CumInCAD is a Cumulative Index about publications in Computer Aided Architectural Design
supported by the sibling associations ACADIA, CAADRIA, eCAADe, SIGraDi, ASCAAD and CAAD futures

ae8a, d789, 4d72, f491, 51dd, e82b, b197, 9e5b, 62d9, dd61, d989, 21ed, ca4c, 7715, 31f8, caadria2015_108r16, 0b98, 3749, 004c, c5b0, c628, 78c9, 9f76, b5c5, cd97, 3471, fd7c, ijac201513105w4, d772, 411b, 887f, 5fd5, ascaad2016_007y3, ecaade2016_068k17, 8f3a, b50a, ecaade2015_144v30, b62c, 5149, ddbe, caadria2016_013s1, d0f6, de55, ascaad2014_019j2, sigradi2014_097n8, 1d7e, fd34, e91b, c47e, b3d5, 4e2e, 0c66, 42ca, e538, 69ff, 620e, caadria2017_132s35, 15ab, d575, b15b, 6f9b, ijac201412203i2, eab9, da82, 733e, b11c, d2cc, caadria2017_041x12, ascaad2014_026f7, ijac201513201e6, sigradi2016_611o, ba0f, 9897, 8ffe, d950, 8a39, 9bb2, 05a5, 3f38, bef1, 8258, bbc0, 69a7, 5b8a, ecaade2017_029u, 4326, 8eeb, sigradi2014_345m8, d87a, ecaade2017_269a, 7e97, 8a7a, caadria2016_673d29, acadia16_344o21, d301, 3c51, c5cc, bde5, 838e, 62ce, 40c2, 22cd, b105, e717, ecaade2015_200h43, e36c, ecaade2017_199rr, sigradi2013_390a, 3838, sigradi2014_232n8, 2741, 488a, 8c79, ecaade2016_042h11, c460, 7e38, 8b92, 0196, 09a5, 9fb6, ijac201412408w1, ecaade2017_306s, 4f42, 435e, 4675, 0d9b, 481f, ca9b, 2b3f, 6ab8, 610a, 8f7a, e652, 30b8, ecaade2017_198uu, sigradi2014_222k8, ceed, ecaade2015_101f20, 6bb1, ecaade2016_105f29, e0c1, fd1b, 2b61, e611, ijac201614207i11, f8a4, 7183, 2f86, ecaade2015_122m24, 8b2a, ecaade2014_145i33, acadia15_417w17, 3885, acadia14_63aj, eb80, d70f, 0745, b4a0, ascaad2016_048f20, ecaade2016_098x26, 8696, 1397, 54ec, c5e6, 9c3b, 92b8, acadia14projects_389a, 0086, 46b8, ecaade2016_102a28, ecaade2017_215jj, 1b6a, ecaade2017_ws-hybridlabdd, fd8c, a454, 1fd6, 37d7, 07fb, c1de, ecaade2015_261j58, ascaad2014_012m6, 1e30, acadia14projects_609ag, d2ce, e8d7, 935f, caadria2015_049c6, ecaade2016_028j8, ecaade2014_168n41, sigradi2013_397c, 9fe1, ecaade2014_109r24, 7c54, ijac201614308l5, 46f2, 7e1b, caadria2015_087n14, 7a83, 85e7, 4306, c2a8, ebdb, d81c, b7fb, 607f, ece3, ecaade2017_044tt, ecaade2017_202m, 8d6f, 83c1, abfe, acadia16_54s3, ijac201412403y5, f552, d7d1, 1579, b3cf, ecaade2014_168r40, aa41, ijac201614103l3, 3f8b, a5f4, e907, 5d7e, e456, f400, de33, 07a0, 90b1, 3c4e, 8a9a, ecaade2016_089f25, 0b57, ecaade2014_121s27, 0537, ecaade2014_162v39, ce23, 6f05, f2f8, 57d4, c9b9, ijac201412205f4, acadia14projects_479z, ecaade2016_058y14, 8db7, ascaad2016_046l19, b98f, ijac201513203j7, ecaade2016_222h57, 3f37, 2bba, f91b, 7f75, e2b9, acadia14projects_435b, b80a, 1922, aed1, 75a7, 6f30, 965b, 5942, 5136, sigradi2014_281j3, caadria2015_185i27, caadria2017_101l27, dbd0, 2377, ecaade2015_320l70, 3fc4, f8c1, 7af1, sigradi2013_243u, 4a1a, 6ed3, ecaade2016_mrtf66, 7a49, d0f4, 5726, e46a, a42d, 6fb5, f04a, 1156, 14cb, sigradi2014_345b10, ecaade2014_100e23, 0842, 7773, 45f1, ascaad2014_017y9, 3469, 40c4, 920e, 3899, 696a, 34cc, fe81, caadria2016_187v8, ecaade2015_301o65, acadia16_206j13, 5fa5, ee94, b480, 3b0a, caadria2017_127c34, sigradi2016_360bb, 03cd, 69a6, b290, acadia14_463as, caadria2017_123l32, acadia14_479y, sigradi2016_431r, 021d, 0197, ecaade2017_017n, ijac201412408z2, 694d, afbc, 956d, 0afe, caadria2015_139g23, fc72, 3523, 4c72, abca, 26d8, a47e, af69, a9aa, d8be, ecaade2015_235p53, 19b9, sigradi2014_082t7, 41ae, 5dde, 2711, ecaade2016_073f21, a500, ecaade2017_029dd, bede, a56c, a672, a2d6, 83c9, 4b82, 6585, ijac201412403r5, 90ed, e7fb, eb51, 65ab, ijac201614208x13, 2f76, 0359, 8dca, sigradi2013_303i, c46c, 7148, 14f1, 4466, 65a2, 3bac, b850, 6373, 3b92, a48c, a041, cd74, aef3, 361c, 2a4a, 5125, 2b68, ecaade2016_223g58, 6d32, 9ca7, caadria2015_130d22, caadria2016_353w15, 3f01, 364c, 4545, aa30, acadia14projects_101m, c845, f1d4, 4f01, ijac201412407f1, 8bfa, 6ae8, c51c, bac5, 08c1, 39b3, 0caa, 0ad1, 45af, 73a2, b1fa, f6ce, ijac201614102m1, 0946, caadria2015_096m15, d26b, 137b, 4366, ced2, fca7, 9396, ecaade2016_106h29, ascaad2014_005s2, ecaade2016_011y2, e7f5, c944, a71b, caadria2017_005n3, d48a, b862, bf90, dab3, 663f, 8b6f, 2776, 691e, ecaade2015_53r9, ascaad2014_001g1, sigradi2013_194i, 6d7f, 7bc0, 5135, 4eb8, acadia14projects_699j, 8c5f, 984e, acba, sigradi2016_515g, 48e6, 75ba, ecaade2016_123k34, acadia14_153e, 70d4, 7bbc, ijac201614405k3, b6d3, f147, 4a22, 6588, ascaad2016_005e3, 8efc, d9bb, ae82, d24b, cc9d, fcda, c4da, a623, 75ce, ace7, cdbb, 4161, bc76, 1425, 2e58, 7887, b14b, 5f2e, ecaade2016_042s11, e1a8, c2a7, aa4e, ijac201614203a9, ascaad2016_028g11, ecaade2017_037ee, 52ea, sigradi2014_041d3, 871e, acadia14projects_247s, ecaade2015_138o29, acadia16_432v25, 7ed2, d1a7, bfa5, fdf4, 75d8, caadria2015_218y33, 6711, 184c, d57a, 9e23, 7133, 5777, 7e53, 3b94, 2850, 4b75, 119f, 0fa5, 2b66, 3070, b573, b674, 7cb5, 4876, 4df5, 8fa3, acadia16_24y2, 5ff2, 26e8, sigradi2013_304a, c50f, 4766, acadia16_224e15, c38a, c3e0, 1ed7, ecaade2017_046ww, 71c5, ecaade2016_038k10, 58d4, a534, ecaade2014_072d18, 6d0b, b1b3, caadria2015_105g16, 3557, 2c1c, 2882, c30f, 27e1, b207, d0d8, 4fbb, sigradi2014_276s2, bdd6, 93fa, d31e, acadia15_323r12, 1b58, ijac201412406r9, acadia16_72w4, e608, ecaade2016_144m40, ffbc, 9ec9, d370, dba3, a9e5, 8b8a, 4270, da41, 4aca, b75f, ecaade2017_019ff, aa75, sigradi2015_9.270h17, b2e8, caadria2015_142p23, acadia14_247t, 5ed4, 24af, b2d9, 2008, 76d3, e9b3, c066, 1e2a, ecaade2017_212ii, ecaade2017_269tt, 679b, ecaade2016_018l5, 67f7, cd7e, ecaade2017_085c, 7d0a, d205, caadria2015_016p3, ijac201614407j4, ascaad2016_015o6, 190e, 9aea, dcdf, afae, 3adf, 467a, ecaade2016_140v39, 5e10, ecaade2017_094c, ascaad2016_023c10, 42ec, 7fb2, c6b2, da98, ecaade2014_011c2, 6a6b, ijac201412204f3, d7f6, ecaade2016_002f1, df97, 338e, ecd6, f6f5, acadia15_232p9, 9890, aa81, b8d0, 7b84, 54ee, f767, 8bdf, 5948, a0f8, ascaad2016_004n2, 19e3, sigradi2015_10.140m19, f7bf, d78e, 132e, 1507, ecaade2016_126s34, c0bf, ec01, 75eb, bac3, 737e, 9030, f314, 38ca, 448a, 88f0, 7064, 2688, ecaade2015_229z51, ff33, d7eb, 41e4, 6f00, 0965, 19b3, ecaade2015_309z67, 43b1, 17e3, 4112, be6e, ijac201614208r12, 1d54, ea48, aeab, ecaade2014_133l29, adff, f358, acadia14projects_281x, ecaade2017_151aa, ecaade2015_180p38, c8f7, 5914, 335d, ecaade2016_132t37, ecaade2015_61u12, c632, aa5b, 417a, 5979, 9f9c, 1659, aa10, sigradi2016_637s, 5383, 8173, ea70, 0cf8, 3fe7, c0c1, 3ebc, 46f3, ec3a, 61be, 324c, 2c44, f41e, acadia15_110h4, 7c1d, ecaade2017_199jj, e75c, 396d, 81bc, 35b4, 11f8, ecaade2015_237x53, 6901, 0292, 411e, 7cb2, 5951, ecaade2014_168r41, ecaade2017_143n, ascaad2014_011z5, 9d66, dd76, ecaade2017_215rr, 1e98, 2b4b, ecaade2014_168u40, 6f43, 4d8b, 4340, 9326, sigradi2013_414e, 1933, ecaade2015_170m35, cc89, ecaade2015_161g34, 8e5c, caadria2016_559x23, c1f8, 3722, b703, fdf3, 8385, ecaade2014_153u36, 9067, ad5b, 57fa, acadia16_12a2, a8f4, d57b, ecaade2017_268ee, 75c3, e106, aba6, b785, ecaade2016_129f36, 6cf7, c65c, 1605, e8eb, 1b6d, 69b1, 2736, ecaade2017_253dd, ascaad2016_013b6, 529d, sigradi2014_074m6, b315, fca3, e671, 67f1, ecaade2016_075a22, 8d1d, e9ee, acadia14projects_291ar, 070c, acadia14projects_627ay, c405, 715e, d5a8, 43a1, ijac201614207n11, 021a, ced1, c6e8, ecaade2014_186w47, 9e86, 4c2a, ba6a, caadria2017_051k16, f4a7, ecaade2014_112i26, e15e, 15a1, ecaade2016_210d54, b4ac, ecaade2016_023o6, 1738, 65e8, a213, 7105, 73b4, ecaade2014_018l4, 578a, acadia14projects_719c, 26b8, ecaade2017_199t, 94d8, 9c43, c9fa, 7f34, d8da, f2d1, acadia14projects_655aj, 0dfb, a0b9, 6adf, 956a, 1656, ec88, 6b37, f2da, 66bd, 8b53, sigradi2013_135, 9c4b, 138c, 90ae, e5c2, 2eac, d165, 06f5, 0fc0, ecaade2014_132g29, f76d, 2e76, ae26, ecaade2017_149j, ecaade2014_138m30, f2f7, e204, 9b53, 86ca, sigradi2015_4.219t6, ecaade2014_096y22, 4e86, 21f8, b25e, e997, eac9, 5555, c9df, 38c8, dfad, a165, ecaade2015_173l37, 4346, 561c, acadia14_671x, 9adc, caadria2017_018u7, ecaade2015_285r62, 3ea3, 4ab1, 2ca6, a04e, 63d5, ecaade2014_226z58, sigradi2016_590r, 199d, 8fb3, bd16, 538b, 95c8, 1514, c1e2, ijac201412303g8, 1ed5, ecaade2017_214p, ad22, 667e, 6afd, 8cef, 5617, ecaade2014_065d15, c986, f054, 386d, c637, 999e, 61f4, f625, caadria2015_122j19, 56a6, afd7, 1cd9, ascaad2016_057n22, fc0d, def7, 3c02, acadia14projects_357b, ijac201412304j1, 2e4a, ecaade2016_210f54, c539, 5d43, acadia14projects_479k, 7d19, 7770, sigradi2014_144w2, 3693, d190, e97f, acadia14projects_671l, 4c13, e2c6, a7ba, ea8c, 45ab, caadria2017_021k8, 5594, sigradi2013_267u, 2b8a, acadia14_357b, e0a9, ecaade2014_022y5, ae79, ba61, sigradi2016_382x, 5675, c9e9, 40ef, 223d, acadia14projects_281t, 0976, 8061, sigradi2015_11.71h24, 83dc, f7cb, 1dec, 80fc, 9452, 7b02, 1da8, acadia14_189at, 1e19, 098b, 2796, 777a, 932f, 1d94, e926, 4ac8, b672, 1d06, 2218, 60fc, a64f, 5800, f214, 3561, 3a13, cea1, cd41, ecaade2015_217z47, db2e, ecaade2014_218s55, 7a35, 8f08, 30b2, a011, 2b39, 10ce, 7548, 01ea, 17f4, 1fb7, c194, 8818, a72e, 21ff, 479a, c02e, 4dd7, 6b1d, b597, 6900, 0afa, ecaade2016_162j44, 41ee, 02ad, 6b0b, ecaade2014_113t26, ecaade2016_073y20, f82a, 9861, b6f9, dcc5, 5af0, 3286, 804d, 8b4c, caadria2016_611n26, 9661, c2ca, c856, 6ea5, 8bc3, ascaad2014_011x5, acadia14_661e, 5ab5, 800e, f740, 184e, 8ab9, f74e, df7c, 82d9, 0cca, 8e40, d600, 44c0, fe58, 7ec3, 5a6c, ba81, 81aa, b350, d423, dd0f, 53c0, sigradi2013_117j, 10f8, 29ab, f992, 8ba6, cfc1, f569, a43c, 8069, ecaade2015_217w47, c3cb, acadia14projects_435as, 9398, 9838, 0ae6, ecaade2014_153l36, 6aef, a3de, 8fcc, e714, ecaade2017_117aa, 46a4, 62c4, 1bec, 6234, 7da3, caadria2017_028y9, 4377, ecaade2015_180c39, ijac201614208d13, f4c5, 5bee, 3587, ff0b, caadria2016_395w16, acadia14projects_565w, f96d, ecaade2017_041z, 45ef, 2ca7, 1498, 74c3, acadia14projects_43ad, a049, 02ec, b964, 7da8, f498, d7cc, 8cbf, 4e38, a8f3, 495a, 52ca, 4ce9, a151, 3dca, 4a34, 03fb, ecaade2014_111a25, 33f8, 3745, a1c8, acadia14projects_479o, 7099, ascaad2014_019x2, 8a34, 465b, f7fb, 805a, caadria2015_188t27, 20ef, 4a2c, acadia15_323w12, 0054, 8edb, 85f5, d7f9, abff, d2cf, d198, c15f, 4f55, 40b5, bec8, 5b7f, 6983, 4ba2, 5b85, 20d9, ecaade2016_075x21, 5f33, sigradi2016_381n, c005, sigradi2013_263n, f6e4, ed0c, 8d6a, 64dd, ecaade2015_55a10, f42f, f192, 0c80, f908, acbc, e5a9, ce51, 3d58, ecaade2017_203hh, caadria2016_569g24, 0d61, f749, 66f9, 6f4c, b7d5, c067, 2d8b, 9615, 2a62, bf6b, caadria2015_109c17, 770c, ecaade2017_256hh, 88de, acadia16_10f1, 069e, 4f21, caadria2015_208w30, dae5, 3963, ac9d, d6d8, 47b6, 3a87, ecaade2015_278m60, 2779, caadria2016_713d31, caadria2016_177u7, d897, ijac201513105h4, acdf, f5dd, ce17, dc55, b607, 52eb, 8b61, b865, 0ca7, 25be, f5f0, 59a0, 9210, f9d0, 6f99, sigradi2014_181v5, 7228, d96b, e166, ecaade2017_215z, b612, 3708, 10e9, da17, 24c4, 899c, 03b0, 686d, b795, 9ea2, 3aef, sigradi2016_357j, 8d7a, ecaade2015_233w52, ecaade2017_029q, 4762, 1e6b, d829, 2a43, caadria2015_061g7, 39fc, c423, 8611, d64b, 350b, 98a5, 03f8, f30b, 9ff4, 362f, 8f28, ecaade2014_176l44, 5ad4, 8985, acadia14_453k, ecaade2016_097v26, 0df6, ecaade2017_041p, 69c9, 4dd2, 76bd, 7139, acadia16_214w13, 734e, 1f4f, f104, 5dfe, 2647, be0d, fcb7, 4773, 01ba, b485, 8d15, 39c6, efe4, ecaade2016_015t3, 1580, bd1b, ffac, 602c, c6fa, a08e, abe4, 8329, fd6f, fdd8, ecaade2016_237g63, ceb8, aab5, 30f5, 8ea8, 5261, 121a, 8095, b982, 9597, 113b, ecaade2015_139v29, a1ae, acadia14_647at, 7d37, ecaade2017_108u, f042, 5eb5, 114f, ijac201614403h2, 0961, 4b5f, bc9b, dde1, 9f24, acadia15_110y3, 82a3, 1d93, fe9f, caadria2016_291v12, 57b8, 357b, 041c, 9446, 85f8, 3c98, ecaade2016_163c46, 9fb7, ecaade2017_183bb, 5aac, ee4f, 6338, sigradi2014_345k9, 09e2, 20a4, sigradi2015_10.7g18, c5f1, 0659, c565, 5367, cf24, 5e26, 6bed, a6e2, 9144, da39, 31a1, d350, af95, sigradi2013_387e, 07fd, 4499, b264, ecaade2015_273j60, 0dbd, dc56, 40d7, ecaade2014_233s60, 827f, 61ae, 47d8, 063a, 2349, ecaade2017_174c, 9489, ecaade2016_068b18, 5ebc, acadia16_372h23, 26b5, b005, 142c, ac7b, 853a, acadia14_177p, ecaade2015_217n48, 0237, 467c, ecaade2013r_018j9, f5d3, 7937, sigradi2016_517r, de8c, a395, e90f, caadria2015_023y3, 7f2a, ecaade2016_071b19, c385, 2faf, ascaad2016_045s18, aa1e, 877e, c723, sigradi2013_304b, 4617, a64d, 2caa, 8370, a232, ecaade2016_102d28, 3521, 2a3b, fdaf, d032, b57d, 5b94, b4bb, 5a06, 7cbf, ecaade2015_100y19, e929, c254, a414, a4b3, 54d4, ecaade2017_057f, b830, sigradi2013_311k, sigradi2016_595hh, 80be, a474, 44c5, a876, f03a, caadria2017_029h10, 6517, ijac201614202w7, 01ab, b3db, c803, e5d6, 6694, d75b, 305f, ecaade2015_138g27, d50d, 3b4d, ecaade2014_015l3, 5a27, ijac201412403a7, 1de3, 5fd4, 4dc2, sigradi2013_30j, e6cc, 8e4a, 42bd, 3fe3, be86, 7d5f, ecaade2017_133e, d268, 4aaf, ab0f, ecaade2014_084n19, b8b4, 79a5, 2273, 0e4a, d5d0, 5e0f, 3a17, 630c, ecaade2014_052k12, bf7e, 6425, ac24, aceb, acadia14_339aj, acadia15_483d22, ecaade2014_052z12, b522, 8634, ecaade2017_229aa, 2a13, ecaade2017_003s, 16e8, b368, 72a9, 08a5, c45e, 0aa4, sigradi2015_2.137k1, 3e2d, 8bfc, 0a01, bc37, f1b5, 5bdb, dcbc, a275, 2212, 2a68, 6075, 60b6, ecaade2016_157w42, acadia14_691ax, 6a41, b0bd, 6403, d5cc, cf84, f300, 65dc, 3d0a, 952d, b031, 5960, f5ed, cf12, fd99, 89f5, ba66, ascaad2014_005t3, acadia14_565s, e158, 959a, ijac201614403p2, bb45, 7ffe, c5c4, fb64, c6c7, bcef, 3dc0, 9172, f138, sigradi2016_408cc, 3c93, 8b3a, 5ff3, dd4f, 935b, b861, 85d5, 4256, 86fb, 8257, 6e4b, 90c0, 4441, 90b8, d1a1, ed02, sigradi2016_695m, f714, b959, bcab, ecaade2015_171e36, b7c8, caadria2017_029p10, 47f1, 6d1e, 1843, 1253, 10e1, 8c4d, 94cc, caadria2015_150b24, 1587, 43c7, 0ece, 1acc, ecaade2015_278u60, ecaade2015_195g41, sigradi2016_441oo, d8c4, ecaade2016_151l41, ce6d, 90eb, ijac201614202k8, 0490, 9e3f, cc5b, 3a77, 44d3, 9780, 104c, 9c57, ijac201614102r1, 0120, 7a9d, sigradi2013_271, d39d, 3f8f, 2f4e, 6763, dc4c, 5e56, 67f8, dcf9, 2ffd, 9868, ijac201614208t12, caadria2016_003m1, aa54, 6946, ecaade2015_178e38, sigradi2013_212t, ba4c, 82fb, 5ea3, dc06, 18cd, ba7f, ce14, 222b, 3dbf, 67bb, 9e94, ascaad2016_054u21, edda, 8fcb, 2181, 7f74, acadia14_681at, 1344, ea40, c474, sigradi2015_4.219g7, 0d6d, 5bfe, 7c23, 2723, 2567, e381, caadria2016_797n33, ba5c, 42ab, 5dec, 177e, ijac201513306a13, ecaade2014_019k5, sigradi2015_3.65m2, 6724, bf91, c961, ecaade2014_044z10, 7651, ecaade2014_050f12, 847d, 62f4, 30f7, 9603, 8355, a409, 882f, ecaade2017_019dd, 95f4, 498d, 1b33, sigradi2013_260k, 9f5b, b314, caadria2016_621p26, 5abb, 377d, 5f82, 6948, 69ed, 0496, fb66, 2c69, c0e4, edc5, 531b, 5170, 1f18, 6cab, bb93, ecaade2015_22y4, 43c1, caadria2017_048d16, ade1, 0703, 0f72, da53, df48, 617b, ecaade2015_91c18, ecaade2017_057bb, d3bf, ed3c, b3b3, cc26, ac3f, 9851, 1088, 112f, 82a8, ascaad2014_019y2, 774d, 6e83, d98f, 82f4, 2631, 7f14, c662, 55ee, caadria2016_611i26, acadia16_44m3, 377a, 5947, 15ae, ecaade2016_140t39, 622b, sigradi2013_337, eb35, 2981, 5e9f, 125d, b98e, f7cd, b552, b3cc, ecaade2014_182c46, 58b4, 622c, afbb, 47c6, f322, 16de, a2ee, 1620, ded3, sigradi2014_176g5, b3a3, 2bc3, a466, ecaade2015_94i19, 13b1, e3c5, ascaad2014_017k9, 0af7, e8ed, 1532, 5b2f, d8ea, 5385, b8d1, caadria2015_092g15, 76f3, 6c76, 90b6, 3569, fe19, 2cf6, 7644, a350, 4f33, ecaade2014_163d40, 4716, 076c, ecaade2017_212ff, ecaade2017_257pp, e0f7, 25b0, 626e, f55f, caadria2017_051j17, 9b86, b010, acadia14projects_135x, 0654, 581e, acadia14_145s, fb99, 14a7, e867, sigradi2016_724tt, ecaade2017_041t, 8eea, 4ef5, ecaade2013r_003p2, caadria2015_114p17, acadia14_609ap, 49d9, 927a, 2180, 59e9, 3bcb, ecaade2016_140o39, sigradi2016_695t, e51b, 46a9, caadria2017_134c36, e37d, ecaade2014_024g7, 6c06, aa4f, 995b, 64a8, aea5, 0b1f, 3db6, f33d, caadria2016_839k35, ecaade2015_48e8, 95e1, 451a, eb8c, 23a1, c752, 56c5, ijac201614102s1, 5e9e, 3a33, 0ce7, 1806, 0d12, 8add, caadria2016_045l3, 617f, sigradi2015_3.65v2, 4707, ba40, 733c, a0dd, 5526, 0642, 404f, 335a, 69f6, ea67, sigradi2016_817c, ijac201513302m10, 085a, ecaade2014_195t50, cb00, b13d, eef5, 3764, 2e6b, 6703, c903, 2e73, ecaade2014_046m11, 9418, a349, 9364, acadia14_375b, ebfc, b1a8, 083d, ecaade2016_068t17, acadia14_609ai, f9db, 3ddb, caadria2017_094y25, 651e, sigradi2013_386s, cfe6, acadia14_23v, ecaade2017_003l, b46e, acadia14_347as, 3659, ecaade2017_071ww, 260d, c755, ecaade2015_175p37, 2f3c, 0b6d, cc3b, 61c0, ecaade2013r_008m5, caadria2015_069s8, f79d, 5d73, 1c42, e6b6, 47b9, a9ec, 579b, ecaade2015_158z33, a0b3, af33, ce2b, 90ba, ec86, ecaade2017_257zz, 5e4f, d302, sigradi2016_484l, e7e6, 6312, e505, caadria2017_145b38, acadia15_407x17, d312, 5f77, ecaade2016_119o32, acadia16_12t1, 4e43, 1aa9, 1a8e, 1838, 0a92, 4222, caadria2015_096o15, 2774, 50d9, dcb6, f7b3, e0c6, 2119, adc9, c304, 6bf3, ecaade2016_163m45, sigradi2015_6.42w7, 48a1, 9d9e, e073, ecaade2015_181j39, 92e4, a11b, ascaad2016_008f4, acadia14projects_291au, 1adb, ecaade2015_301d66, 6b7d, b2e2, 5476, 7815, d19e, ecaade2015_211a47, f8b4, edbd, fb09, acadia14projects_311x, 1ad0, b645, 73e8, b5db, 1600, 6904, acadia14projects_375g, 1276, acadia16_260n16, 4973, 1c9b, 7288, aeb7, 2095, a940, 845a, 7a26, 6c8d, c4b3, f269, 0618, 26e2, ecaade2016_230l62, 7af9, sigradi2013_100b, fd08, ce58, 03b1, 6c39, bb10, ecaade2017_309tt, b185, sigradi2015_9.168e17, 80a4, ecaade2015_171w36, e3d3, caadria2017_009r4, 97e7, 0a53, sigradi2013_343c, e949, e3be, 3c37, 9c98, 3045, c378, 74e0, fa16, ecaade2017_140rr, a2df, 2121, c305, a3c4, 6037, fe82, 49e3, a6fd, e70c, 83f5, ascaad2016_046p19, 5b4a, 7b55, caadria2017_136o36, df2b, 6324, 7e98, 2114, 5a35, e36b, caadria2017_031m11, 6620, acadia14_101an, 5460, 1e94, c0ef, 2210, 65db, a188, ecaade2014_092g22, f6b6, ecaade2014_138n30, c0b2, 5c9e, 4ec2, 6fd1, 0953, 5040, ecaade2014_206r53, ascaad2016_054s21, 8b88, 4065, 03c5, 1303, ecaade2016_238s63, sigradi2016_440ff, 5339, ea9f, 75d7, c6dc, 24eb, 0e59, caadria2016_745e32, sigradi2013_391h, f9f9, 16ea, 77f6, 6f40, 181d, 3e1c, 16e2, 7740, 5bd3, 65b1, b1b6, ascaad2016_041k16, ecaade2014_111k25, f175, 3b14, 38db, 06fc, ecaade2016_068f18, 9df8, d674, ecaade2014_046o11, a5b3, fc4d, a806, 0e5a, 87b3, 0a28, 7252, 690f, 99d3, 7598, bb0d, fd2d, 7678, ecaade2015_336f73, bce1, 0ba2, 9ad5, 8a69, c883, ecaade2014_080f19, ecaade2015_110f21, 9577, sigradi2016_636l, 3528, 34b5, ecaf, f9af, 7522, 278a, 5001, f16b, 9c3e, ijac201412404d8, fbaf, 6127, 86f1, acadia16_62o4, acadia15_110g4, ijac201513105k4, 5894, acadia14_589a, 45f4, 0941, 5d99, 707f, ffa2, a942, 39b5, bbdf, e555, 9109, ecaade2016_163u45, ecaade2017_124u, e2d2, e39d, 3bed, 1dbe, ecaade2017_301h, 10ac, ecaade2013r_008o5, ecaade2017_271i, caadria2016_621x26, 4a09, acadia14projects_247i, 83b0, 438a, ceda, acadia14_219a, ecaade2014_104o23, d6c1, 0d31, ijac201513102n2, 8569, 56b2, 49f3, b160, b969, acadia14_579a, acadia16_98k7, d220, dc1f, de4d, ecaade2015_199b43, 8884, caadria2017_015b6, 12f5, d1ed, 4243, ecaade2015_138f29, 16f5, 454c, acadia14projects_671m, 0add, ee8a, 4e51, 8433, e27a, cbf5, 3f5c, f5bf, 82b3, 9034, 4124, 9aff, ecaade2015_109c21, 5656, f7b5, 12cb, 0d5b, caadria2016_797v33, cc17, 906e, 858d, c739, d47f, 4d5f, 047c, sigradi2013_280p, 085c, ecaade2015_53a9, 4442, cd21, 7d3c, acadia16_362s22, 49dc, dfb4, c615, caadria2017_055r18, adb9, 9f56, d722, acadia14_627ak, f16f, 0137, ccdb, 979b, 6652, df31, a1b8, d6bd, caadria2015_087c14, acadia14_719c, caadria2016_539z22, 6756, c315, ecaade2017_105kk, acadia16_280v17, caadria2015_213z32, e373, dc33, ijac201614405r3, ecaade2014_217i55, 10e5, 037c, 5cf8, b3a5, f90f, ecaade2016_132l37, caadria2017_145p38, dd37, b608, 4f7b, eec4, 857b, acadia15_263g11, 2f44, acadia14projects_699s, 0b17, f10b, ecaade2013r_011c7, acadia14projects_453k, 9d46, 4a73, ecaade2014_138o30, 3b88, 8386, 818c, ce1e, 5873, a7a1, 9acf, a31a, 4f61, 388e, 579c, 51ce, dec5, 0b92, 1b46, ecaade2016_bkom65, d18c, a16e, 375a, 5cee, 7fdc, ecaade2015_235l53, 1723, b90b, 9658, 02e0, 88c9, caadria2016_321j14, ef2e, b97e, b6c1, caadria2016_529u22, 1696, 2967, a75f, ec94, f801, 98ba, 06bf, 1d76, ecaade2017_057l, sigradi2016_599rr, 2baf, 2d7b, 91fb, c1b3, e475, e143, d3b3, dad5, 489a, 2927, 1b88, eb7a, 0bbd, 6512, 8284, ecaade2016_157b43, dc45, 861b, 6dcc, bc97, ascaad2016_014m6, ecaade2014_182v45, 0a94, acadia14projects_671u, 3b58, cda4, 9381, d0f8, ijac201614404v2, d4f5, sigradi2013_303n, ecaade2015_100x19, 24bc, 2b62, bac2, 5806, 971e, 9295, ijac201614405n3, 10de, 24c7, 47a1, ecaade2017_076mm, caadria2015_111o17, 2402, cebc, 4c45, b099, 07a7, 468d, d469, 3bb5, fb55, ecaade2015_317t68, e172, a784, 7fc5, acadia16_54z3, b56e, caadria2017_096c27, ascaad2016_001b1, 4071, 9dbe, e382, acadia14_75b, af4d, fc94, 5cfe, d0af, e87b, 25fe, ecaade2017_198vv, 9393, 81b8, d5dc, 78ac, 1df7, 464c, ijac201412201r1, bc7b, 67e9, 2f1f, caadria2015_087a14, f5d9, 83e8, ecaade2017_085i, a187, ecaade2017_213uu, 4ddd, 41e9, 4767, ecaade2017_098kk, caadria2016_167i7, 8c67, 04ab, ccc4, fe69, b472, 437e, 5c8e, 530f, f7cf, acadia14projects_101ab, 5821, 8f4a, 9a72, 7f93, a30c, 9887, a168, acadia14_291as, 6fe9, 5824, a29c, acadia14projects_531z, 0a8c, fec2, fc29, 2061, cf85, ffec, sigradi2015_11.136z24, acadia14projects_601y, 1499, e6aa, 4e55, bef4, 96ff, 1178, d20d, cc30, afa9, 5b68, caadria2016_209x9, caadria2017_023d9, ecaade2014_218y55, ecc4, acadia14projects_219f, sigradi2016_426d, 7ec2, 5cbb, 9a95, 2331, d785, 26f2, 1519, ce36, fb8f, acadia14_247s, a559, 32fd, 27ae, 070b, 3fb1, 3b82, 8837, 8394, 916a, 7129, acadia15_95j3, c22b, 9573, de86, c69d, 6326, a8b9, 9da0, fb2c, caadria2016_611k26, fc43, 761d, 52d7, 5ceb, f207, caadria2015_126l20, eda4, d62e, 215b, b5ef, e2ae, ecaade2014_079w18, e9ea, ijac201412408a3, 18a6, 1422, 9ba3, 6e87, de5e, 8da9, bb5e, c00d, 68b7, ecaade2017_140ee, 65ac, e0ac, 4ffb, 3876, ecaade2016_230y61, ecaade2014_035d9, 5013, 7ba1, dcbd, f133, ae21, ba25, 6508, b2cd, ecaade2014_088c21, 2c64, 9e31, sigradi2014_128h1, 0bce, 4527, ascaad2014_017i1, ecaade2016_102b28, 51b0, b7e7, 925d, 4fe4, 5668, 4414, befa, 3ac1, caadria2017_046u14, 87e4, ecaade2016_087u24, 1e43, 7f66, e076, 1430, 2503, 7be9, a787, acadia14_63ai, ecaade2013r_014d8, ecaade2014_052n12, ecaade2014_092e22, 1fa1, a53f, 9ad6, ecaade2017_117o, 67b5, sigradi2015_9.141f16, b0b9, c0c2, 863f, 9553, faa4, sigradi2013_326, 2189, 43bd, a96b, e7d6, 3fb7, 3090, 3c97, 97de, d90c, 87fe, sigradi2015_9.347p17, ecaade2015_130n26, f123, 1255, dcd7, caadria2016_589y24, 41a1, a301, 6d6e, 88bc, 0ade, fe12, 10ca, a4d1, f6e7, ecaade2014_066l15, caadria2016_713v30, acadia15_451u19, 7f7e, 6296, 631e, 3feb, 8eff, b516, ecaade2017_215c, 8c7a, dffa, e2b2, 7224, ascaad2014_023w4, 6331, 4f9f, ecaade2014_014w2, 7baf, 962c, a693, ijac201412304v9, acadia14projects_317t, 9f51, 55d7, 7aec, 5225, 2e60, 5021, 71fd, dfeb, 0b86, 9ccd, ecaade2017_027e, ijac201412405t8, 53f5, 819f, 0aeb, ecaade2017_149k, e7d5, 37e7, acadia16_402n24, 6686, 6c11, 2733, 435a, e3e7, 21e9, e7c3, 4e8f, acadia15_57a2, a605, acadia14projects_333az, d8e2, sigradi2016_805ff, acadia16_140j10, e8cd, 7a98, ijac201412403p6, ee86, ed2a, acadia14projects_91t, 3fad, 8c0f, 1daf, ijac201614307z4, sigradi2016_568nn, caadria2016_405o17, d265, ba64, 9925, 07e8, 6c79, 6cc1, 4337, 8dce, ecaade2014_204x52, b942, ca5f, 9edd, 479c, 9f89, 869d, sigradi2015_3.11i2, 9412, sigradi2014_123s9, 4f66, 96b1, 2605, 1b9b, 569d, f1d3, ecaade2014_052r12, sigradi2013_330c, 23c3, e945, ecaade2017_208a, 16f2, 84b3, 65a4, caadria2017_056n19, 2da2, sigradi2016_430p, caadria2017_085d25, 8741, 7862, 228b, 055f, 9de7, 1bba, caadria2015_145t23, ijac201614203p8, fc6f, acadia16_344u20, 52c6, 05e0, 1146, 38ad, 84ce, 915b, ascaad2014_005p3, b788, 4f1c, ascaad2016_008e4, caadria2015_208s30, 4c23, 510c, eb23, c611, caadria2017_183l44, ecaade2017_054rr, 4f97, 891e, sigradi2015_11.166c26, 30c5, 02b0, 831f, 4a94, ecaade2016_136o38, 6f27, b578, 8a89, 1377, 5e2a, sigradi2014_345d10, 87bd, 4e06, fd3a, 21a8, sigradi2014_178i5, 6514, 08e2, 8b32, 88f6, 835b, 84c0, c7d7, 4f14, 6cf2, 254e, 5169, 27a4, c851, ascaad2016_018l7, e47f, f86b, 207d, f4b4, 81eb, e18f, ecaade2016_067i17, ascaad2016_016s6, ijac201513201c6, 8475, ecaade2014_201b52, 55d4, 0e5b, af89, 20f8, 6c0e, ef80, 3a8f, bd7f, 32f6, 1c78, 7eb9, 427d, 0a27, 2def, a31b, 5537, caadria2017_095d26, 747f, e13e, ecaade2017_192b, 673b, sigradi2013_286h, 14bc, 2ac3, caadria2015_087d14, ecaade2015_286x62, a92e, 8a7f, cdb4, 51f1, bc66, b61e, 9e89, sigradi2013_244h, ascaad2016_039m15, e839, caadria2017_113u29, c7e3, ecaade2015_336x72, 674b, 2a0f, 7460, ecaade2014_072j17, 4166, ecaade2016_243e65, fb4a, fae7, 5368, ascaad2014_028p7, ecaade2017_057h, 9e20, 7c27, 04fd, 5ac2, caadria2016_157p6, 1eaa, 0822, sigradi2013_10, 6c3c, d923, bafe, caadria2016_105h5, 34e1, 5fca, 18bf, acadia16_98t7, ecaade2015_329i71, b152, 2beb, f82c, 4834, 0e0e, 6bfe, sigradi2016_737bb, 509f, 41e7, acadia14_539c, b1b4, c9d8, sigradi2016_685oo, ae9d, da74, acadia14_189az, ecaade2016_225a61, 8ace, ad35, 3d1b, 1b37, 7471, b7e2, ecaade2017_255xx, 6a71, caadria2015_119y18, 3ebb, d661, fe45, 6682, 5492, 706b, acadia14projects_463l, ae03, sigradi2016_448s, b866, 4f24, 01bf, caadria2017_094s25, ecaade2016_013l3, 2a45, caadria2016_281i12, ecaade2017_173rr, 8651, dfaa, 1937, 844b, 2b21, 4818, 9bcd, 3aba, 9690, 5d2a, 713c, ecaade2014_139h31, ecaade2017_054ii, a035, 0e3c, 1a7c, 7c78, ea61, ecaade2015_22z4, 7772, cb1a, 63c4, ee63, 429e, 0154, 06f7, aa43, 03d0, 77f5, a04c, 9385, 08c6, 0ae3, 53d5, 413d, 72ee, 47f9, f8c0, ecaade2015_38s7, ecaade2017_271k, 004e, 5f15, 1cb4, b284, 3515, 3cf1, fa6a, 5f0c, df22, bb27, ecaade2017_003i, 5c0f, 2afb, ecaade2016_099m27, 618b, c484, 1122, sigradi2016_550m, ecaade2016_085m24, e486, 1b57, 3ea5, 7d91, adc5, f130, acadia14_145m, ddd2, acadia15_284t11, 5e91, ecaade2015_53x8, 023d, 73ea, 5700, a91f, 0186, f935, f6e6, cbf2, 0e52, 407c, 942a, b6c4, acadia14projects_661n, d197, 599b, 5870, 48c7, af0b, 9697, 413f, e78d, 68eb, sigradi2015_8.186b13, cf4e, caadria2016_177v7, 491f, 8744, c673, 9be9, 302e, ecaade2014_153o36, ab2f, edf2, e4f3, 8e71, 9025, ee7d, 46b6, ffc9, 69d5, c810, dd9f, f1e9, 376a, b828, caadria2017_043g14, a308, 2a51, 020a, ecaade2015_83h16, ascaad2014_005g3, acadia14projects_565ad, ecaade2016_bkor65, 6c17, 90ce, e891, e7de, c479, 4835, b44a, 951a, acadia14_399ai, 183a, acadia14_75aw, f156, 719c, ecaade2014_072b18, ascaad2014_034k1, 105b, e483, 310a, 4b02, 5924, 1fcb, aa65, 56bd, sigradi2013_326k, 9db3, 64d1, 5dc9, 3d49, 4a00, d5b3, 1939, b9b2, 7472, 4536, 6404, 3dcb, 7fb7, 7bab, b8a2, d744, 4177, b2cb, a075, 0ada, sigradi2016_654xx, 7d9f, 4ac6, d11a, 4ed9, f736, 9181, b936, acadia14_479x, ecaade2017_090kk, ecaade2017_006z, f226, d095, ecaade2016_040p10, 9060, 3aeb, e871, 26cd, a66c, 0680, ecaade2016_002b1, f4f7, ecaade2016_043y11, 9069, 3c27, db09, caadria2017_015j5, 0472, sigradi2015_6.151e8, ecaade2016_006k1, 71b6, ae41, f4a0, ascaad2016_059i23, ijac201412402e5, dff4, ecaade2017_049rr, 690d, ecaade2015_206t45, 98b8, sigradi2016_814b, c0ab, 83ab, 5094, bb4c, 5b12, 4d08, 2f72, ecaade2014_186a48, 42a7, 7fe2, ecaade2014_173v42, sigradi2015_sp_11.278m31, e8e4, 154a, 9d8b, ecaade2015_306i67, ijac201513201g5, da96, c475, de1c, 7c2d, ecaade2014_038m9, efa6, aab2, caadria2015_203e29, 8427, ad1e, 6dd4, acadia14_301d, dbdf, 4b37, e640, 5f85, 7171, b3f3, bfbf, 6fe7, acadia14projects_189at, acadia14projects_291as, 7d81, f31c, 383b, 7b12, caadria2016_055n3, 0b1e, fa74, caadria2016_219c10, beb1, 8bac, caadria2017_021j8, 636e, caadria2016_343p15, 15de, b8c3, sigradi2013_275a, e8e5, eb1a, 37af, 506f, c9f6, e115, 4165, 6fbb, 47b5, 32a6, 034f, 9c40, 0177, 15cd, 1dda, ca1f, caadria2016_673b29, a9c2, c837, ecaade2017_026pp, 94f6, 90c4, e111, 5638, caadria2017_056b19, 2118, c6d3, df6e, 0dea, 0572, 86f9, 6a49, 8fd0, 4da6, ad99, 053e, ecaade2015_138i27, f72a, d240, sigradi2013_189, bd21, 6a2e, acadia14_43ai, f8f4, 5034, f0f8, 82df, 961e, 54a8, sigradi2015_10.381g23, 6905, 7b6c, 3afe, 7c84, d252, 0ab7, ecaade2017_229hh, d303, 12ab, dd88, ecaade2016_224n59, 6764, 53b2, 5e4b, 55ae, sigradi2013_315v, cd8f, da29, 200f, 8159, efaf, 8b8e, c63c, ecaade2017_122ww, acadia14_487h, 7ff5, e6bb, 98f9, ac91, 815c, a0b4, a91c, acadia16_412z24, 1d2b, 4ebf, 4f58, a78f, baf1, ecaade2015_113p21, c59e, caadria2015_049i6, ijac201513303m11, acadia14projects_691a, 16cc, 4092, ecaade2017_164dd, 43fb, b1b9, 1364, 3bb4, eb05, 56e2, caadria2016_601d25, caadria2015_218a34, 8177, 87c6, 465d, ecaade2013r_001o1, caadria2015_206v29, caadria2016_745b32, 9d0f, 13c2, 6827, 23ef, 79ad, 2e71, bb66, 4c20, 74d6, 6556, ijac201614402x1, ecaade2015_143h30, 55d1, 8559, 1fb1, 3d0d, 2323, 98fe, 8b91, 8e27, fcf2, 2a9c, a3b5, 3ce4, 4fc0, caadria2015_208c31, 8246, caadria2016_819v34, 038f, 3893, fed6, 0c45, 8721, e98b, ecaade2015_284l61, 6b95, c80c, 5092, ecaade2017_253gg, acadia15_431p18, 7f35, 97c0, ecaade2014_112y25, 5203, c62b, 873f, 60fb, e419, 6779, 73d5, 7987, caadria2017_163x40, ecaade2014_173x42, fd1a, ebe4, 5509, e760, 10ed, b112, sigradi2013_248z, d00c, 7347, 1973, 31a2, f6ea, c426, 559d, 85dd, ecaade2014_011k2, e196, ecaade2014_030l8, 45c5, 61ca, ecaade2017_112xx, f5a5, ae4b, 0264, c5c3, f014, acadia14_135o, 545b, 0007, 0be6, c694, acadia14projects_497v, ecaade2017_122yy, 2928, b0ee, sigradi2014_189j6, 0a4a, ecaade2016_197z51, 1160, 3ce7, ecaade2015_325e71, 8df5, 6205, 40b6, 19e6, 0b9b, e598, 2ea3, f865, 918d, 9fb5, 51bc, ddae, ed64, e5c6, 1134, 6c04, 5f39, 20b4, e096, b139, sigradi2016_375j, 56ec, dfc0, fdcf, sigradi2016_515f, ijac201513302y9, sigradi2013_326h, fb7a, sigradi2015_8.264p14, d87b, 72d4, c496, 5890, cba6, 3886, ecaade2017_grif, efd5, 1136, 7563, acadia14_565o, bbd5, 7da1, 8e3f, 6a13, 0336, 7377, 85a1, 5c67, bfb3, 447a, sigradi2014_041c3, afee, acadia14projects_43at, sigradi2014_281f3, d462, 0b83, 06f9, 7061, ecaade2014_237w60, 0165, e6a9, c770, fd77, ijac201614207n12, 6751, a507, f4db, ecaade2016_021f6, 93d7, 2ca4, b22f, 9682, af26, 5c3e, 97c3, caadria2016_663p28, ecaade2017_192p, b84c, caadria2016_539e23, 3660, d522, 09ee, b3ba, f6e9, 6184, 7757, 0b52, 085e, b513, c9c7, d119, 5212, efd9, 9554, 3f8e, caadria2015_124t19, ecaade2017_230xx, 06f0, 7d84, 62b7, 2b50, b609, 7f60, 11be, 62f7, 9e98, sigradi2016_792n, 54b6, 4a02, 1664, eea2, 899a, 658e, beab, fc50, caadria2017_054a18, caadria2016_249i11, ed47, a200, db27, f8b0, be38, 18f1, ecaade2014_149m35, ecaade2016_185z49, 4aec, 0d54, b7e0, 3050, 5262, ijac201614102p2, 5187, ece6, ecaade2014_078p18, 19ea, 34c0, sigradi2016_654zz, d2ff, 7268, caadria2016_529n22, e7e5, 05a7, f3de, fa0d, f019, 0aa2, ecaade2014_133z29, 8dc0, b7ad, eb60, c8a8, acadia14projects_33ak, ijac201614401e1, d629, ecaade2014_092a22, cf76, 86c5, 06e8, caadria2017_027v9, 53aa, 94d0, 6fd8, 2c9c, 06c0, d108, c973, 68a3, fce6, fdee, aea2, 372a, 3ce3, caadria2015_108m16, 8502, fc10, ijac201614204i9, 1b9d, be2c, 284c, ac07, df0d, 9b50, 1f06, af07, 7666, 4ac3, f800, 08ab, c5e8, caadria2016_611g26, ede1, ecaade2015_202r44, 201b, e3d7, 8ae2, acadia14projects_435a, 7c25, ae1f, f681, acadia14_531w, ecaade2015_229k51, bc9e, acadia15_47j1, 9b27, 36e8, b853, f1dd, eaf1, 72b5, 8c39, a49a, caadria2016_045b3, acadia14projects_565ab, df8e, 3581, 6bd8, cc77, 8ec8, 791b, f280, caadria2017_041c13, 16c9, ascaad2016_044t17, 73ee, c746, 1e05, 88cb, b2bb, 6089, d1a4, a8d9, 2690, sigradi2013_400o, 19f8, ecaade2017_047r, 12e0, fd8b, 73fa, 59d2, ecaade2016_042r11, ijac201513206v9, eab5, sigradi2016_428k, 4f18, abbf, 557c, 4acc, 0095, 1d1a, 971b, 12b3, dcc6, ef77, 4520, acadia15_407z17, c270, 4671, sigradi2013_342r, 1f02, 8e08, acadia14_281r, 2249, ijac201614307s4, ijac201513305m12, 82f6, 5fd6, acadia16_164r11, 514e, e23f, 8a2c, fb3b, ecaade2014_052h13, 8544, 5f13, 91ae, 9893, 8935, ef19, caadria2015_108u16, 43ff, cbb9, 258b, ecaade2017_142zz, 98a0, c727, de7e, 375b, d460, 28ea, 19a2, caadria2016_611o26, 3008, 8003, c44b, sigradi2016_814yy, 53bf, 5846, 09b7, 096a, 05c6, 1ed0, 6845, ecaade2013r_004u3, db30, 2adc, 6b06, acadia14projects_101ai, 8e87, ffb5, f7b9, caadria2017_008e4, feed, ed92, 3612, a0db, 90ca, 06c3, 43d8, 0e4f, ijac201614105c5, 808f, 2202, 0565, 3e13, 9bff, 7ae0, 0422, 8c13, ecaade2016_134c38, 92d5, e7b6, c6f6, 93bc, 13dd, 9b42, 64e7, 08d5, ecaade2015_248x56, 775a, 30fa, 7782, 3918, d6fd, 9206, f960, bc84, a553, e0ad, f59b, bf02, 68d5, sigradi2014_036u2, 4d0c, 1cc6, ijac201614101g1, ecaade2017_243ee, 91c9, ascaad2014_030v8, 9590, 66c9, 94f8, e864, ecaade2015_278l60, ecaade2014_188m48, ascaad2014_014l7, 3865, d150, c84c, cc06, 9e5d, 8b74, eb3e, dd67, 3802, 3968, 36bb, 16b2, acadia14projects_63af, 2cee, d2f2, 0709, 5662, ecaade2015_83j16, da09, ecaade2016_096m26, ecaade2017_151u, 77ca, c1cd, edf7, 7fd2, ecaade2014_153n37, ecaade2016_230b62, a335, 01a7, 9471, b1f1, 1249, 62ac, 55f5, d638, c143, 2151, 656d, ea3c, 4c98, aba0, 2a56, ijac201412301o5, 900e, e380, 7b9d, 4932, 3bf5, sigradi2015_8.264g14, 285a, 0668, 0e74, aa0e, 583a, ecaade2015_199x42, 92a0, ijac201614309u6, ecaade2016_042b11, 4411, da59, aeb1, 114b, 367c, d8ab, caadria2017_163o40, ecaade2015_138h28, 52b1, 37e6, acadia14_619y, ecaade2014_052b13, 8f8e, a1e2, ac4a, 8888, 1bfc, 8187, 9785, 4d68, ecaade2015_293g64, e138, caadria2017_041k13, ad92, c348, ee0d, e1a2, 152c, 119d, acadia14projects_463f, c9f3, f131, 3536, caadria2016_497w20, 6ead, 0c87, 565c, 12d3, f6ff, ecaade2016_222d58, 26e4, f2e6, 96c3, ascaad2016_057x22, d502, 4cd7, 6bba, 1abe, 3c0d, 3982, 5355, 2b8d, ecaade2014_019c5, f9a5, acadia14_445ah, 85a0, fda8, acadia14_609al, ec4d, ijac201412303o8, d341, fe70, b24c, f5f1, 8aa9, 2fdc, a936, c705, 5c5d, a6f5, 7b40, e80b, f325, 1390, 8a92, ecaade2017_073o, 3ded, ascaad2016_047y19, 6c60, ee1b, 5a5b, d960, 5e76, sigradi2016_490dd, sigradi2014_293a5, 3526, 4186, ecaade2016_095y25, f753, 6249, ecaade2016_166w46, ecaade2017_094e, sigradi2015_11.8t23, sigradi2014_074x6, 43d6, df92, 07e4, acadia14projects_589c, 76b5, a94f, 38e3, a113, c7a9, ijac201513303p11, 7317, edab, 7de5, ecaade2014_146r33, 98dc, 25f7, 3daa, a929, 8bcb, 1657, sigradi2016_611n, 8f6b, 722e, sigradi2016_484qq, acadia14_281v, acadia16_478s28, 2bd1, ijac201614405f4, ecaade2016_126u34, b483, c72d, 7216, d68e, 09be, acadia14projects_43ai, sigradi2016_356g, 0a10, 0f13, 574f, ecaade2017_090jj, ecaade2017_255c, 15ca, ecaade2017_130xx, 93a0, 70b2, fab1, 4d66, 2742, 95f9, 848b, 8a36, sigradi2015_3.268i5, 323d, acadia15_357x15, c2e6, a4da, f854, 95c5, caadria2015_109b17, 29c4, 6733, acadia14_219b, 6294, sigradi2013_223n, cc2b, sigradi2014_045h4, bcbd, 43d3, f6b7, 8062, 2fc8, ijac201412405e9, c2e8, 87de, 6592, dbec, sigradi2016_546h, ad13, b34c, caadria2017_183n44, 6ceb, ecaade2016_026v7, caadria2016_497c21, 6f91, c7e5, 474f, 0f2a, sigradi2016_815v, 49b9, 99b2, acadia14_189as, sigradi2015_8.264k14, ca2a, 8719, de1d, 959e, 0923, 3061, 367b, b6ab, d9fb, 2e43, 30b7, 567c, f3b3, caadria2017_135g36, 9c05, acadia14projects_115aj, f8d1, b09a, 3034, ijac201614203x8, acadia16_140g10, 7075, 00f4, 4fc3, cd1f, ab57, caf4, 3444, ac96, 5dea, a7f9, ascaad2016_022y8, 1dc7, 1d16, f33a, c6d5, 9651, 9bd7, 7297, 6445, 147c, 1a77, acadia14projects_601ai, a422, bbc1, 89c2, caadria2015_130h22, caadria2015_016o3, sigradi2016_450ss, 5a2c, ecaade2017_117s, bacb, 05fb, fdf7, 0fa4, b165, fc49, 6a2f, e1bf, acadia14_43ao, fd11, ecaade2017_290ss, 2ef0, 96aa, 2062, ascaad2014_014h7, 0864, acadia14_101as, b613, 8221, 89dd, ijac201614302n1, f9fe, ascaad2016_058d23, e490, sigradi2016_488s, 93d4, b311, ecaade2016_071f19, 1f81, 0b87, sigradi2014_293v4, 1c6a, b6a7, 29fc, 468a, 02d9, 80d9, 41d2, ecaade2015_118x23, b4fd, 7965, sigradi2013_243d, ecaade2015_233u52, 2c1f, ecaade2013r_018h9, ecaade2017_172ee, c178, ecaade2015_285z62, 071a, 4c59, 2926, 49e0, 74a2, b664, caadria2017_163z40, caadria2015_084z12, 2826, ecaade2013r_013b8, 4e9b, 6a4f, 2f35, 868d, acadia14_135m, 1b4b, 37bb, bebd, 096f, 5bec, fe5d, ee62, acadia16_478g28, 8910, e568, 234b, 5fab, cfbf, ecaade2015_240s54, ecaade2015_94f19, caadria2016_767v32, d4d8, a68b, 97f0, ecaade2015_217c48, a8b7, sigradi2016_407n, c4a3, sigradi2016_590j, c9d6, 02e9, a35e, 43d7, 149a, 48e4, ecaade2015_53w8, afd2, ecaade2017_028o, c502, 9eae, 0131, 7338, 16f9, sigradi2014_018j1, db68, ecaade2017_002a, ijac201614401a1, a965, c643, 9964, acadia14projects_311r, d7a9, 9cc1, sigradi2015_10.138x18, 3956, 7504, d49f, ecaade2017_244oo, 0730, ijac201614102o2, c92f, 3bc3, 3089, efc4, c4bb, acadia16_318g19, cb3e, sigradi2013_311j, acadia15_185j7, eed0, a7c2, ijac201614103g3, ecaade2017_108b, df96, 92c1, 676d, 87f8, ede0, f4f5, 0dfe, 029a, 6644, ec25, 47f8, 9509, 4822, ecaade2014_122c28, 4b94, 5db2, 8043, fb7c, 0132, c4e5, acadia14projects_189am, sigradi2015_2.162o1, c5b4, f523, 7481, dab2, 164a, 8dab, 6458, sigradi2013_244r, eba9, e844, 1b08, a149, 62e1, caadria2016_373i16, b7c6, 41e2, caadria2015_016n3, c079, cb90, 2894, bb99, e2a6, 926e, 3040, 9c33, 690a, 9dc2, ijac201513305f12, ecaade2015_240t54, ef0e, ecaade2016_015a4, 2650, ee17, 1336, 8b83, 0cbe, 7b83, f86a, 5a31, 2daf, ascaad2014_024m5, 73de, 127f, 6d6f, acadia15_263v10, 3a26, 1eec, 187a, eda1, ecaade2013r_015p8, 217b, 2e96, ecaade2015_118y23, ecaade2016_113e31, 11b5, 4825, 05be, e600, ascaad2014_020v3, df1e, a032, 67b4, ecaade2014_050e12, caadria2017_107p28, caadria2017_105g28, 7b18, 001f, caadria2016_435t18, 1fe4, acadia14_601ae, a701, 86b5, e0c9, ecaade2017_253r, af01, ascaad2014_004e2, d68a, 1942, 6c6f, 5b80, e414, fafc, f048, sigradi2013_131, d9a3, d3c1, b996, b6c2, efa7, d955, 1ea3, 0e46, acadia14projects_531x, da18, c201, 8967, 6f06, sigradi2015_9.347r17, b602, 53c2, caadria2015_117u18, caadria2015_203r29, caadria2015_081v11, 61cd, 59d3, c1d9, 57b1, 7ba9, f1b7, sigradi2015_9.152z16, 648b, 3966, ecaade2017_059ww, f268, eb5c, 9f9b, 4709, acadia14projects_347aj, eac0, 2c4f, f9ef, 7de4, 45c9, acadia16_424f25, db06, 550e, ca3f, 4f2a, ecaade2016_111n30, ee2e, ecaade2015_297u64, fe18, 646a, 6460, c239, 8628, 5e03, ijac201614201d7, 073a, cace, cabf, 4656, ecaade2016_071l19, 6633, 1953, 3cf2, a3c8, 41e5, 24f9, 18c5, 51a8, e620, 4e12, 5ff9, cf8f, d55f, 512c, 7bc7, a31c, b116, a2be, 1383, 7706, 90d3, 3704, fa4b, 707d, ecaade2013r_005n4, acadia14projects_435ay, 1ca4, 0737, c206, caadria2015_087v13, 0337, 673e, sigradi2013_194v, 2e7a, 009a, 1deb, ecaade2016_139y38, acadia16_44p3, ecaade2015_196u42, 32e0, a58f, caadria2017_052z17, ecaade2015_38l7, e145, 1da0, 77a8, 03bb, de68, ad57, 0abf, ijac201513105l4, b0c0, ecaade2017_157hh, 2483, c1d1, 5b3f, 4a81, 1874, 090c, sigradi2015_6.387z9, ecaade2015_171p36, caadria2017_074s23, bdae, 8124, 3336, 7f4c, ascaad2016_039t15, d7fa, 0f09, 6d1c, ef73, acadia16_244y15, ascaad2014_024x5, 3733, 20cb, ecaade2017_293rr, ecaade2014_015j3, f163, bb28, 8beb, 2581, cf54, 8e4f, a348, 3ca9, 5326, a23f, acadia16_270x16, 5b92, f6c4, 2aee, 1561, 92e2, caadria2015_102x15, 8f54, 1a22, caadria2015_194v28, 4a9d, 0633, 1cc8, caadria2017_052s17, 1f7d, dacf, f418, 4cdd, acadia16_478k28, 5ed7, 293a, 6101, 3b0c, 1861, ascaad2014_010l5, 0ad0, eae2, 1d57, 0958, acadia15_371c16, caadria2017_183d44, 65f8, bc17, e727, 5b87, ecaade2016_097t26, 576c, fe1d, 50ad, b5ff, 4ee0, 39ea, 9e60, 328b, 1701, 26f7, ecaade2014_019d5, 884e, 8a53, 3921, 8e29, 70d6, 4027, acadia16_98f7, a6b6, ijac201412305k2, 79bd, 9782, d5c6, 91b3, f75d, 9316, 45f0, eec8, 46e5, ijac201412403n6, acadia14_177s, b200, 3c95, 05b9, ecaade2017_282i, ecaade2016_119p32, 8e04, 72e8, 8586, 7188, acadia14projects_507ad, 26c2, ed7a, fa1d, 30ff, 3aa9, 3f3d, 05c5, e2c5, b836, 8972, 6fc8, 3950, 6411, 62c3, fff9, acadia14_549u, ecaade2017_054gg, 3b61, 0fd4, 3201, caadria2017_054d18, d332, ecaade2015_53l9, aebd, caadria2015_194u28, sigradi2013_217, f38b, 4a15, 2952, ecaade2017_269oo, 2852, ecaade2014_151s35, f37e, 5100, 9a7b, a52d, 6f1b, fdc1, 9169, c5b6, d732, 172d, 73b0, ecaade2017_124q, 0387, e429, 4849, sigradi2014_074v6, 1a94, 74e9, cd46, efc5, 8c76, 0866, e042, 9572, 0fd0, ebe6, 8a07, ae0c, ecaade2015_178k38, ecaade2014_055v13, 00ba, ecaade2017_100e, ee41, 2558, 31a9, a7cb, f6c8, 2557, f21a, 709f, 5e29, 65a9, 0e25, sigradi2016_816xx, 3ca2, 9bf6, 8828, bfdb, d3aa, acadia16_174g12, 7810, de60, 8109, 63cb, 889b, 01d9, caadria2017_096y26, acadia16_140i10, fb45, fd72, 2890, ee45, 7873, ecaade2015_294j64, 32c3, e7d2, 8000, ecaade2016_210g54, d7fb, 1fe9, acadia14projects_153d, fd22, d532, ascaad2014_026y6, acadia16_478r28, acadia15_469p20, 3104, d2a6, a9d9, 5cca, sigradi2016_673hh, 997c, ecaade2016_072s20, 7d2b, 4b19, 7e50, 5bed, 88fa, eb78, sigradi2013_30g, sigradi2016_614u, cf6a, 5110, c247, d28a, efe3, c924, acadia14projects_655y, f1af, 9b47, ae3f, e1c4, caadria2015_164a25, a685, 0d29, 3840, sigradi2016_815q, ecaade2015_113n21, acadia14projects_435c, a46b, 1db1, ecaade2015_158a34, 60e5, 268d, bf07, 5fe9, db94, ecaade2016_230v61, 1a42, 6235, ddd5, 31f7, caadria2015_122g19, a7f0, d6a2, sigradi2014_345s9, 0c73, 14e9, b575, 38bb, ac8c, 981a, a1f2, caadria2017_118f31, 255f, ecaade2015_332r71, f2b0, 7537, 49ac, b73c, bbec, 8860, bc19, 92de, ecaade2017_301z, a430, a97a, ecaade2016_118w31, 6879, c2c9, 2c5f, ascaad2016_022t8, 8939, 64bb, 8fa7, 613d, ecaade2016_013n3, 4927, d860, f09a, 78b0, ecaade2016_038f10, 4934, 721e, c412, caadria2015_066e8, f595, 13f1, a22d, caadria2017_104z27, 5618, fe86, 39fe, a0c2, d9df, c814, 625d, ecaade2017_244nn, 899b, ecaade2016_094z25, ecaade2017_291b, d972, a034, 3a04, f421, ecaade2016_241e64, 7223, 4e53, bbea, 5458, sigradi2015_8.186s12, caadria2015_139f23, ecaade2013r_003l3, sigradi2015_11.142a25, sigradi2013_425u, ecaade2014_067c16, a8eb, 3859, caadria2016_167j7, ebca, dced, a07a, fff5, sigradi2015_3.111g3, sigradi2016_560q, 808b, 265b, 2112, 38a6, a3a9, 444b, 370b, d393, bf64, caadria2017_056g19, acadia14projects_199ao, 28b9, 62c9, c888, acadia14projects_63az, 5b5f, 40b8, 3452, d3e1, caadria2016_405e17, 4e3b, e8e9, acadia16_402o24, 3796, d998, f7a3, da5d, acadia16_214e14, d86a, 0b20, 11ed, acadia14projects_317y, ecaade2017_017h, be50, e19a, ff92, acadia16_298k18, sigradi2015_sp_8.284m30, 2bb5, a09a, 01ed, ea3a, 50a9, 80c2, 4cd6, 72c4, 081b, a2cb, d388, 75f6, acadia14_153b, 560c, b1ff, c9e4, a7d9, b412, f522, e40b, bd28, 0912, c2dc, f8f9, 7a4a, 7eb3, ac60, ecaade2017_208r, b3ca, 467f, 0a03, 6994, e52e, 35df, 7a97, 240a, d079, 25da, ecaade2013r_019e10, ijac201614403n2, ijac201513306y12, caadria2017_080l24, 35bf, 1a65, bbf3, c708, sigradi2013_295d, 0cad, e8aa, 099a, acadia14projects_229g, e20e, ecaade2015_59y10, d39b, 4473, a03c, 76f8, f682, ecaade2015_53o9, 6af5, 1e35, ecaade2016_129g36, 94dd, ijac201614207g11, caadria2016_611h26, 2760, 7c44, 31b2, 6f66, ecaade2015_33i6, 20f1, c79b, 0612, 6816, ecaade2014_147y33, sigradi2013_401n, fb4b, 89d3, 3432, edf5, 59b9, d0b2, b36d, 81f3, 5691, 6196, 30d4, 1f3f, 2c63, ecaade2015_143r30, 809c, b120, 3c86, cdac, 8a4a, c21e, ae4a, acadia15_251h10, e8f9, sigradi2015_3.155l3, ecaade2017_071ii, ecaade2015_64w12, 6828, e696, acadia15_311m12, 0d79, 65f1, f8f7, 1ecf, 4638, sigradi2016_778nn, ascaad2016_038i14, 1b56, 23de, ijac201513206t9, caadria2016_539a23, b5cb, d53f, ecaade2017_094f, ecaade2015_138m27, 35cc, 7574, ff8d, acadia15_483i21, acadia15_483v20, 2b2d, 5995, 2753, 5c72, f1b0, 6201, cd06, c658, 596c, ecaade2017_029hh, 8114, 5512, 6984, e464, caadria2016_177y7, a1f9, afd0, 49a3, 4eaa, ijac201614303m2, a923, fcef, ecaade2017_019tt, aae0, 2e97, ecaade2014_146s33, 058b, 30c6, 9b7f, 1ceb, 0a7a, 3bc5, da20, 1ff2, caadria2016_457m19, 4f0a, ecaade2014_096v22, fe10, 6a59, 4b1d, e100, 186e, a83a, b640, 19b0, 7e48, 1a43, acadia14_445ab, b9c8, ecaade2014_143n32, e26c, 6ba0, 3a62, ijac201412203f2, 5108, 47ef, sigradi2013_274v, 7ecc, c424, 6997, c4eb, ijac201614103p3, 8fea, 31ad, caadria2017_123o32, 3c71, 09dd, d900, 5214, 9114, 7c17, beec, 5ea2, 012c, 7a5a, acadia16_98b7, caadria2016_871r37, 9eea, 7fae, 2436, 9395, a7fb, 6b47, ba9a, 62cf, f047, caadria2016_435p18, 5a3d, 01ac, 1de2, 9c12, 1a49, 878d, 9304, c778, fab6, d2a3, 36de, 717a, 41a6, ascaad2014_029u8, acadia14_301e, af5f, sigradi2016_647pp, sigradi2014_084c8, acadia15_483t21, 3dbc, 9738, ascaad2016_042s16, caadria2016_477x19, 0b53, 65f2, ecaade2017_021e, caadria2015_130l21, 7fa8, 3355, ddc4, cf72, bb31, 6ee9, 657f, fb14, ecaade2015_286a63, d1cf, ascaad2014_023a5, b9d7, caadria2017_079b24, a781, sigradi2015_sp_8.78k30, cb48, 5c11, b854, 503f, acadia14projects_627e, ecaade2014_100h23, d19d, 85fa, 90b0, sigradi2014_045f4, e048, 4d94, c43b, f3fe, 615c, acadia16_318n19, 74c9, d5e3, sigradi2013_401r, 25e9, ecaade2014_146p33, 693f, 684e, b544, 15e0, 9870, 3ac2, 1337, 0c77, sigradi2016_441nn, 59c0, d074, f241, 97a1, 4d4b, ijac201513105y4, 17cb, e6a1, 9211, ecaade2014_163e40, ce47, 2cbe, ijac201513101a1, 0755, fdf9, sigradi2016_375h, 536d, e8c2, d64e, ijac201412403i6, 5c27, 5b01, 97ed, e7cf, 6b64, caadria2015_208g31, ijac201412205v3, 5c64, ecaade2014_224o56, ecaade2017_077ss, f27b, cbe7, 4439, 3a81, ijac201614203w8, c11a, dbb6, acadia14projects_473am, acadia14projects_555g, abd0, 3117, ecaade2015_21k3, caadria2017_165n41, 6587, d430, 5f0f, 433a, c128, ddf5, fcd8, fe99, 3f33, acadia14projects_145m, acadia14_135y, ecaade2016_208x53, 5651, 7981, b995, sigradi2016_522v, 9629, 996b, f14d, acadia16_308f19, 12c5, sigradi2013_111p, eb2a, b692, ff7a, 575a, 42c4, 048f, 476e, 228e, 697c, ijac201614201d6, e947, 8ddd, 0d23, caadria2017_070m22, 8b1a, 4da4, 7d27, e5b6, 98c1, 17cd, 1901, 192c, acadia14_579e, e6d6, ecaade2016_042n11, 936b, 5036, e66c, 0dd3, ecaade2016_040u10, d0d2, 426d, ecaade2017_133k, 3f08, caadria2015_206l30, sigradi2013_95r, 2633, 12b6, caadria2016_651x27, 6c77, sigradi2014_063x5, sigradi2016_815jj, acadia14_145k, 6b00, 81a2, efde, d8de, ffdb, a1b0, ecaade2017_029y, cce8, 3e4d, 3c85, defc, 26cc, 89cb, a8a3, ascaad2014_026g7, sigradi2016_363hh, 90f0, acadia14_463ax, debd, 023b, 815a, 18b5, caadria2017_142e37, 0070, acadia15_243x9, 6d25, 43c6, 7a78, ijac201614403b2, sigradi2016_534ii, 7ac6, c003, ecaade2015_21k4, b59c, 2fa7, 9473, ecaade2014_202m52, e6cd, ecaade2014_071y16, caadria2015_109w16, 28d8, 8e78, 746f, 4772, acadia15_357t15, 797f, 8ae6, ecaade2016_158h43, ecaade2014_240j62, ecaade2017_061b, 1fc0, 9259, b436, 09b4, abd1, 6fcf, 94c7, 1bee, acadia15_323t12, c52b, d5a5, b103, 6e4e, 7775, a538, 150e, f2fc, 1bd7, 6569, 0b3e, ecaade2017_038yy, 15aa, 2c61, ecaade2017_029cc, 54d1, caadria2017_040l12, 13a7, 3af2, 5090, 8cbd, d529, ijac201513303t11, 9045, ecaade2017_156v, acadia15_357z15, d29b, 974d, 7e07, 4e0f, ff5e, 893d, c61a, 3477, 7f1b, 55d0, 58ef, 81e4, caadria2017_051k17, 951e, 44fa, f27a, 3277, ce0e, ecaade2015_193f40, ecaade2017_290vv, acadia14_497x, caadria2017_001b1, ec69, 07b3, de51, ff43, 7cc0, 2856, 35f9, 80b3, ecaade2016_095g26, ecaade2016_036s9, f9e4, acadia14projects_111m, ec45, ecaade2015_303r66, 0702, ecaade2017_090nn, f654, 7abe, ecaade2017_076u, b42a, 0fb5, 0ba5, 07df, 2174, c7dc, ad86, 0657, ecaade2013r_005k4, 55a8, 77e2, e274, caadria2017_003a2, 558c, 3f1f, acadia14projects_473ar, ad50, 13ce, 5c75, 4cad, 6d84, 565e, 91ac, de31, 7065, 9cb0, ecaade2016_119a33, 7668, 0cf0, fab7, f49f, e905, 4224, 893e, 9808, ecaade2014_156c38, 87cb, fb4e, f936, 5a96, 69f9, ecaade2014_084m19, 5b0c, 8826, 505a, 0d34, f567, 3347, caadria2017_072a23, bdfd, 675d, fc78, b8a1, 71b3, 17ee, sigradi2016_602yy, 4bfc, 46e3, 8200, 9742, 3a64, de2c, 568a, dcfb, e2cf, 2ec7, de20, b7c4, f32e, 2366, 0e47, fd46, 49a1, 9989, 12a1, ecaade2017_172bb, ecaade2016_161b44, 801f, d969, a664, 384f, 2529, adcc, 5a6d, ijac201412201p1, 263e, caadria2017_017k7, caadria2016_239e11, aa99, 18e4, 84c8, ijac201412402u4, 4461, sigradi2014_229m8, ijac201412403m6, f943, c4d9, 2628, 4a82, 3056, b8d4, 814c, e3b1, sigradi2014_108e9, 5918, 28b2, fdc2, e704, fe2c, sigradi2013_234l, 13a5, sigradi2016_515h, 2e9b, ecaade2017_195hh, 81ff, 235d, d374, 65f7, 3464, caadria2015_206k30, sigradi2016_446k, 0f53, 8401, cc37, 94e4, caadria2017_015y5, a428, b488, ae15, caadria2017_023g9, 20f3, 8276, 4b7f, caadria2017_129n34, 58f5, acadia14projects_473ah, sigradi2016_382dd, 3926, 96df, f1bb, 1b5f, 308f, 8ba1, 3a8a, e2ef, d14e, 982b, 0648, caadria2015_130f22, f40e, 67e1, cf22, 6aea, 9622, 7147, 1d37, 022e, 3e19, db6d, cad2, 2471, e56b, 49c4, b364, acadia16_140w10, aacc, 79e7, sigradi2013_294, 22ac, 1815, 21fe, ascaad2014_029l8, ae1c, 00b4, c08a, ecaade2015_293w63, 19c9, d6b3, acadia14_479n, 2c7c, 0687, 2b80, acadia15_137e5, 14a3, 2167, daf6, ecaade2016_239b64, e9b1, 6f1e, b794, 4695, d3a8, e374, 89cd, 2e10, 8edf, 61bd, 8e4b, de66, aaf1, c7c5, c61d, ecaade2017_006pp, ijac201614303e2, 277f, 8510, 6240, f87f, 9638, ecc1, 6991, 9b4c, ecaade2015_318u69, 3e25, 410a, caadria2016_259r11, f32b, sigradi2014_266w1, ecaade2014_194g50, 5c9b, cdc2, sigradi2016_654yy, 85e5, 9dd0, 5b1b, a1b7, 19bd, 0562, acadia16_318o19, 5400, 095c, 3761, a506, ecaade2015_196n42, ecaade2016_225p60, afb2, 5173, 7edb, 491b, sigradi2014_070w5, da6d, 94f7, e78c, f166, 142e, e670, 22be, bf85, 5694, 8313, 22c9, b143, acadia14projects_327c, aaf3, 556d, 4be6, ecaade2015_317a69, e82c, ecaade2014_050c12, 2659, 97b1, ijac201614203y8, acadia14_497w, 282f, acadia16_298h18, 6c72, 0f7e, 2db1, afe5, 96d9, ad06, 4a9a, b6bb, e059, ecaade2015_61s12, 4911, bfd9, 950d, bedb, 34d6, 195e, 6d92, 9e7e, 8a66, d743, e434, 7903, caadria2016_851w35, b9b1, ascaad2016_022u8, acadia14projects_63ab, ecaade2016_ws-dleadc68, 0fca, 8f2e, 9809, 9f7e, 2a04, a966, 3bf2, d85d, bbb1, ecc5, a547, 78a1, 3c8f, 3894, 15d7, e778, 3763, 2684, d0f2, 249c, 5a11, e439, 39ec, d4f4, ecaade2015_18f3, fda7, 888d, b91e, 285c, 51cb, 1491, 06a7, 2de8, 917b, 4bb6, 3500, acadia14projects_565o, ea53, 98b6, aadb, caadria2017_185s44, caadria2015_081z11, 5d6a, 24be, a575, 0c11, e7c4, sigradi2014_015a1, 3332, c211, d8bb, 06fa, 0193, ascaad2016_021d8, ascaad2014_035u1, ca07, adb7, 0160, e91f, 99bd, fad9, 6095, ecaade2014_204v52, bb53, ecaade2017_116i, 2520, 17d9, ascaad2014_010t5, sigradi2014_345w9, bd05, 63d8, acadia14_229h, 19c7, 7289, 58db, a059, ba72, ecaade2017_183dd, 28ff, caadria2017_055j18, 93f6, ecaade2014_138w30, sigradi2016_385tt, 7c88, 2cb7, 293b, 371a, 7ca5, 1ec6, 2bd0, d787, ecaade2013r_012o7, 313b, 1e17, ecaade2015_138f27, sigradi2013_387d, 4b92, 33c5, fc58, 53cf, bc93, 6223, 81fd, 220a, 5bf6, dd96, ijac201614302l1, 20b6, 25bb, da63, b715, 7c3a, ecaade2015_139c30, 1496, sigradi2013_183u, acadia14_229l, d9a1, 52c4, b42e, 1d95, ea3b, f3f7, e57d, 24dd, 600c, 36e7, c96a, ecaade2015_307n67, 980d, 8fc0, 2226, a554, ascaad2014_036e2, 9c04, caadria2016_105a5, ascaad2014_028m7, ecaade2016_243b65, 22f2, ijac201614307g4, 35ee, 9dc6, 5867, 1008, ed54, sigradi2013_158t, 4830, bae3, ijac201513206h9, b1a2, 051a, 8bf8, 0334, 7270, sigradi2013_400r, 40fe, d52d, 8e37, beb2, 948c, 8499, 8cd6, e7ec, f75b, ecaade2014_138z30, 6225, 7796, 2cc9, ijac201614102x2, 0edd, 4b7a, 1829, 53d1, sigradi2013_386d, 7f0a, ecaade2015_164r34, 7969, ecaade2014_237y60, 657a, 6eba, 7bac, 546e, 79f5, bfcd, 3e31, 8af8, 6412, ijac201614308y4, acadia15_323y12, ecaade2014_215e55, e754, sigradi2013_386m, 8ed7, ecaade2014_173e43, ijac201614308f5, 5963, 60db, 3396, 89ad, f44b, 99d2, bd10, df68, 4dfd, 0a56, ecaade2015_250e57, c09b, 68fc, 3fd6, 884d, c163, a6bf, 23df, fcb0, 0486, 9328, 9300, fe5b, fb8b, f029, ecaade2013r_014f8, 07cc, c87a, 10d2, ecaade2014_173f43, de5d, 51d0, 2006, ecaade2016_213r54, 2097, 9683, 913d, b0c9, 18e6, 8d95, ecaade2015_336z72, cb98, 599d, dd2e, ef12, 3a88, 5ca5, ijac201513206s9, 4be0, aab6, 133e, 4579, 12c4, sigradi2013_160i, 86a7, 2cbf, e05b, 7c67, ecaade2017_152xx, a7d6, 8893, 9b62, ecaade2017_028m, ecaade2014_072n18, ac9c, 8c6e, 7017, ascaad2016_039h15, f13b, ecaade2017_122c, caadria2016_291n12, 0b62, 377b, caadria2017_056o19, 4c7d, c561, 9cf6, 91d3, sigradi2015_10.377t22, ecaade2017_101x, sigradi2013_425o, 0cea, ad6e, ecaade2015_221z48, 3b06, 8112, caadria2016_871l37, cd40, caadria2017_070v22, c68a, 7443, 7b10, 4a64, ascaad2016_037g14, 585e, 86ea, f046, cb93, caadria2017_015s5, 3ae5, 30aa, 0437, 31a0, 666b, 367f, ecaade2017_051s, 3bc6, caadria2015_032u4, 13d7, ecaade2014_237z60, 32e9, 3554, 8fc8, b43a, 0c51, 2120, 6153, acadia16_140h10, 4db6, 8c1a, 3437, ecaade2015_118w23, b458, 9900, 1a0d, a8c7, ea37, 3e45, caadria2017_017h7, bb82, 28fb, ecaade2017_052gg, b16f, dea0, 9618, dee9, 75fd, 303f, ecaade2015_205y44, 8118, e1ab, caadria2015_119c19, 9d4d, 5e65, 09d1, ecaade2017_067w, acadia14_189ar, acadia14projects_389ax, 84c5, 4cb5, sigradi2014_151o3, 2f96, 185d, acadia14_101x, ecaade2017_230zz, sigradi2014_047j4, acadia16_344f20, d562, sigradi2014_047l4, cb6b, 1fbd, 0620, 063f, 4b8d, ijac201614403m2, babb, 90e1, e794, ecaade2017_215cc, 77da, 4eb2, 46f4, bfb6, sigradi2016_625uu, 98c5, 8d24, 961c, ascaad2016_023t9, 931f, ddef, beca, 740c, sigradi2016_627f, f7b7, 6f23, caadria2016_851j36, acadia16_470b27, f32c, ecaade2016_136h38, 263f, ecaade2016_197x51, ce2a, caadria2017_070u22, 6496, 8f19, eea1, 8ddc, 6eaf, db40, ecaade2017_044mm, 0fbf, 53ef, 9806, 8ef2, ijac201614204m9, 1844, ijac201614104k4, ac2e, 16d6, 68c5, 3e82, 69fe, 1789, 1fb6, 226d, 4e40, a603, ba10, d7ca, c7c3, ecaade2017_215yy, ecaade2016_105e29, e396, acadia14_463b, ecaade2017_269zz, 8b19, 2d73, 6b79, 4d97, ae57, caadria2016_085h4, acadia15_195d8, ecaade2014_079u18, 14c7, 9e5a, a3be, 283a, a66d, 4d07, ec12, 91ad, sigradi2016_512b, 5d9b, f587, ijac201614208s12, 1fdb, 0815, 35f0, d693, 4816, 4324, 3664, c31e, 67d5, 7db5, 8d9b, acadia14_101ao, 25aa, 5b51, 47a9, 41e3, 3a8b, e0d4, dcde, acadia15_333e14, 68f0, ijac201513105j4, c823, ijac201412305f2, 8b0e, ijac201412407u9, 7943, ecaade2017_148uu, 576f, 1b26, 4139, caadria2017_174r42, 721d, 9290, fc61, a9a7, ijac201614202d8, 674f, ecaade2017_254ss, 03e3, 4d0e, e693, ascaad2016_045y18, 404e, aef2, 1434, a8cf, ecaade2015_200l43, caadria2016_755i32, 6416, d409, 5c59, ccbc, 9802, 6ec0, 6c8f, 637a, c77a, 4078, ff97, b08d, 1388, 3a50, 831d, e92e, 11b2, ac6c, 2d4f, d593, ijac201614207l11, 5620, 6898, 4dc6, 8f58, 1766, 6c00, ecaade2016_099l27, 26ce, b0ff, 768f, 9d57, f2d3, 4ed3, ddee, caadria2015_070h9, 6246, 65b2, 74e5, eed9, 5a7e, e2b7, aa85, c2b5, 0984, 64d6, 4d25, sigradi2015_10.307f21, 5baa, b24e, ecaade2014_010m1, d477, 1cb5, sigradi2014_250r9, 55f8, ecaade2014_086u20, 692b, 298a, a19c, dc03, c9f4, ab2d, 1b7f, 6cbe, sigradi2013_77j, fce7, ecaade2014_175t43, 2df0, 9b9b, ascaad2016_047v19, 93de, 6e04, 9b91, dce0, e8a5, 7596, bb15, ecaade2017_225f, caadria2016_871j37, b904, a952, 335c, 513e, ca89, 2116, e305, 91f1, 3ca7, e712, b8ae, acadia14_555k, 4016, 045d, 12ff, ab58, 6b53, acadia14_655af, 393e, 1968, 897b, 325c, 67eb, 0f0c, c021, 43d2, 8e5d, ascaad2016_023b10, ecaade2016_018w4, 0c8f, e343, ecaade2016_083d24, 815f, 6199, sigradi2015_10.267o20, 9264, b06a, 3de0, ecaade2017_122zz, 860c, 5317, 8a61, sigradi2014_234x8, 9cc0, e249, ac3c, cd07, aa83, ijac201614201w5, b66d, sigradi2015_4.219h7, eb11, dc15, 2873, 3b13, 6109, aa32, 00e6, 18a2, caadria2016_713b31, ecaade2017_208ww, 5a56, 5ec9, 2422, bed5, 7233, d008, caadria2015_073y9, 1fe8, d6e3, 5770, ecaade2017_083oo, c202, 060c, 6621, 9f29, 4962, 7649, 556b, 00ea, ecaade2017_067aa, f581, 787c, acadia14_223a, a4cd, c4d3, b73a, ecaade2016_063v15, 79b4, e7b4, 01cc, d572, cb20, 4214, bc14, 569e, caadria2016_529k22, ecaade2016_018t4, e2c2, caadria2017_104v27, f949, 724c, ascaad2016_024h10, ecaade2016_095b26, a28c, 8169, 70e3, a1cb, ecaade2015_314e68, ecaade2015_325c71, e546, 9e1d, acadia14_281y, 9005, f8c3, sigradi2015_11.196h26, 6e81, sigradi2014_080j7, 0e48, d800, 9e58, ebf6, 4b78, 5f7d, d1eb, ed27, ee58, caadria2017_165u41, acadia14projects_145l, 20b3, 7857, 7c68, a68e, f640, 7dea, 8aba, 7c8a, 5629, 405e, acadia15_451k19, acadia14_517n, f608, 6cff, 3476, ecaade2015_55f10, ecaade2017_047p, 2ce6, 47ea, d2d6, bb58, caadria2016_085k4, acadia14_167x, b034, acadia16_12l1, 82d1, f132, ecaade2017_309xx, faff, fbbd, 3711, 527d, ecaade2016_011i3, 7d85, 6e48, 4b81, 69be, 587b, 886e, acadia14projects_453i, f519, c218, 4994, 950c, 5e6a, 3121, 7484, 9d6a, 7ea3, ecaade2015_217y47, 9f28, b75a, caadria2016_055m3, ecaade2014_204g53, acadia14_609az, a7ef, 0a6b, sigradi2015_11.136l24, ecaade2017_038kk, 8fbd, 39c3, 98a1, caadria2016_819y34, cd47, 8374, 0cf5, e6f5, 4713, ecaade2015_229b51, 052a, 48f3, 01c8, caadria2017_048s15, a29d, 824a, 80cb, ijac201614102w1, 63f3, eca2, 17c6, 9e34, a856, 6e1c, 8b34, ae60, aeb3, 83ad, 1bbb, caadria2017_030v10, ecaade2016_108z29, 7b59, fbf6, f987, 2235, 449e, ca65, ffed, d616, acadia14projects_111g, 9d10, 5f78, a479, ef3e, caadria2017_047g15, 2fb7, 9260, 2fce, 7667, fedd, 0dfa, acadia14projects_627b, b701, 3222, ecaade2017_291q, 0b51, 3941, ijac201412305b2, sigradi2014_247j9, 204b, f917, 33ad, d229, 5b84, b3c7, 98e6, ijac201614201p6, 3cb4, dbc5, 38fe, d6fb, c627, 2d00, 007d, ee7c, 25fd, acadia15_95n3, b84e, 7f25, ecaade2016_046z12, 3d18, ecaade2016_221p56, 9051, 55c5, 8017, acadia15_395v16, 9383, 6187, ecaade2014_089x21, 9898, d3ba, e2c4, sigradi2015_4.52r6, 9b1a, acadia15_137p5, 02c2, 955d, 1439, ecaade2015_113s21, ec6a, ee46, e2d8, 8075, 3aa4, ecaade2014_224m57, b9d9, 4860, ijac201614205g10, b2bf, 4eb1, acadia14projects_699k, 749b, 09ce, ecaade2015_21j4, ecaade2014_138v30, ecaade2017_029r, efeb, dd52, 10d5, 3e99, ecaade2013r_010p6, 67dd, 442e, 5f06, 4963, ce66, 54f0, ecaade2013r_020m10, sigradi2016_534jj, e7d3, 6332, 5a43, ecaa, 2c52, c1b6, caff, ecaade2016_006y1, db64, d1ef, 8cbb, 341e, e4fa, 6ffc, b8f6, acadia16_140t10, 0ed3, ascaad2016_054n21, 778e, 48eb, caaa, 0fac, 2ec4, caadria2015_172b26, f4c6, acadia14projects_479s, sigradi2016_399c, 9f35, b9fe, ecaade2015_293d64, 7115, 2bce, 17b6, 7e3e, affb, 6d23, ecaade2016_129z35, 440b, 5621, acadia15_323u12, 6cfd, 29ef, 1479, ecaade2017_189vv, 7272, 3720, b151, caadria2015_016g3, 9315, caadria2015_208s31, adb4, 81e1, acadia16_244k15, acadia14_135n, d531, 2836, 0b89, 3ae7, dd56, 0af3, 718f, ijac201513201x5, e290, 2a18, ecaade2015_130w25, caadria2015_206t29, ecaade2015_279x60, 4d7f, a8ba, b724, acadia16_140d10, 397d, 45b8, abac, acadia16_12e2, 1ffb, b2cc, 415a, 5edf, 4b5a, f7c1, 4653, 491e, ecaade2017_151w, 51f9, df33, acadia14_619ag, b635, d95f, ecaade2015_82x15, d41c, 2ad2, 65fd, acadia14_339at, 6ce8, f924, cbc0, sigradi2013_41p, 11c1, 7fab, 6d83, 708e, e7d0, 55f6, acadia14projects_555j, af66, 6a8b, 81d7, acadia16_174h12, ijac201412305l2, a5e3, ecaade2017_192h, ijac201513205y7, 84c6, acadia16_432s25, 1102, 96b4, cf68, c1b8, ef45, ecaade2015_332s71, eb7f, 6bc1, 8af1, ijac201614309j6, ee4c, c760, 763d, acadia14projects_145w, 6a7f, 70a0, 460b, 19d7, b753, ecaade2015_229w51, 15e5, ecaade2017_302uu, f177, df9c, ecaade2017_175o, 9cba, f984, 2a3a, ecaade2017_309uu, 41b5, 6105, 4168, acadia14_219az, caadria2017_115k30, c6bc, 1e36, sigradi2013_98z, e9e4, 62d4, 58f4, a256, ff41, aa66, e035, 4ec4, f64c, 1d7f, 27af, ecaade2016_162c44, 74dd, eacf, sigradi2016_561ff, ecaade2017_054y, 5cdc, 5ae3, d029, b8cf, ca1c, acadia14projects_463j, 6e79, acadia15_123t4, caadria2017_018p7, e156, aa40, 6471, 2a1b, acadia14_63al, c73e, b45f, ecaade2015_79f15, dfe6, ecaade2014_030j8, ee6d, f331, ecaade2014_038j9, ascaad2016_038c15, ijac201513305v12, 3694, 89fe, d39f, f376, e769, e241, 8851, e5ee, e26b, 9929, sigradi2016_571tt, 7f94, d69f, ijac201513206y8, 2d12, acadia15_110d4, a166, 421c, 9954, acadia15_469f20, 293e, c3d4, ce84, acadia16_12z1, 9b32, 37f5, ecaade2014_220d56, 3f93, acadia14projects_709ao, ecaade2015_122l24, acadia15_297a12, 7d56, fbcd, ecaade2016_119r32, d037, ecaade2013r_010t6, 0ab5, sigradi2013_375, 7723, 847a, sigradi2013_155j, 1754, d873, acadia14_619as, 7fd6, b0b8, 56be, a61f, 80f2, 8716, 7dcc, ascaad2016_001g1, eff2, 55af, eaa6, 77f7, ijac201614305h3, 179c, cb65, 2c8e, dfa6, ab43, 1aee, 9c59, 3d56, 7b58, a86a, 38d2, ba0c, 1d78, 9aeb, eea4, 1769, 8c1f, ijac201513206i9, ff21, ecaade2015_127c25, ecaade2015_115x22, 5346, sigradi2015_3.65o2, 7036, 1e1b, 894f, d4bf, e11a, 730e, caadria2016_797x33, 1ce8, 0bea, 2800, 246b, 6498, db1d, a5ba, 6d38, 1795, acadia14projects_281ad, 7e00, 45ac, b505, ecaade2015_22b5, 3f72, ecaade2017_019ii, 7ca3, 36d0, 3a70, b1dc, 8012, c380, 0e34, sigradi2013_414, 1d83, 1688, ecaade2014_094j22, 14ef, 1039, b335, df13, 4525, 0313, f08e, ec47, 7e4e, caadria2017_124i33, 7d38, caadria2017_136s36, a201, cc29, 0834, 195a, 64c7, 4b3b, 1bda, f910, cce4, 54a1, 0cc5, 321d, f815, 4e58, be88, 6dca, caadria2015_213n33, c6fc, c4f6, 0f04, 7132, d677, 21e5, 4665, a32f, 3428, 8ac8, acadia14projects_339an, e3fe, ecaade2013r_008i5, dcb7, 2166, sigradi2015_13.316y28, a2a4, 7f6e, e1b0, 89e3, sigradi2015_12.215p27, 4d7a, e09b, ecaade2017_085l, d3ee, caadria2015_162w24, 23bc, sigradi2014_263j1, fb5c, ecaade2015_271z59, b079, 8a9e, 471a, 2504, sigradi2015_12.259y27, ea2a, 5d3f, 57cc, 8c86, sigradi2016_407o, e03e, ecaade2017_143ww, e71d, 0567, 1d2c, ce53, 5fcb, dc81, sigradi2016_654c, acadia14projects_497t, 390a, 9a07, 51ff, 6f31, ad5d, c832, 1f7f, 5468, 2ba6, a408, a040, 8097, 945c, 7edf, 35a5, eacb, a4c6, 78f9, 087d, 7d9c, e7cc, 9ee3, 3ab5, ijac201614202b8, 9ef0, 383d, 546a, 1ba1, 3b01, caadria2015_073a10, fd8f, ecaade2015_253y57, 579a, c18a, acadia14_627ar, sigradi2014_335t7, d6f2, 97bb, ascaad2016_004h2, 255a, c169, 461c, ecaade2017_175g, 19fd, 2726, f233, cd77, 3a72, a858, ed23, 0dac, e9cb, ascaad2014_032o9, 5c01, 40cd, 4a70, 6be4, 2e9f, ecaade2016_127f35, bbeb, c230, beed, f43c, caadria2017_174t42, 3233, fd70, 88f8, 6688, 379d, 80bd, 5d12, ecaade2015_59f11, ecaade2014_018r4, b5ca, 8481, d2e2, 74fa, sigradi2013_155g, f665, 8794, acadia14_189al, e6e4, ae97, 302a, f437, 853e, 227b, 0c6d, e934, 4bf2, ecaade2013r_004f4, f9b0, 1e60, d0a1, 801a, caadria2017_003r1, 7e03, 9df4, df8c, 6b65, 3b83, 1045, ijac201614103f3, 996f, 19ee, 24da, 9791, d56b, d9e8, 509a, 7e2e, sigradi2013_326n, 04df, b35c, 02d3, 3bc8, cfdf, ascaad2016_012t5, 496a, f955, 0385, caadria2016_045f3, 8e8e, 4084, 8bab, ascaad2016_050b21, 8e5f, ijac201614204p9, 5996, cbc7, 0c0c, 79ac, fe00, c8c9, ijac201412403t6, 9fd2, sigradi2015_8.189z13, 11ad, d006, 0edf, 7617, 2a71, ijac201614102c2, cac6, af9f, 2c3d, ecaade2014_156h38, acadia16_54r3, sigradi2015_9.141c16, e2af, bebf, 8b2b, 5976, 2641, 89a0, 40b0, ad40, 50e4, caadria2017_009z4, sigradi2015_3.385c6, sigradi2014_214d8, d203, c6a6, 9505, 7c6c, 9fac, caadria2016_425d18, sigradi2014_037w2, ecaade2016_021x5, 0759, d838, 41b1, c7ed, 6219, ecaade2016_084g24, sigradi2015_sp_8.326t30, 2df3, 542e, sigradi2013_313m, df19, 4e36, ed63, 92e9, eef8, 5c47, f5fa, 5e7d, 66ce, 6a3b, ecaade2016_072i20, 79b8, 9b58, dfe8, 3922, ecaade2016_078c23, bd65, 0898, ecaade2017_014a, b86e, ecaade2016_065c16, ecaade2016_154e42, 020e, c4c3, cad7, 4e92, caadria2016_693d30, 5ae0, e2cb, ecaade2015_247e56, 1085, 2cc2, 6e38, a1e3, a7a6, cc0c, 24ea, fac7, dcce, 6fff, ecaade2015_265p58, af54, fb1f, dbf0, a629, 7cca, 78c3, ascaad2016_022x8, 4d1a, ijac201614204d10, bf01, ecaade2016_129t35, ecf5, 665e, ecaade2014_177s44, sigradi2014_057r5, cd89, a757, e352, b38b, 7a52, 9832, f126, 289c, 1972, e994, 4b0a, d318, 6e17, 23b9, d13b, df73, ecaade2017_264xx, f4f6, 2170, 0927, f90e, 0272, sigradi2016_592aa, acadia14projects_53l, b1c3, 545d, 0164, 1af4, 39d5, bf73, ecaade2015_169a35, 0b22, e73f, 2291, f715, 3cfd, bbba, 8fb4, ecaade2017_033t, ascaad2014_017e1, 35c6, 709c, 5075, bc01, d5bb, aa2a, fd14, ca70, 160e, 8598, de35, 83f6, 4c80, d5ee, 1287, 37c7, 55fd, cb85, 2f7a, 4d5a, fd27, 6d7c, 9dc0, ecaade2015_48f8, acca, a346, ecaade2016_bkoo65, be41, daf1, caadria2015_126f21, d7a6, acadia14_435av, bbcc, 2bdc, eec9, acadia14_365ap, 5e3e, f618, c94c, 4b5d, ecaade2014_138h30, 5fb3, 7e72, fa3f, 5ef5, ecaade2016_234a63, 004d, sigradi2016_595ll, 4bf9, 049d, c9ec, 7e2a, ecaade2015_83l16, 0d4b, 6f46, 09d4, 419f, ascaad2014_014c8, 2d4b, 9daa, edb6, ecaade2017_288bb, acadia14_661l, 0240, caadria2016_013y1, 3217, 2285, 2589, c5e1, e5a0, 3c3a, ada5, 1147, 3393, 9f30, ascaad2014_004n2, 6f80, ebec, 0e13, 991a, 03e9, a898, 79f8, caadria2015_181e27, d2d8, 7ebb, 0801, 2481, 75df, ecaade2014_044t10, ccad, ecaade2015_194n40, 7248, f08a, 9b09, dcae, a406, d6d4, 5e82, 8e3b, 965a, 1c69, 8d19, ijac201614207y11, bbb2, a30d, abc5, ecaade2017_051aa, 8a02, 6457, 52f0, ijac201513206g9, a442, cc07, ba56, 0a0b, acadia14_479g, bf58, ecaade2016_208n53, f989, cfe9, bbe3, ecaade2015_221s48, ecaade2015_171t36, 68de, 2789, 2038, dd90, 3c6a, 193e, acadia16_270c17, caadria2017_056i19, c1f3, db8d, 7387, acadia14projects_579l, 05d4, fd5b, 4f6b, ecaade2014_153s37, eeec, bd2e, ecaade2015_91d18, acadia14_479l, 28e8, d9bc, 042b, 493e, 622f, 65a7, ecaade2014_194d50, bf96, a88b, ecaade2014_233d60, sigradi2016_515e, caadria2016_167h7, 2cd9, caadria2016_579v24, 1265, fbe7, caadria2015_069o8, e83c, 3dd9, acadia16_478l28, 3547, acadia14projects_101ae, 4343, 72f1, d076, ea31, b30d, d10b, 8292, e5fa, sigradi2015_11.34w23, 5910, 773f, sigradi2015_8.186k13, c7de, a445, b231, d32c, 7a07, 8377, 28b3, 7158, 5e01, ecaade2017_077b, f38e, 9ac8, ascaad2016_036c14, 6d7d, 879c, 66da, 625c, a499, d162, sigradi2015_10.307i21, 84d4, 9fa0, 7e01, sigradi2013_155i, 34fd, d986, 8fb8, 08e4, 3da7, d291, c0a1, 0168, 6f7c, d5c4, ecaade2016_230t61, a9ab, 9062, 8870, 6eef, cacc, d5b5, 6fb1, ecaade2016_126o34, 39e3, 5174, e33e, c6d6, f2aa, 926b, 88d9, 595e, b261, 9e9f, 12bd, 960f, 8140, a716, 1234, ecaade2015_144x30, 0dc0, c87e, 7a55, 115e, dcf6, 7858, 2cca, e58f, b331, 9a96, c26c, 73c1, 156b, sigradi2016_673ff, 9078, 7699, be47, cf2d, a3a3, b093, 9700, 8665, 9958, cf1e, 9994, caadria2017_015m5, dd05, sigradi2016_484pp, ecaade2016_021d6, 2989, 4b6b, sigradi2013_386j, 1bc9, 76c2, c434, 57f9, 80d2, 389b, ecaade2014_198t51, ecaade2015_318o69, 1506, ecaade2016_102y27, 9522, c231, 95b6, 2d6d, 0fc7, b068, efcc, 4a29, 00da, facd, ecaade2016_120i33, ecaade2014_113r26, 172c, 9f84, 3402, ecaade2016_018g5, 0035, 3ac5, 81c7, 6e0e, ea4d, 9156, 4503, f5c4, 1998, d3ea, ascaad2016_057s22, ad7a, sigradi2015_9.347b18, ecb6, e4ff, 139e, 66c8, 628c, 2419, ecaade2017_198pp, 8a4b, 80ad, 4efe, 0faf, ea4b, ecaade2014_029w7, ecaade2014_072o18, ecaade2017_203uu, c999, 5f5f, ijac201513101l1, 3cf4, 1472, caadria2015_208u30, c1e7, 50a4, e8a8, fdc3, ecaade2017_048q, ecaade2016_077x22, 3120, 1db6, 6766, a9d3, ecaade2017_288cc, ecaade2015_227n50, b63a, 93dd, 641f, 0cb5, 1df9, 9c3c, ecaade2015_77z14, b70f, af0a, 12a0, c9e0, 15ec, 474d, 46fc, ecaade2017_122vv, ecaade2015_79m15, f057, 1dd8, 2514, acadia16_12m1, 16c6, 93c5, d419, 9fff, bfe9, 0bde, d7d8, ecaade2015_118s23, cdd1, 6176, f9d8, 56c0, 5369, c4b4, bbbe, ecaade2014_157d39, 9cda, 4412, 3721, 7231, 416b, 7f20, b223, acadia14_589j, 7b5e, ef17, 2814, e730, caadria2016_073b4, fb31, sigradi2013_342s, 0653, 2466, 6408, deca, 10d1, b11f, 0e73, 94fd, 5856, ijac201412203a2, 8d17, sigradi2016_732p, 5680, c46e, ecaade2017_164n, 1ae0, sigradi2016_448t, f96e, 8e7f, 2406, 142b, 0403, 5aec, caadria2015_168k25, 6b16, f435, 981b, e4f9, caadria2017_003g2, 9dd2, e1d9, 9bfa, ecaade2016_037u9, 423c, 32ff, ascaad2014_035o1, caadria2017_175c43, 5b70, 9756, 1a12, 72e7, 9149, 88b6, 91e0, 336c, 9e3d, c7fe, ijac201412301z5, 1307, caadria2015_012g2, 034d, ecaade2017_157uu, 400e, 3b9f, 89e6, 2b75, 2b8e, 63f9, 3194, 72bb, caadria2016_405l17, 5e52, ascaad2014_017o9, c22e, sigradi2013_342j, ffdf, 8522, 9fe7, b57c, a196, 5978, e99b, 3180, 7542, ab80, 1836, 64a7, ba96, acadia14projects_681au, beba, d161, 5a5c, 5f2d, 9de3, 8dc2, sigradi2014_015i1, f31b, caadria2016_579u24, 3fcc, 18d3, cad5, 1d58, 631c, ecaade2014_163c40, b5be, d36b, 551c, ascaad2014_007j4, 21ab, 9f08, 9747, 367e, 5188, f494, 755f, 4b08, 356a, 49f8, fc35, ecaade2014_239k61, 907d, a1f1, edb4, b897, 091a, 032b, 6860, 904a, 2e3f, ascaad2016_009j4, ca10, acadia15_95k3, e3d8, ascaad2014_025h6, e511, fbc4, 52e6, cd0c, c8f9, 7d1f, 1d8c, caadria2017_101h27, d35d, 9b63, a569, ecaade2017_046m, ecaade2014_233a60, abeb, 93aa, 9527, 5362, d82b, d71a, 856c, ijac201513101b1, f5cd, ecaade2014_153r37, 0acd, ascaad2016_002l1, a5d5, 81f4, 7bb9, 4dac, 4fba, b220, 0849, ecaade2014_180c45, ecaade2015_194s40, a5bb, c27f, acadia14projects_479aw, c926, 38ae, fa76, fe57, 38b6, 9864, a73f, 9ef6, 5119, 0d1a, d351, 2712, ecaade2017_164cc, 3060, f309, 48ad, sigradi2015_10.138z18, ecaade2017_157cc, ecaade2014_192a49, caadria2017_048j16, b531, 988e, 0cef, edd0, caadria2016_631k27, a2a8, 00e9, c37a, d004, e189, ecaade2017_143h, afaf, 360a, ac64, 8cc0, 2536, 3a61, 95a7, 5c6e, b0ec, ijac201614305m3, 0d85, 9d7e, ecaade2016_077v22, dc8c, sigradi2014_265r1, 1833, 2086, 0576, 0bf4, sigradi2014_265z1, 2a24, ecaade2017_011gg, 9784, 541c, 0190, 62dd, 45e7, caadria2016_559y23, 15fa, acadia14projects_589k, 99b5, c4b6, sigradi2013_294u, cdad, acadia14projects_619aj, 1e9a, sigradi2016_816ww, ecaade2017_293mm, 5a84, caadria2015_206i30, 198d, 3ea7, 9f5a, ecaade2017_157nn, ecaade2017_293zz, f507, a2d4, sigradi2015_3.221o4, 3b1b, bea6, 7a0a, a405, 5f98, ijac201412402t4, bd91, 1743, 08f9, f368, caadria2017_118w30, 329f, 2318, d681, 9042, f420, ecaade2016_224y59, 69ea, 3909, 1037, c012, 0d44, ae0a, 1516, a22a, ecaade2014_066p15, 051d, ecaade2015_59m11, 9a88, ecaade2014_030h8, a356, a468, 8c60, 2b6f, 8f88, 052b, 5bd5, d145, sigradi2013_259h, b8da, 13f8, d0b4, sigradi2013_414d, 7192, 4080, d4c8, 8d4d, 01f9, 7551, acadia16_124c9, e7b1, addb, 57b0, 6958, bb89, 3228, 267e, 1a53, acadia16_260p16, 1293, 8fe1, 7fed, ecaade2015_333m72, 6d22, 6f25, 8161, 9c92, ecaade2015_169b35, 2d0e, 4a9b, dff9, 8907, ecaade2017_017l, ecaade2017_006ii, f638, 1e8b, caadria2016_045k3, 4d96, fca1, sigradi2016_777ll, 7f26, 1a01, ecaade2015_138g28, 9a30, 0ec4, 8e02, aae8, 26a4, d36a, 4af1, acadia14_507ad, abab, 25e1, bf14, sigradi2015_10.309g22, caadria2017_033r11, 672a, acadia14projects_63as, 3fab, 8cfd, 96da, 36fd, sigradi2016_408aa, e309, 2a28, sigradi2014_132y1, caadria2017_041p13, b627, 65dd, 5e8b, ecaade2015_293x63, ab07, ijac201412403t5, 0e0a, 2c6f, 8b67, 4c6c, eb44, c687, d66e, 1a8b, 859a, 2cef, 287e, ecaade2017_199dd, 21d1, 4546, 3dd4, d1c6, db6f, 79c2, 4810, 6b8d, 5abe, c863, 9d8e, e5b8, 9054, caadria2017_047d15, 9a6e, ccca, 7286, fffa, 307a, ijac201614102z1, e5ad, 5763, a729, 1c48, sigradi2016_408x, 1fad, ascaad2016_040w15, 4b9f, e7d8, ecaade2014_104v23, d63f, d0ed, sigradi2013_138m, 3384, f775, ecaade2016_006o1, 3ca8, ecaade2016_043b12, 2e79, 1bb1, f9c6, 4ecd, 3997, 6c32, caadria2015_090d15, aaa7, 7ec1, ijac201412204w2, caadria2017_002k1, 6836, 756f, 5b5b, sigradi2014_032b2, eeef, 01e4, 671e, ijac201614307r4, acadia14projects_463av, ecaade2017_056yy, 7d62, 4eae, acadia14_375ay, ca95, c70a, caadria2017_040o12, 2e7f, ed1b, 9c0b, sigradi2016_382z, 33f1, 3211, 4f9a, 257a, acadia14_53j, e88b, acadia15_57v1, 311f, f430, 3e2c, a675, fafa, aed6, ecaade2017_101p, f6c7, caadria2015_220h34, 3e2e, f7f6, 1ef7, 05c0, 9cf4, da4c, 2de4, 7cb9, 0465, sigradi2015_8.41r10, 7ca9, ecaade2015_324u70, 6356, 9250, ecaade2015_101j20, fbe1, a8bf, af5d, acadia14_63c, bb46, 5197, ascaad2016_003z1, 3895, sigradi2014_305l5, ef93, ijac201513305z12, 82b2, ecaade2016_223n58, b25a, 9c0f, sigradi2015_11.34v23, 8f30, f9ad, 90e9, 15a8, d0b8, b6be, a872, 159d, c051, 5788, a9a0, 754c, caadria2016_405k17, d821, 4b63, 7127, f29a, ecaade2015_21a4, 0793, f4d3, 9ad2, acadia16_372f23, e790, 0fd2, acadia14projects_339aa, e818, caadria2015_172k26, 0e32, e988, 1893, 29f7, caadria2015_072o9, 4c2f, 8ce5, 7594, 1a98, caadria2017_145w37, 1019, ecaade2016_104a29, 51cd, 2bca, e72e, 84f4, bf08, a4f0, ecaade2017_051t, a4e9, 986f, acadia16_62d4, 002f, 26f3, ad2e, 64f2, f44e, a007, a3eb, caadria2016_073a4, sigradi2016_522x, 3c72, c108, caadria2016_167o7, 173b, d5fb, ecaade2015_302g66, 36f2, 6091, 6880, e357, 351c, e354, 2924, a1dd, acadia16_196w12, acadia14projects_257ac, baa3, bec6, 56d7, 28f5, 18c7, 7eab, 4e22, 5da7, acadia15_223g9, 656b, 885f, 0a75, 6130, ecaade2017_118gg, 74c7, d6f8, 018b, ijac201614306v3, ff8a, 42cb, ijac201412402y4, sigradi2015_sp_4.275t29, 1baa, 7467, sigradi2013_285b, 103f, caadria2015_209b32, 5897, 3e9e, 5353, c9de, sigradi2014_329x6, 2b2a, 2d01, 72dd, 4d73, 0021, 01d8, 916d, 07d8, 17de, 3d10, ijac201412404h8, 62b0, 75b0, c331, 8116, 6f45, 4c77, ecaade2014_070s16, e5e7, c71e, 5b5e, f07c, 5c63, 5fce, ecaade2017_212rr, df7b, 5175, 3aa0, a725, caadria2017_122y31, baa4, 174f, caadria2015_054m6, a5ef, 8f66, 364d, sigradi2014_279w2, c60c, 8cbe, dedd, fefa, fc28, acf7, acadia14projects_619ac, 4fd5, acadia16_130m9, aba1, cb0c, 8c04, b3e4, 5eca, ecaade2017_101w, 7135, ecaade2016_075m22, 6eaa, cd7a, a548, ecaade2015_207h46, acadia14_101ag, 544d, ecaade2017_156x, ijac201412402g5, 08ae, b044, fd84, ijac201614208b13, sigradi2016_592w, c20c, ecaade2014_151a36, 56ca, ecaade2017_290uu, 7e26, be9e, ecaade2017_006oo, ecaade2015_33l6, d151, 7e6e, 286b, e537, 602e, b334, cd70, 8862, 189d, d21b, 79a0, be19, acadia14_267k, ascaad2014_014o7, acadia14_479o, 6cd8, ascaad2016_032p12, 9a4e, 6bc2, 1602, 8855, dff0, 4eb3, sigradi2016_455h, 6077, acadia15_149z5, 97dd, 21e6, faac, b39d, sigradi2015_2.213w1, 5de2, d053, 6433, 7d15, ecaade2014_072l17, sigradi2015_8.289h15, 8d62, 0ecf, 325f, sigradi2013_397f, ecaade2015_320p70, caadria2015_209x31, acadia14projects_75b, ec24, 41e8, 7f7d, ecaade2014_220c56, 38a7, 1e4c, a7c0, acadia14projects_63ai, acadia14_347al, 9115, ecaade2017_189yy, 1a87, eb0e, d140, 710e, 1038, de96, e77a, 7944, ecaade2016_208o53, ascaad2014_030z8, 88a8, e24a, sigradi2016_814qq, 994a, ca3a, a6fb, 17d8, c120, 4f5b, 191d, 9bbf, 465e, a53e, 2b89, ce48, 30fd, ijac201614204y9, c525, acadia16_450p26, ddc0, 247b, 7568, c8a5, 9d6c, 7e82, 3f59, 603a, ascaad2016_028f11, f108, 6809, 7c11, d5bf, e29f, 0692, 6998, 1b04, 42e5, c518, e5f6, a2a7, ecaade2017_144aa, 9bef, 291e, 014d, af80, 2c12, ecaade2017_157gg, 6d60, 15d9, 59b1, 323a, 2b52, 7ee7, d659, d379, f564, ed5b, caadria2017_070l22, 919e, ecaade2014_012o2, ecaade2017_076gg, sigradi2013_386f, 4c60, fe2e, 2d02, ecaade2017_302hh, bd33, 9d8d, 8ecc, 3ffe, 3d50, c860, acadia14projects_147am, 9ba5, 8c47, 8079, ecaade2017_087s, 289a, 07b0, a9de, sigradi2016_602b, e745, fedc, 5746, 7856, 4a71, ascaad2016_002o1, 9cdc, sigradi2016_752ss, ascaad2016_045w18, caadria2017_029m10, 7555, ecaade2015_119f24, f304, 09f1, 24fd, e62d, ce62, edce, 536e, 1470, 697e, ecaade2017_100g, a053, 5e85, 0040, 7a18, 22ea, ecaade2016_040s10, 1389, 5cd6, ecaade2017_225c, 46cc, 014f, 3c8a, caadria2015_213w32, d18f, 49e5, 55f9, 61a3, ecaade2015_109a21, c4cb, de67, 320e, 741f, sigradi2014_232r8, acadia14projects_389f, 9429, 9f39, 6888, 18c9, bf66, dade, ecaade2017_277gg, b948, 82de, 140c, 548f, 920b, sigradi2016_455e, 9eda, c35f, sigradi2014_137l2, ecaade2016_ws-afuturep67, sigradi2016_625kk, sigradi2016_752pp, 0d8d, eb96, 06f3, b4c1, caadria2015_102b16, e5da, 79c9, acadia15_47a1, 0a5f, sigradi2014_282l3, a338, f6ad, f27f, ecaade2016_222c58, 7b32, acadia15_323x12, f485, 2a8b, 03f6, 39f6, acadia14_145p, b4bf, 1d60, ecaade2017_130ww, a2a6, 2e6f, ecaade2016_105c29, bcf0, 5357, f70e, ecaade2016_071c20, 2b41, db76, fd97, 6302, ecaade2017_293nn, 9c46, cd83, f7da, b6dc, fd9d, 4f63, d92d, ecaade2014_224a58, ecaade2017_152nn, 090a, 4264, a6b7, 427e, 88d1, b232, ecaade2016_151g41, 8cf2, 53ec, 5018, b21c, ec34, 233d, fabb, ijac201614402a2, a8d6, 3333, b0d6, caadria2017_069v21, 62de, caadria2017_182z43, b79c, 2aec, 7df5, e9ad, f5b3, a907, 6698, ecaade2013r_001p1, 6a5e, ccc7, e793, 04a8, d210, 6557, baff, 7991, 47c3, 5718, 00c9, 834a, ecaade2017_019b, c279, ecaade2017_047s, f15e, 59b3, acadia14projects_517p, 16b3, 1b2f, 293d, d8d5, a0a3, ecaade2017_202l, ecaade2014_151v35, 87a4, 7b2c, cefc, ecaade2016_075l22, 1113, 0b33, 8727, acadia14projects_435ae, b508, 31ea, b233, 8f73, 40bd, c08c, 8d06, caadria2017_145c38, ecaade2017_grid, f2e8, cf10, 6304, 91f7, 1c05, deae, 8676, 40a8, 9a8e, acadia14projects_661k, 9b28, ecaade2017_129ll, ecaade2017_215kk, c679, 4c92, b9a5, 723c, 3458, 4516, 0981, sigradi2013_234e, bb2b, 5afa, ecaade2014_177t44, acadia14projects_145k, 608b, 5889, 7508, f4ea, 7f1d, 9a5a, 071c, ce3f, ecaade2017_164o, ecaade2015_230o52, a648, 148a, caadria2017_047x14, 9a49, 58cb, caadria2015_031t4, sigradi2014_136c2, fe98, sigradi2013_389o, ijac201412402r4, bc43, 605b, ecaade2014_182x45, 67c6, 4e68, 8291, ijac201412403g7, ecaade2016_130a37, caadria2017_048c16, 61b5, baf3, 06b8, 2c5a, caadria2016_187u8, e0d0, ijac201412402x4, aa1b, 26ff, bdc4, 0347, def0, ascaad2016_033c13, a252, 92b2, c835, 592e, 8655, ddf7, ecaade2016_111o30, 6103, ijac201614305o3, 5591, f72e, 878f, ac53, 27c7, 10d4, ascaad2014_026e7, 641e, ecaade2015_297f65, ecaade2014_153m36, ijac201412405a9, b570, 40b3, ijac201614402u1, 07f6, 7f63, 9ec8, 0665, 22dd, 2d2e, caadria2017_182t43, 6d01, cff3, b08f, acadia14_247p, 30c0, 06e0, cd59, d645, f55a, caf5, 5882, 3299, ecf0, cfa5, 82a5, 61e7, ecaade2014_225i58, da81, ascaad2016_048d20, 0464, 846d, 9323, a35c, 82a9, 219f, 0531, ecaade2015_206l45, 5520, 8759, 370a, 9ec5, ae4f, 8c9e, f41c, ascaad2016_047a20, a7c3, 6765, 0f60, 9d2b, 1114, 9975, db8b, 1285, 40ba, 5253, 87b5, 3478, ecaade2015_158b33, 549f, e99a, c0e5, 7727, f8a2, 1003, 1116, sigradi2014_080l7, 5941, 67d2, f1f0, 7f11, 3d45, f470, b593, d2c5, 52d3, c761, sigradi2016_770r, f9d3, sigradi2013_342m, 9b64, e701, caadria2015_202x28, sigradi2015_8.81r11, 58a1, b094, 9a06, 62bf, ecaade2016_154l42, b16e, e804, caadria2017_080k24, 7fe6, 7f0f, 6fe0, 308a, 7caa, a7ab, ecaade2017_265u, 735c, 056f, ijac201614203d9, 93c0, acadia14projects_81m, 2901, 780e, 1ff9, c226, 5dab, b06d, ecaade2013r_011h7, 6241, dfba, 0318, 2da3, 6931, 9ffb, ecaade2016_078a23, acadia16_54t3, 73d7, ac5e, 4801, 9ba6, 8fc2, d895, f64e, 66e9, 2ab3, 86bb, 20bc, cbd0, ijac201412408w2, 20a7, 0bfa, caadria2017_043f14, 8aa8, 8cdb, ecaade2016_114f31, 8947, 7893, ecaade2016_136f38, c3b5, 8f4d, 9389, b8c1, 69f2, ecaade2017_220mm, 6b29, ijac201412205s4, c9ac, 1d19, 2a11, 08fd, 41c9, ecaade2017_057aa, 54dd, 572f, caadria2016_167e7, 4be9, d47a, 0b70, c130, acadia15_185x6, sigradi2013_157p, 27a6, 0757, 87bb, e203, a259, ecaade2015_286c63, b5bc, 57ae, 5096, cbd5, ab24, f318, dc67, d40d, f320, 4070, 9f9a, caadria2016_641u27, b704, caadria2017_190n45, a060, 015c, caadria2017_135i36, 7ad6, aa70, 6397, ecaade2016_071t19, 7d25, 567f, d090, bfde, 7136, 541f, aa87, 7691, 3806, ecaade2015_269m59, 542f, a5c0, ecaade2017_072c, sigradi2014_345f8, ab2c, acadia16_34f3, acadia15_69m2, sigradi2016_448x, e27e, ad03, 42b6, sigradi2014_169t4, sigradi2016_544d, caadria2016_651c28, ebfb, de89, 2a9e, acadia15_211z8, 5b86, 6626, 56e9, 7cd0, 08c2, f504, 4f56, aedf, b3ce, b2a6, f1d1, 3973, acadia14_75e, 8e23, caadria2017_131f35, sigradi2014_176c5, 3350, b598, 2c67, ec1b, ecaade2014_147x33, fb95, fdc8, fb17, caadria2017_190u45, dab0, 4b52, acadia14_53r, a080, 3c94, 7554, 46eb, 8166, ecaade2014_112e26, 2b6e, 9f4e, 4b1f, 75ae, caadria2017_147t38, 7d01, cef1, ba3e, 0947, ecaade2017_059qq, caadria2015_064l7, eeb5, bb73, a1ac, sigradi2016_771u, 0399, 4a67, 6710, acadia14projects_145y, sigradi2015_3.221n4, 3cd0, 9bb3, caadria2016_713e31, e42f, d01f, cf3b, 47bc, 5aef, sigradi2016_642ll, a555, ecaade2017_253t, 8b17, acadia14projects_671j, 39b6, d613, fef5, fe9c, ff8c, de9c, a9cb, dc1a, acadia16_78k5, 950b, 6275, ijac201614103h3, a10c, f78f, 8103, ecaade2017_072b, caadria2016_457j19, ijac201614308r5, 0246, 1851, 54c2, 3b59, 10eb, a708, 721b, ecaade2015_77e15, ecaade2016_230f62, c93b, 171d, cc8d, acb3, acadia14_479a, 27b3, 0d00, acadia16_224x14, 83b8, d027, 96cf, d886, e7c8, 1771, acadia14projects_327a, 21f0, ecaade2017_099c, 227e, 79cf, 5e47, 2a92, c2d2, cf38, 256b, a3b7, af90, 3b10, b13c, 4e47, ascaad2016_045a18, 3326, 2a17, acbd, 7cc8, b859, 52e7, ecaade2016_136m38, a81a, a467, d611, caadria2016_611w25, ecaade2015_53o8, b953, acadia16_106b8, ecaade2013r_001b1, 75d4, 00fa, 27d2, f0f9, 3e06, ecaade2017_202i, ecaade2015_241y54, caadria2015_237n35, f34c, ecaade2016_164s46, d56a, d2c4, ecaade2017_173mm, 2a0b, fdf2, 8880, ecaade2017_112zz, d959, ijac201614205t10, 6dfd, b68c, ecaade2013r_009z5, sigradi2014_213a8, 7c8d, ecaade2016_067s16, f387, 3153, ecaade2017_265x, acadia14projects_339ab, fcbc, 984f, caadria2017_067p21, f272, d3a4, sigradi2013_400u, c0ae, 45bf, ecaade2014_020o5, ecaade2016_127b35, bb3f, 2b0b, 1030, 0a2c, bf9d, 5415, 4c86, ecaade2013r_008s5, 9454, caadria2016_157n6, b2c2, a6ef, 237e, 6664, b9c2, 87fd, 109b, 35cf, f2bc, 42c2, ijac201513203m7, a86f, c2a9, b91a, e431, 5297, 77c6, 7152, f151, caadria2016_611t25, 1349, 453b, ecaade2017_234m, 43e2, a6bd, acadia14projects_435am, f537, 3653, a1b1, ecaade2015_35b7, 1bd9, b4d6, 92b1, 8961, ea07, 78a2, 8f55, 8421, e792, 7520, a02b, 6466, fdc7, c8ca, acadia16_140y10, a6c6, 1652, 8151, ijac201412201k1, ecaade2014_226d59, 0a8f, e6e0, 50f8, fbe0, ascaad2014_018z1, 1259, 59d6, 0344, 52af, 83f0, acadia14projects_357az, 1f90, f5e8, e0ce, af1c, sigradi2015_8.186n12, 0faa, 6df0, cfda, 68a4, caadria2017_047j15, 856b, 4ef0, 89c6, 8705, bcac, f953, 2df1, 95df, acadia16_382w23, a825, 000f, 7bcc, da8d, ecaade2016_006v1, 0d90, sigradi2014_047r4, sigradi2014_169o4, f4c2, e8a0, 6bea, bee5, 304e, 9934, 06c2, ece9, acadia14projects_517t, acadia14_75ay, fe68, fc7c, a61d, eb41, d53a, 022d, acadia14_655aa, f47a, 84c9, f67b, 9ac2, da1f, sigradi2014_144y2, 56d9, sigradi2016_625mm, 3b9e, cb75, 4a86, bd8b, ecaade2014_226c59, 624d, b0a7, sigradi2016_407t, 5046, 3022, 8817, f58b, 20e0, 6ae5, ecaade2017_213j, 8087, ed7b, 2496, d12f, 0b2b, 60c3, 59f2, caadria2015_031n4, e71c, a51a, df04, a388, 2141, 46e9, b893, 97c9, 82a4, a21b, f549, 47bd, 033a, a7b8, becf, acadia14_153ap, sigradi2014_018n1, 1f0b, 33de, 5957, cf55, 2f29, 94d6, a995, 91f6, 6704, f03b, f152, 4278, 755c, 561f, ecaade2017_211q, ec52, e7a7, 3010, 9fea, a5fd, ce6c, d8f5, sigradi2016_602l, ecaade2015_195i41, ca19, aeef, 8e09, aa9a, ecaade2017_140mm, 67ad, be12, 9f4c, 68fb, c347, 8f38, 6b69, sigradi2016_752uu, ecaade2015_83f16, 8856, cbe5, 524d, ascaad2014_009h5, 1c25, a3c7, 588b, sigradi2013_304z, 26bc, 9764, 596d, 32fa, 8f40, 19dd, ecaade2017_169kk, 517e, e590, b355, 31f3, e8ca, 2740, caadria2017_057c20, 87fc, c9fd, 24ac, 0bab, acadia15_203i8, ecaade2015_59u11, dab9, 19a5, 3b44, caadria2017_055n18, 5917, 2fd9, a083, d6e2, 66dd, ijac201614302c2, 4857, 9b17, a206, ascaad2014_009g5, eb87, 969a, sigradi2016_590n, a416, 27e3, c86f, b4a3, sigradi2015_9.141a16, 2f07, 8b0d, 0f85, 516f, 4d29, ecaade2015_81r15, ecaade2016_095w25, 2c55, 3e24, sigradi2014_345n9, caadria2017_101k27, 222c, ecaade2017_215a, eb28, 2dab, f700, c6cc, 1d80, cc0a, 1aed, 518c, sigradi2016_814a, 5548, 2c05, 579e, 2622, a8c3, sigradi2016_431x, 000e, 8a47, 0d0f, 3e29, a9b1, acadia14projects_145n, 2aa2, 08d2, acadia15_357k15, sigradi2015_8.189s13, c256, 3931, 125b, 40f5, ecaade2015_13s1, 654b, 1c37, acadia16_362l22, acadia14_111m, ac5c, 886b, dcf3, ecaade2015_194v40, 4fed, ecaade2015_303v66, sigradi2013_386v, bc8f, dac9, caadria2017_079d24, 3129, 4dd8, caadria2017_107u28, 6857, 029f, aa4c, ascaad2016_030f12, 71ee, 5d8b, 0e0b, 2937, b470, 45ad, a9d4, 1a24, 5390, ecaade2015_33e6, c71a, bb8f, 5b62, 6144, 0575, f68d, 37d6, 8b42, 7f9c, ecaade2016_158i43, ecaade2016_130x36, ecaade2017_087r, e2bc, 15b6, 528b, 30f2, 2f3a, 030b, sigradi2013_401, efa1, ecaade2013r_002c2, caadria2017_081y24, 1fdd, bb0e, acadia16_196a13, d548, caadria2015_086l13, 450a, sigradi2013_244i, 8f3d, abaf, 39c5, 2ac8, 138b, 38ed, acadia14projects_627az, acadia14projects_453j, 518f, ijac201412303a8, 72c8, 6a8d, b7bc, sigradi2013_30e, ca59, 73c3, 508c, 744f, c33c, sigradi2015_sp_4.388z29, d6e8, 618c, ecaade2017_053uu, ccd9, 480b, bcf2, acadia15_137m5, 128e, dd8e, 63b0, ee51, 2b53, 6cb5, 7d23, sigradi2016_571rr, acadia16_332y19, 001b, 930d, 2d07, 689e, ecaade2015_235k53, caadria2015_077x10, dc94, ijac201614205m10, b9cd, 87f4, 9996, 9c87, 1f07, 2842, 9273, 8f94, ijac201513302c10, 46e0, 2012, acadia14_145ad, 3654, 1aa5, 7d71, sigradi2016_431aa, 1c0b, 231b, acadia14_357av, 446b, 049b, e13d, 69f5, 19e0, 08e9, e72c, 88e8, b91f, ecaade2013r_019c10, 8c4b, 97d7, c232, d236, 98d1, sigradi2013_194z, sigradi2016_484vv, f844, ecaade2014_123d28, 017e, 0043, 4440, acadia14projects_661h, 62b4, cf83, ecaade2014_111m25, 6056, 1762, 4194, 30cd, 4b93, 56f2, 8497, 56d1, cdf7, 889c, 90cb, ijac201412301d6, b1e5, d511, 0926, 8bbe, 85b0, 5b48, 7bae, d2c2, caadria2017_123e32, 9f47, fc98, 9f97, adc3, b39f, c6b4, 27ef, 1acb, 119b, dcca, b301, 0133, 1afa, 9117, 3159, f90c, e4a0, 39cc, 04e0, f2b2, caadria2016_135v5, ecaade2014_199w51, 61cb, 7cf4, dfef, 7b0c, db33, 5b35, 8b7b, acadia14_601w, caadria2017_085a25, ead2, a40b, acadia16_318h19, 2770, d97a, caadria2017_047y14, 0438, 5b6a, 1de0, 7c0a, 20dc, 2a2b, bc95, f07d, 9d25, 417f, caadria2016_095n4, c37c, 9da7, a734, caadria2015_081a12, 4ee2, ecaade2015_229e51, 3fed, d718, 61d4, sigradi2016_443ss, 95f2, 963b, b44f, eb8e, ba2b, 54d2, 42f7, 624e, 9d48, 6a35, ecaade2017_170l, ed9c, ecaade2017_240z, a503, ecaade2014_086s20, 480f, 5c3f, 6ced, ab48, 80e3, f169, 7e1c, 5474, ecaade2015_278s60, 6449, ecaade2017_079p, 57e4, 0152, 5ee8, e281, acadia14_453i, a732, 0ffc, 6736, eb93, ecaade2016_042p11, 9b4a, acadia14_579g, 5155, 3283, 6dbd, cbe1, ae29, sigradi2016_732u, 7f47, f087, e5df, ascaad2014_007y3, caadria2015_065a8, 25a7, ecaade2016_094t25, da4e, 474b, 197c, acadia14_473af, 074f, d0eb, b34e, ijac201412204j3, acadia14projects_81l, 3356, 3f10, caadria2016_713c31, acadia14_247z, 32ba, acadia14_445ai, 3c47, 0e43, bf1f, 90a9, 9f65, c580, f3d6, dea5, d0ea, 67db, ecaade2016_241f64, 7809, 8430, sigradi2016_602xx, ecaade2017_213b, ec2e, ijac201513102a2, 05f9, ecaade2014_089o21, 0805, 249b, f791, ecaade2013r_003j2, ecaade2014_152f36, 7dad, acadia14_681ah, 7b97, ecaade2016_068o17, ef89, 9ce2, ecaade2015_302j66, c9fe, d2a0, a7a7, 0760, 3c58, 36a0, fa1c, be7b, caadria2015_033c5, f67e, fd45, cd24, 8266, fd57, ecaade2017_183aa, 2a97, d191, sigradi2016_455i, a0d1, e06d, 66c1, facc, 8fe6, f6b2, 1b4f, 1e06, c665, 4ed6, ecaade2014_141g32, e6d9, 1138, e6c1, ecaade2017_073p, 0e4d, ba91, 2bae, 00b7, 281e, 2b46, 982a, 6344, 3406, sigradi2016_381m, ff96, caadria2017_058f20, ecaade2015_333g72, e24e, 0629, e86e, 705a, 2e53, d7d9, 2a2d, 1c6b, 57e0, fe06, ecaade2017_152ii, caadria2016_787h33, c327, a181, 4b57, 477c, acadia14projects_647az, 36cd, aa09, ecaade2016_166a47, bfc3, 1ed4, e829, 7825, ecaade2017_302w, ijac201412404o7, f84e, c768, sigradi2015_8.186z12, 4362, f694, 3424, ascaad2016_042z16, 9bb5, 1bef, d577, 4cd2, 9fe9, 0e87, f3bc, 0dda, bb62, caadria2017_005k3, ecaade2014_225h58, 4076, ff7e, caadria2015_087e14, 63a0, 9204, 6e36, f0b3, caadria2017_149i39, ecaade2014_204t52, 2e15, 9c2c, ecaade2015_200k43, ecaade2017_009aa, ecaade2015_116i23, 60a2, d6c7, 79d8, ff69, 68bd, de3f, 88c7, sigradi2013_96u, ccee, acadia14projects_117aw, 19b1, 1d41, 9217, f2eb, 394f, e2f6, 720f, sigradi2013_111s, ecaade2013r_008r5, feb6, 275c, ecaade2015_13n1, a79e, 3f7f, b6ff, 5c37, ecaade2017_228y, ecaade2015_21t3, 001c, 1d7a, 5b14, sigradi2013_74d, c6d9, 0102, 9f9f, a5b5, 200d, d92e, e8b2, 3638, 7431, a82b, 6d9b, 6410, 6e12, 1b1c, caadria2016_157r6, 14f4, ijac201513302a10, ed8f, 3b8f, 6762, 7e54, ead1, 7f1a, aa7e, 3823, ecaade2014_065a15, 9825, sigradi2016_690h, f7fc, 5818, e90a, ecaade2014_052a13, 007a, ea2f, a257, acadia14_135j, 505e, e296, acadia14_135v, c0d1, 4b42, 1be0, 8791, b636, eb16, e32d, ecaade2017_280c, 1f39, ecaade2015_91g18, acadia15_203h8, ijac201614201c7, 067c, e10c, 819e, 3046, 4ea2, ecaade2016_199x52, 56cd, 5b0e, 1ab5, ecaade2017_039qq, ad0d, 81b3, 9c99, 2de2, ecaade2016_025g7, bb19, ecaade2015_138b27, 8581, ijac201513205b8, 2b7e, 73be, sigradi2014_284a4, ecaade2017_208i, 033e, sigradi2013_343f, c33f, 5e1f, acadia14projects_661m, 7169, ecaade2014_151r35, faa2, cc9b, ecaade2017_053l, adbb, acadia16_106o8, d081, c9a8, caadria2016_167f7, d815, 9512, 1d79, 4ff5, acadia14projects_579e, 1ccb, 031f, 82a7, acadia15_483e21, c32a, 7cbc, 60a6, dd78, 3a22, 5b24, 5626, ecaade2016_067u16, 4ad3, sigradi2015_10.307y20, fbe4, d9c3, 2cd4, 6158, 9da3, sigradi2014_265m1, fa47, c3b9, ecaade2015_314c68, 2334, e76b, a4ea, caadria2017_163t40, sigradi2015_3.268n5, ecaade2013r_011a7, c196, 70d3, 3592, d0c0, b43e, 418d, 181b, c90e, a828, 7907, 3958, 1c59, 98b3, acadia14_301ay, 6584, cde2, 2361, 37d1, 422b, ascaad2014_005v2, c701, 9ecd, 8b1c, 19ae, 03c8, acadia16_164v11, ed28, d7e1, b907, 2c21, 3551, 0658, ecaade2015_240v54, ijac201614105v4, b29b, 9c09, 5a30, caadria2017_123s32, caadria2016_819l34, ecaade2017_101n, 121e, 48d7, b7b1, a0f0, 523c, 6705, f20f, 2ad8, faa0, 13dc, 0a0d, 65f6, 4606, 4cf1, a7de, af44, sigradi2015_8.339y15, 7bca, 17d2, 04d3, bad3, d97c, b5d7, d8bd, 37b8, 7282, 3972, fa6c, 93b6, 83f1, 3f2e, 3285, ascaad2014_019m2, 0388, ecaade2015_53y8, 5f43, sigradi2016_792p, acadia14_463at, ijac201513205m8, 1359, 7fe0, 1a1e, sigradi2013_429g, da71, ijac201412304p1, 8f51, acadia14projects_375h, 71ff, 02ed, e3b3, 01eb, 2f11, ce2c, ascaad2016_038b15, be7c, 2df8, 9dd6, b1d5, c334, 74cc, 4838, 67b2, 35dd, 72a3, e2dd, bab1, af3c, 326e, ecaade2017_108v, 8b1f, 4e84, c285, 797a, b6fa, ecaade2017_053c, 37ea, 2e78, ecaade2015_193d40, 1eef, 9eef, b161, 1a23, e990, 0412, 8167, c9fc, fcb6, 89a7, 66c2, d5ea, ecaade2014_070t16, eb5d, bdff, c1eb, 5f32, cbec, 8e62, caadria2016_851z35, e101, c03a, ascaad2016_002j1, 4246, f4ae, dd30, ff73, 54a7, caadria2017_040m12, 43ba, caadria2017_051n17, f1b1, 6e43, ecaade2014_157r38, 7669, ecaade2017_038mm, f831, c72b, c957, 36d7, 55fa, d8c8, 7577, 27e2, c0f4, bbbd, ff67, fbd0, 0319, ecaade2014_011g2, bfef, acadia14projects_719i, 243f, 4ff0, 6ed9, 5d06, acadia16_488z28, 2bd5, ecaade2014_128s28, 2878, a61a, 7af2, e68f, ba79, 0e72, 580b, 021e, caadria2016_187c9, 0ab0, ceea, 56af, ijac201614307f4, 0aed, acadia14_219c, 730a, 65d5, ecaade2015_21e4, 939b, b9ad, bdd0, 0929, 44f5, sigradi2016_420ss, d9ec, f4ac, 6418, a01d, sigradi2016_534yy, e0ab, 616a, 8d32, ecaade2016_094r25, a759, ecaade2015_301c66, cf2b, 53a4, 5fb9, 707a, 1ee6, ecaade2016_045l12, ed00, ecaade2015_227z49, acadia15_311p12, caadria2015_114b18, d820, 4667, 20b9, e655, da32, 794e, c4d5, c621, 5d9f, ecaade2015_59x10, ecaade2017_050h, d1a2, acadia14projects_339am, 1d26, ecaade2017_013vv, ec8d, sigradi2016_659u, ijac201412303j8, 4cf6, 0723, 6368, 29e6, caadria2017_182x43, caadria2015_049a6, 7ae1, bc75, 6821, 977d, 8952, caadria2015_064u7, 4f65, 48fb, ef6e, bc23, a815, 5df6, 582b, f1c3, 500f, 7fcc, 82b7, ddb2, afca, caadria2016_611x25, sigradi2015_8.186f12, 3b6d, 3572, 3b1e, dc2a, acadia16_308z18, acadia14_619az, 70f5, bedc, ecaade2015_200f43, 2e45, 4aae, 17dd, cf30, 3e70, 2880, 230b, 2897, ecaade2014_157u38, 0611, c435, dc11, 9167, d33a, acadia15_137k5, caadria2016_353s15, 1304, 9fb1, acadia14_619z, b00a, ecaade2016_045j12, 3ceb, ab3b, 73b3, acadia14_111n, 6640, 42d8, dbd4, 9f99, ijac201513103t2, caadria2017_048r15, sigradi2015_3.345r5, b97d, acadia14_619ai, 5c06, 3844, cd12, ecaade2016_074t21, 0e93, edec, acadia15_47i1, 9a9e, sigradi2013_342, 5842, 3b63, e2ab, 2b33, 1482, 2ddc, ijac201412303n9, acadia15_323s12, b6c3, 7056, 1786, bd76, ea63, ecaade2014_214n54, ecaade2017_049vv, 874d, c646, 9230, caadria2016_023p2, 2f24, 4cbd, f15b, 99d1, 36ce, f743, fa9f, 5183, 356d, 2991, 43cb, 42e8, sigradi2016_399f, acadia14projects_463at, 9ba9, caadria2016_045h3, acadia15_497s22, e662, 2cac, ecaade2017_052hh, acadia14projects_627at, ecaade2016_191e51, 2fb8, 8c1c, 7166, 1b85, sigradi2015_8.81s11, 9d40, sigradi2013_326m, 23ce, 500d, e455, ecaade2014_052o12, 1d2f, 5172, 055c, sigradi2013_343j, ecaade2017_293ll, sigradi2014_266f2, c3fb, a274, 29a0, 7fa2, 7acd, 75d9, e34e, acadia14projects_699n, sigradi2016_625c, 7e8e, 56fa, 5099, d67b, 9fa5, ecaade2016_193s51, 8e55, 7bdf, 9491, dde7, 9d47, 4601, d795, 9703, aee9, bce9, 1a62, 13ad, 0e19, 267f, 70e7, caadria2017_016l6, 691f, 69bf, efd7, a841, 0590, 3e46, 792e, 83b1, c317, ecaade2016_238m63, 4039, e0d1, 42df, 2fc5, a731, dc47, 9914, ecaade2016_073h21, 62ef, f90b, fee7, 7710, sigradi2014_097p8, fe72, 95ce, 7408, d968, 52d1, acadia16_488a29, cd25, 0cd8, 820e, 3866, ijac201513203y6, ecaade2015_217g48, b269, ae0d, cdd6, c001, 2c6e, 337a, f572, 9a66, 9d42, 89ff, 7c69, ecaade2015_207k46, f5a3, f768, 9b6a, 9255, 332d, 7781, ecaade2017_133l, acadia14_63aa, 9871, ecaade2014_177u44, ecaade2015_269u59, 0e6a, ecaade2017_229ee, c35c, 7eae, e108, e4a4, sigradi2013_407i, d940, sigradi2015_8.264j14, ee82, a6e5, ecaade2017_029bb, f97d, 4c71, 99e7, dee8, fe73, a97c, 006b, 6937, d8a6, 3f98, cce3, c740, 7301, 7d68, fc2f, 6865, a97f, c596, caadria2016_229o10, 86dc, 0d47, 7a62, 65aa, d42f, 30e4, 0d4a, 93a5, dab7, caadria2017_118y30, f612, c9a2, 8d9e, ceee, ea25, 776d, b730, 050e, 66cd, af7c, 7e06, 87fa, d595, 9cb5, 7f06, caadria2017_041b13, d726, acadia14_699n, 4fa1, 654d, 5cac, 875b, acadia14_177ad, e7cb, 0191, 39c2, d134, 2353, 6177, 2161, acadia14projects_101an, f690, ecaade2015_175s37, ecaade2014_153x36, 708f, caadria2015_170u25, 535f, ecff, ijac201513305n12, 3a5c, c90c, d442, aa08, 295c, caadria2017_175a43, 0fc5, 5614, acadia14_565y, 5655, e93d, f4f0, 6b07, 5d0a, f6b8, a20b, 2c94, e781, f7a4, 0fae, da86, ijac201412202v1, 0ebc, a5dc, 9e7f, e92c, b9ab, c89a, ecaade2017_157dd, ca7d, d5ac, 622e, 62b1, 5fbf, 157a, af1b, a37e, acadia16_44n3, b15c, f3d8, f293, 53cb, caadria2016_445z18, a42b, c76a, 7f3f, sigradi2015_13.316b29, 3d37, ee3c, a1c0, 0ba9, 246a, 5c90, caadria2015_114c18, 7afc, ecaade2015_205d45, ea9d, 7d4c, 8d9d, 529b, 40da, caadria2016_073y3, b425, 9ae9, 6473, e12b, caadria2015_105i16, 43bb, ff53, ecaade2015_195n41, bca1, 40cc, 00cd, sigradi2013_393u, d941, 91a2, cccb, 3a66, 8ec3, c974, caadria2016_013r1, 577c, dcc2, d876, 4de3, 0282, 0243, ecaade2014_186a47, 7323, ecaade2016_ws-dheritages67, 05bd, 394b, cb57, ed6d, c27b, ecaade2015_248i56, 5f7e, 9716, caadria2017_008f4, d93a, de11, ecaade2014_195i50, d207, ef04, 5372, sigradi2013_226r, 65a1, acadia14projects_125p, 38c1, 019c, 5d82, ecaade2015_200m43, a376, 50aa, 97ad, 5991, caadria2017_054f18, e05d, 6906, 05ae, ab33, 3ec9, ascaad2016_057m22, ijac201614206a11, 43ec, 27ac, f8d2, sigradi2016_817j, fb4d, 458e, sigradi2015_12.259w27, 63da, f216, caadria2017_041z12, d1b9, 636b, b31e, caadria2015_208f31, de6e, 01f0, 23e0, 0d71, 20e5, acadia14_479ax, ecaade2016_230g62, 6b4d, 2413, 4a7a, c306, f8a8, 905c, 0637, 6d08, 7f58, 1f70, 0b0c, 07c4, 5f42, 22ae, 50d1, 168e, 46aa, 5b59, 6f87, b1ad, 78ee, ab7a, 8278, 7515, 0446, 82c7, 6e56, sigradi2014_293x4, 2f0c, caadria2017_122a32, acadia14projects_365am, ecaade2014_186c47, sigradi2013_184, 8217, e897, a363, 2baa, 3024, ca63, 919b, ccdc, acadia16_140x9, 5c18, ecaade2017_195ee, 424e, 35f8, ecaade2016_230n62, 4fec, 3289, ff8b, ecaade2017_271g, caadria2015_246x35, 9f96, e17d, 66f0, e177, 85ca, 79ce, 7980, d43c, 02c4, ijac201614103j3, e004, d984, 5aa5, 9271, ascaad2016_022v8, 59a5, b6e2, 1184, e569, caadria2016_683n29, 2faa, a07c, dae9, 5a8e, 85e1, 6ae3, 88c6, 989f, afde, 0a7e, acadia14_539e, ecaade2015_246x55, 8c36, 3ae0, 105c, ecaade2017_091vv, 9b40, b1d2, acfa, 6851, bfae, f0f0, ecaade2013r_011e7, ecaade2015_173j37, ecaade2015_122g24, caadria2015_073t10, 882b, sigradi2013_28t, 12da, 964e, e4bc, 5b9a, sigradi2013_347o, ecaade2015_285n62, ijac201412302n7, 7dbb, 4493, ecaade2014_066r15, fe17, f70b, b3f8, 6afe, ijac201614207d12, c371, f944, ijac201412405b9, 10b4, ecaade2014_042l10, ecaade2014_233w59, 964a, 9945, d3c4, a7c4, 8ec6, 95f7, 30f9, ijac201513303t10, 6b14, 51ab, a066, caadria2016_415x17, 34a7, f542, ijac201513104r3, 1531, 9a1c, 7912, ecaade2016_tkoz66, ijac201513302h10, bfa3, 981f, d9c1, 4025, 32d8, caadria2017_190y45, caadria2015_064p7, 0990, 9332, ijac201412301l6, ec56, 810f, 3689, 114a, sigradi2014_313t5, 0ee6, caadria2016_693y29, 6de0, e9d8, 3cbc, 0208, 2f3e, e2df, 2b2c, be21, 4b2c, 2367, 6ec5, ae0e, sigradi2013_41h, 3ad6, 37a5, sigradi2015_8.339z15, 26f4, d3ef, ecaade2016_241j64, eedf, c908, bd8c, ecaade2017_269ww, 3fa8, 7643, f21f, caadria2017_134y35, 6030, 6474, 5b9c, 1c9e, e361, 854f, 2cb5, f7f5, acadia16_116y8, c0c8, 89f2, aa0c, sigradi2013_429k, 3538, ecaade2016_074z21, 7bc4, f82f, 54ff, a851, 4bcd, sigradi2015_8.41y10, 693d, ecaade2015_122k24, acadia16_214u13, a711, c369, ecaade2014_052i12, 7367, caadria2017_056t18, 22b0, 496e, 51a1, 7cb0, 79c1, bcfd, 352a, 98ec, e2d3, 011e, c1c0, acadia14projects_565af, ijac201412206u4, ecaade2014_139g31, 474a, caadria2016_673y28, acadia15_161e6, 5600, 7134, d8c9, 021f, 1110, acadia15_223h9, caadria2016_229x10, caadria2017_124s33, 02f9, 4aed, 1c54, 6136, ijac201412301v6, ca87, ac48, b140, e442, c7c8, 647e, f5f7, b87b, aba8, 5bf9, 881d, 6603, f03c, 9a29, 6739, d361, 224b, 0c1c, 54a9, sigradi2016_601zz, a164, ae13, d54e, beb5, 5396, a20d, 8107, ecaade2015_309y67, caadria2015_061e7, f760, ecaade2015_38r7, sigradi2015_9.152a17, caadria2017_001g1, 9fde, ecaade2016_191h51, caadria2017_056e19, 0622, 65a8, ijac201614105o4, bccd, 9d93, ecaade2015_114s22, a357, c77e, 1e4d, acadia16_460y26, d7e8, acadia14_177ah, aee6, d346, ecaade2014_053r13, 6032, 768a, 2398, 4f32, 37c4, 01ca, 44d9, sigradi2016_426i, f2ce, ecaade2017_302jj, f66b, 070f, acadia14_549p, 1fb3, acadia14projects_177aa, d395, ce6a, 4c09, caadria2017_135e36, 94b8, d327, 4f12, 17f5, fb23, acadia14_33ak, ff93, acadia14_257ac, 4b66, 9e02, 025a, ijac201412303r8, 4e9d, ecaade2015_21n3, 3a0b, 7d92, 59a7, ecaade2015_13t1, caadria2016_777d33, 6cb6, 748e, ijac201614104m4, b213, 4187, 0d07, 5bb2, b118, 75bc, 771a, d97f, acadia14projects_63ao, 34d4, 7e30, 1d86, b4cf, caadria2016_559z23, 4b89, ecaade2015_84z16, cc66, 837d, 5fdb, 6031, d9f6, fbe8, 7a8e, b0bb, 21b0, 27f9, 704c, e213, ecaade2016_147x40, ecaade2014_196a51, dfab, 6b8c, cadb, c9d1, ecaade2016_046d13, be7a, ecaade2015_227s49, 52e2, 0bd3, c2e1, 9feb, 6ba8, 6b33, ecaade2017_042ii, 86e9, ecaade2017_grie, bc1e, 0060, caadria2015_067j8, caadria2017_142j37, acadia14_691ay, 8e75, 9c70, ascaad2014_024f6, b0a1, 76f1, 29e7, 0a1a, 799f, eff4, bc1a, 3821, f15c, f671, 6bd0, 8ba4, caadria2015_142m23, 1568, ecaade2014_182a46, 6132, bbc5, cf4f, acadia14projects_463i, ecaade2017_149g, sigradi2015_11.165t25, sigradi2015_3.394e6, cf0a, acadia14projects_291ap, b5a7, 0103, dc3a, fe25, caadria2017_131g35, 5f0a, 9910, ecaade2015_206k45, 8d01, ec30, 0a55, 6646, 8b78, 4e9a, ecaade2017_105zz, 1822, 471d, 3a1b, f05a, sigradi2014_036s2, 991e, sigradi2014_313x5, 0ca2, ijac201412407y9, 19dc, 9397, 95e5, 3bd6, caadria2016_507k21, ecaade2016_191g51, 2785, 802a, acadia14_281ae, 0cb8, 6b62, 4147, 3622, ae92, 1def, 8999, 864c, sigradi2013_43u, 02c1, caadria2017_028e10, ecaade2016_217b56, 142a, 12b8, 9895, d5c8, e69e, 37a9, c5d0, 2171, 6b98, a1c3, f071, ascaad2014_005b3, caadria2015_087x13, 787a, ecaade2014_237c61, 40d5, 532d, b119, sigradi2013_304c, sigradi2016_417ll, 9cb2, d88b, 2612, caadria2016_333y14, 621b, 64f7, 4b7c, eaef, ecaade2015_158k33, 86e8, 0d8c, 7c99, a318, be01, cbda, ddbf, 4d7c, sigradi2013_326d, 70cc, ecaade2015_318v69, 7a23, 8ef0, ijac201412402d5, 4431, c1fb, d15d, b16d, 101c, ce25, a129, 0d7f, 792b, 95e9, 94a5, 30f4, 85ed, fd61, ecaade2015_113m21, 2b07, f41d, 037e, 58e5, cdc5, ecaade2016_228i61, acadia14projects_699h, 9119, 136f, 9cee, 5a49, e3c9, 047d, 29e8, f0a0, ecaade2016_105b29, sigradi2015_6.183k8, sigradi2014_132t1, 57c6, 78a0, ecaade2016_151k41, 7287, 506c, 9837, 38f3, fbf8, c242, 8777, 09ff, 1455, 544b, caadria2017_063d21, 1c83, c866, d7ea, c5d3, fecf, 2d84, caadria2015_206g30, acadia14projects_23af, 1f08, ecaade2017_108s, f864, 3b3e, f4c0, e2e2, ecaade2016_242l64, 01cf, caadria2016_631d27, c8b7, ecaade2015_94e19, 454d, 70f7, bd00, acadia14_463m, 2745, ecaade2016_ws-dleadv67, 67e3, 0d62, ecaade2014_071c17, eb98, 5c55, 3983, 9c4c, c6be, df28, d03f, ascaad2014_019r2, d331, 7e89, 41b8, sigradi2016_585ww, acadia14_619ap, sigradi2013_393, bf52, 0ab4, 6b2a, caadria2015_130n21, 822a, 02ae, e011, f12f, 1443, acadia16_478a28, ecaade2015_114p22, ed51, fe0c, a6ed, 1875, ab3c, 5e08, ecaade2014_044k11, ecaade2016_023y6, caadria2016_713z30, 3dae, 35f6, ecaade2014_230n59, ijac201412202z1, 5f0d, 946d, d61f, ecaade2017_105ww, sigradi2014_239f9, 4603, 4292, da8a, ecaade2014_230m59, 39c8, a172, 7d5b, 0843, 452d, a1d5, dc53, 90d4, 0596, ecaade2017_172w, 5c0b, bda7, ecaade2017_249qq, b3c1, db7f, 4fb2, 9b88, ecaade2014_163f40, ijac201513205h8, 6b0e, acadia14_177ab, 934a, f622, ecaade2015_199c43, b80b, b7ee, caadria2016_703h30, fc3f, 359e, 27c6, f5a9, caadria2017_027m9, b4b9, c277, 1a79, 2064, 2a31, ecaade2013r_001j1, 6151, 2f7e, 3272, ecaade2015_307m67, 42be, 40a5, 87a6, ecaade2013r_014g8, df1d, ecaade2014_080e19, 57a5, a14d, 7294, 53af, 6229, d5bd, ecaade2014_089w21, 2941, 01ae, 6d02, e1bd, 0cfe, 7322, 285b, ecaade2014_094n22, e1ca, sigradi2014_080p7, a294, 2d54, acadia15_211o8, ascaad2014_014b8, 0940, ca3b, e256, cab0, b883, e9f4, 70a4, d400, 5440, d43f, sigradi2013_343k, f024, 825a, 0aa8, 876d, 7c72, d2cb, c20f, 2d0f, 5bf5, e8f6, c127, sigradi2015_9.152c17, acadia14_365ag, 52c8, e22b, 35c3, ca8f, acadia16_88f6, ecaade2014_224f57, sigradi2013_100f, 8881, 5cad, sigradi2015_3.268j5, ecaade2017_057r, 1a66, 55a3, ecaade2016_223a59, 99c4, 55fb, cd2c, 4cb9, 2957, 15dc, 1bed, 85f2, sigradi2015_6.341a9, b7ab, 242d, 185b, 18fd, e1b5, d1ba, 9231, ecaade2014_195j50, 1e92, 76b0, acadia14projects_539b, b9e8, 6fb7, ec06, a148, d516, 53b7, 40d1, 5624, deb0, dfaf, 6b7a, c6ce, 75db, 8c2a, a0e7, ecaade2015_122r24, 80f4, 238b, acadia16_12p1, 79fb, daca, ecaade2015_217h48, 7c92, 3fe6, ecaade2014_224w57, f793, b689, 5f2c, 1149, e69b, ecaade2017_215pp, 5a65, e0d9, b0b7, 7473, 92be, 9ef2, ecaade2017_144u, 1497, ecaade2016_243t64, e83b, aea4, ascaad2016_022g9, ecaade2015_35c7, 544a, 39f3, ad5c, ascaad2014_017j1, 211f, ijac201513203c7, 49d4, 118c, 25b6, ecaade2017_028h, 2d7a, 0c31, ecaade2015_287n63, 0a4e, acadia16_224o14, 4523, 8539, 1368, ede6, cf1d, 22c6, f05f, sigradi2015_3.209x3, ad82, sigradi2014_074h6, f777, sigradi2014_197v6, sigradi2014_152t3, acadia14_691aw, 0916, 9984, 2209, ad67, 100a, f283, eb67, 7853, 0661, 6112, 7320, 8f3b, ijac201412403k7, 3fe1, c354, b3cb, ecaade2016_217j55, 483d, ed55, caadria2017_003e2, ijac201614402l1, c747, ecaade2014_149l35, acadia14_145z, f67f, b903, 913c, 8836, f37a, caadria2017_037f12, ascaad2014_007g4, 8fc4, 1bdc, 6262, ce30, 7683, sigradi2014_303f5, bff2, fcf4, 9da8, ecaade2016_158s43, bed8, 3026, b7d8, 732a, 0078, 7cdc, c98b, ac56, eee7, sigradi2015_sp_8.284o30, 10b8, f783, acadia15_451b20, ecaade2016_095k26, ecaade2017_003j, d5d9, ecaade2015_336y72, 2f78, acadia14projects_81p, 27f4, e626, 8854, 4259, a99a, 3e08, 56b8, caadria2017_158e40, 96fe, 9da2, e6c6, 0e58, 527f, 3a34, acadia16_196b13, f434, fb88, 2648, 8fef, d52f, 3da2, 5823, 552f, sigradi2015_6.341b9, 5bf4, ece7, b5e3, 30e3, e9ef, 7805, 8c61, a0f4, acadia15_263z10, ascaad2014_001b1, 51a3, 5f87, c0fe, 031d, 94a9, 3d7c, afda, caadria2017_052v17, 6530, a576, 0298, 3b34, f0e0, 4dee, 7d04, d7de, 26be, ecaade2013r_008h5, a20c, c363, d93b, 7802, 9125, 8f7f, caadria2015_016m3, ecaade2016_075d22, b7db, sigradi2016_409ff, 17da, 44d6, d036, 73c5, d299, 76a2, ff6e, 066c, 8c1d, ecaade2017_054tt, f7d7, 34ba, efa0, e097, 81f8, 0e6e, 33e5, b81c, c387, ecaade2015_53y9, caadria2016_055o3, 67ff, 2205, 5998, d6b2, 8a55, f858, 3c06, 8457, caadria2016_631h27, sigradi2016_752zz, ecaade2017_098ss, b3aa, 869a, acadia16_432m25, acadia15_431j18, aecb, ascaad2016_042y16, 825e, 70da, 00a0, 1850, caadria2017_004n2, sigradi2014_281h3, caadria2017_009n4, 9fc8, ecaade2016_223z58, 3700, ecaade2017_195nn, 77a5, 5ada, 198a, 808a, caadria2017_051g17, 50c0, 8dd2, 6fbd, ecaade2014_157i39, 14d9, ecaade2015_227d50, ecaade2017_156t, c4df, acadia16_308b19, 0dae, ecaade2015_205u44, caadria2015_237l35, 3602, 2cc0, 3cb2, sigradi2016_732s, 6dbb, acadia14_125u, sigradi2016_686yy, 3161, ef62, 1891, 7213, 9e6f, 7427, f415, acadia16_106m8, 41db, 6431, 2719, 3e9a, ac57, dbf7, 6fa6, 96b2, sigradi2014_232v8, ijac201614102y2, 80a6, 7bb0, c9f9, ce49, 9574, 5ef9, ijac201614305k3, 584a, 8adc, c088, 8172, 4c49, 0ff0, 73e9, a5cb, caadria2016_023r2, 6061, 3101, a5bd, 2428, caadria2016_549o23, 427c, 89fa, 3028, 7b70, 6aca, 0346, ecaade2014_024r7, e3f5, d8c0, 77b2, ecaade2015_61r12, b47b, 529c, 5c85, 20fb, a83e, 9947, acadia14_579aw, ade0, 8911, 22d1, fddb, 7dd3, 045b, fa5c, a6f3, sigradi2016_815cc, caadria2016_405a17, 7cd2, 8c56, 663e, f930, 9c71, 9fcd, 5ba5, 3df3, acadia15_417b18, d542, b163, cbb8, ecaade2017_184pp, 9fed, 80a9, 519e, 5b19, ecaade2017_124o, 56b9, caadria2016_003h1, sigradi2013_364r, 033d, 7474, fdc9, 6bdf, 2d32, d19a, 403e, 7fef, 199c, ecaade2014_180h45, 1c43, 00e2, 74bd, 63fd, 5335, 13be, caadria2015_246y35, edcb, 4403, 6987, acadia14_463aw, b246, a492, 333d, b870, a3ff, 9d41, 731b, 201e, acadia15_371l16, ecaade2017_169vv, 6e3c, c94b, 2be7, d7bf, 94dc, 79d3, sigradi2015_13.316u28, caadria2017_016x6, 3b3b, ddac, 5cbe, 2043, d7da, 0fc1, eed5, 88c3, e353, c133, ecaade2016_067r16, 6917, be8c, c81c, 393d, 8dfe, 948b, 4879, 4da5, a410, e518, ecaade2017_006v, sigradi2015_11.166e26, 5a5a, 9b5f, 47c7, 2563, 2e42, sigradi2015_1.320f1, d5d1, 035b, 723b, 7c18, d384, d8a5, f0c9, 0b67, ecaade2014_044g11, caadria2015_142s23, ecaade2017_ws-archieduv, ecaade2014_173y42, 7076, f85d, a218, 0c84, 20c8, ddb0, 1928, c323, 6944, e4c3, ascaad2016_042c17, 07a5, d1b0, 91d1, d925, 1268, c124, 6d72, 1b87, 1651, 7fd8, ascaad2016_038t14, ecaade2014_011e2, c29f, ijac201412401u3, f6a6, 89ef, 9881, sigradi2015_3.201r3, 781a, 4ae2, 4f44, 2ae0, fa83, 64f3, 4c99, 8706, 696c, sigradi2013_41b, ecaade2016_074u21, caadria2016_333u14, ecaade2017_021i, 4e4e, 8027, f86d, 4007, b050, ecc3, caadria2016_013d2, a478, acadia14projects_301ax, aa78, acadia15_251m10, ecaade2014_198s51, 23eb, 80ed, 9df9, acadia15_483h21, 30d0, ced6, 82a2, eaf5, acadia15_343v14, 524, 150b, fed2, f7b2, 619b, eba5, 5eaa, cb8b, a058, acadia14_463z, 4570, sigradi2016_385rr, 4d4f, 8271, sigradi2013_135j, af8e, 109d, 82f2, ecaade2016_007i2, ecaade2015_61a12, 7b1a, 0fd8, 044c, fe0b, acadia14projects_117ay, 2523, a386, 378b, ecaade2016_222i57, 9e53, 95fd, acadia14_101ai, 5a46, f4c4, 20e1, 0632, 3709, 345f, 89da, a3a6, sigradi2014_049n5, caadria2017_134a36, 0d74, 6033, c167, b0cd, sigradi2013_200d, 2bf1, 9502, 55f2, e2f8, ecaade2015_143l30, sigradi2015_11.71f24, e4f1, a451, e2c3, ascaad2016_032u12, 2a66, ad3e, fb5e, b2f0, b0d7, 5f6a, fe01, 4ee6, 1fa9, ebc4, 7ddd, 530b, e25b, 1c3a, e2eb, 978f, eb34, ecaade2016_079r23, 84b6, 47ab, 3648, d123, 7c2f, 5de9, 4896, c3b0, caadria2016_167n7, 3da4, a221, c76b, 3d2c, 6bd7, fcd9, ecaade2017_144z, a476, 4406, ecaade2017_288q, ijac201412301x5, 24d7, ecaade2015_143k30, ecaade2016_144l40, caadria2017_008c4, 141c, acadia14_281t, ecaade2015_185r39, 4287, b9ce, ascaad2014_017h1, 5148, 73fc, sigradi2016_407r, e820, 9d1b, 43c8, ecaade2015_215k47, c7f7, 5d68, d6be, dfb6, sigradi2016_729ww, a11a, c14c, e59c, a271, a41c, 89f1, acadia15_47c1, 553f, 972f, ecaade2015_284p61, 62ea, 7b4a, 8de5, ecaade2017_099a, e19c, caadria2015_246b36, aff5, d9c6, 666a, 046c, 2bc9, 84fc, ecaade2016_119l32, 6a58, 72a6, 4729, f8e7, 35bd, sigradi2016_752tt, aea0, 9927, 6cf8, sigradi2015_2.213t1, ascaad2014_021b4, 297b, 95f5, 91b5, dda7, 4afb, d566, 328f, 700d, 3aa5, 41ba, caa9, 52e1, d55d, ecaade2016_152o41, acadia14_647ax, 5d5c, ecaade2015_229i51, 48ac, e226, sigradi2016_407y, 4453, 66e5, a589, sigradi2015_9.141j16, caadria2015_164e25, 14fa, a489, f1dc, b312, e8a7, 9ae1, e8dd, faa5, caadria2017_016i6, f87a, 052f, aba4, 97c7, d2be, 3605, 14ac, ad68, sigradi2016_756c, 5cc1, 7529, sigradi2014_074z6, 0fd5, c04e, 186b, caadria2015_032x4, 8b49, 0ea5, da92, 2299, sigradi2015_11.165x25, ecaade2015_143o30, 71fb, ecaade2015_294l64, 8962, ecaade2016_167c48, 7b65, 40fa, 02fb, sigradi2014_345f10, bf45, b3b2, 5663, f1ad, ecaade2017_148f, 4159, aaab, c90b, 53d2, 744b, e438, b543, ecec, ac69, 3404, 67d1, ecaade2014_177r44, 5719, dd17, 11e0, 5b21, sigradi2013_387v, 3188, e58e, e42b, fc15, caadria2017_048t15, ecaade2015_298k65, 02a3, d9ac, effd, ecaade2017_254rr, d215, sigradi2015_2.162p1, 2bfc, f402, ecaade2015_233f53, e393, sigradi2015_10.309v21, ecaade2014_186h47, b864, c73f, daf4, 29d6, 0b96, ecaade2017_164ff, sigradi2013_407a, 8472, 9296, ecaade2016_079u23, 1486, ecaade2017_254tt, 07dd, aa20, caadria2016_301h13, ecaade2015_195s41, 280a, 028f, e1dd, sigradi2016_443uu, ea09, caadria2017_095g26, 3dc3, 9216, ascaad2016_045h19, ecaade2017_019zz, ecaade2014_133p29, b7f9, acadia14_479j, 56f9, caadria2016_445x18, 86a1, b7b6, 67a1, sigradi2013_400, 99fd, ijac201412405o8, d340, d17e, cae0, f23e, 128d, b0ad, caadria2017_054c18, ecaade2016_222v57, 3b87, 2bfa, sigradi2013_183a, 37c8, 2c37, a49c, 5a89, cba0, 3007, 43eb, a254, 03d6, acadia14projects_627au, 83c7, acadia15_333c14, acadia14_453f, 976a, e478, 772c, 7d82, d436, ascaad2014_033w9, ef30, fd54, 3fd4, 8b77, acadia14projects_357av, 0074, 58d9, a389, 2691, ijac201412401x3, caadria2015_124g20, 96d8, 8f8c, f22c, fea7, 9e9e, 4f72, 7b56, 6bf2, 1528, fc8d, cbe4, 0324, acadia14_189aj, ad25, 418e, 4ff4, ecaade2015_91i18, 4a75, sigradi2015_10.377r22, ecaade2016_028n8, ca34, ed21, 220c, 4457, ecd5, acadia14_619w, acadia14projects_565p, 26d3, 7fd3, c8fe, 5990, ecaade2014_153t37, sigradi2014_347o10, acadia14projects_579d, e6c9, 1a58, b855, 0daa, ad33, b65f, 16c5, acadia14_479s, 9713, b2e9, d221, fbfd, bb11, 2ee0, c3f8, ecaade2014_153g37, 0cc7, 31c0, f255, ecaade2017_076cc, c9bb, fb75, 6a2d, de5a, f23b, b5d0, c616, fad4, 41ca, b015, ebbd, a1f5, 1046, 8b48, cee8, e164, acadia15_232n9, 1d3a, ecaade2014_072k17, 4bed, 37e1, 60f3, acadia14_487g, ecaade2016_223m59, b292, b8d8, 4db5, sigradi2014_097o8, 78ea, 0308, b7fa, 2ae5, 34c5, 4bf4, ecaade2016_208z53, a8cd, e741, 3361, 80ef, ascaad2016_025p10, 49ce, b929, a861, ecaade2014_089s21, 368d, f388, bf28, ascaad2014_007w3, acadia14projects_43w, b286, a286, 5d75, ecaade2013r_016u8, 90a4, 5740, ecaade2017_017j, 41aa, e59b, 3ae2, caadria2017_015u5, 98ae, 5e55, 82e7, ecaade2013r_007d5, 5705, 5a15, caadria2015_114g18, c726, 07e3, 7dfc, 3d2e, 7438, ijac201513205j8, 20a2, c036, ecaade2016_042i11, 3f12, ab97, 6ea2, 56e3, 3625, 1857, bc0d, ascaad2016_038a15, aa2c, 20bd, caadria2015_122r19, e72d, sigradi2016_637cc, 1ad9, eed4, ecaade2017_069dd, 8a54, dcbf, e83d, 9ff8, acbe, d530, b45b, c47c, 143e, 4db1, ecaade2014_029c8, sigradi2015_8.81v11, ecaade2016_123v33, a3b3, 275b, 1910, b5eb, 60c0, bf1a, ca39, 2ead, 35ad, e279, 3577, 6250, 9f94, sigradi2015_3.65t2, 2fb4, caadria2016_395v16, fe94, ijac201513205k8, f687, f832, db8c, a5ed, sigradi2013_342n, 6009, bf55, 51fa, 0c26, c086, a857, 92a2, d047, dfd7, ff05, 5eff, 5095, 0bba, 09f3, 1a68, cdd9, 80b5, 8ca7, acadia15_284y11, 3afb, 7a64, ascaad2016_024g10, 9701, e182, 47fc, 75e1, b8d2, ecaade2015_195h41, fa63, ca76, 7843, e458, 7b1f, caadria2017_142t37, 0519, b76b, 1044, 3236, 3a43, c0f1, 97fd, acadia15_395c17, c4e9, 5d34, 67fc, sigradi2015_sp_10.179i31, 8de1, ba7a, da03, 7a00, ca6c, ab27, e678, d068, 797d, acadia14projects_497s, 138f, 6315, ecaade2015_122j24, a088, 34fc, 44c6, e653, 4951, acadia14projects_435ac, 98af, acadia14projects_691av, b8b3, d527, 5e5f, 6826, 98f7, ecaade2017_198c, ijac201412304a1, acadia14projects_145ah, 075a, 67f6, 8ede, acadia16_224t14, caadria2016_383r16, f91d, 1412, 16d7, ecaade2016_151f41, ecaade2017_203u, ecaade2017_170xx, 6a1d, ede4, 12c2, 74c0, 9a41, f065, ecaade2014_078s18, 2b78, e2ce, cb47, ecaade2017_192i, ecaade2017_203dd, ecaade2016_129x35, ecaade2017_291m, acadia15_211t8, ecaade2017_157oo, 9024, be9c, 16d0, ecaade2017_305h, e8af, acadia14projects_117b, a6a7, ecaade2014_168d41, cceb, 7bb4, ascaad2016_028n11, 5f12, 6861, ef69, e0fe, e1c0, ecaade2014_138p30, 3000, b8e7, 6eb7, 32b1, 8691, 6549, e1e8, 6492, 5cc3, 14f9, a637, 9a38, e92b, b177, 9b24, 54db, ecaade2015_241o55, sigradi2013_359m, fa14, eaad, 48fd, 9acb, 832f, acadia14_33aj, 2f0a, 42d0, ea5a, 52b2, 7d3b, 25f8, 34d7, ce74, 93a7, 2d68, acadia14_339ai, 075b, 99b7, 2ffe, 3c3f, ijac201412205x3, 18e0, 4053, 3a3a, eec7, ecaade2015_317b69, ascaad2016_050y20, cb3c, db5a, 78f8, f089, f1f9, 5f3b, acadia14projects_365ao, ecaade2015_265n58, 68cc, acadia16_460x26, f3f3, caadria2016_579r24, 5c80, 6d2d, f321, 5051, cd94, c299, acadia15_407t17, 6e68, 1935, ascaad2016_004u2, d1fa, d214, a0f9, f2a2, a7d8, d50e, caadria2017_009u4, ecaade2015_233i53, 490b, 6600, ecaade2017_302zz, ascaad2016_042d17, a773, 2769, e99d, ecaade2016_136u38, b769, ecaade2016_223i58, 2192, 934f, 962a, 8b07, 3ca0, cafa, 0aaf, 5f24, 7c26, ecaade2015_320n70, 4941, 7b8d, 9655, d90a, 781f, sigradi2013_267c, 91b4, ecaade2016_013p3, 5a19, 3adb, 3be2, dd16, ecaade2016_234z62, 805c, 0ccf, c026, 7ac0, 120c, 33e2, caadria2017_086n25, 0ef7, a7e7, b31a, b481, 93d8, 194e, b874, f20d, acadia14projects_63au, c39a, ecaade2016_065g16, c082, 70ca, ebdc, ijac201513105d4, 560f, ecaade2015_15x1, caadria2016_797p33, acadia15_81y2, 008d, 5ea7, ecaade2014_153f37, a4b1, 0869, d266, e665, ebea, 1995, 78ec, 4048, acadia14_43as, dc40, 14c2, ecaade2016_168h48, sigradi2013_268h, ecaade2016_ws-dleadw67, 6a98, e532, 480e, c55d, 1955, e34b, dc0d, fa34, af1a, 0ca3, 7ae2, b230, f923, ecaade2017_095y, bcb7, 12fb, 796f, 9d81, bfe4, 29a9, ea87, 5089, 68fd, ecaade2017_059yy, a1f7, ijac201412301m5, ecaade2017_269b, 9a16, caadria2016_209b10, ecaade2014_151o35, 7b17, 32cf, ijac201513205o8, 953b, 9af5, ef51, 4f1a, c8df, 9bec, dbc1, a0fe, cbd7, 2cfd, 56ee, 9451, 7840, 074d, 222a, f7ea, 6b3d, 0f22, f329, sigradi2014_103x8, da0c, 3c4f, f1ca, 3e7d, f8e8, ecaade2014_112a26, 98db, 2345, 797b, 805b, e9c2, de30, b637, 83b5, 77c2, e300, 212a, 196b, acadia14projects_43an, 8ce4, sigradi2014_178h5, 3d3b, caadria2016_177c8, 42f6, 8f80, 23d2, 735d, 41d4, e9af, 0585, a5e0, 3ec5, b05b, 1547, 52e4, 440d, caadria2016_197i9, ecaade2015_241p55, 5e32, ecaade2014_041i10, 4cec, 36b7, ecaade2016_119k32, e853, 3beb, sigradi2013_234c, 6523, acadia16_140y9, sigradi2013_400a, 5caa, 86ba, 4f70, f2d5, 0a1d, 2925, acadia14projects_619y, 8ac7, 750b, 2d15, 93f4, 4634, 4bd5, sigradi2013_397j, ascaad2014_004k2, 6040, caadria2017_165t41, ecaade2014_052p12, acadia15_137n5, 9b65, acadia14projects_531n, 51f3, 6a6a, b6d1, 8d6d, 6180, d4c0, 4e0a, ecaade2017_157ll, e9aa, ecaade2016_021s5, ijac201614302i1, db55, ijac201412404c8, ac33, bfa8, c119, 7d3a, 3666, e695, 0f44, 251d, 555f, 9f8b, bbf1, ecaade2017_157tt, ecaade2015_199d43, 1e8f, sigradi2016_479ff, 8f03, sigradi2016_595ee, 7818, 4c5e, 4c55, ecaade2014_149t34, 0640, ecaade2014_014x2, 88a9, caadria2016_187m8, 3e74, ascaad2014_019a3, ecaade2013r_017c9, 084d, ecaade2017_007qq, 963f, 58d0, de12, acadia14projects_681ao, 80d3, 0820, d2b6, 95d3, 8342, 3ef4, 49bb, ba7b, 9957, ac42, adf4, caadria2017_056f19, fcd0, sigradi2013_285, 4ffe, ecaade2017_046zz, 15bb, 2321, 387e, e498, c4f1, sigradi2016_815bb, caadria2017_168w41, cef6, e56f, 2b94, d6bb, d71e, acadia14projects_63b, 065e, 2137, f77e, 3446, af15, 946f, b279, 6c40, 7e04, bb26, 9f4b, e869, 0433, caadria2017_149l39, 9f72, 7425, e07b, 8823, 93cf, 11f7, f9e2, ascaad2014_003u1, 823d, a624, 47ce, e561, sigradi2013_259i, ecaade2014_113a27, sigradi2016_558p, 7511, a525, 9901, 45bd, caadria2016_281g12, 6b23, f2fd, 9e28, dd3d, 8fa5, 9af1, 4a5e, ijac201412302t7, ecaade2016_191f51, d5c7, 9c9b, c8da, sigradi2016_517t, 9ab8, e992, 3944, 97be, ecaade2015_193b40, 1976, 6131, 12a4, 8a90, b372, 3215, 7e36, ecaade2016_132z37, 8eee, 5d4b, 83f2, 50c8, d27c, 6b34, bd34, 6e9f, c666, 9a19, 5772, 9433, 35aa, 3df6, ecaade2016_040x10, 62bc, d9b8, acadia15_211p8, ecaade2014_188j48, a791, ecaade2014_123h28, sigradi2013_200c, 2082, 2279, b9d0, 5c20, ed11, sigradi2016_358o, 6825, cd85, f54a, ecaade2014_050g12, 6a8f, cf63, a2ed, e003, 2442, 8652, caadria2017_174w42, 3bff, 85cc, 3da3, 3842, e964, 3746, cf47, 2aa4, cead, e13b, b773, ecaade2014_085g20, 0b31, 9c06, aa52, 0563, caadria2017_158a40, 1f10, 00b8, 0671, 1dce, 8f0d, 18a4, sigradi2014_266j2, ecaade2016_102p27, acadia14_661d, d3d2, acadia14projects_63aw, c729, sigradi2013_158s, e8cb, 612c, e395, ecaade2015_61t12, 2bc7, 25b2, caadria2015_126a21, 6daf, 698a, sigradi2013_238o, 0cf7, e76f, b759, 67e0, 7955, 2a9d, ab75, af84, 2427, 5794, 77f3, 4aeb, afd4, cb9b, 3de9, 54c3, 6282, ecaade2015_177y37, b002, 1780, fdff, b206, acadia14_91r, 4201, 6bde, 5ce3, ddc2, d353, 417d, 019d, ecaade2017_052nn, f5c5, ecaade2017_302bb, ecaade2015_119e24, ecaade2016_118o31, 0c0e, 4fe0, acadia14_339ar, a931, 827d, sigradi2016_756a, faef, 5758, 2a99, ecaade2014_206h53, ecaade2013r_017z8, 3475, 7839, dc52, 2bc5, ecaade2017_054kk, 7737, ad5f, d457, bb09, abdc, c42c, 1cf3, 0963, acadia14projects_101x, ecaade2017_048x, sigradi2016_659n, cfbe, e961, 99b3, d37d, ffe0, ecaade2015_176x37, 6f11, 79bb, ecaade2016_113x30, 9bf3, 9a63, f890, ddd0, 3aa7, f99f, a336, 710c, ijac201412205u3, fdfa, ijac201412408c3, 8ae5, 5e35, ecaade2017_056b, 966e, ecaade2016_095h26, 9208, d323, 6e11, bfc5, 36bf, cb82, 0a38, ascaad2016_045n18, d647, b3c3, 1e8c, 55e2, 644b, dde0, 7572, 37fa, 488e, be40, 3c6f, ascaad2016_015p6, b448, caadria2017_030y10, 9ac5, 3669, 3986, ecaade2017_118ff, fc3e, c2ad, f6e1, bd0e, 097f, 0c60, 4974, 6683, sigradi2016_490ff, b87e, sigradi2013_386n1, 15d0, 7c98, 1841, 402d, 74a8, 5a88, f049, 4132, 6420, ecaade2017_085m, 07b8, 0134, 7677, sigradi2016_375g, 161e, b77b, caadria2015_064m7, sigradi2015_3.394d6, 1081, d8a7, 88d3, ijac201614303t2, acadia16_280r17, 4bb8, 4b33, 9291, 5fdc, 6c2f, f0cd, 6b8a, 1f56, ebbe, a3d9, df74, d219, 1760, 7bba, 42a1, f9b1, c237, 3294, caea, 766a, 4cea, ijac201412401r3, ecaade2017_026mm, b89a, ecaade2017_148yy, 4c19, c1a9, ecaade2014_188n48, 6de4, 8868, ef7a, 6666, 3584, cdb3, 0c89, 20e6, ascaad2014_012f6, 3f85, sigradi2013_401m, e44d, 63dc, c2df, 23e4, 7dbc, caadria2017_047h15, fbae, d95b, 92d2, 5057, 9a36, 44c3, 54c4, 9e8d, 9842, caadria2016_851v35, 0d57, 461f, 0552, b39e, 18ba, caadria2017_051x16, 8e66, 5517, a284, 5d02, 1879, ecaade2017_124s, 0910, ecaade2017_143d, bfac, c219, 824c, e1f8, af82, acadia14_33an, 626b, d06c, 08ec, 101a, 692c, 220e, 9da9, 253a, caadria2015_010y1, 8b9a, 2a22, 8ebd, 288d, 0a09, 3df8, 8368, caadria2016_353z15, be1d, ecaade2016_114i31, 0722, 2491, d96d, 18e7, 5814, 9b79, d833, 8d2d, 6dbc, d9d6, c95d, 51c9, 8045, d871, e4f0, 0bdb, 1a80, caadria2016_073x3, 5031, b016, 6951, 0a1c, acadia16_98o7, sigradi2015_13.181s28, bd14, acadia16_478f28, ecaade2016_142a40, f6c0, a95f, 8dae, acadia14projects_247z, 9207, 8eb9, ecaade2015_202b44, caadria2017_104c28, ecaade2016_243o64, 15cf, ecaade2014_230l59, 531e, d420, caadria2016_549j23, 47a8, 5fac, caadria2016_497d21, 13b0, 8877, 6cc2, sigradi2016_690b, 9549, ecaade2017_032r, 7d45, 0f1c, 1e83, 8144, 1e5b, 529a, 7618, 29f9, 3eb6, 7490, 1958, 2ff5, bd22, ecaade2014_186l47, ecaade2014_144w32, 8cd5, 4b6e, 76b1, f1df, 6a37, 339e, ijac201412405l8, acadia14_463au, ascaad2014_018y1, 9dd1, dedf, d683, 73e6, 882c, 830e, e549, acadia14_125t, acadia14projects_435ag, 555a, 93a3, 47c2, sigradi2015_7.203e10, 9083, 0803, eff5, ad0c, sigradi2013_41g, e764, 8883, ecaade2016_110h30, ijac201614204e10, c5d6, f5c9, fc48, 2ad5, c186, 028b, b8ea, ascaad2014_028t7, bc69, 96f3, ad0e, ecaade2017_230vv, c659, ecaade2014_220e56, 77b4, 8eaf, ecaade2017_042y, 5f67, 929e, 75bb, d43b, c2ef, baf6, 751f, 36cc, b85c, c1f4, 27bb, e67d, fcb8, ecaade2017_052mm, 6c01, 1f5c, ecaade2015_180t38, sigradi2016_490q, 11d5, sigradi2013_386p, 20f9, 83e0, 299c, ecaade2017_051ee, 40fc, 486a, f6ba, ddad, 515c, 39ca, ad60, ecaade2013r_010u6, sigradi2013_400z, 7c0f, 7a27, a32d, 63e0, 8108, 7bbb, 10f4, 0e20, 2039, a0e5, d021, acadia14_43aj, ecaade2017_254ll, 040b, c5ee, e718, e02b, 4a33, ecaade2014_139b31, 2b9d, 1ed1, bbd4, b1da, ac00, bdc7, 5908, 5b50, sigradi2016_512c, 559b, 810e, acadia14_301h, ae12, e069, ecaade2014_071x16, 30bb, sigradi2016_803q, b187, 74dc, d60a, ef32, 15c7, 0100, sigradi2015_11.136w24, fde0, ca86, c862, 41cc, e885, 6a51, f1cc, sigradi2013_46, 891f, sigradi2016_590c, ecaade2015_27u5, ascaad2014_037k2, e750, acadia15_381o16, e325, 64ee, 0f9f, 5ffd, dd13, ecaade2015_317v68, a86d, d02e, 8bcd, 6a1c, sigradi2015_4.219l7, c959, 37d5, acadia16_440b26, 9337, 469f, ijac201513103x2, 5d5f, 018f, ecaade2017_198f, b510, ijac201614403f2, ecaade2017_031jj, f114, b2c3, 2da5, faa1, 1277, ed75, 48c2, e460, 93db, c5d8, 141a, 032a, ecaade2015_185u39, 7a95, 2e24, 62ed, 169c, 3979, ecaade2017_006q, sigradi2016_601ss, 93f3, b826, 44d0, 9a75, 31e5, dcda, 987a, caadria2017_132p35, e94a, 999f, ecaade2015_280f61, 217a, 139b, 3399, df18, 0609, 88c4, 6270, sigradi2014_114m9, 33bf, ecaade2017_194v, 0b9e, 9df5, caadria2017_062t20, a12e, cd4c, ce09, a261, bf63, 216b, 12e1, c450, 877b, ecaade2016_094o25, 4158, sigradi2014_201j7, 8ca6, acadia15_451n19, fbd3, 2d26, 266b, 462e, ecaade2014_044x10, 56c1, ecaade2017_021t, a21e, acadia14projects_661o, 5cde, 9588, ab0b, 790f, cc5c, ecaade2015_261f58, sigradi2013_397g, d82e, ad34, 6582, f11e, d7c8, e8ab, 16c1, fd04, 049f, 3a16, f57c, ecaade2014_038n9, c30e, 805e, ecaade2015_221v48, 34e2, 8607, e280, 62ca, 12b2, bfba, 2920, ecaade2014_240r62, b638, ef92, acadia14projects_365al, 65e3, ecaade2016_198j52, 79e1, e04c, b100, ijac201614105z4, c2a1, 028c, bee2, ecaade2015_61y11, 94cb, 9843, cd54, cc4d, 3ed0, ecaade2017_076q, 88b2, e89a, ecaade2015_202s44, acadia16_24p2, 578d, ecaade2016_089b25, 8699, b4cc, 861e, 313c, c89c, 8a7e, d690, 0263, 4432, 63a2, ecaade2016_158d43, 6dc2, b72f, 005b, 2fe7, 8b8b, 7979, ecaade2017_023bb, 2759, 330e, f919, c6b0, b41e, 2978, acadia14projects_301f, 7e4f, sigradi2013_189o, 89a6, 8445, cdb8, 921c, 716c, acadia16_54v3, 6de3, 7278, ecaade2017_006cc, 9ed1, 535c, 4548, df93, ijac201412408k1, 80d1, 1c14, acadia14projects_445ad, 3863, 2ce0, f11d, 8c4f, acadia14_291au, 1eb5, bfaf, 3683, ijac201412201i1, 4992, 4a85, 49b6, 2452, caab, caadria2016_343f15, 5f2a, 0431, 65ce, 6f32, 405c, ecaade2017_054z, acadia16_244s15, 09c9, 56d8, 0df7, 042f, sigradi2014_041b3, 3f63, ecaade2015_297h65, 7c7c, 6f8e, ceab, 0d7b, sigradi2015_3.268h5, d422, 71d5, 7b47, 1a4e, 8599, b253, 4410, c6c9, c554, f38f, fba5, 3c00, 9003, 02e2, 3851, 0ff8, ecaade2014_206k53, ecaade2014_024m7, caadria2016_085i4, ecaade2015_35u6, c804, acadia14_301aw, ecaade2015_74n14, edc7, 6230, acadia14_487f, 1630, 3e7b, 143b, ecaade2016_mrti66, ecaade2014_138i30, b121, 1c5f, ecaade2017_230a, 754d, caadria2016_517c22, 27c3, eb68, caadria2015_233f35, ecaade2017_302kk, acadia14_365an, 9ddb, d23d, cc98, c13a, 75ec, 6971, 38e0, ecaade2016_162l44, f46a, a6aa, 6810, 1237, b97c, 306e, cb69, f136, 5930, a874, c602, 3b23, 1eb7, b676, a4a7, 419b, 9dde, 443f, d0e1, 5ef7, 73ff, 6c42, 2d50, 9437, 8f77, 8891, 1380, 28ee, 751e, b026, f1bc, 57aa, e251, 7f29, abfb, c8a6, 86af, 04ca, 923b, 7eb6, ecaade2015_87z17, ecaade2015_114v21, dbae, d850, 0cfb, ed48, d1f2, a41a, acadia14projects_237az, caadria2017_142r37, ecaade2017_255f, acadia14projects_655ad, f83a, 4878, 7e45, ascaad2014_012d6, 788e, 70cd, a7f2, d2ca, 289e, 38f5, aada, bd4a, sigradi2016_590m, 6fbf, 5eac, sigradi2013_77i, acadia14_101z, 33ea, caadria2017_008b4, 13c8, 1f13, 68f6, 9288, ecaade2016_006s1, bebc, 26f5, 5ab0, 428f, 7761, 08f1, a626, 3b64, 56a4, sigradi2014_263h1, 090d, 2e89, ecaade2016_225z60, a3ac, b9ee, ea62, aad8, ecaade2016_072n20, ab5c, f4af, ddb1, 9fca, 4351, e48c, caadria2016_187x8, 7711, ecaade2016_208r53, 41fb, 72fe, 0ce5, 7b03, 081c, 7d7c, 9022, ec09, 8c9a, 1edf, 9e71, 2417, 5e06, d8b9, ab40, f4bb, 6fcb, 63c0, bfc6, ecaade2016_058v14, e36d, aa22, 8a4f, 54e9, dc3e, 15f4, caadria2016_549v23, 452c, 7578, c829, 3379, da67, b048, 5af9, 91dc, 6874, c418, 73d9, caadria2016_115k5, 39d0, 2565, ascaad2014_017a1, 79ee, acadia16_72h5, ecaade2016_025b7, ecaade2017_257uu, 4ee9, 4f19, b484, cfb3, 3a00, bac8, caadria2016_333b15, a40e, 1565, ecaade2016_129o35, aa71, 4ce1, 9001, 4f2b, 53b5, ecaade2017_057t, 2992, 4e67, ascaad2014_004h2, 0d97, 50c7, b76f, b6da, ecaade2013r_004v3, d1fc, 4199, ecaade2014_192y48, acadia16_88a6, ecaade2016_188i50, 18ac, ecaade2016_tkos66, 93b0, 38f7, 74c2, 8b50, 8969, 2e12, a326, ascaad2016_033z12, b3de, sigradi2016_655f, e1dc, cc2c, 2054, 6ac9, abb2, 7b80, e8bc, acadia14projects_145x, 36ca, 3a85, b6bc, 1e76, ecaade2017_203nn, 1be5, 331f, e8cf, 4c1d, caadria2016_271b12, b6df, e7df, df3a, 327f, a7c8, bc78, 6b6e, 409d, d54a, f6ae, 481c, 0f19, f79f, eb3a, b9b8, 5c42, 772f, sigradi2013_158b, 76da, eeac, ecaade2016_154c42, 8348, 636f, 32aa, 34ca, 4c67, 6325, 073e, cc74, a2c3, 9c0d, ef6b, c640, 4e64, df21, 9edf, 55e6, b7c0, ecaade2014_168z41, ecaade2017_253w, 41c5, 4e54, ecaade2015_155d32, 3439, acadia14_589l, e6f1, 23fc, acadia14_517m, 8b64, d209, c1fa, ijac201412304c1, 1524, ecaade2016_073a21, 909c, 5b34, bb02, b7ac, bd41, 2068, 7b5d, caadria2017_124w32, ecaade2017_066r, 11ba, e179, fe22, 6ebd, acadia14_23ae, sigradi2013_215v, f4e7, ab5e, ecaade2014_175z43, 8f0b, 856a, fa7e, caadria2015_004i1, cfdc, 6f2f, ecaade2016_072m20, 5d97, 5129, fd59, ecaade2017_215eer, ec5f, 7df0, ecaade2016_058x14, caadria2016_073c4, 8c69, 935e, 1a84, b73e, 1007, 532e, bd55, a121, 9efc, bc33, ecaade2013r_014i8, d4f1, 9016, 9dd7, 0a51, 502b, 659b, b876, ecaade2015_215s47, 922c, 53ed, 858b, b68f, 0a20, ecaade2017_215tt, 17e2, 0fd7, ecaade2015_285m62, 6596, ad1f, fc5f, ecaade2015_199y42, c200, f925, 3545, d52b, ecaade2014_149j34, fbee, sigradi2013_226s, 377e, 50a1, bfe5, 22a4, 35c5, 1e96, 8768, ijac201614407l4, c4ac, 2162, b750, df10, sigradi2016_815kk, 0b23, 336d, 45b4, ecaade2016_183v49, a282, ijac201614308g5, 8a63, 28be, ed98, 4db3, 81de, da7a, 1705, 420c, dbc6, 7eff, 68e5, dfd9, 4627, bd27, d7ab, 1a83, 57eb, aa14, 561e, 6b46, 3b69, ijac201614303u2, 2042, dbb4, 58d5, 4663, af6e, cac4, d574, ecaade2016_225t60, e1da, ecaade2014_208a54, caadria2016_477w19, ecaade2015_64r13, 5c66, ijac201614402n1, caadria2016_105g5, 14af, 5b63, 48dc, ecaade2014_173m43, b6a9, f795, a2ba, 6360, f799, sigradi2013_401g, ijac201614204t9, 93bf, 8abd, 3b99, ecaade2017_116qq, d11e, 52dc, 916c, b4a7, sigradi2015_sp_12.402z31, 6e27, 371d, bc20, 5eb4, 2deb, 76a5, 3314, c68f, e23b, d2ea, dcad, 8f8a, abc1, fdeb, 2063, 6378, 83e9, d7a7, 8779, caadria2016_135b6, ecaade2014_024u7, 4738, ecaade2014_112g26, d72b, 839a, c1b9, sigradi2016_483kk, 842b, sigradi2014_345u9, 8846, 6be5, ecaade2014_015x3, 7b3c, c1c5, 3301, d7be, 0dba, a02c, 20b5, ceb0, 0c8e, f6dc, 4bd7, 1add, acadia14_189a, c8f0, ecaade2014_054t13, 4645, be09, 7b22, 025c, 903c, 38b2, 340f, 36ae, ecaade2016_071j19, 4c83, 45c8, b6db, ad16, ecaade2016_129y35, a53a, a85f, 35d6, f120, 2abc, 5b06, 0693, abc7, 6844, 33b0, ecaade2017_269yy, 192b, acadia15_123s4, d937, 16a8, ecaade2015_33j6, baf4, 69c1, 6562, 2a32, bb92, 5cce, ecaade2015_215e47, ecaade2016_154n42, sigradi2016_625gg, 48a3, ecaade2016_095x25, 9c10, c0ed, 9f8c, ecaade2015_309x67, c0e0, 4b32, ascaad2014_014v7, 8bf9, 4f30, 61d6, 24a7, bca8, 1c87, 17e1, 7933, 9f25, 4344, 03b5, caadria2016_291y12, dabb, 18c3, 3407, c377, ecaade2016_230h62, 55cb, 6657, 8697, ecaade2014_169n42, acadia14projects_619ae, 98f6, 0410, e2d4, 51b4, 2b32, caadria2017_021h8, acadia14projects_117i, ascaad2014_035t1, eace, ecaade2015_297y64, ecaade2016_164k46, e131, 1278, 66c5, abd5, ecaade2014_186f47, acadia14_655ah, fbff, 0efe, caadria2017_016m6, 6287, 7d22, 7180, acadia14_199ai, f6a7, 13c1, 1f7e, 9643, 7c6f, b275, sigradi2014_095j8, 38cb, fe43, 7048, 6481, 6b08, ecaade2015_100v19, ecaade2016_222r57, c512, b696, a2cc, f739, 58e0, ecaade2016_091i25, c9d7, sigradi2014_232t8, d0cd, 281c, ecaade2013r_003y2, 237a, 4ad7, ecaade2017_244pp, bfe0, 3fc5, ecaade2016_ws-dleadb68, ea26, 94c1, 5da1, 18de, f5af, ecaade2017_203z, 11dd, 3e80, ijac201412407h1, 0369, 33c8, ecaade2016_221a57, 266e, ff2b, 9a67, 1515, sigradi2014_314o6, 564a, ca8a, 76be, 3cde, 22bd, daad, 40d3, 7b57, bd4b, d57f, ecaade2014_120k27, a832, 5d7f, 3c6d, sigradi2015_3.370w5, 2e54, b60f, ae34, f41f, 11df, 0149, 3d09, d7e7, e602, 92df, 1fe0, 5bf7, acadia14_463l, 786c, 81d1, e9f8, d2d9, a0e3, 365c, 8aa1, 5e2c, cc04, 4749, 020c, 88fd, 65c9, c32f, ecaade2014_240f62, b4da, f6a0, ade4, 7bf5, cba3, caadria2015_208v30, 2c96, sigradi2014_330r7, adf2, afed, f0fe, 18af, ecaade2017_056e, 0270, 1148, 6e8c, 441d, 1177, f440, 60ea, 151c, 9406, 3fa6, 1404, 8ef5, 7d75, eb40, 4eb7, 4d55, 8542, caadria2016_819w34, d8b6, sigradi2014_045g4, 6405, d09a, ddb9, 6a0e, 40c7, 5cdd, f439, acadia16_12r1, 0055, 9547, acadia14projects_357ap, ad8c, c20b, ecaade2014_044v10, ecaade2017_013uu, 4a3c, 0e6b, 2142, 2899, ecaade2016_123t33, 7c45, d9dc, 343c, 04dc, e293, acadia16_344t20, ddb3, 6175, caadria2017_113z29, caadria2017_115i30, 4e29, 03ee, b248, 4297, 0fc2, 15c8, 3f0e, ijac201412303b8, 0c37, sigradi2013_386g, 97a0, dff7, 35a2, badd, sigradi2014_345j9, 1076, 3fdd, f464, 9bcc, ecaade2014_133y29, 1167, 276b, e14a, 5bba, 8f33, ff56, 20a1, 0099, 6f42, 7d6c, 44ee, ijac201614103k3, 0c86, e766, ecaade2015_101d20, 23a5, 9abf, ecaade2017_148d, 8b7c, 9e47, 21b4, dd6f, c87b, e6e9, 51b9, ef1b, e95e, 32ac, 2030, 3d5a, 312f, 4794, ecaade2014_071v16, b980, ab96, cf27, 4714, c97e, ed36, eae7, 42fb, acadia14projects_531k, caadria2015_172c26, 56de, d3df, d745, sigradi2014_178r5, 8563, acadia15_173t6, d799, d015, sigradi2014_103y8, b809, dbcd, 8398, ecaade2015_207t46, ijac201513303e11, c253, 24b7, 21a7, a510, ecaade2015_241a55, ecaade2014_198o51, 6e98, 0782, ba41, db5f, caadria2015_185p27, ecaade2015_180v38, ecaade2014_108c24, e860, ecaade2016_217n55, fadc, f991, ecaade2014_194l49, 0e4e, 52cb, ecaade2016_071z18, d4d0, 9347, caadria2015_190n28, 545c, 6c52, acadia14_199aj, 8632, 84c7, ecaade2016_198t52, sigradi2013_342v, ae68, caadria2015_220b34, 22da, b004, e4a2, acadia15_431r18, caadria2016_125s5, c8b0, 8bb7, dfe9, sigradi2014_345x8, e83a, 9e88, ecaade2014_066o15, df80, 273a, dada, 1f5b, 48f4, d213, acadia15_469o20, e4d5, 9edb, d4da, aad9, 9d11, 6018, 2056, ecaade2014_153t36, f778, 972d, c372, 9356, e60c, e902, f4d0, bfd6, 2f9c, ebee, a008, cb6c, 134b, 52bd, a6df, aed3, 353e, 0393, 26a9, fb1a, 5dbb, 0b5f, 98e7, 8065, 4554, 1118, e481, fae4, f445, d7f0, ecaade2014_195o50, 78d9, sigradi2016_512a, d8c2, 10e4, 8857, 5a22, acadia14_281z, 0375, a820, 7f97, ijac201513205z7, 7615, 6f97, 17c8, 7973, cda3, f9c5, ecaade2016_144g40, d7a5, 126a, ecaade2016_102o27, 46f8, 82ce, 3d19, 6fd0, ec2b, 9033, caadria2015_124a20, sigradi2014_291o4, 6e2e, edd6, 8ed0, ecaade2015_22v4, 2312, ecaade2016_025d7, ijac201614401c1, ascaad2016_029y11, acadia14projects_339aw, ecaade2016_190s50, acadia14projects_445aa, ecaade2015_229f51, 2d98, 37b9, 0e12, 2bc4, d042, 7190, caadria2016_209w9, 51e0, 9789, 5ee6, b913, ecaade2015_200g43, 739b, f0c7, c37f, ascaad2014_022d4, ecaade2017_026uu, dc48, ce3e, 264a, 8924, 442b, sigradi2015_11.136r24, 1244, 694c, 110d, e572, 44b4, 940b, 052c, 8471, 91cc, eba6, fc2b, b880, ecaade2015_211z46, ecaade2017_091uu, c6c8, bec4, caadria2016_507i21, 56fd, 3b84, caadria2017_042z13, 578c, ea17, ecaade2015_33w5, ijac201614104f4, ecaade2017_249xx, ea22, 00de, 34db, a7fd, ecaade2017_006aa, 754b, e217, 85e6, 39af, ijac201513206t8, caadria2017_051s16, 721c, 1db3, 7276, 5c7d, ae96, ascaad2016_014h6, e15c, 94f2, ecaade2017_006mm, 5c50, 11f5, b26c, 837e, 236c, acadia14_479c, acadia14_125ab, abf0, b69e, sigradi2016_571vv, ff71, acadia16_244j15, sigradi2014_345k8, sigradi2016_712nn, caadria2017_183h44, ecaade2016_096s26, f36b, 220b, acadia15_451x19, b281, 425f, 1bf7, 5451, c244, 14fc, ijac201614204w9, 4565, b8ee, ecaade2016_067z16, 9d89, ecaade2016_197c52, a339, ecf3, 95aa, 25ae, 5bc7, 73f5, 47e1, 3f9e, efc8, e06c, 72a0, 8081, f56a, caadria2016_197n9, 7a86, ascaad2016_014g6, d594, f01b, caadria2017_070o22, 1925, f0db, f84c, 71db, ab11, 7176, d247, f416, cfee, 969e, ecaade2014_019i5, cc23, c9d4, 1c10, b42f, ce38, ijac201412403x6, 62af, e642, 7d8f, 3e72, 3b9c, 54ca, 799e, 80c3, 766f, fe85, 8bf5, ijac201614204z9, 94e1, e344, 4923, f9a1, sigradi2014_128e1, c208, 54f5, f7b6, 8b09, 7043, ecaade2017_031tt, c36a, 7307, ff7c, 3068, fafe, 59ae, caadria2015_108y16, a3a4, 5f74, 0c61, 27c8, sigradi2015_sp_4.388b30, caadria2015_010x1, 17df, 2c57, 8458, caadria2015_226p34, bd96, b561, d227, a2ff, 83cc, 66a9, caadria2015_102c16, 7c53, 7b6e, c480, add0, acadia14projects_627al, ecaade2017_017f, ecaade2013r_010z6, caadria2017_016w6, 88a1, acadia16_440a26, sigradi2014_282m3, caadria2017_118g31, sigradi2014_266h2, sigradi2015_10.307h21, b106, 2afc, c148, 6039, 4f0d, 4e5d, 38ab, ecaade2017_098jj, 4370, ecaade2017_265n, 7f0e, 88c5, ijac201412301p6, e63b, 35ac, caadria2017_104r27, beb9, f10a, cfa9, 4ac4, ascaad2014_003p1, db46, 09cb, sigradi2013_263p, 0116, e5a1, 131b, d3da, dd4a, 7adf, ecaade2017_142xx, 91a1, fd2e, sigradi2013_327s, 6083, sigradi2015_8.239c14, caadria2016_033t2, b6f1, acadia14projects_317u, 3f80, 227f, ascaad2016_028r11, 1512, 2126, d05d, a961, 39e0, e7e9, 5be8, fdf0, ecaade2016_120k33, bcc4, 51df, c65f, c901, acadia16_88d6, 2c62, f540, acadia14_389ay, 9880, 1a36, 026d, 45e2, bdc6, ba9e, 7b9a, ecbc, d1af, 52f4, e4e0, 72e5, 0e2f, 838c, ecaade2017_211dd, c246, 2252, 606b, caadria2017_048o15, f3c8, ee13, 93ea, ecaade2017_232d, ecaade2017_009v, acadia16_280d18, 415e, 015f, 1026, bc71, 3020, ijac201412303g9, 28ac, 78d3, acadia14projects_637ah, 1cb3, 9eaf, 0960, 7069, a49b, 086c, 1677, fc1c, 7f86, 162b, ijac201513206c9, 26ef, b5d6, 7e34, ecaade2017_192o, 45b7, sigradi2015_8.189n13, 0048, 3123, 5d09, 6a9d, 8511, caadria2017_145k38, feb1, 9403, 2dff, 47fb, 5e81, 6e2b, 73fb, 2df2, acadia14_555d, 6dd9, 38d3, 68a5, caadria2016_713s30, a208, caadria2017_043x13, a9fa, 0c46, 1230, 0543, a00d, 5106, 0432, b523, 6abf, acadia16_62c4, 7830, acadia16_98n7, 7ef3, 1920, b775, 91a3, 3327, acadia14_479at, 6448, ecaade2015_247f56, 2c2d, 9aa9, acadia14projects_365ai, 1e50, 82fa, c681, 97c6, 7c6e, 49aa, sigradi2013_401f, aa5d, da21, 8ba3, caadria2015_226m34, 7088, b8b2, 1f72, 7ad1, bd5e, acadia14projects_699d, ecaade2016_243d65, fc3c, sigradi2014_305j5, c322, dc8f, 97f8, 592b, sigradi2013_400l, 7118, ec65, 183e, ecaade2015_140e30, ada8, ecaade2014_168f42, c3f3, 88e7, caadria2017_069d22, 8ac6, sigradi2013_393m, ce79, 560e, b4ba, sigradi2014_144u2, 78e1, 1fe6, ijac201614308j5, f852, d11f, 73d8, acadia16_344z20, 86c7, 7664, 466a, eaf9, 58f6, 18aa, caadria2015_126p20, caadria2016_529s22, caadria2015_073h10, acadia14projects_247t, 8641, fe65, c1f9, 8048, ba67, sigradi2014_279a3, fef4, ecaade2017_085g, ee93, e84a, 4b0c, 3083, 46b4, ac19, c18f, acadia16_344a21, 3498, caadria2015_208e31, 6fd4, ecaade2015_318z69, 8365, sigradi2013_62, c824, 520a, sigradi2013_155f, d47c, ecaade2015_115y22, ff2e, c89b, 7451, fbf3, ijac201513305h12, 8757, 6941, 8076, 421f, ecaade2014_112c26, d76d, c880, 9d04, ascaad2016_003f2, ascaad2014_017n9, e367, acadia14projects_357as, ecaade2016_042j11, a9dd, ba9b, 1ad1, 808c, 2341, 957d, 1b4d, 9b1c, 6c3e, f2cb, 9779, aaae, 7beb, ecaade2016_067d17, 79b1, d888, 4551, ac1c, 0874, cfc8, b38f, 300b, sigradi2016_440hh, 7e57, acadia14_463s, ecaade2014_113n26, acadia14projects_189au, 4bba, eb2b, ee50, e40a, 5684, fe8e, 5bd8, ecaade2016_230w61, acadia14_375az, acadia14projects_135o, 233b, c7c2, 414d, 9ce0, ecaade2014_036f9, ascaad2016_046t19, 3fc6, f13d, cc95, 4dc8, 85b6, 6c6b, 41f5, 25eb, 7f81, ecaade2015_306k67, ecaade2015_280c61, 8596, e11e, f847, 674d, 829b, 9b33, 600b, 7663, 3f48, 95ef, 552e, 3d69, 9da5, 0756, 914a, c682, b9cc, ecaade2016_067y16, 9137, af9e, 2437, acadia15_243w9, 3f41, ecaade2017_052pp, 744c, 6b25, 433b, caf8, 6f0c, 7765, 7fe8, 1a27, 39db, 0350, 972e, ecaade2016_164o46, f904, 2268, 113e, 4681, e21b, 2d41, ascaad2014_004g2, dea4, sigradi2015_7.146b10, bc7f, ecaade2014_233i60, ecaade2016_ws-dleadd68, ecaade2017_291n, ecaade2014_233b60, ascaad2016_025r10, ijac201412402z4, 7686, c1a2, ef6c, acadia14_601ag, 9d4f, ecaade2015_82c16, 4950, 6511, d3b6, 46de, 8dd4, e060, ascaad2014_016e9, 6d88, 8fd7, 8dc8, sigradi2016_781d, 0ec3, 1bd5, caadria2016_095t4, 4746, 5067, ecaade2014_182y45, caadria2016_291c13, acadia14projects_115ak, e894, e807, 1821, f48f, 6e77, ecaade2016_162r44, ecaade2015_173h37, 55a7, 45a8, f070, 849c, 4ec5, 5b3b, 9000, e35c, e44f, 6e93, ad0a, 956f, bc2b, a9d0, da83, 2401, 77bf, 51d5, 067e, afe3, 2672, e7dd, caadria2016_819n34, 5a42, d454, a3bc, 8555, bbe1, ecaade2015_114x21, 8d41, 48ed, 862e, cd2b, ecaade2014_226a59, b93a, bd4e, 59d9, 80fa, c2f3, ecaade2014_080j19, ijac201614407s4, 6b5c, sigradi2014_239h9, 0c1d, cc97, eb37, 79c6, 7106, 406f, 8a5a, 9345, ecaade2014_128r28, 74fc, 21e7, 4018, 31c4, 3937, 8205, 3a2f, sigradi2013_386t, 79be, 8b31, 7f17, b10b, 47e9, b1cb, afe9, a6b0, caadria2017_052w17, 6348, sigradi2014_136d2, 53b9, bf39, 80f7, f38c, 468b, ascaad2016_039v15, 87e8, 62a4, sigradi2013_77k, b53a, b1a5, 5eaf, ecaade2017_256ee, 5b56, d546, a9a6, 5825, 9b30, ecaade2016_185g50, 322d, 5635, acadia15_57l2, ecaade2016_198u52, ascaad2014_017s9, 6dd6, c3d1, caadria2016_013c2, ae89, fbc7, f8c2, 1988, c79f, faed, 0ec6, 7257, ef52, 0178, 0e24, 944f, 5182, df7d, 92a1, b5f0, d1bc, 5dd9, d489, 2cc4, a502, 9d63, 3cb0, fd88, e690, acadia14_375g, 5bcc, 7759, 00b9, 1eed, ecaade2015_84c17, ecaade2014_140l31, 2f33, sigradi2014_284x3, 650a, 5c84, 8245, bae2, f6bf, 5442, 87e2, 3d14, 0d56, e421, bc5a, ijac201412301k5, caadria2015_126n20, 03c6, 7360, ecaade2016_154f42, adcd, 37b0, f459, 9f93, acadia15_161h6, sigradi2015_11.34y23, 823b, 1889, acadia14projects_177af, e592, ecaade2015_314i68, caadria2015_226c35, caadria2015_111f17, 7d35, 497b, 8e3c, 4ab8, caadria2017_029k10, 2f5b, e597, ecaade2014_112w25, 1bcc, 058f, beb8, e9ed, ad77, b417, 7ac2, 6b57, bc67, 0a2f, 1229, 8354, f741, ee7a, 9653, 0405, ea6f, b468, b069, acadia15_232v9, 000a, ecaade2015_152t31, 991d, f1e5, 1715, ecaade2014_122w27, 88a0, ecaade2016_140y39, ecaade2014_015k3, d4cc, ffd2, acadia14projects_497y, fa81, sigradi2015_4.219e7, 8418, 4c7b, 5fe2, sigradi2016_637w, 978e, acadia16_372i23, 39a2, 973e, ecaade2017_189rr, 1639, 637e, 8981, acadia14_435as, ecaade2013r_019w9, acadia14_247o, ecaade2015_55o10, 8447, caadria2016_517z21, c884, ecaade2015_225o49, 77f2, 0cb2, ecaade2016_185c50, 41be, 1b6f, 8adb, f335, adb5, daa3, 9ffa, 95cd, 180d, acadia14_681ar, 2d18, 8afb, b4ee, 6351, 5d8f, 8d0c, 5b6c, caadria2017_003w1, 3c01, 8a76, ecaade2015_130c26, fefb, f830, 403a, a5cd, 3288, d2e5, 4a77, 6993, 51a0, cf40, 57bf, 492d, fd49, b5bf, 236b, 7913, c52c, 0c1b, 1458, c586, caadria2017_055p18, sigradi2016_470x, 26c6, 35a8, ecaade2017_108g, 34f3, e5d5, f495, b844, 5370, df7f, bb3a, ad7e, ijac201614308e5, 7ffc, f770, d79b, 62e5, ecaade2015_222b49, dac4, 4508, f365, ecaade2017_309rr, f407, 18f6, 55b7, f3dd, caadria2017_016z6, 9392, 77c8, ae2c, c840, ecaade2014_089n21, e41c, d763, 3ea8, ecaade2016_224f60, 11ac, da38, 539f, sigradi2014_273r2, 7909, ef49, ecaade2017_253bb, 45a0, acc3, sigradi2016_777aa, bf24, sigradi2013_366z, acadia16_352f22, 0bcf, ascaad2014_009d5, ecaade2016_190p50, ecaade2015_333h72, acadia15_47k1, ab98, 3cfe, d7a1, ecaade2015_269s59, a44c, fbe2, caadria2016_105f5, 550c, ecaade2017_085d, 16e4, 65a3, 7e73, ijac201614105i5, 3179, 09de, ecaade2016_118t31, 8a64, sigradi2016_752ww, ascaad2014_022o4, c9d5, b04d, effe, 36ac, 50a8, 02b8, ac6d, 1bac, 1fb9, 99f7, 4401, 9401, 767b, a2e5, 4be1, 02bd, 943c, 64d5, 25ca, 1896, 3518, 1634, 1f61, ijac201412304z9, 68d9, 17d5, e4ec, 57ab, 6f6c, 6cc6, caadria2016_683e29, ecaade2015_144e31, a6ad, 7fc8, 85b8, 05b8, 42cc, 1b0e, c977, dbb8, e04f, ecaade2015_127s24, abc6, c683, b6a0, acadia14projects_63ad, a504, e585, e758, sigradi2016_381l, 134e, c09e, cbbc, bf99, 99ce, ascaad2016_039n15, sigradi2013_30k, 9fc1, c66d, 2eea, 868c, 884a, 31af, 9575, 06bb, 051b, b1f2, ee00, a3da, sigradi2015_10.309c22, 93ad, 5d59, 40c5, cd5f, 3175, ce63, c909, 9a89, fea6, 771b, 27dc, c7ab, 0419, 447f, sigradi2013_281, acadia15_469j20, caadria2016_673w28, f976, 5fff, sigradi2014_037y2, ed77, d159, 206b, 39d8, 7ab5, 410f, b7bf, 8f36, c8aa, sigradi2014_289i4, 2543, ijac201614208m14, acadia14_531y, ascaad2014_014a8, 50e6, ecaade2017_203jj, caadria2017_021e8, b89c, 5065, c221, ecaade2016_237f63, caadria2016_851r35, 9467, c3d6, 1a7d, d001, ecaade2017_071nn, 91b1, ecaade2015_53k9, 04f0, acadia14_589c, caadria2016_755m32, 51fc, 020b, aab4, sigradi2014_151i3, d0bb, c597, a427, a211, 0fe1, ijac201614301d1, 9196, 47d7, a2d5, 146c, 3dd8, b27d, 8941, ecaade2016_021w5, acadia14_463h, eb84, b449, ca96, 1992, 6ca0, 24e0, 866e, sigradi2014_345c9, c6a3, 71cc, e7a8, 2258, 6073, 0edb, acadia14_531z, 4145, ascaad2014_024p5, 9d94, d5d7, c968, 4378, cfad, caadria2017_015g5, ecaade2015_201y43, bdb9, acadia15_149y5, 9ded, acadia16_344i21, 0aef, dea9, ecaade2014_108g24, 95c0, f585, 04d6, 7eba, 393c, 20ec, 46da, 056d, caadria2016_405g17, ijac201513303c11, 67fb, 1a85, fd4b, fb70, e18e, ecaade2016_110e30, d749, 8058, e4a3, acadia16_260f16, f8d6, caadria2016_135c6, acadia15_161l6, ecaade2015_92j18, ijac201412306e3, 50ef, 49e8, a118, 09ef, 7097, 4b03, ecaade2017_011ff, b6f6, 6cf0, 3662, 10af, 5577, 17fe, ad01, ecaade2017_213qq, 5525, b4ad, 5871, ecaade2013r_010r6, 6e5f, 01e7, b94a, 7fe7, ecaade2016_161x43, caadria2016_301m13, ecaade2017_215uu, sigradi2013_313, 737f, ascaad2014_004b2, sigradi2015_8.334s15, ecaade2016_040t10, ecaade2015_336w72, c3ff, ijac201614402m1, 152a, 7485, 38b1, 4f9c, a951, sigradi2014_128d1, 90f2, caadria2016_703l30, ecaade2013r_002z1, 41bf, 2569, 3814, 522c, ecaade2016_057l14, e940, acadia15_223k9, 97ce, 7c58, d3e7, a6e9, ecaade2015_87t17, caadria2017_168b42, ecaade2017_017z, e17b, 43f1, ecaade2015_73e14, 2edb, db89, 638a, ebbc, b1f7, ecaade2015_61k12, c590, e375, b845, 7ddf, 5a1a, 93e1, sigradi2016_448cc, b662, 123e, 4fe8, ecaade2014_180b45, d013, 2960, ae77, sigradi2013_101m, d04c, c54c, bc0a, c3df, 46a2, 3b60, ascaad2014_001e1, eac6, 8797, f39c, 63f0, ae86, 72a8, b4d7, 57f8, ijac201513105f4, c7f6, 705c, caadria2016_871t37, cd42, sigradi2015_9.347a18, 685f, 3d54, ijac201614202x7, 9327, sigradi2015_sp_11.303r31, e366, 6c59, 16fb, 0674, 83ae, b7c1, 31d0, aadc, ecaade2016_063u15, fcd7, ecaade2015_170r35, 9ff5, acadia16_478h28, f403, 3e11, c52f, 58d8, 4abb, ijac201614309k6, 510e, 78ce, c339, 5430, c53c, 834c, acadia14_365al, 0c1e, acadia14projects_531r, acadia15_243b10, 0af1, ad55, 9f78, 12ba, fc92, 7b33, ecaade2017_029s, 9214, d992, acadia14_479m, 60cb, 8219, 511c, 339f, ecaade2017_301f, 23cf, e8ea, ac8b, 8379, 7bf4, 049a, 66ca, f0aa, 85ce, 62fd, dd81, dd4e, acadia14_311r, 64f4, de69, 6f9e, ijac201412204s2, e239, 96b7, 8723, 1f53, 8f6a, 9192, ecaade2014_024c7, 23db, 6a60, 2a14, 3e1d, 2107, ecaade2014_018z4, f914, caadria2017_040h12, 6d8e, ijac201412202u1, 8442, c24c, 5e9d, ascaad2014_017o1, ecaade2016_102r27, 769e, 3115, acadia15_69n2, 5336, 2cbb, d2fd, e3c3, acadia16_280b18, 1150, 762d, caadria2015_114m18, 71c6, ecaade2017_053s, 7a9f, c302, 5af8, 8ffb, ecaade2014_214k54, bbbc, ab85, ba21, sigradi2013_397e, 8a5e, bd82, ecaade2016_111p30, 1e79, dadd, 5a86, 2354, b18b, 553e, b89f, f843, 9ea6, 9e87, 6a92, 5330, 9e37, 9c2a, ascaad2016_007m3, 19bb, 65d3, sigradi2014_085e8, sigradi2013_345, acadia14_661m, 5340, ac8d, bdbd, ecaade2016_165t46, caac, 620d, 34f4, 36f1, 4572, ecaade2014_065c15, bcd4, sigradi2013_243f, b0c2, 3b6c, ecaade2016_087p24, e69f, b1f5, a191, ecaade2016_136v38, 4d2a, ascaad2014_022e4, c337, 8316, a40f, 9a91, 5608, efab, 4cfa, 344c, de06, a07d, ecaade2016_120n33, f52e, 48aa, dc0c, acadia15_483x21, fce2, 336f, ijac201614303f2, a90e, ijac201412407a1, f474, ecaade2017_100f, faf3, 1a1d, 3156, ecaade2015_170t35, 28a3, f145, 61f8, 670a, f788, 7381, 233f, a186, a413, e838, fc01, d16a, ecaade2015_180u38, 893b, 960e, ff9e, 56c3, ecaade2015_144c31, 8440, 196e, f3ce, ecaade2016_006u1, 212e, 7ec6, a910, e97b, 5b4b, ecaade2016_108p29, sigradi2014_263y9, 86b1, 8052, 5999, ecaade2017_184oo, acadia16_140b10, 8503, dd77, d1cc, caadria2015_081x11, 49f6, 5349, caadria2017_016s6, 7cf3, 87ae, 4ce2, 1180, 221f, 6ebc, 5c6a, f7aa, 698d, 6a38, caadria2015_162y24, 00d3, 3ba5, 970f, 327c, 6008, 33da, caadria2015_004j1, 2a1f, e3ef, ascaad2014_018f2, 10f0, 3e12, deee, 9348, a8b4, 3621, 21a9, caadria2017_070f22, ijac201412408o1, ecaade2017_220oo, b7bd, ae39, c436, caadria2017_104s27, acadia14projects_365ad, 0f62, 8abb, 57e3, e5f9, bef6, 62a8, acadia16_88i6, ea1d, eb7d, cbc1, ecaade2016_237h63, 04e1, e150, 9961, 31cc, sigradi2013_158, bcf6, 6dd7, 00ce, acadia16_88v6, a88f, ecaade2013r_015l8, 458d, 2e14, 1157, 2b87, d649, db92, ecaade2015_170w35, 9d86, ecaade2016_167z47, 1494, 5366, 04e5, ecaade2015_164z34, c514, ecaade2017_215l, caadria2017_125x33, 4a6d, dc4f, ijac201614102d2, sigradi2014_032i2, 4ae1, ecaade2016_130t36, 7dd9, ijac201412204c3, ijac201412301s5, 0536, sigradi2013_248v, 02eb, 23f9, 2f34, 1dbc, 6362, aeec, ecaade2016_ws-afuturem67, sigradi2015_8.189p13, a9c7, acadia15_195b8, 8c0e, fb52, 8bb8, 9041, a224, b444, 5b10, ecaade2014_021u5, ecaade2015_77x14, 91cb, 0ea2, 9c11, 374e, 68bc, d598, 9829, 439f, 6721, 869b, 5a6a, b92f, ijac201614302t1, 0c7e, d5b0, ijac201513206r9, 8f02, caadria2015_081s12, ba73, fa0f, 52b7, 3579, ecaade2016_057s14, 982f, f81e, caadria2017_041v12, 0707, 412e, 4e56, caadria2016_829h35, 89dc, 8783, acadia15_371b16, 80f9, 5838, ae95, 668a, ascaad2016_009n4, 94ca, d85f, 21b3, dacb, 2385, 87a2, a59a, adae, 4cf0, 8d45, c266, 8ac1, df46, sigradi2014_345a9, 3e4a, 0260, 75ee, 29b3, aa4a, a5a5, sigradi2014_041g3, 90f6, fd01, 2d47, caadria2017_149k39, 8936, 7d14, 7910, b589, 92b0, ecaade2015_325w70, ecaade2015_114y21, caadria2017_124d33, 3d22, acadia16_174a12, 083b, c235, 95f3, b443, 11a0, acadia15_417f18, f3c9, c523, ecaade2017_142tt, 2cf1, caadria2015_181b27, 1941, 7f8b, ecaade2014_202p52, 8df0, sigradi2014_313e6, 811d, 95f0, 91e7, 3529, 3431, 9dc5, e649, 199f, d760, 7068, 4393, 6015, 29cc, 5745, cf3f, ecaade2017_156s, 3642, 046b, 9c73, e8e2, 9ca8, ecaade2014_121r27, ecaade2013r_018t9, caadria2015_194r28, 6f90, 45ea, 04b7, 3e2f, 1ff6, f9f5, 592f, c62e, 6c1c, c1ee, 2680, ec2d, 3cf9, ecaade2016_089c25, 136c, caadria2015_142k23, acadia16_140z10, ascaad2014_015a9, 5b2c, 6e34, acadia16_78v5, 65bd, f4c9, 8e7b, 1f29, 7b66, 210d, 9d35, dfb7, 8234, de80, 8f0c, ecaade2017_199x, 9f85, acadia15_57f2, 2425, 8143, ecaade2015_79k15, 0f16, c750, 2783, 6d19, sigradi2014_345m9, 938b, 397c, e49b, 00dc, aa67, abcc, ijac201412408i1, ecaade2017_ws-hybridlabee, 9f2f, 2153, c5bf, f1e2, 0da1, 68b1, 5ad9, 593d, ecaade2017_152vv, df16, 325a, a295, caadria2015_213p32, 734b, 174b, ascaad2016_048c20, sigradi2015_6.329z8, bb60, 02df, 4d41, ascaad2016_044y17, ijac201412304v1, 27c9, 1a6a, 5fd0, d492, c300, 8425, 704d, sigradi2014_178k5, caadria2015_014m2, bb57, caadria2015_102a16, 9a23, 241d, f561, 352e, f918, 32ab, 4710, ascaad2014_019b3, c8be, 836c, 0c7c, f9c7, ecaade2016_136l38, 9584, d3d6, d4ed, ijac201614104u3, 15a4, caadria2016_147j6, 52d2, 8588, 739a, ecaade2014_224v56, acadia15_47h1, ecaade2015_301x65, sigradi2013_194o, cea3, c489, ecaade2016_223y58, 0cf3, 5b31, ecaade2016_118m31, 3eee, 3206, ijac201614305e3, acadia16_270g17, a019, 53ce, 2f01, 94ac, fd03, 1475, 33a7, 4062, ecaade2017_026ll, 5501, efe8, ee96, acadia15_195e8, 21db, caadria2015_002b1, 5a44, 424b, ecaade2015_178i38, sigradi2015_8.47n11, f4e2, ecaade2014_233k60, b4e7, 0268, eaaf, 0f96, 3019, 16e1, 8959, 0ced, acadia16_196f13, 2340, caadria2016_861d37, acadia14_435ai, acadia14projects_117ax, 60ab, c149, 1471, 9019, 4de5, sigradi2015_9.152m16, ecaade2016_002g1, bb35, c552, 2e61, 1cfb, f5d2, 3ec3, sigradi2016_779uu, caadria2015_048r5, ecaade2017_138v, ecaade2014_192d49, b490, 4015, f97e, 417b, 76a3, 413e, caadria2015_122h19, 9533, 5885, 695f, 2e2b, 71bf, sigradi2013_347p, 94a3, ae5a, cd1e, 573a, fbe9, 922f, ecaade2017_308y, e79b, ecaade2017_ws-archieduaa, a98e, b8db, ecaade2013r_013w7, sigradi2013_390d, 8ed8, ecaade2014_050b12, aa88, ecaade2014_143u32, sigradi2014_279x2, ascaad2016_036w13, sigradi2015_10.309k22, c1f1, a0d9, 5857, caadria2016_703r30, a072, 89c8, fbe3, fee4, d62c, 6162, e728, d253, 02e5, ecaade2015_273k60, ecaade2014_206z53, 81ba, 1222, 80fb, e81b, acadia15_57c2, 7448, ijac201614208w12, ecaade2016_217u55, 8a83, ecaade2016_057o14, ecaade2016_078i23, 9699, 89bd, 7cf9, sigradi2013_429o, 01fe, debf, 25a3, 08ad, 671f, 252d, 2f3d, caadria2016_861f37, 68dd, 5401, ecaade2016_120j33, 4e16, 542b, sigradi2016_815ll, d106, sigradi2015_10.140t19, 6cde, sigradi2016_809uu, ijac201412205l4, 5f04, 34d0, 6359, 2923, 6aab, 0f8a, b127, 0144, ffba, e5b9, 7418, 37bf, 981d, caadria2015_172e26, 5056, cf09, b7c2, f1b9, ecaade2014_159n39, 35a1, 8f52, ecaade2017_jgop, 654a, 9efe, ecaade2016_089g25, e763, 7e31, acadia14_531p, 251f, fb20, sigradi2015_sp_11.303o31, caadria2016_517u21, 3385, 1dfc, 9ebd, 3440, f0d1, c2a3, 1566, d05e, 9513, 7544, cc22, 1ebe, 182a, 76b2, ascaad2014_013b7, 21d8, ecaade2016_095d26, 2d61, d646, ecaade2017_249a, a9a9, be48, 390e, 1f55, 4dcb, 9b8e, 1a81, f026, 5e4d, ecaade2014_049a12, 8a06, 9d96, 43c4, c0f9, 6c1d, sigradi2013_267t, d668, ijac201412304i1, acadia14projects_473at, 6ca7, 3cef, 3d31, ascaad2014_032s9, cdfe, fa94, ecaade2016_139c39, f461, 7fb4, 4228, 3c76, ecaade2017_133c, sigradi2013_429f, ascaad2016_040e16, ecaade2017_050k, 1d44, 789f, ecaade2015_158e33, f64d, sigradi2013_425r, acadia15_469h20, 425d, 05e6, ecaade2016_102g28, ascaad2014_014r8, caadria2016_477e20, 4a13, aef9, e5bd, c61c, ecaade2017_277xx, 354a, ecaade2014_086m20, 5350, 186c, b1a7, 669e, 63a8, acadia16_224d15, 1459, caadria2016_177j8, dbcf, 1194, acadia14_339am, ea38, 3c5a, f4c3, 287b, d471, d688, b43b, 5e48, f225, 8011, 2eef, 01a9, 0e91, d8af, de6b, 28d1, c7e6, 5593, b397, 96ab, 8eb8, 2d64, 2138, ijac201412402s4, sigradi2014_048v4, 7060, 6606, cbea, 89f7, e459, f59f, 7c16, a3d1, d606, c5bd, d49e, 1888, 9801, 426c, dc9f, ecaade2017_076hh, 2728, caadria2017_057d20, 4d27, 4ff8, f647, ad74, 6d4e, acadia14_91t, 6615, 1bad, a4e6, 3ee3, da1b, caadria2017_132j35, 079c, 91a6, a663, ecaade2015_241b55, 3d1a, 4e02, ecaade2016_019m5, 43ed, ecaade2015_332t71, 358e, 7891, dae1, ed0b, 17a0, fe78, 6d80, 34a3, acadia14_365ah, sigradi2013_41t, 63cc, e2fd, caadria2017_118i31, 87dc, 7632, 8ca9, 2fea, ecaade2017_249b, c858, ecaade2017_054mm, 3eaa, ee8e, 74cf, 8630, c2b7, f256, ce19, 753e, 1665, ac6b, 37e2, 8264, d77a, 0783, a8dc, d81e, a997, 12d4, 21eb, e449, 48e9, 1246, 6602, 9424, ijac201412408u1, 7103, 85fc, 0b3b, 0382, 07bc, a598, 0423, ecaade2014_215w54, acadia14_681am, ijac201513103u2, 13bb, ecaade2017_156u, acadia14projects_479j, 9f23, 0f79, c1db, ec5c, 3732, 2458, 77b9, caadria2016_755r32, fcfc, 9e3a, sigradi2013_342k, 943a, f253, bca4, caadria2016_673c29, acadia14projects_117az, fe39, f4b0, 9969, ijac201412303z8, 9432, 87b4, e84e, ascaad2016_046k19, sigradi2014_178j5, ijac201513202m6, 6a67, 2fb1, 80d7, 33ed, e282, ecaade2016_040n10, ecaade2014_195m50, 5a0d, 5b40, e48a, 1bcd, sigradi2016_400m, ff3a, 3ed1, caadria2016_589b25, 63e2, 7bcd, ecaade2016_077y22, sigradi2014_284f4, d155, fc3b, a999, ecaade2016_046a13, eb7e, 5755, e09c, 83a5, acadia15_173z6, ef4d, 6776, 0e57, 6d44, ba0e, 585a, 203b, b06b, d470, bcd2, 4f13, 765d, 71a3, 5cf7, 769b, 827a, d2ab, e6dd, 8954, ac05, 8908, sigradi2016_637dd, 5290, f182, ecaade2016_074r21, 93dc, 2d69, eec6, ascaad2016_016r6, 9c97, caadria2016_809f34, 7de6, 11b7, b2cf, d365, acadia14projects_699f, c6eb, 3d29, ecaade2017_046d, 520b, 7b36, 5bad, 10cf, c61f, 5d94, 1dd5, 3a92, 3935, 29ea, 04c2, 0f4c, 103c, f250, ecaade2016_230u61, sigradi2014_108c9, 5d74, 6c19, e27c, 2acd, e428, 7bd1, ecaade2014_094m22, ecaade2013r_002h2, 8bd3, 893a, 01e0, 953e, ad27, acadia14_63af, 0f7f, sigradi2014_152s3, 7343, sigradi2013_194u, 7808, ascaad2016_027y10, 7841, a635, 4f20, 0adf, sigradi2015_10.220c20, a0b8, dbda, 31d2, 5418, eabd, a546, ascaad2016_021l8, caadria2017_189f45, ecaade2016_213l54, b560, ecaade2017_229ii, f231, ecaade2017_073n, d4d9, 14c4, 7240, bfb2, 9eec, 23f7, acadia16_332z19, f79c, 9bf9, d89c, 1cce, 283e, 9d00, 49ec, 6c9f, dcef, b74c, c16c, 9f6a, acadia14projects_655aa, sigradi2015_8.41w10, 9616, 9d0b, ijac201412403y6, 3d66, 19d5, a0bc, acadia14projects_497z, 7777, 0975, 92dc, 1172, 7763, 4647, 1baf, 7a68, f8b7, ff7b, 8c91, 4c02, 9972, 3714, 444e, 872d, caadria2015_202a29, 9102, 75d3, c56a, ijac201412402n4, 1bc6, f9df, d6fa, d656, 6ca3, acadia14projects_549t, 2548, 61b0, 0d33, c642, 27f8, 0986, acadia14projects_301h, fe9d, 8574, 55a0, 7734, 7cc9, 0d53, 475c, e77d, 3e09, 953d, 52c7, 4888, ascaad2014_017r1, 33b6, 14a8, ddc6, ecaade2016_028h8, 64fc, 70de, 58ec, 902a, 5e2e, 0ee0, bc7d, 767f, f72b, bdde, 9153, 309a, f344, 3e7c, bd2f, afc2, sigradi2015_11.34u23, a740, 17ad, caadria2017_023r8, 6007, 4ee7, acadia14_267l, 87b8, e467, f706, ac37, 3656, a06b, acadia15_110u3, 46a7, 74af, 7318, acadia16_184t12, acadia14projects_445ak, fde2, 8a4c, 8c89, 5024, c346, 8e86, 5949, 1f93, ecaade2014_233x59, 15e1, 83fe, c644, 205c, acadia14_153d, 689b, 5e43, d011, 9667, 8da7, 2f0e, ecaade2017_101m, eb73, ascaad2014_031f9, ecaade2017_277kk, 06ad, 188a, bd06, bd36, sigradi2013_41i, 56f5, 6a70, acadia14_317r, f80d, d211, ef16, fe35, 5fcd, 2968, 8867, 6ef8, acadia14projects_709am, cd2f, 89e9, fed5, 2904, ecaade2015_115z22, acadia14projects_145aa, ab18, 25c2, ecaade2016_079p23, 8031, c1a3, 9b81, 87b2, 757b, 5912, ee2f, 092c, sigradi2015_6.42v7, 5450, ffc2, ijac201412204p3, ecaade2017_108e, 2325, 591b, 540c, fce0, 8738, 1f69, 4a3e, acadia14projects_691ax, ebbb, acadia15_407o17, 8b26, ecaade2017_066u, 27a2, 29bd, ea3e, c485, 7ed8, 7c48, a597, 6064, ijac201614101b1, ecaade2017_105uu, 520d, 8192, 0582, 071f, a495, 2b01, ecaade2015_87s17, 39f1, 8f13, 399c, caadria2016_819x34, 727d, f016, 0f17, 4b9c, acadia14_301b, 6681, 3803, 6531, 4deb, 0720, ecaade2016_132w37, 8be0, ascaad2016_010a5, 5a79, b7e6, e587, acadia16_124f9, 3c13, 4928, 3502, 825f, 4d36, ecaade2015_298l65, 8e20, bb21, 4bff, ffd3, 4476, 3c68, 9983, 5c1e, ecaade2014_094h22, ab77, 0532, bba2, c034, 3362, 20f0, 0fb4, ecaade2017_199y, 2c9e, 0bd7, ijac201614201a7, caadria2016_033x2, a8ec, 870b, f822, 482e, 6eb5, 365b, 12a2, a8ab, f1b3, ascaad2014_022i4, 2113, 6581, 9ee2, e5ac, 9b92, sigradi2013_117b, ffcf, 7aab, ascaad2016_003b2, ijac201412205w3, acadia14_719r, 4118, 0af2, b5de, f7bb, 8605, 2391, 5171, caadria2015_226a35, b28b, acadia14projects_145z, fcab, a68a, ecaade2014_057h14, 5e60, 786f, 9940, ee9e, caadria2016_167a7, 5722, sigradi2014_047i4, acadia14projects_237av, e617, 8a21, 393b, 10a8, 449b, 42ad, ecaade2016_047n13, ijac201412401y3, aa00, 25a2, acadia15_497m22, b072, a199, d9f1, caadria2015_084x12, 0b9c, 8a0f, 0277, 91cd, 53f6, afba, b31c, 359f, 0545, a72c, ascaad2014_026u6, ecd2, 89ae, ecaade2014_146t33, be43, 2906, 71b2, c7c4, a6f0, f692, 9ed6, a45d, be6d, caadria2017_062u20, 3cae, 8f1f, 8927, 318c, 7501, 0b4f, ascaad2014_008m4, 9150, caadria2016_839j35, ecaade2016_126p34, 3293, 4436, acadia15_274n11, acadia14projects_135y, eff8, 2750, ecaade2017_140bb, 534e, 8f45, e88d, 9a5b, caadria2016_177l8, 3420, 208b, eac4, 4fc4, 04b8, caadria2017_016v6, 3d6e, 3ea4, 1763, 3403, ecaade2017_302gg, 324e, d320, 095d, 9cab, ee6a, 1aca, 5572, sigradi2015_8.27m10, caadria2016_405s17, 7c5d, caadria2017_058m20, b657, ijac201412404a8, 7be4, ecaade2013r_009b6, c31c, ecaade2014_185t46, 5a01, 5669, 1f4e, 6c85, 1481, 9158, 9f2d, 1c0d, 4574, ecaade2017_053a, ecaade2017_124x, ecaade2017_094t, a8af, sigradi2016_544e, 61b1, 692f, c63d, ecaade2014_224l57, 4f07, d078, c6d4, bb14, 07dc, acadia15_137y4, ecaade2016_037a10, caadria2017_069b22, e130, 61f7, a7e1, a425, 2d63, 1be2, 13ae, 8bea, ecaade2015_170l35, ecaade2017_017e, dd26, 2a30, 7151, 9173, e33b, acadia15_203m8, 45ba, acadia15_343w14, ef08, 729e, 5e98, ascaad2014_011a6, 92a3, 5aed, caadria2017_155p39, caadria2016_187w8, 00ee, ecaade2017_021s, b48d, ecaade2015_64d13, caadria2015_218o33, 0b4a, 53fd, be72, 5098, caadria2016_851c36, c7fc, c93c, fdae, ecaade2016_198l52, 70b8, 2be0, 720e, 914c, 9f49, ecaade2015_148n31, b6de, f22a, sigradi2013_189k, 6bcf, ascaad2016_024i10, 29a4, 448e, 2eb7, 5dee, 3202, ecaade2016_099h27, 52c0, dee2, d8ef, 205e, e39f, ecaade2017_071ss, 8ff7, 4051, a46a, 42b5, ecaade2016_068j18, 7c2a, 42e1, ecaade2015_13r1, acadia14projects_479ar, 5bca, ecaade2015_158u33, 93e0, cdd0, 13da, 733b, ecaade2017_215w, d5eb, 9985, sigradi2013_274u, c75b, ecaade2015_33k6, bc6d, 6409, ecaade2014_096w22, 6147, ec22, 7d69, acadia14_365ak, 2a5e, sigradi2013_54, acadia14_63au, 8b3e, 4d6d, 37b5, 03ab, 2ae9, acadia14projects_427ap, 757e, 6074, acadia16_450r26, dad1, acadia15_497f22, a5ab, 1efb, 9b68, sigradi2013_393s, 5dfa, 5322, 2f89, 1c40, sigradi2014_186c6, dbbf, db03, c74b, a63c, f6ed, b329, sigradi2014_021p1, 96ae, 7871, 61a8, acadia14projects_435az, 2637, 6152, caadria2017_096m26, 354e, 454e, ba6b, 3989, 3d42, 59ec, e1ea, dccc, 6bd1, ijac201614201s6, 975d, 0cb0, ecaade2017_291i, 13b2, 856d, ffa7, adc1, b78c, 62db, 0106, a577, 8fb2, eac1, f9da, e176, 4cd9, caadria2015_126e21, ascaad2016_013y5, 348e, sigradi2014_159g4, 5a1f, 55c7, 5c89, 8971, fdb7, 7b14, acadia16_344p20, 62ab, 1124, 56a5, 3dd1, f888, ijac201412204z2, b2dd, 7543, sigradi2015_sp_8.6i30, 0b58, 1847, 2cc8, c88c, e3d2, da30, 5063, acadia14_199ad, 5c9d, 0de0, b6c9, ecaade2016_150a41, 0130, ecaade2016_096r26, ee08, ce65, acadia16_424e25, e636, 1322, ec0f, 8609, 4ef8, f08f, f751, ecaade2016_163x45, 7ff4, 3ea9, sigradi2015_6.387y9, dc79, sigradi2016_484tt, 35f2, 398f, 57a4, a54a, ecaade2015_138b28, c670, d0b1, acadia14projects_565s, caadria2016_177z7, 5a1d, 757f, f9e0, 5ac6, 9b12, 5360, 3c0a, 3391, bfa4, acadia16_382t23, 6fda, 5a48, 6e8e, acadia14projects_117h, acadia14_463av, 94a4, 9c3d, 3044, ecaade2017_083ll, 3677, eff0, 8c54, 76ad, ecaade2017_146mm, 5047, caadria2015_142j23, 7007, 9a5c, e45a, f56f, 5ed0, 9869, c8d4, 015a, cc08, b19d, bcc3, 20c5, 7540, 42f3, f54f, 2658, acadia14_497ac, c8d5, 629d, ab1b, 6e90, ecaade2014_070h16, ac03, 6950, c2ff, b353, caadria2017_051t16, 5e3a, 1f84, 2576, ecaade2016_191c51, 3fa1, b8f8, b371, sigradi2016_732d, sigradi2013_280n, ecaade2015_237l54, 1f57, ecaade2015_280g61, 8b15, acadia14_479u, caadria2017_015c5, dba0, ecaade2015_148p31, ecaade2014_044j11, 632f, 2b88, 7179, 7494, 752c, bca3, 6ff8, 6bee, c17e, fe6b, a80d, 6a66, cf61, 9585, ba49, f07a, 918c, f2ba, 1b1e, 7155, e88a, 6c09, 5184, 576a, fc24, ecaade2017_108h, 5cef, 7f12, sigradi2015_9.152w16, ijac201614309e6, 8ca2, e099, f0fd, f550, 1e03, 31b4, ecaade2015_114a22, 677e, c6e4, bb1f, 2666, ecaade2016_121r33, 2db9, f8ae, ijac201412303c9, caadria2017_109a29, dd5d, a70a, sigradi2016_428j, 89ec, c151, ecaade2015_303p66, 235c, 0566, ad6d, 713e, 44ae, 289d, a79c, 4ba0, f91c, af4c, caadria2017_031l11, 69f4, 4e89, 7fb5, 62b3, b1fc, 363a, 41fd, bb29, b054, 05b4, 78e2, 40d2, 170a, f266, 0124, fa26, ecaade2015_37h7, a901, ecaade2015_73c14, ecaade2015_114n22, acadia15_483o21, 5d6d, acadia14_135ab, 7160, 881c, caadria2017_051z16, 1a4d, c886, 3a6f, acadia14_375f, 4a84, ecaade2015_207j46, acadia15_323v12, f0f4, ec11, 9283, a795, dd75, 78eb, ijac201614407m4, ecaade2015_22w4, 78b4, 066b, 1bf4, a9ae, d0c5, 47e6, 5f8e, 845c, ijac201614204a10, a214, 8336, 51ba, befc, 55e8, 9f07, 96f5, 30fe, ecaade2017_215x, fe5f, e7b0, 33b1, fdc0, 6d0f, ece1, fcaf, 1cde, 380e, ecaade2014_180s45, 5530, 747a, sigradi2013_234g, 22c5, 8654, 39bb, ce50, 42b9, 11af, c1b7, ijac201513103z2, ac6e, bf89, ijac201513103w2, caadria2017_096x26, 930a, 34fe, sigradi2014_281e3, ee05, sigradi2015_5.384m7, 6623, fed1, 7c9c, 97e3, 58bc, f8b1, 5052, aef6, 168d, 08dc, 402e, dcb5, 0817, f589, sigradi2015_6.42p7, 4265, 23fa, d445, acadia16_372m23, 663c, 07da, ecaade2017_112ww, 2288, a882, 562a, caadria2016_197j9, 2d4e, acadia14_655ae, ecaade2017_301g, 2262, e4b7, ea8b, 50da, 5a9b, 46b3, sigradi2016_601vv, dfbe, e803, b824, sigradi2013_294v, b26a, bd9b, caadria2015_114w17, f3db, 7975, ad7d, f845, cf97, 136b, sigradi2013_183v, 1e66, 6f18, c11c, ecaade2014_168w41, 80dd, b9df, 6690, 4d91, d6b9, 1078, d59f, d771, fb79, acadia16_214j14, 16d5, dbcc, b565, 9b2e, 88d8, 0434, 9f1d, caadria2017_136m36, b96a, fbd1, cd78, 8982, 9420, d32f, 52f7, acadia16_362r22, ecaade2017_264c, a55f, 2c8f, c691, fd95, 8f25, ecaade2017_032a, 8829, 1132, 2817, 9609, ecaade2016_118l31, ebf4, 6bca, ddcb, 4ec0, fe9a, 5daf, aa84, 2b06, 3674, sigradi2013_271p, d67d, 2798, de3d, ecaade2016_074n21, 3716, ecaade2014_133w29, ecaade2014_079y18, c56c, a13c, 8308, 7be0, ijac201614303p2, c64f, acadia15_323n13, ecaade2016_113u30, 5a6e, ecaade2016_077o22, ecaade2016_065d16, 4a99, 96a9, 9372, a0e2, ascaad2014_037o2, 332e, 3072, 3eb4, ecaade2016_040v10, ascaad2014_005y2, f55c, a82c, 5515, 783f, e880, ijac201614402p1, 4712, 6dbe, 12af, 9518, 8d7d, ecaade2016_002d1, 53f1, 6a68, 732e, caadria2016_539c23, 922a, 34b3, e606, e564, f2e0, c370, f312, 0cc8, e4a1, 6f20, 5e2d, c17a, fb53, ecaade2015_55m10, 32dc, 44df, 7f2f, ecaade2016_094l25, ecaade2015_227o50, d50a, ecaade2014_149i34, 08f5, ecaade2015_334n72, ee80, a9ba, 6f74, 7561, ecaade2014_044e11, 761f, ecaade2016_108v29, 2782, d246, ae3c, 3af5, d987, ecaade2017_282p, 44e2, e00d, 4785, ecaade2016_007m2, 52f5, sigradi2015_8.186g12, 8c95, ecaade2015_297d65, f1a5, b96e, a321, 0159, 40a7, 6a90, sigradi2014_213b8, ecaade2016_071h19, sigradi2014_169n4, a9f0, 7ab3, ecaade2017_026oo, 2a6f, feda, bb7a, 6477, 2b43, 0a15, 4b55, b5cc, 99dc, ascaad2014_032p9, caadria2016_415u17, acadia15_95d3, b32e, 46d4, 642a, sigradi2013_358, sigradi2015_6.341w8, 1d96, 4f3e, 38f1, 8d2b, bdc0, acadia14projects_339af, f2d8, f6df, 9e69, 5b54, acadia16_260r16, caadria2016_767s32, ijac201614104y3, 325d, f497, 87e1, ecaade2013r_013x7, ec28, 7e0e, 7e4d, 3793, a3f9, 01bd, 25d3, b0c7, 3aea, 687f, sigradi2013_91m, f363, 4e46, ascaad2016_048o20, 9101, 9694, 8b90, caadria2015_119d19, 8b4b, fe74, 572c, ecaade2015_136r26, 97ee, acadia15_243a10, 32cb, ecaade2017_101aa, def9, dde5, 7c8f, 1529, 89f3, ecaade2015_230l52, 86ec, d369, 7f70, 48e2, ecaade2017_230uu, a1cd, 6b9d, 573d, 5244, ebd8, 3c11, e5a6, bd2d, f323, 1f80, acadia14projects_647au, ecaade2015_230e52, 78de, d2bd, a7c5, ecaade2017_067q, 8803, 687a, 059e, 81e7, 918a, ecaade2017_jgol, 2805, 0ac0, 5bf0, 7ebd, fddc, 31b7, 2f00, e47d, 1b9c, ecaade2016_139b39, 38c5, e271, 07f5, caadria2017_174x42, ecaade2016_072k20, 047a, ea68, 97b8, 767c, sigradi2016_815nn, b757, 9462, sigradi2013_41u, 6d43, 32d0, caadria2015_023z3, 5d5d, 9f36, ecaade2014_220g56, 6f37, caadria2015_213s32, 10e3, 7af7, caadria2017_003d2, 3f31, e05a, dfcd, e6f7, 0660, c3b4, acadia16_98u7, acadia16_44l3, 649a, d2e6, 291f, caadria2016_177x7, e07f, e3df, aa77, 8b25, 73cc, 8225, 0bb7, 0bed, 8cc6, caadria2017_058i20, 99e6, f327, 7156, c8ae, 16e6, a3d3, ascaad2016_028t11, 0914, 6e89, 19b4, 6078, e0c4, 8d77, 1f16, fd5d, ijac201412408v1, 67cb, 1fd4, 9788, 3f4a, 6396, ecaade2016_043a12, 85b1, ijac201614405p3, 66e6, caadria2017_123h32, f54b, 0c5a, 8577, 2627, 2868, 6972, e1d3, 69e1, 57b9, 736f, a80f, ecaade2014_182b46, ecaade2016_021t5, acadia14projects_473ao, caadria2016_457g19, dd66, ecaade2015_327f71, 6742, f074, 836d, fc22, 7bb1, sigradi2013_268g, acadia14projects_719b, 140f, 31c8, 3bbb, ecaade2013r_004a4, e7f2, 854a, 40c3, 6271, 23af, 1a96, 2757, ecaade2014_186n47, 518a, ecaade2017_003f, dbe4, ecaade2017_199mm, 9cd0, 9299, e41e, b86f, 4330, b27e, ecaade2016_188l50, d352, 95fe, baa2, 5c0e, 47dd, 947d, 1645, 9e45, 204a, aa7b, acadia14_365ai, 9bbd, 3fd1, ccd4, acadia14_601ab, c142, 73b2, 6cf3, caadria2016_343i15, 5d07, d83d, f19c, f129, 68d2, 52ff, ca23, 9517, ijac201614205l10, 2f83, 1040, a234, 2598, 8b94, 3f18, d4b9, 2104, ecaade2014_094o22, 5a0e, 9066, sigradi2013_342o, ascaad2014_007i4, ecaade2016_152r41, acadia14projects_117f, abb1, 3c6b, sigradi2015_11.142e25, 00ab, 82c8, ecaade2015_271w59, 7923, fb58, f6c5, e86a, cf1a, c805, 2b1f, 89f9, 6aec, c67b, 9e62, 0b5e, ascaad2016_017z6, fc2a, 7590, af83, 09ec, 63d1, dc62, ecaade2017_041v, b45d, c195, ecaade2016_142b40, f284, e723, caadria2015_139p22, 3d92, 93d2, sigradi2015_10.74s18, caadria2015_096j15, 3614, 75e4, e149, 234f, 90dc, 376e, 0f6d, a1e9, 5254, b747, acadia16_184o12, cdec, 7fa5, 6cf1, sigradi2015_10.138w18, 664b, afac, acadia14_627h, 696f, 097a, f685, 748b, 0b5b, 7d74, a3f2, 731c, sigradi2015_3.209f4, df35, b349, 4028, 298e, sigradi2014_128z9, c34a, 36fc, 6d52, 09d9, 7df2, c951, ecaade2014_070i16, 8b04, 2a02, 94c6, 6a0a, 366a, 4d84, 0f47, 691c, caadria2015_203l29, caadria2015_156r24, f941, b671, ecaade2013r_018r9, aa03, acadia14_153az, 8636, c7f5, 1d68, c294, e8a3, c8c3, 4075, 445a, 94e6, 916e, 4f2e, 6ee2, f942, 40ae, f484, caadria2015_048p5, ecaade2015_25i5, ecaade2013r_006r4, acadia14projects_427ao, f921, 0876, ecaade2016_040y10, 80d5, 0c13, ecaade2014_206p53, ijac201513206v8, 19e8, a258, acadia14_435ad, 63e5, fd1e, 1508, 33d2, db6c, 4b3d, 1b84, 561a, 0cc2, ijac201614105u4, 8a84, a273, 66ef, acadia14projects_699r, deaf, e8d1, fc36, ecaade2017_277tt, 02cf, 13e5, 0d40, ecaade2014_239s61, bd73, e3dc, 7f59, b159, acadia14_473ah, dc25, caadria2017_052u17, 2fda, e4aa, ecaade2014_168x40, e295, ecaade2016_104t28, 07ea, a5fa, ae80, db5d, a9bb, 5eda, c718, b587, 9164, 1c62, cae3, d7a8, fd0a, d02a, ecaade2017_306p, ecaade2015_152b32, 7ab0, de54, ascaad2016_028e11, 4a18, 3c07, ecaade2017_192n, da34, ff7d, 555c, e9b4, sigradi2016_407z, 3319, 09a4, f0f1, 44dd, ecaade2017_302ss, b042, 26a1, 50a3, f0e3, ddb6, 91af, b0d2, 1266, acadia14projects_339ak, f9ae, 5876, ecaade2017_054bb, ecaade2017_076ii, sigradi2013_303t, acadia14projects_435av, bf09, 3328, ce20, b85e, 1f2d, 49fe, 42de, 9b36, 8cf3, 5c00, b11e, 2297, 11b6, 3395, 2d06, ascaad2014_003y1, ascaad2016_009p4, f9bc, 7380, 4bc4, sigradi2015_6.387r9, caadria2015_194p28, fbb8, 2768, ef02, ce9b, ecaade2014_010f1, d882, ef18, sigradi2014_152r3, c0b6, 1079, 775c, a53b, 9c1e, 3794, d2bf, e8f4, baa1, e14e, acadia14_627ay, eb49, d7c4, 0fe0, b134, 37e5, 342c, d8d4, 5304, c684, e27b, e747, 730c, a29e, f8aa, 5ae9, fd83, 5790, acadia16_478e28, 8046, 0518, c0b3, 6e7e, caadria2015_016r3, sigradi2014_047k4, ecaade2017_169nn, 7d33, ascaad2016_039l15, ddf6, ecaade2017_308ii, 4d23, 6fa2, 817a, ecaade2016_147p40, acadia14projects_111n, 849e, ecaade2014_108k24, 40c8, 4670, a3e2, ecaade2016_222p57, ecaade2015_114b22, a96e, ff76, c0eb, b20a, b3e1, 230d, 76b7, acadia14projects_23ad, ecaade2016_073z20, 1530, 3767, 39c4, 8951, sigradi2016_360s, 2245, ijac201614405v3, b679, cc5d, df4e, ecaade2015_127b25, 91a9, sigradi2014_213o7, 80b6, 8930, 3fd2, acadia14_463r, fbdc, 0d01, fb7f, 59b7, e3c0, 8e84, sigradi2016_625vv, ecaade2017_101u, ascaad2014_003z1, 221a, 0607, 5c7e, 8311, ecaade2015_205w44, acadia14_435ao, sigradi2015_8.186u12, af24, 36c1, 1106, 4c15, 29eb, b974, ecaade2017_163i, d621, ef6d, 7a14, 9d44, 4782, sigradi2013_244s, 0421, 25a4, 1549, 8db1, 2539, 9ebf, 3fb5, 3154, cddc, d99f, f37c, 5cc2, 95f6, sigradi2015_8.264i14, cae1, 2dbc, dafb, 484f, ac4f, 0064, 8f15, acadia14projects_445ag, cb13, ecaade2016_042c11, acadia15_333w13, sigradi2015_7.203j10, 0b3d, 0b94, acadia14projects_655z, 6540, ecaade2014_147w33, eeb4, 6f9a, 82e5, 1b74, ecaade2016_067x16, ijac201614305b3, a587, 505d, 1706, 03e2, 383c, e236, caadria2015_072n9, a3aa, e8a6, b3a0, 1dbb, ecaade2016_217l56, 5342, 3f1e, ac82, ffa3, 9ccf, 23b8, 9110, 7f7f, 6424, 29c2, ff81, sigradi2014_015h1, 0f2d, e03a, b5b2, 3247, sigradi2015_10.378d23, 106f, 4308, ecaade2013r_013a8, e3f3, f2e2, eacd, 94ef, 4ecf, a939, fbce, 0592, 32f5, 81da, acadia14projects_427ak, d521, 1d87, 6748, a893, c527, 7dae, 533f, 8ef3, ecaade2017_ws-archiedux, 6042, 7638, bb0f, fede, 61a6, caadria2016_787e33, 2815, d69a, 1510, sigradi2015_3.201v3, caadria2016_755l32, 3b6e, 0c55, 769d, 99a1, sigradi2014_045e4, 96ba, 6885, 5a04, f31a, caadria2015_081c12, ecaade2017_192qq, ecaade2014_010d1, f079, ecaade2015_284v61, af49, 24a8, b73d, acadia14_81l, 1319, 9936, b658, ecaade2015_53h9, 9cca, ecaade2017_117z, c1f7, c553, acadia14projects_445am, b52c, 3532, 3d60, a071, a660, ijac201614404z2, cbd8, 12de, 0370, 44cf, fff7, ijac201412303x7, a3df, caadria2017_005s3, b4a5, 7fb8, 3fd8, ecaade2016_063l15, 9896, 98c2, 0527, 802d, 2f9b, f559, 3410, ced7, 1fab, 52c3, ecaade2017_274z, 1904, 0ae4, 53b0, de7c, ijac201614306c4, caadria2015_114o18, b7b7, 95dc, ecaade2015_48c8, 75a4, 0e65, caadria2016_095o4, f9ac, ecaade2017_116k, 062c, 4d8f, sigradi2014_169r4, 0a84, cc10, c5a3, 9c0e, ecaade2017_169oo, 3292, 3b54, d0f9, sigradi2015_9.347x17, 213f, 689a, 89de, d279, 1500, fd48, 00e4, caadria2017_056u18, 54d0, b9ec, 5892, 77b5, 4832, d8f1, adea, 2c65, 8fa4, 0fea, caadria2017_056h19, ecaade2015_109w20, acadia14_339x, ecaade2017_019oo, cd11, 8e35, 96e9, 9f68, 9d39, 85cb, 5edd, 85be, 85ee, 4805, dbff, 7ead, ecaade2015_138r28, f7a6, 31ed, ecaade2017_269nn, ijac201614302a2, 99ed, efc7, 8a11, 8400, fe91, 68bb, 96ed, db9b, caadria2017_095e26, caadria2016_777x32, ecaade2017_079aa, cf41, ijac201614208v12, 275f, caadria2016_271a12, 632d, sigradi2016_408bb, c91a, 2a01, 50b7, ascaad2016_044r17, e465, 806e, dc88, 2a07, ecaade2015_109z20, da57, sigradi2015_4.219a7, 3f05, 26db, 1ce4, acadia14_111g, d06f, 4a14, caadria2015_064t7, 6c20, f09d, ecaade2015_314k68, 083c, ecaade2017_152d, 17e6, 6784, acadia14_357a, 217d, 27fc, ecaade2015_268y58, b12e, dc34, sigradi2016_512qq, 40cf, ecaade2016_043w11, bb16, ecaade2017_013ss, ec0d, ecaade2014_052s12, 667f, 9d2c, b322, 2997, dee3, 9576, 8bd1, 9447, e471, caadria2016_291d13, 4575, d36c, b3e5, 2507, 4f5e, 9635, eb31, ec3d, 80ce, 0142, 6108, a7e9, dea2, d804, 11b3, ecaade2015_116j23, ijac201412204p2, 71b4, ijac201412302i7, acadia15_497h22, 2dcf, 690000, 43cf, ijac201412408t1, 8ba2, 1897, 05db, 0143, 6d0d, 3ece, ecaade2017_293jj, 2b12, ab1d, acadia14_237az, 8be4, 4893, d59e, ijac201513201v5, e08f, acadia15_203n8, a465, e2c0, sigradi2016_585qq, e184, c010, 6d68, 78c5, 2961, a265, 9606, 878c, ecaade2016_047l13, 2e57, e866, 676b, 6676, f664, ascaad2016_025o10, f227, ecaade2017_152b, sigradi2013_30, 844c, ijac201513303n11, ascaad2014_029e8, fb26, 1589, 821a, d554, fc8b, df9a, sigradi2014_157c4, b7f1, sigradi2014_347t10, 3702, 36c2, aca4, 4da3, 73bd, 5f6c, 647a, cbb1, ecaade2016_021h6, 3cc7, ijac201614202v7, 7071, ecaade2014_084p19, e080, 3b4f, 500c, 2794, 8cfb, ecaade2015_53p9, b6fe, 477b, ecaade2015_55g10, ecc7, ce3c, 3148, ecaade2017_053ww, ascaad2014_016h9, ecaade2015_158y33, 52cd, 0f3f, d5de, 22aa, ijac201614403r2, 1624, ecaade2015_86o17, eb6e, d27f, acadia14_463i, e065, 80cf, 5860, b66a, bf72, 903b, b28a, b9e7, caadria2016_611e26, a6af, 17ff, caadria2017_016b7, ecaade2014_123f28, caadria2017_037e12, 7084, 2e31, acadia14_63ax, 0616, f55b, 8f6d, b4ca, 2a80, acadia14_257aa, 136d, ecaade2017_133f, 8533, 16ee, 2db0, acadia14projects_53o, fd7e, f380, 26f8, e1f6, 3a11, 2809, 381d, acadia14projects_153j, 984b, 7624, a009, sigradi2013_10g, caadria2016_135y5, 8185, 2865, 46fb, 21fb, caadria2017_056x18, acadia15_431i18, 6399, sigradi2016_732h, 74aa, 1ccc, 68fa, acadia14_609ad, ascaad2014_033f1, 6bdb, abe3, cbd2, 18ea, 817f, acadia15_483j21, 9760, a2e8, acadia14projects_23ab, ffe8, ijac201614405i3, 747d, f5f5, 6638, sigradi2013_194j, 710f, ascaad2016_014i6, 7e55, caadria2017_074g23, c5f6, 909f, 50b5, 4e37, ascaad2014_007h4, bd4d, bcdc, ecaade2016_071z19, 8661, 91c6, 8770, 418a, acadia15_297b12, de0e, 9cf0, dbe0, e5af, 27e7, caadria2017_035y11, ascaad2016_003c2, 2d8d, a91a, 1055, 3bdf, 396c, b32c, 740e, 13ea, 0394, ecaade2014_192z48, 739d, c156, sigradi2016_385oo, 6ca2, acadia15_173o6, 5f60, 671a, 96a6, 4ab9, 7415, b1de, db18, 6e35, ecaade2016_096p26, ascaad2014_013y6, ecaade2017_038nn, ecaade2015_127z24, 1f26, faad, 0848, 2b76, 5014, b3dd, ecaade2014_108i24, c47d, a6e6, 774f, 26a5, a8a4, 7ac3, 8a15, 05cc, sigradi2014_082s7, cd19, 66b9, bd3b, dda1, 6502, 7747, 5d01, ecaade2016_225f61, 4c6d, d239, caadria2017_074e23, b27c, acadia16_460w26, a0b6, ascaad2016_045l18, b987, 2929, caadria2017_127i34, 24e5, 52da, 36f0, caadria2015_190j28, 7d3e, 6323, f4aa, 675e, sigradi2015_3.221p4, c87d, a7dd, 20eb, 4718, 33cc, e077, 60cc, e4e1, 7d65, ijac201412302k7, d233, a8dd, a46c, b34a, 6442, 5e74, eaa1, 3062, ecaade2014_030k8, b731, caadria2017_096o26, 472b, 3d9e, 4b43, ecaade2017_152jj, c57a, ecaade2015_130b26, 4adc, 2429, f627, 240f, 45cf, ijac201614202o7, bc29, 5f5d, caadria2016_569h24, ecaade2015_250j57, fb3f, 5ec6, add6, 8375, 30ed, 5c6c, f0be, 22cc, e4ce, 4e4f, b379, 2e4e, 652c, caadria2017_145n38, 147e, 7f04, e920, 6207, cac5, ecaade2017_143l, a332, sigradi2015_10.378w22, ecaade2015_225m49, b70c, 1885, 699e, 96a1, 501c, sigradi2016_399a, 64ba, 3d91, a018, 9d78, ecaade2016_221y56, 6945, ijac201614207f12, ijac201513301x9, acadia14projects_479at, 6985, af5a, d2de, 9e91, 855f, 7f31, c9aa, 1ed6, 0053, sigradi2013_244m, f015, acadia14projects_479m, 954a, sigradi2014_099t8, 8c40, a42e, 8334, 0198, 42ed, 72e4, 56fb, ddc5, d1fb, ecaade2014_195w50, 4e6b, 64b3, 4181, 22ad, d95c, 1103, bd12, 853d, 9855, ecaade2016_104o28, 85f4, 5683, 686a, f97f, bee0, 32d4, 790d, 06b0, bfbe, b0f4, 8051, a062, 034a, 0652, 7de8, 800f, 1ef8, dccf, 38a2, 35bc, 41ff, ecaade2016_123c34, a183, 9d27, d1c8, 7927, af37, 1ded, 165c, ecaade2015_317u68, ecaade2016_070n18, e85b, 92ce, 399b, 09ab, acadia14_479h, 07a9, db57, 4568, a61b, 3618, caaf, ecaade2017_282j, c50a, 9191, 0f57, sigradi2013_386u, caadria2015_208p31, dbb2, 2a1d, ecaade2017_089ff, 1c04, aec6, 23bb, 5552, 8998, 9bb4, 29c0, 7f5a, c326, f905, 7e28, 450f, d495, caadria2016_819u34, ecaade2017_163e, 013e, 3cc5, 0ded, bbd7, caadria2015_084a13, 6607, b8fa, 7d66, 3858, 39e4, 2dbd, 865c, 36aa, 1732, abb9, 5ab2, a231, 7c47, 6c61, ca54, e59a, 5f09, 5b5a, 30c4, 73db, 7b00, 94a1, dc32, b6ef, caadria2015_178x26, ecaade2017_071yy, 733f, 5ea9, ecaade2017_291o, e198, acadia16_478j28, 8d33, 84c3, e0f0, 34bb, ecaade2017_133g, fb97, e90e, 003c, d508, ecaade2017_305f, 0121, ecaade2014_096z22, sigradi2015_13.316v28, 7d73, 96af, baa9, 031c, f5a2, 84ef, c2e5, 57ca, 8bf7, 2b09, 4279, ac04, e136, sigradi2016_455c, 7138, ecaade2017_277rr, c934, 02f7, 366d, sigradi2014_186d6, f4e4, 890c, 5d0c, b491, ef21, ijac201513203n7, 7bf0, ecaade2015_17s2, 90bd, a34d, b663, ijac201412404i8, 338c, 6233, 1626, a989, def8, 0549, 6189, 8fdb, ecaade2015_129j25, ijac201614305c3, 69b9, 25fa, 81c1, b41c, 458f, ecaade2016_098z26, 1693, 0f27, 316d, b8f1, 2f69, sigradi2015_9.152b17, b07b, ecaade2014_168y40, 7b3b, fa70, 3c81, ecaade2013r_007f5, 6e70, 8b40, 5ecf, ecaade2014_019f5, sigradi2016_817g, 20ac, ed3d, acadia14_101v, f746, acadia14projects_479au, 47c5, 2729, 21ac, caadria2017_122p31, f2ad, e368, acadia16_470h27, 5393, e96d, 347c, ecaade2014_065e15, 42c3, caadria2017_142b37, sigradi2016_654d, 03f4, f7c0, 5257, 6665, 9182, caadria2015_064s7, caadria2017_028d10, f3fd, ecaade2017_199tt, ecaade2016_170w48, a8b0, a8e4, ecaade2017_054oo, ecaade2017_051p, ca94, 8305, sigradi2014_347r10, 4c57, 057c, sigradi2015_9.152d17, sigradi2015_3.190n3, a246, 931b, af75, 0748, 4ee5, 2b3c, 256c, ebab, 62bd, ascaad2016_038g15, c351, 0e3f, 39a1, ca0a, a21d, 8b69, 513f, 3965, 213a, 9439, sigradi2015_12.107g27, 6677, 603e, 64bf, 4cc9, b208, cc6e, 5767, caadria2017_055i18, 4c6b, ijac201614204c10, 73f7, ecaade2017_149i, c84b, 2ac1, 6137, b4ea, ecaade2015_284k61, b843, 09f2, ecaade2017_274q, d5fd, 3f50, 5270, 9d6e, ecaade2015_138m29, b167, ecaade2017_006ff, ijac201412403s6, 3f87, 253f, ecaade2015_196z41, eeb7, e109, c56e, 15fc, ecaade2017_059nn, 492c, ecaade2014_168u41, e6c7, acadia14_145t, e851, ac7f, fc59, 4407, c459, b028, 58eb, c3e5, ijac201614208o13, 7be3, cc42, 71c0, 4eab, sigradi2013_386r, b6d9, 478f, 40ff, eb32, c099, caadria2015_206n30, 3d8f, 75c4, bb77, 0bc6, 8bf2, acadia15_251j10, 328c, 0e1d, 1e8e, 5a62, 079a, bf79, ijac201614307i4, ecaade2016_120l33, 34f0, e545, bea2, d1f6, 8d75, 109a, 9cc2, de61, 8ae7, c24e, c04f, bf0a, 7751, 5d6e, 14ae, sigradi2014_074o6, 3ca6, e697, ffaf, 92c7, ecaade2015_22o4, 02cd, b09f, acadia14projects_135l, 9e92, dbe6, 0561, caadria2015_087j14, 1c58, 2abb, fe95, b28e, 7b3f, acadia14_153as, sigradi2016_602qq, d3f8, acadia16_116z8, ecaade2015_215d47, ascaad2016_054r21, 9ce5, caadria2017_094t25, 406a, d043, 72d3, c3f2, fd2a, dd87, 68ef, 3436, 559f, ffe5, dc28, 0d4c, 1169, c787, 2571, 76ef, d877, bed3, 674c, 73ca, 985b, 84a3, eceb, 3d0b, 7dc6, 41b9, 3d1c, sigradi2016_490aa, cf4a, sigradi2013_112b, ascaad2014_030w8, 5916, 5b0a, a528, ce26, 45e8, 8b85, d784, 2fac, d921, 6eed, ded1, a461, 65cf, 3ffb, 6278, ecaade2016_110i30, c2b6, ecaade2014_052t12, 8746, 1a1f, ffcc, 9fd3, 35d1, caadria2017_107x28, c756, 4384, 2ecf, 1e99, b18f, ijac201614407d5, 8ce2, af09, ecaade2014_137a30, 87c4, 2ee1, 3205, sigradi2014_345u8, ecaade2014_057r14, 9124, ade9, 78e9, ecaade2017_173nn, 88fc, ecaade2015_155n32, afd1, f9de, 7604, 3216, 13bf, 8d28, 50f3, b9ae, 17af, 19ca, a8a1, bb78, 5db7, sigradi2015_10.267m20, 589e, e56a, dc2c, 331c, ecaade2014_168a42, cc92, 04db, 2cc1, b8eb, sigradi2016_686vv, ecaade2013r_002e2, c698, ijac201614405c4, 63ec, 4556, ecaade2015_287o63, 5e7b, 89d5, e664, 8a56, a6d6, acadia14projects_619v, 8aad, a43a, e515, f81d, ecaade2015_138e28, 5b82, 7abb, 9148, 2667, ecaade2017_265m, acadia14_291at, f8ba, 825b, 5713, b660, ijac201513102i2, 6388, caadria2017_074m23, caadria2016_095u4, 9915, 3b30, 6ab2, 408a, 160c, aede, d650, b979, 8f59, a352, d427, ecaade2017_265k, 2005, af14, 0690, 15bd, 65e1, ascaad2016_007s3, 2178, f985, 83f7, acadia14projects_23aa, fc8f, 7304, ecaade2014_088e21, ecaade2017_269uu, 33ae, ecaade2016_102w27, 6e8b, 9b6d, 0112, b978, c730, fbb4, dbb7, ecaade2017_009q, 0c9f, 6f4d, fbe5, f5d6, sigradi2016_741kk, ijac201614304y2, 0df2, 9586, b268, c155, 137f, 1502, fef8, 0854, 3c9e, c7dd, 6f5c, dcc7, bbd6, 7614, 6854, 97d4, 63b9, 6feb, 4a8e, acadia14projects_177n, caadria2017_056j19, 9f7d, c1d8, 44ca, 1a3b, ijac201614405u3, 7f4f, 979f, acadia14_177ag, sigradi2013_215z, sigradi2013_342u, 12fa, a6c7, a917, 7ef0, d54f, cd5d, d61d, ba54, 1a07, d407, 3390, 5567, 25a1, sigradi2013_407j, 7d8d, 7388, 50de, acadia14projects_627a, c4c4, 8ece, 5c02, 3a05, ecaade2017_151q, d146, 107a, ijac201513305t12, 1f09, 9632, 12d6, 9eb8, a8f6, 630d, 388b, 5d17, 83ca, 5229, b47d, acadia14projects_267k, 6f34, dc0f, e318, 0897, ecaade2015_59i11, ecaade2014_018k4, 3be8, 1d17, f938, ascaad2016_057r22, 8a6e, ef78, 0abd, caadria2016_735t31, caadria2017_174k42, 7c93, 5e15, 4905, 4486, 9b41, e74c, 387d, a081, sigradi2015_10.378a23, a812, 2b08, ecaade2015_35w6, be4f, 2c71, 0dc4, acadia14projects_479n, b03d, 8ae8, ecb2, 903d, acadia14_23au, 12a6, 2afd, 5a29, 6ab7, fa82, acadia14_661n, ecaade2017_220vv, 1695, ecaade2017_098nn, acadia14_399al, c66f, 4188, 6d1f, eb62, 4b65, 021c, c878, ecaade2016_073u20, 2369, 30a8, 6fe3, acadia14_709ap, ecaade2016_017r4, caadria2017_165o41, e118, cff5, 521e, 9689, e3bd, 8ac2, 65cc, 9151, 2c0a, acadia15_263a11, ad2f, d889, acd8, 5aaf, d43a, 97df, c185, b9f0, 418b, 16d9, 1e6f, ecaade2014_140z31, caadria2017_062v20, f54c, c795, cb4f, acadia16_234f15, 8c64, 119e, sigradi2015_8.186m12, f731, sigradi2013_429c, c75e, sigradi2016_732b, 8bce, c00b, 23d8, ecaade2015_61x11, 768c, ecaade2017_243gg, c599, 0785, e9b5, e4e2, sigradi2015_9.347c18, ecaade2015_17e2, 42e2, e294, ba4f, 82d3, 6632, ecaade2015_59h11, 6ed5, 6b22, b56a, 6e7b, ecaade2017_091ww, 71a1, ec39, 668c, 7c64, 4bfd, b419, acadia15_161j6, ecaade2015_285e62, 764e, 1fbf, 8cb4, ecaade2016_139h39, 2067, 9b4e, 7013, ac66, 6c25, e3c4, 1dad, b0ed, f606, 0a45, caadria2016_197s9, cf35, e6e6, 85ff, d0c7, cf7f, cced, 3d40, f30f, 6e65, sigradi2015_10.140j19, ee91, e029, 9b6b, 9dbb, 9c2d, 0e71, 878e, c10c, f352, 56cc, 9913, caadria2016_881u37, f2d2, ecaade2015_207r46, 6cce, 3346, 9448, sigradi2015_8.186h13, 1431, 6a05, b94c, ad4b, 5436, e89f, 99b0, 4732, caadria2015_122p19, sigradi2016_382q, 3799, c08f, c80a, sigradi2013_189j, ecaade2016_048w13, ff85, 6472, 82ad, caadria2017_107t28, f317, 2679, ecaade2014_023n6, ascaad2016_056i22, caadria2017_118k31, ascaad2016_048k20, 34d9, 0b0d, 8e91, 77ea, 1095, 9521, db13, e9d3, 502f, ecaade2016_230p62, 0a3a, ffbd, sigradi2013_345m, ecaade2014_192x48, a541, 7a10, 8714, 1b8c, caadria2015_087b14, 79fd, 23c5, f511, ecaade2017_213f, ecaade2015_138u27, d170, 05e5, acadia14_167u, 6013, eae9, ascaad2016_044x17, caadria2016_003j1, e7c9, b3ab, 1376, 7648, af36, 814b, ecaade2015_138x26, 29a3, 236e, 4626, acadia14projects_375f, 0258, 9ed5, ijac201412207h5, f0d8, 04e8, 122b, ab17, ecaade2015_94a19, 0251, 5466, a14f, 1beb, ecaade2017_059kk, 8d5b, f8fd, ecbd, ecaade2015_229l51, 542d, 0e08, 9fd4, acadia15_395d17, cfd9, e680, 22a2, ecaade2016_165v46, c85a, d525, ecaade2014_072m17, ac10, a359, af38, d4f3, 0571, caadria2016_507r21, 5a32, c9cc, a3bb, 3cbb, 1e5c, d904, 2ef3, cdf3, e201, e7f7, 7a06, e09f, ce67, 9510, 9325, 078d, ijac201412205n4, 2a4d, b10f, c7b6, caadria2016_187p8, 9a27, 8036, ecaade2017_282m, 6547, 0a59, 0aec, c45d, c39e, 17b2, ijac201412406f9, cc6d, caadria2016_851d36, bf9c, c585, 39fd, caadria2015_233h35, 5839, abc8, 0c83, caadria2017_048g16, 4ace, e884, c295, 4ade, ecaade2015_196t42, 149d, a143, ijac201412307h3, d686, d482, 8d22, 3224, ecaade2016_154h42, d67a, 3819, bdf3, 32b6, acadia16_140e10, 461e, sigradi2013_393r, ecaade2014_182z45, 66b0, acadia16_72g5, d1ee, b956, sigradi2016_363gg, d9e6, da93, 83df, f84b, dfb1, 15ff, 7c60, a68d, 5b1e, 0daf, 06cc, 084e, ecaade2016_162i44, 79e3, 420a, 50e9, 4a39, acadia15_95m3, 6c7b, 05f2, 5db0, e708, d583, 1646, acadia14_435aw, 2c0c, ee22, ecaade2014_149i35, aa90, 0a98, ea3f, c2fd, caadria2017_149g39, caadria2015_032a5, ijac201614207f11, acadia15_311j12, 2453, caadria2016_507s21, 010a, 1025, 435b, 67be, a946, 0896, 81c8, de27, e8be, d6b7, sigradi2015_3.268l5, 4350, 43f5, b800, acadia14_291d, abc3, 9cd7, 0f61, ecaade2015_171i36, sigradi2016_803dd, ascaad2014_025o6, cebd, 860e, b3c9, 6572, 7ee3, 260c, fe11, 22f1, acadia14projects_167x, 5a69, ecaade2017_124dd, bb86, 7352, c612, 5ccd, e1a7, ecaade2016_048d14, 4003, 9301, d859, 2a88, 5561, c090, ecaade2014_233l60, fdd7, ijac201412403u6, 0719, 02c3, bed1, faaf, ijac201412304z1, 47a0, ecaade2016_065a16, 32c1, 81f0, 9fd6, caadria2015_090y14, f940, sigradi2015_8.143c12, c047, 9039, caadria2017_132u35, a1b4, 1823, 3e1a, ecaade2017_255qq, 0d41, 5d96, b761, sigradi2014_213p7, 8199, 961a, ecaade2016_011h3, 2228, 4399, 3fc0, d069, a0a1, 6e3b, 715a, ce95, c5de, 819a, 2cd6, a1ad, 3a20, 526c, acadia14projects_565ag, 5cff, acadia14projects_565z, f5a0, 38f6, ecaade2015_61b12, ed56, ecaade2016_162n44, fe24, ad20, ecaade2014_029z7, 58c2, bcc7, cb11, 66b7, c5f2, adf8, 6de1, sigradi2016_484yy, 90f8, 016c, 788f, c619, eea5, ascaad2014_017b1, b0ea, 7212, 863e, ecaade2017_203rr, cd14, f24e, 749f, ecaade2017_079i, 9e61, 7ce3, dc85, 597a, c34d, aa93, 7bfd, 70ac, ecaade2016_075e22, acadia15_357n15, 4ddf, 01e5, 2a3e, 803a, ecaade2017_054aa, d3c5, 57de, sigradi2016_568mm, 3783, 4953, 74c8, e89d, ecaade2017_013mm, 245e, 672b, acadia15_123v4, 5d80, 8507, acadia16_62s4, caadria2017_016f6, ecaade2014_024f7, a384, 864b, e269, acadia14_199al, 998e, ebff, b6d8, 932b, 3508, ecaade2016_197g52, caadria2015_065x7, b621, a76c, ijac201513203a7, ecaade2016_154j42, acadia14_81o, 7719, b9c0, 9077, 842d, 7f44, 246c, 73af, 4c68, acadia14projects_479ay, ef0c, b839, 6871, b255, 5048, 1419, 47ec, ecaade2016_230t62, 02af, 9fd0, ecaade2013r_004r3, 47e0, fd30, cd68, 95a5, fd93, cca7, d3c7, 005e, 4778, acadia16_130t9, 8494, 4fa4, 0395, 60da, bff0, 268c, d3fd, sigradi2014_293y4, ijac201614207p12, 451e, ecaade2016_136s38, ascaad2014_013x6, 9416, b49f, ecaade2014_195u50, cbe0, f5fd, 7c65, 8049, eed7, e805, 7e77, 829e, 22c4, 8a03, 4d60, 8230, acadia14projects_539a, d4d7, 7ad5, 8749, 533a, 0587, 91df, ecaade2017_008l, 91fc, a33d, 8f00, cbe6, 54e5, 1ee5, ecaade2017_208c, e9a4, 5d83, d6c8, sigradi2015_sp_8.326b31, 58f1, 6f8f, sigradi2016_364mm, ijac201412402b5, 2846, acadia14_247g, 8798, 6c31, caadria2017_185y44, ecaade2014_112z25, 54ba, 4586, e948, f6c6, caadria2017_041w12, b434, 594b, e132, acadia16_54y3, a93a, 7014, 2d3b, ecaade2015_59l11, 0ea8, f7d4, ascaad2014_024u5, 0194, 20db, 49c5, e814, caadria2016_353v15, 0366, c780, ecaade2017_254nn, c7d2, f7c4, 5fe6, 4831, e1ae, 1b9a, ecaade2016_224r59, 2744, 7094, ecaade2015_101h20, ecaade2017_085a, a65b, 01b7, 405b, 5f01, 915d, b65b, 239f, ecaade2017_140oo, 79af, 8f97, 2579, acadia14_135p, 3541, da80, ecaade2017_152ll, 8149, 46ef, 06b6, caadria2016_457n19, 3bb6, 0c48, c3e8, 3ce9, 6a30, 847e, 3082, 1ef0, ecaade2017_029ii, caadria2017_122r31, acadia14_427ap, 34ad, ffb0, c652, c15c, ecaade2016_057r14, ecaade2017_jgoj, 25ec, acadia14_627au, 081a, 9f58, caadria2015_073l10, sigradi2016_595oo, 00fd, 4a83, f5f6, 0c97, de47, 7f96, ecaade2015_22d5, cef9, 887c, 60f6, c7d9, 967f, b6cc, f6e2, 767e, 70f3, 3af1, 840f, ecaade2015_284t61, 6257, 5195, 1f3d, acadia15_497l22, sigradi2015_11.222s26, ascaad2014_014m8, ijac201513205l8, 3f66, f386, 7b79, ea16, 13eb, c604, 0151, ed53, cabd, 84c1, 29a8, 7d4e, d286, 68c4, a277, 1308, acadia16_440c26, 7571, 0f0a, 92a4, f7e4, 89f8, ecaade2013r_019i10, 645f, 72a2, 6be8, f26f, 4ab5, caadria2016_497x20, sigradi2015_6.327r8, 0695, a9e7, acadia14_601ai, ecaade2017_199aa, 0f9d, 155f, b323, 23d9, d42c, 2b9b, 8389, 3d43, 6c97, 9176, 1b2c, ecaade2016_222z57, 609a, sigradi2015_8.189u13, a06d, 6ef9, ccd5, 48cc, 119c, acadia14_43y, ecaade2016_170z48, c113, 0cb1, 3543, 33b9, ab76, ecaade2016_166j47, 70a9, dd6c, 10d6, a7e8, 387b, c461, df9b, e672, e52b, ijac201412201g1, caadria2017_005h3, 83bb, b933, ecaade2015_333d72, ecaade2015_215t47, caadria2017_110e29, 5eeb, caadria2015_137k22, ecaade2017_293uu, 4dd1, e7c2, 259c, 8c98, 2a86, b8c0, 024f, 93ef, caadria2017_182u43, 0aac, caadria2015_142r23, a9db, ecaade2016_134d38, cae8, 69ca, a470, 0029, acadia16_318i19, d769, a662, ecaade2017_134o, f10f, b1ec, 30d1, 14e2, 92ab, eb00, sigradi2015_9.347l17, ascaad2014_026d7, 1aef, cc2d, c3f9, a11d, 85d0, ecaade2016_164l46, ecaade2016_215z54, d3c9, 0453, ecaade2016_151i41, 3353, 90a1, 46e2, caadria2016_249m11, 1ba4, 5d71,