0465, acadia16_78m5, e219, sigradi2014_345g10, sigradi2016_621dd, acadia17_542ss, 066b, e846, 1ef9, e4d0, dcc5, a9d3, a77d, acadia17_26d, 094b, e7d4, 1c1d, d1f3, ee85, ecaade2016_106m29, b4af, 9caf, 8974, 6e09, ecaade2015_101h20, ijac201715102q, d93b, ecaade2015_79i15, 295f, 8cfa, 28b1, fbf2, caadria2015_064o7, 4e64, ecaade2017_156w, 063f, d2bf, 385a, 1f09, 78a4, ecaade2014_044i11, 71b1, ed00, baf9, 0fc4, 7cc1, f725, e49e, 2a94, acadia16_372e23, aff1, 2a50, 9010, 9e12, 9a57, sigradi2014_049f5, ecaade2014_086z20, 97e8, b4ec, d480, sigradi2016_639ff, af83, 91c4, d8b3, d6b8, 6a9d, ac3a, ded4, d4bb, f97c, eeff, acadia17_551f, ijac201412303u7, e87f, ea2f, b41e, dbf9, 0d76, 40a4, 5628, aa93, ecaade2016_067n16, 1de0, 1c9e, 32be, fb68, d8ed, 50c9, 0f3b, a084, ecaade2015_285t62, ee0d, c989, acadia16_224s14, 3430, 09fd, a67d, 4fb2, e080, ecaade2015_237i54, 6fcc, 8d43, 4099, c135, acadia14_153ao, c813, ea2d, cd6c, caadria2016_839o35, 1428, ascaad2014_007f4, e1e9, 1877, acadia17_273hh, 2b29, 412b, 847c, acadia17_445s, ecaade2017_059vv, 92be, e30c, dc0c, e6a0, 1c32, 8a82, 52bc, 3d0c, 3418, 1f87, 4973, 6972, sigradi2015_12.215l27, 3e46, 4743, 6725, ecaade2017_199q, c7ee, 9364, 342c, 5afc, ecaade2016_063r15, 2d17, 1558, 8e2e, ijac201715106dd, 4f12, 0835, 80e9, ecaade2016_191c51, 3ad4, b1b8, 0516, 5b55, 73eb, b780, 9e5b, ecaade2016_130i36, acadia14_189am, f1d8, fe3f, f58a, b1e2, 98d5, 3e7b, 0981, sigradi2014_151h3, dae0, ecaade2016_129x35, 3101, 763b, b564, 1488, 80cb, ijac201513102y1, dfee, 47ae, d968, ijac201412405m8, 7e30, 2559, 3139, acadia17_511e, 492f, b562, sigradi2014_186i6, 5a26, 0154, 7b5a, 8c82, sigradi2014_037z2, f504, dab7, 38b9, ecaade2014_024y6, acadia17_365i, aa1a, sigradi2014_201d7, fad8, 9601, 3eaa, 7235, 9006, 8f63, 4d9e, 51b1, b942, ijac201513201d5, 2ea9, 649a, caadria2016_651w27, ecaade2016_077s22, c341, 4c29, b151, acadia16_184t12, 6fce, 9c9e, acadia14projects_565o, 267c, e574, dbed, cbdf, ff6d, 4000, a2a7, ecaade2016_230b62, acadia14_375m, 1b8b, 919d, sigradi2015_10.144u19, ecaade2016_bkol65, edf5, 0efd, ijac201715203f, 843f, 055f, 2ffd, e578, ecaade2014_010h1, 5874, 904b, f2a4, sigradi2014_239g9, 0737, 2138, 1cda, 0a4b, 74ce, 9209, acadia17_392k, 25ec, f4c7, sigradi2013_183b, 8b4f, 3e66, acadia16_260o16, ecaade2015_48i8, 7fce, eaf8, 7d77, 0afd, a944, 772c, ee3e, acadia17_257vv, 3d2e, 2a48, 9757, 24f8, c909, 387d, ecaade2015_225j49, f07e, 9333, 670c, sigradi2015_12.259b28, edf6, 15de, c1c8, c3ad, caadria2017_030v10, 7dec, fde7, 246a, caadria2015_049b6, caadria2017_051l17, f9e6, d6f3, d2a9, d556, 8e6d, 1c7e, 952f, ac5c, f25f, bee4, 75e7, 34fb, c818, c62e, 0ceb, fc74, fdce, 5d86, 7ce6, 38cd, a1f9, 7514, ecaade2015_273j60, acadia14projects_339al, ecaade2015_171k36, 93ab, acadia15_333z13, caadria2015_014v2, fdb8, e625, 6e17, 5d0a, 7ff2, 3eab, c5dc, 94a9, 186e, acadia14projects_463k, caadria2016_055m3, 79c8, 2068, 33a6, 3356, 2b0d, d4a1, c38e, bd2a, e6e7, sigradi2013_155g, a130, acadia14_237as, fbe3, e6d7, 99ea, d0a0, da40, ascaad2016_022n8, 0b3d, efff, d93d, d821, d4af, ecaade2016_158g43, 90d8, 083e, a2df, eec8, da35, sigradi2014_345m8, sigradi2014_345f9, dcd8, acadia15_47f1, ecaade2015_130c26, ascaad2014_029x7, 7237, 8558, 82eb, 78fe, f916, 9deb, 4457, da79, 5e3b, c961, 2d09, f82c, 6c1f, cc92, d00d, ecaade2014_009a1, 14f9, d6ed, 7d9b, acadia14_655ad, 1b44, 7ea1, acadia14projects_103af, 0589, b253, 1fdc, 8c31, 06d7, 8dd8, c1cc, de4e, ecaade2017_006oo, 652a, 8220, ijac201614202v7, ecaade2015_265s58, 6858, fa68, 84b8, ascaad2014_003n1, 6184, 1ca9, 76f4, 9f85, f32b, caadria2015_157t24, ijac201412403a7, 16b3, 1b16, ab2e, d8b8, 45fe, 74bb, a25e, af8e, 840a, 3d03, edf8, e01b, ijac201513104i3, 3448, ijac201715201n, bf68, 2f7b, 1a98, 76b1, b799, 1573, f335, ecaade2014_072k18, e857, 9cb4, 6477, ab23, ecaade2016_136i38, e016, 3d56, 146d, 0125, 0cfb, e973, 6012, ecaade2015_77y14, adb0, f726, acadia17_472mm, 2606, fa08, 1ba3, b666, 7537, 96b9, af99, 22c3, fc4d, 7a58, 7158, acadia17_308tt, baf0, 2273, a331, d081, caadria2016_197g9, 4ac2, dd2b, ascaad2016_026u10, ecaade2017_214m, caadria2015_023z3, 33bb, ecaade2016_140z39, f094, acadia17_620vv, 088c, b355, ecaade2017_232j, a5f3, sigradi2015_8.239d14, 6dfb, 792f, a874, f199, c787, 64f1, ecaade2016_223c59, c7f2, ecaade2013r_012m7, 08be, 7297, 9d74, 8c32, 08cc, d385, 3c7a, ec95, 24ad, 92e1, dd51, acadia16_332z19, 7a54, 8ef6, ecaade2015_177c38, fb2f, ecaade2014_157k38, 51aa, 94c9, 58d4, acadia17_522dd, 6da8, 6ecc, f460, 6ee6, a00a, 4186, caadria2016_797s33, acadia14projects_135o, ecaade2016_095d26, 7995, bcf1, 12f2, acadia17_154o, 2576, caadria2015_102v15, 3589, ecaade2014_024d7, 1e54, 78b5, 016b, ecaade2016_087u24, 92ff, ecaade2014_167n40, cde0, f9d2, 7aff, c146, 532a, sigradi2016_637x, f8b1, ecaade2017_029dd, 2890, 922f, ecaade2017_054q, e7c8, ecaade2015_171n36, 2b10, 1046, 2e0d, ascaad2016_008d4, 426c, acadia14_257ad, 85ea, 8bd7, 0776, eedc, dd39, dd3b, 3aa2, 1a39, 40c0, caadria2017_002j1, 70a4, 8bed, caadria2016_631c27, 4829, sigradi2016_674kk, ecaade2014_084z19, 7b36, 7fd7, e366, e940, f9ec, sigradi2013_248f, f6f2, 5eda, e9c9, 532e, c2ab, fbb7, adae, 8da9, 4949, b1f8, caadria2017_163c41, 2a20, 14f8, 49c1, ba54, 139a, caadria2016_023o2, f067, 0592, acadia15_311i12, 2cd9, a772, acadia17_52g, 42d6, 4b55, 5ab8, 53d9, b0aa, 1693, 6f89, 1dfa, 7c28, 544b, 4724, 1e95, 5a7d, 26de, abf8, 15b1, 2345, b594, aea6, sigradi2013_411, ecaade2016_164p46, c340, ce73, 6bcc, ecaade2016_102l28, c5b1, ee7d, ijac201715101e, 0383, 087a, 2bc3, f0ee, 169b, sigradi2013_28t, c6b2, 9999, e4ec, acadia17_648gg, 0e10, sigradi2016_534kk, c34b, sigradi2013_111, 39e2, f4db, 9fb6, ecaade2017_009z, sigradi2014_109f9, 9cf0, 1343, caadria2016_445y18, sigradi2014_345f10, 0130, e10b, 03e4, e2e1, 5a5a, 2f0d, e65e, 8045, acadia14projects_719m, 8e72, 1c82, 0cae, 2003, 0c50, acadia14projects_637ai, sigradi2015_8.41c11, 7a78, ecaade2017_071ii, bf14, 0964, 85d7, 7e8b, df9b, e3fa, 8aaf, fbc6, c3b3, 5d74, 3dd2, aaf6, 8887, 95f3, 7fdc, 4d4b, ascaad2014_005k3, 7f3e, sigradi2016_764d, 0dbf, 4f43, 2ff8, 6225, bf5d, 8cef, ecaade2017_170g, 0bb2, acadia17_318qq, 02de, 709e, 8088, 50b5, e580, ascaad2016_042a17, ecaade2017_006x, caadria2017_018z7, 707b, 6472, 2bc2, 99f0, 0c0e, bbd0, sigradi2014_114p9, acadia17_358ss, 6a96, 3197, 9395, 3ab0, 4bf9, dc28, 6bc1, 2ca5, a873, sigradi2016_446c, acadia17_274a, ecaade2016_223b59, ca2f, 2ac7, acadia14projects_145n, bb71, 7d38, acadia14_365al, 9f86, d8f1, 0eb7, sigradi2016_741jj, c12f, acadia15_381p16, sigradi2013_386p1, a962, 9d5f, 021e, ecaade2017_044nn, 88df, f3ec, ecaade2016_013n3, a596, sigradi2015_4.219a7, 79fc, face, 2b05, ijac201715105mm, 136d, d877, 0684, acadia16_98c7, sigradi2015_10.309x21, c810, ecaade2015_77t14, ecaade2015_196n42, ae25, 7c7a, 0a7f, b2b5, ecaade2015_227b50, 1c61, ijac201614301a1, 6f62, de32, 241c, acadia17_221oo, 7b77, 18c7, ecaade2017_199v, caadria2015_202x28, d2a7, cf3f, 1fe7, deda, 4f8e, 1b10, e93c, 0e06, 8370, ecaade2014_132c29, ijac201614203x8, 6466, 55f4, ecaade2017_083kk, 5fa6, 998b, caadria2015_164f25, 49b9, e635, 18ff, 9a6c, cfff, d308, acadia14projects_555g, bac4, 17d9, sigradi2014_263z9, caadria2015_081k12, 5772, c8d2, dae1, eb90, 5199, ab20, acadia14_619ab, c189, ae17, 1b28, ecaade2017_071oo, ecaade2014_011f2, 4952, b588, 704c, acadia14projects_479z, aa77, 9d08, fd05, caadria2017_086g25, e723, 9b4c, f64c, acadia17_274ss, ecaade2014_196c51, 3865, 0ed9, be16, 8363, ijac201614305r3, ee62, 31b7, b85a, 11b7, acadia16_344i21, acadia17_283uu, 94c3, 0bc6, acadia14projects_339au, 153e, 2796, 88b0, 1ec7, 7b46, 93b1, b5a1, 6f67, ecaade2016_033i9, 8fd5, 3db6, 8c92, ab36, c415, ebd2, d23e, 7750, ecaade2016_213l54, 3693, e5de, 39a0, de5f, 11a8, 3323, eb02, caadria2017_122u31, ijac201614405i3, 8fd1, 748a, ecaade2014_168t41, 300a, 768a, 9624, d16f, 9b52, eb1d, acadia17_464b, fd8a, ecaade2016_065d16, 7527, acadia14_281t, 8401, 8a6d, caadria2016_187f9, acadia14_681am, 98bd, b8fb, 41cb, ecaade2014_218m55, caadria2016_529k22, 552f, b628, e1ff, ecaade2017_073p, 903c, 92d4, 33d1, 294f, 72c1, fd0a, 5eca, eb0c, acadia17_178y, acadia16_78p5, 2cb9, ecaade2017_255r, 3977, 26b9, ecaade2016_102f28, 8c43, 90ab, ijac201513305k12, 5864, f719, 81e9, c448, 4170, 196f, df2a, f4da, fb2a, d1b7, 37d5, 2d9b, acadia16_106c8, acadia17_348a, ecaade2016_162r44, a558, 541c, ecaade2015_206n45, 1453, ecaade2014_094n22, 4154, sigradi2016_815gg, 7b11, 7851, 71c8, b8cf, fe9e, cac1, sigradi2014_128e1, 75a8, ijac201715101d, e709, ijac201412301g6, sigradi2014_123u9, 6497, 67c8, e4dc, c880, sigradi2016_470w, 01f0, ecaade2017_013tt, 71fd, e4f7, ecaade2016_191g51, caadria2016_197l9, 4c25, c50a, 604e, caadria2017_183i44, 6cb0, 5a3c, 26b4, caadria2016_539h23, ea8a, d38d, e2b3, 73e4, ecaade2017_019c, ecaade2017_253ff, acadia17_238ss, 6706, 862c, acadia14_63ab, 65de, 7929, 3de9, 8d2a, acadia17_620tt, ecaade2014_240m62, 09e6, 4404, cce4, 06c6, 1de1, ascaad2014_029u8, 971d, 20b5, 364e, 20ac, c408, 713a, 2c9c, 5746, d35f, 4f80, ecaade2015_129p25, c193, ascaad2014_026f7, ecaade2013r_009a6, caadria2017_174d42, 2851, ecaade2016_071n19, acadia17_390oo, 17ce, 7f63, 621d, 7165, 6f1b, 789a, dd0a, 5200, b9b9, 54af, 5da1, 8112, ijac201614105k5, b50c, ecaade2014_121x27, ecaade2016_108w29, ecaade2017_071rr, 3602, 9aa1, 6e9e, c3f9, ecaade2015_114k22, 74ad, ecaade2017_240p, sigradi2016_655e, 8403, fbf0, acadia17_339rr, fc9d, 0ec8, acadia17_52r, b14d, acadia16_308r18, 2aee, 04ba, acadia14_661j, 326f, ecaade2014_095t22, ijac201614202o7, ac35, 1909, b650, 3799, c6cc, 7eee, e129, cd76, ecaade2017_208k, 3782, de34, 8775, ecaade2017_172hh, ecaade2017_265j, 8ac5, f0c5, 2852, a41f, f32f, e33b, bbc1, ecaade2014_078t18, c7c3, ecaade2016_071b19, bf5c, b882, caadria2017_003p1, 8148, 778d, 3a68, f516, b0c1, 0e82, 8616, 1a20, 0c8a, ecaade2013r_002b2, b95b, 045c, 08cb, 1bf3, fac9, 4312, 556d, ebc6, a4d7, e03c, caadria2017_174m42, fe8c, 3de8, 5222, d6a1, 0a73, fe52, fc35, af77, 16a0, 575d, cc13, ecaade2014_052g13, b9dc, ecaade2017_306p, ecaade2014_080g19, 9323, 3ab7, a3c3, 6c8c, 60b3, f929, 4507, caadria2015_178z26, ac21, caadria2016_187n8, d2f8, 9ab9, e916, 460f, 3d84, 2793, sigradi2014_291m4, 309b, 1dcb, a0f2, 087b, ecaade2015_116o23, ecaade2016_046p12, 22c1, ea79, 779b, 9222, 9979, 8380, 6f71, 9f31, 8ecd, 454e, acadia17_81g, a1cc, d33c, 5699, 3e84, b09a, 53b8, bd06, da94, acadia16_206j13, 3326, 65ed, 3c46, fe0a, d55c, 3db2, sigradi2015_3.209e4, ecaade2014_123i28, 31f5, ijac201412403w6, acadia16_308s18, sigradi2013_389o, fd6c, 3a3d, 3c4d, af1b, 6028, ac80, sigradi2014_305l5, sigradi2014_099u8, 12d5, 0fe3, 5f3f, 2963, ecaade2016_191a51, dc0a, 7b21, 5b00, 423d, a315, ecce, d05e, c746, b59a, acadia16_140a10, ascaad2014_014p7, 9782, 0baf, 9f54, 0a35, 7fb5, e407, 4f7f, 9208, 3fc3, f660, bdd9, e99d, acadia17_658f, ee07, 2864, 157d, f791, sigradi2014_157d4, 7e0b, c52a, 5984, 195f, 5f19, acadia17_426l, 45a6, ecaade2016_190z50, 3f81, c13f, 1036, ecaade2017_181x, ecaade2016_225s60, 5c4a, 8f8a, 0609, 83e2, b033, 52d5, 2993, 78a2, 40df, a2ac, fe5e, acea, 8d67, fe7a, 693b, 0cbc, ecaade2017_029y, beb7, ae65, 03ea, 7f5c, ecaade2016_042v11, aafd, 8dda, 6250, ascaad2016_005a3, e75f, 3252, 234f, 94e1, ac5d, d4c1, eab0, ecaade2014_239s61, sigradi2015_8.81y11, acadia14projects_101af, 9c6e, 170e, 4cb9, 5afe, 5567, ascaad2016_033d13, 449e, 6fef, d891, ecaade2014_225p58, dbdf, sigradi2015_7.146w9, 3d69, 403f, fbe6, 4ac0, ecaade2015_37f7, 4b74, 5571, ecaade2017_208i, 9b80, 770c, 9b6d, acadia17_381q, 2692, c788, 71ad, f3ea, 031b, 9d2f, 3a7d, 7910, 988d, bbcc, ca93, 1c9b, acadia17_324z, ecaade2015_278p60, ecaade2016_132f37, 5ff7, 99b9, ecaade2014_173n43, 90bd, acadia14projects_661b, 99d6, fde8, ecaade2014_035c9, 5db8, 98ae, be11, 7df8, beff, befc, eb19, 4108, 21d1, a5e6, 9c18, b4b9, 0ff8, a4b8, ef18, a9ba, caadria2017_027s9, 4bae, 0520, 686a, caadria2017_069y21, d277, 4644, 0fa3, acadia17_512i, 80cf, ecaade2015_118w23, c0de, 337e, 53da, acadia14projects_79w, ijac201614102c3, acadia17_414mm, 18d3, 3190, ffb4, ecaade2015_317f69, ecaade2017_309uu, b22e, 1bc1, b556, eb2c, 71c0, 6d35, acadia17_678q, d321, 5ada, 8e2a, ecaade2015_205d45, 2198, 85ee, 89de, 833f, 363e, 02c1, ijac201412303x7, ijac201715204ee, ecaade2017_048w, acad, b380, a2fa, 9a48, ascaad2016_049v20, acadia14_479r, a2c9, 75a1, c53f, 4b85, 6c6f, sigradi2016_484vv, dd8b, ecaade2014_206h53, 4240, fdc7, 36da, f9e4, e5d7, ac02, e007, ecaade2015_286x62, ecaade2017_051p, 0e96, 22c6, 2f51, ijac201614105v5, acadia14projects_339az, c6db, acadia17_90q, 4799, ecaade2016_163x45, 5be0, ijac201614301b1, 1ba6, caadria2017_135f36, ecaade2017_133k, 2afb, e305, be51, sigradi2016_805gg, 7d60, ecaade2015_130a26, c9a3, acadia17_296z, 0fcb, b623, 7e0d, a463, 6267, 679e, 4620, 0c52, 6b50, sigradi2013_158, ijac201715204rr, 9276, e685, caa6, 9dcf, acadia17_492pp, acadia14_601z, ab52, d7fc, sigradi2014_021r1, 1cd5, ecaade2017_050f, a98d, b80d, 6316, 9a79, 71d0, 0524, 63f3, ecaade2015_155p32, cfa1, 2f9e, 1515, f8e3, c197, 6bc4, 808a, ecaade2014_140a32, f717, e8a0, 9b5b, 3815, sigradi2015_sp_12.402z31, b79c, 8e73, 8c4a, 52a4, f2ee, acadia17_316oo, fb14, sigradi2015_10.309v21, 3c05, a986, acadia17_648kk, 0eb0, fca8, 6a46, 19dd, 78dd, c84d, acadia17_678tt, dea1, dfd6, fcb3, a8ed, b4a0, d8d3, b5cd, 24f9, 6743, ecaade2014_168f42, bcc6, ecaade2016_191l51, ed4e, d989, 0fc9, 3e01, 8a2c, 0637, 9fce, a74b, 319f, 0a6d, 2119, acadia14_267o, 197f, da6c, acadia17_177l, sigradi2015_sp_11.303s31, e58f, 802f, ecaade2013r_015l8, 0785, ff7d, c49c, 68cb, acadia17_266gg, a7bf, fb3b, c928, acadia17_91i, caadria2017_127g34, ecaade2017_277pp, 4efb, c18e, d15d, ecaade2016_208n53, 6b43, dfd5, a732, c4d9, 77dd, c20b, 641f, 0c93, 00e9, ascaad2016_045w18, caadria2016_003c1, 6d12, ade0, 7d4b, a4ae, fc83, sigradi2016_426g, ecaade2017_146ee, acadia17_562q, ecaade2017_277ff, bfdf, 0c62, ecaade2015_241k55, f1b7, 5483, a7b1, ijac201715103qq, e062, 9e48, 190a, caadria2015_010z1, ascaad2014_015v8, 1f36, dd00, 2a2e, ecaade2014_208c54, 36fd, acadia17_391uu, 2d27, 23e7, acadia17_348f, 300c, ecaade2017_203z, 9232, df13, sigradi2016_381o, e9a4, 1c08, 56d7, 260c, c924, bc38, 5af8, 0bf7, 53f3, 086e, 97f8, a78c, a88c, dcbe, e81b, c1d1, sigradi2016_428k, 2eb8, acadia14_691ay, 8b1c, 3f35, acadia14_463av, c56d, 5cb3, ecaade2016_067f17, 696b, b42b, 025f, 39b5, ef4e, ecaade2017_101v, c274, 520c, 0ca7, e500, ecaade2017_301g, d56d, c98d, 4707, 1fde, caadria2017_127c34, 03cb, ecaade2016_120d33, ecaade2014_010n1, ae39, 9cd7, 33ca, 3d97, 6e0e, 4d94, ecaade2017_240r, acadia17_100p, 71be, 2865, 12ef, d503, 8c06, sigradi2013_189o, caadria2016_209x9, sigradi2013_359l, ae38, a1a3, a044, ecaade2015_92n18, ec57, f978, ca60, 6612, f2f2, ecaade2014_153j37, sigradi2013_327u, 19ce, 127b, 6a7a, 676e, 0ef8, sigradi2016_522v, caadria2015_086o13, 22f9, ecaade2017_017v, sigradi2016_364nn, ecaade2017_277hh, b4ff, 0d69, bcc1, 69d3, b364, ecaade2014_038x9, ecaade2016_037z9, 0bf2, f6fb, c2f6, 701b, 48c1, 7c52, 15ad, acadia17_163rr, e9a5, c325, 8d6f, d62a, 82c5, 29e1, c249, b129, d300, caadria2017_104c28, 0271, eb39, aa1c, d226, 2e92, caadria2017_123g32, ecaade2016_224e60, 5608, ecaade2016_038l10, e28d, cace, ecaade2015_138t29, 8693, ecaade2014_023m6, d328, 62b5, 0512, ecaade2016_072d20, 8c0e, ecaade2015_228a51, ecaade2017_059a, 2db4, d2df, 18ae, 6ed3, cccb, 03f3, f22a, 8455, ecaade2014_143s32, e259, sigradi2014_042l3, 864f, 810a, acadia17_658xx, 05bf, e210, fdf5, cc6d, acadia14_339ac, ijac201513303v11, 0358, d457, ecaade2015_333m72, acadia17_562v, a14e, 4c28, 4fd2, ecaade2014_232t59, ecaade2014_046t11, acadia14projects_579b, cc10, acadia17_669n, bb32, a323, 47a9, da89, 27e5, 26c7, acadia17_36bb, 836e, f1a0, b85e, aa3c, 8b2f, caadria2015_049g6, 0677, 198d, 8584, caadria2016_631l27, 5986, 5264, 563b, 1e57, a050, 6621, ascaad2014_011v5, 49d0, 6f46, 86d8, 9930, ecaade2016_078i23, 137e, 50df, 95b5, e4ab, ecaade2016_048b14, 5cab, 9c4f, ecaade2017_100h, 494c, 6fde, ijac201412403p6, a30d, ca48, b592, a9fa, acadia14projects_671m, 6ab5, ac7f, 9bc8, 4d2c, 5499, 8d10, ecaade2016_037d10, 5be2, 0ec2, 11a0, ed1a, 1ae8, ecaade2013r_010r6, 1908, acadia14_375a, b330, f471, e8d9, ijac201412205s4, b6fe, sigradi2015_8.186i12, bffb, 6587, b676, b878, 680e, caadria2015_124f20, a95c, 537d, ecee, a2b0, c9f6, f4c5, 9f4e, acadia14projects_565u, e47f, ecaade2017_308q, 6317, 5360, 208f, a814, acadia15_263d11, e4a1, acadia15_483m21, b381, dab2, caadria2017_067k21, sigradi2016_356e, 9b0e, acadia14projects_101o, c298, ecaade2017_282i, 2839, 4d37, ee15, 0348, d8e5, caadria2016_229o10, 74a7, 67af, ecaade2015_297w64, 91c1, 6281, d9b8, caadria2016_157z6, 284d, f246, 3a72, c83b, dc98, ecaade2016_067l16, acadia17_349s, 5875, b175, 7fa3, f777, ecaade2014_195r50, ae5d, 79a6, a724, 873d, ijac201715101l, ecaade2017_198rr, caadria2016_209u9, caadria2015_061f7, d256, fa54, acadia14_135r, a0ed, acadia16_478o28, 54cf, ecaade2017_157pp, 0dc8, 2f27, 2ab5, caadria2015_208z31, f06b, 3fbb, ecaade2017_282d, 1cf2, acadia17_658yy, 101a, 89e6, ecaade2015_202d44, e647, ecaade2016_171c49, 67f2, caadria2016_663r28, ecaade2016_046w12, bcc0, 0111, 355f, 0d30, 4d4a, 6a66, sigradi2013_10c, 325f, acadia17_52l, a9be, ijac201412402y4, 70d0, 191f, 86e2, 69c1, ecaade2014_214p54, 47f0, ijac201412205e4, dba1, cf19, ecaade2016_197e52, 1f20, ecaade2015_136u26, 7ae9, 2e87, 23fe, dc5c, e46b, ascaad2014_004m2, 5605, 767d, ijac201513102c2, ecaade2015_175o37, a226, acadia17_414xx, 3a59, 7a1e, sigradi2015_12.259c28, 00e5, acadia16_450o26, 8935, caadria2017_136l36, 9acf, 460e, b5c4, 922b, 240c, 29ec, 03fb, b701, 2296, f9d5, 7550, ce09, 6f20, a46b, ecaade2013r_001l1, bc3f, 1ef7, dd71, 76a8, cdc0, caadria2016_333a15, 177e, 138d, dde5, 8b05, 3e25, sigradi2016_778oo, ee34, 6306, acadia14projects_311v, 2d73, sigradi2013_41i, acadia17_424oo, 8e65, ecaade2017_265q, 9277, 7a74, acadia15_343g15, 3049, 3efd, 44bf, 9abf, f921, 4ed2, acadia14projects_589d, 56e4, ecaade2015_185t39, 97f2, 868e, 0482, 68d8, 87ea, caadria2017_124a33, 86fe, 650a, 50f4, caadria2015_139w22, aa2e, 1d01, 21f2, ecaade2017_023bb, ecaade2015_17d2, 6653, ecaade2017_291bb, 2a16, dc94, 46de, a13c, 2820, 5017, 9fe3, 0010, caadria2016_651g28, 4c86, ecaade2015_207o46, 3c58, 960f, 0cb6, 5c9a, deb2, 048d, 6aba, 01e1, c77f, be39, ascaad2014_015a9, b1b9, 616c, 286d, 7369, fa7b, ecaade2015_171a36, 3837, ad54, 524b, 11bf, ab29, a01c, ecaade2014_114e27, f4f7, acadia17_298hh, ecaade2016_140v39, 3c7b, f6c0, 89fe, 54e7, 0631, 6682, b8f9, 3a42, sigradi2013_303s, 2744, ijac201412305o2, c873, 6c3f, caadria2016_539y22, ecaade2016_139h39, a7a8, 03cd, ecfe, f40f, 6e29, 808e, e831, 031a, 47fa, 5895, 03ce, acadia15_483w20, a46c, c68a, sigradi2013_95, 5cd5, 0f0f, 11b0, efd8, 1454, 3dd9, 7f47, 2adf, 99ce, 9e42, ecaade2017_129kk, bb1a, 0077, 9ce2, 2c15, sigradi2015_10.307y20, 6c75, 1761, 9de3, c836, c3cd, f38f, 99ba, b089, 19e0, ff28, e6da, ecaade2017_039ww, 4e32, 9cd5, ecaade2015_205b45, a57c, ecaade2016_057s14, caadria2015_072v9, 4564, dba3, 0d9f, d934, ecaade2014_050b12, f68c, c3e7, 7581, ascaad2014_019r2, e793, 45cd, 60df, b5a7, ac77, ecaade2014_202r52, sigradi2013_421h, e183, 0a84, 6362, e99b, 695e, ecaade2014_010p1, 11d5, f141, acadia17_648jj, b12c, c5ea, ac5f, ecaade2016_105b29, 0892, 7b6e, 430c, 4a47, 2ad5, e64a, ecaade2014_163k40, ascaad2016_052h21, acadia14_479y, 664f, 80a6, e2a7, f3fc, 945f, 36cc, e024, sigradi2013_271r, sigradi2015_2.137k1, ba30, 6444, d7c0, f524, e4ac, 2aa7, 1ac1, 7b3f, 1c78, f091, dc64, 9765, ijac201614309s6, 13ac, 4634, 0ef3, ac59, ecaade2013r_001i1, bbc5, cb9a, 4e71, 0440, 551a, ecaade2014_121t27, c4e9, b153, 3502, 8003, a0f5, 94a5, 6b47, ca91, 5bbb, 96d1, 98c3, 9bf3, 7c4c, ijac201614201l7, bef3, a767, 797f, 0b58, ecaade2014_072h18, caadria2017_115g30, ab34, sigradi2013_117h, ecaade2017_229ee, bebc, df48, d0ce, 8987, acadia14projects_101ah, ecaade2017_215uu, 0824, b2b1, ecaade2016_191h51, 9731, cc22, ecaade2016_158n43, caba, 1335, 08d3, 0557, 1907, 8940, ijac201513206x8, ad04, sigradi2013_62u, caadria2016_631b27, 4a42, ecaade2016_048r13, 35a3, af00, 8e30, e9c4, 60cf, 34df, 3afd, 7a28, d53e, cd03, acadia14_699t, 2164, 7e4c, 862f, ca97, ecaade2016_018z4, eabf, ffd3, acadia14_339x, 81da, 459b, d1c0, ecaade2017_170h, acadia17_640vv, 91c7, aba0, f157, ec22, 558a, ecaade2016_222n57, f37a, f4a9, 1b1a, bf83, ascaad2014_027k7, 3c3c, sigradi2016_752tt, caadria2015_142i23, 3d55, 0332, 1e8e, acadia17_446ee, 4a3e, 5659, 4ba9, b321, ecaade2015_116e23, 1995, e6be, 8545, 42ac, f728, 333b, 691c, acadia14projects_453f, 6b41, caadria2017_127j34, 9bbd, ascaad2016_038j14, sigradi2016_467p, caadria2015_124v19, d0d2, 41e9, e43b, sigradi2016_770o, 5578, 5e7b, fed9, 1506, 5844, 0590, a817, ecaade2017_048nn, bf0a, 6d2c, ecaade2015_193x39, da5b, c6c2, 27d3, ecaade2016_188m50, f20e, d979, ecaade2014_201e52, 5ca8, f0a3, 2d4b, a6ef, ecaade2015_169d35, 3935, ijac201412406g9, d3f3, 62ae, ecaade2014_050f12, 80e6, 721f, 00b6, 7475, sigradi2016_510yy, 5236, efc1, 5972, f265, 2114, 13ee, caadria2015_218v33, acadia14projects_699r, f48d, ecaade2016_ws-dleadb68, 57dc, 3000, 73e5, caadria2016_611m26, 3fc2, ascaad2014_020t3, ecaade2014_094h22, 8c6b, a0b5, acadia15_371l16, ecaade2014_186a48, 84f2, 6bd9, 71e2, 7293, 1565, b8f1, ijac201614202x7, d4f2, acadia14_473ar, 145a, 8926, 638d, 6260, 0998, 984b, ecaade2014_079u18, 1cf8, ecaade2017_269e, 9b9c, acadia14_497t, ecaade2014_221k56, 787d, 2c43, bde8, f5af, 728a, b606, 7d5a, c8e1, 5e73, 0b1a, 86c4, ecaade2015_109a21, e4e2, bd0b, 39af, 9616, 1e88, ecaade2014_157u38, 042e, ecaade2017_269rr, acadia16_62l4, a859, a9b1, 6f17, 8204, 29d0, sigradi2013_414t, 6f18, ascaad2016_054u21, sigradi2016_360x, 15f8, b7f7, 962f, ecaade2014_109v24, 2d51, efd6, 1f34, 63af, ijac201614201j7, 553e, 0c15, 272d, ecaade2015_215h47, caadria2017_096o26, d6b4, 0fb2, cdee, 2490, a62e, ijac201513302w9, 855d, acadia17_62hh, 90a2, acadia15_407s17, ascaad2014_005i3, 421b, 42ba, 139c, f659, 8d35, ecaade2013r_002v1, 9b0d, acadia14_463i, a410, 5a4a, 88a9, f914, ecaade2015_185s39, 2108, sigradi2016_814f, a8b8, f1b4, acadia17_414kk, 04d2, 7e50, d9bc, 9351, ijac201412201b1, 957a, 667e, 98c4, ascaad2016_041i16, caadria2015_213e33, ecaade2014_169m42, 251f, 4102, c3c4, b7f2, 710e, 0671, e7bd, 2eb6, ecaade2016_057t14, afad, ecaade2015_139b30, 3b69, d7c6, 4b92, cc91, 790b, ef6e, 72ed, 92ae, caadria2017_009v4, 57e2, ecaade2016_015x3, 2230, 05ee, 53b3, 7dcf, ed3b, 1f4c, ecaade2014_194p49, a5d6, 4664, 12a4, d3ab, ijac201412305l2, ccdc, 25c6, 0519, 8f3b, 8b1f, bcfa, 7d0c, sigradi2013_194f, ecaade2017_211dd, 2b67, feef, 27c9, fd1e, 6af1, ijac201614103f3, d641, 4acc, 4f4b, a22e, 8947, f668, sigradi2015_8.81s11, fd7d, ascaad2014_028r7, 05d1, 48ab, 3f97, ba61, a336, e643, ecaade2016_072l20, ascaad2014_030c9, ijac201412407h1, b41a, f9ea, 0b50, d488, fc5f, 822f, ba0e, acadia16_88y5, ecaade2017_156x, 9c63, 94b0, ecaade2017_032h, 14e3, a615, 6eb3, c974, f635, acadia14projects_357a, 1b40, 39c0, a2e4, 2892, ecaade2015_38t7, ecaade2016_144k40, aa5e, 4d8f, 941b, 646c, acadia14projects_435ap, sigradi2016_385pp, 756a, ecaade2016_217g56, d1a4, caadria2017_042t13, 5029, c3b0, 2f33, ed83, sigradi2016_724uu, 113c, a913, ac4a, d7c1, 7cec, e095, e008, 338e, acadia14_555h, 207f, acadia14_91s, ba24, sigradi2014_176b5, 5e57, abbe, 83f1, ecaade2014_199w51, dda8, 4199, ecaade2015_304f67, fe20, efeb, 4afa, 2923, acadia16_12g1, 0d2e, cb43, caadria2015_122r19, 6dd9, c3ff, ecaade2015_231s52, ijac201412202v1, fc7c, 8f41, 1afa, acadia15_263c11, e89a, e7e1, acadia17_392m, b262, caadria2016_187v8, 165b, f6ea, 62f7, 88e6, b0a2, 81c9, 1708, 12f6, acadia14projects_189ak, 4591, 8b17, 92c6, 1c62, 3663, acadia17_26j, 5bd3, ecaade2015_235p53, 5e64, 1560, ijac201513203i7, b01e, 2250, 644b, ce4b, bd3a, caadria2015_081f12, 414e, 31b6, 82ea, 5966, 481d, 641c, 6f41, acadia17_628tt, ab06, a201, 8e22, sigradi2014_281j3, 574a, 82ed, cf8a, ecaade2015_225p49, 4f6b, bc33, d3cc, ecaade2015_229r51, 9f51, 17da, c2c8, 6956, caadria2017_189d45, 180f, ecaade2017_118jj, 1f0f, ee63, caadria2017_004j2, 6e10, 13e0, 8886, c70b, caadria2017_021n8, 0144, b80c, caadria2017_122r31, 9d09, acadia17_570hh, ecaade2015_318s69, caadria2016_157r6, 15c0, 102a, 4b08, acadia17_366l, sigradi2013_91, dd99, 0669, 2e0b, acadia17_222vv, 327d, 64c5, b180, ba70, d74a, 5335, 620b, 547e, 5b8a, 1a40, b9ac, sigradi2016_470z, e8d1, 156b, 7bd6, caadria2017_190k45, bc53, ecaade2013r_013v7, 2557, ijac201715102gg, 743b, 0da4, acadia17_231i, ijac201412201m1, sigradi2015_3.221w4, 85f8, ecaade2017_155e, 9c8b, bba0, acadia17_36aa, e1f5, 9990, e421, f0ef, 8e9b, 76ac, 7bf0, fd70, a379, ijac201513303k11, e217, e741, 12cd, 54f1, acadia14_609af, bc45, ba92, b838, sigradi2016_592u, ecaade2014_052l12, caf7, acadia16_106v7, sigradi2016_590g, 470b, 9aa7, 07ff, eae5, fed1, 06ef, caadria2016_851g36, b56f, acadia14_145ad, 2c7e, dd1b, ecaade2014_108k24, f548, 0247, ijac201513206t9, ee40, 6ab0, sigradi2016_815ee, 5c60, 870a, 27f6, c0ad, 83ce, 2b59, 53ba, caadria2017_118c31, b3d8, ascaad2014_017z9, 7338, 08ab, f4e6, acadia17_648z, c8a7, caadria2016_229b11, 420e, 777d, 8df9, acadia17_464mm, 7c77, c77a, e95b, 554a, 7210, a27a, a7f1, 08f9, 44af, f4ee, a7c4, c65b, d9fe, 029b, acadia17_18l, 49e4, ascaad2016_008g4, 4fb0, 71de, 1e90, 53a3, acadia17_456hh, 9e85, ecaade2017_054rr, acadia17_382zz, ecaade2017_152c, ecaade2014_198u51, f79b, ba3b, 76cb, 0435, caadria2015_203f29, 77f7, 936f, c0aa, f3e3, 4490, 056f, 4491, acadia17_660t, 943b, 0801, 2291, a5db, eb89, af37, 49da, 8d73, 8d21, d3e0, 9d2e, acadia17_274xx, 4777, ee70, caadria2017_031h11, ascaad2014_013t6, caadria2017_149f39, 69b5, ccac, 9633, ecaade2016_098a27, 13e7, da90, acadia14_435ac, sigradi2015_8.47g11, caadria2017_021p8, ecaade2014_173y42, dbf7, 748d, 7991, 00a8, sigradi2015_6.183k8, da1e, sigradi2013_400v, af0b, e8b5, sigradi2016_781a, caadria2016_435s18, 6dbf, acadia17_366z, a68a, acadia14projects_473al, bc0c, cdef, ijac201614102w2, 9ab4, fdf4, 66f6, 48a3, ecaade2017_199oo, 5ca7, e765, acadia14_549p, caadria2016_735o31, fb22, 3699, 6e0c, acadia14_661i, de7d, 8b4c, 255d, 259f, ed64, 02b5, fb89, 7351, sigradi2013_375g, sigradi2016_426e, 81f0, 6d75, c936, 0086, c38c, acadia17_230zz, 60b1, b974, b29c, 94c8, 8ea1, acadia14projects_427an, 6fc0, acadia14projects_177r, f039, ecaade2014_128r28, a111, acadia14projects_609ar, 1d39, 3c36, ijac201412202z1, f656, dab8, 6ffc, 498a, 3b87, 9b2b, sigradi2014_314r6, ecaade2017_293xx, 45b7, b1a0, 7d7f, ecaade2016_079o23, acadia15_211r8, 52ad, ecaade2014_149o34, 1207, e9d1, ba9e, cb4f, a9c8, sigradi2015_8.328j15, c195, cf0d, 73ec, 3359, 4ce6, ecaade2015_336d73, b8a2, 7e99, ab2a, 4abd, caadria2017_085d25, eb1c, 0b94, 4947, 93d5, 2237, sigradi2016_490jj, af98, 2e8a, 7151, 3706, 5efc, ecaade2017_071uu, 6673, e36a, 13cf, a66d, 6837, 5939, d2d3, caadria2016_415u17, acadia14_479av, sigradi2016_431cc, sigradi2015_5.384o7, ecaade2016_ws-dheritages67, acadia14_497v, 59b9, ecaade2015_180m38, e6ad, f9e9, 07b0, ed98, ba34, sigradi2014_347s10, ecaade2013r_010s6, 02f3, acadia15_284y11, e2c8, caadria2016_693w29, b90b, sigradi2015_8.186f12, 75ed, 801a, sigradi2016_602j, ecaade2014_057g14, caadria2015_081m12, beee, d29d, 971f, ecf9, fa7d, ccf9, bbfc, acadia15_343j14, 535d, caadria2016_115l5, cd5d, 1190, 5cdc, caadria2015_016n3, acadia16_488z28, ijac201715104i, 677b, 5626, acadia16_414w24, f059, 48fd, 062d, 9548, acadia17_316rr, dfcb, c310, cd37, f5d3, ijac201715105p, b78c, ijac201614305j3, 1b31, dc5d, 1119, ecaade2014_215f55, ecaade2017_308aa, 6158, ab8c, 8f48, ecaade2014_186z47, ascaad2014_008w4, ecaade2016_169l48, c4e5, d5cb, ecaade2017_199jj, ecaade2016_038e10, 8a17, sigradi2015_11.166y25, 456c, 03ff, 7553, 248e, acadia14projects_627am, acfe, 3480, ecaade2016_162c44, 34eb, 0c58, ecaade2017_215b, ecaade2015_61a12, 8845, ijac201614407e5, 91f9, 2115, ijac201614306a4, a19d, f88d, 8499, c070, 66b2, 6ddb, ca63, 6f42, e0da, ecaade2014_194h50, 8ae8, b548, e6f8, 0b0a, ecaade2017_046h, acadia14_63ay, acadia16_62h4, 47de, 4673, 5cbd, a7d2, 8a91, ee08, 1201, ascaad2014_026e7, 54b8, 5418, c9d6, ecaade2016_154h42, 5d56, acadia17_290d, ijac201513104u3, 7602, d301, ddd8, caadria2017_132t35, 844d, ea95, acadia14projects_317ac, f7cb, cb1f, a347, 8df7, 0ed5, caadria2015_070b9, 2b74, a21c, 684d, c9ae, 2e6a, 2f38, 46f8, 1ade, bd09, caadria2015_130e22, b3be, bf26, 246b, 6a84, caadria2015_054l6, acadia14_117i, a9dc, 9cb3, 73bb, caadria2017_062y20, fb21, ecaade2014_123f28, e53a, 0dfc, ecaade2015_336e73, sigradi2016_443uu, 6fec, 1b33, ecaade2017_100f, 6981, ecaade2017_203cc, 9b54, dce5, sigradi2013_414c, 3cde, ijac201715105i, 03bb, f16b, 48b3, 9b67, cd7c, 5307, ecaade2016_222b58, a741, b8cc, caadria2017_030b11, 776b, 9e09, a963, 5a27, sigradi2016_781d, cdf3, 14ed, ecaade2014_046m11, a799, 0a2d, 4b95, 173c, f580, ded0, ijac201614308j5, 5f05, caadria2017_135h36, b827, sigradi2013_429e, dbac, 0a3e, a8f3, 04f7, 8342, e775, 9b7b, 1a7e, acadia14projects_671u, 211f, fc7f, acadia14projects_33ai, sigradi2016_446j, 89a5, c209, 12eb, 92d8, ecaade2014_239w61, acadia14_375ay, 4a7d, 63fa, 0710, 7273, 9b2d, fea2, 5ae8, 24d6, ecaade2016_025i7, eb8c, bff3, 5bf1, a73a, caadria2015_208p30, ee80, 21f6, ddff, 15e4, fd0b, 3b48, ecaade2014_120m27, 18df, 1aa3, 18e0, 3adc, 8ae2, acadia17_163dd, 70f0, 9f2d, eb04, ecaade2017_157mm, 56d6, ecaade2016_011s2, ijac201715105pp, 1edd, 9a40, d53a, 80d7, 420a, d52f, 9dc3, aff7, 5fc2, 02b6, bfb5, 2788, 9203, 0443, b061, a3d8, 8bd4, 032c, fcf2, ecaade2014_153r36, 08a6, e0ec, caadria2016_809c34, caadria2016_487s20, a0a0, 15ea, baea, sigradi2016_420tt, ff5f, acadia14projects_453e, f453, dbe2, f4df, 6de4, 2417, be31, acadia14projects_81p, 22d5, caadria2016_167b7, 9343, f3b7, ecaade2014_111h25, 9567, 4d7d, 0422, 546d, ebe4, e840, e0b5, 3127, 8a92, d03b, d021, 5fee, 0c25, 0e3b, 74f3, d9cc, 955f, 5d9f, 4cc5, 8ee2, 59a8, f349, ascaad2016_003v1, sigradi2015_7.203k10, ef66, cbf8, ecaade2013r_001r1, 86c2, 0ddc, eeb8, 6337, 8e50, 1e8d, 4637, 5db0, ecaade2017_273m, eaca, 7a4e, 9416, b409, 0e95, 4423, ecaade2016_210c54, 3e71, d34b, 99f6, cca5, 9df8, fbc1, 3c3e, caadria2015_069p8, 7ef4, 9d1d, caadria2016_291f13, caadria2015_170v25, 5240, 9c58, 436c, caadria2017_069u21, ad57, ef4f, bd83, ba4f, 2b4f, 4aa9, 1aa6, 52fa, caadria2016_353a16, 3e9b, 7187, c37f, 0bdf, 7492, 4f03, c5e5, 77da, 2318, ijac201412304o1, ecaade2017_282e, 50b8, ecaade2015_194n40, 4db2, f3a5, ab61, 9f7e, 6cd1, 48b6, acadia14_291at, a236, 7d13, c43d, cc8c, caadria2017_070j22, 45cb, sigradi2015_10.267n20, 0426, 0afa, ecaade2015_53m9, 450b, ijac201513203d7, 74ff, 0186, 9739, f216, b602, 8a07, 6703, 5b75, 9b1a, 857b, c3db, a2f3, 3d87, ecaade2017_175p, 6b27, 9f5c, c807, acadia14_291av, a605, 3c88, 0a98, 97b8, edb2, 54f7, ecaade2015_320s70, 74a3, a125, b383, eeec, ijac201614201y5, 6023, acadia17_322j, 658b, f2c2, 5613, ecaade2014_177s44, 12af, acadia17_154hh, 46f7, 4938, 3889, 96ea, 3b39, ascaad2014_030x8, 88c2, b0e6, ijac201614203o8, dd17, 540c, 4a6e, d4e5, 250e, e7ad, cbeb, 8d16, 8889, 454a, a55e, 4248, c1e7, ecaade2016_106n29, 1fe4, de51, ecaade2017_152kk, caadria2017_079v23, acadia14_291an, 0fa9, 7d0b, cc9c, f0ac, 3ab8, 16f5, 1c94, sigradi2016_356g, 63cc, 4cd7, be91, ecaade2014_155z37, 16d0, sigradi2015_8.264t14, acadia16_214s13, 21e5, f2f7, ecaade2017_076dd, a801, acadia14projects_167y, 91b1, ef75, d9f3, 639d, 745e, d836, d86c, c1bc, 00bf, 6d00, 6465, ecaade2017_248yy, 3b50, 95f7, 41b7, 51c7, 78e3, 4047, 2a55, e06c, sigradi2016_803q, d9e2, acadia16_34i3, 06ad, acadia14projects_691av, 3fc0, 7bda, 0047, 07de, 9b96, e0d8, b63d, 352c, b32f, 6df4, 3ba4, 6817, ecaade2015_61e12, 46d5, 219b, ef2a, ecaade2014_100e23, a407, 1220, 8dae, 9948, e511, 112c, e1bc, f8ea, e34b, 58a5, acadia14_145w, abce, d67f, 2926, c452, 6233, acadia17_630g, 52e4, 392a, d834, b150, 31c3, c08f, 5110, caadria2016_291o12, ace0, 0959, 0de2, 287c, 8a59, 3532, e2b1, 6aab, dd10, eff6, d7ef, 4f73, 34d7, f234, acadia16_362k22, 4880, e010, 19ae, ecaade2014_057j14, 0d45, 6a07, d7ad, facd, 1675, 5dc9, ascaad2014_013u6, f9ed, e4d1, caadria2015_087o14, 2099, a8ce, b20a, 91d2, 488b, 5b9b, 2642, e478, 0f14, 807a, ecaade2013r_013u7, a292, ecaade2017_067w, 51bd, 797d, 2a46, c19b, d814, 2592, a66a, de30, caadria2017_165u41, 0541, fd5e, sigradi2016_560v, c3b7, 046d, sigradi2013_390v, 448a, 104b, 10a1, ecaade2017_249b, sigradi2016_417oo, 442c, sigradi2014_074p6, fd10, acadia17_366r, 0eba, 6e84, 7fd3, 03d2, ecaade2016_123l34, 3350, 226a, b68c, f5dc, ecaade2015_170i35, ecaade2016_163f46, acbd, sigradi2016_385ss, c734, ijac201614105t5, ade8, 736c, c437, 9a7f, ijac201412302k7, b9f9, fbe0, b8b2, 2694, 62b7, ecaade2015_297c65, ecaade2017_288dd, 284f, b877, acadia17_212z, f77e, ecaade2015_324x70, 48b2, acadia17_230e, acadia14projects_339as, 71e9, 203c, aca4, 8b39, acadia14_453f, b9f4, f7c3, 53fc, 64ad, f644, 8096, 5c8e, 3fb4, 988e, acadia14_153c, 0c6c, f038, 4971, ab32, 8ef8, fe2b, f0fd, e212, 8335, bba8, 44c7, 2623, ecaade2014_149k35, b435, 22e7, d925, 1f57, e09f, 903d, 8012, eaa7, 5ccf, d190, acadia16_24t2, 6fa0, 6d07, 4d33, 5890, 4f77, 5a1e, ad95, ijac201715202e, ecaade2017_173rr, ascaad2016_003w1, ecaade2016_224r59, d032, 28fb, ijac201614102s2, caadria2016_589x24, 6e9c, 63fd, 11a3, 91f8, a77e, acadia17_382ss, 294c, ecaade2014_233i60, e261, 8597, 18af, 3388, 879e, aacf, d938, 8f78, ecaade2017_148e, f80c, b9bd, 8ecc, 60f8, caadria2016_271b12, caadria2016_861u36, 79bf, ecaade2016_099n27, ef29, b9f8, e0b1, 7352, 76de, 7dae, a76e, 9ff8, d6e4, sigradi2013_234d, d3b6, acadia17_414rr, ecaade2016_119n32, e442, e2c9, 459e, d128, ascaad2016_022a9, cc97, sigradi2013_195, a916, 06cb, b45b, 1246, aab1, 5393, sigradi2014_345j9, 287d, c993, fbea, sigradi2016_470q, 6ca2, sigradi2016_777q, 34e9, 7dbf, 1005, ecaade2014_226y58, bdba, d003, 0e14, c7ce, ad7c, ecaade2016_070n18, e1be, 917d, 2464, 5d28, cb47, d60b, 5ce4, acadia14_111l, 84e7, ecaade2017_101y, fedc, 7bee, 8b55, d63a, cf3c, f699, ea5e, dbe5, 0499, 99cd, 48bf, 8246, a5fe, 998f, 4ab6, f2f1, a0f6, ecaade2013r_003c3, 32f7, ecaade2015_230g52, sigradi2016_807ii, 17d0, ecaade2017_124cc, b960, 0bfc, 6394, 95b4, 7e1e, 8c6a, ecaade2017_140ff, c618, ecaade2013r_003n3, caadria2017_016p6, a009, f8ed, 41d0, d866, 46e9, b0b9, acadia17_598o, ecaade2015_268y58, 8104, 073b, caadria2017_145m38, e7e2, 303a, ad93, 7f08, e110, 3f33, fbae, f065, 7448, 9269, d21d, ijac201715203m, sigradi2016_483hh, 7c07, 3082, caadria2017_069v21, 44ef, ecaade2017_051dd, ascaad2014_019j2, ecaade2017_069cc, 19b7, acadia16_450r26, caadria2015_126n20, acadia14_427al, 34cb, d7b9, 0eac, 3d9a, acadia17_648nn, caadria2017_005s3, bad1, 1b21, ad8c, df85, 27b5, 40ec, 8e42, e7f9, 01d4, 08b0, acadia17_211j, 2ead, 172d, dd4e, 8d44, de95, fd65, 2542, 4435, bf11, c709, ijac201614208m13, 6724, b901, fe16, fb30, 94ad, 794f, 72cb, 8a96, sigradi2015_6.387e9, 5657, ecaade2016_210i54, 9903, 5eb3, 1472, 0365, 8646, ecaade2016_040s10, 7574, d084, 7924, 52b2, ecaade2016_006v1, caadria2017_067l21, acadia15_451k19, aa0b, ecaade2015_269n59, 41fc, 134d, 678e, c0c8, 420f, acadia14projects_627as, 55a5, 8a5e, bbfe, 9252, 160f, 1e70, 0093, 0a0d, 2f01, 24f0, 94e9, 90d4, e7da, bf59, 62e6, acadia17_600ii, eb3b, a311, f968, ecaade2014_224x56, ecaade2017_201f, sigradi2016_446d, 6999, 0865, ijac201513205k8, 9de0, 7bac, 4b4c, 70a7, ascaad2014_024e5, f047, acadia17_413ff, 32bd, 8d82, 7ef9, ecaade2014_145o33, f336, 206f, 9d93, c74e, 4cea, b1ea, 2e7f, 00d8, 5a93, 057f, 4dc1, acadia17_403h, 31d9, abd3, a5ad, c1bb, 3b09, 9187, b484, 4722, 61b0, ecaade2015_129u25, 56d9, b25e, 3aec, caadria2016_881z37, 0268, 1101, a4b0, ae53, 9e41, 0d65, 10b3, d39c, 4c27, ecaade2017_306r, 8232, 2cf1, a569, ec89, caadria2016_861c37, e9e4, 6d62, e675, 9778, acadia16_244p15, ascaad2016_002o1, 6511, ijac201412403h7, ijac201715102z, ascaad2014_024w5, 7a68, 2e62, ea14, 3bc8, acadia14_357b, 8083, e87e, acadia14projects_389a, ijac201614203c9, 1ebc, acadia17_60cc, ijac201715105qq, 21e0, f419, 7802, ecaade2017_095v, 7e6d, acadia16_260k16, 3d9f, 3c9a, b1d9, ecaade2013r_004e4, b265, sigradi2015_2.213w1, 2f1a, 8af8, caadria2017_015x5, 56a6, 8a11, 5f95, b7b3, 8fda, caadria2017_015t5, 6b1f, caadria2015_208b31, c0a6, 9023, d601, 26ae, 6433, ijac201715105yy, caadria2017_043g14, acadia14_177p, 397b, sigradi2014_144t2, 3d92, ecaade2017_101q, 6e38, 4d3f, sigradi2015_sp_4.388y29, b817, ecaade2014_214n54, acadia14projects_53m, sigradi2016_777bb, a42a, eaa0, sigradi2015_10.140h19, a247, 642a, b86f, 00f2, 8dec, 50eb, ecaade2014_109t24, ecaade2015_138f29, acadia17_349t, db26, acadia14projects_247m, caadria2015_070i9, cf7a, acadia17_248k, 9e59, 4201, 4f13, ccde, 5872, ijac201412303d8, 69fc, f45d, 82bd, f6ec, acadia17_257zz, 4dae, 2a70, 33d0, 3ec7, sigradi2016_421qq, f1ab, 1fcc, 50a4, 3e18, 4258, e7fb, 3ef6, 34a4, 2b55, 1148, ijac201614202e8, 08f8, ba81, sigradi2016_777gg, 15c6, e47c, sigradi2015_4.219v6, sigradi2015_11.34w23, sigradi2015_10.220g20, 2521, d0a1, f757, 8327, acadia17_358x, cd01, af84, cbe1, f6a5, acadia17_128nn, ijac201412204o3, 2e91, 1f84, 461e, 95cd, 77aa, d551, ecaade2015_177b38, db08, fcff, 9771, ecfa, 4ce8, e096, 5a2b, ascaad2016_033b13, a38b, 8bdd, ecaade2016_046o12, 56cb, fdd5, 25a4, e665, f32d, cc99, a239, de40, baf8, 8384, 0cf3, 08ac, 1a66, d07b, 980e, 784a, e3df, 013c, 20a1, f09a, b181, 0200, 877b, 3aaf, fd7f, a42c, 8244, 4e17, a485, 3be5, 48da, 5d8d, bee5, bbac, acadia14projects_43ae, b464, 7990, e0df, 0000, 9edb, 5c9c, ijac201614309u6, d76c, 5de7, 0f3e, 96e8, 2336, 47bf, 34b5, e4ba, ecaade2017_149p, 78ca, 4b51, de7a, 2287, e5b4, 07ef, e992, 6532, 6f28, 9ae9, dcfd, ijac201412401e4, b879, 8e1f, d719, ecaade2014_176o44, ddaf, 5321, acadia15_57p1, 8e75, 987a, d1ce, 0cf8, 1abf, 20d7, f89e, c034, 57d0, 753f, 31b5, 0566, a725, caadria2017_096r26, dac5, sigradi2015_9.152s16, 2ed8, fe06, bda7, a057, dbc5, 9789, c7b0, d2aa, acadia17_82ee, 36f0, d18f, ijac201614103g3, sigradi2016_654c, c07e, 7cd0, 2c92, fbb4, ecaade2015_241g55, da85, 2947, c1f2, 78ea, sigradi2014_042o3, ecaade2014_096x22, ascaad2014_029e8, ecaade2015_230b52, f188, 57c7, ecaade2016_027e8, ecaade2017_105ff, 1d0b, f1ce, ecaade2014_214v54, 2fc2, 1964, f0ae, cc78, 84ec, b5c6, 54b5, ascaad2016_014j6, 1c2e, fd64, d8a4, 797c, aa2a, acadia17_274uu, 7d58, ecaade2015_248u56, eea1, caadria2017_123h32, 5594, 38ea, 06f0, 7bb1, decf, 7fdd, sigradi2016_431aa, 99b4, 12c4, e6f5, e661, caadria2017_107o28, fe8e, 54b1, 280c, 8f88, 4e0b, be53, acadia15_381s16, ecaade2017_079r, 93f2, sigradi2016_615q, 9104, 7d7c, 7f45, b018, ijac201412404y7, acadia14_347aj, a7df, cdd4, 54b4, 5b5a, 61f4, e70c, 6482, ca4b, ecaade2017_213ww, ecaade2017_057aa, 9ef9, 9d6b, bf95, ascaad2014_005t2, 8d3a, f54f, 98a5, ed23, fdd2, d956, ecaade2014_038l9, 3232, 06b5, acadia17_366s, dc8d, 62ee, 080d, ijac201513103r2, acadia14_101am, 39ad, ecaade2013r_004g4, 339c, 9695, acadia16_34h3, acadia14projects_479ay, 08d8, c596, 601c, eb22, 9975, 1e2f, 6958, 24cc, 16ed, ecaade2017_049ww, 100c, sigradi2014_345h10, b462, 16bb, 23ee, 22bf, 42ed, e5f5, c2a2, 6495, ccb7, fcf8, caadria2017_009n4, 1ba9, 4715, 4090, a6d2, f9d9, acadia14_189ak, 3830, 186c, c580, 5d55, 31b9, e767, 5f75, ecaade2014_168i41, 19fe, 1b9c, cb0b, 4d5a, ecaade2014_143u32, 39f1, ascaad2016_013e6, 85e8, sigradi2016_737w, 18f0, ecaade2016_128i35, 9330, f0f6, 77d6, 2e3b, acadia14_637ai, ecaade2017_069bb, b3ea, b6a3, ecaade2014_070t16, caadria2017_051o17, ea20, 01c9, 2511, 94d5, b261, 9b36, acadia16_352g22, ijac201412407v9, ecaade2014_215y54, e1b9, 406f, ecaade2014_201j52, 21fc, caadria2017_016x6, 6602, 25eb, 5e14, 3993, 0d3a, 1e23, acadia17_570ff, c61c, f20a, 3093, f945, acadia14projects_53r, 5dba, acadia15_395z16, f8e5, sigradi2014_345m9, 4dce, sigradi2016_426c, acadia14projects_153al, caadria2015_023v3, f5d4, 2390, c143, ecaade2015_205e45, 8631, 77d7, 391a, 245b, 30c2, f920, acadia17_598zz, 79ac, e0bf, b85c, ecaade2014_194f50, 8a6a, f59d, 6592, af2b, 2b9d, 0328, 1d5c, 5281, ecaade2016_142c40, 200d, 8b4b, ijac201513304y11, d6fd, 8ca7, sigradi2015_8.264i14, 695a, ecaade2017_077c, d364, 69ab, ecaade2017_013vv, 3200, 8a98, 5314, 4308, 16cc, 5eb7, b27f, ecaade2016_042e11, ccdd, acadia14projects_327c, 285d, ecaade2016_mrtv65, sigradi2016_752pp, 3b28, d455, 1530, cfbd, 6cbf, d01c, ecaade2014_120l27, 4c7a, 1516, 2d36, 972c, 3ae3, af04, acadia14projects_247u, dad4, fd5d, dcec, cb3f, acadia14projects_339aw, 2d40, ecaade2017_091uu, e2c1, sigradi2014_330i7, 64c6, 616b, df4f, 2037, ecaade2016_140o39, ecaade2015_332r71, ec24, 9a61, 54d3, 8e33, 739c, 5c21, 2fd0, 1619, 9a36, 8381, caadria2017_016e6, b520, ecaade2017_156bb, 61bc, dcf7, sigradi2016_592v, a058, 581c, caadria2015_099r15, ijac201715106ss, acadia15_371c16, e204, ascaad2014_024a6, b4cb, f0d6, 7dcd, c941, 5d2d, 6ff5, 3423, 7c88, 5f51, 578a, aaed, d6c6, 689f, acadia14projects_389az, 0eef, cf16, 1a92, 9c91, acadia16_164x11, c688, 0f70, 1b95, 6251, dbe1, af30, 6a8b, fe29, ecaade2015_233z52, caadria2016_777x32, ecaade2017_308jj, caadria2017_021m8, 1599, c235, 1f5d, b5d8, 10c7, 65c5, 322d, b531, f24d, sigradi2016_779tt, 7f68, 6a19, 9fc3, d2bb, f025, ecaade2016_213t54, acadia15_203l8, b3c3, acadia17_308pp, eb8b, 07ce, 3315, 991b, caadria2017_048g16, 86f1, 9a64, bdae, 59b1, 394c, 8eeb, bf00, fe63, caadria2017_041i13, 5090, ecaade2017_164n, ascaad2014_021w3, 20e7, d7aa, f105, e720, bde4, a34f, acadia15_203g8, ecaade2017_195dd, acadia17_71oo, ecaade2015_325b71, f982, 17be, 5b0a, ecaade2014_029c8, a96a, f7ef, ef58, ecaade2017_198uu, acadia14projects_473ad, ecaade2017_071qq, acadia17_237jj, b5f5, ce66, f200, 5e99, 02a8, ae35, 2010, d04e, ecaade2016_102g28, 458f, 9968, be93, 5cf4, 6b99, sigradi2016_363hh, ecaade2016_132r37, ascaad2016_056f22, caadria2017_118v30, cc5a, 5448, acadia17_127ff, acadia14projects_671s, 5eee, 73d3, 7419, 83a3, 8b80, e626, 207d, 3902, 0a97, 7272, 85d4, bf9a, 2fbe, ecaade2016_185d50, 6282, 1176, 954f, acadia17_231s, 2dc8, 5271, 0c1b, 33fb, f511, 80d2, 3a96, acadia14projects_63as, acadia17_18t, cb33, 1fd2, 9f6a, acadia14_311v, 90df, 13b7, adf2, ecaade2014_180m45, sigradi2016_544e, ascaad2016_023c10, 791f, 8494, acadia17_316ss, ecaade2015_21m3, 2303, 1edf, 17a3, a957, acadia14projects_33ah, 211d, 9e63, 9d50, ecaade2015_170u35, acadia14projects_23ac, ff25, c0ed, 9084, 0bd0, 7b30, b66d, 9bd5, e782, ddd6, 6039, 966f, 75e2, 80da, acadia17_473uu, c2b5, d62d, fae5, 607e, ijac201412301f6, c11a, 9267, c3e4, f54e, 7bf3, dd1c, 177b, ecaade2016_016i4, ecaade2017_148tt, 9bca, 39e7, c199, 34a2, 21c3, b16f, 5ca5, abbb, 9c3b, 9b77, 573f, 8023, d063, sigradi2016_659r, ecaade2016_098w26, 794a, 347e, d31c, f933, ecaade2014_151z35, 82be, sigradi2014_266j2, ecaade2014_067a16, caadria2015_087y13, 31d5, 34be, 59a6, 8788, ecaade2016_007c2, a564, sigradi2013_275e, ascaad2014_025l6, 5354, 1890, 39ae, ijac201614208r13, ascaad2016_040b16, e892, 1a88, e3a2, 2453, cde9, ecaade2014_080b19, f701, dc23, 136a, 29b4, bae7, d303, 1825, 0a79, ecaade2014_085g20, 1094, d85d, acadia17_404x, 3238, 8213, ijac201715203aa, 5660, ijac201513105o4, 1498, b4cf, 29e5, 01a3, 5c1b, 4618, cd4b, 571a, 643c, 41d8, ecaade2014_149y34, 6c0f, caadria2017_041f13, 4001, acadia17_381cc, 1d64, sigradi2014_186c6, 657e, e950, 628a, a99e, e8fa, 516b, 699e, acadia14projects_63ai, caadria2015_031r4, fbbc, 6b6a, cc7d, ecaade2016_045g12, d6bd, 16df, 0213, e967, 7a04, 94e7, 2f67, de04, acadia17_512t, ecaade2014_046s11, f282, 3006, 21eb, 9d2c, dc74, 16a2, caadria2017_085e25, sigradi2013_263o, sigradi2013_30k, a3ee, 1db1, 45f8, 2c5a, 86d6, 7655, 0169, b5a8, 5fe3, 0807, f815, 33d2, 3914, acadia14projects_71z, e33d, caadria2017_070g22, d5c8, 85dc, ecaade2015_21z3, 75f1, caadria2017_016c7, f1b3, c2de, 4bc8, 788f, 66ab, sigradi2014_197a7, acadia14projects_101w, a7f4, 7313, 5f31, 61e3, 98e0, a537, acadia16_382e24, b2f4, ecaade2016_098c27, cf09, ijac201614405w3, 2cdc, 4ba4, 1afd, 4233, 7e14, 7fa2, 981d, d9da, df80, 322a, 27f1, f5b7, 24f7, ecaade2016_193o51, 3bd3, ecaade2014_237h61, c0a9, 3e96, e3e5, dbda, 6e33, ecaade2017_184pp, 95b3, 009d, abbd, acadia14_719c, 43af, 78cf, 6df0, 0d91, 2e8d, 76f8, 3111, caadria2016_809f34, 5d63, ascaad2016_034l13, ecaade2013r_020m10, 750e, 388f, f703, a794, caadria2016_259t11, b771, dd22, 208b, 8aef, acadia17_178ff, acadia17_669p, e492, aad7, 1d0e, 16b4, cfa6, 6e58, caadria2017_015a6, ecaade2017_146gg, f6d7, d099, 44cb, 07e7, sigradi2014_045d4, caadria2016_809a34, 94a3, 8a23, 91f7, 466d, 512b, e45e, ecaade2017_077tt, a0fc, fb1e, caadria2017_081r24, f8ac, 7794, 050c, 0f20, caadria2016_881u37, 2192, acadia14_497w, 9b03, 5d29, be2e, 892f, ecaade2015_169a35, 2f05, 50f1, ff64, 8472, f41b, b00d, acadia17_222f, 2fe1, 6c8b, 142a, f37d, cc28, 3e72, b11f, 910b, ecaade2017_290qq, 1164, ecaade2017_006nn, adb7, 01d5, f716, 7a0a, dea5, 3dfc, sigradi2013_226z, c4c7, 00c2, 3add, 4431, 5532, dcca, ijac201412203d2, 963c, 3a8b, acadia16_184j12, 8753, ce79, f3bb, e7d8, sigradi2016_803aa, ca66, ijac201715204uu, e33a, acadia17_637d, 4c18, 9f3a, 1e85, 1baf, cc15, 25e9, a99a, 3760, b54e, 0eda, c4d8, acadia16_352h22, 226c, 5d96, 34e0, e103, 909b, 6b69, ecaade2015_22p4, 85b0, 2591, 0fe7, ascaad2016_003e2, 0b5e, 11fa, 7618, e52f, ecaade2015_164r34, acadia17_454z, acadia17_340k, ascaad2014_013v6, eefc, 0d19, 41c0, 0117, ecaade2017_019oo, c588, caadria2016_777a33, 6eec, ijac201614208y13, 33e6, 5fba, 2c88, acadia17_154gg, 08d2, c955, 9d73, 4d0b, 1d53, 5df8, 3455, b0f8, 45db, 9211, 6f7a, 034c, acadia14_33ag, 51b7, ffbb, dcf2, 256e, ecaade2015_329i71, 7a34, 3562, c860, b9c0, 6cbb, 02d6, 3c6f, f4af, e474, c26a, ecaade2015_17j2, 31bd, 256a, 3195, fc8a, caadria2017_163n40, 0c2e, d8a1, ecaade2017_183cc, ab33, sigradi2015_6.237o8, caadria2015_023b4, 74ab, d6b3, acadia17_482v, 9ac3, acadia17_318d, 3680, ijac201513303s11, 0b3c, 832b, 55d0, b463, c93e, be4a, ecaade2015_297t64, acadia16_270c17, 1dfd, ecaade2015_92s18, 350f, 35fc, d97a, ecaade2017_057g, dcce, 3991, ascaad2016_016s6, caadria2015_086m13, ascaad2016_050a21, 8507, acadia17_100l, ecaade2017_118ee, ecaade2015_180w38, a1b0, 5882, 98bc, acadia14_435ae, ecaade2014_018o4, 6aaa, 5830, ecaade2014_071v16, acadia14_555e, 6658, 8141, 10e1, f0a0, 9511, caadria2015_164i25, 9fc6, 99b2, ecaade2015_116l23, acadia17_190g, c35e, 8e2b, 5ba0, 5518, ecaade2015_206c46, 0515, d485, 3b7c, 38ee, 3bae, 0c47, 953a, 682e, 3bb0, 119c, b61f, fede, c55b, 5620, ecaade2017_215ii, d25c, ecaade2015_25f5, f650, 0500, cb46, c86c, acadia15_451o19, e3c1, d53f, acadia14_487g, acadia14_661m, 60c8, sigradi2013_74g, acadia17_154ff, 1b93, f13c, ecaade2016_208r53, 9ee8, cc2d, ecaade2016_083b24, faee, ab58, 80b5, ecaade2016_108a30, 5cb0, 18b0, b33a, db7f, 2a3d, 205a, f0c7, e2a1, 6c4a, ascaad2014_015u8, 533b, cdec, ecaade2017_051v, 3702, caadria2016_851m36, caadria2017_136s36, 282b, acadia15_395v16, b90c, caadria2016_291a13, e6d9, 6f6a, a454, 6c2f, sigradi2016_792e, ecaade2015_278s60, abdf, 9ede, b341, 86bf, c281, 6bf8, 456f, acadia17_608y, 221c, 9ace, caadria2016_013v1, a393, 1b99, ecaade2015_139w29, df7a, c87f, 695b, 0d6b, c946, de47, 7a1f, ascaad2014_014n8, 4e4a, c43e, acadia17_390rr, e830, c2da, eb09, 4a29, 9673, 7933, ecaade2016_203h53, 66c8, 5583, 3e09, 0819, 9005, fea1, ecaade2017_111ss, e97b, ed9d, 7b76, c3b4, ijac201715103h, 5e0e, ad0b, 097e, 5543, b74f, 63e3, sigradi2014_172w4, d037, 334b, 48c8, 074f, ad2d, ascaad2016_028j11, acadia14_199ap, sigradi2014_157c4, 454c, 546c, de07, 4519, 8d81, ecaade2016_037x9, ecaade2015_53u8, acadia14projects_145af, a338, acadia15_57w1, 10cb, ecaade2017_047s, sigradi2015_10.7g18, sigradi2016_770r, ascaad2014_020o3, d18b, 6b58, ecaade2017_017r, e9f3, a9da, d879, caadria2016_487v20, b0f9, acdc, 6e98, 3f38, acadia16_174h12, caadria2017_027l9, acadia17_38zz, e296, 1eed, 45a5, cd9b, acadia15_263f11, 25a9, 06f2, a6cd, ijac201513104j3, 12e1, 7480, acadia17_658c, d212, 53fd, a1d8, ecb2, 5c28, sigradi2014_047l4, 7702, 2cc0, 296a, ab03, bc7a, b6ef, 5908, 9def, f736, bb39, c5a3, c46e, fd1d, 3514, acadia16_478b28, ecaade2017_244pp, 466e, d732, ecaade2014_169r42, eded, ecaade2015_222d49, 9f2a, 8ec4, 77be, acadia14_23y, 8c81, caadria2017_123p32, caadria2016_003i1, e92c, c30d, 1e41, 6d79, 415c, ecaade2015_138w28, 981e, b2b6, acadia17_492ee, 60f9, e92e, f6d9, bfde, 7a14, 5e88, 7d41, 96a5, 7cfb, 1c83, 91ae, 6ad7, 6300, bd3c, 3331, 00fa, 7133, sigradi2016_560aa, ecaade2016_067r16, ecaade2015_199y42, ecaade2017_175e, ed66, b02b, ee44, ecaade2017_277nn, 67cb, 175b, ijac201614308g5, e372, ijac201513203j7, ecaade2014_157r38, 2b42, sigradi2015_3.111i3, 0f8b, 7a23, 3338, acadia14projects_111o, 7fd8, acadia14_153i, 23cf, sigradi2014_041d3, ijac201513303u11, 4b9d, 6148, 0747, acadia17_221mm, sigradi2016_814j, d035, ac1c, 264f, 38f3, d080, 66ec, f931, ecaade2014_127p28, ecaade2017_273s, 84c0, sigradi2014_345i10, acadia17_360xx, bbdf, fdcf, caadria2017_074i23, ecaade2014_186w46, bb4c, 7435, 2654, ed29, a528, caadria2017_008z3, 4af2, 1681, b0b3, c0d1, f4b6, cde1, c721, sigradi2015_8.47h11, 2a58, d1ac, 84b4, sigradi2014_132t1, ecaade2015_53t8, caadria2016_229r10, acadia17_296t, sigradi2014_247k9, 1eb1, 0fb0, 5a7a, caadria2016_187a9, sigradi2015_3.221x4, b67e, ascaad2016_017f7, fc17, sigradi2016_710dd, sigradi2014_238y8, sigradi2015_10.140o19, b7fd, 8c9d, ecaade2017_255ww, 011c, ef06, caadria2017_118u30, 8e7c, 43d7, c151, c1e1, 2a90, 2bc4, caadria2015_142j23, 1512, ecaade2016_171f49, b8a1, ecaade2017_215k, 85ac, 5928, 5fe5, f722, 6944, 38da, ijac201513303u10, sigradi2015_8.47o11, b4d9, caadria2015_150x23, ijac201513303e11, 2178, acadia17_37gg, 7bd8, 0178, ecaade2017_101u, a9dd, fd96, bc11, 8dcf, 88eb, 8e17, cd94, a000, bc37, ecaade2016_208p53, 239f, cbdb, ecaade2017_017j, df77, 1756, acadia17_598s, 70fc, 5beb, 5e8f, acadia17_542oo, ijac201614305m3, 851b, acadia14_531m, acadia17_581kk, 41da, 19be, 1b50, ijac201614201c6, caadria2017_129d35, acadia14projects_719p, 6270, ab72, sigradi2015_3.221s4, 5fa4, 2d42, 7367, deb0, 99ee, 3123, caadria2015_108m16, acadia14projects_463t, 3f76, caadria2017_163t40, 917e, acadia14projects_709ap, ecaade2017_248vv, ecaade2017_257tt, ecaade2017_091tt, 1de7, 2af0, acadia15_451e19, 9acb, caadria2017_105l28, 098d, 874f, a2a1, acadia14projects_43y, efd2, 3a8f, fbb2, ecaade2015_193e40, f2c8, ascaad2014_019h3, e941, ecaade2017_023ee, fb53, 3d11, acadia16_106z7, 644e, 1bd4, ae6d, ijac201412201o1, 4909, sigradi2015_9.347t17, e7f8, 68e8, 94cc, b04a, ecaade2017_230xx, c763, 806f, 1a07, acadia17_560m, ecaade2014_151y35, 0bc1, acadia17_404cc, caadria2017_136m36, c604, 61dd, 0bdb, acadia14_281x, acadia17_72d, ecaade2017_059pp, 931b, ijac201715106d, 6e44, ecaade2017_098pp, 6c07, 8a72, ecaade2015_170l35, ecaade2015_333e72, dbeb, 7cd9, sigradi2013_400, 57ff, 8bad, caadria2015_081u11, 1fb8, 9928, eeda, 14cc, 31af, ad58, 5717, a816, 4c58, f616, 3e9e, d3e3, a2b2, c94b, ecaade2017_198xx, a6db, cb36, 85ef, c523, cf4b, 0dcb, acadia16_196w12, 28c2, ecaade2017_032b, sigradi2014_303f5, d3c9, sigradi2014_212k7, acadia14projects_445am, ecaade2014_173b43, 335f, 57d7, e744, f795, e236, 6d22, d179, be25, 355b, 16f1, 6ae6, af32, sigradi2014_186h6, e402, 61de, 87f0, caadria2016_497x20, 720f, 7247, ecaade2016_111t30, 8b10, d2f3, c18c, ddbc, 2284, ecaade2015_171u36, d945, 2647, 9b60, 2dda, bdc2, cd47, 9832, acadia15_443b19, a79c, ecaade2015_334s72, c12d, 6d82, acadia14projects_671y, caadria2016_013b2, ecaade2016_025n7, 7f1d, 60c0, f565, 6fe7, 4d06, caadria2017_086k25, 0b1c, 54f9, caadria2015_126k20, ecaade2017_290pp, ijac201614208k13, 8e62, ecfd, 7fa8, 9091, eda7, f6b9, ijac201412301u6, ecaade2017_157oo, ascaad2016_035t13, 5546, f15d, a09e, 7315, 55d7, e5a0, 69fd, ecaade2017_203dd, a1b3, caadria2017_058j20, 9e32, ed55, f694, 1706, f4ab, 7ab7, 78df, 12bf, dfc2, 5ee1, 74de, ccb8, d810, sigradi2014_045c4, db80, cf05, ecaade2017_129ff, daeb, ijac201412403l7, ascaad2014_023t4, 351a, ecca, 0e1f, ecaade2014_066p15, acadia14projects_101ac, 8bea, 59fa, 9ab5, b655, ecaade2017_203u, ecaade2014_237d61, c26f, ecaade2015_91g18, 4eec, 3c23, acadia14projects_517t, df55, 84f8, 47e8, e681, 34d2, 1eb0, c432, 20be, 96ee, acadia15_311p12, 3daa, 3e7f, 7036, ijac201715104aa, aeb3, dad5, c66c, d666, 9488, ecaade2016_094o25, dc9e, 5ba3, b866, ecaade2017_181r, 90b4, 3425, ee4a, 0796, ecaade2017_301z, 3453, 33d3, ad6b, 44ed, 490a, 3247, 9d91, 007a, e2e8, 9ee2, 2b00, 9ca7, deae, 12f4, a44c, 8b7c, ascaad2016_005c3, ecaade2014_052c13, ba40, c738, acadia17_62kk, c395, c9f1, b3db, ascaad2016_006j3, 1adb, 7dc0, c555, ijac201614201g7, 0252, ascaad2014_014y7, 3188, ecaade2017_170xx, f94a, 8a73, ffc7, feb0, sigradi2013_390s, 32ab, 2289, f65a, 886d, a469, acadia15_274n11, b3d1, fb75, 58f0, af24, b3b0, 3ada, ecaade2013r_005i4, b2d3, 5141, sigradi2016_356a, 40c6, c1a9, 878d, 71b8, sigradi2016_636m, sigradi2013_226v, 4e90, 2c67, 5646, 8955, 1e48, 153f, a21f, sigradi2013_400l, acadia14projects_601ac, 4742, 5c3e, 1444, ascaad2016_057x22, dfba, 5731, acadia14projects_365ae, acadia17_154cc, c9ce, 17c6, 7ead, 117d, 7ff4, ecaade2017_122yy, de27, 7d80, b2d0, 6fd8, ecaade2015_194a41, 03ad, 6aff, sigradi2016_639gg, ecaade2017_094s, e9c8, fc97, 2554, 637c, b32c, sigradi2014_247j9, 1c31, 11f6, 28a8, caadria2016_829h35, ecaade2015_55a10, 58c2, e287, 365d, ecaade2015_171o36, 9d30, d4b6, b6f0, acadia16_424g25, sigradi2013_326h, ijac201412408u1, ijac201715105e, 1dfe, ecaade2014_176h44, 7679, bd08, ffd7, ecaade2014_122b28, f3dd, 8fa3, 5577, eadb, 174c, 5b09, a66c, bf81, 77c0, a886, 5eb0, eeb4, ecaade2016_222r57, 4311, e432, ecaade2016_217h55, f4a3, 8f70, bbef, 944b, d8cb, dd63, ecaade2013r_003a3, e36b, 715b, 3b70, 08aa, aa38, caadria2015_032z4, e064, 4fde, a751, 8040, 2bd8, 50a9, 4b31, 1fab, 9f07, acadia17_360g, 711e, caadria2016_601p25, 7631, ecaade2017_213d, 1410, ecaade2017_183dd, 80e3, f287, sigradi2013_226u, cd7e, ecaade2014_085j20, acadia14_661p, ba20, f94b, 9e15, 77dc, 7d98, caadria2016_301s13, efee, 0f30, 32b8, bf6b, 8e6b, 0e74, 9924, caadria2017_122a32, 6a34, 3cab, 5a99, 3f29, db6c, caadria2016_259n11, 7def, 0951, 6287, 1963, 5164, 865d, 5151, 36f6, 8864, 6803, ecaade2017_269qq, 4a2f, 1709, c90d, 5ed4, 2a51, 0c7f, sigradi2015_9.152b17, df25, ebb7, 74d2, c4c6, 5767, baa0, sigradi2015_8.289b15, 93a9, 04d3, ascaad2016_031o12, ee9a, daaf, 9970, ecaade2015_279v60, cb2d, 5409, 9db1, 1c22, 714a, e39b, 6863, d96e, a893, 6794, fbf7, acadia17_637ww, acadia15_57o1, a85a, 02c5, c48b, 7d32, 8cd3, 4643, 4a95, 38fb, ae66, caadria2015_139x22, ascaad2016_031i12, d102, c977, 015c, ecaade2015_284i61, 81eb, 8ab5, ijac201715205ww, sigradi2013_304e, 6da2, 4f19, acadia17_551qq, ecaade2017_277ww, b0c4, 49df, 65bd, 6a77, 2844, caadria2015_109c17, 9642, d651, 7181, dab4, ecaade2014_141g32, 62ac, 285b, 09a1, d995, ecaade2015_114h22, cddb, acadia17_542nn, f394, 8ee5, 0852, ijac201715101g, 2617, ecaade2015_144b31, ffc2, caadria2017_047b15, 6f37, ee31, acadia14projects_609aj, 58eb, 79b3, 755c, sigradi2016_585ww, 2f2b, 13a4, 64ba, 449b, ijac201513105h4, dc00, f386, 42a4, ijac201614101k1, 3b9c, bd30, sigradi2013_289k, fb9a, e894, df1c, ijac201614207n12, ijac201614202d8, acadia14_199ah, 8c4e, acadia17_358oo, caadria2015_043i5, 96e0, 44c1, e60b, 1790, 74dd, 97b9, 0580, 7788, ijac201412405u8, a623, 49ef, f980, eefd, ecaade2017_175k, d0a9, c4ad, ascaad2016_007a4, f360, ecaade2017_042hh, 5f02, 2e93, d1ba, ascaad2014_019k3, e3ba, ijac201614403d2, c4d7, acadia16_88p6, sigradi2016_777hh, 2723, ecaade2016_087t24, 17f5, fe1e, cc3c, 94bb, 237e, aeb1, 69d8, 51b5, 2ea6, caadria2016_321n14, ecaade2016_017l4, c3b8, c2fd, 6bc3, acadia17_456ll, acadia17_339ll, 0706, ijac201614201d7, 7269, acadia14projects_479r, caadria2015_090d15, ecaade2015_285v62, 2195, db45, c37b, f581, 42dd, 05f2, 0f47, caadria2017_016c6, sigradi2016_431w, bc97, 2a1a, ecaade2014_122a28, 8958, caadria2016_713s30, sigradi2013_311j, 69e5, 376e, 750c, e330, c8be, e899, 51d2, 9a4a, 443d, 63ee, 842f, a82b, ff6a, ecaade2014_123h28, aaa7, ecaade2014_109r24, 6809, 8fc2, cb4c, bf53, 73a8, ecaade2016_038h10, d43e, 47b7, cd60, d861, caadria2017_174k42, c42a, 02cf, ecaade2017_215hh, cd51, b6d8, e0eb, ecaade2016_070p18, acadia14projects_153i, caadria2015_111k17, bc12, cf65, c7d1, ecaade2015_271x59, bb7c, acadia16_344a21, caadria2017_017l7, sigradi2014_172y4, bb66, caadria2015_122h19, 8b29, cb07, 45c3, bc20, 56c9, 1839, 7b03, f3b8, caadria2016_333w14, ecaade2014_133z29, ascaad2016_045u18, 2134, e101, d8af, 7101, 1855, 2f19, 8f5a, 0c70, 8509, ecaade2017_091zz, a43e, 2d1c, 523f, ebd5, 66c7, 8dcb, c405, ecaade2015_297e65, c80e, a3b1, 3551, c0eb, 5051, c388, cb3a, caadria2016_281g12, 8b7b, acadia17_163aa, sigradi2016_732n, 69c5, 13ce, ca4c, 3aa5, sigradi2015_8.186h12, ecaade2016_068f18, e1bf, a4ed, 13c3, b12b, bc0a, 75f4, 17a7, acadia17_350mm, 1544, 8e5a, 602c, b8ba, acadia17_36u, 5232, 7e41, 78e2, 62eb, e917, 8744, e85b, 5a46, acadia14_699e, a765, 162d, d23b, be0a, ecc8, 7c05, ffe6, 68ca, 1b6e, fab0, 60c3, caadria2015_010v1, bdb1, 4a23, ecaade2017_302rr, af3f, dd26, fb1a, caadria2017_008v3, a64d, e20f, 7946, acadia14_339ay, 1719, ecaade2015_227f50, ee21, 1ff9, 9848, acadia14projects_145ah, 09a4, 5562, 6d7a, 2a4e, 276c, 672a, acadia14_435c, ecaade2017_249c, ecaade2015_164t34, caadria2015_124t19, caadria2015_072o9, acadia17_324x, bf3c, fe80, 40cf, ecaade2017_014a, acadia14_565s, sigradi2014_263y9, 615b, 0013, d740, 394d, f1f1, 4c33, 05fa, ecaade2016_134e38, 2fef, acadia17_552t, ecaade2015_250j57, cdf6, ad74, 50b4, caadria2017_021b8, 7a8c, 2029, 3819, 0c0b, e0e5, 85a8, ac07, ecaade2017_254hh, cd50, 02b3, 53f7, ijac201715202kk, e37d, sigradi2015_10.309l22, ijac201513102a2, 5d19, 506e, fa05, c2cd, 2a99, acadia14projects_189ax, acadia17_382oo, 2c80, 0357, ecaade2015_301d66, 974a, 4757, 7463, 7e57, 5113, fab6, sigradi2015_3.385c6, 2671, 9446, 6f26, 242a, a52a, 0a6a, 4b73, 96ae, c594, 0207, 9437, 0e9c, 8936, 52c2, ijac201614201e7, ecaade2017_133d, 30d7, d1a1, 2ec7, 30f3, abbc, 4cd4, caadria2016_085k4, 7a12, bda8, 21ac, 7b17, cac2, 731c, 7408, 8599, 0ff6, d5ee, 17aa, 8439, a653, f0e4, e858, 1a99, 8084, 5093, 4fad, a6b3, 9858, 398f, sigradi2014_155w3, ijac201715106ll, 3473, 552d, 14f3, 8db0, 1366, 7e7f, 0419, 6e50, dcd3, 6523, ecaade2017_044ss, 6ef6, acadia17_189gg, ijac201513102x1, ijac201412204y2, 16e2, f01c, cfe3, c5ed, caadria2017_122z31, ecaade2016_230v61, acadia14_177y, 1c4f, ecaade2015_207s46, e9ed, c156, acadia17_92r, caadria2017_165t41, ijac201412408m1, ecaade2017_054mm, 5ebf, ecaade2015_87w17, sigradi2015_8.81t11, 8a6b, 8dff, fa7e, c65c, e499, cc20, 64a6, acadia17_391b, eb0d, sigradi2016_686uu, 4f99, 0d56, 53a5, 4eb2, a500, 32bb, 91bc, 3679, 0a42, 2b80, 4dd4, ddec, f275, 8808, 1e9c, d3d8, acadia17_18d, acadia14projects_517s, 3812, 423c, 54ce, ecaade2014_168j41, 3a51, ecaade2014_208w53, ecaade2017_215aa, 0479, dffd, 7c29, 3ee3, ijac201412401d4, f3c9, ff3a, f048, 211e, ecaade2016_217i56, 5530, ecaade2014_052y12, 3325, f372, aa7b, caadria2016_703k30, caadria2016_115m5, 398e, f16a, 6f9e, ijac201715105d, 5dfe, ecaade2017_210v, 9867, 6205, 73de, a933, ascaad2014_035o1, 10b1, 00de, 4a8e, ecaade2015_130b26, ac0d, 693e, 4c22, 59ba, ecaade2015_301v65, 07b1, ascaad2016_009o4, 79d0, 3ead, d196, fcad, ecaade2017_230yy, sigradi2013_267c, 9513, ascaad2016_041h16, ecaade2016_243s64, 4d61, bbbc, 382f, sigradi2013_327, 9cde, ecaade2017_054v, fd55, dd64, cc76, 5587, 48a5, d5a8, caadria2017_131f35, eb6a, ascaad2014_007c4, 41f0, acadia14projects_43al, ijac201513104l3, 7bdc, caadria2016_135y5, 55e2, 8e28, acadia17_318b, 78b0, 68ed, fd1c, 8fb4, caadria2016_673b29, e162, caadria2015_145v23, 52d3, caadria2017_074l23, f7c7, eed1, 314a, ecaade2017_094f, 849c, 21e6, 433b, ad08, 9d33, ecc2, ecaade2016_bkop65, 7f7a, 3243, caec, 4163, 283c, 691e, 79c5, sigradi2013_244k, a52b, c816, 84af, acadia16_344r20, 0438, 0863, f9b0, 9c74, fc65, ecaade2014_023t6, 7b06, 3bb3, ecaade2016_139y38, 9b46, f1b9, ecaade2015_138x27, 1c8e, ac96, 2334, db14, a447, 36a7, 6719, 552a, ecaade2015_207g46, 99f9, 1ff4, 86e8, c3a8, sigradi2016_479dd, 3918, 1870, 95e3, acadia17_190e, 75c6, 8477, 50fc, 38a7, 7557, d72f, c6a5, debc, 1fe1, 6db4, 8d2d, ijac201614202k8, ijac201614102x2, 3db0, ecaade2017_026pp, sigradi2013_387d, sigradi2015_8.189u13, 85fb, d986, 550e, 20cd, 6e91, 705f, 91e7, 1ea0, 1d7f, bb22, 16f6, 0037, acadia17_590m, 59ce, fe22, 5177, 97ca, 6903, 34a8, ecaade2017_215bbr, 3da4, 4384, 5c05, d507, 2185, ecaade2017_053b, 3dda, d363, 2a6f, acadia14projects_291b, c093, 593d, a759, fa6a, 0ff3, edb8, abcd, ijac201614202p7, 0a00, 37b2, ee0b, ijac201513206j9, 2cfe, 6698, ecaade2015_227c50, acadia14_101an, e6c8, fe38, f947, ecaade2016_068b18, sigradi2016_448cc, f47a, 992e, e0f5, 3fba, sigradi2015_8.47d11, sigradi2016_654ww, ecaade2015_118b24, c7f7, 4a94, ecaade2014_175s43, acadia17_62uu, ijac201614103s3, ascaad2016_029z11, 3308, 8259, acadia14_647ax, 9a7d, acadia14projects_453g, ijac201614208b14, ecaade2017_309oo, 8f26, 1ff8, ijac201412402e5, d3d0, 3a55, 3d1d, 0ac0, 53c4, b4a7, caadria2016_579u24, f891, 4a1c, 1131, 0d9b, b4f5, 386e, ecaade2015_53t9, 6016, 1121, 0413, 7089, c348, ecaade2017_308dd, cac9, 9e9b, ecaade2015_164x34, a238, sigradi2015_7.146a10, 68fa, 4bd1, 69f2, ascaad2014_019z2, ecaade2016_185g50, f79c, acadia17_290c, 137d, db1a, ba25, 15e6, ecaade2014_014c3, sigradi2013_429, ecaade2015_171d36, 9233, fe0b, caadria2015_014m2, 26a7, 1d98, b8ad, acadia16_98r7, 9538, affa, 23b1, 099e, 53a2, 7a13, 079b, caadria2017_125w33, 4471, 793b, 063d, cac8, acadia17_382yy, acadia17_138xx, ecaade2016_164o46, 1f93, caadria2016_281e12, caadria2015_176n26, 8ed5, sigradi2014_293b5, 1701, 1841, ijac201412303e8, 343d, ecaade2017_076x, 69a6, ecaade2014_180l45, 49e2, aed2, 0e04, 2c98, 61fd, sigradi2014_197b7, 57ac, a51c, caadria2016_405d17, acadia15_483k21, da84, ecaade2017_057k, caadria2015_139d23, 8b1b, ecaade2015_83k16, acadia14_479as, acadia16_260p16, 3f10, 7455, 9a93, ecaade2017_083yy, caadria2015_032v4, aaf0, 283b, 3a53, ecaade2015_194r40, eb8f, fa53, 6f75, 1fb3, acadia17_212w, 6206, 878c, 0fcd, e9c3, sigradi2014_021v1, 144a, d481, ecaade2016_032z8, ea9a, 79c6, acadia17_62jj, 8ac1, 0be3, 0575, ecaade2015_143l30, sigradi2013_189k, ecaade2014_113t26, acadia17_598d, 84e5, 2ae8, 664c, 001f, 1f40, ascaad2014_009g5, caadria2015_226s34, 5410, e8cb, 6258, caadria2016_755k32, 774e, 2044, 352b, fe21, 0873, 3f58, acab, 1843, b011, ecaade2017_053yy, 0b25, 6156, cb89, ijac201614305g3, ca7d, 82f3, 5834, ecaade2015_285o62, caadria2017_008b4, 57d4, 0b81, ecaade2015_243u55, acadia17_258o, 3296, 53bb, 6d4d, ecaade2017_192a, 0e44, 6b06, ecaade2016_199a53, ijac201715106i, sigradi2016_702q, 22d6, acadia17_127hh, e866, 74fd, d172, 44f6, d299, c83d, 1da0, 84de, 3654, ecaade2015_180l38, ecaade2017_198tt, ba55, 14b2, 94b5, eb9f, 24bf, 18f1, 5117, 3838, ijac201614208r12, b455, abba, e454, b2dd, c5d6, 4b4d, 28f6, sigradi2016_484i, ffc5, 310f, 3907, cd9a, 5aa8, b748, 7bdd, fbfe, 7db1, 55dc, be1e, ecaade2016_104o28, 5f54, b38f, ijac201513201a6, 507a, sigradi2015_sp_10.179j31, 6714, 5f92, 30f8, ecaade2017_198yy, ijac201614303v2, 538b, dc14, 53e5, a67f, 14ef, 7150, 2071, 8dc6, sigradi2014_313r5, ecaade2014_024j7, 1305, c91a, 30e1, acadia17_544d, 91d1, acadia17_177p, acadia17_222p, 31c7, sigradi2015_10.140i19, acadia16_402v24, ecaade2017_156z, acadia15_483y20, c0cc, a28a, 5954, 875f, caadria2016_383p16, 56bb, 6a5d, acadia17_590f, 31d8, ecaade2014_233p60, dedf, 2b1e, 7f4b, ecaade2016_071l19, acadia17_238pp, 620a, 98a1, ecaade2015_217f48, ce27, acadia17_511uu, ecaade2014_157l38, acadia14projects_153e, e62a, ed59, caadria2016_405o17, d553, 8f50, 8f5e, 808f, aa7e, cf02, 4192, caadria2015_087s13, c23a, 513d, caadria2015_054n6, 3b15, ecaade2014_169s42, ecaade2014_224x57, 0a29, 0ca0, b431, f308, 2799, 9a3b, ascaad2014_035z1, acadia14_291h, eab3, 21b7, dfda, 2c55, 45eb, a7ed, sigradi2016_399e, 2b44, f3ad, 5c95, 4be8, c668, c6b0, ecaade2017_173xx, 4b57, df0d, 3631, 8d31, ecaade2015_217y47, a24f, a210, d639, d215, ed82, 21ee, f7fc, 67b1, acadia14projects_237ay, 4796, 0c09, f375, acadia17_501ss, 6bd0, caadria2017_052s17, caadria2015_081d12, b515, 16d1, 02c0, 24d1, d83a, acadia17_110q, ecaade2015_17r2, 2eac, cafa, 4d5c, ijac201513205v7, d04c, e122, 6730, ecaade2016_tkov66, e57e, ijac201715202qq, acadia16_206k13, sigradi2013_260k, 3cb7, 7892, ee23, 68ec, 623f, 0449, 6df1, 82e1, e12b, acadia14projects_375d, 2f2f, sigradi2015_10.7l18, acadia17_500jj, acadia17_473a, ascaad2016_059o23, 6f74, ijac201513203t6, f310, cdc7, sigradi2013_285f, 6fa8, ecaade2017_170yy, 38e6, cec6, 3449, 2bdd, caadria2017_127f34, acadia16_432n25, c5a2, 5fe4, d3bc, d40f, 5642, 9b64, ecaade2016_011u2, 353e, 8692, 0932, 7c1d, ab00, acadia14projects_63ab, 183c, 2477, ecaade2015_13u1, acadia17_52b, cb35, 489e, 067e, sigradi2013_397g, 9e3e, 8d28, 9edc, e348, f0a5, 4872, eb51, acadia14_699g, ecaade2015_138g27, 8483, sigradi2015_3.11i2, c404, b3d9, cbbf, 0ddd, ae23, 2590, e535, 4962, 6b05, ijac201614302l1, a69d, ecaade2017_054gg, 841d, 2e6f, ecaade2015_94k19, abe0, ecaade2015_265t58, ijac201614408j5, 252f, bc19, 0e50, 8f54, af05, 2b25, ecaade2015_38s7, sigradi2015_12.297o28, ecaade2015_21c4, acadia14_177r, 68bf, 2f6f, 7aa9, ecaade2013r_002f2, fabe, sigradi2013_244m, 4c2e, 9463, de3b, caadria2015_087a14, 6e37, caadria2015_206y29, acadia17_290j, 55d6, d061, 26c2, 004c, 698c, 5f9b, c9f9, 3332, 6870, ec0a, e77d, ijac201513303p11, 660b, 0403, 22df, 04d6, 0133, 5230, 2462, ecaade2016_075i22, 0210, eb38, 8162, 47e2, acadia16_372m23, 030b, db6b, ff54, f168, e53b, 6800, c6fd, 6a1e, 2df0, 7600, caadria2015_078f11, ecaade2015_53y8, 97fe, 2589, 09d0, 1363, efd4, 97d3, ac69, f76a, caadria2017_145z37, 758f, 77d8, 4faa, 65ff, 7404, sigradi2015_9.347n17, 128b, 7f62, acadia14projects_311w, 0106, bf3e, 7453, 3aa3, a151, ecaade2014_088c21, cdd9, sigradi2015_8.189v13, 392f, acadia14projects_135j, 7263, 240e, 9477, ecaade2015_241n55, 4aed, 99eb, 8c1c, ecaade2014_186u47, cf18, 9706, a7a2, ecaade2014_016e4, ijac201614305o3, a652, 2ea0, 5324, edbc, ecaade2014_156i38, 26c4, 22c4, 93ff, caadria2016_197m9, ab27, ecaade2017_172bb, acadia17_391a, ecaade2014_024i7, 99fa, 2bd3, caadria2015_126b21, 67f4, 64be, 0bbb, 2be4, 4ca9, 7155, ecaade2014_138g30, sigradi2015_3.9b2, 5861, b316, 6104, dce9, 65e2, 9356, acadia14_43ap, 1b51, db22, 475c, 7bd4, c6ad, 6aec, acadia17_340e, c90c, 46ca, 11f8, f2ec, c715, sigradi2016_559t, 74df, adbf, 15f3, ecaade2014_042n10, sigradi2014_314k6, caadria2015_067l8, f115, c426, 7fa4, sigradi2015_8.186o12, 1f2a, 9b85, 8a7e, 332d, ijac201614401a1, 09b2, caadria2016_851s35, ecaade2017_192e, 7bae, 2784, 4bee, 2d11, caadria2017_004o2, 9459, 2d3c, 9465, ecaade2017_116e, ecaade2017_029aa, aa25, c63f, bdce, e222, 3601, 4a22, acadia16_164z11, 2089, 7e2f, acadia14_167v, 586a, 9137, 79dd, b65c, caadria2017_163p40, ecaade2017_225k, 2bd7, 0c57, b1cc, 018b, af75, d79f, 7e8c, 464e, ecaade2015_229y51, 064a, 39b8, c0b2, 84f4, c660, ascaad2014_017b1, a3eb, a951, 97ce, caadria2017_122y31, acadia14_237ay, 1765, 1ab2, af8a, 2b45, caadria2016_601f25, acadia17_222rr, cbda, c1c0, 4628, b6bb, 26d7, 683d, 4679, ecaade2016_002d1, sigradi2014_222k8, 2af6, f81d, 81bf, ffcf, ecaade2017_031ll, ecaade2016_mrtl66, caadria2015_126f21, a61f, sigradi2014_128x9, acadia15_185p7, acadia17_413z, db0f, e490, sigradi2013_158s, ad1b, acadia17_283a, c6a1, ee65, 92f5, 73d7, ecaade2017_054w, be22, 01b7, a2fb, 59ad, 0678, 6185, 0ed0, 85c7, 8e4c, 595f, 36f3, 30b5, a83f, acadia14projects_291g, c042, dfe6, ecaade2016_144e40, 7efa, ecaade2017_017l, 1811, e094, 449c, 522a, af1d, ecaade2017_011gg, 85a4, dcf0, 4596, e598, f2c5, af48, c094, acadia14_699f, d437, edb6, sigradi2016_421yy, f646, 4439, 937e, a74d, 4b94, 23bf, 2883, 1c86, sigradi2015_10.307c21, ecaade2017_291m, caadria2017_055k18, b2c7, f489, a349, ecaade2017_215mm, ecaade2017_044uu, 9dff, ecaade2016_071x19, d414, caadria2015_069r8, 7a72, c07f, b90d, 2aae, caadria2017_051m16, c09b, 84cb, sigradi2013_429z, a981, 5759, 9b4d, 5d3d, c5c2, f698, 187a, ba00, ecaade2017_148ww, 6b96, ecaade2015_268g59, 18ab, ijac201513205b8, aea8, ed6a, 6a8c, a167, dfe1, cec0, fe14, sigradi2014_345k9, acadia14_609az, 1690, ecaade2017_256mm, 7e27, 2a8c, 20b9, 5191, b10c, fee4, 5df6, 8192, effe, caadria2017_110j29, 5bdf, 0d2f, 48fa, acadia17_71rr, cada, 3ad8, acadia17_340i, acadia17_18n, 34d1, 69c0, c1b7, 55a6, b55a, aba9, 2dfc, 323b, e6d2, f796, 1ebd, c365, 6bcf, ecaade2015_196z41, eaa8, b142, acadia14_291as, af80, acadia14projects_357au, caadria2017_183k44, bc59, 02aa, acadia14_619v, 2414, 0390, bc3a, e100, 2619, df78, sigradi2016_615w, ee79, a6fd, 625d, 6641, 4768, 8aa9, 9215, ecaade2015_318r69, acadia17_660i, 8a4e, ecaade2017_254rr, sigradi2016_729xx, 6fe1, 3f12, 88d4, 1518, ijac201412406j9, 2a4a, caadria2017_104v27, 9c78, acadia17_669l, ec37, ascaad2014_014c8, 6f94, 319e, 893c, 9669, c71f, 3e55, c03a, ascaad2014_010j5, a24d, a487, 5419, ijac201513105p4, ecaade2015_333k72, f455, ecaade2016_046s12, a466, 1a71, sigradi2014_213w7, caadria2016_713d31, 9492, b36b, 1054, e53d, caadria2016_467t19, 4dfc, a2d9, ecaade2016_011g3, 6126, 015f, a85f, acadia17_423ii, ijac201513105s4, 2ace, ecaade2017_048gg, ecaade2014_052d13, db48, 6787, ascaad2014_019f3, 8092, 6669, 81f1, e8f1, acadia17_318f, 1ceb, dd89, d3e4, ijac201715202ss, 40c3, a3db, sigradi2013_194, 16a9, d5e5, 7e2c, fdca, b87a, eea8, ffbf, sigradi2013_289n, 4687, f30b, 8a5b, e7a0, c5a6, 9584, 516e, 4347, 0cc6, caadria2015_014o2, 152b, ecaade2014_149s34, b082, ecaade2016_102z27, 2c61, 631c, acadia14_339aw, ff04, ascaad2014_003s1, d514, ecaade2016_102k28, 189f, 381e, 4403, acadia14projects_473an, ascaad2016_040w15, ecaade2016_223z58, caadria2017_124n33, b128, f97a, a4df, e3e1, c534, 7e6f, 52d1, fa35, ascaad2014_031f9, 01c5, acadia17_323m, c7c9, dca0, 81e0, 1dc9, 5a01, b26a, sigradi2016_590f, 7e4d, acadia14_53p, cb14, ascaad2014_005h3, 518d, 0c94, 4d59, sigradi2013_117l, ijac201614309i6, 6c44, b398, ecaade2016_063j15, sigradi2016_537qq, 6642, acadia14projects_479u, 02c8, fa04, 27d8, fe28, 481e, 4484, 2c45, 6190, f507, aa4b, 8ebc, acadia14projects_609al, sigradi2013_135j, de74, e3e9, 4915, ecaade2017_083mm, acadia14projects_647av, ecaade2017_021u, 0fe9, 3e40, dadb, fc22, b0b5, 012c, 882c, a163, ecaade2015_35s6, db47, 10dc, fae6, 0b07, 1759, ijac201614103o3, 6ecf, acadia14_43ab, acadia14_555f, 9297, 4c77, 1b91, 527f, ecaade2017_294ww, 646b, 59e0, acadia17_350w, 6e2d, caadria2015_081e12, acadia15_185m7, acadia14_579e, 3071, 5d35, d66a, 997b, acadia14_609ad, acadia14projects_719n, 38f2, f1b0, 0d96, 3bdc, acadia14_111i, 3dcb, f22f, 2918, 0adb, 9701, 12ae, eff2, d0cc, 2743, 3e52, 577d, caadria2017_043a14, 737c, 5b57, ecaade2015_248p56, 81c4, c30b, caf6, 824d, sigradi2015_10.220e20, 56c1, 27cd, ijac201513305m12, ecaade2015_83g16, c1ec, d4d5, acadia16_478z27, 4735, 89c2, 4ff6, acadia17_492mm, 7c48, 3f16, 60a4, acadia14projects_135y, ecaade2014_018k4, acadia17_390gg, a3e6, 2845, c8f3, 7599, 3d3e, cb87, acadia17_164c, ascaad2016_017a7, 2fde, ijac201412402x4, d2f2, aa66, 88b9, 040a, fdf1, 9dc6, 4822, d0b2, f536, da2f, c4d4, 80c0, f267, 4882, sigradi2016_484mm, d0bf, 578e, ijac201412303d9, bc6a, ijac201614104j4, b168, 6b77, sigradi2015_9.152p16, 10a3, fe55, acef, 9022, 32f2, b0a7, ecaade2016_038k10, caadria2015_010y1, ecaade2014_157w38, 11c9, a0c5, 886f, acadia14projects_531n, ecaade2016_091h25, f72f, 0ff9, b1c2, 44b1, 3aa4, ijac201412304p1, ijac201513104p3, 35af, acadia14_619aj, d86f, 5332, 027b, 55c0, c7d6, ddb1, 6d6e, 515f, acadia15_232u9, 145d, 8301, 356d, 7e73, acadia17_201f, 602b, caadria2017_147b39, 9c07, db2d, b3bb, 32c8, acadia17_248j, acadia17_316tt, ijac201715203n, 7908, 8f32, acadia17_91h, 8cf2, f154, acadia17_153l, acadia15_203i8, c2e6, sigradi2016_399d, 0b71, sigradi2015_8.81w11, ecaade2015_217n48, sigradi2013_411n, b629, c335, d4f5, 871b, 729d, 0244, f19a, 7b05, 7bf6, 21b6, caadria2017_124l33, a729, 96a3, 8b21, 7627, b54a, 65f2, 4d1f, sigradi2015_9.152u16, acadia14_375h, 74d3, ijac201614201e6, 181a, acadia17_190a, a62d, 2aa4, c5ef, ijac201513303t11, efb9, ecaade2016_032x8, b411, ecaade2017_199zz, 8ca4, ecaade2016_062e15, 19ea, c04b, de7c, 939f, acadia15_110u3, 5eba, ecaade2016_084h24, e4bf, c017, 06dc, aee8, 3f50, sigradi2016_647ss, 0d33, ca5c, ecaade2017_054ii, 36c3, bf2c, 870f, sigradi2015_10.144v19, acadia17_560o, af02, fb82, 4caa, c963, 3dc0, e8d7, 06bf, 437d, f5e1, 2911, 9e07, 428c, ecaade2017_253bb, c4cb, de02, ecaade2017_122uu, 30be, d2b7, 529e, 6a5f, d11d, ba0b, e97f, a70a, acadia14_247h, 4701, 0f4e, 405c, c26e, 0182, cd27, 26a1, 1f3d, 7f57, 630e, caadria2017_005k3, ecaade2015_196x41, acadia17_70dd, acadia14projects_699k, ascaad2016_022b9, cd78, a301, 3583, 56e8, 84eb, 0877, 93e7, cdf7, acadia14_23ac, dc85, 7082, 99e2, acadia15_323f13, 5002, 56f6, 04c4, ecaade2017_057ii, ab48, 9f18, d30f, 4d08, ecaade2017_249ww, f99b, ecaade2015_241l55, 9de4, ecaade2015_317g69, bb62, 00c5, 86c9, 8372, 9b5f, fc2f, f9f5, 7732, acadia15_333u13, 561c, ecaade2015_53x9, 92fa, ecaade2017_047n, a4fe, 73c4, bc0d, 6740, 00ec, ecaade2015_87u17, a621, sigradi2014_265s1, c13c, b51c, 34ad, 4708, 67c3, d4f9, ecaade2016_224f60, b5e3, 478a, 37ee, e8fd, 089c, acadia17_482r, 6100, ecaade2015_314l68, 0926, caadria2015_203i29, d920, caadria2015_150b24, f1cd, acadia14projects_609af, 97aa, 87b3, 0043, 0800, 1377, 037d, caadria2016_713u30, 681f, 5c6c, c115, 9419, a8de, 403d, 674c, 396d, 82ae, sigradi2015_6.151c8, ijac201715101b, 77ad, 60e7, e1a7, eca1, 5d80, d343, d9f7, ed67, 3b86, ecaade2015_332x71, 095c, c412, 6cd4, e74c, caadria2016_115n5, 8557, 9054, 9676, 492b, 725b, 0c0d, 26b8, de3d, 6c8e, 4c00, 1442, ecaade2015_199x42, acadia17_170s, e335, 4afe, 2c87, 716d, 53e8, c47e, sigradi2016_440hh, 8eb8, 75b1, ecaade2017_203hh, 3a04, a8db, 61cb, ecaade2016_068w17, caadria2015_064p7, a23d, cb0a, bbea, bc73, ecaade2013r_009b6, 5cc9, caadria2017_134w35, 2594, ijac201614302k1, acadia14_177ac, 23ba, 7603, 2bdf, ecaade2017_006uu, 852a, 0736, 036d, d221, f057, 069c, 7d45, 66db, 2949, ff8d, ecaade2015_285k62, 0ea0, 21a3, 331d, ecaade2015_225i49, ecaade2016_161z43, f114, 43d5, d6a8, 8664, f61d, 25e7, acadia14_661e, 3e6c, 0b8b, 923e, dac2, 60fe, b6df, 8aec, 1088, 97f4, 96cf, ebf0, 6d94, acadia14projects_539c, f733, dc16, 0812, 3ae1, caadria2016_425c18, da8c, 1f83, 5732, 1194, ab9f, sigradi2016_399c, bd70, d041, 5491, 225f, 7fe8, 65ad, 5934, bd17, 602f, f3ca, caadria2017_021k8, ijac201513202h6, d1c6, 3841, ijac201614205o10, ef3b, e73e, 7504, 7de6, f4e7, ecaade2016_042f11, 3a60, acadia14_719p, 4bb9, ijac201715104k, e9d8, 8285, 592b, 88fe, ecaade2016_162t44, 7647, 805e, 6e52, 8703, acadia16_88d6, fd86, caadria2015_206w29, 9358, f5c0, 87a4, ecaade2017_048bb, caadria2015_030m4, fd15, 54ad, 83ae, 43ba, ijac201513303n11, dd5d, 3241, 2369, 232f, b399, b69d, 0af5, acadia14projects_153ay, sigradi2016_488u, 6107, f2fb, f7f0, 295d, d51e, 09c0, 6a44, c6ef, ba6e, f676, ecc6, 74a8, 4703, 2a23, 50aa, ef00, ffee, ascaad2016_002k1, 4f2c, 0e76, 18c3, bbc3, c05c, e1af, 1f1d, 78f3, acadia14projects_375f, ijac201715203c, 1c90, acadia17_660o, ascaad2014_019d3, 48b4, 6dcd, a043, 2703, 7f0d, 836f, a565, dd13, 1011, acadia16_24s2, ecaade2017_146jj, 4abb, 9558, 23bd, 19d6, d4dd, 20b7, 83dc, d9f2, ba11, e3cc,